Citation
Diario de la marina

Material Information

Title:
Diario de la marina
Publisher:
[s.n.] ( Habana )
Publication Date:
Language:
Spanish

Subjects

Genre:
newspaper ( sobekcm )

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Holding Location:
University of Florida
Rights Management:
The University of Florida George A. Smathers Libraries respect the intellectual property rights of others and do not claim any copyright interest in this item. This item may be protected by copyright but is made available here under a claim of fair use (17 U.S.C. §107) for non-profit research and educational purposes. Users of this work have responsibility for determining copyright status prior to reusing, publishing or reproducing this item for purposes other than what is allowed by fair use or other copyright exemptions. Any reuse of this item in excess of fair use or other copyright exemptions requires permission of the copyright holder. The Smathers Libraries would like to learn more about this item and invite individuals or organizations to contact Digital Services (UFDC@uflib.ufl.edu) with any additional information they can provide.
Resource Identifier:
1915261 ( ALEPH )
11968619 ( OCLC )

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text
-_ -_ ------. I
I I t I .
"El periodisino m en lo exter. 1 120 afitts till servicio de los inte-'
no una profesi6n, en to intern I resell gencrales v pernitatientes
it ar.r-,
un w erdocio". I __ -tic la nacillin. El peri6dico inis __I DIAR*10 DE LA MARINA-,
-'.-.
, '
Pepin Rivero I I I DEC.'LNO DE LA PRENSA DE CUBA I antigito de liable cas iTY
I'll 11 I
/ I \
'
-nt
M ill CNX.-Stiniero 94. La Habana. Viernes. 18 fie Abril tic 19532- (Cincticnicnario oil- lit I Ode lit- it (it'll ria)-sa lit its Elvilterio'. Verfeeto, Ni(,Iorino y .1laria tic ]a Eii4-,iv-ei:i(-i )ii.------RRI-',-CI .. NTAN'
W __ - ___ __ I ____-_11 -- _--- __ __ __ I A-.___ ___1 ,- r __ __ I I a 4 i (1,4 r I 0 i
Contrario Ridgway a -, r I
No jjac ,,onahzan por celebrard sesi6n a la, Terna parill Presidente Varias pohlac" S ,'/
cuatro de la tarde el -R- Lit- desarrollar en Corea
ahora'en Bolivia la Cottsejo de Ministros I uha ofensiva grande I
11. I
Pholeort eslublever cortes del Tribunal S.upreiiio.[.ftiiilpi(;tif-.r-fe el. it#, no flebe E. U. am enazada, r _Orrecrion (ties sumarins' Elv afla ill ill Jefl, (lei I'-tailo, yliell, tat Itiez ho N allarignarse a tos Jrojos.
induAria del estafto 'I-atis tributifiles dr menores Ilikillo, las taurtias del i1fissourie
11, Herlorariorieft Itirsimh4tal;
hanga Ill flesignavi6n. Figuran en lit misn _. n I
,
, ------- ,-- S, inf.,ru,,, a In, ventacluilit, vid.- JOS Dres. Pichardo MON it, SilN.H Nr Alvarado Z66iga aTI)KI0 Lak-1 1-. -INS, -F."i 0111111111 -_ -Elt; till problealla grande y colliplejo, para el line se "Ii,- ,,d jc iti'voLbalidild d, "Ibria I MAH-, R 8111ola, d,.In I I N (:4) micil 111tiffs euil'i-citlahait arioche Perio
" I .I C,,Ic I _,1 "''" V-ea'a )I. rul"i,
necesita dinero Ili ti cnicos. Paz Est nsoro c .nu!:, de hImlWo. ,,I. I .:, i,., ,,Li;:Iu, ; .,, I- ka"'i ...... I, llitI.L, l,,; lieligro (1, ,litedar desiruithus. Parle (lei vecindario '
stillia ,,I'd, a la, ,*, I ,, ., a' k"I'd- bell',
S. ", -,. ILL "'.66. d ...... I.- I ''I'll- : f it) rn litgarei seguros. Enornies lop; estragos
It" Atinuirl" I i, I I ,,; ,,,,,.'i: ,;: ,,,,,,,, ,,,,,, re lig
quer las cosas deben hacerse de l1lodo callieloso lill-rim c I l'i el )etc d, 1. 51" I, ,e I. .. .: L_ __ Pat ... a c'nonel S;,,!i,, que v"Lue 'I I, I 11, ..... ... ;,I' ""di I: .4,
. T .11 I I :I:'I :.Li. ,I,,
RECONOCIDO YA POR ESPArS1A Y GUATEMALA PIL3 cl't .Ldl vsllt ,cr rn L. Ititho. r 4 "", .:;:, ,, 'I'll, l::"",, I., ,I-- 29.7 PIES DE ALTURA TENIA ANOCHE
L.I. I'll' "'. "cutual',, iluniantal 11 .do : I i I 1.
----------- __ - :.' I,:" ulcadoiud .. .... .... I,!. -A I ';I l '.1 1_1_1 ("I'll" 'dll"
Ralificallo ILI Gabinitile noinbrado por Herniin Siles """ c"""i Iri I. it. ,bc- I I lk 11 I 11 I N""',", I .. .... ..,:l I-.L:IL "",:",; St. IvN 111111111 mit-'I'lls diilnfl ; at loda prisa lwara ver A
" :."" ', ei, "', I ........ te E, 11 I I 1. '. I I ,I ;I h .",: ,:,: 1'. 11
)H ,.: I., L- vaun I I V .11 I I.. ,- I a : ,; :, r liesN ill lit vorrilt-tile. El M ,issipi est desbordatto
tit loniar posesi6n hitter' mettle lit Presideuicia. 'I ...... : ;, : ','I Lllil'l ... d "In" I I 11 I -is
- ,d.iij. .... III run, initial, ,I I
n, ,,,i. 't."I""I, de j,.,I',1. ILL, d, I "I I I '' "I" 1-l"",
.I, ls :, ,,,,, ,,L ..... %11 : e lanihiiiiii. I rp-witis nitididas tit- mixilio del gohierno
Existen ithora tres ministeriom mits 41tir antes u. I 111114ML 1 1, I's ''.."'a di'l d". I 1, I ; I I I I ...... I li:, I .-L w-d .. .... L'
"I ,,Lt., ,n-v,,-vl- 1. i 11 i ".. ,.I 'L, ", ,., ,I,. 1I : -1 -1 7-- 11 *-ft 1' 441, 1 '""I" d.1".., c. ,adi.
.11 1/ le I ;I,, I aln"'alluji", 'Ill. 11 ,;, f I I I Ill 11 1.11 I..,
_ I ;uj, L. I-~ I'LL, I- ile"', I .. I, ,, 'I, OIL, I ..... 11 .11
.,. ... 1,11,11. ,jv m ill'u" .... ... I, I'.,- bV :.. 1, z, I ,,,, '.." la, "'..111.111.1
. Ili ..... h,"IL I, ,.I I 1, ,:L 1:1 e" ha.
,uOdl. I I ,,I ...... I Sal. ,, ILL, I I G I 11: ;! ; :1111 ; it -_ I
.u. I I I ',' , I 11
.. .... to dr L I., .. l' u: '.
,, 'Vilar I ,,.". ,,, i '.,111. III I), ",
III,, ull bull" 0. .1 -tIll'i'll ,,:L, ,d .'-, .I. '...NCZ:: L, Z
,I, ji.1, i" al "Lie"I'llic I- I I '. 111-11 11, 111- I '. diil". de 11 .
.. l '."111'1'1, r'.'i"d",Ili! h. -L 1. .I .1 11 1-11"I", I N
I- rloi, ; Magiaeld. Pichardo NI'K.wiuh. ,,, 1, Nlallftadu Ahiur.do ,., ., H,,,tei III. Lit, ...I ,I .. .... .- '- Ll", ,, ,, I ... i,.i
1)"" "ll"c". "" P'lla"" I-' """""" I 11 11 11 'I".., . &
11 ,,l,)L, d, .1 I I i .ki"i ,,'III ....... ... I ..... a J_ ,. W I 11
.1 L"in- J., It". (" Il ...... I .... L tie ,,,,l,, L L- It, i f ,I "' 11'.1 ,,III"' I ..... I. I, rl
I r1l, ,1,, ,." .I ....... I ,,,,, I & -"'L, ".1 ,, ........ I ....... "I "Llul 6 L' '.1 11" 1", "I'll"I'll, ,,, i .--' 0 I I~ ,,,I .... 1, ,I, I ;1"'ll, ll: I 0 -*
'I'LL"' I, I I I ll."j,"i j'', i" "''., d, I., VI..
vI Codu,, d,1 11,11, I.. ,,IiiLa.L VI T''b"'Lal Slip I I 11 If., J.". i,"I'll," ; ;;, Ilal : IV ba LI, I ... I I :- ,,dI )"61I..d.., "L.,11I, 11".''''. 1,,i, ;, "i"I.- ,.,.I ,it,. 1111911 L", 11 I de I il.... I 11.1hh- I., p., _, ; ZIA -*Jp.* i IN, 4 ,
1917, ,-n qlw ),;"I -71*1w
- rn .......... ,l ri .... I. d, I M 1'. Ll '.. : 113 .I L ""'.."', :, ',, ,,',J,' "t-Lil ag- I ii ? _*
b, el' n b't .'.' ,,I,) ',,,fp," t;t "".)..,. .,.' "Il" a I atli ..... I i, a ". 'If I 11 ; I
at ,,, In I.- A, ,I,, Ili ., :,:,II1I.i;;l., I If "'I"i, ". ", 'I i, I II I I w i:
.' L'am" In .'I".." ]v ILL I'Ll'. 1, ltIuL,.,, ILL, I I I .11 I I!., 11.11 I! il.: I .
derit, del Col-I, lilvde ". ', ill, ch"I'lli d, ILI In I-IIIII, V.,11 all", ":" ah'i .
, 'il I" L "T"N" ii: :1 7, 0.-,-,i
ciL,,.d,,C bLu 're ,,Ldliull. t'.1na. ,III,- ha d, ch''o I., till ,ll, .": ,. ,, 'A., ...... ll 4 1, ".I, ii, IN I
If _, ,,, N ... ........ V ndn, ,,, ... I ...... I I '.1
I.. S .. ....... i ... I I .1 I Ilb I,, n- d- te dv L. flepublua 1); .... I I. ', ,I ,I, ,,.,,,I ... : I a ILL,, .1 Iiijet I. .. .... htlo I 11 I I Ill e Lj ,..,,l, ,,_ ': I 'it'' t- rilfin ,let G,,bi ... .... ... --g-il'i"u, J)"i LW. 'I'l ill 1, 11 ii., I111.1 L".1", 0, ,--.; ill III, I& I ,, I
I I. tll I , I I LI I .,,I: "L., ,:, L'., !:: ;,I% L.,.
. I I ina-dij. c, julnelita- L1, i rvptulo Sillue'll'. vawe ,,, i i,, ,1, i.. A.,dii ... ... d, ,-,,;I I, I., ,, ; "::; la, ,, :, -I, 1); )t:l,: d, .I 'I"; 'i 4 k ,
I, I ILL I a I ..... f,- Ita del d- tm j, .... ... I ,, ,;I ,I 11. .1 :1, I '... .h. 1.), P- 11a. I i:"_ ,,:,
Lo' jtuarl d ,Nlerulbre. -,-i,. EdvIni.int, .11" "" :::: ,,,,,,,:;._, 1, ;iLj "
TI, -, ,;,,,Ll'";11IL1..1I
., 11 I . ru, ulwo ,. Ca er doM ,in F, ill 11 ,Lil :, l ,. .'Ll 1, I I itf
11 I a' It. Gme- Club .... ell, don le-a q ... id" fL,-L;Ld,, : --l it .,i.,.-,kfs-i 1v hi Aud-iii, I,,11111111 111.111,11, ,-,I n ILL I iia"; 1, ft I _, 'Ilp; : III" ""' ";Idl 'da',, I LL" I _.r
cin nu, I-Iblemerth, 11'."n., I a I W2, I ",,"I"I'La t-I 11 111.1"llid, 1111.1ull'.1 I I., le llll .1,
u 'I m " a I PIAL i 1111,11 ]'I, III, Ili I"I'da ILL., I
I ri i'man clim" Ill 6.. I'll"I't- '. I 1) ... Ill Gau:,cl P"I"', I NI ,, "I" ,:;, L q l:,'( allaKIl.". I ,li d"'t'"Ll dil ,I,, del .1; ....... I'i I. Vt- l" "
it. d, le, "va d. 0 Tribunal d, I'll~ 11 -ldL It" It' la S in 1i : C _L I a :, :- ,., I ,,tI 1'.. I I", ,,it .: I
- - - --- - ii,-ai- ,lit 'rlb ...... I S,;I,,,.I il,'. 't, ,..,,I,. Ili. L sija S-,,,,,j,. ILL, C-da, ,bill 11 IIIII- Ilhill. LtLIllltl I III 1.1 11 I : I ii L, ,I- d" w l"do. ill it I ,.,I, I,,-, ILL-, ,I,,,,l,, Lie I~ N ... .... 1, I v
! ,- ," ,,-' 'I"I'LLILL tu"Ill. ,III I ...... I, J- ,, r, \,,LjLu,:a jlj,,-- 4 It [1111i'al I11.1 111- 11.1' lil'I'l. -* --glol ,i:. Skila 1. 1 .." ::, It
il""'I'LL" 'I"", "".". l i. 11. Ill:i!, .Ill ;i ll Itl 011ilf, ; I,- 11 11d ill I 11 I"- 11 il-!Illfi l L 1,. 11. ,',
., ,,, i ,'I", 1.11 ,'I, 11.1ii... l.. 1.). ""d:i,.,:,! : :-,, ",. "I : ):,;:- .
111111F f "S',, .- 1,;,,in d,.,, I.. LONDIIES, .brl I7, ,,,!t,' I], I ,S ,;,; ll* -., ,;.LI,,, I I 1,10, I I I I ;11 t.lI1.1, :1 T' it ? 1 e ,.;,, ,"
(oma ,I,u- ,l Inu, ,_ f, , Lit I ,,I III, III- I ".
Llegild. L. Pa. del P-MileintI, P" Estinuien: lel Jfe del raleve, iriginueni -I'll ,;,)""!,L,, ....... It, S'l- t1t, i l"'i, I I I 011 1.1 ,.I I [: ...... ... 'I','', ,,I 11.,L al, ,,,,I
chul ,,ilre III, fli L t, I ,i, ,l 0, t;.,,,,rI , El avion li-Idenrial norfirunuel-rin "Indpend-re". volaindo, el
I, ,a ,L nit q0li 111-11,11ii-14 ,,;,_-I 'd.I di, a SaLl It, ILL C''', ; ., : -I- ',-.L1- .,[ ,I L i I.. ,,; ... I. ... I I ILL., I. I., I ... Prriddent, Irtumin a luardo -hrr 1, rrihin del Oetr ( r Ir I I nuel
de Bolivia (.1 ciel cin. tan.'rabitub. I- ei es .Wet. de urt. eint-iiii .' ,I
LllIdl ,,:, 'ILL lah'i"mues Pill I,,,- ,,,, "'', ,I piar ,I dr.bardnal I-, ,onalirnbilr 31-1111131aneale [A ii-rdAd de Is
recolarlon par p rtrdel purblo boliviann. frente a] palarle preidenri.l. ;.1 1- I._ d".11- im ;, I'LL. .1"lla"..'I" I in 1, 4 11- 11111 \it, 'I'- 1- It" 1:. ,.,. : ,.:,.- ,,il,;; ,, ,, .,.;, L",:,.,": ,
a "'u 1117 1,1 L, ".,;, ., .,,;,!, I I .11 "", ::: ,, I 'I I ... i l ,. liu- Inn, Va. I& ill'. Alallifeell Slattl ( III. A L, liquierda. y Sauth slinuIc
El ent-iasion de la anuelueduenbre fui tat. que Paz Eldir- -tvivin (-h 6, 111. L Ill.) (;1 11i I'll jil I it I., L L., 11 I .,L I 1. tl '" ""Li '"'I'" ("111, 1. dii-ha. P.- depur, Nlr Trurnan rrgrriab, a lilaalunlitnia.
libiligro dr .%cr atratarlIALIn. ja ta!de d, h- a '..,: l Iil I ,'-1 .,
39 - ___ __ __ - - I I I 'I':::lI .I: III, I ... % III.[ ....... L' 1: ... I I '. I' L- qL11-11, I X LIM \IIA 71,1, ,,'- abill 17 IAPI, 11 I; ,. I ." Im, LIL'.1i I I, ' ', r ,::"
L A PA7. ;,II,.l I7 I At', La n;.,,,I- : 1.; "" I 'I ... ... f;,,'r'.
n,.-emn d, !:I ...... al, & I.
1_- :I I 1' 11' :Il "'.Il.i ,;I lil ,, r 1 :", ,,; L T rata O b ras P ulA icas de hallar :"'Iut, 'l .Lll': ".ad, %'- ri,
a "" I Wevai Is
o in hu'. mail Illillit 11,11, ILL I I' iiui. '
- h- I,,_I ", Z lIV 111.1 I 1- t1 11i'lli"., 'oh.e 'llia.,
1, I ,- L, d'.1 1, I I do-111, d, I T ,,I)i, M it i., I'LL I ; 0 a 1D!8LL,- I ,I .),,, I (', !, ,
In, 11 wrill! .... ; ...... P ...... let-mil, ,,, "P or m i propia voluntad sali de ,", :"; .1
"' "', 'i, ."u,"W"t, -,-;-I it, 14%, a ---, I
inin s11111.1.1 :,!" "I, )"Les ...... I. I., ju, ill ....... I'll." .14",' 'b'I ,III NI ....... I
"EM"a .... ... "I"Ll p-, ;, I, P I ''I'll" "I' 'elu;,- ,,, VI;', Ili, ;i "' una linurn. a "l, I ,,, ,,, ,a ,i I ... lw .m -;,: I ... :Lt':,.'u' .:'r!',"l),-15 Itui clique,
Paz be 'I, 911 'I' -;Ll"-:a "" "'I' "' "b, a I "
1. nerubheil. ,,,,Ill. ,.),. .'It, ;""!_ "; L_,,,;, a I J, I.a I;.! ;, 111.111:111 equi 'd"Itfirnlimill sIg ... I 1a, "'all, -,:,-.-, UUDa adara el Dr. Alonso Pujol ",', ':": l, pos vaiuados en $11.0009000,.-Litia
'; I'l "I" "I'! ILI"' I It :' al"I'llilli. ell til III-'. nirns rictirn:,am clur las protege, V.
d'.4 _q -1 '111 I'll'tulu, all'i ,.,L;ai ,;ll1:"1 I 9 ,I, qii 1, ------ -1 - L,, ,. uj. "I"'ll., en"arnpleLuosal'i",
Ilidta, I., I m, fl-d", 'I", I ........ 1'. I,,- ,t- luliI.,11" 4
oll-,,i,-,[, ,-, i. -Ili(-Ica,*,. 7 7 ;a 'I,, .n1 I : min a M-1.1 I 11 1. act hima ,
'W". t-la"un Ill"'a del 13--pi i v t! "" 'l I "I ':L:!, A fines (le la enlritrile memana Pur Silitari dinero ,IarlI ,,,,, to, it'. 'I'.
irmullizIl de la.,; 11CILICUS 1111,11- No es rierto iltic Batista ine (I lbandollar, 1. 1,
,onininara a i "I""i" Put -.ul, );. "".III. lla-ila C'i- ... Ila, C ...... III,,,, ,a. '; ...... I., Lil"eul,"i do 1.
1,air, del Pat, a deru, ,lei j!:a,,a.., d,, po- ,1,,p,,,- Ia Sa ,)ara JOS COIltratiSta e .1 ,arid Im is nalura.
Ahor. p 'cc 'I ... I 'n Paz. Esterisn. el pais coino afirina (,it "Bohemia" cl Sr. L.McCartliN -, 1 it "' C ,Initial ,let supi I ul, ':-t" ....n, rr 1) ""'"n' LL ... Ill 1 I"" 1'1 1111)" aglia ell 'I'"llpfl 1"lata ,I itnuanever del vicrivis eqI
ro 111fluy'r-I 1.5 -alt'lones He III$ I W d, Garauha, Consill ... .... IN. I - I.,
- ___ - ales I,,, qu, ill I_ ,,,,,_ lille C ,skalculut.a. I iaM 11111 i a Lit , 11r. ilivros pidlendo In bftc!".'a''.rci ca' El &vlor Giollj all A Ii-I P vJ E,, Ili, ,A;da d, C.1ba N. Inter, -, I" S." I I MI ,,-s ,iW ou. en la Ad ... uL st, act .... Villas prsqui:n., p9i. I.caIjzV rrllIA de interval, df qur TRA rum, '"" .,11.1an aamelides I'LL
. nrj III 7, (ILIC1171111.1 la form,] " 264 ,quipos Ilor "'n"I". .u Is prueba. alit cottlargo Lift alcaide do
ca tribes que lic-bLin I I de la Relmolicl, mas que till l0unind v la unpulfra- I lirl I'll tie iraice luill.
u I ., d, in u ui 11., be-di, , ne
dIrte a 'ecibul. el ace.p.crt., ,X I IIILL -d-l, 1111 eia I., Ila I I en d,,.vn P" 1, ui,,l : P ';Ilbgl 6 lfflinglell.c ,c' ;.cj,! "ltd. 'b UnUL-RIWI., Joan" TMulquisen
er n 4 el (i,,,.II,,, All undut-tue c.l-,d, i-Iii, del Ministtrio do 0briv; I ,;,l!
411 .I' oil 'bu lc sdc Nell York, cull el jr- oibn que hice de ]a rebeli6o del s In ,a.
u.". P li'dad i.,14I rrprv&entpujw,- .dvs, .a. a ILIII ,nm he, el1n. to,,, kuiu1u,se!uui,,ij Act, JIAI A ,.I Patio JY b11,111 ,'I',, r g
gr .lr dc Ili expatriscil I'; .'art-I I .. a I It 'ede to I I , di u
._ g no 'in .. Lu l,',in 0 1 c n P' 0jj a I .k
in Interco dicaltrapefustion dec= ,',as It, ,,, InAbU.64n. I., lL,6uicIj-.L,,d. miu- cA,, Ill
tie "D _,!i, I $09LIVAQ nVID elald n Inlotir Ini;inde "' "!iLi'!1,1 ',!A" d z"dL, "I"" "M Z qim 1A 44 Ill jl !L :
pel on In sangrienta r""duciin' ""' ones: on mi clocumento at Parlana ne"' prinpue.t.. 'nit, no 1 '. ii de )etc de In Srv- for. I d4a di. ;Ilo,&iia ;,,,ui-ua ,!-"e I,.- -nitul. "'e'a'., 'I .t e"to E I Dittilai lidatirifi- de I.. J 3hrial, cl i sonclal M Cli.C. I dei Mendli; 'all a & Im perladhia. Ill' sm. nit, -, ,ulti! ', j et "",; .or%
du 6 lives di.,L. ca III ,.. It, d-ro- Pat, I., luere, dr, lit verriad it, ,- "m"" Lie 1. ,olucion se e r;lrl I I. I ra-h. Lipliell
"' """"' ciudiadani. sus 1,- ..... de"I"' d' "' 'st-j- de '"iff"'11-7
K112 anterior jurifili mililar do gollier-,reltifictur at distujitud. bertado. y d4cegos restablecitInd ,,, ,i. Orden Public. de 1. See,~ Tambifin otgread Len tat cirtrevizila do ballot ittle Ar hublercet realizadia lau.
Frainch L. Mc C.Lithy c -Inceduliblird. 1%1.3 I,. qu, ,,I Lit
'is I. Lit c Gobernteiiiin y &L dc Sub- pronsa ; Icbriudiz over tlud, quite. tat. call 4,eaes, 11" 11
ILL I. -UTNIt"Lli, I "' e'-' 1 d LEI I t--no, iii, ,!, d'
Dcsim6s d, luabliu, e .... diverao,.ma en ILI popular revista B.I,,. a" ,or on cz, Tu.i.n.l to ,
- ""i -ig'" ';It'% "I zur, en cicirsuilines elt, "". in 4., a. 11.1, 1L.
del DA-mi-I. N.-a-al nue ot giceern! Rat"t, Line' 6 'u, 11, al, Lndlcka a fijac"noerd'iglorel, del Judliiiil ,, el ,.'i.,pla"Ifin. 'emana w.p" Est., Police, Ilevall ron. bin With erimne ,,,'a,. Life It
In, envi iluo I e"I iri en tit P. .1' p;'ra -,t,,. dii Ing, I, I", liquidaliii ,id- I- Lima ,,, .-) -, ... Ill, d, ot, 1. ferma.
,,umnin- t, ren su onantmoda pn-.?1',,rm 193.1. d-pIv. it , .d. "do"d- nil. purdan .,,,I
L; .arm. ,I'll.,." clue .- me fs Lit provaj 'L ", "'It"I" fit 'n ,T,, ,ar ,Ya I .... ja f,:o,- ade .'I .,", Il,- d I Illit,,., !a ,,,, 1,,,, till, (ill, -,il, -'I,,' c'"
A] ..... a da %I1,1g.ro- ", jomilt,"Icel' qi ,"41"'
, '"'I i L!ia,".Iv-md-t. ,I ill .in ",I,., u "I'li. de Hill 1; ldi, lla L me, I. zub,
" 16 it"'. pa" Est""""' ..... ... I ,! nl. '.. .". ,I. l'..il I.-lill'I'l ,,,,,, ,,,,, alln.
at Y su legaimidad ri I .n. fill titvia ],h,,r .adll I 11 ,.,,,, q"e n", 1.1' 'l eta 'apuat ,-,I 110114. I!" "'"
,lul ,I,.,;, .,,,I: 10.1ar I dit-tie We're- c.. .u Let I lj au del I irav fair I 1-to it if, : I, (if pi:.;, ::- LC.ilfa III- ,It,, Ti ,,,
a 11" -'a -d'am "' ""I"i '"'(" 1904 I-lia, III, ,, I , ,a ... in ,l, 1-111111 ': "dul's I I la III (L.,una ."."".,I. 'i"
". P-b"" Ii" n" s" I ,,I i;ln'p lait I i's 1. I de qu, ,,,I,, ,I.( ....... I c ncl "'a""'d ... .... ,,u Is, n, orailria ',,!' ,:, (.:: 1, il 1, I .,
parjuiLlini-ni ,I,, ,,m Aj_ ,it- tertritiiiI, llilllb l. ILL qUe 1- ,I I' ,:, 1,,*,,I,,, ruillerld. pli. I l:,n 'LLl:l ,,,, ,,, ,,,,j. ,,,, j,, I ,I, ,I lll''% , it., uJIL I ,I L. e" I I 4" ll I I. ... .... I ... ;,,I ,It. n"llu- ,;,. ,1,uaIK" ..1. (I I,,. ,,, I link. u. In. ,I,,.,, ll I I .11 Lit! ,, t-il ami
-,mn I., III, I.L, P-,%_PaI, erum ,I. I ,,.,,,I.;, el"a y 1,, hhca lud" '," ,,,-";:, I'Il;,(,a L''.. Ill."Ill", I I il-til" I dir I "'. Adbelai 1. Fire ,a I ,L. I .11 I I'll I .11-11
,:, L: ,;,,!; a l 1a,,;:"i: ': I -, I ....... I I (i
.% I ", arin I I. Link, ."I, 011, "'I"'Lu'll, ",a a. e( I I, I'LL h, I- nul. entr" ..I. d, 01. I ,, 11 1. .1 sIt. It. .1 ()(I() h-.bl.
I, g, i ... : 1 1 .... I ... .... T u ll-I.I., gl' I .u1;-1I,_I1111'11L ti- I", Nii 1 ..... F, I u'!,,,n,,n- ,,,,, If ", I"fl,"na I I. PURI, 6, ,I ... 'I.. '-,';;' ,,,,Ig ,,,, :, ...... l"Lu 'le lit '"Ill. J- I I- 11
ell'i'll ,III '"' ";:':: W !., iTl I I L"11., ,I V;Iifl, I "!!- .IF")
,),ju Pit- 'JILL, ,,, In 'I"t. _"%(, "Lu I hlb, I. d I d. Act ...... I., ,fimll",': ,V I I Si ,1,1,1,1 1"It .:1911 1111.11 ,, "I" I
I .,I, ,,I]" "';4"i "" 'i, d, ,;,,,",'I "e", Y ,I f- ::!,b1 ini- de In rv .. I ........... 'I 1 .. ... ....... I. i ill "I. L",;- d- I ,1 ,L .1" I W t ILL I "I" ." Ill" 11 lll, l 1111 ,I ,I Ii .. I I 11, I : I. ,La. ILL.
.u1.m,.,m ;. ill I .1111, - L-adni:- 01 11 ; "L" ;i" I "" JI'll,e" 'A l. ,;;;.' 14 'I" LI "IliI : .d'", d, .. .... I., ". I I 'I .1 '."
., 11LLt- ,,I. 1- ta. Aulu-IIIla, -upcrLu-uI j d, I L'i I ,I vI nfln"I'l, w -114-in" till, I :all ,,, ".1;I Ie 1PRI11
I.:F1 ,' I IiLLL,,,," 1. aI ... ti, ,!:,"t f ,,u,!aLL'I",,; L -,;L,1; : "',". a ly jip, I A vx q .... ... 1, ,I In I I, I I 11 .. I'll" I I II I .I, ;' "ba, I'll i ,: :,"'., -L ,'l,'.,,n"'e;L
'i 1(100 ,,, III,, ,,.I. "" ,I -, I, I ,,,I, I ,
; I LlI .1.11,11 111111 L ,. il I i Ill gre ", I ; ,,I,,,, ,,,
,,, L, tie 3 1011-all tie hiu- ;, ll,! 11 ""L: ;..,i, I cl,,L ',I' .... I. I .... la"In H ultun" ,rukllo a ", '( ......Ill'Ilm 11 "", " ,:" L ,,. ,'Il' .rl r. ., I." I'll.1'',dad F, Ill . I i I, a LI'Ll 1i L : ,', .' "' "" I "" !;r,, ) ;:'Lr el iteti- al I- ,I ", .I I ,.,I. 'Laba" "' "' ....
t- tv- ."In ",I- C, l: ....... di, lit Toli,,rit,, en 111.l fow iatli, I)- Ili, tt-h.ij .. i ,jdjndn
, I ILL,:" :,". k,:,.:,I, L.,t" ,:, :,, r:.," I, .h. I. rl
g:,nd, "(""., ; ,it,; "",."., (Ille ea ,I,. in FEU, lia diclu, jvbt ,) it. ,,, ,,Ian P"." ,od ",
I I ...... ,,;aja,, ,r :
c tone! it : a I : hn't a ... ... "e"', I I I'- I. ..... i III .; I, I..d, Ia 1.111a
!, Italic .. .... ,,,, ,,-,-I,:. Ill., I,,,,I,,r lit ,,,, 1:;- Pala v( 'u., dr Jl- ., I'I'LlaiW ail (I,
, Pone condi S ,'blli'a N o ci ,L. ".1e; al u ., aluis-s"'I"". ,,.u l-i'llio!'d, ].is ..... 3 .. in -cc M r. T rum an sincere la I- ped.dWal; del ,NfIniteia, ,,, ( ...... h': ("'I., I.;.'e 'I""al"t,
in. M ,,,t,,,I. Ilell Pill- q- Iula ,, lojfriua ren ,,,, a ,,, fi, paitgIs W- I III'.
it I LI ,, I,, ha bit (,,I:l,, pullba, ,,(., ,_te III_. P, .,a a Ill~ ,I d- dl I.I- 1'es 'I'l--, "'i""'), 1-1 I'Ll. iga, ,untnetlulu. ',%It Ill I -I III- la ,, ll- al-I'Ll
.". I'. .' u:rau ,,,,, ,ab- .1 1111! Iilt- q
d,!,,isa-Pa1,l ,. II.,h,,hLld A~- M osct]i para aceptar 'p",I-,',"',i',' ci ',!!' tl"p l.' d,-,. 'I',,li ,',I A ,j;uIIIuL LqI ,I am :,ro 1119LI11L cl1I I I.,'
It I ,- I'LL le, rull all. 'I'L'i I 'I'lupiln". I ,,I!:,;:a,:." ;., bri. ,-sl,,,a.m. -1ell- It I ,L rmt -_La ,,,I, I- of ensiva de p az del, K rem lin, %j'n I In, qu., I ... Y I 11"110. I( l?:I: -, Alau-I dr J Zanun, htin,111. aid,, "i'"' li..I ugiida sLL ",..I.
In" 'LL'an"LI:, n e it b ca' L n jo, ,lu "' "' "' """"""" "" i 11 ILL --- I.L. 01 ,,,I",. C ..... It ,I WILL lii,-. ,I.- .,I 5 fill, El m, ,I d, 1.
rii-I ,.cI,.n "1141 'Pa. .lr,,lP'P',gr "' I "'In Y I,
c" .f-au, d, r IIrI.:1,Ll ;:' "",," I rearm e de Japtim ,ill Negualad. d, lallo.. I 1. .., III- ID III~ Y ,I .,e.,d
I-11.11-dild V sit.' jUl Wild- I- ", d, P"n'. pwbluujad. "I 1111!i.11111 ,,, I _"
Iull 1- Id"P11 I Isl 1 ,ei ; X,"j "' "' .,,-' at I -fil l 24
1).Lit.d., imlItIen, 3, ,i L I eq. ,7 '""', a a 11 lt.t:ullcuiccen et
e i'ltalltl I E, Or- -1-t , I 11' I "I" 9 1. 1111 a, ;,.",""," ,,Illl in -1.,- .... -ni-A a. 1.
. I denun-r a I- "" 1; ,,, III,, I!, ,,,,, ,,,",,',"','I
NI N Ft, 'p 'a n ei rl' it .'"" pues 110 responded a los hechos """' I".1H6
,r I hill, I "'"a .- )mt-tan. ri -- b-lilblell a I r" par 'I ... I I .., 'ah. I,, se ...... da 0 honi dii .1.. 11. _i;" 11, I'll a I,
F. ad- Cnid"- I- ,,, "Llu- t-lo. UOa tie ellas, Pit pacto ii., --- h-ta .),..I, ,,,:' I I ". Me' -td., till . ,I .,,,I, a MILL- -gua
In 1. leln"ll nl ]'rel." qLI1 W O11,Sta dl, A, Ir one, n d, .."J" 'ItImpos qu, e ...... I ILL ,I.". I elial Orlem, :.I!l, ; ,,I I ,n .... "e, II.Lqu. 1.
, "tar- Oil B"ll'u'. Pei ek de ill I, : con la Chiiia coin I- ,I. t.ayeo. ,une die. di,,rcn, Deel. c I rell- qllt jallijs 11. ,,,,ad d, ( .... c mil" ,,,, ,Ill ILIA, 1", .. .... :1 ...... I ar-6 el Pre-id nle a a 1, -a a ILI' 6, pii- Se P,., lllfr, ,A! I ., 11,,,ia ,.,I,,.,a d, la cres.
III ,,,b,, ,,I, ap,,i,, ,I ilk I L curitt it I Al I-Ita ,,, ,,, di__, __., b,_l, l I'll, d'que.i
,1 ,rt,, Beth". 1. C.:p Lac ... n d, ,ie'tndns las icallziI "aceii- aspirado it la reeb-cri6n y que la razl(in se hasa en "ui"u". menduuta, .", ,I ,I,, 1-Il'. I, ,.. ]"a
ilk" dc Clul- -1 liull" de I,,L-uL ,dL I iilu depu,, d, leiR-_ I "'i-imi Fin in, ,, a. -ru- LONDRES. Al-I IT U P ,-I,- ,a,, In merinf-lutitid lemp"a"i . -, ILL R'"
romprad- ,d, retrum -11 E-tAdOs Ulu- Radio de Nl- ,lit, "",,m1 ,,L'L,,,,.. Lit ,,,, 11-telden qm, TILL- que. a .sit jOit-jo. mitmin lionibre es indispensable u.,'c,1 1111- 111, d-11,41 11 III',," "I (ul-a Plibl"I III I -, J, l,1 A INI ill I Ifl, I I d, ,,,,,,,, 11, a ,I,, I lent,
ri", m, ,, ," ,-c-t.d(, Lurk- ,.,I. S""ell- -ept.n. Lit I il I '"", i-i ill a, nb- Ile aI',,,! 'a'1119- III, Llik:i % 'Illla 1.1-ld .. ..... de.,ie ,-I I I .I -Ld ;,,!; :a,:-,i,, 1n -i. h.
,I.,. ii jil, I III.". ,1 ,,,__Il, -,,d,,I gii- al
ej uIj'_(, D pldzo desde qijc- %cricto poll P11. segun la, L."dui-'s "I- Isellbl. ,uc I dclI,, Ill Napcil-. rill, ,, 1,,.;,,,,,j. lir- .i ,,. I CI-1md,,
, WASIIINGTON. ib, I 1. '"' ,III clurm de I,
IN ; I- L"t ... ii tell A-icm laut, d, ,-,I-- 1111,111,, -1- alienn ILL Tempi, ,r I ),,.I Iala '),
., dictnii de 1950. I- "'u- ,I". d, In, 'uil" ,,,I., In -ne-n nd,, at imbl. ftamc, I,,r.,;(jI(. ,,I, ;L, ,_,, 1, I Ll,,,,,,;, d! II, ,;",LLI;,, L, 1 a I ," lf;:" a "'I'a a f,- I ;, 1:i,,n, H obILM-1mict".. alrl'. u, I ;: 'III 3 "S!, ilt 1,, r L,,u ,,, ill, d e 1 a di -,
b.h, I..., dn SI 30 ]a lmra. I., firule de fill piatn dr It arr--i ,,I- ,e le IL- in-p-WA, tarit. podeil; it I, I I -ra bu ". 'at:, "; ,I,, ,I,,
, .ri,,;Lal. '- Lit d'."na ,I, Ore.F.Atados Unidos en pagar Ire e Jaron v In Ch:ua ,nmunWa d,,d, fie, mlsai, ,I,,; .... . 11 1. ". I .... .... 'r-;', ;',1 piLl .I I I'.., I, I .%:a It, I 11 11 1111 ug"u'r, 0, del 1) I
lusisten C.u ,,ta d,, larii 6n Im pct,,d,, lum, In P-,ld"I'll- ",I 1 94 1, I : );, ,"I" ,in,,, ill, Ili, -upIdo 1. C',,,,- I.rina verbal iuntlik"'L.". olin b"... 'I
$1 2,1 I- F: it, ill I ill '' I ILL 1:111, Ili Obras Pu cie I&N. ,,( ,,lit- 1 Whiffs Le 1,:,W Ilpt.
-inn. Lit, Bet feiristdmlomaticas locale, Li_ .Llillal ell-Ill. S.I. t""i,, ..... 6,, I, N;L,,!,'. a, L. Ili ,I likll- I ....... li .... ... pare-, d, (,-I, ,I,, I ... I t, billa,, 0"t, L."', u I, J., hall. 'I
" .- racirdiriann ILI1-ItanI'!SL"a ", ""a P( re'l-, 11 w-'e, wl,"I :.,11 11 :I. ,I ,"I" Im"'I", ',-Lq,,ulvaI0,'* qu, -,.llllelt g ILI I. ... ,,-,Ali ,111,t- V111a, Infel'i"'o (I 'I _!,_ 1,
ga ,: l'u"I'la bu I i h. Ado -1-111a ILL -,e turn L, d::'!aC,,b',', ', '('I', ,
Chile I. E"nue, Ur_,," L ,:, 'I ....... (in dl 1, Rad ... .'r,"rilit,
r, d,, all dad s "e,",,"It n' "" '. I raes, isti-iIit Pe ,ii ... at, rechficim- h- tal/decsl6n, I ILI- ,I .1 '. lAtIdiall" 'etan-le"te In (I LL ,I 11, a I.,,,.I,, I ... I- ul : L "I"'t" I., iii-j-, ubi,,d. I
n P 1- de It -id ,, ,td6'Ie',1it I D' I" Ill aft ,, ;l: I ,,I,, I'LL, ,let muti del Fst. ,- ,,,
sail. r1i'llp'lin p1q,, ,' ,,,, i d,, lita unt que en 1. qul ,,.r Intel, .."I'"' I .I- 1) ...... u 'I(.. NI I I; ...... lj;":. a5p, ___ Pat., I- ( orl I .-,, del little 1-M.d.biln it,
na, parlidas, me. met, dal ... t. 'Id.1"', .1'1' ILL, ) Lilian", ];I, illu., , San Ill, -1 is sul
tic. t I abi-ta ill ni;i-cal III-1111ne, ILL, Ne .J-16 a in nilemn' pr I! P, fl, -, ;, I., r-L- till I .... da e,, ,I ,,,T.I,, lia-11111111.11.1111 411, a
k "i"_ -.L ,L,,i L-- 0 g.-do ill"i'll
di.nt, ,ta ., d, ails tic, ,I,," 'r I 0,; ,in ,., De ... 6ernt.L e, I, ""I h".k., -lI,,pm,:k LIL'ah, I r.
P", "'.. ,,,, ,, ,I Lit. ,I Ill", ill I',-,, "I". r, '," I III,, I utna, ii'm ,' -tie I'llela,
'Ladn" ,.I P'L." ,I i'li ii Iii P ,!. limu I 'Leallji! ... I I. n ... H. I III
"I I ,, ,m :i. ,.- ." ,,, i !, ,,, :,
I.a det,- L,, fill, debt,, a- tu- n I '" I 'A :,j:elatII, T'it ta ;,, Lll ", ILI ...... tita, a;I',." uL:,1! ,,::,_, I III.,, I I ...... 1. ,I. 1 1 be it, ILL :1 I .1 1,11.. 111.11 llitl. I- nI., 'i'la flle "I'll."Ij,""I'di. -- G.111- in. AlImesin-Pill E .. ... L, ,L_ ,,ja I,, ,i ,, I ,, III I I ..... L 'I I ......... ". ,i:l,- allat I'Le ILI 1111, IA, :I .... ... va (I. '11. III,,, r= III ,""I,: .1 I "i 11, Ilea "'; 'I'ai"I L.d '', al'.":L, '11.l:,1LI, 'I" I I 1 ,,J,,a ,,, I ... iLj,- '::I;,:,i, 1 ILL NII-IldIx"'. I ILL 1,1 I I I "I'll I ... .... I .... uIlent :" '_ __ "'n
(Fill 1. piltin. 6i 11" N- Y,,k ib: I il !492 ,oe d--,To, 1--ih ...... ,,, I I t,,.,a !.. P".:
__ alll:,11 iial*t;ill I dl ...... it --- __ __ 'ILl", 1-- 0'0,lad" 11 Il'."",, I, I ,, .., .. .., dL I M""i, 1 Ml 1 .,
111 .11 1 ,,,',,I ,,1 c ,-"-.d-!L I;- ,,,.,,I "ia, ,l "'I" ':T,: ::,; ::!;: I,, li ,, .- I. % ,, ,: ... .... .... '',.,,,,t- I~
Trata el Gobjerno ,,I, a,';.', -fer- ,,I,-,-- I it .......... enwki ,,.Lj '. I ,,, ,,::,, ..i; L., ,l,a,."K.,,. ,_,
0-ma dl-u , ,,,,,,, ab, ,,', ,I Creen los obtacros azueareros que "", -l-b' ,-'de,!,. ,,, Pei-sistc ]a honda dispute entre d, M,:1-". I I 1.
;, --!6 ;,I 7, I -! n!:_'
idicion, u L,- ,-I .tat ..I ".., .1 ".11.1 ..: ia I-' L inL;'IdL,de so Itictionar ]a ,',','n ... F! ...... .LL I"" ": '-;:"c;"";1';" : ,, I 1: I I 1, ", pi"d, ,,, I ."'. r ;, 11 I i
II!, ,. -11 l" :1,., ,!,I". ,I i., ,I, !;',
11, I'll "I'll at ', foa, nf- ali, ,L ....... I "I I i,, ,,,,, ';:'.,;: ... ...... in I.. !,,Ir,.,,, l,' 'o '08 in 'e. '
I n I .... I L', 5"..d" ,: ... 15,1l..
'' 1 ,!;. IW ,, .,' I III; I ". c -o ; Ili 41
t : debe mantencrse cl scouro dobal I ; : los patrons y obi
, .,:!:, n-,it"'. I I lieros (lei ac 'i ,,, ..... : ----ii-, II -'.'I"','., _!.: I .", 1", "Ill: b b ...... ..... Z l_ i, ,, a 1. ,.,I ,.I, .1alade,
escasu dc ]a carne 1'. C I I.;. p-, - I 11 I'll -IJIT ", ,' L' ',L:h-',','. I I-la al .... a s, Li'la., de IL ... ......
"a 1,, ;,I I 1,,lr ,,.,,,, 'I: I .... :,,,,," ",;.L, ,,, i" O- A ., 1. I'llildn".111 e La
.I, I. I ila 11 -- "'Llil., ,I' ,:: kvrplar la Vefle aciiii arliciliar cii Ili conikion I 11_1; :'71 lIo,.ijljl,,oI,-jIle lloI, ioforolf' rI Gollif-rilo lit rilanlia "!,, 0-1,
.---- - ag, ,5m ,,,I,, 111b Ili ... I'll ,,, r 11 1) 11 : le. '.1"L II- Ir. 11 I N1, lul, '- :!.;
a a (""ll- ...... LI, 1, n,-,LIL- 11 id., ..I -11. ,W Nl,,,I,, F,
, i i Ili r it it olue sOba el "I' 11".11i'll1 1"I'Pla -1,1"I"'l, title St. desigille liara emnitliar till plao di-fen ito I :11111 l "I'Ll" .,,,,,,,,, ,,,,I,. ,,,,, '. ;' L"', ;: ,'' 'let allolvillo ,,tie St. emicede it his trabajadorcs
0 alla lu'l1r.'a 1 de )" 'll" 'i, a P ...... 'mL, 'T :, I" "I't "' "I." li-,i- ,, -:;, ,,;:, 'a ffil"', ,,L-;L. .-,
pri-cio. Ir ]a expropiaciiin ,";,L% l;; ,1 ,i"--d L-1n q- pud, Ep In -,h, 0, a,,, L-Iii, 1 ........ n a''a, pal", ;''.;";.I ,,, 'i ,, ,,,, I'L, I ,, P ,if,- dr' Ij,--,-, ,, ,,,L WlI,;II.NI;T0N ih 11, ,- ., , ... ..... rfe ." "' il", I I .' Cl. da, 1 Jap"', --- 11 I, -, I~, rl Ill I ,--i, (lei Tahajl s 1. in. _,'-I, :,,. ,!, ., a, a' I l:',. ,'f "r "! :' I!
_ __ .1 'ahl" '., ,,,, I, 6, .... !Ili I'- "i"I" "': I, F"I ", _ I ,, ,,, "I I ."Ill. ". ,., e I.a I l I Litild (I" P 11 te ,,,,Il, I',.,
, 1.,I .,,, ,,, I r ,I S I ; I lad" h- A ,'I,, ,. ., 'rur
r, 11- 'Irril"Ill" fl- ;I .- I, ,I ,,I a : : ,,, 11 11 11 1: ,_11 1'1" ''i, e ''I, I "ii'Ll I,:, ", T111 ,.%,u, ,,,,,,, I ,,
, "'T ,r- 1- 1, R;oW n !"', ",r"", ,, ,,, ,(;", ",:"" ,I ,,, : If I illa"I'll I'Ll"IL'a '011 I 11 10, ,i, I :l ;, ,,,,(r,, "i, 'Ll I ", ILL., "",
'Ir' : : ,:,: ",n, t.. "'I"'J." t Lit , I !: i 'Il, alalil., Ie' ''' I 'InNe.
all.l. a, -.-- ,,- 1- I- el ;1,111,11 11, Nl&-trI,, a S.1,1',ula Pill., j ''i .. ,4. '1,1.1r:1 .1 Ili 1,1
', ,, I A- - ... ... li. it I "", I ;l ;,', ,:III,, '! Goh"', I I. I, ,,,I ...... ,,, il"'. ,I :: ,,, III, !.I I- L. uinda"I'l, .
"I.L.""'b"), ,d !, Ir Ili ,- 1ai,, ,'I, ILL, li" I'l., I'lall"I'll-l'-", 'n ". ,, ;,,,,.u, _1 ,,,, r ,, ",I 'I'l "'Ll'", ll' W .- I., ,,;- ,). : rl ,,, ,. .','I,,',' "I I ...... I,
L,:I-_'.I',"- ,,,'_", ; : 'lll,- F- L,,u, ,, ... ..... ,id- I, I, f- -,adn rl (-,,ugl., IvIvdi- ;, D' I, I,, it, ,. ': III, I ,I I I Itad eii'l.ig 11':Illl I", p ... ...... I I.Iil: :! "'.1": ., ", '' "b"Ll ILL, ,t- -L- :, .u., I ,
"-r" ;"i 11 : W- -.alu- ,I,, rn ,j, ". I. ,-I Ila In All- n e "Ll"110'., , :1 'i d I I .. .,,,.,, ,,, "- ', 1 ...... : 1-1 "! I .L, I I 1, ""::uifloi F!nrrn tie 1,L Fr ,enLa, ',.,I,,, ,11-., N-,,- I .- r:I. _,,j;,,j,, ,:.iNarm,)aYr Ila. rAir- (vi g1''1:,,d I W, I :.
I ,, ;,le"'Ll, Il"'lli", ". ,., i :,:,,. I ...... 1", 'I'. ,: I + : I :,.'. (" '11 1 ... I ...... I I" I, I n,:,I",a'l,I piL Hr Ill, ,,,,,,, ,I ',It- In d, I.. A ,ou 6, I I,, LLu, ,villl., J- I.,- Ma I I ". I I ,-I. 1":,.. I; ,gi ::,. 11 "' "I" 1" i "
I. "'; ,,,;:""", .... ... an" "..la ,. i, I- I ,,r:,L,., dL-','d I' "'' "I '- "' r l
Lit a h- ris I ,,Pd,, 1. L, ir- I en !r ,I(' iba. la C,,W ,drra(um tie Tra Ill .. ....... Ill 'j, 1'. ( f, I I ... ..... I'll ...... I I de ILL. ", I -: i I! 1. 1,11,4! .,III i, ,LgI1.11 ,I,,
bl.t in de Co,,l.,,,,. ,I,,,, a ,,, Lil A ui ; ml- riv CII). li, Fedv- ,Ln cl, '1,: ......... i,- 1 ill C !., ]I. "'.. .'' 1. 10-1'. III j" I ..( 1,1111111", ;1 I~ "h" Ll, I j. ,I'll dt...." ", *a s L ,,L ;IIILII.I 1:1 Ill 11,11 W 1111di", 'III,],", ,If" I 1 ,::, % 111111-d I', 1- t- 'i vI d'il., ""..
,jr "a ,N Tabaj 1 .- 1, 1-1,11L,.Jere LI.Li- ,m, rl 1- I ; lit"
nic'," In -, -- 'I't""t"a. que L';, H,-:% A-,iare- El Inforna, Life G ... in, S., '. -, ,,I -"I- ,..I ,I, '' I I, :e":: ...... :it I
X l ,0' I "11- 1.1 I - r ,,i, Lit) SLIS F ... ........ I ...... .... I,- 1:, ,I ,, .. '; ... :, :,":, ,.:;,:; ,,, I';, ;,; ,,In, a!u, it .... ,iIr ka I;- I ., ,.:',' ;,,"!,,,:'Ir-, I,,,, 1"'han ,,,,I,. ,e.. ,-; I ,,,, ,,, ,',-,,: ,,. "., I-' ,',',e'. 'c I ap'r" "' -7,:.L,,a:vja.i;ls It, un., I, I ,
, Ili ...... de S"W- ,., ",;ui,,1.,;4" i p.b:-Ion d, :3 000
it'll r I ,,,,I,, 1, i"L., a, I 1 ... l'. "'a F,- t, riled- oll.. di, LL,1.11111 a "I f. ,,, I ". (""I NI-- ...... .... I I .... 11 ., ule. :,rdlll F" ': :, 11
he it Irit ,I nirbh. d, C, I I T'l a W I- ell Ilar I ........ Ili L-1 j- I- tv drl ah. "O' .I 1, ,,, it I
, '. Cut ...... I.,d" la'"', "',j", 1, I, - 1111 ,,, "",:I'll,, s li I ..... Ild"
,Lei In .... $I. a In ,,I,,di .all, a que I "w i. lal. "" all"'..''I'll- t.., "III d :, I ...... I Itt". -,,.I,, I ,, : I I'', ".,.,I",.,:. l,,,u. I-, I,. I .. '' de I.. Cre.
da :, A, ,. -, I I , "i ....... 1 ... ... I '' .".pi"ad a P", -1.1 ( ILL 1.1"I'l, M ILLI ,111 d, 1.L "'I"'t''. Ill..ld,. h;Lhi"., I ,. ", I ""d"I",
,,, e, el ca- d'. I at "I'lld's ,adjodll 'a Lei: ;I, ... ..... 'i ,, ,I, lit" r, ...... !",;n 1. ;e I 1,11, N, ,!;:'_ ', .1 II.I 11 I, " Uu, I, 1:,,' Llc' 11 111 ", 0, , E't."I., ,).,(.,I N,- .. 1. I'll, r Ilil,:L t" .1, I A., 1, ill ',I 111i 1111, :: : ai litl I .- D- Chl.u W "vnil.
I'a"Idularl. "In" ', j -1 'la 1- 1 A 11- 1 .... L.,,ll, qp,,,,I,,,, 1 111 ;.-1 Y,,'k H 1-11,111. Ill-,Ill I "" 4, 1 J, I :-,: :- : ,L ::; ,; I %- I.L'i", ,)..%I ,,,". 111 :, I fiI'1- ILI1Ij1 I I' 11 ulu 'ILI
-: , ell.L 1 ll::111T'1 11111 .d' L.I.- IIIII "I 'I'll ,I, 01111L;; 11 1; 11 111 111'11. ," I 11 IT :. .,I d, nn'llie ILL - I ,- 11, Ill. j).IL ill,, I.., agl ,.Ir,
'a I In I .6i"I" I.I., ,, "";", ,." L_ I;" ", ,LI, I 'i 11.11" ll, 'll, ..,:",.." ,. I ,. ,, : ;,:-"", I, !. ., ,,:,:: .."I""'I" ,A a, ., ": I ,,,, I I'. i, de ,,,I. ,,.,, lll,).,,, LI, TILL 11 I'Ll".1 :;, I. ,, ,I ,,,, I
. r%,tar )a n1,ea- ,n ,I,-] tar 1 1 a,:,L,,,!, A ,,, Ili,. I I I'll < I, ..
I I d, 1:11111111 11;I .. .1. I I' 1"i," ,. 1:1, Lit. 'A ... c', I,.,.,] t 1, I I ILI I "'! ::"::; ": :, 'i :":" ,,,,,, I- l", ....... Iii- 11'. '. U ta.'run. 6,
e, Ia larle 411.1il.lie ell III- r ... ..... I, 1. .... it ... .. ".." ,,,,I, I Nif", "' 'i L. .... Ill~ d"I.I..." M ILL :; :"111 ,I II::1I1!::, ', :- ," :,: i ;, I '., I ,,I, I,- I ..''.."I "I ILL- "'.. ".. I 1. W .- .l ", f I I', !::: : I
.., ," -, I ::ii: "t'11:11 ; t,
,,,.:,, ILI Ol I,,,,IaI1- I I ", ,I auall,11,11111. h- I,. '! ,., I I (0111111 I ,, I i ,,, L;,", ::l tl'l., I .
I "'I I ;alllilll. I ll.,, :, :
"". ,: ... ILL a .. I I ,,;" 111t;,11 "I,:, 'Ll"'. :- ,,,, ,,, ,,,, I ,.., i'' I P I. 1 ', i d'.. ,
, l"", '':"",:,I ', I :,. I_ I, '', ,,(.* ,L, .. .... I I ,, '. I", L, 1. , 1, ., 1, ,'.
4,,:" ...... ;;, ,,, i ,: a, I, ,,_ 1 ..L,.i I I -1 III ', III 1, ., I;'' 1. E l T ien ip o
I :..:I..'I111 ,::llI;".t1 .:, :. ;"
I- '_ Ii ",L.1'1' I ,I'll. ILI,, 1'1 1 'I. ,:., -'' i,, .,'. i ", ", ". -- '. ': ,' "'. ", ,., .. ...... I ......... I I ,, ,,: ,,, -ii- .1 lle I' -LI I., d", I __ ) 1"
,'I ,',I 11 I" 1, li d a 1 I i ,, I, Ili; ::l lle t.l 1. l').,i II;:: L:, ,,,,: Il .. I ... ......... .1 I ,: i I ; 1,
h" I .. ....... I I ., .... -1 I 11
... ,, li h ', I I '. 1 I ,, ". ,, ', I 1, 'I" .. 1" ., 1 ., I ...... I 1 ,.
,h I ,e ,It ... 1, It, I.. I ,,: I'ii 1. .1, 0.." ....... ... I, ., : ;: I ", "I"di, "". ,-, ., I ::""I',
I dl 1.1, ,it I, ,I I 1.11 A I.. .1 .I V .%, ,,, kl, d a,.I, L ", 1''., I., ., 1 ,,, ..... It , 11. I I ,l I. ,. ., fl, 1. ILI., I Ll, I.. I I ., 1, '.Ilr!L
I'll "I I I "I I .. .1 U ., I_ ,Ie I, I, 1. I 1, I, I il I Ill"'l!"', Ilec,"ji, ,..I.
I 1 I 1 1 I I .. I I I I 11 I I I I .
. .1,. I I I 11 '
Viligins 2 frolitica PIARTO DE LA 31ARINA.-Viernes. 18 de Abrilde 1952 ,- I I Political Afio CXX
I I I
111"paidan Ia actuacilin HOMENAJL AL PERIODISTA I I .
I JORGE HORTSMANN fActivicMid para la creacio'n del. Preside [a -esposa de Batista.el'Actilialidad Polifica
I
political de Migiiel Suirez, i I
M pr6ximo dia 23 lask Once tie
IA tarde. ad I 1 -11
, a I I _1v
., a III rn a 11
of I d Be a ,, ,a .,,,d-e: term R.puitn, .. _., ino. de C talinadeG, iine Co it6,deDam'sde_1aCruz'Roj
J",4 t.'elVma.'. 'I'l, Ick"t'rloti r'.' I .
Suiret Frrndn eL' Be crarevist6 call timado y ,actillo compa tIco co -----,----- , I ____,______ ___, i D os questions que
"" ,ionstinalin, reporter pold"" j";"" Se
el e. -fir.lienteral, Alfr Alvaroal I P Il. Oesde hoce diez ahos vienen laborkindo en exte Designodo nnevo Interveritor de Ia Nariera. I .
- y at term nar I cturan.
Oil, olnutfir de, 1. -661!. "God'als" do I.,
,on hicleron IR siguientes ,p6tiln, palitles, tie El Mun C I strilitio. Fiffi- stiprintido el Tkk -rrnino el (dio 190i entrevisitili Codina Subirat con el Prisidere deben dihicidarse
ITvp'."rackonies: I """ I I --- - ___ .1___-______ b_ __ le 1 I .
L,,, ,,I,,, rt ormlildriu, vin'll- Provectom del inspector ,,,, ,,'norcii Alfredo Valdix Bars- ra-defender no legltimo dnecho a nor; Ilik FIdu dollign.d. pLuA of c, ".i
-,on da,-M,--- - --1 I -11 - - It- RE I Lim.*,-,eRIIm.d.,1.mg sa. jklbie. .cre.Indose -tie- Gain- Pass tie I ytinliiii ;1,,j,,AF p,;,,,.,N-'11a I .,"r.cled. y Be h.ri,',,prc.,okdr'- cl 1,
, ". "
_ rac '" n"' -i"'re ,_ -1 .
"o. do,"go"' P' ., (I'..
nj I'. in .. d_,. r. I, -re- --de- --a-- - I ,j rrrr
r ra "d,!d o ,me ---Itot caricter actuarro, emil, n menle I ______ ". ill. I PorFran isco
Ill ,:n ILI Praffil, Orild Quillitere Rd.. B-Ii. Eligin Fermindox .Her
en La Hbmt, do,,,, do I n mbla El seffor Casiralro Rodriguez RIvP,; -er y otron muclins represen- "Los barrio que comproulerfin minded. Calif- Saill-I ,an ,I Presidents I I,, "
Suit A. S.ir,, Fernandez que on ge it e r a ki e risionesfier, ,ki"I'm pro w. emelorseli .c cmicrelan on to at- I r. de C, d .I. -,,poll. por unci .us yuclante'. I
d, lmjro'ikka Sdora 'I P I, son- et, r ... fectrin licle Ili .1, .' III cmkiem y ell Ia opinion pd11.11 del puablit it, Calalln. I I IlI-,,L.o .,I,.Iclpl. Limon d-omr.d., Y 'A of c"g" do j'(' 'up'rla' Una c-trata, eatieliBlit clcbi-6 ...... 11 ECIAMOS In Coll
. Ilmda Alvarez Sit ..... icipm h.1-orn, Comes. n I DIM r D que
,.at, rcz. drcla: Urulan. ,,,I c, r do' Par" A"' fall haj Jos blica. Intellgentemente negocI6, par
Parmiq nuemlro deridida compenetra r-wraterm-lekil n,.dk,,,1La,,lPcInr Re. 0 vLilLRdo .!a Reduccitin tod-rildamente quo sr In nierreen Por ell a I rtina Merranle de In 171,11- 11 h khi.
ci6a ,a. o'da is IA ,,,,, DE LA MARINA. onion ,%!I capncidad economic. social. t vi. .116n Maritima. of ex teniente .Jusn'el Collina "' r calls tituyen- media de ads partidarlos, Una tran-,
el pront neumurnick del dre- literal do Pris ,Inc., it,,] DIARI I. LipreLddente Batista. @I menadar AT
SuAr Pro-A del "' h"' ... id, en f1mcas !1. Illay I to "'ie Ile ].I illtelec- M. Red iguez Alnnao. i in nrin Subirat, lider Lie] sacellin. So estableda ,I ,oto direc-
it,, ;,yr H Bork% ri "' PFIC. en teg do 1940
tar ez FernAl"Idez at que fins ski ...... a "a encoluna. u,,, par. eJRr = te El firme Ili': lost 'r'Itprc, a l-dR par of lukkgnlfico Orienle. I claim A al 0 B r to ell of text. do 1. Carta. pero Be
insisted. do Guloorn-i Lt. nfor.6 ,I viilaale. et,.,.
relimsent, el6n tie title&- III,, iik indwas Pos" do ," "j -tie -,Lro es QUPl cullcluall YL P,,dP on perloillm Sell VA que el vatu : P lipularia ell uns disposici6m tran.
mamas A d ilIlInr ni1n"Is u -a do ,R1 lug., cza., can I F.11-1.1-ti, .1ino 1. 1'rstando I can rl -Irfe de In Revolij.
tons reap:ctivos barri cargo lion' inform. ,6,L cludinuar trn kim antin knuj in Loan del cual tin tin), man Tie jvdd taken- e;a formande sufragi
a, k_- thlirli'm del t rmInn ImInIcIP-11 "Ill- In que hnsta Altars. lemon Alan tin I Pedro S:mroll. rivs1scmdo P, P:.,s- ,.elfn, cle.trarnriantes osunans nRrin. director era inks democrAtico que: 1 sitariniq ohn
"a', lull,,s I c:ldn y do In quo' dirlocruns docIr no sluiple barrio. Catalina If,, e dia ;tar rin comn ,oit espousal de Trad crion of 'r
Fireman: Jover M. Sol doin! Tas. D I j no 11 1 "1111IT .. r Rodriguez, Rl : rkike, ,, ,., ,,kr,,a do In confeen. of acumulativit. emplcado antes a. eg rin Is pasad .In primersA "' -16a, Latin restitucl6n, purs NO r1jr, ell tidm Ins fases ir-ii. do Tamps, fallecilk ell ner I st R ,e idnasirt', dlF. pain Jim carcoll tie character rjecu- Pleccilin general (life se celebrate
,It ', Daniel .Inrrin. Orlando Lahti- so rricuentra netuando A plrau,'kd'I: ,, ,it, to I"- ;a ml- u,.r I). ,I ,P I,,,. y In vsisblecimos on in Cons. I delptitis tie promu)gakIR la Consti.
If er Armin tin Qtintern, Ifinbel Her. ,rl cargo juira at que fill! debt lelpirk durtinte el itahlen) -pa- so 3 ri Comliv L-,.l Pill "olp'l."!IIII puemn ,e,,tuc
5 dr.g.d. lie .yor. der-, 1. -imaraf. curling.
it 111-10 four .I '"I"trado n d"' ",,A at ,"an W.,ikkh. Latin tir.,. .lilblml".'!,',',,Iellr r makerle del ppria tiluciiiii en el pArrato torero del farina. Como Ya at Uder septem-,
nind,. Gerva in'Gontillet. Eugenio Y ruer Presidendr. do In Repuffles, not a diii. Simeon,'"'
Fulgenclo BRIiAt., A run. I. LIBRA, rint .__ I loin reporter-. ha caused [as siguientes pa- brIstA Be habla gnnado a' Ins me
ent, oria 'l (I Ingo r bil rri An hand,, 1-111 d. ..- do 1. Co.. Raj. I irticulo 98 con
GarclaR lekktra. Eugenia Lnur del InInliarn do GobernacIrm de ace Cuba a Is kilda li-clependlen a par RJIRI RI. Itualeril. do pe.. ecitre abras:. "El voto se conlarg unicis n.1-11-t-A Y took. ma nrfa ell I& --kketak Rom .rlnldn 1, Aglrg : to y Bobrana. inisra or de ",it ,ka; quo IC comiagril-ki I,".; So lnl.rme, too reporters.. que- y exclusivaireate a In persons A
at B. Xchevir la, Bohemia C 6n 0. H I jj?
I I Asambles, no le ILI dificil lograr
Ricarelp Garcia BnrrioA. Mario Grain. false Pr6ximamenic claril a concern of I- Aludiclon cilaindalloR fl !,nan or "' evidencla do nuestnt PuAll- . ca Fe
-frenda flaral conjuntamente con Ia a primer. dama tie In R blic
par nLI compRnhe Fi I ,: es, 'In.. he omitribuldo at blenesLar del Joke del Estado y del .ocretaricilhorn Martha Ferminkle MP. I- cu)o favor Be haya depositacio, sin I ese compromise.
Anion oHn .orminde... Car. plRn cle. trabujo que Be propane do.. ciii1cial L e _I,1r r, a I j I o no, pud, acumulArsele a otro can-,-I- ,a que %ino d spu6s es blen ca '. I It ,rrilar descle el depArt.mento te tivienhIciertin etermina- 'general 7,n of arregic do callInI.It".1 do a Pr iddencia. Batista. accept 1. did fuer.
dv:., Torreirat CArlox Dumbaut,, An L Id.nd I ','.",a ac, '.'id:r que no M, ap.r- Pr-,,upac n constRote par w r : Sit cadaver Bork inh.m.d. hay ;,'Ckkmil tie Damns tie Ia Cruz Ilcia Atka no ido. Batista constituy6 on
I. Lu a Hernindez, J.rgt A ]a nd 6 1 Cuban.. car. Jos arguments alegado. en te bloque de particles que Be deno.
I I lei cle tat, on In absolu IaAcqjteJMcmp a 31-perac if material y espirltual. [its ntjee tie to trinfiana en oltCedaor- :9 q I .Iul air,""' 1.
tordo lie P-: cqur 4r'd.'ndn.r"A":nt= fl.." "' I In I
J*hjurlm y I i "Rockrd n ue In 11 1,171, 1943 In terin dr. Colon, El Presidei e e par of Climi, e Ejo u, iv do okka
Miguel B.neL. mandstracift pentlenclarim. to% t"joka rl poeZInede a A napa a Ins in5- favorade cle upo tie sufrag se j Dana Coalicitin SOCIaliStill DemocrA
_ ___ __ I ___ I I - Ck, 1, Dk'o
I ink r do Re "atuat's up", 1,6,: Ro 6bho. ILL, ,n,,I.d. ,in kTc-Ied,, th-16.. ankidi of In 'ek es tie Ins Aut6nii-B, tic. 7 quo tie ... to last y legallit yort. do !,y:Pjbra del extu". A -!i-,- ,. ____ ____ kill,. c.,,.,IILi..I of paI.do a y.rI mente ."J. lig. Atintriti-Abece.
Io Covalk d I It ... ... slillrv.-nd.. .1 D., republic... ILL.,.. do 1. A-1,11111a y quo e'l.- clarion on Ia.% ol-iones tie 1940. Los
7 an 1, j
1, % J'ocataluka: I I.
!cIp :1L., ell"Vc ...... l"I do que of ,oto ALIlocklu- lirotestaron contra aque,k ,.I I ",It ,,,,:.II, Albeai of er1-1 I ILL, t.I!!:ki11- I A I c a I d e s d e I I".. o, a If I .... c. .file polhu lilts voinjums. ah-gando coucciones y
., P A R T ID O D E M O C R A T A act call[ fi;, ... :, ;uj ,artik. olltmuo,. ,I .oc-', l(all.h.. nL'-.bi,.s ,III ILL- hill, of lt ,bw-ku ILI PRC, kill, lit frillate., ILL dolint- lugares do Ia
- do0w Andrv, Domint! j:II,. ll'-publ"; ..... I I; ...... ;.I., ..... ... I ... L. plolesta on tanto It. "
1 ("'i'lillo. actual look ... I:"% 1II;:r1!:-""I: 1: ILI I'Le- I ..... ... 11"I'L1141111:111 I'Ll'(1.101 do 'ill' Ili'- Isij Fiji, -IT on poco la-forI !.IdI.lvIa. D, suert" 'Jut, mido Lillal'u, I'litaba I'll ........ ,I doo", G.ao. rica y faun cubt
., -Ili.. ,lot dcol., jl k,.,!A Ituill. i i: anic If doctor Grau. Elias mis.
I ;.,,,, .T'.!- (I ... ... tv'r's. L'.."llholorv,, O iliente juillan '"Llf'r,"' ButiLu Lou LKI.Olubu 'It": voill at .
, I, "Lie 1"", ... hvhs', ILLIn un I .-Li ... ti,,,..I,,, .,I qurn P... .,..I kin, sabian title ciortos rejurgas y
I, kill .1 I ,lioaka 11 Fi d.clo, Until Acted. Robin .,;e a : ul.11;:'Llin ,,, L., us do fik erza halaidos ell algo.
ILI ateptavioll. p." I.t I .11 11-.l I Li- o dol Preillonl, tie 1. R-flu --,- I. 'I -al-ki d L. I
I pit Iilll(Z 11611 -tes. principalmento en Ca.
A L A N A C I O N It 1'. begregoull, y liklecib con.'auladol los Estatutos I Am., L-l(,,,,L on-'alao.o has j.!;L s ki.1mia LIL., I ..... a niuclut apuyu ell nus pill
_ I -hainda I primers floras tie lit noclie, roci i-eii. -1 juaguey, no influyeron pars nads
. e enpaldo Lie In I I ell el resultatio do Ia eleeci6n y,______'. -,.c.l;.
, loulfleil I., I arn .,If : ,,,ILL k.u I.. Elturs.' l, all,'.., do III,,- ,I .,fall Tainbi Entre ,,Iran pr-1k.kk ,1,11 ... .1 Debell agruiparse ftierzas ... enus on to que concerned R ]a
I.-Preflaribul.. latrIbulio.c., del T1,1111nal SuPlelool, ."LlIcilike of *,"Itill, contitivional io)- tie pIr- iiv 4-1 Guthernador. ,ote, A (.,is RLI, I prelidencla. Batista,. ell .real&ad,
siguierar aparthdo es de 1940. gitrant'llial ... c it, a -onservadoras V forinar
-DECIDIH,- juilear Ties 1-irliclik, nuks, e Ilene I TcLak ILL da r it;! l"A'U' on Cs i .... Doak, perderla, pay do coma
l-El Particle, Deirt fl-I so hilackria, 1. m.l.a.mia pL-.,in,,,.l y ,u. Pit ruelifol rl Cam L Exculka de lom ortodoN0.4 in il, par tin in ayor m3moro de par.
EN ULTIMA Ia A n, Hill ;I 11 on of .,
doctrinal. resimmislailiclades clo.borm inut.16 fNSTANCIA, SO. VILL pokuoy: ,I locilidoi I.a1grailr-,
C SUSPEN it Lie tin partido con S. Rey
--th it e Congreso. Coll Ins facultides quo el __ ek"T, 1,allind. -untal 1 icl- cuyo, ..dd.t.B ,opesen
ran W el In do laterite, 1. SION 0 DE TITUCION DE OBERNAN- C.,I.,,j. do Mindistris, tom pud, SANTIAGO DF CUBA IP- P.IAi L., ,11.,; of sehor F,.aL ... Dn "' es volcaron sabre 61, gracias at
actit cl6ny repulm oportunmeneale ,TES LOCALES Y PROVINCJALES. CONFORME ... A eclso- radic,..I,, IARI ,-,EnI.R ..I,!.,l Rl clrgue,, e. al,.IdP do C...Lac,; 'El .ep-leolLie'le .J ma N 1111,1kines, cisternaa acuroulativo, Lion montafta,
consist A LO DISPUESTO POR ESTA CONSTITUTION Innunicipalidut pig 'a I if.
ligarda par ]a elect raciones de so Presidente. mj .te"'feb'Ir ba's, ,10 expe onto del I 1. P I. I A ,brn ri of doctor Francisco Miranda, fk om, 1,-a ci-cgun
a= o"gresionales y sit Comilk Ejeculivo Y LA LEY", 'r .'r' e tie jyiameiito del gobelrador braio embiliador do Cuba on 6 j r ..... of dark., Gast= rrrrk, -h. afios rmis tarde el resul.
Nacional, y """ I .so cuall. tie ,otos
.clenn 6 e, I.. Inism.. I.. Y par ullinao, llartirdo 183. r,fccntP A In .c.1- hL'Itiptnitoo el pra ',,eI.CIRu C.,aar. tie act" ., Contra
. F 0,avinri I y los alealdes municipik- co y el sensor Rkiss,11. redactkkd un.memor acium
fou'road.. .,.c.. ", Pr-poglo pan.silbilidad pena are I plakiLic. del an
e,1. o la emordento mi- de sopkir-oki can 'on,. Ind. f.k4 dis
co, do Ins ou-s Est.tuto, A a o B.' P'- limit. El vato director
11 a' T le Reprosentantes. Y si blen Re objetarilk
constitutional interrunkpido y recl=6 In celebra. gue pliodkin Lot' irir el P.cliclen Preside likes L. de.,kick full preltidid. p., ,I go-, Joni do 1. Ling Loqi gvha purstri ell maticks del joke del funcionki y Crack. con so nalatical.
cl6n de eleccumes generals y Is restaurgei6n tie- do .1. y Magill ... Jos del T ibuns, So pronno. val. n,,r 1. 1- .I,, e, del tali, perfect.. berna or Miguel Mesa Ma.s. actuan- R I pro- con sit caudillismo mosiinico y so
dicho ordenamiento. ruis remitimon pars so redarci6m ornera in independen,,iii del Pnder Judicial .1 odc- fit-itiva at provecto Rpromido par ,I do do secretary of alcticiv de Yale C ... I of s-elitrio 0 1. Pre-le-in ,I kk-li dc, Acrion Unitaria ell ak
a do Orient doctor Ar eimO habilldad pars PI embaucamiento,
Partido Dem6crata c con ,I pue "'r 'I 'a on-gado de juzgar a S-lidit back, cerea do dits iffits, crean_ rkis, N61tar Calbsllcr y ,coma )cfp Be entreviitiL, PI ditinguido ele'll., Alliegra. ex primary' 'Bn "I c'.1 19141- drro,6 A Carlos Saladrigas, Pulks
2-E ompmribj 'g.. y ..: RISEIS ,
blo de Cuba ,if,. dih.?,"'M,,Ii 'lzl.d-."."I't"-(rR com I b ... a. del Pr-,dortc
peranzas en 1:'in'.np'l.z'.b7,r.Iizaci6n de eims so- NIAGISTRADOS DEL TnIBLIPA'""." SPUIP, 'EMO, do el municipin de Ignacio Agracrion- ,tie Despacho el Behar on Ps lie 6,., I, periodiv.. .I.so do In L,,,,. Lee,, R od. estim politico, nak, ,st.dista. Inks ham.
it ULTI- te, -Verti rk oa- ell Ia piovinciii tie El gnbernadnr Men,, din lectu.. A in f-rion.n. tie 1. EmbajRd, do Ei doctor MI.neB T.m.y. a bre do fiar. pern sin of aura po.
periores finallclades, y, contemplando Ia crisis Ins- TRES MIEMBROS DEL CONILIE.10 CONS Caningil y."pi oyerto que An can onto- idul'arnevirto que at tenor tie Ins nilevnsimp aUtu OS POR .,.y Beguiciamente of alcalriv Cuba en Roma pular de Ell contrincante.
cional tie Ia Republica y urgiclo par so cabal VO QUE SEAN AR ja Is obrR maestro. on onnse ,Ad. 1 coml "a' R amollir, do Joan., sus tios politicos habrA de abre ,isrse Is
gayuntura el enjuiclarniento de Ins Antecedentes y LECCIONADOS POR INSACULACION DE UN; que lut Bator el extent ., f-4 filmado tporol .d.kkl 1gctskckLd, ,[ aurque nouca at extreme Xe retDl- r ropetir el 6mpromiso del 44). riplda soluci6n. aplam para otra y imis Borers EL PROPIO CONSE.10. Y SEIS A BOGADOS, SE a or pa ,,I a, Icy6 ,I RoRl .akenta. ,file El Mirdsterio do Educaviiin ,Lie. tie las agrupaciones olificas, Ahnra so dic
so LISTA DE .50 REMITIDA POR EL PRESIDENTE rtll(. Alvarez. Y .%In tcma;- nag some- r, ,. El sphor Ramiro Delgada. droook D .1 ij I tin tie .1canzar of Pricier nurvacescis responsible de Ia refericla crisis, y Be If. Lomas at Tribunal tie Cuetitp.s, qua_9,',' o ,a I I an ai e, 't'.
in Jim en eate documents a examiner y estudiar Ins DE LA REPUBLICA". '' L,..,sj a At Sougo: .I.i.e Pa. general ddc Ekdrmkutr dkpa dl,, IV, gs,,dc ,a 21 ,Ll',,Tr u"rcps r, I1. XV tie Ia Ley, Ckast ty to. drbetA render infirm ; b!e nue.,1 B* a d indkile on' inecle par via electoral el mercer
proceed on ]aE reglas Aprobacins prnmtil. OCTAVO: El Ti ILL coparldlid 't.nollae. I' ,la *,.. tie u-11: Man,,,[ Gaill-r, do Isdestio e kleacion. ))a a as no, i6so ell Ia Opo.-6n. turiii I donlingo tie noviembre del afio ve-.' r ese deporl.mendli"I kpo or si ,,,,, , ,,.,uro- -mo
slicks im log y K ... on y ,to ILL., Partulol Polit'l-o"', ) 'l 'lug' -jImr ... a; Affiedo Marcelo. tie Bit 'Likiiiske I ell de, nidero Se train do on proyerto ya
titucto of 14 de abril, bajn of nambre de ey Cons. aid. ,do IRS Elecol, -n eunsecuencil, mimaerumlento. .n.: OrIaudL "" ya I I k,'14a I, viene dando cum;,I,-,d, do
no y enderezadoz, segtin ]a propia Ley pro. es mat a run-, y I iiin cepla I I'lludineate. y parki no sigoblar r ,,, Ille'a, do C .... pe ,,R d, it "a'..".
clama, at res I blegionlento del regimen do lure ta I. .!I, !; ,1,,,, ,, .. ,!:", ; ,t ,,,I.L 2.,4 I if:, Ilano Iplind-a-L o ,aud generates at ter y liiaplp:.,! : ,.I ,A n- L Ell tolidillus (lut, If ccirl"ja ,to uI;11.91".1's ""I.-' c;1"'I'll. ,it-! C-ol: Ars- d-ento a Ins -L- o, del, C ........ R, al-n alz r Lialadur.d. de un-firitIl a on mera
a ]a celebracillin do cleccinnes Ill. I do v,,, ge- ra), NI.n trus, -n I., f ...... !---I,],. !t9t, (;ill:..:. Lndslari (;,,I.. III ..... I, us "I ILL quo c., c',rl, ki hluie Tkcoa o -p ... a if be. rwfor?
cer domingn de Noviembre de 1953. .1 to-r d ....... ig'. III ni-en I ,3, of 11 ',,',I. do G,,nL(6 ,,,"I,,: SuIvador Elle- Ia lei, ...... m ,I,- ILL, Inat-st"I, exce- pioudol iall-lis, pattid- centiistal cialmente nad2 ban dicho log
,loial -y t;.kkI clue 11 I'Llifll- 11 H.ta"A. 1.1 R d, J, '. kill IN -W o, -,ILkt;I.,. I 1111 1!: idll.,.' lp s, 1; 'flvlil., on ._ I, 'L, "; L.I'kllj.
ticula 2M Ill) N11111 111-1gu Ill c6uho, F I ell ... Fwuoodo a, it, 'ma, .", --- del G.bLe,.i. tie fileta, a.D.-El Partida Densilerata y Is Ley ComillucionaL. declarn -11119U]dl g ILL% derecht's tie las organini- ,I, laL-r C.lostitmi.nal ,to 4 d, ALI.,, lkh .'andl.L Ili". 1" a , '. ,,,
sit anun-L. Iiiii, (file ell I _6 1-4 uik t kibla do, liefric I .- ,!LL, n" fill- Ple -.tromo Ell cambio li ban
vidal a v-1: j"It. v- S., ,,, ,*.,.:d,,. Aten,16a rinedl- giriticit. I.. nifi.. ,a',',ui-,; I ... ... ILdo-, ; ill ,,, s
rinn" political -uhl, do N C it, lul,
3.-F.1 ex men : Cra',titucl.. fill ,,Lui 'NoL ILIL, c", its ....... I crean, of 11, .... ... i3 tie .11. Giant,, it,, Put ... a S,- v I I.-ILL. 4 Laik ": (1.01. Y ortrad. u, es u prog.biPn. cle ulLn pla", ,I, 'llej" I ILI ""L*, I'LL ,, ,, kin lf.", .Wu dt, t To'.- "I. .'L d 'I. "' %- --cLou, do Pr.t- 6n Di,- ,,,, ,,,,,,, ,.,t ,,,(,- ,;,, ,11, t ;,k .... orign. Lod
(;'Italian 1"". clu, cl p a Ks'. .1,L a Lu I'Ll li ,,,,,Lt. a-bur con los ilamcidol "par
and fo. tudkiadle P.'r L.( tol. ILL: ...... 1'.. 1-1 it. a It., kc ,I, pt"Ll" R
pr'b'd' y ,,,,, loci- dvl NlII,,, I .... idLi ...... It, ki--- [,,,ulv :- kL- ,aL (1, jo d.,ljdoJb.IiII.-.,eIvamlI. .1 6. at
(act. of ,l del ,reacran me.%, oblign n .1 P-lid. rok ..Llkna' a 'ka"ir ILL ,sa, (Qc,.nvR I,, ,I,,- rulL Iniod. ulle.111-1111 119; Iilklolk e 111' Rckdl jVLLlz, dI .Suit LLIs: Flip' 'Fe,. ','X.'v'idT it "!'III. "" "'.g.. han at -m. Lo, ,cinse. so 8 I 0 ,I par erit.je do still..
Denr6crada R manifestar a I Nacitim: ineum y ILL J,,rmtk ill, ,vt- aei6n it,- I., lounda- 1,,s clilaillos, do toll-l-I (alllllgii I nondo,, ,I, S ... i,; g. ill, cii,.L: New. 1' ,ll ,, P", L'a"ILL, .L,,L 11 it.. lao- "" it p1rtd par. ser ,IFLRIIIIERO: La Ley Constitucional de 4 tie abrit tol. y souncta Ia -h, will que II Clu-jo liI so! dellibro tie 1953 Y I it,ikirc "" 'I tie yalea, I ill ... do In ". ,z. Ili, vididul- d, colovocra,, lie dL-Ia .1 ,, it 'I"
I kl Tilt, .... ;it ScT1,11--l Eil"'I'Llal. Pala 'I"I 11collkil ::",:1111,111 A 'b dk 'u -a J- bt r, Toda, ,,,,, f,,- p,,s Z", cie ILI
,I it I ,,. -11111, dk I" )ulei Coo, fit "'.5tluis niedickis glatilLos pill "' I dolkid ka. ouvilinkil. ;.No h.y
in g-bialn. do fact. y sit C."Ito, Electo-I y In -mvla .1 nall as ll le Jos Tnej.- L. s ckdc, Llld ., llkodb l v- ilt a.cllco ... a", ,,,, pudcs "I sul Ofici-c- .-I IcLco-altl- i : 1,.diL "it cod-1,
* n a n,,,,, ,,,lot ,ltd,,,,, I To, 11 clue "It I c Fi o '' I """ li
"' c'"'u I ,.ad. par ., p u P, y"I" al I dad, yn Isi: 1-1 all S;.gL.u d, Tinaoo, N Ins tie mail-lo., 111.1lorl. 53, ,ift- IIPUbILI.no,. d, ulu,. rcpL Ile. cotitradiceibn entre I
ocan are d i6n Prelimin J.dj, d__au slitobaci- tie ele kilgankarn. r it,
I'.". pro r .n. ._,.r.c "'Ill.' 'I' I' m."I'll"ll d tie elle el"PeAc, y of do rogretuir .1 ,aku,. or. 'r' T_ t1Iv-Jvg:,1; (I I". qi as cars lot d honor jitira 11 I- -dan., s, c-i- p.c t,,il., La d-to's Cli.1m. Poz. cut. ei. aguparl, bji 1, do-Laimicion
., g, r"gul.., li .,.p.sicione, 'rr.,LBIoi.!,, c -, I I I -it G6nL,,. S. Part d -,ador con el Jidels. ill acuniulallo' S, Ba is I u
Disprisleinnes Transitortas Finale3 y 2 Disposi- El sroad, 2-ifi. Lisinit-111LI. .it iblyl .1 Ccullejo .if,, I.b.rRr line of .1rIL,;,,t.r quo .,ilL. Lk ,!It )LILCLO oril ell Ifo]. -0-i d, d)e1las ofict-s (lue d-dir t ,L, a, Cons, i I I. q e
clones F rakes. it,, Nlinolrris la 11-011". del 111-1ye'll- do I rfni-nia i uistros concluc adanw, Sin (I .1 h9aA 'Ili,; It It, VilI,,, do Ins Tun- quo tomki p.-io. do ski -9, !,. it .,,,I Sa,,fia, ,,- Be,. Taob-. ,t,,LPe es r,,L,,,, In vij. Cn.lici6n
SEGUNDO: El cuarto tie Ia, "Par Cunnic," de do 1. C..,tlL,,,,,,I ,I, i94D que d tie cocfl rpeonoce
d Ilk do mittles P-11tillis'pa,611111.1tas" I s6 Hernandez, par -cnittraile Lion iniciakin uria labor digns h Muni- ILL rxistcri(iia I, it,, SalLshms D-ocratica. Ia consegul.
"'Its "' "I ,,,. .3, pod-,- I, I do general Its mas facilmonte dejando el ac.
Ia Declaract6n Preliminar, contenalvia do In pro. referendum, In Inl el-lones e ter"r domin- I _. hlrinans -1v crave: v of do Halgiiin as fijadn of siguiente horario -a "Bust OR Los Ithernle, I,
me formulacla par el gobierno de facto an re- go d, N.,u,,nhc lie 053. I Fdu.,Ha Orhns on,. 'link 'a Lt.'. de ,mil .le-un, .6d,,s: ,In;,cLronsrrR,
date, pk d, ,a. r tklr lual finrcentaic do] 2 Por ciento que
action con talk elecclones generates. of restableci. C' ('a P itill. 11 del an .... Jack. Takao A931slijo a Salag Amarit licencia. Ffortili ell JiLrament.o ,I gra I aumentandoin Coll of 10 iriamas tie
, NOVENO: Fi Miti-, v turns: Drn Calshon M,- a par do tie Ia -olkirion dol 1 ),
mlento del rikillmen cle jure y Ins derachns y gA- XV or Ia 1, y nostifficinnal, finniment,. ,nnro- arcricircit, do[ Ayukk ..,Palo, ,dro ,,r
I y a Alberto Martinez ,,,, Gain Lunes, auiircoles y vierres do mart- del Gol ,,I,, Pr o r, an a rahrza at regimen bipartito. Con el
ranflas mantenidoirara adenrizar e3kolotinden, c.ngia de IA It C narig it MAIL vn,,Fu articulki 257. I Rl Saris- do A c-a furrit, Pstructuracift parece ya 8 a of 6 solo quedarian en pie tres
Iltugmg dri a. on ic Jac 'I ad de formal of text, I, dicha Ley. y a 't Pei, ,I skair, He Antills, Alfredo Hintnari, a m n no,: Dr Luis A 7n- onliciparn.. 6 too de = uncianni -to -id-Ir del V j Aback.. do 9 - --- pRtdas: of del Gkillate-a. 1. Or.
If disp. I I ,A. juir, el p: A, _, digno de N-acift a examen. plies abidenerse do dociarar Ia intangibilidad it Fl priodrom viernes 25 ell licral; tie on rrs. M.rte
at Partidd Pent6crata, Par respetro a Ia verclad jacinnes que comn Ins, ralialval R Ins do,,,h., fit.- IA tarde. en .on club fil ukidn on San tairalria, Miguel S. n 'an. ue"ft y s I todoxia y Fi acaso on Autenbeis.
ottes A de..pu dn ties. of Parlor Judicial Garcia. ,rr orvpmikal. i- 'a de las I D..y it bilit.do.
RAIArl y San-MigueL, 1. pir l5it2--------, -_ En las ofichka,; lie Ia Direcci6n tie Otras noti*IaLs entro tie tin cundro aid las venDc:: .n% n,"Tr,%6ndibIeA pl.rn Wrea, I imci6n ,,to .a -1 y Drfensa del Ninn. .,e
blo cubana, y par ,3roplo respela, no puked I ity amount hQokenRl.C conalslit ; ,Pfrro kecci6n ajas seriRn pars of candidate que
der too hanores de debate a ciertall Rfirroaclonex 4 do p J ,it.,. exchlyc do L rands A[ "b (to -earktilil A Jos d6,agd% 111-P711-Ilitio. del peri6allen "Atal. r. di-iii- t,. do 9 11 -to 'a
y cloctrinals, contradiclarlas y errdnea& incluidns A rlgnteR ,Jet Parud. Accita2 Itnrin Son muchns I i dade' political epuna mayor straccilin per
'or in" giram, y 9,00.1-dor ,let ileatkinflon h to ": Basilan.. led. ol.se de inforrop-W active
an of te#to cle In misma. 171,11= .0. .1.1 ."A P'Pcc "" ""' in a I to c bre no consulinrio medico, aFi on, 1 soold es de-par-clik ,I rigl:
,. Ia Von luist. do 1. I P, .I''a ,!e,'b'Ad a on IA pr-larls y r man tpn hR. fit rcribiendo I",,ckokd A6a".r' RriTERCERG Lia Ley Cnall.,irinst de I de abril, re., y a x b.mria. Sfi.rPs Albert. Skills Annak- norn de ride homor ado nor of te]Afo- -m on In referente a Ins ;Lcilldd s Ell Santiago de Cuba at a(,- co- d, ceal,,,.n,, basis .her. ,i.
im formal it n includible compromise. -alin d U-5160 y en IR accl6n 6,
ut ,; ... gene ., Ins diBImsicicine, ,B. It, yfAlberto Martinez Pei I if or dichn 'do asiten- ,in-I quo et, ,rga :,- blades at Parlidn Acci a Unit.-a crele. se acenluaria of matiz cau.
tablecidag par Ia Constitucilm tie 11,940. era no- a, tin ricis del RcLuil goblWikk 2hit ... far. Sit an n .or. 506.
iUz Is IIFCONCLUS10NES. I lons e R I- ;! ino ,,ene desarrollando on I aoro Lie do"l-lis, Late- camparia p- Ia d;1, ,.Itcn tie aliestras contiendu
F.. in a modifica Ins references a d ivisi6n de ___ ____ __ I Ia ninez. des-in cion del senor Maximi- TL to, La".
,krdjrkki y
P'd'rel ddel,.Eslado de particular monera, 14-El Partitto Dein6crata. fundamentifindose en I ,kc, S;.,Lhz -- kilecilde de Milk, lisma II -a-d. .ad. pormle,
squell., like at lunclancurikento y IRA of r-me.l y istud ... qLe quedan hcLh dc I It Ley _._"_Je I. knic.. Cittkill.. if rc.quclla So kill" -, ,j,:,k,,%:ll. pretends B.Btribuclones del Legislativo at Ejecutivo, ty tulle, C. ap"Ll .... I.. y an P! 1-1 : GALA. I ."", c, -b.d., .,lips .,lost ... ow, ,,:p ,.L,
duce tie made mmT.o. n1teradc, ,,I.,., g"llitil!tin, .... Lai I-e,, --- 'I I 'It. par of voto
el'il.iBe To F ,,,, ,I,- far(,L 0 4 it,, Ins I,.- G ro c e ry I C.k inkili- do .I, -,It: oil ... ill' aq :,Ila R!,,.,;,Lt!d! a of ."(, :r lellp, 1', ;'p antivits y adjiti-B, alonas 1. usupa- 'ill ca I ... ... ell Wd do In, om!..,kI",1.lI1_1koa a I ,I ", "'I s ,I.,.-,, ., I j:, :,L)Lilatk% o Si fue.,c ell, so prop6of I, a clich., diva P.dc 'P., y c .... I" y 'oil ...... i .... .... ... I"a'""a"s A ,",!'; DO-a ,III N, uld it T, -ig,, tie ch-I ... it do L. 0-c ... L!" p""doole d"t A"I'll."id"111" I I'LL' w no lialuTia dejado circular con
,oz, b -c I- p- oplo, regu!"dole., d, 11 11. 1111-110s Nadu- .11, ,vcl ll- ,to] 1.1-la'. "n", Lk.,s ('.,- j;tuia IL .... I ........ lu amentiza l.b,.
kka ficken Jac r-guidos .. es. Ley. melitalem y st, A go Link us, at after Judicial y of lcl I C utahn. P.z. Gkil. .sec. rb- ,cro. 1,,l poltALI., pqualm ellys dale.
CUAR 0: Otros preceplas tie Ia Constittri6n tie skrug,,,. sgu,, ellark clt.blocidos por It, Consuill. ". d ,,,I nlo (-kl. homoriaje ,file lill"I'll Is fie"'.1 I.cas "k-tast son ,pr,,cindt le parn Ia cons, oci d: I "ok"'" y
1940. ell efecin, sunqur omilidos, alletaclos y ic. e.,).L do 1940: 1. citill-10ill-lik lil-lolt"ilin lie 111.1 11:- i, orgL nuair do Ia FLlial Cuboti El lidj p;,,pij. lllio 'Lul e11V1,1L ,i,,dL-a, pala ILL, 1,-fs a-i- le.
Consliductonna. tin estorbact I 111 it, ., -uukkl dv Mujtol Alas bien parece
duculas par In Ley tud"l [,.I'll,." y In I .... oL,,u Ile lodof-: ,pl-oous. .e.=- __ a, ;I It, les Me An-Ire,, .AlhLLgL., sl lo I 1101: ,,,,,I,1,I,,I,,
eseart.1metitc I., itadtui fickeB, per. dich. Ley, it I"onvit. po'.11inerde a s,,,Ir,.Pl I dIL,, dt, It, vital It. kil-l-ki I'll) es hand tie ILIL olcllvl oil ILL,;' "I'(]
Id omit r. allerar a reducir los que regultal of Pic I ,I, Lfe- 'a: c ....... it, .-, I- ;I os ,'tL)s, it'n'tuluLi'l, it- inbru PL-kilkillaeute pact. Al,,vnda ... e 1. ,', .: .'." .',' LILLI It -11tal Pi-iderite sigue to,,, I. y las garantia., do Ins docohns fundament. (,I 's L A C O P A d"I"' to Bengt do ron dj !,-o" ,, tie hasta al-ra %cala cfIcto,. of Packer Judicial y a[ sufragla, aniffla o Java. Pr 11 dicluk g.Werl", d. fact. ell 1. Decl-looon Ett, act,,, ,file ha lie ,,L,,,d,, it .... cian fe ell si mismo y
a t nular Lie In allstan; dvspojn a c e gobierno t ,Lkeal b ... phorilt, par 1-1 s1l"Pl- tuard., 1. traBlad. R 1- Wkvoa, III I (LTLa,,gjan .4-Litidad tie conquistarJilin los prop6s!tos title pretended justi IcIlla, o" d, ... .... lurelcla pre-jurodca o do triinklit., y tims v coi-deraciones tie que di f.u. PAU. lIllcalls, ,a )a 1-11, 17, on,11, 11 I -., it, In, ni-S hacienda
= India posibilidad legally material it P ret I. jutifira Is it'gat'vit n ,-istrneia do Ia ciudadania i ag-jtld, tP,,,,dnasI.Z ,,. 1, I H c 1. on ,I Ved.(I,, Lin gobirroo do tipo reoluciona.
, provoca, el rechazn d In ciudadania y tie- f"Ple ,,,, kzd.niik!lskP ,agm.Nas a ,o ... 1,. tarde it ,i r 2.5'd I p. o. El doctor AllLg,. r,,ibiLA -%;
creta so negative "' istercut. 2--FI Pall. )e..,r,, no ,,,it. ,,I iRe-I.. i mrs do abrii en of restaurant correligio" 1;(." d"111111111, -1 kills -, ....... ,-I- -, air. part.
Q INTO: D. qsa suorte. of Titulo IV ,do I IITLI ,,_tln his ankiplosind. r6terndamento ell rMe Los m ejores VIVERES He I-e. C. Vd.do. R lie, do 11
Conslutucional. role, ivo a las clerechas I emo. rita, Ia Ley C-stittliiomil de 4 de - _ ___ und c ck 'do "Itle If ,a a5p"arion .1 Padtales. reproduce ., artiou, a 26 de Ia Constilliciral hrd To ""' a I nrdkk.,i1cIimIl.ri6nudr pnderr%. I ""' I.Pader. ,jacurrirat Batista
tie 1040. Igarantlas tie Ia Ley Procesal ,Penal y Ile I .Iunl-' rnkenl kc X d Do no tie far- on elle rrorl En 1940 ova un
IDA deteradas y. presw), ormitiendo so u time e LIT. to per. tam ocki puede ignorrike'llragnbvidar -, go- I ;Precios Populares SORTEO SEMANAL NO: g,.t.: c.lz.r da. quitR!se el
EVa arra a que rem as "SOLAMENTE bt rrkn, que III Ley referida B, a] muma tiempa, ; y uniform y sakhrospla plaza public&
(!CN ORDTNIARIA CONOCERA DIE programs thtrymcTin navehiculn del transila par I X PLAN BE KXW 0 lear Ia presidency coma on
LAS INTRACCIONES DE ESTE P el de,,di aria I ct bl-imaerrIn Ile an r6gi- :,ud1adarto cualquiera
CUALESQUIERA QUE SEAN EL LUGA CIR- 'men do jure. y quo cliche trAnsito. -forma y Calidad de Prim era! PUBUCC BE LA I I Seri ahorL
CUNSTANCIA Y PERSONAS QUE EN RLX DE- cratertud. 9I IuBtkiij,. y juidiciumeritlJoepill. b.j,,paL-.ckd.s -cunzat.ock.s. cock.
TENCION INTERVENGA". A I.do A, a.. o fact. dol dictatorial ,r 1,.-. ,ec nke a Inconsecuente pn aqueEl articulo 41 tie Ia citada Ley. a] enumerar Ins jamAs .Be Ingrarb si so programs. Insurpincut. 1952 In of too,
derechon In. as va.rentias pueden ser sumpl-rdida.s. ,ehlud,,,1nk6n do morer do Ins jz.rartuas far- Salsks cis tornats "Del Monte". 3 latas ........ 40 cis JILIEVES 17 do Abrfl do Tat I- le. plermilikor. plemustr%copia )as Felala en 1. Constituci6n de 1940. Dr. an "a Que Ia N ion demands y a] exitn de P esta
. it ur6 do tomato del pais, lata do 8 aria ..... 10 cts. I PRIMER PREMIO --- d- Ah- 1. i. PwI t, A DOS MIL PES05 question. Lero 12 pregunts ee.
to llurye entre ellos let establecido par el-Ili- -s prnpos a require. se endereza, para Far,21_ I in n of aire of periodista cons.
in. a del articu a 30 de osa C 'n, me del pub a .A in. ,P- pip con sit debor atrapindola pars
a sa er .!a "In't"u"o in y / Manteca do primer, libra ................. 20 cis clavarla en Ia coartilli.
NTNGUN CUBANO PODRA. SER F X_ askil" ,rpeluclolkin Ile efunaiderr"dhe unork4gj- F ,I- 0 0 4 9 1 1 $ ',2.0 0 0 1
PATRIADO NI SE LE PROHIBIRA LA ENTR) .- f, men jjrgfllj P ,I PF, pueblo. inertne, is
DA EN EL TERRITORIO DE LA REPUBLICA : to se niega n se re.41ste ;I colaborar en tat empefio. I Manteca do primer, plactuele do I Rb ...... 22
el determined. par e:! Sarticul. 71 del C6dign RA 3--El Parlido T)pm6clRLa no purde limilarse a Mant*ca "Crisco", paquate do 1 111 ...... 40 cis. I
- 2 smullcs3s PREsucs ..... l.d. R-pt. d, T,1-e- TELE -G.
sico tie 1940. a sea, E RECONOCE EL DERE .d.pikir on alts Jim. unit .ctitud negative le I. _tv_
CHO DE LOS TRABAJADORES A LA HUELGA feCtAnda. contorlikkandose con dejnr --lancia de 1, L_ P, ". 1 --, ..". K c I I __ I I%~
Y EL DE LOS PATRONOS AL PARO'*. y suld,- o". a It, Ley con.'t.h1vicaml y can yt%
tuye of l6raratto tie 45 dial do duracilLn do toda 'e"'I'll, kkr ,Putao 'L No MantaquUla sin sal, lain de 1 11h ........... $1.25
ski ,,,,,,I, clink. de sit I vouncia, con- A D 2 8 2 6 7 J A 2 2 3 i I
Bus martin do garantias ell Mantaquilla, parquet* do 4 4 Ilia ............ 1.20 1 1 F L _] S
-Teg dialtlitucionale-, Pill' Is, ,1 :,, ,,,.,un yropuls.. por oil.,. y -It 10B le"Llota. ,%%.
,a -que mid-1- suspend or .a "El, TIEMPO it ,let ,,-- objoi-, do culupli, .,,I debef,.
QUE FUERE NECESARIO". ;,,I ,Iar ."I, 1,hcrzo, L.n .,blc,11 ... ) (to lal ital"I"s 2 11,RIElins I-I'llis ---111111 1- u-
El it'licula 42. orobi6a ,egulad., do 11 111spoll- j,,,,,Ia, I, Ija, r,-,p-. labhils'll, PI I'le-11.1 Y ill- Albariclaclues, total grand@ .................. 0.48 11-1. tLi. '.. P-'.. I.,- ,
.to. ,to garartual, supreme. R .qu vez, I Lis sigui I ...... I I.,. -Iama. ,-a It ...... er ti-cino. In lankediala Carexam, lata grancle .. ..................... 0.48 F- 1 H. 5 7 9 7 G I 2 5 5 1 7 tot "I"
y tra.ren dent Irs pArrafos del correlalivo dr 1940: de ,I, ioa- arjo 3, 1-vo ,i,I.d,,P,,Ic
.... ",ganon (I I 'all I.,. .Is 0.30 1 1 1
"EL TERRITORIO EN QUE FUEREN SUSPEN- I': R-col v susgo-'r, I o gal Corozaa. Join median ....................
DIDAS LAS GARANTIAS A QUE SE FIERE R 6 ,,,e.-,,d a -trib ...... feet,, pleno gkcranh- Melocolones, lata medicinal .................. 0.25 .
EL ARTI CULO ANTERIOR. SE REGIRA OR LA .;,ciL 0, I.R doled .... flindarav,0.1m ke-fi pki.ib I' 2 -ARTOS PREMIOs ...-, -,.d. .. U.N RELOJ Pli-RA b.- d.' P--- "
LEY DE ORDEN PUBLICO D ICTADA CON AN- Ill. ,I ,limit it,- lIbL-td politi- y ... ral too, I- Ensalcida do frutas, lata grand* ............ 0.48 ULTRAMAR --.,- 71_1,1'_ I i F
TERIORIDAD: PERO NI EN DICHA LEY NI EN n y Iol,.W ... do I., DISP k,:,L-khl, ;it eskIner. dkLckk.,i6 I .
OTRA ALGUNA PODRA ONER E LA St IS 9 Likes pohIk,,a.,, ilf-ot.d., per C,,ba. 2
PEN Sl IVIAS GARANTI ...... 4.2S
ON AS QUE LAS MEN. 4-El Pnrlido Demkiernts, movido par lo, tio Whiskey "Caballo Tanco". botella ..... IF I 4 8 4 3 CALOR
VE CO PODRA HACERSE r)r. po,,Io, ,,p!.P,.deA oil of kipa.l.do .kflrior. ,.-p. u: V*rmouth "Cinian 0 botella ................ 1.80 ____ _1 F
CLARACION DE NUEVOS DELITOS N1 IIIII70. ila a.,Lasm..i Itialloin, "At, .,,,of tendon ,to 1. y FOLVO ,
R S ,Ida.h, Ron "Bockay". boteUa ........................ 0.75 2 QI1ulT0S PILLIF-Ol ---1. ,.H. -, I'll RAnlo DE M"A. DE I TI
NE SE OTRAS PENAS QUE LA ESTARLECI- Coe, I itu, an dr 4 fl. on,, IA final itritan
DAS POR LA..LEY AL DISPONERSE LA SUS- and dl .gls, .,I text. .1 .to 1. C"n'tiluet6n ,Ia Ron "Havana Club". botella ................. 0.88
PuNzqnN ) QITEDA PROHIBIDO I P40 ,a I,, A,4
' i All PODER 11111as Icflalsri.s trial Ltrnluk I.e.
EJECUTIVO LA DFTENCInN DE PE 6 itcl.rin- do 1.B do., ch., rurid.ore.tAl's y ,,is a.- 0. 5 1 i 77 E A 5 S 9 3 -,
S( N Ali Tart 'I Vad,, J udinal ), 11 "Ifr.gi.; i,,I,,,Jr Papal manitarto "Pillow". 2 rollois ............
GUNA POR NIAS DE DIFZ DIAS "S N HAkCF L l
D IDAD .IU- on ku" Allen IA preeppins rr I at I Ins a as I Papsel oncerado "Cut Bite". paquete .......... 0.38 I S 0 j 0 S
DICIAL". -Ristrsli! "allu tArkaino y f ....... it, rear-clark. I A~~ .... . eltl- I -1-1-1 .1 lsl- Ro I ss"I"D01 IRIMIL's ... $ U
SEXTO: L. Ley Ca.,ikI,,k-,o-I at rpnducir of nick, -Aa -N-1.1 on In, ,eril-11- cnmlia, a,- I I.- ,.d. - .,, RFL0j rULSERA WIZO 11 P11 11- L'LTRAMAR -hTitud. VII do IA Cna,111L,,%,%a do 1941) "III .,Ili -rhur ,to IA 6 1
' "air' Ilf-la)- do 111111A 1,1Y 1-1 ---.de
fragi. y e mi oft'jo, Publi-s" '11min. 'do I rI,,takfrooaP,, ,eintvo., A d1reell., funditinell- Previngase de Ia CON- .
: efundo mirrafn del Briltan DR. 1. rmlis cran I Isles %- lprlr.l Lac-naiiRx. of Pndrr Judirlal y of su- C A R N E S A-.- -- -1-- -,.,,- 1. TrRCERDS CLIARTeS I Qk "Tell pWL
6 dA con quisla rl rtnrx I jails alesimnda par i fr.LR.n lic'ell 1. ,,Ign,-,. v I., ilrechall y ,I,- ., -:-1-1- -- - 'ALI .E .I- 1ILS.S -. -- _1 JUNTIVITIS, BLGFA-.
- pueblo Cahn. ,I -in direct.. -n.,LgBin ,I, hot- ,to le, psillin, political P-lectIll. I.- 12 MI_ 'elite aind'line -EL VnTn SE CONTAnA UNICA Y (far ,I Ttihii-i Starrocir Ficclolal la re .r' 16n am ericanas y del pais- P. RITIS y OEras afecciones
XCLU IV AMENTE A LA PERSONA EN CUyn. ,jet p ..... to de (16dgo Elokto-l -6 ink P,,.. A-L-.1- --i,-ed-- -- --- P """ 'E .CUI.res con el uso
HAYA DFPOSITADO, SIN QUE PUFtt, ...... L t-oirs de dil-h.s P-11don ti-Iltio-ki 2 97 Dohril-1.1.1 ,k. I-L.- ... ... 11.1. .1 .. "AL. .E CUATRO rEsos. ..
AVOR F I take.- ..,.. -- P-_ r-- diarick del colirick
DA ACUMI. LAnSELE A OTRO CANDIUATO' -__ -_ 0 Standing rib rocket. Pork chops. Club a 1.
T.Inbli'lk so A ,,prime,' on of -tiou In 102 ,let I.- FI Parlido Ilem6orkil.. ,kuapl dckosle Inicial Lie- Scluare cut chuck. Short Miss. a i .
d1cmd. Tiodo VII. Ins M-0.. rel.livits at do., I", Lou ,,a "Ilk. .,I,, tLR,.. I I :5; 4 1, AI ...... ----,I,- A 1, ----*1- 1,
For clenin del con- electoral, I kker ... Pei 6 Costillas y mama do pu*ri;o y costillas, mama, plot- T.11011%.T. I.F.I.1, ,,:.,...-I.. -...-,-.,k. ,T".Pc='A""' OPTRAFX.
to IT partirins politicos ,,,I ... i old 'e, ,a ". o"I" "" co'nontudchdad v "lll'a .", .1'. to 1'. no y paleta do corder DE 11ILLETES DK IA LOTERIA NACIONAL. A I. nek...- 11
"IRld, P Bla Im" of it ,, I. 1 111111 -Ika ll I'."",,,., "ar ."In .i:, dr,.rn, MEDI IWIA *
not. I.. al.g.""..d.n. Ins cilkii'mit'inall Bill- in I"g-, I ,,. r16u ,tot 'I'Ll"11. all, li v a. -- AI,,,""*I- I T9K1 TER IlAALF5 DEL IBLIMERD, SEGONDiDs, 1 rR
Unal- 'do 1. oim;, I". Proparanincis lots carries expeciales.para Hamburgers P V lailINT. 1 O P T R AEX
an J ocaigtk IIad',ILal,,kk,.191llps1la- 10- fl, ",I ........ y ...... t IER.s %LARTOR s PR,.. Ins. a, .. ,, .... L. -. ---'. I-'.
tie, P.1111 ; Lkiivol .I', I" ......... l6n ,to el" I 11" y Metal total. 891
,,, p"I'La" y 1. ro 'llaurs,,,%n el : MFDIA t101A LIE HILLI'79'k DI IA LCITERIA NACIONAL S,..,,,, 0, I --.
'O: El Tflulo lI"'do-la 1.1, Coll'I' "k,."... ,, ; :,,,, I, ,,l ; 11 ,A, ,i,,"' o"".'I.,
SErTI M 0 -1s, I
ask, W ader Julit,";1il; .0 a .... ., I 1- turda"'Ll, I., ";dou"Lool" r"La't ... j ... kill, leplail .... ,I,,. dor".. .
= i one. WE I I or ,,, ,,,, of Til'.1" XIV (to I. al"", ...... ... I', 0 Prusbe nuoztra dolicloack Pasta para Boccicillom. 8 El laik5c, ocular indispeni6n .to 1940 Ile- on LI-11111111 .1 I'll .., .,, ,:.,L.'1"%u do ciu., vit'll" N."llande., do- SEGUNDO PREMIO ESPECIAL:4 11696
1,6 at I.g.d_ at TIhk ..... I- I'd .... ad, I., 0 Aproveche: nuestroa. proclas -y loontficiess con *I
farulladc Sopr'l .... I'll, ILL- .I, A IAIPERIONASOtIRTItNGANCOMPROSOMD&PAQGPREMIADM' salfle hecho de extrackos
mrilcul.l. 145 y 11 1 it- I-a-litu'll", limmcir 1111;i Iol V :,, :'I"'.'. :.,,, oiil ..sl :-"A. 2,11.1,1d, ... .... 1, kettle., I. nickel d. cornIest. I .1 .......... --.-.-. --.--.-.. ... .---.... -
A-fio CXX Noticias-Nadonales DIAR(O DE LA HARINA.-Viernes, 18 tic Abrit de 1952' -Noticias -Nacion ales Piginat 3
JjEsta abierta ya total ente al jAclivffiri Folinento la Ciftlit para iittegrar la contisio'll Tilailtif tic entrelistars-C
reparaci6n a todo lo coill el 31. dr Edaeaciiiiii
La Haban STA1A
la Calz da del Cerro- largo de ]a C. Central que hard un eentro para aegos- grtjl)f)s fle i-QU TAS
tridnisito a fill i
R OWICHES
a 3 REGET
al Di I ___ 3 P
'U IC'IA AR
El onsce.,- Annooden 1.6po, C.., Ifan orn".cadu- Woo-1 V P A PAR
yeaus de obras aprobados por el ingertiero u. prosudnW do I, III XC"( Ithruilltri. do Edoon, 1 ', FAVORITAS PAR
Pro ralase del qato dortardri los (I leatios Canto tin do,, In, 10 ;, A' I I, ill'i it 11
El Dia 1 .4rbol Mendigutia. Carref eras que estirin conitruyea (10 Fornouln Nnowlial, clcb,6 owyer ur; E'loc-I- F'. 0
voonuio. I nuilinore, job, doi tribute a Batista y Rivero Dias f ijados li'llele, y
;Oh. quo! dut o I do bay! ;Comu .1 organisnio. Dionosio Su6ae7 do s:1a que furl- dr(!ad-,
a Iuv..'nvx do I I d,. '15 ob
futerst poco, ser of d En 1. minfiann do Y,r q.e:!b bior. Ciunnag.o) 1. on. pv-pu,,. P,,rloll.. I mgoru- Allont-oldDol; Pro 111P.1166. It.' 3 1.111,11,11"', -,ot el'obi, If
fuera-parso larneninir- .-pobro- 1-1 . osixtonobi; to do $5,11 do y Mtit, alt.s fu.cl o Io, I'. ooowdas per el of :it
art., o -del .1 nuruh0r. do Obrois Pubhoat. I.- V 1. 1 "k 11,1 do Il [it diule, do too.
I. go Ill cloof Jose! A, Nfendigulfa y on p"'n q _SA
d: qU:,Ilevik of Arbol on e I pals b*Ansil.-Pulliblito. cool .1 111.1.1 o"ow. oil rw _o., Marqrs Profrisrel. Insportrcs it L,
d Unit onifition do -onnx (I,. ,,i. ,,, P"'n.'s quo so b ,, n,.'n x rob", 1,.'. Audlonle, do Cooed.., ho ,IAdo a t- oel.id- -poiLIn liberninobt v go I nine. presididn per of ooncejil do ra roan,,-r or, ,nnco0r -, 1", lot, i"ofelo." I, In 'ns'n.u"a "I a,,, 1- ... (-do M Is ou, t,,,, 1. iilou, n of, ntre, PAR OWICNES
An I, e Lo que )do Ins dirce ores generates lie loge I -,ont."'ean"We el'ouunl'. (I, i'- REUENOS
cli I life Arnoftectnea. ingoniero of. Santa Cruz del Norio, lranr I uvu ,,!adn do a ,'d -a la, rsiv-l,. to 1",
Qu In decIr q je to v rho v 1, 1 -iildol 11 abld'droo, Rcro jo.-i ag,..d, H.bih..l
h presented 1. I-onuncin on Onool, 11 b- Ar.ouL 'Eruillo I", d-t- do loollr0ox o.". e"'w"', :1ill lvinf,, H, ,,, no horissoldias y POO.
aya F hot b 11 vil Rao, 11'em cc-, F. Ni"o. concurrut Al Moulin to,, de rreirra Central do ub, I"" r.", I., to do'bi. nI g"".ni 4-1... it.
nuestro notedin, l 11 re on oy to Ida Antorc a. of 11111- 0bron, Public 'Li'lo- 18. It iiil .11", de 1,o no,)_ i it, I" ; :,,I nill., pi,.do, so Ili
I- vegotal qui. Esa dicing qua do$. trio trama reconslinvido do In Caboad. ,$. ui(rrrtsil t la ro, t_, rnb..j',s que, Fund o o Cultoial "I ........... Ion :o ,I bid on it I.. it 11111r" olo,," 11
Itficacion del arroglo tic 1. 'rolb, to .'-a sio--, oa in o"on"u", do linoill
consolaba at liocta: "Dich6so of i del Cerro que rornprende desd, lsi ortr, F y K cr,,..ndn 1,11 sllu,& ournp, I'di"I- do I Mary.n... L.gilinms.
-Ile Abonsisterin it In dot, r via a ,,a dot un, r Coeo .x \1
but que ots npenas seruntiv I do Ioroxo.,jI lie Ilershe%. elta (let Plesoute Ron fiscal to- III r,,Ilr L., P,?:,i r-oro l'i I~- F",I:, I de Fduv-I- v roo-" to do- 1.1, 2. Tornales, csob.lbui y pephnes)
" -Y man in Avenida de In Independoncin. an. ol:' ;it P11-UpIletiO part, of proxir I, I riiadris (let Conseil, Corvor-lo -I, I\"" ", 'In, too d" no,- 1'', 1 pioind., molul.s. con Miniossnianal
14,pfedra dura,,pasold, 6,a Ya no I to, Rancho Boyern, Corinfirticohin it urrolorn, ej Irc, r A. '1 '14, 11 loolUl". 'a- 'I tin do. dr.x -Lo I,, rel nvo rndas ru 1:1 1, nf:cl.,l (to 1,,x
Poo. of Distrito 0,ltv do Ob,;,,, Pu. de' hou, x I'll 11"rillit's "Into 25 y '49 de -v- ji.
At nte". Olrost concurrence oil ervacion y matilci I epresentaron oil- end; Lstgifi...
britficilms escobtres enn mo .5 Al ach) fttcrOll iblic 17joroluegosi. se % it, ; """' "' 'I'. I' utwi. (.,or o on. I Ifi-, roo"Iio o"",, 'i- 3. M..I.q.111. d. Mae( (poloortsit
Ilos Jngenlcros citi'lles Jose A Gotun. I ra lu, MIMI- A it to d i"cloll" qur so clan
Ptiroz, V Lllldl) fell del Distrito joindo on ].a construcoon do ribuctiout coil trione I
fivo'de or of "Dia del Arbol". N- era Ploxifiar tic RinohuclII a hot carrot ra. it et,., to. ito a Co'eil'on our rM. I.a, ono ulanno toy No, 409 to- 191", Int"es) onfloclorta, C'n Mayo" ,
117ba... Romon Gunital- Igicouinx. jo-quoLn. it, u moxem. orIx1ruo,,,.ro,s oil iiiin ,0 do of ,'al,rniuo do
do In in- re, do Ingruorl. d"'I" -11"L I' r s, 'I, on, A I c lorv,, p6blico.. ligifirms, 61nics. can
del Noinicutd. on frail in 'd roo -tension do 7 kolow- ro Curjoi6o, I 1 '0
I, a. Pero no, galut In Infan. I Callen, arquitecut Vicente J. Sails jo. So cin .,I st a 'A it 1 .1 I..F!
it do in -h,- ...... In.
f do, del ...... to,, to
,ad. ali ,, It. do in din I N d it U I lu cudll too 11avot, do lUn-dool eittlucturado !.1,11mer ,I,:
Ionale I del nil. so 1. r than o le orollool. "'. inouct i,
est. On aid- "a, r
no q '. "locniroxe!'"y"Ite 1 Ia on d ....... no del Plono de In ('I.
pltr7cio a In anibrit, it flo., flificiolil
toduca on e civil lluonnft GonzAlIz. 1 1 tclmqut' y,,d.n- l p find. do p,,lo.l y ru.,,jn, olun-L por ,, pro dcuo. of m;ov. 'j", Oq.,n ,I,r ......
-? Por to -Inyo Gonzfilrz y of I n
fruto. a bo flat I Pe ras fulicion.. lodo'el ranut del 'k1l(oiivt- no ill nicto Ovir Castro. AGENTE EMBARCADOR Fint. I,- C.,ulado,
slembro of nifio, ',,a, do Oboas Polillorts, I blical Gnd-nol- ob, 1010 of ........
Vroi2glInd. toruvrib, de In Slock5n do ,A, AVION 0 VAPOR or In H-Knavoo d, 1,
diez son to., "I" of bamboo arran. 'irlindo del niantrilinuento del ordenj En I cooleria do "La Horquela". ,, S6108, s a c r i f i c a r o it SI,-I,,o 11 li v ;c :r l1k.o- Zoda A,, Jose Abu.. v.., g,,
q1. Ili indiferencin ii noontaron luous 500 En C ynpi, gp-ouligr 1,.,n, li-sa A .. ..... o.t. Ao,;of I.voo in'blo, =a
ca do unJ. n d. 1. Pullout Naci.nal. A a- o para
do to. guardian,. y1la'doobodion; I. Bri A. off P,.,,oblo do R.zfujr!,, hoov aNer 340 reses para, el AlI-11,, A ... C""o'.1
of. a 1.5 loyes 11. DO ctr.. v r.olone. y c R. P. d 1, 1 ,,b biod.,o I. olabrr.66n .4, deliua il on I d.semp
P r v so As. En otra E rulnuilro Mendigutia v sit cc- Tiunbuln ,...,tn 900 11,01lil:1 T,,,,,;i tahhdiid. w"t do.
Parton ocurre I c -c-rodo 'I. espufind.,to ar.- file La Habana .166 Broitdny. N- Y.,Ii L1 S A 1W"A C la'', Soel,- Haoouda. Ins [rhroan' N1' i-- ,
ontrarbi. Per A. mit hkoc- it 11 AI. pol, it,
-to a Is Avenida de ];I In open- I bari6n tic r.,"bi do -d, tra.
da Arbol quo to corbi parn cobija I nal ei of I I I
do to& hoinbro", ol cunnidnoo, pro. enoin. d.dndl dispuso a tr vvsoj do q c fill' olvIndo F.1 jet,, it to Se"'o" do
dre del tutur sivinbra various. La I vout oro I- a Polirill N.it (I t supfrunulad. 1'. C; ....... del Ninuste"', 0,
robyr IrAnsut. de vehiculot, of nul au'luou it He~ ,to nlbulafra. doctor Nlwoe, Pasc..,I.
culture polio, can ... ur Ins do- k o I Lot
go it, a ollid. call ,plau,ol nor ,it- "'rum do ja r; t i., C !I r ......... I I o of d'a '11" ,1itiortax -it bo'qtlcj nuentrns title InCroso PUbIlL0 all( a C .......... it It
In que n.sot ", uh odrruox par I. A intelirtn, el ecoitido -1 ;uu)ls. rvji:: ado ri iniuni :140 1~, ti
vilizackin ,, I 'a _ni-tu-ndo of box. tro Menditintin calluou utre to, (i ki tell,, do, ill Ic"Itid6s. ad "n'trot., que que No ,it dul Cuba rn al. linodoye lienal I'lluonal It, In 'F-,. aou, I, I., to,
(j Igualm.-we so. ai-t In
go tndj Arido que tin doluria. So- U to 1,111, 1 ""Coiu.uu, I 'On I I "1 -111 ,nlo
man, parad6ifiolnuente, -tmoas do tisqu un do 'I to I, liov, -oooo i,jo. 11"a.. I I, M le s torlo s #9 4pe c le s
1. -ubounoi L. o,ubor,.,non to dircom.,, de del 'kohoZ'IL1I 0 do.
of on to intrelaro. ;o do Eocuol., 1111111-IISI.o _allo- haciv,,dolv T it;, I', I,,
'lo"TT' li" v. ,,it uno- d'o 3. S,,afj M k;1.unt;.'4' [it
Lot clube'. ou-ba,k 0 'unt', to xt"'. do ent-or. v -tbr its un vicia. ancut dot del "'it;'
hombre, simplemento vegrialivo. oil vnin Estach, 1 1110ph, ej .1 V.11olnetir. who so- ,,In u.-l-d, ovd,dal I-uanonto s
difpata title el I ];I has,- rb.
,I. let. son poor. Aplaudnn 1, Ij31.,XjoquvAr ..vde let -,q,-ido or- dann. .astu bre del "Dia del Arlba, ,sfao. lova join' al", 'it Con-' Tarnhijlq, se v51A 'op., ro.
ra am ndlouSn de que of Arb It, eletio or. 120 It Ins ult-io di.,,. M ing,c on ' m "'.'A.me of in 'jol sobre of arroyo An.iy SeOSWC10400leS.00 Febriced6a
or tO to do 'a -ongoias roit,,o 0,rnr do ]A Torre he votud.
mos tamblrn Ins don-nis chas del in Independencia.
,oto. L. be. do u. -I. din ir,n Un grupn do vocin In log- del -utnl Paq- All. lebrundo rounitoirs con Into repr-sro
est, I tra unipprbonle earrvtra on
do po".. El Arbol, coma obra tin- Monaturrin inter coo ....... to drl d = eio o in do Civrtfug,', % tantis do I., oncrunenderes, ga
m.na, be do lor lion obroo de ir- Nlinisir. do Obriu Pubticits la repoo. L1. za. habiendust, terjoinad espendrdorei do coorne y coonotot
Ir, ion d o I, it tranio dr rlichn callr ,l learn.
to y del tic po. In
En est. -11d. hmos do estimar b.cheol.,,El inceriono Alenciblutill za RancImpiro"Edoon nor, Esperat, bot- ivnvo on este nogncin. .1. Al".
]as a it ne5 correpondientrs y ,IA he, a0u;,lbolad so plar Ins rioters ennpugoap 11
Jos bacheando entre"I.., k nl,tr(,s I definavit 'ou'rif yad 1 i;
actas sooiales r.nouid.s parn bar,, dtil'rnedi.di. do 41 .1 43. c.tro R.,nho,]. y C,,,,e, qou, Irejo Allow of pueblo of
he El pridier concerto do abono Ingonieria Ito Calles Iral ain an on onyel Lyceum, on que. a Ins nueve Wrepooraci6n soliciunda U ltilmas A m edatters elt
d o I& noche le prosentara of Trin Prity"o. do bus niumbad"
Ferber-Siterbig-Xano-, A,, in pro. Frure Ins proyeetex ;I,) Via do, per gramn dedicado lod a a Brothaven. c I jnislrn do 0. P Ing Alendigu I ia. Lis conterencia quo Salvador Rue- lot ouuontrau Ins qu, "I.,ocInam.s A
do I continuncioln
no darn lasaci media gut Construccuni de Cenlro Fcolnr do
tarde en al. C sa Cultural do a a_ Cac. u Orienbi. cro, presupuesto MAQUINAS USADAS Z elas smizas gordadas
Licas. parts .. una horn on la biblio. do $49.229.Al.
tocis' con It I toma "La pnesul oil. Rep. racioin do ]a Corrvt- Cono. tom tr I it Puerto dot Golp,. coil pro 11 CIP'llild Ins do- N, In, -huunas 7M-6000 men,
ban" At p.ranca". EI recital do Luu.do- 19-26',
-Ill. do $55,868. Pill
Kul arr par Al JAtlb.- Toronto noranoco, .1 11 anuol Lopez Ramos, P C -36 T-nis par. rilti.niontmi,
organization par 1. Sociednd dq ristruookin do --,, T.rn-s revolor con -joots do ocitilos 15-90 toro. Taladradoras y A xplias C"okmiomes... O rigimalles D ibmjos...
Concertos. "El D ia del Emfa do dn" flsy Is- fresadoras horozoritales iritlcalr. Tortitis autunialicos 10-60 print,
on con emoracilin del utuoiloont do no, 911 1.oCrrcllu C-1
on as proso.oputlto do 1.18 71, n-a-a,, T.1adr.,, Tal.d.., radial? Sterias parn me.
Carlos Iiihinuelde U pedes. L. 6.1. Dron.jo do lans calirs de Gu'inol talel. Relifie.doa, oltr-,os nitoo res 260-1500 oun, Afitnobiral ol
pmooln5n do 6ous ds Lolo on In (Habart"', con roporte tic $1.64 los C ores m is Soli(,itadoyx
suits "Nuestro Tiornfini". C.nsto--16. do jqu, ot %.l para herramient.i.s. Liniadoras y lread-as parto engraunjes m6dulo
fee,, dY--nt- I p.blooolti do 3-10, Mooltill., do 7.5-800 fig. f1lintillo, -tunu.rox, loilon'tilln, do
Cuatro irboles do.,., -nnusi. :C'611p cd., .it prluputlia trial do larja, Pcns x do doblo feet,, y dr, to n.11., Maq I., do
on, P.csf pintura y patrootilmo- $26.575.711. labr., bolas on,%alocal.
. ouya x.mbr. so lanifill of es. C onstruccu5n do las i.olle, g oner.]
piritu del hombre Peroizil e.tr, 1. do L,,os M. P.rd. GRANDUS EXISTENCIAS DE NIAQUINAS NUIXAS Y USADAS.
Y C0111blo Florida y de esta ceirri Nar. SE DESEA REPRESENTANTF.
o". Lopez y .I In no.
Is ciad de Mor6n, con piesuplielto de F. T. KARLSSON & CO. AFI
,915CRIBASE T ANUNCIESE EN $18,131.00. E luooiiro. C Suc- 4'
C."strucio)" do In oall, B,.bt.
EL wDIAR10 DE LA MARINA, dsdo ;,Iuiirui (Santa Row. Pdr,
% 4, 41
"Nit
0
E wise,
BA TISTA Naaca bordada y calada. PIQUE blaaco bordado to calado.
)arda 1-00 yaa, 2.40
-W
de V, tic ilif,
S19erenciii r
S 7'
%_4 t A
jol_. rtl
44A F.ML-11
vil
x ORGANDI blatica bordado. LINON blaaco bordado it calado.
)-.rd.2.#S I'arda #.95
aw .NN
Su mejor empleado tiene una sugerencia para Uda;
low
Carrier han-6 do su oficino tin lugor
fresco, limpio, otagedor y confaflable,
clumeritando on an 100 par cienio I.
T
eficiencia de su organizatinSm. its.
Instate, Carrier' of mejor y el mat,
.n.n6m;co I lis-6gool. M6, de 50
oRm coma leader de to induotria ret. ORGANDI bordado If calado, aa BAT1STjt fi)iishaa bordada y cala.
blapyco 21 colorosi, da, air- blaitco it Color0i;
poician too moerim6n. rda 6. P5 ).rd. AN
Carrier LE GGA RANTIZA EN SU OFICI NA:
om"N'. Inr'o. -- .1,. .1
d.1
dit, I, it. .id.t ....... la e D o c a
I I I I . I I
I I I I I I I 1, .
I I .
Pigins 4 Editorial DIARIO DE LA 31ARINA.-Viernes. 18 4le Abril de 1952 Editorial Aho CXX

- .
.. D Pauorama -1-1 I I 11
1AR110 DE 11 LA MARINA 1-1 NO ES IGUAL I I -_ ior Rosefiada
I I I .
Fundado 'W --on-1832 1. I \-,;, I ,- I
DECANC) DE LA PUMA DE CtMA Antes del golpe BJ LLA R ES \. 1- 11 I
EDITADC) POR DIARIO DE LA MARINA, SOCIEDAD ANCINIMA desdo wil 26 do enoro do 1857. .
Dirighto por Dan 1i Rivere y Itisfils degde 1895 a 1919 .
y par at Dr. Jose Ignacio Rivers Y AS - dead. 1919 hana 1944. L., y despuii6s del golpe - 1-.11-1 ____@IIvI. flerativid:nta: C "hitaill. Mi i IN
Prsid Vic mesidentet Director Administration 41W .
, do III im. Dr. Jorge Uncross y Joil L ven y Hernillades. Oscar Rivera y decal des. Por Gast6n Baquero I
Ace Ida a Is franquicia paxtal.-Aparlado de Correll I ,,,
I TELEFONOS: M 601 1 lfjl _D claricilic, social: Posec, do Marti number 551. -H AY y. Melon rk 65W R 2qukLI. La gran sell. I ON
I Director '. ...... A 4" ,87 ProClog, do Suscripci6ru - 4c reargeek vid.d ril favor do Cuba so II.H.b. / \
... : d it crepe, concentrada-en In pesquisa-de I ,-A
Admin rsidor .. M:81738 aigun---- -- --- 11 - -::G ca -1 I
....... 42 R litrthortas Para exPre- trapoi suclo del adversario: cuando I ____
J fix do Informachis, ,,'.'.*,*.*. A 7 Trimestre 5 1.7.1 1 Isitrunjers, IF 9.90 ) ristmIlers
2 Scene ....... ::: 4 5 sar stris .... 8.10 ,junas se products un dufalco a on muerko % .
b .,ii a A-7575 It 15.60 "." f as o"O' ideas c arm, en imlc8lics. In aposicidn gozaba
Subsoinninhitriscicir ......... "W K4 d .. I. J. i de ndo. Si at rev6s, so levan- ,J ) ) #
Cr6nl ID.Ha an r faced 11.'.10' f asosawfix 2 .0 avoids no m6micris, look razonadoras. en I') if (- "_ _Anume I I . . .,.: 1;,:::*_:, M am n c 5.W __ 4.10 torno at golpe sun ,O*,,cuC.eia,? falls allikina polvareda on of otro V I
L. v.nt8Ja que HeVarnas ION Renodislos Campo, el gabierno se divertia. Ell I I
a seem sabre 10, compancrus realidad viviamos on Una careers I
. EDITORIAL quo cOmParten Cale quehocer con desenfrenado. a ver quItIn bacia man
. el de is politics, ca quo poclemon locurm. cluii-ii lnj6riaba runs. qui6n I
/_____ decir lWreTente to qua no. parCzca encendia in" at raja Is Harris del 0
Una situAclon, Una Ours a Uri libro, escAndelo. Lo clue nos c3peraba has- I
El M inisterio de P ropaganda .in,"Jarn'i (fr6lul.0. Poll' C- del 1. of i do Joule era un Infierm: I I
ind v .. clor Ca indistax ends sector h2cja sus preparativ.I 0 19 .
. prcsi6n en Cuba. La respuesta ha ha- que n..,.,Om.. .Ifti ox, doci, 1. quir Para oil. blitzkrieg do horrors. Y. .
L -nuncio de IS creaci6n de un clepArlamento de I& libertad de ex effamo on x9hi a on ecinifinia. c torbellino No adersnoo, ya bobtail a
E propagands, official fui recillicho por In ovinitIn llanicks en el infertile sabre nuestra Naci6m dodo a c 6n, torque Lin ciefinhivollook, .In. rescm.do Ins Primeras composes do I a ---
, public YPar much.s cle &us 6rganos, con low nAlu- concern ca cla rcuni6n conjunta do Asociacion In MOS sujeton a log Prejuicio Y a u Is gran zarabanda final, Y we echng. ,c disciplinax de on sectariamo. Los ban -1 -11C In- ficati on media ____
ccos y desconfianzas. La denorri del teramericAnas de Prensa y Radiodifusi6n, clonedac ., at,., comFat ierDs no: porn C.liox, del Jolgorio. Y cuando el circa unka- 0 0 .
intievo arganismo llevaba a I& evocaci6n de law Activi- reconace que hay plena lilaertad do prenSa on Cuba, bucno 0 clue .. P.1tift Hilm 0 ba en ILL
ri. I dut CS 10 1111, sea Contra- In. ruruni. as C.Icetas do cfiRcO "' .I too
dade. de atras exttanicros dc ingrain memorial come con I& 4nica excelicein de que low radiodifusiones de buckle. y real Contra, cuando ]as grt..,. .
Can Y e-mo-fin, do I. Pienikohnes Con rrunituillikjo. too der,
vocer6s litilicos or regimcnes nefastos. politics particlamin no podrin efectuarse durante cl particle, 91 -; a r,., VU." -mPI curses hot rincloos. Ilenoban les m
e ficz P._ I I
Lai dettlAirsciones del Niinistro de Prop.witanda y period. or sup-,itin do law garsirl constitucio_ d e a 'toilldaw na=D, D'Ireetor I'll, Y ",I ,C,11.e led.., I j r I
it Collor. It doctor Ganz -poje de 1-1 I.-I, SLrg,6 11.11in. 1-91'
periodista, seficir Ernesto do Is Fe. hall sido niuy opor- Doles. laclon. un intOILICUIRI geninno, me- experado Toche -, ba.ho-. our -or
Pafir -I.S
tunas y esclarecedaras *I respect. Su fill principal, Ahora. his deditraciones del nucvo Nlinistro de drn16;,.q,,!o n.iUdoi.,.,cd. me v C del PD.cl ... ... ..... -Slolr In ,
ha dicho, ex cdotar .ill ri gimgn y Al Estado del instru- Propaganda follecen retterair quo sus ftchvicladc:i P;'k 9kd1nt;U*se pritrivro come ve .,I, AI' Came I. it!"."I'.."th 'l, o"Ll -""h '.'k .- ______J Ir ,- .
mento id6nLa polls In mayor chfusicin cle sit labor y interferittin ca forms alguna aquel supremo der h III 11 () III oU,,o Director do Cultu. ral". hack, ces, r I d ,as y I., abras y de so vercladen personaliclad.* Tambitin de low pueblos libre,%, que ahora esti salvaguardado, "' $to come In ve eI peilodista. of Into los "I"t con In iepenti.
Coln,, realoool, ,.I ,I 1,..b,(. no interverici ... I del trilem, ,,,,,, ,I,,
aclarn que a esiot lines ofrece a los dernkis Nlinisle- ademis, par In occi6n conjunin defensive do lad. In .,;, _l-- mI ,u face(, R un ...... I. "Molp., Palo, ,..I .'I.e. H 'onol.
ties faclorej de cooperaci6n coordinada. recursos. cs- prensa rach.d. y cicrita de las Amiricas Unida,. bilnelento. j.quk- tin svrk en loren it slvo paso do conga one ya so Ile- R
fuerzos y experiences sparks Is consagracii de Is Aclaraas las possible zonas oxcuras y negati9as Ins f.ratiches rueslume, natiort '-b- muv cust. .r,,I,:, Se
ED I, del 9-1p, del 10 it, Matzo, S, -111111, que ,I golpe C .... LI6 1111; k
o6ra eni general y en particular In ,sle cada depen. del Minklerio de Propaganda, sin amenaza alguna de we I evidemLind. lim, vrz mh, In 1. clerruiciicul Pontine ,,, ,den I III~ I I
dencia.v inter4genciAs con las professionals Actividades de curickski Postula ch, IRS periodulm "to fee.,. dc g.bC. ,,,, cc,,, ,I III,,,
3
Nada d, ello Cs objet.bl,. Esa close dc props- los vocetos tradicionales de In opinion p6blica de -1 ,;,iodoilas y de In., peroldhi.s- linaje, con el descurri-no. con lit
! o Ile_, Pal'a et.,, nci IRS Use.eis de lirmtes y knei Antes -Tengo gains de jugar al pillar; estoy loco por encontrar una palonia. ____
ganda g.biernista Is ban hecho en Cuba siempre las Cuba, hacerms VOIDS Par qUC scan.logradas low as- I Point os ucimos come Unon In- d C golpe, Per cloctuora se ale decir: 1) E!, '
distintas depenclencias oficiales,,aunque on forma dis. pectos positives clue promote el Ministro de Is Fe. chfolooles I Come ones o,.m.d.t,- 'ext- rect h.y quiet, to tiginlote, ,.I ues yo estoy loco por encontrar una paloinilla ... !
. d ciox. Quencran overacts sumselon a dermaniado el closorden, no hay goperna. individualized, aislada y on poco a Is diabla. como son Is lucha contra el analfa6etismo, Is ifu- sus personate. puntues de Vista, clue riadntfas Para In propieclarl In prua Is .
Allen va a set vertebrada y coordinada con sentido si6n conitructiva de Is, labor, los planes. y las olarh son par ejorlo.bostanto Impersona. vi ,a,. humana-: laopostei6n h.bi. Hechos v Comentarios his a fuern de see low colectivos en atizado .
orginico y publicitario, Como heraldo supreme cle una encaminado3 a Is consecuci6n del bien p6blico. de In organizachni a clue portene. gativOS deIWXotb0iCrn C. 'quec"nis mis I I
cibm que se adelanta, Clue merece y require de an- Ell lo-que se reficre a reforzar ]as trabajos de ren. ELL sbuma, 10 que. nos pidgn Ca bere6volo do lon humarion, hubura
temanow csn allavoz infilimativo. propaganda dc otras depencleacia3. atenderemos 'con let, es1r, .mos. no mine periodis- doCretado, par hacerle justicia at Una evocaci6it del
an sino come afiliados at particle criteria de Is oposici6n. of fusil
gualmente so infornina que el presupuesto del nue- especial interim nacionalisla In que se haga en ayud. X 'a Z. No observark que Inclose memento en mass del gointerno. Para-.
vo Department se destinari a IS divulgaci6n par del Ministerio de Agticultura, Pedia Marti Clue Its pro- aquellom periodistas y peri6dicos y clik. antes del g.1pe. .1 dCC.r do tax D r. Ignacio Calvo
media de folletos, clocumentales cinematogrificos, de paganda agricola se hiciera infatigablemente. Pues revistas QUC cometicron of error de adversaries politicos, que estAbarrion
,svctarizar.ie dernmil do. d cover. gobernados par ones individucts tan
telerisi6n; de campafias de pren3a, de radio, de labor blenI en el Ministerio de AgricultUra esas glandes to. ir3e, no on vocere. do un crittri. inforiores, clue in en In choice me- Por J. m. Chac6n y Calvo .
cultural, en5ayos solar questions funclamentalts que roes estin interrumpidas a inMitas: ha descontinuado propio, ,in. ,,I ,artelps, de propa- reclan estar, SHIO mas abain. La Re. I ganda de una organinchni politics publics incloutin, no feel. ni 5C.da .0, L E sera vestigodor Pit of Contra de In C-6- de I I lecture the st ceridad
afecten A In vida de ]a Naci6n, ric. Tambiiin se pro- desde hace muchn liempo Is publication cle follehis -guberromental it uposiciott visible clue to dr apurar host. liks pernil- men Medico-Quirurgica. to po- conkn.'V.dnr .on K. dej.do ...
meten planes de propaganda para luchar contra el de divulgaci6n agricola. y sun sus 6rganos oficiales, detPues del golpe ban recogido ve- hoces Cl call, do 1. p.lItIq.C,,,,, todo a un blicaci6al bonernerna unicia Para autobiografia que, sin chuda. cuando
Icks.oplelIntAndcls, do .uCq ante a arribando at I do Junin on candi- condo pro- siempre con el gian nombre del %ca la luz. sera no SAID On aconteAndfabetimo. c.mo Is Revista de Agricultura, ban Vista Is luz Una opi join come 10 quo esenci a, men c c lanes do pernutor 1. eikid.d.n., 0
i .,.Me del Dr. Dr. Juan Santus Fernandez. cuniento scientific sino literario.
I Y Como seguriclad alentadora y tranquilizadora sola vez en dos afios. Del Departamento de Radiodi. fuerork siempre Y ork Cats primer depositor so ,at. C. I., urri.s. D Ignacio Cal- El Prosideute duraiiie largus aftos Que no en vano of lustre medical
para Ia ciudadania y pam Is prentia, reitera el Mi. fusion nada hay que decir, Pues esa important de- Ilctifil.ci6n "emas %in Signo do Ins ctse que esit, gent. 1. panaccit Xons qUe %'!CnVll OCUrriendo "cles- Universal- en Connie it. Puede veto,, to v Cardenas. a quien clues con de In Academia do Cienclas que norkagenaria, cuyo trabajo sabre el nistro de Is Fe clue no halati forma alguna de censu- pendcncio eshi alrofiada desdc hace ocho oficiii. S61o pc del go!pe'. ca contraposicitin libromente C. ..I pku, -!,. Ump- cari-no filial. recotdar of rectento tambi6n preSudL6 ente Atereco de Dr. Calvo nos leeri su nicto el
to de radio a prensa. ni interferencias con Dingell. exi5le a ]as efechis burocrAticas de Is n6mina. A 1. IlLoi nick man "antes del golpe". to cual sea in preparation the ,Us licencro.jI, Due to .... cIL6 en Cl Ate- La Habana. no., ha dejado oil re- Dr. Raul Bertrin y Escanaverina,
C T.oftbiin decia el Maestro clue en los pueblos Sera loutil deducir t to actual ILL,- ciudocianos ni Is calidad de sus di- nec, de La Habana on anuge. Co.- ti-st. moral del knedico do qo,,n so jn,= y moritisirno ayudante de
de los aspects de Is labor periodiskica n general ne a no signo positive, torque ya rigFntes y-aspirantos Politicos~ Ya disciputo suyo, on amigo entrarea. enirairiabl arnego y condLSCiPUIO. to Catedra de Oforrinolaringologia
gogia ocupen Is atenci6n del Mini3tcrio de Propa- cl deber de enscEar fundamentalmente cl cullivo dc car In unr.du-6n de -tv articu- Cie. yn se portereece at core do I- Ya no pude asuitir. porque back, C6spci ha do darnos PAR nuche quo represent a Is tercera gone.
to-. que Para [as periodistas poll- nacione.,; civilizadas, Antes del got- ya muchos dian quo estoy junto a Una vivid magestral semblama. racenki do su finale dedicada a Is gancla. ION Campos. Afladi6 que Is vida Urbana s6lo existed par too., ,I juii. hit de hacesio Ira. pe. doei.. qui, ,wi.mos en
5 calsones .,I in -1 Docia Dun Juan Santos Fernandez lklVdICU12, es hijo the aquella ilusv6s del ctisol do so niganizaci6n: fiem.: ,,firm.. 1. cheen- quicni CS i rmis fornric, ... LAD do
Tampoco hay nada que objear a Is preocupaci6n Virtud y expetrism de I& vida compesina; y afirnoi d qu I debate con Una que el doctor Igrolcul Calve, sun ire poetisit que se Ilam6 Ursula
par lograr mayor circunspeeci6n y taciturn Ca law "- que con Is educaci6n puramente hicraria de [a Amu 11, peroclikies Initstlarnescreen que tes quo share es cuindo vivimos CIL Mif V a ha ocurrido Una rear-1 a, his an- C I rein. de PIUt6n. ;.Crecra aIgui en ell orme d a d gravftemon. S61o pude on, sus mejores ticinpo.i. cuando to C&spds de Eseanaverino, Una ceses de 1.1 deslenguada y estridente politiqueria. rica latina so le esti pomendo Una cabeza de gigante t6nticos y ortodoxos conticlerark qu e cue no sea politico professional. clue enviar at Atenco unas cuartillas cot,,66 velolk, atio, atr6s. todavia clegoica de altisinna inspiraci6n. Siempre condenarms ese. voccrio ensordeccdor. Car- a un cuerpo de hormiga. sip.r.66 of desastre con In madru. de Velas 1.1 .SLierle y Lit pr,,enLr do on IRS quo puse todo mi corazon. loven. decheado a las onvestugocio- di-tia hvrmano on so arts do Juan
and& del 10 do Marzo Ex to hit- to Republien Liston likuldon esereciRl- Notica nada nuo me parect6 tan ties bacteriol6gicas que a so India Clemente Zonea y do Lukutat Pftez gado cle impropericis y denuestos. de insults y vitu- Si too,,, ,.,tas cosies ban cle set superaclas, a ayu- no am, to inevitable, to clue el Little. .onto I 1. pol-i.deeldind invari.bi, de to Inturno de Mi OSpil'itLI Y of inicili. tenia ciertn alre on It is no de Zambraua.
prices, que le clablan Iona y carlicter deiezriables al delays a superar, par el I'llinisterio de Propaganda. po decants y depum. do Ins elercicoiki,7 El 'tollke Deno he
estilo politico establecido en Cuba porn dishonor de Inenverudo sea, siempre y cuando sea tam6iin wil- P estos en Pmodisias y nadn mki Cho St.,, aplaar In f,(,,,D q .fr,: tienipa que recci at Dr. Igna es triste. que recuercla In flor de El Dr. F-anaverino, m6dicar en Clu', en pefi.dist.s. es clock r, C, pe, I, 11 I- ,.,ti,,a, earn Cl do Ju- cut Calvo, exaltaba ,a .In feivolost, inveniadero. of aloof trisplantado, ]as cornionzos do So carrera. de trasnuestra lib,rtad de expresi6n IICVadA al libertinaic. vaguardado el derecho de librc expresi6p de ]a pren ,an icren dar cuenta de Ill rZ Ca i .,n ]a -P;Ut.:"al1,roI,,- parlegirista. of Dr. Andres Escana- V, en efocto. no estaba en el con- atlantecces; espaholes. m6dico rural
asque q'I 0 enric, y C6spedes. el lustre nona. tro pr6digo Cie recurte.q. mas tarde. m6dico que ejerce bri.
realichid, procurnredo Inninarla at ran a 1; I to.% earn n, as on % de inch, geI Hace pace, a prop6sito de Is Doctrina Ch, Panami, Is escrita y radiada. de acuerdo con las buenas ina- mAximo de subjefivismo y de spa- CL,,,nt. else Is torments. porelut, hav genario clue nos Ila dado este ejem- nero. ou que So mCci6 .It, cuna IlantemenUe so profeSi6n en Costa promulgada par Is ptensa y radio continentals, nos mesas del Ministra de ]a Fc, a quien el DIARIO DE sionarniento, hBlIamos que antes del nature I eziet uncida; Para of loule, y pick do fidelidad on of culto de Una ;Come revive a mis ojos. at cort Rica. que ve continual en los so. preguntibamos 3i Its pauza actual its% aquel estruen- LA MARINA se complace en .aludar en su nuevo e golpe Cuba vivia en diaria conmo- ILL at,%,d,,d petition .Ib ... tuna Y DLtd. ESts ,..f,,CnCI. f., 1. jet. del nkelancolico retreat. In it- yos con gran scriedod su tratfick6n
. Ci6m. Verbal y Undo come era esa fivu6tica estA on nosotros ligada at Segundo del cuarto cielo deducado gurn bandidusa, rumbisda de auste- scientific. nos ofrecerli on Nut niti.
do orquestal politiquera, mernasba en aliturta forma important cargo, deselindole Exilos fecundos. conmocli parcels. slempi C. que Al. profile set. Exta zona de sosieg"' do a) vanto y sugestivo forces do Cabre- ridad do quien tan intima parto tLL- It do semblangla Una, estampa de l6pogo muy grande debts ocurrLr de repose forzado que tanto duel, I m Saavedra' y sea contemporinvon. ve on mi ya remote mocedad! No ca: Is do quells, aristacescla Cuba.
, unk memento a otro; parecia Is Re- los politicos pr fcsionnlcx. y qn, Par
' pfiblicat tails Una inmensa celda Ile- ene'llocidn db,..., C ... id "'or on La diiertnei6n inaugural de, ese leryin Ilk anos, ruando cast s6bita- Ila. de soncillez patriarchal, que supok
humans tan gravemente atacada 30 infortumada Is media. ya quo Ins nos do locos y desirresponsables. Un coal Y .. retr.ceso -AlAnque ca cielo extuvo a cargo del Dr. Ricardo mettle Is vi III Habia estado ou degrades y patri6LIcas anhelos Y U n asunto innen.z.d. par is ves.n1a. I I I"'- CC"e,1.s,,"cgdcbcu reducir el thorn. h mbre sin Una ala idea en In rn. abgLirdo pensar quo Una naci6n re- Nuficz Portuondo, Una figure me- insa aquella fordo. QLie fee In do Due nos doj6 on figures Come ]a
pacidad a ]a imprudencia the 1.3 Pit, X UO de lost curses esco. beza. sir, tin plan do trobnjo, Fill tocedc porque modifica su forms dica cubana de reputation conti- so postreta salida. NIL madre tu- de Ignacio Calvo y Cardona% ejent
auickm-list.s. i re,. Ex .ntiprchig6gico. .d,..I ,!logo,, heh. xrin detras do 6I.tL,,o. do g.bie,..-. piord, See In plINUI, rental, quo nos ofrecin Una .suite- el prnentimiento de que scria In pies que interesan profundamente
Los ac lclgrrtft del tricalt. lillemeour el tempo de elmes; Iin 91a con% efti:-se cle to Roche R Is I Una de rxos bentificinsos Parkleteisis sis brillotite v certeia do Is %",do OIL~ vista del heireano y padti. a] onall.sta de nuestra historic on.
- -0. duninuir las mignaturas Tant nana on Una peclc de Marti at de calma quo abrrn les a I to as ]a obra del doctor Gatuict Castu;oy ,I.: no, far.. .dm,, C income Rn-bIe, 1,-Ttia
Las estadisticas de accident" del S, ca r 1. NesuSe merrucloo.'Le b.Sj.b. DgIl,,, Cl -- coaredo hall gatadn en v-"L' A '"' ,led.,. ,uh., N, r In ,ce ,I. )a prolong. d..miad. Is
:u in u estr ntrn in ,Cre I.] "I"i I me_ on ro.cstir. do ]I modoein. do 1.
Itratooto on Cuba son pav.rusas. a Presidntr de 1. one'Ri. ZCRofornn.,snto1.""
cA Lo innavador -dice- Ila es Rep6bleca hasta in dcSCIpcrac nm, st, come se quiern a CC~ anterior Reneracion. clue lleg6 a SDUzo. que acababa de ganau olia 4ol, siconpre es plates brovisima,
En on. nte esonte Carlo publicada Una carta .,,.Cntar )as ,Dc.d.reeks If.. In, hacer el trigLCO Porn CGrSUR10 el- i per. 1. C.'ro. es q., IRS ". C-rm petick.nes universitarkaw. WWI. 1. ..,,tc ,on on. nlo,- loclura do Una sets cuartilla. No
Ca on to misma .ccri6n, el schor elsoin. total. -.I c-,. .,e ortiori .1 .oil, p.ltiC..,. 1. eiudkkudsn s clu, irons- El Dr. Excanaverino, quo no pu- clock que So repute come mllag-- vt, aqui quien represents a Is
J us III L6pez F.,,ruindez nos recor. La Iii.b.n... abod 14 d, 1952 vvo 1. fiebre pubi,,.. El pros no James on econa q., no so relacionan do mulle at Role, conlia Is lectuia C. oil. .oil. de pace .As do des -Ua mot, songin. ch, law Calve. 1.
dabs que tales scc derktcs cuestan Sr Direct.,- del DIARIO DE Av.n.C.- Dedica .,I root "' f pios.b. mas que oil 1. t,.Ilt,,.. no con las gross. pensamos vulgar. de so eScelento conforencia a so moses, mi hermana Marka Teresa, unica hermana superviviento del
ran, vidask ha rise An anualmente dir nyr a.Dliz.r In InfOk-m ac "ILI podia peroar rin Men Casa: golocrin, mente que Is calenturR no cSti re imeto el juven medico Dr. Raul le pronostic6 qua protito Sit tonra- inedico a queen bay recordamos, y
go. Is" rCv.IUC I LA MARINA. I y .potuci6n, lulboon Ileg.d. In C .to- Is ropa. y quo si Is democracy "a
ones, cieloues, to- publics sabre CA. seguto global lo. BertrAn E.scanaverino. que come villoso arte do eirujano tendria corful, yo debo estar junto a ella
1. Ciudad. of Cot memo a conioartir y reparinse An Nobe Lif Ilegar con elegancia. into'
remains, etc., durante of period Duiting.ido Vltkll* eDrero, afirmando que 04'. formula cle Tbe.u,: T6 ch In que ligert nobleza a la. urnas. ,que Profesor synthetic do Otorrinalarni- que hacer con 61. Co pasaron ocho en Ins que deben de see, si Dios
de eincuenta aficut de Repk5blica. At dingle D kk t'd la presented. 10 Medico encuentra bien Is asusti Iluell D.1, oue In race 1. qltl Color.". tatito important on Inirentlisks, on re- gologia ha demostrado Una buena dias y a4tiel hombre. hecho Palo el no hace on ni LUIS moments Una impresionante comparaci6n hag. per see padre ch, fmiluk y .... cia m&djca at obrero. pero no crean. Ni el goinerno res'potoba Is op.- ceso, un punto de repose' formaci6n scientific. bien. Para of ejercicio abnegado do po trcros. compronderees. amigas
similar fu6 hecha recientemente par h.mbrc agradecled., clue fickle do crisis a Is close m6dicA; Itne Recojo aqui orlis cuartillas. quo Is caridad. de Una cledIcael6o seria mucks. come estas palabr-que es.
of P residents Truman. at afirmar manifestar pan clue 1. C.non. W In Asociael6n Nacional de Hacen- ICy6 con ski gran Rrtc de lector el y firme a Is investigation cientifi- crithe on hijo to CSUAn con Sangre
quit Is. muertes producichas par opinion publics. Is magnitica .,Iteu- didos no parece que pruebe I trip. Deslindes Dr. ca. rendia so tribute a Is rockertua y do Sit coraz6n.
estax scold" tea en calls, y carre- con, que Preston a .I nilous cl u, ficacia del service, y Is Asociackbel do Seceitin do Medicins: Is Academia do Ciencias inscribia Doctor Ancir6s Escanaverino Y
term sabrepasaba a las p6rdidas de come Ins ones tionen Is suerte do tit- Colones do Cuba aprovecha sit No S6 to podre leer estas beeves so nombre en Is taija marm6rea (7cspeclow: el Atenco de La Habana
vidas norte.mer...n.. ork Is gue- Ir a oil., Icis clue .btICnCn el bceL!- nfor aci6n pRra recubar nuc- palabrasson In sesi6n del Atenco en Is quo aparecock los recollects Ile- agradece profundamente el mn.
v_ Civil y on todan his guerras en ficio de mister a )a Colon He,- realm Is modificaci6n de Is Ley r 31anibises v do La H b no on Is quo se honra a t
Is VA Rig a I a. C .- bursts de on acto del ejercicia pro- cku.so que Ud., un rIonagenaric,
quo han,.prllcipado los Estados they. del Patranatc, N.Cum.1 de de Coordinscl6re Azuealren. Como Uier, ch, m ngre, it lon in esional. lustre. le presto Para Una de sus
I Urudoll cluyendo IRS dos cruen- &Ioniax lefaritiles, sito en Age I- resume de tales Informes. dicras -demb memos mismas en que quien fui ski Quien esta noche viene a recor. emprosax efclicas. la de estm ge.
tas guerras mundialeS. Cote en esta provincial de L. Ha. entidades se mantfiestan partidR. heroes hermana mence, sit ahijada muy darlo fu6 come on hormone suy,. ries cle discriaciones sabre.Cabrera
An to "tax hochas y effras horri- bana. rian cle Is nueva doetrina de la se. querida, bay mi anciana machre, Is que on uns Memorim familiares Saavedra y stis contemporaneous.
'pilan tes surge stempre Is misma Atli love anteriormente tres hi. gurid.d .octal. I I debate con Una enfereneclad grnvipregurl on buses, do remedies a Jos nombrados Arnaldo. Elcla y Gl, 11 Por Juan J. Reinos S'm a Yo Ili que esta intimidated a
pal is t ivos 2 tan graves crafts y dys Rodriguez Tr6mols. y actun- -O_ I A )l A .Coiork perrear. Dads extrano tiene que que aludo y Is quo siento come Luis ArdRjo-Costa .
C.nst.nte amenazat a Is vi da de mento se crecuentran on ella on 11 L h voz come on imperative spiritual do acercarev bles deride saldrai o a 20 de exte mos. I hayan tomato Is epiteto
]as qiudadanns: LSOn it a or! dis Efierngrides e n "m ir0aid-a aplicar a sus enemigos man rk i no se compadece con of rigor
much.s deestas .C.id.rl Y en C.rid.d y F; nd 07 11 a ,a r I par objetivo de un acto acadernico. peto .
t.do case. en qu6 media son res- Buen train, esmerada atene, Iva econachos, entre ell-S IRS ,eboldes
Ponsa autoridadow que no ahmort suffeiente, hacen lie Xulha de Ins robotics en 1. 6poca revoluci exta clisa cluttridistrina Is veck hace El agua Y el vino
on ona- tempo come Una ong.CL6. de
bles INS In que q -cubanas I I I I ria independentista, antique f .,,I pro I
Jos dismlnuyen at minima possible? IDS padres come .61. ,!I.- 1. quo on rou Cos. familiar bi
a Mo on F RANCIA F,5pana fiction re sits car el aano come bebida. Hay Una
Esas autoridades title fail celosa- penden de III tralnijo. len-lan quo ,,,,,fr1oont.s sobre Ins clot, homes )a importacla par entonces de Santa do no ,sell- on prosent.rrit literature It de In Edad Media las close do sed. Is mas .miciante the
, n dagando oil ]as anterior, Domingo. Na!nbi es vocable guaram 1 vilizado -con manifestar publotamente sit grikll- Par Antonio FIjp. In en ella.'en media de orka bond cr, cfisputas y denies as del agua todas; to Sed do agun. No se Calgr"a'n"dee aserniblocui a llih,1.105. to lievaron a cabo Ins will tannbh -.' sks Iontunntal. del vino El poemn espanol es del ma con ningun otro liquid. El apeP y aplatiso dr, Is too Para cliche Pitionate. (Epeglal pan cl DIARIO,) noof.b6c.; tvi-min. cne ,I ... I d,,,- Los cubanos que amaban con fer- ,ill y . onerricei. del ,igl. XIII Lo pubhii "'o"I I-Fatio Ilido Bebeagna existed en todas JOS
gobl.,L6n do Con.- p ... pcr.c- liugole III publiilcol do rsia tollicu"Imi ]III esti.n.les D I.., ,I,- -r of Ideal separatists, deeiRn ca- d0!k crb"gn a or C In y C.rclcn.,, en 18' 87 joule D 'L. rniink del idictrons. meno5-que yo sepa-en
u orv e terminal el gangslikistoo, Ceirtil. y Slt ILI sicknine agradeculn 19 de abril surrectos, y que anorille ell sit k- me It prociamaran on pr,,,Icgio: on mi dk- que mui6 C. ourt am', El agua y of line pelean y rpahol. Bebilaqua, Drinkwater.
Ealvagua do I p ,.free on I to, ,I- Brett Rodriguez 3larfinex, 1551-Orden dcl Caln1do do La Ha- gen parece entrafor tin Irintich, des- ",ey mart "Soy boa-. Y Is Urutcl del ocher pr.flumal of 27 doe do not, IDS propias excelon- 13011can, of autor del "Arte Politics"
' I Ca, gad .... del Mol-du Umn bana a to'dot, SUN ,,CUR., pa- pl, M Ca
d., do I ,res y hom.- Ollie. Se convirtuti on tin timbie pA.bra wranabi so evoca on to h is de febrero de 1911. Tollia clocuen- ,I.S y IDS maldade- del contrario. v cle las -Satirm". Para todo Se neLos Ilio's on") do cirg.11. FNtr,,lDmoUt, no do- 1,nia con on halo do digniclad heher, ,,,I, 'it .ro, ,.a irml.i.elas III t..I lf.,bkoa. in que Porten espada. L"D In y on ones at ocuirlir "' '" ,,rlc. Ell of trici abkukdo ,- ,,Ill. Lin vas. de age.: porn proper ,I ,,,It,, harbor ,to In -I.,.. S , Mi ... 1, 781, rflt- but, I It reDrse nuunb, -,, clue .1 roica, que Is consagin come repre- Era Roembick de uutmoo do rucs- cois do t, ouimo in el I,,,, r discurso a Una confe.
It 0 17119-Conmenza el golakerno del ca- q uchaba con IDS arm" Cioltin -utacukk de inja pastors enaltece- _lillt" n ,I, n ,,,,
dad. n sacr lcada par 1. ,.pro- L. H.Incouk. relief Doming. Cabello, klin, Esp.fi.: PC'. 1. ,_ So n"n "t'n. do,. do Is voluntiod patriotica. que tra Academia Ile (7,enim, on ,,I- dscnd,,-l ,,, le, sz1,,, liters. ,,,,,:;,. Par,, C.I.R, on ataque de
dencia. Is in capac' chul do In, ,he. tuo dificultades, par SU un- lol, que --,k .... d(,,pI,, I~ I'mil sclsegar Ina alleraciones
feres. o los que ,.nd,.,CI enlos RespucsW at,. evilarl scinti.. Co., 1. C.,i,;. ,.,,,iL,6 ,n trikinfe no Cri y., An.le, hD, piovb- pmeot,, do Q,
automcvlje P ja jerarquin Liendo goberna. do ruestra liberlad y le prestable Y los rnomilu- fit ... n heroes. .. Su ,,,,Id,,d in-stigadmik, So., t- , R, C, -'Jo. it ;,go., ., eI in", de on Itslo. Para charlar con Ins
""do de embria. PFl eDIARI e ,oulpl ... ca ,I.- one the Sitnti.g. do Cuba .1 I I. PI: I d lu 1,,1-n end. mounkI 1. ..Co. tol.t.h. Role 1.
g.ez ric.holer. d C, r r, t ci.ki D com epe".". alienton y selvinces de algu no,. sillo pill In caliclad do ,,is .cc, nec, '1.1,1 m"i,
El ,e,,,.I, .e,,dnt, del 1,onsitcl. '-,I'd i 'to i ""I do CIt!k,,u I I brigadier Valliant. do; y se Ilamn mambfics v onambi- slock torque St. come dijo Eme. so .. b.j.., do bactlubloce Iii, ,I Lab- '__, A7, ", el o, u di, ,,,, -ft, He S, twildin .
Q-1 C-M6 1. vid. no .the y p,.- Ioci rdscl ,.ban. it it,, d ,,,I, ,, 31119-1,1-6 en BRY I me, Carlos Nin. .Sam. still a quierips closCutiin sola- Ills heroes .Son ]as hombles in c - ,ilion. N.,L.n.1 I~ 1, -W .... la- d' ]Ill olio, ,Ikr1A,,d- kill, I~ of ....... 1up.imir ,I, t.das parties of ,.,a
do Jo gravisimas lesions at padre ;ntcro9IILqUe In prilloCC161 ,,,e..l I .,,let cle Covedes y Lot,,, mente. on fnvor do las ormRs cit. me% iblementri aftinonicis ce .9:: I c'6n de So IDbou- 31-1111 1,1111o I"-_ "" n I S!" L .. .... tie Reno ES oil error. El fercuroea ,,, ns *'P.dcc "P.elfico'. clue H pn-ipi- .,I fueren 1. It robin I- !'R "p,,,",'b :"l "",i" :' s no sonals Una decadencol. Los disY madre que to Ilevaban par ... how pube,, I.,, rrctdkr del ClItLil., Lit Ile 1. lictrout. El tip. do I c., p fjkkrkic:knI_ Ste, In, ,lk,.L ratilo- .,s S .to In, g,..dC. .r.d.,CI. of
11 ,Let il has c ce;-11d, D.tCdD in it, ella. Potrut". do hilophs hencrol. general Mjr6 Accouter PuIUR .. st liquellHformeezo it- loshizovic- en h6rce. Cullocho .. ....... o Its "i"I" o -' '
be oludlo, .,,,I ,ineg-ble, Tilde h S;n.L'. do Cistelar: I., trencis do
concon, It I vantado rk gran El Director. Muni heroucaments en San drama (unua que encribut y Con -U)ILOSGS, ,I "' I .,tr,, .b,,g.d.s. ,puicehos do IRS gin,,- on, Is Lo- br, -11LI.RdIl, cloUld. I, levant. Rio Roam, lo.s porloclon Coincides de
moimiento de protests Contra ese Lorenzo. Sierra Maestro, el cle, illul-I Lis Un espi5eiram legit,- clescl, I.s r.m:-'os del ,k9l. XIX diperiderloot. cuando Se eDooe'. it,- don Salustiano de 016zaga a don
.51ach. do eceols Basis ya de is,,. -0- 27 do Icbrorck de 1874. me do Coning! colaborador, del que, I, .brici ,I ,,g 't do I., Unn.l.- miles do law ,C.lid.d,, ,-trl dpr, ,1,,Cinlm.a,,.i ,.-'. tt."d I'd"',..d, pdres- Joaquin Maria Lopez debon mucho
to., d,605 evuablest que vione sit. 11146-Murlit en La Habana el poets Aetna, no come guerrera, porn It do' Porn hobo ,gool do h6loell, de In, cloominice, ifispnubls do ,,no ... ble de no. rrok y enloou, Ckj- at vluo do ages con azincarillo. que
flick do Is %,Ida humans. BRAIN YA Manuel Tiburclo de Zequclrq en mi3ioncs nusillares de positive positivarreente heroes, en of late y nice parle. cle IRS victonas quo novas. en cI prologo, a -La pr;nCe_ -no Win nuncs en les escafies del
ch, fint, I s a sesiruni pikiertel.1,9 D chit Lo que dice Y Arango. Fui combatienle provecho Para IRS tropm columns, enticeh, del vocablo. Dificiimente obtenuot IDS .rreas miturribiI.s: Ile So do Eb.ll Ile G.'sp., More, So- Coligreso. Un conforencianto sin
hool ,old, par I.' pr.dCrI que Patriots, Pero se sentin escri- Solikke Alfredo Zayas (Lexico. hav Pat% que jokeda afrocer Una mornbra one do oil .1 I, v C..pr,.de fisla roron Una de to-; clusas do In Rgua es on conferenciante seco, Y
Ile, a. III 1. 1. Ill, h.R.rCS ,'I- for,, poets I met6ale.. H.bi. Kraft& Artillismal 1. pitNILL,. kinaken- hisloria runs sugestiva del csfuerick hasta d6ndc es intense y brilliant d"ndrncii r5PRfinla In sequin, Is todox'homa, de luchar Contra esa
ban,,, do, III ellhunkinde, la prensa one do on 5 do gosto 1760. It pate) do Santo Dcuninn a Cuba the tin pueblo par No libertiod, que Is sallacklad. H -.J. y of patrul- falls de humedad eii In otmosfCra. nolova costumbre en qua van inpoh"...., I .... to,. incluy,.d. ,I 1936-L., Comes Ispinfial., ,ech.- 'Y .we nplic6 R los revolocianarios to del pueblo cubann. Cast sin ir- ItFmo de las hijos do esta thirrn CI 'We r.iudal de ouestios ries Es currionclo log cath de no a6mpagangit, rI ..... I EIL-ISI.-En In -Iko ... I;, ,1. I d, nn n In. chfull Cuba,,.,. ,conbationles contra el dmulnjo cs- cores materials, asonedox funds- Las circulostarruis chevron .u .,a- "p Per, or, IrDIR do em nor siempre Una botella do agna'al
- 1. bit,,.. Ca Too I orckfd no
Y ham. In liuol,,n' de Ill, ;,,1l.e, I 1, I"!, it -I'- 111-1 DID 1173-Fi general PulUou sentiloyc 1. riel D,.n k hm still, pconbl. fit.. meniftimento par In confouniR Pit .It ruenin on I& voin oil split,, I ,,,, It i Lin .,.,br ,,LAI servicoo que No les pide. Hay go,
V 'Joel ......... d, lo, ,lot kil"le", i", ;:,, ,klrmg. I ,,,, I,,,, ILL for- &it oi(ttino giribernakinr g,,,,- Client I 9 do ,,(c ,..bl.. F.1 intinins, por In grandoza y sublinni. Cl C.rAetr dI ,relli ... ... lotion, Ile I'It-s del liquid., 1,.-,,,n,.S Los volver at "fancies embotellado do
par. ""' ; l.''''i,,Iku,:,.,, 11"!."PD., o- "o" ""' .... ... A 'do ,.L I'll profirsor v I'mWo"", EItb.R R- kind del Ideal, Ins ,oluke.s I.,rotem, kind, ,,, hanced- ekies, So C.n,,C....... .... 1''a ,,I ... in- ,.I do colon sellu, l lhiguez 11 11 I ,1a (01n.ervoriconts, cle nundo qu, D ruenudo I~~ f.- 66o pirox. In ,chritific.r.. Call ties -111-n"P-1k, I., behuht Ell Wd,, I., Raman Gi de Is Serna. Todas
; Ita le'll"to- .. ,I,, I., .... to.al"'..
dice "T h R "' Fra ....... Ceball.s. Well,, no- teemPon ]-I bellichn, line dt,,t.- ban do see pr6digo, do .go.. ,I
1. ql.,)., ,III,. ,.ilr,- m0. He ,in, rovoindolI, ilegor Lucia, III e.,,. -mb- de 11171 on clu, I],- .1cr,. drl Nitta~ de In, ncenabr- holes.. Cortl. ollIllernes ,1111,-l- Idl.. clue Lcyrn, del C.,till. h. re- dn let agun Poe 10 momos. no pone liquid element donde so hnllan
."Cloull molonelloam. ,III, .1" 1L., "L."'o", ,I "I go H general .Joaquin J-- IlAS VolLfLvar In Afoolilcole the Zil- rei, onle les Voilles se hillut dIfLCLI sukrud. ,knetietitmente ro I,,., -r- CS, owirnete, su psi-IDUR. ]as palachis de Neptune, come acre.."O'clidid. I'll, ,I ..... ill, d, lo, ,'III title Illoo,"., yo;,., ,4eSI-., ,,lLl1."1,k, It., .,,I, Y olloutnu In, p.,oblinclin I,,,,.,.,. 'D of bit,,, It'll,, del III. ,I'll at C.Ill., L. Viol 6:1 sn"'. El vino cuenta muchns %stores. chum log fantasias cle Ins "Ge6rglcle I dcUIIIfm.I IoUllon,1111. rell-olllo, ""'I['[" Lot' lou ""I qk'. ha ,,",III- I L. is a d", Porkies 11 denial. hi: Libre ,,, 1. lurrob.: hbre en 1. L. '. q ... Were. '..", de GoAzaln de cas" virgilianas y en torno a IRS
. 18911-A,,otok de I..., Lomas (1, Tl- 1:: o,1 l;!1,LIIkL1 i,;.!: ,ii", Lot q 1, .11::. Hninhtis traprrivsodco; ,.It led,,., ,elmk. -que par 1. liberLoad tell Bercee, blo more", count lia di. agual exists Una serfe coplosit do
p ... 11. 1. eldle Aqulla J,,,L,,. Ile toill Ile-de.s, d ... .... Iv Ikokl: i, ,.I, I pill. ,]."),I no";'. ,Rl .- ,a r 1. it. 10, IrnJines do 1. gue.,., c.,p,. ,too-% diem" Esn fue In Cup hiZD Clio el MJSMU po
h ,u ,1,,RIk:, .,,:-'' I'lo."Ll, del ,,I .... ... I "', a :. eta. "Lin vast, do n %odes. bellask j6venca, andmos,
.cembrr, .!,,,,;,I ,let pencith.t. Millie. go"I'l, o""'.Lion"'kh C. It, ,,I,,, Line holnel.., qu-d. hall., presiblo rI iWiniuve left, f do C. bell ,fine
,I ,,,,,, okl ,, ,, ',':: '" I ,I ... i912-Muckli, n, to, iCinrlc
. n o A Ind., re, cricania 1. Clue presichin y don enI I's ...
In t '. Is .11.111LI11111.1 1!i.iI.-,I Zo. Il:ilkl u .I." L,,,'" :sllll I'll-,'!e i I.S ,,..I- t 1111 CLI.em, Felrer. En I" non. gent i run I ol lunciplo cfi-s ,in C .... un. ,,uls .e.rde ,e. 1. ,ntr- b., Los Etados Uri no calls "dive B-InclIll". do Robel.iI. y p.- canto con so hermasura a fuentes.
gull d, I~ .,I ... I ... it-.s ILL~ ,I lUci- *. El Rotor .e c., ...... 1, lue. mis !., in ,do "El Culnuo, Lt. Jok's ."'niiii:'Ll",
brel. [.[I,,. nn0d. ,,, Sitnlikl. I, hh, III, Ill genic cult., hguCk. y ,I ,cLovern. -Unabir y ,Ind.. In precifularnn; porn come ra, weentior plizil de hurries catarlo- niniantiales, arjioyas y Corrientes.
- "ghu, grariniturn- eutt.. .so 'ce"Irlicion ,,,, ,J ..... I'lo. 11con.clerlol -pcocwk ,spitfl.les y rs y lounilores ,Huokdox ,11 of mientras, les phis Glauco Una Sonin Inurillik V 'ith"ll ... ...... de go I ...... ".,.I it., 1. It .... ... I i go ,to Ctl ... .... reluth'ir I, his ioll!t,"'i"le -L: 'IthIno ,1, .1 1'1, Y,1,1!11 .1.:s'k1e1,1L:Al1glk., Y 11111111,111ke., III, ,-,I,,,,,- Lim lr.mruRkcS. Lot ya fee jori- .rrL 1.111LIhnnifis it voCe, ,11 "Cotro rui. -dulce El poster que ofr1ep
derin ol $'.I o I. ...... ... III,. di'lir. pale., -"Ill. I ........ ""I"Lld", 1870 .,I,.l -i.. ......, I I I I I __ I I Lisnaftel I ...... 1: ,.I 11 .1 I 11-1 11.0 ... ... I d ... It ill It I ,, I 1. ...... cle'ro'. 1- 11 I I _
Afio CXX Cr6nica Habanera DIARIO DF LA SIARINA.-Alernes, 18 de Abril de 1952 Crtiniea Hahanern Pigins 5____En $oeiedad I La boda De Zald-Upez Echarri I)o1ares de la Pezuela
g" I'llida de flechevarria
(7- i-i. Hi, ela--, fi,c OL It Conde de L. ridill" J- ,, I. g nte n rrnilnde Ed...d. S !lil- h, Ido I- I.d.d.
Otra corrida al Q- li lop"'V,,i .in Ing elLl Nllgll RoI ild," to
it p III lb
d, I, ii J-ol, -,olu, In P,,-t, -,da d,
H 1;-s did., Udet; i H,, n
ii I,, ov a b0la 'ttlau,., F, d.vwr II.- I ('al-i 7N
Embiajador ("oncheso P. o i d,-I
)IL Q-1110
"'n Z-l g F
i .... hill, iol, op" m ,I. I",
Por Luis'& Posada t
-4r,
FI S So 'No or Llpir,) I ...... .."W"'o 1 11.
NA virw:ida nal rlw. w1rcla. 1,willf". I- no z1-Inil P-1111111
de DU J"
01 a It Sill, I l;191 Purezo y fideliclod do images y sonida
not V ;,, i)vvh,,prI1- Alhedo Doill r9l'
d orindo vI sonarior no a 1, (a I), C,,I,1,e ..... C ...... F- iita I VI'll, Circuitc, Gruen lines durodoro y fiegUro 5UCarlos Atiliirl de (' 'esIliodrs i rpcsa .a it, li, I I iejtp H orente
1 1 hetla, 'NIn'tInrita NW.'gos rI I,~ Ili, All perior reception do dia y do nocho.
diral mil-vo EinhapdorrivCuba rti Wash. l,n,o H, p If, CI:ll r. AIrj; d- F101111, Riblillo Ilill 11.11 ler-i
in D, I J-u 1-MI-it. Fxh,
7q Aarelin Fornandoz concheso I/ it ,, gi-atil vsima (;,-dl I-,- I Arloolo I- it ........ . Desde $18.75 mensuales
Irf ql(C InVasan vahr lincia aqurlio'capi rat fir r1,)aiiv?(jo bo.qnvt di 1.i .""il
a hilics., lh-rdedor do In gran mosa, disIviesta ca I at li (tiller cirk. ];I. Iloyii'l- ri". e. It Chill, I, Pret- jet., d, ,ine ,r, III Ant"ovi Lilt it I., rai"'. ite cel,13 GENERAL ELECTRIC CUBANA, S.
tnino fist" .'r; i ., h"fel, III lit. rill"l.'d A .
prupri do criateasnivs forinade, ndt allis 110 01 nig, I),, qu.- ii W, "o:,ro,,, I -.dli en hon., d, 1,, F1 doctor Viejo
a -a lillhin 11 seltorn Collellito For ai v: rn.j, Je ,is qii, Ila- ., )IA "I
doctor I a I "oi Cum 11-11-1.1-66 MCI- -iese v suscribase al DIARIO DE LA MARINA
Page)-, doefo Trodoro Johnson y scorn Emilia Aywicra, (,I Lit 9(atil %(*Ii0I-l Jai'llitil EvIla'', % b d, It., ilt, din to h .9,1-, ,, A n 6n doctor Gustavo Gittiorrez y svii Alaria Vilf el clot rar, A or ....... ... .. dire d. rl, rI irnor J-rg, Tine. p.r. 1. -6nil.. .............
Jorge Garcia At 0 tites y seftora Concletta Morales. Anionto Irat- de I!do %, d, pad., I, Ill.. ZoZ Y setiora Josefita Herintindez Gitzinrin, F61ix Cronlier 11 se- PI'dr i .- de I., bod.l: in taw. itora A Inell a 'IV Ckplides, doctor Eladio Ramirez Lelia It li ...... I- dr la ro-, to -,.n Is Ilil.ogaj.
ra Ali TiLiall1la 17),,, hiip,qnsta do to Cova, doctor Jose Alanuvi Cortina h. it 0 d-t- J-0 A Lanora Cusn "Ill, ins, Ila Mina Per,,: Chaiwilif ;'""I I Wakh 11 vI (1, 11 de Foxa- -01ra vomidn w ''.1vi I S,-.n. it q to go
p-l', d.,
(.I!" con ca'actil."Ienfinto -,I In rinhajado de C!""r ca .1 ti-9 ('tid, afrecida pir cI pill
d'.1 Ituvro president d., Ili C Voin i"'I ''I- P- I I. .......... 1, 1,- l d ,,
Vl ..h., Fiv Ill it de sit "yosa Ell'a I le-i'ld" wl ,I- 11--lo
i.: I", dcma' lariffid"s, eil 'rcn,:a+Io dr la 1xim- Gli".i m,, Jtnn A Calro il wacn W I,., l"o"d
vI ve, lit Ft'll'alida (1, Cillh I. .... Ilr ila" III' Fill, a Js It l"', Rl'oll S,
sr l ,;' ';1',1Iw in 1'.i, Gan ?(I 11-lildlbro, Sairri Dia (),,,I A.A I ...... .11,
-III. :'la ScItull-C t Ili svim ra A ntlin SQ11, J! i" (hill- ot"i,
I'l?"In (I,- I.oloa . ....... i Ell tilt- ,or
FI R'limig') romisivir Hrl
r-r,-ir,,tv. do ;,,, v q dol
(III a all, (1, 111 ra,:dr. ,, rrIohirtira iiii riclinif patty rl
arcInm-non n iliiciatii-a ar tin gratin I n, A-1,- -A,
dr stains Come hoaralil, do pIlle I-A 1111- i7ool-Illoill
nfre to lil x Presidente do dtCho socirdad doctor Carlos
Fonts ill n sit holla C"Posa Jun nrada en IAA MAngAK Y brI
nita C avo. par la inagnilwo Is "'n'" Cinturor, dr pie] v botones
A
Iahor pe ainhos desni-rolla- 1V 12 .1 '0, S.95
U,,,gPAY,. V (AL pose par In prest- pRECIO
0 a 11 nia del club. EJ softer I(I0 JASA JA
PI erre Bell clit 1) Sit esposa 2 De chanibial, en lollb Ilegre con
71 a Pedro abricron et viiercoles sit casa del Vedado para avilli fel-ina.do co.b., r.
L
brindar itit a I uLrzo nI Eat- 4 H OR R LE vari as conabinaciones le COICIT.
jador Beatirercier de Francia Dirtall de pictuti 61an- r.
?i a sit esposta la Baronesa do SIRVASE
Beaurerper, contandose en- UD. MISMA 1C. bol:ill- v llo-re-9- Del
?,.e los details invitadl., el 12 .1 I'l. 5.95
Firibojador de ('title. rei tar LLEVE SU COM A 0 /
Hit ards Bolin. cl senor Juhn
B. Forcado I Ia., eftoras Am- 3 [)1 -dro, ,,,a,
In Sanchez A qraniontr i tuda Oferta Especial Viernes, Sibado y Domingo ilobir, foiride
He Loritin I %Iirrillp Garcia 11- 11C, 111101le. 1. p.q,.I
viida dr Fratif a, -..Ilfrrdn 11sr- riolur6o 1, -1
1 r anrarn Y Carairlian Gaston. LIMPIOS Y FRESCOS
."Cra !J do vinm itintrin tirssial, Dirl 12 1 20, S.95
dr rs t a C0ra-i:'dad. so haIllin
niny coniplacidns rn rstris PESADOS
rinal'itfn., Por In llrqadn ar PO LLOS vivOs Lb C
s,, torc- 1n).. I,, he nso va- 5 -9
I-Iin. of rilir file recillido por rl
I-n1jo.so toc6loqo doctor Gid- a
lirivio Vtf Lin sei-iorta de
Alanrarn I a egra en su casa. -'ero, vistaso
.1 NESCAFE LATA 60c. De hL
- TaraWn so Italia desde el :7!,
drimingo on sit rasa cl-popu- K I T C H E N C H A R M lar senator do Ia Relaiihli a -bray
doctor Jose liliquel Taratin 10 Ro"o. an-1
que efilitro,,re "liticto vari as PAPEL I)arafina( 125 P 36c. 42) y lavable "ch
dias en Ia cl nca del Sagrado
Cqraz6n a consecuencia de
haher sufrido lina oppacton. C R 1,S C 0 1.69
La Condi-sn de Rertl1a de
Camargo, In elegant(, y gentle
damil, patio el 1-11ri-cole-3
al
rionho (I Nitct (I York, deride ALEA do It. 29c. 9 5
de Manzana
of to
rstarn de
so all, nsrY1fIla(1,1i01a. to Hot G OODMANS
rns)ndara pe', Por S610
"I!rl "' N" r(; Ynik. lintra rv- Pcile. 59C.
.,,:,r TEA 31ATZOfIS 12, oz.
11 1" In L"In. In Pvern [cohrl Fall n do Siiern,
dam a t edc, qroll I -a. ],rest- 1b.
.drta d I Comtr He Dimas B R E A K S T 0 N E S I Icted necec'tal-A dric, Ires o cuatro
de In L,ga rentrin el ('are,,.
- Or'ns c o)rrns son rl drc- 6
to, .1". o Mir ZlI Rnzfin para las mafianas soleadas v alegres que
C
14 sit Jet'" "Ple'n VIIIII Far" M antequillit batida6 9 %,an a venir. ;To qu6 no ezcogerlos
qiir so trn,,,Indn7-snSt.,Lnms I
INT-w-, paa a is ir [ do,- -)ncs son mAs
tnr Diaz a Ia Convencinn B I R D S E Y E CONGELADO il 1111or'll, ctiando ]as coleccl(
Ali I, at dr I a Arn rica Assoriation of Orthodontists.- Con aniphas y1os moclclo m6s clegantes
la reunion de sus fainiliares R U I B A R B 0 46c V nienos vislos? Estos cinco qUe disefiafestlijartari en una coraida el
P I L L S B U R Y
pasado 7niercoles sus Bodas
de Plata el senor Victor Ba. rnos v MUCLOs otro esperan por
Mezela para Cakes Pqi--. 63c.
tista il sonora F.,;fher del Pi- 17 oz M 4r u4ted en nuestro SC Lindo pizo. iVenga
no. fail 111tPrONOWC, C01olda
q:ie ise, 'evota Cabo Carl ani- N 0 R S E C R 0 W N
11 ar 01 "C, Icra en la"pre- Lola a VC110F CLianto antes!
ClOSa 1-0 idvTi( in quir ell( po- ge.
ArenqueS Ahumadas 4 oz.
seell-on v! [ opartn Biltmore.
--Pna tir-wint, drr,,,Cs S E A L T E S T A M E R I C A N
...... hit em bulle a
-,edad pa-a rl Rai- Tod.. I.. PINTA
cwt ,odn H ELAD O S sabOlies.
FRESC AS-ESCOGIDAS-GH ANDES
(a di ac llalla- "harl" on
CI C ,, ", III, h dr Ix Hahnfln. 'Il" 'n lill!'llia "I Will- juq.sa.
. I. q rclulil- uIces
p-nda I'r 1,1" TORONJAS D 10C
va rdarl Nw.,rrax dqnaT I
win I in
np' rl, it(Ind do I""?, !a,
on In, I)I Ill r'la, it'll flur ?EJ
so ni rcmo
I FIT 1 :1111 W, f I N
Di, [.noblra v co-a. %erde n pale rotia a li.t.. le, .ade -drio. -tirtz.
X0 X0 I-im g,.adc, 64.11- y &Wles
bl'.- Del 11 .1 15. 5.95
4 De A-61., -dro. W-1- Ale
11"Ile birige. gr., e W-de .1
4 real, I. n ... He y rel J, I ... luk
ol 10 L LI__ n-I 1, -1 to a se
. I I I I I
. I I I
- I Piginra 6 1 I in' ternacional THARIO-DE LA 3TARINA.-Viernes, 18 di; Abril-de 1.952 Interuacional i;o CXX
__
I

" I
MIAPDRIKIN .. En. erupici'n. el voledit Gaurnhoe en No Zelawlta Impaieieijtieis los co I munistas en ,Pall Mull Jon
- I o 11144 Resturnen de-lass noLicias infernarionales I 4 I ,
--I------ --- --_ I '--' I I I I
11 .r.I.I.INq TOTi Nueval FVhrul .: f,-,IC,,IJ .... I., Prcchaika, ,it ..... j,- OF I..dIr ,to.-invrad. p It rauul I7. ,Unuted- F1 ,,.C .... Go He Estadu M ii, or. ,,'Pill I, Rockford. ,,stlid'it .. ,HLY ropondrin hoyf reen los obreros Zucareros ... JN o nacionalizan
0 1112 im p / a, I hz. or.polea, .,,.ji.d,. I- Prool ... it. .hot. 1
111.11, : on fuln .11Ih."ill I'll ri.G Sr y ttionlLa, 16 R his celebrate ones -_ - __ __
________, ii'as be VtC,.b a .... i do,,,;, I,, rvlirludci Inijo 1. a .1.1 It on enturna de in rundiorhan de Is -to que require In PrCV12 .Pro ; I
- lutialut de hurno a veinle I'll[ prIs (I, "In. cluchud. It It. i do .luil. jl imlfiauui do I Pig, rRIMERA) Car ba (Ciantfiricauchi. do 1. Pig. P IMFRA)
Australia debe rids tin guard. ,,,a- ah', a. tilde Is Republica DonsinkiOna ayud: otra f i6rm u la ,.,ntV-,n b ion-a -- ---- clon del Mialsterio. mediate una re- __ __R- _is III. hatat vft. 111.111iiitil. Y. qUil .. salaci.i. dol mism.". ,,,do VI Paul, no ,, h, n ... iflad.
tra lil V Mo., v 1 ral.it.
turnmin... ,I ..deal, do 'R itatIOS unid("I; Paq-_ se.r,,r",,,,.: ,,Par ,.at.. 0.1 in bag. C ...... jar a r
..:,o ,,,i! Is ,iia I at
,,, ,, i:o na 1i b"ie';Ct 36 Conarmari no. buIX. gstruir rijaiollde, Col6r, ri d poiclur '.. c ho j.,
Ard AS TON la, United,. ______ I decrot : --ppa him as.
it, arb -ta, con- 'lrn'. id, a,
_ liu; a Zlandia us ,,,.,I,, ar"'Jan. general do ]a inclunstri, polroler, -L. Republa. 11 ....... i l'a'; Ta Iryfin is I 'i, ed
- a ju qu c.jrbli damente escla- goado pagand. el st. a 1. ex.
itustra 'a i:, -- -c - ra
,_ Ault i 'Cri_ tic .... a, .,i,,,-,l, it -.1tin d, rtisolver cobarn fuc rifific La Par el Directo. ,rtiu 11 'In 1.1.1 1.1,, 11 ,,,",I,, serum.
......... I \1 I r, "Todo cuan I cierne 41 S tc l A __can n -hern-.s--di_-SYDNEY. Austall "I ... ...... I DE1qVFn. 0,huuh, aNti 17. U- Joe,, In, One ..... . Hot Hern iiol"''t".'s, rf. el lba -I- -'to" Pe con .' Ta 11,11*c
I a Inuil'. He R I I ........ I,., No ,,,,, Z ;, ,,!;,L; jo i ., An, L", III, ,I, 1. C.j. de Relic. Azuc ... r,,,, ci ,T.Asa I
",H'- E auti, "' alilliiVI sulau-1111 "I'll" oudental ,anl,,h,.,,- at firtinuiroure. "illillas4i solfre H- rI Dr. Ch
,,rI,,b isulsir.han,, C. -, pudndes. par onon Hbh.l, : .',': """, ,lVl-It i 6' h parle, .adsmIril ... 1. La
. ub 'inn'., TO, 'uno d a tron't. earn It airlivel Pat,. rnediante emisio-i 'rd,0iLu xpIiic'.n,'Idh I is p or Le ia Ins Trilb.j.deveL u Ta
io, ,ditturrr, ,1111;uall';," ,11: ( ), de'[ Far,, Ile CoInn' qu, be hvan. I -dillIndo-el doctor
rout title Anstralls, Tien 11, 1 ,Iar da 1. -na. u 4 .,?rviCl. P ,,, ",
.n , a ,,it, Ties. rs r hill cattl r.,rs. re ardia onatra cua quill' -- I Civil. en ,I La.. do q. -qqu 'e' P b I as -o-ha qurdndo ormflado a] anda Is mayor parts del miu I jusuare., cirtociburr laterla, deride as fundia p I rles do sillhat He -Triia. !,ri on e Ministros y somelldo a is, nrl a In
- tol'unt J1111611 .,g i diand ,In ren. ,am;i Conjejo ]
commust. I ... periallst d I .,.a, but ,,I .... I's 'artachl'i.a's ,,I. I.. Littleton Ins heha Par 'I ".a. ___ I far it" q Informacint public que terminal sno-'do, 111ule Pagan en libras es.
S ... I', ,,, He Asia ,linnin, qu. Ali Sonaldstruid. 1, ,1. ad J.prarn- do uo ,.I.,,,,s Los d,,-,gC,,tCb in.iai MUN1,AN. Carl.. .bell 18 -V3,r- on q.e 11 pfl-l-P Ite. terilpear"i eadas. Y ]as otras dos
t'lihn 11 aiH O d _O 'O-; b.jarlor doornak-ruart art, 1. 0, aru-, A che". b.
I 1 ,.1,1,1111,1111ri ..... ... Tar a ,1105 ..., es, P ,-Los delegation cnrnunL;.
iin, 'brit"'.1 'est, ...... athlut T tar zacuiln do Ebados Aincricanus QUall is. TO. raran bay anthems He c,"len- riAgir-riji. ,I DNri6dj, Estalabs anni cent.
Can l,;b.,Ihu"s ('hi,;;,ahvvAi6n asultu. TOTORL Jap"'I ,hu'l I7 -1 ,I,. it IV Cdy It, ra IT, (I. ,,os."Soni.uipit.ac sm.eelteCconti.4ejo He Murthr. itr nd se.empred I do pitudien
, 1;!( "I'LI.11,;.' l:": ,,",','. IF TIamI. V, an r,,Crd.t.,*Ia .1 ",_ to ,in jue Fit. I~'
s C!C1, c. distundrin oltuin Lpch n, lider de to Cameros y
.z intinart ______ -livitillair-d'"t- let, FI Out) Ili, Incendki octi Con Cit gailarliento I a l To III. on hincia mientras Ins Ahadus qup 3 in, gaienos ban dadn tale set side. t c The 1. RpubJ, .. a I de
- Jal .... i It l" I"'.'Lit"I'a 1'. d',a- ,it H, 1. hulgri. anaeltv. d,,pue, qav '. I ustiumani 1. quo procede on little about 0 actual
___ ___ -1 Y. be Hello ,I ?,it,, iihgui. vrrCiu Illbui.". rilgan so P11trame. on Ill- ,icat y ,I D,. Jose A.gcl B c. quien.nietir.bd UMIa,, 'deymaPn.tra.[,.,
a., a ,jau- Out pelicans I,,, hugau hi Junt, Eslabilizadoia cle Sallijuat. dad Trujillo Heart, hA do lirviurit- Ili, 11 ,.Cuarrodi ..... I Ca.biv. ,n IT, haforen, soft.) ,q.e 6 on, 1. .plialim ch, Joni Lul. Martin,. I ue
F A R M A C I A v ,,,, ,, podid. tar, ,intocalo habit dibuilio do us V,1 ...... f,,, r r; ,, Iver ,,, CI roonturvento. Per. IT pt-hocr.. zncl.,, I deep, uslonems. Incanti- m6clutair 1. pa.di.. h.co Prc.,,,t6 Jose Luis Martmer. secretarial gene-,q.,jefic Hprocccla cl, ,inmvdiato In
D R 0 0 U 19 ; I A do ,,,%Ia. ,,Ornazimclia 1-11,1111 I'la"ll in ,rille. di'.1, ..br, all ,.,' I, ,ard.s irctiald.b y. huln.go a6o en pass,' V. (jus, ),;I. degV..r.d. his do ,,uc to, 6 primer., .,.Cs ciel re a. on, bras del scibleral) orl"Crall Line Behi jul,16 ,,[.J, de rrxe.a sl-d. V is I bal., proll .... aurs the ,.n,.,,.,,,,,.,, .... ..... -a P I cwho and on ,,colul ""'C" "" Ins -di' as do Minibl,- ,,via career del capital Y licences
P Via Nnartntl anii ,ill, primer minkiro Erhander I I,,,,, I e I P or ,egun ,it, il!! z .."'"'Ljo"ll I gut a no artery ,I. Hot Tr.b.).."!-Pr'
' u nada aparen C. ,,to sahr del "Ina- ,I Dr GrOloy ocamentas acrechunt- ,,a, Ile Is Fcderach5n Azuca n na zinci6n. P a Citrus mirm.
j 0 0 .."I "'t" "I curcit aoue.reres y son- ch'.6bCA"dc p ,"i: "' acceintras ,.,a quep,
1 14( ,,!.,.,, ,.,".I; ,,,. l.f,,d. I- ....... Y I lab Is He 159peentrales,
H N N 11' I, NtTl-,VA VORK. Abill 17. Lrruled,. ThounIs dile, qu, pur inxilacciones d- q.c ol Go vcrno ,I tit. ierin
Oftl AGUIAR 4 .100 I do tievoindus por P-. sale, dol nardlodin eratirtridih dr, all Golin-mit inuori. el 12 do .,_ dIll-g.das ,.J.s rrv4IaIt.rOndrrl Pat'- enciale hav 162 sit .do 1. I,.!.. R.1 It- -,.&. -ela asuma la direect6it y ex 0 aclon do
it ,!l ,,,,;,,.,., g.lrr, A '.In, ,s ,"li ,. I,., old ect h d libi I dr 1. in !1c I de bervicto. am
1) SPO T !;:b It ...... s ,,, T., ... I ..... Harm V ,.iii oegreso Par In "a barren Su"t. lubion arno fevh. par. 1. a vs;iO dar '. I I par Is" ore Global do Return". E.pah. .
O' a I Za a TV "I'le" b I cown.d., par to. Italia]. Paris as i Is, naln.ii.
F. TUR I 0 L A 21L fili-I it .110 ..".'!'I. .c nitarreag ,lArigimen
TrNoill A. 21L ill T.K, orrist n d a Awidenci. S. ya clueetudo
tN 0111"NE-1012 it h"Inianiv, ,It, .... ji, 4 0 I r .... varra He -so Pat.-, P it.. on ,nanner"Cit: dhbC,.CT.avb-- .Ct,..In,,. en bar- dar,% V qU, too honarailhas n a... h 1A PAI P,.-EI Mi'I .... ka-li, ,I,- Trkro I I'_ on Iris Iiilado., 11 eiiinid.ja4flo 11111111-Itul. ,Ili d,.b,,. in-nit- ubi, ,-I.- pi-cilol ...... 4 ,, includes He AC,.C I- Ion trabajador a estiman que un istlicul d .! i, J- I arteit E.tuerl.r.,
-o 1. -.1 ...... I~ I .... F., I .... dr q., at be, r dr Arae,- a eid.,(rKb.1.,d.Cap, g gran conquista ,1,11!., y..e ad'.
Evill ed.fienti. d. t ,Ind.. ,I.. inimanues F, I ... bible nue jus AhadIii -,pan. do al d mental .cieditativ-, 'Itup.,
---- a P_ Ishii que el gabierno de Iiipafia
It fuVwl it 'Iran 1. Jefiourn 'O' in Hill Servalo funhoorito el I at nucce, "regimen
I 11. it, I Central Telfon, ,,,.llhb'lL);,,va to Ill~ ,.erne, -.,- ill He nruizia el Lee,,
at Ica -*'.Po air 1. It has on 11.
,, i n b, via.a. a J:-, codav, ur do I., 12 dol Hit, ii """ d"
DROQUERIA "' C I I ",,,p, '.'n r 'Iu,' o'-' "ld"en BvIrvia".
1 -_ FARMACIA Y oK--,v,-,-iay ,; ...... .. :', '--"' D ividirlif. Ios hitifundios que no I .1. ,,, .."'! ,", .,;,,,,.""" "1.1- lli I ,211 d,: us v,.1l.?11:,frb, sea ,I pr6- ,!r li-ticutia
Via ,, let cl a litOi. ilinu. En .bv- lef"'Cou, .-.act.
CH ... .......... i!, a 11 ri'll.l. 1.1oh." 1, a It, ..... I ....... g", bulip-dcri 1. PI,,,I.- ,,, thin .lialli Liu, M.Clin,- -- "go " I "In I" I. P-blida .... lachm
TA Q U E E L cillile:11"Ill t .... i 'I, .C-LV., do] .Vi global i,,b an ga I '. a c ... b users per I.$ C-mimanas. V1
Conome ClIhOllan.l. .I plitelil'. produ( en el. gobierno del B rasil : ..... ....... 'T'.1i" "'"" ",,,,,,,i,,,,,, ;:; ,,,a a,,,,,eali,, lectail.na. ,, imi He fliou el ,br,, cu do fjil 11 .I
JI"- ;1, 4.1;:; !lllil!' 1 "I,,:',!;!. ,ha it,, bi, h-, htn pagad. Ili, i's ....... I.Obauld,--P. I's "..."i". do agrega queliel reconoci.
"I, I .,Pl.aiu,, t_ a ll a di- abrer., than ,,,I. be , par raw.l. cfij larruilic. ,bp it.] -rs
DE TURNO HOT VIERNES qu" "',)'11'.'i'Ir'-",I"I"( ukl ll __ 'I. I I ,", 'i"o,'"Al". I'll kil ,it !i- "'I'dad', I'll, ..,,,I,,, Ile ,,.,,,,nlr. "" do' Cut,
Ill i':l;,,,,' 11," ( 1 4 ,It ii-l ,I-P ll I III 0.111 do 11 Pill' .. He 1. .".."ou., O -Jn0runtes cierite den. do che In mindinsa ver0611pol M.M.YGY4,M-Y&YO _, C; VA TEMALA ruill 17, V 11'1::: ", ,,, Cwtiprondo, la nuern ley OKmria init litts prerepras I'll, llllululal- -,,,,,a., -,.rOa,,a,-,_ "'I"'I"'i"'Ch's "'I 'I'j" or Gobierno sum He que el gab errio Teals 11I.O.
- i ", I d -1 10 d, -i- ittvadlervio trien-, - pIbavol d ....... rAtic.".
iii Fil uWa ... .... '"I ". I a ,. it Ili, '1- I,,Crr ,udu las a,,, s CUbl"Idawb ,birg. o ,
- ___ ____1 Phil", ., ., O ..... .. am
- q ..... ,[,I "Tut Halai.- Itit reglitimettl(iCi6it del frabi ruml ,,- -' -:Ili Ill., .rI.n." III Isla a.z Taidroluai ,.,,,,.Is q.V ,,ustli Filter. E. Uinitin.
a 1111.:, ,I". eiin ritedli H: I ConlWrb, risi a 1. I
'I ,, ,, ,all __ ..."t.i., ,'l d", I .,: :": ,, l ,,,,,,,',', ",.it rat" It ...... 1, purla-Lict .... do ,duvw, oil lit f 1,ilbaadanob p.,A .,,.I ... hCV- NVASHI, rTi .bill 17 'Urnhedi.
varal FuIgcn1c'ltn-B,.1J.',,I' ti:,'11, ", 1. a it,, I~. arritat distia paia general cnno- !tuib 'to -bt-1a eild,,ir h-I,,!,l1b. I .... ... in White -,-, dl Depart..
Farallacla Dra. Elena Buirgui nial. I ,, a, ,,,.a 11111,t. I ... ..... '
P,10 HE JA-NEIRO. ai 17, ,t',,, El lu,"d"i", va-a, -ii-I., a I ,,, IT i,,,,,l ,I,- todn' Ins P,.,Ii..b I,,- Ilr 11. larpalla ,lj-Wi,,na a 1, ti,-uo 1,iia ,., bdv,, I dal. q., ... his
El entba'ad ... Rios R.0a'a""ll. bui. ti,,I, El I:nI ......... del B ., ,a,.,- ,hhgad- .1 I-ludai, wr ... .. ., O ,
site 9 entra its. y 3ra. Vellad. IT I ...... ,a --- ha It ,ce.a.,newrit. do[
hu, a Eil ... udo Alhlli. ,Ili, .... I I,- nar-, la it ....... I, do lo, W ,fu ... i .... ..... taus .1., b" l,", aqu, I vu- I I : "'I .... ie 1'', ,,, f..''i ... !;I ,,,;ai_ : ,",,T, ,I ;Jgu,. lj,,,r.,j la-lo:;ii oil S,,,- Gl.ral
I vili..,; It 1 111.1 li ;Illiil ,I it, V;u.o as? cona, ,I pe"u. --- Goo- I ... I,% iii.n.
b:,il 1. Code. del Quetiall do Guile-, .)"Iplad ... 1".." bell, ... I." litura it, IT "luid" i, ... --. W. 1,"H .
TeW ono: FO-367 a I .1 ,-Yuiont, Gvl ::I Varga,, on ,I d- Ibi,.I.chi, i hua it ii: Le, I,,,, He I d, It., Aliiu- :i'I'Ll" ( i,41,jl O-01111 1 :- ;,iaIVj,,:., ,, ,, ilia ,,-nd,, ,O,,I, ,ad,, .,1.,,,,tHgj.,ga qu, ,(,,Ia CnOilura
in "; :: ill; .... ..... i f ... ... i%', ,, I i: I Can lnueul He is poliza .l.
1' 'Hila,.Olr,,ado He I., C.-VlIl,,ut ,u. ,,, q ... J- at a] dvI-. I ...... o'..b. rie-btu, ,li"i ill ,I%, I I I a, It ad ar, buin lar'..
,I"-% ...... -ja, "',i"'loatid', 11 ,411,11 ,it- Wa-a ,I D, Gad,.y lo -pubw 1. ;,a,, Etadob HOW~ respect. .1 YogiOF TURNO HOT VIERNES "I" V arias ...
Service, rApido He mensajerins d,,,qa, be ,CbEri it hall do Cuba. In. j, ... ad. la Qr ... I'. Corifl.onvui Int-b. "'Ti ill I'l "Out"i'i" , "n .... lub, t.ilhl, 1.11 1-tlli il Ill cadet. .all'- (',ija do R,,uo AuLa I "' I , , E", ...... bil. "Al"in", He VIC..... I. fra rau ad, -Wli Ai),I.. y Arau-6 ,I lia-eb'd ar, ,it ... ... i I'll- 1,. ,, ,,, ",Pl.",,;":::: ,,'I'.I d"s -'t 'i'1d.d'b. ,eetida do que ..,,, do Ins 12 dVi ---- --- ,,,, P_ In scuitcant do --C.urr. Hot Ttahej. 'I, it ', "' "" ".. ""'"" b n,. ,, "Tuoin.t.r.".
. I -- I i I Illitt He I~ 1!111ai dV Ill -- ,],a del 30 do a ,it He 1 9552 Tar I Is ,Cn.thimaritin e Is Pig. rittimvRA, N 'nia de Guatemala
- dare 'III, 'I F ... allied 'it b id! OI, ra- 'q.,din-A lor a, and. la Lo, A ,,a[ I ,I", "Ib, .%llli",,, ; I", A ad- rea, "i "I- ,letters p. 1. vianlf d id p-,unarall d_ ____d -.
a ,,do b. tuln. do on.,,rall, .Ita!., ,..I git',"EIVIAIAG.1cril 17. ,Uented
Ur ranabuis p.wav:. ,it, y ,egi.a.c.1'.': e, n ,-, 'u 2000 'r I_ !i: llitll lou. 1. 111.11'lfiliciotal'.'dppeli r. euilbivoudo or 9 the his diaboardadas ,aRuis ,u to ,laiIt~ una lilknot tie acercrunniento on- j a que. ,in b, d'! is Pit ........ ", la a--I.d d, ,s,,,,- I,,, ...... --I% V. G CA T I no do vrnnli, 1-raaha16
, Ill'. atlav ahbj.d." -1 I. .b.btnca lli ,iililialla I'll he I' P I"I I. 0 train.l. ".I .1. I in doitts Triturinvis revecild.. I .1', co n at CCmV,. re11 M_ 111111 41111= 1111= 11111111111 A wria I F. p, Vs. ,I per., 1. ,,_ ;-11-1 do ,I,.-- R-ba Ins tr.b.jad. ,s I -11111 i'll" Illua 1abFV )a oil )a p6liza y iWe en at caso He cia, A %' '-lrniaru, bD],,iano.
Navahos. P. ,_u_ romajudunt, en pe.aral do ILI Ili do ,r m"i"Zda. bar .,I Ibaa.b ,.prIi .... He 1. til'-.. ,C illou., Tin
LA MAYOR As eOIFICIOS Center ic a h. do hibelit-io, He To, be- :;I I,,. go no tv, ng. ,at,. do f,- OMAHA. Nth.,kl. ,,bill 17 ,t
hu -iidambi-, dn,[,, V.rdla,_ Ilaes -,--ht 1. b,- ,noari Ina .,,,a ,,O,,I.d. ;ISg.,. Global El 'I. Mi.vUllidl5 ,2 1glbu d,la f, U,, Inoculate Hot carriller Manuel
'it jole ara Is guarnichin He Praga )a a ... .. glbuca- que pliechin apv.- ties e gnab do exurv 1,is des .. He be n fu it ,i, G.1ieh .1 mi,,,t,. do ,21ICIonei ,.t,I vW26 M-1147 I 'I vricut aa paula di 611 ....... bv- u ". qu ,f,,IlCn I., ,ui He bus .g,,. "
VIEDFA. abril 17. 'United, it, "I 'n"acluttamente, par ,at go I,,., Le, d,.Iegi,,ii% dV unit v ,,,,a .pan ,Vale. lict.ichaeu.neir Pat riortn de Bolivia, Waltzr Guevara, exA44OZ a 'ui, ... k Raji:;du-r amradevio at PEosidni, Palle ,an, ll l_, .
' protege., las cauchades gerecla, d, nwes. To sualainic
I I c A I is I I I babd ona. a, .. to cu;uou'u, 11 1111hallid. I r"RVJ JC neial Fran o J.ndst. 1, I I fav., e protocol .1 ,,, ,,, I I I ,'I'.. at -"t las In ........ oallii les requerinviento. nuitartales, Tom- 0 maha y Council Bluffs y 105 11191- Eli rionitu o Ci gobierno democri"I I I He 1; Cri brajulei ina..1,Mil, ,III, V u;ol'e, ri,, *iii.onslo ,ae ,lar C.mpaf)ia no nLeios mllit.lie, .d,,rheron qLJV la tico quo preside el coronet Arbenz
mil'tar de Piaga, sucedivii(fil I;] ge- Sft,.I.. quic It .1brer. dol es.p. Ile ConferenCut Ile nbd",h .U,'u ,Ill. drin I s
neral Joss Ejem que tociptut-niete Vill Uol tra on tin stack, de aban in. I '1,11;11 cl;; b VI hotel "Quitandusha" win, rVas He dos ItiWas N, 'inch" Hit.., seputsin a contanuar presturi; stluacs6n era may ginve y clao to, O)e sataila ;1011, a., I a con Ins misvias base: ; ,ques podrian "chosintog ,cc baludar el adenimirri :
l -s fund. a I I rse ii, do Ia Lbeit.db er, Bolivia y pre
:t:vimlmllq. ."14 le hicolulild ds PtrlIpahri: , ill I dJ sIgurn El ,ra
PIR M 064IM, -1-IF- fue depharado. calificandoselp He 'it,. liur "I ene consecuencia multiples y I Llis d:,,,l,,,laCs ,-at V via, hit ,ni. .Plial"ttlin n d .fictal del Cuerpo d n,,,
'a ornsion. b, is I G I ali ,-tur birwellas ciLiTiostracioneli che so" -,b. Carl., el e.oclo haeut ]an A 1. nunum urtaugul.1 corcurir. I CB
-- chgv. or ormlonlt. d, alu'rifi, Cul 9 ".: tl : JHblu,,,,,IiI lit",rib, n WitIqUe st"I"Ple enco"t". I V. T,,I. nart oil ('uuV I r, .
i ,I diaric, cinnimisus Progil '*RtLd,- IuL adIs". Agreg6 que entre Ia, ine- ron alue, auraulad. til'ta 11"a", 'Cvu- bu-o una aropha Cooperation Pbra I"'- lvdiindild iii It its.
I ,, h it -GLIbIlarala do,,. artuiritener I.,
Prince". It I Idento do I.: I% l I'll; ,. I,,Vlr al atla tilde Hot ,to tt je qu i -,
fid;l, q ve del ..... iner .d.pi.d" lair. It,- ,11as ,j -Cu,,' "ch-'uj,, laullual It- ,i,,,i ,Il,,,,6,, iwlizent, at Ja.1hI ','li,' ,,,,.bibd,, .,,i,,i,,,,V ,( ,1 111-"" To ,,,,, ,hiul., He frRhernal arms.
F arm acias de ,So dijo One Jnridn innuIon ha ,id,, fill I con eba siluiscilin detv, Ili- p, J.a Cdfg F11110; el Caunistro liji dl- I Llilliu- 11 Ilunin I 'Tapres. que Train
1, ka. corriandurit, (I(, ]it .etti .... I Ill I, ,I 'oil ....... rival. del IT .... III, HI !,iiti d Ins d"Llb, a"u, Is hq,()ui,' lrun ';thay, SIgaras Vlara: "- '- s"'a"a 'a Ia ,a' .I ,.Iuc ... I derri.erlitic. do
I aI buCIo. modroniv Ill arnichIn.cion He h,,nadi,, ,I,-] I. is At d "".' '"'i u" .. ....... I del"'umatio. ,it ,\iute"' (I"' "' i a ,, laI,
urtillit a r' Hit, Ping.."Ic, qu- inuha ,lit I che Ri. do' go Will la Ivii, 1111 111, "I'll' ,ifil do ju, C,6,10,, ,.,,I a Ceu,_ ,Obilhdad I'd, llii;'11 1 d., ties i, ,, 1, B ,' ,, -go He prebe.
do ctublecid On ..... -- l- ault.d ibiad I .1haj. madiarte .n. .,I'll,, Au,.ual I' d ja- P "'I '. T .,. el co- It. -,I ,I ,N ... a I
H O Y 'brua all"', livItel,"I'di". .... .... I l!a, C, 11 "a Ill, 1. ,aropiln. do .p.,,,,6n ci .,I el ,b.te ,,a., dl Mi. ,a, adt, viest.a 'mas J'turito truind.,militar par 11-W51orun ncial' aclecuad.". -_ __ ,I, L*.,,. d,....tc 1. \LglllCL. d' a-ad.l ,,,,,I,., el begua_ ii-11 QuV hall I.V6ad . O -0 to, _Execlenm 'y d
'I E-l"I" "lit"" I I'll g.tatero. pilnreulbrIle ruavi6ri ha bid. di,,dda to Tar,.,1uuln h- ,is. He 1. p.l.,J aquI 1C,,h III ... Vale a -, ,,,ClCniab Victor Pa.
calon on O'li .T.'s, A n , I u" rarkin Auvarera St it[ dillue ,,,de, las a 5 FtIeIii,.o \ It". 6. Site." tell ties,..
V I E R N E S I' ,diA,,,,,R,..l 0 Prcid,, V'eil P , titun de h-. CI Inform, do I&YFI?, f-gSo or" q. Ecin ha ,,do deputiah, ( Loin ,,,?.,::, ,,. ,,. ,,a U _1 I
at V, intinuilrRet6at de Ia Can- IT CT do] IVI-Cuu, -,rau ,cb,, ; a lit d, ,,, bini't., it"s ... I-.
DESDE BAHIA A PASEO DR I ersiguen 10S I gun I ,,;i ... it, J- ... A (,'ittdil," "' (""I't wi Sella,, ,I uifunue He Ia Fedvia-t, -udneW do 600 Ina ""I'llit, hl I;!. Rlatifie.j. ,I Conbein de Ministrant
pro,, despacts do I ,sto-,a-li I it ,,rC,.._P.ulR.rvsdivr. u ,"iai .',,,,, Nil, iI,,.[ He Tiaharlalcirtis A,,,,.,,,,,.,. its rado board .... ad. P, I -1 ;,
III ARTJIPRADO) I __ is ".,a ---I., l", ', oi, Laos Mriofa- vs. Fed,,111"" I's LA PAZ. ii 17 i Uniled;-El pre.
Lar No. 302 cial. Hoban - A-1111 i., ",I.,. t,, J, It Niuml:",, lar,' %vvl V'l it"21"I ,ii,,,,, do it, I'lepriblic., hitor Paz
q I', i u ,, ,,r,,,%.eri. ,I li-udo, I, T lin
?,Ionic No 511 ..q. PI- n .iii ;ii1':, "I 1 1111llll,,% .,,1.-; ,,a-,i,,,,, ,,,,, -, ; 1 a '""' "," ebut uig,"Irs I~. -",- ]a I Iii; gba-d. despul, do I.,
is a Goals. M-2277 influve decisiram ente la opitti6n satd ites al """' """ O 'vl;,",*, T"P_ H, , 1. On "illi- E---, r bllfl,6 ,I Glibutele
01T."pialai M,InL d . M-71i I Vr:H-- ill, d,-l "b 1,,d" He I, ,it, q_,a He I., lr,,!id;j_'rb ,,, ,(.' I ll'' N
H.b.a. y Olarapi. . .."inta 'I, "i"'i., : --1 in,,.'Hb. I" 1. p-I ....... b ""L", "'., ,,-,,C" ,,, h. ..a 1. do .I .1.1
, 2, ,,',.,",' ',,, ', 'K. He I,,,,,i., cliofv 'b dleocra ,,tal wuldo m-l,,wrl Y RV,, ,it,,. a] P.d,, to
1042 It. '12', popular de E U en political exterior period ism o 111.11 bd,'C -er ,,it I ......... 1, d, d,,'a it hat I.ilbariod., oc a 1411V hahnin prelientach, one's, Ch u % cb_,do diin_ ai, ". in
L.Capitrills 14 cial. Vi,111 i 'm ii I I ',',r,': d','j .'In hogbr,,., '11.001 per, 'al OI,,, I., ran.,,,.1r-, ,.r. d,,.r .a It.
Marro No. . A-8188 h ,,,, atlintrud. un O"i"'111111"In .1 l d, 'I.", ,
P..Ia NOI 311 cart. PICOT- 1,147 __ - __ __ ... Ibl"a ... up lo, ."IT ... b do dol."" aaiigr III, a!, ruevo primer
11 I I __ gu,- I d, B.1l,
lisibilnut .. 957 M Hit La FNTA u ii ,,I Heil-' Tunasa bbicn, ".Wor)(I dII.: Is 1'..
,it., _sIclin a I El C, lire v,,ta formado par tr*.
DES E PASEO .. MARTI" Serri linarifenida sin itilteraCimies, en lo exencial, I lal',
Retelan el nial tralo 11upren i e*lndiat S aid,, oil pillulruar In" 11 '. 1. ."'Ho arrediata a la,, daton, ,, rainuiltio, Siles Suazo h2bia crea.
PRADOI A PADRE VARELA i I ,ornuirna rocarg.da do ,rai"I"'T., fivioda, on ,1' Eia d d N,
la polli actual pese al carnbio de Ejecutivo ,,,, TC,,Cr,,a,,1, I a aunisterios. Murals y
, ,-'_. .rdO6 q- ,,,ties ntuini,
'BELASCOAIN) I I a CorreliprOnSales CIII)IIIIIHIS tin Hill(litlelitf, -Wdurb canduciiale, a I lib I late., Aiumt.. Rarities y Props.
- Iqulp.s p.ra ,,-I rilruu, ,as ,ii.,ha, gir
IiI.I.J. y Sao Nicolas ,a. 11 712 -_ ili! i-rle, dii plan crunpica dtifint.
It,, D66 ,.q. Figu I 1,11i,47.3 WASHINGTON, ribirl'17 P.,PICJRI lips He Indole exterior. Actualtruintis' de Ili unili I de aliti), ('11 Marvfl 11 do nuencia lattutillur sternpurr v lingarge3ity estalalpenn"Itt.ii thiruides P ad',
Lerilild y Ant ... . . _, Etrworo. quien ayer tr-6 po..Pan 1,14111 pi h,.,; '. D'IARIO -C--;,",Ha iy S it, pulallrbin Ion lesion Integricia He lost clue IT mulanto cntitempl, Ins bgu.,.- en D.k It I Sit ,ln.a M,-Vridi
. stdit 'r b, I I,:,T-Vqu ... In, minin i: ,Nebraska v ,trob al,
- -_ soalin TIC I. iilinei. inagillillurb. e,
Corral" No. 775 . A We do F,,arf, ncherrins oil Ins principalri Perini N. ;,bill I-, ,L?,,,Idi NI %1IN VH-IjI_ Tenn, b-, b1-I 17 "El, a 0,, vitle PUV .1.1 ,,,VCaIH. ,oma pr"I ente Mnghtu
Escobar y Pefialver . . M -WIA) Uoidos, Prulnelil el a- jii-i6, Our limleanne loan.; ,. at,., C.b. Ins WASHINGTO ,a d
Neptune y Escobar I Client TO. ,In ,,,,,r Iniella In it xtw der .1gionoll te talon hnn' A 1,10 El II-Cldlille 11" la Stin'dad IN11H, I ha ,,,,, ,ub ..... AsimitenCus m6dict; libra In- tta- bct drliurdr, ,an He deastr ;-I ci.nal del Pat, en %ista He que nbtu
"", ,,, " hhjbdai,, .,u,.,er., l- '.C,,I.a,,s -a SILL:1-111 atit, sir- ,a - ,n Ia mayoria de Job votes en las
San R.f.11 Y C',,, !,"" 'T'no : M15TO, P"C"'pl. d I TO naill-'Haaag a conower at pue jlo norteame- americana tie Ducetuies ,to Pelludl: Lkli'sTl'li' ;im, D,' ,"dC 1'1 nwb d,,,,dild, anaaa-1.5 IT a a U '
Pi, hhIu%'C,,::l I clue clit. cutir, su LbI or S It 3 3 clecov.ne. piitudenciales oclob,.d..
Vbirvi. NI-9627 ialmente especulatt I Oil po- I I norto sun antes He .Joe be firmalen Can, Alrxittidt F Jonv,,,,Cr,, ,,.%1r- He' 1- ""' 'i -C" ,'j"g, lit Allunealut hatuat'i'iyPt"I'"T OT .4 I I I n'li a a ad i AC 7 a lnl n I" ,,,,. do 19,51 C.y.. res.luldcat no
our.. pTini.,,,,d ...... a I~. li,.,, All ........ do 21 ba.b. if fueron reconovidels par el entonces
San Nice[ s C' laria . M-16244 .bible climbut future, Pit In politiva vs- L% snigunds, raz6n de little ii-maInto I '"in,"j", it.,baiadores BZLICAr.-L'.' ","*.Ilp "I' '1'1' Ill .to ql,Anions, is Inaustria . M-4040 lert., ninteuratiflortna, No cizolivi dI Pander the Ili opinion public. en ion r ....... !1rubas Ili- Ia .......... Out~ I.a 11.1hana ,-all ... 1,11 ......... ";,_ hares : ipal'o. ,bc!'.'nt',-,-,.", .'"agVp".1"rTCur ls 'I- presidents Manuerro Urtioligoilis. Tai
Reel I.Inged. y C.rr.le. . M-3 j:JrJ Poled on ,,, is, ,a,- g.r.nd. an 1-11-ala. rV 1,,;, d I Ibrlanjn do .1,Is d ; ura,: nn la isch .L vr i'v "" .
got r darbe par begin que Ina nor- sbuntus exterlorris d C.O.In. r Ito a"I It, , Ho "' 1 ..... ... ... 'la I' "'rh-logon. fl.r.,,6-1 d ... C .' 11
ila y CoMn NI-33:111 Cass princhralob dr Ili Actlial pirita'a 11.0 ,, .%Tno. Actualialefult, hav unm do dinta, .... l. ad, 'u', ,.,,.,n P._ .-d," ,lbo, ar,"", Par. Ins able. e dos ""I. do a ,o' ,'1'.,Cnc-', ', CL JJ'g. 1B.111111ill"I.P1111
.1500 vXtf raNts ,1;,caln., ILI I., tava.sa oritt so Is ,I n l"ltr, ,'i" Par
Got, ... No. 105 : : AT li ,him kis F-d- L'Oullo,, .11 Via, Or .it,,' t,,,d, Intertin public. ,,, I ,,, "' h:l i l- aiiararv- but, ftiouluir" I_ qu, I~ ag.a' (III I'l 'b'""i i rnv, tv ,Vft. ,iud. C. In Era b'tijbidiialdle
Simon, Bell,., No 10 . Ii ,a,,, ondirAn -Vnt,.I.,-,,t, nuillra- IT~ but Inefiniti. ,.,ei,,r,,, 1. ,',';' ul .Ili, ,,, al B
al '":;!l'i, 1' ::da, I- -- ill L- "!;ir. "lin, ': it J.'ri tllalpvl.lll ,-I 1uq.C do I ill Tilikio
S jarez No 252 . ,,,, ituriqu, ,I PC,!cl, ,:i, (',,-Ia de Hv: .... d, Ili )fit,, -l' Arad .... ,fi d,. ,, Ho Al I ,hb,. Ins Into rliufurlid. pi el preA:: -1 I 1,!, ;hp -W, bit, ivfl,!6t desinal, He TO P.,,,,,.,, ": :.s b,;:.,,H ri ,illseb un ,, ,
' 1) is ". i"I'vin"Inat'i- "i it ..... I,- u 7!i!rso HMill d .1 y trulnith ih---,I-l- I ... ... i,,fin' !"- ,--I- r- ,,a., I)~ y A ......... ll-halian ,,let :, b .H". ,,.- ,:, ,;a
Z..,. No. .171 *. 1_1 : frl' biS ,, Ill.,
u"';!::"llil. : I"'i'l i"4i"', ,n utua I,., ai;- d,,Vs d,
Al.nr.q,,e No. 2fin I C inant, 1. ,too. i, I.."itck, I 1, 'itithe" uia C u, bcl-tv I,~ f ,t,-- evii tornado
"LI 0 ', 1.1",t":'I .';I t lPtl" .'I'.'L" '.b he In I's "I 1, ",1,11,n puhl-,. lill .!F ... ...... -1 (filrubt-t. It S11"Irlilli, d, radiemaY Ja ... I- Nj_ .,a_ I.~ ,.gVn,,.,.s .. .........
. DESDE PADR. VARIKLA A wil I ,a d. , "b '.nili.r,, ,,,.Of,,t.,Vr, qu, on-l', 2-1 net"
n'1tC:rIIV'u I'll. I 'natiti"r, ., ". 'I"'. "'I", ,a I. ..... V ..... .I '. 1, di. 'a Ha ...... ,,, all .- '(1 ,.,,,.,",,,,",,, '.., y "is hlilil ",
BELASCOAINI HASTA AVL irb, .., I, C!:!igrs.. e, It, jrna,- -1as Va. 111,"uub -.- rVl;!,,,,I,,, ; ."% ",;! .... it : !:i'._ de F_,ri_ Ual_ d f, ... ill dI1a ,qi,,nl,,,. (I,. 11,Ti., He labiana h a b lin uda .%l -i it ,I, Rellixt .... E.heri-s,
' be,.a_ ", ,, A ... I, -o de, la- ,pi, 1,,, ,, ., Walter Gl.,-,aa Arce; interior. Co.
MENOCAL IINFANTA o,,,, ,::I,1, ,Ti y hvnadiu.. ; ,:.,I tires, v Ins .l.r.u, 0- his O 'pIr' t,,'u ,a I ....... do p.:,, ,, C ... i Ah.g. Car,-.
N. L'"I I .,i: jriu, ... I' '"I"" "", J'- rLibiaT, ,it, -, dv I.., ,it ... hit, h- ;i,,,- do' -"I"" P"' Ill' r-dda,
Initial. 61 U .4.1,54 1. an't u l"I"da, Cut In" ,th, I.trauk., To- 11.1ifid" a. I.a I quV liella a """" Fa CIlard Bluffs -,
Arb.1 Sec. 12 a do hi; I T ; O, P, i s HIT. I 11 lut L11fli..01. Pit ju, .... au.,lat it 1,,, ,,.,i,,,,, ll ,, ,- 1,,,. at-. ., ., fla",,*
-600 in, gulrda ,iuincr .. ....... It, -,-- 11 blem, C ,,, ( ... Lii,,.Il -r P I out _, .(cId-nlbd H uarl!,. tar t Vie
, ,, ill ...... ... ,lu.1 H, qli' i""t' ;in' ,nlispiarI.d.., real Monorail, is
-n ""' S"I" L P I ::an J, 't "'O"a- so, "" 1. I IF in I 1, illiarvIain i ,,,, b',,d- Giiiial, lia In NJ ,,a Di"'
San Miguel y Oil d Pa. I'. p-1h, h
"" a - ';_4 :!".',' 1,11111thul Ina ,Ili foinualacarto (To In 1-1 Outohicades 1. WIT, "' i"'ill"bu It"S"a Lion.ma ,it ,i-- -io- .-l pe!'i bit dn, de Ibs POO Prn," F,,,i !,,,,' di, 1, ,,,,,,I.. EC ....... lit E Ai,.r,,. Plird."s
Maioja y San Or I Vill "'TV ill Fai_ .... 11, (],I, nle.ltl r T-1. "'. It,, a "',;', 'I .... js,, qIi, ,I- I Ia_ Purtu , A e.rran B.,,-ahC.: Trabaj.,
Nepluno No. ClOlos , . 11 Iiiii I ... litua extrHir Ell ,I .Client. ]1. "IF Calpildroplorr do ,I":, lart ... I ii lll ,%V10 I O ble parn bu rVwV her oil el -11-1 I ban ti-bibuld. do OnIV., Section 2. ,unalar. .I Prvhlrn l'. III- Ilvit L= d Ir I. ; ,., It , it 1- 0.11- ,itu.,(fiis 'tril, Jilialblillill Pension Thua I., t.,d,, his ng- C' -- Gviraan Bultion, Miras v Petraleo.
Lazaro 1008 cia. Hospital -il 174 InPullantl "It JVIV 1111 E111100 ) Ill ,(:i, l er at I,, L- I ... a di, Hi-i, voaurr .UI16 In cusita iininicilad.., ICIM-a Hit ThquV HIT: d I "a' ri-gea ri'd
Infant. 1153 e.q. to Toms. -pn He I" rehIciones exlet it to, a I ,,, tj _,l j.,O.Illaul., . I~ o an "Va fi,.a ,1,1 liabil-i at I p;,, ir Juall 1,Ctli'll
Ina *Rarran C: '.',I' !Ai rhrl,. ,.ra, cl.ug ,Iwr, J-knes ,Xpli- rivallan ,,, ,I tonon ill ,,,,,,, I .i,,I,, ,I Strait a
IT C I N)nguno do I., ,stl:dia I- ell,,ans aba lad ... ,, b ll,,V', i a I~ .
verriand 25, ,,q in u.reL.:dT.,,. He Count, I 'B I, In do Nlt,,!,,s Hot F no Sacid.d.
S M -hr:, -, In irs et ,, I -,., i 1,, .,d In iO,,,r(,n a rvorturron Ins rrq1lL- q'E - a _b
Aramb ru No. 423 1 at tritador; % noni- jal,:1 to permits,, so in,, ,, ;, intill,- do air, is Andvibrin cirria- ,jia- I taba li;, 1 I I ...... 'a a"- ii,1,,, Nl,.O,,,l A;ba.y(,: Ab..t.b Rupark ,, I ,, ,do, L,,,,,.!,".,,r. 4 nuda d',u C, I ,,, h '-'
J.CL ,,, .!il'. bill, emblijudores, Pero con )a .,III,* i: It ,
" ii 1-1 Y 11 do -111 Iv 11'"'ar ". 1"i viod" ,r,,g ,, ,,,,, i ,,, "i'lcutiult, 'I .... hCrutad,,ra. 'I,., I tin acuerdo on lit p, I ,,,-,- 1- vtrunliblii, Paz do his "as ,'Jta 'i" 'inrit. 19 .bq. St., R ... I - He 1. CC- 1) jl ,,,, I IT ,to I""'.', a 11,1i "I I1.1' I title, Nuffl,, Ch.,Iiz. DIOs., KOe.
( t urinal in N" '11twit" th, Fq'i'l- I I "" i'(' ibi.t u a i
1) ESDE AVE. MENOCAL tern.clanal 'I I at 'I It ,C, a -l,,lbn-- ,up ,in defen- S P,,,,I. Mld 1,0 rrullta v, ,,, H .. ,,,i Fi.ulal Calhj.. A;-ulturli. Guiit%_ FANTA) HASTA EL RIO ,,)it It ,on,,C)a Coloumialiput, d, I U tinva InuttaricIR, !as (let 1,1(111,1 a Ill, ,, it a, a 'r, a ___ _ H"i"', ,a Piirr ala I n I ag , a ,I ,j 11 ,. ;ii .1 I 1-- Alb.,!.; Propaganda, Hug.
, ALMENDARES Sirsucht'. La mriyafii de 1. 11W ... Ili- "I ::,I:.., : It is -"he, a He -9 ano, do wd;'d Rahlit,
Aranguren 711 Ft. Ayestarin U-9 dares enricuridan Ch Car Ill C.xiiall- ,Oiuo l chiPlodund- de Itt IIII'll")a(Wit ninI, -,I.. it TO, it,, b,,,,,, ,dob a h.. He as ten ia a iitiina, to quo Helen., a ... U or i.,
M, ,,,,n amplia dcl Potter Fjecu.ii, in I'Llar at. y P.bta. par ,i clunit ti, Ia I'll He , I it his, has to rtitil-ada do la, ,,,d,-,lll,. d,, ,uV 6,rab 1. ,,,..,,,,,,,,,,I. H,, ,.j, ,,.,_ prr1Cn,:hngiarhs .1 ,,,, sV He I'V. ____ _it I ,at,, H, ]it ,,Li it ,, He .oil. duIrw, ,,)a -- I ,)an, do % icin ,Ili ring.tina irileri ,, ,-, ,-,,,I- ', ," ,a ,ia rest also. He it. -a
Mantorn Bmz6n . U '09' I ,i, ,,lt;":.'iii, ri -I", Firinaron tin tratado
,,f U -77i campo do Ins ailultri, rx1,ern-b "Pirthen' mas POdrobIl, ,.!,,, In 11, a ,.P.v:nl. It 466 j C -,Ie noicul.. riddrat del Eircutln IribpUlil R hus (1- -i%,Vjlj "Ti- ,uIll". 1111"... 1. rit"I'a or 11 C _--., 1- I ". 'lart, la, PI." P.,"I"Ins I a., acuit,
Ia Uersidad 458 :'O n,;,.,,,,,,,,, led,, largo. do as lal- dI_-'l'n, 6,
],.I., lopi'a C., q-, t ill. v1z 'atclitur, -,.ti- 11 haraa:i1o __Wtblu-uu, PH,6 rrelip ... Ivs do [a ,itotaa Tb-' to be rbtab1,,zL. ,I his. def.m.,.. I I .,-.
Infants No 2 1 La __ -1 F icn 1 7, d,
etal !,'.' ',' qu, ,I Jet, 01 Fjortull, ,V -Viwn-i Cu.no NTA relba air, I a all dad I"'
Calie 17 4 F naol net .fii, 195" It,, so ,,,,,,, H Ins laltala, 1,, do I~ pohibere, I
Calle 23 entre J e I : : F 9'I;kI "' ,,,,,rOn,,nL, en In linvii-ion IrIu- Tab on a I E. tnili v Colombia
' suOP11L. iniculi voya P ,i Hit Ls, 'A chlt. N, %"a ral is 'Inlyn,
C:IIr 17'antre F y G . : F 1=2 ,, ,bl',Tni He rclitacer Ill,; -C- - reclaim a ban He see ,ulratad on P IIPI,, b an acuiandolhul rap,, .
bl aidza na Islas He Pa. ,it ,lite en a elite b a,
Z. .tjq Vr, 2 y 4 . . F-100 .tivup.. ,I podim, bab-.. 'to I., F-- par 'hue -p,,.,. l-, I~ d..,. I'lASHINGTON .brl 17 (AP.IFir air, 14 y 11 . F ,Cl"" do It ,. -pcobatulalad a El president, T,.... erre lever IT~ I"', E'I d_ I Ail., y C.Ionabi. (I,Call. E N F flI.M : an de RI, Aitura", deres, pars rae de Is. pronza y marla no" j"l ton It Unilloss on el exaginirro Que 1. .a tr tiod. de sY,.da
. I I 53 0 ., 01 c.PA. C"' A
Calls 28 No. 92 entri, 17 y 19 F:A 0 darf. tu,,- He ,,a hCht, I fillers ,or. al El &piuranre, d Eland.,
NO I eltbri.tinurs, actual I-Pida v doist ain
Calle 17 q. a L F 6j51 ,!me t ,..I .... d inhil'C dI as ,.dt is
, Th"Ja "' dia"i7i 17 a I ii
52 e ," ,, V,,,- Pat,,,,,, ,,let,,, a E. ,,I.C16n 1. publi,.d. ,,.,p,,I. WASHINGTON h IAP on ,let- af,-l, C. rest ue -aCaile J met. 9 FIT 1 03 rt americans.% han 21do, f ... aIrt- O ulegic I rili;istcra, h "a ,cal zado Ft president Tittroan declaidi he, 's r in e., a Ic t ,,a In 5 ,n" ,,,",,,.,. pre,
Calle entre Ia. y 3a. FO-1673 it, a.i par el E),vul".. it, lbw;'mjis I A 11 F I 0 R A un ...,,dl egu Global. titular que consider, tnr orders cnV5li,,- in P, I P I, d v.a' Eca.VTBORAo JESUS nEL MONTE conothim figure. Ia Doctrinat Monroe do] Color Jc- Par, ... r,,,,, ,,,.,,.,,I,,, pa ., ,ald,.,t,. rb, do In, Peru,. do,. Cuba. B-il y Chile Y lit isus]
T SANTOS SUAREZ I III,, 1, ,uzu"al, d C s d b i na: ,ralid.d md,,de,Sla. C I Dlg.d. .1334 prolnu,,ts, priih1hsuintint, Inn ,I 1,,e.,l I at do I a I I ;.'! ltit"C' 'Callda O
"I "I y i denle Monroe on so Mcalap, at Con- N IE V E S E C H E V A R R IA D E ZA B A L A. Co.. onfin.,t- do Ti.baja PC,. cunt. bt I~ quo 1. ,, ,ruda Is or a I, "I s to b ...
10 do Oclubl. No. 112 .. It film... critgo,- ..Lundbenen. s.11- par. da, pn--wl a I., Cie. par. -Cp,,br rationte en is deSantos Sir are, y Serrano . -'P*-,' l girso He dithimbre do 1823 Silhbl- A F A L 1, E C I D 0 ", c.un. nt,, 1. nice, q., par C,- 3.11b ini do loi, K0,id., Vii !onsa, HeYlvaiisferia El instrumenEblbda P No. 1.53 . I. ;._1 Rul'utment" hu, Intel p"ta'!orl's H To MI,,,.t,,,. n. h. .,,do bol.r-dn'do, Mr Trlniar ,,, ,, ',
10 de Oclubre No. 1336 1-721, rjecutivas ,I, Ia D ... !i-int fll .... (Despusis de reelbi Ina Santos Sarramentob y ]a Rendlel6n Papal) on I. iiii iion,,,eiI'i::a I j,", rioa le PfVCW6 en Bog -Aik,
C,,,. a la Caja dI a) b- 11 jill-ninta a b- ,ulti-Oiiat y bell., del erabaIII He ubre y Rodriguez i ter, Well litur sido piodantacins, do DISPLIestO SO ciiiiene, para .N I .1 P11i.abs It 9 ..llllilrl Men. ]a ; a derOct "' h. -. v- .e,, a In, 4 It in Ili$ que funacriben: sit vjudo nadie It A7 I ,1. do, ,In. He I Srga- p, I nba ,, ,a ,ibl. He qu, a ..... I btrilraano C.P.s M. W2,j
Ratal 661 I ;,.',. ......... I I tit ('01110 130tu'l C similare y ,,, ,I do ob demas farinhares. rLjeggTl IT ,
No '-; -n -nri x Politics y helecalla Politics. ell SO I ,. ,,,, k is Estads Crucial: v e
-Thatut. N ,ALI, it 'tal'u,", IT ,a .oil' To Global lnCblit.Cua He I. ,,,di.,ia do] ... P ,
'I liv,, ,ve or ,,,.I,, Mili I~ ,,,rt,,.",,,n I A 1,,i,,,,,,,,,d,r,. Cilblillr- sit "' Ebt, Pago still. pudc realabiriti igu.i-ole dt4pondna Ia He Ins d- aur I It Go-aio Restrepe, JarainiJuan D ,g'2 d a No I I 1 53j3 IT IT ittruh. a 1. Uia'!_O: ,I It e di, ill, .,,,,,I.d in, ,r,.,, 'I ,;,a on I ": I,., ell 1111111PUelt. -tra.rch- ,In. y I ,stacioneb de iRdio. I plir Colombia,
GVrlr.d, El Seillanni I Wdod., par. delde .IH .,..p.h.r el c.dhv a ,I C e Colo.. favor One .glild"e'.. ,a to
S Analth. I 5 8 I "q S Isn be 1 1-9101 Fivolui. a% It proglama till PantO ,,. Hilb.... 18 do Abil He 1952. de Lt._ --- -'Arroy. Aff Cattle. .be Coil vI rt wron ", ejelliplo I 1. beat I
lit, Juan Zabala Unillaso: Vi"rila UnIbaso viuda de Zabala (ausente); Mzi Zaba a u.
_., "llong ol K_ 7 do' P.Arr Fjolut leall.
r b '.,
" y CerD 1-3839 "' to "'lot s ,,,,
,Rcp.ri '. "I ,I varapa do 1. unla, ,x I Francisco Difinala (ausente); Josti. Hiptillto, BrelfAch, Y Emilia t-Tiaerite) SAn N
C RR Trun,4 Ohl"On'.1 I, Is ... : F.Curt. Echevarria (acusente); Dolores v Perts Unitals, Rivelo; Armando ArIX%,Crl2da;
ca hinni sl: I..111,,N 111-_, 'do
" 11.1
CbU.d. Hot Cv! ,. V 1779 1 11,11JUCa 1.tlll i,111(11111. 111 1.1,71 11 1.1..11 Andrelan, Idarmentruil Diaz. Dr. Eugenio Torroplis Jr., Rvdn. Padre Serafte, Ajurla R *
C.Izit Hot CCr. No. 1221 til:.7",26 -,,t.,,,, ,,, itan't,"a .'on Pinir, ;r.nd.11. .
is :1a;h Tie _,,Lado. El bcnCLPT, i I
.! Lra ... 425 V.q. L.rakull. M Dqu,'tarrenton
S ,.do, 2.52 Vsq Belhiist. 7, 117 "to I I I ltlW do efurt", 'u." 'an", I i t
P ,hnVI ,on No 1 37913, P"' "I --------- __ - __ _____ ,---. .on b _J6 E. P. D.
I. P V G-nds No 17 1 898 j,""11j"itt'Inurriptill rlih i%-l,1- i
L LAWTON the 't" a O d ,- .,Oc tire,
Stan Friurveua- N'NO, 162 . X.3092 Ii ,zlri ... I, Alura h u L A S E A 0 R A
Pooll. y Reyes nalqa ,C, vulu'lip" id"I'l,, ,,, pi"l. . X-23.111 th- mlul 1r.1P O'lln",;, in, .,'I,, TIC
Fabrics y Peer, I . ,
HVrr. y VillbaaV,. . : .1, .1 1 31ARIA TERESA ZAYAS Y ARRIETA
L- V l NL.111 a, No ,P : K "' n .... ,,,, ,.pl ,,.,,,,.,,,,,,.,,,,Ml,,S*,,,, ",." -,,.,,"". .2 J f N % 4 "
as', \ 111. E ruination count de,,ri- lartio, tell a 0 1
r N )n2 X-2378 n PC nitacilln pr,.,Id,,,,,ii
CP'.r11rhdW' 11, F), .." ia I, Q w jmliC if arn *s0s, I DE RODRIGUEZ CARTAS
LOS init"Oll h embargo. dluIlll Ill V s d a d 0 711.1111411MUL MOM
All d, Los Plain," No 11 10.111, turn d mit"'Ithi. 11, all gnhihrao 11, I i HA FALLECIDO I
. "I. uhbiv, I., fuel?" d1l
POCITO. CO C 0 li REDE,%CJON. Pud" llcltlt li- I-e apa"I'll I I
LA CEIBA, LA LISA. ARROVO ARE- In flit" hm ,tiidurar Ivir y '.I" 'I .1 ___ I (Destit de recibir In, Santos S2CrAMeniM ) IS Betudlellin Papal)
NA1. E L i 'ANO T WAJAV ...... I jo v ,-a rintuvair-, ,let SIT,~ Dispuei Fu entierro polri :. y, vier:jn e, Ji-Is 4 30 r, in los cup suscril:,en: su
p, viudln hijos hi)cs politicos, 1 errnan N. ; ermoriDs -ol:t=s, an su nomin.re y an @I 69
Real y S Anthos B Pat rin ,I,
Real 1.52 "" "a ,,,-,,I'll H """" l":L,,,,,",",,", ,.,',.,,,,,, ,.,I
-L. Quijan. 517 B Perlin B':'1"" 1 i 14 ,,: ,,, 1111 "I "Ii I 1'1'11 P1. ZANALA T ARIAM (SODEGON DE TOVO) 10.1 6PnICIS trull"11110reS I'llst a i e7so:ms cie si om.nicid se sirvan con--urrlr al '
tal nn;,b H 11"Ient ,,,, HIT 7,1176 ',",'::" l";:I" '.Ip'l"" in"Ll it' a1r'3a_ I
ROW. I I ... illut, -1tr-, unit, !C"'jenjo r or I
, It 11 1, ;:,! l,,,,,;;.,,"P ., l,,I,,!Illl i 11 !,,lt Ile las nrIr D- dis cl F119sral'10 (_Cbo,'P-1 s 'a P!I _'3 M, Vedado, parci desda alli
Sao,. F" il PC !1-'3'1 I occinponor al cad cit, er hasla el 'CerrVritei-, as co:oi-i, iavcr cl .e agricipcercin.
S. I'Las. Y Cl Nuftel. firl, 11 ,, Or ,I I 0111.111.11 a V.,v H, - Lcr HcTbnno !8 de ALTO de 1951
He a- : pin-911.1 11, 11:11 ,O 1'. llIH; il ''j'L'.11 ul' IL :1 it I t
,,, Iturr. y I,1.:,,,u,.Q ...... I. HO 11-14 -, ',,!:,.,, 1"' Ili, I IN Kunlia I I- Alkali- y .1i Alberta 0 Is ,lly.,; Citrilaii.iilb, I
C-res A1.1d. Carter th, Or. NI. jisril. Zily., H, ; (',[.a Cecil dI re,
.vo .,ad.,. ,,,,,.,. It. RO-1-11, A I'll ,I, ,:ii ,,i,, lathh- 1. ..go: Ary A
Celb, a I ,it, 'Orn I 'I::i1,.1,t1.i I ".1 haniala L A FS E A 10) R A de ..Gus dia vituda de Zsysz; Dr.;CarIrns Cirdersus 3 Dr. Rivardo Machin y 1KN,d.1ZTad
11 'IV : : 'I.lte .,.',..:,V. u, i ,,, O;,.i':"rj" j
"Its I M. el It
LA SIERRA. ALNIFNI)AREA. I ".1't, ,.v'.
Real a P I ,.,a P F.&-I. R-d'ig ... c."u"'; ma' L7 rt. 'I U. y
N I ,. I a I.
A V S 'A, NIIIIANIAR. PLAI A I I
RA51A Ii 11.1-11 RIVIERA It. itta Vleur ,tl li.,,_ ourri. I
fiLa I """ I .... it it"h." luall NIEVES ECHEVARRIA DE ZABALA I -1 I
inghnurn., y 11 Alvairal, 1- 1 1.14 i,:._',' '; : t .... (""' :1111 111 L
Call. a y 14 no p AT d ,,I .,,.,( .... in 1.ii,.,. All''. 'I It A F A 1, 1. K C I 1) 4) .. .
I- It A- Car alll ;: '"Al 11 _' 1. thiri'll'in. Pripall
no" "" &".''a "I" I! I ........11i., I
'11' -, :,:,;.i- i;:..,,,,,,.- il,:;i,,, .,O,1 ,,, ;,,. ,;,, ,i I I ,.Pa.. d, ,,,Ihlr Ins Sisal.. N." .."Culunt I .
Alto. 60. Y 9 1?','i', Anip Ail::r .27'111 I'll, 1'. 11 I
11 R it "'.2111 11 11 ,Iuv fa-l I ''IlLil""t ..a ,"'..''. I .... A .... v 'u''.., ..., ,.. III, ,'I', "'cit A .4%.
an. relurri C. .... .i.., ... -11.11. 1--..-..-..-_ I,, ."111", 1,1111: .t i - 0 .
Afio CXX 4111, Cr6nica Nabanern DIARIO DE I-A MARINA-Yier'nes, 18 (le Abril de 1952 Cr6nica Ra barters Pfigina 7
'La gir-arii-fiesta de millifiatia eir el Couyilrv Por el almn del Coyide La boda de mahaija
(lei Rit-ero F a I, iOPORTUNIDAD!
Tocan a sa fin ]as pivpa:;Lnos pi- "a jalla,&Santa Rita tendrA h:in Info confaida, R lo,; raarst[os ch,
all- fi-l- -Ildaalla ,- -I-ada -I .,,a- 'it la, I,- -G.Xan-". Ill gr- jai-din it, 12 y 2:1 SE ALQUILA PRECIOSA CASA
........ I ". I";, a r. anab J.
I g- .,Ind. Initial u adorn. .1 %1,a L,1L -hid, li d.- 1,I III X' 1,1,' bda d, I., en I ji-arinn EN LA SIERRA
F-I. dt, it,, d,, .. ....... -nZaL lf- ILL Etiii-na Grand. Propla. tiara famllia exten.a. S.it it, P-1, -1 ta 'It;' 'I "ll' -a it -rr-W jo-ri Jack Sciden
a, LL-g a in, L-a. '. g. el r jaidin 1, 1 1, -V, -Illia d, I -fiara i-Are I.. -lbld.r. 4 TpII- haiblaz2:3 10 1 fiiga, ala.IiIldll .NI,. I I, it cb, el el darta, Artand Interealado,
I;, r VI It"Ifil ka, ano
;"1.1PI1r.6 fia-I it,) firra.int- till 1,, 11;: ""a 'Ina'a 4-f- hitibbr, ir-iiii, -In.
Con 'I ii, Elraa.- I li- Akinz Ldr I -r a F;fin-,. pwI... be
-ILI'La ....... ...
fira.. taibad a IL! Ill la, Cha".1", este replace -helo criadoo,
f-a"dbl, I I I. I U4, 1-al" W-- Ili 4, 111; -w. dvi rvp Lin, Ift-iniar. .cuarlo seri
a., Clikially L-hil, W I-i, Ili,, a d, I ....... it, 1. nalti. DO ha ....... Itiv,
ta.aj di'l DIA1110 DE A M,%; illan.d. "ficional. Agus
T,,dij h, ;Ldi, 1111-111 1~ 1.1 1 I' I ",d.L ]it AL(JUILER HAZOABLE
11 11,, d., Dill dias
d ', [I, a d.,I Ci,, aj! ;,L, A 1- 111~ 111 I'L a 'li' iii''J" ULI M NO. 155. altos, nt,,. Iii.
it 1 r2'aa-L. NI'l L' I (loal"". ,d,-, no lit y 3a. Ttlif.n.: W-0280
no pi". -I C- wo I, it L ,I,, f,, I,.I IL, b.rg y Z,,,Iil R.-lIlara irr: de 2 a I p.m. fail pr-id-%. 11 'J" It I,, I inkid., a 0, 1
A ICLIall I"onj"I lli'j, '].'I fi'!' "'i"I ..... .. ;
, 1 1, foad" "'I"I'g lilia"n. a r -tit
dll nailli-11 al I'll I ill I lit- J)l I- f
alit a dI-,] 0-oate L- 11"'i-111
I ", d- 11"
d is 'I",,,ad ",I ,L ': : I I -- did ,,, it 11"Lin W in vahalkl F.- I );L. I 11, I'LL I ILI I- il ;I ILI' 1), J L' dv'- t, nia I,- Ia" 51 111 111 [,1 1 I'IIIIII 1, J- L I
j- todo Jo j .-.,, I- lo, -d-t,L,.l hiw.l It-~
baro eas...
gand- I-lin- i I se aca In las peti
Mail. R -I 1[ 11- 11-'. JILL
itil it' III d-1-LLi,-!. 11.1
k tienen un
ELL I., ILh- a it,, Sila,,J 'a .....
hallicrafteres
A ,tarf. % I-,, Pad.an A
1'. ahon 1,01a QuIntr", di. Had- ....... VEA los wtvisores hollicrafters ... V13TA HACE FEI
gkLi'l. herriana de el, y el sflot R I I (,I aila.
I'LL a ,, -k. L -L'. ..W.. 1111'.1- (IA. CONAILIA DE REFRIGIRACION [LICTRICA, S. A. 13 N.. 113, L. Ramp., Vinifinbi, Tiff. 110-9431
I.. ii al- dl 1 il 'ILL.
I)i(in(i Cirr-ciiri Prairltruso
ildlid Quir r%I-1d, at
fig,:,kta d DIF HIL 0 A 4.90
nobir, de Hilin rl'LI rultA del r, do BLUSAS EN HOLAN
ril"" G-- Beltria. y
de ,u eneintad- rspoii. Chir. Pe,. d,,L,. y M-1
11,11 ILL.. q .bid., DF 2 A 12
par if 4'. -lier. predIda """ irreet. y I.p o J."r. Jorge Belop
rwiff JI.i.r.."h,:jrjde to, dMinglik. LILI "P.... j 0 ir 1, Rruff Men- ANOS TENEMOS
Jinairiit. cicil-r,
theta y Anne vw
h-a. 1. r
E. 1. -pl-did. ""bli-el, d, In,
rosdr- k-11. " r_ I, LINDISIMOS
Miramar. ir lesteJarti III -reso con una, I., exclusivano nte para
IrLs inn flares de annhos; contrayentell y Un d, intinnol; annig., VESTIDIT05 DE
, a r,
d 1. iniri I_ ta. PId Lim.,
poir ad ir,., PIQUE
nu,,dr. Ifirlit.rhin
fe o'
Enhorabuena.
NeliuMesa de G(din(lez
Un ,ilud. f-W-a t--- bay
-alij 'N'ha N-a. I., J.'en
il vlla -1-- di lonadw 2.39
I gnarl. Gal it,, Loa nim- di,
L"' is Giil.nd, -M- 2. 6 9 4 t,
CLOL-pl- I- ,all, it, ,dBad- d, 1--t- wi, afro:
ao-tilde P- ]in al,
it,, dv- car V I-,
11. -L, a:
dad- ['I I',FLi cz
Anireirsarif)s nupciales o 1 4 N
I. to rl!lg"
a 0", Lin au'..
Lll d-- 3.29 7 3.59 dr 11 a I" (in LILL I LlStt(amrs dc F nii l.ufr ui(iuslacinrica y vurlilos I 1, pirl,, 5upcrior esta
1,i, Et
b, I lo, (i, I Will 5' tfaba),Ls dir aliorcatis de I nca)c cle 1 Wo que singular, iabalada dc hliorital y clIn
pa", L"") I..- ';I. I ""' ru"'I'l"a ILA Sinjula pcqucfjL calla dc %lai(ILLibelte iiiwrie., innulanch- pirtlas. pleas trnmtridas. En 61an- EnLale de I lilo. En blanco.
":J'a d" 2,' Jr:n ILZU1, azul o rii 12 .1 '0.
1, -Bad -osa o b1a.c..
....... ... zn-a,-L, Li ii motrado. Blanco, I co solarriente. Talias del 12
In- azul, annarillo o aqua. p 1 -541. Dri 12 al 20. 103 269. al 22. y IN 267, #103-2W
El re
in 0ahl,- it!,' I- If hall
ri .1-i- A Garcia Ord, -r',
3. n IcLec" y ..6
. p,,L; lan bll,,. M an,, f, an JiLl'o.
E I it J,-, FL,,I, al, Andia.
Ma, itat
111.11 al. C ILL, n.,
J, _:a P, .alal-Ii. I dpaa T ... .... 1, til rb- I,- ... no
I I, , BiA.,ud A-ra,
it- uiida- rn v niti n' r- it,
,dii ion .gal
ji a 'I iiwI
P., I
"' S';'Ih cila'.
,p- N- I Da,
l 1 d, fill
dad
-Bdali dr Fl- ti
r
d,; J- A F-aandil, caplan
F.,,,,,, Roil 11-la RrLl P
"'aLie has, Bodris de Cuero
"id- s 1- "Pa. ot
ViLhill, I- qa, rurrp it IN
-Bad.., dc, Algid.nLa bodirt Braro-Solis
a it[. 19. ItaI ii,te
r't",'L]vbrara en el Santuario Nacii' d, San Antonio ch Y
PjdLa 1,, b, ,Litdc, 1, A.rItI Mira B R.di uil a
&I -t., J,,Tii R.-. y d, ,I gra.
-WIller- Ia-n Laarl ,L'n'o' Solig ..... "I'd"i 'an 'I J;
a yo. rien, dv ]a bnnd 0 darna IAZ a Tarr,,; aid. de, Holir Para psta bad lucira el ternplo un precious, ndortin 1-1 qui, hai sid.
--anuda
clie a Cas. T-,. ri JIS d,,
in iVedado. I,
T,,,,,b a d, f,, n r i I Men, slenapre ir!t, f,,Jar ald,;t el bouquet
I 11L B, a,
4,e ii L
del
ite, a inle'.
V,
Trna., P,,L,
iPL
Los clients del interior
pueden bacer sas
compras en las siguientes
lKalidades:
Silo. de CU1111 A,.,I.,. y R.I.,
Cornagibey &o.d. P.1- 4,3 LLD
Ci nju:zas 'S,', 'F-,ad. 65 1
St:. Clara Plic.d.
C do Avila Wia,-d-i- ALL
Pinar del Rio M-I 11 1
S, SINTIlwas I-d-piad-- Litt 11 3.99 4.49 7.49 5.29 6.90 7.49
"'a" linarno P A Pfia- S., I
INYAMO G'.1 G."'. Iij Pw. coan6roL:.n bl-- Dc, grian ut kdod -t. --,No y r eg-, May FreSL0 V -C' ; '00V Ef aratendl el diLe6o perfect, Er ,Lrtaj e,
vk do lit, TOMIS F Via- JI9' EN SHANTUNG ESTAM- EN SUAVE 8FM8krRG FN FAILIFDA FN FRES00 CRASH FINO SEMSERG
Callitirl M -.. Gii- -1 SAYA DE GABARDINE
pespurifirs estanipado con pcqueficis
Goines 5- I"l- 6 1 Tiene 6.6illon L,"n -lapas Pad" crart th""", 'a, Ad.raado pill an'l Adornado pot
iii C., -4 --1.. 1- 1 muv alracti ,os. en (olwts. I,,i tr -ntraglwlt, b"ton" 13"ife, v 1 tones crintTastantes E n puntcri en blanco subic rosa..
Pigina 8 Cr6nica Habancra DIARTO DE LA 31ARINA.-Viernes, 18 de Abril de 1952 Cr6nica Babanera Afio CXX-
Sesi6n pfiblica 7- 77- Para el Hogar y
El prdxin nitnijo cnlvs. a las scis do Los 1,.I.b,.s d, Imnocnoji, ,Iarim It Is larde. nn ernorlnl- del din cargo del doctor Joao Marla Clinet y cta
del ldmmol ]I Acild .... a Cubona do Call.. do] Ate.,o Y d- La experience
ULcriiu. ellebrar. .11. scinlal Va. d.emr Wd.rd. Vaier III In 'I al.o it, .,lo, del Ali,.,. I, ehod. lit.l.d. 'Estmoariti. do L. Hab Qudole". de la edad
POr Maria Radelat
v
0 todos Aos dias CUANDO frond. fitfloo y defect... Jit he.
t, Ints bilin-Ilien de .. hij. dead, y -n
non dieron do Ill hijo parts oirlos, pero se
iLa vanilla que usted ex petencia -apresurlm a-sefialarles -con -acritudy el mundo to que ho en de nalo. y el results.
nos C ndure- do 16gicoc It qu' I Win e de.queria, al precio quo listed querfa! M, fee cefficas de nu Itro5 serne- alienist y Cesa en sus e5fueri:os pa.
desiz.r.,, s.bic rabotros ra mejorar. convencide, de que jacomr, el agua sobre el plumaje dr mas lltsgari R conquistar As cele. u. I:nino. perre, 1. infant. y 1. ad.- brociones de sus mayors. lescencia estan expuestas lodavia a El trojor inedio para %crae libre lots vhoques y coda buria. ends Car- de cm.o disguslas Inna males, a is cajda a ous c pensas allre una tea es, es echar on mir2da It
in
bel.d. q.c jimm' ta, Ccr. del to- dedon. obsercando cumton estan.en do- Citntacennit ancianoll que atir. pores candiciones! La mormin con.
C man recorder todavi so in menda sideracl6m de Ins peoples desdlch2g
7-' moriificacl6m per lanticurreencia do tiene a engrandeeerlas y, rolentras
sus padres on hacerles leer en 'voz man mea detalles se lea mire pare. atia. y para divexdim de un grape, ce. an resales. Carlo Is corriente de annigos reunicloo on so Calls. y a coa excesiva Ifildletia de at nals, In rise It us les din con ndo tarta. me, a eon costumbre cle lamentarse, a- mude6 en una polabn que no en- tomando Una brocha borra sin ple.
londialiere, dad epas genizan arrojando at fueLos refs Itineraries saben go e saco de quej.. de ton estiril
tneste.teI qoc el i.g,o es 1. p.- pisaterici. can iata. Hay q ue panerse lona q.c It~ ro.- I ..,,do .. rogjas vestiduras y marcher de fren. Iosuante, en ,I hj., te, con to molested de un rey en
1. g I a r -y ", c os adres Ill. loda ou gloria. Si per un Imponilil n-n pill- -tplin I at,,, I,.. nods bocno halls en el canine, d:
Marlena Comil Bacardi it,- cse ;,.,drr- allclell- it rnisolo;, sill de to calabalito y hin it, II atub I a 1, a, c, I.., de tu espint..
If".). 'unripl, Ins qulu,, fi.s on;, fixtairitli il urge to 'Ill. .,lot Jailla, alrdh ,, en I I'll I~ tr ntu,lasla, en algo exterior que
4A P. lodes ](is earantos dr Is juventud. la linda Marlena Coma% y Bacardi, I'~ sionpt'. to puccia ieervar y confortar.
Ill. del doctor Ad.lf. ('am., y it, on J ... n y bell. tip.s. Ann Man. Annie Allali Portlerns l1i)j%,0s 11.jF;j (,adaTipo
N iiisi, liala pioducir el tonet que
En 1. nueta reeldencla de Ins iKpoxaos Comas, rn el lllltmnrr. Avr- El h(file irle 1"s Madrinas .owl, an so piel.
.a 'l, ;, ,, I Ins pI- spactillea de
Felipe rquina a Urksin, se riebrank an himor dr Nlarlena Una rles the all. en Sinchti MeSo,
xtrion fiesta esta rot a partir de Is, nueve.
'i, v-o hli. (i s'n't"t., Margarita 1ji,, j,_., -ad_ p- Ile San Rafael y Anniould, y ci.e.
Sell, una firldill animadisliva, de carticter juverill qur amenjil una :1arl" .1 qt., -la 1, la,, PJIr Lilmittl Magda del 1(,li go.ds pnrlorl,, p.,dn -- d.,a ..Placid..
:111, lj I Ida ;.1 In, ",fail n "i-a I% a- Maldi, S ...... y Men magnifica lietluesta. ,nd. I I-., el sl.,,d,, :I A, "'a", 1, c Santa Cr z Cuidadol; de BelleZa
P& la x tt cim se ho credo un
cii.rention. ,s .1 Bll, Ile Is, M.- q.,o.. m.d.m., hab'a Asnqu
d- r 1. "rill'I'jon dt, tl.b.;Il y. q., no cii im late.
tal a sIr ord artainnte a it, !a ,Iue'. ic :iiit, quc ,,[a rjo que to lente de )a c6mara tion.
II -d-d- sic ligerrilroll q.c :p.r-c.U
a un rKumvnto, cityl), nias gruesas y eso p.odr perjudi
VAJILLA INGLESA Dr los C(irballeras de Caltin I- et
p se"n I" m-d']n' It
Model Haddon Hall, "Castillos Itiolesets", d, !a tipli-iI ,,I S, lni..-n routinctrn, it, b,,l, n nota n't p it la I en C.rn,III l, c5la rily I,. public.
FI ""a P.01 n!--1 j- di, h.- Ill prL'IlICta y II in- Feltzmente esto prunito de tool.
SnIa Clara do Asis. smil M-poitivo y %I Club g 'a "r"- 'I p;'l--t P"
en serni-porcelana con fintsinio dibujo de Illoll 'A dc 1. 0A.. it,, Cobalt~ b.noAn K lit -a ls 7-sissi6m Cd, it I itill"I'l Fh-,da it. flienii, que vjcice sobic la line,, ticiones fuern de lugar y falls de
fondo elegantertiente dellarrollado en azul o I s it,- C.Ion dc Santa Clma. pnesen- gob-ntl dl C, dc Estild, S d,,- d, Mina. p -lt I I 1,:,, en-,d., p -Ic ball, at y rl iton iost pd--, sentido. se e ahara 3UP12ntado per
iTh a sus %isitantes lit, magnlflco I-noo libie paia 1.5 Jmas visitim- a ;I I~- "'lim ....... If is, rnodc lain I ento ric la filtna lit recuperaci6n del sentido comun,
.. .... eso 0-, It~ q- orgiija to silueta un mayor en rOSado,-56 pizzas. wowlmna do It ichgn"." tviroli. It's. P., III ot"I". ot- "i "(lit" ;yi por\ende mas ammonia de
I's 'o"al", y con III 'it F I V l dl t' lo :, ,d .,I --dad Nino. p... nI.ntr-- rso
1 4 a I,, j nos ]as h an 's I I I" st, ab '-, de proporciones; en EuIII, (1 1. 6, I-I),nlz. it It, Ftsa N Is. P.,q I c a No olvidemos que of
I,- d, -Lno I 111. .1 1" ..""t 'I a gdi"', d' hov no es Is V run; de
RInniaic. a ri( ]a, 1I 1111llta 1 12 Al r- I- I,.dld
$ 2 9 4,5 0 'd'c n ',n M, i I F;-,ld, 11p.niido'. a M:ln. lioi scr cx I. st,linnettic met'llia _XXIX cl n 1 ;1 1, I".11tInIj, "I InI ...... a;Qu. it caltirs de aCLIerdo con .1
't, I In ("'1 13 1'-d g"I "h, b 3 a' nt 'A .11 1 ''1 .1 ill a ill 1.10 1,~ 0'- ,1 .. ....... 1. 1 1,. de rKujKr
-SERNMOS PEM130S Al. lNTE*Rl0R, -o-li d, Eslad. t, Nallonal CIA~ I, I A.t-4, Il ,it pt, C to '. I W 'In d o I ( ,,
en envases especialej. ,,.n An,,al dc lo, Coballieltio d, Co- I 1~ 1; ;l-L d1l, n-Jebt,-61, d1i l.t-:. b la r. s el Cqueltil.- que pcla, in 1"",'t d-ilnoba tI,.pn, Kira, Con cat.
a; ell"; lb:l, d a
Fxlenso surtida Para hoirelex. ritauran Ei I-litra a ],is ,,;zul,,nt,, It. --WI, 1,11 1-1.1 0-.n Vale-' 11 -411" 11 l" iiliht -pln .I
in -b, )a gommni- to sallid de inllililet, clinicris y hospitals. tt')s Para 11 Sal'111111 Illa 3 "Ill. Ill' C'Llh"n,' a ).I, M. it, 'I... 'I. l]I, "T"li is, d: la btl- It~ gut, Ind. 1. sub.,dimm Io.
"lo. as, gild", a -d ,,l -,-- dxtid., Ile 1. ..do imp.rart..
i, 1, :,1,, to una it, r, "n Ill !- "I
Gran Pariedad de objelos Para regains. o" :.p"':l,;, I it lit I. a
I a., d, sr- Un Con-f-jo a his Madrer . .
C,,n,,,o III, 1,odo, a Ins 11 M. vo 1 :1 p I I it
U, I. I'' I I -', It. f 1 6 1 n- --i ",:l d, d--,ondo enb,, um
EL PALAC10 DE CRIST4 ptailn:., d, I a I, n ill- SImI --a W11,"'I A~ I I I, I dr 1. L-I-I nd 1,
It I. o'hRins ... miss Pat.
P.r dro';nlio fis-: P.,que. at d.rArct- tasita y G O_ S. en C. 1,;,a, el Ill,,cm dtl (int""n" C"a''. I ..... ...... (';I I t re Ctl- A I It,- I I t t i I RI 1, d f,, -i"! o' "I"p. n"esit. 'I.. ad.
......... dt. r, I I Un F',d ,,I j P- in:snia. pn
25 'j
11 1, 10, l"ll I, k"', g tz, 1, -, p- .... ..
d, Ohl- ....... "- t" I. i, t P is "l rnl 11 Int, lls p W it & I
scs:,m d, d, I-:,- I"da, I", '., I s,, n,'. j. I ... ... I a, lamos on colad. EIns rf x 1 1,~ I. d, no
Nepl- ,,I C- p.nono -A 0315 to H.bCno: Ins, I It. It's W al- I'll I t 1, 11 1- 0, Ill~ ll- :t lf I , 1, !, r ', l' 1, :,1 ,,, ,
tI, lfl.lln-, 111,a Ins lfelnil, 11 11- 1111 ,- 'It 11, 1) anAtI'll- -Notas; tits la .110da
ltirl- a I- 1j; jilmle,- no j Ca- I, it- ll,,a IIII)IIII del ComW de M 1111fis del Hospill,11 I, a I, ird.I han list. ,I I., oI ... irn", a,dI st,lo 'pare
., precitado
de M(izorm nordId 1, 11,, d, 1, legaw's Para
h "'I d, r:
,a, In"", aH-'nJI, I,,~ on traj,, lio.
, n "l,", bi, A"a
d, I'a, -blcs. pi-it & las ltst-lttce eit.
I 'Itt in' n1lads I i 't Ch't, 4, 1,, 1 d:-t- ,I d-I., Car. unto sp,-." on ldni.
No, Sc -din
P, osl-l.harl eclulor"' b= -,
d di, 'lliji, 11
lie lllllln.lt I,,,, to ""Is _7 d, Col.,,
I s .... 'p I I, b ,I, an I a -j,.- --ao p:- ot esidtanle, dentro de una mobile.
, !, d, id., all; "d -d li.nij- bli,
M agia de la esbeltez..Libertad de Ill"111d', f''n "I'll I s I boa
d t aq lil 1, 1 1 d !,,Ts lM-1"ha ol d" I .. ....
o e de Ins efecnt,- "", on
Otm bodit de ill it I o q-da at,,,, n 11 1'.. !1 '1 f.1"u,,l bI ",1ce"s"I" ;ue'
_ l1j'j1--j,-- o en a
movi111*CJ1'C-;- Permanenw ilf-rescura 6 ir' i '. ).
P O L L O S I I it( I" l, dirl to,, deruadn
't la it
-tr- ,p,- o .nj.nt,,s
I- Mpr,slr.. Co., in
1. rnl,mpIa-o nomoci.I I., op(,it- ,d- F I ..... (I" J- a it, I.s ditallcoil EL CAPORAL C,,,l
A d ,, Id'.
FAJAS PLAYTEX! LOS MORES h. itd.
d'.1 0.tl eI P- 't I. ,, C isul,,Hn 116 -s p.,d, t...
)_Ila inia q,,:,, I t, It :1 Is s 11a -j'a I-pla y dntn it, I o' M.
I p -I, I dd- j- -,-ta ns pill. plt
it' Is 7" s"111,11 ,,, I - .,,,dod
-j )a ve. r., ],III s, p,;I;,r"
a6 0 cts. Lb. o""r-;'Id" ':' il, j"PA, p,--, dolls por. of
f,,,. A-6615. v se convencera.
J49 PEDIDOS: Ll Dr. Sakwhir Btwno en '*Utia Horal
It"n't :I'll !I ra _'d ell lit Riblioteca",
d, It I Anzl A!~ n 'n h,,,, f,,Anlr ]a Republics
STOS. SUAREZ 1-7557. !-6, ,,,a 1, g sal
llrl ,,-, ds: ...... nto, dl- a dr ]a C a, Cil, ',t, d, I P,- fit it, a a C. Conn't I n"d1i lit inal. I s,' Vi'a H't Is m, "rraltuit
a de L rl Cilln asisitr -rta5 persocas est a mtc
ic -ble L. Laciaii- C- t -dalr,
Meii(i del Dia
.lit. Alenuenzo
C.,kIinI dn I, ut- Mlo. nations!
Ctrenno or -pillilgl, Sue~ a to inalagueria.
Pl,.n. d, of h Fticase de polio
Erl, .ado"de A I- blanco Platanitos.
.,I G an, Fan de hueos
Si stiii Can.,ada . N Tiflne que Seguir . .
S, -V, ca"'ad., Ill tempo que depaililds,.
MOM, 'a
nuea, -r.z- 11, --, 1,
I r, producida con Is
'a 1, 1,1- a n ,," I.,n !,a 10... par L. C.I h de L,,ndres, que lieva
I, or LOO ano, ellibiranod. c111-1it, Nl,,k ... n, I A, I'di, M---s Vigor Embote.dt- eMobli,11Estas son las ck,,- I o Cola.
ri -Ir 0. A Cl ItInda y
nuevas y may-avillostas f4jas Recanona "su" Faia Playtex* F-11, J. 20oh Ct,-y F- -r into 'I ,a %I,, F Vcdild,) T,1,1,- F-969&
con que usted sortabal! a nNes moot MATIAM: I.. F.j, Play,- Revvill de Covilia
-it- de In linst PI-Yiell- -in
1,,I print P ... he it, to. 0d,.
balliclit en.werio, -I pauntals'! I-isibl! r tc,,! a J.g. de
Siendo tan ligert Como Una nubts, Ins Fajen Playtex son Raeons-djain Per In. is alliditnits del
o, l j I
frestluisimaA. So sjuillan a] cuerpal tan inerfectamente y oon irk fee" V -8 e s m uy salu d able rt-l"', I I "I I I'll Ids. nNOS nNof 110SADW. 1. F.J. Mit "Pink 1,," din do, Int,11a, dt, y media h.tAnts firincza quo "Crean" Clue robellet juvertil eon quo snefian hh. a. "Iell roistali.i.n. No ii- Inilllin., !,11".6, 1 S, ol,ra to totm,Ins lamijeres ... IY on conlacto Can In pitl on Como Una Collide! .1 pilretatillo. 1-1.1ble bill. Ill Dit it "Iiiiia, it -,IIJI, nlralandolo I
-tijo A. jinal So 6'. y ile arria, on an. $4.95 sy su etitoso sab or hc bl- ill.,
Sin Una Punted., Kin Una mature, in b.11CII.s. portiniten, CLP
.11., en 10 sellimallo.
shiollin"herrad do moving ... ItivIAII&A nadits, ]as fall-fida k ol ugh t alitlaa-11111 I
1. [140S TVWI mAllosi La F.j. Play,~ 'Fil, I it,, ti
adivinari ni bajn Ins Union vapsiroools Irajent ... iNuncat antral A
... Fterad. .. ... tel
babia risto valet] line faja igual I ; NurWa habia sentido listed I.,e.! c.. toll.. I.. F.j." 11hyl- in M T 1111J T 0 W666
lo Comet y "Ituiridsid do on. f.j., Corn. 1. Playl-I ... p-.d.. Itllen- Inlilibl, 11-M Ins 111011111 Data.
Venga hoy misinno por su Faja Playtex onji, -.1itacres. Se l- y ac C. larsIt Iritelins. V-8 -1 ),,go lie 9 "lintitle.
no --gdrn, Do DURANTE LA DENTICION
I La que mAj se rende en todo el mundol an, q.a V-8 Ill .1 apttinn, sat y noda mantione la salud do
oea, A. ital.d.ble, qu, Cl loan sol- it- as cr aturas comat el
rimilim l t"Ito El ugo de ton. unan
INTIRMATIONAti iATIX (01111 0111,11110N, Dever, Del., It. Dill. de Ins elf,ttaill que 1-tnm 'n V-8 In-- Jarabe
Unbuy. It dinfl- In guM,, -rtl y
pIap.rei.m., Its, yttarnma. A, B, C, CA LM A N TE
Compare su modelo de faja PLAYTEX en ciginylinerroAsulamakiRlsencam. do Its sobilra
torsi -8 J084
I&I I Li C I ^W
Afio CXX Croinica Hablitnera DIARIO DE LA 31ARINA.-Viernes, 18 de Abril de 195Z Cr6nicat Habanera pigins 9
Matunceras Del Lyceunr y Laun Tennis Club
Fn 1,,, .1orne,i del Lyceum y Laittit i cojerntado Por )A setiorita Alicia r n is C b c,1,,b.ra Iu ..... I,,. i, AQ ff lo
El sepelio de la senorita ar ilueve di, In ..ch,. ,.I R a
J- ep
Lolita Oliva Guli&rez n bI S-.. FP, d, n a
de Hoy
Por 31anolo jartilniti I d nnl 121"1,
E:" I.,, d l rin-rWet, Tell,. L.ruar file socenia ..a dih. r- [)(I.-, articulos interesantes a precias
. D.I I.. in
r.11 lana ful"un u I Nerre. 'Pirr-6n de 1.
'nu i ", Jr., I. 4al speciale,
Potts de Ino 6 __ I ". 'In a Z ', a Sw muN e, s' .1.por tin solo dia.
Los. de I de, In fig.ra, B'IL'a In I
runs clsi- da s do 1. ccn,drid unuar. ."In'lo 111' lill 111.1ticlu nlu ll NI.Ill, ceria Jet ayrr I"" F-iaud
Fitilent I,, I.A lial a d ide v. In lid a la i"t !i J:n H 0-wIndia reset, I'Ree ling"s uA." In wit.. clu'rungica I In',ri u i,jau. RECIPIENTES
rt. 01,,a' y orn. tod,, d, In F.ane-u 'i -,t, H, o -,h, de G a CALZONCILLOS BE
Atcn.ji qu,, wrr. su, In,-, 1,1 d- quo 1-u, aw's tin al'an. .In
D,,,, G no anuj u(-,, I"n 11,, Lleg6
teritun. It It ....... a, ru elgii. ;,do 1. .a, aHa rin,nu, PLASTICOS
tl,6. familiar.) to. 'us c-o I,. tus NYLON 1OOx1OO
.ii I-Ilenta In q- ha dado 5ILHILNI)AS: "SEAL-ALL"
It tin de g, III ealu, lit ic,du:hrids, u.c!.u.I P:- glu el duel Ricardo
Lolitia. br,11 cn Ins alotws dvI U". N;,ne,, Pcir u. d. ('I'in I
can asirciles In I a 2.28
n Par. acurnfineuir A Z,,,I. nn. I do. d Us a 2A 9
Vin do us it if'o it Mulcu".., Maiga"t. Hey. E 'ild". I"u El nueva, cerriento q
as beloade3 dental stro gran niundo "I'lel Tic ecul Sit )Ivnn; !_- or (jvegm de 3 piezal)
Yo tietuIrd. qu 11. rurnli, inci In luldn de E..I;Id y flossy. 1. -w. -Fn 1. firica dc Aludui G-e lo pega todo: cor6mica,
clabl. di, un Domingo dc Pinata. r. .., cle Per- J., Re. clut y d, P all'. de 01trata. a
it, d 1. 1 "' fieltrO,
It I gInd.h. Club. cuando fuLk coro. chc a In intererulte crifeirlin, I., I lardl, In 1. r madera, mated,
ri.Z Lola. Poe Migud L .... lid., in, crisel-And.l. .1 iron. dc rxnllc ia del Una nurva cna.cional III C.rchu. sl.rch, R-., piel, hule, nylo
In on nu.ti- ci, .. rill.ce
Cara ... I de 'se y bastsuite rI. Data de h-s. In prolieniticicin do moto. gr eterlo. y r-ordo clue It tin proyedo. clue do llevarst- a cabo 111ESTA: tal, telas, etc.
uapiradi de Alfredito G6mcz ha de -Ir do I-iiflon I t. Pat.
un -sketel,". clue --vii un"Ir. scuIclad. clue I. In.becurn., -En 1. cle I., Is.
cut r,h,,-.. hnnta. que uno 11 In, e- c- ifleullil ellon- Ill III-leninni I -. clu, d un zuia. d,6 N eltann.., a,,I.u--,c1o, pan. Inv. San
a tc run InlLit-11.1 Iercl ,CElla ulat nu- I in., In daulinl qu, I, I" C- 1,, 'ejxito Bit
in't n qu .ruta en I, i. a ut It. 11111.- in- 5 111,, 11 1'~ "1 I L
I i llruutl
1w Alllilu:- tic Pact,,, C iliuru Fi. baJ 11
'I, es I It ". i e, 1.1aclununa. I i, nh,,
"fin
d, In$ J611nes 11CL-11tal de IcturIll an "I., dv
";, '" d i, ": ". a
run 1, u i I
anst."n". t,,I
I. Y1. P1.1-11 "i H Int
sidn Sugiu: JuRnLin rules I Anlb- la. uu p -d- d.
in. I ju, t.run it I .. ........ ofH al
I In Fit., A
rulrc auhu,,! u lu al j," n", War., nlauaua "I s"i.1 del d'a H III,, d, d, I.,i S,;I,
zn I .,a fign. It
1, as I a be, 1 1. csa d, 01i'a, lu".111h 1111::o"I a' Luill" h- M., Inuk I I ..... ia. li-t- d, I'ard Go, III( H A 1 :
el Is f"It""Ind ". Is .1 1h.d" I'~ -"" 1- -, ('ard II in,,6 do p -,I.ni. In i-, ... a A sit, Imic, It doctor Juan vlanurl d, = so Kentil"irna
In rd.s ri"tilo Arlh Guintan cra lurdul sit man,, pars It onoridfi 56 A.
s 1" n"s a p n I;I.z.r r"... Zurrill.t It li. pellwn q., hariin his ItIdre, d, It,, It
Para sus herinartas Hernunin IILr- lul- P, Iup- It'! p, "I'VI r)
P., in iadi niI, Zorrtlla inte- ant, ) Int,11. esp.,,, Ur.riell. R I- ;it S-,Idtid it,- I'~ st
y
F:- I it' I cle at,,, It art. ,, Is Inayor.intirrild.d rli.s
clu", it iins Bodils d, tin rompanir. too r
ol.- P.Itl-u; l9nar.. U-It" F,',. 1. r,,IIni a rolliA cl, ;,rder-, ,, It Vdada.
rest. Fruit NIct.got Il- cndIrR,,Js,,i, ,,;, 111,61ncl I.: leurn ,di.1 filiitaicin. t IIARI.A:
,ribrincs r, u it I. I la ( 1GIbcg..,. Bing -nt.
Raj. y to 01- y Oil,-. Men- -I-a, p.,ad la l.n
dez. nuestro SentL 0 P&Sarue. it. san"ii, Elf, ."I'MIM111(i 1111pi-i(Il A
It d nun'ta corid g(itm, cf,, -- I I, ki 1,
na grin boda In residential. dt, los pad-., de ]a fian. del it tIt sal'adoi H ,
u neluts y 11 L'u. If-a In In 13 bloCirculand slan Y. 1.5 'rivotrin e. NJ innai a nrir-ada
tic., Par. -r-wna dupeull clue ii I RI,.i,1. F.n I I C lI t, H-". all 11,go 1. 1~
etita viticuluria a in socte ad matan. I u n 1 "a 1,hao cauana Man't",
c... p.r I.s runs cstech.s I.... ru.. 1-a a I., t,,a:, 9.- bo d, crJ0 u,-, p, !I -,i I It,, J I s;1 A:
esquela Rodulto Janie n ". "'s, ipia pu. Ins 's- V sellSUS-ben esas tal,, di t or. d, I:u e, Cl,,t, NRIt-, A la, Es 10 MAS nuel'O Y sell
S.I.In nxi, Vil. G-Lcll Dubl.eq p,,,, 11-con Sa,,,h,, Re, Con, I 'a d, -J,-t.- rp au sacional que se acaba de
y lllctracVv Gabuu Dlgd,, Dia, NIn.
Bom ro. An Innin Bus I '11ri -, a,1,,
Ro s. Le -ni. parn H run Ir-orno i. A illalla, piad- tic !a gentill- A !a, dc i, h, I, del -11,, ',r H, I a W, Idefiles para guardar azticar, ensacional oferta para ca.
de s- hit.., Ernest. v Ela. q,;c so sunna parr ". f :1; 111. d, f -, d'I lli,,pital I, Dr. descubrir en niateria de halleros, en el dia de hoy,
1-b- A J din 2 d, tritly., a as slote F c it ri n [,,, it in ai,,d. -n caN, sal, marina. lialletam,
tmunla ri, 1. --he vin In izlesuit de 'Inill-1- In 1 -1 r (Irpoit-, dr 1" -1 -n dr pacit -, In F-rkc cir ...... peganiento en los Es a- etr., son emlog reripientes de
n in n In I, I' h --:, dr Mcne-, rl I-T1 Dia d, 1- H-luS Veddu 21bn GabnucD,1gaH, In n- 11. , 1, Is istilido Ilos de rl lon 100xloo, en
Ined". P Ill~ Ino cinn.c.d, on es- If, -o 1, Ito d, ", a facruidn s mp. in. q tu'ur de f". C.b."u, I"ini, dos Unidos. Se tratB de ('061111, Ca material blanco solamente, Clue secan
1,zlicie,", 1: IN F.: plAstico. con tupa trangpaHl' inlan I- a'es It' tin cernento liquid Clue
in l I'll 11 en tres lindos y deco. en pocos minutom y no nece.
P ro-c doctor R.d.1fo Snto In Pega todo, con tal firGr 11. (,,,c C! ": 1 1 reritt
lri PIlid as ", 'ad' n Eladil, a III 1 11.11 "a "ce", _, H, I;i ri-h, In, 1-- H, ratil0i; colors: rojo. blanco sitan plancha. Tienen elis.
our I- inumiln Mat-7.as. nombrr Seen 'I R-r d, 11 R n 11,1,a r--1aH. pIt cl rocza, qUC Convierte dog v Fornarillo, decoration con Lien en Its cintura. ED todas
. V-n pnr ad IaO o n--- F"' Ras. u., Got I. I)- I-au -floreg.
e'n n',,"-, I., Para It n,',!'do _rna ro I It,, Cuerpos en Uno solo. lam tallas
d, .,. farrill. hella prenw .cla 11 1 '1 11 Agoll,
Cuanti, a In Into err ]a isefinvita Bus. T.31AS FINALES 1,;-, 1- -. I j-1 I ", $ 1.45
tol a on 1 lorep-d.o He tod., Segun leen-s ,, 1, -,ri- d, u, -E,, I la, I~~ Fico de 3 oz.
]as d,, y s u .1 t, III- h,,,i palid, a I i
.'a P "intild, d-fultna clue Jim). d.nd, p-1 i- dis!,utl ('aharn I g & .0t"du
ila i, t and. IF," :, )"Se, -.1,-,d PLANTA ALTA IF
initool., lid ..... 1, de tin g-tll 11,10 -11 1. 01 1 1, 0 4
Atz.adcnii- at Ite, 'a grain Ins po",
jal FrotA, I, In curripa. lagi- F, I 11.,L I'll: d',, r- ui I, SANTOS
I ficur, 1, Fn.rd nui L, 'n a 'I no adr. a He R- I S O;M A UNA TIENDA MF)Olt SAN MOM Y AMISTAD
r 'I Ytnia Y su lnt1,r-n1, 1,p- Fit.. d. do
.n I U%11'. Me de calle do u,,na BluuI 1-. d, f-,iari I,- S,.ha SAN RAFAEL Y AMISTAD Till. M-5631
D,) I qu, ni InIn 17,lon at In d"bli, R,,ra,! c,
,I a do de 1-crincinct, 1. IS,.- la.g. de 1,, :'1
Giallarclo-1-1. cl", se 1", A M--al C""', J-, Flod'ug'n: (;I,.
-ES MUY BUENO Lle- una frll trae,,n I an cl-- I. 'I 1 de ]a I"''a
S ridcu, amgo, n-o, d, pi I I,, Mannel Vaka- y
PARA LOS DOLORE A-P.A.da d, -_ I's ,, "-i- t" 1, 1 1, clull u Alb,,ti Al.
g" u de Ants. c-, de 1,d l.",- G-pa tie I Joge DIMENSUALES FEMENINOS j1u., Al.unin., It, in M Ig,. sit 1 1-1 V'R.
lisltii ayr laid, So, Carlucci. lt Su- Glad I- I, I n P, f Alh l'u, Ernliu Bnil,, JI,6 BitPer-it cit, se gir- pl.ntIl, par. ca- cinnbiranics, adoi-0,In -I aI -t,, :andiw- NJ~~ A. I-..Id,.
la nervicusidad do los b .. r, mRreIr Progn, .. con ,Iu' j'irr' in b-LIJI 11" Nuu,1- los nu,,rom I c., 'en a r d, que 1-i., ,IuI t,,,,
dicis anterlores lgi.. q.I o.c, o ectin. In RIpubl- pitleas a-- iIn It afic, mii ""ien t,,,, dn.,,
Sun esp-n hry Par', 1,.,h,
in i na
'"o"'n" '"'""T" da afi
en .. lr p.rd"uni. r.nu, 0
primer nota, R ... Penn Is
Innob.l. y in. i pcu,,nt,' srlrin n-,lrAZH
27 de .I.rrn r,,,, ,,n
una enriiston de bonn, or I a k I.
uripli ,to,? cle su Iap, In _r In ,in.
tesis as linens dr I.%r prngrarnA.
Westin se
17, U. cable ,c.h,d. Il runt' ... !Is Hs.
He su uls P.r It .. eH del Ejmnci
, it rIues'o IAtar., II
It, B. vua, 1,. F, estard of EL ENCANT0
)]area to rn art, cl, nu- ghipt'no lunWile In recientp Inruiento i-Incionalto de I I;a herrina-6 fro tanta todos lam meses do on I ...
IDS dolorea orginicas femenincis Fl r npi'a dho por It general Callrjas t,vi.ad(. I
. . dolor de espalcla, de cabeza, rich. desto-h., s, tip-ai I coin-I A,',,,, I I,- It A
unat sensacidn depresiva ... Y I.n re,6".1" n
por es Clue me slento tan ner- Pin cu,,,!ro, 1
,,,, I ,, -n(orporarse nl I I I, to
Viosa y tan Irritable unoa d I as Ili,
El IInl Artag. Is hij. p litico,
,ntes.de la trudisposicl6m ... let ,,. -nuerculot, do eva,
pia-' 5
Una arniga me Ricardo Linares y de su distlngtinin
_Fecomend6 "La Marca
el Compuesta Vegetal de Lydia c,poaa Clarita Griuriec.
E. pinkharn Para aliviarme.
iQU to Ina medicinal eat N Cer-cis In In corre pondencia,
solo me livial ]as dolorea m acusando reciton de Iialuela oup. 1. de Garanda"
11. to tewl6m nerv= -1 clue llega I nuesuras man... sun.
sales si. a rita per Mar it, P.dr6. -.d. cle
y la sensacibm de cansainclo, pro- Quintero y Ricardo Rrnru Castillo, pia Cie estos tras tornos. Tomo el Para Is boda de Is gentilisima pareja Compuesto de Pinkloarn a dla- q it form n Margarita Roneu Casado rict I torque he notado que do y nt.nio Quintero Pacircin, In clue resistencia a esw tralstornom. c rectuarg It domingo cuatrn de Con Jugo de frutas Saba rally mayu a las diez de Is nutfison In In bien A todas las qua sufren i9lesia de San Juan de Letrnn del Como yo les rewmiendo el Com- VId.d.,
pesto d e Pirikham. c'Siguiendo Is Wig- y tradicionai
stumble de nuustra3 cruitiana, fa.
In Ill- iie 'Iar.n -5 n ows tie,.
pu6 e cd
COMPUNSTO VIGETAL do d ,u b to.,
"'i nflol R-re "'I" PA
ra muesti-n rruy -r r da Rrnugn Mred I Grq I'
s Casado egrur
Plenjo &e
Se encuentra en
la llabanael r. I laver,
LA NUEVA COCINA
un verJaderO RrtlfiCe en
Jiseficts v grabacie)n en
AUIRRAUTOMATICA
Nada hay comparable en plata, quien en el GEMILO DR SLI RF'FRIGIRADOR CO
Comfort, Belleza y Calid a d. bepartarriento de Fiala Cie IN it
0 Ocupa el mismo espacio qua su 44*
'El Encanto" ctfreccri MODELO UD-6 1-frigerador. Ambos juntos ofirecen CADO
NUesiro nuevo siste. un conjunto Clue embellece su ca.. dis .of. ditact. Una deniostraciOn UN SUPER-MERCADO EN SU CASA cing, a pantry, y Ron III mAximo de
in utf.,credi.ri., _45 Cie Oral)acioneg Sollre el 0 Conserve sus alimentos frema:os du- Rarantint y de comDdidad.
rante Laid. el Afio con este magnifier, Con& Indor
no& permile ofrecer. e
pesor de su costio inodelo "CII.intiliv* Cie WESTINGHOUSE- qu, par au poInclon ver- Focilidades do Pago
tical ofirece fricalisinno ncceso a su interior. Con- Gorantict por 5 oficits
de fabricacnin. unot Gorbam en la Scillana tic] aelacicin a 23 C bnjo ecro. Comodas bandejes
precast tan OlrgCti- ')I at 26 tic Abril. untericures, uttlizabl" Para marnpulacitin d I I, lot
q.n radi. v- alimentos, y que luego se cierran aulomaticamente presentando un rente hercrittico DesPaz d. cragin., E-Flicrarrins no5 1I(,orC cingeincion rapids un neceindad de I sacar los Cia. Electfi c de Cuba
alimentos. ni de raipAl rscnr( tin I
C011 Bit viSita I-~ ... 1-1 Dknihnidi,- WF.;TlJs1rWnIAF
. I .
. I I I
, .I
pfigina 10 Noticias cat6licas DIARIO DE LA MARIN.A.-Viern", 18 de Abril de 1952 Noticias espan-olas Afio CXX
- I
! En el Aeropuerto I
u on amer -greso de nfidades hispa'
Re ni' icana de salesianos i Con e nas
___ "''.___ ______, Realand gerente de [a I
1;
I~- Actti.4idatl Cat6lica 1 Pertenecen K. L. 11. deja sit cargo 1,Dari a concern I Actualidad Espahola I - I 11.,
'Collie ncias de los af Caribe .1 Por Oscar Cicero' i Una gran labor'Las Bodas de Brillante
1111a, lt ..... .so ,a,, y In, niAns VIAJEROS
-RR. P1. GIvo v Baldor. S. J. --- de la Beneficencia Vasca
,,, ,,1,1.111 .,1h,,,.Ios." Fbto nos all. i I .. ____ -- 11- ----"--,- ______Di'signal bra 1. elArran do Mi.h.
1011 I a nig. y ),to Pepin A Ao do an -Dl 1. En ia reunion de csta
. I c I c" (I Its Moc, it a o b "", 'Ila 'a 'I'"'As it". Cal', I A_ d "14Zafea..
de personas qandl., rho.-. 'le gP-,,,;.atuco" '""uemlano Abel 11110che designarin al
al Capillilo 6. ", uI u .... Por Jos6 T. Pita
Por Juan EJinilio Friguls ', ) r.,. ,Ia t1clutis po a, j
Till-ill (ill ill del IAAIIIO DE LA kl."WA" M I"' ""'c-,s'g"".a 'i-jc a -Sd. comit organizador 1
, Lie la Ja%,, do Pill Ruo, .L.mpann a PUES do unos avisos en ]a liar del secretary de Ia d1rec.
"at ", III, ... .d. ,let c, auitilli'lli. al,- Rey ..... It it Raulmid. greater DES
o., pa. In pi-onto H v.,jilend., it, I mccho. M, Royal Dutch Airlin frrallia; el .b.K4do Lubano ,,I 3 I eb- in elebrar b aorstior triunfante. scour
1) It 11" It, P ...... lac"ll "I dor(o' Prelisa Y unas cuiaaW reuruj,- ciml .1 .F
D" lit-" I;,,! :dh ,I Gum~. 1,, ,PtL'c .,N La Habana Jorge VII no Ferrera: so deter.
11.1,11 llalnv; cl ; ilmol Bill- di l. I", S'de"i .... lI dr,: !I-I'lls* Lit- I'll Lit Habana. ..a Libilrid..a pira a -vz. Man~ C ,.c""orIGu en .,a. nos, I to ,
'Cutiodo [;I, canipanas aglledal ""' u-III-clacol be Ill, ,at afto cargo on Maracaibo, 'e": thirt Congreso de Sociedades EapaA 61, tell 'Pecos
,.,,,,, ,viinan -L ; ... Ie ,,- ,I,,u, me G-z.1i licounia L-ila. Sit- rial I Lions en ArrArica cata siando sea- Zt.' riart L,, amuct senn huchus analhas diarlos
' liqureqos omo Ia do lit lech quo se sumenistra
"t ',:s dil.'I" do ilmon y del mundo, craci ra Giama lrz y Job6 Marla Garcia. s utria I,
hl' tic"oll ca !ad,', iaIcr, It ...... I it,- Pa 'I I ca I, in I In P 'a tabicon verdiadere, enthusiasm d old patratismo y I a
SI;Ics ... de Cohn LI A tro, rgI ... le, e los vascos nav
,actives wmas ,,Illa I banor Rauland. humble dill L ceari to, por I gencrom a- qu nt on el Is 6oraturio do Ia
1 '1111111. - -ciatireceim, L JI'luthl". 1) ....... caur. flahl y Mt.. g rate y clip.t. 1. vez loo 11 .11 A It rda de oil "Doug as an h,.P.n. do LquY dental 111.b,1.,, tan ,r-gd.d.3ua
,In ... a la a I do I'll,. jailor. place a virtue I. do 1. it I fichicles Lit c..1.16. 11 ochs ._ .I.. ,u
Ncietitril V zui, -mprafta .,is ,co, ll o. qucra- ;I noas do truI.;j.,jail1,Ilu1c1,i ran tirama -a-, MJM2.
- It' bc f a If 'I -16,rlzan det .L,,,. j Lit -i6n. qua proaldf6 el sefior
Ba hi!t I "'I"la"I"' ." -b" 6n. o gesture, clue vicrue ,. . _c ar josd Fernandez GutitirreL W6 suees reeler it, JJg I Cempaftia Cuba,,. do Aviii ,,, Ill a.
Ins ploulglict, lit parn or ta vosotros turando -1 -. ug Los quo hemom tent c i ,event., c ,ngvnicro oubano, a de bereficancia, 6 Pe
BEcnPndno d, f I C.tirta, it Mgmuitac 14" it', I dos In aartunl a Earn- noble eTpefio.,,e rao aca5
ttaltuarl. c.,rJc!re: en el sal6m do a presidency del Con. ,.cd6 I mild. Ins 12:5 sic 1. rache.
"agi ; ,, .rup. ,,!,,:!- dl,,le I .... !bI. del Jilquiri uor," I a 'pa -m. Clint" a G, b r, Ila Castilla Echairte. undada el treinta de juela
Ia a ca, odral Iribrras irtch.le., it, Pa I .... a I .... Ili on quo ,e ,- ,-,t .... ra 1,1'.iarelc ., kneman quo la ca 'tr. Gallego, con adsternel., entr. a 1877.
d' e'o -1 : ;It T" ,: ,:, !"tleplJa A hard. de "Statre" do 1. Ncitio C'-. VP" o .tr.FG.J1'1.", J I..
" I n Hilliard ce 1.1, tonara or Ilem n Plant.]. par Los ro, Pasos par. so c Regill do La
i"', rl ,fo tarle "cl alto aprt-citc pot- ,it ij clegir. ill Ill~ ., Superli(n, General que ,I. so rall r) cmai- To
lhcl ci? Ifc '. r "It I ,,'.,,, I. ,,, s., ,,,. I, 1 1 nal Airlines: to, atagadoe, at,.,. al.11 so it 1 i6
.v 'yen an a.; a., rsc tionse a su inicladur
tic .'L Hit! falloudo f,,,,.,o esete orn- Ins 11, Astellici Ito on cle Habana habrat do prostar so con'ILL 1".. pallid. y su, ramlahl's nae, .1 ;.'.'As Fuller y Jos6 P&re,,,,y,, a. I I I t ciiprlm ch curso .1 grandiose Fas ival de 1.8
via I""a "La ,,ala Para c.. urbi. y F;-.ak ficir Itherrucl Ferran ,ez prime, rest onto, I
, .", fI e.,,,, ,,bhamet Padre Pedro Meal. P P don Joaquin
, Al do.pedirrion de otile unit a no Centro Ail
do 'uIa I Ya lint uls rta, "'J,'" filf-L tiampGtroline'.1 Calbotam regions tic EspariaCque London lu:tg ... idadetiallop, "Iucrlar erto ,,tiera ...... a Ia 'o. Iv drourn- ruclift ,I.. breta r, M calico Car. 1. Lacerate,
d. I "n"as 's s'll .I ."I ].a m6 3
or,, I. a ,,I Dos. I Ic, .... ... i '"I".a.ijoelnel"i el Cc ,Jdad y teanfor, ,,i a d on. gemer..
1. del dut 21. ,,, r -,za Rey Bone ell limits.
.... Kta re"oula. que so prolm'jil't, I Jos A. e D Guillarminc, ['or Ctalr. g rouna."LIVIAo citn.. I."ftJ.:'.H 'P')
. it,;, 10, e't. s'o ... _._ Ill, III'' ,ks y ben.rit, Cable icann d dc "" 7 del actual mes cle a cuya
?,Ilc"oh a 11"LlIlIll. In ,, z y Willinn, B- J;Col schor Anastasio al it ch6 con gallarchis a 6 y
11" "Aaid:l, ."c :";.1 i". "i";, ,,'a ,i. "l it on Ia seguricired clue par aqui
,I, ,111 1,1,11l:, I le'llins do ver con frezuencia l I a it e ,. Ii n
; it'.. in Le.alill, ,-I Ill .am.s 1. il, ,- I -te, Albor oz. ., por n .d.dcae, -a
I y sufre, so I It 1 a al i astru
"I "'.J Bert Cot in ""' I Jr. T.-Lefi&I y I.- so d" .b6l,
'I. It. quo It, lit' 0A., p ... it, 1'. Anon a Ill ,ma. tj .... bilin I,
it, -as. -111 ul.PeCtUr rellern los riols(J' -iocv,: Enrique Iliumial, J..-,,. D.mjo aiac. ,,.,.-. arrooliciel Corona retudki ,,aipbao materializarlo el effect tin dispuesto Ia co eclon
I I .cl ;: da s Pl.' dad de quo tri.nfura on so ,a ,.,.r"a j YIo Xi
cl ;; ,,, ""I do .a k,-c. regional, represent.
to I Via- cal perseguido, y cuyos glo
Ric wrics I--, "on p i- lnpc,-U lit c., ( R P.I: iiPla IBI cropen. do MilraclibL ,,,n,,,,,,,h Il J.nt, a moso id
1,11glosas ,lot S.,grado Ct;ra, III on "" a d ....... "' ,aid'. IL ,!,e.,py I, y Maria Reyes, quez Ferro. que actuo da se,,ct.ro, do a Galicia on este festival qua se
I, ..it .... b I I (u, I I ........ I to, F 'I (I In Cr I A her- krlunfado on el de Partlerni I ,,r Mistral pu el Centro allege. riusas nombres ban pasudo al .a,.
lc,, a th,le Co ;1,y blen rumor. I i __ __ __ __ b de In N atto _ap ... oran so ,elebrara en honor de In Virgen do
- Tones I., .a ,,,crip c, or, a Inlor s.,iiij, ,,Icu)" mi"'t "' Ii Z"I M .... it,,. A red. do .I.. c
, ah, I ILL his bellas artes, sit claheacin y tc na or 1. rioillialea6ca con el mejor exponent""de una Ia. a Caridad, Patrona de Cuba y con
on al-i'll'o, 1, I pr iacu, : I" '. 11 ;",'1'; bay-ac an, del d"Iegado It .- I o a 1, ri irdl .... ,, "Amaru. 'Sri-. Juma bl,, bar altamento meritoria. ro.ticibtrambien, del cincuentona0 a"ada, larribi6li P I d I 3e a, Ia Perez. Jose ,Mai- p '" Seglial 51" ItI:. I all or ];,a ; it tclolulZli "" nob eh "!'tI'," i6n tit, 1. !'%', "cl enisl quo clemostrariii coma ,uEde I hidepe dencia.
11,jas"de"i" p: ',, It., I I: I o. t i., "' :-,on de T., Ili reray6 ,,,,! ,, ojfl Eli licUll a Acciiin I b Uido
par lit Aocuicurm F : ......... S;.-i,1,,-,. ,bret, I ,unozap el ,,,, .In,., larl-1h'I" I.., ennigrantes obtalfailm mantenien- ,,, c za ni desmayo han P"-l pe llolei, ;c, Willi n G hit, Emart, ce. ,gd. Iada voi, ,,, cresoCndo ",artic'morlelInado lt 'o gallego
,I,, Ant,, ,i,'.'Ii'S",lJ,; at1d'ol I d' rcr, Cal lo, d, 11 Haya Gladys Nitunnas It I I a el Ilia 21 ,to vjo en sit corazft el amor a ]a del cp,,-,c.tad. t 1. Lipton
, is Aalill. y lest. .1 1 6 1 i ( ..it cl, region gallega. ctioperande
-Nns ale.- ...... do ,Joe eI F-a- "J',l ... I. '1"t" (:' I .a do alig, n, be Ila. vine.l.d. do Probe 1. ''ge is, "j,
F:1 jo..j :: 'jiadl I, IlAdor "filo. Cillahal "'Ill. Jaj1 Mallco-1. ,L b c 'J'raL" "s 11-Ita I- 'I(!",
, I a,. I ,!,a -go a I .
;i- Let. -1c,"Irmlo I'lluter. it %anal- ct',"Ii' li;,' W cialtoled, ,,,Ir(, Icnia ccojilt(IiJilico r I Jcl ..'a .1,cliva v ,,a] ]as niiru,- ,inq- , don Venart'.' a Cenuo Galle leparte ar11-1 Ill, "it I 'air ." ;at i ""co ja-,r y lilodi. : ;, ,,,, ,, ,,illt,:,,:", ,; """.', 11 n Fo- It I', 'a Go" A-% Gi-il, itifoll ,pil.av lit., ,Joe han onnigrldo. to. led,, a,, ... L o I
a ill:":: Ilbi" '::: I'it' -_ -_ Aichao perho Ma'llne, ; Z-alct. I Ala 11 ;,I ura do esto magro, stlv.l on
ou, ,(,.,(I ... 1 .... ht tit I, I ,,,do ho, pot ulcolitai'll,' a-- I "!, ", ll. ;. i-,-Ic,,;, it, Muni, AlL.01l. 1:1 polon', I ,,, ..... ... Ili- c I So- A htlld,, dc__ _CIpp-' do 1,l P- .,ad a .... Ila, hcli!.- y etntri. La ,a o.a. de Ia Patrona de Cuba.
,,,,,, Ela, ,Iovas I ,ada ,I,,, ",I,),. I I "',", .,, (I,- f1ii ,,,, ,ncado al prot!r- do sus Pill~ 1111tementa -ticlad lillople
... ... I, I~~ "o-i L.'t."I a.11lu-ld(, -l.-ad,, ,:,,:!:; ",I, S-ial it., Jcl do Fiesta deportiva: El domingo 11
V rsima ,,.I ."got .... I vs 1-t Amellao A-a- y Doug I od-c .... coo nch-tble Jeiltad y il -,,i,,,I,, 1952. %etloij V
... ];..I pe I" All ,.ol Calduc ...... I, L ,(; Ire tauto', al
"llo"lic J'a I x 11;; : "I, 1111t I ,. to.,s l dlcg:,d.,: R-crcni ,a f m.3.. In 1:30 p. in. so Ila ... A
( ,'a 11 'do',' "It"'ol I.l Co. ; .... a Cu ,, ,.ilai Alacto..: jo.fuc- -rifa, 6. al cada Bodab .1
con ,I*,., : Ilalf Ichge.in. Cialsti: ,11. 1111111111 11.Ill', ''alc Ijl it', i Ia ,to da tcr,,,, I ... l o" I el ductal, Jos C it, e a. it ce
.logo -.,, ,- lilgi ..... Patch e. ,!. Is., Lo"Lir-o. ,,,,,, covicle y, can ,I Bi -. legal Ia rourracri Lfl"- ,it ,I stadium do 1. otr-'aea c -a destruir ,Ia y lit lu7, del Evari I', In pl : I(,,*:lruago, : Etctnul Crek- y Jose Ft SL.0mado ,,,it. ollaliand. ,,, I I, Raill ('..-,I,.. Am a do Its, I-cdadc, ,cpcc.- del Las.. Q.c lapico he us li-- 11. "Lit Trri el Feeld-Day 0.
, I
pi,)IIc I ,,,,,,, Lin.- idea, cluirrs nitud do la vedad y it,, In va- V.Ind.r -Ovueralbaccail; Britoil. Sic- ',I "- "caol 1!1 ", ll"? "1.11 lm, lill"P"I".: R galls al .4 'e,; y , "'j, dro, Rv,,I,,,,I. Gil. M.- ..... . I TCL- Iad.' adermo; de Ia personal simpatc, do esas peho ,or I to, al. rous del Plintel Con ci al
is s.bo 1. ,,'.[I- ,ak Alatins Pressing (Gaines 3, litta t.,atc, ,nice c.pc.- en u ceF
padres Iiii dad, son Ins buenes tnnyLrvs (to, R al. tic ara "' ". '"' '_ a it u A '" que hutguemns"'o" A roo.1 del Collie- Gallego. a quo
is P rarlon lollr-s "od"' 1', -'cit""I'l virtue, Libre do todo Ilet-lil, I'llm-, quo no "'I in. la. to see on calla deportivo
dad do c,. lid" I .a .,,I ,,!r,,, .,, Jc, a act .crecider c III u-, A """""Ole plarect
pallet, y luir. d-x-m- it, Dios; y q c an dr'! I Inna .,,,,,at or UI-s RvYcs,,o, 1,,1'1l1,1, ,,,,.,ji-m.. it, da, ,.a ... r Ia labor ,,rb,, ,,I. .a rpl;
Im-aut Ia P fill escO' ,in cle Cristo perfeeciona a Ia .loan Fulrom y Plain Sha5y ,IgIcs res y gup., it,- In Accon C.t6ha I Forrera, m de be ,oil -- per ecta organinei6n que s I
... S Valdes Diqcoa. Fletill .,p.f,.Ics on America. co .It. are, Relac ircuur ctionere, I anplarmendo este ovenlo.
',' C.t6llc.'. len. -1 Carlo Calrd,,-. Flau.,c. Sell-, raildrid hannana y cle on hondb sen- monle par angles Ia laber de Ia glo_' ""' c turialciin: par todo Ole. qi 1:15s Auxificulatim y S. Basco I ; t,' i6*sI",',r"cori -,'Lde re esti, problema y ga re Jos iicto quo figuran on Ia
Par air. art,, ol P. Ramon C.Iv- p.driamos desearots quo esta albo FranciscoCErdei Y Ackin Haub (San.,,, I '. is del Castilla. Oscar Me-hoso, Lido do tfratcrn'.. ,..,,IvLnI. or nlllllgln do ,,to Fle.1cl-Day esti
-viceprovipcia I do In Comp. All do I rrd. del ,,kiliumon. or; 1.) r a ii tiloo do ula. adopted a1gunas resoluelcarces al r,-ilJarCtraan que tione par I,- el do latre
Eduardo Gonzal- Armando Lokbr- If,. ,. tern ,.Icra ,cunirse ma a ,dad Crosturn. c, 1. ena, elo r e Ins In-. do
-z ,a .'T.. ,ootit I ,,, An, acto C .,I Irce., Ia Soccion Nocturrat del
Jesus- hibra do disertar Ins dir.s to hasta alcarzar of esp Ind a it I no' -richas Padres Bartolom6 Vegh bul-o it, -P-11 quo so clv Margot dicha connal6n. Y o, de cspcrlr qu x1jrtudes teologn- oI. .
I 9, .2 del present, me, eab, Ch, racclundn"" I.' Pi 'rg. Ib".ic ,, j'llo' it concern el ,stlala it Jos tr.b.j-, Bln,,. M-c- Diaz, Fernando to,, ,,rI. tareii improlan quo a. ,a- iss Deportes. Cuya le ci6n reI n ( I C6rg C d, it,- ell, cuLga cl. otirelte que lan 11 ,-,,-a on Ia que se ng. vart.
- z I.- ,ir 11 n l-,,, ., IF I r es ol, ,; .,.,I Ia ,.I,1,,,,,,n it,- Catil!cob, do Cal 'j- )"' ori. E il a ar,WsatJat reali7-16n de esto Con- be coal dilicad a '.e'l, c o
.1 *", an do ,
,' I -n ,I -11 D,,,In. Rvdi talsilrd. au ca I, a I I disitic
it u, ,,an do hi as I I breia Iiciota ,m, 1, oB, "nlc "LI.I.I., on sus leneas ge- Sell, oil ao (F
Login d ,,, 1:1,1 ,as del Sagt-.ido In ,,Ill. (;ajIte ca_ C .. .... lam deudo entracias patas ch h., i
,a a Puerto PrWelpe y Ob 'as Social C.t.1"a. it,- C ,1ha S nM' Me. to ...... a deportivo. encontrAndose 1.7t, nmild. on el d,.,filt, ignol. ,to It,, Eh'a "'lait", NL; ,let a q ue debera ajustarse. qu am
Carlton rjci s : nos; informa quo 3 a past do doscurn- es 'aro'n a Jos res I n
. c., o atria pla;it(-i de Nliri. !:": ,, ,,:,,, ,, l),iLi ,i : Fra on Silr- ujilerAnio Al. -Ii air,, 4,ue el do estrechar los I pecto sit ta lus tickets al costo cle ve Into
sali iinclocui que nnach. ,1,a, rep-Itu. dzb'MIguJ 1%1 ,hn.i, Gil no b,
19L.5 9 di Ian del Oriente a scull al bit ",,et ll',,J; d I'z y ten ), Roielio Feina, ,,,,,,Ir.,,,n,, IaLl's olpirituiles que onen a tortes v e i1don histom ,.,,.
I,,;,., quo it P ia l ;Jiuayul,- Gmizi di (ILIV con.,tjttjyt, tin ahc-vsp.- a centavos.
en la stcledili"nalianit. Lit I~ del R ino. Que esa benchricni I ,I pulco, Alv.ict ,I ,!' !()it Its cello.dialls so-lc cll P6-. 1., ,,,,IG Mon. I I ,,, I., etrigrantes espitfiole,, con Jos pai- Al,,auen. cial, no es del caso cs- Moderno(edifilco Pero ei Deporti.
it pad ,.,,,,7 ilrae, "!I'll I., Ciz u Mioro Garza v Paulino Monter. t, tit To I le, Aetolliu Sarnmento so, on ,Ia, trabitico v ban constiluido pec, 'car, estimic que el pasadu pkr- v
confervneia I ,a ,;Zr t- nuestro nmado Ja- Mexito-Sto. Julia': Pic) Baldosere. ca am. lubano A pesar do las a AsturiasaCon motive cle Ia ven.
do I. Ed.cn- I'. 'Mkwo ,ordai ,esisivneiris clue ,nemprv so y All,,,, Alva~ sis hogares y Ia tierra on que na- tincre a.c,)s.mchus'.. N stiolos
.... sabre *'F;,,I.r, Pon. par city. pr.sp,,jdad y b D I I', "'. -S, i '"ran de New Yor in del irmuckale do Es rella'y Su.
".a Y aunbe"Ite c 11 .. i !::, ": '", oponen a l.d. ti-lbaj. -,ocican. est, l Lie k y cuoron: ;a M.dro P.tr,. do 1. .is Plain. odo se tra- birana, lugar clande radical el club
--- -_ -_ _.___ ___ ___egut rhl part, scrii pronun-cl' coyl estar No, cieva.n.s. j-to c(a, 1, 11',,hlnKton I ta de caso como el que estarros "Depor"vo Asturias". Ia directive
tic "' !:i: s I-a i". Arms Cal Jos I L' "-'prime ritUillitil .Set it Lin Ostia del cI_ A hard. ,I 5 reect, ario. nece.
d, it ,wadvi, "Morelia y Z mr.ral: A ati ,tars'ade Ia NM describiendo e
a aria las nuestras ferionte, ,c,-jaILclsrmi cubleo. ALinquc acin clue: 'I" itist OILLa de'la stirisinn. cuittiluE'd ct.s in'titil,
.at, a Ins sletc, do 1. t r -it do esta Progrolasta institucian, que
d ,,gui( I, cat6licos, j a.[ Airline,I,, Lopez v Sal% dcracNa i Puiethlati than inuchas par repoitar. el earn Actos del dia car 1,
I, .a 'e, IS Ila ,,! ,c s ) ,c ...... d, cito. J.,,,I.,n N.,t v so: cones de bleti to tra "I.'." ,,r,,r preside el scricar Ciso Clancia y do
or. tunes a Mariana C.-11. I
Dim Rey y Dcca, a d it ra; I Crru,,: I, "',*
do y t'lleel it- o ... c--Plc- do Ins Nceictlies. Oriente Y Es- Prdro Thiquepanue 'I :b gado C.dv FmvI. luz on poco de so his ris, In -1 c suctiv. scorttilit. tl so.",at 1. SaIJ,11c,"; y irls 'If ce" fu no n Al
. quo hLblai do it s, go I, n berto Rodri' ot NO: on taut. el legai. .p.lill*'d liar Joili Ma. Rey Clast-ra. adquirlaiX b" plend., do 1. Vd. Eire~ Sol ,uplerl,0 17t PP. Salvador River. I,, do o", 'iIa.lba"o "stil, rr)R Chlld,,.' ua,,Jamus Curran. Jo- CENTRO ASTURIA Jos r on torrent do 2,500 metros on Ia
el din 21 in it act ora Hortensia ar- do Ia Justicia iantifunas all Mig. Igarcio mm- ___ ___ s adqui. .7 's Gale, Y 'eficir. Lines. Para que Ins presents po
i t ,I,!,;. poirona, .,,trs:,d;, Pi"emill
I I [as 8 y I3
ti"cz Arrallre protestor. do In Fit- elf on I '. Ia Mernoria tic la PIL I v senara. -J. nI, chi-relk, 0 neraclones ,opilll quo -tit .ranig' Avenicia 20 do Mayo, Proxima 3 Is
. _"a y 1.", liiiro n I It a r a No w V r k y ,.nos ridad no ban
fiesta Pascual no, recutrd esto clostierro terreall. a ronovar initial Social Cato]~ dc b ., c do ,a Craelzada delAyest.rAn. en cuyo to.
cultad do Pcd.,.gi. do 1. Uruiv-i a Co !I ._ 11 La ,, on o an do ses nac a so ed f1lar. art modern. oth
(I ad sabre "Irstrucciones a los a- i: ,,, ala, d-t1raigli, be, real., turuin Cristiana a ]as pma"cons Vashington ne, par .bra y gracia do Ia rada, I!rta
d"s ,to I. I, d,
. p concluy6 So Smitalad, clue el D "a Alitarals de Cuba) puedeo Peclurli, W A Imida do Stal,' do la Naito- q- so db- .1 cfurr.o. de tres plants. en el coal
z.jo it,, -s hijob". I C ,ratio Eiecut I~ cle Ia Semann Sa- I ralicAltlilu G1.- o I., 8 P. "'. e. 1. ani;Icsidarlriii altruisron de act pu- an sabre el apron I- ,ino Redenior triuaft, do Ill mile['- haint... a ..c,.r Ia, ,,,, it a I Fri ....... (1a-,, V, -litunion di, tic Cmmsimt do I scra dedivada unis a taquillas, serto, Y -esto triunfo es tin Ilionam, pe(-aminusas y a ,rdenar su naor".. Apact-trida 221. Lit ,oloraii ,rrf,'d. Judit Gn.sd, J., r do h mbr- quo hartil.d. no- icto de cantina y secretariat geticLas on I~ discrincimic. ha n no 6 a a I .dos ]as ctntuin r,,,a,ic.t. do ... nor v. ill ,
- fit I jf,.t,,,a do dibipithii. Co..
,::,,. ,in, 'I. !_,u. I'gint. Miguel y Ll.y C. ra I al descanso y esearecoleaticto m- "I tbahol-aletta'scrii dcdiad. s.ant a I anniclo .n pos. y 20 rent; "Ili .%ii i tied a I I ,do a pt-cept. licilsall., II., h;,n la dr- P a
despotind. y. en ,carnti6n a Lucia., Ims p,--cg_ a_ I P,,rla-.a fr __11iolo. __ __ -_ ____ the,. ____ ,.cl ,I son.ir Manuel R
Jos 'Irlull, 11: I -_ -_ ------tolieris on butoo ,nlcr6l ,or esc. _- I A., .Itl. do gada p ... quo siq...I pi,- I 'Pill- t IemPu y Ia tercera a
clacurl.,. per-ractiendo ,couitituir I AS. BE DEPENDIENTES: Igtado el noca, quo amar ,it or .. sillm, d act "' y '"'st.
Jos acto oulturates mis destaca- x : 1:! 1 1 ag: gx; gns; m earn ..I. I ro, Adeails. hacienda been. so ti .dos del ra on march. I V! MR :!!!!!:! 2:111 m m w= ... ,m 1, -':::' -Junta tirmnall. do 1. So,- I Ayer. bion corcat ,'.'," ,l.',',, cholon deportiva. of Deportivo Asna 11 7 so ""' p !,urlas construirel on dich. tor,.1001, ... ,,gayuclabanal cor ,,r.a,.: hay. ,
,,an do Siintdild Be.,[,- 1 u cilnhab do hand ball, fl ... do
- ; .,,. cencia, on el paclact", social, a qal .3 '11 Ildn a los prices cl du ,c
En tin radiamensaJe Ins caL611- 1 Si If .so h. L.teadido Ia RvL I ;aklt ball, y b.lc,.s.
c so .0 N A R IO EN C IC LO P ED IC O ho iiliz i lit- nueve do Ia roche. hast.-Tcty ','I Este nuevo local seri constri
oils del Japan -qu 1. pirfic- un D IM 1: s olietc,; Ahi Jere,,
,.. I I I Lat". b aclad, altruism y gone. en on plaza do 4 moses poco mas
cs ,dad o menos bajo Ia direcenin del zr- So Santidad el Papa Pio XII j iii ", B.-NEF. ASTURIANA: ,r
prLs6 Ia esperanza -do qua Ia ,itt salic, el nurrern it, quilreto Cesaroo Fernandez Diaz,
ex sid o siem p re I' -11c.m6o it I, 1. Sci6n do is. quo c b.c,. dest.cad. dol Ll Lila-,
- __ __ ------- -, ____ W il, iste es Sir. a ha tomel. y t-a,
11; I r. clct q I, Courto se Pedro observer el
-ii i i i Allattructs y Propag.incia. a baJo I .1 paro Ia bencencitte Vi ; i* I ]as 8 y 30 p in Cila el se- a N it varra de Beneficenct.. y la portion Asturias" entrant en una m- I, so t
a b so luta m e n te necesa rio for ,i.se Lopez Gcennloz. lagriants, quo 1'. onj.g.d. a I, apa do proyeeciones niodr.
I il, *' d"d .as y do p,.gcs. slacull al c.,!.,r
... I furn, acyiml, echaros a Ia car so his.
.11.1., "I I cif ur GRADENSE: to a I, dent rolde pocc, ,it ,mpo I, n terreno
:i t.6s qudiies estop ......
..to nto clesprenchemento ed u -h- propic. pot cuy)
".. to c, 1. directill. y
t, -Juntas, do directive y gene- amor ma' b
, ral. a Las 8 Y 30 p. re. en 01 I as ...... do, del reforick, Clu
, 11 1. I I LaID It r., do ,,I. raturaleza, como
i I Centro Asturiano Convca dernics scli-dades, hermana, do Cangas do Onis. Par~ y Amil .
11 el socret.ral, .,C.r Jesus berieficencia, suit las que han ho. va: Nos comunica el doctor N; l:
. P, I 'to ch pi quo 1. Hispium .. nuel Alunbo F rnande-, secre a !Ia
! I 111. : sea on ratio doIde el cstredchc.' d, del ollti.slasta club que of acto on
! I -1 CONGRIES Magallanes a Ia America del honor y homenaji, cle so Cci cle
I "I it 1 2 BE SOCIEDADES Norte Damas que lenta befialado par, ci
. ? I -E-pitfilils.; Rouni6m. Ins 8 y PlY ahora chromos quo como -m- clut veintartis do marzo, y que par
onnort. do Ia, B.d., cle Brillants ra.cocs ,specircle, do .pl1 30, on los salaries del Contra & 1. o I c, .hub
Gallego. para driar dmigna- tic blen q cricia asociarion. so ruibra do rse a ofecto el
do el coni organizador. C,- ver, aran el Proxima clamolgo domingo dieclocho do nria o prcI vol to. dos significativos aclos. je- an., on ol maina. Lugar y h.ra .I,.
V. ZZ. in el senter Eladia Vizquea ligi'ascit el pruacro. do confrate!7- to jormente reforiclos ISalon TriI Ferro. dad social, el seguod
I no, Aquel ten- malta de las sardines de La PaI dra lugar en Ia iglesi do San Fran- tart.
, I cism a Ins neove y media do Ia El doctor Manuel Alonso FeraAr.
I I I manana on honor y glorut de Ia doz hace saber cte media lo
I I "41 _; k
; q I 0 el Santisims Virgen cle Begopa, ado- ouracrostis as. 9 rdlas lampt
11 IEI pr6ximo doming za..... re v do 1. histaucican
. I 1. ,,d,,tpatrona de Ia asoclactitri. y ro dares del acto
. I I ; 111agis. festival del o ervendran el revereado wdre que tionen tic k eLs on so poder. quo
, I i I Sorrifen A)tjria, rin t too do Vt -'a los inismos son efectivos para Ia
-, I I "Dia del D e t a I li s t a" Y comisario de los P. P. Fran- 1_ ruea fectia sciialacla. Los quo no
'. V '.1 ^ I ( canos en Cuba. a cuyo cargo esta- los ha3an adquirido aun burden
Ilk r presto on Ia resa ,ea- E.tacarchr.- -,umicilm so -ta a ,.I,,,I, on 1, steretarin del Club
, I as ',,a lustie saccidole. natio ,t.n as do Ia Comision OrA011% - ,, ;, 17 -.1 I-d- bectores. parl ,I graii s .c .1
. 1- I b '. i I a 62 1 .... II.... 11 I.. st festival clue el Detallina o celebdr,- t.mbien do Vi--, el ,ccc,,d. gan-d... padre Pedro Utrutia scra escue Banquote hmenaje L.,id.
.. ...... ra of pri5xurno domingi cha ,late ,h,,
. .11 J1 4' 1 corriente mes do 2bril, on I d dsdc el pulpito desarrolia L.. b.rd,.,.r-.g L,,I C.n)q ,i6n qu tarI I ) I ill 'as jar- hrmeo terral alreded'r de Ia I'll n c r Ili, ,let
'" 'L an
I ""' DICCIONARIO ENCICLOPEDICO I ccb -tdc .L, '_Tjr p"d,, ,,,.l"sJ a lemniciad quo se -12 rn. Ac.apn- ,ran h ra
. tiara on Ia i ,rtcam sical el laulea. ,a', comenij, quo h.b do tribuI 11, Iluig, Bel,-,in Lli Panchito s cle al senior Jose Lorido Lom, .-- .. B do Orfem, but 1. direceirio harder. so ,curali en las salocies de
-r Flauta Magica, Jazz and Miramar,
e' 1, 7 Sonora Matancera, J6venes cle C ,.bia del padre S= pc. natural ci juveretud Asturiarla, conociAndose
I- 0 1 Y. y te1 u o "" "' ". cut it ro de ddhesi ties rc* g%N I f a- j GuipcIticon. Con Ia marchil "Ifilki del gran nametr, in ,
,
) La reason 511.1., quo pro- un'j%nal ' 6rea., fpor ,,,,T,.l ,orta elbidis. y do a s I p ruentiis de",ko .a. yt, in d l a trial zara Pro tal.les del cagasajo. entre ell.,do
5 "S7 1 ,, I i MAS DE MEDIO MILLION DE VOCES 'flit, Atr,.Eirt L6,
, lak I FltdalVgarala. do 1. qao es ut a',' -L-m- "ll'i'loso qu 'I pop r Club do Fo riete os.
El pro.lone dered-g. a la no I ,I scrior in I I I Raman 1, -J, .,Ii,.,, I., Del c.,Iad,,r'ciclCcmro Abwria del cull es may querido nnuembro
do 1. rialfiti se 'fee are on' I. 13000 PAGINAS 20000 GRABADOS ( ,as do Ia first. Hanoi no ,par Z.1, ., ': senmeLaricio, h bla desigrado tin
I, 1 ,'l ,z-,,,, g_ lai enta. .a.,to do do. Y dart, me t'c ... re I" ,,,
Plarr.q.t. it Sir.. soner. d ,Man- an ,,d,;:,,. ,,,Idr.a ll, ,orm., Jos Xares Santos Re.
serrate. Ia solemn funct6n roll d. c, leno do Ia Comisima omnibus runilho ,a Ia finea "Mul. via. Santos Bout.. S C.mpa,.
, , K'"; Usted conoce perfectamente Ia uliliclad cultural Y 400 LAMINAS : r"- """' de Jai I- .rto, del 9.1b." dmad, ,,, ,,I restaurant be Arturo Cal% o. I., ql'i
- T -M n honor do Miens 400 MAPAS Lactated ... ue or so par.
"i n I Lie ,., PDos..pa,.d..,. I pedog6gico qua an hodo fiempo ho proporcionado n a del Dct.ll,,t., h. t0road, Jos a frce '. I as .cols, o ,.vitad.s to ,, occuentran ciesarrollando un&
111ini'Mad. par 1. Real y ac."I'dos oportunos para c! desarro- tin espl&ndido thatterzo %asco. que active labor on favor del home.
m-, ra fr11d h,' do 1. buen Diccionoric, Enciclop6dico. Pero hoy, an qua Ia as. 10 TO M O S 11a do duranto ese din y scra nal"Illd, par rate.
'net .rcht I Ill .1, program jo Iiis greares ma, u 'Orfcm, ,an
q.c c, I """" May.' 1. bifiara pecializaci6n se ho impuesto conao nunco, debido a Ia& clarearms a concern dentro i d es Y anor.1- Adliff. Garet. y sefla- D.,do Ia
11.ria Ramiro. do Center formiclables progress alconzados an toclas Ice discipli- En sue 500,000 antraclas, so incluire Ia totalidad maty breve. drl I p. a Icr capital de Mexte.. deride se ha!Ian
0-n-a.r. ratedra sAgrada on i Lit conarn6a rettera que no so so- do a it It" tin pulcle al. ,ficaqe disfrutando de su, vulie cle bodas
d, a,,. nos de Ia culture, esto utilidad so ho converticlo an nece. del lAxIcia quo figure an Ia tiltima echol6en del Diccio- ran mr,.dr.s, clar beran ocupa- como on dia enlrln,, P , ,so, ensivo a Nortesidad indispensable, Necesidadpara montener al c1lo Ices ratio do Ia Academia Espahola, enriquacido con gran las par lis primeros que Ileguen. can on variall c I' - rrig,.arn ,ernerica, nos envian on cordial sa.
propicts conocimientos y Para quo Asia% so extienclon y ntlasseria cle americanismes, vocablos tAcnico. do I __ __ ___ Mul' iqgladccidX ., a .,,I neoriti5le-i. ludo el consequent amlgo
Actos de la Convenci6n se complelon sin lini de especialidad a tema. ir.6ant. -easo5e. y at,., ...he. pal.br.. quo .1 l' Ortigucira en La Tropical- rozolente, don rolancto Zabaleta pifiero Adel fill Garcia y ,u otelb,
' I y ramburu par Ia -rIes i-la- csp.-,, C ... hit, Ban .
de Caballeros de Col6n El DICCICNARIO ENCICLOPEDICO UTEHA, qua u'a diatio ha incorporado a nuestro idiama. Par air& c Ian quo a as romite. to promote- Sal. do ". I, I unlerento triciarritc-,
-Hispa ; parte, al conlaniclo de sue 13,000 pliginas so resize "B"'o esle sugestivo Iftala. Ia .so. mos estar pre-ente -Dios mcdta- P- rt, aroffi,, ,,I-, oljormr.en Ili cindad de S. Clara tanto ho do representer paria Ia vido cultural de (-dad mos, granitic ,. ba cl.,, ,ol, t1-1o Ia, I'llai flloi- do am,, ',ad ,, Morras felicid.do, it,noomairica, satisfoce con creches asto necesiclod, y qu con Ia belleta y al valor documental de sue 20,000 biail el prox:mo din 4 do mave. do- amada Asocar;ocl Va.~ Naail beams on so gira al estimado maI it ilustracionesycentas de lcieninas y mapas, .. to a-e ,!, a itd. I., jl,(i,.,,, it, Lic do Bereficencia trial .......
do A- pot Ia amplitude, precision y riguroso actualiclad de so u, T,, ,., I a nmm,,,j,,cmIi quo
to I, ,I ... es Aulaho, it, I., dir,,11,, Manami. ,Ab.d. !a,
N- ':"':S"',; ? Ia"-l1,' ior"l" conterado as al 6nico diccioncirio plenamente identi do he. c.... a lad. cal.l. cut, ..nt ibti an g,.. I 'a I c", .I] men ra or a: Fj 'e"or, in .
dc C.t,,. 11-., ficodo ent- Ast N. do' """"' del
Lit C ....... ,f,'-,,(ta.a .i ,III -'t"ll I media a qua Ia& If ... np-nas del leirto adcluteran do lol, ,it do- m,,, .frcc,4 1.
lic .1la"', t, L111 con nuestro fiempo, Ionia an to qua %a refiere a has pro- NI ... -- p,,pr,.ti,., be r-h- lt-c I., di'llIll., del Coal,,, A,- ,-- C-slm, ,to Propaganda ,11
......... .11i'la'a. cullo.o1r, -udes blemai y acontecimientos do 61timo hora, coma a Ia va. maxim& clandad. y permilen tarri quo usted toline. I'll. to, "'N"no, do I -M.- Huns da,,,Gah -, qc, P-iclo el s-,
tnrc ar, Igra quo -I, j"b'd' "_ ,cl,,I,,. A Sar;I-a I'r.pl,,,l I. no, F ,,,, B Im ,a Ba..m,.
To I cc 'na i ,m Ic ,',', d" c ....... Ii.l.a.t. ,.p,.ducid-, Is, ni or art ,,a. qu ,,"' a, ,rar,,t
- lo ,- loraci6n critical qua al mundo do hoy tiene Para Ia% a d as -;I'- it., 'ot'l, ewo, ,auci figutiii, la, alenuerito I .., del ,ort,1
b,! ,,,;,',",,. ,'i.,' ,d 1". no I. a., .,,,, ."in, ii lierivs Adjudicar lit subast., do cle Sociedade.q Espafinlas.
rl. It a c do, .1 % 4 ,1:'dmI ,,, ,Sa,, ,I cc ,a I figures y ]as suceicis do foclas los 6pocas. arquitect6nicas creaclas pot Ia mano del horrible, las sliIi tons lucidos Las se- I '
,stand. dmi ill. lit XXIN Out-, ballexa. natutrales Y [as obtag matiotas del arte quo h-lt.",s ma r aI1. d. X-l norcinh, one- as Infortnes Tiiniestrales y Mr. Scra ,I,, .,to ,to franc. Y .I,-ot de Fwflt o N; ....... al Ac- ,,al n oria a local al T,,,I,,, m '11ol. adju- Lit, ,tinuiraderi. cetr, I., nue,, ,:ni I Usled qua desea cominar al unfsono con Ia evolu. se hallan reparticlas pot todo al mundo. Figuva I.iberan a can mile a d1c ,_I.
, ,,, C;'balle", it,, Cot .... 66ra do Ia ido modern, necesita este Diccionario. Y Ia tusinst-no parn lngrnr 0 I dn coritrutdo ar ,I ,or del hatiquete dvI raterabro del important corgants
Flpo-, ,,,.;.l IaLlaYo 101 11 Jla'nl- iSIN ENTRADAI Mul., .1 quo so. ,,,,,ce ,.,rco idea. -1 do ma3e al rcstaunuito quo ,(. mo do 17,,I.d. -tichird y Ins carer balcola d'.I :1 ea (te recesila too coal fuere so profesi6n a activiclad, parquet - 'll.,o, pot ,so ,umpntia y be to me. livo ,-ei,,d,, I., .lure, a ptificros quo teenen a so cargo e.se
.,in I "' P",",il ... .... I todo harea a trabojo, parca quo so realize con verdadera mY no al"minte I. ,a6.- .rgl. "Jul-catu Astui par. ,,!,. sector irformatio
z.d.r ad. sit bra, ra ,[It,, ,in Nell, do p--m May ragradeCLclas al presiderle
- do -u!k', ,to it ,; ...... to .... is del asbr, tnt"'I.Irec, .1 to.,
Concj ,ld -,Iado. 1; It:,I. oil I 1 SOLO P AL MAES %;1, sin quo tambirn In I,
ap"'" ll : ,o' I eficacia, require al auxilio cle gron n6mero do conoci. *4 NW 414 0 amr.sa or, ,,I 40- art ...... I.: arrgla, la, L: iieral. srvior Lais Fern andz Al.,;, r ,,,, I. "I in, far.la, ,llrLore.q del vilificia so. be par 1. ,art&, itarvitacu5n qte
hotel I. Clain.. d,,c!,i,.d,, (7,,, miantos con ello relocionadot. Con a DICCIONARIC) EN- 0 tel.d ,, hall iteparad. y it,
,d:: "I ,111111 1111111. a, S I.: .... publ'on CICLOPEDICO UTEHA, tandr6 resuelfas todas &us duciall 'A .endern parn asistir con %its flotillas clal Y Ins nsicalls de Los escilmrs Zo- rem
tapol., l ,.L alil. 111-1 G-' 1 ,,I. I I ...... m,, vftlsltrbcrle mas colored. del ,, 16 do bonesne. Se di6 cuen- I'laUnia Barrel~ erigiri on. ex,or o'll a I.., 11, Ifi"..1"'i.: N consults an al octo y a so enter satislaccl6n, torque it -iii to '. it, Ins lopi.clet0nol hoch- c. ,at..: L. cp..,I..,-. cur.gicla que
, VAP ; It" 1; 1". S. an Al encontror6 minuclascumento doicritos las m6s ration- Ijamis pudo somp.chat usted quo podria adqui ... I..-,s,,r1qo-re,,s ,,,pcr.In Jos balconies y platura do varies de: :, ,iva ,e'litre los birealeses el Ila...... !, ".. I on DICCICNARIO do to] categotia con una collie I ". o I it, Lit aY doicia par amenta-R. so designarn una Ca
dc.,9.1, i.no ,,, ", p. d, 1... I ". ,, an T r ,,Jli;,r ci i, I d ani,, to quo ch6 a concern 1. Jet. fes descubrimientos do Ia 16cralco y do Ia ciencio; Ia Into n I rbd n 1. clic
y isltl l a 1"s lo ..... ... ,,it, , '. hital, Par. It. 1. v. .h.,., .1 crul.i quo .!I.g,. ,1,,,,, ,,,,rk atloirles, ,I, -, ,,-6. pa1afq,,r el Trcoa do vrigirle unn estatua a
part, las ,toui,, It,"i'll".. a grafka exact y documentodo do todas Ins figures quo to re, too ad 1, c limmil-All can so I~ ,I et. y Mr. pons:nuo- don Victorinno Fri Grerda. (re-- oil eI I ... ..... la I :.".1"! g7tZ client. do -.6-mento falleohll tralclut. h..
a ... let It. humaridod ha production hatlo nuestros c1los; lot aconite. Palace, me he convortdo an tangible realiclad, como aill'. mrieutrad- t...y lesicamed,- so
, oh"--- '. I., I 1, al noted a- poodo comprobar solicatandia inmedla. -- --- halarme .,Iqlild. ,Inc. chnn.-, do rac- ,,, ,JrIi. do In el so
11," ,,,, To, cini hivi5riclas, politico%, literarloi, filos6ficos y arlit. I -igeor, operial- I, motor. call re. mas desu'ida it, In ,.m.,c. bar.
"'air d am li, dl I '. it, tiarrorile, .1 hills. 1.11.1. quo I. ish.c. gratis Ordenaci6n sacerdotal en friferacuJo. so d,,,gao irf, ch, I,,,
1. T I ... Nl'. c ,; : , :, ficas de todci Ia& 6p6cas y do fochas los polsesl Ia infor- 'LlIesa. a culminado on rotunda
I""1lT .... I '. ''. -_ t-leres do art"Amccc. eleltrucidied ,.it. 'Muchrai ,an 1. .dhc,,.nc,
nl6n, oil I l9le, I I I I m.c,6n jeogr6l'ica m6s extenso y precise quo figure on 1 20 3 ui
ha. a "'; allo It .............. ,I, .'' Calliagfirl el (10111ingo al ,eflor Francisco r-itudius. cortalad. or. rafts do
donal Alt- ogllj I'll (111,1- 11, l- 11 ob,. .Iguna do so glinero; y, an fin,' contain puedo con. I pdqalrlir ,in. c.1dc,. -crto diez rnil pesetas con In apor.
enowl., 1. as ... .. ..... , ; ,, -,-- uribuir al emiquecint cultural de usted y do foclos to% IDITORIAL GONZALKZ PORTO do 19 do .bril remark a,. tic I" se dAtagni ... 1- t.116. do Ilk ,ald.d,
del On ...... 1, I eolrle 'I.; I., pi 1'. ., Apartodo 2071 .. Ha6arb rroa on 1. S I Catedi-al
......... ... .. I 1), ..-, N ,. suyos, proporcionalundoles al mismo tfampo Ia m6s elevado I i ,r,,'-',,,,,.',,',,,,:,,,,,,,, ,I Pb,. Francisco
'"&L ""' S,,v.a.. ,..,I,,.. .1 Joliet. ,1..cIpiv. do] D I L_!w ricaba it., to.
III lu ', r 1". ljj ,":",I, 'I, ictisf.cci6a ep irit..I.
Ila- 'IrliallaIr"'t o- 1I1i7- 111o- ,1I.A.- 01,, F r,,,-,, er, -. Baile en el 310110r Clnb
- ---...." -c -
,Afio CXX Cr6niea Habaner-9 DIARTO DE A A.IARINA.-Virrnes, 18 de Abril de 1952 Cr6nica Habanera 11'
Ayuds parn el Patronato Bee
I.f.filtil "ZiSysisBazin", kUn. fcl.ct.ci6. hrv
de Giniaguey, solicitarin Ag-- hit,, d.,alia dc ;,o., Gd,,I.,d,, A i-rri y d,- ,, sp,-. C.r.
CAII'IAGI." .1ir "ofa 1, A --. par c ii'll, 1-1 ,h B
.."'e 1.". 1, d, C
Tcu;iia r C --fia I. Iq
M. sluZ reelbiondo en wu deg- ......
..I. Provincial el go- Anita Vedado FO- 1616
a d' !or ..(. 23y12
IT o1c or R.61 lil.tivdril h a. F-6106
Inflnulad dv
IT, a an di. V E N T A E S P E C I A Is
Los
h-y a] doctor ""at I "IT' 'I" PARA VIERNES 18 SABADO 19 DE ABRIL DE 1952
e..,, r a so rnmrt.-aba
unit oresidida par el
Frang.u.i,,del Pairmiat. doctor ollInt-to z.,. vuejos LO MEJOR POR EL MENOR PRECIO
YAS I' into 1h;t 11 huva d
Wgritr una d, "I
Martha FArninder de-Ha d710T'06
se'A o r. a tut PAPAS DEL PAIS OLEOMARGARINA
que Permits lerminar Ina tallerps nue L -6
V,.., von.tru P. ese eta. I)C Grandes. lb .......... 1/4
bleccavot., y4nd.,e 0-05 Paq. do I 1b. set 0.59
Tarnbitin Oil a[ gobernadorthIiia.
Vidal unit corriiiitui obrera del Central DIRECTO i Frijoles Negros Ron LEGENDARIO
Agraniont ndn A intrrvenei6n
Para deterni, 1. r .1 c... cle I. c,..
a =lc "KIRBY" Bof ............. .... 1.20
Sindleatn Azucarero do A Latta, 1b. .......... 0.30
Was In que Proructi6 tralar
--nT.1 Mir0w. do Trebel. 1. But..
ridad vict.d.. Jugos de Pera Aceite de Oliva
_1X d a "FictroUve", laic 2 lbe... 1.00
L. C.jx d, ferr-l-Ito "WALLACE"
CAMAGUEY. bril 'hi.n.d. & 1.
Torre. par Correa) --Se he constitUl- B; Lcda do 51 3 am 3 par 0.25 JAMONCITOS
c,,arit r el co.cit'ni ent.
do on rita ciudad tin Cn-16 que -' MANTECA Holandeses
me) crincilirin,. de 1. Cj. de Lata do 2 lbs ........ 3.25
3,.bil."c de Primera
de Fr .... at,,,, y Trait.
ri IT -.1 c pnr 1. de 3 1! Libra .. ... 0.20
la LPY que permits acrecent- xus Ida TE LIPTON
initreso. y realizer true adounistra. N _nVuelto
ciiin Madequilla Danesa Lala de '4 lb .. ........ 0.59
He. skin dtsw iidox h.l Can 1. Crrill, Feruin d,, TilirandA Aiwrr(-r ra P%(& foin de la rurritila IA f-IrjT&d.I, srnoritA SUAret Nlairen,. .,,1 c"ro. La aclLila. lot. I lb. 1.15
,in. "r, rue. Loreizo Vega' Pascual.' 019A Suarez Marrero. MAria Flena SuArrz Real rl, Shl, Ali- I, Z.,d,,,. d1l I0-,,I d, ffinit, Thelma Rad,,g.,s d, 1994 MANIOCA
p .... den Gallardo, Marpit Pri-kin,, Carnicia Ilatkia 3 Alicia ArnauI6 31schadn. i r; ... in,6 hro,ro,it 1,,,pz. ,c- ON d NESCAFE Cereal cle Maiz. Mani y
wr.t.rt. do cw, In.qu,,, Marti. Led. par. 35 icutast 0.60 Cacao. Parma .......... 0.5c
net L., 1Ic.,ccrt.rio d, ru-t.,; ITh. Ateriew hi ot casa de hi serw rim Ferithw icz 31irm ida
nuel Rndri -urz MiTnerns. secipLaTm
de c.rr,.pnnd,.c,.: E,,,i.ldn H,,t,.,i F. "i ind" d- -d" de lit iii-if" ...... Nl V, -,- Al-- d, Zi den M. i
cleit Silver T, H l Me~ d, Nl-- d, 1, --o Real (1, R-1. Th.1to.
a' vice Y N177"Terca it 'o", cnn IT- Eliena 111-'l d, SI-11. to."I" Hl R-hR-, c"Alf-do
Garcia, tesorern: con ,!,d,-,,o,,jr_ q. -., -,t. ,k-e Strpa 1. Y 1, Mii, t Prkim- 01 of AnI]inciese en el DIARIO DE LAMARINA
dcut rouy dininiticris. to 'T, 1,i h, o S.nwa. ,, I;ca 1 P., 1 "Po ,I- rl NI.r!. Elena Sit ... z Real d, F I. Be W,
Han Inten3ifiC do Buz gestlones A11c. An!,,nio He Padua, fl; "Idl., I o-.. Al h do
- d,, jccn S.ni,,In Suit. o, -s or, Joe miembrn: do este CornA6. h.- R,,,i I.,, I- o "h. c"o
IT-ndo obttoido Is prornesa del ac. En ITT- bii.6 wi, i--cccia_ 't., d f
t..l gobernador, doctor Hasvidal de 'at Ti,.e s, le ha E,,1" I~ P"-wF
prnpo rider At logro de sus funclanten- E-Ira %liitods di, Fcn.,,.
tales y four), converuente. nbjetivus.
par& tranquiliclad do una class Im. Esta noche: el Irio Ferber-Szeryn -.y(I1Ic6
p.rtante an esta provincial. i"',
H, a M, ri-e de la Iil", I, I an it I L,,,,,,n .
,-o Tmni, Cl,,b. 1. funim-, I,
a del T- Fcb,,-S,,r-;, Xm,1, L),,, d, mwitw ,I,
iNo se mate que
do it""otennitento amAru"M
trabaiando...
14
flT mnmit 'uni"",cl ... tr .... dad
CL7 1, c"ro"'. dP
lodl 1,, ah- id,
Pi,,Iu lidad , q a, P ,,, I
1,,l- a, ait- d1l L're., s,
r J41 ran iina %P7 -prizadn el ccociertn
A 1. d, thc-da,
sirva m, ahr, sics. ncrT
C; M 1. T ... a. Vlpi-i rl,
1, atlit G..,Icn vrd. d, OrI, Esperatim Hill de Shei-, Iabi
I
Lrnand r. juda de Lope?. Elen
SO PA P, I,, or Ew-ri, Clant. R.dlpul
2 -dl re Cnrer u Ju,,U7. NT3 v M C
V1U- tit 9 _1cr Curto.'R-te
Rnacrha or Ma-,
CO NTIN EN TA L! C.-hit. Gai-ti N Mtl Sc-n
ins Bamt. CnqIt.,.rub,,ia-. d, Nl-- d.ric. J,,., At-lit. so"""""
&Par Rini Poser largas hares cn fucgo para obtener una ica so PA
Wcocina mando putdc lograr of sitzricada a Is Ix Chduik. E-Tst S, 1, WT r,
p.,f-uut, rgado de neenim d T I
F_'t, h. u "I it.
enrunct reaultado en unn. noinu- tor -c.
tae? V .. .61. ecca-za tiah.j. uAI d, RJR.% y el sedur n--Ici d',
y 11c.p.. in. diner., porgue un
Bm(a verfer cl contenido dclurn P-titict. d. par. 4 pcrca... P brc Sops Continental dc Cornprc Sops Continental y d. a y Fid itr. d. agus, kite a toda so ramilu,
rourtung.1
hi-ente I del-rio I AGENTES
EN LA HABANA
Esta feria sensational pot un n6mero linnitado de unidades, Ite permits adquirIT un relngerador
LA CASA ILANCA FRIGIDAIRE,. *I 6nico fabricado pot la General Motors, al precio mas balo do su historic
A.w.d 456, 41M. o to F ... dl: I.. C
F,.I-id.d T.IC, M -87321 H. b Pero adernis. cada comprAdor do FRI61DAIRE, durAnte esta olerth especial limilada, partl7ipari
ITIN do vogetales tamblin as dolicloso, 1 pruibela I LUIS PUID en nuestro original concuiso, cl- on lotina licil y sencilla Is brinda I& oporlunidad do oblener
F d. 257 T.11: M- 1123 Htpb- compl:i:.ento gi,.ti. iin 1 1- BUICK ro.del, 41 D Spciiil
P; d, 260 T.If, W. go 34 No- n la h,.Iri. cl FRIGIDAIRE iii, habia h-h. no
OPTICA NILISIAS oi.fla Bmilar r
Ms. No. 6 1 3, T.11. M-705A, H.b- Eala clerta es hrritada a] n6mero do equips quo IS
11,01 01RAC ON JILICtRICA Cie Be propane vender en estas concliciones V pue.
SU [NO 2119020A, S. A. tie clause par terminada en cualquier mornento un
conocida escritom acaba. de haccr la de. 0111601 No. iOd, Tlf, M 6306, Habom. pev,. d,.o
IN VAJILLA
I chime a ... llarri6rincisle Mejor, del co- Galil- IT 111i,, Tlf.: M 1530, H.b... Ester olarto as exclusive do los Of$trientario twavicia tan popular en 1&9 rcuniones TRIBUIDORE5 FRIGIDAIRE ... y 51 us.
ferricninas . Dice quc el historic aninii la tructite HOGAN MODINNO fed lo compro a un agtnte OUT,
forizodo FRIGIDAIRE.
y que una vez apagada la curicisidad criniticlas Aguil. Mo. 509, -j,. S- J.,j I, I Its opinions hien a coal funda. T.If- W 3839. H.b.d.s Be pcrc'be un food, de ,in
Me ti rePat;. IT Pild-d clue en 1. cra: UNIVERSAL MOTOR SJAVICTI, S. A.
)or parce cl, as uses son pre- I ilt.rul. carty 1
warne nte las que Be han expc- d V:rflil. I N, 669, TIf. U-4730, Hbana
"do cri. nrutv., cc-d.d... .' I.in fo- d, MANUKL FINNANDIZ 1SCOBffO0
action en [a
que cuts pronro -den n u.,Ii. S., F,-i- N.. 165, T.If. U-4569,
de vecinu 0 AM19AS. t.m. Dcl pe- H.b- 71,
rro 0 el gain
por 'Iccirpl., LAMPARAS QUIIADA, IT A. .1
'u, od o em. sTs_1 IT So- td,,r,, Tff U 8975, Hoboes
jugue-dr, .. X -2, '11
Teng. rnig., JOJII ANTONIO CANIZAS PINDOMO,
laoig, ,i: it:
RI- N, 317, TIf t W-96,13, Nbseg
lac (no .1au.
lo, --cru.. ra., d, ms 1051 MONTIVINO CALVO
10 d;0,1.6,. 366, So, I
Iran I., c nm It... mis d, dou --,do If
fail ino, T, qu- no 1, xw- h.n g.n.d. T.U,, X 313 2 hr.b"n I qu, 1, on me- P mer" pr R;,
.c"cr.l. an ol V
rick.. I qu, un 1- 1 en g-de, PLONINCIO URIANTI
trill. (It. art arnigA, un r.stri. lo mc;or Be innAginAn que eT; d'. Ile) p... pod tio ria I-I lifl rc.hdid, B rn- No 16, T,11 NO-1,110, G,, ... b.y rividmentr de It rills n I& -611a 561. h., clue
I~ bod, nuid"s P.1i. de duroinAr In qu, MUISLINIA CIFUINT11, 5. A.
d. an t no. go u.- trit- on u bornh,11. ) \,A C-b- N- 659. 1.11, W-Sl12. si.bse.
c&zz qu, une unim
den NIA SUPFLASII Plh-d 1.
'rucc' qu RUBIN QUISADA Y PUIG
i 5c N-Ptle, Me. 970 slepi'm y A-b...
co 'c p- At bn+,IIu, S17PER T I,
-,h. n !7,,4" 1u1, ,-, 111111 -jorcTc dt q- -giq
1, P ...... n
7 urnerne.1c. purn. .;iul... i-ric. MIRAMAR MUIILIS, S. A.
SP do
N.,,.e. N- 5 17, Wf. A-44 67. 11.6-it so
go
JULIO GARCIA CONDINO
M.111 Me. 132. R.,I. a
,v traic -tre, en Is ca JOIF MONTIZINO CALVO
N11. 11 V liAl- 10 d4 0011ill IT A- A Io
Pigi-na 12 Teafros DIARIO DE LA MARINA.-Viernes, 18 de. Abril de 1952 Teatros Afio CXX,
Escenario y Pantalla
DIOSO VISTO DOMINGO 20 (10:45 a. In.) LUNES.21 (130 p. In.)
j w >1 Ems de lilt kito ert MAI 110W IN
La Orquesta'Filarm6nica de La Hahana y L
los Estados Unidas i
Direcloi: FRIEDER WEISSMANN'
I~ v ,a g; a-, que prissenta
. ... .... ...... ", bnl, WEBER ......... ......... Obertura del cazador furtive
He wah'a, WEBER .......... Aria de Ober6n (Para soprano y orquesta)It A),. I ......... a El Coor Ncggl I'a F-I i hlao del Ballet Tl,,.t,,towf7i It", in. tolior ;1 n ;I n -ardo 4 A91 WAGNER "Preludio'y muerte de amor" de Trist&n e Isolda
VA Vlwm p- 1- Ft.,,ii,., Unt 'n' : Solista: DORIS DOREE
f pa, I lot -1 A via
Fit -I a. Anohe le., oc,,m F.1 TSCHAIKOWSKY ........................
ur"" in. Al Sffifo
1A VA I ...... I. in "I"Ifta ( Negro', del 'Lago de
y Withoriginn. F, .I, on. C, ,11,11dada It- JX Yo..,n I 0,ow". grin, 11011 111, Is wa- seundul i Recuffde ef Concierto Homenaje a los Profs. de la orquesta
,.o4.S& Tk,, sun- to Bank I,,, en 'ka!-ka in, ha nl,,p,-,. Mircoles 23 (9:30 p. nill
'ool'sal mHas
do, ompor,ot, 'n cal., oor-oncit ob a, hit. PROGRAMA
c T' hIkc\ sky. IE
,,,Wpjr S.09 En 1.1 Pin-sa Aurora. rnmo R I I., do, turk"., ,d ENESCO
in ban on mar.- ACTUA PERSONAL ................... ............ Rciplsodia ramona No: 2
D'Ar. RE rIu. Ailons as enjur.. a for a y ruorn,- GRIEG .............. Concerto en La menor pa-a piano y orquesick)
,A is ilinsr. an MENIE EN TODO
ran ski clildod do nwivirlion. It v.s per ,I. ticiturcinC. Solista: ARMANDO PALACIOS
- ----- EL S C FUNCIONES MANIAS 9 P j
D' ". .0u.c.6at orn .1 forum do "t, EXCEPTO LUNES BEETHOVEN ................................... Quinta Sinforlid
,F0.dcIflt,,I "EkvorkingeBulletin" DO.I.Go sotouleiff.
ticilal on Insup6rabl t6cruca. t,,3 I d. 1. r'"t Los loaskildowdes dei Conclerto homcnaJe tamblin a Is ventit en el EL ENCANTO, EXCELSIOR y
. .. del ..Cume
bularcon Alin a Alansck Isar Y*u,- Dlooa,' RADIOCIENTRO.
pit do d
N O V ii ,',kl' IlCli A LA VINTA
-g Much. so esp ... b. It Telf. W-4571 AUDIETORIUM
to, IBLANQUIIA -1, 9 9 p o, Informes: Manrique 208
g :_,,,, .Jp e Itcelclartuok; lowlarinek, y an "T"
, :Hv,,Jrue, do, H
Iloa pellculi do ALEXIIIIIII! R KIIIIIIA 11. kid
con Bit hunk I .,I I"'t. t, LLINETAS NUMERADA
MOIRA SHEARER LEONIDE MASSIVE title Hilo l ,.ROBERT HELPMANN RINA 3 00 0 d.,d. $2.'o A $4.105 Estudian hacer
J, LUDMILLA TCHE Alaw Al I,, 61o Inc L, 1, ; a
LUNETAS p
a
Incla fIadarIna 1-11 ITcout ., Vat: w -en ]as
ff I
it. d- mejoras
SIN NUNILRAR/0"
I'lana, I.;-, I
do la mach, 1, L;s.mejores asientos a la venta en Taguilla zonas Is
ip-no% Im"p, urales, 0
)even do- A
in, C rijj o
I ric ball.b. ault B L A N 0 U I T A
EN ESPANOL J"r Coopera el (;ohernailor
lisp
I it .6 To n
AMORA CON TMUS R, 2 SEMANAS SCILAMENTE! ; ,
Color pot, Technicolor ].a noi, do- Wo torero", spuntit ell planes (lel Gobierno
ThcaPu adcIpku. Inquirer". D Eli
-1 lip" OBSE FIL11111111, ..S, Hirai Ali6ii Al-roso Ictild'A lialoana, Pan
F, K,uuerna1.r 1, La
a ma., -abiulatimierprotaci6ra P A Y R E T I ". lista, con PI prnpsiln d, brina cb,. He C 'nallut, Mar-i, a I sit mayor coopeliacio a to,, plit Chades LAUGHTON BoTis KARLOFF
SHOW 5:30 y 9J30 He F.-J, SOL FILM PRESENTA A rkj of- proyeeta or', ,,I, el
Gobiernn del Presidents getter. FulZOLNAY AND PLESS EI Torliti do Is Dania B ai SaIlI, FORREST Richard I
gerecto I lost.. on favor del c.
bit do FI dIfia. M, Va. He Scrokucn- SLISANA FERNANDO %inado national. hagrimpuesto quel
LOS WALLACE BROTHERS Bailarim scril tjs I so, ron c I a 5 inspeclores ;'Jiderri 11-1 A
MINO VINCI Tooor ItAuti- Orquesta Cosirriopollita I Do rcg,,. yki I, tiis tnurifitle. C A N A L E S y R E Y winarnts del to 9.*Jc
: actuaciones con quo nuestir pri. ARric Itura del Go ierno Provincial 1 :J" fis.
Doaccirmalas Andris to lolitiquez. t del qu es jefe el senior Fran S
morisama bailarma contin6a u ou"'a aCHAVALE M LA
iereo a I Is A 11
I mooliared. el I-stigm rruncluil Izq. d Quinltana..kae llee RRPT7 flyf'O' DE ESPANA
ii on c komros s.,.,I-- no del do e Judi He las noccsi- ol, A I A
dtsfruta on I round, dol la, dadca que la, zonas ru- qw ,
LUN" Pgqgflaq let.! CIELO NEGRO
I pereekin co; I, I .les do tod'.'71f.,-1tcuin.s do 1. pro-'
,.,,:sta get 22 tie abril. brindion- 00rectit ch con LUIS PRENDES I vincia do La 1-labian 0, ..OLIO to.Z...
I do c I &po de alummis ade- ia"Taloo estudjos-inforri
lantaclas d yla Aca Hernia que 11- '1 a He la Adminouracion s.'e 'ILA SERORA DE FATIMA", III m6)dmo ii)dto Internaclosad
su murnbrit a los Italia rl no. profe- Diroccl6n do AMNUELMUR-OTI NualAs DuarW Cktjidos-cp j roradiei-,
,t ... Loa do 1. Ctorpitifila. "" V a' "" do cionairm, 'maj
I -c,.rnciZk. He lit iicnda campe del cine *spafiol
Y O R K sko, dosusout 1 1,. do, g,.. duurb.4er-1s-a/- IrA M A & A n rollitui. oil, 11. tiocezrid..'
NOTAS I sce If e' I. so, a., mldidtto. on 1.
f0w 11111TWIN 'IZAKIN d2aqH- s P. bil.diol- ectmurmI a rica e4oo P., 'I inom. G.1-an Ptovin.
NOW RYAN Banibi, el bailarii f aj Pezooyt& ma5ii-ae i
".,;iu P_ar,6n d,,.,l
110 (file cot] oku at-le tonal- _A0A -)---e a4 C 41,f a, In rati. o no
ri, 1.1 unportiouta character He li
ser
Ieve sit raza en el Balleti 91JIbw 0 rc-;d ad pmromedia, I de la ProRADIO CINE c'n* 23 y 12 vedomado a Iran ad I Go 'e'r.
"r'a' or P.mchi. Betts.
(le Tainara York ell eI 1 0 13M.,11.201XMIN t'.""InJilagan oftortano .1 .... rspamAVENIDA HOY PAYRET. ',Serimacional! diem, departurnarmn del Gotnerno
Cemra I wat, In, Mtmstrrjn do
iTA revista musical qUe ]a ADINIAll IN RADIO Clooll I.a forma He exinto-in ror,riz,afio, 11ral 1,flllilas. Ir-Ilm-a o Salo.
Ritralu" In, r1tones Alberto GLO SAS in, ad la Con-16m He Forrace.
tiene TODO I "LOS 'like le H. a, N-ouril. pina 1.
TINY NARTIN MIT MIN MADEREROS" .11 unid. ballot rimarri. c, ]a neres9ra meciatna'.
? Huda ums corea manifestract6orIM Olga ZUBARRY Do "n m.d--a groizii D-,t, Ca.
IL911111 IIIIIII COM Robert McDo.ol arle do la danza. para lodre, onso Too jtre -. of gnturnadur Parellun Ba.
.-I loactrao 1- b.,11., 1. ek U 1- C 01 it In,
He Lik Com lb!16.al Inc.
, do 'ra pari
IN 23 11 1 (,., come 1. -ritinari trodreo It's 4Y OZ-14 r" in, e,,n, I I arlon.
1.11arms, I a-dan a., do Bambi estan # tan la diarist actimid.id del Primer
"ELDIVINO ,,omk do colarkda y ritmos custerio- r III-mrad.1d, 1. Naior, general F.I.
allots, on favor del campe.
sm, quo not Ilevion at viola Coalition- CH UE de PASIONES" mail
41vo to Wnarm, per. lit.1,16" ikaogu -1
1110 camel ciue baulkirin R E T Door 1111. do ocatilerenclas
It LANC am, 1116 a canurpr el senior Un extraordletarlo files eof Iliki"LA SENORA DE FATIMA". esti no's manitesta"6n ri pairs del Duarto I&jides. in oblom q,, tat"d ...... ion okk ad.. it '". que se exhilke. Gionakilloar del Primer
ff. AVINIDA Ballet cliksik. franc6a. 11 on .... n 10 o'citudi_ 'jitfures Premb delpCinc Espai hit ob ruldo triukkok, sinallares en Irlanda
cusio- culturkilei dogla pr.,in- y ortinfal. iiiii-a Hand, eirtrierityxierit, It, presents"DESTINADO Lucia Liandoli, del Ballet He Ue La Salle ell el CONEY ISLAND PARK. a dool,ay Habana el bormodor
OLGA XAYO hkinip. Elites. on, i.terpreta ia Fa- P
PAL ij* 1- bolas, (liversiones, atracciones inun(liale.q. liorecion Batista ha ordenado eorg.
MA I on, Z' ..,oa A MATAR" rCuca. do Manuel do Fall.. Hand.], OIll "'r adlpliskenti program d con: 'TERDICION DE MUTERES", ukin drarna profundo y humang,
, Z I to -n as -1
"IN IQBLZZRHMDI[Z VALINCIAA una expresimi a esto baile puramen- to I'." cultural, con pro
N' "I""o" 1" wialos IllecAiiiellts. -ccumes einemaotgrafIC25. 1- que! me estronarci el lunem on &I teatro "Nogrete"
le quo It 1, a. -obl". on I salon!
I, rrencia a[ Payrol, pot- la lini I, n-nos nan.na. al.d,i el Kiscos. t6rulools do, outio, ,.c1.Vd'eI abpjerno Provincial.
I Pail, -tra
due Ski locurcit. int I
lal tkeda at Pa.q l,,,-w, 20 A so eforl crup
la cru. _I'd to 0 dposiii soleceirt.;
0 ,1117M -e x "i w a y L. bell. Opkica del Paris do- 11 a', "i y Sabado if Galit zi, I runferenciantes, tanio eacicana Jos ca"Parts He Moulin R.ug,". Pa- 6, "I'llo I I.Itul-nllls n -- P.IqU1 He D11 H, I ri. Jos cloot, toodran a im
Tr :Imutcal_.urc, Pa- let Can- d al,,at_ _,anu.o, I it I atina. 'I C Pok- -i-go la, ref'ridas disertaciones. It
Ca,'.."P ris do Fri-Fru', He alegiia gand,,,it 1, 1" Ili, ..........
He r jes ligeros. He rousica do Offer- [" S;, I I, a He 1;, Ot"a, Sob h. do reclodias inolidablis. p,,- '"le, d, d"I't 10,11 y rl In" 'ASTRAL-RIVIERA-CAMPOAMOR' 'onlado on la s"n. I Payro cor F.,,, I. r ,
11 E, I ,I,, ctr ,,a.
rI Ballet do Tme. r. Y I k, t:a I,. &no Ma- III I Tle- AMBASSADOR TOX4 HOY
scarf 'In, la .1 pikilwo quo dia-ro-1, Ic El to, [,a Sall, I,,.It "a I '' 11
maez su Wit. a opera, forh- 6,
vcdadoa bella y aii-I "oon, 11,, ,Ir t,,fldr
ni I. ....... la d, I 'rn, L G
Si usted h. -to aun i r Pii k P.1, -M WALTER PIDGEON
HOY FUNCION CONTINUA DF9DE LAS 12 DEL DIA junhi. f .... coak. 1, -roundarer, non, I. ....... He q
GUIRNALDAS INOLVIDABLES "I
,in ... remo.1, que In hag.. putes .1 portal He on-it- lon, I H 1 11 Londres
R UP late on kiklor- .1 III.-Al. pr,,I.,.. prein do on pose, vnuc la ccta,],. crolhe
ARTISTAS VOLTERETA LT.. are, a m.. ,61n el lortro Payk. no ,I A M edianodke
Halidad clocarlo, 1,
HDE h. hoch. re lm.hl, Lowid,, ,,, ij- pch, I, 1,11a lids'TIN0 rispucidad. a v hionani, -r- C,,I,, N19- do 'Vo
'I RATON ELEFAI G-lo kortm, cspectAculo do tan recicas 'of"'ci6tr
i color- k ilittes I.-CIfeIN Fri R51ACION MUNDIAL DEL ULTIMO Ml- e, 6'AlW1019AMOR
CINEMA NUTO on 1- 11-ticuirecei PARAMOUNT IIETRO FOX UNIVERSAL ACTUALIDAD I kI LA ESINAVA IL
NOLA A 'TUALIDADES SOLO
't, ESPA NO-Do ( ['Ili 1111 11 N i I '/, [11 LA (RUZ Y
IRINCESAS NOTICIAS NACIONALES.
ENTRADA: 30 clit. y 20 is. 1 1 I PODIAN SALVAR A U
else N
E
CLIFTON WEBB
ANNE FRANCIS-W LUNDIGAN U. do... pr.fundo y human que larkent do Is traille: no es; PERIDICION
N A C IO N A L 'HOY i CIENJIMIt CARCAJADAS DE MUJERES. 6 tran exito dramitico do Il Carmina. Is somikkatelonal
"Cu"0 estrella culankna del eine knexicank, y del -terill lithink Take Jones.
PERDICLON DE MWERES an. histich, Insialrada on el drawn per,
HOY rooso He Ao minjeres proscritz, par [a %oarlodad. Se tests de Is Regurads
;IMAW tW AM ARW TRIANON INFANTA parte do El Infierna do les pbrm'* y Is recomndamos con verdadero
FM PlIfflIS I, Is -Aytos.,Ttot VIRGINIA 1.110H METROPOLITAN entust-to Par I humanism, v Is profundidad He %ko arrumento.
Us ENTIE BIANCO it Cut ALAMEDA-RIALTO PERDICION' DF %ft.IFRFS ,trcriri-el Tan,% jor-nxime. en of intre
idmisit. NINI It. a. CA I G Neg-te 3 e,, otro do Distribunlarn Ngrete.
03 EL DRAMA PAVOROSO DE LAS MUIERES
FI Centro (le Orientaciiin PROSCRITAS POR LA SOCIEDAD...
RAFAEL DURANv I it f at it t i I lift of elchr
ANA MARISCAL"JOSE M. LADO liov el "Dia flel Arbol" ito JUNC
I C110410 VA 1V F otii osa CARMINA-T'
i7jax? Khenjur S
y ell
...... (gig do 1. rainfiana. el Dut 01 A,
e. rornmldoonr
0 s1risti, Chapolin Y Ilia?. dirprinr ge.
ES LIN TEMA QUE OCUP91RA FAVORITE n-al do[ CcIro He In.!
no her eso iot,, on I lra
MIENTRAS HAYA HOMBRES IFLOIIJDA AMBAR tuh, do Re-educallm, He Nfenor, V.DE WONOR Y MUIERES ARENAL
HERMOS AMI
AS' M on el quir .,into orn. If .... I,
vlfunl. el citin(An to,, Liurruwa y it,
0, 1, it.
GRAN TEAT.RCY VEALOS "ORA JUN so
# J "' b" -.I". '.
SIN COMENTARIO 1 s c:b. 1.. kilorka.1, on. per r.d.,
i 10 "UnAmerica"noen Paris" Z44 A W TAFSA ANIA al.k.. i Libertaid Lamaloque y Arturo de C6rdo a I
20 "jn Tranvia 11crollado Dissect' r # lltob,& p.l.oras ithunvit, y muce-1
ro.4 do repronientaci6m, musics. canton
ilc, ,11,,:16n
eflAWAFIA& y fre,
ri urnt cirrerarni. rnuv
Y AHORA ES: (DETECTIVE STORY) units
Aho CXX Cr6nica Habanern Cr6nic:t Hilthanern Pigins-t&-DIARIO DE LA 31ARINA.-Viernes, 18 (1, Abril de 1952
Ti bailable el domingo 1 Conlerencias del Padre Sociedad de .11fisica de C(tntara Cl (tho tIE" 01,-a G.'"".Ma a Ca.
El ailcjir 16 baailnbl Baldor Mv. LaWi-, (,-J, LA EQUIDAD
Z-n-l con. En 1 -1- d, .,tr, t,l I -n bell., 1- -4 F. Is T U 11
tns-d- onariana. d.nnn
co lo ro T-1 a,, ag. C;;, r -1 ,q -9531
del C;a".. L riid. C.r.zaJo. d ,, Club. C Cl,br. 1 -:0 Cabl"a. k'-61, 1112 de I- do Mat a las Antigua r r. r ,optIm. --teit. In c. avn- I, Ara M.-, D,
sentia 1,ninoadta 't, I.a i.t,, r, D A M 0 S
cion -W. Alairon,,s. suspicsai pao, tie Cnmura. co.j 11 i NIA"111 NI, a DINERO I.Adan-satidsad-Ocias que promaricamiA CI tion ale 1- pro I C B-aU,!, A!L, ,,,,ndryA dos conterc tj
., 11 1, V1,11r, a.;, r.". I a., abre Joyas objrtm
'p" ac an 11 rans ftd.. p.dr, Dinlo Saild.r. S. J. 1,1 S-ledad. C.11,, E Aa ,, !.!,, i2r, I ..... 1, ra lint 1 1 G: ';,,a G'o,", d ecin,
a:" dr!"Ont- do OL' us bal 1.11ii Caarl- 1) ao. -W ".0, (; I.. o r 'i 1'1:111f d, llot (;' -ZIA el Coiegio del Country Club. ii p- I : vit He" ------
Wrob- ;al 1.1,, imt- I 1- 21. 1. sxia.& t juana W Glan'at. I I,,[,, I F 1 0,1. 1" lille, 11 n, C-Cu,
Is., ad "" 1,i no"fie. 1, am,- rnier-le, 23 do br,l, aimbs, a. I.., X,..alo. I d' ElujqLl Iilall;l Vic'
ad I a, "c', a I ermaraos Cas- cinco or ta tarde Ui. alutild- liliall. 11, lula- 11- .i A d, A-,-i F nma
ro P I ca S ... rn M,. ncCra "La virglatidaid cuino estaudo dr a 4-te co-je.to. en I 4ut. lu, 'j" i;!: dn, Vr, H. su i40GAR -ra P Q RI[S
Eratra, I- Inuel- ah"Cut's ..at At aa-ldt". as .1 War,. quo desior.11.,at 6 taa.,, 11 Cunllto a,, Do Nlnua. 111- H.--d- I,
el do show, un show Intorosan t e y V-3i.a. incarentaid. p., 1. dire p.dre B.1d., CO. .1. aUt.rimchi 1- 18 N,; 4 do B-th-en v a-] Cualtvto Co-Irell) PM11111,% AYMWI- MONT-THABOR f
r1iallca, Act club, nibris. airbia, confer-L-is. 1 l Ar.,,wano en Fa Mspo, Opus P6 --i de Air- Ne. an.mil.
rikdanae.r. pruners .1 ein
ait .16". d, .:s, hi.1611- I,, d- D or.k,' "til at, li ana' 1- 1t, A, ,', tl. : AlCI te r-. radio 1. 1, I en egundo a "Prob a, J.
to agic., uns, 'aall".. o, Clon "ew ho d a 16,11 Ic de ti.a V o:, 1)
L., in fiestri inaugural de In loan. T- psjcoloA goraidia e verano dC 19 oscraa1. J uja.'es Circa vetaid. "annnew
19 del PrrWa-ifines d,, -may.. vi.p1r. a
do ]a mioriosa cc a e a Patria. en an A do I. ch
1. q1n, -rarnermaria c C susin. un aho s jai on acl6n.
Y' hatc,"
C.r .In, fniatiaal atia, -1. diade,. aicaintecianiento social.
A Ins personas que n on prel; also d :7s, finformarlirs at un durante toc,6n I., ten batiliables dannatic.1'., ratio areguirdia sin ote ... p- N o... N o todas son iguales...
,ogm, abi ""' b 6. ].a plane, do regit. I., Wdo. I.. a san cost.
,,I pair, el .... laid, y ... r, oa valicsi-ios que comprenden dinero to efecil-, flutoniciviles. refrigera.
alcires, 1 -aare., Inliad-us elect- Aunque todas son Guayaberas ULTRA de'aas. .a ., baliells. clc y .do por
0 do
,:s do In Loterla N.cion.l. to misma excellent calidad de confe cwn
loirn c .1 'i.i" inf.'an, en reliact6n r )o, ique nkio Centro de divertiones
B-2122 y B-2477 Pra C la to, 1,lef ... is
Hortensia Pedr6s en various estilos y predos.
Ferwindez re
N., O.p era asal.d., un 11(st P-0
n. filruflta 41r.,ill. d, In soele.daad hiabannerax obtener allortenslia Pedr&s j Varid 10 ----y Fernainde casy retreat engalana .,ba see.16o"
que
L, efi-Ilis Pdr,,,h des d,or "..,6. ious
-.6 y d ,,tector
pon Josefins, ktea; :des.d '"'P'lo I fill
stficald' ed-d 1. d.c.. S use
r-1b end. t.. ii.h.lisibi ac-lor;
mfi liple. felicitaclones. seMana use
Otra boda de maiwita
Eli a Cal at). do Ion d, a
Cuia on de a, Ca. in Calzad dei
C ..... se .. leta manianai siabaid.. is s i C Ole In no he. li lord. de /Z
c In CREMA DE CERA JOHNSON'S
-airataidoi r-al. E, -ta". R.drci- M diedo con el 'catialleroso
C-uu, y T.h..
Cita brada. hc-, CI ttniplo low
LATRAOIDF
.n pre 11 ... 1. qu -as
..so aid-ra %aaa
Dah;,'. el',Creclataid. cd6ra del Vcdn- bleg y cuanto es de modern wanted variso ."'t"' rniast-, do "La Una Cera qua coruserva relucientn am naue- L
do cu-s flo r1st an trianalain sieniplo semanas. La Crema cle Cera johnson&
): tanibi 6" 11, va ria I a 0 tiqueta de dean&., ea m.y fikil the apli-. Lienlin
.,I.. 11.1iia". I b.aill-t do 1. ri-iii. lustr. y protege . itcado de atna vet!.A'
sonn padr nos In sefiorat Georgina Tainthbi6n esion allsiorehas
Marian- Morono, tua del ocivi. el contrario de In que c-ne con puliciolas eut-11to d4- spoil 4.0"1 d as
siarior Baldurn"o Riadrigtacz Corrales, rdinaricia, johnsion's no se emporia, no se 1 6 1 5
paid- do 1. "fiiancoc' . desvanece at so coinre o se le pep el polvca GUAYABEIZA "ULTRA".
"Corno tentigos firmariin por el Ia. los Por clud? Porque Ia Cremis cle Cerst John- en fino warandol dr hilo belgai,
inres j use Fernandez Gutierrcz,. sanforizado. Cello dnro y alforcitas
Jurn Mos"' S",,.. doctor Alanis. son's no centiem weife. Di a am muebles on
Collar P6C., Franwco y Juain Mia- acribacit, reaplandeciente . compare boy hacia ambos laclos. Del 13' 1
died. "arvaind y U rbano Forman-, ntisma Crenna de Cera johnson's.
dez Itlachedo. a' 18, 16.50
Y p.r el n vin. Ios senores doctor' Itj anUel Ferrad n dez-Muiliz, Vibianna GUAYABERA "ULTRA", era .0
Cobelo. Lorenzo Soto Junco r CREM A DE CERA JOHNSON'S bramante de lino de Irlanda, zanlo.
Corrales Mach do, Roberto Tario Diaz, y mairauel Viallo rizado. Cuello duro y bol5illo.
La res.flaremos.
urticlo, sa Ia vistas dtl fail.o. Del 13", &1 17, 15.50
GUAYABERA "ULTRA!'.
bramarric de lion dc Irlands. So mrnte modelcul tipicos. Del. 13' z
.1 ig, 14.50
A CA
7
GUAYABERA "ULTRA".
bramante de lino cle Irlanda, sanfo. 0.
rizado. Modclos con cello de sport. Del 14 al 18, 12.95
yo GUAYABERA "ULTIZA",
braman de line, belga. Model can ": sport. Del 1311 21 17
cuello Of 50 Alforeftax parn 95 Coll sels
10.95 14 11111hom 181dills 12 allorellas
GUAYABERA "ULTRA", fresco bramainic de lint, cle Irlanda, sanforiz:do. Niodclo con c ello T, I
d.ro. D 1 13V A 18, 10.So.
GUAYABERA "ULTRA", en 4
ligero bramante cle iinci cle Irlancla, :anforizado. Mca.elo con cudlo de part. Del 131,z 1 17, 9.435
A GUAYABERA "ULTRA", en
fino cambric de lino do Irlaindal, sainforirado. Model con cello de sport. Del 13'l al 17, 7.45
0
Models courts,
medians y lorryos
9 50 J'Jusl-o niforellints, 10 510 0 Charo n1forehas
10 but-In an Indsip hasisia tan Indo
LAVADORA
AUTOMATIC %FIPNDIX achos hechos
y pan hacer
Todas Ins padres sueiian con una lava- r
dora automfitica BENDIX porqUe Simplifica las laborers del hogar y realize un todfas hechos, Imporlados,
Iavado perfecto. El manejo es muy sen- onvoriodod do dibuicis y colors&,
1.50. 0hro" 1.00
cillo: se coloca Ia rope dentro, iIIe mueve "I'll C
el Control, se agrega jab6n ... y En uncts tedfos para hater, importodos. 0
Dilbujos y color- muy nuevoi. 1.50 minutes In ropa estk loved&, enjuagad 01ros, dead@ 90c 44
y exprinticla.
No requierc prCsi6n dc agua. Puede instalarfie cn cutilquier lugar de Ia cast. 6
K Su "Tramborn i MAgica" still garantiziscia Cineo n1foreling
por 5 ratios. 11*0 Clusiso n1foord-linn
Pidfl Una dern stracl6nen nuestro 9 leprin an Inda, IIIIIIIIIIAR an lade
Sal6n de Exhibici6n.
Pixina 14 Teatros DIARIO DE LA MARINA.-Viernes. 18 de Ahril de 1952 Teptros Afio CXX
Radiovisi6n Douglas Fairbans, Jr, se :Melsica y MfiSiCOS
eneneirtra inuy atareado Prograntas de cines y teatros
Alberto Go'nwilez Rubio 110I.I.YWOOD, Los inleesc, cle Primer concerto del trio
1),,ugl- FaIrb:lnkF Jr, son (;lit vaiia- ACTUALIDADES INFANTA 'S AN FRANCISCO
Mmunoaaa No. 262. TIdf. M-4435 Infests Titanof.ju.o. Tillit. U-3700 a.. Trend-- X-293- T.L X470
wL nache:
.air u ulti 0 E leads tici I XL
en CM Q -Televisi6n, Vok -"un dolintas odferv',o F erber-Szerinz-X aneb, De.de !- 3.03 Auntns e.rt... AN, Dn'd,, l .M..
do" ILANETA N.ELES P, RATAS von Paul Din",11. E5 LA CARNE emi R Mar ret Field y r PO.
Y Janet L It Y *Pupas DE IIIEFUoO I~. ,, Cuba NOVIOS ULTIMO MO beef Clark Y IU
f C DELO I.. Clifton Webb. Anne RI.avvi ZU DE LAS ANG STLAS con Richard
I em, Jet imclar y Evelyn W I.% dj Lun
Lume- mayor- 40; Nifin, Te...;, I im go vtayn; ', gal: Robert 'Bitylly KEu meta m.yorw
Y In N, vimy m_ I, 1 40; Not. Bill 'll .
Por Alberto Gir6 .. .... a hill, Tndd Por Nena Benitez 1. 2i R u., S'ANTOS SUAREZ
\A'1, G 'a'a A I I a s On, 11 lanto.o Win vlall --S, lat 9 p ra, vo- pajob,., I) Nefin, niii Botgul. prl- A 1, K A Z A R
pERTI) '1 1"'. 1.-. ,dcntc d, 1. Cn!nfedrm:,.o. p, ", L E 5 su
to, nit ad'ol d, I..tn,.i Consuled, Y Virt.d... To]. A-6191 LOS ANGE
0 t Tvoni, Clul. 1, C. .ada y a. en el abrir el aito, el nlac.itjo Rodrig j 4','
vll'ol. In', una -,;a(,, dac,!oaI,, :-IjicAa trmnorada fit, Lariza. quien lit%() n Nit cargo cl .1, lin, 3:W N.tvs-,. BRAVOS J- Dallied- y A I.,
civil, of o C,.,,, nn a L IOL lot,, 11all De dl I., 00 N 10 L.UF SUAVELITO con Victor Parra Y Aua m I a S-c).n. de Lot rifrec,-vnin del 11nlao Y I n U- ril Satior. y cStrao. Ell C.b.'TE St
t a aaril, di, I I." o
-ovo rivW1rn t, se'llgebir or. C- 611ta, Gcmrallr D' r A LF, ANIA AAO ERO. dl R IDA on6l"InDE'all, Y MIN Do
del", o 16111 ..'1 a I R, Ru-lloo L.ml. P r, .,as Lu F-I E BROADWA i tE,1,- GO FSPEIIANDO c.. Libn.d L.
CNIQ-TV el lit .... Fso- G 1: Lv, Rtilin Id, d i( r Par Irminala d, divio- ra expresor el rucanociralealo Or 50; NIA., Y T"Inji. 30, tolor con Teny Marful. Janet de Cbrdbv' Y V. Jun.... .. A 1; A 1, i ju, i0S Y ries I cl., Ila ,do orgamcod. pmr Ins exced(-rilvi, rt-puestos. SeL1,11(la- In, ,, Haven L.tlrtI 60 N 1. 50.. Balcony 30.
."act -, Inn" 0 Ia e y 13.1vIny 40,
va WIS.~ de Client~ e en torit,,laclun a Jos d1 ., n In- del 22 d" .1 31.1 in1-111 clad d, al S TRAND
il wit"il 1, uirl d d(- Culin. Eslarfin a cargo del tric, as ..tr 1,aid; l d I AL
it In lon r a-do, Dig A.,.guN,,-,.. drigu- M ...... do. v -I
r1l.; 11 St.. 21adirs r Pkrr*V,. Till. 10-1430 1, 11 x a.. Misnall No. 360. T.1,11. 174771
FI linal-! del 1111oi "I og' I..,. AlbeWFrrbvr, pianists; If doctor Rwor- A41- A .a 4 4 F 8.T): 1A.al.,. d.vu- 34729 13-d, Ise, 5 00t Nettiviel
" a, lot ii: Primal%- y M*adval.
d, Siter1rig. v h.'sta. I", .a'. NE !d: .p-6 in, vilas no mr, ENV Lros FN SOM1311A
Hill let I a. N, rri r/ vj ran plAUdje- .. .... a.'es I',
In r""' I"'. ".." S 430 y 11,30, Nolclvl- ARRA- AGENTrES'"Foliocrimen RCA" cambia su vit ill], para r-dinr horrienaloil. ran LuvIlle Hall, Clifton Webb --IN 3ALERA vin, Fernando RAZON IIEROICO'Sa I.. ODYMCIoe
t c!:"t;IIadoIfo di, 11.1"bu.In. ales par. Pro Art, Music arg. 1,6PIE Y h A. lfnl,16114. tL ricto
a l; horario de trOSMOSIOn I Y at.. par., .1 )6bil. du I Cub, wo,.s Ernesto C. Xanco. reillto par E IATENME 91 Yoke yo
..tr u Ins I.,- liable I-h, an, Tung Ulla 20.
on vs rila 11a, 0 t-len J. ,Aoll Frinn,12 Lneta 7 "1 jenny Y M..,el,. Lun'TI40T A
clente a Is Orquesta ril A 40. 0; B1 'a Webb At MUEHO "m Pon E.E 1, 3 NI
ot,-ry, tjuWd, T'a ..,I. "lectia el cl, La ann. en cuvo ultimm enn- UdZ:n;A, In Bill
Ins. o N1 ,I, d.., do Intre Ins tell., 'I 'b lj U. eiiiiind. hi- early 20.
Trogdia d", Il oy"Hing '. hitas- III". old to .a l., do- T RIAN ON
VIE,
i'll-dore.. A' li"'. all'on" -rn. So kid., del '*C.ml-ta" dc litilcis dc Ind., I., E.-dientes, p.- i Lt.. &.709. Valletta. Tel. r-34ft
d. 1. 11" Ins "In' from"ll 'a .11 .. into,, RC Uni 1'.. Radio BriechInnI. A 31 B A SS A 1) 0 R LUYANO UIa
Man", d, tod"s Ins heillp".1. Talcvitno. 1'. a jl trio tr6" 1". Or esta nochr, tin, ro perpetual Isle gran act. dt, Ju,- ]U, 821%V7, J.3 C'0R%.j ,
oe El Cls-d- dit W* P TL 1,1111 Calved, cha L1-1 111, T1111, If dos ,rciEtl.Bd.ri.
".a 11,1, fine hil !do No Epo,,66n, 11, ZAa-, N
vn In Nuccaw., do In Su t.lalidal cirdle.cl varA el nornbre de Uria flostre pra- Cuba LONDRES A IMEDI a OCHE 'a DvdA ta. 4E45:1l1NtGE!1cu-, RAtRTA astlilme, In Cub, OSIuLTI.it It'. 'Ins Imton's ".0clares a a t tefi.Pld %a V Leigh- Sir CA
Cut', nu- y cut. d" 1. n.ch In Beethvan, el inm rill compost r, fesarit. qun- rourm en la lucha por D ci n ;Ird A.t.ir it
cut, Ip.d in. b y q l Ne ntergrelli,an I., o- IS. Ovm.,.d.N cl, -S p.vt,,N. Mo.~ A"R FA Y 1. -LoaribiLe Y HAS TIKNE ET" DeE.91RA Dcon '41 Franc s.pCh E'deB'c frurd W I-.
k. IF.., a"..... at I 'a Al Nbl- F.rway. P I~ Y Arnt'iIii S.: ditio.' act.". coasturrhyre.
nos fit, G, C 9 1 'col... I ;r
a ill In 1,1c, 3 // SiN ,nim ullona, ill. halend.l., S, I, I,,. Po-. 0 / (-it Do menor-, Y 0. i Un piiluefio act,, 50, Balcony 23.1
inia hoi.j ni.o, propiada dv ncm- 7 a berool". dvIcA r""'I"clu"in it cl, ,i
'at NIT" %'T"" f ... ........ I 'a lit v Ins "1 1, dt, Islas pues 1, v ;, ) T 0 S C A
Albert. I' p6l)ltco lit niaYDr dr.,t,6 flaverh, -N liitg,, in' 14 y 15. Valiant.. Taw... r-sas
linillo ll-o Par" I in. a in
p At A J E S T I C 10 it. Ctulvia Mo. IM. T.L. I-211al
par; I.- 1," 1; d, pues unn rr corcen- isarrollado poi irvs dl, 4 (7A.A
jo CIS VANA AL STE O'K,,,- Consulad. Mo. 210. T.I&I. M-4474 i A 1.43 4.45 y 0.15: NOUCIerals, atrene
pn-rr,, ta .-d ion cle L, T, "w"j'a Iii. E.Nk"I'.., MIN aplawdida, airlltal. A :,,:,,, 1, ,Ial ol' ,.Ioiiv A Ut VIENE El, Dsde as 3,30. Nilticierfi. JINETES I Ell ( uba LONDM A
7ad, ac;u noseallr1rin lax pUnr- selillit, 'I., 'jvulob.'llant. it, NO 0 )oTn. Bme Urn DEL OJIO Qlvhlliv.1.0. vlm Aodic Cl.
d, lit Ini.1111-dod do I.. ... .......... ol al", i- till It"I 11111ol, pill 1- cuol 11 v" lan
at CnIoni, lit. G, [,.I b, F, i ?,.,I 1 1 uo,,., 5a, B.I. Blooi, Donlety Y T Curti, altron y DOS NO IAS PARA ON
11,11ildloi Ill .1 tajaai.,I, ,re "In 11-1 it', NLo- 31)
o :11,111111noonk 111'111U "'i, nbl- S,. 'w -n 11, Edl iiL 7Zilill
"' ", 'I U.N11 4AL
.. N T-Incal BORDO "' R".
lod, ]I,, in, i a'", "'In I jill-ml jF. troe-L.' at'. J'
to 11111LIti -nt to- Y ll,'Pll,,,, M, Nafl Lur
-I bit Id" 'n oni, 30 4 tons 20: crillia 20. j 111n.,Y k R E N A 1, N
Il.nia 'j, I Gaspa, (Finali.. ef. 1. juclu. 23) Homencie de Jos excedentes at tooloniololo 1Y Ali,,,, Dioll, IlLn' A~ 1 1. Till. 15-s1l
St. Minister de Educaci6n A j,.- il'I It 15 M ANZAN ARES UNIVERSAL
.. I NOVIO HIng C-bl
a n -I. n -Kal de It-- .... ..... I "nan I HAVANA A, C-11-ii lediml.. T.1o. U.33U E91di, Y Monte. T.U.- M.11M
Id _no. En -da --hi' b"A In .30
d' OF' K nre ,,hj D ....... N.Ilclrmi, D SION
artni.tri, it, "N" 0 K,7-fr TENME PC QUE 1111N MUE 0 1 L "AdA'l A 'CER con Richard Sliest
10 jO N A Y B111" Till Too. Irle 11 T t
Edu-,;on. do"- Andres Riv, I plion, t"", e,., Millell-L! F1, 1. rtlil NUNCATTE OLVIDARE
1 11. n, n I To, Victor Prr,. .eta c vr,, en.
Ag-.. deli dart A SU.VEC 70 .
gn'to R. f "o -1, 50. Bal'.., ., ipa;!rg Arus
ooi Blyth L netit mayor
cEttiri. 1 ...... ', tovo I.ga, -n',i to "bufft Tar n a.
f. ASTRAL
rdi co que In el depart, Kohly. Charlo sabre el Concierto cle lhf-11- 5-1 J-4. Title(. U4651 M A X I M
C.nfl d-viaa N.cional nestle as 300. In VEDADO
last,tutris y A"- la Filorm6nica Cub. LONDRES A MEDAsIrG. I.A. Y aru.6..
clearno.'d L. M6.jea. F.ii f,Ickd. p i-on Wait PldA .,A Xa Al. leads Y .,,,h,: I IN. 1.111. 1.1434
do Z rgrEt Lrign! Do. IDOLO DE MULTITUDE
ylr faser., i.spect-a. as La -fiol Y LAS AS v !,arell, t
'a OfIlia V1.1-5 it, Al. lyi., U Y Henry WI,,x,,. Lunct. W; Earn aditel Bertrand Y RUBIA
I NvAn RODOLFO T No ,.IA CASA DEL OG
excedentui, qua acuban de see Varer, quv tiell., ant-Loargu la RO con G.t
... pu, L. i wn Tc
I.E I. -, c.rgoS. CIIrc aftivLya u y Balcony 50.
atll' b., us ,g a%,arnos ber que .,,n Elean.r Parke 'Y A.Ich. Marta Y Arturo de Cordova. Luou.
actils par I. rest, Lunt 40; Balimy ts. I to ma) orea 30; Nifim Y TertuUa So,
pa rit due too get ) a
n a all pursto del rnaetra R.- 1. Ch.,la qut, .b.e 0 c, cero de A T L A N T I C
d1riguin L.a a. 1. rqucsta Filarm6nica que fiol
anunciada eiiiinearrienie para ek 23 ilialle 10 1 It. Vdadiarij,- I*L 1-1 1 METROPOLITAN VICTORIA
7 E n el ismo hicieron usn III to A Is, 4 lb 8 15 N c" r.s. TAMd.n1mgo 20. tenda lug APA*CHES Ian fachrocolorl. It. Amp. Allende"
, No, a' T;."mnN- 'TE N Till. B-1713 concepcir No. 311. Teho. X401111
a ,,bad 19, a las 5:30 p. L It s Eh,. % Nally Y C.Ile. Gla 1. rIJe.de IRS 4.43: .11iderns. -Iran. A Jos 4 a
in 15 c ]De.clara Garantills C 11! ver 6 Scibt- I.., iibas qm fi. ODIO QUEEF E AMOR ntm C.hatc OVIOS ULTrMo MODELO CA S ERAN &B.13M clerers. NUN.
Cu ndo Jos rifiones estin liet's I
OT
actions, el organi5MO Se ur 16, .1 p ra.,- que ejecuta. ,ldseiis.ly J OKent. Lu It. 60: Nt- clu Webb. Willi. Lundiga, 1 Urnialco.'a
ugar una apelacion r a S Ilion l do 4 1 Y.Any.a4ionels y TIRAN S DELM R TAMBORES APACHM
mj !
P 0 2'w,1.S 'd, Y"'I'ol"on un,.t,
recarga de sustancias noci- aque e ne tir -Y u 10, "be.. s'"I"'n Nit.
1. actuo t al rada, 3, .a r, el S,- 3d: BalcQnY 20 ha
vas y desechos que en con- 1.. 43
__ -A A V E N I D A ':tY.
dicion 5 normisles serial del Centro Asturian guiante l P. 40 Y balcony 25 eespuh
elinti Obertura del Catildor Ave. Columbia Y Mindoza. 3-1021 M I A M I
R de hi
dos por dichos 6r- La seflora Donatilat Sobrino. prole. Furtive de Wvbrr y de la operit A I. LUcEs DADES: Angeles y pir
canons 9 En Pocos Minut d:j aniarna zimmir, "Ober6n', at -o D j-C)4A0,AyA8 10 N.tuv- ACTUALI
as dcl ,11 tel E A Y (lechrovolur). 11, To- Bel"I'lito Y S. Rafael. Till. U.S1111 A LX hl i 'ED A': "N'tvin's "ol'uraw
'or" '. S, p ra soprano. n.i.,Martln. Janet Y Glarla de Deide l-,4.45: Not.vur- AQUI Itne im 1. S..br. y anumitne
P0 Ce.1 I'. I. urtano de La Habana, se. H E Laig t "' VrENE EL OVIO ,a Bull, c,.,I,,, data,
Para activar la funci6n as bencticies de at Le d Tomblin figure, at) el pr.gl.m. 1. 1 y DMTINADO A MATAR I
0 part,. Lmota W, Nh,, y Hot. Jan Y CARAVA :A ALKA-ZAR: Alemanix aflo cem. Bra.
renal es a menudo conve- aeog, d "Quint. d, Tschilik. "Sk Y. "my W T.num
r Pocos Centavoll r dada 0 rera, are blend.' to 40 A L ED EST Y 11 a"' Y D'
e' A; ..I ionintea, ortm
qua le carrespondi. par ... Vanp 0 K,,t,, Lumvit"ina'., Sit: ."fn Sol
niCnte empleAr un buen diuritico. LAS Pfldoras De of proplo tempo, real a Y BA,..,Y 30 ASSADO Londres IdishaCan r N che. Bode real y ituntat c.rt_.
Witt pars, Ins Rifiones y Its VeAra son un buen .1 Vi'a at imparted de las vacacia. to; Manuel 1_6pez Ramos y su BELASCOAI AMBAR: Caravan. .1 -t.. Aqvii vis.
diurkico. VIr8no qu cri.cadan of quiturro an 10 SOciedod de Belauic,&Ln No. 933. T,141.EU 0 "' I] rovilt Y its.-Im cartoll.
.,I. L:5,2,QA. M IRAM AR NAL: Allot I,ne I nnivin. Cie.
R o y a l c. 1.d ,. r del Ciptr, durients el Conciertas DEA, lin, 4.3D. Noticiaros. AREam- -1 -Eta -onto, cEt-.
]a funci6n del rihin, son par, S..lar a act I RON DE ARIZONA an Viceat Pri- Sit. Ave. Y 12, Miramar. Tel. 13-7616 ria
"1. 10 clue 'a tarde. a las 6, SIIA to 5.0 N.fien,1111. ATLA
Adern" de eStimular de ..I que, of atl r y Ellen D -dc
fluave Es decir, Ill neg do. iludi
. -r lvicll, ,nl. L ... Ia 40;l0cont", 11 Cub, EL CAST .LtLO D OCHO
atforecen I& elinlinaCidn de Jos ven* p.tdi-l. disfrittar d uc In S.clEd.d d, A 0 C n,- -st1rm. ALEXTA- D NTIC: Tomb~
a mente balaiinticas y SinfeCtantes.
an enoa y desechos too Ofrece a sus ab C"'os "'A g E as
F111111 I CARNE Y FANTA- cr-.d.s y 'Ld" "h'
latenido 6xito an = nl P111 "a =dr y, -.at
acc, CS . onados a EL A
6n calmante y antilliptiCa en el aparlstO Urin&ri*. E al pr.scot, clu, Tartu- von Charles I-11gh B-Int K.rl.ff "AL:
Pero 1, AU- debut In La a -un aa cort.,
s menCionadoz, a la vez que ejercen una suave -a. Ira hul,. I
Ja via odministratj jj. el fcoo. litr-i6m vs IIA n
p o Fee '% r" CAM PO AM OR 80. Br. N. D A M.citionn): Lucei, it.
COnocidal ten el mundo enterO, lag Pildoras E dIcncla d. L. Hilbaon d Kr6 con lu. Xultal Habatial de cole. L.a,1. mG,"Irf""d Y Linda Del- AVE
le Witt gar In demands, arista argCnOn a.,] L6- ad .
sc venden en thdas last farm&Ciall del PaN, en fr"Cos efffloolinda qua in R ., Ivia 1 1, D.e.tl..do a matter y
penM6n cle Materniciald y at des Paz -m.s. Fzt, j., n liad-afrla Y San Joe&. ToUf. A-7114 o.t. Arnet y PS EN EDOS IIELASCOAIN: Alerroiruji
[.so retribUida. RUnq., Z ra or Ins Paite, de Arn6r-, In Cuba LONDRES A MED"' NACION N Ll baron III Arizona .-.1o all. car., IM
FLAN I I P pl.gr.,- I Pidgeon. P'll" T Sim R-liell. TIN. M-4979 CANIPOAMOR: inedlena,
de 40 y 100 pildOrM lists. Dead. I-E 300 Nutc- UNIA' GALLEGA n C;NEI,,-IrRd, "'int.
lapa : d. at : fo can June A 6h. ;,, clean
a dlfrutAa as,, "in T"
A I 0,_,a I Hit S gult. I u4I" 'a' eneale, e,.n O:n- eon .61'W di, J..q.i. Rudr,4,, ,!,t,. U ton. via
INDUSTRIA SAITANICA. sit, or at frertjdo Pfortecep.r G t lnn aidnot e.r eN .urtn a v c I A .1.1 C I E C I
Is Soctedad de Conciertas, 'h-1cm, Los IY.,,n v cran COLOR DE IIOSA .a Vie
d, 0 Meferemcla 40. No,11, 40; Tertu- Luncla, mayare., N. TEtul,. 2.
rantlas Constituctonales y SneW." Troscoan. (36MIZ Crespa. S,
NA11kLA -%w 'penlros. Slur aria, a let Una nit. Ete pct. orna led., ]as it,, 1'. 30 E NA NOVIA D-i Jos 330. NvolE-1. LA uIDA __1 r 7vacando In sentencing de latAud en i Club. land.. Obdl,:, B-jn Oto LuvI, : DE I CANDIDO. Case,, de ... to Y Conti.
C C I N E C I T 0 Praft y Trocthir,. Telit. M Slrd Pist"I.I. ollan. model..
h. declarado coil lugar a) recUrso, lUg8r en l L3".,n Liito Te-nis NEGRETE A: Miterathe torque in, muere
o Dt AMIN S: Te sign ape.-H d o ra s D E W IT T '- eta y dearatimando las',pre onsio jes S. Ft.9.0 y C....I.A.. Till. A-7907 D. "N 3JO. Nnt-rrn- -cm, ATC
fl !DIN DF C,'PPMFL0 4 drg]. reclantante. at convenir an Ics D-dc I On .N I Oba DOI CARAS I N'E 1 I,.DNS- or, -a. Y maIre ca" 1.
-A umenlw jurldicas del doctor Os. viar. a. In. 'I a.'
PUDIN BE CHOCCIL Orquesto Filarmoini ro oLNIA-R T'T OF LA CAR N DUP room Amur it, Meet&
pclrO to-, Rinoijt_- y V(-Ilq(l A TE car Bonachea. del buftle Sincher de CC 13', Sorg~ flil- .1. 9.? EX 7E t It"
"I C1101-111 ri,,,o do, y Rh- R." DID A INIs ad,,,d, salvaJe Y La naBustamante. letr2do director del Con-1 P ra Ins dias 20 y 21. domm,,", Y ",a q., "HEII, ""I a E, -vtr,
Astud... da L. Hobo~ lumes proxinins. hall ando Son I d"J",
ERIF d. Plunion I..
dosp.. ultro., c-n1-111-1 de In P-- or -ho ) ,unt,., rortm,
ten, .,ad. 1951-1952 de lit N E P T U N OM_1513 F UIS',r0haTesig, cs rloldr, Mambo
NeptUn, No 5137. TaIldono a le _url c.
to Fil.rmli.tu it, L. Habana. CINE 23 Y 12 Dr,- I., 13n N.1111111- 1 x FA V C-Iarta 'all
In qUe nctUsrii to f ... a co"toll- 23 ..1,. 12 Y 14. Vatted.. r-69o- DE LOS l'IRAT- d, M.at-11. I llvm,.
It, Hari, I.m. -Iista. en 1. A.)~ 415 3 815 No JVLA
ie lv ig .LVCS I I Ch.";I1, r 1-1- Y MA"mae P.,q.. en. ..a'..
interpretacl6n del aria de "Oue"" DE BROADWAY a in r, con NyN I PLACABLV -o J,,,i,,, ;,I DO can van I memo. y in-taia
de Weber y el "Preludio y luvr- Tons Nitiltm, I let I-,gh R- Llo- ",a
]do. a a 30 A Ii N16111 20 F ORFNCIA7 Alarnial. A. car.. La
te de arnora" de "Triston e Is de 11 v- 3 Ell DIVINO dV0GII,:--l .1
de Wagner E. 1. WWI. flo Cr,..y ,,.at. ImAns.
v FL HID. -C
N. A amvan elastic, Dineuseucharit la "Quit,", S.11f.al 0 1 I it P I C mr,,do y -untos cortre,.
Tchaill.imsky. El va-vt. a,-, oil- OS Line. No Sol, V.d.d.. T GHAN CINEMA
ningo cornenLiri it Lis 10:45 t, in. CUATR.) CAMIN A 83n I. R 3, C A t li Quell %I the d.d. I.
y'as cle rar6,ter popular: ell Ill, J LT I a in qU
)V R 'M ....... ): Mar-1 IU-N pmr to ".0l' ,In No Beltiv, ... I, No. 1107. Tilled. M-3 !" I,. I Nj"l A aa rlvnlos, Te sigo esperando If
A
D- d, 1., 5 00 N.In-1,1- 1. 1, Jim, 0 on, -11i -a;tv, ,,Itpit'll 1" 9:30. Con v tas do, ,; -1, 'a C"In. ,,Sl(-.O ESPERANDO ir (,11, IF SIGn F PFRA ,,DO CRIS JLnles del auto. Ocho senate.
'or.ii ad IT old" I 'a sum.S
nes a sierra to 1,R ten't I.,brt -qu, Aitoo I
de l.krq.Est. Fllw mwii de L '. 3 CO _,ANA I he B.1b,1 11"- Li 60, N B,;K'n, I N N.,- model.. DiRob. cuyoS abnegados prole- 1,.,;E N-y M A 1", 12 '11, t. n.ANTA
n a 5o 4 ;,IIA PICCOLINO LIRA L. aid E
re p r lab:,- R " enla
If es' i "elpalmell "P111., 311" BA-- :a P k 1, A C E 1, in ....... I it, D,41.1.. I' moMin 7
1 ciearr.ll. de olquIl .1 BI,, ... in No i5t T.Itif U.jigi L11YANO D-1 ... a, teem, cl destiny,
Oin ob eta cle 0 hot",- '4
a ip, at cre v, 23 I as 9 30 P. 'DI'al I~ -j 1,11,-- ",! ng no rrci LE in, B,11, \,I p ',,-It!A C"" b"" 11,es, d.
D U P L EX "? LOS ANGELES Ma I rida.t
el test,. A.d.imnilm. Si, in- EL 110%TB ;FlL P N to ai,=
, E B a w')
terpretarA 1.1 "Rapsoclo, RumAna" 5;. Rafael 'YoAsel.hA, TL A4S07 1'. x i.m R-111 ""a ", g_ I.U ate me P.T.de riscri; to "Qut.I. S (a. IVERS E "a F -, mn_ 30, Nm_ ) me y asurtas carOF WiAr "' on Ilapo AS1aoR
ai.' de Hcoh ... n Y I[ C wi to RTA b,,,,a I.,
V. MAJESTIC. J
a pl lllo yrcujusw de Grieg. El an lir ja ;.,,u', del adni. Criminal
par.,to
- q- mi"g. a Imrd,, y a,., calt.l.
Fail es hello rroir-tc, se. Ertadii 5D 1 t- P L A Z A M Alu rANAR.Yl M ... an E. rteu,
ra at evainprile pinvost. A, I El lo '. arra
T; Tiflif... M-2812 MAXIM Main Iii'muUilud-mItd.1I ando polar,., a.t. 61, emain 'I Pe do Mo. 210.
ERI E De,.,, TL 3 N.,11 on art
maro, Feed- WItsItaliall. q'i, 1AITILLO'%ii, "ARTAEronat mjr derente y An[.
dj g1r el an,. "I .. a'i -- 1"', C X-2313 -a Cl-1r, Ls-h',,n. 111- NIllelf
,I 'I doming, v lunc.si aituara a a,,. 11 SilliI y La Ian.
ratercole, grid lIta1IvT)1P. Cnml 4: 1,1 JERES DF TEATRO -o R-- F- E, I, a d, (all" I H.nliird d-- it, flintalus,
"k LA 0 deference a as profemre,; it, la PAIION JA Omit P-m, de --Iabn M = OPOLITAN Nmms ultImi, ranOr uesl a S, 1, r l ncic IA ,m R- o Ar- 9od Plr- del.. T.,...S del emir y .,.at., car.
CLA M AT 0 rr7 bido nu nrrotias ahc5ione,.on I v o': in, it, -11oab,,
RIDAD DEL CIN E dIll, R A 1) 10 CE N TRO N1F\ICO La Ill. rose y FJ Angill
ran un valioso clonati- dwor
Agus!In Batista, hotnendo brindida
F A U S T 0 "L" _Ye 23., V.d.d.. T. at. r-ism IIIAI I-A" udvii- .1 nciviet. Cars.
tarnbi&n sit cooperation 'I IFA ';r Print ylf.13.. Ti", M4 Or I n 330 ff AINI 'AIR IIEI,,3* .N nt- act.
Dld 0', Irr, b,, EL I
Martial Eclivars a troves III h, !* ". ll Oa In
N.1 CHO Cha-le L-ghn, B,11,1 n, I.m.sn, C.'
AHORA AL BALANCE DE TODAS. LAS' FORTUNES bailidade Chile. ca Cuba TE SIGO ESPERANDO von Kalln:! 3' S,113 F--t A 1,1, 6.10 1 MODERN() "" Pade
LO,-tad L.marcille Atura de Card- 93a gt- hn%, Lv, Cha, 1,, de ma- F!Itr,.d.3 tem.
I MAMBO, SA- Epn.. T.111 d. C. 1,nnt, I, .11 )DFLO L., .do -act. it, N...
: 'N Y DF,.1, Alil., ll-h Btroil, Bank, Oq 1,no-i I y Nava F-- od, F--1d,, P P,.di Lit
1"Who, jil N i ... I a Garrido Y PiLa ld. color it. I.-.
or gallaza y ,on.
SOLAM ENTE N FA I'OR ]TO 11D,!.",% T"'R%, TE14i... M 221;
: i"' %'L*JL-R NEGII 4E Do, live. I d..U.
Balm ... I, No oil T,10 U 26SO NO I., IIIA Ii Aw.,, 1, AnIa ro, El 9r,11 de ]a earn, 3- suntate 'INHAVA
NA _n a. I%""'o a Jail
it, lr. FT D, A N I. dir Ins -a,I .,onto,
NIONTEI'ARI.O "n D"n Ila, o NODARSE Sup-,msa .a,,. I hma.
I.vnla Nu. 31, N, -a
D T, it 1,. -PEr.nt,,,RftN,.
REX CINEM A b' , aont.,
F I N 1, A Y Sao Rafael v A.1.1tid, -- Tel. .4111 1ALACE El humor, del plitnele
on"", ."n"as
tn
M E POR IF NIF NIVERO A
Tan Tvo DLI Ck, F, air mm"- Quit,
N I F.7T Cr' r.
CA Al. A10 eq
.-n. F Lon In, B.i', 1 10,
A L M ES ...... E-.- 11 lell_ .1 "en, he, n
"'c's T,
RFINA nm %ji
1, 0 R E N C I A I? IT z S I 1 11. 1- Imla
, '.depoto- car.
Se. Lsv- No. 10". T.1al. U-M33 Rdiq,.. No L.yano. -X-lZ24 u., 'te, I,,
.1 LAI, RiTZ I P-ff.v,. No one.
1IT1 I "InatIANIA ASO CF110 w SOnRl Fl, Pk, IFI it lg, l I'.' R A o"dom.eh..
OF 11 F I.,,
In N'A 1"I" a, it ni Non d, ,I,m,d,d,,
ROOSEVFTT RIv,,, v bacilli
Pnn- de horin.
Por esta minima cantidad sensual, usted pue- me, In
F 1. 0 It 1 1) A R I I E R A RNUE car.
Pnv 1.1%ft, Age Date.. Tell
Till. 11 "a A FRANCISCO F.) h..bE del Ill.de obtener el televisor que ya todos reconocen D"', 145 DIN A a .... 1. S N
IIAR DO A Coti;. I~ X. rl a-. di, Ill. m9uaU- Y
1" 1 "A'.'. 'I n no- vrtm,
TIAV S- CARLOS
'o h a ,Xeo_ 'in 2.1.
in,, III ", 0 trio 110,1RA J,
como el de mAs alta calidad en el mercado... 'N"iA I In. j n, -.1 vl :- I.,:.,
"nob" no. V it to L.
ts it fIN, l, 40, .1; Ans Na S tn,,,
At ON REGIO RI- I ... n ybmut,.
A ',nr, de redneton y ... n e, coriel televisor QUE TIENE LA CLARIDAD GRAN TEATRO ROX Y "v
SANTA CATALINA El ... till, del
A 1.
a" """ "I"lls" 0.4235 cijro v Am, I Fyira r.do
DEL CINEMATOGRAFO..! S, 120 1, N, a it,, 1, 1,11F AN'TO ILAn E.Per.a.
I-, I NGH F ro, -o llv- 'I' DI PERDI'lliN I., 'na'e"m '. a-mn, vm-m,
ln N--- NIATF-ir Prin STnAD Odell, Agra 1 3 C, I
It !I,, t vollo,
Afio CXX Cr6nica Habancra DIARIO DE LA 31ARINA.-Vicrues, 18 de Abril de 1952 Cr6nica Habanera Pligins !5
Promote resultar un Alto complete de ]a capital se han dodo cttd on ". &puru, AmRliR Alv rez de.SRos Hu, tr4ilet de Frninde: 3 lles. ItIn La- eftora de'EILCrF, sefiars deAlf- do Martinez Cabrera r nflo"i Peattwl do Let Salle, que lwy, %,,, r- ti, ftMlval. rItic cuenta con grRndes nl m. B trkz He IaRVegA e Vel"co. El festival de La Salle Icia He Niol7ter.. Gir- Rr sehora He Pit e-: dr Vilar rn, LuWta L.Y, Conchit.& Sim6n.
ncs y mallona, sAbado, tendri ILIgAr,)' podetclins oliclente.s. ad-n- He lai Erilviiiia Frrnander He Seljm, Marta '"t Mrti- "Ki.- deI Alrod6n' ha aido dean Coney I.sland Park. orgiplizalol- niucho.% que o -e run sim dher.-FiR I te Grilban, BIRlIqUil'i Ali- Rulet ... .... t,. d, I- k-1- Odrian. dl, Al,.,,,, All- VM ",,"' VA.", 'l Nl' !,rinrR v, %I,1Ilil:,. 0, ll-milindo el que harr-brganizilo: Ma.
un dintinguido grupo He .%vno, mjy Ie ripz;tau. d e cl -rwn 0 pqw 11 B,11,,, Ahow. cl--'. Del- qu, al'"dr-, Bl.,w. Ali.,,,, 141- 1;m: d, Bell. FIrlin P-w;r, I,, ill, Padn (let Cnrlnl. Dou He ?rey-e brnez maAanfl, 3ibacio, t' "g,". I ploy. I, I'la. 1L. C d, A,,Iu. A,;-Il Dili-, d, Ill.- -r Reineke Mana T--.1., M-l"', A Ni.h. Hi C--r M-is Ambim, Allivii, Xb--1 d- Frriyre. Floralba Doll. Bilvi.'Df.a
d,. para Im b-, -0 0 ]w Otro do lo, klwvw qktl, 11at-I Nloral,,. Ci-.l I "N-1:- A,:,- -ftila All-11. Flllla R-10-- C, " 111-pl. d, Fri- NI-A lolrrl,. c' (I 'il' l. :J Ill F.1 H, 1, d,;. d, Vlll gfl.l He Fl.r.. BeW Bilbao d.
Hermanm He LA Salle, ', Ill 1.1pl- arlba lardc Ila mdo den. inina d,, N1 :' dl Garcia. Rwa"a QuIr,9. A-Ilt. C..h. Altla S.,Tl M-U.,
I ..... A l' C.111111. Albl- Dill, TT-a Rodriguez. Eva Herndnclal para. 1. C-A He El ... 1,:k, Dspi- 'Fart, dv Indochina orgallira ClAiR CrIstodoblakv Car-ta T( R- P.l.. Afti. Ill ... b.-I.. NI'l, -"ru ... it.' "I a l I, ri,." I Y "0"'1 Ill kl J-hria Al:, ll- A Mli. d', Y 0 'If- G-eZ.
0111 I'll I He 11 D1b"r, 1,,brrR, 011111 Ckl-111, C1, Blx-, A"ll, 11,11, Y A,,,,,I;n, R- ttnPlIRI qLlr tilln ,rv.--i "" "' ": ,_. Y I "Kl-,.t d, ,W'. l. zar- v t
glildit ma CIRri- A.,pu, i ;jib la'l,,rcrii. Nbith. Ubirta, El._. d'. la nvic, d, L6pi s;,T,-H'r'_ -,,A .., ,q r atenrij do pnr Vic. 6 Ipa. Clqtlt Nlclii. R.!-1. D-1 E! ptin) He ]a ,itrrte --n dr z,'-drilla Lartil V t 12i, Ir. r-n'de
S.rita LI- Herml He J.rg, A,- Viunlu He Car m Raniou, All il. rslil Cnljjs;- %I .... n ...... N % Allryn. Adnifina PI,
r %I, n, a d 1-tot,, Cla P1, GIRd Fi. y T- Pi.
HASTA
t TA 0- BICYCLE
SU TA VIEJ
PO A
r r I
t I I
UNA "ie
DE
04-1. Alliln
p... ortirso
1. ploly. .
& Allstafe
to ... J
A PLAZAS
00 00
DEENTRADA MENSUALES
Y
SU PRECIO AL CONTADO ES 349.00
dh.A::,.,:dl C- -- do 4 H.P 0 ..... -.1-d. 0.- do 11p. bi'16. F'q.. .... .1 do I.. w.-Il., PI.P.
-I. b 11 d-Il.. :lq..I.d
mA, do 130 1,116-t, 7' 6, do 70 1... It C- b..1 or. 1%.h!- F_, .1. do %-1. 1- fluil.. ."
1-1 u. I.- C-p.r. F- -on.f. All-A
do,*, 1,11- 1* ma 1,
h., q.. .1p 1., .1 ir.. Y .1 .. ... do, 11 1 r Y po' br, '-1.
.,or.
M009LO 09 LUJO. Ad-h, d.1
'.. 11 ... 1.. .1- .. ..... I.-Ii A
-d.l. 51p.r do Lul,. p.r. .1fol do on .a. M.- I.,
2890.0.J. cr ii nc
PAGINA 16: DIARI-O DE LA MARINA ABR1LJ,8.DE _1i95'2_It I .... it,- Santa ,iUria del not, con licencia y actual subsel Nacional del paimelis diciernbre e,,,Idld cl-.Sa.lildrlgas ,peraUc.,.!11.u... ldr epasm ftl titular de
flicadillo Criollo P rohibirdit los p 6 iern'os que se Rolacm El C"ItIr'o guej,'Ptride1linne, de C.nnercw. render un horl a "El Mund. n una da actor S&1jdr1rg L111a
lim, d,pla, a 'c l1u,,Ieg ,rrt ,i ,,c,.unrI1,,n m elorm Paris el 11 P,
cio.j.. did.c.tZ. 1. e c P. clej le"ructuraci611 tknitns Y admintstra- Ferngndez
I., .Pill de M .... r. two de-ell.h. ccul- h.spimlim. list HernindexdeJam
de tell- Pide. is-erient. de -Id., 1 albino, la-seaoinentanos use la herobut por los ifni6dicos '6 1. qu icne el colegs, El mundl para*que En vlsit que htw .1 -16n
'I.sc m6dica le rindicra el home. bajo dyd los perc, ItIII Ide 'uM.b,,.. .,I d,- cnsfj-- I=o j g era, IninisCO jllt.la. sillici., aj, di ciel doctor il
I., ell d IiIrue: ce, cle Ed.ccle que era obleto. d Carlo Sa as it ma el"'Minoistetic, cle Sillublided y del la sociedad. con lyoolr.6, c, d.' 'd
Illy I n. d
f del H-Pilai de Dell Ineilitutu de Rc1cJ-,,,cj,, I, III
al in el expirsta Pill it
--m Ilica a Salubrifil(I (4 actlerlin (le III ()Ms. _111 FI doctor l1wifol en nombre de it guerdoic In rela.
-411"I'(Wero. Nof(l della-6 '111' 11 P11-liderle lictres a dc,.
1"Ite(lell (,rroj((rx(, r.ifrotrilmm eii el I cl prI.dW-. g, d,,,. Re- Ics, I-Illitld,, d,- la II Pen rcZ'j', (,it can cl Progra a cle
I I- Per-l F,,ilgenclo B-IlItil, It. rtelu.l eo
1'o r Sergio keebal -66. cl, la Ilies, -dlil '"'c' It- III Iul Pr&.i-. "Dill do Ir It srguro soi.i a, d, dos clue Pl I a",
illf.r. o-dI 11 -F PItItles" Que se celebrar5 come a
or Rel F,,rrbI (1, 11 a I u I orr:
1 1,1 1 1 W-,; al'arlO se termno hcei7l-do loirr. nrdi,-1ntlf,c ao or. ciale,
I~~ I LA n,;, fi-lorrilr- If doctor 13istarranle I ril 13n. Purdi, a c interlores 1 11 dis ro-Y. pr6.
Aft 0 1: MARINA Paid -n rr!,I., '.1 frhd;id rl,.,u, fll"I'Ir, El it' fill 1111,11LIslirs"
Inn rl iip,, Infonearrm I cil los Aeurrdr,; qu.
.N',,lw;- or
La Pc",", N- J.,f ayr, rl N Irl EIijn del I 11I.Pf,n In Ista I pejart, I,.
n- 'l,"I
rII
drl l ",iindol, 111 01 ll!,!" d" 'a
indiiiI III Sijud. 1, 1, dc'
,rg r. I, I- I. III, I., d,
Plill- Ii,upo dii m, I Ili' (';,Ir, I'll, 11, and la I I
_z", d"t'llo III I. na.c A
I" ,I,Wr U -i o- ri 'I'tSl
If." Q111 41,cliin gll a I I o I,
dc- q, Inr, '! I ... d" I 'I' AllItIll", San iiria [I., 1'. Ill. a jo 1', -- le'lloiII I);,. Ili" 1; -1 llgji ,, If dis;
Illidir. pco. U)"'l ri d ........ ;1, 11 )1,-' -1 C-Ilci,, Mel
"I a III "I'llclo it,, -g,da oil Nilein IW
JILI I A r1%. III, J,,do 1. I, 'I" 1W i- C,,),, If Ril
qu, Irrec lie Islas drog., -Iceju- I_ t) 'I v Ma"ar.n. I f"ll, trnill:d1l I) It", dl Ptic."t ....... ... Ac 4-11.1 lcor ;anlaud. tutllmc3,. un clic.ck. )oi de extender,
d.!, I tv. .nt.nd. III oil dr I, III~, a fill" cle ruatro inilloqu, hil central. I t ..... I.,al.
ener n"..m. de III, N ...... esl I.s rur,,a, w d, Ill. c..P..
r.rdr I** diver hal"a y La Car .. a. C."o
Li!locft', I,'. camPre.;dc unicia. de
ernac 'Is le.lil 3os ""I" "I"s' "t iinporta I ;res d,. till opracion constitui.
!"I'la,- I bech. int liells, 1 aIa
de .I ...... I. P. IX I Arniarl Pel 'It vara to,.; clue asi,,timas
Was dich.s gente, d.s Ins del = n& ob",c 'I J)"! 1911c, -7 fill
triciterl.. Jefe cd., ,,. q a If- zl y hornbre de ,, 111allm 11 creel
0 su in (I nu I. 'Il", 116 1"'P
Q It~ ren .1 E"'1111-11 Se Ila formulade, Ill cirlerl., Sc 'rcfjl por altirro que 5, cu r I. to Di, wde. Pri.menclaelft III voro-- P- cle tra optimist ja I I d,),. I se jigi, fcluo, I olic,
III LA I 11, A% tOSA able do 1111dw. N.I,,,..i on Ira
I~ chl, ,,Vuj, :,..I hiita aho, Ir Ics 6r. Ill legl l ;I'Y it, PI.Pliglind.
in d es, Iuslend- it
U-ci Pledice, it,, la her.[., a 'as nu. alcan", ntra de cita -bs
l I ,I d I To ler"11-111 -Ia infor,
11", & y elltldlecl- 'I GoHi-", iSok la (amisa
III LA 111LAGRO.1A. ... ... .... a I,
I.,des gile"',l1o"It Ae, hiln I ....... I po.
0 1 1 .,ble '"I":" I f..Il 11 1
V11%flItA
I ir.gi. Ili" 'j
I'll, 1'1*11: ,;, 111 rl nc Ilm .,
I;llel I ".., _16, En(anto (aus" n
InARRA
It Co.
N Z A N 0. "1
ol'c'+'
T,- 1601-1 '1,
tart I'd.,
buena impresio'
I n .
NZASITO. ,-,ld, Ile
,,, r, p 0, go Ia- I -'l ru
VI,,,, rd,.l Ir iii'llad 11 1- 1 ClImenic
I, SalId I]- I-I 1,11111te, dr III, 3a w., dvi III H;
el: i, iioll. cl, Po'. 1,. L I .. ..... 1,,d; A,,gl
],is "o"Incol. :, b.r1bjt-,.,. ,I I. tll T o- d(,l m I,jI- "led,or I I~ lien 1111, P1.11I.ef",ir nlnlo
fiend. I,, -,loI raise, ee Y teleell rcnwrl I it, 1) 1 .....
Ail,, cl. P s, dI,,rn 11.1 Inuch. ..,yoc- 'Jur as I ": 'L 9 Is Illit III' 1, 11 a l1ell, to dII Cil- 11, Dl-fin., led" I., las Para lisos jvj*.IIjcutLc(s, per,, n .t"In
tell detencnuir I., Potn *;I "Ive ri! I;
; l reir w poco III It
ist- l 1,I dig. Ill. el dif si IP fell .1 dPe!,'gb ,e le,
el-lid.d par,. clear hAbt-. Per to Afir. h, j,,jante. l cst., Ilgit.an q-c d.ch.s teem 1. cle S,lillbidad
, a situaciln. a d Pleiderl I'
b I f'. 'al., j d' I PVT
I'll, q "'I grin rust. -PI a. 111 11 g_ ]a
at title Is b:- Prolesonalc,
Pireferi., ilt. prenialuro. artu "I
d-cn-u las jnjj- un D,,
q.c vrld- it I~
bc,,11. ruy afign,, h-oAIrjl- 1,1-_1
.1 ill p Igrce, I
Y rrill t 3 d' dichas
I, t.d.I !us Ibs I,
cluc, 1,I T-raTh'
,libil.m.
Ya vi;, ,,., 'l 61'.s;
utd,, La esbelta silueta Playtex
E., LA ZAKZUFLA,
11111da de Nept uno.
c drelelillis dilm.,
nn-nI P. n lujos. da nuevo encanto a su ficura
Tel.,PlInn.r.s.s.
r.j
es, e buen gusto
y tire., Prel ileticulas
I., c lusixo.. fin iLNIELA
V L
sliene LA ZAF
precias m1misculos.
S, rabe de s0.b,.
clue lactracs hay muchos.
;Fro el Polls Her,
PE IL
D". F.P.Ita no 'lenp
C-I
un cognac calis Pure.
Todoz Ica chafe ri
bu aw clue come, J.
call,
n ., de acuerdo.
partials no son bobo,,
. qu. el lubricant.
Wrlo.rl eA Alll
.i.?I
que fiene sombrozo.
PARTAOR es marca
de prestitics .611d
.an S. perfirim,
ru fumen Rdarl
a lax Superfores,
guft son buerm todea.
ARTAGAS: cilarro,
-de v erdad-cri., a'.
Inspeinoian
la producing
de carburante
Visit las (lemilerias Invm we
el Dt6r. de Impuestos -)k
Llelindn a ]a prActica to qUe reeientereente
ar.did inforniamos soble 1.5
as an dr, d,plr,e fill
de Ins nterews del fIn en relation I.s xencw-s de
q.I disfrut. 1. rt. I d, 1, -agra el lerejel. de
= V
careers jeGo
t- pub ice, If "A or J
Puente, di V -6 M
Puestas derectuLey de Obrsis Pu-,1,_1 la ;/J;Ma faia
cas-211tiguna Ferric, Especial del
Obras P61alil I.ij.d. III, I
ta Person Ics In I-,I de.tileriev"d.c a. Una larga experience ... und dtenci6n
est. I.plt.l Para conorer la ar.ell
ricol del alcohol, u, I~ de 'u.,I ftayieJ LIM P
Ill. I-- desti.. la el.bo,.cil dI conStdrite a las m6s ligeras Vdriaciones de
,a rib u ra te nacio cull I LO MAS PROPMO A SU PLEL
Acumuinan fancies Para to$ Pagos'de la moda masculine ... la permanent
,,ersa, dpe- Todo el mundo comment ]a maravillosa MAGIA BTANCA
dllil cle 1, ArlooLnistritri6n Nullo ]III organ:,-., I ujores como ustod! Cdliddd de nuestros td1jereS,
l ilos ma.,; famosos disefilidores, las in I
I(, will mieva belleza, un nuevc,
INIAGIA BLANCA-tr, que son los 6nicos que Ids confecI1111 "I, o",
dad el, I L toul., I, lj- encanto, Ili proporciona el control y 19 libertaft
11,1- dvi :I I de la Psholk, Siltiota Playtex. 110, el teildo nitis piii.mmo a Su picL ciondn . contri6yen a Id incompdrd6le
F
pe 1. I'll tchl Ilavv colliotilill 11111)(i Re 41.,
11111.1all", d" 1;: Ildpvncjn- I,, famd de Ids CdMiSdS Encanto. iLas camisas
'I W"es -19, 1; fullde I-oil ill dtiliew1o hilex sin una
E. ecil"It.. letlen. din-a..
sola puntada, costura o ballenii que demuestran SU iMpOrtancia!
:herhicire. Magi. BI..inViSible bajo, IoS Imis VFIPOrOsos A, o-l- Paniv, 5.95
Ira)es He fiesta. 1Y Inva en un
I'll lie I Partly -n firm.1- 6.qS
V, dTiI-d-, I~~ sogundo, Roca institntilneamenw! Faja mn limesti,,is 6.95 Camiu de superior poplin merCerizado con PuAos de
iAdquiera hoy AIAGIA BLANCA! 01r., faj.. botones. Cellos Enctinto, Ess" y Lord. Tallies. 13 i
3.95
Ifia 12 'Fail.. -trrs graind- d Id 18 Ldr9os de marigas 32 al 35,1.95
a S'22-17 51141 -nd, II
I let, I ,- I, EL EKANTO, Wad* 56, 1"- W-%W m prieicits an piacia,
ell 1 1. 111'r I'll-a I dr $25591999P19 anh. At.a.
FA -1-1- Biio- -, I
l1noq atistrchn rIor II III~ --lal EnviOnWill 188 ts)" PLAYTEX WAGIA SLAW-A
dc ties Tercor Piso
F"ll"Its dr ..
,Irsiid. la r-lueMn del I~
file e HlIt ... ed., dIt,,r IVLlipe, 4.95
nil-r III eseria
dn" I's 1 ".1
,xerr.lonrs it, imnliestos v de-h:,;
aaaalt 0 mcs CANUSAS PLANT BAJA
"a 'I, In,
I "' "'' .1 tlaacCcl"
It, ...... pl il,
:,I v on le ........ 0 OAW.
"%Oyai PA-
Di stile Caracas CASI HEROES
Sports I a tot
DIARIO DE LA MARINA, It I'llollo --SILLAS DE ACERO- PLEGABLESy "" ,If I,, I- I I
Tur6t, sintesis de la reform Finanzas ni"e"In "oto 1"""
Clasificados La Habana. N il riir.. 18) dt- Altril de 1952 do I; I ..... iiagmon IF..
it, l, d
$ 4.50 Una.
agrarian en. Venezuela Afio CXX. Piigina 17
Por Joaqtiin Gimnez Fernfindez
Alrll ,,,,co lr lrw I 'tII'Lit In "'Ient- No iri a No York Resonancia eit Europa del-riaje Tfiticz atin. no estA ,50.00 Doc.
AIR a "Ina I. III .1- -,n do 1. or Ion, a
A, I IIgo rI .-olloto on qoo
Get,,, 1. plnlirra Unollod Ag.ook (let Cancillor (it, Esparm .4no I I
T-- el alcalde de Jo el colidi6olies de
in"o ", Di r T,,,,I; I,; llgo I o dl..
I, do to
'anint Ina, a I do ol o, on-gil.
o "I i In. I., I ,dl do Von,-lit E flace resultur In Prentin ifnifirmfi'l Frunco vs eI set' ilidepcildielite
I colony to c-Ild, I It,, 11 millut. A -,L id, M 01"C110 estarlista que meitir ciornprende (I los p(lises dratirs
'ja 'let I
c, "I., M adi
pinzinnicnin (to erancirs inasas call, n a I I,'[ plan do -plolacoot que Dicc 4-1 calwillet. de Ills -----pm :,ita, la, uldinclet; y 1. 11a,11c,al- tor loiab; ,,,n ,a,,d,,,,;
I, do I I I, it dI, N E- hiidos. Dean Achesmi
9 ca I'a dad (to cst.ii pt-henro- dot 'I I stf %isilll it la 1 1111j, "', E.,
d, I I QLot it I I, I g d, I,, I do
"o ....... ", c F.,Iado POLIURUClot Ila
"noo, lIttoll t1l"llpo' rI m
Intend. n,.s I,] 'I", do I., I
ttab I ri a tarcaa so dill do in
mod n, o dt, elrol. lot c I ... ... I I"I'l por 1111114.11vieri It.! do A-Wo,
oi llnoand" T.Ioa- pal- L-Inv,, .,I hacr NUIII l 'l I-po"fado 1,,- 1
3n. chr-lor do A'N: I joar c.- at it., 1,olahda, do
dl onor., do Ida itool .. ont. I,,- MADRID .0 It -I I ........ o-,- do 1, ;111 -Ivpo, ,r 1,
Podrianol, hlibla, do I .. ............ PI .1
U11d, It, r
-N-a zar nucloo., I la, n,,1,,d.d1., LL too, 8,nn, 1111111an. I'll I ,tonw I F_,l,.In.. I
it a GICC VI Utlil 5C 1; _, figLir- i-lit
c.\, .,I. lix p- bl" in. Unidad do I.,, pill la, do hoy 'I'l, It;. 1.l I cl.alo I" 1 a-i", oll 'It 9IIII- L
d 1, 1~ 1,. In, Nw,,a %'orl, I'L.,
to oil y o'llin In., efoot'lon it,, I, I ........ F"ad", V-d
I, Lt. do 1, a It III, Ioo- I.": I Muy fuertes y litiles.
or,_ 1 1,, col'alit'InIta jo I., alola- do
VVIII-el pill lot I lot jI, oll, VIII-Ill R 1. 1,,- M.Z 'I ha lodcad I, I I
A I- It I I . M \[Mll) i'Loll Desputis do plegaclaz ocupan pocci ospacla.
'o p
cols-1. lillaa pit'. b-o-,nnr LLLv..d,,d,,,I,d, d-Li-, I.,, A- I,
11-1 H11119LIL I to 11 Infalt'l "li. ..... ..... .
Utiol, y 1 ... .... ro Io too L' I, I Ag- ,,.o I., l,' I. ... ........ l lF' INOUSTRIAS NACIONALES VALLEJO, S. A.
I d", 'i"I"d Criatina 416 (opyada par el callel6n).
:o .... ....... l 11 .. I ..... a Aparlado 1917. Telc!ono A 9382. Habana.
III L "I I.,. III 'I I'LL 'I'Ll it ...... ....... d,
P.Ila I"., I"I" o ". I'll IL
It" li"g.nIt- til - lail It do I .. .... .... ...... .. ....
I dad I I, I R hLK'L I,
d I" I'll lil" 2 I. ';I, 'I
- :I1 It' o.."ll L I to r L L d, ......... to Ah,,,.
........ I hall 'I"I'do 'I ol pt ojg'- "" 'I,
d:, ILL- "t
"AAIL I' 11"L IL illl 'Ao.
A I It. I I Il"I I I ..I I ..... Ilm .. tor I, Ll ...... I... I,o, In.
N I L I., -lon.
N ..........
....... .....
l"na d,-.,[ A, It 1 11
At ill ........ Li, 111,111. SAY HC 'Nul .11"Itill'IS LIC k.;
I., rjur Vrjr, I- a III -!a I ...... I ........... I, I r LA (A
a I
-Ic ma, -II, ......... All, (Ill do 11A. I I I
,,, i ti I I PRENDAS DEPORTWAS
a 'I pI"4,d o' a ,to 1. 111, va ...... .... d,- A rilt- rlo.nal- rat
j tall llccc.sarias C11 I'll
pln'j. ClIF- 111. no lIJRIl9L',I- n c. m- hi, d', Se .. ....... le el
d lll I:" ., ;I d'. NladId :
or 'o o on It, ...... Ila AMU
$,,a] (to nln'mtintl la hlatlil. dlfloh i ol. a pl-csClItc tcmporaad..
Poen a poco ]a refoinin lba din, it I In' pirldbl-- 11.1 111 1 '1 111, "I" a, L
It frito, Z-.., 90-1-1 ,;,. Pc!. ,i nor oi -npil no c ...... t-L 1, .1 -,-. "don It ACOMD100MADO
rin".orlidat; on oflt,- lign-la, Inlall.,,aldi-l. Y;Il 1. 1,; amal- to ot ll 'I'll I"' I jL P111 -1 So S.,'', I PRECIOS U NICOS
c"t
diipoo,arj.5. doad- It dc caract- ec-61n a Liji., -ti ol c d, aov
de I, I a tolom la ,up- l.coll clit IIIIIIII'looll, I.. pa, 1:.
-ond., no It I mo Ya no I toll"I'j- -i-In, itib.-c I, g.b-n. dI gic- I o F..II-) I&dd I,, ]I,, Salto, ll-,-.1j!"
So c,;, d
ji tot ont, in- I I,, volis illicit. So d-pue, dtI,
lot. uabil it I d t'. a "'I n I
v hllcz I I,. I, till yo l: I'd. At IL Ra!al
hacul A .I-Itom III clov ill oti.,diz, q.,j ob-Ill U-6 a la capital de hil bi llen, Ilan'll"
cooducidi do Its rviitros de Rveop- it,, la rnull. 11, 11- In'ramlit, ilne 7 c ton to Sarrin it"o, 'in ""I, ia I'. 111 4
I ir ......
It Tionipillo a 1, al, oil 'I 1; el Cancillcr
do 11. b anda'. I Ij M111 V I., I w
ct ...... """ "a
GI ldo 1161 to U, afiol Martin Arlitio Cl-'o-oij I .1.1t."A 1.
P-P.,oda, 11 l1o III' It'::) to
Ill g 'n In
d, 1) \M A SCO I II I-, d I.,
Ii :d' 11 do"ln", loll
blot I E L A L C A 4.95
el 1-wulo. n, vu.i %11), Il. W-0624 4.50
... .........
Sk" NIL a "'U""", """ ___1
Von- -ploli"ll 1:11-111 11" l.Ah' d' "I"" I-- In"
s d,, I- ),: ,I" ,,, .. .......... I- I, I A
ft'- 't loll I L Ill,
d'. f, t,k, d,
it Ill- d. P-11, I, :, : I ".1I ,, L",
ol,, 1;L 1111 111 - ,;
ItLl'ild. d r I I I,, I I I a.
F,
Estados Lliji(los
Viaje a Espana
K
,4prov& lm se Rusia de In crisis In it,,, It, G 1 1 Fit I a- - f :"I,
,I "I'll" : ., l !; a J( iol I;!
q 111, 15 ILL., I
de la industri(i algodoner(I
a all, a I.,
Por .101111 Harriman )a ],I, C 0 M P A A I A
B 0ST(IN abtil 16 EPS 1 It lo La Gran Bretahia y ins domirtios 11 'gad. el ano p-d. 1 080 o,IIItrt taccodril- -toban en legend lugiiciix." -n ya rd... L.. imad- U
o'llo, ,plrlo on. I o dc
,a h, tort it c I ., -g-., 28 por clento do] total do 10 e.- d.I;, In -bagm litintive
hit I-ild. Ill. ad _,I id S c p-titel.net. Ru I, b.ja eti las export.ol-es de TRASATIANTICA ESPANOLA .0"
i;'r% ill godancra. I., iij urn- and, e.p.irtn'.. el .6.
nd- E realidad to que mantettla int
I a o., I e' L. buen nivel Ill counooll. bitAn- y p.a.do cuat- veces III cantidad dL Proximos solid- X,
japonesa cra III export-i6r, de ar- yordas do tolas do algod6n expor. fild-III a .dol .1goden oo,1 on crI513. tio.l., d,, .1g.d6n. t.d.a do 1938 1939. NEW YORK, CORUNA, GlION, SA!;TAI1D R y BILBAO
I"I'm ", in
A.nq.o on Lurg. c t.116 1. iigtinda terra Parit haor rnay., 1. c..ptn-lo, I- und,.l 1' .1 ol ol o" "' Sp
clI 11 ,,1 n-Imil, h.-,L I., do] no"Vit n lot ad In"', ]I. IlLi ti,,go]. n .11 1. on o'"t, Vapor "Marquis de Comillas" Mayo 23,
.. .... I to I., :t. I. I- o I.d. d A,:
w", n- Lollain 11, 1 van,"t'
;I] "Magallanes I. . . Junio 19,
o" Ini, p o, mill, B, In v: I'll Litt lotal ono-l: no. RFBAIAPA', A
:,, p- ,, I- ,, .1 IL f,,6 I'All
'i", "ld'p A TENERIFE, CADIZ y BAR
im, CELONA 1.95
'Int" I'l tpac,d., ; p- do"'I'', 'I, 'I, L
ill ,I, fab- a, n, Illod- IL, 11 1, -,44
. ...... A '10 1
1- Flao- Unid- M N "Conde de Argeleic" Mayo 1, %
AiiL6,lil E P,03 d, lig"w" "Conde de Argelejo" JuniD 25,
do ,,a Api
d'ho ,,b,,Iin ... d Aj
41TIERA ATNAR S. A
dl, d, ldgl
n, lit loilla. It o."j,
kil, on Jap... h.,ta Fall RIr, GA RC14 & D IA Z!, LTD,4.
"' Esd" C"n"' 6'MONTE ULIA" r
En ran P, III, ctila anornia!idad
, rdcbc III, l6o d tall "p- SoArcl cis Lj Hcnoapo paro Vi-jc, or, :u vj.e L
r;1 ncc.d. onundial some el LO1:1A LEL VADO:
wilit par. c 10. LA HABANA
y el re-gliniento de la ind-t- I'll l,' 1,
J.P. c- DE MAYO 0.45
At tes de Ill segunda guerrit munit I 'Japon era la principal naci6n cldm;tierido 1 .00
at,
exportadora de articulos do algodon. con no promedni anual cle EL B J1
2 563 mill-ca dc y.rd.. ea mas etes a Espaha
dcl 39 per ciento de las exportacia- "MONTE ALBERTIA" Paqu
nes do lodes los domAs paiimes del
round.. Scildicl de LA HABANA civecto para V:GO Eob e I en el correo "MARQUES DE COMILLAS"
5 DE JUNIO LN'_OMI!:NLA DE VILIERL:,' 7 P ,PA 1; ,APA.
cdnl!!iendo F=ie je Primera Unfca (I IT, iviles.
(;AP 11. i
El, B 31
"MONTE AMBOTO" COMMERCIAL GARCIA 6 DIAZ, S. A.
Lik ULTIMA Scildra cis L. Hat,,cin,, -ADIZ. i, La G -i:, ol EXPRESS AMER I C A E U R 0 P A
MODA 10 D JUNIO LA HABANA
Avel-;Ida del P r-o A .4
jc1m;tnniido paswe as close Primera Unlcay wiluroviles.
EL MODERN TRASATLANTICO
9!!l CANADA HABANA VERACRUZ
MONTE UDALA SERVIC10 REGULAR DIRECTOR DE CARGA
Scildia do LA HABANA iifp, 10 i"llcl VIGO nc.lcre el
20 DE JUNIO
idmiliendo pcus do class prinnota con toirc,
do y bafio pasme do clone lunsta y outonovilos.
l, EL MODERN TRANSATLANTIC 1250
li, "MONTE ULIA" M S DANAHOLM Sh.n S.nno.".
En Eu sociuncio vicim, ralrim do LA HABANA direclo para Llewira to Lri Hibruin nchre al dio I 2do Mayo. aceptando d.
VIGO sc, re el c.rqq y I ... pilla VERA12RUZ, TAMPICO,
15 DE JULIO iAMPA Y CANADA. 2.95
dl y b"", V, "Is rtl y I
'l plln,7 11, p: 11-T. c" -I a --nd, -Iona PROXIMAS SALIDAS "I",
PACIURD I- TOUIS & ASTORQUI S.A. 5 AL INTEQIC
I-r-'a'. on I'll'.. I'lli. MEXICO PL'F;R'IOS SERVImos PUDID0
I V I-All.
I I pisrin.8 18 I porta DIARIO DE LA 31ARINA.-Viernes, 18 de Abril de 1952 I Sports, __ -_ -_ __ -_ 1" 0_M __i __ I 1 I
1. ALLIE REYNOLDS FRENTE A, CONRADO MARRERO,'HOY, EN YANKEE-ST XDIUM- I I -1 .
. ---
) ) I I I .
I El DIAR10 imAos Deporte's Inaugi&ado el Torneo Inter;tacional Id" -I Verdieron los Ion' I Ryan deci io
I CiticoVaroita(tese(isoir(intodetagloria Senadores 9xl'% .,, I ox n,
., I I _- con un jonron,
66 -- .
. I I Ir
Los por poquito" en la historic del ring Dbut6 con el Washington el cu'- _", , Kofistanty que cril do tap6n Be
1 I anot6 In victoria. George Sperl
- biano Raill Sincliocz, perDI I :,, ,,
tien& dos aricitiotiones. I cer sufri6 ]a derrota.
, .. Por Eladio Seeades I I I
WASH INGTONllahrilb 1.7, (( "' -, I 1 NEW YORK. shelf 17. tAP).-Un
I El novato Faye an co.oo. i cundrangular del segunda base Con, OS critecos que presen- tigable, el padre honest de una of numeNrI in on 'u.drarguhar cral in r-hodi. nic 113-Ile. el one.-clfeinisocilo di6
ci rnn Is pelea del fto- que to estaba esperaml. all ucIIA lpi cc te on lo he a repletam de cimpaher' a pit is In, Phi teii do Fit do h, una grin
nomenn negra Gil Tur- Jerscv Los apostioulares professionals di ,I .I.. d, Boill a. I 'awlturi" of ,,,,,, cArr.e1iilYrr. t,"
- ttaria de nuee carre-A pot Ono 11 ., I ; I ,ad
_ I I 9r,,XM3, Chien Varmi coincident ran logros pot Joe Louis con desproporciiin ochre Ins Senundoren cle W.,hing(-1 4. T ... condoo con e "' que Be z. r.
on que al criolln estuva a asti'arainnica de veinte a uno Parcels que El baLaznDd:pThrneberr r ""rL 1. sern, call, amb. Stan Co.
nor I I .. -, 1, 5j,.' n d o.".d, dos
era unlich, Ins ". o is zo. do "'cit ., I .. 1. lel-ruln on Polo
punto de forever In grAn Boni. Joe Walcott u Oro codl., lu"Rood __ loarn,
" 'a' fabricaron on rally de a, s *no- 11 I i I _- I I nes d 'go N',chm.a'
pr loss departiva del aft. Gil Turner esiniesinvicto. gates ini quo figuration en Iltscorcrord, do %' :4 "' ca"Nl-'n milLen evil, res. I r I I I i'd : '' In richer. do In, I ... a.Jnt.s
el idol. en reninjo para enfrentarlo a Kid Go- Joe Luis, coma Harry Thomas. conto Johnny Pay- l royal. Ion 1,11 hen-11 ; I I-i
I rAoI= 1. t., 1 to r lot,'Phillnes on el dichno api3odlo
vilin on combatto on que Its de ponerse on juego chok, comn Gus Doracon, comn Tony Musli coma ,in una ar.n po to solo -1 pu
poonatco munchal del Penn writer. En pocna Al rather clectitcestor Jack Roper Walcott function ,'.1o co,.enellIna Para nbl.ner ill p.ri- _- ,, 11 I I 94, crutna mercer tirador do Is tarde, n
r It. en I.., Grand- Lig., I I apurnoi Ill victoria. notentras Gone
el ::- r I .
... o. .a Gil Turn to I, hit conseguorin sitar su firms a Joe Louis, Is causal a1gunas hericlas. In train a nbst I on fr.. trsb.j.. Henry so ., I Spencer. que tarri doem.labrur
encli" do Ion rictarloren principles quo tione mul truer y not In quit6 1. corona pot ue uno do ., o on In, not,, y I- qn, .n.t. I I I 'I', I I 'clo, dc de ,I box Is 1. Gig..
lit d "ision: Johnny Brillion, hetonco hosts donde Ins Jueers quiso .see piadoso con el horr 'Ida Inco_ 1,,.,In or, I rl rinveno Ivan Dolock. I
I Con, ,I Washington lo.z. ,,, debut -1
sea n ecesann, porn con Ion mnloalarea Ilevedos tan. lot A ronar tie .so vejez deportiva, Joe Walcott ,I ani.ad., cuthurn, final SA nothez, I -. FILADE1,111A
tas v zi I a ch.posteri., Billy Groh... quit y. h. tuvo Livorno porn espetar In retirai do Joe Louls. I ...... Ion homt A Is ,,,dad el )ovro I I i I I V. C. H. 0. A. E.
I dad. coact. ,to el podia cBperarc, B.bbv Dykes, In confusion i ,-,it teftradn produjo on tol metcadu -.pentineto no pudo ,
I Floint. tie [as poilsos -nipletos y, yn on plan tie boxcadut 'I" vn a 1-,.a. .,"il- llo di llllou flilAnnor; as . .. : -5 -0
del. va ...... ,to I., nutcherfunrl do In ot .1 ,I,' 0 3 3 0
c.rredr I-,, bnc P, el. clenutido I 1, A ob- ,,f
. ohnnv Snxton. de quivii so dive Apnetable, grain lit- mancis cle Ezzard Clunitos 0 I'll! I .",,'Inya 1,11, ho. tin ,,,nlll,, v enter- :_ Jon- 3I . . 4 I I 10 ,I 1,
que t one most y ,,,,-j.r pubilcoind line VUldi ,alloro-onato que poll pace, gana on of Garden I 0 ".I in'l "" "' lib"'. tronol, ton ,-I F ... I,,. If, . 5 , I D I
..'I dc, rv,.,x D('IIIU6s I Na! .l ...... rI ..
artist': do, ll,.Ilv,%,,,Ii El continticanto Iogico do ill coloso ne-lin cluv a empozaba a 6fi -I -fiahus 11111 '111 1,Jlqllv so 6 ,is to W, Lonnie, y ,,,, ion, R i .5 1 3 4 1 n
K:d Gaii.in hoo, dia se llama (;it Turnei: buxeit. cle deladencia "I'll, Inr ihl of Al 0 ate I'll '. -;".,tt ... it I, Wit i I 1 t.2.b I It. 0 0 0
1 .1 -%- c . . 5, 0 I I
do r fajachn. sefita y anno tie tin rRinch tvint-nio l-, ,,,I h.teadn, vntvlgrnle I I . --/' It .11 a
misonail, cuya presencia voice las paralelas ]lit- Con Ili, gwid- ,n.prusas del pitt of .... '"""" If I ans- P . . . 0 0 0 a a 0
lost 1. att ,In In p;,,,.qlli.l,,.,. potion, tieno An flegainn a ritsialuar, con Ins "par Loco- qui- I I
1;,s ,-)as Dia, rosinAas (let mundo Tan ProiLlo'I'lait irgistian Ins anairs del boxion, poldrian-escrib-ar -_ -_ _,.. 11 -1 K."Minoy P. M') It ... . . I 0 0 0 0 0
Fen Ins Pirpis de Gil Turnet, que not hay rspacin en recuerdos Donny ontei coomtes. Por pocto George Cat )" 1 1.191.11,1, If. ----- -_ -
. o I I 0 I I a I "I I I I 111
'Ilas pill a clue fler-ran Ins volifinres que son sern- pentier nnqUPA a JIck Dolen pa"i on Jersey City I I "I I I I 'id 31, . (I 0 0 (I 0 0 TwAle, . . 41 5 9 33 12 2

boln y escudo de armas do elite deported encel .no 1921. Par pace el inmenso Johnnv Dun- I;Pnhardt, if . 5 a a I, n o Oiz" :,p:rtn tie I& emingurarlion del, anr"ol"tern,,,1 ... I d, 1-1. ,I ITC. En ]a fnin aparlorion it, locluierda NUEVA YORK
Bring I 'n 1 4 ., I n der In totextro ropRiner, y rief color tie ovin it, ,ulo, Marmot. Mary Ratul.,Rafil Karman. Raiil Carn, el dnet7
- clon sit cipirrmacin en el .. do su r.rrr. per Pot 5 1 1 4 (n) 0 Rennie Ruiz. ,nocrottarin Ill, ]a FACIT a i del dornarrolin tie [a compooterica. lot dctr 3un. Wiri". r..pcnn V.
La gran holsA de este ann on el mundo de-Ths un lot Saga Swith en Newark, on of aho 1919. E e Thrnnh,, if 0 H. 0. A. E.
a pro ucl 5 Pr_, . I . narlonal. Fric Williams, nalecribra de Is FACLT. Bill Gill,,pl,, Martha la-zett y of Boirs-I ... I Rey flaccid.. - -
"I It or v. d r Be -ni pelce. Turner mismo &he Johnny Dundee habits Bosteruclo tr es Ieprn, I 2 ' 4 I I ,i (Fato. Parcloo. Mllnort 2b . 4 0 1 2 2 0
Got, ]an. Desdo que Gavilan se midin Al Profesror combatioB con Benny Leonard y to Ilevaron a Ne. ill In, I 4 0 1 2 11 0 Wakeield. (cl . 0 a 0 0 0 a
*' __ o
R. Robinson on Fi ladellia en Is revancha que Nvark pairs una semnexhibition con un corista del H^nr p 4 0 2 2 3 0 1BAmb:r ,r..tb) ..
LI 0 Dooloc , 0 a 0 0 1 H. as 21, 0 0 1 C
revento de pub 10 y de enthusiasm al estadin Mu. e3iircitn de Ins coliflores. Cuentan Ins bi6grafos do A Pat at o Pascual I Se saludan los rivals C
a, cipal de aquella ciuclad, rilingun combat del co- Fistana que Johnny Dundee supa tool nambre de T.t.los '6 9 P 7 11 0 Therri 3.b ... 4 1 0 0 (51 C
n, agueyano ha desperado C iri quo, va des- su onernign d"pu&s de haber pasado un susto mR- W-hin to I Elliott It : 4 0 0 2
pert=r sto colisittin con Gil Turner, cuando suenne In yijisculo 3, clesp,,As tip haberlo noquesdo en el quinine Vol D -fing. if . . . I a 0 o () r
May, cf . . . 3 1 2 a a C
R I
hora de presentarla en cualciluerpaite de Ej dos round ED el primer el boxe&dnr salicin nadie Ynot. .1b . 4 Ci Hot O2 'I ED & nueve ecros, '-'I' ".' 1: : : : ' 11 17' 'a C'
Unid as. Ella quicre decir que, G I Turner sa e el sabe d 6nde alrari a Johnnv Dundee con un ,:can, It . 3 0 n .1 a 0 I I ,9 I-kno 1 4 1
terrLno que pi a, que Bus padrinos In cuidan, clue golpe loco, con un guantazo a ]a derive ran eso Noren. rf . 4 1 1 4 0 0 West 'I'm :c . . 3 0 2 4 0 (
Jos P s I'lele. rl . 4 0 1 a D 0 Permititi s6lo 3 hits a los Pilotos I I N ob"e. - .. : ? 00 'o , I
romato es In convoyan y se interesan par Bus qua Be llama "lucky-punch" y to envici a Is Iona Michael.. 21b. . 4 6 1 4 1 1 '. ': 0 0 1
In Ins tanto coma Al misma. ED Is apariencia del par el conteo de nurve segundos Johnny Dun- Vernon, I It, . ., 0 0 Z y FIi- .UP of 0 D 3 1 de Lakeland. Mlinde .1,Insen. p. . . 2 D 0 0 4 1
papel impress, Chico Varona estaba sefialado par dee Ilevaba diez ahos en el boxeo y solo habia Baker. is. . 3 1 I I TI-tops, IbI . 1 0 1 0 0 I
el d Lino para constituir en Is ascension de Gil recibido un knocknot, do, manos de Willit, Jik,.n I.Itt, : '. 3 0 1 ; I I tas batearon tres hits. _., S.-c- p. . . 0 0 0 0 2
T., Aopton . 0
0 'i's if
par .1 I i () 0 1) I i K, no
resr un peldi6o mAs Pues no [alto cost Pit en FiladelfiR So incorpoI6 con ]as piernas i _11inij, 1) ' I .dy f I .. I : I 0 I
a Lie el onventgo anaminno asonuera site cle qLleadis, lit vista ilipstria por una ri extinfia C.. In po, ,81 (I I) : o It API -I.., ll;,,. "","',' ','i., , ,ip, l, a7 LAKFIAND F b - -
litioloe % pienciente . Tengo en ITIL poder ]as dia- v In guardian canlit ED tol st-gundn -11nal DO J ohn"Oll P I U I I Trillion . P.41. 3 9 33 15 1
film el conibate sensational. Vationa Ill., I .", znladn,., '1. Ion jlnln s doi t I I Acontachin "trand
.., Il.hill Itnolh- Istalll Ill 11. litil It- hilhin Soll-11 Fit- o.s' ,C, I 10 10, 11111 Io';o .... .. )it In"'. led- ulibl's i FI,,dII . 00'0 000 -101 02-5
III,,, thin Turn r con un-golpp seco, Lo somboo en VlJaI,,*n jot,,to ,It.[ dliantc, Jnhnnv Don '. FI-I I 11 J;, It . 0 ; 1 (I 0 ,Il l nra' C-od" Mo-,od jo-it hill. I 1, I Nn-I N'uk 000aD02 001 00-3
,I iap,,. L. situti a escaso frantic, rill knockout. lu-n I.I t ... ....... ill cri-no (;it I .... lcr to o0a n ... hv, (;I ,, I I 0 It d ... do I r, In, on nt,;, to Ins P'l- s rot S .- I
u ., -_ -_ - I- .-MinIn, hills, -bdy ... todo, -n .as I. v.b.d.ii: Welilmin
Le III- Chico Varona lit fut ru advi, into d.- Kid ,noquoo a ,,, -,, ocin-do, III-, I I I ,I-,. I-In- lohod., r--i'llin, -1 NLC11 1 n I ofs.ch.1-n ...to .1 b.
C. .vdiin In quo nadie habia podido hacilc (-it so -no- kninel tot.1 lLioll, sin n,-,,-.,,d d ni ,;'.', ,,,I,,, ,."Im juntl3c 2 7 '27 It
tie it '!::I" I I A no mr.d., el".11- 1.111, annIalin, III,, -i-ra, I
I ;. le,,t &ogrs Para doble filay ciiiier
,
I. -rcl a de retador incantenible e invnto. Estaha hn- st.a,, notes I, a- Par p.- Rocky Gla- P-t .... non 016 tilt -it I"', lubaln, : .. ,, ,, :, .1 ..,k no s
hiccl Viumna a paces segunclot tie vnnv,,,tre 7iano anestena al uarnpc6n Ray Robinson ell Chna- lo', ishIngino ,,, :".'Abr,',A ,," ',n' 'I,'1','I, I ', ,,:;, Ryon
000 000 119-2 I d .l,,c T ol Home run
I: I I'll 1 1 A,.. I A' dos hil, ,I,, calit'i ,,pl, :IS Ay,
, I Sil, Ryan. bad. S-rifi-,
le aireb Ili fsja (Jet peso onechino Scutari D 41
,in. He Ion grande atracciones del pugilosmo inlet go l .to I ... pn-,da, Henry. Thi ... ib ... v 4: I'll" to"ll do' ScIllono, Nil-ed-, A I .. H-B.n. N.chnl.,.. y Rigney. Doubt,
to arinnal; ;Pror P-quito! Par to quo so, vo, (;it Tut- It W ... 1, 2. 1,,I,,-I,, airli (-.Ia,,,: D-1, d I '.A "I it'"' I 1, _- A , ,la- Willi.ro, A Dsk A L-k-it
a r I ".,cl S,--fli bIl- lot I dair-k cn
fien I rlase que se necesita Para rnaveninar F.1 por pocto mn.s .singular to intiii tie .-,,.e- 2B : I.,-j ...... Me], HR. Tl,,nnl,,,,,, Fit ,Il' it ' I R Base, pro bol- Fox
to pte ,ricuo- d :-d, --k." ,I, 111-d". I I I %, 0 base,: Filai 5. Nue
a tie pot de una adversidRd do eta, naturaleza y Ins he p-encmin on ,I h,,Xc. cubarno A, p-doin in" if-.y y 10"" Q "": Y Fllil,, / Spencer I Prorchad- Fox 6. Jansei
trocar en victorot unat catistrofe que FroPi A harp ]a fricilera de 29 lifins on tin ruadrilitern insts- B .So WA
lnons ,, Fr ,,rl, I, 01111. "Inn 1. l-, pa's no''An ,ol nh, I 3 G.n.; K.ast.my. Pech.: Spe.
parecer innimente . Noque6 a sia cast nonqueader, lado en Is concha del Fraction Nutove. Jack Re- inrv "2 Tnh-nn 1, H"n, 2 41a- (T-ir 1, -pni- -t In do, I .1 I I -_ -
- rault, peso ,nmpIctP doe. Canada. etaha son Is plc,- Fellirilk 2 Hils A Henry 5 en 8: a 't, v Pacheco sizillo enn hit .1 I
Se him puestn a circular muchas vrroinnes on tud de .qu pratemoton depnirtiva ruRnrin full trando a a ch" 2 roo A Johnson s, ,,, A.I ,1, Al tilfilt SIi,, .own ,In, taii ,,, 11 I 1
Shrichez 2 on 23. a Ferrork I en 2. JURA a (if fielders rhnir, 1: o Se jugli In elilllinaci6n
torno a Ins circumstionrials que justifican que Chico La Habana par olu manager Jimmy Flynn par a ,Ins a Haiti, I Ion I (',Ann He.,, I.D. Alontarlion par rntradab .. I __ fl, I .1 ; I S, r --- l'. .
aron espuil de halitir derribado a Gil Turner, pelext Noll con el rubano Antolin Fierre. ,k ri J.h.-I 0.1 U: Slit H Cill-, DID 200 11111-in 14 2 1 1 .- 1 por ]a copit Gral. Franct

e hay .gado a selruir peleando. Be dice que so Renault era on atlista formidable, con 195 libins Re Npvp, Pn,5,,,,Iia y Horlioy. Ti 2:24 L.kand non Pro (tito a .I I I I _.- 1,
Anatro- 1.701. ll lrrois MAD 1 17 'INS, -H y s
quod6 on q inot en serial de pratesta par In peon, volneiriarl, punch, experioncia del depotte y P-nal v Fl,,Ino. Zoloan. I : join IsRID a b ,i ic I on, nacto de? in,
" u Ka h ,4-. David- ,9, P.,,,Ik preverR ,
c.lid.d fantAsticm de fouls en que su opponent satuarin tort el caminn, que tonseguida habria do con- I I ; .on po, 1. ,.pa del general Franc,
habia inclurrido. He leldo I un mensaje de Is ducirlo n conquistar triunlon, sobre Fred Fulton. ESULTADOS DE LA LIT. I I I reVB telind- Ins siguientes rcsu!ta
Interraciona I News que, product del In resurrei Homer Smith, George Godfrey, Johnny Riska 3, En las Grandes Ligast R ... ,dos
West Palm Beach 1. St P.torbug 0. I I I Atletice, tie Madrid dos. Barcelan
ci6n de il Turner, ell cubano reciblib tarnahn castigo of memorable pleitn con Jack Delaney, perdid. pot I H ... no 10. Lakol.rd 0 L ; cn
que Be he p.r..i.aron las piernas y era de todo Punta 61, pero decidido par margin tan escano coma tan i Resultando de Ins Juegos M.- Beach 2. Afiant 1. I I- nio;,Celta dos, Real Madrid trei
imp.sible Tamp. 6. F1 .5 1 So .. tres. Valencia uno; AtIeLic
the respondiera otrat vez &I sonido de Ist discutible Tengo para ml que al Jack Renault LI N-holiall L.ud,,d.lc_ I I de Bilbao i Zaragiza cero: F-SPLAC
camping. Lo cierto es que acabaft de escapilonele rot Jimmy Flynn conocian a Antolin Fierro: lento, coro, Real Suciodad cora, Vallacloli
:a nations enpiontaclas Is oportunidad de du recursospmuy limitaclos, de agresividad cast IFil.dlf,. .K: 5 New York . 3 LIGA INTERNACIONAL ,sei Corona dos, .. -A
de entre I I DE LA FLORIDA I ,stos 'citiop., I I
ser fact y de see vico ... n a, pero rotegido par cut, pynch tremendo y Conennnot, . :1 Chicago . c a Jug- ,
*_ ,capaz tie dejar sin resuello al campe6n del mundc, Briin,'I'l,,, ,,,h. .- : '9 : Sn"'Tun, .. : .?, Et.da do I., club. I doninigu ploxieno y sets quedari
1i Lenin hi dichil do onecintrar sua mnxilrne I P I I C, clioninad.,
Llenas est5n Ins memories del iing de h6toen I A, G. P. A-; I i ,,,, at 0, lid., yl MAI.Ric qu
.orpr ndentes y tambil poleadores, it,- cartel nuiv -tilt tilyoctoria de uno do ni golpes lanza(his ;I la I 1.1g. A -1-ol. TAMPA I S lic h...ln Po'Iclt,_n ,I r 1. .be
' . h 2 00 list p-tio, unu y g,.ji. d., dos
retail v" clue. coma Chico Varona, recibieron do ventura Cutindo surin', In Unn"Ifrana Plot P'not-la FJn 1, I h., . :3 No, Vutk . 1 11- ..... Cubans 4 j I I -PL'I'di, dol"I"ll pallilifialan V. ,
,, I illn, lo u,, I-n plot in do-[ 2, (I, ltbn
Ia di so faituna una sonfisa sin ucabir tie rector vz, .talk Renault -h6 ,to ,I, ,14)ulol, 11, S! 1.1-1- . :I 1), 1- it . I ,Nhinon
tin In lite abral", Curondo Jut! 1,0111s Y Cl NIC10 1111114 pitsillis ,,,III- clegantes y st, t4ttut'n fltlll a 11 ,i,'', '. 1, 11; Ii ntol,,,, 2 ,V,.,, p., I ... Bloch s 4 5 -Ili I -I, Nval-it Pelon ron pot- p-Incia Vez on )a fallout Antolin FIln, ell gliniosH ,ji do, p-I.Il III- CI gl, . 2 .11iont'' B-ch . 'o 4 5".6 __ Bobl)v Slianu venci6 a
clel Madison Square Gordon, el nombre, lit In-ts- lonntooLl L'n I ona- do-l 1-11,11- le I Ili' 11. I An"i.. F"LADO 1) E I.Os CIA 11. 1'. and . . 3 6 u:i FI charter Jain Weiss. compoo6on unclonal. saludando a In ,I,.[ do over
Pat i dad, Is traccinn de Walcott eran piendis do El cononintisf, se quedit pahdi T,;,t.'l rv afwno, Ug. N.H.".1 Fl I, tuldledAi- I 0 9 000 facile, fill] Gillespie. %I'H,, ti-itt flit-Imenle r..t,. el tirtakta a, Fort los Yankees: 3 I)or-.
valcir t an decutilollo, que el pologioncia no fee pri Los, -pat'lla, en ,I sui H".. .dem.. I'lonlio ,I G P A II-f Lauderdale. 'Finn: Pond- I
xpnlado on un gran estacho R Is I ritempt v so i sojtarse do Algol. SRrucloi ]a test. ,, Derrotaron los Piralas it FII.AI.I)EI.FIA, .mi 17.,
ut lizo el anfitentro de New York, on Is certe- atiltti a linixPar, relincediendo, sin dt rot un ,ol, si-kt 41 0 Ion ' "" B,,It,, ill C
die" qu, Is cimcurrpncia no debits passe do quireso instant, tip irtmeeder, Asti espetti ,I tiin-n- Si 1,,Ins . 1 66'7' 1 Jos ( ',Ilrdtonalvs: 5) por 3 Se bii(46 el tom eo de tellifis ,eon,,jnaA i ,ree, ,I .fi. p.s.d
mil es pertadores. a pesar cle que, se trittaba do tin do ese primer round. Fn el segundo envnlxi6 a ChIC-11 i 00 Ill faroritoS 1,,, Illelore, a] troinfn. tres par "D
,,, N"". 1""k I on 1, .,;,A 7, I I I.,d I in k I -.r.n do
g'.a ft L'InIS Loos Y.ck-, so salt
pei undo que poniR en riesgn tol Antelin Fivion Pn una IluviR tip. inclines ,to todAs to alnla _, con victorias de los 1. 1,
cam del on Plul,,H'Ir"A I I "I a hahl ill, It ,,, charla pnr un tubc do JohmovisMiz
... en u a ciudad de man do ocho millions do, dirpcciert do todos Ins estilos, cle lodes Ins cnni- C or-,an I I lon I I, un ,sioncillo un 1.1r- 1. ,,,gun. ___ __ ,in ,,n,,Iln cl, Gerry Co to n.
Jr.lot'notpi; Para el gran p6blico, Jersey Joe des. Y Is mole rithans. cay6 a Pesn de plomo Pilt hl: Rh 1 2 3 3 2 da entrails. IMPLI15c Clot un tobey en Los 1,1ic, pr ... di ... n .
, 0, Is ortais a que Pelmifin a Ins Po ]A i trn _V
Walca Boston () 3 0 0 3 -tavo Palafox dooorrc,16 a Sidney is to Ell
it era el pobre negro vieje, el sonfiador infa- iPor ianquitn'. En I melor particle do Is tarde Gu., actan por on whey de
__ __ rals, -n- Ins Cst-doortale, 3 y ,, cores ,ol.t. .1 -dro
- __ Liga Anterica- on. I Schnartz v Juan Wi V Orlando Garrido empalaron, Ho _,n ,11,
. 11 1. d El. or Val .. y on 1. ouxe
- I A I', I 1,1,,, %;,,r,,q",, b,,,, ,,I,, ; ,',,'- contin6an los jui en Ins courts del Veclado Tennis Club. ;,,Allcl rcon Is carrera del triuro pc
Vallejo di6 anoche un recital de reinates, ganando n, no .A P""n Ins ,I Itai Pete Suder. un Pit
_ ;, ,nonz re Ins Pirala, n ra
c
... terss Cie., K., Ima Al ad y .P last p.ble Line
' . ono i onra con un larcn III La ui- Por L U IS MORENO cle tana base Por of propio Shantz.
el estelar por 9 cartones, con Lorenzo en la zaga 2.'olot'"' : 2 0 (in1 1 lora ,,.,,,c,. del rittbi-inch file in. n 1. .ctav. = .i 1.9c.M. .1
NIv Yok . ; Ion *1,,, n la ri-I I d, I- ,,,,,,, p_ ri rh,. carrpra innece,,art crediame uni
, 1 ";','." -pul- -e no III,,, "n-i', ',",IiI'in ," ri ""- I do Gus Ze:
__ __ __ __ ____ - Philadelphia l Mu'"" .,d 1 'i"n-nal .", rn ct"Ill. Pnct,, r-,A , ,- ,,,_- ,,, d, Vn,1,",nrrifria
. u s L In., -loo, d, in, ,Aoqusi InI VTC winic,t, g,-an. I I'., H v ,c
0, .Bhonlltno I 'D a prion-a c ... era do, Cjao-cnc ,a. ,f, , A ,, ". nial it de Bit Hitch.clo,
It : 1 11 i 2 11,an 1. ",
D Una sorprend-to, cot -ri""ta 11 s!::, F,! I Anotachin per entrad"
Hachi muctu3imoo makes que nin-ldficil v mks alegRote que hene el cretient', tod. to q or P"'I""'n '_ l 000 I .,, vol.,lltinnas dos I I r -11 I 1 -1, - 1. r
gun driantero afrecla a to coneurren. paisateempo cr L- Alder.. fuel I,,, cf-dan- C, ,'rllo 0 Don ,,v c P in .racillo C 'L I
cia del Palach, tie Los Gritos of fint- Desde Is primers decent Be violin do atri asta que izsc, Is bande- Analarkin par catcalls. llssiaids I,- pit- i d- Ins I, I-no-e In, ,I,, ri. ."Is'n.,
sinno recital de rebates cle que fui ,Vallejo se habia prescriado en ,. tie 'p'iilamenai c. ol tient. 21 FROBABLES PITCHERS PARA Pittsburgh. 020 010 011-5-F-2 p-,,,dns del inimer y cogundc sit -qrifi- n:o,,h -Fin-did. atl - .
San Lull 100 000 200-3-8-3 in, d ig-IrF 1,6 (;,2 Nor, a York . 010 NO NO
protagonists Villejo en el estelar do 'de dol.mcro dispuesto a decidir ol, No necesitarras afiadir quo, In me- HOY Raterias: Moir v G.rarnls: Prosko. ,Xnci; ndn una I- lots do ,Inc. J"rh- Fich""'i" )Iit'll 11,1'o FlAdlf,,I I I 001 100 01. 3 9
inn-loo. Para see mks exacts. debe- I Oct. par lot carrion mks breve. Lacs jar del eati y de toda In -Inil. it, Yit 18, C.Ilunn -9 Y Rill 't '' I," '. ,.I io,!- dec,., lnn idor:ola ,I ...... a, ,1 ,,,, ,,,,,,,, BATFRIA'S Low y Silvers, Hou
no NEW YORK. .b,.l 17, ,AP -P,.- __ ""19,n 'I 'I, .7 pol el No.-I )'.,k Shantz y Til
- As ",[.,,;I. Gnljo I'iil,- ill I I Lin.lo;n I 3 11 C I,
mos d e ir. on el estelar. sino en dos iyer en el Casero de Concordia, b, I!- p:the,., Para htl on !A, I s, 1, ,I d'2 v, i,." ,: (;, , ,! ',,I,,f ,,;
ei programs do xr-In e p.rque el y Aldecoa tomaron vert de wil, plot el Foladelfia.
b tanas v Vallejo solo se errorgii tie full el locital de reniate, oflocido por A _arista criollo Inoi Is I de III o ... sni'll, Sh, 6,'4
or ell lit dA,1,, ;]care,, con tin par de rvina-:Vallejo. d" I" g; f-s del'"In :I] f""i'd ...... I ." I 1 '1'7 I
i: rion- muricl.. no d-icho call It, qn, literate. sin comedic, a la-xed. I dill' ' "' -)' : ': '
t-cs jug ., .1 argul Como va hemie; dicho- hai IIF& "'.0roml 1 !I,-. 'n"'t" d" "-It"'!:' :' 1 1 ("''li- 1-v Dil,- Salitt par. gannet. ,
_ad, tan ir,,,p,,- p,,g,",na I'l-noll fillin I'] In,"Pol ,ji .... I,,, rn. ,I, con, nini!Ion clia, : I 1_1 Evenlos para hoy I ,: d- .,I,, dM ,-rt ... _,Ioi, ,, ,. z.A,,,;!(;,2 I (;,I .... to, set, -.x5. Nblortlimente. of
do, Ion in "noot "I Lino""' 11" In, a ,,,,, ,,oln, oAno ", UlA lo, ,I'.,, 'I'll"I'll' on, A'. ,,,,, sll- LA, .I I! "o., 0 I,, ,1,1 D*AI- -, ,%_,, j in,,n_ to
seco_ : cli'lllolnli ll- I 9. ,it n,
trod emotion, In,, inch ...... :";,I,;, I, ',,,,I olk ,,, B,,,,,II,,, If ,lin I7. f ,s- o que snenifica unaTucIr
ji.-; I ... ..... I csa "to ... ]ad. I "" :;; 0 a co, I. I "' dic .."I'"". .1 g;'11" I"': I ,",," ,':i'.,. ,0 oldoIe contra un adverscia Inune.a. 'sid,, firnuida, Pon ei 111 ;dli' '."":% 'a ...... 'i"i" I'll o'non, FIoIn,oo", Phi I;1,,-t, 1,1, a I% !,. ,I To 1 I .,, ,;"s. A"', 1,.nl I :i,6'I;,I I 'fili F,,,, do" "ll'"' d' S" 'll f"6 de- sli
m ison. Duarte. Que I II, lonne'll, -', lan "' iini,, ,"l ', ,1."' ; ,":,,:Ii,"fI I I ;": 111 nar el sorprendente muchacho
sh I I ,,od ia ,nneu, ,,,,,i;I In apl.. o hihnn I do. II'.. I .... t, I,
de rinintad- .. I-, A Il- el pit ... .... CI-1-1 i y Man"ll, 71 Is All- 18-9- Base Ball: ,I,,- n1ag"if"i ,ch. it,- dtI cln' ""' I Ili',
tistnita, I- ......... Hlon, ,in ,,no ,I'll lies luel., fient" I, cn- nn"t, en Ptlingh His'lot- __,,,.ol% : ,ioi, oo, ,, -, !" A ,I 0 ,I,,, I" :'I'- N.iolocn El segnirt set, sunque III
i .. ..'i d,,I -tO., ,,I qn-Vall, ,I M"..'i I Aid-Ahal ,,ill 16-I.-, Fi-od ,6 10- a ,,I,.,,, s I pp" , fv una ie,,,,- I.Ittall. v tstig. do c.cclcnteB Joan
rlpln5s r. el p-ticho Vallejo b.r- A- llyg,, He Mi .... I, I-] rllol.oo, Chl- lin ,-it St Ln,- R-h ,Ii-]. Inran do Is Ini. do- ]A Fic- -11.1 -I'll-111,11 ll,"": I ....... Iv. ;olc- ra ca3a dv inh,]. !,,"'I' "
.%',';' ',',' ','. ',: o',',',' d. ,.iudcj 6 he.titrever que of c- ne
it to ,I No- ;!.dilo.. ., Bo- victoria cn;,;,,;: 1, I 1, 'I" A." Ji, ,,, h to hec press en el tennistat ci
"' A '" 'i ... is"i "or I. I,
cle. 1. Pill-Ppl- es. Ejecito filixr.ria, d,-I- od?6T *, ,'-f'V ',' I ld,'1 1 1'11jlnll I I" : i Eg ... ban, Mokev I'l ... en, Nos dilte ,s BIchI-. 11-41. I, lit,. so, Do ..... .. ps ,As P", I" "'.1 "to"'I -Ii
p,, 'I, In-a y orer1cla 1. Penn cont- "I I ,I, ,n cl ,,,H,. Artitirn en n- -1r, -11-1-An Contact, 3' I al-dd, d,,l -n, title por 1, ban. i iI ,I .set 6.2. Folk .to
A do-.., nole ,,vhn' Nn ha, cot, so ,A - .... on- 1. t-p-ris Orl fi-I Lisa Anort 'St. Plot-bulg". 1-onle- ,lot, tna ,,, ,-i El '""'It Ado, 11 or- cot. ,A,,, -, ,I, ia!'1 1'1 'FI "I ,I, Ins -10- imiB bill..tcx do
lendrcrcn ,it rh ster. lost I Lit c-ri ,in, ,- I "Ali tnd-s ],Is joltis- de In Flonntis h, coiotticin ,,A ,,r- do a Ins rnn- she In nochs. ealt- Para el v,,ntdl Ins cascs v excamucon Parinnal norl'annern-le. I 1 'd' "' 'liver,
, ,,t ,,, pi-on-I -p.z tie Orion I., d .. .... le, - --i-di-o Poor dar,_ 6,.I. W-1-agi ,,, New Ynk; Illnert. -Tr I I d" -d-t-n- I'lloo 1-111 -11i'll-lo, I c1lo., a Eal. tord, arnbitia omractolo.d.
, o n,
belloo- dio deported. Remain at on. r0onplelo a I,.- qn, on p-h. Ilea-' L., ,I,.t,. i11.9, vs. Is- Ids ,17 81 ,,,,n:,"n'dn ,I ,,c,, a u favor 512 onPrrsa,;6P ,,, cl r,,,,l n.'A" ;" d'- 1.11 30 on rairtin. 11.11-An a 1.
un In, i-oporturnis ell rentio. ,I rrnnt A '_ .Cleveland Gray .7 14, ,,,,A I 'I"
,i rot ap' I, dn Dclnt ro Sid t hAber trahA ,nut-Its' In, .sA -trsinjerns qu, to
con. adi tno rebates the rinn PA. a or not, ,I It """ Jai Alai: I in It ,
odes in, out maids y en vittraid.ol ell ru, ,rf1,vI.,6 1, in,,,,n,,,,n d, Vialle- ,-nolrostarins ran In ,et del ,,at F,11,r I22-91 ).(I. (,ad. 11111 .1 .%1n,"I"fill 1 610 .1o,'"I"ll grat. imprcshi han cau3ndo on nue
ruidie ho, di. on copit e .,,per Pholdelphis rot B,,In,,: Hoopi F .... e,.. dnblc too 0 Hall.- on Polvo. V- le Itnoli hist. sit sen. q hin, plan tilt huen ri ,rra tron ,Al,
-emAtadners 'riltir6 do, psrds 'An In',re VIIIAd' Als, encliounni ,ro, 'o'I "or E 'u'llit'' 12-101 ,,,, 'S,;rhorn rh,,,12-11,. on PA.% ba ," ,'I- sn,-, s, licit
Par If d site 0 Intin -syn -sl not S no Morirld". con Irrs pst-li. sninkiri ""' In "' "'I' file, ,,n urh-h.s tomeezarti. in
e. es rscla. Ins i I; I .9- en-1-1, a .arn- ...... In. d,!,,.
as& ... f. clisoca droaprecton del aptioni Al ro-So i F., %I". on,., (711LI. II 11 Lcl .Ibbs tin (in, y do,, quortitla, ('Ali. v one handicap "In"onn,"r. fole n (I -,
,fcrt ...... I'd dos inric, ..' Pilletloo i6-14t. '. 'I, filondri a Patricia Cat
Jai al. Los delanteros que qurdan 1 El diners %alo) Prot, Lsra y Aldr- rill, Is I Pan del .Jai Ala, I ,in, do ell.$. -anal..indo 1. joooe or-ito el in%-rn toc-Roo Para hacerin rn 1. P'n'tain inn Todd, In union juvriora I I
,, I rmmmentn extrellas y i a. Pot r1loo or sngun6 viniandn Imminkin x alone pinn norin del I torjor Portico do 1. "Prae Acurrn. ni-I'll 0,17114) as del podidn vrnrrr fees veces a 1. i
e tie lax I's in ., 1, r d iax',,",,.,'.I tort delhola con tin trionfn snlc p ro-rrip
Ins qu van ipare.clendo, con mks a cuando torsion ventaim de dos ti tin. Ncs peormitemes soncerir on, no Para rim.tin., In implosion de tin, dot, y gund. Ins acho Nurstro campirin narnual. doctorel igil Bobby Prl;-r7, 6x4 RmrrkCRnR Maroon Comill
mono$ P-billclades do Ilegar lejo...meroo en 01 tramn iniciml Con Vn- le de una opnetientrind al jr-D Anli en tin fionton grandoodroldria drhoa y media do 1. no,, he lfl l Fs, Pol Todd jurarA contra In blonc
can ex,,pc alon, muy eacano, no cut, llelo ,n ems rroull ....... y Loren- hI In 11, ,oldrn, .11910, Ad,, bn derse ,on ,,Pllddd 1, ter. Hoy Into W-As. 1, dhinomi-6 Rill (1.1 IA.,Iica i Robh% no tn-'pdn.op,?_ sompatinuisima Lots T'liller,
tivan of Ii qua es prechiamen. diox.rrolls ... in on In ,.g. del minion .I, h. ,cn..ur.Hn on bo, too. KrIgns, o me, table. Par llrosrno int nron-li d, Fnt I.-di te seriRmente Le sol, an c, n InPI.Irnha do lillien, Martha Barrelf, r;
_"\ to to Jugs do mks tospectoculAr, mks color on atactur facile. perlinal. cron.1'em Mani que i oritonpan Tennis: dale, rion, PsIA ln(iRI-tft may lirrnn'parR ronvrti en tilt asirn drl rR n,,J,.rR
,-_y Hnnibenera do Bolasroalny Ion _ __
Ver, Been Vi harp ch
_ __ __ ,Para prPtender vrecerl PIP, into nue reder Afinc cl de rival a Lucc Hour
I ceithl, unohne ... ... .'Islarf ro 1"1'.; 1 Iul' Xes"I"i
-Continuacnin del tornm in. P 1. an I CMPUJr do, tin, de Ins Daxis nuez v Josofirat Phodrp nuestra can
, I %, i nertairional en ips courts del v Loan Sin em or ta, In hysteria en sulCuprore i no's islandn, 'i Set .g.rA contra D !
I Ved.d. Tennis Club. comen. sellundo podUcin tie Is tarde founi cn-iEl match ch, Pp, ,no, Sciso, i" I 5 c KZrole rd lci'CZn.dk. Met R-lic..
,I zando a Is. Lee. do 1. I-do. teramente istinta, Into tie onfrent6iformidablt;, 'p ,rn locin ,Ir. f,.,rrz0 3 ,cloz Azteca. reform, al court cub,
; let do casa no bay quien me saque ... con Orlando Garrido, Y el veneno al d "Ann c -,no Para eafrontarse cento Mirth, de !
I I 4 7 -oooooooo .%": ,yi ,,,,,,.,e.t, de,,de ,nii.10lis ,,,,,, ,in lo' ;, in a
I..[ _P u _b. I co;uI 'ti n, I to Ill P Pill I Is lietice.n. del Been Vecin
t, 1 Iso- Luchas: 2 a fr't,'," 'r a x P on, vn N ,I'vanni MA"
all adelanto, demostr6 que efeclic-trion. ,do Rooric. JuloarA contra '
i -Programa de parcrat cA mente sit notojorin es ju-0 ,,eo o Herr P.r iihima. 0
1 1 E-fliva 31 -.1- Go, do.,- Mull-, tndA, I, ,,, 1 Into Ra."'I. 1. "bell. "o'ho'll't
t r I clue. clonah.hes, c. of 'p.l.'a thui;A on ,11.1n, de ,A ,,.a nor. cluel-11-ti,1- de ,,I ,,,i,.,I. ," ... ... -; .'-tc.i tie ,I, .I Mary R.ful. ,
I I Z n ,,I, psion "o ',nhl' N
inhore tong# un ... i tie Ins 1)ep.rtc,. -mon,...d. thr. nopeon I I Ili ,', V" -Pan"ll'' :oI lll lnil ol let, ,-,,- .1-sI., mic- pilot.. ell fniont I. ....... I"norn"n, ,It .... I one, .1c'u, P os., v (I,.-. I is do,10"s i"o,"I't
,_ a a j- n1"",ol:! .1- o "'hoolan rot
' rn ,
- I I I 1 ,Ig ha,, "., li,:I. A [I .... I, Ilv ,i, Y I'll,.;;, -, a I", i I .... it - 'r."a ,;- j" ''u"nid'i S" .., I, '01cos, or,
I I T I _V I ' -h-nin yo s."n."I'l .1. lon'Ins I, i I .... in-A ,,,, Re' (-,,,., (I I I'llhobl, ,,A,, I ...... -I Ins des ri
- A III, ,I Ili o, ... .... I III.. ,"fo,"", ,,, ,1-1 ... ,n)-n- ??,I'll C-not 73i
% I "; not" ...... I I I l' 'I", P, -, I'l-nI K:- n-,, I.u,, Go- i!
; :".:,:I_ -Ifi nnh.ov "'''j--o"'al-I ...... -nM / h 'Ificrafters 1. / .....Im 111"0911%,131111,11"111111 .. I... _11.11k I ",
- I I I I .
I I I
. I I .
. I I
- i
I Afip CXX spoks DIA1110 DE LANIARINA.-Vierilneii. 18 de Abril dr 1952 I I %, sports \ Pilginal .19 ,
I .
-HAVANA CUBAN$ Y SAINT PETERSBURG INICIAN, ESTA NOCHE EN El, CERRO_,
-I--- -,------ _____ 2 -_ ------.- -_- ____ ___ .
Mirado I Asi a c a b 6 sit, aspiraci6it _. I
- 'O t r a victoria I 'Conect(indo diecisiete Itits los
. I. del Clevelandi I Dodgers superuron a loiBraves,
I E l punto final 1 .j Dressen mantu,. ,u tattua do Lift f, I a' I.nzadore.s zurclos contra
-, I.
Wctor Rodriguez correct 2 hit., .1 i la toleteria I ... sloniana. Fallei T,:mnv 1-1clm,, con lo, d,,c- ,
1 para Graziano 11 I k". Rub
, , 3, Mifioso uno. Mike Garcia I I I o_ chos. Furillu, Palk.. v Jac nson encabezaron el ataque.-
, rr gr6 of triunfo. Comentaricio i I
I ,i - I DBOSTON. sl,711 17 Njl, L,,., J. ,,Llrilowgr Tommy Holmes trud,
" A -Por Reni! 31olina CHICAGO, sibril 17. (AP.1 Los In I milivers dLBcekI- pim,,ou ittaigun punch dereclor, R Fu
priturra scr th 11152 Lit dertot I, fit. vqojla 1, tiando it Sid Gordon tin ter.
tie,,, do Closeliold ri-octurme dlovi:( I, Ilment, it to, Beat- ,I B ,,,,,L ,,d:To I. ,LL b-, i-Wirld. Pete White-,Ia c michs .,,,bl,, or, !rc In so I I carrerm por do, ,,III ,,I I i1bl, itarit rl let: imentras, Hartsfield cuCKY oolpoii Sir ,,cold Im"Ido He 'I" -tv Ito, H;;,., bila ot se4undo suct Pern el re.
I I RO olill" ill' If ad,,, I Tn' I 6 ..
G-ta. starlit, do divill, ; ri mo
"prica, duelosit, de ticlolial -ii Wittel LLk, East,, a I Lolsa distance. 1 monlo h. ,D.dkv.,,- M..'jo f .... fun,.,t. yl ep:, In.,
1. , [to u.b. do r ,-h, I. --,ght, do Hittv .rlilo- do 425 pers del home plate At final,. 48 It ts; ,I, ,,, I,- o':-,I:: I1 II1.I!.L ", Ird.
perimirmi ae, d'e' lilt -10,9rall -01. el QLIC nir unis serer cle Ires evicurntros ,col I I I 11 I'Liblan ,ors'lluldo s.co -D, .
t., una d, Iog,0 f ,ole It Toov Zell, vo, knack Iol Irdlal BI ...... do Chicago. ,on. I 1 'on weearlm".1 p:.,oo,,t., It., 37H .1ot- ,I, ql.c rll.l,! ;)I,,r.n Is,
I 4 bt,,. rro I a cosI. oll Sin Iml-go. 11 or 1 .... Tally 1, Ll llmoi I';"I",it' 'lot ar too 11, ,In,. ii-c-1 .Come, on lo, iao, -o-o-, ,I 9i ... I,, I. Lee I Ll Ili .11 I let Ili' con on e .
ulm lend. pcir in, vuhns do Ra, Zae 1, oaqmo ,to. ,,,,,. i1),II ,pe .I- dn.rager"CiliiiirIL, c."Il',,,,,,,I ,",ItB,,,n il I it. Le, D,1d1tg,- .P.11 aura Con,
Robinson, 6 chico inn d sip. ,ulkluer ,tied. Milk, Garcia. ,I ,alifernitme If- 11 c'eull. I 'I",a
c. in of East ,I 11111 Ill-dies' do, do Ins Incim, ,so-6 -Ilvenic.- I tortifirston John- .,,,,htut, qIu lo-t- flit% v I-eirret., n.L. do que
too do N York Y6 on bar,-. xis r Zbev Ill sUperturidad del es. tonloole 1. perell : i. I I niftlel turte ,,!t ,,,,r.itI,,- ,,I fil ... to
I,, r Co-Lin. on su part, apuutasT'oL1h"xI.cra I 1i _' 'T!'"t
n of forcer ound del combette que piclelctilm .Uld. d P I Cu Fur 11. It ; I, 1, I, I Ann, ,:,-,,,,,Itlnuv, ,manclores del
"' q"e -t.1!(.1i I I
celebre, ron on of Chicago Stadium escilla thme una somilitud notable c to -retgruip de Jos Mod I I Pafk(,,Q,,In b.t;,,o uli a;.,.i,,,,L , 'It Blookiii rml -moglims p.r s,.nt c It n do 23.785 per. cm, el ,a Cmellonlic, ontc no-,. Ell of ,I,_, 1. I ; dcbI, c ... b, too do ,, ,III,,, lie Carl Forilln. Billy Cox, Ilost ,than., 0ii'Me I dR ., I I!..
"' .Palo ...... I I., I.' 13 n; ,I -it,,, b I farrillcin. it Schmitz y tin
concur encia 'allov dismia. do !,,,b!e. t: lie) I_ I I I ,,, ,,,,, ,,,-, n I. shelf ,urontiandose on
immus q to 11tualocid tin record parn air. Do it.,,
pbograrnits migillsticon bri techo on mais frocuentre fuera del ct adril.. Ell Veil: I I I Pol M*1rm.. !i Hector R.dlg.c. 1 s6 on ,I.,. ollo.toolvd-. le"", ,,,,,, .".
in ..... do do left fee on ,oc!1r1..iufun." !"o, 'I".1 u,"! """ 'I
1. Ciudsid do hot Vitimets. Par. G,.- Lora, perit con lilt colored, xt,.o,. n,,A6 I Tol, ',air. up rtvmvlucicsi 11 par - - BROOKLYN
ItIall. ull. derrota nuis a monot, ca. dinario Coullunber tione, sin veri rojentras Ilvet", 'n n_=a dos luire.! I V. C II. 0. A. Fr- do If onportarels. fraxime, ousin- it I. .... hotel do --cols -oplets. ollos oil I- yores .1 bilte. i "I 16 I
- -
do all y icurnarm fmi cian yet' el ... ento negiti- -v of ce adrllatoii C .... ..... 'lu, I', b. Habana-Madrid R.- ,, . 6 I 3 6
I "Ll 1 I ,,, ju 6 I I 11
he me R. Robinson. cities, elen- to Percha, volvill I, pe Cl " "' ,: ,u ,oll'o,"o., ,,_, ; LL -.. I I .z
in I y I." Pero I ,,' cncolo !!, slujorme oil Iet' Irincho:1 It"hill li ., 111_ 4 ..', 0 2 a
,14 h. Ilimin'do del esecrian. --I. c."t"lualla Inkirvl .... III a fees are- ,". Br-n, Willmar, Judiain y Ken I Piogilou., I,[ ,, 1.-t, ;,, ,L l';' I f : fl, I '0 ("I
ter y middle "'ght- Imicis Ill. no. comeolut; y I I, ,I ... I it I, 0 ,I.d,..o. nod, 11, I, ,I. L",*', .I :""",,:":;,
litibles aspic. "tvs' Site cribargo. H Acme, iniptesionnia por sW (I) I t a I r- CLEVELAND ,. I I it 3 ,
astroneIrruca balance ectin6mice, del .. fesuia, put sus iminuelol C If A. E. I PRIMER I'Ali'lill') it 211 -t- "Ll"t"."", : o I, I, .
p cost, ,misideraciones ladiclut L Illiguallaill- por ,1 11; Sterlp"I'l I t. . V. i) I ir!i Lago .1-i" bo,- t.;I !-,I.Ijj,,, If
,minbatt, lie Ill::111;. '. ""I,
I.Iresl6fcrul 5. I I ,, ,+ ,nI--. it I _U 0 1 4 0
bc c I ...... ie'11611., 2th .1 4 1 4 A I 11", I ,, I ::, ", L, 1
gusto del full.. ',arrull-os'Ill.' ..'.III in "I'
fism.. 1. vspira ...... do it,, ,,p,,jd. )o I . . 4 0-21 I I -I : .1
- IIIIIIII, I (I IA I I.., 42 is 17 27 15 0
.
"' I i Ezoo-, It, .1 I -1 9 I I , '61' i I I B 4)
irrinpre, se I 5' ifitilm qu, 1. p ..... cs, th- undo be .fill de ,ad. "' I, 7 -, I 1, I R I l 'F;'Il.\ NII I", I 1; ,.o,!I.
S I .... n .. abido 1. ,og,' I I Ho"n. '11, 4 (I ' I 11 0 i,1111111 ;_ I I I.. o ." ", III I, I., ", I I.. %9 (N It. 0. A. flip. c n o I bel o Is ...... il-ict, A go Ill- Mitchell if . 4 1 I -2 n (1) I'll" eight R- 'u- o 'edi. I % Ih _, -_ -
]a gran inc6gnit del I"i""f". of I.- 1. .1 public -goo sportendo Fndle If . I (I I 1) o F iillidoc Rocky C.r..I...'r.,d..I ,,,,,I...,d,.,rl., J."I- rlf,.d,1,p11:.,q.1 11 "I", I 1)
lore, on pc,cc,,,r',In 1. --on d, L't ... 11 .... I,,,. 1-1. 1. B-c. . I 1 4 'I I Robinson to ,oreelo un. do _11, I u(j qu, P. file lu"t d.oll, .1 1.111.171,11TIa".";t, i t1o. SEGUN 'D() Visit I I I I L I :ill I ,, 1, Il-, 41. d i 4 1 1
duclo on 0 ., I I -Lenars, -c, qu, ii,, vrII III ,;,io !"ool, III 11, 'W ilion it, .%' ..I 1.1"I'"' ", 't 4 0 11
ponerse rualquieta ii-t. ga if !,) 11 ,Li del t.-ceir .-Ito do on iin, 'I ,,fail,, quin, It'i", I LL,:- ,. "' "ti I "'I!, ."" 'e ... L.' 1 In .. ,I l ..3
coal piers me c, 'I'm "I paso ,:, I,,,,,,,. ", Chi-Iiii. .,or ..I. to I~ ",-,.-: :, ,""I.i I .";I,", ', ") . 11 0 I 2 3 a
lie Ins dos h ,mbi;., L .c lip-occrao rioachifliat, lilt too ill I I ,:-u .... 6 -tod. A P u"! A s.-o .r G.
tiribre 1. is, leas -z. al rnmu. of do ,I,, I-iWado, TnTA I 40 S 17 7 15 3 I'!' "c" ... 'i"' .1 I I . 4 11 I 0 0 1
1. dcduoct6. 116 P,,a, do m,. G'.ra,,o orem ill ,It ImIlla ,I. f SFGt NDA QVINitl \ t 6 1 Vill ...... law. If I
le. Ant es do I ect fact., mi- Cnullolo, p,,I,.,b. ,.,I. ( GO, tiorneim b prom eliendtill, ped. Ili. ( % "A' %*, I Niif;:d, Co.,- . . 4 ft
logics ir,,b.t.b' I's 'HICA -52 ( _), I Let ,,,, 4 0 0 (I 0 n
fee,. I ( I: ,Marshall. ,f
hate. su, certoza do que wd,,s Gelizilin. !"I. Ila jm,[-; C.- k-1-1. '. I IS I 0 A I F 1) La tem porada 19.31 ( Cuso-k. :, . . 4, 0 11 2 4 n
Is .'I' "'"TI ,' 11,1 al".11 (I
Rocky Graziano no podia gimarl, cl, coulbatm ,.,,t,;, I- horolm,, Z-flit. rf . 0 1 1 1 1 Vm y ( I I ", : 'o so -jid.s ,-I- I a ': illi. 11 . . I 11 V 0 0 0
, p., ,%.d ,,, y iis',, Milimso,'ell I 4 1 I I) i(jor d e los 611itim s tiernp os "" : -.-,_ I.,%s, ...... ,
q., 1. dclpo iandy ddic lr' r' hil ... if ,
is Rilm-c. a is hom be 'I se I -m pre Rob so resultur I(I It ,:;" .-, : I, I 0 0 It ,
I, irtoria I : 4 I $1' I ',',",,;,I:oe I.', I '. ,I". Kill.,,,, .. ..
lem or siMI7.2ri to, -Ight. que s, -em .1.1,g.d., F- 21b. ___ _____ d,., del L3 C.1, n V a o n
P' r' d:., a concedcr rmirgen eel or peso. Dos- I Thorpe-, b . . I 0 0 0 0 0
u urul'ido I-Illar. c I 11
In'que p ode dar b I Diverio, factors so kan hecho sent r. acudiindor al remccli. cle lo, dos dia., do arTra,. Dan Chapr. reis do mulro-,. oemp.. R.cky s I 1 2 , It I I jonvi.
. into Q I b..' Lid'. d Sc de', If h. a '1'., be' net v' 3b, . 3 1 2 0 I I.. I .... I" it a., 9 o, &a It . . 0 a -0 a I a
p relicki. .1 polar l.grad. -a Robh rtiseilu -r af hipico lialo ( prilp"'
ertar on elie se P eld.- -0 IF -V . 0 0 0 0 III -ontrol. 1, TOTALES . 32 2 7 27 12 I
, un record frolic ll., uun, ,. (I pell par el contrario acomejaba coinprileneiias diarlas para inanivne s,
-]to. Robinson y Graziano ban lit, c o" Bi ....... p. . 0 9 0 o MER RTID(l ,I lit .-IIs blecido un re d do entrada on Pero prolong el "cnner ,u.nt le A-Wkl,.,, . l 0 0 0 a 6 El Dr. Indalecice Perlifirra anifis del 10 de matzo -%a menciollaba Landfills mily irnpoitanles i:ii,,,ao VAI.p. ill; .... .11 ', fi_',Aro, whm por g1trutChicago, compror . I, a I cho-do I--,,,,,iio-I- 01
co pudo. torque comprendia -o por to Wid-ii p. I ILI, I 11 20"
banclose una %," .on., I 4 a 0 0 0 ,I, .., 11, I I 1 .300 6w, 000-2
crisis el "Angel" aravilloso quo I,- "s_ sun d,1,1,'1hL_,"1 mInfl- B-1111-1 .. . 0 0 11 0 I ,,,, B"t.1i
in .,c I o IP111:b ,_ C dum, ,,,p, . ; '" '.,',',',I I', '- 1:6"), ,I, I's pit, ""' ,
aficionados a esle P., J. Car do o,-o I It .- n ., I ,I",.I uf ,:,, x"'o.
Valois entre to lure,, fcntca Sugar Ray ,h n o 0 0 0 il not. _,Ll l I ... lit,_ ", u a j m, ,: Por ((SALVATOR)) ':;' I PRIN ],,If ... I'Lida" Reliant- I
I a 0 ,I I .11,11do .- ,",.I,;-, IERA QUINIELA a 11 I.ooI der clue un. seez .I- "Llo i_ ig_ N, it on LLc,, ,,Lla,,, I "'it Pro I it .'!; ...... ., "'o." ", it ..... I', I ale Vo ,,,,,,Sftkdcr 2.
turbulent pele. Kemlell, p 0 0 0 I I., a I!: .' ",',,;I I ,;,,,, ,"Ll.s" ("o-oll 11111- Cos. Palk., 1: R,,,,, W ,ant 2, 2b.
.anz6 of colro do Jos middle v.,eightx E.C.1,,eare . 0 if 0 ilu,'ia 0lue ....... 0. g.o .",.,I,, ''i ... ... I it, t-, I I '111, -o f.".1o''i, cos, Hodvii, SnId, I '. Pdii.. Cooper.
c ,,III,,,&, 6, to, Is' I I- gr; ... do "" :1 Iopi, ,III III
pe-ei do lm iridiscutible roodiciii Ah- loll, ha I,,,., . I 0 0 I ..... ...... "I I 1: I ""' ."':' 'I p'"' "I" J 1, I ,,',, ,, .1,f1,ljt do SEGIINI)6 IIAIII It), lilt Palk. S I S- ll l Iiii 2 DP. Roldnii
11 ,.III':, j;,i:Iff ,.toj_ .11.11ti, Y CmL
n ad. .. unclo, 'it ten do u n - - I-ofor, do i;,Iii ,,,,, poolm- -o-lo', ,o : ,I I., '! ; jlt;: .1, ,
c;i dad. final T.d.ct,,., pm., ,L ullinm TOTAL17S 3 1 1 7 21 14 2 "'e'le"s ""I ""I"'I'lit"'" do Ia If, ,:;! ,,, its I...11.1 I .Il onetiltilt, ,I- Y lollf, 11 3. .,
0:1()_010_001 11 'a I'll IIIIIIIIIIIIIIIIII V Ill I, ('111, ,,.I, ,, I't ,,, I liLta, i" "I., A - ,
..., combat, to Ill, ,igoro.d. 1. Cle".1-d pLibill ;""'',"", ; "1:, 1,1 ,::,.I', ,,,,,,,, If I)tr,, Enf"u- '.*! A;, l ""' Bio, kill, 13 Dou- 6 BB.
motor holsa do-eol -aireja pogills. Chicago 000-010-200-1 o. "i, ", '', I o ot. ott"', to, ,.,I ...... I, :, "" "'t, .... c-, , S. Cu'.
'Nl siq.ic'. 0 hocho tie quo Gra- Piolle 0joiladi-, (it- 01:c IL 11 "", :;: ,,,Itt', . I :t ,I ... ... ": , '.. I Ii., I", '!:, ,,Tef', I Si """
I'lepa.al"i I'Lle, I- s D'el. I ,:;; 6, !: ,il 1 I. I ....... 'FC.',, He,,L l I I Ims 1. 111hrultz 1.
1, 1.1 Ill Ill t1lopi- ol 19.-I _. ,, '1 ;, ;;,, _., ,.: ,
ano 'I cloolpecinato Lelia. -$67.192,71- ,,,, -mplweldrl. I ... lmlsada llgoo, Garcia. Sur
hIalclinn eia t 5 .., ... ...... ,,, N., 11.11 11111 'I't" I'INIFI.A I, C 1; I- Hit, ,I ci.nley 11 on't. T 1,1,1 2 on 2:
mund de ]as 160 'mpm '. I lion. do ,,,,,,.,,s. de ,tincoloo, lon.laElititc., C o*-1111.111. B.o.c. 2P .... Ve ... I.." L
Z, c e a" Y! I a, pe.pe. "'-p. I- frmt, f ... 11 it S ii',j ... ... Ant .... I.,. All I . %, a C ole 3 ,It ",.L.). .to I on 2. Dead
taloga n,,,,ntr linsis "md .... hu, A p B E"Ic' S I N., ,io, ,ollaba ,I ,1, -1, N-o ,.I -,Ioth, 1- It. I I Is I ....... I i :
de osa III too cin., 61(on r's eel of aspeclo ecollorn"o 1) F.x, Cime--elool ,!ifR.bm;tc,7121; 11 llodll'ap Cl-,I-u 1,11-o de 1. ll 1'. --ot lliflft I., Air-d,. ,_ t ) .,,,Il I'luel I, b( "on %VP Colo. GII
Iuiltl, B..,,, y Faw: publoa I. n'the I, R PARTID0 It 30 I.o 51holl,
I'!: I ,,, ," -,; "-i L, t : il ,,, .. .. ... ....... 1, 1, , Ll;, I on,;,1,,:- U G hoo. Go,,-, Stioyart
__ __ _____ .- ____ - __ Fox, I A ,, ,_I I-I -,ai ojL,,oi I ''., I ",;,! F Ccmly
hrlodogo- Q I Lrllil,! C'evclam'd' do Vvulo- Mil P ...... : ",!I. 6 'dopl 'I ,,, o 'I, I ; -, I, ilI ,: :It, ""' "., ......... : 111' ::-i : Vii!' '.do) "e!"I't, ': L' :, 'i," A 'I 'I
" :1.11 I.: 1:1111:1:_1 ;, .0 '
lit"..'j,"!, ,. I, j- 'd ... ... in, I I '.., 'i 11; .." I
12. fit ,,a of ,eldo- lo paia I P, -, ... d.. I I I 1, % J, I I (', ,.Ilol -' 18 A 4,0 2
.m I' Gat- C'a ,oobo, del I o.d- I I _____ _" I, o- d io :e ... I'. INIIII- I It, I 1 1 ..... 1. ... I'. ,,,I,, It 11,
B abe E chevarria tiene un gran a "- --'L ollmd, 2 SO Car. Hiindmap Pi-di,,, I "I", III.! "" Ill.",. I K, - 'I' ,,,,,- ,,, ,.,:,,:; III!, I., : It. ..
B "Idout r 2. Jud.qem 2. e ,-,;:, o;! ,,:o, ,,,, -o 1--o- !,:; ", "'t... It lot '..
I ,1.. a G som 4 cu I y on ter, Nii, I'lalot"'Ite ,.,I ,.I ", 1 :,. 1,; :. ,,,-,,:,, I i. .":",!" ,, ,:,:,,, : : I fle-olteid- d.- 1. f ... It ,.,, it, a I1.I
Let; I "m oool. all', I III- i ,,, ,,; :" ,,,,,,,,, P. ,,::; M ... .. ... 1'' ,, I u n ,
Be ,,,, ,, 1, I ,I'd,,l w a 1 11 ,d Alo I ...... 20 ,it, -,.I do 1. 1, t ,., 1,11INIKII P m tr
,." o !),,iI,,ml, ,f:,f'ii,,.111 h 1) oid, I ... ,;, ,, 1" I, ,III 'I. I.., I ,I dh, :: 11':Ill
record en cuatro aftos de labor o' n 2. I: He,
_ E, 1, a ,.I,,,,I,. so ,-(I, 1-11;'I ,I !:!: 'I'l ,, I,,, ilr ,,,,,, 2111,
nridy 2 ,,I G;iiio: G.- ,1 0-,,P- (.,.. ,!),, ,.i .1 a I, I'll oli, I 1, ":; ,, ''11111-i _, 11.1-11111". ',
", G :i'll !; t, ..11 Ii. el ;,_ I ,":;! I ": ..... .... at" Ctjio.".. ,I, "a" '. I.- ,IVIc.1 ; ,it ''it I ..''flo I
- ", I "I Not, "', ,- it .. .... I I 1*1; I,' 'I', ""H' .RA t4IIINIELA 11- 'tilunicladrs. prestinlindc, I, '!,: I, '2 4 2 .'13,.: "t ""' "'a"'i bault-di do
Solamente ha 5ido d rotado en dos npn 'W om- y Me K, re If,_ ,,,,, r I ; :: ,, ,,o;,:,, I!.,[,,, "'ahl I ,"'..'it, I it I" d, '. It _' ',, '. ,, ,,i1,,",'
cpr ,,, ,., ,,,,,,,.I"dt"."''I .. .... I ;"l. ""', I z, 11,; I"I" o I'll, 11
un total cle 22 cleas ganadas por Is %is nipicla. In que da 9 ,I,, il, '-", ",;,, .1 1,t j
, ;I ll"I"'oh, a I ....... ten a ,.III'. ) I 11 ... I ..... % N.'Ilo.,l
I It" I "' I" : '"'It"i """ "' "" s'E(;;!NDA 'I 'INIF.I.,N V, ,",
upa idea del poder de su punch. Va mafiana a gran pruc6a I" ... ,, ,, ::- ,,,!,,, t% ,,,,: I o 1, I', elin f,
__ iNflaii1tiNo siff invieto Irl ,,:":, ;.L!; ,,";:" : ;I, I I ,' "," ..----I- I __ ___ I, A lod- -te, I, """' Ii- jiegola "'I it"o,''o I ;,. ,-' I, 'I" )' "' "'. :l ,: ,',i,. """t 17.7 ,
I'lis tic la metad do sus polea, co. floredona, Evir-olia poetic rontar St. 1.01iiS al Vellif-Ifir 'i X ,',,'-',l:','!q' "" r"o- Ill'"I'i" d""t ,,,,,I, d. .".. I- I-ritit ..... .. I A I'll .d.l."It. 1' ,of ', lit, 't r .... ... mu,"I'.., Y ,1 "i- h- it )"Lia, con lot I ... ... ,,it 1,, 11 I ..... I-, "'. ,;,,,I,- PA ... I ... ,
ganado por cocau See leader on primer viajo con I, atad. pit poloil, 1),II( .... ;.(I,-,, nation do (I cd-,,o -,ompIildo u. ga-do ...... Iuju I'll't, i,_ '_; it. 1,.;:, ,ha if ... I lit.
DETROIT. ,b,.l 17 -API. Bob I, .j.. drpos I. ,o- ,],.,! ; ,,,,,:;"o (,,I I ......... ...... I, 1. .: :, I ,,, n i ,,,,,,, I I I t
radius martens, pr.,Io c unit of vision on un semifinal y on Numum y Less Mass emuslit-Lin ,,,a. I.se"" p"""t" I"' "'T"Poncill",estm." ;_i,_sI'o c
mas pocas semanu X a permill.g., Il"i"N., too- I ,- I t
-anz. .. to h. percrit.d. .bi,-,.Icanz6 categoria do estelarista. A 'or I ,,I -so P rid c-ldangulares y Bob Cain limit coo. viitd, i',,.. i.o -N,,.ei.'.". cjd.'IeC . -.,II, -d., m- moo.d. -blijo do .... .. ,;m1f;;,t h-oil.., dite.1, P- I, z
. I I -porle qu, ,
as. r pi domente Y mitentar ti Imilmonit, ct,,.l fb.o ',d"r ,P',",,pd nionle rI .1squi, do rne-c rumio. .I "' :el ,,, tin if, ,
digno record do so lament, r. ills in .sea edlte n.x on, ,cncolc
las on Jos it o cmite. le lidcir d, d d
6 im s n s. ran converticlo oil un luorte "drso,- hit, do Ills Tgrox do Detroit. par. So r.rrI6 ,-n ,folli, of Handle,, d'Zhe,'ra s ...... 1"s'ste;.l'i ,!".I L .1 oiiih ,, f.le''nio"i
' nuentere, it so ,quipoon of p6morlCirecuentonario de Is Repellolma of 2 ducir I,
L. ithima caida se r I 4 .. (LD
]a propmei el ing card', gr cias a su elegant pre- lugar de la Lisa Amer caren con ,fit .maa do,"', I I, ,It., ,1, s,- I, ,III d ... iiogo a I, re I,
res de marzo &fit que asislieret el St. Pic- argunoontz ... dose (jul. loodionT, -,- de ,,,- olall .17 )ILIlls ;I I.I looloolo.
asado dill cho Henry se cir, y etuilo de combat' El'o"I 1, Abril hime. do- ,,, it 'Leto pill el no-dio, I-I ,,,I b. I I I ,,I,, ill .... I ... 11 ILL 11 .. I I
, ,
iudad do Miami esp a r ,sd,,. ,.d. ej !riutelo, .,..I
V. s'er I' 11 1;Ill"I"I"It'.."
Gault en Is reri, elprewliclumente Ni,,,hotor c-,i. 'd I I H'ari'dLL, ,p'LI"',l flit L ) a verut, .,u if ...... oo ,It- -1,11111, I li-d-1
tado combi r de,'i doam G pu ; os T g itinban- I J'.d.'d o ,
'I"" a se I : ?, .riii ,\
1, I de dift,. cr LpL, cd1;c!c,..'. on ol I It,,,. I/
on tri d ests' ,er. on Is ma'a" P' 'a in b, ,,, n ..... b'- I It busca ev;:x ,alickoots ,I,o. fp,. ,I p ,,Iim I. list to ill a.,, d ,se "I
forms 1. csdea do 12: ,a ,pe nsula de donde no 1. luiere. im.n. acto a Stuart. cargo con el (er,,,, r olint" ion I ,-,I "I'd, I ,. :u I ... i otedo I,-. 111. ,,,, I .,fit do. t I ,
tri isto r 1. via del dojecore-h-, y c.,c hit sido uno dtnov,,, cm, so "Ic). "I'll". Pit :oorc '.
releuril, 1: in o-i'Llea I "I 'elt,coor ,,I ,,o. ,I- Am ... I,, it Il' It. ( .,d.t ,,,III '"'w". ,,, o" "'I" I 11 i
cau cloz. d Po.. of cri.lift. dos- 1m; problem.. q.c hq tortiol. que It" Watt ... ... P ........ I"' "Loo ,I- d"I ... Ill I top, I,- o.olo. i .1
.A.otticilin in-looliradils C, it., d, ,.--. '.
ales ,mp,,,d, or. Cnod, ,,, fill do po ,f st. Louls 000 00 011-3 of 'to Lie, I'la", I I I I ; I. ..... N:-:Loju e -,, ;,,, I i I I I
mic, de 1- fell :it:, I 111111 11 1111I,11; Lt :, ,,,,,,,;,I .,:,,;, ,,,
tie 1950 haitel primilidpmee'do I mortar of sl ,-be,. 0 1-1 I If ." ;,:.,,, ",' ,;: I:' ilus s-l' r a ii memeelut oil c Dole III, '11,11l pe'liperl'a" .111 /
10olstrist. Mi-ol Polacm, do ]us Del .... I- C;oo 0 000 000-1 9 0 p,- ., I jI-i,,,i,,Iad do I., Ill; I .... I.- ,,I ... ... of I,., I .I I
nio,"a': I'lo, : N-II"ll ....... r. to."I,, ,.et" 6 I, I 11 I, -! ... ;oi".Ii;i -,I-,,,, "I ,-- I- I C ,, .. il'it. II, ;I I 1,", ,..If, It".1. ". _i,
I), see cmmri,, ", la viect, a "oi;'d Cardiditlos al Garden B't", I I i.11 I'lllo, d, 'i". I, 'i """I". "'till., ,91 S f 11 i, ... I,,,, li l ... ..... ,, I",ol,- ii, .
- I Se A],, F .... III~ ,,I ,d,- ; L,or.,lc ,vo- It, "ILL .1 I.o- oI:*1.I1.1:.1I1:, _"d, ,.I- I ill I ... I-It"', d, lie .... fill d '. .- 1, .'' 1;-1 - ,- .4
tid'ot ,."I'"' -1 111i- 1,11 11 I,, ,e /
Ift, ,,:.,,,,:: ,, I ;
'1 11 ,p ... ..
Comellas sale a "itoado-- opt It I ... Lucha especial "o, I I __L_LoW dl, ,,:op, ,It -ula-la. I".1111.1-11A st'', :: "'I'i": -- Inician la tem porada los H arana I
to "'ra le, p,,ada ,o ,I (;,,.,I,-,, "iho IIII- ii I ....... f, tool't 1. ."Il. _. .
Pit I Lee do] "", ,,,,,,,,,,,,,. Ll- ee, : P 11 0 d*,,, ,,d,,,,,I,, IoNi'lit ;1, "ILI' I I ,i, Cubtins en. el Stathunt de[ Cerro .
,,, ,pecela I., '. .i;, It I
alboxm ahana fi:.,ul, b.c. Vc oil ,I b.sco oireceriJin .0, 1, n lie'". .% d"-'s: d. i I I ,
Y kee.1pUriletruixe it,,,, tI,.nf.s pot Y Cl,!b Illm2 do C,,ba I I 1-1
o tuaLet Y P,,d.c. ur. ,oldolle. vc- Ayer imbilm 3111 I __ __ _. I /
of C sm. Lpafirll ,rd,,., 11-cutide, fille. eldiiz p"" '11; I Ih
Larizarii cont 'a C 1"11. q", 1.11 f,',L'" Se Irata do un combat a base de ,.a
oll on Nia-mia.
'a ." .. efo ". tin trio contra otro trio. Rai ,loto-ego lio, .1, It; Lot, ....... : :,,. -, I", I's, -nda fluriclana rnfreinleinde Giiines rin el prograrna que ce'n, d-',' ll* ,trc en" 'I"'- I ,;,I, ., ". quedari puesta on march ]a conti( .
-n-wr- o-,I-IrLiumcis I'll' Ld; it, vdi,, I- ,, ,.,I, ','," if', dose Ins criollos contra ,I ,quipo dr St Petersburg. Gran lme
11 Ill-a" Pat, I-blon. ,I ____ ', ," "ila", "g,- :, Ifii Comenzando a las (tcho y media do la noche con actils inaUgUTAlls, I __))
se officer mahana en Regla .,-.,os, on riche restiltir juria _P_ m6n Rivera vs. Miguel Torre.- deim -,- p,- lo ,ol,--tol, ;
so _h". efe ." , n_o "" all'(., to, ro -,r if I, Ii- ,,, --, III-: 1. I I
gr a be ,.,,a noche rst; elrouoiad .
nand,.,,de t-dee lan. a to a t'.mpo..d. do -iii
t..'cs ,,,,,,,.. n 1 4 qtjr co7an do linoirem il, ,,,it 11, ,.,d.,f,' ,, t",:,,:d,' ,,'i',.,,,. ri. tie I'illa fil :: ilf,,,: ,,mel ,,, ,.,,,: ,,,_ ,! :,.,;:zador y admirable ., do moleh. -Im. ".1'sti. ,oh, ,I pu oil'.. F.1 Chief- lelt-i- dial ", 6W I I, c o.c.d.-I cli Ia Fl-de, ,n I-I No,- ,,,, I., o-d-:Ial ol-I p-l's III-11-1 I
narm Tnr LeI.Puaji Rodriguez pars Con 31 triumfos .,.,,,,.,.C,,, .Vlo, y J., B,,ofii, ,in n,,. a I-] Call.,,, ,I I-,,-,,, I tlom 'Se t 1,
,,, ten nana qabadei lose coi,- I, .1 a quo 'o as I r., ', ,,,,,,, I.. n sos c.nt,..,,.I nalit N ca Yolk Viol vO is turn del Cello V clo I e.,po,,,,,Io ,%:nsl 11 1 h ... mdo 11, ,,,,,nl,, ,S,,,,.,,, ",-Stal d ',,,I ';.,,, 11. A. _,i I S, ,W I-. 1, I ','C.sirm Espeorull do Gbi- on of Orlando Babe* Ech--it -1.6 -flie,-I, ta -thr. ,no ,-pr,-.d*.;,,, ,I rlpo, .1,,,,a do] prorecum, os ., ...- It .,.I"' ,,,
do ,- ,,,, :,_-l"'i ,,,,, I- , l -,
_ go" ,.I Prl ,.,, I .., 11
ohoqu quo celetirst ,I ,,,,,, ,im ,1 on ,I ,,,I ......... ma ,n 19,7 z_ 1,11 I plgl,,,, d, luch, Ill,,, on oll' I o 'mill"' lie ,,Id_ ,,,I, ,.* iti,
tic ,I Irmnor ,I,- -X- to I ,!, ,.I d, I .11i" "'i
'wedeudo Tennis parn i ros combats to fuetrun totter- 'l a imio d, Dermit-, para I I I" I it I -11, ,;I "I". .;'. '-": i, .. 0 ,
of P"one, prime EL prime P I11vIlIr;. still ,,,, -L jo -rooricsirid. ,.,,a ,,-,I,, e flit, jooj! too iili:
turn del cartel anunceado part vl, os frecto a Miguct Calio y Filling ji,ref,;n, ,jI.aIrm qe m f.rmeman las par a os cle I EI
' it ,a i ", an, emil I., Hil-mv Clban, ", ",''i'da .- it ..... I .... 11 it, ..
o.1-m. dvspui s j'itt""I:,L ,ioe, ii i"'c". ", -.._ 'o,,11 -_ __ :
Be,). Park Y Ah. V ..... .. poll- ,rnAnd,,. So, .tr, If ........ "al, Iii ., ", Francis y el ,alrolid. a 1. pit. ";o" E, o .",o
"it, no EIL "IU.P. LI ; ;, ,, I" I*!!11?:_.1 I'll
side, fren to R POlaqULtO 1,6p_ 'Ifou .a lii p,- releallnio, debil f role I lie 'pt::s."'to I'll
tara con of promote or Jonqu neto . .it ... ,,arm Ciieopan'em'L ,onccidn 1'_ dcrp' ec' p -1 lool- I it J.).
so Ps go$. Pord.m. y H re G_11 L, ad.,, qu, ,.,,Ic a la -66. dos: .b I. 1. matim, Vora "Pit I ..... to Ili lit n.'i It, ,,, I., "", ''
CLIerellas ry h do hiiber actuslin du ante MU L todre e to es una [,a! cij. a ej do., I -Li so )is I ..
Si I neres hene Lisle primer oncuen- Esta es su hope do serlicus. joto o ': acjme dt, Neiisent Bf cyul
r 2 on q.c of D, lodsi P, YLL lojejoltemmpolota do nIt ... ... it ... Los I .... :, : ,,, ,PIind" n ,,, mio.
hemp. ,orr. A btr. do ID4' k . . . . ..
if "' t t or -1thirra. sus herm kilitt, a )I '' I .. quells inferiorizado u; s .s -,; ire Fo I Laudiidall y I h.. it la, ,' W "rt, .. .4 L-2!
o o e c : Ali. Pirloes; G KO P T Fs b I on of que par "" par", L,; ,,or I- ,I,,, ',- IIIIIIIII, ,'I I.,
u. do a base d I Licro lie Guana core -to o' c "al" a:'k '.',, ': Leikelan 'I Ili, ill it I I al I I le,;
-tas. 1, bmcf-fi te ,iorma cargo do Ofi, ,I, _,I ,.,!I, '.
rI Arterrosee. Pa rece quin Bu. 1947 . 13 0 0 3 LI'lluirill ,,is .if, pefiti,,i. hall j,,udu.tcrmi L .. i uRand .. ..... ..... I ... 1,i,. IIIIIIIIIIa, In, Illo, 1-11-11
hoid ficra I h bre que vaya .it box ID48 1 6 2 3 2 iln Plar rime- ,rmo Baiio. rd.riopm.. lorion Idtirtwa ...... ,*,,a ba", ..... ,,,,,, I ........... ,,, '),""I", "I '),
acoa : reurrecroses iniciativels. cuniplido I-- mayor In 1 o I d,
to "lowlarie"'1949 . . H H 7 I ,midad d,,,.It,,n.rc n ye do,.. --o :; Li-. lan-IA !it
esper. do ,,. v ,., r.+ib ...... to I I ,,,I I .... 1- ,."_ ..N
del Arternisa, on ox "ale, con 1950 llgiwlrtmcntc so. ,7.np,,I ... I-,
,, o to, It 5u.,de .. hall Irc [:I I "':," .
de sus advcrsarw I : : : : I 1 2 1 1 -,, de, ofrece pars
tarfi ,on Ametsell.d.c. Ill ... ls 9 sph'a ....... d:i[ 0Pi'nrg or hacc fail. I'll'. oupon.." I o .... (I a, It: oli, ,I, oo. -1
(I 11 ,hol.dlo ,I. Lstinnul. ext ... rdl. ,, on [a lie trend(, ,em, ,,*,::,,,,a p"el:'jo ."I, El 0. !:oipoc ......
"' c.licumendritim-am u, a Fermin Get aa ;. .,,i,.-,_,d, ,I ld omm- o. eepiE ,lorningo, on el Stadium cl fle-152 . . 3 2 Z Ila lialida pectitit do ,,]par a is ,.in o ),I
Wit ,.I,,r,,n,. j.,gle, 1. lie ne- cei Tred. 1. q., Ila- oil g.,o total F I so deicido-i on dos eel. cpar quits it ocup; ,;. ."'.., ,
-m Iall. I I. I ... ,, v. Ili iton 2'tece de do 42 pleas con 31 triunf., do I I rc., a Lilt ifortile de una prC-ricis. I fill' -,:;: ,,d.,Ig.. Ili.
eiii a ,-,is cl' At "" ,I,, do on anleriorldad a prodii-se ,j -betrois .if omp'-:so, ...;, ,,,, ":"",",:, 't; ,,.;,,,,,,,,i ... .... Coda Botella de
. "o ell ,,,dld' flogs, .1 fimil. -1. 'es-1 I,- W)i,,,,. F-I.,-1- T.wao- y Glbe-,
Cuba. Ell el sogundo turem. En cl cualcx 22 ban side, pir not, ."I i, Ili, I-r. V ,,,I,
primi-to veremosVen.acci6n 4 Mor-, recipid. 9 der-tax, tod.s 11ol do. j,,!.m., omo-cid.s do qu, of pLI. en-imicel. dol 10 di- M:oo. rom,- Helton- p, It, tolm lot. ,,,,,
("be' con ""'It"o, el M-dierr In ric Joe Ca ... brue (lot- dcpcr de !; ,:to valo-it .,I,,, wit- lot Pat.)
1, goteele-4 ur on. d, 1- 11plo I Dr -,oot fle Stio"i"t 1: It Iet,"IIIIIA, ,,, k, d.-ii... d, Ills ,,,
mar I, n to .1 b a c9uir!o oismin y tales. me 'a re.agitul del pobli- ,file Lot so 1119 lanismit
Feirninde, contra T,..s Ech I o Program. .1. TV fie"I'_ do .. tion., i6n do Is tem. "dr,,, ants dep ,,,, ,*n I do
Lo, a m. truts L rivildir6re of p. ee-adei Yet .Lee first. all-,. no Lie on hip'". I- il" .:: do, ,monot e, "I
,, I ,- io, '., limit I it 11 1''i'r" 'I' .. 'I "f ", I dis I ....
,are spe 'A ., .. n to r".I Ft I I I" -)I-, ,,I( ...
de :a Tropic" I of domingo pars p- I hab,, o-iiiif-ide, on comb.itr cle un 'indlosba a] recorder of .oo c m.,-ol. do Im .awl"" to"'I't" us I 9, III,., lit I., to h-oho Y I-, 1, I, M UK E S O N 'S
liew I doble i urge a base do Ad"'- El sorreffmill do la ,amlcra do ,,,a trip f'o.1, le .t,. -_ __ __ _% I ,
mi, y ADC THefemcs, -retr. San fiana on Prote, y Mar fit .c.'u-m Gran Semifinal (Vigor Em botellado)
Carlos on of ser.utriddle -" leg. lo r1ILm ,on.gict- L, Pero si interns ha desperialln rj
mp ... _-" ofill. .ch Abir,
roYiparade. n. I revised. dcl-IT ;o'l -q I i " m,,,,..,telr. dvbems docir Ze I.
in cal e Intensidsid. los dc.,afjos Ised _j to .d,,_ ci s,!'"o 'al. ha cauxado un yor collitio /
Her It, "' "' 1 re ,,,,,. va ,ta!
it C ",, f,
,,, .. Arls,n,, 11 at., p- t, on. R. l Hertruirld- y Orlando m Re iiji. I is em do I., Do-' -hoy Matimiit '" b 4 ir. Lid, Intre Ins b... m cf,"e'llipare"o,16. do R. / ) W -" Y1 es iuma Com ida Com ple
Aof on to do Ill. Bit dox Rcghi Diaz. Luego. LAzar, A "'i' ,ca 11 orles. desme.q lie una prolougada,
,)nice, equipo indicial ,on a- Bill 11, y Robert. Do. ne,' Ih.r. r 'bi
ru sh, rnl.us, ,Tlld nxt.Imp" too, '
- el aMne I-,je. a 4. y Atimandif I, "" ,is
rhinim, oil To Y Cub 'I ri Illin Maelin- ys. Art"I" -,in to ., an qu I S ali.
on Santiago do his Vegas. do-Pe rns his. a ... Ir. ,.,,nl,. elatriloarh hact-r el robann frentr I litackescenix (\'lgt)r Embotellifice) es la mi
. I - Miguel Totirox ,I ,ud.1 Llf-Tv I I 4 menticia tie las ccreza,. NLIck,,on s ite triantiforma in,
Ofllalcs doignado I per Ila Lig- R ailon nrex:,arm. q,;c onsCub., he sa- cncrgtai para sit organiMO. .
' y affir-trisberger doiiiini
N. irt V.I. allies, cis III as 10 I'd. 'jolor n_ en in yorla de Ins mediatamente en
in de ablill ,to ID52, Jos Cub.4 galinifido: 3 x 0 -R' ot'"' '"I" hit ,ollo-do. litlackesion's (Vigcir Embotell.ido) fortalcCe el cuerpo.
I C,!!, do .Irl
S, I..,],, yo- irm rhtiint on "em"' I 'Lo' .
-1 liferile, P rk me F_ cl, Cultur. -no-o-i', Io se: A hldtlo, reairiinrIA el cerebro Y ellimula ILI aptilitri. ,
\ %,,,I.,Io y Lee,,. do C u,,Tjlwcor., CINCINNATI .bell 17 -AP I -FI 1.1 -to', I ,,, eitfroli
Artromfoi. Ur m I" yeterarm lienzeIslier zurd, Ken Ral. I habits ,,;.,,,,f.,r.. -fatc., do em I Y qui riCA CS Mackcsorl Su agradable sabot es I
YI L,,(cn.bcru ImfIF n cinco hit., vl a to wtion, ,tict-, I. I 001L
I. home Y R. 11, is on baLim A-lis I w o "
Imij PL Ar,,,,g, riffe do ho, Cub. I, 0 -.;I.. po : entut Lotacis ,%a I distinct al do cualcluier otra ccr\ cza. *
D, an 20 do slrll tieturflit eal pi-iruel's Xt filis dc' C-it Mabl. y I'met'jo Cuban. tic- fiml
Struilu Tropical. .1 .10 p tre, Adult' oirnp-de, con ,on r. ,it, oic. -,,- in .,I -g. un combat, que h. Per eso es huenct mmarla, ) ... ida guslo iolinarla!
nust \11 mADC y Tolef-111 it's San ""' Lustar much o.pea orlch 'qu' do OSSI)E tA% A
. A Mnestri oil ho- nor ...... t."'I'. ,t,' p, .to.. Cru. EVA. YORK
: -,- Ir" ad ... do In. "r.l..- Gra. I-s -hl- n
" UV y W I If ,,
inis A. rir,&W-oz on blucii. Anne. ddC", Bl"btill"Ad. r ... 1" a ,,,:;, .% ,,,, p ,, ,mpchee,,A, ,I do- vijk ,P,14U toss
n .rus c,,,.b,.. .I. lum r 5 !:I., ; -for, Trull" I I s in clut do I 'I. it to, it -SO
'See ,rl. ,,, to, nefir. Art,. a ',"d,%do lo..1 F. of ..II,. pues. do ,Ill. he.,- 'I jtjGjLF vial., ?", S -14 71,i 6.,. CERVEZA NEGRA INGLESA j.
; n. I's Milan C, PlItitillet 1 1"', S61n 2.1171 (awit In, migiii.,. ., ,,::jj-, nuce., ,,, ,I deporleeque.s.- I '..'jort C,,'no 41"d
Irc, on 1, 1"11 'I'"I"on U' y on ,_d. I'. que d, I Cut no e, I..,. III-cap'... Pon,,, colly r .1 it" ..,tni I
J Videl, in Let, tiomh. ,is
.11, A ol'"do' Io llill" .. P.-IsIlle a, el u -'a-, I 4 is-n o *. U'. 7 ".n.. 0 C O U T U EI M A CKESO N
'I -111,."; .,.,
"' 1 .Il .In v m L Microcal 1. VI- dor- ,mi-o Kelly y eutoi, 4" a' V,,! w &W*
,, o negin %% A110111-1 IImPl it. 4 .%. .. .1 I. o......7..- ""'c"" roo- as .AssnAIN VJAN .. .
Pigina 20 Nolicias Nadonales DIARIO DE LA MARINA.-Viernes, 18 de Abril de'1952 Noticiam Nacionales Ano CXX
. it T. F U 5 L I C A D IE C U B A i !Hablb el embajadorBeaulac en I Pediri ]a C. de T 68nkklolnaresb en La-Cabarta el policia 5e adarill que rigen
flistruyan la carreteral lififif-firiffididaisso6elog"
Gu III, pasapertes e8peciales
Ministerio de Hacienda el almuerzo del Woman's Clu0o.ntfinainoaCai*kikner. 'queebrio'di6muerteasuamiga
DESPACHO DEL 5111NISTRO'
derite do In Cmpmr.cVm' En el Ministerio de r badko so InVersd la diserfacitin sabre au filtimo fibro fritulado: NEI-p"d I Turiamn. doctor-Sbsti M. Varies horas estultio vigildndola cerca de la Casa. forond a I e.,, -tin
Vid.h. .1 Xh. dirigid. Ins .pro pll and. ql.d
A V IS O Career Ambassador. Mrs. Knust hizo la presentaci6n sentences de Jos fuerzat vivas de La afacd a balazos y la rematd en el suelo. Nolas'p.scl.nes legal- vlgentewen matGuantimmoo InforrrindoIe.,=,. .1 rbi del uso do pasaprt, al.
JORGE RUIZ CERDA, Subscoretario de lincionda, Presidente do' El mayor 6xito on Is seric de a]. sirvIcro. In too emin"al" pave rem. I de carretera, de 7 ki an ros. Pars scr laga, C. y mcI.raadoJque7t2,
muerzoi onsalacim Y otras so. gra -m.nicarj.CB- N.val do of rdrap.r.Ij,.jdir1; I,- 'rs6n of La Hatiand, a Mario J ly Ins onto. m6l. tendrils vs hiez aque,
:,a de I Ley del EmprL legancra can Irculto Sur. par' de'7 como lider de, una bim. r hayan side expediting a-la:
ncertud. cemt.,ma Ley a c to culentom comestibles. HIcleron law ho. decreto rectente. Ingres-6 da de estafaefores, que pycraban cun vor de personas a ckulenes verdadera.
on In nurn to uno de g do Jul de 1948, 'Club at Havana. In obtuvu el ..rrc nores a In concurre.6. let efirras el que ciur, f.cr-, me friteres-ti, ha to par on
Ccorbelln do 1, Sub.,ta 4stita, de $25.000,000,00, del mundlJdI0:d.*rkJ:rjdkk .. mZiip.i c king 6m M litter, can c 4. t I
on primer amo tlzacliln de bono, do pondlente a Est.dom Unid.,, y on de -Calkoy, dde Dayton Red- Incluido en of plan minima do on lam Pris ones millt.ras de La Co. autorroviles rrsl atiquiri as. Los ca. mente correspondent conform con
Irlmw'erri of qua el Exmo. senior Willard L. d br turistiras a realizer que In Car. bails. of vigilante de Is Potato No. rrom. die, Is
P= ,"e- k ;b1-- a-inorme a Is escritura kii blica do Con- J. B. H we Poliefo, eran t0or"c"'s dichmiA disposic ones, mar.--os. ii.!iui
e enry ed ing. de Robert par. Ifin promentari at goblerno cional rr mnero 2865. nombrado Pn. an urren y an ermeardancia con a Convencifin
venlo, de 26 de Abril de 1949 onto of Notarlo de Is Habana, doc- Beaultic, embalador de own nacidn en If herlrood, Yde Cr.D..bThKuoJJYandehPten. u bdamiento par Mario J.v b
for Fernando Busto Y margrz. clue debordin, amortizarse hasta cud- Cuba, tuvo a sit cargo el ducurso alu a n mum hom rem vendiendolos dospu6-- 'Io Diplormitica y Consulab
tre m floret de pesos 44. ooo.ooi a] vencim onto de un plazo r dfor d La Inclusion de este annual on of dr6m Tundidor EstupifiAn, q fen
; planchn mido acordada on vista de horas.de In rradrugada de ayer, din contado con falsa documentaci6n on' sivo. la reervacionea law seflora "I a firos a ban hoofer nomilm, 1. que me ittribulan is propledad deiriventom de esne categorassim
lam interests, el 30 de Junk. do onto mike. La Community House-Altur do de Andrds Polls off y de C lifoot: 1. lmp.rtnnw 4ue Ilene of der acce- mu rno me
de lot fe- us ccop"4. far .. fhc,, C;iumbiri.m. Ins families do Enedina Rodriguez Rivero, na.u. lam mismom. ust" a lam referees qu n sin
corivocatorin flene par obJeto recildr low ofertase hDramar-fu6 decorsda a4cfecto con he. El Comit6 de R rat de Las Villas, de 32 miles de stied. Robaban sillonew 'fTamble'n se m1orm6'en 1. Cimallie.
Ined.Erat do bounce que desearen, f,ccerlmi; aferta que d berin he- to% colors rojo, blanco y azul. utf. makDan Ins mehoras de A. Pollakoff y de Jos officials que habitat en a Es.
siondo ad. lizando flares el crept. La mesa de F. do in, t.cidn Novel vecina que era de Santa Marta 3.
cer dentro de treintA dies h I es on sabre corrode, n Leatherman. En )a rome d lembros de law Miembrost de Is 128 Estaci6n acll, cIc, continuarfi, sin excepci6n, do
raltida, m,rll,,elln Is, que ,,,d loren do so valor n p prepr,eillo de merge- tercamblo estaban ]as a do C triPulaci-re, r Ins bar,., no In p.rtamento 9. on esta elected.
"I... roses roJas y larkspurs 'Tra La victimin deja dos pequefios hi. on'
Lgis sabres title contengnn Ins oferins so entregarAn a] Director -mules, M. KohlY, L. Sanjoril. c 1. Price. E; itan, par cqnstituir un v lloso con- Pollcia. detuvicron a Arrnando r cu con In DlreccJ6n General de
Gener do Consultarla, Aprrmlom y Blencts del E.tado, en an Desna. Y pluchas banderam de Estodox Uni. 19 biblioteca Ins a r d C. S, tingento juri.stim jusin Uternionrteqtio so. t vieron a ca zilez Abrahantes. vocino de C,'rrV,- Inmigraci6n.cisitsemsder e.gertoJos. ctunciones do este, suceso as. few 667; Remaldo P6rez Nrez. de
do inisterio. de Hacienda, dos. obre el piano un noRinifice, bu. Townsbo nd, B. Dallas y B. H. Fa in a f, drroiolrko pcousb.apno.rtesparaplsperrfitairccohsivyadess
1i M c _r toda rebtrieci6n. y- La. a rf. it. 1. S6plim. Este. 1c.T'e.JygM.ri. Burgas Pardo, del P,,iale5 at Ilegar um; litulares a tenet cle Jlrlos de Pascua Florida. La rJx. Las ejemplares de Ilbro "Caree meterjo a In aprobaci6 he rm co
t. OfIcIril y en 'do. u ,C,n del Departs- cl6n do Pollemi,,,en cuya derrieres. ar quo of primer, par, habilitadom en'los cases cores.
,a- pri6dic., c.r.c16n estuva a cargo do lam se. Ambassador". escrito par
me imbV's '" I!, G S. I- W. L. mento do Eatada reer A.b-.-1ci6o so do mpr..bd.d. que mt.grtitrm y re
die Eoxi de"o,,. C.pit. ti. rt de 1. 6111ma do own, t6 d,'rd a "'ged..' e. di let.
a ublicacitine, t.. Jones de Herrera y M. F. Baseline, llevan su aut grain. Y vu- dar" tuvo su origin on una cha.- I Aparece John actua N evo c6naul de Cuba en Miami
cant.rik 'I expremada Oration do trelma dies hAbliesp de Bn e. Presidicron c gc ... bimcfe de I rones c1edJcacIoi I,p,,n.en
a I noto Ins rise damns Ilevaron of morn respo ti. de sobrennesa entle jel vigilante Andr6m Tundidor. ha in ratio de millions de portal. -Estado. doctor MI.
d no., rectivs. del Woman's Club. vo a Is firm& del motor. Carleton Ilayes, quccker7t -mIysjSd., sin ingirlendo bebidas mlcoh6llca La Policla en sus InvestIgaco_)guEl ministry de
La li-bana, 12 do Ah,11 do 19.12 of cmb.j.d.r an empo.a. In esposa do Mrs. Knust hizo In pre.entsel6m del on Eapatla Ambirs diplorailticox ha. desde bar.. antem do 1. tr.g-d,.. I r.b.d.. -1c'd I Angel Camp., he side mf.rm
JORGE RIA nA E. Harry Scott, emboJador del radar del din S. I- W. L. Beaulac- blan prestodo servionis Juntos crIm-tenjendo a] propm Hempo a. logr6 ocupar Ins million
Z CrRn ya ban a. aido vendiclos par Eduardo Hermindez D'Abriegan, me
iia do I Comialdn do Sub..k.. Caniadd, y of 'act., J.c.bb.,C.Mcr '.urcrt 1. 1-111-16n par ha. aquella nacidn v disruderon su, ob-lestrechn vigilancla on lam proxi 'A nes atrus personas, -micron- m-,ha hoch. cargo do 1. Oficina Cantu.
attaclit Cultural 1. Era ,I. d b ed do .1 It I .1,e dro
be" b'. we' ervaciones on ella durante Ins on. des del domiFillo de 1. mujer on I izar a Ins Octimas or le
m an ..s do 1. nk i ig na es de lar de Cubi en Miami. Florida, Este.
EI.d., Umd... T.W. Is preiddo.n PI.I,,1gr- Cu Gardens", resu t su v clime. Poco cl fpu de estom delito, dos Unidom do Am6rica. on ustitu.
or to r b.tinio.. D on 3vgunda Guerra
del Club senora Jeanette More.. do y is V I
veltilicuatro horas Ilovi-i o Knual. mine ]as sefloreff do Ber.l.c bhl. de I vrcxpcri Mr Hayes comment: 'Nillt,ion, am doce y media de In nocne, at vi Los acusados ingrosaran on -1 vi. c.6n del tambi6n c6mmul general, sec rvicm, e era oweribir on 11bro quo n r- gil. vs,.
r. I'. c. b" so one dote homicidia advirtitf Is prooli fir, Manuel Velazquez.
LA LLUVIA tod., I.g.,r, do Simtnig. do C. y de Scott, It.v.b.n --&.. do .Id b I am at publkca acerca do to quo mi ad de Enedina
2uldeas ue low ob.equJ6 In senior. terior .1 quo pertenece, mient rris ',nrfmfand. 'me
,,.:,b. y Bay.... pr-mcia 0 Oriente q hacc of Serviclo Exterior de Estado. tuvo unas fialabra! Xe
Informal of sefinr Angel Carl.. G.vom. que from d1phinahtle.. do E.t d..
jets del Centro 'to e_ En lam dome. lugAres de Is Re:.u- La seforn de Bi.chop. cjjcargadn Umdo. publicaron dcp-j6s Unidam". Eme en gold. c;6.1,or can ei que
ra Car do sta clucked. duranto la ,Ibhra no Ilovid. 'del almuerzo, y sus colaborarfornslde abandoner one of If br de Mr. Beau no. quo de ue le d Paros. reniat ndola Radiovisi6n
111waftis t'y% r-re'ru" br., do A1z. vark'o'
al pueblo estadunidense Is nocesidad en at suclo.
de costenr yna actividad ton vJtbI1 Enedma Rodriguez Rivera. qued6, par-su micion. I exanlone ironic a Is cisa mareada c n (Continuacitin de Is, pigins, 141
El radar relate c6mo di6 connienel numero once de In propla ca le ve of rgull. do Is crmisar y cle Ins 5.30 Variedides, lollmicas. Carlos y zo a au libro on 1946 cuando era em.,SaEla Marta. iiatroemadores. juslificadamente. documentaries.
CP no (Umbio la televisio'if por nodose. baindor on el Paraguay. y ban vez vigilante homicide fub Ilevido 5,45 Las arniguitos de Chichl. Jost
.pr.bado par of Departamento de i.'s ppro d onpues of hospital de Is Poli.do to ot-6 a un editor, que to to cla Nacional dDnde of m6dico t Noticias Samilaria. Lucento, de Espana y lot
011) Ifermanus Cnarejo, hacienda lam
chnz Tampoco to aceptaron olros.guardin certific6 que se oncontraba i -El Circuit. CTIQ inin-i pa- d1licias do lam poquefios tolevieditores. y siondo embajador en Co- en estado do embriaguez alcolulica but 6.00 Aventuras. Prosentarido a Ins
otros antecedents me pudo co ra el Xroximu 20 de Mayo, of de- de les. lombia le afisdio material contenti- Do at famous connote aztece
johors tenge un do i. xp,ri,nr a. on ese pais En. n6cor, que cinigiinnto Andr,' Tu'- Tito
lon- of libro fu6 ceptado part suididor hjbi. igresado on In Polfel. Gulzar, on of csjolar prog- simpaticas payasos espefiales. Galay,
INaciona el da primer del corrion- Sr let 9 y 30 de a rache di e. ccl6a diarlo.
SJg.j6 J Jm.r,- ... procedente do Ins films del in que seamo jactanciosos 6,45 n, epjso a
do lam dm,, del We-,, CI,,b Ej reit.. -justo es sitar Is, cas., on su 7.10 Cronies Departiva. Jess Lo.
j lugar- queremos d., 1, ", c, ,dd y, ,bin Delgado comentanon 1. que f.6 ol-1. Hallan on auto quo liable side responded a esta Soccion" 1 r,.: an rt.olid3ci deportiva unitiv ., que he hnrtdn t ridad en habor publicado Ins no- verbal.
h alfi crafted res M ahl -idenmij La P.116. rcp.,t6 of luill-p del ticias confirenaelas snbre lam dos 730 El Album Musical. Actuarnd
do J, der. primers %i- automovil 1hapa 168-328. abandmiado importance negociaciares -RHC esta noche Gil in a
m 5criora do Antonio Bermud- r- en Is cello Amenldd,,y N"eviisider -Mundo- dev M.r.,Rafa I So a.
a 7 illa y Man to F rnAndem
. he y T 'ne realtiadas on of
vEA lot, towwas hallicrafters-, VISTA HACE FEI gunda vice; sefiora do E. E. S. Kep- "ose
est. ci.d.d. Dich. to on- 5 Noticiario CMQ-TV.
art, mectelaria dL acias; senors de hurtado en horam de Is noche inte. -Martha P6,cz y M.n.lo To- 8.00 A bailer. Marta Pbrez, Mario.
. u 'to
CIOL CUIANA K RIF11411ACION WEIRICA, S. A. 23 Kis. 53, La R.rnp., V.d.d., T.1f. U0.94131 ScG.i Rya socretaria de corre;;., do I.Loal.l..Ju- Delgado cas! rrente aparecorim juntos esta no- to Torrente. Marta Fale6n. Jovino
d ne ii sde.norarade BLn Krak-or to: eii'e'tnn 'vez. che on el programs musical do lam Garcia y of Conjunto Rodney.
:.,er. ; C.-s-el. Sardifias, Operab.. ran ;j1.1 ensleadquirldes 8. par jCMQ.TV, on of cur timobi&, &30 "Ell.. des y .1gulon rn&
coretaria legal Agentes del identify aran en III ctuaran Martha Falcon. Jovino Ilerpretaci6n a cargo de Minin
Garcia y el grupo corcogrifico, cle Bujores. Eduardo Egea, Conchit. Rodney. Garcia, Lqlita -ITofitoya y JuLito
_Hay, viernes. comenzarik a Di.
t, m'itirse par Union Radio Ca- 900 Aqu itodos hacen de todo.
d:lk a N.cional, Jos luegos do base- German Pmelli y Arturo Artalejo do des Ligas, on 1. -imand. un progr me extraordl.del deslaeaGdo'a narrator Folo Ra- nario. con leos preakdos y
mirez, modarite einiti-m. -PAtio-1 c-stigos.
"a realizado par )a consora de ]as 9.3D Lucha Libre. Desde el Psla910 kes. in de Ins Deportes. N2rradar: Ga-Desde of Palacio de ]as Depor- bino Delgado. Comentarista: Jess tem. on nirraci6i y comentarkos de L.s.d.
Gnbin. Delgado y Jess Lo5ada. A] fi.sli- 1. Luche Libre, we .frccr6 3 "1", prog 9 Y 3n. 1-smilirs of Noticiario CMQ-TeleCMQ-To an., ra do -i.o.
Inch., librm v. I .e 1-rno
milto Ins rr s dem ... das figures
del deported del _Ich6r,
-Un rinevo c interesurto programe sabatino ofrovera manans. a lam
Aim ch. y tcd,.. Union Radio Tolov,
m6n, ra"l, ell s. 4. E 'o
nueva program Ileta ci li tu to do LOS MEJORES Oft" JUJI
"AtrocAn" y cstirA dedi-d.. or- Unitin Radio-Teleyisi6n mo, so nombre 1, indica. a trawr
sohre Ins danzas y prosin, fr.. Canal 4
if -El Circuito CMQ ostA trasmi- A. M.end. cancel mej.r de I., 6xit.m 1 0.00 Pa r6n de pruebas.
n so eape j. de is, 4.50 do 1. tar- 1040 Carlos Musicales. d emotive novels de Jose San- 1100 Teleclub del Hagar, con el
c'he I a Arcilia.-"Siempre hay otra gran programs "Carlos y reposteRi I protagonizada par ElodiR ria".
sovega y Alfonso Beltran. comyle- 11.30 Gmaramia Rftmlca. nd. ol reparm Norean Su.roz. 11145 Rinquincalla Musical, con Ti. Agustin Campos. Piker M to, Xio- a Herrandez y Armando Roblin.
0 mara Fermindez, Alberta. 1.,u.. P MManuel Villamil y L. M Mirtinez 12 15 Telecr6nica Social. Cm,.d.. 12.28 Notiorcro Union Radio.
12 43 Theres Criollom con Tito Hernandez on librotlis de Robrefic.
A11VAM 5 UIJima Horn.
,,5 prueb16W RCA VICTOR 126' Patron do
Carlos Musicales.
5.30 La Escuellta, con of maestro
Rome do Resell.
LO Es T0119 a 00"Cim, I.f.mul.
IN TELEVISION s6 30 Acc16m on Sorle an law epi.
do 1. Sambre del Aeolis.
Prograrrias do Televisimn 7 00 Feria on Is Pantalla con Emma
Para Kinmer y Alberta Gandero.
YY Say. CMQ-Velevisi6n Z29 Tolonotionis.
Canal 6 ,4 Documentales y advances its
V S A M- 7 51 0 111~ 11...
104i Vnid,ds Mu-al,, 8.00 Subasia on Trlovisn n.
100 Lo- pravtin, do 830 Comedia y Television,
na Colaboiadora Ann Doli, es 900 BaspbAl Havana Cubans vs. Gomez S Petersbul g
11 30 Cl -s de tilt-a fi-a i'j" '3 Ultima Horn
oI bell. c- C.Inun,.d.,a: D If, 1108 Identific.ci6m y dospedida. Luj.r.
S t e 11 45 Consojos de bvtlpza, Colaborad ... lssbI Gnm. Berniudez HUMARA y LASTRA
1 2,00 El Show del IIedLodia con
,, Conjun a Casino. German PinrIli. Humberto de Dios Y C uiidr.
C11IQ
P. M_ RCA VICTOR y LEONARD
PETERSBURG I T.elenoticias.
'15 C men I arios Econ6micos Co- *-4- saw 4" Tif. M."M
ment r,sta: Dr. R 1 Maestri.
as
UNMN
ImM
", 11 0 Visite 6 passes
Cana de EUROPA
por el precio de un pasaie
de ida Y vueftal a Roma, via TWA
Ahora Ud. puede visiLar 6 Poises eu
peaa. par of precita de um, pasmije de ida y
vu ]to a Roma. Visit Nueva York al
baZ Is conexi6n deade la Habana
,parn tomerel lujoso Constellation TWA
SO -/-r= con rumba a Londres, Paris, Ginebra
y Roma.
De regreona a Nueva York par Ist ruLa
TWA del Maditernineo, Ud, podri
visitor Madrid Y Lisboa. 0 oi d..
o 0i Ud. puede ir per Is ruta TWA dal Sur
res- per In via dal Norte. Do
1:d Pm *o do ida y vuelts.
AN todw an to Zj
0 ROME TWA d domembaresir yI-Wtstr t-d- law Pailesms do is rute, sin
00 o w l =JTTlP en gasta additional algum.
La. gasa.. do hqkmjh,, sheet. 1. map_ d. a _.j.,
me N--- Y ls, --- Pal laorit. d. TWA. feare.s.1 1.
h-b" "P-A-1- In Nine, Yank.
MAW smi
Afio CXX Finanzas DIAR10 DE LA MARINA.-Viernell, 18 de Abril oe 1952 Finanzal; Psirimil 21
Dedinaron de nuevo precious de valores en N Y Asinniti la presidency del Fondo 1 Progresa en Italia la de casas
A, ill ....... flu'li-O-O Va esuir, t;rMilrutudox,
Tabacatero, h um R Rodriguezi,")"' In muentras se, construyenIotros 20O.M.
Coneie cia Agricola realiziI del V 01, Ilea Filfatul de El progineria Fafani abarca 4.210glu.
-nIII I-"' On lh 1 11,! Fl pl; --'s d, linha v I- de
Fuertes vents precede dichip fit it (list tits rio ilet Mines) Aurional y 1 -50.000 1 ...... d., Fst.nd.
emplcl dcns ii. su ,aj his recibidip eleridid4i resluddo de 'ruritps sectipres : -, d", IFF J",
.,to Ib- -,I'D ;u I.,, 1 50000 On ... as
Tiene el Gobierno que-defender a los cosecherols. Lo origin la ha a 1. ,in. d, M, ,1. qlui Fc, !uab: I ......... del
("Ituld, Y,, del lot i-;"1 1.1110 I'll 11" lialnun
P-Ic1,n1, Ill F.nu, fl, 1,1,1101 Ill. 10, 1 ;u, I'. a, 1_1 m IF ""'
rumero es: reorganizar el puerto de La Habana trincillikillientr 6, Tiba-lli 11 'lu", M.: I','i PARA I N D U S T 111A S. MATANZAS
acriolles petroleras FF
u I cargo dil'i:l 11 It PRONTO EL PUERTO SE CONVERTIRA EN TAN COMODO Y
Por 11. Peulthad Fraga 116 Still,~ I 111 0., !Iifle .1
Omunlunict Inin., eu u-, III,, I In-I, let IdIda ECONOMIC COMO EL QUE MAS
P ARA la prnmina 6,rnan. list. or- $9 MR por vad. till I,- 6e A hl, dis e-,uu;: In Fill, fill. 10rct, it hol-, Fa lit'j"It"O, A., d, u
9a I ,and; Is ARm Arurcrl d, CO. labor 0'. a it I ":O 'a,,-,a, ;,,eldill"In vI It. I I 1 .1, Invairs ) nerrennit lin lint-urc, ridr. 10.
" I I e "Im ,"Inull ., ; A ardl V IF IR Qill in I it 'Imut pleFF'. cost 0' lI ra. frrn,-.rril v priaph.. Co. a..
'a r. 'w",- d::FlN(-' Yol todO, 1- baiu, P,- Fit I lk-k. hr... S, flibarel an pripsyl pS,. I Ficlol..
P, Oles a I I I a It., "'On nd..,, W --,nOw u lo, (I Win~
Fire, prla I d, Frul nc; L ratio As mbsOldr, tndalln de 10 InrNd- Ft cOOc I;~ h,
a ,I HIH. -. Ill. $4 i2 8 J-u-b Ojl a -nud,
una u ." '16 1. A I ga I H, uXpor "a' diril Bani, Nelunui v;well, tulidWl. (let S1 DESEA INSTALAR SU INDUSTRIA EN INME)ORABLES
Fill, unmu'an Iderl d' Fit ;u aii. pel, a de III,,, On, inic IF in he,. ,, d, $890 pcon It, it 11 a b4i .......... III,~ dvpuO, precin
ruldos. In,; refilmri ,, I Fus. les b as dir $164 DO per radi, 8 DIOR, & 1,F. girnrlal Ill"o 11 1' italic d, 11;4- ullu"..un uguu In, art,,., ..I """"IF JuRqUill Mcirtlu" -1, 7 let COn el 11 ..... I CONDfCIONES Y SITUACION, ANTICIPESE
tadnres. his navieros, reelincinres y baJO Culut expartaba 150,000 ,1. uile I,, I;Olfa I,, la III,, net Ou'.cad. Fire Net, Yo k -I.." M B.Im". wr, dr l" DO, IOl(
Fill Itilvicsindos en in export. ltO, d, 50 librill di habis d, lunt riO, I, -,I clv tnbaO 1:,t,, el. bull. VI IlIVIViOtO ". 11111"Fil 1, Credit.." ,,I ...... ounni. r, "I ..I di'llen I'., Inell.ent.
I !,tcl d .dti,.c,% A,,l, Olnnlur 11. P,.,,Ii fl. F 10
,to,, de frutas y Izgeucles cubaboul. y 11 le pueden a Oil', Ot Whitt I .... I a IF ,I, ahvdFId., Ic.:, I.. I,, ALMACENES PARA AZUCAR
d"' I pe t", Z dli- abill I :I(v a- pit I
p.'s lots barque, )Fail Id. des- nruuFhn-Il In., 4,000. p-,sian,- IF~ u ....... III lial 1,1 ...... c de I 1 11 o, ""m fo.r"ba'u',, I. ........ ..1 '1 lat' MERCANCIAS EN1;ENERAL FIANZADOcludlendo a niveltut alarbituates. te par leas pouruiles di $1123.1 por 1. .d. pnia ....... -11i, I I- In"it I I'll. Olls 1%11 ul.el buir-, (let uO,-l III. patil Fl
Par un, slr l Ile eluniiiI, III V. R horns. el lie"unal a dad.n..,. 3 ,p, ("0, du it it a nes pull u nias L- Supernal-, J M Pull., ;u, Iniju, -nO de fulu 'ne" at Neu"ern rin I d. reiteludintente uInpetcalutrits, qu, auu- civil,,,.. par;, lu;ult duvol., I, ucuu. I ll l In a,. lurrinct. Fiend. la fill,- fell 111, 70 g.adcc. F.h,,nhu,,I Par bre, lu, de Odu, li uw- d"I"", .1 11 r "'o., 1, 111, del C..,Itl A91,-t i I d w: l :Oue 1 0.0 ",.1 Is- SE ARRIF NIIAN I ON I AHIPA PARA 400.DDO SACOS
re dn est. e- I lll;; i, a.., I n in"I'I'Lut de' IC I EN MATANZAS
d me. 1. cll led d, 1" 3 ba",is IIIIJIIIJI'l int l1I'kL- I% I. I ulal 'a i'i rantlaten lihic in."tpa d I I (;ou I,~ I'll I~~ de kb. 1, u, l"n, -00, ll. ROII. Igu", CIA. NACIONAL DE INDUSTRIA Y COMERCIO, S. A.
juissleelu_ .- n de LP Milan.. runusi's (III, ai,i.: ."I Intello de dad S, -Ofiu-n en autel I .,I .... do 700 "1' 1 in I Naruita III. e7 6 .,is ccra Ln ILbluut. ,,it Oe- IlOr in 1.11, CIIM' 'Ilc.-, ,; 'L i"Olit, V- in Oba. lO b.o., .,I] I bO 411,11All
bern.bl, V .,,Ind., ,I,, qu,- Ins ""I""u 'apll, Id-1 1,- 300 gela 1, "I'll "I Irell, lit I S"A LA METH01 [.A HABANA TFLEFONO: M-3151
Finil gobui.,Os rI ....... ... llo,' E." I., Oct.. 1c."I ,Oun 'Ji 30-,h I, 3117H, 1, 'Flt
IF Io ... ..... I tiu- it I.. I.- It ,,I de D) 0 ..... .... d- Ill. 'd" I n1;lIOtlF ll ill't."I ........ In I p.Ou I",.
IF., I. on alcula 'I it I. I 11.11111.1i'll 1, 10 n- fi.) I tal t..
ul."I I O'llutI., 1, ll. d, it III,
udlin"Ps. It 30 '''IF"I, c",303.1 ti.,lu it. k.l
.1 tF, to all I as hu, 40.000 bulull, 1 "0, 1; in l"Lidi It 0. 1111 111,,
,aboutill's,I.,. r1," sus cOuiell"Is d, 01 ........ gadal In. q I's ll I,- I I Ik I. I ...... I I'llund.11 :u 1 10 "Or 1. 0. .1 1 ... ...
1",- 7 10 1 ... ........ IF ):1 7 it ., It., lial'afi. I I Job it, :0 f, I I d"
d sirtle OF) n1full41tlVa. PCIO Fine '01.- ,I .......... I de Olf,"ell- IF 0 C!, "I l ga, s,
fflileg.. Ins Uri~ pcillciulicI da". en E'llide, t uldit" l" r. lot) .1, 8 On.
!a smea dr,,Icisorclen. exi. triesaiI dif- Alexicn, W .O, Vuienvs, I 1,I I I 'it (%O:.l, I Pill it la %,- t 1 1-1 d .......... t'', ;', - ,k ,
ga a I,
I. '_,J 00 'hu"t" Coloque mej or sus AHORROS
R. bit as y ... r . ..... enle. J.ranua 3 d,1 S d, A 1111.11 0- il I 1,O-dit
P e I a ...... a as ticintpFfiias navul a, d d, It if, In u- qF, I I. ........ :I ..... i :i7 1 It 37 m u In de I', a '. 11, 0. 1.. Cnit a I ...
_alt d. F-l"', ""I.: l", I, I., I tOll file od, Fic TITI I.OS d, ARS01.1 TA GARANTIA
"a aqu, 1, Irn I terra, a la .,I. ;-O l rutu .,a I I],,, d, %I I I'll 11. la l;"g- Olal n, po"IFIO-j"', i I't Iv I l I I .......... I "I I--d" horrrda, y
b ne, a v tan hailic In I,, o-he,a, 01, till hri'- ", 4
We uu; par., in a. h.,a ani.do It., .......... I"O"'a I !.I ;, ),J; ;I In' i par"a, 6, d, "i ...... ll!"Ic Jhd- NUESTRO TlTUL0 F
IF r:,ir la.I cir curas. ninuarritanclit rur I"'~ VOll-In Ou, I.-OlOt l'ah", Ili .1 e 11 1, 1,111RETA III, AHORTIO FAMILIAR. F. INFANnIL nn 1. .,ja,
ILFOFF Ille 1. R A ,l d I. ...... I I Fir, irO,
Poll ", I. I dad ha crinrina d", d, H 1, 00, I'M l ... ....... a 19 1 ..... Oc I Fl- t. -pa- R,a "u, bu)qundr, dir. I'Lenes i"All. it', "'I" ,, I 1 0
Atria, il 1.111,;,T 1- 11.- "ll" I., f, ad 0 ..... :, .1 "'NO M n, 11
La quiri 'Inue.,ltl',"Is rn,, 1, ai"l 1, ,, ....... f" 21 01.1 (fat"I'll H",ha l-,
Fic in a a a pIrle [,.,a, Vr, -,pladn It,, 17 -rfidO kJsl1FN,,N 0 (IINSUIAENO.9 P011 CARTA
L. Hahar- a as. 7 nf "u'u;,
SOCIO
Gn irram Pit rungun pull )II, hit,,, g.,,a -0. $1m 1, !;n, I I
f 'I" 'on r'
...... ..... n,, 0. bIu_ '
tun _ntrwrln d, itinpubuirldrit, File ric"a"utlil L'i. ..... I., d., I", I~~ IV O 81,lu
"t,", 1.21 I,_, EL BANCO FAMILIAR
iturruillindildim que h.n 11,v.d. ese aaO e -1. ell ]as a. ladc", --, 1 12 1 rul-dn La I Ou, I I~ g,,Ic Il- Our On., F.1 lefiur.-.,euv, 1?1,,r;, rilurcrill
gnectrat a[ cans Falls pro do. Buts. so, ru ,pl- ",I U If e., DE CAPITALIZACION Y AHORRO
n it ,,1 "0 ura, ;1. .1 11 It dl hn ul I. ill, I~
tadnr,., de ll; He) Fi,-un, dir 22"1 1 0 furtudildo ,, 19115,
dee que as par 11121-1 0 It hOra "n I p a dr] Count, A-'Olr, d, )it
fru %egetales tacruen que pit. No, h-e vulithit g--, a,, h.. ,,, el plu'lt. I ,I .,nhdad c I.1 "lle, "', 1, val"a. ." ad- I, 'I PA.siin IlE MARI NO La7. I-A HABANA
Furtas larto por 8 licen b I, ]a Coultitu ',I (,..I, I dill rnue-d. ct liuu",,". B uri- del Carlin,
ge $2 ar,td I% de Ins it, ,,, -dulad ''i C(Or, ,", ,nttres Merld,- u ::,,Iuraudo PIZ.
8" de La H,-: .-h,*-, clu 7 a i
plOiti y 1 Ll- ll, IJUI' 111, SIla I neat dii Fit,
fall. n.,..I' q"e P r,. de av I uc d, 1. TIOF
ten en I Roche en $56.16, pero que ros Due no I Ill otros -d.J. In, P.0-no I. ...... "a F,,,,,,(u,,enl-n 1. 1 ..... :I, Ouent, ae.ruricia n
e an I Fit, rildo d, ciltil-es ectolO jul. nic di' 'I a .... IL
u do 1. -,ga es Ileild. no. aris AM. no se rurriplict, Iris '.z!t.R alcurt lupid. rile teJ1011111 i- In- d, lu,"', 'OFF. A ISO
iiietia de un ba re. cuya tempe. de Is Counusion de Inteligericul. del munistas, peic, clue liezed.oon C.Fn. hita Me.ra ,a e h. I. li, "Fall Fit
FF 'us 'IJ que III, ......... ... I calu"ll. Oil,, I Il.u.I-t.- I uI'l, V ",a PROPIO PARA ALMACEN O DEPOSITO
rna t u. r no es inferior a Is de un Itunalstelu. &I Ti.bil ,, 1.s sen- lu-.,es que 9 _m d, lod 1,1 .11 -uu tin a,.
q O 1. art,,.] b.j., Fine I, c; Ill. ul a ";Oagul'ud -auuos
cin ffici a a tionnercio call aure tenclas del Tribunal Supremo de altbu, a ba. I~~ 2,,,
r frigerado, el journal de orho lin- Justicia Hay un clinic It, ileg It- it impuindmi, pa'a am'O" 11 I'll [,Is 011 11111 111111111"ito 'I' que '"n' ra, sube $11232 Lo terrible de did. de nd,seilphna, de 16LI1.1 v d, p.,,t,) dii I... 0H.,.a.a. en pl I I I I I unuto ij lit ittlullcicln I, aver, a d- vd1ficlo de dls Planuis reconstruldo haer Pace, tempo
todo st-. I: que do ese p- intp.suricnies. que ha, ,,Indrc I les. pil'a I.I rO- rI .......... unn p.,uludiclOi, I :I I'. Ole. tal uici art- cu lit calle Sall 1911i 0 .... It,~ de Aduaral, Correo y Mtrusternos.
n p, 1 11 di, letter ,ua "I it, "n", b,
It js IF tI- I" atla," ill Milli di- ia : alln-c'ell 8170 mi aproxintarlarnerfis, irsan. l ga ett it de (airlines On, paid. de os d' g.1b p.lla 0 lu-uuuJu,, I,~ till, ad,,, I IF ad nite sit In "0. 111 .11,11,11- dc, 1-eJ.d. BAJOS Lot
se imporlan de Esuld.., Valdes. res. Capt, hicianu, ran I O - piu.. III e,( Fault ''It "Ol. 111 001 ..... ..... .. "Ot I.,
de died, 1. r ,,Fcd, hill 1, tiem 1), 1 licit bill ent" le- t-IIIII 611 It",' Of"Oull -u ic 1,11up. d, Au, sOad,,,bPRda dots
In -mptteaeut a lci P'culu'u" I,- bi ...... cil .1bilo III, ObOa, l;OJccoruerils que vienen a hacerle d- a it d, I "O"ll, pi,"OO, OF ha"., le hultic ll l Pill",. du it 011.11 d'i ru"cli It 0 ni Callal-I Flugullfl,.- Adilplid,, list. 1. ,,I,sd. de Carillons. par.
nuentiCLOS vn cionserit que ki haten Fa el arl. 1941 "t'aOn, a que 14, deb. fit uter me, I~ "'n lilliz-I I If--,ga. A,1,,AF I,,
de IlalcOl." Fit SIII icill'u, I
ALTOSi 19 I.Iril,, illIllul.,do, pill.
1. rompnerrut I., cl, ,I. Plus. lim b*,dr,,. Lut in'llill- IF at.-lut I J;
cOntcu.. n gitruir set ........ d In d, 18 a 2(i I File III~ Ill"doll lie t It ........ ...... s 1.
I IF I,, I I, I- a 1, l.du- :;c .. .. .....
il,.no I I~. I S z". Flue hay In H.Ib.ulct VO-J"
r"", lu, I. a
lill Fitw,,, C-u,,
domiligo Oil I I a, INFORNIFS: 111".s I, X.3501.
III, III. N--, C- F,-O.I, KCotizacion-es de los M ercados comervio al rtilebt-tirsic I ..... a 1. P.,I..
el "Diat del Detallista""
%PRECIACION DEL 1 MANTECA It ],1 ,4.00;0 1,, in,
CIE rA" CE" "LA
"S" OrV CHI AGO
LUIS ME (7,FIl Y COMPARIA I I a ell, h
It ,
Ftl "'("" e-P-O, it, 10' 'ar's r"n",
JOhn it 2P
EF Uty 0 P IPlurehr, 115
flat., ati-Od" 0
I ch. I 1 5 dlis y win, pes
6 7 7
1 17 thr I- Fill listabitel uiet.,
L., rg.uL,..dcers &I "Di. del De
3 MR 4 935 L.H.stit" actcluct. liftIncialinin.et, en Is
V, -,d-n h ... 1' .1 17 Fill :GRANOS
Aunt re l931 A 9,14 52611, uitlmaclrlcc di, led.. I., Fill del
f_ tCjOS Clue se celebraran el
CIF"E DE AYER EN LA BOLSA .11.1 elcluenrl
Fic ,. ,, ily,g ilgrituirl
PROATEDIOS VE C-CAGO 0 n s l.d.s netris civ cos y de
co rclaccnical y el gran festival bail IF
,.NP,',YORK, bell 17 (Par F1 hi. T R I G a Ctrre Pue en todos Ins Jardines de la
I i 8,. se 1,,a,, rfnet. de 1 a
at to d, Lcs lMIdz, y C,- hilly. 246'. 1. 'itirde. y el 'u.I fact! Fcilgtc'
Pa..,; Ide
6"rutl_ 83 Baja 163 Juiun L16 r. r Is fiesta max ma de
1 111-4111111 Bit a' Spt,,mb,, n. el.e, r.rcipied. todits Icn; e
Se v 48 Dl-enbr. !,
Z, 241 -rds ddaFuu.sinileua (-Il,r,,,I6n ds I.,
Is. I:: Fill f,-,Ij. qu, lli
a, "Ou'p.ild.'s a In isCAFE I 3uip'to"Ohle. 7 "1
7 qOr lot, Rdtndr nlr.s
illheild 'I' nel JOLIOIS
CIERRE DE AYES EN LA TIOLSA A V F. N A c,"S" I ]I, adqu.,O.Ocu,
M_ 1"gat ,,I I-d"
DE CAFE DE NEW YORK R2
Fit.
D, 0, P I'll
CONTRATO t, P, !c Fliilta Nlae-l. IFF.-, Blind
ACC. AZUCARERAS dr, n
y, I U_ pit". ", hajh I
CIERRE DE AYER EN LA NOLSA Lda In ..... ... v rOu"ur""la qlu,
AIR~ 5 DE NEW YORK .... lur. a la Tinrural I
I~ -eencendit, I"
v,,nd. lu,,nn --rn 1., 0
ALGODON -t-- ri 0' P"'. "'I
Amrr rr ,i Sugar 22 -21 P -rni,
A-:, S :;,- RHcOng .97 5 parz. merrndi rin P, ner--1
CMItME D AYER EN LA IROLSA A, S a., Rlifil Pfd 13n I 1, r Pit~ l(l -'sn-OO's "lan n In
EE NEW YORK ren ;a d,,PaIrui File JO, pruar- li, 1,,
at Aglrr, AiC '.I V',,,,, '"
Centel' it, n, 11 .t ,fFil :,,In,,
Cn Se a iniciado Pit 16n
I Ohn repary Pld .b Ruh..d Pfd Z? 23 ,
0, 4' art C
o=bls 7 C IF bFn A re"'ran manufacture del rai6ii
culmhr, Ia 71 Cub.. Athial Sugar 14 14 TEL AVIV. APLA, -S, hall dIdn
'117 F,,,, I M 1. 22
S ... r .nerr, In., d,,sll- 'let
cnincl-cial merchant, cluil
GFreat =t Sugar Flen
j.hn Gillian' I Saw mar. en brlielly sicipur 18 1, is faictur. cle Faye, Ell Fill
%lanatt Sugar I 1,0'. le, ncir-teiinic
BONOS DE CUBA Suth Port, Rio Sgar y
1 8, bruises hall enncerta o a rrFeci6a dr,
b,,l 17 (API-Cle- UV ,u"daFF"',-Cmamgoby us Rn' una f6brica de ray6n que, s, levantarA .bta AI l Sugar
S 'y'll ,n N,1dy% ,,au, 'utlFt-iilic, cle 3 1.;
,r; d, Berin"" W-te- Ind- Sil-ar 0, 1 1 it, in.
Abt, Clr,,
Cub. No, R, 5 1, 194 53 U1
Cub N., Ry 51,-- 19422
CcOCT 331, 34 1,
,1bF N,r Fly 51,7, 1942.
,T _X1 341,
Cl it RaOrnild 1.152 94
C-',, 11.1;-d 5-,. 1952, D 1,A, DEL DETALLISTA
CT 25
C Rcr-d 5-,, 052,
r 1%. ]Its. is A BRIL 20
C, R.Ol ... d a, 19".
1146. 40 AF40S SIRVIENDO (10,011lta fis fil rLICIVC Cntrc In,, inductrinfe, c
mirnritillmr, c fil ruchl- 1 -1 Cl (IL'Icn llcva a la In( cdad c- T,, : -1 1946 PRODUCTS QUIMIC05
Rip tni -ht, 4 % 16, 117 1 elemsint,,; indui;pcn,,11,JC rara In iuh,,istcncia hUmana
PARA
""7 a cIItrcc11.RMcntc 11g.l(Ins A 1,1 cL-ifi, brinlhinins
LA INDUSTRIA sil hnircinalc riiis ;mccrn 1 109 11nnIhrC; qt]C ompan
IH, I-j sIt zlifra Ill
t'llilf.(l Slillsis; Sligisr Co. LA AGRICULTURA la vangwirdia dd CnmcrLin, 11,1CICTIL10 Ct)l) ;L1 pfirlclc mim(
"fucrzn n-Oill. fLcil 1,1 v1da LIC la Coniiijitdad
(111 21 it] 2.1 111, abril Y LA
-pr"',N___FJ._r,d., Filird Asisto a to% festelos qu colebrar6n an lot Jordinsim
IF a are a do sLo Tropfcalm y a to actias quo So colebroul on todois
d, GANADERIA CUSANA :10
jnijil 'it It, t St.r., Sugar Car too iscoblorlorne, do to Ross6blisro.
peFOOna i..Orubnra if -1 M
1"ll nnubio )far,,, T V,.,.Rll
adarclaustratior gen
ra,Or, F,
Cnr ted_ I., induruP, de en. at
dirretiv, Sumilu" SO MORN" T Vwm
1. IF ub,71rPar, y IF ':1 It'rs"ll '1111.11poll we"I TuArONO W-1111"
COMERCIANTES DET
r I fill do In Iafm
...... I Fic ne. Ol lurboup. duti.e. LA HASAMA
1. n-rapruxida dr, Yd, DE CU
"'at. I. If,. babOdo'n" I,,,
Imilut 11 It; 2). COMFAAIA BE
'rAgina 22 Firianzall DITAR10 DE LA MARINA.-Viernes, IS de Abril de 1952 Finanzas .,Afio cxx
Nuelvas alias re istraron los
Cotizaciones de los Hereadois de Valores Ampho le sit u dio 9
4 por hacendadosl precious de "azueares futures
IF I I I P
B01,SA DE TA HABANA
COTIZACION OFICIAL Hateles Internacion 9 A. Firines los crudos pero sill operacioneiii. Subi6 ei
V 1:111tal 1111mehe
ri de F. C. UnidOSI)i-ecio"81-ot 'etiaiiii)as(-uota--- C inpraileAleniania
AIIIIIL 17 D11 1111 CIT.' 14 r C lepahl, Cb,,, d, F,
as Mbei. I...C... 0
I as h, a. 61, Cuban, d, yl.
$5.ooo ito neqaener de C,
eity an E. el rectic-do de New I MERCADO MUNDIAL
C# A is Agricola dill Yti ge United YFIjull"C-1 evan, 5A Rallific6 la asaniblea de York log rudos fueron ofrer.ida
Conip Virel. ul.. Hionbe-rho, Core.
pse or se vandlillo. Initial co'chida,
re r Conrill 01-ad-, d' 40 CIF. per. Itas effiuud. re:',,Ay
R. I d,e 1 '3 5 go Cuba com destine a Alemania at
paturAde Cuba' 1"5' 56.00c) 00 C.viir-:. N.I-aull. Pr. Byer la tnisf'n otorgada j no pareclan dispunifilos a pagair nid ., eirech, d,
CAJAS DE SEGURIM6 R Dallas nfii Ila a f,,td.,, re .. a, h,26 FOB Cub.. FI. opera.
el36bb,:. III ba. 11,37. Obila.,I.n eac 1 de 5.775 CIF. Y a[ cerrar el in 6 vich
77. to IT) 114 11", trileacele
liteWbfic Conoun-clinnerl'. .,,n,,. a en 1rueque par air,,
1) del Cab, 1941. ldi a I I A C 17 1 0 N F 14 a una coinisi6n ri Thabiracins drepor"do venlas. nuir6riclas y negun reportan la ml
IT Lamp Vend 1. .of, mu 1111 41, suri
Suit yalores, joyas y otriss posesiones no E 1 0 0 0 B L I G A V I.cdnr.. ,,.,, Tiduha Isellichorl futi
Fternalblux de Cuba. 1949. ac I n as ri'a L. Junta General de Mlembros de tuarri firnivb Los p- or an. casa operadora y In
In 19, 1 D I Viel.rareau lot HIS Oblnut one. Cratipleff .1- a A.ioclacift Nadon at fir Haceriffil- de unn a ocho riiintos de alza MaYeotria mited par ones de In Principales
it Tit I.n.a. IS Banco T-I.-I 15 tl ,, dpCtjba,ae reunliff en Is tairde de cli a 4.27; Julio a 4.30 31: septirm- rompaills. prociucj ,rrc% L' 'ompr' '.a
deben corner riesgo. Illeare. Dal," Puble, Central violets sull re- a aj. Firs deirm del getkir Per a 4 30 31: r)ctubrv a 4,24 y enerc bite una essa .1 Jeer. dJ I
can torollin S .-I. pat 1150.000 00 as
c-l'. I AIn no. I. c inlay Franl- de Panda Rcluand3 de Ise- a 4 05. Se opera Pit 300 totes -liz6 el trAat 9 A I Eloo- H I polecarinj am ,ft C6,. retano I dotor rtlio Ed 14611,1. -tim. in cual Ji In clue If,
a', ral Atener...
Una de nuestras caias de segurided le darA ,, T-Alrell. S.- at 1. tic"T a.,16n trial Ilau.. r pr iiii P"ft,' abel y can In 9-6 jttlenen li- de Is Eli el cmarille inn, fir, Iprro ,u,. I'll's
.rl:l..l C'A1.1111111 C11, i 1 383 late, y his precics, 5jlj djjrrab El Joel..., of Comme,,, pit
absolutist proterci6r, Prediante un. m6dicc, o4in Ter III- 1, 1. A C ttRc!6n d as Anic par.
I. it, 1- TV;berlraes au.'re, de 18 2 Pamirs de uln N'llivo cvrrG
11144 M,r, IS la44_ 1 .0 0 N E 8 A--1. V- Is ar del asunto III, to. FLrri Eflipt. ha vucil. Indags,
alcItliler. Ban,-. T'""', S.... C c.ou'lo'), 1, Unions. a 5.00; Julio .194. suptlembiic- 5,99; 'u'
a I count, V.rd cale, 13 14 at 5.6 1. el inereado existlendu In finte-ealon
".N "'or it..). 11144. a Despurs de unit vxj -a novlembre R 600 y marz e que at Ilegase a compare In harA
1974 11 per S per Coolpaliua A, -11.
aide a, 16. laclue, ce ,, a: E"ne. v d e ru, H-11. Electric cutl 94 I .I q Un clespacho recibida par Luis, n Alemsman Oriental a en Che-FleTonernot ull linlitado jlmero cle cai& d,,,,). Ifil as Nu-. Fillbri- d. He. I,, A, 11 1 "' "i"I "n"' r' '.clc. al, I Mendoze y Cia, -portift ayer de fine equia. Tambi6n menciona que t-I an,
seguridAd disponibles cuyn rents anus] eo ..... I Deberi In 340 2 5', Panda. Arturo M. Miunts, Ntittior 0 Alv ljnip. argue se tiene entoodid. bi,,.,. de Inch. 'Jut ittillfrind. lit es,
S5,00o 00 lit-ea, Menclonm --cz. Fidel B.- Pstar en el mercado para finas 35,00(1 portwc'6n a pilist,; del Laverne de
de $13 a $60. Ileread "'I"ADT.- y can. a rl, Eiedro A At
VNR.' Is lpl:- 21 d. Me].. '17),,ull I 'let-. ad Dliji, Pill Militia Rit. limelled., cate iternan. y EgiTl )I. 50.000 icluelficlas c--- ouni-tur. de
2 te. as '.., iTfirfeild... fit German 13, Libpn, Manuel Ar. rovacto so inbertis comprador Se tie las existenclas controlatin par dicho
a Billie o I Territorial. iriri 11 1-111,,al l d. L. 181. (a Y VIrsto Outl6rrrz. ,e aprooli par me In Impreseen, $in vorbargo. Cq.1 goterro..
d, L. attain Idbod y c.m. 'U tIttitiva del E,,,ta -mpr.rA I -6,ar en 11
Tendremos anucho gusto en recibir ou visits. r.l ..... El as acuerdo adaptado I, Pi-,,efs ,Pat: 515 CIF N Y. Alanna'i'm 11.,na W. .11-ei- lea filled. I 'a:. .e 'i or,
ra poria J"t 0 roslovil a if lit Akm a i I- that: 4.28 FOB Cub..
"a .m6u, Ail- I ell Arminif celebrill I le febre:
b-itui S.- Ir r c--11dorba, 11. cu- a -as qq te, Puerto
,IIr B, Ma )IT73 m iiP-I-uj- a a rD attune, In illittlente ad. FLFTr: 47 deenjak
']do,. life, 11- den, R, 2 1,,, c".1, i;"*.""- ... ..... El pr-I. lip.l" rI .1.1 Costs Norte v uba con defition a
T H E NATIONAL CITY BAN K A_ H-an, Fl- ole Que In coartlean de-graid. pla, 1. m.ridbli liable 3 Paul- a 4,28 LAB Y
Crarrole'll.litAii-or.. C61- I L, I TtIe ni (._'e Jult- im, ,a ILI 61, d, a d, fb ... a v. I liencricano do, pantry, a .5.75 CIF ""' York. Fifiodclfirt Baltimore
inall-o"24-1939 H-,ea. Elii Rleb,. c"IbIll'", %oxini pliando. tan plullLo le sea Pa.
OF NEW YORK Niiath A r 1'.. sag cer. re uli, 1, 1 ill 1 111711117 ll : L. rfrua de Crinredurcs, I...b.f;a, AZUCARES REFtNADOS
party 191-1-ID43 u.l,., on -cal"ren ("Ibirut a, rl- r, prrpmre an Informe a esta Jun. RlzcI and Co. .f.I.6 d,
c.l.hn, line.. I rd d 1*11-111- 11,,, 12 1 a 0 v nerill dandole cuent" ei d' a: Illeacein it,
5 r 'heaij
T1:v ,,:; ,Pr,l-o- an Ina cote 111:adI de ,III Rl-.,Li.nl vie La Great Western Sugar Co. (remo.
HAJANA SANTIAGO MATANZAS e a -I a -_ re-ruen't-L'on's fit rn etiteli 1rmmus en su habitual
le It, su I'll. ba-hal .,Isif que -1 cierr d, opera.
Cj,,., Indi.= I-,,n,,r- I li I a. A,,b.6. e,,I Ne prtin letin informative;
CARDENAS CAIIIAll MANZANILLO loss an 13a,-,;.1,i. riuloolj Cubui ITS C,,r' a b clones el cha 25 de abril cancelaril tn.
Citelard. Cuban. d. E:I-- J,.,,,a dti %I-a I'; li'm fill pr.;,."a pala I." %r' fl
Irl e I:iAad Nor Arfuln-ur, ,a, Co- as unul"'. AZUCARES CRUDOS do, ins balances pendlentes de embar.
P' 1115.0ul) 00 que de los pedidos aceptadoa a 830
rap a no (nuf, rfe)lfu hul-ni, A-.- liars antes de Is subasta a
-Irld 11 E,,. I a, il-it, it. le Is nla or parte del chit es- "4"ta"I's
1. El Dlh.. I, I i c-, 1~
1111, 117 A,-- Santa r"t"El C.- mer, d ..It,6 P-va E
I- -bried-, I, .1bina-r- d, I dia 2 cle mayo entrarfin a repir
Hotel intein-arell I A Vr'D-:'C, Actuad k de la "e""'
I Preerer. burante- I jai I kirii" V, pf xji Co.
art le, El Union nil 2 of 111, 11mclar se obaera. [as nueas larifas ferroviturin en lad
I iucb;.n or que..,,lerr do aral :E ,,, ecluyendo las que rigen so.
Cll P. uba h I, ort, in
B 0 L S A D E N E W Y 0 R K B ucar ititu'ares par Ilegar en rea- A late bre el az6car. y Is refineria Colonial,
GALIANO SAN LAZARO MALECON o1sa de Az'
C 0 T IZ A 10 N 0 F I C I A L Be, routh, _f prect.. 'In embargo. no xilitia inte- de Nueva Orleans. sugivi6 que ite die:v, carepried.r. At pe-unlyno ,,, rl:, ,,, an tirdenes pertinentes Paris to,
Terreno 1065 metros. Fabricamos S6ta- 7 DECABRIL DE 1962 _C_ rienrit.ld E Por Sres. Merrill Lynch, eidmift If lead., re el Golfe d 1116. e.b r, an notes de ... Tech.,
Pgr. A 111 21 21 F.. F0,, C 17,, 7
no y dos plants Comerdiales. Arrenda- VALORES AL CIERFIE Cll,,,,, r 7 1 1. Inject- mte-ildrIs
. j ,P I IT F. lam rS'c 21,2 2A Pierce, Feni er & Beane IULe ISTRIBFIC-ION SEMINAL EN
- or plants. -A- P I an I we"' 22 2 bus Iittaid.. .1 None del
miento total Aut Ult chIc sit P, P 4" 41 Fe"'I filerribuirt triterrInd.. 623 CIF, ESTADOS UNIDOS
ch a, c. .1 .1 G- Eii I ClaCein can la forma en i i P., 1. facile Ill met cade mo5tro me.
Atendemos oferta. Adaptamos su - -- Callahan Z. 2 V I ", .1,os mervarris rzuvare. I., too. y int-la cosa i quir Jos La reguilrada en is serves que ter.
A hal 48 46 c. 7c.""', Y k In fit.. I
necesidad. Arrendamiento 20 (zx A Pil,.L 36,: 37:' 5.1
I os. !!I'd Clum, 70 6,:; Can 67, j, rrr e refinadmes ultimamente menciona- mine el 12 de abril. en toreladas de
ardI:, "I 1113, 1 Ei", 7 dole, 11no
A!a- 3 C.;..blG. dn', M, rill 1. ... h. dos estiflatin depuestom a pagair 6,25 2pG0 libras %-star en crudos fu6 Is
A I I Fee... a- Beane. ,Pn,t6 1. sug.,en- CIF. sigatente,
in lum C,
drebrlac"!P. 217 C' tle S, 'dr' 26
R Is Ch"' a of
"BER-TA-DI" Refugio 262 Are, Cl- I b.a R R P 23;, al I'.
ve: an 7 4 2' 12 Contrato No. 4 Par refinerin ..all
A A I :a i- put.
'veh, W.qlh
A:n. Cal PF 1, fabrics ancar de remolacha 37,93.5
A F Chi 111 c, vel," all A Al-un- lutes doamp, map.rtlidurs direct. .1 c-unto 13,232
C. 3-, Ch. 67 fin i C Wevi Utd 1 7 ellnifto, en nall) ingemos Luisiana y Florida chrecto 'too
A.,.T. F,,_,rp I I's advises aelon lapid.men c
A 3
habo p,-6. rome
Junta de Paironos de la Biblioieca NaGional L.- I Ill
24 Clin, 41 1-11 t.d. Par vi coluraret, at fistar TOTAL; .. ... ... ... ... .. ... ... ... 138,924
25 c Ed. 34 -1,1 ": 1i
Aver, Colaratile r a J "I. absoibe, led., ],,I tender.,
on 3 .5 tra, _a, 3:: Ic alume y el mervildo
m:r Carl, R Hle-a 11,.1 "no'
ri .,I In Do- Creep.- tui.d- ver al- deplegada par Is, driven pe.
,l
AVISO DE SUBASTA A ner I T. 'a -ij IT- r led. el diff I suri,;aessado y con -ion's in ins ultinno mormentest de
arter 2A I 2 fail. a 2 ,nl,,
A -5 25'. .1d
Dipurato ve of ,as
vt. J fit III- PaIr-mms citer el Ill. 20 rie ruity- at Elu.aile- (cc: nT I R"- o n_ 21 v, "a". ail,_ In il""'. Prr 1. del
R P 311 an 1, 111 1 -11, a.,
-Oll ilil 45 3 lia rinr del presented ah,, El total basis wbn on tnno may sestenide, y to
ra Anne. I ... get efed. b 1. Oflte. de su A At.-, 7 C farl 'A","' 1u, 5 an- d, iner in narto ah,,l I' -ri-d, a 7 741.-,.99 to-lacia, lia-dI ,I art ... dad onedurbi cut,
"in a a ,,, 1, bral Anne, CIA 4 ,a o".. -a "her
P- v A-rivin do Simon Bniinr numer, 107, altos. La sukbsi la mer. bersrutilui r parade on 1 98,,696 I-lihidas en ...... In. In a,,,6n Furris d, re- In
E 17 1- Lit 7afla nupa r
Para In CON TRUCrION. SUMINISTRO V ERECTION D bm. R. v2 "no "sad' I
A A a, I, I r;a n", 4 r, ml, iti-I r-odo I q,,, even., cle IR52 firath .... o
OBRA DE ACERO ESTRUCTURAL DEL DEPOSITO DE 1,11131108 Aj!led ",re, I d R,,, 431, lat 4--me" I'm
7 cou, Vallee in ilume"', de 96 to. von alZA Llutforme de dos punts ,iobre
Y DEL SUMINISTET 0 Y COLOCACION DE LOS ESTATES PARA A I rene, and ce 15" 1" 111o cro -birefin b rim,
LIBROS. di edifire, dr In Bbil.t,,a Nrivimuil. no ro-oran A;;.'1n-,C. --D-- -1111- .11 -,,s rof- or 'i a _1aria, rIfe.,illeel, 111 12 94 1- ti,.F let r-re del nmerels Ln
A ..I A, an Di,1 141, 45 111dr -10---o o1ra ei, al Paoli, de 11153. aunque inactivast,
res p. ra que re cliche ILA y been concurran call sus runposivoin's U.oaC.%IFG 5 dl IrLr -m-wir vo,. i AZFCARFS FUTUROS ef-arnn con alit. noommil de call
are t,
- ni it IK
En el raludic, de los arquiteclon GOVANTES Y CABARROCAS.. 271, 2. D, od I-k 54 3 or o-IL, a 381 L. furne Panic., El volume. total fu
D:',' I' i',' 2:: w_ I ifil Islial I' jurechn Am ....... num-. 6 En -1, 361 In tr.nsf,.
Camplimarin numere 66. altos se facilitarim el pliegn de conditions. B_ r
10 1, 1,11, D I 'Irrhialiv do ,,e rentrato -cildienon y a, I. AjPs siguientes: 2 Ici
viWl Ificlectones, planes y cusiltos detalles necesite concern el lici- Its ,,,,,a L 'in, 113 1"1". 7 1 a tarto come 30 run. P
,far. El I I 0ho, 2, 13 Ii Is F1 tolumle de negan.5 Jur d, c antlers h-, I tfaiid,, f.11ni- are, d, a... on can .,eye de 1953 it do,
t 11 In
13 If add 0 Pid 11 1. led 25 23 ei, ,, 15 1 it I. ui uiutos pira I-ra- et nivicado. off punlos dC pr.ma par. may.; 5 lot,,
La Habana. 16 d, Abil de 1952. B:ndu, A,, 461, 16 E_ I ...... N cornet a r que ,e suprane ficluitlan par sepluerehrr cou noxierebre R un pun.
Dr. Eaneterict S. Stantovenalts, B rg-witenri, 2, L'u)"a,'d
Belb st, 4H,- 48 1-1 A, L Ali 16 if, No. 6 'Itent. de un Proviencia production y to de prices parif noivmbre; un late
Presidents. Better Elin. 121. iz;. E-1, Buff,, n r1tvreacion a;, confrozo a i alto con nm lembre a 6 punbas: 5 toBid Br... 17" In Ene IR R 2 Nl-k n, 11 21 ",L,,, f,,tunu, tr Ir P" curia -7 loss altos IrI Julio can septlembre a 5 puntoll;
R.M., copper 12 Ele,, Blind Sh 2n[% 24 NI, Kit -%l I .1o -11c liilla hquld.rlon final wri. an Into seplierebre con septientabre
- par in
11 K 'I Pill el un mal -gen corca de lei a P-_ dr. hui- of anatia Iiernciz- v cleide mundull a 189 panufa,
%li- N, R R 13 ii, ra !odos los llempos A r! d.
Cir la- Igl, 11 111 operavi ... I I in .... do ,i- 575 l1v%6 el pie-, lists 590 hfuita Conlratos en vigor a] inkii-se Is
an.ti Sajor a I d--, sl, mn our be ton. eIt.b!e q.c a c,tc pr,,,. ped. logn., fill, le --IL INI- .96, j.h. 3408, Icptc..
Ni o ruiparve% "a I, a 1-ii n-les ict.pI-ti-I de .),. -bdirran on leir Asinfisroo parece ore 309G 1056. marzo 6.
"a 1 1-1111ove been. vitutudied
Murray C,,., troe), 'Lar que on error rometice, on 1, jecu. tli;,.%o lljuhu 11953, 1. total. 7.628 tosto amtu. dcl , ,an d, ana .,or. to, itu- dil 1. fir- to,.
ire de I. nucle, ant1n.r. alvituruindlif
Nairn L! ri -, 11 I1,if,,,,'iIroE rate ..... I I ......
a, h 5!f I I, CIFIX,(E CIERRE TONS.
d I -.Pl. am- L Aperit Mi.. all. Day Vends.
2l,, P1.6 1 his P, e0l.s sublet a. I o 2 jan, i An
" 1 :, as habi-do but,. I birl" a Mayo 2 -4 .9 74 59
;,Por que" flamar y 11amor 5 7 -.5 72 -.9 90- 1,1013
Nii"noill D I"fuL, del hit in d, l.s bifa 5 92 93 lW 5 94 5 92 5L94 4.1100
I 'it Jal-It" ini im, I.e.
'It" da list. durnot, el air. v to -rPI voIL)" 5 97 _199 5 97 .599 8.750
N Y Ch and 11 1, 1 1' 17 "V;Nth, Am C. -ni, H2 I If Noviembre . 98 5 6 tao .5 9 a 6 1 01 3,2D],
un- tel effono ocuplado? ici h "i, (qeorif pidam, I a af a
A,- into, nl o cta, a,' lidied .1tunit'Mair- N' 561 N not 100
I N art. P., If a,, ir on "'un,
, Licim lenyei can Main 195.3 9 50 N 563 5 63 5 63 5 63 Nom 2DO
"'Il" in ;.., -idos it,"n," I ";"'I 'Jah. 1953 5 66 N -- 568 Nam
i 1- fol'""s ,,, I. v pier.
,ho ,nlir nor il hehi
....... -n h11 in oil sit 4 -11o, ,I esoo, de ubc, ,, Jet.. y de do, en
Cie. Elev 'ro'ban a 62.5
_P_ 1,. ..... an'I" 's "'ra re.;a II ria el mi-, rhe hanthladn pare enti- septurrelare La posirl6n de factubre
so I p-i--ij on mg.-, on- it' ni do i "I [a p-cion rist-o firrot en contrast con su fle.
Pittine Ilin 12 12 d, n-I Y ch- ,d.d &I em-oloss. rerrando con alPenn P.- filellad I v
Pan Am Arw 11 168 .1' 19. a r, 4 puut- L.., p.iii-ma, cle lg53
P"'T"'t Pro a f Ilifiada Muv prices dp rubes ambuin mostiaron major form finaPackard Mot A--is flelliftral a ClIfUlAr Put fen de 1-rde -o Rica de dos a cinco pun.
P Ps"el. Active dem anda ',' a .... ..... oth-vaudolar burn apo)o ins Fe inar- se hizo un cruce de
P: o a. F, R is
P.,,ific, To, a a P ...... I all It R 1,
P re c P' n a ierp, "' rehr, 1, L y arbitrajes tueron: un
Pablo- s". 31 31 curep
enbonosdeCuba era ba jub(l I septumnlore y ofre- loll, %vpnembre con marz, a 49 punaa p r 1] 63 62 co n buen olumvn 4 29 par rain !as; un lote september con octubre a
pirsiciones per, soiamente se heiLeron once Pit tos. dos a 8 publicist y tres a
lot d, job. a pre- y an eirif. 7 pouti- I, late ons- c.n may.
rR"do 1, 2 2s Ventas en Deuda P6blica ce dc 41 1.1[, ieptiernbre timebuirt 19531 3 Paribas; 4 lobes, Ry.
Had,, 111h. I : I can
R-11 Drug 4 29 ob lp6 a to, compadres septeinflore R 4 Parties; un late uh .
It steel r1el iffio de 1977 bEsto
Ra eft G.Ar I,If, a su ir suit ri irn y el mercado des. con septicrebre a In par.
R Motor 2." Fl m- arrolJ6 an pecluena advance de tres a Central-, en I-ig- May. 217. J.D.
Ite-re C.pp -- .-ot. 8e on' as c1d, banns cuatro punts. At finaliLar Is session. 1533. septlembre 3135. ortubrr 114,
R Avilt. 141, 11' la Republics en in is '_ sin emba so. sob-in. Im 1 36". mayo .1953, 31,
R:P,: Pict. d, La Hahne. 'maril-a v,'ye. r ."I
If ittipti, or, If I', I eptiembre (19331 2.
_S_ -11. Fit 1. lut,-mn cifcial se "e"
luo In -nta de S50.000 en bon of nesult.d. 11-1 file n17a de 4 ponies total 4424 1-1 ant "1 114 1 43- I
Sharp Dohm. uban .s d, 1. Daad. P.1b I,& 195o.,
oaf d, too a CIERRE CIERRE TONS.
Stan, Webs 23 % 21 P' ra e Alit. APrt. Mis. Min. Hily Vend&
STar With 5 1, 5 fater. It, I vendiyerocnua$70.00 0
ll,"d 1, SPI. en bones del ano 11377. a In base M
ac I.. Mayo . . 4 21- 4 22 4 27 4 21 4 27 -1.2.
I 3 6 do 114-1 8 4 31 428 430 31 1.81:10
Shn. Dis. 2. 2, Julio 4 29 4 28
South Pa I 'o El resin de to% %stores registradcas Septicribre . 4 28 4 4 32 4 -17 4.30 31 5.650
sloomenes Co. 211 29
In" 11 12 eneliquci retro burantil actuaron Octubre . 4 16 4 36 4 20 4 16 424 Comp 500
..Ih 11 tou. som-d. I- previrs.
-1 4 Am 1 5 Enern 4110 N' - 4 0.5 Norn
S ria, h P J r, 621. U En vI ....... to de New York I, Mar.. 3 78 79 3 79 .181 3 "1 R 380 81 500
7,
I,,.n,. N.
cut 221, 21 1,,(10, nericules or 1. vr- Ma- 1953 3 .9 8' .184 3 84 3 84 384 Nom 150
vids. 2, "WI-Carniii a 13-34 y 13 7 1 Jahn Ill .1 79 an 3 S, Nove
GBr' rr. I. i 70( --ne, d, las Ferrocarril,, on. epurreb- ID.53 3 80 = = =
s .. Gas 1. il -Ildeibi 30 31) medim y q.edd S .81 --a 84 Nam
I pin 3TI-7 A. 300 rettificiade, d.
oil Id,
C .-i all telfillonot al quo usted llama at ocupodo, lo indicado *a qua s battle, 36 to, Cneohdrad- a 30 v Constriliriin atilos de
-T- 3D b-i", nuticin de To D ed inarori.....
dalial posar un fiempo prudaincial nagraca inferior a trot minutot antes do Teen Starrett 1': 2 La Cuba RalrnH -o en
's o inAteriall
T-slis Co 'Itt-cl. d,
T rhmealor 11""Itrularlon de 1. pligin. 211,
ropelir Sir Ilamodo. T ... e, Car 1, '12-34 a 23-38 ]a Aleniania Oriental
N I LONDRES APLA Fr -b-- "it ii. I III na He str. 1,
,;I;d Clear V, 3', Viral- C 23 21
En primer lugar, repetir lo liamodo as como "arar on *I mar", torque, to po- at, it Aill 21 2. -w- local', dr in inde.,!ils -,,i 'Sulim-nes. per innin. at ise Int'
,. i 11'. so irf a ']I', ", his it, In" rd, d, I.. I ... core, Im.
qua m pa all foliforso al extrom de to linen no putaide enteraraill do su Insistemia. 1;nII'd Fir"oup an', Is ...... 11 11;, 14S en A I emaore ...... j nia "n-ced. int".1ment. -, 18
U Ali 2" 38 ",f I d, Ifir I, .-I oil fill, la, It, c.,
, s Robb" 71f 1, in 1, 1, Is 11 as
Adfainds V esto as smarriente Importantli its contintrodo repailid6n do eta I d,
s led chimn In riarills Inall "M La mforrentrion cle, ati-I el a me de la
Varied GA. 42 N 421f, de referencia pr-itiol, 0 un occjo Nrntapor el mot-, va in,, ad,, I
flainado fuerza con excess lost dolicados mocanistanoss do lo Central. El perlitticle U s Pipe 3 A 361, I- Ai de vmP11-- Mail,-, Lida, I, ..", v III, I infi.irl. en 1 .11
v steel .18 .18 Fit I ...... Rhart, nor Iamb-, ,, hi de- d, los -pevuhidere, Proquo Dili puede ocasionarse a los RaqUipoij, redundo en contra do su propio sarvicto -N'- dit, dniia ,, I. it "tul e5la haja no fine esprcti
vanadium Ceri:i .18 37', y,,eux, 11-1 441, mo, oli I P, 'ehe", au, Sir of riervad. nsmu.U. .111'
RJI do los deraids abonadoL "cgura (III, ell v I cut 4, del cli-ilrilic P '., a
fific, Ir fataricaran en Alemar-a One- cnia, 0 '-t. de Dios. 'e'sla qu,
ill] Per In ev-, 2001D old.d" d, I alii ),a de contin- Sit no., ce
,c am dilue- 1. julle I. rare
Para evilWilo y contribuir al matior ordenorniontor del tr6fico tolef6nico, I* roga- 'llprd, I, bap, cast. ", a ;a
). sca3o co-urno de combustible ji set ertill-roinside si au, 11 fill, a
most forlor todo ansto on cuento y esperar do ties a Cirri minutcas antes do Top*- tra 'Icareell, d, In I., bre. do 1. v Ist 1. sern... ore"in a
i Italis del ii.1h, So content. 'I'le lan 111. ("
fir RAJ Ilamoda. SO LIC ITA M O S e.11 Prove,. hill ,,do d, D, hi car
1. 1, mt4ad. citruntild III pro utcuni Halt, IsPlIal amoz cuIts nes. It- 11
de re, d, I as 'ver Islas ra., ejern Pic,"! c), cife I It, It clie, 11
1. via I, ittruss durable
R e p re sie nta nte Stilgicren que el 111111jento atin mils Iterate. Jos precles d I oil
11c, egurn -strold., si 1-1 111 In
:112a .11. volints. 'Imid-le.
del precio del Ucero no lanr.% cmi 'I MeI pus lines ruitoblos is 1-upoia- el I, oil,
porct distribiic-i6n exclusivn en todr, P dche tier Intis le 3 pe os a r I 1. 1 r. est-up""Th Y
h'-Ina, aciedt"di"i-I'n ......... me, croub, let,, nmT= reparlaran
de cicer,, P,,r- c, r
NFW iulohlia ide-4ades'
' .
. Afio'.CXX clasificados I DIAR10 DE 1A MARINA-17itrimli, 18 de Abril de 1952 clasifi cados .. Pigina 23
.
'
-N U N I 'C I 0 S C L A S I F I C A AD 0 S D E U L T -1 M A, H 0 R A.
PROFESIONALES i t VENTS VENTS VENTS I V E N TAS I ---. V U I- TAS .,--.--I ___ VENTS I VEN TAS
DOCTORES EN KEDICINA f 4 8 __ C AS A S __ __ 48 __________ CAS AS __ 48 C ASAS____ 48 - CASAS 48 CASA5_ ; 49 ., CASAS -St. I-11cil I Isl or. I'l 1117ts ,111 11 Itlill I 11-r-tIall ...... CA,,1,Aiti_.-_I'I.I1T MIIIIILIT- .411
i, , ,,, 'r li-I I ;, ,,,,, '. ,
, --" !i 1, ,, ,- !:"" ".. ,,, :, , 1,
I DR. ALEJANDRO M1JXO 1 -1 ildic, h,,- L-tili-", !s ,, 1 ,:,.I ii 1I., ., ; .i I. ,' ": 1juversionistas
. 11 1 I t
"""' "' "" 2 "' "" I ' ' ji:'l' Inversionistas. h irersionistas ,,,! ..
VIAS URINARIAs R O B E R T O : I- Nino.-A 1.111 I III 11 I 1. 11 11 I ". .; I '.., Aloillioll, 1,11 11.1 ,i
I-, a, 11:,," 1-11.1 '.- ,%" -- 1. 1. "Im I I I I on I I 11 .11, ,.all .111-1.1 : I: III It,
ES ,I l, ,."'., , i, ; '. ,,,,, i 'A] hacer "alcrular opera. A) hacer cualquier opera. IJIIA311 BEACH k hacer cualcrular operar"- .,aT ,, 1, 'Q ... Z: c.o.d.og." ,,,,,.,.,, 'll-111 ........ i-ill ,,-. , 111; '
(711-11 Glol- ,"'.. ..-INI,. I, I ,,:,, :l, %',,d,, n-, -, ",-.:.
.."--- ., i,,, , 'Ll 1 "' I 1" ': 'I'll ", .' ; i;n cl6n. h6gala con Ia intemen.
ciin'll, __;lbal" Iiiiiton""oli"ll, _1 A L F O N SO 1,lin,, ...... .1 "-. t I .. .... I '' 11.1 it.,. 7,,,, 66n. h6gala con In lnlisr on ci6n, h6gala con Ia Interver' h. e: I 11, ,..' ,
-.1,,, ;= -'-, ...... I, "" '- ...... 'I', ,.;i:111i'll" !, 1 iji, cl6n do corrodor cologlado c16n do corridor col-oglad. I 1, I 1,"o:,-"11'1a 11 "', 1--:111- cl6n do condor coleqlado
\ 11.1. 111W, 171"ll, 1 11 I 11.111.111 1,1111111 ,., ,. ,i -, l., ,I-i .1 I I I'll, $1 : .- It,", ill "i'll, lino. I, -- a '. -- ...
mn.l, .2.pll,1 11- ,I,.,,., it, 4 7 C. t 1. I- I 1 1 4 "., I ... i --. Itin .,. ;h 11 'a-, as ope
L. plo'cl"j.... i'"' If no
'I s "t, ", %. 1,1--, '-- ---""":" .. . ... "'"'t ... ... ;;,' Los operaciones ofrocidas
Il' _b -c.'-'--l --. b i
,lplo. Con-all.. TIef ... lit F 11. "I .In '' ,,, il'' L ractones afrocidas Las opera,:Iones o"cidas 1"',,','ol', ,o, ", 1,: I p r 41, o
__ I- ,, ,,,,, "" ..... '"' "I ... .... ; ' ""' : m lem bros del Col qi
c'.n d co-ed or c "l-gii-cl. .1
A-iliall c.n2aI.3_,l'1 scored r C',:-? );-" I I '"'.. "' 1 i'4lll 11._, par mlembros del Coleglo par imlembros del Cologici 11 ... ..... It K 11 ll.,"", ........ ... I i:,,,* ,,",, do Ia Propieclad Irumueble.
_ __ do In Propleclad litionnueble. do In PToptedod Itumulible. 1766. 11.1c-1 s.7a I ,,. 6 M -P-R-A s 0 SE I ENDE "Ill, 11,1111, I""'I"'. t ofrecen Ia mayor garranlia. I ofrocen Ia mayor gairari I
I , ,- -::'_ ,'. ofrecon Ia mayor garanda L A: it I.-ST
.." ."':. ,- L' "'- ', 1'l..::',:, '.. i'M iliIiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ,1 1-: '! .... ... I ..... I .... ,,, ,11, !, .. I J ... ....... lil! ..... ... A", "af- CMW M A R IA N A O ::'*.""""' ll""-' -'s""' ')' ;' ''!'' I ", .
A I.."i ...... .1 l,11 ,2 'i, ,. ., I l'. I ,,, ", I I I w I I I I I I I 11 I In I n., I.- I l I I ,I., I 0 "" I W ., l. I I)., Ill 11. i I'll.
'S VEA A "'."'.d.ni Mail." L-n -11n ;, I :,1 .... . ,haI-,- -- ]:;: ,!,:,;," ,
NE I 11 I~ ., ., _:IL 1, l'1.17,:' "I i 11111,11,11)ENCIA1, CON, CINCO
PARA INVERS10 ,,, ,I')", :.,, ," ., ........... .. I ii ."'. "'"'" I -I., I .1,11 111-- ;,i 1, lll Ill: ,.", -,""'.11 111.1 q
, J 1, ,, ,, 1- - h"" ', ., "ll: 1 .1:11,
I IIL
.... ....... ..... VENDC, IANDISINIA CASA I 1 .... .... : ;,, ."
, ',, ,;.,% l""'i- ," I :". I o I ". lit I. ..:,-', .: ,! ,. ,, 111 1,1, i oI'll ..... l- l," 1:'. I.:".", ,.;'- I
1"i-al ,,, ''" """ ""' , "" It, -i-li-11.1 ,
N A D A L B ELG A ,,SANTA FELISA" "t ,,"A1o-,,l.- .. .... ,1, I 'L "I I I '11 '- : ........ 3 inifios. ierriaza, garajt,, ric.
I ,, I,", -, :'111 1- 1 ,11L I .. .... ,I ...... I ... .... ,,hl- l.,T'1:"l- .i -,"i
G irriet-dor Colegindo. ,J. ." Ili ji.._ :: ,,, 1, !, , ": ,.;11- 11 -- ,: ,,; ,; ,t ,." ,Il l, ,.,
1ILIN, 12 I atin, ;.I. .,I'll 1".." I I I . 1. I I I,- .. I I I 11 'I' I 1 I,. l .1.11 I, I- 4. n '- ;I ,,, I., I ,-,I 1c, planing, principal. F.I I Sari Ut or,, 553, ler. 1witto ll=In "i .."', I"
11 ,." ': I' Ll : ' ; ,. ;;:' '- L:;.',,_ ": I I'll I, a'. Ill 21, ... ,. ....... ..... p li. no,, indiiI If. A-9173. U rge V enta I "' *" -" "'" "' : "I 1. I t --.- I., I I ...... lienj.
I Ulf-E-7706-9-18 E 11 172 ;1I I I 1.1 7, 11 %Vvi)s st, XREZ I .... I,-,,. vil ... lrado.. propia
- - CALLE Ia. ESQ. A "E" I "", I Iomxa 1 111 "Ill %, ".1".- .1 porn coalijuirr jargovio.
- ------ ,':',, ,'. I. Il "L'
IO SOLARES S F N L N 1) E' "'I'"! I I I! I I, 'L
;
- __ Terreno . . . 300 M2 1 : 11 I I _.: '' ,, '',
COMPRO Fabricaci6n . . 750 M2 I.i.- al-illoola .1 .. .... 11.1ruir 1, I La Propleclad es al brudo del trabalo; Ia proplodad so con "'.."ll. "..",l-, I I I 1,o lI .. 4,1 ::,.1 'll.d.., 1--, h.11 ,,,,, I Previo: J370.000.
I'loo-, ,,, ,,,,, -d.d.. Renta Actual $6000.00
rl,11,11 %1d..1ol. A';I'la, %1 1 .... 1%d.1,,,, F I INA -1111) voindenne; rind. un positive benneNclo al mundo--quo "'.11". 1-1- t ........ It'd.. ,)I .18 11 856. entrr 41 ,v %), c I ,% ",:- hl-M Precio : : '$ : I l A li l ,,,, 1111 14 ,pl, A, 1111,1.. ,,, ESQ L
- "I, 13- Ia. 52 000.00 A 1111- .. ,i la""',11111 l X.. alqunoo soon ricas deacon que otros putoden ilegarrio I ,-- 1,;- ,ir 5 6 "id. 20. li'llurilo, det Nedado
garl'. I __ .I, I
con -- ".
jgl do I, "'i.
Idill 111 1 l ; .. ....... I T ....... i .- 111 '1!1.1 I., A ...., I I., ;: I ,it, - '.., J, 2I',: :7.,7,."'1,
,: ,a. ,I,or 2""",i, ,, ", .1
..; 611- .
"t"
", I
__ __ - f Ilin le 211 4 ".., t I., -1, d,, 0- I "llo", , .,- , '' 1. I I . ,,, .. ": ".'' a ser y. par Ia lanto. sirve de sano awkinulo a] ooluer- I, ", "
, "'. I I I., I zo y aspiritu do onapresta. p::'_l .l"a;1 ,', ",."" l : ,, ,,:"
IS EO ICNIES: I I n ,;, :, , ";, ., I", ";." ll ,. ,I 1, l'. 'I I 1. 1, I I 11 I I I., I I I % I .... 1. Ili., ,a".., ., I ,I, I I I.: t )I I. 9214 'A M
COMPRO ,,,,, -.,"', , ,. , '' I '-,"''l h,,-- No Re consionto quo el desposedo do costa derribe Ia do I ,,, 12 ,i F 111111_ Ell. -. !. L 1, 11 49 SOLARES
1,011,ARES MIRAMAR 1-1 1 1 4 -,;, lil ,, "': I ill . otro. antes blen. cutimesele a que labors diligent.
i, -1 ",'I glind" v""'fi- v on I Al F &Intl ,a I ,'I, 111"It.141."', !': .1 Y loll I'll.
, "11-11 I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ARADERO, $30,000 men a ovantar una para mi. ratificando con @I I 11 I: &Ili" O.", ,.. I I 11-; -:
c, CARMEN No. 456. altos, I N-o',- i , 1, 117 .:la -.1
r;,-,,; ,:,,:. ...... ,, .. ...... _: ...... ,0-1111.. I l I 1: 114110 ; ; : %- ,,, ,,:,,,,' , elemplo quo Ia suya no habr6 de .uh-ir violoncia
11, ,, ,i-,%, rocr .Juan Delgada I 1) Siralialles I I ', ,- T-l- ... Il"_' t1i 19 2,
,, I- A,,l,,d. 72. li- "'. 7 1, L", 1, .. I cuando sea construida. NENDE DIltvA7I'%NlLNSit'., ___ I -.11-1- ". !IF 'n"'. i"LAR "".., 118. I
- V I R 0 R A GkNCILS 1:11 %)ESTI(%N : :,',_ :i : ., ABRAHAM LINCOLN 'E ED I FI 4: I i I N I L ii, 0 ,,, ,,,, I., ,2 .... ... l'
14 AUTOMOVILES ACCES. 1, "."', ,, ,,,,, 1 .. .... 1--i'' L, 11, I I :::!. .. ... .... ,-,al.,
_ ___ I Ulf-E-11493-48-21 """i'll," 1-1- I -111 "I'll". MAH10 .1. CUI-At%'O I .... .... Irr (I It, tiedodo 11 111,Ii... I .--"-.I.,
*COMPRO '-- -- ----- -- --l,-,-- p-- -L1_111111 it. orredor Colegindo) I I
, "", "i.- Fr.-nle al I ...... Ine Ilvalow.l. I T 11 I "I I.sI F" I I I ". I", I all 7, s A I Is, Its
! M-3921 F-19.)(I l, I,
Antinciese y Stiscribase en el "':", 1',::l ":' ,: :l(, V EN TA S V E N TA S I I 1, A i
, ..it b-o -,ae lit I I, ..... ...... .1', '"i I Cualen plavill'.. 8 xplo.., go.
llF, -. ." : ,,, 1%, I Ao r L 1. i-, I I, ., I D 0 I M s.
;,,eni. F-li 3o DIARIO DE LA MARINA j.l1,l1j-., al, 1-11-1 .111,1-1 I I 1 1' I - 1. I I 11 11
- - ___ __ 48 CASAS 48 CASAS .... j,-. It-ta nain, ill. A700. 1a;,1,,I.I- a Is -.1 .....l. 1. 1111 LL
r-dii ni". "I"ad'i, ,,,, I"-d", 11, 1,1, EDIFICIOS. HABANA I I., __'_ il.,jina
,L Mail, Al-u Gll loll,", ___,_ FaIncivacillot 74- nivirom -., .1
,,", ,---, ,1i-1ll1---1 "Ill l,' HCINFrA CASA, $9.700 11, -.1-, Ill I 11 11,1111-0-111 I ,:;;-'I .. ... l,' I I.. _:"",:1- '.,,.,
, -,".- INsilill. kli-p -I.- ,l. .i 11.1 l'- 11ITIc, 1' r."',d:L. ,., ".,'Ill, ', .. ., I 'ILI t," 1. 1" "I I_ : ,il,,,.:, ,: Ii: I ....... fir ... hoi. Lll:: 111." "";.: n Alt I __1na
, L L I .,.iil:. I I P i l ,, ,;,. I
, "I'll
R ealizard la A duana el despacho ri:,' .I, Ill All $,-al at- L' 1, L' I I~ .1 ', l
ill- 1. A- *10 ,1,, ILI- P, .,, 11.111 .., 11 11. I~ ,.11 ". , I I ,,, '!. .11 ( ,, 11 I I :;.:: -:Ll' .'111 1 P rvvio : $89.500. $I ,- E I'll I It 2a
I -, I I a", I ol -,a 1 5.410, %'EDAIJ0. TERHENO
. lf,"Dlltt, ", .' I ILI! 1.1111 1- i *., ,, 'l,
de m ercancias en stWo 24 Itoras 9'o' "' "" "' ""' i: "".,., ,,, ': : ," , " ". I -e: F0-1571. lit. 1 tilt% 30 lniair' c aqe
i .Ij, ,,,, 1, I l, 1. 1, .... A i,1,17. N ICA N O R ,,,,, ; ,,, t,.'' "Ill 'I'll .1, I "I !"'ll 'I, ",, ... !.l l.llll ". 11 Inform I I. I -.I,,,. "I Il". ",". 11, "Ill."ll.
- , 1. Ii... .1, 1. 111, 1, Quin a it it, A Y B. Propieta_- "ll" (I ". "' ." ",
I" "'.."" "It"' "'.. "'.1-c".
"I P ......... "Il"..l)".I
"I"ell.'".1""-"I I ""'I'll""Ie" -.1"Ill".. I ",".- It). I
"I".....'.e.. iv_1-_,_, I.
Un alinuerzo ert III Monte 17fia. Allas recand(iciones. t .. ... 1 ... "i I.- "" .' j 1. -' ,t,, ,, ,' !,, ,,,,, ". WAIS %N 1. (;ANGA. CA],LE ' " '; 1 " -. l !. ., 1,; Telf. F-5 15
-, it n, ,
111-1:-781110 48-2 "' ?
-liaritir 17777n 11 I .1 , i I ,, , ,, EplLi, ,it S"Ill Rafacl a ,,;ill; "' R I~ Y
- .. I I'll ,." 1 E-3679-49 niao
, ": I ., 1,
El Resguardo de Aduanas. Buques. Noti( I. Notas : A ...... l- , I, ,,, I As % I. I --- -_
- __ I 11 ": 1.111%li., A,,titlia Nhdv 16N40 'I .'1'1'"!.11 '11' It. 111. I I ", .. I"- I __ REA'ARTO .UASI.NIAI.
p, ,, -, I ()11,1 Sill M l Lod (fil IIII'llItt I I- 11'
CRON[ A DEL PUERTO ent-gind., d, ,,,[,cc,, in, I i.,'! 1, ,", '!'ai, ,, _-'--1,-.l'- oL'a-1 .. .. : PRECIOSOS DIVINOS
ct' s '. $ ..... ","I". -- 3- ".."', o ... ... ot".-I'l .. ......
Par Frani ... Pti ... Barb ... ra.oui c-al-ganin, d, -iZacnl c E N V E N T A iii-Ix-,ain 2" 40. PIL'C o 's4t) : .,: "'11,11.1 ll'.11, E III. Is -12 1 IZ .,:"',, '.." f-ill-l'. cl l-, P-di,
c-las di, b,,qo,, 3, ,1,- 111.1 le. IJILMADO S38.000 inctn, Mmirt,, 13-2266. INI-7774. I 1 -,, 1,1-11. ,'.,,I.i Cl- -y Cum panarill, N" 1073. ,-..,Itii -_ ,.,.:, it .... I .. ..... ... --l, ,,, 1, ,,,,,,,,, ,,
La ta.lituia adroinist-ta- qa, es. qnc,,,, ,an. oac.loilnlll ll 111pec-1. I ", I 1.11 1, 'I I :1, .:'' I 1:11AFIC10, %'FDAD0 ENCANTADGRES "" _' ,,L tilt ......... Tl'
tln1.md0 11 noe'll lin"llot .111.1i- -n-111,coto, rJ ... ifoo, el cl- :_ L" 1-1-8263-41 1-20 ,;11:1
in 0.00 DE RENTA, $1211,000 X '1;'7"-. I i 2 1,, t," ll-i I 1-1 -,I
_ trild.l. it, 1. All.: ... a d, I., IIba- g'lopo lial t1lill- ,i to I'll,-' In .11, I, 11-tro. I w I ..... ldra dv I '.'t I I r'' ", ",,a. ,,nnr Ca, A F,, nnhdl, Cani- g.1no-, ."j,".irdn" qla, ej-11all Ilela.-olailt. I na 1,11 ... la. v- ,: it , , '' l .'L.- I I'll ,I NI I I., I 1. ,,, -,4 ,l .,.:,,.,,-,,,,-: MENTA $540. EN SSO.000) JUAN DEIA;AD0 ENTRE PAp c in It- ,, -- L i", nlv"., d, Ia,,; , tahlvvi ... ir"In .h. I .... legic I 1, '. ... II-nato I.,, It, I ...... "I : 1, t , ,; i. I I :1,, ", ,., 4 I I 1.1-. 1- 1!_,l i.lljli : :1,11 I I tl('ILIIIII V O 'Fal I Ill. V ellcii, suL- est, (11,14idil 11.1- 1 tit, pafr I __ I li, , "' "' "' -,
- I ......... ;I, ft"al" d, ,,, ,.I, f,.i d, ll,- cb.t.d- 1, Ill, -. I :::!.. ,.,:",.I -:Iv h oi,,'2 07. ,-,I[,-,- I, ..., ,,, 11 "11. ,L ,I 11- i
po'da d.,. Iil, on, 'illp:c
11141-o 'I ; _j- .l,,,,,ol--,j, Idle I I I 1,1', 1' I Aal,-., I,, -n 1. i, ia .... In. 11.51) Ill-. 17. III W l"I, Ioal 1, W L.). ti'i 1- ,*t,,,. lolooln_ 4)li. I, -. ,,,,, 'p. I -- -,,,I,,-t,- t -1 I ,I lar 12:;8\112 i- xaias Teiefono
,,- ,,,,,,, ,, :,,_o,; ;,,, ,n, "" . ..... 1- o,, ,,, It, 21 Ih.-. 1 111.71 Jh .2. I ....... i,,,I,- I "" , I U-45Wl DIR-11LI. C-814-49-19.
"'n", dt ".""'lla". d, I. ,I", tildll, ,,,,, ,, ,: ... ...... I,, ii It- -tunidall 10 ,,lit p-o. HABANA I I,,., d.. lit. ( .... In-rati, I,, I, z 1,;,, ,--,!,, I- ,n I- I
pi-.1.11 tA., "I .... I I-' .11 I "I on' "I
I 11 11 I111dIo Ill 111 '.nc W Is I -dilivio 1, "I'l "Llit; ""i, od"s
"', B
1'11'1- 11 1 d, 1- del. .it,, p i, 1' ll I,- il'til."'i'dill I'll, I I L I 1.1 J" op io I I 11.1 1. I I.~ ,11 I.. ..,
)I ,11 1111 ;,Il, Ila 11" '.
i-hi., dr I", ", ;ill ii .. .... i n-n, ," I -, I a- I -, clm ,!]-: ,I,[ Li,-,i q..,k',
"d d""",!""! :,,, ,,, i,, .,,,;,I ." 1 D '' I '.
It I i ,;!,r, cl ... l ,,,, lato dir do, gl;i. c .it c 'n",,., 31, ...... I :!,, 1, '', -., I "': \ C on $3009000
, "" ,,i: ,llll; ... nlu ,; ','\I 4 i- InIA11,11 Canipanari., N 1071 va-i .- '' ',:, : I "I I 11 I %Ilt "I I., 1:- I ., 1"... 1, .1, I "I. I l I .:. 1,,:1,,I ,l .... ,,- can
.1 I
. d .l pill,] ....... .... ot"-c ... Afil"'n ad lr, fUlill"llillill, quina it Hu-n.o. it ... I I'll ... In. i DUENO VENDE SU (:AS \
, "
it, I'll ., !,Ilo, lll, -rila ioaden nI 114,11c I -,"I a '_;: "ia dlLt-.l I;I b ... pill a ...... li "all, 1" 6..,0)II- If ...... Ili I, I -- I ,it, I I', I i ai % Ill.] --, III..\-, I' k1l ,!i .... ...... IA- Vide doble. G ane un m ilM
E,%lco ,, p ,,,,,,., ;.]. b., t,,,,,,. ,,- I ciest., wuhur, I, \,glilnte, de I,.- line ,,.20 Ir .... Ic dc- fail,,;(. I '' '.' ', I A%'I-:. SINAI F 70 % 721 VICENTE OIEDA% 1.7181
to o L ....... ll ::',',:, ,,, " i, ,, "
.,N [,,tl .i\". 'I "for MiQ-1 11'e, tod., inloovilo, cmplad. que n. I ... r 19.15 melrols foodi., ,1 ,l, ,' :l '_','j '11 ",.' '; :, ""''l:' "':'- PLAYA MIRAMAR I
. Q-:At ,.%% .. bdn-,:n r nad,,o.,,.n_ -0mand. mra fn.i,,,,,,. larniann de I'll. 13 MiI.2. I iii-nda. Pre. I I I,, ,,, ,, it ,,,, I ,- 11- 11.1-11... .... ... l .111,111'1 1,1.11;11.: I.- iimr it d ,hil"! n c f, ripnat; ... cia ,,, I,) .,dII ad ......... tia. \11 I loll l ', .. ,l ,. T !: ,,i .... ... I "' U H E 8 1 51 A 8 18, $1.0009000
)cpc r I a 11. o .. I I 1 1. ,- lil. i.,i 1-11 I .. .... ...... 11 '- 1- 111 I 11-11.- ,,, .. I
a .... oi,, ,,,,, I., mocot,,t., d, a I, acincortal. drvIben d, par sus rill d.- (I.000 I ....... s. I'll,,,. I ,- I L ;": ,.i"t .... .... ...
11 1 l!" 'I.- ",,l, .,,,l. Jill I'll., VU 11411 ,I ,.L !- I '.- ." ..... 1- ...... __ __ __ I
Adii,,on .,Ii lijil ,,a-otcdtcnI,pr, I. 4 : ": '-'. ,:,:! .- ... W:,"...,
_ ,v.n ,to puestos tilul,,- y st 'numcro de nies: Little. Nhiralla 71, ill- 1: \, 1 , 1, ,,, .1 le". ,;; ... ; L ll tar .
is" I : y b 'I ... 'Inpleticlos resnita insof-ente part, I. il .-...all -.. 0 .'-' !,,- "l .... Il. 11, c."op". con $300'000.00 el
n,
ch", d, Ins -, I. lCiatt ro tin termi- In Integ-clon lic los Ires pelotnes I... Imm"M"MMMMMOO! 7197 48 I ,, I Vl It'i I .... all ..11,1s, 111- Iil-oo l Diez de Octubre molor lots do terrono frente
0
no de tterapo mil., ono de 24 horas. ro c sarilas para mclider a es, I __ __ !I- A-lia,. -11L 711 a ', 11. 170 I 1117'
I;., prow. ecam. sen Pesentada 1. "Itin'se g"toana'a inclost" till ,,n VEDA1110 __ ,.ati l s DOBLE VIA RANCHO BO,,I-naion a corl ..... .. Sara to culaill.5 con personal cle Ia Maria. clc UII-E 7816-jil-20 I'd I , .0h. I I I 2,, ll .l :ll; ;, I RESIDE M OS, con SOO varas Ironfe,
ro ,, I-- sadn Icdo el ,monelajesnetual y c-dienare, dc prestacl.11 11 I .lf4 ,I Glaerra. caly, trasIndo a 1, Adilanct. I -- --- -- -111, I 1; 1, ,li -, NCIA 169 -y 171
.' 1-11., .. 1.11.-- sc,011.1 NI+ 0I)F"ll" k' Ia
fi", Ill a a Ild a "a, I f, de impli- """ nla,. scra. .',,jet. d, no , """' , -- k ... ...... ,i Vit ...... INVERSIONES M AR im alto: pogado REPARTO
,,,- P:"a Ing- do studio, para dotarlos de ,,.,,i.I,- I IERRA jll,:i;l ,;:! ,-,.,.,. _'.. -n-ll, Pr6.i,,,. Ago. Do],,, 11 Nit,.
to allielinym n rh c. STOS. SUAREZ Q' ;i : :o DE' 9 a 12 u. Ili. de :1 a 6 I 11 PAN AMERICAN No frac
- ... eI -.,as lcval s p ,.ccdcnl,! .A 1 1', ."i!" ,,,, ll", "n"', "I (I I 1-1111. I .1 I I
P..d ...
t,, pa', to ..c., ? .,,,.,,.,- 11 1,i :11 'i i ,,' I d, filial, p., 23 dI, tend., (,,_ ,so I.. no. I : .,.,, '. i ............ i ... 1, ciono.
" i I 16 !;1.111,.allll 1!;i'T "i;,:, ,, ..... :, ", ""
Ia ,idades livaciintiles, el sne-1 Agretin el sener Delgado B RPTO. MENDOZA o ."i, "'... .1 ..'' I- ".. ,,11 v-- -- .... --,,- ,,,-, lin- ni. aringuit.
ri ,r Cat 1,is A, Fvzondcz U.nolics es- que proxitinamente lebrara no.. _.. I A1111. ji,,;a it iii,-l- it ,,i n l.", : .... I l";'. 2 1 ,, i 1, ,11 11 I., li -11 "I I I Tratar:
No k."__ I'. -'f.
li Wlb-nd. -n-nes ,on los re- tre-la con Jos dirigentvs de Ins air- Se venden I "I "I'll .. 11. 1.i ,I tisn" URSULA 70, londo paradero
-W00
c-citante, ne elas organisms, tin- ganismos cilarrico, del pucina. a I'll ALMENDARI-S I $12,000
1-5825.'0'n
ieod-c ,rti -stadii y. ,on el Co- de pedirle., so coop rri en el ejei- $25,000 1 I,, ., I ,'I:_ ll- I I 'I I 83' '" :'i 'l. -, F!'rl"' I 'i's '. .I' .Iiia. Hula 15.
J" "l de ('l .... o r- de Ad uana, d c c.co, it s- I ,a b a los, -rn. no'di. cic .L I '.. I, 1. -- -- -- ., .,,,Il
1-l HAann. rtiva junta de gobierno pocier denarrollj. ,,Ipl,,.,n qa, p, ,,,;,,. ::.,.1. 'I,, ': $ i ;, r.. ',.,.I 11 1. i I 1- 11 U I I -E 81364-49-1 9
DOS CHALETS '."',:"' .',--- ""r"..,.""""". "" ,."""""';
, ."', ; %N(;
,,-dnla, I tit ,I tenor Jesus Gonza- g.e 1. Adnania ill .1 ,- ;-I ,. l It -111,17
I ) 'I Aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
- ji- ,clhal urn ."I,,., ro- rapid. y 'filit, ,,, wd. -ai,,::o, ,.,, Um. d ... gapild. y ,I otro rents AIIIIIAACION Al.MENDARE", % ,I 'i" --- 2 ","i- 11
1, li, ,,,, ,,, I ,,,,, de he, no III I ,h. fI,,c ;I] traf, ... ... -ina ... 11 ol-, ', loon ", I., A%- I San Joaquin Nox.
ill 'clatar'. de inap- tacion y ,xpolta clro $90.00 1_0 li ,, 1. : , ,, 11 I I I ,. .ll ",'', I I I 11 alli ,., 1'.. i .. ,:,r I '. ,
rol;j,.ajotjjIj spaia rotre ail, tin Me I ... --.ll 11 ... 1. ;:- ;%' I G an(ya V erdad
,,bp,, m ,dIi.s qu, P,,-dn Todo ,,I p ... ... noil di, Ia Ad,,.lta. "L" it., ,,,, I 11 :.;,., III,,, '.. ,1.1 .... ,l,
.rr adl pjndi,_s _i ,Ioanoar p,,,,e,1,- -ltoau I I, f ........ do ,I ,,tad. [,,I,. 11 -, I "I P, ,1-0- d, ,.- R,,1,I 211. (,!-),, -.l ,.." I I ,,,,,, -1 I'll ;d. '11-iL, ,:. %,' 566-568-570 t
nl rotj. lion"cla"., y qn, pilli. licloa, I., t,.d,;, qnc ,lr-tn, ,,,, Conip-t- cl, lia'd'o. J-1.4 'I '" I ", .. 11- I, 21,1, 1 A-, lit icin itialiguit. lold". 1"I
or del desnachn.,ain me virgins vistier.do cori-tannerle el unt. ,a 'a, co-do" --na, "'-on all- $1.500 V ara
"w-in", to, ,f,,Ic, fI,,nl,, P., ob 1-' for., .f.,Inl. vhn,. all., 4 4, biln- -Iwir- CERCA AYESTARAN 111 1-111, "Ina-, I i'll-11111, ,'I
,,,, F.i'a'j 1112" 1, I- I ItinS 17.50 M t,, I I, iln,
, cnl)jo per ranne .1 1:1_ t , "".1
line ,crr,,,n A In l, -p-l" I-' lln"'in to filb-sc-i(in vood,-,. jien
it, ", 1- Ac ... hrt e am- Dock Corporation 1, ,in, n,,tnir j .... a ,,m "I'll" ,,, 't 'i 11 Nit,. Feedn.
"ne, de n Fiifiw nii, ,,,, I I 11 -11,11,11, 114 ,' ...... -ri-lr prcrl,,,,,. ,a ,ad, rn o no"r"Mern, I, ,ej. qn, di ,,,, ,, d ,I courfiij, dull,,, 6- cra 554 1 1 apai'tiniiiiit, dc 1 4, _' 4 % A 4 011011,11 N111111,I) 1, "'I In I I
T'reb'g s, motar Ia .oon aduarni con 1, %Ia pit- "quo'. 4:.,-11. __ t""i'IL., d C.Ilbl. blic. pos .ct..l.,ot,, y p., f;,Ita 6 ,III urclo. Jet I c'n" 1,200 x ill a, N 1,4.1 A G A NG A EN S10,200 $12,000
a por dno liti-do d, In mison a e ,frecce, Peciallarim I av, :i. ",I) M Ilcnla -,--. .- -l - ill
Krn;hea ppr7s"I'diln de v, organis- des. que restiltan inn S I Jor-irlubt Nos.
- .1 ,, "'. '. 11 I ... .... -, 111,1,
i-laricrelcirso doble tribal I pues 11 $1,,.micill' 1 "; "1,',,n"2","" "'"".," ",".I"".",.',' .,,. I 'i ........ "',,- I 'Ir ", I .""_ :- ';' ,, "I
id ,c se I ,omp, ,carton 1.7710 Roirli-it,,we- _I50 nieli:11liaV. Infcmia HitWin ) ""'c'. 3.1 ,__ fill-... l", Ili., ,,, ... ".. "I -III 1.1-1
.5 ni are"no'lles ,.e han todo convo_ (In, efectuarse el peso de los carrots _Nnlln- E-;; ;Wl 4 8 I 9. A ... d. al, Al..d- A,,,,-,,,.,. ll PUR EMBARCAR I)OY 2,55 all 265, esq.Fig- 111bitin entre ]as enticin- per ,jemplo Ins peas donde I-c I berto Herriand Z rj j 'I (,f 1:_(jlj!) I., ,nd. d, I ,l ..... I"', 'N" 56. -- -_ V ia R ancho
.adasoaesc tenor, por If Director so station del rocielle, 5c ennuentran ------------ -,- -_ -n, KtJy Don,, Call, N. NQ 'T EN $8,200 -a
'. '. .-. l"""'
ie IN"' "' ." ""Ill I
cd in, ,
Allen, israd'or de Ia Adanana haba- en plena %Ia public I Mi CIIAIA, Zequeit
riertli a amara de Comercia, de An. Ej monle UJI& CALLE CONSI LADO M. -11- Iil I .I Ann, rl U. 7- T,,- -ld--lL I .... tit, .-, .-I., -- B oyeros
Ince6viles y Ins Ejecutivos cle 1.5 So- ] did. T,16fnl. F-26311 G,.,nd,, in ,- I ... .... ......... I I "', l,""I". I I co,,tno Calinl Itabri-Cicin allallied. ,s Regommale, ,on So if Dian Julian Astorqui, all ser-, I ., 1-11, 1111- l.'".'l- I,'.,..,,. I'll. : "
I T I n d, 11" ,"-- -11 21i, 'llol."j- di, plnl
sld ,smo ej ,,.,,., Catirisrostacics. ,,, ,",* g ... riles de 1. li,.a mi- '0---,", ,;: ;,:;. 11.--, I I'll., --a,. I-al" ..", 11-.- I'll.. r1rr. esq. a Tiflis. miA. Fer- ... 111.11, I I'll A IIIII. il-l". i do India. 34 MI,. Fw. fam, 22 200,000 varas; el meior punorferco,66 aye lera do Tous y Astoreful na- CHA1,ET DE .E5QUINA ,',',, ... ; ),. i5i" ..... l. i ,,, .il,
InAnd' r c, dr 'on as 3'. "' c'. "' "' "
T.sl _Islas Vistas Periciales, de late Ulia". un almucrio. par I i;'-""" 'it'"" -- "" "' -"'-"--4' "' JAIIIANITAS S4,500 or fordo. lo lo tn.s Ale, peqado PAN
fl, de D,,, ,,,.,,nl In Atlanta., ;,. en La Habana. de i.-N.qu, in ,r,,,, so "Jiflante in.". u nalratic-, parn ". I TIM A-7.570. ", "", AMERICAN, con 500 crrcre
, ble I,; rojec, 'or" :lebrar of prim ir ,I ale que rinde ese I I :"11 l :: 1111 *11.' ,. ,.,--,:,ll
bile'r .' 'rortlllaspque $24,000 $25,000
se c P' 'iendo para lograr In natc- buque. de Ia firma Azror S. A $18,500-$17,000 "l, 1-1- 11-11,11- -1111ill. 411 frento Calza a. No a brac" An ieIr.d.c 11 lalp"i op 21,
_ _
mAs rapid .tnci6n en todos Jos cles- a puerto hibancro. Fab-,cima III, I.j,,. lit, 2 planpitch- me rallcancins Ian pronto co- Participaron cle est, no"oo "to -cd .,- ESQUINA AU DITOR S8.5011 0 ciona.
wo le sean dichrnz, ,, 1-111unic, en el que fu6 serxido tin f1squislif) [as, piso de terrazzo, comptlesta All ... .... ", 0 Al .... 0ci .firin. fiscal. meno, Jos actioridades del pLarto, 1. I t ,, "I"', Tratar:
Ia repretentacion de ].,I Lonja de Cii- d, 3,4. con dos 1,afio.s de lujo, ,l", -nnid 11.1 11 ', _,:',' :, ", -; %,, ,a, de Ia Camara d, C-er- Cu. SE V E N D E N il""" ", ":;" ""-' "", -!""': : URSULA 70 fondo paradero
D, ignal to on. ,I seficir Mgol b s iiarw. Ilene Ian parquet n"'!, ,":'l-,.. "I 1.c..; l; .. ..... ...... 'i", -. ,- .-,- ii-ii- la-- N na No 407,
' I Bahja I I I. ,i all -a. I T_ I., i I i I 1. I I A -1 L--l- 0I in
Quorall Vda I j",i, ,an, ,"e ,t.Pre,.,,i: be,,. d, In Asollactelo di, ".., Ili I Hula 15. Telif.: 1-5825
,lp,-cot.,,6n dplonantica de E, ingirc, Coon litnicarla $3 ,',:' ", _'t:l,:,;
di5tatq., .y-".I, la I d na ,, Ia Prentia. PJ,; 5-000 Habana: -.1.1 ,,:' 'J -,;,,'l'ii" ..... .. SANTOS SUAREZ ) (Lairton), entre
I, or 1. Adconail. senior Ca Y urge vrnta. infaractill- tin, 3 dins "SlIM 0_,
,,,I,,, r.d., C raphreewnrian a I- -oad., el C.- dos plant-, 3 hidnta- 11!1.11.ld IJ-1 : ... I ... .... 13 ;., 2 . j I " . ,;_
onDe A. F o ndit,.. el rep .... ot-ti, dcl ,npa, f On-, ,.I,], ll __ __ 1. del T,-n dr lo F- A. dI b.qn(, "'ta M"I". P-I mii in .,m". .4 mt,., 11.16 "".: ". 'I , r 1.1, ". l- :' ,i Conrepci6n y Sari Ull-F-8663-49-19
e,.rtn ri III- Eduaclo I'" " "' "
,,do, Urd.,, d, A' Echance y 0 jefe del Depart-icot., rrnta 150 pros, ANTON Fit:- 11, -1 ,'4' r 11- I !, ...... 'n "'b': cle Micloina. d- J.,- R ( 14) 2 flur-ou all- lit Propiedind.
.,,,,i6 ,,, ,,p,, Gill, ........ ha GOICURIA 554, ezq. 0-Farrill 'j; 1._"Bao p"it,
RI!,I. I- (Ian ,, B-1572. li-3995, CASA NIALCIJA WWI Fi-aucisco
I' Al'll' ", bao., Ind. ,,I -- El ,.mcrtnrt.l nz-,, "Ic-_I's
-'. ", tn"o, ".",.- P-"p-I:_"" ,,,l"rl. 'r"ll lln 11 11 ( a'. dos pl;..ia,. "i .... .. ... i r ,,l ( a'IIFI lit.m.1ill'.. 1.1-cinal__,i_ co'n ..... I, 1",
,, ri_,,,,r'.,,cr ', I .. ,,.Ion ale L. Halb.na. ,o- I, dl -' : ': -iiez 1-7710 'n,"I"n- ol,
of-in""'. to, '-p-cad. ,or r,', la i ,,, -, Roirbrig irion- retain 7., ,,,olfl 1. I .11, 1 2 1 11.111, 111 .", ""
I A ,_, ";, d- 2 4, not, Intinn ,ona
,jet --,- q-d ,,, Aflotiln hx .are ii-rdii- A,, ( AILNILN, 14.90a p,,,,,. __ :.. lirm, wrlin T -n,,, Fr,,ni C-Prl "it"c'. Ifeen'. p--tl. t"c", 6, I ILANZA 119, I-Wc, I Ulf .AS _ I 11 F j.,I, .ti 1-1 "I 11 I,:.11 1, iibcal,, It.*'r a ........ do D, En rep ... entac.on d, 1- oR-- E 861 '-48-111, ('.ASA -E-N-38.500 I it ,a no I .... no d, 162 ,Nit,
",'r ,!, oaPn1',""e lin, Fine ,,,,,II,.,. ,i-itines n do-lo, -_ ,
d al mlan-, de E did- Inim, do, ,,,,ad..- I- I 1 14
U. too, '""b'In d- Ricial-d" Po'n". I,,,d, ." .11, '. 11" Playa Santa Maria B I L T M 0 R E I : 1, 4 :_ 1'l : I 11 I I "'. 1"'. die I.,. -Ill-,
Alt., 1-and-H- 1 lollot d' In 1.1'11)a Ill Coll., 11in-11 I r, 1,: Ar -1111 Il., _' :eq, cio ,
_ liljc ,-he i
.., 1sIxJltn,,, rtilatlrr, ,,g,.,1dr,nl In slo,,.,I1,,r,,,.n , ,.It,,.,, --idrilvin ,I,- I I'Llo- I "" _- $3,200 0
,, ,,,jonr, a, 11 D 0 del Mar: 11 ... lita,
nn J, J,,- %,e ha nbt,,,,In 1. Ado.- lil llll I 11 V E D A .pl.-, li I ... .... il"ll .. .... a fio d I. ...... ,i. ARII01, SECCII $10,500
ti,, vo vI p-r, e, h;,,,ta ,'I it Segoodura-1, 'i ,,irm, .1 I IFIVITO 31FA) ii-ijida. dv I .... lortaii. 2 [all. 1. -'.1 -w ? -- 1.11.
a le,, -p-- vn ,III,, esnicillo. & 3K ,c 25 ,,at,,
r-I p.' I.= '".7 1",,")i I"
'll"I"' d n "" 1 ,, I., I, ','d I ic T I -_ ;": ... ... :; ... :,;:
,I,, n- -Ios ,nnsirno not, ,,,, "zo r ,,'ll'I'aF t "' Aaras riond-JaN, a .9 prNes no, I 111-niii. ,.,.III ... lidjoh'A ,, ,: "', "', ,,, I'l .. ... ;i. ", o I
I, J ,.,s.. ,_ ';:,,lnoln y cocina, ga 'I 1 ) n
61 I 11,1111- i
1,, I-anda- ,s ,, man,- aI qn, hnIAn e I, .r :.,.." .1, I '"i I I T,11ol I "
o t s jr ],as antorilinde, dvf plirl-to "" A IT ST A R A N
,;,n,'a; o ,,,,,, ,I. 1,,- rn so o Yrit"i" I- dJ R, .. ....... lyl VENDO en $27,000.00 propiats dv Ili valia. It- oil pro _I l'clo
,,,, nln n, ,1,1.1. r',"r. r, diacl. ,' t(III.11 Ins IW.1111 illi0lil''! feli .... al, ,.I ...... rviaril'. o in.
, ", 'I it I ,, I: n residencla 2 plantain Lndepon- -: It S IO N Calle Real,
,, -I"" "I"I 'Ili" :,)tr. -,,;im. f-el, .,I.,a INVI ISTA. EDIFIC10
,,iii,;".)';i., l r.' sp'tl o r -rri;,,a,,I rl: It",. I-II- il-I Ill, I piallta, casita \ *2
". I ,.I ,_,odano, ,I,, trado r C" I dlentes, compuesta cada.una ,.,,.;r,,n fle 4.1 :IX nort duiltrial ,I,- Fr,-.i'jgi,,. Infor. . V E N D 0
,i ... 'no, I. n 6,1i ',I,, Al ': -- rund-1111, A 9 ...... : Itivordo it. Arvilano. 0 ,11arianairi, CALLE ALMENDARES
.......... AM"ado" ,I ,,_P'111111111! :,nil I n"d Ill"I'lill -11- ri"I" -- ;1)).Ll 1xill Ili- wilta $100 k10,:, 1)
',i,'-,' !:",:",I"i'', ",;, ; 121 1Q, :i.,.' li ""' "I" difts it- ,,,,e,,,l .... .... -o 1, ),,,;I do: portal, Bola -hall, 5 babl- hill .... Irado 256. 11-3753. tiil IIA. I-il d, ( 211, I)antl,' I it la parle mis cintrica dir ESQ.-A BENJUMEDA I
d, ,q'r oo -7 S ,:I:l 11 I ,1,,a1 IllI 1111 ; I "I'll" Ili' factories, bano Mi-, \'.Ic ", Sa r,00 ll'valas :I If- NI ..... .. I. -nd. ,,q.,na .... A 40 rnts. AVE. 19 DE MAYO
F." Kniorlo al, Allanon- al It',' l' 1.",'I,d' -l rage, baho y cuarlo criado, Rinc6n de Guanabo: If)-[ II.E-71.511 III-20 s- I 1,",, ,,, I I u.,dr; Calz.lda ."'jig... couloada ,,table,,- A 20 mt.. TERMINAL DE
" It,- .' 'I I fi- fil- A Qo ,;,1'l"),':; OMNIBUS.
i-I .... .. lr o -1 ,II P-'' 0, La proplo para colegio, ca).B do "I r I rat, ,,, Ir,",, 2 di ....... 'I""i ,:.,,.,I "Al- ......... I., 'Il. I., 4u.-i lo.6011 ..... ..... 1,.,.I-, III -_ ("din"I'lo i nuooio. 1;,.e 701 Nips. ,,.1, .. I ....... I'' IwIgado Notilarin d, ild ... d, inuipirf ... e, 5 PARCFIAS: MIDE
I .','!i,,,,,, ........ i, I ... ..... liA,-'I- p.o. gt t l, ...... -niij ,,I.,, Ili., I ,I,- rot". clunica, clubs, laborn- 11 IjA ( ii CA11ITA 111"11.11,10111INAR. CAJ 42.44 POR ALMEM ARES
ta, p""', ,",,.I ... I.. )III.., a I. f, to ", I ... ... I ..... i'll- d.., ,t,;"i.,, A,!t,, ii.,,,,a % % 1, A. Sita) ,,- .: I ....... blttl. S3,100 T v
,it,;. ;,,,,I'll --t.il".."i-I tcarl., etc. T.-ra, ,al. Be.
ji-l''..'. '0".,. i L., J. -- F,,.. .."i $12,000
,"N., I, Ili, 11 I(11.. , ,1.1; ill, ,,"t ....... ::"." :, ." ", 7 W 11, I 71.73 POR BENJUMEDA
" 1.1. n"''. it I .... .... jum, ladl I'2xIBS2.200 I SUB. TOTAL: $1.503 V2.
...... 'I, In, I ,-I lidjli, 'j, 1, procio 27 No. 965, entro 6 y Colorro: Rplo. Loteria: T*.."'p-., '.... ---.! -,,,,i,.,,,,..,, :"", l,,,,". l:; .'!'I i ... ........ ... ;, id., dj ...... I..", 'a Si le inieregA ii d, ,.to Intonal., ii-II.; ;I -.0. ,I 'I'a ,W Ia', ....... :;3 : ::.- .." I 1- 1 ,ol ( "Ili NI 1, a ,,, ill )il v 2111 tentle PRO PIO PA RA
n ,41- on. eu.4'. .1, L, ( Allill , ,. .. ,. Ill.., N I )'Fm I I 2 ca'; ,,,,, it 1 l1o y "ism, En ESPECULACION
, d, B. Vision do % 6 p.-.
- lg, I "."","I'll"Ll, ,,, ,If'- "', Ir p .... s ld A, ,:, :o t:. "'I'll al" .
I'll, in .."" ",,,,I" ,1.,l p'l'.Il ill; ,I .... no'll". I'll., I'll. .i Ill 'IFILA (T V IRA L. I.- Ii. '_ ", : ,!! .4i I" 11". 1. Ill..., I 1 11 n-W ,, i ,l ,,Ia, sll,:,0111 ,
Ilah"'i" p;_ a ,,,,, I", I o"Ir" 'a". ,""I, ':" INFO RM ES: ,,,,,,, ,113 I ..... I'lad., i, ;,,. 1, ,, , ,,,, 1,1.. 1, ,l- .,
- o.l 'I. ,,,, ,,If I. 5' .." ,.a. 1 (.. I I I -,I.. ... "It es. I : G "'w "
d- I"', ,',,.I i '1,1'r I l .... .... "".- -"t" "I .... .... 1 Oficios AT 101 PRECIO: $60,000.00
. I .- .. ...... .. .. ....... I. -..------..
Pilgina 24 -clasificaalog DIAYlO DE LA MARINA.-Viernes, 18 de Abril de 1952 (lasificadots Afio CXX
A N UN CIOS CL A SIFJCA DOS DE' ULTIMA H RA
VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS VNA
i9 bLaRES 49 SOLAXES 50 FINCAS RUSTICAS 51 ESTABLECIMIENTOS -53 AUTOMOVILES Y ACCS. 53 AUTOMOVILES Y ACC&I. 3 AUTOMOVUMiLE ACCS i53 AUTOMO11VILES Y ACCS.
VENDO aFIC LABOR Ya RECRID rdddaacd ~C~
5aa io & a aa~ai 'em.a,i~ C da IA od lIa, va.ld n_ da ,j_ I a....ara 16 n"
aId I' I ..., vi d in no, 211__ m d 350
.a b 1 W a , A. lea yla O m oai P r g a r Al l ,- 4 0
11" 1aad~o. INa vol.. aled... taaaaa ..a~ aa E.__ _ _b.134 1 1-m
al e st rut, hqla Iia do. cIN"da 1aqad a520 a, one d.a Ia. aa.a. ia
SLE P L O10 11.I 'n' d ril 1.1-1aa Fadl FaORDa aDl. T E
Lao opeadoaaceofreddo
al, __ ~ ad-, a aolda dad a~:L, psola. orelaa-l,.aaa'I'Ca,,aaa~~ada. C,, rSE
Ci dd a idadai' aaaa~aa a porml~aabro de Co~qlo ildlil l~a at aai~lalaau el Clega VE ADO F.162a NAil60 198 4 la
Caaadliladaldalalaaaadaal Ibi a dal, Ia aplad lmauc, ~;~ a': 23esq 0 Vdad
r- iaaal"dl d 11.. l~".i ]lierccdu oea._q-_' n__3_1______Alnea____lqie opera.aly STATION WA O -D y n~ UIK14
PLA''A ABA A af~c~a I ifiy~rd~ae~fllB CU A AC A S.a~lddd ~ fr~~aa o myorqaleaada pa r u I a d laoor~oditae" do(al
Pre________ dI SD ribTErSl SAI
i BAN,1%.'. AdRAa Cal. alda .1 Aadaa.j) C a z d Ve'ao BoOR,, 'In 9. I
par43 aaaaacaa. deldaaa Cols n QUTECCH C....lt' 1. 9- 5e" 2lbo e o AH6014,4 i
-ddld -Iad doaadda toa rp o a a~ a l. .7 r'ol d rpio a n u b e # a ~ .P n u s n e o
PL A dARA ifaa. e to maaaa~ a yoral aada i nt. 'd-8addaaaada oirco I dao iaad d1f _ es .a0,V d
In _E ~S 15 _______lad, ai 1ARI do. CUERVO I CIA G A unIdad "a hnaHne nmu O DWLY ISRBTRS
1.NI. rrsbe.In 1 100 d J VTO F Al o. D., Aod V eaojrtF:I X RA 5CF oft A r34h j r und u a
Aadda 30,hr Alla,.a BaallaacaaaaA1 101, aidALRII adT line "0i, 2,311d d, U9e 30 21.N 2 9
IA-aaaa1=a 1a191,2ifE. Ada 117. 221.4 2a O la iaaa~aaaai aaa a C d sAmobi 5leida~aa* 2 EAO ___________T. 405 FORD,. DEiad C D L A ..idaaq __________ PY O 1948,
124. 17-9. Sc- Ia "it.daa E A DA-rn O Alto, n.;,.,___ot___T___1__Gpefeto_____d 1 t
VE D )O *ER N u O A E V 14DO uaaa ,.fl rd Caddid CH VR LE I l ~ la
54,130 inc ralo y INa ad LIN.A., 11dU~a dFNQIA C-AdU l-dI .4" Arcd~a Ch ..' 1901 9 52aaMELA NE
A ,aaaa dad do 1. C aaid. A a .. ,. a.I .,aa~ aidald Aalai a~d I. adldda a-dea aaa aJa a. CAD N EDA AU .~fM
eAtaad a, L d a dnerwirm, Na-.aIda a 1idid 11IlI -1; i B liai CI Aa ILLll* 2S No 197 esq Hosp~ial d D AQ E E1 5 m I' daa A el .a. d.. Ac, Taain I d to da.Va, i~a aiai, Sdaa Claaaaa P.TA( SD N 6CLN
Ulf, E-6175 49 aaaddddaadall a2a dadaaael' Caidido W-dda 11d 1-,d CA IL A 91 194 D2S EA IOF R O A I
-pt,:Polo. 13.0 ED DO I~-. ,.1,a-d'. all 25N. C7d *q. Bop.tl
BAANILA P A DO A RCL Vi dial, An dei., 4d ad.ta onlda~~ 1-402 Cli
dad 5 a o iaa Bailccl,, 11 01--dA-br 14l id :2 NIIl "Il. 1. ada Ga, 21 ,do 17,, aaq N ap
addat)131.Apr.I I I,. ILS OBL I o 1951' At j, 23NE y 1. VEDADO
In loao vaa edal 23N PAR EL CE C C Qa lda I I 1 Ar 11.11 11 1 111..ldaa a aild .aiaad i E EF N 1.7 2 U D U
ES UIA VaDa A DOR 4 Iala HA Sa T. Id ALIA DR NdEL N IA.%__ __ __ D ti k.,~aaad. 7aal 1,a -i. 3-18 _CONVERTIBL
10UiE.45I4A2d 111].e -(0(d fill III CiAL CAD iLLA .d i a ~. 1951 UH.dd.a75 dl PLY~ C M OUTH UN4
I~la ._ ROER OHERANDZ CAILAG..FNCFR I 15ATCLIA
no~~~a ppocaaacld 7IR9MA 195A 2
Naagooca y Saaab L:ol 12 1 3 60 A 0 1 'ali B1 EG Ra LO $900 V -" L ii C" aid".B ii CHEVRL ETC... 190aCCaaadAd CmoaaGC- 0Kms pr l
ao W ..1 l condo m a Maa aIAM A R Aim~t 2.98 i--di 70 in~dad p CH.O E ..... ad. Caonao. y' C'amc . 14 aloc
de m d a a o y dadd h-i, A i d. lida aar,1 -.Id BEEG Slipa anm aCebiC S. C.de C. ......iap .~r f~,, In~ DE 19.1.
SB. MasI BOSELL a ". -b.n N StaF11.dI a.o, la- BUICK..4..36. 1950 ISCU SEDR N CONT IN iaalii 9a
Terro ar a P.11778. daaI2 .121047 V S -2i 1, 0. va-ia BUrr. rl. -46 i A IK A ....la 1949 VIA S BL I CA NI L CO Vadnlo dldl ad 1.O C M EIAa
LIUIACON 54 A E YilI~d 72,i MIAMA T 5a STORABfS DOSIM LNT a iiaaia lqa dl Ia di CHRYL ERC .. 1948 Ue 18 Armada Plymouth 0 ES AR
Iladi a~d iidaa Aad a ada i i, d o i-a-alaa-aaitadd yyrsa o
1-1114AD M7774L HUESPEDAC adddeddadadda G .... Ca94 oaacao l
FRN~TALA Ino-m 1 -d482d
Iu~u a dii a-oat ICdda ded dd0dd dua1.~ad S1,0 atI-II nnI 4 61 1ADILLA CCK~A0 UO
d e S E0 TneR N S rdda curdle.. "" IGN a! SAde METROad a"" I-d -dia P .......Saa~ua
PLYMO"T o"' 194 FOR Deux 195 HOSPtIA NBrd
Se par- dlIN aldu, In~SOda. f LQ
dine, IE~ ALTURASnd DEqir BELE au J. M ~ "ld IA3S oao
4a dacic ia Ida Aaalila doLY ran rn'i ~ f --o ....O' ICE DR V- .1od 1,d r-,aI, S OD L S O I E 1 5
dod ~ adaidafaadlaadaaa Ricrd R. Pi-AET RA98 i~n ul'Ca 2 N o aa 1948 Hopt l T~VafTl
d-ddo iladadda. don OLD MO IL.. 951 TEEFN Fl-2772E
Area, if.. ddaal.rad C56 PARC la CRA VSN.Q iidddP
Iid AdI ddigAa C'a dddddAl~ ddiitdi ddaed,~d M R Uy ,, Ta.-U117adET LSD
- adl B ania ldaaidda 5Z 11,l S. dali-ada COM. A UNa
A,11111 e.~l NIdda R-111 .167 d. Va nl CaLa '1 a 1 a40 MER UR .....bk 194 a.id li
____ "I m,,ah01Ia,- 3C1 AUTO BUGEM S-- - -o A.~5nL dalaldiaud
ALTUR S DE 1aaaixaa 32.a S50dIId B-28.4~aaaa dd, F-2l C1 M 5a. 4.Cu.....I.... ltI AEN UC
BOEA LSM BL 4 9I C.Ad P.l .1 CAILA de 41 Ca1950 HIEON RY
I ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ S 1E D 1A 11. 4h-. 46.IIII yaaa paaai-aaaa 2. 'daddl OIur day- a a al ail le C aala uadaA
I A C .1d
aopr olrsen ail ideama a aa17 a Ad 1 ad-51d7 I.d a dp Pe. .ld 1 FOERDOLET... 1948 PY O Ha y f,,9..V.1194 '..Le. UI K 95- -1..y9-Iac h st
dades y o Pogue omisiti A -aaaa ~daaa.1 rNad. a Iclal liIO E11 _. -1Id, Ba, O V RIL -N i 5 an f f ainclrs
V gu r N Sant 0eea MIRAMAR ci,,,A 314-5ddO ondlgala al PAl -- a n C KAV R DL T.. 19 a I E-862195-20 Cane i.aSIO
a e as,4 de 33.9 a rada ceaa. h add A dda no. aea535 5.1 b-'Accl a : p1 o n l 911it add., CIRoU Kd1-9 blaVaaC Ba. Aird ST DBoE w
Sr. R-od' IlC'aldlml, I, 88,rd
curet aparl COMERCIAL 5 t Mde 2
vl-a ad d la, a.i,1 NI-CO I BO EG ca".. adIn !,or.d ontodd aRSA O O R l hD ue 198 P RI51A ALR
trade4 y~daladlaida etda~ea4 7,la dalddddiaia aiaare 11de Iifn ad o A URn.. 1 52 A T A Q E 23 3, .aIailad.
PAaCd-c AddadIA flaord onreilAuo~ ils dilesy Cdil .dladid .a .a~a .dda .l .- 1949 Railladd ac
I, ap (111 A In---di~~i b-:157- oSI Raioda) i
T~~. ,, o -3 ,
Afio CXX Clasificados DIARTO D)E LA 3lAHINA.-Virrneps. 18 de AIbril de 19.52 Clasifiendos Pitina 25
A NU N CI0S C LA S IFI C A 10S 1)E LL TIM1,A H0 R' A
VENTAS' VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS DINERO -HIPOTECA
53 AUTOMOVILES Y ACCS. S3AIJOmoviEs-Y AkCS.- 53 _AUTOMOVILES I AXCS._ 5U MIAQU1LIARIAS___ 56 MUEBLES T PRENDAS -NEVERAS Y REFRIGERAIIORES MATERIALES DE CONSTRUCCION,64 -- OPERTAS,I "I EXT~s YEFECTOS SANITARIOS
.10~ ~ ~ ~ ~ ~~l 11 6/ER. I o III"Il1(
IhiN 1 LI 11 1 11 1 Ta1\.du1,1-11,A- m
1.1 Marni yl1 lIN .;V VI3 P-11,t VIooo I,9, 1'4 4) 1RZE '. ...o
T, -d-1 2, AIER. 1. .4111 191, I.. $4, ,II':l1 72 E-nl -~llll "4N41 I1I o
YEA LO __ VO .I ", K $9'0 "i 1. -- -.17 I T F ( I74. I ...1 II 7111 ~ 1111 II111IS I01II
'U )I TA 1T 711116'I)IIA 194 1 231 EN M Y Ve. d 4__________ 12 VAIO ESA O 45444. SO.
o" k tB" i ,H, ..... .... it>. 1.--ce tr 5 90I11.90'n oo,.i. 004450450504janol
195 __ __ ______1_.__W- INR t 7,
tie I 1,1 .1~ 1,11 -E P $12 0 . .1) O I11E Ci6i d a i e w a e rn u
It9.1 -1I4 Ill% L R 51%....f r A I ...ii m I11 ......111 Io~ ll'II bit 6W 8elo 31 I 21 3 De
ENTDERDRAG NC1S 1lll' I E-824I:3-64-o1 lao
IIII'IEl NIot 1961 1111- 1111 004 I0 'II
AMADO ARO1 MOTORS. COR E NUIDO
B16I~I DIN$90.ERO t OREDIEO
A G EN CIA -,,, '' A E KAISER en;51.1 CHU ACEASBLA rmne.0.s 4,am
Io~~o.4,,o~~~o, .(99, CHEVROLET 199 S rtdoom l 64 14,2) HIPOTECA
Tel~~~foII. M09 91 111110111: z0)0' I .II0 19A1 S254,000~ i OLCTU E
OPTOllari deTO DRn(' 150 l:.I)I. I (4,1.119441 BUIC 194 5 h..h d. .d.d i
2~~~1 litE4141E .o 19, do, 0-4 COMPANY 1. A0011
BFCE SR.A D Ar. Rach 1951o, v.i 4 W L YS 194 ene D E I GM 1 1 1 ',111 St IsRo 1I D N
Vi 4, 00 ~ 1. 5 1iii d 0-.
Iolo oooaoo, CAS A. SOB', I.>+ 444 .I4[2>4,,....!,I
Poo'e Glilo, oo~li. ooo'i~o SE V NDEN44444 .., ., .5 UI)E R O D4S.1o 21144 DE4 07 (w 214.9I., e. o40g0410
FOICD N.tiooo 1 9 1 CH VR L T..19 9nrn I" 11
CADILLACI (62).LU 19.11 1~.44 4h. 'ot 1I n1. .. CIIEV- e-i ,, PONTIA.C .OR..... DODGE TDlINEROed HI.iC 0,4004.rIN -ii--i
Tell.4,"4' U0-9.91 BUC sone CA19.51,VIAO _____________iiu
D P1 O A U T O S D E 0' CHRYL ER .( 2 4. 948 SD ii~ E S... 0 T R Ae h -rul c E0 A A p.7594 !d 44i6 P,
mU..,, extr0 Ing0l o. PO Ta COR). ...1948 SFD41 SO O. ..E92LAIIC LSNZ 0
BICK SLUPER. 19 P L CO D Ae1a rs0AIN oVPR '~""i j 1 o rn,.o Oo'o vio ... _ __ _Rd io.Iie.inc. 14 .o..o... No OSst2 4U 2262 ''.. 000"1" 44 l,64040b,.'.
C04o. 4000 $610ada CA04 A.Io VdodoO P. 9d12 YD I'5 R ADS S R APA AO I '40 l.,0, 0.0
_______I 1 11 .1o.404
Eo H8(4( Internationa .10ton MTor vactora ADMIRAL "'DE 4.0.046il.04.6. NO ELA
Powei Glid radio. CATERILLA 12ER OO o119 111 01E D Z ..~44
(Ie ISMri IE (66) 1910o 1951oi deR 110Z PO o..C b 'W it.14
AL ~ ~ 1 ALC NC T, -000e, Ae It 4I44)11 v
CnT86ER n tadI3 a6 CHRSLE A B .l .OT ...14 D E S Tze hir lco EiF-9 O14 4 ENS11AZE
COoTA .30 00040040 .0. Cub1 p rfa s "''"'io 444.04044 41~ .....4 .44 744444
BUICKDSO SUPER . .. .91 194 HUMBOLDTE VE T ,04444541,4 .0 4
A1eico .roooooo 4 E E NASH ...osnu, HC'81951-2 MAN ... VAPOR
000040740~~~~~~5 DODG 195 DO G 996 E NIMLESOS471(119 I
(:1l S5504 04 4c44444 PON44A. .' ." .' 1948 _
o o .. P AELIAS C H V O E L 9 1 0 5 0 M AQ050.0.0,00S A .IE NI? IIM E AE O NS R U C IO V E
1 9 5 2I A CAPO 504044s Ill .....0 C H V R LE 1950. ,14046101044440 .. a,,L. isa 1 1 4 4 119 al oi a.
(4(447 $4,54 enrta Ill,,o JII
CATIIN IIN'OIG T 5 A444), S.A I We,0. lipN.OR dE wheRAo i Doror. TIoL
DO C 004 O G al. .1 5 OLDSMOBILE 1949 ,ale2 No.N RO 1455N TE I M E D O R2y24U-2Z
Ilo'Io 11A. 0440. flifiH... M0. nf
dohle ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ",1o~o p4040)04O 40444 BUC 15 ...>4' 45444 Traait.0Kg .. NT R S GE E A
4404454 4400C4 84.6-0 it 4l D IN44444 ERO__________95014.I IIC . .I 184044449 444 I> _' ..DD'O4 DEID SO.144'r~ Corn15 $8 1) ''itr da Igio,.id DO G 1 5 led.ooo p40000 4...4 40 jj
51TAN0U BAJONA
ConS600 _______o PLM Ut"H iia95 FOD. .14 RADIOENTR M1~ 12IL1 INODOFIO lo 1 PLVO.OA~ -- 1aI
-'tO)PANY EN LO MEO ~,',,, 98 CR YSLRG E "... 194 0444004 .40 ..... D R $24. 0 04404444
IT R A TO 9 7 SJ PLYMO T .m i!) .ci 1947ie Lo,.olo0, 'ilt'l's"'"' ink'itcl'i- 00040000
Plymout .A U M T R S. A. 1950 CHR SLE li- 61947 Sexto~ pi.-4( pw V TI.- H.o d.4 Li-0~00
Plyo ut 30 enral .1 -~4 184404444044 y 442 4 BUI K 94 11.0,F R ET R ,, Kis 4 040 44
4cpt 4444.4 en0.4 '4444444 00444 NASH 0 ........,,. 195 MARIN4y4VPOR 0711_ __
Plym uth. .. 141 TR TABIEoENonNSH . 14 Radi 0 J 7 A 4 N2V0 A 1 RENRCD A E HMOL T S.A 4444 404404 040V,000,.44 2 AATI NO CH ROler DE 97 A NFC S OT O TUI D ..... '444504 1, -_01 --: -11i.-4400'44404~4 IAZD HU V SUDDO 04040044.4004444404
Co 9ert For 199 40'1 t s 11113 .. .a, oi.. . . . . .... 71 R 46Ao.UBAO
Cuio For 194 1..uo M.6 ELIAS0 0 BUICKO 194 195 4,11. 444t GONZ LEZ CER
04 H440E0 40-44 044, 44 "44O SNTRO n NEAE
Calls~~~~~4 0 4 25 No."" 1.7..40 040optl Cn 600et t H V O E .14 04044. 0.il-. 5AEIAE dt COSRUCO IN40004 Alic 40, 04
Comi n Fod 196 Tlefo o A-622 UIC 194 ".0 404 0; ., ,,,,,~, 67 OJETO PAlOR 0440I.AIE 04 4AN14A4.4I0.440044. .o....1...40.
Ul6u b .44. 0' -,L r j eg d
Tod. 0 ooocl DODdo GET Baby OS4 4 L4D044 044. 4004404444 4044"19490 4400 044404 04do 00050,4,I M ND Z
109514 o40000 0400:1 4,..',I 0..0SOBR.00.'.... A,.,, N 0.0,0,4 44 OES 65 M8
81 Eii5i3~.. .040 .500 4 14.40.0.444 hlod "0004000 4000 4 4 444400.. S4 00) E is SUARC041224
.
- I .
I I
lilligina 26 OfItsificados I DIAR110 DE'LA 111ARINA.-Viernes, 18 de Abril de 1952 (3asificadoo I I 'Afio Od
I
*
- A N U N C I 0 S C L A S IFICA DOS I-DE U L T I- M A H 0 R.A
'
I I
I
,11 A L Q U I L E R t S A L 0 U I L E R E S A L Q U I L E R E S A L Q U I L E R E S iA L Q U I L S-,A L Q U 11-E R E SA L Q U I L E 'R E S
'j2_AVAKiAETOS____ R__A1NAKTAMEwG5___ 82_APARTKMEWrOS__j82_ APARTAMENTOS_ 6-.A AiT MEW'f6 ---Bi- Aiil;iMt tO--,iiHABITACiO- -ES-195__ NAVES-LOCALES
INI .1, jo,,11 'I ,,,III IN. I IT" .11111.1.11111 A 't I! "',,A!', IIIII.-TO III I I It'll 11 to 11 it IF' %RT-1-To. "" "Mooll %r .1111-11 11 -', I 11 nTNII- I o I!: MIIAAN 1. 1 ,11.3.1 :. 111. .NI 11,11, I.' IIAHITA( t0NoALQt ILO lint.00 AmrIIA.1 Ii L EN Al-LNIOA IDEALto I.'.", ro .., VIBORA i 'rottlWd., S, N-115. ,it.-, -o"'I' 11, -T11111111ol', ,,I,,,,i, ,'%"A MoNa
I., ,111., I- III.- '. -. I ...... :'I'll"', .., ,,, ,,o,,,,,:,1. -', C1, ,,, -11.1.. ,- r!.. 1. r- ,,,,: o :;: -,ol- ,ll',,, :: ,' '.' ;',' '-- ".." 'o 11.11- 1- ....... ." r. b
-, i, a "I" U.,"..1- .., "" ""'r ""' ""I ""'I"'.- .... .. I .o.-I-11111
1 p". I't"o, 1-d-Bo T, ;.. __ ,_,", ,. 11. ., -,olo ... ..... ..... It. A I,, I T ,11- ,.!:, v- I 'o'd ", I I I --- 2 l-, 1,11 ,.". In.l. c."'o-I". _I.22-8 -0. boo-rod.. -, -ld,. y o-Io, co,,r.,."":,.,!. h-'o", l-o., I; ,' '. T1.1. 'l.", "--11, --- .. .... ", flll -- Nlo,11. -1. TI-1-111I.E.-I 1. ,, a ,,. o : ;-.-ALzi,-a. A-P0R -1-15' HA moiAEIoW-1Gto I ': : 4:.", 0,',_-7d_ fl-, ". r :d.d. I.f.-. Aguil. Gil.
B ;, ,;- I ", I 1. -- 1 oliio l ,I _. a.., Allooil. tralo Bit- -11 duefi, p,,pi,.- -a" ,, 0 2B A ... in.d Via 2.
__ ,_ll_,, ,,4, ,, i A"A.1 'it -... SALA, i rt ,. -.1.r. llcdot -.d.s d p- too. c-l". ,,(,. I E-Mm-K-Ho
""I 1., "'!."'a" '
, I'll, I I- I If LUJOSO APARTAMENTO 1, oo, .... ... .... 1.1"o- "BXLQUILO PRECIO'SO PENT-" .. ..... U..--oo, D. V A, i.d,, I .... I- ,cl-- At..,l E-022-114-2B,_ -- --- -, ____ ,"" t-o ll ,-. N ... -- 'j" .r I ... X-M E-1119-B2 2B OI".!, ";," I_ I ,!:: SANTOS SUAI EZ::: -, L- tT-. ;1:::1%,,,,o "'l, I House anweblado Sala-come- __ _____ I- IFANULI1 ALWILA111.161 SA ILAINITA I ,-, PARA COMERCIO
nolo' I I'll, -' ":.-,,. , ,, EN MIRAMAR I lo-ol 1-11--t't" 11"! d ,,,,,,,,.,,,.,,,. sirl -l
I'll : "" ',I 'r I 1,; 11'1,11r;o Ill-o." H-1i, F. .. __ Nuevo y Bonito Apartainento _1 ,, _ror, looo, -;,, o,, ,, lcbl, , '.
11 11'1'1:;"" .. : "Il." 'll.' :111, ,:"",, .":, ", .1-ut. 3 4. 2 b.n.o,. -.- ol o dor, 2 4, bario, cocina, 2 terrazas ,,,I'll l,.r 1, .
.... ::';;o, 1',- ',";;,ot .. .... ArARTA.11INT11.1 Ll In, U., I I S36.00 I-- rfelt Ago
Ill".", ,,, .. " , ) ... 11,1. ccf.d.,. s.,r.j,. S130. :,,..: ,', '", "' I, NITA. Wd- lo- A 68
Infacon. ...... ....... "lo". 1-,t l-'. ... t-r.I-,. ,.I,. con bar, cuarto y bano d cria-i E,, -,- L,11,, dI ,,-d,,I, A;--od-s .'! niquilun bujos con oli,
'a.",'." :', N ' f -i'lli : ". -1 61. 11gold. pol 'E'Ll? 84-10 1 Sc
_- -1111 '13, ,, -' ':;I "'.', lo ...... "' ,I oll- i- 11 ... led ... l-- ... ..... ,oo.- o"ll, crl.I MENDOZA Y CIA. I ,do en la Calle "A" NY 155 enLre ,,,,, 1 .... I-- 6. dl .......... ... o.,,,,.,,- TARANCISCO 556 o 17 11-1 11-10TAIIIII'll, 11.111-FIDIF1 11 ; ,_,.rla lto,,,: Iolr -oo -,,Gj. 2o, ALQI IEo IIARE IION CIUCA ('nN SUI Goleta, tres haloilacionea A, 2
- ,a ii _82. -man en ," .""' y l"".' ,,lltr.od,;:' b'r- 11 1-- L. X2. 11 V.lLoi.
Obispo 305 M-6921 -o-l- Ito ...... N.o 1--to, :1.1, '; n fjLmea 3, Calzada. Infut "' "" " ,U., coal lianoR. Informant en ]a antis.
,11.ofutfico .I,.riAmrnt;),rn edificlo ". F o' lit. slboila 124 e,
. I If -, ........... ... I ... 11 ...... : ALQI 11-11 LINI-it ArAFTEAMIKENT13. Ius bajos. E-8250-82-20. ,a, I ,".'l, I,' I "': I,': .... ,'A'l,-', I ... d.ro 0o'll"
,on ..... sit .; portion or. con ,lo-l. -- __ L:l I .C.f it 21u- 'o i. , ",.".: , , I :; 1, ,,,, ...... -ot ... N, .,,- lo I o.: I"!.. I'l., ,o ...... I",. -1 ...... b; .... ,ol: ___ ., ____ ___ ___ ,,, ,.,.,. ,,, .- 11)c '14 Nu 12 ,,it, I, oIlo -11 IF- ... .... de'3ol,, I trial lie 10 a. lit. a I 1). no.
h. in., ,.,I,,. it, iii, ) I.,G,[,r.. ...... 4 ... ,, '_ ...... .... .. ... o- Il"IM, .-oll." odop-- D. R-oll Alotcod-- E 9290-84-211
coill-Ill.. 4) I.-ARRIQ1 I, ,,, ,;,,G ,, a i I G 11!.1'",ol-z,,l 'noo"Ito 43 ,co.- Tohho SANTA ANA ENTRE I E-85li-IBI-ill ALQIIE._ nEItNntUSA HABITACION %I
' ( ...... 11 C- A---o. V111. I 6 T. BOYEROS Y AYESTARAN l-,,UEl A51ENTO :1 ...... If ,,, Ill-b- ,olo, --- ol,-r- A-- U11-E-7779-85-13
" ENDOZA Y CIA. MIRAMAR _G231 Eolol. Voto..
"I rn All Reparlo fmorito I. 1 E-11.1641-n2_21, 'it.'-d, 1.111, dcoo, f-- I.] ........ ,d.r. -jjtrin" 11-01 I.I.ro- U-298H. Wg- c6gul. f!: lt"Jo- ,f-lo' I "o "'11-il-'Al'-Ak iir.I 6--AMI EIREAno. A A Ek, t Ed flelat ,.it, .,,Prl,-,.t.. .c.h.d. ,J,'.,-B,' ;o. 3 hab -oot- 2 lothoo. ,o. Omnlbos en Is puerta. C ... no-1.
Obispo 305 M-6921 rues it turs, conju mi 11. -,, ,,,, "h, :r ,,, ,."., "LoB I ,,, ,. Nave para industrial comer.
(111A..6421-112 20 '"'i", -,:.! ,:;.,.; .', ..... ', !, : :0"",,."" ,, ,,,,, ',,",d..I h It .l., ccoial.r. 21. I- :. !:.,,;..,,ll1,.,2G o .... tro 305. c.1re 23 ) E,.319-84-111.!
,. to ._ I -412B -_ -_ ____ - -_ I 11 cio a allinacli.n.
__ ra ,I a it quilter. o ;.1o1,:":Z1:1l LeceInfilida. ,.ci- de gas y I T, lf X ILA I IA HADITACION, EN
I~ I .."I"', 11 .... ".. F ..till, 1) 181-Gi IoJ -o. -Irtit- do "! oil, .
CON CAS EN AIAIEND WES Liall a[ W-49 I5. .1 n a .lfo-, I ....... __j liolierol. ra- F-B-1-3B 11 ,ILOU .'
ILI I 1'.1111 let. I- ... KIIIIANA ONCE, ','I" loo. 11-11, di '-d.o.1. 1.11." I 'Ila nto
PREVISORA 1111 01. loo-l-, ,,,, ,olIr.o-. ,-';4 li MENDOZA Y CIA. ,f %LQI ILA AIIAIIIAAILNTO GRANDL 9,.Ild,'.)' 'ill.,.,...'.Tlll', .A2 l l .. h.1,11-ill, I S, alqU ,, croly ant sea.
E-860-84-27 -qu na Bel ...... c, file. o0to.d.
1111 o t:jl tlo;lo tl '1'1,.: lve, ,, :Alltol,';'11 .11 -Iflato I-TINO T -.1 bizpo 305 M-6S "i ..... .. .... j to" "'I" 1 1"" _ __ __ -.11KITE-CON -RAW.' y can,
,,,,, ,*,:::.'.c ...... It. ... I, 0 121 1, S-ol.1t, B-It filt-, M.-o'r,
Aptoli ... tcll,: tic I ,:, 1; : 11' :111 ; 11- ,G,., ,_B4- G, ;to ILAIUTA1I.N INIBE -1.1 excel."t rr.eu Puede
""' -, '.., 11 1. looollf". ---- U11.17-776-82-10: o lo, hl..__ _cs. cua UI:r Ph ,
,,, ,,, :,, ',""I.,,,..','.r .s too, I"I"'o Ull-C-692.112-18 % 11-o- -1 x itiol Illoo-- loo- I .... 1""fo io-o- -11 '- __ ___ - __ ___ - I- ". "o. 1-1., ,,- -- I- Islot ....... "o, "" I Rcina 317 casi esquina LealtHEI 255. -' ol ,I"-,-. I Lot. E.". ol
__ __ K GlIn-2-.2 cololo-o d __ I o.od.s to cl-ae.d.
:, not. 3" -, t I ...... t.. c.on F EDADO - lo.6n. -,oo, """" v-1 i APARTAMENTo EN $50.00 4,Fd,, -"l,_. _, ,a E -GS77-81.20
V REPARTO AYESTARAN ililloll lofollo., Z.1:1.1;11 .1. ,-d-- A ..... l ..... -,, N UH-E 3534!IaZ* abo
.... I- ,, po'll- D ... 1, $310o 'i-s.."o 'I 11 -.1 11., 1, Ioi-lot- --- .- __ ____ -
EDIFICIOS EXCLUSION OS 0. -L I 1 :"-!,., -. A,,- ,blo SUANI AIQl ILO ANII-1-1% HARMACION!
McI36 363 ';-B."' .i , y 11.1.l., -- $-21)l 1-1,, ol---, A 111-11it -, ".11.1, F.,O- lfi -11, s." Altl-j 21 No. 21, esq. NIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII It E 31197 I I I, "'ARTANIENTOB 11.11A. IT.- P ,., I ,I,., 11 'A- L .-'17 .,ql ,, ,,l,13-1 '. -- I,,,, P- --ol's Ro- Se alquila local de 77.00
1, 1) I.- Lujol) se al(juaa f-en aiiartanicov, con -- -oIr A .- i o.lt ." ...... ',, ,jo. V:P' '11711 .,, l ...... ":fo
-t ".111-t ... 1. "'cl.. ca.. bitno. FL;Ej.s. ,oo I ..... dor, 11.,bl-lo, loft.. --.
"T' L ,, ',,.,' % lo, ., 1'1.7 ,."., 1l, ...1. ...... ,i ... 'n. ,ol, 1- -tI ,,,- .d.
Guard muebJes .tc 1; .... to-t ....... itl far .... ; 1. I G, -II.B. '1l'L4 o- P ...... -_ b.c. I-o El,,-, ', F! .... I .1q11.1.o lo.d- - -_ ,, ." 'la ,tol, ,; .? i, :- e ", AYESTARAN Y G. SUAREZ E stag-flo-19 312 para comercio: Groc
"'I"' MENDOZA Y CIA. L al.l; 6i 21, - li. t -1 ....... ,l". 1-pllitformem: F-3489. NFD%1O;. L Al.", I-OS. I 1111A n%- ri- Bar, Restaurant, etc.
lll "r :111 ..... ll"- ---- -11:1. I- ltt dt'll-I... I Sl- ,-- "' I ."H A B A N A 1:11 I, Gil G Obispo 305 M-6921 i __EDIFICO 51ODERNO ....... I Ulf L 7957 ill '. ., '1 Sl",B- .'rB" "' 's "" "' ..". -""- 1, ... ;, '11,,,"E,,', 0,t-l Iter ncargado.
-io .1, _ __ ,I'll, lo'll. 11 ad" ,d ,, .., 11".111". F- -- ........ ,I ;,,: ;, Ia-
L-B.,,2- 2o I-,, 1- 111.111111" "" .I:
MAENICIII ArIANIZADON ----- __ __ Ull-C-777-B-.211 ApolA ......... %,:: ,,, ,,-.',, ,,!;: "' 11".. I I -:-,ot, odp .... d .... e 0
In. MAYOR T MAS 01,1111141,10 IfE Lujo, :to ESQ. lo I,'., ,Nl."l;"", h.,l'.1"', ,.. .... .... Moderno edificio calle 17 N" I u". 1 14)71144-2l : Ull-E-6807-83-20
%,,Wl Apo ... I ......... I ... .... .- , -..o.., ...... ALQUILO, ARROYO APOLO,
3922. o q I I (11) -, '. -, -ntrr 16 18, N ,-,Ill. ____ __ ___ __ ___ ____
1. I _, ,t ,,: :-Ii I. ..... to .,N'gl"II ", 11.11, --olool., f-7 apartamenlo: sida, comedor, '!A,,,, lo-'J"IBITI
1, "'I' ... la 'l, fiafl, ''." K Gllo .2 ill 1 do, alquilo aliartarnen ION 2 4. hant,, cilcina, Moises Miles- ,. ': :- : c., ,.. -7, ,,,, ...... 17 6, (VEDADO)
- 2 I G '. I" '.1's O.",", I , ,;,t!
I ,I o "" A,, :_, : ........ ,"', I le I ruarto, Sala, councilor. .111),., 1. 1 -,, I"f'or- ;-'- ',".:;' '-,' ' Loral pitra sailing lie liellem.
- 1.11,11. lol ,, ,;l ,,,I,,,,-,. ,.O. 11 I." !: 1.1 1 711_.!;l ",o": I IIIIIII'll le-INT141- TO 1111 Ell"Ano'l Irl 59, forido paradero Rota 2.
Li I w, .. I
-,it ... I ... Ioin ... ... ,ollao., -o. 9aU plt:.,,,,, ,,, ,::, l- ,'j,, 'I.1,I,2, -ios: $5 E-.011 114 Ill
% E' I". '. '-d"., St".., ", It .t .: 'ovion v bafio. Pro,( )O Llave: apartment 4. Precto: -_ al ect el Idt
I I
)A )O -, I 1-1 112. ,-, No- I lul, 'll""""D',",I".,' ", "'""" 11,111's"",t-1 t", -.1.1'.. I .11 I '11'... -,ol, ".",". o-.'. ,-1 .... S, .lqod. --plo, I.,
ol".s".5 a _. y A.15. -triell: 11-3500. S25.00. Duew,: Uisula 70, ion- "I". A -TIOXINIA .,,.bad,, de v.-truji- frent,
It, lof'o -n ., A- Lit 11,11 HAILITAf ION I parq,, Abundante ago,. Eoforill., ,:.11111 ;11113 ,1-,;;1.I ..... "! I'2' I -, -illf! y B-4121 Loid l o. ,, I --. f, -- ot. 2,7. ,,,,,, I
'Viva er LUGAR T Ull E-757o 82 I9 do pitr tdcio Ruta 15. 11- J--'11. 1.1.111. lj!llli lill,-IGI ,,,,,.,. FT-1342, c. h-s y di.G I.o
' '.:,":;c ""-.': I ,o",oJc, o:' ',t' ",- I 1111-11 1171 12 11 jf G,75 H2 lit A, lools It., No ., i _S4 .,,,
-d -t, 71 1 1. Alto ,, E-8666-82-19 ___ ___ ___ __ __ Blo-11. -l., At,, ... to .,,- ...... 1. _oo N'Ll-ol. -Q111,11 1-al-IJ-111111A I
. Informant; F4117. APARTAIIENTOS NUENO lao--Ill -- 111-111 I.I.---r, -.-o ALl ILAN ...... --" -1i-..oI2-l1 I -1-1-1.
OQ1 ENDO 1.1170: $15.00 C NI 72111, Ved.d. Ter-., ,,.ld e. S ",:""",i", 1.111 l,,., ,,,, A,,i ...... SE CERCA LIEL C0LE(;lO -1 111.111.1 o ... ... --, --., I5 K- 311 __ UH-E-115354Z-21)
, I ,.O., -oo,-d- -p-i.... on. dos ol,- ,o-,,---, f-I.I., .1os, DE HELEN 3- 19 LOCAL VEDADO
'. ;,,_ ....... ""':, -- I .I b-,
Ulf F-6352 112 Is So allittila apartanien Ic I h.bL.cl1.- ..P11.1. cl.,et. ea. ,ol', ;7 N", S, ,-1-11. toopho .ptrt.,-.Io 1,,I. E-Ili,
' In I '. ,"I'a. patio. nfi, ALqV1l,0 B IN FST1111111 AIARTAIIIEN- SE ALQt ILAN DOS ANI-AS HADITA. CALZADA
__ ___ __ Aal-cornediar, 1/4, bailn, y I :! .d,, sop"' I e.l.d., tic gas ,,g,.,, 1. I'll. 'I'll, 1.1,1" s.ls .... .... an- 181. -o" 16 y in, Nl,,,,,,, dI ; o, ..I.,. -ol-d- d,,, h, .
INIODERNO EDIFIC10 ...... into gas. Infuriates: .kill. I abond-1, li'llpre Onnwbo. ,oe. -d-1 1-1--, -1 -,-. iss .B,,s I 17,lopo, -I, 211 ,o I., ,,,,-. Io- I ,ol..,- Ago. .b.oI..I, U.U, U"s ,,-,'% o,',- -, -11,. t,,I .d ,oop .d '"" Ell nueia zona commercial me
105. Se piden reference dia -.,dr. Eo,.,,J $0 $111 Inf- Call Ii N 11 .1, ,olr, 6 .. ", S-r. T,- f.rin- TIf,,n. B 210. d o "o, I..d,. d, 1. C.1- ,;, i r, 8351 B4-lo aloluila magnifico local de
im i 1Us ,I -cr9,d,; B-3560 B-302 lef.l. B-55i, E..3- 2.. C "'o"bo. :'I "' .", I
ca 21, N* "1.111. -;D7G. -_ infornian: B-8145. Af !,UjO',A-.,A I ... lo EN 1. N Ti',-: ideal. medidas. Vialit en
--- - -_ ""' y ""' o; ............. -_ I'll I
d.d.. A ,1.,, on .'s-311"11111 11,11 A 111111111111 I Ulf E ., l o .ulmda v F.
_'. 1. call till-E-7837-112-21 CALLE 28 No. 157 ___ ____ .. ".."": s._":"Ae ... 1. 'jt r-1.11 '"-I.,. cf r,.,11: ll I' "-It.;."Iad, ',, i U11-34711-32-201 No Il 1111- B11 1,-d-, Ap.oroo-ol. d, P Ulf E 8565-M 21) 1 -1 1-1 ) 1-11 F
_ I - __ _- --------- -- i :;"av ""I.I ,,d',' -z',',' ,, l- = '-, )I,',,- EDIFICIO ACABADO DE z - __ _I IN I I 'I
, "' y EDADO llt,-o E.-oll.olo W-fltG _tol. ,I ( 17H.E.7765-85-20
Inc.: NI-3566, 88 V -tod.!,,,,,n lo, l I.e ,N I CONSTRUIR I ALQUILA 111111111oll 11 LAZARO .',IU, 001
I 0.00, $60.00 V ED A D O 1-11211-12 2 N1-1 S, ,,,,,,,,, ............ ... SE , I ,,,,,,,,, Go,-,, ,,,,,,,,,, ,,, ,,,,,, ,_ ,,, ,,; ,
fit,., ,-,.ad,. Vcd.d. Tennis Cl ,h ,,, ___ --d- --.. b.f,.. -do., ",:: Apalt.i-ol. a 011 g- 'i. jc- dl NI-o'b" "B QB I,'
____ ___ __ Ulf-E-7571-82 19 1, BE 'ANT-ENTO DE SALA. I., a _, '.,, ,wz, ,,,,,, ....... ,,,,
_ Pit- ,,q..n. 15 y C.Ile C. ,Gq. 19 ,.,,%LQI ILA At ,,IIo --, btoo
- alquil, Proul-,apni-tantent, (I td- -.1", jlt: ,,,.,ooo,. ,,,,,,, ,,,,r_ Irl. le-iz ,L ,1,,,,, ,I i1-1.1 I"', g '-d- C.n ,1-- E-SlIl-M-19
If O- -n Vista ll In.r. sal. -- E plecdjd- edifleins nuevo, U-. -l.do. -tol. d, o .""I_ I ,At, Us 1, "", 11 .""tal _LN PARA ALMACEN
-0 305, S45.00 dor. tobit-l-G. -sol. ,.-do. dos V 3 cuartos 3 pent huses con I loill, -, ot 0 e- "'od""a hf-olto. c. -Ir. 1.1 .11 V-1.. JEARIETM [ON -LLNUTUA. IAABO.
1'11111 '; V,-I1.,j,1 Olr.,.,,,,, I,,. 0 1- s' ";-1111-111- W.M.1-I'll rci..,: S60 y 55 1 ,fcu ,,,, F N11 121). -q-,o,, ,, 25 111 i -1 I o-1.1 I, 01- 5 12- ,
q ue .,A, ,B., Ito en 0 Ln inuebles. T do c.nf.,t. g.- 1, : 5. of. 1, If 17M y .%I 3355, red e l, ----,, R, -. -,- ,- H,.,,
Se ahjulla aparlamento tic .o gft. Tofotl. A ,V. ,ti, __ ,,Ill... 4. Edifli, Zor ... film.
. : ,r,, lo.-j jrA NQ 52. to'guma, late. .te ---, -1-1 llollslol 1,11.11, 01.1.,
sala-VOllardor, 1/4, harin, y i R facl __ i I E 8222-[12-. O. Ull-E-621i-,12 19 sla, "". pl. I. I "I"', L ,, fl--- 0 DEPOSITO
I --Ulf L 11111211W!-12 UH-E-1368-82 2Q i'lit It,% ;ill %Lro, -ImL IIARA.NA -carton gam. Infornies: Rail. I- 11; -1 -1q, 1. -.1 ,nAl d, BN
I __ __ __ __ ..... l""'- ollo-'. 'o --Itoo'l. SE ALI AN U"_" E 2' ,r,_-n, ,,,,,,,,,,,,,,, ,,, ,,,, I'll 111,P111, d, I ... I ,,,, ,I,,,308. So- piden referenciano. -1 d, 11- -111-1- -, ,- 1---o- b.1- ,1VIL ,,,,, -111 11 I I ,,, -- -1 -11 IU lo-I.-o d, .not
_ 4 It E-11"a-B-G "'
- ALIA111, SI-.%LQUILA ; ,,I L-11, ," '-!"o, ,--l'o-- 1 apartainentom arabadoA de SE klQt ILA :'::oi, :"",-_ '-, "",*'. :' I --Itl ,,l ..d. do. ___ ",S I, A pial.r. Edifirio "Ani rica'% .11, : ".. .", I e: ,'. I %1 11,',, ... t.dpl ...... Pala eol,.d.
., g, _,_: ,, c-ga de,,car:
, a,,
UH-E-78384i2-21 'o-11.111-1. It'll, ,.It" h.,- ". "I'll' ... 1-1-1111I. I % edado. I 0 N" 9, ,-file-,- I* 3'
:"",- lo".': ('Itlinla I (:III[,- u, A "I Ign,
il'141.111 11- cloida ,,,,, ";,"'..,
_ __ __ 11 t, if lo", lon.,- :oll ',' r,':;;': r ",' :, 2 1- 1,O-o-, --. .:-_, ,,, v:. I, I a 1, I 1, I -',rre,, y
Alit-aUlar. hif .... Inan, I-Ocar. Ir, I~~ ,,j,-.,-j- ,,,,, a,,-Y"'. : opl-, -,.- ai .. .... -Ill. I- 1. '. I-'. 13,-l" o"I"p-d-1, al-!..' .11. le-, tie Adaa.
Entra Is Vedionlo. 7. ,at.. --.il" 'I", ,o,-.. l ,_ l-1-',-,d- I;if lc 21), c,,o-, 1.1 I E Ilil -2. ., ,lo, IL llQI n a -rr "" "-',:,." -.,(., I 'i ....... .....
Rt ...... h oo, -- ol'' 11 Not. N d, ., to ,,,t- ,, 11, I c -.- -- ,
I j8don. I ...... .. to [a1.1;d'_'c-1!11,.1',,1., 'llo', "' - gullo n allart; .... ent o .... Ine. i'lop".. oo,.,j-,.. "i'lo, '-., 11 I .1 ,,, ...
Aplarate 'a I- l, tic 2 7 It to it -_,:.: I ESTRELLA 363 "'I., I : ." :': .... 31i. detalleft: Telo4f. X-3501.
al"'o" .far"'.. bj,, 10 ... m,, Tlf FD.3731 tono B-5724. i _Ac..----, o. ,,,is ol, 1.,,Iol-.o-: TO 3. lol", SILD ,: --- ;1 ,v _;, % ,!.
11 ,A'. _11. -go. ,Ln. I 11 1-101 1, T.1111.11, 11 Lft, It 1. :
4 1 IN I "Ir. 1,
21 'Inl2b3 'U, 1 I I'll, , :,.". :;:" , ,;"" IL1.1 1- 11 11
do, asdct,. o- y dos It.-na.. cla, U I I E 7881 82 19 U I I E 7.17,12 '::;: l '"' "' I'. N .......... ao I t If-E-6709-82-20 1111 E-867B 02 20 ,1: ... ; j, .11 ;; "ll ....... - __ ___ ull-E-7124.85.21)
-t,.o;.I%,.,o,.d- .-- -Iont. __ F.."--, 11 it..'i't ,l!ol-li-:f NI- __ __ --., I ,'I .i
do. Toils, -nio'. Se-Icut cri.did.des Va.. dial i RA ) 0 305, jt5 11HAMAR. 1r.11^! of ILAN cRL( IOSOS APARTA.
8.50. ". d" V'd-. ,I,,., ApitrInnientom min cillrencir %I.Ql ILO RABITA( ION art It I EARN].
...... one --fad.. I ...... 2B ", 13. 11111" 1 131-1.1 I I I "ad 111 11 1211111 .11'11.1.t; 111. ....... Ca-I .... ......... -1 1. -111d. 1.1 ".o'll'; 1-11, 11 "111111 l CENTRICO
Se niquila apartat t I T nllo I ft-i!7I 1W -,, q' l- t ALQt ILO i ...
""" ,',';I n'S, t!",-,I., I ,-, 'dft". ,old "I". 1 ." N, 21i Is,, -,, ,- 1. B I~.
' c I Y",' ill """' lt- A.-oll- lo- ,6 L 1, L-2. AI-G ,11 1 -- ,a
" ,. 11111111, ll.b..., I- lotbloolitcolo. local IN, -no,
UH-D-NOI-83, libril 19 avola, comeflor, I/4, I:a fia': I 'd" "I.O1,W do, loI Wd. de --m-, 71' %L' I I ,i t ...... A;- ,oo,,o-lo dc ,.,__ ),,,,,. d,, doliol- .,.d,,-,,, 011, 'O h "'".64. a ',r-,,,, d, --l-, I, No i"io ,t t-' .1,. I t ... tonI., -ntp-st., d, ,il.- I 1. 11-1-d", I 11'.., 11.1b".11111o,
.1, 'll" .",, L, 1-111, -1"1 CA 1,
coci gas y vial an.,. cil-to v 1 01 .,,I P-, $!ill T,, ... I ... o 1-go 0", Media Cuadra Radiocentro LOCAL
INFANTA V IIANGLAR $70 locil) lof-o- Bit ID63 LI.. "A ... 2516 oUT9h'.','t. sl.7 :o_ -,-- I ", :d ',' ,c.'."j" a6,i e-n., ..A.,
forest Rayin 30 alla 1,111. ; 1,1o. -',c,,.d, .--11 do,, on., -,po,,Io 'I' Cd. ..g.ifi- I ... I clo, 450 me.
lie -_ I - 9- y ,,I,-ntd,, P,,d,. I Lt I it,, h.floti-- I El -- d L.-I, .1,o,1. l-,ot.111
Se alquila apartamento referencing. I F-8231-112-H. I P I c:--o-d- zo "Il IL- ,--o- C,,B M N11 258 Wt., tros cuadrados, en FABRICA y
41a Tsala-emincolor, 2/4, bill co. AMUEBLADO, .6 1 !,BIW-- .g l,, .b.od.ol, ,1,-% 'It d. 1. A-d ...... col-o.. 11. in
ciet Bancina gas y hairlines. Infor. Ull-E-840 112 191 S1 .Iolt, --o-o. A1.1"i... al l'. """"""" F .3-.4 111-2. VIA BLANCA isma esqui' in c".S
tIH-E-7840-82-21 ,."",. 11111 I.M. -looB.I. i I. toloo. --, _ UH-E-352-82-30 nit 1- dt., y lt-- M-1.1, Go-. -_ ---
___ - __ - __ I 51. nal Propic, para Contercio. Ban.
.. W, 'I'l. ,o.,. ,.),fl.. ,.Pa. I'. .[ .,.,. I P.Gicjoncs de Autom6vi.
1 I a c".I'ca. ,c
: mes misma lie 10 a 12 m. __ __ 11, ESQUINA A 15, VEDAIIO 1 ".- ,r-d.iro, .a," """"' ,A- LOS MEJORES APTOS. 11ABITACIONES A 630
w pold
Se piden referenciam. o_ E., I 1. M.-it., E-1:71-,12 2... Forente al CoIrgio I- Callnimn., in-tpi-cEtes
- I I ,._"v,1 Moderno etlificio. Vedodn Edlfoio tie 1.). Al-t-col. f-_ : ___ ., I C,,11, M y 28, Vd.d.. do, y tr- (:,in Inifio ptiado. AgriculaG. Refrigeradores, etc.
quni... do' h,,It.,i.-, -1." VALL La Inerfavulatla. Proguntar
Ulf-E-793" 2-21 I 11 N1 11 El At ... I" ,,,r- 1 F-flo, -. AP_!,!eBo tI 1,,bt ,In,,. Edf H-d--l. to- INFOIll
I L 61
,.'coell.Cl., ,Aq %ot., l.", -d.,. b.6,, co).r- c,,,t. ) I o., .."o'll-l', -l-ol"d'o. -, l. I do -pl... tt,; ... a, f-le -11,. por cl encargado en el garaj E, Pj..,,t. 25., ,"I"
__ - ___ __ ____ [ re"' -11'. 11-jo-d', 'g", 1- ,l,,," 1.1' ,:'1i,. I
VEDAD0, Si5i sao. .h..d.okc $70 ,. of. I acil D.oo,1. I.W--, ,.IN 1.1-11.1 ,l- I! 1111-lo-: It .... erl.d- ,lo-ts. 2 h--w,. I- ---,lo B Ill, loi. --L,- -;- pre-, co.6.-.,. ,ca e-rjj ol. I SR. R.4310S
I b.6o, ,.cn,. g,,,. I ..foSo.qch,',': lodir-a. ,1,,,d.r y gr,),. "."o". lo""'""" E.'E' 2. 'l".'o" % '2 't',,'i, ,odo," 1-- Io%.,,,,.,,G I N11
call. 15 N .
A,,., .., ,,, ."O'l. '."'Ir .'IY! .l e I ona" W-11616 __ 'H E Ball li2 2o Telf. X-3261
1.1 . ..... ccd.r. hal I -.rto.. 6- 1 u IT-ff -=8 ,L 2o 1 APARTAMENTO MODERNO 'if F -_'-U- F AL41 S; Ill 11, I I I I I y d, 4 1 2 7 p.m..
- h.6l, -IT'I".. 'o-i y -1- I ___ -_ 11 Ell -- I., -111. ..11- I,,,
,,do, a.,. I ,-d.. I-ad- - __ Ulf E W07 82 20 ....... -l,, dl -I., NAVES. LOCALES I
'I.- lo. b.j.. irlole lol--s. ,:, ; I ......... tl- ,, 85
. __, .do -l"" """"" ""ot'
ACABADOS DE FIIBRIC IVUEVO EDIFIC10 -,- ": ,, -,- ".. -, Conloullorio, para lvo div- 11, IEIIII I'll- I.,
. Linea 953, eant. I I --11", it .. 1'1_111. "Ill, Apartam entos s.1.1 .11, I I -.1 ,I I ', ", b -1.11 ol, IN Uli-C-842-B5.2D
Re altluilan apartan A ; ...... ;: ," :, 1 .. -111 -A 1111111111111 train, ..'I a 8, Ved.do I -, ,;,' , ,' ,',"' ' .1, .1-0- "oo'-i- (--- 11 T11-111 11 11. :: F 1?44 R:, 23 g6
,___ Uli E-11434-M 20 Aguitio _N" 707, alt:o, ,,,,* ,O ,',,,Iq,,,In tr ..... y v,,tll,(I,, ,a- ,,,, 'l: ,;' -', :. l'. ,, ll ". I-d ttort'll", c"'.1,111, 1 .... I 27 N" 1025, -quina a 10, (FDO-I I lot 11. .- I III. DE
_ : 11 T11 .1, ,dfi,.,, to ,th; 'l ... ... ,, ,, '_ I
.1 hi -1 .
SAN MIGUEL 4.17, liendial Lo. jimag La 2 h .too,. ,,-N . ........ ,,, '11'1.1' " ,: ''!'I"tIll 11 I'll 1111,11111 ITI. 'i I., I it, I O. ,, .:"1'-_-, r,"'- at. ,oo ,.I ...... cdor, .1 --,t " V, '. ,,,, -o ", I .. ':' "", ""' I On I El %1 "Ill In 'AN' OFTCJNA
111cria. d ;!"."', ." ".."""', ., I li 2 7? hlr.&), 1701312 il,, 1,-,, 1, ,11.4- l-'.1,-'.' "T"'"' z. lo, 1, 11 ,! 1, Ls H Ioool G-11.,
:""",", ,.,,.,.,,,,, ,, ,.,; ,t,,,,,dl, ,-,., .1- 1,- I I ,, ,__ ; 1_1 I 11- 11 14!7. 11 I'll
rnlre Lealiad v Escobar Infiltrate, ,-,I el ankew $1n.,on ,-, I -_ -_ - E-R478-86 -ill
Ale.11. .part ....... fl, I SE ALIQUILAN APARTAIIEN- -- -- I : I _: 11111 ; ' "O r R I.Ell PEN.. T%
-lit) edificio cUn 11to __1:11 R21 21 1 !,,ara alillachn fle. I 11! -._( %111 1 1,1 r'! '. t,
do ,in, I E.72U Hz zj Ills en ni,,dvi __ t U F ..' Ili. 11 11 I "I .11, I .11, ''. a ,,, I ,, ,, rr dl '..- lf
..P" 'o, h..bi, ....... h.- I'll-E-7335-112-20 -- ___ -, - jaidines, ,-,n ala-cornedtir, dos ". I , ,,,,,ilft ';:-i,,i- ,. --- r ,11-1- d, G,
Ito c '... ralentdor de .
gas. cl.sci'oi,-... la-d- I LINDO ) FRESCO All All habitaciones grades, bano en Lujnlom "Joirlarnmil-, I .- 6 :1;11 ,.: il 11'1'., (' ro-A rionlraR del .
- - ESTRENE TAMENTO colors, cicina gas y calentador, T n -I. al parco, Ali,,- I -. "".... 1.1.1,111" 'Into I
%do ,df, ,o .-bIdo d, -, t- 11'-11 It' -1 1111 :,',,,,,". ti", : ,," I Nlercialut I nico. Do% na% 'A' "' _- " E.A4Q3.$F.I9
.1 61 .j ] I
___ I ____ _- Ut I-E-fift94 iu- in ... od- "' S !n "d, P"'. "locksl"I" 1,tj,, I patio. Desde S50. Mavia R(odri- "I ,,, h.--, le 400 ivelrom A, oirn Ill. --- -___ .lot It- ,i "",., ", :, ,.,. ",,*"I .,d:,', ,1Go1NR";1'-j- E ....... I.,
- r I.. Id.7 i 1,t, lix). Inform- Rodriguez
INFANTA N* 11ANGLAR, 455 : Ill -111ol l 11.1 ,.,].,. h.bil.-oo .cfool'."t7a .. 11"ni: guez .No 564, entre O'Farrill y 1,o-o-, h.fio ,,I.r,,, -., I f 4
- ...... ed., If- I I Pr,-,i,,: S.W. F )2 2 ,,. X-2630.
Se ElIquila ."'ph.. h.'A"', lo':oo, ga, ("'ll., 'll. color. ,.all. ,,r- IIh, ,rido Ilf.,l,,, FO 1312 H.- I PALACIO ALDAMA
imparlamen1c) tie I .1 I A111. ;.o. -- o, Iolt,,o ,t .... ... nod, No ra ....... -11c 20 N1 lAve. de Acosta, Vibora. lnfo di- I.Il-blPala-comedor, 1/4, hatfin v IIIIA ofol-- ,o, ,I Ilf,,- 35. lot ........ Tclefon. B-4611 mes apartment 202. 1 ti-E-8339-8401-85 -1 REINA No. I
cociona goal Informes milou 1111 E-8329-82-21. Ull E-1537.822 21 1 __ - __ F-Le .1 P.cq., do, 1. F-ttroddild
UH-E-7301 82-2 1 __ ____ ___ offelam%,elegantes, claims y yeEll: de 10 a 12 no. Se piden ra __ __ I UH E-11511 81 20 a as. rel de 9-gon. ;r 12 de
'. i Ull E-81-3 1121 19 _____ I LOCAL ad
ferencias. I ,t, __ I VA CASA PROPIA i APARTAMENTO i COMPRO 94 __ HABITACIONES 27 y 10. N'FDADO tranvim a ]a puerta- folarrafiCill
.1 i.j, , I
,.. ,_ ,o, "._MORRO .6, is .f.I_., _P- at- paclo para ParqUear. Servicial, Am7O.W. VI T ,,Ir,.,:,, "'
d- dc ,,, ,,,'.,,,"',"",.',It,:::,",: I At QI ILO IIAIBITA( ION C.N O SIN E P-Pi. P ... fi-cl.d.. .fi.i.. liftarlos flotillas parz claws y ca.
Se tolquila aparturnerito d, I ... r lit line paga tie alquiler. TODO CONFOR d, -.rl. "" L. 1-1.1,,.- ,, 1,1- I 1-.2l. 1. lli '.. -, c- rel.. balleros en .ada piso. El-dares.
I- --.---- ----,-- Ali ,os ,cp.rt.., F ,351 I, 2,
la-cantedor. 2/4, billion. va. 1 Lianne al W49 15. pi-oploo ol.-to ........ ,,.good,, pl't"- RICARDO R. ARELLANO IE ILQ11- 1.1 1- 10 LICII. ,,_ ,,d,,,,,,r,, ,l,,,,,,,,,,,,!.1 ,_ ,,,, Warman en el ouSENIL
LINEA Y 14 cina gas y iisia calle. hollow. lit, se-ci, (,,,plt,,. $55 ,,,,,,.,. I I.,, p,
. 3 Ill.- t..c l;,,,n; I--, PREVISORA 17 y 14. Vdd, EdIft, ,, DENTA INI-3753 ---., ,,-- ,,I h .... .. too, bj ... B-11111 I o' 1--, UH-C-775-86-20
- ,I pron- y c Lt,- ,,.I, I curio, miAnut ill- -1 it .1. So- Ili. 1 1 _____ -_ ,,I, 11,1-n-, lol.r ... I, , ,,-,-, ,I,, 1 "' Va' ; 1 , "o," o ,- ,, - 11,11 11-- ) ,.,, A1,,,J,, I~-
w
t,-- ,it. --inedor. do, ,--. den referral- -_ I ,)it e-B. il Z, D.IT -19 778
ban. ,c.p I to. hall, ,-oi, -_ __ _"U to F '45 92o:1E ILQIUA I 11 IT, ,, ., ,H, !,,,j isilellos ,I llonne al F-8,78 REINA 211
" Utf-C-693-82- I 8 1 __ ll ,
in N-c-'_'
'I "
abundant, R",d, "" t II-E-7839412-2 I __ L ,, :"L'',:, t ,, ", '_ ilL L 'Eill'. 'NI
;d. d, 1-,",'!. 'E 372 ., r, .,,. -liq- y San Nlc'lao)L
v,. .1 .... d'.' Pc I -___ ____ __ ____ _. 11 ,lqllt,, fr,,,, I REGIOS APARTAIIENTOS I YG269-Go 2D. 1 __ ____ if 31,1111 Pr .1D Un local cImp-to tic sala y bafto.
til.l._ ,'. .IG..
0, 9.1;, 855CERCA INFANTA .F,,q11il.11,1,1.lP 1,!!a1 ,,7, .. ...... do :, d- F, N" 158 cami ti Calzcnla. 11 "I"of I', ",rill .I AEUTACIOI
. I k(;l A Aill AiDANTE, FRIA L ,t- di, ,--- ,pttamnt I P'o;oQ"a3arflafi,'n,,zoAI'
- Uff-E-756682 :R .s I : .,bl.,"",,.,." ,. IL".""a"d,,"r.,., W ., _, L 1.1 -, I -- in ,rm
11: !1 1 1, ", ,,,,,,,,,, '1.,ppao. gbio"- ,, ,tL 1'.. ,1 '" ,i.-, .1 I : L1- e do tea Ulf .:m.
f1W I -1.111t, "t d ... .... 1'-,, ,, A .rt..,nt.I lo-b.d. d, Locrl,- !""', o% '.'t" o "."--'--- r : ,,,I, A L M A C E N
N I'E r .-L"J"o '-e,, P'l.'o, -,
' ALlu' 4 I I ." !,( 5226 ,,,,p,,,I.I d ,,I, ,oo,,i,,, 3 lillo. ull-E-716:1-86-211
L EDIFIC10 IGNAVAL s,,,,, ,, ,,, ,' lL "- ." ,2' .!,,'-" ', 'j" , ( ...... 'L ,, ,,:,, ,,i ol,,_ ...... NI. I.H.-, l.m. ... '..". "'.. L .'ll I I ,I -- -i, !, I :, %, Q, o ,,E Do- p1lintas. Noplin ofii..,
1 I d ... --- 1 M79 = do, ban. --- d bl, ,-- 2 -ll """ ... ... 1, '- -, .
Calzada Al" 115 1, A ed ... In. , 1- 11 1, , 1, I 11 E G1.15 a, it, ,p-l-ent- I,- rro,-.1 cT. 1 , 1.'; :, ... ..... : .... ... Inflict grantle ,uhirct.. li-i- OFICINAS
" """ I .I I All
- ., 1- ... ,-- ,.,, :, ,,, 11 pi"ptolp- 11,..- .1 r. -7-11,11 palicol. 121 1. .1ructo-vin- dif.
"j, ", -L ba"'. -.1. I 11 F. 7lo-2-18 I e= ,- G-1- to ; 1'. I I :, .. -1 1 '-f- alquilan locales parn ofi.
,1:,,I -" :.,i ... ........ I.. ,:, :! '1'1 ', ".L ...j _,t. 25, 359. entr, 1. K to ,an I _U_ So
", i:, '--, "--tot", ..... -di. to % I I % on' .It,' tillo-ficill. c It 11 harh;lroli,
' -1111- 111111-1 ; ,, $ll I, ,, ,:,,- ,'l IL .1 -1 I T. 11
l, ..... _l_ "", _,_', ", I' DESDE LOS SEIS MESES .- n; l ,",",'I'll" ,,.,.,*: rinfla, %on apartainentos in-111.1. .11,11", 11111 11'_:, '- "' I TI-ko, t ... 11, hot;,Zol- ,,oo biio I'll F. -2fl R2 5 l.,- _,, ":'L L,"', "r ;""" ,"Il O-111111cal- furniga, dkidual- v ormotintlanlos,
"I L'' .... -, I I I l"o-de Prr propirtario. lol-al.ol" -,W .... -', o d, .l I
To I 11 I* ,97 B! 2B 1.1i ...... ill NILI,)I,,. l ol l, Il- 111"I'la. I"Steet; ....... for, A- call luz v iiinpicza Infor.
: -if ... it'S. II-6315. %.6I If, fr,:,.", .",,,, F, -,,,, ; _.,, ,,, .j 6 -l-,- ri-, ]" --'
I 1, -d, I o1,12,11 !11 I i1i'll. Ar,]O: Ge,,-io 578. tran '. ri railluno. San lKnEo.
- l'OR 1-:11"AlWAR PREA ISORA I Jfi 'I 11 .1 'I'll I I 1 1. I ,.I rio 254-12.36, entre Ainargu.
6 Q' it % IN "".'I %' ' ""
I'll 10 GEM 822 o..". %-&, I ..... I'l,", k,--,,-,l N 2 1 0 1_1 I:~ 1, .It I 11 :-1 L I I, iT%, l -O" C Ai 'S(l. Ill'i"". To I Lamparilla, cerra lie
__ ___ --- 1-11'.. .111"ll".oh. L; U:E:a -2 1 ..
__ All'-11 ... i., ,,,, -" "' "', 'llSE kLQI ILAN %PTO14. I' ;;'I':"I' .l.'.":'11" :. '1'1'.' "".'. ', ... .... 1- 1 II-C-091-82-111"''1-'.-, 1, E L- __ 1-1 N EDADO .... . '!-"' I" 'L Corrtom v Nlini.terios, guiI ... t'-"I-- I ,11 -, - MIR All %R kparlanientom amuchlad- %,Q"o ". no, -ri.%E "" '_ So .' I [I-E-7258 85.18 gas,% y alf-lohnars par lit.. drim
Ili I-A 011 ,, c o";oI L I v 1.11 ____S-t. A- "L ""o"' Con todt eriicio, (,if rolifi. ,,,,,,1.lol.--, $20 $1.7, .oN,,l ,syttinaft, Tt-14 fono A-2030.
, ...... I" ,;,tl"..","",. l:,""'' t",. ,l t I 1 1.11 111L o 'l
6 15. Ned.1do. 1,1111-ol'., ""I"k-, ., '"'" I I T ", o r,!h' t potl ,
. EDIF 10 0 I 1,, ,,,, ....... 3 1,.:; o,,,,, ...... i I ,: Tin excla"no. .Infornino I, %, ".1: l',1' 'I""
.1. h", ...... I..., 11,- c !I;, A~, -.- ".l. 1-1 .... f"6"Id., -1- ,, ',,',r,':',"','.,.'.,, '.,,,,,,,,,",,,,,I L 0 C A L
y I liabit.n.i.ill. 1.1 2. % 10. A .. ......... I __ in' 0
- 1, Frente ill Parqu, )I ...... rill. 11 . -, f''I".., 1.11,111'. 1,11 I 1111T Ill I 11111,1 ,,,, I 1,olol, ,,, ,odrf, horaIl. ,ill IIIIIIIIII.I. 11 Ui I E 7.42.1 A6 2D
-- '!lo ",- !t 3, ...... ,. 11 L.,
It'll I )illn-iourB, coach, ,ria. Infornit-A: N1 .7551) .1 lod- APARTAMENTOS i .,, G4 2 HABANA'
2 r1iif ... I,,. B-28-17, i It. 1185. : A l lllllllllllI"""" l"I" l ___ F 1-1 l _do"' cleodar. throade V i.a B I a n c a
1 1 2 2 1 1 -11, I "L; ",, ", ,-jd ,.o. I
focin a ..... I I 11 -_ --- I. 114,'-7373-82-30 ,, ,, ,,, U I I ,I _r, ,( ( ON Ir QI*U.1 I ,I io %Qi "' .4.
It o: 027 I 4 ,
I'll E o:.X. R2 Ul S111.1,004). Reala $L609. DE IXJ0 .,,','",,,'_1, ,, -1'. ..... .. _.s t;, ,-so,, firti-inio a Irrioinare. No- ,i,,',:'ti, ,. , -;:,,;:,,L
T lo Ell ,I, ... Irroo y elegant, e'li. .... l W, ...... .1 "'- 1-1 ... lutilen loop-iriol"m Put,, "' Bi sl)" ll, 1-11, _G_. ...
Deja ell 11.75, % libre 11 11-11, 1 11 "', I"" ,_., t ......
11"llel ..... edifivio de em-c. SE illAil ILA licit, I[,. e'vel :,[".it ... ociolo. local .... ,,niricivir Ili- lie "I Ili
71107-112-21) APARTAMENTOS A,,,o 1. ....... .. ...... l-- ,)l ....... ,l, A,- alquillo al"I r1a arato dr 1-A1! '-I!L.% o"'I"T "' Ill"" 11 1 1'."I:' '.I,,., I roproxinia, "arnIc L-, ()I) ...... __-_. ",,111, 1--o I ._ _. -1..
_ -- turn d I. .... acrelo. caafro : ........ o,-, l. -, o. _ln co'ele'l ", c.., -1. I , ,, ,,,, l.,,,,,,,-,, """,",.', ""o's "
.. I .1 "" ,,", $..,,-t U., 1,111,- Alo. [call cuintratins. Propin tol. Ed., ll-.
hall., ... ...... .." -:T!'Illl' ,_ ;.11 1111- 1- ,, .... 11111- 11.11 A V' lll G1111 G7 21
'.torI", Id .... in ..... I 25 apavint ....... o , ". 't ,IT, 2 wnplia ILO. At ill it I O, 'I To, .,
.. : 1".. lacc, indi ...... laa. joi-A -1- .-". -o rl
I fercal ... lo, "Orion 'Aclo. 11, !,,.Uo "In--, 11 SAN "I'll. coal clenolor de ,arga ,,,, I., c..',- ", A- -.-- o'! -I Ili .
, SE A L9 A I AITOS I ol 11c "Ill- ., ,.,,'t %',,d hilacit ....... bariode colore, V ,'is -1. TO Oficina, grarldvt, alina I LA v v.
hoolillo. olo c . 111DEP1. NIIIEN 1'1. de to-, o. jardine. 11 I 1 "Ill., 1. I 1.1t., I I i i :,,11 I !,' aparic. so.
.1: .1-no'. 1.11, ,O,I. Calle 1) N" -, 1:1. caIre It'.- Indoor de g-. habit .... i"'a 11111", ahlaill. t ... ,,, to l., ",""", -,:.,,,, ,,,,,, _1,,1l,,,- ,1-l-.. I.o.
it, E.-I.-, -11 .i.l. I-lot On .1. 1'.. 6o., lin.1.1i i I vrind.- Ele'u. I .". ".. "' ", j,"et", linj_ I,, ton, Ii..1a
. Ircloo, una , ga., clOArl I. I ... lot. ION I 1.- .. 1: '11 1., ", il", '..""'I"i't If I' -2.
-1. r, I, o I I 11, .. 11 1 I 1, I ,I
ties, 6.1 ......... Irdor. ha"I ... .... llo.-. .l. .."..., dval- detall- de ,.I ... I ... ::",-i: ::.,,1:, 11 I . .. .. -, ___.. ... ........ It ... ,-I. .... ,. A .... BUENA REG NLIA
. .. I. novad ...... .. 1I I, .. .. .. ; .. .. ............. ; ..... I'-
Aio C(X I Iclasificadoi DIAMIO0 DE LA MAI1INA.-'ieroes, 18 de Abril de 1952 (1Ciiffledirg Pigina 27
A N U NC I0S C LA SI F IC AD 0S D E I-U ,T IM4l HO0RPROFEROSIONALES
is ~ ~ DENTISTAS _.1....
AL ULR L ULRS, ALQ U IL E RES AItQ U IL E RES SE SOLICITAN I SEObFRECEN -I SE OFRECEN i DR. IALTERIOB.OR~TIZ
3 CABANA -88 _E_2L -0 -AIAA _._ TO 5 ALi~di RE VARIOS 04 COCINERAS COCIN-EROS 218 CRIADAS- CRIADOS 125 CI400ERESi__--__l' ,,.",i ,,,i,!;dT].I Cti_ ___-_ I VETE1_1A2i.
M7.Il" IAECUN o 4811 It 1 CALLIF -- PT SE 1,,II 14 1 I ~ 1.113Il'',', ,! ItII ,,, ,ll",11 I.1111.11 1,"" ., 'l ''l',I .I 1.11 .,- " aiF .1-.1m
, ',pueo .u d ol .i1 Id! o "'! _____________________ "%a-,, ,a a, ,!''! .V l..',0 l" .t
Wr ,. c1 no dn .ou uc o 1,- I IIIII 11- 11, ;". 1 ;,""' ESUS DE,,,,,,. .,L. .," ], MO T ..1 E... ...Q..U2ROPE22I_'S": .TAS-:i.- ,.,." ',i ,, ; ,",:,' l...1" ,,i:--1 1 ET R N R O
e(, 191 (,D,, to'o -1-1.1 I00',1"'ill- -. lllf000'0006
I'. 72'2(I.7( II),, C 0 M1 !l A. S,
M ALECON1 No SAS A L 7N' l1 ,-,,-,L,,, ,-,' ''- ,i::,I I .lI I II
,,,,~l .1. 2 1 112R2Q '2m.1 03 CRIADA ICR-I.,AD111Oy.
Lb,.,.,,, ,,,, ", ,' "". .... _92 1.O 1- -1 -_poro ,~oo'souos ".- ,I-I4: 'l o I1 1 ." .. .1, m
clones criniedor fl co ina'- C31 so1- 13. ___osooo -o' I3 _'1- 1 ,- --__' t.,,11 11 IIIIl 1 1. I1 '. _", 1 I-1- 111 __.1_i 13MI7_tkAl
de,, r ... '; 1J S SD LM N ETV*R 0', PE DI A ''' ,0 ,, ", .." AuIt ",OOC 'rO ". I~ ,- d .,olo- I1% .511 1
2.1 lll agu caO Lltoo'o 0Vl) SE -l~ I -b III Io!. "udno do f"1u. ",,,,--, ll ,. _" Q IO E IT
1- 'V D D_.AL UIO L OS ii i,,m-I,.,, ,t ,I AIIL1I "" ,I".I.\L!R1 UR)3iRiI 16 A DIEO
_ (1l 10sm 6E835817.20 m CA ,o ItCC 118 2.22 IIOA ((1 IRA, ,2 ,;,-- C!0'0-t I'l .0000-0;I~dd1 .
_ __I_' '" _ _ l I 0,01 1" 111I"l .,1 1 1 - IM
11 !0000 --- 91 1. calado, 9!)in gas. $80.00. D!00 0 .00 I CO I 07l" 1-8I!. '- oo,.,ooo -- .AB,-,DOS,' NOT,,O ", A~r a h edm s
A U A 61 I 7 M 8A.R....2 ,ANAO,,. ,,, REI'ARTOSI 1111" ,%-,-,"' ''-,' "'e' "I" 128 AG N E -l VE D DO E 5-- A OM ,'A ,s1. d A b.oU"oad
il 11112122.1 ".02...2.22110-il19 ,,:... l.,,- , ....
E.1 '. 22( --., -. "lo-" 1".!u ~ AA!C 56 o
poo ,b". ojo -o g -l.- ,.l ___ _ _ _ _ __- ,_ _I, -"_._,_ _ __,-1_ _I_ __2_ __2,' I'_- 1. I .I 1 ,, ., ,- E 1 11 1. t .
720".... m~" M,- l '.I 1-1 o '.21((22 OCTORESl;;- EN MEDC1N 10 1 AMUEBLE,,: ."l.. 1.."" I ,DA
,2 I,1- U1 ,llo 1. "'' uurrooooto ...CA .. (0 12 FCNS A 2
dol Pi B 121, .CLI. I,-- 2s~s~ de ,Icu b~o obj.,I -o="I:1 I-1 II41 ;,;, i.o -'
"" do. I.11do. laloato al ......_ __ __ __ 1-1___ __ N 0I, ..II, .o 11 1 ..I1 1 ,, 1II.. ...... .. ,. o d~ -r ---cmp et
Ca A01'fl 0 9AI I U ....... corn ,, '-!:__ __ __ _ 22 CIE A COCINEROS., U. 10520.1 C ID S 1I '. "' '-""'1 .. ..., 1
enCC .A oil00 Ilpal fi0rl m 1F712I~ ) A,, 1 (lI. ,1. '. ..I -I .1 11 2l" 1to('l 1, ,t 2 I__ _ _ __ _ _ _ 7l ,AII IAII 78275 d 'i 1 7 \4c 12
VI..o000 IoEo7,21,,00o,,!- -."I II- "I._ 2!"'11. 1 22.:!''I '',1.11C !0uu0,! ,.".,,' "" ","I,,, I ....0.I 00,,, -',"!. l,,,:,A.06010
INFOBOOS 000CI 0,little 00me. aA00 me1I'1192ti22' I SO 1- ..IL I _,r I U
E m, Sobr!n it.00 222 ''. \1 I3 I.'_. 11. 11 1,11 ,.,, .',l, C i ie ota cr an it1, I' 99 4-1 1 I-IHI a ma i lDA I.5 "" IF .""I" 1 \.I -1 ..9(1 2 2(2 1 .. -'! I NAt7,,' "" IIIi e i e ca d u
0ithG 7-81 l "'l Ill, I l 0!!" "". i r, 'C . I -lI,,. I, ': ", Absp N"303 UU Apa ,07
______________ "U I I .2)81 l i .,00.0! 0I0- "
727-- o2 ,, ," A ",b ItPI \. I2 91 \ 0, I'll, \ "I 70-E-8017-91
[lame a] W4915. 89 .______ CE RO -PA A IN &_ ". 2: I, 921. 1 .1.I f211, Il- I q-l 109 IO T RE A 722STA _,_1 2,22 "I'l- I2 ARM I770(1 I'." .- .01-1 rA- .', O NIPRO! 0 ,0 CASA,
;,,,,,,,_,I'-_,, $,It 111- 1. I~ I0 11, I I _ ," .. , 1 i 1 4 1 ,I I%,a
PARQ E 56 CE RO 1 flH07 ,,0000 00000090 :2.ZQ'-1ZI' 54"'.1 Ij 91(.21,1 1 DR 1EM E 311 1 IiI 0oo. 1 00000_.
LiI_1__1-1__I_"I_..,_1 .1. 010 I000 IC "., ";.2" Io ,o ,' 0 mlola
SA CLAZA---- 60 ---- --OO IR 2 h btco ,s r icis a ili 1F 2ll9 .'I .. .,, :,' I.. ,,ooooo Pore.- ', ", 1,1.t1 I ,' ," _-___ -
*100 -- 71.291.1 I 1S I. APL CAAAA o'o~o.o I 11.,o bros 21M, DE IALu
1)209$501Hv.el lN" I L_. .E-' 72ll.' ,0070(2 z A. NA A J 20 MAN JAD RA I,,0 N"0(0 I.C',4atuirt, O lO -- -- 0
2.I o o a 49 5.7 at 2id) 'Il .'. Te0' v 92S N O U R Z -ME D Z 1"'(1h" ) e i"ce t '
-11- 1. 00 0000If -- '.)C06 Io ro -,.e, I l 1 1 l'l ., o, ,, ,\...o.. 0. :I ., 291"").! 20 )7 1721 ob oo lo 0 093
_ I ,'''! .'', 0 0 C MA 00.A -00 0 ~ C A A A O REPA T SC2: ; j ",'~ '." ,A,, ,' Fi, -l Ioosoo o'o 1ors '. .1 I. ,11 A
(1(""1'0 0, 000.0000 00," CAA LA C I. .1(,1 ,0 ".1( "T2 .' o2 .R ON OI. Fr
11o111111111111 2)I1.2... 1 0 002 I'-9 C, .0000000 00 ... IL..T E VA IA ,, I. I. I 'l IR ED LM R PIT dZU E
000000 ,: VA IO ..., 22 IA~ S2IA Cam pramo11 11111. "; --- ,- olo s tlil e ndemt cuod
.. .. ,I D D E 12,41-. .I:11.1!A11 Fsli ll:A20 0N 0% '.: logaooo ,.
(112 '.792 '- 011' 7I00("" : " "" ..I, 'l -2-1 lA l 0-,06 l'- 000, I 20... H11 I 21( 1, 1" (-I"00 .00. 0.0,1
, "" 2 1 1.(AI;0(1." 1 0,0, ,,,.0 tI l. I. I _,I o -1I.1 ,-U ..J- 1(19-Dll- 111 Io. loolo -" 11,2 ?I. _0, ol ( 00 in71R( l7ta 556
1000000~~ ~~ ii,(1 2:7P21 (. .1'.111) I' 21 A-.2,202'1
__ __ __ __ __ __ 00600 """0.I00"0r-0''.0 (00000 1 I. 1 i"6,-:- ,,,I... 1.0 0 ,~ ',oo~ .,r .... ..ooo'~ _.00 ,o oo -,. 400 .. ,,1 .3-10 IA A Ili,0 ntor NT I
0000n00tai pae 0d g0';: OOOO:_ 00'- ,--0 -_ -00 I"b oI -,b 'o1s1.o 00000 000000j,,5 .[,,, ....
"" I osa ;o1ool c." '. All & n1S '. I _,, ._ ..rr it.r ,.(Io.sgoI Icl 2 t.B : 11_,,, .;,:-.... -"..il.....7 '"IlI1 00000 I0 .... 'l" ,o ........ od I ' -o." ""00 9000000 ""
(l~~( (1111 712(0-_ ,ooo ,1 ,."-2 '.._''. ,ULU Ii.00'l ,0, 6;: 6,0iO 114so:: 0000.E 704ED RE LAA- EA LAVN-R- OCL2TA A. 661? A"pr pI
I. . ..a[W-415.I -AmlL (07 AL E 95A 11 ,,'ooooooo 1:,1000000 1._________________ DI del Rio o.,O~~oOOOOO, raO 0.I,-, ', _I
000 'IOR I000 00 "'-.0 I:2211 117(2222 0 R E N N 04C CN RA C CI RO 0 22 C4FRE 1.)C 2 C '1IT. "" 1 I:,11" ,0o"0- -0r- -0o_0-s7 : '. ol 21 10 ') '. 0.0 .1-1 1T 0.00. ...00 I' 11(11: It,, ,::, I,, ... 1 1 7 0 I000 b00(00II...O(0I00I0' .o 000 ,Ooo 00 I0 I~o 10 ..0II,-00000-. ..I ,. I
l. ". 0 ..,00 ;' "0 '0 00 :000 "o c ...... .ET.TA _ ;7I :I '";
", ,:"I' 3,:.-, .",11 I : I \,I_' :- 21 ; oo"' I-. .00000i.
%w 20soo0,0 m om m I .-II r o,'II -I.. .. ,1 csos:i1ooI I'll loisoi : 00,,;i 0, -1 0000I000o0000alA IT0000.000
0 rf 0.00 ,,,,,,l,,,, -, d.' __ ____ '- ,00 ."_-. -"t,,I. ,00000 ,,0 0000000, A 3 Co pria o
00 1'.... ... ,"..97I.. ... s0.00.. ,*." 1 11) I Ill \ t,01( V," Il I I'l0.0 00,, 1 '. .. 1 - 'j " 1 ., ,I. I... ".0_0I -0,0I..0Il,0'..
- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ a'C066 A-I-- 8( 100 RN ,,u ,-0 -o,,10 1,~u -1. o ,,: 'lt- -i,--,,,_-' ,,";oA Il". aoO..00.ooo. A ch., ,, 'I ,,I" ,- I T..1 1 I Il 'l I L 22 ...825-ll 1. I L A O 11 0. ." -.... 1 I M A RIN A ,:, '10 ",O6 00 0 0"i 0 T.00 .
. 1 -. l i 'l 1- - - ~ - ,, -I I I 1 1 , I , .. 1 - l 1 11 ~ a -,} . 11 1 I 1 0 1 i i 1...0 0 '- L , r~ i '
. I 11 -,-- I I '' ".
. I I I I I I I
I
I rigina 28, 1 Clasificindolq -DIAR10 DE LA 31ARINA.-Viernes, 18 de Abril de 1952 Clasifici I Ailla CXX
.
. .
I
. COMPRAS i- VENTS I VENTS I VENTS VENTS I V E'N T A S VENTS _. VENTS
17 iUEITLgS_- IME46 5__ U- ASAS - ____ 48 __ CASAS i48 CASAS 48 i49 SOLARES 15-1i ESTABLECMENTOS 51 ESTABLACMENTOS
, ., ."lO
I i7OT*IPRO JONAS DE BRI. I" I! nl, I-
.... .. lJAR DIN, PORTAL. SAL'i-l'.N.F.- PROPTIO rA A FARRICAN ChRA 110- VINDO CANA. Ct1,.L.dR NAJ Vill, "I IRO OdAPOL..'fA.A Ill I VENDO .IVEN.0 QUISCALLA Poll NO PODER POR-NO PODER
11 I., INI.Je, ,-,o ."', ", n..Hl %r." 111,111lit" 11 '1Udld,,A9,.jj ,: I- QD.I. y Sor,"m I I ,_ ,D!..A
Ilantes v -Iro Pa _._ ", "i" ,.. '. I P_ 2 ll ,=. M-I. -.. 24. ,I..,',. III-: I~ od'Oll del, 11 ..'rOP"I %,,I., III 11 10 ,.,., de I ... "I" hoe' "' I I. ..... S- M,_ I
g;lnios mejor o- .. .. .. ,, ,-J,,, I V- I. I -0 _IA r., 14. hl',,, R- V, Pr 48 ,j:_"dSl, = ,mVV,' Lwl., y Arl- ViI., ......... ly l: ,.1 er1r, 7 lr '1I,,-d- ,E- 5-411-111 fl., I'll.l..Ad. --d- --., ledl,; I, ATENDERLO
-11. !- SWIIIII -,".. $,.,I,, I, I. ,Ail OF.-]] I J WIN, C-7.6.51.w, ",," O. eelrl III e.f0. ,,dom,
precio C 41 ... [,to p l antiguas al IS "I ,, .. rr,.d ... .... )I eo.n. 1 _,ao U:d.'.St. IIIIII1,1, 01,11., I-SI44, Ol. If ,,, ill
C,,Itl.,. Vilbol.. $2000 1, __ E,, P..e. de M.eti No Imas (' ....... 72 ON 19 : ,:. 11 I -.. I.K-32-1-1i1 -LA t IIII-111-d"
PIr naodei it, p ra on o REr C I. ,v3 D; 1',1 ....... 'GANGA SE VERDE BAR CARI
,_,_ TO LARRAZABA ----- -_ 11 F IrT...."o-C ", "I No 115. 11liall...., .Idlt ,. ,I
5 H, p ...... ,,, _rhile:,iiel M.I.1 ... d. 10
SE VENDE --d--- ,,, yl,-.' -Or "' 1. Ill 1. It~ Sulu.A.I ,11 I m .. d-.
equipales I, nia-!wras cnse I"."I".., vl,; Ill.,, -- -1 1-11- _r I'.. I '" It E I AN I Has PLIITA1 "' ON 2i ,. -V; N ,,.h ilj,,. l ,1-1,,, IDI.. ,,I.[. T. E-4243-31-7 my.
, S-EVILLANO 204 __ VLITI, !:. -., P,.-I.,,1 111 ,,L,rl, .14, -'!,.I%
I ", ,1, 12 ... 1". 11, I., .11 .... _", __ ._,, oe_ I_. I ,I, Ill, -jT-,il E__ - -'12 ... ....... ,1-1. .... .; h",-- ';, '. '. l. ... POR NO
Singer "La AT-dolna'. Suit -,I' I ... el"" -110- Irr- le-ld"l- ll : Ad 71 1- FON, A,,tN y G,-Orl,, -I d, IV~ dL, ".'."." I """""", ::;:: ,. holi,,,. Infoin -1- ,IwE,
"III, "I'l ".d. P.J.,. V- d It 1,0,1 : 0 CAVRTEIIA.
__ ,.", ",--ll I ,,. ,,,,, ,,,,,, ,, ,,,.",', = ."' ,.""": -', : .. Id. '... i.rdin. HIrNI. I. ',',-4',,", O l I ""' I. ,Co.
16, fonrl-, T,,n ',' .1 A-4074. ,,.I'll .111"1111.1,111 1 !,,. :,- 'l ,,, _17 1 _14. 1 1 1-" B 7,1195. O 51-21 -- ,I 'A.!. d. IdD '.'I '"N'.
I,' -rl, :"( 'fl,, 3 d.b I -.-,l1j .illph. fl.- 1, 11, l,, ,I, "" , _11,, ____ ___ __ I.I., I ".. I, C_'d P N.". C
I. 1 133-17-2 A I \ I, 1,11'' Ill 1. ;,-l- """ltO. -,".. ...." "'. "'. -'I.d.. I lu.dl. ,,I'. .1 ....... I I -d. Tr- 1-- 11 ; Llrer 11---. S---. l'--., .. % I ,I ",1111. F-500 37"-va 22 1 - X-190. J-111 1 1 Ill REPARTO "VERSALLFS' I.-,.,,,'r111.1, V -T. 1,1031111 Il- .1 I 1, I I. ,I -.. :111 ilo:.1111I ,.".1111 111 1611-1 D - ,--- o E" "l I. ,r,.,,, b,',,. 15-8453-51.2n.
VS MIRA3f4R. [ALLF 4. (it %TTT. or rANDIA J1.0orl RVIT I A LZA 0 1 %-d,, --I d, Ali~ ...... It ll .... ,;','. ". I u 1,
- ,, -.l., -- 7. -- J- -.,-- A-IlSo. Hill, ... III .. ,Ij" 'Vil
' or I 'lI 'A I. t __ nits Pilum ran -_ ViErA
. 1 6 "' '"" I h.1- V- C.jl-.,. VIA 11 % NDIT CANA
... Ir.. l-,1,.- rl, ol-- .14. -. A-y. N....0, % "", ,; ";;;, I ',',', I 'd I I -Jr. 19 h.hO.el,,- ... bdo,
M 2655: COMPRO I : E-6904 4111,14 "d .. ,e, ,M.,,,". "A ,',
, :" I ":_,_-,, "ll", V_ ", _VI r., I~ 1.1t.-11. ", 42'.."o Ir"', I ',',',',',',. 'r -,,,1;lll,-" lait. E.6673.51.29i -16r, 11
,,,,,,,,,,,, rt ,,,," ,"", I P- '_ I~ 4. 1, ,.I ... 1, ". IT -- I.,
It I., V111 1-11 r."'...'I. 1.1i !,_" ,,,- ,,, -,I I .I .A ER.A. LADO PA191 1.,A;I;J 11 Milli. -e, ,J, t., 3 1, 1-1 .. :" I. ,,,, 1,,, .,., I 'I 11 A-tll.,.L .Nr"rO.e1 or,, .d.. C. I 15. -Ir, G Y F. E43 F .5987.
,l; i I, Il"ll. 'r. .d I A, I._ _. .111r, FAIle-111-21 ", ll -- i1-111. S1. 111r r" P ... I~ Ili~ III M--1 HlI.A.d-, PWF F- LA vENTA- -Poft No- 'a 1ER 1 N1.34111. _- 1341-11-23
1--1, I ,, ... ,. ,,,,, '-,l III ""'o-.", 1. 1.111"I'll.'I D .1l"',l. ,,dvr.d-l,-. EA201 FO 7--314 r.',440 fle i E."t'll"til-Hir I ~ I'- l"" -ll E I r% D EVN AQ 6 IN CALLA7 R I EN Ii U. R-t Ii'l I I ID, 11 I- ,1---d., 414 0-. 3 4 h.,- dl, I~, I iNWO CINA-WANTA NIAVVIA .IO. ALIDE. lil"-d. O J."'.1 r- ,,, ", I h .... ... in. hurn harn.. 1, dy
1 TIO- ", I ,I ,% l, so-": er -Il'- I I 1 -.M. AIIIIII., 21 d-I.I. BUEN uETIRO, INIARIANAO lo"' "" dr IlIp.. T- j IW-"."'."'I". 17 2". "" ,- ,,,,,,,,,, ,, I ,l I ". 1. it N,, 11 -- 11 Ili "'I' I I ,", 111 -Iril,11r, .14. ---' tfia., 3 141 SOLARES ", O_., I~ l dZl,, I Irf-mdrt Plfe,4 227. -tre
- I I 'IlI r. _Jd,, I ..... ...... -1 I I ", 'r,,,, ", A 6 ", D"", %,rrl, p ,,,O. 902 -... SMOA. ."'." rorm. S.& _.-- p.r
' I N ,lrl: hl.D.r_ S..l. C-J- A .IeNd. d1l Crr.
- "' V ,,,N U .7.A III E.I. .. ..' r """ ;, .... 1-, NI,. ,1-11l,, A-Id, 13 No 12 "' I's E 32183_51-215,
'I'," I "', "r ',,", 1 1- I "1,N "J""" "N I' 'I. MA11'. 42.-AI-d ...... I'.. -E-ii3 14"44S7 2" HTPARIo ALM1,1111%RIS I I ""' Or Ir"' 13 14, A,,Il ... 16, Sir At D"', ,., "' I -_ E 72. .31-10. jj_,.- 7.rs --K.-11-11. It'OD ,,,,, lirl"N. ___ -_ __ __ I o'l,- --- -- "Ill., ,- Ill~ Al- TINT.RA
U-2530: COMPRO 'At.i.r I. I I 7- ...... rl., C ....... .J,', IN I I r 10,14 7C S, % VNDE P.I.1191-.BIA 1.900 PESDA or popEDATCAN VCANA
. L" "di. C.O.d. IrI,,rm- U V- VFNDO $21,500 ., !""', D I '. ' '"I -D",-I- A,-ld. I' 'Ir U. L, D. it ..... W., ,,,"Dif", [-.I. ,-,- il, i (-,dl. f2a Olt .Jq. Il. -d, III P.M .
J.-711.1-111.hij CI Ilol L.12 -r-d. p. ,., '. "' -, H, _.
JETOS AM., CUADROS NICANOR DEL, CAMPO 4 0 41.
'. ,_Ida Set 0 ,7' 'I '"5"1"'I'll 7 -, l -2o 11 ,I. ito 1. d,-I. I. 1. p-rI.E I .4.d,; R ,fi-Iel.. T- .I,,,,,Ier. 1. Oll.b, 1$10000 Start. de -Iitd. ,. hay Odq,
MUEBIIES D111 M O EST11 0 W- -. ".", d"Ir ""I I I CA LLE 'Fit I N V.A. VVI 11.1 ,lojo ,,,Ibu' J=-r; F-eW .-" or' __ 1 ].*,3 S.D. C.I.h... l.f."". Arb- 0. I Aroyu
"""". ... ;",.," !,., : 'I" "" I 'I-'-, I-ItAd ZVI, 1 ": 'A
., P.6.1'., CA., r, % EDF I N hO H I 0,1 I I ,it IA HT LAIGE-VINTA SOLAR DE 11.17X47 VA E-7230-51-18 E-2693-51-4 my.
AN 1 ,'61)A'DFI 36YA, : '1.1 1. ;"'111' 'I i' ILVI- bitt. ,,I ,,,, ...... ',-1-'l, '',,Xd' li ,l2'- I. ...... jl -jIT. ""' "" "' ..... Il _ H ,, _"'...'."I" f--J. ,,, 121111l, u 4hi ""' """ v6Au_ __ _4___ 1.1, Ir"."Ill I,.,,. ". D net I, I'll ,.' Clill 14 11,11, 20 v 31 A- Aplj,. r & ___ ___ __ ___ BE ti ON PECIVER0 CAFE. V1.
,,,,*,,r -,I.M. -.I.I.d. d-. III Ad.-.d., I ,-0. N, 11- a., Heil 216 ,rare Obllf. Obraill
I it.. I, I ,,,, ". r;,., ,.".", I I ,, ,;, I., ". I': 1,1,,, ,r,-. : 1::' ,,, d"., ,;: ,,, , '""'.. %'ENINI 1--ii 1,11 MONOTATIC0 _,,,It, _'. Al-rd.le, I.I.,tre. ED 1571, T PEQUE A CAFETERIA, $2,500 _."ll. --. I, I d EdI 13-49. 19 1 11.. 1.1.1: $Z5dd1.,b.i banquIpt1dl,, p,:jV-d. 40 III, ... Intel~ .1.i
Ilbr.. -,d,,,.r,,. 1, ,,p', ,-,,: M ....... .,, ..... ..... I'll ,;, ,;'_' ,1 ....... "", I. I D, l" _"*rI, -Ille, E-71184-49 I NT- I.LAR. CESIFIVISI. EN ,
d CTU ,.,I.. r DI.dr '."l1,. ie'-, '. f..d..ITIe.e refti, t. ,lDaDd. -20
... .... r I.d. .d,,, 1, ,w -,-. ,-p-- ,.,)I ,,, . A ' *,'.' ... -d!' '7" I"' S ', T UOS AT ,"N"EA I I E _1..I,
. t N A ______ ----I-- -_ I"' 1 jENjVa7-RO6iE--aTr;i CRIOLLA BIEN
ed 1'.. ."I'l7' '11'LlIA' 'c o I,- I HAS DE BELEN r ICIII, IVFI u 017. -d- ,,, 1. I .
..17o 1 ,, Ai -r.le y I~~ .,I,: it -;NDO1S.LA1tLS ( lilt ON
"' I. ,,rl ll DIO 1,, I.I.47 1,f-- AIdj IS I d.r ,I,_;",.1,11, 'Ilti, E-8.0-31-1,11
ll I, , ,,,, ........ 1, ..,,,. A-'ld r'.'-, I I.r.. E1.1d. la, I.J.1i. it It 11 It "I .LrDd,. Seen, nada, ,on lin vJInd,,
1111-17 2 At ... ,,. -.. .,,,, b.Ilo ; ,,,,""oo- "I"" 35" r EdIllellt I I pl- "' " C 1416- -. In, D-- ,, I,~ I' ,-. It 7 o
E.,litil-'t. it, .,e .,.-.I,,I.. it, d.D,,U'r,,,r.' ,br 'Tj-- 1, -.- r__ .d , .- -p I. I I Dilt Dr-1. Into-,, 1. ,al.m.. III.,
_ I. Ill ." I.. "... 'T ..... a," ENC DA __M-,%X CENTi 6j-R'j6Lw. led IN D.m. H.b....
_ S. -I-. NAV. NZ -N.. Plittil'is- on (I.I.N. F rI '7-9 'd 1I- dd rll, E-IDOI-51-1 my.,
I _ --- __ -j I -S1 1-1 I~ ...... Ir, 2 ..... .. I., ,,mdr. 3 ror- tl ead ,,,It,,. ,.f-d,,",. elelt-Id.dj __ 11 T11111 I.I.A.. 1AL1.. v tieder I, -de -III-t _'. __ __ -_ ."'" or l
19 LIBROS E IMPRESOS : SANTOS SUARE 30.00111 I~ I-d -11I.I.oll. ,h-D. ..,.I I ......... le. M Ir L,I1;,l1 I;[.-1;_1. ,11. "."dli 4" ,ll't. de'"-1., ,-.d. Ir-Ie I It. I. o "A FETCRA INACIONAL. NEVXRA.
__ I ,-I' '.. ,.: 'l...'ee_ ... I ... de I'd., I, Ill. .de: I.I.Ime. I. J.
RFSIDENCIAS, $25,000 ,,,., ,,r,,, ,,,. --- I .,---;_" ,D.T ", _.r, ,,,, I", 0, A .,!, 6' it dCA blr. d _jllo. 4Z10d. 1.ei,,.. I ,-rl., lh.lt. ....... J.V!' ,,_.V ,011 I ,- r ., E-79-49-i!0 .1730 o'1e,"%he I Ill li.rd.. R..
LTNIIN 1,11'..." Ile, I.." I."$ 1.10'". I, ,11""'. """ I'd ,.,. -r I" I~ ,-- 'A- I ... ,I." M.Io'll". .." : __ __ __ EDIDA IDEAL __ ____ ___ --- '-%' C"' R" E .31-18'
", I, :-- I "" I I .", "._,"', .I'll'. r- ...... H- "D. I "ll -11- '11111EN.. E. LA __ -1 :1 d 1. B-.."....
" ,-. VEN 0 24 ,,,,, ,l 1.! ,:Il PI:: ,-%'MI.- -bll, dl, 1. Vibi,- I,, -1111 'A.A IC-582.-51-10
I'lOr. ,i ... ; -11 ."A.' !TV -P.11 '.',", '1, l," ", ,.'If ..... I 11.-- F I'll;l lit -.1,1 'AoCONSTRUCT0RES1_'.%l :,l, I, ". D c-1 IDDOTTA I .as --- __
r- d.11 I 11 I "......, ._ _', I ll .... ln .-I -11.ll. ___ le.dn Ill d -- I .. ., I r .... I ".""",'""' ."'. I,_ Alele, P- -- Ill --.. --1 -OR EM.Aill TIVA
Al ....... .1, D-21lT.- 1. ',' A -11 ,,,-, .,, A I I I I 1,11 I, -,J- MANTILIA, VACIA S2.500 ,:. il ,- I er I~ "'. ,:: .. I"'l,""'j- , ..". -- . "" w""ll"'. d'o ,I I d. 1-- de Ir;l.,, ,, ..... 1, d,
- __ , $_ I'd .", I-11 1111- I,, I ....... T-l-. Ilil". ." T.,,b.,,, d-dr I, I or -, ,,, tllef.rr. I. A.illi.,71:Ri. I t Z" I'DIII-VID TIONDS 11.11 1- 11 .-- I.., b-- . ..... A..-' '. --I.. $I' Ill ,.r. e I 'I ,,,.r7:p
A- IA ,.d.- "'lt'.11d.. lell'.1"Il.,"', I,, 11 -.. d, Al---- L*- 1l- Pr-n f. d d. ..I'.
1.11 11 ll. -,ll I, I. I, ":i" : 111.111 I.rlll -. """, MA,
LI I-le. --.- -.-,,_ ., 11". -I-.l... Mill~ I tl-d,,,'-',. ." "t -5i302 dVI I Ill. ml'.
". ,.,.d, hl--. -1- "I'". " L" ......... "'I""' ""...'r'.", A ,. ,,, "ll"., -1 1-1 1-.I-,-t .'V."':.'.1- 1OLAIR -,I I T. ""A" I I 11 I I _- _. __ 1, d A It e I. 1. UO E-5925-51-21
1,-.-lI,,.,.-V"d' d" -E-SoV DI-1. -; I Oll.I.O..., --'." '," li' ...... cl D bll- It 21 ll, I .... 111, I ,, I "' ""
y". 17'1- "i, .... .. "lI-.- ,, ll at ... D.. G--- 1 71"id, ....... .. 1,7111.',Ild
,;,,,., I ...... J. a,,, .0-6,, G,,-,,,,F.4A U 4292 N11 IL3 F 11 -S Ill ., l," I I
III[~. M 21130 D 22.1.1 19 IN I ":!' I ." "'; -, ", E"', ,,,,,,,,, D
" "i'""'I"N"." "'. "r- ,-- ,- ", W- 1, -REPARTQ MARTI or
"" "o ".""... ". _Un_41, IS CRcRToVT0 V.SPEC11LID
-.I., ll ..... I I ll Ilil 1.11.11 - A VjTUX 'A
'"'o I 0111-1. ITIV I DE I ,SNAN INDII'lol A. "A i" l!% V T,,IlAl 0 "L I ',,!,.,'. I",,'I f.---,-.. ,, ,, To, ,"'52
21 INSTRUMENT05 DE MUSICA ,', ','' ":',' ',',',-!.', '.'I !1-1"i 4NO,, 'T Xl.". ,t -T,
"I,!"",,,.Lr ,,,, I', 1;,;I* It~ -djd ., .l-d,-, IIII.I- T'I'l,
"I" 2 ill"')" Ill ,1, CM1, 11 N,, R.-ft IIII, Lll, I" -, 1,111fill"'.. .11.11, 2 ---. 11 111. 2 1_,-, ,,, 4 .1 Ill -. -.... I'll,, ---- ,--d. V'ENDO 3 CAPILLAS CANTIAll MAR.
;- tri To 1 ',' "I .... ..... AI ....... $;,l,. I I I -1111. "Od", I ..... .. !:, d,, ,,, i 'S I 1-1 f."I"I'l., i r.dl, ". Oo., ,,,,, -11. It, 11,1111'.. -1 I1.11- -I Ill ",'I- r,,tlI, dn, h.Id,, R-,Idl, b6ldn
", ,'; ,A% 1:,d,,l SOLAR D E E Q U NA ,d,. ..I.. (I-. r-vuril, fla.-
_'.1-II. --- 1.11-1 I _', I I-"" --ri. 11m.
,. 2, ff AVOS PJANOSIl", PARA RENTA, S30.600 :,, -,-llll- 1'nl',-' -:': ".,', -', !' ', : I.-T __. 11 I F _, 1__to T- .11;1-11 I I 1, -A D,,e,,, ztelimn Blaned FO-25n. 17
" 11 I 11 "A 1- -- 1, --- ,,
11 -- r""d'. "r I~ 111 l. I~ 1OT-A 111A. I'll %-TI r 1'I' '-1, l -11, Rl:"'1,11 1-, 2'1 .1112. F 1421. V, ,,,-
r..t- -1-11 I~ v- 11" r--- 11"IlloI "I'll"'ll". T---l-, ,7 ; .... .. S","il p'I""_,_,,, -1,,;,,_ Dr 5,,-- I .,,,,,n P.r ,,I, ,IF _., ,,, NI 1,112. %',il
;,:", ,111- to it ,,, ... "hl r"", ,- -11 ,, r W I, I 11 I VAL,[Ill IV I % 1111.A 11 I I I!RA TVI kr ,
_ ".- ........ O: ... 11.11 -111 11 .? I.I..-., "".".., -,lle -;." -1, ,.,,r,,,,,,,,.,,,,,".,,, .,,1,1,1,I S, Wwl III~ 2 ,,,,.rlr-. I'll ,,,, .... ,"r. r ... .... ;-.- -,- '', .", -- ,1 1 llr-- K,,1,1, 1, 711-1 ,,, I, a; D-T73-32-31-.1,
, l. ,___ R.;_ ",I r.""'.. , " ,- ---I-- III~ 112 "; "l,4 ;", ,,:; I' "" .' ...'I S"' %-l ,,, I, ,,,, : ',,".' I "' "",- 1- 1. 11 1. ,l M-le, 11' ""I"' 11'1, 11 -ITI HAR 11 VI, 1-11.0, I'll
' I I r-115AR ir n't I --11l, P- "' F .'- 4r';. '. .,,"', - I "I'l-, J,,;rrrl- I
r,-,ADr, M 1417 I- :113-2:-D Ad,, ., """, ""I Ill 1- 11- 11.1- J- I _. n., "77" '-"I:' ,, .1 -, ,- ,I, -r If ILI' I ;_,,,,l.-,,_1,,,:-- __ -, '_ Iii-E-IM, IN 1. PLAYA CUBA, GUANABO '% riliol rA.A 1H.."ItTRA. J.Iftrll-. I, 2,;11 11 .... $I-, 1-1 1'. I~~ F1,2.191 F-7150-5 I ,A MARMOLES PENNINO '
I;," ,, 1. It I ,;, : L, It I I ... Ol.o __ ..... I. ,, I I .............. "". -'... ,."".I 'D-H r, I I I III I HII ...... -, S -:l I. f". E I411 V5.2i (",To IT Callar t I 515 000 A
_ I jl d, I- --- -11"ll'-11-1- 1- ....... n, 'e
COMPRO PIANOS Al, -,I. 2 "I I'll 1.0,, _,,,Ir,,,.l,-.,, T- bl M ,,, I,. M, _'., SA"POR '5,60(1 :", ,drl --. ,--- .--, G'.. a .... --, I ", .. .... VIBORA. VENDO SOIAR I ,
', Il 11 I 11 11111T .111 11 ,_l D- ""ll, .. D4, : I hnrd'-nd,- "..*- I l,... r. I 'L "I'll, I -1 I-11 I'll- -1111 2 11
,= ll "111 I..rnn -. T,--, %, J 1 -""',1l:,._ i _l,_,, ,- ,ll; ,,,,"",7A ors- 1, 'l ,J'fl ... ... 11, r;, fi- .,, I.-.,, ,,,I, T,,lilr, lie rr ...... I N- .. ..... I T,,,dld.d -INt ,,,-, -.d, .d lt I R.' E 71II, 4ll :1 I 1, -- 7- 1. I.", A I 1, 1.11-1.
I U 2530 1-- $.',..,, I.d --Ilr, Siltood -...le, $I'2 ."fI G ANG A 14flo. 1 .1 Ir. I ri'l. All- 1. TV Z'. ,.,_,, "", --, J,, ".",A :ll".. :., ... .... I E ,1- -Ill, rlr..,, .1111 1.1,,-- R1111.1. 1111r, 1. "'o.h.- 2" .I.H.. M.""'D ,, 'i ,,, "ITTIO F- -;- ill,"I.T.", D111 1!"I'l-;7fil I --- E-6741-51 Ifl_ LISTOS PARA ENTERRAR
,,,,,:'LA 1",HEIJILIXTA" E 11,73-411-111 J ,,O G-tle, TAtpa, III 203 --OAS C mlrl.._ 1, J. D-,, ,,-1111 .9 r' I ...... I -f ll d, 1.2 E-r,-,lo 21 IDHI- 'In--, v 11-IR-01 c0-1 AL CONTjkDO Y A PLAZOS
- C_691i_4 to - 11 --- - ........ Ill. 1, -dI --,NrB- "I'll"
V__ I, % 7.111. fl- c.l. T."'A. -I- It VTADEN Do, C."'IS ,tird" C, I- __ _____ =" .1 Ot ,'l l' ,',;,'' sil- ,-- InIn-- Ill- "" Tenemos una gian colecci6n
- __ AIFSTAHIN.F-%IARTAARRrI VA'r- C- b-r. -- d-- 'fie. 1,
"'""' _" I I ..... ,111,11- A11111ID1111 C11114- I MIRAMAR. 111R.ITAMENTE DUENA; ALTURA FIE AIMCNDARES .. A ., 1, ll ld,, A-11. L. "'
Ad Tr.l. I~ 1 .. .., .fo,. r". I """I. .2"'.1to. br.O. rellde., ,. d.ol- _, :15 I. ,. ,,ll. I,,
6,,.- , ,f n ... ... ... --A Tr. _'TI 2, -2 ..... .. de r .......... ":'de Los mejres lugares del Ce- I V S, %-,ad, Aenil del III. 21. chalet E 19-19-21 L 1:!.'r,2. OJl -- A,, 11 71 _- o P_ ........ lo
-Iet- U-. I-,.,- Ly- d 'L. I :,:,l h ,. ,.li:% ',. ,,,;ertl-,-d. "I.- --- r,.OI,.. pl-l. Ill -- I _06V_0 2. h-,d- T-e Tele.rl. F.V_l imenterio de Cal6n. s6lidamente
,, ,d. _. C..,-J-2 Af- 1, Ar,,,, ].(.,.,. I. 1. -, .IDI- r.1,11 .... r- do. d-: :. oO'rb 2 DI.OILl, g-op. 4 hbAll p,'p ,. E-7223-51- ns v a precious sin corn
.E.111"W'S-vt l I.., S 'AL
oll bh.. ftml- I~~ -berllt m. ,,,,III. I entrell. -11,, Ill- ', -- I .... I %a,, TER-1. El I
__ '" ';"Il ." qpl '1'.'I.b 'ILP: -,ra __ .- __ _. i construed.
- A- .- ; eff E-6447.48.J9 --'2'0 __ E-2587 48 19 .1".l b'- P'. -' LAHOHATORTIO.
rfj p ,CASA RULSPEDES, VENDO CSA 'o oily ...... ra-., T.-, d-- ;I-A So VJr7.-,,ll.d- Il" ____ G .Not. ALTURIN DE LA LISA CALL '_ "I FINCAS RUS ICAS 'r.d,, .,rde," petencia. V&alos, llamando al
ARACIONES -Ol ."' L 'I -rld.'... -,. 1_ 'VEW W _C-ASAVACI 1Iddllr 0 H., ro. U.IJ15 e A I.2. I -1 E-7626-51-11 U-2242,1 anta 1.056.
__-- ,:. .,, ,dl liol.. 1.5. To- I I.,Sl.. Torl.l. W.,.' Ill hill, .I, 11 I I, [ J bl,'.' o""61,1"lld" No Inl- E .404-49- 18 'N I,, Vr' FTICA. A MEDIA E
_:!,1 1 l, R fr. I T"' A HOTAI It I!- -_ --
dl.l., ....... I. 1. D,. r l H.b.r, E, ,h- ,J Portloll 1 C-988-52 abril 21
40_ W1A-6U1NA _1AS : "" E.7731.48.= ill r.,N. hAy hlrde I .p III: elh.,- Urre ,I., pt, -f"Irldild, F- Par no poder ATENDERLA
ivl N_DE (I)., FACTI.,[j)ADES, T11o ill ... to I- 1. d,,fi.SVU-fl7
__ 011. 1173110 Aldpl-l.. d, -,,, N1111al N9 "", I, 1) E, 'll ,,,do Tir d. de V-- I LI,, ...
S "' U14' """" If?"" E -,791 48 Ill 91 lll l-Il" "' 1, I, I E-4 1-5.t- ii'l
IA I AIA DE MAMPTISTt. $12.000, R-u, $206 D,111111 A, ,to, 13 Nv Re"r ... S,." R ,;". "'l, U I-~ I -C- -. __ I lll_ d, ,p,, i- ,I mior del ii AUTOMOVILES Y ACCS.
it JI 2,I i7 ,-- N. Ill, ,e-- De-- ir-j&!.UTRECE MECANICO FIN MAQUINII VF N B, E. r li ,,,,- 32 F.,I,, B ,It,, 1:1 ) 14. A,,l U111. SE vi,,Nmr UNA 0 DOS VASAN DF. .A,11- S",,"S.- Ill! ... -, F-4119"' Ir,",,. '4,2. I~_ ,,, I, r,-- E-7 1 '51 -30 LIQLIDACION OF At TOS IT CAMION911
- 11 SDO l "P,11"Od I tow.rall"I"'l --1 11 itlo'l -- r d To -1ke POIder. rilt, 30 hill ... I Ea, V, ,3, d ...... 1. ll ';' 'i""I" 0_7C tor d l;,I., 2A bft,, -1111. I --- --- --- I., I~~ K __ __...... -- Ill IrOltme.. R."."o, ,- SVd, lI foild.dl de p.N. I- -6 6 -48-18 !11,, -, ,OV- .b-d-l, A-l- G NI'lerl r Ad Tlllbl. ; JV,.NlaLk col Ilrd- de 1.000 SO~ ,proI. i,,, letc M.M33. AS-tial. 11-11113 R-46H E-775..411.212 M6NOiiiV .-j -1 PORTAL. SALA A- 477 L- r.. A I~~ y -- de llith-- ;;PLQUESO HOTELITO!! ,ld. I,~ .g.. rllmlbo.ubl : Plmo.Ol
. ,.J.. ARDIN "i ...... .".17 fl.r.I. 4 il,,ddl.d.
F..371-40-.W .1lell ,"."'I"tHis," VEDADO: $38 MTS.2 ....... I, _0_ J.2. "'t "IlLI, d',- ,,, .1 -1111_ L 'll F,,-- 111 No I, ,,.dl ',,I 4r. D.d.I 9. Fl del
TEIDI. I N.. .14 V.NTTE A I, I... 1. I I I IOrd., do' --- r.rJx -P, j.( % f..NDO LAWTON, IAIA MAMPOSTE- 'rlre,. 3 I _", nru -T ,, ,,,ll -,,k-- i p- x.li-- dill-t, Be d- brt.,,
- S --d ..' I b.li%. 1-0. b.All --l'O. :, I. A ol"'L _' ". T- .1 '-., l--- I ., I "'li'L" -'- - 'll 0- 11 11. 1-11111111. I III It IIIIIA Ili, "" Ill 1,.1,--,-. 1 .- -; A--- R....
PRENDAS I ":" -..'), ,,, ,_Je _" 'SRll ,2 1 ., '"" '- I. -'," ....... P" I., i .. .... "'..'' -1 , """" -,"p"I". -, I I E4939-53-ell
42 MUEBLE ........ . "d"' ,I 1 fidlill I ,o G I 11 q ill 'fk "'L "-" l' .. .... Q"' ":; I l", L i ; ". I "I DILLAI OF I 1.1110
- 77.,7-4 E- 4 11 I", I ...... I I- ,,,, 7 F lill- I.- Il"l, P.1- 1 1. I I.." 1-111. 11 I I 1-1 .,I, ,, ,71'1 --- ___" '. ... ..... l- I :,I Il,,,,,., 1 ',,"211 I I 'r r I, 1- ,,,, -... 1L.,-. G ", Fill,
R11%1.8. '11'. ILETAI. .AUL1,N. MAI- ALTURA DE ALMENDARFS IT VFNDF '" CASA CON JARDIN --" -,- 1 91144 I.ll "'l -,",'-: L' ':' i- ...... ,'.1, IlN I II'A. ,L
j, I'll "I I- 1". P L ........ a, "r,"' I, ,, ... I ." I I'll.li.l. d. d.I.Id
, ,, ,, ",,I:, It, N.-, I ,", Ill~ .... ,_, 2 ", 1 71.11, tit Ilt ....... _r V
l", ,rd.- Z.A."Gr.. -'! 1, ,-,,,,. --- ,,It 7 .,,., :,,!, -A -,Idl, d., I~~ ...... 1 , ,: "", 'L -- L I' ....... 1 1.1 : ". ., ...
, I C! I Al,1.,,,,1. I I I D t';1.1 I I Ill I "" d". I. _D, I 'I 1ITI1 .... I I D "'I I I I I I """ I "
I~ -e- -- 11.1-- pl."". h.- I'll ;L -, I~~ 4 11.1l.t.. -- I,,, ....... I, "'. 'j D % I DI. 1 1 11 T- -- 1 I l'; Ff6Vd-_1L
---, c- ,,I, P"'. M4.11 l1l, Ill, -111l'. I~. pr ,
, I ... I :2% p .. ", -l,1."',',,;'_ ""
Ill ,! -_ "L -OI F'-,l, N, .I "". ---, "'I"'.T "I')" '- I-'-'4'1 I I A I ,
I I :' 'I ',I "'l, "";, I F '- 1 11
, ,, 1.111, .11 l."""!"","",", ,. ,:, ,' '" F" .,:',',' I -ll ,."', ,' ; I P I;1,-,M T .1.1. ,4.. 11 'El
C-MO-42 22 N Ll .... 111. VIII. de 5 6. LA GANGA DEL AND! m,,,,,,,,r, O, .al_ I .TLI
__ F-S.-- 11 I 11-1. 11 ,7. !1 4'l i -_ I 'h
"" [LIIA VE MI -LTS IN of.. SAN RAFAEL, ll S7,000 cri la mant, v icconneer '-,-,- 1.1-1-11 -.h,
,,,,.I ,A, 1, ..... .... l n, '-,.,, AI 111. FI lll- -It'll, I'M""' N,'tTI "'T.T.T. I D 'V 'DD .1 11.1.1111"',- Cel-, 5 AL I"
, ll, ... ., ,II,.-'!'D' , ""D, I I I "" Q-ll. Alelld.
rl",_," 11 ...... 11"', L" ". .." I "' _A!, S9,000, rrrre n gi (odifici- 'l
E-- -' A-VIII'L ,- ,- --, I I L,' ,,: , D,",, '; "I,'' ".."'L """,- I .... .. I_, ., I "' 6.5ro ,,, B."5"
"'. "._r, I Illt I~ 1". ,,,,, -.-% I I ':V.. "'IA','.---l- l-- ,%, ,, "' I "" " "'L, 1- '- -,",' -' ,,, "= 1.""IT:. .r';""
I.l. I~ --- 2_.1-111 971"%-- 'A ... ... --, 1' _II.1,1 1 1_1' .hIrl .;""',., "" T.",;- , -', I" -, ""L I l," -'Ill 11 "I'll I ..'"', ':"77 nep ,1 leirenn tiene 700" -Till IA-21
" 'll". __ D "21.4 7"", ", I I L 7 N ,,Ctn). F C
Frl-_.-! '2 E 304A M- ,,,, ","... llp.l I, ". "I'I'l" ,1! 41.111". "I """ I -- h- E o '': 17, ,l' q -- % iras'-' N, pietria esta ,lplrtu NIANKIE UD. AlIS51O
TAPICERIA Y UIXORACION. """ _-o- G IN 1. A. 1. ,1".1, LA "All, 11.1 I Ill. -- ---' "" I ovor- DI I I .
R-,-- fi-Irto tl:,,. _." '. l'':r ;,',. ",' ,',, ;',' I' I I It L ,.It D D GRANJA nidad'. sasticria Londrin Ta, AI,.,I-- .tD., OlDim, model, mn
Se hacen curtillav, funds y 110 IAN%. LAOINAll. I PLkTA1 plArt., 1. AN ... 1, 12.1100 p-- 'Ill h.1-1 -11 -2"I "' 'l'_O." ,','-' I, -, ,, ",'', "I I -111,-., ,1
- III -11- 0.11l.; F IIII T. NPAIII "'I, ", 't"Ol, T IIIAI 1- FI,, ,,, 11 c"111-1. 1 '-, r- 11 1. I ,,, ,- '-! loi-, Cni-rales 1.51, esquina a ",fl, $2li fle galanti, 3 CartIla Dart,r-pnes. Repararn-,s alfarribras. ,,l ,1,'; ;,r'1',','.,,:t2- ........ 1'. "", :1 -- '_ N ,I 11-1 l.. r., ,,.,:I "l, ,, I "%_ 1,
, --. .. r ....... It. 1.14, Virl 4, 71l, llp"..111 Prr dt., I..
"li .';"', I I "Ill, ",- ,', 'J, ';',' _- Cionfuegns.
Ta iceria crieral y decornel6n m3or, U2 1- "2rD..' ,"d nTo"" -1 1; ,F ,F.NDF ..aV.vu,,O "'Itol., IN I., .., ., 11, 14.1 ro ., 1, -.I- l --, 111111'111 II I 1 1- 72 - ';,- ,% -6 L -.,.,rI Goo,"I" ,p,1bO IIAoaD. VIII.d.. J, hIlll -Irll I -11t. -ll, 11 2- fl, dh;, -rldd Jl--- S., "' C,71 III-0 I., : I'. E1-11. 11-_11 11, Nl ,a J .. It.
A3.3212. l L,-- 4117, Ill., d--, ,j, _' 7 11 V, "I E-7589-51-19 Vc1I-I.Dt B.hl.. Sr. G-An. My
interior TrabapS qdrantizaclos. 'l E.Virl2AII-Ill j l,' ,',,' '% ',,',,",' ':;.' ', C'L" ', d'd'.d", SI',, E'I. Iil.' 4A' I ,, PROPILTRIDS CORREDDRIS NO I OM- L- SOL % ENqt I I Tel0f.
V,- 11, ,11111 -h.j.1 d, A911111111 "'al- ,!L "'A IIIJAL __ __ ___ __ M-3501 E-25n3.53 4
ill 1.1.r --- "" 11-1. !.. I-l1111l.- -'-- 1 111- lI-1 rl-" HABANA .. ,,, $.1,IIII .I'.. -- SRicardo Baric. bcbar-'166, ca. __ C_ SA MONOLITICA "C" 'e"Gf'"d ",;'. ,.,'r. A' vFI.V.1 TIt..1 I IS11 11 Ll I I j,, .... c ,_,Il 1,1. 1,11 Ill1l. ,rIVVL-.l ALIQUILER DE AUTOS
si esquina a Neptitno Teleforto ,, _r"' 6od -- II-1!;I1 .'1rr J 1 dL 'g
'A. F'rl..d.. 1_138 1 1 f, "I ;1".1.1 ,,.'.'t,."' '.', ,,,,,,.,,,:",, ...... ;"" l""t".. %, d:,j'.d" l.',","":: l lll' ", llir: l L I_ ,:.OI;z'j. Jp., usted mrsarto Con.
III l- "IdIIIIIIII trD "' .. __dm R_ 1. I ,,;,,,. eltible, dP 952 V carrots de 4 DuerM-2160. C-Itill-42-2 MV. ,,III, Olt .11114-411. I. I ,..,..[,.,,, Pr-lo 11125,- r """" :_ -'-L' '-J "I'l;', $L(I,3N, I't ....... 1". --- pi.r., _:l_.d_ ,l ... 4a .CABALLERIAS D- 7I LOS. (III DIARIO. 11.1w. T. [a-, & JPz2. por dials Preclos espe__ Die Ill R.,11,1-1 B.111-1olI. I -;,.III 14 y 7 Ill"I'll, E-5i'll-Ill-III I Ao, ,-I""", p.d-d- F-k 'Ilef "Semanas It meses. 23 acone.
- -7B.Ift LA( A I - B.e.rdl 3(cf. T,11. A-9 71; ,,, rl. -r-.. 9.l.dl,- .- ,--I Sa ,ro C-E 76251; C-ifa. cli Dor
,h,,. ,.p ...... E, I 'l CAN E7 MADURA. TEJAR Vlf"" L-ThA-48--l l ENDO CI% -AMPOSTEIIIA. PORTAL.i' .-L ,' P'
TiI.LiR DE NIVIT' JILAN jF- -it ___ .." E_. ,q It 'E,, du'll", I .11, 1,, _5l- ,. 505 TeJefono F-5455L
P',',';dad,,n ,,,,ebl,: ,.-,,,,,,.,.-.,T,,r,,,, C.Il -,O. 25 me1-1 I I 'r, 11'1,, Il ... I ..... Ill- T,,I-
I,19.e.. elr.p,., de r,., A.] Cl.e.jGViGI:_I .Wo,.1LAj T,1 ll ,'A. 1 .-ID-',,, -,J_1,r.,,,,, .1t, .... .... : ,.%, pl- ,,, -AIEO ,l I k! I I~' I I I t d 11 ; ___ T.Icliav", ILI:1VD0
"ll'it., I ... .... s.,- Flat N 1ILLI I 1,1-. -1 ,, r. I ,,,, Ill Tu_- "'i E-3,12-53-5 Mayo
rl I, old er _,l '_lI z-1 ,,,1,,,nI,,,,,ll11- 21- """, --. I' "It"
III_ L;.710 I G.I..O.."l., I., H.. S4,- U.. f.blDH.D. d, mr,-- ,on I..-! I,, ... -I r, -- ... I~ del R-ll. S.,- A-1, ll,!. ll l, ,,,.r,,Jt,, BrIll- A., 1,r,',it L'I'l _1I1 ,l1'1Ir:,',-, 'P""l ,, "" ,C ,,,, d lj ,.,l N d" .
ii, 0 "I ,vi ,3_ -1 ..,, N Ill I 4r- ;: ,,
So a'.. ,..6 DO 1. Otl.b_ M.3.lt, 2 %, ._ r I ,. T, 1 "'. ro .7 ;- '-22: MANEJELD UD. MISMO
E. 318.41.21 1 "' -'I'*" 111= 1111, .11.1"11111.11 I,,, !a ... ;
__ __ L -md", Ford N- al"'I". "'I'- .' .: L :", ', 'DO CASA 11 __ ------- T -I--, .11-41-2 9 A I' -,I. H--32 1 ,'521U, G- Illio-- W.I-T

- L _', -.11, Aid.. N.. 4. -tr,1Se- 1.4751. 10 It 12. M-, Rd,.g,,I, a:-3 V I..% LIBERTAD ,"!'I v 3:V' E SOLARES EN VEN A ,l 3 __C -11R E'- l", I ,,,.,dl. .., Ilu,.I-.. M-11M.
-- y .1.1e. Rep.,'. Lo, PI-1 I- E-riag-48-18 ill C,--. y FOll-- Vlb,-,,, 2-11 lI '. 7HI.-M-111 2,._VJj NI.,d __ __ ___ _ Ill -. lerld., -led- -: A oil,,,, Alm- .... .. 3 S __ 17ENDOH6117 LITO HOiM EN Aholl.m.. -- child, mld,],. Cillill- P XffA-g IN 1'1.,l l"Altiil V111" t SA CASA ,pl",l,"' I 'A" ..h,
TAPICE SUS MUEBLES -.'.Irld- V E' ... h I, T lll. IIll, 11,11 I ...... I p-11 2 _d, ,,,
", p ......... "" Oil" "'I" "" 1.
,d .J-J- -n, ,V,-,. $I.,.. C-31111-53-1 All,.
GARC. L ESPINOSA NIIRAMAR, DESOC lily 3. por I .... me qUe et'. ,-;,Ill ,-d- I 111, -- ln-ll" e, -- 1'2 '. ll.". .- Ill"", C"l.Oll.111)- I,~ U Z A 3 1 RAIN. Ju.,-,, B "'m', VI .]A, I. ,- h.- tb,,,.,, HeI.I.d.. Hilb.o.. RIE I 25 CA ALLERIAS i:,-,,., 5, C. r ... SlI 11 DODGE 1951 COMO NUEVO. TMO
"Ill",','_' I ,.% 7.710-411-Ill :lj,', O'; ',," ,' ', ', .d- h -ili ___ __
C- de .... ,PIJOL 4, -perl- IS 1!1",dll .""l le .- ; ,I S'Vo I.,Iur- 1. E IV al Ill 1- .... A,1,1,, ,. -A ... Irr.lre T- ROMBEES Baby. Darn filtilidaill- 23 nurne,Ill It, -- 1-1-11.III. ll- bAll". ld-.,-.,-.F-. -,-i-- .;iri-.-C.i t. ilPOITI,. 'll -11111 3 44.-. ,- ,""'I Y-N.01.1.1 It I I .1 111, .-I MITIl., I.,- I"''. I, -- P- 1-- 1-1l"ll, I V To 505. en re G v H, A'rdado., bajw
11, I ,,;l,.d.,T-.-m:,- ." .r!, .- ,,,,lld,,, F 7,511 IS ,A 1 ...... I., I~~ ... A rl -'- -l" ---,Q lli 1 .l
I__ I n it E IJM I .. ill, l., ". -dh'. p 1'. -'- 11.- I~~ '". I~~ l'lLe ,
:"ll'tol ...... r"o mr, ___ ___ ,:nz I'. I. ", ,,,, I P.,Jl L %-l- ...... ...... ,,, I D ,,, ,,,,, ,,,,, ,I, ,,,,, ;_!111 .1111.1,1 "I 1'.' .1.' 1.
-1-11 '-- l .... .. ,, dr C. at,!.. V,,! . OVIIIJOilr IT.,l ,oIJ., S,- 'A--' ; 0 ll I1111 I T' I ". '.' I ,,, ,,, "' ,:,.,la:l, ", -, ,,-. I ........... Sr. C ...... r E-37144,3-20
..... l_ ...... d 11, ,Il 11,11, 1 ,,
.... t ii B-l ...... IM ... ,, ", -,, I-- '" -, .
IT -.. 11-- 1'. R.l.". .." ,,,,I. Z.. F-.-,l,,._1,-, I I. M ...... ., -, l,
........ 7 2.1 I "., ,I ,l_ 1 "I'll, _11 _IJ,-. I sll le ,1, -111. -'.: ... L. .; _. "." I .111, 1-1 I ., ,
l".d. C II 2' AMPLIACION $10,750 7 % I I r ,. ,;.% No jTaV. V-AfT1 t1111 "I I" I~~ -1 I I., % j -1j-,rl- l -12 1 ,11 MIT .,I I .I,, V. -. ci
-rCl.q:a.lT. mw- VJI R"NIZIN (ESQUINA, ESTA I -,,- Ill, l --1--l -, l I I ,, I I III. 1.1111, 1. 11V D, ,'I'. -1 D, I Ill F AA, III, Rld,,, I'-d..% VACIA) I --- -.., I.. ,., ." % '.'. I Vl .";I' 1 ,.,11 "I'll 11 -111 I I I 1: I 1 1 1 2o ; : !7 ,, :', "I,
-fi,111. All -, ll, I., -D, ll--- F r"a, 11 I., I~ I I I lll l -' I "lL. ', ..l," ", --. Do-.
1-11.r e..",- , VIC 4 a 6 ""' ,,,, v"', '% I ", I'll., '- j,;pl, 77
t,,d, ,J ... (Rehajada) Abierta F illl ll D :, -,,l-' ,l:, '. ;""'; 1 -, ., , ," ""' --,, ...... "!: ";,.z "".I.G -.,., P"."..." J!"".
"Id-1. ,11 C. ,--- !61 ,,,,, ll, : :__,, : "";.."'. I 'I'l 11 I 1 , 'l .", ,'." 51 ESTABLECIMIENTOS _h ',, ,I, ,,1111, E ,I -5.1-M
S' llW I D- ldll- I '.I'll 11 1. In ,I A , l, , ,,, I I ...... ,. 11 -" 1-1111 GR%1 I'~ RLPI.TO 'ItRVII" I .1 I ll ..
,, l, 1-1 .... ,l ,, !,. ". I , ,-- A 11: ,. I , "I TI"k," 11 7-7 '7 ."" "Ct-59
1a.13. I'll, .- d D,,X.r,, I, ,, a, ,e ". I I.. T, 1, V _"l L .I :I I :1 I ,': 41i 11 I Ill. D1.111 1, I I'll I 11 "I'D I "Ill ODIN I IT. 11 It IHITII 1.11A I ASO ,,, ,', F 1 'I,' ,NIOTONETA
D-491-42-?l ,'.,' :, ."';:l1:. ,. __ I'- I~ I-- I r1h1l.-1l- I ", ,,, J
-- "" ,,,, .... I. ;l,,,
_ I 11 1 1. 11. ,-- J, 1-111 Ij ":: 11'1,-l_.,- lll 1,111 III I:i Ill ', I~ -ld-.re.
_R6__-iVVFDftMD. CAMIDO V- .1 -1 -.11I --." ...... ;'.. ": ,, -', --,- %',il. 'Z ,),.", ,., '. "I'll IJI I , .I.-Ilirl 7111f ... I -.3ill E-Difill
CWPI N'T L -_ ,"', l. JIllli!2.; J.- _-11I ';"I;%- I'll "I "Ill, ,,, 1 I .... SOIARES. SANTOS S" R E , 1 11, 1. , I r -
"jr 1:,,1 ,d.,d_,,-.-. 0,r., _,I --l_ ,,.,. It ,,, -., ,,, ",- 'L __ I -- I r.111 ", 1 1,11", ,,, I'll, 1 ,-- 11,1- 11 , -- I I ,z , "j, I3 ", ? 'I""'. --, .I:l -- ", ,I IFID. I INJMTVVA OFV.Tk RAMMAG",..d III 11-11": Ill,. C- .h_ 1, I~ ... J,, '.,1.1. .,- ,, ',, ,,, F" VENDO CASA VACIA UNA ,-- o' -l-- -- ,,,, ,, ... ... T.-, -- -,,d,1- ".""I"'."", ., 11 N R .... k Sl- -11- -m. --.
* .it,, z-J. '63, "I J: aiiii IN 11 ---- -1 I 11 UN -11 I "I'll' I', I'll 11 DID IIIIIIII 1, ,I 11 13lill Dl...,-TI -Tr ON A'- ro ",. ,
,--. c--- u-pW% plant, Francos 256 entre Dcs- ;.':','l, ., ,, l":,. D, -- 1-11 ?,- I, --- -H,
. rl ll I, ., 1. '11111, 11- I ,If".. 11- -,l -r, I ..", 11 I I I-I'll-l...'. 1,f ... ... i .. .... 11 11:11 --- -',.R r-c ,, 1.' ,,,,- "-- 1. N,,'.n d I I C'mM.
SES6i' D 18-11-4: 11 A-11 gue I, Benjurneda. Sala, SIle_,1,,, I "Ll""'.. 7,--; ," -F Ill l 11.1li I'll I -- --- X 111 I'll C,- T--- I --V,,l '. ." E-IlIT4.33-10
A 5F [)I. CASA VEDADO, ESQ. VACIk ata. tres habitaciones, cornedor. I IS I-SfrnTVRI%, MIlOrS- I' 11 IIIDF I I TVRPFO Ili r 11111F 11 F Jr," ,I .1, hl-i,,ll- -,,
5,--- Npl,.,. I- DVROTH 14174j.71461,CVlrg jpj, I -1-11d., 21 "I' I -11, -1 IlI I III "I"'I ,- 1. '. "I'll" .1 ll- t'. I """D, D, I ... 1-11 M- I I .1 I 1. I T1.1"'. ,--. r,"Ar". ,om..
P"2_',l nD lir",''IA '1.nlI 'll : .","'_ Para Clinica a Companit, etc. Precin 10,000 pesos. Ver alr-- -- ,.I, '_1 _'1_91,11 '11.ll l'I ll, F-32-11- r, X Ik-, --- $-. _Dild.. IT
rl, n- hi. S7.0f 11:1 .11 -- -I, I I'll, 1 l2.1 1_1,7 1 ll:-. '," rT11 Ill' ,.' "'. 1 1 ... ... ""-" .'- "l" "' "',"".'. IF -Nov Ht.-."-n ,.A -, Hn.,-I Qll ,-,J-.C,
, "" _., .,! 'n .111, -, 17 -d -, ,, l I~~ P.,_, ., 2.1 2 a 5.1 2 tarde Telf. F-6594 4,_11l, 1.11_ "' I .1 "' -- NA- E-.131 3:3-18
III!- 9-1-- hill,- 11.1,,,- ,-, ,.", I ----1 ""' -l "T,11 11 7ZI2 d, 'i ., ., ,-, l .1, ,,e,, "" -, Illor., -5_. I ',' _,
I C 2S., I d-- I'll, 11 .- 2" "' e "' "" ' "-" ' 7 7 Io 1 d -_ - .
,.. IV 01813 F,,Inn t2 4 Ill, .11,1111, ", E-7960-48-1 8 x lr ,,,,,,. -i .... t- Allh-. I 7'1_ .-2r -- -"' l""'% L '- N1'- ;,' In- -1, I -__ t rllrl... I~ do,- __ la, I 1- 1 ,,- -- -11- -, GkNrlk ORTENGA I-N FSPUNDIDO,
'. -"' :., Ii 11 1 1;1',_,,rt I. oll"I I A, I, :1 -.,ill", I- 2 .1, T,1 __*1o '1111' ITO ..
RADIOS ';' '_ ... li I. it IM I ll I ... ... _47'
44 ;" ""' -- -111- .11 ... r ol -- '. ", .,.Qt I,. I..". __ F ll.,!' l, l Vedado. Parce1w, a S5.5.00 11 GA ro, .Id--,- 7L.n ,,, -II,- -rde-e. d.
- 111-111' 1-1l, 11 11,11- .1 fr,,,.,. -t'r .1,111" ,11.01' -A [Ir -- I,~"' I Ill T, 7 ... I 1 ' ,,, "I _-A -' I it S ', "l,7 I ,'r 4 ", ,,, ,I I'll, ,', ,,,_%' .1, C,
", 1 l" I z.,, 6 5
_ ;'T%,,'i ,,,", F,".'p IN, I 2-' SANTOS SUAREZ
ITT,, rt.N, .,, ""' 'I'll, A,, I '_ I -'- -,l I .11 I I -- ,l ,,, -,- .,' ,' A q
il "I' 1 111-41 .A 1 1,1111'6" t," _I1,1- 1 4 ;' '; V 2 ,,n ,il, Q-I. A, .,,,_ T,-, O-ln A--r. :,n., .r.,_:O,,-- "I". "-ll _'. __ I._ I I 11 1-1.11. ;rm,.l;",-, T'. _w I. l ,i -1, -', F -, -. rii-' .-7. ""',"
h., It_ 'd ,,, d1,1" ilr_ ". _If, r,l,, rl J1_Dl_' 'Vj ,
I A .1 S '- ,I, T, I 4 ddli ,"a I 51 IN ld I ". .11t,- r S.V5. R-Ii I
11.,",." ". l.r,,,, ,,,:,,,,,,,,., ,,'--- ,,,,,,.., K-7955-411-18 I., ";.,r---,* "" "' '%-, ""_! I S_'14 T 'MSI,1 1,1 111 C-Tall
:, I" "' 11 11 IlI 'l'," .'l,! , ,, 'L".., ", I TI.. TV ElTn .I E In --
'l -'* ",' P0,1V T-11. O". Illv-- .IT I-ENDE ,E ,:Npj rA,, a,
Ill, .,-I,., 'i" .-- 1.111 Ill l, 'll-T n D"' :; a,' I .: I ,jTFE.Ej CANN11 ':_l& 11'1 1 A 11- Qllel- --, A. GOMEZ LOREDO VLNIVO CASAMAMPOSTF111%. TECHO ,','," J ,1,,,,n% I 1.-- 11 I'll., -' 71 l I ll-r- Ill,
I_ 7-- -- ll, -1 "' "o"
_T_, EI ,.z_"_2 M."', ... -'Ill".. Well" 'o".1 "'d1l.". ,-. I ". I,~ ... ......
_. .l,,,,o,,. 1'---.-',- 'r !" :', ,',',' 'TT1,' Alturas del Vedado 20 Vara -,D. , ,_ """". I "14'1'11 ', A7' '- ll' d', -- Mld"Irl"."'" Do. Pilo_ - ___ -,, IV. , 11 ",'a HE "I 7 oded .od r.i#
,,1,1fI;Irn.1,,.,,I Ill. -,led- ... I rl, IIAIJA',
ii IIIII, d-A. 1%1.11i ii 11"i 2 ,S.,:,, ,1 -.-.. C.,H, 41 l- l-, 11, ,
(Corredor Colegiado) I ,. I 1.11, 11, Z. I_ E-W-5-1 ll,- FI-2ol S..rlr T..blI. I, I..b,.
ldl_ I".d.. l-d-. I,~. $11.00d, I :1 "I I.1d.11 I -_ -_ -VE.,,-. -.r. E-HAII-M-11,
TELEVISIO N HABANA 203, ALTOS. A-7119. U-9193. AN, N., 261 laItirl.-- N- S. fl.r. I -,fi Ill 'I' --1 I" 1-1 7S.- -- ..... I~ ill 1-1 11' .1 Ili -11 I 11
, E 7ollf-411-181 __ ____ Id I--,119, I'lilli.1 C-111-l -191-11- -,,r I~ S,),- Nn d-,1A, -nd, Sil.jw : TO. DIS.LT 1101 at ,orooAD, __ __ __ EDTFiCIO 2 P[, NTAS 11 1111 -1111-1 ll 1 1149 Ill 11-111 !. b.dll, 1--,r., ,,,,I, de S73W d- PEjFEcTO THE MECANICA. PERFECTO
He'll. lr '. de 4 ,-, I, dv-t--,:- REPARTO KOHLY, S16 VARA E V -31-1 D M It', ,rlre 13 N. L., T-- Go~ bl-- MI I. .1
Asegure sit T. V. rualquier Vedado: $33,000. Vacia NUEVA, $2,900 1 ,,, ,I S-U0. 1,-,l, or. ,-.I,--! de
""'A "I 1 l"'_-l 1'1 1 ::, I I .I.d.hh, C.m,, ...... A ... ph.-r; $33.0110 0 .... ..... ,, -,-, N-- (7-11.1 IIdI I'liIIIIII-l 41il OPORTUNIDAD -. -- __ -.- S6,251- 11 In~ Illabl, 1' ,, 11 -- ", ,-- - __ ___ E I_ S:.dIbA III, Ch.mp,., 1250 que ,,,,d,.
I i d,- ll Il.d. -- -...ItI- I- -_ S-prI de -1 -rledad. W. Iti
I, u, I. l" I_ SI3.5- Det.111- A "' "l "? I'~ -1 -lF1l- 1,o,,d, A-,11ii 1-1111, 11-
" IT Illte it 1 14, A',l,'d- 1*-d -., ... I,~ ,nlrplA,, 'IE IXNDF .11 TlITONFRiJk. LLIF.C -- -rror, -I., de le-- -,dod',d r p ...... ,.dl, J- ._P ,,, -,,,.,,. ll,l ,. :: '_ 1 I , ,, ,., l!", "'", r',,, ,,, : "",,r, 'l I ,, 11 "I. rl ,". ,I V-.dI I .. I W I'l- 11 11, ... C "-- "I I.., ,d C-lp-.1d I I It 1.
4-15. -tle N31-11A Te.1,- He' A AISR "" % 11 "I I I 1111.' it, ,, ,,li, I io "ll;lo.", I 'C.Z"",_ I~ e F ", 4 [.a Sierra: $30 Vara -11 ('- EVDr TINTORFHIA F.1 LO IWFJO P-de ... Id de ,_, Ili ."l I~ II n,,,, I .. ,", s, , lli- ,", 1. l ,;- Ill H-I'll Illl E-64 I'-31-2o 14 6 CI7,l_"_IIV
1_T7. 11-31, 1-11, 11 11 I I 1". 7", , Ie I '11'11 1 1_1-11 11. ILn.l. d, W I',- - I.-Ir"'". 'J"'"'i I" __ ...... !" "' "' ""'p.1"';o4d E- I BUICK ESPE ____._ ____ __ ll 1, ..S. --O r A )IRENTA S260: S26.000 1CASAS I :, 12 ---- I l- I---., r6"', 5--;,7i;,;2I,2rl T, I- 1-11l- 11-- 1I.dllo .,l1q,- CIAL 41
Verfad.: S16.001). R nta 311 "' "J' B fid" "' I 7 11T.1 e 1111111l, I'- ,-,-,' lrl 104 4 p--, ,.de. rlethIllerro. b.-li
TELEVISION -1 ,,, ., F VIRIAS -1.1 I ...... 1,1',11, I 11,11 1 .1 .Il ,,:% A I I, I., "', "' I '""" I I 'it. .')Ill I. I III I 111111-1 I l 21 I'll, I I-,,, -,dld,, Il.--, de lod. Se
r ... 0 I llll' I", .: 1 ..: I I "I3 ld ,,
I : r ". r. I; :, '. ,:, ":""" '. ,(, ",r, I "'Dut i IS 1. I PLAITA, M.I., ,I.- ,,llm. r-1 ,1. ,,,,. I I 1, -, . 7 l7 Ill 10 1 ,-:,.,. :,, . .1 $211l" T ..... -.. .1,,, a, I I (;a( 10 T 0 'I 'I. 'a. ; -'rh-- F.1111-de.. -Je ol" ,
T 1,, 1',- -1111 Al-- ,., .1111- .- 1- "'.1
.,--t,,,,,,l,,,.r,,: 111-1111 -- 11, ... .... I I 11 .1 I ,,,,,,,, :_ I,; 11 -- 1-, ,, A, l- R ...... ....... --,, -,- -; r -, _- torli,* Ill I L 1410-1.1-111
,I "I o 11 11.11-1 1 11111.1- -vl;-l, I;,,-., -. t -- ,", ,, ,, 11 I I I 1-1 TDI1 D, TIVIIIII. I I I, -- ,-0 1, I ,,, :1,71 1 .11. -. F I~ ~ .., -- I I.7",
"" --", -_'- ", ,:'. I ,-",::.1:'1( :",i", I I_ I~ --- --. .1111 11 -1 III 11".. ..""'O'., P I , , ll, ,.", I ."'111''. I 1- 11 I'll I 11. 1. 1, : I r I 7"", -- r ", I .... ..""', ,. ,., I, I . I "' -, -'-, ,,"" 1-1 I'~ --- I I. 11 ,l HlI 7.1 M -,"D D ,D.D 1.1 I PEI.T.11. BUT:
A, _11. I r,_ I. ., 7 .."', I 'i "', A -- I ,i l, *
"I' "I I I I 4 1 --I- 24 .l111 D... , ,, ,i.. IT r, ;I j, 1" I I ,, "' I ' ""' 2' """'"'""' --' I ..'".1 'I.D _S II Il 'I' I A : ' "- "I 'I '..'I" 411 !'I -'f """ I I 'I' "' I I I I T 1111111 I 11 I DO ( "I I 11 'ITT Or -- I I- :.'-' 11,,:T I A I, A--. o I -e
,,, :):r ; V'o(al. It'-ota 'S:1!)().()Il NOTA INIPORTANTE ;"'1"'-":'- """" ". "', .1",. ., I~ llr..,j ,Tl I~
' T' ',, ", "", p ,w ,,oo -111-1 1-1ll,.- Bla --, N--, I ','I,'111.1 I I I~ 'I ", D I. 5.1 21
" I ,I'll 11 OPORTUNIDAF ' l" -7' 'I 4l : ,"" """ I ',,:, 1, ", ",r" "'
. ,l """ ,", .: ', "I"' Z , 1. ,-, I ,:--V E N T A S ::. .. I .. --- "." f I",.- I r,,,,.., -111 'ITT I DIVII .I. I
- I ". _,, : ;"" "",., :::""",, ,,,,.,, : :',': '," ' I ,'- DIRECTANIENTE N ENDO !,,, ;.,: ",'I: ", .. ,I, A 111111M., Hill 11111.111, l!",
48 CASAS ., I i 11 ,4 I 111 I'll, ,111- """,ld., P-' -Ilrl -W111I -.111.1 1.1, .1, , : ,_' .1 "' .1 -11 ",III". ,- --,", -,- F I41'I -2, .-.., ,.;:, ,-, I 1, I 'Ir ".
" I 'l- I I ,, 1,, A I~ 1 ID.1 t1-1111- 14-1 11 ,,-'. ,-- --, S-" I~ Al"l, T, "'i", " : , :, -, r. I. I I. "I -' I -'- " ,- I I I I or." ,.:'-.'-' -, ,,, -- ,: I , -- 11 I., I" "'.,", ", '. 11 l ,, D E M I ,. ,, ,,, D., ,,,, ". TI I", "r," I %,-M II, ,
, I- -- 1, I--. I .... ... I., .,I Il.r.,- 'I ... 2 %-- ; :-,: ", ", , ,, ,'- :,-, ,11 :,, , I ., ,, ",O :'
I'~ 'I'll 4,i A- rI 1- :- I ,,- 1-, ,, ,"', .......... '. I ,- ,,::, .. I~, "If 1.111. ... ,.". T, ... !H-1':A '11, 111 1.! I'D, D1, 'I', I I I I I I, 1. ,..I., l_', VedOdn: ;IKA )HIJ. ,I'[" %_ ... vio I, p r -,,,, I, ., j ,,,. l I' ,,,, F, ,In T ,,,':,:. I rl 1 -a 1"71
_Jil.o() I All I --ll, P--, ,__-l ,,-l.,l ,I 111.11, I I I"" "r, ", ,; _, ll .1 11, -11 1. """.
.; ,,,,-_, :,, ': : .: -, -, ,-% I L" J' !" ,"."', ", "I I.. I'll, ", 1:1 ll" ., I -.'- .. ; I , i, I., ', S01,AR A S8.75 CTS. ,, I "..'ll 1 l-.,.,i -"__' _,-', C "". ,I,,,, ,! xnn rolto rrTDaLFO i"'INI I D 1,%.
.1 n ." .- f-;". L,1 "I "I"N"', "'IT I 1"TO ID" D l ll'! '121 I 1- I "I I I'll 11".. "'. 1. 11, "-
, I ," I . I" I 1"r,!'_ 1, , 1, 41 "' F -',.4 11 11 _'. ., I "I 1111'r 1,1- 1-- r Jr.
- l"'.. ,,,,, ".. ,, I I __ . ", SIN'.1);'ll Ilh,', l-,, j:o 11% 11-11 ,, ,,, I I i. I ,,,,, ll .IN .1 1 n ,l' --; : lr', Sederia, Perfumeria. Quincalla I -- Ill,~ s".",
I -,: D' ". ', ", L - I'll .1? ,,;I: ," ......... -- '- '
I .4%111 "Ill!" 11 I'll, %111".10' 7" ', ,;, -L ,. l,',r, :,'- ,,,,., I ,I -- I .. 1 11., ,,I D ...... 110-7.r, -NDA R I 1 71" 4 11 1k 1-1 " 10'' -- 1 11 -- SE RECALA PON NO PODERLO ATrN. ". ', ,A
"' -:S -I. 1-1 1- D( ,'"T ,,.I,,, I1Ir,,,l,1r, 1',--l, l- .... 1,l ., 1. S- d, l.., 11 ,,, "'g,"," ", ,- ,,,
, L., -,, l lil I 'i 1'11 I ,I"'... V ill ,. S22.50111 A1,311 1, 'I, I '' "' '111 "' "' -" 'I "4 ,-, ,-111"', "', '"'. I "I'll, I ," I_ !,. , " it N.,- .Ill I .1 F ,, 111, 2:" ,!! Ill ,al-,, 11,"I!1'1 11 I DIIVID' IT all 11 I I ','I!
,:" I", l I~', P-, I I M'J !- J' Tir", T."', L _I T, "' .1, ,,,,,:,,,',"',"' l, ,",',,I' "' ,,'7 ', id", I ....... Vedliflo: ST, A-Ill"I ...... l _' ,,, T,-1,1, 1IN I.
'111;1%, ,"I'1%," 2.000. %'I., ill I 'Iof ,( 1S.1 ,Df _' I 11 17 U .. l r ... Ill, 1, w r I F 7 .il ;3 II- I 1. I 'Id- I~ ,
.- I r1l ,I., ... IIlItil Ill .,-,, 'I" "'I"Illt- I ,- TNIII.D,, 'D .......... MI ,',,.I I 11 I I "'I I VENTA'4, DE OCASION A-6690 ;.O : ", "I 'I ,,' 1 1, .... .. .... "" I ,. 'I.,., ,, .1 -111. , ,,,, ,__ I-., -,- I ,'I, 1. P.D.Illo '11'I'l. ,EN E 'llil,--n
., 1, I "" .., 'I l", "". I ,"."""', _,,., ,,,I ..... .. .... ., -, J,--,, ,-- ,lr 11 --. -,-- I I'D f 1: '
I. ...... I %Vt I'll. p-- v N 11.1,1- 11- "I"'- , "" I FID140I U1 "Ill At' 48 1 !'I,*'R:
11, A .... ,,I, l, l I ,, _1. 1 I ", :.: ... ,-.,,,, .;: I ,. ', , l """:, 1' lll 1 I ,! 11 ,.. ""' ... .... ,, J, "l, l ,: Ill tl ,l, ..r :7. .llt
IA".1 '_,"', -7 d- .1""I"l", 11"'," ,, l "' ,- ..""I". .". t .. ...... "I'll,11.1.1 _, ., , ......
I I 1. ." I I I I, III~ -,d--I, 0, ,,
N,.!11,11,1, 1111T I., If. I I F. atill 11 I 4 "D "' LA ('11- Irl PI,,d """ 1'1 -114-rb, Id
)" : I _. l",,., % I 'ili,, """ , ". "" 11.1111.1111 A I I t IIIIII M VJI It I D I --- ". "I. I. "Ill IL-- ','11I,,Ir Ili '. r ....... 'L
",. ,-,' .l1Ilr-I-- 1:' f l0l. .1, '', ,,, TV -, v In PRo"'mo I, I D, I T 11 D ,.., Nl- A ... I, A 10, '%, slI NI, $1 rro A11111 11 he 1, ,-r CI111M, .1 A .e-- lle -,d,
1--: ':,,'7 '.." ... 1, , : ED 1 ....... -- ,I ... l',l -- 1. "", "l,", __ ,--- E-7- 16-SI ill lihll',; I; Ale'lld. 1 $4, M-,- C D-rd y
1. NI 117it. ,, , -leg' ' ""' 'Ill.."'. 11 -.. .1 4 11 ---I ... f ...... l, ,, IFICIOS RENTA , I., ,Ir IIld,, ,tr, ,,, N1 ..... I ,Irl I ,l ... ,T E'N I UD. S10,000? --- D_ r.. ;r-- 1
I St'Al D- Reparto KOhl, : Ili I ".I ... I'. N -to ,- "-, -, .' "_13,,: ... ... 1 1-21 11111. I I 11 ...... 1 -- ",". ... ... 11 I.l" ". Ill ", ,,,, III ... I"t-', I Ill 11- - I :;BONITA VlDRIERA!!
__ ", .l'... III I-IVI.. -' I 1 ,:,-,,_' -- 11111- -- 11-1- 1.11 -. D-1fail All,-111I C"', ::'l,, = --- ... -. IrI--_i HIlT%LFR WINDSOR. CUNA tl11. .11 ..... .... ...... I., 'I'l ... ........ t'd.l- ,I ,d
VITPANTO I I MV I III N I -, I ,, ,..' I "; ,I, '%' I ""' l e ...... __ __ -- 1 --- il"d- d'lH- %'-I. -.- --,11-, bli'I'll I, I
ill I 11. ,., I 11 I IN -, ---- -rl, ... f" I. ., "' ". IV fl-"l" "", I--""' 1111L' "It ,.O. ,.,r'l. ;1.11 '. 11 11111 Ill III. 1 Ill 1. I .1 .1. 11", '_'. .11 I., Ill il I.." ,A -1 I 111.111111-1 0 "t.' 14 PLION %-ARA AI.lIENDARtlN_:,VI, ,N I- 11 111'_ l ,:,.,;: --,- r""'.; qtl.d. I I 111=11 I le '11111', .l_ "", r ,:! .,:",.,:'1,-I1".",, ""-., ,,,- ,,,,,, -- .T.PIv- I'VI- , I .. .... Ill "l, 1"" ,,, -., .-Irl. Ali "' 11 hell 1.11l- I"lle .... ;, -1,2, --- D. Al.Ird., .", % i'. ,' :;* ", -" '-- .,
". 1,.I ...... : :, ,.-! .". , ,,, ,."., I" 1; I IL;". V ll "' '.''r,"h"""1'- 1. I I, ,,,, "rul ',ii to ,
"..., I.. 11-11_ _,::!:"" ,, ..""", 1 11. I 1:.." I L :.j:,.1 I 7i'', l ll"ll I I r' I"1411 -Illel,,D I.. ll .;"t .,L I- I .-- ., P"", .",I,, 'I ,
.1 PKOXINIA AVE. ('01,UN1111A e I I I ,,, E_81._, .
-II77. 1-111.1111 1111"_", 11 ,,,,,,,, 2 1. I!%:r , ,.,I,.,, ,,,:,.,e ,,l. ll l"l-':, I . ...... ",".1, I '',l"'. j -.- I ., 1 1-01 A-I.NO- .S E, E, _'O. F I or 11-1. I E-.-3l-_ ___
, 1".."" 1-- ..".. ,,,, ,,,, I :".,-."I I 1 -'4. ---- --, .''. .. ..... ....... ,,,,,.,lV. 1. 1 - sK I~~ I Ill III 11 T1 IlITAIE. rLTHOI'TM IP- \I_ TIELil V_ 4
" IN.111111 J'Dj, D...", .."I ....... --- :I'l;, "' 'I, ,11 1: 1,111:.1.11 \1'1.:%"7, ,',;'- l, ""', "' '_ ... 1111111:rl" '11.1_11, I '! ", TV \ ,"O, D, --11 '-I,,, -11,. 1-,rl
mrrAET. IfIV- I.I-o Dl[ "",;" All,. 'I.-I Ill, Ille: S ,: i t ";; , ,- 4 lill I -L """ ", ", ", ,,,,,,, I ;i1.1.,'l:11.l "I'll" "I'll, ,,I "'I -1-1 -ld., hl-- PAD-l.r. I d.l.
I "I", -l-.l-, ,'I "o, -- Il, 1,, ll.t- ". "_ I I ,-_ "I ...... 1, A1.,1,., ,,.:.r,,,,,,, ,,,: ,j,,_, _, -7
. I I ". I I.. IL l I I ," 4 I' I r "N'l I 11r, I .... ..... .... l. 1 -- 1 ,,..
_,., ",.",. ; ., L- "' "" : % ,:, : , -11".. 11".... 6S ., I d.I, _, ,%-, D ::
, _. ". I'll I 11 ,,,, r .... I (I,, -Dnuo. -q, ,,I I ........ HABANA. 14:1-ASCOAIN "' ,' 1.1, ""., I I I
" L, .. .
.,-d... ...- ' l::: , ,l 11"-.:. l", I I 11"'l, % 'Il F I~ 1,, I.
I .."., ,.;;:'l' ;_ .::. .,,-.. ;1*1 I ,, r' ill ,, :' I" ,. r .... . l,, ,'. ,', :'.-,',:: .- I I L111 ", I I I fl.."T ".1, Ill ll"T I_., !.Ml I! ".,:.-'I.. I... I I I I.. .. .. I I ,. It I -- I I~ .. I .. I N IT"' ..... ,,11d.d'.. I I I r ,, ,, .1 I I -1 '..I .11'. 11.1. Z.- IV Ili. Al " "' , R I I .11T%1 Ell. .1-1 .
I I .
I
. '
I A -no M Clasificados I DIARIO DE LA MARINA.-Viernes, 13 de Abril fit- 1952' clasificados 11 Piginn-29 .
, I I 1 I 11 I .
I
VENTS VENTS IVENTAS VENTS i VENTS_ I VENTS I VENTS_ I DINERO MPOTECA.
== j ..
53 AUTOMOWLES Y AcCs. s4 __ ____- I _____._____ _1 - I - 1 1
RAQUINARtAS 516- MUEELES T JFRENDA 56 MUEBLES T PRENDAS 57 TILES DE DACtAIA 60 INSTRUMElli _. MUSICA_'6_2___ O BJETOS VARIES 64 OFERTAS I
COLA DR PATO (CADILLAC --- -- I li I:ITAI ",Jl !_S. 11". ..,
1, oola%'M tol. OVILLOTINA Fill %N('I;.4A 0 At I n E ATENCION: AEGUNOS DR NLESdT.ii "A", N' NO ISIGLES. FONIIIJ POR $11.00 rUEDL USTEP 'AD? IR!n A I.I.I.o 1'. I'll "If-MAN 1.11* 1111.11ru in -., ,,A,,,,, I ,", '... COME"CION, isvilaTRIA
offloh. 1%dlri.o., giodp Y lour". --.., ,,,,t,,[.,,, 1, Ni"ll .... r-4 KI(- ,1-1- t .... hon, -o(I.do 1. -o;. "'os'. .,,L A t ... "Ij" ,,i', ",.I:, i .". I', .t I i I I "" , "", 1111o, ... '. .", U I.(.,, ... : V.P. 55. 9'.
strong. on', On. I 1") .,,,, ,,;, ... ..... I, .,I .! : -- ". i I L !., ".- o- -U-4- i
. ". .-;:: '. ,," i o ,, ,,, ,,, ;W ldi', ;. Z liodo. ,17. I. I 1: I O'blor "o, O. o"n-I.A: I.. 1--'Oo .on ,
ta?11.1 11111= 111111. ro., "41'I'do., ,.,,,.,.,. 1, ,I 4-A ,io- 19 l 2t ,I Arl- .pIo I L 111,121 111111 11" i r
t,,IdAd,,add1qo, ,, i,lo,!oo ,A,,. on I """I' V'.I.'; N"P .... I I'll I',~ " .
,, Ed, I, '. , I,, L I I I H, I 11 7 O ,'..L I ., (,,1-1. I E.7924.64-18 .
III. vill TrIl. M..El 1.1 1 I Il ,j 'OL 4 d'o Moo4dr, "I.O.... C."i IS I A E 1.11,11. I .11. I -, 111 "'I _O" I, ,_ I ;., ,.,,I,,, o", : .....
.. . in. E-T, J_5,, _I rIn LI- 7, PL.1orniiii. 'I" A I F-12 N _- -_ __ __ - TL I .';.I 'O' 2I 1 D EN HIPOTECA '
',d.d., I -iNElli-0
- -L - LL '' __ Z",
OR Ill TAANUL%."LA.N.A;o,,.1 TOW: _" I S; (OCASION) 31-33,9 jj Tngo-% 'Aojj-M' Q"V,, -Lsoo .." .."'.. ,,!I I I R Iii:L j".
i ." _..E I nvrrroto i5notiot, Par, Inoot- oilibloi
Dan L' 1111JEBLE .o t.l: I ._ , 1. I. I'll.. *t0don'.
- ."', , P-.- "" "I, "' or ""' ....... s'"', "' in "LA CUBANITA" 'I ,):;" ",,".',,,".","':" ,- L "..--- "" I "'L I~ j III~ O--'' I L'''. .. ..I'.. od. I, ,E TANQUES J.11911 11LIorto 111b ..... _,_O ,,.,,i,, ,,,
- __ ". 1'. I .1 I I I III. I I 11 I ll.b.o, v llonni- I,,IU.Jv,
t1-1 ID= w1no. %',-,I,, At -, Go, Idolo, -Aor. ,ii- doii-lo- nor IIdA- $III, .I 111dooln, !'--O. III,.', 1i -I' I 1, I,
, "" "" ."ri ) A .11 I ', 1, '! L, "i, I,:'ol 2' I' ' -11 I ,ill- .,dloonind. 1- 1d.. doodi.
.O., ",Itoo .A, , N" 'I I ,I "" I O f I :, I 7,;70 I ,,,,,, I : ::' 1,1,111,, -1.111 t," I ..... noo. ,6,,,. Ctoorts
3' "'in. a' 2.. Oioo. jIOj,,,ot.r p., d., I I 11loo- do, ...... LoO.d .d- ":- 11".. I roil,111-r -i"I". I .. _.zl.- , I I "' L" 9 ,% ":,::, ' : ' "L ,l,,, : ,;,,, .. 'A T60 .. W SUS. P-..
Mr... vnil. do,,rie. do, U. 3 o, ;% %'I"I'!"A I -.--id- El -on, Io- Apruiekliese todos los lunes: i :. .11. S.-I. 11111--loo llooll i.o- D 11794 21 li-o ,,,ir- 14, .... L. 1, I I ". , ., I 11, ,,,,
" 'I juegos al costo, cuarto caoba,'-'. ... L So"" -- 1111r),11 11 I, __ --- 11
_ -- -- -- E.,.j",_,,,Eo._ I no"Ilno, P, 11,11,, '"" "I.An- A-17II A ENDO ON PIANO, LINDASIl VOCES: ,I !,,.., l -u 1 22; -- '-L--- _____ _ _E.7201,64-30
21 KUM 53 ENTIAL: M. Y N.- .- E 7A-51-1,11 io,_ 3-or". "Ill., li, i 116cluinns do Amnar 3 Escribir t -i I, .,,,- ,,,, -- ', ,. A", __ .
. VEDADO, I VE ------- ,pec,,),o, Lnhapado, 7 pizzas: L,,;,,,"", o-11111, ,
con nron-l" adfu... Ie rdroo I ":I. i -" C03111110 11 161END, ', I'.., .,,o I I&'ioo"'M, -- "A e:l"7 1 ;. L n..""", --I., .1, SU 1111"In TI1 A A I 1. ITI PARA HIE OTECAS NO PIE
, D.l PL III A ELECTRIGA WINPO- Sq oollll, .; 0 1 ,: ,:_ 'L ; "I 11-il I C.I I U No ,,,'.. I-l". I. , I I I ,, 0, ,
.k, oil 'in 1, ,,, I I Aol". 4.Al onn- I -.fodI. 'i'L -- L _, da tiompo, Area a Martinez y
s o%,jnoAt., d., olot-alil. rl ,,,:2 C.n.odor, Nrarios colors ;B I ., In '', I " 1, ,,,I .", -- 01 It', Toi (,' Ii, -tI,, 2; 29 % o,,Wd, L.. ) - 'I, 1".. -1
I I, Itapiza- I- . -,- kl-j7ll G oo I
... od., I;n ... L 1.1noll. nillio.. grn Ldr.,d. 1; ... Jd ........ JOL,,, lil .Is 11".- R.014-1-1,111,101111 " 1, 2'. il -I, -' '- -__ U III Z3 An III 11 I i ,.rt., I- ; 1.1111, -1.1do" 1,43. "'. 1%1 trI1. Llo ,-Il, 21111 ,,I, I- I desde $165. Livingroon --- I I I dorlil"ricto desde 5r;it, cantidad y
F eua "fo! y it. doic. 1. P-- Ido bultiflex, $150. S. Rafael 894 .. lo"'.. I.19'... 111o", I '11: 'i" I, I ,
. "b'.o,!O"d I! i" I- __ __ "' A I' I F-OO17-34-19 Iloo-1111o C--11,1,11 "'IL'..: II I.- 2: tempo quo quiera. am ien pa.I A. A- I %',,,'-,"' -ln- 1 -724-56- :""r,.""",";-do. .." PIANOS BE GARANTIAi """
- E-1a.iE oilio iT --- iy Soledad. C 30. Od'!-v 111I ON," 1, 'E'l ... : I- to I "I'O"', :"",.,I. gando interns capital sensual.
. I F 'It I. A, R G h I t!.l TOotlII ITL-. I A TALI ,-, ", 'I' L MUEBLES BE OFICINA
Flt ,t_ ENDO I I~' '--- I ,, L I o O I y
__ _MOTOI d on Too, ,,,I, d- ,-HI ...... , ,,,I ....... I OS-JILEGLITON UE-COME1 URI' "' V"' L---- ----- XTA" ,,,
F.VNG A -.- .oil ... ... O, .It '. i-ni '11 % I AI oil "LA PKI DILE I -I I ,, o ,;,, Aiartinez y ricto, O'Reilly 309
Proof. -111.. %"od. III. "I't"i'lot., No. 1 'Old.do'. wili'll, X A.in!i',','.,II1, do. A,,,,, Ct.-d,,, .... ... 17FNIIO It COO I I ARTO R A U' ;-., .N !, "'L
"r IN 1'!:""i ,blrli ,L"-IIr,,.,,.-i,,o1, % """, ""I' ,;i .', ',",',," : ,,,'."'. ,,.*'.',! ,;,,,, il-, oll I od.,lorl III, I"'lla"'ool, ",".d.. '. "oI, .111.1. ,_ -',io "'Ll'. O"'o," Inood ...... I "t, ,, CAJAS DE CAUDALES PI eciosus lliodl.l, S j r-', I -6931, 1-3456.
.. AM'll I N, Blonoi III I I.J,,. $11 III. "Ar--o Eli,,1r., _:rl o .11. Poll.111- "Ao- ,11,11 e" I ,,, pillets'! L -1 (I 1 ,12 :, L A
onniho, __: ,- Irio.1.11.1 11d, 1"'.1-tio. Aln"rivio. ,,ool ....... 'i, ji lill JI ', Minn. No 7111. -I .-io . ..... of I,! o, ,A ......... v"-, I'd .... Z, E'nvilllos diseFms. caoiba
I .. I i miniatmas. verticals A, bibyl __ I 3-D-595-64-21 ab.
11 11 F IAU ..-.. eta Arclv iint.) Stoic , 1 BIAGENES REIAGIOSAS -_ .
,,,Iof- ,,,, If "I.Irl", ? _ E-64.11-515-14 M.,o :A 11 $'.'A. (11111, Siloo.11,111i E 517n 11 "Ill. I L 'I I "'. 11
A. "ol, 1. 'O' 1'. 1, 1'.111(l Ides png.1, '15 flos, D, ,, ..... . I ,, 1, ,,,,, 1
10. ..."lo". A no MOTOR FORD V.A. joio ll. 1'. PARA CA. NAC -O- -'Ef:'A INUNI iV,,e" todos tamilim para t;ii-(j,, lil.,i,.t n! 1, o III's ,111.j" I.-- . 1- .. .... 1,1111'tlll:
-7678-33-13 ..ill 1, r ., I L v I r. S:, F,6-j17j.jj -- AA.Tpi F :icrvditan. "I. DINERO MUEBLES ',
no,,, ,11; ,%, -A,,,.1.," ,. t, "I '"'" eaudak,., A, lichi ... 11
t o_ I ,b ., .111.i..I. ""' I-. O-1- ,,, !, .I .o- ",- oo, Il; o";::", 1,1" A: o I .. ,, I C is III "dilecta", 1, il I I 1. I, 1,,., %L; d
OVORT WIPAD' ViNDO Ill. Ali O': ,,,, 6,; 1 z , I ." I ...... L.". o-oo":' ,:
- C7 W 11111- ICK I "i.o.l..'. ;:. "O", oo. lonio-d., .....O."", A. .1 ... "Ill.; I .1 I 1 as. 112 Salo lq ihwl 110:34107 :I11l--1 11 I I. !-.1
, 111. ",'I A--ou" lono"Id., 'o ,1 vo, todos In ni -P". ,,1odrI nior.rlo,. -4 ,,,I .... do- I~ 1 1: ,,, :1 :% 1111od-1 11-1111"Ado, -,I r.- Ir,-.1i, --:, 1 $3. .11, A .1,, diolo, P-. minfl, : NIni( Illla:, I- I., I .1,, I Sobre mueblos No cede,
I, -, .I,. .. ...I.. "i"t'.., A,, do I-, .,,,,,O,. I,~ ., ,r ....... IN" 'l ... es, I it I 11 I a o qtw rolo. I _-.". Z- JAE I ,,, "' "" 'Ili( I .... i. it'ro"Ll". AV I' - i 1 ; i L". - LIA
. on ION.1do, %" r.Ion,,r.rl- 1-1-- ."I .'!I 1,,I.of "G.r. "" .1
'I".:' L Pont ........ ,,:! fo tinta y paptil Stencil. Aljtn- F 1i37-60-2 Mav ,,,_ , ".. veride. los dA garantia. Traigat
A, .14211. io"In"', IN-11.1 .. -,.A., 1. in 1 1 \,'"" t,,,,,,, """'""" I 0 i I,
I.' nil:l-,I,. A I -. M-34-- L 17, ,,A. looo,"ll i If. %Idoodl. 1:111los v ext."Inioq reftivello-las 61. no."'..". 1. I.." EL3- O2 3 on, propiedad, L ivutnas 210, Ili
i;;'-Gl 11"n"Otionor-ovE.-um Cax- ------_ L __ -, F_11111-1.i.l. La Nacional ". NillILIVI Naivini AF. AFINADORES ; IIi, "' ".", tan"'t, 34, s i:uoda escalera,
I-dh1o.lII-lA-A I Iiooo. -- "', TALLER DE CONFECCI NES M ire esto A -n-t-A O.-(111
. ,"A !,',11 'U:l,,,_ .. !,l ............... .I ..... .. ,,, \ C om paCii, I III', I tooll-Soll ..
Ind. ,, ..... A ...... S.", No" Vooo ; .... 1,I; .. .... wt" o--"' a, VEoia, 351) ,I,, I ....... : ',. , ,5 .. ,, ,:,.,::: entre Perserorancin y Lealtad.
r.IA. y =A.-;1oi:;,. Ili--111-11A 111-111. 11 OI h-- Ill .1 Irrl POR SOLO $10LUG NI ENS U A L: d1"1o; 1'o' 7, IAI N .. :'doo"'- ... %od., .. I, -, '. IO 1), 9 I
, ,;, -,,quina it Tcnivn - R( v. A r) I , - I I I "I 1.111-11 ,. 1""I !, '- i D. 3 a i I elf. M-3619:1
F. 1. Iloo Ali'$. '-lL O! 7 I .... I 11 I- i ,,, ,. I~ I .... i., .." I
i-TS110--eirl"Iturill .'.!,I' lo.1111. -111 1, I" I n 11 I_ r 71- So, C 191-57-2 Mio ', : ", ,,:" 2 1 11111 :, JUEGO DE CUARTO, 3,C. I "' 'o, ........ 1, I-111-1 E-3618-64-5
I. 17 Nil 'NO'eily."."It TO A I-i-, ql It- I AIA: __ __ -11" 1, -1:!- i,.ij ."
46 y 41. Il,,Ik C"T "" Sin- A-1r, A,' : lI"A",. ,l 1 "'i'"' Formidable comedor, $8 00 I""' "'." "'"-" I W AS CONTABORAS .- An A N III-POTE6is its, riciing.
E-W 1. -11 .71 .,, ,L,."; '.-"I o ," ;,- d 'i 11 !.' .'.:. Or A =4 A:orAl
____ E 7.93.1 .54 2 Sala, $8.00 Radio $5.00. Es I,__ : :',- MUEBLES BE OFICINA, -: L ",' ,_, I~- 1-11doidii., 1.11- d..d. .1
i-E-ND0 rusiu-ORRE "Arl, A OL T __ In.- 61 DE ANIMALES LA CASA BURGUI O." A'"'"'"A' y i-,. r.... Sols:
, d 1, 1. 55 BICICLETAS tea cocinas, ,15.00 Pipzas sue -- --- --- L I.' 7 .0 I '. L 'I'lL 1. 1, .--, i,, i I, o'L-. o In I A Ili. U .rEl.
111. noi.- oo"i I I.Illoilio' ,,!,I. 1! _ol Ill
11 y 11. ir."O'o. "oon III~ I'r,11 ... Von nuestro suilido. Precios, "!;,I"I 11: oo EAR I'ENtUO MA"Ail It 11 rQuebles de oficira, cajas cdu ; I.... ., '. - 0 I 1 I, ; I L 'L .- 1 E-7373-114.18 ,
E'AIAJ_,.,. IN %'t'snol ILA A nlf,,t .." ol V", W All".il VII d I ,, ,,, ,,,,, no "I ... I" ,.I I E' L , 1 L' 11 ,,, I,
_D C 11 I. ,I.., I., -ides Z".."'. .'AI looloro"L 11, Iles, archivos estalites acell), :" ,. :, 11 11 I I'll-, NO PIDA DINERO
"o ...... """. J.T calidad v f. cihd, Mueble- ,"I'll", ,;,I
$21) On o. 1. aquinns ,isctbd, v sum ar, I)IL(iL '' I "' '- ". "',-I"'. .. .1, I I 1, ,"', 11 0:11
__ _Lf1_%16uTII ., UXE 1919 I' '"i"I"onoo;". '...". "i-lo, s'2'.11r.;. 111. in "El Modelo" S. Rafacl 409,! __ __ --a O, ",'I ,-I "I no I .. 11 1- .,.,.o 0 1 I : 0, to. 11 ,I
4 Pollt.. N-od.d ill-,I, d, ,-I., 1-1 ", s I., 1,12% C-,"IL7li :"I ....... St ,,, ,,,I ,, I x J, ,n CON,) Onn tectmes de chiques. a IIII.-VIOS I ill I P 1! A ("I lool 11 I. In I I I I
%",IO: lon,-- k".. 1111-11 It%. IIIIIIII 111joil. Oil,, ., o 3, IN unique v Caron. tdl"na Sin antes %,or d6nde, c6mo y
TO, ... I ,,, M a anaric. I Oll.' t -. 1.11II11.11it', I Loo I i 1, l -NJi0 NOVILLAS. I'll 11 I I I ". 1, .,
g ... I, Do,., 11-tow ,,svlIai,,;o (7-:I101-5n 21 AnIll dt -I1I1I:::1I'1' 1-1111orol -'I I'll"," I'I bles Vislien,'S Co- VI VA I C L ARIY TOnO
El DI: RAO %I % I Sil ... n LETA DE ., I~ 1',,dd-, ,Oo- VIIJIL" I , U16n SO 10 faC111h. Nosotros lo' '
-11 -- ,I .... I,". G" - N" .4 : I nicicial", Pm irreo 20q, 'L ,:1L'1IOI J ':': 1, ":. 1 1 :L I .... .. 1, I q
- I- Ld- 1 I. 11.1111 I-Oll TkIT,, It.: loAl." In I i.',";:,;...,. .I, ... I~ ., I, ,.I. t- 11, L-11 1 2 !I! 1.
__ '. aveidaremos M-64UU, W-5282,
'. M ON L A , Cs I '3 I ,. ,; 'i'li, ,, i-I'l-noi ,,, ,,,, ,,, A.- ,- ."ll. 11. G F A311. IM !c y Vliw : .Is. 1,11-6226 I III, oilln ILI 7"
ii x_ __ 'T A , A I - I- %ld..o: ... Ni ....... I I ,,I,, ", 11 d., C,!'. ,,,.Io,. A F A,-111 I' 1 7 ot loi 21 I-,Ils, YATES Y EMBARCACIONES Obdspo NQ 302. ipartamento EdClorvolO, IN. 4 I" .. ..... ...... ....... !, f! ., I :- [:- ,96-57 -"0 '. I. ,:. "",*,
1-ndor. d, ...... .&;- ".1- IL-11-i"ll; 156 MUEBLES T PRENDAS 111.111 1 Aill I. 1,,.d,,d., E "2OAL'i ,O __ -_ I '. ,I"" 'o''.
.tdoo".1., -o "nod" "i"J!"'Ido, 1, I'.""- URGE VENDER, COMED7,,I - ,.-----, too !, I inero 705 C-42-64 abril 30
or S, A I., Ain,-., ,,o, -d 11". Illl i, _: ., IJIA: 1[
, OC;ro, fi, M uebieria Prats -_ ,A REGENCIA" SUAREIZ 1.4 : "' I 11,11, .1 .... At zl, n. vu -_ -.1. ,-d 34, NU-- n OjOn SIN FONDO, NI ADOOR "" I., I SOBKP IUFBLES
B-1M_ C 781- 53. I, I'lls, .. .... rl,. doIA II FI of o,, :on-,!o 31't,". 111,1_ I , 'L, L., 'i, "' L' ... ,I: 1 L 'L I 1, I 11"!" 1"I", IN
0. 111d '! -,. 20, vende a bajo I'I'VCjo: ' i ... I I~~Or. R ,,, I I -. lk "! 'i ,:., ,:,:; ,
" t,;!A' ... ... br, A I l-i M-bl- d,, And., ,1- ,,1 I i .. I I I. ::; A,
' $I..' "I..'-. "I" """' i.on, ,"111h.- ,do]".. ,,,, E.".111 .P ...... ... 1, ,,,', Loor"',". lumas de usenbii, Suniar N' CV-1
CHEVROLET 194 ____ jnllt: .P- I-ER: ..,., ol, ; ro ""I 13 1,,,,, 1,,, I ...... I-o'" L ERO
(I Joo or".4. OII"11:11 E I I,'. r"d- ol- 1- A ,L, ". A E 7001 ,o, ;,ooool%
d Ed fIL I .". A,,,,;. s-o NO ,, ,,rjl rI,%,,A ... N'
' --- --'- L -- ..".. ..".1".. _111", '-, Singer, archivoi; nielfilifii MATERIALES DE CONSTRUCCIO .,ON YE- 1). D.
Id. r.1lo, 26 y A- K11O1Y lo i I Iltdoo. PrI. roIr. UOILod. Sul.dnd on "' I : ... I 1712hod.l.. .r!I!, door ,.11nolinoto -loortin Orr Ninon, ,LJor.r" 15,II, R-,I 1110. VENTIG 1, F.61 1.11 TAIIII.A.. to .y.,oinf.--.. 1-o-'o_.. Itn"o- ' 'I ....
_".. Or ill. N" ,,bl,, oul-, o"-' "oorn"L "r_ % tarieteros y muebles Itwina ell Y EFECTOS SANITARIOS """ '"'''."I RA--AFT .4 -g_ 11 ... Z l ..
A, vio,'..A. I. do 3 a 7 P ,,I I ....... D 4443-56 litioril 22 A, 1% T4 7 P E'li' 13 b.,- 1-11,1- I I ,. , "o, fr;. 11-,"'. 1,i6t.-,. ,d III' IIN "I
_ E-11355 .16-1. y S., I. -1779 .
__ _- I ,if S-74NI. ,,1.1111.. 1,,11.111II1111111011 '.., no ,, I PIIVI';Ll, balfiles bodega N-e,;e;l_!,oT, O. O, """" "'T, O, .. .... 1. 11 I I ., ."'.-I-l" L-6- 3 A 7,5114, d. 9 lir !;iA
VEN 0 HEVROLM IP41. 4 o' , 2'.A..
. PARTICU. fE -- --- C 29-III-10 ,do parade. maletas ctifirci, lona v f,-',,', , i ''L I I I 11. 1. -1 - I.- -LI- ,. L. I- ",, i.. ... -, I D loil-20 todil
IOr"S7C R"I fo,%AP.,lr,-- If ..n. iUSELO DIA Y NOCHEI RED CUAINTO 15 00- OTHO 1 I I ,, I'.. I- I 1 -- I ", I.. ". I I "'. ", L 'L 1,11,11 IL,
Ardoodor. y .on, .b l. IdA.-,,.,.",.I AI .n. ,. 'b',".I'I%.",I;,I,' r,,,I ,-r, $115.00 JUEGO CUART6 310.'I);'il para avion. Suaieb 18, 20. -'.: I ""i I1.1 -,l ... ii, I I ,,, ''..''I" ,I h., 1! I ol," Af,'4
. .. I El Mejor Sof:I.Canus "Aspasi I'. 11 15. joi*o. .Ali. VAN): A-v ,Pr.,d.r I I . ..... ,,I 11. , 'I.,
- 1! On J. s,fl,,,3 derno, 3 cuerpos, nuevecito."Velufiono A-13628. .. ':- -- "o "I' ...'"."' ; .' I."'.
&NEC-IT. Un In' d6f 1 DINERO
I1srmiTv..,-niAt SL A I TO NIjS 611il CAnnodo. Eno Id,'no' '--. Ron ""I"". .I, .. 'juego
nI c"oo" ,,, I,. 11-1o, -- ca,,b:t regia coqueta, C-43-57-30 ab i 411 AN OPORTUNIDAD !'I ... 11 I .
do,"d, ,,,,, ,,,.d,_ .iA .... A .... i" Puede converturio sin Ayuda. iiAwon EU-- U-1-6-LAQ1 '--I- K06 00. Comedoi modermsta, 'L ... .',I, I L 111 ---- I ,,, -.1 I., I ,i I I ": ... I.:
Pro III_ 'oonio b """ I ,
O111-1 DIion-lionno. III. rn.,onl,,, lonfi.runlio, If .,I,. oi-.. ),irs" --=,onol, ,Idl 1;j9o ". ,i'L ". -11.1, 1.1.11, I. --1 .,1.111, L, "I 11 o 11 Ii;,
= 111roo, I 1-1 I li- I., -r1r.oiII do, ordom,. .1,ohol ....... ""' P ........ ,,, iiii, 00. S a In living, finisimi, 58 I I , "i la- ,,, o;,12 11 21
to In lo of -.' Ab-h- ... ......... V G II I .I, .; I..
ro o .b.r., ". rfoo ',',,.',-o, I T-Ipl, ,,---i In, d- .1-On!" 5. A, --o. LIBROS E IMPRESOS I : .1 lo.." ".", l:.L1!11'l SE VENUE MOTOR MARINO GAn- I : n,."'," r.oo',,I '..' "' """"
-I'd .1 L. As~ I... 11 L" I f I ,I1, "I
Ad j'. scabado. IN:iveia $31J.00. Gain ,.,''Z PiZooindit. ,hol.
-odo, JoC.'Q,'A 1. Alit. Fit~ ,- .Aq I E-0644 .14-2n I ","IL I ".'' 11 I 'I
,o 8 "loolio, d ..... .... diI. I.. O.,,v loo, c,3,, ArOd ___ I O"o-Ill % :' .. '* ." ,, '*_!I",111 Il !' ,il, -.. T-, --dood for S.ndoo.
_6.500 I, 8_fi!n1q, 11, ,I 't ,on rood cina fitimante. Juego e- I. ,), _. _,oddR Ao. I ',!,.'I I', ,," ", At .... I. A., A I (I 111i I' 11 1 I, 1, --i In. lo I.. -on esquorts As I-, lo7
7A ,r _.b..N, h tA riete co .1 ';,,"'.'li' no,.I A n o I- A n A "" "), a I, L 1. I .1
- ....... A l"'o., A 1 "' A 'I': ,4, ,, "'.- -i I ,I! - 6 : ,, % I N'. 11 I L 11 22 1 O I 1 2 In 7 E-3910-64-23. 11 0
--R7T -I- I C.1%ERT[w '"", .. .... no, S.(A-rooo. ..P.,, 'In ; BARNIZAR, rraza, S50.90. Cqlzada Jesds del I" I "ll N"I'loo -1- I 1.111 11 o lo i I 111, Tili 1 ,L;.., i'll-11 Ilollll., -, "I 1 1111l.-,- -, "O)"n'. UO M ' t'" I"' L .in I I I..L A "' " i -'. 'I"-
.N.,Il 4A, ,,,il j ,, filt"o.'. g'. ,I ..... id ,oooi ........ P' "' in 'd Monte 29, altos, pr6ximo Equ,- _': ". Vdlod.. oilor, i"'I",
i'-n IFMFITRCAH % N ri, ,,-,- ,I --- I on M I. ,;_ a. I, ii .i ,. ,. v, ,!; I I DINERO '
bio, do' oo. In. ,j .... do'!'..,' .L ...... I .in III I, I I I A ,,, ., ". 1, 1;
.S. ,,all, 18 N- 354. 8 It, 3 F F ,,I,;,. '""..1.7" Lol.. ,,,,I. I..Id. as. "' ..". ,", ..
_,,,,,,r To
S3 J Zol M.d,,n. Ewn ... sorting Chino, I Iil, P ;Wil I
VIE 'DEMOS Il CAAAW, A 1, y I IQUID 1310S I NO 1) 0 It 0 So -' L Tnio-i. N.o-i G.oo. poon, C. 260-56-4 Mv. 59 RADIOS T APARATOS 1, __ EL EN
. FO. 0 E, o LACA, BLANCHIT r fl"i'1dd(ij'-, ;,,1IJlELj- I1,1"', 1.1 "I I,', I_ I
!o:, d.",","jHj,,.. Soon not,,] 139. ii-, -A,,,,b,,,, ---. CANTO
' ,,,,n, h_,5,1rdiol C-515-56-111 Abr' ELECTRICOS
,.,,,,, l".,. ",."".""" ,,, ".,;""A ,., DINERO HIPOTECA _,_ _',,,1, _.%!,, ,.,. I, Ind, ,bjeto do
,I, __ -- --iI D I IN E R 0 )'IS, b"I I li(l('I;i.', li.LlbIIIli1(i,1,'- d. b,.I,. y on.C"'o, ,- I11-1, ,,, l.-l, N"I 'l EN 1 0 1111i:.- CUARTO 3 o,. COM- REPARACIONES BE Sodoll JIT", on ld,, ,,,Iidd,, !' GANGA, SE VENDEN -_ -SOLICITUDES -_ d,,. An -31 .
I r, A l"""t"", %"W 01"', lio-js Il1.oI*_ 63 JI,. ,:,,". .- ,,'. .. Too.,
QI'r fi S. A 1. A-1 A I~ ideto, fino. alvino li tllo. connector, -"BLES EN GENERAL C.roprouoo.),...: ...bl.. I I 1. ,,,,,,, I-d .... .. A A-4 .oosy. I
,, A,-Ooo M. .11.o.,,,n,, T,,_ :,,,. I, 1%IUI .,
B-1111 B-1111, Voislueno, cuerw repidiadw. 9 piczaS. I !' '"' .io i' % ,, , 1-1 v ", ,Ili i. 1111)1.1 141, \ lt :IS 1111- i,, ". ---- -"'Llo t.d.k I' M ... frilft, 303, LA CASA BAJO "L A P E R L A I I -1111 'I"I'', I I I", ,;,:" I I ". ,"I". to a" rill-m- "" ""I", I no, I 'n"n" '
III P ,!I -. I .1 I I 'l L :: 1 14 1 1. l I, "Io:, I : '! i, 1 PARA LAS DAMM
- ---- -'- L b os" R fortain .L 4. Iondo, entre ; :
0 RILF Especialidad en 'muebles do Aninias 404. oradii I I 1 11 I.i 1 I.". ,,,, O." 11, I'll nv v ("'I'll),ollia, Zk- ;'.L' l.,111 1. I I, ", 11 .... .... .1 I -_ - -
i i ,,, Modo,.IfT.: 1-;I:. ,' , 1- -";: ,:: ,,',_ &11guel y Neptuno. ,.eFollulnin 11 I- lll 11 ',--Vil,,-: I I
" "' "I".. I "! "'I "- ".- E-3574-56-5 olfty. nifios. Taller do decorar. Nue.i- Gallant p., t a C % I.., I o. I :,."Il 11 70 'INTERES PARA LAS DAXA3
. TITIololo'll f -111 tro lema: Economia v cumpli1"1" Er%'."lI 4" Is", '_ - I I i ", - -1
. on"ll."A .Id- -7197. I; i AW :iI)I( ()11()Ql SI,
F,, iNIUEBLERIA "TINA'. M 1-: 72Wt ,6
I ."'.. 2" 'I"'. miento. Tapiceria eli geneial,
I 6ANGA, SE VENDEN i -- ... 11. fl ;.11*1' "ill',.,o;, 1., 1'1(1 11,;Iln". I ANGELITA NIODAS. NOVIAS
n'A, A5-IIA72L V-'-,3 33-1. Muebles contado % a plazos I ll,, I,( A A., I ""IL S VARIOS 1, '41 ll, I., d.-(.,:t- ,III
I Virtues 408, entre Manrique YNEVERAS Y REFRIGERADORES" ," '-'i"' ... -"i. , ,' ',i:",' 62 OBJETO I I I~~ "') I,,,,. .1'.11, ninloo, .. roiunlol ... : "Enoo: .on ... I.. ...
AUTOS BELLO'S Monte 902: cuarto. Lin, come- "' -, ". ''. I.,-o linn", I"I'll", U., ww'.." I=,"'..; id.h ".""y I.
No -onpr. I orroib, I,, -t,, .in 1-tr- dor, sillones da portal, calmas, Campanario. Telef(IIIII M-7323. ; ,,, , 1, , :, : ,.-",.,: ,,_, ,: .. .... I I 11 I 1.11, III O-IIIII, In 11"Loo, O, ", N""j,", :!() oi).' .... ... Ot'i"O 'I" or. ,orlo nlofto... fisI __ .... .... O. 11111-.1 16- In E-7:391-56-10 mv. SE VIiNDE l '- 'L --', to ,,, .-" ,, ' I "'i'l '' 4. "''I'll 11 .I I.., -1-1'. I-~ -1 ... Ill"'Ll" lmvmr In ranti "'I"ll ... ...... "i.1- y hot'lon, hunind
, C.rilli- IN 49, P111,1-11, drl 41i .I ,,, bastidores, refrigerators, ra- I '., ...... I Nlilli ;;:111 *11
__ __ 11. ,Hi,,,r.d.r -r- .Lro-too d.lr,".d ,I !, ,. 1, -11 ". (:ljl'te of]"t. Ill~ h M.Onno. Vlno- y Aminn"
rd= .od. ,A "NA. IIO'..,.lo,, -Ift. 11.1 ".1 I, .:I ,, lio. I I,~ ,i 'I., ,-11, I ,,,I q'i, U'l olinrut w ..".
C, ,,,%.A7 SO. Duok d10S. Facilidhdes a precious de AIAFIADO (- ..RAI' I'Ll.. IONAEO."IA ;j.: "' ,O-Lj,.L .""E., ,d.,l,I,,, i- ___ .O, ... Zln. -.,I. :-i .11 conal'', 'IN'l C-III0404 May.
'ila, n ,IOO;O 11.. I.,I,,d,, Biltid)- $17 ", ...... "', _,, I _, .,,_ """' '(,""" "' R E.TIRPACION Oll, YT."Oh PARA BISM.
" ,,,,,, P .... ,;' ,,; yd;,,A
- O .,lrh., contado. "Tina- M-7197. ", o.-,oo .pn.d. Cnch Vrd, Choir- A _ __ ,d I, i, I F (1096 63 27 P,. oil, roold.- nion. dW ... lox, T.
lon,111d: ,, yyx,, rinro -" ... 1'. F-747J Nit"l;811 R dios sin entrada ", .647-48 is. of,., C-128-56 mayo 19 ,$, 2nro A-odall-,, P "It, Coirloi, I a V I, I N 'l 1011% "'o""'I 1111"IT11 In .. ..... ... I.I.. Goooott.d. 5.1i.t. I3 Meirn- Luya,6. E-734 53-25 n.",,1,1.1, pri __ 'A ,Ii, :,,l :.
_ __ L--- - P.O. Aid.. Ili E.,.ohI A-01-E 11F.-O-A."GA a AN ( -1-jo ... O IIILLA. Or'~ .. I I-, I 'I III. So,. NO~. M-713P. W, I. toordoo.
ISE VENUF CHRYSLER 19111. CA EMT, I SOAdir ,I,- -., 11. ,"io".""ooo ofroii, :N ,,],,] "7-11o' MALETA 0 E A 0 .%i ,, .. ', :: .,'.,.r ,I, ..... .... ,,,, 1'. ..I.. iddow. .
L RA- EMBARCAR, VENDO NUS __ __ E-73-H 11 -1- I- 1-111.11 1. 111.1". Vill~ 'L ", $I 1. ':
d1n. Inior. o 110fio PW ENATIA"', "i" ro Join OA lot .... o_ I"IIII, I,% I I I ".""". II, III_ ,,,, ,A So -d. ,,,, .- ..... ... 1"o, 1).101-70 abril 20
r -no, ,,,, ,,od.,r ,oco go I." R ir I,! St o. -1,- I ,111.11,1'. ,in Sr.
1.1 ... onrldito l.d.r. rjnd. III- O O Jueg. W.: D-I.N. i- 10 111A SEVERA AOI. 44. Eorioln Cooll ,.o, I ", A ';,,I N-. 1, M.""'i" o "-',- I;r I., 'i". 11-11, t'.. : ........ ... ...... :,1'1.11.1" 'Ilol,- I $o. I "_ ,o VXNDO somozzd,,, ,,, p ...
, -A "".,- .121. on -;d,,,,.
pro, p., d-ft. lof.r... X- OL Sl"'Ori on -rno ',',4 ,,,,, "" I I .... to I -, -I.,,:,,_i.,,,,r,., ,,,I ll o'iloll Jl-- ,!.,,.' in-Oll. y ..I. No
I,-, d.,Xmjdc ; juego cuarto ,, 17011; A oo__ I O-I ,,I I ""I' "" ,.;"_ I ':- ,1" ', ,_ ""I'll ', :.,,:;*.""",.',I n.1.1 I
E_7341.5 .3,,. -111n Lwi, XV: ,,Xpl ,, ndd. r.di. tE O tr __ __ ____ _ __ lo, .., P., 1110... A -SA ,i 1',-r. I I A T. -L'oft,
L-- '_ -.-_ Ill, 1,1,,,* SII- d1,P,1, d, 1-, oANGA. ILNIIO tftlOlll,%Ilkr, C .14 511 .Irll In : o r"' 'o"'I I~ 111-'," .... . "'i"W" T .!o, Ind- OA Wlo Be hoorool ,*,Ud,, Arh, ,111.1 ... 11.108 11 Al 1.2-211 At ... I I o" ,.it 21A. Co. do ..dendi.scos mueble griindt,: E.7 T A S -'7' I'sw I 1, ,,,, R_ ,,,' A., 'A
VENDO FORD 1131, MOTOR EN __ .A -., -i ... "I. ,.I 17 ,I I..
escrotorio 7" tff ASI I~ D- 10-21 ..Ill
, EVEN Lin, XV; JAITI candelabros; bas- -- -- ---- - -5B .'!-.. "I". 'E"" n"I"' '1 1i"" 'IF rrTR
.i.01. 9 .. .o E-fdoll 11 Ill 7 1 1 I Looid'" I 'I" A I ,,,, N--Io[ On, A. A Ann.j."s. -.1-lo,Do.-,.. CAI-., do ........ o .. .. O ..
C,,,St. o I,., SI" POX rKHARA-AR VKNDO TODMS NJ VE- _ __ I, I I I I 11 i, li-oo-1- I ",io-d. I,,f-o,. __ __ 1.
Titin, 'El 'to,"T7 d,,j- or. -rt,., ,hot. :I oo wor. or Y ii.bro, ., : ".on, nIo .1 ,10-,. frointe, Rcpa- ind- A, -10to. Sivannnna bonfla von. od, .1 ,ooo. Vrrl- ,. l nP, I .o jI,11,E,,l ,,.A.'an, .r.od. do, r,,,,,p,, 1,1,o, !, "' I ...... : : ". "', ,:; ,: :, oo ,,.:,r_ '_; ::. I L ,,,-,,.,r do, 111,Or, 111 -l A. P-W.
.. .O4. In "' Oon-t74 -ro, P,-IA I A~ do, A lo -? n y A- L., V i,,. 1.
E..G p., n It POI., -r ti too,, A, ,,.,r,,, ricn, Alt .... doo NI-ro- Do, 9 12, SIN ENTR ADA .1 J..., lo, I ;: ", E, I'll, "11; ; YELLOS
jjj .- -T'- Vlfin CIALATT do, 9 di IR motion. SERVI( 10 htip ,rsan&le Hilotecii, al 9XIOO Extirpaciem radical de vellos,
d R ,._.A n A xn 6 di, A t.r E-7454-55 21 I- __ __ ____ I '"'" ""' .. ..... I
Verlos Ave. Ant.ii. Son MoOtIl ,,,q. - - __ - PoAd. .d,.tl, on -ErfA,,r.d., "H,,I- l 1, 11 I-- 11 17". 1, I I "" A, ,,
do, 74. IOSA ron-r.ln),, 1, a Fi Iny. Narannito. Of ,(',r,.MITD ,DINF.RO
- of ... -- "' It."" an Iadn de In not. INE III, APt RO. I'll- 111"e* -111" ,1111,d rllll,,.IlIn y o!-I1O,,, ,, I, ,,, -, I ,,, rO(,. A, -Tno I_'2;'11'1I'%l,, ,21" ,.: ,.,, ,'Io : '::', ,,,': T' de In cara, muslos, senos, etc..-,
I on "' Or '11 -". --,- ,--- a -ii...1polooloor.o An, ,,_, Id TELEVISION .1 , 111- .... 1.111.1- "I"
r- Sanl.% SoAron. 409 ,,- G.- P ve de Luaces y Quintaoll. Rut. N I d. ... ,,,.o,,. -1, ,,,
F M-21 j --- Unnn, E- -d., 25A, -!- P-d, loo, 1. --ifoo '--.IIo- I.- :", I , 'i -' NII.-. ,,,,,, i TLatamientO cienlifico garanti-'.
III-. S ...... E-72-5.1-IN EM3171 51 zu noln. .1-roon.. Sion- 1,,1-. 1,,,,,,-, -,! ,sooo..- A:.-,,noo,-, ,_-- I-- .,I. A I ... I, t- ,lo, .I ,-.,.d -",I),, -oolbi,, 1111-ol 1, ,.", .S.. ,, ", *
- r -Iro, 2 11.1111. "I .111.111 1 P-6-1111i "_"L'i' ";I.
LL ini miToet-w _., virl7irint mwricl- O., ___ rt. I_ I id.fl- I-r. -- o--.o1rI1IL1 11 IIIIII -o,---d. ,,, T I I T'A., o. I I "-, .. ..... 11 ,. I ,'A.", zado. Senorita Zayas Bazin, N,
oI,,1,- bo o -.0, 11,11., 1-3111111. PrI Colchones, $5.OQ jj -- -,;,Fj - 1 711-111-ift ,.v% C-141.NR-2 e A dij- I .,,.,I,. ,!:,'d I ....... I A I "In I Or "..", ", OE : A ., I '' """ "'o" O, '--- ;;.,', ', -nto 205. TeU-nin y li pAAAr ,,, I 'i E.,, F It __ .- '- ,, Nd,,k. T,,,,- -,.i,-. I'~ 'o" -]" '". ',"A" ::.-., : ,11;Ioo ;. .", -.', ,.",i --l ,, If A P. 7_.A1 No' 408, apartann,
NO too. . od TE T DEMAI ..Ilt-'LAO rulcto- sivir. ,""Io
. A ,.OR. folr ,-.. ,,,,, .io 1111- Iol oo ls,,- '. Ol. I L '111 "I 11 .
b No 61. F D,,..w1r.d dm 11'. o"'I'....; I,~ is I- d, Of~ C.111 N N' -.1.1 Ioq.o I P 1, -onpl. "Alo -., s., o.. o lefono: U-5509.
7 1"I'"'."' III ...... P"' 'Z d9 5.,CIB I ",'I I "." I,- ....... I ,,,I ill, ...... .",.I ...... I. ,1: ,;',1',-;,,,,
... rdI_-r,, -f-. M-0- An-11ri-1-1- .1. 1. p-I. Ii ,- ,",- I,,1-j-"'-L, A -,I ,, P oilo '11 I .... I-I -_ ------- 64 OFERTAS C-195-70 mav 2 ,
,,. $11,II .1 o"'. 1."Idirl. _67-S6 2. ..... I .. O.O- IA.,o., X -A Al."o. ."I -, I. "I'll", .0 -- __ Is "I" o-d' ., S in : IE 01 NR An
i DOUGE DEL 41. SEDAN do,' --11""' 'A on o"""" - ___E
' '. CUARTO, A 8190'- -- v _. -I. .".1. N A 11131. I l T.AJE .1 NO- II-EVO.
nil od'-,"",.,_,.,. "".",., ,, .,;, lL""O ,. ,, rlf;, 1, -- 1-1-. -_-no, Son, No. - PO RTAFO LIO S DAMOS DINLRO EN I" ........ -111 F NQ 51 A
,.I NI.-- ,A I',' ni. --A. oo-,L, lo, ,-O. -t. do,
I-,f.. L,.II.d 211, .11- I __ __ -1 _-M, .1rdl 31 I I---I- "It"n I ..... O, 3"'A.. L--l "
- 'rion li,- -,-r. A- 11,1 ...... 1111 "", ", H I I'OTECA I L .A --- %,d.I. U-7115,
_1 1 i1 1. -, ". ,.,.I Refri-erad, PH ILLIPS 1952 ,.,, -, ,,, .oo-. -, -11, III- Is"l-* ,."Io ,"-,' E-1.35-70-18
r I b "'i'll. 1111"," ,:- 11 11 I A Nk"AvA 7 RFPANTI)M. AT. Mo. -tIlEtitcutily-W-CONVERTIRLE, GO I i" L. Il,.hd,,d Z-,io A, ro. I F_.d.. ,,__ jni,, 11-11- ... I ", ". , , ,I i ,,, A Ili( ,I two ,,I 1-1 .1 R -1 s7 sliq ivdl
IT~ bl"k- --.' I'I.'.,i', ." "; MUEBLES A PLAZOS (" :-,", -P A""""' E'L':I' -'5A O o M ... O I~ I --111 I 1. A ,ob I, d, -11,1, 1, 11,4hoo" -_ I r oil' '';"', oL ...... I "' "' IIAOI I I I Alloo FAnnI:A O, ,,',' ,", o::' I RGF %'FTt 1' F 'RECIO 0 An
id, f. h_ n it,, A.,fl. y G.I.-, "I ... ln_ .,I d"I ... I. ..... ''I. "A ... ...... ...... if .'n'.- L'- j ....... "I, .. ,;. ,on
'L,,,, ol". ," ;1',o,,,,,, r,;.",.,, :!; "" ,,In.,j I I ,O T to A is I It .11, In. o- ott, ,-,,Ill. blood. UOLOO.
Lull. 2O32 ___ c UNAS 'I""" ( ...... '"' if' o',,i,,' "1111 -111-,, 1,,,I. 1 h-h. O-,_ ",'roo 'n : nllr ;ANIAQ."'. "A . '- L ...... $"it. """ nod"' C""
1" "' LA CASA Ill .q-.Im lvwNsuALES .- d '0-... C.io- ., IIA." 11 11, i C"".". .o '',
In. n-... Sl"' j' X ERRO I "d ... 1, ,,, t IIsITA TPA A I
E ". 6.44 S.1 9 ; Go 1.11 'it I In .11- ot, Indio, 11-1: It n", o I A r ,,I .... co, r- ,fin jA .1 1 51 F G. Al,-.I.I. B- AS.
- 01 lij RILI - -- 1. -A.nn,.,,,d,,,l1-. d-di nor, -rd, yi nuevas, ramas t--dos tamafios, ,. ... i 35" ,A -, ,,, ,OS _",, .o-g. .-(;,.- F .1 ,; 11 IIA "4cp 1111,01,1KCARIO MENDOZA' -,---L- E-11118-711.19
, if6 odo 11 d1I Vii- 11-1, Ad,,itl.ljuegos cuarto dc ii finisi- -A.-l 1l-rl,-, l.f.,,I. Sol. 1.
, I!)4(I no, C 33_A R-1l -,,l,,:,,on I- -_
- VA "A I 'ALIJN- IKLEVONO -0111 IAFIML IMO TRAJT NOVIA. CON.
- 4- -AnioR IVF SILl"illoe. I I 1,17 1.1 .il,,,, 14oll"'(Z ... 16 115001 Con. 11 NI
En binin ,, 'd,. "": "." ,P","t, ",L "" no V .. fo-dn I. .T. A02 IvEADO RF.FlumElt . I.. J-6, .d1fl- dI
Ili- on A G"" o,, o..-.'1&rI,1. C-IC004-5"6-23 Aboil mos, decorados a manor $8,00 J,- i -rlo. ,-, ,- ,-t., ,-- -Ad,.I"! U.N583 __ __ no'n ii 51,.'-.-j __ _ -E,_;o,'ooi," i CAPAS BE AGUA I.T.111, I 1. I I ,ITOMOn., I~ -- 15 y 11, Vldd,. Sr. ldroh- on_ _--c "'
woW, 57, Hlb,,,. do, 9 12 11 A mensuales Colcliones muelles -,,, "Atadn. " "... r ... li.,- 1. .". Fll,,,,., Sa.l. Il.r. loill -I, I ", to "" E-71117-70-19
E 'En-31:1A $8.00 MENSUALES, JUEGOS y An~ 1, F 7lll .'Fo Ili_ I I 'a"', "I'- ".", in I ,,,
------- - -_ --- -_ 1.n lgo.-, "L. IIIi ,,,, A B(II.1 -,,,it
"LES PARA ALQVIEAK A PAR. cuarto 3 cue; pis, moderns. 'IF, .1. IllorfAITOR _..,, visor s' trada I. IL ... II-iono O :-,- "'I,-. ","i" I., ", .
AI'TOMO mericanos Colchones florse- 'if, Tel in en ,. r- -,, 11 ... .... -- I,~ --,I-, ,,,,, OS L
n_ Of ....... -- _,,I :-,-, ..o, ,;I- Ili_ od
.,,..O.1l.P I on- -1-11 in ... - Juegos comodor, sala living- da, todos tamafios, $3.00 men- I n T,],,O.,- A. -1,. .,.r,.,. 91. -ft.r .1 I 'I";1-1 'I'tp 177 . .... ,,,:'d,. I, r., I ... .', I A --,- --11'. I -_O, 1110. Tor! or. 0- 1.1.1111., $"III .I,- Ud, ,,- ,-- I,~ -- -'. -e 1,111li'll,- ,, -- oofl- ,;,i -'L, -- .1, -1 ...... I~ -. Qil-. --l- .
I ... U-28 0. RV-'mn bol.l 4 My. do MA_ sales. S-11ones poTtal, San Jo III .. I'A""Oo "'AI'Lii N' a-, ,ood, 111, ,,, 1, A-I--i, 12,"r,,, ,- in ol"nol. ."; ...... A'. 11"ooo- H-O"In ON""
or o" room, finis moq, acab b-.U.", I. I r.d.. Extiryaci6n deEnitival de los
I Itas, camas, colchones flor i"Casa Perez". REFRIGERADOP "INTERNATIONAL ,.-,',- 1?!,,.,,,i,.1, ,- in. so J,-. Ein"'I"olo, "._n- "'Od- I-o- S.1irl. --- -- ve
.......... quinas coser "Singer". Piezas quin 361, entre Monte y Ornoa. 1 "I "I To,1,11-l", "Ai-Inor""'a! 1. !oi!.1r, .,,:',P.,rAoi'._ y 111. VI-I-. .11 d.. 1, 7A, 11 It Ilos e In cara, muslos, pierC U.N.1113. C- - o' I I~~ -dd-.. po.-. ,Ti-,;.I Ai to. Tratarmento garanti-_261-56-4 1 y. ,.,1 .-lM ',s2SiI4A',i l I. -- - -_ C-W -1 "a', C
GUIELO UD. M SMO seda, 2 si!!ones portal $3.0a M y Idi'',"' "ooii Vod DINER AL 597
S,,iirdion lint., doi ,Aito-O. ,nodoid. mensuales. Cambiamos mue-is..' 'I.I.oE Ul JEE.. III, RECITOD iii Pan .1. S.n L-- J. ,j;,,O I A."n, i, A ,,,,, o 'on", I.,- olo ,.I-:,- zado, 19 ahos de kxito. Sehora -
no in j ,,,, I ,,,, I, T,11 ...... "i 11 I -, rr b O"t' I Alexander. Terceira 405, entre
Proc -,,JI- AjuAt,., ,Joo r', ln2i bles, Calzada Jesus del Alontelp-r- Sjoo 1 11 '1'1; ,,,,:;. ,J bl,., ,,n __ ,I :., 1 A71 Al ,. 1. .1 P-- 011,,11, 2.1. o-"'lloo or STIMCHOUSE' DEF7 PITS. DE LU I , ON .11 11112
go,, G .... 11, I A, ,,A, V d do F
-t" ", Tvt,,Lj29, Esquina Tcjas, "Casa P6 I 1".., S;i 1,.,,I,, 407, .1. ". on F 'I -o P, ,P ,; iIl. 11111.11111 :! :1 I 11 "I 11 In :, "' E ",,A NI 12 y 4,rirn_ ,, 12,III ,. or, ,; A I 1. I!,I *,:,I """ ". ;IPi N. --. "I.O., -6572.
6982. L Sr, AI.rAJ- 'I, :.1, L _., I ... o'
A, I _-:n nI 1 ) ", C-130-10 Mayo 19
. Ni"',- "O'n"""o. d"_ i 'L ,:, P S;,,, 1, ,,,I i 1. z "'A' ,I- "I" """"I'll"" In"
12 2 ", I ___ "] "' "'"
7oI3 5j 2a rez". -7207 &IA a ro .,111-11. ,I ,:' ...... 7 1. -- , DINERO S01111L CONIERCIOS Ci-OAAAA a
__!_1'- r in .. -"" I' "O""".. "' 7 F 1,11 12 2. .. ERR
PA A LA VENTA:tin _-'- III-EL C-262-56-4 My ',', NUU-A'6i,' F -R %-nI.r_,,vI,6RUOM. "' ;..'-- """ L" Arj'- D1111.1"'"'
RAO~ UoA Di.,-d OIr., 13-11 IIP: 11, b,1,1,,Il,,,,,b,,,.,,.I,,.,,,.,,,:,,.,, ,rI, -_ I Mutbles y aut,,moviles. No I ,1- ,-. onoid... r-I... ..b- ,
Ii 57 / UTILES DR OFICINA j"""'O' "I". lo-o. 1,111. -, A i ,q,-..'oo;,od- Too,,Ilrado. joUldoUlIo_ ___ I ,,:,d,. ,,, ,iiode. IcEii da on giran-!,T,', I ,I -Idlooo, Ll.rooor El-.:
" "' -77" ""' ILIA I'FIDE Lt'JOSO JFF G.1-- N, 511 --. Z-. A $95. F .1711- ,I, D-3377-70-21 Ads
p ... GO ('VAAC if i, ,_ '.. IS h "I CAPAS BE AGUA Tiaiga propivilild Modico ": 'i
n., d. .i,,. .--,lo ..,,;','I',,',,',,,',,'",. '.r,..,- I In N..c]Aql-, I., -d., 1- ,--. L, O. A ;
o,,O,_jolno,. $4611, C.-dIr i.qo,.d., od., -111.1 ol-,.,. P,,;-, II AQUINAS! 68 11111 1.
'Ili" .' -,111 11111114 O, ___ e-73 to-Mi-3if ALQUILAMOS; Sin Entrada Televisor T -, -Umdo,'' Escobar Iol Irx 0 WA A 11111 CASA
" 1. ,"I I,,, o ,,.,,,I,,r ..,Ld ; I, -, In tel, I, ; lrlrl,(.
do, AIO o o,-115-Ab,d!- "'.""I Iij! do,.P ,,I,. '111 $111 LAoP.,-. ,,I '-V11DO JUEGO Ce-ro M-niolim sq., de escribir, sim - -- r I ,,r;,, I ,:I A- doonlosill.. Ill
or-d. J.onoor.d;., I ...... ooo" ."na Un. G"r '. 'I I:'-," n,11. 11. .11 InIl do, I N p r, "I I v, I I ....... ntic S.in 1,6zari Lagunors, 14 00 doo "_. U.N. od.d. .
... ,5O_'I 22 E A A- illo O. 17 ,. T,,Irf ... A-EDL I
- ... E W. NI,, 4"621 S. 611, St 1-In."'a _Ao _, O, contacloras, a prec;os niodicos,, -!ic.", oo, .... No- I ,i :, "[ ,- 1".
Illo.l. F- E-Cito-53-21 I-- ___ __ __ L .. 1 11''1,1'1. "'" I I ,,,,,' A,",,, I" ,,,, rl,, 11 I I_ ,. I l,..,,.,:.,,,ii ,,. F!, 1, !,, I -1 A, il I D-Millol-111- _.
_ -6 --- Id 1, I- ales. "La :1 A ", -., :%on-I'A"', !, ,.:; ... ..... i; I -:i590-61 may.l 5 I Atoll
- _C (I J I rl, (VARTO T noo; comoD Icon gara as concrci, I, L' r. It 'i, dl. 9 a I'
(HEVIR(ALET 01N. t. s1FWTJ Of I. N, I~~ 0 "; .,io. ,, r" 'if" I I r 1, I l Ei, : E i '
-r. ,,,- ,, d, Lob-., I~ ; .- ;LAMPARASBECRISTAL III, ro C.,--- 21O 21 ,-., acionap I tiV ill ega.i :W, cast es-, V-10" ,
6, r- 1, b.,j,, ,,,,, __ quina ,a -14. y 11-1,- A I' I "n ,,, In "I I I no', ... o A "Inn, I A-1. I Oil 1. too, I., in, 1 F-1.193-59-10 Temente R,-v ,, 1.11.1 VELLOS
"' ,"L'," I "L. Predttpeti' encontra-'oti A- __i_,%7,iI Ill I 1.1-1 on I O' of -- A I' ,. ,, ", ; :"ll ... .... I 1. % .
__ r A ""' --- En "' "; ...... OM I ,
or, d 1-7 -:', ,I .. .... 11.1, ,,,, "', rA verdaderos pornores a pre- ,,,'," "'I '-I" "I"' "" -'al..io'. ., C- 192 5 1-2 Alavo, A I ,oo ,I ,,I ... 11-IIIIII, "I I I.,, 11 .. , Ili 11ii., 1. I -pacrin cornpleta, garan, ", "I"", ."o, ,""'. _._' 11.11. __ I -1 "", T ,, I I, ,, i, _1 I I I ".. I ___ I, :11.1, - Ext
-- I, l"i, cios tentadores cGn facilidades ,-111 ., I", Ill '1-1i. 111- ,-,"I" -_ I v -_ -1 t"',
, .oir. ,.,. ,, fli" ', "I"!, I'll" .'. :. I I ,, ida xellos d, cara, piernas,
[ol,. Nio .OA, I,~ ., 1.1""al,", de I 11 1,1111111 1- _. N, :iill 1- 11- A111- I 11 11 I I ,i ": ,. i - ,, r '' - - I
"I37'.-A ,do pago Si quiey.a iampara MAQUINAS ESCRIBIR ":""""I '' "" ,. , ,;":.,, -r., ., DINERO it-tc. Ultimos arialantos Institu. F" I' I 2' I l ,!-.!. ""'L" '! I I A I"". "' "'o' I to do ,No%%, York. Sefiora GarciDUESO CHEVII 19411. 1 gust(' 3, ca I idad % ea nos San Ra- f -77n4 11 CAJAS DE CAUD I LES ,. I "i -:"' 11 I
I 1. ". I .'.' I'L ,-' I, I', fael 803-807 casi osq a Uquvndo POR E31113,111CAR I "", ", L , I I ,; ,,, ,. jF,,Id 'PIIVE 7 .I, fin I--I;.s canti1ti- 111. Tole no- B-67:o.'i Padre VaT,;, ,., 1, i C-18t-56-2 Mayo' .1, 'I- a '- MAquinas sumar v'cal(lilar, I~ 1."'.. I ;. :1 I 11 11 Contadora Nacional 1( fe Bellin, Ma-
,, P-,", L;:: ;:, le, -ropfImos v %elld,-n IS ol- tela NQ 3, Alturas
1. IJd,(,j._l, ,,, ', 1, J.o: ;A I- r'-1Ol'.'.. ,', :: ,, .'. 'ii';,', todos models v maracas. Alqui- ...... I o" x "'I" I '' L -1 IN : D'Stint"s tir"', v tan-laflos re- %a, t"d, thl't. I'.- "bJet" de "an",.
( 'oil k ', 1. I. i 1111'1,, .-- -- ____ ,! "., .III
noin."I". lo, 1w,", 7 A dij, 31UEBLERIA "LA PAZ*, ., .. ", """
I., P-t. I ,-,L ... a.- FI, ... !:1rn:f 1."_l;.:rf,1,,, I 11 I 1 1, I ]or A, ventas- I acihdades pago. Ir,- ,,,, ,I'll,,, ,,,, So. , ".. Ol (I'llsti'll"las I "17111 Dtlevail y ga- i. ii I -, IL Anto-, d, --ii: ar I \ en. C I ^ 9- 70 mayo 19 .
7IO5 31 13 Salud 110, 'Manrique S. NicolAs I~,, 1-1, HI-i---, A ,- dri"n," muebles acero y caribe "llolsa l -,,, ,, ... , " ,Enfilo i- V( nta: P plazos con (?"I. \ ... :1--,. La Fav'r1ta", -., ,O'L AZAR I -11E.N-All LA
I I '. "o 0 1 I I 'j_ ni'd
.l-W._%A1R "-.I "It- -111 ItIall ", ,ro o, I -' jo,.- of -rl ... ,,.,,, -,". .."n "i"". ".-I, "" ,de MUebles Oficina", 'Redly ',' , 1-, ]),[L Un-,s Alfjuniie, de ""' nirna, 166 M-Til', L'i" -,lool. M ...... in son.
,or ...... I A,111. 11.11-1 I., i.-- 1, Llalltl
,,,- --I- -., "I"' ,,l- .,.:,- ,.,,, .-,, ,, ,,, "", ', ,"',-1, s-'i L ,-l: ...... 1409 frente Metropolitana A-7743 "";.-' '.":" ." r _-jIefL
T,11. I I 3A22. I 'M L'n ,,,, '! 'II"j:', ," In, ,do;,, a 'S. "La Nil- I "- O'L"i- li olriod- D- Iloi
,,. ,,. ". 11 to. 1, .i . ...... S.4o, "n"I.-, I I I 1, .11 C-257-64- 4 M.% I 11 11 I I I P-A ,I ,It., -.g.. do 1. -- .
E -,412- I 1-11 .... 11 .1, I.% I"id,11 "T"'Irz. ;i. i A '-'j,'. ,,'!' A I I ___ .11.
EL,,A_ 1. I ,;E" -ol.d.. TOii.n. M9777C., I- -1 ... r, "'.d". --I. 1 I., -7744. ":,or ", ". F -'U'lloill" \'1111"'.S 359 Cast CS-'- --- ___ I ".1"'.. E,,vi,, To O.. P- 1.11- :
-I, a W-Fdr n I ,-1,0,, L-,nd. f, ,.-; ,,,, : ,,:,r" -,, '; cluola Tioi ,it' h.,-v.'A-9'ql5. 1- Il I .... fi 31A.
ITN; M A"! 13 56-1 "' ': 'I",%.-',i' ''ii'd ,'I. I. 1 C-448-57 m ayn 8 I"' "" '" I "' : j' .,' I ."I.,;,, ,,,. 0_11
I. P ,I ...... Ili -,, I ..... 1. I. A N I --- __ ___ __ I I 1, ,, 121, %Il:11 1. I 4 1 1; I o I I _-, .,
, .,I -Ir, 4 y 6, Vidood,, f I.147 U. 1777 NIAQUINAS DE COSI-.'R, SINJI .rlo. 1-1 T.onh lo ., or -- ___ ___ i _.-14(1-62-2 Mayo HIPOTECAS
,, ,"""', "' .'
Ir S.W !I,?, I -- r. '..''I, ,,toi ..... 1,1,1O "' "pie V ,10",n I..'-- fl"O-- E F., 11 .. 1. "I', O-- %,,,,A,, LIQUIDAMOS: SAYAS, $1.". RLU- '
or, nuovas de lujo. D 1.11 11.11BLES BE OFICINA '"',!!, ""4'!""'I"lI '"'"
9 "I'll"", ,,,,, "'I. I IIL
."', I PORT via.-rimiros , -1 ,'. % ,, :, ,_ ...", : ,I'd.,, 1 ,4.1.11i ,," $0 go. Batiss, $1.75. Payandiso.
- e 1, "I!' 721. 'L 1 ,,, %li, 1, I il 1, ll ,, ".. i ,!:.,
A, 'Do (un-Ifn "" "I'O"'.. on r ,- __ L ,_ 11, , a-- I ,,,,"A,,,.. 11 T' Z", I '$I
"" 'w" 'l, i ':1 oli -llil 1. 11, I. pni-tables, uloctri,!as P c is vs- T''i Cajas hierro maomnas bscri-,, --- -1 ". ,,, . I '4r'1.:':- ""'o., .1 I I.-I'll, i, ,., ,." "' """'L"Z;, "' """:.""',"' 75 Roponcs bordisdos. $1 35. R&
." ... to lo':o L ...... .. ... ii--- specials para cono -rciantes. "La I br. um a r ,, calLiflar, numas v -- - I .1i -1 !I. I .1 --11 IA" '-- .1 I A-1 11 ''' 2- ""I""' _____ I "'N"I'l-A!"o', kAjo, AI hilo. $0,99 Refiljo-ajustndor,
" 1' "' llegas 359 esqUina' s :NSI:AIXS RADIOS E J77i fla
Y.,. E.N ,,;, Nacional", Vi uso, plittectures cItP,,ues, ar(h'. $4.00 Ill Galiati. Neptuno,208, entre .
" lw,61' "'I" ""o," I Ai ,."I ,,, Tentente F*v. bervimns pedi. N'AqiI-,,, III, -- ndgo,,.,$I, '7iJ''..j%,os, armanoF "M I LE- INTERESA 1'n2du'st-ri'a ), Arrusind.
I , I. .."h, 0.r A, A 1-Stvvl", t1r. Phidil;," Ltiv rson", lilti- I I I
.. Fol..T' 11",'. :;, ,oo r!' III t I --- ---.-- L I I 0 R." Id ,, :Idljctc E
interiorL C-139-56-22 M"Nlo'r """""""", l","'?".""(!.,A in ,, 'L
"' 1101 I T 'A -ros "Kni ilex" himis v silias m(is mod, I R..&,,s usadis,: I F ". I"I .. "on --', .3519-70-5 Mayo
I .'! :;__,,' I'll rAmn- Sixer-TA vr-)rvti-.i- T.,""",- 51. JIA, A. A AI- ficero "Ca- Glowalii ,*,,,,, d,,,I, I 1,,111_ It -idores I ,-, r -, li, d',. ,.: ",
,ooo- ......... "'I", '--- :'."!':'-,%',A'.' '.:: , --,!;iio :".:t,, i, I.,"'i'- _________ _I ,III,, - oi .'" I"~ VESTIDOS DE USO
54 MAQUINARIAS In y O'lic-01% 1.1 86:13 y I nt:t",ilal. "r : "':. : ". ,, O," I 1, I I -- I r. I~., "". Aol- ,
... i.). -J, 1. ,,:;. 1..."1,1A.; dr1r",4 !,1. I "I 'ill- Illi ,o,
f ;.,oI 11 ( ,. Il. .- ., I~~ ," I", -1 ,I : 11 I".. -I ,.'- Al". 11 A otl SAN LAZARD 112, (BAJOS)
%EW 10 TANQI r. III 1-1- "I nor 'In" d'"' ... 'fill oo"O' _ -234-54 27 Ak, I MUEBLES A PLAZOS il,Ni. Tclev'sole, (".11"'I'l Jvsu I 11 1, I ,; S A,., '" I .., I
ion""'.. ". """ dL ...... 1, ,,, I ':,,; ,' $uio.oo, JUEGO CUARTO, 3 CUER- E-5117-57-20 i N11111il I 1 '-'9, E1111111-1 71 Casil'o' 11 I'll, A I)i,,,-r.,- A ier Canlidisoll i I'--- ... .... do. doool. U
11 Lii, -. ; -1.". OTEMO Is MESA. SALUD 54 __ ill '. I~ I,,d ...... = nordin.21
- , I, %.I A I.. I ,,, A., I I .... .... ltrnri, .too .,,,.,, $125,joo ,, ,o,,:- ,., $no ,ol-do, Conn.- "ez 1 BAULES Y MALETAS I ,,,,,,, Oluchle, on nill.1116% iles ,,, _'.. _;d.. do -W.
, ,,, -- I,", ,do,,. onloo-, .., C Ifi3-59-4 Mv r ,A., L E.,1700-111-od
,!!,-.- I ..... 11111i .- ---' juirg. ,,Tbi,, roquo. :n.dr,,nI..,,o, ....... i, I "I IP '' I .."'r --i,--,- li-lool. I I i . .' "' I ,." IA, "' I n "IMAQUINASDEESCRIBIR I'..;-1 d,,,,I I,:,I 'In i- "i"""; 14 .... I -"-' : .'--o" lllio.- PA --- -LL-
1. .111,11, .1, 1.1- ,,,. !" ",:;". I "I., 1. ': _o
I. r$195 Co'n,'J". $Qn. I'S'ioj-.,I . '."o "'."I"' I, "'1"r-'A,':,o """ I DE. SUMAII V ( Al,('L;IAft* .60 ' I ,.."", ,ol,.O,
IL io"I'll. .11o i", L of -- Wo" INISTRUMENTOS MUSICA "" --- -1 1. 112.1-1.1.1 RA EL HOGAR
L. $55. -- $20 Non,-o-1 Sli.- 74. Inti ,A "I M ... I -,_,id,,vd: o A o'. ., I -Il: ..., -
"...." I I I "'.. A ..", I rIi-iatties (I, m-lL NlIVId.1 DIIi I I ARA
I.',!o,- .11'.." too I "", ,no Son-olio, 161o, in 1; R'-palor"o ".:;, :'. E"71, ,, Co. MODLION.3 I Oll 1, 'S So~,
I "I I -l", -'n- "'. III '- 1 ,','" y wy,, garatdiz-df I- 1 73 INTERES P EL HOGAR ,
... -- I I I- or A7 ;, 1, ,1 11. I ....... 1. ,,,, Ali "'. I, ,.. ", I ,..,.: 11 I I I :(JtAN It E (;A, LO' DINFRU INFRII
11-1 I I I I
I
I I I
Phfinx 30 clasificados DIAR10 DE LA 31ARINA.-Viernes, 18 de Abrif de 1952 \ I Clasificadom Afio CXX '
:1I I I
I ENSERANZAS f A L Q U I L E R E S iA L Q U I L E R El Q U I L E R ALQUILER-ES ALQUILERtS(ALQUILERES AL U I L I RRES
_ ... -.--. __ __& 1 _______-__., -----.
75 PROFESSORS PROFESSOR 7 110TELES 12 APARTAMENiOg- E APARTAMENT03 92 APAR TAMEfTOS 92 APARTAMENTOS 194 KABITACIONES 85 NAVES LOCALES
_
I
MAN APA"T4 LVIESTO IT AITIOI APANTAMENTO 140ITYRNO EXTERIOR APA TAMIN1.11 SALA. COME 02, APARTMENT ALQVILO RABITACION CON COXIDAJI.SE ALQUILA EN EL .NO VO T KLEOAX_EtI1j;,i1atC7lH1, A,,r,,,HdR L-, .Iu- Ll-j ul ,C ... I.dr.. ,at.. ,..I..,. ... CR- t-liu. -land.. 25 N.. 501. fi.ritl 1 VUt. "I"T""T --C.P.h- ... "Aduarritnam.". IAPRENDA A BAILAR ; HOTEL BIARRITZ ": 4""" I. 'Ca, L. b. ., ,,. X- ill b.h.. I .h,.bIOuT.V- haft., It ... 1. .. Lint: amplia.te" a IrO,. dl L. Habana. bato I Il addJOi. "O. b.r Nr Ott, p,,,d, pa.1 ...... A -,OO., d, on-Ild.11: ., -'. cH.,' I.d,, ":"C r:. l,-" R' ..'"B"'Id.1 I ... ... dupr. -- b.1,6, .,
...... : P A NO 457, OOIC, L.Onhill, ,- L, I .1. 1 1 ,. j .- AwLu, lt,,.nor. Ci ,,l. 1.,d.nt,. Wit ... NTdt ...
R."R.Innot. I ,,,,, 'rad. 519, Intnte at ,nfurn- 5, NI.r.II, Tr. NOT I. Or a I m 2k5 1111, dI ,I ,.In it, -hi IdIn". "Boucl", "'
dul an: I Ca it, o I ,,, InVON I A li E-1-112-16. Inad, A--A.. "YOR A, Ill 00 _I Hrk M15.'W.'nt"r m.,'. l1r.I.I.", In ... ... VIRH.. y VVA. .1 .at. _VdPI.. intporl. ,dX'1-' ;1-" .* 11 y D, 1_1 Sku,'I' -; 1.15.16 E-71.142.2.1i ,_ __
No.RU.C.6 E-4747-94-8 On ,,,,,.,.. I-Wfirx. dr-1-J-dw Prinuaw
.111 I K,11 11.1..- 11111H.-l- r-o", I., .4 1
_F__ 1. .I.Ou.; M-7729 No 3. __ Y 54, lu-no., Talk( ON
it ,ounnot I _____ __".. ,, "' -- ....... ", Oli 11'1111.A 171 I.E.RA __ 1.!L. # HFRCI HAMITACtONCON ,'a T -124 11-M-la M,"
"' , '" ":.'^'. ,'.,",' ',','." "'.,,. IITIIIN I .A.Ql a. 11111Z.LEZ I.. A~ '. RES. _t',r,'1.'o '= ""I E-1.7- __ I
- =,,L.1 ,.rdr, Vorl
...,,tC,-1- :1.1 .u_ ,,,, III;_ 1-1 Co ... Id. o ,.10 'I OuIll., S.I.I.I.-H., ,n.u I F _,-, to ""'t ','r. _' ,nH.. u,,d,u,:P .' a, 1: j- AT;.
........ N A LQ "I. PWR TA m FIR To IN .1-SCOS SUAREZ CERCA TOTO. RAJOS ruol ... P.- dri PORIV. ___ 111A ; !: :,1_11.'a._, ", R- "" 2' ... ,,,a H, V- -Irul.du, i-H.' ,.I,. or 1-In Od ........ do,, 2 ,H ... ....do To- d- l'.
OR .4- 1 1, -%i,,'t u" n "' I R ."., ._ ,H;,ud,,1,, '13' 5. .... d3l. I 1'.' 15 ,:I., 114. -1 EN EDIFICIO NUEVO
11 "'"'"n "' '"" .. jurdIrd," LHnA """
_, -,, Or ..n.!',' Inin-r. HITH.-Ourl. A RHt.'141, Wall. 139-1.27 E. "" .1, I.
di-D 11111,71 .I", :S ",". C. ,; .1. .a d, '.. I S I. ultrut. Pa.. E-n-l"'.1a D. onodIrn, trumfiln I ,]quit, ma
- -,-I ___ I ____ 4L!13-1 16 1. __ call it,; It. it b. ... Fr., .1.o..ORHod.r.- Out .E -j LQC -, -,j ,.N ,u..",Iu-Ha O, toct.. IT. .
_; q d.d 'i n1TACION CO
kviRi, .u.trao., -Mv'-'. .A.B. AIA-A- . b.fi- ,,I.,].. VO. A I In~ ,nl- Agus .O M."'. I ,,N A gut _j" 'I
I,. ,! I., ,,, IO-I H, I ,,r6,,.,, Pn,, San,.. S."O. A-41,., fr--.: XD-21a E-uln.j R i ,.Bud. P- h-b- 81.1.. ro't,
T"". K "' ,a. ab BI IT ,.I E d, in III I. Via- III 9C.R.R. It Mu!uT y .qui.
'. T 1111,1110 A1A.TA.1NTOR 111. I )0:1 orot., d, -h-unHIR.r. d.. Or. ru- tit.. ,,, 1412. El- ------ -- HR. Ii.r., S. -1,- OH--... S-O. ..I ."'. ..Pit. .'Ill. .1
IH. rP,.,n2,RT, r-1111-1- I Hn HOTEL CANADA ad, III OnOx L .At ftrul, Ea;b, R:Arlu= ,1 1.11lo 1'.11'"., I "I'llo, d, 1'"" I MIRAMAR u"1Rd. ;ardiVrR allo.d. to Ponar.d.,,, ,,,,, ,a Or-u. -.. --d., 'ISO'- I IrIIIR ALQVILA I A-ST- NIC.: a T-; -80M y B-7591).
Ill-H" u,',;, ,,,1, T L",' '." I"'n, ,;: ,,_1431.02. j IT r ... x ,.h. Aullf- rif .Orbf.d. y d, E.WO5
11 1111:. I H:!,O',' v ., 3.,I.q T,,indill ("O'I '_ Ia ,% ,, ,,)n. --, ban. ,-H, M-6dV2. .uud 2 --- ,d TV - -- -- .84. I 9 i ,I, 179 11V Indl,, DrIaldf Y 19 da M"o r, ." 1! ,! d,-uo liabit." "On" ", Int'Od. F ALQUILA UN% Hiarr'Ac'
...... i ,I", Otgul. it _' Ran. .' .' _-__._.______ -- -- ------l lr,:,' .. ,l ,-.,,.,, h,.,,u.u,.c- It ,O. jr. ad., .W'r..Od.,. 2A. rx .a. ITIN 1AWA II..u., A E-7.2-115-m _11, ;illn " L I t 4;; ': 7.'! : ..." orIt .H I .'I I JR. .' a Out. ,l'u
_,_H. I I ;!:1'- r',R, INS I ,.],".,I I-On 1: .72'7 N fAl AVENIDA PR'MERA Y 32 I. H, Oiutu, A. in, ,.;, ']"..O. ,.P. .. S145.011. 61'. ;4 A.r. ,rh.,Hl. art.. indi.. J.,ru.,
,r Rr.,,,,t,,I,, arI, T-,,Inr- Sit cl-orur P.O". 'uu, I",
It, I...., NO 35I. .Rur-tooto 32, esquina L
I "'.' 7 ..... no 111-Hurd". 01.111. W 1 -!I-67711 KIt., *1250a B.1934. X-7716 112-111 I.,
_." :,, ,_Ro ,rRRjR. ,,,E,!:, M,,..,.r .to ... In --- .,.oj..uu % E-5074-02 10 E-4173.8 j g6 OFICINAS
T V., I. ";: I I I 11 ";." 1111.." .1 .bund,
Ii- on, "InCluin, I lunu, j, 1 R:rROR l., 11-1, R. .1 --do'. 24. "no H "R, R,1f,1; .,,,,H,.1,, ,V,,,. ,,,.n,,,., I I
, I-iI I. ", 'd r, R kt: ul-_ P IiTAMENTOR ACARADOS'ALQUIL0 APARTMENT -- ,,,,,'a ,_ V_ '","HO ...... O RI ,.,,. LTO 1 ---- 'A II&RITACIDN AM., Sr &Lqt;l].AN AMPl,(,0 I MOITERNUS
oncts 'I--i',,' ""'" .',"' ,, H IaH o, P r: 'Had W1 I I n, I a I 'I ii I I i Hol. 9.- i 1-un." -.d- .O-n 11OH.-H, Co. con vittit a ]a cal;r, much
p1,11 A "' F "" 72"'O"'ll t. l A .I1.11.1.11-1 P- .M.O., IV OR ,,,r
' O" 1*11, "I"' ""I"'", '"" 1; Ol 11-1 In.,,1,11,1.1.r. Hunadoaxod- ad ,n-ourion Sal.-curn. MU% ,6modo Guagmls Irpl',' Ca11P """'A,';'A ,r,;' ,"',',"'.- "'a I...
-I ........ .. I I.,,. ... ... O. l .79 1 .., F r ),. p.,O- ,-- Pr 1,O-H. ,in n, "'.a. ".I .'""
"I'll'i"Bat, I 1; 11;, "' ',' ,,,,,,, I $65.110 I urr 1,.,,",,u a,,', ', \. ,i,,,,E-oid, ,,, lo, h I F!-- .- ... bill
1-1o 4 I! E-7,10.5 R2-18 .1 ... n,,,,. Wrto ,,dn,,I U. ."-C' .C.".-i I F) PA S. I.F, ;; "' "d I I No 89. R't. BatI.L. ILfrirma Ph ,-!. 1. ..-- I NI IV -I ...... I I. ... H'H
dn' ,,, ,dnr HH., ,,.r1,h-n, Inl:
14110-7t ... a, A, I ... I -o OR ALI,, I, ,-o 'n", 11 ,; frente Hartiena. I E_ 414 1 2O. i Out T, 1'.'t ... M 0244
., Al'Ot" .UO. At~ I .. L D-1046-EC-23 Aluld
HOTEL TROTCHA n'-, ., 'nn ,:,.,,,
11%a ,I ,I ........ In, Rn. ,ato. ,,PLIO APARTVNIMSTO 9 At U Li'D-st). 10 d, .", D"d',sro B-611.1 E
imil.ES Can't ,,In -mr, 'xi'lior ,,,, ,.1--hrur .-OR. d, KIN ,,,,, r-Ou .11.11o., WAO, .. -Q-11o, -6079-82-19 ,- -- -
I- It- I I I I IS ", I :, , _;""' ;ir: ',* J : ,:",Calzndn y Dos. Vedadu. F-2393 LA- 4R4 AVO 1,111, B.T651
'". AV (.. b.1,t ... I ...... __ .1 r 2 a .92.4 "' 1 0 M .qll-rjj
f111Tl1;. ',O-k 11,11111 A %,- Fj-V,,.aS E 71.13.1I2. I. 1 "'l-d- --- --- AIARTAXIIINTO SECUNIRA PLANTA $Wl OR To PESOS L C-As
,,I. Ill Kohl, n-IO COu,, A;,St,, Iii:bitaciones, rodea. I Wurl- ,H ,I HOOORr Call r uAbill'Iton" ttu_._ a. da C-, -- _, kjbAj ,'_1 LdCALrS PA ii OFICINM
. -W 1". SIR. IrAITTANIVINTO 'A'; JO. 17 3 10. Vdado .,Ho Akinilo, Aca nud-C" % '-'i'O- JO1111.1 62 I Dof, $21- I- 11-1. llorlirt, I d-In,
-- 1. N' ru- 12 14, Alnd- .... ,., bar.,. ,1-1, Sri, W1 an,,, 13-15 1-11. I.f.aH. 7.1.1 Has TIC jardl les. pensioll Poll)- ,:-2 I, ,u* baIia, Fabricar jas I-HdudCr. do, Ill .'" ". III 1. O.-II.R P & 0.
, . - It -.2-1.1 11111--la I c. ,,,.rlo C.Ol-, ,S u ll 'V-d. A-r. ...br.r V-rl- ---do I -:, 1-114 on- I U Fruit Y EII-ord, T1, HIH., W- r, W-1124A Z-7204-92.10 'ST. AIQVILA VSA_11%RtT.-u, PR,.-u1J..I. AnnIll. dI Card- Egid. Off
APRENDA A BAILAR leta. matrimonin S110. Bafio 1,1 ,In 'r'7 ,.' '"', -'rn. k,.,)n ....... IT ,, .",,"L,,r'"-,, T,,
-1141 N1.941" lHoo O. APARTAMENTO FRESCO -""i.'7a', ...... V', -r,'.Vio "I" 7_R.
E-12111172'11111 S.Hjti .'Hu'd."tP r rA.'.:.". ; ", "O", a. F IRS: SALA I otod'-dI R 1-11O ,ol. Agn. 1uH.,,,.I-, I ... I, G.bun. PI-inct.d.
Ill-wado familiar, habitaciones. ,I, O .... No ,.1R. "' ALRF -N AIIAKTAMENI
-ecios hHulouk,;, A,,, ,,, .C. t E-A -4 d- 2 11-bl-nCon- LN '.---'I'-- -".Ill ALqUIL. 'A San 'Rur. Sao, I.IttRi b$An;.r.,-jIuu-.u. Mr, d, Otb,,
hafio Ili ercalhdo. PI AT at ". I ... Or I' C-6.7-85.32
PROFESOR SAVON I .'1 1,1,", ILI g.,"Ool- "O-. Will Trff 1-1211. 1.11.1. vilciot ales. 111-dor. it,,, -l I R. 2.,-.11- I- ---- - - 15 ,.I&. 1.1r.- 7-Il. 1
'.1"I'llOo O; pl' In- I C, It scrvicin.',.:a, .:',,,_7' r1nno., SIR --n. ;Ni. ,I : 322-92-71 CALI F 19 NQ 103 IN NO 11. Ilur Prim- N, T,,I,,,. Vad.d,, TIF A ___ I .1 7 1 111JO FRESCO AlIj ILTA M-TNTO E.'""t", ,oi, ,!!"n", ,", lut.roun.; .C.O.Hunut 3 NT.MC,3 I -1- LI-11- -ft....-A- I-D.- IT-111a r1rd, a, ., ,". Alegre bar n 10.5 sardines. 11"nou F-Tal Int.r.- I. J.'u" ___ - LQUITIA USA HARITAIIIIN, COS 0 -a, .O:Hi. -1 ,OAH. 3 I.,td,..
- ,,.N -,a MIRAMAR ""' : I ",'_,', ." I'%, r'."' H.; 1 F-5171-92-24 ,: """' ' hl ;,L" '1'11. 21', """ 'Vo- r To.
I', o ,I, P ....... I- I .1, .... -,l"I I R "
,_S.llazt ""u.", 11 In, Crn-- 7:, 1 Sr .1,,H, I I r .... n _,., R".nt IdOr.., ..16R. balft.. Oa.
E-7390-79-5 niv.' .1 1-1-1. RI ..HR-u.rdru.id1-,r T. .1111 711-1.4a. --,nn ,I -.' u- ...I 8"7,T ,rtn-O, .r.5737 E-7293-R&JA
1.011HO, 1, -VH .OPIH_ _. IV La, '. 11.1,RANIAN, I)ENNE SACLOO A IVAJ "It"'. h. I,, do 1.11r- Hot hlb-O-non- 'Int-nua. ,u I] do. 13-B.I. __ __ _-,of ... I .."", "O!RI- I-O Inu-- -r, ..... ruln, "jull. AT I Ou I hall, d, Iti.do., WIRS B-Ay.dil OR ,Huhna AXuj.. O.-. t -ITIR C .11 75 1. ad, 1-1 ur I' I 1-11111-1111l -1. ftu'r,'1'o I '; N fti ',, R: '.'n ..... a' __ "Outul- .Vin, ,.O b,0,6u 1. ajll Oficinas Amplias. Ventiladas
P-R. -nd, ... I 93 DEPARTAMENTOS j Sr ALOUILA
80 CASAS DE HUESPEDES O-,., .11.1- on-H ...... "'O. ..... O NO "' SF ALQ ___ 7 1 41' ALQVJLA DaLrALITASIZIST. ltll.aar ""' IT UNA HABITACIOH
,.ASTI.O BI I.' 1 -11. V- iuOL..! ,r11 '"' C" ". El.vld.r. C.-Orol- Lu,.
. Fxow_". ,11,ok S. 'I dO* l :'O P OOV" a, to "" No
L:T I- 11-nu.. F4147 _11121T ,,,, ,r_,,,o to ...... !L, utg:: ",d'l A1;dfl'11II1.,,u Ah,.,- E-7C- ITT to 'A ". r-M-M.".
.. .... ; E. CAS INT "O"'W Ir E THRI-In tOO _S o I H d I Ll,.r,, ,I ....... ...
'a ,.in I do, Or, 1.1, 1_1" -I.. 1 :" Hld, .. Intlot.- BONITA Y FRESCA MABITACION.
... to ;;;, ,, ,,. u:,IRrFrTr, SfTTT 11,111. --- --- --- -rO!,:,t RH ........ -, dn. A AlITlilese Lindo Apartan-Cento r n,N. l X Vrdad- W, ..... I 811c 23 -ol '.
"Oln "" ad. FS"I'al, to .... ,ToR 'A f-Inot, Trif: A5-5182 d, I
. I I 0 AlQ111%A A % SI'IARFZ t LLK, ... I.. -11-til, d. 9- ,-JI ..'V-.,O,.o I.- I ,
, It ,,H,,. ,
?.,,".H. E. 'r-Intol 'no .. ..... I", I",. ,1n%,"'i .OL "P. -;:! ."'"'O" I Onn: FO-fit I .... S 637 1 ,pR 1, ut.:.,,. .J:,., O'. .111. Sol., 'no ... I.r. P-H, -- ,.nHa. O.O.. 1111. ,!,,.-", ,!dl 11O1,611. par. h.rHdHI ,a". OFICWAS I
-11, I ...... 1--, 11O.1 ...... -V,.O. I I- It:. 'ni.. ,.O.7, Ill -,,, .b..d,..,,- P,-,,l,,r.,,,,-Ia n,,VOx. 2., I-OO, Tit ... It. T-1-1
7- I :"- ""rt","" '; lu 2" Can' lual I In 254 TrII ',', : E-75dt_83.lLL 111. OIL~ A,-Hz- 3 ,gu,,, .1 8 in, _,, I', 'dut" On'~ S-111to 1, ad.,.
' I "' O 'I ... 1""" ,"In"'. O.O.", irl"'Hu, N1.0.81. E d.1,0,3 ".
I'l-ro I.-On- G ...... I MIT In'Ot'. haAo, ,,,,,,,,, ploo, III I ... dr:., (',it, w, 71 ...... .. Al 111L. A MIN E-7496-86 On. -. 15

A77 7.', N f-- %I W2 E- 171.1-110 1 ut, A MATRUTTIONSO NINON """a '"" .. ....... E401; RI-18 _R I IA;1AL UAL-Llt 60MEOL CjACIjS_.
l,71I, 82-11 L 61" A"o"O., 11o n-lar" 1.H....,', ,"'MIRAMAR. WE AIQljl[,A UN APT. ..I 11.1mur. fur'. Outa -1--j. ",
Sratusu, I'm ,.1AI1I.N1FK1 Iu- 1i I I I 111111 ,.so, ,,, ,,, ..... B-84110. RIt-rut-, 1 con L-tot., ,au. ,.t,,,Ii.t*. do, hi. 1- p -1,1 IO-On. luilln, ,,ad. n.A, V, _'
It -Ir'n, ,;,' t 111.1n. TLOO do, "Ouni. hou ..... ..... "... AMUIrBLADO K-74.13-R2-20 Ili Tucinat I ,OHt,, .... ,,,,,. ", )l ... ul .. )ILQUILAN HASITACIONE3 A W-- H,,d .... San Rf,,]. p, I AIL-Olt. lnnq 1', d, d, I n.dr. CO.,~ O'Hudu- 1111111 O ulljlutftnul l ru- TOO 1;11,tl"".T.I l?"'L"."""'. l i ll.. 1111.1 I01 ,, I U. ,1rIrtOS1-u,. O-On, O."" In -11: - I tacl.mti. tuifi. L O, I ,
..-Oh.". dno 1'. lu,"'n"Ou, Ad ,'', ... 'n" -rHIl O-n, Ex .... "" .1 111,111 N-nual, Sr, cOrt'. (7, u 0 ARTAMENTO gludn, ,cd, So Lana Triforrot, Ir 7it C'"Onn" .r 111dr. -rr-,nan. ,SH, J_ 6_ jOCO, In rrr ...... I 11H, -- tOg, l : n Ill. ,unttd. y Ili.9 1- I Ili, I.,ndt ft-o ,,part ..... I oto TOR" -t ... 1 Confortable AF y Micron" B-14qI I 1-11-11 IVNI. C.nxfilI, ,-Iu., td,, On-, TI Al-.i _,n-. I, V- .".H- A'.u. 513. J., 'I.,
, 0 ,_R,_,.
TOO.O., F V, I 7"; -, ....... -357742-2 E-705"-84 20 -mle-35-M
1.11,11.111, l""""Itl""", 'll," .' ,,- I ........ I ROHE LIO ,,,- NO .THV-t..n-R 2. Vrd.dn. Ill ,,r al-11, d, ltfl--111111. : ", haluH."', I FS1.1"I"111 '""'I""'", 11 "I""R, I _'d On O'.. TOO,, ", '. oun. .ut- 1E X'- '_ ___ I" j:
I-- K,,,,- ?, I _. -18 R.O;r, --- -
E-14 .I., I 11-., I Chn. -,"I", ORO _'. 'Cl I I, 1,"1,,,I,
;ftesidticial 457 GALIANOI APSfANIFATO MORE i. fill I 1-h-tr. V-DADO ALQUIL0 r l IIIEA I ,,, ,S I. ALTO O-A I N I I NET
TAG I TENEDURIA, CONTA. -" it"I'll 11,nd-, $1,11111, .
- I I I I 'd 1,1,d,, 1.- .,'!,'rd!! ,, , RO-, C."Ir 'O NO 7'' "'On, l ,,, ........... lO. 1.1111-111", 1. Edifi(io "Gf 0 _, -1.1111 1I 11 .11 .... ",. V"', Bajos, calle Habana 23
,U GRATA. H ,, ,. "' 'i 2,1,, n An "HO .... E-7191-ILL-21 In,~ ,.,,,,,,,,., d, 1-1- .. --O, R611VA -,u
Hind- G'Oru-, : Inh-, ..."', it., ,,,,,,,' '.! ::."""7 ll, 1,111",. ',,"'-C',,'.','I , ":I. I.- On- bno,, R-, Vaj " 'o I., TOI- k-- u ...... .
I "" ".... ""'it --' ""' 11-1-1- -: ...... , "d 11 ,On ,.,, ,, ,H ,.
, , ,rr ...... 111-t- AS,,. .uuo 19 v 20 Tl'cdada.
11 A -, OC'Ar i" F ,31i, Ot is' Entre Pefia Pobre y Avenida
-;l.' 1 .' 11 O- 21 ESO. a on "ni.", J- H- E :1967 32 I O, : Al,-f_ ,,,pnmuo d, ,,,
-j., Ff 1 ;, 11, -11111- %, .... ...... ;::;: OO""- V O, r u ln---n- x ,r - 'n
TOT, ... Ou o -l. Q ....... .. , ,',"'. "";. E-7 ,,RO_ 1, VEDADD " ..,._l- 1.,1 1 1 ,o L!,A, 'C'1'1 "I 11 ILI 11 1.11-1.1 d e las Misiones. Excellent si, I ....... LT_ I. "I'"'. "- I"" """""
..... I JO, I" Prof,-L" 'l ,' I "OO I-O 11.,- Sl ILTO 11 IN .1-ItI101 11, 11,utdo dr O ... ";:",',,,:,', ',',,T'L ,,3 ',: tuacion. pegada extensa zona
P ol,,O.. P- .I. I. .. H- H" I_ R --- 1111' I l-1.11OV. ban" ,on, E_"uo_.4_,.
F-5,3H -.% I, ,,, VED 0 1 TF: I,." 1:1'l. '!'1:1?-', 1ur l'.,i'1'11T1-H. ] 'J- nu,"_ O, "__ ...... n, _." 11'A !T C' 11.11-.11 I It o ... IV, ra y ventilada. Propia para OilI IR L1.1--11.1, 1- I -- -1-:Io'1f,,.,,1.- ,,.- &,L,-n-,3,1n,- o'..., I., ,I -'o, In O'n'to"' r ,lll, %O,1,,a- ... lV San Fr..-, "'. "..,I,, _,-., ,-Rl .... .. r," 'I 'OH-"o-O NI .... ... Ot". I ,_ R""o Stu- 23t. I.", I., 17. V""r, a
AD % I.O- 1 1.1_ CONNLLAPO LOT SE ALQIII.AN
:," "'I'"'l to ...... ;n :" OR ,a
"a', C,11, a Oil, C 81343 19 ", -11, ,-- Ink-, -11,-"I ',' Cienzparqdupos.itCasa amplia, cl
BA ZO PRIV 0 ", do ,.,RI E.-Hil O,,, il ,-, -11, O. O n, comisionista a
rpr.,,FOR R, INSTRIC(IIII .n,"', n'-ol', O' ", "", Or "'I" 'On"du, """ "'Od- "".o" ," lOo V,,III6dg, InOO. lal.r ... RO, E-46.i-2-21 ;, 11
.I.' ..... ", NO HH, """ On __ _
., "" ."" OH I ;""':"t ""ll?-"' :' ,-,"- ...... or "Ourrin- .' M.""."'. I ,-- O- CrHOrn. -, 1- I O-H.,- IO.Ou,, --1-1 b.n. ,ola- BI-A 9 IT HI "I '"""n t,,t rl- I ,Ir or_ lagencias. Puede ser adaptada a
I.- T,11"T L921. San 11-11 Wtn- Co-b- ,.-, -,-H td; I O ,- I'll", ,11OC1111. 111-, lund, ... 1- r.7:OR:-R2_n: CALLE 19 NY 109 194 RABITACIONES 1- Or ITInI.Ind d i E-1405- 19
t- -. E.-O-71 ., % 'd.n" L-193T.On EmADO CALL 10 NUMER0 1. ES-j C,- d, Rldn- IrI. --._ O".11".
" "' .'.'a .! -,O ul ."I" S' E' 72V, 3.r,',.-,dI V "'o
' "T'- .". ".""' I AI.Q1 11 0 las necesidadej del inquilino.
____ N O tO I qui- P11HIIIIE 1 .. no in.hu-- I ,a AI.Q1ILA CASA FANIILIA RA ITI S ", 1 _7, u r IT-1.1 M- Ill- A I
- Ill -- ,, -:.'r ,, ,., ,,1-150 metros cuadrados. 8.50 mePRE ARO IWACESO ( IS % DE lit-ESPEBEN ALQUIL,%!,',,"m; IIQI ILIT Al-TAMEIT. IN PESOS, yu. ali- O-to, FniI, quiT u,11 1,,:.ft., ,a ,,-'-.= "I I l InO.H_ drut.11t F_2 '_,j"a tn, o 171
" to I 1,, O- --I-; ,d, 11 .-, .ox- .I lu.fi. ... _,_.... O ,.,.d rur, R, ", "" -u ,,,, .... .. _,._'.-S.H'OiH ... r AJ.OORN d, Mo.. 1.,jo.dd.,. lux 1OdO- C.Otunn. _noto In I '. E-I122.8' 'n"r __I Crounut")l I__ln IR- tros de frente. Se admiten pro
,_,.a_" it., """'"',sr ....... O- : ........ O=b- .R ..... ; -11-1- "., ,a lAo ........ ... W-IONO.. E-447 42-2 Ir -rOn. - __ E 1-31-18 'posicione. Verla, de 11 a. IT. a
,nuRb.n. N- kI 1-1 WO ,.,-.d."" ER 73 81. Ill =.N On_ .__- -..... JOSe Illul 'InIll -,11. d Riut..-C AL I ILO IIABITACIOS AMPLIA
- l I., -11, to-A.1 a' ,F.', ,.Tb ___ ___ 'ALQUILO ITARITACICSE PARA ."M
_N -T OS turtha ,Hi,, ,.-, __ - ___ __ -rmrdVr I c't' uO 'Ar
__ I I I. 1. Cl.,It, I L L 4" 1 A ",11 1
At L _v '4.Hu T ,,tw- "n.u. .2 F "T 0 It te- To I I -.,a. H It ' Q. A -2922.
OIL Fi-93 out d", ,i .1", JO 1.;.- FI-1371. E-6,111218'4 2. ,.ro -. -W11- ,-,b1,,x r v.4 1 p. on. Infarmes: Telf. 12
jj_ kNO.--tittLirio VIOLIN. GUITAIT.A. 5' EDIFICIO ANGELITA IV-,.; 3, 6 1, TRlIjda I 1 11. Rja-" I ALQNLO -RABITACION MUV FRESVA,: P ao ,,Ina -f-nj- C-772-85-18
E 7650 12 18 unfa. ran", ". d. ,;.,,,_" Ofir OR, Hrru,,
E-74--n-2 SI I.d. Lot .Tutt.uuaI., tr,.x., Ind- I $5A An V. 0 ti, I O ,bll,-,o 141Ld r.to
do' 1, ,uOu'dH!, '""' _. I, ,., ,;,cl,31, or I ,,,.,h, -u, auun- ".1. Onoi-, ,Ma O _H 2O ,
,rd,. %RC V ,'r,,,"""".".',.,.','p,','.'d,a 'N'11: MANSION (LUS10% ALTO% LA SUEVA ,,I, I.O.n., hall. tu, b.n., .., RE AT Q( ILA APARTAMEN- Co "PITF lFaW a, Ed t Aru- lb.,d,.I, I ,omndl. IT
.11-1. V., WXrIu.: B9-1393 VI"I., ,-I-". C.bdnOH,., ban. OIL, 'do "'" "'" a I, udd, .= ,A ... TO1d,-t, I to ol'a I'- ". 'o'lH'. "I ........ vj. dr -,nn,11-i-H S- UnION d, 0, ,"III "trial unt'llitual R formal MO J, P P "_"
-1- ul, lon'. y 1,,V,,. .1 6 S-a IT "'" "'"" I f". I. JiMII. -- I I.I.rut",d _VH" ,_ h I ". 'n, E', .
4 C-15- ., __ a PI.. ,;. d rdI -11,, iii y Ttar,-., E-611-82-19 I- M -1 tool.do. C.-O-i. I I- -far] 73 b -11-H- Tra' ;Id" G 463 In-da P-1 tol SlIclifun- 1- Ay,,t,,b d IV It. A.Cla,,ni ... A] ___ ___ E-605-84 IS SO ACQIIIA AMPIIA 1141AITACION: SL AL It. ESPLESDIDA SALAA- PI- Al.nol- '. PfL
__ - __ i.7349-B2-1. l', 'I' 'd.r,',. 1.3.00. lf,,m,,-T
"" "' "- ,. -- ,Olorri. talk, d.
,,ESCUELA DE BAILE i E 2117-11D.18 - I Z ,,.,.':;2 4 O
A14IM01 CIAITITA Wl PROVIA MATIII- ..'r E-7,21-4 11 IL- In"' .0,d- lux. L.gar rint-,
.'$ a. COPAHAVANA Ar I a. -79n
IF'. REINA O.I. ALTOS Apartamento en MIRAMAR A-PA-RT- __ r- _. i ,,,nu.,n-, tod.. Tod, ,oj-,,i clt ,, (;RI'u CO, Iuf--,, V . E-7198-87-14.
InO 1.1,11-On- u tunfa OO. 5.1. roluedor, Portal. 3 11111- 2 4ME STO NA!,A,. 1 1), IRBOEIBK;., .O, .o ,_,,,O,16,- Mr ... ...... firo ALQVILO HABIT.k(ION
a in F-3- 1CIIr 2 1'r E-7345-.4 18 1-1,1-11- in, It- --11R 1-1 I~ A111TA.A.S. MASO .r4 ALT ITS VICENTE.
Oa IdF !,n ," "" C.A.1l. rrR, inu. ,11111. ,,,,Io. fuj),, VVrtnI -,J',', u :!rLb ...... rOO, ... I n IT~ MIRAMAR AL-1 L __ ANTUETTLAIJA A ..... -- Oion
RMANAS PAYNE ""'A ,ad,, -O.A., If 2,1; 1 119-1955 n,_S T I ',
E 7189-82-23. I ':' .Vu% 11' dl -H- I 11 .-d- -' n do. ,--- ,-, ., -, O,
'I.. - roubl- NI-duOut G-J, B -107. !, I, 1,1,A.11(lx)N S ,,ul St., R.0-11n, -- ", -,
No .11 "I IV. -.111.11111n. .11-1- E-74117-112.1a I on L";,-r .bit.,r no E-0.-ti- I -Wa. IRS Pno- 14. uO11. -2.,- d In. 1. aud'O.O.On. "" ".";"I ,,I 71-3-14 I. ,t ... -, ,1nI., on, Inifi- ... .-I..
..:.bICa1Od., E. W. S 1--- IV- ___ __ 'AS I.W.LAN I T SAN RAfAEL.j 1' o-r.. R11.11-O 252 P., NCOOO.. -1. __ -. .13T.. I.hu.- U-2421.
. No, -L ,.I, 111,1VO-n"Il, --inl.( ron, H'I ,-O- Wrl. or . I2 E-73-- IT!
"" If ........... I L.-, R I 'Il- A fi-., 2., ALTURAS DE BELEN d. -11.1n 'O.... d. n- Ho, OR I 11 L HABITACIONES ,,, V7.t", ,ro"'do'N; intho ,,, ,. Arnpl- ,I,,,,, aplon., I., on,. I,- E-7393-81.U
"a' "'
Hl 11 ..... On", r'. "",I. "I p1j. "O. ", 2 'O.". 1ho -,jr -- ", .... "" ____
TOIOI- Uo-utlo A O.W..,jr. out, .nddj., b.jrun j' *. uoROdo
Itdallrr., y lI.-I., .'.I Sit """". MANSION UV I ECALATIA I A ..... ,, IrI,-1.1 O , .do I "Ill. too "". l, O- !2n. In tnt".." ,I An, ,, i:: ',% Z- NUEVA FABRICACION
...... "' ...... Ct-u- 1. V.- .Ht- lbuVd--. ,Ilr ...... F, .-'T7 ,O.d. I-~ at, ,.-- tilln, 1111-r-1 AI.QtILO IIABITACIOS A "
7111-1-I N ,,, Ord H I 1 '"'
- -1. .,.our 1nu-o .fi'. "'l-I .1. ,; ,
".. Pl-.V. Inaud, HI I'.. P'.. __ R ..... I nk _O. ,, ., : ,O-.,,.
P'Lu, .2 ., I'll, NZOO-V_ I O 'I"o f !: ""I 'I- ll"" """" "F- ' '."Hpi'l I 'X12'.' u- .... ro ,-.
!Pat 1I' 11,,1l .d1',n,..TInl Irl. ,.1,,-I.,___ .-:" 1,1-1l 14 RtI,,U-',r-2H.Hr Slit"O.H.O.
n n 11 1, Vtd.dO E-11 -1.1 I'l."", l', l."",.""'A "" , P ... Cr, I~ --4 I. I I .bit .,tI.E-46-Ra I' An- ........ ,,, on-, A-Od. Hirt R ... N- Onln. _,,,.,. ...... "'I'lt"', ILI Vel-i-4111.0 %VARTM-T04 RAAA-CtJ
77 ACADEMIAS 1-rollbil. Cort.odi. 2O2 WOO. KOIILY 11-0.1 I Id%,,:. ,.., hl, D I ;:: "I Al I III... I'LIAITT u- I 1 t.ll'F TE ... Pf*- AT ... I ...... E ,, -'-,:i' ."I I R E-M46-.7-30
-RR47 TO, ', t ,,:. ,,-,,,,.,.,,!, ILI I ,R( ,,,,,-, .of ... .u .-.
I ;,' 4
Al".I.E.1 [It. IRICAVIAl at"ITFITISr %I' CASA DE FAMILIAS. .'3 ENTRE I V 12 -a-1-111,111. d- lo-O'. -- , I, 11 ... ll So IC , 3 1 _Ho I Z
", ,.D-., ,11H rolro H. b.:-, Limpit. hitbita, ,On _R , I L1111 I 11111o - Int.1 1111; A~ .1"'n, P,1 ... i"-Ol.r, :111,1-11- I I -. --,- --'. "".", PLAYA CUBA. GUANABO lLQI 11. 11 -1.1 1.1 1111 BE
I I., N! 21 VIRTUDES 460 1 11
,"I... , r.,, , 111-Ho .1-1 1 'IV -iSt-cl. 711n_ ,Ii-;? VI .1 l: --41 III- I
"' PIOPIR. pit' 'A"a
S- ,-.,VRR t "I .-thin.m. S, 'R-,- ,, 1. 1 "(I"' nl- 1,H-I-d. .MO.
I , ,, .. , S I EN CASA PAPTICULA ,.,- 1 ". % I .. ... '!" ', !, I -,x .d,,,- SIR.
--- I-ou, il- VIVIr ["gar C-tIj. %I t I ILLI All %RTA-17. I, 111. L, ___ ,t;1.-,:,..,, ,:,i- ,,.,,1'n A IO :,:, ,";;:,"r ... ,
;-11, R N,1 IV; -, I P--. H E LAI QUILAN MODERNOS "! lot l'INTA'111-1.
farind",ir , ", , nN b,- ,-,-- -- ,,,',i ,,, '- .1 on TV
( : -. ,ja_ CO. ric.. .I ulpr,, ambixti-, ""I.,", ._11.. 11111O.",- LUILA
FSOITIOdH -,llu I .1 1, r ---rli ''I'll z I'~ -.n. -O l
inf. F-8Hjq. 1,,,o ;, I I - ,,, t -- J-,, ,CIO, ,, ,, .,, -"::'', ..: ."'
lh ', ,, -'-. apal larnk-l'tris Ilil:1 com, OF-1111111111 11.1 I 1 no In' ,,, ,r ... 'Ll"'I "'I ALQUII.C, CARDENAS 159. SEGUNDO
...... IRSOS C It A T I S I cr dc 3 a 6 p. ra, 1'f;'l, 4 _nl I ,' ", I'm ,'H'r- a ... ... P-. j- .r 11,11- (- ;, I, I ..Ill
...... "", ', O--- 7.11A a-, 21 .a, I "'a """ 1:. o .1 a "'o -l""' 1-1 ,,, , ,.". 0", I lit, -111 It
It.. Iu.j-,,HnoO, O TV "" -111, .1111, 11 --, D,,H, ro"O'l dos habitat v.nc viandes, bano ,,-,, 1, ;!,
-, ,. T-, .,I,%,C;,.,.,_. CA PIRT.A.11,1..NTO FRENTE (AT Lt I". "-." ;Onn- ;u v cocinn Ag-i ibw.dante Des- ''AN F 17no ..I ;O) -'Aj 'pOl "
In, I ", %A 84-110-11 ,;. % i I, t.1, .."s l,,o"',
. t,.,L.u IT,~ d, A I ,DFR1iE4PE0ES REINA M ALTOS ,_ 11 ,at ", 1- ...... :;'. 'n"'.. I, I-Trit IT APARTNAITSTO Irs- tie $45 MaYi, Rodn ,uez NQ 459 ALCUILO CERCA 'OR :n I 11 a I ,, $ 110 LIOE-66lid-I..
1. .1 NI-1,44l I 'OH no- R-1111-111H, ,In h.no p., I d- 11 N, 4 1 j-,,,V, ,,,._ UNIVERSIDACT. % TO BIT 1, T _,,,",A, 111,11H l" .., cltr %l'.0 -, 1;, ", ,1,1 1 6143 1
F-'.4 7-.-,, ,"Ill 11,11. rr-Ol,.OO-.nnI,,I. ,:, ,,,,,,: 111,-. 0dr1,ro.d1rVd,. -. On-,.. 3 ,ntre Carmen Putrneinio, Vi. -Rl" :':. H,, ,,,,, ,,,,'-b,,,,,, ,,,,,-,", ,2,I, ,,I' on",,,11 ,
t, -" Ll -O-1, .1,l ,11 ,,, ,H I- ,,.,Ht,,, S- 11 11.111 O. I I I IVOLNDC ,1110 AM.
", to., OR an 1, --"' ... bor,. r "-'!i, O7, I,, S--x S I -7 ladr___ _- V-73" -11 Srp-u, A- -1 19-20 'Al"Ina'," A,, Ruta 15 en la puerta Lla- "N'll,'I ', : F' 3kJ E,. a" "' 11"r ,,, l', Tl, ,u, 1, ,,, .7968-117-30
V!, st ,LQI tt % I APARTAHEITO ITT, .b..d-1RRn. Vr- H-1.0. :I. 6 'N it, j C.On).do, Lul. 1 3 J7 E
; ESTI)i .. -,R, -itw Tres, Bufetc -1 .1 --"TAQ UIGRAFIA" [ """' CIAN-Tr. -,VP.C-.Nr,-ST ,,1:S.L ,,,,, ,t,,, .R,.;t .bOIa.Hr, ,nS., "n .. an. .It., it,... p-H, F.I_ %cs. edifict, I 11,111 IT I I fIlS AMI FIT I ACTA 0 SO PISA ( y -12 R-9, -C
Quit Inus 11,bitacuunIs Hit Olaq,111"W., trn- lufr-- Tfif Al-2419 LO n,. -5L.19-112.o, t - SAN AZARO
-HuH. Valdespino 0'RPJ;v 409 -Al -C"
Pitman 3, Gregg en Espahol e 01111ti-dii dedol S38R0Iln' i "I" 8 19 Sr ALQVILA APARTf.'AHME.ITO 11 I'll I I D-2241-82-26 Ab. "I'lo lit .TCO '. ,MP ,., .I.x.o. P-ni P-IO .1a.fl. r.t.. TO,,~ pi.
nu. Ta ... bl,, p- na., ,o ., ('I ,, 17 - - - -.- O _H 'n, I -a- I ... -, ul:j" -.. -n-d"', AT. ,olut. I ll!-_' 1 1 VOR "B"'a 'I'- ,,, --Ilad.. !7 On .... ln, I~ I "' H,., V- 1,1 -, 1,1-Hie, .- d. CO..
Ingl6s para los que ticnen bue- e e 1. Vedd, F-7211R ,
d -Ioaa SA-nI I I BELAS''OAIN 503 2 1.1011nour,*11"L ou_. WO. 1,,t, "I.:;.fiFi .-iTOI--,%PRTA.MENTG.S IIII.A. ndl,,,,rbIld..j:nI.unlta.' %A..ou C- 1. II, ,rl.,I,. A -l- ,I S T,11f.V. -9772.
' ,at ti, 'I. a",
ESQUINA A SALUD Vd.d,,. 25 u,,,rd;,,, ,, ,,R 1 -.1-1, Won. tud- _I. ._.,d_ ID" A '. P. .
na base en Estes iditimas. Todos ai,,al NCIk VUDATI ,-.-"",, O. ,9-1,.axL-.-dH.,,.Z-Vun to". !,., A7,,-b1Ld,. 'El- C-8.6-8-1-11
a' 'Q 2R. VO,1. I.dl. h A" : .- -- W.. I.
IDS gTad It d s de los curscis bi- Pill hbuarl- -11" ^ ."' ',Id,"II'll',,.", ,: l- II-11- t.- .Varlloen4lo &,, ,-_ y -, u M.Oup:r. B 459 lndi,5ti Isil-til-fla (Alk FAI111.1%. CAI.ZADA VFI (CEBO
.1 11 I hall, 1, I F O111'r W O- C -ldo.9, ll j SAN LAZARO 5
,,,,d,,, ,au ,, ,, 3,11-'1179'92-'I'T Oll V'Idld -d I 5'.S12-210 %LQUI170 L. BALCON A LA!, I ...... I"'
n colocados. Nume-1;',',;,'"-" ""' "'""I" Oil "' O. I 1 _ILAITITAI ION
fingUes eM 17 N- .U ,,,,,, a in7i" I -,I . .... ;Or I b. I.. __ ___ - ____ I -11, .,.. -- g,,- I, tu- --O ,- I~ H l n.-, r ... or PtlH.. .,-:,o ..... I,-, ,Ics "'.a -a, "",I-- C_ - T
testis clas de teoria v dictado F_ N"4_R,.2, 1: .... .... an', s ....... .0- InIO ..... .. 1 In~ G A N G A RE ALQUMAI 1 NP I NO ITE SALA OOl ,,,,dI I~~ --.- $22 ... I,, ,, I., ,--d... ,.I,.. -1-.d.C
. ...... -. "'Ol., -o ...... 4, R'. ,.,;Id,,. I I'l O, I d P.11111OW S, I .... "tl_,,_ I.I..., Oita chnmW bji,,., Iti.5 E 7810=13i 18 ,,,-. ,3 .VIu-. -..d. TO,SRI.S L", 'Lq-., F, ""_jI-or-. I "I 11 I -VOT, .1. .11" 1- -1 ; -'. l- ....... lot I'll, or X" ba OIll W-92- P-On: $2211, Orl.n. A,-lO 1,
en las sessions diurnas y noc- in a ,R H,' Tui. ",.,It'.,,,, olnCt, ....... R :11 t 'IV I F-I.-.4-213 '95 NAVES LOCALES ; C-5-to-21
. dia ,_l 111-H-1 -1111-1, ilalutv n C, I y ()a -- dI st, I I ,".. Hln H C', 0 it'_- "l- .,RCA ..
turns. Matricule cualquie bl'iO ,-111-1 CnOn- inn-j-bl E"""_L2 I" ,-i.da, dIull ,Onindd.d. i", 11-1 ,an -.O."n, .O.. P.O __
-, 'nH :. ad. : MA ON. - ll HABIT-1.1il FS M.- __ 'A III
-Hudu. 29. VOdad,. V, "T.,.' "" -IV. 2:1 151 1 A"AlITAMENTO NUEVO ARIL, I C'n-111-1 C.C11, NlCla PIRI .11
ectiva, el la "llavana Business ",';;';:'_' ;, .' ;',, "- 'LO IT 2 ,Oj I T,11,,n. I A I In 11.1-n I., En :,', ',', 211 .. A --Au. i48
I- NO-11 W,1 ... In. .,,? D ,.11 F 1 1-2 1 11- '112 I ..... 1,1 P.,,:,, -'I I 1,1-1,nn ,,, --- CI- .... 711 ,- N "ni-', ,-_-, 'HII, 2 ,ilo. 1.11 -n- F. -Academy --4497-77 30 hr.", .11 ill % H,!i ',2 ,' ,,;' ': ,_'. .11 .LQt I .1 I -- .N ALT01 t iOo,_c_-._M... ", En""'O" H, I., lit-'a I~
-11 -- In C",- -..I. rO ,I. ,,, '_ -:' -R39 -87-19
"' "o,","r, ,n-. I~ x .......... ,,,,rll;, ,",,,.IV. .,, .n,_, ,n -,.,,,,1.1.. r. ; 7nj 1 2ol, rn", "' : I ... I I .1, I IICOLA I".
____ ATEMATICAS MANSION TOLEDO O"tin '. I"'l I ,:,., ,.ANi.-.,,,, I t 11-11-1" ",-- , T r, -, In, ,','.o Ol Q% it'
11 MHOO.- ."..'--". un. "O", ... ........ '-12. I, ,. ,_ ,1111 A,- 1,1 -O, I 1_" _' A ... ;
N 4 -,,, _', ., ,l-n- ITI-1- 1111OTI-111
,I". ", -- """', Q 11 11-11, l 1 ,.. E ,,, O, I ...... 1-1 A- It A1.Cl 111T1 ,HI- A'1' ?.,' ,V ....... ,J .... I'll. I fal.' O,- ,, ,,,,,, ,,, It ,I, .... u, .- 1 -,411 I l 1.1 .", ,0 11- 1- 1111. 1,.o' I., I ,11111a: udnr, W,1,11,-,,. IO :11 __",: .... 1.- Il Ill', ." ,-" :. I I..1, Un In"I"O.O'll; V, Y,
11, I 1 11111111!1 ... I~ "'In, H:', ,u.. b.", 4O."'I ........ 'n"Ol "I O- O''', ", t O11 11 I'll I 11 I I '. Rl -11,
..... .. -Oul. T.."',-I., I I ,e CORSUlado '-'- L". --al,-- In-Ind" ,ad ... 11111-HI, 11, Cut ji"-i A,:ARTAMEN'rO AMP. ALM. Hr-n- Rl I- A IT 2,S, ."n_.1 "I""I"", ,,!,,,, '-1.1' "I,.,",
I IV. i-. 2 1,b.-uu1- ,""It. ni-1 I 'O ",".- C'n., Calt
'. S"."'N'.11,1n. ( ... 1- ,2O ,Onn -ARnI,- .... ....... .. ,,, 1.1n LO K .0 2- 22 ,". a, ,a, I.ro'n- AT 77,Is S, P-, 1-11--it,
":""t,'.',O."L_, ',';H, "0' ;1 11. O,11111 11L- all I 11,1 -a- ___ ___ "Idn'l-Ii-1 1 Bajos !,.?
A, ad, "" " al'o 1 , nartanientos cerca Columbia',
-,O'. S.'a lot. ru. Ahlifflo Fresca Ilabitaci6n Z"'': O % : -- ,,-1.1111, A~, ,1., I I .1.
T U ','-,I1" ., SI ALQUILA* 1 11ABITACIONES Ib41 ,nit, C.16a Tr.c Hij,,,, A, "' .-:E-0148 17 I- C- bA lo 1111- d, -:,I. "', -, I-, 1.1.1 -- R t, Andl-,-1 --O hit,, O-- PLn' ,,, _ud,,; $,4.,0Rnd,,:u Cl ,,, rl;, I RIIMCITO :C I A.wt r, I LOU ampluts. %erosiadas jovollir ", 11 .1. 11 -- i,'- ""in. d'.
- _ ___ __ "" , On !Oo ,_, &J ,- 1W ".. I, 11.1r -Ix- .
tr, , ,.,,I'!" ,,, I 1 11ir OR- -, --r ,,, 11-. 1-,O C.O """, ," A ':':,7.',' OR I". E '91
I -, ,:,,, O,', I.YPIN. VRPOI 81 B AP:. 25, ,In., P,.P,..,.t, rioa Curg."u, "'n ,.;- ".,lOn -, R-.7-11
, -. ,,,,,, F -n :R ...... do,. n- --In- ,O ... 1- b, "I'LlIn,'" ."::
I I l I ,,O- 1, R I P 11 R, ('t_ ";, I .,,l .,.n; ,O_ t'jfu R, 9fii3. de dolcienins C-11-ta Vark-1 ad. ____ -.
F 41' In .IV MIRAMAR, MODERN -2a -_ fijilll I I 1'.. IT.T. TIERRAER.
Academia Rabifia "' WO,1 11'1" In", ll",R;I"l ,,,,,," ,, ,. ,.. -C,111 7, ,,, 3 K, 11H-H, 0111111- ER.dV,- E 601-M-1' hi projt,, ....... ,do d, 'I 'a 5.
H""Hal KI, H l, "Bift(O) -E 0, APnTANIrNTn SA- RNmT%(jONpjFRTN_ -I.lj S% N,
N.,I.I. 452. an... TI.(.,o M--.,n;q Ido Ap.-n-1. S.Il. ,,,I,,,I.,,. I 1, ',,'.' Lt'!,', '!" ,%, ,',,' : : ,', 0 7 , ,,iH 1,.*q ,,, rl Ll- I,
, ... ,, "I _IOIS
I. I 111, ... R .1"n ox ""'4",, O diRrL- nI,. 1,i tcit. 1-3173.
A1rr3,uHrf1,, T.,,d,,![,, T q ... q,,b., o V ...... "' 'o,"Hou. d- ... E-AR34-1,
A] CASAS DE COMMAS 1'4" i;"n'7u"A -Olr ... I ...... It. D-11.1: D," C,',,'r ),, A 7"11 .. ..... O, .,,,. ,,I.,On. ,,-
ca:,C110'.. .ar'.. it. CO-J.. U- H : a ---_ 1 13a 1_=11 I, 111111 ,H,- :" ,_ l"'On O,'-" -':- "'I 17_690- i 19
__ 'I",- 1-7 1-11, 1-1-111111-, 1, I-- T-1 ...... E-E -RLL-. R l C ..... V O_ F"'On. I, --nd ....... ,- a __ __ __ -'It 'l. --a PI
K"Id""" 'I'd).' "a"'u"" F 79,H. O-V 1:11 1 -.1 1111111' ": A,_"""
Iruple. I CO-to .!rxd,,do, Acrid~~ ,a ASA nF r- Ir, .EjT,3,jB rs B-ION' (-. _- ;,.",III I "' ,- ,1 It,_ phir
F-1--ll ,R Virtudes y Perseverancia ,,,, ,;,,.-a_ xl "-,tlld -' 111
"Outio "a ... d, .1 RX-l"', I ___ "I" EDIFICIO IIT 1 11,1",, ,,,, 'I:,- rnuo1runrH1
ln. Irl.. $11). On,~ ....... I ,, -- -,-HnJ,- i. __, an
-I", "" ,"' rj;'R at R, SE ALQUILA
__ _Out -" -_,,* to ', '. I MAROTO ClIm-I I.- ( ill 111 1WT,, ... .... ..... o ,11
1 2 3' :, at a I "! ,: .. '", 11 P- ,,, _ 1, AO- D,011 P.1,11
irl- ddo T.HoW, ,I .... C -- --- R ';-I,,1 r 7; In It.'L"n: O-,,1l" ', I,-, I OH. .1 .... -u --., .f % 11", ,,,: x ..... ... _!_ "" ln-- -SO,
R-- Put ,.I ."'. F".451,".'a"'on __ __ .HjO ,rb" --,u ,an .".. ,,,, 5ta. Ave. con garage -- -I IT .! _:, -.
TER!lIOS, 21 V 6 ,- do, R'.. I IWul-I .... "."'. -, 1 Z.',.,. ,1;111,1 11;"11.1' ........ Ho It -,-n,, Iiff- 'l-r"a R.4 V-1
0 1-1 "' o C, FnRx.dl I .... or, 4. 1_ rtamento entre lal-_, 11 ,I
INTERES GENERAL ,,T, -: '7,',,' ',",= 'I1 17 I .,,.2.,O Alq.ilo lujoso Spa
.' 1u-1.11. I ,Q,,,u,.. ,,,,,,,n T-C F. PIN.. 11 LA
1, ,:1Z Z' % h'1,1 :':; ...... "t1n, 11- "I'," 80 y 82 Frente a] apeadero \llramar. AL-Q1,!L0j 11,11 'If-ro-, ,I
4-.2-11 '11101 1.1 .'I.'- AT QI "'a _1'1!,P.1,!. ."', It 1R.Cf. I ,,. I
., ,ALvES __ ___ - lIrl rona IT bl., -1-11- 21 N- Alin -, lnf.rra ,I ,H,.r,,d, ,, ,,.,,,,, E_ 11 Vrll'1 81 n, F."i"n 1.11
__= _'i- Itln- .. r,,IrlHl '._ 1--, -- ,r, iT- ,,,- ----n dr -R. ____ Club. Purdr -I. t.dO, I- I,:,' R- I~ "' ."'. I AL.1 11 1' -KAI "" TCIITIPA .. V..d. F-O, Tru. 1-12A B_ _, I Y h ., TI, 7 -, ,,, O -,.';u ,,b:: d;..hlOtTOO-1-1. .rVtl do E.Pug-ra d,.; D 78,74-81 .b,,i 2R _qj ILB I'll, 111. I Apartamentos MODERNOS I-O. R-R In It'. , 1.- "" 1.
]fail. -1. APA"TAME I 1 Sl1-.ordnr 2 -bH-n- -u, r.n'. I-, $90. Biginto LOT hado, c.mCr, r'i- l-2n b., ,, ,i ,,,, :i,., e l.""" Sil. .11.1,
....r"c.,I.. T-"' .. ...... do' I .CQ1 OA I I-IRIB I .-IT11 Ifil
JR.b ... t-Onx-1 nslo R.I.,, ;' ,DUE COMMAI ABSOLUTA VISTA. 1-11.,-- 1, --,d", 1%."' '"" I -, Ol .... ... do, -- F-t- ,, O -O1,. Martin,, INI.1.11 E-71188-111 11
.;?I ATO-11' L 11. 1?1,,n,,d. ,) -medur. --, d, ,,,, ,,II,, F.-n-a NO oll. ,n- ..NR ,.,L.,, "I -O-OH, L'O.O9111 IT-12HI. 23 r P"""L"'L H _- .n.H'. "H. ,"r"I.H.;, IT FRAIIIIA I 11 1-11.0. 0,111OR
_ __ -.O'.1' 2 I K .. I. E-6964-82-11) on, l-i'll 1-o., -- ru y -I
TrWcun tcT.S Q _1-DUST. "' D-'""" "O"" v ""' "'-- I-'- A - ,i a ... C-- 11 N31. .O., or I ALUI ILB os PFRKEVERANCIA -N
VCMICOE Al.j, '-,; a H Irl."'. 0 E-ILOO-1-il ____ C-.-, !,. ,,, O -l Vt ,,I-n., vla : ,- h.n. ,.,I ... ]ad., I.
ar -= 'u '. ) ,_I,4,_I,_" "",
gur. Ind.- I .. ...... No ,litu, -, "'no larnb- ,i diulu, O. Jt-jl "!4' U 17'57W7 $14-An. X PA ITT % AT E.N TO .%ALA-COMF- """ N"'Ou _,' ;, '1'11, I
o ..... O__ I., L E-2962-01.4 NI) d ... .... R h.1nu-O- O.- ,;,,,dr ... j o VEDADO, 18 V 15 VEDADO. CALLE 27 EsqUI 1, rt 7.-,Od ,I., Ill"o I 1.11, 11 .n, I,~ --- ,,O.4, dl b,11-O _,ll', .1 11 R. 37 on I I'll 2 4 .11-9124
"I'll, "ll, "I In _A
Oula 1. Ifl., Drog-ri. Sat- __ 11. 11". 1-11"'. ,,, D I. S .1,n,,t ---Olo 21. --l ,A. na 8, alquilo apartarnentos II-Q, mil $IN oa,%mrtlA V TSTIIAIIA E. R54-97-19
C-534-IG on- 11 LAURA GALBAN Or, Ili., _', EO.6, P""ll 1 :,, I ... ad. oHV-.n,-, .do, IL 11LANt In, 11 ITT 1-.- Pill. PRO __ __ _, I FO-3133 moderns amplios, un ,ni- III 1. R,,., 12 AI'Lu., or On. OHIO -1V I,,, -,i iall r T-,1,3
VECiNOS DEL INTERIOR .,","'.' ,' .',,,u':'2',.',r ,",', ',' ',,,,',I .. ...... '.!.C-R .13.0! APARTAM.STO .-PT-L., __ ---,-- .1 ...... r E-68SO-62 19 habit.- "'-"'" 0 .... do NI Rfl M- y I ,.,I ,ltr 1 ", L't ,,,, n_ ".', CENTRICA Y V& TICAI A
. Ev it, I'll, Habinna, PdI111 ..... 11,H IntItOM, Pllln .... Oddr .It On ", u RO.. ,1 -innrl 11-Oo- G,,,,-,,-,, -Il. ',alrl it, ten y demis comodidades. S45. "'' T f-u- E 8130-114-19 .ad. Fa 1408 E--.n92 111-iii tl,., 1..1z ... rd., C. --- b0o
fl,... ed-J., CO.~ I 11 ILQUILA I "I'al ,11 d, Ill .111.
, 1,,,,H I ,n. jj,,,-O, 1-1- ..... IIHO,. 2 O.ItHarn.uO, ,I ... -, ban. u to% V.'.,
91-al C-11.01l".- EN T 0 S50 y $55. Leaves q ut i nca 1 la put AM PLI.V It A BIT %( TO.%' I,- VxN-'--A- U611 I'Lot"Ceill 111- r, r 'TuT,"'!','-"A -Oux d.
' "" orot IV
it -.- G,.,,.-, 111ol-ri., ti-1- ".;-, Vnn- Ill O119 C.HII I, I. Ow '.... ,--. V., I -III-O -.d., .1,., l 111.11"il.l 1.11,41,11 (T t, '. ll 7111* 11 1. , OR. '
C..O'..,. ,ad ..... .. !1:fi..1:, fi..I.. P.-*W t j ? 1 ItH..", O.,q RIMI. N'll-In ,,"a"Od" .,l Alun.d in-nd-1. '3. '(it, tal. Informed A-9116 F-6Z3 i -1 ...... --. at,-,HOrd, IV, I'll, dn RI I-O-1 -11 111-11-1 S, ind 1,--, l-,rS'., l-., l'.'Gl ,,AIl IA.11 .IXI'Ro,..a
a R I'll -11 FO 112R F-BIRS-n-it, S"."t. .1. 11 I,,, ....... ,L
I I lull fl-S, OHIR F-11111- -- 2b :It, % ,V.,IO ,.,.,,ad ARIS, I it ZO7 L 21
R.Ital 'VS. ".bar. U-16.17 I 111-:1, 11.11.1 I .,. InIorouo, RVO-O
0-1112 IG-21 AOIH 82 APARTAMENTOS 4 I ?,.,. 'o.R._ itutt. I I E-80103-82-21 in::111 'I'. "I", S.11 'O'.. DO~ ,_ dr 30"1'71' no ,'I, 11H."', Irl, ,,,,, C'
___ .... I,,, O .... V INI2 APARTAINIENTO 7 0 Df:nO,_Ia CYA. RE ALQUILA, (ONCOINTIA .M. FITKL '3 11 I OI AT 11, I I. I, M.""'Aso, 'JON --ALA. C'Ll-- - E _1911 RI-TO 61. Radn"llu-, 'm GH1n,,jR "A",,, ,, 1 -, ,,,.,,, .,.,., ': ....... IT, liQ-.A Ill TO.- .-IT-1.1
MUDANZAS 1 ...... -."T.., "wo. ""B", 111111dI. 2 rot 'OlInInd", .. ". '. '1111.1 11 O .. .... "O 1.,-, 1. -- 1110n 11- O -_ 11 li 1* 1 1,'1_11 11?1 , I ,. '. ,,, "ot, 11:11.1, -- d run, 11.,
, O: -, o ,, -: ,-..-, ,, ,-it.,, 1 ,- ,nt ..... .. ,,- ..,
S' "" Vn,,11"1'-. R' """R ........... ......... ". I '.1_1 ,,, ,,.: ... ..... ", 11-11.1 tu ..... 1.1lult, un'-. i3 23 I"Li.- c Fl', !ON' Oa "' ".'"'. -- It'! C '.7 F. RC_" ., iS -'. "''', ,! ,_:,,,, , : F ,,, :, I ,l ,:,x- ". "TAMEITO R 11--M E";R , '1_1 1, 00 'I'll,], I "'t" '"(a g."' I '_ S ........ ....... 1, !-r, ", j- '" " ,, I'! 1-111-1 I -1 ,!- 1111ra. .an.d- O I'l '. 11 111;123 R, 18 F 111a ,,.,. "a"n .. ........ I ,;"L .-. 1, O. I---, 1-1 I I _. ,__ C- T-Hhut, plra
o,"'.., ..... Or ',"" "", "", ,,,, I 1-n-Int 11 I 1-11, -'n ". I., -H., -Hr I., I 11 R-11.1
11111= 111 1'11._. O' O- ... I 1 I I", .", 21 11 7 14 l-' 1, O.--1 '-- C."H-1 ".1. 1. tol.- 'NTO -_', ,, o %1-,,'R,",N,,-,,"C,',' "' '. I I .T 'In.
! -- ___ ___ F-TaIll 11; IS O, IIIIII 10.111111A. PAIIII %IT% %__ ,,,,, NIR--, XsO TJf %-217. -7V1. R2 IS AVISO St --- IO xzz. !, 1, -1 I, _, ","', j -- lontntFL, O.H It'.
__ 1 ;,".-,;.,,,-, ,,: ,.Iln, -, 1. -,- L -h. 11, rn- -V"U.". .It"," _,: ... I-~ A tn.,- " t- : F-7 7 Il I -1old-RI-OL
TELAS Y RETAZOIS 1, --- 1111n,", l", Oun, NAVE AVENIDA OCTAN'A "' "
' I ........ Q I 'I.A OmSrO N-1. I PART I .1. 1. 4 Ir -'- '- 1-11 -11,-On:.I. :1.1 'arl ,L11 ,RRH V, Or Id.,- .11 -.1, A,,- ...... 1L.QI 1. 0 11-1-1 .111 IT- 111 1 1.55, disporlible'arrendariven- S E ALOUILA MAGNIFICA
Importadores director. Aci- -- I'll', ",::: : .':""! :, __'rir n__ ,on, '
" ,,,,,,,,,,, ,. -- -- t" H .. ............ ,,,,,, ,j,,, ',,b,,,,,,,,,,, ....... In, t n- .,,,r,,,,, I~ T'..n.n,1 1, 11.111, nd- I -I)\
,., j,., ( .111 f 4 -1 ... "', --.- O-l" ,._ ', ", ... ..... RI lot ... 12 1 -,:,
innienso I ....... ----, I In-In O2 1 I ,O aa O;;,' ,n 'u-"n O"l ,. 1 O' ', 1- TH 1, IOO I-RORR S2 11 I.- TIr R casit, una cuadra de Galiano,
bamos de rocibir un "i R .11. to. III irno cine Nle ropiliian.
InI- ... I, F 32U C 7-R2 IV Z:',',a T A 111l J- 1,--H" I'~, I I 111.11(l. .1( IS 111. I .I*T.1 1. 11 ... a". ?A F 7RIZ-11-I
surticin de \vrani, en todus ula- I'Q11111 11"ll-o- O s-O % St -.11-1 I- TV-1-1 111-1 F .O.A.- 11 ,I ld.,I,, ,11 -11, xl, ... I,,,. S C, t NA HARITA110% Almenclare,,,, F 1 20 00, Cabid;j ';-ln Lazaro 409, pr.nicr pisn' saclas rcta, ), Pida its- ,: ,' -;,, ',' "., :": '_," I 0"", .... I. ... .... .""n", A I ,:!:! ,' "'Rl llQl ".I' 11111TIRIFIT.S. Not 'O,. ", ),' ;: ',,",r,,',-- 1, ,,,. n ., 11 -. unn-1 -I A ....... ; rl?, , 300 metro, (Tannhien so trj_ ]a, recibidor, 34, comeinr, baes de t O"""'.. --Io 1: % ,ql It. t on,
, '- ........ !, R on. -, O ,,,
11 I ,_, ... ... x ,_- ,,f_', I, y-,S 1112 .
a de prec;-, Fel,;;nj n Rvdz &, 11-11, Q 1 ..... .. ., ; A ,on, ,,, I,",,,, 1.", ..... H ... 1- -O ,.-._. ,,, R,-- ........ n. Fz:;1 R n _:,.",,, Ta ,j:,,,, ,O de), Rel t ,III". Rofoe,,, '-,2. HH- Clo, panlr,,. s. 3,10100, La Ilave
7O In .., I O 'I., -, nlt 11.111. I , I~ ... r ... ' tu. , .,-L---.,, LI -I. 11.1-11. %LQIILO RICO- bana Telf. A-311i,2 Pit h let rv!ci :,I. Informant:
1, I ....... F '21 ."' I .. t .... ... n ...... l'...
Cia., Muralli, :11 2 v :,24. ', ... I- %ItC NMI Sri), %I (41 11 O I I I: _1 :111 n I -A I't :'- '""O- I",
" .. I', O"I %LQI 11,0 %r%"TNIN'TO o I -. -..-i ... .....
C' M_-IG-5 Nk, K: '.,:: :: -,Il111- 11-1111-111 I ", I 1-7- BIRD. ( OCI na ,,, M 7276 F 14911-112 _-O I., 41)(10 1,04 1,H11 .", "'"'O I'- ,,, ".., S. ,, I~, -_ -_ F-597, 1-: .,- 2 F-:1260.
, A r ... .... l".1 nr L'.." L ,: .11 ... L---- W-'.
- ", a", o '11,
, ,, ',',:,,. ,,,,,,;;""",, :.,", n,: ,,r", ", 1. I". L-7502-V7- 0
I ", ,: l ..', ",- 3 P' AI.QIIIII AIART-FIT111 B Jfll 11, ;;- i.,O,;u,','; ,""n O- ""'" ....... "'
_Q _U I L E R E S "' ;: """" "; r .... F CO79 lo Ig ,"" "'"' "" 'j' ,::'." "; u lp j -,O- 1-11 11" A n, I I .R an I Ill I - rlTKI -A V '! %': ll' '%a VIDRIERAS -., 2, t ..... R .... .... . I .... .... ... I !,,I, I ,nd_1:111." ARN, 21,3 ,, I 14 '
__ ,,,ad O Sn' ,I,, -.1 I,; -, "at ...... .. O.. I
ii HOTELES - "'It' I 11 11-111 11 11 to 11 11 I L 7'"t 2" it V "I'll).' F.r'Tr AL 'A ""'OH"'. ,." ,- 1; .. ........ ......... I 1 I--, l d., S .1 ", .", -,- P ,.I,, I I I or
1PIRTI -, ,,-. .,n----, ,.I. ... I- IS'. ,111I 11 T-11 I n1d. 1, 11 AI.Qlll.. 1111-11111T. I ." , .. .... ,,"x Or 2 1. ,,, ,, ,Zn,'!,r ,'. ,,, : 7,,' .' I, 1") %no. NimrTINO UERCt it- P
__ ,, 'O. -.. - "', ". ..,. ". '- ..... O.-Il.1111 ,,,, o.-,i Ol". In- F-R7111'U-., ,F, ,,Cl., ", in)', -11, 11 -HO O i ",,,n : .ul, Cldlp-d,,rnt Still -1111. m.
1. I ... ...... ,- I 7', _ -, H, 1- 1- I., rfI1.11,., I I. ""' """ ""' ""I'.' .", "OL-R, ." ; '174. ,I ... ... "I :' L 1 : I ,,I, rt d tAl .1 x ..... 11 .Va
.,rooO'!9j KL -i.OMA" IT,!, N, 2, I K In" A, 14 .11,11 I'.' IlTlo MAPQI'tl UOICI : l,',, "',-, I ...... --,- ,I 11,111 TORIO. I 111"10.1 a IPIDOS ,Or"a", F", I~. , ,,,, ,,,, ,. ,,,
!'tR,.b-l O-1111O 11IL110 111OV1.1 TYIHI 11, ba.10t, 9, ,11OHrut- ,Vu """""" ,'a I ........ :_", "r, 11 ", ,on runrhIll ,I.H $7oun .11 I , I ,,, 1 "ll", I-. -11"Ont. "'. -O 1-1 1, '. , ''. 6'r )v S17000 F-307 esquirdi i.i. fnfor...I. . ,,,,, ,T "",',',"7 '-':I NY W10%nire 2111 % 221. NIctindu, ICI al I'll M1111ca"). 'u, O", 6' ,- R_'%1.1,,,,, ,,, I. ". ...... ,,I I -1 E ,I R2 IR ,,, T.-- IOH-n,21":.AoiHr 1 11 V.- O- I .-, -. 1 -... "",oln, ." I I ", I 11 I 1,. -, ... 1, (-- It. 1.111, ,,, S.OO11- C,, ... OR ...". ............ 1, ,
, I 11 H ,,., ,. ,,::: .,:':" ,, ,:,,,_ t N?,jA,1 Q 1II.I 0011TO 11A.TAIII-110 Et ., i LO"Ou" ., I 21 I "I'll,
,":.","'., , _,: 1::. .. ;: I I "In. Ii InIn. 1-hro-d", '. ,.: .O.o- ,,H,,a mail P-338 5.
'ad. no O'. ., S .... ....... .. .111.1 .... O 11, I -AO "n1n. _. F dW 88-18
,,rt,,uH. a- "n".. ri"", ",..! 11 1 1-!RI ... ...... "- 1011 A 5 i_.. Llan.r- '
H In .,,.,, -, ','.O.I: 'I'll -1 .11-11, .- .- 1'.'1IO
r1n. .. W,, TO,. .. 71.11 -1 "I'll, ;":. .;, ,, , r-71 R2 1. - Hr 'a a "' a R n """' 'a 11TI-1.1% ..' I,' !,dro- 11., Md- T n, a I ,, !" I I ", -C.. rul, IT '" "!AT. .' I'. I 1. I I ,,, In., .-I' d", ", """ E"I", .1 I IT-a fi 'A 1FRAnn tLQUIL. TIJOSA MrS111r-. I I.., -H . 11", I N, OO F-IOR. .11 .... ... Or", ,,TI2,L11",O- lu,11111, :1111" 1.1411- 11 I I 11,111. I, ,,,,,, ,,. ,,,..,. -,. ,,- nEuut.H. on.
I To IV I M.", 'I'll, "O, I ol"BOR, __ I P RI. Tu Ill ".., R."On. 5 ...... V IVAI a,- to -11 O-11 111-V 11 V . __ "'. . R1111 111- ". .... ... S., O.. IT ton"',
_ __ ___ I I'll 11 ANTOS .1 11.1 21111 .1111111 -.1*1:
. I I'll ..!""'I'!'." I 11 I ...... I ll_ .. Clul ,, jf,:,J I 11T.C.-CIS AIATITC l lu'r""" n"L: E 7P47-04 IV .,. -R1qO- n- ; ,,": ." A-., o I ..'n ,- ,I ... rR.r. -11, I'll t --'- .t , ., ; ... 1. R, t,.,S',1, A, 'I".1,1 O'n ...... -.- E .1nS ., ta ,, ,, ,,, ,,,, -i, ." to"I'a .71":
,CALLE 10 No. 206-2K 11111-1 "I'll -.- ..... 11 1 1 .Hdg; -It I I ... t -RH.,. 1-1.1. I "'It I 11. I I.C1.1 11O.", AT Q1 .I. I In'; ,,,, %a,- or I a B RS
..'.. "nord- I ---, In.".." -111 I ... In"'. R', 10 roh, O'.."o Air- ,in- I .... ..... I .... n-tu- --o" TCO I" M' I 1- P, I _,OTH
Gran 11w el 'I ...... I'"'..." "" 'It.-' 11 IN :1 IIABS. V 2 BAROSt 't 0 "" ,-O'. V- 1-11- .L111. at ...... I~ ". .... .. ...... 1-111.11-0, -O.H. od --- ...... lul .... I a "I'll L, I l"(A, B. ,!, .-M41-alat Nat
,,! : ,,;O' ,,,_ _.-1 .1 ''. ,! no
ITZRI-1, y T.-- -, 1, ....... M OR,* % IOORA Ll ,POST) I I I a I 11.1 I 11 IOL e I A, ... -O., .11.11-11H .. .... ...... 1 d. 1. ,'I;,. I n L, IM, ur, ,I I'll, I-Arti. A' 66" 2, Ait, I. .'.It :11, ,-,, ,n- Nr ', .,., -r.,- -, .,.,,, , , ,, I,, On, 11 Q1 [In R-1. FITLIX TT.,
at,... il-- ,%'Hlr, ;, .,.. ... ,,,: x E 79110 R.' AT HI r' T- 1-1 I LOW- a 1.1t.,I. A~, I,,; ,,,,,.,I,, ,, to"'HO
"A" lI.uu-,no,R ". : I :! : '- "'b""',", ...... .I V., OR-" P ". I i ,- ,,,Z-%, ,, ,., '. _.":
Va. .- ,_ 11.1111. 11.1 L Ill 11 11, .. uldn'.1,111 ''....'.. - H. O r 01 T "I' I "' 11 I
! - '. I.-O ," ,. ; '.:'. ::-"r* "! ,, :,, I' ..... ... Olt'lt! Iuik_ a
I.,". d, O."..". ... : : 1. R---- Ion. Vr'.- 'On: ALQUII O ,,,IT A. It, 11T.1 111.111 F-7,1LIH-1-11 --:'. -1111, 'fill 1011111 11111_1 "I'll"'
Nab I'll, n-11111"In. I ,a "r .1,-1l On. O.", ...... __ I "I
= so. "..'u.n., ', ... ... I In", I .". I 1-1.:" 1 ,. 1_11 1 1!1 ,.a, ,. ,.A , .: 11 "I'll". ,:: I" PENT-HOUSE I -1 u-, H ...... I ........ O I.- E .1 1Z_111.
, It, in .O- IV I 'no., I, In ...- - - :111 1:1.11 *: I : _: ._ ', ,; ", C ....", TV r ... -a..-.- ...... I I N' O, INT,:r riomr- I- TTIO-FiLlOw
. f0 cr C"ailiicao I DI tRIO DE LA MARM1A.-Viernesl 18 dle Abril dle 1952 1- I (iooiffiehdo-o -. Plna SI
rALQUILERES ALQUILERES ALQUILERESI SE SOLICITAN ISE SOLICITAN I SE OFRECEN I SE OFRECEN !j SE OFRECEN'
1OM 3 AINO RPRO 8 AQIEE AIS 104 COCINERAS- COCINERSO 115 OFICINI1JAS 118* CRIADAS .CRIADOS 124 LAVANOERAS LAVANO ROS 12S CSOFERE :,A Irl.A CANA 0N 01o101101 FIX 17, 0 100110S0000 A TA E 000 0 N0' I" 1 ".IFII1' .1"-IV" !A ,,!," WF.10.IiN I A R
in, AV~~d~. "I" ,I' "ol, I?- A.,,,,,,H.,Y ,!!,,""A '.,"F -'J"."u, .. ," l -, ,,,.g..l -...... ,-1-,- 1 1-1- -... .. ,-,1. I26 JAR C-- iINEROS "'""
SE~~~~~~~~~~~~~~~~i SOLICITIJOE VARIAS I il.1..AlA..FI".,, --".
102i~l AGENCIE CO O AC O F ___ 4 1__ 121U O P RA IO A PREN DICEI,1,,,S ,.. "' I "I l ,I I i "' "I , ,' "" ",
I..~~~~~~~~Clso ill,.'111.--.1i001111If_6 -L FU ES' 4 11,
I. 10A R... ......t d, ,o ,s ,,.. Fs-o 4.51. sA IFI'l, 1_d IFF VE T.i OI"I" I .'o, 12 ':;'; "CE TE VE'." Id iNDDORES
-l". ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0 00000 "0 1 .0 UlfITI .o...l Ni 21 1 , .!.I;), "~lt ."" .l..I..1. IIn 11:. 11I,'
. "" d' I1 1 5 1d1 .111 (0 1 1 1 1 1 1 1 I I ~N ~ ~ r nm rs rl
E.'"Illd-Ill 1 1". 2 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ N 11111) in". "I l al d .IN -SN SI I'SS A N -3 9 F , ,,, , I l Il I I...1. , .. 'l .", ,, I ,, ,, ,l l I eA~ o I
SANFOSi SU RE MENl ,,,,- !Pl'r ,, DZ IA II 5 I ot ll A_ F._.. "_ __ _ ,~~ ...... I I11-1*-I l "'1. ,I I211,I I ;' .".' i 12; 9 OFICINISTAS
.,t,..'l .o'oo ,~", I S... S111111,, Ii MiS 1 -5 1 7 1..1 o"
N-1 -.,IQ MARIANAO RE AR O I 2II l.111II F 111 1,1,1"" 0 1l l 11I '" '"''" F s;'0'; 'o ' "II IN -' R, ,AUCCIONES 2I-1
ii~~~~~t~~~tililM SF11 I-I'l0_ 5I (5 PR"OFESORES,:. J102AGN'. CLOA'INESoo""!ipi!'o.'l"> "'"' COCINERA..-1--- -.1C",CINER1',OS1-_*_ I
A..lo~~ -,.~~''' llil "11 'o __ 11111 .011 "a
,d'.:- .. % t-I L,, taco I o. V.IL..,l, .. I....I...I I 1 I, I00 Ni. I!i ,,11o1 I'l"" 127' I TAQ I-EANIOG RAFO ESO
103 CR.ADA CRIDO "'ll "'''.' IF.l ,- n-~1l olsoc1 I"1.. 11 01150.ld "'0 00 II II Emp111 de'o oh-gull-N 51.11. -,-7!,r, s..o..ooo ,n'lqo -o4 o-n
...... il i_ _ll -_ I r AI2_ I o l rol l ~ o l o -1 1o o ~ i 0 1 0 1 00 1. 1 1 11 10 7 u A I 1i 1 i A 1 S 111 .0 t T Aod u s .,s o ,.o s s o o o
PEN HIS AMULIooSnl10 I 0.... f, ..I .Il" D. 1. %, A l d11. ToII edlsFA d, l'os. IuhSl F -I-N-A .'' l-'"'I TV 'iA.A 1IANT MME % II-, 62 -111111 11.,i1 s ,, ,,I I N l 1I IIl" l III II i u r n e r m lc o o oo o ......d I.s--sI1111o 1.11.
or ~ d, At ill .... CODA EN $40 "o '' "' '.I AR S i.N I2.In. ,,1 I-N',.1I-I. i ,, '1,l",Si.",I ," '" .'"A 511 ,II 1 1 I I 1 I'lsIl I"soo ,, s.,."'l "11".4- i 1
1 Alllld~~~~~~~~~~~~1 1 1 11.11,11 ,,.l,.d I. . . -,I -FR E- ..- ,,d -: :! : 1l?
,0 "ll1 l~ ~' dos ho ic IL PI11,1111 '""''" l l te 00 "0.00 U0000 1~llol 8h8ll I .ii,:I..1l1. l 1111 1,, I, L .- I ."I1 ,
0J 3,llI". %l~ .I,.j 0 11 lnroo 'I. 1.1 I~ 17~1 I d.l ,'' Illsr.," -'"'47 t I TIIls11 11 11 I.....
-d___ 00,011 ill,, in 0 I5. DAiis' IFi: CFOllM...I NP- 1 ," 11 ,.'' 1, 11-1"1- ..,IAl ~ dII
l,0 0 11. 0" 0 0000 000001;, -nvi III I ''.:.; ".'. . . . . . . . ll.o rlll -iI I I_ ["'.ll l In I~ "' "',
..r,,",:- ,I - - 10 IlAV N E A -L V N E O '1 .1111 "' II IN I A 1 1 15 1 SN1 I0.'~ T ) ',!"'''- A X V A A T I 0
.", o_' .I, "'.111.1 .11I., l .. 11u '::''.SNE O FR E C E N,''., ...."I"' ;;.;r i t:;::":'.' A e, R AT S. 0111 011-ilYI-1r.H b..
rSlt lI i 'o~l -.EA A1 ....1 ..0 ... -. '''," .., l "'11-1 .1.." I I : I.. I 1,n in I.~ A.. I2 2...' (o so"' I hodod
'. 111 11 ,, 0 a O D 11
L:,AN ,:".,.d', 14. AGE TE VE D DO E ")0, 0:. .'.0i;:I0. ,,, 01 ,,,10 SE ape ta oo\.1 ti,i SllC i I -~ -I -... .-l.I
II- -.1l .l ,,,1 ,III l".1101 IF 0 1 1 '1 o 011 0 o ao _______And -1 011 0.l 111 1, ,1il '1 1 0 1 1 1 ,1 II~ 11 -1' oodidoo .-L1 0010 I00, I d I .,-'; '' _... -1.ll 1 '" . 1I _9
.000'111 ,.10" ... 1 l 1.1.01 Noes'si TFt m!, l 'Coorial"C
OFALO L'000 IFNC 10. C kkl A ,10.10_.1T .00 I~ O I -4o. 1 11..o.oo ()ss Mu i0-11 SAvAA D 1-471rE C 0 1 :...1. ,I ,,., IIt. 1 l, ,' r IlI "",T AI
S.o 001001 1 1 0 '"' :ol ..- 0.0., 05 0. .. 1 0. ". -O "l-. 1 I ,a 1 t l ,I, I l 1 0 1 "0 00 10"
-,,It.0,00 .'l CII1LI.% 1A500 k~ll.' AP L to li... Is _~lq--~d .1 lo :011 -0000,11-A010 11.. ..11- .. .
4 1 11, 1, 0 .l 1. __ .T N AA_ 0 0 1 1 ,I ".1 _oh ,7' dl..0 Ip ,I. l:1,, : ,;I,:,.. -.. ..I, 1
' ,'.' : 11:.111. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 100 111 I101!1 Duo'r" 11 ; :01 ,,-, ... 1 1 ..l .I.-11 I- I\11, I I ,,I 1. 1,.1I. III'i .1 1I i. d I:"
ALQUII ', 1 I ; s l'm :42"0,S .3 A A E ERE VARIO I, dona lo VwiIsO-il a'l'o l ; ':I. .. -.1' I
so C R O -0LA IO I F11K 11 0 o. l II ,,. 1I 4011111 ,0;; I"k15 M N J D R S .1 .,.I. X dI... 1 .I 11 1IiII1. \Iil,010 ec w !,w 'a
- -.1 I101 -o I-, --,-ll ,01 -- -o 0 .........h- .M,
10 I'll,1 ''..",. "l.1 l.~ l .i 1 I.1'. 1 I...,, " 1 ,l 1ll1 1 1. .'. ,1 II ," , ) .c %l1 (') ,FI Id l N11 f R D n k A L
n;.' _~~~1 0 4 IdVI l \ II' '
ill 00."r.011.0 1. 00 11 15"Ii -sIls -A I k I 5o'!: "'' ,11000o, 0,, 0.. .. .... I 011 1 10 11010il loplcL do'I 131 OFR" VARIES ,..'., r 1_ -J- -__
lloo !ooll0001011 l lo todotl 0110011! ...1 ...,."101101 '.I
Fili g, ." .I, ,:,".fl.",::,:: ,,..I:,,I. Il I:11,. lll I... ,,,,, -1 "'. 1, I., !; ', ". t. 1... ...I i ." il'o I '-, ',1115d0 7(001If.5M.N A
01.01'0 .000-0. 1.110 1, I1ll1 0lll l 1 II1\ 1 00 o l B N. I' d 1587 I l ', '' 'I,1 O P 1
I___________________-_-101010075,Idol-1 Ill2I11. 1 PE T OUE. S U BLAD P YI RI ID ICIAI 1041-.l~ CO"N RA ..C.ERO .-i~ II Id 111. ,10 .hr .-c .e f Fu 238 0 ,,l I"". 0 '.; .-0101 4 o p
Inn P l Il A N d .1 d .. ... ." "' " ,a m A G N Y 1 9 R F S R E l i s t lBO CnS, 1 9 C C I E A C C N R O 7C."I E C A11 11 1 1 -1 4
I A, 0 I I .... .. I l A Il S I d ...I l . .,' ,- L ,, O "
13-2,0.r W l n_,, ,'l I i ,i I FI F Aa 11' .. "' I, L:_ D F I A (de[l. ag ida v
FARAPORT ~ ~ ~ ~ ~ ~ A'. CIB CE I510 .11 11.1.I111, 1.,Ir III.1 .
$1 01 5 1*11 dlI~~o NI I1 0 I ,Oo,.,- ,- ...i.:I l ," .. .. lh....S"Nl I ,I II.... O.Oc~~ n
__ ~ ~ ~ ~ ~ 0110 %0 _0_0 C5 "010 3 S Ri A i CRio O toot1-111 I5 A 11,I, c1 1 -0lc,5Trdcinl crepn
2 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~1111 II ." Mill I 'I r s 11SI t .k- ,I ut p,"'h 'lC
PEN AIVIUER J-A ~~~~~' j S I- Nl I t 43- 1v",,, ,,, .. ..I _... --eISd ca eeo ehrs icls
Ad 0dI. ,1"_ I."'"" I "T I Q- ,,,, '" s, ,.,,, V.110..' I -01 'l I, .. l11 lllll0-1 01000 ,,IAIIl"I..1. I1.1 ,I ,I" A0
S o: Sl 0 )I I. A '1 i0 ll' $40 DO "10 'Ill'~l~ 1.1 l" .. - ~ ~ l l I ,010r h i m i~ m v a
E-04 922 .%I. XIti(IT SIIIN A.,SO 'li M10IN 1 ", AS IS I~ ,01 1 ,1 .1 l ", "11 "100I1..111'l11111 .... ,I
t 1. 111, 1.l il iii,'lill~l'0. p.1. 0.0 I0 ,0 11.1- .1" .1.. II 11: -.. .1. 111 1 00 0 ,N I' l '.I0 I ...01- ".1. ll0 I~-1 t. o o. (if Ihlrkskin. ('lqli-nl IOaZa c A 00Ii I0 E 096 12000
11111, Pat o lllllllilliil il 1b 11 L tolI.0,me0217, 1o1.e t0 de!',,',',0110001110010100 111111 :11......1 1' 1100 110,11
974811.1 E-32 1011 0 -9020 .10 SUC I S S. AN NC S EN 'I :,"."'lol o, ol'. 0 i.0. 1 ~ 1 101. : 11.00, 0 r--, ,, a,(1000 000 .. '101. 00111.0 !' I ,11 I I,lo ha W
___ rraza,, 000''0 sal ta com d o 11 1 1 1110 "100 01 0. _001 011 II ,01 010 ,101 E-. ,1d"1P. 1,- P..175- I
4,: a1 -, ,,l: :I O 1 2 E L IDA I I I L A. .. M A I N ',0 'r -0 A ll0 nr0 I ,I2 d
$ .' d ; n. .. ... .... .I I' 0 I..1 II m 00 1, -1-,
PAGINA 32 DIARIO'DE LA MARINA ABRIL 18 6E 1952
al r6 Ios Estatutos. el ayudantes del Presidente Batista' co- La sisub6lica cereirifliouia : E.ironel Cruel Camillo. jef. de In a- celeb ara n at Dia
Eso era Ahora 'Hoy sei-A nombrado Pr* resident 'ucontraahmirant"e Jos ,a Milit., a sienibra del rbol gritclo
se in net Franco, Taber : Ill tell en. Atilsfirb al-ministro de EdUcac16n,
l!u ,, r ... I Fc' andc, Mlialrd :
antes... hace as': Y61, RodrigiiIez M IlCvltri a leabo
del Ayuntamicnto M ix A e cl le"I"d, -_ Se doctor Andr6sRiverci AgUero. y
to Linal utinndadeildcl ftPlirtamento.
Ell el TnIminal Sureno, de In .1d. ad Cii,b;6 It,,, ,, lie, i, L.bo. er, 1, C ..... V cti,. en el mi..
G nldicl,16. de G.c... p-m I~ no ld i fe., dil Ill, d 5d"t.. itt Po- en P.coic, Gran- mo de 125 elcuela. del
C3 Dictse t1tie en oll iiocnt, a I., nue", d- _- wm-aEvntizie Al Rldlitinal rl.bl. L__ Dn,,britn de Inspecei6m No. 6 que g
n, -mill a, I 11,11acia, In ll bl,
destitilil-lin Ia Escalaille. Los vneral let Fiercill. riv.-6 mi ric In --miurn del alinni. m
d, on. -da lit -de-a del Pre' 6-, Iwlia,st, I dl it I P. .,,, .... trion ma., n,6.1m., 1. Gran.
edilf's de ht 41I)II-Sit-iiln njilleslos a lo Estalititom "P1,111-iddir, diho TnbmlnI el -'elent, dilp. 1- plvvdwal ill oro'dict d, ra- F L cectitures habri
Ptir'Fritneisro R. ferrin 1111rina Ell &H," ij 8 "."'t .... to I o D. 1; "'lidiiid did mayor
An 9 A MARINA Del, jo-- old, F- ..... .... Sr I-Ao inny romcunid.,.
,Irmn ,e ...... c em
d ....... a) Nclinl llellano,, no 6
lel-1111 Ira bln 11-,do .it I; d"
--L- I Ir ulin-, r,,, to Ill Se Wont
let, o v
1,i'talrl de no, -ude", 'r, a 1, 1
" ,,, a cill, d.
I m- 1.l I it., d, lf -n pdr Ill In,
to "
In L del m
I Vmn d' ill,, e-I. A Ifurnbet-to Edle-rla cot,
alalrl llldn lon 111.1 enmir I~ it, -murn .a "on .1 did
Pa... it nlenl pord, all,,. .1 grolo 17 A"'. SE N S C10 A' T A IIII
a, I a del ill, or J'- a titulo 1, 'umn,
nnj Al o''d r, C;6 ml, Int L t E N
No hay razon parn que Ud, Se pase viir ag Fell, A 611. pt,, I -rdj F, le tie" P"
horas Pegadin at (crigon ... Jos IF, c 'lloy 11-11oln1a p- Ia" cl,
n In candela dcsdc por In Mir 5 do,1111 Auglutio Ill.
fiana. y los garbalnos F Fn
en cmojo dc5de Ia nochre anterior cs costa del ill
Va '. n o".l.l. Lit, I
to rp 1,,- del Pa.
1(i o ra a 1;1 lon th "f-LI., IN G -R O O M
cin cinco minutes Ud. Puede server to T ;Idd n-t..- lie] d,-.d- .;-l """ d. 3 5 2 LA M P A R A S D E L IV
)o1c negros o coloiaclos y Ins itarbanzos mi: I'l, it lla- dl In
!albroscer clue Ud. jamns hayla pdobado. le-- de h
ono'a
Ill "lle har" d
--y dejarb do sor escialircl ..... ..........
ompre KIRBY
.,,ol or I.. Ill 1n, l, t I, W "" de PINTADAS -A M ANO!
o Ia cocina. 11 C A q T,
Pit. lit d"!;-',Id N. 11L."
C-1111i .... (1,
n"'c6n, -d"
d, Pi.md'. I'l Fmatwm., i"t I.l ,,,I ....... I Firm adas por el A rtistaH
, In 1! lln(er And ...... a Pit
'ti T 'l in ill In
'A' 1 LI(llnv, c:,,
(S A P/ V A N l.(* s L""I'l 'a "Ill' It"- In h,- I l" 9
comordI.L F,
d, 1, in i reel.,,nd., ln a lard, Gran varledad de m odelos
in I ",
Ico1a de In Lt. c-,d 'cl1ron
_.f, a 't; o d, to, iig.
L. I.l1t, lit 11' s! "".. rue rn
ue %e pedin I 4rr, -_ I'
oi ,J, P all-"
...... o", Lot, I e X a timmoctll jL11a1a 1-1 F,t.t Lin, .rmal funemnarm-j. pol ultnol ic
del C.oFndm, h bi cri). Ist.b, fir-'lmencin -que rmnn.ra cot, -a madii por d jeci a P_ ear algulz
Ill F's rello ,1nor, n it. intgraoll lie I I "I"b",
Ayon, F.,,cc.. a,.,.d,, "1 1. monagobl"r.1;
Illar. River San Rom,,,: h.lutrii a, so 'Idul'i'l on. I., rine'to"
Nonecesitan preparacicIn. Sazonadas a Ia Vcc;,. J-1,, Dr.,,. De la-T, que .,. L'o b(ly
Irtilincle,. Agenda. se Iran profit
Elyno,- ana, redn, ,- de Lit-upe, de r, cricr Ia. Lists -para comer. Ahat,". R.dlig... T..,q.c,. Mar j,
Id, 1 !b,, cim, A16o, -hlti-d. clue
callifilt Ia lall 5 norrul4i 31 bahe Marm ... y a Ia Mill! I F igm-nn, Sinl,,,, Dl. P.ela, Nib. Itel"" cad e;otla "I mirmetr. cl, difallar Rod iguez H d T;, lide.
para t Par com'letar 1. al"o d'
IECONOMIA! Una lata alCanza tea "etntli no Ali la, 'al l e1P1,a on InI,
;dll grupo mayoritarto gulnermin eI '"oltaclo cle It lesion vxtr raciones, IV: D- mchnal-la d, It., n 1. q haba
it imb, lie
to Ple'llilot, A,6n
TAJE DE I R I J 0 LE S ES
GARIANIOS COLORADOS it 'Esith enfernia de esceptictsino
to ExIIIIII
No$. C116, d4o Gonvilez Pul(tc'
U08
Cornti, I)ire(-lor (If' 0111ii
Lip PreSerifir; el Rirrr-(p 4giiero
Well,.
Pe, "mo on, m" 1'.
de
alli It d.ruo C. I
Illmal ml-mn ,erdd r,Pcli!: T""Ill"MI Pll.d,,
Na"I "' G""
in"llor (11 Cult~ lltn-do coner en
d, KdocAlle. en eld,- Lt. lb ,qm, it,
It I Irprtrildornto. ell Lin sImPalico ar- dol esc 1,, L) ........
our Illlidt. I i it a ornee, in al
EdL11-11on, doOld Andr n Rirt-o d I
MENOS EL TRADA10... jnrt-pjd.o a Recl:Ldo rue cuando rill. bac, di.,
r I 'I' Ia Dn.mole era in
rious 'f' del col"t, "llt.nelnn, ll lli:la. top etmente I,.I In 11nl. FI-r I'llim. de 5-1. init dilh- lamb no cl'.p ,e denen todo lo que Vd. lei pone pr
ur Itt-lo al fient, d, In Indl el In lolit.11a,
to lev I dr it led d' "'r eta di.
ESC JrTOR DISTINGUIDO P l Y on public. could. y c.: I' 'o""llm. ""'
Ide Cuba. que ha contribufdo at cot ett- "I I NI oulderm do Eritrea.
mal.rd. de "It, pill, ,, to, Elvind C*uba sta cor'lola d' -11Ptlernon Line. pesto qu, le penda er, oul. lasoficinas de In C.rp.r.,i6.,' rue L de
lie anln,6 true ha Ilegildo a La Hit-iUmid. 1) r eoYo motive recibid, In't"I PtOoletudi lolumphdrsi, I~ de tin coicladano elemPlar uno
conocido csrit.r norle.me. Orden d In -110 Pot eso deemorl frol-tros- Lie I- cargo., it., t.pct.ot,, y
to... el e Carlos Malluel de Crispedes. anadio-oo man W.Loclas
ritano Cora -i6m P-mlrlblr del Pill,
Stan cY Ross. not.,- de 1.1wn le N.cional del Turis- Le Pr ... d,. en el nla de In i El doctor Gotvza
Ilbros And I d it 1.,.,gr2dc.
de vlaJes, con ob too, 'no cM prest ndo toda Ia coope. bra el doct r Agu.,r.'cIll su desivonem're'vi".1"
par. Ilbr, racirin necesarta para que com 11.1c P cen at d-etm Gmn.lde, Pa. line pme-m, r.Itura
iturrientlatse crertbije de do- a I IL' I. 'c' que
it, so crocurnenta,,ne, que 1. eila n y c""o ,It -.1dmnalm de MI,'- it dt1t- cilpalt.reo Ica
Acerca de n oestro pill P1111
r tht-,,lai Qu, horro Zito
El -f1o. Ross cs Lin nadicnln Itawl de L ...... 1;L lodt_ r. del lit ;it P.eibill. D..wle en "i"o
S, lon(l)o I"
l1d- oill., Oul -... ... ......
I'lad
in e,
It l,- om- n,,el
lit
a I~. Ontril, r- -l,.
N O Col Lit. I notio ,n
E, -dd,,d., d, In I a
I.n H.1"'on ,, M,i"ll F0,-,
(in
I, lon
ot A
ILL d a 6 L' n I
bw, lett I, C'u".
bloar. am'udul, hb.., fldllt. jlb,, ten ... .... ado,
FULI o lie 5.111dad Lit .,jldm, 9L. re Lt., Lit d Sni-ill- d, Cflhn hn
1, bm (ill Ln In p--a. In ,,dl,, 1,
d 7 E." t' ,lei Ilm ll, ad,,,,;,, del ,,a.' ll lu R11-l- i
POO Agu-,
Elaltac a ]a F,' v I VI a
d fit, NlIldad.,
P, I In I., i L d I
Rl lltil: I~
Slrlahta
AL COM PRAR I (_ arnp.n a dvI doct ,L Salad:
"I PI ledl 19dt
e,,L r ;LI
BATERIAS, c1iina, lid, ,!Seri entreN ist,111(r, I,()%. el
PREFIERA pr
LAS LEGITIMA de C"Clit"S. I'dez. Catitus
S
a I a 'I
_l a d
SIEMPRE FRESCAS 'll" H d-,F, Ple"111101 el T
0 DE MAYOR DURATION 'Ll P I
011 I'llonnilo d,
ADAPTABLE A CUALOUIER ,:dnlad
RADIO y a d, in ta"I",
k I
IW.d.r del Artadurt. Recuerde que solo tenemos 352 Ldimparas
p", ...... ;,l, a In, &- ".1
BATERIA A y a este predo se acabaridn eri seguidil
S RICA VICTOR
De vcnto en Ins Agencias RIZA Victor y en Jos g,6 a Ill .10",
establecimienjos Mi% in1portantes deLgiro.
H L Distribuidores excluSiVOS poro C bo. r.rT
COMPARE HOY"'
UNICO PERIODIC0 CON
SUPLE]WENtO DUMO EN JOSE I. Rr VERO HERNANDEZ
mitimiskad i
ROTOGRABADO DEND DIARIO DE LA MARINA Ad or -- '
EL ASO 1932 La Habana, Viernes, 18 Ae Abril de 1952 OSCAR RIVERO HERNANDEZ
kF I
V
Wl,
J.
A
Progr=a sanitaijo Reciben ]a bendici6n
EL JEFE LOCAL de Salubridad de La Habana doctor Martinez SU SANTIDAD el Papa Pfo Xil -1 balt-on de Is Basilica de San Pedro. ACTUALIDAD INTERNACIONAL
Corps se entrevist6 con ell Arzoblspo de La Habana, Cardenal 3,ndici6n a una giaParece en (
Manuel Arteaga, informAndole que los Ministerlos de Obras Pit; ot-gando so antesca muchedumbie que so vongrego el Din dtlitarian toda In mano de obra Para asialta ResurreccoIn. Miles de personas e In Ciudad Ett-ma ae traslaclaton hosts ese lugar
blic s rida a_ Para participar de Ins ceremonies (Foto INS)
Ins e.L.Sad.ulb. Ndrlapolis de Col6n, iniciAndose con ello el progr Ins sanitario del Gobierno.
L
i4 1 112 K- n.
4;
4,
oft.
Aw"',
Elecciones an el Club Rotario
CON GRAN entusia.i;n-To celebt-6 ayer sus ulecriones anuales el Club Rotario cie Ia 1,
Habana, las cusles se desarrollarton durantp el almuerzo somanal de los 3ueves. La foto reroge on animado momen 0 de lo f-scrutinios, apareciendo en In Mesa Es crutadora los doctors G6mez Roca y Galigaruia, y presenciando Ins anotacionMiss m6xico I. I president del Club,;efior Jos6 Ram6n P6rcz, en uni6n de Ion Rotarios tan onto
LA REPRFSENTACION mexicans Para optar por el titulo slastas .I'M() Enrique rand., Luisito Angulo. Arnaldo Coro y Pepe Calleia, entdtf "Miss Universo" ha recaido en Is bells, y cultural Olga parece t mbi6n nuestra compafieia AdIla Jaume, tomando Ins anotacionfs
Llorens Pkrez Castillo, quien recientemente aleanzb In coro- ;tTo1nAmportsnte event Rotario, Ei resulted,, do larger" tinios arrnj6 comn elec mwwwm
na de "Miss M6xico" en on certamen at que concurrieron tos a Ins siguientes Rotarios, por orden cII votos. GutAvo A Bock, Amaldo C WWW0_---AV1W5W
beliezas de todos Ins Estados del hermano pals. El gran even John R Wheldon, Manuel Oliver, Francis- Prieto, Ckar Rey, To-fis Bows, f I ItKo
to esth sefialado Para Long Beach el pr6ximo 23 de junin - rique Miranda, Jorge Musa y Andros R Ttiay Entre estos miembrom do LIT 1
(Foto INS) Ejecu t ivo se escogerfin, despuks til Piesidente Y dembs cargos do Is Mesa Escenas an Bolivia
FSTAS dos emeenas fut-iol, captudas durante In revoluc16n LIT, Bolivia mab, zada por Hernlin Silos Zua7(), En piano superior, on grupo de I evolummal ms 7 W- parnpetados detias de unos moron disparis contra el E)ircitc, En el infetiEmbajador tin iupo conclude a tiav s tie Unit calle de La Paz, a on c-,pither-0 que
..It heid. rto P)
en Panama
MOMFNTOS depue,
do haber jurndo so cat
90 do ErnbTijado, dI
11.b. In Panan, ante
n, nist- I,, F.,t-ddoctor Miguf-l Angel
Ca-pa, It d.,-t,,, E I
IT. Cnnio Bello, I-ta 7'
cad. re oluemnam. y
DIARIO DE LA MARINA
'-7
All
1r;
Una vista tie conjunto, qua muestra to decoraci6n interior expuesta an el SALON DE ARTE MODERN.
Imotivo del Arte"
El buen gusto y el contort me ponen tie manifiesto an "to lujoso jueffo & living.
EL BUEN GUSTO Y LA ESTETICA EN FUNCTION BE LA COMODIDAD
La historic del Arta estA sparejada a In his. Vinculado fntimamente a In Arquitectura
torin de los pueblos, y as parte integral de In el arte decorative interior as parte Integra; 7
culture de los mismos. de Is misms. Por ello an legitimo orgullo de
Is MUEBLERIA LA MODA el presenter a on L.a Arquitecturn no ha sido una excepci6n, :elects clientele, un vivo ejemplo del arte de
-6mo In etapa evolutiva del arte asi vemos a ratio interior contemponinco. Las nuevas
arquitecidnicot ettilon griego, romano, me- corrientes an material de ornitto residential,
dieval y renschniento, marcaron divers" se exponent an el SALON DE ARTE MODERetapas de culture y Progreso de los pueblos; NO y demAs Salones de Exposicl6n Interior,
evoluck6n qua culmin6 an el acto de in Expo. equipados con acondicionamiento de &ire y
sIci6 Internscional de Paris de 1924s qua n clevador al primer piso, para mAxima comodej6 sentadas laz bases del arte decorative didad.
contemporiineo. Arquitecto Jorge Pe6n
En Is 4Epoca presented, el arte arquitect6nico represents tambh5n el espiritu y In cultura de In era an qua vivimos. Caracteristica ant gineris del mismo, lo as In perfecta armania, In relac16n intima entre [as linens estructurides exteriors y In decorsci6n interior; basadas ambas an el sentido prActico de In utilidad, Is concepci6n relative del espaclo, at comfort y In hygiene. GAUANO MUM000 UN WCOLAS
A Lineas sobrias y delegates Las de este pinictico bar, indispensable
an at hogar modern.
WIDE CON ESMERO LA PROTECTION DE SUS OJOS!
At.
Ahora qua lo Oftolmologia ho pesto an manos de los hombres, los mejores y m6s moderns recursos de la Ciencia para la correcc16n de las imperfecciones visuals, no debe usted descuiclor lo protecci6n de su vista, y a la m6s ligero onormoliclod, ocudir con todo confianzo ante quienes pueden remedior su mal.
Adem6s, como la Ciencio no est6 rehido con lo Est6tica, nos permitimos ofrecer. le I a m6s select y complete voriedod de
ormoduras, qua se odoptan perfectomente a codo tipo cle rostra, y ormonizon con lo Z'- personaliclad individual.
Visitenos, y permit qua nuestros optometristas groduados le oconsejen y le ayuden, con seguriclod, y con absolute garontio
Grdic as de la Cr6nica Habanera IH DIAMRN
COMIDA A LOS SR4ORES DE CONCHESO
ASiEGUHJE ELEGANCI
Y DURACION
is rssmpoombbr ssor to bele d
d.OursIlrs..
LYSTAV- oi
....i-r" Ig EN EL COUNTRY Cubde La Habana ofrorieron en In soh ode rtouoles ua gra osid ldur
aEladi Ramie Leon y so sposa Augusta de Is Cova en hoosor delnt v Esabuador de Cua ns Wash- EL EMBAJALION de M~xico, Excmos Sr. Benito
1Aigodocto Aurli FernandezConoheso vdc o soaZoilaMulttcdosde u ota da sto oto. Jn- oot sbaad~lrEs rS~
a i r., to a los epos For~dez Concheo ail Iseoid Raniti Leon si c ohnif aosde Co- Cioet, edbiuid ctaCile Exetaa Sr mi
1u it. Emal Edwrds Belo Erobojodar de Cliii., Aoita Sasa boo Agianiotood doca l Loosga y Msanuel A_ lio Edard,;Beo, on eid doto irustav u
'FOOTALi LNNcauale Futa DM Pardo)RbndrteI ciaelmkoes
h."ITA LINI J"I'h DE P
-h *-l mi'u trp,-t-I LOS ESPOSOS BATISTA DLPN
I Lill] SU1 11,- V I l ]a
ADQU~IENDOTE,
...... ~da,1- ch -,]it, )ENUIIED SLI- RELENI dWRpat itmr -s0d55o li ,
do SUob RE IDados del Rpato radioor fetAtnl odasa
- recn enirsta cot n Agsi Batista y Matia Tvioos Fa'. O
oy Gs'tyPaadel Pn, Maria AntonialBatistaW (I nAndeo MalI eli, Cleint-suja Bautista do Hernandez y Eothir ria Porta d, I~t ia de la Solana. (Fot. DM Paid,))
OTBOS asistentesa
ls comida do loses posos Batista del Pi-Ino: Cososuoto Batista, Eu asia Batista, Rosa, Elena y Gortista, Juan Antoio Estkvoo y Bertha Alica Blanco, Gastaao Estkvez y Caronelisa Barraqa&.
- N ESTA fota e
mos al Sr. Victor Batista con Gustavo Porta. Jorge H-tniAndez v Alberto Gutirez doe to Solan a.
ANA MARIA FRAGA
STINCER
UNA tioda olfia, Aoa Maria Fraga tiiurr hija det jogeroa AstonioFraga vde oesposa Raquel Stiocrr sfrecid ua fiesta enso rosa doI Bil tmnre rou sotivo do raisltir orhl antos, y aqui Iito mo rodeada do Matttde Lo rot de Mota p do Maria Cristina Vitat. (Fota o DM Pardot)OL O
MADERAS DE ORIENTE
A~U. Moy v Lu di. .
DIARIO DE LA MARINA
-W
randioso festival
;RUPO de distinguidas damns que integral In Comist6n que ha comenrado con enotme 6XIto In venta de tickets Para el-que serh memory ile 7,
r- ti,,a I en Zmenaje a Cuba en el Cincuentenarlo cle su Independencia DIE
In y 121 en dc In Caridad denomin do "Festival de las Regiones de
17spafi., inn T 4 A L
Rutz Mesa, Olga Mallo,%censi6n G. de Garmendia, Etctin liciniindez, Alicia Suarez, Carmen M. de Amgulo, Chony Corral de
;oinez, Elena de Areas, presidents det Festival; Lourdes S. Pesino de AL
Purea. president de In Comisl6n; Josefina Velazco, Yarn G. y Fernhn11117 Hcitno Coc6 PardiAns de Peres, Lilliam Fernfindez Hermo, Emilia FESTrXL PE LAS REC-10"E'
Matill de Casio, Mercedes FernAndez, Lolita Michelena viuda de Peres., DE ESPANA
Pepa CatA de Herrera Arango y Azucena Delgado.
Excursionistas de la Remington
r GRUPO de excursionists de Is Remington Rand Inc., que ha venidu a La Habana coma premio a su
labor de venta durante el pasacto afio. La fotografla fue tumada frente a Is Remington Rand de Cuba, S. A., en esta ciuclad. Dicho frupo esth compuesto par vendedores, gerente5 y ejecutivos de In CompaMa en las Estados Unidos, as coma miembrO3 de Is Sucursal cubans. 7,
3.
Z
Funcionarios alemarles y
PARA informer del interns del Gobierno de Alemania Occidental en in crvi-nentar Ins compras cle products agricolas en Cuba, especialmente az6car y tabaco, v1sit6 al ministry de Agricultura doctor Alfredo J sea mino el doctor Sigmund F. Haas, miembro del Consejo Agricola y Comercio Exterior de su pais, que aparece tambuin en In foto con los sefiores Walter Firelingsdorf y el doctor Pedro Machado, este altimo funri-irin de esa dependencia.
IN
Filmaci6n en el Coney Island Park
DIERQNSE cita en el Coney Island Park de In Playa de Marianao los arlistas, directors, productores, etc, de "Producciones Filmicas Cubanas" Para convetir en el dia de aye. el maiavilloso parquet de diver stones en un fastuoso "set" einematogrAfico con motive de captar escenas que s e r a n incorporaclas at film en producei6n "LA UNICA" con nuestra rrinxima estrella del Cine, Radio y Teatro RITA MONTANER. En In foto aparecen con ella al finalizar ]a toma de Ins escenas en cuest16n, Is sefiora de Peon, Ram6n Pe6n, el director de Is producci6n Maritza Rosales, Is cuestrella del film; Salvador Fernandez. el production, ]us periodistas doctor Arturo Ramirez, de "Carteles", J Ubieta i v J R Reguejal, de '*PueNuevo semdforo bi v Jos6 Manuel Fuentevilla, director de Publicidad del Cone), Island Park
EL MINISTRO de 0. P ingeniero Jos6 A. Mendigutia, hace funcionar el sernMoro de Is Calzada del Cerro v Avenida de in IndeParroquia de Jagiiey Grande pendencia, con to cual ha quedado restableMONUMENTO crigido par Is Parroquia de Jagiley Grande el pasado cida Is circulaci n de vehiculos, en dicho luViernes SrmtabajqtIa direcel6n del Pbro. Orlando Espinosa, que mere- gar. Junto al Ministro esth el director gene,,6 el recomac a de todos Ion feligreses que visitaron ese temple. ral de Arquitecturn de 0. P., arcluftecto Raul Hermida.
WIN
KAM
a I I
1AUA0
Jll
"Pro nifios pores salesianos"
ESTA preparandose pars los dias 3 y 4 de mayo Proxima, en los locales del Colegio Salesiano San Juan Bosco de Is Vibora, Calle Goss No. 401, una graxi, Rifa y T6mbola Pro Ninos Pabres Salesumos, cuya rifa int ransferible par el
sorted de Is Loteria del sabado 3 de mayo, da derecho a un automovil, un refrigerator y un te visor. En Is foto aparece una de Ins reunions del Comit& organizador, en Is que podemos ver al R. P. Juan noroni, SDB, Rector de Is Igiesia Maria Auxiliadora, hacienda uso de Is palabra, junto al Padre Licenciado Isidro FernAndez, SDB, Rector de Is I
SAIesia San Juan Bosco de Is Vibora; P. Esteban Chequer, SDB, de Ion Salesianos de Guariabacoa, y R. P. F.rifia B, Director del Colegio San Juan Bosco de Is Vibora, tomando acuerdos Para Is mejor organiazei6n de In misma y a Is que prestarAn toda su cooperaci6n los millares de devotes de San Juan Bosco y Maria Auxilisdarn de toda In Isla.
IWAIL WO
4w
i a.
Designado Administrador
LA FOTO capta el instance en que el teniente Balbis, de Is Maims de Guerin. hace entrega de Is Administraci6n
at de Is Adu ima de Chrdenas at senor Eduardo Lombard Menocal, recientemente designado por el Hon. Sr. Presidente,,Magr eral.Fulgencio'Batis pnraocupar dichaposici6n Entre los asisterites a cliche acto vemos a los set uel Pas da, alcald de dena docto Ram ro P6rer Maribona. Juan Malet Arechabala, Jorge Larricu.
T A IM diw I or Sola, m6dico del Puerto. y otros amigns del nuevo Administiadoi
FESTIVAL
V
AI0116i,, ANS, 0 & I I J
Full Text

PAGE 1

"El periodismo seo eter-N l1L ll Y A~ bK 120 aos al srvi. cid los inlte nlotuna prfeinI,en lo interno I I1 I 114 UI 11I C VU reses generales y permnanentes un,%acerdoio. uD IAR¡ iUIOJE LA MiAI NA 1-1 --(le la inacin. li'pridico ims -__ ., Peplo Rivero 1ntiguo ed hlabla cas DLCANO E LA IRLNSA DE CUBA 1IT ~y Afla CX X-\¡ .fccaa, Sicari ata y .N.¡,ri it cri>etjiia>iii El. U m nzdl Lo _ibn _esd n ttee ,,sitio. lnga la dscale Fgua, en la.as. ([tiuirerM isso,,¡,,e¡ Es tutu robll rie ciiaeo aae pa e ,t't titttddeit l'talaZ g T 5 << t1,ti iap 1 ¡ 1, ir ¡la ,u la 1 l tau tc vacinlarias,,peigo l, q edrdesiuias P rl dl ernear que lasscss dal en luual.11ES EOATU k ENI ELCH RIOI --tfa ¡tli P.< alait la s"auuru "a ~~ l ita -i it i it ir 1r 'a er s d~ d>> t,,a u l 11 ,--~ d s u a ~ r .1,.1 i itlie t ]-s ,t ,ti '.4* ",5,."", : ,. 1 l . LA PAZ., 1.:t,.itti~ l.¡,,dea~li ,ellu)es Esiiit elore ¡e.io.nstr> niTratae. lsO brasI rituncasI ~ ,,-,11 ~ e 1 hallai i! t>,,ei,> k,, t>i ,: ,ttit11titi>yt Aoru:;ropa v luitaIsa~der ~ it11~~>>t>>t1<1 i11 >".t 1,',, ,,.,,,r,1,.~ 1. ~ 1.',aann n ,i i~ Cuba" l' , : aclara el Dr. lonso Pujo. ".l t t <7,>, > qipsvauuole,.iuuu ~'ti~tJ'> 1>~. >t>1tt 1~ ~II. .t ,e rira qaa aiia ata at ¡anur a,. ¡t . ~ .t it ,, -~S'~ i' 1' ,t'< A ~ie ta it .a riuai ,aas _'i, si""ar tliir i ii 't ,aiid Att u t >tic a' ¡ais caaa o lictan a ~Baltctt¡n t i i Sr 1 'ii ita as r tttt i O> ii>>,E tna > i ~ '> ti ¡aa tuaucts. S lauitaritgu<'ta t i l i aiali1,t>.<'.'.i~~~ cit't~~~ttitit't, .> Iiit itti ti titipi>t ut>iititit s 1t>> < nati>atinn>nittitttdi t m n tin ttt >tdtttitt>tti< ,tlon tt id dttt>i 1 11 t, tt> u i 't. ttu to Sn, d i~ibttu i ~ 1.>, di <'n, di >titut tt Aiatn hn t id tIedc ttttn> d tn. c t bt t n ,n I i .1", ,iii ~tt.titi tndt ''~ ,,,,,>',tittii u>tu>tid it . ,i t iittit .,,, ~ntttit ,nta a>. -ttit d i< 'tii ii < ~ > < ttntc.uni titsiciu dtiunpnt>.'n dn(i u ,,,,< dn, titnu r ntout ,tt>t., 11> d11,11-, dt ,n"iin' t .d >"F ~tt ti"itadti, ta lii d< dnui,,,,, cn11i ,' 'tu,, llIa, o' _.t 11 ,,"."" l ~ .ti 1t.1.I ~ ,tt1 ,-", Pi ,'_I. ,>.,7>> ,ii it>> ,i,,O5< p it ii~ 1 ^i i> ti Pon COllColS>1> ,>N reM.tua icr tt>,--,i p ra a ept itid mi 1 '.,Id ofensiva.e. ~ paz j del' ,11K1rem lin~, j ~ j ?.'. ti.t>tinitittitt~nt-t>ti ¡ '->n $:>,>,)u s, r,"u u ¡.u¡u, i'>''',,id',i>pti'ti , :_t 1[t pt', >ttu n M,,,,i'> pt>t¡ ott t <' i~~t.1 1 'i. ir ell > a'lI . . ¡,rdii A m > in,,,, , ,tn t > i ,> ¡, < I ". , '.: 'i t 1i n t 1t t>, it -u t ituitt i u i t i i n ~~~~>t> ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ I .2> ra d ¡uaraaca a > d> .,~> 't>'lt< ltrra>.t¡i'jttiS lt d nt>n>iit'. u"; it iii ,i* i> 1t ''' ti>' ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,. .,ii -ii> d >i::,, ti~ L-> _Ittit ti~ ti, ,.dii tii t>t. aaiu¡ ra1t ¡a,., la r1,~ ~1a'1''J it a¡aa la r,'iu ti liasa a'a ,>,,> ,",,,>t5d ¡i ti~ 1,t~ti it '"1<> 'titt>titiidt>'li,,,,,,, .1i, Itit tiEtitttiii ti ti' dtiti un ti>' ti L''> ,>, ,t>,n tiitindt, n itnti ¡n '. ¡a t,jii1iu. aaatiat .,aa lr s ian¡c'ailaa' ti t, t>:II,t,'~ t~ I>>-.it>1ni t ti'>> ii iii>t ', ,>,u I -u> utti>",>111'11~tt>t .u.u ''ut ,'it '><, < ,ti >>" tiiu n,i_>'ti it,,''", : b ~ ,,s it1->11 , Trata1,q,,,.i Gober1~~~to. it> 'tu.C. eenl l.los,, obreros azucareros que u ,> <" U' I u: Persise',, la,1 , honda disputa entre:i": .1* sol-cionarla1,1b>,''t->'>' ti >'>".>.mantenerse el.se.u-', ,1obal los patronos1 y obreros (¡eIa,_,o escasez tic Id' "r t . irn.1,~"' 111he,,, r r1: ,I,:",;;;",",' l,11 a Z , "I : ti, ta" la" lttti 1,>>tt it> ti '' 'a ta I,> ,i'ig a ¡ nttiu t t>,u u . '. ', ',.> > '.,. i ' , t it u ,, ti ti i i _ 1i ,i,% ttititii' '," , . '"t."tt'>,,'',;,, C: :I ,P,,,,, 11 1 ':,,1 ;1 ,, .; ti,,:¡"', ,i .I d"t-i .1.11 I : z o . ii 1 t ,t>>,u>>It> 1,: .,,,,< 1~1 I -,'1,.1 .¡ .',,~~,1l'1.a,, -ra¡a ti ,_._ ,,,rr., "1,111.> ''St",":. ti 'ti' 1-l EnfeniObW.iiitait Ninii41,

PAGE 2

iroltica PTARTO DE LA MARINA.-Vierncs, 18 dle Abrilde 1952 P las Aio CXX Respaldan la actuacin 1ROOSAJB noe's'aaANN Actividad para la creacin del. IPreside la -esposa de Batista el'Actualidad Politice poltica de Mliguel Surez,__________ _____ ~I tarxo. d3 ar lans ocinlo drel rsea i ira d Le Mr la ta Prdeo i 3 s rc c jereen.O e Catalina de Gijines Co 1ll -de Da sdelCrzoa4e tedo11 edrda odrcor tmee nooootor Brce rcddreeloorit .0 rtobrri rrur' rco iDfoes cuestionesqu e1lox rerecsentanre Altrd. Avra-co ponrrro crd-c ro Desrorpr hde liace d¡ez alos ie,,ees laborando en este leincd leolrrr
PAGE 3

AoCXX Noticias Nacional"DIARIO DE LA MlARINA-Viernes, 18 ti. Abril de 1952' --Noticias Na cinnales gna3 L abra]Estab,erta ya totalmenrte al Activar Fonrto la Ctnnrl oiin'rtnd iteitts La abnarearacin atodiolo Ct para moteg cnn el M. de Ealu trnisitola Calzada delCerro, al Da Pryectos de obraprobados por el ingeniero lrod aC eTir delqu e fr rn clo orniieos 'ros1,l,. l., 1. ~ 5ANM Di ro endigua¡n. Carretera, que estn construayenado ',,,a ,iaaao lad'eAn lgiern. Ilmafunodos ,a aaa'adall, "a.R E . . .U E S .Irdad l oca,a l'' __ al'aaaa. Daa, Sa d '-l ",,,I".'.,al fdaa paa aaaa aid d ,a iA la ~ ~a ,,, a a, a ,a a .,& ,a, a ,,' a a,,',,,, Z',, a aaa,, a aala., d ,a a aa l l,.,, l I d.a 0alt ali J, a Ada llaaa aaaaaaaa.15day .l2 .',,,aDa.'a,1d taaaao laaa' 1aa~aa ,'a ,la. 'dtla 'aaaa POa da' laNosa l a ' Oi~'~aaiaa, da Jd A. Madaala Y Oa ,aaaaaaa alaaaaqa ll','0,Oa',,a, ,,da~.da .d.a.d.~' ll ~ i lhb 1 l ir 1,~ d. ~ ~ h, a,,dda~,a ~ ~ ,'a'd dr,,aa,,D <~ P ladlaalaa I 10 lla t N ba ala.ara ay. to, a , p t , I i a a Y l a A e r i d a d ,da'1 1-1 1 l a C p a a1 .,a a a a a .aa a*rd a, ~ 6 1 1 ula, daao-.l"Da.dl.a.5,1aali ae rIl .,. l aaqlaaaa1ae1aaG,-al a 1daaao-dadallar~a, 1Id1 Y ~ r ab. dsaaL., ~ta ,aalaaaba lagraaadralaaaaa '-0,'a. dd ,,,a aa aa,,a ,',,.ld1.'a, lMslda lala lUrie aaGa,5a' ,laa ,,aaS aa laaa a e,,,,Jr",,','', ','C,.a,. G N E M A S',D,,,.o,,,,a,,,d l a,~~~~~~~ dalaal aH111.Nlaraal Tlsla a a ',laa.a.a.Da a dalaasaaddll,aa'laalsaaoasallaa.aar "'-lla. ,,.,b oaas a,,aaa' ,'R.,,'aAlala~~PCA AD a ll,,A-al E, ,aNer 340 J ae rtes¡ ¡''."a,,',a ld Slal qaaa a a, a,1 aa1. a aaa'l l aa'iiar,,, ¡tad. a,, 1 b rad ,al ,,,,, pIda~ -l,1,, daa,,aaha,,ladaaa ~,d~'aladdaaaaaaa aa,, ,a ,aa,,aa .1a11 an. ~ ,,,,d'a Ca,Sa',-¡,, Jr A,,pr ve he N u str s re io 7a pada dad aa, aaaal.D 'aaIaaa d' Maaaa,, a .~ si d, l, 0,,a c ,, ~. as paddlaaae ',la,,a l da aaaa Lr, ~~ ~,,a,,'p,,rr~.,a ,,, l la~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .aaraaai.1. ",,.aa.e.aldaa,,a laaaa ad.d ,Ia.a.".. ,,,a bralid. a'a.Lar,,aaa a al oaaaa Ma,,,iI, 1, ,aaaa l,-l.1,aaaar ,,a a' l,,J-Iai ,aaa,,,,,a Dl., na,,,aaaeaaalla ,, ,,,,aat ,'a ad,,a~aapa P a ba alal ',a,,, a "",' a pllaaA paa Apad'aa, ,, a'laa qa'pa'd a'rad ,,aia,'a da ,a a ,,a, d a,, aaaaa, a rashatabr dpc~~~Oa daal ',aa ll a Ca, .a.a.a' a,,h "Dadl aaft. La',a ,,aDta.,aaa~oa~1 G,aldr arad,'1paa l,pa-aA , ,a,,rl,,,Iaa, i, EaliAaa lC, 0paas e s co ae o a rc c aaa'aaaaaalaadraaaada aadrppelpaaA,,ya al ,di. aaaO,,adeaarpMiaa ,S, aaaadrsia,~' iaar aaa aaia, ald',l aa diOalP'a,, l, aaa ~d,. a', dEiaaala. "a l yaot a qs'N 1 a, aR.~ lara'Iaa, aaapl5, alada r~lada11-ar~,'eab aieaa'iT.a, rayaaadeat Dapeahada C ah a a'. N r a la 'Xd aa,a' a a_ apa la. p o a'a la a, ala a a~a geVaaadraad.,lMI,,Dadlaaaa.,a'Ia1 r.-l. aDpada,' al ama "La 'a1a, a,,. ltaaaa ,l da'l ,,a,l, .Y, clatsa'a'a par l, SEaDeS A Ldpaa.EPdo,,,, C ~,. a, "A ,l ¡os ('o1,11s ds~So bardtado pa,,aiS, drBal',,Ada a,15 aala ,l'.¡.d.aaPasa(Q.)abardld.Idti, LapCAaNyIA, alisaed da,,. LINOEtA~al p~dr",yNalaJo aYaa,,,d'l.,lpt2.ra Eila',aC aa-95a Cari9 ., de,, bla~o, 01/G NDlalaacoLorddomN NTbliacxl t odaadN U ca1ad 159da2loslrd@#e ~

PAGE 4

DIAIRlO DE ULAMARINA.-Vicrnes. 18 ate Abril de 1952Editorial Alio CX -DIA RIO0 DE9 LA MARINA .Fanciado --sn 1832 DECANO DE LA PRENSA DE CURA EDITADO POR DIARIO DE LA MARINA. SOCIEDAD ANONIMA darda al 2d da enaroa'da 1657. Dirigida par D.sa eras acavras y Marca draur iras a rara PraaidenAaaaa pa-aidrararDiracr Adminisatrnar alirras flResadradal rs. D. Jaras Saaaaaa y riaar. Jas L acaeras y Haner a. Ca ca r sas a asysaarsdrs TELPONSaAraIdoa.a1.ranq uia¡. psai.-Acarnsda da Correos TEE aNSM1601 cnru-namaciic sacial: Paaru da Marc nlmara551. Direcrar .A-478l7a Prcas da Saacripasa Adiminiara.dr. M.irra ra $ can f.C da 1narmasard. A-427 Timstr 45a *aa taajra$vnEacj Subadaain,.radar -9i42 Samestr r a'8.10 Tricrtai ran5.5 .tAn ur a 69) Crnica Iabsra .A-7.~55Ala ar elaaaaaai 4an -Asrsa 1270asaraa Anuncias ,. l. M -278A.a damiricarSan 4.sic EDITORIAL El Ministerio de Pro paganda E ppgadta-a-aca-hfun recabd pra opnin llmo pblica yar mcrabs drde u rganc onlo acooee asace as y dracoiana La dnomiacin de¡al rrincriciri nuvoaoranimollaba larvocaindlas aadivrcnoce dadc. da airar exranirros de ngrir amaria cm 6l nc cocar, alia-aa da rcaiaennerfaaso. porlicia paT LadadraacionsdelMNiniatrade rpaanary prodo d periodiara, sarr nrasan de a 6Fahan sido nmuy opoarnl tuayeanldaarSras lrepco.S inprinpl, Aboa, ha dcho.esaedaral rgimen y-al Erirdode¡ inarraPropagada mernto idneo pra ¡le mayoar dfusin dr arr labrar y inerialrra abras y dr su vrrduderra a acnliadd.a Tambin de lar p, aclm qe aests fnesrofreea los drana Errteradrms.,por nbna lctresrdercooperacin coordinada. tnracra. sprensaad. fuerraca y experienciaa 1 5 rr Roselada Hechos ea Comentarios Una evocacin del Dr. Ignacio Calvo PrJ aCa av L j'* LPa-aserd 4 eadglhraami lcra-rae dama-ada araraaia{l-i.cn.de,,Inceridad u vra-Mda-aa Quarar a larpa--eaa-a-a-a-adna na dalada rara ta-dauT bira-ra-ra-aiha-ra-cra-aanradra-parau auroraaquya, ala duda, nuando da-udc a-o raca a-raa-a-a1 agra a-a-ra-a--delirnaau.so.aasaonynararra-,cn deli111. Da.Jua yaaaaa Pa-arada-a rara-arr arrayarifca arnltri. lea-aria CalEiPa-a-ida-aldranterlargoaunriaQenanaacvaaoe lusremdico soay-Cuada-auvna qien-pauiso-caa de anAcademae dCa-raranrquer arenar -coataaosobre el a-aralrhea-ar el-ic.tcrar aua-aaa-b ra-a-daesteAteneorda Dr. Caa-cacaslra-racriuoetel hamicaa-acyayaaiqu dia-rice lAt. LdHaa.rnoandadoau-areDar. alccrriayca araaarrica ,,eadaLatHahanaunantiucn-. tratonmoralidelriaddacde a-uienaaa aaaaaryccritsrd ay audantr da darise a ura, unaigoernradn-a rrenrudeaican aaamg oda-aria-ra. ia Ca-drad dDrr-icarangalaga alar a-adra-ana-Andrsn Pca-navrua-aaya da-aunatran Eacuelc da Madicina, Ya-ra a-udeaearraaporquehn.c Cepda.hude-dnarnoseea-aanohe quereresnaacrnela trcraagcne. yaemanaran d aurtoajutarr uaaiva¡vdaaayanaairasraielara. randeauliajeadedicada la qria-aenaas -cau'sacfra r'eDeaDoyn Juanranoscprraadar vradcr.an shioadeaqauelladauai ,rdana' l 'scdra' cim-ahaa ,,,rara-doctorrraarrrCiar an rerpoetismaae ae-llmbUaaub cafracadadruvIirn. SIraPradacra, a jr in a-ar-r.cuanada laCiaspedesndr Ecananaicai.ua eni l Arrneuas a-arillu c-radaaaaa char ~ie a-raa. trdas¡. ala-a-rradr aliia nspacin. erni¡.ayaqueap~rtoda crazrin. ajoven. ddad asiucnarnaaraldia-iaa-racasn su-aaaarddJan N raa-re a u a-aeaa-ara-a-ir rna arr er-a-ieaaquasar ada Cia-aarara-Znara-ya-da Laica Prer da1.a¡aa,.daaaa-aar r a-ia clemararaaciertaaire na da-Za-maman haara-caquercordal rIn-araa-. a-urrcc,,cda¡ ia-deEPaDa-r.acaa-erin.nmdicae eauCalv'a ltyaac-arabaraasu ia-a-a-a-auind-rel.roraslaado, luna-a-ra-anca-adeaunnarrea.deas-c panaeiisaaae.lDr.dsa-nPana-ya-.ra-hri.an aaaeha ea-ra-a tlntiaaceals.mdcarual va--n y Crica-da-a, rl ilusata-a-nonaa-a ro ridan dectar-r-r. .dr anda ca-ana arn. andrinac u eclaraa ¡a ca-na-re yi.rca;a bdchaaaeteejnianr. a-aquranca-ciriuaa-aan aaaaa-c-sacarofesi-ancncastac a-iu drardali dad a-a cl caltomedr.aa-u Criara--areiera ms ojos.al ca-aav. yuecntiuar e o u amaruad. Eran o ra-arca-f-uial a odel-icaairaava-retrato-aiyeaaanaaeridaduadicinsegunaadrel rcaa ra-ciloeddaade araabhadadosa, cambada dea ustearinifano s oc an asu citii alaanvaasugeataa-ctmoda-Ccncradad dea-qrienanntia-partectuda eamlnnaunaesamamdrpoaaycuacvdaaa-aa neracaeancacnvraenamna-a reancadd! Yaca: a deyaqulanaritcraciarcba. La disean-artainiara]a-naeaer tmniRan1scrcanaadcaiasbitara. deraecillezpcriaaralEquesupo cieln aatuoacarga del Dr. Ricarda meteslram ori-a cr-aHaraa-aadaoa-a dr.cundesa a-pytaiicasaaanvelosa Nunca Parreida, ura ie.r-amaa-a .claar aradvearrqcalu1 e d anra-radejienrfivera c mn1ana dcaaa-cuan derrreuanaa-aaroa. postareraalirdavra-madarre-a dearaa-a-rCavoa-Cardeaaneara ar-baiiaaracaca-araandc1,da-arary raaisitandlranoaya'dael inavista dera-arahitraan. la rara da-ada-a-a-aaCabaa-l Cariar, np, nera acda-ama la-ncrnma-aa-a-va au ,,anmaesro-denlacmecndade a madc amilinaraaYcicalraaa io Pa-a-raua-rolongodasaciadcl .ciaan. r--aaa r a¡e ae,irad a aaa-a-a, acbaahcde ga-.riararcar-a-cq-simra-esvalyicv ariia rama-a-.ns a-raa"-rncaa-rarara rbatalc ala cauerteaaconra a-aan rara e laa-araada-aua oa cunraia. No EliaD,-Esanacacara. arraenca-apu ya qesenrepau comoacrpageta-aran qurenareaaar-sent a1 daainaaataaa.iarrr.aaacnra nna niacdecoa-msdedos dr .r.ra-aaavedra;Calv.na desca, aaam-nracraaaasu ansra. anaihcc.nan hiu.Ya-ra, n. ra-amhvrmana aupr-raaaccradal Partrada Errccaran, yana-na cm adunan oareda-cr-aalaorirrau ara-a-pcdeba esar-jara-caaella proaferayud-anamdea-Drrraeica-aquevnracrana-liioapasa-a raroho e osqedebenraderar, .sanaro namnca2 ha drana unra auenan diar a-yaauelnohbr.hehara-aaael a-a hana-aanmilagro. sus mcananaam for-acaidnaiiarabien. aaaiaja-r-iroabnado da-aa-a--aareo. cempca-ndacs. amigas Pa-a-ala nyi uais cuartilaa. quac la caniad. dea -adcaraseraa-r a-an--,nlas arcanbrnqueneca eecns¡gan aeadlctovrc¡i Y frmana inveiahe nca-ara-av cribhcun hiellostancare Da. Meauca Yiaaa-ada, Pa-cadecterea. rcrdraarumaa-uroa a a anayaaesua-raz-any. deinSeccanrdeMcna:rr ladAcademiaadeaCiecainr a Da-par Anydrissanrea-a-ana:y Na-od l ipodralir--arae ar-t a ra u oban en l iranamcarmhare Cna-draa rl Aa-anra de a Ea dan a-uiahaasc.r1aaesinrdelAna elaqe apcr arecen loccmdcarl-aarar profuandamntaelco-n. dr, La Haba n n a ly a -qeehonraa a aa-aam e ni aca-rada-el earra-aapra-a-ir-r eycUd., un qanaga-nara cagaran dr.m Sacarreacecan fminmnEilusrea. laea-caaesaaaara a daa, aetsmso nqein ya fymaaearsau draaQ u ra ma-oha a-lna-reaaraama-anr a-aa ,lco a de ralas sc. cama'mnaca, suaijada muy darafu mrd anana rmaanamsra-a. arasde rica-ra aacissorCabrera enacrid.ara-cmi.niar.amatdrer.cc q yur naeaMamn.ra amilidauresraaca-rdanay acanparaecs. debatcronarauna enrerma-dad caavsamc Ya.syacqc esainidad a. t-Costar yac ldyna-la yaeralentocmo Lui-s AnrujoaO a unamrmativoa'arpiriusid-__~~obheivorr rirumacta-rcaadimiro. aa--ta c,. .quriimalave hceEl agru ay el vino te ma, youa p ngacaaa na-a yac qe ama r.-aa acarirnharbi FPANCIA ayaa-ca aa-a a -aaantee nis ca-relan a caro habida, Hay ura amadaanr anrlrao ra a-carca-rnaanaraaira-udalaadad Iemrad.larcaae derredir a-a-ms a ciaede enearPa.,amedaio acbona rvdiputmadnacaisrd,¡raguanaoras:ia.sedaderagua. Noce al&i c u rrma-an.darlaira El a-armaeaola-hes del aa-aa-anaraaerraPya.id.Elapecahonranhrrma amaradcligamlaXIII LE-pa-licrr11,ra-Fi-Pa ]lida.Paha gru a-nansca eninad, mr da-aarrrem gara oCaa aa-Cuadrac.en ca 7 iran vair aa aznadeliadioa-aau. menos-qur aca-ar un miacnaque a-r n aacumplaara" El ccuc-a-nrl o.paleaY ea-c'a. laalqaya, Drannclat amarara adei debera arara-a-a-aal el 27 dra-a a. ndaaaalaraaaaap ropaclnaira-Paracaeliaautrdel "Aa-aapotira" da ferh-rde ini9 Tamamaracat-aaaas annidudra -pre.a-ra-ua-aa-de aua arsic". Pura tannsar nr ara ancabeidal a-acrar ni-rar--a a da a-a-a ana-sana, a-ara a a-aaa-vaa.--vapa-aralma rn aa-amar a-as Atlha-crvndarvco-a-a da-nada-raa-draaevaa---,aa-.sr cIaa llcimiea ccra-dad ira-a-a-pirdSus-raraarrc ,.a-araira-adia.r aaa-' a-rasara trui nel -alan draiaa--a b ra-a .a-aaaa-a-tla-a-aanraaaaa--aa' a-l-a-aa lr aa-rEaarun a-ra-ariana ma aarm iarrda--a-aha-rsaras pra-adres dr ias gnra-a-a-e in a edoscmezs adrnealar--a--av iloa-XIX dpdeanira.ruadara-a-nea-a-ada-aaar i c-a-aaaa--da .fira marranbmarasdncl.marcala-dada,nts a-speo heoiaa-an ehare, de lasata-manasdsponiblesade ra-a iritva ene hrra-a, rn a-el aato y cia-a pat. a-la-la-arm a-m r ye cara-mada da-t oa-e-gla. Driicmn a-obaca a-ca msca-a-ama seirm a aa-a ueararaaalreacercavilla grribaauno dr aa-n coa-ma-aa-da hitoi -augeva-anil caturacma a-ata dnda-ena-a raaa h-ra-rara dr aaprhiapar su¡liberald, yac la sagacidad. pi caaeaa-r-a pc-aie dM a-rabia curacaa-asai aa-artramr da l, iraoh-a-adea-ra rra nissmtralesrasisataido.randaELaa iraurcamnca inran e aa-ca canaria-,a-aa ia-nhadra nra-raecala a-ia uiln.rna prlea-adeaana-amiaar cia-acua-lccidci rmrait dad delirda-ils u,a---raaamstahsrarm dad, ca-ahac-radi ra-a-a-a, La-a-lasa a-ana-aa mria p~~e a-r-ra-a,-,a-a-a. -Eaamio aa uia ~n aa-aaate1n ~e-cias a bea-dra-pal cara-dr aociraaramnrvenmsvra a-aa-a -rdadc d,¡av. ara, al vrmrLa.nacca a.si-atea os aaa a-r,-yac par1.laiberad imad arira r-caacaa-dcin u-na-as k.c ams dinmaEsa re amaqa-aahaca ra-, hbearar raaa-dmhallar a-s-i ieelreisiii ttritacarada Ca catr A.a-aa-aa-ra ~.sa .a nte.a-aaLda-da. tira ca-ra-ra-arcana b aa-. c ir -rlmrai it-ra-j,-plia-ira-rrrmra-a--raaar saar na r--a yaa nra-a rama-d, la-a-arta-ria-a a .'u i ra ll a ncamirrnradr'ia s ra-ra-a-ra aa-ar a-a ca .amlPa-ir -nra a 1 n Mnvpaaa1.crtavra l acada acarapa-ad y rnager-raa. a-a-aalma-faa-e btrfArpahbraradra-oarr a-amiai~ere.Avar-aabh. Daa-armhisrd-ci erltnu arc rloaac o ia.r-mar alma-a da-lailiiapraaorqe arnta mi tia-va-a lorira lana cacdi. acrbramcaaquienrelin d racnbncrana-elbiaa -isa-bic a~a-atrcar ctvaloryaaymnda-aa,matroc robeadeirrla-dablica 1 -b11aia 1,1, m-a--arda; aa-ra-m.a-rama---nia-aiaaTrd a acl da-ear yDaraprir, dala arma anunia a-a asca.', da-j, da-a-ada-aira-r aarara irq-aiaafa-ra-dd. Parandanr m ,a -rmaa .La da p aa1ra--ama-a'ca-aabarr de eias dar iqir-ada-aa-arra-am arra'ea--L --da Enrda-ra ., b ro. Laa-----nbad-ir da-auira a-re", dr G.A(aa-airdr Parran rbica-ama-pava,camaotada-mlo.ismaa-mar. "un aucda b. n*A -ria die-l 1 ra r
PAGE 5

An A R.Y. rtplaee. ii MliMie'reDAI EL A IA-¡ene 8d bi.d 92 rnc aaeaPgn En Soiedad Otra coinid lc<1 Emnbajadlor (o¡cIies Po L ls,ePsd N. ,,,}C cdi¡ e cccclcc. cvIrcc. dv 1 Vc'drdceel o'eadcccdc e 1 'ececLcLccca f), Cai-lces cligueel de lc 7,c1fc.cccc'l, es.cc, tan fcce b e 1 eiell N .q itn ccec 1,0 e, drc'ccc dc cal ecec Eefe 1 cded'i' ,tec c.clfccLc aeeee hlc.ecc'rrec r e la>c dran c saee d l ife edc cc cetci .,l e ¡ere.doco¡Teodoro Jofccceec i e rarc iicc' Feco 'iec lc'c'cv1 docteo Gustavcoccuirccezey secoraAra ceccVccieellc.el dclcceccc JoreeCecrcia Alonee.yeo'ra Cocdccccilfeee'. AcLcceccca-c zocyceor'acecceeeifa Her.deeczceeccfecFlix eeclcc' e eSu~I peri eeepieede doyde nohe. Desde $ 18.75 mensuailes GENERAL ELECTRIC CUBANA, S. A. Ann,"iesey suscrbase al DIARIO DE LA MARINA Crnira Habanera Pgina 5-DIARIO DE LA SIARINA.-Viernes, 18 de Abril de 1952 Afin CXX Crnica Habanera tLitero, vistoso o ,?7

PAGE 6

Pgina 6 ,. Inernacional I)DIAIlIDE LA MAIRIN.-Veries, 18 d Abride 1952 Internaconal Ao CXX =J-1:1[1, En erupcin el volcn Gauruhtoe en N. Zelania Impaiete los comunistas en Pan M mi Jo Resu.ee.: sn .cpaci¡¡nees 1 msiule 1 1 -r al L .,d-.,l., ',.,l,. ',a, -. ,,., ~ j, l.,." lp', 41!I,, k ,, <,'4, I1-l Fl,,,,"1" ", 4< ,, -I, -' .111 1 *.1.ren l s'o re o a u ar r s ',1~ -' ~p'"'' ,'to,' 4< <0 tn,44a,.,l¡ 4.!. Pg. PRIMERA; <'21. '.' I, 1 ,a" qI,!',.q"5I"".¡ I!.1~ _~ ~ ~ N.pn cion liza A.t .1. d~IU -',. Pl1, u 54 ),' b,,. ~ ,Otra trm iula 4IR',I,."" o,'""' d MIIIO'I'. 1144, ---Ctt< --¡ < ~ P. RIMRA ~r,~ L.,,J,,<, , ~. U< 1 .16. Z . I.4' J ¡<<<4< a,<,'o,',,a,'" ,,' II< 115<>", ,.'~~,<,< 14.oa4,44,', I.oa,',', 'sd ¡I,,d >,1,,.1,.I ,1< U--11d' 1 %,"-'4,<' 4dr ,a -1 Id <<,144,.d,l, DETRN 10 IENS <',~4.4.'< 1< ,', <<< < 4 Silpl,CPC)
PAGE 7

AOjo CXX Crnica Habanera DIARIO I)E LA MARINA.-Xier¡rs, 18 dc Abril dc 1952 Crnica Habanera Pgina 7 La gran1ifs.', (le nmaana en el Coun¡r y Por el alma de? < ande 44044444, ,,-1: b 1 11,14414444 ,1del Rivero F-1 4444 R d 4 ''l4.R 1,, d, Pi-444 1 44 44 0, 14 '4441pada,12:14184N,p444'444'R-d, 1b , k41 1 44 .d ¡, A 1, i, d'l m~. bad. 4 4 4 1y4 44 44414 44 I.uiid,,4 4 1414 ~ta e~"o DE '.4., l44041 4 4. 4 44.41.4441 441444 4 TRdR44 I4Ib,, .'h,4 .i l.4.i la '11, ', .R R4t ¡"l .1 4 ,4 .4 4. 1. .l. 4d.,4 En l.I 1 di, S ,1., 1 I U1u1 1 ffiI 4 111 c p-, d .I4lI'I4 I. III 4 ,:ily4 1 4 4 14441 11 R I, 4' '~/9-"~ '4, 2. La bda d ntoaisa¡OPORTUNIDAD! d R0 el 4444 44 d,44 1 '.' y R241 SE ALQUILA PR1ECIOSA CASA i,, ti, = 4 1,'1'b 1 4 a el pfv 4 4 Pp4 ENLA 8 MERA ck SI, en y R at~,. 1, 474R4444 I,4l4 4. 4444444 44 ~p44.s h4iN,4"144d 1 y.1d~44(114 ez4R444("4.d, 44 44 .4 ¡444444144 1414R 4 4444.44144 1io d, '11aI 44R 44444 444 444444 4444 1411414 444.41.4' 44r, l R ~la e .4 ,4 y4 servicio4c4id., d, i r 1. n~0 Des 44 ba4R 44la4va1dero.144 garage, 4 opcional44. Agua D)e d¡¡as A t AJI:¡1 LER AOBL I4444144 5 ¡¡.a4b,, z, 1. q se acabaro j¡ahora ti S VEA lla lIeviei nilas peleas. lenen un rs hallicrofters .VISTA HACE FEI CIA. CIJIANA DI E RIiGACION ELICTIICA, S. 23 H. 33, 4.I. .M ., T.I. UO9441 4. 4. a, Il~, 1 a "44 d"; ~. 1, ~ ~da ~ 4 i4'4I.4, IR41~ 44d" 444r do 444444NI el4'4","4e4Be 4t 4 y de4444444cn-"d-44, es.po-4. 4t ,] ,. 4444 h 44 e 444 4 4 Be-,414 444444444444 44444. 444 A444r., qk.e h.14444. p4tRi444444 4 4R44 4 .de i,444444. oR.,.lI ~ ti.' 444r~ leR 4444I 444414R. s te eIR 4444el 44u4rso Rcon ¡'(c ¡aa leso de ,4414 FR ,.ti,dRp444.,41h. IR'41R.ho rr4,4444 414 l,¡~~~l Muad LI, 41411414 44d,, 1RI 41 d B-B4 d~4,4 q-441 1 ,~: ,Iiiers<4r<44444414<4 c:4144T414 E,o. (fi4 44, 4 L4, so 44,,d ,,.o II 444 ,11E, 444o 4,44 44,4-41 14444 4414 t a4 14 u4444 Fl-1444444 4444,4 L, loan braco-Sols, N El44,d444, 44,4 F,--4l d,.44 44444141 dc .4 44,444" 441 441444 44441444 V14444 444144 ul414 444,414 4, 44 C444 14 4il 44 14 444444444444' d,414 4444 44.44144444 4. 'o' R4 4144 t441 44 44 47 44 44, 444 44414Tm, 4444-b 4444r. 4444. 4444 44 ro c ,1144 .44 i,444 -444 L44444 d.4 '14 A4141 ro, 444444t44. ,44444,44 4o, oUud a 4~44d, -B44 a, d, F444 I44 T41~ A 4444444 44,4444144444444 44444444444 a .,, Bodas441444 d4 441144144 u-ls l,4v, 44 P.1 Los ient S dli ntlArde puddaelrw.,~T .,, yJ ge. coPras en"lad'siguiens H"," "lodr ae ads dm SIsI. Ide~ua que,4 ha4444444 cie ,a Caus e el. elegante ar-4 dep e vila 4444.444444el4b~ 24 Piarde te del4R puedelacer siae44,4.44 compras en las siuient e Pige.de uba A, .'-1.,., Belni. 4,4la 4,4444.IN*444440 Sti4t. C.,r.4 4 44 4 2.1 3.29 3.59ir 734 i411ULpeqeaCap (l lA 44444444Blanco,144rosa, 7444.I44I azul, amanllo o aqu. p4'4 3.99 SAYA DE GABARDINA n)7 444444 737444144. 444444, ,44447, oro44.7444444. 4444444mta 25 4477 12227 DE 2 A 12 AOS TENEMOS LINDISIMOS VESTIDITOS DE PIQU7E ,69 a,14 de1 a4u.444 BLUSAS EN flOtAN DE Hl 1 ('414m, 1411 de444444474 n,d,4 47l4 71 444' 44y 71.4441. 474d 44774144444144 7.44441,4,44 44141 ,7,44 perlas474. ¡In4azu, rosa74 Ll7147 7 2447720#4. 1043 94444 7.1444,,,14¡U,¡44c~44344y4u444474444 (le417.4444444414744774que44simular74. 44444444444444444744. En blanco4 solamente4444. 747l444 d74472 al7 22. y 7105 237 0OA4.90 1 oda la parir bui1 4 44444444esta taba44a, a d e a744 4474444,44444i 4444 7.44.444 4744e 414l. 7Enblan4co. azul47o4444. 12 44720). #103-2444 del4444 444 4444' 4 4. 444444444 44fIC 4 4444'44O4444 4444444444.444 4444 y4'4 44,44 i-,-44 444444444444444 44444i444 ¡ 'y,, ,, '' .nAd6 ndopa p' a m yafacivs, 'n,O 1 4r o¡,¡ 1.1,10 ¡ t, , t M.le 6,11, In 11 1 azul ere olila Detll,lra ~nZippr e] laDr47,,.4J en blnco 1 22 1V, 2 ; Hum 1-> ti o3.3-' AGUI¡LA 3 63 NEP T UNO0 Y M ANRIQUYE 74~44~ ~f \447 2k' '~ ~44 Nzc~1. ~A O, j.j~ '4, 44'jjjjj.Ž ¡ ¡ 6.90 &749 el 4444444 14.4R4444174444 EN FRESCO CRASII 72 al 2044 17'3777. REIN.A 55 i E .444454/4 444444. 4, FINO BEMSERG 44444444444447 co44 4i444444444 44444444 44n 747a44c44 s44b444e44444. ,e44444ti,74 az.ul44tenue444o 4 444444. 7.474444444444de44 u4 1 444444 D71447 144 314-,'#38-318. SE AC 0A IN 25 6 w 4 4 -~ ~jfI Aflo CXX 0 CrnicaUabanera DIARIO DE LA 18 de Abril (le 1952 Crnica Habanera Pgina. 7

PAGE 8

DIARIO DE LA MARINA.-Viernee, IB de Abril de 1952 Sesin pblica El pr'deleecoeni*'eaelas lee ce dcLace delee ce ele heeece le cerd. ec2ece~eeec1,elel ccedldec de d.M i OMHceleCl-.ey dl Idececee l edeeeeCleeea d eepe deCMde1 l Acec Y deMic. r e .l. n ede leledel dAte-e e a,¡.e ce e le eelede "Ececccceicee 0 tctodos ¡os das S ¡la vajilla que usted quera, al precio que bisted quera! r AIL INGLESA Modeo Hadon all,"Casille P e n nae seils GrPe an alled"aeoesi ara I egoee Magia de]1 CIlFAJA Estas son las nuevas y mnaravillosas fi¡jas con que usted soaba! Iraenel. e ajustae mneal ceeu erp i erfejee ycon tentaencaeeeceane-e c e-lelzjeniel e-n queeceeflee lcas cejeece.e.e.e¡Y o c eeeeceeernca lepil eceecoemo u nciele! Sin una peeece n ie teno cecece, cinlellen. peenie atqnla ra de n l ael.e e [clgleell e [uid ce aedivinarlni bajee lee cs alecperoe. Icje. de et[celc is uied eceln. ¡je igece 1 liecKc lai e ntioele d ea [ecaeieleeldyeegeceielecldonec. jece-.ee1.Plyel Venga ho>y mistmo por sue Fajo Ploycexe ¡La que ms seevencd e e 1 INTEENATIONAI MAEX CPOEdTlaN, DSeec e, .P. Compre su model d Xa Pat L4Un a JIar 1(11(1 ('aas 1aca¡rd le' ecemple leepelecee bec-Ccnaflecele cq.,eceegl. cicleW.c-1le ccelseeceeeelede lajeueetd, le liendateleeeaCe'eeenyce eeeeeci. elle del ,1detee Adelfe Cecee e dece l.cee y hel¡e.ep-edA.cei En laev.e e.deeele de lee cepee Coma,%,ec.en el ¡dicen ee. Ave.ed. Cc. Fellee ,qeei e 'icle. ce eeeeceenek.ehcececeeleececeun ceane i~tec ceeerhe, eelede leecece. s cel cunaChele cenimdinlma,.de crcter jevenil que e ceeccceduna De los Caballeras de Cal n l Peocc hele lelce dedcAies c~oDcpeeieeeeyecccc elaCleb Ce dce. l.O d.ed,, Ceblel.eecl e e e ccc-e1e.ce7hede cdc e icceede h (i lae e. pccc-e oelcceed,¡C, P.ceMedeEclede -1, dcle XXIX C'aPeea "., E del ~ J-¡,'he ., uc.ce i.eec h y e e le ec ccc, de~ le, dce e-ce R 0 1: la esbeltez.ce Libertad de eePermanente -frescura ,4S PLI4YTEX! Reconozca e"su"e Faja Playtexhele e¡cc ecd iepee. N ie elece pcceeed.e e tellc N. l u-,cille leie le cece eceledceS ccce c ee .j. d lodo el mundo! le faja PLAYTEX en NEPTUNO 410 entre San Nicols y Manriqte Anee l dulA Perterec El baile de las Madrinas Io I ll.I 11, 1a,-le .le leced Id aededel ' b P>a:' i M c Meeiode S.ceee h de 1-eleeieecdede Cheecl e l.e cecee la cecee le. e brede el ale"ic, es I. d ee no muda osece r eec 'e -1 ."."ellpeea IIe.'e'.cecee.m ece ~ e i, ,,, ce-tel ~cn le le e c 'ee e e I le I e dc le ,le l o .lee Ne ece e'.heeee. e le ece ece. .,. lee e. ce e ee lee eeecelece ', .je e . . 111ccc ,,. B le de e nee e c le.e ee ccel _____________________________ rl bee/eelepelle n At1 6664 i 25'3 El 552pdcl y duaetitzoso abo oee ce Ple peceee eee ~fit-je] d ¡ .r cee cele ecbedahlelpee cl 5 EleCAPOec RAeee Lded a ee ce6.0 aecee. c el. Ice 11e' PcEeD Se:eo,,eeeee e1 lc, FPee.l1l5e5L2e.es.-eAoizceAce eWcicceece1pedceceel e-d qeciInlapee cecee 1 il el qdue. e lc ce ne cc iqn Pee e. e ,le oeceee :anede .e.el .ied e -cc c c-. le Belleza de leclecl.a yate nel ee ce ce pec en ecede le aaa in deleeeceeeeeeccecc--ee-~s eg1,111,1 y jedeb, peelede ece e. eeyp ceceedel Pelaeeee ecee peuree de ¡ietuc esfeerede lugce y [ltc de ee ede e hezceceseplcnlede pee le cuepercenedel sentidocceceee y eee\eid e ceae eccecelde uceeee ezdc epeeeeeeeee ee enc~. hbleaeNc0 e1cedecee e pesi eldee de h-ncese leouecede c cecedeceede con el c'ecieeecee .eledeeeeelee eclele c c eleclo. ee tce qee peee.Id,. Ra.ecosaele ealed de epelee ceeue de le ceheedinee decledee dele.ceede.Icpeece. l7n Cesc-j a la, Maelre ee le 'e.eceilececlcecccee.e'. pece"hede deececece e~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~. e cl e.,c eeiclc .ecledce.,eceeececeeepc Noetaes¡lde l oda ~~ ec pe1~dun-d lcce e 1 cece d lecelyl ecedde ce aclele.peeedelecccccee. e peceqecre ,alece ,, deeel e e ucce eche cele a iblerte' q-c lceeelec e. ce Ideepale,p.epdcy cde leceeI. cee ece che.lee .c. lilcele cd pece ce e detalles pee el El IDr. SetNde eeleernee-en '*UcncaHora ce, leeaBleelacete-race e i 'ee ile ee d,,l 1 dc ce l Ide, c Pe.Pe".Chee Ce.e e , V H P, leaee Pe e '-cleeeecee c ee cdede peceee-ce il,,,ee .cdce-e ce, eceecee -W., ece-5.-e, eclee ee ieced elDa EEt-W. o d, lee lleced ee ei el dC.c.e e ee' F1' eceedeP le. Tieneque Seguir.e e l le empe quedde e ecce eccecceclee ede. ~e eece aceleee MelebleA ee c C ehe'a 5 Pee elede Ier[elleCeeciea eleheee Pcl '"e lh, ,'. idldcdeece c eccecdcccl.e.ee'cee hec 'ee dccceJccc 1cicelecdi, cec le ce e'ee. ceclcele eec-eeel e ece cceehecee l ceelee~~~~~~~~ ~~~~~ ceh e' c ecpepej,,-e eeec el lpe d" c'cd -J-ecc ce cIx cc cceb~,l el eeDURANTE LA DENTICION le nada mantiene la salud de le 7e lacriatura cama el Jarabe CALMA NTE de la eecicea WINSLOW AGRASAILE INOFENSIVO ALIVIA los EOLItOS SE LA SENTICION eSIN NARCOTI1COS O ALCOHOL [E VENTEEN FARMACIA[ POR MAS SE CIEN cAS Pgina U Crnica Habanera Crnica Habanera Aio CXXPara el Hogar, y -laModa La experieneTa de la edad eec. _____ Por Maria Raelelat b1leliedee.eijadonede yecceeS noscdiereee da el helee peda elelo eroe ypeleeeedo le qe haceedeeml. pee eslllc. nsC.duedoelgicoes qu l ie desci,la crtlices de ncestrl eine alieetaycesa en usesferzos pa. jnuedelaonee'eere oleeeecceecmea.c'neciede deqpe jcee.el ague soe el&plumaceje ce eedd ms elear Rcustlacla. un leoeleefnce y le.cd.bainsde seemye. lelci.est. e e. tetsId .evea El ceejee emedia par c eelibre lecehbues ceyecddaeee-e.ecadaesede esdisgustosee imaginarelos cajede ess xpensee abe una ~leses. hece. eeecd. e.o tieceda qe jama, e c eMlo-e' dedee'.ebervcedeocetoecdne .eecodar ledeeleia teenda ,Jdeaeddee lee pr.plee desdlce. stue pades encehacerelee envo ms e en cedetalles ce le. mira cpae. e.yP-edivsde un grupo ceneeeereles.Cortalcoreenle id.e elgasruidos e ucs. y acesa exeivoe lcslema de el ms 1lriaqeles dio ce de Icere-. cee, aen lcube de laentarsce, 1emude en una palabra qeoenccltomeandeoeunabeeoeha borra ele petenediere eddea ei asarjadclfeLocs eeeeigneorantes aen g.e ca dd qejasde tesrl eset queeec e el elogio ee le papeniteeeea egeecee. idey que poesec 1laeee r ceeee., elceem atideec. ecgiasvestidurascy mceeleedelcenle a r~eceecr, e e opcdree e' ctda se gloria. Sc peereun ¡ropa ble e~ t"ec 1~lo -,. cride bceee hala senecel eceelee de a pceelcede ceeldececeelcece l cccceee el de tucaelabozo yeede1de .l.e.lele).i a ei ennde tlescpiriee. ~ n > n ,, te'lee'tit~asta, en le xt ecee' que t',* le pe creceerycnotr ¡ 1 Oc 1 Para (:lda ljio '1ee lJI.,ee1,~ epacceeellet.pee .,c.,.¡,eee.eeee s.eepiel. t, 1,1p14 dee Gdecel.e pel-esp eyeecles de d~ 1. .le.' ei, le de Nec Relell y Aeeistad, y ue1,,e gaeelee pee c Pcepeede 11-e dardcom eplacide. ^ i

PAGE 9

Ari CX Crnic Haanra IARO D Ib~lbRl4-Varrre R(le ^Drail tic 17.34 ron t4elaancrra Matanceras .El sepelio de la seorita r Lol ita Oliva Gutierrez Por lanoloj rqssc E. a ird d hl al rnler~1,~a T¡[. iL , irr oiea .Rdi I pt c t la N~ ~ a r~nnidprluz dr S.u Ce; -lo., 1 les ia i-,, a - l ai :anu n lar, dr la que ti e unanda las llaadrd fi li a aidii I ceadel rr di, Ei,n r i~d 1 id. dradi lanpr la.,a,,Rndha lzdh. tu¡, qdddd,gdac rl I~ rjn ffinddar iro ddig rdd aid ,i, u.,la t ,<%o adinf ad.t. d si, dci t, ra~. iida lad trddrrriinid.d.ald.,i had¡adetrddddael. 1laj a dn dd adi d lala I.!iudl il d,.: l dl rl Ra ,, Laiia.brl n asira rdiddrdr Lid ;r P, d ilr adlr rs rrus cdd r aidlala. Paia ad ao Iri u-da1dd ra d rf, tdlda ¡lieyd drbridara 3derni¡ddardi gra iiddd iddd.iddde aa. adbe, i L c, Yo recdirada o,.Hddalla iaa r hlad.,1 lica edddr ca 1d.adHa able d d a arirrda PIllada. anr¡.adr Prraa Ja ii r.ade iyno el le aaaClub.cuanadao rial caro. lac a laine sat rica, cada1.-T. Par llcar L.-iacidd, eledaiooi(ror. da lo ra. ezardel Craval drresr.d a a strantere. Piilrdrlah.,z as. i rariloalar dr pao lri. raiedlar a.crad Irq., ade llavarsea cb mao. = la r sril. ya ircaioarqa 'h.i 1iiariraaaide d ~ la .t.par c*i arala d dir Al rladddlt. al. t ,a alcaalu ,rri ir, qi dr~aketch~. cii q zue did, ararliili i~e rad add .ni lal cl iqdilda,,,cr.a,ir l.c, a etu t n aiad.la ha r, .'d o NonCa no auiii. pu, ir~~~ rdlii. a a ' Ciii I dllal iii t laiii de al( ,i-d~ni-qe,idaiirl l,, a dr l, r lr ai, CIoir a .a ilidd i-i li t "."t ci ir ir411111 raa lil a liat daladi~, n, nna de dll 1at¡.,idad[,ni a.i ,iraca-in, irll:l dda ra a i:J ardi-d1ri-aaadilljia 1 ae alzo N¡aiil., irau 1 j,, 1 11 1 lica Racaidi.a. liddiiii r lara'i ia l,; d rlod 1~ Lala fid d pa lrda d paraia aarrdra "raAc"" aR,¡, la-l ar ua i laa.l d ac cntl, la sai idizaiaiiair l. CaRii.d r1diilci-icriii.d aacir, ic~tada rraa an y alarcMaiidr Yrie aal-ralia. ini~ Cr i~nEba n la r iii lidcr dalN iad r ial un ~o rreaR,1 rarar aGaara r yr. i ir ii i d d ia ~ E ,ad ate elrtaarte roenl uyriteia Rad y litiarir aD ly Olu,1lia lii. esilniadlafnili errarene Vdao arenracaibaria.saiariaiia,- du-.,inpi.¡ Eacl ~ Vi a .a.arbrda 1,aacaa arar d i ,lai lst a ti., arar. 1-ala lacada1. , ~eMarare ~cla iiii inad, nla ia yc-iid-,ti drt a ula uala rila so ciiead m rtar. lira ialisda '! ad s c"1 loa1 ~ i a e. ,a 1I'1,ii D ltia n ra elsias d qua s a.i dacp nte ~siilii Ida a parial.iiiil.ia, ,,, ,tla h 1~d ,¡ da a.Ilrido dairl a r iIc Rda lara dr,,,,llf~laCiird-n a, ~ ~,al y Ra.iJiiAriini.aar Vd uda i~baGaliiialarlad, ai a di,.l Mr s. raaL e ii a d ra 1 riar aano. i Alir d lalb ha dlaida i ar Mii.-i-a al i-,ad la1,, cad ar siral.sE dus. l a .aidlla; i, d,, l ia ccii'rara di la a 1 d, tre ita rdd llarr.it irala d ullyraa oizrdada l dri 1 ala i '~1 -,, liRa drJ dio ca e radar a G bIiiiiiild, i a, ad..i.,.uida.~ir li~.jad a e-, l uiidifmo d : p. a q ti al, ae aud i lada laac aac¡a ii dla.,aia a ,d, ,,o. di iila a a r ada F a aor e d.r lciadi Sit lail"anaar d a"o ,, l~ oCir, airloadrdia.1-taM-1Tl~, l Fl!1,p~, r In, 1 ,1 la. a pllda il Id rr-iad ,-LicSi.,.Pila aidlin z, acudd, d anaoN.alap.omrea R1 ra olai nud.ine7 r t.,¡1.rilt ala~uia iaiiiii e-a ii a a, la un c laiiio Itat l TEI ASdd, I NL ES P;-. Iii IA -t n a a 1' n ,-, laj ~i, 1 ,rr n.prndr .nri d, aiueiiiiaaitoada. i l.a irrlCala riar e paad iila Edaiiii arat n Pda. 1 ,, d, p t. alj .d nds, p ~1iiiid Ira ,!' ttP-0i 110 ~~ 1.aa ,, iii a1.1111,a1 -ES n MUY BU "eO e lia ra a 1anrit la raalosirupa,~ ii di i iiuiidddi. PAiz LOS DOLORESi, pr. indru llar dr iiidala dr XiI ii, adila a ,d 1 ii:ui,laiAlr l A,,airiahada -Im i lail¡,, ha.ad,¡Ron 1. aca ,1drl i-rat urge alar lira seoraiadc la. F.i ME S A EE N etoM,,.d INOSall nid, B-aala ar aXi Id ii,, i rir Jn Oi 1 la n rvioFiid.ded, .arda. .p al rda,,¡ ra.rs a ada (,ia. t la 1 r,1t' ,, 1d11 i la aa1r~ iia i 1 dios anteriores lacia. aaa aii arradaarab. arpai, 1,, -aari aaccaRaracada,,-,a. irrua~ci, p i a lur a o r,a 1-rallar1 G p, e aVe. agD Aariairiadelaciiiidl l la caees rdan a ntl a c -c nbn d l n N sA ~.i, y la ervio idad e los b .aaer ,adrl a,,1-i.aa" 'rc.e dra.b -,d, N ~ fi tn. ls u railemr ar l arrncue dea~dlarliqt t.lfi aa a teioesia. lir iaiac, A rrac a cctara CII ELa a liaa,,, ,n epra Idad ilir a p, g i ii da ,,,,r _I. .an a -Sara eno ldrelr nmeard srtralalaa nia rnn -daa repiddee r imr daar. eaip nr ai, lda rarrco la v na telaca,spara ai alRcd elCa paal VgaoldaLa i na repara iarldedrca f ed, E. ~ ~ ~ d su omoe lilooa lo tonio aralae i l e iacrdaire l cr ylorraoailardreaao llamaa airirra duitrdaeOcaCaraa.~ pioeatoarrntaoatroel aadl aadcaadaaaat o irraiaao,, Camararto r Pirbiac o Ile liia io conacrra a rada ,, -Suro ato d slos quesales caad ar iadaLet aros y las aarminos ee ca Vedo pre eerl.lra ev.opl .pacatolorde panla' Sde cabiezaidcaaldaaa1 T un senaci depesiv r.Y barmdr cachar arr i ta pre arnrda rar,rallar dra.l el Com puest O Vg ON A de d a epiar da it 1a E.QiO ilrlacapercle rad, a pr pia de sto& tas lcinos. T doelCara1boa da 1. a rcara o.fae LA NUEVA COCINA Nado hay comparable en Confort, Belleza y Calidad. d.lrtor diCroaa --nopena de acart de fabricacir. ua paz dr.¡crrlra C Fa&a,¡ ti ::c:cN CONSULADO 304 306 TGLF. M7106 P consucPUESr Se encuentra en la Halianarl Sc. Maver, arn vecrdaero artficeeno aIseeion ygeracicn en plata, quien en el Dieparalmento la Plala Jc "El Enanto" ofrecear cina alenintraacian ate Irairacionca nlicra el nidlo na ilii re Gorliniasen l e1lan e 21 al 26 lcahalril. En ieranom no irle cosa su visit a Diaicilciiial oc era arlar ay Ciclas Del Lyceiy-vLa-u uTeuis (Club 1 Pr Idi crInar dd¡L.i,iry a lrin iiao,,aaida rapro r la erit Alicia aula',tCIllb l hira 1,-. . .id S,, iiid ilr aiiitc~ d, a, i. ia a.r.Par c~, t~~ t' l al laiclirla Uni Lleg "SEAL-ALL" El nuevo cemento que lo pego todor cermica, madera, metal, fieltror piel. bulo, nylon, cristua lelas, etc. dav1irCl. ~ l 1u N d, .iic -,-ihr,d, G danc1dra, drZd,. i-iir dr aa1a.i 1-1a1. Oril lE ir -. 1 1 la ,rd iiiGi d, dar hu.Pr da il,.,. de a ai ,, rla ,u1a1 an dad--i iid drlia-h' iiilaiilid1a. 11 .\.,, lRega lo de Hoy Dsatculos intresanites a prec,*as mu epciales' por un solo da. RECIPIENTES CALZONCILLOS DE PLASTICOS NYLON lOOxlO a 2.28 a 2,.49 (Juego$ de 3 peza) Idrales piar guardar azcar, carf, sal, arinar, galletar, er., se craeraperlar da coi a, eslidoi material plstcocon rrtapa Iraspa. rentei, ccn tres lindos p draaran aoscloare:aojo, blanca yarmaillo, dencadoscocn flresa. A., .L Seasacinal afara pero ea. halleros, ea al dia de haya snaraosirticoasrarcaloarel. ¡los de arlan 0itlO, R.en blanaosoalmenate, que recan za pucos minatoa y aoaeca. cua plancho. Tienen ls. liroe a c iatura. Enltoden la tlles Frodcl3 .$1.45 PLANTA ALTA tard al clcariCD MS UlA TIENDA MEJOR ISN IAFAEi. AMISTAD 1~ 1 CONGLADOR Westin hose ~"L1 Marca MODELO LUD-6 UN SUPER-MERCADO EN SU CASA 0 Canere sa.alintosarcoasadurate rado,ac o n cacaaramaifica Congelador WESTINGHOUEqaer pac aicaicn aercra¡ alrerce lrlirma an rasu dinior. Congelacin a 23 C aria aria. Camadas bardajar interioresa,acilzablesppra manpulciaarda lr. alimentar, y qurrluego secra naia-tc congel acn rda sirlccehaclpa Oca-. almnoni dec:arpzi r-an i r Visite sau ageneirWFbTNGHODUuy alqicr :a coaseelador aarmailorpiares al alcancapade *A ca presupuesto. AGO DEMELO DI SU REFRIGERADOR e Ocupa el mismo capara que su rcigrador. Ambor jrlarsalfrecen ucojuanto que embelneceaurco n a a penlry, y roneli m de d grantla y decromodidad. vY E A L% Facilidades de Pago Garanta por 5 aoas la. Electric de Cuba Disha .dora WESIfNOLIto rLanO sart0 er. rm 1 A.291 .2912 LA NADre& ECIAl AUTORIZADAS RN TODA LA REPUILICA SINTON*C: l PROGRAMA WESTINGHOUSR1, andar loaviernesa a la, 30 P. Ma., par CAtO TELEVISION SINTO ICU**A PLES, tandarloraddmngns a las730 Pi.lM., por la RADIOEMISORA& CMQ. a m a E 1 79 Afio M Crnica Habanera DIARIO DE LA MARINA.-Viernes. 18 de Abril de 19.52, Crnica Halianera paffi. 0 Es loi ms tuevcaY sela saclinal que se acabo de descubirir ec a teria de ¡iegaoent en lon Estacdo Unidosa. Sr trato de lo celenoilquidoaque la pego todo, con tal ira meza, que convlaerte dos cuerpocs ehunosolo. 2.41i

PAGE 10

DIAI DE uilLA 0MARINA.-Viernes, 18 ¡e. Abril ide 1952' Pginla 10 oP,fmiws ididuud IU MVi P *1-dr ---. Reunini americana de Actto idaid Catlica Cof" ¡cias de los RR. PW Colvo y Baldar, -lSJl, C,, p. ¡,a plutovi,,, d i itdu d, idi,, tC',1tiytuiitddi!d d tlu-ut tu ifir -'Panae¡,,, ,ita,i-t u, iii t~l, i,d id o i euti. ,, dii uttu lii. itut it tt su u, u ii, -siiuii' dtparo til~t. .triidd -d" ]; dii uit' u-u'atrl"C, t d di u t d iiti d1 .bl.s -u icie t de] Papa, liii titiielii.tiiitreluiiP.,ts u-ut iittit"l. t tuuuii tp y ,,i ili, i; ~, i L a ~ Ki ul tu idd c . . t di t t it t d t l t t t d.tle 111 -, Iii dii' CiP,,ii i iia i, uu dtid iii utl o 1.it ¡l., iu ~,di ltt Desuuilud ttitttde it tt t1utl, u1,1, y la diilati dttu 5tiui¡i.l , it J ,; u u,,g,,,. tt ,i, t i ni uei1.s ,,,, ie tu itiiii e dii, d i l, 'bellasarte,, itei iii, yti P. r et,,.luii ,ttoyit utitt, lii, ti p p ersona, H: C t cuuiy it ui gu it ttil udu.i duarideurur layiii dlud u.la Pu ulud u u, u P.idu,, carasu pudutide iiuve dd yite latr u:ib tuiddi-~a i ud di ,idni,iii d v m. ,, i -ttt'iti iy t C .e i it,n iiiiti bp i dei, ,,,, to ye¡, .1. Vda d 1.IituiiCatiailud u'aplezdduportotidiitiiidqubis P.irt i art e, dii P duu Cii -. u,,ui. ,dd ~ qiet iiti J y dii,,d.ii i ti". cutt i ld. del ei' ~.u 11) ydt ttu dii20ttdidelit tu, utdl~ut,. it1.tiRd lii d di l-uu ud tt it hijs e e Ci.iEDiii Reiii,,. r. i.Dtu' Cua.evt ,. dii i ubut de i iu n.orodu ti qde tiiuu v mardtiedt taniluts pciidl.MRu~. diindeli nteit at.'tull'luuidt tutuobredu tu dei .iducaFt¡ddy. uiiiuddiPdRRiidititi P.'u. "i'Y.utu uiul dii u di i tuitei dibuisiet d pu1.toaionesR adlu iuuiiReyiyd escarl ,d,y d .i .i mpe-d 1.ii Oriit il i ntet y Es-id d d r i nP u -idiudiad ~ pa u yuu S nddadu-el Eu l. dintuie cntti diiidelpn-qu se tu ydiuSi un Di it Su Sntidd itPapa i II di ~u i sido siei absi ut4 dii ..iui seidt-it.dui didli d idiil d, ui. -d diMlii,ttl. di 11 Od-rdd,iudid duudididP.,ii.tu itniti~,R-1t Niiip i¡u¡, Mdridt.diu id, ti Actos de lau Cotveci"ot le Cabtalleros dIc Colon eli1,1 vijtail deS. CIra d. C,,, ,l,, dii tui,, d, i1u4 i1 ,abado ,M.n tiu iludla X iI k , Nait tia Eil dlii t l,.tu dl,u-iil1tiuui l a .1itiN d, 1,11ti teiil, ,,t i iat,, b i ,,aCl~ i~ ,",, c, ¡Ida t Uidi uu tu tl, i tull' di.un, ; ut.t. i diri l idddti iiutdiiutiu saleiaiosiE elAeropuerto __________________"_ __ Renland gerente de la Pertenecen K. L. 31. deja su cargo al Caribe li.,~.Por Oscar Cicero <' i,,-iu F,iii-tii it uiddtitud' IRiua iii, di diii tuiuitutN1-11.-iuiddi lii i (lutG.lut 'r)sdStiiitiuudRN i iVlpu u, ,iitd lii ~ it.R yi Su 11bdh liiaiut 1 uli-. Abeltuui Ci Lu lldu .i,dP. i, plla o., l,,,,, u tiuu. G iiu Rttuiu iit. l,uoi dR ., ,duud,d1t d, uUnl i i hld wb.Giiu p. ilt 1iltiiii idOraitti. i t t bi ud liii,, 'uitrei di tJi iii i,,, ,,,iitii~itt iii ud L, di bdiut tdd Cpui Luu,di Ait,iit.i de Cui, dii Gii.1'uuiud d utltpyii l C u,uiu iiii, RutHviuy l a iiu y,,,i gen putuiy cap tz.,.u,, ~i lu ,o ii.11 i,. tuu lu"u d e dtttua ti dulodit, didli'13111M1itdttd uuu lu udt Cu u ti due"l1 rosllitn dno .itidit u S u diii t u d d iuiiltu ittt cor b. iiO ei lid .s 1. 1,itu ni di.u ratarloui.u iii y iit,uR d,,,, DbiitutEu-u n at C tuiuo edl l ut. lu sabernosid que la ciileru .t adiutil,,i S uii t-ti dtA dii duv o -ce o,-1ud1d, P¡-i iii dutde, Atiitudii 1.biii i t ,fuu. u tJ,,dnomn il.deIt ., 1 o¡uArinJit, Muh u U,-ourule i n. eLotae.l .Iiu5 e 11 tiue Sust tuit¡l fu "doliii. 1 uupara,, di' liuit, I',,i, u, l(, R ide,-,ueSu r di t t ezu Ry diii i di,,ti Bro" iy e i, P. tG A. N, an-utitin 1 u ¡ etu tu Cuu,r t Ruu,I Ru, Idi-,,.dt,,. lii,, ii, i-li uAiit El, d dpiu t ,,t la, id l.,¡ M, uu -i'iii d itialPii Cuiidii',e, tii di i lutt t~ ui Mo hiitCa t i1u.d, i lrate] iir eC l o dla 1D,,i Elyi,T,,:i liittiu ldttiFiuuid ttiiitddtdpi d d,it I i tit d,tMuduii ,iu td uddptElS.iuti-uii d~ti. b d. i Oddtiuiui di. dii udPruit. g (-dliiiM : brdttiiidinuieresitsu ttioi'tti drPP1S~~ oidpi~. .iuR ild. n.1.ili,.ii bu trmiu tuuiC tiiidi Fu,,~ni.iiie.iiit,iutu uads . ui Citid 1iid 'p h__ tiutuiiu uitu uutl duu d ~i td u adiiiit-tiS. iB ,ts~' "' St,, Cii """d dt. -ttii Fityid. S u titiu -,drCiiiiuii'ti.dui u' d iiiii t.it diitit ttibEyilitiidid tiiii iiii0 i,. V uiilluiiiuitPadre di, iii iiui' S dut, ~p-~u, e lo.tIi uiliuC iruuu p L Ci 4 Entu,. 50,00 etda.di, edsdiinc uattlid dillictu fiuraienladtimaiuediin det Dtccionaurio de ti AcaiadtLpritl. nrudeido cod gran nmeroi de. iit,uvoablotcicsided .c¡.t.u i,ui,. yit,,, .u.h. patdiu qi. .t uudi.ha diud ird. id, diim.P,Ir 1-t p.il, ulti.ddi ¡u, 000 pgidas -u~alcon la belleza ytelvalordcuetdedi 20,000d iiluaii.iyiciento.dieilmina. yuPud. d.du. medd,. ua.u lad. iii u udd.i¡.t.i iut.c,t6i ~ . criuii. del h. udqtt. seuhallneatdddidaprtdlmdundod 1.1-tA.ipudti.p.h.luditedq.d id. dq., jtui!,Peroyaa va dhiudeldilagropuedilagrou, pec,ieuhPi,,nueti douientangileaidad, como~i ustdisma.,puedoicoturbard~itandidtudti. 1 .a u . ¡ a¡. uie.td ,.d EDITORIAL GONZALEZ PORTO Ap,d 2071 Hab~ Suii dllu tt,irven. p11.11.1. d.i DICCIDNAIO ENCICLDFEDICO trEHA. dndomeacno c., tuiiu.i iii. di . ~. . . Congreso de entidades Ilspanas Dar a coocer Actualidad Espaola unagra laorLas Bodas de Brillante de la Beneficencia Vasca En la reunin (le esta n¡oche designarn al Por Jos T. Pita comit organizador DESPUdeldsecretaridd de la db-t nddsden Amrica edta ft.s L, Iis que enun.iticabcims tinaliiisidiaria ra itg. i ,iid t id i ~. c de iique st sumiistradiat1 d= ., tiiiP Iiit.p Li iii iipi iii i iie elitiaitig de Li tiAiiiiides, i Diide ,.f. L. ce d til i tdiiiiddiiit.i rig.iid5 e Hii iill diiitiii ,, Ctilidi~, 1, pindit .iii eGiiiit u e id f und di ,gtre in ttnc. i d Esip:5de. nochde. i teuy ee. it Eiitiii iuree .tr e i d uda 187 ut, ,, Cit ,,i iity C i t ¡,. 11 .U di i t elii d C p,iiar ,e l i ipi iel ,idi cuii l,.1 radiosoti Fetdvalideitt del¡. daidetnt e.d regond i ut. tE Li i. u t i¡u- dRe i y eldCdii pii iid Is, iii ,idicI ugem lii, irir elTiphiFitd Dd sefiArpiiii Ci 1i .llidtHi i iiii d "d Iit i i y i i ite. e " in ii. i e i i IIIi i ni 1iiiti b i dii t.o e . d tM ti,. . it ,-s yt la, it, iiiui iii i it c .le d l ¡,,ei.iti vitvo duuipueitola i t l.ni pio,"e ,, di ii'tatCar.i dadii PM tronadCu bai. yqiei. eroalTURdorl eO i iii iio iue iiiti iiiitideiuii ii,,,,nud: ai d o Pi ii diii nide¡iiiiiilui u -pu. iititdidiiiiiiiiiidiiipdidiihuidu iiiideOi.u de ,,ledadd, ha. dniuddid diitintdsiiii-aiiiuiiiiiiiiic.t.d. t .ilotipleit ut tiiii O ,idi i ii ,,iidon Vit,nii rtpil,i-9 tid AS. ¡dti E i as e mi i ¡r ES, ito do itm diii.aliiCd-G-1it ailaPadieii,d itv ellas i~s ii t. i Zuiidii y d i n dd tu iidA, dii , .ybt, ,,,o s, e t,-uiii,,d. hiiiuil, dtiiui Euiu i-i PtronaiideiCua.d udoidds, 1 a, iesta,,dportia d omingodii -Rut 2 , diii Iiieitd nto',iiidii idiii vhd,-d,,ri dd la1:30id .i m elditiii Esd, ti,,, Ldp Giii.t i. o ¡ Btitddii ii iiiiid di-idi,1i11ii di tide1.,i,u d eiiR i,~dENS e ~ l d yen Qu i-tdi hemosi ,riudu i iiizaIaIei u1P tiid ,d -]),d.iid -ttuiensd i td i-,y p,,,-,1du esostui ~ iiiin~ p,s i ii ii,,, d, tiii ciytip.ii.i qmOdui dici.iien iii. b .1 11. Arcua d IraditiiitiC. u Cmi1 iA l itud, iii dliibed,. ,,iueenidi taniiiindiudi C seuniiito .p iAv .dhseptl. iienuid dii i iideiiiadltai,,anostRelacoa q., m e 1 Ipi ien d idieste iiiit. fraii iu t u u dter a c nv v n ia i insdt tiiiuci dique it ia d iz t iuii diet e i ii. y est -7dierdes, vdluid di uriri la aridai d i s ianadies1 1.itiiiii ,piiit u-bib d.ii, ch tiltig-com isid ,yc d speiriaiirudiiique. i ii d N I tr i i riili it d, de iiiialg el co it que.Cd tsub lie i,idiit",id etii iu ui di, titidiiiidtniyp.,t h-ii ddi, .itr aiiiiiidiadue tno i-n d" ttendlaiqueid edii ngL iteno giiii'i y iid i i dEl ,dt bt h ti. i, b.yeti1, dide iidii bpu ill idi nti El pximo domie ngo eltSdlii.did "eti ii, iBiii dldididdiidi iipii ,mrano fesaesti nalodc' idlgaii ue no edel ohdli 1 s, qu, rabja y anconti Pa pcia,teslltima iueeliasdo i rii-i ii dliodtiltdd arail i utti "D a l m D nal ido.yiiiiiid ty it:i uirriii,,, otivoide. lia ven.i v 1 tieraenue di ii los im t is N.iinas l i r del inmueble tideiiiiiii di Cliii Ein:lauidiidii iudtiP itid laDiiis utiiiii ciuudui. tu-,,, ian,ilugard oderadi e Ocliit ii u i ti di ddib d tud i,ii, oiiicuand o d ideitas iliu i. ,oind l,,ii C e d d A c,, i its pi ii ii (l a cm sditidd dii dse it,. aari.uidl cual esiati vo ecrii rio i edli sdi.siiiii ip aiiuq uei d isiii,, S ,,, tJnt dircti va.las Pidi30t 'tiini tipaniiiuedstsintiidiii'it.lii 20ii dei ay otidL iitdi l au piiuiiiuin llin,,dde ttiit idi d aiu dadtno an t bCalzdaiiiiude Ae t iitiencuy.ide iitQ,itliiTtde.a Co isind ie,ddiii.1ititd'du. iiiidit1.idiidii ,L idliiiiiiudii,~~ iiditiiit iid, l d iii p,iid, di d.a i.tpi,lidi.,ser (;n tiutait 8 di i i ed I. ni i~niide. ant pina cradi aPl,,, 'i i ut i,dtii,y,, Con-t do eiiyiiitdiditC hurddodiiit l. dituiii tc.diiiiiituii elp .tNi i¡iRdet, l.discanso dy u iiiu dti i ,l i t il i ii d i.ro iOtra l ant s debb t dica d a ,aStu i d sdey ii piati iuiiiiiidu iii i'te iei patiempo y u l t~ iA.-i,diutltiiiCtaiid ur itiiio dii spa. u i,-, '~Udili.ide ,iBuy iiii iiiid A.D E ii D EPEDI NTE S:iii ,,tt d i d diuedlibien. q ue dttam r lpr ,d ti i iiiid p id p i Di, di Diiii, i ttdidi ti uiiii b ld derca i i'ictiti d rii. ,uiiuo eldiuiitivddiA,u ,i d a i dadii 3 pit i Ig.,ii udu di. iiii Podi sii,,,,. ti 1aiit ba1 , t i'i dii diii ,id leiiiii elPalai o sidi iy iiiitili u dan,'iyiiiD c t tuad i loalderco strid duinc iii i, oi iiii ii di b taiila.die d di delta,-Runntu iit.diiield u iituidei duiit,d~ diiFernnduzbi, yt d ii d ei uuiiid,iittidiidtc.ii, itnidiii ,id qued iiii itiiitiiiNiel iipitti,ptiitiiuiiuituidid* aba iiut',tiidiyua iiidiiiYii.iComotsetiodriiobdervardtRiii O rtt n c¡ tu e L u m r o p c a A di bii ii s, ti l c eid husu o,, y d eCiii s tii B d tiidi diiiiii,,E:pquedar DtiisuP l, ii.i.idei P dic u itiemocnterreno ,,d d tid dit didlidii ante iii diut -piiliimtitii y i >Iii ii1il,ii ititproptia.p.,duydi diii i i icifircid i to ge~ 1 ldrno.],deidiamstiladirctBa iiiii.u" iidiipl0.1 ,tb idi1deu,.ctdi z,ui -. u d .,iiui d i,d.eferid. Cl u d iiitui idt iii Cit.ei.di1 i iutii e oiddshemnd agsde C,',ii,'u iiii ytd i ch psil uel i d. idii no ,,o,¡ dilm F aid e~ t,ui di COiGi IEidtiiDEid IEuiuDAiDSi ilitiuilieii.d1ii ,Itidiii del ¡,.,eyiii ,itiudiiiiti-c di itDamasqueitniaidiiii' pr, d Re i ii uin,,.ilad8iyild,, ahorai, d ireo u oocm i. vditiididde azytqueiior30 ,, ~ , e .e e dieti de Bodas d e i nu,,iiii spe ii hu gd iii d oi elcoit orai zadidtr itiiiver 'iill prxi modii doi ngo'iii d liiin d ih.de o p .d bu, ,i veiui i nte.di dd sigiicadti d t iii iacttos e n n dl i L iiia, Fi., uitdii d,. derro. i dadtuii, e¡ egunt dii -dil,enmldieu i los .jar dis d diii, 1 did ii idiluti diiluil d e u gar yai g li d e di iii lr) tuitin.enluoy i miii.id ei, 'ii haceisLd ery steid meiddiii iil r imo itd indgollidudtidi iuVirgendtiiXiluiidiiuti iti iiii.duuitiii ,,radadpatrondeladddiididimi. ay en dores d el acito v de i stiucini. tiiuidddi feti val -del ed1itiedii eld evi rndoi ,l di ueiitienen ti dituidnisuipodet.diitiidi ,finit, di uiiiidi, dI d ismosi iisoniiefe dtiv aal caosenCua.a uyicrg etltuiayadi dqduiit.untui idonu tuauonuac'riota en i de dtentla i tni¡idlidi. den ii tuudd itadelClub si i,, t-iiidodusiiuuu iiiit ati vodid i ta 1? i de 1.i uit iduiiii e.idtdeitdluiui, iidd ,t ii dniiidp.dudhi,,d Fi imd tidi' dio' dt L d ,,, iii lp u d desr olla iLdi dt., ii i,,i. tic corLr uliiitte Pdt.,Il s, I r:ttu con.i t,% ile, iien cl Moto r go lau g e c Ii leird "ii ar tu i -iCi ,d e l eor'F. Josti N u i. iiute-d gd Bed ¡.iub 1 Cttd i, t ,l ensialel uti lmii tEi t, ui, iiies elC.'u. M tnt. -iri i drd it liii iili' d u itod Ali l i,, ti,p. uirlp,,Ltu,,dil. u eiesu.uule r ue 1 ua ii utlubd eret s Noticias espa fiolas A5o cxx Usted conoce perfectameniite autiliddlcultura¡l y pdaggicue en td tiemupo ha pdipoduuddidd d buencidonrio Enc ticlopdico. Peui hu, eu que loes. pecializacidn se ha impudsto omoiuncaiu, dibido alus formidabes pdogdesos alcadzadoien todos lis discilinasd de licutura, estai i¡ircld sehconvertd eninecsidd indipnsb,idi.Neciiddpddatnedadioalis popudioniiendtos y pu.a qiiuetsseuextindan y e copltid itain ddi espeialitdad uodiema. El DICCIONARIO ENCICIOPEDICO UTiStA, que tadto ha di epestrp aral la ti udaicultduld disponomrc, aisfaceicundcreii est¡¡d ciuidad, pu que puorIlauampltud, precisidn y rigiuosd cuaditdde di contenuidouesitldnicodcionarui plenamte ddtidtificcdd blimas y uaconucimiendos de imouhodaIcomo ailavu. ¡orci cicaque itmundo de hoy tled para ldi Figdas y lid sucesosdi todas los pocas. Usted qu deseocaminar o¡dunson conti evou. cinde d icio dmuodrnonecitailestueDiionaioi. V tu ¡deita ea cal uro supofeinodacuidd,.porque idi tara o trabajo, pddd qeise reicetconiiverddera ficaiau,drequierudelauilioidi gdad nmeroideiooi mintos con ella delcionados. Cu it DICCIONARIO ENCICIPDIODUTEHA. tenddidesultas todosi susduda£ d onuta dn lio iiy a dsulr isfacdin,iud.podque entlincontdr miucdiosamendutedescrito% ,ludms deienite% desuimtientos di laticauiydidellaciia;uilad Sgafltiexdoly diiuiodu d ds l.Ii guas qe tu humanidad ha poduido hauta duestros diolos conte cimietosistdicais, policliuu. tili, CisRRuu y ddti,lios di iodi, las pcasy ddeds tis paelainord macin geoicadtms extednday pdecisadqeiigrdi obdauoudiu ginerol yu fun,' cuntopuda connuidd iiuni eriinfo culturl td uted y di todos ti, suyas, pdpuddiddiendu taluismouiempo lua selevdo saisfiniiiespiiual. EDITORIAL GONZALEZ POS Obslpo 409 Telf. M-1205 Habano

PAGE 11

DIARIO DE LA 5MARINA-Viernes. 18 de Abril de, 1952' Crnica Habanera e Pgina 11 Ayuda para el Patronato Infantil "ZayasBazn", de Camgiiey, solicitarn CAMAGES. nl iett ot Torcei. Otto C reot.cibend u t eud in,, l ~qncnsts sttudda a t tersnesea eltntee-I Enteo1taa tAl sdoacsto laectlael seacattna unts ¡qut. odel a sse U Id B pbs tss ore ct arsd ap rio eto ,,,nastt. ¡,tCtatatt sta que Osoatte teominlts tal ltoees ile ena octudaae 0 se eeet. btat oeste., TemhsOn cid al agtbernador \la vldal stnea tmsselinbrea delCentratl Agaaasasts plateadl altsintervesncinm paro.det.om.ssec r tJpa. 1de.te. o. palodel1 Ondtctn A etaero et e ctttee1ltttae.tloaste promoet trotar olded clat.d. La Cje de teeeotiaerta CAMtAOLtoS. aritOte.nmde 1 Tore, o r. nCorre.o1 -Se Ooh. ttst daoee.Mse isded tn Comittit. meta .ao tsse de le CIae do Ni s onp ortta a l naed, la Lcr qt,0 petoste recsestosue e,.sta actateaLtssessassVcRae Paes al. Ota Saaeee arrces. Maa E lIee t ee ta.ena Id, S ,¡. ataaAsease. e1, etessr. tea aottd c ss ¡t1as serretaotn aapastaesssMarts i. aaCCaaaa ea L, e. lscastesto dssaNIt.lVeru>iieda encaIsa de la seoritaFen dv deoo.reCpaaaenasa Psdaaarssss tsst.ttss.tst.tttssactsts st s 1,.,ttstiaft .ns-.d-ssatc5caetsssstte.e' l.si.ttSil,.satt. .ss c.esatit de js.ssosesttta sceatouncsaateiS ld, asroSttte. er-:contlssst1a7 ta v. ca a o.sstta-U ssCElOR, lde Stesc. macoita s MCe lnteniiaado ataaetonsea sao as,-assde Sor-_ sttade Pads.L its. ., t olo 55 alcon-a.sdae -soia! ~sasaS tasonSandata nSs. ut saalso,-_____________ r, to. mtemhana aes eCe Comite Seha. oa Oal t.a s.srs shutt5 aatts at .ed. obtenido la poamoca dotan ,titttst~iastsssnt -t nd-sUasscstat a.ii.is -1,ads i~t propndeelnogrodeasus tndamestblasrtor-aE 1 ioni eFrai tates p muyaa' nete betvs paca toanqussda de utacasee Im. !la(nocea: el tro -UncseSej¡o~eX¡¡ ao ano Ttem1 n ¡ee n d ,t, rel ,dx d 1t t s Iaea sto !.aaes Ss0t 1~~es 11aLaa1 Z BCtat dAAtst OaSd Ll.e fMtal t oss aseooan sy pat 1.t.a -as w.ss Ass 1.ds A ,st ~yos y Los --,Vuelos -DIRECTO ¡da y vaelta '15 1 .e5a 23yI2 Vedado F0-16160 VENTA ESPECIAL PARA VIERNES 18 y SBADOk 19 DE ABRIL DE 1952 LO MEJOR POR EL MENOR PRECIO PAPAS DEL PIAS Graodes. lbta .0.05 Frijoles Negros eeKIRBYnn Latob. I .le .0.30 Jugos de Pera 11 WALLACEee Lata d.e 1oaa.3 por 0.25 MANTECA de Primera Liba *5t 0.20 Mantequilla Danesa La vaqaita. lato 1 lb. l.15 NESCAFE Lot. pmo35 taza . 0.60 OLEOMARGARIA Paq. do 1 l. In 1/4 la 0.59 Ron LEGENDARIO Bat. . . 1.20 Aceite deOliva "Ftmatte. Ioata 2 lle. 1.00 JAMONCITOS Holandeses Lota de 2 Iba. 3.25 TE LIPTON Lta de t4 b .05MANIOCA Cereaol de Maiz. Moni y Cacao. pomo-.0.51 eAnnciese en el DIARIO DE LA MARINAe ¡No se mate sirva SOPA CONTINENTAL Cae qa Ocacelae¡aa haa eno lae*omiaa menda puede lagra et .i.e. oottd.e.e oe io lueo spaobtenerouarica sopa ~aod.eese.p.,oloanan Y no sloecaonnmsaa achato y ticmp. t. dire~ poque u .Basvreenenlido e~sa aquasadp~.4ecrosn. ehnde Sopa C.mntsal d. Crirpe Sp Cnti.,i.l Polny Fideoeoo tm 5t. d.ago leaso. Ide sComlija. La de vegetales tamsbin es elicosprubal 2r, Una cncda erto caaba de hacer la def4na eosa de] chisme o llammosle mejor, del coa? mentarioftavieso tan popular en las reuniones fe.~. lmenina.Dice que el chisme animtala mente y que usan vez apagada la curiosidad emtitidas las opiniones licno amal tunda.________________ das ss percibe usotandade sun osta ypiedd y que eno1lema MW t 5or pate de lo, atason "pt .¡.d is ,.el., que es h. oapse .dedo.o.mataslaccended. l d que mastnt.ande. en ~Cus 1 deaenonaaouamsaaa Ls eepaetie s seteinta e sa me los chinos haee mis de dnoa o ~s mil anosaye.aquien omle nenque es.di. rnPeoaten¡.eqe oser n am o un hmPorY tiantee¡ que atsnventr.un ra. seng.de rorii ~ guefls (. Se esseo au rne aeomeset eua dg-aad. c,%adun ., d pos s .eso 1-1 es ,,a su.t o'os bnst.laa o,,-tt -yophaoonetedenl oldssses.u .¡H.dsol.etah.sdeqr."b. mestai.nuna u. tera L ano.o5n unl-e.altae saccee ¡. me. .t.e. leos e&l ~~ psanese ee, e gnNdo, LS geq n, es di.soa l ates rje .*irenlec aed a 1ela o ~.s l ~.de a.y. taoM, 5. e e la t. a. Ce iS, la totatu, ol tau 5 la s a PsltaPti sta ~l tan na u1tas osnsea l A 1. ul sd ass a a grttt Pl. palhb masltaas ,sir iir ^st 511155 T -od lo te lplite C;qMta Ostien ,a saneo eli,. Es peranaottlt deS eOltoases label Lantana es t rosa de dc Cps'. Elena Oi-cdI Se Cocrta Justsa" lniT'"Msa cactlly asustaste GattsaO umoi. Otl Rnttttai, Ms OarS,,Ida naaitia a-sitioltrasascstasj"A 0 0 usalo 5.5 Ps l ivolaas. apies Sth 2altsir dstas So yala.staeac inaeit, AGENTES EN LA HABANA TeseN.1o.1, M-8732 taee Maa aa. a.a. 0a t .eoe oOnelW. sa S34 thc O etta 00. Ot Oast ICfie eu AOsea s.-a o S A A. sfco on. atapan.606,tabees Se.N.een0eo'. "laS. .u.oan. aaaeaaae Waa0a9. .e. tetaRste eteaTO se.e. sne, tabees e1. a. 6,e.ss -4730aa, teb.oa SF, .O100.assa1aotaesaed1a456 ya5titd it abos.h 11.eai312, .¡sesa9e 43, . l o d 0 .6 6 .t ¡ -a a a y lO da O 1410, e .mate eUOLRACecUItca e. MIAesno OseaaLsaS. E Esa eolera se sactns patun nmerolismsita do nidades, le permite adquirrs e igerlador FRIGIDAIRE-.eliof abricadoapr la Gsaeral leotaen. al precio mas beso de suthhstoria Pasa ademnEe. cada craoded FRIGIDAIRE. dotante eola oleastaa peasalitmstada, ponsasor earo oringnal cncsoatqueso enlasllysenciallale brindea portunidad d.ablenot competaenteasesa 5 laidas BUICK m.ddel, 41 D Opeasal slaA Nusa' nnletstonaa de FRIGIDAIREses tabl a haaltun ,~e % Esoea ees limitadelnameode equipos que l il PM Ca epropanesaenderse esasecndicionsayapudiedarsespan termintada ca cualquier momento aun TRIBUIDORES RtGtDAtRE .y¡saluse. ted locome auono aganteau-a torizado FRGIDAIRE. .fe CIA. CUBANA DE REFRIGERACION ELECTRICA, S. A., F sS z23 No. 53, La Rampa, Vedado. La Habana. Centro Privado: UJO.9431. Esaoet e xesv atd oprdrd n lvdrun oiaouncneaord amra RGDIE Ao cxx Crnica Habanera, lo t fa-a *-1~ ~jY ~~ae

PAGE 12

PAgio 1 Tetro DIAIO E L MAINA-Vienee iR3W7.Z 0 ~ '1*,>'~ HO Y FL'OIO'i UONTINUtA DFSDE LAS 12 DOL ¡)A *GUIRNALDAS INOLVIDABLES R 13.o .I.J r.o rr1rrsi. Ilr P",¡.,.rt.s -ARTISTAS OF VOLTERETAorrr E E ~dr do INFO RMAUtON MUNDIAL. DEL ULTIMO MICINEMA NUTO ~i]iilosiOtPAItAMoO INT ME' TRO FOX UNIVERSAL ACTUALIDAD ESPAROLA NO-DO ACTUALIDADES FRANCESASI NOTICIAS NACIONALES. ,iry. Or ,1o,1111nri ~i 1 ltrio dr tIidrttio it' "Errrrirg 1Orirtir ~rio Cr lsurairibler trrrr., Niiirbtuhrrrrporrcdrr. tr erirbiradr b obilorrs y ~ d~;,rirtirrror. i ,riirtt.ri rrrnr' dt ir i id d e irlrr, irn~ rl dr l. udr toebd, trrro trrunr l Crrr Nltriri' d1r ti de]r *Ert .or dr d i b itr drMeirrrd, De drr g~r.0rri. dit.oirrs rdr l rr ~d ~ dr lo Ardro o"' rt iriof mriib.I yrr boeIoriop.e¡ mene s t.r a l earil. bridan. d-o ¡seron0-. s unas ttatesu r.ssr oo entare. Bllet (le Tasnora York en el PAYRET. ¡Senrscionall DOMINGO 20 <10:45 a. m.) LUNES, 21 (1:30 p. m.) La Orquesta,' Filarmnica.de La llabana Director: FRIE DER WEISSMANNK ¡rsosta WEBER Obertura del cazador furtiva WEBER Aria de Obern (Para soprapa y orquesta)WAGNER Preludio y muerte de amar" de Tristn e Isolda SBlsta: DO BIS DOIBEE TSCHAIKOWSKY.CQuiio Sfi10nirri .Recuerde el Concierto Homenaje a los Prois. de la orquesta, Mircoles 23 (9:30 P. M) PROGRAMA ENESCO.Raprodari~ncn o:Ni.2 GRIEG .l ramnopa-a picno y orquesia) SlsaARMANDO PALACIOS BEETHOVEN Quinto Sifiouj L-o Isroid.dro diel Coecrro oerolet-oblotorejo -1~ EL ENCANTO, EXCELSIOR ~~a booRADIOCENTRO. Informes: Manrique 208 Tel. W-4571 AUDIcLORIUM Estudian hacer mejoras -en las zonas ruraleS, Cooerra el Gobernadlor en pae dr¡Gle nFI w,,a-n.d. de l~,iub.oirPan.Y. p~c.l., a Cafles LAIKTON -Bos KARLOFF O, diipror rrtriiirra ~b.be gencio e. ¡-t." de ~peSalIyFIRREST PcadlRICIW 1.indn naional h. dp.e. T.eIzJ iii irrnaional.rr, oiiirrto qdre! tirrriirdei]dooor.rrdr 5,iriirodeiGrtirroPirrioi. drl q n o"jeferl cr nFrorrs, tzquierdraitrno, sret]lerernrobr irn driLihadr estudir dr ir rrrrosi. dadrs qecn tnla rasrrirr dr trdros irs trirr dre la pr. trriio.dr Lo -irbai. taitr e rridire-trot its sr Nritr tltrarte Coidri-orrirrdr. riieli.irrrl.de eoirin. rirales, r r, 1i drui. dir,,,irr dr r. i¡s. ti. 'ii.r rrreids drrirr rin ii, ido ir ir cirii peiirii.i rir.sj ,dirii el uorb~nidr' iraPrv~a rgbrnardor p~rhin Orrir. Crii idii ,tir di o rtiiiind L eoadrri,rrdiu. AiriirA ISur+Nirir. oir Agiriultr a Orurod 'iiiiir driiriiiir Sri 1idr driiro barllet, itur.niid7 TDe, i riio irrlaiii otiirr. r,r hiiidrr. *Oga ¡ F), irr i.id-rreir Dirir C. ~ u,iir 7har ttnc i1Goieirnoi P-~lr h o tro . ,r1. iisitiricardrri L, uiudri,uid aln imr. 11i1f,.,oro. 1snor 'o, drt t lo -obir iridrclii rps itq.'rierr lierrosdr rrIrido yirrsnut rrir artt, er Inidii rlFio qrer.r, iririorlej.rrrsri LUNE"CHOQUE Je PASIONES" iarUeod rrsrro m ,rtrr ester bltine. e.¡., § L_______Z sr rC .dr5si.er 1 .rlor Lirio Liirii, drt B"uirdre!Festsivalre 1,a Salle roo rl CONEY ISLAND PARK tdie Hniiiol oerarrir ChmpasElirere.' ros irri iraF. P,"hrn ir,.hauo rderado orin. rum, dr Morel dr .1.cllodrdrtr 1 *ii(Ii, cllVersiones, atracciones e:trt ales. Tita iiiuon mliSerogr am deio n. ti 1iir c ror 'bet::: Nu evo rts in.i iottr ~cr.errredr itti rtiioi.,rr o! ier s~,ere',ae .e io. rbls d n i ,iiicra al pubo.r en el aln!i d.e e lla uriac 19() p riro.1 oLiii ~i. ~p i diidui. ir-o .1Piii., d uii prr111r1111 -1,1~ r,'ir ii,Sb a e,, r o rtif lres o naconlsrtr n-r po be li Sur i r p derr iii ,,. vr. i'iiiiii i ,DI d riidi e ir c .r drrrrsdu Triiir,r L , P.-r i l iC~o, a, t, i iir1 r ~ ~ailat.ina ~. aii r feri dasii di r tion es.i C i. PTrirr de Fii-t'i ir oii'ii',il, ], .1 iii~ir-lii-ii -ii dr iroiro ligero. de inicadrelirrirL, Ir iai ,i rla.i, b ,.';i. ,o ,j o hbih. droclndi;.,, irrir.Pi.1rk,, di 1-0 y ud l~s 'A STRAL.R1 VIE-CtA. PJr A1S rl rBiiir, dr Trrr yrr k . r. ,liiiirri AMBASSADOR TOSC4.HO irdd1r iir quediiii F l, F ii I -1 jii ii, irii ¡,i 1,~ rrr.-r '. la ir1.ir. n.m' Gm WALTER PIDGEON ,J ~ ,. 1, p~i d, o pes -. ,t l -1 1 ,adl d ,o hnr,, o 1,] d,) .idd h.d 5h. r~in ip ',5 CiiriNc-nd, uu______________________C-___ /7 A&rPOAMO/ 2 iT S:/Ov ~ 1 FIi[i113III 1 T D.LIIi]!10 LA CRUZ Y LA ESPADA _______________________________PODIAN SALVAR A CLIFTON WEBB 'NACIONAL HOY Mciruor ~/IMfJIlIJdJJfCAIHOY TRIA NONNINFA NTA FM PITs rt rl Viqo IRGINA tLlQE METROPOLITAN OoEIrIld VICCNT OBLANCO ,C, 1 "ALAMEDARIALTO RA F AE L, DURA Njk ANA >MARISCAL-JOSE M. LADO ES 05 dIOSOYE il.IAVORITO MItENTRAS HAYA SOMBRES & s M
PAGE 13

~o cxx Crnica Habanera DIARIO DE LA MARINA.-'Vicrr>. 18 ril dr 1952 c.;. 2 i,. 1L 2 1>'> 2 2 1 0,t.1.,. 59 Hortensia Ved rs Fernndez N., 1 en2127222222913, 32 h2,,,e2Y,*. 81 2e11.e 1 -y Fe2>27de." 1 "2'2191992 1221122 L.1,lta Pedr., 9,. de¡ d3-e t_ J -6 P,dr6, L,222y 1d,2 p2 2 efi 2 .Fede. 22p1 .,de,1eda.1p~d.di. 3d~. Otra boda de n81iU91828 eo. dA, 117'.XI, 1-. 7 2CI,,3a 32 ('272, 1se Y mii1 272271 ,1d47 2 III 1l'la noche2217. lI 11 de1aY J227273C7777y T. el acabd,2177XI. 777777727 I'77pl .o 27221292ad4r2o2112211, q.2221 Y' 7271113 1"122 II 1. iqu^. e734 "1.2 aiXI. 12777-te1.721~~7 SeYcan padrinos 1a sYXiYra(72222722 a1,7 22M222 17en ,7ia127l2novio y2e si1n.Yr921322727 2d32gu222Corrales, pu1122de21. inc'77272te"2ig.s f21227r212p222e211, 12 t27222 Jose F222212421(72712222,. 1ua2 M."' Su3222. docto2 Alo22o Collar P2e222,an2,12122y 1129 11137232 2~,an1,7e223y 17211272 222232 322 123123. '2'P.,Yel 2V.,1.9 sm2222221 32212 C2XYI. L.22277S.¡'272 22212. 17212 ('222212211124724, R.beYII Tan. (71, y 2722711 V.11, La restearoa. 1T bailable el d'omingo 1Conlerencias del Padre SociedaiId de Mlsica, de C1 Sloa4~ cn.>,. 71i~i~ 2,77'CIXb.121222 1 Y 1-U,. '77 7' ~2 d1 117 a 11. ¡.e,.¡. Al.-u,, 21. Y ie~ n,,, .t uu l, Nliaa d, C .inri. sL7Y iun-N,77 XX13 !71,t,2.b". 117y7b 1 1 7 3 1 2 7 ~ Rd. 22d2DtitIu 7 2 7 '1'21 122 I. 7 ~ ~72l7 27 17,112772(2'1773 is uepr. undr 1.77 77 X7 7'7.'7 7 7,17'DINEIGA .2 f R O.,J !t ~ al. -e p2131 2A a ~ I. 1~, e 1 .Y 21 1 sR.nd~ 1b i .:7'D, 2721 %y1 '77. F 1, t 71~ XE 77e-11 n, Ae,11 d "7X217 212 1 l n .12 -11 1., di n 2r t a junen. ,eu 2 727 29e b ,,iui. ,n d n ua lal 1.II jad pc1 la ~q "ctI X1 ciao a-cn, eL ad i ira21, ~ 11 A d 21i e-1, 4 1 S .1 7 9 N o o t daGo g ale Entre sus 721227 2i, 97lditt en cn L ir il~ .esaod -,3cu'.o 1qt n, d C,!: da V B y 77717 i,b,,t.d. p7,21.2 d,,,,, .dr . en su ,a 1 i4deB t ~ Y lC M i 17 1111M N i 1 t >i71, a ndY2, r, mer, a c,2r222 Aunqueri .ltdAssn, uaabraAUTR-d 711177X1 27 21 d te i, lajmisma excelentePalidadtdeu-onfecci6n y 21in V', w 1 .,nd. de eranu di, 195,2 sem 5," 19-r p' 1.AY777, 7, YY12> '%" ar n e'q y nr t en'21e" 11.247 p br ener 1ustFe r para tefl dura var¡a protector 4 e q1, semanas use ~ li § -CREMA DE CERA JOHNSON'S LUSTRADO11 Un ca qc p onvarluine sam be. y canoesde d era 27durante varias CREMADEC19O e.a.a., LaCemaod. Ce. J.h-.oa' J0HNN00 24d.m uy fcil de aplicar. Limpia. lustr>2a y protge ¡todo de ua rcl ctraiode lo que ooac o iudrea odinaros, Johaoo'no uea nou devae2cjni.corre o e lepega el polva. Por qu 2Porque a Cema de Cerajohr, 22091m cnne aeit. D a m blea u acabado replndecene . co pre hoy msoCre e Ce rIa johnontu. CREMA DE CERA JOHNSON'S ~2_ 1 'Ji LAVADORA CIfY ~ -1ALTOMATICA G VNII -Todas 12s madres sueAan 20on una lava. dora autom'tica BENDIX porque simplifica las labores de¡ hogar y realiza un lavado perfecto. El manejo es muy sencill: sec olocal la ropa dentro, le mueve e l control, se agrega jabn y en unos mhinultos la2 ropa est lavada, enjuagada y exprimida. No requie1re presin de agua. Puede instalarse 22. cualquier lugar de la casa. K217t~ Su 'Tambora Mgca" est garantizado par 5 a)os.i Pida una dentracin, en nuestro Saln de Exhibicin, Ud. puede adqalrlrla a plazso, ala entrada poar el nilimo pIrecio 2 7 da con todo. 18~~~*~~~ 7~'2I,. ~I~i o iy.Xg -7.11 1 -Iii jj 7924 16 ca¡a'io da-s Nir ¡Con4 oaltria 4.W CONIdc~ 11 2,2 1 ji 11,, 2 l/\L 1 ¡¡~27/ -2 1/ .1 1 GUAYABERA "ULTRA. e.fio aadldeilo bela, hacia m. I.d.~,.Del 131, ., 1 8,16.50 GUAYABERA "ULTRA", en, braant deli de112Irlan14da s2112. rizado. Cuello dun, y bolsillos unidsal a itade¡ falsa. Del 131', al'7, 15.50 GUAYABERA "UILTRA' e br.aane de lino de Irlanda. Sol. m entemd.t.s ipica,.Del ¡31 ., , 14.50 GUAYABERA '"ULTRA", 27n bramante de lino de Ila,12s, n,7,, rizado. Modlos co29,ll.1711de1 sport. Del 14 .1 18, 12.95 GUAYABERA "UILTIlA", 1 bra ,,a: ,e k i,,obrig. Model c. cuello de sport. Del 131 al 17, 10.95 GUAYABERA "UILTRA", en Irc, ramant-oe de lino de Irlanda, 1a21021,9do. ModloIon ,cela duo.,D l1 3V, al18, 10.50. GUAYABERA "ULTRA", e., lger. bamae ,rda.i. de1Irlanda, 2.212l'7Cdo. Model2 o, cn cellode ,port. Del l3%,1 .117, 9.95 GUAYABERA "UILTRA", en fino cambri lino9,2de Ianda, mnafor,24do. Modelo con2cuello, de sport. Del 1311al 17, 7,45 Modelos cortos, medianos y largos tacitos hechos, Impa.dos, en variedad de dbujos y colores, 1. 50. 01,0., 1.00 Sacre, para hacer, lopo,odos. 0lbjos y color. mu7y 2~~42.1.50 0tro,, desde g02 1114C8,4F*lum1190 42~1.q.4 SN NI 029 1925 Conla l@ 12 allorcitas /> ~ e.,. U. 1 7 //L ¡ i95 Cinco hiforltIIl 10 hacia un lado 1o. 0 Cnico aloreltaa ,Whacia tan lado lo>Cinco alluireas. 4 Cinco alorcitas haea un lado> hacia un lado Tambin, en nuestra SUCURSAL de NEPTUNO, los mismos modelos y precios ULITRA, la f ieada de los GRANDES SURTIDOS siempre da MEJORES, PRECIOSy CALIDAD, Ao CXX Crnica Habanera DIARIO DE LA NIARINA.-Vierites, 18 (te Abril (te 1952' Crnien pavi. 11 14 50 Allorcha paral h4all¡bos lei¡61

PAGE 14

DIARIO DE LA MARINA.-Viers 1 8 i(teloAbr.1 i de1O9 Radi<'v¡si¡ Alberto Gonzlez Rubio Por 1, 22il nt a va r,,., d a El 22,, el '22p, 1211 225 l222G2~2Rb 1,12., r,.'222221 122 ,2212121212 12122 ~di,2, -!dina ,, 21221211 S.12212~b-1122, 22222 -,Ma2,a Vm-1'2122.22212212~n22 21 b22.1121 l21'i,~ 1 22121 l,2222 El2 2 212121112d, 2 n,22 1.2122222d 21.21,2222 Cuando los riones estns insactivos, el organismo s2, recarga de sustancias aoci. yas y desechos que en 2222n__ diciones normales12 serai2n eimiaados por dichos dr iganos. Para2 activar2 la funcin renal es2 a22en2222205,2. niente emplear unt buen diurtico, 1 Wltt para los Riones y la Veiga diurtico. Adems de estimular la funcidt suavemente balsmicas y desi¡nfctar favorecen la eliminacidni de los vene antes mencionados, a la vez que eje a22c2n calmante y antisptica en0 el al Coaocidso en el mundo entero, las P1 se venden en M~as las farmacias dM de 407y 100 pldoras. Dossgl¡s Firbans, Jr, se 2elicrtr¡ .muhy ¡ars2aido HO'2L.L.1W0221 1 2.2 1-, d2221 rAlberto Gir ,,,212 ,11 22 d,, un R21" cabio su22, 2 122 122 22 221Id. 22, W d122,2 2 .2' 2,21 21 22 2,222,2 2,2 Las .Pldoras De ga son un buen del rfido, 5220 tgotes. Es decir, nenos y desechos aparato urinario. iPldoras De Witt e pas, en frascos l 2122,2 L LRIDADIt AHORA AL ALCANCE DE ,ay lriu IIATli-' Msica y Msicos Primner concierto del tro Ferber-Szerinz.Xane, P>or Pse52,22Benliez V9 1 ',2, .112 P21221 2222 -,2, 1 2 L,,,,, cl , r ff~l B g,,', .10 e, 1 1r .,, d-tr d 1 122.2212222 2 12 ed22a2222211~ de22,.;id 1 br, c2'l a t.1 rn.r,t,212o 1 222211212121de2 n. 22,22 '2l2 a S22'2'2 h i~ -u11. 1.,2 2212222, 22122 Sco11021-21211.222l,22'2:122.2222222122 222p1,222 21,ro aL au 212 e22,n, m re22 iente3 ¡e la n "1"1, !l i ,,,,, p 1-1 2,i 212 b112. 2 P-,,, c M.iii~l y t. :,222 222 12 2 1 ,12212 d2212. 12222 2221, C 22 'c 22-¡¡.t. 2'!e.e22 12222122212 12a 22l2 M. 1 2,122l. ~,, c,22,,l 222-22,12121. 22.22221,Al ,.1, fe1o 221 221. 2 22 12 1 Ier et 222212221 El21212 ar d. t. 2221 ,1 h.1ti,2222,222s22gr'2cL L m 2122212221222 1 22,, 212 12222 12 2122212122, ,c o12 1. 12,,.,, 2212121 2 2 o22 ta2222, 2 1~ P -2122 1222212 nol " r 22222 ,,,12,ll,1. 222 122121 22,1222221,22,2221211212d ,,pl2, 11,122,N1 a 22i,12, I,1 ',e,2 te ,2,2212122212n21la.21, d221221 222 2221 22 SI-22 21 in l, 2 2221. 2~ Homenaje de los2excedentesot 2 1 *11222al211212,2,1/22,221. Sr. Ministro de Educcin os 1212121221 2.2. Un 22.2222~t.2~122222d,2,21-2d, 2221, 222 2~ ~ ~ ~ ~ ~ ret 2 j2 ~ 1,21222 222 22 1 ~o ,222 2 q-a 22 *~2,2 .2.,,2d,1,,2~o.121 221,2,122.,. 21221 ,22112, = 122 122 .2112122222212122 121 212 A1,22. 22 de]2122 121 ,22222222o2c2t21o2r,,I.22 2. '22u2-22 de 12C2,.e, 22222,1.121222222y21A"-. la2Flarmnico2 21,22,,,, 21.2,2,2,2. 22ui 0222222e,ld" 11 222 22'22722221'22222122,12222222 s.r22. 22~11 2'2'21122212 ,2222 ,2 d,22 Al. 212 222121172 d222221222 ,2d2222 11 12122 222222 21 1, ¡es2y 222,2222,222,2222222o 2222211 2222-2 122 a~,' cargo2. 1 121211 re,21 lis, c.12222222222221 C222222,2,222en2222, 2212 ,2 , cargos. 22 c222222. del ,222222222 1 ~~n2222221,2l,s b idln;aisp,'l1.222 2.21. [ 22,,2i12222 ,2,.212 22 Decar Gaana COl 22 22222 212domin 12g22o2220.tnr ugr 1n,luigar lina apelacin r222a 0212222,2.l22domingo2,2y ]udel (Centro Asturiano 2,22"2212221,2ord, y2que2es 1 s 22222,222te:1 '0122,221222' 2122el 22Cazador L, 2212,12222,222 e 222, a o' 1 2,1212 2 21, el,,a En Pocos M inutos -22, 222122222222 22ntel 220 P-2 2,2 2222,222. "1212" ,12 2202222o 21,222222,22 222La 020.,2 ,se. 222222222 Por Pocos Centovos M2,222212 dlObrea,122r22222 e21 d22 lo.y "Quin2221212 2212,,222d221 22 222,222,2 21 22212220pe j2al 22I2l220.2222;2 Manuel LpezRamsos ysu 212212, 2022222,.22 e22222 gui2trra en laSociedad 21 12,0722,2,2222,1el 2,C22222 2durante2,e21 Conctos periodo2 2,22221220222222t 2.o o 222e2le La2 ta2d2222 1 ., d,,2 er2, 22,221 Roya (ngd. 1i. u,. die222i21. TL.,s222,2d 22222 22222122.o2222122 2'. 21l2222212 da,1 2222222 222 que he2, p,,1212 22022. g entino2,. 22122221An lL Cc22221222222,.el 2lUOs 22.0. lo 2222 ,2222 2222l., in,ilo, 222222222 C2n de t.r.idad y el222222222 gira Por 1 22 ,1 pas d 2A-,,. 2 2 2 222 A22222 i22.,2l Trb1,2, 22,2 ,0 dr, Orquet.-o I.d,,m os el -22y2desestim ando212s2.',.ten212.2222 w f'!Dri DE C'PPMFLO ci;J. el.2.te1el0co venir2e2les,222,222s on 2ie ,2s21e 1, 12 22222 1222221.c221222l2d22t2,21.,21 ___ 22te ltrao2iret2222222" N a ls 21., 222y22122. ,2 Ar.ID 4 b 212,e L222,2,222 ie pr.2222. ,222222 *2222 t. ,2,1222222,. 22d~, o 1 121, 2 222222221122 2a2fa2 o2 s212222 .2 le 222222222221122111222211 221 21122,21212 12 2, 0222221 de We ber y e212 2122 2222221211 1222112 te222, 22 2222222222~ 2.22. 2 2222 22132 212,21 unes P, 1222 ,2212222222212 221212222, 9:30 2, p 2 22212d~ 212112 CE AT G~222222222, 2 1222222222c1 27 2 DEL 02q22,2,22 222,2.1.22 2 '2 2221 cuy,2 abne2a2o2222,2. 2 1.2 21 2122 1122222222 2 1 ,t12 1222,21 2 21 12212 2 21, 21 2 1. 1. 3 TOAECOE DEA L GAR A TAYPL0E Pgna 14 Teatros -wnu" to ic tsmi e jLv -ieptrs A. AX SOLAMENTE GAl MES/~ PoE esta mnima cantidad mensual, usted puede obtener el televisor que ya todos reconocen como el de ms alta calidad en el mercado. el televisor QUE TIENE LA CLARIDAD DSEL CINEMATOGRAFO.! Lo Televisin RAYTHEON est garantizoda por el LeooM-23-TIEN .12 fnioso servici2o de E para los Rinatit~, y lo Veliq(1 Tp2irna A;;. "Y Pro gramas de cines y teatros ACTUALIDADES 2 INF.ANTA 'SAN FRANCISCO M1-1-11 M2.,2522. -2222.22. -4415222222222,22N.2222 14. U-70.2. B2,22 22,T222, N25222.TL .2, 2 22,22 .2,221122222,21 222 21.2 222222 21. 1-22001 22222 2 2.212,2E" td, Not22,2o, 222 222,2 222121 '222122222222220I 122222O 21 22,,CuaNOIO LTIMO ;102. b""1222221y'Marigret Fie,2y52EL2Po. 2122 1212.22 12 1221 22.,2 2 1. i. 2 250 2 21 ra ~yl? ni 40 N 2 222 21 2 I 2 0. Y.,s a ALKAZAR lS NGLE 'ANTOS SUAREZ C.2,2.2.2 y 2, 22,2,. -T2]. A-11 1,O S N22. E 2 s.o. 22.2212222. 2--44N5 l"21 02122121222,2AO 222. dl-.212, 22. 22Eva 2221,2, 2.a. Sg.22y1221 222,2b2 ALAMEDA 2 STBR111A ND ,LI11 le 2.~~ a.222., Nia,2y2,lj. 3.1220-221. 1 2. 22222 n~ e, .222.22d. -" ,2 2.22 511.1.1.1 .2.2221222. 22 222¡0-1220 1,12222212 02. e,~2e2~ L.a2OIS A n,, 22. -22222 .21 222 7.11. 2,22222 22 222 2212 2022012 21222221,N2222 1,21 2222, 2222212212222, 2212221 2221 de 02221 2,2222, 22. 2.2 222212,2 MO2 F.LO jn, 12 < 2222 2 SO: 1 2 ,221 2 MUERO 22T 22a. 22222122222' 22. 222,2; 212 202 y 2,22222 2120 2 22222222 2 2222j F2.r2 el 1,222 2222222 22 .2.022 2222y00w 22 22212222200 212 421121 22212 1,2222 2 22.2,0,2122222 22 2 .220 2, 2, 22,21 22,2122,222 '212 ~22212 .22122222222'2,2,222'2222 P2212 2 22.220. A NI B A S SA 1) .22202R222U22Y2A22102122222_0.1 -T.Lr.44 AMBAR 4% Ntrf!15~ C'"c*' 122.A," ~daJESLyn55.-TIC TOSCA001 222 2, 2. 222,222. 2262222 l 22 0222022 2OMBRES2.1£2.222 221ND 22221A22221e 1222222122l 3. 222222222222 22, CARA222222 2W,22u1220 Lle¡]~22 l :r 221 2222 y1,2212 22222 l. 12cIA0 2222222222. ih12 A cnM 2222rt1,2 neo22 1'22,2 0222,2 2222,, 2 20 52,2.2 y A 2 REA 22122 2,1 il2f2 2 0222122.2. T22.1221 2 .2h22 0 2222 A21U L."' E DESTNO 2e. d, 212122121212 22s2222e.22222121 ",222 221NE EdRarN. Nor2,2l2 y Andr S, dina 2 rti, c.dDIk ad W 2La 2122 2 1221 2 y 2122 221,22, 2.222,, 2,22 22. 221 22. 2J 22.0.S 12T22212C 2222.,1497 .L52.222 E 22, ,¡-,, 22,, 22 2.22219.2 22T.2261 2 2221 022222122 012222121222 2222. A22VEN 2221lls 0 N22 22 1222222 .2,2NE21S¡2222221221. 22,2 222 2 22M,,, 22 ,2,21 .2,2.c2C-2DEL 2OD 20 2 n 22221.CHE 2 .2222 22222P5i 22,2.2 RA L ,.MI pb.11A221l yT C t,2y2 DO2N21 A$1PRA2U AC. '2 22222220. ' 2,22222,2-52522222122221 UNIVERSA2L.000 22 G A2222.2.2221.2112,R0 12222225 21222Iy S205 222,222 ~e2y2D.,,,,2 .52 TENMETPRQUEOITAUR-'NI VICTORI 212222222 2211,222y. 221122. 1y AA U CE cnRftwrdB AVDE ANI DA NOCHE 1222222. 2.0ti 222129.-l222&22 .243422 W2122. 222202 22222,2.5222 1222A M 1 222221222222,,e.2Z 22 2222t22n.122122.2221DE22 MULTITUDES,2. Iras221222K21.2,22. 222.o.I2,.222,.2.22.,. y22 2222.222,,22A 2,,2s2222A 22V52121.9 2222 2.H. 21~y 2 021, W; 22,,. 22 222 22221222. 112 122222121 22, 22222 ,2,22 222222B222'22220221222'2.2222.50222.2222 2.'222,22,,., 22222122222TINO2222222 E LA COIN ,e, 2 1 01 222 d.2 ad.112,2. 2. -22. A 22222221 21222 2!,2V22 2222,2IA 2 22222 022 2 152022 2222 2221221 .2 21 2122.-2 2. 2.,2 2222 22 222y ,02 222 i, 13 2,022'R2E 2,221A121 1 222222 222 2-. 22 2222221.L E-¡?12 22.222.222222 22222 22 ~n22221222222,2222112 y22121,2c22,222 CA.2-222022N.22311.2-.2222202.1115 <2,ODIO21221 en,222221 222, 1222 12 12,1 2]ed a .222:22222. 02,. B122 12,22 I3: N.icio. 22,22201. ed gr y 1222 21222 222122215):2Ni-2l n 2,2. 21,22 L 1. 1222 22 222222 2 210,22222211 .2.rc y .22222122222 222122.2222 11. A M P O A M O R 221 TIRANOS2 DEL 22222l2222222222 22222222222, 22,22202.2,'Eral2.2.222,2.21.722 Nia, 21122022y2. 212222,212 MN.022222122222 221022222222.221.222 N CIO A L 222,2,2221,22.%l. 252e,2202222202 A12, 212 .02222222 122021202222 2312,22222.2 22,. 227 121022222202'2.222222.5 22122222 2,22222 22211222,2 22222,222222 22212212222.2.2 21221 212.' 2 5 2222 2222, 22,0 A-2221222122 22122 22,, 21212-2B,1222210 2.2 220222221222221 22 2 122'22 2 222 ., ,, A222 22222i 2,12222 222222 2, 1 2 M.2,2 12,1 22'2222 211A122022,2222 2,112222222 a DE212022 222,21222222c.s222,22211 H. .22y22DESTINADO2, A MATAR2 2 VI2ENE.22222EL 22112 ,2221212 22 1y.1221222. 1. 22222222y22auntos 22122j: 1 0 2, .222 2 2222 NEGRET ~ y l222'212222y'u22222,2 CINECIT yO 2,.2,2222320 2 22.22222252 2212222,2%.d22122 2. 22222 2,22 ,.2 .,22.2222212.22 2,12 212 N,2real.' 2y2 2~unt0es122,2 cortos.2222 22222,222222221222 122212222222101, 2C-2.22.212 222 2 ,21222222222222A 222J M,,. 22 . 333.-221212 U-290 2M 1 22 22 12 21 121 22 22'0 el 222I 22 : .22 2222t 22221222,221224.30,2 22a 2222222222EL 22BA 2,22R201N12"22A.1212-1.-222222222.2 ,O22.2 IO nV.2222222222 2 25 2 2%222 22 ,22222¡2222. 2el, 2,2-1 ~t 5i % A-7~1% 11 ar -2,2B765222 222. Ae. CINEu23 Y 1 2E 222.T 22 22~de 22W ,,,2222.2y21'a220 22 ,22 ea2 m. 22, 22222 22222. 2 22.2222222 2 2 2 2222222222 ,222. 1., A222 22122222122211222 .22R1.2 enC 22211 CASI 21ODELOGRO 1 e1,22 -2,2y22 .ric22 o2222. 22 ,22 a 40 V'2, i2,12212212, 2221222221 ,1221212 .1222122,222222222 22222122.2ed .ch,2J. 22221222 2 21 2222 oo 22225.12222.22222 as12222. 22222c 2.22 2220 22222222222222SI12a 1¡y, 1. 21 22CARNE 2 Y 21F 2 2 21 22 22,222 ,2 y 2222222 2 2 2 2 A ,22,2 ,22222,.22 2,222ItyL,2 13-221 .022212122222,2222 2:12. 2222d2 CUATR~) CAMIN -l L,2 'Y"'2,2,2s 221a 2222 12122222',2212 22 a220,222,22 C. AM PO AM2222212 222222222.ad 22222222222222222 2222 222222 '112 2. 222 2.22DEL 22212,22 22222222. 22, 2222222 E 1222 ., 2122A2754N222' L .22A22222d 2222222222A n 2 2 1 2 2 1 2 2 2 22 2 2 1 22 1 12 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 21. U222-t c n c 1,2 1 12. 02 222 2222t 22 a22Cuba 1222222 22211MEDIAN 21CH2 22 2202y15-2TI122222222 22122122L 22222. 222. 121 222212222212 122.2.1221 1 ~ L 1222_2_227 r 22-,. 22 2.-222222 un222 22 212. 22z221 UNA2 NO221A2122122 2¡u,233012 2t2 c2 12 LA 22D21e, PA ATRSc.P L X 22Y2.2n OLO1DEROSA.222222aLuq 22.22en 221212e2eac2.y2.2.,2.2 2.1,~ 2-2 ., 222222 '22 1.222 22 2 22 2. 122, 22211V2. 2 2222 22 2.1 132, 222222222 22 22 222 22 222 2 22:22Sai,22.tia122 22 11&t.222 212L2O222ENREDOS P222,22Ob2,212222 2222 L"222r,._D ¡ N G L A ~ ¡N., -2222 2 E22222222 11~2222222 22,222 2. 2122112. 0.2,, 2222n.2122 n___ a m___ ____.i U. _Te 2t 21li3 tan. 2,v 21,2 2121,222222,22 22212222222.22,212 P LIN£ 2221212122211222222222222222 22222222 2,2.,, 2222222112El2d~-22d2, 2y1.,.al-21.,tos2. C222,2 1NE212T2222222y2.2222222.I 2222212, 2222121 0 Mdelo 222222222122222222 a 13,~L1222,.2.21,2222222122, M1221 T 2 CAMINOS:12 Te 2.121 .pe~. 222 2,12 222 .la 2121 2 IN22212 22N21 2 1722 22V22 1 122 1 22222 222 .22 ,122 .t-2 222 M.a.2212 A2,212. n ,DO AASrENTRO. D I., 20.2222220222 22,,,Se 222D222222212 2-212122. 222 22222,22,2 22 222121 2 222.n 2222. d~2. 2, 2 222222,,1,e, 122 222 y2222 L 1212. ,,22222,2222221.2N 2E2I>22T11,11.N2022 2 0 2 T, 2 2e2"22 2 V.d.d.T r.69 22122 -22222ISLA2 FA2,22,22 1 22-2221,2.2,2 .Ir.212 4. 221 TA12d, 22c2 1 2 1 22222,022 2 2 24 5 BIS 21-c2 LUCES J, 2 2C2V, 21 2F,22, 22 F,1 2 2 22 12 1 2 2. 2Y 2 21 12 112 mue22 ra.1 E RODIAY en-h -.c, Rl\O1 AI-V'Nl i, c22.21,22221 2,12.22 y12 .t.2 L, 21 021222122222 21"21,2222220,1 p?222 Na-1 40'N I ELT 22221211.,te,2 DI. 2 l1 11 1 C r22 ,el, ,"i,, ca12272221222. CUAT 11 C M IR 1. R 28112-21,11.1,21 -J. y 2A 1 dal,,2,222122,,2 2222222222222,22222 222222 222 222122121222222 2212222122222221, 12, 07.1-21 22122M23222 1 A2 2122222222022 2 2 2Al121212 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2,atas 2 222 2 2~ 222IC,122222D22"2C-,2F2 1GO G,2¡So del ITId-O Ocho222, 2222 ~ten22,1, N222NI 222 212 LRA12222222 22 1 2. .Mi.2.y 22 121 2 2 2 2.i. 2N%5151 22.I 2 U.;&¡ L 1 ,22 2222112,1 22 D2,2, U2, P22, L222 1.1,,, 2, LE22,1J?22 21,052 NGEES22221 22,222 Lucs d j 2M,2ARTA2,222212

PAGE 15

Alo CX Crnica Habianera DIARIO DE LA MIARINA-Vierer.1iRdeItAbrilode 1952 Crnoica Haalner.a Pi.ol.o.1i Promete resultar un ito rompletojde laocaptlse0oanodoo citoaornroApuro, Amllo Alvarez de Sobo Hufs .t FooOOot d. Lo Slle, qrueom-, sroo-Ootot,-ovl. que cuenta ongrndsooo. Bear-ltodela Vega te Vlo.El,-estia ( naY moO.oo, sbado, loteni logo' ooodrioooo ollooor. otototro. deoloo Er'lil rmro Foodoetoo IrOottoo. lr oen Coooy totorandP.i. ~.aoo troo
PAGE 16

1)1<4RIO DE LA MARINA ABRIL-1<8 DE 1952Picadillo Criollo Comentarios breves l>or Sergio Acebal ,o.3 i 3<3333<3 q3<.3.. 1 o <3< ¡3 3<3<33<33<3,311 % S. i,1.,o¡¡e 1 r'o ¡3r3)1<>lu,< <3< 3, <3a<' q-1¡,o<3rie, 3 de¡o R. -,<3 333333333<3'33333< ,.h o 7<. LA 31 ,3en33eAl<<3 . e< ,33<3 Nota <<<3 33 <i3<<33<<<33333 3ube<3
PAGE 17

Desde Caracas Turn, Sntesis de la re orina agraria eni>Venezuela OPor JnaqniG337732>>9 7>94.0797>9 77>7 Ag>>'>R47<99 7772977> d,07I-499 d,[> >1,~>7h-. 8. 73.1.977>3 87979>7779d 80 T77 948 79 7> 77>7 087074< 97> oo >>207 7Tu7 49~r,87 7>_¡r4777777n_ 8 3707.022<91. 7,8o<> .9 8>2 2<9783 i 72 7d>03 >> 3 8 4>'08 9i2>7 49> 98 a941 >7a 9 a 9 727 8 izncio d oi,9grandes >33' do >9, < 8>. 24 K[ ¡,l 737>d, 9, 8 ,91989>la703did 'le<7t 777 7>7. o, so d, 3> n,,7>1> 1, d, di,',919in >c399 ir3 con97>077299ol<7 9770987 4 797>727l, 3> d,0 uuy3> ,.>8 ,8 to<8 pa,711 1 A 99>09 taea,7 o d, in. 7 0779747. n. dl 79 <2<0 g1, 99< ata 9c 19d7'97>9 9 do 9. ¡el >coi --ld ya. 2094 98>dr 211: 4<27 .,2797>>8 27 70 9> c> i7>d93>>>l< 2 ~0 ri1> e 1. .i las 8 annla->-8nida >>>>1.,>1,,T" 73>> 209707 a,1.,e. lef di 1 nie i i, ~ ~~n p3>97727>77 ao.>c7.8d,7,91,alai "' ¡ 7>>9el n ¡,31 -Pi.,3de1,.,72i<"e." do 78 2>922 min.,8>7> par.8> 49<,44 8<,2,89> ,, .8.97 .27 n< i.)09>7 >7,a877' M, a la2 'a.20787 9a98Tiv2 dad27 1, l7<9 de¡7 7> 27 la., 27> 2 4728797 9344:-937 i,29>> ,d80, 24711 7>3882>7 9> 77797 7724 7 A>Io>7>27> > 99 l>98 9909>9>98 9 3 9 8 7 7 > 7 8 > ,1 > a77 9 2 7 9 9t7 R1oo p 1U.49Li7 7 a29>.> .9 ii v~~~, ~d. d, ~aso1.>4>>,11 >797->> ,>a ;,,, p a 1 >l>>l -18,,11~>>>, ,,,>r, etIt(SeU,¡su; le ii1<> 7e. 2tue 9 74 0049 ,s T,.¡9<7il7~~.Ya T', n c 3 48 9 5 8a:,8 2 1 98 0 9 3>2 397 >9>7997> 28> n<, da889. a. c.,idn,,dade n90430974227 d 2a <02998n, 997704 ~n d, S>7> vel7> 9998i . 23 07827977>878 1>218al. ~tia >>>~lo, 1>> >, 2 7299> 7.9077 la> 9 1-,110 232>803'14921,>.> l,,[911~ 8077"a" >ot, > d> d,3 11 997 0>>2 7 >47>< iklIERa-l,, 1 ,1 -,,'11. Desde22Estados92Unidos Apro87 chase< Rusia. (le>In3crii7 (te87 '7c m. ter27i78n7>9989 btab<09en>segundo99 ,.4 ar9 9c.r7 un Ea>c~stip e,>1.0L. h.,799>3<29.99>88cu872l97878 2>383unqueen9Lugo Sports DIARIO DE LA MARINA Clasifiados >Lai Habana. N ¡nr. 18 t, Abr> i dr19.52 Ao CNN>_¡Pgina 17 CAS91IIER<938 2.d7738 1o~~><7 d, 1; . 21> >3 No ir a Ne York Resonnia el,11 Iuropa del> iaje Tnez amn. no est el alcalde (le dlCnilr 4 eEp,Au en¡]Condiciones (le 1~l(¡r(IilI lCiO 7833l18 ¡l In j< <>iii>ii <<<' ¡ ¡8980 ies7el s u nd pe > v>>>> >1>1 8>> t>>>>>> u.>> os>>>.<3 >> >> 7>7> 2>277 >>1 7 9 87>2>77>>> .,7 4" 47>.7>> 471.8 el 772>7>77, 8 184 de>9 los9 ¡<<>li< eIen 7497 7 77>7>7 7 >>>>''>>>>>>>'>3>M-1 > <>>8>>>S>>>. >27>2.77>77>8,,>3> 92727 suSiia822>t o w,, Unido.> > 8292 078777>8>88> 77 88¡al >>(7> 778>7 9>>>' 34 ¡2873>>%7>,>77> <>1>¡97>7 d,¡ w, >272>7>>8>7272 >>d>3e>.82b2< por n.! d, > 32 2>>. .>>.8 7 dI >1 947> >7977 7 7 92478774>4 ~ >> Id d7 e,<87 >7 7 7 11117978> y 7238 11 > AP, l N tu l_\ 1 an . . Siia <1 < ii<.ile de 2>>>> >>un~> 1 L, -119d->de~-89> IMIASCO -I2 l_. 122>793 .8, 1>,229>93.1p>0>3,h9 L 4, Su,1 4. li9g7> el n. p.0 30 JNIOd a'a, d'U¡ ds,na,s8 sy .,,que ~n l "MONTE AMBOTO" 732072 de L. Hu77>7>z--1>4 ADIS'> i,9La > 4 .>' el 10 DE JUNIO adntiido cz 927893 sPiera Unca38272>4.1> >9 33s EL MOCEENO >RA.ATLAI2TICO "MONTE [DALA" SGidia de LA17HAAA iif,>lo1,n¡o>VIGOOc>b>3e 20 DE JUNIO 9 y b8o p9>98923e9<>a72978is2<3y 7ut7n9ov773s.792 EL MODERNO TR2 7 EAFLANTICO %"MONTE ULIA"9 En su399segund~o ), 39772748 deLA HABANA 72>93729 7939 VIGO 9sobre 3l 15 DE JULIO TOL 5 & STORQL S.AX. F4.cnLON JA § 1o L < Tlt.;A (Li> 0 y'A'788> EL ALCA'AR 4.9 t Viaje a Espa%a ?\>-OMPAfiIA TAAINIAESPAHOLA > NEW YORK, CCRCA G1022022 SA!4TAIIIVE-R y BILBAO Vapor "Marqus de Comillas>' Mayo 23., '8 "Magallanes>' . Junio 19, A TENERIFE> CADIZ y BARCELONA 1 > M N "Conde de Argolejo". Mayo 1, "Conde de Argelejo". Junio 25, (JARJIiA & DIAZ, LTDA. LLAMAARAO Paquetes a Espaa e n el correo "MARQUES DE COMILLAS" G A 11>' 7>/R>f.! >A2 t1 COMERCIAL CAROLA & DIAZ, S.A. EXPRESO AMERICA-EUROPA Awi,adelIP;-n A 1>8 LA1 4 ARA2A CANADAHABANA VERACRUZ M 5 DANAHOLM L1239>38a 0cH>Lciriri n 23r 32el8> 2],723oMayo.a.ceptando7 1 AMPA y CAN ADA SWEDISH AMERICAN UINE 8l1193<78381,iSo7 AL,.(,G-. PRENDAS DEPORTI\'AS Virc scniitc cniporada .~PRECIOS UNICOS! 1.95 7.95 Sui'>< 314820< ( J 2.91 2.95 A+A7"IF1 D SILSDE ACEBO, PLEGABLES-$4.5D Una. 50s.00 Doc. Muy futes2. y tiles. Desipus de plegadsocu~pan pocaepacio. INDUSTRIAS NACIONALES VALIEIO, S. A. C7>79<88 416 .pya ., el ¡987 <2 Ap~.8> 1917.-0<27>888 A 9382. Rlbsiis. 22< U>ECV l 77170 i, 11~:dk

PAGE 18

Suorta DIARIO DE LA 3WARINA-Viernre@ 18 ¡le Abril de 1952 Sporta AfioCXALLIE REYNOLDS FRENTE A, CONRADO MARRI7RO, HOEN YANKEE-S-TADI1UMEl )IAHI(> ulos Deportes Perdieron los Chico Varona <¡ escaso lr(lno de la glorio Senadores 9x2I; os p r p qut e la istriadel ring Debut con el Washington el cu"\C\ iif liis"P r po uit" en1(1hisor aio Stiedo es ezpers 1 Por EladioWASHINGTON, s 17 t. 1API -! [SUriics uepreceetigablee, el padie-helsto detiuss pesie nsmeresa eai aTu tsereee bsesee L cjarn l peea 1 eue o etab eseradosqselia ese-leen sewo'lles eseletes de comspaeees psos das¡ <1 sost.oenegrae Ol TueeseLos apostadores prefesioniles dioelleso Mdise se. deOe os.! ner yChicoVaroA coiciden rorie toela de oseee acee-as g¡leeo see Ceceleseeseeecdcs olgre-aset e-o Loussces deapeepeecenuobrtoelee Setiedoreade Wa, isgies, l eqesetcriloesstvo at-ssoucdeetesse., Pareccisque ECiCateesde Tis-sebeeeeitatUs Ose ssices.ese se es ilede seis *no. pees. deportivan deltae. Col Tsenecee.ig-c e n stes itttiet que figueabae es los receord% de Ise-ceceo. Es el ¡dloence eteieopaefe n etetarlo a ltd 13.lee Lees, ceemo Cee-ey Tieses. ccmoieeeny IPeyPl cee-1.e.iseesdee Oct Heeco sen-1 v ilio esncombatee e qse toaticponeseenosjuego cheteeteeo se Prisesee, comoe Tsey lscte, esee elotinaese tpesta pecnetieslo el c atst undssieatl delpoeteto. Es peces el pobeter lpeiccste lJace Sopee ,Wlcttestubeeesseclp araceercs er-1. plse-e'Srtes.es ¡oseteides Lises Se -aessGil Torno¡* litoneogsido sturseuositmoe aeoe Leus, leecasotalguseriee-das,.leeteajes eeaa eseca e-tjo-Ie-ts P.,ec.sdelosewsdesetpe-inciples qse tiee esltrer epstqsduitlacoronasporqesunode aednte I.niee-eese eesl hsdivisi:toe-.toitssttlon eielseshastadedod lssueces qiseoeptadosa oe oseitoedssetsc-r c 1ieelt-elee-eeolesei.elee.c eapcstpeeoclos i .eaiellevados tostal A pee-iarl ess-edepsel-iee JWsit e CJ.el1Wastiegteen te oc,,debut tos eces-eanlacpsplteis,OilitGamesqe yshaeeuvotemepeparespetareilaeets-eodde JrLete-s es.e-e-e ele osalea -edstielso dedo e-ss. e-l eel peepee-sese-,oetie-De-tos, 1 fse-ostssq ce e~ retteada pesedstoee l eerierado nos ete c ieideoecs d.1. -eesede le1 esi. ic, eedi, ts Reide de le., -esse -se.pe-ey, ye en pise dc e eeti se Veee seeseeej tle s y. el.dise-cutidee JeeleseSestee. de que-sise tseensria-cle, gao¡esA le-seseede Peed ysi enlc, ~reedio.eco .ecite--ee qe-teieielsc eeeeei pteisitile cle letIieie ti c aseleneip e get ietci po c aaen bsl-ce s-el esCa--den iSe -si de-o d -eli-t.' o Je-eteon eeeci-de,-tsseelse y e--eeo le-eiit e eestinaste,1 Turne, : 5C5le .ei 55 eta es 5'lle-'eg .e2-pe-eeeSS Oc p5 1e-senein, siel ¡en, ionse ls pecsqireios.pe-qete-s noe esiegiss va cel -co otepreo-sss e-cece lees ap-qsesees ilesmundo-Tsu eflpe-ssetl ectlete les seledl bteoe, pstiao-ee-e-lti sose es e-ee-les deeGOl Tee-seequesee) hay-espacen res eceroedts y ecsesetes, Pse pone Geec5e Cee elle-e plo e-lertis e les le eeletloeee-squoe on sepeoe-sqseee-tljet Deepseye eneeCicy tel-eesdodeiasmeae de estetdepeoe eeeen el a 921ePeosepoco e sinmens e-nnvDsetieenetiese-etsnenselessegestiesu arereacpoit. Ce11sceeF. 1 leestfIls1, 0tse-ces0 e leeb en i Inauvgti-ado el Tornme-o Iuu>rnacionol Ra eii a h deeeet r.er., dee~t.e Set lete M.,-e.nMees asta Le gren s ele e .t ole e n e l mseoisdo lo s ett.l Oes o esNocle l S 10.Pe ccec-le-e l i o. ic ci ne. as a secetaste -d, ]._FA5PI5.aeces dclde.e-co. lledea ocprico ee-esepedsci-oeeoa snseateosoDsoeehsaoslceE.,sonPieetec 2-ti1 0eoeosiPleOllassoienotesde la FAPILT, allll fllepte, Msettos11. ,,tr v.pouiZ nople ure mim a onyDne hal sotnd trs Leece2r:> 101'411ieeed GecieCeoDede queGalscdaseseedoi ¡P-oleoee-eesiet on-eOeey Leoeerd y lellevaoe. esNcOtcec se0 1 2t1_o _1_ _____Pardo, O.eOsbinsonesnce Pledeltes eo loa eerethaque se-octpeaause sesiiteis esron ncoiste del P1-1 c-y.p 4 1 225 0-1iaes lu n e-vceentde pblicoydseetsisseestdeeteso edel.icolisflores. Cuetansloehbigafotssdc ee.ep e e o e SesPatato stcitl desaquelaciudadsnignocomebatsdelesistisee quee etese-Dud esespeeoseeo Totaes 16 99ce-st '0 ateato ascual scgeyeseteadespertadoea1eiters quecvaeadessuseemsigosepstdetherpasadosunassto 00WsslotoVe petrsc osicite il srecuandoseee la ysslectiodspe habelotoueasedo en eiqucio oCoHi0,JA hoade pceenterleeecslqscrpee-de Eldos resnd Ensel priereoteoxeadercsaldtidonc -. 31 oo2 o o'dnueve ceros, UnidssEllaquiereodecir queOGt1Tsceensae el stoeidenealcanzeeaioe-nyDsdeces cse rnu .n l 30ooeo0 tereneo quepise, qususopdrissInecuidan, queo glpe loo,toeungseteoeladesce,cosoNoene-ec.l 41e-e4Co los prooetres locovsoyyseieresnpeeseis quese llasea -Ise-li-psoetey lo e-vidatlalonasosles*t 4012' 'Permiislo3 hitsa lsPilotos fchlsha2b.it 0014 2e tr¡tunlotntocomo l isoi.Enlaepariencietdel poel coolesdesnuevesegun-dos Jeetese-PisPocees tu 0 405o555 de Laean.MdeY ei papel impreso, Ctico Vee-ona estatba eeealado poc deelle-sta dile siaosonel teseeysel .is al neoses -t lo i boled M ndc'F el destinoparasconstiticenilaateensiede Gil eceiidunsitsscktesdceematsnde WdilelJc-ieess su e0 su a, ____r [ls hts Tsreee-sepeldao msdo.Pueeseo ltia eseioasa es Pleltile Se 1 se-spoed e-se lae pece-seo e-eoit0e0 ti pse-a ose el enceigo andnieo nsoeassc e e e quesdes, lc eisa -lp-tIs PsOusea seicui ilf.c ,nie-,tAIBPLtis Pieceis aSe-it F he-seopcydee Tegocniespsteelos dios agee-diee-chc PoEnele-gssde-see-ilDosJ; u01 ui API -1.,ile-s-r eee c t-os queieeo nitetleroeitteseos-eissi. V-eeecc ,.eletile e st c-el ee,ciie5lo ie-thaiaeeiiece. leecoh oe ls-eie eeclee-eDeciti-eeceua Tue-oecossn-golpeeco, Lee seue-,oo oelii-ech-e d d--e ,sie-ie -sni-e,e-e-es tie1,eie)steoe-e-h ele-epe-, Lositu ae scaso li-eamo d(]-tsitiel, dele-e.letiiieie ili % -e-e-s (;le Tieii-c¡le-cuee¡secce, e e c eti sldo. ie ate l.,elsii-stee27eso 1 loe-es 1--ee hehe-Os o-ei -,loSo e ilie ls quee staile halaie pedidoee eeet-e(-n u o led eeee i ,e-ceeeee e-eec lltisnece scecdieldiceccecue Aoeeteeee cstcedse c-ee-s e-eec eh-etic--e--ecarerae-d ldeeaorincostenile e noe-e, Ihlal tece is e-e-e-s les ~vdeoeee c c o55 iset1-1,e-se e-i.0111 r e-ii-eI ,~le o ee-e e-ee-hece-e 1c--e. Cts-e Veroaasoscos segndos de ese ee-ec en e-see-eee-e-oiso]rmee-dsc-ee-eeecsee en hi--% aste-51e-5 e-5i5i5000 000 e-ce-ie-ei d ,es-eot,eso de las greedes e tascioes e l cipsgiiss ceoles-e le, eetete aleetele del pe-os ecicesle-i.leiiosdeo ,oeecsTC-eC-eet Ds -4 ecede-, leSe,ie-. Cescs nscisol, ¡Pee poqudto! Poe lo que ire-v--, Gil Tse-ui5ee-e ---pt ec l se-~: oe t dcfis 1,ee-i e-e (e-l scertene I laseoo qeseecesita pae-ra eePi .¡poreperoeseeouceinglare inter-estieeces leee(,.,.o 2B L--.Mlci-HltWee .ce E nC-ce-le seeleh~ses, aeeeempodeuna adesidad deorsseseeasuae-ay oshetreecetiaeelistcee-scubaeosc eeeic ye-e1ec,, sirCe-,co Qerese-5,ce ee9-i-ee--o-c-h-de-sc trcesessotori na ecatsetrofe queoeetosa te hcella l-itccsadel29asdenunecuditoesta-O ee--s o-eeoeeS Os ecelooe-e e ,St ieeee1,L ecelelo :c Orecl le-c h ho¡,,,-e-e-e ,e--ele e parecerinminiente -,Noqued a susicne e-qs otdoc aoen esalecascha del PFrotnNuevo st. eJo cese de-s eL1,o 2?ilG-lel 1 npotd ceeli, peso ompleode C atlieestaaen l lose Peee ces k Hli A senreten 5; aeDeles e-Tos-n aceeecele-e Se-l, h Seoto estoacrua uhssr-inse es perticlesoceee-esoe ttd ofeosinedepericuanocsee ro, Ihsne, t2, ,D, a adelede tornoeasIRecicunsancisnque jinficanequeeChes La Hale-nsepe-sors aaerieseePie-seposesosna Ceelee 1 e1 oeeese., 0. Aeetststoeeseap. Vacoea, despeda de habse derribao a Gl Tscnec, pelen fcil con el retaso Aslelis eco sel e-es itFoel e e ierce-ocie.1 u: 5H C e,h eec s e-. 4eee s use-y egaede a eguir pleano. Oe dece quesee O easieera seneatlealoesiishie, rse 1195 libtca, e Nen -se 11tiiaye hleey. Ccl:24 L.sio DnOe-es e-e 0e-sc e quetd esesquina enseal de proestaporla pes eIniscititpsset, experienscea del dopctcy ti sese-s iC -.7C.sce11a, -eo ae-ote-Pits-oe,e cantided faetstica defouis es que su spoenoot e sadne-nceel caemino que eseguida teehis do.(e-s-h4 lIi11y A 1 halainsocrido. He ledo e un omensnajede la dsclenaecoquistar triunostsotcore ed ieet., E l Conl lm ESULTAOOS SE LA LIF. e Internacionsl Newssque, producosee d iesurcHeeeer RSmi eloPrge Gedifcee-, ehooe-Cio eIUs GrandesUJligas' Ro oo ec .SPlce is de Gil Tecaec, el cubaocecibid taaeocastigo slseemorabele peieo ces Jsck telsee-, pecdido pore1 lOn 1. Loteices eqseosele peralizaran las piecnes y eradentodoapuno l, pece decidido por margen las escsecoescsales Resltado de loo Juegos M.aieee,Nees.ee a.1, Imposible queerespodieastca eealasoido de la discutible Teoesprai quesnieckOoesalt 1T Le-e 5.F¡Lasdedelo c paa.Le cierto es queaceeba tiade e psle sim iscesePie-e cseosiso o Anoslloe Fierr:cenceo, 1 Lg al de oecole lasomtoss. eguaaads lo opotunidad de decrecursosescye-imeitadode ageseividscad .P1oicta 5Nev e-ecli O LIGA INTERNACIONAL serctamsanode serrico nuaieeo protegidoeeporsnOelihtremeno3syhicagoCCDEle-seoORIDA ,ca opez de deale euelloscSsal ceespedo del osede .Esaeddeisseats. Llenasstnlaseoiais dellelg de-oes tsultla ichdceete-ssmaxildeeseen Av. sorpedecney tambin peleadoreesde di tel ie-ese it 5 ie-eesi desuo eete use golpe-s hice-ede-echelalee Aeoe t eees u eee r-elaivuo qsu e s cno Chico V rOs ic, tsecles itde-e Cc uande5i o s iniiceleeoeopsclal le peccl ieLlee 1 ticesN le-el,)'u¡Ck11-o ii 4 e0 3,ee-WlsC-su pelese-us Porpsooe-, eca c vee-e-sti fi ,-l ecce, ce giieiestieitid de pe-eel he-1~ccs,. Qie-itdio Sqsae cOsdee, e ombre,he cle-es io-i.c heU ~icel roffloeihlecese-Ce.e-e--. ETA OD O I 1 1.,ln s:5ti ic l -o tt Fl dsetoe Juaes eis, esooetia eceletid, l l e-se-eindo tic Wsice re-n pee-is de-e E l qee-ee uec -e ed pciede-. Teciel edfilie-ic i 0ele-000te-i roede, as1 itPiIle, c 'M ios nfise vltaene iscuintie,qse elp-ogeeesasno-Cec pe--in-se-1.,susi.eleetiesese-e-ee-e-lastesl,d-c setado es se gran etadio Rle ote-cpecie e-seoc q loice el e l d-e icelgoei. oeded lause-sict. lp cstsrsG lepl 5 sete e e a. ulio el snfiteo e cNes Vorki,e ls corite.s Mcddt e-ce-es e-eletedeie, sticj eescseilu eI 1 o 11 e r5a-1s de qslco rerensca sc detia pasarde quesee in te de rcetre-erie Aolespetoe 1 el e-sos-e-ceei 1 e 16 leslnslo 15 por i? ¡11 1 i, i> l milcspctadores, a peoar de queeee-e tedesei tide ese pierecc-ssd. Ensel segundoee-oes vc-o s-tRLI.Cehie-ce-~,o geescscetedel emsndo que potRenriengeel Asteelis Pceeier os enua lueceeasc e d e t tdso lees ldecasbril 1-,e es-elo tCe seeesdP lcOk eitule enou a dd doe ms do cheomillo ede cemicies, dcde td se ese-le-a,de toros leese-e Cn ~, 1 1 0 t le so caccee cel laidnstps. Para el ¡ces pblioe, Jerseysedose-' ¡a me cutbanay aspeode piss.e-ci,;eese ds.esee-lecee-ssen Wlcoteael pbte-negoeie,l oedocissa-;¡Pe-peqe-de'sBosee t --eeooeso a ra ai e-eiceietlosP, Enoelmejor-ptdsdeclatardol Liesssees ,Ia, eoiocosels Ceedesaoes. el-etejeWesv L¡¡. Arnofceles1 tOe-eoc e-seanteiccsseo Vallejo di anochte un recital de remnates, ganando L l o, o he-e-e-I -cntnanlo jegs n-o Clgcee ,,. -eo ecct, ~nesce,ol11se L, uhe Poe LUIS el estelar por 9 cartones, con Lorenzo en la zagaje-81ek Ie--lec eldo lese-e-i et lee-oee-es detietin 11 ,n l eseti ,te0 ,, e cia del Palae de ls ets qel Onls-Dede l ma eisantesuetie el c doerstobasesqe-ue-soel sd ha e liaose Ceeii-e-e-eecLs.~l ce-e-cc d ceecl e eeats isqse tlt ese Y ee 'ps e-ea es de parlaoento en el ceaeto 21. -PROA BLsnES 100 00EaS cAnA leo e-epetegosisaVleo enelieatelac de -'de delantcrs dse-sadecidirelsi Nosneceseitamco sadireeese ec-HOY e -Cioe,oetre. Pa sostser s actos. debeltaoor elecamin-o ms ev e. Lac ore lseseydeitodaila-vi]sidde BOocie-eee-Plssc, uscecso -seeen-indeec eso de c .ee el stlsc Ao tdecoa teseaeos ces tate de deo iere-es e Cosern deConecordia, ,,EWsYOsK,alb s ec-ec e-CeCsecCee cg--eid-r el "pecesa de eoscte. ese-ese el ocitos y Vilelo solo se e eg de t eiecslitdetreaeo, ofecio eect p eor eectects deic IL.s c e-sus ici 1.le b.e n e-l tie-cseo-,seepedeesC Dj.des 1, f~ d ciie-loa ,iie tsec ts-ll, que decidi -s 5e., o, eorensinsseeeediea -cti. Csseecstcseosdichohciao ce-. t -esjuga,., ang tn inepera l ea Ntie l ero, ¡,s t 1 C Dese-ee Cele tfiehe-twole-de-e.sc.s.do,,clic eeic iihoyel ,.,d.In plito ,o '""las cnce-e-e-C;lhq -iieec. . 1 .l, see 'N,-see-e ,hc1e1~d~ e mcee-cc en seiseoee-e-ce-e ,t-e-s lee-ee-oCee-e-ee, -e e-s e-ehe-~ld--e-e-ese. e-e-Jl elm t-C cesiteicsao e--, e-cond-. ,5t,-l.l-oce ee-;,-ec -iinc5-e. ,- e-~ -i5-1 .ce1le hee "" ~~ sceclodl ie-a~ae--ee1S0ee-iseeecceesiel se-y e sise1 N1~-. Pe-e-des-iol d t a] e-oeeceetose oidlte do t eoe e-e-te.es. sees. e-,e-ce-e-l-e-e t---ei ce-C-e-e Cleee-csen1 e--eCee e. -i5~ e eLeeee"ePe1555 oiclce-' e Lcee deseese. cecee-ed, -te C b~to e-eec i.oscA,-¡se 9,, da1csee-e]l Int.1Ce-i ,lSi ipi5 eel-eteeede i, ehc. deCiu.1. ee-e.e. e le ll so s l s e e r e O se ld al re sc ,e e o e, t c, eee -dioo i, le ,-c oL e no -es c e-eee. .st e led e le c c l s e. 5 e sL a A el lo T e e ie -s c ie -c le e e -c c o o e -tti -sE lc ~S e le is ea d is l ce ue q od s e P Ieccs, ,ol e lo y did o le a soteFtioso c le Am lo ccee,, o ~eo P ie ,,lee es-le1, o et el se e oee eed l lees qscseepeeeiedayen eos e e d lln-o acse ciss d dssC Sscsiceo eos eseot-asee-e acsiaeeete ,e F1c 2.,iadeidase o odIsI. r na i e i , p r. M c a co cs L. 1 osh Valo ti D"'ca "e E m prsi e al c jAs es c l plo t ee n Scd o ,,:petics delesblee ,, 1 la Se -c eeno ee e o -eest ee mess e-tiidde d iess is, MsilO O e l-ooete d lsct. ioe2Ps,, lecdnseste 1111 o Po-e eslele os djoIir osees deeeeseo -ese tle e esee¡os tiboli tice-se' s o I d e hi2te d l ase-ce Ceo e-e.ctrCesseee-ee-ten,, de Peodsa )a Los elanseeptaqe uan to Vsieo a ie poreLra ypeo to,e rit, d]l¡A.iub s iletese16We -1.s.se-e Oi.re -dcsce ee-t Jaccoso-r m.m ntnlit1.4na,11. er P. 1~ e I.Dl, c.hli a ino,,,,o rieataela s cse eseee Dome or psrle dse de tS Io o iOse aedoclea ocunestrtdenolanaladedo nu to. optesaseossirco e or-n.,tr, ltdaqtid, sos .secheta,,eesloil cin¡xedeemy sascosa, jooR Lno hy q 1% uien m Age s aulble. ea OdadsprHy Wdemstrs.e-sae-soso d ,1, ¡ arap etede vo ero.Jun toeo Poseca de'o ps as o e vfi0Sce "hmba 5g, I iiri n. m u .Tnn.Cu. .n tic eat ar ft n kaII¡crafters! 1. Isrlo eaet itJi eete ¡b d aaho a quenneg a qu,.cun .noGrrdelvno -Programa d~ ~s~ aess epraxadn mnesiijoi sEaiia os e-ii eore.im1, 1_ cocI p io;-~ -Con un jonirn Kopsantyqueentr detepn se Kett ta victori. eog SpsnC r sufrs le dereota. 1NW YORtK. stttri, 7 AP. ingdu1,1leedel a¡ed. bese Conste Oyeeee. e .ceo pisodis di, a.len Philiee de Piiadettsa as9as tetese ti ede ccoscaeeras roete eete les igtaes de New koc.es ¡ scritci. es ellaque e eerpaecs lasreque seetos eqsiposaestne lete-tede" "ce lotiseetis, ede de tos. -oe c ,ede ls La Nasions. tese fleesteete. qsienenetel a cue cee-lsaesee-ehees dotesa, ssssiseto e os ap hlies es.el ds.e.s seisodio NI ces.teereececeesador dela tsede.se aui 1.vcoi.metrtas Ocoese ti Sieneiie. qe tminsha,¡elebsr de e~lees. desde st tse de.tos.lisasle.-e cargabescoe evs. -V.eC.iSU.e0. PALA1 ijee. een~ p3.b e e 1o 0 o1 PP. ~ ~ R u Eea1etsseen e1sqted3-SUVATOl t5ilis. .is . 4 0 1 22 t plssI. 1 1 0 0 1 TtMp.) i 41 0 0 5 rl Tt, l 415 9 2 5 5 ,'TCE.cteose. ptC.4.1dti,11 0,0 jWeses 2b . 1 2 20 1 t 5 T ies e-e l u . 1 0 t 5 5 1 -lee-e s. n,-3b . t4 O1 O0 O0 t1 a ,t.1tieed-,e. e e o t2 o Teelee les . 1 20 S t0 Cis el.-s ssies 2Weteo1 mar C. 5. Cee 1 C ee NiiL.eei1Tib pie ee. Bese ces Ceeltue.ee 3sd 0 lo-oSoe-tii che. r\, .se. . 1e e1 Lo-Sese ),,,edd-o' e-p es 2 1,lsdlt e.S4 o' des; P e's. a0s1 t o= . j .sg.lo loinacin ~ ~l e --2rlacpaGal rac illt.t.ats te 3N 9 3e15 l as e e-essl isepireeie delto sespselee-eee. 000e0e0-e1es2e5 dobloe pesl de Lotesnesce-s e-eeeeejseoc desesee c,iieie-ieesc qscdsro 1,5Y et~ ee~ Cecd e elol. ileae qs1 ceGlio .Aiiee iIA ei,i.: P,po l e aGrlee.Siui ees -ee i l CO
PAGE 19

Alifo OCX -sports DIAIO DE LA MARlNA.0 israos. 18 de AbAl de d 1952 -prnPgina -19 HA YANA CUBANS Y SAINT PETERSBURG INICIAN, ESTA NOCHE EN El CERROMirador Deportivo El punto fisnal '0travictoria1 -del Cleveland., Asg a¡e af> sil aspiraicin ,Conectaludo dice e Dodgers susperai Doensen ososo o u tOsobso des so. H' tor RodoInguez conect 2 hits para Graziano 3, ~~~~Moon uno. Mcc Gara lohsFuilPk-V a1e1 gro el triunfo. Comentarios BOSTON. aslr1 st',L. Por Ren 3Mollno CHItCAGOc, o.¡mt."Ad, LoIr.1~,11,1 r sdosrrblenesrroe loe qure ncarreras por ldo, son i idabri, 11:o oderisslmentreorli.o.lruoo .o.ireaerpireeiionro no n.oooeooTsyv i Poo podse ols i 425Ntr de lor1o de toloo 1hilso.ser.a Sir lsfie di~cylieet,,rrIr e nr1ss1sodsoroe ,son oo.l ~~ dio re l eo iroioloo-.iu. p a.d. o asiss o s( osstddos-,(e re n rle ola rBs. pcorso9i irZ. f l R ki 5 e., l,,s~ 11 obiluiri, el checosso d G, siiod rs11 i Es ot de lro sp do Oso Nedrunt, Bloo ¡,-t h oS. Pot soselior is ot rIrt Ins i o sir s dai on El poc odis e te risO iisloao, ei, l. .¡ed N Y rk y nCore. xsr slislsoprturos asodrores. ricoro iirto eri o b. r don as1 ro ,ul terce ouddel ombat que Pret lr dis o o sron e upee ¡ r l05lOie1UimOe avcoi pCu 1.lCios, d, 1.VientossParasGi-oe o.n o.~d ¡a.1 O.t A.f e isnii ,, o ~ ,' tesloros-",1-1Jsdaos yee uos,,P o s zuto un derotamsa penci c* 0tiila i oliliblr.iee ro iii*isa Sii ]¡-to,, met lbald., el dem ot ni i e cu n go.blasar elios o _lis 5o .0 s o lo iOlEld.oelillO li.ibate laenhe.ll nro-deolo scriaislo irss. sononbots.oisrsuos asso Olrshil lo pr-arrrodscirhodsrr.e.io ndlosb l i-n i i .ords l l I a i, rso r reooo.oere. .aocdKoo iuoeo,orneo oSia rbrilc. rmeel. roso 0. 0 0.00 A. E.u :'rcarer Io ¡ie dqe ron.sio, ps e.,rrosror sol is N ct1105 1¡oPI0 OTri i ,oo.yateo rsoro. yodosesrrt dcssiosr.oossrso loolsosisoo 5 a 1 0 .5 1 11. 0.eloso.etiae a ut (55 rrc.irrerindeldsrdye y.p erss. .lo ro tadeidsroo i,ors l i n 1, 4 1 1 Sososos lo 010fi ,¡.crrr.ulu, un bdo. -r os1. c~g, ooirtol~ Mlihlor ol 51 01 5 1. srane,g qn e o si esosoporsd ,0 rsosdoUn 1)o E CrooGal.rud or1 ued,1550im du u 1 lm e R i i.c NS 001 s s pro er ee anod o.A one de nido1 1 R Ssdeorpseonlerc a.d .i. .qu ~ofn . loIlia l,. 1 ,.~.¡Ir ellon pronioa iy delo nsel is'.rsd :rsirotSyrsid~5 11 00 Pfl tzor csotoro ssrdfsor ticr c ise e cr] ioO o 1i dfis sto culpuedanoo.rnoddeo~launs props sd lryro oeo W~. fDeAr',ro etcrrslo orld ose.s1ososfsi sisro.lotrtola io~.ilo ,, sso si 001001 . sOn ~1uu. o.TTO1Solio agicraso. dtbl ne a risdio edo,odo s rl. oososa soor da 19 12 renz eidu 000e ridir cni lo omesi Cl sr isd or-sas. o111.isiis .I oiuuisesfi e luno soadieoiun yuiosriu s so-e 00 y5 ".0 oip ro. loros 4osSsio osss odoooriiiVo111,021.1, llli0 ,-: el c oria osdel,es, b 1 sooorrrrooooio Os.lbsoo .o .mIsonos S os o Solme or d.los. usosiIn-o5 rnqe pecrdejn cuatro aosld 1(¡l) R%,iosos oil41o'do '1s n0'0atrs0ehnhch0etr0auinora eeiod osca rr, DnCi e.il c n.e u rttpd.d : l iem luie inr. .k orro 1 srot. 1 aOos olrte loesensido.d erdo co d oporridsgdc. pu coretodio c;,osoeo tiisc o11 i-s Cspiel por lcontaioi aosjb oieeca daispr neel h -ssila o o. IMRosPARTIDOrr N se otol .de 22 hpel es goBrodvn.por lo so Ga eipido. l a o a -s. i 9 0 oro sosososs .llambiosooomuy-s .,, *o. 000,.1 -,a ,bio .H.lOs .0~ llcd nrcr eetaae eopoog l'U D.iso lOOio Peier io 1antes del101de 1marzo %a 10 Os utos ide o bde pods e ost," pudo, \lporq u o s pr i o prlo Nlu uo os ao ati asaa 0 0 0 ;t u 0 sssorrl,-i 5SiiNi0 Q 1 1 re~ .e s., posibilidadesd, ,-c-i J,,l0 lllll p ad nr u sosra od d s a ees stie rds.q rsrospor', ose St lsoa0s s n e o. ~l-i ir"". 5 e".oss,,o,,doolo le.ao-s looMEsA o.s.-o .113550 IsI ronsam dte~ prsodoN r.osen orurosrr Nools o OO. oys or ss5ro Oo 0 0>1 5 00 0 0 .1 "isioi o." rsos i turln t so eadooeryrsre er.ro rereca el .,rd Coso iSordo os c,,ii,,so roer; s odeio-o1op, oso,.iosisloo . . .0J0 danzo elo e fo o d e alo lo o o ted o -e lo nso u Ao o hn os d ussha sse sp. e mi e o p or ol q1 d o s seo 0o uo11is ,tb e u d o O Osoose ddopio e enid po-n hto dlrn Ts r o rf e o il a O moCelo ro d ou ho a o m 10 i psi urd0 L, pesoearp deo pseulps eolC oos roLe.rr rls e.,_oorirss o o iso ool rdsdooo oss soid i rd o clopsus fiinalocdoaivo, a saoe ll pmin o O LISol 3; 3o7Ae 27no 4e 2 torales d,¡noslaso opree1rPe-soeiossoooossosss ns ,,dNisu rel ro desue.Gus-mor olso es lo -aso e ,as u Proo d. prlsoTrr 0y m5su0 coi Seuo0o10s-2ar0 ssoa3rssosel,-sooo.s moioieo Oooosdooe2sprorouedorolqrpe 500000 0 5otnOOr5rese eroory500 lo0100101rl -s .osinororo. 1 umrooe Odeinssb~.-S6 .7-ta,~shsodo osousda o li. iip" i¡no os s o s i ooobor l, ioosso. isot ss.iO. d, u.sdi eLsi arasou¡, Tobonvispocol. rie o d ,orsssooiooo. oa 30.s 1o1lio1ooso-su pr s i So oro o oss. 5 Bb caraiutieneso oonbsorieansaposofre oo sO slo o. liss LO.ss Gs,~l S.dm .1.Crr m anan ossko. upsisodse So.resoi___ d.-liooo SlCod ___ oeorn;o:z G eistad erny hoy; 1 0210 0., 555 Ososo poso odos 1,oss. s ios ,no l sss oes ~ -o ~ r 11,1 moseeoso70bi1osoo, e usnpscOsit oota is 2peesogaapso porlaFairpidnaolosSsdqueioOdallOs 'e-is sdosioeo ooOos1o o oolo deslarPsoo mita dico 00 e.l Osdn,vlosd 5 ip 1 Phoso e ntr S.1 ¡sosal.os l orse-onOiOi de0X010 ro aiclio dol porooor l-o ,i Xtagndorspso o p dir er, Ppp re, oo osor.,,otalo icaos oOseo ipiPdsosd-loo orpso, poro os P~posooi-O~o11sodm.so 1do 1542 so r so rl Ospeldoss Feorodo¡s17ocuds polodo rrlho ha, moproiarru nasordisselsaen lONiorCun soross en tonooto Prosd~ooioOO ia msoec ooeeo oqlooisosraPioiOrstetoo Sprr Lsos oMpoior ossta on l. is'eps'ioosoles o ,Porilbs osoado poore5ur lehapemitdo oPonaca i .tcPor.de csOeo Os. Acl osoSos nsy o h Cao limio c.sido sa b ar o 000 -poo .elsors pooe 5 0 0 en. deila ios a lopoeol dooaaso e priorseossmo Osloeano hosto 1fbde oors. yo rSbo ood ooie loorloo e s so Crio Sso sosdo., usos r she so o icorsos iluOs.do leo.soOsopo osoS a olarLoes di r 0 5 A t eleoFa O a alscoobsporos eqnuev 0 e ro.oobso1saossnou dusieopossle.dro dase dresio¡ posm Oss. rnonvertido o osodsdsoosrssedueoa SercorrLionosoam oe hdo i 00050 d0te laoco bade e rsdecOs. h lsta0 o rpeosoo lssro cr sead eru oL 0 asroseo os. eu.ir1p1a ov.~ti, soso s. sos po ro es psu d oie ir 5 n cib drne c n,1 rlt~ l o s n plaza d JS o qo1 n 1 o oi r a i dil ld h i o. s i oroioeloihdss. ooelssrrdpisbla.0O seoosody eodp.loelnoomosbodoo,, sioociOP,,-uoaooCdosooo.sotsd q.ss ,. P rio staosoraPoiosooallen 0 ra 0 Odeo12.oaiPnpenl.udooondeo.d.ossocesoo icssoooi ,ss issd di r essit MACKI j, r~., prole as uein te¡ qu e A o d orsentorad., seos oo o r opo ion
PAGE 20

Pgina 20 Noticias Nacionales DIARIO DE LA MARINA.-Viernes, 18 de Abril de 1952 Noticias Nacionales O CXX A EC uB5A Habl el embajador Beaulac en Pedir la C. de Turismo ingres en La Cabaa el polica Sealaamqeiaobels 111 yn la carretera iacl querenlo Ministerio de Hacienda el almuerzo del Worflaf's Club ssosn't'tai a Cailaner 'que ebrio'di muerte a su amiga pasaprtes especiales ers-a; ieru s obre au ltimIo libo titldo: tsEEfTlE,.dE le M Variasi horaa etuvo vigilndola cerca de la casao. ,:,sidll qECl"Ma Avi2'1s o Carer Ambasador. Mr. Knut hizo la presentacin joalc~ blzsylarmt~n lseo Ntso¡siseESeS¡ dde.tiEtee,.MiietiC es~1. sseeeE.esbssesseeis d.eseisehdhEsdd YsEsd liss lnpss. NtseetCdIte e leleAtepnonedse iss s.deeWeeseCnb.s el os deleis' .t1e.-tsldsEdE'essbeidese u id.ieedeEeisdeseE Cee en ,, ,~. i.b. .l l h eslei q, 1 .1 1 U-e ¡Ihddpt.LePI.Ce e EEelEsss'tSuelseECese nhs 1,s sIeie.Lleee.E eAEEIEtelcl 1.-sessepst teestEe Me.Ets dslepeetelsEtl sepSeAsedEieIss.ded seese ele~es. se ese to~-Ee sbde l''d ses dadeseE JOGdUI.E D E HtoyE.Ss.ablde de edsI.dI.5 e ent.Is EE5IEltE'E5Ee lss s sslsE ds s spl ltss se1 eSbtE ed ssie PE s Eses ¡EEsEe A sigs r elEEl.le de I C ded Ehl. ,CEEeA ldstsJesIses.SlsEtlsideuleEs1lE55Ee.1eie55S Eisi e ds s eeeh 'EL., ei e s s EIEEe ide EE eiEe.ej I'b heE E5 eitOiiECss d e ~ ,d .e E s s s d ede l, s e .E e el, .e E1. E el q t e p E t s e s e s Ctj htelS e sc ,s E s i s i s El~ ~nd ¡ E s s . e e e .Cesl e d E . 6 1 ; R l d p e d V i . ~ o r d P I t ~ y ~ SeuEElEisEsteEeEs ses bu EeeEs. il",,os set ~~eEsGse. l i5e Eles".eo e EsdEtlse s no.eetsesel l E esid s eSsseeso-e n te e C e y l l el C sE d C l s~l,i E g c e d E el L de ,t' e flee p. eE eEn e UE E EI ~ oe s l s 0e1d b s Ee e Bee s. ss d ss ei le l ls e ie l p ss s se d tdI rOV S Isgets dEeei pided Elsele EEebiEEEElE115EEl de eisse-ss y s sitsd e., El sbesdsse B EE. ees.11 I bed lpe ".,o ", .1 1,11 B",eslElEIIdeEe ly--cItr q ~ t-~ P.d-l insF.e'IPo 111g e Eleeas1'se sllud Ee sE Etdse Edt1e1ess. sd psee.-e "o.eI.s'. e d e issP ue ie esd e e 's lCsets1eels deI ¡el. ,14 ~Iod ,IIWL ~e dssii Ss i ssi~.d.EEsSsssedl 55PtsleysiEsi di i~~ yd e sE eddE lsce.Ctl bejEde 1si sE jyoyueXls lGESisEIC isid lEd le.ES tyselsdsd.stEElEls.,E o. ^ n o c a m b io la te le v isi n p o r l.do. 1 ~ o. e d f s ~ oib o, EE9fes. S1E~ EsEs odesEpE jiDee~ukEe-e Us. 45 LEsssiiede eh. I d.lhi.ee y eEEEl6s's~tdedesIs.7EEeEds d E.s.iEd. d h e ~~le I., l d isE 5El s le 5de l.nujess,,b11eEsEs Miho IE.dei fSlssiS ti d1 ~t, sss u 1si.les .seo, s.s~~os~o.dE_,s e ~,El SIS EdoE5EEEe, 5 epedseeeSsleS se i 1 "Ete:sE_', es 71nCsss l e pssls. JeLs LLUV A ssel.de C dMi ll, sbiU E ~~ ~El Le PElsooIe eEEse el.esssdt>sp~undE ESEE lbsNs1sl.less ___ha ¡crftrs'g d ¡ e 1 eNeMd eb 7ie 5n>eV1,~iqAp,.led bib105l>a s ddie. Te e 1-0ee oB1555 Wl DAIILIMI 5 seE s taeC St P us~ 1 dSEE~~"~ Au 1-,, H

PAGE 21

Ao OCX Fin unzas DIABlO DE LA IIABINA.-Yicr¡oo, 18 ole Abril de 1952 Finanzas PAwiooo 21 Decinro d n ev pecos de valores enN'. Y o'sumfi 1l1 presidencia del Fondo! ogeeooo orn lolio la tnnsLeioccin ol Tab caer ju3300od gu z 000 P ,0 00000Fo ot l po'oE¡ o 'ooi ob.sso4.20oC n i ci Ag oaFuertes vCIILRs I'rosoo iho lo /os o 00000rooooo'l 00000 .0000000 oOooloOtotoo ,-oo.]030-0,,3000 hasoeoo'ilidos deo'iolisloo reool /oo

PAGE 22

1DIARIO DE LA MARINA-Viernerr 18 de Abril de 1952 Por qu llani a unte§l*fone Cuanrdoel telf~n deje pasar on tiempo repetir su llamada. En primer lugar, repeli que ocupa et telfMooc Ademsd y esto es s llamada fuerza can ex que as puede acasioni LI CAJAS DE SEGURIDAD Sus valores, joys y otra* poseions no deben crrer ego.e Unra denestra@ cajars e seguridale ar aseolua protresdemediante u m6ico alquiler. Trenemos ulimitado demer de cajas de segrdddspnibl.ey rna al e, de $13 a $60. Tenremos mucostio renroresiholr su visit. .THE NATIONAL CITY BANK OF NEW YORK y el de los dems abronados. Para evitlo y contribuir al mejor ardenarierrtoP del trfico telefo5lC, t9 rogo. seas tener todo esto en cuenta y esperar de tres a clnco minutos antes de repetir su llamada. r4 CuIan Telepione Com panyj SOLICITAMOS dRe ee 'na t-de ReSc CeS Rpiro oRd Ri eAi eeSeii r c In i i 1 ees .e heo 1. E. 1. Ar-ia. PRSIaI IIV 9. Moerie (111 D, F. bRtIIIR leienci. -Rsegr eSe.r PelelejIe, dsll-el l eieiee I-nuelab,ireel o[,e C', ee-er.1, ee 1eeeAlpeeeSe,1,1 ee,~~ ee silelet -de DI'. I 1e 11rl 1,,lem~, R 000seso e deesde lelldee ~iuiidreSI',eeeAlee Yslpedene eede PebIle ni eea C duiis l ae l erl o dp e l. eeee de li e-_ 0,11,1111e i t.t,.dpi CepCe Se PSIleII, e-ele 2e1 e -sreh. eldeeCeeelelu de -OseClh. d sr-e sse eseeos Ier ieed ned d edlieeeee drlbiple-leee e,n.dasIc. .,lRm 11re oroRIds lr s11lsi e prei. Se e 1ee e.,,, S____ nU 11 leelrst1-erdilere -Nugirrn que l j seep1 stescere11 P-. l., peeSesds' Sro ugsee.rql el1515t5tSst leulepe reMes-nrriedos e lesd, le. dlprecio ¡lo l eseii oee oe~.e .Idrr-r leles aleee-Nse I ep-iC nl eles c rre ser tneie Re 3 Iteso, hie ee.slespree NEI ~O1,1 e 1 ~Cele. ele e. ee. r h(PRylS91 dlesledel. lele~IneealCpori-lo eeeeeRrdsee-1-1SiedeCl-" ecedPePeell1lerhE rl ri Mey ii iiii. e ,,ieele l ee s prir e e -SUSCRIBASE YANUNCIESE EN EL te CtttaseAessnia ABRIL_17DE 111_______k?,_ 5.505 RS STl tercerSre dr C oieR CRs. dey a005.5 Ce soT -¡EnSel sefta*dr, zuScarrGdr SrM,1 MERCADO MUNDIAL 12~ey ob acA.el Como Hselese Coms. CUnreilld utCeeleelee 5T Ratifico la asasssblea de CesA leagend.spIfer.a eee d : Aue es edciSe~ 10.000 Itraslada, pan¡,.As5i-l d 1 i. C1o -b5.,10,~d-,Bd.C C rF. ee les resdees. dr Cua, cne drrlleeaAeaeiia mur.e 5RRoo SeirSeuei se aer la Lnii 1 ootorgada 3es5lerecor lpcS.err lspe d c46PO eh.LSNrS Repbi, eCbrir,0-e":dr c5Pr-IP.yredee daer pr e cideA.2erehereeeieq Pr, 5 l. r JJl I R. is eldr36 .00 d 55 A CI N S tneoOiS dtO ee-5.775bIeeyale rrrelee bieercae0diOeeCA5 hech e reeeparal,, Tetldeir rCbS.11,37. liu O5* i a, ,R Se Creees A ub. 99ar1.lllIe, TL ¡0ooo n rle CeirRe Pse r T.ie ai onarSdrlSlcdel aRee -e s, 117 1,1 4.30 31:s e pli CeeeS maeelle rodutrs LaiSIIereS ,. Bioee S.-iPI1C1l10e rPRRAecuallSIedc.erni. 403 0 (7,~T ': Ser s~rre~ d re) soaR r Ic 31:c lr leSe ~ Ira Sie iISel.l raeSir rn1 e ad5actmcnde )31 dcalfl qeraie lt e TIlT-JO:,leeriee "e-T e94.i.SCpll e leC00 ele., de eileid Sse re Se Sleesesl.dsse OOu reced.e¡ .1.ir p~,y ons laee dieesaeseaseeres. edle cele pe Ll edSeeS Oesler hps er-r, EiLeiee Teee-ee rlesrped eel par ra 1.13er e yr led a" A 1 V tte P eld a suntoe e l rMe. Nr eo Aleserei38 2 pu tsR ar ie ee iede ree Sl delh a el eS-leOe In 11441esA¡75-00 000 ene. n, Se TrOeeUn dsr.500: Fiel ul iorr 994e.esdepuS ic r 1)00 eleSA rrs dLees d d.).104 s -. P. $ .r C Ip laA ~ VI el-ere de uC a r Esneeesee.e el e. ee. C e qeeei e 51CEN 5 l ee.ar cpe de pe rUle dC er ie-r er e .e eAr eii o eeeedel-A lemaPaOr ient oenr. e o, dt ~ 12102 Nec.eer ir u LHoee (7 esii. c,,b-, r5l ntrvniro s s eddei .e .clc. p e e ie y i ae por t asye r d e e u e n e i.T mb ecciq u e ileel .,i. D.be.e. 34e25' Pita. imd a ee e maee iresegn seetene ente 0sseto e ni1a utrzdrr1,, le e seres edrseele esile e C >estarr eneelelelp~crde.leeoecele ireepeLceesed.CeeSedd,¡ r-rieSeeiee y emiee.s lie pe-re h leese .5i1din.idrred cileee lPulAI 1 A U A E E UA O E :.;esee.eee s eeeeleeeeeee , re.eRre-e .D eeei, eeele elelee R.e. rtonReld, e oest s aiy ugpto e eha eeWe000tn ladi, cma eere d ,s i le e te. deed .ier.re e rel. erS se 3 .Leel e r re ue re d n o vadoee ue i t e r a i ii r S i a t . . i h e. ersee ree. S ¡. .3,1eee-1.eei ellere eyleeees e Le-re R lereerr e i eC. Se% e earn o e l m relee.un em ago:iu CIeeiesessrle OCeeeeirieslST Lee"I~111.H,,Cy .le l l ld L aiedelped md e e eser e Pecdlpw 5r75eIeYr Yes i-e Reeeeecs ee le ereeei vCes-.eleC e ¡ e rs ,11 .dne Wes 11Au a cm in de.,,iaprla emunredial s eb p eltos a428S j'E E:. i,1drsecerl4e7 A Sere 1 11,111.eCedes pl asda anponbi e e ep. L.reeeese, d e o .errerrr loer-1.e.leslrlse N P e2re lpers l002SrerpsEl.vi~ RSi~, tleI.1 .,ti.BOLSAe. E NEW~YOt BE 99 E 102 -PeCe 5 ler o o treetm erj l e ynchWetrnllrCo ren O,--LRESEMRSr .Pirel F & Biiire qt-ha'asri,qudalierr de pera -AfS I., eeeS tM.e i..s c1 N s. eln e ene CSHe. DTRECIN EM ALE 195.5 20 o Cele el 5 inu, 105eer ersedece eldeeNro tde er620 osClE s Eba a Dn UpnitsdS mbr C.b a.d, £¡ r ese Pe ie e,., ue eC.~eedo eAZUCl A S e s REl eS eCeROS ue edreo e id eos aeptses aser ere dli Inn -, El, 1 se,er deeedeerSIeelleeh ece sn00 elinay ae e ¡ deseell-ee~la iirei rO Slir e,. riil 5e 1e1eii,~ Cree CloCeeeeB eee e el lree e dr enrAe d re se r p~r ~ e 22 E0l ICeoedema e traeed a eg ir eels een~ot. 5A, s n A tu cn d l51"" A i ee BO LSAe DEec Y-0 R Celle e ue ieeeedsaedpc r~ua nr 1gic .A t "-CIlI ¡ Aleel e Sesee e ¡,ALO ecSuc, -l-e-rde e lee eebe Se dre ci.sne breeeita ne eN ea ren.sgii u o n ael, r.d-ese pLee-p o ~ l : , a te d e n s p e tin ntes p a r lo 5t 7D ,B El 195e2 1 e Pe -le l-Eied Pesloelri ldseTAe . 03.0 ASise lPor Sres.cnceeeiee e secoheee.d.eis lesdel el el Gieeeen Ale.beieiCeeei.deeleer ~efecha ACre IrinIntresdas. 60 CF e A5 1E luril lles 5 ed C niiconv, .f u ,eee 1. le taeerde e s e r e Sie m streee ee5 e Pe edsersped dr ee ASir.36,.l7eeoeilleeinZ, eeeleecedo i r ur esem l-oypeeeiecsa i C eseSeeea elequ ee ls seer d erlen e erOe eb 1u e Aee Reslhelero ~. er, l es ilted iee eie.eeeee 1.de .Cu ele2 ee abelen touneld de L A ,te3 aeespeeic l le. eseeeedise ts paegee ree 25 2,000eeeeelirse. len cr udlcIoreela BROS A2tIer"-e Rece oer adBe.e. r eee oeeS-eeeeSleiressded 5 SAl-ee shelIee1d.e eee e A er le eeeSieol le,B13d-Lee lIC. ,e Ier cel.8 4~, 1 e -e,ceezecarede reeeliesle37,e3.5 TseeieuleleeeeenSeeeelOleeedeleeldleCpesed.1ebledOcgie2r25 RrilClci e oer s -o av 5 te nle ea.N elige iosdr ue eniseeee-ypFiedo eneee re eisep .en .eee.e:. e eeer .,e1, 117 41',r44ti P. Mcee e ,iiRr pelr e.e. .i. u.e.e.e.lele RpieeTeerIeCe.r lielolCoo~n r 19, 1 l,-.-soen, etodos11l eliS cUie s Sd eeCCi ue1eld lel ele lee i OO sls e77e e eienuSui1 rede rlSi 1 ollPOeli ll .eieieu eesryeeev¡ eeSee Se. eree r A. ,Cbe R 5 .5 onel.,,ader P.erede racnl RA55 edil Cealicem eee.e l e spead.o lee eeii e eSeledO ARO.T.AsrJ 5510. 512.trrsT Crrets me.a l rideutuuie-A-di2SuW. esnd,,,,ecdel o:erE,,brit.11: (.o-,lR SSpd3n',blae1,eWSu-11elaeleele a Ide0d 525 d ,e1 seela e, lR~o er 1 N 1 100~ de s, A' '1 .134,5 to o~ ~ ¡:o a cisi1 ,, rleise1lee-lreel] estaerdecoidonemu, sstendoi tu el-ren e e7SPpiee2Wuee sedoe. se, Sie ee¡,ese b.a Am'r ~el e e l 1 e ee ~ aie ,heIne le ue S leel e -. se.p r. ~n 1 856 6lles ee ceee . . .l e sin 1Fu e. e, 200. eEl Ae .u.e eelleeeA.1elD2e 1,e eS1.-.55fa eO llS e O ii ele Ce. lano an, ieeeei-o1e,-Iin, e . Ce c lee r s e 3 fdliend 1 ele-ele e e ~~~~~~leelede. gu 1 p el T vi .eeleeeei seleee 5 p Tll e r Ce 11110 lee rl.P11te ~, lasle u ~e nMe oellaeeoe ~ ~ni, eee e 59le 63 el olee oeneae zaellese foreeee eled s punrt osee soe 1 7lee.ee l1 ecoeledeeVenlee J-edeeeeeeocc~ieedeleSeeeeio seeedeeesd PARrAeea o Pele relel s1~ cieselinnee ecdellrLeeseerd e IRois nd C'.e1 : e"a6're o,, un, es,.d ,ll oee ee r ee eiee u1294 r dcll, dll elle eller dcde¡ei r e.siee pee OCA& A p 27 2. l A 4 4 di(, o s t¡lF d ,emu a Pl i e C ~ deler e~ ~ o n,,ese ee le6 ls En 1 91 IPeesj ,pie ci s r as t ePeer eleDW ro 23 u ~ ib d Oeir s t Cue o c eleSse 429 p exeplds. i s y en lee s rsp i gin te ee 2e 1.s Brllen 11V. IS. E en D uda ,Pbl .aSR ,d,51he,,d ~~lseScrl ieiee r eo.~ Conpeelle. 4dees53e da .B % ],o Dton:n mo 1311 a 1 l a. ode n 1977 455le "," ile, para ~ ~~ele r .se a-decsseepl esee se p r. -ylele tSe Zud. Al, Wt la E c nrredr querrsuponeeatuabalpo septiemrurtreneaxiRelrR enspe. de¡¡lO IRd,-48eleAesoe podueor eyl deema 4ar no 1 1.000un ot Sol¡ Snse12,e1,F-Ce. ClLoel slelcsgfiisnui l.be-n Speeee s ss ez ce seI .5 B uti a p p -F lo ti e, l S S ngenc l e T r-da -rar . 5 5, v-9 sde m u n l 1 8 9 u nt s e O ed ue1., ecrle ene1 dle ce¡.575lCOe e 1 5~,0 sa50 Sd cee e vgo.e ¡,¡.,e 1.0 al~~N quose im sd ouao rslaoe u edSlr dea 1~1 1. de leeeelsdsde,. l 5 y'. ri sirn nthr A¡ismI o aele be39 ninbi 05.mro6 prvdd ciot tronco~mintlb,,deee e e um illu.ar.,de.lf.,se-ldrd. dr .Tre rs ee.2 c 5 5 ddi, __1 ___. e l Al to errat(roc Sd 1 l sen Ror.c.Sraszp gin.i5 Importante esa 1 e el-ee 1 C eeniSCIERRE -eul l ceno~t n losdelcads lco, ps e"lCenra. E pejuiio15nepes.5o 5 drIrpon epe ^.iLee per idd dee itele .l e 1.ylledC e el, s arsei aDto,1qrlpo redona en ontraoe.s5 popio.sr5Ic1 Nd peeIgho 9le597 .,599l8,750e

PAGE 23

Alio CX-X Clasificados DIARIO DE ¡A 1IRN.'''ns 8 le Ab)ril de' 152 Clasificadol Pgina 23 AN U N'CIO0S .CLA SI1FI1CA'IDO0S D E UJL TIMNIA, HO0R A. PROFESIONALES VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS 1 V3ENT AS -' VENTAS VENTAS 3 -DOCTOR-ES EN MEDICINA 4 AA 8 CAA -48 CASAS 48 " S 48 CASAS 4 CASAS 48 CASASDR. ALEJANDRO MIJXD'Iir¡s¡ uiesisa uvrins VISIIIAIS ROBERTO iresiiis__s 1urritsI esotsa 'O,", ALFONSO Al. hae .l.ole opra Al hoe co_.ie oer '1 cie de corredor I.n,~dho hgala cae lo ¡.ole.r~reo.W cco d. corrdor coqle d. che d. corrdor colgiado. _ 1-1114 p.,.t. Ufl. -i e~ poreo, oho d.l Colegio por roleroiro. del Colegio po Iebr. del Coleio C XIP A'XIIN"DI. do lo rpea ioobe de lo NPoiedad 1-leoohi cc. d. lo Propiedad Ioacehie. ¡ CASAS MVARJANA() 1 ~laelooogroi orceoayeooh 1 .oreelo1oe ooa PAll INVERISIONES VEA RE A T .I. NiS'I XX' ''~ ,. ,¡ Ii"'ii'IX1(I1 NADAL BELGA "SANTA FELISA' .j""'" .___ .: lleifiCONal' ¡Ir1 Urae Venita ._______i.___i__l, CI lo 5 ALLE lo. ESO. A' 'E' 0P1E SS SOLARES T--_ Te SOM 300 MI'ri LA PR PE A ENDEIi ng-Il 1 PoXnbl ohiccio 5750 MO i La Propirdad e. el frola del iraoo lo propiedad cecae7,0,0,00. eolo Ao . 5.0000eceicnd 0pei'oholcoo eoooo a" o o P. . 552,000.00 '""""'¡ L IXA Xq .cc .ea iced oog.c epecrleoro " COMPRO 1a N. irl de d._ ___d.__ SoN IAIAIE 9 orfceelfo ldepciod aadribe lo de 49 SOLASES -11 4 ____________ VARADERO, $30,000 Iraocte P-er dejoel o ______ CARMEN No.46,otepogeloeaochbd oIe olci _______ ____ 14 AUTOMOVILES ACCES i0 01o>". I N 'IhI' ABRAHAM LINCOLN1 1: 'XIII l0lI 1. (1I ~ 'COMPRO --t_ 1I Ei ,d e ct'V>1 ch ,, 0 ~,' 0 ~.ooer~tSIcch ca rl', -1 9.11 VENTAS VENTAS c'a '~c I"cc kc ecceu DIARIOI DL LA MARINA 1) 48 CASAS 48 CASAS dcho A,011i g ¡ DFCfs HABAi 1 X -SXS il le Realizar la Aduana el (lespa(clho de or e ,lirr' 'ls 'ico 'cii' ti iirl 1. eii~¡ XI XVII ~< '~' SIc 10 III1~I2IOTR00.I _____________ ace VIt 51. eil tee' TILh E~IA1) VEDDO NOr>ro EN VEN TA . PEISS IIO Lo plioio ol.eico"cto'o oeccooli dc eqoce oiO X XI> XII> 1 (111 li I I. '9 7, 1 VEDIt DO ENCAlANTEN ANTA ORE 'i de Icce I.lcocI0ocF" I'I L'ISENTA 5540. EN 51000) JUAN LI''0 NR' o., oooidb'oioiOoc'O ',d i' ''e, oo 5 oc~'''T O h '~: ;; :" ; ;; 1 1 O il N I 'It i Ic io c ,o D EI tD E N T R PoloA .'1 ' '' 'o l !, 4u4 ."d oocl ,' .iedl'" u'o o *ooolo ¡,,o ,, iiIIN 3 ev-d<''c on S lfI f R.ooo .50N1 7 1 I d-1 ~ ,( tXI 11:H,.7 ~~~ WOrn ,',rc -o', puN 'looi o obe l ,,lolceiieo,, 24< ~ 'OO Ii"t~ a e oe 'coOc 0 'cii,, c"' ool'Iocdc
  ¡ ~ Gn e Ioiioeid 9 an t ouu, o Peci.peelcOr Ocec ocd' ce ~hrb e ce.l cde dII) 11 11 O8 fh~ 11>Z -1 ai'O e1,'l i o le 21,.1 1r,1NI)[ t-] ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ o dcce coc11od 1 1,1$2,0 r nt o l ____________ 2 55 (d 265, ;s. Via Rancho 1,c1 1,eodlc qe1acce,1c1,occtocclce 1do ,c1e1ectl ~ t i 19 1, POR EMBA4,RCAR DOY Ade-oioitdoc dr te Ad .c haba ce -ce o c1.c. o, Mi (lI IT EN 58.0011 B ye o lo loce d Ceocco d N' i oor l. Rno. JENDOZA 4XI u(Xe1Xl> dcoAoeo 'c c ocoeco ccic' CRALET DE ESQUINA U c 4Me tp 2 000,000 ~~aC el -¡-o pcaddc eeceo d y.e Ad~ cU~eo c ee _______________ IIXI 40 dr lcdo. l'l e 1, pecede PAN lcrveoe ',''" clb. Vo P-11icco ~11 -n ,y,,111: l1 2 ,0 AMERICAN, ~o 500coa Poc1 1Neo 4occcoceec0 f~eco t.oe,', Noeece poc ock-I ccce1__,o ~ee dL L, 2,1,~__$18500 dele, ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~d c1oo. hi e, dct acclcc cl.5'' E Uf'jXf'PTaa Dc ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ S VENDd teeeoef N9 4ee iell ed' cccooce,> e. ei ~lcqc¡ ~ ~ \ 07, URSULA 70 ¡cedo paroder Qococl Vio. l" oeteoeoloeeo do' E0 Ralo 15. Tole> 15825 1%,-e,]cb~ Cccj CIt .oeo .tdi ,,,'co-.Z'e y ell.(110 et l c i ecoloi~l~o~ 'ceio ccJioO Oeuiu OICORIA 554, r-q O'l',cil -al eetce1 X IX X 5 O ocio. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 o. 2.euu.?~cX Fe-399,ieik.t: R.S NI d Fol, P. loay Santauldc dcli B cote d 0 o en 1 11 iuc'ilelco ~ ~ ~ ~ Ocelo. .eue eeo Nooc 10cM IV 70 ee>idee C iulcr o e ~~~doc Mar: 0o1tc~'~" ie NFSINIT9 IIII.i otl e i u,uoV E D A DOdd oo'ocoiui 13,200u."ii rodot clrhdpr io r' erci Xeoo e 1cce cdcoe.ce .1 .' ,~, orq' ooue dele omoea ooca tcteotcodotio oer I'o.l, Idc 10.500o o, oo 111 REPARTlOi'iin CAL AMIlAE o.ed', ii -c¡d,,. rouciocuoiue r ala aadlbh' coco.1d 'e X'Ie-ic,,uli e 2o .e it1,,rS.'SN UM D 1 l i oe~ diu V E N DOe di o i o e n ado 0 .0 y cdb gaR i d1 l u. coA I I V I D M V o duu i. i'Oo', co haca~ d, lool c~~do dunb .NI 7I-T11 ES> e l eii iic. oe.d olic 0 b T R A DE _______ __ ic.71N". ONSR 'lu2 looio 0. p~.0100 VEN DOcicor '00' Sotcioclo~~~~Ri ', pcpH por ~11qo ca1e de2cctc Occ>decr io A C L B MD IiI.crsi'.i CALLeEd TiniflaRE l ioiililo eu1 0 elc cce, lce Ihoo' tr,'ci s, c ~ L I IR BM E XX 1uI IhOINAE-375044PO A'T DAE de TeLc col ec _ i li o 2 0 07.7 PO EUM EDA bcco 7N. ooA 60 y nc n 1 lS bSS OAEt 1.50 E Y U ~ ~ ~ ~ ~ ~ R de i elGeaomU ua:El.LO8'I n'co,,a',b, u rc ll eel re:RPOPR del i4' ~"''etcor'cdU 5,11i ho 0101 u ooh ¡pcae -SPCLCO ~iRMESo0. 11.F.71.7'i Ai 20 oe. PR E I L DElllif it~~~~~ ~ -r PLY TARARA_________ 1,1191 uiuli a' 425___________ tI A CANA u10 -U 12,000, PC, I 0 1 0 c o '1 4 1o5 i N dLIlCb7.8l IIE15"O rdueiu'~u 9 , ¡ 717 -JM

  PAGE 24

  Pglna 24 Clasificados DIARIO DE LA MARINA-Viernes, 18 de Abril de 1952 Claificados Aflo CX A NU N CIO0S C L ASIJFIC A DOS D E U LTIM A H O.RA VEN T AS VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS VENTASVENTAS VENTAS 49 SOLARES 45 SOLAREs SO FINCASIRUSICAS 51 ESTABECMIENTOS 53 AfTOMOVILES-VYACC. w53 AUTOMOmVILS CC.53 AUTOKOVUEES 1 ACCS 53 ATO VISYAC. CEOE 03 E~ECEEE Inversonista FINCA LABOR Y RE CREO 3CEEEC00E <011 loo <3313 13<0MERCURY 1949 ClSr(10CAICICEI IC.ECC 19,E ROBERTO i --Co lC3CEEe aoS '------------CA 311,<'C< A12N.72 y7*'d. CARMENCN.CE456.iooM1344 M .15< . CADILLAC E.E.E1948 u
  PAGE 25

  Aio CXX Clasificados DIARIO D)E LA NIARINA.-N'iernemi, 18 de Abril de 19.32 CasificIRdos Pcina 25 A NU NCIO0S C L ASIFICA1) 0S11)E U L T A H 0 R'A VENTAS'' VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS DINERO -HIPOTECA 53 AUTOMOK 4 IES ACS SATO OIEYACCS S3 AUTOMOVILES Y A -ACCS. 14 MAQUINARIAS 56 MUEBLES Y PRENDAS NEVERAS, Y REFRIGERADORES MATERAE ECNTUCCION 64---O0FERTS~ .51 Oi9 XTIVs. O %n lo n iic#, cEFECT03S ANITARIOS 1. 444.4 "'::.,.z'y Fil A/Fi. .$. .1.4.AT917 11. 1~ r,1 SO --,KAUSFR. 11 ri h 211 Nl)J. ( 1,91nArFN Li¡11. sW11, ~ .1"'~ c~, TlIL 9 9059.9 su mubles eljnolo oi1.1 J EP. 1.2,1. 10 . 111 it iFSi'FINI 5 S DE I.1G s; 5 g11 i,5 5 l A "1 USI co144154441,o 5FN IX IIISIN leIf N 6A 1 9 521~Ad,¡IlaULO M BAS11., nIial,, d, o111.59.90. leclldadee)-s E-8243-64-115 Nli 5o EN MfN.l TfU11.110 1911 RII 1111k.1> ~ 4~I V A M AD UEO S ¡¡:.190.111U G E ,GNAROCMO ORadORPfiYI Nb "1511'l___ ____ __ DNJ E ROS DNR FERN ND Z II 1 19 n F F1. 1 11 6.c.n.i AG ENCALOS .444 AGISE A 151KAISERA BLS 7 TIE'D1OICN TelfeneLO 9191 111147K f.tro. 951 5 B iCK 1942 1.~.1. lU 615 OBJETOeSVARIO e ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ FTGAO epe se e Pe. ll I EST 92 SNNCLSN 5 $500C441.444a. EHIJOIntenatona1.1i.on.1ract r1, MAQINA DE CRI,S,-, 19114 1951) .conla t~orii AG NCIk 11.I44 N 0 B A EN R. AE1 Rlo: 5~44 211))>4111444,(4.<4446aI4 FORD Nee (e lao cho, e. 5 54444544)f5hfl,*1. . ~.d.e 311 L CI-IEVR(iLoT. >0 SA ______ FONND Z ANRD . .1o51 DO D GEYTD EM4,cn NG oCLAAY6 EAO 4444DINERO 114.444444 CHRSLE194cDaE5y OtaOzr hdraslc Ea. f. 5 EON1ENES 4B4kit4ID. >5<> UDSON . 111 ,_R,__,__,_~__-,ierc as ,nd, o-VE IA,_l.,__ ___._,. .64.OERTA MARINA. ELECTRCOS E4VR44 4444 1949 4.4.4.4.l4.44.4~DTelfono UO-9 191 9 BU-'K Supe, 19.51I3A00.011 Preci s! TEIV.SON AD IR.L.4. 4.44.44444>. 3.4 4ES DPTO. AUALSALCANCE DE2TODS. 1R48UE 0ZR AO RA s'SOA .22 l? CI IN i1.5 CI. O MEJOR. A. d e nmuc os xtas i444P rie F4. .4.4918 DE4OT4. 94.SA N CO77 N .ACADEMIAS j :_ Cn 91,0004 entrada. t. CubaN J :es 7 .0 0 1, BUICIL SUPER. 19.50 ACLI AD S urAcr Y U. L. 19 MAQUI-MOTORd5oA,.4.-I424. n454 C.nS8300 entrada. -PUEDE4.5 ADQU4IRIR4.4444.344UNA4. AHIteJareeneal.e.MEESNASH.n. .1951on MARINA-, VAPOR 444>44. I.l.1950.;4444.T acto MAQINAUE ES2IB2 I2L DINERO L )HSVO ET DE S TO 19 2A ~.1TO ().S '44N1444 3 Firlo 2 10 0 1 0 Co11 VS Ulei ado.R eta . EIA FC ER OLETevos 1951 O444>424os.4Cub4N*4(4.ee. D104 CHeSeINe. 17. N1,p5al COR 4600 19514 C EVOLE 99j 1 AEILS DA.SRCIN l 444c. 44e54 i144 1, ~ 44.4444.14, 11 conSEPLIOSSANTARIS <(Il 44 Aee1112.1I4 ________ DODGEBa.y. 1951 OLD.OB. 1949 CILNDRSAyLZAOBANT ESDOBE .1.1141 DI RO44 Co 1$.500rada. DeE 444404441444444l44o. Er4.F-7291 FO 1444 Is 504 S AE de plee4.ha.1 N V S 4.1444 NON1 .14.4.44.4.44 .3949n.2 edc AROVEC E VEN A 64 FERTA Con FI5.0-en 39d.55-2d<)eanc 58 LIBROSUAE TANQ E OS _________PLYMOUTH. . 1950FOR.1944A8OETO. DIiILI~GRNTERO 444 5. A. 44444S.44.4EN tiSSBICICLETEORpVrLI MeRINadeVAPOR Ce1oe11OAS O 1. m 11 Di4444444444 abred¡e.s a4L.444iqUi44194altos4Apto.4 Vooe.cn5.0enTA aOS 1 Vedado F-3624y.so RADIOSY4APARATOS *4d BiCk. .1949 U444C4844,53-20FORD 1949 4 rD4 A 4444444D IN ERO4 ymou(:K . . 19191 JK198., 4:Z 44 *4 444 4444444444 Cn 5600eniciad. ¡94 DMAN¡IC OPRTIA D 4 a444 112,e. .l621APARTAMENTOSM CuSo For 140 11 's (66.)a4t>44 BUC194 1 21 U 46>044.e1. 4444< APAR ~ T~ AMENTOS Conver. For 1949 441NDO>4pies;. S 4 GONZLEZ.RT¡AMUEBLADOS Camlln o rai ardo ee oy nuevoU UC 964404 I .4444 4.444 44 44448 4444444444 Con 535,0 ,, 6eOJEOSVAIS nAtASo 45n1l4a44 .4444444 444444 4 5>44 led. Fa>.ce Ete A L LA CERT DEMTN OS,¡>. e 4 4, 44 44.4p 44444 4444PANEL LO44MEJOR44444444 4444444 4441, i44444,l44,441 1. 4DMENDRZ .44444ee44404444.4,444444,0,44.44-44'-44444.454444.ENSEANZAS25 Mii IN4ENA INti 1 17 ABAO O TOelte4 544444L,-f¡] 544-44 E le1.4 DIC 1462 U1-1-L- riniti;nu~ i, Tom mos su carro en CA LE444.o.10.4.4)44.4444 4e44. 444544444CAEMIA camio.60 NSRUMNTO M 1 .C

  PAGE 26

  * Pgina 26 C~iiao DIARiO DELA ARINA.-Virnc, 18 dey bao de cra 8dbOIlEa aEa a EaE.Ia SAN FRANCISCO 1S1 O t MENOOZA0 Y CIA CE.EEC CEI<< ac y Calada. lforma e i u a!EEaeaaEEea!!eCaEE!Ea blp 305 M-92 .! .ead. IeE!-e.O. Ocea i las bajas L E 0-.ca C r u aEE OE!E E~ Eag Ifnaae a ¡ E'aaa .caaea. SANTA ANA ENTRE e _,!n !! IIE7795S MENDOZA Y CIA. snIhO OIII1IR'5R"' e BOYEROS Y AYESTARAN ____________ Obap305 MIRAMAR elac l!e~d caI aaa.aaaal a!.a ~ ECaEesaEEea. ECaEE Naapaca aaala¡, e CO G1 <' N A '3XLIETAANYG RUAEZ -a 2 paa caae a eaa Guarda muebles .lae. .MN.Z.YCI 1"' Bac claeaaa "HABANA" Ola25 182 1-¡OMDROV!EEI OECE le1aa aa N. ¡¡a. <8> -9 E, LO y EEaEa.19 <0aea iea cl AITN LQCL> ROO APOLO .__._.E."'7.,as.a D __________ ,-___ ~~L~ A13,D1D ___________F-1.117. alcaela /F A oaEN NU a OS ,ND 1,17 : al.04agC S 1,a11-NEEilk D LE-'!GI a Ec:E!.Od l en-14 mn~ n ~ 1.D EL__ __ _ __ __ __ __ _Z___ __ __ _ __ __ __ M SEJ E A OV D D SRIR SE 4AO,1 le z 3a.'.aea eIOE.wEEEEE356E.~ ~E!eE_ EEE-EEDE v,-EI EaalEE]EEECEE.CaE1e-a1 -EoaEa cEcEEEECCEdCEE!EC E'Ea CEEEaEa CCelEEgealo E Ee'E.EEEE0 EEEEEI 8la 8 E! Ea!!EECI. EEEaEEE EC11a nEle! o.5CALLE 2EF EDIFICIO A AEEE ~1C1 1 -!laMlaCE.6, a SE¡ ile81 aVlia aacaaaatae E E AO CiCa C Eaial)()J VEDADO4>ga5 "OC!aEE S" .EEE EE___________ EPST ga.Iafcaaaa R~g ¡CEEE! C-a lE60a,0I>_ RAYO_____________¡XIIXN)EEaEP"EA .AAMA 3008. 5. . .a.aca ___________________ M XLI> ¡X XIUIL ECEEEE ECaEcIE le17. .aa>a .L.L.A SI SaE 1. Eacalaa a a.EEECEEE."SEEC-ElE'(! 1 T-EjE eYBIOIBa, 11.O. 1 CJ I I E .E C a o a. E d~ 1),E,, EO-3C50II1E n~~ ~~d. A) 0 :losJtTapaI!i.EE.~. 19 (NTRICO a.aL. aa, aae¡-1 ¡ E C.EEEEEE 'EEaE~eneaea. .E 'EEEE.EClE E aEOl--EEdECEE, EL EINFANTAk YMANGLAR,87Bccaags ilacll-lio.lEaE!EEEE E-EdLa' aCa lEC aC. a.EEEaEa, .aaE d nt LO A Se~~~~~~~~~~~ alaia palaael ac cecenLaANCA______11,___ AMEBADOE Tibtn.ad.10l.a¡2m.,¡EQUINA A l, IEDADO EC '. -1 LOS NIEJOES APTS. -Il.1TIII3 CodO ECCCECcang~ ______________ 9Fraae 1 2 aa2CCEEEECc d1.E!C~~E ¡DD ¡ E, aECE. X-3261 EE Sc iala cfaeaca. aaleaaa¡faOaEReNOlEal11EE511EEE11E1EaDCC CC1 12 EEOCCE1 J--.88822 gE!EgiC E ,E SEl!,alE!EaECE !' A L 1E t OD.d.Ea aIacga1.a1EBEeaalE .S!rEI CEcEdEI l --.-E9 ,VE CEa SCa¡ 'aECC!CCaaCaEEiEEE EaSEEDIFICaIOC.CaEE ECE''!aEacEE EEC!CCd Ap,¡IE-eaartm etose E 'SR~R MO VEDADO ~e i Ei EECEEaJ.~In 953E'. EE _q. 8'CCEOEa ECEC .OE." laCEaOEEE __ __ __ __ _ _Ag.i1 N* 77, ni_ d, 2 Telf2 oX-OFIINA El ¡'WA¡E. ADa. ,' DE qa1C SB! -. 'dii!. ._______ ___ 3 CEN MIGUELEE 4,T57, -!,,IRN Lo,____ ___ ____ ___ -'1 1 aE' EE!C EECEEy ealXIIS¡1-1 RII I VU V DFII aeiSEEEEE ALEk,'EAPA,.AME5 NAVES.OCALE q SE &NLFU. XP RT1,~ RE _OAl, t¡_"-In_1_ni. _D¡a e lIzllEpati oo e 5hNiEs EE I i ca palaCcaCa.1 S "' iicia!ig" ~oCEECEE. .Ie.EeS5 ECE. .E.'.Rlga. AACIO ALAMA INFANTA Y SIANGLAR, 855 ¡ gA-a No 5 .1 ereE)Fael, o h "C-,1a~OC E, Xb Scaqal paaea leAe Aa Ear Ebora ¡cir~~.nE!E!E eE1 ElEc CE1 E 11-Eaa8339-dal401atrnd1 -¡eceacial.VACESA APARTAIENTII COMPRO 9 4 HABITACIONES 27 l10 N3 EAODI ld>17aagi aa.yald E-7MORRIO LStak £70.PA ¡1 TODO (ANFIR'¡Or d p~dEC.E.EEE .!CECE.E cC .a.E. aEEg igEC caaa aCal a 836-82.2 iiIniM l ion~ lnE< e 3 E!¡ EEeEai pac daca. eca E-OS-l'.01Seabai aa S ¡ 1I REVSOR ________________ _________1,71Y._ Iale l9-1M7 REINA 211 OC,. ECEElEEnU nafaaa.1__ _ _ __________* Ea. EOEEE OE.,!.ALMACEN -EC E ICI I VIL ¡EDo-E IT>>!¡ CCCECC Oi.gE EE Ciaala 3 N" la,1,3EhE E1 '. E E.__________.__ lEEC .!! lC>>EE! EEgeaEEr1 ael a. !eaa OFICINS EaU o~ E'E.,E' .E'Cal M-191~EiEiE! _61 lX o 1 .ll .5.ellee. Eni1%a¡~E 1 EEO E!E aE. CE!.EEelE leaE! l1-3 ISI>IIX10 .¡N -, lEla LaAaea E $5 ¡ ~~~~~ EDFCO _______ lea-a! a a ,aE lElE II EEEEEE 1________________y _________e. ___________ 2 in1n1.1. In>. APRTAM NTOS n APARTAMENTOS 11¡55.VaBlanC a 7 BABAN' EEE d~ y EElhl, lEECII I lil, EEIeE!EEeC E E'E.¡ne.-<. caleEj,,1>. DE'''EjoE -S E A L Q I L N A TO ¡ EEIE'-dE.D E I. Q1 ILE oE~ ~ el lElag EC 'E.rlE 1! iEEE ¡E! nin1, -e.,. 'E. 'EE'E Ii, ?, 1',: a. j E!ea aii¡EE1iI-aElal E! asacfClR 1SUOVbS < h-,'Ecal a13, l E EC! E C> '-'!l l 1 E!EI-I!EE!EiE -aa2-E EE eiecraraa aiEEa.CEEEaECC E,-7 1 1I-ETT.122 -, EiE.lalliE E1 lE.-Il.R .2lu'" !II E NT n

  PAGE 27

  Aio Q ALTOS. .,,,,,, 1.,11~ ~ a, ,11 iin_." Se fildeel ceelecencias. La la c,,elle ,C 1ci7 C- C1 i'PERD F fl IDAUM,:,". "":,"" :"," ",,' '" -. . 1' ,~~ ,1 caladii610c~~111ila~~,i~~S~~ ":"te cc.ii ccli.,, iCCCCCCCCCCC .12.9 AGENTES VENDEDORES ~ea,-1---e : EcCeCi>iiuiii i.,iilcce i 1.'11 e iCacc. CC'ii Cc i.' i . .C. ee-e". 1 11 111111. 'e11.1 11 1 111 3 SAS 11 .,", . ,, __¡ __ __ l 1-7,,:l,[ %l"' _,I.11-1 11.11, ', e, C O M P R A S _ _ 3 _ _ VARADEROL11,.:",.,," ., ,-," "-" -" ,.-.,-! -,,''",',. ~ ~ ,1 el,,,,,1,01 jC1C1*CCICe1 ~7.i. li1,1eeCCC CCiCCCC I C Cc ¡ l' ')l 1 1,11 11 .', CCCcCCC1eC1Cc1C 1,CC-1cCCC';C , 1e1c-i tel~e~ ct11late II ,1 I 1 e,,,, '' 5 5¡ A1l1,. 11 1 .1E1CAS lAS dee, llS cEO SI cceC, ____ __,_.__.__._ '¡ ~.cc-ii'u eidn~a d.l-p h Fee c eeA elo L_ II.L -:I:>0 C I D A C I D S , 1 1,1 1, ~rlI 1 . 1, 1 1~R~ ' , ~ 1 1 1 1 1 a, la me al S 10 1oypa_________________________ ci i)bijic c N, 111111,11-1A.a1ada' '-. IB1~ .:1CERRO1 -1 PALATINO CC.1 C111C'C _-,:'CCC cec.' .,. COSTURERAS. ~ 111 MODISTA Cli;131 OFE TASVARAS ci ieC ci ,cc.ci .O.-E-, ,, 1117-9-10.. 1. ___"_____i__ 111111 Ii 1______.;_'1::1 1 ~ __' '' _____.' : '_1~ 11_n,-111 L_~_. al Y-191___ 1. -1 __ 1,1111 .11,11-111 1111.111 ~1.1,ce1 (OllERO 1.CA1 ea .1.3.<.P.,C.md ca lic Sic __ _ __ _ S A it Z A O 112 1 i i e 7 ~ C ., ', .' ~ . 1 1. ~ ~e1, 1 1 1 1 ~C'.ccC *,, ; 1 c e,ec I eac SRL 1FERNANDEZ Y VIDAL,,,,, ci111, 1l,~a ~ llc 1Cic Tl l -cc192 SANTOS SUAREZ'MENDOZA 1 ie:1 iii 5 a .________~______________~ ,ac 1,1. ,:'-2c cec ¡;,,,,'', ~, ': ,1.1 :. .cTl C iO OIci ",ccci1,. 11 1, 1 le1.11Ol 1,1ce, eCiiet11~ROFE IONA ES Lnel ,e Ce nele t 1.c. caec .11c MARIA ND REPARTOS ~0 ,."",, 114 ccc ¡it BOGADOS.Y NOTARIOS Ca~ei~~a-ne, y"veedem.e.aeu X yO'U ~ 1.11 h atecci' ; ",n, :", ,,,," ,,. AcIcadadnnudeal. PRC ICiC % SECLQU LA ASA ,,C.,C,,,,,,I,,Rl,,'e11~c,ceeClea Lacan. uaaleen, lindas,,. EI,b deiO DES--l1ll! 1 1 -'.e.1111,, _'e ''¡_ nCC-qELOSSeIME Eee.11c1Inf'rCemeiz .atntcnc:en,,d c.ccccc.ceeacc": .cccc c c c co' : 51 ',l' '' '' 1 i .ll:i i c c.c,,cC',. in~ ~cal nbicciisdeenaecadpd ~. 1 1 1,11, ,11 ,, a< !li!lcc ,ns. Agaca'e', 'R'A, "12 Pe,,p 111 1. i. .,~ .c., ~ .,, 1 , ' . C11-1cc. 1 icc i cicc' ~ 1 j ) ,,I.e333aAp. nd 3,27 U 5e. 4 15 111~ '. ,, ,1~ -2-i,, 1 1,1111'1 1. 11,1 1 cli 70-E-8 0 a17.9. l8 89 CERc-P L TIO .1"" c'' e1 1~ 1 ~~ ~ ~~ '09 C S UR RScO IS A -IPROPIA 11 .A',' '" :". ,, ¡ _________1__1,11__.__,le ICCCCCi1CCOMPCROCC, CC La.,:l, -l--. 1 ~11.1~ ~~.,< 11 11AGENTES'VE N D E D O R E S. PREI SI RORA [1 1A1 1IP"I .1.T', ,RI.,ec e" 1111-,eC ,CClCe ',.' CuCce" 1,1,e,1 11CC 1 .Cc.,c Sc, ' ,-. c R"UFIT. 1_,R 1 r j1 DIN .14 AUTOMOVILES ACCEI. S..;¡,l,,,lhuen, ir ceeailncec maqaCeuaenee~~E. "" e; 111 11 C .,"C.c~,.ii bu de alc,.eina tade, nb.jec',,., 2d --o. -pisol, MIS11 1 ,' 1.111y15 ' 11 ,1ticJ_ de .1 .e.c e" 'e',naL, IRe-,u ~,1 1nL e" 1.cpt 1ctu, t la dac cuade ,lu515 lle, ,le , a~ .'" .N1l~ ~ 1 19 CCIEAS CCIEO. i ccie O aa ec e.¡" .,-aacaie ,III ''I'RIIO1 IeJ Nur km XO1 1152112 fi'id_ 111. -11II-111,"11-UI90 Em7 li Sobino e.O E 110 .f". l :'''9 C1-paQ yvnemap, Wc 994 1 AVENIDA 3u ¡aIea 8 ,ny II >. ,1,1 11 ,. ,'' 7 ~-, ~ ~ cee c ¡ ¡IR S.il 'cA IOASIOSs, U :Ya D R A M A R 1.' .j . 11 1 el 1 ~ ~ s~ ¡ ,'!1 ,luze,.,.''. '' 9 AIe a caO EL u ae Ci c'ae e1~c~~cc 111.-_____.1.________.11~~~___________________ -,s 1 P ,~ . cj.' 11, : 1 ~ .11.e1.11,11.1Ci\IurC1 -1l iICC.C.c. U iii Cc .i.ii c lIS OFICINISTASt,,d d h -. d 1.den.",i aea.Oeide. u _.___._2 __1~~__11~~~~~___.1_~__1'__111_11.________ cIn. ¡Lel, -eCC 11e, ~~ Ce ce, c ce u POLICLNICA INTERNACIONAL .estse IB-,,, VEDA O ME DOZA Y C ,104 COCI ERA OCINEROS S l it k ,ti, 'iccac a,,, ';! .*t,,s19 iisd sacu __.::' _"" _'_1~ ___11~'< "' c e,'A'If1J: _ _ _ _ _ _ ci c ccli ce ccc 1 COMPRAMOS ,' 1 ,1""" ,' 1 :", .1 ', ~ -,II 'I I1", I SI ,_ e __ __._1___.,__:__. e,,neeiCace,. .,' .!Z ~ ,e, ~CCiC ciii un 1, l,, i .11l,1. ecee 1 1 ' .' .1 ~ ~, 11 1 1 ." ., -1 1 a 1 ~ 1 1 -11.bR.,'.RAI. I cS ;' '1 1 ~ ~ . LISA 1 O a '." l.1.1R1.cIA ,,,, ,,, 1 OPICINI.,:STA--S E1: ' ,:. 1 .C 1PRO PIAN '191I 1-I.'lR 'e ______________114 AGETESVEN EDO ES________ 1~~ a 1cce eC',, '-" ~~ , ec, _~ p e leq ae pae _ _ _ _ _ _ U ~ . ""~c__~. .c1i. Llame al 91, ____11._____ _____ lI. I<, -' ,I72202 q ISOI11 -1~ 1>. ~5.111A~ BUFE E I E E I IA 14 AUTO OcLEclceaSc-iA.CCE. ¡. 'U lli~~w' .11 11Iui.EImuu.t1 .",re ~ 1,1e Ces ,, c.~~ cec Cccc" -' 'ccl <-".l ,, : ,;, 'i ,,,,ic cill" a n1( XO .l'r 00' e 012 CO PRA OSi, 1 '_____._________._ lee 1e-Ca.1 1 II I11.1 . 1 1 1 'e i a '.I.lli." '-MU BES PEalN A b S Eu e e c e al 5' 1 9 P S A A P O L O C A A B A Z A R e,e.. . . .l A i1c c u c b e a nuM t q i a i n u E'F~~~~, LO SEIS.IF.F.I' 'u',R'e1 1. 11 A. ARAJO los MANJAORA.ICCIiCcICCCCCCCiC' ccl,. c ,13 C TOR~ESME ME DICINA 1 7C ci cn i a -22 1, .1~ 1 ~ c1~ 1. 1. i e,, cc,:Iii. Sic11111~ "" .1. 11~ ~~ 'na:1mae. Calan.,'' RA E ARD L R A OR C M RO M EB E :B-3) o ,1~ ~ 1,1al1. 1 1 1 '>0 III.c1 1 1 .e .cIcle :. ,. . .eciceeeeleeii 11(1.,,, C, 'eS, ; ll'E),;, __________l-eeM__1)____1____'__r_'_______ A 7140 comproIl mueble '-~ i, -'L O s t ,1. : 2 ¡ ul s '.,1 1 ~ 1.CnJ s N .10 2 e* ,'JCli,' 9.7 REG,, ','CA ,,' ,,,, 1 ce,'ieg.k iediei~iee, ~~ 1 .l. .I.e.ecceace. alca.en.,q. ese i u E B Oi.y n e'A c1aH____7_0.92._1_1_,J_,_ 1 ._._._.___',_~~1,11,1SI !iel 1 :(cincce,,,,1,,eera ei.eted. h .lc~~1c1c 3 11NR.ALQUILERESA VARIOSO h-MIAA AM, 1 ____'___ -~_____DrAejadr CccU-5j 'e ec cmu'aSc DE'lOE 1 ,11 ICle, icecec ccci 1 ., 117, SOLICITUDES."¡VARIASa 'ccc c, c a c DR EDELMIR~O FITA IZQUIERDO 21.'.11 CIII1. 'e'eeII 'lIISIee 1 ~ .III -1 :U~ q11 -1s ,, ce :A U f l ( ''01.11,11___0 _1 _ 1 C1,11. Cc -l,,. ~IR l.I. ROE.XI ''.c~c' i* 11- ~ is $0 .AP O 10: f.l,7'I.l .It'"'.c e, ,ill .II-0510111 cciii a iii ccc "".""l. COISFRII SIc"""'"'T'O"' --. ,1,__ _ _ _1_-1111.11_~~__ _ ~ ~ suc,, c . : cciii111.111, U :s~o:l c'oi.1 EA eI'I'eIeSl I e:'1 c, li lscci uEm Clo S rno 1 .,~',' 11 C_6 191-8 .ce1e u i"..ec.ce. 7,~LA -N-EAS LA ANDE OS -4 CULISAS--e1,e.al,(aeece ccc',FS : AVENDA 3. 1 8 0 1 ; ;, 104 C'CI:RAS'COINFROS i C,e.i "", R.,ICeSceAMOSecCeC _____________:____________,___._ IRA11 ,,' ~ .'' .1,~.7 1 C.ec.ce. ci 1. _~ -e 1 CeC' i.ei. .ie ANO.l E.c. 1ic-n.ecc.aa"en-"c"."Ci-ule-a-lee ,_1. .211 1 ,.A~ COCINEROS PAICINIA me. e,,"" MEDOZ. YCIA , l< CC17ERASSOLCIT 1 ~ ~~ ~~~~ ~~~~ ", 5-,e NA .1,1~.

  PAGE 28

  PAgiua 28 Casif¡ceduq DIARIO DE LA MARINA-Viernes 18 dle Aril ee 1952 Clasificado.1 Ao 4XX 1 COMPRAS, VENTAS ) VENTAS 1 VENTAS i VENTAS 1 VENTAS VENTAS VENTAS 12 MUIJELES PRENDAS 48 CASAS -Ai4 CASAS 48l' CASAS 4 CASAS 4 SOLARES 151 ¡ ESTABLECIMI1ENTOS s1 ESTABLECIMIENTOS 1 COMIPRO JONAS DE BR!--, -'5Soo .re CO nr S ,J11, -= oss ecEn Ss, u. VNDO rOSaOIau s nIOR-NOPODE REPARTO 11.1 1 ~ 11. 0 LARRAZAIIAL ' e~m-Si~o-,AeO.C,".'.'A,',oss.Si.n r~srndeoo.u ',', ~~ro ~ ~mus SE VENDE 5000 oso s. os-1 so11S1.s Sis no~~ ~ ~I-~1 1. I.c l .,,. -s ~r Siga La O--l a Sooso,~-ss 0.Sso soa aos os osoos oos -Os s --uo -oeooc., u sos, so lO s oo ,:lbo IP sud T 5.5.511., ~~ 1.1-.1, 1~~ ~I ,5 IVI EA O 04 1 ~ ,1-1. 5C<055.5, ceo ,,-11~ ~1 M 2655. COMPRO"., ," ." l,. ,l~ ~ .1~ ~ ~~ 1. 1~ 11. 1",.,,, ,, ,.1;, u <-. -1,.~ ~,;I',,,,, .,. .,,,, = ,i.I" ,.,.c. . .o. ,s,,,4I5 .SOLARES BUEN RETIRO .'4'N'"'IARIANAO oso 1.sos 55l.,. 50, C-.:, Ososa . i 16 tr , ,', .' -40 4 ', ',, '_r' 11 1. ~ I ,. ,,,,,,,,.,,, ,.,,,,:,,l.,, -z ,,,"f<'',, ",': ",,,,,.,.,!, ,,,,,"",. I : ~ I ,, I ~ ~ 1 1 ~ ---,l, I o .s~ ~ ~ ~ ~ 112 -17-CO MO , ~ -1. ., ~ I~.,.r 1 1~~~, ~1.1 ,~ ,~-. 1J __'"""
  _, ,,ENO E.ISTI .O ~Osd ,sus,,. 1.o' oosa, ,,1 So ~ ~nseo ,. aeo"" 1.7o, ieeoo!"e"ns, ---e ANTIPtUEDADI', oso oncEe rs i'n ro.le" .unus.eeceoru1.1. Ososos.o ao es oes ElI.QUERA~CAFETER~A ~2uS,%,ON'CACEO= ,S. e 6 5: C MP O ," ""~ I _, 0,00 se SE CE ~~ ~ 1 SCE OCASO,, .-. N1-r ,",'1,,1" l.l ~o~~s.1, sero. ~-, soso oOOSOO oouosooo i . .I _ ~ ij 555 u o uos 0 5 iu.""" ':','' , 11 ~ 11 ~ ~ ,I. ~ -. 055 s 55 OOs soson I-"S u ., on ,. .oss._ .ios,.o',a eo~~ .1-o1s1e1ua11 :1 .aooeo.S. ~ ~ 1 . A.unos! s, 1 1os-11u1~7.1sus1 i IB ~ ~ "" LIBRS E MPREOS.sIs o Se_ / ~~~ 000os sso ososss Osos 50oOos ~~ aoo aososo~~ouoso _______ EIOISRESIDNCIAS 25 0-1.1 sos ososoo, si oi. s sos. cosoBurninRinTIR O A s A o s soso"<,",,1,l"".' IU.1L1ML OSO.So Oso oso. 55.550. es .,la-,",'"',,,.,,,",, "'',''.,.''. ,,-,. 4 O AR S. __ ,. ,1~ l, , VLNDO A~ ~. CONST.,.,.RUC ~PORES 5.,'. ,',,'".,,,,",, 5050,500.I MANTILI A VACA r ~ ~~ 1 1.11 1 ls 0 ~I5(I.~~ ,,l1,1.ILl.,",,,.,SIl 11.11.~e~ ',, usio .so"s a1,1!.11-1 1111 _' _o,-minsu vss' 0505son_!_.s.sssI1s11 ~ 1 1l', d 1 soas3u:C OPROS SO ,,'~ "'7'" 1~1 1. E D 2,00 1 ~ 1 ~ . ~ -, REPARTQ. MART ______,, 111 __,__,_.i__1i___i~~.1. 1 ~~ e 21 INSTRUMENTOS DE, MU.ICA. ., ~ ______11. ____1,~ UO IETO .R L. UA ROS NIC NORDELCA IPO,"",",111, 1~ , ",',, ~ ~ ~ ~ ~ ,. ~, l, ib11 l . ,~ 1 ,. _, .,-.,,,. . .'.2 BOVEDAS ,. Y PANTEONES 1 ,J1 COSIII 105 P (PO P N O RlSTA oo oooo -Oo-ooooso ss o OL/S DI Q',A ""' ,0000,-oo"osOoOseos sooosoo os ioosd, C""sis.Soo-_ o ,, Oosoo 0 O s .o.s.110011,11so .,so Zs 5 P """" Osoo . o 00 0 0 0050.10~~oso~u1~ ~~-si re oBLSsDE PIANOSTLO. ., OSA.11POR 1-, PLAYAr CUBA .U.NABO""MARMOLES. a-PENNINO u, 2530 5 HORA VI 500 ,= i,,OI1 AR 15 oudn11 11lean1,Caha,1 e_ SI 1,S_ ,XNTl,'tDA I-, J VA Z i ',.,, .,.,.',,,,"", ".' :lI. ~111 1 ,."!,",".,. ~e-Ir :. ,',':,,-dr,.C ,"Bovedas,7 .y. panteones -. LoS IIIEII ICTA Sonso 5055 ;.111;ososos so1 sooois ,. ,, 1.os o.o 1o~I. ,un .AL"c ONTU AD .aO .' . I I ',l. ~ ."iiv,,,-, .,.". ., ',',,'','r.",'',',,' j ,so"--ol~~ ao Ososo1 .usos. EQUE AoCAFsE AA $PLAZOS 1 oses ALTURA (SE El. ILNDARES roo o--17.11 Teuemns iuna~. tandsoalecui e '11-__ aos OsOs. sosos. Lis .o,;.<.:.r.osal Ooss:oos 00 Ros 50:, INCAS, ~~,oso-_5 00.OOoo ,meSl.tri, ~I.Cuida. slidamente ";,'.'.". .I-1 1-1 1., 11,~ I~.I.~_,. .e a preso ason= u,-11, n1 REPARACIONES ~u.-s~~ a E Sa . .oco %,uu Aross 1,.00 0000.,0.RUSTICAS ,. .~~1-1-pele-na. -a.-V--l-uuI.lla. 1a1 .so%, al 111._ ,. 1,1o i ssa e 9 is o~e1EN O -CSA VACA oi suosos iiOoo oiooasaoo Seso so.s u ,,.,,,,,,, ,Il ,"'", j. -.~ " !,,." ,,",;.,,,,,,..,.""',!,'.d-6.- 19 LRS EOs IMPRESs S :mOsO~u RI S O1000 5 00500 55o5 sOsoo0ooo Os -l. ~ .,, s .,_ I _ . 111--.11 ~v~~ ~~So,_s-on.o OSS5u o0555151 555551,u 1 OAS Osu s osss o oooo.OSO555 s __________________ soso. so>so,!es ss VLUI4UU >3DIY1I,,.,,,,.,","',.,,,.L o ~m PEQUEO HOTELITO cosOs oso ososo," ,,,i ~~ _ _ _ _ 1 .T -OOoOs ~ ~7 Oo1,~ 11,,s"".L%.oEID D A ,oo>'-; -)i2-.,."1,,11,1 ,,,,",,.,,."'" ,".,,.' 42 MUEBLES Y-.PRENDAS-1.1 1.--, e~ 1o eos11n .1 l%'ou S,, AN RACAE1 1 21 1N O ONTR CoRES: -1~~ -, os~ sos oso.'l,"<' FINCA ¡ ,,' GANGA DEL, ANO',-, ~ 1. e ~Z11 1,2111~ ~ ,1 ~ 11 ', :,,.,,,;.,,000 sbrago garajes *,"' Itodito ",i- .~~ .1.', ,::,Z. "r.,.":""II"",,:, j~ I,.,l_;, ,l. :.";", '"L"'. 111.11 1-1 1111,1 s.i 5.t, sres-1. ti.1.11 00i sSi s soso \oo poa si seso Oposo IIIAN III ID IIIIS~ TAPICERI.N Y oSO ISRACION (R N sosos. Lo.oo, Tuosez.saoio osos Se. hae.ees.o.tra,.1und.os1,1o.1 -Ooo OlOS o., 111rro~~s~~~t.rsl,0~0~~a osas -O11 a~~s.su o rooes Opauos luubu ioo t.iastaagoss sososo"',so ol's 111* : ,OSOS Ososos .l . 0~ ~ .. I = "d > _^.~ Topteeria sesueru7l. y deu neucoan: sosos, ',_ 11.111s1sl,", ,s.s.eses, ,Josos. oSo~ o. E.t.t.c .z s.ro1as~~oOnoooIoId o.l_,ir Trl>u os1.111.tisudu~~ 1.s os.o.0.0. 1,1 ~ ~~~0 000.0 0 Bocurn,,Batos ,_ Soshur 6("1 C,., AMONlL.TIC ., OB ~O11ALQUILES D AUTOS11.1,1.11 l,1, A,1,i"1 11. 1~ ..a' 1,, l~ .15507 fl z"'_',,5555sss Sao,1.11~~s1w"Ouo e%1,o1s"osaa1O.1o~1,s.11,i.jEsos. ~0 Coquinas. Nepo.u.Tela.u.o1,o.,loe 1~ess -o1O1,ur¡~ l, : 9,11 1 sesosla.0-t5 1 .1.11 141-11111511111 E11'osos~o-,~~~s eo ,11 ~ ~ ~~ ,. l. ,l, 1,~ 1 ,, 1 1i.1 1-1-:;,,",".,:,.:il"," l~ 1

  PAGE 29

  Aflo CXX .Casificados OTARIO DE LA MIARINA.-irnes,, 183 RS "II3JETOS VARIOS 164 OFERTAS ES DE O.,-C~NA L,1 .11 .. ~~, f. flEt;111¡ ICEBLEN, (OCO -I.) 13:00 ,p 9L .EAE .OO11O.E. 1. 1 1. . ~. zo.000000.E.EiET. 1 00 oool EOEEE 00CLoOA OOATIT"'T ¡A~. p C--i vcis ure-, ,OM 1 -,1,1,SO ,00 0 OTo e loOINARA NHIPOTECA OPE E 1 00000OEAOSCEEaE 0OSSOAOOEOLCOO.E.C.OE,._ TAN i .So-ros-, -e-r,-1<~11,. 1 ICT 0 Aa', 1,, 1 olorloneo y Prejlo. 0Reilly~~. 0 I" 'o CAJASL DIAIA E' .L1 .SEDl: l'-loss O1oool > 16 -ovariosn ., ,o cioo. liio oAo.,,0re tvrroe.,].,, soo 5059,564-"" ,21 ob .1 1. A-, l-_ --. ~.:1L11l'-L.-o',,l.o.l.oolos ,l,,,,00(10 .0 lOS.E SOTOEoO OOiEOOOo O 0 0 T ,E,,L.OT E¡I1O--E~.TL', ,ln todos lamino' s ~lo o111.1,--1 . L,,, -.--o-rI> -olol iii lo1l.11. 2 .T 11 , 'DINERO, MUEBLES' 11 wu-. ,, ,. . .,iT -- e,,, ].p.d.,7 0000s-" Ilos.Cao, osicauson a d, -,0. lol loo. uoleo.0o 1,1io11', 01 .0111111-1>07 1.10, 1 1 50000 A EO ¡" z0 X I i . .l:i -p, , ,-00 i,1¡ . . -,' ',0,1W ".L,00000!0, 00 E,0 ,2 9. 0o i e¡". ,0 -000 votos aeoo, oto (AlI,' .o 00000 eOo-icmPli 5,oIDa Co-o,:, :,-o-oA Sobre. .onochies1 No 1HIcedo N j o> ,1' AOTT. O -oL ~ L. Oo" o ,',. lyojo--S ~ ~ 1,l107o.l7 ,l iavo o1ido0 o c bosd .ga at Traig 1--LI R,,, l CONF,, ,,, 2 1 --IONES $16, M ir esto.o'. looior 1 No.,o.ro-AP. A iNAOR ". l, -oooio rioocoo 4,Aezaiia sclea LEO>) IlE .,-,, "L,-T" .,CARTO-56e3 0 '1101 Ca o0 100,'0,,,-o-lAJ1 CO TAD RAS~1,11 R4OoOoES FormL ~ i % . ,. ,1111" ~ L i dable comedor $800 ., 0-00ii,, M .rEtLE S n r0 fEg F fI A ,,_ n, ,n ., i00i05000TOCErAE ETPE1QCE >MI-co ooc. n1-Comoarior :,i o. .ll.",,.;. .PIDA-,,.,:, DINERO651 1346 oa.,El liloolc-al., 1a1.uc 409 OES E 000000 trloeo" oj,. L os is. ro'o-D59564o2o.b ,,00.1coo 2111 c, ,lo 1.,1.,o1o o oroso loIno bIswNosolcol ,L___________ E' EiTO <00-', EL1-,".,I.s o iii 00 ''l'',",--''1 ,jlA,i .0I. > 1 ". 0 00000l, E ,I, ,b, y1-,,,-AU ,_______ 3aco-o M-4b, -22 rarooooooo.ooool0 SIN.ONDONI~PIAOR OEATEEEO¡ E dinou"F ( O NESroooroooooooo O 'cES0l-----. 0 . goi coqOivio 000000 000.00 00, '..'-,! i111. -' 00"" oor. Pirede, eooc.r-' sio' A>od; E.T.E.T.ET.0 (E 1,k I 1.1Comedoz niodeceoosla, O o. .oOOoOOoOoOo O O, y Leltad 211,0000.001 0< 51111 11001111 1 ,. C 1005 Cobo. 0.,01"":1' D a1.D,3 O¡,I.N-3 19' FizEl 000,000 IOOi. I, ,EEAOT. 00 m"Cu n 00 IoOEoOTI,,.,,,.,.-_00 ~!n__ ,E EE-OOEone pxi o E 1, r.E ,,S o p,,,, D.ANM LE 1, 0 11 1.0 ;f ,;00 .,, 110-0 : rrO!,L ~', ,. .L '-' I--"lC 121.0-56 M eb4 loto SN ADIOS APARAOS 1 .1 1 1, -Illo ,11( R>5 ___ __-_ _,_ __409_ _ __nnloo lo ob DINER O ¡ EL,.,ENCANTO: 1 5000-, ,, ~ -" 1! .REPA RA DE I11L. o'. l z i Ra ,, o HIP O T E C A OoOo". EA ,01OE1.. L IL1, 1 ',1 "' ~ T 11. 1 11 ~ . , , L i , ,._I _,_Le Mc u r a 1 I N E RO, OEE S O T ES, : 0000 .,.,,;'', ,',looolo O Oolooo TEN-SO1 JUEGOCUAnTO-'ir.1 ElOTE11UELU .EA0E OE. . o. EEOOOEOEE:," ,', 'I. (E A 'o .I[A l c i ,: -IO SOLICITUDES O.Eo111 1 111ET1. 00is .,e ,,,d L% . -0 -,o o 0r o o 1 0.1.. A'oo o i .1111.1o 1, U L E N E N", G E N E .X .A.OTCOEAOE ,I1.e>f VLO 0.' 0. 1 .A.n ,i ., L, ,,11" ".,40 ooOO"-EE,,,-,,,Oo 000 ', A00DTao .0 1 N E R 0 ; d .005 .o OoS,.OOOO P A D C OOCO 550 Ei S¡o1T-1,111T sA E~ ESE1O,, -. .1"11 ES-(7 Ci-EEEE1^ Rmo E coRACO ES 0000 COSOS AGUA 0'-, ."..w , --. lOOE'O 0, ,00 ,A"-J-1-,-. .o!000I oNmano,1.oA,, ,IE.M[M.it ,E1E\ -0.i E ES EEOa00 "'$80 eNSL ES, JUEGOS me1nAualnA Cobo1boso.o muelles1,1 O1 1Oo, 1 ,Lo,,, -11L1163ASLICIUDEoOS O sin" entrada . loo 00000 LeEiTos~,l% .".". "'ToES~E'E.eeaEooo -SL5L.1,~11cuarto 3 cu Lpo oensoeoAnoC ltuoSA A O O1AC EE'T1 Televisor11 1L:",:,1 . l" quinas1 coT 1 'Snger Pezos quon 301 Giientre ,doni11y Omoa.Y0t.0\,~,OOEEOEE 70oNelloo PAe la caco, A 1'000 aado 10 anos d.cp , itA.1 Se Lora aT -~ ,,, o,oEo ILa A bo-oJUI E3 1 OrE oow 0 OOOOE Al oaod r Te nera 405.e 'o be obao Jooo d> o t e 0 8,On o'. ETENAETTEn EE E eEEE y 4,~1 '1,1II 1 NG LIT Noe da N VI S o 0o0AoEVRArY REFIGRAOoS!-o" .OS-9, ,-qu'' 2naJTOTojos,1I'CosaI,,-,L .1P11, F-R572s.--1~~ lil., ,int 932 ~~1. ,tLa CliO Bmoyot< S! ______=_______ 00500 oE ra 1 00 Ni. E y __,__, o 1010.BR). SOBRE.CIo< .ERCIOS ,."'',,,,! ,.,"" TO .OEEo-.oEEO, --. E1O.o-o1,1. Io1,11,l 1ir ', -ALQu "ILA M OS ,:i ;NA %~ ~ ~ < r y 1E.c . 7 ,1 7 "-' " " "" 11.,': 0 00 roira,-,%l, -TA.,CO-A SEo 0111_~._,,_ ,, IClUVI ~I lo 'dooO'o-o-o' 6 i:T11=Ecrooir sornoo'9 0 .00i005 rESE <:. dE _____ ____C_128-56dnro-Troos Ln1dOO A d 0s sin eflo',l," ,' 1 Lagoooo A noonorroo EOOEEO E-. 001-6-.T,mas-o 'o,lI,,, LI-ILoCdadcro-slLpores pro. OC loa 'lotovo .00s 0000,!:!, 000, roo-orsV ,,,cboodo -o--0a00.0 ,0 0,,1 '.o,: oi r > -loipd,'',,r1,O",,T cAlW,,lplet-:o.gr-o,,e. IriSo agae.S.q. o o-11 1d p1 .D IN E RO1 -b.la.o.las do raca-11 1,pie nso;., P O R A R C A R io u q o n ss o m a r oo1~ d, ,'oib or-O sooo .o Tr r A S i 'P a dre Vo.-:o F.-oi o er - LOrsAl'--0 0000 OiOOOOO¡ bu laoO oi BloSa ~. UELEA'L1P.,veia. Fooodlbs 000 00--000-oS0,.0 E10mao S dO,"2l', I.,lO, -taniq Noodas ,io¡0! eoo cbles aneco y1,~ .sa-,,bo 1 ,_00 de MoLbi-s-Clioooo C-l-.1s-.'vo e 11-100000 L. 'oroooo, 000 SEO E rOO 1 ,11,, O1o.-LoSE0000'lO00 o-ii. 1E O' OIE1ESE,,o "n'lr oIAfV, omaa,r,,,ao,5-,0 A ao SAE"'." T E <' ATE ¡SO OOES SOTE N arooool b, V irgos 1 ,i 3 100 I. L ESL, M U ,111 o oo cc oco, io.os $1 0~l OX I 1 A IO SO r N T R E AOiOE hio. E LL5 00 O aS To E -j -aTononug _loooomjyod sO-1 oooa O,,,,,alge.S.oor. ,, ;,"" ,., T L V S O ,,-.-,"'''",'' CO T D -,,i$JO9o ,Cabo,,,,,,. NepSaE.o*S9o70-S 'obpo,. l,.. 1, DA MAQUINARIAS 0O" ,.<.,. ,o ., ,,,, ro (0.~~~, 0 o.o1-1oo-osdo Ab 0000 Iboloo 0 o oloouo O 0,.E l' OoOE0 vgTIii§""E RS o oboO.E 000018-irnio A PAZOS osic11 Cl do --iiy1.1.-ooo-0 ~ oioooub 0, 0~~~, ESAN LZA. (AJOS Irl, ',ojoo" MA U NASD'E'"ESCRIBIR'-_____',___~_______.,,i 0 0. 0S .00 oE OEEOOT N, T OoAJOIOO 0 0 0 0 0 0" " l o o d " 'rr' . . " NL A NI Z, L o ,o~ S> 5 a . (1,ooooho. .lOO. rOE 'o Y. C AICI. AB ;: ',,, ,"",,"' . IN ST R U M E N T O S, M U NIC A 0d ap ,tl 2 T >200 E~ -S',lAR 1 ~ ,J,__________________________ '.2:,''2, OoOTOO,', 00 0001, E1 1PARAn EL.HO.AR NOOT"O',-OO ,ui.rsodo.iO. 0 .1111,111O. R -,,l. -00 000100 .0l----lOO 0 l00 E, 5 .o. os % couo-0i r ,INR IEO 03ITRSPAAE OA S 00 50000 SaOE N n E o o b isoi5 ~ 1 " ,,o l-b. s1u. 0-1 -a-1 q u 0 0. 'o1 0 E 1 -OO i-0. 1 ,E 1 1 1O O ,1-E E E E A O E O O O E E E EA, A1 0 , t o o o r 7 ' b l o o o d 3 0 0 0 0 o 0 E O M T O 0 O E .7 ?. l. ~ ~ n Z O 1j,-;' ','" L'"'."':'i1 j,1,,oe; p,,T, :, ~ 1, 111 I 1,1"1 1,~1:.",1.1 1,",,'onr'o", .oio.o. ooEooo5 5,0 OSEEEEOMUEBLESS. ESE
  PAGE 30

  . Pdinai 30 Clasifirodini DIARIO DE LA MARI'NA.-Viernes, 18 de Abiril de 1952 \ Clasificados M Ao CXX SENSEANZAS AL Q UIL ERES AL QU¡LEBES.A L Q UILERBESAL Q UIL E.ESAQ UIL ERSALQ UI-1LERES ALQ UIL E'RE S 5 ¡PROFESORAS PROFESORES '79 HOTELES -52 AATMNO RRAKTS 2 ATMTS 5 APARTAMNTO 84o HABTACIONES .S.AVE LOCALES ,APRENDA A BAILA HO E BIARRITZ ,, '! "'. ". E 11.1.11ACAr,.1,C-I-A. ~~.?.ACA~A~. 1N ,A.-I-A----A.A. LAAAAAAA. EN A1 ~ .E 11,C~ .E -~ n --11a. istA 1,11,1 ApA11 CE L. .-. -CAE-~ n,, Ao. E C ~. --,_EiAEE'A ACLA AC ~ dA AA A REAL 'OC E. .P. -O RO' CEOE 'jO E AN P A CCA A AEA ' E', .,,,""."I,, ------L-R ) .Z.11.',1, ~ "AI .a.' ,1.11 ,,.,..n .i,.1 .AA ,,.C ,.AA ENEIFICIO" NUEVO . 1,,4 E1l,,"" 1,1%EEA A E O '.-E A-A,, _ .~ ECR. .''',,C EC AR'A 1A~c-'.Az 11.11 DE1.1 .1: 1 AA-QL '1AAA A1,R 11C ,A RA A .E,. A.,' .!CEA." A"AE CAA",CiC., 'CA, EA." -E OFICINAS-~~ AAEAA.AA-AC ,ACAA TNAMPTEAAAC AA--L AP RT ME T ALA. NCC. A. E . 7 1 ,,.1. 1,1,"Il^,11111'1,1,11,11l -. ,E AA -"A AAA-AACO,,A''AA' ERAR ACE -AA E-AAC -AAAE 1AAA -oA -E AA.RA AN -C .A A E A Al11 11 1 No NC. .C. .N. ._'IA.AC 1.-A' A.-C-RA A E A AA-A E A E C~ C A A C A A A limu;~ HTE TROTCHA.11111 c~111iE E-FCI UV A. , a1. -~ 11<'~ EE A A', 'A ARRA L.A 7AA IA -cu - -, a, " ",,I"., ,j, DA 7 PIAAA~¡ a~ .A.AA AA .ARA E A. '.CPCDAAEEN Ez, CE .N -A LOCLE P',A FCIA A r,E ,, A ,,:' COTAA AAAA IACAA lAlACANA AAA 11-11 A1.1 E-RAE.C AI -¡l AlIAJ -E--TA EAE -1AAA C'AAA .EA. -AA ,AA EAC n^:R lAR1,11 AA,"11 E1111 1, O.~I.,".,',,,," -," -A-J-'AAA PCI.t-,. A-SA.AAAAA, c. ~iAEC --AR~A AAAAAAA'C A P I O~~1 N O S 5I : S L S I A-I -CA A m A A A - A P R T M E T F R S C A A A.A P C A Ce" A A A C C E C A A A AA~~~~~~ CI :AAIA IA"AIAAAC.AAAA EA' -E A; --ANEAA NCQE CEAON PA A A AEA, S A V O N! , ¡AA ,A C .CC I -A C 'C A A A A C, % C A ,,~ A .R. -A~ EEN* CEC L I.N.,,,.AA E' E C A AA , . . C b-A A, A;A111 i.1.1R 1 A A"" "" " E "' ,,A, A" A, A A,, AAY 3 2A,,, 1,A,-C~a -AA E-A-zEA A A. A EAAA A. A A. A. LA-CE1A1A A,,,., A~ .C A. E. ; AC.I,,CCA AA AAAA 'AA-AALRAEOCC'A ,, ,1~ ,. "" ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ M RA EA ,E Al: C9'A A NI a' ~ '1 S A'PT . '"l".'.',!'. :,. c. ;I,, 1"z n l I I I. .. -i ,A A.CAAA AA. O. -ACC''NA -A -RA .C ', CC-ALA OETA R CACAALAEAAA _CAC An-,~ ", ., ACCAACACAE R.CA ."' A"A E, A.AAR A1, A1 CAE'n CAA ,AA A.1 T-A ACT ,R cal .,_§ihi Rna92 TLOO CEC ACA EOM AAC A. IACA 'ALA ',A .L.NO AAEAA-C -ACE, AE"" ,.,l 'A1A 11-AA CLA A., -ORCINA A111, A4A,1.' 21 ESO a l VEDAD 1 A~AC pAgAdA ECi, ECC COCA~ ,,I ~ ~ ~ L O 1 .1I ,1, 1. HOTEL TROTCHA~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~~~~~~~~d pAA¡E CA~CA1AmplAso ilaD AlA-1~, . I_ -," -i,1,-,.,,, _,, -. RAO)c PEA",.:" AO 'A ",' E A_ '" -A A-AIAAI PAI pC .¡il,1_______________ CA dEp CAC .AAEAICICOaA.ECA, O:,, ,,,z .-,,,,,,,,:,.,,,,,,,:, ~ ~ 1. a ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 'CALA PA",EE1~" IECE.A'-AA. 11~ ,, .A.p 1 i,.AA, -i IAN-" A,1, A1 'ACEAA A1C.' 11.1~~AA' AAACCAECAAA'. A'NAAA'CA 'Ab .E __ -C A~.-AC ACC'AL ,A -A-A de -,-¡A,,,,,-E Se A. ip pro.,,1 1 1_ p, ,A C ,E l A d en , t o .bt i i , , ,,, ; : -a., 1 1. j ; i ~ -AE RA A E' AA lEA. 1-12~ ~ 1 i s AEACACN CAL ? ,.,, "- "'. '" l 1" ; .,,. I 11 p, il " 2A' .1111 l" I ", i" 1 1 ~ 1 ii PROF SOR AVO bau; ucic,:1 p o-' ,.a -'EEA-AME1% -Z _-1_-> ~ 1._;1,_ _, l AAAAA .'A AAApA .AEAEARAA ".¡A-E'A C-!C A,. A.-OAAEA-,AC-EA'LAAA'1CN', CA 1 CArnEE TeIl.¡2-2922 'C 'N "OA"E EAOLCA, -%ALCACREC-i,,;, ED.C. ANELT -EO A., -E'A 1.,, ,. -EEill O1,,,.E.1I., EEAAEAC AR,"" EN E AR'~RC -1 1A ,A Al 11EA I,' AA,2"''., A,.,_ a.,-,A,, A >CR A' A-ACA A' ~ A. i.As ,,i,~ ,a!. ?. AA% nLEAC A.'.,' ,' A A A E CA A. ,,'C NR A AEA AL L L C C N A __ _ _ _ _ EA A A A A R A A A11 A A1A1A".C.E"",., """ A, ACAREAAC"AA 1EAAL,11A1R A9 NI 1,1EA1CAAA'CAACA AEAAAEAAAAA1AE A A A R A "A A.EA .AEEA 1,1 ¡lA AA'A"11," CE AA nAE ¡CCEuOEC AN]u,, , ~ACRA ~In .1AAAE. 11.~ ','A -AAAAA ,CA' HABANA a ARCANA9CA7A ARA AAAAA~, EAEA A1AA CAN. CA' CECEE AA !A A,-= -. ~ U .1 A,1 , Ez%_ A'A'A CEA A""EAMIRAMARA1C~ 1A1A-12EA AA A E EMA EA AE CA AACA A N CL AA AA AA.A EACA.EN AA.C.EA.AEA% E iA 1 AAAAA A N A. .f D A AA.I A D T ,A C L A C C C A A P A A -C E ', _A A C A E C CA N AA E C E -E EA E A ',a ,-.,,- -,, 13 D P R A E O A AAc-' A11TA fcnsA pis e d AE1RA. NAA MANSION.1, LUZ I,-,CAA A DE ,7. HALEN .,,"',.>i" .1 I I7 I AA }, E, AAA EA AR .AIAUNL AA EA AA AAA AA CCOA A AA'I-1 AA AE-1 FA--EC AA. E.C CA'" 111111. Ai AAAC11,, -11 ,AA ,ApA CEIA -A V"TDSEA~ PI,,51." .1 CUBA -AA-~. "':.'"'':1" ",','.""':"'"l L LAAAAA PACpAA AAAA 1 IIII,., 1 al sr -,," I ~ ~ 11 1 1. n,, E c7 11,I A A C A A 'A .C A1 l A AATA-C1 A l ,QU It A 1 C C L R O E N A N C ,A A A A A A ,L A L O A A ~ i''A~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ CAA' ,ZdA .CACAAAAICA,', '",,I .1 ,' AA ,1A 7C 1. AAAAi,5 iCA. -AA-,,.,,,. >' ,4 ,,," ','" "",L.AA-T AC"",:,,,",l l CEnSOS CR1.1.1: ST""l.IS 'AAtii"" de:".,,,l A, EAy. AA,g.-, 1CC, AA,,.. c-CA A. dLC.IsI ,AbAAA,,' A'IAAIA A:,.: ,'z .A CEL EA i. AA NAA ,CENA ANCA.,;,, 1,,. ALANCAAAAAAAAA"" 1,~, IAAAIAC ,,A I A'A" 1 AA EA -ACT AAC ANCA 1;A211A~CAE AA: 11.:iA-EAACCAE'ACEAENAA, CECA CIES,-A-MAlA' uAdA-AIA'A'i-4'11 1"-NOA 111LEEECIIC1.ECElCE"A L-A-1E. E, ,,,, ~~ A C E A A A A A AA." ~ .C Al C A ACCAAACCA,,',.' .' 'y, PA.A A .VA,1 1 1, , L 1 1 ~ i n 1 a L. ~LpL CAo':' 'A E'','',., A A' .AE A EI-;. AIIt AZ. A',AA. OCENA-". AI. E1. l~.AN A-~~ACA RA L! 1C A C -,c ~ 1 A 11-A A E A R A ER AA,1~ ~-AA O C A A E O l a p~ -hu , ~ i ,-,Ca. ~ "TKQIJI ~ ~ ~ E "ECCORO AA AAAAECNdAC, -A' CAC AlE. EA. E 1 VAAZpA SN LAZAR ",,,,,:,~~ AACEO,,,,,. AE,,,, Re2 409BAD AA ANA 11 iAn EA l l~ ,,,.", 1 ,. . ,n .,. . PACAAACY¡JCA'EggAEAEEpAAACIE',, CAC,,, .A.AA C.CELAE .AA.,,!,,,,,,,: .,,,"'","""",cAAC,"I,. EAANAEINA DA4S',6 ANA -'A,AL,AE.,,i. 1111r., CAEECA A ,IA1 l EA, lAg'IEC,,.,.'"",",,", ,.AA-% ¡OC-tal APATAMNT ¡CEACEO.,s111 -A C-AE-A~ VTA-A AAN' ELAAI A2 '' ,C AACAAAAAECE CAATC A E A." 1 ,AA A C Al ll ¡ AC A dA1C2 A T A E J ACl i: l C O C 1 ,1 1 A E S U N A' S A I U D-1 1 , , l , j ~ ~ , l 1,. u" ", , T 1A -,dAAEC de'1 1A ECACC -A AA CE, -1-CAC CACE CACE E -,d E CA E AACC' A -CA AiEA, A AlI, SAN LAAR a:-., ~ .~ I5E ""'O 1AIAAdA N~mE MAN.1 OC AA ., A -' ALA -ACECC CA ,C-AAA'AE ~ C'ACCCCA A A'A AAE E1 AEAAE de ¡EAA-AA,,,,,, 'A AlAIAd GAN ., RAAAAA EEEAEAAAA,,--, R I~~ ~~ ~ ~ ~ Aij a n A' A A' AA -AA 1.1 1 CEAEa .N C E -CA A nCA.CCIAACC 'E . 4.57A GAP NI CA .? ,.--ALCNC E -', EA 11 -AAAC 11,1ACAAAE ECsA 1.E AAa EA NAE LOCLE < 1 laI -' A A' CAA A: ,A,, AA ,, A ''"!. ~ ,, A ,AC. eCA-A,,,.A a' 1.AA ,, A A.AA~A -AC -CA, SI SR 1IET AMP. ALMAA-'C -C ~ .C. C A A A,% A ,z A A, B a j o s c a l C o s u a d ¡ ¡.S O C A SA" l ; , " ; : ; " ,7 '' ',, , <" ,' 'c : ,-. 9 2 -I I I E t e P P b e Y A 'E y ,, O E C A, AA E SOA.C F EaL 1 ,A¡ A A V A D" A A A C A P A A C e L A DA A C '0 C A--L A N A E N O 1 A ,N E El .A. .A A C T A C Cd E'. . . . 5 d E. AA'ACC". " A E 1 ,l E A .E Al .O. -,1 1 1 . I.1 1. :CA,,, A" i C A N O A.,' ". . ~ u r l a , EA AA1CAAAA C.,A -o ,, , z A:CE AAC,,,,-, ,,,,,EIP 2IACA;"!'". ,, 1~ 1 i,7 I '. A AAAA NA1EC1N DE COMDA .CAA E 1,A 1. sA. Ea". d E AOAACo A liaa aae¡ -P E AR ', RREI S2¡ 5ta AVe1 ie --. C -R ga aj A, A1 E .~ fnis P eesraa td A . ~ s '"II.7,",",, '', ,."".'' O A. .',AA CAC%, I A CAC 2,,ACEAA "''A c.A ,.'!" l 19 A IA IN S -1 .1 I N T E E E E R A A 11CA 1l A l I1.AAAAAAP-,ACAAAAEAACECAA. 1, 1 J i" . . d de d l in u li o ~ 92, ,CT Al A1EAd.CC M1A O -A-1n AAJE -,AA~ E E A C n ~ A CA AC 1 1 1 1 1-C A1~IC Aia ~ i s ClAC". 1 .'. .," . : " 'C E d E.L CEA~ AAAAA ,. ,, ,, lA ,, RAA1AA1E CAE1 i.o,111 . CAAAEECAACAE, A. A A--C-OEE MORO $91 [CCA AA. ,,,dAA CACA EN.1 A E A1,1., E~ A A1 CEE:'' A. A E A A EA CE Aero Audads CNNA ACA _ __11 ,, ,A_A A ,,~ .1A A-A .1.' C -AC E9 l y "E CAE z ACCA CE A E A E A A AAAAAE 'AAE. .AE" A 1 AA A A A% 1O, A. A, ,,-CA C A. A, AA AC 1 A ~ lAA AA In'~ A E:'.", A'.', C'AAAE .CE ;A_ Ez A1 V E D A D O","V,,, IB Y , LA V E A D C A LL 27 E-Q A1 ,1,A ',,AAAAu dfl , adiCn .,___ _ __ C C E -UR A G AAAwO, A AA. a AIQ AIIA.. -pAI A.C I A,'AE A C-A CC E.E 1 1 1. i i e V d e l a. e, ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ L 1C CACE AL ,CCApIIAAA' '',I ..27, M ,,,,1-, 1AAA CASA ', VECINOS~~~~~ ~~~~ DEI IN E I R AECN-CE ALA-dCd-LCAddAL.IA A''A TCdAA E CA' ACC C SE TL D CA dC A. .A.A ', A, A .11. ., .,,,1' ~ a ., ~ ~ ~ ~ ~ ~ A ,9 ALQ IL kPE ,M STO E-'C 'A .E AVE CD. O,'''',11., : .-CT.A, ,8 H B N T E L A R l 1 1 1 .AiO d A p C CI~A~' C A A ' S I., ', i n A L O L I ES. , M A G N F I CA,1 , , I , , 1 -Cp A C I E A A1AA I A 11,C .1 C A A AC A M e, IA A ,II A C A A A A A A_ A-A d A d eI I I ,I I,~ i ~A I A A C C ~ 1 SA AC de A-CI'c 'i ~CAAA.A .I.AAA AIA 'Al C a" d As .II' -A A A ~ '109 n p s A A -pA E C UELA DCLE~ BAL ,.u.AA c. 111 CC.A~ A. -C A --AA~A'oAA 9 1 1 1 iC 'L'.AE A A A1~~AA'C.[''. Y [;,,i, -7 -i A'_ L A ECC '~. AA,'A,,,A,'' A E A--'9 195'.,,l''-'AA''ECAA 1 ECA1 AC CC ACLIA % A -EC\ A L E R' A¡ -A CCC',-''. -,'. -,'. CE',l' ~ .AEAAAE,,,AAC1a ,, ,.AAA C A., 1'I"'",< .', ,, ,,,. DAMA.", ,1, 1 " A N. "AA rA A" ~~ AAEE ACCC DAE AE E '''-L,',.""",'T',,.,,,,.,' 1""''"" "'""''.Z1 '' l" AC EA dAC 1AC FC9AC II,1,-11CA" .AEACA 'A'. A. A-II9%ACEA z .7 CA". 12--lCA CA E NC A ~ i CA 1 -, .CAE ,Z '.A.A.CCAAAAA11 ARAR11 r -CRE ,E 1A A, ".,< AC E. E1 11 A. A. A. A ~EA G" N. C A L 1 0 N o 2 06. 2 0 ~ -C E T A z E E E C E A E A A A NC1 , , ,, " ". l , ." "' I I ' , ', , : 1' I 1 '. u E A F B I C C 77 ~ ~~~~~ ~ ~ ~ ~ E lIsos.1 ~ ,= ~ 1111-5.. .,,, ,1 1 ,11. l,,l,",ILl 11,11,,,,,"."", " -' ll,.,1 -. K IL L.I7'1.'1",., j,' ,'" ,~ ~ ~ ~ ,(A",, ,1= A ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ A A A A A R E C A C A R E ' E O '' A.'C1AA '' A , E A A ~ '' A A E C" ,,,^ A .'A A' II A AI. A~ n A E e A A A .A RE1, 1 CA1-1 -1C1A,.AA -A CA'DF 'E' I AA"AAC,,,. ,,, .C"~ 'C"'N"A ::. A,A,,,, ',,, IQLII .D l.TUllQ 1~ ~ A,,'C~A EA-. E"" ,,C ,EA AE-' ____ -o t1 ~ 1, ,l, a t,. ;;;'. '. A' -,"" , ',' ', A CC E A 1 0 ,, 11 ,,.'. S EC A ~ LQ U IA N M O D E R N O S A -A 1A:A' a, A.AAA A Ar, E, , 2 1AE C 1RA~AACAEE,' A ,A ""R A CC CA E1,: ',AII 'A 2; IISO IOCIAIASA lAAAA CA7. E, . A, ,, ,,.O ,_AANA.A , 'A ,A A'' a''' s.'A --' 1A I,,,,CCAdIC -CIA AAIA .' A -1-, EA EE A. ~ ~ ~ ~ ~ ~ T 'A 3C ,A C A'A 6E OC mA AM-, A. A, ''' E C L C L"LI O C S -:.1.1 I-FD A DO' ., I ,,,tl ~ ,,;." . ,,".I: . '" ';"'""" . ,.z IT ,, .";: ",,,. "A ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ I AA ,'A AdA dA de IEA''A AAA.1,, Al', ' ,, , , h I ;. .c u ,ANAC." T ', ,, ,¡'. C OC N CANON TENA EA ,N 'A,, C.C, A.,, , z ., ,1 1~ c 1 l l" l 1 , ENEAOARETCEAAER CECOCA ,, A CAE 'L1' -,.,'.A.Aj,.1 ., TTN,. AR ,''. 1,A Ec A%.-~TOACCCAC LEA A e"AO" ,A R 1.AAE1' 1--E AA~ ICEREA A' ----~A AIEAC' CAA A' 1A 1A -'AAA E -'A ,ACAC.,AAAAAAAAA 1 91_ ""¡C'AA ~~~1,;A "A A,, EAC "'AARC 'AR A CAE"'-AA E 'OC''',, EA 1, E ,ACAA A9yRS9. E-A692-92-19 AACO.,,t, D E 111-'E 1 Ac AA A1111,.!,,''' ,,,, ,,I,

  PAGE 31

  AMo CX' C!asific.d. DTARTO DE .4 MIARINA .NVisrne., 18 de Abril de 1952 lasif irhdfog Pagtna SI1 A LQ UILERESALQ UIL ERES ALQUILERES, SE SOLICITAN SE SOLICITAN i SE OFRECEN 1 SE OFRECEN 11 SE OFRECEN 53 VEDAD'-OMAIANA 1EPARTOS 95 ALQUILERES VARIOS 114COCINERAS COCINEROS 11S OFICINISTAS 'l118 CRIADAS,CRIADOS_1¡24 LAVANDERASLAVANDROS2S CHOFERESi ,: JESUO DEL " %," ,..1 " "' "' __~--J 11: 1 "". '1. ~ . .l 1 1 ,, 1 ,, ,1I11,~ 126 JARDINEROS -oI.Icu~c 'c MNTE VORA SE SOLICITAN.u'-,u""':ccccii. ccvii u i''i"'i' H. ~ i.11.%SOLI1CITUD S D ALO ILEES I. ~~cuc~~~ c'. .' c. I,, c ucuv ,I .1 c1.i; ~ ~~ci~~:--lW 1--", -' 11-l -'_0' 11 UU o dPOR U 1 '' .' ~'M -. ', 'y~',q' *.Il O1~~"c 11OLIITU ES V RIA -. ~1~ c.l. 11~l ~ ul1; 1"!: r1ci111 1.1u~i1 AGENCIAS ,, COLOCACIONeS ¡.i ; I ,1 -1 ~ h 1 li,11,.1".1,,',111l'.,''. A I O A A N IllI79 127 OPERARIOS',, APRENDICES 1 1 -,"'"'' "' ,, c. i. I.I1'. lt' ,,: lOSA_~1bA,.> 1, 1 ~. cliRo 5;." 5 1.11SU e-,% %, e iOui occOi.icosuotcuuociilu ,,Ic u Ti, citc uc cc!.' ,',,', ': .,.uc'-c--11. iic%11. u ¡ ''"'"""'"''" 171.l''.".''"'I' sol!" ",'",'' c",iccc'i",''.l'-u' c-. i. oc-c- , 1 11 11 1,~_ ,,u~ucceus C ~Il'XTIS,(.<>.iii 11<1-'. ;,",12 G N IA O OC CON. ,1-'.' N', I, ,,,IS '11. ,,lS O 11111 (oc 1'Z9 CERRO PALATINO.' EIlose , '-.b~.M-14.ui'.,,.11. .ic~ 1 ,Ic, ci-_ ~ l, i'7, LO A123 OFICINISTAS',' ~ ~ ' _,. .~.1,1_1-1111 11.I1,1 ~iu7',7 ,11F1qouu UIILIR NI. 5,11 1 <1'.,1'' N 51,001< 1 'lSN jcona vzo naccc2 l'11 N'fl 5 ~~ ~~~llA POFEORE .". t.t 'to''u-tcitc~. III"COCINERAS'COC~ INEO. '¡"'ci.D-, i iT--, 3011 c.,cti',','1 'cd ,'l. 1,1i.l.cc111iuit11-1~'""' _.' ;, 811': NI, 1-','.",'1-.TI~'-"-C-'~TA1,U1,1MECAN'OGRAFO1 .,ESPAOL.76 l u btu te ¡cite. . ..to' tic ii '',oc.utu.c--c ~cuto'-o, Lupuesuccoceuucoc1.1ccu .Io3.RIADS CRADO u e , Th ui.t.ci.u.t-. 0 vviuouu-Iuucccsu.uuc-11u PE T H "S M IiZL'ADOcs tut. u Auu"~ ~'u~ ,-iu~1i' 111,11.1 ~~~~s,,1e11, ";'t',,,,,uui d cc.Tccdcc ',doI:cAc 1,co culc. SANTAl-EMILIA" 62 ~ 1 ,utI 1~ .~ ~ ~. CilIS.uCO 1 i U L'uuuccrucu ¡lo utio-co-r cuece sup,udu pu"% disuu, 'u' ,du, .co.b11 oi1.toc1.11,11c~ 'A tui', :;uice',.J ,c';' 1,c tu,5l1111 ~ ,F, ~O-A-t' _ it Por cleco Re ', tu ._._._______11_1.1_______ Ii,111 ',: ,. .' ''Iic , cuit lliicc1uu. ~ ~ S I~,cOrE.R. E 11111-1--1;.i-.lI. is st ctcoiu"!o OO.1 i1clcope1iu du1 9 COSTU ERAS 1MO ISTAS u .1,~, ..' 1 it1.L. '", 1 C. ii1,1 X -1711i -".-n oi. 11 I. ~ ,." ~ 1,. .:1 *., II ,' "' ''l' , ¡d, tI -9cctu171i .o1 . -dt1c.1,~i~ u" t'' cuc lel' 'i.t.ioc 't:"itec ltttio turc.o ~ 1 ~~ 1se. .i co u eceo ~ ucuiuui -i ecuict ccc .p. ''-.'t'''. ititi uctuit,,- 'i'ti 1 .1 .,:1ccc",,," 1.111. 11. __._______"__ o seco si 1tu 1111 'd c''t1u "tiu''-)( EM NA ESic''t' ¡"47I I>. IC N I , -. '"',;: : l,,.Z,. 1,11. ,11 ''. '. '. .,: 192 ANTOSSUuR¡ ME DOZA iLA11TAN!Itt li>! CO u'.' SE OFRECEN" '.'",1t1 11 t 1 lii "b' o u 1 tu-' ~~ 11 1'111.",' I 11 . .,I CR .IDA I ADOS. ucd-,,,,47ii ; ''ccci re' ~ -vi,1, 'IAtSA iERRA$It~itt1 c'uu Coloco . 'cuc '. " ~ ~I Iod 1_1._ _ _ _ _ __-_I_ _ _ __,,,,' IA' 'iI, ,lti'ob ,.d j 'c ,uuuuu', ',"'s1 .1-ucccscostu ~ dilu'1. LUTANO ''',' ' 1,1~ _______~___1__.,___ ucccc~u 5'Sht! U 'I'-dTIi 1--ud -1 ', ", -7 i ':: ,' ,,1 ~ -" "-. l, . 1 4 G N ES V N ED R S u' ,, ,,,I, , ,,,, ,I ,, .1 : ,, LA S ,R v 1UM N A LA -1 c2-i_ sc' ~ .' ~ 1 ~ 1 , I I1, .c. 1,, 1t ii u e o o u u .,cu'Oit ccc,>v . ,l::c. u 'u ~ nc.1,1ciI s uc' .tcc1 ,1 1ct1S ncc1ittd1" .' 1 poc.a,1 uico -1 1'.11 .','~. ., c''c''.u'''u, ,'~. ~ ~ '_ 11~ I,,~ .u OFAo5'OOcN i'550O Vo.COA.e Iu u-ccu1.cco1c'uuu11,11 c1c. '"" 'u. iccocc 1 FO-liSO u u-co""' cussio8b, oci31n, coo-Aioc coce ucucccu Oou cuicos 111le-u tc1, cucOu Oueecec 1-, iu1 00' u. O.'"., F 4 06 L TI I : 'u .i~ 1,1eo 1 1.1-1 -11oco tcii'ucu ui~uu':.1c111.,5to 1ceuaueu. .u.cc alcc Iu1 u 1 ,c'c' ~ ~u. u. .U riocicuciuuei.uucio ccu Occc 'u cuc 0u' 'i iui-cuuicu. ,11-A ~~Il li11.11 Ioc~cui ~co'ccu.lowcccccu SOuICuTAN SEORAce FASi'i"cc'cc 1,,cuqci-cidco~o.,,,,,A. APOLO-CALABAZAR 1, c ,,,, ,17 ~~u-1-1u1 lu c o1c1,', .T cIi' cc,-¡.,l,,c o '3ccicc 0>00,.;'-2~,, mu 1 1u1o1~ ~ ~ ~ u11. 1 u. l u. ~A ~ NARANJO D4N-ucitci.Eucu10.cPROFESO RESuIcu uu. .u.o 1, ldc'.'rcPIc_ z, ,,,",,1,11. l,111 J ." : ~',",,11 CO INER S OCINE OScFTiccel 1 21 , I l l, 1 " : ~ ~ ~ ~ 1 ~ , l ,, d 1ic. ..~ di'"-D',c. y 1.F c. .u F-___________'I ____' ~~ NECESITAMOS JOVEN, 1 o,11_______________________ 11 ''u''' 1~ .ucuc.uecu :" Iuc~ucu 0 11 cc so "", oc cu u,1, i cb~ ,uic si. uceo c-uuu cl,." iii ccuu IliI,', 1 1 ti> 1 I 1 11 cIuu-NIRAtr'118<10 1G AF E PA O1 ALQUII ERES VARIOS 0 uIA ASRIDO , 1 l11 d c l" "j ¡ ccc oTd,:,.',, BIS::IDINCIA_ ,,AA.U'I65IADA. 16l MISIIAI1MA1III1 A I1 ,,V, I ",1,, ~i-t' Buce', ucccuco VI *. *VIII 1)1)11 u-1 1 11 11.1 ' "" c" ~ ''u .~~ ~ .'u l u. Ot-olio,', ,,,, t II:,' '-i ~ , , L ( ib I .;,,,,,,:ti. 0.4 d A M U E B L AD." " Z ' ,', : "A .' u s u s o c i ~c~ ~ 1 , 'q o ¡ O It %. C'" 1S l'. 10' u, 1 2 5 C H O F E R E S6 ~ l, ,aIc, ",', ',,.,cc1.cui"cco'r cc.1c ____._. __1_,1~,_,,di. ____"cuu1uucccl .1,11 1cctc,1 11 .c.i Ol. 11tcc ci i'cci pct--1~ dc jj y) -et coto., u'u. .co~~c~~c-', 1 11cuco -c1-1,l11ch 'd of~ ~~1 SE.tcuodc piAoccioic7 .1 " e. ccu ~~ ~ 1,111 . O 31 I710N~~ ~ ~ -~ ilIC 22i -S l O IN 1.1. -'XPORT~~ ~ A4'" coc~ cciicuuitSE AL UIANcoc bou -%'";Z;',i'" ccc:,' "'Z"'" -c, ,i1 ccc-~c" u lct. ~ u, io~. ,ikt Oled. 13;.% n 1u -1.u ~ ~ lic&la t¡CiOSTeURcERAS O D1ISTSci ~~ ~uc E111 1cl'O1M lu -1511,. ocui,'uuuuosus11,1. 1111e ,,crcoco ¡A]ct. It~ e. 1.11 i, ~I '. a LI " , ::,l,. .1.1 I'e R l" ." - .A l,:1 1 ,, 1 ~ A l. ,' C U B A, (tU 111.I 1 S IB il, 11 "" .' <,: : ;" : ', u 1, 1, '.ocu.u ,,, tu'cui.' ~pfi',i,. 0 ', .' .' 1 l. 11. 11 1 ~'0 1 i .'i :,l1lN "Ii.iN~ I '11 1~ 1:c1. cpaai~ Lo, 11 l ,,Il.1111 Ili-, , ., ,,. " ' ,,,, ,!"!,.""" ~ .1 ,,, 1 '~ 1 " , -,,,, I.11.I .,, ","" ., '' ",1 ~~ ,1 , ~111 1,1 l. 1 .~ ,uI111 D.c'i,, itI 1 i12 i cci co .%'eu i ccc succ Sil IlIrio ((i7ii INI lOS u ' u cu-cuccc.oucocccc. uc1ccuc1. o.,-." i~ccc'c ~ Ii 1 '~ ;l "',co~'~.~~ ~ c. .s r,1.111111. '!<,.,,,.,,,,,,,-',." . ' 11 1 1 1it,11'.ic' .1 ,'c 1 1,1u. 11 .1.''.b, 30yiii6I 1 i'. 1 '118i i SIAIEIII ,, ',i" 1 -111. u 1 1u .11 1 c.1c.1 1 1 ~ l 1 , T,, ,., IID L VANDER S-LAVA DIRDS '' -122 :-NlSTI!A'RICFS s,,, I ., i ". u cccuc uu,1 1 1i1s1cci 1' u u O cu c c u, uu u cti i u'u. 1~ ~ c cci~ ~ ~i isu 's cc ~os uc IM cIN A I S A A ( H A L '' -. ,, ,7 1 11,1 cO,',,u, 1 .1. ~~1 ;".' :I,? ,., .':.' 2::' '
  PAGE 32

  DIANRIO'DE, LA MARINA ABRIL 18 DE 1952 Eso era antes. Ahora se hace as: *Nco ayroen porne ounUd. nr paseri tlrce pegade ni iaga Eco de poer lsfjles ao te canededeodrnlamaaae. y les garbanzos eno reorjo desdece nterotres coso de¡ panade Ahrraenciereomules Uit rpuede oerrir te, fiornerso comiados yiaos garbnos ms sabroses que Ud. areo% ruge pioaro. Campre KIRDY -. y dejar de see esclava de la cocna. tr&S fe1 foW.-S 9 GAP03ANZOC-S Noenecesianprcpereciorn. Sonaodosola crio. Linees-pero comen. Cisti telat5minutos albaoomr¡&i. y al e ¡ECONOMAS Une ttaalocanza pene tres POTAJE DE FRIJOLES FRIJOLES GARBANZOS COLORADOS NEGROS Sahrososoypblos iqoilisros en Eqotottoo os# dtts, oosgsi, 50*505y oritioorodrie.deleresiar Otite o 'caro cerioiprnrde¡ acte, noques Jur loroEoteetutosel aure delirio siCo ntiote t sa e-L i b liacrfina: rorel O rorc.ec o be l.edeslara-< el ro l e rado e Di Hoy ser nombrado Presidente eoiitroleieronleJos :',a iarir, iiat0,r' <( e a sc e t eliol se ssioirittoEu~l A x" nnel F ran crisc aerila:el enncisotrrdrdn dt do ro rnnoo.n Roelrge "ez Ollerms cori "P1 rit rolo lrs lea a clo lo .ti nrRyr Reo del iyuntamuento Flix AyCilrlo"l 0 .,rrd n"rc;, .1-ar,7geroccnroo a.norta.lroinonj (1114rbs tri ¡ rSi ii, Ec oir-c 1,(>sr d l ictd co. roo Corrill l eiri ,~lr.os cbI unoe irr.eriiotirro.1 r de. lit.oo o ci ari.nelr oaa hrl airrj eot 1,d. g.Clr~nor (Ererriror T ra so oira ararlrnri,,ridn rl,, Or ":,,en P.~ cric1l.,i1 ]rii,.dr0ia Ira dr.d-ro, o ir repni l.r ir r r l 1 a~ d-[j~ ui.ti dor-i,, ,lrsetGas ,clrnchar r ~ knr 1t, 1r eorri.AIr c ,, r i iri,, r ,rrdrarrtnl rl roolas,1zdn r oco d r¡ c¡tF.auror S, n de ronar Un te.ca 1 1 l, tAriirucr i inir r l 1 U.rn ir i u,, arrtodor r rran r, ledel aira v oia l, ,riil a, Ea Fimaaspoql.rtst! atraa a le;j unhp~ rai, a9roiirrr.o rlaoi roo1 ,1lv ,o r sl arrOlo drai, rcrroortoajeno al riot 3,iEro los rl, ~ ir, .ir y e tile p "li icaarito,~r~ladaorrr racOr di oederiodrrrarie een~rrs r1rir o gooera lar Oc dro .cro .bo .Ocurr Cro, nlerart ri r o n ,, Sa .ra, ouarl, ugrires aeirr¡ tittcia iTioCoed,-oseoro ~pn o Iaacrol. dc, Or35docLAMPARAerSasEr corsING Arir ~Trure Ord, r 1 0rrr rirrrd nn i nos aro d:e iar r , o a ri ar r d r r ron1:Z rra1Dl rdoar, dia, te ro O O d Esta e1,,,lerfirmeos
  PAGE 33

  UNICO PElIIODICO CON SUPLEMENT DIARIO EN ROTOGRABADO DESDE EL AO 1932 Programa sanitario EL JEFE LOCAL de Salubridad de La Habana doctor Martnez Corpas se entreest con el Arzobspo de La Habana, Cardenal Manuel Arteaga, inforsnndolc que los Ministerios de Obras Pblicas y Salobridad faclitarlan lada la mano de obra pura asf altar las calles de la Necrpolis de Coln, inicindose con ello el programao sanitario del Gobierno. nmiss Mxico LA REPRESENTACION meaicana para optar pee el titulo d MsUnineeso" bu recado ea la bella y esclural Olga Llorent e Prez Castillo, quicn recientemente lcanzd la cerona de "Mas Mxico" en un cetamen st que roncarrero bellezas de todos loe Estados del bermano pas. El gran ece to estsealadonpara Long Beocel prxismo 2 3 de junie -Foto INRI DIARIO DE LA MARINA Las Uabana, 5 Viernes, 18 ele Abril de 1952 Reciben la bendicin SU SANTIDAD el Papa Pa XII aparece rs rl PaIran dr lo Suslira dr San Pedr. tsrgando su bendicin auagigantescaucsedumbre que se csngr eg rl Da drlRsurreccin. Miles de personas de la Ciudad Srrnsr trasludaroce basta ese lugar pura participar de las ceremonias (Fotn INS) Elecciones en el Club Rotadio CON GRAN entusiasmo celebr aycr susu r rroses acuaules el Club oturin de La Habaun, las ruale se desarrollaeon duruntr el almuerzo semanal de las lucres. La foton recoge un animnadomoetoslde los'esrurtinios, aparectendo en tu Mesa Es crutaa los doctoresOGmez Roca y Galiurcia, yprsesciandoelasunoactstses elpreesidete del Club seor Jos Ramtn Pre, en asido de los Roatrios tat eneto risScmo Enrique listranda, Luisito Angual. Arnaldo Coro y Pepe Cleja, entrr otr os Aparece tambin suestes rumpacroa Adela Jaume. tomando las anosorloeeo draantimportanteevento Rataets. El rrsutddetlas escrrutinios arrocomto elee tus a los sguienteu Resanaos, pocrserles drvotos. iku-qatutA Bocb, Arsaldo rrrr' Jobo R Wlrldon, Monuel DOlever, Franrisro Prieto, Csar Rey, Toms Seceso. Es rrqae Mranda, Jorge Muts y Andrs I t Tray Entre estos miembros del ftto. ljct en escogerondespussn]Pesdsr Ydcmscag delaMes Embajodor en Pcxnam MOMENTS dpe COp, El -Et r Dgcuc JOSE I. RIVEROHERNANDEZ Admlnlxk~ue OSCAR RIVERO HERNANDEZ] i ACTUALIDAD INTERNACIONAL1 'Itl 2% X<
  PAGE 34

  DIARIO DE LA MARINA Una vista de conjunto, que muestra la decoracin interior expuesta en el SALOIY DE ARTE MODERNO. "Motivos de 1 Arte" El buen gttso yel confort se ponen £¡e manifiesto en este luJoso jueo de living. EL BUEN GEUSTO Y LA ESTTICA EN F[NUION DE LA COMODIDAID La historia de Arte et aparejada a la his. toria de los puelols, y e* parte Integral de la cultura de los miam^s La Arquitectura no ha sido una excepcin, y as vemos cmo la etapa evolutiva de arte arquitectnicos estilo griego, rumano, medieval y renacimiento, marcaron diversas etapas de cultura y progreso de los pueblos; evolucin que culmin en el sto de la Expoalidn Internacional de Paris de 1924, que dej sentadas las basea del arte decorativo contemporneo. En la poca presente, el arte arquitectnicu representa tambin el espirito y la cultura de la era en que vivimos. Caracterstica sol gneris del mismo, lo es la perfecta aratona, la relacin ntima entre las lineas estructurales exteriores y la decoracin Interior; baaadas ambas en el mentido prctico de la utilidad, la concepcin relativa del espacio, el confort y la higiene. V'inculado ntimamente a la Arquitectura, el arte decorativo Interior es parte Integral de la miama. Por ello es legtimo orgullo de la MUEBLERA LA MODA el presentar a su selecta clientela, un vivo ejemplo del arte decorativo Interior contemporneo. Laa nuevas corrientes en materia de ornato residencial, se exponen en el SALON DE ARTE MODERNO y dems Salones de Exposicin Interior, equipados con acondiconamiento de ace y elevador sl primer piso, para mxma comodidad, rquitecto Jorge Pen kv~US" tMt550 Lineas sobras y eleganteaslks de este practico bar, indspensebls en el hogar moderno. CUIDE CON ESMERO LA PROTECCION DE SUS OJOS!1. Ahora que la Oftalmologa ha puesto en monos de los hombres, los mejores y ms modernos recursos de lo Ciencia poro lo correccin de los imperfecci ones visuales, no debe usted descuidar lo proteccin de su visto, y a loi ms ligera ainormalidad, ocudr con toda confianza ante quienes pueden remediair su mal. Adems, como la Ciencia no est reido con lo Esttica, nos permitimos ofrecerle lo ms selecto y completo variedad de armaduras, que se aidoptan perfectamente a cada tipa de rostro, y armonizan con la personalidad individual. Vistenos, y permito que nuestros aptomnetristas graduados le aiconsejen y le ayuden, con seguridad, y con absoluto garainta PUBLICIDAD GUAU 4

  PAGE 35

  DIARIO DE L.A MARINA Grfic as de la Crnica HabaneraASEGURE ELEGANCIA5. Y DIJRACIONr rae laellana P-la 1d, o.dioreIn y la u.41.old iLYSTn -e n ~h 11. ¡,.0,00 ¡ 1 pl1u a 1., rRTiL LINlo ooooi io,,o, 1la, ,m¡0000 Li lIO b0.', n d.1 o hub,-rpuo. la ¡ 00da 0paa 01 ,lae ,i ~~ga1 EN SU RESIDENCIA A~l SRparto Bitrtorr tetal>dverl Pasado norraolerosustodas dremltaron una cuntola tanir l e e flor Viloi Baotsta y su esposaoEsthrr drl Pino Atboooiil ree no roolotoronAgorlin Bottal y Moo Trmo Fllo Gusavo-Pool y Paulaodre PooMoiaAoaitottooo nndra Mornl, Clrit-nroiaBtista dr Hrrnndro y Esthter tal rio Porto dr Dalriteo de la Solano. (Foto DM Niodo) OTROS asitrntrsao la cmida dr lases poros Boista de¡ Pin:Consurlo Batisto, Euecnio Batista, RsaElena yDGergtna Herniondra' Nohato., Juan Antonio Esrraz y Brrtha Aliria Blanro, (Gostavo Estvra y CormennoBorroqa. EN ESTA Iota nrrnas al Sr. Vrtor Batistaeron o Gsao Porto. Jorge H-ernndea Y Albrrto Gutirrea de la Salanao. ANA MAIA FRAGA STINCER UNA linda niP5a, Arto Mario Frogoa Sincrr hijo drO ingeniero Aatania Frogo r dr so rsposa Roqorel Stirrrr, ofrec-id ana 1fiesta ra so raso dr] Bttmore ron motlIno orrctrplir oho aas, y aqu la v rma rodeada dr Matilde Loret de Moa y dr Marlo Cristina Vital. (Foto DM Pardal ARRIE taortr Mary Laly Odia, At 1n a Sla~rr Coat* 1os Sliaoer, Do Qartrt, dro I,, t<-l e e dr Ano Ma rioa Fl iga EL EMBAJADOR de Mxico, Excrno. Sr. Benita Coqur, y el Emnbajador dr Chile, Excmo. Sr. Ernilo Edward, BoSo,, ron el doctor Iloataro Cuero Rabia duante rla rcomida del mircoles. oto>1/0 4 POLVOS MADERAS DE ORIENTE ( matce~ e~/aJto-J LOCION COLONIA 1 EN EL COUNTRY Club dr La Habana ofrecieron en la anohedre]rierrates una grarn randa rl donari Eladio Rarirra Lrn y su rsposa Augus.ta dr la Cooa en honor del nurro Ernba.adedrCoba on Washbngto donlor Aurrljo Fernndez Cancheso Yde su raposa Zoilo Mulrt, donde lu tomnado esta foto. Jonto a los ropo.sor Fernndez Conhea oaporvo-o-lit rroja deRanioo-Leo as¡ rorroJuliaBRrmos dr Coeor-. Ernolo Edorords Bllo, Embajador dr Chile, Anita Snchorr Agirnrntr viuda dr Langa y Mane A Corolir (Foto DMV Pardo) yi 1 i 01 N T HA C T 0

  PAGE 36

  DIARIO DE LA MARINA Grandioso festival SRUPO de distinguidas damas que integras la Comsdn que ha comenzocas enorme xito la rosto de tafaeta para elqar scr memoroajla ftinic o ca banseaoCoba ros-l Cincuentenario de so Ideensenoia -a Vigen de la Caridad denominado 'Tetiral de las Regiones de poad" lias Raa Meso, Olga Mallo, sensida de Carmedia, le00 lcos'nd ., Alicia Saieen, Carmen M. de Anguo, Cbosy Corsal de cocaz, Elena de Arcos, preesidena del Festival; Lourdes S. Pesino de Pecia presidenta de la Comisin; Josefina Velaeco, Varo O. y Fernindlc HernioCc Pardidas de Perea, Litttam Feenndea Herma, Emilia Matnii de Casia, Mercedes Fernndez, Lotus Michelesa iada de Perea., Po-po Cas de Hes-ecca Asasgo y Anacena Delgado. Excursionistas de la Rernington GRUPO de excursionistas de la Resnngos Rand Inc., qae sa ceanido a La Habana corso premio a s tabor de so nta durante el pasado ao. La fotografa fue tomada lsronte s la Romisgtos Son de Caba, S. A. en esta ciudad. Dicho gcapo est comparstoa porvendedores, gerentes y eecatiros de la Compaa enotos Estados Unidos, as cama miembros de la Sacarsal cubana. ratroJqiaUduu iuuey Gralnde MONUMENTO erigido por la Parraqua de Jagey Gcande el pasado Viernes Santo, balo la dircrin del Pbro. Orlando Espinosa, que merei el reconocimiesto de todos tos feligreses que isitacon ese templo. Nuevo semaforo EL M NiTRO de O P ingeniera Jos A. Man dgotio, hace foncionar el semnforo de la Cleada del Ccrco e Avenid. de la Isdependencioa, co lo cual ha qaedado restablecido la circclacis de vehcalos, en dicho lagar. Jonio al Ministro est el director generol de Arquitectura de O. P., arqaitecto Rsl Hermida. 18y19D rM ¡~~i DIVI TAeJSALL Filmaacion en el Caney Island Park DIERCINSE cita ea el Coey Island Parb de la Play dr Maccanao losaras-istas, directores, prodacac.s, etc. de "ProduccionesnPilmcas Ciab&ass para cooeir enel do derosc el maravilloso parqae de divessooss es os fastaoso "set' cinemnatogrfico con motico de captar escosas qaueoseras inorparadas al film es proaduccin "LA UNICA' con naestra mxima estrcella del Cmne, Radio y Teatro RITA MONTANER. Es la lota apareces con ella al finalizar la tomra de las escenas en caes tosla seora de Prao, llamda Peo, el director de la produccin; Maconza Rosales, la iarsts-ctla del film;avador Penndz el prodacorlas periodistas doctorrArtaro Ramis-eade"Carteles~,JlfbetacvJ R Regaetal, de PaebloYJoeMael Feaeiladiretr dePublicdaddelConeysad Pabk "Pro nios pobres salesianos" ERTA preparndose para las dias 3 y 4 de mayo prdximo, ea loo ncolas del Colegio Salesiano Ras JuaasRasco de la Vboao Calle Cosa No. 401, ana grao Rifo y Tembola Pro Rias Pobres Salesiooos cay a rita intcansferible por el sorteo dela Loecia del sobado 3 de mayo, da derecho aaunaatomvil, un-efrigeradorcyn te levioc Entla fo la Iglesia Mara Aaxiliadoro, bacendo aso de la palabra, juntoa al Padre Licenciada Isidro Fer-adez, S5DB, Rector de lo Iglesia SnJuan Basca de la Vbora; P. Esteban Cheqaer, SORB, de las Salesianos de Coanabcoa, y R. P. FarioSOBir-ector delColegioRasI JanoBosm de laVbora,omado aerds para lameor gaiacn de doa e odal dIia asP R 5 O M s ~ A X J Desgnado Administrador LAEFOTO cpta elistlanteesnque el teniente Balbs, de la Marina de Caeca, boce entrega de laAdmnistscan de laAduana deCrdenaosal senar Eduardobombard Mcaocal, cecirntemrnte designado car el Has. Rr. Presidente, Mo yIocGeneral Flgencio Batista, paraoacopar dicha posicin Entce los asistentes o dicho acto cemos a los se¡ doces Balbael Posada, alcalde dr Cardease; doctor Ramiro Preel aibooa. Joan Males Arechabala, Jorge Larrcro doctor Sola, mdico del puerto. y otros asmigos del atiero Admnssladoc Colegio de Periciales M IEMBROS del Colegio de Pericia¡e de Aduana giraran cista de costesia al secoCocaos Fernodez Campos, designadocc-a.rtciesioadiniistadode laAdanasdeLa HaboanaEnla ftoapaccenlosseoes JecsiA-.Romy, Oscar Pndrn 0 afaeLlcrtVaeelay otros membrs ay colegiados dedichaognismo, qienes eunin dela prosoa del1.Escuela Piotesiosal deComercioade La H¡b sercRosa Inalnteqe aaece dpatiendoccn di ch.cfuncicoaioi, eoce-ndolc dicbaa iiatelos meoc-eseitcsr e lrscopea desuocargo