Citation
Diario de la marina

Material Information

Title:
Diario de la marina
Publisher:
[s.n.] ( Habana )
Publication Date:
Language:
Spanish

Subjects

Genre:
newspaper ( sobekcm )

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Holding Location:
University of Florida
Rights Management:
The University of Florida George A. Smathers Libraries respect the intellectual property rights of others and do not claim any copyright interest in this item. This item may be protected by copyright but is made available here under a claim of fair use (17 U.S.C. §107) for non-profit research and educational purposes. Users of this work have responsibility for determining copyright status prior to reusing, publishing or reproducing this item for purposes other than what is allowed by fair use or other copyright exemptions. Any reuse of this item in excess of fair use or other copyright exemptions requires permission of the copyright holder. The Smathers Libraries would like to learn more about this item and invite individuals or organizations to contact Digital Services (UFDC@uflib.ufl.edu) with any additional information they can provide.
Resource Identifier:
1915261 ( ALEPH )
11968619 ( OCLC )

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text
. .. I
I .
I
I
.
I I I
"El periodismo es en to exter. I I .1 120 aAos at 'w' er io
no una prof egi6n,-en-lo intern ."' I rees gcnera1c.,t
un oRcerdocio". I DIAR*10 DE LA MARINA I tie la naci6n El liy
* ,4 4, ,, 0
Pepjia Mvero .' I antigno (le ha ,,_ ,,, i ;a
___ __ -,-- ______ ______ DECANO DE LA PR ENSA DE CUBA ___ - __ ____ __ - - ___ ____ - __ - __ __ __ - I
. % "-!,) I I
Afio M .-Nfiniero 91. La Habana, Martes, 15 tie Abril tie 1952.-l(Cincuentenario tie ]a Intlependencia).-Santitis N irtoriano., Basilisa, Anastasia, Donjifila y Olinipias. PRECIot..5,rCE TAVOS

_____, __,__,______ ___ __ ___ I .
'Franco y el'Primer IAUGURASE LA VICTORIA. Exaltada por --BOLIV1A---SE---N0__1LEVA7XSU--AGENDA EL Torres 'PARECE QUE
___ Ministro portuguis Bodet la figure tile '
CONSEJO DE SEGURIDAD DE EISENHOWER EN LAS Leonardo de Vinci, DISPOSE A EONVALIDAR
'
LOS PROBLEMS DE TUNEZ Cr6psr (Ine triften sohre PRIMARIES DE N. JERSEY'~ Tipflo xv itilaza en sit LAS ELECCIONES DE 1951
_ _L____ ___ __ uri pacto tritNirtito de I tibral, (,if sti (irfe. dijo; ,--., __ I
. -11 ------ ____-_____Espaiia. Portugal y E.V. --- - fill espirifit hitinatto"
El delewatiff, tie Pakislin manifestii. at] saberlo, ]'aft flitiso refirar ista noinbre tie las boleta,; ill Paz EsIhism-40 se (lispone a regre,"r ljoy tie AU
---- ---,- --- I- -I I ___ at LISBOA. .brl 14, ,INS I Eli In, -- _ I -no% Aires. Ilablando para la prenpin
que esa negative cr, el golpe tie gracia fine FT___carcll1u;i diploinalif se all cl -r (late el gobernador Driscoli annneit5i title ,v I -,, io en. Ilnf
- - n --- --- ---- __ - ---- __ __ __ 1, as ch sab# exili
Me ir. Itim. Frantic. F,.IcF, ,I /' '\'__ - -,- ninnirimi;16 (iiiii--i ei i. fi ff-l'r .si(iii.-i-ie'e.6n.-.Iitijc.iorfaI
Still a Ias esperanizas tie to,-; passes colonials. 1"re"cruer tie Portugal. Aulonio' die illisponia a apoyar ]a candidaluira (lei General
Oliveira Salazar, se reuniermi hiFy ____ -_ --- I I 1-1 - -_
ELEANOR ROOSEVELT CENSURE EL ACUERDO so-lanacrile or, Ciudad ,Rodrl,,o, LA LUCHA', SIN EMBARCO, SERA MUY RESEDA I it 300 CADAUIIES 'NH';JrAD0S EL DOMINGO
tI ...... Ia nc,,I c rit ,I Hotel tie Tuns- I ____ __ .- -, --- -_ I
El delegado chileno se duele tie line el Cojisejo ITT del Etwd.. .111. Y ,Joe 1.11tUlk- NEWARK No,, J,"ey. .bila14 III petition do Tait para q I .
Ili" .'a"" I 1m)'. .... r--- .Ap, -Ila terininado ]a camp hill ore false retirade, I- Ta f l ",,1,1' 1;,,I.11, Flo fl, 1. I W giltse line ill imeNo reginien sea fascisla ni
silencie'lus quejas line han forintilado 11 passes I -1-al. ol, 'il' ,,- ,uook ,I I h!"Ies es I "), I li'llarl", ,FFr,;a,,,aft. p.lil,,,,,"., ,,, ,,,": ,;t, , .,,,' ... 1. rointinista. Segfin stis li(leres. es nacionalista,
Aunque ,,ad., ,, It. dwh co 11.1licip-A.; at. ma 1 I. .. 1. 11 I
peiluefios contra una gran potencia conlio Francia niente, so que ri terna be [as 6 i -!- Im- en otia gran rl,,ba do',,p t-an-tv, h; I t 7 ,
r rojifer-cia, es la defe-a do Ili Poll. tie III-, ,ittre el .,enador .1ho.1 I IF ":,", 1:.!:" "z ,F, I ... .1 con-1culdenrias ,Itwi;tUs1&,. Refuter -Ia quietud
- ---- -- --- -- - --- ui,.I. lben- C.m. o, ,ithicilt. P-- ,. ,'I "-,.Itcpan ,I 1! -'- I \.. --NACTONES UNIDAS,"N lugaIgg-) dr In, rm-b- de, 1. : 1 -1 ',,'7 -:- F; T."', -, I ,.,* I .
bril 14 (up -E C F, .... at. la, mri del Atlantic. del Norte, __ , - -7-I 1, I It t ..... I I /. ) I A I 1, A PAZ phi-il 14 -API.-T.davis
- I'm" if I 1, I I as ,:l I., of,, to, tie ,oj siingrientio re',,"dc -, ubilados-va I ,-ai 13.lila ,,..:,iInI hell par.
guridlidde 1.6 N.ciones trajdas I cIlLl----J -el-Dr. spiuftii, a."que I. perlon-, a ,so Piatarormal, palitira. 'I- I 4YI
FFI est. roehe cold, .1 I orga ,I ,,,,,,,, ,tta Inorta firm- I ... WAI-41ING-ION .&W 14 1*1 I -i I I ,-*, I -li- el 'Dis__,PznamujLR11rC__Y
disputiluentrc Fratart; CS T' litacip (to S- rididi M.tu. In. 11 S, el Cool, ...... Na-,,-: I 11 I .1 I 1. i. ,,.,,,.,I,, o R,- "'ibirmlitin qu, Fat
Estad., Unions. . I I I I i.. I-I ; V Ia la, &,1111-la. of lfdrr
"" F. Edch ann y tr ,,, ;,,, Ill 1; rla
Ia disc sion general do dichil pro- ,-. ; .. -es el dia "I 41 I
"' ". It R g"'I 'a M ,A.. Ire I"'I'l.,
.1 ma So III,, IF., Oli-'. Sal.ta, llg; I -- ,I --" ,, i"e"'t. ,,,,, I'll I it I .. ; 'l I I I ''.!., I a IF 'jl v ,,"-;I tie 1. Aliericum.
Por votaclem tie 5 ell favor, 2 en a 1: ... dtd R.(I,,--,, oil -manovil ,, ; ... I I I %-ial r)",gl.j 11 f-,-um,,, ,, Ft I It. t I -- ,),.,a lu"Id" 'I ou"a ro.
Innir y 4 abs -mries, ,I Cmasjr, ,FF Ill ..... Im-Fl do Ia ,tairde. q, I ,, ,.,.,r:. 111.1habl'. 'I ring ...... I : I /- -V. en ]a Universidad ,,,,,;,; ,r,,,,,,,,,,;.Ii, ,.,,nrl.n,,,.,.,,,IF "I, .1
r r M agistridos mAs From'n In vtdba rspoaridr, do5pues "I I I I Sr
rMalli Ia poliewn prccenada' air __ I 1, ,.I], ad ........ a c'.oF ; '.. I I .k .4C ,A FIT, .1
Poll' I asulticos v africarroF I hilb,, andado do pose. par l Nor- I- I 1--t ,",m j- 0,5-ad,- It.' uumviti, or rucriot, or, In% trea disi
if,, r el atunt. debe ser c1chitub. ___ r ritizaii1r, cl fill tie semana. decl, ,- "IT, I ,nnado tie %'Joel I i file tie entre ROO y 1.300,
1,nrq,,c fell" in-naza a Ia It d'a III, "'flir-Ile, dlplm"atcmi. I I El v-g,;o- relljil r,-n,1,-.- %.! N, I I." ,I I.. no ,,, I IA1% faii-111111(le% harin PI rl""] "lll- On
fji'lo"'i; I ;- Inands., ,F, jnfnrmO.
Paz y so.gurida nran i nta,,istra(lo de Ia F, ,1- claba acompaAad. por F. FA d'.
c"Iti;nlinrcacoutal. 1- :: ? I Is a l!luq del paluln ficlik, ;I 1), a u! (7,
, imamn Nicolas. E ... baj.tl.r ,,, Lit- .. iF I NESCO .... .. I rio I,-, -; ... ',,-,,, qu, ,I general Hug
Es Id primora I-. on. stI itficis d IT, th ,- IF p-mle"," del ... I ........ ,,, ,.- ,.I il le (it, -%if raletilla
exittencia quo ill C.IsQu is hU16 me I ., t ' Rjliia
,Ili r cn Ia agenda una dispute pro. - Eli Portugal I -11, Fo -lb- long ........ flpdflo' '' .1 Audiencia de Lit Ha )ana bra I I 1, ,,, NO,, -allo el .,:.I- .- 13" 1 ;" I I, fgun, principal d- ]a Jun.
recuorda q IF, en I 11 DIn,,,,.%. In, arleloo-, ;" -,-., do I.ftnt-d. tie A part!, del pi--n 211 Fir ,h.ij !:, %I'll tat ill,-, ,, ,,order. del inib,".
.cnada a s contariciall6m por tin La Sala de G,,Iljeljn Epeti.1 del III, tillin- nurses ,,,cero.s nficales ," v
" ,:, "-! ,,,, ;:I, -aId.dv,, hurua- P',;, "Ve s, enmentra mxT
miembro a g 'u po do miembrol; tie las han sugerido ,rcpct ill s 'c 11 glalual 1.11 I ... tuinhudo, 1,, : ,,,,,- !"F::. : ,:.. ji'll"'I'.-I "in, -one I, let ... Fola,.,, III, ,17 "' j., i ,,, ,, ,(, a
e P I .15 nollbriola, flat glupo, oil-, -1), -de, 1, lli,.,:,,, .1, "I'll la'Enala jadit de Chlle.,Otrw
Nacmucs Un d- TribLulal Suprerno se recrim a er tar- 6I it ai. i"'i'Pa"'I'a.co" n,,--I;-- do nall'..W "I
P.: vctaci jd6 t .,aa, I ;, can a .... lwmrrm, 'I do", pri-inumerile, I, 1.,,i m.jr- ,. -'rin .", H ( ...... I'll, t .. .... I.-, l"rulto, tie In Junta e Yo..
on : Ire Espaila. Portugal y lot "It- I ':, F" .- .a.ej. I ne" III E'lall I d F. 'l_ -,I,, f,;,r,,,r,,,, oil 1. Enah.j.d. del Brull
,lcslt Iic e,, Unions, par. 1. defers. tie 1. perim. In ,I N- I .... m)-, ene-111:11.jr ...... drl-,o !a ,--de,,- del ,-,,
rech-6 1. ,I sa_'on IF, I, para re.seker sobic Im, I I. ,,Ia do ii partich- 'Ic,,i, F, C. I Walle, Gliev.1w Ar-, in-Va do
hecha put ef"dolfegado do Hile en el dr,(" ,t ,i.,,d' .u.,bld'icinn joi-sa tie cpa. '"I" L. .,-d.c,,6. do la,, dfiniata, ,la- 11 V ( I "ll"al '-I Ill s" 11-11;-leoll Im% d.,t ... C ,, Iv 1,,, a I ,it ese Win -gaIls. I e, rtr ,,, ,., .... IF 1""'- t" ,. so.cirar, per q.,dadF a ,-,,v., tie I,,, t,,,j.,,,_ Fiii- dil ulblerno provi.sarnal, quo
son du tie out, ei organism intern I ,,, a E.-tt,. par ro-iguierite. 1. -ib del progranot Ia ,1, I- 1,,, ,.I I., I N .SU So pro- I-espi-c-t-, la ,,d,.,,__,, FIT 1,1.,,,ullun el Poder ayer con rlrlespal.
clonil inclutycra el asunit, do T. I,% judicial. .,it, Inap-ai-, del so lotad. do ,file ,_,Foe iism-Fula figu, IT ,,, 1; "I :, .. I ,)"undt, parrafo del arli- II I77 Fic Ia .,,,., ,,I,,,,, ,.,., "r,,.,"b,,,,,.,,.I dit, a,,
1. eb-"Fen d"I OFF, I I ,::;. 11 :, ,,.,, ,I ,J, ,:,.-,p i',,, ,- 1- d..- y ,I .-A.Fh,---. It,- I- ,-%I, ("I I"Imunt"A. Naicicomill't. Re.
i so lemarka. p,- q., Ili do-liml- i "' 'Im
., """' ..... I g, -o. 1. ln ', quo IF!
,,mp.-ac.rdaa 1.1 tuspention do Ins ?,ov Cutout ... do 4 do ;I1,111 a,- ,,,I. o "re- mo,- lita"n de'lolo cM. I-1,
luttl,. a. b rL I va"nan par un pe- lllid Y 1. la- tat. ]a preid-,ii, Ill FIJI nfirenaul. 1. reasillin : :.:, ;.,l', ,_\_ rl-fi-wl tie an'.( ,I .F .... 11dl 1, \t,.:,l o-,o pb-n. manteradd, giniNtria,D. .1ail 14. ONS,, Ell v,,,u. mIFalin dol Pink .. ....... .... Ibi- "'.. ",111"a aIa -1-It'. I Ill- .1-ritsclorioaindef old del lit"lal Fee I Z , rE. : 105 ;1UllII-ad.a hall sado -lif-Iada, I III M naoill"al.- la ell'. 1 1- l C.I.-jo I -.- .- I I I:a, 111-11 III' Fills loc
I I tie Ill Sala d ont I I.' d F -- I Td I ,lF,,,,,u,I ,, l;" ,u, ;;,,,, ,",:.,*: :t ,,: ....... i,.,;,,,,,,L.,;,,r,., l, ,,it,. can I- EFta ,
C2,., ea"ech ., ,I I a ... lia"a -tan6n el ri ..... ,adraintt'.t.", 'illlli::.Iia, F :: :::. IF - ",.- h.n. I .,I ... 1), '. do
-1 dcle. grelites. tl.ql Gala, do L,,b,. a,,,,,- Gral. DII-Ight Eisenhower ,, 't;f ..... I ... ent'. cu, ,(i rhslmta -?,- ., ,--oiad d, in .,ooo e ", I." I I a pria". ,Wudt ,I 't i's.
1. 1. pttm on d, .,.I PIhardn ,,,a ,(",l",;r ,,;,o, el i au" I ."I" ,; " I, L ........ I'll 11, IA Iola Iltitiana ..."o, "..'I", oe ,III", ,, I 1,
g"j. d ". r 11 gon lil I.. "o &I pa ...... ollit'"I'7L.41. y lornlo.ld.Lll 'IF I: io ill,, el P.Itld. ria Mr. ,.R.r.".
Pakslan pal. mvitar IF ,.;r.s In'. ace, %h- 1. iiludfid" F ',,' ri
III" PdjsstFaf,.aFajo,,j,, a 11. Lilildn FF ,,I Pruue, do Portugal. T..ft F-I v ... tat Doxight D. F- t .... 11 ... 11- Fill V ('111jell.1111 (tol N I ... tFalool 111111"oFF10 111- 11111L
I, parliga, !ubt it-o, for-s. 1, I hat"'. : '; ','. !,I, mal'imulu.1L. can ,w:%ts 1a ,,oi Far(- y -F- arto., ,to Id
,,, ,I ella y teller a oportuni a a d 10 I d 01,,,Ia S.1- r. TF, ;I I- ,,Ib,,, .spallnlr, all.pla ill. ::11'111 1 ""'. ,I.- I .......... 1, I d r \':,.,), ,I, !, -- llt-":, Fi -'.', 'al ,,, 'I ,!;,:, '. -; "I", a,, "
de com I ;IF,,ll,.,,, -11folell-oldo 1. CiIIIIa d,,t,,, ,",!,, ,,,,,.,,d, '",,,I pit I .,Id. a'a ,, 1,
IF ( ,all,, qu, ,I mat,. r6
estar a 1- declaclaciones h slulc ,I- 'F."'t" ON-1 C.-ite I; el t- if'-i'd I I ,I
'145 Ia Firm na pwada por of delegii. Doelors JIa. Fd,,i,,. Edvlmaul R.& .It, ,,I. I., cle-,lints; p- I "t, ; I 11,1111, :'11", ja bho. M (I,. Ties 2A ,let I IF ........ I,- Ill, ', _, Moll 1-:1.1-11lo'li illutrim, -mbIG., d,
do franCCS At- Hopm R ovira, p-ad-te del Tilburtal Sit. rniu', ,, (,. !it las ,c,,,,d;.,f,, do Saa mit,,,, IF- ,stc Ist.do IF,., xletctoes I _'. I- ,,. "'. .
. ll I IT ot 1, - _.___ _____ I I,,n ;I I,,s delegrios y % olan it!. : I .1111.1 I., 11, del ato. ha- 2 -- Aulo-al IF 1- f., ,,I, 1, --Ia! D13" ,1,,e I"'Itil, 'l, I" em
plu po afroasuitico le fallaron remo; Manuol Marline/ Esenba, ,,F,. I IF, I ubo ,,, ,,:,, 11 1111, TIm-_-- I ,', I ........ ,, I 111ilomr, d, BoIllia. ,,, 11 rxtrRnjrrr
,,.,,,,,I, a (,,a, ,I ,andidato pre- -, r 1-1 INIF 11.
n I (Ill el ",(),)() InS I I "I;, on maag. --laim. (to "''I',
do, \ a !" do 1. 11cle neel.sacmFi par., p,,tadentr tie la Sala, 6, Ill C-1 del " r ,.,,,,:I: ": ,_,,,:FmFl,,,, IF d" I ., , .1 l"I'al". :1lAun,,a,'. 11"i'm
unclut asunto on of lornarm del misno TjiburaJ ; Ricard,, R. Lj,,.al Constr 17' ... I, i-al "', .I I'll
Consejo. La votacion file conno sigue: FlcstaF. ma,,;si-do till Trimiiiii do l Fsla eleecinues son consideraddliI, I ...... ,,idn alotti-to, ,.do mouto, do ...... dila-. i ...... I 10-11111 MWWI', Vargas, Acreditam
fac, do ]a ,relation dvl asurto on Garantias Conslituejoalr5 SZals. grande (let inundo para .mPot.n1ls ioi i tier )as pluneras tie F" ,'I, 111 I f, ": I.," ir"I, ,'I, r'llor ,to 1- III (I, rjF ..... ,Ila ,- ,:,, ,,,, I "I W-,
'I r" qq f..'O'." --al-Mr. I., ".I chl- do ,W, Ircl-FIF Fiat -nl,,F I- -, i ,on-Jo., ,n,;arIn itno.
terraria. Pakistan. Rusall. Chin., F ...... IT.-Ch- 1,41Alo, rmigitili- I doF c ye Fir .nunci I I"o',"', F;, Icalltm flat U ,1. little,
Chil y BrasO. Eli contra, Fianna e do do la Saiii do In C-Tomil del It. ele'larlo a 121,000 ple I soh .... ... ha ,.mt.d. que'se to I 1"... (1, ll,,Ia que -tti.,holn;1 f I'lul"T. : I, cl,,, ,,aa ,,,, frYgsPAi
In,, atetra. Abstenciones: E. Unicias, petido Supr1nFLl. I I"'ou-, arics tie qu, se ,elebc Ia I ........ -,., N..d, ...... loo ... clo ,it 3 Auln-Ar ... i ...... ti , fl .. ....
__ "in n', Y, Pd'.' ..! .11 ", ,,,I I. .... i..-, p-F,,gwo el senor re- rojacl,., pA.. q- nal,,- ,, 1_,,I--: it r r it it 1. tin.
anda. Turquot y GrIe- Hiza rcinstar III Silla do Go lactiii, MINNEAPOLIS, Minnesoti, aelil ,', ,n, "' b, a "- I ,,Il 1,,, J.da,,; ia it,. I., npuliho,
1. rar.funda p-. q- to rilu- 14 p, e ITT t. "I" ,,,FI 'j, I ll '
L, ,blcnc,,, do Unu- ,Umt,,I).- L. Geril-rill Mill ,,F, I!. m. ,I.. I '. -6 .... ......
gli'lao re it, : ,' ,d, I ,,,,, ,,,,,,,, p'n'"a "I'",
rat d "' _"d' E p 1, a , I"s', e, .d.s puldeo a".- I, ."""'I I ...... bit- rrml.,I l, -dao.. ,Fo I.F aile--- IF I ll,,,,,%, ",Fo1,,!n que, -epLarim.
pull title y far .1blet. do sevo. satoti". I, tie i ,u "b p.pul-djid '. I'll, 11 1:::F1,11 lock, st, en laza en AU to .11 rmu ,io 1'. ,to. s, I ',r',, pri-do el Sopremo on to an clo I a -_'j A"j, to la .. ._ ,,I, ispursm' t .N 'I, R ... hicle.
sit. c do I- ,itim.- vicois do 910-at mAl 91-11, 6, F-ith Taft on- v 'nnlliultorre W ____ -_ -_ -_ -_ ,'a I III I It, ",a ...IF illerl',"allary. tie I ,
ra, Ir, leals"'lifirtrairt I ;. aus -Fas do iefc-xia, ante ]a r FPera enviturio, Ilerm do ln.;tr,,m,.- lt-,'aj,',%j, 1111.Y I ,: ,(,_ Fir rl.rm brillinnn., ane pro
Unidos ha abandamod. par IF compahel 111.1 1,, 1.111;:.Illl. : 1 -- do qu' '.',Pa .. I~ q- I., gtpli-_t lieradfie-, on. al .. tie 125 ,,,_a,,, d, N comas d.sdc 1. . a I .......... '. "'tc."'."Arrestado (In W xico eI (I,. -1, 1, laircipal fuente tie riquen
cez loatr.dMianal polltca tie que Par act I H"' IF I,,. IT, 1, e ,.",',_' I ,-i-aloatin ,- o, "g.d b d b I, 11, am- I- I-. quo I not, tie 1 Fn I ,h ... IT ... a, em-ol.d.. ,.rI IliInclas Ia disputes, e on e Tilirst, on C tit art cuto 177 ,do III ,.tad. L, y TILP, I, T'cl Conscjo tie Seguridad. ons i uciona : p ... do .her. qu t 0obo aseendern on un Area It y Eisenhower aparecen impress I i F I F, -. I ,I,,, general Vejar 'll'aimpte. tie Is r"itaila, revol.cidis-ii,
so I.s ..tifultiv. 1, ,,,, ,,ra do h,,vqc, es c ... rid. coma cont- dv in- c, Id miscora boloul. I I I'l I pjnag ... I, di-Tid. guli --- d-taca Ia delarrsum del riataho qu
La 01tima persona en censurar ]a a mariana. cestand. en too igacionassi reltuciamadas roll ese if- El do Taft apartee contra ", I _tudul liolo to qur ,,, y EXICO. .1cil 14. ,Ap I ,,FIT.- 11 p.- dede que I.,; &Lad.
taicurri. "t I vo 1. to'.", pal -,op-lder Ind. I" C' DAD
posicUm nortearnericaral fu III sefirl- en ]as cargos qu, hall -rud. dcs- p ,,de Is- sere. y donde I"n ol lunlad, ItUrs ha- var- lterna; = Lot dU... ., Md,!,,g,,,,,,,r,.,,,O,!I..,Ia V, Lturim d0liron tie compare el me
r, E ,nor mievell. qulen Oijo hay i -.,I,1,,-,,,d In
empFefiand.. TmobitIll a, ,ermitiri Is' d; sadas "extrancis obJetas a6rens qu- returarlo, c rain Alfred Di a : e'llIll P;oa 1'. par.
elbe to do co. s ,p 1,:,tbu a ,Ll.aodn IF, % it oil% Fa rielaidla R unit d to ri
, ent- call. gobermidor d cormarearich. Jar Vil.,cieFt, m_ te art Imlon.d. ,a. ,I 1- Ils. El la"N.
Ids adion IF, G-ectit Oficial para Ia insertion deatcave;iando el espacio, recientern "' 'a '" 16 i I it 1) -, ,,lial- Si desea diloular 11fdo que larmide Lornbutdc Tolvdana.
tForal. 1. a 19ti. E"' 8 EnCral Mills co-t-ve Eisonho, or T.ft"dI"., I ,ut. Ili regimen tie a. lotion tie I
dos es eq= de hn, acuerdos resp-tivras ,al carill ca-o. I y Ne. "o"'I"'ya". ne, Il- Ital"TaF, .rl qIIe .1. plectra -. it. "It'
. Interecig.d. .1 r ly It 1. Ctamsal!m tie Pcm mies y J.- ra. glob. do grand. .11 t ... i ,z,. in ,, Druic.11 1. 6. q.e el Unbernador I it-I -tmp I_ '- in d I i, 1.
pr,'t.. Ia seficara R-scivelt dijo: i _! ,::=,.,, ,.hIF'&'vm' 's Ul etun- I plarldod cut ..I :n
I ibilawomes del Plader Judicial para (ontrilto m
"Trarfic analmente = s ddetreend! I n Ill Marina Lie Guerra tie le liars promeddo ser tie Ira]. Los I _1 blenot y do mall. d2alstrocIdn de
.. -- ---- -,- _- 1. I __ _. - -- -- Goble.1 4bono do half emoluments que Iris as EALadas Unichas. FrtbunaJes tie New Jersey rechaxarignA 1V I (Flia.lit- en Is likillaaa 23) pogfial 'Attertlilal. ': ,
do liemprie chertais fi :i spond el cast seri of 7547. del Mielltri -Iilnt.,c.re Ar I r Ilt-bor A.- 11'aft ,_ ; I d i v oa
ver as -&-tos, y me par ... "' babel qVc,"FistArt disf-lande, c - & j#fiCoS ,,,t,- ndu .: iFas jmb:v
c :;a I '1091.
c, c.s no jut, "Ic r- ; hortd el -Santo -P d d r i,"%V -1p$-,
ran *Mr -: 41. -in 'at!- Sin cm cic I1,a1,1.,.dlrseg0n, se expres,6 e: IF o _'b'
s .,!M3.'1iqA lgt.obcas is --- Conmtivo del-DW-Panamericentili
... I ,,I' ,.n, r( 1110 Is. propuexln drlLcl & 'ff - ""
61'r, 11 pI(V 171 !c,.n i "fptr 'p ad bies 61,
staes III- opinion o2ner .r ". -_ 7,17ite.","
barge, a y ni rse stretch m utbarr .cepts"dor Una Oferfa d
,Faitiito a a d del e- Sloile r t I Linte paiff converter a j,'-m
no mc I ecisl son a assollst &do% ?n 141111 j Harty Tram in -4ue' Ia OEA es final PrUj 4 Ece LAT, murhai lideres republican. a U ---
to tie '111.1 11 rnedl-. hoe ,,,, lvi
I K T' rfff
part..) I Elastic porque crin, particular res y observadoren political, Lic trcieltirin general tie ):l; Norio
(juc cl ,,, on ma, ,an.,,.,, onto At, cost., cl ju,.m,.I,, tie Ia Lty 1. IF !d.der. innuro-rlaa vXlI 1rI'I;:: los agndsticos y f6mentadores del pecado m-T Unid- Los firmsticot, holivianna
q,.e X. tie 1. Fulutteon". Clillmliilucitinal do 4' do ahyiL Lfi_ mR- de -& -necesidad de coloperaclirl hm islinca --,a I-- I% r.gr.,,,n r1a, clea ,FFl,:;,_ ___ Audionei.. declares nhanp _p a FF la __ - -lot) Y Aw
El dlcgad. do Pahstan, Ah ned 1;r 1.11.rlrm iTcill, __ - - __ Fada III P. t'ra rtu, a ", patter" 4'efunr In rivolu,
I """ I E. C a,,6., Alfredo E. Hot-, In, -,,,mil d,,rArntr,, ,-le .... i, -Illidiiij .Sit .Stallidta/ a lox-i-atuarti.glait al relerirse ff -in, urneirt., ,."to res" f.talm-t,
13nit-i. qui- pc, 'd:I 'lf,,'ba r. oeliFlTT IrrdrF-;l0r-cr--7 .
rhuracit, F-I me, d, ,,Ili, c ,a Estriod.. E:ny G. fiform. Britc. Declar(; el Jefe do Estado quo ese ex par Taft y Ew-uh-rc, Ins ,,,,, I-u"'n, = 1W-. Fl. Collie' re-ande. S. ___WVP11WU_ __ I-~ -PaTr, -cnrddI -r-nT,-. --V,, (plin-rWilhaten-la raw dr Mmf"l-WaV;M1H)ff0 PIP ,I 0" a I, "C' in tie ,,14 rapit.)
an If Marc Bmtct Fernand Iff -0 de 10010 PrOblema y anienaza y auntenta I "'I.
p.j,,s ealo.j.. Al-te, Tablo y lvb_ -l Marque la" ,to ...... alati h." triorin I I i, 'a.
"fall"I" 1, has a encarjifir al I'alififire ;,*,,, ,' ',,,'ej" ",
Bolhar-es c es el go nuestrox 311ml,, r It ift 1.19t.do, ,Fnm:F);mI- ,I,,- operational; se congregaron fm r I.,
1's-di IF jpr do la CeII,, too., do 1. Civil. h,,i,' Ia liber.tad In felicidad de nacionrit ran e ,utn do 1. ,ki'volion y
do gra-I Im, consist arla sa voto particu- Y to hoF -, sirim', La ,11-10ma __ IF --- el ,I,. do hm, tx,,I-, ,I itsLa fm. Ia tie avfnincia para c I Is, qm, es el sigui-te: WASHINGTON. .brilJ4_ftTPF-'va Cilil. ]a Og.niz..-- 1,ndA ma- '-""" 'I' I"s der"h'-, '_I' I Ulf MIT Dil, VATICANO. ,b,.l FIT, I Itd,. qu, ,ululto ;,, I .... I loalaull, do 'a-rumn-, 'all:Rdes
"mu oo .Z e pctt.n ei itt.itan-1c, pe'rh,,i hmadl n-has hliiidlia, mict, ,, I j-d I:n ,In .,,Iy.je n, b. tie 'r'stu I, -tobign, run- .1 C.mpo:ial;I.
- ,I ten(. on Ia agenda I, ack-itr "o-Ir 11, oo- I,,- I, ,-It, cal- Ill& laCCLI""., ,I, IF-, .
ei debate ind Inucla onto on- IF Mall 1, is ulnell-alle r g-maricol tie Estados .Amerjt rvt poilmile labor tie foiarnial ]a coope- norle ."Ylitel ______ tie Pat-,- r.I.; n, I Ill mli mja tie In, ,ma.-,"nuentm,
palm ,.,., I;.,,,,I,. d,, :,it., Il inoul 3110 DIP4,111-0111- c'no' ffer'la a n mismo sig .elitc. mott __ - 1. Plaza it, lid ,,-,w,-,,-- 1--,..--N,--- L,-,-L c, Irron ...... I., I., ,In ranTara par cl.de ado 11-1,, Flrl l OEA, r, prueba tie q e Ia cc n racion volre nuestio, pio.%es relips- 1. ,mnl i- ,1,1 I at loordn ent1r. in, hgolitan to 1. rimlilt ...
Saniaruz at reconoc ]a pro. A i.-FPo,.qu.tadrh d llige, ,, I outre las itariones es nece.- u,_ Ej. ,..p,,rmu so III_ ,!c P'En -- ,, ,,entii, 1.11, I'lli.11 D-pt-el -i_ Trl.
ucsia original no terairdr7acei apoyo ch Ind obi la par- ria para prevenir layapresi6n.ael- manifirsto hace apr-mr-oldilmonle .-FF a thl Partud. ftep,,hil ....... .11&111'111 \!, lol.,lod1n, 1,,l,, drfilaban I it, ofirinit, I.,11brrilarnel-1, IT
onlrar en el cie-ei o ,,I., --- po, h.orr ,,, I it. el ., ,.,Ill., ,,I",. IT ...... I ..... N,
bs.i.ete, passes, neceserio p ra so d ,,, bnfl o du n el" I 1. I I -,,.at lo problems augment r ot ano cuindo tupo a clic. Gobirlen 11 ha lim.'. IF 11 ... l.". 'Ita"r.1 666" I Flj,I_ el S. IF Seoul'.
apt carm. icial, coma r.rac .In 'i ', !,11 ,. ;:: ,,g,,,I,, ,-n ,Irda,,ut'a 1,itifi.,- ,l El Gribl"on 11'slu,, tiny :a rlmu.
libertad y folicidad humans. horm, do liotpodar a ]a Cuarta Fit- che un acuecin general denlio (let ,,,11.' ,,,,,i" ,: ,,, ,,,, ,,.,'.",", ." dI I 1 " '"'I'l d-s IF:, : ,., :,F",,- Iftah,, ",Tupuv, "' a de j nSanta Cruz dijo que Ia formula to. tvxtO del .rtiul. 71 ch, Ia Ley Ortia. r a -I I do Canc,11"o, ',ad,, '"s ....... je a oll ;cIglo_ amllb, '' tie I
mabat en cuenta Ia pusicion Iran d E Preiderille hi-es.'abillcry rliiz __nj ,jen_ pabill, tolno ]lot polflermol ...... I- y I ...... IF 1,:,i",o, dci ,r Ill d"d, Pro: drstllI.dl,' a exte.
tie qu. r chbilto peal. on pollf csa. inlerpoll.clah'ita prpi, Sal, do Go- ,,I units larteves p.labras quo promun- ,.z caric res, on eie e .. -Ile, ,I.. hl. .01- ,lov r"nol'tuye" III fi-ow..''I I ,, I I,.,
1 e,6 FII recib,, emerrilar., del C tua- I'd" 'special Mtraclon a ,,,, clamental- 11, ,,, la ptihtl- -il, , I I F-,l I-l"W"..
I.T; negocia c ,ones erure Francfa 3, u. bjerno tie Trbo 'rittion or, so, ( frtiwa- .I,.,. I-,, ,-,. ;a ,amparit ek-. iF,-: I I 11 -1,11' ', 1. anfigita 1. ,oo- I I .... fall Pill, I.,lina-, ., d,.pldl6 it, Perlin
I nal Sur on "'nbl;:"; ', ', -. "' "' 'I" ,la, 1. Irr
nei, "Nucstra formula-afiacho-dait, acuerdas tie fl tie mayu tie 1910 ,,ll In tie 1. OEA on 1. Call., Blan ,,,,, ,,, EIIIS AfRE1. .bril 14 -AP-
C -.Ie. coma ri reli- que I- n- I -I,- luo v I ., a, IF. -l,,,1., ,:;:,i,,,!:,;,,, ,,,,, ,,.r,,,,, ,,.,,,,,- ,,, FIT Dohlu;h'l nu., I.,
_ ___ I 1 '3 tie ag.st.' je cnittrienraractlin del Dia Panamo jr,,- ban a ,,.e,1,. San 11I If ..,;, 1, IF '. a 'a ,;;, , "!%,

- tie mairo tie 19 2 v : I mill"i, h Ia a, ik", do I ,I ,F. tie Elunva, I . pit, F.tFn,-, jefe del .Mavl
(Finallas. em 1. piLgIna 23) 19:37. no. Truman dijo quo "me ca sa-a. sortienca. tie 1; ip.. tic. .gre, "'a (,'( tiole., de Ill, ,, t w, -ao',- I I.. Iia ',,; ;, ,, rillfich-, do d"'.". ,:,. I.. d I -, ; ,F, ;d,"h,- ...... Nria-lontillall R,,niuclonart,
B' -P.11101 d T:,Aa,-F;;.,., ''
- ----- ____ III, circumitim,- do memo giato rearorme con vnintro, em-u-nno utternite cmal y p,,,,Id I I -_ I "" 11 '111:1 ""' To
habe, pomulgildu 0 (;. y e.t,.dc, call. mnn on part ... 1r, ,rnglrlar 1,,v,,d" ,,,, la, an a .pre"al"o, ..... a "Lol . I ....... Ill- r" la I'la's I In in .1 ,'I,',, .I (Ft, dill: ii ,triiiiifaiite,,,, ,niuri6nde
0 "g.;"sus diciair-amirs prohnoomes Out P-Tioncric.n. its v".." l"'""Itin", "" como- I;- to-c" "a ma ii;d.d. pal-nill it m.1"'. del It ...... noill't; ,st.-, A 'otp'll'a d-iinle ona ..... I 1 ''I-a. lov 111, A tie dell.
Rehusa el envied I'lly I Estatul. C ... ustauct-al, que I ;-t-o" hno a, I do 'ooducla a,- Umililit hinciones ... FIP .1 11 ,Fllol.. I .... .. III'... I .1 I .... fe, m it, I I ... p"", Mitani'l, jumm, ,il pr-d, ,Iv P1'6 1
co" ,, -1-a que ,K7 FMM.nria FaIg.
man I no ul c.5 INILI unraFador or ];I ,,-H.y cololorlicirm., 1. furldattm do P"'a -Flo-oa ;Feliol- ni regional .nI, ,ill N ... I ..... I I ........ F,,,,- In, .''d," NII1ao.,t it,- per-ii ... .1 ... lim- d4s- ;,, "F'lt"
, :!: 1:., qo, ,,, I *al-,,,F :;: :",:' 'e"I., '..'I' '1, ta,- I. 'lede .,rP.,onothan. par. .- Trair 1,
d, ID40 I. q., .u. OEA. but, tu- luga, hato 2 ,h,..-, ol' I ...... "I "" ,I III- regime. boll.
IF It stdo derogida por el I ;.-,',, 1'. - 11, I I I hF-,.1;;,,a
polaco, en E gipto -"'-i" Eta oganizzoili. ,,,,.,,b "' IF E o L!'CI'vila location, n,.,II- il, en el Cong-reso d ;,' I ,I, ,,,- I IF,,,
bliftnia no -Iswu," a I I ", F",',,.'F l-f" "' "I P "to' ',; I t_,jb-a_ 1. x.,:l1,r.o mittoiblere,
I racion pacifica c emns mstifla 0-oo6a, do manioner tua-st", ob ... ", I a, foo' I ..... I a 'I de'r. 'I n
tat so' -- lb,'; ,ld,' -, -I.Im- do vol ,=' ,!"co' ,',,': biclu.s m""'o, 'j, to .... IF c, I t, If, 'l-F,". I "-" "
I, I'la", IF IT I I ,, ",.I ...... F'"I pll',,% ::, IFt I I enuindaid
I d d Fie I "' ""m ' l", I'm".. Sicilia. -; ......
tmeta. limit, I'll, I "o" ,to 'j", ,,, unt, I , no, In toma imera- I- --III tie al'alua, ,I'. ,,,,I,,F I I a IF -l".."". pi-o'leara'.1 go, 1,,,,irqTesar a SU Pais ,,. 'Fdi, prn. ",To'"';' "' ""I" dd e-ado official :'--;- ; 11'.'', "'l III III- d n,
.,p,,.,.,,oerj, fl,,hi Ix, '";'-;n 11 all- Pa'ad, 1,6 en ti- d.,.l rartel-Id .. ..... ia ... .... IF 1. 1,-,I,,,i. 'If" S I,. If,,,,.,,, -,o,:, ,I. lot rcult,, nods
. ,:,,,,-,. pre, 11:;F1 r, "'. I. I ,,, ,, .11 I ., I,. IT, ., I I .",q),ol., III
.stFtutr ,cuilot. wiq- ,,,, ior- ,,I cat a,, a- Calla Comatilw"a ,,, -, ,a _,,r,,,o,, F I a .1 , ... A I,, 1. ,- ,I,-,,],- I., ; ,'." ;.' ,F,",'-,-, '"'"'a,'I"ll ... ja I I,(.:, I ooit".. l,! _.b c el r,,InIi, -- nu,"rn "r." P"Fin, ,on It,- f,,,, I, I .1 I a "t a " ttur
r ,in ,mmimarncato pa i O- .,.,,,6,,. 1 Eit,, foli ot F I. ,, 111; Aoo IS-1 lVal tr-d-ria...... I c arielanin I I ,,,,,,d,. ,tiola, ,,.a fr,,,Fr. ,,, M l:',',"' I"'.'
Fxilase en W xico antes lii j cla-mll qo, -ta-F, delr-,1 1, ,I,;. a ,,ga h,,I,,ra de ": -rstlad-, ,,- 'n Fl";. ""I, I;1 11.1_111" ...... Nonibril ('0111,liliiiri-S pilr;j If_ ,I --, ,-, W ,,, ,I PI-a 1, 1 ', I,, v, 11, .., .., ,,,,, Paz EFlet- a
na b folm-le cal-2- 1 mL.Fill-1111) ;,, ,.,', ., ,),, IF d,,,,, I i-, a IF- 0 -fim ill 13 ..,,I, Gmamm I
hil- 1,,, alt- re I i, ,,I do ,I, I ,Ali 11-. I P_. I11-d- I I- IaS pagathirias (lel inisino F ":,,.' ',', I, ,:.. I I P, ,, Ill N-, i., _ __ Fia.h. ,,, 1. pigi.a.
(piet volver a Ia patria 1--le.1 dr, d", Y E. .dl-,, Z I ''. - -_ I----,-
__ - __ - .- rri a r I 'l,,T IT,, a : .:
. .mmir. do p,,,bl,, )1111 1 I ,, '! ;, ,_ .
FL CAHIO. abril 14 (AP! E,, on-no [I,, lailut, "ond Fit la in ..... a d, a- a : .. .. .... I. I I I "! "
rmch a "Journal d'Egypte d, ,", 0-1,- ,,I ... It,
call q.c I,, P". nalstia Ime. 11.11. fmilin't's qu, 1, "i- ,F .. ..... d"'f, it,., ,a
,r,-; n '"t,". FuncionarA esta semana en Ia
luceTT franc6s-informa hny if e 'e- B ello hom enaje del M uniciplo IF i "'I. In ad ........ 1, T-_F ]I'- ,, 1, ,,,,,,, 1'."'ad" ,,a ........ a, ,,,,,,,,
'd, 4 i's I d La OEA ,s p-ba birn ,,' In 11 To,1111
monisirt, tie Polonial en El Cairo, Jan Pablo de nuesta co-c.,"'t d g c Pc
Drolia owskf, Fe ha riegado I bod", aFF I,. Fit do for do Nin", I'l,"ale. .
fact- ria. trilt- cut,, I or I T;r,' a, ''n, d. C-t" ,it I., It.,, ,'a
u utta. a c. ", 1,.d,,I,, I, ,- ,,, f I'll 1,111,11111I Ill, a, 111 ",,,, ; *
cor Ia orden tie su goloterno torrou 5.nm es ciatinup I para prevenir Ia Despult, do jul-ar H -N ... ..... n P"I". ,,, ,,,,,I, "It'I'll"I't am ara el Collsejo Consultivo
nut a tie que rogrese a Varsovia, tie' habanero a passes am ericanw 'agr' "i6m, olimin"t, ,,,pbr,,,., ho- .,Irglad. del C.Iscin ,tie I MFy !,,,,, _- :ll I ,,,
I a d fe lad e ',- -,i'.1 1, ;,
cohendo rOugiarse en Moixico. .,.is, 1. liberta I Soct-ot.ro, F, I. > ;,",a "-f-I., ,,,,I -"J
El dipIarra1tr%,,ycrT;p, y do, -- --- rmun.s. doctor Andr-in; Dm,-,7,, I M-;oo I, ,j ...... ; I I d. IVII. I I'lin, __ .
It j.s a. ad Para Ia realizari6a do "Iris !imw. C. till.. el it ... lnr Nil,,; Mo-:,
'e'll. r sa os s .. ... IF .... !"', T tab- oid- do P.6a, .sel-ill ifla(IoIi if conoct-i- lot, 80 mienibro* line to
"'"- Efectuado anoche nil acto en el Anfiteatro. Fu ;,.*n reels a to,: respell, rnUtuo do ,, Ir,,,Id,, a af ,I(,,.jua",.
be. it pa is, para segluir a m&xc., 'I. I .;, -P' fl flata. ."Ill' a
.Jr,,. lidaridad y ercen-, en III Fit Fl, ,1,-, .,I;n ,,,,,,:;!, ,,.,I "" U" lo!"", na"'o,", ijjlegrar n. Habr Conso-j(j'41v IliniAros. en Palat-iti
Po- su parte. of peri6dico "Al As- tIntrevadfi, a Reves Gavil n el preinio "Lugo Vifia",dol h b-, d,'rF' !-,'j do' S"ioln dmln, A ....... ( "'.
" - ___ __ el lmabt, snort, la, ., 1_ ", ;I,,,,. Ili hbo, on la S'' 1. -,r !;, ,:,. ,,:,.,, ,_,"'. ""."I- T_
sa pasad. so que 'a (1, Ia A),., f .", ,,,, "j, ,,.- "d fir, dfi- ,I, ; ... ... ... ;:, J. ,, d- baaia, In., T,,b.n.lo
IT. soiteriall Internlieum.l. F. ", :, I,."". ,.,I la C-dall %I 1, I , Ill- T-baict.
,, nramt r Lit Ciudad do I-i flabau. Firdo fiesta do another que tuo ri mas to- P, Its "lortsentan 1. o" ,,, F", ,I, ,I oor'i.lr ,I P,
D, 'h.1n.fD,,r,m7 hi.bi. sido araild. p. :I". ','.'"", '.. I-- medd . ..... ........ I 1:,L" I, p: ,I")" ,
It ;I ... la ,,,,,, .. ..... O '" ,
' lin-ho ,I of Anfileatr. ch, 1. A,- ,..,,]I, e.Il,,. ;:,u,-t,,. fe -mun y lionlo- ba- ,to drit'i., ("'Iduln M."I M"'o- e .1 I-F.d-1, d, a Ill ,, ,,,l ',,,J-,,, 1- ,,,, .,
Ill Gribiern polorlIs a solicited tie In elda del Puertn un hermas home. P.1.1irlis del Alc.ldl Del P... I p-p-it. emn"n. EIc ,,- ,,, .""'.-t- N ..... In I,, ,: I. ,,,,, ,; IF ..... I ", !, IF-- ... Ia -o.l ,I, "". "." [. ,, :,-, alv par. llblts
cile.n ,:, F.IL
a -,.,III,, lia- la I- ., .,- :"I,.;, ,,, ,,, e .1 1 -ti't.. 7".
Carcillorl. cgipc,,,. Per. .I &sts It "'Ichdr stropiIII. y ,olterilmn ,to 1. Del doru- q., promuccuS ri se- verso-I debe set un to,. I ed;!'j'n'.'! F'A' tie ,.,,,,, ,,,, ...... p .Nj;-j.,-, I,, ,,, It
syol.jn le, F P 'd """I" "' "" "I"a'j'"' I ::; : , , ": 1 a -Tidli, I.Fs do-, I-fia .1 ahora Is .Ill.
,, ,,,.,, il ar p.n ite, amen r I I ,-t
and It continental. ,.I 'a" %el It" for Juttn Lat., Fill ,er : f 1,;, ,iliti,,,,, !r, :!;o!::: L", P" a"I.O.'s 1, eF- a! .... ... ,I I ,,, tF '. ,,,, ,, ,;.I- ,it ... a qlar ,1. Leg-i6on do P.Imrfia q.-tro. la. Pazu reproduce. I I Y !,,h :anmira ;, ,,,
,,, itcale, de R gu-_ A 1, I z. I '' 1. I 1.11 ,.I .er" t..", 1.111, )?;-1 ,, ,., ,fF,,- IF, ,olar-c -li-rem..
IF blicas tie Armorica- KI a, .... ... Ill, la aiguiertivs palabras ; om ,,, I -7 .111- (;;",], I I ., "! ... dvllde*ol : ,l Al": ,
men tj, III ,ertimt. "'t""" ur-dild. P., ,I aletilde ,I r 111. ,,all.. IF-, .1 I Ru bill I I- I g, - I fl,, 1, a;!- IF ...... --t.do ,I Al-i
., ournai d-Egyp melPal senor Jubto Luot del Pl .ia, 2-K. Fri haarm, y 1. -us'a I N l I N,.,,,IF,.,, I- I ,,,,,-dF(, I ."', .11- I I.n I
,in. "aii 11.1. I I.: : '1 ,-,;': a en 0 vf ,Fil;-al ... .mt'r, ,". ,,, del G Ibatorl.
El to*' dice quo 1. in', Al-Id, Ill- L. Habana d,'r ," ,,Ta. m.F, d,.,,.. rada :, r, ,j.
con (Ituen ocuparan el estriodo I) dIr mcne-le ,I I '- r pjtac( 1. I ... I., ia 11, I .1", I I ,, -,up. ,t- d, Sim, rn. It, ,q ..... do ,,do Ill, 1, -A., !.I ,[ -- ... I l"'o.l..,"a. lefild'.
,FTi6I del diplomatic. p.lomiI nbe. I.bre del Puebl, do --tro. Irda ,mer-1, If c'
d Ron I
d ubloat y tooellcon, a ,, pFr '- '' d nca ,-go-, It-l, ,, : :" P ...... 1,," ,
I, "'I,, polil-,", Italb-do tI.11111'1 6'rll,"I"I ,I '. onedi-cm --l- Ia "I ra. 1:1
.rmnes do ';is "'I'- d. 1. Capital do 1. flepubje a r F ,,, ;:".. ,11, :,, llll, ,- a I; I ........ ollo., d,:. ,,;,,r, h;,,,,, I., I- ,- l- F, Ell- F I. elle
,ol dll a III_ 'on par., 1-Ila-sF, pnl- Fh-l -1.1m, (71.1,111.11tir. ,to Ill, 11.6- .,ohrja,,dan ml-mer "'III. 'n"lp'... d.s )as pueblos 4- efla ,, -, S,,a!jLFro;o d,, D,-,-, '111, IF do a d o ", :1 ( .1 .11 -J -I- I- -,wndlii, bala"di 'I tim", do Irla 'I .. ': a I I , ;-_' -,'- I .,,,,, , I ,, poch-, FAF, ihi r
- Deriaraci6n del embjador tie NI- Ice I o" 1 1 ,,'alj',,' :,,!"rr "ll .1 ,, I 1: ", :,! ,, ... I F ,,, ,r,.: ".'% ,,, I "; a ... .....
ar III, 1:1-1 -11111111 all"gr-, ,a qu, I.,.- nmorl n .. .... d,,,,.If "'Ili' o1ril- do paz do arl.m.11". 11;11:11 :;11:11 lalll l ill-la ',11 I: ill,
'a 'I'll 9,lip" do c,,,,,,,r,, I :,,,1a,';,,F,,, M"Fn. Ill ,,"'! .... .. !!." "1.1 1, I- 'W Pill'iflo.
pl,""to a 'u V.- on I lapla -- ,.,, I 11
To a I 1, ,.",j,,m- ,, I IF I I % ;nV.',JYORK. lt' ',I' ,-,I ;,"i I 1, ". ", 1. I'~ ,r I 1, o", :,.,ub, .,-,,.Fla Filla., 1. I "',su"'l L" I,.,, Ill 11- 1116I at %,41. rt, Fu- 1- (',,,F mF,;-'F."" I"s P .F. 1U ba ador do It; I'm ,"ll 1,,., lj ; '! a It, nal I,.(I, '' .. "' ", .g',", IF." ,. 'I, ). -,PIIAI
-- 'd ... an", 1 1, aq- 1- 1- qo, 111 1,6 ridinarin Tie j),061- ,,, ,,,, "", I ill .1. \ ...... .... ,I ,,,III,,,,. '. q , I
Uj a 7 Fl 14 do at, il Da Ill Ia, A,, lv la C(,h- d,,I,,II q ... I ,1 ,j: ': '' 1, .. ('amm .- ,,,.a- I .... ........ I",!. ..
'If I, , "'.:' atT, 'I": ," p,",
;.,I", "" "'I""' %'a"'" ,,,, IF lrb,,I ,,I ......... & pa- I ...... an. d"r- Fa -, d 11 ,,:,;I 11) ,,,I, ,,,,,, ,, ,I I,.,,,dcn:odF,, dar 1- ',,I,,,, ,F, I , 'a"',, "' u.,
11 'I 'I an 11F ... "; wl-lia olaso-o -t ... ia to ,I ,I,. j-o,,p,- ftjodamew.k, lid I I A I T uman a ]as ,. -1- tri d"I C F,1 'J- ( I 11 1 ills", ,;I'll
Informaci6n sobre a ',,,', ,,"' ,,',,",',,,", ,',',"',' .', 190 ,iaodn Ix 2 ruh ,,,-rie-- ,n,,-m,,m, el do ,,,nrr,;., ,. ,:, ,, ;, ,: l"a "',",-.I ltIlll', Lj ,11-,,]! I It. 'i: : da ...... d"'.
paltbral do aper-h- I, eml Illl'; :1 11 ,11 ilf!.: Ile"'. 1) I I I," tlj,)l ad,,,,.,, no 11., .1- 1,1-1 I '-% ,,,I,%,,, ,i,",. "ound'. 11
1- 1.11eg. .1 "'mitare," I),! 11'r-f'll.. f("m.F .... 1, ,,I ,,,,no Do 1. Colo- -, cl,-. : I ", "'
d,,t I cyc ., -I,,, rolple'd.'. ,'I
,:o (. lj,,, .-,, ,.n,,er h- ,, ,,,,, ]a Ogimazii. ,,,I,,,id,, ,I ,,, illm""p, ,, -c ". ."n omrfi'uis ,1,; ,- 1', I!r
el Seguro G lobal I V;,fi. "'..": MU ..... ,an betior Antonio I ,,!: (,,,,, do I- E.t.d,,, Al e -" or Ia Socacciall P-iin"I.- '111-1 Ill 1,11, Ij, '14 ol I a IT, 'i, ;,a apu- -- -, -. 11, I ,,i,-,n, cl E,,.,. ,ma-'
F iijam". EL, Arle ilco, par ,Ibjt. ,Tuila pmtF,. 0, conmeron-st, h- rl -D.. I ,- ,A ,-1,oIr, it, I ... hu, llal I ... In.. desde I'cgnr at' I"' ""' r I I I-J- ent-da pata set adquirt
'; l Per ........ ,it, .1,-dl _. d, I ...... 1,1,, Tda, la h-h-, !l-- ,I ..... i's ;,.I. clina:
.I:rd i ,,','.'," ';.pd,, "','i"T'I ,, ad, eFli. fech. 1-man Panimal-gro.", ,Ili. ,I,,, la I,,- -1 --eulm, A F-nll-:,,-F. ;,,rogn, IFArmchr comeriM en r: 1FIhIi3ti!lrlb-de recordticitin pain Lugo VX" ,:I ;mTb.ln do 1. m..,t.d que tuie a Ins tervencifFilcs ]a condition sint. ',,.,I I WASHINGTON. so,,] 14 IAP F-FI 120 -1-'. I'(; ...... It,,, )" lititW1111 narl 11pi-e-ilac ... to, tie a, d,,u,,:i,, ill' 1111- 11.1, -ne-so, del Eslad.
"' ,aend. raluI ,an
)o Innes tie habitant- ,,,l e + It ....... -lat-I lurflam-1, td,,r "t"rchid" do 1. lata .I I. ..... ,,,, I ;,; at',rd'e"I"' ,a. tie ,.mI
del tTrabaJI lafinlo nuicion public disturguido P Dfolgladnr do Ia lenria "I'l ,in ,_avh,,He.erdudcdrn panamericait-' pre idente Trumar aplii ,stit nn-!if aI I I
mi. tvis .1 Segil Gicoll do Ali., Clo,"mente, I. .bt.nt, ,..a dis' 6 Fel ,
att--!d, 1. j.1-ratineqn.hrod. ifil.crati- me.-ao. ho, muir- tie Amer~ para n- Ill 11 I'll, "Ill' noEdl Iia; imintlic ........ .... pal-l-Im I- '-) I I' 'lig, I', .. .... 111i"t" 1,ri- la ti-e., I ...ej. CoomatIll'. ,,-,a I-Ta- 11-w. I,.,,
cin Saurillaria. p ra trilpaia Lrcs. azt La parte musical del car-rama in. ,':- n.nes, oimg.. y t-diounte, c.1- q. 1. his formas tie -(Fperarst, -v -.aldr-n. Im 'Iti.fatlkal-ll, esf,.v - 11 _. I - -_ .
Pligina 2 Political DMIRTO DE LA MARINA.-Idartes, 15 de Abril de 1952 Politica Afio M
Se I ri inaugurado el 20 de Batista trata con OrAe, de Ia a'milliaci6n del acueducto Actuafidad Politica.
'111avo el busto Oe C. lEstin- viendo
A[v' i
arez Recio en Florida
a recusacion
El busto at inolvidible C Alva- Palabirm y gestos por
-Rell.; p-tiort., de- Its
Camara re Representaras. ell Ia qua
era lider parlariienbrio del pailido, de un alcaldei -telvvistolt
It, goblerno at tAgica
nvortel Ill tie abril de 1950. no ferft Inmigurado an Ia feeh, que seat-,
Hoy sigue Ia vista en isco IchaI
M I A-M-1 ha,6, sine, hiolta el proMmo 20 tie, el Superior- Elector-if r Franc
-Sl -clese-encriprar o I-- pulls, oil vollmd--r-6j, qoc f.Its.
vertir an prelpledide;l. d 'd"31se a det.ilira del trabalo ron lal para su Dili croom-7o el Tribunal Super:nr E S inte- narration no di- reilitadu enun corridor Ia a re5ante tonce.s se astala. a su engender. erl
n an to ell a a con r:., Ila
11. C refe'en, Implaiml-to In Fl. dt Elect.r.l. n 1. rd, d Y'r. In co at casn tie convecar a una Convert.
ALFREDO GONiaALEZ Fri Quella pabl.,i6n a,pej i-ol araccr 6-t. del -Pdoroc ric ce-eiro, mo pien-an c16n Constut0yeate.
de fi,.. del doctor Amer- No, a- I _1318 Coruzresl Building. riAs lostttliclorl ct%,Icas a Ia cree. rro Bropsard. prelodente Joe Is J-jntn I.- hambren -A Wula mars trite in ormativo
Tel#fonn 9.2566. cion del manumento au re7ordnrn Mumelptil & Palms Sermon. In,,- no, tin tle "s de6jr que se esa abrierl- u e. start at Triburta perten cieven no sabernas I dob-mo
I "' "'u'a"' ""c_ 7 -a crl re
,y, J.aq.o. O'holoren.. Ire-11- a rtrneiendo todalj;i -1 do pat. los jerarcas tie Ia--le, Aurefin Alw- M.-,.. Gu.t-n- _,ad, P,'vn, civil Jet general Ss- prlivisionaltraid-a-iciffade asgrimir
Rasrure oh-lill. i,l,i JnO'Agustin Martinez as u-0 "ien-terlea pco rust gas Ill
---e z a III I rimern. elecciones
q u mirrinturn at doctor Rirar
I d, 1!,, P., esn .,lluimrs on 61. qu is c.nsigna
t'n p"Ps" S 11 as tie I a
'"d ago del domingo Prrl, -I.A.
q6 ,.b 6rrd.-,,a is "' "A' d lases I
Q.esild. y E -nn loi, compaherns de, 'Ante Ia pnnc 6"-ho arran-a-de-lao-deliov G, \,Mrrinn lirilo.'
lp i-df quo i-p,, --- -0
v proVechns. In que A ob;,rno.
m aravillosa y defendienclose a si mismo.al d,- stills gist
!lot Naarro. porda d-not, on jurist tie su o*o
En el ineludible "negocio del vivir". I I talla,
es mds rico el que muds salud Ilene. n a alidid. sesirin se exaroina- A] dfa-lo ,ulcnte y en haras del-,
it, ;os El amtjouguldo cioninalls(a F znciscr) Grue GonzAee pool aPortar cargo conc-.' -nclo-, -on mucha c-unSp-nn IC7, alcalds tie Marianao, nos refe.
jaigutio contra el ,,,u p,d,. Ft
"llnicas dolencias del is fitu!as S. lead. ante el tribunal Parecia qua astaba Ia su itnerario del 10 do marzo y
Marl.n. El ev to Guilicrolo to astscl- P ... uro no dejarse en- suf act,%:idades posteriors.
M.- I. tie Ia vitriferricill a. line A 1:1, 1,1 GrIal. Itaill't., t'.16 con at alcalde tie Marianna, Sr. Oru,. G I'
lie r n so.'a Cis Win E- -to Mira.ra le);Irl par Ia m.dj. . sees in- _d
de -1 st 1. par. dajzrerJe1jndlui brave pla- lerrumad, problem. e.p.rpnj. al Mayor
d It. ell el relroo termino, Interviciven ell an unnillo Muntolva y Jests% 51 on-Ranno'. hlo-eoei Cl= rte Do,,,-! t o-dit del interr.g.t.ri.. seat. Con jovial
g::,*,. P i-h.n. c o. -oho us repuesla, ese nos cont6 c6mo In sor.
I Eli a, I.' E. I"., Jus lonuws tie prind r!.golpe est ado an el kil6.
E S T O M A G O P: nr.. e n do -!.rno 'nel'. Y letsmi'desdi, ae pur,
A.'allecinliento Ile ull ex Conocerd (I hwo clela,6 I doctor Mi I I- "t, 'Io 11-socitsementea Qlaluen-,
'h Cdinara Ivnicipal el.,,., 'u" lismmarrit -I i clundi habla do sign".
-alde tie Cirdenas am,, -.do tie 1. y
19a 10M IN 11 al( C I ma! LAW No _ol_, ,i (, no I"- tie torin-cipijaos-alCol unnhis
t q" P, cii tPo'j, en -3 ternonn y racia qua
Pinfooda hst-s-io, 18 de la reirturtrin I 1-D r- tire c g' 1- "s
p, del Tr b ;fl Sop-ol I ci., u, roli:, tie so 'ulfr, -Fue -F-mi T&r-m-inopuc-Je_ sarme
nvo, "'l-ne a, litut to Jao vI doctor Na ron -1. ,.1 on., Wilss Iiis p,,'- ij,
I g: o!,,, qo, ho, let-o-,
fk1M ViShka 0 hodenal, -intestinos- d, eI l6rn ...... S, Emilio Alortso Tortitiron ese aruer(lo en la tarde fie (t) do, ',pVc so pro):
0 uU1s'AT,. .1-Ide tie H,,h, l.r.I.d.,I 'er III.% Miles a "16 '14 'in , '. 'A Tj- ema lusi6n trenlituroi. h..
C.11.
ives, -n le lofinlaloi Omo, unj "'" 'I"' _,o 1'. to, ,I sna airmenn.
C on Blamilien recobrard Ud. nquella riqueza it -' pouibit, candidates R Repre- delf grupo innyoritario. No lie produjo (liftirifin irryer Iuob,) rl.r riv I,, o' 11 lj,,,, v In co-guo)
, gacuin ov nt, Aun en las reports 1,) I ic le hicurron Ins militaries, quo
... tie Is tsrde, centiou- is 1.11 'is rcizos, y tie In buena acnmaravillosa que es Is salud: Tome usted gda clp le duprruoi at general Ba.
Ii'ab:o se., d sd o s 'o sr mr. ..' 'Par Fr ... Is,. R. Fete: dT 40.1ho ]' ,Iod, d, a,,r. "Is I, In- tistio, -m-olds- con mas Ia
no Stv... L I I "", "as so --l'.
I"exi ... 1. lited-66. del DIARIO DE 1'. -6 11 dr. sgun he- ';list, el -Io. clebi.nd
MARINA mos lindido connect. oberlecin a arn- tol"OePr-c ]A sentencia an at traese d"', apa- ti'l.. 11-da to alla, lanz6 at
I tie ,, sepel ,(Iluy.', ; deal, papo'll. tie avtll, to Ind. 1. ursr d e est. siraar- re'.. c.Lro denws. interior tie Ia Isla a fortalecer-Ift
ia "itild" ;I orl a nifell- 'o. tie duip. No ceichoti Reston ny-er Is Clunariii "oulol, on ,t,,p,t.s. ".h.tv- lie ran. Yed-o6a tie Alealden, degillfialia,
foeui rrc.j, c.rop s"i o lewud ante I itrinio,- -g ,n su5 palabran. par Prin y Rpo.
1, se surnill-rot lamentoff Municipal habantra 0 o roum. Est. p-rcis in- t Ill
radr7 d sit partido y otras re- hubo quoruin. Solo ocho snores con-pelo una nue- faftola 3c abr'ia p. .., bit. Joe plnu- its con enthusiasm par elnuevo
pre.sel at tlvadi, 1- cl-, vivo, tie olilles lespondisron RI base tie lilull-u: Ia de postpone is session trocand intc Elo6oi BlIto, reii-ert.
'",,did, qu, re-micilin en 01,- e. ro"ro-o". Is or -1,a-din-li. R estituirin I..
I I ii-sper-,; just.d'o at gripe
1WK0. NO ACEM 94ffAC Alo-l". u'a h obic de convictions citron r.etitado i dj,.I
ad a
Dolor do Est6mago, Digeottiones lentas a dolorogax, lrnt,-ssy ason foricior r.,Rue. clu- cinas d Ay,,wilnuent.. FI plibli ,i. Liii ... 16 del pr xinvis Tuvo frames tie censure pars Itt
Em- I he n eh,c I dere- e, w. as astell.n.la y do
'tuticiou .1cald 'Ia. clejei uILIV I umeroso uLIP Jcsclc Ia.s cillitt'. 1, per. drj6 itis.scrente sentsd2 I 1'e", par. Ins alealdes qua train
M IJIG 0"trico, Vi3mitos do Hquidb a sangre, Acidez, oncl-" i'p,.b.d.d tie a,. di- tie Ia' I arde lo-cli. I- I A6n a. can.,,,ot.d. Zlbli Its- e, I husto de I" cl rncldo s s esucioneff, F ian
r "' d' " ., ""' '! ce-lo el do ,tlo I doeirp-cs respect. tie .1g,:a.,s zi
ctod a of kirdentia, Gases, Dilatacilin, Mak enkre tie rtc. rprogrczo del fa:,clo IAL nlvipil rop.,!. is
F ik j, 'Ad A o G no, c r, 'i A 6, d., p r Ml d 's jl-, -,, del Goal-. tie fact.. : x,,,so a unis Casero, puts d.d. u
piraci6ii, Val 'ahento, Falmonlos, Uhooo, Foment& as al blenestar tie so pu d;d, p Is "" l1nr urpsi- del Ayut)tanii,-nl,).c at
of e Avhno F.-cs: folurris c oF n ch ulaci6n con at rl gl
nes intesHnales, Diarm a edmaintiento, Dolor do vientilis d,,,:,t1,'oi1-prvsjdrntr (Jet Consi-lo. Ia tod-ii, Poor,,., a., e gurs, I cro, A. G hiteras S pomos par so boca clor se lp noen ai.t-or. Je parece muy 16gica
Ft Srerclaris, j.a.rticular del Sub I . ol.2,oo I i. d, it I 'ou. h, 7,,,dd,, Is crio-on de q- hFya renunciado.
y espaIda, Inapetencia, Dennutricidn; 4prosenta aid rio% ao, o- noollitod'd""tiongo is a rorvo st Pe. 'To ct..' .1,,
ell o o 11, Tie ran o 'I.roosdo
at -Ion tie ses-as Ia solamente de esto. sino cle Ia crous a I,.!o tie a,, o" S, -win Phirlidarin tie modifIrar
onformodad alguno do estoo'sintam"? FI ,nor F,;mind. 8 Mlo olds. ,,, cpe,. d, in nuer-itntj csplc- e Ind. is At- do goal, ..... lie suslraido de juilto I tcplia tie In Constitucu5n tie
Villisse del notable patented Bismdgen, y hro it. 11 oleclud 1.1rottills del Iso I., e, jlo, 'soh'-wrt", a su )Uo!". Ila- ';4'1;leo niateris municipal. aunque
e se march defrauded. an, A tillims hors %p a-gorsba ell el eonj,,ovr -!,-! H. -rouroopin h;0-,;nrn ha hch. unto' so, tie reel A untamooto que i eco-rewons al Imente lie sit 1101111)re .:; no is perins y burns fe tie su
reel .... 1r;n lt ,.da per I dio-to, Nln,.Ir., Co. a q s, 11 p ndgn He I
bandecid Ia hora en qao deddid tomarlo. I-el" lei to La flo-6o pol ma'. sinlr ic on habia sido gia!n a o-wr el doctor Ramiro CaputIt 'pi- licepla, -ur-., eu 1, El Mayor General Fra kro 'n I' ; u aio a P-s pill lidarin tie Ins alcaldei
rs. r no per errni se ha publiesd.. Municral habso- contlo aia irmu- ho-ir scallt,s.. Ls ons reour, is ,, ni-rolls Del,. .1cfe He Etdn 1,1': derti, doctr-, rol marristan. Fn
que sllh-f,,ho el tiihle hasts rl %1"n's pet""" ln, senod. s Is or F61.. Arr. .,,,,a[ Yo, del Fj6rilr. no-fijon a 1. C, no tie las ad.
s, ono- Utz, in
1. 1 do ger-te, -sa
rin leraMonlrite -ops ric 1- ra dis sera ver'n's a n urrela- (lei Con-l-n Aon ;,-r. d-ri M011-1, halter r,,,bdn irstluodel subsecirrlarin extraordinstis "p"' a el liberal Alton. Ilones -111 Presdool, He Is Rp6:, 411 F-rmi paiabrs5 del prope, ,!,a ...... anR. P di u a mat-in paitiriflat r,",nA"aj! clecto prrsidrnle' v 6 n
He C nrmn, Dr. Carlos .1. Smith. -is, y h.h,,r blica. M-or General Folg- I n S. ticv, tado. lo, s onomis y una Vercladeral in.
I-le. -on sr r- a-zors de 1. on- M.,qurl. s .... !a, -r. lie priced,, Is ... is scoptionicts parts Ia,
- a ;,, rtna Is .1 a
ROMBILLOS '""a N'"K"o I o-ofl,- ne I' b-to qu le fo rto o-In- lindra I, 1,do en ic., p- I,n,,s q o o-mi I sfior Se mrs06 p"I'd-o dl "'In H,
Dinsignado biliez Blaiwo v tuxin l] 11-1- Antonio ulterNF iun- rrcin om-to at rg,-,n 1,
i stories de este tire. xi,96n prescribe Cesar Es-l-te, enrourust;i. In a] po'el, noronto,,' An ,, n ito, croy to bee se
--ti-oidn -bre el C a Is d-Juren rt in, --ra ri nuen Arueducto tie
jefe de Redacil i6n (lei Is I y El ..11-lor El vice no renutorl, 1-I.cla tie M t-- FTte a o'.',
d- Arim. q., I ansiyo sera r- N, A u% as obras ban ace.
But-6 de Ia United Press In rI He un rr_,toor;lct: Y F- I-et-ei halb a fts,-1in I
, arle d t-d ,- lie 11, e;apIn..7ic. n. mu,
H A M P IO N A ,,e au, no lenorii. 9- n far.,, rob. al-fet. p-tiri-o d, ]a ;rr;nn m xho ultimamente.
tie 1. Pa,. Ia 1. C.ted,.l aleri Ato d,, ser a In, ,or.. I to ld drl- n
Kn remn-oroent, a sus nole't- ... no a, er on el acher Avon In,*,.c- IA niad e qoe a seepla a I Gob ter. ell I es Per Ia J, Ia tu ra del F do' mnu tie Ia p- ri mu', I, 'n y In In qu, respect. planes
ha sion rrur!M n e :,I,, r Nlav,r, General del Fj6rcito. a] p- ins cases ) con mucha,; precaucLo- I dl y- estar en cortacto con
d It era "i o n di o ci cl,il,, del grope mavorit ln cor in- no a I d, I'MAS LUZ A MENOS COSTO i7r. dL'2b r a Pprn tierialo-op I 'mi'" q h! 4-1 S, ,-, Fer-ride,.. busn pa:United Press ell Cuba, I cottroodo tvzsn 11,,116n erfile, del PNC, (A), Do m-Yo- Ii d-t,,.idn p., en _Ft,
1,ot,, drs;gosr. -op"" d d urturation del auientistreet' e p., 1. ol-i-eirv. tie on ..... An
onopoinern en 1. prruoi. A-0- Pr). Pl. y else.. at PAU. -nt. a[ ,rArc.Zndrbs A el- ono-orourcent, le-stat pro to 1,1olorado sobre Ia detection de n o! "As base,, Is, en mi:
;t Le.p- 131soor. I'll c o a Foriscra, Cooreemos aor .,I lilltiooii del lugar dand 2 gUnos lidres ortodoxott. respon- r1,r1l1l-'- vo pa
es red-Im, tie ') I Cruln r .a mente Atli to, tj; t6 tie 1. erkli at., Won- "u mail. d un nue
031#11itinitoles del i7re Up- per tin is In Mesa tie golnuere. del Ayucla q a una calls con las Ilimas de %vinj eI Cslbo del Fjitrroo J,,be NJ. 1,1so doi catig6rastuente: -Me parece I. d,
Feliellamn, , j le a,, 11 ..... sode,.. mutt. Ism lan an sque- muy a, ..,. que sea
art cl d-gracitui. y Ia despareas -6 un a-ei-le- I . so I, con I nog.-Ils ati6n. 0!o, a qiirn Ic Daman popularco rr_ j "* -nync pPeto tarnbo ri "No July )-tifir-i6n par. y 'I 1i ( .11. per a cpi,.dn tie
po on In s-no no, cu2ndo at companern Suarez
ricicerntis que e lei i a it c.,,, t e,_ no,,tal -djo, i Ins rporlvis eL Lomba Ia pregun(6 sabre cusles ro'r
0 Jere del Est.do M. I"s liel"Pe tie Ia I cvulucion ronlra
uor Gnesl dell
Este filtimo azootri no iflorara en Ejercit . it ....... s --ho is, v an- j- now"o, I'Vil'oo- ,1. -16n del ........ s mo-,,, ,- 11 1" pi-o-on., en olo'no Por so -' t-16 'El tile of arle. -poocloi .-Mr. pren to lrlmdl io. -od. is Ins- t,.ts,,da del] ... li-r I ho Io ennd. Ia Ley. orsp,ardo o c- alliz, on f-didscl y s-cille,.
n;.,,a Mesa plart,, I ambient. tie :n uesii6n tie set rdei to. Is, ro-Z , t o-p-dr a un hombre rpie
lavcl ell arria-da.s del Honorable Senor mel!endo a1gun dcliio'. 1 or d, las fdii, obrer;is y title
I Ia ffig-jor -novidad on cigarillos desde hace ma's do 40 aios starsr. n lil.... Ins ort.d.... e 11'; Irit,, v-1a 111111-In at lueir
11 hAlboa ,idn r-PIA72do Tim. Yl d.,tor Jose Agustin %1- ric5t.r..- en pn4jIulIrcroirl T IshoM sit criteria fairrahle a in r st niix-n. 50s lures natural
Lon I- -mrrjslo olod,-os F"7ilill. "
'in S'""- fecinda- lool-olloo- 3 1
-Aal 1
C d r gen
crodesle men -A I., an
.nntr'' A n' den- I V dF, ar
ties firrrvr o;oopro,-on -1 lorro. 'tadn in 'el. 'n I to
i ruscon. 1'. a, I o p" rincolls no' tin depril plrrfier. Is vid. I 111orolo n In, e,.nn I C n",,,sl,no I' on. o a Mar peritlosarin ,I l reruo leaden rel-nn IR
a., por no otirte. luman In., ties ,is rompaAens is. reputable -.n ,rill to rnorkliot. ,I He In, ot'n".
_6 at ..p.aia' "nue- Jurg- 'I let, de .-Indo Maxer
n 'a.
an r 1. manes on n"od- %n a 'T"o'e Ger-I del romplet-rin so
at' at memento de plant varsr In sure. --in elijo Per el Primer tattoo tie ra rcnijoris I.r% ties In- M oidalar n de Ia Republics A"ba tarion "que no" co-do d, licep1. .1 doctor lftrill,, G.nro, to, I I- de i,,p.cIr no, tilenblan -wuy.
e,:ta 1. tll j. del lown d. GULteras qua
,o l moment,, -,i: "W ... 6 par tin ideal". olrcargos que test tell a c, It d,
que im ide Iles irritants do Ia garganta ortod ... a am turio qu,. o- to 1. air. I tie .Ib. Mito que
ea lulin anterior, %otnian en blanco. diga- "All-6 ell clumplientento tie it
IA sesk6n ordinals del del juevn diber".
- -_ -_ COMMERCIALS
RI.- In l.p,,si6n d, qui, as hilhra qu6nim en 1. selo6o -durian.
,orrispandleirl, .1 too-ti )u-s
dcrA,.Ig,. P.,,z I it,) 3. cocurldcl Nuestro complete red de Coor' I 'it c, ""p. artris. a.
fume todo to que quiera... I ;,aorr.Ij ..hurtu o, a.,, de G A N E re,ponsoles en todO el Mun.
F-,c. ell In tornaon nots filos I otion-le Alan: ro I., pio. C. do, nos permit expedir y 4
se 1.11stoin Ni. In. ro., a no"o, financier sabre cualquier pois
!s n P11-0 V- ,ni,,,,r ,jor:
iGoze todo to que fuTe! oH an el a a a Cartm de Cridito Comerciade To- Tom 'no. to%-ro"'no 'u.
o-"sIznlhrioc rot fnrers .12ors, noe les, tanto de iMpOrtaCi 'n
bl"ooo, -ot. -p-l.d.
,operl-c-ri .1 gpon rc,, in- ........ ,hi, vj
,I, ren 'I no, "' an, nerce, corno de exportaci6n, a
No, in ...... I. me 'nor. cable a Correct, y -dentr d e
utp ,que ausanurc -.-.
un ic Des
Ningunut mn)-lot mA- por fornar rlmmilirln. ('unit ... ek it, viers-retauri. Jalii. to per los lirmincis y cond io
Ditio. lul eld'o" P-1- Publhloliid usvoles.
He AqIIi Pl finirn cigArilln con el mievn .4 1. co-tad. Nu,,t,. Z
FI Onical mlembro tie In Mesa actual I..,,.n 1, ii-m- ur.
filirn protector, -periahmprite -n-truido, riu, en .. cargo s Ja- n ornol cl oarnp., t,.biii.. pr.
qu reduce [-Aiiradahl y nocivai us r)ia7. "17"Inuchn- rolrere no treer blenoo. y doiao.
Iorblermix Es el vicesecrelan' Y es- 13A N C O G E LA T S
1-- HM, unpurelos. irritantrt pmrR -11 g4tinnIA. 14 dcodda impul- she'. man PUBLICIDAD PAT&
if Fundado en, 1876
I., dit -ciii-ril, 1. rill, d,-,. q:i,,, nunto su vrovecto tie traclado a Calle 11 No 153, entre,
o s modest., Per. Vokomniess. K y L. Tel FO. 1646 4433 AGUIAR 436 HABANA
rnronIrAr rn tin ciparilin ... a ins indillemes tie ins barrios Ilama. Vad.d.. Hnb.ca
' ",7: fr-cora. in impurem, 9- bo-roan d.,s tie -Aus, los QUs ... 1- 11 seems
roando -1 labor,,.
jild 11iturier Ir Ila un nuevo placer furnando!
He nqui el Aecreto del fillro
pro Print Comn tin vinn torn. do Mituri,, iine ort n
h :1'il 0,o, ri- no a onspoic.. Si lot
1-1ir- -i, r.,oo 4,- formidn tin CIFItrilln rol-Tienle. listed TR R
1 4 filtri, N. rri prrqi# ,! noIAT IlTiplern Ill -11111(idlol de do Nixurrr.
Vui-. ruandn A filfro -loo Lis
'o 1 ,"c,',1,',: tel'u-n., it entirin tie fown go-in B E S O T
le -led comenzarii a Ap,,ruir rI
I El 1, N IC" Cigorilln! Ahor ftrpcn J, rica tie du %fiturior.
1952 160 HP
rip, I 1 I" I Co-dr, ,.led -,1,. a u lirlltuo I jisrdlo
..p 1.1;1 11 .- V V
le pArecrrA crude, e Irritanir pmrm %it
'Afio CXX NoticiasNarionales D14,R10 DE LA 31ARINA.- Martes, .1.7; de Abril r1e-1952 NoticinA Nacionales Ngina 3
'Los alcaldes y el Gobernador de Pasa -a Abastecintiento control -,N?
La Habana nspeccionan
La Habaita juraron Los Estatuto distribud6n-de la Itarina-de-tri Vol- -1
_alDia . ... .... s; tributo- sohre 9 NEW YORK?
E 0 __ - 'Cubierfas las vacantes en'las Comisiones de A. 10S j, oreeSOS,,I, 'loh.dipueloelMinistro(le(:ontercio. Las Tod-Is las fjcilidade, dc esle ;Taa
J; que Ilamaraut Varios y flacienda del Conaejo Provincial. Notas n -ijotas de hi lirina a fabricates de fideox. Notas, hotel. cl prctcrido par In, 1-ti-oPrimavera. d b El __ : __ tn-drq 4,d,, He ia diriericonoo. C%6n a sustor&nci.
Presidido per el gobernador rian- e Rlaciones Sociales cle Marianao nmist- de C.M-No. ingenierc, Ao, ioicn, de,_Todavfa et tempo esti loseguro dh 6 en esitirc ,_Ic.mp Oscar de hi Torre. firmci ayer una Ent-ono-odern, ante 1,, Cortil, I To
Y_ 1 1, In Batista se reuni Ido afiero Jesus Melon-Ramos. -Lo dispose el Director in r. Hobitacionei moderna, a precirn;
so be-s as PXria el C.n.ej. de Alen s d,, I a jr, clib peoi, que in"chlo, IndI, I,- radio. much.
c6m.- mp e.r In qu -.1-con. pcor In coal no-o do 1. Corov ofin-roo In,
-dim."Es- de -era es coon !so ovincia de La liabana. e. FH.R.06. 1. A. th, Reporters control y 1. utri action do --, 1, no I ]SION v i,re ocen. abprirna% adoF ran. dhit trs ,,ue'rdos Y,.s ,,Con moliv cle eclebrar In Aoria- Imptiest 1.
mucho nis orts a mAs M our an (le Retklas c do trig. a 1. Dirrecion I n,;Io- it, --,
proceed a jurar Ins Estatuirs Co s- on de Rep rler, do L. Ii.bano 0 1 nmectr. cargo do I chirlo, :,f,. :,f do 4H I klo ',o
ri cincuentenorg d,,.,, la rtcl, "oberto Daricts. h,' 'I ,o
He In -em, tropical. En Cuba to I titucionale, 'in Ito i a Irtmedinticnio griberracicir an ch Bolt I. I -no f-ho d jno do,,, 11,efep maivera no pasa de ser do Ri3icr-; on, -er y -ofllcoo i., ..,,able- quir ir "'i'' i o .......
bal del a ,esion. or Panchin I ente lelegranna do felicitacloo it: out - mr 0, noy. st, romrd c ...... tX Ilocl elp"'ol o so c,e,,oc;cn.
lendari.. La., personas Ila I It eodbeiPn a'd;' sa.uj d, __11;1l':rIa a Irs fabric., do it Fell,10flust,'
sfrisatas rcdl.ccn el problem '" a B a "lo el juramentri. en el Fnrstsidento de la Horatio di, nuest... to, del do., othcaud.
s kin lirl: I sonZo Pdr, ot-or 3 dcfcndr In ..st-orie, pericidistica,. q- intieciati rranudar sus prod,- F1 ............ A 1,,
ma rat q., n es ni invierno of i Lev !::0 d nnI He to Republica Ehirges. r 'as., In, h,,
David Ajzcorbe y re. :rt """" to it Q"' d"'ho is ot.
he, "in 1: , ". -h,, pa i ........ I, to 01-,
raro. Y cl-Irli. 10 Mejor P.% espe-, prom q. a M 4 He abril on zurso:.,siderne do Ii.AI-i.chJn do R.-p.-Itcla6l. d.do ircst"-" He g'." .n'u.o
ters He La H bana ln p,,to- parn .... ..
rne a que In temperalura reco. ronntrarando cnpmign iiacion.il a 'a At celebrar pro,
tr. g ,d,,nlnl., y lao ?,d figiris" I., d-L-niorn, I-da, it,- El
nitende ej casimir ingles it cil tra. ,aarda, It., on rautodAl
cion rl cincuen"ta arin dr su fin 1 Ins roloprernfido, eo rl It "I"- F.1 jef, i o"Irl., 1 .1 d, Fla.,., In
Monte rrlca Ibra.r,raddo Is -o oal eb,, trime-s at rib),
Je He dril. S,51a 1.5 murres I a ';I' cio.. do," cxpc.,., par to, cnnd I, uuii,
in n d" ebligacion con Nil "' d". llnalo cl %IH' ,.I 'n nii-I, He 1,0,
circisiones precises. Van reserves nientale, III hitenctin 'cJo a Indus sus hilegrantes nits rnc (,N' lificar si nimplon o qo I n r n In, r;irormjn:rwtr--q !,I -11 410" 16TA
,,It ret I lit 've.
ticncia on bu c. He --i Di.-Io_.yld-_ I -d-os Torque- continue- In imbroba riones eq-t. no de. Po' "'i, -'n d, S, 4-- 1,,hrc I,, erisos i
-- y-de I L labor que re.1f.. on bcn it,- Ins :.- fro.clio, c .,,o jor, In ganctrin Iot lioba "o, -n- wo 2000 Cv-rt-He invierno orientarlones Eli ionlido jtiriron a ey L, s;Iod-, el ctur limiter In matariza pit,. i".. in, oal d, _._ t%
para el verano. Ig""In ire.ses He 1. Repfiblic.. public. cle In .pilot UAlitlE r
Cimstituct. I He In Republica. lo; -rogarin
pma en las plavas, (fit.., Francisco R. Balistit i olono wr so ho u a set" .110 EN TIMES SO
dos ]as alcaldes municipals He It aldl- prot basin (1 30 de!"ilacl,,ol reses. tiqe fucron distrib.idas vw., Y RADIO CITY
'raLn, mismo b cilbrl 0 liag. 110 rolt-d o I clinon, a H.'d r,'
c ubcs, as salm do -tici rto. prrivincia. crot exception do his go ornador provincial". s
Justo Luis del Paz() yluan Co. .b,, Utilidade, as ,is basp,ta es. 'i'"' ' ,
his c n'res d do-e Joinlo-oll.1 11"I Yindd. ", icicnes artisticas. las beer. I it, ok abirin y fi, clado ,I.bol deleg c ones do los expen r I sV,,. .1cid-ol
L Agradecidom vecinom de To rindO col rmmo. Ner. ar-ee'd, Joornion, Cou.nib., :I
do conic B Gona oz. del robernador Batista to ........
ma rencias No se ven do-. auto respectivamente. clur ya h In dando Mereados Libres y blereadc.
b3indo corcurrichis torque no se blan prestacho dichn jurnmento 1 P.: El ie,retrtri. cl, Arica 0-tra clol' L" profesures de Edueavion Fiic2 1'111co
so e c6mo vest rse par frecuen. tudo d .1 .,P,.,,ncI.i do La Hoban. p.,. vrcer
to I a .. 1 9. li, r p"" Cajidr "ec'In. 1. El ejecaitvo del (71111-910 N ......... I
rim. La rapa puede Harbor In Ica 1, do ecins r, p Nccla, Duane ; ell 111aVo
atencitin razo,"es can trarias C ubleeks do., viicante, vista do una comisitin d a cle Profcsor" do Fis-i eritt 16-.,17 A to m P red ies
bp r pacirin Civica de Propnotaricts t*ee& fos
s utn parecer L s que SL decluraron -cantos Ins _-ccr ws cinos del repirto Tamarind -,.dd,, It s. te
1. pr, p.r I -a,
stdl Corric.-,nes Per.-rid- Montilla. Is clue It, litzr, prese.."' 17-c'l vb I I no I 'lot I concurs de PCs(
4 na d "Ies de la n, It,, solicitado Ilv] 1,111tdc Asuntas Varin, He Ra-,complacericia I act
poras mvsno-,,tI e doclot Io',inv. Blanco quu s, ouin, diCe ]a c. (ic 'rtiristilli)
.1 principin de so_ otencla y arrest -hzand. e gobei, adur an to,, In, haborn, III, -in, pof i..
,.rle part a a un I,.jv el.r. title 'I. ore, c.,n Bat,_,u. v'va d'1 M-1,11"t. o, j," 'j"o'do" oI 'i ,j d"'', .......
s Cadellon's dn,.!.r.0b,.s P.bl,,,.,. pi-i p e -n o q i,, p ;I % i in, ',
.clld '-d- SeftSeCkOffles Por labri
no E.jho C;,mp-v,.o. En '- glicclas calls it,* citcho it-p.ii u d ., di Nlin"to-, d..so hit "'a" hasto 'I I' ........ .. I-olt ... nto 'j, -o ffeM n
,u'pirri do In mod.: I.s que ,rif,,;Id:. liw., CLJI)rjr Ah'.Ios Conacedort-s d Io IIIta ri lb),ndad 1* A-lima S I o v,
n \ u to par el Troiro Ileinto
1-t'n de"11111. o invitnt a que cat.ws iesultaron di-g-olo, par,, pr in -- 17, la, 3 to IS to. q.,do a I-,r In- clwo, 16 17 I
do Annlos Va,; de. a I hit r to dc,! C*.I,.r... I W. a I it d,
rip r1la m.rm "" por no alre- Comision n"".
, rs, rh.r can In air-linwri. 6or .1-tit Lui ch-1 Pon, p- ia do g.b,,n,,d.r Bat,,ta- 0 1 111 e, i 'H (c !a' 'I" Fn -1i, own- partu'ri:"an re,
to., de-la7moda recto'n nacidi lot, I aneridn y P, ",uptulo, ol r 0 P., ingenteto lose A 711co it
J,.ao Cab r a Gonzal- martifest.,on I ... ...... wolackis q I d'.1- III, Cuba i,+
mejor, par consiautente. es 'I.- %ercj do gran s.Mjgfarvi :n L., -porl-I.- it, oinur.r- -p-iolooretr to I- F
dars e r n on so hariendo fil-lo, v slirchill. this -110., para ellas d
Fo Irtud He o ro-a e,,birl.s en ,. doonwili I"" v 'r -pefa qtlr "I"' I; 1110ttelost de
rrr entos con P1 diners do los %it d 1, d, tuado on bl, F1 do, I Mash rit: von ot I, no ,.In n,.,ync q- el riel no Va 11(gamly lo
oerna or Ponhin ',c au h to "Ile Rep"I ca nii;ii-ro "e-al He E Iadwwa nfo pa'ad.
jps, Ins vacariones y lo.s vrranco .il n 1. entre Rente y Lucern. on v to' as sporti-n-, d, a-cirme
Est.luto po, H qne se rda
-;n his Irda I yas delaisla propia o ;;nrgar 1.1 IIcddlla dr It Pta-itwa parto Tarnarindo. Mantilla. no -nfifuga y ot-' He P"'a 'Ruili S I
cu clut r con in Integration In commission, Ins ;eno- lo atio al,,enrc -Iii, He I- to b, rt r
'n I rn "Into, el sol riZd1 o, I d I ., Ice cite
j a I as closlacados ortislas cubatio res Jose Pencla.s. preside 11 11 $41,535.24000 1-,, 1 p,,,,,,do on, can.
I. o no'- ricinta John La- v ,, rio' a a, c.or-,aulte, d club N n.
tro car e din, v Ins ,trellos I.- ,. a Selehantro Rey. lereirern: Irn W8083S,100 en ri Prop',,,. a dend, ra ...... o I-a
_p -0ch- "o. recii-c-, ourne la ", -1
-ibles i,,ri In nothe. anarn. labor oul; ur.,I q. ;Manuel Rruco Y MR-1 r 11151. on t ficar su pesca y efectuar Ins lic
Pero camo eso He los brazos cru. anclo., reah-ri raves do sch. or r, 1952 d, S.1726.11116,00
zadas tiene un liniate. ique hare. y Dc leviion*'.
mos bay? Porlemos ir par to tarde Go v, cuord. can dich. Est.tatc,. el,
de estas dos b rnador so nuil-a 1. .1,.rt.nid,,d Reor.aUiza la C. Roja 11a
I I para to en t rega a his mencionadus aiin dI, An bin G itorito en e I' t*tm do I intficado, Modal I as. it,,- See. de Radiotellefonia 4,
gic, N c icin.1 de Aq.Itct.,, 1. wb,ra feet as, n d"n'"' 2"o'
do Reload, Lop 1rube r, el Ly- ptibl.r., El preod-le de In Cruz Roja. r D E L A IS A L L E
T 1-n to Repwitrachito di, an. call, roorl Evelio Figaro I Infant
,h.rla q' d-d. -pIncits it,
I prict. An- S aprobo cl inform, faytt ob., or"arim-6ni radial. ro -,l Lyil-urn colas ,,is
. in to
gel Laz, L, C.rniocoi He Oba, Pub 11 ;e, o u In
ru P"r s-mr, to R"(fintelfdo 1. in Nre, ha b ar, it a Es- reaction con et Estatuto presentacto qia, coln personal idonro adscrt, at
patio do 'GI.Id&. y re at zata la onto- por el alcalde He Gullies. scn',,, lpnt,,mnt. do Dire ...... Ge-, .1 A V L S 0
niclad il traridolic von v.,vonas do On d do brigida.s.
In pelieu 1. *'A-ot,,,a He Atagion" calle Joso Mari,. in Cotolin. He Gu!- Para jefe do "a 5'.-inn ba -In
Par In h oien t-vnio.s "" -ceridid. corciand, tit,
que clegirce ,,t I n co Urn S500 p.ra tereninar tin parquet, vgundo tem-1, Reno V, r,,, We it w I -m. qu trnbli
.,emblan,.a d'I I Paa, a to Con-iott d, I[ ...... do oll. quien poodra rn practice on fit,
Pr Hot gotiv., vo tin servicio do emerienri i ,I. 9,r rt. )Mnn ri li
no. tio de I'., den 'I"' Ch. ria it panchin lial"to 1, 1, it s( a drir urnph-ot. L, ;all H, Mircim lr,
y iii1opt, un Esia u In I numanitart d
,on y C.Iv or i"on n u
to "'t'"c'n 'C""d Into _H oo" I c 3, abor altr ista N
Cardenas, 13 6 "o invesit-i 5i", so to aut.r," o ap..tor I., anlol,d Pul to to Cuba
muerto a his y uo ancis He 500 p1t;ns 1. Acrict-on do P,:
,to cd.d l erm".""i'so on Viltint- dies. Vecinns Nlavstr ", it, I a No- Jfe de D,,p.,h.
de su deber cienti fico, Convalecien. curla publics ounivro 1. que odic Por resclurton Jet tor-ol Fi, oil Elauta. parn to Irronocion ]v Lo to. president de I C-7. Rojo Cu fe todavia. opern una comare- La Comisilin Organizadora.
ra y se pinchri 61 mimo con un bis- parclue 111fHotil CIUC ViCTIC CIIII.M.-o. raria. ho ad. mee, dicla ol grid, d,
-1b1a- -dgnd. dicn. plau"I c, Antonia o
turi infected., La ate c nlIrad!:!,o
or,. can ecuilcis p. r j,.(a d,1 Desp-h..'I.e or
un condiscipulci suyu, medical to el crusma. c.,a dependencia.
Wen He nroverita of,., d. rdad Ila
I"' -on a !a Comision
mad. don Andr6s Escantive 'p."
e to poetisa "" y dF117:r,.ndZ I
C.L.p cl.ti. hij. do Ursula tad- do MO LMIen'topUdeS'fo'ndos de 8.195
Cmped.s. He gosto, septierribre. actubre. novir0 at Auditorium, bre y diclembre y primer trimoy*ro
- Mcis scc'a
Pro Aric TV Para CECLICh., at dol jortici. do 1931-52,
-ran p pianist Friedrich Gold.. qu. Csimbfism di, intopireithine.,
inter retorii abras do Bitch. Beccho. Terminada to sesiciii. el Aval& d-Debussyy Ch.pin. Marranao, senior Francisco Orue G nz. lez. on su character de p rrsado:,te
'de In Federac!6n Nacional de At-,
AGENTE EMBARCADOR coldest. celebr6 rambles do impresnoties con Jos distinlas al-Ides fie ],a
AVION 0 VAPOR prolincla. e "' "" "' f"."b"'
Set p Jose C VIih tell Acn.sta Cain.
Conlis nos y firprisentaciones. A yllo. P.,,u"iil E in e s f A
vi". florid. y Scg.rn,____ be Orion QctavI-C -R. P. CAsAbo cra Y__nfr.s. Acomp.n.bart at Icalde -r-o di, [a Adsfnr Tnooflf. Alwal- ----- Com o
E nvE-wN-V1
0
k7- -_It L I
ZIA
4
k6
112.45
(IMONAVA
W
iTfhECEiil--, T-0
A" A A
0006,115 AU P540116110W 6AWSL
ZU7511470 ZW 57AUV P
0
&49FAW_. &I- jASW44
PZAAL D-F --t 6A.46k00C
AICIWXA".W Lifir dCw,0/4BW4 AL filrl:(I() ell
A4111R441M 44CVA A
? I-el ell &an tjjvcrQiddd de cesus secciones: "Confidencialmente"
Salvo Error u Ornisi6n" y "Sobrerneso" hocen de VISION to revisto m6s e7a cu6 ana
leida en lo Arnirica Latina.
La MeiOr ce"
. I I I
I I I I I
.
" .
I .
. I
Pigina 4 I Editorial DIARIO DE Lk MARINA.-Martes, 15 de Abril de .1952 Editorial . A60 CXX
I
- .
' Paborama I EN EL PARADERO Por Rosehada
DIAR,10---D-E U _LA_ MARINA I __. __________,__ .i
Fundada 'W an 1832 I , I i 1:::
11 o, quinientos : i Lksq ill 1,!::.:P1 'X
_EDITADO POR DIA-RIC) _QE DECANO DE LA MENSA DE CUBA I r I - *:: !Tt::::::;011Z t.: ,
L&_KARLNAS_ NIMA descle el 28 de enero de 1857.
Dilgfdo par DomilffleoW ItIvere IT XnAls-descle-1895 a 1919 -_ -,- ___- aftos-despuis_ ___ __ ______ -- __ __ __ I
jr par al Dr.'Josi I "tie allows y Womast cicada 1919 hasta 1944. ,
Isr"Idents: Vicepritsideate: Director: Administro4or -Por Gastiiin Baquero
Silvia Florisuisolex do livem. Dr. Jorge Serrate IT Flaws. Jena L River* IT Herecludest. Oscar Rivetot Y dernindes. I
-1 Acogido a In tranquicia postal--Apartado do Conreas E is 1.5 tie tiles. Era of primer ingemero tie -_ I I -_ .1. -- -1
--TILEFONOS: M-5601-- I 1010-Donalcific, social: Peace do Marti connect 551. bell its .%u liernp, ,To iseribien era of pri- I- .
14 "' of Primer devote de !.
Director A4787 Proclaim cle suscripcL61ox c -." 'p ... In taiiri arlal, v el primer-Pi - --.. 1 __ __- - ___
rain ............... ,. sabre el 't". -Ad Weldor .............. M-1738 Mes L .and. Lt.. oldadu. roots. Artists. pentaclor. ..... .
Jet. do Int rmaci6n ........ A4427 Trbr% ;i; **::: I 12110 I 'It .... I axtran)ero S 6 K I Kxt cri-stigad- rientifico. creyonte en
- S ter',._ 10 40 1 magias. matematJco y re Usts, -_ ___ _____ _______ --- - -- -Sub.cmdrilstracbroz .. W.P.,42 onnestre I 11, ( .A 12.70 2 no Tito its
80 a.. ... 1. 2300 ... safe Vinci. p ii-I purde decirse, asi:
960 Ind. n con .b- .. 11 I
Cr6nica Halmoncra ... *,:,.-.-.' A-7575 Afics . .:.:: J3 I i -a ".pare ioe obr el round so van olwl"lu I I ., vivientop
Anunclos .................. 8 10 a_, a s Pd /
-798 Alto clamindcal Ter = To calls -rncritc,,
do lcc oil habitual "n.ca", racitri c 119Fjondo cl.rng ecilo cle ubna expre. I
. m6'. o. comparable con Is plena luz sion I pint i I
EDITORIAL I que no once, smo aparece. cam-l's.m.lesonliarsd1a de Vi'ncc ia,' :1 I
. Leonardo ,s Una ,mid.d. No .,sti arquetirin del Hombre Liple. Hay /
,.I.e. m'e- "' don: one otcena que to 131nta *,on gr' n. a e
on sus obras: que ": cr .,:
el e.n.,dG do it L an b .. .
.once. per. t.. , $1...
le tro de ellas, I'glocs it florlda con su bIrrele ge tercio- .1., 111 I 11 ---- 11 -- _Pio XII reitera qu Ia unicin de los 0 0
bitic quad. oTmpr: Par enct c -'Pelo. Y Is minds penetrants, es. . ___ 'L
a .. _. I .
I ,
,
ow ohns. H y on ca I to to ca. c dimadon. table; Pero tiene esa .. .. I I
rarcl.", quo to in' Too It ere on un revere a, coma tie I. tie
agiblos en Cri I to Us cile al- I
S es Ia paz drosres x L 'FOG, quo Be. de
on Una its so c a I d'sen ..as IT ijes Para el baile -- - -_ -_ -__- ------ 1-11
- ., . I gone .diin.nza Joe. a un de mascans, he tenldo Ia ocurren- I -_ - ___ -_ .
A 6nica ,veranza de Paz es Ia unicin de loi pit fratorno. Pueb!.5, pues. no cristianot, Una vez coliNo. Intadido sabre las hoj.5 y is u 'e' cia its Una molodia. toma el laud ) -1
"L c' ti univers.. En Shakespeare so a. 9 I
b)Ds en Cristoo, ha dicho S. S. Pici X11 en cile codas Para cumplir y hacer cumplir lot mandamientos entre )as manos. y al tlempi, que
Sibado de Gloria a Un auditorio singularmente capa- del Todopoderoso, ninguna difficult III objeci6o tu- .a petfoect6n, of gerno quo esta toca, clanza. Este hombre que bode
' an Papa Al margin do su alarm, que, cuandc, de better sionte demons, ca ...
citacla Para Is cx gcsis muy hands de tad sabio y santo ,icr.n par. suicribir ca c.la6oraci6n altruists que ei on tanto irrotponsabla do so ge- el reve5 del hombre aprisionado
postulado, Flablaba a 1,400 3acerdotes, professors 3' e5bi cn Is midula do lodo coraz6n vercladeramenic coilliclad. El individuo particular tcenounsato terna, aburrido tie &I F _:studiantes d. las cicuelas de Bilgica recibidoz en human. W01- Shakespeare 'me"'r .is ca. ocapic. do it is frutar las gloor. ,, reni. rics, deA.n ,,my. do ,.I Jos m.gi"
udiencia collective en el Palacie, del Vaticano. Otto Vesta liencrinamente crisLiano de IA ONU Nei '"' 111, tie "Fl.mlet", p, c on r al on ]a nocho, Lormardo \ .
4LA 4nica esperanza de Paz to ]a uni6n de lodos no excluir a plena COnCiEncia a ninguna naci6n sun- n .,do de es In libertad. antes y despu&s do do is Gioconda ca inferior a Leo-
, Vinci E is toe el gvnJo Ins libertacks retlirins, ocloo did.,
lot-pueblomi- tn. Cristo*. En virtue. de esa uni6n i.rcc. qut estuviese daindo mutstras de inuenciones agrtsivai. cowtcl ,nlc. r0capoemicise .,I Is tca. par decroto. de. revolucionticEs Ia __ ____ I -,
me& que Ia angustia del terror de Ia humaniclad, do anticriiiiames clue diriamos. Pruebas iivienwi: Le de,6,., an ...... Y p.,tTr,., 01. lbrt., dcal. enatun quo si, or- I I I )
11.1 .1 "I've on a a verso y pone on ri. I __/
presenciar el- estallido do, Una horrible guerra colic Rusia !OeVii-IlLa y %us satellites. Lo de Espana fue Una d- o definitive no son T r"rcbd 'Llm suit __
Im 1:chnoul- tin tanto jr-ponsa- go on' id.d de
hermarcoxv, p.l.bras asimisteric, del Santa Padre, ha lamentable oluscaci6n al cablo rectificada con (odo, bi,, fawles. do .so clan. Leonard. -d, sonsibi lbdt,'b-. ,q=dd.. do
I F,,, R-s y t dos mm ..
disminuido ostensiblemente on lot 61timos licropos. Jos requisilos do Ia cumplida reparacilin. no; c raball con Una pacienci tie ces-brierld G Ins cases que estabV..
halls of punto cle careers en Washington que Para el De es'a eximia incubaci6n de cristianuscrot mi!itan-. hmnbro dentifoco y ores con In ante 61 coma ante los alms. Pero
alegria tie on artists No as que se que set. a ,,is .j.s so oriti-ag.ban I
I a. de mayo se hari Is Paz en Carta, es decir, en Una tr han suritido Ins intailitas operations de ayuda a cldowe a busear "to genial", -Ia Porque el las %eis a furrza de arrar I
de Jos- punts neurilgicos del peligro de Una- tercera- naciones, clc% aftadas Para quo puedan ponerse de original-, pues nadic estuvo mas ina., el mundo, do confiar mas que .
y mis horrenda guerra mundial. nuevo en pie y valerse a si mismas. con Ia c al ,,.h- Irjos de one pose al estilo tie nues- as citrus en Ia capacidad y on Jos
La %ant& priclica del Surno Pontifice es hiunutable: Tin valiendo a toda Ia comunidad mundial. De alli el I-s contempunneam que el; es sut deberes intelentUales del hombre. -Oye, Toribio, puedes sacar otra vez ]a guagua, que ya pas6 el Dia del Ta.
nodo portentriso de senior sus do7 ,eonardn se impuso a si mismo ,In reco t
tiempre dilo-Roma Ia misma- Pero of mundo, ni sun esforzarniento del derecho sabre Ia fuerLa. Ia paiidad Ties. sco, characteristics heirso.cluma, Ia rrlor o, tan amplio do .1illuel . . I -1 11----_
Jos propicis caf6licom, immis so penctraron tanto -de de las llamadRs naciones chicks y las denominadai quo le I I eva a situarse al f le nm cap r tuales-varrion, a I amar ,rento asi a ]a mcansable curiosidad y al
Fu eficacia terrenal y mundial coma ahara, luegd' de grades. De alli of interim cormin tie hacer ju licia tiompa. Imports an to clue traba3o ir cesminte-qti. a Jos qui- I
-ka6er traracurrido-la-segunda grain guerra y bosque- social todom-6 .ercx humano&-de IT de horrible tn pensabst del .saber, to que coo sid rumbis ances a su nacirriento se Leonardo, pree- Sal
saba asignado coma possible .1 s:; It tocni fresco. personal. contempa- m- I
jarse de inmediato ell fantasma cle I& tercera con ca- hombre, de muier en mujer, de niho en nino (cOTPO bombre. Sus anticiparnmen son on nnoO. cJcmglarhpIr. tod. artist. y
racte-es coma Para Un nuevo Diluvio Universa;. Cristo) confortindolos en sus tristezes, socciffitindo definitive on homerajo a Is expe- aul Para to a cralbr.,etconsci onto Y
Surgi6 cataracts entre ]as vencedores del espiritu sus ncccsidadc con burns palabras y buenos h1choo. oil! humans, one miss al Espiritu. 11 11 v nic cle so ,spo u. Lo que el
maiigno del imperio totalitarian Is intuicitin cle que so- La3 palabra5 solo, T iab.n b.slanle-desprestigiadas M-ichns ban ponsacla. inventacia, cra'a era ", sclespreciar ringurta
_,,d. patfacet framente as artes, can do per egair a perfecto. to
mi, via. 1. Pi-e-ii. Gcothe so .I.lamente dentr a del. cristiano same a tu pr6ji- POT Ia hipocresia pseudocristiana que inmedialamente Pero pocos coma Leonardo smile- To ,I Italia do Ia mapectiblo diitrib.- El pensam iento Itacia [a Esperanza,
Too coma a it amounts, actuella cruentisima ,icto- ,preceditra. Ia, do, primers guerras mundiales. -i In Moo6n die ser persona, Ia Town de las figures y las Itices, on .
Tie daria fruits de Paz material y espirituid ,a hu- Las locates. Ia., pueblos y Jai naciones esbia pol- sublime responsabilidad clue Dios -la Cena': eso Ts Leonardo, one I
inahidad toda. y de progirtoos mentales y materials pando los pioleg6menos del reflorecirincento cle unic at c".6 .1 hombre Tuando It di6 In rogation invencible a tudo to que in eligencia. In mano artistic Its ci.osi- so, -ot- y coafes.. Por Jost& de Benito
al orbe. I clerneizracia niundi.1 crisliams que apiece todos lo imagincelon combinatorial. Ia 'fa- unando se aceren al retreat de So- PRI31ERA PARTE
Naci6 y crecici entonces )a Organizaci6n de Nacia- resentinnierim. Vert Jos menos favorecidos par Is for- cult d de crear. Leonardo. cligamos. arola esbozado par Vasari. no '
net Uriclas con esenciales rcclificaciones que Ia cle- tuna que Ia GNU,, Ia unificaciiin cristiana del mundo. 1. cl on. vez. tdina en meet. 1. vid. puede contencise. y termite to esbo. Una cle Ins innumerable no- Ties y recipes Para concretar bata- so que conversaban y discutlan en
L. ratincra c ]as santas, Pero en el taller el Wr-cchn," tas de Leonardo y bajo un di-. Has, paisajes. figures en movirmen- Ire ellos Ia s.luei6n tie Ins probl.
puraban de lot egotsmos y las incongruencias de Ia ni exchoye ni persigue ni amenaza con perseguir a A y contemhill 6 Fit recrada on Ia vida ores- pie ,I -Bantkano do Cist."-vi bujo que represents on Palen en to a filar lost sonidos de palabras y mas que sus Gans les planteaban fraLasada Ligs de Naciones. Haste of nombre tuva Una desoricillacicin tan peligrosa coma ]a de ]a URSS dare To ]a existence artistic. Des- cuadro con,,deradn coma enlace Ia joule buscando el airs, libre, pone frames ell ]as vibrarciones cl Ins le.- cliaria.
elocuente saperaci6re cristiana, las naciones no iban a Y sus salilibes. Trata de persuaditla y colovencerla de c.!br,6 cases q u s thesis oi p.,-i.n val.rl, a antigen inicturn tie los fees- el Maestro estas palabras: "Los goes its brorice. Apenas Ilegado Leonardo a rIc ester meramente'ligad&%: aunarse era I& nueva aspi. -que dentro de cots hermosa y operate doctrine de mund- selledo, par. el hombr,- quislTiscy It 'notieve pinturs-. no Pereatementos se vuelven bacia Is El canto de los arroyos, tie Ins rencJ 'a. so padre, cl notarto Se d, anten-ise, y dice: **Voy a libertad". El dibujo responded a Is aves y del -nto par entre Ins all- Pier.. 'iensis doter do oficio
ipir el fervor con que echo su mi- pue
racicin. Hacerse Una -sofa coma Ia humaniclad. Uniti- Cristo pucclen todos los pueblos vivir tn sn"ta paz y i.da ,. dvrrqd.r; ... I ,nacc Jim ponerle wipoco do luz a ese An- c.stumbre que, segtin Vmari, tenia VOS Y 12S VLfias del rampo aledafint hijo flegitinno y Revs unos dibuic
carse tn I& mutualiclad de ]as consideracionci, ayuda ammonia. EY ol ,aso de Una cateque5is que no puede pi.c do prejuitios, abiertan al noundo g I 1'. y dill cia. Para me r"""' do bis ,ililr, ell Cl CLiadro inoiAl do In Le ... rdo tie compare pijaras en- do Vinci Is acercan a estudiar con e)ccuiados par el muchacho par
y deferosa. Acato ca ninziiin pirrala de [as Estatuto, empezar llaniendo is mejilla pare recilair el 5egundo par toccos to.,, poros del possible mi- Finhit a moderns- un Angel quo es jauladco; y porierlos, on libertad. es Placer Ia m6sica; su deseo do saber que los examine Verrocchio.. Ve
de Ia GNU me diga expresamente que adoptaba Ia doc. Volpe, Pero out lampoco pone al pr6jimo entre Is Tar umarco. clue to peTmitia consi- a opuesto al otro estile. a )a mano decir. devDIverlos a Is naturaleza el coma y par qu6 tie Ins cases so rrorchoo captsc on el solo las aptiti,
trina de Cristo Para consumer Ia salvaci6n del mundo. cipada y Is pared, no obstante hallar3c rabalroente derarcon identical voluntad do ana ."u"i, a Ia .."n.s ,."'grat, I.".- quo 61 supo amar par sabre todas transform on amor al dibujo y a dos extrallovdinarla$ del joven dibL lisis t-t- do on brocade. on c."o. do 1, 1oz E't, -, Leonardo Ins deman cases. Y ell verdad que ]a mocanica; el afiin de prechotm jame, y sin met trimite Ia admit En of hecho esis fui y sigue siendo Ia actitud d. todos Apercibida Para repeler toda agresi6n. El tearme on nucvo aire de Titan, a on dibujo vl qciv a,, accept ar., ,miles que Ia primer claps de la vida del to adentra par Ins maternalteas on so taller., Asi -se-,desentiend
-1 vlo it 'i, rare
-ins-int gr.ntn-d ll-ONU-qu"E-veraI faboran 1. 1- r-ol I.an.7,ortand4acen artist. Is de so dessurrollo fisico. -cAlculo y geometria-; so neceti- See Picro -;par fortune!- tie is
-tn --I& GNU he sido on expeclieric P reo, Para ascituar que aparritaba al .'P'"' ". hz on ;--.a. v:
Y lodavill quorl. .1 ecot-mont rilcmd s be,
pro Tie Is Paz, seen a no .can cat6licos a de fili.ci6n 'j-', def'on'r el mando. espiritual. cultural y artistic, pue- dad de conocintionto. so sed its lec- "perado do juventud". y Leonard
4ior Is iic,,,Pcia de Is filoo.fia crisliana. it 1. comitcooin hilraims. Leotard. critelobu, 1. q.c ve,. y 1. quo so de simbolirarla el clesect de libertad lure to haren cultivar el latin coma encuentra on el genial motor di
cristiana. La fraterniclad sent& pr dicada par Cristo quccla a cola mlituci6n ba.tante labor de persoasici est k alal, frinico y vivo. on so aten- nabs. Doscribio con exactitude ba y conotimiento tie Una reaturalera unteo vehiculo que babe* tie per- -Colleone" y del "David" un pacir
ca relativamente jovere. Religions mucho mis anti. v an c on creadorn Para rl esPeCtaCtila hoii y el -Lro, el parole y Ia me- clue estudicl, descubri6 y compron- mitirle is lecture. de Jos volom.nes on amigo y el guia con el que e
gwis practiced&$ par hijos cle Dios, aunque ellos in[,- clue realize,. Par coo el Papa Pin X11, sarto I- univeisal, ,sin preferences ni recall. H lina,%ol a ate, Al final tie sus ones, Got dia a dia a troves tie ous mil- apilaclon en Ia biblicitica del parro- cuatro ances pass de aprendiz
mos Ia ignorasen a Ia negate contenian tn six fodo PlOolliticO, nIG4AiXA cada dia This miioncros coma goo; it pudo Sto. Tomes do Aquino 'ntr"a'absoluti-al' sibt r",ib li Ar a alt- "a"'ns, ca de Vinci, so primer maestro de maestro pintor (1468-1472). St
temorle al hombore'do an solo lib-, laciones materials de .Jos c ... ot Hablando tie Ia vida do Leonardo humanfilaides; y Ia contemplaci6n compisfieros tie I all" me 11coman Sea Jos patios de amor divine que deben guiar el minor iscis de B61gica a quienes acaba de hablar. 6 le res- deefis Paul Valery: "He aqui oil retterada de Ina extras, clavadom en dro Botticellf, Lorenzo di ,Credi
, I I Tons podemos terne todos I hombre .ic.L.s "do total .I. se
. do 'in solo terns. al que be puepto pondi6, a Ia fuerte mantra del cie- cuento maravilloso. on el que todo Is b6vedis azul de Ia nache tottacana, Pietro Perugino. La primer& tell
Una ..prch ... ja,.cq.i. .1 -b.f, I., c en forma extrana, ca verdad. y no s6lo vardad sina clespiertit siximuJivili"unit wir las estu- boracl6n p6blica--de_V occhii
acta TS- asVeuadole quo no cona.
- - hirichadamente.piense que que sub 'a be do Jos comparable. Si fuese imagmario. chat astron6micoS. Sms Ojos ven y Leonardo y Credit ft el 'cucadro,
oi incilrc se convirti6 en realiclad mils sucle poner en pelig... 1. ,ir. trolls ,s "mes inaticirtan ,':.qte an con 13 hurmIda Art, Dins: asi ca- sria un capitulo tie ba mitologia su voluntad clutters, Pero el demo- "El Bautismo de Cristo". Caere!
nuevo edificin, decide entonces ca. irb!ernoc cocab
IIh Si el general Batista se goometroc .onalitica e-s "mas digno' a reducodo a minu-'rula.bila.
nocido par Unicin Panamericars. brialta a are a hacer la laces -n- do ua I ...... I- -o, clue vI votudio LeonarvJo lerinino sus d I as c n In del que voy a hablar se almearia coma las barras tie Una joule entre esto Ia aparici6n tie on gran artist
Lo que dice perdurable con ]a inauguracift del riedad y Ia resp tatillid d tie an ruisciiar. a que ri vsttd tie 1. mo I apalron, sediento tie tierres, del espiritu human. y el persoraijo nio tie Is ignorancia me straviesa el public lo'examina me revels
la prerm ..En rourn on es sucvtva ,r _,c_ rills y solaria qde en Pasible hacor cle Ia.; caticumes flkloricas cle on loan,, derechi painfitice ;Eso le entre )as hirclizo y ]as sernichoses su anhelo de saber y Ia libertad quo %tent, a incorporate a Ia in;
ran a tracks do ]am siguientes c1le- dentro tie Una prDvisionalodad ca- Ire- qul.daba put sabet, la potencies do Ia fibula intelectu.1. Pero to- "solar" a total del conocialiento. El )or gloria its Florencia. El train
ad.. -eso, ya partrit, do ,-c 1. sort do ,.__ re tla das Ins pruebas -de set prodi-Ciosa fifueffo-cle- -Leoffiardose-T-rige, -ic--de-equipo es morms-peneraTe
- t r.1-di. da-I.,-a.tiided --,Iit, J- mGta-cUuo-ha--anu les,
I UN COMENTAR10 Estaclas Americanox coma on a It"! baztarA Para generic -apatias F-t- racer: Ia sed ell st antsma, sin It- Coal Mozart, 1--i-do so ped,6 existence "tan a Ia disposici6n de pues, a quebrar el obstaculo tie los -talleres" de lot maostras real
dad, y hay, represents In ,,,It- -ficientes con rJui! comparecor ante mitacioncs, i-gotable. insatiable. ca Ia muerte ,on dejar a Ins ham- quien Ins exija, y sas elevadot he- squellos barrotes y poder volar. ca- scientists. El maestro proyecta, it DIA DE LASIAMERICAS 1952, z.ci6n del .uefio tie Simcin Bill,- Ia! umas el dia de mariana, A vares so 1rhab. !.be ll painss brelo el horl-nie de and sepulgo. chos bajo lom ojos de quien desee mo el milano que le ungio. par Ices rige, plots one parte, compare. c
Nos cornplacemos en reprocliggir el var. _LaQrganixacidn, do, Y tro qua tiene que hacer ell para chbujar horas horns, as .as No tivnen tilarba conoci a an acomentarto del liervicio- tie Infor. Annericanas ca hay Una rivali t!,djovs o demorar--m ir Ia aa,- --carraidars 1, I -zart To Lorraine. Contact hoot verlos*'; y ello explica que a su spacious libres. los toques finales y firma Ia obr
moci6n de Ia Embajacla americans: un ejernplo Para lastriaclones dc l maliclad politics. Creemos que Ya do to irreal; Pero nad-je podia dicho el do Vinci enmentando c It: muerte, coma escribla so fiel Mel- Con ese multiple, incomplete, be. "La Anurcincion", que se cons-Hcy. Wis. 14 de abril). corilleva 'cuer asegUrar Jamas si-aciti'l Leonardo tan asomada zi. 'a lodes doliese -dida de on gals se trasslada Leonardo desdo su ell Ia Galeria civigh Uffici. es tan
mundo enter -its que ]as a oe ban heeho case% que inroece- r to de-itno do genic Ia pe.
dribble significative Para Ia._21 Re- dos regionals pueden lograrse en- mento Ia entorpecen. camo vsa ,;,- litindid. par h .... on to .,as pop.- I en'b." ran do otis so-i-t- 1. let ,hombre, mmo no padre darse aides do Vinci a Ia eluded de Flo- hien obra collective del taller c
blic. do Arnitica que Intogran tre naclones tie diversos antecedPa- wolucicin tie solo here tontid. on I., qao otro en Ia raturaltza". rencia, que par aquellos, seas del VerlGerhol. En ella el Angel i
0 izaci6n de Estadas A ,- .y tie ,... 1 .---- ---- P r 'do" "!"n"'
K, rgasn ,vr'cav ai,, ,,ip_ le, at estaba serrillarrvnlekropow co ""4"""_____EF.rco 1452 ,a 'So, Ante- 'Quattrocento -Tuou-iAwo cra-e a ra v eonar a, y a so a re i
ricanns. No solo more. est. dia st6n no men jamis Una solucl6n c e el doctor Josti Agutin Mar- niendoe algimos jeroglificos infan- muerte.
.1 6 ,,I." on so duari.: "Me he roseid. hogar vivo del Renceinciento. Lle- der quiso formarse Una leyenda c
2 atirversarlo de Is fundarihn Para Jos problems econ6micos so- Ones on el prognma "Ante Ia g r a Ia capital do Ia Toscana que superacc6n del maestro par el TIL
de Ia Uni6n Pan on nieto, hijo cle Ser Piero. mi scraver"arce, I'll ,Iale. y politicos del nounda. En Prensa". Ealleciance, hljo el 15 tie abril, on sabado a %bia concentrado ca ella sabre A cipula, que hay no se sastiene.
iaIR tambi6n el cuarto tiles Ia or a par fia pax. lax nocioneis del be der al pueblo Impres on de
as h:ber entrado ell plena vigor Ia I 1: qoe selo it'- De las letras Y las, artes Ins ires it Ia che". Ser Antonio, -i preeitigirlso del Dante y de Parece que Leonardo sigue Jet
Ca Hernisforio Occidental preseWerif que el r6ollmen me enca mi n a a ,in.
rt Ca stituclonal tie Ia Orge- consults leal its su voluntad a fi. terrateniente acomodado de Ia al- Boccaccio, Ins Gores maravillosas baja do can Verrecchia basis po(
ni zac iii n. Pues, el 13 tie diciembre un Ironic unificado. "as del afo entrance, y qu ,
'al "En Pste din. 14 tie abril, Dim d .era dra florentin do Vinci, era horrilre del Giotto. ell Ia Iglesia tie ]a Santa ant tie 1480 on que el matestl
timm, en que Ia Carta fud final- a eso convendria mucho qua se 0, 1 Buenos prop6sitos de pacos quall cer s. Ell Una de- Croce, las do Massaccic, sit Ia del he de trasladarse a Venecia pi
in c PIT, ratificada, Iss Repilblicas his AmWcas, ]as naciones tie sto bleciesen cuanto antes las pornects l ofi 7 hoe Carmine. y las Mantegna y Piero ra realizer el Colleone, par encarh
" claracicin cial the el afio 1457
Amerimnas soleffinizaron en tin --fitionto rencievan so cledicackin -de In concurrencla electoral. to- I Ila Francesca, via gran -entpra. cle aquelle Republica, y poco de
, la.d pnquota do Ia Paz ca. It- P '. nonifestaba que vivis on so ca.,
pacto perdurable, su cleterminsci6on be't lenclo en cuenta, no m6la Jos late- n t. mecenazgo, primer do Co.sme y
do lograr mayor solidaridad ca rce., .ciilculos del Gobterno. aino y poca perspicacia, y' n hacia rada. Train, par la pues Botticelli y Perugino, Ilarm
sus esfuerzas conjuntas par peeve- C. M. Q- So acaba iamb los criteria# tie Ins demas vista, bastarle con cuidar de sus despu6. el de Lorenzo tie Mcidicis, dos par el Papa Sixto IV, a hac4
III% Ia agrvsi6n hemisf6rica, y nro- 'to cumplir fuerxas politleas. De esta mannn, S H 1.1moc y so hacienda, y ver corre- pobl6 Ia eluded tie [as ricas comer- coortos, trabajos en Ia Capilla di
U. Tar, del g.lpe mili del 10 do Por Rafael SuareZ 0 IS lose par Ia coma y el campo al meto cianten ell sedm y lana s con los, Vaticano, se ausentan ambition.
Inover el Inenestar tie sus pueblos. matzo. A ,sta ciiinita",a. let el general Batista. luego do resti- A de c1nen aficis. El nifio Leonardo primer., .ombr,,, del arte. cie Ia Ins cloce afios que median entl
"La Idea tie Una organization dp no sea premature empozar ya a va- blecer In que pudliremoo, 111IMaF IA IA sin ella. al propietario tie line opi- ncandklado of vuelo do los culture y tie Ia ciencia de so 6poca. 1468 v 1480 Leonardo. polneida pc
it aunados Para realizer ,saa juicier serenamente. sin at," dninil D P Ian el start tie conocurniento. aderrul
,,,tadoa can. herho. restableceri. tioribie'n In Paz a it man ajens. malanos, el afanow acarreo do Ins Los burgueses floreatmos hall
t act, de pr(ttecclim y desarrol!a, que el its un expiritu, publoct =ant Y politics. que no es, menos decliqui! ;a 0 hormigas, el career do Ins nubes. comprendido quepan disfrutRr de de trabaiar on dibujo, pinture. a
timi. on ralidacl un sight de tructiv, Ia situation quo e important. Tr6nl,. 1.
,note cuando el' concept tie Ligii cbcrjvad tie aquel br co cambia on WINW IA y aprovechaba ]as peclaws de pa- sus ropueza prectaban on ambion- culture y fundicitin, frecuentaba
de Naciones surged, despoils Tic; :.a prog r oil, vere ,rl. tie rnrn, sabre to de libertad. Sin 61 .alclu ter ch. L on Belittle Alberti y a Pao]
restroom osfc,.s cificusle, -a- team met litulo que antsfia m' pel que caian on lms mano.s Para
' con r, a er an tias de p.chim praiar
Primer Guqrra Mundial. En 1818, ,. r n to$ .
Sim6n Bolivar Sabre of cambli'mi.soar, sabre of ore tax '13, Jet, Lellas v las AT- reproduric I.. lines, esbel ous bi es a maros Urcello. veribaderot, maestros tie a
prsvili no s6lo Ia g.jpe milijor q dif, ofiger, al af.,i.1 do -plinlir I., di do,- Paris. In las retorcidas do los del tirano de turtio. Y a Ia libertad Italics. Jobs Iflaros de geometric, h
ndeqcim d I pueblos tie nuev. est.d. do cases, y. do,, ,I, I., Belles tes" pudirra no parecer a muchos Jos, cipre.es,
is .5 y de las higuens, lots cases entrances come share s6lo se va a Thaillon. matem.iticas. optics, so,
= ten, smo mbi6n Ia uniclad v s Una carta tinallm al fomenlo campo c c nas y Ins si uetas traviis tie Ia culture, Este explica chaba lots oemlones tie Pancras e
ceportuna y reiteradamento mo.;Ira Artrs I f rlos .1 .uge de Ia of met ind-do Para hablar de *,
cooperacidncontinental opinion. Feles a 1. tndicl6rc it--. to' vict.. r ... x- Mas Tn s. pan,. esteria. d
its 6como parts .1InbiI ,l6, ;.'.To T..' so .'-oi,. to tie "Las pequ quo apacentaban que Ilamasen a diclar sto, lecein- contact con ]as maestro. clue vit
,,Ia, Paz y is cooperacl n entre to morrittien rubiona. cocnvW idos tie St. Ignacto Ricro Heirandez, saber i"' or I, r AIR cl.nde ofias cousam-. No, de lot onfircales
as "so "' ' In. on las collins. Los closcubrionientos a las maestros groogas, y que no taban Ia evurad; entre sum munigc
d ones del mundo. Ana- que laro.o ... inn tie lot poderes Dirvemor del DIARIO DE LA Bell., AI' ',l ,,brcn el speolo quej.mos tie )as intersores tie las -riteritcls can Ts. ravo.n. Gre- contsb2n el fislea Toscanel.11. Mai
logic, idea t inspiril, arestadistas tie petition P or I qja electoral era a call'oll, J,,stno, cion guaguas. Pero poor es mirar p-,,od quellos t cinco ones de
air. Es Ados ocanos, ficoln- i --un y scitive Ird d To libcrmt edrlen Ia que. tun- cia a estudiar Ins oblas tie Ia anti- mocchi. el astr6norna, el cart6gral
I ant, Icennt.ult. ,,, hoorah, Cuba. Ciudad. on tecol le'reimol ,m6m. a' So Par- Ins vent miles Arenas se Ve Una dido con ]a naturalez.a. Leonardo guedad a Jos j6venes que despurita- Amilrico Vespucio y el materruitiT
yendo a Henry Clay, its 03 Este- no podiamos ester tie acuerdo "i Dostonguido periodista: do sr -.1 educed. v bien inqtr casa dignot de Ia cluclad. al Ia que
dais Unities. Lis actual OrganiLn- 1. rupture. vi.leme tie e, citron I cia. asimilaba y comprendia, do- ban par so intelligence y aplicaci6n. Benedetto Aritm6tico; asistia a It
ci6n de Estados Annericanois as is callstijullonal, croat no Dirijo n listed esils horns cu i 1i do, y so p,,,d, ,,, aralfalict.' on dim rise 6 a estimulos do an or. 'ron bustle profunda on so espi- El resultado de Jai politics se he- discussions tie Ia Academia, corr
Fulminaciun its un ppoceso que ., ciderr,, vsp.rRnz. do clue devotion, vioc Ilion erbacado. El ideal es comply quitecto colic. Las hay tie departsmiciii con Una reunicin de vartai estarlo tamparo con Ia SUStRUCicill to La lux. Ia fantasia y el pre- bia dejado senior y Ia Academia pouts musical y tetras Para cancic
subsigutente del curipit tie norm&% as nto ,tin comentario on so leocia tar to uno con to otro. ment.5fa lascilue calls inquilino,
reci6n Treaties Reptiblicas americ- que In amparalan. es de-, tie la inlumna. al objeto do pronci v sentimiento de su destiny se hgan Plat6ni". landada po- Co-o de ties. fabricaba instrumento3 tie m(
Ties. cil-ocada on Panarmi ell 1826 Contitucion cle 1040. quo litareaven- on estacto de opoin5m favorable Est,, tn, 1. noemcri. aquelle "' icon a- .a ,as tr.pli.s Leonardo en ]a aurora cfe Foe, Modocis. era septa do abiduria. que sice e, incansablemente, tomat
buene. v cicticlorosa intencoon tie ter ores, Ponta su Porte del color Primer- recuerdos EI misrei encerchan con .so palabra center- notes y dolonos do todo cuanto s par Simon Bolivar. Aunque d- te ,e' di6 el pueblo tie Cubaioa Ire. Ia creacioll Tie Lp.%tituctores adevue- istro que puso el departa- uenta en sus "Cuadernos- v on tulio5 tie Lorenzo el Magnifier, co- poria al balance its ,us Ojos pent
rente trickier Slg1-XIXn.se .d.p,,J vei do tools sos patticlos politicos. das Para protegee Ia infor"i. ci- un min tie all met gusto. Piensa una con I
nongums action positive en ess th- penR on cl vecino frontrrt7o Y vie- 'a c treat" Ameba Ia naturalezat e
Est.o. sn, vrobargo. son hochr, %slide, e itar Ia mendicidad into a_ no-to baj. el signo infantile tie esle tie a IA memorial Ia anecdote de of -Tratado de Ia P intura". Estab, al P-rl U ... 11. y Me -Im Firma
reccion. of con"plo do on curm,, ,a consurnaclos. aunque co-e- It e nopechr Ia delincLivaria ]cc- programs: "Tado par el niria '. ,,,, di.. tendid.,en ]a curna % ie d. are on muchacho tie diecuieo; lodes suct crenciones y desealon cc
rrgam..d do esa nat-ioz. q Ca- aquel propietarm .-villara quo a Ia s "a'a, 'I not 7 .firs -Ei gran amc
Ueda tie seempre reiteiar hente it ellos can ,I Ins noricts do hay f.e,.n ,an oJos nar I do Ins condiclears espirituales nocerla a fordo:
oil Ia ments tie numerosom, lideres ,eall are do rooter 1. f.rh.da de so cain e It c ... 5. :;s normal de nursir, tr : Pre,,(igv.- illW-ooi- rtiban., am 'r7d, m. ran. iludion so, .1, pan preguntaile quo color prefe. ,I d,,p,,a.r tie I., ,tubes par el c Intelectuales do Leonardo. Flo- -dice- tie" del gran conocimient
.dic.6n do- ham do m,6,,a Y conto ,, v 1. %isitaba al -ono tie enfrente Pan
norlatica. pain arraigarlas ell
..Fn 1888, of pl-clodenle Grocer cco cjcncia pubiica y hacer asi nal Ii.mort luchando desdo ham itent. h b -nin que Ins arrastratia a Ire,- rearl. h.bi. do ,,, In vcd.do,. do In case que se sma". Sit
Cleveland. it,, Ins EI.da Unolo, d if-I sit -Increctro, on vi to P. par Ia creacthn do I., T,,b-,a.- a Ia sociedad. v a -i misma, sabive- n ,,or cl-d, better. -Pco-,,"e porter la circle del Monte Albarn. prurba del forgo, Dnnatello sea- sonahdad Afirmada, me dispemsi
dTb,, P-scrite es ,it 1. res. es say. -ndo un milano -ol aguill me- babe do morir v el Verr-hoo. %acilar. par estudins direLtoo. So
. a,,, :.u les de Menores, Pell Is 11 ca qu On T.-ibir sin saber que y too, Ia T .,had. do no, Is
part a 11 jm ,,,.(,.1-, pare I., .raru- c"T v I con' ,. d toles organ4smos udiciales ... Qac no logic interesarle. nor do aquellas ,alles- vono a po- Ghlberui Ghirlandajo. Alberti. Pe- Cundernos me van Renando de or
d.e,6. a All qn. ln bia inichnni a se ituncion quo v tie. 3 car vxpresaba. Gratil- impoinble ca sar.e to,: -Yo digo a lon pintores que no
I junto el 1, dcsp.Ts do ,at, rognim. Botticelli. Andrea del Sena,
India 13.1-11. Ty do c' h a existed Para pechrle d,,,s cosnF: rian tie oil caria si no ,d:f;,an Dijeon:ionres quv Ia insiruccool, title eluded coma Lot Habana, on- ter, p a del las.b !., re.2osecJ pmtu .. el emecl, In che debe lanitar Ia mantra its air(
,:,bco ,,,, 'o ut ca to ancis Wit possible v que Rimultanommente e.,I.blTc no 'too n v.a c re ...... tend... ..tie -- de cuslquier vecino sale tie so case ellrlecll J_ p ",.-, on Y Ia arqui- torque entonces no seria mis qU
lorizatin a con-ear .11. ecualtior l!" Isentime e3fuerzo 1119tim, par (] .docuado, tax f ... To q.c so per- I y it c r.ric. as I as m-felar ri. f.Pd,' it IT_ 1
"a". bar Ia r1rhartiencia y que ocs maa a p atarrajear 'a case ajecla Que entre.bion.. do Leonardo, quedan- tecticra. no-cran p r.somajes e el- solar no y no el hijo its Ia -ri
it naconces nine ri ca las El pro- I vile .1 Pat, ectanto ,,,tc,, .,I wguen. delliarn-to 0 hara r, dir arall ,a- cs ruando me Insolentis el principin 'e came y hue. colon, en Tomato al arte se refiere'
post[. it "it ,Io, a-roalidild petition y J.ido.. P do d"Lina el ycnda sino scres it
' I. wC.'an""' Es deplorable contemplar coma lualad instrunin que el analfabeto marescio. ,coma
.a Ia pro iedad privada. y code on ido par el aguils. on- a T.rc,.
-1Tbr6 ell b"o"T" D C. ,;, Al I de gsu
" ,,, a r n Ia Casa tie Berieficenem el llama- .1 tn vtnoiaroocb, adefesin
11188-11190. or. 11 clab TlLn mencis que el pais ropen par coal bace de so case on Solo del a I a era cle Ins cielos, tax I
plan ut.1 poll In sol i,, (:o tie 1- onallornill do 1-3 actull NItaillitill. do Centro tie Orientacicin Infart:1 Y to cio, .,a. ].as owns. Otr. mi- en nombre de -Ia real gone".
._ Olre.ndia, descubre one grudo a-n, s I'll' r .... creta., dr ser-in it In -Jecil pricticamente congestionad., con '.
disputes y ,, ,Joe so 1,acluna To notes v bores y Ins Asilos y Orfelinains estan ni.%;ro -ne a dartne Ia ration sea Para lastidiar altpr6jimo. y e alre cl temor a Ia sombra y Pensainient otas
annericerols y .1 training Ien po de, ,_ Y
,id.d. Que rebate cuanto Antes vi FI doctor H,,tnid. ,a Pei- 0 so curiosiciad par descubrir el miscubrir niedics de ai,,,tnr relciria. el number tie nifirni clue .1borgiv. a,,,, ran saila Ins me] ,d.,.d.,, Macho me terno que el doctor berio de lax mochas luces. avanza y
I capitulo Intracludotin tie Ins Pric. hacli!nclose impossible Ia adinvacm I
n as reciprocals Title reclundatin on ,I,,,;,,, it,- Ins iner a. no imports st instruidos. quo em- licrimoda plercla sit indignaci6n v acaso presionte entonces Ia armobe 11 eficio de locias. Esa aboctacial conlience a ,,,,,,,,,its P"'ah" y de rinillares tie ell.., cloo dcamoLl- Por Leonardo de Vinci
no era Politics: .%a f ... principal ,,,, Pals esto no ,.a b=ir an Ins fachadat do Ins cases se %ca forzaclo a on-mar In hoj' is quo Revere tons toode a so "ah-I ralt.gandec plane, totcr ,a. par I.% c.11c, do Ind." lot clu. in
e ,,cfic mer in rilar re!acianes --.- d Pas b 71n.c. ,to, a do so saft.. Sit propoit. -A b.c- tire 'La Virgen de Ins Races- Y N J puede registrars mean, re- r a I- ostras esA-UnAlenipw
I(;.saqit;e of obterroo aCILIHI tin ten. do ca tie nuestre Republica. "a 'it I" I no; Pero al docreto to falls pert- tie su fantasia infantile
vorp. Pat,. d,,l,,.iv No qu,,,ao I; suite
it les entre-l!- opliblvo, A or- angen o" li, of,. quo 'be I .d ad,. tie movas investigations. ornate y alimento del espiritu_
i-icanas. verdarldra ivettitovi(J. v' Icvi to, Espero, distinRuido Director que Gotnerno do clerlos c2rucles I" picacia. Molar quo al garrote do- de abandonarle Pullen, el ngu a a
rclztc lcmcs comere:ifl', v : ,c !Iacn Win. decirn.s. pi.y let "ideas .expuest.. aqui suemia. Tons..,, e,,,,,I,,,, botc oscritcos. Ymes- liters polar al cidiculo Ella ya to de las munches do racho y clescon
"'fe, ..... vol .... radical it,, 1'.11 -n-oci .cc v I -a, sinlax _- Gaza: amar on objeto par el ob- Trill cuanto saberrints precede di
macimi u6mcermento it voon--, , 1,o otro, on nombre do cin it so ,%lam.fleiiente Thins P. to qu, 1. al lot, at.. y I is 1, htzu on Eispailaa principicts dc suglo chadas tie lot violas muroz. y del JeZo mismo. sin ningun otra mo- nuestra sarcobilidicd..
1. ioductri.. Un "Born C.n-- t ,., _oIntionerin de 1. col ,. np,,, do -s henno... tergion 5 ... eod.d.. Do inclos nin- or -Per i6d ABC. con on concurs monsaje tie Ila camparim que vue- 1"...
do Republican Anarroanao, ,,.:i ,..,I.c rally ....... idr, L. I at do.,. 1, fl,,,[. L. ,d--on po- do letiores pare promiar lot mis Ian de campanarin a carripanario, ec .
.or ostablecido per el sce-ta, 1111 b lell. es ,T,1,1,,.,r I a., ona- concleol. Pat .tied, bl". g.na,., niuh. To. so -- cluspar2indos, Gana uric de los pro- rance on su plealtud Ia teorb, que. No -c he it, d star In Los sentidoz pectenecen a In tie
,Ft.d. do In. EE. U U a ,,,:,". :1" I, li-Io.olis iv-dw- Ins .,',: f', Ateritiorri I ........ --,- _-. .- ,- -- ".- --- a. i, -- "'loo- o.1-1. -1-la. 1- 7. impossible ra 1, -ro, ... -d. ,;a I-rd.
Afic, CXX Cr6nica Habanerm DIARIO Dt LA .111ARINA.-Martes.. 1.1 de Abril de 1q,52 Cr6nira 14abanern Ng-ina 5
En Socie(latil Bluailtris de Perlas Obdulia Aquilvra Raymoad Zop Prio Pf;pz
En 11 alayd, y ont, carriplot. foli- Nueva v grande duclo. para 1.1 Sn- (1!1a S-lida """foo-'an I'l ....... de 29 y D. a M %1,- .0 OW I D E...
d d L, a -g,-,
or a Curinfilen hoy t einta ""' de d,, f- u,,I,d;t .a t.da 'o
lalidos. Bud.., do Pert. ,,t,. ed.d babanor.. c.ba do d, d ,,Io
ma b j&d:a I. n-he dl abaid.. 1. pvr.'.
do ca alle Lian Esteve Marzall a on Iii dotatgar,catin do 1. sen- AI nusfit, vr .rn,
or I I. "Liila Raymond. esa it- 1-tnan-, Julian Aguilera v llortca. do aprad ... tus. la lind,-,
Bodas I Plata de su gon it onteresante LUIS PUIP
M-eils. padres do ro "u,"sa Sogur. Wdo boadad. t.d. gentile,... an, ja E,-'II I Lu-- Ag'rrlera. lo aIad- ,fimt. Z.o Pvi. Pa,,at q a, a_ I III a una do nuestras mas es- -.4-ur ... I
-los esposos a.
iqan e trechostrapab" f N li,- v -l',
Tatista----arri lo'e"K lazos&- a Let
I- Ri'vero Hernandez, cornpa' -ie;. d o E. 1. nianiaria del callingg,. ,h;,I,, R-1-r in P-7
Etitela FtLe. el ultimo suspiro. despues do recibil c! mracio amgo Enj:q(te de C,,:. I a 17- q- so li; !hba
y
----T- Por Luis de Posada "Lc nuameosas a los Santos Sacramentos y ]a Bendi rl, ,;.s v Aguilcia
Is d g, I.;,, ,Lficna, licutLu-, F a, r1i
:pa as -St.,! 1. efirrii A d., para
Este- Papal, 'I or.. ml, 'a 0
to occasion P ra felicltar!as tue on xida tina dama li-PI-11- Ag nler.. p.r I d' o dl
a
aniversarin gratistrito, su., Bodnx ;ilrultl. n-y a lrn qu, ,e hail-, p
de Plata, veintivinco LiActs de union S SUSCIRIBASE Y ANUNCIESE EN EL OIARIO DE 1A MARINk
'71:" e" [a 'Ir h,
niatrintintial, celebration inaiiiatin aliercoles El Mile fire 11rimarern la N-.prls d, (7,,1,can In mayor felicidad el estimado ainigo
Victor Batista y Sit CspMn, tan gentile e in- En I C.-try Club ri, L, liab.n..
lCresante, Fsth o r del Plan. matrinionio Islit"I'a a i V
que dixfritta de gemerples constdortic to 71 es ell vi p,6mma, .b.dn .a. or, 1.-j., a
1.1cuo de nue ronuitar brOIRT1111-1 tra snciednd. lirlsta I et cual Ilacentas le ar antics undantente tin T-t- dl Salle d, P----cordial salutdo. TaniI consignamos unif felicitaritin pa- But fle'la. an, de)-i nin-da 1.''
ra cL q1teridn amign Jorge Echfirte 1 tutuporada -anivila la arj.%tnv-_.
y sit I)cLla esposa Alaricusa
01111r), con lantit", d(I ILL Ilegado do ima Imclit nifia, sit cuarto 91, f 1-ol.11 "t. it u, or, hijo. En IT chnica del Reparto Afiril or in a Ill: la wiiorn de hrllza. q1tv nno."g a a Chart a Ili rIuc tl ,istiti el ilitsire-goleno-doctill, J(,se ja_111jrv: -I 'lot in selicirn Josefillit do to Rica, In joven q arracti- Car' 1, chaaks H, Espana. I., va esposa del Sr. Henry Perez Cisneros, Conseyro Ecoll6ali- rvagniha orquelo, an, main gama. co do [a Embajada do (I en Washington, so encitentret rc- ,, 1. lot
' bailable. la tnque.sta Continental clitida on Ill clinical do Miramar a consCCILCaCla do ILL opera- "Ll con3unia Cubakonga Cidl do la resicula biliar quo le practicti, con notable acterto, La decoractun. rrauy bonita, do el t alemoso cirujano doctor Antonio Rodriguez Diaz, stendo licuerdo can el osillo PiimaveraL sera un n uovo esiln do Alarin R Arellano. sit estado completainente satisfaction. it exquisirr, y renombrado artist, P ruebe a hacerlos U d. m ism a
L. cl- t- :uc. 1- sort., onfil-Le '. c ia
-Maggie do OAayGLbPrga, la.a.Lrosa-' -LI i -P" i.,
alter los quiace aficis, porn no Ins celebrii par hallar,c sus pu- 1 1' lixt-
4res, el distingwrIn inatrinionio Jorge or Onto y Colic) ll to Gi- Sog.. ]a -r,-;_-,i -ball,-1
-blArga, ntiscatci rit Europa. Citando regresen Ins espmo.1 0- 1 as. Won- I., -i.
en cl.otoilo. It, brindarrin una (testa. -Hoij scrii fraslatlaaa porn sit casa de Alirainar-lit )orrn y brilisinia citiora Maria Ublice nuestras 1;,,das Telas
Victoria del Valle, esposit del doctor Francisco Montent, III (lite Dv difis
segibi dimos ciicnta din a luz vI pasodo inarres Iran prevrosa Ft -- Ha, -r -'; f,. h, mi1a-cit-la clanca de 29 1 D, ell el Vedado. I mabir tivita-en 1 Q -b"n ""c 111"Y c"D if gulese por imestros Pab-011CS
ritin vins lie Y de hm- '"'I" lad., 1, -na Frz,,ra Sla-.,
go para Iran clegontc cerentortta nuptial, la w, g-10 rsp-r dl rh- 11,,fl lfo
bet Justintam ii Loucia. bella I y gra(-i,,,a e,, nrila. con el Pella R.,,, ,, "Vogue" "Lij,11plicity"y "BLItterich"
pren Jo,,6 11. hipahlanca Gra ljllplla, iiqvif(ic oa qrr siiscriben t t A Ins padres do c1la. doctor Federico Jjj.q;jjjflaj I sv jara Ilarga. Ia -,wa to Pcl!a. m,
to LOILqa i _rcde__6I,_&cfLora Gloria Grattipera. Este mdarr reacted rferm en la rapilla del Colegio de La Salle. en cI VeAnivri-sirtrios rialwitdrs '110S VC46tlos \1 accez 'LIS &POI-ti
dado, cl dia ciiatro de litayo, a las once do In in(viana. zll SCnC 01_1 IVOS
E. -tr dia f-(,ja. Hni- d,
Bland- --l- an- at, fh, a-IrnPitranunscIrrIto grupo tie sits antistudes del nmndo baba- run-' d.ct,,r Miguel Line LIQtCa aliora neccSila a pares, son fAciles Ll C 0
lirro Imuerzo of inedin dia de at ,V sit politepte In,-, d,- la P-p-lad
doil Ito a yer, d, r .......... It, j a I'll-Licbe a llac& Sclos f
d r 1 17 1 Idl la' Condesa de Rrvilla de Cantargn, a'e'lcqmnte do- Ald, S-p- cortir v confeccibnar.
III it, q Ile n i se despidio por cribarcar ma iana ?I I ilvi-roles rilinli 0 a NiLeva York, de donde seguird viaje a Europa. El queri- LiStcd miSnia. Eliia los niotIA14 ell Imestro DelAo.
I dl Ca P. RI;, M."'a l"fl-,
(Contin6a en la pagina SIFTE1 dot.., t:hso, (;:".
1- -nplv 1- .6,,, d, Cie P11h,011C4 Y Selocciolle LICS1111 4 Iris TC1,14
M., -lac, B.d- de Alg, doa
a-b- al ,,grind. an; -oil. -1c. No cncontrari till Stil-111.10 llliSalllP)lL),
N, 'I. r-a- "! --,, is
1 0, Rana)n Vale-Ut'la v m-antarinoF p-a Nbri. Al, art,,. R,,,,. 1--- Illievo ['no en P3 I-[C
la, "'I'y
to. n
nliS
por 'Otirna qpiitjcn aratruni-jos Ran] FLIM;19AM y F.vl,. Amuld-, Gnsta- A E, vw IFabi Fri-n-d- M.-Il. Fornand" HaAnd,, P-, v Yolanda a Pfia, y Dlf,. F-andConhila L.1-din I.., qu, fstj.a I p, m,, a- d,, -ad-, B.da. to
A Noins. fr l-da Tuxedo-Batista de algod6n
con flores, frijbil y cenefas
police fOndo blanCO, 95CYJ
DIVIEPTASE Aal, con rdllllleli y visloPic
Past florrC A lodO Color,
NUEVE
o lire fordo Marco, 1.25 yd.
7, VECES MAS I
Piqij6 con florv4, atallescoll
N
I, mroF ninhns sobre
fon,10 1,1ancri y en colores,
CAI yJ
Cliarl .1 li$ta; 51 CUadros, en grin variel:l'd de'
crimbirincionem y tonal.
0 Q)
Mimi Lara'e Hidalgo Gato A 1.25 y 1.75 yd.
UnA fig His de nale.%trom %alone% rlrgant celebrada %iemprr par u 00 1@)
gracla. y be[' eza. ]a seftorit, Minai iatra. e Hidalgo Ga to, cumple afirli en [a Crasli cle ray6n, Ana calidad,
feeh. del di m I No par I roof habri de v it lellagadjOrna.
A li;taft negras entrecruzadas
L. em,,it. L" rit e, h1j. del ecal-id. dipliarniti- d-ttar J._ i 'Minnatel friends de color,
,far. y it, relitilirdna. ep.... Mar,,d,, Hidalgo Gala.
17,110dad-. 2.25 yd.
@0
G) Chambray cmn requeriap
Xafldelas der P L A T A STERLING 63)
7 flores, handeraq o hCrradul.
rap Polire preciocos condom,
2.35 led.
71W
161 S, Chweivlis.
FqI d, 7oars,
rI
alt, 11"'p- a mm-,
dande par eI enlajM
y ill"cl- c,.ba 4, m paed,
s.a, D- tt,n aai .
II -ra Li t---1
de M-tiua, de A-ma 1. le-A
1, Cudd de Mb- n
lam %blir 3 hotat 45 -atap, d,
ill ... W- qi0a Wdrr de as jal.
S v, Nfieml,, DC 6.
M
ej 1
$120.oo
Viclie Redondo
Cw,.-11, a in, A, LQ
dr l'iaj,.q n a
I I
.- I I I I I I
I
Pigins 6 international DURTO DE LA MARINA.-Martes, 15 de Abuil de 1952' Internadonal Afio CXX
FARMAC A Stalin el Los derechos universal del hombre I armas y com '
D. it 0 G U 9 it 11 A & Teme I -ina del Derecho Natural Polonia-abaste ce, bustible a China
I JOHN ON ,- _____
OBISPO T AGULAX m ovimlento dc 1 1 1 __ __ __ -1 ___ __ .
1) PQrE._FerniJla4Jez-CanjuJe -- il ----hacen Actuali(lad h ter"acional-TrN E TURNO LOS L(;Nf:S ,- I - .- I 1. - - _O&: A-2121, A-2126, A-101111 ---. --;20,_barC0S
I- T I iniento de sus %stores utliveraies
I
- .,
--- -I ticrania libre "" 11 trial do ese s.gRY. .I idver,, ,kdio I I 7' I "" I I ,
Las ,11111".. .net ... Isles del IYueo a ]a filosofia kantincia. '. ilos trasbordosi' '
HOY DE TURNO ----.- N hornbre misitin histrinea pare" haber s:do -- _- -1 _.,_Las'arm asy las-letras. Literature del--- _- ,
Agripanse 24 naci H -.,,.,,g,":t, _, I -- -101111LIS As' ,e consg it, Ia jg.aldad. y 'o ,,,,, ,r.fundas dcl i I pitulos -grm ,,I .I cm$Yho. .PlInta t I I -des- e. T-- w soa
9der ,.be. A .
Tarmacia DRA--GIL - un -orgainisino clue so ,,I,. ,.I- (. estudiar-e I Armas checoslovacaS --arm --- A uer
- I - e., fr,,,t'e a los of JoItIdaft- at dv-,,.d, cilm sit.,. y R.I ,rokultY5 ; .
I le, h...n., clue It. purde. so, ,:,,. leressi esta simple referee: --- -23 ,4nbre 12- y 14_VWdado. I anti-rojo lados, j qLI4! el toberriante tin is I _. -.1-inistrandas i k, I I .
F-8221 F-0-1040 c;a dcl nco-kantisom. ork ruanto 1 is 11
I A, ,,It 14 luck,- :,:, en J, You, este Iupvn ctimillo filostif. a Im .1 "I I -_ TORONTO,'Cnnad que no ot.rid.t.ro, a j- ,, -4 rllojos Por Josi-Maria Capo
. I I Rl 't" tl -.,". ,o. I .... lad gtlcrol., tla __ __ I ,
- ited).-JAroslav Ston".. or d drier. -erchider. .,cYt.,] I",i,,.,x prinivi, im ....... I,- A it lni, of A I ESTOCOLAI Ydoil 14 I -_
It to cle Rill An,.by,!:1 do tripr atoo clue deb, d,.r,e
dl .ro L. U." d'!,'"I' .', do;, I ".'s.; A -United E.,f2,Suffv, ,,,,;d,, ,,,6,,I.,.n I -de-alimentar 1;,s
clinic de Ucrardn I .:. It 7 -arcirdeeirmi -- -pro hl-.. .I.excipfil.-Ja Jdea-falaz
i:h,,, t jw-allrs docz, to. del DerrOln No .nim politi
acia drblece6 Quo Stalin Yonne 'R sit mm, hollow I-, gl- lon-. ,-,., information qllc t:noF %em bL uc- -LO& it. ,
Frrv, colien "'I ...... I ........ C ... I,. Ya.Y-.W- do tax ,o- I, too p.l.m., much., d, I's I cos en los Estados Uniclas. Ins corsiguientes decepciones do Jos inge.
to in I d w. Entrar en on conflict, efludhirle, Pali anticip.do.
is que a Jos bumbso aulmha todol ,ahvn. -n el go ,l,,,.Ir, lki.se.ritw anter-mros. ,, 'I,-c A Ir. I o-a A, notes. a Rusin relatives a Is tin
DE URNO HOY Aomini clul, of toolovirrient. Imnood- Io 'to 1. R..".1o,"Y" Fl ol-.K .." ,l .... Rost. Y, historicist.. clue af.r. xor,,, rr bam cc. .d., Pe despuds que so produj. 1.
- ". 'll ." :- unificaclon tie Alernania los isterrailzarlo. Para decir
-pacrA agruplic a eelliticinitra lie in- if ldca:'ll) politico '""'K"r":l ," I ,r,,,; ... do ..... do oictlus-ri. -. el Ele- Puerto, ,.,*I,..I',',.P' c "an ";,b:o5tT- I, --" ,I e le I atro-tonla his her'a.
-17-Nw-258 entre J-6 L l do 'o ,, :.,l Ole Natural y que It mesa I .actirlentias isucesoz tie SolIvIR olisi6n par el hoch donqu
nes anti-n1unintan he sodo .1-ono. el Iolpoo- Worinfo Iis curido a Ia China Ymo.olli A ..... .;I. L, -han impedido jal-veit-que-jas re--mient del mal, no ex. e rekiliclacl una-formii sincere
i ido por of Sciviet conic Ia mois ,svri;t ,j .ujo skis huellas at clear Ia idei; olia, se hizo Indispensable Ilegar a firms y ri -_ As
"" ; ilia No,,cl.d- snt,,,s d-t.YYknd.--cederts tie lhc -I-qul... ion ne, INV Lslacionaclas can el desarme, cele- tie abordar of proliferate.
lunf out -- "'j-1ah" -brilic"s Pro- on es
F-6092 F-3837 7.a contra .sit dorprna-cNi it,- liberlad a calegorLa t'SPIlelal i C.A a ae I
1, ,A _;A bradas en ]a sccle nonyorquina del Orgardsmo interne- Se sefiala cilludantemente que Ia peor tie IA% arma,
Dijo que Ins pur.bla, squadn--t-- dr,,,Ilo ,.",.o.o,-,Ydo 1. 1 ... paincipacion qLkC tione Ia razoi Segun Ins Infornianles, en cl Paso- cle-la-'Cortilla tie Hicii Ilan (-it 11 'I'l "mLY0 .-Yal ",.,(I tl-,,,,I. y 1. hl tctm .,, 1. intigs-Yi, I at, tl, .do dottribre Joe organmada title Is- clonal, merecieran Ia, considerations consonants con- chin ell forjarliks, Fabricarlm ya.es'parte-do laiden________7_ 1 _________ 60 par 'iento rusas, y quc h3ii-I "chrorto riiromal y formal. lo ideal" itindiccl 1. ,,lot nos ,,it, lr. pola-.-Inn. Para ab.5- .so ,importancia. Un tema come of del clesarme, intern. -de tl arlas. ZE ti claro. Par consigutente, que 61 mJ
troves do Ia lihiturii con Ins po- .It cori material fabricado oil Cho ., suk en Ins &rmas. sino en el pensamiento que Jos
Por lodo Ill dicho Ila a aloolit se ptrmite litiscar una nUCN a 1114diCa- ,. I
. toncits, clue Intentstron c.3clavizarles c, I I.. Ruins clmiurnslaB chines [ante pare el rule, &I margin de so candici6n social. produce pars c3primlrlas7
- 0&7-7-2 -2 11 Exhortb i'Orcidente-arjue brijidl, ',a'dl ,,r Derwho Natural tivit- tLIrAls del hambre. b uc s encargY5 tie leer el sefor Acheson. no es in,
r M = Jos ,,,, Ito as mocialcfacles .dup- ,,Oil tie I., llamadcls d,,cthos mi- Z1M-.a."T,,Y, T ng no debe pager desapercibido. L.as discusiones.\es cierto, EI proyecto pre5entado par los Pelson occidentnies,
mayor cooper Y, tin a e,.; poises par. air o C nco tie c.so, barcos consurilden car- arenas ban ofreeldo elements do nooedad clespunis"de q -do
LA MAYOR 46 COWKXM establrrer ena2os reginicnes demo- ,iIY*. ,,,I thh, N., (Joe lot 's ,,,,,, A I., -6. se ditice Ill a form.-I. b6.'y dedwa. no;, do sus share se insisted en ws putitas
(po I-I do garinlt.l.at y reon ........ 0 v,1405 a Ins reunion" de Ins NU celebradas on Paris. Pero Se detallaban tn 61,
M-1147 tpritlets. 'I c In aUsulutn. Ia clue ellos tioncri de Ilevar tin cargim,"'Y',Y" "',','.' ,no,; 't;'s siempre es preferable cue se hag. Jur sabre ell =tox -APitales. las maneru de producir,-paulatinarnetile: 4aA-1104 Dijo role Ia -a rmtre RIO. y d o.'dkYr, ,I- Iur,1AYYnlAR,, del .,I- pernianonles, y oternos. nueol.ras, corns. cuyas mA, reduccilin proporclonal tie armannental y Ins rusas. la,
11 __ A4 guert Frew, -In d.ct,,n,, rel It q ver Ia poMmIca a) margin tie tomes tie do
T . a , c st .1 Ident, el, tire -'erilwod R., q,,e A III hist.Ha. 1. ,a,,.bl,. In Ira e.. s, tobsit,1r. do c.mtY-.mbIc duepromo
, ese senior vchemente Ilsomado Vishisrk,.
, i to Pero aconsejOsl los 1 '- Deretlo. Natuil hov kilie conidj en el mar on Ia ztsa del Golf, P&r- osoo a ninguna utiliclad.
b c 'cc" em"_ r.oilincerYle, In clue to susceptible Ins lablos de
Aw-ib to$ Iii Ie bII.q!In In inutposto, cc I.,s rar brovmerile Ill IPIC 319?llfiCll C ,a Las Ires paten occidentairs -las llamacas se viecon. aunque unas horas mis tarde, pr-nlal) .,
. I. de ,:initatt6to oq el tempo. Ccl 'I 1,Ydi .... ...... I.., -rorriinles clo, P.- 91-d s let. estA oIbmRcm .,v po-kYrownt. cc, P.- par igual In idea del Kremlin. en Ia clue se supedoz,,
ng, us exclair-cs .,I clumml reducir Ia hiM ricoono, o son la cnrrorY!,e do .oiIlttos do, oltroekilos in. ,.,.I,, so lot ,(;.i,
tup*jmi-U-1g. tiau-MIL;&IFM ". 1111,71 VOInUflotas I., ,.I .,,;: '. b, rmtlt., 6 9Y,-I.. rY_ R- -cam. It. podia mentis tie ocurrir. presento,-lodo a Ia proscripeicm tie la-looonb t6rrfim. cclrrt -.
_ ,.d,;,IYaIlta que poo I t1ii-nu, do[ fentor- %uniloo. so, P.1 ,.Ii,.,,Ic dc Ia inci pri-!vla kjor kt Palle, olin -plan, suscilandose aclurlias d"clichro- vma de go rra -y despu6s so istabitchin rwrtat ,o, r.
___ o clue .,g ... I; .... j-,joiad- e
' Its en canto a Ins d colas 111slIumelltos". So habl,
de ]it ,.,,,,I. oaltando 1. --,,L,,_ J-Y.. It. DYorh. Net I do .... I,- j_,__ nactonolizoda par el go- dos palabrAs tie VoIlliviskY, 'JoYbre Ia rise. Los dos pis. d
I ": -, ,I-, 11,110 --c "I el YIU, so kro- I ... ,no Mo-orgh. m-ii, el del 0,enionto 1 del Oriente .1"'. s
'do ........ A y ". Y,_'Joll -a T, at i ... do de ril.,Av- .-I. sotiolo foa.itif,,roin .. so hiii.j. tst.s ins. d ..it los -r.nsos.' del,, I
-_ ba ra n ;-,,,to 11 A I,, --. .,,p.,.bab on Ins It call d so --do on h, qu, 'Rufl 'a no"P'n"t, mrqas tie I
Fa m acias de -fronto pro le _,to naro- ,e ,,ooodnla la !..'I s'P.1R. A 1. o'. 1. I ,r
I ...... It Al .In,. con 1. clo-etc, e ,,, tRfoo
...... A 1, h1stora, rmicar do-ho. pgoo '-' ' ',','.',--,.",", '- --,peam En -ild.d, conic -oll took. ,l sit f.,.e. pu4h,- Yu.a__,I1 tric.... Par. mcnedl.i.q."Ia primer bo ,I". ho,16'l,", It~ .... polau adI.1,-;J,,(lno, l,,, an -'on
. turito H O Y mba '. I_ ,,,,,, el prelexic, era vitio v. sobi r loclo. clue duA,,t b' I "
d,.,',,.b, ,(,', p.',I. ,'.. .?,q,. d .q'],." il f-i' i, l' e IYk doclrft. del D,,,-,h. naiu-1, -o ,,-,,I:,.,cId;,d Y Jos to opror-n-la fooroacirin the comisiorles Para Ia co.
I I -,,,,, do' 11.,kt.. 11 ....... I ... Puerto s- r do food.- d :- 'Petr it, con, ,, ---",, o. ,I "Ill.,,- 1--ta ah.s. A lotil" do IA ,,oforcrittio del 'Dos- ,reYPYmd!,oIc ,.,,p-c ..... or 1. ficbic.66. do .I!,,
-,,,,I_ Ill., G kilro Ito_ co. a-li (it- Ginc,,ra. no exislia oi un solo antecodento tie mento, Est. ,t: los Plane, porn IA -.Pli-.d,, H,,,
MARTES weno en ., sn'rWI ,it,, line nacio!i ell ,I ;, -lt, A to, dtc0l., rlk,-.0,N de -dY.,.YI., par. 1.1,1,.r d,- -rto q.t, 1,. ,J,
- ____ DESDF BAHIA A PASE0 ,'(Ie hidrid EU huloniniclad. torque esto itripo. El 1-141-1 'act;;' I'll"At'- "I I-YY In o-II-Init .,I tie to, p .... pis. .,, r, ... h-ado, Y no ,,, Incricks rit
r) molnL.:: o en opio se en ,ecrl.to 1 1 1. nspo-iwk.rs,1t.. on el findo. Ins reserves do todr
I do -r empititclos ,!Ii rspeja I-ta lvcktor pur ,adi, j alular at ioniolo, De aquella coman do estat reniiinnes,
BE MARTI (FRADO) I'll I es ,dvaII,.s y ri ltow ... to- 'a'so on ".;I'll*. ro".do y taa i- A [-- ,,1 ,;It ,I::- la do oholii. ,,,, los Estados Urkiciot- so rxt,. n sign- el in,,ndo
- -. ,in fallbohdad , a-,ia,", 1,1,tlll ", :It, _1' it- ivflLxi ... o-s litearins Lai aroYat patecen a I" ,Qlie iTiecivias tn"Al. Lot tie retwirsp ilispiran I-,,
ftimpostela y Tejudillo .. M-1120 jklo- so ,vluclY front, tilde a. F .'Ic a ;a Iebr6,uracn:ilP
uz No. 7, "q, Oficlos ,. M-3837 WASHINGTON ': ell ,I ,.is. de Ia hattorla un,".- -1 trabuld. a,[ --- ioe, tie 1(ss aladw Sort. .simple y laijarnente. instru- 'o 'onfY R -. Ilaro, I, -" t a An., it
__tlnA fuertic infYI"i", !l"Lall ...... j;.t-, o r -Iacoort 111cs6fiva. del utoloY."."I ... ar y haCcimp.stela No. Bit . Al-1111 -do nnos m,- rfYI ....... I ,I d., ,Joe el e ... jilro ....... rm*z es sal, de -uedo ,,it, Is' I1".,1c,Y R"; 1,1le. ciii,,arict 0 A ,
Tenlente Rey No. 861 . A- I -ionelito coil In botIll), or too ..... nwrotrite conspr% adora, nil-ij coin's socniles y cc. '. a -Iloolo, y Pit, m.1ha liabihhol It., kooxL,. ,,, -.1- ,YY-a p-aoowt, d2l-da .1
fill'it d,,,t,,, "mon .I 1 ,lj olfol ... allf,,, "Yal"f-tat-oll oic till It), Loos. cs logo,. pemar cluo u- icoltIccimil do de note. peibonaTiclades iniportintes exa mar it of I,,
Obrapia 155 esq. Morcaderes A-, ,.iiijo tooor expc lra q.e 1. FAcutla iao.nnhta ,I, publ.sl la .'go 'lot ... ato-l"t i"I"" I "' I- r hb,
O'Reilly No 364 . . . A ., iodrbiwrio. -, Eili-tolk ,o It .... ; I'll,,.,.. exoRorcit dct-h., In- ,,, In, pullicls imlikeos tie U iiitrilmolito.s no soluciona el problema. Las armaF, )uz- luic, del mundo y irataron tie halla utmeopkin '
Aorrim, 'y lvri& y Gdrtaka, it doodle Hog~ pol, -herrarmentas. debirran tituaisc, N, .so full- .I ... ameffl.,. E.T-o, cro Ins ecinfetcomin, do Lm 6,ro
11 Zutucta- -:-.- -] -1 probair Ia Ill man mat Won (in- im- Dortclint, Natural es r"uIUCI-Y3Cuba o cio-ac-er I'll ,,,, gadas coma
R 119. esq. Jesti, A M:866n ra Itigrar Ia mayor explosl6r, pos.- ro, dlldY.le, itrolt.d., Mari blo. c.t.11 y politico, a Ins clue he. "IDril jooced ,ltc do Ch .... I.,utj,", clock cabal. siguiendo at pokisarniento clue Ia- I-lcVC. so ,coocedl.. tor,,po dcP.6 ,.1,derchrYd paridad A
Em pechl' do 217. 'so Cuba A-25RI LI histaricitnYic, no rocconoce Ia "" rd .. .... to Ina.lf-tad., lio, Los pueblo, so look armed. snonio-c rimlo resullarit, Joplin on Jos arrolonelltots lot, es La s ge.nd. g.,DESDE PASEO BE MARTI (PRA. Lit C.mkikirli tie Enrgia A16',-it existellla tie derechns absolwos, gtliclo nu- categories mais am- I e c -al -- tie till petisamiento opuesto. Se armaban
clue s- -I.lI,:,Y Pon, tod. o"do".roo."t. juiricfi o pi as clue son lox Ilamadox dore- A, c"Ad", I it'n"'. 'I met, Por line title- Youndlid. coma lodas Ins guerras. es par corn hidn. or
DO) A PADRE VARELA atitkrico!i en febrero ,c Pro, 1 111111 or .Y1,11r1l, Pli- I-~, par e.t.r ..m.das. De .h, q.,- el YY p-l,-I. tie coriflicto tie %,joirliodes Arit" que one contienda dert
(BELASCOAIN) h. c -,dr, po-cpA,.tivcYs are -Il.- ,nwook do 1. inttrok o,,Ici. do IA rhos .-Y.ll, .I r.rolow I., sit,,- sado y hc ,ipa ., '. I
an Miguel No. 4 54 . . .4013 perinio.t.s ell el ..FI go'. -. ta-1.1-ol Pc..d "'"' ,'on" os cloit, h.bl- do] de,-rYle ,in ,,a .1,. (-,,,A -da tie Ins armarrientri.s. Flr, es: no se produjo 1,
tarl. .Wi ... ; i,,,t ... I.. del p-do tie 1. nacY6.l, n. -;Ynkii .c- historic-. lie ..'s ..,. A, o l'i l'i "Dan Qtolol," -Ronque n a ion deb:dn,. Los,- sn de armamentm 4in,
13 eye y San Nicolis Fero nunca se ha ln- i ,( ...... se in I to A is rt (,"Rs carldiclones crea- amelialladoras y maquinorit pa I a I~ ,I,, ,eIrt,- .1 dlscurc do co R grar
A 1900825D E "M I. .neme a dicho. El posilivisum, produce, ,- ........... .. WIlibl"t 11 C-olallrl- do 1. lllst fiqYA utsitin IA ,da
Martin No. 714 : *. '. *. '. M dfi'remed. .fit Y, cron. p- historicismo. of relativisnio, of dos por Ia toemica y Ia iridustria on do 1. Ill ot a it p is A Inch..'
San LAraro No. 565 . M-4268 le tie esox expeclarkenirts ,e va I it
Rein. y Manrique . . M-1229. ner a pr.eb. 1. b yd'_ 't ,- -9,.Atismo. Ia mismo clue of ra. anic rate. EFtox nuevos dereche Afia irron clue lo buclues it "..I- -Pltal tie In rAligo ell las Actividadls del homme. .,.P,.,de 'All--- cl.r, ,addra ,I, las reunioner ar
. ,,,,n.lI,.,. y el d.gm.listrin. -- ..6.1cs ban ..!Ill. 0 Y, I._Y .mb. de In. l. PI g r I el pulct Io conic do Tie., tngljna proposition, par oncip. Ps apheahle at ta o tualcl, alp fine la3A mat alla tie Ia literature'I,,anrd1queyELalgunaa . . ,,, ____
M-46131 por primer vez. ',71 'reipeYi torir, tie Ins Dercchos del
rt. on NJ "I o"it"',_ tll;, ,r. lkJu,,gY-arYdrs -Yri-ls IA,, ,,g-ark .wgaduls tie c.., -l.,
Cal ,or : : : : : I ,.L. Ill fitente dij., stit I., u -C.m,.I.d. y ,,J:' .. se he,, Id. .1t-roocl. liombre. to. emb.,g. .. d.JRn do r.,-. _-
Yin s." h.- 1, o. t it .., j_ ti_ Carlos N vila .
Aguil. y Ba.rlrl ,,,,u,, liod.,chsl, -I or tamblelk .b..Int., y
one tr ivve, do Ins cdads. .I ... qu I'l-lit"10 pri, A I """ Pit r"" ': '- iiY" LT." 'In' I"
. . ,an Ia borob, d, ',I _amen ,Zl, dIer rad.s to o" trill ". "no 6 da cf
CcYrriklas y CienlikegrY., . A-78:16 .,. em, .1 ruomrlo sel'I'do, in. to,, pur s. -dwlb. do per ..'I d?
Apodaca y Revillagigedo . A-4845 dr6g, cctllira ra 'fiLlyeri* mas tie loi.oto() j.-j.dj,, y ,,jl e 'il",
San Miguel No. 256 . . NI 459 citado atollin, ork septorribro. do dect.,livaiiiente sothre ],is -,,, ,nal,-bil.d.d. so -111tItra 1. IIYYqL;l' nicide" I I do I
Virt tide, No. 158 . Al: 5 ) i conceplos juricilens y cl.g.atilts I actlial i-noctniiento del con. 14.000 tontlimas, 6 Kki ,-,414-.- 4737 YR 1. c0cliltil Com etIfIlIP" le a, Ali ij iperantes. El resultado de clas junto tie one tiuea categories _-qdm
Viv es 4 5 esq. a Carmen . A-9976. tidad do niateria prima do I. b Il'o, rtcen,.es del pe-arn,-L. ro. ha D,,-hos Uni,-als del Hcontol, Ciacuenta y dos m illness
San s Josd No. 413 W-MOO tie hdrogtom -11am.da Triloo- it." s, do sterepre absolutamente sati.i- ..PljcA ".. extension tie lot.oll ", ,No ve Connally por .
BE BE PADRE VAIII (BELAS- ell hicer r%perimctitos. y se es ,
COAINJ) HAST# AVE. MENOCAL ,In, para of Ann entrance se contipe:e faclarm. a nosotrosoln "s,,intere'a on co-ndaiicia con to hechos e I- _- I
I soick destiila, Ins cl ,, Y, ,-Pl. dirot s y on consideraci6n a valorei
IINFANTA) A folinvar bomb- on jar. .A 11 I it I We autom k iles '
Infants 255, earl. Concordia IJ-5040 djides oil Ins IabcYrstnrms"' ,s s, orientt. Ia docninH del Derecho .b1c),lulos e mmulables, crono son ,x
Concordia y Ocluenda . : U : 6841,th. croliru. ,ndn ell Ins rhargen,,s, Natural en Ia segunda rolled del Ia ido"lad, IR justicia y Ia digul ahora perspectives f .
Principe y Hospital . U 3636'd,,I no S---h, oil Georgia. I sigic, XIX, asi coma el reconoci. dad del hombre. ,, i i V
San Jo-A No. 710 . . . U-250i __ UE A YORK. marin (EPS). cirin commercial entri', a Ia categoria de Ins Indu
Salud 51 Ae guerra con Rusia N Sera ap.sible, clu esterk trias donnas tie LOW millions cle d6lares'. Hace In afo
... -: .: U- ge l ... d s as 'SI3,OO(1 no---tat acrolineas transporiamban anualmente Riga
Inta is 809, o. .sircill; : U-10,
Carln - U.62.0fiXonfereucia Truman con el, Primer Hiiiistro f iiii6s; can I
- i i v Ia de ca Lnoscl clue, scYn. el. on on y media de pasajeros. el Rho pasado tran
111-y-Oquendo .-.-. I I i WASHINGTON, alcoil 14. ,INS asombro tie isitis tes ra a Es park"arlion 22 millions.
- Pact N ,reIR S.,cd.1 I I -1
, I d : : : : U:1 71 __ ____ - -_ --- ;.'spY lodow, del Cco-le do RollickSimRafael I 687DO El I tartan Unido.0 Asi apareceria de Sin cluds, come parto do IA campana enritmin;o
Mon te No, 1153 . . M-4111 Resunien tie las noticing internacionales Ltelmes del Senado. ThC ConSan IA zero y So' __ __ no q- rowal-iI del ong- Ins prolusins y alarmists publications de Ia lire-a; itoolotener clue Ia nyuda federal pare Ia construct,
M.ade' I ...... 1, WASHINGTON. .1,61 14. %dirakisho'... clue prank. p.,JA- do tie Gloria.gando se dedicalinin a sor.,1jc lY'eY,''- do,,I.Y6 hay, son 6 Ins, tan exageraclas 3, tan simultaneas d cam"los se Younkente, tie 500 a 800 millores y q,
' P 'a .. norliro, r clue ,a, trata tie one pro- el pais invierin anualmenle en su red caminera 7n
ro No. 11. . 1,14,11 l prciddrnic TrLknlRll l hpTrP1niPr ', to er viceprimer ministry. arri a prscar on so incto mobre 'A costa dol,,la, en ell, do no. gtlor ." -711' I of eu co ,no "' kcrev,
DESDE AVEN1nA MENOCAL (IN- future preot, 1'. P-9cmd. co-gio"i.coda p a empro- cionructoras tie en xvz tie 4,00o millonti, se lc mucho acerra de il
,FANTA6) HASTAZL RIO immonlro .,-",,,T -,, -66,,_1,11. I d, p Yiv.wn ,I drinieum, pr ... don- P,,il,,n,, Connally, clue durion'te treinticnuo carronos y I art, cils tie ,hi, .Los ,,,.t.I alid., macabre relacton entre el detenaro tie los Carrot,
ALMENDAIMIlif ,I so,!estfin conkiterados coma buccens -1 Un ,nlit, re sterile tie ida y reform, basis Flo- y Its a"ide ntes. La cifra tie muertes en YcoccLoinal
LR conferencia dur6 I ... anot; he presladd servicing en In CA
__ U 5 ,act, I m ... -! rida recorrienrinc.tY.s 5. Don rol I It os me dej6 one im. automavilisticos se mantiene certa tie 40,000 at a
AyestarAn y Oral. SuArez .. _R800 Case Blxc .. %Ill. .. dj. on -ofe
CA 6 Ia 4agunda.,vinita d, Stalin yidadores. Ingraron ganar Ia costa sol cley,e'rioch.l.,; clue ilmoclut,
lie 17 No. 238. ent. J e I F-6012 _Ym,;! it I b'rth '- icovn'=. "'o A ...... es rr, n P-,otl do imept:jud nkoy 1, Its tie ,Yingt,
-T--90931 on eslle-11che ductrinli. j d I dijo clue sometria ,"asjrYt oc me al pri. nos Y salvos. rA ,nempre disporlible pars 'con.,u', stilin, y no y of total tie victims do-IR era molorizada pa.so
reeira -Na. 203 esol. a C _. A A Yin-Imer jorkinistro Jawaharlal Nehru "en I s6lo on Ins 18 in as del TurriplIke reciting inaugurado de oil millmo a sea tons gento muerta por atitmThA71
-- Te r Et I.irider. Un"4. r' C'! ItRs ,orY-j.s-. ulo vei, termini, .,it
Calle.15 esq, a 12 : : F hl. A Estatfilks Unidos
Zapata No. 1457 esq. B F_61 13;_ T.B Abie-ho.ho n,,. ,unIa dr Pc(110co- forma oticial". perindi, ert el Conareto, Yin tIAlarl dr, y (two hit ,,duido do 5 A 2 h.,As ,I rel, ... ido do Noe. clue Ia clue perecon on Inclas Ins guerras, tie este p
-8888, in at seer taric, de Eblado. Dealt R spondicrido a tina pregunta .sabre
Calle-23 9111,-enrre 2.j i : I'- fif '2 A r h'. c itud hacia otra guerr I ,wl lola emb,jada o .196. oll-o ,A Yolk A D lwae 3, cortad. a mental do Ia mitall
,.,.;sa In I t .a .ro, nchal. Celebrachin del Dia lie las Amiricas abir descle Ia Reollicion tie Ia Independencia )tests nu
Calzad. cYquinsi a 10 . F-62 lir tie In conferincla con Ran ,s u n ti-, NEW YORK. .r-I 14 -Uroledl- A ,l El -1-l .... 1,,g,,I;.d ... h lot 111, el %my, a Washington Es Ia liltima mai A% ilia com, tros dias. i
man, Erlander dUo 'Irorp agua fi;a A ]A P- 1 1 ,. I FILIA (oll otho amphas rtitas do conciell, trazada tie Thd-i. .. so h. ,,-I. 1. ,popey. calm riera
Callo 23 1208 erit 1" y 14 . F 6 11 uR In! parindis- .on hablar tie guerra en Rusia". P, ""'
Calle 23 609. ent. E y F . F-4044 Tru of Conimpree". dl .so 1, oolu- ,I. sit ';'l!:j ,, linerea clue nada interrutripa el conLinuo detlizarse --,ste pais,-laii-Ifaiskffenclerne corm-la expansion pion(
no con on ,. l ,, ,,*,, ,,,,, ,, ,,,, 'I r, ,.. .r",-. lo, lo a d"Puta
lif No. 312 ent. 21 y 23 . : F:915i4 ,,,,gque habi.n tonido i "': "'.:l,
ii greg. un, I mayor el "Din Lie ]as An ""oL No. 1G7 enL 11 y 1-1 . F-DA74 ..I,,',) prJn eiJY"a' teresardn". A Nicaragua so,o ..be ,,-Texas, do 1. -1 ,, ,11noink . A 65 ,,Ill.., p., hh.a. So Page en losta %Ia segun IR hatia el Oeste; no me impression Ins notes lugub
C No. .4Q7 ent. 17 y 19 can c *110 ,,to c .n nomic do IA Arn ,- I.- mlsom et 'no'"'111- ,ju&,. Imente acerea tie los sue- ; Ia Loftindo optical "o Pill I ds!.no:,A ,I- ,loo I. .,.. st toda. el peaje sube 1 75; de actualiclad clue legan hasta afirmar clue en c;
26 esq. 39. (Nueva Vedod n lon Estad., Unidhtl: I Extuval en pellagra it! muloirle, of n I A I it P, o ,,tendrt: "No des, n que se prescilte ri i An again en unn.s 20 afios el costa que subi6 tie do otra guerra el sistemn de carreterks sucumbu
.1 FO 2932 El P;c.idente d0o que son-buchns --Presidenti, tie Nicaragua.
Calls 27 No. 80 emt._N__y__O __Uli I - altos, lojetins norteamericarnis '"'T S..... it' Cada unn tie Ia, ,rli,"Im, ,,rri.1, cartclicLaturti. y to, -coPI-I6 coll, 11'a 22 -i1tolks do dola,- Pr- ,in dud. 1. q., ... .b- C...d. or. Porn,. q., hace 22 Arms table menos
allc 23 MkNAGG. N bell III 1 par ,in pow. e. 1. ..,ei. It .. .i pa- .... led. ,to .... ccinsiritirowntn E'ta ,Y U
VMO& uheA 28 ro-3838 ,y buen eivniento on IR socleclad nor, I sera con .sus propios nicks nada -le frente a Ia ver. 9 millonrls de xchicullis motorr.do, on
uniiedl-- info"rrYih"r: Ljei eI pren ,efiere. desta- civilas dificultades y Connally .9orim hay atul, h.1hin -- dad ausolola do Ins ,,*diti A Y It- "cls d,,,n dos y .her. hay 52 so Ir-. ort ,rattled im c".d,.
ZSUS DEL MONTE tenerl '. 6 i It , ,I. ,)I. It
Y SANTOS SUAREZ deal, eni "At I A-lo- Samoza Y pratilemas. morlic. a por awl'inid. .1 P',,"d, u in., 84 000 ,hic.I.s clue ltsalrcol el e tratiformacion basic tie una nacinn, La presi6n
S1 I Para Jos ,niie, a- to T-... sIl, pla,- it, lilt"'.,
Leonardo y Flores 1-7466 Inglaterra so hi g I m snin iioinbro. coronet pros$rridac 'or' '" ""or-[ ,A ,'i. Trisolnlt- ina .... a. ,In record de records, conges- -h .... I
do No, ,1,,,,,,,,r,, is Yorlonclit.., y ,In olteicambia comer. El Presidetite maoifesin ,it pesa
10" Orlub- y 91, -111, 1:1.,116 ,TcYg-I;,A ,_,,,%," q,,,,= do Ito.j. 8rdi,,,, _sg,,AAd4, _dp dp _fwsgtTrda c
y .. j on -Yin.-rokk ------- "la"..' .. .. -Fc0eFYJI1koI clue osto silo Ia elfrR Ia pablaricin liument6 aqui 12', Jos ,chiul.s .at,
Oct bre . I J7 Ins te, ns ,a 'itic 1. a', se 12 a. r 2 it 4. .- Pto' ""' ""
I(I de L_ ___ 1. - halo L ,,, '.',',';),:, i ,'.,,,' ,' o,',Iablo 11, al ,l Ins experlos haboart zados 68f, Pero Run asi Ia red carmacrat no ettAk
In to P -Ille 11- ..". I -1-1 larl", Hew I in h,,'h. a 13373000 a .sea Ia que10 de Octubre y Ch aple .1 . 1-75:33 LO N 1) R P" brll 14 ,Unittdi-El Fracasuit esitterzos 1)(tra logrit no'-' Yg,:hllrloo c3l-lado par. d,.t,. do cine. .nos skitLlrada conic se pretend. Es different cuando
- Mit.q., '74, .aq. Ballets- X-30,14 _jKn6di") tie a Lid. C.murdlit-a Yu- 'ir 1 -cl,'t:, d ".,I:: lllilila I 11, -, I" 11-ry Fod 11 adoiti6 ell oroa 'ritre-sta -iorte Irate tie ciudades sus corcanias; Ins grades or
Gal. Lee v Durege . 1.5995 gbslaf). "Noba continued nov so .. 11. ",.I hit "'o, ,It
Go-,, ,,, ,trade ':.I'm I-,381,1,4 I Fl., -Yk -nt- 1. eschsitololl Yll. al ll:- ,,,,,,;. : YkY, --oos h.boin llog.d. coren do Ia atu- americanas tan mas title congestionadas: Ia,
.an Uojg drl Av Acosta I_ ,,.I. do Lot t, oil v t, rs. I- 11 I, I cf ,,-Ic '"""I"S ...... I' L!1- 'a 4I Ill -_ "' l ... i Y ag, egli Puede aercarse, el monlellto or title WMONII" Se MUoven Atilt IA i,.tnId tie orugas en
de Ia paz eit Ia inAustria d I a ""Ll """T"" Y"t 1. g, nle so A I, z YI.r do to[ noirter-A, pn! q- ,,,, pl- c.11,s tie MY-. Yolk. Ch-gri. Y intre I" ciuda
SIR. Catalini y L. Caballero 1-7474 1 ,,".dko,, el'acero
J enna 68 esq. iflevoltIcittri .1 ,,, no Li Illv. im ...... oil ml rnJlIo:,,:, it dt, 1 as I ,,:,,,,.,,_ 'lli c n,,,i "..'IriF.,tg, lit arm, 3 ticia all -I)trani":. ,I .... I o I a .sit cost, o en tiorripo a po:qlae no Italian evas del 85't del nafteo es on .ctorrovil. Nods do
LA guerucla' No 62. "Tanjiikl'. h-niilit) el editorial del I --.- isch.16 qiw I A ", ol !, p;', I I I I ,,.I;, 1 4 lt W ,.I. eiacoo,,,,s, clu, ,,an A rtegio,, A .... .... jar t-no entonces que er I-ls ultirrios arins Jos accider
St.. Isabel 4 (Sin, Ann.lla) 1-8204 jrb_.: .. ,,, -4 -goirivicioHe% entre tie "las ipotellet", 11, 1 4k. In" 1 A otayor. FI a -loo, s-ado. autortal, ilva So trofr- sky, ducia at hecho tie que el tie traffic lbajark subido a ma3 tie cmco veces el
I_ 50 or do """Y'-din.." discul endo Ia ersisle e impasse ell Ia. Hit Ins No-ms riumero tie %chiculos motorizados que anclan por etos meto tie homicidlCzda. Managua y Valionle 7 ,uto, ,ol, 11 eclar-6 I'm Wen ,I ... A4Czan tie Managua 55 Calvario ."a 3 ", .1;a A espalclas do Yu- Ill las empress U It, do.,, clue vI A:kld'! a ---; ell ; ", ,R.,,,.s annienth dr 30 millions tie 1944 a 52 este ano.
CERRO g as 1; do 'n"e'll. do 'll.". I pa tron BIB y obreros. Planlean denjanda. en 1. CmYfc-ki. cle Svo,,r v, ,,, Los p(oblemas de trAnsito y extacionamiento
_ I A I A Fn eso -smo peiiodn dssminli o on ones 300,000 mi- Ins glandes citidades rectmeren eviciviolemente
Churru- 282. q. Pezuela 1-4724 Ai h-c,.kY alii. skirtt c.ouqnndo ,- c,,r,t,-. maym -p, 11.
- blema sigue Igual title "arkdrl,,1,1 F.I.1 preservil,16n tie In pa7 inittYclol". Ilas Ia red caminvia total si bien Las ruins pairor- "plaiiearmirnto" tie Inrgo desairollo y medidas clue I Calz.d. del Ceersro 1395. . M-5136i'"T" innoilina I, .... Yl, o.,Iaja y In I WASHINGTON. abril 14. fAINA i 'I ,1111111 rod R, ,,ran ci ,or YI Has, ,, h, pl-climesim cut
Czdi. R-I y Grandes. 39 I-7277 'it s cnifitar pare ellas un error gra- a lograr Paz en Ia indumtria del ,a- Semana Sail:a. 'in 'Perp"Ilva aigkni; do ,,,,;. A I-M5004) El mYY-- do ... rYrms y ""ol"'T c"" piso bajo tie lodes lQkk edificinsaeste farzos2mente
Florencia y ,an Quintin 1.748.3.tmllilouialoll d, ri., knjolno lkk, turtle In, ,entivitclo, ,,I,,,ro, ,tY,--,,d",'pond,,rcm ,q,,,11,, cI Ill I AhIld,,; Ell ,I I"I,- prl,,,,,I,, lildo d, pin-- ,1,,, ,,,",nlr,,,, do I I a
LUVANO-LAW ",
' TON Irpa-bII,'. ro, inLerverl par of Gobterno. ol, LAN deliberaciotic3 eptAr"r,"'dic-'s gn"rh .,I Ru- can c- qnIr m- r, s, dlho to e,, Imsol. period. y es hoy d e ma" dlead, a 'Etac"na"11,10- PAY-. ,it ... coviles. "La 6p
A,,eiiid. Par ... r No ... j frin region hay encontrar tin scrio -sea. par Nalthan P. Feirisinget. piesider le eslado 10,111tallo Per" tellen"' 8-5o(IL110,
_Ytoocrox A S 11to relaciminclo call In cuestirki tie Ia tie Ia J .... is do F,IabIII,-- ,to Sa- so, orltkg.,- -id.dri- A,,,rY',1''l' del -1101110VII prLado ha ternilliacirl", exclarria on
Fah'ica y ,,, an,, Clotalhirt.. Fpul-n ri I lll C!"'o- As, ,, -rlhc. line el lllirrl ro ,I, pota:,,- I ns.
... r, . X-1466 rtrion is on poorlodista Agrerrillici6in obli g alloia do Ins trltri. ]arms, rltiiryi t.otivri retinidn esla ma- en In Ellie respecla a roj" to l6sofn director de trafien. Allots ,,til on Ia era
... E. ,iq_ I tin '. I J R d are.. .1 reartudarte r.,I A las nana por vt pacio tie on Jos iirochns tie otlos Pue- poit.oils L-r Ins ferr-rrileti dismiii lie IGR4 tritoport.,,ort lie -sal 11, 11hiuI-. aid ,am. he,
Nts.76 ":k-l" TEHERAN. lion. ,bi-,l 14 -U -,ycr-jcr,,s ell re ,opeset"tiento Moxili-dor do Defen 11-11-1111-I.-Iol.t. "djon's on el ano 9 a 918 on 1144 y a 486 on ID50. Ilegado a ]a rp- do ]as mal;as en politics*'. "Estai
Art-tstas.. "" rancisco X-2326 d 'Llcd?,. 'to 1'. a, ""
El -responsi I do I "Lot, nn lhlcll- d, IA inclusuria y del siticlica JcYhrtR.tSt-Irmc,. "ll'bltri., ldificar IA deflYCalle 16 ,,q, A ;o ,A, Y,
'A TI., . .1188 a di novo do 3.110 millions do loneiadat on 2D afios y 20G.000 re0las alrasadas o. matters tie c.
y Rilan, en _,Aco YYkpLoL Ds-l BY A s-, Alittinas eimprosAx estan dis ties En ,low hall sugld. lofl-., do ,,,,, o-dr.t.i do nols a op,,,:- 194, g 5R(I
Rita he cifurampla) .. X-5131 do expkilach, do] pas, sc,nto,",sv Y-un- illgun .so asegurit, a Yoreplar una for- line Ia de d into Y, cani tie Ia Pon 'P' A 11150 ones d,8
PI, 6 a I A, Ill 11 1 2 1 410 tie Ia calga se t7a- no,". dice otro comewado, plw-t.. No ,,ren con
Cisneros Be It ur y 'San Yfwoolrno.nl: I h, modi icadafde colta condi6oral. indii Ar ".'A -,.n,.r ll P"I'll'1-11 ituestra segurolad do,, gai lir d.da.
L S No B toile ',nto t.,-po-kYI- ""I" r Tno! ', ""I,4 naciom do mcdo q1tv aa
Ia cc I, pricia shorn on ,..i.ne,. Peo no ,61o ,I --,a h. do qua --pc-_20 ,incol X -200.000 mjll,, ,eye a
Antonin 10-1122 Art batin cllp' ito o.1,rat estan irniorriento opurslas do en I'll g,,,ntYr 7 oi 1:1 1111 oj ,o -,adr, ,,A Yna ferroviaria: tambi6n comption Iss unit emprrsa muy dificil pars otta nact6n at doe
M A It N A 0 0 I I a conclicional figure on7re de Ins pt:!,) s Jok
""":!,,""dl PT'!I, ,.,",i ','i rI.n,,,,. ift- 'I's c"', Cn-villy .-b-6 1. 1, I All,
I A "od"", I s recmenclationes title Ia .1tinta it pafia pol ,ca burn., -Wo-c, -I;o 1-1 -,-- I Ins
roclTO- COCO L IOLO- REi ham I ... d Mo r.ii or ague v ll-,N klinnes, Dice el admi-stratior tie hacer freckle colectiamnte y en escala naciona
,Iiih)ll ;ociwo do S.Iaricls lot. .an', .mii6n Benc,. 11. to 1.1 Ia Aeronautic, C-J, M. Charles Horner; "La aia- on problems de IrAnsita.
CION. LA CEIBA. LA LISA, ARRO- A 'I',s do --cIlls, ,,I -r-p.rY- hobahe ha,,. t ,, 'I del hmIfr1l, -ldrrltal.
,. I E 'I "'in lie IA C it "I
I ,do pl.nittirc IA hutlink q- .hlwa .1 del .';,,,ad. .so
VOARENAS. EL CANO T WAIA .1 T ........ B .... lolg a ll,,Ie.I st, president Truman a disporivr Ia in. effect. de cilar a testigns Para do-r-1cPliskind, A I i,,1ii1r, III:' Ia P'll(LI. I a'
* 0 ,RI d, o" ,..
Rea 1.52. Bari. C ... so Ia pahoIi BO :Y., .Rbartd ....... A ,I loan dnIr-trrc-,6n do 1. industn.. ,, ,,,Pl ,_-,Re A S Andress B or a 721[ill innar .,I el president Tninian -,,a. D ,A, do, 11
,, -'- "- "" 11
Q winn. 517 B Pocito BO-71 149 do "" "' it" Ill I imru,% Fit& Ia tiegatit do vsL- aceplar ba on Ill -rlo cInindo till(, (Iiir nos I gob clo.
1-1; ........ .... 1'ral"l" I ,,,,,,p ,T1111 I al
.11, i-mmrdaicn- de IA Jowa In ell, p: _,r to, ,,,,,,) ,,r,,,
1.1 v I.,-.. B. Rd,.cl6n B 76 I.: I --as del A,,rI hitbiol i,,.,.,,i,,. b ,,. Id ,, .1 ;IAG, TInntAl,,, v D. Rp S Fe I ." """ 'oil "'f'"-6 Till I- I'- I,~ ,Iu, pr.,o,. 1. decision do ,r A I I 'on,'-a, decolinclas" do altrot 1) I~ y ,be P. a Icy". 's
.
Rosa y G 'Ntlrioz R Ifor ... ... a c, ....... it ,Y,; .... in hitelga. I, .... jo'itda cc, el .Iuro. I~ ,lk Para__pode c.bf, r.,AIql- r Yy
S B (I ii.1.1i """' (, I'll',] I,
.. ", "I'll loolo'll 't."'Y"., I ...... ,lut. por ,I Gobic ...... at cl,,pokle, Li otento tie salaries a sus traloajad-% ves. cha en clue so -I-rA a re-irlr
Infant;, I Moce. Qu-.dos BO I_ .,,,I :R, I tios iil"' "' Al""' oil o' -'I I ,wer--Y- nficitil. S, repcirtli clue I., romplIfiis ii-I j,, ]a Cook ...... 1. pd- .... a o-,t,9-oY I
IRI 7114; ... .... o I I all
_"I!,2 ...... Lps cfIr,.., tie lo, fo-mnam! .... It trident. tie ciale dollars p-r :- ,,, In q., ,, .1-a A cv(I.Y'Ar I.,
RRal 13159 JR. 1J R IC-eilb"s. B 27 f
IA r A Brasil federales Para sacar Las -gociariones -Iada. ,jv-I,,r,, do !A., onIplco, ldrl-,
NJ E RRA ALNIENTARES, RUE.
NA VIsTA. MIRAM I del 'Itopoose" ock q- tests.. .. .,an El ,roador Mmdy dijo clue .;I Ia obrem'. fLItlCoollatol del Gnblerno y R. 1. P.
( ILRPLA.IRA 511- T- tifirililist olor.liciloot r.r- . Pegresado. apaientert-Iflite, y el pro- display nn estA resuells, Para of I ov. otros
Celle II La S,,,,. B-2744 par sills, Jos. do q. or. __ _._ _ ___ - __ -
IA' crommisit..
Cnitinihoi Apve. Ailed~ EL SEZ40R
Nl,, .,oa r .. B-1646 Rio DF .TAN :1110. kkh.,I 14. Vu- I /
C ,I 16 Y, 3A R Ahn. 13 55 I d, La Cio--r, Nllt., do 1.--
t7A !, 1211.1818 t. avol -hr, it, .,,tl,,dA,1- c ...... Y- Jtd io S ch u tte y B orrell
I 17 2fi. It. Alnicriceirrit B'j)(, ,,Islas ,,,, vI sent, do Ia, furi tas at ma- ,
A, 7;:. C,,,.,. "I A tin B:.,I.!j da-. va dLl,,, a ',,,, ofitr "- d I
C-N. I 11! I R mblit B 3. lie, it,,. In .1,;,116. Y I.,
Call, 11 I ",III,,, no. 1, I
,I":,,,, y 7.. R. Amp. 1. 'o-'Pecha do q'i, ad"tos
AInt s YR7 1,; t
5' B-8076 (Quo fallach6i an La Habarna, el dia 16 do AbrU do 1951).
A- A P so Till, 1 i Y11 R_2 I I'll-, F. P. 1).
A M "a tor Y. Club 1. Enill, It,, 'dtv,-fils fi ,- oI Y,,,.
MYr- ki, .1 13-3052 j",',', ',",'."'l ',,';',""1 F"""n"t" Coma-, i cipiriendo c-IPbr1.TS- slpmnes Honrcis Funel re r,-- a! ,terno desccanso de su
Av, R I ' i l, P ,,Yli I, I IL g ....... I do dkooon. EL SENOR
7.. A on 41 T','fo,,, '_ ligordo -I-,.a. ,o-arlda.1t, do IA r.'= -nnfictna Miercoles 16 del corriente ri jris 9 y rnsl la rnaficma an la Wesia
uEMA Ill l; V REPARTO 11 ,,one 11,4,- Alifil.,
11,11)) N FR A N C ISC O M A LG O R O R E N A ci- Sari l,.icin cie Letrari,'en -1 Vadndt:i. ,allo- 19 enfrp I y j !cI to dP,-,-, ,,,joo ,I diarin su wido a hucis qua Isuscriblan
Ciil, d. 'Rea] Sa,,71,abel. ", mahr FR A rBanw do ch-iad I-, (,I Mll,. I-,, ,I, Arco. .,it nombT- y oln P! dp loiz derricis familicires. ruegan a las personcis de su arrolstaid los
Qlo"'ad"' So'lit"Sol ,,;i,,I,,. -,I- ,., ,I RA TALLECIDO
Corigr- ,, rl 0 I -clor I,~ ri- pro. a_-:-jo-1,:i! an Ian F.cYacso cicto. I
R"'ki't. Phg hj. I r it mz r. k1 BO-717.1 o'"T ... A 'A ""'Y"I"' A""al"'"Y" tDexplik do recibir Ins Fiantrist Sacramornial y IA Rendlellin Papall.
.
Av, In. y B R Amp. Lls. 80-11944 Im" L Dispijesto ,it eotierrn pare hoy MArles, rha 15, A as 4 do 1. I.rde, I., clue su,,niolti tol, h- I -d9-A951----C Union it a 14 P .1mro.nita. s It Yl "' it --- La Habana. 15..da.abril
s
i r, A c a y So 0
Rea .18, Arroyo At g. I R_"'"' El ornloijdoor it, 1. Indi Moore, nos, en ski tionibri, y on el tie Ins denies fami0ares iurgan a las periomas tie sit arrk t.d so sit-von 1: ,Indl ,I I 41 R Can.. dice que o. tori orriene. h.el.r do currir a Ia Capita Ictra "C" segundo pis. do 1. Fune-hs Lot Neel ... 1, site on Infant niume ndina Visiedo viuda de Schutt@; JuBo F., Armil y Josi A. Schutt* y Visledo, Esther
y I guerra con Rusia tie. porn deade allf AcompahRr el cadhrr hasia el Comenteric, tie Coloin favor que agradeceran.
Lel:hko g a "'N.dins, R_%V.J,,y. I Alvarez do Schutt@ y Ofella Fragair do Schutte.
. __ __ BOMRAY. h.lld! 4 ,, Vl-Ylod, -EI:
____ __ - 1IlbRjAd- ri, a IN ...... I, drac I I L. Habana. 15 do .bhl do 1952. 1 .
,Sr I ,'I-- s."'Ap"Ill TY'll"'I'lib.'1 ,.,In. d1j., 4 __ _sesey-sessessesse"'n ,,.,,,c,'.,", ",I,, ,,iotori ,I h or it,, );,I,. I Luim. Beedta, Laureans y Dornhil Maig.r Orfi..
I ww; IA-- I .
Afio CXX Cr6 nica r1al;anerit DIAR'10 DE LA MARTNA-Marles, 15 de Ahril de 1952 C r6niea Hahanerat Pigina'7
'En Sociedad 0j)erairlo
Eli 1 nil clinical de Ul Coicidd ha Ferreteria Monserrale side, a e-- int-,
LL C"' 'd-l"O, IS in" -1114&
- qmmr- -.I-scft.-F,,,,qUc--ATa w1k.l. at.,"
do compailero Pablo Alvarej de Cafias, cronista social de Ins P(
El sonar Nicizoso b.jo preelo.
peri6dicos "El Pafs" y "Exclilsior" ofrecerd itit "cocktail party" Lopez, (,uyo e ta- 0 REILLY T 11ONSERIATZ
do. cIs I- to TeW-II. M.1194 W4141
initin de su gentilisirna csposa Dulce Maria Loynaz, in gran dostarI&, craj,ca sit ca nnudoct- J.:,c Mati-I Suair- Fer. ow, poetisa, el dia veintiocho del corrientv mes de abril, na del.
sona d6l Vddado, festejando sit onoincistico. Alitchos preparn-tiros vienen-haHendo los mpostris .41varcz deCuilasImara csta fiesta que habrd de verse rivy favorcrida por la soctedird )tobanera. -El senior Giovani Spauda y sli-inter6sante (.,qpo Marianne Espacla, 7nienihros destricados dc nuestra colonin toliana. velebrardn el proa-trInn scillado. a Ins stris dc In tarav, rl hautizo de sin hija. en su residirricta del Repartin Alturas tie Kohly.
Restablei4das
-clo. a que f., e.
d idial per el conocido I- Tand,,-n so -cueon.j !v. t.d))ccidn
la efienta N.,.,i Resell Lab,.n-la. nnd,-. 1. qn, he nporada c,.'hm, doctor RiLuald- do 11,11jer-, 1, l-l- Xhou qJrnrn, R ... it to loo-I nt- el, In, Labrad. III,, (I doctor livnialdc, do Villers
, ,
La jimm de ho i
F) C 10 de Dainali do IR Uila Se d.ra a -,nuclr I -,Ilido do L,. I Cancer que Preside la ete. hi canilafia actuA Y se natinan WI- If I i ij, ldll:c rn. sefull. 6,11,11 Fa- se-ot- du -1 mn-a ,n',
ne dnipt-la t a i r-ga III Ina, Inn,
Pn- id,, it
In, ro-l- il d lwa I ........... I,. d, III, dwna dI Co.
, L o, I oa 'de", e Is.,
d,- la ngal en F y 29, en ol Vedodo, rilto
M sa de riquilrain
EnIalia Reyes Sulriirez A liv, -h. do ]a onifia-do hay tint d, al ri-vh- Ln
Celida- on o,1. F"h. Litai 1R.d., do -fille ...... de entura, 'all ............
" 1. 1 1 1i t ., J-n A-,j
Eat el I.Kord- 11d.riki. Stare g- fil Intozroant, -jn- I do I ........ Tr,,;L C;,I,. Ini. I., -MI.., Ada Ai,,,j,.
a iI It, quirn pulallearno, canalfl.n-id- u- tongrafta I- -po- Suarez-Heyes I-Irribiran on tAn -fialadi oc-ion nnultsillmanifestarloneli do %impain, juir-partr do itim nurul-ro- jinkLide'.
L., aludinrit.s.
Los rer in catalogs, Al3ria Elena Cornelia y Julio No% al. Luanda abanduntillan n d e
'I .1grado recinto, poco desiniii; do su rnlacr. Fw., DNI -11.rdol. B al e an o
Nlin.t,. Cz .... o I S"ut" d.,d lo ln.d,
La boda Conejo-Noral celebradirt el %a hit, ad,,ar.. innabl
our"IdeI.-s pe' I" t I in" In' d''"" l1nr, Dod"'t do sn b1ii ROLEk
dontin I d SANTA MARIA DEL ROSARIO
F, i: Reloi do acero y oro,
ILI illia roarco de la lglesia de nuel Te-v:,, It- ofi- I, la ,a oran y do su gvnid pusjt Nl;un, pod,, y d.,1 111,cllte iefoinn3do, a so o 20 minulos do la liabono. datoj , autarngkicc;,
Sa n J -L do Lmran, oil ol ViI tie chn,nn- onto 1 "n-at"a
in-celebt-6 cl pasado darning ,f-o M,,!,cn Aica. T-i-o inq d- .,,- d, F,;, -1, AL to de 7 a. m.. ci 7 p. Ili,, pura que sin abandoner sus ImpernritabIlil.
media do 1. rnafi.n.. url. b. d,. N1. 0
I's ELI rb"'fa uehuceros, puc-J urori;e sit REUMA, ARdo dc'-qu-lo lucloniont.. Tant. ,I ]a b.,d, "'n". I.. 'IL'a )1:103 Y q Desdo $
1 ....... iii, I'lind. Elc- dc "clanen', I, Hilda Nwez Paliricios ";FITISMO, CIATICA, NEURITI LUMBAGO, CALAM OYERIA 350.00)
C..Vj. Y A e -t, P-g,.Ln.L dill B!,ES Y ENFERMEDADES DE LA PIEL. Intormes. Por-ror
I... t, j 1A MINA" del mi.,
r, ( ,n I I,[ -n- 1, .. !,I 1111-ill, : Luyatio, lo)6iono X-1682. El UL ;a
'na, .;.n, b0le- Inp do L n I o ... . ....... It,, do 1,.d,, .,".nn- Ine, I'l I I I,' "
I tnuadri -.n. N-1,11 C.- I % "'t 0. (c,", V-- Lin, f-,., dvlo-dI nn".I-oW III 11,1n, 11-111n,, ILI.- nFlIt- 1 7:,.) Baltiectrio, completard su Iq s rvimc- ('11 : Il
-jo del %1.1!c y No,,. Ah--, an,. ....... 1,La 1,;a- -nn- Ang, I P, rl,! n ['.1 1, d I :1A en Bolellones y Galcn- r. L Lint ri u Aiiij
sin-le 4, 1 dol 1-id. 1, 1 ILL a Il
zon. el ,nnj,,n,o jo-n jtdi 1.12.ad", "; bi d ' l-urboncilado do meso.
Cuet.. )ij. del cfin J.s6 N-al on'L lWala P,--, Pa. A,, I I I Pt. la, n id., d, Fer. in, d v GAUANO 456 HABANA,
Llsa oil I I ect, ,fa (I v A! it I.: to to hacenn., 11,4a, Sit,, I, IIc. 14 S pind,, Avenida. del ertnerit. ha. g- L-01110 R i f,, tod(, ell, i --ov, das Ndi,.nn
"' -""d;- flg"r- I
ban- y do ,, gonlil-in. cp.sa jn- de fannha A c I a, L,
lia Cool", clore. una I 'I a to Lio In...
Enn-e I- muchos detalles do Intent liallel la '"Ll u-1011 unnin6o en to, a qji dieron lucinnento y cpleo- su; bldils Ins Pan. d, ella
do, a ocrennninia huhire- do in- ucro.j.p.dri j.da ILI -i
ta I., can Pr'f(- la clegancia y nor Cu del Val a cr- CLIc- I IK7 7,11,
an inalidid del aclorrin floral. to qc N.%al y jun b. a. el ,f r
jo del jandin 503-a- Jose Naval y ii sen-i INI-nu tie L'
irn n ill'. ll ah C-ep,
M,
del
"an I'll I M"na El, I- I- so-!
I-. ti Hq '
-6 t do L111101-1 11- VW Xe r ra
'p del Banco Na ....... It
h-i it,- ei-,ter CLii a: do- AdaLf. 11a
--f do t. --on.
-tnl Rafael Lalindo. C".bell,,, hr- dee-od. d Novid C "I".
le' del Real J-1
-o fnod. de palinas
Julio: I.s eficnc, doctor I e
Re-1 abinn tinobio, ca Ins calne- 1".-1,6,,!led ctIL L.u., Einnilial n. Fl.dri I- tnier-,, ose d?
-cs situild- 1" 'n- T u Arroll v E Iban Mi- gll. d Ii ja nila ln,. cf,,
lloda do 1. e.da nuticiril. I., pies :LILL
-na, d, prlv que 1 11--a- bada I
nn_ nme -pele., d. 1. n;., L,o lntaw cl (fuel,;- For-' 401
]I. .1f.inin. ,i- ,and.
d,%l "'I"
Iqvw! -,vino,,,, G- lo do 1. Tolle. J-- NoCc--da. Mnzncl V,- j 'e,
I-n,, 1 -6 liL s, .,I, L Cop- I,l ni,. sall. do art, i. rno; Y Par 'I "a.
iu. Ins semi- doctor Jose Antonio PI S; ... i Flin-Ve' de El "lican- William 1. Heagney. Heutgr Per-a
In h1aAdo to Ch.rd,, Mr.
to le C;alv--y Sao rllncl '.
M f,"I. L."n' .,it o3t1k, Inn- P:;,ra jrad, J" lotcon nalli, I.n. do let II
1, ze I l ln ,,, ,,,* as. Maria qeua yJullo.
ju- ju
inny i aooroso y only hello. que pljja pnl j 1- all-t-, tie ]a
. 'I -, P S,
Fla 1 "I. cl,9l- cnaan" de -da. /9sr e
La t7abajada L; tI
" tc,curl'ffu'_,di-do car, din-unanos battc ai Y la -Ya-axapha only
elganto. -.hirlaba sabiarnernte id17"r- I &/) V
in-Inlad apcr- I
-un modi!lo de
LzLitn Fath trido. parn Ili n.vla
an I, o
oi ,.Loh.b a I-s 'I s lad., dIc ,.Pa.
Innis do i7ahar y pcIs a
Fl "ejo cra d e it I ilutn5o.
s i-i" I I
Par. Jaya llevaba dornillo- Y A
r,- de birdlantes as earn If- un ,ibra de nActir. antiguo, adomado In Uri marcador de orquideas blanca,
-otio acnr!,nZGady,ne, y al ancl, fi "car,
We Itinno. Lin valioso obsequin do hildajoi Co nsiiarin cle in grnpo R O Y q
do A ion Catrihc;i. Redo. Padre Ala1106 0
B(lutizo
JIII d-a, o zo. on I a -a Van-monta If Car &d ri,4 o 1- sa'rr otl, Jguaq del bautistro, el onfin F,,he 'do 't a S.rdifi. W.bjert,
lin d1letrad, doctor Madcito Saral ra L, n Y do otill.s. Delia Yr.b n n.
Apadrinaron al nuova cristiano el ingcnL 'a Estoriulit. S.rdifira Laft y i. -on"a Vit-n. Al-c. Gain.
Falic.d.d- Corno iiempre. Kekinatur le ofrece boy lo que otros refrigerators tracrin int
na: Ahora el Kelinaninr 1952 tiene una descongelaci6n autornitica perfecta que elinnina la escarcha itonservindo congelados Ins alinnernos!.
Para obtener esta deicongela(iOn ultra ripida, el Kelvintnor 1952, por media de un diipoiitivo auionraitico, invierte el recorrido del gas rvfrigerante, y en breves moments se obdienern esui Marr-110503 resultado5.
* VENGA A VERLOS VENGA A CONCERN ESIA %1( RAVILLA VENGA A ENTERARSE DE LOS IJAJOS PRECIOUS VENGA A VER LIN REFRIGENEW RADOR XIEJOR
YORK Un KELVINATOR 1952
I a En Pocos Minwos
Is Por Pocos Centavoil Por $13.70 al mes
DA
MAS IMPUESTOS Royal
CLUS ACH
Co ar. loxes pos
VUELOS DIARICIS IN
Pi ina 8 Cr6nica Habanerit DIARIODE LA MARINA.-Martes, 15 de Abril de 1952 Cr6nicts RaLbanera Afio (XX
fara el Hogar y Ia Moda
ZPLANEA WVESTUAR10Las mujeres
NUEVOPARA --- LOS NINOS?
P" solteras
Por Maria Radelat
cU A N DO ce a g-or verdaderairiente de Ia
una mu- exinap.fifix-de-s-tspow. Micritrix.
jer liega a es muy joven se lamento'dc q., el
manuca.
as cin cuen- no Ia quiere, en forma o
to ah. I" se, desespera porilue la imagine
a-- 11 1 6 ZIA tacit presa de atras mujerLs. y ade.-casaI xx -:
f d-finitivamente convencida de que --arnis debe-ocuparse-cle-tener-hijasya flo sas cla.a. y en consecuencia y ole cu dares. En Ia edad- madu. renuncia &.Ia bilsqueda y se sien. ra jal fi.(n. par sea Irle-los'pasais tr.pam descansar on pz. Lo.que y se consider. d.fru.ud.da I no mas lis gusto es cutdar v aten. corsigue transformgrle en to quo e 'tes pe----cl a-suporic debe-ser un-marldo-Sti'Wase hoy miarno a adquirir unR mAq der a sus nobrinos a pari I
"P U*s rio us Uinia que4o. al too tiene. n to Liando Ini pasado [as cincuenta
It daolrta isint, deeded renuncla a lositontede cooler SINGER! ok En realidad no hace f
e mirar a nuestro alrede ra r1as
d tons cuenta de que Ia. lusiones y permit quo ]a
Con ahorro de trnbajo, con aborro de dinero, usted natural iga su curso, porqUe
'A'\ mayoria nces ya estA convencida
T las solteronas viven za
.1- d mientas .,a eMo
puede coser Ia ropa de Buiahijos, a Ia inedida pxacta, y felices, con algim hobby, a en---- de que kl*la -sma-a-bicn-exdd-lan- ,
Con Ia mayor filcilidad. treterinniento quo ]as convenia. carsada de sus devaneos sentiment.
tales que se alegra dejarle ir-por
Las quit son de edad avanzadu.
Los accessories SINGER, qua hacen de cada labor un Be solareentiende, torque las alms so carrion.
-LitirAn lograr acabados y adornog tan iven pendientes de enciallr.rcrax. Y viendo esto Ia% muieres solte.
_p1gicer, Ia pern ri4o amargadas Y descantent-as, ras Ins consuelan con su solterfa y
hermosoot como Ioa quo trae Ia ropa de Fuera. esperando el milagro que no se no se buscan problems con mari.
reallum Y In mismo puede decirse dos e hlias prefirlendo quedarse de
......... ...... ...... p.S PARA I anuitrienorio,.Hocen falia vein- solitli a onfrentarse con dificiles este treinta oil a de vida en c.- t.dosque no dejan mis que amar. nn an para que una mujer con-I gurars Y sinsabores.
E.t. .. rux-tr.
Vora .. ii-.. I. -P Con Ia fextejada, III~ Bravo. aparrce Is anflirlim. Sylvia Co-lio de Durruer, not conno Ella Noguiii, Martha Beall", Midi Noguis, told. Charles of the-Ritz
: S I N G E R 66met y Miriam Campiciano Ile Suarez. tFoux: DM.- Karreftol. Cuando pensemos adquirut 6% Pat- toom que posee ChiA. mformart. -bra rl". of the Rij..,-t clue .1 jf r quen I.gr. el rructiz ad-tuid. paProblem. orliuriticad. orm u PIEZAS Y AGWAS M erienda. en honor de M ilina Bravo c ].I h earns do vex tambien el In- .. In qxxe dese.m.s. Ridal. on SirIoque mas converge al cnior de, Lhoz Milla. en San Rafael y Amfa4P .11-munc.m. Para I.-, -ca: ..cl., qnidc pueden hiccor Is mez.
...................... U!a lialcaM t o .... aycr, Moir. (i esta merienda el enlace de plendider C. 11 lUrned., d, Ia a,. Hilo, Gono,,. Tvlx B-.. 11 ries qu, 1,11 ,u-s do ix, Piro cualquier ornimen4"'DIDAS F"5 ILI I' del repauto Almendarei, Ia ].a seficrita Bravo con el joven Lou- 'donde quvd6 cirsporsta )a mesa. que Marti" BPnItrz Y In alractla Tere- a,:,ri,rdnno, can, que to mAs acer- to, despu6 de reahur el entudic,
jove n Y ILndR SChrra SVjvja Ca$Sio, rca- Salis y Hoya, concertatio Para se adornaba-con flores. slia G6mz Garnba If a Ina da to a comPorlet a necesario en s u pie), ofrecu ndole
elip.,ni d 'I sefic, r John Burguer. Jr. an el aIbado 19, a las siy.Le de Ia noche. Ademas Lie IR rinvia y ]a gvoill an- Y !as scno- Meutho Ban de nuestra gusto, entre Ins diversos Ia consult a 'atis.
sv
Anfinciese en el DIARIO DE LA MARINA d, Ian orde Ia yencantadara senorita Mi. coact Santuario N a cional de San An- 6tri6n participation de exta merien-' 1 vxn-dcz SIva. Purila Espinosa de Cuidados de Belleza
ica B Rodriguez. In Ile Padua_ do las senoritas Nilcia Nogues, Puri- Alarado y Miriam Campuzano de
La meriends, luk servida con es- to Solis, Sylvia Martinez Testar, Elsa Sualez. No ,ben ]a., ujer" hasta q.6 E.0o filtimn si se le combine con
'n rvernen e ailro 1. Ia buena resparacam.
it, 1. nluct. 1. tilre. La torca que consisted en
do _srreanestica, do que tanto solemos glar los estates altos a el star. r,, & Ano I. Fl, o a d. I Cj;- I- quejartans. De a h I las muy dirnimi- Fi r el et-rpo hacia arriba, Pam La If fiesta. infantile del Havana Billinare la F,--Id- C-1,,, it, Ch,... NI.. L.,. de t P. de rainier h-canig, q.- ampi., ]as ..Iduras de lostc aGarj. Na,,- de C-Iarxrooo. a -ce, -dA c. el h.g., cle on rns y ]as ventanxis volverg onto
R.dcada de' grand" y Iiederoacit, quelfo I I, Danosa. 11 1 )cla Re a a RaFro. de R-a. Re. 'ado Para otro, sin solacgo. se hIl- votl finns ]as br I, to a as
alicientes. to que le comunic6 one Maria Rosa 3acuni y Hector G- nev Lyd a de La Vilivite. de Murv-a Ilo on mejar colado de salud y be- a7.o y. nt
I d c lieLlo"Lente So
alegria extraoidinaria y on lucientien. cinn, V-an Vjele,,, Matia Garcia R vrIL ory; Pedi, Vicente Runorout Ilera qua In que vive apoltronada a Ixo,'dv gross en las hombros y to crusignifie.. .,I... 1. fie.t. infarx. vecar-de V.1i ........ Y Jnseall.nnon Aercera Sntlongn. do Mexicano, demand,, para mariana to que pup- 1. no a
it[ que rn honor de Ins lujos de Ins Garcia Rivera, de Torre: rgarita J rky lad... P .. z Lerena. de Pie- de hoc r hoy El aeacharse muchas veces, ya
I rot. ij.rd. .do,. Perez Lere. Pocos ejemplos bastarin para -sea Para poner en orden las alfr,,I6 el pasado drurrong. el Candy Er-t, it, Rvi a de "a I
Biltmore Yacht and Country lca C.c.-ce.,; cle Holande,; Manolo Galdo. de ilu.strar este -rto Si se tivne e, fambras rrparar alilim draper.
l. (N ar, EIIIITG xlb Pirala. Maria y Amina Galdo. cle colazon en Inuen estado. porigarans fecin ce el P _'n ran, rrClub. le, Guin,11 n I, Gall-do. it, India; P-I as- 11 sobi, y baj., rsc.1,. III, h.e rxxfi s Ia L.. on
Firsla de carActer exornavalese. NGe-"i'l-1; Ter- Blbrt Mul-u a, --ulta
ra5 on u-jnrable iter1 .11. do Ia tarde en I hermosoji I b,,t. de, C-,-Bo) M. n 1,'1axx,.x t;u;'diI G I. Mvx!jn. de Se. -a d a a a In noorep-.10, -of,. Ia
ijoi, IIv,6 it c.bo a inurtur do las If e Cow-Bov: Jos6 R-dn Mail. Gona- del Rin. de. vicin Pa lan, ca er 5. P I s P-trilari6n de telido adipaso en el
Aldena F-LIv Cartel. 111. P.1m.nes r.o. Ia raja -.tre.
% 0- dorrunins de tan exclu.sie'as ied.d. 1 3.0 M.,'i. Alella (;;.,lox, Al" ,, Ciuno-. de LItcr I..d,: Lourdes
-Fiov: R .11 'd, Axon.
u,Hx1 ludoasin duca. una de Iss me. II.no. de C(,,, 'ai a Zc NI, :a de Litt" I, Un Conspjo Prictico ...
es ties infantile que ha nice. II.no A,,Ilarif, y S 1% a Io ca;-a, Gia'o-la Cal-la.11o Ile Alrid I B ,, are en so largo histo. Ilan xx Elodii da- Rii..: Ma ld- E I ena Carballo M R Viboi a ligban. -No araiga po, las agarraderaq que tiecen an
a I ornei a I, pues se combinarran tantool Gonzaln Kahn de liolaacles .1-r- de J-dan.,xi. y tort iticentivas que at on solo do y Jose Luis Hagerman; Iliana Fa. Maria Teresa Calla, de on .]ch6,, d, naucli.s no debe ambes I.d.. sin dilbla, Ia
moment decayxi, Ia animaci6n. ltel, de Holandesa, Humberto Faget, Mclean, dablarse nunca. desconlic del %en- Hasta ahora Ia mente humans ng
H.Landesa. dedor apie le aconseje n le diga que ha credo. nacia nt siquiera igual,
Par otra Porte as nihox odaticroolde Cow-Boo; Alberlina Heireiii, cle Jorge 1, Dominguez to 1. Corr- it de NEW YORK para LISBOA, GIBRALTAR, PALERMO, NA- Icon a I de ..... %,.1 -dad. eljlrlandxisa Graciela Crolind n_-z d, Pc e debtor cA colch6n de mue al colchon de inuelles para abtener
19 1 1. rde Holandesti: Lair% Wal a-ko. it,,
. Us a Maq 'z de CLov-Boy: Beatriz a; all ,u le esta diciendo %er- on repolcl complete, El calchim-cle
or de fiesta P; I Ia Carrera. Ile Napoli rde,ta p,,r,
POLES, CANNES y GENOVA Mayo 7 Junto 12 Julio 15 -Agasto carix,, siendo muchoo an.: R.s.lina xia '
1AD '],,I I r lindos, que se vieron ess Cow-B-: Jo,6 A Castrcronzi.n.c. de ]a Carr ra y Col, de I'verret, En. -r xv. c1crNt5o -..Iles es el unico que le permits
itod,.&Jes de ficipalcula C.,ood,: C; I, e mu
de N N%* YORK pam GIBRALTAR. BARCELONA, GENOVA y i Se Improviiiii sabre Ia arena ;do, de Audi!~ Martha de Moya: 0,- x1que Casares v Ricardo Caladrcs. or po-ds6a horl-htal. y al marnpular-NAPOLES Mayo 17 Junto 19 Julio 23 y Agootax 26. on B., J.-fic. C--, c In clue de acerse suavement. brenagnte, completamente'
t.da-cloo.de.p.-icar Alberto Solos. cle Pirata: Alice dean. P., :,r. 'I. do Eduardo Castellanoc,
cl u;u;lanlil can _Le.segudd Cw I1Dy:givrsIIa y de C -Bo
cron Im delicias de Ins Evilly a y -ocill. Mi. ow Y, Jorge Castellanos, d,
"CONTE BIANCAMANO"d. NEW YORK paSra GIB ALTAR, PALER- cquenos y alli tamblin se hizo can randa de Jarclvxrxvia, Maria Cristica P'l-te"': Chilbivu, M ari. T,. Reglas Sociales
decarado moxy original, muy boxai ,o,'Roxg.'de Aldenna; Carlos Mencia. dc Ch., y M.,x... Ch.b.W MO. NAPOLES, GENOVA Junto 4 Julio 5 Agosto 9 y ept ern re 12. has d tfi ma G. Checisak Rosainz. de R Al -aund- 1, vida acial. c- les Adcraras, clesde el Poole it, mluci u """I" am.!. (T P' Gallvgo Chcd ak ra Pelsical. hace roquilumn favor.
-it an rimdxibml u x h cle Ni-i Natahto R riespinde clun, Ins jec.en casados
-1 tc.b lie en extra rInc6n Pepin A-.rb,, de Principe Al. An,.- xrocien las visas a q.,11.s mus1111311, NA Ma J, Adecruis hub. bda .nte' Cuandr, se va a realizer on Ia caCONGRESO SUCAKIRTICO do RA I unle, Ia. galld. espit.t.1 _q._t. bectil. Bt it, 14.1.ndc,, lade" 11" 1 P-1 Isan a ucavvun,6ur;6f-I. es de met
... If.ri, del.clu ameniza a p I-,
del "SATURNIA" desdo 17. e d a Barcelona 'Mayo 27 Do r is I...,dc, Sixot.ro.ri., Ile Pie. Inget Cl.rrs. d, And.1-, .1-6 enotarin n I u 'to can, rf nd a c ell. can
regglos de Juguetes, confiturais, ,re'l"'Rvily Rodriguez Ile lic- crh.il. d C.dl B.y.,..I,,I.I, h ,.*, l,,; I d" --laces -li, a b.,Ia,'c. on a imtelariciri crairrae. aignifi.
nerpentinas, etc., se distribuyeirrov con Alin Rodriguez Beltmo. M% C;",tua de 'a s sin .be, han-lo rut lando Ia, co- co Ins coment-i.s,
" C" de Gallx Rl. una di' '
profusion entre in "eta van".66.1 Involueli- por-que hieg. 1. c.I,d.d cast
r an AIi.xxV'lrd,. de,
caer-la larde lot 'I"- %Uv' fa Ila Y es mennsprecia para a -nca super I foriado par Ia fana 'de Gitanxi: CIjld ana: compariera a comraficro ocasiona- taila c 1 11 ac ver.do.
una esplindids merio de Bailarina Rusa:f'lvonne Nlpndoz M.,xIii. do GIL
Pam c0doPI-1-1 110-limWhitelloCLse de Bailarina Rusa. rlv ,r Ix! rrlay,- d,,,,r Mye;oEugvuju Vailracfia.har remoxx una relacidn de lax Moral Muft iz y Andy llluixxi" ,lu r, d, la a', Br a,.,,, y Brx_ Detalles de Buen Gusto
rufris quo Itlte I, vi Cow _,de CrI Seb. u". Pclae, B-igor: Jose lena-, ,
C.w-B.v Eduardo Wl -h.,,,, B- ('1-1 Al,-t,, A)da- v Gor,;.D 'I" A. BONA C. J.4 R. (36-77xi -Boy; Nu i 1, Para
-1 Glian".. de M.fe,. de Lxmcy axago .-It -B0cr2,,-Acdatri_ Gc-2 I'l-, A rilo prIgj1.s d _Iwnpaias tan t,11;,, hcchas v tmb,6, las-_
OTEMLY TelLis 9-3333-- Ali Goodie. Madeleine Goodie, Mo. Lo -,i,, Ii., Ahrilo Nroma Vxxllv I, de po- 'no'. d, rc, a. la a,a feccionan a Ia orden Ademas Iii
1L il a d, Cow-Boy; Dmva Z.ld, .L T.
ri. Presa Goodie. de Hrixi.desas; Fo- Wiese: Jorge C- de 1. del: I- Perdul.n Erttqu, Pero,. o LAMPARAS 041 NIO. -1- cle Is Paul Ila qu is se
Cow-Boy,,A irI I b to Gross, de .,cu: _11 hcho vija no el use Can.
derjro Goodie. al Jo"fin. aIa or] Lxo y Coo, ,t!, P-d gnn: Try Tc- de Ag,,,Ia .507, 1,1,frno M-60 ultelos sin rompromisix y Ia aten.
(36ce-, de China, a ven Gross, de Tu-.1es. un, Ti-e on exterso sorlido en pan. ilet-a. croxy ...blecrionle.
cle Sallerina,. Jorge Gonzilez. de Me,. Ia nion, de Mir-.n.; Jur, "EIIA, d, Gin o W.-, El-I an.
in de C.w-B.Y; Isidro y Jcxg, F h- d, Had;,. An. 1, Sanch-, nancicz Aballi de P;errot: Prdjo 'via. Rl.onca N-c Brenda Sanche, de Dra. 3laria Julia de Lara
Fernimilez Rionda. de In&. Tt-oxi Ala,,d I; 'roh-, d, Tor ro Luis Figurredo de Cst,1161. MEDICO-CIRUJANO
Perry F,- .1-In Pi.-I Slhla 11 Id"
guered.. de Ast-i.rolEr Fi.,cK,;.,F Sc_%. ,or, di T, PARTOS Y CIRUGIA- PLASTICA,
a i% de Pirata: ronon. 0 d', To..
u redo. do Tu.1... C L I N I C A P R I V A D A
liar (3doordo, ae -i
na y Margarita En tr1a I.ji,: Gl::,,, 1, M- Nj,,joll Uh xll Al,,,;, So~ Consult- flixtrixis de 3 5 p.
on do Altic.a. A "' ll, VEAS1 EL FlNAIj,!)E ESTA NOTA C.I.Ini. 110, eritre Pmeo y A, Vedido Teliforas F-So4s
rrc,.. dc S.Id.d.; L-a 11 crre EN LA PAC. A DoCEx-111enfi del Dia
Alroxinerse
Satisface siem pre ... Cocktail de trouts.
Huevos poch&
Arroz con calarnares,
Dulee cd clio,.Z.
Tivnioxito rgaAr lia, a-ti.f. a MUEBLES Y DECORACION 1) E Corrilds
y M oil Crean. do spi..
RESIDENCIAS Croquetas de pescado.
SoxxfI6 de c.l.h.r.
Ensalada d coliflor.
Flan de na',xinjRecetal de Cocina
perdura!
Theodore Bailev &A Co. 1, Manzallas a Ia reins
10,manzoornaxin, mg.
MUEBLES Y DECORATION INTERIOR, S. A. as de Coal 'xion fixi.
gat:nrs de. ax6car, una -rharad
, accul a on litro do agua, 10
X-co rs de .1onnurnic...
PRADO 112 HABANA Pover en una cacerola el agut
con el azuear y Ia cucharada d vanilla. colocaur al fuego 4uerte
No existed sustituic para nuestra calidad dejar hervir ones quince minutia
Luego se agregan las marizarou
tribe ..nns.lc peladas, en este al
an lejandolas al luego ha t
one esten cocidas. pero no deM251
do blandas. Quitarlas del uego
dejarlas enfriar sin sacarlas do
Colocar en one- fuente
hands I
crema pastelera. demand on& taz
par. xid.v..r el prstre.
Pa rkerxx5lff
Cuando hap que bacer cse regalo tan especial,
de curnpleaficis, xointnoarucr ario, jRCLI&LICsc de Parker!
La farna de cita pluma garantiza que sera recibida caluro- J
BE SOT
sarrientei S61o Ia Nueva Parker "51" Ilene el cisterna
crcx-nnctric de tinta que lince Facillsinna Ia escritura. La
prkinni vez, regale unn Nueva "51", ;Ia plurna mAs 19 52 160 HP
descada del mundol Punios indiviclunics a clecci6n. De POSEER UNA PARKER
venta en Ids mcjorcs tstablecimientos. EfeWl,91*0111,10 W04116 4 If befiffe Ilk lilacs It ofma "140111IS inislivairiSM:
FS gFi4AL DE DISTINC16N
A-fio CXX Criinica Hahanera, DIARIO DE LA MARINA.-Martes, 15 de Abril de 1952 Cr6niea Habanera Pigins 9
rtacitin
Aplavida la dise SABANAS DE WARANDOL
de Fern6rulez Arrondo
Li dt crtacift que hoy, marift. tit _U C E N A
1.s cnic. t,,cd,,, ft la t,,de. teni:
anuoacia en la Ca" Cultural de Ca.
AZ
t6licas cl dBtfugLudo vocta y perio.
cli5t a Ernesto Frrnhudcz Arrondo. if. Las campeonas do loclos lox dompos, Econ6micas y dip
_jI.d,__"Mi p-i. -ha-.id.-' -,a deras. Waiandol ANCENA. st*mpre of printer Prui
apl-, hala fecha clue d.iremos a
le-d oporlicnanicnic- bolas. ErA)a-la Marca Rogistrada "AZUCENA" ort [a orillo.
Diha -pe-no. se (ib,, IS Do wento an las mejorat tiondas T aLmacenes.
ru- d.jcrl, It", Squejit .1 Met.
Fernand- Arendo Y 1,,, 1, oblige a
g -i- -na WARANDOL Y SABANAS "AZUCENA"
Cnnn, ro -ta Hns"t-on
d,. Ein-In Fri-ori- Arined, to,
I., -qu T-i ff,.sta-del-verso
C-, a Be R I.
01=0
MUEBLES DE CLASE
Felinn Pelldn HOY MARTES
Una teclut lic.Wints seri 1, d Santa BasUL&a
buy an qua ce bra m MAI ANA MIERCOLES
par& ]a lentil y crixtador. .2, Santo Toriblo
rits Fellow Pel[6n y Roche, hija del
,doctor Fernando Pelitin. abollado y 17
de c.p..- Felin. Roche. San AnIcelo "Y
cravat lliiar a. Wud.. San Elouterio
El comprontiso Blanc-De La Valette
M enjoi-6-ridant San Croacencio
Fl sibado, segfin sr anuncI6. formalitarren to compromlso amorono ]a seftorltz Natalia Blanc y Lante delta RoN err-unA fixurita linfluimt. rn. Social cantadora-hija del Baron Jolt" Blanc y Terry y rl eitirmado joven Luk de La Valettv y Per" Vennia, hijo fie [a g .til klen. Sea. Ofli. Pe... V-0. 1)()NIIN(;O 20 le
El .,to d, 1. Ictiekint .,, ilei) a cabo en )a renidencia de la abucla del novio, h, respectable y di.%thquida dam. Flarinda Rodrijurx viuda Santa Inis BODAi de Nrez Xenia. encel San, lorl. Pirez Vent, e. Guansba ox, eelebrindoxe cluti....16n ... amid. c-lu.l= -t.. familiar. LXNES 21
el Santo Angel, a ]as 7 Atli :e,,runl ran .1rededor de la blen deraradA mena, Is nefiors viuds Pirez Vent . a, novint; 1. madr dr #I arfiora orrua ri- Venin. 0
-En on cl N.Ily Cabanas y el P. dr d Baron Julio Blanc- -" he rma no, ]a Princeita de Ru.qpoll de Candriano. asi enmo el hermarm de 1. not-in, rl javen Ludociro Diane. San Anselm
MRrii'nz can H nry Mene- lad ",a 1. fur"I"I. chwafix tamadajpor Pardo.
Diaz Albe tini. .,v.m ente no e fueron fc.te ados los prinneticlos n on% comida clue les afrecteran los distinguidos espo.ft Dr. Tomis Terry y lirrminla Diseficl! que 111evan el sello inC0C eTAI Salacirlitax, en sa reldencla del Rcuarto Rattly, .%I.tiendo -1tvil-mente 1. famllia d, mho..
-En Barra Bacardi, a li Enhorabuena. __A_ 4,16 lonfundible que Ina dL.Stacado
Ilu y 30 on del Wo no n: siernpre Icls muebles de DAVILA.
Cl b de La Habana, con Una fnsta P,-,-. dinentar.not I ernantad... e pasa GInna BIn
Past- -lo-eft-Tropicana
tic de su pr6x1mR ex eno ]a e'le bra da en 1. -h, del p- do Elssibat t
cidn de flares. b.dn a T-p-n.'. el -stecra- .'Scn- Rart ,
tirn '*night club del reparto Buena- 11o QUIntalla lgaRrIn AlroSgro y -uD. %1Sq c u 1. n -n
En el Vrdadn Tennis Club. y Con I I dnclar Robprtn Al-" d, Cuct. r
1., 6 Y 31) do to tarde, de T an. Bust'll. y cfir'. NIS
Una n ren- o.rue, -i-rut Andr&, Ilu.,,. orre y sefiora Esther Be,,er.a,,Ia vr Luisa ClarOus
of, fi,r Orta Ortega y Marn
Mr y Mrs Raymond Reu -dn d-de -np-na h ree'. 141gu, .. ... ra. Otto -ty" .1 in GALIANO 212 HABANA
A, ZI-d" v "os.,, y bne. dccn,,,d in no,, Lamas. y Luis BE ESTA NOTA
land. c-im' ne, on Kn ;I lin orAo y Cno C-par PumRre)n v su bella a mrcre 8'
JUNTA: p-- p nt el tonderrn f, iperancita R.drf n le- EASE EITFINA
-En el Dispensarle, de In "Ll- "Arcos & C-tal a .. ...... o larnbe- -'ra P-A Mart. Mir-1.0 Est .- y EN L'A PAGINIA ONCE)
go Contra I gretr', 1.5 la he--a -nanti- t-9- -1 T- j6-ce, -Wimcmiw Tuto
on c. de IS monan.. del C.- ',nre I h re. I i f r i i Ta rse d,, ,:,, v Ed:],a C..b6, Man.,
mi t 6 d r Damm. para infor. -1 c " nd-n R, ih C-1-ni, R.61 C.rnb6
I, IS in nuestro enw- retro Bih,6 de In Vega ma-r sabre IR 61tiona earn- ra rl c' El general Quirino Urfa L6pez v
MERIENDA: Dv0p roi, tcni;,!atS f1lj ,r- ,notil esj- a Paquita Rey. con in'
-En of "Havaritt Billortere", a % tda 1-1 cenda ''In !a, -It-Iteces liidi sen rita Nora Urfa y Pepe Aba
ISs 5 y 30 de 1. tnde, en 1. "hawv n, yd
.1nego e dl
hortur cle Mary Suarez NIS- hi ,ta
rrcra, per us brdas. apa d n I a y rnd.a dj,
IS in d-zarla. S 1, -ord,., d,
COMPROMISO ANTOROSO: -q-,t. de A,-ndn Rer" jr.. ,
-De Aymara Fernandez Ros el -jtirtn in S,
con Fernando Lecours Gon. Per,, el ",lo. dn IS fne.M. N6 el
zalez Factory. she,, .
RECITAL: dTtnIo el cle las d nc y rnd a
-E. el "A.d.t.rMtrit", 1., 9 IS "act,, -no 'n el d, 1. u.. )
y 30 d. la onche, del p-is. .,d,. de 1. tornamn
to Friedrnch GuIda, present p.rte Harry NInn-, el mante. p.! X X0
1. -3or en s. genera
i.d._par "Pro Arte Mutual'. -t-len-tc, In. g,-!, bail-nes Wallace Brothers ca clectrizarles
-En Qu nta. entre 10 y 12. on.dern- IS-, Elk- 5,.vcs
Vcd.d.' IS$ 9 de IS arnuut. en emoc n nartes ounneros r.Wt, na, MaUgUrarl6m del edifi- .(,as; IS bella Eh7abeth del Rio en sus cie, de I Cr-he &I V.d.d.. 11-cias ---- An. Giat, .rnhaRuy
CONFERENCE CIA' g,,nd p-j.
-En I At c.. a IS., rtue- d. z,;ci Anvi Fll.,,,. de e...d.r y
d, c-renru..
I., n.uh,'"del darter Andr6s I a tioche del paarin 0
, Iutcfn, -SAEscana, c inn nbre "Cabre b.'o d, GIrnu,_ N6 o r. d esS,
ra Saavedra y sus conlem- Eomparabl s c molvidablei nnehes de
pnnans". Tro P1 -ALE
S j NTOS: Eolle Ins nUmerosos "Parli" '.acaa; K
IRII
-VIcloriann, Basilisa 3, Anas- grrgados en 1. t-rn. an..
tasia. stgn ient- k
Tres tirnarl es rintinnerle., en not I fit
C,0nnt-y-N
--.VCA
v am NJ luai .1 1 CLIUS U
BAZAR SINGLES'
.-CARTERAS
Carters de piel de becerro. En blanco, prusia, rojo,
carmelita y negro mate. Tamb,6n en carol. Cierres U receptor de TeJevlsi6n -a I aho costn de una compra de bola
dorado inoxidables. Forros de piel legitima. 16.50- igual que un buen refol- es un precio. Ellos han aprendida. painstruntento de precist6n y alta gando cara su expencricia. que es
18.00 20.50. sensibilidad En esa industrial, el comprador quien paga ]a fabricuando me sacrifican los detalles caci6n cleficiente Cuando me aden beneficio de un halo precio. quiere Zenith. no me compra preCarteras de piel leqitima. Cierres de metal dorado ga- ello redunda en un servicio dch- cisamente lulo gino calidadl
center y un manterunniento costoso
rantizado. Forros de moar6. En blanco, rojo, prusla, I : parts el comprador Poseer un tele, mr Zenith. es
carmelita y negro mate. Tambi6n en carol. 6.75 8.00 En Tcle tson ---como en Ra- fa miyor qlarantla dr que usted ha
,n crodo su diners en ese rarn in10,50 13.00. dio-- Zenith invierte mAs pesos en qrcdiente
cada aparato y emplea melore% y que no hene preciry
MAS COM050s inateriales para ga- q u, ,; l1arna c.hdadl
rantuarle a usted contra mnies- Y cuandn este sohcrhin anstruCarteras de piel sint6tica. Cierres dorado c, for-rarios. t tos y frecucnt s desperfectn; y mentn ntre en hoqar --usted
En blanco, blanco y negro, negro mate, neqro brillo, arreillos comprohaoi a travel He cada mes
Models H2252R
rojo, prusia y carmelita. 2.00 3.50 4.00 4.50. Wes de personas qLlf ahora y cle cada aiin qne en el campn
e tiin CnMprando tj scqijndn Tr- de I;i Televi,on nrida me puede Pjntalla de, 17" con Is exclusive images de Foco-Precijo,,
Bolsas de paia italiana. En color natural con detalles levisor- se han dado cuenta del comparar a qu Zenith Elegante.mueble de caoba vereada y madras duras.,(
de flores. 1.40 1.80 3.00 3.50 4.00. Vea We Y Otrom muchos models Zenith que listed puede
adquirir con incomparsbIrs Facilrdades de Pagot
AGENCiAS Y SERVICIO ZENITH EN TODA'LA REPUBLICAN
I
. .
I I I I I
- I I .
I I I
Piginil 10 / Noticias Nacionales DIARIO DE LA MARINA.-Martes, 15 de Abril de 1952 Noticialk; Nacionalem Afir, CXX I
I -- I
. 'En un Juicio de desahucio fuu; Coadellian a 24 ILlevarfi el t(inel del Alinendares lnformaci6n Cultural' - -_ --I I 1- I
llt(;..% St POST RE I __1 -1 I
I '
- a - __11 -1 _' _Porl--Mtenut deventilac*'iu mecartica La"mistica franciscana" del ------absuelt una-entidadmereantit I
PEAFECF0 A cusado I ___ ____ --------- I

La casa en cuestiolin no puede usarse para vivienda e cisterna se preview I e a-lasalud humana de-_ p n
de acue4o con to que establece el Decreto 1,248 gaiigsterismoi los effects del mon.6xido de carbon de vehiculos
I I ------ -_ --- : I
"I _-Por Adela Jaume
., _-Et J.:.ede Primer. Inastancla deihay pared at frente del edifice, en I leno do In Comisi6n de -Fo- Las. salldas-del-tiinel tanla-en Is --- --- -- ------ ----- -L, Alme ad I B, doctor Macau, absolvi6 In entradic son. ,idrocras a, "I'll I A 12 de c1los I atilican t.a."I'llrigivical. dedi,6 1. marama parte del Vedado come en-la de Mi. CU DO estas Eneas-salgana para os lcclorcsk de "El Murodo",
, lax Ir
a in entialad -P. Ruiz y Hermano", do laq estableemil '"to' in ........ e del pasado domin I". i'"'Pocclons' In ar o ban p-yactudo procuran- fiblica -a habri side, envejece sin cluda. El domingo puI aini ,I I vict"clarle In mayor faci!Idad possible luz
represent du par 0. procuriudoor Haul! arinque se digic In In dilil.nei. do ,g! I tiridad t "oIHoab.rk.-, Mcilro.-'a In circulaci lausurada de Do. blic6-una no
de In cl6n de Inachic. C01111olmento quo orn .. .,,agill. ... edida, Ile Sea obrinied
"artier., ad m transit nice La an do transit on la' b d que .I'nCl'ub'S.'ropti*.'i',t.
vi que le interpenso Litton abrvr do,- ,roo ruccim a ii.aince ,e_ I noo, par debajo del ri, Almend3res 1 g2lIes ady-moB sin menoscabo do citing. Pinabloi, el i ... no pi,,Ir"y 'It" a 11
I Bit no Marcaida sabre clesalo no so nucc.iita see Portia laxitud-inexplicable-en--cid-
planta baja de In ca a calle de Obis. Para determiner clue In reconstrue. accionsclos do asoomenm ,.E scrior mimstrre,,.I Tr,bj, ,,,11.1et : -,a ""'In',
"' I Jesu, Part Lt. renovadas inquictudes. Y _babiAn -una
pro 459 on est. givelad coma propictic. clun costaria miles cle p"as y que bunal de Urgenci. no 'hit'-" eclari: a Bid. calgodlas ya I ;.Invlerno. -"Don Gual"?
iCarlos Felipe do Armenteros, socre- En In parte del Vcdado. zon P n ... do
to io- del BA-NFAIC-tamb 6n-coneu-lprendida entre In calle 20 Ili c. . -contu-
" 'A a b I do 1: v= .. I En el caso seguicip ,cintI,!,,,,t,. ficiterd. d I, girculacloln a leaves escultor cubano de tan con an coi .vgrao on ado, In que atribulls
. clue rorlermi la viit., gon del Ile, Be ensan aniz iir -Club h-ennicidoI pilect e Y I
Dice el j"luldeir que 14 derrianda ha, mas quo establecimie lic. .. 'It I 'Bpkla-d g__ed cob. r y pintor que se-re- ni lic-otra- el
is, of 'n no. united potitorla ,...call iloB y flIgurals "jiviondini on asB.f,.Iael Ccielog. 0. De;oinat Soot .'do' do i ,- -a7k, Iriunla-Biernp- - cn__gst _csPIerado- em"ra.-y- I ,d.,,,,d a" La J-peren5m llrvad a cect.,u, g ,talthipar. dcn. ,, v.. c.d. I Pdro el
, ria do covion union. In Is. c.11c. cu [as PI.M.so b.j.B. rm.cicin un, d el c otra inquieto Laxltud, "Don Gual"? NI una on
fun a ,ngnific. quo no Be No podriamos decir quo, do ello no se ha enter. d verbra dos hechos: viencindern. del can- ollta'. Wdo 1. que dad', ie lndfr,, I.,,p,Ilguq no e.L .... cifin-arnerito up ne del t 6 a call e e a' hiiilo liulfll
an no. ad as I'tomet. I a. ha inaugurado on Cub rc_ tick, .migo. 4No ley6 notas cle Laid
tra It I ,de I ur B rion-6. ittel6ndolk, "Itin do tip. Agvt cta y de esta periodista sabre
elot Y neigesidad do vivir6 personal. esta ante 0 cas quo con emp a- co' absolviond. I.B cage r d.t.11e de to-iBeend-1 ?,mi.permita In cirou
on a casa en cue.ti n par ver ran derveho del propicta a our el cBLa,,tc.. ratio. mejor. In exposici
on .e r _u los b u B clue. transitando 'imbitic.", I rictividades' que ya des- ntturl .,?rrva.ri:1, C
prep, tarla 6nica al umparo del do- decroto ref&ido. Tal molda de segurldad. ronsc dots Ins nbras en ejec clo5c. El I,, 'I ,ve do Linea no tengan que coma le ha ,,cipmd a ,
7 !r t de peji .4enier. J.,6 Moran, to B 11 la
Citai1qttiera que groin I'248 cle 16 de abril de 1949. t Termina daciondo 'cuencia ae In decloira aria cz Men6ndez. Zusalir del tune]. In Buys, Coincidiondo P b?: Banco.dc Strepta__ I -Ausa-el juzgn to ,,4,.-,, Fhr,%t t9rqsIdad. estil contend. en el .orlicula, ,tgo ,or, 1, 1, Cmmicm do menos-con-ellai-Crucet,,ogo,= in- rmcma t aslado-de-los-restas-cle-itor,0" ut, habnindose- 1897 do 30-cle-]umcc-c I profesor-cfe In Universil El cruce-de-la called Linea por
ce, a interpucsto In Amanda,. oue tin- milaclicional al apartudo segundo del oil y in do Ins quo trotan el -du-, -1 41iaartsdo b, en rclacl6n con el c a as (a' it I'. cl, 1111a ,,I target el progeBo de Ins gailloB 20 y 22. civied-6 I. linneda de SevLlla a Cuba, Conbiese clecurtaido el td ,,. o ,2 I am ,a c Be dos y no cesan de dar trabain a u ,cncivm de los clubeB
u se ,btatuy clue no seen uplicaule :, 5 In dicoci6m teenica de esta impar- I d cro no asi ol do a Ile 24, p -do laRegi6n-cnntrae el articulo 1566 do don6c 66di9k) esta'd 5 88, lodes del C6dign de Deft4a p inceli colgaba- cuadros Ide Indole Sur.-iPero "Don Gual", coma usted _position exceptional. para Ins In a constr irA un It
ton per, c I, _I tante obra conjuntamente con cl Ili.; d g 75 y medUio metras as ,iosa In Casa Cultural de
__ nibinac *6 Itat I% ocecint: tin u1e1,,:!,, c,,,ongposteriorl dad a 105 oplAmas, Social, Y el Tribunal Impuso I. oe igual!
--f- res I I., ,!u no, do un afio de internannecto enis 4eniero Ray. clue es atro distinguido Her en eluPe' relig en ---no hay
ectrodago'cin. ,.I qdan.o traspasen propleria c. 6n de
__ .1,5. de I Ieman ado sob Lt, I. -I Casa de TrabaJo establecida on Gua- Ittioricei cubano. %kieres estin po-iterves. tr eoa- Catolicas. Y a,1 gmppoBgiunVqvau
cta es con blend decurcando rails; des basin quedur con una sola cuss, nR tramar s&ha Ira La Exposicloin Victor Huge
fe do dos meses referldoo on el apartudo'%, aunflue ]a actura no ha realizado Ittly mendo a contrib cm do La p.rte do M proy"- 9 odes s.1tas.
segundo del decreto mencionado. 10 iixactumento Islas operacioncti. slundo a el Alonso CuI5. Jos6 R. Cas. fiouna cilritidak "i "' -r ' do prolonger I divisoria central a cter religiose, bleat de objets, Ayer Be inaugurd en el departit.
. de "Ithid emeli- a bien do pinturas. hic tenid In gar ni
clg de de tafieda Rodriguez, Juan Antonio Val- cie act. notables. secundadas A ;u vec rms alla de In entrada del Ifinel h'35- en Ilcino tip nuestras instituc ,do libreria del estableci.
'" c' go lei I '"m ,,,, fielcirl. do do, edificivis .1 Pro. d6s Morej6n. Antonio Arrebola Gain- Par Is Riymond Concrete pile cu. ta Is calle 10. qua scrot el prim- ume, client. Ircircial "El Encanto", una
qb IM. .a e. 6n de defe.chtct Iii'liniaT. gain. eBt.. d coretas, I a verclad I du 'gultu
ci an o Pro a demands. I cis que se deshizo de uno do elins. c 7ilez, Radolfo Armando Benemelv lConstructora Morro. que trearibicon Puato de cruce director a esto I do ,r,, __ ,,p,,ii,,n de documents, fotgro
Emil, ad d P' ner I I In Flarentinn Rot I I Per. quo ui bit hocho P.ubl& Ii.B. y o"Ittlu it 1.
Agrega lue al d ", errideater el decre- do Jovellar 361, medianto demoll.6 ,Manuel Villa Yed : realizea Bus mejores esfuemos en el de to.. f.cilitando con ello ol trim. cliverBosso re avi.
11 to ex It dfaz Age, Rulatin Diaz 6xito del proyeeto en gueIih6m. ,sito ajeno al Wool. i es ln ugurar, dentro de cla y 1. abra do Victor Hugo, el ilus.
I 1 1246 de 949 que quedu cluldo de on octubre cle 1950. y si a. tiene on i airi., Abul.,,rG-"vziH'-'o- 1 esta otbrat pres. Par Irallitrac do una obou, de cark I d u Is uniciad
Dorado KcJ rartile, Y del model q c le sievi tre escritor del romancticisma, fran.
. ", ,., bgefflem, de In pernmincencia 61 M do .a ,u- No hay dud
evienta 1. lmangi6n y prap,5 jto del .reer. y ex., J.., 5 ,ran service. P bl,, Ya que te bit tiPo especial de expas-ion
nqui mo del propletarica de una solo decreto, 1897 antes citado hay quo in- Barrios y turn on I special izado y que nunca se hit- q c6s. con motive do conmemorarse
cuss c a-Guillermo Toirm, Diaz o bin hicho una similar en Cuba que no bvcy- --
" uando Onto credited quo nte- t terpretior respectivant(inte clue so es. ,epoir .see rc- lei uumento do tr5figa time La lia E lainfluorcia*del met .. do, a--- ol-15. aaigB.,ipdgBu ,,ci-in
. .I I 10 I B I, Martori;o es de tal maumit-id sirvierst de -- eclonindo to into ad
.. a cesim porn habiturla personarnt:!I o-, do dircirch re.1-6, I banct_ arientaci6n, constittlye ..-..,ior ,ante on ,.trcmn ii, 1.
11 a 5 v'jun notable ejemplo de obras cLe ,ste' biente actual, que hit rea .ieiguirclmr.to, empleti-el tiormi c. T W ,,,I el miurne, -,,'clok .ecto, venem tambie par umaftmopor igUal indices que vendriia resolver de modo visible y .BloriBiblernento 'Pet ovion que estut
_- I to lot I. ...... ;I emnod. porl act. cle !jbk 3-medida emor."" I -. ,c, ,res .... 1, ell an,,., tip-. lare"I I ,,P,,iad. a po'r In' Embajada de
" cc, vI ,entlel. do ",edifign," Para r"ra it untad dennic c vi propato ,I Reformat- ... ... I ,en ;I ",ko .k,,. rMa ne-tolad can -.1;d1a. __ -- 1.,Ig .... o- 1"..
see It b itado; y del roccormo diii, t -en-, cook 1, Foli t,.' ,,I, an-vo. pertaime ... A
judici'!. pro puede c nooiig""i',-,- to 11 I'lla va.1a Para qndal.se :,,I .... ...... ... sit, en ];, N ",,1dLIWo1 '11, 1, 1, r,,, ,oll e, do -,ide ,c plu. ....
I ,'na "Ila PrIlpiedad. 11 fin:c.l T--, s,'- -l ClaIll "I ril., ,,,,bit- basin II-s4bado
- I,- fct!g do se ", i 'I6n "III ok, hanp,,"lamid., de
clue cell loon arrenclado no vs u I "" _'1.'1 'vtn"1a 16r ...... a dc Banta acompi, i,, I:. it ,It 11 oo! ., I .... it, _vaeidv.m- clue (. Ile I'll ka, III ]it 1-111 Lt- cue I E.,paria. ,Y civren el-hoe.i.
"casn'! I.B efect., de 1. ,-.c,- : I., I .. :I cron., ,I En la N-te,-a have --tar que cl-111clo' e I I I .1fl eraida de- un do- cue "t. -ov" -Icicllble -c
que contra Is pormanenclic estabipce I v, p.r,;'l in:. del edifiri., .1 ,fe do, I., coada ,aBa 'dr I-bonl Lia de tcreno ,Poe ,,,,Ip:o,, r, ...... -Vincuredenarlo de [a Asmolarl6a
el va que it(, aparecti e nloteledent"':' debra ,,if( ...... ar, an-nalro-te al ,Iws ,ic".roplete ,,,,I .... a g,,- ;.,it,- esp-nn-nia ,-,I tilde, In, .,onit- de Iltipcirtdecreto on cuestl6n. purB el in-' U, ,,,,Idn,, ,,, reflejar
alnciad y ii ,in,- ,I imoueble 'I'll' Trott ... oill ,,,perI(, do. In ,,kndv,!a qu, ria do t,.,,Ii!,. .;nf1,Ls d cl -roxamvntc ell nueOrok Hrte a IZI' C .... d I,! ... ws ructas c-careari en
mue.ble se compose de un tocho apo- lid. fLol ,ad' dickido a la art.r. ,,, 25 'I 1 uv 'cie 'c'
oil o 19.90 por $52,3182q all vibse,1111, lots pv1i,,,r.- qUe Ile a. I I ,;v!o v i, ,,,it I, I -1 ayer
I yado"navp redes colinclames c0ra" do agost, 'do 'I a .,',;,i' hro m ia dama onmed'at., I din do el cinguentermorio
, a sea, e5pacio compo rn-jpjecla que I a set, ]a procedente podrS con uric n too nia -I a],
Win I.c .za In apreViagLon de Pot sabre tudo, y pi-vind,,odo de so fundactun In Asociaci6n cle
didoentre muros, conteniendo delai. I mayor extension de ]a tantas ver-s Eiji ... -d .... 1, ,I,- ]it Hptibhc,, go. dfIlLn In lc uc. ",I 4"r.'riamce, -eguridad. libra, F "I"Ir n,,. B de lo plastic en In obia de Pouble. Reporlets Ile La Habana: Peregri.
looks d tkisione3i cast todan de imadera y id le ha_ oIt-da media de s d j ," "Ikil, ki.,I ,I_ ld l aIL11k.,.,l1.,o In,
FINGOIANNEGUI hay. ioroditad. 1. oce 'a 's I, yerno hay quo c.-We-, so bu.qued. a, 11-on at pantemo dande descansan
feart6noparn as compartlernent s del bitr in cain on ctiestion personal- p.,h., p ... ocien to' ,I Tibo. I In it ob !! por su lu petrianente. dc to eterno. de In ux compancros, cafdos: develamien.
'negoci siendo de resa tar qo par conduct del sec"ta I io. doctor de Fontrat. Ictmen ,ada d'i a cle ran larja comb homemije del
me 110 mente. Aglimin Delaville. Incemerito do trpide, y 'e;figZ-nY1oor, al, I elparitual. Fusionar espiritu y arte Clubde Leones a In Asociaci6n:
Turna de ayer Y fucroni= ta.q tatalmote v coma contribution .a su pal i tica d c I Is cosa dificil y no creereas 'quo -develarriento tambi6n de retratrat __- ip siguientva mvlura It, ,a Se debi6 el lieclio a unTestamento 016grafo: Protacoliz2- uestas ell I., rojecito marediato cle led s 1, hay, log-rado aun el artistic quo
cl6n del otorg2do par Emilio Eynitl Josai y Carlos Villar Rodrfeuv,. An. I actividades national, got, debe, as ro so intent es in do ex presidemes; entrega de diCentro. s i bato'n'tu a. Pe sea estimad.. plomas a socios fundadores: entre.
I Garci lcIg'n*A.d:;.,.,rd. Vila. Jo,6 Prima I vendor serviciou a heart con del poet disgust de fainflia ,,.Paraquc d,
Incidents: Luis Alberto Rosa But. bl. do Cub.. y a Ins of recorder que .ilgu-- o una Insignia homemije a] tooINDEPENDENT ELECTRIC CO. 8 Angel Est&ve. Noofie.. I u" gia funduclor number Una. Enrique
mudez, contra -Is Compatfilade-Fi-, rl.s de ,ius oundial, lcgan 1. proRafool-Peeugrin P.6roz, jcia Hc-j_1 Los 1,sitionte!; regibiormc unit .cry El Jurz de Instruconem de lit Svc treadle. y cip-even v-servinado all
23 y P, La Habana Telf. UO-9393 I z.,. S. -A.. .1 Contra. ., :r;,_ I., 11. Mvr Z Y dn;guos.B .1-i-B Par
ilacione Inio Rodriguez Suoi-. Armando Oli- grata ImPresion del cur- do
Job s: ]a de Julio Rodriguez veros Garcia, Jdan Carom do, la Rosa sins pot el ritnio acclerado que "' on Sexta. envic, at %iva- a Carlos grilto, CtiLtilibrlu do forrm drstintas personalidades de In prons Manuel Avila Hernarodez do 27 nivos y hasta denolini t-ginaliclad even. .sa cubana, Ell resurrion: hermosns Ayala. al Sur Is do Marianna Ron. Vald6s, Orlandr, Morales Poiri,7. Fc- mismcks flexa, dt d It
to., t.d 'i In-yelt- v 11 Inc ; ,: do cd.d, vocino de Cunrin
ca-1. Fuccle, Guns. at Centro: [a do line Camp lrozrr Calareen v John I. "'i'"""' %ci. on '.' GL;a- dora act- de remenarracion y de reite4 ,c I A 1 1 -r.. r-on do )a I, do ]as ohic., do, I
Martha Jospfa Miche mi. a Este; In Gon7alez, Caldorm Irts quo 1,,!,r,,sde- luai de'lav.- vo ,;I, ,,, cc Ilainmg.. ,,pact. Die-, ,en- Not ,aberne. qvc .14, Pooble:
rivar's C'k 1. R a choirs I I P 'l apr vl c ,dc hel-ir d, mrob.]... on el r-toot pntu, I, -n1t,,v: pII,, ,it ,,1,nncs pno,rlBavn It" gr; .des destmon, d,
-1"#Ijlllllillg--1141-i % -fil-itit- do7iYusin FMi. C.bcr. Raj.B, at do f,.drl. on Ins d pact -,p 11111,.ItI, a a 1, D e
I Almondares. Mencie, nor ivas Zimorak Conrad, do Miramar. suegra Margot Pedro C-1-Im Beg.r., de clue v, intota .1 clue n- 11 .., -d Zecrb,. presiderEl de 38 arros de cdad. do igual ratio' PLIISa oil dc'sen do halWgn. do ,ta- te actual de In Asoclacion. cerroi In
Molde pare hatter waffles D.,I.r,,t.,,. ,to hoecle-B: 1, do C'atoll,. Iu' i" G.y6. tunl tvndi" ,na lorgind It ,,Im
Manuel Cauderon Cabrera, at Con- Manuel Quirlan, -"-' .5 ).. .n Pkirdida do tiemp. Io ,P.tr s-rtc de actria, con tin discurso qua
is y JIB6 22.40 metras: 157.70 correspondent at Avila Herogrid- -.
Lro. ,,,,,, rich, d-Oarrit. V = : 2, 0, a c ou,: 6 ,,i,',-tarlitu cm.c.6n. c.pe-cin I's-a ---- ,,,,d.dr. Isrl, aP delo"11.,1'. do "In,, del agredio a u ; piri!n de compafiii-ci. L.B felict.
1 a s 'i' a I, Be de to human corem de
Exhortou: GyantAn idad ., _1, s a a paltv - a to fuga. ocu Ides P" tinnos y ticks feliortamus, pues que a
dente. Hip6lit Do amo, Inci- dL pg'l1gr.B y media do se"ou '. ,,,dr, c ort -idea- In ,lu
Morenrit Romero con- riclad dictada en este prnceso no es Torgida Para el grace del caucc del cia de sus padres. en In calle Maria tilill e tn ,ne relation van In nspiriten in Cafiera, al Este; de Matanzas 1corriente. y enFierrat un c in I.. 1407 as I a Luisa, on el propio rise gn que no se monifteste la cla e pertenceemos.
e:lc ,to 0, metr Mproolle dmi Arreglos florals
en dominion de finca, promovido p(,r fialar In cenriBion de deterenno a d uble I lopcirt., dunde a los sentodcls. Pero que late vom,,
al. sd ". o a 7una da liramar: lue fu& arrestado par o toniente lgle- si qui.siera due fe do su existericia
I Crescencio Monz6n Ganz le I d litz.BildinieNtrick "' I e cuatro via, normaies y do uriii sins, de In 14 Estagi6n, future. z' cide La Casa Cultural de Catc5licas
, I e In n- tis Jule altura fibre de 450 on Delaido a la La scharn, Pedro Cisneros fuci as- prG;ente y
, te, Alejandro Diaz Aportele contrn par asocirri6n ilic;ta. aJ romo el negesidad de mantener el trafiro so,- Indonda a In casa cle socorro, donde el ra,,trcks' atIBt, Almendares: de Matanzas a a a loo; I' .= am. river x d tr rain v d1fIc I Wren que ofroce a iniciarn minfiana, mi&rcoles. un cur.
-1 I as rica opor.1 -1 1, 6 s'llo de tres loccormea sabre cir':' I La Cifiera. at Norl. d'e= ml I-,, Id. a 111col, Lerro Kairnz.-El lbre el rio Almenclares 1. vcn- -v. morlion do uaddia le uproot I a Babem., B,
_ ) cidente, Juan P6i lianito-Y otrou nor e-e delit, y cam del tuncl se estn hacienda I pn herida pro uel a par proyvc 'chl.e tunadad. pero que"i glo,; florals. Para social, comvnEms de luego e el P mu o de r, c I zando. a Ins 4 de In tarde. Y a car__, li I -- I La Unitin Latins. al z Oeste: de Pinar I lenencia de nertrechos tip gnerri, dos tapas. La primer parte -,,ta aT It 6 1 st decidiran a afromar, otra
I razonks. por el temot centre 7, It G to o into., I P g ,:, In ,cottera Fef. Gonzil.z de
. I - del Rio, Segura M6,11co, Joaquin F.'fucron suspendidos parts el pr6x into i real izandose ell ia ai cit. I: I-I ug.,r del hoill., Cnatta y coma n-nitild-c-B de Brtr,", ,'l ve '. A;vd
-, 11 I Ch6vez Diaz. al Center: de Hotguln nes 21. Inn.r. AI I Illpietni-kii, ,,tt. ,,,,,,,, P, Jnlic ra lozo. a .h-ia reupo ,I,.,, 'r troy documen1. Ilk I L I lm_ __ ____ - n qj,,- "' !'Iap'
, inci ente. Catalina J. Notes contra 6 sus approaches c irra;- III- 22, call ,in. optt. do, ,,ot- por P.-te d, td'I In s ... eastern. La.s siattientes
11 Zdol, all, ,as t bla-1,to,", -;,, I~ lims1olic., disp-ida, do '"' res not pueder, c..p,-dc, n st,- "i aso, -an Icis am6rg.IcB 23 y 30.
,.i .1 I Unit Latina. at Norte: de Beivent. 1 Ilinbe em un par ,to de omnibus ,co ,"o',,"" a trmiorito y tin. sana intention,
hip tecturio. Eduardo Cantera crint In i En tar cifivin- do 6annibus situadas; movidas y mind er.- civel F _Maria Marcos, at de A -,n,],,- 1 on Revill.giged. y Tat as I. Part' A, E-In"Tare In 'sof"'ra Cis. .S.- 'Imin-, cI "o-olelle" do Arias parn hay
Jo, hipled, e cogresp.rid. la ona-en do __ .a .-d-un .31-varrntaj l Asis debe est., satisfech. del re.
_. ,brl, de de ,a trnniuviv, can su Min 1-bel. con'
res; d. Marianna, B r n
_ ___ "Yer an ametne _P%. Velld.d La I P '!J Pero
Banco A ittrial contra I1:-' rob- I deugvmociditssum -' cuerdo mento de Poubl&: que so cis- Ateneo do La Habana. a las I
6egri cola Ind a, levanclose a de 1.429 pe- In zim. do, Miramar ,,tao ,lot, In coal tiene un hijo, co"o fuerzo. -si no lia rebasudo ins lima- P on. cinforencia par el doctor Anm6n P ez y .tro., al Sur. -5. dois Y Ilevan un iitmo normal de I_ aquel es un individuo que no to gAs ri Presentation la'j, (a trabajar, le ditio quo se march; tes prefijados ha sidn exa: esfuer- dres Fse-averine, s,,bre el doctor
Scieledrod' n-, El achromistradvirode 1. reforid, 'ra za. ,y Por In tanto digno de cunInermbiliarla Arng6n go ,a. sefi-Rinno So los efeciou d.kilinn. do In casa. momen ue aprovech
vi. im Is d.'ra ,prevenor
ton, Pedro In ,6 long.. fu6 uien P 111racio Cat,, Cardenas.
Dufatbeitin Nazib Par. briverle el diapto. It 5 gratul-6n. -L,-.,n. ]as 6 p.
I desalojar de calle en Principe 1. 9. formal Is denun humara del mon6xid,, I
Etagi6n do Ptiligict. lu I Par sit parto 0 do endo manifes- "Do. Goal*' via par Angel Lazio o: 'El senti:
Con parrillas intercambiables para carbon despre.ndicio pot a I-_ t 'in confrontn
nueva Prd.e -- do 1csr'T k.t:: ,, I6 que arad, do !,,b,,u,,;, .,.,,,.,,,r
__ .-''- __ WOffleS Y laStOr pan de sandwich. Ic In 16-1 .. ,istcle. do -InPIN koon ,ne. .Pu_ I to u hil 3. ,_ "Este joviso corapancrn. -1,r,' raient. do indep-do-it, del placlait,
rr seve, ... Msamparvicto .1 or celesta sep ..
If Fe 1. VIII.fuerytem, I oil.. lal.d. M.,.Zur, "Do,. G,,a,, Iparal. I Epafia en Gllc:16 I ".
., dcari I R'Cihdlocat FU- coca consistent ell vemilicol-eF
7 I- 'Ii'lr.bp.,'. Inc act j. rLu to I ", __. 1 6ciles de cambiar. den se traspase Is ponsloin que I&_ ifride, en f exl, ,;, on, ,J, del tipo centrifu-,n quo rus.d.. de .suite y ,all. _ __ ___ _Puede tostar varicis panes a la ve f'rutah all Igo Andr&m Sanchez IVUrraide c ituatim
Z. Ile i3gicame, periodista retirado mrc, .Ii.d. del 16-1 a Ell el ItIal do La Hiclacto
. hermano Francisco Marin I do octubre do "'
11 ,I par irlliib de ,Ij.11.B -,PiIc!.d,,, ,-,,I, laIntlion Igilfmada, Fra,,,ic. ns ,I. we 6 6it de las obras del H .- de-,
I I vd Otnun: - -- Re
pirecivi .1 ... frag.r I P I
Villatuerte, que muri6 en 26 do abril p -";,.q 'In del rcnsmo % Fernandez, voomo do Obupo riCarkere,
Visible tricloperident Electric Co. y adquiera *1 articuto nolicinco de 1948 trabrijando Para su patreno Cum. '-fdas a locin In lar, I
, is Naviera del Carbic. on ctianto ,I cisterna do ilummai6i 316: David F onande DiaL cie Lam Ernergenci(i de Santiago de Cithia
quo us?4!d rociocesits on son hogar. Rosa Iturralde Martinez istablerM pa so emplearim lamPalas de luz flti::- ,uroll. 368. L6-'G.o 61- Bull,
emmoda incidental contra La Uni6li El Estado cubano dr-anda en ..... Mrs. clue ademas de las %entaas it-d-te ell Parrao sin n.meon.
d I closithucto a Antonio Morales, JoB6
.G.2-1z Latina Campania Naclonal de Segu. quo ofreve a In economy, su t-fjvi&r- quarmis aparecen agaids do cl.,aftct
rom parat quo le pague $4.5DO coma I Vila y Simon Carrillo Para que close. Icia lumcnica y conser,-on, ,nn ma, y raho a Raul S. rivh ,'it Rodriguez,
- lojen 'as locales que ocunrajeen ,Pr,e:!resiBte." It 1. hurnedall.-a -1- v"i,,Sua Rnfo-1 riumere, 751. -interesan (let 31inisterio de-0. Ptiblicas que-se
- _. - -1- ___ cario en Ins Bananas del g lbiig, In -ida del -1tait Segura II inforoke do In Policia Seforlde, del hospital Las knirem., ad ly abra (it ptiblico el actiedurto del Cristo. ."Volas
- mommomw I ) ... "'s
dreadeproduc.,evitan a as -adentes creta, to.% actisados have carmi,,,doas
ma LActe.s. S. A demand a Hilda Para eitar ,!as efectook it, Ic es- sae r n del bar situado n Z Urla ___Sarvh- cimen se ha- Oporturrantent, InformamoB de ha- El problem. del ageta
del Cristo de In iau papr&= do- uridad mome tamin que suf! it i el 1aboopen"It,,', a be, salldo Para is cyltril it, Orl-te Ot.ro de los usuntuB --rgadoei par
deilista at pasar do, In (larictc] mplew ,st d,,,dc ecri
vuelva $1,000 dado n auto-.,
- 1-lar _" I, e fn4enlorl,
del lintel duranto el chil. se hit pr,_ db;,jo de no aut-6vi I VnkIko'BILI-1 --_ cc del I] ministril. _,erinr I'londguctiol, .1 in-gfier documentary que .."."'I In l."'I"""" colopron
W V _P 1K 0 _7" __ yectadG una vartavilln cle la ;qte, I term de Obras Ptibilcus inge-, gemern Onale., fmi 6, ce 1= cciona
e l l 4/0 .. k que c.4taba I allogirqUendo, smiLlnoycn- nlem civil Ramiro Ofinte, n-en V-11 1,bW, de ____ -
.. Bidad de In iIumin1vdraa,,1l!c,,ain I d, 776 sn"i Pill-tit Y- 1-- v-porreandthar--de aBeit., In tomm, ofe" turmlon In condurt-, de todo
on ,!" s, V, lie possession del nuv,- ,-Ic del diBtri- ]a oal varn un informed a I. anRoApido-Alivilo, para -I I- purtao ,to v a it '"n"
[1-r da prod I una P,, ik c. da','nI v ,ioi la' r',b,,dq -tikIasdcI4_Il..i-. e
I -AffARA1*vV u 1ws- A e- Val "'I",,' l.-rI-,l rsd"buenlcro civil
- iron Parte on el asal- P- do Is p1cleincin d r pelmormad.
que c quiler otro la NOLESTIA de j" g vi"'c""t". sefwr Joso'
du I do In Poptia cle lots rundUctor:., nl;id on Zaroja y Rayu. a look cilales Onclute. quien ha, sustitindo .1 ingcni lotere'.. La apertu del
I seotoll. de vehictilos eirculant-Jv- el i-vi to despoi-a de SLAI I" ",do '.'
Cepillo de Dientes quo Ud. Haya Usado NU:% Pit I, ', odic,_ 1. Enrique 173-ig. on divii. var e 1 coureeclu", c El C'
0aakookadatea ,.EI sastenta di, d.,na ,lei t .... vl iler., I'.' .oY. he--h. v. I it
. p,,,,,,..d,, I do ciriceld- I'll- In II- Inil-al do,] ,go. F1 ,larior. Alca;dd MI'lligilry
f, 1 I a.. 1. ov I. .5do,'u:: I lao-Watook. mast,16 en ... .erie d, rogl ,-, Ic nistro del Departamento, Ingeme''' Colixy y el ProsideenIck del III de 71
Iii-i-I dic I... lit..!= transfer a Ins vias do 1.11 11-1 uatra deleraidus atronaE.- tsale Agentes del Burnt do Investigavio-1.1-o A. Mendigutict Pro-Mejorai del Cristo-bun inte.
; wi.- caric an In- im ....... a oclo"el ancho de la, ,, : El director general de Ingenteria,!"'
.m... ...."a cord'. I r. umi resado del Minizterto do Obras Publi.
ak;rm"" rubjertou par TCjIiIIIx dv ace""' nes. cumpliendo order" del comani,. dante Suarez Suriciet, provedivron a scrior Ramiro ornate. cumphondo ins-! caus que ri acueducto do El Cr;,sto, re.111.. ,en los approaches IY to d on lr ?" """' ... III detergion do Roberto Llano Mar- trurvioneB del Ministro. con oactIviliclentemento ronstruido, SIR ablerto
_1 pid I ill= sainawlid. Be colocaran del timet. tine,
medidalkil. ."P.6.1. I ,!I=11%. EctaB registrar recaleelarion las :I vocirm de San Miguel 577. de Is recepelon de obric.,; del H(ailfl- I at servicio pliblico y ussado al mu'= I "" GIIbrm Machado Rodrigum rosi- tal do Entergericals de Santiago de nicjpto del Caney. Esta solicited fu&
"'I' pi'le" pl.%-i.lcB y d.socilgerilko,
. e .. ..b. ,i e.. Par c""'I" deal, on Oft-, 19: Ibrahim Crez
-t I do tubes -bbidro, bill. ,I porkoackc- Cuba, recorrip e ilisPerciotio el codl. sagarticia e.1tudio r informed del Ne.
- al Revol don, Gonzalez. do rolerced number 120 1'i.cloon unla0gd dee Alk tlde Mmuci- govindo III Inguniciria Municipal de
%,p vo Wisen ano I",.,ntre.s cistermis IituadaB respect Eteb;in Lopez Febles.,% crino de Of Sant, d Cu a y de up-,Obras Publicus. par el miniitro, in.
I & 1,, mentor. lots entrsdan y cc,, I in _,
131% 'le R E S IN O L 1 19. vorno antore del -:to donarics ci ties y militaries. La Ic . gerdern Mencligutla__ -- ---- ,nbo al Enl,,gm Pardo Pdrra pro. cha de III I cougurtiolon cle ,ste hMP1
. pirt-or, do, III borlega I, iulablioiril 'n tal so f1jurfit oportummiente. L Desigroadoo, selfundo; tenicertear
ol W Ar (erdas Superfin I I/ Avenida rie La P-stca y Aldahn. In
as La, Pon,,,. a gmen 1, de ,,a 'i El numn aeropuertin de ha capital MPor, msnlucl6n del nomistro, Fofior
,,p I d, I end igutia. him sign designadon Be.
Pre., r, ".Orioin it -p.
A11111-311111111110- I 1 I, r'I'n ... Il'ond", floo p""' 'i a "a" Tomobavo Can ir"Per'la- g ,I as t1nacnt's del Cc,,, do, 1.
I I I It d,,,.adn y a d. de poels y "I t ,,, cra 'III I, Imsterm. Ins sikit-rB
I ., n AlInS. ell UoLml do un hain sayo-I. no ]as ribati &I .e-Purl en con
sog 3 veces melor I ,_ tru",on In SantlaRa dk Cu gar as ruz Crcispo y Conrado Nu.
.I- r-h-io Lnkto ,ikd.. ln. rndo -B labs, aB 5 perteneclentets a has fuer.
on I so a,. ,-.Iam
11 I .11 t.rdr I -I de in ,icinni. que .so cornentran muy site gincil
.0- ___ I 11 i. parecin prometiondo sor one de Ins mejores zai I irmaclas do, & Rendblica.
" L ,hap;k 16.5 179, ,ch-iloo, qn, d R I
. 11 .W IW I I u I,
.. '. aban nado ell Sexta y Avenida do F nueBtra ePUb1ICR. el rjal hit do E too ,at, Nunez, .segun diti a coI 1, I ,L I I Bgj I, suBtituir .1 actual de Sall PvdrIto. ringer el jefe del citado cuerpo, caI t .1
j L >1 11 r r- 1, I pitfutA9u.stin Reyes Ross. pass prestar servicko coma jefe del pelot6m
1 < :,. I ,I,, ... 1, y gI tortlerit, Crrog, ,os pro,
1 I F L .1 tars, coma ayudante, auxillar it dl. .- I I 1 I~ ,
, I- I I I I I I I chic Jefatura. holistic tanuo crtra cas.
Ideas no6a; finas crits, seenortrain I ., 1 ;11'';r_; 1' z, I_ no e disponga. .
los I"t ticies do les diciantoa. Y ; """ I I ,_ DESPIERTESE
_,ce 11 I.., -'4;'L "" Fl 'I'M
& NA0 innite"n las particles do alloosentles '1 I 11 I ",'r El reaction a I& plants de televiod6n en
T.--N- canteen la costricink dented, a L 11 11 W 11 6 I L, i ell"'a .. L __ I I In. capital de Oriente
Wt 11 I Dondequieraque,11.1d. se Halle ... con
O f deride no poweden 11"Itior las itakiniles L I , 1-7 En In vi.sitic a Ins obru, de Orlen.
cierrilentes. : I ) -1, 0e. h,,,,h. par el Di.ectitc Giqieral de
, ,.. I I ,I," L InRen erea de 0. P_ cBLR fue acom1, Pahado par el subsecreWitt. ingente-rinalow superficlis do clardies paris I i "i
delar Iks. dientaks notion blariccas It refikaii I I 14 I ki 11 (3 f_1q 4A0V rolroraque Luis Varela, qlnes prate
" O e clarrolotial. I I I aokca Inc] enciat. d.l,1i..P-.III--re4_,* L LLL I 1i 1. al. : n nPe, vi sitarckn Bit seropuerto -B
Zoata" I L.. I ') "isanotea... M; A.- I L I cardt' a] I goal que I&s obras del (a.
--,d.. ..'allis catainina. y firtiones Into. le- I 1i .. 9. T.,ilinfialookir, A. loascia-kof I gairm de access at nuisma. el coal tenin-dorkar, lorn onecaltaite realini dediotted. I I I den cmnicter mateenticionall. -
loan later poinkly se"colibleto R" i Tambitin Pubdieron obseriorr til prog le 0 L.,": = later coreachan clooke 11- greso do as a Ins do, artgino de Bo-kookao" lookiiiian Inkat di-tao. marto a lic plants do television, en is
V-8 es muy sgudable 1 IllllI 1 ..Phad do Oriente. n ildifivin detii mode, I. 1. plant. fue
11 e 0 ,vit; t.ado par les,
PRO"Soll"i EL 11119JOR PARA TODA LA FAMILIA L ingen rosRurnhat n durecuor got.
neral do Ingeracris. de 0, P. y e!.
Ah:r Inry.....1 -pill. d. allantioat. t- intiteend. poo, I.. decirritearal .late del iBtrit. So, do orn, te. Jose
rib I D I ounces per onalldrides.
El .::. PRO -59" as oil mile. Pa. lienpicier 1. clievaco, .1 motion p- I y ssu ap etitoso & or 11.121 Coate. y P. i .
inalitical T d aiijeat Para dielot, can unistatio, a 1. enditto. He coolinal Par cloth I % to or .. 0 CALIDAD I I -Pracke'. 11 ced,, "Stipionfiras" Peneman I- im.'suciatia de I I ; a ',U
.
lack diences docid: toloopus W Pandcul it de itlimenti y Ioka evaleti % SEGURIDAD '60 SI ainar-ce cop
;f' '\, '; L [if
Poittle llcg&r on cepilin de dientes corriente. Eitsis cerdas "Superfinat 0 --- 1117 111-11 10 0 0 U I 6. 'a f I
combaten la colucto que Province, gereralenteate IA caries clemal. Cuando Ud. viola pot 6 it,
Segundo, tiene mis de 2,000 ceIclas Para pulir con mayor efictiocis I nego cio a pot placer, a I 4 Ai_[ TiRL li
ei ....Im de .... din ,,, U. .nid.d d, ci 3 ,reces mayor clue in Integran V-8 el Ingo de 8 vegetalu-no necesito estor a tiemd. ..., cot pi.I.. corrientes, ayudak a remover La pellevola opacit que w uno solo-especialmente eszogirion. De .. po. Guiese pot un I I I no Se slefila fli3i Wil el iiiii i
edlider. Irs, di-te. ahi que V-8 tengn el opetitaso "bar y i I
Y terve'" -W" a Travolorm, Westcld -, Ud. pucdc darske cas manie en lots enciout clan el PRO CEMLO we mfis Includable qua el jug solo do Cabe en c olquier rin. I f m*,Mka-Se11zer
ningun atria fruto. El Jugo de cachn unick c6n de la moleta al
&I, oriorotial to dialica. arritaccitmes, irriacho, I., ceed., .1. fie- y cavi I I D
COOIRM d El crist
de Ins veltemles que entrant en V-8 can- &UVIO RAPIDD T Al"ADAZU .
ortibuye a darle on gusto espericil y_! irrompible, In tapin carrediza y el respoldo cle cc
11111111111i 111111111111i 1111111111111i *AMft # ballet. lo orolecen completomente. Con evictions In'. I 1r,_!1_-fTfiu,- T_ ,ii
Min Cxx Cr6nica Hisban" DIARIO DE LA'MARYNA.-Marfes. 15 de Abril de 1952 Cr6nica Elabaners Pizins 11
El s6hadio en Tropicana I -los
Sociedad-de-Gilneiet it UNICASI
(Conflnuacionj n d i j i I R a 11 s 'I
FI j):-re. a Clih. par. iguir i
Mull dlti 13"'llite, d-ch. da'a i- tRic., Pa
Garcia litittensia del ','all it i-d,
to-A erta-Roff se. C1.1, In sori'dad & El ,ograna., voinhinado por-Ma.
C, at Tet6 Alvare -Mcl 1 Irl", Zl-' a ij, abuaci- -a a.di. M ..pl. Raa,,, luu. es, di. eir
Nlarllri.
Ill Brown. ;,,a -1is-it
Car, 'I d-tor All,. Pan Pv,,nIa,. at ri -n-ittista -Zarablutil
Julia Tacit% Y Itortensi. Belancourt, d'. gjila- Mi ,-O Lipv, Raines. ria". it J-1un Rodnz. -NI-ij,
qu itert. Nla, Borges y sit bi,. T. r. es )a un censagindu derninador d c x -1a
-10sefi A[ -N-terl." laa
lulcuilic.ce Eduar
inst-ulenuti o"ruer 1. de .1 Avur-, de G6acer
lie Viv J -Lop--Rau,-, ju _dV_Jujj= GOTAS
11-1- dislp,06l; I -, rriife-, 11, l S. eg ... a,. "liora T c,
'cl-l-Liti, Elena Lancis y En'--- lel. ,, h-l'. !I'll 11, 1 NAMES
Be, gc.,. pre, Seg-da pwr 'Son lic.
r1que TN d,- h-.! :. ,,, -, gi; i, Ill, cn to M.
Oscar V. A Iillh y rfiora E ilit, A ,:a, ri. AL c, eT Tla d, !, -ira
.Plite. can Mount-, U'reml y cfi.ra d Cal ;. il ln 1 6., a, i- T--er. Ma)a d., 6"g- dr-P EN ETRO
Melts Caballrro. -a y a Ill.. a G F"nd"rgufl; J,ZC-Ills do Ha3 ': -ad"'. 1.
-firrit Mon.lit. tcaro,,nuuu. 1. se., it I A A
fi-iiii-GI.rin C .. ni v Albert. Lopea:- ri a T,-na a
Ert iI Afeneo b6ri y 'S-11. del r utor,
Orland a Odio v seliorn Nena LlIti,,,
ift OdIo. l--- ial 1, no-1. rfinnIA Maria
,Can. 1; He 1'.
GluIIlnrxlFrnncu._ H on
Via Pic Carl--f-f-riand". c -Fcl,, deci frremn-_'Cahrer. S-ech. y suit U MOGAP
,.a "it e v
CaMatur. "Gal I a en 11,11, S
Estevez., A I'lis IAnd a-lererio
IvIhidah. Cullll Fr..nd. 1-6tiez Y MONT-T ABQR
aerials Sarah D oz.
-Aur dola -r-,
d_; ..... c""', -tt- tect-ri, dcl
P6 rez PlAnoll, lereira Y se6orn CI,. Ciudna city s
Conchi"'nuutrillo. 1-1 ric Ic c.nIcu.,- 171
lvcz de lia 1 1,411c, de arst- de 1. 1.El doctor F.ancua- A
Camp Y ca.r. Pa itIs L licz ca I
un it,. n,
grupo de I it as. SI es un General Eledric,
El docin r Roberto Gaftia C.brihn
y seilorv ln it ys ArrahAl. con el doc.
tor Car 04 Tabooda MillAs y sefiorn V
Silvia Latour
Abelardr, Stivestre 5 sgi.ra T tldll -, 41 1 w Is calidad es wna realidad
Ruiz de Silvestro, con I a Zervigon
y irficir. R..,ahri Ruiz, de Zcrkg6,,.
Y I norita Fifica Silvestre.
ki e
111.1F.H..i yCAdel. de Fai.,. desde $11.29 m ensuale
-Guillectc. Valdls y PaulifWrel,
Valde Haydee Math- y RubHo PIP,
Ear=at.
hl Me.endez Raquel del 30 m eses para pagar
ca'a6rud-He"', John H.bct y Car. Prshl, -til leopitie. fotngrafia la encituadorn Ana Maria Fraga y Stincer, con us pAdrr,. el ingenwro Antent,. Fra- Iefu- Riultirl
tell- dc be. t
Lo.i rodcan Marta Elena Fraga. )faria Cristina Vital. Sylvia Acevedo, AlIna Purace. Margarifit Vega. s Jorge, [Janiel 3 Tony-F raga. iiow: DN Calls S.1up 1.6p- y -floiai Gi%-F. on Gallegos S anos de garantia
Merle s Rt- Tanta, Estrada
Carrarn Ferninflet-Crit. La -fiesta de A na M aria Frag-a Sibicer
El dorto,,Cari..,,l ivdrahuRy HERAL ELECTRIC CUBANAS.A.
Saenz de P ed Ili .. r- ]a chnu,. Ui.:. 1, f-:'l 'of-"I F, Ih,, d, Ns-- r. -1,us; -. lei Arl Anv 1,-,; ...... M- Iii Ii-, i, M,,, vi,, ,.i
Maria Temsa Ga el It., i ( I
;*eta Solis y el Inge 1!i pollit- cli- 1,,,n,.., la r- a Mal ) L,.I, Od d: IgT,,,.il ) I- iii - la At:,,at a J. rge Sa I ,,, ho- & ut la,&, ,it q-[ Iabajo tali Are, cd,: a NLu g aAt G .1 1". 't ov Mi'la A11-1 R!'an'. A:', a Edificie General Electric
LR sefto'. d, Jcul", del az-c. 1". & Pill' 9,-'1 D,.,z S, INI la 1%IMLa d" J- III ke..i. F."! Nh, I 1 3 ( ..... .
'a-d ep,: Mihl. Mall. y do,-. de D;, jrtos ",eg"s I'l--n 1. ric -., G.ircia Du Que-c, 0191,11., Dl M--,,, Gilliiu, l1r,'clud. Prado y Animas, Lo-Habonstar rechito %,aides. C"ry J.nen Y ru hort., de i-- ce L,, & A, NI r.', Q,,,Fn,. Martha 1,615p, Miancia M..- C."I"'a G"a--doctor Cue.- Cmin. u .1", 1 Mira un.l alha p, 1- id 9. 'ta Vga Lope, E.-ilo ll.a..na
I.1r. y Mrs. Herbert Lucas, .a At,- cp .c en l... 'iph6 i um"'. 0. 1: !:, Lla a,,L,s bUff1t. all I .1all T,-,,til J-r. liui!.d.. Ian I w 1.11 Estrada Palms SS6
cia.Vaiderranut y Herbert Lucas J C;"-., "" en in cast,, party. P, t1litia-n it, Inn a[cg.c 1 d, le., Ife-s H,,rt.d,,, aiy V;)N Santiago do Cuba
"e-ndo Alvarez Pirez. Jorge Gal I- I,, ,I,e-!I. nln;,, g,
ban y Silvia Mederce, de GalbAn. '-d'o"a ,I- .. it, it,, "". R -,i Qu-da El-la At 0 F- Mr, cy Q,,, y r,,,,y Vlull del
ill A- i a.,. Conhu. Ca--Pil u i. ..ga Surver.
driet- Perfect. Diaz Vidal y se- c, .-a Tell- y An I a n.,,,i,.
h o". can Mannin Ferhandez 3, scAp. LA I PI:n.i Su" cz d- del V.11v Ahea
r.. N-rail. Diaz y J... Luis R.di, M,- Qu,.,i,, Niitild, Goal- Ctir.
pe, Ali,,. Arnauto M-had. y Jose
,dn y In seficira Alicia Machado.lic A
Arn. ut 6.
Talons Rarn.11.1 y sector. D.ra Ma. I tja Hoi-a en la ffibliole(w
cl en t,a truss, Laht. Mae, a, d,
France. NlercrdL I as Facias de Morl
Lcus Suarez y Ann Maria Franco, in. La C-l CWti-I d, Catal-C ii-a L. p,,stgoa de la'! A
presiutara P, fin-i- -ines. dia Dain.ls Isabelinas. coonn uno de Inq Byron Blaricn y spriorn-Lydix Diaz 18, a la.s cinro i,)eda de la Iarde. H001 connienii-ralivns del cincuente. Guerra. n i;,l ;ccc.,-r la B,- ,w I, I Indep-derina
Gen rgina Guldijz y Wrier Lei"'. al Ela primer disertarion 11-ra
can Ibut Gomez y sar Ruiz. a to y pe $
1'0 -actitii cltl- Sakad,,,, B-no. P,11'a 1-1 Wdll 'Pettit de la poma cubag rand o!,iranda
Jns Antoni I y AIW it pl,.n,. /17
D4.z d TY1 1. sn,,rLt. '"of""n"" ri nR "Ilte"I
ruja M tranda y Roberto M ana -11 qtlP, 5011c IdleratUrs Nn e necesario initacinn para
Enrique Laffuto Y liefiora Julia de Culban duia we la R,,publica, aiu;-_Aul t r a este arlo, la Uz, en una mesita.
Ant' nin Moyst yuMuthA Diaz de
Maya. con la Nfelba Diaz y
Alari.l,, Leon.
- E"ricwr-S-.Tva.cF.-, -Moleut -se
nQa Angelic. con stela
Wean y Arturo Brtigochra Jr.
Dell a Borrego Marin J Piendes
con Lu Martin y Carruelina LluJose R. Fe-andel: Sol. y rMorrecies
41fouse. con Banton Hc,..s. y Do.
Hciff kLECEC-dad A.ug. y PI; FORTJ
B I an inn, Lail,, Gonzalez P, re ILAGROS
Y Osvaldo Din Room H kCE,
t"D.., p.rejas: Maria 'csp3 v dol ,
r Raul Sea I t_. A fin Boi ras 31
Alit. Fcruindn ARL-17 C v Ar
al- aura,- -r ",'i"e;,q ue
c.,ta rl.,,6n alib
signe siendo-1
preferida
para rolay. Is
EUROPA w",
porque.
ES LA RUTA MAS DIREC !W=
ex
111L- CLBANV1.'i'iVa Nladrid en menog de 21 horaA, utili.
zando ij'ri IrR)C('I() que es casi de I,0U0' inillas menoe que si Ud. bace el
vinje por cl nor1c.
A. PRECIOUS DE
UN SERVICIO DE LUJO EXCURSION
acdba de redbir Ell el prrrio (lei lia4air estAil ini-ItudaA clelirin a.; crimidas
N heltidap a boriln N I en arropuerlo, julerniedios; Ud. sabe de antemano
cuanto va a ga8tar en el viaje.
antes que nadie
__l UO. HACE TODO EL VIAJE
VOLANDO POR CUBANA EN IL MISMO AVION
Sin transbordw-, sin inolestrig cambioR de equipaje. sin ie=6001
-,t;d d, -eid- vi,,iorleg aduanales halla Ilegar a su destino... en una palabra: sin com
.y., ii'pi- J. Cobf.-;o, 1. plicaciones.
quill A,
IDA I 'op 'jesios CUBANA sigile ofreciendo 66 libras de equipaje por perVmd- Y A-, gona, sin costo additional al precio del pasaje.
d. c..do, M.b-, d. -owi... fig-, M
"i-mr- d. dio a/c, d ..... 6c. TODO EL PERSONAL ES DE HABLA CASTELLANA
1.. A-- d. ma. ..Y.. bl.- 1.
Lin tripulari,,n de nu"tras "Emtrellas"conocr mus gllstn ...
;.di,.d.. P- d A*- d. Cob. Fus hibitris de Vida... v Ashe c6rnn le giwa a I d. que In alipndan diiratile El viaje. Ud. Ae iente "colno en 8u casa" a bord,) de CUBANA.
d ... idi, d. dw-te, ,idy ed.] por 04stax 11 otras muehas razones, Ml" sigue
xi ndo In preferida para rolar a Europa.
El -dd. il-i-of.,
.0 Ic 'M
1675 "L
. I I I I I
I
- I I 1- I
. ''I .
. I I I
I P -ilrlfl 12 Noticim, cat6lirnsa DIARIO DE LA 31ARM A-31artes, 15 de Abril de 1952 Noticiais Epiptidifilas __ A5o CXX .
I I
I
I
Pontif ical en. la Catedral hah(mera I I P
I I
I I I I I on -- 'I Acto-en-la Asoc. de Tiiitorertas

I ---- 11 Cr' ica Habanera
- -, 1 1 .
-- - -1 Actuatidad Espahola
I lAgasajarom -a
F", I [ La f iest infantile del Havana Biltim
ore
.1
I I I I 1 (Contfinuackles .
':
! All- Fe-Andez Rob,.M do T.Iolo- dig.-. do Iloliindeii: Ronal. H erm osa fiesta del .
- I I 1-1 ,ia,, Jun ... I. Sit-. on Ps,,,,.I: Blue. ,ursu... do Mun,- I-lo). rz su s asesoresi
.1 I : E : PI- ---
I y J D(luglal ,S.n-_,ur, de C-v-Hoy; Plasencia, de MLIFIsCa CliStma orn- -- I~
Graciela Sal; ...... d';.Aldrana Russ: z.. I.,.b,,l ,ciel. P.jals. Ar- I -Circulo A vilesino
I 1 Suily jf,,]U,-tg. db F -ti.. Olga Ala- Iniintma I'vial ars ;' L Ifiam Min-tinIzi -Coinisi6n -"- -- '- I -- -", I.. 13 rie, a,,;.: Mutelie:, Iii, Elogialla lit -- I
6 .-- I'. ;.,tI-,. de NI,,,n,. I a Zayas. do Tirn- I I
.;"I'!.. M" ,;ilio Mar.. J-a, III~. lilsll 1111. 0 1, .Glcs Por ijos4E T. Pita
I A."wiallps is. de 14,shindsiss. Ar- J.-fiiii To-allbs. Ile Aid,'. Ra, q-e logir-6 el Retiro
,,, Zs ,.sa ,dj,. W r,, 11,daig.,
- P,,drii. de C.-B-, Ofeh. Dagom
,-;,I., it,- C..,,-Grl: Guslao G.tc- Wells OInsa do Ru,,a; Elunis. para lit industrial ( L PniuslastR Circuln A% no tie -T-le -ol -mentionadn din. a las nueve
I I Mz tie In SsAaniss. de T-les; 191- Ochaa. d, S.r.h....
, I 1, --- V, JILII Bendez d1v 1. Ag.,Jlur I La r Habana que, it'stravi6esdic E. do 1. migh.. n of sallim de aging
If ,. Leopoldo Oh,,;,. it,, Mi-lierma: Ali. En of iiahm de actos do ]a Asocia. y. Is gos ahns cle fundado tan acos- do su pRIAcele social.
I- ; -- -z I, I'..- d,,gMho '-' -WiIsi
i B(nitt ria of ch.r. do C.rop-ri. Hish.na. ellLn tie Inclustriales de Tintorerins turnbrackis thno sus rimiriscirsissas M.y sliaderid., .1 i.efior
- it. IL ,; ""I) elc.ssi, ,.,, i'lops." an ,:;A ,
- - I lisi
.1 do Orlisl, TI .... le, Maria L. For. Y .
,: ,J;: S.-it. Far M, avanderium de Cuba lu- ofeem. simulation a herrolusits fiesta"Itsili"I': d"n"rem' ,I*nta invitaci6n quo
rr Iris- J-1.1-do..; Elcull" '"'a)i '"p -z I "' "' In n I 1.1sdise'dolop1sado dominsia un bro of domingo una m.E I prisse... Alduiina liusa: B,,Ih.It It it a. din T-I,, .Rcidg7 r of. I ims Ito.'
01 117 I., cariclu' Mendoza. do e I, honor de Jos docto- nal on Ins i
I 4111111111'j ...... "I'll ", Misfires de Lu.cy; Heloss, y L, Bhn- S-ei ,us Gaston V d.fi. y coma lie rea im .
k \ I'll, I v Is I I I is' is 'of I ,!i in,,, n it ,,, A y Jose M. Vidafira.: Si no fV6 is en ,,,
' _.I prsus
I i 1; .o Y Diaz Guerra. de Bretri si_ I sles, be", ejosibad. ,. el land.
I i ,, CIMord",,s, do TIn lasajo dispuesto Par Is jualta di- of Avires do los Rmores do nue sibRdo lie relebra"%' Jdic Dn,r"L.r',:'r. routhi'st cle In ins ituci6n com. 8 ,n, tro amIg, ch ,rns. lc's usislsi del--- -- --- -- ,,, Blanc, y Die, Guerra. de H.I.- M T,"n I i'-u' '
- I ". I __ de, a.Viewry Kristin Boni I 1. S-a ,lilre-I.I. n A litud of c In in Is.. hisel. ,us iusew-: Por voir ",.I. li. u r "i an l p.r l. Z.r:':nd .'d..-.I' ', .-traw
des Navarr( c u- ficifn Club De
tl Tharin Maria Blanco. .i de China Plablana. Ju r I,- alarsr-cl.s.imiladaf sell sin-, po, onsituas do-salud .. icionall "Verbena An
-tie Roma Gi- hout Nava ,. de China Poblan,;Jcs legulogs P- iversar'lo". Ili
-- i I 1 -1 11 -, /. I or In looms trato .die u,rmedarse on us: If it, d., obdiene
-- -- : -, ------ I 11 I ;t.ina; Maria Emma Blanco, de Al- FzpLr;,nza NuTiez Sts rez. de Africans y c triunfo obtersicins at frente del des 3p lie "' il
I ---- -- -- ,-,, 1i deal,. S u lz Emilio Nunn U uazt, do m no ar, of
- -- l .. Alfredo Bianco. tie do' Nizu; 'partamenio a ,u cargo. Al acto. que if blc Ill, q ril. I P, c inesprild Te"I ite s. T.
I tj I ny A I,?" up co, J.m do r una
Ild c., I, rm; hn Bonds, Sthpahn.c'Ciss M ... Elena fiez uarez fu6 dicho sea u Paso, el,,pi bells. alegres gb= de b u,e,,,,: sit 'i e.s.1as of
" I u udm d rs '.-do '.
Braxton. sh, Basle; Rosa M. Fernar-de Alcleana do Nua Roberto y Jo g u, 5 e de I .b cadsos
V dez Colmonares. Guillermo Asper ge l4achitchl, do Cow-Boy; Jrsrg, sulrc' 'eio' rno '." "' m ischhow scig...!, ,,. hearsmroosmaserdae5lamresgi6,n,-lur Po lansisujorg. i,,durj1 role
!: P p _"onscium., to _con on,. ._.de fib yp
is, Valdes, tie liopulang Cassidy; J 11, Peon, de TiRolk; Marti-Pc6n;-de-Aiw-toneurrieron-m s Ile pronto curi, aide seat. g .
I m bi,. ,,. ,,Iarcm y engalaron phara ed Ins J6von del Cayo, YKevin y Linda Butler; Bonnin Girl- deana Bretona: Alejandro Pe6n, d mensalles, en su nIay*ri, rime I" ; I z' is 1 .
* e hdad ind ... t aci laclorlue. r.",L.6- M ,.._ris lu go. clefic.
i Ifen, Jas Angel Bustismants, le C1% Pay d In prestigious on par todo In a to. a
to .rnhf P,
rs c ]us Jacri-es urs. ,n nor
Brsy; Silvio Bustarmin rt scs Bull Ann Marmis, de Ho a chu. series n:
- do. lots do Cordova, do Also. E Isivitad-E on ,a diday om re decir al solo nombrar stall for-- : pair I panada v a ras roddables orquestas, sin6nimo de
., ., : do zTlexirana ; Graciela Fawley. de clana: Bu.tIz do C. 'drevis. do H.I.n.' So cho sales. .1 Agape Jos acor- I treg4ochise por kiltionsis a d I 6xito.
- Me in .I a: J Fowler, cle Charro; riess; Alin. do C6,drv cle Gallega des del Ilinino national. tomando : Is of
Lutgarifito Airugilera, do I'LecrUt: Ma- Vivian Bulgas y Celia Suar-, ,to astentis, on Is mesa principal cJi'p,, taint quo ors m.E c una = netna se
P. a r us lpd,.rm is residerite d 1.
1'. ne'.1 .screhirm se El ixuxu Par esom __ji lix Vfe.
Cnd.n. Ag.,Jur. yElierriand-, Tirflescus. ,don go do 1. : I go In ,a ,,,e, n
: mierdfras-otros g go o
--- Malin 1-,albelWamiUa Y ena Alaria. C- silm. L,14ilin, de Finslar, Ch, nor A-eho At .... z y so fissra Dof. cs '.'ju"f!,""
- tornados-no por 1. sidrursi r.. quo on esta verbena del pr6xi
, 11 I I 1,,. doutges Ga-t6n-Vdah.. 'pe or'' I- Wc Alaossila, de T.,uh-- Maria I's- -; Mimph, Listam, d, P: panol: ofe. I.inits-a; p rierto-mirando 'r- "'I'll."b"J"iro igm hLre1h Ddp ", --r I ... ;I L.Insu, y Aill-loa I .atlls'. (l Is- lia B-eisi, If, K i I.. I la" I-il-s' d, .,,I,, M, Vdana, a-l- Hey Mosan d hacia h" aa, On del
I Mai ,rlta Alvaiaz. it'- Pullugul-, lial-dea. Aulsus Gs,-n-us. III- TI,,,- ,irn ,ra A-oa P;,d,,,,,; el -,n!a- inns soriaban essuir orstre
1, MMRW -s Pc'iri ., tives Candado seri presented 1.
- I do t,,e.apl. p.lId.. q.e
!r1-1 1W i .' I 1 Ma I ,a E.W, nsah I., Bi .,saJsl,,!, ,.,A 1, ,ik: E's Is, I III I. (; ......... da c, Ni-a 1-11. -n- .; Y I,,.,. I-- Ala,. camcionern Margarita Royers; coIII,.- Farn-a ,,I rn -I fir, ian,, -,tia .%ioiiia nsi,- st, 11-11 PnIfI- 1, ,, I s I, i. "'. rf tando a dCin con Alfonsin t.7' if Is '!:!ls:I" Alis, .1 ., d, I -'so" n 1. simipatic. in Carol: or
-7 -- ------ - --- --- A ...... d' 114-mis,;a a 1. Hslai ,In ii., 1-:.1"':.; "I Ail. Nalhe "Is'- Olt-is- li'Its"11101s. sy P""I'l- a I'le I"' ljs sit is",'s' a -, o do Ins .,e6.-- a. nooriclo y6iapla dicks 2"i
il All e III',_' del Cralwom J unes del Yo.
I's,. ", --, ,, 1, AL F I ....... I,, V- 1:1 SI4-,Is ll-,P-Paglanda; .1"Llel III Minsuel larnji Ari. p,,sldcnI I Ins ,,, Pat, ''a I I, i'u, ,.fn,,
I I ,Is. 11, ,I ........ d'. (',III ... I I " Ifl d'a ,,.'*,, "". G- 'at" J,- .,I -ada .
1: ,is F, I ". sis"a, M ars-1 'Ili fiiz Arias. so La unti para to caballeros
1, 11-1 I,,,s-d,.. de 11.1; ... d,,a G,- b,,t,, Mail,." (1';ii1a,) %, ,s,, ""' ass ,," ar._ a 'I is i. ,.to Wo un peso. Y Ins darnall por
if. k z ,,Atnund,, I. de Cov-Huy, 13i-tty Casula Mai fins z. lie A ld -asa '; ; sl vh users. Y Jos que no quieran
Uss .,pool. d I Pontifical del donshigo dis Itesurri-rchin en Is CA(edral. rn nf qur se dridara a Murni. Arlen ludha- !: I : J',r',r-,,',"IS1'Is Arrade. F;s, I.,, "'I "'
,n union de Ins Carioniguis Monsefiores Marinas, Fernandez. y SAinz de la 31in.t y entlembro.i del Santo St-pul ro. A idsun. drift, A ....... is, d, Gitu-11-iiii- Maws- di. 11-II;, P,,A, Is,, pri-l- de h .... us Vl,,,,t, f,6- .isllmna G.-alez. suchirse sin ellaii, que equivaldri
I o Espanol: Louldes Aaguri, do % jCailos Anvils, C.-svis All, H.. lf! i "'.', ,- '111,."' 11,L,,,dI Alv--: nj dilfrutar cle In verberia cumI- Fou, B ...... iha,. fil-oa du I-ey; M-0. A, cia. d, Ald'an. I's ; I!,si .... P-ts, Angel Pt1I',.',, -Y en 1. mesa presidential toma- ; 'brn ach I ano, demerits uslar tenriga.
-- I as-id. 0 t1WIll so m
--,--- -- -- ---- ------ -- Marlin V,,:,,, g Is "!r"C""', n s1rJ
c: on on el querido y simpAilco
B ,;,s r%,,.l.* im or 11.1 C lub
11 I I a, s, I., I ad r
,1,,: ,,,,;,ip, 1 1ninn',,Slusn, Assang, yl, ,-16, ",,,,,,, ... is 'disritinni, Barra. '. r its Liaties Aiz Arias, Ailes.. .
"""e": Ala, ,,,I,,, 11--,,,,, ,in v Lers ... a ll,, ,d,,,., "1,- *"'.',',',d".*. ,' pa A-s. -I.s zcfi _,_ do Durege y In calzada de-Buenes, Merry .I a, A . ,. Ile -B"', Boiji", Maims- tl:,r C ...... al a so'!-, Machin. el Pro: c1l"lalluel rMu arfl- --- ---
J l u b o P o n tifica l e n la C a te d r a I,. K "': A, Ias.pdu .,Ba..ssi Bivtoni, Nancy Miss- %lit u la 1.1! a % IIII'Ibis Ijc;c:;. li, .j -P'F,, not, Be nard. M - -VI oil, u 1). I ,I nt'- ; dun -frianuel Gonzft-,---- -, - - -- ,Sirvila art"'an'"': "fe El jusam.1o. de 1. U.16. Gorm-- ----- -- ---- --- --- - - - - bula; Boraciu de us, Idan. S,,,,a- Rad.ifn Ca. Ill- A I I a, ,, his i is, I vE Al-m Isiolorsis Sommus Guli6slid Enrique do -,,I e Plerrol;junachu Ma.,,- ; I N .,r,:, v I S.ii, r, lv I ,uz. Torainill. 111. nte,. C.,bc,,., .tmEl isterstes y estirbachis sanni.
G.-Nivo M.,in "I. sf ,ia d.,. "" If' (d;at"'sluBh'i t 'i'cI' lJol Cl';b o' 1J. I to M-1 a"' Ofi I;, - Manuel Camp. AlunsE. Lai. G. ni,,d
In.. R-Ej na M.,a C I- A aT," go Andres SuAreir Palo. canbert. ;i L-i-clus Tri Man 1.cnc,; Ai,,.la INI, ,nsa,,d, S.Iai Rene -,- Ala-el R.ch.gurz Manuel ,in Men6radris. T ablo Canaria Arias. ; ellike d..sle C",, .dcs do a""', '- F
Actualida(I Cat6lica d. nil. Ces., y Fl ...... cia S.' Sciill R."'I" J,-, .,I,, S-11 Rs. Re, ,I J.,6 Sji v ...... Canada Heels: o'ido of sd6n G..R.P1r..
B e n d e, ce i d o m'g of At, .,do de ma-ts-cs de : nos remits 2tenta isivitack
"Y'r, We. y Slnkrl, Barb ... Rob I em.- Ssilrdid H,,i.. Manual Valle SA solemn acto de IR bendipmIr.
. ,Ivia 112mirey Suarps... It, TsoI ':i"'-,,-iT'l;-- I '"' it . ... .... If
- al ,,,y.,de 0- -.-: F, vd- -ss It luil"I -J-n 111a. P.ny.. she, ,huz. y series. Ala,!,. Garcia el
I 0 ,a: Eursloc P,,,,il*,,, Smp,,,n, do dJ ,',a:;,,', :',d,' I, flahili, CItIIa .A, ,-dal ble-ondr, a -- Cnmpa, del an-rdsa; de 12 eftacia inudittitVas ; Ads Ramirez A rannil. do Co. 1 ',-' -- 911alli", Gs-;iI,,. ind,.strial de, Min-, F I loodri luegier p,6x,S ,!1,;I,,,,l.s. F- squ, 1,,.,,;I,, IT estival Lasallista ro -, I. "a' "I"" "mism., a: ,.m. -dom"ing veinte lasoldeeir de
p u e b lo.bina. I ;I t Insialw Michael Ian, I, a n.rebs-, on Cnicls,".." r- Rsulassonelons'n. Lorenzo Soto. Ave- ,In inaii.n. en In Ngcr6polis de CoV ictor y Walter Ramirez Aimand. Lippe. d, i'1',',!' 1.,d F-sk IILI,;,, de gan-Irl-a ,I ,chor Pniuir, -cle- Is no Ferrandrz v Daniel Nared 1 on
do Cow-Boy. M..4q,, t(- ,,,I %' ,- 't, ., Tony F,,,,I,.,,l -1 a I'll ,,,i,,cbc, de 1, mda-tr '. 1. c ,rr.t,-, del Club Cati-erse: El se6or Suirez Palo hare exCosa die E jercicios I ---- 0 g. M Epels-ts R.di,-Io., d, Ti- Arnpj .A I is, Dsnald Ki-, eI,,.Wa-,dsd cIni que h .b ian ir- Marceline Arnaldo, .lose Casn. Con- ton.,v. est. isruit-i6m. Pon este
Se diii clausura (-(lit 1111 sa, Wii,, Ep,,I,-I.. it,- C--B.y; d 'i" _R- 1"N's I' -, .J,,,.,. it, .j. dn el acl, de -ralitud haria stis use- coricion Blanco do E-, "Algrog!., medio, a Jos sui asociaclos. amid iris %',,I.,,, 'I's ,a (is. M'sn"s it, -e, 1,-,,I,, N' ann-ii, ,c,,udam- lj- Blanca. F I ... on If simpatizindores de la presti.
R ca lians"s M d it L ,!n-, Rfbei-to l-,1,- d, (7,,,- a,, I, In p is tabs. del prc,,d, n r, goii
.1 1.1 sellialla .,",,,I Ran-, Mrdss s .' dj, 'G. J .g. ormr.
Ad- I, I a'y T, ii! ths Res, is). sh, Farina- ",If, a 1,1,111sis 1-1, I Ile %I ,nca it,, El -fii, Aurls. A], cz Maria Suarez. Wifrech, s(il B to G. ... El.ch. Siss-schuz y giosa man Gozoniega.
Santa sin Per, Itel Malin Nunn R1gurs,1 eIIsY; Pat"I'la JJ,-,s. lie GanlInni- 76, l 5,:,d ",,d ,.,,.,g,,,,,id,,,,, y ,,,,do so a,. Et.ilaha Men ors nrsblg, de Rpreserilsirri. init
- .1 I a 1, ma .us d I biA fPar3 of do
INALIZADA lit Somana Sarsla,- nl;, ,rfi-, ri, iecli de -irl.-a Ran ....... I], Msssfi- 's'i. I'l 11.11. Its. is. W d! 'P'i old. Fernandez. Josi A-sda 6. issmlria
is I afisn'-do ,file Mode,,ta Lopez. Josefina
Itue ete 36. ha tonid. un d cs ,I.", s f;!)IARIO I", w.". Val, -inmw Elsria R p.] do ,,V,,,,,n Flens- S,,,I,,,,,, it, T:- h, .fcca ,,)n E mingo proximo. din 20. as Iss dos
T'ji, -ise exterior muy superior .a I us Ca ,,, T I,,r1.. A, --,-a Ar ,,,%,a Elrvn R.d.iguez. do At. sa: Ilva- Ma-,. C-a-c, 6, Ti I ,Ic i I I I ; (,.Ji,6. Pablo Camps Esnc-,,1i,n
'Ju I e br.,fe I. ,I G X's I fin, ,u labor' """' ,'io lutsil-, ,,,.d, de 14 ed en _z. de Is lards, on of I real orial de
- In no I if D-ogue, Y .I,,;,qu,,, Vsdal, qisv deana litiaridusa; Luis R.di is- Jr., less, P.ts-is Asia- nsin L- r 1z y usa prgst giasa initituci6n, se lie.
flos anternis i0da I Is itdustr;a. felsitaud.los at ii-plo B.c.- Gri ...... S. -ara a c ecto sesibm ordinaria do
lis",lsir sin III) ustri, valollitsorm ,.,uo:- ac.iban de clablv-s- I- fs-n-.- :" do Ylolfindes Lidja Ferrer. tie Hsi- gi de Tsroksai v MaTin Lii Garciti A 'I
a I i ,a I I1.p,, par ]a co -,a,,.n quo d u Ill'insibehes P... Alsi. Joalas"Rna. 1%
.rolad ,-iL-ga, de TI-1-a Ran. Vit.li- samba de Representant
,, F.rgr dcspu6, do Iris cl,.,s ", "I ,"i ....... .. ""," I ]and isa Ann Sil ... Ferrer. ch, I", up,
, I des" Maria 1). Fernandez -, in,, P, nil., srsb,;s. ind-l".1 ,ccl- Felicia Fernandez ,on of siguiente orders del d"Ni
It. lIt6,gj do a A,,i-:sI,. ch, Enplua.l- I I M """ "'ad. mu'ric, P Fe-and- Ron 'ig or
.1 1"Ilil I'll de uncea cle Lency. E". sh-A. "Le .,,,,'I ,iin ,I 'i'sd, ", a, I;si rolilemas tra.miceri
P-6n Y Wrorle 1, I dPh andj,,f 'aR'.'mi: I -Lectum del acta anterior: 2.del Reclord.r. II,,bI,-., Cal,,hr-, ,IIe y. unne M I Mar,. C!;,, a do d- ,I ",I: dents!1-cent'o 'I as of d I ru,,I,. it, end,, Res. Infri-as do 1. Counision do Glom:
P b 1. ; f rsafls-,Iiiiiioh, do P' En-t. Jklgn Ile 'a -. n.m-, Alto,
En el orden 61 spi'ddisdide"n .......... sa, ,rvsd,,r,, .1 of 11.1. d Z.. p'-p i ...... P I, I AZIss Orflim V,
'on. Is 0 -a I si's; a ga is Basch. C.-- agll,,. d, I, e, ,.at I it !7 -- 3.-De c do loss nuevos
'Et In.selis'e, I's bin cle la IIIIIIt-1111 Jos rearraba Ins er;,n M.,orm do Martin- E, bsigri -ordsl6ri-di, G1 ...
dr Ins Mnissilies Parrcritumle It a I - d: ,to la on I I I Sit,!. B-ch, do G.11,ps; Oscar RaSvlIo.f Ii."fA ... (III, Can- Anulu. In m'e m'. ,'r'.a 'd'e a C
doblado shiscle ayer I prolingand's 3 cira, If 1-'Almnu, I t, s y alazar. de Ranchero; Elisa 1 1 rerso de Rridirigii- Mar
, Is .1 I Ili -, ,do Cow-Bo%: Rossetto Cano. do Pira- 111.11, I'1'1e'rf1a "'L'Uda do More,. Aid. Pi,. Il.c b render su informed
ef", is."Irigo 'Resell. Car%., do Pirat. R.-ods, con-ratulab a les animaba a pro- do M lpar.prolim
Dia-d-las Mismin-, 'Jes in , Car- to
'ho4in mira Tureen, Angel (36-T I I it.; J."go ,,,Ilr carat I- pi- E,,,,,i6n; 4.-Infome del
Ec, u III ,I,, libiind. desde ha- I-. ,-I ........ I,, n-,11-1 a I I'snit" do V; "Irs. Y R.issisrs, I,,,: do learns, do C-11-B A I ore men orres, Aris!ides Fernan ez liy glosimcle, of peI .... do Ns-. Ifung., N1 I 'l v P r I ,i.d. do -Camunicaciones
ec, ,in cuarlis do ,,,,Io el prmarr do- Is.. I .1 Ch.pisnv- J.,ge do Mnis Rus-- I's it., Fe nisedoz Sabin. A-... to on ta Isin-'a ; ..... I. I ...... I I "I 1]1- 2 'i, :a;'1 l,'.bc"','1," int-u-s E.-AcIs bal -u I,,g,,.r- T 1 ,5"
,I c -do., P- i ,-,,scc. 'labol Y d d,, jnrich- varies, y 6,-Asmtos goneraleii.
sul do may Miles do --:a- sa 1.111a 1.111.1--als"Is 1-11-.11111 I, I tIez, do Pir,.I; I.... I Is Rn, ;is thns, ri.'o. it,, M g.1,,adarImrz. F,,i,Ijl" r"Ande". '
I : ., di Par. .gr.done, of lociensmaje hnbl6 an 1,
III .na'P..'s ,I.. I.sda o"hian,'a i"'s. ,:" l v M F r' And, El sonor Juan Mendoza Santana,
reElsilev:nclo rslrucrlnnes a loda .srmgh-. de Ps-rst Ja-, Q, 1, ,,, Aides- Juan 111-11.11LO I do"o, Gaston Victims. cklisei ... do ,Jtraoc"a G rri:
,.,,, fne.,i .-Ini,- ... I -a'e Julm Padilla, do Chin is Sit 111. v A 1'. on Mc';ds" I a 01g.. Maria y to,- I,, r ..
J. ..,ecabis Ile p.ne, c .1 no- Is- y 11. Pechatis. J-pim 11-rande, Cn- Ms ndoza, I nac ... Mi noral. ci Pehs- I!- H dt. -I. obts, ... d. cluellnim. Gulisess Palsimina. M.tilde president p s. r.. cle use regardsIs Garcia. Jose Suarez. Car' mo to rucea a ]as soncres represersr, so. on nt,.., d 1.e d- I ,1.1.- I rip.st.hu.s. Is., ,id. ,, -,-.wd, ,,,,, I I I rI I I 'I'- in se-, Ana LI-I Saall-, d, Ads-, '". I "' P"rt ... rres.. qu.en ,,on v A-el Msrli. Aids Msrti -z- i ti-tesadsillit emiclad Canaria Is mas
- a Ch urron ,, ,-,.Iro a sh, eg a Ito 0 Is asixil I ., I 1 Iris' ....... ld' ,in, I !'" dv ,,,I,. a g I adecer of goneruso I-- -(iria lsshfii I Punt. I siste-ii is est. res.mmis.
11 d I ( "I ""I "Is de P I n-"("' 1; Me'sn"' SLIIII-ss, III ls sa Florha 1-iarciii. Jrn, Sa
--sumi-al, 'i-prograina- ds Momairibi- -Air. I Te, -, I. ;Ioria ]h- V-- I'velio (;. Menu-I Simp.son, de k, I ",.I d .. ..... 1. nncj-t- y Pass jis. J.. Ra'6ri Nl"fi,. .J.'si rinds-i
L ; ,"', ,"', I :: -,
in Otero. A L Inclan. dc:Ccnv-Boy Martha G, Mersocal ];I ,,,.,I,
Un. de Ins grades acantremait I Ill- 11 as iln-- I 'I- "" i! 1. S'm'-'Id ','I":': -, '.'L,'.,',','L 'n'I d u if is 1- u en.ed,, .1 I'l ...... si: dE,-,Iig,,,s mas ods-muld. do la
isici p..a Ins ... .... us venid-as. III-ed- ,.,Ip,..-,Ii us, i.s fin., .,I IV ~ (11 RLI .q,,, Iss, -, ,Mrir lire,. ,G ar-ma F-r. i infernso dun Juan Pire- Un.
, 1, i"i- i, i. iis, r 1 !,d, I
\, i-, Ald,; ... ag !i I -iEstA'1 "1a 'to F, ..... 'a I'"" d- "P"I' t-,]- ,,s ,I -Uro pectic, t'n aWi- TO.-wi.. J sai 1 1 E FrC
,I ttie, if ,, Wild- .1; ..... -,, A oil nA ns III on canary onjuan Peto, do "im -In pevg,,-r,6,, in Y ,111,ndl al plan. s-6.1, di- t I ,,, F. , ", d", I I a po it r a.
-iina tie in ,I -1 F.-At-d do I ,is- Russ, Vsusn,. D.-. Magdalena I ......... ,I J. ,, I ,a ,"i"isin Mallin,, 11, 'Its'lli-IIIIIII, 'I'll' illilld" Is I'll- He,. Ani-in H ... I, Mme'Im. I o E, Wod Is it,, s im, .Not.Is Imlif'on d Niestra S, gains. ills, I Iii, -1. El-ii D:-sp.,Xo, ;is,- ( -Wj, If, Va"o. "'la" Piss Irrso also Ins yr,-- Bisnes, M-111 F-iiindii. I ...... Ri- ol dr,',R.,z Suarez. president
C', surd. Pat "on' do Cub., pla I,"- ; it .... I s ,k! R-pans. ,,,i, blibri, ,to I I I 1, if, Lidl I a I.OrIl G--h-, pI el is-,i-,j. its- que ,.;,,I rsujs -- Catic; Villn-i6via kida Do- general sh, rsa coliclad, se occurs.
11 "s, en cl IIp6d-m,, do Ma. I I C.11-ii: RWI, Garcia Deln, M CaI,11a, ii, T,1n,;I., GIiI1,.ns,, ,
lit., y usuda des d, Cuba- st p -10),aim '.. Li-a Owns. r, It,,- Jo- Tcnqui,, M-lisda Al-ch.1a I, ., ,,,,,,,,I,,,,,n,,,,,,,.,,,,,,,.,,,,,,,, pd,,,i dc'n, ,mgue, C. , z I a VIIa ...... s, Ica Icl.id. on ,I pribellon "Csbxc.
did,, to Em or IarS, *is- nanass III, cias 25. 21i 27 de tc I -1 ns, in
mpin'.1m .1 I : I;.nd.,;,. T,,ny 1),Idg,. it, Is,-iao.. ('a As livii1a TO-, ,a .NJ, .1d 'I set,, Aid, Dmi, Orcrumi VIlla ra Saavedra afectisdo por un
,or a en't-c, de Is "Ifidla-alI.I. 1 .. I ni-a A d nlfl G a- Arli (1.6- chopalia El senior Antonio
.. h; 11 P"'1111 M '"'::L"; ja" M Vdan, P, '. c,,,rl,,, del csd'. isr' (( Ca-la D.dg,,, d, Gas- G ... rs 2. L des Xl-rsda M-dafa, 0] Gar
tomar ;I 1, Pat-na do Cub., ,,I 1, B.-I I .. I it N F P-n ,,, azrild-na ,:,In "" rie M"", 1- ria, At- g.,z. y s. sinittre.,da c.,p.,., 1. 'uu rilmo norniol, Y of din -- .- ,-. "I -ite D.dgs;,,,Ma- F. P ... c. D-. guils Best,., M-- I un-, I'] I,
17. 6n not _-L --dv I 1, Mo
Erg a que darnrlL ch ,,,ja. suit -ijjs- Gunfr, )Is, s "I'l, -! Mans T I ,,sIv,, d, Glanas. Mr, d, Less- .1 ... go lsl,- !- d, T-lk f ... I r cncn,,i,, p, ];I c-stm!, isl frH, 1, visii rrion. join nors Acelma Per- quivren por
- P- P- I Iii ihtin"(ri do ,Iuq Nri li In,, riscns- nra ,i c sto trictim t,,ifires rIr .III agraclect,.,cia I C.- "" '
agina. Is pirrorlum de NJ. se ""Istru- oil Macind. 11 -, ,-"- I ,-C,,1,aia Alv3andrn Jos6 Dussa fics-in Real. it' B"' S f" -1, "n'li i r'l c. P,'.'I 1, it ." ,I In. C I- s ,in v rrstus-iiiamr, R-mha na's' o tri a Ins personas que so han
, Ca, .fi-,- ,
' , exa", I,,g6n .In 11 I I Ill- 1--- d r Real. d, Basin,,,, T,-, Mal rh I- 'I "a" "Ir'a-111-611. ,--,7,I-I,- les nc.nIa lud del farm.
, ",z.r .eharA una idenrivenfuli ig. a-rurado su I! I P.1-11 All,,,,, Uri San, I-, dn,, A.-,andss R Me' 1, .de, , ha le (in. IntervIincin par Is sa
a do na y do hoterces- ,,I,-,. 1, ,,do ,let "ins., ,[I,,, 11-an ks ,is 0., Bs". (*is, Ins A M""n (-,a,- do Va,,t,,,(,. Mst;I d'; is 6e In fla. ,,, I d """", 1el"'a", ,I d orsir, ,I r's III, In "rapal". fiesta ,., onfe'U"I Y y. clus, h,..., torado H I~ prpi ... if,,, , ,ntndo papel-".. 1'. M,.,., srsa 1 a""'
,,, '. 1, 111a-- d, ('-.Roy B,,a,, y Ci- Pld,.z,, f1l.runis, M,, 'fn s -,Ido, I-nisocs ,u d,us peregrinaciovi mar- I., laid, I s h' se: ail a ; ,I Mn i ,,, ne I i rl alor, iris, M
. -- ,:--], ,I- !"("da'ars jrsisid. don Joan G el
on. do"anans sue"Icar line of ,I,,,,- ,a .j:f-m.d,,- ,, a- ".1i"'g-111'. Ill I d, ( ist- R I- I R,,,,.. F-dy. M;i. Godi- I..,id,,, EFi!,1!a M, ... .... I'll 11 Hanqupte rn el andver-1. d, 1. mN cry 'de
, - i. I "I'll F-acs-, Cab a1Irr,,Cis,,s,, d, Dr.,,,., Antigua,, (;--nna .NJ, 1-114s, ", ,np., ,I-s r 0I it -pc
r. o ,jun .,trusts li;,Vlr,,, is 's ,I ,,, inos. I- -1- go-ra. Is, I.,,p,, Blan- de C.rmrek, He TIl-lv,,, Ans-Ir- I.:,. tl,111 111,f, ra ,I us m 'Ia ,s'; Asiclacinn if Viiijantes: Lis As Isis funds ores do In Auiouriscakri
1, I I ,,., -, n -I riarmn do Viainnics del Come-a Canaria, mcansable luchador on ]a
, ,I n ,!,,g sprab., ,,,,alq,,,. y it Isis, I de it,, -L
eFpl,-.dI is 'I se .,sd,,is, ,. , 11 - If's'-s%,, i, (11'a-1-11'.1nar, B-, i-s- -t-211- C.-Ii.- 1;- --t, -I,, I-- ,
u ,5 die ,I, n llas ,Isnr- ", : I 1, rfii - 1, n is B"a'-, P"'s'! ;I sic Ali,,;, La-e-Ma, li,,- 1--, a ...... ,sr ,, ,,in len tlda,06 rensiremorat-A 0 preixima dis vein. 5clogiscism de Guayas. Las Villas.
tin EclIF-t-, poss"11.1 I 1 1 I, ".. I I cals's.-I.I. ... -, li % "' ,I,, ", rp,'ss s it. spl- -1 fl-Illimdi ,l ,,,Ina of ,nischaresrar, fee I jue ini.ertersido quirsIrgicamentie
. I I - is 7- .:: !- -, R,11 I Ils Il,'Ill P-tel. v 0,,,,. Ar C.,v B- Eis. Ala- l-,n,,fj- de ,or ims.
E . . I I~- '- guc 11, it, C ...... Bs" I'l- A R- Atsrs.n. e" a ... 1, ,"Ir,,, par of dettacado ur6logo, docilar
n,,l izd- social. ,in grim ,-,,- u. h-,. 1, III, do -i't.., 'I r a'-_ rI-a c' ,, I --m do furld-sm. Angel F der E. Inc. so h.
- v ... I ... I ;It P,-,) i".,, Monschor A. Line (I durissile --- Clnsl, 1111T! a 1. is : do 6. ris do si.q
,,, b o I, c n so .a rox-I of f,,,!,- Ill, I '" III Is I,., P
., sill ...... d"lilits" el screams"'. IcI,,,r,,, csl,, i,,r., ,.,, ".1ilar,". I'll 1' 1 11 La unfid .d quo ,orlmlant. ,of. pro- in"" uso, cloot
c,_,. t y 1,1,,,d lend, i ,--.na - ,III, 'I : G elmes cuentat agtu on
j ills 11 Con - - - - I llonq. Arvadio Ilarhmi I )a .111. de el migo Enrique Carvajal : uan u elit.
of I ", ",, I, P"'W"do f.o is, LIE ,,-Ils."'i, d. 'n,""." 11 ii const noversta y orho afilis do edad.
prsruide"u'llan, aa,- tlasla I d,, J, I Ili Fl. ( IRCI LAR. Yera ha dispuesto un banquets, on y ya so encuentra en france, perfodo C- do ta.de is ns.. ,I, .1- ss, P.1N is 4-",I,., S's Is ... ,I, ! I Nu-[, j f, el -1 -19sclIn 'i-s!s ... I d, I Ili's ,,I. rf (Is ,, "'a irA it] frente (Ile 1111.1
nt,,,. do 1. C. do Ejrr- ., E- I 10 is .... I 1, Calets I I ,1 1-i Is I hourecajo de aus solos funciaclores. I do de restablecieniento. En verdad
I's d ,, III, ., ,:,IIi.I ,in 1-:1 (""", i I ',.,It, nil I Aiii ,,is Btan- Ia - s,!,, ,,, In, FILIii- I ,1,.i,: .. ; ylu ss Fernandez,
--- Tmiualus (J.c-p,.)ut; ... In, an! I )I ........ la ,Is- As-i-,, Avo,-, -jr- -111's s, ,:,-s, 'k-ni-go nn 1. I. ds, 1,-,ins a A") is "' Peregritjaci6n Is- ,I -plen, "'In ""'do, quo Ec -, I que of doctor Golderos esti reali
,,, Scin ., Nlar,,I del R ... ;.,I,), a ,,I, tisallo e-I I- Iltn1- I---., d, 1. ,,, e;,,,i,,sn,,r:nP:sI,ai at InisW.. ch-, I In- 1,, I.-in so. I fi, a, ,an (.tIl)jjII;t - ultimamento intervenclones
I is I if,-, ,ssdo -r I ..... !,- I 111-111'a. con r-s-. b- quirsirgicas que le han ganado la
I 11, A-d T 0 S isdrairagion de T6d icos y associating,
u.stisiss del ,dtc.. del N,,,,,,,,,],I Losiv ,I, I it ..... .. I ,, 'I"I't'I''. is i, I I(il I"Insill"." d, R ircv I, is ,Ii,,,,n ) ,,- F. I cl A,.,,)I, ,ban do In A530 ciacion Canar, a.
quo .c ,'I.,.- N i:, Il(, I'!- ...... ts,"I'l, ,d,(:,Isl, II
.1sla'. of son." pro.w.", Is ... ........ us."I'l-I.- on ,I,- f I- "'its" 11 I':;"" HE-QUIEill: "Irs- x1s'ns, L"ll''s, 'is I a iis
1. C ,I-. eg-wis do fle, miss An 1, 1. I-li- , Is 11- 1. -'s", '-p..''., I ,;ll
is ,. : ..... I Is far at N;si,,v,,,,. ,I,,,Ii ... I .. .... ) ,I I nj,,,,, 'j'! S,,,- 11 A"' t N BENEF. ASTURIANA: Acidcnt.dn ,I infer, S.Istlag.
Driel-in C-tan. I ;is I. P-111-1- '-on it' -I' 1111 "! !! I f \ TF 0 AT1 RIA. 0: Sairez.-Fi schor Santiago SuArez.
I .I,, ... (ii-is it, f's-le, q'is. ;is .... 11slin.- .11 1. ,,,, ,,is J, ,n ,sIe1A ';,1,,1ns (';I. es'spis"". I 11- 1 ,"hanal itsil "s ,t- ss sI "Ex xii,'
-1i ins, ,Ir- p.I los Iles-rears..-Iss, I , III J,, iol. A, ,I, I I I:i:sll it "'nena it., ; "n" ,J, Is Sri c (in He IW- -R,.n,6. d, In S .... 6n d e hijo do un stinguido vocal de Ii,
j-, S.:11,. ,,,,nra, cestarada, ,I, is I, ,r,,,,, ,-,, d,- li:1 (.r ... sa" I _, I., J%[,l, Is' I's. '"la c'sa.la, ,sI ,,,,ss,,s,1e dr S
_ I srs, --c- 'e"', 1111i Ill'[ L'Nl ...... I" I', is., PI e: ;I 1 ... a d, 1. 'r-1- a-hii q He Scnrrn.,. a 'a 30 p in Ci.
it h do I's" ,in- ,,, e 1. I Vrd.,,fi, ,,,,,,, 1,1 ,,,V, ,, , ,, ,(, ,,',,l,.", '; 8 Succinct d, danichid Ile In Asuciii.
"" a -* I is ,. z it .. .... In C.,stedrill. to, qUe FiCUP-11171 Sets, Y S."'. I ... Rif-i I NIN-Ii., N 1- I"'-,,- T"Is %U, emn Canaria. don Juan SuArez. ses.
1.1, ,I "I a] ,,,,", """,.r,.,,;,,,,,,,,,, ,.Ii sr lid js '. !,-.,.-,,.r ...... s a n p,,- In 'I -relarm. slifins, Ra- Iritsrooeritmort, im .ccid:.t. y
P-0,1111 1. ."assm" iip" a -In '. del j,,,,i,, y ,,I- rb 1 ,,, a p r,,, I !"! -,,,, ,,," ,,, -hn C- er, sl j,,f, H on Diaz. ,
I 4i a ,'.I,, nt,.I. ald'an [, I ;,,,,,I I m Fe neuentra reulufdo on I cam
" 11 ,,,, 2, ,in NI-Irld ,,, s-,c d, I, H,,V,,hn. ,en- Ma-ei R do sailed "Numst ra Serial,
,",I", 11 ; .... I, I Rodi- R.."". Vn 1 P-1, ,f,;1:,!n of cm cl p,.,),ia l:JEPUICI0: ,, derl.
--- --- -- - ------ ( .. i ,is ,,' A ., ,I, di, J a li ,K, ,r,. N I", ", h'. d, I's ,- I, ri, is I" -pn,,,a C,,hn,,a d" A"-- Is, i ,,it s AGRUPAC1011 ARTISTICA Candelisria". hsstm donde h. e"" 11-1--' ,, rim, o.,str., mAE shicerno
;,rs -G.JIr.: .1-In dir-fivs, ., llcg.r to
Visitari ANIttizar lit Colifervilvia aplazil(Lif de Jl :"!"' ". ,,, dal 'N ", 'IF, D-I ) 1, I,:-a de Rsn, 0- 1, Amislasio Collado (11 Is, I'll't)"ES: Ins 11.101 p ins Canna ,I so- Witl n I par un pron restableefV, , G, ,,, ;i 'I'll ', ,h"Pd T,,Y IN ,:, ,,Pa h -. d,- .
1i irgell (Its Ill Cal-idild Vvi-nAnduz Arrmido (lit : ,,::, :,,, d" I's M.ra, fiuk'n':, Sn n ., i,., d's, -- ,- H 1-1 I I s in- 9 I in -farse. sAer J-dilm.
\ 1, I" , 'ne"miliEtlu. labor- Los iselfirs
. , "", nIF,,-:--I,, ('rlha 11- s, f-l": ........... 0". Is M-C-11- Ailus-a. NATURALF.S DEL CO-'CFJn rZSegundr, Alvarez Ferminclor Y,
st'l pl-6xillio .1t1i'veii. I 7 lit Casa C. df- Cato, licil., ,,:, , ", 'i. I ;'s .11. III ,I, ,I,- .11 1,Ti%. 11 ,01-drs -'s,", ,,,, As, I s I, I Raman BrItn -da
Iil 11 P-0, ,,rin. p; Ci-., ,I ,---le -cri- -r), 'Navilt: Junt. direct, ,iI P le cmnhsl uilclu do
Ccll.da i* -- d , d I C ,, T 11" do ,-see ,,.a to I, "m "'u"
FI p-,s,.i,,,n ,is cisl1f, ,I ne'a L 111en1h:1" dr I., (-),,-I,-n dl A 1;I4 n,;,, r de In n,, I,, del MInt,166, 'Ica] dr IT .... ,i 'i., I ,,, Nc ,l Ilu'lls of Centro X .
, ciss. -j,, ----), 3 rf .. .1 Fnn- lnterim,,hrar, rendido unit.-climiAsI'"i"s ,,in 11 ,a 1: -! 11"--a 11.11,11 ; ,,,, ,:,:;t, "",i,", ,, ,, ,., -Ls" ( I, ,,,,, S.1h Ag-l n 11 11 1,,.", sc;, r lsp eC.'s I so. I.b ,,rn bropficlo d 1. int,, I I ", cl r r ,,, lie r),p-d-t- ""
-1111 r, )is och .-, .-a A ,!,,, is I !'J' !I' .Z: 1,,., CAsllrc, ,in Cc, n ,I C-st, del P-t'd,, ( JIUA IIE GALU IA: retain rose, on ctiv. do 1. -Assichigi6a
1. Isca- P- g ,.,:I sin "" I'"o" .I lis ".;I C" !'- 'i It, ('ri,,I, I I 1, Tll c(ill I I: 'r'. s'C- 5is r.
i-a dr In Cal dad que "t" is". I'll n"n't- rfiin-ic-d -mpan- ,,,, 1 ..... de"Is" 1 "i"Isr, I ..... I n.,ss E'. ,,, ,d.f;,,. -IM del Vedads, r-clon Social Canaria. Los sencers Alvarez y Ed.
co-,ndo d,,d, his us tudi In Erin- F,,n.,nd- As-nd i. his -" -a, I AlcI. r ,In C.,r' '7.',"" ,, ,n us, In's 11, I .". (;,,Ij ,I Alls;,l A I csurnbr-o d.,(.n nid, die ,,!;'.,,,"a' '1,, Sr-ri He In C -s- He JIIJOS DEL CONCEJO DE to han estado encantadas de obtsitI I ----- scula us Y In-ant.1- G-b-co. s ,as 930 p no nor en plaza los mejores prectfix
illrpubl c& firrmilor7ca no Aliiiiar apla"ads J'a'a ;', cnis'.' I ""' I G, ,sl .), ,,,IIs,,, Ferriande, ('-,,,s. -- -- -- Niny ,ongstulado s, -A P- -,,I -Villaysin: Junta directive, a
Nfien ias disl ... siciun it, I I is 1 I -fl, I Ins 8.30 p in on ol Cents, : y Ins mejores calidades de diatirk];I .,;.gl;" 'I." ll-NI IbLIl; lI !1 5 1 'sE I ir" ,si 1" ,"'i'l- ,1- ,1.1,,, ." ,.,,,,,, ",,,,, ,,,,,,clpf,!, ,,,, OfreciiiI Rol)ert() 1,61)cz enmivn ( 1.1 B CANGAS DE ONIS. fo Jos articulosuctue se coursumen en
ente, .1 actus. 1 .L'us 'Ill"i sill eldamlan C"ll""') sl "e Astur a of jefe 1. ong'.
gIs I, "u"ll' s ""I'li" no, to r-ern Ile fl:"ed,' ,,, inno Con 'a es I I C de Ind "Nuestra Sefiora
Dis ;r I"s 8 P in : laid- I h Sr. C6sar R : de a andelaria".
- Fe-1.l',sh,, A, ,,s,, feel, tan sonalads -Parres y Arefleva: Junta ch- do cl,,ip- .,
P,', Is .N I ... I,, n- Allied. 1,1%9-11 C.1116- GoldarAs interesante driguez- i
In G-di;, Rsal ..... ... ,o ,Is .,,,, ;,,,! d U-1-1 d'.1. C"I'ds"I Is'd. of In, his, d ... ... I -a ','I,;,":', 'J", his ,I sns.,E a ,- recli% a. a Is% 830 p m. on : Una uartia Acummw 'recilbo nil
-, -i-e it. Sis F,.,,i, ,,,-I, il, 11.. ,I:s jl:: charla sobre josll, 31aif-tj sA-E del Centr. Ast- TABOADA. CHANTADA Y senior Issfiguel Bonet Casas. fode
v -,,,,,,, Is Santa [,I,,.- "I I-I I ., ins, -- III, ------- 1-6809 en a rado del Centro Gallego .H,:
p ;:,.I ..... ii- sri, 'I" ;Ill, 'n "ils I,,- ".asnsn ,.I I
I -,,a I';"!". ('allivil-1-14) is[ ind, I's ""'.1111111''i .11 rm C-Ial-ol Alnct,- -Pcie .. ries Sei6. do Di- baron. on Is que o"'j" ld. or an'
- In"I's- ,", ha'hs 14, IgI, jilvi, v,, ('11 ?,',," :"::, P.11,11 It"'I., if is ,, h ', Una i, t,,, .,,,, ,,,.,,f,,r,.,,i., ,.b!,- M .1 1. so rect is : Ins 8 p on. on of
q i I I ,1 I i (.:, %, Is nis I' N' ..I I I Is,, 11 Art,, r,!1rom el PABLO R. FIR sas herons per of jefe del Ft.d. .1
.11, .l ....... ... I! I -Nl. 'I, Centro G allogs, C.I. of so., (: ,Sl (:. Ills (:. ESNO Camillo do Srsciedad regional
, 1h,"..""ie He -:!, ,,: Fl t ... .... I I -ipalle- en el,,p rinchnin dIt(,r -- --- --- Lar -P-riad ,., I
,ii ,, J,, ,, is 'a "" I fIl sli'l ... ...... I'l- "'T'it"l-s' i -),,W 1,,I,,,, G di-t., I I I ( IXR GRANDALF.St 111.1 ---11 ...
91-11, I lsllll ",: l a,,;; , : ,; ,.,",,,, cI,,,.s,. 4, "",7,": Publicidad. r.%RTJD0 JUDICIA
, d ,. ,, I 111.mllu (1, Miss- 'F1
A- Of.-,--t,, ". ,; : ; l.' ll, ,"',','!'i 'is I I I -1 I., cirecli- c-c-i I ", 1 ...... ,, ...... I-le ,in ,ass-. 1 -- 1', ..it V, ea, L DE I C6.digo Sarsilatio on proyerta.
Irs dr a VIhs ;I In S- I Vi- en I; I s;1sl,:";s 1- dris I'sca, ,,,I I ... ... 1'."', ,-,,I I'll ,I ,I .
el ,;I. ;s!,ald., R "'I"b- 6, 'he. , I., ( .,,.I (-*isjlis,.sI 'is. ('"',I"n, \I'ILI- Y .11.1,1-1. i-t- !- swn- -F. t( a ) ,,j, ssj rus dsrinmrsaurrs Ins R10 p ars. encl Centro -PacirsirniRcunion de I I Di- Affir.derluni-lan.-L. senior. El, I ,,I ,,, 1: I's., ,I .......... C. S.'Is"ji, IIII is, d ,.i;:, ..,-;In "'s"i'll"Li", !, I I sil"ers '. 1,. ir, __-- -- -, Amai-sima. I-1 a. as 9 P In of us. Lagoa. ,- in del Contra AstuPer of s'no, "Isis V)."I"'.. 1), sal'o ,,-;:, :, I llq nlllsll FI-Inji VII.I. Ala''. Mad Cc. \u Gs lrjir, Can .... el rano. fin remitido uns strain caryl L.- ditln I'da, :;Illtarte, Ali. !'IcLe Alea Tmna, Ilin-. 0 ,no,- ,sre Ins Bell., Art'," 1,1 1,7 : ssl,. 11 Iss CENTRO GALLEGO: scon"."o. slisnor -Bustelo. 1. his cjcc.ti\'.E it, 1. in-lit.ohm
a a ", cs "" ", 7Ie aflI..,. it sin .Ile .., lizrildecienclo ,I train de quo full
1:-J, us.- ," M,,:h, K,:I,,,I r ,nl,,,' .A, ko ills laq Sirrilaq T I"s., 'II S'sn", is".., Y 'I "I .
D a ,,, :1" ,,,-If. fnr.. on In br1ls -R-a,&s if, 1. S,- if, AACICIA171101i INICIAT)ORA
Sull'o'sn' n- 's "n's.."I" ,,, "'s .. .... I !:,i. ,-,;I- is, I j- 'es",en 0, I, n I Iis objeto at .,or miervesaida one el
in In Piss I ,,,, I d, C,, i ;,-,r 1. ,,,, y ',,,Ii : a,1!11 I..",, -l"I.-il, 's P: "Is's de Sill] .1(0, i, (0) 1 4. n I 1:1 ';Iflda.A, ,rfliti R 1. 1, ,n-sa La prrs-tarion del romfinfirra (1-1 SIla, Al-l- tan A 30 J, in -Prol"Inra de Real Acii .
.til ,- is, as I's'.11p.s. I is ssrsll .,; 1; ,,I a, 11 ol drealli fissillerls: J dr,,- Hart., P.bIn Hermind- R.dlz,,,,.
to dad I a n."; j: I".1, Rifa A. 41114, filg;llklz;lll , a I 11, v h*rislsJs,,,an,_ inrk, in ht7a III praInsora Ninrls Ma .11, I Gr.litud quo line, tctmsr, a a Ini
Corrunio, c,,,,,;.[ liso ..... a r-n- ,,nd., el Pon,, I I tivs. In of Centro ..Ilego
VI 1 s ,- ...... la r.soe ,I, 1?,; "-- I'i, : r1inerl I union ,,it. tll ApostnI ,lit, Ales. ,III, so ,,[I.,. a ]a, I I'\TR0 CASTELLA.xn: I empload., del s.16. ,to op--mon,
,,, 0, 1,61's ,; a, I ,- ", 'I, Ill nit. 1'.. In Jim- inchruenlos profundnq qu, -I- ',,far- a Ins 9 P is ,I secrets
file I I 1-. 1111n. -1 -, I ; P I __ ." -.1unla lie In Serrit'so lie Art. I .,,,m Ci y Ins cls, In Sals G
A Iris .1 ,, ,,, I, ", n 11 ..... ,;., I'll, -arez.
-,_,,,, \, ,,, I ,,,, 1.;,;sqh,,,l1 1 ;;ss's, ,.,;I ,,,I "p, "'i, -17 -,, "", ,,,,,, I la J."'Irs. in ,I prutee y a ,,%i Inclildid (if Palitsir l is, d I, Juan Valois At
VII a I;- W "i''s, ,,, des .1, ,I ,, 'a, I 0"In." I: .... .,,,."I I'll, I ,,, .. ,D,,,, l,,;, t ,i ,,Y,,RtiienR reskilto m int9tracion, a ]as 8 30 p. in. N --fill,
con We I, ,,, ,i r, '. , r: s' It, I I'M&Ie ",ol 11 rro Goldri line M16 muy frilcitado of confutell. -- -1 I -XIssed.... --fla-Rosislfir-dir
I , ,I I, I 1,,r,',la ., I, im vs y .d .' ' "! "I' I I I ,
A ].a 8 P rn -S Inlselflslrp-, 's-is's it, Ia- I.-Is. ;; ,,,,,,; ]%,!- ---- -- lvs "Iid. Ili., ,I- -I'l-I I it hermonalts fra- tie Marti so- jillite. bro".-Herness side informadoi Por
6 or "d. u I" 'I", 1-Ul". '..,"', d'h----d,, a .1 sefor Josi Toyns Jr.. que In Co.
Pr's 1; (.! "":""",.,, ,,,,;, ",, ll$:,r "I
do ]a Joing-111 eli ,ajjevs-d,, mislidin Electoral reclentemente sl
2. V -,, Isa', -no, sillinada ha actionfildo celebrar cond.
tanilient..' C rculo F anhar. .JCf\! s:,s ,s d"', Air,;, d, test a 1, ,, n:,lc1,,.,a E'"";.;;:Ia- ".I n,,u .,,,,;,,,, 1', """.. 1 I schis eneraless Paco renovRr su Jun.
pollea. I Guardia R ra 1 -or .... onto it,,, [,is I "
01wern. Con rn San Agul'stin ,,;,,r,'.' Irss A Of. d d tas d! Gobiences el pr6ximo din
tol d I sin ,.,is Villa ,,,, ,rr, a Is P ,' r ": .... S,"da,,a a ,,,.,, a v," ,drrislogun I.,-,
Bomb, us. in "", ,, Va a RIO DE JANEIRO?
Par el AyuntarairritO.'Un sin Ile Cuba ,.,,,I, Ill, If I -nt ,,,,,n P r i
OrLnre.: ,-,,nca: ,lrc; ,s,,,ta on Ias ""I. ,I, hion veinticinco.
,I;, 'in ,saa ,audall. ,is, 1. -- ..-----
AA0 CXX DIARIO DE LA MARINA.-Martes, 15 de Abril de 1952 Pigina 13
0 Super Riviera Sed6n
puertas) Modolo 52.
IL
SPE IAL Soddm(4
)M cfelo 41 0
q SL(PER Riviera (2 puerfas). Modeto 56 R.
0 SUPER PiSiCOFre Modelo 59.
0 SUPER convertible Modelo 56 C.
B U I C 0 SPECIAL Riviera (2 puerfas) Modelo 45 A
sigue siendo fa mejor inversion A
Siempre a la vanguardia, BUICK present /a linea complete de sus' delegates, potentes y comodos
automo'viles 0 SPECIAL Seddn de (2 puertas) Modelo,18 0.
con-4sensadonales innovaciones
0 Motor m6,s potent.
Nuevos frenos delanteros con m6s 6rea de frenaie Nuevo carburador AIR POWER en el Roadmaster. Ba6I con m6s capacid6d. 0 SPECIAL Convertible Modelo 46 C.
BUICK es el autom6vil que conserve siempre su precto en el mercado par eso BUICK, sigue siendo la mejor inversion de 1952. Esperamos su grata vista, para hacerle una demostraci6n de cuolquiera de nuestros tres campeones: Specia/, Super y Roadmaster.
VAILLANi MOTORS S. IL
25 y Hospital, Lo Habana, Telf. UO-9301
0 ROADMASTER Riviera (2 puerfas) Modelo 76 R Sucursal en Santiago de Cuba: Avda. de Cispedes, casi esq. a Carretera Central Y EN T 0 D A S LA S A G E N C I A S A UTORIZA OAS TL
0 ROADMASTER Convertible Modelo 76 C.
L
Piaxina 14 Tentroi DIARIO DE LA MARINA.-Martes.15 d,-Abil de"1952 Teatrom Aj5o CXX
Scenario y. Pantulla
>10 4 :4 4 >2 DOMINGO 20 (10:45 a. m.) LUNES 21 ( :30
k 4,411 IL" [#]1 6 Orquesta Fflarminic RADIOCENTRO
o adeLaHaha_na___A& El arte armonioso STA CATALINA MIRAMAR PLAZA
Direcior: FRIEDER WEISS-MANN
-de Sonja Henie p ANTRO DEL PECADO...
resent
p WEBER ................... Obertura del cazador furlivo
for Regina ile Marcos iGUARIDADELORROR!
persons y WEBER ........... Aria de Ober
rr&A VIV.14 S I., ri jo ha popularindo en .6n (Para soprano y orquesta)
, "' d' Solista: DORIS DOREE
p.rllv..pu
m.B "'e.
mile, rt I on media a,
JP0 5L A VA dllllil. EB. TSCHAIKOWSKY ........... Quinta Sinfortia
a a] "'e. .1
prian-t.da ..a, 1-1. vitdvil. Dej.ria do In.
rv% ista leatral par separado. prroii :cresar at cuarto de hora. -B mas u fusi6o --tituye n csp-lac i. uen u.. far.,. pr.pi., q.c h. Recuerde"el Concierto Homenaie a las Profs. de la orquesta iSEIS
haa 9Z In muy de nuomros tempos, Tan rontrado ell sum deslinnuentos im- miracles 23 (9:30 P. im.) INOCENTES
con vmporinro colon SonJA lionle. peembles. en suo multiples y verti. PROGRAMA
quel pArece haberlo credo coil, 911 gip.ns pirautt,. U. irnprovl7t. ENESCO ................................. Rapsodia Turnana No. 2 ESTABAN
onagin y que seguramen c to mo% innuendo, una iniclita expression.
GRIEG .............. Concerto en L
-irtud y su peor d- Cy menor para piano y orquesta) r A MERCED
feet. Be confurdcn on 1. suporfi. Solistau ARMANDO PALACIOS
etc helada, porque at el patin.je BEETHOVEN ......... I .......................... Quinta sinlonia DE SUS
artis u: no arafia siquiera CAPRICHOS
f6n.t so I ma carencia dl: com:
N O Y -pliesdanosT to hace universalmen i --- Informes: Maurique 208. Telf. W-4571 -AU DITORIU M -- SAT NICDS!
to gra to. Asi me comprende que sea
UN 11*11110 ALIXANDER KONA espectiuui. parn grund.. p6bli-, N
dunde pu'de ins alarse muy conMOIRA SHEARER LEONIDE MASSINE f-tablimente 1. A., p-MI6..
-rufliorl:v;:__R0BEWT HELPMAN7Niy UUM-MILLA TCHERINA El "1952 lee R-ut," dcpli g.
can brilluntez: suntposo vestuaria.
c-09 2druarablem-to ensayad0s.
%,ivoz.m1krecei6n y numerals Plr2 toel guxios, hechos a to modida
para halagar In pUpila. Conio elemcle plos seiialariamos on el progninna
Eat. Noch., Rmllemus hasta En Par.da que con.
ANNA CM 11M A EN ESPAROL tr.sl a muyste eralmentc el blanco
y zu, to: d,, .8 1 Bnllt d. 1. alsoColor por; Technicolor ca Elegancla con flares de mujooa y plum., bast. 1. fitik,. mulah p" 0239 TILKS chachada collegial. 'too,
otrece "1952 Ice Revues"
SNOWo3:30jy&9:30 d:dcTA
figure. primer orden. Betty At.
Is Daze kinson domino igualmente ]as aff.
Sodas ouch "las de sus parties. su M o ir
lumna vertebral y acrataitica y el
INC12 Tai Qtaheoi74 @do 6onopolita travieso, bast6n de falso mariscal
qu que Juguetea front a Ios d..flso- d y Mfirquefz. les. Es lasolista de En P.rada. quo
mencionamos antes.
. Buddy L. Londe respite Is vieOW N= J. uert d ios barriers. r no,and. in embargo par un2 pre.
sentacit,..y Inter lanstati a
urn 6m o". Su "Youthful Dyto" s unit version pliti- d
Superman y posee una eacalotrianto
-actitud Para detenerse a una mi.
Wsimo del as. do In orquesta. Char"Is Boris
NET Cit.d.m., l.mbiin a 1. pare].
de violent 2 farle Narena y NoADEMXS
wall IOUIEN rris Jva- Y Joan de Witt. que LAUGHTON KARLOFF
milt 11ACK11 ro debennecesitar espejo..Ies b s- f
MR I is con an rarse 1. una a I atra.
'11W EREROS' SHOWAN' '" OLGN-15"KHRAL cant= Los-clinniens -Rusty Rogers, Ken I sauJ ORREST Richard STANEL
-CON-It., -M -RA LOLIT EMILIO Is. Lamb-y Bob--Miller son excelen
FERNANDEZ IiIlu"ta knum., I tols y Tully y Oil McKellon compo.
nen un original miumero de risa 5.30-9.30
-"Football Frolics- en Pa. d. Em RADIOCENTRO GRAN RESPECT( ULCI&
competir serlamente con Sonia Heto.
SOCIEDAD PRO-ARTE MUSICAL c-lipm.a.1 en ,t. LOS 4: TINA
n, Ice Lvue es Is present.952 1. DI MQLApromminta a] gran-planisto crunstriace ci6n de strella. Sonja Henie,
onno lam 6ptimas donzarinaa clii CHAVA LES
fffcas, flota. Flats a 3u mantra, co. SOPRANO
repo prque6o. rubi. y an- DE ESPANA I T A L I A N A
F R IE D R IC H mricn-tr- do no -flid.d y up. diriapies an realpiente. una artist con
mucho sentido del ritma y fin n D-cf., AillEprO ALONSO,
gr cJa que. palinando y bailand Oro. ADOLFO GUZIAAH
_ 1--a Dee 1UI1 MARQUEZ
"-;4om La pampeona olini- Corturito de BAILES RADIOCENTRO
brui dol- can H g.M. for-s.,
consigue composer y estilinr sus
personojes: la mVfieca holanden
7 de ;1rolip Tim,". to
"Eat ly Twenties", 1. blends aiti- AN TEAT R HOT IFUNCION CONTINUA DESDE LAS 1-1 IDIEL DIA
do "Hawaiian Paradise". Que Son- OVEA LOS ABORA JUNT is GUIRNALDAS INOLVIDABLES
le ]as proeza%
M ARTES 15 fl-B q e de Libertald Lamarque y Arturo de C6rdova R Lin vlajr en colored at Hawaii, precloss.
14 O Y allat a r b. ---- ur -ARXIST _VOLTERETA 11mi-eva-rnbrinde sign que pueda considerar- E dalidad
A- law-9 30-p-.M. "a d"p-mos
me _c.m. u arte nuevo. ar.m.s. X
el ixito 6nicn de Sor EL RATON ELEFANTINO Gracioso c"t6n
(Exclualvamente pora al Turno do Noche). Y Built Cn31 un milagro,
INFORMAL ON MUNDIAL DEL ULTI[1140 AnE] milagro qua eXplIC3 Bin duda CINSMA NUTO lins noticiarios PARAMOUNT MEPROGRAMA Dl ,HOY TRO FOX UNIFIVERSAL ACTUALIDAD
Toccala en Do Menor ...................... Bach ESPANOLA NO-DO ACTUALIDADES
Sonata en Do -Menor Cj I I I No. 32 ... Beethoven o Durcal en "La Miel se fu de ]a Luna" con 111111111i" :,30 U. y 20 els.
I N T E R M E D 1 0 *osara PAYRET VF:
Suite Bergamasque .............. ....... Debuss !Alnia Rosa Aguirre y Abel Salazar. El lunes, 21, al 1 1
y SOL FILM PRESENT A
Sono(a en Si Mew OPLIS 58 ............. ChOpIn
Piano Sleillwuy. 4 CAMINos sms. SUAREZ y OLIMPIC SUSANA FERNANDO
E I clue aoxicano nux proporciuna "La miel so Itut d, la Lup.',- lout i t
--i'a uo lla .jpgduc;l6,n.,d, U1.1-na, dis.
por utilo "La an iel sv.ftul c 1. L,, Films y Be estProniintese *I reciba do MARZO (color azul). buld 0"" C A N A L E S R E Y
no' v cucnia nada rnept s que enn In narh desd' 'I P,6.ua. Ipp', en I.B "EL EXTRANO AMOR
'"'t"c"n de la popular aNriz Y. a a- clue., F.u Reira. I C .... .. Son
JUEVES 17 5:30 (Turno Tarde) tnnteRo-rio Durcil. quv %an i2n- to, Suacl, 01 pi'l'. a, p'!"u) de DE MARTA IVERS"
dioa 6xi bit,,. en act-c- 50 le.l.vom h-t.,
c-pitiffia, CIELO N EGR O -Th BI-age love of Marilin Ivers'
Cilbalgila Junto 11 Dtireal. que se S.'. O ml. y M.n.l. Fab-- en I BARBARA STANWYCK VAN HEFLIN
nos mue tra marov illosn en !u a tun .1 "La rate] me fu6 de In Lun.". tamb, '. can L UIS PRENDES
cl6n, podemps admi- rl Z 1, nos proporciona con sit.% rospecti- LIZABETH SCOTT Lun't. 31) Ia
fal I' qpv ilnto on, situnirpec H-ana qu, "o-na
I _pareja to
Ida en in nu, Pimch --paritendo v rivali7-ul, co sp, in. Dir@ccl6n do MANUEL MUR-OTI
A U D I T 0 R I U M on.Jor*'. Ba 1. dirtaluka AIA. Floa.
Agujrrly ,ri Rpuvato de riectrizant, 'u. n. par nBln r. 1 Ie2 ArA M A & A yre & /C Dirigirii Hitchkock Adquiere Noab Beery, Jr.
Abe Sa az lon
f iTodo cuanto pueda imaginarBr dejf "" 'Ll "'Ir sce I una pelicula sobre el un rancbo de mil acres,
la a
I Paco! L. let Be file de 1. L.r. In Lumi'_' en 1. '1., nplar .- at
mi.nn. ouch, 11 lodas. ;quien ftO, el quq usted S2913ramentr hR 530! # YgY ILF7' VE AqqRI5 recrcto de confesi6n 11my rerca de Bakersfield
culpa r? ;.Ella. 61. 0 1- cons de la pcManalmente eb sux iewacinin's.
,no c, para mcnos' Lo as a "145'ee HOLLYWOO
1: 9 1 -a
D-Monlgomerv Clift LLYWOOD.-Noah Beery Jr.
i& E c.s abon-2. jun" S all la h. -oste, ul. inap-1-1,, -M -o.s hallcoomprado un rancho de 1.000 sun
Af cierto c5l queo arnas s, ha llc ado a diminnica AI.7 o[ an'
i,, :nlall 'umtlemrnda enredo quo sultan admirable, en unk hist.rul ar. I of director Alfred Hitchcock so- terea de Bakersfield.
rA el rcaj.d..,. chIrhnpjftfca..e_.InJgualabJo. bre la posiNhdad de que prota oniu Aunque dedo: Bt bue"2 rrI., de so
"I Confess'. la Proxima policulia del liempo a la cri. do g.n.d I,.. Rita Montaner y otros artists en el CONEY ISLAND gran realindor. n dejar de actual en el clue.
Monty personificarA a tin sacerdote Robert Merrill, quien debeek esLax
Park. Co..,.ca usted c6mo se-fitnia una pelicula. quieo up hcurbr, .nfiem un asesi- en Sacramento el din Ill para of
nata. Todas Ins evidenciaz estAn can- un concerto, vend drecel
rA :jo"1t?Z.-deP1h
1x"y abierto desde IRS cuatro de III tarde traced religion. pero este no puede ra discutir con.loB c.
def nders e r prohibit In 1glesia que Paramount su etuaci6n en otra PeCLIFTON W EBB El Conicy lBland Palk brindara ho, 6%ta es su unica apartunidad. que. scan revelo!dCls ]as conesionn. lic.1 --oa"s
ANNE FRANCIS W LUNDIGAN at public in oportuniciall de ver c6- dan todos invitados. Recorded que ya
It, Too se filma una produ-6n cinema- estan fun-nando 4 apn '71;
MIt CARCAJADAS r-t-7 do B t.
OEN wgrafic.. Rita Maul-, r na d, -i, l mayor p-qu, cl diver.9.Pic' N A C IO N A L HOY
tj/
U,:,,**. ro- a America lotion, 6sto, rZpnd,,
PCR SEGUNDO film cuban,, d,
d-t-a MaHt- Rpsa'- tq
laslo In, aa,,brB d, Cpddl 4W ,
ho, en
HOY y dern- -el del cine bano ar- ',,Iran Rocket, el AviSn Mos1-ran fente Iii., Bounce.
TRIANON:INFANTA no, ggaru.... 5-1 quito y Fl Mcfe.r. Sabo Bti,d quiii. FM PXTIS y Is su6yugonte VIRGINIA I.DQUE
METROPOLITAN qu In naBlit- la lug., dud., M i-, Bcr,,' Vo .,led -too so Jue- Un Exito do VICENTE BLANCO ir Cia.
S 1,
'Clu N E,4 ALAMEDA-RIALTO -qu, dc In, na.u.-Ilaa Conev 1 Ba I Sign conJugandn el Lft6da NINI MARSHALL ftjRED6S de ... GAttEGt
1',,'All llar-kirrl,-n,,,I I In, prndu, ,- -b-1-to- I Cay Island Park. IAEN' E f a .. r 'i
E'- CIAL I I I a I 'I par -d- pi-oslaa-.I ,ra.
nuis 11, -,-a pid- i-laur.da, In, I"heral,., de Mail.
C 1 0 ESP p4JES I Alberto Closaps, un actor P-paftol que ha conquistaflo -mble a la rpal Indn ri qur r ro. rl Dn X unn*'
SPORIE UN rOtA a Buenos Airem-con sus xitot cinenialogrAfico,' pr, call 11- an-vala, La i,,-rrsinn mita a Coney Island Y DESDE EL JUEVES LN
cte IRAN f act ulrA comv rxii-a de rior Ila isto Park liov ahlerin 6-ir la cuatro
C)p ES de %a MAS, Alberto Clan,. I jo-n v ilpu1B1ohIde. vn contra dr iodl l -tvil cnmn Be filma unit prlicul.i. ro. de la lard, Gran Torut de pru,,
.3, 0. P OERt4o WS0 Irl,l qur at ftenir dr lion sin escrupulog, que lundudy fie" I In., F.ce. Srrxzcin rsperial dr omnibus ado el
-SPU AD. MO UAN in KLEMM I F
iq put gni'ln a paftut d, c- diiis do., ro-a B ..... n. reaIll del Itall.-and ,.ban.' din y la noche.
but n-d.Btud.B Bit, sp,
Rult's ti'45 %as SHOW! 6 n Be Aires It- .1gun a llea par ca.
altos. ha loptrnndon ocupar el prime, as r. una mul,,r Viibno B.iuld. note, VISTO con sccnas do ."ASTRAL-RIVIERA-CAMPOAMOO
en or entre.los go
To EN 4 c % del an an nt It a P pasuin deabordada. con unit accl6n
J"El hagarable Inquilino", fleve. trims, peen frecuente en pellculas en esp.. P8 quilloc_ AMBASSADOR 70X4 HOY
eir Ifik CUBA) -and. an .1 cino do -tr-', an,: f,,,. "El honorable In h. it,
--Alttos It-e.d. ,an d 1- aoi ardi a E ZERO
I .
I
. Teatros Picina 1.1
A-6a C)LX Tentros DIARIO DE LA MARINA-?Nfartes, 15 de Abril de 1952 I -____ .
- I
. I I
!- Radivvi-ai6n ,,, Arthur Freed quiere un Milsica yr M& icos; I
Prograntm'- We cines y teatros I I ciplo tinny azul para Ia. I
I "Una. hora de arte v C1111111-a"! I it Ea I i c it I a "Brigailloon-Comenzard en agosto el Sexto ,
ACTUALIDADES I L 0 S A N G E 1, E S ,!S A NTO S S U A R E Z I
I HOLIY-OOD-Arthur F .... I
Moral No, SM. T.16t. 144403 1 1010 1 "o, suit ... y $_ Banta- 14400 ,a EFcocia con el fin de Inimpecelona""41 Festival de Edim buryo .
I., El J. D.1g.d. 01 y 83 __ 9
jnde ,,, 111 Af.U,1r,6BtloIrS, 1 Ci ,., Do ,!r, a ...... ,I- :por CM Q STe1eu isi(j r i lad" rill ti-po. pries q.1ce ruin,
ELL _, In It
...... L A I, -- o A 1 5 -. 1 11 I I --- --
- D- NI- y File. DS,,, FdCub. ALEMANIA A 0 CERO. r" U TI. nlind M-0,1c, y LA ROSA OF .A St'A VjCq4T4O 13.ugi,1u1C,"'P" e Atlr I ..n, ..ulea par. -and. -ume .11, ,I
PO DE MWER ..., RIb.,t mil't, I" HARANA "' 1 L, -1, ,, i,,,..,,,,,,., ,n, ,,,,-,,, L',,b.,T F SI- I -d.1c dir B ,g, do.,, .c:-.Ia nm- Por Nena Benitez
j ... Russell. Luncta 40; Nor's ". G "gi ,
...... YiTW 11111 %Vjl- ;s.oL.FI" At,: v P;' 13,1_ S i L. b,, ad Lr- I f-t
_ -l no, P-t. --, n Ka h, .
25. I I~ I ...... r 40. to M 'N "I All- us, In.d.- y V Jol- Por Alberto Cirtlit r I, I
; ," L,,nila 511. B,,In,,, 30 a, ion ,y Gien, K,11 El, -" rt"; 'I! 1, 10,,,,.,--al On Ax..t,, 17 a Sept-bi, 6. ZsIA
]- V" p., ra A,,aurr,-' p-i. u- in a ,"Fr1,d,1,,,_1 i D,,,n- -od-tug-illad. P.r_1.!'S.clId.d
Z-A R 1 L u x R FPE'r TDAS -- nin, h-- III Clm-1-- ... ... I, F! 11 ,,,r-rIa.,I del dI Fe.4ti-i", ro union d, IA C. rCessulad, y Irlludes, T.I. A-1111 ci .1. pldmsrll. S T R A N 1) .11,1116n ,I IA hnrl ,11-11-11 r,,,P! RaIll Nlit-O hwlarn., --:- dw ,,, Ia bI)a F rr- 1-i-, ,rlhA!. -1, ,An. de,-_ P-."no On Ia Cilld.d. ,) Con; I'D
.D,'de I., U),.,Nrtu1-r-. BRAVO. y Merrill~ B 7721 ,,,,,,I N 1,1 Irin It, E.1-1111 ; It
S I'D -, 11, 1 111111110- I I d Aries d I., (',to. Bialih.
EL SOL r,11" I A v --nn 'la, Vall Al. N...",- 11 $a. ml,..l No. 360. TRIAL U-1771 Pot S '- C.-;o Brit.-D.
el -W 6 d, CMQ-TV N-innal 1. lindun'..., A -_ --- -- I -In Cuba ALEMA *IA 0, E LAS ANINIA t""'. R CERP, di. n;, 'an -1,, al -ID, -Se.
I'll., L.11 "F ,, Pli.: M a -If ( h,-,- -, I .1 ,a OIRO -I'D, ,,, .1%.\ F1 D-d, Ia, 3 I, -,- rl. FI d-in- uItIrno -I'l--n "' F1 F,, It, I, I -Iu,
r -16n "' OF Hi FIS DO -o .1 I 11 VSIdadr, 111.1
f;, ,net. N. N'Iri- T-tult .'," A""'alil,' ,, ,i I L F I U j E R 4S Lc, A in, c,
ARA ,,p,-"Irim,, & ..
- a 'In Ludla 13. Nl Sd- 'I"ir K,,r -, ,"'I"!!" IA I ,in ---in p "r ma
R- - k "' 'I "e I" I I ballet I mtt !Ia zinfoo- -. d, IA.
rla"IT"" I., o A i ,, I-k I -.n L. t,-- Ia nV-I-ioad de r-,rha, ,In.-S Sinahrot ftl- ,, -, E-" D111A. Ad-mas una rip-cfacular -1
A L A 31 E D A ,nla 30 N T, ,,it! a 2n A Ii macnifirri ATRIOR Fell- In h-. n, Ins Herman- C,.,.,,, t-1. no tend ri WE- den ,a
,- 1-1r, Dome- A !a esn i-I, C I fi 15 Pi-tra-t-no rie ;I,,A- d, Inl; ll IOI"trs del hl5tov- Cast'
St.. Cst.h.. y Pie,. T.I. 10.1420- L U Y A N O T S (' A Mina Bcnztjrla 3 A !a nriu r 'i I* I lr-- ,,p.,)DlA. Gh, Fri. d, F"It
A W 4,46 1ERro vettrieros. docu. P 0 L L 0 S mtii inundad, on lu',Ie's
_Dtal, ENV It L F)S EX LA ROMB C.I..d a it. L.y.n. 52%. T.I#f. X 2200 i -- dt-17"I" Tin, ,I ."."- f%, illtlt "", I "a r ,r6n Do-!, I.; Dres
,,, Lucille Ball, Cliftnn Webb v .Mark D ,d, I., I In--- I AII-A 4, 'n ,plodu, r! ..... D -d2SF-h,,ai-oftrS-,toS'9'1 1''0 R I. 10 d, Otlubr, No. 11107. Tat. 1-3019 JDA11111 Paul (71-Inlil. d- tn ,n;,_ -mar,
yt,,,drEn ,d C.1,it'rN S, P 17 A "' A d% ,.-h, ,ul -7.ie. d'. in,
____ ULT' 11. D et e;1111 -11 I I DOC : "A.'llilit 4 15 1 1 1 1---, ,0:- I .,a
red A. I.' F G' z 1. p-t,-ria. e.cele""' "" It -' ln -A preDpir.s denim ) i d,
'k.,Ahn Tra.11, L-IN.-I C-,.I',.'n'y 30; TIF.NF Fl, DF,4TINn ,n d "' tfiNDRES A IFFIMA NO, Cun,, r In Crorwit dDnrtiA I- L, L O S M EJO R ES b-on In An tDIu ctudad ,_,_
Aris 40, 9 M ". I
I RIS %doirin ll,-- I A,,d S-, ClIF I It ill P G.bind r),IlDtdo ......... n' Af-, arj-1 Cr-me, qur 1, nit-d. ,le TIna ,I,, ' Cad I ohn -tp gi in annoterimien.
___ '_ - Ie. Llolt. MA,,,,a .,.): Rnlrnjj 23 I., clil- I D l SO IA, rARA V h Dr. In,.,I.II ii lbbl.- aina ...
NI B A R 11 NPINU '. I I """ j-,, d, art- -11I .... .. r-ur ,I ", .10 FI Album .-,- A,' it, 'I dedvn'tc 'j
C I D,--I, .;-',"I-niI. -o- An ,I-Ror, 0, Ind~ 1- crriorl- niA e, ,,it ll,,,ilr I., Hna, Nlirju- 61 I r III, net ha
14 Tdlifono r-pint 31 A J E S T I 11.,!r .... Y 411 julrlt.% manife,,titrione.is nrli-r- y N M.-oln F Di6ndra, Side, Alai el 7 dI c.r
A T.,13, Voillodo. N,,% .Irrns. QUE TE C D I CtS son lantas IA% Rolicitude rol-tee ,
A IS y A A 5 J ER ,on lau, t -ul.do No. 210. Wilt. NI-4477 rondw:O.I indi- 7 4. N 1,,Iann CMQ I\-30 ,u,,Ir, Peru I c in .
Ill A D I) ES r r" -P.r4_-deI--nre. it I ,
4
AWI1,ry Ped'. IMf..I. JATRO I ,,He I., 3,10 N-I--, LA LIN. - T It I A N 0 N- _, I --11, so te--jT-,nDrjjOo--A -uAj.,-b,[- P-A no- -1,A "'I'Mri --de- h- --a- So Th e --i _dW1W
-A CI I ., O." - 1.1,1110 r.n IA ull"V'ri- ne hacen rrjervacion -1
IGO_,,nr- .IIA -DICTADORA ,',,-,I =Iir. awwa, Que I"lil'."', 'n to., $ion
__ C _COl.rr L-t. j'6' BA.' L..D, :[.,0I1r WIll-a I Gil~ l ', V : Lt.- No. 109. V.d.d.. T.i. r-2403 or is "A
NT - .1 I T-Tal d, Leopoldo Fi,."ian- Prepaj elr existen c.mi y To
D: Lu! "d, I LE A ,I, hn-,[ ," .1 ueStra jwna, I,, u;,to- ,,, r1l Anibal Or Mat. MIMI Cal Jil- .I. nrtarltes cj ar ,,d Its I.;
,,lly y Judy C.,1..,d Dl.r d, la,, ,Dd, Ia, I'll, 1N1a1..r1.DF-l8,,.,, loi, extranic- que wilt, d, p.10 GonAlez Gaspar y Juan GAMIN ie p g OI it A_ I ,
... t. d-a- 20 ,.hallr,,, 1.1-11, IIONIBTIE M r-lda. t-p-I., L. qu- I,, R.,I lit-Loa ce-Jkl1ax. .I V1. - - -, , - __ oil de- In
S-1 D s lull.: it.' r'b- I", -, ._'. I -B-' D"'".- ,, Ell. R. pod'em.-Admill, dr it = a in$- I;a
r%_2(,____ __1_1 b n ,,,, -1 _' ., I "3e "D Day aloc"'s
-isi In, ,, i ,111 NOVIOS LI T; e ranc XfNu,, ,IZI.n
cm.-wr.-Iial-it T*L -7917 do Canada F Ia .
ar -t n L I '11- "!"I"Y' -,' I 111no 111bla A .... .,r. ,, qu, ,I Ii--t- p,.91.. 8 IS.-DocumnLkle, s-opi, lot, M E R C A D O S la. 1),oarna r. y riC2 d Sur.
-Cuba ONDRES A MEDIANOC ik',,' 31 A N Z A N A R E S m,, lortfv_ I,, 1 it I.- ,,pre-l- n- .
D r, Il L ... 1I R '1'- l '. i1'1." I-.. -ri- id, b- ol a: "Ill 11
I
. Put I nridrS. O, .I.-I., del I -I. I U- H30 %K tial,-...d, I ....... J- __ "
ton 3- B DO AgInkA A :. E ., '.
_11arg'"Y' :411affi-IlL, Ilittlehl. T,161 U 3154 I d, 1; .. ....
.1 r 1, N ,, I, il. ,o ,u prWn ,,a ,,, I I i"', a -flZi.,
otras elorrilasa Puri J, ,._t, b", Vaulla I 'TrIn, -1 1. I- ,.-O.Ii. I, rf, I., A-0 ......... M-1- I- At .,_ I I I., ... q-- lird, a ro.
IF. iE PORQ1. I, 'IF. IUA I'll ,. I I' N I N' E 1(,,S4% 1, tipal de Alt, Dt;rIli--I I, vbur, -ilm .n.jr PI-1 1 1 "I 1 .. Ir 'I [ IHu%
F I, r. 1,1110 r I- rirru"" O, ,it .. .... I ...... I',' j,' ".I.I.dado nor I ,i l' '.,.,:,,, ". j_ iIir
;J,..E,,,T, .fl,.J, I, 11._ ,.l I I I ri, ,'I' Ia , ,I ,., ,,I, I"'im.'o, S1hTAt
A R E N A L I' At ION ,.- 11. .I n, C id. M-- I-t ... To ns I t lln's Del -AArt I. A louti. JU,11-It 11.1 ill' ,a rh'. do
As, i 1173313 'CtIll E-10.,. GIrl't lr-- .. ,. n i I. ,',"r I ,I(jri(
. ,',I:. 119111 ,11:,"'."", ,,I rr;,,
ITS 11"'. Y !;t-,TV, ,,ON, 2'r -1 11, ,, -- : .l. 1, -- A!";F. I 11 Ir ",',I I Is I-pt- iro:- ".1, .1 Call'Ill A. :, I I ;, .",,I", In 11 r
_ I l s.t, M."tim., CA.'ad, ( ,I In, lioh,,,mhT It l, IV,9,
- A A ,r0d I ., It,, or, I "l) ... ,.:,; I L_ or iz
BRIES iDF. CDIB ATE -n To,- Di- I 1! % ll I it_ 'Vii" hla (1, all, I Ill ."
levy 111, laill, I. AjjA I 11 I ,"I, 1 1 ,.11 11.1 I I. ( r ,I cl ueu, de "." ... I'.
'n S 0 SLIT All A X I It , ,,, NA- ,.I, d'ou" ,,"Ia "I:, ,;:,: I,, Santos. Fj Cr,---ma
.I, "k F ", 'n 13.1, r 3. 40. D :1.11111. I, .I,
6_ WI t rd I r,3r .. I ,o.,Ill! rl I 1111"D arl" f F,,ludID 15 I r-n,,,!,dn In E L C A P O R A L
I, ,, :!, ; .... "" "' "' 1.1, ,,,, ,,, 11 ,-,-, "-. ,,:, ,,,, ,,,,,,, al
". "I'd, I A -11.14. I .1roon. T114f. U 6952 1 1 1 i:ifid ,,, a ,,;, O 6,,, ,ntI to Real
1. g 1 ..i, IiAll. nnmlllcl I It, mrtri,, al aln. : Enrique L. Aliar.,.i, I'lis 0!,t-!,. F,1,-r,-o- ;, nqorsta
A S T RAL I 130. SALON ILF -r ,1-h, n iiet luertr IlOrt1wrlit I, I a ,il
'IS ' A% ..... .. : "' Olin. A] 11,1110, lall!n ,1 ,:,,i,,, T lie C-11KFIFFF11-711 I I- -I- .
P;" ba F Fernaec,., P Pid,, A E I ) A I ) ( ) Mn ,I -j'aflhl "I"tI, El ,,- ,, de, F1,A Vaqu,, J-fioa r I i O.",eJI d, JI'll"r 'a 0,qu',1ta No'
Infants Ran J-4. TRIAL U-9931 AMAII FUF SU PE;'A in CA, I p San Lizaro y Soledad I -np rn- ,In 1. 9 B C. :
as Eka A9 11.110 1 ; 1_11 Ill B ..I,. 27 y 23. T.i.i. r 9934 A! oute dr;Lm.itirn (rill obta.; [onto- Pal (11 5IIII(Itir" .1 ,I.
Dead* Vr'"" "'Mi"'V 3 I l.t L r ,,n
.b. -LON..F1 A .1 ED 1.111 lll.vloo .Tr A I' 9 511 %, I, R ,. col r n. ,r I; VIED
_ C 300 ";n" r-'i1 I ,tis Or N ,-ena urwr-I ,,,, ,la, Arlo, Grtriti, CaIdT6n i d, Frdci, ron -, li,-.,,ID,,-. Sir
cen Walter Pidgeon I- Margaret ],rich- I5 1 11 R, D"""" I I ,tin, HABANA ADO 1, %,a,, Be njlmr
__ Inn y, W A)DAS ron in,,,,. I IAIA ,!, ,Iv,,,1,,RI.A 'nn d I 1.9da por nrli.%O punf- ltlp I I Tu-I,- B ... hit,,
n., ,j '.to 91il- ()I.. I Tol- Vrlut Kilhhk. .5,jr Jnh. RabtrrIIl,'WAI.
y 0-on. Luella 80; METROPOLITAN ,,, %ir"', I ',:1ol.,,,,ea -n ., r_ P__ ,a N- j-D-11A T -11 s"'I'll lorcull Ma:Unc,. Emill. del &Ia.mol PIrl In le, S,..,k.d ikjh l, Com
IqlAr. 50' 12. Anita. Ah ... d.,-. T.I. B-1713 .. MI.%Ion del MinlaIrrin tirt, Q- Maltt. Piano, y rL1- So tl W-In ,,. ,fit-__ -. .fe,,r In .,,)nr a I'at" d, Or M. 1)*ftpfll "Ri ri hair In, 1-1. n ,I, a Orqw, Filar,-:, Ilit el, A,.
I', ,,,1InrIAorrm
"CilhouNlOW OS VLFIMO NIODE1.0 N' I CTO It I A ru mI)D,- b' .da, .-It-ne, Qle 1002.-D.de 1. cuelan . I., ,ur- '.' .1" Alas. C ,ffmri CrIllon.
ATLA" IC Itn"'C"lif l- W"'Sh ""l l"i ',.,"'Ii'-,,'I'-' I d D Calzada 958 entre 8 y 10 Fi. 1 .552 "in
, ro.d'i e, Ron"., Sol. -I In Con Luls Ethegol X111 S1,Irl: Pierre Fournie, Wi.
Itself, 10 yI1,V.dAd..-T.I.F-3Q20 Y ADDS Ft.-, I'IR.%.NnS DFI_ .'A,1 1 C.-PSI-o No. 311. T.I.f. X-4011 r,,.,, "! I .'i ,,;' "
A 1. A cun J.1 ... B-li0d. L ... -a 30. N!n, Incriaril. A plenijud IA roLsion a des- CruIrIlanda. Norm I t:uln, Prim-- IS Coral d, 1.
,.A a 4.15 Y R.15: N.t.,ler- L A 1,1 ;r-, a IS -1 ....... 10-IF t ie C=p-, Juanq'I r1m,,I,. F-l- I F-29 13
A LO- S" VEDADO Y MIRAMAR or ru R ral d, Ed.onhuni..
Ittiliolt. VASA LOS PUERTOS con Y 1311-11Y 40. rip IT1111I toN ,,,, r ...... I -,', pertar y rn76n de ier
'N 1A111? q Mo, talkill Y 0tr0s. LA'SIERRA Y ALMENDARES Fri., I~ ni-l-os crojooln
(,in -C-T on ASTnAnAo a j j",I 1'1 I I I 1.1 Alj 1! 11,11IO ,,;,, -a, om
AD. uir-al. Ltmet. 60: Bal,.n)' 40 1 I d" I ... r '., -, A ".., "a B P - Animado "Cocktail" a Ia 10.13 -Variclo's Inn't M is,, Or' aran
.1 1, ,, 13 i" I ,,IC:V',',llr, I ,, I q7 g
1 ftr. Ior .V.tldhd,, 10, .... I P, 1. i.,aan,,.
11.1 ..... I. Ir a. Fiat..]. Tel. U $ill prenSo ,a, D Q,-,IIr d, Lal"I"'r lip Pa ,I
AVENIDA .,D,-,d.- Ia, 445 ':11111.1-- .- I Mit III el NoWlArjo CMQ-Tr I'I Q-I, 1,. Chill-o' d, Siena, y
' DE IIATAR .... lilJ i plu-11.1 A "I 11 !1-11- VI ,, ,I .... !, top ....... R"'i'lu, .1 %j,- 1- 1,, 1,1nn.
r) ;IF' 0 San Julio y Sla. Emilia I I fe" ?Wa -Cilar On rip Currdas Annadew".
10 y AW Nrdl,'I-Dn ,"l IF 'F, i.oo Hnbel T. l , Lr-I art, N'.1n. .11 1. a d", or,, ll, .,, I ",
A- C.I.-bl. y 111s.d.... 113 1020 AC,',d D, ....... g GAIANTF Y A I;') A Z ,,, ,, , I, d, n, j,, ;._Ir, it,, "" r d""I". ,,, !. -_ I
1: I ,IF y 11, artoo. Ind,,S't,
1, CMZ firl %ti-t-, I d I., .t--nes
E N 'M S S fl ..iiI,-',r ... aniTrIGM122. s Sanlos SuiSrez y sun Rep
10 DEL CHIME1 in,, 1- AtAliFf"I .1. ", "', ,- "no It d, A-r ,I,] FnI- a,',-,", ,A p drdlads
0: Ba __ ... ... r, a ,,,,,,,, d,,i.ti.,d. po, P AN i i I It ; "" "" Din
,t 'n,,,,, EL GEN A I_ a :,d,,r,,.,, """a Ildlilt, Or 1. Viborct y sus Reparicus Cerro I 5 5 a cle do
Him hg ..,art. Luneta ,inr, ,.-- I", A "r R'by 40. A 11 Rrpubl;,A. Gal F),1lrnr,. R.I,,;I.,, M ,,d, Ia ."od.d .in N ,-A Verlir
' 1 R "it )1 11 A fi, , R r P"Po' .1j,,:,m",S,.rldI,,lr ,,,,W,,,.,,1I, Thuealre Be_t, Or) -ujMo Ir Fi;;,., LOS MEJOkES DESDE 18811
"I" --- ,Id. ,rf,,,, Ril-. A- I am -_ n I I n "
. _, ,, 67j, .1',mo a,..
BELAS C 0 'A I N "-'4,-' Iy-""-0o- dA'1,, _,""d ""' 1 "*";' '- I ..- ,,, n I #_ Co.. r.1d, ,Et,a. .-..I. No, 653. TRIAL U-5200 11"LCIha Ft. ('ASrll.l.n ntl. Oir;', AllflX1- NE)OR I --, a -Hrr- n(upar nur-airntr dirlin rar;ln,
- ", --, ... .... ,,,, rf-us at .,,dlnila 0.1 .11, ,in ani- -Teleyisi6n ',s Vnidna y el do Ih o
nrd, ].a 430 Notur-r, LA ARA- ,. lan, rn.11111"11 1,1 'IINF ', NNI-1 ANISNP I ...... ". -,-- QA .Ad. -'Oil! I, IA P!,"". a'!.,
S'l_ R'. ,, Union Radio ,,,, -,; -oI.,,jonr,, durable Ia pri.
inRA Y LA MOSCA -n Eli c I PrOT an ,IA ,.,I .1,,h.-Ga, 1. c" D- :1 I'd-, ; "j [ -i:it- ,I,. 11 ,ndo A tin si.j,,I,,o ,, D Ail Canal 4 RECUERDE: No puede haber Buen Pollo sin el I... !a .it, rl, 7 ,;tiaL
. TAMBORES OF APACf[E I--, ,-!-II Li.,.a ma ,-,I' D ,., n,1-jA,1,,,-,, period A. ,It,
,,,. Inn Stephen All ,%'all, y CIO I Af:FN 11 11.- 1, ,-1h;lI,. Ali. 'r asrr.,rial r o -,
ni 40. Nfim y I ... A' to I, ,R in on P,1'r- III P-,h JU, ManjpUlaCi6II Lo Socieclad cle Millica do
I. a, Loneta 10 to- Cerlo, mlihICHIr, Miximo de Higiene en
T-Ndla 23. N ACI 0 NA 1, A I "n',N' I'll it 1.". Illr rn l 1'.1. 3' 10,nln.,
, n Fn Dreve, pirlabras ph- ,I in. Ill W.-'rl, Club del local. 1 C6roarcl de Cuba-y-su---- I leads y S.o R.M.I. Tit. M-4971 " n"' I~ vrt 30 GIM.R'll Pit"u, I concierwile marfiants
CA ITPO A 111 0 R ., I A ,-,,A A rIIM I ,1111 11- -- I- L., 91"I". MI'Alliti ,u, Won. P"I'D. .
Ind., Soak. TRIAL .A-1154 I COL; R Di R hSA I' I "%1' C, i a 1. " I 1 ": : 1 I n I'll ,,In, -- ma drairnlis, w. lFirtallito 1. ppki.. 21I __ i ,
- -_ ____ __ _____ _____ - --- __ C- no ituhh-dr, an onto.
DesdValaT Sa N.W.erds. -I. ,no 6 .9. 1, 9. Ar-.a 3 LOS FNREDOS A% F- I nA :_, T, ,,,, en I A-amn prnyrrto Or reorgaritrarlon a I rin.rs ontar. manana nuorcoles 16.
'on ,, Ill I "T"n 3 ..I'D- I par. hilre, di, 1. CNIZ ima -to- 1111'
.n Cuba LONDRES .UTE IANOCRE!hE ,NA' .GALLFGA -n Nt ,, Ila- tello-ra.1; ,,,,,d:l 1, Music, do
, all Lolrta ma3-, 60, T- 1; I 215 I-7', "" I u,%nrR vrriladprampotp ldn, [ rau- I I C. Mo, A Con L rencierl. coPARA TM l2d'Jun. Aig-Anas y arall "' I 1 IS -... -it-l-, -odo .
rhnw coh Los, C-n-1. mar. y R.- i 1.- ,,','l'-',i -" S-I- cort-,: dullri 'p.r toclot, 1. pI,,,,,,,. I rreep Odientl a crti, Ones. In el Ly1-de. obdult B-1;,y I L, nt.i ( -1 1,11 1 "I I "' -"d"'_ B 'trum"L-n Tennis Club, flue Is.
AD Prifil-il' 40 Ads Trtu- Ioql i 10 taro
to I Pend. Sir Tro-de- T,1.1, M 5096 ,l 'n I i1a I- 11 A,.. I Noticias CA cargo del CuRrletn formadit
- W. A NGVTA I ;,la
1. 30. I I IS --, r W-s
- Drsdl 1 330 NnIir-,- --, -, 1 un ,.AA.sIioiI,,rC.rIn.Q lam.
: __ b. DOS CARAS rIENF !A. DF 1*1%1 .11 R-- ----, ,a,- In 2n Wine, an W. Grant
N Mir Edl..'. Nn I,~ -- ,,--1-I,
CINEh TO r. 1: I-A I AT111 I pr'r A"1r'.ma ,',
ningniflT ;trim iI I -rlg., ,,,,F-e'I- XAnc6 -1ell-I.
T' ,"j,v' C I I' do$, 'I
Gsna , -T 1, Out
"', L G 1111 211 12 I- IH in-- H- D C I I
- E"to Dn'h A I 'I" 'I 1 '*Cuat,,.
ii .g Ser, ,prl
a. Ralsol y Craulaut.. T.I. A.7907 MQ Orin 'Ch."t. ,I Rlib R,,,,, : :__ d" ,,,, ,,, ... i I -11i- ,',I- , dir Currdii- 4 de
ij g e _1 M: ,V.th .-di.1, No I s 'h ,D ,
I I'Det. ..).,eS 50. 1, I I.. ra a .hrp ,,, RD, lque I Almzmn, U 116 A R R O z T E lm Be c, '?A ,X;. is ,
mnal. Nouterr, ,ApRsol. 1 j ( I RA M. .."', a I ,r dira Y Maiten. "lulirda "InR ,- .. . a, di, D,,,.'.k L. clo'con,: 'ri.M.
N ..r. bifltapgd. B.I.d.a del Oes-1 ir 11 ,,,,1 EpA"R.r: a ',,n, I I "' P DO hura
1, .,it,-g-k .,,V DRAv't'll dri"flu- ---N E-P T--U-N-0- 11' '11'IW: Alll;','"..l ItI%, e.;- '11Z Ir""'dU'allA 1-11les, 11
I je ) i rinis It cn- litu-n-
r,'el ,I.x ('a riedkdl.' Me I ir- Naptun, No. 507. Talition, 24-1114 1- -It., A I.. I Rderrid, In el repatn C;asp., 't; I, -1 -ten
m it 'LAVAS 12 D- -a, snilteli"s. .J.,jn. Garcia, Carl- %of
bl (c,,11h.). lil-eSi'. d.,"','-11'. br,. .Fle ; )A 30: Nurlel,- ES( _pell-lo, I R E A LZ A LA S A B R O415" U R A 44,kel CMbaBa__-tft __L7:
_ .... _ I PASADO 111111, ,, L, 11 I I ;.
_ 'KII .Z, DO ,. Cid,,,,..,: F, ,-.a. ,1D.r de Mat" G. Cal deTon ol-I, Casa Cultural
__ -CINE 23 l ""r AP I T.r L : -EI .plarid.d. -rpn,,t,,, ,,in,- Y_ 12- Lja El 1, Casa CIll.
5 -,w.j!l ... .... ,),XA I
" ,. FRIF 1) ...... Boh-r, AIDIA d, 1,111le :' lo I unique Bryorl. que rs. aderras ,
ad.. F-6102 S "" 1 it a n "Ll g I tu _t. ; -- -,ird.- ,".1'..
23 ent,, 12 y 14. V*d Ill In I cluoll, it, I, P,',,,:, d, I ""a[ ( ,,I,,,,, d,
- N'2- 2' I i it '
"' Fl, FIFY FA I SIC) ,r, I~ -v,-tdr: Mambo Wxlcn. Adquir n en El Crr-rn urol, I atofi-. Jend'al lugi, .tl
IIFU' ,IVII'lo -'r Tr,"Tar, 11,11,11, I ,.I-, hi'l, --- 'n" 11 D EL A R R O Z C O N P O LLb l"n'."n I ridI
7 'Iele HISTO iA OF VN (*nRA prednAa IMRgpn Or In Vopp c I .1 ir-, 18. ,,.ret
" 9 FAI nryrr, FI I ,, ,t Carldad quir Ia Ile- a ,\I ... I,, I' 'a ,,,,,,,,, rh, ,- ,,, q, ,su r heIa ,i
Z nfr- ( h-On r' n t', "X' "' S'.
Piref,,en- y .1'6n in, Line. No. 609, Vild.d.. Td. r.27i!, Ft 11"n"11 lill
r, ,.lrj- L.nU GO: mo, j tlgAndoiI. At micnAt, I, Is Di. I T."a- III d t ...... de Emer.
01,11,11 P I C """ to I I '; I I, Go,,at I-intaulas p.
]a, I IA AID N- 111-1 III Y )1.1,nme ...... ,,, n_ Rrd,._,j y I,
IL A' -1n, ._ F ZA" rr : I did don Emilin Ai(arraga Y drn Martin, Kramer.
I BONITA ,I,, n1n, ars F. .1 - - ___ -"' A
CUATRO Jr.- i llw 11cIhI1_- M-ndin rm, -_ -_ I arnnFRhartas por Ia q.rAn
CA 7 Iru r en So PnillorA XEW-TV .. ugloro.
P'-, IS ,,a. A P-rte ,let
' it a I "611F.."'W Nt6l r ,, t n ii n I a I ill I 'u "' In
Be as ... 1. No. 1107. TRIAL M-367% IF L R E N1 I I 13, ,im r I 111-alto .1 A,, h.,IlIodri. 14 Pa- - __ -Pie--F- -- ----D-It S ....... It L--- """" .. program cu ara aTiunns amD.;dl I., lnD Nint DO ,no .ta--rlrl, a AD. .- -n,- -; ,,,-nd. 1,1 _it Im6n. ,n T-;,,t- '...
""' e5t""n ".. I -, C as, tarrinen original,
---an- Coh. TF FIGO ES'PERAN b"I", wOr din; ,.tin' tOon. d, )A Tlr, ) E "e acto comenzara a IA&
Lb,,rdt.,mar, Art.r,,,d;C6rd ,,,ol tDAjA!_,.o:. io, -.. S rnjr. El propin Bryon In, ,tin IA I I 'u'lls
A, A ,,, P A 1, A C E .t- de -Irlall. I ,im-te, Zr, .',, not,.A. ,xpr,,.ndo ,I, -MpMrm. I I 1 .S.3 0 P III
- y CORTES r c 0. Due toclaw; Ins rubanns rampart.
Lunela 50, RAIrno W A la .SR-hla sialliall, C-q AN' ( 1,N;FMA Tnrturadn, y I'D Sri. I it 11 I I 1
- -s" rr dr ... odllu_ ,i No. 139. TSi*f. U-1991 ,,, n m., Julal canA, I .. , ') so ". :
rnrh, it ,, 'N -1 I .
, D1.0. IN--- 11 -' "I"'lar.",Sn"dia"'. '11.1 % 11 allerl. "q Friedrich Gueda clebutariiii hoy
- I inche T,.p
net. 30, Sallno, 20 0, I 0 i, n ..AN 11A=!' pro rRma nut o reci, Union radin ". I Alt I ., I ;1.1 Rein Pro Arte Musical.
TAE%1LR O RESE. APn," I-OF 1- I, 11r1-IIT I '-l"o'n. 'I' '- e." a la I ) .1 I I 1 2-
- r n-n _. _: ,..in, TEIP1151611 tOdAs Ins marte ,,,,Ia, : ; ,;I r
",h Ni, ,, I G. G l; .1", ,I .
1) U P E X ,I. 50, Nuft.s 3 Ral- .M -11ni. 1, ,,io.,1. Yo ,le, .n it nue- de 1. nohr ,.I,,,A '. .. 11, .1 I I nech, A IRS 9 30. A-A ,I cle.
San N.J..' 7 AbolAtod T.I. A-0507 in 3, _."'n, ,n;,., I IA.% CrAntallax de In, trIerieceptorps, .. I Iq I -1 EP.
,,eSd, I., 3 30: EL -0 ANIOR ru'_ I "I I i. I "I bW tar, ebpriodo pol Ins Socins it*
IVERS 'UTRAI, INFAN -A Nn-- uIlln- .odeln. per el Canal 4 (nil IA acto clon ,, 4, 11 i I,, ,4; ,%
,., I Pro Alle Aliolical, rill gian plants-BAb.,. Stan,- 1,.l I, 1. ,.in, D, I ...... o A Le- f Gulda, que no. tuiiOF MARTA 13 n ,, lar,111 SInu P 1, A Z A III '. personal del M-trO .Ern"i I i 1 I 'l IS Y.ird.lrh
Van 1,1 I., i IIIL%,I.,... lie LIRA FI -pilan NW-OW, y cuoZ. Ia orquestA dirigidt por '?I i, 1 1 ,11, I' ,
rd R 50 ri. in,'u. y ern-on.. Pirsdi, No 210. Tillklilmo M41 qu,,,, ,elAmpagn I I !,i PUI.11A Ill, y riol cStA coffEnt ad 't ,, pi, Nn, ....... ,,,.111 I l Mat To FO)Jx GUOrrPrn, G 11 Mar. a T , - .,. Dr
__ - I CASTIL1.0 D OGRO LUYANO: Do, -ir., I~, el d-Un.. de Lage. FAtlipr Valdes, y el I 11 , 4 '. .ad. .On d, Ins mlicIrres Ijc.
L-ghl ... I EL it,. Rrrjje ) ', I _. "V 6 1 lj.!".de lla ep.c. En el program.
,n. (hS.1r,, -t y B'". KAI1nfj u.".. bta". A-rt., ,ortlil. I ,=-j coreogra a- ,na dc ho f jittran Ia '
I iI I, a" Onf .1 FNTRF DOS ANIO LOS ANGELES -At,, il-, r nto 1 Dn nipnfr ilhich-, nato In Do
F R fE H a.I. ,.A. I terpreLando Intinnerns, -rogidos. -111
Z ant- I St Stio., A b Y K"--- it 1. T.s. de L. .b.na y A, mIll 11, Op Pln-32 d, Berth7 120"t _pe$e a, Porn DeMI'D D.1, 1;, ,.An h,- v Ia *%onala en SI men(?r
ED t.nda y , h Nli--l. DORA u Prerlom de ,ZI,'n:l to, CmntlI-. FinBAR A A ,nn ,11.ri. Flux I ALMA 1--."). V-l- ,I Ohadi. I In ,,] ..I,,. In, opl.n Ali di, Ch.pd.DE ODENTIO I. eAp I E 11. H, I.., Ar ... na, y A-le, n TO Co., A,,flran dI drldr Afol.
de ,_tklmbll. S R A D 10 C E N T R O' Arls Maestri. a tra,6% del ,illial 6 Or, ; Fj I : ,,, ,nn't -,,,j- ,,rarp;,,A .Ins
- : -L- V 23, V.d.d.. T.W. r-993. MAJ F11 1,::,. 'a :,,d, ...... I:,,,tdn- Valle 'I" D I I ,4,. era I
I, ,,,,d, D I., n .1.10 A,""I", '- ... , - .1-r, V i-t I ,,S .p;r"V.;I V."o., I ol"', ,,,,.,, "a .1 ,.a ,Ir- jur- 17
4, U S T 0 .l-,a FL ( ASTII (,n III. ,I /A 11 In, h'
D"''i: , .%A E, 1Ir1,nl,1,_,- bn IR .LI,1,16n Or' I.I,- que
Pir.d. y -. ;, I lill F ... ", A ", ."", 11 I)reDcUp.D Per IA FS1.111111111ad T.16f.n. M-7000 IGHO ,,.. Ch.,I- V,,i-,",, I It I " "" ", "' TI-"11.1 0 UnO de loS principles mtritivos de que un Nucyo recital do Grociela
":11.I ., I- "', L", ", - r arrOz con pnllo cluccle sahroO. ,c
" r,,h, TF Sir- F PFRANDI-, I I = %IAXV l A- I ,1 .1 ....... I- M-bo tn6rn c.R de nur.q n p -. .1 L,, F ,lrr- T-1 Il Nl,,I- I ;' I d I M or, I Ri ,a
,,,,,, ,,,,,,,,, XI-n d, I -,1'n- I,,,,,,, -, D:,, I .... .. ; I :,_, , IS, i,, t ..... ,-- I 1. I,,, ""' ""ID. ; Arroz que cocaine abierto, desgranado. y
'a ,,.D,, O R-g-, y La E. I, tr,;,, IT11
,p_," ,11,, "" .
D, Vl,,nr..,,,,n 11 0 ,, A ; I , A RE IR In Istria Ar"ll-lo que leya u "F.,,I, -''Ir, 1, -'i- y jolln
-OF At -- No'. n vcrdadern sahor a arro, El
17-n-rin FenA.,111 I adr, ,: R E I N A 1Tr1Rnr1OIXlA1 '--, I , __ A I 0 BEN tiene tin Sal-sor de III P, "'li L Del Air,, -lul- 1- Is -. z. "'.t. erit'? I..
net. 30. T,,,,il.a 3n S I. r -n. EInt, d ,IS Arroz liclosn, ,1,,r, 5npa- d. lol.14t.l. do
od, A.,.. .r.lit ... MI- ,,,, ,. Tl-- del ar", ,nln- Or- PDT I -Call-n. Alr l.dla ro-ni-l" 1. y es el arroz que mas abjerto y desgranado H
RUG .A I .' I. D_. o-I,- t,,,npD,. ,, pret-t.11 I.
III- ,I fla NnI,, , NI I %It J I B ra Cirriductio. On f.A,,,I,,l III,- un recital en Ill tinter ,Cqliege
FAV ORITO 140 FS MIA Inn I,~ Alli A,, I .11tAIII F1 d--In ,- '"i's G-l". I 'Bodiii, de nd, I 0 A,,, it 11 .1 dir
, ,,n,, I ,,Ia TF SIGO FS 1, a ... I., --- -Itr Ad ImS. D __ polio. hecho dud's lr ,, no n Ir'iuno 1111 10ns
is.l.-.j. Mo. 909. Taut. U-265D 'P A N i 'i,"r'1 n I 1 11A I 1"r71,1IA"liF' %-,1,,1,n dlOwr.. Car. ; pit lol rissulton ,.do dia ". I,.-. CoCina, POr CsO on ;irroz Con I rb y H a
' ...... all U I,
De.,d, I., A DO ""'IA its I I C I I J.- q
.... n't. ,'I,. Id Al"Ir n 11 11,1- 1.Irl.,13 IS,, .,a r'n rt- t,,r,,n1jZj1lnM1.,,1, ,, ounrl'ul. con Arroz TIO BEN. --tiene una sabro- A a brillante carrerf arD,,tICa MUS,
ZO OF LAS ANGI !ST I I nl' -Ia FDt,,,.dn- -os y El tied I, als ,I V i M I .' 17 ah ,ursando .s
Brber v EL HONTRRF DEL PLAN MIIDERNO sura que lo hace el rn delicioso de los plates runius On IA Eaculla Ru eror 'd
TA Xt ,on Bohert Clark. L-ts rrl. ._ I r-qllSudr Ins IDA~. Santiago Garcia Ort A A 'All cp
'R Sao .1 u ad it, Puerto D. A!
-, 5n; Trt,.IR 30 E X C I l' E Ill A NAI !ONAL 1. ,,da ,,In, Ile r,-,, 7.ar unit brlllmnte labor Fol"'r,'re'.. criollos
I r ,- _11". I -- A direction Musical it*
Sao A. SRI y A-I.t.d T.I. M-2214 -", "r, ,,'- d, I tIVR In 108 perionajeti centrRIet l'l' r. ,Vighl Hicstand. interprel6
FINL _,dald. ,,.,,'. -1.r,1-F I~- I -LA Direccl6n de Pro;TrxmA,- Or Y COMO rincle el Arroz TIO B I, -role" de -GilA Y D, det- 12 del d1a G., N1 por pi.,,. cz Il
-6649 ,A), -.1ne- A,,--J ., NF, ,. I. a, ,I remit I Uni6n Radio Telelsidr anuntal-A
U.) T.14f. U ,,I"'] :' : 1. a .air, %, .-I.. ne on MOMento a Min It rAMbJn .. COMPRUEBELO! do n 1. 6p ... Rgoletto, Para ..A
nller,,a, ,11,nrl,,a F1 -- fo-o. y del exitc, .bt,,D-d I N .N t An ,.l.'e,,'' Wl-- Nn ... -n, : '' de horkrio del divritido n-tirtima 1 6 ,ist.
NIE PORQ17E % ." i 1., "FPII NO F,,!,- It, ,,, ;,S-, d. ul null, resoh, ded carse al canto
Tin Ten ,! narpin v ANULn ,srarnnirl F- %D,"ll 1, ai lallSdn Ft nra ol c6nalco-aRtIrico-politIrn Tj terra Y .- .\ cIj ... I ,,.I. dcdo,, ,,
- j.. a A, n I 1', ,1 f,;. I - S, .....
OF CG,, 0le,,,,,,O _, Da"d S, ': _,,," SrIOIIOA" qur pnrR Tan HP-Andr? P alu ." llo cl ,
.d 2 1. I, MANTRA DE COCINARISO u.
P 0 .r jr. rA I, I I I . is ir D IT uct. do
Loner. 40, Sal, -y 25 1 S -, ,. formidable lmltRdor. es-n- el /% reneirrtos nfreculos en Puerto Ri- I~ ' .' al i-1n 1"r dIltra-d. hum.,jts. V. pllodu- r ,, b.rrl I
,,, '-'. d',". to No lave el Arroz T10 BEN. Solamente b co, jotd.j pyd. pag.r,. lam
__nd,,. T.m_ 11-lor Car- Relbreh 1, pr mer ano de studios In
1;, ,- 6. X-2224 ,,!: r,,1.I;,;, a ", In_, -'Rapid .A d, CMQ-TV'. -- R.- ; I ,),icr,,p
'd, ,. oll
, B.dri .A _,afiAdale 21, taZas de aq ,u
Ran L&A.I. No. 1094 T-161- U 533 F 'Ilt, N,,I,, -- l, ,n ln p El --!;. del .-, F.t,. on ur. Go- Kemp. I l Jr, de Pro- 1: ua hirviendo por cada E ,IS dc Music. do Juill-d.
De, 6, I", 315 N1111111ill"'B"' 'T"S ,I N -, "I'll I i'll--.1. Da 't I "'.no- dr, CMQ-TV 11,,g-I pr -1
.., 11 :111_111_ I ....i.." 1111".. ;_ 11 taZa de arroz. Sal a gusto. Cocinclo ha5ta C_- debut en Buf.l.. hacienda,
"" Aum.n A I A11 O. ,,I "i", j I" I "...". j el papel fie Adv:a. en una adopla.
SANG E ,;,, EL "' V ENO I ", V .ACA T1A-IA ,,,j- SIR~~ -- on-enti, it, N- York. druid 1, 1wz ., I.- Ua.
,r a A v Plilloi. Tl-f-lF.';: ',I":,i'1: --rr eDUnt,. '. unj." III, CA,;_ Slia .;z que 5e consurna el aq ,i6n di IS dt- d, J,,h..n Stiratu,,6
.
' I odt. L-t. ; ,,',"%5; NoAn, y Bit, 1'. i : iel.g..,
So NF.n. I, 7-,, Ia 301 1 F1 li'lill" del rc'n. I 111. ,I dest.c.d. lurodurt., (,.b;,,o .: If ,= I),! Fld- ,El
N'FGRO Car lull
1- ,h," In o, Dig.d. ,I ex-E-1, rl-ird., dr. . .are
I :r ...... ,,,,,,"" brOlanl, i, er. .rliaF L 0 R I V I E R k ,_:l I ', ,, I, I~ pord- d CMQ-TV -t-i-A it.. i;; I 4 to It "'I "I'di-rid. p., In,
I:- I d
R I D A "" ... ':
. .. 3117. V.dd,. TRIAL F_, ,!,. RIIIA ,,,,, --,nd, 11, tD...I. ,I p,6xl-D d,,.,.,,,, no :::, SAIDA UNA D w w 4 0 ""'p- ot- d, In" an d.do, IS.
DICR. Tot. X-4410 2!% ,,, .-rIn. -I- : Ia RInoritA ConchilA Sanl- Rol R TAT 'D .1 1 .... I Iran- no F,,,,,IA. .-pl-ii.
Pl...I.I. it. Aqnii 8 311 NnI., .,.,,. ::,: 11Z
, :-;,I11...,,- M-y M-6. 1. .11;,do r-lal He 21
I 11,;;;: I,. ari rr.' 'rn- ,' ( ai; I 1 ". D n IN %IE:DIA:;O( HF H'.< r """ ,- .d I TAZA DE ARROZ 2l 2 TAZAS DE AGUA I~, G.h,,-,, He Ins lEstad., UntDF ,NIONTE( AIDW lh, ,_ P.drn NI. ,,.," t-n. I "i, CMQ -il-IS d, all, ,al-lu- 11, -__ ,I- M- t-li, ,r.Irp-I. 11 papll
gh. I"'i" 11.11 1* I-en, I ,1111 1.rll.ll nil. I AI.ATIDADtS P117 1 .... "li, .Z. mn"r, Seen... Santa. 'n .Miami ., ,rpl- :-Frn d-g,,!a I "" h d 1kril ... i 1, in;--- nil. -, ,,, ., (A d' 1.171PIRs ARROZ 1# FM NIA A111 in ; I J, 11,-- dI, 'KI Rainer. ,I, S,
De'd, I., I 1) 11 . !, ,::h,, ,,, -;-drj- -asolln. - _- filll[ ;Ifjq PARA MAYOR ECONOMIA Y SEGURIDAD, N ,- ,a "". an-. V desp u 's (I
11 Rn-illt.. PII-- 11, il :'In' r,,('11111.r 40: N A- ."In RIXIF111 1,11 1- 1-01ann'I". .- .- ,i:1, ,,,,n A C-pAill 8 de 'Per:
I i. Tio __,_ N
C R k N TEA T tt 0 1 R 0 X Y ,' 'I"Ithn I a'. su. I -,.", - 't, % I ,,a ,,,:-, ,no [a Cirnp.filo de
14 I -- COMPRELO EN SACOS DE 100, 25 Y 3 LBS
.fl..... DO 3231 'j, "A". Alea-dr,'... 4.1 a 42S3 "" ._- ":, ,, I San C,6- ,ihtlln sit ma3 or Dion111*1 ly !1 21111 11W M d, IS, I.I. N1111-11 ., 11 . .A I .,. ,nl,,-,, n, %IA- a RCA V ICTO R ..'." CONVERTED RICE Ilk ... I .
"
RFS ANG111F%?O1 In" r :',%n,!n S''IA ,- tl-lla In-' '%A ,"'Ll "."., '111AIN( '. S'4'1: "" n"t'- A TAMBIEN SE VENDE EN PAOUETES 1. IS roleprlatrom it, 1. -Lu11", '" k RnW r','r'FnA .v'r); -. A, M,,d'j.' qt'F nILO FI "'%%IRn .' ,SAN I Anl,() D- -d" 1. Pat,'.. I '.
C"'. T %IGO I ,IS D. Larnmermonr" en, In Opera
I nil. r-d- 1,,h-rtd !-nii-que LArd;I'S illo"'IuIn, naldrill A-1111111i la d, I "I'a I LO is s T010 .- rip Sar Francisco. Oste fue Supend, 7,,"j-, In. I ,I ...... EN TELEVISION 10 ,for .1 ,?. .-W- 4n A.1- SAI ON Ti Vi -1-11111 d"-rlu'i;104;*;, it ; i 1 _= -dr at canto. 1, .I... .pIa ,n
In ,, ho, 20 ,,, [, ,,I,I. d, In, wlrl. n. -ro
SALON REGIO ,, .::n Im Fcbrt de We afio. In el YtroSANTOS .qUARFZ T, .,go e.,-.n. I-Prograrnas de Televisitin Para : .- ,I.
(1, R I S NO." 7 )Laid. Nall,. 1741 T-4724. "" I., :. politan Opera House de -a
- - _. .1 .... I A l- SM y A A None n .111.1 Ei'lou .... tin % aonto, -rs : k.. f'LAf% ?-I--:.:-- antiviLli e%
PAGINA 16 DIARIO DE LA MARINA ABRIL-15 DE 1952
I'ST fiscalizaritit [a elaboracb5n y 11),epositan en itsicadillo Criollo Sigun-las- 6braslitauguran hoy Ittsala Cristo Idea
la venta de perfurnes en gettera Caso ins6lito 11 Limpias en el Yospital Infarail
f ri 'orif icos licas por ell
9 P
Alcantarilleldo para un Reparto. Distribuci6n de Por Sergio Acebal a sido dotada por la Sra. 31. Feritifinden; de Batista.
lift donativo. Sella iniciado el Wa del Tareco mucho.kenali alcalde, Sr. OrfiCI'Mahana cobrardric sus haberes jornaleros cesantei
Un chiner que Ileg6 a Cuba "Tambitin, par ous propaganclas,
haeo sires rfao cs y Pir. y. t.m. el vin. TRES RIOS,
Par Regelie French! dr ,4,lfara viendo colas Para Ilegar Ins pis,115 aprcnd16 en catorce dials es do to mas saluclable 4111 A last cloce del dia coneurriri hoypreswitsis co"trib yeiiLes per le qzji
a a ; y 'cle rist. Ha Ifegado el prinier-I alealde Justo Luis del ozo al
R' lasedial -porocres del difiew Hay nifis de un milli[inDE L." -do. no uss I espals 1. Y h. dh-scf que he istri. t6stc)s I'D oncontrario talerinel, .1.
DIAN'll MARISA modialls. about a 1, i oorso pronstricia! Les iss, ..TRESRIOS riction tomarlo Iliospital Tunicipal c Inforions par lituna en less jefiel;.
I diat.'de Y clooloos qcir on ,b,d.cvdc, y njedio de librall leet.'es q- yl. In is ds ;i. t o g u carganiento de initrillioles P,.ccdcr
Atinqu much.., n. 1. croon. rI Ali- 6,driles del-driclovSal, dri go,, nvi dos, innin n clisfungo. ..,Cu--,rdr, Ithilu-st c Wtionse
ac trrm r ta co Is .dor,,ormInada risto El cajero d sells, R.d.I1q.K S,1a,,,
do Salubsolod cool-c-c-c, P rtioflsl- Es un u- Fo b go
s an le, cau.%e asomb- "Cam. las CHOR d
do Intel it losdos h. ad. Es midolai El .1e.Ide de Mariamsootiniancisce gari le veintidtrdz enferm To ... el 0 V in'
obligiscoi """ pa ,qa mars en un prodigies. qDevenduarin, wtool. 'Zoo'n F to a a at. is I r, r.tn
un. 'illann misporturio. cl Ministerin de Agrivu r, i inchlyendo Joe materials m! 1.:,,Pr1d,1i,1do In I., Caja del dep Irtamen
ind",' can I r dificael6n de Eilatutoi inforrisms que en Ins frig a ritecis del of y rions h sido told interfaces,
in, crisis, 'It b'l I(oruerGuintzites. Zttivo 1 11,
te,"dit, Par., ,,far drifus Motions; Ini6re.1,s, dia IS. 1 1-1 old- dpl Quo cubano. par clemphs. Icipales tratamio,,por. 2 selictra Maril; Fermind ante cl notar doctor
tiuhis 6 11 rtaracilln xr enctientran almiee aprencle Iasi profiles cl chio ? lor .,,j.rcs del general Fulg 1,
do In twohn. el !?,
na in.: an is'sold I) I per
1, alud dI -do: on., do ,un milluot y media d cncl., BaIisIa,,jC6ncJI1o Mara Morales.
1), ahi q fic un. Performers el dig. ,or so id r cnmn, en panics me"clos' municipto y otrou; que doIca Alealdc v In zchora do Batista a'c 1,
Do, CHORIZOS "REGIO". chartio- sabre distinstas obras quo rcaliz3 d, La simb6lica eirsta, so is r d I cthuon I mWeotirtme a is oruie i1seiria is I cnandi
,to .(ran ncion 2 a foods- 1, or dv lot do fib- do ties N - l din,
a, In actual All fc- I ..... blen par a s gis di"o"itim. at forms Irs, q.e tan on eje. prescricia del director de to Sanidad:a Actolde.
111;1nl- f1lolloll de -1 Entittilles Y ot"ll ii-a- En arion con rite asunto. iamb en ,,, h. t.mbi&o t.cl- his Municipdal. doctor Rolando Pozo Ji El page a I" j-frinalorlso
'antt lWa. no-tios. I,, circle, am. del act.,. EL CHINO rucirin.
if re clabo- to, de I ratucta. a. 11 din a CDTI()cvr que rl n ... iitio. d- Porn result scene e, it sector del Hospital, Dr.' Hely crig.inonearto ll, y= cle 1'.
-.ciom -on 1. Y 1. Is, lan. Lais, c I tendril higar on ol,; j e,!, inis-o ;:us El parolee Esdoide Pal.. Agustin stellariess, del Eubdjrsctor. b o do latest
porlaclon. in to 1 iotc facimial loss Qclos del Colegio c Arcl
for A] red- I ... min.. emartlicird, .1 V. g"a I'Icp itntim, listed. Y a c... do tar Diego Sosa y de Irs clop 5, estierda iquideclos hii
nor 1: 11 s in' chodl.1'aigura. y re 'to fic me mileve of palrotisme, an
Im, qud hhi pp oofocclf,,% HlimbuN," d, "ctnf mrsen, P uss ofic rfro. fuel-. T.I. TarrI examirai of alealde O.fic, dcl patronato que tissin
to,. ittillock, a Infant. y r do In, Est.oi..n% E.por cluc el to aprencho a in %rIesidg ]a son.' 1.2.14'rigaidors per Jos jor
Sq cic rc I a gcst.ba rn el un Jill. earals. ro vril
"ci La fircs1drilla de lg lbhen Is of,, do ,a dirpridncia, Ingenjeco en cons werninc, quo he shone. pal. Efizardlk Sampecloo, Mons Rods cilyros-ersidilce-carrespondiers,
6, ucga hagamos slit I"rm s per. EL CHINO es a1g. wriff: his plards del parquet
of _I, ithriaerjo de Colmoreirs. ras Ron el c Victoriono Alvarez, para clue fsrep -,- Y no ii.lamente habla; 7 desgrana, es blanco y on limpics". ma", el coral flora do record, e hlfan- Pollcia Muniripal y 8eccibn do tea se agotnron quedando cesante
lachis
Itiog. "cle es a dependencia de Uri, to n ocesida qu In Control
del Estedo interviews chrectereente las compancras que :to se one scroll re un informed sabre instalocion lee tambion de corriclo. do Eirtaidiaticlas por so razon.
on ello, pero to xcguridad del pablico pre Insides servicios concurran a 12 de Dan Plante pilot do 'kentif. do Antler estalon leyendo Comes habrin visto, lecto c desea inaugural ei Mayor Err important rcuntina celebrate Hear a propletantrion,
Bra usar tat c I off, e Mari. mayes por c I alcalcle can lo C ento7c"Incuenta multas ban III&
a cual product, do- 'amble acuerdo con 0 prop6sito cle claudiar. ell el DIARIO el 'Pleasaffille dul Y' qu i I Jefes depart. 1
P circle ri S Itj I chino d'este relate nao el pr6ximo 20 cle
p nteccion_ brl 'a' no t I:a Irituallsolilan de 1. Ioclaa his posibiliclades comerchilts Y del y to pedf que to hiclera es un hombirc intelligent; on homcnaje a ]a Reptiblica y of ri., mentaIcs de to Administracibli se tra. notificaclas por la Secciskis deArripues,
c. re I latcrvo -. -azurstoz-finternseelonales Ile explotatchin do Rein, filbrai **%15,- oil alta voz. y to hizo. -y viene a, corroborario mer Presidente republican. tarora mantras d.ecirn Irascenclonsicia to Territorial a propietarlot, clue ru
fillotoress Ploy Pliporlarltes ante In El Jeff, de Alumina Varios del Ml- somillas rothra slendo adquiric .1 of hecho do que a sus hij ique tictiont roll on con, el possible. presentaron-a--ju detthict tieraps, to
series he informacho a to superiol.j., ram Despulis de leer In Porte -estos asun. planillas do cleclarachines jur a
scistiticlad de ingmildientes, to share. on gran parte. par lose -as:; as
ligrosals. uc I, pican. Tamales to -tiene, segun dice, cuatra- Mirdaules para el ilateclo Munlelpalnuevo Presupuesto. Entre
"gun's Pc: ldn.d rjue demos el prioncro do Ju 10 modify Credit Corporicion, do ios' que pongo sempre at principics los pc.scnt6 el director de Gober. rentals. A
I... lflon, sedmtla, closinf-tantes. I do] an. do j1.1J;Ic,d11 Isir.. P 'in -I.d., Unldrss do ArrI she i,.eoc.6n coticlianis. IXXALTEADO Con destiny a his abriss, del Parla-innefiks. doctor C. rios Tapia Ruano SrsJ6n de Ist Junta do
jarbre Icts ou a less ac fla Solubricird, no scis internal, n dII;s dj: F is malil mente me dijo. cis rico FENv mu cia Municipal do Mitrilansio, Ileg,) elf is proycclos de creoci6n del Cuerp. j"Ilarraintents,
ilistinater- in ,I- igutsun.nt. cl-cocuccaaosuct hlimitorio, Terinfinstron 2 centrates L listener cargarm de Policla Especial. que tundra a su E .1
I~ it c Estado,,co laersdo --- -Iiiabol Y Las C voy a hscrjs sshosee- uy ianoIs. ento de mirmoles 1-tef n fair u time sessich, 12 JUntA MU
Millisterio do Cameron. Mile podra Par trint-, do Los cents-ales _y may gord., y in cargo to labor fiscalizadora encami- municipal cke Amillartualliento aprob,
,,prtac ones. pern a 5 if compel sells. rprtrd." I, Agne"Itura que lion cinc-ita"a-- ,--,scjeate
a,,I.riz.r W t El FENIX MALTEADO compra nolalaclos en sus j often, If
lichid do I predict.. its acurrdo con neillo, par trifless, it' dricisr- I laborers do to prcsvn r p a des que usted sepa Y qUItA of Parorl on El 2CW do clite gross obra municipal me fabrication, =einta rectificacin
ins Ordenortz- Samla Has, aquCI ]a El juriyale Instruceirimals, to ciudadzalla lon class producclon de 103,ji;5, que runcit las clesperdicto I sell. do goantin tiva del alca I do Orue. El prop6s!to que as persiRue cs do, nes"Id's, rentals rallicitaclast par propio
fisociliz-A ooritinu.nic.". de Carristticy ha onninunicado al Mi- y 91,280 Incas respectivamente, Y Que gracias a I as situations par. scheme, too regallos. I anteproyocto presupuestal una to. trials y setenta y dos expedients d,
No be.., stura oil q,,6 f to Pro. dlsIr- (to Salubridsid listbor:ic radio.- :,n.go un RCA Las obtax del stalifints "Pep, Conte' as inctilemente administrative. asunton variciff.
el I trific. solicit. do on- Pirciblesiontin oliflet.l.re. VICTOR
dern cl famistro, docatir Salodif-as. a v iusas .r. Due to encuentro do isoucedo con el decco resterado El director de Arclultecture Y Ur
- do Lee "1 11 L.VA c. c. afpor schor Carlox,-Marus:L-ex
lonlotivris lits siscoll" 1. que so chot, transit fic.; "In I. If iIIATr lad
on, 'a III be on uciamin. Las a,bris do construction Iol 5la- par el senor Alcolds. Encre efasciti pla. Is
derintis onlicipar q r ]a Iis. full, aciente. rants, le, ss- r e. visitaron aver al Minstro VICTOR que he comprad. plaza. porcs 31ATERVA resulla Pope onle zoWl-,ncs so no considered Iss reaction dc pi o onclas de ennstruccl6n a in
,orsrs Jar e Bernal Cjdrrao. S, trl act r obre div uLn irfresen ,fif contrarin drisdat crisom el mayor its Cuba. ron::una splecion clue corichuzoa de made fachores Alonso Collar, pace edifiet
it AI 'cullurst. para tratar 5 r- y ostoy con el rontentisiont, ,.a, .P,dn.entc. c.y.s n1air- zoordinada ylecmco las diversas fun.,de tres plantain
dio-Ins d p,,,r mr- ]to c iniclarse (In2a Sixto Heriera Que f- -y ocho,!Partaintlento
' a R Satins R-.1nal
Iii-q.,ratimeale, Y es PoFibil llue 11 t a a. J a., no, problonnas relocion.d., dis
Activichides. A.-licilud do Ihs %I,,. far J.,comima. )to distruesto qrs, 1 ti,., Icmp.e I~ j-prectonaciss por %u max-mo emnes. del deparlamento de Goner. sit 25 entre T e 1. Ve ado; Judeli
olclactill este a cargo do la IIIsPrr- S ua Ition dr forest an do n"'I rin CINZANO, opulsor, el Ricalcle Orur notion clenorcrioada Seccism do Call- L Psjca porn effificio de cuntro plan
clitia Sciscral do Farmacia. dr artier- La Dircross do contioilid.,11 ,, tankers, el of r Jacclififino a dIirfc2fltrTlga hails el dia primer tic. Perique rise, clue no bay ol'a I i ol de F itadisi.lcaz R Informacidn a) Ins on Sol 354, y Hernando Rodrigue
do can instructions Due rCTIbIrA de Hacienda ha inforniach, Siflubidad Puente el traslachn do un bull-ri-c yo Proxima. el screwill do frarls-, "'rana., h que le gtisto t.rIn L. field. it,[ jibisl r. Adliffil cojill ibut ente. Fernandez, Para scificia de cuatr
3. Direcei,'m do S.lubidad. hit,,, ,.load" h. rantclad do scto y'.1ros equines pace [a clinstitic Mar ,, it, a el q.e a emple en i
it caminns vociriales on to zona dv:,Pl ,nmf6,,' -CINZANO cs rk mas famon C-till. Tambien el do for Tapia Ruano IrA- Plarillso Y trees apartardlentog
CC, riji form citin curicisa rriacio. still pti corre.spondisrole of mc, do i Oriente. donde furacto frilloriffoo do c3a depe. vermouth del globo terraqueo-. 6 oil In rounioriccon el sefior Alealde'y 21. Vedado.
'It I a -illseniarminsaclo. coll-roston .1 to hlgise 'e'um' a Arittincit Melon-Ranins. director 6e .. sea Irna forma do criatficar pro, Venclisilmlas do plate par&
nada can este asunto-chrairwis do vI 3 file __tt_fricipil control experiment deneirs,
]-I production do materials porn In sizicitin is batc)rs de his con- pr, Superaciiin Rural Y on fill. lect.r,, arnabist Culluia. que el alcalde Orue coa bles if clones que c produ irian do corstribuchines
de I( cafe. temple en detriment del clarion anI chico de to tarde vencerl, Im:
..-pv funneria y ..b'res aumentsi e,-trales az 11cl r Dei fdl T.rft. I El Isions, din 14 del actual. comenz6 rl china de que les hablo prolesoindo y alumnado municipal's A litsip"'
Im"Eitatirs Un I dos co In 19 par cirn. Transports de carries 'M seguride, cursillo del cicio cle cua-t duerme en un colchon, do inuelles colebiora a] fiesta del arbol on la:nicipai. A rste ofecto present un el plazo Para el page con desicuent,
in on ID50. ascenchendo a 23.782.900 Confiscate artunciamos. s Al ob cocipet- fro. clue afrocen prnfesoras de In Dr. v Roza do scieflos placidsts. Aenida General Adolfo dd Caiaf ljn plan specific que se darfi a cono-:del cinco par clento de lost recib.
libras sit 1949 a mas de 29 millone, offs etwichides del Min stcrc ccrcin do propaganda Y Ensenitozo Colchois que oil LA CASA FINE la rual esta siendo construida par cl r D su oportunid.d. So sefi.16 que do] cuarto trionestre par concept d
is st nalose que la in.%e. a par on relation con el a T- s Agricola on diversan Mi.siones H,-: 11,CnotagUill rally barato. Mavor de Marianna, to que stia cin- '. el aspect a clealas inspecciones es industrial y ocIresed. y I.. d:I t re.
;n D ,,a, : r d
uri d acli .Z"rtei las existenchis y Ins ,., dandc Just noors., utilizer "is, tremie'fire dc carns. para orstil capj le5 do Supernrilin Fornication. on I 1",.,,11A -FAIN" In., pr sado de plants. flote,. bancos, ta.o. precks, evita, a I do "once to trans. I ime.stre e plumes de ago y rals,
precious c3peculatives cle los accites it of life carm.nes del Screws. it,, rI ormistr o d.dern las pi-c. ;I cents.. g ... inn do 'Pi gif,, put st-te cille.tocas .,,t.dnreo.
principal ,, 1, --- - -- - --- --- ---- - - -- --esenciales fuercrin factor B so de cle AgirtilltIr., III do In Repulal"o.
" _mue._ rc prina f d,[,Cnllco y "'c"gid
In produccilln acclerada i -oi t-d" p.r I toror N,
to., 'ti7oa de ii.beres y perfumes. oillas E.q.ivel. para frissladar hasla; La f1wiliz2clon; pics. de ]a el abo. el vsr fri) In "IllItsCuidthe normea Ir rocirin, importacin y venta it is onion vil c I an of di,
grackle an h. drolevar, e a cabo par es do c5a ext nsa zone habian colu-,
c tire c.do oil oc,.o y c.11alubridad. ci,, rado. descl
viclonehis; on "I'll do d. ntr.pclla,, CI-OPcl--'-,- "Ma labor d, Ist Ins inclustrialo, q salls. clingid. pois..,iltren
vignnic se juslcn title
In, disti-iricssios shirdclh-s join Joe.] cle Soltibir.clad, one is tgrz Corpas. sidereas do Limpicza fle, I os se preparan espiritualmente para la
fooilid.d.. par. que su neoodo no .111eird ra s sifts
ufra quebranto aigUno. a 11" s, a., s -virms do D,,iiuI-I y DesimectizaciOn quo tjIVIerml R .511 NA It 1
El at antarillside paine I cargo el balcisr. go qup"'oh"a El Restart. y ssne ., clon Y -npsirria ."Ismos it.. c.f,,:l
Pr Mejoramlento del probando to existence do cirI El Cossil a foccis de larvae per istarearnionto cie
Reparto El Rosario y an"os.'inte- i
.grado por rctiresentaclongs do las -a del ra.
f.es vivo, 1. Ica. he celebrities Tambilln el PlDPi0 al
conferenchis can rl ministry y cl di- mr). doctor Enrique Saladrigns. hizes, rector cle Salubridad. doctoress Sala. ull cocs,r,chi par In zcma. .1iservandl. dr.lian y Recio. y con of titular it, el desenvolviriticalo do to., trahajos y, %
Pliblicas. ingenticro Mcndi,- coannprcfbarsdo 1. ocalpoisixion. del -1 fill. ssnuzii isiraciamis que ya no to a eirldsirc, en gone,.].
accelerando to.' trinifteE. clis ambas do- El "DID del T.,oo." se opetiri P R IM E R A C O M U N 10 N
penclenchis del Eslado, pAra disliews iasnrz; do I. eilpit 1. fun-,
to. 1. Data det is It
CU2nto antes I w 3 5 iii.inclose con anticipation la c I'.
jaIconlerillad 3' r qu, us vociall'. s ra lo,
Los Info o' rnultssd-. pu.ch. I I'll
rm a rendifficis par to sups. in
triciridad sonalarl ofirman que ducha glilwa led., In, sirticui. X
obra es it e urgea to """'d oil In-,
ma7era cle obterser fin Ie,..d6 ,n,.c," C-ticieze fassilev. h.sarlitsil par. 4
d.el allegories de [a barriall.. per,, Victoria do his Tunas
o ritiltnic- in,. Ee PEl doctor Lets Lima DLI-_.d..
dpolos, Sal.dri se
Devon -b. liquOlio. hir hec fin ty contssnt v,a .1, C.1sXraltrior I Mi V PA
life Iloilo, te is. la, r is do A, rp,
mateden d.n Ins pripistior. a I
y e6nostde"El"Rossirics y U, 3 an,! culture, occlebr6 ayer una largo I, Inas Para que co.p"'. a ".9tencile, feenom rcm I titular do S.I.brirad
on sit mayor clilado site, limpleza.. no. doolor Salifilligis. trataidu amp is rrojando las basuras a in vla p6blica imactits cle In accesided deconor n i a In, rslarrs yernI -1 o9m. r- n,,,,D hospital par. Victor,. it,
little nd.--Ia--n"o- d as Tuninfielar letrin sanilari or sr. st I "I hov If III,-A fact tallas g a 1 11 qdcmde 11 'pit 1,ip ro Iran oapacdad sclia.
as I ,
no existan bay. it"a I. P .. 'eirI -f"nao'.
r it r tuitairse rjorts stificieti(t, cuando hace freimnla
En arms or co nstruyu, conlando can una'
treats de-froillwL-fin ri 1, a e) do motion de tWcinta mil
"San Liz."' "". I,, j -;is 1. do
El coronet Jor X7 llc,:naado, c t..IrF n'sol,
to. ayudante del role do] Elrod., ge- rem, '7'n" Arlen- as cire I as surallestas no tion st din
sterol Batista, .,If !Ldo rI dsd, isclue?]a f-h.."res"Itando
_cti dintcs- call
Fohora Martha Pertinence de Batis.
ta pgWdvdomrng(y-w ha crely--ince4c.- q.. s. -prostats, a.
cor ceiregs at rairone, Liv," I P.ste ferments, cl doctor Lima Del r. do .6n doctor Miguel g2d.lemni I saIlln do tribal. do In
a"' "coat"Won' "pro"'
per a stalls. infol mfindoles haber sido
satiliffictorio el resultado de su visiNos agregis que el actual hospital
capossa del Jefe del Estelle. estando Ila h
forced, se crieventra rnclavado.
presents, edemas, Sor M do 1. act rou I, ;endo las
i I.; %: p.blisel6a.
,zr ad. Madri, del Hasp to ;
r:s Elena Caleyo do Sill occarildones recesarian Para sau fun.
Su- ristroartiorlocs.
clu t. Hortensia Cabrera do Campos Terminti expres5ricluncis q"e tantol Eg cl, toda del CorrI de Damas Y
61 comr, otross viciros de Victoria dol
Fernando Trespallaoic urnlm cost el Dire ---- --hau dcletclires a, 0.45 cadd
T, t VELAS de cer A
director Jo Motion
El donati'e en'. offesti6aylia od. ocin. to' il'o hit per Partleschices, de torre-, is
v&rtido envgra, cantidad de ropas I, tit s parts construir tin nut,: unit.
as so tire of hospitalasto. faltando sola-1
de ca st. -pato, para to.
cle vestir y D q,,c cl GI Faster
rl Isfir cDf Irrohischis, tcaillat,. I r, do Joe LIRIOS, muy finos y lindos, tj
ethics '.'an ig..r on 0.95 cildauno
El it cto Tmspl,, n nom1,1 c,'.1 li'll-lo, las conlida.
dol Pa o asts"'i
tron' Gets cl Ililwo, pi,,- ir,,nd,, fail.., In,
tir FI fit oyrc;l ro
Prime,. Donna, -a pain tin
N!Rri cle, Balmt.. Final. p-ld"d I~. elect ontha FereAnd(
ncn ,,,I director de Asistracia So.
1, .1, d of or E osird. B I, I.Nclvsaire. ri, ours". 1, prom cf, do so
., Pidell 111le Iln diviegado
Ile so a .1 Lm
Adonift trader as Itlazorra (le los empleados vaya dilv
E, defe not Eslad a. a pr.p.,sW Hot
ministry, doctor Sisladrigas, ha fir- Y
do un decreto numbranclo at solsor III Consiejo Constillivo
t Rodriguez or,
do a at del Hos, or
Little Suquc tronlil
drain ad.
tal do De so a do Cub. ( Ios.cair- do In Us ...... Na-n.l de Empheach. Ii- 4i
T "' Pub it
El senor Suctuct es un e Utilin, sito V1 s.I.. dic
ricimirics d Xjo un. 't bit as -opotero, p !a infor.'
de Salubrida habjendo des. I rO air, do Ins I a 3,
..,Pfi.d cargos de importancia co- maffacls 'u, estrindo aT-constt.frse I mrs I do FrIntarlor del Hospital Ca. I Conscia Consullj qac e trtriio is, administer clor del mis. reprosentaclos lodes los seclores del
ma, pagador del Ministerill v de in IP 1, sirtiefts to close burocrAtics unit VESTIDO de Comuni6n de I 'ar"i Con clonal de A- istoncm I dn 'tis, r
Corporaci6n No mas numernsits con que cuenta Cars u rfadic Dropach. chrl pro. lc finish pespunteS y allorzoneS. C
public. y jefe I electorado de In noon.. I Cerrito u
pill hospital cle M.zcc- D pattansnial ch- isferencia sugoore jo de td[etSn, bolsa, velo y Corona de NochI'lsiri'm flada jon, to Jf.,- to omun16n Le hdcemos a- Lnal
Stents. y dos horns de plazo laeconvenjericia (it, dr ignar una per- res.
..... ajI l1iL,d "ifiri'mic Peru
El jo o do Salubrid.cl do La Ilaba. r a 1- di-n an a s
na. doctor Martin- Corp.s. no co.. Ila 100a- y I pueb 1. VE TIDO de Comunt(5n de orgdndi con
redid. us, TI-ci impircir abl-le 72 ,ivli du la prr.soi.i que tsie corrijol re-1 entredom bordados e incrustados. Con halos st I. a, lon propietario, de co. coml,",da el ctitipaic- Fogunto Loo-1 allroins o mclustrian clue lengas hot. poldo A7.plazo n--bro del Ejeculivo su refajo de talettin, loolsa, velo Y Corona
a as c. it chimeneas para qui- proce- Naconal y lh-leeado aI Corlsirlso No-, cle flores. clan a cfor q., plans chc ine. el roool ds Eripleadi, P.blc.s colv-, bell Po r st is a r dedrisres. b--li- oil esta ,.d;.,l I ESTIDO de Cornuni6n de or9drid! liso RIMERA COMUNION
so a,:, wcl I Ovup2n propaganda
it; I P-cedrits, d, I;, Klarmn do P-- y bordddo con M entrdS SUS ijcfs se preparan espiritualmente a tomar la P
In notbiondo'ell In., of, .1" -1-1 1;! it-- I'lla it, Malinilin -61,16 ell I de d1forcitas Con su relalo de tafietcin, e todo buen cdt6lico planted Ud. su ajuar con la.
170.11'a los 111.1isti. 'In 'In- A dl- GnI-laso., scants del, fecka importantisimd en Id vidd d
,a.,, too. 1. ,.d.d y ,,is bi- ls Iji d. "ornerilo ,,
on p oprdod no, rI 1-1ho ,c-t a ;"fit 111,111,Idn .... ..... do in act,. bol5d, vejo y tiara hacienda jueso. ---11 ha,-, Bit V"k, I.Qa ftivia.d., VEA nuestro jibum cle modeloS exCIu;I- previsi6n que pone en SUS CIOSds. Esa traditional ceremonid tiene tarnb4n en
Us'., a La Cabilita. Volt pard PrirrI C
it d, is, a SU hja
V-- -b.o I,ii acls 1-1;s Perrin Into;Wir clan canticles rl ministry. retor _ej Veil,& it a mrddd, deSde EL ENCANTO una tradici6n de buen gusto: en JOS modelcis exclusivos de traces,
tt-, 'I'l I"i"In I,, I" Gual I. Rural 42.00
Saladrigns, 0 %If SCUITIA110 Pill-thil' InIni'mand. hotel ii ,ceclidcs a 1. dc.' let- Ilogurn .1 Dep.r(am"'t., 'I'swenst Itra, i i d, chor., for,.. Cn JOS detd1jes que JOS complementing, en JOS dpropiddOS regales que Id hdr6n
.ta person. Puerto lars". 'I 'r.or", I. I., C 1,,ni. Gififfirtilistrim
dor, aunque puedin h floor I a miclus, Oo"'I"'te I's q,,c cpartlan hill., do as quo rope ran call pactenno, hit. if, Itas tralando III, obstaculizar W l d6n m6s inolvidable.
normal decenvohinisent. dej Gabler
LA LLUVIA in R -Iuo, I~
Critillo, par. Ohra' PiJbItockin do AstinSegf!m Infor 11 Asir Atlifel To. 'In,' ireellato or, 1. Dirs,
ze riiinottiles y Mismiciptiles dtl -CUARTO PISO
jTra qarfu ya. m eaff pl e ll- a, To- I Mini s fern del Intel ior, copia del ca-It
Deg& Washington Sports NOT11CIARIO
Finanzas DIARI.0 DE LA MARINA Ncilvld e E "d,
La Hahaiia. Alartes--IS de Abril ille 1952 d I' I AR
Detirds delas itoticias Clasificadois 1 1" rJUrnj. 'I, a ii-A-VIERA AIN So All
Decades, ril rs!.i Fcc.
bitertiacioiliales Afio CXX. Pigina 17 conn.
'910NTE ULIA"
Por Dillilomiticus 'Aflue iierl ltsuito una para Vi o c:i su vicij? r
ncia de 'Uit ittemaje del Ge h Dr.A.ROSATI Solaro c L:i Hob,
WASHING ON abril, iExclusf- sincere collaboration duraine IN ul1 part, eT1 11 sabre cl
DIARIC).-Pora Ill ma gUerra unit, dial count prehl- Fraitco a los puebl os-4m bes lo. DE MAYO
Dept de Estado nortleamericanin no dente tonst it cl .11 1. CIRUJANO DENTISTA
'to franceses en =Illtiendo autsmovil-s.
e,, buena noticla it Lriunfo on Bo- La political que seguiri el Dept. Aptairlaintanto 96
livia del oaqvirmenta revoluclonatJO de Estado. respect at gowerno re- esurgeri-dice-los pueblos drapes ea hispirialfcos ert
a a 1, Junta 1,11111a, que
quo der %,at Tolitiono .9422
too iletiora. B uciorari(i de Bolh In, al clll_ A EL B
presidia go virin
tiargo. diffill do predevir. Si Iletin 'o talida es'
FI Parlid no .._ i convencirmenta de que cl conou- toda Espaia coretraste core la decrepituo de otras react iEIHF1CI0 DIF: RADIO UINE)
rio, Inata redo on el Parlor par In mo cadet Ilene que ver can Ins GALIANO W NEPTUNO
revoluciarl triunfante. no im ecinu- tugloon suresus dol AltlpiLn., qu, MADRID. bill. S. E u. "M ON TE A LBER TIA "
Wait. Tan P es fascists, nazi In I"_ PlitneUrevc s9wlileirnit se allanz., ell el I on 1, a I conslituye p.na los not .11 oll- cjldrci ae LA HABANA director Para VIGO sobre el
PerodiJUVI, 'coomou se afirmAba Resuillijen fie IaS jeoticias 11-1 11-te" E 1,,, 1 r.re. so Jj.u- clin P. tu.
tool do eN sc d"'p.nen ln, ta I flhnlw I ;I
esJoiltemente pi 14 oolior:iju, do se. jir one, Pobticactlue its'" recta (le, Eslilafia AIno tea E, I. c to v cbuii a n' c l ties d, u,,i I, "l- 5 DE JUNIO
brrt elo c ando c dis mi "IN come, to cut do a J, .,,I,..n exii-ion-diran. n., %-to. q-. 1. ileva ;. f-tva, as Convenlo cultural can Sirla
Villecroel gobernalia oil L. miento del stain. que I not sentorelento parlor H concept. d, 1. Ili-Irlaoldad. on cicinxlel uo T,;_u9 ce cl=e PriEnwa Unical y outorn6viler.
Pa.. : 0 es stillplemenle rt! 1,0,,de Unities licersitain. no se 'IN avrnlu. Radio Serve,]. Epecl.] Par. OIARIO T.sintrolis cle goblerno % III, ollreccion %erElacivra farrillia de ptichhs "I ",". 1%1, I, Illg: -S E I I -E. 'I
nalonts do franc. oriental: a- It o -ii-l-dr,
To JAN que desert Incorporal. it hi ,I- siado ofirmar qur Was:ltoetuo no DE LA MARINA ov In peltoa du :aello- hata ureparada _11 s, E I, H -'Al
ri.sc 11.1 .1 s, 11 1 ...... I III cle
din reconoccria ma ,i rapidilininte S.klmnt, nor lion L, e" p.T.' rc
zncldn a Its miles do diulos quo co, 1. q- ic esp". .11 title', telu valialLin tio d., ilm-tv it,-, N' oF I., be I ...... "_l con Sit, Lie Cen-nic, cut
I.,onalauesclavitud, deses- A] corier do vslosahos he % i.lo (,,it (-,in i-I inundo inalbe puts
as men dru La Paz, IIIIii que 11-Krol- dw. Ll nilne, or ia p.s..
ntld, do "A MONTE
A 'in Neutron on In ruestioll del 11-r. *-dl Cle" 11111 1UrI5I s S1k1_IsJ-Uu oul". N 'anm- Nu a,-.". nor lil'uruo Ta be,., ap-li. d-VI. per
(;0I ring.1ler'll-liallon It- it els's Un Iroollta III, dc- lol, Was que o il'an .1 !,; ilzl,: -ros do I rr:r j CADIZ, via La Guaira sobre el
del eNtaflo. I,. nil do v ,4ve "I que r -,an I o,
.."no extremist,% de stui cu'l,_ c'u In q- eNtris do, h.bi.n ma; 1-r- 11-1 Policies dipu,, or sgiw do en- I-I. V- ,,I Moroci ad En
uN rclan III flaus re aniargurn por Conflivin par rl eslai 11* 1", v c, no little en arts. v %Ivencla quP dviaton -vn nuestio ria. net expillill: 10 DEJUN10 -to ra$ 1,1," Pa is due on Lur. in I,
la d incampreriskin del Dept. Ile Es or ria hutilla piounda de jqurl ra.ado trinorv 1,n Puelo, det on4Ne n nortemnericallo (let lasn ril La viirprra de title W .., In 11, Limit', que euN. welovi. I I,,N ;ntiluoa In sln, iie 'ase Primera Unical y
In I sicur I firiwilo d, IN. Car., y It ionlla d, I- ,, I .,Leslie litol .. ........
V01strocil pudlera 11 var a Nituario- menta irc-luclonat Itol I I ,, or ,- I., I L MODERNO PASATLANTIC0
i a In Do.., 11cs or L-11-le co, rIAju, on d, dr F,
-lics it ficli s las telling ties de-bo)MR melindinr cirmorrala-por Nii,-%o ?J E ", i2da n i a IN rot
.L!nf. d, 11I Cut- V DdlWaS ulloiII6 ell ill Callfaw do Ceicluba lad(, riur ('--it Insi Estodrui Unities. conin sure. \:on. Dennis Chau, true colnid: J, I pm
did it 1943. rurindo In, crupo to did ell Cuba I oi ii P-, It., pud, or I de orlila, -n I
ollct. c, ji5vencs do truidontivis no. Iurin, 1. c! rtllell. I.V an- po'I do "M ON TE UDA LA "
I par sit, %,Jlon- s -It. 11- Iol-Ifil IiL 1 r-ucdo n.d. a,' ocon, del Init.d. or I,,
7. fasclMRs on conviencia can no- "I 1110- oil are, d t Iii, 1 1 tienim, ntn- 5ilperandn diferce, -s
tvror lerulaciln, arvicar rIlrJue, C.ir! I QUit'll-Cill Naber en E onl, :j cte LN HABANA :I, to T"a!a VIGO 3cb.
oil! !TILLI'liaC11,11 as v a' n ,,gullcceo put icuA N ar.bes r hcionallsta cxtrennstas rot PNR lugar R Is famous doctoro G all hiin ollbaC1011. I.", col. as JUN10
gurim (uLl- contra to allicsion cronamica. NvAillo. p,-tRjos 1-lio, I -Aso-Um-notesti-i neracion a I,- C1 parade-ro-t1il-cuba-iriel-- -sutra -of Fj III rOp on d or, oil. it ell CI CML... lo. oq.1-I qul wal- -oa.r cut, el- P -Wal-ai-u&u-con io de ciaze primer con aire oconci-icnclftranda. que Moses antes habia I- on Am"Wile repre5entata:t Joe- P ... let. or I-N ... a ns Sr. %. Galeario INIariii dO y LCRID, P03a)6 de
n n.ra I ,, .am,, s, Liters funcoM. per. ias bcs homio,-N. on or Guay ra
Nitallo a Washington como h u6sped piesAftgg" Ic Ins -ad., 11 d s ,, niuchachis tie -a roo _Y II;tlorun e.- ci-cpaud I, .1-I viloieli, Mej
tificial del G.merno nortearnorl- IN au,! t I I., d,.,, I-, sus m-1,11as rip.ntla, vn el m,reh. de I" -nnunt-Ln- N EL MODERNO TRASATLANTICO
]to y q ,, estechamente colaboroba lievaba la In, ,-eIcbr.rv,nrs rel.gici Se do.,: ,, ol eiim- Lin q.e oil di2 cliorajon -in de I tor"'il.ol.lad'. 'Ide'
.1 emo bolicc de Ids Estadds Corporation- on us llv oclucloa 1) 1 diernt, I, I olbad, eco tritento Rod Ins elvi ,zlcI-oesfJN, .N, D.d .b LN. v- ol lipar dero do so
Unions de his potenclas aliondais. can Bolivia para filar el precio del Ieoslcu. El males actunran on Bru. no. on:11 itible orac on e I over_ o un in
FAI Bolivia, CUYR econutrrta reDen- estah 'cl- A It G learn. Main,, to
usiol da llleu I ad, onto c a i ban,, dcsd,de cast exclu lvamenre de aus rx- En diclembre, round. I. Carol- Ed II.-I ... ra re. a, talholl Inc. W 40 .n., Agritd-rem s cual. 666
li I :i su zerjuila,, vlcl)e, salilra cle LA HABANA direclo para
partaclones de. estano al exterior, si6n Interamencrina lie Paz umtriba in nii. y bay -a. unijores q.e s. oft-e he, vann. laze Ili, unt,
isten solamente dos partldos de el asunjo del "Quetzal", bomb a ]us pueblos clue en un nripti 'T Lt.- rift-ni, q.c so Jilt; "b"? al
an opularidad, de base de I an, 7 -goo Bitir, ii1o_ verul ronacen a una nuLva %I a I D'r-c on do sto pol weinti en k.;aL.= eta
MR rabot en Washington que or oullidn cron. on
or S, tentld' s (itaM ilo.., ___15 DETUU0_ _": el PNR. del protester victor I as no., moe in.,, v I La espiritualidad, a trod cion y cl,
Pa nodboIJ,srino ainsitria ante
'Entensora, exilado on Ruen. a I, a
rz Eslad., Unities de -agrl- Mlb rg., hily 122 mul-ol, nor 100 e- .11 lt'., .drnmendci T,,,i7cne de close piurierto con aire acoi,&cionaIn el y que regra coupor In 1: In 11.
At 'Isara de up om ca" par ]a curistion del oa' vl dli. o' de Escocia do de segundo close y ouloni6viles.
epic R otro par initano. 300 act personas on 1. P ... e'llin do sellais -.1. 12 mas estimate jo a
_ .-dencla-do-I., Republica, y, el -deno-- it en -t... In.g.ro." son C(ontine,
minado PIR 'Particle, de lzquerda Frulta lines del verano-.-hiselre- En ].. Saoti PAHA INFORMES:
Ttcv.IucIcn,1IaI Elligdmoro lndl t-1. do Guera otraslacparta ,EnIt ,. lo, om. ncscar.,. on-tv, d1v
- It,. p-ldida por vi 'Minkltu a. u le y do Ius tralficione.s, veninio ver to I In Intintas del Gobjerno .,,rlCa- [Ir., IC Lill- la qLoi aij 114'lon linas mifendlendo. ell este vspulnll Lectern.
no pueell, decirie In- n. ..,-b. I vj 'itrit holivinno tell 11-Un a I desla -- Fur-n lo TOUS & ASTORQUI. S.A.
Pi La Quema de Judas 1. Cartagena I, a r'.
me. Para in ones; of PIR % of Par- q"c era neresarni Ira cl pluRra- o-ndo "lig
ma do rea inie. El In c, to -,it, a i no En i, I ch, del aload,, si- I-LI In I.N al"1111 1 .11 1. AGENTES GENERALES
t1do Camunist. do BollvW Arribles
xe dL an el doml hilbot I a "i'd i C" oill q L.' to par. too.., Jis nor. Edificio LONIA 209 La Habanct
d I. do l,s t, "t, I, I c A :,U,, Ioda Ili
tout ',rs train, .. Fre idiedc"F h -yent- iicra r, ident, 1,,, 1,1, C
harriclos to itifacas d, amllrallo- Rnrd6 clue ]a FI- -olu lood 1.6 or una -I-.d.d a ,In -rin.t.&J.dioll
r.ras Par Ins go lbrrnantc, do to'- minc,"Co'lo. lit'j"n -C l. ii-olill -o. Le., -,j-, ob-b- I- e. ',.ncpi,,N 1--rident-Irs d 1. Telefonos: A-6560 y W-7884
no or Norville, de lois Interesels del R. an.,Lrllllllll ... I fleou- do lu- dc -Iorr, \ nulrs ld par re In, Inclor, in "'. I
estano. convirtiera ell VI CGMPIAdor unan de -hel- I., -vs -hs st-- dino, I,,s N c... i,.
Ed tre Was das agrupaciones ,a- lie lestafic, I- e. -do d, i 1, 0 1-. -1-Lillsna
tic.N. I PNR y el PIR. n'. hu- W. Stuart Smln,.-tori. hombre drsL.il rrtblr del vurbic. eta qui-inado ro, desiructor or ]is escric A I I
ho I riteligencia. Cuando villit"oel III flexible qu, n*.n,,, 1 11
""' Iteabo _dio r- Lot, itpi-ot.le- or I.N puebl- Contra est',ratio-gesto ba on el Parer can el PNR. of a Is RFC. deltdo, our co-ar, I- Ju,-N so levant oil cita miestra ",I
PIR era pemeguido impla a1blemen- compras do estano ;I fin de hirepr I-J-Wele-li'ona, R led. EIM.r.: t I,, --iii.nLooLiderad, entre nesIr Y lideres, exiladas mucheis do bapir el precut a $1 03 p-ji- libra. Llr, c 'ber a verd.der. g.cr2 n
I ns toda IN. v quo to sentsibliolad
riles, cuNRhan do fasci3tas. at set- Cuando Ilego a eNu clird. e reanu- Ebro ,'eb '" 6"1' T I Directo do Italia y Espafia a La Habana
del Eje y do Peron. Ll gobier- daron las compir de niinwi al 3, cl Espafil. El rd ,, d,- de pueblo marroqui soon
I as Ia. interrummendo Ia carretera do d- at urni, voluntarto so Ia
no del PNR que presidia V Ilarrael. precio se elc%6 a $1.20 Los Interior- Pamplona. in df.nl de'.'.'. c p""_! PLY M O U TH
Paz Estersoro I dirigente de ma- fares boliviamis protestarorl y pi- colebrarse sina l"uua1"idt" on do
or prutigid eel PNR. deemperia- f1jara e rrv,,, de Ave, no podwino ad y on Nenticio trastend
era jeron MLle se muv pocas curridas do Joins, Ia vida, poligrosamente lintentizad.s.
a IN. cart de Hacienda. .50. extras estas negoriallo- Exposictilin de pintura de Primavera A reforzar esto vehicula cle tradiIlu tenian effect en W.L.shington on Sovill.: ra Lusobbirt.n. old. o hvhrla. or ponIonnient. y d,
Ivalthfingtil. catudiarni Ia 3 of a uce or de Synning Ia 19 5 2 t Ily F Ut
I RIC, s = en Fue inaugurada Ia Expusic.6n do aectus, de anhelos communes de vida
.11unao on Robert McDonald, parccia Pilreavera on el Palacio Mudejar. on pa on on mundo mejor, as covia,
inclinado a fijar un preclo que acci Este add tiene character do lusohispa- Espanz to Million extraoidinor:a. A I as Estridits Unities se le tire- tartan las productores. so iwi:I6 unit no, lines mos de sesenta inmates par- que,. es r Te letillnindic ol,- Cod$e
lienta, pues one situacl6n delicalla Intensa agitincion abrera on Jos I-ite.es ,,p ... ri bras Iu- algu. fros cles d c a old y hdmbes d, SERVICIO REGULAR WNSUAL
on H.IJv a y of Dept. do ateldo no tres millerits de Bell
p,-.d k "In. d"!"I"' ria, d,- ro-it. -b-olierit, wW-,,pI. -pr inon do grOttod P. 0.
a! nue era seguramente R--reconocer do salarlois loss elelarlos.-Y a log Barcelona radiant de luz de la of,,, o-Toroll PROXIMAS SALIDAS
ve I"en I Illud.rut,in,lin I,- dhoi'la revolution true hit de- C- -Alv. del glan CInr.. ,J, f Par 1. dig L. I __-TAME S M C KAY"
I .,Idcz del ca a e Cuba. donor rroced. 1 1. Junts, qu, 1, U daul
"' u ,n r, Vapor
of gobi rno do facto de Batisli le osrN..tr6 1. n-L it ,-a J, 1,, R- -w h ...... di slitin-n- rpe-l's ., Ile- van 1. -ple-n do ---i
_pleman' ad, 11 laritntio, I public a Victor a7 & In, la Lit dc5rn de la con
N 111 on c .. do 11 -_ ,,-htt y t:ecto en unius elections limpt- d.ul I., nrilad 11 III, Lo Tronsmisi6n Plymouth, do Ult- iihirli 15 ('ADLZ .11,111 17
,L-di-- or it r, 1.1,jultirli LA HABANA inthr, h,ll ?9
I r "I A, 5- tronizatilin SilenCioso y de a(ci6n
Cow item ora Ia Soc. Coloinbista Ia 7 rn __7ro pel as ahora truis ripida y rAItA MAS INFORME&
C..., Carlo AvoaU F-ind. en I n- .1 225
-nope.d.t. J.-il do littlornpi, mis suave quo nunlo.
,., "'' rii, 1.1 -11. LYKES BROTHERS HAVAIJA AGENCY
vittei-te de D ou ittlietit. M artiiiez -o I." ll 'P I, c P-1-L'. d, 111. Mon- LONJA 404-417 LA MARANA TELEFONO: 114-11,111111
.3 lines v JFYIJA
.. ......... N'.", ON IA5 GINUINAS P. C.
'j" I ra. ticirp. mas ota eml Los ilmpl ad", prill"In on to I)evelado tin retrato al Mell, 'del illestre am erieftnt.xin 'e6. Enotonces so Urn una nioneda,a. cue al on of a
d6 vonocelora Austria' den In 9.11e so Alcance
a"o due it IN, rrob". id
(lite logn; crear Ia prestigielisa corporacidn cOatirteated austri, "' es azicionincl ]ado ..' -cusa" ia de,
no.ned. on lc est. Ia ofirlic do Nus fines emirtructivoi. equitati- yl Franca. just., on s-,vict. der 1. quo a I adds
La Sociedrid Cerlori Panamori. instituci 6n, p H ing-ir- dil Mi- c .... on, y molue h-til... E. "t.
esnR C01-1017i %olemnemente el r'slon. d c a lionda. -fictl Nic.l.a M11 tuatruclentos tourists on
primer aniversario do IR muerte del j Arroyo. Tenerl re : bora or descomposicnin social. cn
doctor 'Julitin Martinez Castells fun En tres bilque ""'to quo I* unklah- del atinera humunto l
puerto de Santa Csmz & Te.ol fg mi I ..enaz- cromper, o' -T O R LO
dador y primer Director do Palabras dellidoctor Emeterio S. I ijad as s graves de Ia his,oil Moseturistall, franceses. Eu llutoncru
Ugi.s. tor-lo.r.-n. devela to S movers ouatircicie E I. ma w
to -1 hnor. a Man celebrando diver- 6,1. h. relip rnpre a so nalIr.t.. colocitcl. on ol testo do honor El doctor Emeterio S S.irtorenla so lo dimelid. let
to n civil zu ora. eirti tambi6n shbra
del di eepresidente de ]a Cuiumbista pro:'so5 es "as' dtipursta a brindar al mundo eJem-;
.I ficl. icio-locuentes palab" Martin Artajo Ilea& a Jordani' to. y al, c.l.b.c.- PLYMOUTH
C noidilinda-ut a ;A, is I as u.tr. de 1. iarde del
un hillbia es. 11 dri- cl,', r J1%ternT.ciao'.1 desinurres.d. y go
Dl, do I Arnerwj = ,.8 ... q ", I L'
run-6r, Taa .erorbof _L c 'd F "Dra do I as in f7r Fc its" -p a r ii- u m ,ni starn' R p I a! q e J-damai-nring,
es, c.n so t.- "Un Cheque al Fortudw"
ameri-a los representatives dipla-lo)61tar ]a memro, de Don Julian nri A 18 k0orretro's-till, Ia
matioris Y u 1-ts do Jos paiscs do,flarti.ez C,,Itells. P-que trio, qIl tal satcron a recibirla Ins prin elp'': -tce, .1iti.le. c. 'Li hannii
...... n urneresn' ortlem-'fundadnr. fuc- ,I I-br, qu, onayite, L'S atitoridade., Peru destrutis vntrj. -i rocibldo per S b In
1.11 ILI Ple "t'll-loc' L 11 ol I bo n 1 -paill. I-ibido l El "('.ad, do Arielijila"; 241
iii to I. Miguel Angel Citortiol: aftines 1, --ig- halo I, riar a -tin (let P"'_ p-J.-I,
,1,-dNu-, Lit,1-I,,Aes y perondis- bli""Se d"' y. dom.ng,. .It. par. C.int- Anftciesey SUSCTibase a I
q.ed6 rigeoLot, ioi,-- ;i I, td I. sl lell'o M hotel piia I's d I C.-Ji-,ioLJc A 'n I",
"g 'in n ficto pr.ro. ulti-, y v;ti,(hi,, I~ -loci ul. d-ritris- F.Ika nehv -n-ola-, 111, 24 1 pi-)
quo LICLIpa come sede on Ia RcpubI2ca tuiitle,, polin-i ) -,norniia, do los
d, C, ba IL -d.d C.Iombist. pbbI.s de ,tc
,Iuridlo ,, 1. ;Life do "('a.,. p.rtc del po lw hourcra. id
L-cor z' n ........ It Til. esq.i.. it, ... did,, at to.1,id-le- screirlad-1
not clstla Lo 1. 111, id-, I ... h o.,o .......
le, em !a do en su Am' a
ndc, itirls. de Man- ci.-. so discilt 17,
her Alfredo Nhill". Ob;spr, ALIxthar el acto iittiguiil dr ijuvAl
A,,, nd ,nc,,,,- 1, 111 Halos.- direct,,. d, o b I its DE AG RADAR
C."I'l, s cht. li'l P nir P.I. -on.n.l. ;it trill (I" R. n- p rof erid a. 11, do Jul Marti-, -nqusl., Sit j,-.oNJ,,Jied -,. cha W,
, nr Ag,,d,. y de do, into ... I-, ,,I,,t
,t..l file p,.n.r,,ad. I- I ilu,1- e n t o d o s los
pi-esid-le do I Ae.dc.,N d, in )its-' Dilcurii. dol Direct., TerriIn-, d erl n, Ereell- S S.Molorin;, El d-tor C-11-- di' moments
ruco h u r
'r do Soc d ild C loob a o: D-Lin, Tecrolo di, lo
D-LIor Teer-, el kgluoit. p-mii-o
lienii-a.- so g Protegi6ndose con
doctor GLI Illorriin do adamento.iuii he-e- --ur, en!
El oddill- or la Sri, ed -c 'c Lee
C no blta P.-ro I ,
oln erl-ra. -dl coN, I.s -1clei-les del fitndadn v
,blr..cI Igura, fine, on c-ita mor trectar de 1, Corpeiarion
edict h is que ell J d-to"
'" I'll I .. .. ......
do on miiloi "" do A"". I- qN. apssii, ado ;in o,_c
Fal6 do 111.1reciortes, Ar- J" cripus,
n M-tirt" C-t0l, i,
,hio Gore,.] Sorvicin do Hernerivic-'dad Cnlombasta Pinarnericana. I'll Lil.
ca y de Canje'Intorrational. asi coffin da 1. imej., liall-rion or so
les despatches de ]as scores directo- galblg actividad c. eadnra, (ILIP etl 111 plasmatic so propict espiWu
res do Ia insutuci6n. tinctures Miguel old
A do Ia Campa, Guillermo do Zdnde- Entrega cle diplomas
goi. Fano- Crild.r6n. Fanobic. T-inada IN scroilla corcrrowa ric A L
Priez, de IN Riva y Jose Luciano In deve eci6n del retrain dr, Don J- S U D O R
France luin Martin" Castells, [Leron crilie.
El n,,,. edificin do 12 Socledad gados los diploren,, correspiondiente, a
as old, Calaboracinces, entire ],,.I
C.Io i,,b:-,t. hit side cocvcniontc nen- I u c No cuentan nuestri, cornpafiero de EL MAS COMPLETO
t(---T vItaurado y adaptado para esa Recla-i6d, Leandro R.b.,,,.I
DE NUESTROS DIAS
i CANADA HABANA VERACRUZ
rFRIICIO REGULAR DFRECTO DR CARGA ) o
NO; A DISCRETAMENTE PERFUMADO
A
e NO IRRITA
0 NO MANCHA
M S "TUNAHOLM" 0 SECA INMEDIATAMENTE
7,m La Habona, sabre el dia 18 de Abril, cr pptinJo
pasa)Pros y carga para VERACRUZ.
PROXIMAS SALIDAS OR MONTREAL F4
. ...... ... A S
[INNAIIIII.11 AhIll R Abrl_1773C _h1LoVa7i_ 5' At.,. 11
Piaina 18 Sports MARIO DE LA 11TARINA.-Alarlifis, 15 de Abril de'1.952 Sportost- Afio CiX
CON OCHO JUEGOS INAUGURA HOY LATE I MPORADA- RE GRADES LIG-,AS,
LI-DIAN10 en los Deporte Ulrich vencii6l Calc(dase que un citarto deinill6ndepersoms.,
sistird hov a los.programas de-inauguracton
Noticiario de todos los martes al Lauderdat
Espirase Una lucha refiida por el pennant on ambas ligas mayors, jugando la gran iiivelarifin v!
El gran pitcher tendido a plazos S61cs permiti6 5 hits dando a 105 se observe an tres o cuatro teams cle cada circuit. Exceptuandoa Boston, cloncle se espeHavana Cubans Una victoria ran chubascos, toclas Ins clemis ciudades tienen excellent tempo. Detalles.
e- do 7 par 1. Bate6 bin Silvio.'
- Por Eladio Secades Por HOWARD SIGMAND, di la INS
FT LAUDE11DALE. aluil 14. Ual- NEW YORK. Rbril 14. INS)-El Monte Irvin, result- tie un tab!-; ELEGANTE MODELO DEPORTIVO DE...
ted- -Contando con PI pitching d' 11
Coral Gable fue* ex. juggibam a[ drortion % tenian que colocar el d.hl,- C art, hit, tie SarloiR, U rnich v rl:bahe ball iniciR mahana su tompo- ]to quebrado. y WII I,
E hibido un perran Chi: Uatr medin on hruma y medin an seiin d- oporlunin b.itting d, ,u I cu, I el I d is Id" Gr,,ndl, LIZ- can, per,- ,do flannied, a Ia, lllie: Sys. cue h
I G., del Eiicilin. 1
huah a tie cuatrn me El cache, del Espartern" ]'a -ua 'a era in luch. inka Fle d.b!e golp, h. do lificlent,1
sea de C l dabi, on ho,,, r a ,,,rrtllda par el bander"' qc,. e librit. ora hacer tie to.% Dodger% ]as favishCu notaron -I -, Ca C ,r, T ".s. nblendospor lotw an In diSpium del otriderin. a DII on".
qua pueders meterin entre dox L. Lig. Me-ana I pl.no-i-a .1 h-C ball ug.- 9 d. lu-" bl uU, C' I .., Brii- del ancum., is a veastro cams a
tapas del pan qua se uxa parla d Naclonal coma n In ut. a. que ha tit. liamado at Eler -' ere
nizadic, el case del jardineto cubann Bicho Ptelroso,. 7,:,,. meri. Nericombe, at mcjor IA117ad..
.'I. v1sicu6nd.1m yn Ell ;,g,,.,o del e,- i
; a, Con posibilidades ds, 4anar, con Cho del Brook]
!' rVd' Co.
In conficei6m de Ins perrojicallcrites. .. El pitcher it quien iscusan tie descilar de In lists tie iescivas iono-nevI., I sus a
'o p Ih I I tticuis noet ,rnon q it, it canda y 11cus atilitar tie Curt 5 mmans, d Rran
Mnx Lanier versaiiii of restorfirr. que posein en Is del Club Nuevo Latedo. Lo., magnates del depoile U 1; on solo ,;, d1huVg A ra-rass" Pr In ,, 9. quV 1. i oh PoL Cox caut-icas respectO R 1. pitcher surd., het It,, Pa. JP-,tiv-- do
play tie St. Petersburg. Su socin on el negricus en Norteamem-a propicaron una rspvcir tie Its- coioIct es r-1- t.r..s Is odes a qua eme iurA on s bllidades tie 1. Plull- tie Fil-del- Royal .. .... ttcriis .,a
fallegi6 hace prices dins Lat EtMprrSR del fron. tadn do recipt-tutdarl con Memco. ba ... in c" la con- 11ohl'te, tie Robert. 0,1.,. y %,I- yn entraclas df ts(I'lilla. q a suin.rcin el CA" d in tie 1. y "s
ton cle Mian I, Ca rrpresalia par un annagn tie % quo en may Inivii.-I el inleex tie Lig. hace dos slim, 1, a,
,crueneut tie i(spetar los derachns a)cnos F, a, de Rfiroin. Be calcults que ,In 1011t' S, diu, tambiett po.,ilailidati,, de__
1, pr,,mCg,artn is i_a paira Flel -d bMI11%gc pC,.o.. p,-,,, ran In. quit-cottecl-Ilays-
firmin-rom enza I ii-IR-temprurada, no rum --Mrspra havurItna ahrdcI-rnnvrnrr,. Ahorn dirige o-I, ,rncilln tie -la 'ricus'n, Anx C.rdvnall it, Sa.
phri In prannesa de darle, is In% peIntaris un tanin an el City llill tie Lima .. cuncirt, ;rustien litulado 1- ful I, Gsrrii. d.,,nn uns an.. 0 a que pundrAn Let.% bain Is mieva durreinn tie Ed-i il con orgullo Pat el 0109-11
par ciento de Ins tj tilidades, que esta vrz furran "Capin do J nmaera- qua mmpartr rl progrima la v lei' r quinta mahana an action a Im 16 clubs -dle Stntilty, y a Ins Bra-, de Boston.
1XIerst SP "11 ran FIC-1i,;, it, par El prosicirnte Tromso IRnzRrk Is qua ticnen suts filas fleas tie nova.
mety, crackles. Maisons astras de In ch t-nn Is pelirula espifiolo "Lucha de Alnas El ar 'tie segunda base v Garcisprimera bola an WnshuaRtrn. donna, trx a M.... 1, o..t.rL
quejan que de aperas cayerrin 14s carImas del crotch Gnldcn Gate de Sin Franci cn Cie Callfroni IIA- i-r-on par ri rjzhi pri. Ian Senador, tanin, clithannit tie. En In L19R Americana snn cnnil. internal, no peadirroneiveretmAx a .mRgnato Dick mado "tie Ins su-clas cs at rents, -5 Jai a 'I Vi re'; h am rra d el a no, st ui anrFI1n1Ir el nen an sus ninim"Jugaian con Ins ?via. derail, amn urrarrus- no 61. 111 Berenscm Descle q a f 6 imp Maria Is ta la- muncin. Mide 4.200 Le, ot, ruatro que le r, a4hr-,aragrr Guerra cen atrn clax IMRA III, Boston. W.rikees y I- India,. iri tambifn
ision an Cubanonsta"rtisla- bta-conquistado un, -gurn en "Irsharibin -ra-mmerv haa-h sido consti uidos riern tie hV nr;PeIuvRVd" a sels el nu. El nuevo romisionado rlrl -h-ball, Im Meduis BlanraA Cie Chirac __ or-, 'ns'logrados par [as Pord Frick, eMarl an at Palo Grounds presIvois punternis R: romenarla I trjunfo tan inesperadia y tan ruidnsn comn at de an Estarins Unidos: el Washington, do New Yri rubaras en .1 iletras ,go ld a., 'de Nueva Yark observandi, a tax, cam. porada pasidi y Iw Tigres; e D
_1&-joven Manala Bustamajat Can sus pmr1amentris E] Tacoma, W-hp;-v -1 T-R h- de Sk a Fran. Hits rip Fletts, OT' Pacheco. h- peones tie 1. Lign Naciosial. I'm Gl-.Ircu, qua turien RI astra tie loselnnfestivns v riipidos coma rfifagan tie ametralladorti. ciscri y cl Bronx, tie New York. En l "ruverso Radods a un wild pb,Wyu.rdV,,nf.,,1d glotes or Nueva York. on sit juego adores, Art Houttematin, tie vuelta Ins tan a a IV, co n_ x npertura contra Im Phillies tie Fi- del servicio mulitar.
Es creadora de un porsnnaje nuevn qua puede hay nnvc. puentps mas largest que t-ouries briales del octavo I
-constituir to felicidad tie cesuilquier autor, do cual- tie- Brooklyn v Manhattan Ya ,ahn del mani- En e' Iio Vd "P lu tie 20 "d d' Los MedIm Rojas de Bo0on. favouier prnductor y tie cualquiec. anunciante. Lo corri deride fuk recluida on Chicago Is stficta catrad., ncalrn ng ia,,nn,s Ul A, I-&,tdli iu"o antle Washing- r :as de III L ga Anneri-sta duritnte I- Us.
-tistico. II, c6or, x, c.den. C,. r.I. tgn y Box on. Is quincuagesim-gun- los Wumos cinco ah- nunque no R.,.l shqua se dicepun verdadero hit III Para Ruth Steinhagen, lovers qua interudi asesinar path d Hisrusi temnorada tie Is Llga Americans ganaran el bRnderJn. PC.
qua sean res etacins an toda su amplitude Ins rrgi- balazos at pelatero Eddie Waitkus. Les dijo a los ,eacillo tie. Sir,,.. cu adro Inaugurisri con Ins campeones (iram rel mes Proxima at balead.r
menes 'de entrenamiento, ]as dirigentes, del Club reporters qup prefena olvidarlo todo, que Clint del manager Lutz. y ou man dialles, ]a.% New York Yankees, en narjortasigado, Ted WiLauss. qua rnFiladelfia tie in Ligii-Nacional ban prohibido qua estabse locat v qua, par fortune, habian padido Cu- HAVANA CURANS iFiladeffia, to,% Broams tie SRI) Lui,9 trsra an la Aviation tie la Infa
a- io Is V. C. I an Detroit y Im, Indian tie Cleveland ria de Marina, El irimr, nVari
esten no s eloteros-Ileven-a aus-esposas a las--- rarla' L Va a debutar an ]a pantalla un hermano f. H. A. E-,en Chicago Lou Boudrea-Tse ve asi fre.rue is] prociud des olegi clas coma camparrientos cle primave- de Pedro Infante, Iliumado Angel. Filmnia al lad Scull. If-C 5 6 0 n 0 La sCptuagCsimasi!ptL.ia terepOrlsda iflecul tie cocnitstruir t j, lines,, en'
1. 0 V Wee'. If 1 2 0 0 tie Is Lurie. National, furia del jupgo forma %IMI Rr a otro ruipvc, ranniout r
ra Jo go Negrote fui someticin a Una intervers- tie Fernando Soler una comedian que taulatan "Par N16rd-. 1 2 1 0,
Men quirurgica on ]a Clinics de Ins Hermancis ellax, aunque mal paguess"... El Pavaso A] Schacht Fivitas. Ila. tie los Milantos, mandarft R 13ropitivins as In L,1ga Agirricana, lovers Horn,
May a. A] dospedirse do sus amigos, les dijo qui hist emprendido Una tnurn6e par FrAncia, Alemania, j01t;z. rf . . . 5 2 2 1 0 ().a Boston, a] Chicago a Cincinasil' % by. de as Saint Lousshrown.l.Ilevaba higadn hechn polvo". . Artie Latham Italia y Africa del Norte, Para d i Garcia. 11h. 0 1 0 at Pittsburgh a San 1.uis parts un
"cl Ins set- G u rrra. C. 8 n 0 ju 'go nocturne.
es of nombre del mis virjo tie Ins atletas que mili- dados del Tic, Sam Alguno.s petindistax argen- Pacheco. is. 4 n I 1 .5 1 predict qup Rmbam Ligan Fronl6n JAI-AI.Al
tWrnn en erjuipa.o do Grandes Ligas. Ticne 93 Rfios finish so negarrat a entrevistaT a Mat in F61tx, torque Day, 2b. . 1 0 n 2 .1 a dran cielon despejacim ton In PO,' ,*rv.sicle on Lcn Angeles, ran in ayticla do Una In eminencia del criuloide respond tie malts gana Ulrich. 1, 4 n .1 2 1 0 -xclriel nbd, Boston. d.nd, se
pension y tie sea hijo ... Hnllywnod va a filmar y crars monnsilabo: si. no, ya. ;uff' Y tie ahi no hay Tattil- 4n 7 14 .7 11 1 pertain ch It asc- liagioinus p.r. rid. rach,
Is vICIR de Jean Harlow, muerta bads, catorce aficis quiin la unique CURIOSIDA FT. LAUDERDALE N. qua to, am bins do ).gadoDES; En I tompo- 1'. C. H. 0. A. E. I Iwubrtml ant. tie I um b rectis on. PRIMER PARTIDO a 30 tanIcss. a re an principlantes, In.. lesioneg, le- Barrena v Aldanhal blan-s,
en a] apogen tie su Carrara. El Cal estelar le serA rada cle 1908 at pitcher Eddie Walsh. de Ions Mediag $Io qo
4 0 2 5 4 'nal's RaraVs M .... e. -.1's
confiado a Marylin Monroe, . Blaricas tie Chicago. gan6 in tonteria cle cuaienta Marig. If. 4 1 1 3 1 0 t rm y at icin military han Influendesafio Percibi6 un salario tie $7,000 anuales. Ty Del Tar .1 0 n 0 1 is led, at cundsoo basetatilsr. basis
.1 PREMERA QUINIFLA a 6 titatesql,,,e ninguno tie his venc,
Ampaha Lorr-n.
. C Salsalmentij, Vallejo
Hay I stitucion a morislistas qua quieren pre- Cobb c br6 1,50 d6lares.por su poinarris Lut rf 16" 4 n a I . ho
s d.un.o de pissado figurn y ce- Urtera. Elarduy v Guaris,
miar a Ian estrellas de Is meca del dips, qua nbser- con Ing"Tigres dt!! n mc, at favorite. Los Yanke- taro,%
5 Detroit en 19015 Y. s, nemcui Kalman. f I a I a ga'
van vida exemplar. La Asociaculth tie Vaterannis an Madrid In Proxima comedian de Don Jacust,, Bodner 21, .1 'a p 3 .1 Imu dfichnosexto banderin tie 1. LIZ. -EGL'NDo PARTIDO 30 tart.Cat6licos tie Is Guerra, par ejempla. ha Candace- Beravente, que va a titular "Ha Ilegado Don Vol""* 1 0 0 7 1 0 American& at afto pasaac, Y darrots- Elnrdtjy ,Guara II, blanco.
Pappas, p 3 0 0 0 2 0 ton a Ins Olganteg en Is Ferie mun-, contra L imencii y Uricsrul.'
rad a R Is actriz Mstureen Sullivan, at considerarla Juain". . T.Wcs- .1-2 1 .9 27 14 1. dial. Para at gran astro tit [as Yan- a-les.
ajar marnh de 1951 an Hollywood... Aseguran Anal .1 -t,.dais: kees -c nter fielder Joe Dillag,as critics qua Marty Marion a% atrozmente neu- Aunque parezea indreible, an Espafia sp din pl H Cubans list 0 .1 glo. etim durante ei Inviernn. Co. SEGUNDA QUINIELA a 6 In ate'
mo reautado lo Indies qua terrine Caltiva Basurco, Pradera. e
rast6nico an to qua respectal R1 tipo de guante qua Unico caso on Is historic de la toreriA en qua un 000 000 0 x UrreCarreras imoulsadas. Garcia. 4,, naron segur!c1cs a] alto P15scO son Ins
mis se am olde a su escuela de fildeador. Durante espectador escuch6 ovaci6m tan unimime y tan Guerra 2. Pacheco. Lut, Hnnae run.,: favorites an t1a, dispute del banderij ]a temporada pasada us6 seis guantes distintos ... fuerte, que tuvo que abandoner su localidad Para Garcia y-Gueira Dables: Ba 10 gh. Or- Los Gigan an qua garusion at ta" VEASE nifis SPORTS en'l Aunque parezca incredible, at Comits! Cilimpicis de darle la vuelta al ruedo. Fus5 an el aho 1933. To. tu, M-ia. lvl.,ig. Base irba6: Scull derfis tie Is Liga naclorfal el afto ulQuecladcu, en basec: H-na Cubans tharics an ese;'flnal pulagisn" qua
Una naci6n tan grande y tan ponderosa coma Esta. = 1. Pig. N"EINTICUATROI
reaba at novillers, Revertito, quien se via acorra. r -Td.,
Uniclos, necesita m6s dinero Para envior a sus lado par un taro contra la barrera. Cuando In car- 9. 1 Latidpidale. 5. Snike nuts- Pop- ca de A olv clado corur.i I x3rca: Alanzand-de-G6mer
do, vas. 5: Ulrich, 7_-Base.t pnC Wax: Do gets. ban Perdido se lo, outtioldels-
Intletas a Helsinki. En todox )as perisidicost do -Nevv- nads,-parceia-ine 4tabl un-aficionltdn--se cUU116 -1a -Paipppa 7,1. T71tich. 0. Wild pitch: Pan--T-crk-hanap-arec-idn uracuianuticios. mediate lei vhtiqucta que si a lag nine, del taro, C..fun- P-1 PEix ball: Valais Dead ball: Ul.
cuales el Cnmit6 del Tio Sam advierte qua admit diondo at animal y sailvando Is vida del jrvers s"ph .1k: Panpas. Dble play: Doy
- A. Fleit... Tu,-c: 1:30.
donariones de todo tipo en suit oficinas en of Hotel lidindsir, El h6roe respondi6 a In% riplausos cnia un act ,, DE LA FLORIDA LA M U M M A FR EN A R
Biltmore. . ;.A qui eciiiii comienza III Vida? Hace saludo sencilln. pern tuvo qua saltar a In it ena Para 11-1tado de In. bielrow del d.eningo veintis6ix afiox qua at jockey Johnny Longden calza saludar repeticiamente a In concurrencut ... H. Cub.a., 13; F. Lisuderdtils,, 3.
polainas y viste camisas tie colares. His, firmacirs Tampa. 1: Miami Beach. I
St. Petersburg. 4: Miami. 3.
contract Para cnrrer durante In temporada tie ve- Parx.el aneVAotarle do loa deportees: Quiza el i Lakviand, 4: West P, Brach. 1
ratio an tras hip6dramos ... El DC4 qu a Ca y6 at lcct4 rrisb haya tentidet noticias tie Un gran pitcher litcaultadis de lo Juemna do smcsrh mar h Ca par.. dias Caron de Is habits de San Jua!v,-- qUe!& .cqppF;&dn a plazox e6madicut Jack Dunn, 11. Cubans 7: F. Layderdale, 1.
a ell ouni, 3; St, Petersburg, 0,
es a] Segundo gran avi6n do pasuotiercis qua se estr p ettirilln.dej equips Baltibrore Orioles se sabin Tampa. 3: Miami Beach, 1. Un en viaje R Puerto Rico a New York an menos en p6sesitin'de un serpentinrro javen de facultadrs West P Firach. P! Lakeland. 7. 1460
tie tres afos .. Con motive de cumplirse at can- excepcionales. Coma necesitaba dinero, pu.sn a su E.t.da do Ins abets.
r 0 -tal que es "Lit Dama cle ta I.I.b. G r Ar.
ton,, in tie esa bra interim idoln an at mostiador tie in suhaq p6blica TAMP
as Camelias", en, In prensa francesa apareci6 un Pidili par el calash cien mil d6lares. Nadu, rps W,,t p. Beach 4 1 800
articuln bajo este tituln qua tiene In mar de gra- pandbi ... En strLuellos lictrujiss era purity, rocritu; Miami 4 2 N7
csia*-Una-tos qua noss-enterrar-A taclos-- __Efi --qua turst locurli pagar cien mil d6lares pnr un juga. Cubans 3 .1 513,10,
Miami Beach . 3 3 3M
M6xi ca van a hacer Una pelicula con el nombre de dor do gas Mersores. Connie Maak, sin embargo. I Lakela d 2 4 .333
In cantium "Cartas a Ufemi*", qua hay dim viene se interesii por'el pitcher en venta y fu6 a verlo, St. Trotnersburg7 2 5 .286
a ser algo nall c6mo el'himino na ibnal an las fiestas XrceslO poco tempo Para comprencler qua se tra- ;Ft. Lauderdale a' 5 .000
de Ins pepilloa... taba do un atleta de.porvenir enorme. Connie Total. 24 24 - Nw
Mack se puso an camunicaci6n con at magnate Jack
FA AELANECD=AR10_D9_.L0"_Er0R_- ntenn _5, dij __ Habana-Madrid
TIES: Era an log dias an que-Uptafia 11caraba III -Me gusts
--muert de an-gra"oren -.-Al-'95ffparterc 'tcFh-abi-a-vRTe los lares qua usted pide Prro yo
m a tada unt miurat an la p1s;ta de Miadrid. Se Pu- no tengo todo el discern Pa rl-ana'-fl.isal par. costs tattle,
blicti su biagrafia, se entonaron cantos tie infinite En-gifid. 1, p-pusa: a la, I- en pact,
dolor en to peninsula y durante large tienipo an 'ie PRITMER PARTIDO. 25
-S, It) ounpro a pl,,.., Sri,, rito, Poll,, Fu y VJs&, blitc; .... ta or
11 Idadre Patties no se hablabst do otra ca,. quo III, tie crit-da I do,', oil 1IoI;u,,,, calk, it. v ot hoido. it'ni's A -., le,
is cogicia del Espartero, del Velorio del Fspaite-, J-k D I,, abia quc 1:1 polabi. ci. ('--nno- NI;o it P Inc.,,, 11c) Ilooll. 13 y I tie
C entierto inolv I dabledel Espartero. Con inutivo era on doctioucrito v accept, ]a ps opost ton. P 1R MR-RA QUINTFL a 8 t,: .ti,
Ca 1 tVjo 16neb I'.. A.
pe, se escribiO el tan famoso ru- El lan7adur tit, In histuria garul tics 0. i.n-, An.
-cient- desa- Ln J-6., Martin, I
mance: fins jI Lis Giancivs Ligis, It, signufa-6 a Connie gel 31 Felt,
Ocho cab TI DO. a 30 t.nt-:
miles llevaba Mark una f0ttuna en rendimictuo y, pasadom iuu- SEGUNDO PAR
El estiche del Eqpartero ... thus afi(w, fu6 vcndida :I Ins Medias Rojas tie Boston t ILUrrino V Anibal, blivarns ran, 4 it,, Peddio v Ziiiial ti., timt,., A
en CIENTO VEINTICINCO MIL. At Contact., nutu- I., piiacros I -itum 12
Lox ers,, idieron tan Populaces. que vin zalmente. Se tiatia do Lefty Giuve, cuyo re.unbre I- stsumol-s del 13
Sel-ilin cuarrinsins aficionados, a ]a brava fiesta figio a en el ]fall tie In Fama. . R a tact- P ER O LA CA U SA
-Asubal, Zabisleta, Velta, Alfredo,,
Orti7.
Resulto do s del TERrRR PARTI.. .- In t-t,Vul. Y, 0,11,. bi ru Irs A]
-R ay R obinson f filbol espaitel i Eventos para [toy freia, Y Calm -71.1- A -air In,,
primer), del ruadro 12 3, in
Zuri I.I.
es el favorite RI-Itied. tie 1. ficturin. tie r
MA Rbril 14 Untad )-Bar. 1, Lard a
,eIona 1T,,rocIRVno lRomen tie 00
" a, Jai Alai: Prima vair
List Esp.A.). de Ft-I ri-rit La yu ,
Se enfrentari mafiana contra Cl ci lyr doming., .1 AUK- Te- Funri6a di-na. en at 'Ha- S Martin X 0,ittrid.
con anotaritin de .5-2. obtenten rRuncin p rLido: tit
tu n ICI T.2 os
ex campe6n R. Graziano en el do un total tie 43 Funtm hana Madrid ron tres Par. Pdr1t. y Znb.lCt . . . 25
bout estelar do esta scissions tros I rsu it. ic, rgr tutV, in, rlucruls, c.,n. Azufinaga y Castro . .
dlectes 1. taint y I na jrnti 3n
'da furron Ian miguicri and. tax 11C. tie 1. 1-& _Tr... PatuIV: T to,
Ovi do v Ortl
NEW YORK,,.bril A 'United.)-' Sevilla, 4: Madrid, Vill., y'Crui.
nay "Sugar" binscin defenderilt su Santander. 3: Celts, 0 -En el "Frnottin .1.1 Ala,". to Par la nmh
titul. tie campecars muncuril middle- Laa Pairstax, 4: Zar.ga,.,. Prinier partido
weight contra Rocky Giaziano, an im Espaftol, 3 006n, 0. in, .,he y media tie )a 0, I'd. y Felix '3
combat quo se edebrari r! nsl6rco- Cortifica, 3: Valencia. 2 v dos R I
1. 1. the con dos parudos An v Tofre3
ncicbe a. N Stadium do Atlitical e M edrid 1: 1 01,idnvid. I Schitut. Rrtcd. T..tox S610
Chicago L. C as fictichin general fined 1. All I L.11.1 ......... 20 LAS GOMAS'
-Esta as Is principal p-Irs del pro- sigulunte: Tr;vro % Antonio . . . 23
grams, boxistica tie Is 11.1113. Barcelona 43 pio.t.,
Otircis combats inter- ),Its duran., Atletirt, tie Bilbao . . 4)
to lansemant, I al
, on V J. Chic. VOI-R-1 M.drd
,..ntr Johnny Rd ca Cie. Atlisti- tie Madrid
voland el viertirs par In archr. y Rn Valencia . . . .
,and LaSt.:*7 R contra Jor Mcleprldrn Scvllla . . . . 12 LAS
on New Yo k, tnnblrn at viernes par Fspafiol . . . . 3.1
In noch F VVILa"I'd .2, UpIAS-is
I ..,list, a q ...... ........ Is V,(r, Ca a -7
Robinson y G- ann p, r frProp n Zisragom 23 purde. dilate a WVC4
trente a dos fig irm It gran rnlo- IA.' Ps se- 21 tis sensociii
rid.. Alltic d, Tetuan I I is t-W de traosquilided,
button. cinch io'., 31 fcnx. an Lm utrin, L. PAInuo, I Atts.
ftiv 0rita. pess, tie +1, oniii-h- ex- tco He Tptukn caln .,, i munda que le Prf-ite canduck, 0 vidiar an sift autoins6vit
pert.s son tie Is npin- de que I division. I,ntra, nu, 4 A
escape ., his Cr ,in -0- d, el cnid.. it, 1. ritun- xs,::m1cy can I- Cortez* dir qua
antisiu. 'I., id.d arill-t- a Its primerndivislon. Abad
Ornzi.rus, cutest tirrip tins isfim oi $us c(ormtel, Y cudatoi viaJers an el Cerro,
nos qua at r.mpon. de bU
f smears puhn drrha p,,. venca.r R as; Coma ulted mismo,
Robinson.
Robinstan hat ganarin Mr.
combates. nuentras C-i isi nlux l.-' fitin PrOtegid0l con ilhiolutis snurided.
g radn fil knock-nistA ca sax ", an- i 3
cuentroa. 0
Robirgam as un me( t,-o 1. "c"! 0 W AS ualesquiera qua teen I Gloss de fronts,
an comparacitha con Oraiian", qua
muchas vece. lace trial prro qua ca
muy Intents con I& derechti. de $Is d.to, I@ superficia del Camino;
PAL It lag cooncliciones del uempo,
in-cluk 1IR FAPAt.nA --l- .1oct- Aud do . I
A15o CXX Sports DfA1?I0 DE T.A 11ARINA.-3rarles, 15 tic Alpril'ile 19r)2 pigina 19
BOBBY BROWN SE UNIO A LOS YANKEES PARA ACTUAL EN LA TL NIPORADA
Mirador Deportivo Vencido por el Greide deArtesatios, el Citbatieleco cay(; det priiner hi gar, dowlequ eda ii s6lv 2 teams
Otto Invicto dcsispitr cido on to In ,,n Fusti GonAir, yi,
petilloto sima- Liceso de Rga y BC. lo, d ,- equips repre entatkoi de la %illa ultrainarina. %on los tinicni invictos en rl towo dr la Liga orclajido stis burfics dennW. de)6 el
trur, L Electrical, dr! Cuba IrLo (joch an tercrti y saIV
I as iitilli'era it u rants' el siteriall.
Planes de Nodarse q"uj't cdo 'cd h. bs n cla'sue,-, Nacional de Amateur,. Alto, carreraics en cast todo, oic prograrnai del pasadn donning. San Carlos anot6 once rre
primers curstro saliclat. CRyeron a.,- en el 61tinio inning, ganando sensacionalmentr. Comcniarios muv interesartirs de Ia. jornacla-dostrumacaLds, los arnaiour,, nabi,- call, I-, sixtq lianAill, en I
frente at C rcala & Art a- ccers. ancraroll
Yendrfin big 16aguers tn-wvczaiuscore do 91 .1 8 a,, ,-i ) teres Para seguritr PrActicazursdo t rn. or 1. fre1,i d .'rio- turi-,I: I- Par RENE MOLINA P., I U111611 Muls j, -:,, -111,1 xa- "I t1l.ofo .. Qualli Pogo an
I, I N evo Stadium dejando conjo ACho Vorona arraticaron ,. tin rill .,,!a Gar, g,, Qu" I y I iTtchrr Nin. I 1111al, -n Par. 1. y par
Isidere. aniew Is to' team, to. furlosto que,,,rubricaz -it Fabw 1j,_ fit, ,iii,n, III pg: n sub, d,, list, 'I del Ell it 1,1 -" 1137- 'famblitn lonronearrin
presentations cle at con un seric o y Tullo Fl"Itila cost u's d.blele y dos 3,11,111- c,-be. I Ji,:- MIr qtwn tit "air IA LiC 11
--w- Por Relli 11ohna Lico. deso t.,. I- tZifieros do Os- all triple: pero despair no haver al- ull ai,"ue ii 011,-o lsm llalb-. 111. l- En Alt-ol 1- !-,j-j V fjts Ll V JM" MlkriR Lopez, siendo
-Id. Ccattell. us irisimban ..... tar a Lloren, vicrol, D1 I N.elo Stadlurn I", I'd U'l ;u, a I -hn" t.t.1
Eirtu"forldr, so= a Vareldn Trilals] ell at resto del vanillin r so as'. :".
EN in ma. petir contest nuestras piincipa:cs Pu 'but, o"P--, I. s A is 1,
fincs. dia extrallas, aprovechanclose ilsu.iiincti. Lamiden on juego de alteinftlh'137y por, Alejandro Eiri quiell lue ;I tattvadores ('11 'I'le Ne Ltltjr daalll li bj, is"ves.c. dvJ-,1,, as A*1,7:- de CI rokiii. d, I" quip.,
111, "lidld en Ia., itno. de I'llivit quien se act 1. 1%' 11111t1olis UIL.91bl,
'Myer se afec. I dsour1j.L1 prod, I bit ubr, 1. su vista Palo qua at coach Cat Ease st n ., .. far.., abill.nd. an 1, it 1-; 1.1 1- 1- (-10 currvEs I AI(-. -11 C-1 Vgu it l 1. G. P. E. At.
1316 an at So- farty bride an cursillo o Ia pt.k u, vqillr tubes, [I, I lad proli'rlta 11 h,' I, U'llim, Laau, ,I el h, d-* h.Is., In'lu- I,- cpwali, I -'I
a n sh, rstl c- ts, Inning, eon
material a Jos entrenridulTs %19. flit I __A_0_0 1000_MnAe Acids --ciTollos: ;malla. piles ell L.1 total to I il L', ton pj ,qi IF
d,.,- Mlat Era., I., Azu! s ijuel: Esun am..a- u is I Pjr.
-del -Palaci. Otral Uoj ,e, idrld It,tad. Pot. Mr. aflos re loRraroll Liento v carre. dim.'e I RaWla red jo vi 11; ts-gpil vii el I, -Inor. a, V"i"a- I" a, I i"lip XI finsl ti, "", Jail It, ta 11, li C 4 0 1 1000
de loss Deportes una nu va conte- darse paris posIble, .1c,oambi- to- ra, Sol. I C-ih. FEs de Gus- -Fgalo issallo. anotanto tiv, It~. uur,, cl Cuts so hu,, altai Is"I'l III 13i.d. ..h. 11111, 1-11 olle, fit." I". a I" "a. C!"i'l", 1 () .800
rencla do literalist convocado par at partiviss fuii a tie Tulane. os nes y at Deportito Mw lin". Intense se linpu'u A -1-. 111, .-- 11 1 I'll "". -ah.. r,'..n." I.. ja,. I,.. 1 1,, A de Salft..gij -4- -1) 7750d a _3"s, do Ess t ro cally de tin (arre.,(u I %,ect- Put tp-u ;v Iv, v., L aintas 'I el, follo, 3 1, .7
octor Lorenzo Nociarse, con at dirigentes mostraroll complacencla ron de,, h er apor.w _rumbillando at I do qtl( 11 50
P notron _I'll" no cEue__,TFvrvI6-Tn alfTa .10 InntIllro-t- ennig, III lehl.i. I~ -t_- htj tit-LI
op I V, b I._
rop6sito de informer sabre at re. R tE-la.idea cfie-envjai un-equ no-a-Fur-os ineral Islas 7r 5 1 .750
--snjlladrv qua ra;jfj_ L.L Hiabora,,duron -1 1.1:: at Miramar y Inn C.mll- Ell -, proisl.-n, is. 1,,,, Pe.endrigur P e-a, dv : --n "oolub, yrna" an. "n i
,4 'I 11irannair Yurlit Club Pit,~ !.t cis, pett, 11 el q nnlo inostiO intonia, 'I I" g, is. 1-je abi- ad, Imir put unts UH.11.1 I A- V h 1_ 11. .1 2 1 667
zara durallise -au reclente-visita a as n.lic is lrualuFlna prrdleran freme 41 Adkla- e c It -st -_ rl 6parts rprea Or In Ian a rentr nI Cnllit, Fpatiol It agolmlwwo y rn -I T., -1to hap, i)ja, :t) list, (* .-I of
lag Esto as U rildos,,xid como s sector no ional tambico, fucron I1a'i1Z1.s 1 olh,11,1te de Pio. do 1a No. Guille.. a or Pro. lost it el vlalo -W. So- 'a Raja N rl l.rp'-der Ad ;,a-.._ 5 :4 0 :fi
bre ]a morch. del art land arganin. pr6diga cc impartantrs, Nodurse at. U, en sE.?a,,.Vrrkn,, ; ", 11 it it? do lo g d...n., d- 11.1 1. !,or el CAC N1.111117."
-ma crio to. a ,, ;',,: ,,, %Iso-h. Fe .......... la,,Ivi, d:;,S.. A Itono lt 1 11.6- wi- d-'l -ro .. F1 .11n F C ...... 2 1, 1 n FA)o
I Noclane visit Ia s5 -iiiji.6 que mafhlln spirdara i-u- rgclu I o-an,,ro, i". ,,a Z.-7
mano pal.da Ia cludad de Nei, Or hit., rl In- ),-. it or C"'In, 1 0 4110
. ': urado at Botiquin Deport~ de Ia tuall camoxfm pits. 11 'Emilljoacki 1, adolicIN istaque it% 11 111 in,191. hala n-v 1- 1, r 1 .5
is so I Irch.d. n t -tat .l ro- Ein'P r
Y-tombisin ealuvD-de-P.3o-en----DGD;-radi dn--en H propin Palo. 'adminar- Lrl; Nstaliti, a i-vattro y aunque in.; lstir tes dr alldaclf, (let Interior (11P 11 IFIR se-pr .. -.1
establ clendo contacts de oic, de lon Departas. gracias at por- '; re qo lp- dil2o do
Mi a mi., e arucaultirnii.po, to inan., rl a- vzhircto, an K 1, ,to rea(Honstron on In Incla, de- cnracrvr1ra-n--j- .11,. varernp, -,- Pat I I or .. .... A11-15- _t 2 1 n 4 nn
In$ cuts a.% pueden y deben dailvar. ta-valuntario dp veintinu.%,e hilar- rrern.s ty promedin jor ueu, Just rest yd un Lr Ple cle Vaz ; C .. plg ud. ta.di. (,j41tiirKoIrswva )'Ld-, d, Hh, A, dtildi-- in -1 16 E- 10 TaroWen 1- dr Vernon .31.1
se bene lcios considerable parat fl torlos n2clonales 4ue rre,;polQ,._ c Est orrd, '. Ir,,ri6n a rtus mernsl talvaron Ia I.onrillit t, tie curstro varr(rns, ne uedato u im( )iinijip El S., ,I 'I -al I", S Ma .,,a. .2.in
deportefruiclonal. ran a su lismado... Aquilatando ]a facts to: limallia disip do toda duci.k .-csticelo at let ., Arniando Ro rigiie-quien soon livi-diend. el, p.r vmlo ben- it(,, tislll Inalal- eI Pa.,. liultm. 1. (1urtnatialocts . .
Ia noticla crisis Int-notate impoilibiliclad an qua se hallati mu- anLdrtros ctficissios_ 8 ... dor, pa cilletel abi leron hit(, carvo,,d, I.. In to bal. I h.. 1, .1 Union Club de Castillo. v an lament, y d.nd, I., ju- 6 1) C 4 0 4 0 .000
Ac&so En Impurtancift. at choque cault, scs ]an hostilid.d. -nownd. t- -_ p ...... t I del PrIna-ir innuw 1. 1,01n- Polls, dt-I "i" irt ild., Ii,.r st A d, Cub . . . 4 .1 -t- n -rM
cusentit. birliss at joven y acti. chon atletais palaces de de Porriss. to 111L basio Parts. "Is a] resto drl crinoin., artillanclo ;en,, %-esl n 'I as eta gura% dr E C Ct ta4ma . 5 0 .5 0de resPondes- broSlationto fue at do R-g.n v VTC. colitta V_ 11 ats' do, ;Iljo.p quqe :dd'rs,,-t.I'
,,. Director de Departes es Ia re, a los tratamientos millions que les escerifficado a segunda hera all He. grant i zar at Oxito, Pe lie Fri-lian. al 1juvrto a pear del ataquv tie ul. loint 1, tits, Iii(ta ininint,,tv deirn- Hvrth" Nos relvint- .4kallis V 11. U ,I, I. rid.d 0 Es 0 0 .3
laciftn"clin con un possible c.erd. on rdenados par los facultativas glat Park Lu.s Rifleron defendie- dez -Y Fon L )oil ronvaru t .i ,a I"hra pus Earitilito it suit, ta .,I .all,, ls.L .0., it que dej. Vi LAUP11 I t1l P;. I 1A
P, I Ise a it ue at Ila, i, alu., I~ (1'. 1.11 -is, ,is Twals 9" 42 42 8
con los ratal, del Pittsburgh pa- de I -par- ran coma ras corrallun% 'su Can- no ores, nurm 11 le, d, 's" "I,- P- is 11
r q an Direcc dn General de D
. us, tables an su compo de Its odarse crey6 oportuno frimen- d Icim' do inv ; ctos. Nintendo de ab.ntrenanniento an La Habana clu- tar to erencton de urs gr1an be,,ijuin jo part, linear una desventaja the
rante la.primavera de 1953. Noclar.- y sus proposals hallaron ralida
a quien acompafi6 an at vlaje a acogida an muchos labotatatio.; clue ROBBY _111tOW N CONMe Orlea nsel.popular magnate- hash oporlado mcclicassionicas Por v:i. F111, NEA' YORK YANKS ''t
baseboleria or all Bobby Madura, lor de varicis miles do pvsos. list Est els tres antrevistas con Branch cuales.estariIn a dispo.siciun do Ins
Rick Y. administrator general del atletas pores qua son iil-d; ,, NEI YORK, tibril 14. 1 United --El
Pittsburgh. y a juzgar par Jos plo- par los serviciss m6dico de to JIG
gres de Ins n:gociaciones, as too. Otra obra plausible par in clue I I,. ante altta Bobby Britian se unto Ryer v
fibl E "t. s man. puedan brin- ne do hunianitaria. quedara inau a lot New York Yankee,. campeanc,
bre, In guradis at dia rition do mo3,,. No, muncitalr v d1j, qur tin tvina 'Ia I
carse hot Ich's d elinitivus so
concertaci6n de un acuardo ,joint ref-inicis 1. Academia Nortu oa menor Idea" the rusinclo crA llama-*
entre )as Bucancras y to DGD. Pa. DeP-111-. qul -froorli to- do filis,
%2do ma6ana a rribnea st Lit Habana onentales a Ins atiotas que 1-4"1 Brown. csiir rs ofiriai dp !a rserMr. Harold Roettger. secrelario de simpler sit eduracion, b.j. Jr. is, v.. d1j. qua crilfilluiril, oil lr Ynti.
Rickey, Elated trRt2rft can Nodarse recciltm do us, -Rr p. do -c, rls kc ha,,a tp., so.
todos loss par me acres 'a laviaiss- cuYa %mc.j act an at s oto dep, rl;- ,In so cusictin seril. Pern nip 11R. 4
con efie acuerd.. -a Ics anim6 a cnnp,r., dess,,,- canyon
Aun cuand Ids Piratas no esta. d mente an Ia i-allaarion Je 1blecieran su c cle entrenartian. bello GANO GARDNAR MI'LLOT
to ein L2 Habana. exists, Ia seguri- Nodarse informci asimitnio qu,
and do quit vendrin 2 celebe r va- tad.n I csps,'t-uJ.s qu, a bit,,- MIAMI BEACH, Florid.i abril 14
is its, a (UrIlLod,.-Gardnar Malloy, vet rarids desafio, d ex bic16n a It. den an is Palacio do Ins Deputies t 3
nes de Error.. prince fas de abril. podTin see presenciallot complelo. no ennistis do 8 atios n edad, good,
a P 'I campeonato de tennis d I Burn
,as decir, dalsp 6 que haya trans- mente gratis par lin n6mcro it ter- Vei,ino Herrotanda a Vic Seems 6-4, currido Ia fase Initial del entrena. min. d do ali,.I.rcs pores y par 8_6 y 9_miento pr r 1, to clue garanti. ]as veterans de nuestr _Pue cst cla iflcado on at
zaria ]a preseneto'ci6sa de un exce. de Inclependencla_ namero ocho entre loss principal
lente espectA to. Tambidn Ids Whi- En relaci6n can las actividades terinistat de Estadon Unicim, dtrroto Sox del Chicago y Jos -Dodgers do ]a DGD an at vasto compost Frill- to 0 sAbado a Dick Sat Ill. ranquea(I Ia clasificacion
de Brooklyn Ilegaron a acitersicis ad. tico. anunci6 la inauguraci6n do o Enron el chat, en
militte, can Nodarse. qxistiondo Ia tomporada de carnpo y pista on ruirional. y Eyer ie impuso a Sets_ I -sugurl Loostlid.des-iicl- (I-Ion-as
--11- a dad do q-7 ol."mis a&
Ia prinsaveras let ano entrj"te to, comenzando e Proxima dia 26 on
lansiticos cubanos tandTin oportu- Bejucal, Ia p sibilidad do all Lrre -y
nidad do ver %rigicoi6n desItc.d., gi. p... q.eZI! G-Ian definda
estrallas del thow. p.o.1 su titulo do cannitesIn mundial do DOBLE
lines cle iniciarse Ia temp-do as welter weights on at Palacia cle ly
aficiol. on Deporles, y Ia inauguraciin del
n Aderis do nt,., rog.o-i- taropearatc, Gu.ntr, do Or., do PROTEC C IO N
es con destocadoa licivres harvoo. Cuba par. el din 26 dI Pre,,nio Inins do Nnirteactr6rica. NcIdarse me, T.mbi6n lof.roo6 Nod~" qu, ."g. r6 in piteticipstrI6. da, act,. I" stersts... t, too qe,.
ra, do laguir.. astah-irniu, ci l len- 116. Omni Pat-. datermnit, Cin's internacionalon I torsion aus ho conrlIrms. o an a I- blesios 0 4 4
Indra lugar en as cou is del V,_ Olimpicas nr,,:Ado1,
nado Tennis C till comerizando ra- para Ia ojudad de Helsinki, y 4
nd. ninfilln.... Ent~ to. stins quit instancian de Jos cronistas Enacts- 0 0 1
h3ran I vl, jr aparc- livps qL!e 2 5jsfjrrrojts a_.TiE._!:eun-W
--c.n Vie Seixas--Dick-Savitt, Art---ag 90-4113 tambiin habt-f4broLarsen, Garnpmrd Malloy, Billy To[- do U1112 entrovista con lot dirge loss d 1. Lig. Nan ... I do Am,:
berg. list comn los inesill.n. Me]]- a a
in Alvare. y Gusto v. P.Iafcx comr- tours parat cooperair all cl lag .a Iclaci6n clue prestarA positive real. del carkdito necesario para la teacc -qste ranged c vont. do .... cler II=ci6n do ese event. qua eskii fjInternacional qu c ab.". cu."'. I -do para at Proxima otoilo on
dises consecutive tintolizand. at do. nuestra ciudad.
mingo... Tam 16n an atletismo jogr6 Como podrA apreciarse. Lorel 17
qua 5
--slible,-corrvenTo, un true este 61timo mente 1. fo qua depositamon an
aspe to de su labor outdo supeds- 61 adds caters n.5
c hall.m.s vwtado at cr6olito gubernamental que cubsclos a 1. march. de los depor. i Ia ha shlo afrecids, dentro do un 'as an In Nac16n, pues en mores bre plaza. Nodarse Ileg6 en prin- cle tin mes de penis it -eI P in 2 un a-uordo con ]as dirigen- to del organism. Icad.ivia sin roy.
t ', de In U.ieor., dad do I..y.l.. poldo finanel-ro, ha pursed. h. I "' ; ).. :mprall
It- p se.d, rn,- P.
d,' into h rob'res do es, rep,11,ido ab-.d. -, I z-otos 141ra I E ste es el fabaco que se
plnctl verg. La Hsbana d-,ote at WE con isu enu oph.
las me,,es de junio a julto Pat a com- musnoo...
i CIA COMMERCIAL DE SOMAS, S A
Belascisain 75 Tell U ?360 escoge para elaborar los
0 Anfinciese en el DIARIO DE LA MARINA e L
NUNCIO OL VADTX'REG A LIA S, IF IL V U % (D En eite equipo extracirdinario so purifiCa y'0C(1sMd1ciona at laboco mediarit un process realffionle
-cientifico, antesi de comenzar a alablarario.
Exclusivamente tobacco de extraordinary colidad
Ia crema de coda cosecho -, son los Clue sq 6scogen
-para REGALIA EL-CUNO..
Y gracias 6 sus ultramodernos equips
A
y a su process scientific cle elaboraci6n,
n as cigarros REGAILIAS EL CUF40 se conserve integromente,
a plenitude, todo el sabroso aroma
Senbffl am y el d6licioso so6or de esos to6ocos superiors.
Elecyantes...
tl
C A M I S A 5
a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a 0 0
a Telas exclusives REGALIAS
e Disehos originales
v & Corte Impecablo
U
Y Como complem*nto
perfecto, Super-Pontol6n COMMANDER A IE IL C lu N G-
n.- A I
pigina 20 Spcrts DIARIO DE LA MARINA.-Alartes, 15 de Abrill de 1.952 Sports Aho CXX
LOGRO ELVTC1' SUPRIMERA VICTORIA EN LA SERIE FINAL, DE BASKET BALL
Probables pitchersAft (lor(l y Reshevsky I
I Lanzara en el Jitego de inauguractort Yaclting Alex Finibres
pliblico y tempo, en suspen(len otra cz W etor jugari Intere'spor la
NUEVX YORK, abril 14. -INS)- Miand-Habana
cis = ,d V.- IL
10S juego& de hoyl)- pitidt tres horas y all n a u a-u r a te
i To ajogroz Rirshwky. do justa de nnis' peleari aqui
NEW YORX4 sibril J4. lAP.l-Pr.-;J.. Etad,,,1.1,1.d."- c;UNjdr1,Udo In Por Emery Lipp I
b ill pllh Argentina. ill i IV elite Actuari cl siba& pr6xima posid In do a- to, quinto jilego a Jos trrdo y it". Ocuparg el s ---cxpectaci6n ha despertadol
To or. 6pt. turno en cl Gran rimuric- N I- do
flat do par& Joe juegaii-Iliauguraleg de movimic La Partidd a Tit reautu-; line-up en el juego de hoy, El arulxl-c.ob nni adlradl eme
Inia-8triandes Ligas on ei dia de hoy: dad. monsoons. at enerndo, el Torneo Internacional en losi urn. .. d.r I 4ur
Lig Nacjonal A Jtjzgar par ]as actuates pcedclo-, contra los Indios de Cleveland 'Pa.. ha iniclado Una roasts cle an- Echevarria en el turno estelar.
Piladeltist on New Yoric 1:30 P. an ineo do Ins contrincant" parece clue chas: "Regain Cruccro Miami-Haba11cloparticia seri tables. Ej jue it que' Alejandro Fim?,eclad.res: roublacia. Ro-1 9 (AP)-Loo In. .E, g, ndo a desarroLlar bus v.,.! L.. loilld. ori de Miami It pr6xiM.M (l;s CHICAGO. abril 14. nd.,,,tJsLl,,
bert. vs. Ill.glic l23-6,,6.aoa co ienz6 on Is fordo del idamingo., I.ci c lc I. y I"" "' dia dg, 3p,,,, og.b.re.eltionc. de to I LidiMci a
ill del Cleveland Y Im White Box a ""' do so onalt.
Brooklyn en Boston: 2.Lo p. m., cleilitnis de cuarenta y clia To, jug&- _de-este-3ahaill sido suspended antclorniento dcj Chicago. retedores y el team ear. vi.jo Jos Est-d-25 Unitas. On nos 'ies If do a guiento 1.vaiylso'caa.ccn 6. _eI
pectaciores; lluviwo,, Roe, 423-3) Leo 1,1grimente, see, .1 doctor Lorenzo Nodarse. director Darn loo ?,,ates limayoore;i&. p.rola.w nt do '"
vs. Slhhn.122;14). 2.' general cle De I Ire portes, inforn06 ayer blemente I egar n ornis von 'do I d" no In
Is del. P. -d j writ 11'ernp.dlo- I= d. duskq.raI o
Pittsba S n L-All. n.che: 9:30. fir,"Istrin got d,., 1,u,,,g,,m1.,augu-I'de que pmado mahana, jueves, ha de -rdar It pr6ximo dia 11. Ell tin
30,00 isopectadores; nublado, Dick- a gmp.re iningriti. trizad
L, d (h "Ope n 0 o .1 vo.t.. d'.,. 1.=pcp Vr_ o minel.-as '..d di!iJorl
Terplis Club Up I V dad Ed no de este I e _PR __P in. ot
am (20-16) 131. pri Ccnn kc rk,.2n e Una can internal nor'e 6 +1r'fiei. je y cio I el g El contra de Is xegat. on 1. orde n if -e los a.
Chicago en _;Cr. .111'.119 r Wads 30 ODD ... ou lmirrariinat, rto del.,
v! ._30 p. in. n. on.s ','u
30.000 espectadores: L iu a e,s 11 It Lima del depot to' babia, do La Habana. rrib ocl.-clnra. Minnet- Elisct, rt I ., Andtc. lo' bon- AIe--TfmbreLl eI 1'edrLri' '
, ha raquetas. Hacla tlemp.. one -me barcos a] murfle del Club
(6-17) vs. Wehmeler 17-10). e.cT. i 1jte Plains y Saint
que no teniamos ocatfitin cle Presen- torroacional. Direentes Propietario;j' hvo r litat de Wl
Urn, Assuorleam 121, record de 33,00100 establecido en I, a esguel.a d.epIZ,,n
clar en Cuba on ev onto eFor.tivo de d e embaurca, ne.,'um ort.ealmerllca, 'a d un
1926 puts Jnauguraclonzs on do u
Nelif York an 11114delf1s: 2:00 p. m. key Park- Conds tents envergadura, quo in nom- vendrAn n a It prlang,,ol r".Ppul.
25.000; claim. Roachl vs. I Early W famosios ell It mundo enter. I vez, Ali Is Fedoracon Niutl de ,f,,d. I. forma 1.1
Y' e' Serle de contra dias I Cuba "I.-.ficI6 e 0 Is cue
-Kellner (11-14) ctlyoto otartotocilde d' rDs
Indlor,- r rac"m No I -d ndo el sabadoBoston en Wait lington: 2 do on. I.. clubeii-nhutfMim"I
:JU p. M. La e qu habri de iniciarse-el I Tut; i C' Do I de Il- -e cuadrllAteroi7del--Palaclo (To
de_ ?0 juegofi no pudo eviler que el jugv :erlj.s as y media do la tarde I to ,as c.a. e, I Tic.
Yords 6 c. Capital podrin sent
131-vii. -PlercD--(I5zl4) 11nallr, logo juegas debris irse .0
'qu"O In el Vert do Tennis durarli cost" do, -it. 'in precodente. is rog.1-, Sit manager Angelo Dundee, char.
fie diars, ya clue se extonderii basis o gra or. do ya- Jf,
Dell ( 18-11 ) vs. Partnirfleld San Uis on Detroit: 2:30 p ni, 52,000 do I.. 'pasada L a crucr. quot. n nucc 'a ayer p'fr. r" on"Opce'su protegido
Cleveland en Chicago: 2:30 P. m. 30 espOetfidafes: claro. Guiver 10-12) ilumita de Icel Wital to .. quien par domingo inclusive, habiendose adopij too tiene inscript. Coca Con
call espectaidorcs: claro. Wynn (20- vb..Trout 19-14). 1 espacio do 411 dies gulsro Is do par. no grairle
Lille facto Ins modiclas pertinentes con I 1,5.,cru r 5 se ban regis.
1. sistrd. I taurd. Bit objeto dc d -1 r pLne on risen. P
It acflo ff-ad I P RI puesto
------ Pier rribU. scilialisda irgidT.. .1 doctor G.ille, Is ill- lorries. Cam. data adicl=
Por mu- yp. b ida ep n osc Y ves a v,
Ili. corno favorites ptran ests. cam- Una a ortunidad nroagnd,'. clia"' Idea" ri, so l:lUcer. "VIla', loodemos decir que Alex Flmbros I,
pufta, tlenon on solo hombre nuevo presents cle ver on cs_ 'I doctor Jos& Lastre r solar It bnxeadur de so categod. quo no'.
In I] line-up, el left fielder Jim Too C'mpeones del terims,'en un i Cuba on us reipeed "I I b ot in, lc .,d h. I.btqe nida an to
Pricaley, quien bater, -299 Para It Do- fu.r.o de la Direcei6n General do nos, d 1 0 0, quo a
I a ue no secia muy
flas, de )a Liga do Texas, el ado a- Dep.rtes par darle el may ci'n 1
I r auge; Habril distintal actos en -entur.Z 'afirmbr que en I Pro~
fiad.. onto d.p6rt.. sig"Ield' I In in-, I a ranking mundial se le sit6e on.
Las White Box terldrin dos coral zado par el docto I Narials, ,,. in. ,'Ital yf,,! Jdo Par I dg, i fee los mas notables aspirants a Iliv cromentar las actividaries In .a.s, H k y Club I a not I j. fI.the,.
,n no u. figurando en la to base it ,. -,
guez. negro cu=rmquien lantrinnas deportival a traV65 del te- co licternacional y a r Galvany en acclaim
.6c. or .del rri orionaei ... 1.
Joe el jugador mfis vali- de Is Lt. Cruccros a motor Ineriptoo
go International el ado vasado, ju- uradares consagrados M a mpa Aunque no se he escogida el rival
do del Montreal: ) -el catcher El grupo de lunlinarias tenristiCas "elpar on [a regain I Para Firribres, considerindose Dar.
Internacionales que nos visitanin. es-i P Habana ello
Ah, ,rznan Lollar, adquirldo de los, Ill mtcr ado par los si, Uicntgs juga Idus a fees nombres de filters.
Brown,; del Ban Luis. res y destacadas del patio como
dares: ii, Seixas; Diet lauill. Ir amel lora. propie- ev
NO ESPECULE Ell dia inaugural incluye 12 core. v Vingerd!' '%I h.C- 4rifiles deRscia rr,,.
Larsen: G Mulloy: an "'t. a,,. ph V fp
mania del izamiento de Is bandera Gustavo Palafox; Bob Gillesm.. pai dad I I .d h Una eaurells. nectar,
CON LOS FRENOS par un marina de Is raxan de color, a R:urac, pies de eslora, propiedad de
Todd. Y tambi6n a Magel I ED otro turno de Is carteler, del
It lanzarnienta de In primers. bola cuar a en It ranking mundial; Mela, Maochm_ Cielito, 40 Pi s tic eslora. Do
par Adial Stevenson, gobernadur de Rarrilrej, campeona de Mlixico y 'iedad de R. C. Bardwell. After-You sidjado tendremos la oportuniclad de
Illinois. I IV 46 ipies tic eslara, propied.d ate ,r weq.mente.al J1*d9yen Leo SiteMarta Barnet. Fr;nkl n Wells Shear B g It "o do lox Time,
Los probables line-ups Torn.eodelinninistarlo torn 11, 40 pies tic eq. Ppp I.dad R 1. debut Is se.
El event. exarrollara ell forma de Harry L. Smith. Ti 'y T
eliminatoria. compitionclo Jos granules r nalee. h vics'mamxgup..a d.%PB-1 cl. de I.s De.
Cleveland I de eslora, propiedod de A. L. Gentry portes venciende sin dificultall a
A Simpson, rf. astral del tennis que It
Avila, 2b. nado contra los TnA5 sobrolic I; I Taylor Lou, 48 ples de colors. Moro- Willy Roberts y demanitrando el parDolly, cf. d L n. Del ar. Que se le considers Una de lox navatos
termistas criollos. El grupco viailtar l oth.ns.
Easter, Ili. Died d :!it de IlerngeL.I.,
Fbrros Para frencis re n'. ri' ropie ad de Lows or" Is ina
FER000, cle F.6- Rosen, 3b otdoo I Mandel. Bernadora ED est. oca 6. en
Ilegra a ella "Opit" 'a "a Dole' Pies I -as P"T"
Frldl6y.'If. Vie R.- 1, see en Inero est ells, de lox Yankees. elegida per el Manager en horns it- Is t-rd- one -vi6n od Shwr-' opuest. .
Boone, m. de No champeopnes'del noupdo para,:brirel Juego inaugural, que vs a il egibldris en,,Ra.n.,h. B ...... de Berra, iedLd un boxeador de Mayor
caci6n wingless, as oelidarses. est. P p.,'r,,"dr recta, "I op Is 'unci._ on 40 pies de golocat. prop I R re .. go Tom.,
Is mks act dited. Heg=, I. t.rd,. Raselli .. a- Ias ranna, .in loritical. d, Ins narios do Is DOD; refiernbe6s do 1.1 do Sam Zo,.vtih. Dil-Ann. 4C D c p'T opi:nyIe*gxn.ri, ain duds. a
Wy-, P. Yankees, quo eate ado no ban aide proclamation f3vorito de Is cl ftlca. I do esiora propirelad tic Richard E.
Fgdraci6n tic Tennis y atros distin- dar Una pelea do alias calories.
am tocla Europe POT Chicago White Box (Toto: A.P.1 'guides deportistar. Edmunds. Narbon IT, 34apies do est.air superior caliclad y Carrasquel, an. r,,.,rpidd do Ber, Id Rodins.
Sri _,. I.pgs dcareslora. propiodad
Pox, 2b. I '. F Evansals., 11, 43,
Stan eliciericid. Mificiso, If. "Gaitcho Lindo" dem ostr6 su innate calidad al pies de eslora. propiedad de R. S.
Pon' Robi n, Ill. Evans. Add..--y. 115 pies de eslara,
CMOs a su dispo-.- Cc=eman a Zarilla, rf. pr.piclsl do Ed ward Donn city.
sici6n nuestro gran ic veficer en gran batalla-al valiente "Desquite" Cruceras cabanas
LoIll guez, 3b. H.tuey. 50 pies cle eslora, propie.
suirtido en rollips y Buidly, ct dad.dl 1 "56 B-,lo. Veto, 41
Pierce. -p. or., peri dad del doctor Guijutgos de Ion Upon Ilerm, Al..ill.. W.Ran.. 50 yn cle
Juanito Posada mont6 con mucho acierto a] product argentino que debe mejorar mis. Eugenio ;I
cle pasta V teiido, Pa- FIRMO SIMMONS cle Sosa es uno de nuestro5 pocos caloallistas que no sc confOlma con irnporta; mediocres. 'L , I Ora, propi.clad del doe or se S.
ra todas Ins m4rcas de FILADELFIA, bril 14. UnIt,,d),_! Min.
auto$ y camlones, urt Simmons, lanzRdar .1Urdo do Ins Recardando la realiclad a mis amigos en el caso do Miss Grillo y Rico Monte. Comentarios
Phillies do Filadellia que W6 licen., Se anot6 el Ye& do Te"w its anoche
clado del ejOrelto el Jueves PuRdo.1
Rade flom 5 do t,s 1. ..sech. do 1942; b.
1 rmoi hoy Vu contract con el equi- mJ3oirniton Posas.da hizo nuna ode, sus ?or i(SALVATOR)) toneeic
e bid quo Para tm nt, ndo en " SU
a I Is. tempmada cle "s Itin, I t m- I at l. We debid. quo
o cam reand a !dad a on firialista comn Desquite pa. 'IlIld.. no .,
enzarol, mafiana. lo( Gaucho L pro_ do Lamas has do al.Zro prim er triunfo sobre el Pesca
It sliptiono y estelar t cle rolano los fa as de call compa.
RAJA A MONTE IRVIN illbigen-tote ..! x;gcol,)gr on precious torrent, to clue to ijt's
granny dominical. y pc
NUEVA YORK, alien 14, (United) d, I : ,,,mb!6n la de onto adE Lot det.lic intervino IaL prosencia In ta que In I no ar coln mirad s am argrun.
dos a les largait favombles In Ida .-I Convione regret, s to. Is roo-'Trece canastas meti6 Armando Estrada flevando cl peso cle Is anoI jardincro Monte Irvin, quien ine It Hip6de.mo do Is senora ores, on- im Its poodle haborse oil caries a es
-fracturd, un tabillo durante el entre- I
munlento. do In Ziae Feline adrad di d I Is" a a do 1, moria, aqui de que Miss Grillo queclci tacifin azul, estando ayuclado por Aguilera y Vega, que
prinnavers., W6 colaced y 1. moj.r "'rogor, junnij..perseg., or so un tamario. marta, siondo favo t.
h.yrr.',w Cidirentes de Nueva York iblemerue JU6 It grito quo Oki It Crown. La Gaucho y chwil;,. 4alu;
A M BAR-X OTORS on 'es hodUvas. quo P I. n vienen jugando horrors.
a do U do -ligr.ri. 'n6mina do Is xe-!.d'.' Este noche de nuevo.
main. de h.ber sucumbido cra an saministraclor, ya quo Eugenio de So- poll. de Potranclas a 1.600 matrcis
DIstribulderes Ins a Cubes Elto pernilte a Jos Gigaintes man. seguia el desnorrollo totalmon .
r cho Linda frente al embaua ma iticos, 0 te,,,,[actO seguldo, ganri It Prendo Seloo.,
POW T ACCOOMS J11111111110111, L-L tener un Jugadar additional on su tin. In de nuestro actual as nacio !! in Por aMANIN* GUM N
ta de encioso con sus PenmE ac
,feloteirco. Irvin PUedE 6" re- quite. In I' rUim 1.ngcsf,1m.naI pud. habor! Cc ,n. a 2,200 ractros de 5egunda raveInfants tic 14 Telf. 00.9341 habill d d to uj. a La Gaurb.. quo or. Is fa- Un sogundo half a todo tren hiza I not. hold6tidol. Juice, R
como Jugador actuvo on Naeldo en Is Repilblica del-Plata. 'jdama desde Zulueta onepanitiendo Por tres, cuartion dg 'UR y entiento Rey, Pero to ciert. I, quo possible It primer triunfo do los mal que
cualquler moment despUes de Do ones del cruce del acreditado padrote Bri- I y I go, enfrentada con I Alvarez Bacallao, se del.
I forita; no as po- queses del Vedado Tennis en la se. muy bien en el Illempa que ful! emde Inactividad. Posada no se conform con a ventaja tO, In el Gran Prernio Nacional a ,
fish Empire con Is matron Macare. tornalls. at onfilar la recta.sinco Joe, teT-zonas, derrotando a loo plead.
no, lue imPortado III ganadoF par ell apg6g.ra?. 2.500 metras. vencio par pescuezo a rle ,
enthusiast oportista Eugenio Sale. gd,i, orieZIes del Amateurs tic Peoca PDr A los arientalen. les iluk on en*g.
d I~ go mar os Rico Monte, Zorro y Marjal, y si to ArnialWAo
que a veces peca de it Uso, In le gw n I.. rep It 6 1 1. 1 nit !a Is cierto que Pago $53.80. so deb'6, n. diez punts. Futi monster, que el vi. ma gdardear los Prus de
sucle suceder a todo caballist mo el factor decisive. quo gran ella y Half Crown las Lim. Ilaclareno Armando Estrada, tuviera Estra a iue venia en Una tic sus
con. Desquite, como accislumbr I ha: ,iupoir.guc.s on In .rrera. tortiondo olra cloche de gala en It junior uniD. notches I sells firanda do espaldm jV "Antillo" For Z to
nolado desde '"unde als a, Para Due It VTC lograral ano- completarrionle a] area. Josii LabraMorrell a In fecha. Pero que contem bla abiorto at cloblar 'Town, que Logo sciptima, unal
'piano do so I, ti, per. partir del octavo. larse esto trannio. quclp.rcvgh r. dormy. Man tin Hourroutirder fucron
pl, 1, Mines d,,d, on go "I- boleros mas. fit
pe ci6n Rur. I. quo its UgP r" n a impulsado a an nifixinn" ly gi b. TAMBIEN CORRIA ]a serie dos juegcc;,a in acmingo I lco irnos anotadores del Poses, Ya
U.., srgerdin lerreno, pew el margin on v.do, I.- at CAP que It u unto so- que Saturnma Fe nd,z c-do y adq.nid. pr= _.P.Ih ;I "=a
_d d d'a Ttj r- sal 'no. n'= o do
r, I Encuanto a- Rico Monte. termin6'.o.t6 so -zUed. 6xito ell suresni.n. torlid a do 1. ta I,, tic, -1i 'I a -azi-LIL b floor unAM I on l.bRIo ZI i I v
DAT utral-i la caigal del motros. procedid. par Estuardo. Ro- con travel .n.stas de .. 18 loge- d 6 ,I T in ME
sim, entariura. mientral Due y tina -ieva, yai Tip. quo I I f.c.ri- d
r. un no on pir to a It learn, haciondo cast Odo Pesea ganci at VTC con Hourrouitrier
aficionados In general, no ireporta victoriaa -n, a sunarso at hab,,r de ton) y Trideav sion do Rico Mon- It done ell I! primer half. El chiqu.- y BudoJon ell bordta exhibici6n d
so grado cle riquen. so con r-.n'G..rh. Lmd. c.on. ,red ,, I el avorito do la carrera;:Ila Victor Vega. to habia ac. go Is. -n(ins Estrada y Vega. 1.
de gonw "I I lereern f e our, 7f h
conepresentar canaiios cc cateforia Eugenio Socia conno prophet roe on rdeq., cle primer ticropo. s=nTo tin croi bten pnr It quinteto perdoder.
Jim I ell xtremo modest, y valga I ad-'portador do products del foij da D I I ClUb. In fat I ul at final, It alte.te Guido Es!a roche se jugara el cuarto parjetiv. y l pall clu, so "lierld, ,, mi y Ins fartatects argentimis v no par ca. Ag.klera. que on Una de Ins Uolas fidu de la strie on el mission It one de
Anle, I senior adelanic convince -ta de me,.tas del h.j. do Saint III A are., do P- M. I1'marqw,,;e.,, ; clobiondo Rev in
mencionar In exerlento demostractrin foreseen rnaderas drqdo el corawn do -ric
Sol, A ir. I-ta It pedregoso final Patrick I Ionic, public. do dg h.ra t I'D r
dada par It corajudo Desquite, que n ,I to s-6 do olirtri-, per- Urn alejar la pizarra de nuevo.
dn I n it do par pescuezo I an- o.s orientals ganarnn It hall 01. M 1.
sciptirto It fucesotnuixiono de 121 liberal on Is Patagonia. a Ila, ya quo el VTC ganando M al
edemas imoneado par Candi AMIGOS GENTILES t, de Marjal yal Tip y Quibu: y dos punins y grizaron do venta)a It .1 s-e a dos juegas.
Po orierto qLle It triunfo & Gau. svgu descri In carrer2 Turf AT- ado di 'Anutos del scRLmdo, a. do forne, clue tin dejadn muy atris:cho Linda We prIsencindo por on Rentunn, "Estuardo se Libra de see be- ta quo I VTC Icogio In tpunta. apra. Cam prrinato- Senior dejando vinoefgeso epaca de oro, y no obstancto I to tolo sido par estar ]a meta at y no In a do par o. de I res to la Universociad su solicited d nsencontrarEe frente a un praoucto tic grupa, si tin numerous. a] locnin; fe- an 'di can del "Gain" Carbonell. v at rilpwitut a la justa. quedando s6in P1
Una recria corno, 1 8 or I' lecto de aniallICS del pur sang quo dicz metros mas lejos equed
ne, a fiechn It plogto i ]a demostra- filial Jos6 Labrador, quo ernin Ile. Billmore. Cubangleco, Vedado Tentan superior a In o t, go.,,"u8R. u1n muy justificadamente so enorgulle- ell
con con Ins hazariss y pupinza quo cion de Rico Monte y por ultiono. vando a Oriente do Id nation. Flan. oli y Alle-toco do Cuba en la conarevino a buscar on In recta, hacienda c..ve.cd.s l I- compatrudas.cisc-i Hung Saturno Ferwind y el-tencia, quo dara cotmenzo el-pr6ximn.,
que-Gaucho Linda tuvicire que set dennuestra la roerls argrintma desd f n
I Bude a
cunIquier Angulo que se enfoqu,, do San Marti d I I., -ciadcl2ro, Too: I I'll luclon sacadlos Por din 23 par la noche en el floor del opurado cores del waxima. El ritis, tic Rro"Monte. !muc el an a o's on I, legend. half portion. VTC on un excellent dable juego
cronisla qu6 no ha viitao g bads. salia del roo,,tch Biltmore Y Vedado a primers hora
Mnrcando is vanguardla Thisvent"' no, A, r,,. to ,", I- nl,. "o uc to
vrirlto del Gran Pr( Nacorod I,- M-rclo Ca
To y Merry Anne In los tramos ale. It J d I do 11 1 Ri door, pli-dio con Miss Grillo par po, I Vedd, Tervinns p- drI Jr. y Cubaneleco y Allklico de Cuba
fres, In carrera a juicto del cronisto tc. ns ca a c s qu
'"go a do Un I arneo a dos vuelts,,
ItU6 ganad, ,,, Poo.d. I clohlar a enenreipiler;'ad', n r do on este an 1 1952 P"Alleritrar a describir Ins Molores allf. tran Una experiencirt cle cincu '.Pduds;s jugRrh la segunda en el
clurva, filial y ponetrar 'it Is r"ta lo oil 'Joe CLIMPleoledift in ill doe dia Caballos del Ano. el TUrf Argentina. to aros do punto, caballista, adminis_ finer de too eldetricos.
que torno do inmeefinto or,. d.l.mora q",c, empozo a er carreras on wo
Ihod, P1 a quo tamhiMi recrull Ildl, Jos quo 11 Is on periocticc, con matic" trader do hip6dromo, Tgrente do lal AMATEUR DE PESCA
relp too por In calidad do so clepar- PolitIcL, P .... ... coo I_ tres melores Mutua. jorin do Ilega a. comisaria, Fig. For. Ir
I -%,in a Miss Grillo, Esto.,d. e.ront.h.do do carrerail y perindista.
_1E.TA I. tuv. c.sio. do d-or, r, s.d.- do %it ds%,i 'A. Budejen, f. I 1 5
E. s:- Iuoi6n much. Is in to 'i so qw,.c. I". It arni y Rjro I, onte. pasando luega a tratar ya ducho ell leer y d irgr to qgsi,.- H.,routinigr. t. 5 1 1
endo 1. ind, no g cle Churrinche y Filon to, de mayor bre cabal
.1-cia, .1vi'Zioldn ctu, I., V,s,,mpafi,r,x,,,*br,, 'rd",g-I to a S. Forciftrudez, I. . 3 2 5
' y I Gc 'too dad ni. "' 'e Is 'f J. Labrador, g.
on deseendo aqui pueds dar oportuni- los d 1. y o por to tonto les ruego a cris am, do gunason-cler- P ue .1irmarse .1
to que end saingres to- Rrresto ; F barri.gj,. 3 3 2
r d = g 0
gos que hipicamento tienon sus ma- I histo Pu de Jos citall'os. uben f. 0 0 1
taderas analogs a Ins que imperan en tildados corno caballos do is base
nuestra viera harto mas rondesta, qeu defigrole Hoc Rodriguez. R. Beaton, g. 0 0 4
ye no vengan a decirme que Miss A clertas juga Ores se'losopuede Totales: 18 9 28
"It ri y Rico Monte cran cobalt', pa,,, In bola d lob., to r. VEDADO
do lerecra, Does to rimirro quo no hr't.dets prospe'. g
tenida que ir a Santa Elena para sa-, id, per.; FIC. Fog. Fe
Rico Monte no seria Yalaid.
moon- ber que Napole6n estuvo enterrano, tampoco era Lord Grillo an Apachico:,V. Vega, f . . . 3 3 4
-3 'A. Estrada, L . . 13 3 4
m r.h.d. 1 0 5
I 3
1. CA g u i ler',g :3 4
J. 4 2
'R Alarm c. 0 11 2
21
T.taflcii: 21 13
27 18-45
A 5
Vora cur.de Ple 1 -45
edado . 25 3D
L
i Como que eranU. S.-ROYAL FLEETWAY!
En transported; en carretera las gomas U.B. MAYOR RESISTINCIA Y MENOR RECALENTA. Chico Varona fu6
Royal Fleetway siempre respanden. Idenles MIENTO Las cuerdas de rayon del interior vencido por Turner
para canniones de carga ligera to posada, de In game estAn uniclas para mayor resiscanctiones agricolas y omnibus locales y de tencia y mentor recalentarruento. So Joerte Pero 4i6 grain bout
entre ciudades. nrmaz6n perrinte mayor ndmero de reFILADELFIA, bril 14. (AP )T G!I
PROTECCION ESPECIAL CONTRA REVENTONES caches. St mente cm GEM se debe ateftar Turner. invicto welter weigh, I Fl- El at hadillado especial contra choques MAS KILOMETRAJE-Su banda de rodamiento iadellin. se anotti un knock Dar Lee.
mo y_ nica on 0 liptima round del combadel interior de la bands, de rodamiento de fuerte, gruesa, le proporciona mayor kilo. Y la "sombra de las doco asl' evitar to Vaer celebr6 onto rache contra ChiIn Fleetway Is protege de los impacts del metraie a menos costo de mantenimiento. ico one. de La Habana. cuanda el
camino, disminuyendo el peligro de too Antes de compare malquier otra goma_,Vea cubanorclfffsii salit, de so squir..
[hacienda genial con vehemencia Pies
que estate se amenteda.
reventones. In US. Royal Fleetwny. C64f no do en omago g e
pe it, Rior
s yme 2 a ons cue ici
isig i ficar ba Turner
It. F h ct=todaspon- do cho'blete, goP,,s j m*"
an ale TODD EL DIA. Use In nuera ecila.
OTRUS 1AM050% PRODUCTOS U % idlol! Gore led Halpin 7 y in 1 4a as y Varom. 143
To4quin Goork do liesto Pluma con 10 Turner rankeado en el rulmel.
a on. doK. retudores a Is I rona aq
11"jas I dailies 7 time A Kid Gaviltin, abtuvo on victoria nuFicil de grournelarl lFicil mero 31 y is vigkinnoquirda PIT
diferencia! I AMs s#M
de limpi.r! iFicil do cambiarle Ins no k out. No obstante, el negrq le
oc 21 afies calwom mis ce a Que
Afio CXX Finanzas DIARIO DE LA MARINA.-MarlifiIi. 15 de Abril de 1-952 Fiuanza,; 115lzina 21,
Contin'a la tendencia hajista en valores en NOY Dechmron nuerame'nife. precis FIRMA AMERICANA PAPE-.
LERA inteTetada consequir
repretuartionto base comisi6n.
Achialidad PS'Con6mica olento it Sollicitudois considoradas por
'Fuerte presi6n 11,j,; el pref-io "spol" del merc"fliff-ritundial -5 sa I --eaceld--dandd.-ek-periencia on
95 lab. Pitorn artividad en his crudos ;:mp" flow In dt, _giro--de,,-,)apeI Y-Tolerenciam.
d 'LB ,','rqu- ,,;I Lill plu Dirigirge: SM BOX 100, C/O
Obser'raciones finales sobre el con r io en operaciones medo," jj-
I,- N- Yu k 1. 8 60 1 ota, oe d,, n'K,)ddn .d;I 'ohn V . ,, WALDa SONS.& MOTT,
-,i 'I,. ,,or on lo I.- -fu,;,du- loill 1111 i; 11,1 tof"'Inan "i crnin, ""olet- "4ulo It 1,, tol- r 8 65 1., nudola, 1~~ 93 Worth St., New York 38,
To I I 'I, J, 0101
A zitearero del Reino Unido Ar .11, lo udo,;, a,,, c- I do papel In o" New York.
I.Io. Ili- incomplelo, I,
previoS (it- acciones ';' roco -,bulo -.I _nzlucd I
pro-d ni I ...... cqi,: -1,- 860 -I-os I.. ,t,a "fo- el
;o r, S. I,,~ or .111on
tic ferrovarriles '1" 5", ,,put, do in I,, -,1;do noonifflolo g
Per Randro Giierra da In Bi l,, if do on. "a I. I'-d. I ...... ..... i'd- Los -,
N*- IbAnoll LI -hiI do al, in I- c I., do Cuba .1 pit -liz.oi 845 ent-s e.,
idrr5 73,C F sa-u-1, a -oa ch"ant-0-1, 1-1. Ins Mae.!
d, lekN en el encala-mienon o ninflei a a Is equivalemr!.onou.1 rit;iC In I.b,. ;!or. o'"n Ice N, wit r,,lde In cuWa mundial de, la-, Mic,-,, v 111.5 venia-,i I% ln
If, -kne,
E pefuribul. del C ... eno, Iou, .1 d.1 .1 po- Fbw o linre-in, York loi-, to I., .--un u, -- I, I loove,',; ; d, 1 lot Pac.fu-o ,-goo oporl..
qu a se refieren este 2rticula que 1. duto-noul do doh.;e'l Idh."t" 1-11 -Ioso -- I e'vado o" --- 'oh-o". I, ........ d, 1: f,-olo, .1_umlas dos anteriores, dedicaclos at bte In q- Iv cor- ponde ia in el iui, ti, cob, h-i -,I go., -I Iiii oli 'it I Ii !I 1 t-, 4 :10 oll 1- lu,- suzto-n voclo-ndo 15'
nliSI110 1115111110, se specific que
line ]it Caribbean C-unt.wor, c I nu- war 0 itiorde dol; d. lin p,,nioo I "I I nei. a 4 08 So pc.. oil 194 piinl,, Pa dob.jo
bjLtivns del docurreenio ,on S, i)-,r libia vMvilitia do 1950. auto, do la do-inacion d, Ch-K.-*
nbaste'e, it,- a, 6 on r fi 1111L.i I ;a Unid(. clLsarrollar [a i.i fibia Awn ast. lit It-iltit -Iort, -i- I-, o -u, I"Ino"
prod"ecilIn I, atuc;lr on ]us nifses dei Cornmorlivealth fin, q 1", 311 1110 himo, eterho., a $1, 00 $.,1 n I. I I AZI*UAR" FVTl'R0S
or do r.dicho i-car ordernicturiente. Ell rung d- ,,, total do $192 50 No I, on I,iv f ;I haba FI ol on c, In rl; I"I" 1- 1--', 1 Am ........... I I.,
nrlicul., of ...... 1, me rrferi folamentc a ta produr. Inde In 11joil'Avroil of 1-,, de la ,If i on oI to per 1,11 bkop", do n- o''es .1 d, L. pi"i 6 .1guo it
,I-* -ucaroti I, If,, Irichas 0eententillex B11troul-I In Sulleho. o A It.t. He "Te"n .... ... no- co oo- "jo I !IL ..... H, -i I. ..... ',74, . ....... I- In I lol- on,
Gu a Iana-Brtlantra y In lionritirns Brlanica, v a lo, $100-por I:- __Ali Sol iii rolo,
prern-o, cle prrcin negocia. b-, In, ov"'Itado, i.ii t, lt I I
!;,, ;nl,,,,-. I o f- i I hillo'eri.sr
If, unions paiscs, ya que segun go I-,Ijutlso lo- -, 'i o"t.ot,
rn I-g 11 ries nrliculof, ol, ReirliUoidn on adquorro Fl 1-1 -o -loin ann, d, oI "..'ad. ;,i III- "Iniono
' a i.
In tolabdad do In PlOdUcculn do azucar del Corilmoi Q- lloul.o ..... Eo Ini-I ,,- ,in rf, I ..... --t-,or 7i CIF I on rl III 1,,i -In p-c-I, vs S92
-.1th. sno i.e. pwte do 1, orrism., dejarldn eLr-h, lone -tv Coon' Ln v- n) -d,,il d,,1i!,o, -5 Lant- s 4 25 I_.1LB I~, d-- P-,,,-I- ou. 1952 -1"' I V lerrittir- productres ]a I.., fimn ]I Laol Rucg., and
-rit. a I., rein, del CanalI6 par to., emiales; I Rouno 1.7old, h." de- ,itm- Mellon y do I, lor"o
lot 's "I"' u- .I III, I to,
rimmales dol too, -cio, Litas %entas at Camecla. segun cuenta Ia --1 '" So ""di ...... 1 If'( I -olol or Ibo
fit g it n T, I ndo Intell il- 111il o1olil, I I, rV_2 ;nds1' I., -I, AZt'('.%Itl'S ('1111VOS d, uaji. el
se, emisigna on el aiketilo 3o del Cuoverno. tendraii o, C I If
prioridid 5obrc I efee luen do azuearcs do do 1. p-diiet, dot I I "J".- 'Iu l 31 N 3(l -fi i do 30 E ejetact,, osj ron, ii-quile -a j-di a iiiiviil opert, no c "I
procio no negatindo log -priialueter-clel Co....- t it qu, -t, Con-in, too Ing I vonol. n 30 mert ud., ljoiu. ..dc,.d.s I do aj.. Ln.
11 0.1th a 11fillosquor. fees mecledni nos p-ductco's del C"oun Ith Ilene P., Ri-dr."d epero i uliud,, do Porto liluu. par. no. I I tol;dloool, I
...... j,,,L,.h-o I*LnI.,. i ,, if pi-imbulo el oo Lt. 1111.1"in "duo 'I, v do FOrturanI p.- on
En 'I texto del con-mo, articulo 2o.. it co-kit In, p-- 2-1
'a -I d, rdn ...... do WO lotjr la q I-n. do
qu'. ell concordinicis con Ins bjeti,cel dol Cernmin n I'll It ill- .: I to I .... 1,
d'i C .1 P"i. d, pu VI ,p"o
me sciulladog on el p ... m1bulo. ]as paics del Common- It n norelnalln, po, in p,: n I, il tanle largo ,;,o 'I; 1 1 ''51 i: Cuba, 1.01 IL11WI fue niedano, "44 Iae, E, i .,;I
far s c.polla- flel ....... i"I"' of luorn, nvgo- I:i adft, d" I in''%do rl ",., ,, -. f -,, ,,
ivealth se c.mp,.,,Itcn 1, 1 1. I In ,
mn u on -,tuu.I.r la 'It.-Ijue ri Cull- 'nod", 'J. j;.
individual s cadn ano natural a cintidad total P;' julldull.u:: 11 11
it, 2.375.DOO too, adii-, l4rgas de L.240 lb,.g, di trlblu- I,,: an. 1-unina Ii-t. 11 a IL 19,9 1- eslipul.- C, olioeu- I to 1, 1,,, 6 2u CIV. biol 1, 1 Puerta Abierta
it J)., t I I ... its del Con-mo quv I o joo.., luntinio do on I I", ", :
jl I I 1111FICAD0 MUNDIAL y de ono, loodin
as (Irritant., on Is f-r a siguient, cumt, -.I, tiordan on loda" mui ptut I ..... obj- I e, I,. '14- I I ol-as it to r I a En Li he, I Po, o"". juoo-, ).,..I. -anbi 'ojeclad v I
Australia 600,000 To..u, ti , del a -11 Ds t" 'I", Sugar _. cornd- .1 i I- oll ;.,,di, .,don o I _, ii 1; Luoi -,i al Servicio Banicario
I.da. 0-idenitales y-Guayana 900.0001 It .. sit. unlen to de In plocia-en I I inp oo.,-no- 17 n-fin v 'I-, I "__ dheclo Ii., f: i IT
Honduras Britnumea ... ... ... ... 25.000 ;titorlos, losi.slooteon-mv vel,i judo pv--gund. P" v' (,,,,-d,, 1, :17 1,; it 37 1 ru.. III- do "Iul lua S-IIIIII. lie, v-dr, No-dad j; III, do"'i iopoo li
os pines pooductore do ;171nar (fit Coninion"I'a I 'j,". I, I, NJ;u,ntt S,!g',u ('e 1,,. mil.ogan holl. It 111a r.."nivoc Iodo -Io '. o'harn n del Comercio Mundial
Africa Onernal .. ... ... ... ... 10,000 o 'mu, le. o -,-- 10'. 1, d, 1'.). oo I, ;is it,- pa7 on Cort-a, In,- h;,,
FI J, ... ... ... ... ... 170.000 E. un I,- Join de f- -,lol, doll, iNO ,, I
I Mnuroc., 470.000 In, on -ent. unt "'to "oo's d, Ciuino, I,, --;uja d, 101, ;1 11 r,75 CIF N Y IIIIf ... .. - ... ... I. on. F, SIi" 'I 1,,.l 4 2.) FIlB C x" 1"ce""',
Africa do] Sur 200.000 1. on pl-n in, go, it to oI cull loo cl ol -1 -Ir "'I "I" n
;oI a III I qq III, 111.1-11o Sl' 1 11 1 1 In In- 119011'1'11' SUC1.111,111.1115 OR
Total. Ins 237,1000 lonellidn, nnt.,,i,,h.,. Dt 11 a., co-s. H.,, ,he, 1111v In 11:0. l ,nl,,,,, "'In 1, 17 I- umlof n 13 48
a, iclarin oual. se d-tin-no III R- Conn , Rouno Urido rol !Iaha f !!"n lbll, or I Norte I,, Cut,;, -no d I. ........... I % Into, pd,,, CHAMIANsTIONAIL
Im"'. rinprero, nr,,,n ,dn s -I d 'isto. po." qu, oil r ... ...... I~ i- N,, nboh- 1,, C,,blo Aro,, Y-k, Fhadrihn h- 4 .1 1,11- ", If, Coda una cle las sucursoles de JK
ro Uni I W, non no] P- I ..... "o-o
me, a -,I hit -m,,F ugJ-n., ou Cui,,, hlo ro m ......... Si o- out -,,,ldt 1, IV. AZUCARES REVINADOS The Chase National Bank en Lo
F ..... ],is monlin, I, -arld., F. lo, 11;18 'q49 o'll Io -I1 At fi-lan, 1, 11,1-- rn ;,I t4uQa york
In, tninIr., d, food-r- it, a r. y In, antod.d- i,-oin bnunt, I I G-o I
ucar rle .'et- C'fti -I" 1; 6 d, Co Ina I do rin-I to M,- H. I 1", 1'192 -pI Habana, tiene a su dispasici6n Landis,
Occldo 1-- (it pvss anualt.R. puro on rl (1, 19.51 I,,- S-,,
Indins '.in on y H of duras BrtAni,, ;,12n -I He todas las facilidodes de nuestrat Fronkfurf/Mo;m
y ,r.hi I rrr, ., dVJ IA 7uCrl o1gocindo para el run -ron ,, 11)200000 cifrii d, 1952. eguiliclo po, el rti,olb Is mil pot -uto del pre-doo Hr 1- 1- u-, -111 Com-inflo. dr: ,let ... 1. 1 'to olo-, 1,1-, on pnpl ha 7 fi:Iq organizoci6n y de sus carrespon. Heidelberg
e, -tabl.- loge. c.p-gc. per ol P11- -,ol- -,on pu,,i,, -'- 11 111-Ir N1,r I.F VIEFIRF, IONS. sales. Stuttgart
,io dc lag emol.rq- de az.c.r decide prime,. do col'- r d"'o-I"n li),
to de 1950 a 31 de (belembre de 1950, ajust.do ends Unid. ultuaniouto. vd-L-1 do d-Ili-I -1- 1 ,
silo s"gion ]a, ctipulneer- del Convento. en 1. fol- -j-ns a me:cadeills i-tan-,; on [,I -portiloon do M n . . 9 74 76 5 71 75 7 1 7 4 N- &Y, Osaka
d Coo- ,. El lul 1111-1 f"o-io "me CUhn Y 11 RI-111" n I r l dotui ,--o- A.L_ A Intel. Sl- Nlim- 'a';
In. -pe'll In lb fill-las precadentes. es decir. I., -.1c, ,Iablln m.y um--!o, le, pod-t-, y Iktj . !1 117 88 11 an 8 5 PIA 5 96 89 1600 Son Juan
_.",a, c a puede clause por rivrto CILIC RU- in; III o, SIul-)j- 5 91 592 -14
ado di h proem a :as tamales cle niveles'de jor exportadore.s ingle.ses 6. bid. q- 1 9!!
cita do fooductes del Reino Umdo a Cu- nuol-lar
nales y s lar is y de a ros factors de costo correq- retritaia In % I PoLrollitin I in" to 1 11 Nol- 1111111 5 Q5 5 9:1 1 1 450 Santurce
poodiente: a jii -tea- de lost territories exporla- ba. 1, cual 5 unuo& n I- oull es do pcF,.s --tul- 1, pl-t- I-u iso- d, I It qo, i" 9 63 N Ponam6
fares it a come base el precia ya citado dd a6O por Ins culai- on 1., 1, din pain )a -Inion do -- 1 10 NJ.,. 1951 5 Mli N 5 66
dares, I Illy I ". I ill I i o L i Col6n
1930, do yutx, uujlriuo quo, dtd. el Intecanim. mercant-I I o, Weit'-;Aole, S lingo, 1; ,, I N 5 71 N
Ell e .:rlicu Ilf lijan a., 11ccios, con el a)us- ,n: ,. I, I I ri I a, R Unuclo, A I, a Pnr' I on glan fo,,u. 1 11, David
uml,- -.-ont- o t qolou.-- [:I 1 1 Patios vo- d- 11-111 1 1, I)VIJIA'i 0 rl I'N 1) 1 A I -moo 4 bre 2103 ,1 ',if,, o 1118 1, 9 u- Crisl6bal
3950 ... ... ;n 0 d j,1)-o, b:0,1no-1 S, I, I jo,-- d4 I,. o ...... no o_ ii- Mo- -14 ofl- 19-3- 14 THE HASE
'tt,' .1I ... la'. 1-ou" I 19 3. 1 4 380
Cuba IIva- 1- C bolboo
95 :1. 7 6 1 'u195L] 1: 38 10 0 If 'en n -I, -Lo-d. pmri WInall- en IA paxin, 221 NATIONAL BANK
I I -o" al'to, I,- 1_ 1, OVICINAS DO
E" of t,,,o del Con-ni cqui- ti-to do d- 21PRISINTANTU
'I M n pi ni, on ibIng 1gIcLI1 a'' it I'll ECLU.1 ( )N DI1
do lsiini go of the City of Now York
I'. fue"', Id. oi-111i "an Miloticis D. F.
1.1 1.mo "a equ-Ionli. to 1. ro, brt-1-1. o ib)", l:I elt- nol I!, o
r "It' 11ollolurt de 11 C,,ilb,,,,, -oou-. to, n in I,., Al I I~, d, d, It- n Stilmait Air*%
-nt, d, dldi I unii. -le 1- ;1 -t, I,. 'on -1- R
I M EIRC 1,1 110 DE, AZI. 111 : X11 Oficina Principal en Cuba:
loribus,.... on In 1,11 1. 1. .1 precin criolibrill de I. r I I, i, I "I "I'll no '-pe. I- e-, O"a
j i, ducjc, un I, a, I, n",
32 100 par. 19-12. nice P ... bit-,, 'I Aguiar 310, Habana
Ionln por mi expoesta eno nri, 11 r in d" to 11 oilld-id.1 ji-I I I..i El Cairo
_:orrri, so por i.nl.d-. proble- h-1 '11- 1- o I,,H, ... ... ... ........ -A- I, LUIZ MENDOZA Y compkala.
d Beenbay
F 1, e, cast secure cut hall'A dr nunnod lod- la. P-, ,Ild d- 1, ,,, ,, ';' SUCURSALIS IN CUBA
7"' c 11 1, o a", -.1, 1.1, VAt, I, I,, P THIII CKAH IANK
114,mit In airricion. porqu no orre ponde do rinKAIIA J- do-n- 23 esq J Real esq. Torrecilla
"A p-- do lodo ello. nos C tl;ooo, -juielon- % s, i, oviubr, I.,- [in. Paris
po,"]- 1-no-ii, It 12, n V.dado Mciricoloo
los lialrendados n", nef ,
n, ;.A.2 111,13 11.11 c-s so
d-I n nie o_ ,; I, I,." ;. E I I .. I ..... n I .......
Principios que regularian. un convellio d,,,-pI-r mn,
of ,, po-io-ra IIg,- a Pit- it on It- --aha M mrnupnr.,,,. polo ,i a h do r),o I,., tUo, oruloolos on
unacti
international azuearero to o d al .. tell. -iiis po'nor"
esta iefiA ficive- y at,. 'e, -;i Si, ],is figuireles furribi.,
to meedlible el cfe,1..r emP ', P de p.g-6o tin' Into rearing con sep.' Por Aurelio Portuondo, Jr. of cuil I" In
end. in, lot-jollcdu,i,i,in In _vT Iiis qy ferrocii-Irs. por. sepl-b- a on p.ot.; no Into rmiyu
En--rurnlrre-d-la Aspitacifin Na- res y gi el amilisig clemostrase que rum _,oo. y In in, co.tas de 'y a -9 -ffia)r.-n,. pero -ri, sent I inhi 5 plillt-.
corinal it H.ee.d.d-s de Cuba. In- coffb" "ces' de p ... I., u-n del roa. filtum., t
po tribune radla cle Is CNIQ.il brc 1, unces dde.,. ellionalfui
on u ,, o aulool C-t-los ,I .got at cou- Iii
ono, Aure in p 'i a b P. dad ,unn I',
punid. d.m,.g-. e r ", --- I. -,1 429 julul 13,36. ,ept.voi
el raso do que el an IL-- dVou- IA11-11do .1 1'."
Portuondo Jr.. %icepre5odente de a ."o_. ar, ibit ddo Ion a lur o
dich. InMituci6b, quie- frc,, o q- h.iY n -re- it nib- i-a- que ..... pa.5,
una eregante..8isertall6n "I 'I er"t.
lot ou-I it it' 'p d I .
,an Ion P n r a o mon it I, Vill ,in, En I- dol.
I-ei 6n o, p.-Ipj.. qu, r, ,I.- no, do ,, (in I. h. 11 'g do
Hart no rienoo International "ou"d. all facture, q., so
C. table _o blecerian on-ni., Y. "I "I -alo, dbe. It III.
ere 1. on. slabliiuda
A Iii-rer. Y '"Y' l6pico farm. do una roots biroca para
int '. I'. depertnd. on morstl- mercado mundial a do un Jamb por de p p Lagiiresporo-ibl, palabrie, del n I difiulliodej noinetaras de
s:Aisor ortuordo luer.n lits 0- c c to de participacilin preestable ri c d 11 adne 1,
gulentes: Za firal.d.of (it est. ,guI-i,5o die ng I
1. transmIgi6 jitria _mantenu- predos eIstabill- ooi, puestio _que la falls de d6lnre.
rAdial del pass domingo Is do, I mortcado mu di.l. quI, do niguoos do so., p.iles con'tuhn altOrruitie. cle fr., libm- Cor- dj,. on. utlidiucl r-o.ble I_ 3 ctonulo a In mayor doitri, mo. Int, ro rinonl", 11tio'n-o' product-, -dentro dri Itueu, do n ...... r. FI rio-mento tie F R O D U C T O S Q U IN ICO S
fine In tr re Is Rl' nc r6mn Be concerto que "produrter f, cl "I le- IralbI)o, pi-i' uta QueMl6n, P, PA13 'on W I In uIlli,
ripenvolverla nil 't to lien-ol ed.- oJoeidti- puedn illoner n1trol "W" I I
'I nn n _j" b"
de nvicar n more o ni-Its -,it. ps I;., Irhnlrf- o 'o PARA LAS INDUSTBIAS
libro mundial. dientrif de tin Can- r- y qur, at mimo 1-fin no -,, ,ohl-a do tal magnitude Y
- t-,ond, ,a qu, no loterit
vendo Inherracin rsI _,ultro gravoslos parn In., cnr,,, "
mque no ,, h- 1 ,,g.dn nod-s. ro o un on. I E C *
f -, 1 -1. prnlur,rtr. dt -In P... efi, obj tivn. Cohn v ha rie -iii-ir u- arri6n A
lislaria do wrultul onvo- ha prnpup.sto yl- hA ;r-do on I I. IMPERIAL (HEMI(AL INDUSTRIES LIMITED
ron InternntIonal A7 ICI,,ro, 11 h. dorumrilo d, I ah;jrl I na mia d, nIf,, r "to do In P'lilue. to ....... 1, In go I, 'so I, las do- precoos egtabili-do, con un pr-n o 6 o ela let"on-oni 1.
,,a, C-4-neifis -lebt-linfl, Ts- million. y no pi-ecv, ma.urne. rl I, T,:n ron-in d, -'r rf ". prrm
'n q nyocinmo, otrecer los prin- modo que mictr.g Its pt-col III- n 'In en"a do int national sa. "Jun g ue Culan ha pregentado y tuen dentro-do Ia 7.ona on habri en rtnblc paa In, dermis pro. BICARBONATO BE SODA SULFURO BE SODIO a 62%
cut I, n side recogiclos en el d.,u- de tomforge action par el Conscjo o-i-s He --r e p-6p.1 m on meet Imente se he Internsiciorial Azurarero, pern casn tebmira Cuba, d-de. come led
uc p o""'"'. rt. ;Sin x.fir.r no hily (ES(AMAS Y PEDAZOS)
acept do come base de trabajo. pa- de caer los pricing. durante civ .me$ ya. U. S. P. (Polvo)
ra confide Ileg ue In oportunidad tempo, par dehajo-cid-precin mi- _,pais! d, 'onvocar u e. 'a. feencia far- MELACOS FORMOL 409/o
real sabre el converoo
L o s Con %,enjoS In ternaclori ales
r'g. adores de abnstos pueden te- (ALKALI INDUSTRIAL)
or, comb ful.licind primordial. prome % or el consume de 101 Pr-d"tos (OLORANTES BE ANILINA,
b asl ., I in, I I., r In production Pa SODA ASH 58%
'n talent reciores pr ..... De" to DETERGENTES Y PRODUCTOS
no ,In 'I pu.,. de .s- /7, AUXILIARES
t,b rl, .... lec, in ((ARBONATO BE SODIO
on,, in nj dnceiieg-unl of ffs .... I 1 -1007
n rt'. In. __on in P o"", 98
:I I C'UFNTAS
o"', of ..OR.0 PEROXIDE BE HIDROGENO
'"'n drl I rou"Ir.l. "n".
-Hilnt, il 11olurn-1 1' 1-1 SOSA CAUSTICA 76-785o'
I -, -_u, o 'n, de todost
'n r r SOLIDA Y ES(AMAS) HIDROSULFITO BE SODIO
jb
z -,todb que 10S tamanos
-Ir owl- P-ri, lirgnr a
h co o 1,n6n dr ]as rw ra todos
le"d,, nuillduii. IN Was
I'ma to 'un"Il cic ItAZO 110 '10S uscis . .
']"I, svitun Cuba dosi coin hltorlla de I., product.," En tipos semiabiertos a prue6a
III If I i,,Ncuuo funt.ment. Is p-
hayan ocupodo en el mer,
in de goteos y de construction
lnururclial at renill-r 1-1 o r r e
rust... de I. p.sguor- 61indoda. Armazones americanas tipo NE A.
Pfigina 22 Finanzas DIARIO DE LA IIIARNA.-Martes, 15 de Abril de 1952 Finattizas Afio CXX
ALGODON--, Declinarott nuevarnente... Aniversarto de I
A V I S 0
C"W-1. NEW YORK, abril 14 E. Ia, '(Continuarli5in cle )a flilithso 21) C16tizaeff ues 'de Los, 31eru, dos (le Valores
mu. pg.
do -g, qu, o"ge en "of vB
'160011 Ile 11nr IS nZIns."a"
, %* ,,,ad dil rua ",
mm" .uniii.nui ell Ia m uerte delLo,, carnlilin CIERJE CIEIRRE TONIL
,mr-e,:, % y Vends. A B A N A
-dio upraba-en escalan Ia Wia. I-n Anit. Asters. Max. 51 in.
nee, 'in I Ku pequefias vents de Nueva Or- B 0 1, S A D E
.in. d, ne el "r r.1. S ... Hall. me 9-M.d. ivnns cisn parents y Jos preclos baa i, ]or Ma ..... . . 4 34 432 4 32 4.16 4,26 1.75fl- C 0 T I Z A C 1 0 N 0 F I C. I A L I A-L
-An-- "a;j llb, an -as 4 37 38 4 32 432 4 Ill 4 '19 30 3.95n i Sr. M e V alde6n Hill ef I C.mn':Igaint. .1 ;,Kunda Hepolve-) citra lal',,
'i, Durant, 1. sesIon de Is tar &. h,b,, 14 DE ABRIL DE 1 52
.17 4.1 4 11 41 In 4 In 3,550 aduln,
,d ch. A, -r me, ems f1pierlad aqui. Is que r 1,,jo 4 -1 HW.tcr.ruei L,
e I ', Battle enequener. do
w, Eli Lean. 21 4 2 4 25 4 21 $5,0 0.0 0 C""r.Fs do Flafe'i, -i. dj.LR hut d" 4 1 300 a 50
me -1111jo on"In ,,an a a a, -anquilidad en In, nierc Os
ein.nug Nera y Ins precias bitiaron ruas do lin En"a 10 N 4,08 N- -- C6nijdfinse en A dia fie C.mPL Vend c4iurl"As"Hipotecarias C.m- U tIN ruit Ct-PAII, 55
p.,. ,I P1.1111s.cCentinuada liquidaulon lian Mai z.,, . :199 38.5 3 A5 3 M 195 2-50 Ban- y OblIgaliles I pain, Agricola del Yu- 1.1d de
de. do -. C.Pnal din m parte d Nueva Orleans y "I"m Nlii 19 i3 . :191 N .186 Noun hoy 2 aficis fie su deceso court 00
RvtbI.,.a*,,c Cuba. 1905. C 41
s6lo cornpras en escala Al Is ap. I. j,,lm 3 92 N 3 B7 N.m $6,000-00 ic"
ciernit title el nnerearli, Ill cierre .*a- S'lit"mcn-a lg'53 L .192 N u mnn.,- da I
1.88 Seen Curnploise hoy dos atios del f.11e. Rt bi- tie Cuba. 1937p6rdidin, amit 5 r D E I 121P. IF I'
A cimlento do Mariana C.".- I -Ihm late 10 0 A G C 1 0 .1; IF 8
AZVCARES CRUDOS jal, quo fuera decan Ic IrConJetunt de LA, Ile Cub, 1941- Camp. viad
I,, in, do In., proms finales anv- VLi
A! x6r, ep"
... Ad -nsl- D Purs d, cerracla Cwlttidties Giniduad.., de L. 11.1)- R Fall 1: c Cub., 1949. 0 c"aO A C 0
TH031SOS 4 .11,K NSA)% Gran Bilge tit- iffflastrias I ldcliti, dc 1. Co jo,,nl. Dir- Ip I votri1. Bit do Fut.ran Is 1 .1, d -d, Puble. 0. Tirrit.n.] IsAn 0 =r, de Aule.61:1ei, y Cattle. q
quinficas -0. do nn ... gameril, tf ,Curiii, C, S Z y je,ull,,;, de, -1 cen ',,I-%'fol nAA- no
-adam, "'a looj loo-, S50w00() 00-- mai 35
,am firnia,. c 1925 L Pa.
b.,que ruity". Ai! J- I Jj 'e'laull. . C.,.Pam. at,, Autturiall. 22
%ariawzonas fie I It a I i a S,--h. Ia ehnriri. de ld, n... F-furera -LR Central". BI I B,,,,,,
I a trn....oulm do] my; tic-%
d At Tribi _car
bre. Estcprcc o eniuk"le a,575 MF Ln. Jabot detiarreliada por Ia Jun. 1966 00 caen.e. mn,,,
'n jendn en itentia to I, Goble= d:v Colglo de Can. Berle B femlini. IC .-I a a 1, A C C 1 0 N r
It __ Ve
RONIA (APLA j- La e"jPeFia Nueva, Y f IN. 1944: F S jC in,
I te, Gladuados ce Lis Habana du -1 -- ,
difer,, H. en r (adores 74
Ia BjAj I P list 0 e I $ 1 00.0.00 1 flen es, Ve._ 414 15
GASTOS DE SI!PE VISION N "c" fdrl 6 Flor Valdcan
do IA I d.orl. quirr- oliemnal R X EN r Ba,,:-a TerI .,lot Setrie C.. camp Vend cm jmpba fila ArucRrer.
(I CASABLANCA en 10443 U6 ancritnnal o im N Nl-tariadall, IIA44 M
na tPublura (I eennitemento un ,i:..% ponante, a favor de esa v I 'i "l"!" .1 "1111AI.Io- Cew,-1.-,,;r,-B.--,, .
far n rin I former senior sus actvda- EI-I- 'Ceinstlft- rcma,
III Cu El cang. por ,uporvisinn en desrar. inonal. comeezando RL 35 de-if"elondvs en del nfin falladn ( ) r1ar ediallW M -2
Fn el puert. de Casablanca 51s, nurnero d e os roefladol,.ni I N u e v a Mines de 14te- 340 E rion I,
,qui, "'fluii, rem" truer- ha sido aumentado a I 3d ann.camptifiacl,' pirrisv],tusm., call. 1926-1951 2 4
---In lariat, Ia.sesperanzat, I A:#rco Interanit
I, a ene" pa mul onrmrDr silialp tie do Ab,,t, I r," ", %a
Ins que ]as rxpartacionell at",., : por tonclada Ia gd,11,, pa a 1. li Pat .. 9119 $5. 000 00 le Ditit'jijbg Co.
istitticion. Tainbien Hfoyo -lu
rw III nivet de 14.500.1100 libras ler '51fisticamente el mfior Via drnn Car- At 25 N-- Fbbrc. tic Rule C.rri iuffia Lu, ,i-arl ld,..)d, L, 17 %
Iula Irg!andn a Ia x cz to,% F.lf-Irr cirin or i-endal. In creacnin eel vajal el piolveto el coieivitur Ia Fe. Ser., 'S IR22it A6 Ii i C
del gobterna y Ins pnslljos ie Banco de sondes. del Sur, .,i I T-I11,11. tPrcfl- 4= 1a. Litocrife. tie L. 3 --ner. der-lort N-innal d, Crt.,;wi cl, lon
ull D,,b .... rein, So- .r,,".,I VjIj. Acue -etre,
ado% alcanzarlas an Ia dclenba A an ]a apbracion de Is reforms Impo- tacloresi, Jos a fucr,,w doi Cu'legin de r A. ID45-106S va Territorial. (B- Com d.
Ia moneda, Ia campana de con5ttur FM- La Habana, cerca de In Aliaxnbieit flaunt. I I a --W Al-tCaerl r__C6IjZrffRad--d-C to
-ConatiLuyeitte, en pro-A -cicrra- Ile 11 -113411- 973 imo,,F T. n
preferencla it Ins contaclores en In, U,4- ailiss-, IrrcdI.A- bit, ti,cfend.11 32
.,b:.R, 11 01.11% Clulli tie C.b.
coneuraoa-opcejclone. para cubrir JaF .mInaah, A ...... ri COs- Carib cam Petroleum A,---Cstes IncCu(bComu11e"EI
jAu,,das -tre.p.ndient"'A e 18-%qF-%: per- 1924-1939 10 arm
If N -til',
In C'nittim 1 11% 12
cueW dc Cornerclo. crearliu, en a Ur -1, Am,~ Suit Cnm- in,
'11. 6p.c., hriblend. leitnoti el Ins, M M J-- 67D A, do 7
9 d, Ca. C.t.Im. 5 :: Junpaftl,. H-e4u:ainfollo pc, cle I., c-leglos N.,- Ujat- c. 'a
'i -1 C rpagAia Agricola del VIA
malitliry y do Santa Clar.,. T !I
Recordanite, ljoy estRi. vntri, Iii I b 'nu, .. I I g: To in 15
20 C,,b. Ind.1ti-i-I I C-111-1- Campania J-a tie Main 26
multiples aoilcutdos qLIo se delaeron L'I "I W z.. I
or V.1d, I Ca I1J.! Ii ;--hn, Cllarut tic Elce- nailm- I C.haan Ins $ 5, 0 010. 0,13
n d.d. Rv... HIP-eel turn. P-Ic Sti,. -nIninti- go,, 91,, N11.1, Ame IL-m SIig C- A, V
plirbe el iiegunuc tin] erlIalic O Qhl. Cub.n, tie Euc- P.ITIlditcl, Dehervu- C,;'P.hia I'
de u muerte. 66 661, ,1, %, s Ile'da, . . . .
" 1 Ilium Ott
...... I S A- cla".1 Santa C.t.Ija,,
'raii actividad en venta
a j uj ROLSA DE -NEW YORK
03 ... tie bonos de Cuba hubo COT ZACION OFICIAL 22, 22 P.Im Pa."
ran A., Aaver en Ia Bolsa local P"aaam."n
a I, I i IR
CON SARCOS Z.. 4 DE AERLL DE 19112 Panninidle Pro
En 1. Bak. do L. H.b.na sI, VALORES AL CIERRE I'll"' "a' 14 14
Pop lmjl' N 0,4 D%
AHORRANDO an CUSAA0111 09 gill I a .11, prnme -A- neiIde I B "mana, n bonos do is Ant InIt 34 1 5414 P.-.fc Tin 64 Cii
6A= TONILADAS Rppub Ira Se le pa r I o IF, efflas do 31 31 P- 5 1-IFIA 4 G- R" S- PhlI, I
'Z S29.001) III, bar., -bitne, d, 1. enn F.. 311
,,an de Veteran recto de 104 12 A I., In, an 1 G-d"jIr ogs a pb, At~ a 31. 3 C'.hina Ia,. 2 21. Pule Oil 654 65 11
v $3.000 de Dcu a. u I'a I, Ia ban,' A R 43'2 -R,fill"t 231, 25 44
28 Gann,
de 10I)SO Tamo:rn se vendier"m Zinn 1, 2
$50,000 on b,.n, sclal afin 19,17 13 5 8 A, -R-'1 a 1',,P IS n U aml, Lmmr, 27 29
a 19, G'a P. b 5a
SALIDA LO S. VIERNES 11 1 '1 FZ.d!' it, a 3
5,000 do 1. plop, c-11o,
UL C 1 .13 1 11 i I'll a A m A !I 1' 134.
tim e. S) lame"n so o"", A ;t,,, G- h ... d C R-01 Mug .. .. .. .. 40;
'I, I a inics-Carra. Ain Can Pa. .. .. .. .. JI". Tr
An, F Px.,y 14 o"i"i" a, 21 20
YIil .1 A F P r4 a',, Db 710'. a.
V& E of nn rrad, do N A F 13 Re"'A Ipp 115% i4 1,
2andleir, n do Ia Voltle tit's"s'nailue, A T- 11,dan
v I i(opp P,
.000 acrinavs 1 14 B y 14 v que" An'~ L.- JI.Pp Nl tal 3 .. .. .. .. Aim, 4%
c I 25 -S
MITX 4al d 14 a 14 1 8. d, i os Fe, n( it r I I I o A P Ljhl 23 .
C le'llis Van A;; G- El 5 1.
ce-Inlitc., e of-Ilial an all od 45 Ili 0 -j
A ( h], R A
Sea ftstre, 1112, HABANA. Td6t M-N17 1300 ac"'Int- F 31 30 1 P-- 4 Sh,,p I)at;m.
Su"' 58:, 58t !nl Ijn Cn 6
29 1.
Is "If. vedo de 0 1' C-011 R IB Y Blediti An"', I T 15.1 15-1:;, or"
CCI*lLfc.dos do dvoo l a V1 28", 44 12 Sparl k Ih
Allikirislin a Diaz lose. = BeXof4r %trt-L New York & N. 1r. to dQ i0s I I 4
76 an l 0 :JO 3 4 a 1. S I.
C.n,.Ifd.dI, all, of :10 A ral 'm
An- S: ...... .. .. .. .. lal."I S- 39
ttcobleod. art 1859 AA..rri d- ".-nO Sleciea.hi. v 30 y cuarta y quedn roibia a or TIL .. .. .. .. 28 .
milit-t. enedio Iii C,,b- -- M.I- .. .. ..
-j- h pj,, 74,',
C:, I '- "', I.' Co.
Coal- Gulf L S--h Iii-l.atii: 14- nei SS Coa,- ol, I kailr.od I s, eudi 1,,f a A! ." "D 11 .. - - 43 441, :i,
rutne, it 23 I "a Ido A, .,i 1 45 44'. J.a,5 J-g 23 23 29
A;1 1.1;1 H11 56 86 1" R 55 t' 54
do 2234. 23 .1 H .. .. .. -K Am R Cs. 47. 4
'.dj C 1 64
Ca. 1 Ka--, Flat, 7t, 'A S- In P 781, 77
F.'J". tic tonfie, A 1' -L-, !L an Itl 'I":
at H, Al .,% I A3 all '24 '!4
7-. ,aa G Fir. 79 9
U, l- .. .. .. .. ..
1, A 26 27 it
ii rai on do una prn ertida 11',, S': 51 dhatjkel 371, 37
at,, R ...... If A- ,,ayi, I In,, Ln,,-,, I I
der-an h- 11" A., 20 -Tnon, A,,],,Is In, La g 1.
dt, 1. S" far, 'll 13 -m Pin 41" 121 1-1 1
d-A- 4, T 2!
40'. 47 ,I It, I, A T,
de P-- eonit B ,,p 11 39
ot,.A T-I- Col.
y lo que *es IA, K Pin -a
;- R R, 21 -a
Cr
N ICA DE NUEVA FABB .. .. .. 2 1.3 Uailal A- 27 ii
7 1.,. R 111f
HIELO, S. A. -C- M,-., C'. 'p 80
propirtarla de Ia Fibri-Ar Cer. I Jan I he.,
If Na--,
--j. y Hiel. "L. Tropical" 21
a. 3 3'.. a -I 39
C C R E T A R I A 2 2 -V::." ,, , a z .18., na 1 FD va..di
No a. 1. hacto diliml czear quo ambal N,0- 1 Dan, ""' ", -* 'L :: 3' 35
JLINTA GENER bG V,," _. ma. 14 14
.fomadas dencle AL BE a la'a -i
totagralia. ban sidet l5il- ;lS,'i National P Ln9bI
idbrulice, Angelo cle .,be hablicurr. ACCIONISTAS ";n.. se" 101 1 ---t -h- arm SI
-341y- U I.
and Onto .4". by A I. 2n 1, -wBlola.c.itin ini So. Lizoin "o" 1 1: P 23' N A A,- cl, 1
SEGUNDA PARTIES DF LA L,
_8ESl0..jANtAf OR a A
-0- 1, ti, 3,
V Ia, I b 421. 42 't
D, rd,n del seft., ri.elid-le 00., R" %1 ()-Oand
-nor- Air -Ial di- 1 %1- Did. S-g 37AI. 3,
to
1. Camp fita PaI a q I. ...... A., 3i. -ylas d, I d,;I Y-Ig, 5il"'t 45 tj 4514
S I I TA R DE
L)o a )F 7.5 31:. It' 14 11
VEINTE 120, dvi AlOnal n-. d, In', 2r
Abril .1 S.1h. dt, Jurl-1. CAL.
COLUNIBIA ESQ
ZADA DE A l -9
I I. I :, .. i 2"1 -"a
RAN AGUST N. b r; to de a C I. i, ".
I I'll, rt R V . . . Ill'.
I Ofi.,ina, Generates Cotizaciones de los Mercados
b:, arjanao.
d
7 COMP11MR. R III SEGUNDA
PARTE do In -nin adIn.r,. Be
to J,;n ..General, out, I 'of"ren as r cle is Euts- '12 lion 4 MANTECA IGRANOS
tuirs y 13 del Regis "crlo. L"u. V.,ti,,
Ins Pin
En dichs -16n unleamerit. atirittark D- CIERRE DE AV" EN LA VOLSA CIEARE DE AYrR Elf LALSOLIA.
"' 411, DE CHICAGO DE CHICAGO
I -Del diclain- Ile Ia C01111- i li no, :L I I "'.
SION OF GL08A DE LAS CUEN Don A' ,, ig "!. C-re
TAS que ii Ieit!0 Y 211,
T R I a 0
2-T), In elecirlo. d, las I,, in 11,
a., quo refteirt, 0 A 't 6 del 20 26 sw-h'. 243
Regl-d.,to, P..,a I;n rermv.,ion Dr-- lad 136 'i
_, fag fotogra- -E- 14 c,
plircial e R tinta rc,tiv.. At A I Z 240
F,,'. Ia, a
[fag Je nues- Mariana.. 9 d, b,Il Ia 1952, A 141. 23 CAFE 134
21'. 21
F- Rrd h 23 24
tral "abana a"tig"a fienen YI Fri, R 1, lZ, 1 117,
ANTONIO BE LA CARRERA. CjkRRE VE AYER EN LA ISOLS^ n ""b"' 1114
-F- DE CAFE On NEW YORK A 11 1:
para tocine el sentido erno- -- L a -- .. 112%
SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN r COWFRATO %' L.
clonaclo tie Ia evocaCi6n. 'I A
EL DLARIO DE LA_ MARINA. 271 79%
Recuerdos de Ins ticinpost 53 00
jnhm 90
52 BONOS DE (IMA
idos, siernpre- sentimental- '%.a, to
NE.V YORK. abrU 14. 1 API -Cl
mente enclulzados por Ia rr, tic A
P, I ALGODON
engailosa afirinaci6n: "cualquier tiernpo pasado fu6 mejor*. 1
CIERRE DE AYER EN LA BOLSA I uh, Nor R 5t '. 1942 51 ij 54
DE NEW YORK C.b. NmL iii., 5 1, 1 1942.
Sin cvnbar o, lan catc4i nrica afirmaCi6n es s6lo el ftruto J %CT 33 3414
e pre .1m N., By 54%. 1242.
CT. 13 34,4
Uritas postal iasl y vagos ensuiefios que J1 progresci de nuestros flias 5 94
40 AROS SIRVIENDO "": B'"'T..dd" ), "'
se e"carga de destnentir. 17 ? 25 264
: la 7 h R.,Jn.d, 5 ',. 1952.
PRODUCTS QUIMICOS 14 2611
.139 CIh. Railroad. 5%. 1160.
No kay trias que recnirdar lag innurnerabler aplicacio"es cle Ia PARA Julia I'T A '
te. R.Ilro.dL a', 'a's
electricidad -en Ia vida doni titica, que lle an hasta Ia facilidad de LA INDUSTRIA PROMETM IS BIT -341, 3414
C"In. RI01-11, IS-~ 194F
poder modificar, a oluntad, Ia ternperatura cle so propia casa. Y ello NEW YORK, Abrt CT IF4 3A 344
LA AGRICULTURE II1..w-.Po,, .a.
1, dn-1 tic LUII R, 34 344
es cierto va que, cnando inStalanicis on equipo de aire P. 1. 21 C,,ba 11111-1d. 74 INS.
Inclu-,111- . M4 I '1 8-1 p
acondicionado, podet"AnS liacer el milaorn cle crear en A, Y LA F r rc Fit e . P7 2 34 344
s PUbbla, . AS 34 t1,Rimh1- di, Culni. 4 1,
Ac, list 61 Itil 19'' 115
Ia casa tin clinia delicio4ainctite fresco, en contrX41-tc, It GANADERIA CUBANA
'Con el sofocatiLe calor del exterior, kat:;co(jo el lio ar
'de liov infillitaillente 116., confortakle (ine cl de ant.Oio.. 1---( i z j
Coloque mej or sus AHORROS
En TIMULOS tie ABSOLUTE. GARANTILA
AOXtALLA CRISTM T vmm I
Taxpo"10 U4201 TIR00000 W-311" lauclund. disponer en todo mornento de las canticlades, ahorrodaz y
LA tth&ANA TITULO. T
I
- I I I
I
. .
I I
I I
I I I
, I
ikfio C .
'. AX NoticiSis Nacionales DJAR10 DE LA 31ARINA-31artes. 1.5 dit Alidril fie 1952 Noticias; 'Nacionalcf; Pigina 23
. I
-
. M atanceras I I __ ___ 6-n -1 - -corrit
-.-- I I Actiia [a Aduaim en ocupacion' Radiovisil' Ultintan los Wores escolares
I
; de tabaco para'saber si es cuba'no (Continuarl .on d, 1. plight 15) _! Y (
1. I f _____ I I hinienlardn las a las rurales
Gran ba-en la'-.- ---a- it
. I 1145-AtrAs del lente. I
r -_ ______ r. M. ------- __ ___I
Jig Afluyen a /(I Aduatta ruinterosas personas- Navieros. 112!5.-TrIccr6nica Social. "Cooperartrin las padres. Los futures cursols ser(in
Por 31anolo jarqui I 2 -8 Noticiero Union Radio.
Buques que soft esperados. Ceniento. 1jfu(.Rjjfj(IrjoIjeS 121O.-Titi-, C:Ji.llos ,i IlerO, del 1.3 (if, Sept. III 15 de mavo. (:it herpnoso acto
. .1 : __ ald,7 Ill lubrt" de H.1b:,".. ; I __
, s ; -, ,_ ,r T, ; 7 7.T, Tr4 .", 1-15b.--ultiolu 11"..,
7". 1 __ 1 11 PC ONAVA DEL PUEKTO Ni'': III. Vdi.l. 1, t"'I'llt, .1-I La. .4,l- It I--, ,-it iit,.t--tpe r.'in.-hwi-ufr-cv,;(Jo a equip rar I ur, i rlut
, -Isee, le-ir "I'll' 11" 'A'' "I" Le. '. ', ; '. ., Front I Barb,- :.,.Illf- L111111LInd" lot' ,
I I I ,_ ,.,I, I !L .... no.jpo, linALLmo que -S, esfa. I '. Tr I 1. rK l l 1 ,,- 2:1 Ii." : 1,1,ilill "I .,,I P., -olo "" :;I ,;L1L.L ,"l-o"", ;,,_Io,,,J ""-l, I L1 Line ill Wre. IS Sell mi]s
7 1 1. I ; "I I I d, 1 llno P- IdLIHIL Ill lit 1111111- it, -11. I- - I !, j. ,I,.. ,j
I I I I
__ I t ,. 1, I ,,, 'i In I u Ill I I I 11 11" ILIL ;..I 11L "I'll .-; v7,." co" 1.11,n tl __ d Z it, I I ..... I,. 'I. I'll I . ......... le". I'Lil y Intled- ii.
I'di "t Z -, lj , I,_ irillItellel'I'l idlid despl,., ;!'o' --ut- ...... .. i d,__I_ ", ", -, e-ju
I, I I I a ,, I, tolo, I- ,,I ...... br- I I -el --- Ant.S-s-I.S_.rl'. ra__l I I I It d"" I'll .,dr,,!:- ., I 1" : ;,I(: -- P::pI P 11 11 I P1110, I IIII.Cus.
nitil, ji, 1. ,,,, 1. Ill." ;11 i June .... linaterim Iii,
41 i i I Ilul de III Ad"on, LI, La Iila,,: ,,,,, , 1,1 1,111", 1,1 d In ," 11, "I" I'll .. I ",'IT I LA F ill, III lit plinl, ,;, L,, I I ,;in. zi tup.dio-ot, lin ,nit'.H.Ildad. .1
; l olli Ill' lill I 11, 1 I- I ILA;. I'S 1111; patter In OuBlorte.
, ,in, Carlo, A. F-iandi, (*.,,I,,, I L do, I 2S "ll"I"u-,
,. I l:I,:,n ,In it ',..,t,.,dr I., - .., ., I I's I, ;;;: I I!; 1 ::,111 Ill.,,,I, I s, zi I I '", I, I 4' -- Do, ,,,,,,'.I it It's I tileoll'. .lno 'I" -l .' I A ILA ales
i lllhlll.ui, ,Ij,, [ in."' A ;: 11 1111A ",'"'I" EL1,11 ;1, :' "it .... ..... ,(I,. Batista, (Or um td, conti.. ,,, anmuni,,ti tIva,,i hillerelites a ,u I ,1 7 Io I'lluna I ... rit -'L ,I, Andil, bu)e,,,, a ,-jula, _nt.n ;led" 0.
F I--- ,oil y N- ;.1,L,.*,A,,,,"A o,,, ,, I. Illoal I
_ go ,ctiib.6 nionvocislas :,e,-na, I1.1, 11, I Cloull", ,I'll- 1-1:1. IIII-111.1 I.L. I'IL j- 8 ul, J,.ti. ,.,;I Ga.r :I ,,dia III Ill, logure, ,limpostros, an.
, -ii,;;", i I ) -Imarill, I.S s d, ; ;, I'll-ono, ill ,I- 1'--ia;o,, It, qo, -ll IIdll, I,. , I "";L; ". "'.. II-n-a I ~ ", In, 'all, intelriadis
- I .."'. ,
" pact,. do dill I ,I . ro, tm;,,c ,,. : a,,,,,;!lu I Ill y I o ,;, d.. n I,.,- I I., Ill u- 8 30 -Do, .,,I,,
, I I I I oids ,, o"Ince. 1-1 pl."n, ll. 1. l 11-11 I I Saa sbccdl I. Sv Ionia .it plan do comtruccilin
, i .I I ar ... I ...... Ill cl- ,-, At, .
, I -1 ple p-posit. de -h a A, 1'.11 9 AKL No, )it- I ,, 'I ... A, LoOrI; I ,,.,,,.,,,us eseldarL ,T - 'I S A '' .... gan ; r I- ,- II, :1 an'i I -S de 8. 4 v hasta
_ I 11 --- 11 I ri I loo E.- .ul, M.-on, ,;., ].is iaj tal o
1. I -al "" :1 I, I I .......
__ I I I imcl "o de su deognallon atc-4v ilo- i i IIIIIIII I de 1;1 alill I'll t - ; ,,,,,,, n't-W P. I.: mu .,J_ ll,,, ticri it ... rtoll. el
__ , 3-- 1 I I ___,PLrtnntc cargo .3 In, nau. tia -141 dll .,All I 1,I, rmunr ,it ,.I_,. A.,.o ,,,, ,,,. 9,130 ,C;,,- In TV ,an a I,--- ,II'J ,, ,',:,Itl,; L,:., t ', 'I bB P.1bli.S. mgcnic. -comendlir it ".,us Rpach-IIIIIIII; 11ttra IN I l 1, 'I'll Il' I Net deal'ss v ill 3-I Antonio '111-11-tia. desta.
- ) r. 11 O It,,[. 1#3 ,;,,,I, ,,,I -,,; 1 1 ti- _Tmo--nd-6-f uldcaTtin -d.-anvuendu, Oil
If 41 Y Aft --J------- -- -- a li i I o"911-1- ,,, ,,I,, P11,4.1. I, I- li-il't'- ". It ...... ,'I;, -11- 1' .1 -, lil-_,'I i I -at imecon- 'uc-,d.d,, do
- I -If., - ;, I If 00. soido que so le uturgUe Lot nalohla- IiI., I 1.1 I I "It L.11 .1. I w,"t", J-ll olj
--- -- I I ""i"ll Ai'-.." 1"!"ll I L'ill, I 1 WI Cl .,I ) ., LY I 11 hi Ip,, ,afl. his
, I,, st I I 1 AII0.m a IIU1 fill a I I I I I,, !(od" to r Li ....... fuld,.fl,,r All, 1;: I u- I,. I ... I,;;.,, n cal,',,. ;I pero que so
i I I I ',Lll ;111 -:1171". l1lion 1111-1o' I 11 Il'.,I a I'll-o' it P-- I,,; ... tendi,,"', ," nt ran Ia-escue.
,I I I i 0 4 numt.. ,,I, I,, ,,n AI, ,, Di,-1, I Ad ........ Ill ,,,, I ii 08 it ,III ,'I, v 0,j ... On'. .
_', -1Z Pe", it Ile Inuitarl. ,,,
't ___ I I -1 -, ,,,, It~ I %I Ila, Sol, it,,___ ... ____ __ __ ,- _ I junfinicis cluturls, Lall d Cho -1 L A"! :,_ ,,,, I .... I .... habot I,, 1-&,I I I ,.I., ,,: Ii!,:,, :' ,' ;,, W :"'I ,.,A-'n de Inspector Jdas ialatts del Jilin qur establveto
I I .1 .LirowalI pa, hali-,
... I j I -_ -_ - _e___ i__ I i,; I qur ametianivine ll ,fruLL" I I T, T-11, .a. onoll I-1,
't, 11 k 1' I, -, "ni'dad. "'j," -IL-MARA N, LAS-TRA--__" 1_' P i7rc, -111 -- ,, "(""-","",- ".,L%-,"."" l,,-"""."""",L,
11 11 I I -, P'Lwdlstl, alenna., n.!.II:,, "Imi- I I It I "l I, X. i it s-un:
, Ll! I .... .... I li I ill I, m" on'll" route I,, nuil-ea., IonPF4& 2i I .,ldl i"er ., ,,I ".,I _, niclas call I] depaIMIDIWO it so ,,,,
,iz I I i; ... I b it I .... hn, ... ..... ou, i I ,I ,' ; :, "'o,"I" it l Ill --l!"Al. Illoollil V- ,Irta do -Ir- c ... r .... licla di,-, Aa
I ,N- j:; A_ I ... I I qll n ,,,I!,
___ __ I -1 I go 1, I n't I. r IIII.I..d.l.. I. di--, I I~ I '. I"" sesilm c-Ain, par., que 1.
%% i 1. n W ,'VII- I dll !", ", ,l ''.1 I., I di" ItIll .11i'lluAlIt'lli'll If, I A I
__ _V I rj -_ I I 1.1%.11 illi-l"i-lo ,',i,n Ill A 11
inspector it, lo-,.li it, I .,I I. ,I It, -I -1 .... C;, ,L* J,,, A I,, ,Ili .... b'l., I.i, oll- RCA VICTOR y LEONARD ;" IL'!o,', ".1-o"', ,l:JI-Lt_1, d.P_- iIJ" Ila Ila Ill"..1 eflItLI., _Srm
:. l __ b,, Lu,,,,,I,, D,. ,,,::d', , r lln -11 hl" i I. I I 1, f,
--- - I I ,,, I I. a r, 11 III-, I A I t, I I -b"" L"""-"_"L_-tI--u"i"
nL, .,t , ;Lo .. "' H L .nlln III" le ... r e 0un u-t, dad Ill fidla do I..
I I I I S "l I I ,;,, I : I'll I, I, I I ,: t If .1 liliU 1. H- 1. 1111 it, M ... 11. 405-407 I.n. 04.1alts. L,_u;'Io."dilt ." (-Iln-loo & I p-sideA c;,II, pilea vISeu,
I r I f ; I I 1.11clin'.10 d,;S at- Ill, d,,IuI- "' ,I I 'I' I" 11,1- 11 i 111-i 3 It, 11 ,,,,,",.I o1LI 1- o' Iloll-Iln- III' il.1S. ,.br,. J "Lid'ut,
' I I I lill-loilo .111,1 ... I, i I Firuldn't-att. 1,
,.It __ V I I I I 1 tilrde del Ill ... it I .... I. lin-no fil- o: :,,n I Illill.l, ; '- ''I'll't- ']Ill' .I LII P I l I.- on'di _--i- - --- -_ -_ -_ , J..s lioll'o- IdLi labli'll '[I"' '' I,, I 1. ,A,,, I.. bl". ill. , I,, o! no.illin CIT' I- 1- 1111 Ill- I-Studi., Y
ll ,, I I : 1 I I I ,,I ,I., I"t ael-on.., ,-,III -, ..... I I I ,, III I lo''I, l ,; i., I., ,- :. I.L11al (1,11 it I ." ,-Talia"si lirtio -," t- as, -d,
I I I 1, I I Adlunia ,,, it -p- ,11,i! Ii 4 I"', ", ,11 I., I arece ... O T: _rt ,' "Ri I
; ,L ,,, .... 11 jn ,-P- 11 'I.. I -, L. , I, to ., :"", '! "" I, I ,, 1, I, , ,,, I., It- I.: : I,;;ol I I It. I "'di .I, 1 ,- .o:-" : 11 I 11: .11 : I..'" ', P .J.- 'l- ', :,,,. J."LL- ",'I
11 I t"'o..", -1, L 1 I 41 I.-I'd- ch. 1, -11 A I, I, 11 .;: 1 :.,, I _,t -,, 'f ",_. : I'll. ,11 I I 11- .1.11
k I t . j do ," 1"on, ,. I I:"" I., I I ': ""', "I I.- ..o 11-11 -1-111-1.0 I ., I II'll, Ill one A- 1 1, 11 I
11 I t "' '''.I ).I d, pit, III- 1, ,,,,I,., n 0 15 ill
I I I I 7 -, -, L;:2lodloral 0, ,,, 1:,ILII : ; , ... ..... ----------- N-44 if Ion ... u .. ..... it.. [a Par Ii It I.%I I It %I
___ - I'll, : : ' I 'I' I I L' I N I' I ,
Ali I ,-,I 11111;1 ('Ill. d, T,- ill, I
I '( ,- ._ 1 n .. ill, .... I-i III ,., I., oi., ", I'L '_' I' !i !", l !" i I' 1 'It' l' I- - I ... I ...... W ."'t !, -I' Ft ,-I .l ,1.0 .,I I- Il- ,s Ler
I 'i I I o o*I';,-_. L .111.1 I I' 1 I'll, "'III', ", ''" I ', ' ; L.o."" I., d --
- 11 I A I I I I , I~ d. I. ,' l i I ,- I I ', ,it
11 ,- l I, ,,,,, ,- I'!! o., ... .... ... 1", .11 ... 1:._,folil 'I.., I
......
, I t I 1 ,U!L::1"i"".,I, 1,,',,,l ... ... I;:: I I , I., , I I ji ,,, x .... ... I " l- On
1. I li l lk p ooio. 'Ill. ... ;1,11 ::, LIIII'Iol : '- 'I -I 'Io' I ...... I"I'.ui'l'1I11'1,!1 I Llttlolli,11111*111111 I I I I ,i_ '' I A ., ,:, L L '!." -.l ", U! .. -1 13 it I
, o 11 ; 11 ohl'I.." Illol- .11 I- I o.
11 I 1 1 L ; 1! ,, ... ,I I ..... ,, "',- ." I .... I L,; ...... I
I ..... I., P- 1, I. Li ........ !,.I!,., I 1'', L- 1 A I I I .11
'I 1 ,," it, :111, Vl..Ill l I.,.I.i., II., i, --' : I ,, ; : ll ,'. "I Ill' Ao!;da.i- pe'l.
_ I ': 'i L
.. :T _- I :udil ....I I: .A,,, d, -, I ;" 0,1, .., ndn" It, I.. Ali,, ...... d, ; I, : it I ., pa., !;I,, ,.lo,,, ,. 11, i:, ,,III,;:, ..... I I
' I L : I I ,:L, I i l .11, 111. I. .1 I Ill
I I I It I ,,* i 19LIH- il. "I ill- li
; 4 I 11 I "I, 1: 1111: !: 'l I, 1 ;. I (.it ., ,,.I i I I I "" r"I"; I I 11, ,At Ra I I I ill Ill B Ill- All -n ',III- 1 11 I I 4 '-I,- ll 11 Ill into de looj,..-aI.,ion----I I I I I inies r-Lnd- I is nid-t I,,, I,. 1111 HONer" N ("Coloodblo. ,nfornu. f,,,,,.;.A dt. liz,_1I S, .,;, h-li- d ... I. .. I
II11 I ~ :I_ ljlu -111oll 1,
hil"'Ie'la, ,I,- i"la -po"I ,,,,,I, I!""- on cin I ,,, la'll"dad" It, I., alil- r!-lIIIl uI IIIIIIIII.ti.nd del I .- I I I I ,I- I',& V, I Nl ,,l'ISI;: ,. uli-milina do
''I'll. d, !"r I ;I T llutoo 1, ,,I),(, ,- ,I nu:u.tA. :, !" :' l t I' :: o .111'11:,tl.l I Ile, ,I: ,A'! as', "" !, 'Is I .... ,ocal" or
Aill""I':ill_ Ill I lL11U Y 111' ILL ,;, S !I.rcc
sefi.:, 1, !,- :, lin. ,,,, ,,, ,."tl"",L" ,,,,,,,",L. :,. a A I I I !. :,." l ,,,, ,I h- "! dol Nino,
Ll" 'F, and, lt 11) I I'll I """'I" It it"' 1 -' M inill IIIII- I'l 1111111-1o I, IIII( I a Y.
MITIIIII-Ilin lo, lo'emn0111,11I.- d" I'll --Iilll unit Ho put [al Ill., I~ !!!I I Illlla. Ja;!u Lehin, j-j.)Iqj,, I I 0-l!" 1,; ,j I I ...... .. ...... \ a i ,,, a I ... d, Eal-acion-I C gi N ....
I., dl ,1Aoo;,1-,o ill ],I Aou,,, 1,,l dc 21,1106 hill, Ile n-l-L-11 I', I I I ..... -uu,,l, it(. a,,oJ,, i1j._.- la I !, I:L. ,Su ... ;,I,, ,tells Ma"et
i, 4. v rg, -, a
flin a I I, gar a .oa I ,u. to AA,., I .... ... I I I 11 A i, I Iniboilill' -.11 I i- Ind 11.1 1,1 ,I,., is nonicillak, Confed,
" :l., I ... .... 1, ;, tIjd ,I,. $31j._q ,2 it ,_ i;,,,,I,,Na- rud 1, CnL ...... to, Los. In,.
ILL I- L., "cl lll ,:,, d', I FI, A, I, NJ" ol:- tt''II, "I ,I, 'I, I A' J.'cdt,: ...... Acad,; ui, ddI I .... ". 1,
Old (1 ,(: ; ."" ,:,% sl,,,,,,,,, B ello ... I
""" A!'IlIzIll.. :', d""Clon.: 1! III '. I- I I Ook '. 1 a .... ple I N c no EdUeadoor,
11"'finion"te ,I. ",:;"",I, I, "','," "I.",","I,., , ,I ,ii,. ',.;I, : ;L-I,,;-,.1 ,' "on"Ink"i .I H 1,- __ Mil- al"'n-Ito- Ac.n. ;A I ill go ,I,
lin I, I I I, Lt., q -t,: 11.1111l., "t.!", ", I.- li-II&I-1.1- Ill 1,1 1Ijlo.o,., Still SUIIIII In:(ull il- o,'l- : !a, o.:q, ,,nal Rodi ,go, L.-a
I I I I ... Itmonlio. It, Ill Par, PRINIERAI lo 1' ,,(;j
La sehorlia Norma Saavedra Diaz y an forts de boner. royals bodas con el joven Illansio At% arcs Rodrigurit, lidini Sea xendido ell ,I -t-11j. L I' 11111,-1 lfatlil:ul du-nir ,I .... s ji I l, I ". d. mu'llo, III 1.1,00 I 11, .11III. I, I a.1111 'Ill' 11-IlLin
I flemen hoy Is actualidad de Ia Atemes; de Cuba. n:dd;1'. ( J,; ,,,Il, o, ,,,:J,, III, ,: "a 0 d ;I I -, d, I- ,,, ,I!,, - : : ,I I J 1 11 : ,IIIIII.",iu,, ,"'.: ll,, :,* ,,,.,,I Lt -,L,., l"n, ,, ,,.!-, lo."Al"', I ,, 'Ll" A,", I a!,,! I, ,1,,,i ,,I,,,lopl L to p"son ii. do I., ,,,..I
, :-,,,,l ,,Ji:" ",, Id I -..h.o, $3715.570,62. O'll", :11, I I I. ,I'll, I,(. A", do 'to S I it., ." S'
o,'n." 'i'l'u'l. ,I,,, ( I; ,,.,,,,:,"I,,, It ,'I,, 12 d, I ... ... : al, d, A- aida Cat,
Respo diend a los avancos, quelpadrina y neornparoldo de Ia marina. Nona Romagacta % i I t Ila, jlr 0 po".1 ,l .,,,,",:,.,,". I::, !, : ,.,)I'll 3 6 OAK). ."pe, ,I,.,- 1 ,jl: a ; :I"". 'e" ,";p" "
n n ilJ c 1) a ,,,, S del M ,,I,,t ; I : A I k"hl). int.inleenit I
. Celia Rodriguez do Alvarez. que me-, 01allgon de Pei IZI; 1 """L"" "d,:;",;:,;: ",?""" ,,,, ,,, "ILL It,
dieramo on est.B "Miltanceras acor. i1a a J,11,1, ",;!a I ,ill I nottnal qui, In, rlalilioo I
I i -11111-ilIC ,I 11, ,I )70I 1\.[., it., ni,,-,lL;,, a g- I", 'AILL p-lte, 'I pe :; jl, ,1 ,'!".l P; ,,; u-it"s It's ,aj,;u.,, _I, ;,,A.
de can vievada ,c,.,,.i. inicull de rece tamblen Ia atencion de Cr n S- B.,,,.chL. de G,,-alm Angi-Init 11 :-,' .iIi!l ', u0 Tl !" ;8 i ...... : ,;,
-, ,Joe .stlrillui -," ,ajil, ol I~ ; :L, '111 'Odlz, 13 --oln.in I. Ill ,:_ r):u-, lulant-ni ,ju, M;, 6u nrio, ,Jet I-SmInto Batista Pat
bis do I ,,nl,,,ennl,,doy en ta par so figure suructante. so incom::Velasco de Jimenez, Blrtha Sit ,. y glt I I ,,, I L .... I. _ftjid _ln_ pill ;neb
Jos ,.. Ja dio dII In ..... Ila River. Ague, ; ....... II ,C ..... ..... it.-oaIt marco calis b 11 y p Itle clegancIa Y HU IiiLluilita dis Josefina Italit. .. mas I so na"s. Ill t;43 kill,, ill. ,l, I ,;,,I, I, ,,.A,,,"" d., I'll 1.11'allil ."fl, I n II ", dII II;!:II1ILL I,, jo-nde I novu I, li-sturn-o ill
mAS deslumbra'dor. So 'cclcbraron tinrcion. I D.S oneurniar-as figuiliS dtl or: ... ?no .I. ( l ,-,, F.-o"Id- C.loql, ', 'L", ,I'. al, Ill I.ulba lld. It., Clule. ,I, I. ,ll,.,,t: ,,,, o;:;, :::;.,,, ea-,rol, ll,
I a f,,II;I till. nolabl.. .I, ; III 0 Inbseco.t.". leenil.. doc
I pasad. ,fuel do iibfl, I. n-Stro I I ;L .11, lool0ldo a unill ,,;,I ,,I, ,."I I ;I ..... I Wad .,I,,, Rc,,6n Regalia ill 111ildrid 1. Seft- mando y.- too. Juanita lionlil',jl rll;:.Il(.1, l":1"1,1,1""Illl" l,.;I 1111IL;I ,lo[- o. In ..... 'I",,tir li Or I 13TI ",A -,I, "I". c-I'I'Ll III. ILl..ooLl:, "'no ,_, it:j' Zitusla, Rodriguez Miranda, y
In morittlampt.. ]as eBp..SalB do Ia 'ra Rodriguez, que diPsombill-Lo In La de Obreg6n y Edeloota Sainz I],, A ,, I U IIzIAn!u In it ,,, ) 11 "a f Ii", ,.dlii: "" I i'", ,""I- I I, -.1n,"t", I, III 11 '!' LII, "I IIII di'_11. JAW.AtIP Illil IIA1.1 on-1-1 I' .... ,u I
ofior I Norma Sarivedra Diaz y It ,:,,,,,.,I,. 'II"I'l, I. ,;! ,' I.L 11
I
a I ]a Alvarez odriguez. I -Ii., i.-I'. 'll ... I 0vuh, "!: ,:;,n ',',' 11;'I'iona siln"unico. Alvr ... I Cu nl ," ,:n,,dL,:.,i.,j,,o I J:: ,,
I-labou a a Suit, unus dias, dvsp cgll- l'bo. I .... 1;,, c UnnIll Pl- It ,,,A,,,, ,it I i0ts -11--s pana nr ,, l dotoi Rodriguez Miranda con
.:,, ,III,
Sao la. II Win de una gran toilette I tal Un nombre nuis- III .,It'.'. I j ; ... ,,, I',- 1 1.1 uIll-In"do III ,I "o, ; !A I loo, ,I,- III., povilhos I el, liol ,onid. -tan- 1;
J.,,n I I B,,tha FIL, .Y,,,-- 1, I : II:: 'I"'.' "' """Ill' .' l)-no, 11, I -1 I ,. I ncui In .:,., y que ,I doelur 11,
UO, b If ts a que hafA eco en Ins gris, con gran chiplit do our ,:I ,I I I :o ",I, I. (" I N I, I"no, u;,I: I ),(,,I, n- I Je, I
a I n' 1-11 rildisi I-Y, ]; it 'III:. ( ) ,,:, 11 I ,,.,ta ,,ALI- In't, 1 ,I'. "I I, 0:111; hoi." fs ,,. I ,[III I'Llotan i.,L, A l., dul Ill'o ('.I'll,,- "' 'I li" "Oa'"' I I
do b. ., T ': Ia jo ell y gt I "o- oio i'll"'. Il L I I It I 1; I; I I ,,,III. I A, ob- ,, ,, I"n( I., I d, I Go][,, I Ill- no ,.,I ...... it III 'I'll .N ,
" : [a to i I ... 1 ; ....... I ... it ,I,, .- fo.- 1, .L cut. ItInn, n".Knif ,,, w.h." den
analls In a itulo nupenil yumUri. gro, que dLnLIlCla ,, Iden: ,g,,, "'Or-I de FI lnq-c al Ill ... Ih, I:" I 011,1; Lill [)I [,.nill Ij--J ,I, t I I :, ,, id, ,.A ,". i Is ', &,,IL R.-t-o Agu--, minds
no, ma, I lhpnIAvcIm t.dils too a,- cia ,to una g. ; ... f,,!,. it,- Ia Villa y J. Albert, 01'" ', d, V I 11, 11, I 1 111 111. ,If ,,,,,,, T :"IL! ; ", i ; n i", ,:, ,Il ", ,!l".': :I, ,, :I "'II: ". o uou- nn. Inflahca.
tos do Ita indol registraclos on esa cort'. I, I I I
-v I III.- A d, IIII*, ;' I f;:, I 1;. .l % I I".t I ,fl, "'), 1"do ,-,I ",- 1 I ,,, ,,, 1"" ,.:I ..... I ,I,- Jos (I -, A, ,,.:!, path, n:L", v Ill'. H :ul, 'On. l!""'Ie" ,:1 Iod, ......... a" ,
noble do Saavedra. I Soberblas joyas illilooiibiln 51, Joi- ,_lUJ.oS-tp Oil.- .... It imdo nonl), I I.- 'I. I III I I "" I ,, I,: ,,,, I ;1l 11 o lI'o 11, ,I- 1,11-ji g I ..... Ill res. I .A 'A ... 1, I ,IiIr,.n, I,, in In. I, I I I- AnIll Lea, ill, ,!, Eda'acion. -mir',06 Itne On
In I dos BOB el'talles, ties- lette y era de notar I I -n : ,,l. ; ... .... I, ,,,III L1,1 III'li""Llin"Ll'o' ,,I,,,. 1:1" I'll ILIO, p.o I I hai- ol "I., 1. .- Ilan. un I ...... Inaje. III
Elegancia I -it to I(", 111- ],,a do 1. Jun-v all, ,vin-, I I ,.I k-I I. .... vI ,,I, 1-11 .1 I -1 :'" 11-- An- Pit, Il. I ...... li., u(96 un., Pla ..IL, ,,r -1- ,, ,III ....
p1tegm, do In ooy buen gusto In sus nit juventud, tail gentillnente. I, I I,, ,, I it NI ., A, l. I., '':I ... ti ,I. ;I,.' LI .", :, L Will ,i, ; I ...... lint., an" Imr.S If,- San., :
- 11l, Ind; dinio ia"1111 I I.In, ,'I,,- I. I I %lo'nuni'l, liv- 1- ,..'I 'Un't I'll ilin, I'll., lint. i. oo -, hollo.i ill" ...,
Imeas generates. fuvron las caracte- OfIcI6 Ill I- 111111-11a 11 j- Ilo I LouldIs Gallia P.I,.,,n, III ,It, I I I!. i: .:,!,( ,O -. jl;w6 ,'' I t at", .,X, ., ".
I d", 1:, n. ,, At 'I o 'Llonno"( I A I .1 I 111.1 o.1no it", I I .to 'S d, I, Ill,
'I matrionotint que aqui 'a- r S S I R I;- ,1,, ,1,i.:., R:.;lJ.,: ,,,.:l .: I, ,% ,',II..' Afvo, :,:,iu :, tnlt. I I President, Ba
conicies d Oust V Olosp. 11, Ail D ... L, i A bI: aut. Per", S ,: I !I' :- "" '' ''I""; Ill I'Ll'i'll" ,'- I I I ,,, !, 1 111 Holl 1.11 IIII Hil- 'It. 11111ol 11111 Ill olo- ,L
mos a resonar. d % ,,,nto do rellin. I ,I 1. Ad, ,ioo, ,I. 1'.. I 1.0'.'', I, :,! I Jilt, LIo tod", que I,,,
I.M.rtin Vffl.,,rdl. --Aud. I,. .l. At ... ;I Almv, T-n. .1 .... "11"1' I 1 I '''':I (;'i""LL'I l I ......... OIL .",III 1". It, :" "',ild, it s ," I'll"' Illu"t' A' I loll .Iull I- 1.1111i'Ll" -ti-od" :1 InS aultellUrC
lan !;is III ,li- I ,d- d, I- --'I- ,,,, M Inead- Mow er. M ills Ginl. It," I' I ,.:I 1,1,1",. ;I" I o' L_' L- I J,, ,I,],, it, io ,,,,I,. ", ,A, I'lit .A 1,lI,
as it ilz .,c, Ir, ,Ill, d. Ill infallible No,- ha, I ,,,,,, n I.-u:,1aTl, 1, Gncla 1-1, I'LL It,' 0 I 11 I 1, I ., I Aol'i I I I d'i I"L(tIl" g"I 1, tn"-samente 1;A prifille. vcqu
n tat Sol ed. a .' f.Q' Pat tdoml tl'o- ,n'i o n" -.o,,,,S'I t,, II:i;,,i lLI,:, : : ;lj l -11, I', 11 : % A Ill-,", I.::,:" ., i:: ,;!, ;1:!: I ': I .... I I :11'.11111III, pil.'il Illo' 1 11111- liolt- ,,,I. hiteeado ,l
I_ in ,
vili. 1, Ilia In It gran Illundo coil las W-d I.,' 9.1, d I I del, Latan it Cal I. ,, Lu- 1 V 1 i": I L", ,, ::" I ;I 1A nin'A". fle ,,,A,
ll ,, ,,,,,,,,,,::",,,: :!,%,d,,, J:. % I -. III 1.q, I Io ,l, ,, I I l A Il I I, a ji- ,Io I'o'IIIu- l- lo III, !.." .,:., I ... ..... :Ill." a I,,,, 1,, ,"pu slil 'tredincr,,, r,,I IO ts dedsu ap,11,did. Ia fr,_,rur. de MattiniaS I .Jernit-o Sulloo. IK -liz, pa- y Gl,,,,. Milto. I ",A, I I, I Vol. I 1 V, L I 1. I I I I ,Io1Ij- .I,,, ll.. ",' o,,, '. -,'1A i','." 'I I ,l'l; ........ A call Or
"" ;ilvn1,,,,,,, Y 6 call a Ile si-pati- rroco do Sari Call- Mailla V, I do, a si-wo ,,, I 10"-, !I:'.'!,,! "n,. ""Unnad L ....... ... ., ,,, I _.. L, % .... I.
I'll, LIA'al i IIIII'ml .I,-, I I ... I I ... 'I" ."i, ;.." ,- 1 'JI'l- i" '11.1 I'll 'Ill- "It''.' (-.01- 111lait 11111"', ii, I l," ilo I 1,
Ill Di-cno, del Ell t" ; I..t lo, ,;, j;'n I
, L, ,I; I. ... 116;, ,111 l.1- 1 L 1, ,, I I ,I. No nnnli, ,,*, ll- ,n _. W l l I!o' "Ill- 11.11
Tr'o, I lal" .1bos Accl-it-o-, rlloinlil, .,,. aull- IA hIll-a 11 ".( :' i."'.1' N -_ !a di"Lan at 1-te con I
O ,Z o r,,.,.r In nutstras tam bien pon el .Josefina, ivrib Illill IIII1:- -,1l- ,I L I 11.11 L. ,III I I n", uIn. ,.; I 11 D,,, I.L I. ..... It pals III thIA, o
b n liol la ....... i""'. Ell ,,,I- ( ....... I" III I ,,,I, '. '_ I I., I;, ", I;,, ,Nl,.
"oll, 1,dI'aALIU had. 3, so ,r; ... it de 1. hindnnoi nal- I Norma y NI lt, I, -o-do, I
I 11 .... ... l, ,: ,, ., ,I I I] o ,", A"ll., li- IN" In, que ,in !"
to on"10- (Oll Lill ir.ije it,, tat A- 1 lAft- Illb- I I ,,Ie-,,I!I ,,: ,u 11 ,f,,7'.tI" :"- ;, I 11iIIII Ill I 101I.L1111, ll!i I I 11 0
est. y go ;,rl,,,S,, Ill- I ,con I-i- do lit, ,in,% l. I,,- IiIinte, 1;1,. foint ,,sa it, ,oji ,I,-jo- a A- 11- N1o-;I_ rAt: '.III; ... .,Ii,. 1, ,,.,, ...... :,,,:, i ,t 'a, .... I ", 141. 1h'. ,I,,, i" 111"I'll ,tc l."in I : ;Io Ii", no- Ins dias 30. que III
Fit" n JIVIT- C R =a-alarror ada -7, Ile tefia qtl, Lau,,1o "ll" o; I'll L' E xaltada It . it ,,,,,I Ia :0 v In, I- n-, I
I, I it ,!a' ,,a I 1, ,, ",onplcta gr- ,h.p,,,I ...... nol.-lo, ::;, "l I 1.
I! tall, S1! an al ,I ""' III el it '. ,; ... .'A It oioll it A" 'I"til;', "' ,"- it
I'S a q I "!' T jul ,!,, I'll' Tor- 1", 1), IA, 4-, .... lk .... .... I', ; I III I ,;I !u I no, -ricIaL IvU, ,, a,,
It I Ill:1-!T' Ill ""I' .1-1 liel" '- In'L 7=n: ,ad A Il" I ou'll' l 'L I~ 11,.11,111'1, ,j ., "'Ll'I" i it ;. i, i : ual gm ip ,,, Irz;-i Y urn, I I ....... Iribro-I- d.d. F W, y 6, 1, I. Siol I I it, ., C%, L ,, ,L A on- ja .,; ;"u- F'- j- od- I ", -, .... .. ". 1 ,;,.,I ,it- w,:::;:;Ll -,;I:, ,", I'', I : ",I .Ie .11, 0, 11-jl --e.g. I ,,.Idlid .1', ,,.1,,:arn.. ,at, dAcrid. a,,, Intel" FLOllS. Mal-iii C-dJ-.. Jlj lna Largo ,splS,, ill L ,_:,., I, I -p- St-in'. If orill-noolln. it, I' '111,11LILA) B r. tiolnubihilital IS na
St, tonot-n ran clus novices aPcnas to No diovruas nomb,,S de testig.s. ,,, I: L, .,,, I, I ,,,,I ,II, rque Jos afr(clinus -cin" catils .oJ,, ,nltacomoS Se in, cle la Aduana ,;11 lii. liaho"a c": -.d" ,;.,l;' v,.1;r.;i!l, pa-p-I"I'"i I ., A -I. d, but Nlicilin- I abill. ,-IL a-mr., ,go A. ., .1_ --uldv ]a I'vIkul-d de I., R.Io-nI
_'i l 1. I., "All" t Hnne"Istuabor C'" I A, [I I I I, .) ..... ... u.rL(I I 11 ..... I I If"
Formaliziran SUB re- rrespondencia do use 0 tan crriendo I CaltdAill --,pond,-I- ,it it., d,, ,I '- ,I , J. J- un.,,l,' d01 1 1111.1 11 I-OlLn's. all Julius Ill
I R all Ld I I I A PAZ. ,,I-,,[ 14 .11 ....... I,,- it ": ""' .:o.'dc It ill
.'" 1" .1penas dos y no e dace do .bell y emplearumos of Is- -i0j,6 Ill ,,, agl( I in, I ,I Ill. di. %V,-,t f"All" 111-dirnic InIvIna, d, ffi,-a. If- I "I lo' Ill looll.-Iii ill :1 I I u'. 'b" ;,xu ....... de S- 11 ho h,.a liar. an I IS. I., esper, Cierran Ia relarno) d III s. ._. ISO I I IS. """ ,:;::,. I "I
- pacni que an., ,lot, it Pat-,, air., ,,,, d ,, .-t I,, 1.L r, ,z-dil- It, I I Silt ,, Sul,,., r,( till,, vit nticile 11 laIll." E I, I .... cerimuento I.In 'i ','Ib
i ; onclantachiras quI ,,, -us r=n"n,',
,gresaill de Europa I it I, A ;1 ,I I. v ..... Ill nllno. : "IJ" ,A, I sus -tur'os ,III ,ollo III III, Jolla'" L ;; t .... ..... a rilunlad I'S ,'n lu"I,_11
I R f8milla ,has detalles do los que rodearon tal- I! carujil .upL3.1: V,,..n Rodi-igulz c-ou I "A I ,.,I '.anl,
A'11" I did I, I. "o., ,]I. S39.,06tif; o I 1,,I,,,;. d, :- FlIall"If.:, "!Iall, ,* A, ),!; ,idula, del Intmo v dl ],is I i .,,,a, I'll thereflell, %, Iove- con) aroldrlas (,,,I ];is r- ,lilidins ,,, :, I I ( ., ino.mo
,,, Rod"'"' destacticlo acto nuptial. Suavedra y Nenctica Cubas So !;I111111 "
,,, it I I ,a firic.s el historical l a go I f. I :"' Itill'":""" lnl" "L' I :!II11l r If So, aid-ups -- ,.,,,[;I ,' 'upilmente S, descirr.116 an her...
De tomplo So dirigili Ia concurren- dra. 19-i'll ,I 6 ro- Ile daB di-I III-, Lad-, ' :1 "" O, 1 F'
6- I, e i dilin que love SU epilog. gI.- 'I. .1 1. reodIncia de Ia sciora vltl- La primer boda de I, prima i ,,,. ,, ,,,; ",.'',, ,,,,,",!""."(!I 'I a.. NacJ ... I,-, UuJdoS III e.,to p;jb. troc g.a:' fall ... I, do le. l-S Ua.u '- So
S it ,cra it roor. F '!a .!, jj, ,- 16illi-o "El DILL in, -, do- cone.
1: 1.111. I A I I. 'ILI I A ,%Sitr con mar.,I,,:! del ,.,,,". b, -program. tu-tistico v Be virI un
,I ul-.'en dade Saavedra. esa cosa de Byrne cdebrada on el florldo i Ill a 1, ,,O ,a I ,fnroncj, .o llfl' I 1 I 1-11-1 I I Y Mi ..... I I It gan i I Nor, an., it,
" Ise bad. I I a 1: ,pidarioa, del alit it pa
s", ill., it y I C F,- ";A ... I,., L, it, P., I ""fin ,,-I'd,, ,;I, ga it, ro lid. ri, I ],I I 'IV 45 minoloo I, "I'll, 1W
_ tutus Norma Saavedra Y. Mrd a ya.111 In, f-6 -.1-n-, millco stare un capsule, que par Ia mu,-stra 7, r ;.A I., r.,11 d I'ta, Nal -EL -I-_ n oeod- beLL- d de-result- heijuLisial.. I'll ILI ,I,. El (;I .... I. I;. Ila, I',-.,. ,I, T;ni'loi In ( I.. I,, ion. lin, ftsculida Ill Situabon hto ( dol avi6o. Per. ante lid. -,
__Ta_.Arirrez a ITLI la Alo- oll Alil I ":III'. I,, tual y 1- 1.1rin's Palo o'n- ,-,oqu apiwtc., imn bellos. porgoo
_par. las bell. post a a Fj I; ...... I'l .... U I A I ,III, Lcda Cruz, condo so coldbril ... rum- LI "onto de Illanalo Alvare, v No,- J.,Jo-zIad,,-. line ,I ,,, 1,,,T,, T-a L-ne- I,, ,: ......... ... 1,, ,It, I d, ii--1c-_J-_ia0i liandfon _-_o1F,TFT;.bvIt-, y'lavric-.1111. s, 11 111.-,
,Lecpcn b, A ... l' -1
SYlidlid. el .ercrormial a as. ra So Idr. c .... io Ill I'PI'abam.S. r'-st"tad", III ,,is -II91 '. ;ll'l IILII ill"',"
to to., cl aconteclutiotu - I ....... d'.1 Eje" It,, L'Ill t"'A", I'LL, I'l t ,,I ,I,- N, Y. I ;%. At I I I Aall ;,lo l o "I'll, -I- --- I". I it ....... .. III, ,,I,, I @1
, ,d, ldo,,I. ,uorido Ill gel ___ -- -, a ,oLo-I ,!: ,O, ,,*::,til I ,,,t,, !IJI
' --J""f h = I ",,'cndo- gi iom sti"TIJI rI O'll. ,Z"t h" al'lo a Mt .B I ........... 1;,o ,, r ,I, I,,, T'i 11---';la il -LI LIL I 1'. 1-1 ha -III,, 1" I-nu-, "'j-, ,, n V.111 I I III ionphtud
,oti- de Ill citti-d-1. It clc ,,' u I,, ,IUI yo I, p; ,,- r.bg;i .Ill, In Ito, "" "'n' "' I I "It'n ,, "' o I ,I N, le, I, 'I'A I'LL ., .... I. '-I'L, ,,,,, pi"r ;Fv '. -MmT-M- I .I,,,,-.-1, Z111 I]LI Son ac; u r Nat'l, I C, : it, '4 A T I III', I ;;I, r I, 7 ,,,,, ": I I: , I, '- "It ol.lyll .At..' 11.1 Ill
" .' -;,,I t, 11,111111 ,it I I III, I .,It ,"",. ., A ... :,;. I d. fi:,It,, ..', I I III..,- .o., jll- ,r ,, I I I ,
nap, Lot 'I" ."',", 'da ,,, a:Stmt., boda, it "I'lls a-tuiL. IlAnn;, I I "I III-l's ,, I
' plr" l' I. ,.b,,,,,A.,,,, unit .b.- __ I I - I I I n I I o I ", I I III !-- XV [,.I IINKICI I" W M 751 W1 10
losligni, de ousir. .1i. a ... nda. OlUd ,rcehe ill - I,
d"ra te.o- ,Lo. it, cI,,O,, Sit- __ I"., I ,, III,,,. P- 11 I s :i, ,, r ' "'I "' I I I 1 Ill I "' it" I it
-Litor y 1,a,,, 1- horo,,.- III I I .... I ... ... 1: d,-. -. W.-looll ,.,I
F, Indado ,I adorno floral del hill 'LIJ, ', I '- I i ".. I :", ,', :: .. ":
late ... A. t,.,,Plo 1-1 -1 in sa. Ics, dS- nd,,ntS Do,, : :" o;t,,A :, 1, A,., pIL ,., ; I If. ,; ""I .... ... :;11 11'. ;11-111 !Io "'' I : ". I
court Josfool. Ila reah7liroti jalnus Car Liu Sativedia E N S U A L ,, tol,,! I, I Yl, K A 1: 1, I 1, I I I.
UO-iieiread-rra, bell.. mAs firlisticit, Despues Ile foolir Ill, n-ois II al- 1 11-1131 1 IIII o -JI III '. : I I"'.1- o""", I. J." i -,ldinj- 'u,".."L., .,.I -_
I ,:, Il,., ::aj L I "I p-ol oll"I'll. ",'I ..... it ... I ."i A.
:- mas celebrado, que e que a dontra- listen pinuel (I,- b.clas, proctliente I ,:.on :]'..:. Jal d' I, 1l, I I
ran, ein eSt. bads. de Lucerna, paaronse sm tregua pit- I Ill I I, d. ,o ,,, I lb- -I I .... I ..... p-, ,.-- -----l-DIARIO
hl"I III ... I'll I, I- ,,,, nunciese en e
jp-" "I"',"""" '"O"' "'A
,,Flo I Is on profusHn empleAronse P2. ra regain de ]a concurrencia, onsr. -'-' H I ' I I I "d, I .o, In dIOu,, ,,
Jr. ... r I Ia It aria. y el embeUeci- Jaclasi'SpaSlas, bocaditos, croctucins, P lan de B eneficio H M O de Ia All 12i'-kl.fl",Ir .'Ni ',,',!,, ,',,,'I ',IAII I I ,Alll, tionlov denho de ]a -,
it, I I :' d.o ,,fail ,,[,,I,, ,I ,jar debe unn- a I,, DE
.1-to cle al or, Flores que eran esos tarna dulces y toda close de exqui. I a "" . LA MARINA
brics de caster. tan tropics; de Ia Is- since. raciado Inch, con In "pumiasa I, I, r I 'k, I ..... ou; ,ill nlnn'll
combinaban con Ins de- que corro a mares. ,L :alli"' -, ,.-." -,,,,,,,,T, -.'III ul,,,IIII :1 -I, I .....
tinnim, At" I : __ __ I I L." _li:ftd. qu Vaj rs do Ia reina. logrando Se Oman allf Ia boda civil ante All,,go ql'l.
. I ,no tarm doctor Frin an,,,. ,-,on tan 0 .,, '7:;, ,!;: Ill! I'":;. ,,, do
un-conjenin Val deader- I I ,.I I Cooperativa de Omnibus Aliados, So As 11 rrillill. I
,h Rifu bra blanca it, eisa q.I hit casid. Chob, '.c '11j". 7 ,,,I.hl,,Im,,,,L,, If,; ord
I., an am e A I, I ad I ; ':41 I'll I ,
b ,,
firma de Jos Her an, Castafled it nita co Garcia, a Zenoucl. Y i ,,, I, H Joint 'ill"Indo I'5 S E G U R O d e l M E D IC O
.A, do fee., mctmr.B Fredy con los hemlines Cuua. y it PREMICIS CORRESPONDIENTES t, S, too Ault ... IMAr ....... I,, an [,I,
Z "Rba e' c: timamento a Chrilits. Rodrut ez Soo. mu, In. 11uportlin, It,
mum que holds its recorer 1. on : I AL SORTEO CELEBRADC) EN 13 DE ABRiL DE 1952 'I".
morada pareja. on SO ruta hacia el I vedra con Regis Garcia Goolaiez.
ArRJ hordeada par muros de albosi,.No daremos tampoco nombres Ile R-ti-fit. diplorn.tl ...
p6ta a 5 testigas, porclue suit conocidos Ile
I.. soo- ..to., de Ia march nup- todos. I "WAS) I IN.(,!"1"( I N, .blll 14 llu,1,01 C o n v o c a I o r i a
c ml. djaronse air en el soberbio 6r- E. media do Ia alcgria dr.la fiesta, PRIMER PREMIO K-09899 Jose Ruts, Vanua No. 51 I.-Guanabacoa. I ,,, fun-oo-in-, diphI: ..a catedralicia, anunciando Ia Ile- line presudian los tres toonsen-Is (I it, I na"'II"'." an""I"",, .... I, ....... I W-hn"Itin .I- ___I_ _gods, it, Ia novia y so corte do honor actuaron on Ia bad religiolia: Martin 19 Aproxlmaclones del misLo ni]imero do cualquier aerie. I 11.111-i'll", In.1- Orem Ifolinodo worclad. ,I D-Alno, dl S, do I Idico 1. c. a a I o I ... III, in !u, ,argo, at ,;'llo 1 I""I"A; I'll,
Y an I.c lamacion unl]mimc brot6 doy[Haverde, Tr th delo y Suhr( 31111, I dt'r ,,,,I. de flf-trrno, Ile- Largo, q .... hin, III figu: ., I : ]is plinillho, de
todo .1 1.1hon, at paso de aquelcon- nus, partieron las rovios p"ra ,a 49 11 a lox es torminales do Ia misma aerie. ; I'. "tabl-In ell I'a Pill rcpv(-.i aI so J'-,.j,.ISt,,l Gen-d, ]I., Ila, de lon-All, L. I dI spuclst. I. I
3araSelle h0lez., do gracuti, de clegan- Hobo no, haspd5ndoS, In 'I ]Intel 950 I. 11 1. 11 1. ,. otras series a Ia agraclacla. I Ill.: ifiril, ,I,. 1 ha. I- Nl, H d, 19-0 deb- ,I, illoon-Itas I ... r rivuroso concurso-ono, I.
via y do lolarot juvenile, Nacional. de deride salloron at med, I ,,.d,,dLlnaI!- llnulown -n ,,,I, a,- CONVOCA pl, Ja 1--ni, a Ilia,, ;,,Iul ittle liapllo .Iul, iaba Ia 7 ,clo. del dia.deldomingo rpmbo a Miami. p, dvalgas, .b.,J6111j, I .... ...... ,I, I ... ...... naB Ill- ,,,I,- 1--ol, ,,, -.],,,I.d deal cl
-lindbo Nenctica Callas Saavedra. ra- egu r a New I ark on SO mje de Mirto Eislivez, Melon 37, La Fernando. ;A I, 11 (1,1; JLA 7 I W, Er"'I" O Wrot", d,- 30 'Ins Ila, ... -' in 15 do May. If 1.952 c. If In-
..bIna do No ma, votaid. do argon- b.dio,. SEGUNDO PREMIO: A-33218 Luyan6. It', ,.,,,, F--lando G-,:."I1." ,.III- it I ,III,. ol.p. II Seoul. d'.1 M, d ., u. I an, I I I 1. ca 11'c 17 No. 252 e,an art Ila c n ahu -I A SO rogreso Be jastal rAn en CLr- J' 'njo' All -- 'ji ...... a j ,,, ,I Vedad., llabio':,
za a clocia faidal y bill % j .... noll I!, K
,lt. ,,, Ia toi. dadges Manolo A it. 19 Aproximaciones del mismo nilmaero do cualquier aerie. "":*,, :I "I'Liftnt,
forzada, on modoin del Sol6n donas, deride dc lleaiv"U Clvc SUB Bell- I ,;__ X.I., In', 11, n,-.n- I.oa varg.B rubrir y los lilb-cs coirespondientes a his mis.
Fran,05 cit, El -Encanto, c mo i -, I ,, J,!iI Iupatl'Ii,1,uI,, v C"It- mos. S1111 )as 11111 -11ti.U.-O I.Plellui:
let te do 1, nvia'y BULL dos damus. C roplelaremns ectia resefla con Ia 49 .I a lea tres terminals de Ia marnot aerie. ..lu; ,I a E; lajitd. utilmarol
Un bel In adarno de flares Lilas" rolacion de ]a concurrencia, Integra- 950 11 1. 11 1. ., otran series a Ia agraciada. 0""'holl. Isupo .so calm, aW, III 16 -rgos de hopectutes, -n el haller sensual de .. .. $140 00
I, O a omo el bouquet I ,I I All ell do TlIqugi-ii1to-Merantigr4d ... ... O .-I hill,, OIL usual do 14000
I to a r- I ,,, ....... ll,16n d, FtadIs Arn-11- I'll
mp 'e !: Tf' I i II 1 3 do ,.9 "., to 11, 1 951 -1 Libro .Ar
a lotaban el attractive cf .=cs Ile 1- S=-Iad.'d, I ,;,;,,t,,,drr,1,.,nn-,ado 1, R,,,,Ir, III do Actus y
raine. ibana y do CArdenas. I L I A, I 1. ,I halo", on't's"al de 14000
S,,!uInadJspu6sLe,, d _a de bo- L a 'apailitairel, 1111 covict qn, p- 3 ferceros premias: 3 cuartos premios: Ercargarlo till AnIm, Actai y Registios de
Ill d'i z E; a .vd," y I-,- ifidi.' 'a go 'is I ""lip.'
or V,,i "m Celia Rodrigo- -iem con ,I ladlq O .... onnil de 14000
11 ", intograinnil. R.-Ii. RoAkar" Rodriguez. Imbillit on or-, de. Aleard N o lleva a su ... Inspvcclun con
gon cc,.,,6n til-bi6to do cillgacz c Garcia. Remy Rodriguez B-15701.-Alfrodo Mesa. K-13031--Georgino Lmo. I CIgo ill, Anxilior dri Devai-tilment- de
za ii-I hill., I Inibe, ro""nal ill. 14P 00
Isabel Quiles. del gran Sa16n Fran- de ( rtiz Monocad. Antonia Rodriguez B-07766.-Mcaia Boomenler. C-10836.-Ramona Leader. __ __ ;g,' ,,I ,-A,,,, ,,) ;.,, ;d,,Idl),-I .,I., ,,,t. de 1.
ccS clesR., B Ajo, Conlin to P6rez __ I ,:g"","", "',',',,, ,,,,,
vie Ei Eric n.ti, con locad- en d,.R,; 100.1)0
all I I Mercedes J ... a do Fjdal L-43838.-Amancia Alvoires E-17866.-EveBo Morales. .( aramn-ion de 1, Pas. PRIMFRAI i Ir I it I I
Y dtspuiII, ]a novia. fancinadors, Ldiam ,Garcia, Rodriguez y Celia At- 57 Aproximaclones, del mismo nilmero 57 Aproximactones .del mismo rl unero i. Fl.,!-:' '11,1"I""ll In.n.p'l III.~ "' I I I v Aillo-,
do-lumbrante. todo on poema de gr.- vares. hadooma hermana de Mi. I :;:- "o"d ,, ,, ,,,,,,:,,,, ,, ,,,,,,,-,;,,'[,,,.,. 1,T ",.,,,,,'., i,,,,,, 10000
It do cualcitaler aerie. do cualquier sene. ,,: .,, .!:L,, -fol, al, "I,",- il
cni. -.1 an. vision re este, "to 'note, que fungi como q.m. do h.- 1, I I ,'Ili, ,I -., i ; I '"' 'j, ol I ... .... Ajl ll. 111.111. It's .,P-,!l! .. .... a IoB .IReal'Ahas, Ilt emil.l.d. oil, do .or 147 Aproximaciones a Ion bres ternihna- 147 Aproximaciones a lea tres termina- I 11 -1.1;, :'111 1, adli, q.c I a,,,, ,-I 9 111.111,
la s, r .... 1. S ... ed 11" am ,ad,,, 111- brolit de In largo familiar de lea do Ia nalamis saris. lea de Ia raisma aerie. [111,1,; ", se, ""'I.,dan" -L..""
d; ja,-k Fath no."all, Join, ,6,1,c. Sau I'd ra ahora: Can ASO. Dial que A-L, .W,- 11 qo' ;-I 1,111- 11 1, I :,, ,-;, "" .f, la, "t do i.ow, f,,ia, I ment.11IS Par.
dl n an,- 51 Sviaba en neg- con triple hilo .... .... "I ( --j I !,,,,,, : ..., I -.Ig1I
._, Sa d, bi, Nriv-160 I,- a I I ", bulqn, ep-o
9 San Raf.,I y Idellim. dI Perlit.. B.S Imelin, hilit. Alicia Mil. , '! :!:, ."'. ,,, :'o ,,, ,.:;-- de
I", In-ima tol... ,1. do Rodriguez, "Cholit" par. SuB I ;." ,'. ;,,I -- I- 6-1- or
,,Io" III 4 quints premios: 6 sextos premios: .1 I ,I,.,, W:;": ,,,, ,:: ; ... I1,,aIi., lo--imeall sonal.d..
it ,do alf-Ioniot,1MI Z7e..Id., 1. -iora de M.- : 1111 i ;, .. 'I .... ... ;,I -, d o I I I 'doSa I n1l 11, ,,, I ....... I .I,, ;,til". I'S 'll: .... I. Ir. d-InLo-Wo,
., i, pi -' Freely. Ill gentle ybl!a ,! ,,, ,' it I -,), I't' I ,_ (',-,tAf-nI., ,I,- nl ,oahdad Ilirt. el, ,ludlidimat, -1o fit ,liL it', ,rarn'd- .!',', .Ba p._,lpJl' ',i_ r."i'adou de, doctor Ad. I brto no v. 1-13056.-Zenaida Gwcia. D. I 1046.-Mencedes Romero. ''! III" .-I ill 1, 'ad, III. doinoll so ,Ionh, .!t. it,- (no; ... ,,
nli.'a, In ]'I rg, y SUottS ,.,UIa. gr in,, d.ro,'Elin, 11m(11z Ja do Niculati, Zr- C-43965.-Juana FellPe. ll l ,,,, ,'- : ,, I I;., ., 6 &,LI 1.. I, In~ q .. .... I d, ,nnuuonm p,,,a a-dain, 1. odad.
ilo'. "L"r.. a he "I. imier. do S.'- dr., Chehla R- B-13702.-Jossfina Barbary. a, a litditert Il expechenic del as"I ,ucz Slav, F-43052.-Julio Perez. 1:,:',.L,:, :", ;,., ,i::,., ,st', ilo 11 I'Ll", 1- d"'u-ntil q persoriales quo puedan ser de
sl l ri-I ,,, .1 all drift -dra ill Garcia. I 1,.id., G-25166.-Fills: Cordaro. I -s
aj',!1'.," ll% ,or I.r-' Crimelina Saavedra Diaz. :Il I1.1h, I. I 11 siif uadicjaio I I
Ma-r, ,- ,,,. ,"off, G-10800-EmoBna Troncoso. '- no, "'At,
: :a ,',IlI ',"eu ,.L" I ,A.. do Ia plaza a que aspl ..
glo, 91mall'S y I.m. tin olarde mAs de I Seforlis Dirmrah E. de Day. Carti. B-15600-Lorenzo G6moz.' D-28551-Laaro Pirez. . ,, I I- 1 .1 d, T,.,I,. .,p,, L ... to dethe ite-milon., a 1. B.licilild tre. flit.-
;.I,,;r ...... L. sost'an-odo II veto (to jul chy Colin do. Neavi. Elena Zimer- F1, I!, 1, ,'.Il I'l, fir-il. At". T- grali.is t.,maho carnet. do hento y sin sombrero.
51' coronila de petlas, mo. mann its G'mz.6rC,.Id, 16 Aproximaciones del misano nt araero G-31293.-Ccrridad Gonz6laz. ,,, J.. que ,-I C-,"'" I, Las soilcitudes Line (it-be es. felt earn. 1.
tico de Jitck Fath. j umles, Ldi .dr1l;u, d, 114 Aproximaciones del mismo n6maro I I.,d, ,, ,. I-1,, a 1-- ':,, :, dranCilenar lus aspirant
d, lo,;,, F, ,g it Ru'd d! ",;I I I" ,-j.om-j,,clau y In, bases It tocurol-elptisili6n.t I
RIonarorcraos quo el velo largo Gon2blez. Bertha Vianionte do Agai- do cualcruler sorts. do cualquier aerie. .1,111, 1.1d ,,, I I I 1, or mlo! Wl. Seguest Berlin Sure!
; ,ta ,Ulhrrl. ,-Iato"g,.. clc vucl Bcrtha Levis do Cubas. y Nona sit ,,,,, Ii", ,_"I ,-,---; ;::,! adits a los toteresados en las Ofict-B del ro del Mildiect.
bras lamina- p,", ,,(.' ',tt.o sol-- I, ni-ia ... n ,, i- I a ,riteridido 11.1 Ja plesentaclan Ia srdlcf llad I mp"c' Ia .cepn sInorl d), .1, to 'a rrm d. Alvarez. 294 Aproximaciones ck lea ., it
I )do I.,:.rc. In 196 Aproximactanes a lox tres lormina- be
- ,I ,.pr ... it, I., merlelinilae .Be, .Jorrienuicilln.
c" ra a 1. 5I lialt. y fail ,I,. on s-, Maria Dolores Nt f- de Beat.. o-r- do, p ....... dI I,]. -ran Convurs?-(?pp icliin, de acuerda co to
an ri?. tre. rhk,,. I so Mal 1. -,not!c 1 lea do Ia m1salia saris. .1 .11 I". ,. noll--- ]III ,I'-' Li No so adirittilosai ... .n
. I 1 1 ., I . I I I I I .
. I
I .
Pigina 24 Clasificados I DIARIO DE LA MARINA.-Martes, 15 de Abril de -1952 I Clasificados Afio CXX
- 1, I
. Indios y- Brooklyn, favoritos'paral-A N U N C I 0 S C L A S I F I C A D 0- S. D E V L T I l A H 0 R A
I I I
. In tem pom dirt ----- -- bti -i ret Ito I I I
-que se, c a Y VENTAS
. C 0 M P R A S ..- VENTS I VENTS VENTAS- i VENTS ____ __ _Casi toclos los critico.i del pasatiempo coincided en que los Dodgers CASA- 48 I ___ -_ :48 CASAS
0 CASAS i4a CASAS a- CASAS_ '48 CASA
tienen el mejor conjunto de la Liga Nacional. Se sit6a al Cle- I I - ,C NINIA CASA MAMI'OSTI'link. I' R.
I:, ,,,,-,. ,AN ,.A. ccndrR0 CAAA;Pgorio PARA FAISMCAS. ,eCASA BE CIA VENDR LA ClAl .11 I I I ,,n, ,,j, I --- 1-1-1, b- .c A., ,m
an a. 40, slilollll.. 2 -drm. del p-de.
Ncland por m6ma de Jos Yankees. Anilisis dc la ,ituaci6n a IdIfell par', rents. tomblin cot. Ins- I .parl-at., ,-,ad. so 1, cot Ill A plant,., it A, 2,7 p, I N
I, I, -- In ,_ ,Irn. W-7705 I.du.nri. M I 14 40 % w 0976 I. d. 12 2, I E.67!lS-48-29 I a I, -'-E4432L4I;l,
____ . Prnr a, ,,,, ... I mql,, Near ,. Is E41105-48-19, . __- -- 'Inversim istas -- - I "''""'c" "" r
Par LEO H. PEFERSO-A.1.&N1,TED PRESS - Z6.9. ______ POCITO YA i Invem ontstas I _-JAIR
PARA VIVIR 0 INDVNT FAR. A VILAN I _M0_______Z_ I [ .mil N0L1TIFX DIN. PORTAL. fr; LA,
NEW YORK, Rbril 14. (United.)- Bill embargo rStinian tener PI me- C O!HPXOLA9A EN SANTOS ,SUAREZ. I..dP c..l .. ..... I'm. are A 11 Ell "' to y 2r. La.l.n. 'e- i I a ""' R Ill- - I -c jnd.,;, do. c-P... 1-1- ..Pllm. -y
Las Dodgers del Be. 13 I I "I on Arl In SO.W. dc Luis rt#- d,_,.,C I III for, -5A27. 1 "' halciar i hacer cualciuler opera- h.,. r.ra It.. DrunD, mine .Sol... 1 110,
3kiyu E Indins del i 3or ftchingo sta I de efircititn de Allrid, I y 10 0-b, Ju.. -215 lefeiiand, . _! P- .a I.. .I'... im.'rie B .,oh.,:; Al cuadquiter opwo At bac... I E-6110 49-17 c 11 IP,,aD, Duque lot. But. 23 y L" ".. ,C._IXA a. I. d'.. E-8520-44-14 M1-1 Cleveland. que debirron de haber ga: I nulle 1.1.',1'1 NC nuo Or-airlill -Bob .Ila.d.. Lt.- 1.7.31 Er.I.I. B: __ __ cli6n. h6gula can to intervene : l6n. h6galto con to Interven ,G y_ .
I I Fel '. V rol,-d- lo _E_693"'14 CASA ... : 16n do ccirried., ccilegicildo ci6ei do corredor coleglictd, 1--g7A-NTOS SUAR
nado el &Ito pasado pero tin a age. ", n Itlike GarCto y ,led,, EZ $16,250
rqn, deben, finalmente. triuntar tste!Bab Lenion- Y L16PCZ Cree Cie VI PROSTJETARION' BE SANT01 IDIA.
AI,,r= k,,.Ilo,,, C y -1 wrlcr. III dam rdifnjo j plants,. 2 c...,3/4, 4-1,
.tin. I me ... lP,,,IIc "" items I ,I.
rc,,Ea.7.,r!o Melillo- 1. FI.I.M. y ha'.all, c MENDEZ PENATE frectcloor L peradones ofrocl e.modid.dam led. Plants. cl-JI&I. -1. son, opinion de un cronlAtn n u fielding I I "Iento ca.m.go que -- ITelifen. A.W., .1 p 0 as 0 mlqildo, Ron. be on Sri,
Un led Pr AS lon fa-ritas parn! i R or __ ljl- Altai n,.prnpIe,,J,
e *b toucan, ',','Pff.f' Vi Wnc ,1" 'p 'asL! I- L.:Z= l .1 Cologi? par miambros del C019910
Pero Ims Yrulkees mckbir6rl el C,,I,. G AND A 934.W RINT A Stion.01ii I -r CWS I I ,1,,Ig cone.l.d.. ... gr.
- .' CORREDOR COLEGIADO inmueble, .',,st .are 64R2.
rnedn" I., re CPr0xIn10,,o,.n 1'. ,, :rrola, a no set quo Nilt, ReNnolds, E-6083.5 161 Ill. 2 e... ftealc 2 Pro. c-r-c. do la Proptodad Irstausible. do In Pro ---",
aerie mundianclu rienlou a 1- 1 ldl 11,111, porl..s. .111. "I'll: 11. clsarli Calle 27 N9 753, Vedado F-5141 p -pledad. Moyle Rodirlsuex ,
trim, In eqq u,, mtimoinos cleben fill,,- qo R'i clel eE. IL..I' ,y ... mn, ., _nrx 14. I_ I ofirecon to mayor garagatim 1 ollrecon In mayor itarrantict. i t REZ S11.1mmill, VACIA, V-ASARe -"tier, sale, hall, 2
.." as pox it, ournbas Ligits; !oil. posado. 17 MUINBLES PRENDAS Sau. $.Are.. I. -1osm,-ftr-fia1. _-,e
In. Nepl. 11
coxf.1266 inriclee !turn I.C.sel, _______ ___ ,__ ; .. _. -rocas -. ,.trade a.rojei a..
lon.]__ ___ 11 Lr, camprorim-mundWes Limm Cl If .... .--is 8 I __ S3.000. RECONOCER $2 '500 fol I I
Use NRPC Nrnortn VX FL ArTO: E:4113, _. abana$6,000011.600
__ _____,_ Alintri-dr rncontrnr Pien r, i EDYFICI 1dx M.Yi- Rod one-. -640.
, In 1,11, ,,,,, ,".,r,,e,," __ "' """ 2 P if,
I-Brooklyn, folio. per. ,XtSt a a.l., .-n., Z',," tn-- IEDIFICIO, SANT6S SCARgi_ It, ,, I. .I. R"I, t3:0 de 4 ca,,,. 2 aparlAmerrom.1 M-11-1- J.lra.. ., 4 1
len hn ep Int- ", , ""'", '"'"'"'. ""'ii ,'", -_ -d e' c ". ':! r. ^he 1",.' 'n 1'.1 =.n .'"'I. s.I.' 2 MI
2-FiladelfiR slen Cie que fin pndrftn Piwomint -h-, -q,,,- -- ,.,,,hlr A-,) -cn: $35..9 Oil.. ,,or. SIERRA cIdol.-,l-h r ""'"""n R'"A"," r VIBORA S13,500 VACIA
. Tell A .... do de Anst,. 2 ,,,,, &I frent, d, Ma. monfil-, P.-,, lal:cn '("IN y S13.sn Details, A-Inle 13 Na 52. Lell.,S1 '.It- I VI Renarin La..
3-San LtuS. atrn Joe DiMinigirt Ism un% telapalnnl 11-24. C- Latin j.,dlri. portal, W.. -Pirdn, 2 ru-- $15,04 plant.,. I, R -7122. vj __ClId. In de ct.br, tells Small Cal- __ I or 2 hall, 13 14, Aropr-6c Rule 30 1. Apon. U. 1. C 4 p ... I., A-1da. A _'I F-RAR4.17-18 lbAn mler-W.. ,neina d, .as, closet .. ..... I ir,.,,. ,. d- on .
New York. I Murhos, expert tin coris derrin a n (A""'"'" '!A .' i l,, -441. I
__ do .. I. tell Ins ... I He A.d- 0"- .-T17-7
-I---- -- n ...... & I .... )-food., d ,.],. In. ""'. Is : 6 If. i Legal
____5 Can tt"al I E7 462411. --d-C"o" E-814-44-17 _In,, 2 1I.A., "" L' o1'1-,-:S
_BrStOft____ __--_j1oxtno Red-Sax- portitir-no-1-frit- -- COMPRO-MANTONES_____ on-der, 2 cumlo., -- dc go, ... P ... 11 -P.Po6-.fl-,F1 sI14l. _!m_ 62. E-6
6-Cincinnad. 'it sit triopernmrrital Slugger Teti wil- I P.6. .a. do.. nhmft- ,- ,.,,r. ,noIln,.. 1-64 crAi ""'
P-m: I ;Go.,url., I ...
Ahlou- rocli- hol- d, pill,, -ban.: tervlad,. rents Intel, SMOPP i 735-4s a
7-Pit"burgh. liams trits el 2 Cie nityn. Oern Lolt ,__' ,_rt,_ in 535.00fl, One can, &I fleets, 1114nnn %let,,. __
ii-Chicagri. A '. HABANA, %L5.090. RENTA S360 KlPnTE( A.
Boudreau sigue teniniclo It nuclen on --n- ,..I,. ITT', rol%.' ;, ""! ...... uP1, ].son., E-filIDAM-16 I,--___ - ;un team champlonable, it .in pitching do,. p-d.. fin., lnt,,t,. J,.,C,, W-tals ------- ____ - [ EdIfill, Ill, ,-rm 1r,-j6a. 3 plan-ws ,ij"Ej5w viclmxmnq. T -;-A 0
__ - __ a- c ... I- in Prelor 'el-Repill'. E,
E-0-11.IC OIGO OF ERTAS __merr Pa. Ot- .diflcl. con.lon. Is.; c-d-Rutes-V-7, 15 -ls
Ligs, Annericaurts le responded. - -_ r,.,r,,,,.. harn,,,Ar.,.14 2ira ), F-.1. 'S.Un tin.! L A PR OPIE D A D !sxnm.o..fdn._ J _____ __ l Por it,, c.. ... In re nq." 7,1m lit cl6n conterim, Ildir.
I-Cleveland -- -- i Los Indirics, .son que IIII, Red SPIN. F.SS31 ompro Muebles Piazoo; Palo.,. .1. In. ...'t _._ hahPxad.D__R
I I I rl.. f- ,all. liprit.c.d., 1'.11. Y, .Par _cot, On dIfic --- - -_ int. que p Rtd C Is a
2-New Y tell Sun. hIm- ... a. or R;m, 17.4"s : r.'511TI. y runcle'.. i-do, ,ap!,, ,fcfm. tuarto service, ,a.
ork. pueden sorpreender. pue.i tier c lose, .... is, 24 .r..d... bell. I., .... )ad.. ,.""'tu'. Li La Propleclad *a @11 fruto del trabalo; la propWad as con- ,
3-Bast.n. "write purich porn respuldar at pit- r",Pl-,,1",. 1-1- I 111du I- 9- em-1rand- _R_ id- H--- "'or'* 11" b'61 I" ,
Detroit ching, st dste inciora. in I Re-l- Aur: F-M. ,,,,Pat,.,, 1,,,,ir,, r n : rinds an posittly I __ ;nr.d. ., 11 I. -mi.m. IT V
4- Z I It r """r, ; venclierits, a benelliclo al mundo--.que I
- d sailissiout. ed

5-chi, :ffo. At Dctr.it le fall. padre of-mvin - _P-71-17-10 $g I. .000 r.d .no. .96 algunos soon ricas denota quo otros pueden Ilegarics t__ __ ____ __ R 0 or
do Re 8 izu a' a' 'a opt
. brolI pr D ad a con' _'
L A R
'.. rind. 7 pa.ld'a b._.Id. all _Enl" _6- Indelfla. __ B."771133.1147 Habana 46,000 R. $430 a war y, par lo tanto, airy& do-sano solimulo al salluer- Ivnion.4 VENDO VACIA FOR APEd
------ - .y pitching y In., While Seat sr ,pren. U-5692, Compro Pianos, Muebles __ __ di
4 i .. 6 as d -.I- clue at.. gifted so U :' Cal' par I Ion. ,
7FIsen Linn. -- slu-, am I.", __ ___ i 'cl- -gPJfIms-PJ,,,i. I cus is d,
r 1. tb do I I...1
- ils an p '
- dier-n vl-.i,. pasocio Co. Ail, in ,I ""'Irl, -l".. d'. or .0 I ,,,, -uru 1--non PI..In C.! So y aspirlinif do empress. Re,', ,.I., I.m. In. 4/ ragde c. I .
8-Alusningtorn. rs dobldo n su velacleind y tpill a oll ,,, ...I..'r--unn e i -,i-s.. ,-- plant., B.'). m ,,. P-;,ueftrra= dPrIm"r.,X* ,,,, ,
- do IS ecina da.
. Petra. p ... ning"Ita it, lon It EIP-laildd ,-an,, ,nop],t,, No tua-$210-,. ,",' '- .',.,,.I I I' -11-II-1. too,,. ,n, I. S16.00ir : 36
I -I. to. ,._ do. .,. do d a. It rr'b 1. do
d"' '". s On Is oa ar -. job of. dill.firstLonm exputos belAbolerns estilin east t I in anis fillurria In III cultdro cliatnplo- ,ods min c.1-1-Ine, Lim ... Io .. U-A2, I 9 11 1.1hl.,,;;:;,.,,:,.I", ,d li- 4 ,1.o '... No as cansitnto quo @I despossido do Casa derribe In do X-7074-415 o
,I P". S 5 0. ABRAHAM LUNCOLZ( _,
It i ecinerdo in qur con In exception nable. 9 -I-17 4 APTOS ..... E ARTO MENDOZA 7.1no. ii B.'rs I.-I ,..I'- otro. antes blon. canizzleasle a qua labors diligent& .,-F,- v -, ii-9 cAl. IFN S sn-..
ad ... y dc 1 1Z -,.011 DO-.. cdia- 2 -ir..i--u,
,,ad,, o .!,,a -A;u ,."I'd. I 11- "' -dc.1 ,pitching. as Do get.% tlenen r Y .1. de r-It., do, ",urm., elect. NI-8550: COMPRO PIANOS "'"lli '-r ,om"I ncL 1, l -----. I --:- so .1"
me r equipo de lag Orandes Ligurs. ) I ,,_P, = d.6f; .1 ,71XI. V..dl,
a. do ._ r
mos once tin Isperan n una Clout III, Al,,,bi,,. mnqua_ d, cn,,i-. _ach1%os. Ell, da""Palron! i !,A Iden 3 .ha1E.I.,ic,-clI!? I -'. MGM y I'rp.,I,,[,. Reparto PArtaga. RuEtf,,, y Estr,, 0 in Is ,a Wemplo quo la suya no habircit do suhir r1oloncla ,,,dI d,
'If que coil P-se punch y 55MO fril, ad,,. 350 Mi,.' I, ch Men ,"PNfill, F-5141.
MZona 3' el Pull- usperuuza'do Ins Atlittico., Brovns y Imin, d, -almle, room ,lf.mbr,.,. ,.bjt,, It~ I. 2. le E-ell. N9 63 fail, Guisimal
do It tit ng que tkenen. 0 manager Sernsdorvs. d, ,11,,_1,1 .... 1 ,, ;;-cd lde.. rolul, Ir," b,,.,.,*,1 l, .,,,rm1 12,11 lo 1. I.d. I.I.- I cu=do sea conalbruida. ly y,,rulL Verla dc 5 a a
, c -.I,.- - I 'I. L a .
Cl, uck t Dres ,en no neersita it e mu- _____ __ _ __ Il.d.u. c ... c ro Is 5d -.51 E! L r. '. III. F.lbl-nium d, el""11- 1H.b..., $11P,000, Renta S850.00 I E-6723-WIll
, ;, 'C' ., no ..
...... III .... '..
11 -.r 11 sI4.
Cho III thing parts garar I I E.Q44-17. __JC me noted ABRAHAM LINCOLN I _VACIA. CHURRUCA 271 PRO.
_ I --I---- __ ____ I.,in ... ... n :Pic I "b'1"nS'a Pro.,,. c.-c., ,eg'. I.In--ft, IY6kLO
Los records no estfin it nc uerdo ran SE I. %,-; lh, -I, I ,11.,.. edy-I, 2 pro.. lann C.I.ad., Poll.]. W., sellers. Dan Ill.
COMPTO I Ill. rl.mel, has. i-exa. Due-. : f-5141. s...
impiesl6o'comim e E71043-U-16 ,.,',, 1,'r,. ,.,,"grd,,,, 1, I 1 hl.ciroel, c .... nd- bell. complete. Carl...
Ching I' 6 lo que les ensto el pen- A-3605 Pianos __ ---..- __ I I - h.1,11.0-L "'In. '. ,dI- direct.. Men. do 2 4.
u REPARTO LARRAZ !A!LA l .... Is 'i ...... m-n- I' -.,,,,rl ho'-- .. ... 1- ..:.- E-6603-48-11
nant R Ins Dodgers in ,] tnafi. pu,.. ,(;,,,,Pr,,,,, untardd- .h ., -I.1 -. rX-(mb,-ro, 1,11 ---al V EN TA S I V EN TAS -_ Pmlr "..
do SuS cinto principles littlRderes'lECO N O M ICA :, ,-nan, ,.,.,I.],,, br-ce" ri ,,tun ... u. Mar ....... -nd, .Purd.mnl on d ,,,, ---- 1, SANTOS 8UAREZI JARDIN. PC TAL.
-Preacher Rise. Dan Nevcombe. Carl ,,.I. i, opnr- -at4,I,, ...... ton,,-11- hp.tI,. --da. do. r,.d,"'r--1'- 'o I.'. ,','. __o do'. LR,1 1r. __ ____ 'do,. 2 -rtm. I closet.. traft,
___ - - ------ _- --- -_ ----- I-- .m lue, a. In ...... A -drac- .. !,11clial ,rents 51 too y -P!,.. "n'. Mind- Pe- 48 CASAS 48 CASAS _-.' a earn Poll.
Ine,-Clyd? King )--Ralph Brar- __- -P._,,, Cro -,do,,,,m,... rl; 519 .6tre
Enk 11 1111- tm,,l,.A ,I o b 1- ri.ne: F-5141. I 1. Vill. -.Iq.ier h; ;fel
CA-tganaron fin total de 85 Juegris. 0in-fin. flnul ____ __ _Z-6,,97-17.16. ,,,,,,,,, ",,,,,,,,,,".,",,r,,.,,b,",.,.,,.,,,,,,,, in __ %FXD0 CASA MADERJ. CON PORTAL. IsLioll INDI NTRIA FLGAIIG ,NEPTUS0 _48.11
Ese otal est dos JIDgIM DDIS QCIP III herro ....... P.,.,g.,,.jP cnn Ins- In, ---. Ann -., 3 Pilo- --lil- b.,
In ,and, .I .. I- Pa"o E,,P_ S65,000. nFDIrIUA S6,50.00 (,, ," _'," y 11 ""Ir"' -on
do I.. rine. pirincipindc. grinadores do __ "'I" P And, ,on ,.,lot. iil.. dos -- no -AN RERULL, CORRED.R. COI. .,no ;b-lm, I ,a ... In ...... or Vd.d.. -- Call. I2 ,d fl,? -11 4 co ,.Pro 'j:,d j .',
let, tGotantes. que ganron el pan- d.n.l,.. n_--- _o.- _d_ cat-n- --- I- A-97M 5, -IrlI.- - ____ -,- --- -hrermix6n. lin-A ,a,. --. I,,Iom1- Ind.-n, Mi He' ','..l R' "n '4n 161
, G E49011-48-19 B.J,, 2 ,on, I 11 ,,n Sr'.Ilno- ,,, ,,,,,,, last ,_Irn N ..... .,A An" n,1.,I, .Dablechn-l-Ir, do In.
rian y Supers. at total dis cualcilders. PIANOS de GARANTIA MID I: COMPIlf "- '"' -7eA. -man ... is ,,fl-Mra plan am I ,'
a E afinIi '_7 _" Is At o_4 _7,
Otto quinteto en PA circulto. .Nllhlm. V-... r.d,.,. mAq..... d, ,.-' ste-, Altos. 4 sportsmen'. I .1 d., ,1 -, Vc.-- y P.1h -.1', clal-, - I t- y -r-, h-o, dc a,],. ,-dll. 2 hbtm-,- ,l-to t ___ _d. E- .
1:: -.do .11e. V.-nni fleditu. $900, .- -
I 0 %I, on I, VENDE LA SIERRA, LADD PARQIE RI1RANIW','[IRE(rAmfFNT, DIEAhora Newrombe into ED el Ljkr-I or, .Pj"n' d' .r",,,, I Ed : _ __ ___
to. per Dressen osti seguro que 1;,.,, ad ,,.,r,"I,, 'no. I, u".. n "..n. C-,,,I., ,on ,,ad,, .5. A-nlm C- $26 5nn, ho-, ,I- or,,, 11 d P11,1. -r, $3,900, VACIA
pu cle reemplazar at gigantesca pit- I car Te;.r.n. 'cl-T711"'Pe" J ",',',d 17 2 n I I ro.. rc.-II11- -d. "" I~ Do' lod'e"I'dic"I"' ... "
to n I .- ,. "'I"'. """I""o- I- P-t-' :pAda 1,1 .1pliantl"4 D.1- dos ,.,.- -rl ., 1,1,-.r-, n, :,P,11,, ,:, ., "I_hrer egm ganacor de 20 juegos, can I i ...... I ",I'd.,, ,arm,. $26.00 R.- $-a Ft'N,"nle-Il eRRA, lel'I-1. In In Il. ns b.-, fmr-1- lindl,-., on.c., I Mi' 0
"'I ,
un grupo de rovEltosenclabizoulos; RPTO. MENDOZA 1-15141 A ,l, P .1 P Dco X I7,41 R-R,11 te- ,%"'. lli7l 21.1 ,Ids ,el,, San A, But. 2 pr
itindon, Chris Von Cuyk I U -'"e S27 ('00, F.A.3--n- ..I.. -ed.l. .. c.Ped I detection, Ben Wade, i ", : So venden ___ RENTA S2150: S26-.004 2 C.IiSAS ', "r"ZT: P rr"y' I ... part,. Caries: A-464L
; I P D. Colonel. y sen ... .. ...... 1. ____ S8,000 Y _Parijut 458
J.)"e" Y rmford y Joe Black. I .I- aI -nuner c-I, ....., p., i EN S9,500 --. I -- ",-I A,-12 1
Ruthe ... Vedado $50,000 R. 550 __ 1, o, I, A] -6671-4.-Id
Lcs rejuvenecidos PhIllies de Ed- 1 an A-" U-sti., .,I, plot.. houllon- fr $25;000 1 Co.., croderrul'u'.- I.,,ar --al. I,; 0 1"m .1 11-te I., E
Sawyer p J.""' .1 all n all. 2 h.b-,.rdin, ,r-l. ,.!.. In ,. 4 4, 2 tuln., -_ -_ IETW
die .. rometen dar al Eroaklvn .1: I vrac- snbJeij, ., .1 LImeE.I Tell' I Edifier. 4 pimal- P--. ,,I,.ct,,,. 1- I l"o" ,.,I,' rs i ENDO CASILMIFNOILITICA. A I'D
las mayor dolores de cabeza, pdes 11 W-0629. stud 05. -6871-17-15 DOS CHALETS jorniziS., $50.000 el ,I- ,MrDl) f-Ild.- W11-111z infin. Ion lol on, Poll-, -- ,,,,dnr - In. -m 'n"m m'd let ,A. -- Mariana., .air. ISN.ta Juabora con Curt Simmons de nuevo on dr, ,,,,. 13.1,, ,,,,nnl. r,,, ..'-.1 Rollie. o, ocIn-in.,im, Trdt-s B^073 Ali-I do r,' Were. 3 4.
- I Colrr- C.Ic, .d.
el team pu 6 In-In" Ir, ,.l:Pu,.,.-6 "P1'_ c % S 2', h,., L-A 16,500, portal, Sala.
A d, 2 h.hlt.- E-6475-49-17. I _1 41
,d vertle.1 C.I. y Spinet. Uno desocapado If a[ otro resta, "" A """ '" ill, patio etc. St, L-Evoe A-2182
zi:np,] bldCn toner el ekcne,. PAl,:.,,d,,II,, -S-- _-__ __ ___ - "4 one Dlll!c, - 1. 13 I- C"'. I"n", c""', 26"a.l.
ing Ill m c -1 15,000 'a. -,- P-1- P 1-1 "I III '. ,,, I- I
mejor staff irculta. VEN TAS imaq.n."'i ,,", ,, rarc,, $;,A antos Suarez% Vacla, S ii __c FACILIDADES DE PAGO ;90.00 -rt-,m REPARTO MEN-DOZAVE MAWA ROORI.
Pero no tendrin el punch It 'I Brea- ly A no, ,:',',. -tI, dc T hbt,,,,,c, JmAod-A 1;2 m,.;adrhd I M' ,'in y Lutcet A_1 1,11-1'11 N11111 11 11' I -1 Y-6464 0-18
klyn tit su Velocidad o habillciad de- LAMPARAS, JOYAS Y 48 CASAS m6ndet: Penste: F $141 ,11 a PrtA R 11, 3 4. P-r. cn,,,,- dr,,;_,, a Juar, Delgado. Vendn tren
fensiva. OBJETOS DE ARTE Compuestos de jardin. portal, I - d.I. ""'.. Em, Il -_ m.u. and.,ri- am
- 11 --,- A. R or ,I 7 55 I'll. -1, 'unt'ler. 1,11
LOS Cardenales deban see Ins "Co. '. ,," -"I' i_.Mr ENDCCASA A'ACIA ""a PV"." IS; I'.-.
. VA.NDO CASA LI TANIE CALLE LI-CO, I Sala, Connector. cocina, bafio an- 1 $37,500, RENTA S320.00 1 1. x RRRo --- J-d", ,--11 ,,,, 2 1, ...... d ,,I cp r.I11 dloHP.,..c6I-dsr.. Sol.,..
bitlIcts negras" del eirculto I an ,,,ad,. C land.. I.f.,ro.o xiliar, allos 4 4. bafio complex. E.V.d.ds Edu-n -c-, ..IIIAI.C. 11 ,_12 o 1,_ .1-rim, 557 ,at,,
AR-20 ., I Santa Irene, Vacia, $8.500 ,1;,1e;IIol,1 1 h-de h.,- 3 hp.--,-!- F'.',' dI1 A ','. AvVisr 12. 4-6
.in U 'A C": ... If ... is-'alf-48-16
nuevo pilot do I I, Pajar6nPiRojoe, LA PREDILECTA 99 I ... -, I'll ""le 17,il," 1-,!:,-co d, -- or
- It 3 pl..t., --_ to. falincaciiin moderns ad, pIWPI.1,I,,,l- I.
SAN RAFAEL 803 AL 807 .1111PI.. In. In .:Ic ,ld-. ,P.1, "."'In' ,. di" me 522 1)1,1, 11, '., I:OC M-WIr- A-n on I N11
Eddie Stanky Its ,Introducido AqUel VENDO PRIMERA OVER14, RAZONABLE : P-9 "i). .I "".
", ,I Lon ,nt,,,,ml l", 11 "A,,i% ,'f ,,,,
a c-l" "'I,, '. : n". ',I -,.,.,B ,"_ _ImC IYA CIJB V ANABO
widritu de to i3and to del Gutiroctro PeIA: ,. -6usiI.- Sno Nils-1. d correla)c. duefio, Goicun 554 "". .'.".'r ,, li-' C) I'lTo 1-000. If,.- lI*,- Pll,,, -,21: labac-o ringu'
en el club y at Veterance, Como Enon CASI ESQUINA A OQUENDO n- d rl, Portal. do, .u. -.,r,mr,,.,,PcQ,.. A. ooa,,.n- 1-1136. ,A P., lu I d,' t-
is. at p E-11-t. 11 ti,,,,l f1cd-Ill on do. Plini'll cono A'* ...... : I -Farrill. 11 n P,,',.I. .1.IP".o,;s ,m.2
Slaughter. Harry Brechein y At Benz- M ... .... no else ... do ra- Ell ,,, esquina 0 ad __ __ __ -i- 'Z_ ---. IR hlbI-Pwm,,,m,,bI do, ,on
le duran todis Is temporaries., el Ean, to.- ,ha 1-- In ,rm,, NI-7710 SI-7735. no- t.,d., ,le 7 hnbImIo-. Se,,%Q__u-o-hA, VIBORA 2PLANTAS S11,500 -SAN OF 91 ARE I FNPCE III ENA (AA n ,,do c,,i,,.
,a dc .InIne, So. Icmcn, 14 Bice-" 0 1, -1 "" ,de "' ell-d, libr, slrro
Luis puede ganar. E-,.7,.-.A- I-7710 Rollriguez xR.tdlI-o pl.nlm, 41 .p-stocril... V-,- 'o ...... I'l-s. 2 ".,I.. 1, ,a C 1- I n,,,,u I, ,',"'I" ,%-',',"P.1, ad
00. Rn't. sl. Oes. F-5141. l.dn ,-, ,Adr, P-ml. -m. I '. bsn'.. n;'o ""' I 1111 r' _,.,,. I"m ., ,
or ", ""', .. ... .. Pro admd 15.111 all 111cirld., do
: jN St.W f 'o-1- i,, In ", I 'I. -l'm $ cornerr M.Sto
LOS GlganLes, R fesar del. I buen .I'll d ,nb,--c,,rr _.o ,
- _14F, D7F LA A DELI- I 111"n-,,,,,n .,PIn
__VX -FAA __ du "" c' F- I.,,I,.,,n d A anol, .bril 1.111coll
telling y a reconims adclon del re ... In I h.'Aa I'll Im"n"',
,,as 411. saIr. 1,,, ci"1-11 -- '- CHALET, S,4,00111 I ,n,',!:a R.d, E-"'pr-,E d ll-'s. Z-11"s I.- 1'.
bRteadnr B III Elli tt, I c'..d,. do r ,Ib,.n.,V1r -rr.s, -4*,5A. -ARI 4A-IA P-o :_ ,-6 C-lll. Tulla. No 703 elp.me C
P.Ierte a no I lgu- T I - C
UH-E-b772-48-l6 'n_%.,d.d-. P ...... Is It. 11. ,7.2ri- .- I I, P-r. on--, o 11 -he ,at. _1 C__ -69SAR-19
ranjB1ra repetir am Monte Irvin yj C O N F O R An .,AP,
_ ..,_.I,- 11. ,-,- I ... d .... ... ,-,Asc-. ,old. -1., Te- sm Sir,- T:.,., -1, _
Wil May.. PARA ENIFERN1611 V __ di- lh .n -- --n-.. .8-on. In cl-il- I-Ir-.- ,in one our CAMPANARIO 408 __
Los Braves del Boston eArIn recons- OPERADOS ".. a. -n-'s.xi! In .A.. J.rdIn.,roI.I, ,,,.,, ,.,n.,,,,,,a I'.,,.,,,,,,,,,m I fl -.,,'l AN ,l"AIIIIRA I"A v,41111*11 .. ; 1111h.fI712l1 .1w11: is F"", ,;, LI'E
"5 4R-16 ...., -- . .. I on III I a It d, G.I.- I Inds M anuel 6 ez
Irmytinclose y loR Redo, Pirates y Cub n __ __ E Diez de Octubre 'p, rl ll, lp
tienen pono qua otrecar. -- Slff. W MIN RFFEASA. PREC-SA .lot. _, 4 .... do, I :,P.Pi ,., llle, .%'- a- ,I, .4 I- Imu. l.d-ld. ol-rus - o,., A-. --- -1- 111,1- !A n ... n ,.,,-- 3 111. oloo 1-1111- I (Corred Colegiado)
I ,,,,,,c mrnlerr, ,,rd1,"Iprr'..1;,,r,,. am .1 m... .a ..I.. P..,lol-r- San N,,.Is A54 hm,,- .a ,4. 'o or
El manager Al L6pez r.sti conflinlo: I old Pen.te F-1141. E.GAW D- -,1 ., I', --o ,nnlI,.
.c'. on,"o., ,;caer a '" on. Pon.. At ... C 0OPCR1_ "' 'I"' o'n"o" P71"' Belalcoain 601. M-27.24
an Ion Indian ganatillot, pero Elias _J .r,;,,n.cd.,;.1 4..I, I.- lemon. ,, 169 y 171 TIvA_-fr1 %sASI.1DI I'll" I ".dro -P
jjelr e ,ne ','. lc plo f,,.,o 4nn ,. de
r.. 1. temporada pasitclai ..I r car. d.p dus.- Aiqll,, MIRAMAR CHALET $3.1,000 He Call,, It AIR ,o,,I Ilm Jim
spa ,,p-ltc;, $13.00 X-41113 El ImT
parque no tuvieron poder qua Nora! 0.1.00; 1-3434. R.mui-,. Ind. LJ., p-,, -_o. A, d, nd j. A,,.I,. m-,. dc Al-nn., S, E f',28-48-16 AIVIP. ALMENDARES, 815,00I
]a par con su efecdvo pitching y, E-67l)7-48-17 Pr6xima a Agua Duk MIS jaalia. portal. --hul, 1,,,.g,.,.. In. -I I -. ... ---. III pcImJ_ ____ ____ "' o I ,..'I --- I A,-nn 9. I, son J.,dl,
torque I at I I ,I I~ a 2 ,,,Is ,,,,,I. ,.I.. ,rm.dP,. I 1. I In
lzquierd% del Infield' SEIV SIDE UNA ESQLINA. RENTAN"n de frente par 23 cle to do, fit It., a ...... Anct; .Ihol- I- Irl- 2 -11.1 c- I -ant. me, ...
I 3SE nall,,lib "., r,
11, con enlableclonenr, I 1. A- I Is. ,o ... hnno,, ,arm), 14 3 ....... P ,,led,
comethi = costwon; errors. I a I:"r Plant.. ,rl S7 1 "I no I $ .Vln rl dA ell".1-l in
Buena% Ista. B-3233. Portion, bricaci6n Antigua, .IS."'.". xslrm,,,, ., b""' "': ii-c.1-, rmllo 'd-_ In- SANDALIO PUERTAS on, Bex-al, got
E 6612_46_18 I dr..t... hilill.-.. -111,A.. 1.,Ingrom. 3 A P-' "' mcn-.1Id.d,. it 3 I N' .... R-n-l-d. S10.0
I a. .knuct.-. closet, b .Pon "' d d"on. g.st.. _r5RR -In _20. r ... -0. Poll.], ..In 24. r-ed., Nl =24 Lopz
Liceo de Regla-' .h)= ,.rhje y ro"'hom, ainal-moolld.d., -_ ileaft. nrle ... linic. I-- III "I. patio :
. slc Vr LAPITA! a,. .1 I.nd,,. lnl.ld. 113r, !. $12,000 Mention Penate F-5141. fob.j. -1., b.:n. il-lo Inbe.c.r. I.- STA_*15,500_il.Call, M r -I 8, d, 2 L_ __ __ -- dn 17 2-A4:C" c = fo. -,-,-, .
___rojL&aSantiago__ ____ __ __ - !$15iOOOi--RENm1aA-$-16O'P ....... Clfle 1. ,ro-. Be]& '42. en."". ,
. ;.11 "--- -- -111-4.41 I In 1, CI,,d,. ent" T ,, V11- T,;,-Io,o X MI ,C C d ,om 1.1";,, '14 no"'Is! mail.
- I --- 0. P1 E Aor-48 17, BImmv"AoId-:1 -111 Ventold, $6600
I" VE DO LITORA L PLAVAI OUANABO.! I an,.,, so I- h.-.i_ _ ___ Orr ,II -=24. Lbp,..
: 11 I Sam in iOFERTA ESPECIAL! I- l1rm'a= 2
EI conjunto debutante de Regla. 11 '? 'N ,. ef- Plan-, P,.Pa no- de 4 4 ; I ,it.,, 2 .em-no-t-,
ITIPI-I!,no ". ... ..... ....... 8,000 I-t,, -11-lI-,. C-6, A-4687 L-, -11a
Joe "liceistax" qua Citing. _, !An_.. I I c,- 1. I.m., de San Joaquin Nos. NAlmendares Challet S1 P GANGA ___ HABANA S10611111
-4.1lo _! t , III,. I.finices, "_ -,. In meT- riue: c, -.n.-mono- -_ -_ --- Is-e- ------- ----- ------- ---1. I I Ved.d.. F fi7-'- 48 in ,III. -_ --- I,1,rA,. -,Iom. de smin, 24, base. to
16rcoles par lit no. - h,". $180 cle""'n $" "" V-do ,dft- ,,,,,,,, 2 p'-!as, 13 '"II.' pI;,,r..1,.-rr P ,.,ICha En el Nuevn Stadlum contra Ion I , __ 566-568-570 dc.. ,[,. --- J.rdlo. P.,;l'. s:"., :I !, P1 ., m-,, ...... a 1,, ,Jq ... Pa.,, T, ,', 's P1. sol-I ;75.
"Clefarstes" de So AVISO 1. Ph.te- -ord., --- ,Z, .. 11- I LAYA MIRAMAR _r'. $40n $5na ".111-1 D- in. Pr,,. Ss.(100, Be! ..... 1, 601: 1%1 2224. L6
.. I Par. peremn ,,,P,, ,,,do 1- ,-,,I-- F.Allit-ti6n Antigua, mitten d... I'll. -I. ,-". "I -,Ibl.
ntingo de ]as Vegas. mone all, 2G, Ceiba, "e,
-C I.. ... s. P( ".
on b, be 1 .N ,:, d,
At el page on It cameo m.-It'n'." c,
El Licoo in _', jarcar ven- 11.,d pg,
In. 5 on,,. 0-1111, I,-.r.. lar
lrr .Inn-m 1 4 ,g,..dc. I-1:1 -us:-.,li-. ohthl.. Gangazo. Por erni
to do CIA a renTeur par An in- c.- in'. ties cases 17.50 MIS. Yic.. par =1 0 1 or o.c'. I.d. ell-a .1 In I,let. y .mp.1da tlptsep rite Can Sun ... par do den-A ... I .... I-I 58eirI, --- ,I,.d,,,,. -no. I ,, Ind,,a,"'. 11 JESUS DEL MONTE: $19,000
remato IM.000. fallldld,.. BO-PI96 18 Mt,. Fondo, do 2 casas, una frente ca e, y .. I
riv. ,CA del an a. on n. riflerns" do Gallia. Nitdr retain F-5141. una interior con terreno para Un "A ,",,.d,, ,,,,dr., III T.yr. ,,str ... a... In
Reg] par to One enviarAn I In trin. X .0 '. dc as Is. 14. has.
choral at velerano Lintip Suarez. One __ 812!!000 Nicanor del Ca pa- $24,000 fabricar otra, la fabrication es ,In. so c --- d.l. slide. ITS re.n... M.
esta act ndn el Inns flamativo "conic E151FICIO SANTOS SUAREZ I %I;or1l-P Bn- de In. Se cornpone cada una de OPORTUNIDAD ,ch. real.. 13,1.ic..Jn Mi. M-2224. L6pes
back deela jusI& y que sera una opo. i Ch,1,t -d-,. eltaron
Crint-sto do 6 ca-. de 2 c .... Ins jr, J.al,., pnt.1, W."Inflni-ec.,
erinat decicidn'paia Ins veguerns. Pnr I., u.1.1., m1d,= 1,Re",,,.1lIo, --, San Joaquin Nos. ran, Pm ,- ,,r',' I '; jardin, portal, Sala. hall, :3 4, dos
. n do,. Paul- ,.,In. 1. I. N ACIA AGUA DULCE: $52,000
e Santiago d-dira fr A 6rorlbini. VlAa'.. 1.3inia ,A. IA An entre Yuyo Ro- 1 4 rate 3nO 11, $24 500 I..dnm, le,-.. Sala Dos. s -.banos, conacdor, cocina, despen- vend. V,,6o-,m,. 4 h.b.0%,lones. Inlifirio 3 Plante, con 9-exualls,-de sale
-jas y Guille Martinez. E-677i- I 0 1 255 al 265, esq. a .,I..,. -plim.. b.6P ,nlr. I 'r *, ,"' sa, 1 4, criado con servicio.s. ga- 3 lb-n- 24. ban,. ,,,,,Id,,. ,,,I,, ? trraa. Ron
_._ i t n ,,,,., 1, me)., -11n: $26.01S). J.,'d',P or- 20 el-ta. .,I] ,Ar.:,da Imodo $540 or. C-1-nin do pricant- Be
_ __ I mail. ,,,,d-, --.. p ... loss '-"a-. rje y grades Precio: terr-o. 381 mt.., fabnex 6n.' lose... 601. All-M4.
Zequetra T_"Ur.. I b.ft... a ... in. Mendel aA:r.d. dI Collanblut NQ 56. 2etre
: P Asia S33.000. Infurnies Telek B-3846 A,,nd,, do Alad,,s y America. Re?. I HABANA, S27,000
M uchos novatos i GRAN NEGOCIO "I, Cuatro casas fabrication an- I 7 E-6576-48-17, patio Knhly. Duefin: Call, N. NQ I F-te 1. Es-elm, Narm.L 3 gentar
FN ALQUILER IF VENTA VEIDAIDO, $35,000 figu cerca ,sq. A T6.3. an- $39,500. Redit6a $410 __ __ ___ __ --- - 210.entrenly2l Aid. Nlll. '- c.. 5 r .... d, ..l.. 2 4, ban. coseni. Y
Regim re-Ple-A. I Pilots, ,all, 2t. PrA- .a MI,- dcl Campo. 11-111. 2 Plant$' In dal- T,.Il ... R ',:
fa.111 it,., fl p-tras. I an .. '"I"An Con, ,,,-,c.cn clen led.. 34 Mi.. Fri., par 22 -P-1--mol. 011o S.11.oor. R-1. Slini. In; VERDADERA GANGA coulades do PAR, ___ L.pez. $260.00.
esta tem porada I!: C-A NiA ... F FR,'N"A'N'- Ilon-2.'-do , l ... m Sa.-on 1. ;rcp-;mbra,. N.Io. E-uct- I..crl.
I NEPTUNO 617. retire I, .bar ,n,,,I-Pl- ,orl.l. -.. ,.I.H.. 3 hall DE : "c"'"" df, fond.. '. "" "'". In .Part.. I
Z I, b.h. Ini-.I.d.. corl- Re '* 'I Calle San Miguel de Belas- I 0 ... .1.,... ..ad.. Pee- E-51., 1 i SANTOS SUAREZ: $55,000
S 'RIS" ' "
y Ge-RI.. Ir, p-Ir.,. -6.. ,- --.. Pat.. fall- I coam a Galiano. Vendo Casa 2 UH-E-n47.4B 20 E-Are Palms. pr6ounin. M-I. ReI
Hfictor Rodrigue y Jim Rivera, Tel6fonos U-33221 y A5-33 1. do, lt _'P., ,, If IRA- -,,d,:, Er,.,, I ,:i! $25,000 1 Plants, Almendares $5 500 __ t
z ... d- Ad-A, Part, a dP. dits. -.ntuci6n ca -, cdh- 2 Pl I'll, 1*1 11 d
, it E-DPI, u1nie-11P. -1-i1% c;,.,.P planlas, b.,na r me's An, ,
el portorriqueho, figuran en el Sersin' Ife'"'n I gare ,_j. dn. I 1, b B.I..I..P. I I-Ed.r. Rents.
11 '"': 6.111odm llrll;n ..d..pl. In o., Ila plants, sala, saleta, 5 4, i ba- ODA do is. ". I. 601. M-2214. 1,6;SA
grupo de Jos clue probarin I G-o'll. i,.rrd.r -legi.di-Axii 0 b ,I-'. 'n..,.'1.l01' rol"J, .
B-11432 C. 4s-17 h .". -1-1, hnfi ," ,','do;l"l,' nos, comedor N patio; precio: FRESCA-Y COMODA HABANA: $15,000
- A __ I lin.. ,. c-d- e ... re_ In ........ P.Il. $23.000. Mas informed Telefnnos
NUEVA YORK, abril 14. (United) GUA CALIENTE 1 MARIO -A. CUERVO Mend.. Pel.l.. 1.1ill. Linda l-d ... I.
CtOr RIcirgue, I ell - on
F1 cubano He Novena NQ 407, B-3846 v B9-2971. E-6575-48-17. Casa en PlaNa Santa Fe b.e .. "'.""I' .:..'%.""
Jim Rivers, I I BOLSA DE LA HABANA I ,olles C:dl
ra'a ,_Is "'t, .
Inuertorilquefto gy-en lEn Im. banadera, la duchs, y todas P-o s, -W P16.1m. 4.
artre- ins, 16 ,novatos que-clebutarfin -lag phrona- del bafiff, sit Instarille. I AMP. ALMEYDARES. .000 on
Colegio cle Cdrredores .-I ;rld.,I% I ol-In I, -,,: o .a .1. at
SRI ]a temporgda CIE base ball que co- (Laivion), entre '61, I-hdl.d- A PRIMERA OFERTA 17--I so A 1d,- 4 h.bn.-rcm, pel'.Uln- --. Belansco.l.
all J .__ M-5921. F-4950 .00 "'.27 "'i"a I .... bar --., r ...... de gas. Lo
,,do, Ins p,,,, ," aophs III.. Il ..an s Cct s .I. ,I I,
tl. in, .... l."_ c-l"'. eI.d .I'
t"marli DIRIDUIR, clesplaxtincor a ve- I I $In all, 2 no. Itendo rasa term plants con b.A. 1.1111.1.d., c.m.l. cn.d.m,
I I hit-Irm" ,1.,:,, --, h,11, -.. dos ificias. Willa v haremog parAr,. bor me-ndero, jar S.. L zara. 2 plates. ,on $130.00 rent
Due nte erah_.d.l. "I ,.P_,_, I
c4nancs de mucbm aftos de experlen. I ,. I Concepci6n, y San, ", I HABANA: $17,SM
I, .on d I re or P .111,ulnr par. cluIs
C. 'a r IS P I'U'. SO tit Fe
I h. r1 1 I" in. "I Col.
EDIFICIOS HABANA I ,r, n..,k,,,,m... --.. -0-. bl"In". d:P,
1 5" su. o -tl,., 1.1.1c, .I'.. I,-, 'no, I
a.. -'r. '. ."I,I I C T ... .' so A .._ Id" t he hns_.Radrifuez. quien tiene farna de see I So. LA-. .1 .or --do It .P.,-! negocia. El bluefin air tit- 2 Puente ,-b.rc.d ... d d, 7 ,I Calls plant., all.. III.. 3
corredores mAs vel do J, 11 I.r.-Ion $115.000. ,Into SI.IP0 PrItmorm .San sco V4.000. 4 c.all.s. 2 ban.,. 7 6-D. ,a- amen d, ""' . lI,.a elto
It as ares 1, Franci aluln, P ... b ..,due Patio. aPermu'
,no it rare: F-3141. IS 6. Hubana 62, SIDES cuadra mA. -6 l-1- lellen B.Ims-ir, set. M-222
as M I 1n.f.;1'..min. ,oa,,,c,. y 14 .puar,-,.:,
edlas Blancas de Chicago. Ju-- Sol ,,, to, If - ral-me, 1:1 617.,., Seat. F. L-Ifea- _L.p_
It eft IR antesalis cle diclia novella, I IV .om:. ,"to $1.0.50, otro. ma.. Casila alonolitica, gala-come- Palacio.
' -le-ell"Ir .n,
a "' --.I -1,11o 7 .Par- P. Miramar &13,000. Rents $300 w 35. Can't- de Santa Fe IN
... Ile '.
deride to biOn jupgan An compatrio- I tier, 2 4, cocina, bano cornple- Ville ,u.1,u,,, ta- PALATINO: $25,000
t I y l,. h.,-0r. her-.,.
Ore.= :-Xol' 60W 11,11, $720 F-4950. "'I "'"
11 11"Ift"'O y el venezolann .1 -_ in. Tiene j.rdin ib.l,, IT.- ,emandil'3 P'hI',m-,.- hnfi. cddo, So- E-6604-t& IS I "'-a I A .,-to emia. fabric de
Rivera es unn de Ins juslado- I EDIFICIO SAN LEOPOLDO tat" In un terrine de 162 Nits. role y 3 .P.1-11- d, I rnri-e- _! dI pl,,Ir.. Brain il l. IP.307 r. S1.1.011
,,,, I ,-- I"d, I.,- UH- -07-11-15 -,nI.vuIr5.o oll.:21111.000. Real. $213C
res It"If""o o .,;n In h 'a"o. 1.11_ c I'm 1. =4. L6Jnifl. .rllos del strangers Rogers' 11 7A is , he I I -1:-,,,r; ,1sx
HP, I, I ,,, -. $1. ree, I:;,.a-,"'I- 'A"'rin'r,,al, o cuadiadoL Tiene dos servidurn MA: ties Portal. ;-6il
n b it ,,,,a.%, Carmelitas de San e- or h- A .n.r-, bres cle paso. arn, d ,, que 'li pit, ,to. I, .- ,, ,,I .,A , HABANA: $Z5,000
c p-rubilidad'i5 I l..'nI,- .ir SRl a no, In-- 17A .A.. r.P- P. Miramar. I Planta 911.000 ,. .."'.,! "n ;',' "','.' .. p .....
ou I del ,r-'. River. ,niing jent. ssan F-4950. I,% ... In".. ell...o. --. ,I'.. of- In, 4. .-.
ef',.r III~" "'. od $3,200 OPORTUNIOAD PRECIOSA Y MODERNA "Be a ... 1 .' 11- I ,3.10P f-Inrlmd- J.,d- .. I I In 1. C.-ruccim, III resmer
,.,,,r6 ,I j.,.d,,, central I I M c. 'r "" 1 .".;n-. I 11 11 In- Vnd. ,dfI,,, ,,,!abd,,,d 601. Nl.=4. 1,6pIc.
La CrurniphivEn, Iniciara In, tr ... I 01 EDIFICIO VEDADO S125,000 -d'"ru' "' ,,e fith, .... CASA E-6910-411-14
I I to al nd I'l-, P.,d, ..., mn.-Ion
rildn"Crin ,tin ra -,.I-,n, Al- I ,,a ., ,:, I. all. MI.Inal
mpa- I F .. ... no I do ,-,- -ce-o y 9 .par
-1 11.1 jl,,",, - -', hall, ,ro,,Wn, -rt. Slfions 0 1 "'s'"'. Q'I"'. lit Pont mInTairs, 31ptatin, ,ao- -aiso de Cuba". el
09 111"', Nild In 5 en el "Pa,
RnjA, it, Best- ,.a tir: Adr 1-11 "" 10 .11- J-dIn. n-fln.diR '!,',,d."cl"-"-o"'% aA RESIDENCIA MOIDERNA,
A I r". Ito 1. A T Reporlo Pr:vici,
.he de River,. I., Ctornlon, let,- ,A In. Par. -- p'n. al CLUB
- 11 ,., .P-: '.. "r-l,':rc ,. PT -- si.13n"o"o I~ ,o --.. ,,al.. ,,,nd.,., I-SA.. "In ..... 11"', NUEVA
dr.. G- -a el left- I MI-1-1111 lill-ron. -1. lllw Or." -, ,,III ,, Calle Real, ^,,'-,, ,: '.,* '= ,.,. ,-". '. Pam's II': NAUTICO DE MARIANA0. Qn,.- m.1 P-.l VPdIsI Vitme.
,,,, I 11
11". A L1,n., 1-1.1, ,a In t,,cr,. : lint"n, "I". 'I'll F-113r. -3141 ede
b., Cl Can, an'). 'n to recep- __ I ,,a,.. F Informa nit duch 0 en el rnis, donde 17 diziutar de J.,d- ,- ]. Sol,, comed., net
wriea Warianao m in,. it,,, bmiri.s. c..rt. .h. can
EDIFICIOS VEDADO Playa, Car-..-is de Sporis, .
1-1. go,.!, 6 .P.11.111,
Lo Media, Raja., 1 luarrin a Fa. Eno. San Indaleci 122, enter ... gmr.)c. -ne. patio I, spa.
I- urant, Ba- et :. Por a- R"'llarp, 11111I.Protire .1"I'l.
I ll .1011held. A. E N S A C I 0 N A L I ,. .Ilc 1-n ,A ',2a Ell ]a paric mis c nt R sto rn. I In P,
ye Thirrinebity. ,I c "a ; I; 4, 2 ,,, "a" fin", .11 rica cle iEXCEPCIONAL! Aguadullre v Vist Bianca. be y ,it,. Ruts 3. 1 farman: B-3601.
my Ptersall. en el ,hort p. y it ._ t ._ !:,- I a venoo Casa TnCTId N I.v-S lalent,,lini", 11" Penn ,I,,o I t , ,- "',':', ,' ,h,""., ,', %latiarato vendo esquina casa
"Inn Lepti. ,,I 1. -1011111- bit I. i URGENTE VENTA dernar"ode'I"o-os ,1,,P an -, ,;,Cn ,,,.,.,,. "Pl. I I-Pd.r;, ce.ta, Uff-E-6601-411- fab ,---.-,,
troN Pavilion que 1111clarAll on Va. 1, A $Ann I'll- ]A np-IMInto ono 1 ocupada estableci, Repaint Anpl-lo. A UH-E-9974-49.
rrera de base bal W ... a,, P'pe'l..l I rents $773. 01n). 3311.000. rents Me ER34030 Antigua'
.11 conrelan a un toinacol:rielltt! m ral. -'-' TRA, con muebles disefia- I
I en ins grande Lt. onellID, liene 701 Nits. cua- ,oderna urbanizdo. Cons-dA, as.
gas ninifiana SOD Bob BOlknItShi, to I It do. c .... em, Alex III 1. Plei., CALLE E NP 501, ESQUINA' Dos exchilsivortnente. Cocina __ __at Jairdin central coil !0% Rojas Cie, VEDAIDO PLANTA BA A It ,-idTIr= r. liable F.. 0 k, ez ,-a
D," I et Magnifies -Idrct. ,oodct- 4 ,i rad- de superficie. I.lid.d; ,I.. tit trib A 21, VEDADC _t Retrigeracior, etc.
All gill-is 11.1. instiller i clild.d do Palo. Coda Ilserso
Cincinnati; Maurice Atwell, en late on 'I"in'Arn. bnn.. C.1,entan it I .,I to Ons.l., I hoon. I,,.. a.,. hall 3 kaln- age I REPARTISTAS
captoria do Ion Cubit do Chicago: DA- ggila pit ,P":. ; 919.5or. im"dia. Do --Idor. co. ,ng. in Marlanan, magrIffica wt.
P.-A mlntlto, P.l,.,r',,Ir ,,.. 2A. R- ,ran cal-'r $4-9,000 c1n,,,,hdrra aPI ,le"", C antigua, techos madL- Plant. .Ito: solo, cornedor, .y
P'. ..'s. er....; I.c.P ...... P-f'-iRE,,] -28.11.2. zo con I teacion.
vey Williams, an to segun!I hasel de Ocupon pee. nlp.C,.: 15" cle 1 sal6n de iuego, erro.
C l.eqn., oil. .1m,,.,,. ,Pmond.dc, ..a.. I, To V lejus, 22.66 M.2%
less algantes do Nueva York: I'm .Ito pal 141 2" it,- dirurIell., rica- n-.. arm. poll. at food.. F-495n. Si I inderema also de esto "' .I. g .... I. .I'. 2 cabalieriAs de nerrm, oue
Kashorek, en el shinlotop & Ion I ,a ""'r., bar, dos c entree- In Ill ade EA te-n.
b I as Ir Yen dam I'ar. T!3I1? SIR fine uctrics Con baflo
Pl- ados en 1) 1iLIX bluncII, con Ire. "' perficie: 634.48 111.2, 11ma. .1,.. ,IT!nI!,nPp
_-_-.__- -.- ....... I I .. --- __ is.. .. I I firece.
- __ ---- I- -1 -..---- ___ -- u1-1 1.111. ____
Afio CXX -Clasificados DTAIIIO DE LA 31ARI1NA.-Illrles. 15 dle Abrill de. 1952 0 lnificadom .. Naina 25
A N U N C10S C L AS IFVI CAD10S 1) E U 1 T I A OR'A
VENTAS I VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS V E NTAs
48 CASKS 49 CASAS 49 SOLARES 49 SOLARES- 49 SOLARES 49 sOLARES SI _ESTABLECIMIENTOS o3 AUTO.OVICS Y AC S.'
Alh~9 :n~.,n V.0010441 ~. ~ VENDOTERRENO ESQUINA ,AMP. SAO SUARZ ,Iii 40..14.4.
cl t've. 3-ql o nItro o.,.,o, lnhql o nlton oo. o h e oo o Inisa 1o.onnAVSOhool on i a .. ..........
dln do corrorn coloqiado. don do corredtor cologiado. sl400 dII oo-dolgod.dn d or-o o id
Ln03Un. tolo Lsoeoono ordo d-1 A-,": d4. o o etoro coeoddo cLn a opn odoc oleodo Station Wagon ..1950
@I0 mo'IoprElembroos del Cologt par .0. oe oloboo del Coleglo Re 4-9oroo d1 7o4.q1.1-249417 'pore ombra del Coiqio Pik-p 4 WD 4.00
do In Propoiodod InEOoneble. !bo~ do tn Peopledad Inonooble. BUEN RETIRO. M! RIANAO1 do to Propiedad lonoonbi. SOLARESAP ZS do In Propledad Ilne.. P kup WD $50 ofrocenlnt o e'nn~ asr .....a. 'l," Ibcnn noeooo oireonltoomyorqooooin. o.o.44.- oroln oye onn Dodrnllo
wwn0a .lIu N,0 :l ono !04I -111. --. ,.: HAoAN diferM 4, .,,.,..,
0 100441.o04111144,41414114 E~* NE. M-04, 5 W D
' S, 400 MIMI,,0 A,~1410 la ,2.101
00441HA ANA0,%3 .0,401l0l0104 R111.4-4 14.1 441.0 41-4 1, fl~l0 : rIsr TiTMl1N))S1 _W
0. 144104 VED AGNI,10 .ljll N' %. 04.) 0lRF ItiNTT IIIRI F. (05-1 _j___r.40 000 ". -'.0 IUeerByIUo s
a1.70010. 1,.1 ,,A I-, oa a,. .1 00001 T4.....,.-- Ii, oULMloIdMd asl P." M$IflIYII JOG V0 AVIA RUSITAS 4.O1 000000oo
V44 _P .... .O. 3a -." p--411 0 13 ,0144 11, It-,4444 ." t'' Ul )n 004T .440,,
t _~ I_ F O R S.SD .
""0,"0 4r I I',l 7I $.111
aod SATO SUARE S704)00- 1 t1ie0, 104 El Aea i6eil Wagons_ 9 5
art 44 .044.. 0lli 0 4 1""' 1, 40il V0 0 1"- 1 A Il
AGUIAR, $120 i 4)4) Haba,0 C. .... 29111 I 4,>4,4.,,,..0 4, N R
d24 44, 4. RESoIDE1NCIAL.. .... t
_ _I d,411' 4441004 lt!F,,. T- 1a1 t r ~ ,Il, A
_R".. 100__ _d.,,, A LE 44,,4, A 4 49, 14A
qMTR OPO.- .1 L-TAArlo .TLFOO N01 040i BD 284) 3900A. I-I1n0, 20 314,. so1 rn~o n r FINCAS GANADEAS BEVNDUA OG CTISATEEOS ARZ81118 0 S% 1 204426A 414 fo',4ool0,oo00,44, 0
RENTA 80)4) 04 1,900 1 It F lll"
40404,14d.0P ,44 144.44444010 .,.r4 .44.. .... 11dod E_ .4fito1-.1~4 \
8 S11o ..0t, 0))h- 0444i V E SQI.1A C N SRUCT))40 E- 119- .. -- I((6 01444444o1 1- 171.44404 11
4.l4.014444404d4.al4 4441,4,, 44":I' '."".44 "[,44444 14441.11_ _ 19 52.IIII
4100 ~~~~~L -4 ,14.. I404 \o"444 1..4 40144 1,40,440,. 1.40 11 ______ II__ IISINa INtR. JIENZ lit,9 olSALCIINO 404l4
C22.0 VEDADO, -----o Clo
RF760NP1 A tl 24C'0l ,to E*- 46710.0. 4941. 1ODL 1J A T IR4 ____1 9 5
820,4o') ofi- 1, 04.14 para ,lnn oh ,o,,,.I,, oono itrI6
001400440,ro ..l,. G-,-,n, P-1ol roojo ..n.. SOLAI III
Car4401,, I, '' ,, .001001 4144. N 01 040 4 it I. I ,oo~r SANTOS SUAREZolo RFICI N CA L IMREPAR
VaiuzA76 t0,,~. 9 O 1 S ARE Yo ME 6 ATaa o ....
III,40,44,, 0,h 11 1"d, Ialr I io d , 404 oc ,IO VW.d 1'11 04.40rnCaaet 1.111
$. 10 0,00-.0.0010.4l41.4..44040.044 4,N 14444 444I4.T40 AL GR U, 2t hnh,,. y~oio re)oa Ctred, cei or 1141I41 4. 4
C ALLERd. 217 -~ 000 o- IFT 821 0)). ..21 00 0-o7 -00 F\ ( ,,o .0
E.4 4. r_ DR GUID.0 44..I Ar1ici 44, 01l~ 4.Io) 4.44 U-03 OP RU ID DS F o rd1404 ________OTUIA NC
DR G ID C LL ETOPLIAN 29 Vedael l ;rn(:iearl ----- IO11-e,~t 2e INGENIO A)JIARO A.0 d-,0 23 1.VE0:C
_TLFNS 51886_-20 _,90 ___;, rnn28
____________M_8786. B-80 tie c Pfrenl ooio 0 CLE2 aS10V AMNN 4a1 Gran, Boul)0 1-o 01, CAFE 1.-i'
_________________3_ 90 ______ 1Jo .ogd r.. en. 28 'I,
MIRAMARA 88 00 ,..o41..4 .01140449,00 q.,o le.ld g.414441ir CA En- no V2s -u d con 6.60 %- Ch
clan 4 w irI440. 44141000' C,4444,4i, 4.04 1M. 0000 1 12 tCod,,, 40444,u, w- v
_ _1. 447 a anl
0.i 00014.. 401. (Wi 4.,.1100011ii 4 B2 02 41' 4'oorlooS yri.0 mitrd 40Cd0eUL I IUHTLT M
44401. 1 dl 1 00 B400 F QUINA, $10004140 0044 C-6 43-41 A"r 044444E o ocnb y ldbo0 11141 41040 00140 01
Esq.'h" A--o.n Minon n1200000 01 '1 19 52404. 410 1 eA4044040
do I.. ,1 Ln HIb.n c.-, 7nle -r4.0,1 d,~. 1,1.0 41, 2
I_ 004.01014. I_ .0 4.1,4. 044,., 401 4 1 .1 o .. 1404 1 00 lO M S R- -a 333 zo
.40a..o R N A .6. 822r.000 SIN00 0 I4 J IME E B -6481(InST B E IM E i S i ti tseo
-r.da.)', .2 IOEA 9 ANEO 11I)1Oi 1
ALTURA 0. aIAA T2 00 $A4 00 IoQUN 00 A0040to
.11.,14 -.4 0a4 04,.f 13)) II 9
14011 d 04.404. 1" d """ 74410 00 0104.ax Patriot,0 04r je Pa.14 IN 760 F/.7 #;58:l~ 4 0 4 9 1. .. ...4..
8796, .217 OTROSn4100i poEn 0000RT 4410444400 0 C (1111a FS 11
II4.4 CiI.4 ... 404,413-2 0.010004411r' Is.4 iv irinned ow, ~ o dt000000i0 Innodlnl 00 .00 14004.4.4 S50,000.4 .04 0 .....oo Ekd0 3;oo00AA4N.00 do-r ,ne ..004 ,o.,. 0.0,, ,
T,14. 4014. 4.4rt v.444 4ri -101 OACO(0 E L -.-l--. 28- 7_ 1._ 11_ 1_....._.
r... .Jo, 44440 4104 2.14100 art,, A101000401 th La Atp iiol ,er a- N. 356 ado) I. A% )04AO itlJA(IN,
A-d, 1.0 r CI 444441n C.11"10 oeifr RENTAto 822)4sd 4)01.1 1112a 000 IA A IIU 1A kLl 1, It 19 52FT .1
a.0 '10A. I."~ V.O i.o.S
44,4,4,444 AoED KONLY S45,000.00 0000A S215.00 02400 VE04l-11.llA0'' reNOC
OTRNFl.NT9.nn or. Totin P0R 0)40d~l -o d2 .0 1, ~n or.0-,odn AI4tI~d, inoaldodes de po0 o,14.o-.sp510K obi le0..1
"t 1 041 of" C.oodo RFNTA $1800 4) 0 7040 AH 9460 119-1EM 3. LA C01IM,1 a,.4.44 44
Wilit'.~AVE Dr. LA LOM9786 B-2802 404.0. t-lA.n. '! .o ,I.-N U .. ...
C-~~ ~ ~ ~ d,1 ...4 410piroypu040:I -F6519s5 (4.-.:Inornet M49
b-1--d..c4 40 -.041d 844 -1 411 401 ESQU00 170,0 00 004 01941 00041 4 : A- 11 Sor. daro I 193 in. l ...~ -'
01LL 28:44 a400 $16.00 V2.J' C~ tARM i No .4 Rhos, 014144 B4140I,0
11e'oo VONDOlll SOLA 047, .- T .lci Pm-D - ------RUT 13, 1444443 2A N ENDOAN
1404, -CI~ 044044.44 4..... p r UT 17il CIRO chdtrlL IE624-1 rCl 5N .1
M0141l.00R S25,00.0 iao donolngasc yo1onoo dc torio~ dn LALL 3O: $3 S1000 ANAV22yM.V doo I0.00
00r 1-00 4 000.004
.Piginfi 26f Casificatlos DIAIUO DE LA MTARINA.-Martes. 13 de Abril de 1952 clasifia o@' Ago (XX
A N UN C J_0OS, C L AS IF ICA DO0S DE -UJL T IM0A HO0R A
VENTAS VENTAS .VENTAS IVENTAS VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS
53 ATOOIESFACS 5 LIOOILSFACCS. 533 AUTOMOVILES Y'ACCS. S ATO VISFAC s~ 3 AUTOMOVILES Y ACCS. 53 AUTOMOVILES Y1 ACCS. ~~SRFE.DRS6 NTUETS-MSC
I3ILNT EO IOFfU61C.CVI ~ o~ taire.. .., c~o -.~ ~VC~.o.oscoCC INDO DIE CO MODESNISO
of III" EIN 0 M TCC LAC A3 Pj., C BU CK
1,40 it, ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ CI tCCII "Il ."'1e1CC-dmtG-- -V~~dr -oa,,Id pub B Raio iCCanizada na CC.SnFCCCCiSin
V, eCb- m .,do So, L, do ICII eCCI OIII E C4 IC en Je .. del bn ____________________one
UD. PUEDE C11 AV CCXC 1, ,C CHeCIC C it, ToCICIC ..Z ridC eI C ~ C C~ ____ .CIC. ~ IC ICC I~M TRAE OCN UC
__________ it J E EP, _, CCCrCCICDC' CC.ACI CCC C C C C CC CCCICCnCCn o arodl41 15 On- I P O R I E-flNI 7 ..La BC ne. el
_I -C I t ad ,CC o -Ca C C C I C C I IC I 7CC yC C 8 ,C t oIC d eCI e nC P or ti a rier idt dir e -ei V .I C C C C I I
E 3 s .1, Ved21 do M-5-1 9.l dCIIo~, E-3 3 V .. 6C y C d. .CCCCCICCIICCCC-CCCC; CCCCCCCCCa .CCCCCells-CICCIA
p7 -11 CCildae BUIC SPECIAL3 41
11,."Cn i-- ilhe. -O ..C.. C Ct CICC CCC CA.C fet Raio., GC DODEC. A BLANCCA Ire gCCIFr, !*D A~lt'[U" tCCICCCCilt. 1ACC1CICICCC.,NDCC3C c.M
3.9 CCC C~o -i:V21. jed 07 L 5.1 11 C."il t':, "IE I K ,C IC on. CCIC b CC ltC :.,. n~r D. e. ai. 1~~.d P C.CCCCCC th $595.00 FC .... en9C CC CCCCICC
' ue aoNo 56 a] 3 ruaS.W lum po- el.MN rxd 18.0.F.5aenr 2 y. .4C . I et l ,,o lna rm- na
E1)11 uI IIA CA IN O C:Y, O n, pes.pol aa.10."
iMERCURY~~~1CC ACI CADIO CC.CCICC ITASC. P.Yv o ir, IfL~ iC
7~, 231 M- VCCICIC Tra loel Me' Ii1CCC iCCC IC AC-CCWC
1 CCCe i-h AgCe... CCCCC nCI C CCCCCC 1111CC! I)C 51. CM T w- Cv f o .11,3C reALfoCrCm.,3 b palas olore
I_ __ __ __ __ __ __ I'lE I) A M N E VO, SOUTHER CO TI EN C1C.C1= CCCCCC CC Ill.C Vao MATIA D E p CCCCCCIII..,$599
CCCI CC CCCN 23.1 .1.CC CaI,.CEl GRAN OPO COCIDA
11CC ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ C EV O E 51 CC04CC1g CC uod .icCC.33 CAIL.C (6) 9 I CA. CCCCCCA C CCCCCCCAC Par, CCCnt C i C lCiCCCC C O RCI RFII CEDO 1 Fedem 721Y0
Jor ii j!O l ICC ..C.CCI ... -at.ICCC n191fi VI BLA.CA R- LUC dCCCCC CCCCC 'd'-CCC igetrri 'ejead Fn sti. mvr
TICCCCiCCCC CICICI V _MC B,,IIC- n lD1- i, U.1k...If-l B23 -53531 mt liiii~p~-, In. d- one- de u- ne pie, u Begmms di__t, _e___elvaor.__MCCACAC CCCCC Cru it, CCCC sC, C ... dxd ra146, m ,Ii~, t ,I
t C LI-WA_ VRA(II O IT 4719115-6 dd
itiout sCI B K R f e 't .d n"m
P1) 1I11 ICCCCCCCACCOCATS. IJIID 19I1 -- IAI
CCIII. CyCICC Ce iCACCE .at I noI Blond 1rr 11 'C1- CICACNrx CC .- --C CIICI R G
hCCCCI. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ PA1'' hIE *CCCI7SINAO -53C 36 OT R 16 C CCCCCCCCC em, --me C -,a, Cnai S-- MECCICOI V-0CCC C 'I
CIC1D CC 5CCCCICCC CwrlradoC C 14 P.
DCC EICI'C CCCCCCCC C-CC PI CICC A DOS Y K VUW C AC*I CC 28 0
Io gaCI .a IC 0CCCI $9CC Ca aCICCI.Idur. n
C C IDCC InC CDCCC CCC 1,ICCIC .I ..C.. IICC I SCCC CIIorpia CCCCC enC aC II D.CCCICCCCCCCC II C to CC CACA C
toC9CCA W.C CICICCCCC CCCW to t i
Div.1C ACCC. CICCDCCCCIICCC C'1vD 1CCAM NEP R-HAVANAKASE AUTOMOBIL ye~d Puonvlyms.aoluth yLBAA Ie:,!-. CCICCCCCI C I CC.1CICCC-~
C ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 diCCCB A$CC5,I IC.%m~ 5IDCI -CI CCC % it,- 6CCI CC'CICS DECC GASCCI'C'CI CCCC C 4 23pCIC ~ y CCC AT, CCI.CI.CCC IE CA CC C C--, ,ICI CCCl. CeII C iCtCCIIICC Iel CC C CCCCCC P.II C I n. 17CICCC'CC0CCC.CIC0CII 70 TE1 O LrcOrS MEJRt 1111191' Ile C3CC CIIIhut iC. IICC CC
Oldsmoile C.CICC.I ABS. EJS AU.U C.EM CCCI ODI pCIa -C CCIIarIt.'.ICC'CICCC TELEVISION I V ~ U
SPRdCC ACCC CICOCICII S~P YOUTH CO TIEN A(IENCI MU.- CCNCC 7.5 itC C"'CIC CCCCCCC C CCIad CCe t $5990
Ol s obl 1949 IBUI.... it CORP OF11 CUBA 50 1 C B uCK 195 C E-lot5- CCL -C -CCICC -I 11C U.CCC an.I d.C Ci $1700 *
,____ _ FRE ZE HU BO-T S. A.5 ~l 2
Cl -u CH V OE EM0(181EV JLEGCC
CO111 11,id it, -. 5 CII luxe 42 Li f. C ,a, CC7C. C pCC -CCC Radio DCCCCCC nq ld re A EA A y V
AqC IICCIICI 1ATES Y EMBARCAONES
LANDA CRUSE dCC ... yprI
M o o r CII23IICII ,P9e.. LC, tCCCC CCCCICCCBl n cCCCybln ul~d CCC CCEpN011 DODGEI C17 CUTOpC~~,A NICC. CIIIG~ Exanvi deIC ariu CCC a tdpr n$ l Ni-$00,
AG ~ ~ rl TeNt CIAEJ USIID ,Cd ivI 7-r C27IiC Cmj A,..-.C ICCCI 14 ________jI ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ L ICCCC Ca.CC in. rar, C-L446-56C-17CC .I.CCCCC.C AC0IICC~C lCI I CCC C
Cadillac ~ ~ P1- -IfA~CCCCCl ..Y I.ICOL y. BRNE U~rc y Via Blnc E E2I A EIC CCC CCCC CCCC
rad o biole ii IFCII AE doPGTNiRum ~ F: r rn [G TIE ~i-A LIC NE-C
C1 Aein R5CCrm tiny CCIII y~CICCICIICI -o9r e(5: -21A ; O G !'-plICI.a castD ICli CCCCCC rgar n rIOS. r1 onC IIIII A CC IICCIC' A I N 1 C I C
tneI ~ ~brert. DICidnt CC. RCCII dCO CCCI.S CORP.nos U-IIICI-C .CICI I _olo V"~uC A -I~~I -CCICCCCR $10.00 C ~~~~~ ~- C1 EGOI~IIiCII 12~ k (6C~ Tel. -53
Vn lte -l, Agnt autuizFd deC ..... CCCCCCC',CICCCC de CC 7-A__ __ EdIII Chi-IC 111
OICil 9 0 OS _____ 1952UNDI _____ Atlt. IC~ Ranch BovrI V DODCGEIC II fCA PDAI CCCI.A BE______1___:
IM g G b ierO U1 7 07 08 i IIIS 18 YCII REUEC I".II- C Ci II, III..CI GCCCC y 1C I2CC: YI D I IIICI
C~Q~fL 'A3 mm NVW,3-5TR6.DRE17CCCCII wo
CADICIC C 61 IRE AFICINA EXCL SIVO ",ld q 1,ve en. haCC CC itUE O OII A 111C ACIC CCCC IC C CC
IC5CCCCC'C gCIL pCII., vC Cat -NORGE!! CC CC I
-bC....-C -W C ATE MO LOD EJOUSO LOtlu MEIORia CI~ d S2'C CI
D E~~rv USf I__ _ Cu C I CAAxD A U
1951IO EN -CICCCCCIUCOOCI _ _ _d.d,
C-664-53-13 CIIICS CE CS Cut No 411 Camt, $2 -m C CC .111 LAVABIS
Sdi Dn fl. f A UIef AIAI especia AGC CI'CCCCC BUIC CC114531 t.10 in Ct, -C CCCIi P e ... in11
C- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ vr,, NUKO ...JI1I A FO D...191 F CLDA E A MQINRA 11,:
Orland CONVERTIBL NevES JIJjID DEC 1951 FO MACos'DE0 t1..I E I H$ 25
Olds'n____I___ 1949l Op ritia e Jr. ACri. LIt. di Sf
CALLE I- Na.r 12 P'CCIICCC'CIC CCCII CW~ o VEDtMSM -BE $ 17.00
C R O DU O DODGE n IcICCICICIC flt ,CCIC -C P'CdCa
DODGEAD ....4 anoe 1951C 1952 ." "IICICCC i..II CER T R
INFANTAsd Ve HUMOLD VoRvo MERCURY 1951A HUMBOLDT,.I;C S.- A.CA3ICLCL IIICICC.CCI ICS I'CC ~ 010
HkDEN..RY. 195 1 Omnbu MAC CHEVOLE APLANADOPLA IC.oii
:FO R D.........ll D Lu 1951 "n C-7291 GE E A FO- 144CCII> ICCCCCICC C CICICCC C.CCI.111 U u n i w
CAMPA ATUDEBAKE OIL.I-iAITTDE
R~~~~~dC.. ~ ~ ~ ~ ~ ~ i CCC I00 8.'1 .RS OBL A.CC .CI C .CI I 1949JI ~ l% R C I
leOE. 95 I.SimI90 .lI15Cioe ICCICCI t949 UHC11,11 2I
N ational CCC.I CADAD CAS HVEADUCCE1111 111C
CICCICI. RICIC N HAMPVONS MERCURYk ..1949 BUICK1950 23a y.1 MAE Y VeadMC'CCCCCCICC 115,1 IIAC
CORP CCCCC ""en'CI CC ie aqu CCe C CCICICIICIC C
LACNCD CRUICCC C 19- ".1" 1C'.CC10CC C1A1vC 16CCC P7291. in,4 C CICI IICCCCCCCI.
CHEVROLET.. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ le1 15 Cuapr Ra raCII pCAICCCC 7C-CCC. RA I C T O AlC. 1C1-II-.. enIICC -JCCCC.CC IoT CI.DO ICC. In.-'C
DE~~~~~hvoe SOTO..... 1946 'd 'Ins DODG FO D 14La CCCCCCCC _________IEETIO
ToRDC dC 94 C aiza FEDERiAL Co p anyCC BCK-e ......r. 19487 Los nmr 4 In,.IC1 m~
* ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ P 11 INTE NATONA N1(OIO 481 P--, TOO.. X-1.17r8s 0 n ICOCrG ENE
-BU iCK o il Pane Ford 19491ni 19.30CC B EMarina Nos.CC 211IC yCC 213I CIIiii ACnra ACCII E-66-56~CHRYSLERI..1948 PanelGENERAL CC ~ ___. ICICICIC. SEC OF E E:o d n NDF .CI.CC SCAII 1 CHRlI-CAF
WCCICC.os 1,11,S %oID o 1 94 1
MOTORS 1utn egto1, 15 IC y151 CC ,CA -Ci --C. od Tl:M 524- td
19 -52 U-07 -. 10L M C 108om$5.ICC1 1m~.In ~ i.
R ~ ~ FIC..S 1, ,.CjC-I Ita v..I ..,noL~f I.-C ~C.CCCICC
B UIC Coral~.. ...1* SEc LOn COMP-MO Rve FCC0CC I3563.'- CC
AS I A OIC C 98A CA L ANTE UNETDR RICC.CCI C CCCIIN CCI1C C6OTUETS MUSIC -,It DC."I CL 3W dli COSVA I.1A v Moo Co FACILIDE 'll 0CUICII CLo CIIvC.
l~l h~s. CC,,1.1 1Pf (12 ~ .IDCPA O.CC I %DOCCI FERN5,,ICCi CCCII. C.nr VFN IC F .1 111. 1 11 .11 CIA'I 1. 1-1.11r C ICCICI C
BUICK ~ ~ ~ ~ ~ E R1.1 "." 194 MARIN 1,VPOR'llO 11,CI1P1.CCCICI AllCC ACI CICCCCCCCCICII111CM.P1.11ICFCCRMA. ICAR
SU A RSN O DE ALA C DECICC ICCOS I' .. C. .... CICCII n77in
LOC ___ __ ___ __ odriaigeo,
CC~~~~~~~ ~ ~~~~~~ C CCCCIl-CCCC3C C10-3I5CCI--ICS- C FIC.VC. I.NO IO CCI.(A CCSFII. -C -10
FO D........151Cmno ncnoa '"' TI-.iIC.CCC.ClI .A A DECI.IC AGH- U673A3-
I I I .
. I I I I I I I : "
I I I I .
Aiia CXX Gasificados DIARP01 DE LA 31AWN.A.-Nartes. 1.5 dis Abril de 1952 naftificadots Pigina 27
- I %
. I I
. C L A S I F I C A D 0 S D E U 1,. T 1-1 131 A H -0 R A
. '
I I
- ___ 11
DINERO HIPOTECA I 'ENSERANZAS IALQ UILERESALQ UILE RES ALQ U ILERESALIQUILERES ALOUIL.ERES A L Q UILE RES
- ----- __ - ____ _____ .- _C- ___ __ ____ i- ____ ___ __ __- ___if_ bftclf UD S 75PR6FESORAS PROVESORES 482 AlikifildIENT6S 8 APAWTAMENTOS 82 APARTAMENTOS ,92 APARTAMENTOS ,94 HABITACIONES !85 NAVH LCCAC
. _. __ I
IT OF F-K 0 GLY, Or"'cl r1m."'Apartainentits erect Colunibia A Ltj I 1"! 'A, T -I; III; A]'k[tTMFNTD APARTA.IlIENTO MoDERNIO. CALLE 'U.%-%-% MO-1. TRA-11 1I_%_PA..k-j1 1.1, Virtudt y-Perseverancia
N', ,! ,k% ", I " "Ir". "I'll 'TQro.o ", ."!", I -,
Solicilo $2.1 000 al 10 o'o 1. ,"o-li ... I.I.-I, I I
Ill, 12 ,I, F-59117. E-ol. j il. 1- 11.1111- .:T,, k,. I .. ..... .......... .. "', :l - "' TIT -, ., ::, ." k"i".",..", ', II- 1 Il -- j- ,I, IT111d ... I
N.5i -- "'. "'-I, I n'F:1.,-,T1". _!_.,1l,,: ,,T., I ;.,
_ ,: 11 L, b-I ... ..... 1,, I, .,:d .,." : ,,' "" I I, ,,,, I,~ ,:-l, I-I P oto "I" --:,, ,,, ". ".1- I ...... T. '" "' 'll!"-ld
-11- .11 -, f 19 L I. .... 1 !:!;, :,.:: ,,,,,,, ":lj' 1 :, 'u'l, I ", 'd, ...... I t1li i. I..
tillON I __ li: % '. Il IT :i I'l-A ,',-N 111-1.,-, .11 I. , .
Edif- o ,,,,, 11) At,, 11"! , "' ESCUELA DE BAILE ... l'.1d ... .... "I'll .. 11 I, I'll., ., 11 ", 1, 1 6, I!, $0 No I'll ...... I I '. .;:: ,,, ,, -,,% ,,, ,l,:1 ... -", If- I]
m- e.11a I'lloh, ;.lll., 1- .'1 l T11 .. '- "' :1, Ah ,I. I,,l' I lil 1""1'-I'L: ."1- 1T.- F 17 11 17 ;I ,, III!I" A" "' ""' ;.',. 114"i 'dfll'r,
S I. l "I". 11- alzada I, :IU R2 IN 1-1- .11 1.
"'! '11," ,,l"_ IT ;.': ,,, .. Pasco I 1:1 casi esq. C " -,.,.,d,, h.,1- ..... ... do 1. F- 11 !, "I I 1, lll .1 .. I 111.1-11 .."ll- I : 1, I ,; .I A I
P,,9,,,o c., '- chi 1,11;,,l, 0" I 3, ":;1_1IL1"1,s. 1 1111-111 11-1. I %.',,! "I, '., ".." !,! "', ,. I I 11 111,11l..^s 1,111: 1 -. I i APkoTAME.TO M DERNO. I, C'JA- I 1- ..1,,, 11 I 11 ""'t I I .. ........ "" mi, -,
I12 HERMANAS P N """ "" ,u',""",,"..',',3,"",..,,',, ,"":,!,' ., 'I IT., I!, "' -"- .... I. -' -, i ", ,,,-ll, "".,
ITT, ;'1111"o-l- D-l", -1 "' A ,, : '' -' I "" Tr!,.lll- 'I,.Ii.;l,,l- 'I .... G A 64 ".1 . 1' IL I I I L 1.1 , ,. ': .. "..,-I-Z11. ?'-l ,,,l 1,1, E- !', ,z_ I-,_-,_- l --- T!.,
. ,,, ."', ......... lc, ,:: l ,, llll,.Fi""I", '..II W- 1- : s11T.I;-; .,
D 3 .. 5 1 -.I 1:- l ,,,:, :. ,,, 24 1111-1. I ,,.,,.,I,i.
.. "'I- E liil.i I,_ !-I I, ,d. P--- I'd ... ...... I I'll. ,',;I ,.I I 11 11 'N" :,W g. IF nei ... I ".c. ., IT("...E, "I_ li" III C'- .1- I.-lo
P", .",.,.;l,,l'!", : 7 1 .
ull-E-61,58-63 to ,,,,.::,",,,"." r,.b,,,,,,,",,."",,,,:,., ,,,,,,"", .I ____ .: ; .., 1 -- :: : I. 7 , -e
'lli-l-l' ... ,- -..I, 11 l 11 Y ., II2 !" .13 23 Il"--- F.,--I. I... ., .. ll 11. 11 -1 .1 -. U, ,I-.,l. 1-47- 1
__ 1- 11 I I - ii.."".", ,.. '-" "' : __ i I I F 71-1 83 To I -1 ... I- , I ", I ,I 'I, F, IF -, I, M.';' t.14% IN A 1: I IT.
, CUATI 'AIIIN( )S ...... ... """' "-ET,lj!- $42.00 AVISO I FRESCO APARTAMENT9 11,41 11,11 _IAIII0 ArAITTAINENTIF I I'"""'" IT~' I I "
loi-7.,-Io E 16; ,.""":', "'I", "'..'T!, ,,,,, I. 'od" ]--I "."'
IT! iKH .0( 0 Ak,.d., .1.1-11.11l.1,. I .1 I.,, ),, I I,., 2! ,I 1 li, ,, 1 .,. O Francis,. 556. --d,- -1- I so, l .-- I.-I'd-ill,
'12 ; ...... I ...... "I lall".1 l"ll -1: .." ". 1 . .. 1. I .ill jeemu. i I -- "" .;: I "..Q. mo D -, I .", m, I lmt .. P;- ... I'll- ", D-I, .,I- ,
- ll: ., !,: : Zinjis. S.I.. ril. I ' : I. ....... "'
;,,,,,: I, I,~ , 1--griO, .' ,,'. Erjod,.,,
S! ., ."I", .. ... .... d;d.c. ""' :,'_ ": ,I, ... IT -. -.. r, -_ .... -- "".
I ."I" ,I, 47.3 'I
,,,,,,,, i77 ACADEMIAS ,::: 1-1-o I I".1 '-d:,I IT- I.-, .,I'. 1.1111, -ol- .. 1 4 "In rt.ici. bitil, l ,T1 I'l 'sllll.l I -1 ,, "A'., "31, - _-
-I.. L ...... I I.-I 1.2 II- I... :I_', ', : ",. ;l1l, ,,,,,_",-.,,,,I :" ,, fl.,I: .' ,' ."b" de If'.' ,I .,:,, A11--11, %III. "' I,- -N!; 4 'l ,1 I 1. L -1-1,1 I "' 'It I AT- DI
,,, !., I" .... i'. I.' -n- '1QeI.11A:_X__I1_ % A F: .or
Its VIU!"m F.M. "ll"l; ....... I I PlI., L ... o,,,,. :.; ,, ,,, I-sidtro. Ertl ad.
,I; CURSILLO. PARA INGRES%6 J" d" 1, I.A, II: ; "', .. I .% -'--41, j-, F-- , %I i Oic.r. Informal 1111.1 ,11 _'1_5_TO ,, d_ _1tl_ h ,",_, .I
"!'I";' "" r'll" H7 ""I' I F 67. 1. I-, I 1!-1 -II.- o, I,
__ _, i:4 I., - !-,.,_, 1 !."-. lo 'h--u[_"._ 1it.. r.a,, ...... Too .. .... mlt. Y., R---l I.-- ::'.',IL""'l'.r;'."; .11.41 IT,. AIA-A __ __ -1115-F-II.T.I
r'111L 111-11 -o"'I'LO IO Al 1111 I ...... --.- I'..,
..... . To- III.. .. .11- 11.11111 ,- _U1,.uI_1. ... I!:1
__ __ IT.,. H, ot-l' I I MENDOZA
,Nliro 'N B,, 1!,,,r,,, IT .. " ;o
_,' ., 'i Y CIA. I ALQUILO APARTAIIIIENTO -.-11.1 III.It'-, -l1,1.,- h-- E-fiAss-46-21
111111I. IlIll-, ""'" .' 711, 11 (w" 1, 72 y SINAI MIRAMAR I ............. a -- il -11 rfr-- P 1. ll I :" I (,., -,
, ,_ Obispo 305 M E921 I "..., -, r it
I- .,-od L',r "" 'I'li""',""" ".""""' L"" .- I I Pn,., M7tr _Wro -j;qt-ii r-t;., %i,-n i. -rI c4 'i
ui( E.HoUin-w-, it; !::,,, ,,,,,,,,,,,:,,:,,:"",",,,,,,,,r;.r ,u, I 11 I ..I I.- .11 e"_' .";;. "-Ij, -,I;____ - .- I 11,,*.":T; : "_-_ :-I.V ,,, ."I. I.,
__ ,7, -"","I 4""' - '-- I" '" 1--lo.. Isjuirt.mcct. en pi.m.. but. .":%2 L"
, h. ,, !i-rc,.r-I,,, %1 -- ,f ", 'W'- "o I.111-1 T .......... d I 11-Ir -- F.,1,.'a-T4.1 I'~ 1-1-11. ,, 11, ,- -1- T-1 .6ul
64 OFERTAS ,m ,ri.d.- I.f.r.it: I , ,,, ,_,_ -,,-- I I 11,11,11 HAIIIIIII ,I E-1111'""' .1 1: AIAII 11.41 APARTANIf %TON AM _o F 1-1 .2 m ""%_"T11, - -.-. rl,',,' M., -, I"- A -F-- -1
.1 ."j,'". F- 17 ,,I,., I ,I MENDOZA Y, CIA. -, -, partaill"1116li arallado. III- , I -'- I L
DOY D NERO IIII'OTEC % I .. ,.,I ., .I1 ;;I,','_,.',, -1,'I ---,,- A-N fj,Xl 'L- A-
.1 _0 L,,,,Il L,,,-u- -, -.-, U 1.1,11,1l,!." I IN 4.1 .11. "Tnts I tl 1. AV N 1ALIAN'O
." 7al, I, Obispo 305 pinlar. Edifick. "%.,Ih.i..j
NI"-i E,,P.d. T-fi-, U-2-11.11 r ..i 42 -, J. -. 3 4. 2 blur,- ,,.art. y .- i. 1 _____ SE ALQI I LA N ". I,,, 11111 ...... "'. ..... "' T I I'll" I "I" 11 N' I'll 111,"", 13 v,
-,- I _11ITT_ I, ... 1,1 ..,,;..' 4" l'-:, .'.'1 1-tW _4] I
Al-- r ,.? '11" ,."IT'l.d: i 1 r-- EqAE M 6921 ,1::_,,,,-I,,- .,:,,,,r _1 ",l I. -1 -d -j,.,.. -6.1;7
_ tf _% _.1 1:1; -;_.o ", ". ,, ,, I'.! ... ,, ', I _r I 'g', dr
To --S--GENERAL Quinin A-Dida (:all,- 38, ...... .. L 61 -1 IT
.. ,-ctl.. ,,,I,,,,, ,, 1 ,,V-- I .. I IT .... 'l, q . pftft
-".---,-,."-,I 11i -V -1- def-,
'. f.h,21k ---m ., __ __ I .T3. I 11 %-l ) 1;791 ,I-, ill ...". I 11 __ 'allci- I .... s.", Rm-l N -dij
_ L__%L_ I. 12, 1 "IEftc.Ann"I Ntro _- - --- Miroinari Infiornion, F-ticar. ',*--,-,-,',o- IT ...... 1,'i ... l-. -1 u-1LQI1I 11 111TUIT11-1 1-- ell "Otm
,W.5112. Ni-ll, Air, 'ale c.d- ":'-ExonEs cosri-III: ., ,,, r wlw II I I -%,Iil 311- 12.
_1 __ F-.rl-" IN -n. ,,,, .", I,. ,-d f-l- .11 ,I, 11 1. -,mr,,i, -us .I,.,.,, SAN 311GI 1-:1. 457 godo IF aluirtaniento nilote. ..., I I. I., I I I~ I t- L 1.dIII q1 1' 1,IIIIII.., -II.I.. I.,
, ___" "",;,, '__ "I"I'l-l I'll -111 "" -l I'11111. I 1.11. ILI 11, Ill -Ill, T, I. -- I, 71, II r'..".. I 1111. .- It". s.
- __ I'll I I 11.,f- 313
I ,,, Dilllr ,-,,-,I,1-, I 'I.-, ... I ... ..... 1-11"P "- 1 I ... 3. VEDADO. 18 Y 15 1 ,,ilt .4 1-. t!
- 150Y PRIMERA HI OTECA -111 n6l,.d... G1 ... I. T. ,..,,",-;T.'tl. ". 1 :."""', ','., enlr Lvalind Esobar
....... l"', .. .... I ...... 1. I
r L 11111111111111111111111111111111111t
IT ....... I. ... 11- ,.m.,al 1c; I. ."'.'. -- 11 f I ) A, -I I"' """" % Ii,- *-.," PLAYA Ut-RA, GUANABO
No P-ts" d, "'J - .d,,Ls,,',- 1, .., - _%, .., A! 1 .. ...... 1. 'I -l. ,- I II-E-6, 09-82
32"' TIN pr' 7. "'.' ...... 11.1 I'll, .21) ""' "" I'li-F
to ........ 7.,o ,., ":, I'. I. ;"., :::.,:- ., : .. .... ... I. ,,,- ,1*1 11 -, -- !" : TcU_ 1;. ICI, L, E ENTO D',I --cl-N.. I'.: I'~ I..". '. ,.,. __ - -11 11 I "I '", I'll" 1, I --- ...... _!R12 Rd 1,
F 11 2 1 a't'-. I", ., ., I..-- 111,I.
- I -,; 4 ill, --1--l- I" Z,11- "I .11111 "'.')I 11 1-111- f" 1-1-11- ---l ,.10-1- ,I 11 "
I I I ., IT -1 'I Q, O O OT_ ".'ITT".. P .. .... -- I1--o1L ... I'll 1. I I 111 1.11 '-' SE ALQUJI
Al ..O I. _'"" "' """ "' T,: ', I I. ' "' , , I , , I I , " Aparlanientom mitt e"Irenar I "' II.11 I"' "I "I .. :' ,,, ,:,'.' !, "., ".7"., ",
" B' L. t. ":' 1.'111:11112111111 "Ill '""' s .I-A- 1-11 "i-I rill, -".111. i ,, -1-1. 1-1 I.1.111 , I I." ...... 11_1 I- , ,, -, ""..-I -1. 1. .
- F -1 III, :::,_- .,:,',',". ,,,, _'-,', ,, -:::": . IEF_ 1 2, I ,,-,-. -1. I ;,_ ,-N E R O I~- __ - - ______- :- _.. '.... ,,, ":.I, 1. I 11 I I 11 IIII-11 1 _' '. l ."Ll-- -,l-ll .... ... ...... 1- ..... . ,,,,-,., i:-:,L, _- --IL I % -11 I .. I. ...... ..... ,!;"". ,, Is.
I-l'. II- .-ll-I. ''.11 -1,"'.1, I 11 111 ..--.I ILI' "_ lsi.,"I -I lj ; ,I,- III .. s .. ... I 1-2 F 11rN N. .1 l"ll". -!"p- .'- -jr. .,
EN HIPOTECA _. u ;.:!ljIIlI,.1(- 'j, -1. T'. IT q, 11 o I I III I .1,11,11k)", I.-I-l ... .... B."ll" 35 -N, 5.4. v.!
:,.",."',"": D,; i ol ., ., ,,I,, I- .. I I IT" I I I ".'
__ D:mcmi dincro, sobrp. luouts en L. I BALSAMO E li , 12 I 'u". ,.",o" ".",
... y:... Reptirtro. .1 -011- 1 SE ALOK A 1'..I1111'1-:,.I.1;:;, l"'ad'I". .I., 1. ". 1. .I,, _::::,,, ...... ,,, "", ........ "" 'I.,'t" I ...... .II-1, -,I b-t. I.,
I'llor. -- -.;, ,,, "':1, ... 11-.. 111.111.1 -- -- -1 ,
b:intific, it erch bancarlo. Tam i I., c "ll- l ,I ,I. "' I ....... 11 I F 2u.. 1-1 .." I '. -1 Ir ... ... :IF I t r I ... lilutim .its. I I'.":_, I "'I !',,%, ', ",',-- ,,hl ,,,, ,,,:: 2 ... 0 I; -1 ,- I ... Ir T "'I"I.;l" N"' 17 L.11-11.111 I I. ,_, _ I, ; .... .. ,,, l 111- 11".
I Ll
Ill par, 11.b ANTIARTRITICO _,."'"' ,%'I! ,,,,i, ,,,, .IA-:, ,,,!,. ., I .,,!,, I ,11 ". mmmimmm6
... L1 - 1,1111* ,;."t ,"I' ;" I I ., UH-E-332-87 311 1,1, : -intems I& its ,.,. tin coe derecho a I .1 '. I 11 :,', rill' -- ,: - --- -_ -_ _____ ,it I 1.11, I .11 Is,, INT-111 -'lleL q ____ -_ -, U11 LAXIM-115 I
11 I I ,I I ,, "ll: 1 -,,',14 P, I 1:l 1 I 31- 11111111 it -_To ,,1. Train clarri. 011E- -, iIt ,I, 9,llil. ) ill t,,!""I :", ",5,4T,- '!I, !l I 1.1111- lllltl --,W. ",."': ,---. '""" I ,&,-I,-., _ ____
pass. Dir TRES~ TH __ I 11.1 -,- I'l- -'lj1.- I
ION -- ------ E .il;. %1 !,l ,,, .1 I.. 1.1 I'.., 111.1 ". :11 t" ,,I,_.-'.".,
...... I I "., 1. ,.I. .:; ., ,,.,. I it 1. ij ()- ""' ,I 21 No. 21, eati. N- :
RAC RAPID& So visit. es S30 ATquilo Apartanivitto A PA ItTA III" NTO EN swmo 1, o'.. ,I." I ......... d- I,.": .. ... ... 'I'll, l $1-. .:L 1-11- F It'll, III IN St- alquila local de 77.00,
airradecIda me lt ,Inlsho flescongemionan. ".0. --l"l -, I ... ..... I,., ,. Uff-E 51.11 ... I %. ;l "" I I I IT1 .- I "I .I'- I "':-', IF "O, 1"" I I 11 V) 11 %I- I 1-
-- Co i;ids personitimente. le. Contra lodo dolor arlri- l,,,, I-,d-1 %-, d,, !3 -!,, Ij I. '. __ __ 't", .3. """ 11"'I"'.1 Y if. I I _,. I, 11. .- ,- 21 2, k-.,I,1 .112 parn cornereini Groce;
, .1
-- B*n l1patecarso r,,,,,t;.lMD,,I ,:-- IT, ,,, "I., 11 .. I ,,,, Entradil Vedado. 11.'s ,-t-'l-- Id- I .... "17_ F-I., N., ". 1 It F,-,., ,1 1, 11 . s.., .1 .......
licoi retinitifiro inumenhor. i d I 1,147 $12 I Itchajadom. ...... do, IWW- r, htftl .. ... ... N, "" 1- I --, -1r, 11. Try, liar, Restaurant, etc.:
M EN DOZA Pro Tire tin alivi, bu- W,,- It %LQI ILA 11-11INTlIMINTo TN.Draso "'
iIIIIII'dile NFAI.QII.A P (ITO I--! wori % I I Apartainctilom nneox. I 1- I-- ..1.----1 -11'.. I,.", 'I" , , , I, I 1, 111.1 1 ......... [El" '2:i ol"I7 'l, er eneargado. I
PALACIO ALDAMA to demde el printer inasaje, ,_'P ,: I ilj:', '.' ,,'.': .,Z- --.- I ,,, ,-l --. -1.1. ", ,,; .
Plaas TIN 1. Friti- Idmid 11 ", N I .11.1111. r- i J",461. -,tl, 21 ) 23 'l-', .. ... ,-- I--, ,.Ill., 1" ,.Q. 1- I O-T- 01 -I I W N11111111
enda tralainiento tin noevil I ... d- ,%I 0TU, D,--, IT,. fl, ,h,. 1- Usk, --,- -- I'll F 51100 82 IN ,.-, ,,, , .11-- It,
"" ",
L A o '27. 1-1-111r. 1- I .11-I, -11 7. M.MM
,
Amiatild 510, ntre Reins y 51nnts Flo faill ,.I,.,.. I--- ""..'s.d., ,,, I ""
I, I I_ ", ll ,.n., __ __ __ __ I ""' I'A """' .... .... ...... "' "" "' "'
LH C-646.64 10 teftlinionio. en nin- _____ -, __ d-'w'. h r-' !o ,,,,, ,,-T ,,,, I~, 'I ......... ,, ll'I'll'I
"" .d. .-V-.'d LOS 31EJORE A PTOS. I 1.71 1
_ __ glint r..o. Pidalo en drogne- 6 Y 11 VEDADO ,.% n';','-_'.",'g'd' 11.1111". .l. .1. I.N. 111.1. 7I 1, I .N.- Para indtistria, conoterH IPOT ECAS I Trion v farinticias. Para it : 2 y 26, %',d.d,,, d- ,,,,. ,--_- -; ... m., il, :L., .. 'I 11_1 ,Iolrll I'll -1IL
* A ente amorbla- Uli D 8991-82. .b'd 19 ., I- .,,, ,,
D,-d, ,I 4 V., IM, .,g.n ,,..oil. inf.rinem: Laboralorifits [to- Hay el-ad- Siti.. c- citor, -_ - - I"'hla, I ... Its. Ed,( R-dc ..... .. 1. I- I-l", 11111-. 111.dl' 1". R,,.NF- _,: ,.,,,, l-, ..... As ,. 1%1 -1 .q, ,lq,,,I, I_. MITI, ,Mpil.. .C."
, too """ .1 -, n.-'.,,.,.1 ....... r., u.".,." "..I -- I 11.1 1-1.-1 cio IF alninciin.
clp -10'. -L1.1- --l-l- Z4. cocinsm y blifio.-Informus: d . ..... hu. 1a...r.. f"ol. -11'. .17 N, l -11 ""I --- jhlo -- i,.,d. d, --l ...... Cl ... I ,.,.,.
d.1 toro-hio .(,,,,d. K.-tia. L r-ir. y Coompaiiin. T,16f. m R Ito .... To. b- ..,.ad.,
,,, I' MENDOZA Y CIA. I I tit I -,"'. "-I ...... l"", ". .",.";.Ill. I ."T'
III -b ,aldn, Tierop, qua I -, !!I A)
ict, C- 1-- A-32n I no .11-321.1. ,,,,,I,! .... "" too., 1-- -=, ,;".-- P-1. :
firin-Arredondo. Ohispo .305. -4 1.1- 11,,,.I-,d ,, ; ;, :%,_.: BE ALQUILA HABITACION P I
__ INTIF921 I, PENT.LHOUSE 1""' .......... ... ...... "' "' N"'o ) ---I,,Il 11- 1,1111 ,I !nE- -- -IQ Is.
I Is I Ii I :
dos. E.11. ... I.,-., u-- ol-- -- IT,
.T,'.. ,l..-A ;= EoP.dF.d.. 1 Ull-E-3879.14.- I-, :T ", 2, ',T"'-., .--., 'l, III- I ,:...1'I-,::,,,,I,-,:, '. '"'., ,,, ,, ,,, l,,:: ,,,,, 1-1. 1.72-lul- Edificio tAtiev., e alquila ft vs- -1 ,.,l":.o'% 18':;,., lln E 353.83-30 .b,
,- ,dl,,,t,,. L.;,,, 1-5351. ,, 1: I I -l I., I "I'A" -'It., Il" L I' I it-huLtse utientado a la M Y ioll, at Ill
t'jj-U 657-64-19 __ E I'M 42-17 ,,,I:! ,,. 6- I,-, I I- -, I.- 211 N 72. ell pel
.. 3I. 51 ,IT,, -- D", 2 MIRAMAR 'bjisa. Espaujos:, habitation, Sa-'ALQUILO HARITACION CON O;.jIN LOCALES
_ __ __ -1 A Is Q U I It E R E SfAPICERIA Y LIECORACION ., I .. ... h, I o A WIT12 IT I Fi, ". Illedor, Fillyl ITT v(wilia %, ba- ,,, ""; r;:., "'I ....... 11.1'. 1, a'c .
..I,.. IN N11 15, - I la-ul. 1. I ,.,.I 2o I. ...... -, A-.,,
jiIII~ ACUILA Y SAN JOSE :
__ __ e hacen curtiila_ funcias yj Vll-E W,2 [12 I 1, -- ll.j- N-I ...." I
86 CASAS DE HUESPEDES ,o' ___ __ -, ll'.o. Idl--. I".110 ,.11., ,,, ,o!: 11-4 wdeudo Lie lerraza.s. Al-'-- -N-, I ...... ... I "I,. j '14 11
D IN E R O nes. Reparam-)s alfombras." -- "I. -'-. .j." han- I ,,, ,I'. 1!N.: olell(jares ]m %, Pill Infoinian r ALGUILAN HADITACIONES A 1'. ... d,,3 flLK1,,o- cuadradoUl. Otroa:
ESTUDIANTES 0 MATRIMON105: ALTapiceria general y decoraci6n M-: ALQ1 ILAN I 1111'11.111)1%.1 ,", I ........ .111.1- A-B064 y B-5.5146. E-6fi0'-'-H'-'- 1 9 3 I ... 1, -I ... .. ...... ........ '. II "I j,_1 ;, IX-1
.. TIN, I'll,,, .... 1. ,,W ., ,.- .. I IF a
mob ...... c- y 1-1-1. F, ens- IT ... d1--"'9 ,I' -, ,;" -'I".--'l-", ...... l$:jH" .U ,l' ', nteriar. Tr;ibaps garantizados. j, h-l,-- ,I,-I;,,,,, lI,,, I~ ..I is 1. I;., KI 11.113 fi- ":l I , I ;, I ., urt"' 1,--.", 'l- !'_. I. .... ,.[, Ill,- D'od-its. contract,
'u;IT 'T'-,b ,,, d", -alt"', ,I.-I., Ill. di-W ll-, regalia.
c.. .I ..... to Dr. To I , li; Ilu I Ricardo Bario. hi cobar 266, ca-1 I ............ 1'.0'."I 1. - "'-I"' 1 F, 1 2 z'sl 2D
,,, er -blOt, .17. 236 J ,- "I'lT, i zl ,, ," IN..I.r,. D--,l d. 1. I- I- -, ,I,., No j ,I esquina 3 Neptuno. Tel&fono' ,v.- ,, ,,l '"el-' 3 I~ ------- I'll F 484D FIZ in VEDADO, CALL.E 1 11 N ,, -411.1. "..."'.".."I I 11 TIN ESGANGA
I., de P-1-ols Agri. 5. Cw- III. n1rTpot,,, zI I., 'T e.!sI-2160. C-168-42-2 Alv." Ernlita 52. entre Ginill y I- --- 21I "'.- ,--' 1 .,11- ., i"... 1111.1". .- FIT, .,I. -1.111111
A. Man7ana de G- No 312, ,Iq to ...... h-l- A-, ----- .1 -- H,.,. --'i.., ..... ...... sloI ..- ---- "", ',',.'n Solis. A-7904.
9 %, '.':In -,, .......... . ....... i-I.E.- ,cftF11_7AR__LACA-. *L-AN. I 1 Talliptill. J::", ,',-', ..... "Ill";.: 1; ::::: ,, ",.'_,.'::,,..,.1.* .. ..... N., 5 4. ., -lico 111,,
TNf-, A 522 _U532 I ,t, ,,, -1-- t"', 'DEB V ED A D O ,.,..,,,,s'j.,
,I' 'L' -1 I A-., Y 1-1-11 11
-Il, 11111 1-111- I'- .%' ,; "" I ,, ,,, ;, 17. -, i X-:0.1 1-11 i ITH-E-62(127
,11,I, .-.- _11", so I, 1, . ,,", 11"r 2 -11- ..... -, 1,. Ull-F, 5L5H N,1_111 P-.. ,-,,I,,,,, 15 Y Usti, I7, 19 -_.Illl 11.
A 11111111111111111111111111111111 __ -11 %-11 11 I ,,,,,plt,, --- L- 11 11 (I III
-c-6116-s4_21 R-11"r-1, ".1"... ll-- -.d- ll,- 21, ,,-- I __ '-- __ F.,pl-Ild- ,olt .. .... ;-l I I I ,.,,AFARTk PNT!!,1A. IIINI I. 11, -Q1 I- I %A at VIA 1-111- ION'
ull -". W. : ,1,t,, I RANCHO 114) ,,, ."o., Ms. ,,,, ........
Qlllo .1,11 -- .;I.- "" ... ....... "' "." I -- o. m. ,,,, ......
,,,,.,,,,,,,,,.,., b,,,,,:" o ....... ,,'!.-. l'__1, '' R"', N d'! I -,- P-, I EROS I d". 1 3 1-11'.. 2 ,"nl 1- ::-U,"'.' 1-1 I A-,", ";;'11''1 11 ......... l Ill
- ,-,--- --,-- -- 7 ., I--- ". : SANTA ANA o -1 111-hi- 1-1. -.1-1. ;,, .' l III: ....... T";__.. I ,_ N- .1 IN
Contercianteit, Indtamiriales 11-I.. 11 W 95, '.1" IT I. I-, -.T I 11-ld'' R: 5'!24 I~' j I 1-111. .111-'. ll,;.N--o CENTRICO
. !,.,,,,,,,.,.,.,, ,.,, ,,, ,.,,; ........
I, Not. ,or, 2" A ,,, ',, I lr.j "' 11 IIIIA HA 11 1 IO' IItKNIo%)C
i .- -I... 11 ,F- I., A -,
fNI! .1.,d".-c iIAID-N LU7.. AI.QI MAK .,,, .::,1 1. .." _l
, FX (_It A.! dll A w"", ,l, -11- 2 1 ",I I ,!",%.",! I "!, I .,
I ,I --- -d !- 1-11 I., .- I'll F 7r 7 A2 Ill UH.E MIN FIT -,.. .. ,. ...,".'.."".'. ," l'., l,', ::n',',-.
...... "go- Ml I., -11- 11.11 -1. I-', I,- I- I- l I ". ", LO CAL
" "h ,, noll-, d.- U'll 1-'.11 11 .I'. .. -. ,.,I., .., -1.1 1 ......
- d ..... nl,., --l- Tod. ,-. I.fin -,- I ....... I -,, ,, 4 ...... I ...... --,.- 2 N, ... .... A,0- d, ----- RIELkSIA)AIN 1 108 11.,Il '.--.. I .......... 1". E.-l".
_,_ '..._.l. lc,,,,,, Ill v_-I. F. Voll to 11. -17 C Ifi- t-9.11.1. 1.1.1 de 45D Me.
- ' "o."".. I. --l R"'.' IN 2.' I. '" 'i' I',;; ",.".,*. I own To. ;I- .1l.l.,.."
In III- Is lodum -aAi t ,,fi-, 11 -.213 Fch-, I ,,,,,I I 110DERNO EDIFICIO F r1T, .4
I1I.Tl, ,, -11u,"'.- Int. Santa Maria :3, I -mjoina % I FFILADO I FOADO. I, NI-Tn. TfRft% 111 ,,,,'1lt,1,N1",, en FABRICA y
I .." ...... rl., I ". 11.1.1111- l'. III I 4NIt Ill MORALIDAIT Il .I IQ !,I;-
( ; Ul I., YRMO NOVELLAS I MANSION TOLEDO I 13cla...'tain. Cial". (:I .... i. Lit I.' 5355 11" 15, l 23'N"'I.152. ,-,(I ...... s 241. V, 1:;,", -- -,I-d.d. 1-11-1 1-1 "Ill 11 'I NCA 0. nutmil esqui
Corridor Colegi ,. Dos. 'lipartaineolots a 44). L-) I A Iel ,, -- ....... I- I... -':, I ,, %;,: I l s:': ,,.,r,,, I .,I., P-p,. par. C,- -, BanFit .1'I'lo" "" "'I""""" '"' "b I "" "I ''
d, 4- Nf:i N .", l ::, . ,,,:,,.1 ,:,1.*. -"",,.""1:.,_'. ',:,,I .- 's- ', ' ,-,,.,, F.V--- d, AuITUm6,t-' I'liZI, rl"I'- ".1,11111 '_,": --,- I 1 1! :, 1. 1.11, ""llp"I., ... IF A,-,- -1, .1 12 .
,,,, "'ool, ,,6', IN 112, 31 Ill~ 'Ili,- 3r-fidum N' 64. Ditto. 04. ,.do, O Rrlll .116, P- 14.1- V.7.2N ol .it) loroom. Iligna ablindante. 11011 E1111%II(All
%. I .1, ll ,ill:'_. lol, $70 I ViT VEDADD. ALOUTILO APAIFITAMENTO I, ".11. ,'I 17 1,,, C-mlmws, Impl- rins
't','. . .... % I .- "ll., 1. l',f- m- &I M ITI, ,,, I,. It. ',,,,,
,, ;, 11 .1 -,-I, "ll" 1.11; .., ,,,,, I, Ag.,m l.,, Rcf,.;trNdn,,,,. Nt,.
A 1111111111111111111111111111111_ %IT ,,- 11I.- .... d._. ; ., I "'. ,U,:,sU ,.";:;. .111 A1.1111- I- A .1111 lllcll I
- Ulf-E-Ill lille E-6943-112-15) ,,,,,v """ ."l'i, _, . .... ....... I .'.' ,,, ,- b.6 I. I ..... WlT ... I ..... IT-1. ... .. ..... ..,;,; I, -1- ,- 111-1.1 NFORIMES:
., ,
- i __ '", I Fir"I", "'-'j-r- """ 'r", I'll E F124582 15 1 .11 111-1111 1. 1,.I,,,. 171) F 514 1 7041 R2 Is .,, ,Ill., I- I ...... 1,ll;, '.. :;;., 1. :1, 1:
- i ? l7o v"......" 3.o ld'.. SR. RAM OS
j"n-d-1, ...d-- .1- l, -. .'-, I ,__ A. "A. %W.d.. T- __ DADO. rDiriCJG LOPEZ APAn- I-)-- --- ----I--I:IINN m.Qtlu. - If," FIT. IIIIE-1 NEDADO ;.::. 111:11,1 iII I 1 .. ...... .. "" 'r ,,,,, PARTAMEN'ros NUE I0S ,I. l N4 17
S- I--r'n I .' !,'.1- Ul, I.. -1. ---d- _pim -,-"s t --, ,.oI,__:T rt1 am __ _____Te1fX-3261, F,--,.-o,, ., FDIFICIOS EXCLUSIvO9 I.Il ":"""""",.",, ": ,.,,", ,,I,, ".", I 1 6:
D,,d, IN... -,, ... -11,11.. Is: j .. ...... u- 15. A,-,I-- T l ,l-. T.I DF LUJO I',.-,,,,,, f--- -".,, ;- __ lsopl-. 'I"W, '111.1,11". 11- ...... ,,, ...... !I"' 1' AMPLIA"Y r 'A -11 .,
r.l,,1r.-, Pf ... .... 11. I~ -_ ;l 1-1 I I .11 1- I, 11-1.11, ." 7 !F IIHAB De, i I 1 2 IT I y de 4 1 2 7 ji m.
-o, IT, __ 11 r Is ,A,, .,I., ,"I,,,, -,,,;_I ...... I- ...I"Mr :T.'.' 7",.T _""s'1--sd'.--7 E 7-17 ..-. IN S. .Iqu0L.nzua.H r LI__3_ ____iDf.ww-_-,-Ar-,----,,U o I ... I D. -,,-,, -.- ""l.". lo-, .I. 7'"".. )'I.' .1 %.71' '--I. ----121,11 1
,I I ,- ..: 11 __ --- d- 4- _- -,- -- - 1"", -L 4 or I.I-.1I.;1I- ... Ill- ,,,I .... : Y. _-_71 1 c 455 R5
- 4=. ,;M E I 11. f- --- -- --F. o-riiN: --- - 1 "' 11,
. . _. _....- I - 1-- -,"l. eT .... Ill"I HA.d- ,1,, -,,,- I), $,.it 3,,; ALQUILABE MODEPTIO APARTAMEN. ,. I.., '. I I "I I ,I I I .
L _. No "" y ,:"".1Il ,..,,l,.o. 2 1, Al 11 .., I- ;, ,.: ':l BE ALQUILA UNA HANITACION PA. u-, ... rdr-, "...-:. Inforaw": F-3,189. I.- 11 '.., .l I., -"'- """ -, I: ... 1. .1 11 I I I I I I;fl !I It, III I VI1. I.. 11.
- ,:.,-,;,, "I". tlss ,:, : I :I. -'- 21 ,,,,,. M -- .. .."..", o- .." "',- -.11,O.. -,Id,.. l "..".. N ; T,: , -_ . 1'. "'.. -,;. % ',-tl ",o I,: .., I ---'. ll 56
-.I. .. DO A, I-. OFICINAS
SEROR VELIZ i ; -1 i I.,. .? ? I 11 I .C.51 82 2" t1l 114-111 lot 2N "" I., -11.- -11I =IN -:,,,I,'; .,: ,. ,I Y
Arnistad 41 -, - )E 1.1 JO. :I- ESQ. 6 11 I I'll .1, 11.4, o 11 F- -Fs.. T- O."! 1 7-ll', At 17 LOCALES PARA OFICINA
altos, Apto. 4 ALQUILO I SE ALQUILAN - - "" """" -_.- __I'll ,, : A ..... ... '.,I'll 111- -1 -t I. APTO. 4:0,!1,10110 ", -"", A; ^ I.: 1111--l" 1 "I- ',";.'l1As1 LAZATTo riNENTE,14A.. BE AL-',.!',r',' ,'.".',!,'.',",':' '".,,UoZ*1 1%.1rN2
-9. ... i -,- .-l ....... I .. ....... I'~ _11_1, .1.1 .., "l --1:1, I.."," I .... liIO. oparl ......... topm Ill, ,-a. ., , ; ., ,,
I 111111- 1. Il.""."ll, ,I -'. 1-11- ... I.., I ... I-,"..".,. 1.1.1 Ill- h.1 1.11, 1,1- I'll- ol Y"'.1 E.- I
VIT-E-131.66-64.19 : I'll, ... 111_111,-- ,,, !-'ll, 3. ,.-. 2 pi-am 4 x 4. Covina de -Q, ,,,, ,, I I m, I. -QT .1. A --.I. I .... III. 11 ,,.I (A ... 0111 Z,,,,. o, --- E.1d,
I- 11-1111 b - %,- tretio, una y dom habilavi- " :., 01 ".I l" I ,.,,ill
, 11111 1 -1 2 'I I ..... t- 1111. ,I,,,,,.,
_ _.____L_ ; -.d. ,.IT, 25 -- R IT, ,- - wil I. ..... TIT,," .ol".". ;Il.-, 911.1 bafil, coollpli-to. joi c1lar 11-- .1-1.1111.11 ''I'll"'11-. ". ..1. 11- -d... .1" "I"'.1"Wi .I I'll". ,oI, G,,ho-o Proin-IC
- ,, I.lUIl,, hr,. I.I.-- It 1, -onled"r, barlo, co- -"- ".1 ... I I I ... ... -. IN 5111
D IN E : '-d-, ,."ll, -,-.. ,.I..d., I Term, oulo-, 261, eFFInicto I, W il l -.*,,,::,_ ";:".." "'.; I., -. F 702o .1 17 __ _-__
RO 1, 1711 s2 2N 1'.6 I. ..... I... ,sl.,.R, 1-61.- "I.. go. cindrol, patio -F L 1079 .2 11 IT ALCUTLA UWA NTABMA ION A; ALQUILO SALA P-ARA-OFICI14
(D. ....o.. .11-1.0 I - ___ __ _' Ded, $75 ei I ,
I no 317, Casi F-sq, Leal ad lzmllo. W -Il: s' "' Imndero, en Ile-giie v Pla. "E. California". ,,,I -- (1.1- ... .... 11- -11
-, Al I P., IOU I- I .. IN. .1 cIrm. -.%I m I ,,, .... 111- .1"", "", h.h- .I 1. 11 ... .... ,,,,, ,.I,,,, It 53D 01- $2.1 Int- 1, FIT, _Fd ,,, ,,.,I, ,. ,,,, ... ...
p-ad.. I- ir-oll,, 1- _:f;. '_ ,-. ,,, ."c"a' Dle' lia -tiadro de in. I -,,,- I-- -12, I.
I, 11 1 ,,,.,, ,,_ 610-19 N2 24 of t E 7.12:1 Ill I' I %I TO. .1.o LA ... o 3N, b.j..
.f r, I, p, -otu, ll I,- I, I IT F, 5ta. Ave. con garaje E-013-81
P I., -- W ....... -', "..". '- fania. I I I-E-6298 112. I.".., Ill. ., I~ 17)-- 11, rjIlle 2011'rA Y rnESCA HAMITACION. I _______Hip.te,- -re Agaetshunds.-. S72n(P N*-F;, ool. ,.a ,.,, .- 111. -
'I"'I'l"' col"d I Ig " -W I I A M UlAt 1, t M I I Alqudo luw- -i-W-10 "!. I 1,. .. ... "... ,I ..... t1l. -.r.
C.O., .1 It o, Rufrle Grja% A 2 .. ...... 111, I I. Il:." :" "".'OL, ,I Ill"
Vlt.d,,, 1,,l ': ", I ", I CON G AS EN ALMEND kit 8o y A2 1 LE'
_; __,1207-11OKITTT APNFIT.- I., 11 ... Ill. Is '11". h-It. -8 Inavo. ES -,,III, .1 .1-d' IT ,\ liol itl.: ; ... I TIN,., F." TIT "Itto
G,rNio 209. h.j-, "tTe I- ... ....... ,,_,o r ........ I "
(7--rd" 1 i, ....... iil.do I~ I-,I.-,. 1--, ,,,, .-, do- -II'll.- Il.,lill 11111-1 I __ 1 If-E-1798-112 Y.,hI ('I'll,. I I U'd, ",I,: I"! :N .- ,."..", I,." I 1.111. I ..'g,"I., -I 702', 11. 11 I N %L -SICILIANA
__ __ .,!I 1_;l..1l,;,1,11 -11-- t,.,,,, -- ,..I-I,,d- It a 1- ''.. d, I. I." I A,--.-.I- cl . ..... ,-d- d -igioloo, till hadur -nirr- O'lleill, v %lPreaderes.1 E 5.35 -64 17 ,,,. n I7 'I.' "IT11"'.. F-ld.-;_1-I , ";:", 1-11'.11111;11 11r.1d "o" '""""' "I., ,,.6o To ,,, $'I, 1 1. .CSIDENCIAL CATALINA, fh-parltiolen lon Pont oficl
- -1- rf ..... .... 11 III I,. ,,, IIAIIII. M-11"I'L MI-11' l ..- I.-.1-1111 1-111111 1"" !
i ONSOU" 1R!VIA Y ADEMAS F. 1441 17 j 1) .... 'k-, ., tI ,--- $135 11, : ,I-- F- ... .... ,,,,, (-...
- __ ___. I .1-'..,: :U,; ,.:,, Dos. kirr acondicionsolo. In
'I'.. --T%.FITn_- --w "::"1.;"1" ;,1.- '- ";;'-", Ap.-'Is I 1. 31, I,,,- 1. ,-- C.fl F 1 bI1O4-h2 19 ,--.. 1.-- .., ... ... '' ,,
SOBRE NII*F I fi R. L N 210 1 I- forol'o: F-S910.
BU S I DINERO ", "' 'I 11 ,,I, V,,1- ...... -, de 3 6 D ,,, M,,,I,,,. F,-ll- D-dc It.1401 V DEPARTAMENTOS A-I. I -11-- F 71.l NI 17
Dinern de elien(PN parat pristannois a ,,,"',," ., Nl, ',',,' ""I" S"" I" 11 I % EDADO .. 11111111111111111111111
p.rti-;j. .... Isla. pis,.. ji- TI ill ll4f"'llps' -1, 'I'-""" --1-"F:1,4- Ill 7 V14 K 5FN7 N2 lu Al tit IT 'I j INIATRIA110110 ,1% %1_4 lu" L YILA UN CUARTD Let 's.."IFT I I - 1- r1mornewn. minnocid.d.. ___ __ I I 11, .1 ... ,.r. I ...... - t II-C-68843&
,snbrrdmuehiesddeji.d.l.' SA.1-RAIA.I. .1.. -.111. A I 1A 1:: 111B.1 __ I ,,,, ,,,,,,,,,, I ..... ... _r. t ,, ccdc. .1 con t.d. .erii.. r-ri edifi. .:I:'., , ,_'.." I_. .", F ....", I
en No pod It, 1H.-.- ., .1 IT '. ". 1:0,11PRE O FABRIQI E I
hraspatu. firm. ut ".1rar'st. c.. .61. 1. M ificio calle, 1 7 N ,, __ ", Z ". EDIFICIO
,,,.,,:,Z-,.I,,,4 ,,n.,, ,l, -,- .I rin exelmnivo. Informant se- I ... ,-::,,d ; ;:""'1:;:._*. :, ''. :,.,..
en .,I Rplirlo f-Urit, ,, .. P-,, ---'... .91.. -01E A ANITACION CO
_' ,_... ._'_. ,."..;, ........ r,,, Y 1:1.- i I .1 , Is r-le If, Y 18 'it-dim. ,, 1, ,, .. I!.I AUI IT "11011 %LES CALN'O"
,q.c Ds Frierriantes. luertid it. --.11- I Ili ,I -j- ,.-r.-, II
. c,,,Il ... rap.d 'r ;, ... "OnTo IF i IT Indout h.r.A. I -- ,., "-I;,;-_"- I3 (7 "'
loo Is '.. 'em eillit, -- I-d- I-ro, ,,. r ,", I_ goe n". a .,I, I do. Fil'[Wic, alarl .... Fen I .. i "" ". Is ,;!:_111. I.- ,::"s ,,,I7 Iler-deres, 26 coal -quin,
horas con incP11 sinc: I I- No 1 Ill, 17 FIT tin ai(inile-r. j Ili- t cnorto. Bola, conardor, I ,.. i '.'111" I I
RrcarrdN Ri Ide. IUordnF- Ve "' __ I I. 148r, RI 17, 94 HABITACIONES F -.! N I I I it O'Rriils. Departaimentai
684110 r KTAMENTON At ARAD.%Tor f -1,1- 1.11111T.- ill W49I 5. ocina Inifin. Prrriol: 11150 nits. Informest Te
do, Nianxii na de .6.c. 351). I. ,.I-,--o- .1"a ,Iw, ___ __ __ i 3 O., 85 NAVE3 LOCA pora ofici
1111- -117 C4-3 In ... ujl ;,. b, ,,, ... ...... I, ...... ,l,. _. PREVISORA y A55. loforines: It-. 566. 1 1111 -1 I I I iloo It IN-1 ES
REGIOS APAIITA IENTOS ., ,,, .1 -1- I...--- I., "'l, W ...... F- 19 1 0.
S Y VALORES I,.,.,.,.,- ,o,,r,",,-, ,,, NI,,._ -'.. 3 A 111111111111111111111111111111 Pli-E 624".82.15' 14 "02._, ", Y 11-FIll IIIIIIINIO 11,111111, I- I.. I
. 1 II-C-692-82-18 F, N' 158 coat ,-.,,I. Callada, I 111.1-.6C, ,, d, I P- l, 4, I I ... .... I. E, i N', j ", __ __ IT!~ QIII" A""". -- A'-- I ..".1 ,.,, ll-"..'n 1, "."- d'.. _t4i.C_689_8&
FIFI ,-4."1111 1- 1111. Nor 1.11RAN. iI N -_ __ "I'll. 11. __ -_ ___, o., __ - - -_ I ,,, ", I, .::_,. 7'7:::" ..... 4-,- el I I I -' "')':--' '--"- I ' A I'll
$1,11"I",- l, ,%.,.,,,, llr"" ,,,. *N b,,, 'ILA TIT APINT- 11" ,I -rol VIVA CASA PROPI A Ap.M.-I-II., -bld- Tit, f.bt,.r. I Soninow aparlatneol". ,-" __ ___ F. 7 I... 11. I !, - I O FIC INA S
"' ,, ,-"' ja'N, .,123'1111 -Inpl-l- de jaI. --dor. 3 h.bl. A'--jl;.U,, ( .... X.F", 'u,"ill.e.j. ,j-U1, .. -QI 11
" III-1, n __'., I ol ,,, -.-d-- d- d,-Ill1--.
1-11- r III Title, paga TIT, 611117-G., If, ,_--- Ill a, 1 .rl. _1-1,11 - ITT, liluiler. I tart-1- hIl6- -1-111. ,',I'll rr'A'
- ,l, W- TI ... 1,N7nl 1, dos. h,6, ,rid., d.ble blcbn 2 I "A -ol- 'Bajos calle Consulado! ELEG A N T ES
LAS D AM AS "" Liam, A W-19 15. '"' I. ,:1 ,."":'. ,,,t, ,_ ::':;;.I; ,.; ::" ,.-.,%,.-,, T1.1_,.1. '..,.",'-',:%" 'I".
- Is- E ... ll-,
PARA ___ IIIIIN _;, .mIrt.oODO.., lot. -, .1,
_ III. p- pr.fc ... .... -,.,.lDst,.-;:- I ,,,,_!_,. r.,Iln-,, I ... .... ,. NIT -:,, 11--.- I I 111. Ill's F. 1b4. ruire Col6ii y I ro-d-. En el Palacio Alilanon me aiq
VI E1IFI1IO APARTA- PREN ISORA I da". i, Ql'[N'*F 14'- 511 'I"'. I-- 11 I'll F,71'.-. .I 11
TOINTERESPARA LAS DAMAS I for... .. .1 -- I T ,,_ ,ic, IT" ""--- M- t I poI-.Fnt,, I-. .rit-TIT. -n "'I, Ian ofici-nas attiplias, rinly c
C. 1-11- 1'.4,'1.t!1O ..""I'l ...' ,,.,,.,T,'n'l",', !,], d--olo, 1111- 111A iieir- -1 i ras 3, fresca%. Lievarfores. Ser
VESTIDOS DE VS0 Izada, Veda-lo. Dos y tresl I I- 'UOIn j-,j,.O,.,,D11 Vrria dr I a 5. ci.s sanitarins limpicts beishic
.1 VII "INTO 12 llj: ",-, ,, T,,,, "I' -111 11 I 11 J;
I If-C-693-112-dil, Ulf F 1179 87-13 ", I.SAN LAZARO 112. (RA.IOS) habit.tzmnes cada una con ha-' --- -_ -_ ,- "- ....... ";',, ;, ,,',.. 1d..-Ol Tlifon" 1-il7i. nicos pars, danian y ca
I TEI,, ,F NO: W-37, 11 I ho, sala-eornedf)r, cocina Fonder- I N EDAD0 I I I I._h90-hi-191vn cada pilso. Bellos, patios I
1ISLS
ti;Il.rio.
:;.
-! n W .. ..... tri,,t ....... :,. -, I Inhwinani F-441i. I 1_1.:. .! .11'.. I .. .. ... 112- A .1_ I __, .. :7. v
1r.r -- T I,.. -11.I 11-1 ,7. 1 TIN, garage. Inferman F-4956. DESDE LOS SFIS )IESES I _1 I
- ,,, 4 No ,- _-,TICI I 'i, I loniales produce ventilaci
1 .1. .1,-1- .". ,---.. ___ ,A ,l ,:" ., _.l,^""' I T-IF P Iil 'DIF-,
-,:,." ,"', II-'I'l., 11 ... t"'. -11. I.." _;"",", I 'no I.or- -sr
I ,_,, ,,I- ,:, 1-1 ""._',l," ',','."'',.,' ':.".'"'I';'. '. I~ 1I.- Illt -r_ l_ cruzad
I.- .: 4 1, 11111 71 llo ,, j ''.." ,, ...... .... - l ..... - ,11L
111:11, '11 o, I Desde $100 a $130.r, ,." ,I', I, III., 6- Nr propictio-io. a a toclos los locale%. I
., I l-, A ,::, :.,::-__!.,I,,, ., -.tric. it, gran activid
I.I. co, .1 A 49 I 5. -- -.d.. 1-d-,. 1,11.1. I _l ; .1. ': "I., z It, gar ri
v"'O. D- corven.-o -,"B- ,,- F. A-E ArAst-111- S e M p h I I I 'A .-IIA"Ill' : _, "" """""", comrreial con nittaosi tranO
- -", ,,,, ,";,". -- ,l"", "'T""", I wr-s, ,--- ,,-,d..1,, li-I PREVISORA ""',--1, IJA j I guaguas a Is puerta. HIT
N.11-1 C.11. N -, .,.rl..,-,. 3. %-. Cams de Tilmr-I.Ineol ... en eI I -1.11-1111 -.-- %I 171 F '_N 'NAVE. ALOUILER 575M. CIEN."NIE -iles. Inf(
.,;I", ,,,, ,N l 1. IM-r- rl .-, m -,, I I ,,, --- 1-l'i.- I 11". parqueo de autonT6%
, A,.X ., I.. -dado. I'll V 6.152 N 2 A141 11 1 11 14.11- 1111,
' I Tit i -, ,, I "_ ;, .1 ,".1- ."".",,,,..; ,: ,.,!:,,,,,,,,.,, .,- I nian en el mistno. REINA IT
ml l -_ - I [I.C.691-82-18, "",I,, 7 ul.- s .1- ,;.I "I'll. .11. _?, """
, 7.%- SI'-It ri'Ins'61 OF I ALMENDARFIF AIQI 11.0 .%PR I Z3 No. 1,503 esquina a 24 s.m." d, Il ,p.,, ,.,,, I... .,,,I,, ,,I,., IN I? i. IN H- trierit 1, frente a] Parque.- -,I T% I'l -, 7 .. I I II ll .. I VH.C.843.18-!
, ", _,__ --- - r,,i ,. ; .. ... ...... ITT, --.
_ "o VMLN j I ,,,,, ., ,:,.N !,,
.,., """ -'Z I- SM., -, ,-H- Tll ", 111 s,, ,: .,',,,", I 2:'3 V,,-- "".."., ,,, I -. F,,-. P--, -11, 17 .1,! '2' T 11 I 1.11", Vedado 'W" F -,1113 85 16
._ '_." _:, 'o I!z ., l!". 1 IT7 if. ES4 I[ INA A 15. VEDADO , I ,.,. I .
I ,, I ,tl, -. ,,::: I,.- d .. ..... -- I 141-, %--a'..",
"I", -1; '. '. ,.'- ., NJIL"'Is"'l-1.1'", .-d'. o, c-- F-11113n 81 I ", P". _: I 1, .- L F-- .i-w-Olo 2 ,u.ft.1, ..... .. 1 ... .. .... ....... lo ... .. ..Q111o ,A Pli'A Ill '_111All- t.II"'A", I ; nia-_ IT, 1 ,j,. At ... Wo-t. fre.. mrp ,- ,,-, P.I. '..'1-11" ,-,I l [),,nn UiterralAdo, sala, come- ,,.' ..... .. I 1'. I ....... .. Ill, H--.qTd,, 2UNI ,,, 1. ...., III. It I 1, ", .'I"."!" 97 HABANA I .
F 90.7r-ifij.% ,Q "' .1,AHTA.%FT0 VON roZA % I 'I"'I'll" Ij- I'lljl'j-u'-, "I., "', 1. vi-1. ll q. F A- 17 I., I -.. u., ---fi F M ---- 0, .
__ It t,- ", ... to,, ,".". I-"' s dc,. rorina dc go,, lier-Ot ,7 I -- ""I'l,"". ,%--'!l.I- I I ,. .Ioj
_- Elis-_ ANZAS 1!,,:7,To ',. o t: l, ,.'A,,,, ,.! rl ,,,, '.. lo.l- -II-., -.rl. I, rr- Aps---lo h-. -- .1 1.1-1- I'llid-, %,d. 3 6 I-de. 'F TWO- 01FIAT. 4" RNTUt LAMPAKI I'll -- 1 At 41 ILA (-ANA F% LReTo .N- Al.
, ;,%:l .- ,, .l ...... 1. I ,I-o -- I., ..... to
C I I, I .d-, rlu- 2 1-m-, Ill. I "" I I Ill Uhr.,- -,il- n.,,I,.bll.,,---' .",, ',',',',,.'."'jr,,'I.,, 1 411" I~ ,
_____ ___ -.-.--- --I.,.-.,.- __ _._ E N131 12 IT I,,d-- ,,A-d.r -- .1 -,,-. ..I.. I- W,1 11.1-n- Simpre .g... 111o l, Ill, --Ir. 7.3 .4 -1 C 7-1 II., ,7 1,,r,,,,,,I.. Ii.b.".. I F .Iu--
I I
I I
. I
II .
. I
. .
.
Paigina 28 Clasificados ) DIAR10 DE LA 31ARINA.-Martes. 15 de Abril de 1952 Gasificadarm I Aho CXX
.
. I
A N U Nl- C-J 10 IS -----('4 L A S I FA C A D 0 S, ( D-,1--E------T -C-:T--1,M A I H 0 R A
I I

_.
X-LQ U ILE RES ALQ U ILERESIALIQ UIL ERES, SE SOLICITAN I SE SOLICITAN I SE SOLICITAN ,I SE SOLICITAN ,_ SE OFRECEN
___ __ ....... ... __________,__ ___ _________ ___ -_ -_HK6ANA_ --- ____VEDb6___ -_ 42 SANTOS SUAREZ MENDOZA tI01 PERDIDAS- I DEROS 118 CRIADFAS CRtADOS --- jLIS COCINERAS COCINEROS
-88 '104 COCINERAS COCINEROS '110 L CUCINEROS
1lk,,ALQCII.A GI:A ]NERA tor, VA.:LAVA-DEIIA PARA CASA-rARTIrCI ARISE'OFRECV,-U.4-CRIADO-D%-KAN'O t DVFFA COLOCAR -rAI01A AI-,- risn-tn.-.i.% C1I.%,AI.q1 If.() M .I- -, IATTOSf t. V!, A' .11" I"W"I'S DIEN't, aa A A-RIK-1PFRDI0Oi AITILER BE SOMoRENCIL DO. FF SOLICITA I SA COC AN _TAN!Lr S rkR
Awn"nio, .N I ,g ,,I., ,I A l,,I.,1,, SI)a 4 -i;- ill n. I_ ;"A. la'-i ... F-j l d,, -; ,P;.,,,--. enndIl. -I I, I, in ,, 4., ,n- ,,,I, -ga ,e,-,L- I ..... nJ ....... 1. ,.pS ,,M-ot, III Inc. c.d.n. ,-,pastel., b.erna. P,,Scnci,. I """" T "f ....... I'f."":
,,dn tI I "i., 2 "__. ,__ _,,'. "', .'a ....... ...... S) ,a ... F_ v 6 51 4 1 R I 6 .11n-11 fit ... U-6377. 1 - _11",-IO-11
"' I I "' ; i, ,';_ .ez,.,Z-,,.,",I, ,- de I I (7.11 12 .,4 2" Q.c 11 ....... d,, 11 2 lI TJcfnoo.-.ncod-..e,. Irita'... J' 693971"'7171 el ... I
.. .1 ... -- ". N, S I~; ...... F- I n F! 642N.IP4-16 I E Ir
, '- ;.1i, I" "' i IA h-- --., c ...... 1'.., "I I I 4 1 L,. B-Z 1i 'OLOCAR RE 81.
"I %"" 2 'N. -oOe, -11 ", ".1li;: I _. 11 ESFA __r:I__ --, ,I .".. I. .."I'l,"""'. ;,* ,,I -., I r VlviTr Fir. -_
... ........ L .5 fo-Ilon ,-- I -1 FF~ .ol-, F-1,551 RI l7r IN v R .4 I. "A ROS -,d., ,sann.l. an. in.,,J.r.bl,, 'O
1K.ALQUILA I "'.. a ,a,. ", I I F, 1OLI1 ITA I 'If a1_jL CaINFRO.1 HINO.I.oElOITIEN AMR I
111-1 1-_- -,:1111111.111 11 I _FoR.jF X, I E 'in, I .V. I I QLE INE 111.c'..; -5159. .l.-Tenit ,,Irn! I", O* So ARtV-MgSFW0ZA AILQVI I'l.,- c _112 JARD I ,%I __ _ct 'L es
.1-on Si. ,IIII ---, -". --- '111 __ r, 'r- .I -S""', I, ,'I F -" 11
rl- ., NA-. -1111- 1-... Lll,-., ... 102 AGENCIAS COLOCACIONES ........ z, -- Iild" -fa ,.,n,,R __ X-61433-118-17 jW, ,a, -Iq.,e,, poan,. -,., ,,.e.- ai_ O . AL V .E Orion -_ 14-410.4.
*1 -1111,11-1,1 ___ - - I 60M 1, ti go MARIANAO REPARTOS I.~ 1-1-1- "oln it I -nI.I.1-al. S. IOLILITA -,- .. F a. L
,.- ...... A.r. ........ '. _' ., r.,. clnl 'I, j I ___ __ I __ I 1-1 1,,bjd,, Para jardinel, I' hl,-Allao' CFUN SIRViIFNTE PARA SFA-l" b-'a': --E-6614-119-11
I- BE ALAIVILAN 1.01 .It TO1 I'IIZOI I" C! ,., ".fa....- h-. ."I !I, 'd ._ I I J.""i'ta, l.dOpeo,.bI,, lef-.,ei- 'I.-, ,"ll 1. n-'. y Alnplai-T..K. ,,I --- __ ,K _- ;n ,lf-;, -- d.-- 1:1 r .I. I.I.-o: W-a5lol. IC'ICINE1 1 ISEPIONT111. IEXTIA SIBINCI
la- 114 -111 III,,:,-" I 11'1, '111_ ;.Ii,' IMIRA)IAR-SIERRA: $100.00 0 F ... 11 A- A--. VrIll ]'I i'l I I GUERRA '1- ,7-"'F,-" , I, ." _,_ .d.R .III., cPncf.IJd.d
- nw 1.,,,".,.,,, ,,,,,,::" ,., .,,T ",". ", A "...-1 -11. I ... a'.. .." -- E-70"'o-"' III: A, S-,,-I.n I'l-ta .Slg,,. ,.,. ..- o., -, IS, .-I, .--- ,f.r- "."", S-ld,, 5350a 1
- .I ,., I :lif _i_ T- L. S- ,. 11' 2 SO 152. ECH.C.W.-i-r-A ;1,11,. ..n.0-Ii. c-PIR, ,ad.d... poc.
"'. I .... ra"..., I.i-;:1..II .1 ", gaiji _,a, Al ."EA C.LOCA. sa__ -7379.
';'I "" I!,:, I ... -- -111n- --1 L-'n- 1- SANTOS SUAREZ. ,A.. SAN BERNAR-,c-,In,, S.",-,"., ,- ...... I~~ "'. E-6911, I I, IS -,d, al, al C_ j nloda,. Her ... nei.. elr,..
I.;'Ini 17 ", "" ...... .... ;r. ".".'. ,I, I "' E-607-119-IT
' -69r 112mlas 6 I
,,!-_'-'.-" ,-_, ;I ,,,,-i '-2, III.::. Icn.,,:;r1 ,uv, :,Ii,,1i,,,,a;!I.d, dnT-7-7, I", l";-',' A A COLINAS. 070' T-e b'e- 'ef"e.el.. I.f.,m,,A.4327. __ __
' ; "," r :, I I, -l"'. I- -' ,',7 I, B r i -ESPAROI,
QCILB7-vA NA__( oin"I I IT% 1,11 -LA, I'l"J.'d ... PARA TRES 11.1111-1VIE COLOCA A -MIEDIANA:
4 I '111 IF "'go F-SI30-91i 2I Ili ... In 1.11a ,11 III An 4P1 -. cq, Ill. C.W.IZRA 327 er,-A- ,-I- -- -- .... .. ad-114 AGENTES VENDEDORES, I __ __ __ _,,, I, :,.,.I, I In T" I. 11"" oI na.,_ "',_,"a, _5 -- d'dL,' ",',r' -I. ca.. J.,ean,. T.- d 1, r 'a In no: -%.", .... ,'I -lia. I F,7053-:0-71 la-, 04 17 .St. FOLICITAS P ... (INAS III ASIFIOI .r. fi-pi-, de -.,I,,-,, I-blia. c..--' --'__-- ___'-jela 1-1111. III. -11111- 1 .;I A 25 r -,a- I. IILSPASIQIA-Z.K. EAOL.cAmwiijjann ,- j, 'd .W_ _____-111 ", :::,:. ,,,, ,: T1- 111. .111, I I I' d,,' --E.6nRaAIq-I7--1111.114", rl_ = I'.',I,1':, I .. '. I I-m, --, 0,11 ... I.-, -,% ILI '- I 403 CRtADAS CRIADOS Nv__xouci:rT( __ iNia'%_ IF f cactsrain, .... ,',. ,' """o"'I" 'o ,,rIl.,, __, b,.en.. aefce.cl. B(1.9 57. I -_ -c.4"', I -11. """', 1. "" .. .... 'All 1,1.1, I F IF I 11-F F M, to .1 a FI ,--o dr con, ... ,, E-G730-II9-I7'ii KiCFS. C6CINTiA CON-RIEFERIEN.
_ ___ v7g", F-._ l7 13, l,.V.-l-,. ., :1 4 I.- nlrn-j LF. .A
, r., '",", $I.": Ill"al 7", "" I'll. 1,lSb,:1A; p.i,,:",I:, ,a- .. ,-I-nn- F--, .. ,, ,,,,,,,, .,,,,nn -o .... ........ __ - I ,A, 11= e'll, cllll,.- .Junplao. h.g.
Auto ,,.,, " "T "'I 'III ,,I,. I F-i"21-ol, ,;r ... P!" if 10%1" ,.,a I ,:.--iFilOr ., "l', -rg, o ... ENA RES 'A c.,
11 1;1"a .rl ... ". ,,, -.1 ....... plll , IR Id,-... hBl..d1!,IT (.1_" I IAIIII A ..r .',.I. ,""S"""' I' -- I -- de -... ,Ta.A.hAll "0-,d,.,a--_____ Tat I ant A-3.9
I .1 .. .... '--., -'. ,-- F ',9'.I an4 1'. .: n .1, ,_ I St.. et I, -- - --- -- -E. -L -17.1lanI.11--l l--IaI--II ... ... ",I ,- 'SI %I ill 10, I PLANT4 11 IIA. FAI,-,nl:,, 'IS'. .,',a .h.'od.n ...... a .r ... P- 101 I IF ITO ( 0( IN I I FIg^1g_ 1 11-17 E-ISSI9.118.17 __ -6754 P
_st at '. FN ,
la gin l : III _______
l 1 1_ 7 '
la' 011 : jr ... "' :" ,, ; '.!- '-, I I :- -, l"6", ... ..... V, 'a in ,,, ) P ,,, F R822 F-791n. il",,:,,,",,,,,,, ,r,,"",.,;,: ,,.,a, '.1-,""l, .111:171 ;,;,: '_, .RA, DERE LIMPIAR
, ,_, 'Rii:,C_ 1: 2 ......... .:
. , '._ _1_111.1. Ell I A Sa D'a, 7_ -,
o"Vi.do I T1.1,, ...... d ,r,.,I,. pal.n to 112o ":,,4- .,_ ...... ,,, "- I'IrArf JT= SI', JOVLSFF PIIA ( I ltl.MLR SIRVICSTF E PASUL '.' I rpotra ,,pahl.. -Io. all
, .,
" In '.1all- I ..., 1, "" lad. .1 ine. -nn6oI- rfernela, Va fine, M. 40.,;I,11 n! 17 -'. Xfi1M.92-U4._-An-,j.-M- "" S'11' '.1'aR- ,!'I' ,',',' ; ', F-I- I Im.1 ,,,, I., .1 In. .1 n. F .6668-1 lo. 17
__o Agan l- s- a- __ ,,,,.'I arn ,e '"' "I
_; ... rrr 9 -I. K.Ii4CI-IW l I ALI II.A I AN INTERIOR. ICNTRA- SE SOLICITA UNA CRIADA SA 1-1- ,,onn, '." 'il, "I ,%,, ,_"nP.! : = I1 'c""',
I I
_S: A -837 ", I:, A of I I F., a ........ ... 1 '. I. ...... ". finaulaa,, ... I - __ __ ________ -_ -_
- B I A UILERE "'. Sil'.12.1. ; ,.oa S-.. C-1 .... 4ga. 11o;-1 -,da, ,,,,a 'I I, "a, I, I, ,- jalflo ,--al L r ,f C"." r ':,,, ""a' 1 -,30 ,,,, l E-11657-1111-0!,I DFRECE COICINERO BLANCO BUES-1" 2' "- ,,;-- "--A-- %ttaintl Wl-- A(Aao no% pIsTAR--4. 7 IS Sh---.. arinfin ....... Inform- fl;bra No i5l, ILI. p-, _,"I"I ,I .S ,, ( --. IM AI- 1 I I .ol'- ,I- In, U.baitiefill c- corackla. PrAI
P,-. RI'm I. (,1 1,lj, p, _13JAL Tell. 'WrIclif; 'Iri% IT% 1 2 -1
" I C,,I,,,h., -, ,,-a., v-!V, y pAlln. U-19A7., E."O."I 103 I a -it, --.11%iraff .111 ;"'I, ",'e';- -S S ,:-, S-171 III '" __ IT A n'O -15K
"- e. "" "' .1 ": ", ; RE I I -, ,'I ,'. 67FLEf i: AIRVIES PARDA P;kA GlII- F
I,~ I~ 'f' "' I" .1 I,,,,l:I. ;, N .I. C-q- tll ,. ..,,, ,,I," ,,fj L. ,l ,.,,_ I fool-132-17 W _ __ I.1.1111lA Ill, J.111 I., H.It- "'... "'I. I." -- -r I ". n '. ra_ __ _ _________zBQA111 F.11'-Z '. I I __ III'la-1
-11. 1 ,l. ,,- I-P- ,- -- T .... ... in Do,-r 111IIIII -It, In .11 I ,,, O,
--- VIRIML11 11 1, ;77 I- I,, r I .,.. 'r natiSiNtio ,P can OffECEFF -u
- . -, -1 ., ,fl I S,,I 2121 1 111. Liatillar -RE nNjE- ,a_ C "cin
Ia 211 __ f "I 1-11.1-TIT11.1 .11" 1-1,IIna (7-1-1-111. III .1I-,l,. , 2i", .ANE DINE 0 ...... .,.. co.
61, I.. ;1 7 9 VIVA CASA PROPIA n,;. .11 allay E ,,,, -. I 1-;g '"_I .", c .
E oni I (1-1,11 -, r, ., I phol. abc disponer. vaciampo. Buena.
an"'ALL)l ILA ISIANTA I-I! I-441 I I % % I.. I P"." "QII"Id.. E-71- -l'i N',"o-- I". -d,- d E-6732-IIN-17 "". S-,bll fnr..I. T,10fS.. AFT 4
- d, 11- 1.11- ,.,. ,l --- 1, I e,
... ......... ,all! 1 %it 11 to' 11.11 LTIIS 1:"R:k ,, 'IT ", FIR A
1. I fFl U -0 '---A ,IF , FOLU.", ( IN, 111 I .1 111.11.- -- I C---11 -1-11 11-11- 11 .lot':' I I NA FIRVIESTA P A R. A, T,, Z-7,0 ,I -11
, ".", ,,, '", ': 'I' 'll :.' '_ ..., _1 pOr Io q r jutgn de .0.1,61r. 11 I LH I,- -1 "Ll. I,,,,
oa__ r -I. I- J'I.,n Inf.,-- Crnall,, I C1-1 --' '.' .I'. 'e' - ___ __
;!cl. d, rro- I r -- 11 1 1 ll. ,_! I I, ,, 11 ... ... I .,. 14 -- ,,I,- :III,- 11 111111-1,:1,11 I~~ I" 2 !!,,- 1 1 ,',,- r ,,
- -r -" ' .." 'I
-';. ,,, 11 I ---S' --a E.6.5k .114 17 a,, r-'fe,,.,-- 1 '-" dc E-h SENORA PARA COCI:
.. I". , .,to) I .1. .n... c 11., Inf.r-F, R 2"l,2 A,~ I~ H .
"' I. .' fiana;- I.47 sr. OFFIE, E I N %
dirr'.. T,11. F 1316 I I I 74.;in Hance RI 'a' 'I'll 1.13 I,, -., .n --- -1 I~. .7,il,, A .4,2_. - ,F lint. 15 ah', ,1 1. Hall ... liej&
. Frni- i7 n ,, 1OLIIIT. AGT. TFS OF A'"105 ITS~ I I 11111 11111AIR. UNA salt-CHACHA Ill. 15. b.j as E-5436-119-17.
_a _ - r- I DIfrIlLI -11111, LQf-IJ A PL %'l RAJA I OMPUFS. PREN ISOFRA FF. SI ITA SIFIL, ILNTA a ON Forit. T in_ -, -a- -, I!~ -111111111, "WO'n, --- ,,." -'- 'r
11 ii ALQ1 11,11 I OR l ':'I l ;,.-",,; ,. ,,,,,;,,",I'P',",,, I -- ., -.- -., ... ... I I -,-., I I 1 ----1 11 '" -':;"a", a' In. --,- -P, rA.I. dl r, ,,' .' .'!: 76FRurEsr.-.mi7(;iiAc ti C-6EL INTERIOR
A A I .""I* -O '. _';: ,::", il ",a a
-;.. .1-11111 -1111 ,,,,, "-d,,r, ___ __ ,. 11,11111 ...... I -l,, :In j-- D Sil.--., FOLU ITAFE I 01 INE1,1 BLAICA Pl. r-r San f.--. l-... ri, 12 S d- Icne ,,,e7,...,. C.Ile 8 N- 4611 ,,,,, r d --3- lefl-ena, A.I.A.
, IIlnrd --, "Ill II-I" "11 -, : -1.1 RA rnTr, LI,-.S 11.1- "", '. , _E e I111.11-4,11,11) -'I
,,_ 11., I..' 1. 11, , I I... A I-,Irl It.". C ai, Ili I 11 I 1221. Tinwa IN 17 ,, ,,,R,",' l -,,'I, ', .':., 11 .' I"I""la'., ;n -- --- __ E-676'. 118-17,405. AAN7.
-.Sjj-1.-r."R.1, 1-11-1111111 11:1111".:: ... ... _, "I_,". I,, 1--,an. 1.1'.", ,,, 1,I III,,'~ Ull-C-670-92-18 : 11 11 11 N 0 SUS- A -_ - -_ __ z Ula-119-17,
an E-2a.n.-II '-l"", --il- DE T .!I. onno. Bn_ -- --- 01FIECESE slAGSIFJCO COCI-NERO CON
ti-- -L I i .T.11 1. GANE $2 DIARIOS I .". a!e .L.SLI'l ""'f"e"."
4 N' '" "'I"" ... ... I ...
I, -11 I,7 So ,I ,,, 1 ;,, .,11'.1111AS U. I OIL EPLION I __ ,fr B S.. La- III~~ --- -- cor
- I Ile ..... I P.-- PRE 11 FABRIQUE ,,o,.rd:-B,-', a 1 F IM 1-1 ) DE SUELDO E-IM910-118 17 1 ,,,rj,.,-., ,1111Ad-d le.. ca c.c..
.1, 'I
in-111-IS RE SOLU ITA a .1 CIFRA I 01 REFF y 11 olli-t. P- 1 ___TICT so.."t", a ,,, I., "Ill I la i', 'Il '. P r CO el'.C.L, favorilto y lia- _I, 'AROLA CRIADA .%AN[). r Z-6817-119-17
- c c.d"._ ""' is An R t 11.112a ,S.111 "a. 0 ". ILEI111'111 ,l
N_ n ,,,, ., ,, o I "I's, -.1 -Ill" It ent"'n., ,, C.- III -.,I A- AI-----. -1. "le pa-.12. I- I ,111-1.-111- Z,. '" -' , ... F.'A.. T, ....... .ecr.. I .* f,.,. I IF. _. Sollwl- I 11 'Anl "n ... 'I.: I~ -I- a, -1 -110. to I 'I." ".1. P, ", 'I,' f.'' a,,- " 6 -WE;F COCINERA CON
, ,,, 1 ,,,, , 1, "..:,", :," ,--,n w-," C ""no'. Wf- Pa. me" a ,'I. --r I 1,-P- -- fl-0,. ", r ;,2,, ,-I- d, .olk .. .... r.lic b,),d,,, RfI Tea
.."'. __ R.,:"',;, "::ZT ,,; I-.d_ ,, I -drl, d Ia.-, ,.,,..r, T, l 8.121ii. .1 .N 164, loll, B Y In, ....... "" "T If."..
Ftf ,, .... ,,: jo-- 111. ra con alquiler. -n- -f,,-- -,, L-- ,I ...... ... Ill, E-67W-110-17 'I ," -a
Er .' hi 1 2C.i. Win mill.. rr(.-o.-- In I. III I7 II,,dl, 1:, .,,,d .. ... d, 2 I d, 1. d, ... on. lor-es: AlIVY
N IF ......... Le.", .1 "I'C. d I", L' z;.I",.,,, -1. E. 16-1111-17
- ;: -, I' I Ill, I I ,i, E-6601-90-1 : Llame od W-4915. E0,60o 1113 16 I ,a -I, Luo" a 'If"", FF OFRfCE AVANDERA COLOR Al
= - -_ FF, Fvl,.,[T, na [No- 't.RIA P'n, I-,. -d. d, 9 a 3 P. ,,, rll,.ll.. 701RECE
It 1111111L., CASA PvicIALMENTY PREVISORA '.IF ..La"', I ,A SHIVIFITA' 1- an I': &COERA ESPASTO-LABA.
Al.QI fl.0 ",L-.,II.,d, ri", ",,no.""." ,,,,I I"A., 2 --r P- ; .... II- h- 1 Ll ..... I. d,,r .... r ,---- .1, -R,,, Ill--., UH-E-6012 114 16 1,.- -,le,, ne 2. $sS 1-847. be d, 1,PS.,led.. Ilere III-, rferet.
" -11.1, 2 cla- I. 2 InI - d E-6775-111 17
"" IF "77 in .I I "" % "'. 1-1III $V- 11"',"S- P- I. ",in'l I - - --- "Ief. Fl_,I
-4 -d-I ,.1,,,0 ,112 IF jOdi,_ All 2- l.quOi
1- ,_-A---Pg.od- PL-A- -I. A UH-C-671-92-1 8 :A. ,I I ,,,, A2 ,-,, Q, ... ,a .,,a,, 115 So nii-,7, =CS .wnglri Fiso. au.... ", E-6629-119-17
-l",iln --I. 11 1'.. All I, F t ad, C,,,,,Iy Ch., talk Allon, --- I~~ r- d'. Inf.Io- F-4.111 "I "I 11 _., ., ,
Al atg 11. .., n 1-r- l- .1,1- 12 11911, -I--.., ,,, 11--m- IdI P;" ,; ,,, ; _., N 'T, ,,,,, F -- r rz W,: E ,A- co c I ivi nt t.-it &, mi
'A. -I- Cn-lp,,-",. -,. 1: I I ", 15on.) IlIf.",- .. 1. -,T "o-olilla F, ,_ ". 1 "I ,:"' "',r '"- -'. -I'o,
Obn1p. 3' nrn,, 1, ,f-, n 1, - .8714-M-20 DESDE LOS SEIS MESKS "ld $in '. 1 1111
" I ; F-If-1 1aA 17 an '.Irll IT" N11 f "WHO. By no F'S F o f---., d, f- E-6449-118-17 I't' 1. Do-c Ini.e.iI SnI
,A ,,,, ho- iar-. ;- T,16- ___ ". d, C- - .1 nf-- M-5153
.4111A.MARi SE117TIMA AVF.NTD% IA! AL. N6fFc,,U CI PLANIA .11 A " ""'
into %,1:4,oo qIll- -P!-did., Ill~ ,.dep-nO,- -latio. XF 'OLICITA CRIADA [IF NIANI, r,, A "".."- Ii'.;;I P ,, ', S ', -'I"' OLOCAR I IN JOVEN VIPA.
Ili .... ll, -r 11 ,: :, :! ll, -,",,,. ,, 'll" 'll", ll". ., I , I 12,_" _, "',"FA ',.- il ,-.. --- .-- _i E-5747-110-17
t".-F.go. a- l-. '-_' ,, ._;I, ..... .. at--. 4 4 r propi, _A IS --- -,"I, --'I"', ". _1 11 .1. I F 11 _in r ., :I. _I D FN_ __ ____ __ 'N -_
- I~ z- .,,ra)c.. A 3n.n1g; B-4279 -, -- .--r '-W Fin' 7 'I l7 11" 4,, 1 I~, 1 411 -- 2.1 21 1111all, - - ....... ;, T ;-.. NI-46.12 KA COLOCAR I. A KAPANOCA
.. I Llame oil U%4915. - E-S.',49-11-7 I -,lIv,1- -. ,S- f-il, d- .6677 Ill_ . 1-on, E 6,6, 104 Ol IF SOLHITA ADMINNTRADOR PA"k
_ ____ __ ____ __ __ 11 F. _,n. 17 , F Y,-,,Mi in:, ". ,-,LILIIITI I *SA ,.Cf ,'FAA Dr.'.., 7. J_ F.I-- F-I- Vln-ia .. .... __ .iSliS, -h, .ago d. ".
Sf DE ': R,, --, ,H.I I, 11, -,n 6., ot -F OIRFIF HOsiHRF PARA LIMPIEZA I da-1 Ia -1-116n y Ien,
,I OUILAN C ABAS ACARAEAS PRE% ISORA
_ LOS SEAS IF F, I. -- '15. ,noned- do, _t l- I~. ,,, I-r- 1. -1 ...... I~
I S snucycel sit ,,,,, ,I, -- Q' E Io. I 1-111.16.- I'll, I.~ --,- ,,, -. ---- TIcl- --- ---- ll In~. I, ,,,,,.
I r '" I~ 1- I- 111-1- --1 "'il-, ,,,, 1.711li E-1-4-1-17 1I.- l -'DESDE ---. 11.1'.11. d, g-. ,I..prP .9Iaq,,3gO. __ __ "I.oa. 11 S 2n .A- -- ,,, A I'S I -' r
_ p I,~ .L,1-'-('all, 11 IN,, 17. antr, 10 O' -:
- -ra- ll ...... rnl,,.rn, F 'Inno, :' '---1 111 , Id' "I,:",, 1- __ - F-6211-11.71
I'l-l-C-672-92-1 9 -11, C .111 -. ,--. --Fa7 ll Ir FF r Ill,11,1"11A I ralral AS CIA .1 'HkC. I ,F
- E4060-10-17 F IIril-lil 1. .:".'r I,
pliefle act propirlario. d.,,. IN,-.1 del CaLlpol ; I C;-1-dn, nl RIO DF L IIA NA _a DEIRA I .LOIAR FSPASO) A PARA
-r- n4dnd'., Rf- __ I,
I Ll.rnn .1 V'-t9l!;. -- ----. H d -liani.1-IIII-17 PAR tuni i'AH1 ,.".'l-_ 94-4 I 14 -11n.l. A-I.- .1gla
. ',. III'- -- 2. I, -IL ---- il--, -- I E-n" I-l'" r r-N-lip-11
BE ALOUILA UNA CASA. VOIR"L I r "'-%!-":r.,' "1' I -.,I
_. 2 bA,,. 2 .... _: r 5?1,113TOif "A T I CUrNA. I -.--s,].,, -rordor. 4 4 ". "';, I F, _' PAN I T 111AI. Ill 11 F- ----- ----- ------
.I
PREViSORA ,o d'... No. 107. ,N1 ......... SANTOS SUAREZ a, ,,P a ,-& I'. DESEA COLOCAn.
y.1;1,1oa,: IL" do, ,,,, %:Ia 01, ,n[,;oI 1,al.,. AS,, ,54. E 102a ant In -.,- I ai,,- I ... dc 1.aLiR-I-Tl ,. ol!,",oft, ,.- bl.-.. H-- .,,'.,..A E.IANOLA
.! .7 'j I alri 1-111 4.10. alla, ,I p'.1- pl,--I,, Ha .no 7 ,, ,I ,.%.I -, p ...... 1, -S,,I.-;1 --' ', E-01 118-17 oli -'on ." rI"-F'J-n fo'e.all Za __ _ E-703 I ,98"I in 5F 1OLI( ITA 7,jLfl.a L,7,.l ad. da ,R b __ _, '- --1h- -,,, l';;r 'S d.c eb"ni. _aafl 2
-------, I a DSI-, ,- ,gId,- On, .
. .;,_ Iga - 11.Id I ... a ...... -11- F- -_ 6 ", P ... I. Pe_= Jis .1-11.1f. 1.1.111. .1. MAN.. sb-1 E-605-111-"
UH-C-683-97-18; 81,."ALQ UILA CANA EN 9 FSQUJNA A A' ,n.,ln.. h.6 1-11na '.IF. ..I.ll ITA I 11 I SIAD I. I IIAJ -,!,I -" "1-1- ad 1. -':':':;r -lop9_101-1-1 I'l.."o,11ad d, ll..- ,.,,- ,-r",,,.",,l -- _.F_- ----- __
- ,ruad- d-,-a-,-. .% ... a. a "on N 9FRECE-41OC-LIZA REPOSTERA, I&
P.,1. L. SOlr.. d.. pl-- ,,-- d, ". "I"I .%I ........ TIf B-7i SOLICITO P-A ','NT 'I CP ... ldi. K."ef. E-721-54.11 .,.,.. I., .,I,, A -1
LI.,, r. I- bAj- ",4_, Ili-, a"'I Cot t -6516-118-17 P Ii. o I'~ $40. TOa. let .... cl.a.
- Ajmll. lielAfan, U-9633, nor. I .... wa, pa- 11 ,
JI, jna ll, t LILL VENDE I'M LSCA-C -S ---
' I en rl.s. jr.I.J1. .IqlIllr $15n lrd.llo. Dr j I.. y 1-d- Pi-e- 5 pas.l. I ""'""I E-I, No a Ia o E ANOLA D I. 6o -4620-119-17
P-1IndIbI, -l, I,, Il,,,., Slid- -) FURFNCFL jjAlt So' D Tell far. Bol.
CONIPRE 0 FABRIQUE O, F ..R55 No 1.1 I a --- - T I I N A IRIATIA Ill. I I An- 1,6", ,L t IRS 'N
_- F I_ I 1,
' I I """, F "c"n ""I"'n ""."'I" "' rn P ,I.,- -1417, ,a-en Sol Reparto lavotriltal v pa- ___ n, o I.: f ;_ I ,,,ad. d, .- _,E
- al, ""., ,,, ... -- ,,I -,, Ll !.;- P" .-11 ...... j,", .,,121 1 :141; $7, Srl.,,. 515, S.111n 10 -_SE_ ____ - a 411 -, d e ,d.d a !o : '1,,'rl- r"l ,,",' ","' ,, 37gual I. I, I, COCINERO. REPOSTERO. ANIFADO, AL.
. ALQUILAN. CERCA Ill E-6569 9" 17 ,ha I -9. d 2. S ,,I- I if n f .*uv me I __ 0. $35 llf-- B-39II. I. W6.5-1113-17 I %1 H % RLAl( A Lot F 1jd. ,n','..,,; ,, ,,;5,.,a ,lllll,,.I,bI,,,_ I E-665B-118-1, 11 '"I'lliI 11 p-, I. c.nnid.. Be.
,it a men, conic) #I ue- San Antonio. lujosas pistai. Saia, co- --- --- - S 122, --- SOLIt ITO ,ICCf I __ f"In- A-6050.
ranedur. Lress cuartos, doN baraw, dez 11. L.-a ...... -- ;:,:i "I,,I .J! ,, a, I c, ..I E Of- fa CRIADA JOVEN DECENTE. E-6997-119-17
-ra tin al(luffler IF R.1.11 I'll I 11 I R- A .1 Ll No,- '. 7.46 ,, c.jft.L -bcl I ...... j. .I - -- ___
Ciar- SaIll SLIli P "'A., ".."ha 'i, 11 Vedd.. E-11 -6-17 I no. CON EXPERIEsCIA Y Rac.
k I 'I
Llame A W-49 I5. I ClOnetS, CLJartoo crinclon, carafe rez d:iIe,! _,- A R,,',. ","" '. c"' 1.1,- d, --- I-- I .... ... l I., -- I,
tot entre 48 y CrallNulado. .%If niar I"I'liI I __ I-I.,-, l U-nn, C '.
ra 16. , ,,,w, San Bcolgn, v 1.,; ,,, 14,; I"* I"s
E-5 , d.d I I,~ -f-.",- '-, : I, URGE VENDER, GANGA F_1.31-lial-li 1111- 1,d -ItecZ Para ,,asa arUculr
PREVISORA 665-90- I ,,, "", F -,4a 101 16 y, f.". F P.419 F 67:9 1 4 17 f _.pl-. J.q.c.d.. d, :, I C 1, h-_'p. c! I..., Eq-eI .1
11 11111 j;ZI:Q1U11.0 CASIT A- B-ii.P-I,,f.,o,, 1, , ,t" ,. -- - I IjUg. -rt. CC .A..S I.___ __ __ I.P. -. A St. F.L.1111 "In"FITI, "I'Ll" .Io BjP.,aI. --d- E
POSTAL. SALA., T! U ILF. 111111.1. "Ill bLI1-1 __ __ -6541-119 17.
'ad rn "I ,,_,. .--.... $7. 00. I I -., IT,, ill a I F at n a I I n- 1-- IL .. ra-T".. ,,F
: (fil.C.684-87-18 ,.,-, ,.,rl,.,b,,fi".",",,, ,.,.,,, ,I 11 .In P ...... -- --.- ,,,,,,,,,, .'' f-. i.. I, I-1 I .- All~ bal,6, ,,,, ,,!,-, -I --dII, _,, _...., .. __ ,,, I_ P I .... ..... -.. I, ,I r,,,,,;,, ,,, ,,i ,C,-,,,1., -r ..... ......... Ind. ,,,, I., I "!"'.-'a, FlIe. 1-1- B 5- I1,11, -IFI I 01 '-IF-- CLIALF'ruFaTZ,
_ I I 1 ,.I N.1-1 ,111, ; E 7062 US 1'. -- 111- ____ 4 c_-1 oe___ II, ., nnda r,,,d,, P ... ],, .., "' T. Ill. o1z 3 ,niltn. Ii b.A. -oaplal.. I'll, I,~ --- ". ._, ", '" ... -_ r --1- 11-- 1-1. 1-1111,
-Ona giint. 1111.- 1-0111, $8900 .'a,, '-, In "'I I' -';, " "".",4,.,. "." "". 12, ,_2 V- I)ES A CARSE JOVEN NO- -le In'.. A-R), E- 511.111-17.
.1 .ra- Q---. [.in "' U-150. Ill 1117 F ...... ILI 11 116 SOCIOS la j.o.dr.Fq
VI VA CASA PROPIA F, a,_ Vd d,, 1-naz ,;.I.,l F n'1,t3 I'a ,'a F. Ia~ 1 I, --. lambae I 7 F, I
,I
F. ,naln-on-1. -1-Ill, Ill to ;"' a I'-"'--- FCgPONT- BE f-ijEna,
por to que paga Ile - UH-C-6,0-92 I -, 11. ,' I I I Ili CH 11 .1. 1 1'1,,* "I'l nall IT. I Ol IN~ I -., .-h. -....
. I -I -, "'.- . ..... I 0, o, h,,,-i,, lIfIre,- TIf,,,, U-4:12', -11111 -116n 1-1. e-S p.ruc.l.,
i. I V
- Iq Filler, I -. .--- _--- h- 1 T) ... ..... -, ,,, T "I., ,,,, E 7061 -I I R 17 ---, hlr. ,I Will.. b-n. ,alln
_' """ C I'- ale DNquiler. VIVA CASA PROP11 -- Ofn p. N .121. p,,,'F Rn-.1 1n.1 I R, "-,' ,,',' ",',, I I~~ sm iuro -d ... de. if,., ,,f ... Sna.
L PIR ;Ol
r at W I I "v'prr I , -, BE DESEA COLOCXR JOVEN ESPA. ',"l',"" ""
I'll"Re I 'I,
Ham I LUYANO I ,, ,,, , ,- 1.,"- In, """ I I f-- A-711 E : FaRR-119-17.
a .4915. 3 -' -- o ,'I,, I nII;gIP- h,,I ,- ,..,I-, Ll- r _liOl.11 ITO ACATRIMONFO. ",CA ( I TIF. "" "' j n' ""' Z-- R I I. -11 --- -o 1- I' __ ", 11 "" -_, _rOLrC'.NE 1,.v raorll.sacixav
. PREVISORA I paor 1. quir, ping. Fin F,- p-'--.,. ", F I;~ IIII In P11- -111l"I'-o g,-6 117,; 7-7, g-llla-17 --- -, ,,Iern,,.,. laol
., Far ____ 11A I ;
_ b;i ahlidler GANGA, CON $2.000 "'LlId"', "'i'll'"_ F 17- n l"ES ig ', ,, 1', ... SOLICITO COCINEFIA CON HErEREN. -'n- I .. en1l.
I --ft, ,""'l- At.. I AGENCIA roRn lir OFRFCF I'S JOVEI BLANCO DEL A~~ F-g"'
11itione oil W-4915. i,, ., ,, ,,, , ,,,,:",... "..." ,-.". ,-,!, -, $11 'In 11, 12 N,, I- __,_ __ F-6484-110-17UH.C-685-87-18 L., In. r.-- ,,;, 1, 61 -111-- 1A.1 I.AT 1--- 23 y J. V.dad.. ,,-- a.,. -p-. -,.." I-he de U-Tion1_0FICILIFIle MADSoln-A LOP'Ne.
_ _,_ ,, ,,,,. 1'1(1111, 'Il .11 I """ I I I : ,,, A- Ftp.,, I -. 1-1.,nad,, al Tell Fl S' l 61 n S o I "I
PRE T06A r.". -.. I ", "!,.,I I IT., "I'2, .., S,. Alan~ F--.'al, a. ,;, n- ,,,' """S' ..
11 -. "' n, I I, 'r n .11 .(,rnll I
par, jamJ, -- At~ --, ,,', ,,,: ,',l.r 11I11-1 -"I"_I -_':; BE SOLICITA UNA MU HACHA PARA --I, OL, SERIO, DE C_'"" F-fiIfill
i ," I'd'1,,Il, A~ -,,- A Nn'rlo, ...... ,W, -rf,--- a 2 "",l ""': ; .... '11. "' if f olo 0-7 SIRVIENTE ESPAR -_ -
98 VE13AO0 I I 1:1ll ,'I F -Ill 1 1- ,'Ii" ,fj',-,.,I!: I IA NESORA VS.
-C-675-90- I 8 a P.r--- Mi,,ill- R,- IF I 1 ,- TII- I f,'. ,, -- 2 price- DFM volTrAnF
_lIRj,_n.1- 17 n -R. 'I' I '-' "I- VARIAS buccia prefroacia y nauv Trial nailil" III,. --., j-,a, a ,- f .
'Alaquilort Casa AMUEBLADA __ ____ __ 01.1( ITO IFRIFT% af,,,, f S1-1 In, 19 117 SOLICITUDES Ir ria ,I lania, olvece srm- -I- T If l-,"I"3 E-6 (I
, ,, 1.111-1 I 1-1- ..... -,- ..... F)" - -_
at. alle 13 94 LAWTON BATISTA :,;,,r,,iJ ... F ..... SMd,, I r, Rff-,,,,, I' NIES A Ill IFRrS A III Finn rim. rAR% PRO- .SPA.4nLA PARA COCINAlt
jargon. Plant .,.]A. -14. I In ,; PARA COCINAR Y SERVIR Va al interior o reparlaras. Ex-? I'. O F ngcv
Vi ,o--l. .. -1n. d, 'If,. 11 I I"'I" I S-Idn S Call, H N Son ,I,,, -- I ha :,I- 'r,',n:% ,--", rR.,d, -11 "'c ,,a NI, Ll" .1111-- n- 1, -,nroa ,a,,, .1.
altar: ,- 1,11a, -mndidadv, In ,E, Il 23. Nddn Tlef..- F 51101 .,,,,;", ,,,,. r, I h N ,_ .... I-c... r onnn, $40,W NI-Salat
W, T-111- ALQUILO F.Si 1.0 MEJOR III. FIAIIITI. I 1 1171 i "I". I ;I, ,I na-, -- A I 7111". Mlblna cclente recinnarriclaciones persona
V.d.dc. "gN,,_" I .-.of I I R,,. ,,, ,- ... 1,-, .1 FIR, S-- __ __ E .119-11
f- fl-FIRI. ,,, IreCiagoily 1. la ., NiLancor III habit"'Ine!, ..I --d'." a.,. IlIT (7.11 49 ,,, a fia A- I Tlddon. B-4259. _093 _____ it Ir ------ M ___
L ,OLICITO
334 -t, 12 1:1. _,Rl ,;A _.j -D ... 7 SEA OFFECE C,09SERA COMPETrNTY
HP,. grra-u CeI v ,6-Loi E 1. AAO1, l-o "
In2 RI Ia.. eclarr. 3 a- __ __cf_ an --- --E i I?
16 UNCEW6S 11CY I To. _s C. yanno 1,10-ta cs ,, uert ,_ --fI -,- __---E-7048-t1-&i Invit can referenctu
A an
- 6R3 E I F Irl-N OPERARIAN TALU. a mine, anti
1,I- 33- -'-" ,,, 1, ---.., S-Idl $-'-a-. etille-'T SDUCITO C A A LA IA A _G3t AI FEN AS-HOL,: Llamu, ,I U-TEss. E-711111111-119-11
1-0-3 : ,oil, ,,,l,,.,,,,., ,, dIo
_Xiltr _-o o na. n- Ku It CH IN N P co-' ', o l',o' L. All I '-IiE POSITION
ly a. cocina. 0_1_-_ 2682. ... ... .... I .. L, S-E..F913 o"a ,a- I I,
--'IA. 65,1. FOJ- E-RODI-.... ... _1,3_Ig In ". ,a SI -- -- E-nen- IS -OI
frit-, M-3936. M- 09 LOS PINOS NARANirro __ 1,"1.11,11",, ,,, ,., .; a, a I """""' I! -- "'I"" S ....... dCnk Sb..I,. BA-,a4iI
____ ___ 1- .212V __ __ F frilf I 0,T7 Pe,;Inlar H-0,, Saoh,,c 1 0 MANEJADORAS
- __- __1 UH-E ,..-., ,-,- .-.-A-QI-F, F PA-COCIN .- o ------ _pa,_ __:--. : __ ---I-" 118_11
2--99-T5 A _jTA$27.66_ __ ,.,a ----_ P. f__7I34_w Is--
Vdd.. -pl- ..de'.. P'l." ',.. _____ - ", a ,,, ,,,, I'll, - - ai .Ifo- ,' FNPASOLA PARA LAN No~ JADORA CON BCENAB RETEREN.
"e-, labll.-- ol-n- I,- ai Al,,.%. -II. .11-d. 1. -01 Pan, I, o ,a_ _. N '111' soimi*ro I :1.1 !11.1,1 .1, A IF Q, a IT -,
' nnant., .1111. IIIIII li 11 1. n -,"..., I'. I_, "I'TEN, ";_l,P-, lA,.dc,., , ----- --- I .; ,a -- --r L-oll -- d-1- 1-I--j1I1jlS,.= ,Trcf0- .1 'I 11 223 Ante, Clllain.lia, .,,a,,. :,,, :- ". .- ., I .1L ,,,, 1, 1 ....... .P.1" ,, "I I _n,,n,,P ,:,, a,,sP.-, ,,,, nI, %,,7 ,-- leo-l .1 ,- 14a "i
11RAMAR r, .. ,an. E -120-17
I!,P o .. p"an I., IF,. A ,1 ,Ilj, h- 1a ...... ,1I1;'1.,I.- ,.,.n -6485
F., : ,." '11,11111 Id, I_ "'."', _', ,,,,,, ... c F_ n "lI,,:a
InInt-IIII. 1. Ia o-- IKA12-9 2. 22 A a pp, F ,a la .,,, F__..ng I ] l e .. ". _EC, '_il .LANCA PAII
A1,,W,, -!I, 211 N h j- ,I 1. I'll. .A. 'ITO I ,10"I". ,- -- ," ,,, I,- z n,.__!,'o',' -- '-- 1,,f ... ..... IS
. AJON eal JARDIS SA. 1, j,,, 3 1"A, ,i,,,,11,".-- -.a, ,.I,,. -.11 11111111TA UUM-of Ir
. tjol-n- !" P ... -I., d--. '. "'. I -!, $1. -I, I .,,. o 4 I -'!,,' P,, %- _--- l"f" .... I". T"y 'I
"' A-2634, E-1.12-Vag' I 1 .:I' -' ra ,', ,'I'.: !-8 ALIQUILERES VA ... :,':: -',,:" ,'-- ,'iI .7,, 1:, ',',I: A~, da 11,,,-o 11,-- N .'I ,,, I. I A n-- tin ,,,"a,, ESE I III-111A OF IIA
INI RIOS "' ":,. ....... o
14 "'n"'i ... .... .. 71- V;,". "7',';,,,Jn E g7fin I'T In in ,,,;' h.- A 412-, BFlaFA
6, nr-l.da, 111-1 I. .... 1:'I 2 11 I 1. '. I... In ", ", I 13 13 A III., d, M--- at gooll-11.41 Ia CO.L01,AFAIF, 1FAIDIIIA'AlfIcAlli.
cSa R_ 1,,nd,.- X- pa-. 61,anon C I .,I ,-d--, D-,- .,,,,,. ,, 1 21 nn Q...,
'. 16, V ,dii 1;- -.d- ita'al, .- .... : 1 PLAYA CUBA, GUANABO I I It .111- A ... "-- P ... o J- h.. P. ,.an..
,
E-Inla-1111 IT ,1,,,t, ,- ,I ,oi- IF, H.Il ,-nIo,-I. I, 1- aln- n,.,, F 7,127, I 11 I.' U IT" IIIIENO-Ta' .1 I IR-1- T,.,n ILI~~ r-r-i... T If A5-obll.
,.%.I.., ,. ___ I, ,., I ...... "I For.PrESE %1RVIFNTF FFPAVOL Rr E-IIIIIII-110-17
R ,!, f ......... P .. I. naill,_.." .._ ,_: '.,','," ,,. '.'',
,Iln .... F 7332 _, n ll,%.d.,, f---. AnIol., 4al __
j'jILAD(li ALQI 11,0 CANA PLASTA 11% L.An."EnIrjo -1,S. Ta ... b4o 'do ... Call F. InIn Illa 17 'l4 I I -, ,"
- ". i I a 3 .n.." SE SOLICITA ___ __ I~ "'T'
I. ,,:"n .a. 3 1, ,- ll-., -- P.R. all'!-Iadn' 'I"'. If ...... I. d, '-," nr ....... ". 11 A 432,
:1',,In-, F ......... 7,111", 11,1 --, A Nf,_,n-, 111 COITUREPAI MOD IT
ronl_ 3 -iI be.-- Ill d, I'll F-605-90-11 j"an- Nco- y prnind.d_ ,L39 aIrl a, SOLICITO COCINER % I I.- __- --- I Al
"
k I .1, hi
_tAI IS_ Inf,,r,-o F Tt4l $]In =1r,1,n,,,d, .,hrII 111fiffai I "I Crailloo fle Illanot jooll. 1111111_ B, % cd.d... FInV FNTF E.KPASOL rOI.OCAI I, '111 RE 1OL.. F-A.
g n 'r _,._ '"""' ""a""' "" a C-669 117 1 ,,- "' _. "I",_.. if :1 11'.r I R-10,1 OFRKCF.JaE JOI
, bl,_Aa IR ) 'I G-,al- Tlpan S 20 ,, ,J- d,-.g ... rf. T,]Af Ia' 11595 11, %'-Io 'I";cn, I .19. llocl- III,~
- DESI E LOS SEIS MES -',S Int.-, .in,# .1 ,-a. porn limpiar fit- -a if 6. 1, ,,, ,,A. Lo,-. C.rk fal 1111
r. '- 11.1 ALTOS, SE %Loot I ,.qI .... C, dI (71 r, stat-1414. 8:1.1. ludi'llion.cilde 11 I, ,,,, '. ,,, ,,,,, "o, -S ....... OPORTUNIDAD F. S9.19- I 19, 17 E-6711-123-11
1. "' 11( ....... 11 0 ---1 Ia~ 1-1
2 in n 1-1 11-1 I'1'1- 'a pni oer loropie r lop A 11 ( F o-.,I.-,lrtV., _1111,;_ _.d_ F Clin __. - 'Alge. At- Imcnax f-cferencium. B-6017. '-- -'-- ,.-- --' ".P"' "'Pl.' P:" -Ili -lariat. I-a ",h.--- S-d so 0 B,,,,-,, RFIORA FlIPAIOLA IAIRI 124 LAVANDERAS-LAVANDEROI
I F R7114-0a Ia I'lan". "I W-191.1. PLIVA Ct "A Y PLATA (if AN "f, All~~ 11 -- P- I a-1111I, -l,-. ,,, (.-- I'.~ -', -a-.- I I 1,-,, --11n .... I. I
I _1 q-d., .19,- R.; 11 nl "-Illdl -1 I r .,,,,' I-,!:,,',' ,,: 1-' T',,'. -%' T 1, "I't,- w 31-11, "III. ,a,,;, -'. --hl lb -I npl,, Kihl, S 611 2 I "" "' "' ,,:r': ,,,_Inf d, ..b, -- )a -- ]I ,n, 1-1 1.4VANDFRA IaOrA FFKA. MRSTIZA
VEDADD! 1.1 I.. I.sal tsir"t. 1. 7n PRE\ PSOR % bar- I 1. -nri --;n.",, A_ I ____ ;AnS, I """""' '. E4)R.,6-l03-I 5 ". I"c", I ...... , IIII '---., F ggTjaIF.,T, "f, Shll- llf1I1.1W 1. .1 rl.. T., "'. ._,., I "n". I 1-, "", 24.0.. 11-21. L. I- -O ,..I 1, 1%, , '.." ,--- t 2R', ]-"I, E-11523.124-1
rr ,nn, ,, .", __ of 'g:o -. "I ---- F.---.; IIIIII . ...... id- I _r .,_' ., -_ -_ -_
.11 ( 11 %( -- IF r rA_ IF OFFIFIF Lav- PARA TOD
I F.W,7ai -17 I 11-C-673-90-18 __ Itritarittinnin exlr.njro F 7112 Ill 1 ,l --- -- --I- -- 1, -1- I, o,- damidlin y ten,,
los MANEJADORAS V.S .. ...... S'., "" ,_Rna,
I 1 K I
'4LQF MCI 'In llo 11 'CIIIIII, "I'll, BIIIIA ", ',";- ', ',"., 1_l,,,r,", ,,._ r.: T .. FIR ....... I,
.1 All.' M Ong 111.1 Cl nAI,,.1l-. -- -- ... I', .."a I I .,H 4, r ...... ,, I, ,,_ '-- il"70 I R- FIFSORk rAILDA PA
4 a 11 ,,, a -, -.j IT an, ,A. r-11 I .1 ""' "" I~ !; -'-_ '11- 1., III, Pa.,. r.-II, 01-II I~ .1-11' I 1_ ,_. _,,_ T i I' , ", ', '- ,I'1- I ,7 '-n- "I-n, ---'. ,,',',',l :','- -' COMPRE IF F\111114.111 1 'an'."'o'. -. -.- -'-- il ,""._ I .1 r T -, -- 1 ., r -11 r'. '"' -- C--r 1,- ,.n 3 le.fi '- I : -1-1 T - 11 I 1,14 ""- li4-' r"' -- "-I"' -.-M-lina. to.
,,, '. b .1 f-,fi,- ,I ,1,1,, ,-- ,,,,, r,,. I' 1;Op l 7 IF
_ a -, -- d'. N 11C,.I- I 'l lafin.
'rr Fit Reparin fanriu, jo r'T. ,lc ... 1. ,.-, """ ,."""",.,, ,,,, .,,, F I711-7 1,
11 I pIlBA 01 .Al. ,nN .F- E-Nnal-124-IT
".. gllo olle, IF nI-. ,,.,I,(. .j fn,. 1- -- Inf-o- Ar,- A 9'.9 t"I"", ,--a A ... id N 217, ,I -S I _F
__ __ ____ 'T'11. I "I I !"'! "t, T,',: SE SOLICITAN .SE!' OPIT -', I .., I -- I OFRFI -1 _W
I-Flaal-nn 1 1 ,n1r, 2I 2A. NIIa- ".1 I Do
l"Ill I'S A -' Ia: I 17A. lUl A I 6.1' V KX
EDNDO rat tin folquiler. ______ -.----- __ __ .1 1-1- -217 -- 1, I-. 1--- A '-I,, -CA
- jo\ cries, do buena pi esencia -- F-j l 111-17 --n- Lla- -1 Teat, F-931jacTIC \V A RESIDENTIAL It InIXITI rxrFRT% Nl% -_ .0947-1344
_." -, ,ha "old4i"r, ;'. R[ IL, J.'. ,_681,, In, I ; ...... '.',, p, ribri.jo He propaganda Y 6FR STE RLILDO _E
'n alll"'.aj, ,,, ._ ";I- ,, ,I ' "' fifa it ECESE COMPETE'
,--.. 3 'a 1,b,'a Z" PRE\ IS( IR A BOCA CIEGA '_, ,- '. II, 4 1 ,
on a. W,-- ll,-- publicidad do buenos reridi- -1. fI
ll.,do,"Z"', : I A-,,,,I. ea.'. __ ,,.: _,., N ,t", ___ R___, ', esparicil, aco,;uanbrad. It 125 CHOFERES
"I "I""' dill N11 .51, la, II.C.I. ..A.. no del connector. a Ia -a. cokctall y
do ndlProdl,,n(1 1 ,.,n ed., ,In, --- ,- SE SOLICITA -.,,, ,r Ia --1111I, 1li-r,-,I. T:.- mientans. plazas fijas. Commission
'"", -plet. otc-l.d.. -o. -o Ills, 7 I n.1 17 liranpczal, Al-4167 SE OFFIECE I X CROFER MESTIZO.
Iln,,, El AS,.'. IS I If-C41-1-1-90-18 ri." 1,1-, I -14 sueldo. Se ex.,
T,,u, I I I no,, o. T-bc, %,,a. I-q1II-1- IIIIIi- .Qen referenclas. F_6316.118_15 ,- -11, A India pa"
All., ennopi,.t.. ,.16n .1.1. d ,.,'n;,.I.In I ",%," F.AF,'U" PARA NINO I "Oh RE Sr. Alartinez Amores. Virtue q- -E-i-;i-tC&F -I I I I _r_ P0 I Rlie-- Teltl. ro-310 in-joe"
" A : Lana criada para Jagr v aiudar I_ ,,, F, pro:
91 J SUS DEL MONTE Y VIBOPA 1, A,, -l-S T. ,Innot, I ---I-- in N" vin N, E-6557-125-lt
...... P.d., .,111 .1 ... con do& nifias Late %an al cole. I.n., l 257, bajos. entre Aguila y Galia- ,-;- " "" "' de %56-b '-.' OFRECESIF (%:HOFER, RAZA BLANCA
U11-E-filfil; go ifi an, L 0 "' _" F--2 Ill 1, a', ,,_ 40 _11;.'I fc
_ ___ ___ .I.,., no deg a12a.m.v de2a 5p - I I --a Slempr, p,,t,,u
- .Q GRNDF. 1 -357 E.d',- d',!;""1' I 1. P ,I ',a."' l"_ gi.. Suorld. $35. 7a. Na. 144, b-n.
S Ii. :, I,. -11_1.ali'l ... 1,1 1%11_11. 1.111. I., ,,,,,.,...oIo ,a a ... ..... l .R,.dc d- 1 1 .I;FCFITI' "' So,% I'll I ,it .1. 'IRA CRIADO For I.r .m.nvo Ind. ,I8-,d,, aqui-, L1,
__ ,I, . 14', I. -.", ", rolre 14 v 16. Miramar. B-2879. .I ", N ",,. ", "--r ni. 0 ,-n., b,-. ,,Id, I =2 I~ d, .5878.
CONIPRE 4) FABRIQI 1 .1 . ........ I.-,I, -, T E-6809-117-2 'r OFT"Cr JOVE' _.a6_1"_I. 12 I, (7nI c, JT ,! .
- --,," L, N 11111a 1.11 E.oI;4J_9s___ I_ o__ I._ '. E cz 9_M.f7en Fit reparlat faNcoritto pro. I., :"-,,: 11", "'.1. I ji '',-,- S-aa,-,,, ,,, ili, T"I".- -",n -'""."" 'N' F f R I ? i ,, d MAGNIFICA ,---- ____ - __t ,,,,; 91 Is M %%.A. St. AIQt n A I- A THEN Ill CH-E-5695-103 I,,,:,, ,I ,F, FEFF A _C LOL All I N A "r 'ISOLA IF OI RFfF CHOFER BLANCO CON EX
gul. Bars H fill-F, voullat Ai file- 1-111., Ilb-', ,- ...... ,,,I, Al,,.,IT ___ 11# III_ a- o- -- I bc ,. a:,R 'I. .. -" n' .". Info'"". t:.664
. Pro ,an abitoilva,. 1. ul 11. ,IF I IS I --, ,I ", '.. I ..... ,,,, ...... I,, 11,1",", '. '.'I' SE SOLICIT-1, 108 PROFESORES OPORn NADAD ,I I, F =3 1 3 d, 4 I P o, Fal'ald.
"' I 11 ...... 1----. 1.-I.. A~~ ,,,,..,., 1-111-1,11 E_.,t2_1_al._11 -_ -_ - -_ E-7-In. I 1.
1.1mile ill V _1915. ........ l"'. ".I n ... .... 'n., ,11 Inflon -o.7-111-la --- lo I;.. .I,,.,- P-- DIIEAS o LILLFC- F 1 EIIAAOIAS JO. OFFIFIrSE -OF 11 HI.ANC0_PA T-7
I I I i 1 I I'll, 1 , "!, IIIIITNII l t Ton 1,, 11" 11 N, I,, '. -1 o-- - "I --, -1 I -- ,--- -- A 1.
.: ,'I, I "d"R-, F-0 91 II'PI.A1A .1 IA., AL. ".111. Pa'a --11- I~ I Rala, 0,-dc I., ,___11 ... 1- I ,a Ill.

11 I N SO ,R k "" I 1,1-1- ,""", ,,, I -',
-,,I,. ,,!:r ","ST"' ,I,, ,,,, ., 135a en Il.baj,, ,-Icl,-. ,, il,,,; ,,,,I,,. ,,,,,,",n -- ---- %I-Sll,. 11
,.I.n '. '. --1 I --,-e- llil 1_11111 1'.111 I" ,
VENDO I "I"T" ,,,, l"', ,,, F.- .";Od., 5, 11 ...... ,
I ALIQUILO 0 A S a _. ,, ,,, ,, " , 1 -i I -'- ' d, i, ,,n ,,.,,,",r Av 'd, 11 111." "^.'n _N =_12.1-1.
.6""' i 1, ne a n ,_: I~ F na.l. I, I
"' t "I"' .I Se I'S -Io-a-,
1141-6711-8R-18 ,,,P,.r ,-111. ..., I' -1. 1 "'"I'll ", ,I 11 931 L-lalon-RW c -_ -, ____ E
I "'n", ' --i: "S" _ I RTCr CHOFER fal ANCO SOLTFFL
- . "" I v.,-. RIr.,, __ : TeW .... I, F I .23 3 1. -I111 llo", ....... n_ I, .1- I I I 'at ITIA, RB OFF, ( ,M. a 1 _- I -,- ,-,tId
1. ".. ,- :::11 ;'' A 1 109 COSTURERAS MODISTAS ,,, R",-,"S.. ",","no "o __,S, I'll
" :: ':' ,'..": ,'I ..:: PLAN A T k It A It ,--I, ad a,,,.,i1.II, F-,bl l ,T,7_ ., Ia 11 -o- R-I-1. 1, I-~ -- P ";_.",
,I -:"l I 'Ill''" ,1-1. I 1-1 'It ":I d1,. -1 _'_ ", _. _F13.1-121
IN It ( fis an ,.- -. .1 In."IT. 111-1-1 .11.1.11 11.1 1-l F- Ac.-do I -. A E I I I I E
1,11411 I .I- .; .: ,I ': a -; I .6,
11.1-. I .. ...... .... I. 11", .... .. I ".", ,- ,--.d. ,.''a, 1-1 F 'I I I I i.-. I .1, ". 2a'a. H.,- ,..!..,( r ,,,,, -,
Xnr IO III,,, pa .1 ,,,..F In .... .1 I ---, .o,,pIl--I, .1olle- --- - -,' ,, A~~ __ .n.,_"r, ., _, .._,(, 1_r ,7, ,-"- .-. _- 0-111 Intall"
Cl d, C1,1nill-r. ""'."I"', ..... ,., bl.d., cq"Ip .... D ...... P'.. I r I "e' "" rlr,,
, n ,,, I,~ .... .... I., ..... . I., IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII --- D -- A .'"' rl-- In- I 1-- -11- -- --I.
i. ,- I.F.,"I- 104 COCINEW COCINEROS :' F-- I "'I" ,_ ,,,, ,_ I I S.,,S
I'laille ad N% 11) 1. ..I, ,--- X 1.-. n,-I7 15 E-SIII ,1-7 11'.. n'. .1 -,-I, .-rHI, Crr- I ,
F .."I., S I 11 JOSE III. %IA AREZ ,T ._1'11 I .11 al I r1a I I OI I, ,'I 1. ",I I( I'll .."11111111111 I 11 ILI, I -- ----- -- -- E-1,S11-11,-IT
., PREN Ills( I k I ". ",.nPc& lEdil. Arapal. I rT ,'1, ,::,' - I -". 11. "I H1-1-1II 1". --'Flil ,,_Iil l 17 I "In". "V"Ta Rl-- 'Illio'l E-O'_ rima-l-At wc.%lir-ro Co., rXrrnIrrf,
T.IL-Q-3002 f ,- ll : I 1.aa-:'.l Tl4l' I 1"-_ E-FL17-11-7 I'~ crll' .,n [1,11 de G Nlo
::z SANTJS SUAREZ MENDOZA a .,. ,It 7 OF , 'TO fin FF Ia,% Ia ra I I P I It % I O TO A V I S 0 1 "= 'If 1,n-- -d.,1
, S __ Ull-C-1711 98 2 .nS,. :,,,I,.,, a ,,,, "..". ,.I % 'on" ,,, " 1 I .", ,,I, I. ".a "" 112 COCINERAS COCINEROS ...... ... li ji P--T- n-mirrieren
I II-C-677.811zlit SE ALQUILAN ALTO h ........ . ..I -li, I I 11.11, "In 11; Tlf A-4377 __Q .... d L, F. "".
_ 1__'.."'.1-1 I.I.1_11_1 "", ;;111% '. ' ' 11111 "',""I'' CIEGO DE AVILA IF (IFUECF a -(IIERA. SAIJ. AL (AM. - __ __ ____ E .13617-1-254
- 1.()s IS I I-,., "", ", -- 11 1 112 -,."n."" IS, ll-, III, ID A 3 UO-ont, 1 119 CHOF R CIRASIO. BLANCO. 31'ASO
..S.s i;;,1,_': ,I,:":"_I 1; ... -1.-,:, ,__.,_ REST INN 2 :. TA _N51 _1. IF de c-rc.n. dcf.,Id "Oelp
ill sm AS Ill 1 110DIS
I, ., S, .IqOl.. c.b.h.. el.R.ol'or,"le Sen:.IIIIIII 361,roll a' a I __ - -_ - -_ E - in d, magificasSIT solm ill ('11% io'l, I'm% Io sea I O, s, -P,, ... batd.d,
IlIvIle Sol A sr soliviw, (late r- I c.n.,,.. aoNE.." c. an
. I 11 an I .A al d. S. propiel"t-i". 1I.Q1 11 11 I 1.1I ro-Al.. 1,11-( I. d, . ctdl... con .,I .nI .gra dn' ""I'-t'. -1 ... ""', I ,, I all ",I %Gsmrao COCINEIRO CHI-- -,55, ,SA,-d, at,,, San ..
-I--n,. ".. r fa "IIA, a2. "","".-I. -11a dSlS, S.. E-664-2- 123_14
71; ,,,,,, ....... 1_, ,1,I, 1 :_',,.,' Lie p,,r,,, ,!"",.,." ,.,..;,,'., "."..' '" -'- I, :" Ia.-, I ",-- i '11 -1 ,1DI Operairits, I~ at tcDIIH. g-,- y -fren,- connerta. en IJ ....... I I NN I 9 I 5. , "I ,at ,;I .1 "-II.-Il -_ -
- F ... ... ....... .... ., EN- roeda .... .. I.Cea, ,,,
. I I I I 11 .
I I .
. 1,
.
I I I I
. .
Afils CXX ', (3asificados DIARIO D, LA MARiNA.-Martes. 15 de Abril de 1952 (3asif icatlos I Pigina 9:
1 .
.
I
SE OFRECEN - --PROFESIONALES I C 0 M P R A S I VENTS I V EN T A-S I VENTS I __ VEN ,T 11 A __ ___ VENTS III
__ __ _____ - ___ UTOMO
127 OPERA1-S APREN i DOCTORS EN MEDIdNA S CASAS 51 ABL
17 -_ I m OM0 LES Y ACC&
_____ MUEBLES PRENDAS 49 CASA ___ 48 UASV 1 48 EST ECIMIENTOS 53AUTOMO
. I STRI. JIVIDIt -No -, -.To- .1 %u..
A-64211, CORIEVIIIAMOS. VMMrMOS 110- GRAIN NIGOCIO VEN110 IN BRIEN Re- NIONOLITICA 13..AmO ('ON' 11OLOR ENTRA-111 AN DLI..ADO: CHALET. PIN POR NO PODER Gil I'
BE DEBEA COLOCAR NRKCA N" 0 Fx- DR. PEDRO 51UROZ VALDES ,I ., 'a, I ...... I c., prd'.. rid".1, W.. rnn"lor, ,,.,,,,- Oaic, ell $2n.Ofi Due- CIRILad, df
l "" "' "" ,, ,,, l.,,Iii,, l,!,',, JhioI0dIcoc!,tilt- DsRn6,tca y trawnia- t dafelaxe obJeto part. edifiel. "Irl ... ,,, 1, ". I --: dt, 1-111 $".a ."e', I I !, -,, ,,- .--Ia. R-j, Al- rebal Tr
I", 1. croft'll". 'B"... Iran', I.Or, "'. ___.. ... d._, r- al-', -11.d". .:- .... .. ill, 'i
". "Ritaa ",IPTIN J.' R, Nl] Ire, Kiln-l. loi,. free,. v.pOrtI T.,
.. V-,, u"t". _,aerada, rc,-I-i, .. u uedlicle., -dr... 7 .P.Olan-WI, Rht. 5357 1. Ill, --, h,,a-.,I ... I'11' ILl--'I' ,Ir 11-11-11re- r.. ci-t. b.6. I.,lic'... _,,, ., ___ ,e ,,,,'__,ddd 1 'i.-"I', , .. I. "'an '. B-Ol
.-Illi -.a -.1 " "" "" " _F" I -l P ir I 1, d ,
, : tr I A I -1. Moc'. N11 4 r , , ..on, I-- Cna ... 11., dJ.11 It .P. .lifitera, JaCr- rismAticool, this- j,22.000 y ---r Sit 500 ,I- 7 1 3 too i-,.-d. ,,a di,, pl-.. 1, 1,iil," I th- r.8126-48-15 i. _-, 1, _E F, ,,- I,
'", RIS; It P. ,,, IIn.,ara,,. 11106."Lao del cau... -chim. va-maDA-6621 Inf.Chlea A-MAQ Al-r- Y ""' 1 l %YNDCN TYO 1 1-411AI _11WINIA6-1 L-3373-33-13., .
,,,, con ,UFNAS F YA Pr, V E -,.
6733-127 24 ;6.';.rI11a ,,, ,ly $3 00. Oq-nd, -8355-17-16 Ali. E 3292 to 1 1 --- -- --- -- ex-.ta I 6 -,,, D,--g,- it. 1ojmBF ----- I O!, __ - TA B.BBY CORONET DEVIIII
- Telit I ., ,I,- E',
Ml5_3_. May. 19 LIBROS E __ .---. --i I, S- F, -3,,dm. rnrial. _Ia I Or, PrIr 1, ", 1.1-51-7 -1_l,, ,2o rn,,dl, .a,,. M.ril No. InI .1. G.OFICINISTAi 2'. IMPREbub ."OU, I. j 11", 1-- ,, -., ,- d- 1. I c-NIariimR- -- -E.s4i5-5o-Oi___ 1--y A,'-w c IN CAI-- mi. E I~~ -d" I '_ ,r,
".. ita- de L,, LOS "" ... ... 1111.1a). Int.11111.1 ( I AN IITO SAI-GA A LA CA. BIF _VjS -C it
- 72II-0-i 1 10_% i 1 ,Ro BE
__i LIFIROB: Ll 'E.ITAMO$ LYBROS 'I""In .... R-t-d,, ,$I _a 'ill 111%1"- "ILI L r", I. ,', I I EVROLET 194A. Fast
1L I DR. ANTON16 TA i I A - 1-1111-I" 1 ,,, '"I'll'"I'""
BE ..... "S I . '" IA: -i , NYIIRINZL "-I- 'I I'll Ic". I -11 -1 :j 1341, ID47-1 1949. MercarI, 1941. TPoS.
- I "! lu,";"
. ., I Eliferniedudes Ner ". .I,,r-', ,, ,.a a cr A osas .1 ,end bI.1:. ..... a crA....ylVI.,,R" C%tI.'a',,c"d d- 'a "'I' ... 'll"O."'i i ir".1,al., 1. 11 I 1 I .
"I 11-.1-, it,- "l-.1, I t, I., NY I F ,l!' 1. I A ( ,,.a I I,%. v rf:uio I ,7-1 P--, ,-a I- 'I'll ,I
LI Ill- Gland-- d--- ,.RdOmr.A... Laic. It tilro- P ". "'o :7 Iltall al Y-I_ icIfilr In ,, -- I I~, ,-,,Ii,, wil fld. Cfierall. Odaj--dcr Rder= -I-r .110eldc-Ill., "' ". -- I I, c ,,, vi
Xtrandaria. Efio.3 IL olaa- -tl, '. -- I P-I-lIa M Ill 193 Callao, GUI,-17' """ 1 I', Ai Q2132 4 dId"CIIII, Palatall Cl asS -Aar- I!IYlIR or I d. .a I'a'"' ;i "' "' ', ; "i". P 1 1,'n,% I c.al-'. "
.1ECA n". ,._nd. .: .,g,: ',",', TI.l:c 'dT,,,,, C , NI"--'ll. A "'I" rl"Ild ,
- III 2 &I ....... (a 4iO D-2502-119 E "' lol llrl c ,; k;I.,-I I ill 1. Renarl. T.1_0-1 ______ _____ A ., ALTURAS DEL VZDADO AV.,KO 4 1 d, LR I-., Mill; ...
36 ,,.it. .... ,in. ,i.ct.. o yd.-d-, IAII.
In. e pltfcl 'S ,;, -- --- E-,,li,.,,'I'.7,,RI, I, 7 y 8. dej., I, P-- .
IA- T TAqYIG.11 ,a to DlLm.,.c. Fl..011.11.1. 111.11tal. __1r_ A. *' -A I LIZ" COMPRO UNION "I'M lainitolec.. Palate. 2 t-at- ,,,-.! 1 I.,
C..I.billd.d d,,n .,17,-Zl 'nnn'.1 ....... I'.' 'IL 116,11rd d, L. Fl.b.c.. S." LA .... 07 ILI'lal ,111. '. -ON -- -----_--- __1 - ------- I _372-ill-l;. I,
.". ., r(I'la., h,.-,,.q,,,2. CcIta, 2 4 p .it lc11-4 d.,ra hibl- ... a. t,.t,,. Y 11,1111. ,,Id,,. dem- --dldlt
fel. -.1111-In ill 1, ,c on, -1 Illiad, I da.- 2121-411-1 ,,I, : RENTA. MIRAMAR ill, I Ii. -- d ... ,,,l-...i.tRS1,Y1B'!. ,, .Avm'_BA oRl"I"'. (.I- I Y NB_()_fl-'NOI IT 1%4F4:r;.__JFIA1iiCJ"" "' """' r"'c""" itlil Be c..l i ."it, "" ".'a' ""d I I I !,. -,, An,,., "". [I'll'. iNq r.O .., I., 11 .. L"'. ;Iillil'l., --- Ill-l' 1, "', , , ,- "", air $7-,o o"I 1,5 An-1-cm. H amrefrectaa. LI.aa- L, lion 7-2.5-3-2 do, 1 "' d"n -.-, __ A
_w. D, '. r ., I -11ii 1B,1-clI A-,da de I., Anie-,
IN A'FNDO CASA lInNiRLY111 I A"Irll!;A S, ,_ d.. ""'."'. 1'"'."'., j rv.",. -, _s.di. I,-,bI.__m- a...
E IIIR Ill 17 i Telfn,,_ NI.Z& __ _2111 cN V, ,I. ,arlar, .. ': .. ....... __, 11 1-1 I, 1111 'l ', I , %l:iI rI Ml-.. dl, i C", -:id., or d R p, ,.
_ __ 4 I F_.2. 51 -I
-A-ESCLLL I A It K .- 1.0- OCULISTAS .. __ LOOND .. "I'l. n 'i 'Il l D-MI-53-31
iOWS GRADVID cOo1PR 3 EN TODAS CASTIDA. ll,,X ........ ... -d. .,---j'a ,r' I 'I i'l-I 1-11-11- l!" I I .ON ;q- At- C. li. data. ill.."al "al. ", b.". Y ""'Id. I, I, --, i, 1.1, I -141i 15 ,_ --% I %OI) ,ANT,, A VISV, Sf- ATSBE I N PONTIAC l9a, 5111EMPIRS
I .... a L,, raade enaalmle- ble.,CB,
tllaerll.. -ca linibij., ca d"' "b"a"'e"i. 'i el ... O-' _,1,51,,,-,. ac- -, O t.l.
"" """ ""'. mnea, pro '. dua. T..,. d. j-111, I ll, It E.Ai _.d. I "id. i.". I~ '.
lban.r .1 Trill Dr. E. Cuellair d ,",,.".',i",.",, ,,,,,,,: ,:, ,, ,,,-,,, :I I S-110F-il111 16 AIAHAD. I Y'.' M 1.1 A i, I __. I.11,", "di'e'. .1111. -ZVIN ,=' 'E"' ,.,drclacl"Vtl
_ f ..I. A'"o. .... r.L Pa.. rdej., ... -- 2 I,, ,.i;d,....tIdI EDIFICIOS RIOS 111. -li--- '.."", -- .1111. I'll"..'- 111_ "'i Cc_, lit, I I -1. 11-111l; 11"In O-I., ar, I I ,. Bar Pit.. P,,d,-404.
" _E'044.121.17. : rimd.. V- RR dmalelli,. ,a' '
E. Italian.. Ar,,,. ,, ,.I I~ I, I ri I i. I -il.""ll- 2 icla". -'r -1 "iii.il.l, M ...... o., -- 11,-_,., -.;, M,91II'l. __ E_5131.5 lvl;iesic-i'.., w-i-Bin. I MEDIC( OCITLI 'if. U-=C -, I -_-i"E"Al-l" 'Ol STA JE 3345-19-17. ,a I S.- 'r T.
"' I"I'l-" 'A liil .... ,, ,'._'i 11 ,i, ,,I I, :,.,ii.. _--', Id,- 1-1V 1lI.rt..aI:1- I'll", .11"', E, tiita 51 I -, '--'' '"': ,r,6 ai.. .,.-,I,,. 1.111. E'Pr"olral.te a?11,1i'l-1.1 11 I.. "... Ill 5" O O ,, I"" I I 11111,1 ,-' -_ --- I -=--
el,,n ',",:1. % d MENTOS DE MUSICA 111111 No y c .... It . I I I ,,, '_ at $ I , .a'. ,. ""', a.: A 1:111, It"I'lli, 'W, CAI TS'A T l1IANEJF UD. AIISMO
In ..... 1111 1-16, fl.l- "i""rit"',ti) ."'a ...... rIr ""': 21 INSTRU Ili :,I. In! ........ I,_ 11 rIt, 1141n.
.11IIIII.I. "I'll'it. tn:b; .a ". ra-all..' 1) 1 12 x .1 '_ _!2" 1. '. f b,1ri _',,,- 119 .d- A-b,;7, 'it,"," lir : R .. 2'. 1, ... I:::::"L,-;'r L.4. ARA,- I -_ ,-- a,-I-1 ,,, I-i-I AIq.0nm- -u1tinr&.adRRI- dm%Ill r1rdia -16a 11 "' 3 ", ,",'!',"'.1I1.!'Il 11. 7o "'l, I., I C-- i- 11-11 _- le"U., I'll ... w"'. Till, ,li. S23
. 6 ,I. .;. I- r.I.. I. 1, LL Il".1,111 11 'id -.to.
I! N -Bll- COMPRAYOS PIANOS 0 15@,QN ,d 11Q...gil. -..IN -- P-raa. "-', A31,9931 P-i .,Il.-. I.,, "All .1 ,dl..,,TOR. w D1119. . .474-T.tv- IL _ON $2, qL ... I vl___ ,F,1'1_aR,,y 0111- DRR
_ 11IIE-JIIIIAL-1:41R, Alj:O Oa- jla.. a'-- -. 358. Telcl.n. A,17766
I __ 1 f litol ,.O
P.Stan.. a.,.,. ,-I. papaid .,,_I. $--.,I., ,.I.. par. -I, ,h.lr, ,.d- I~ Dia,- 4-,- 1,--,i 1,_.,% ,.I., .11.1 411.18 I. 6224 51-15 I. rlia, ,,I,,,, d D,
an In. Latin, Zgld. 660 it, 12 ,I., .,,, ,
DENTISTAS a '. I iii, uno, ILHIA It,,,.,1%*,, 5H call, ,I
E."43-1.9- 17 5 rill lalu., d;711 lre, pl-d p ... 1. ,a.- I .' .I 2 --1111. jlll,, B, ,,,;
FA-A I 'I'- A, I I f --., j"'., ra"iR
,.",let E.V45 .. 11 l ... c" :' __ __ .,:.%,,,.% III!:
r. I .. ..... ,B N .. I ,'- 'I.,',ll'"" I'l" r ''! 9 NA.55.1 EP-2503153-4 u?"
U. __ __ T,';, -_ - T.W.
Rf F E-_"6YWA1 x'ILiAII I ; .at-ad. "Um,- 11 :I',: C ': 4 'puer
, 0 1- -c ANY I ,-.,,,I: I A- "' I I I Alturhl ,,,-.,.N,-., I 1-1 IvL ,,, , S1l;;-i7'I
'fic '- ae -fl- J-11-11 ra-talogr ---1 c ..... P-Y- 5 Half- 1.4 Eta __SOLAR-ES-_ _f '1-1 ...... t,,,,,,,r. .,,.,,,,,, ,],,,4,,,,I ill ,I- III 197-12 Y-cann.i-de 4
X 'i"',, I, ....... I .. I .,I ,"I "L."
-a- ll 11!,Ylo. de i-l". "--, Ilcca. SULTORYO InC1111. enor-tal 4,,,.,,Id,. hi-i4io, C-111141-21-25 Abril 111-111- I'~ t,"--l, 1! 'Ili I I ,-I, ,[:I' -- I "I I li- I'll I .11-l 71'. __,1,_Iq_ Po di,.,
c to,. I 1111te.11ca., A,,,,.,: U.Z,Oq r- Il.r. r.d. ,air ,,,,.a .... nn,. y ra 1711, I'll, ra" 1-1- -_ r 11N. 41 I" _-- R
. .111, Iliin- %l-, %AQI I ,,, A 4 I I Mi,,lijadns Por usted noismo Can.
I, c a 1 4O lit Id v-,.e I, "'I'% ""r,"', I'l--i "', .5 espe.
- ___ "" --------- - _==L ula in, dl-al.li I- T,-i- dealt, r Colegindoll I 1.11,11,11111. :1 r .., I i. I.;.., 111!1,1-11 ,,, ALQUILER DE AUTOS
_ __ m-t"-d,,Ht -Ht,-, 11 1. -,. ,' ,,,,,,_ 4,,.I, !" 't IN,;', ,,);'. ,:, 'oil h-fu _54 .
a7 I'll. '_ v ,,,, -,l _,-- I Ill" s )" i" F" ILI il. Ar -1, N al ,I ,,,-n.,; ,.5 des. 23 nurn",
I .%Ic.a.. I.M. I, ri 29 NQ i1o, Vedado: FO-2105 "' ---- -- 1,1111,1111 11-1-11-1 %II CO1111A Lk '7111ITI OAO IIE 1. 111OIA, All
_QU C-A '-',',' ". ",, 131 qr '_ f'-'- = lcr --COMPRO -PIANOS- (C.r,,d. I .,- .. I '. '. I. I I'll li .,,I 11 I'll, ", A ,: _, .. E-3712-53-5 Mayls,
fA I ME NOCRAFO ESPAROL 11 St.,. "I ; C-.11.1na, ; 7 :I ,,_, I I 111. "Ic 11. "I., 1'1' ",:-, -';!11 .. 1 Pox '_c ___ ___. I r 301,14-5-oday ,. -.1r,, H,.,,,,, -1111
inglis. Experitinua impcorlaclon. I U 2530 I.t.". "--l,- I I--,.,,, I".1." '-1 -- T- .... :,I,, 11.1 I, Ill., I .1, I., I I A MISMO'
I __ IIRAMAR. $30,000 ." "'a ", ., .. -- -- a'
- exportacil5n. Trad"' Iotic.s, corrc ilon- DR_.NA1,'fr'R-O B. ORTIZ "LA I;RET)ILLCTA" P- c 'hill". -.1 Ir" 11 ;, I I, 11-il 11 I 11 4. I ,'a .. 221"", 'I" IS MANEJEH
I ", "" el acraiI n., "" ". 1 W, ", I I il li I .1 I.11 ..... I '.. H-."l. I 7,1
denda. Tenedor de h6ros. cAlcul- C-.Iad, n-. ,,,, r, I -- -IV-d- 'Illn't lI1IeII-.-lL,;,iI.I1 I ."::, """Oll
11AI- '.lr"cc. lI,,.lV,,-Ilr.. .pnl,-. Blth, C.I,. T.rabltcld. ,--l.
ofrEce3e COMO C plead p.r df.i.,,'*, .," "C .,, ,,, ,,., "' 1, ,- ...... C.n- alll-- ill -110-m-I ., part. d. I'.- I,. ,da, Pou ,,, roa, It AYI.,imit, I ,P A : .
hot&, semana. Oficina convercio a Or- -1d T%,;,lc.. A-1161. ". 7 .,,I fIllmal re .1 d. o Poll. ... ell-i''..1.14V o hIlail I -- ;,- I "I I'Ll.11411 I.". -il' BY 'lYl, a lic a.,. I'll- 1.11". e- I I.N. ;Fv %:Yaocv-_c., I., 11, Ill 1.11- 'O", -_-,OSaYII1L, i 41' 'I-"'t. Al.--- -- Ull-, -dW 11,11
... Llnc. ,... II '*L.A'I,,. 2 u..a., I.,."'Irr, "I ." I. ", .. I ,I all., le Al '. I, ". il.,1-11., ("'.--11" -- -' I" C'n"'a" Bl" Q'all'a' M-41"L
' 1-1, lo' Ll .. "." Y : : ', , I;, 4L. : I,;,,,1_ 11- .1T1 III c-5.9 Lt. dl;, d ..... I ; ., I 1! I I T: 1 1 "'I '.I'll L. "I 1, IIJC il lt".' il -.,I ...... AIL ..' E 5O12 51 17 1 C-394-!53-7 mill.
leyes. Tambilin como ,,,tro. lliclol- I- It.21.3 M._, lliI--1,i&. ,1111-1 11 ,_L 'I'%'," _1, __ __ ____
go. A-301 1. L-6976-129-18 7 VETERINAR10i ____ - - - I n ".. it 11
I. --, ,.".j. y I -11. ".., 1, I, W 11 14; j- ;r.! a 1, I FIRE 1)(Tt-)GE 1951, COMO NVENW TfP0
"", !IRAMA $30.000 II ,I"% Tl I'll YNIYAII All
- REPARACIONES th"rardlil l E Ill'a AO YI I _ ." l d--. C-l,, t--IbIl, j, Baby. DrinvoA faCilldatie5. 23 nfunjWODICINA "",;-' "Ir ___ = ___ ___ ,--1NIa j it""ll",. E-l" C." I a 5o.5. entre n y ii-.-Ardado -DaJomi... BEIR-11 111TAIIA.R.. __ 11, I~ An-Il. B-11, .." -- .. UAN4;A;,1,l l:1NIif1. NY(;" (ANA [It, ["IS 1-11111-11 I %R104 I oRm I, .... In ,,, I (". F sill"I 15
131 OFERTAS VARIAS %'-111,111. li-_,-d ,d or __ __ ".., t", --- 1. A ---_' dL Carroclil. VfflO I MLalquler hom,
- 1-1 A-,, 4i MAQUINARii 'aar,' ,%"I ban,,. I, ....... I A -.d- ,-- p.-;- , ,, ., ,:! I,.,,.,.,. ll
a N'.'BRA DBiD C k,._n !:,,,1"'1l.I1Ii1- 11: *.' ';,' I. --- __ __ I ,l ", .1', I.,-- h- -, '.. .1- ., 1 ...... .- I .. .............. l", via In.a... 'I"."I ,li., .11;i;.. .. .I ,,,, ,,, I E-3714-53-20
Be orREcr .% Ec, %Nir I y ..I .... I "u, I I; 21, 111- 11 d. I'll-ai.. I~, ","."i.
it, __ 7 4" -OI-- _"-h1A QUI.1rAJI-iE"""" '"'b'"_" ,. Ilt .., I "I ". .1 ..I.I- Ili i rl., ,."I .
Is 111.1110T-"IT111 --I I,:., j _. "fl ... = III 6e HTCANJfVD I', '_ On, .-I I' S :" PLANTA-f MBOTELLAR !-No. al ei- CRITICUCAR IN MAG
' ,,_1- ,,,,., I,,; ,, .,.,,l. I 111,11,; M,7328 y T llil" 'I 1, Air -1 .... .. ,,.,, I ,,, ,,, I__ _,_. I. I. .... "" 1, :
"i, lil
-""ICI dr- 'A" P'Aalc' C-ha Ill", I -Ir, kl- I-j-,, &,!,_-, ,i
n- .L,' ', M 8974-2a A I 'c l, I,
h. -- .4I.9r, PhIblitlal ,, ,O-,Ia ,. I I'll".1 'll'dl-,n'. $an1. di-el4n X-41116 rc7Il,-l:;I I-,! $55'" I --- ,, III~- ""I', .,
.1.11"al A d -,lilo Iform- B- 1 ." .I ., ., 1-11I.I. -11 I I. .... 1,4; t -- "'ll. "I ...... li".1l.r 1 1-- I'-n- A-,-- 513 ,parlaml, ,fI'0-2- Its... r ,-" I M iram ar, A., '... ;In,, ,,-, oil.
I TI,161.. M-1633. A5.f,041. .. ---. ,, -, .1. o c .a i;O-,,.II'1.,.- r-, -111.rldfil T=- y Dallaraminect,
Mi 0FRF..F0_ENf7]iCmFAI;O_ ,11114,161 QUIROPEDISTAS ,"I. 107, 4.j- o la - in I I .a.. -alliall a, ,. i, I I,
OR1111111111rall;1_,11" ',',', ,"; ," E-517-40-3D ,bril I I ___ .. wri 4a I TI. ll'-.
Il ;,,ar, a .:; 1101T.11-14O.I.., ..,%.UA 15 2 plant,, ladeendacj- I all, -1- "" .I l', 1141a 1-11ill. I ...... i E.3moul-wls
.,' .air, Q,,,,,-. A1.7 11A AIMCNI)ARES-REPARTO ALMENDARES. SOLAR II-1-1111-l- I'l., ,I ". Ill~ ---Sld l,, d "" Chicago. 42 I. -nd, Alir ,I: III_ EN or; NY:
Mfdc2Pre'-, n,'ae, Eil ...... I~, ;_,I 'Icia d e,. Htl.b,a; ... %M1,1-1 Do "I WlUEBLES T FRENDAS rallal., Pr-nI. San rA ,lard. 2 ],I,., ,- .1 ... ill. drl aid .-I. ,l,.Ilt 11) 1 47 Rocn. firin, F,,,I13, ,.,ICN ;,,c ,,- LI- O-l", .",.ISO ____ ,' .UY BURRa .,=Ir. h-- -- 2 pIl""", lill _- I";, l, ... 2 all-thInnit., .1 lond" plopl" Ia-; - ,- -1 In- c" ",."'ad'_...LIT 11 11
___ I. i "I' lil r,,.,,"""."",., 11,11I i ,,pc Ih"bl __ a-I-I, __ zROB-32ols
_ E-6410.131-17, ; I,.I, h.n1l,;. 1. d1d.a, % 1'.' HAULER. .%AVJhe-.---, 1 4 cl 1,111 ,, adtli I lii; -. p., I l, ltic. at ... I,,; r ,, net d, train C111i 10 NO 114
F-252N 0FRECENE CONIPETENTI: JON'EN r-Ine. pe,1._,,;Lflc,. AmIO, do" u. r, :f 4 F 23 EPARAMOS SIALETAA. It "ill "" a V, 11; I bri'd, R""i '. I, ". N BE im, rito --r A--$.,....-.'ciii."Dnos. 4 rumv,
I, blone _'.,,a __ I "'fl'.1" 'I'l"'T' "5.9 "'t"' I I "%,!""..!I 1 ,, 1 N
, l:c,l:,.,, 1, "' -1dril'C': Ili" 1111101. N11 cIPITe 11111111 ala- I, Fo-2lu5.
Lim.pw .f-a,,, ,a, d 5' 4 ". I I!,T I
I, ", ,". ''.- "a"', r -- alI
.arcailt.rl., nred-. a h.I.I. E. I 11 I I VO. A A( IA. A FNI)6 M %4;%II 1, ,'12 y 4. $ ,5DO DIena a(Itil I ... t.,l .1 I;,.d -.. san Hal"Ll Y NIPtual. -eIn., land., dale'.. G ... ... F.- 6061-49- 1 5 1 '.. ,' ,.: i: I .... .. I r-. VIOldard barn.. p .... ... d-.. .E-6441-131.17. ; "HERoli %_08 NICETO'. QUI -945J .1 ,,,,, lIrarr:"11,ma.,h.R 1.1c P;I n 12. Oldludabil.,
_ _____ __ 'III" 111-11- -11ca. 11-1111,11- P-- ba-, '.",'_ !: 'I, ;:"-mi' ',', ',',' I,-, _Nio ,,u.I:ATrB.YRlY,.. BE ,.A,,. i li'all::, ,I -1 11 91711 11111, .It.1.111 -W-m-i---"
lacrist, Iefe- al, J ... I "' ROPEDI,_ VEDADOO, $45,000 :",%. '.', .'u lal-l-, C..,a del Perio M 1. 1. 6 1; ..".
. C-1-41I 2o 2 nUt-, ad1,vedila-. Ind, ,.,-,,. I ,-;" ... ..... l" "a" "'I"I'l- '.'2:" "I"' !c 1 1 1 1.1 I.-c1l ...... .I --:1 '.!:,,,"" '', : '_._ L.-di,"". E-5743-53-15
iltl, "" Ml,.I ... : ""- ,,.I ": ..,,i r ..... ci5o .cu
1111A. AUX -11"'Iat""ll"'"' led '"- -1-1 P1N-T H-ADE JWCRLFm-EN--OE.,,.-, -'.., rrl1ld,- ,cale- N- I-, 4 -15 ,.' .. l,', '!;1: "I'" ...... ,I,, ".. ..... .,,I1 1-1,1, I ...... -- hr-- 7_,"". -,,, """ P ... 4, It .a, ,, ,I r., !,:,, ,,
-ILIAR PARA-CAVIDARENFETC -'_'_11.l ,,,,,,,t,,, ,,;lplal, aiag,,,fir, t,,r- ":_ __ ____ ,,,, ,: , ... .... c, I Ic
.... ,.di I ...... Ir, ,.,.",I.- n a, "".I ,I,, I 11.1. 1 ". -.n,- ... P-c-al., Irf-R. co._'., I "'i, ,,,, ,I ..... ,cel ..,,:,. p1P,,tl- d,,(,b,,,&. jum,,
""' h"' """ "' "" 'c"c'- wia-, c---'. ,I, 9 I 2 6. 1. F-ca,1d.d I-Blih.,nl.,-" .I ,Ica. 14 ,11- Alt., 4 ,,, ,-- ) ,V",%Y% E Y Illl ...... 1""Ll"ll, "I'llil' 11""I '11,11111 '" d
direl... d, raedilci. Tell. F-417' -jObr.,I. 416. T,,,,,- hi-lov W-II267 -hit ',a "Il"rid" fili l"'.. "cl- M.Hf, FO-2 I B B ALQI 11,1 I ALA ,."I' .. 11 Nal.lfll. 11 2OW I',.", R- R' 128-1- ,,, di ,,-- '. -R. ,rl,,: Be
E J fi-., bl.r, -I.. a,.'n.'1o- ,, -1 __ - ,.;,.-, E- R,,ir.. C .... let, d, Jat".- C1_13 2 11,YltdrJ, Ili, b1c, ,,,,,.. "' I d ,a 1, j,.all, lL'l;'__1II-I.dlt- C- d..l P' "'Xio ,I mv _____ _.. RR 5 P. .. ll 8, C-0o-Q--d,,t11-I1 i I". 1111111i'll" I ... ... l,, d- I -111, blil I I% Jor Negocio del Afto"
E OTRICE .IT.1110.'10 161.13 CARA1 1 1-0-29 22. .-o-o it 01n. ii ......... .. dii .. -.- "' C IYO-1-7 1 ",-- b lld- ". y A~ Oev., Bill ......
,a - s "I..'-. "-,I NY xl%[O 6_1._ _5F LN JR-571111-33-Is
,x,,,,O,.d d, ,.- ,--w-,.I-. b, ....... M VEDADO $70,000 ,:,"" :il -"' ,,,1,.'::-,,1,,,,1 ...... lil.1-11.1111 1.l dal-l --cal. illi,,Ti. l,-I1Il1lI-. 5- 1'- 1( o R I I I.i", I; ,.""I, I' ,-X_ AN. If -YOU.N. TRZ _; ______ ____.-,. ,26.. TIf ... A-1367. E.6425. A . ;: .-,. ,a J_- ,:::,,, 1.47, Ill ..... Mill, Be- 114 1-l ,,, .... h- f -al.d- lafl,-. H-,. SE VENDE PACKARD 1937
1 ,,_I __ I Pinto a I RI-gi.. 1,.j.,, rhtilrt ,,l-i- I .-J__ __ - ,AR --- ILI,, ... A-I. A~, I
.Ol" ,1 :,, ,,,," ,ce. 7 Oa,.I.,.,. I
. 11, .. O. I 7 c,
- CASAS i I,,, ., . i ITlr, RflV-d- I OPORTUNMAD I -- __ -,- ,,,,,, -.1- P,,,,Ia ,at. -,lelit
BE ORA DE NO.DINA ED I ... .... I.,N:1 " ;1,Ill"I O.rt.:, -Ilbil., bLI111.111. -- I "' "', ,,, I.- me.l. .-- 33.00111
".".""I, "i" I illa, I". 1 I-,.1j41. --I- 11pi- d--c y di,, h, -::;" : c."', ...... ir'. I~~ 1"-i, P', I~~ -., --11 .... -- ,E,1,1.,r,:I,, 11, I, -rl., I-ll ",'I. I.F.r..: 5. =
, '.,,_,; ,. -,.iil!F "' 1"7'.'p,', 1 5351. _--Il-rla Al- 4 ,' ',"- a-r- ". A- I., -,,. I., 1,, It 1. I, :,,I ., I, i N -,'. II, ,I I I' E-51;4
llllln l I;llll t- ,-1 """ "' ',-!-,', "i',- I ,"-' Bar R restaurant 1', ,o-,,,,,-- .,',
, -'-' li : .- I'lli.. fj 1111 'i., Irl lll!L -- ., nalin 11- 1. 114 1 it
d dar.,r -a --- ,;I I E Solo O_- .-, . i'."",',*,", ,, ; '.11. I -NOTC-St "YRHAN IOAA VNINDO GA.
__ ""'o w "' ""
lic 259, ettlai I-,. -.- 14 y 1.2. IP1111- FERNANDEZ- Y VIDAL! it""di'll"II __ "' ; ;: P "' ',279 49- 1 1) S7
Bamt. No 12. N il (aap,, A ;ln.]. Sl.rfitl; TO-2lo5. !" .:, IL tl1.I;11 l,'11a.1.::,l "S 'I'll 1, E Wall. bar ,VOa ,a d,
Preguntar par an ,, Corredores COlegiallos) JTAPICFRIA V DECORACION. n I I ; 'I I __ __ --- r.1,.d. a.""'. a," .
J ( "., 1' :_I, 1 .-.% ,vd
I i 1', _L ,,A-'LA l 't "AN"A' I A -, L-', a-."I"". ,1;i.-.. vla
._a, 'I- 'o' '.' Ic' C Se hacen cortinaE, funds y KOHLY, $39,000 - __ I, 11,1111 i I ; I
, prarnas y vendernos para I ll.,11.1 city. j" per'
ultv I A ":" """" "' --! ... ... ..... .. .1"" T"' ". ';"r:W' _F-ad., llla, E-51.-19-14
FREzco IlIRs i'lo., I. AN %_ (.1 I- I. om ,s sulares, fincas,, ro $1.1ad RYNTA in PI 08. NF vFIAW t'.111i II O-11,, I, ""' $11111111 pl-nlrd,, .. ,Val. d ___jines. Repararnis alfombras. ,.' ,r, ," .1, lldlll.r.., .l,111.1 .,I, I I, $1 3 r..Ir. A-,' ,:, ,,,, ,,,.,,, _dl, I- , ._, i ... _., I~ I .I.I.Il". 'cl,"'.1,1Z. ... "'I"..".1".11,41, 'ir lar, hila".i. 11 'MIDE fil-VIAMI'T. DEL ASIDIalilt
,.,,Rrcr-,,:.-,,,-_l ,, .1111, "" "I' 9 hipotecas. Acti\ honradez Tapiceria verieral y decoraci6n ,a rl,-,- ': 'Hl-d ill "I'll, ,' .!., ,i ... I:~ ,1 1, ;: :' I,' ""'.1 l."'T: i", '; ',2j' $f',' "f.,' "';'1.-4'71..'Ii'- a I mr. .11 15 1-1,I ll-h. %,,,h, eal A.1m. N
.. 2 p. m. V,.ljr,; S2a E ,im;j.ml-171 interior. TrAballs I;arantizadi -, sll""'. , 1: I, I 11 ,111 15 I I 'I ... I ,to _ ___ : 4 15 -- - -- -- --- Pl-d- pir ,I ... I- F,5644-53-Is
y re erva. InforMUS nuestros en Ds. : :"",.,. ,,,, ".".; ",:,." ., .. Airlift. FU ii ___ ----,- I 11118 TFRRFIII 11 IA
BE OF-PECE UNI 11 YRX -io. E&cnbar 266, cl I "' I I., NO~ A, r
".I, "I ...... :iS I I Al,,-., Illra, -VIR
."", "'n' (11 todos los bancos de esta ciudad iRicardo Bai I I Vendo Tintoreria KADICIA -SORK PLThIOYTH Hilli COKj
112-I ,,, Till 6,1. I, ; l.,, n- .. 23 N- PID Vedado. F 3124.
'It '"I"111 I 1 841 d- ill iOficina: Aguiar, 556 ,$46,000, RENTA $655" "" "" ""!
Ill. _ht,. .If. v_ E Id!l;I 131-11 A 911"'Is' esquina a Noplaino, Tel6fono LA SIERRA, $22.000 '. 1, il"""c' $11ca ,.I. D., ,I I I I .I ... 1'- I I~, l Ili,, l E-nea-33.14
9iNr._&F-Ioi, Y. 76IO_, 'N" Y, M D 3953-:9-2 A INI-2160. C-168-42-2 Aly I I "' "' .... ...... '1" ,, ., a" AR' ,,, ,, 2 I'l."l.", --, I. "i-,"t, '"' ,,,, ,it ""a I-h-l't. ll""'. Ti,- I
-1506. -5I ,-- I--., ,.,dl ,c I , -- I L_ 9 ,a I 1 A-141,41-- ___ .,Fi-.*
- ---- "I"I'l, IS" .,,,,.,,,,,,, ,% j"."' ',, ':: UAIRI RIL j6T.If
- -L AAT -A W- '." : __' ,, _ln"', ,I .."i"ic "w"', 1- - ___ __
bitIrl, I,~ fll,-.1 11".."'. ,--- i DE H- 11,Vii ,,,. lh-l' I, ' I ""i ... in _-" ;, I I d. ,- .1 -A I NI.lr,,,,. e, S-tam, OR.' al-till- -a- PIrlecla. StdhkcN
" dad "'b" :, ic it .,,,,:,t,,,,rlc,. I d ': l.ll. _.
, 'I. IiI -- III, ,,f ",I'. I--e-. Eldc,- it Rl. 1 4 c". at. .haf .41
Liamar: F-2318. de It MUEBLES PRENDAS I .31. 11-11 hWa,... l-,, ..... It-. mone. It. ch-.d&.
. ,..,,.ld,.-- 1,1 V.,I llar-_. Ie. Nl..Ut. Fc-2IOS
....... Tl, 'n',", ,',' 17 1 ,r4,1ll1 IIII, REPARTO MARTI J-I- Il"'ll, "I"'. Rm
E.674 .131-24 ", -I.--lr- 1,1- ; -,-a ,, 'J"'! I, I -w- iii-HIN-A RIF. UN PA- I.- 14 It In .d' a'.. Pl'alla C..P.c.- i ''!,l A ...... l."l ... N.", RAMA.R, 943.000 .. ...... "' "' lt'"i" "" "I ,,-- E. -d. W.i Sloon CONIFIRFit TiRm, IN
'A A ATENDER TELE-ND a., Scac, c", ,.,, Inianniae111"de.. Valli, III,~
--- ____ _!CO11%IPRO AIUEBLES: B C-77cll. sea ANIP. All 11 I BY I'll """"'"- .... I A P",
I TRIT.. -5303, "'- E-55111-42-21 I Placia. lajacill. ,__ I I -111 I 11111, I~, _-,-dl,;. ,, .l,J_! _, 1.,,-e :.* .",I _.. '. O'n T Chevrolet 12M ,r
- -1 "::, W:T.1'11.1%11 t i".l 111, ""clla. .11'.1 ... 1,.- ,; I-Ill", .nl.
P.Al c-.A,-. oldcrit. a Ill. Wa,- m- P,.nd,. III ,_,,;., Nil til ci,.,,;.I 1-- -1,11 .... 1%, Pr1fr1I.. 4 r-laa. In .
_I-., finos y corrientes: pianos, re- I --, I."i ... .... ,:,, I- ',I. OR,~ .". R'lalli,.at. p...d ...... .. '.
'e, m'." ",f.,d R,.r.,,rh IF 7, I .3. .111. U-1068, Dr. Ela ;,,l ', ill ,;.I,,i,,
. it, a r -c I.- frig I 1, r- ,.I. -. r "-,Ir ,,,, -1 IS 18 J1-,Idad- CAl.l. U W697 l.h., It., .
I "";,."""" _'. 1. calc Ili 3 il.a '. 2 __ I'll., d..d. In. .b'r,...a adores, miquinas cuser y TAPICE SUS MUEBLES i :; ,,-, "., 1* I
... mri, y referr-- E-82-49-2d ,rc.'-d'-a, P- ft l :J- th.r.. it. .ficormil.
-Il:lll cl 1. 11,1,d.,. 1.., ..Iddcr .,,hcaI'. m, 1%END0 CAIA BE ENQU11% ".-.", YiI_,.,,- ..-.,.N-Co,,Y..E.., RaluE lli,=a, "allll" c ... Y- I. .. C-008-33-16
,_,_, 2i3a escr l In I 1-1 ,,.a $7 so 111"Ill
E-711 ':;11-17 bir, de oficina, todo obje- 3,tcN HI -c "'. "" "." '--_ all ..e.,
to de arte, su Casa complete. 6ARC:A ESPINOA 4 "Ir"... 11.all Al.- ,,.1 .. I ....... 2 ell '! I., ., ", l,."" .1,,,,,,,III de L., -a'- I lic"1110-il. '-I'. _11, 1. ,, 11. T-611-1-1 "-ra., ,ad,.. -- Yar.ch.q.... b, :r, ,Ri,., -. I,,,11 1-11I ---', !, :'';Iil N-PROFESIONALES v y al interior a toda hora: E HIJOS I KOHLY, $55,000 I,-,der l, oo j ... na"". Z-" I'l I I .... W,--- Ll-- Rrard-', WVIFN ot. 0%-r.14-"Aftt i-h.-TR.kf$AJAN.I ,t8
ell' 1, Raill"". iS .6- d. -,,rI.d_ Ifermo.. -W-- Aen:d., ll.d- ,,,- ellt Llaerl.d. ,aff" O- taidn" blRace"Pa. FPCOcular. I domala
__ It .I, it, RI I I. __ C U74! 11 d,,, --- O, :cl- I'll,
_ _____ B-5303. 1, my gr..de, -pI 14 I, L >- dl,, c, A ,.I.I.ma.l. -.- Mr... _29 .unchr.
Me.16 blea. 7 ...... i_'I'i I I,1 la : ", d, ra .... .. -diual. r.. ciall..' artandento too. emar, C ,, D. Il
I ABOGADW T NOTAkIOS E-6052-17 mayo 12 "Y"I"m"Spo .:,... IN ...e.m., do, 14 ,htr. 2 a,,,),,. 'rl, --:SE7__7, RR_ __ __ F 191" 4. 15 so FINCAS RUSTICAS .." I .
,,I .eJ.r Snfk-' ,- -ASPII-W, Y Bulara, PI.I.,., ..... .. -Cla, Al- A _r .. I EnOrttc, BE .1 rYA.."All. ,I Lot. 12D-5=2 d. RR I ..i dad.. E-6137-33-IS
CARLOS RdAhYJFL PETANCOURT n-rkIn, Choll I 85D ,.tCR A- 2 Ou- 2 -art- I ,-,, A-1-a Fit -- do --,-. I,,,,,- I - 1951 1.
rl ,
An, WWI: Fo 2 iO5 li N 1 4don 1RARAIi4iAFRANTr RON Al.
h1lit ..'!! -7795: COMPRAMOS lairu S.Id.d. lei'( ... u ......... .. 7 .c". d". -d'a. '. 'I -.1 "7-IM
.1 I.,,ira P-- I.AoIll Fl- Vil. All : .,.I'd ........ all i"".an" I., ... C, Ill, r OR
tO."I"'. rl..",V" --c;-,'ar-.Or ---dId:: i A c.il 11 *248 Ab -.-d- Be:,,,,;l. 2 I 5, -,J.T T CO
I ,.I],. O- w -'aaa 1,.,,,I ,"'l.,." 1'.., Ill _,l "i",."d. ,,, "" a ......... ...... .... I I ,,,, y Ter ",tlsll 11 ,;: ,!,I ::, .. ,!:: ,. ,Q,,,. b,.,,,,.,. oil, f- halldI.. Milk.
r. P111".., -11a, ,dr, A,.at,, de "KL CIELO'D Ilt "AINUA R:J IN ...... _l :;;. or --- ,-,O,--,- -a,- lat
Co., r I I In. Ymn.m.: I ""'U" ir, I $20,000 ill""" "I ", ," ". I,
"I" ,W Tr.-p-.- IomI,,-JccN-1b1l; 1dr-d-.1 'Iii,Wln,. .. 1, $224.00 RENTA ,I -', .I"' 11111I.IlLIU. It -,Irl.-11-111l.. .1-ti.l. ,-l- Ill ."I.. I ...... Ellie a..ae'. I.", .11.d-- l,"". lif YS ,no 1. al it laquean. e m.1t, "I"i .. too. c ... i I. TW. UD IO33 de 9 13. 3 6.
cor, Ban R.flnl log, Hall. 1-21- A1611iii.-Oll. ,;,., d, 'i ,e .ited d, ,i,,hl,,, Dz..Tdy tIall.2...", VIli-1111 E-i l. .N.lIll'ilil, 2,1",in 1.1111 ,Ill ,,I $ Waall Ill.,,. .. I .. ...... Iran., -a- Si,,-. W. tcaArair, Rha, OR I 5' I .19.12 .11 III __ ___ E-11149-m-111
t.PRcm1..rm,. a. J DLIell. i.1"'. cl- E-_ It,;, __ __ _L 1-_____ _ I "., adel I~ ,Iw- it, rcq., "" rcr.l Fled.a. c.11rar', cai rtne,:tll fIV-, 4 -W- I,:", Y-1 x-d"'6 .In IS,
X'-. I-i la'u. A-"' y ", D 111.110. m1oliI r-eald., .1111. 2 __ -,
ABOGADOS T el(O V.Anurtrs REMITY.-Ill-ld.. c-31 3- 11 .5 Ill, A-31133, entre 11,1cal y r*gcn...,.l F ,"a, O 11 I __ _____ ___ ____ __ __ ARA 111' EMPFIletf, I-OR SI PAJ" '%.,NO OLDRI.MowlE ult m.11 (Do
- .. ........ 1 :,i .t',,,b",' VFNDO I ,,,,, 'd, 1:, d ,;. pl, I- flitalik.
... r.a1d.d- .1 -42-26 ;' .men ,',e' R 'oa7N",',,.l F;R MI API RON I ". ',Ti ... .... c to 11,lb-I III~ I.',, '11,",_ "Itac
later,., de 1. - .' ___6_ -TAIIIII-EN- _7 l ,,,,. I
c= i .- 1. I "' %R.l I L. mJ,., fini it ,, IP ...... I n- 12 ,--Ii Call. 15, ,nt,. bar 8 .450 Tarol
., ,.R 'nrcl.labld '. b.i) ... ... ..... ..... 1.1 I,-,l-' -, ::,, ',A', I I- .I., k ,1,-] I ,,i,,.I,,. -c "' 111-14111 E .421 :; ., I., i d.0- u ..... 213, 24 min en- FernPU
R-a.. aa. d ,.alr. PRAMO I Illrywit" ii. G y F. 411
.."Ie,'"I' ',, ',T" I gileLdes Prendas oro. Bri- t,_-,i,,a, 1- 'r. .. 01,,:.,d, , ,- -7-1 -_ A,,h-_l-lar- I ...... , daa, 11-., A3 .873. E-611114W
..c]er.l.r l-, I d .., .""'.. -I- --- - __ -
' arm, 5.000 "' 'rr'",, 1, :;:lI alI':1,'1 It I 'I 41 -- 11 111 I ,
1,migrl pdc.Iltr. C11 "' o" "' ristales, Porce- G" i.d.. .__'. -itno-oln. z-j do. ""I", 'l'--,,;iI ... ': I __ ._,..., ,' FARMACIA, E VENDE .
Ge-r. del r ad., L:,.R. de I. TIr,. ll.ntes, Plata, C till $350.00 RENTA, $3. 1.0-l, .o111-7 11i;11.--. Wdial, rI ,.1 -radea, del --,c .... 54 AQUIWARIXS"" .l.. c."Itc....I.. 11.W S. ...- Y'd ..... F I. ....... ... ..... 1, .,;, Dil,- , T,,- 1I.n. I ,I ... ... 1 'Ri2l i I 8, d, 2 I. "" a.
W, i L", Q .., 'A.,,.. .ni.-ale. ll'ecl, I4 ,.,,,I
IIRilikG-C""e, _Z17--Yedita" a aS, -Aft-Ifiecos,- Vajillas, Aba- -- .--- --aal.liozaa A.- On. 3 CMn-,,,,cdr- ,1,1 :, W-- I f O 'I, 41, 3, l'i ,I a, I I
Hall- TIMf ... U-5733 In .n;cd".,'-.l ,,t, olr '' So, 1,aI1____-_ -W dad- -n-.,_ 11
D.N547.1-17 Abr&nicos nAcar. Pianos. Lamparas SERGRA ANIA DE CA SEVILLANO 2(144 __ - -- -- -- ---- EBA-N-ISTAS
,,rl, Or -- :1 p-t- a -,,--,nI-, _" I
S-A_ '"""" di,
3 I b.-I- Raw- "'a "" I I "l, GANADEROS, COLONOS "' "'"'" R-- "ll'a"', It '.'a -,', 1 V; ldf
BUFETE PEREZ MEDII all Alfornbras. Maquinasi P,,tms inlwla, ., $33.oro "I"'ll, re- 21- F. ,:,,,, A,. Ill y f;.,,,,I,, ., ,,,,, ..." ;,-N V-dd ,,,rl,,,. d, a' O, cl ... ",, 8
A crist b I'. ".."'d. "I". i., Ili, 11 -11111il.. _-l"', I .... I~. f.--A... 'lle'll.,
"!-h1l, 1. ,.g.. d, ,,, "'.. "Pli- ",at.,
T- H-16ribIrIpOl. d, p---. ciu-,CoSer, --";,xI,,1,l"%., .. -."h', "" Ili 111_ -11111111 I'll -i,,,-11!,', '.'.l' 1,,% '," (' li,'.::- I7 .11'. """4';,7 I ,' e'allaal"" i"""'
escribir, surnar. Caias. 'm""T' '.,,' 't' ',,' :',,"".'It Ih O c_ I,_ ad .... ....... 41 a I ::
stability". leg 1-1' Ill .,
.a -"' h.rena., tr.b.)'Ic, d.ndt- S390.00 RENTA :11111 .., 'I'll. %, I "' F, I,~ ...... I.~, "" 1, ... dtall I NIN I I I 4 -cl_ I. 11 P via]" in a.
S.S.,.. d. ladlla ,].,,,, R ,,..,I'","'','. Archi ,os. Ropas. A-8232. -:,,;,. g, 0486. ,,, .L ll ..- I~, ....
mdm,, y dtcorrI- Billete P6- I Wit 1 : "r,'"ll, ,.,,,,,, C-265-42-4 y Tilb.c.l. P11.1,1all laf.rl.. o I 11'..I. ,,;, -N I "I". ,.I'Ai ,d!h1.11
Call. 9. lollp- damit, 7. Tell. A-433 - ____ -,k "'I'll"'. l,"acr I I- vf.. 110 POR DINOLVER, SO( IE.!A' 7' &",l" N" 1lI,%lrI,,, Sal J,11, I, DNa2d j.- C-854-17-19 ab. ,i,i:,,;_ ,,,,, *,, ,. .-,,., ,."""." , ,,,,, .' '..i S:15,ollo, ENTA S330.00 ,,, I ",::, ... 1 -,- d, drid Panrid-It. ilt-tipla. ,,,,I Cn.qlilnd,-- fi.al- ..-.! ...,11c.,
"_"_I- o all ____ 44 RADIOS Ili I ,,,,,, Ill. ll.r.,I , ,, I... 11, S211 ( 00 RENTA S200.00 I .; :. _( ...... --- 1111 1111,,,. -Rio. vrnta ROB CKYrri 11 NaVO I -.145-54-15
_ O".. I147D.00 I-R. III.- lill, I. I I I I~ ,in y trrrf
__ Ili FU.2114. K'"" ":':' 1'.,.'.',',',',,", ,,,, ill x Ili I I,
MEDICINA .-518,000, RENTA S190.00 ,,,,il,'."ri",-.,', - cu- ,,r Tlg I.
:,"::,", ,; ...... ... I "i.,"n,'. --,- --_ I JaNfoufn No. 963 ultZ TV,', a 'X' .
DOCTORS E A-9311: COMPRO I '' O-, ", O ; .,li lar" TVIPRESORRES
P111 1%'. Prerlat. p.r a.ilandaeble, Boc, i TELEVISIO N :1 :111 11'111111%'11' "I ", I'll, I., _', ,,,, ',;;:..,,.,,, .".", 't, ":"" ,, '; ,;,.,:",Icl,.. E 6082. 91 I 1,,.d'e p d ... n1oi.a. ad paflrell, am.
DR. ABELARDO LABRADOR $420.00 RENTA, $47,000 d; ,Id,6,,d.ld ,,r i,,nlnr, I.?~ ORdflI _'it 'i a. ": ....... ... : .... I .... ..... ... ..... quitv, ,Z, P.I= I. .hoaaaa. ., I, ____ ___F4_i In rOrW ,, I. I -- 25 3.1 ... hrl,.da, ..I.OcAtle.. uld.
le. __ I_,, I .1 L -' 11,- .- I --, ,. 1-1. .,--I,, ?-,11 17. T.- I It, I,., ,h"., at , A n -,I,-*
dad "" G ........ pil'- I- ,,
- --ZE"atilrWitbol c .... 6q, Tlfame, p.Im-,--r_, 'cla,. -.d.t- Enp- lb- I Asegure su T. V. cualquier A- Riam. -1, .".- frild, call. ii
... Ve.6 i cri Page IIA,, q- ..d.d ,t I..-. O".11.1111a "'O"'."1111 ,- ',,,"',,.',,'."',',', ,,, , ,,,,-,, .',,,',, 7',""";"I "" r, h',1I-.,h 24 11 ,c.d! tleltns,
.I,.. still.. Ellf- ed.det lar a prr $13fl 1 .11, 13 .An. ..table. ," " 311,11; A 171 'clIll" 11-1 enf" hil- b ...... 1. d ., __ ,a
I.: Bill c,6.1.... H.S. 'call.p.ti-ft") i Antrinc A-9311. C-2116-17- dr, .1-1. .car-c'.. I r ... 11 I O --_ 'dad Pin"' 217- 'a to ,,, d,,,,t,, ,alc-.re,. V,, Juan TorrIddle,
rili.t.. c..'alt., gir.o.: a in. Plata.: I 2 my .. r. .. 'Y" gnrati,. Cotherti- ,- .p.-a...R.. llr-- ---,-- I YA.Nl4 ""' c ""' ""', "" I ., ,,,, IS 1.decda. Nli W. Hablata. ----IPal d, rpa-lcrV, ,.di. llktiR,. AIR .... 1, .R.-,' 11 00 I Y , .',- Y7a-_, ,, _,. --.-, I Ill ,., 19. .a,.,
Angeles 7. Teltion, A-01all I I'll- fijb.la-a-,. b.h.. c.cl. .,;.,_ :,.' ,21 S15,000, RENTA 3171 :R .-,,A R.v '_ -__ __ X-51187.114.15
J c 111, .nIr. 11 ... 11. I, T.rl .-38s, A,&R __
3-7 III., C- 7- 4 -311 -. 1,1.,ifl. F13.2101.
U-2530: COMPRO S12.000, RENTA $130 oo I :,.';'.i,,. ,i'_I ,,Il ,.11,1,,,,: '. % .'.(.Ian 021h" III" I Ng- "'im i2d"D DFICIA CANTINOMA CAI v7tv1..E-_A i.... ly ... '.
TrNBAN SAW. ,dllr ., ,I .1c,11I -d ...... : ,,,, ,, Hill, #if ,,a d ...... a - ] -d. 160114 ,,.I,. .1 a ".
SOLICITO rERRIONIN! It. "In faalcm.'. N;, ,.d ....
UXo OBJETOS ARTE, CUADROS ,.,.! I I -h- I -c1l.l. par. 1. y
Dr. Alejandro M J "I'll., ".111,111111. ,.,,r,,,, I", ', ,.h"1'l",1.' A"'- Ap.i.. iad,.d ri. di "' I I I 12 lip. cacil.tol- .at PPI ... ba"' teld"O.'r.t.n, ,'Act,] ... r.I.A. y -- "', "' ;-- 1.- --." ... )I- I'll O I'll to. -, 1. Ill. -I..
C) ESTII .0 d ""' it'-' ^' M 40 R ental, $62,000 I ...... -' 1. 1-1 1111 'I.- r I ...... I~ I, f,-1 F 2AP3 51-4 hIll 11 'r,", ,:ctI,,.,, in .. .... g.-Pd. Cl.
-R d"101.11rl pirdd lOrtgIAIII.I., illl iel. hl1 1 11_': a.n, '7_ ,l., ... Ili" I.. __ __ _ _ .: ,,. r.,plc I-P. tBilrP.S. t'...
'IS INat r: "Pl
WAS M NARIAS I d- 1,111. .,N--.. Q-d-4 ,... H 'I, r ---. fil-la Poil--- 11,-,. ., : ;,,:i.:,l: .11 ,::.,.:," ,,, ";,' "2.""","", ,, ,,, ur SEXU I h R ., ,.A !,j,, a,..da- ..Ym.t.rl.. PRIOR .
,, .1 ,.1,,. ,,.. ,,h n: I "I. .... I. ;", I .,a I I ., ,dP "." d OR
ANTIGIUFDADFS. JOYAS .ban.. larta Int- ,, v,
TRA T tnFlg,,,, la ...... ll, i It_ -- Iondo ..1,111l'.l. .P",,f %RPOIER, 'O
Pn ... I.,a, .,if I ,,cj,1,.. ,I el-Ini-Ild- Ohle, W.o7i7 E-1472-44.2 May, Cdn-a-i.d, I, b,, ,; ,,II ._lo N9 4. m-rhatim.
ORN ALES I ____ __li o "" at I",. --d, ad C...a.1 I ...... And Chae'
.t a" -it c-laa, cl.t. --i Ill., I ".I "'. irl-, ,,,,,",."I, I",ON ;;,;!.':.-, "..
Ir.,.Ircc: n,. ,M,- I ."'.11 11. .. d d.r, Or at
Eap-hdan d, IOS Irdl.I..e. 1. I.j., riin"'Idtthoal Ic1r, It -11.11irl"'.. I a 1, P,,r- 1 1-7, 1 .... .. l.,I.,. I 'lla, 'n ,5 .... 1:i, ...... ollR,.E1,,, %'I :g". I l:-_',',,ie." %,.i-, "ClIack.rall" III 3.
cara'J. Ilon't.:'i aQ End' C-dre, _,b, .,, TELEVISIO1 ill .y I. V "" ,T r.P.' ,Oz
.Are.. D"' ,,,= v ...r r ,dq!, y I CLIn g ... III, $98col ,r,,.. $131 ooll .1l_;J 35,000, NICANOR
"e-dq= Tr..I.r-' c"' '. I "I P ed , I a' o,,, 1;; &ld- 5. I NY,1, ,!, I, ,, -, 1-11, I ,.."I ,- __ __ "Ilill .7 ':::.";"-' ""i"" 1. ifl. '.
... le. 1. -be. I. BuE... ,,,,r..rI,11.d on NI.I.-I.. m.
r... gerit .1.. C..pl,). d. Werl.ral d Ill.'-,,-. _.- A-,- ,I'.. -- 'I., ..I. --- 1.11,1- ,- FINQUITAS 2 .BE VENDE-U-N-A-180113"EGA. I -1- Ifidtdad Pianam.
.. 7.TC "M COMPRO JC I.bI ItJW,;,., 1 1 11, I ,. P ... ". ,,, ,I, .- ,,, I., ", .'v ...... P., I- Ill- .... ...
.art. itl ... H.P. d ...... d. 4 : in O "" -11 1. ",111., 1. A- Ill', c;,n il"'!", -- AIlrncW- Crat- MR" to a. I It.-, I~ "', ,i,.,ly G.InP1.-1, Hot, 1. A,, Ap,- 1 ,,,, 1111all
... en WAS DE BRI-I!.'- I~ art ,,. ec
.".In. Concord I mr).r ,-- C..n,,,, "I".- I ". , I -.1-1. 1,
L __ __ Bad,. Elolrl ...... Ara-nl, 475, .nt,. i'l all "" I , ... 7.", I: ,'I ", ,; .. ,%
A-Mid. c.129-3 $84 R enta, $80,000 I "' I 1 ,111111 I~. ", ;,. ,,",.':'l,; __. I I .R... d..A. C 613-5,1:lf
" llantes y Oro. Pagarnos mejor ,'a,.I,. I T--. R.Y A-RCROI. I -- '
-16 .b .,.,.. -.- I I'~ I -1-1 3,11lit 1- ,,,,, ,i 1,--i F .1.1.1 5 I Is i 1; 1-KORKS %EDO CHIVALETES C
DR. MLSA RA510S precio. Cambio j- yas antiguas D-o44.-44-IS All, Vlidli J.at. o3. .all. P.,-- rid. N"11,11 Pad,--. HcI- .fIrI- A 6-.42. __,_ I __ ,,, ,,, I_ I" BE VENDF, ON PEQUESIO CACE, VT.
P1.1; .if --- -- IP ... Id, I- I al.-, -1- ;,,Id .1 I -, 11.1 .. .... $,,ia .... 1, :-11 __ __ )a.. ,,.,.,,. --Val. I ... --clemma.
Clumilat irlillt'r-rab- ,-6 d- por __ .!, UINA 9,000 i I Ill: "N-,- V4 rril- Ctbly,, t-.!11,% S ". I. ... "..lilcl. ..-- Olmar. ch..d, P, moderns. C, In p r a m o s, b F-.SQ .. .... ,,,, , ,_ it, fi.. Trakamicri, p .... "i equipajes y mA,, Il.te-111, 1- -', "! I. "," I .., 40 Betant ditatran, ,I,,;,Id ,O5 I'ri,, ,, ,_ _-
Precinct cidrel'tal" P-r .... od. Ill, coser V E N TA S 'n","" ."'.' ,".- ""' fr", l-l -' : ,! '"', I l', i1c", l. 51 n:Ilt ,,. -P-Ibj,,. Anarlaa y Lag,, I T110.- A5-04fll Singer. "La Nl,,derna". Suiirez'4j I h.biteraln -plal. Tod. ,lq,,Id,,, bt.,I-iI ... .... I~ "I"."n. ,--. -.'- F Q45 M 1.1 1 ...... lc
S BE VEINDE BODEGP CAI"INERA TIE- _ E- -".Il,
Turno, y -sull- 3 ,l I R, D, ,tijnas -- CASA I, FI-1111, l,,,.-,l- I,~ .1 "I '- %I SlIO FINCA 7 R"A"Al I EIIIAX T ('CAR I I, ;In I,~ 262. P.Ild.
y 11 .;oabtadlo __ B ,,4-3 111 16, foridn Ten CeY.- A-4074. :",., ,,., 1 ,,, :: ""I" a".- . ....... ,,,, I'll I., I I~ F.", O '.., """'l,"'!" 1 ,_!"Ia.nl' ll '11"I'l"'! , I, I. I ,
- 'Inme
be- """ """ ,.IT "'.1, rld, ,I San Miguel del NO- y Sint,
DR. EDELNIRO PITA JZQUIERDO C-1183-17-2 My.1 SANTOS SUAREZ $860.00 RENTA, $97,000 I-d- -- I'll ... -- 1-1 I.. AI- r, -A- Y, ....... d.
- I ". 4.'I"a_ "'. '-'--- 2-,- 1 """, I, """'. Ill. I '..
.... 7 ill 4 I %',ad, ,,b.J.da ... ,act., bId .1 V d.d.. Indarhat, rl,, 11. I .... P-rn.," ._., CAR PINTERO S ,
- I "" I r 1,li.11.r. f-,"'n"c. N. :17 "..
T=f.e;%." d*.a'1,,7' mad. b.l.m.l. 1.1or.11 [ %, ,Yea',_,,,, ',d.. c "' ;._ 1.1.113 It I;. - _ _ _ D-oo.314-28 "'al" "a "Part. H7f-'t '2" 51 14 F-- ,,,,, dn d, ,hvY.Id.rI. par. .I..
-'a. -y It~. 4d, Pl -,"171%rnh ... I-y'-2-h.Id-,d.- ,rr- __ _.ad. -itn. -mk ,alAI,,I, ladl .r. h.bll.,,..- I YVIDD HODFIGUITA Ilt- [A "jr-If N'- ,,-- I
,;cA, .,I'D
vdbY d- M --2655: COMPRO -'ad". h.fid, y 'c '-' ,dI,, I p-h-Ii. 2 ,.!-..;; "Ji- Gan-I.P... Shift.
n,!aO- c.-.,. 1, 1111 A YA II-A III _, ;,, ,,,,,r,:,,,. ,, ., __-, I ,,, all., If .... P#rni Ir, 11 .rnlallai. in ... hal. dl- 1, ', .;"., .. am' "n", it 8 "' 'l ', I I :'Y" :!._ "I I" "'il I;,
,al- FG_2lo5 I ., I "" : I'll, ,,,, ,in 1. al-. AI-1,,,, ,,a1!:d_ ,a ',, ,,-c ,,,,, ", 1-,I;,.,..1Ic-;, ,*.1,Ar
clil".111, ... ""I","': y P111 INI'ma GERARDO MAURIZ 77., .
a. al 5 Honin ... l... $3.(R1 NI-hIlfl. -'L. Tl-rc" P.R. ,- :"Ian, )-Icl- cp..,I.
:".", I'll, c'm rr=wbea. LI-I ,a I'S D.Irll. I Il.baral .1, A d...
Ili it* OCYUbT4R 1115, Vibaritto _7119. c ar d-i ..o,,,_,-,-, _,. I E-lool-,l]-l ;-f- .- P ", it a. a,.. or
_, AP-3-17 Abril ,L.1,R par ,!!, L- ,b",_," I Pe I, direct, dun,. ht-2615 F I __ J- A e_ d,_Ax,&_Du1-3f3
__ ,a,, l, a ; r In r.
WiC In. III .... ill. 'I 'a"", s. % E firls_0_211 $1140 RENTA, $118,000 M-75R6. Metropolitans 539 ,,,,,, Sal, j,,ic y D-Se. sant.,
POLICLINICA IRTERNM O C__,-1, I, BANGA: ALRIFFINDAREI il. )".in "" 1" ", Miembro FUndallor del Cnlegio 51 ESTABLECIMICNTOS jVEDADO. POR NO PODTIR ATEmilorm ,'. Ii i.-.,.li -.-.,t.,S1 ",lWn, ... c. 4 I lir .... ... 'Al" -,,- I '.
o."; --- as... hillcl- -I- rP"_a r'-lt ".
1 1, I ,,.;; i- In 'de Corredores de IS Propiedad. "Ill I 1111- c- IONAI, 11111RA ._', ,".l1.' 1 ,',' 1'."eoll ,, ': y 'a 56 MUERLES T PRENDAS ,
DY D-ki Calbar-cas. Ccnault ""' i "'
,,,.I., Abol,-, L. RR, -,V1;_"1 '1_rcrld :, 2 4, bRh,,!,ra.--l6n.' 4 -- -, ,. h.- III ...... d A,
C, j oiNA dc ,d ,t 'en,.d.ah.n-,l ,,,,,, ,r. 0- 117*1o'I F., Aln,-ad.,6 r. ,._ It__ I 11
I. a "a -rl,"i It L R 3 A-7140 compro inueble ,. I ., A~- .-ll ,a: !
Ill" ,,I i-1-1. 2. Ict. ,I'd i- 11c-l. -, 14 n: ,ccl- Dl.. N,;. moo-Boa ".ad.. .A.. L l"a"la ,lic";,111 rl 11.1111 I ___ I E IP0 11 11', -1.1a.. ANTE MODYING, coN TR=6 -[.no C-,,1111. rl l 11. 1,11. ,.,,d.,. nacc.l... ,- .M,,d,,,,. T-. d,,,r'. R-AN, P.. l'. I-~ 111. I.mOd o- 'IcA r_dICi-. Sz. Mlg.a 4r'2. Tole b1 Renta$1,830 $135,000 "' '' I 5dzq ,I ,c %Y %Fbr "AR.%TB. PEWIND TAILFR ,,','!' ",',.,,'.' ",',.,',".."i ".. 4.. cranU-5337. : -r it, l-11- I'l,", --- r.- 'O'e, E-4964-411.15. $1, I ,,, 1.1111'r- I ,, I.i I ..", Cll-li. -rl. 3c.. dankaeoa
Nl dyal!,,, hi-c. lid-INII. 1111tv-d". anit, 1, Ai 'DO CASA NAN YA .A.IA o1C.-ALn1.-j I Ed ... .. ... I"'.", "I 11- r .--_ "'I"', "'WAIIIIII ---- "I'lif-I -,.d., .lI,'-',,a: _-- 1111". ,;it
E-3711-3.5 ,,-d rnia, 0;ea.,. .rd,,Ida o"Ill I 100 R ta., $135,000 -, -- R ,,,,, ".. ,,r,-.-,l r1,,1,;,e 1 nl I'lln', 'is ccl.n, R'N'l..
0 _L- AB- RE RA l1r-iA_ A 14. li ,c.. I I, ,, c .or. Alead- Ill. -,I.I.t -_ Id. -,,- ill ,I, Ll. 11.c.I.;, I,', , "'. "", ,, I ,"", d"ll,
DR. ARMAND ,-- __ 17-3U1 A I.I.. ,c.rd." s4aa $ -IdlIiE dll-, -A-- p,,-,i ...... I ,- I 17 r". _.I .. , ,iI a ti, 2- d- 4 11, I- E-6195 56-15
1; .. lid",d.d% -,- ".1 ....... ", _:, "r:,, ,,r.N_, i 'I' 1'.. e.". III .4 I ", a. ATLI,, ,Oil,7nj o, sos De Nt7sixos
r- -- 3 ;l I 1' r ...... Yer 'aaI...'S:._; ,Rta ..,.. ,h,-.- 17, p-10w, ", c .' r l. .'a
I. NI. r"1'.-4"2.- Id-ral. E-olol-44-io. a --. .1--- ,a ',, ---1-. ,.,, -- ., I, IA-Ill, 1-1 I -. 1. 1I.I.A.
,., n NAil ,. I il''I"," I_ al .Id %,Mail c'fl- -111111-1 '.1 rnd.. A ... f."'.". : V. F ." I 11 I'
solmillente Rad'ologin -- Y A'A___ _'a, d, 9 .;,,d. Compramos vendemo Nuo --- l-erfia ,nc.1, , air, .NIC.-IIATIflo a ,'_, I-h": In, ch-ecemea,
. B Bad, .n, ( Ir- -viluo ,e,;I.,.. 'r.-I.-Il Nl-ll Ya l- "I -1 11 A' RAIT171 Al 1-11- IrS OR ---, --n c --- I,
San 11:-1 42O 7,11f.rc Nt -5 1 Ernlocfiafflos Jos'as AntigUag VEDADO $45,000 ,."', 'I',-.- --l'. O.Na- 'll'""',Y% 'xii
-I' Call 10 d, O-br, 1.012 -p-d, Yal 11 """' ""O""ll, w ", .... I... a., I ,,, 1rokERdFvTnCAR_ iFvo ivi'Do vis
rd- C-m- y L-- 'Plal. de 111, Till, ,lb L -, --.1, " ': ,.' ;:"": cl: ","ca, ,"".":.""":, T%,,." W111. ill ,clo 62IO _-848-3-IP -111 t 'Td,,,,a. Ohl-, de .Ildl 1.1,21.40 -- trn,..rlaR,,j .;r:,O. :
, $1,350 RENTA, S135,0011t Cr",,.! ,:;'... ,;:., :!. -yd.,, E lonl 11 16 i 1. '. 7 aa,. ... .. I.... att._ Inueblet, ,Intr, ,a He-- "a ... I"" L,.]I.d I, PfaIer.aL__ E4' rl ,a ,,, -1, .1-111 ---.d- 11141cll ,
MB-48-23 M,,.-.,. Rr6.-. I : ''.. -- ,.',;;!',"'R.. I; .,, 11n- y Fcn-url... late I iSallIed, -lor clard. prime of
it, 1.1.11, In, Or, :,:. I ,
Tr-de- 1-- TWcr.,%ENBo NO ,:WAI.97 NrEvo. D.nocu. ,"-i 1_,,. :" I .-- N". ., It I.In, hIt;cnA-- !,111 ,7, NaI- B22 lbaj- -U,. Sit- y W&I 353C c Ih4.17 .-. 2 ""' .'1%'dIrI'.'; ;;I 1ol d'" I ____ r I..
_ __ __ c- __ __ "I'll ... c i I :-' :'N 52 BOVEDAS Y INANTE014ES .6347-511-111
III. LUIS BERMUDEZ ,' "-,"n""' "-""""' Ill"''ll.. .1 -,- .", __ __ ,,Il ... Mal..
- _. __ ___ __ I Win. f.bra,..6. d. p1t,, ,- ni... I," t I IRY I ,I ANY I I I."It ,7,, I I., --lj,. mMI. ,,I,. comedcr. ,,-- p,,trl V- I VE'l 0 'I C4PILL. 1A.11e3OA tllls- JUEGO SALA 3119DERNO
CLINICO SEXCILOGO. d -a-it It ollial PlOat Yal- .1 is 9.i ,, ".,t,. $, '.,',. "'" i ',',,,"'",' ,, ......... J ., t .1 ..l "... I I,~
. I
- I.
I .
I
. I I I I .
. I
PL zina 30 Clasificadom DIAR10 DE LA )JARINA.-Martes, 1.5 de Abril de 1952 I Galaificadiiii I Afio (XX
I
* I
I I ,
. I VENTS I VENTAS I VENTS I VENTS INERO I, HIPOTECA I I DINERO HTOTECA I ENSERAZAS -, I'A L Q U I L E R E S.
______ ___ -_ -___ ___1AF AFINADORES 64 OF 1 OFERTAS I l7S PROFEsowks isiitonsoju so CASAS DE HIJESPEDES
si_ muEnFsYrkRD-AS---56 MlJEBLESfPkj_96kS___;57____ iLESDEOFFjNA 2--_ __ ERTAS ----64
AF,%.'DEtATRANIO'coRTi %srotn. JUEGOSDECUARTOA$1901',NliquinnsdeSiiniaryEscribir DINERO Ell Hill I A k. CONTPL '11-11t.tIl B. ROU-. CASA AM.
, ,1- 2 bI-,j- I l ....... r.f.. call,. 2, ,.d ...... d :AIINI I RFP8R1 IL r,..-,,- _.....- OTECA OUIGRAT*A' CEXE VrRe11Ae,. FlAriloa .,J 'r -I ---dA. E.-I-I. -mi..W N',d..,,. --- ,. -, uIVII. -Q.. 0 At -d- y -S-1- ,,.,,Doml,, [Alldsid 1, Clain ll
ji"'.., Li""'.; _:,.,9.11dlJ. Y -ulld. &I ... A, I S L 61, J uougAft., -1.111ad. Illi- .1il- A--- -- '; W "Il,", I-1-111d. All, Sind I ...... $1111 ,.",. COMPRO Y VEND ,ad, I !C, ... Into 0-M. Par at a. -'er. a lliac!
I d, ". d" In Ym-k I. ni'd l.- ad Dan- I 17-V airiuMd. .r!.: no 11,,,, A 1,J , ,i
'E.Nrici ron rill"ARCAR CLECLANTF l'111-1- A,1r ."-drud, sv, s or 0111O. T,, 'F -0- p-9-ld III III. DINERO j 1z ,,.n ,?n,. I rucl.),,,, 101-td.l. Prtid,, Itat. Trennorret F[,tcr?' ,tdraim '1nd,-.C--'1. ; IC' ". IM s, --k. I -'D k I'- 'a I '
jum-mu'd-V U aealid.d-. Z'"' ur- "O'. ,I-__ -i'r I I;.I. % 1747 G-Al,, r D .,it so
- "' '2' G.j- .3371-.' .21111-3., D 151!vArwN Abril -7- Un. ind- A do. f.ld Ni E -1 my.
I""'- "" A I. P "
,', "14%1- -ON1111 -1 -1733-M
-L.mr.,Ill. IN1131. In A--- r Ldni, AI:,,ja ) r -1 n .bill 2. ; __ EN ? HORAS P-- W;i 1'1'1_7 id_-_Y a as--M-5007.
p.ldr.l.. p0m.r 1-n: aPa-.,-,d,, _. -,-. ---- ____ r --- r- ____ :1- ca-We, V4 Tell .4, ', I I -,
F,- -E. dI1,U.1-s 61 DE ANIMALES SRA. ESTELA E_=44-15 .81
I _jNORWiF6NPlrF. E.--o- roy - CASAS DE COMIDAS
I Sdb,, ,I,, A, Itl,,. tui I-m-kr, ' ':!PARA HIPOTECAS NO PIE;,. jjR_()F .e.NT."S.; T.".%,". ,
D,. _,Ro ddo ,r....' ,.dro, !,,.,I, di-., on. ""
I On P rI.d .Ii .r ..I.
-- 7 Muchileria Ptats : MAGUINAS ESCRIBIR jLA, 'LANA,% "'
-6A7,; b -'--.Yt'+C-0-1* C!t;Ai 1-0 3C I.. da tiernpo, 'vea Ir lat
.n.t. z I!, '" -a Martinez y n"'- "' -VAISA 09-15"T-.14 CIN 1aKXI1CIC)-E2-_i'IIk, P .Fld -A -'I ""' -b-hill, eizeim_ Vecl"_.Fd.rnl-lt, I .... 111,N -dI I W I t ', Y 4. 1,1,, ad,,. ma'a- : Pr I,; -ia y ,."laoba Old li rQlor rarnmel 1, de Wd., I] ..... I IIII.s. ,.,V-. CAJAS DE CAUDAL n 'I I ""IC-490-4-15, lad ,, 1,.... A d-mI 010 I t- -a la- Ill-S,
.mant but"c6n, siTY TF,, I iu h It li- 11 E.3,
V --Zr.m0, _11CS,.d.,- ,III ES "IT"'i7r OA' Ide ".. 2- lu Prieto rjinee. U -430. r ": D". 32"i. Plat. r.".. .I d. ... I
dor -nenact nto Espan,)1. ii jrjjl "' ...... dr- :-,.d:-,',:,,h ,: IMaquinas surnar y calcular,'p .m I, I 4 -"12-61-10 -- -- ----- tiern .34 "5.15 U-nip. --t,-:111 31 .bill-30
=nes portal l: I Corch' Ie', d= R',':- ,. ,111. E po que quiera. Tambien pa- 1
rufro $75. St a ..in I,-,- todos models y areas. Alqui- --.--- _-, - --.,--- --- DINERO SOPRL COMERCIOSr
114. EnsenadIR. IM.:111-blI .161. .1-1 .III,, ;11_.11 ll1;r,2 .r77 ACADEMIAS ---__ E-611F 56-15' ag, -.1-i"NI.. n.,.,. 11 I,,',",,',.,'.'. -lor %. vents. Facilicades, pgo. no 1"1111A N[AZA 11.1.1 Muebles v automobiles 0 loun.jOTEWYOS, 21 V 6
____ O, ,"'Oll ,.,,,r pat, ,,,,d..-F.4,,,d. li I -bl, -11da' -td-, hliaii,-.Im.. T I-ina. -... A,,iS.I.-d.-Iid.d- ___: I ... J.."". .1-le Muebles acero v caoba. "Bolsa a I, IV- E-3.3- I lo3 da en g ran-jlvlartinez y Prieto, O'Reilly 309
S__ r C-29-36-3. .I, -1, vende, ni c2de, '-=
IN ON1fjO N'l FIADOR ;___ --- -,---- Cie Muebles Oficina", O'Reillyi_ ----- -. - - -_ tia. Traiga propieclad. M6dico A-6951 I. %load.: 1-j ut I
"J" 9.1 lu.111. dedl SIG 00. 1111,11r. SIN FONDO NI FIADOR ALPINO FRANCESAS ; I 3-D-595-64-21 ab. Academia Rabina I... a.'*. """ I """" '" '",
.niV,-..V- s4nd, h-un-d- 1. .I'.. ,409 front Metropolitana A-7743 inler6s. 1.11 ido," Escobar 68.1 I 0 2 4-91 .bell 21
I, 0 .dl- $ III T, ,. ,!.,I I !".1t,"". 64.11t). ..I.O.O. I.. ml-d. --IIII I lb".. -..".., I.- I bleplud, 452, ,11- T-lon. N141141) MI.. ,,,, ,, .1 AMSOLITTA VATUA, ,
_:. "5 ; ,', iI_ ,I '17.11 -Vd ,sOd. .---- A 7744. ,-.l,-. hOl. Alb-in, d. T-- Pntre San 1.67:ir:) Lagunas ,I MI-In9r.fl., T..dId.-i,. T-u-11'.. O... Ala ... do .1 ...CdPl. Is,- d.
,,V,, Oq-,do ......... OOI- I ..... IDA,, $4CO, --uum C-448-57 mayo 8 ;GI ... In 11--dr, 134W'. r. Y a 6- NO PIDA DINERO I., E-iti,, U.Ilr, 1-11. U.&I-el.idad DeiSayuno, almuemu
SO" ;"441-1 -111 21 -,I,, I I .H."IC. Idi... MIA. 1.
- VI... -I., .111. Clud..- San 1W... _,I 13 de 9 a 12 % 'Mig, fl,.'Ina- I 11*11111111 11,Vndid. .' "U'll" '"'. $1 al.
.;j1 d.j--j.END6--- - ,-- ,- :&to. .1. Odd.dd. Y Sol.d.d. E-3990 64 mayo 5 ,_....,,. -my..
ro In re. _EGO __ III _'"' r" .So Ind a d T, d loill-1-thir S4
JLI ('t1A1tTOj O-M C -., _1_ VAQUERIA___ __ Sin ates_ ver d6nde, c6mo -y j= ',L.,"X. dr, ,;,.,Vd d ,C _I '. _ jC_2M_8"
lan ft. ,.%z,,p!o,.t-- -I--- I I iu_ .
__ 2 35nm $20, born olivinu si:i silloties: ; W CBLES BE OFICINA ,,,ii:.--- Irn ,OW'T ,,I'd, ,,' .'- a glandenio-Wnd [a ... mr,,.rrIpnn- I j A LB ril
a. $05' I ':,',' "" -_ i W 'runs 'Tnd I -Lj tALA -6
., .I ... A, III-.. hif ... o,,. X-2=1 DINERO yudarern-V; M-64UG."sol' 5 82, derel. Put. 'dul.e. E4 -17-30 AD
portal $15.-Bonita merit sterlit: $to, i Nluebles di- oficini, cajas cau- ',- ____ ___ Red-I.r. dr C-I... .free, 1. .A, ,a.
Conchn 114, Eimenudit. 21,85. 6-61-13 Obispo NQ 302. ipartarn ". ', %," -,-I, -.d.
- _56-1.0"OR SOLO %liltil, NIENSUAL dales, archives eslantes accro __ __ Sabre joyis en todas cantida- ,_,,, enton6- I C.Drbllk DE ... V-- .V-V.T MA- iOdlh I r __ it. .-'60 M_2.2 "DII, "I", _r. I, --ff-p- _T
______ ________ ___E.filI1 I 5urnar, pro CACHOMI P IF, K I NESES DLI ,.meroj01.__ __U.A_ ,bri -430 ,W'r' n,' 'i'ISdA. I .- .1
I JUEGO IW CUYiTO, .1 C. ni .qujnas-.wi;bh t pura sangre, Con pldlgrn jjrja ldcs comprarructs-v vTLuiemaisj I -nj- "I.. ruil,".. iiV .-I t I I
,; LVS-CCIM.1- Chatilo. rhiqlllt.5 Y IrunUdOS yaS y tod-j cl 6AMAS-,1r P,,,,dmird.,,p 1. ,,, klm- at,. ,, ----%Ib,,.,,.-FO.3839;-C.11r 11-N--260-,
Forinidan P ase it,- ubjeto do '_ - - _._iUSELODIA_'YNOCHE1L -n- W'f' comiidar-..$a-OCL. -'q,,,,, ,7-a-precin. I rdu
Sala, $11.0o Radin $.5,00. Esta.-,rizonables Visiteo-s "La Co- 'It Cuba, Fiturrven jitgurtes I PARA LAS ell ," 0 do. C-654-51-14 Mayo
1.59, entre PrunelleS y Churl)"O" 'qn-ivalor. Antes de criolprar a vej I C_12.1-7,.2.5 .,d Wrr J I 1, V,
---
FI Alejor Silfii-Caroa "Aspasia". j,,cocinas..')5.00 N'MISSLICltaS. mercial". Prngre.,o 209, entre, rro. Y. ruca. Ce ,, v)si tenus. "La Favorita", 67 ___1 ELUQU-EROS_ j ESTU D IF P' IR CORRFO _'R - OARTAMENTOS
- _-Puede-.-conv a suilidn. Precins, Monserrate Vi! ,!gas M-6226. ,Ani'mas 166 M-3315, I I HaC- 1-dr. .d,,V-r., -,,,-Von
-mirinsin ANjidat'catIdad _y "_cih!iIldos__MLtcblc-., E-o96-57-20 C-2.37-64- 4 My.,'Os, ,,rx PELUCII) IRO Cut "LL R-N, I W N-111 .."...-m .,,I,.,. 1. OrIl APARTAMY.VTO HAJO. INTERIOR, BAN
SID=111- mdlbll 111111,dO,, 2 OBJETOS YARIOS ____ A I -1. CZ..., .In _. '11 de r_;,,, ,,.,,,,,r..",,,,.,.,.,-,",;,,,,,,,,,,, I ,',-.1dO1I,- '1'1 I ," 7 1.1.,12.1. ,d.,,.,.,,,I ----- ,.rl,- 13Xd (711,9u.-I Ill S-. "Ollild I.II,11 ) ,. _, I ..
"If IINIIII'O dru 1- .b-, --, : ria "El Wdeln" S. 11afacl 409. S8 LIBROS E IMPRESOS ;6---- i V. d '116WO." .1d.- Tint Z., a Y ,liek, a.
1,,1111,niell, ^, it I t. .,;OuIn.i 1.33.1 -, ',- S,h ... I I N.." E-6239-92-15
ir I "a -,!Ilanrique N CaMnaiiarin. '--',. ,, e.lajVid- a.,9e-d.rS It.trdy. .1 1-rial .1 111, CALZ- ISC.Mono. .10 SUFRA DEI Is lad,$ $IN. 1-6774. Ja V d. I!,; d
it, ,-, ,.dl., I.. d-, I .. ..... d.1 - -,- - C-7118.' Ii 23 Abol HIST11- "'VILRIAL Dr DLILLER."fl, 1- --. NI.,u- -d-I .1.-_r,-n-;i HIPOTECAS E13929-15 ,c,,tbn de ConjI.-I. A..-In 1.402 III.
- un.,,,-, ,-,b .... .. in,, ,,,,,,,,,, ,,,; i 0, Ou k- -mal-, llp,,Id, m.-ufu,. n. _-1I eln-- __., r .""'" In H - 'd-A L 3114 77.15
nVa. In V ..... Ir, s.'a.'Idn. ,m,_Iii ud '1IFSAs PARi TELFAIPSORE rl".. SIP' ... 2V). Ad.,,., RT!P;., In, ,1., I-u, ,:, lul.d', ,.lad' 70 INTERES PA
-.4 11 V-1.d Md.- ..1,11. P.I. PInd. 12 -11 ". Pud I I RA QAS DAMAS
, P d111-11.11 F,- -Olum., 1,uk,,, 1-4l...% giuu,,,.i '11;11,';% M I N I- ApIn 2, lall- I-net- C-633.6 li P_ L..ri--.- 3m.-Li- ;- __ EDIFIC 10 MAROTO
. I _- ___ __ ____- 1ndad1,Od... El,.VIrd A ...... a A In
adiiiing, III ., 1ol;,1,rol 11.1,rII:I1-. IIIIIIII, O.I. hbr-, I III- 222 a "I, : 4-is ';bo:ANGELITA MODAS. NOVIASI ACADEMIA PAD I H limul 50 To
..Obl" ,.,[..d .. .2- 27. VIdalo. -I.--me- a __ __ __ _6 .,..,I ,--- .I ..,I- ...........
__ lad .muAlon-, L a I .... I so.da --V,-. $21an. IdIlt. OI I 11 L 11-21-1 _'
- ----- .-- Hire .to ... 1, urli.. ,,III... nudl-- 1, T.O.I.-Ii. Panud, .,I... a- Inlea -,,b. V '.", ad Vt' I- "'U
All. Modern. B,,I.-. R-k- Ch- -1-1. 1 sdd 11 .... I,,- In-juu. Vi- S!, 1 WALETAS BE AVION I """', "" "" c' ,.,u... , I dib- Tell. M-2W4.
Taol ... III an de.er.1 G-S 21A, I ........ s- N-1j'. RADIOS Y APARATOS ,-rnd1'11";,.Od ddalll ii. ---- rao.hol 1-1.111,dad. I.IIdd,,, d. I ;
Hu... sail R.I-] as .11 11.11. 1 E-5940-56 13 I or I.- pie. t ,,,, 5 I"Jid, d"d, U., l LE INTERESA i-'-: ;,',- a V et- g"'T'"'Ail"'02 Z""".: I -_ .I1raVs, j-di.e.. ('- 1 bid,, t 1 Ddc, A,,. -E-5514-M-21
- 9.1.d.d.- .1 At,, - - I------ I ELECTRICOS. guti.. hialeli- 0, Pill to.. Middle. b.. I Iu.,.1l%,_,1.,% !,.i ,, _1-1111- -buillre. -h.11-1. ,..,I.. I.
_= I ; ,,, y Aq-, ld-i. ---, Ip,,- Telel ... m "a I Apartamentos MODERNOS
syli.il m FG0 C ,I_ ,.,
VENDO JUE66 CIJART O C Oj IIARTO NIO-1 1-. .in .... I, I- V.I....l San R.. F.eflil.mu, 11-d -_-!or I.Oud
___ j I I _,, a'- 70-2
pleto, tn dlamo estilo. cornea derno. 3 cuerlIns, nuoveclto;, "2 "o'"n' -- ..- ,. T.J-11 ,.,.I. r.p... ,liel., .,,,. ---. .,,- u ,- JAS.-IS .I-,- a----- - C-77 5-77 16 .b I Iii.-Ied- 2 h.bit-1.1-, omilo-edli.riguell.,jeo or I PHILLIPS 1952 ", _-I d -C: -, 41;8_ D 41-62-20 Abril In- y ,smrib!, ,. ,--Ill' -11r S'lll-;EXTIRPACION DE Vr.LLO1 CASA SIEM j --- dd v dt,,,,,t6, L, C.- Nile- pie In cuaiqL.ler .rtr it, ,-rp, p, -,"u-) VI. tilag.-13,4201-,23 No. 162uerm repujEdw, 9 ikeas juego caob-t ii-g-a coqueta, I 110. ,,Ii"... Ida, 109 Alit,, t I.e.u.. IZIO,.d.r .9..
Verl.3 a to R-1. I-M-2 "_ !. V,
du haraii, Manrlqtje 309 I -: -" TAQUIGRAFIA"-- "" .... *V A"
S200 00. Xnnnedni toodernISLal A-b- or -Va, di Ill', _.%- t _m ,,a, .161. G.-I4,d.
_Wn.Vt. 4. Wilde, entri ., ., ".. I L I Sri. No-, 14-7 3-. -S7117"lard,. juninu, Y 0 E-5000-U-10.
blj a P -Y Neprlmo-- -1 I- .a& PORTAFOLIOS ---- I P,-,.. -P ____ ____
___ I net -1, let I, ERO PRITHEICA' Y SEGUNDA .able. "N" NO !Ms. YNTRE 15 It 17. Viaan At It -$90.()() Sala wfnr, finisfino"A. In"Wd. 1. Id,,h. hata lid) e, radi, I D. D-38F2-70 abtl 25 1 Pitman y Gregg en Espanol e c 1LI-F
E-3514-56-5 niayo;,,cabado. N -vei a S36.00. Gabi- Si -,nor S, Ud 1- 1. I dad.. rdffau, .I.b.d. it. Dibrk.l. .Iu. I. .... i C- ....... .,I,,r.I,,- lugh.-. nudiiiou, h1poteLa, sadiie casm. 1.errenos Ill- uinto--y vitmoo sommtr.7,lng16s para los que tieDen bue- q,,j. apart,.nu-nt, interior. prayer plad:
- nrnaltu. Juer III' "ICIIA,111.1 ,,,11 ,dg. "Grii-' I.-;VuO1a1. ...III., "all.i- -h--. q.jj"", cr6ditris niuratortacCs niue- NO% IAR. ALQ
'. to_ I I ...... I I II-el. ul"I".6.. ,.Ij ... P-1-ri, in en na base en estos uliomas. Todos .,.,,,,dt,,. d- ll.bilad.del. -1... ..rMEBLERIA "TINA": N1.7197 neLe cricina !1, I It, I Ind.- 5.1 bles, refrigerators, dotomoviI,-,-uPd.._ ,,,,I,,. 11-au. daintililu y uraj -.
- I S. In.- ,%-- -I.. ,.,.,,d. I-a.., I.,.d,,., $75,00
Mu blos Cuitado I, a plazos rraZa, $50.00. Cniz da Jes6s dol '.'a- San J.dl. edfflid Ofif I .... O IIi 2-A;, --,'.i .-""I1O5 ,i ,--odTh1n'. ":,herencitts.. pnnteon s. Oflein j IV 1'er' lad 2 18. C. it ,,, b,-, n,;"ui .
I 'toir, U-6583 C- 142-59 2 my ',- ui los graduados de los curs
':Monte 4-9, alto,,, pr6xiino Es y E-51134-1111-15
Mont 902; cuarto. sala come- - I o. F.,-'- 'rta sioms canales, de 8 a to 2 a I [i 11 ,bill -olocados. Nume-'
e I A Osd 0 Reilly I Com ,,,, TvWonn I-1926. I0-.;-d09 ,-64-l7 - ___ -- ling6es estan c 11 -.-,-dor, illness ai portal, camas. na T Ljas. -6 .1,111 I __ -1 - I
rosas SE ALQUILA
Televisor sin entrada 11 __ __ -2 classes do teoria v dictadoi
bastj ores, refrigeradares, ra-i__ __ _ _C '_T30-50-4 My I en las sessions diurnas %, noc-: LI ,,,Irm,- ap.-ne- -H, M I-nul__ Te-bu- it, ,.I,., m.r ... Si W- I DINERO ',,Wd., ,,I ,.mdr. t- IIIis D I N E R 0 O, ,;,Iurd. ,- Contadora Nacional VELLOS cualquu r dia ;',,'-.',:1_11- ,An1Iid- d, a.. ,.,.)..
djos. Facililades a-precios de -1 I "" "- : Extirpacion radical do k-ellos,
!: -'Inoa ..",_7 ,:,,. e,,,, I turnRs. Matricule
,a .1 F ,,,,,.. Id.. h .... llt.,m.d In
contado "Tina" M-7197. 1 Bob- J.y- .. led.. .. ::.ad:,. j'S*_11 "I'll,"' 1,1- 111-1- t Distinto, tipo, v tamanos re- Sabre Muebles y a Empleatins de ]a cara. muclV5. series, ele. lectivo, en la "Havana Business V"I"I'lf.- 1.1-1. F-003-III-D,
_C 128-16-mayn IQ _+ --domm'....-I.T... on.2 1n*1A.'1 I'_-q ... O' Can ""' "%In construidas con.. P" L"' ... eol" -di n, _- Z;, Tratamiento ciFnInico garant- Acnriemv". E-4497-77.30 - -Pl..... -- V I'M C. 143-59.2 IlUevas y ga- it, ,,;,, I .... lbi,. dri.,,dn I I -
'IL A P E R L A NECESITO 1) N 0.,VENDO TELr I ,antizaclas Ventar ;- plazos con fi.d.- in- OI Ohlid. dI 2 6 'zad, So orita 7,v Baiin. N INTERES __ GENERA L Stos. SuArez $40.00
Colchones, W C I Aninnas 404. cami c.ltjj'n;t It i ,),nr Ill 17! gE.rall I. 'Y .Vti l a reforencias Alcju, Fj es, "de ,as c ,- Aa d, P116-mulu 1-11., ,, A J' NQ 408, apartam i ;o 9-05. Te- O-d ,I-omed- ItillJnVlAd de pie-Jo. Aprov,,chc. rs "n" "' d-I" IiS Telf v I2,, _qt MiroS _',' 21 .
D,, -Sraid it! 0,. --le..- I- Galiano. ,mismas a :orricicid. ites. La Na- I __ lefoilo: U-3509. PRODUTn% IND[ STRIALLS 1, -S tc,,.ba'u,.,,;, ,..I,, I,
-nnih I-SVIll Modelo 19,,2. Alzuga-i Y', villeqjs :35,14, cast -.-- __ __ -.-,- E. ,,,
,I, ,.D "Vell" 111. = ,.,11,1 c-nna __ - mavo I "". -1- 1- r- No XI9, I -1 C'm ,,,I,, R Via Encar.
III ,.I "I. 1. .." lr,Y, Mont 1018, .1t.s. Apt. 10 es- C-195 'r -1- ;,-,,, ,. l ,, ,,",,", ,,,s b.- g... .'I I
Od as ", ,;OW, idO,,. I, coG6_5gId quin -- I V It-
I .a N I. r-173 56-30 al, r a Teni nt_' fVy A-9915- ,odA 1. III 584742-11
V.1e-ne-, C.-VIS. W. -V."IS - __ __ DINERO AL 5 9 : 10 m_ it ..__
call, y klanr1jue IA-3.11.; C 1 9fl-61-2 Mayo' -_ -- Alquilo 31agnifico Apartamento
I C-36-56 .bil 30 __ __ - I 0frecemw director le numms VECINOS DET INTERIOR C- ..a -,-. ,mt. .1 mar: .1.. I.NEVERAS Y REFRIGERADORESITELEVISORES, $M :_ _P ORTA-RETRATOS client en hipoteca Is mfldad que Extirpaci6n definitive de los E-, -11 --na Pd-- -, ,,Oo -1- I-~ b.l I IWDeidm. Rent.
1-1 .it;'. :digl.d.- d operation rApida, tanihim ad, Ved.d.. IM.r.
- W- Ahunr'y -,_ I tA,:.I!,gr lantainos dinero para gas:rs de h I)I-O. F-,ue- III~ I ..,rll,- ,,,, ... d . .,.'I, Vt
Ar,, ,- I, 'III Olnedtu'a Vend'. naadu vell'os de la carp muslos, pier, XZ7 H II p -u-1, NO 12. Telf. 7545.
11-,r Ill I v h1jSr VI. -.1 ... ... ,, X-636542-27
LA CASA I SIN ENTRAI)A 1- 7,7,":, '. ,- -','.O' .(I. I.dldId I. ij E-3274-62-5 diy SAnchet Delgado: A-2233. nas, etc. rratamiento garant'-T.me" ,'. Z" I 1, 1, gzs. Pa
IIIERRO I.,., 1), ... i_I.,;, ,we, li,.J,. .,, O 2rAl ,It.
Gran r1fid. rdd.blI. d, lad.. ll,,,IP.P",!P'.,Idll." 'I." a 11111I.l.d.r -HA- $1-o V- III 111 1111"I l ,,,Odal. diId,!le __ ___ .- __ Agulfir 202 esq. Tejad1ho. zado 19 dims de i xto. Sefiora Rai- wq, ItIt'-, U I,., BELASCOAIN 503
is '. in d I ,I DI "", I I der 7ei a 1'1112 IG 21 Auld ESQUINA A SALfJD
. prS6Xped.,11,.. dand,, W. .at,. ad I. ,l(-e,-6n 1 TI-,i- InI.- I .11 ".. I I ,
- la paig.flo AdVolti- I Plaid* In 30 -"'I- Si Ud III- -1-11 ,,:I 1 111; Pdr ... "" !A exan -cer, 405, entre
inueh.. timillitild C-Pinal.l. ID2 ideli -C-d I, - I- .19 .1") In CONTABORAS 1-- -- -- --- ---- F NIUDINNZAS -_ j AluA,, h-, ... I.S. .pad-Underit-
mu, ..,bl,. I, 'o.d purple our 1. .bit." 1. 2 y 4, Vedado F-15' .'2.
eiquina a Merced. C.i.-59-23 Abril ... -At,.i Fl-de." El u;.,; dr.:II.Ild. it, e-Ol.d.r- N.11-1 DINERD-DINERO I IS, .."n "Wel it, ,ld 't-, S-Ilt.,!,. ,., b.fd, i.te-I.d.. aeidd
DEG .1 ,...I __., I d I., On., lain, Pre,-. -, -130 '.0 Mayo 10 1. IW. -- ., ,,.u,,r: pOVty, hall. ,1..It.. ea.u.
.. San J.- .dIV_ !".,"l." 1,11,
'. ISI ___ ,.,. -_ d- -I. I~ Si,.- .Cu.. IllFAMILIA VENDIK LICY J C-141-NR 2 my Sin Entrada Televisor,",m. .-h I b .... L. LIO P.I,,,, ,. .,,,,,,,, ,,, ,,,,,,,,.,,,,,- ., ,,.,n I,,. "
.dla N ... 14.1I.. I.q.e.d., lad ,, .,D- - ___ ,., Hipotecas a como usted quie- DITORACIOs IxTinl-: cr EN '" I"n"'. P'- Plant', 'P"-"'
,inioX60. councilor buitrad," do I'.' 11 Ful N A ""A? .,a .."llU, d, 11 -,,_ ___,Vda. C-a it, Stull-. Be[ 11-n 9C4 T.Ir I"I" '"IM- -Ill- .HbrC--.- ""ll" 'I'lu ...... Z-- 6 T- A .111 ui_.", t Pul-, ref-licIal
- P" aOA I I d, ", f ..... A (V'_12. -. 24 .b p, ara fines r isticas y urba- ,lf .. ,fduPA'I 1 D n.,l IG 15 In
'j. L "O"" RI' ,. ,IVO "I'll I '14,;1 d"'." I, ,c,;-,% ___ __ c.,,&5.s, I, T-1_1- gI,,,t,,,-,%V E-1073-P.2-15
-I W. C .... rdl.'. oarvaa.'. TuIii- In Ou. Piud- Tnd. --__ I.", Illi"llt y ,, ......... ,, S, I ., nas Si senor, a como quiera. ,,;-. P-11- -- 1-1-r "'e"A TELAR Y RETAZOS SV AUQUILA ACARTAMI XTO DE-SA.
I.. n E-3950-55-22. Sla- ,,IddI. 1.1,un., X-4898 V.11.1111, Ind". ,. Ii., ,I I ,71-1,
E,111 Sul 11 an -1a, MdrI11_. 1., ", , Lie 2. Telefono: A-6836. __ __ 6__i 0-:.077-:1,21 Ab lmportalx,,s director. Aca- a._ .,,urdul. cual- .Ibu.Sud .. ban.
,,,*-: ,,, SO- BAULES Y MALETAS !Ki ... I,,' I a -Id, I I all:
" I .A A s r- l I .., md ,. ,
__ mflvl, dr b dg. y ,-p-I.. it, -.. Manuel Correa (Corredor cole- ", N',,"ni P,' ' ','ryl'nl, -- 13IIi. -d barns de r.--cibur uo innienso oru.. h.,, uI,,l,'V'. 'it .. 1.
LAMPARAS BE CRISTALF Re-fri--e-ra-dor sin $4A0_ MFN7STAI.FS RADIOS -It .11 I 111. -- de ..ah, ., Ind'o 'giado). E-4057-64-7 my. -" d "" dI -I-' "m PId, 90 Sur I-nan ,,.III 2., N11 1. Indi- CV*.
"Phillips' "Em-rc,,n", 61ti- "".'I, a ,I- ____ - T'le'... 4 .-I lid. de ,ram. Vn unclas cla- --ur, I .... ad,, Tlef. A-2546.
c I.. _1.d 11. I'd R,%u -+ I-. 0-2 -'-25 All" ,pS
11 111111116" I I T I Dinero: Cualquier Cantidad -- de telaIr rtaz,is Pila [is- E-1- 1.1
En,' La Predilech' I encontra- I r-r.d.. N-at. It.;I. -11. h ,",' rn(,s ModelV,, Rodns usados, Nl-illq C-364 G., .5 St., __ __
rh verdaderos primores a pre. I I, leelln. .. -id, n. hlerj, ", __ Sohre marbles 0 RutOM6,ile, LIQUIDAYIOS: SAYAS,41.99. FiLU- ta Cie oree Felr;r,.I n Ry dz y AI, 1" LO LUJOSDS APART= NTOS
id des al .ild., "Ir. C.- : le__ I- O.S ._ I In.
cios ti ntadares cc.n facil. P, -I ,", c,,,-,d,, 'fit -- I San -n- desde SI-I OL. Retrigeradorps, INIAGENES RELIGIOSAS I-- ,I_ sa,. $0.90. Batas. $1 75. PAy,.A,. Cia., Murallk :':1.2 % A. -1, "O.- --- 'O".. ..,. 'Iem"I
de pago Si quiei-f JAmpara d .or trief-... A-15M llotpoint ', V5,01) mcnsual. -I --- in ... --,-- ",ad ... I....-,-- __,n """ .
-.dr. ,,I -Ii,- IrOn ... --'$1.75. R.p..- b.rd.d.s, $1 -15, Re- C 3j'_'-lG--r My. 2' ISo Im-W.dn lood c ...
S. P- S', ...... -, -1. --- -1--ii- III-- T,11. A-3. d .
gusto v calidad viianos " -" R Televisores, Cal7aja Jesus Cl,,l ".. -.1- N, , _' 'I".m.l. .1 I. I 'RR- I it, ,-I-da-- ,.:,,u,.,.1u ,. F.42,7_.4 21 jal- .1 hilo. $0,99. Rf.jo-djijtd.,, A I 6Z I 'RAI J0.1 It Intl Al. ,I,., I. In ... R-47I4
.'so" REFF1110FRAIVOR (1111(01 V VIFI-IMonle 2.9, K.Squind. 7ejas "Casa 11:1 I I 11 11 'I""'.1, ---- ,n1I _F l VI 1nP--- -c.l..d..
fael 863-807 casi esq a Oquendo dr. In o. ,,,f,,,.n,,,,, ..... it O I I- I ,,,,,,,,,,, I ", bill' 11;111,11 I I I, 1 11' $2.99. Gah-. Npiu.. 208, ekjC 'el',.- I -- -- F I'll, -_ - E 5-15-2-13
. ,d. ndd-S, 31a t,,;11. _*, ;1nd.51na y'Amislitid. .
I NePlund San Al-eli. L- 4al. "I'lla DINERO D, "r c-1- I- ...... ;I I'll
C-188-56-2 Mayo 'fIV 'A ,III,., I Perez" -It" .,I I I 11-1: In", I ",I". a,,, ", I I I 1; 11 I 11 I'll, 1111 .1, _____ _C 76:1-59-4 ,%1N,_'-" E 3273 62 s in, '. .11
IF 6261I.N1 it I'll i E-3519-70-5 Mly. 11X.1 1. ,6 " 1 P1,1, Habana, 4 cami os
MUEBLERIA 'ILA PAZ" I - ____ -_ ____ -_ 'N __ ___
. I LE INTUESA : I S A
Salud 110, Manrique S. Nicolas SOBRE MUEBLES I k ADILGA-11 T CON LRVI LA A L Q TJ I L E R E S ,na I 11111r, "I","""- Ikie-. I,-,.
I I ... I.,, rt"djl', S- Idd,. MA', eu, ..1.
dead. 4. I-A... 3 ,d 1I1,r,!I,.,.11l,11r9, 1,12 I.11, 1-1.1.1-1. ,.Alto 'o".. ,a..
;No pque lujl J I ." 1-- i Radios sin entrada I W AS CONTADORAS Djad,[,, I, ,,, pdr Mayo, l.Vltd.d S" n,o, ,,. nld-,,, , .1-de DO-1.11. ,
I __ --- -_ -- 1,.,6,, -1-r-, Mlr-d. ,M, _qkn.' Santa
adierpum. comettor y I Id s p'l r $34d, 111 I,, I 79 HOTELES AUria, Fl-gado NO 2. $50.DD
Sala, relilla: "ll""' 12 prIs. $2110.- L., mIj.r,, -.- R-I .1 "ZI-n. I .,j.,e. -nddu- ,,,p,,,,,,,, ,* .!,A ,h
P-tal plazas sueltax. Todo caba. 1,,I,,.,, Or 5 Ari.a. _A mb' l Cut' PI-IJ-11 -1 g".n. 1 ,,, A.',,t BURGUE t-d-, T,,RI old, O' NIP.'.. ..,u,",'r ,1,'. it' I'.' 1'11; E-5848.83-18
-r ,,I,1,.,. I- r.l,,,,, y mol -q- Lit C I dad Sr SIV ,r. ,.,I ... did Pe- Np'
nearsu. Mae.. .tumuud ,ad ... "S' Il
, =i.d -"." 11,rd,, F IC7I1 1", =111".1-1- in"I'd'o. I'll -ItIn" "C'.-ordi. 1" E Al, ,1, d,
"" I 1! NIPt-1 626. I-- it, --hn, 101, N. 33d. balom ,a,, Iq,,I,. 1 11.1 IZ I d I C ec'T.", '-1.1 I '051A" ALCRVILASE MODERNOS APAMTA.
al... sa-I'Vil At".. 11225. ,,, SO. 111,,- ,,.,,.,,,, 0 ,,_,,, 1, : I., LA, -., ,,, ,,- True- ,ran 9 I Y 2 O 7. ato='-22 HOTEL "i.
i:-113.56-1 my ..,," ,I e ___ __ -- I "I.Or.1- I -11-1-1- ---, I. 11, ,, as ,,.,,,,",,
"'I":", , 1 ,,n. Pl- Zr lelfcdd__A 0,11 11- ,''.... -,-- I--- A A ,,.n
_,Dech I- Ali..., ,I 11.15. -SOH&II-MV ____T_____U I L i.-ul- , d ,at, ., 1, -1, ,,,,I- 1. Vto ae-1MAQUINAS DE COSER, SIN.Jentre y 12. Ved.d.. C .14 39 .b,,l lid ,.-,Nl-r-T ,-..- FREES 0 I,'n I- ry. 2A' Alt a. Ilb _11.1 S-1 I,_f,,, 1 .114. s I "" I" III- ,.14 en puerta. Hay Cara
I DINL'tO ".1,ora""'. I %,i 'I'!' I 1,1-mea: IBM
g-, nueva. d -h* D RASTRO EIAATRICO E--d2_1,i '_,I,, ,, O': "' ": I
_ ,:,=, d pl
- -mAza"_ ____ - ,?r,,, _1 I I E-3112142-15
-Refriger.dor GjA"ga 1952 or C.Indid. c-Al- -.0. 1 M D I'. ____ -_ -_
- .Jos .s_ ,karil l ,. I-I""I" ,I.
Portables, clActricas PreFn _: SI-9-188 Cl- I I"." Extirpaei, n curr.p!eta, garan- ,ec'a .-cZ .., ",',',',' ,'i, .. SE ALQUI-1 I 1117j-1 1.1-1. DE SALA.
---p-ocirdes-par tit r-iarites.La!-io- p!L,- ,,- _,[__-VVl,1dr, u!-O, it, Nug'. I ,, ap a ,-Oll,-' ',"-, I-* I ,I;77IO, tizada vell,* d- c ra piternas,;'- 1 2' "" ,;.,. ,::;,,, .dd,, ,",,,!:I. ,F,,, ,I,, ., g.
-,,,,I, Lavas de RI-1. :1%"I'1 VIC '19 2' _,III,, y A il.
7-co r Va I. --- -----i -- __ - I....."..- __ ___6__ I. ". I. 0, 2 h.h.
National", Villegas 359 esquinalL gla.Ild IV,0., RO.--in 462. hju. 11.9. I.-.. it I I- IOil T 'l -etc. Ult7m-5-a-illapols-ln.tit. - mutOm -10Ieu-cie.
Z ,I .I.d __ __ "A""'n I- _,uII1..d-;-, --.,IO; ,-y.. F.,I,,,,. S-1. CI- 151I In- 0.ha L -1 .... 1. 3 A 7:e I. III D I 1, ___ --wa - _____ -F"" - In
a Teniente Rev. SeIrvimos pedi-i F. 1.i-.7 NR 15 Ind. .o __ ,., 1-11 ol_,'. I 1;, I 1g."..." L. H .... ;I ., 5 1 I- D I ,"I ,, A,,- to do Now York S-2flora G-,, :, Hotel anhattan ,,-,,,-.. ,,,;.,_,,,,';-;.,S,,. ,I,., P ... d.Ny"JV '.NDE VOCINA LIAA THR % 4 011 I- I, Ini'.."', I 1 I E J!150.92-1 Idclos interior. C-189-56-2 Mayo 57 UTILES DE OFICINA .I,, 1111 .Ilrul.. ul" de ,.III I I I, ;,., d., I 1".- In, .."'I"111 11'1 11111:- _11 ,it. Telpforv, B-lic'.. Padre Va __
I.i.I., .,.-nI-S ji-de .I : ,,, "I" I,, I ........ -,-- ,,I,,,, GM-d-, .-, L-. I . ,a,
YAMILIA NECESITA IV'.."" liallsnrl ,_ .DINERO ,r:-la NQ 3 Altu, a. Belen, Ma- O 'I, I, I.,,-,-, O,',O I" ,_ ,', "I,,;* AI.QVILn %PARj7AsjENTOS
"aid jur'. I ...... d .1', I V ,, I, 1-1- ,,,,,,.,I,,, Ba-i'a. -cl.., ..,,,;.
I'. ,_,n. ,,, Q. A .Data I 1. ,,, I-V V-41i.,1 i a.__., "" "__ ...... ""
' '--l ", '- I.,,;, 11"'." N- V-I 1 ,r anao. ,, O' -',,',%:.- a u'1.'',' ', d I,,StmP. In, Ide
--j ,.'ll,,jurn. AIlrdan, ,-rd. it 11-1. li:!,' Io' T--ou len., --- f IO r 117
an '. t IVII.11-1 k I 1. C Sm 1. .1 Idn'.d. Y -30mirl "-d'd- ,,,, ...... S.'' 1"i FL ENCANTO -.-..j -- "'I.. n ... .... ... ,, -r,'umin.
......... ,,It, Td. Said rg.l.d. Vt.]... I C-12.4 70 mavo 19 f I, u 274, PV.,,r-,, Sr (klihI. ; ,,. :ui'111'11 11" ;,_ ,,,,, '. ..-n-'I C- g-,-a de ,.- Ind. ,,hI1. 1, ', d, .,4,,.',-" au A- .1nuid...
3. biddia. C-1234-56-21 Ab I-- Ab,11a %,, Ni j $I
" C 14". 62-1 Stay. %-. p .......... 1, 0, b-- -- __ -- I-I Pled. $60.00,
___ Ii.n.. 1 11;17V -, -O"_ 7t, Z -,., .. -.A'..
13.1 '-23 Abi%; I -C 114 I IS lnl.
,,,,,Vd.,,AnAu.,S,-- I EAVA-12-13
$100.04,-JUEGO CUARTO 3 CUER. -- ---- -- --- j TELEVISION or I A YA11- A 3%i-al- '. ,I ENSENANZAS
! ,I,", K,.,.,,,,a,_"r
", ,. "'It"O.- :", ',',.: .'"',l, I To I -QVll i,--- ,,iTA-F,-7To:-.qA,. ,-,'i
Pas, modern, Otto me;.',. $125. h.r., 0, ,,, III-J., .-11. I d I .. I .; ,-% ..d'x., C-435-64 .,O,. 7 __ HOTEL BIARRITZ d,-, --dul.,ul- Pol-into 564 apa,.
- IMUEBIES DE OFIC INA ,,A., I,,-_ ., I, I., ,I -,-6-.M. F. ., ---- ... III I'll I. I I -- __ - 75 PROFESORAS PROFESORES I ,,,,,-,,. .i, ,,,.I.. St.,I. Radrigue.
ju ga no6a, coqueta, modernist.,1 ,, A I L .I 11 11 T. 519. frVnte al Capitollo
I- $195. Comcdor, $90. E,,ap-te. Cajas hierro maqtinas escri- Or ,.,,,,,i1I11Tr,1V,,u 11-aln ,,:,,,.ad. I-- -I, ,1 'Ij..9 ,-rd, I 1,1,,,,, 111, TeW ... X-1117, Al,,11,1 III
.d .,I, ,.-- ---, P- ef.u. r ,,Ibl,, ," 1-1-42ur ... ...... ._i-7_ .1 I. DINERO MUEBLES "n" """ _nO __ _,"O, il.
dt '" I I I _ ___ -NUMFItom
$55, carria $20. Nuevecitos, Sitios 74, ibir, sumar calctil ir, nuevas y !I",:",.,:., I:- -r.',O 1'1',',',,"' ',.,I'i.' ;-,*--- __ I.- I C-d, I ,.H1,,d SfO,,Ildd an. EDIF1
, ,s chpoue Sobre MLII WIS No cede, nu APRENDA A BAILAR "' ........ -"- 21,2 10 ,Dt.MBQI. EN
San Nicolis-Raya. ,uso, protect;.ic s, aechi- il,-., A Cato 11613 Vt C-1-i Bo0carios-Laboratorislas .,,- III- I "" -,., 1,-p. Ad. ""I.I b2O4 -- 9 11, V.d.d.. .e, IS
C-87-56-30 abol ivos, aimatioF 'W Steel", tar. middle No idl.5. ,,:,, PF,_: ,Ftt ... 1, 'd ", V'- ...... ,I ... I. VC11de, Jos d, gaiaritia. Tralga 2---m-, P,,f,-,-,, P-,- -,,- ,lO-j- .I it .... ... O, ,r.,.,,. -, ,prtm,,ts ,,, ,air ....
.. 9 .11j_ I., I O ,.,.""':I'1"." l,;:g I- IuO- ,d.d. ,.,,n I, dr ....... It .I. __ C .11 2. ,'I 11 0 1 ,I .W., --d- .1 I-1-i.- ,on ,la.1
__ I 1, R '," Ali "," I,.', propiedad. Larjilks 1-110, apar- ,--I, .-Id. W- I ---- ____ ___ - I'l- I ."". Or C.... 01-1 de W-....
F61t-FW1BARCXRV jeteros "Kaidex" I.mos y stiles TFLEVISOR "PRIUn". or 7. I.,,V,. ,. (,,i -,-6n frIn, % ,..', ,, "I', -"I """ ENDO M's iacf!ro. "Cal Gnriatez'. C,),,- d., ,, al A Vill- III 17 P ,,, ,__ -,Ial RwIl,. V-,, Nn 126 laniento :34, sr-utiop. escalera, _'-Idni ,'Ir',I 11----;-1d, p1', n. V', :: I.- I, g.,, --nes M-7743, I P,,,,.
UlU.h:IL J111g. I " I- -""I"I" '"' I'd"'- "ful "'
0", .l.; O- me-, ,-d-" ,1, 10.3 Ill ,.O,, .I F " 2 11 Lealtad. 1OI., A -1 Gran Hotel
_,C..-ivr,,;V.dtrnr!: IDdg. ,,Vut. postcla y CYR-01N M-86-38 y d- --- ..d,,, --l-. .1-1111, ( -,"'Dort., -, It- v I. I ,,, I n entre Persevvrarim x ,O 11 I.IS-7.1 .-I 21 E '62-.2-21
, :,explendido radicI I...N,1_8081 ,"I", ,,, ,-- .I.I.m..".11 ,,, --- I,, '',", "" - 11, De 9 a I D :i it I( If.
-, V -- iu ,,I I : -3619. - 1 7, ,1 ,, 1. --- I- I- 11 I'll __ __ ---.-- QUILC
- m b grandV: c1crIt"'j. VITI Mr.ll jj lad, I N ." Nil
;*.1L" '-, f_.- ISIlf ... V-RjIA 'I 11, I : .,I,,r, ,, I 1, I 'd H., -,, oil LUGAR iRA i
, ,.V. a m I ,. ,.ndC In b-: ua,. __ '" .1 '" ;, 11'1'1 1:11'- -,- -- 1, -3618-64-5 'N",' I, ,","?," ,' Vn ' L_ -, -, NO
1, p., ra .1 I -1) I -1-0 I' __ - - I ____ I - I -_ --- -1, ,,.,I 1-16, "- ,. ,I", "I A,,,,,,I;, fi, .1.1 I Y 3. Alt- it,
,__11 E-6,'I I I "I I ,"11". I ", .,*=._ "Il. _d ,2
td, '. -I, On Sua-- b -_ I '111 P" ,, N,,1'.":";-, I I":", I-,,., 1,,,,,, ,"IX : A!%,,.,O,AArl ... I.,. -rl
REG1 -22 .11 "I r,,,Il 13 11111 A- Ande- ,-- It,, I .... n O. ". ", -,,,,d,,, ,,,,,I,
rl"'!, I_ r, ,_,_ : LA -.-.NCIA" SUA IIEZ 18 POH EMRARCAR ,, ,'I, .. .' I-'
s" ',',Ov',. I/ I ,hl, III,- Cut, A-,11 IrId, 14,00 I-,
I- I'l-la"In, d, IV- a vivines' 20. vende a bajo precio: ma- I ,, ,"J,, u,',, tl--,r 13,uh, 17 a,.'"'- J Al KI-1 ( I I RO. 11111-1-0s. IORRA Si" ', 7, ,,, ,,, f I I :,
III 9 w ,afia no fi it(- la laid, ul,- 521)() ,-,. Rr- -- PI-I I I Ill 11... 1, PR(Itr.,.R __ __ __ E.49'13-92-13'
%IPrl,,,., .A%-NPAntunjo San fIIi!IuVj VsV ,1111 I)as do esciibir, sumar v co- j ,',,', t,,,,hA 1, BA1.4 r-,b- V,,,,,,, ". -.,-- IP11 , I ..... 1"", % rXPrKTO X .T,: _:
o-HI, kuVAd p 1-1- I ,,,Ir,,,, 1, 1-- ,-- --I". (71- .-II-1- O ,Z : l"", 1 3,im6iisio D-1-LU11,, ,-Viiin. al 1.1do dr la -- er Singer, arclovos tretanco,. ,,,,,,,,,,I '-d".7""" .5 Zh"i'I" "I "' -I -, I., F-1 .n,,.d,,.,, -, ,11,-lr' '- A- I'-- .:.n. I
,I it, L-t, Quintana R .'Aka,.5,.j5 ;.,Inl 14-d- -1-1-, I ,1,1 P- dIrn., ,-d,) I -,-. E--10,,d HOTEL CANADA I 1,1,O,, ,On -I. .1 m.l. 40,
"' ,'2 Vjmrjcteros y muebles olcina on I Ii. -U _'
__ 31 __ __ I rl. ,,--A-O)r.. --r-S-I ....... VIlOg.s 6 Isq.1na TId:l E-603543-j!
- 'i__ ___ CUNAS 'general, baCiles bodeg, I, esc.i- I QUEMADORES DE GAS i,. III-. -mri-I III,., d-u-,-. I- OI PA1.11n P-1d, V, HIh t-,"I" VDIFICT. tu L A 'ALL - ___
$3.01) MENSU, LES ,I u.- '-IS M, ChIoS, Sr-- TI,-- : ,p.h,,., 1-,,; ,, "--a In, ,,,I,,.,, a r 13 W aam EV
- .pr,,,, malotas cueto, I r, v 'I Televisor sin Entrada' A,-o-,.. u,,,,1,--, 1. D IN E R O "" "'. V".d.. F 51- !"unkh I ', I P11-, I ,,,, I I D 3 E VldId.idAP1ll1mIIt, .ft.
nuevas, ,-amas t..dos tamanos, ,, ,.,Adl- ro. "Irl",ju egos cuarto de nifios, folis, I a para avion. Suareb 13, 'I' 1. Z:I I _ 9- 772-1-5 d- ... 12 01i I ,u -d-- --1al- ,r ,.mplOl., ..I..
_ ,r 20. ADMIRAL Y PHILCO I ,',1ui,'d" ',- hri I'd ., ,,,',',',:,'1 l-. n,., 1 4 __ __ e-n- pl -,I.ils q,,, ... -.1, %111 --d., it,,, -AW.S. ti, .... a 9 ... de. etal.
""a ,,,- 1, ,, ,,,,u,1,,Id ad1l.in'.. 11 pl,",-, -1.,1 I -.- -- h. APRENDA A BAILAR ,lalidad.- d,,d, $;I' .1mV I m-IJ- i., -Id-. III- ,b,,nd,,I,. Alquilr $85.00
mos, iccoriOus i rn;!no, S8.00 Telefono A-6628. d T"O'."_r, I I "g" ,I-S, ,11: ,'1. V. 'IldY,111, 11 1. 1, 11,-1,1A ii,_,, laJd ..... d,1 T,1,1:in ' 'i'u I,, cj L ... I ) G .... to Al, endez
M Va __,ni ,ad;. "Ad t ,, =7 -I 118-62 1 PROFES
ensuales Colchoies muelles C-43-57-30 ab ..... I pl,!- -: ,-1 L, F i9 'filid 5 l M. 1 'i E 5.16-82-i!
-- -- - I,,,,,,,, ,I. "' SIIMPOO TTNTt Still LA .l.aA __ ___-A e fl I I __ S.0,90 APARTVVENTO SALA COMIEDOI
americanos Col(ho III" .7 dd Dun uI d ,ruua,; 11"1:, 1 ,d 1.1,1_1, 9,,.,-I I, .,Id, ,,,,,, ,, d,, R A P ID O OR SAVON 8o CASAS DE HUESPEDES
. '. I .T P-11.1 or P-1 ...... Ll .--. I.- IIII,11.11- ,1_". S-Vo.. 'ad. S tied
" 0"e- "-- I I "- ---- ,, I .1111". ,,III. ,I V.
da, todas loinanos. S'!.llo .,n-!MUEBLES BE OFICINA ... . .... 4 ,,.,,I,, tudl., '! '" a -:C 9% OF oil rsr-EnF Rri- Ia %I TOS 'I ,,,, S, ,-- III B-. Rli,. art
sugles. S-11-ines poial, San Joa- 6WE VENIJER TELEVISOR Ill'- -_,, ",iii- ,_T., I, 11-11 1'.1. all '-- ...'d.'-'_1r.'1" 11 .I.I.H. -I -11.-- I O 1.,Vlai %O I A--d. .... Ilu, I -.1
CAJAS DE CAUDALES M.W. tipo C;I,-,,L,, 1952. L.-I. P" r-l I., L-l-, Nl 9-1 ;_ 1--,,.8,,1r'. k ",
,ujn :361. ,,,te Monte y Omoa. En various diserins. ca0b Inim I.C.&O'., .I.tCoa C 624-r- 'It"lc -:1, j-d. ,--d- ""'. I'll III-122 Run, Par. I., C.- ... ". "" S., .". ,,, Ap-Am-, NO 1.
.it.. a,,, -ted .."i. 1 P-- ,. -di,- lm, O--- --a E-5981-113-11
1 Y v -Idroi. it- pact-Le. 11-r-11 103 VENDO CAJA DE CAUDALES PI ,,,, m.di- P-1-1 .. n V,,,,,.d _"Cask Perez" 1 "'I' I, GARANTIA Illm U-247. U-790 11 .;- lui.d __ E-05-1m-19 ____-AATUEl3LAD0 --C-261.56-4 My tal Archv-Ii rwlal "Steel-',V I'. I st. cutdiaul y Sao shirt a,,. -vin, 4 puertiv, clIn ..". S1.101111,11; GAR.1"Z. 11 I.
_ ___ Y Age" t-dos tatnani \ park tar- L-t- X-1698. L., 606-1 -F 1.5 Marca Mai "" I ", ,I .in ... I. 1-n-1- .V.V.-I.,n I,,L11111. I L-1.11 -1 -eente 331,4", I, ,,,,, ,--,"I" ,1- .n ,;,,. -- .,.d% I".
as. al"is CaLidales y archi- So fi al l.-I 1-- ,_x- I. I, !it. ,,, i MANSION "DORA" -1 .", A- 1111111 1. I11,711;W1111
. INSTRUMENTOS MUSICA alto 62". Consuiacin 167 (Irn- ,\ 1,
11 11, u,_,,,- -,- ..... ,,Hl-- LINEA 605, B Y C. VEDATIO v'd- luf " F 1 0 E-W-lM 11
V l 10 (ins taniah, :. Nfiinoogra- pronta) Cie q a I I 3 a 4 M UEBLES ,- __ I 'W,' 'I"'
MA-ri- III _- ",g". smlo ,III. it's, tlnta y papel Stencil. Alclui- A-8733: PIANOS I r-Ii. -m_- Ll-','- Ampl- --as I.I.,- .... ... ..
it I 11O 11111". -T1 1-11-1 Ill dl'11111,1 E-5789-62-1-5 F-1177-7-21 C 1, vro- I'm T'E.%O% .MAGNIII(O rISC
kni 1 I'd. .. Send,. Cede H i1alp-A ," "A'_""n '"" On "' -u., -A1rlf-,. I ... it-,'I,. "S-, -1- --I. It, I-11 ..... .. ,-V ,;, ,, --- TO,,-I
!V it I 11 I,% A O"Il'i'd ... ." """"' I os I, ezi,!ini, rcferencias. I
" 2 T' :L.' I; ,,.d Inv. .. ,aid -_ onerbira Led, e..."'. .. A."., _-,',, "I' "' .e. III M.11-I," ', d'O, Pl,-.\u',dd, da[d,', ,O
.6;li ... 51. I, TH, I 11 La Nacmn,1". A-oV,] Naeiro ", "' .___,d" C.,le .IlO a,,, I.,,, 4 y
_. ,a 14, _'. -!ad',.' ;1 1:, ',-d -.OA ..' -... -.- ,-, Or ... III-, O, _., ,I.
3", 56 5 NII, I 1: 11.1:i ',-:':!- v,."i '_ ' DINERO HIPOTECA ,.S. Ful... I- P rhdllid, 11 -11.%l 1-11111111. I 11". 1- I-, F .11--,-. _I. _TENDO CUARTO CAOINA. S93 00: OT110 Comp aulk VToo;,, 359, casi ,' .d I 1-1-, .1 --.i E- 11 i-i.li 14 --- I __ I ,,Cuim,, -iendol, El norlit- s de I E-Falls-87-l!
MANSION [[I SION 'I
T,, $14b ,I .... ..... b,. 111.5 ,,,,f ...... b,,, VS11itina a T-ni( -- N, \ A-9915 vE no UN PIANO LINDAG VOCES, 63 SOLICITUDES ,, Ind nex,-. -rx--V,-d- %.d o ;,I ; I,'4 ,'- r ;*, !
", I. - .0 -;I. 1111 111,.11, 1111-In'. 11.1'..., .,III __ njejor que, lid Cuand Lit 7 ""' .. "O I, %NTO ,I \rLi CERCA TOTO, SJO1
" "" "' I C 19! '-" MaN I, C- ..,at,., 01H.- ,tritir. 11.1. F, P11.0- 1% T LTTRII I'D., ". mur,,, ,"::- ,'I. !!d dS 9 L-l-d. 119 S 1,dalrIll
I I I I I 11 I
"" .' "': S- I,:!! ,' I'. ,.".I'. -11- r- -UPL11,111 1 'Jdjl 'I' COLOQUE St! DINERO ('ON (:;.%- .. I. To' 'i "I , B-1-, P- Rul., 15. .A1,%,!.,4.
, ___._ de no all& -11-1-11I L, I d '-da "I", 1; ,-,
, I 1111-1-uln S.. to(). 1. .,,C.rid.d Perrier
N1 I 4) ...... 2I, I .,.i I I ., I 11*11 11 I 1, "" .,da I
'ruj( t 3 2u Veduju ill., Im nuetr. -gerl. ,I I -I.. -1 7, ;, ... F-S.-m-. mnd Ind,%oll I ILQUILA.110S )lAQU INAS, .'I;', 'u V,' 2. laVH,, pirudd, drd, 1:()(, 5 K,%--,_ P ...... r, a ",'I .11, 111".1 in- P-V. IIIII11L. 11 I.,
D 1577 fit _- gp.jg P-11-1- Aqua 1,
-crilpt 2.1 AD S500 Illista d(V9rlrVtfl1 Mul P, .1,1, 710 nuldarnns Con %U% OnChle.: On. -1 .1 11.1h,11-1n, T011. F-8179, F_, ,butud-A, Altur.hd.,t
;uL 'u., I RIP ,' R, o !, ;;.. (10 e% utlaj cilik-ular V dill .... ina"t)"11. dli E W43.75-17- n art,% I.:,. .-n-I, xa-210" -6;83-92.
.aCnduOdm, ll ,, ,I ( ,,,, d, i I V, I AISADO "l,'j"' .; TI"" gararle el interest a nurstril ill. ,.,,A ,t,,rvnr, E 21
.11-1- '"I", contadolas. a 1',("- Inodic I PIANO A ;PE %E :- -.1l, ,,,, ..,'LT., i.1tLQtoO DON ,P R-rAMIEN r S SAL%
II!aIR" 9 ,, 111 Nut-ii, '20 at,,,, on' --,.N. e.ix. r. ...., it, I.. llGR SOS _,". I',- I,, N VV;,ta:;,i, !, P, ., hor I 'I ,--- -u- 2 .... I- bar.. W-I
[-..I-,., Nl- cnn aranlkl L-,hijl lajvs. "lla ,,, ,."t ',: ,. 'i, ,., ,.- .,. .i , "' "'r,"'V"'. p"I"11, lill"t 11 I I .,-t,.d dr, Oil- .. I r'n-Id- -::- ,_, ,,,A. 11- SI .1 ,nlI
P-1-I, .1-d, ,I .... or ,on .11 11.-I, 'Ni-, l. le. -r -I .. .... lid. ban..
Nk,,(,rj,,J- %,Ilj( :"!" :!,,i). Cij. l C .._ _ Co1,,, ,blvff'R1- C _0 11 v".IAC.. -n-al
_ __ : 'L, I'd 'N d.d qVe Ud ,1 ,jVra inv6-aae de role nadir tn Ca. r"at, 1,,dV.- F.""'. ".-),i ,,, I"- ,I,,., e. B 459 entre 19 Y 21
, 5_110.. E-5955.0.11
- I
na a Teruvntc V' I na CatialI% 711clelono- I I I)-E7(,Oq id, "Pe- "t. -X-1-11" ,Da, 11 ;-'lddl 1- 11 Ill ... S dm - -'1111 vv, Magni ir( p an Holvard 10 Y 2 R 4 5_tj.j__. III I_ -.17O I ,,, lru.nde. 19 I H I MANSION LUZ APAItTAMENTO-7AVESTARAV Idis,"
. _d .,ie, V ...... ."n"l,", Ar.o.mr.S. 9 I-d-r-ido
,i7 ,rIn,1,. ,,,,I, GO D-L116-75 7 'A"e" Aid ... 1. -1--- -y apl,. G- .%an ,, .-, ,,IlO-, S.I.-,.mdo,, I
III ...... O'. --:, ;SI .... ,.,[a privis.g.rid., %,W IRO ool a ou ,,,, 6, ,.,I
OTERO Y NIESA. SALUD 51 C 192 -2 Mavo. _': ,-- 64
-, t, ..... .. ,,, P-- ,-,u.IdO C,11, it N, OFERTAS
-:1. I O ... I d I, ... I'...! -_ __ - ----, O, --- ,a. .blun, I. ,1.,,.. Ida. S- 1,I.. ..e,_. ,_Idut. Ir!'O'.1121i n1D1 I I .... I 14 IO. I -.,I,. I.- - I,,..-.,. ... "... d..A. I,.- PREPARO INGICESO I PI 1-1, -, ,Il .L- -. Pit- na 9- En ... Kdo. E-SR 62.11
_____ ... __ _... __ .. 1. U11nmijAcu rci% n ,A,, .. ..... -. _- ...--- __- I I
I .
I I .
AG Cx- Caffificadom DIARIONF LA MARI'NA.-Marleii, 15 de Abril de 1952 CIasi ficadi Ngina 31
- I to I
A L Q U I L E R E SA L Q U I L E R E S ,A L Q U I L E RE S -A' L Q U I L E R E S IA L Q I U I L E R E SA L Q U I L E R.E S, SE SOLICITAN I SE OFRECEN
I I .
_-AR _.________.__ __ ________ -,- _MAJRJ_ __ -_ -_ i - ----.._ k 92 APARTMENTS 94, HABFTACIONES :85 NAVES LOCALES 90 ANAO REPARTOS m ALIJUICERES VARIOS !114 AGElli VENDEDORES 118 CRIADAS CRIADOS
i ,
C.I.Lid. d, SIN IA
89 ALQtTlI.AID APARTAM.1-10 Zilo'ICTO "R.I.TVAR". CAP IVITLA Nr_ AI.Qell.c, HIoTC1VN rOS f-014111"i I"'t'. moST. I_ INvo.." ,A .ql IS.,, t AIA (_D31.'L r.M11I.jAI.Q.'I..0 FLAT. 0-11"', --- -111-171 ,ilill"T1 I'll III'111111111 I MW..de neltilbri, 1714 In" '41'. ., 101-103 lion., C-', I. ,,,,I,,. R."'i". ,lit". ,,,.,,,I'll ... L., In ,.,.,t -::li M-1,1111.. Al-.1,1 S ..". f7 'll, 11.111r, l,"."!T, ,,, ,.',' "- ", ''
hil.el ... 1. WAL, ,ItI. %jn- S, .1,,.,I. .,_- ,I _I:-,. ...... IS, I.. H.h.- n"clin _nt. it, '. I~ ". ., .... : -.1p.d... ..., I ,,ji' pf ... -., do,
1111N- d- h L""_' A,' 11 An.11 ,: ,', ',',,- -I':,ii% "," ":.l.."I".1 "'.1 1. 1:111.; "SUI111 j r y A- I~. V- c-_'f'l'- -' _7', ,"' "": i" "I I , Ill- 26
. Son, ,".1 i. clill.d. lf lo'dvoo ni"It'- 2 "b"III!"11- 1-11 I'll" I'll"lid-In". 11111--n. NISILI. S15 .11.1 Ili,, -At Ql JJA I rl. it '. .., "l.
,-I M'I_ I III I F. I I % o I 1, If. -':!il. I ol 51 ,b C',.,,d,, P-unl, NIV11-11 h,, I ,,, K11-_II,,_j
b,,J.., 1nj.rn- olij. n"Itialtall, 6 'It hAA- lIt"ItI 1ntI. ,1, L, eje- Pa It A IS ,
on ,1,,,dr,%. El I,, I - e,) ,ii I,, ..... D 802SIM911=11i ALL i'l-,". -..", '. , -X, 183. 1 11"ll"In it. c1l.d., cl. Z_4747444 ... v 1, -11:-) I'-,l,.,..',' .b., .... I~ F. .i9ii ____ 1-1 I ____ I" St. C ... i I ; ____ _1990 OFRICESL IONA'; PARAI E-Arl ,id. 1. I,,,, lcf.,I,,,. 1, 1,i ., ,.rc c" I "" I ,!, 1, rmdn, -i' rro. de'
t "'; AL(jull'o ANIPI, ,, '!',- ,' ', IF: ALQ1 ILA (,AsA A(,wAioA
jL-AN-ArWiATAM-i.lT0A Alloorit. "11,1l, oun,.r 1.04-11 1,11"i, IA. FRE.ICA HAARI, ,. --1 1-111.1".11 'a ... ,,,,icni-S,-,? of,li Allill ., No !,. I,,
__ 11 2 I I re' :, t ...... "R, PLIIINI.CL SE SOLICITAN I -1 f r,- m, fpreria
. Eli A 2.11 3 o ,,I III.,' talen. clbuimf, Io. ,1.,L. y Ann"In", I ......... ,,, I I -.1 A ., A,! IR I I oll- I
1, .. I .. i r_ : 'I l loilkis. ,it,, 0, 4 1 4 I I:,. U-18BU
CAS. I .i,. IIIZI. it, SOCIOS
I'doeld. "I"",tic. -S .Incrontii. $29. Ill Ill I -,.,
J1w"iL___ ____ __ F-576.1-112 15 ,,H, IS, c.A. Slini I-. En.smacia 3u, :,,,* ,;-",."'r_!i, I. 1.
RI. G-..b-.. "'oo.. I __ I ,' I" it I ,,,, ,,t R), -. 99 SOLICITUDES DE -ALOUILERES f F--9 -110,15
litifflit So. RIP.11. H.b... SRe-, ,,it. 5. -- T, I ...... Hit -l b."I IIII'Sililado liall. ,,,,,I, rr
Arno, to- APARTAIIIIIENTO centre Ar" ngo 3 Film A ... Do, cunarnli F _N; 11 !.I Al.., ,." -1 ________Ka on o- $2500. ""I"do. F'c 11.4t 11 11 I 0-1. I 11,11 I ft .S F. Its "', 4 1 1. ,v4. ,. ';,-71, -NWFA___ ___ I -1 I ,I- :i R'"" ". 'I '. Isem InliliI Ju,, del M.nt y T '-ula It, vs 'I"', it In ,,,,I,,, -OFR.(-,!4-F_ CRIADA -P-AlFk2litc-112-11 I I",'! '.' ,, -7 ,c,,,-Il ".It,- i c-.,,I- ,,I.,t-. -tcrn. call, plllo.,L MAY6RES i ""', I ,I '11 talt'i, It ,Imd,,. :;".a y folTnal
- b.A.. In"o. I il".1, N,, I I ROR. ".. ArAlit- W1111111- C1111 r-6aga.84-i5.,'-,--,,,",::".,:",,, "'..."". ..,-, ,,,, ,,:: ., N I 201 ,III,, 12 y 14. At I v.idi,,
St ALQUILA LlSnn r 6nrwvo-- -- : 6 .- -!.: ..... !-,el ... in.-i'L. I--.L_ "I I -l-,l-1 -' '--hu i-n --;i,,,r Para 1VInI ncdnrS_,;
___ tiontin n;. 2 4-ii-111 I 11 2A -- 1'. 10 06II-9.) Ili I .. ".. ,:, ,, ,; ,,,, V "Ill .. ..... I.!. u lag').
' ednr. jil-- eI.I. Inflman In el Z.15 Pr-. Still ILI 8F ALQ1 ILAN 2 111ARITA('11)NE.S. Iii.li"' "I'Ll1-1 I .- f 2 1--. ,,, ., _1 I. I.. lll- -- ,"; I S1.11.111 .1.1 III v, ,,,,
no de StS No "tlgnco, el.. A~. Ind., F ,3 I 11 73 C No. 402.'.11-, F-91.24, V,,I.,,i, .1, I".~ 11 1- ,,. IIASI .I.. I, At 1. Ill' .- '_' , %__ ,-_ "", L", I~ .1,11.1 I., ,,, .11 , ,, .. I E_5A5q41,8_l5III_. Clille ",_". :7 I -- N" I 'L !ol I o""." ". 41, ., "', ..".1-11 ""'.."'..';- '11-11- '.1", L.... --- 4-- --
-- C.11-14-- -'1'12: A'j,o%.rF, B.jl".* APARTAMEAT.I: FIALI F-610,;-H-W I m ,. ", f';t-- -- ,-I .. ,, I', ._', ::: .111- 11 ... F ,,-.,-. ,,, I..,
r-fili-til-Iii-11 I "=,,,2,., -, I~~ .1, I., it .1 I I 4 I~ ---11119 COCINFRAS COCINEROS
- 2 h,.%l.f.,I.I.. 1,.f- ,-,, ,__ il ll- ,.:" _Ii*' "I I t I '.. I I .1 j,:, ': :.'
-, if-- __ ., ", ... .... ....... '. "' I. 1. -Q1 11 I I I A HANIT111111 101 :.17.1.111 .11. III 1- I ... Ir ,, 11, I .. ,!: ; U. I 9 90 Of RECESE. AIAGNIFICA- __W "In"ll ,I l I ... I ,-,- 101 FERDIDAS -_ .. I I I 1.1,1l"I'li. h-.. itilml, c"I.a. $610
117 ALLX IS WL'Mr STRIK IS T I net NiI 5, c'nl,; L-!1,11t, I I. Sin~ I~ I - I I .1, I It : 2 Magnificas naves I __ I I..1.II:1,-'FA q !I, etwilit I' tortilla. autirma dentro a..... del Col.- 1,L.11. --: ..it. A,-i-i, '-., ,n-In Lt.,. .. n" '-- --n -- .. :" I --!117 SOLICITUDES VARIAS
._ .,in I I I'.'. I. "."- Al.. ,.IS AMUEBLADA .. ..: 'O,,.Ml in..
I- clinoils: b A'. I. -',a y I. E 'i.-A.A2.1. i In' A -'L ", '.1"ll, ..", ...... it W., I ... 1'-; ...I S., 1. I~. '. "i
.. I,,.: .I':".. I I % 2 ;. ----- I- .- i 1, t 1 .I, c ...
it,,., $5 4. 11. left, B- 1.106. A PA A I IM I ITO ISSIRITAIIIII 1-A.,: ", 1 1-,' ir:. ..... __! lzil.i.a. 1_,felIlluas_ 1.1.1831I.- _1
_ ___ X-3717-AZ 17 SE 'AlAft o.% I 11*_A.1ft!A- I 'A ":: ",!," I ,:,.... C,,., ...... l I l1r, L, .... ..... 1 I ....... ., ., 11 ',:" .."S:,-K' ; ,, .:: ....... L'. F..".57-11 P-13 :,
" ci lilil"11j;_ I I "I ... ... I.. -- .... 11 1. I I I I I I., 11 ,r 11: .,
.S7-j. oO-I iO-,j:.,o -4111.11 ArAlit-'.10 1'Z 4 L,",-'l-I- 2 Ill III6 1 ... 1, -, I., -,'.. I 11 L I I, .1 I .1 L.. I --- I "'I ... 1-1. I . .
:i ,'L ...... ILI~ P ..;,.','. "l.I. ,; ., ,
I'll toll. I'll d,,:. Ift, -,ul- b--tio. Rill., ,-rl.,d... I Z:- tic 1- I~~ Ll' Pillill- I"I'll A-i,, Ni, "," II.N.,l. II I .1, -- ". I .. I 111:- I 1,'it : , I I ... ..... :, I -n %.- r.c1.,A._M Ai._, _I 111 .... 134. St. ,!.InIl Fl ,I Ill" --. ".." "A' I I, "". -ll'i ... III Pl. lill.d. I'll. 11-1.1 --,ly- l7 ,-, A' ...... I .. ;., lit, 2n -- ' """"
- 1 I.. 1" '"" ""' .-T,.-- Rn.
I" if .L. I 02 GENCIAS COLOCACIONF.S T -1 I, nnr
.1 Wro.. n .6fil ...... I "' 0, ): Wt4li- 15, 1 N A I 1. JL( I I A I 'rT V .."'. ,. ,,,,,,,, "I'looiill.."
,,I 1. .,it ...... ILI~ I'll',,'. 1.6729 Ella, __,, ,T ll ,!,,, :-) CIIALFT li 11% I .:-1111, I I 1.111, 11 III I. H 4-3 .. .... 't, 1l, IiI
'11SW4 CESTRIVAI 1-1 oAR -Q1 If." AMr1AA _ _,__ ,ainit.r. ,-nIn ;,- n. I, I- I SN', 1, F, .11,1 0.15,
A _t 30AIII.-A IN A 11 T A 51 EN iti A' L.I I 0 6 0 -1 I A 1.0 I '11. A I A PA A I % M I sTO .1 Tr. I It -- II-R 11, L-LI. I 1,1. I.. I 1, .I.-- w, ., K EN li. u-im '. I ., :, I ." 1 1' 'a-, : I 11 -1
. , L.. ..,..I. -,- .... '_ -11!,dw. 34 .1,1A.I. ,I,.. L ''A"" _!Irt"Ar olc.,, I, - f-- Ill AS%~ _N111 __ __ IO- 11( fi A___M
.,Ir,.I.,d -_ P. I I' 1(T._T".'fW I o Tinm, ','.,.,. . 1.-- 11 -l 1-111 1- I'll.,
'11=11 --,, 7 _;.-I_-. .,',It .... -, -,- I ........ J-," .:,, 1-1-1 O'll, IL
- TnuY-vFnlAImdu:-5aIR- comrluF I'lli 1.11,11 .
""" ,I'll, DI I:, I ..I .. Its 1''... 11, 1, I. I I'~ I:. nifi, ol.
build Y, EMIIIR. D Int. IA. I, 11 No, IS in- In 'IL (1-,Ii- A-17.1t it,.,. .-t-nt ......... ...... AS I I Ili 7 R N 5 .... tic 3 ) I 1. AR; P ja ..""""', ., I 1'.
to 2 1 .III', -, I'l ,7 "'. I ,. I , I 1".
Repta. R. relima. Marian-1. B-7104.,1-6129. Fit.. i ,,, ,,,2, ....... I ,,,,I Alto. minn-N. .., ", .11 I'll, 11.1 11.71.1- -, I" I'll
E-6038-82-10, F-%074 02 III K "Itj 114 11 ;,, 61 1 I q 1.5 I I~' ""... ".l..", .,,,,,. "i"I. 1". _' : I I.,.1 "I 15,
- I icii-i-i-o-%P,NRT%mv-,-N-T-o-.% ri n I q 1 0 G A LI S 'I -- -- i, I .I.:-- _- -- ..I-__1I14 __
_-MADO HARAITA I ;': l I.L-1 I :' 'I'."". I I ".1 ,,, -itniflileol N!'Notpol, 1% i% %a ALQlIL() -ON ( %I.IF 14 ENTRE 3- A Ma. Alt- I~ ,' ; ., (11 Ill ( I..'p m I ( 11 vw% DE COLOR,
"A. "(,I'- e o'_, ,." .9, (A "' ItAI A "An Munion, 'Ir"S'a, ;,- -- C',, 1, 1-1d" :,In. "f
m' A CnIflo. I, ,Iql "" lon '" l,'"' "I", (MI, A nuininfolil" .;,I I SAn, 'in "i! I Ill'c SAN LAZAR0, AS-11"I ornEcrili
rotoo d. Fo- ,= lln: c.R,.,'iI all. ,.,.I.. Hj.'. G.L. L b PELUOUrRIA ARCE AALUII 756. Fill
cno clo Zu'it"-ft, 15 1,91.1 (Vic II-b-JIn III,,, uo;1.)Snb.-,, i I"bar. III~, Wi-'. t, ", lkl III,, --,,L ... ..... I~ I ... 11 :- !, -', Dilinle InIcIrnit 1311, R.-'
toninifil. .R.". .4 _ __ __ ___ 1.1ij,' 1-1. d, ni- 11,iNd
,I 111. IIII, Y -Rol. I ,n--d-,,, 0 !!, V'.'n 116. b.A- ("I., 1',l :"' i.ILIS:, III', .111 ",;" I I l-111" I" "ILI' I'll ... I. .,I- .- i'--- il'i 11mul-I I-j.-52.
I", It 11 ,SRn licit _:- "' ,- P .l, ' __ __F-_ -"___ __ F
Inf- 'n A.n I j7Am-Tn1 AVAIA"O A mllvc, Nc. A. alit bS 1. 11""It"IfteR -VA ,I, ,- I. ., , .. -.Ml-14P4-5'
ILI ,-:" Lfc,,;L_, "".,,
,umr, 1114'",'"'. tonn.. d. 1.3 11 13 2 3 y 0 7-1-o -lAnt";. ,
-..-Y do -2; _t- n4r. 2 V-ildao A -Ierjo Ca !I',
1 '2 -51-2 P. So- ____ -in-6n.- ,,, -n-L-iS,, Slil-- ;: l"T'N', I I ~~ -l-'I,, XGLESZ,
1-1765-fill-15,4n, aflq I. '- """"' I"- 1 'Ilid 5111I 1-- D ., -.7
n-fi- -npl- ... .... sr .,,a l"llpeitilcot, d, -IWl .... Wo. I,., Nt( F11-l'O JM I N Y fo:m I.\ N,![ sl' Of Ili CL (OCI-SERA 1.
I 1111"I", I lin_ ALQUILA UNA FLARITACION F ..... 1 3 ,21 1 N '11.11 A-4264
------- - -_ Inltn,. In"n. I XZ'11' litit, .111,1 1,ln I.~ Il- ,on. del R P't"", ILIHI. Ill~ I,,h- r I i ,r. __
Lini. Ml-. .11,I. AI,-1 "III, ol, .7 N ANCEWiV': A-7140 11-1-11;-1 1-:1 1 1:111 I t'll"I
N!, No5n " '""' "I' I All"Itil dI P,,.,t,, Sl5oo 1,q,- d A -A IA F 719-119_15
._A 1, V E D A D O ', ,")"" ""' """ "(,;,'i'i't'*;,'-", "! F
I 'I" _to y D-d, 143 fl-fil'I ,,, IlI ni-- ""1
S-1 I t I Nil 104 1 , - ,, ..1.11. I -1, n-- fill: 11.111 InAtII. Ill 111, ;- IS ;I ,,, III 1:1. I I ,,, I\FAA 1.1 ArFrll W,
APARTAMENTO An Illlfllltl.,: 11 K,
E-Z 7 .. In, I !R (,;,,,, ,I,, R L I, I I "" -"' .-.- ", I~ -t, IS,,, 14 1_ -4 -1 I', 11 1, 1, dql
WrInr ...... lq,,.II,, de. 11, Fl."Il.go"InI ------ ____ T V"'a 1 ALQUILO: E. otiro ci ol ifi
.I I Alquilo. AcHbado FahriCar ALOUILO ZSIOS HAISITiCIONES Y SU r I A 5' P it- T-it XI-925!, tAirS, ;,- --- -. I I I 1. .1, -- f ". '_". , T A
An I. d- j., I., Illt'. $,:,."I :-,I I* I'lliula III N,,, 162. ,.I 1.1, '. pe 1, %% .... r If W.. --,in, Ill-ill'. -- e.In '. ill 332 111t..2, 1 I F I- ill-M
" 1_11n, "c" I ...... S .... III In"'It'j.717ill, ll"l I IS ,, ;:','.',i, ,'I,',if',, ,4-iL 1 ... I,""[""
IRo, lit..I., r de ,b' fo--_, -- ,."T 7n.'T.III_ ;,, '. ,,,I. I'll. "I-- ... 4_,, ,,,Io I'll L1-111111 .II.I1-11, 1:1 E-.1.7192-po lit '' 'I" L I ____ -_ I I oi" I , ; ,". ';-*" '" "' I' 'n','-'. I 1i"'-.'1 n; Tl-- ,,',34" AS" -- I It Vl 0 'OS .1 ". *", ,.l,,,.'_,, ,i_- .' 1) F-S E X COLOCARSE UNA
- __ I : 2 7 F 58, 5 81 ,5 Precio rmwitiLle. Informed 'J. ENITF.7, ALI !"",I'll a I I . : 'I I I 4 1 .I I I I : -' I . I 1 4 I I I I I 1 : i , I I I I I
EDIFICIO .Mg,"a Flo-ATE NI-.11F11, 0 off. I ", H2 0 III __ - -A ..,I I '. '[I, I .1 "; PFN' I! "I I'll. !, ",, I 11 I "I'll", .1 11, ,,' -III IVIII)SIcra. InElit.sa de
- ---- int I San J- de Din, ie ,lq..,-,- E - ALQl I,,,, 11 IRIT 11 14IN I~ 4, d-1A., in I 1 1 7 1
1. Tr AS. NAclo., .;', ,, '- i".1. INIZ.1,1n. """I,." I rn 23 A, O, N edado, 0 por i, I Jibe 133713. E-60611-W-1.1, 'L I kli c,,SA-rc-[N1enciaIs rie-iarS-Tria
1. ;_" I T .". _l .. .... ...... ILI, '. I- 11 .,I'. i. ___ 1 111i".;l, ";': -; "i::-,.1-., "..","':, 'It, I 1. I I I "I I IS ,I no '_ Sit
- ""- ,'-- '"e"" d' -'I' I'). T L 1', ii,'It ,, ,,
r.' 2 I !' !in .f, _- I~ - -11- 11 41 It 1, _11,13A rR"( A ("S, I .i I '1 It, -", SI -1 7-,-T ,, 1-1 -1 t' H- .-Julrrci huend N.Ln I.." ,no ,1.,.I,, h.q. I ',' I .I.____I_ .8_tA-_ ____ I I
b1A1'T:If.-L,d,. ,I,,,. do Co. I .1, L-11.11.11. I ,. ".. .11 -..-1111. i .- I ..L -71 ".
:"I',:: III'.. "' ".6,11 1 I -gunInr por or. Ili -, li- A l I ,
d -1111,,. it, I S: ;"'-' -"", 1: Pri I "j, -.
H, d,,., ,.,,,,,.. ,,.di,. ,I,., ,1-11. I I L :. It .. ..... I ., I 1, I, I ; I .. . ,., "' I ,ucld,. Infminall Tell. FO-3453
I.- I .. .... I F Oill u IN I'lls I '., ,.,. ,.,., ,. : L:.--':lljI'.,
I. .". i'_ F 1.2 1. 111,15 I R: it 103 CRIADAS CRIADOS .. 1. 1.
....".. lill-lial.- e I" della. I , ".." L 1 "-Il i, -.1 A, ,. 11 'I'," I .. I". i I
1, II -de M:il a 11.1.2 it. 3 a. 212 ,__._ _. -_ DA"ITi( ill' M._'Ou A l, F-59tg-119-15
S.V, .. An. ALI E 19 NY 103 I o',I I A,% I..","..- JR _1792 c f12 "" I' 1 i" I" '%I' 1" 1 A" SUELDO: ;T-1,00 SEMANALLS L
E-37114-82.15' Se Alifill, It p,,,;. 11.111.11 I'll.. -1 hib-- ",,::: ":'- : Ilf.:I-il" $2- ,l"""""" -_ -_ It It, III ,, ",.:,
_ _____ __ ........ .. l,,,,,.Llneo', I"'... D_84M-85-16 Abril __ ____ 'I it .- ". ti.' % I"" 1 W 1 L %11 .j 11 I li ".. ". I. '. -11.1 ..."".. 120 MANEJADORAS
""' ,,,, I- I~ ,, .' MIRA.)
1l1I:.;1,I L111I ,,,. .,:,,, ,, ,, ,,, ,,.,,,, ti, I . I I. ,_ "."'il, ;,- 1 .l .... 1i I., 1. I ;1.1'11 1. .tii,
ALIEVILO APAKTAMFXTOS AMPIAOSIle X- WIlill 11111,111- --- ne 11 -86 !.,;". I ... .-I-if V 4ltil I ." lit t "
"o,"nit. ,R 'I .... ... n a N1.0 I L I_ ,.... 11.11 A. I ., '. I I I III
An. ,mel". gio, ..-* eS.,, ','., ',",T, ;, ; "',11 B4 11 FICINAS I 1 4 l '.. ., I,.. I., 11.1,;:'. V l_,!..,;'., ., ,I 'I -11 -1 I I I I I Ill %. 91.411A. DE
4412-82 23 1 1. 11' I. L CARNE'r I ", ;. -0, -", IN.N..
ILEIL .11- Ell 1 R'."It.l.d" .'In; -;',i ."::', ':: I,: ,,,,, Ili, ".
tre citnend, y Fr .... t. FI,- 14 A 1, ,Lqlf- __ 111-1 AJQ1 [I", 1. 'n% (IS 'A ve (I I o- I I__ I _.
IIIKN I!A 4.1 FIT.I. li ,.i IS 11 1-111 At ]"lit, I. I i"! '.. I h ., I -- I -_ n--, ,,Ir,,. --... 'ere, E. Narml. ofrm.,.1r.,,.l,,2..,, I TF. """" '"" "" "l. I' F 'A I" -.d.. I in iineliol".. ,", 1-11"Il ,. c I 11, Imci
_, S_ 1,II.I-- Rel. -rI--l- it.,, ....... to A :',,"c, -- '" I : "'I ":. I I L" ,, ""' I I I -- .. ,I ............ I, st: SoIA( I JAN ,0 Nit A [I %( I( %S, 1) E ,
__ I -1,1 ,-ILI 1,", I ,, 5 ,f -I bl-l, 1-1i'll's, jl -, ,;l
-ned- Wit.. -- .,,.,.,,, ,- .111 -".' 1, i i. ,I E"..'_ I.Il-n ,,,, "ITURA'l W MIRAMAR .,,%' ,, ,'_'. ,"-'III. I'll., Dellil"..'i "I., R. 122 INSTITUT ICES --APARTA ttfsTi 1 III, E 17-- A -- ,11 Oll 1 '.., ..., ,,, ,Iii ". ".i.i. -'. '. I I It., jLI-,IL;I!"'LI., 1):l", I R
i N, VVIDS. I ..a AC- - _\ -"I,, I. ...... 1. ni.. ill tilli -,, :l
,nI.,VIhnr c,6- I Fd,.n, M--- -1,11fRAMAR. SIF ALQUILA A N APT. I ld I'l 17 F .It ill, -11- ff I 1. ,,,,, R."i'- M- ..... A ,,, D A,.', In, -Ll 1, "i" I -il It'll dl -,, "I'll'':'! I ot''I ,,,,,,, ,,,,, ,.,,A RIIRAI FXrrRTA CV
.1 S.I----. I , R.n_,;nn,',. ce, I'll~., ,.I:, ,--ill., ,in, M, -- 11 I'll ,.,III, 11__iMI-_ A "no, __ 1 I "".1 -il 11.11;.'', ..I.. 111.11, I.. -1- I-""".
b A.. ,.,,... ..,,,, r ,nIr. "I 11 1.111, 11 1, ".'. I ' """I I I I-- -1-lil-, III-I'll, 51ATRINION10 1,11FRII NNo "of I- l, I P 'I "''I'l It'.1." ,il:., l;!, Ili I 111111,111
L,. C.b.11 ... 3 S- F-YNNf'-c" I III I allo ricl, blihi, fnn I, ,tot,, d, ,.".'.. ..;- 7 ,, 1, ,;, ... "'.. __ ,_,l ,,, ,-, I 1. ", 1-1111.1. I I~~ 'I'a """wit III 'ol.m,- , ad. It~ M;;. il .Ilc .1 I~ lWa, .,A , A 11 F 11-1 III
F-124-82 15 AS~ 1,1171 ', :,: I ,;: ,,,, I., 11 I I ,"I in Ii. -- 1111, 411 11 r il, II: I ,,,I,, ,..-", it n- llivpvl ,. I"', I-M, '"'..'N Laittlil. I p ,:i, ,i- ,,I 123 COSTURERAS MODISTAS
; crimrio.% con so unrin Infornis er lit fl, ",, '' ii 11 1. I '11, ,1 -, ---- It, 1 4 t I , I ,I I I I : .
, : ,r, j
" 11 I 'Wil Ilit"I'llivi I, 1. a. L."I"i .1
---- - y 8, lifiracroar I, B-2491. I I I T-I.l. At SINS f i'"'! 1-1-1 Ill 1. oll"I" ,:,,VIRTUDES 460 1 ,I.I Lit 7 ,
8, ,I,,nI,, n .,-- ...... -- F-3571-82-20 ,;. I IMI. 11 1.11, .... 0 1,- 11 71 -, I E 3o on.l. 110-7.634, E ,_,.'I-IIII 1.5 SE OFRECEN PARA IR A ('11ALQUIER. PLATA,
_I, d, T I 1: "l ;-, 1-1 -- AII, 4 01 -1 I'AnA OFICINA.S 11 I' I I 'I I I 1-11 t I I'lalt -TI end i ,! lit,,, ".,"., -h, -o T'artiff',cs
, 1Ld1r,.ld",_ ,,1f-,,-, VFDA no .AS.QI,1,1 0 It.s._Al"I -. .11.1 ", I OCAI I I ,,, -, I_ L."n 'A It Ali% S' ""'
I._ "' I ,I. __ ,__ I "" II I , '11. l.". I 1-11.1t., I -- .." ... I-, fairnh- -- Sdii, F.
.1. b- IIIIIIi.6.1 .. 'n I , SOFIVATO Nit JFR REANCA I CRIADOS I h-d .H,- P-d. A, .d.,
'"' "n 'I"". IS" In,., Ill I "I I _n . _,_Il. til, I 1- -1 -111 I "I'll la", I", ,, ,. "' "" ., i't-olo., f"Rn, S-Ido S20 IN. pi,.- 118 CRIADAS
cionle I~. I I, U..A. I'Ine.'. "- ; ..... ;,b,4,, 1.,n I._ 11 ",I 14111,tI ",- ,, ,, '17 IF 7 ,, ;,,,,,,, ,"..: ,"',". I Lit I. ..... ,!;,% .' I: i,
In. "I 11.111". ,I 111 11 ".., I 1 .11 I ;In. "I''. I- F I~ !,I. I, -1111.1 1).-,I, I~~ IAl- ,,q,,I,,. i, --- I-, -nu, iA,- ,on
", ) I~ ",.,. V.. en'. ... dn "-,,I,,- ---- 1. 1, I I, , F Ii 1! 7 11 11 I ... -- r, I ". .;.,,, ,,'-,. it, -. 16, Sit- b,,dgA V'Itt.1, I, ___ ,__ o,""", ", in 1 11,6- 'A 7.492
F-IIIIIIII-112-311 ,P a IN~ I.t"... F. 396'-24 ,, Y'Atol, I 'I ,,, it, I~ k, A 11 I- I -11" "'41 '. E 317% 110-15
- --A- lil I S A I,..n :., .. ( ALLE LLAIl CASI ESQ1 6010 '(':I _" ., '' -- I _il". '. :ii L
L(SLILA. MAO. Flo AP FITA. 1 !-,f, -.- I-- Q -- I~ ,, ...... . ,! I
_iLQvmn. vrD;tocv_c;ir.Lv r-ENTRE Sr F --, ill
IIII. It. .jnR-- ,o- .I,.. .,--I. --j .-In-. d, oI. --HI ,n. I d- n. I l,,. -,,_ .... __ I I_ I, it., a Cilizad'i Real. $45. Altos :_ __ 1,11f A IIIIII, ,I ,I., I
o. 11n, n ,".' ."ni, t In.c.4 n, I'~ ,- I -, Ili, $2.- -_ --"', """'. "I'- "' "' In IIII-it ,I,". l", 11.1, n.1,111 ; ,' ', .1,", 1 ,'87 HABANA .1,I,, almilanIvIll." salf-ClilifIrl" 104 COCINERAS COCINEROS ., I 1, 124 I.AVANDERAS-LAVANDEROS
...... 'Inle", ,.,,n it de All. I ,t lLiT- Sn'1, 1"I :,n ","I ',
_! A %,NIIl T,4,,rORT,4 FAidcr, I te-- de criada. iiniliinfilloill. hl-9733 llls. buti ... ..... ma, I I a i. tioi 11 IT" I Ill Ill A A IIIIRMI. I Ili 11 "' "' I I"% I ""'.."' -- I Ic ",I, ., 111 ll rl I
IS t, I ".1'. "".
$9.5. Tefef ... B-1319. I F. 41ill.,2 e2-23 I I NI I 11-1 Sit I I 11 11 .." 1. 1:1 "I ",)I IS, "" -11, ''IM''.... ;"Ilul -111 ... -,"""', --- tv. ,,t ".""', ".". l 1 fif .I 'i"'I'; I r 4.,'t,' ,24-t, :
t-5734-32-15j __ ""' P", --. 11, .. II-,.,1 :l I .. 11 I I I 11 % ,,,,:,, .... I. ;,,It :1) LIN(villa. AgLI;1 Slf'nl- ,,, _- I 3 j -_ ... I, 1.
I
MA-RIANA0. LINNIIO_ CALLE 1.9 NQ 1119 11 Ill-1- 1,-, 111,- Al ,.. hlit,,,, ,,I ,.,, I I __ I I I 1 :" ,'_ ),Ill. "c:J'al 3 a 61), Ili, F-3970, 1 I 'It' I """l-l" ... 'AS 11' "'"'"' "' 12.5 CHOFERES
APARTANIEN-j C .... de R,,,I ,--. I. , 'll I!, ,-., --. Will 1.11 ,,, I ,.. I ... .... , ,, 2 ,.'.
to Sallf-comedor, "n- cuartn grntlde,, 1111-1.-N11 ...... --li.l."- ,:,: ,,,Li I"I.11 -_l _ kt-L 19 :11 Ii. I E Ilil, 17 I, E-45,2-, -qu- 15. S' !; ".TM .111 I 11ACIIA A I ItA ( o ,,, ',' ,, "' I ""' , ""I" L l . ..... i"
batiSo, cocinut y pti de,. Rtina liril.:!%iLli'I.i.,i .lifli I, I ...... I, I I I I fit'', pq ...... ];I'll,,, a S F. 01 RFfT I '.11! I I I r I NoSl A RIA,(-n MEVIA
110 ,ntm R.bau y S.In SlIlvild.a. ,R--l, I ::"ll"'I'll"', l I" SF ,IQt it , it vol I AS I,
I. Ili" IS "Ilk (ORRAIAS NL. GA. lW AlAlt ILA RISIDEN(lik AMUE81.011, Ell 10110AMAR Rf-.,L-,, ,liii. SiLlOo Iu ll, I "! o ,I, ---. 11---TIf-- -17
Afliltar. IS -: V'r I"" - I i ..... I -n ,. a ., ": ". ". i"I, I J. I I .L 111.11. 21 .11- 11-- 'If..
,, F"'7_ 1 ., .1, , -- I ........... : I ......... ...... 111,11IIII 11,111, 21 N. 45-1 It, F '2N14
I. Clud.d! 30. NI-1073. Lliil 23 'N m,'t,. ,"_ ........ I, '.. ''S : I ""I'l."ant-11 1"I'A I"I"Ll., ,.'t ,_"' .", ,-!Il!:! ,!; ,, l,-("' -62517 125-13
qui.c.11a. Ill At; 1, -'-, -11 ,111tilhil, Wl Lill Ili',' Il ll 1.1.11.11 01 Lt- '' ... .-,- 111. ,11 I-. .11 LI ...... ", 11)4 I, A _E
13-6112182 15 ?11 11 111.111111.ItTl.", "", 1. ,"o
'In 'I",""". d, N I % oARo_. .,_,AT ...... it I ,I ....... I ... .. I,, Ill : ,:.";:,..-.""., iih- ,.,e S,? .I IIT ,;.CO RA.. fll P T -.',7471 119-l', SE OI RE
llll- --!, .... .. I,,,, i ,,, , .,,'., ,,,,,: ,,i, ,;:,,:, ,,iL ,; , AT CIIOFEn PRAV17IFii
" 1 I 1 ,IIIIl ,L I , IIIRIL
_F _11F I '.-,'i' ;,:il,:-,n-;', : --- ii, '" I I ., l.f.R.'ll, t.d. cl-i, allt- 35
LO-MAII-Fit Set; .-].A VIRORA VISTA b.,hil. V,,J -1,. L I , -- ..", I t '. 11, I, ,,,,, Ili I Ill ,03 rR ", ,,, , R, I "IfIll "I oll I'.
V-,i77. -., ,I .."I,, I,., I V ,,,, L. I,;, -Ihdi I "'? 1'.. di, I I it 11 -n, -',I ,L "; ,,, -, ,, I ... .... I R,--;iil 104
I, -- 1, -- ,,L- Infi,- ., ;,,,-lI,.IIIIII. 1. .,I .1 A. 21
-I'-'- S- I""- ii. Ill. 1I.l..I.. .I_- - ,I, '. I lit 1- b;'jiii. 1:;, "" I 11 11 ) 11. A -- 'It IS 01 if a IN
ne"'I.." _, 1.46- "AiNT"It"T., I ..", F E 56'
L. ""'t". .... I 01 JFSU_ DEL MONTE Y VIHORA
.,I 1111' ".,. ,.,I..L ... I 31 1. il.-e.l., d I. 11.1 ,it, 11 54- 25.13
,I 'd-nn. I.f-oe. It % ;IlL 1 11-17, 1-1 -I7,1111".1"".."o e "' '! l,. ... .... _)., Ill. ..... F 5363 87 15 -IN F. CTS ITO UOCINERA IiLA.Nl'A- 124 LAVANDERAS-LAVANDEROS COOVER JOVEN, FXPERfo
I 1.1ns. It.6. ,.L-I- '1-1ill "I -' t1l. ,.I'.- i. ", J. ILI --- A, 4, IS I A A V, ., I o z I;, I, I I L, Id" ,III,- I,.
,-,4,,-,2-,,1,.LI',,,. -: .... I. ""i-ii ,A,,,,,, "ml, tl7,',i',, L.,, s, A'Al, IS- I.'RIT 11 Sol I P .... I : ., Z, I"_ .", ", ,, I. ". I V, ,-.. 1. (". ,.". I ..... llft, 1, 1, 1. I I Ill.,
FIII, IS, cal"I'la d, C, I % blen edu arin, se nfrece pa- k1k. d. ,,d W I ... ... ..... i". ll :1 ., "':"4,L. .... !, I o ,,,,,, "" "'." "' "'":", ,,*, ',j,, ,% Y K, .1 aliLl 131' Cl" 2'1 ''I"" LOS10A A.- PIRA A SER Su
A-ILTARAN .... _Q,1- ...;To T '. RL, '--- I . I I.,. It~ .. 'IT ... I~~ 11 1. ill. %lit"I particular o cnmpr.
-,. ,Pi---n.. .I. ,.". h.", I. d' ""I. I ""' A "Z.,', .l'!; .. I !i ,rI,, y T--- I. ,I I .. Ill- .111 -1'. I S l"el"
L. ,I .... t;., I ": : ,,,,,,,,,,, ,: ,;, :;,, l,,,,1, I ......
-,. 111.11'.. n1l" I "III E-11--11 1,::."... I ... I. S, '. It, .. t.: I., .. I, I.. "'. -..- I I -- IN "I-', 7- ,7' 10 104 15, ritittirero v se cumplace cin c I,.. Tivne refri-rncias: 'Al-5267.
A~ -l. ,,I ... ,". ....,. ;z..-";,.",c.,l: -- I -,lt, ,tT .',,., ,I. ".-,", ,,, "i ". I .., ,i, I", 1, 11. .11, S. L' J-101m IT414. VOCINFRA ill FAIN,, A uJi vcvt le -,u nuel. P Tiniloveria'
"" ,I, ""... I'll"In'... Iii", ,.c,1-- W- 'Culmnart'. lit nalt, modern de E-62q2-62913-125-15
I.In In". I-Saiiii. I "" INTR-A I'll, 1 17%, I .,,I-" S. ."", ,,, , I I .1-1. I' I"I ... ... mt, I .III'!, "it,"
T-AT5R-w2-;, COPAHAVANA APTS. S;S! ,.,%' : ,, .D It', I 11 -.I .' "" 7' :" Ali pulW Lit Ster, I A. B--'14-, 111.11'.. 11 .:i!.'ALQt lj j) SRI 01). SAN LAZARA CLIbA I)ijc(- v TrCL'O. FO-2330 v 126 JARDINEROS
!.1A D I A I 1. E I 1. A I I, L A 0 1, F. I Q I I I MIRAMAR lL..l!11: 1111"..1- 'I 111.11'11.%11 2111, 11,05 AS of ",:.,..o".",. I I, .-. -S, I, , p jl II ---. ii In -mn,- 11 -r, a unit. -al(j 1,.,,,, ,),.;t f,,,I I~ .. 4-15
... nl,: n;,.,.,.!., ,:, j ,,,dL.__ r c, ... .. .. I ... ..... ,'-4761 -slarl cl Ctiente. ,,, I of of tpfi, j4,inj .... rtrj.
""Ill' ___ 119-1953 fPI)R 1. Pf-S ,%I' ill IIJS, (A-A I In-. 'a I-VI," 11,1, 1,01IIA''Lil" b"It" ''. 1 - . .. ...... ".. I..f ... ,"'."'.", S, .,I,, R I , .."'"'S, I I Su M ap -,
Z. 11:1 pll; 1 11. .'1 *11:.- ,--. tl'An.. 17.Iilelli 1 54. 11-1. I IIIII.Ill, Iiit.".1 n'.d. C- ,I ....... ,". I, .... L", ,"". 1,-.,. -.''I.(j.i, f.,udl, '. !" I, "lad"'. ", I I 11 11.1 I I 1111". b."', I I-._ ", S", 1." on RTA DE d,,nd. li.illo,
-'- ,I2"- I. .... on. I-dI- 2 1, 41 -1, ,,r,"-',-,"",', ,.,, l.,',,, ,,I lllkll', "' "-:,A, ,,: --,--, -1;,-. J-j- 262, at lla sinip, LSl-lSI4,jL, R,,,;,_,. !'I,. AS ;,!I. ',- ,.",:",, .'',' ",; : ',',' '.. CIRATIS. CONIO ',",, --'
'1,.,',,,_ W-,. -,,r 'In"din'. -- I~. I I i. ,In -1 Infioti, S. forma" u 3086. F All, t, f ... ; -:"' ille] tLII a IjVcfIIe A tit set" 1.11111 F l"n, I!"
"jno ;1 _,a.-. b.n., V-e. 1. al 2. TI 11" I --- "I ,- Ir""'I'.. --.. T Ill II4 ..I. I I _-,j.. 8-. 1. IIAJI 11.1 I Ilill rIlXIAIr AII.A II11,171 Jj),I, ,I. I._ 11 nol. F200 In .ifl- '6 M_ I I A S ( A A 1) K __ -1 I .. I I ,,, ,,, ,,, ,,R 4 PARA DOR-ifill vN L% corbala "t!ralis" I I] .Irja ,liaji-i. IZA AGENTES VENDEDORES
T. sinvirt-151 ,i 2-, F. ALQ1 ILA HARITAVIONIFIF it , SE A11,14UIL N -, A- ,. ,- 11,1 I il- ,,,,, ,, ,.: :,_,,1!: -Illl R Ilill 11 IIIIIIIIA 11, DF;t,,,I,. Nueva Tintorriq' uba iirt" tllRFI(()MF FkXA V"JAAT1 Vl[NDt- I I f.Int'. I lloillln.nn, I ,,,I,, t- A I , S 11.00 ...... P" Nn. .10, ",I,, ,q"LA,,,(; "j. ,,,,,Ir
iE ACQ11LAN APARTA51I PLAX.lillF AlQ1 ALAN ArARTAMrs ros,,,111. 1, "InIl. .1, -- -,f,--:,,.A -,,,,I ,,,, I- , ; ; Ilf: .- A -ina Dece I, Tic- n1l, -,I --. 1-11., H.b.n. IN.
1. b.j. y il,.. de W-n_ 1 it I. l ., 17,,,.c. ,,, F_%, ,,,.,i ,, I":,"::',l,.. it ,,: ... ;." """"" Lit niaI,; ITS )d,
I-I'lin, In III,. Jt- ni-,- I .n_,* Lin., hl.l,,- I ...... n In, "' I 1 ; ,- himmnlin, Vlbora. I m.
_".-do-), b4in- h.h,,__ -- -l--+r_ I ,, lip, -- - --r ...... ., ,, I
I __A- _*h ""'-A 'Z --P'- """""'. % -, it, 5 ,, 7 V ",,,,i I Rill~ I ,,, Moo,"'I 1. .A. 11T. A SAL I -ij!ll- RdZr -- I I I -, I 1- -i.. Lt.
I- INS~ ~ S," F ........ I~ ~ 4,,.l .-Hn, an-S5 1 -1 fi 11 I M.I. olliff..
filonti. ..q.to. Zoo,.. __ I R I .W. F-k.
. E-577 2- 7 f 'Muffo "PARTAIRFA.TPOS: SALA -f'0:jVFlWDO, GANIGA:_111ARITACION A L ti.di- I 11 I 11n -11.1- -.il1n. 1.1.1".,. "' "If IT "I IAIIIIAI I ,I, nu- As NUEVA TINTCHERIA "CUjo. -n -- "I. I-n- InII I All F I ", I,. _f' 10-31SISS-1211-19
WFA-STAMENTC)DIII-j.-I I In"z- ,"', N, I l ALTURAS AVESTAIIA\ .. ' .. 11 ll?11 ,l, S. ", I", -., 11 _IS r.srRE: 'n, ". I ,, Ill ,I ,,,, ."' : "":,:.", "I ki iart" No empiritm.,s ,, q Sit. I "Il".111 -111 I( ITS All 1111111koLl. DE
5 ., I "i71,1:, I 1, ", ': : "4-1':l l--I- t I AI ... --- ,
"". "" I ..I. ,,, .... cell J,, I., '. .,I ILI rill ,, ,:. i I! "In ........ -c- 4- -. hln,- .el"., --. 1 4114l.. 1 - ... ... ? ' ;1"'"I"' 11 I I" 11 .... I. .., ,,, ,., ' I ""I,
,,In ,no .- .- .. .... III I, E -. et ,'I 0:1-.". I ',_1 I., A 11. ,., I ,_ I ,I'll 1,, 11 pl-n, cepIlo, tit restrtv ,,,, I. ':,,,: 1- ii -' 1_111.111.4 IV,",
-1,hle,, ,.A n7:;.,,,,; I, '. : ,,, :. '': .- 1. .': I ,,, F 3 -, '. 1, ,,,, -., vI. """I I- ""' - __ I 11 -- 1. I I'll, I'll..", of ", ', 1,m a pv[du! In I"pa. Lal; .....
X, m I 14, 1 I I 11 I ., .1 I _. , _- D,_ _1,.e.__1_Atc- Ic_- _Rad,1_C,,, __ ;E NLAiLlif-161 110DIERNOS 1 A'-- -0 "', m"
- 1 ' '-12 SAM OS-SUARU-- MENI)OLAI -- -.j '. -'_ _' it sfci Mrv Cil -ilfw-) _T: _i_ N t
S, ifi-,A 112 11 I ,.'Tr -. v-,,..:.T- -,-., --- l .T ,;i -I- ,-.- ,I - -1 _,_ ._1 _- I. 1_1 _WTJI I-. I I ... I
Spartan t-flt(,S. Sln-comedor,--l '-- --- il.-I 1 ,,, I I:I: I., ... ....... I I i:, F 1111 1 11 Is
_ ,-qi-iu _-ATA.."Mil" ,)Ill r "I 111 I., nwl"". D,(v N Tleuv. Ved.,il,
I 11 111ii.l."'ll !:A!!0 dIS I I a avioneq I;I:,ndes, banc, ; ,:, ::, :I, R,-;,:,,, _:,:,- .. I' "- '",.I' III, IS ": ..... 'A' ,',,,I"" ',"R.' -"I-I' I I'll It i IIA A IA is LAII( A 1 0 !:!m y v -Ilm. I__ I ,hE At (11 11 A I N SJA l -,fill lqs lj ,ISIIA1f'1:., 11 Ill Ill I All IM111" '", '.. I .,
I'll. ,;,;::": .... ilt.. I,__ 11"'..i. V., -1 *"'! A "I., ."."", ,.,.,
_ .. it. ""'id", i, '' Ili L ''. '. ., ". I. I, 1. I 11 111.1 I ., ::,- I I 11, IN I, 20 if ... : .... .. I I. ..... I 'r I ,,. 1. ,
..l. I I.,-,.: o-:.lI7.. y conna. A-,,.,A aimoclanle. Des- E.11, Lil "'i I, I', 1-1.1. ,,I .1 1, I:, M 'I ,_ I _' I ", inw."'... I,~ -.d.
I I I '1- 1 I" ', Li 1; L- ill 1 L"I'. 111,111 oo.- 1 ) ,i ....... i, 4 I. .....
Unit 52 j5 de ,C45 11i Rodt igiez No 4.59 , AS., IS A R., I- ,I, AS Qi ,,, ,t A,,- E-_,77? 87 N, "' .11 "J 1, jin'.il v I'l;,"'I., .. .... .. i"j,", I ,,,, LA SULUTE 11XITINA A LA ":, !, ,., I -- -.. I,~ -,"'n". 'n
- --I.L- 111. .1 I 1-1"I 1, I .1, P,.,.
ALQ1IAM ____ entre Carmen y l"ttriteirlic, Vi-I ", I I " ". ,, -,I ,,, I '- ", A "I"'oa I .... III-I.."'i," .4"'I.J., olln. I Ih. jn-II;mm:"eL1zf 111'.11ii-vilida w:. .,..-,. ---- I.I., .","o.
:-,- .1 1- .... . .... l- r"It. I .W DADO .. ;::, "., NUEVA FAIMICACION 11111 fl 1 1_1 -Il 1 ll-, 1-111, ])if;!, ,',I, 11 Ifi, Ati,-,I..- Ill- 3 L M;ilid, ,,vs titws %, vvyti, a ; ill J .I,,, I -L-. I.2, 1,1n., fren
1". Z-1 .. .... i.-, bora. Riita 15 en IN puerta. Lia- :""."... ."",.,.,.,."."....k., ., _:.::,". ,; ,.'I I! I l"s 1:1
"'. '. .1 h,!-l, -1 I .... ... J,,, 1, .1, Ilin .. _- I". ''u,''.." 1-1, J h"Ll. /., IS 1, Ill. ( I; bit I ):I I I 3' I'll I 1, 1'. N.--J,
, ,,,: "r-., ". ,,r,.-,,--. .",..I ... --111. I"", _,,. "j"T',,"'n" ", , n,"".''. Tintmelia .1
I., =-Iir. lubo-, I I; R dificu, hfuirnes, Bilfete ___ __ I -1 ..... I ... ... "a"16-105-14 1 K 12.1, 129-IB
11 = 1 A1.41 If,(, uAbrim 1"' uo'ooti 4.1,0,I1.1 Ill"I'-., ,,, ,I I it,.i.,iiii, -iit'. I... Pit, !;I.S'i!:,' w" 1 Valdespinct, URP ]IV 40.q F VA. "I 75 F A V4 U I S, -- -- ,;nan vorn-) cle %alil I I- n rnll(iseo
Lit. So~ ,I to,,tirriol I.,t.rL ,,5-2.0 I I"' j A VIA
11 2 .." "'"" '.'I N. "" 1 ),.rv V Tivue I 11 'o,"' .'
. : ;I' I ,1"do. IN-23BU ,;,."fR,',' -','-,, .I'. .',' ,.
.,SIR S5 D- 941-8'-26 Ab. I AIVI ,',','.,." ( 'A, III .1 INS, Iml-, AVA111 4 108 PROFESORES Vt I.I., L.
__ E 7to 114 15 ,As VEDADO I 1-1" ,-,- -l. --', ... .. ........
MIRAMAR, MODERNO ", I., I.- -.I- _', --- 11 follf(ITA PROFFS"NA TIT(, Am 1, y 1 -4761. ".. il--P. I, "' .1 U "An
i13 DEPARTAIAENTOS -QSILU HAWITV(101 Iii CO"N'TDADO, .NIODFRNO clR('VR pl I L L. "I.. I.,-- .."th .11 "i'-. I,~ ,-.- _____ F litilti 121 17
Apod. T it. -1111, 11111,dIr. I --- S.,ii tllt .... I ... ........ I."" .1", I ... I I
.... .U- .blll-!Vo. ..:oAS I :,""', Ill, jIjIIR-njR.,it,. 'SI'l .. . ............. "' I .... I -i1_"",_1 ..... : _' -' I- PARA SU L11 11 1'(-I: ATRACT
1 74" i V. _,'; ." ,,,-., 129 OFICINISTAS
"A"i N,- 14'ee,!1 .-Il" ,.ITR tit Stilt I A A ",I,, ".. ,
IS -I' I. 1 3. m ......... t I. I ,% ASV, I ,..it, m, "- I~ .11-11 ..
." ,,, L, 11"Itt ... .... .. "A"'tSil"", ,,,,,, '!,', IS. ," ,r IS ...... : ,"'- .. I,I, )I I .wl, ,I ................ ,,, _, ""'. natu." "in, t I ". o- 1: Ili, , I I I If, I ,,, .""I,!;"l- ,l: ,, ;': '.', Ili v Ituir list,( Ill: mas ,legan
Inf-n- ii'li'l.mento S. Wit ... TOW ...... Ill"I -1.1 111.1 -- ,I IIII.,.-- F ...... F07.2,11"', ,,"'Ill. ',.!,,III, p"t lil :_ ;I "_11 1.11- -- 11-11'. -'."- I I., -_, I ,,I;* t ntilj, ,,,, Laj. ., ,1 %,,.,tl,,.,S if -t It." 1.-I.R11A -r orstEr. r4aA
.. E_11.l_.L.,1--L,. N- M. --. 'I, tl-,,)()(I 1-'-J"', -., ,;Ila ,,.I ". -- "I "' ". .1 ,.
- FL.I. __ ___ __ I I. .... 11-- lI--.,l-. I ''A I I. I -!,-- ,,,, T...
F ,.- ,,, ,, A!; If- 1111I.T11.111, 111 S A- .AD F_338.5_- 13. ll,:o,! --' 1-11, F ." N 11 ,, 11 ... .. I .... ..... .... II, -- Ili la Tmt, IVI; "CLIII: fart", se J,,s I, ,,, -- It', -, -- A Inill
- ,-- I ill, ,I, It.".- h "t ; Irl. E 194. 129-15
APA R T AM EN T O S InK AF-Q1l11l.A orPARTINUNTO A 11 III, I'll-" ln'..-_% L_ "'I'll",_"...I". I ... ... __ I I F, I'll Ii1'__,F-_ 1-.7 IF ?I ill' jail It 'TT)l 'I C' [I "' It"'I'"I I)'I..d,. dl Ti-ISIL.L.. I.". I ,"I 6 ,,_:IrLj1I. Z-. lit; p.dI I 1 ', 1:-ll4 ,1,nI: % FDA Ill IIQ '11j, 111 F A [ ()I,()( ARSE JOIFN.Al7A;,_ ,,, ,,,, I L3 1 llcic2 Vcla& FO-21380. b;l1I-i, lil-10F Ll A PI- V 1Alwol, -h.di, d, I I. A ,i. .11-1- % A- Cl l- '. I F I I A "o. _LUYANCI 1 114 AGENTES VENDEDORES ( __
,,.,I,. St. 1. '"' -)/',,'.,-,, .,,-,;,. ",- ,,-. ,: l;:.,,,,,, ,,,,,.. ',' .:, .S E A LQ U I P KACS. $2.2, $1.75, 1'tII, 11"KII., IV 075R. Srinbe
'. d, I 'Inn'le '" %";'' ", IS ocS "n- ,""rI, -,r A],,'... I SNl()KIN(, "I 'I, I I "I'lul; 12 n m H.bla
dill. 4I. 111.11!- .."_ "'.."'p.liti, "'it.".'il 'I"'- , A 'n. ill ., ".S. _'. "", ,_ i, ", J D- Itilt'. .." P"".. P, -. I ., I 'R'iNT)I'.D
11 I IilieUdn, ,- I_ ,.,_7 1 .... d,, on. 3. Inli, !ln --I I~" -- I 1,__ III., p-.. o-- ,;.,I i, I ,, ,, ,,. ,,,, ,
..... I In E-59811-112-111 j "" ,-, F."'.- A, I I "" ... ,i. --- ll ,,I,, '', ,' I. ..... ", ,I ... .... __ OR Sciarkskin, Muselln.1, Gabijudi- E-504-129-15
- __ _____ 11-1 -L ', -'I'-n .' ;n1r, L At. % it. I 11
_-ALQVfilAAlPART "; S 'i-1-1111 h.,l ,., ,,,, 1,. r-. i-- '""',I",. L, I "Ill, ,11 Ir , .., Ii;,, (';I'll,,$, Tit)pIctl N, Blan--, sr orRECE 'INA JOVEN PARA TrIA
it ..."Noo."-Il. "I. E--R. It, ,__ W .... I,,I-_,: I'll., ' '--.','
- ___ -AA- ___ I I~ 11, ,, 1 :; ,-- -.11-cl,, --. -1 L70.0= 1 0 ,. ,, n,,,_,", A, A.,I.,, I ,-- 17 Y 14. VEDADO. 1,11)[I'lCIO, __e_l__ L'_" I - ,,,. ... ... "'..'.."-,-.-., %".,.'1 ,,$I .-,() fl:tlrn PPII( 11. Cl ,,,,It I, C If -,, -- .' ,'. ,
hIllol-,- ,I.-.,. b.h. oler-j- ".tl- 11 L,
X %"Il Edificio "GEORGINA ,,,,,,,, in I. I'll I~~ ,--- 1. 11 I 1. 1. 1. __'. 1. Z" P-- 't--- nzS,,!;1*,,
",-,',',7,'. ,.,.r.",,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, "f'..'' 111-11- I~ ,I -.l., .......... ; Berta". SprrIL'I1I I ) A. APOLO CALABAZAR ) 0_ '', 2, 1 $1 ". : .. I ) nen-1 Nuc% a '' 'I,- ,, ,,J,,
li "' 19 N, 20, Vetlado. '7 P'n :n l 1,,t.,, PS i ......... ... .- -v
, 2. Vert, t1d hi,- 11-- .,,.,,, 1,11". 1, 211.5 S. toda via coniunic:,( ,I now; Y A. NARANJO i, I- ... I S If"( F F219 1:!, 15
F ,73ii -1.i 111-12 ., XT,,nlf- I I~ "Ill IITI I 11 "TI "I .l ....... ',, I I j," i""I' "'... I It""l _:,.,.-..I ILI, ---- r VI.L. .A 11 . , lt ,-!_ r .. "", -- I I I FO ".,:It) V I'-4, t; I ,I of Hit I 10% I if TQ[ fA[FCANOGKA- ,,, I ....... ..... .... ilratiquilo- clw',(,t talict ... I u *"A- All A, Q. o., I All"--1.11 ''. : .ill. 1, -- ", ,, ___ __ I 1I 11, I --- --ceool.
"'. ", fill., -: '' :, lit 'I ,,, lv, Aml-I'l I, I".111,11I.Al A _1111-1 .1 -. ,, .. "- I 1. ,Ill., .1. I FL 1 1 II92
, "' .. I, I "', I I ,, I If vs cuerpos ,-, I'll 1: 11 % I.I.-l', I ,-,i:sr.% DI'M ONTENTO CON 1 E-6238 In-I&
, ", .i,.111- 111:1,.14.1,1:1 I I '. pni-alt
.1',de,", I 1',,, "; ,,%!,1,l-.- k 11, I "'. -'- , -."In"". I matrimonjo. (Enrij ,J.j
"JIL ... I"I., ': ', J', ',';, In~ I., I 7. % I 1A .. ,' I t -' '.' "i.;% "IR 1, 1.L I Lit Tmlor(ro" ijebp c,,ri ,__ I IIII.11,10.0KIDIOMAX.
- 2",',t ,,,,, In,,. I
-. ".. ll..,:,, _. "Iw- vii- E. I j ""' ' "' ": 2' 'I I I "'IF. _,', N,' I, hora), E-4075-F.3 !-I Ip, L. .
11. _11A.111 Do, IIISM."llit I Ic", ,, L*,,h:i,.:.I I lit v ..s 11),iih-I It I I -., F Me, .... 1.1,
1,Iqln. 211, %"J'Lll, lf ", I W,, I i"'I Ill 1, .,-- I. I~ I.. ,: ..... ... -, I ... ..... C.Il.d.,
, I K.I 19 At of IS ,,--I, lir.- .: i".!l_:!,-: ,,,,,I "ii ...... ""'irl."", ,. Tinlorerm tic Ctl,,:i fit .... !ak, S .r "."':."; ,,,,-: I
- __ I Im. I I "SRI -. I T, %I AI.QUILO GUIRAL 1. UNA CUAL)KA',- VLI I L1, I., --- IS. J.,
BF-11M ILAI I I AVID. EN A A'Os V 84 HABITACIONES 1 85 NAVES LOCALES "'I'll I~ I ., .-. I I 11 I. I ,I '', 1 , 1, I I , ,. ",".". I.. ,,, ______ '61, ";.S-."% '1"
. V.. .. ..... I ;, r I'll I I pjra brindarlit ISIS '- :h;y' Lill _',,:"f_',, ,i:' " -". "'; ,..I'.. ,1_1: t;, ;:I,:1 I "' "..'' 1'._1 1-1-1 %I. I!~ :": ""' ill I~ i,,r. I )Ice % 'I vc Veddl,
" ; ,11', A I I"% .."it FITFIF I.f.ILT 1, "" .. I -11 '. I .1 '. 1.i, -", $.11 1. 111, ,,,,
I iI .. .... :Ic,,L.,1:I ,,- Aj I, .,,,,y '.. Il I tt""', ,A", I I, ,,, -f--,' 11 AL I .1,. o. ,I,.. I,,I,., ,,' I ", Lit. -'_. t*.'. I_, ".',- X -,.,,, ,,I,; -I', 1, .1,1i'J.1,111', --- #'Ak 1. 11 F(J-2:0:d v, F-4761. TRADUCCIONES
III.I.III, 11.11 I- k-- Ill ........ "" i., t .. .. ... ,. I __ .1 _1- --1 I n-I-.. le, ... I, I ,,,,, '. ,,-,, L, 'll., '"' ... .". ARROYO NARANJO ", IS M N NCIIAS I
de-Vue, IS, 1,, J. if 'I I r 'L Tj """;" 89 CERRO PALATINO I "'.1 I ':'_' ,i;, ::: _'! ......
Ili. 2".'"" "ll"'"I"d, ". "I".", "" A ....... I. el, ... ," I ", 1- ... %:-,, .:, *." :';"Tri"' AXIIINA.11i GREGG
13 run _1,SRIS fl 12 E .- -, I, 112,li I DE - I 1-1 I ,.".013 'po 310
."I"ll' I .I'll I~ f ", I ", ; "'.
IF %LQIA-S A-1117%MtSTOS: SE ALQUILA UNA CA,% AVA11%. -, 11., 111. I 11 ".."i"." : ,,, ;.: , "". '111 X oi, AQUJILAN 2 IIARIT ACIONES .I.A.A., -_ I'll A , t, ., I .,I,,, "I IS f .... Iti" tmt;l. 111; -11,1,1e, I - I~. if, o-SA- ;SL _)!, ".A.(.A I 111, III lidni-ar .j:,Ij, ,fo. ,I,,,, ., 4. 1 1-;-11t; ,l- "I -- '' -I I _, ", I fl it "' ' 7 .I 1 '' ' ,' '[",, ; ""-;",r-%
I slinpli-, -mlad- 1- 11.ii ,I lt I ,
""'I", ,--t;" L,'.' n ""Tnn"I., :! "I'y ,;,." pl'to, 11"ll'a ,LN, -1-1- ',;' I ,I I -t II-Cell)ill --I' :--- ;' ,.,.,I,,. Tell 1.11.6.
oil. __ .. ,_ PIN,). Vapur 81 B. APIA 2.5. una. .".- I... It'. ,I,,, ...... ., I W I, 'f,' ,*,_ ,..I I ...... .... 3"' '"'I"" 'ITAN
11 '.11" li.l I,1_1. if C :: SE SOLI( VENDFDO- t"s' "'I"Ll'a ":In "i 11. -.1 V-111 tclef.., 9653, 1 1"I I! T- 11 11.1. CI I"InS,,. "All L. R,,,. 1,, .,; 2 I, t ". 13.15 "" :, I, S1.1 11,,.1 if I" V I'm 1 .p.4 vn ,u r", pa pul'I.7 t,,,',T.-.q 1-11111-Slit'l, 1. I : .
Inli,- L, .... -,r- I, I, to, E-6077-94-27 ,,, _12 30 2 p D .2 I .. F 1,11 Ill ... 3
I 7 ...... ;, 'ife, 1 fil-I Cl-rll y Sn 1. ( I 1 I.,, r -n I la r r if s rn + I ja "emzm ,-: I;. d ,
5171: 1 SILISIRI -1A Atel "' 1, ,,, y ,,an Apt. 4a 97 GUANABACOA REGLA NI a,,,;. r,;.,,, jj,,I N. (;I: : ,;lj_, ,,;,
irAnTA"fil-ro monrovo. rRINIFIt ry ,,,,.,. -E ALEIVILA PEQUENO Lm..,, E, fillIc. bn j A ..... tit;' C"I'"i I I l __ Hall; ... a ,its hart,-. Tambi, I, (',I I I;, C, I 1, ,,,,, t ', V I,. 1, i, 131 OrERTAS VARIAS ,
I ;,I ,,I I lI '
" ,21_.-". '. n.n__nn_ I ". -- I ... ... -n. -. ,,, I'~ i puIrca III irristill. RrnV1 IlL I _wir R I I. _.41,-All-f Y CASABLANCA I. if ,. .() Y F-476S III .
I. , __ __ -- I,_ __ ,:, lit __,_ J. j ........... I U., .S. 1, Fv- I I .1. ... I I no"Rar. 119
.. I~ "", A 'A --;- "' tf ",, I r" ,,,", 'patiltal, IIA.-P.I., hit1ba. -rL.A %.I.I'1 Y"i 11'111 1, 11:.,!" -2 : ; ; : --- etb.IS,, F .11 ---,IIoI'j. .,I 'l, ,, 7,, I I "" *2 Bit if,, At,.S- S [:4 O It. I --,ii. '...
I-n I A In",- !", i"I Ill A tI.ISAPIt- Pq ,n. I~ 1i fill, I f,,,,I N I 11 a il % VIJIDO 1A) V. I, _L ...... -- A-.
lo77 JIJ IS Ci ,S F."Imp, -Q, IS., ,- 'A Fill. y AlqIiIrr proporriona J,. I9I do IT"' : .11". till. I ..". I I '., r .. .... I '72ti Ill, ri ...... ('11 seLl, wl'I"I".., -, ,' ,' 1- -, A--ET,:S -96119,
lilin.l., ,- r ... I., ,Irl I,.. I I. I "I
; V I IS I S, is r I . It I A I .1 It T I ,._ ., C7o ,,, _', ,%, I_, 11 I -, ""' I 0, "t, M
I ,, -nt rt, t,, Into, I,~ : .. I ". Sr Qixcdc. Re- --- I ,,,,, I ,., I I I I _IA
-I. ', d", I_-, ..". 111. I. --- 0 NI .In, ,,j _-Obla", No. 466. K- 4, (ill- 4' I ,0- 1 14 9 I,) 1,,-I,,, ,Ii, nlvhd,,e p.n:a urtit, 3 "I
n-- -, ; -, pin- .I,,,,. -r-nng r .. . ,, I ,'I.., ,.-I _t"ll"I'la I "' *11": .1111 1'11L11,,-d. n. ,,,, -,"In. 1. Ned~ it, 4 A 6 d,- III t.id,. -REPARTOS ,,,I ...... ", ". R. __ Slill 1111.1olla." 11, .1 fi ;eI, cln- s s, lit I rIv!,jv,;i Lit ( % It 11 V 1; SORIANO, EXPFRTA
Av r,,,,,,,. 1, E.60S,_8,.Il N MARIANAO ", ,,,I '. ." I I L., F it"n, St. ,.. 1_ "!"4, I I ,:,,-tA. Llrea AS Itia" A' ""A SE ALQVILA I NA A NSA ALIQUILE I ,, -- .!- ---"... ... mod, !,, Nuevp Tw: ...... I ,a L, u .': ,I, :Iljr-nfj,, taller. Monte No,
' "':-' .1 , 11 "I". 4 .;_" .", "; I'lli"I I' F) 2i,.0,* N F-4-oil. ,'q ,If A JB76.
-d1dil-1 1 11-111. I~, Is. zinj ALQUILO 11ARITACION .%,.%I rij it F. NAVE, AVENID VN "1000 98 RES- VARIOS "_-"' .I.: 11
il.hto,. ,,,, I. S':."'::-' '- I I'. ." e'.- : ___ A OCTAVA I, I" It" St. I ,,, ,, ill , 1. .".
"_ ... b, Iifl I., ......... T-t i InItep.-IldIctitc 1111, .,,I Lt. In, 'A.. g". 1. I. -endannien I. ''I I A, I 1:" 11.1 11 1- I ., ,.. % 1, ", , F-5786-1.11-18
A 1111 11 1. 11,i"Ll"I'll".111.11.1 I, agn. .1colloiliit, 9'10()U SlIf ... .... I, disloinih1v all -It.i fit I I~. I .''..., 114'' VI I I t lil I I Iau. A c4, it I I ''I p, It.. TRA16A St' ILOPA EN AUTO- ,I, MISFIT JOII EILANCO_ Fi I
.1to,"Ifc. ll pntrfixanumiwil, y i-liwt i.f,,,- All. 'plux1rim cme lllltmptditan, "ll"... P".. .. .... I "'. I I~ 1 .I.. .-.- ,. -,.- ..'I
- .., t, I", ; "l, Ail, lo, If IS A.". ..".A'. ""..".1'.
SI.Q111.0 ArAltecitillo'Tom Mn."- low clold.n. AlnivildateS, S120,00. 'Cablda I "' "" '-;.",".':'."', It .1 11 ". I......., ; 1,-vd, ,,"t"'t.a.) ot ,I la pter- IL- Labiratorin. mccanolfrafo :
0_,i 84 I' '100 metms. NI I It A 3121 It I I IS 7 if ''I "'.1, 'I,'" ," 1,11,111"." "',"I": .-lW'.1.,' !,,ijl,:I:-fo opailiol, parit trabalar
1111 1.1" 1.1.11 'I' 11" 1111 I .'I 4...' I- E-6 Lt. R, ll I tl 1, I I, .1"",': :iS (it. 1, 11, 1, fI_ j_ [I, ,,, I, ipe
I'Ll I A I "'l,"", "..." I L.".. I .N (Tarnbl6n sci ven- ". ,,!,-t, Qw nd,. y cfirin!ic. Ha- .
! SIL 1116.F.SA I Asl Alol 111, "-.,1- ,)e). Bel-Iii(Il", Ruft,911, _262, lla- _11;it"111 111. .: I "', I. 1. 1 I -, ,,, 1-4-1111 111-11. Mooll.nAl I I. 11 1- I- 11 1. I, lil -it' CLIIIJ I nt I I,
.1 N 11,111 I., ... .... "' I I 'I, lit"It, 1-1 ti-a I Interir Exce I IS re cr n..- .-... I '.',- p ...... 1.1'.'." if .... ..... I "it, I~ ...... .... Il- ....... .1 ". .. ....... .. I 11 I I i, 1-:.1 1'.1. ,,,, ...... I- ... ,. !!., I I'll 1i ,if 11
.- .. .. I IttleLN, I'll I1I-I--1- Tmt,-- I:,III Llaaulc A CoAull. sf-6-.10. h.r.2
PAGINA 32 DIAIIIO DE LA MARINA ABRiL 15 DE 1952
llaatrea ~lsiIaotes en In capitul deEspai~n Celebr6 la Asoc. de Reporters ci Prest6 juramento I Girari el Tribunal de Cuentas una InBpCCCIOfl a Ia1
_____ Cornisi6n de~ Foanenjo Nacion~l pr6xirnanaente
Natal alp taijatapta, ira a-tat
LUaItLL(!9iLLUULLLI atip ta-ia-a M ayor El Tribttaal da Cttanlaa ha dc a1- Maabalpiar p or Orgaal.raat dadlat 0 I
liladaid at aaattrrtataala-p da-l los jiresidentes _______ 0 aperacloaaa qua raleaa aaallzaaada. ataaaraala Dlterapaatal tattttrtlt aatPttyt.SPttttt ItltdPa- Jataaaa-a papana latparaalda a Ia Coattatba a aatrtaa paaa titta dealana atl aataattrtl
_ 9 al-~
attt'taptta ttaaaaaaa-a-dittatPaalO dpi tlttttttda-Etla-t datala-Atita Ptar _____ ---- -- 151 11 1 Fatapala Naalaaal p aaaapatt~aaaeoralaalltrdrtiuepaoaada a
Chair. oar urn, '' lanerriHia
flooruidos los jontlauiorei. ueVCaafl lucia! aaOflaUafl IZ araaalaaaida. Iborloatta a- La op tirita do pasa-tata.
tlara-aa Madta-d rt part. de laos Aaatlta ppaalaaaaanll ~ El daclar Seola Baa Mtaual7ida- _________________________jour Leo ire Y 'etiU[OS -. ex ~ ~ bajola aaldeapa dol Op. aaaataa do Flacallaaaida da Pa-palo___________________________________ j-SUSCRIBASE-Y ANUNCIESE
a-tat a-a-a-ta badlattlpa y Ipatatidad aiadalitar dP l.a lltab a-ta a- alto das- I Eaallla S a-raaadaa Calatato. atlalat.u a-a-at. Mtaaltlpiaa- p Ooarotaaapa-Aatda-,tpttoaatatoa- da tao aaplaa tangialdo atapaiipa-tap In [cv ConstituciouaI~uoPda da -atilhdlaar a Ia Direpalata araaaaa Ira do daP Inmedlata aunatali- EL DIARIO
N e c e sita U N @ aa-aado pat It Atta-itta-adat da U a-tat ptaabappaaaptaaa-taaat aa-ra. FI.traltraa-t6a do taa Praattaaatr.a-, las tatoala al aaarrda adaa-alaa-la. DE LA
lla-ptaaa-ta dtbal-bb.ataa tatta-atatador dal attN itattat a-ta- ada Ataa3pa-ada~tdiadaaa-taaaaaptaatttPataattaaa dat Ca-ta-a-tap- tat a Ba-pa-a a-P talaaaaa-a dat Pala aaaaparaada dat ta-la do
datattdtdaata-Oa-id. appaaad a-a- ataa-tttaahatt a-a-tadaattt-da-Caaaapaloartartlao ia-ta lapa-atta *t-aa-da, dattatra p1 a alp I data da p at pa-tM. ta-a-aadapCapa-illt ala
aptappa atadtrtta-ar a-ta. a-lab ala La-tatar da- l.a
La ataaabaar aP to ta-a-ta-art Thattal Swtar
e n tre g a Pt pa-atata- rat ta-a-a-tai a-ataa a ta-alt atata. aaaaa-r a-a
a-P Ia a-at ad a-a alp Gaaata, ~It
a-a-a tata a-atat 'tat a-a-ta-a-at Fa-aa-a-iro Tab ala-aat Partta-aatt data Aatttata ala-Il Ittata M brAy P trip ala Elada M at
taStaa-ta-dada-aaa.tCtarata-a-IaadPCta-ttatta tat, a a-a-tpbpaa-aaatt Gtdptptiapttapaa-a.aP A
Catattat. .a La atata, att-aa-a-ta-ataaataa Eat -ata ta-ta a-pita. ataptatta daLpt. atttpplC
aataa am a- ta-pa-a Sapattap Ptoata.
rapida? ,4--.. /
aada-rVattatla-aaataat- Ittab alatata-da-ata ata-taartat ta-a II II aLaialtlttpalarPata
,taaaataptara-aatttaia-a- tat atatatala-t ,-dttadptaAaaaa-taaa-aata atatatta NI SI trttaatoraaptraPp
aba-ada- taAatiatttittta-a-ttttta.lPttE.aCtaPtttttG tINt, tpBtttat-tMlaLJapt
P tat tat Irtttatta a Zatattattat-. ala-tat at do-ta- ltaa-t Oat
______________ __________ _________________ pat-rtda-ttta-dt a Ilatta-bIpa patty taptatalpa ala- tar tat ata-aCtat tat-1 latttaatpPD:Etatlia
a-ptatt-datttta--ttaa-a-atoa---ttttt alt-C-aaaa-alltttatr---a--lttaataataaaa a-. pta-a-El Na-CataltalaC
littati pat Ia ttttrtt da- tar ra VItttttttttt.Prtt alt .a dtrttttttatda bait a dpi Sail; tar attaatattditataa Pa .
patta-tatta Ittita- a-tb.. Pt atta-a-tta-att tatattaitta a atP La bad a-p tat dat a-TA Itt da-Iptatata- dr alaptat.
attaatt da- It Aaaaa-aaa--aata-atattptttta-ttt latO Caata tat taatattaaa tart a tat ISa, bat Dala-ta; tPa-t-Ptat-ta, Papata-at 0
Et-apatrata Sa-tadata Mtatatpr. paaatattttttaatatalaba Ia ,at~.raa~aa a ta ta-attaptat tar p.atat a-lodat tttttatdaa laltaata-a a Matttara. Itt t.a..
a at atattata a-ta-at a a-a-ta-tat ala- Sata, Satta-at a- ~
La Ia raa-ladaai Calatattlata Cttaita-a atata Pa a at t at a-i It. lal taaaaat a-aalaa at
ta-atata It ptaatataa-a-aPaa-attt- ta-tata ilda-atda tar Ldpaa It.,
aada-talltatatttatata ta--a da-attattatatta tat tatad
Sta-ta-dad Ctattattbta I-I lalata pat a- Pt pPaapttaa- a-at a Sata at pta
ta abta-atatta Salt. tadat
ta Pataaaatttpatt. dataadp Ia-I a-pat.
[ttdrtttataaltatataaPaatt.a da-t tat.- a-aaaaarttt ttaPaatltttraptttttta-a-tttt At pta a- tt.2L~ ~ atataditta Jattat Maa-tttaat Cualalta. l.a. a-ta tatittatta a-t pa- data- data Stat tpttaattdt at attptttada trIp. a-a
tia-a-adta-ttpttptttaaaa- ~
aaaaaaaala dat Caappa Faaaltaattaa tata-at dat ta-tat tatatattat a-P. Ftattaapat Tabapattt a-a-a-a- a-da aAt aaaa-daadta lata-a tattaa- Pt attattata- a-t-taatatpa-taattdaa haatattta.~tatattaba-attta Data ItI NIbS. Iatpaaaltataatatata- aap eal Catahatta-tata atlpptidat.t a- ataaa-aa-. a-ttpbtatdtatatttttlttaltba-tadPhatatta-. darpaapt a1~GO -ba-ad ba-a-ataaatdpRppattppada-La tlattapa ptttatt a-aaptattttpatatttttt da- ptttatptatrtpaa-gadritaa ~ a-a-pj~ ~j al a-.a-Potat~
'tH aqui a-t dattata- Atttaptt Faraaiaaadpafloata. tata.pta-aataatta-taatatatdaa-attata-taAaa Eata-daaMaat.tpGpatpa-atdtl Eta-p ia-a-S CA~1~b 14 ~aatA~a-~tttbb~
como logriurla"
a-ta-ta-tap data Ctta-tta La- Eltlagat. a-atttataa a-a Bapatata-ta ala-ta tlattatta patta Pt qata liP atala daataaada pat at1 de atbya- a-ti 19 ttatlalpita Pitt dat Capt-pa Iplat ala- Gattata-tat da a Oppab ba-ta- 52
J ~ a ~ ta-attajata ltta-tltttibaa a No atauul a-aatta-atttapdaa a-atattttltapttttpt a-atpaattt a- Pr a- Np] a-a a-a-Il
aalCCa.Il~ltltlL ~a-b-- lila-a-aba da dtphat Crala-a Bpaatlta-a Otat a a nt nm jaa rraar a La-t Catttatttatpttatal dp Ia a-ta 9 it ~ a- Aa-a tat ata* t~t~a-ttpa~ art pattap dat p1 a a-a-ala- aQpG
Fa a 'aaaalaa-tdo a1 arfitt I a-I
RapaPlara a ar as ttgulaaa baa-amp otata ~a-~a-aaitaaa dcl 2 ~~Ea-atla tatatt0~~.~~ Sama-a- Aa-11
alt a tata- alp tata-ta-atata a as. a a. a-a (aabaattataa-tataalplatta-pattatt to p-ta-a-/a- El.
Pataploatapalo -a-a art Iraltap Cia-pa-a a-a- a-~ Mba-ada a-tat tat. bill! ala-I garaertar aoalaiPaak ta-a Fatpaa-;ao A a-aatadar. Ba-a ta-aiptada at 3 -~a-'~ ubi- a-a- daj
Ca-ta-at taa-atata- ttta-atttatat.atr.tlatalta aa-paaaata-aa-ia-p dpi a-tat- ~- aaat1ta-tta ala tat dtaa-tptatayadtata-t a- Si) ia-P Cta-tapata Pta-laP patatlatatapa a-taa-aa ta-It tatat a-a-a-ta-a at to a-a- It AAtI. a-tat tattit Pta-ta a-a-aaaaa-taaaa aataaaaaaa-r a~.aa-a-ta-. ta-a-ada a-a-ta-ha-a a-a-at pta pat !at~a 5 4Q Na a-atrtttpta-atlta-tta~ a-tap tatta-ta alp atia-ta pa-paatpatladada-a a-~ a-tat ata at-aria -ala at-~a-ttta-t I a-ta-at patati-ta atta-ta-Itta ta-at atatata-Pit at pIpta-ta-ta to
1a.ttlOPtaaltta-lttit aalta-aata-ratdpattttittt-ppa-atta-a- t;aatl.taatptttada-ba-ta-atataa-.tta-at
Ita-atlatarUtaita Iat~ taaa1aal.tta-a Era-at-It a-talprtatttt a-p tatta- oat attatata ttta-ta.ttatt a-ta tat ta-tata- atatta Pat aa-.tataa tat aCopata-rap Pta -F a 6 07.3
ata-ttta-lrttataa-tattaaaa-aaa-ata-ata-tta.tt. a-a-tlta-attdtaa-ttata-btPata-attttaatattattPattata-tatata-aa.ttta.,tatta Cata-atttattata-tatat a-pa-ta-ala ~ 412
rtatra-aa-tata-aadatlttpttttltiaotta'tItatlataa-ta aaa-aaaa-a-aa-a.a tatatata-atotar a-a- oaaaattaa-aaaaa-tataa a a-a- ata-tt~tttttt la-tta-Otatttttbtbltttatt Gppta-ata-a-i a-tat- ca-a-ta 't~t 9
'al.aa-a-I lila-a-aiaa-t StPt ia-ad at pla-atata- ataa-aa.ata-aa-tt atlatra--at-Ita ta-ta-a-tat a-a-a aptapatta it-ta-ak tt
a-a-a~Diaaaa0, a-a-a- a- a-a-ca-a-a- 749
Ita laalaar.ataatiar alaaata- tar attatibat atatta. a-tat paaha-.r a at ttaaa-aaadaaaaa-aat l.a-a ala- Pa-tapa-tbtaatPtattt litatatara. tat. -ta-a- ta-a-j
Pdaj
adn~
aun a-.
1199
gaaaaraPat pttdtaa-ialata.lla-tat.taaa-t.tatttp .0 la-ptapta-atattta-ta-7ittattpattatalaa--
'ya-a-a-a'B a Pa eat
itaa-ttlaatta-Ptaa-ta-ta-aaa-taa. ta-a-atpttip alto attatata tttaa-aa-tttaatta-p rp haltata a-at (.11 1(1 00f011A0 do 5a- 0Pa-p ~ a-a-a- a-a-a0 a-a-'
taaa-allaladata-attaa Pla ta-t Saaaa-aa. aaia-aabaaa a-a- tat Ataa-aaI-al ha' a a. lila-it a5, 0PdOa a Cttla 01 ~t1p~a- a- apt, 1a-~a-a- dtppaa taaa-arPaoaltoa-t ta-a. Eta-lIla-a hI Nloa-paaat aa-ta ltiptala-a-ia-ta- paaaapPtPaatp ~ -StApt tat a-a-itt Gapa-tat a-I t~ataa-ttt a-- scrri IASa- rad io teieg rafia Oat a-tta-~ Pa-a-aa-~ a-ate la-~~ a. '22 a- a-ioa-~aa-1a-a-J It.
pa-trtaalalia-ia-aalopara-tatat.aaa.aalr.ta-aaltt t,,,p~.laappt'Ipa-alpdpaVaaila.a-tta-' (a- 0 at0-Qt~g. a- Pi8~ 0a a.b Qaaa. elOil.
paa-taajtdataaaatala.'traaata-aSaaalotiata-a.a a-tr-ta-aalataota ala-i a-pPatdaa-tta- da- at la-a- ______ ~ l~-.r a-a-ha-0 ia-i Ia laa Y laP
pap ttaaa-tI ap Itatllp. taIalaIataa-ttaaa- t~aat a-a-bttta a-pta-pat a-ala-pta-tat Palatla-; AOOIQ Pa a-ia a-a- ~ BOa-al 0a~a13a-,~
tatut pata aata-aor, lia-parI aIlS lair at- Pt a-ttta-ttatdtaia- Atbpptat Baap. a-ta at- El eancoas soarairaia-a, iaatagurudo poe el .4linistro de age~c. eresu A50 CAJI, taaaa*0~a ~*
pidattt~ala-.rt~i~aPpataa a-pr taa-atp pa- pappta-a-tdrada-~a-lttaata'aa-a-StItataa -- ue8a a-a-05 A~ eala
a.. la a-a-1~a-a-a-~~
ta-pta Itta-atat a-a-a-a-a hla-ttta-ta-a-tt a-I Loaazaaitctaa-aa-aaaa-as sarraa benefacaoso u todrz eso zonoa QIJ~ bit,0
lailt a-ar Clapp~r Catga.--------data-ta-a Htptta- a-aa-a-tpi. Pa-pttdpatp za.aorl 00 l2~j ia-0 5Pipa- ti~t,
-------ta-atata' IladI Oa-a-a-atP- itaahta- Caa-ta-a-a a-a-a-pta-a-a-I a-ttatt-at ala-I paa-bla. I '-'BA 04CB8 ~ Iip~ ~r ia-a-a- la-pa-ata-i Cliab alp Cpa-pa-a ala- La- Habatat Ft taaaatt-ta-aa ala- Cattattat pa- tathata- adaptratatpatat'a ba-P
_______________________________ tpa-dttatt dat a-ta-b dp Laa-ata-a, palt tttptaataa'ta Pt 5at oh d) 1
a-P aIpt pa-attap ala-i e~ A~0 0-cttaar.
CpIa-a-aaalaaa-ata-iddpa-PIta-a-tOta-ttAP. a-ta-pta- 'ta-tatatattta-tadtada-I1, ~ a-attta-ta'a-atta-aadpa-aataptaiata-ayta-d
YELP. A.0469 a-i a-ttaptpttttapta ala- Iiattaa- a-at a-, P ~ -~8~ GP~j~J. -~
atatap Patatta a-ta-a-pa-a-ttttPttta- a-a-I Citab a-aattda tar a-ta-ta-taa-pa alt a-ta-ta baa-ala- Ia attta-a-a-a-apt ala- baaata-a tpa-pra PAeAn ~ .l~taDaflhll~tIO ~
atttaa.a-a Orara-It ta-a-a-a-it- a-a-I-at a Va-a-- plar a-ta tat atapartatlaatPtaa-ta- Baa- ~aa~gfljtj
attattta-ataaa Jaaaa- Otapa-It ta-at ataqatarat a-a Ctaaaatttbta. *1
Par airR as arojora par CIi1apaa CapaO OS aaapoataa
paad* aatattaa aaa pat atatat a-a-I Cttttt a-a ta-ta- a a-araa- a-a-I Patt It Ettat tat badaata-ta-ata-ttlat
aSaaaa-a-ta latttttt.a. la-ta-ta. a a-ala a- tata- atta-atad l/~IIh/la9..aC~a
t.a.aitaOoapa apaa-a aaapiliaa aaaaaa a-ala-Na- Fa-tatatra-ta Pa-a data a ta-a-- ttaaa ta-tat a a-a a-a ~atattap a-taa- it a-attttttttt CL-a--P. taaa-pa-ata-aaata
aa-a-.a-a pra
tttaaadtota- a-a- Ia a-tta-a-Iaaatttttta- lIp. atatattat a-a-ala- a- a ptaaatataaa-tatta a-a- Ia aaaaaaaa-a
qu.ap.aadaa It0:aiPa%~~ra:batt. a-tat a-a St NI Ira-ala Jatada:.OtPOabtPt aattaaapadaa atatata-ta a-a-tttta-tttta-Ea-a-tdttta-ttt rt.Lrtaa-tattt tttttaata-ta-ataat t.tta--a-aa-aaaalatt-atMaa-at, !.DfJfjjj ~a
tr daaaPoptata aa a a t Ratat Cdatata ba-ta- alt Ia- a-atttata rat a-I Paataa-tta-tt aattaaa a- ta-a-a-altar *a-b0
altdtdaa pat datao a paa-- UtatlIa- tat p a-a-ta-p Cat a-- attata at a- ta-ta- Itt tattattat, S atapa-ta. pa-a- ol rattara-tapt
dad dri tatptataapa a-ttatttttt.. a-ta~ -at ala -tat t.a-ttaattat a PItt a-I ra-a-aaata-aaatpata-a-i
.1 paaa ta-Itla- Vattlat ala- l.a a--a- a-atttt tat. a-r a- alpatat
*a-aaoattttaal.ogaraaao aa-Pta-da-:P~rattatattala tala Oat a-ttttatattt a-a-aa-t St Pa-a. ta-tat Ia at Stata tart ta-tat a-a I at. tapa- a-tipattapratatatdtahaa 0 0 0 9 95
araaabataa bataar pattttaaaoabt '~.trtataa-a-a-C'aa-ttaatPtra aaa-altalaapa-a-taa-a da-ap ___________________________________________________to itogada al. too .0 at a-a-a-ta-at Ntatallilta-ttt.bta-a-tttt Ca' tttta-ttttttttttatt taP a-a- Caaaaaa-a a-a- t~ a-a a tat, apa-bapt a.
ba-a-a-pat ala-I a-ala-tap Ptatt ta-tat ala- ~LI da- Ia F pa- aaaa-aaaaa ala a atta-taa-aatta-a a-It 'aaaoaa aoalaatltaa papa drpottap a
- alpa, partalar flApaaa-,paaoAoAaO~
a-ta a-a-ta pata El sathra-a-a-a-taa-aa dp Captat a- ~ B~ IIMONt
No Ioa~o, ~lOatdaOla0.d'~ tar o.aaa a. aaaaaa ala a.taao I. 1.00
IanIa-a rrcgligcra-eia ala- I ala ta-a attata aa-r alattlot AIIa-talt Patat dprpat 'I' a aoatataaat a. atatatta 0 Ia tao
dat ta-attlItta at -a-ta-a- Fa-tapa- Ca-pa-ta- a-tAt poa- daalaaaar ala-pat I aa.aaa aaaaotoaoaoa.t.aahttod.
en Ia falta ale flaaialo Latatat, rat at a-ba-a- a-I dtptat Ida-pa-I a-aaa ala-I laliatala-ata- a-PpPa-tt a-taa 0 aa- Etataotaa.a. a. at
Vttda- tta-t Pt a-tab a-a- p 1flr1(~ 00 ~a.r tatlo. aaolo 10
-~ a at. a to t,.0 t a 10,0
tlatrto altar tatoarra o Ia alialpa Iaaal ala PAta. lialtria. pat. .1 oa a-. dectrico, inforrootan a-al at Niaaata-a datba aa alplta-lottalar a-ata-. aopaa-a
.aaataa I Cat ta-Ia Ja-tita a-a-i tat aatptattatidtt apoppita pada aboaaa-aaAtatho Ia tltlatata do Ia Patita-ar ala-I a-a-~a-~a-~-a ttttaata-ata-al dar pada-la aIa-apoa-ao ol palbita- lrlattraa.a at aaaa-ar. Ia NIPIZENA a- tarot or .1 paplplatrat
d.aataal.laa!aaraaadtiattoaaaatttrd .Partraaaatt.dlattt ptladaatao
bt.apatod.ahatportiottta-aadp.aaloap.alaa EpporEaaa Ilapittat alit aPttttPPra Pt patta-ata- a-tata-atattata-atta tat tat hattapaa~p a-a-a laty pa altsrpalu. a-tat Aa-.- 0~p0pj~~~oarttottdaSlaaloaa-OalaataaotaoOIdta
a-a ta-rappap pptaltdtpaaa-Ita-a----a pa-pt atita-a-Ia tatatta a-ta-Pal ta-pta iaaa-paiapallaa al ~a~~ta-t,.a- Ira-br. aaaradoaala iaoaaa qa. rota aailarapo, Caltta-a-ro ~bra
* ~ ~viiaov ta~aa-a-a-ma-a-taa-a- aa-a-ia-a-ta--aap a-ar a-a-atolta, a-a-ito aao pPPratar ta-taP a-~ ____ ~ rpao~bamoadap~taatarooaabtaaAa-~taun
Agaaroo do 'atbaiaa. p0 a-at' pada pall Ia- ttbrtttta-- tall Oat ta-a a~aaa a-a- a-ta--ada-a-tat Pt a-pIta-a atpptaaa- pta-a-a pa-a- pa-a-pta a-a-aa-tat a-a-i tapa-IpIt dPI lIa-adat ala-a-ta Pt lata-ap qato lo partly oaa-aOoa Tlpooa a- ptraaaarra
- at atadata- ta-a a-a rauaO Itlao. babta-ada dir ~ a-a itaralo par at paita-tar tar. partapalt
babittapt a-at iC-taWta-t. a- aao aa a-ataada. Botipara dat ltoaa. opata-a-idtalpttadtaltttaata-a- alatata-tata--ta a-a-a tatta- ataoaa-aa-aPa-tta-la-Pa-Ptatt -~Aa~. -.al--a-Ia-oatmtttttartaoaortatrlootOta0-aatr
Akfr~i~c~uv _______"lv _tEl latta-a-atta ptaaalaa-attaaata-aa-a a-tt.tttata.ta-a-t tt.'a-~ba-ba-a-a-ba-ba-~a-a-~a- It ata-ataoa-taatapatao baaido.apPaaaa-i
ta-a-. a1atpra-t t, .a1aa-~a.a-~ a- tatara aaaa-a qaat a-a-attaa-ata-a-la-pa- ~ tarp a-alatoataa a-apitat- ttt t, pita-tar
alit,) fRY'/IYS pta-Ia-tIdal ba-a- a-a-pa-aaaataaaataaa-taat
aAataaaaoooAalNAPaooua-aoaaacaaaaaoaaajaao a-a-at aaa ata-tbb- Itla a-a- pa-a-p a-at tttaa-atta-ttttttGtttattatt pataaaaa-tia-a-a-aa-a-baata- tta-tta-ttttlta-a-a a-a-a-a- dattaaaa.baatttitaPtt aaaaap lattatatada
a a. a ~.ta-a ca-tall da-Itta-al a-a-abra-a-aaa-pta-arpaiaa ~t tratato-talptatta. ttAttootoaapaa-ta
aa-aa a-a-I a-a-taaaa-rta ottaa-altta-aotaaaaotttatoi.ra-I0-ara-da
a ada- a-a-ott a-paPa. patap taatatt0-r opatata. a-P
a-a- tatat, aaaba-laa-ao to Adtratolrtpoa-ldt al aPa0taa ttttatpa-tp raa-latttta ta-altttatttol~.
_________________________________ tar taa acaoaa-aa otla-Itar a- aat-iaro tiopo a-patPa-atrro. at aa-tt~a~a-..
pa pa a-t ala- a-P ta attiad' a-t attaIla-t.ata-a-aatta dira-ata-aptada a
a a-rpaataaa-t a-a- Ia Adatiatata-apit,
a-a- SaP Citataltat. a-ta It, rut aaaa 0-00.00-a.
aa-aaaa-alptPaaa.a-tdtP ro a--a aaaaaa aoro-.o t.oraor too. r.a-. aaa-.
a-at dad at, tap a a- at a at
alta-ha- a-attatadt dpi apt do ta-a ~ PIOIICTS IEFINING CUMPAIY 7 3~77[1I PLACE NEIl ISELLUL
(listul bios Cfl ld'r ____________________________________________________________(dllC'o (IC i\d/drCt
DOND CALl ~a- SVI It a- '~ OLDSMOBILE 98 CLASSIC 1952
a-/a-d ala-ta-tat a-a- Itaaata-a ef autom6viI que s6io brindci perfecci6n 1
platta-at attattap atata- ha-ta a-ta-a-ta-taEl a-tab ata-atta- tat tat a-altpttttta-ttta-tttatttatttta-tttta-a-,t La PERFECTO saa meft,
ala- It aba a a- tata-ata alp dtrta-tbaata- C~ka-~aat~\a-\\t~ PERFECTO Sal Nj.diu-M utic
aba-at attap tat a Itaqatar at-at a-ta-ta-a-a
pa- ata-t a-a- a-a-a-a- aatta-taa-ttaaa at a PERFECTO Sal iiituiii
ala- ta-a-a- ala-ta-a a-tat aataa-a-da atatta-atar PERFECTA su cuneceni
pa-Papa-a-a-at
taataattta-t ala- Saltta-t
I ata-atatata a-aaad
EL RADIO QB421 a-ar a-aptaa-.,a-tt a-at
a-ta art t:ta-aaaa-;a tap a-ttataIa-a-r. Pa-a-atttttttttt a' at~tta-a-a tqata-aaalapP ta-aRCA VICTOR ~
tat at ta-a-a-lIla- aptatta-all aa-ta a-a(de bacteria) ~~aa" a-fa-2~a-72t
at at at .att.tttat lttta-a-ta Ia-a-pta ta-ta a- tat
at P a-a- atata-dat a- Ia-a-tIttttattt ta-ta- Pa-traat qata- Ita pa-ac~~' e6 tat ta-Itt a-a- LtaIk.ZT
Saatdaalaaaaro ~t l~l tat taip rppl tab at pa-tat attatip t 0 CINCO Tabs RCA VICTOR Las
ala to tato-la Iir0tatt It. palpaaaaatatat a-tI aitattat papattat DR DORLI aCCION oaaatYlR IA~
- tattatapt tatta.. Ottoa a-a a-a atta- tattaa-.aaa-t I Itatto j ~ v~ueo~ni. V A 11 CLASSIC OlotrlbaldoaRS
Iaapaaa-ao ala ottatatatltal ttattttptaaapapttttta~ptI artata a POTINCIATORAN AECANCI ~RbIIL LRR) a La papttadtdad a-Ia ba-Ilapa dcl oucap ~LDSMOBILE alp htatrtarattpaaaatpataatltaaaat~~a~a0 IN ONaALAROaYCOara. D 98 d~l 52, rapid a a-ada a-aaPpaaatP d do
a- a -a-- a-a p1 .. aa u-opdadaa-a- pIaca~I AMBAR MOTORS CORP.
-a a 0 ELIGANaI MaRma.R PLASItCO toadadepas,
P54W 50 TODAS a-ar ABRNEIAS RCA a-lEa-pc epilaB Iai
_____ UI~1 aladalta aaa ala loadido a Qapattaaidad p pal parPaa-aa a-a ata ma a ROCKET
a- I attata-ar a-ta a-tao hOIL.j .l.arIropa.d. .bp.o., GRIPE da 68 ...... a- qoal Ia-a-al do atatto a Infanta y 23 La Habang
orloara poailaoo olota. a- ppaaaaaaa dal Poaga rttr pita rairpa- tat OLDSMOBILE CLASSIC Tetifona. UO-9341 HIJMARA LASTRA S. en C alola 052r. do Ial.arlooo CONTAGIO 08 dcl 52. poodri oar oar sobro Ia roe a
C- at"
I
~p -
Full Text

PAGE 1

"El periodi.mo e1 el] lo exter. M A R IN 120 al,,, al srs¡un no tina pofeslin l finterno ¡ L 1 < ¡ ¡¡ 4 r,,,. Igs kcneral ,s net un uacerdocio"I. -JJ ¡j j JJJ I.-lel ¡¡acino El (4icoaa0 Pei Rier DECANO DE LA PRENSA DE CUBA ~ -t¡ _o de-------a-----l--Aoi CXX.-N¡nero 91. .La Habana, Martes, 15 dle Abril (le 19.52.-(Ciieuentcnari> (le la Indepjeiidcncia).-SailLos N icti]¡¡]o>, Basilisa, Anlastasia, )omjitila y Olinopias. PRECiI,~ S 4,!rv oS -,-¡ -LEUVA7ASU7AGENDA EL 'Franco Y el'Prrner AU U AEL1IT RA Exa1ltada por Torres PRC ~ O IL S SMinistro portugus Bodet la figura d1e CONSEJO DE SEGURIDAD -reunidosen Espaa DE EISENHOWER EN LAS Leonardo de vinci DISPONE A ,CONVALIDAR _LOS PROBLEMAS DE TUNEZ (rese que, Irate,¡solre PRIMARIAS DE N. JERSEY~ ""~ /"" LAS ELECCIONES DE 1-951 ----I'or<, P toui y F. un J ~prit,¡ Iin,,¡it' -E~l delegado de Pakisan inanifesto. al sabviro, ,¡*f l ~lrrP M j el. o,1 lPzElj foe~unaio 11¡ses 414 d 1415Ss 414451 1555,1s L,, ~d.o,4 ,04545 b.,1 44,h 444454 ¡., ff ¡.l g,,", ¡le os d~-'L -,nsalt ¡seiuefos contra una grao lioteneia ¡¡aio Fraile¡& ,'',f,,,',,, 4 ,4 i,,,!,. eL s ~ ,. . -4-', e, 41.,-,,; ,141 ,,, 1,4 sIsl4. IP UNACIONES -ND 1u 11451," ~o-l,1 ___ ,:1.,"o "'!'d154 "d4ssN . t,,,-1 1 lados-ya el-Di .E 555.4 1,ti5. oo4 1 Se reanudarn las -~5 .11, .d ,.,,l.54C -s S, ,:TSs ,5 5 1-, d1 1 ~ ~d5 ~ ~sllss 444,, ,,,4 ,. .,4 51do 4 1. 4114454 """ 44 .11 11154111'1111511I, ,enlae el e ,ia 4444 .4.4', .44 i45544-4144. 41 11,2 4444 F a Edeltrann yte 1105 'i" ma .44 ,4~~15J 1 41 ,', 1~1~ t' 4 /Js 1.,'"1544444,1. 414 'Id, ,4-44 ', p1,i45 444s441d ,,, 44sh5511l.p45544i5. -~ 44155" 54 1 , 1 1454 444, ~~ 4 e,~ I 414 d,.11 Y l 4 h4441 e ,,,, d5455411s5'. ---1" .,-: llilllllllll,,. ,,1 ', ,. o¡1 ¡ 'i411l14 11 1441t -44 44, 44444 di., "44i4, 44 ~ 4,4 ie vi doLa Ha an -,Is 0"p s ~~l j44-s .5.514, 141 . 1 1 .,, ,1, .5. 41.5 4,1., 14. .1411 44,4 E" 54,5 4 1 11~4.0t Ps p4,5! 4 hSsIs .4 1 55444 ll54454" 4s 9 14441 ""s551151154 1 ,11 ,-o o~,-.",4., P., slss4S4,, s~d. -se1l4 51 5 4,.441.l ,4 4 ~44 ,4s, !4141,. ,,,, iI,,,>". oi. J d 4 -5 4 4 4, 5 n 1 Ts 4 1 5 5 4.,4-1,4 1 5 4 4 5 1 55445Iii ,11,1,,. : . ., lI. ss .111 4 14,; ,,,l < 11 54 14144, 4 44 41 4 44 44 4 o~4 ,~44 441 4S4Id ,,,dps ,5s4 ,,,,,,4, 441 -,,,,,-5,,,<,. .14 41 .4 .14141 .4.4-.141. : ,,'i"".,, ,, 44~1.41I 1 1, "l ,4144lll SI. II 4F" .144e 44441-445444t i444.e ~ "' -, d4441451,, ,,o.451141l5, 1544. 4 114444.441441 54445,1,1 4.l',nl' s 1. 1 ..:, -,,, .-. ,e, ed. L"1 -, ',,,, 154,4.414,.44 ~~ d, l55154".i.7.-1444,,e,,,5. 4., ',,,is'. ""i .. , 11, .4, . .l 1111 1,1 1 A4 5 l-4 4 5 44 4 5 4 ~ ~ ,4,55 1 1 4 4 5 1 4 4 4l5 1 ~ ~ s._ ~ ~ ~ s O s S s s ".e. , s 4 s 4 5 4 4 5 5 41. b 4 5,,, ~ 1 ~ " : ,, , : ,l ,I v , o 1 s 5 4 1 5 4 4. 4 1 l 4 1,,," ~ . ~ ~1~¡, ~~ d 11 d,1 ,l,.1. l.l, .,,,, 77,, 1.d ,1 ,,, 111. 1., l 1,~ ~ sC, .,, 14.,. 111.11~ Z,! ,.,.,.s 4 445514144,4,4.,. ,,,1,il '. ',4-.o 4.1 ,eI ,W.s ~ e, 1444444445 s-,-i 1441~ 4 _l ,,,-'1" s S1 21,4,1141II., i 11414. ,' 4154,, 4 1 ." ~ b p,' 111,11dl,1. l~~4.4 55l 4.4 144141 4444 44,4411-14~ d II ~~ <, I. 1,, 4114 ~' 4441 ,I444,,455 44 4444,.454444 14.Hss 44,.44. 4.14.,44 444451545415444 -lbi 44 44 5141444-445141 I .11.s',s, 4,4444l.4 4144 44114 Ss 444, 1,os4415 l., o ~54s44~ ~ ~d.h45411, p. .o Ss4;s 45 44.1541,~ 1-1 .4144. -5,1114414 1 I .44 .4~~4,,,,11.44 ,454 4. . I ",o", .1 4 ~L.~',4 44,4 4 44444 1 1 414144 ,. S,,. i,,, d,4554 44444,44 E I¡sr,.Ii vi cl g oiiis m "¡.b 11 11 ,1 ~ . .l .: ,1 f .,,,, ~ ~ ,. p41~ ,, d .LSS4454,,4,, ,,,,, 414.4445s44 444,1,. es.14. 444d1. 14~ 5454454 C~].14455 -41gh bs4ss44 4514 44444 ,,'~. o.411 .4 1,, 14441 a 4'ssj,. s, 444144 0151444 1444 1 .44 5144 d" ,44 ,5 C1ss,. ,j4 Sss,,.,,,,.,. 441. I'4iii ¡e oi ¡ i p;'14, 444.454 41 ss441444 44444! 4t ,lll444455 o,4 45~ ~~. 4-'¡j 41 1114 .4 4 4444444~ ,4445 ,4s .s d,,555.C411.-4-4.,4 4115 ,J.14111 44.44444414S44 q-. ~s , 4 ,,,1 L1, 1:1, 5,1 ISl,1, 1s o..1. 4. sps l Ch,4s y Sss. .ss z.ss 4 , ,, 414 4s Ss4s Ss I C,,ssl ci s rs a 125 00 pie ;;1 445 ,,45155 ,4; 1,sss .' 1* I1;,1.< .11e o 4 4 4d I's l~.4 Tss.I st 4 44,d s I, 444 451, 1111,1, 1 ,1',e 1I. P L0 I \4lSsI ,, < , 1 U54514445444 ,444.544 ,, .lI,,, . '' Ls ,o,~I 514444414444 4.5 ls. sl 44 ~~~ 141, 4-14 .w lsss. 4 I 1444.-.,,.,,, ~4 044.14 ,44 4 4.,1 5 444 5444444444 454444444 44441415 .s s,,,44.4-4144 Ss d s 4s l d 44 ss s 44444 45, 4.4444".",,. 414411 ~ M e 55 4 5 414'.,,! 44. 44 441 4 4 15,44 4,l5 1 1 ,,,444 45 44 5 44 44 44 14.lIIS 4444. s44 1, ,', ¡l ~ 4 14 4.14, l ~14444 ""44 44444 1 ~4 44 4 41 p 1s,,, P,.,44 1 s 41 5 del ;4. 44. 144 445 .1 1 4ss. 44 4 15 4 44 4 5 :o 4U4 4441,, .,. 1 F 45 44 l., ,, ,,444 45 444 44 544 44 41 ~ 4 4 1 4 d44 54 14 1,.lo,,sJ,, 44444 Es4s4.,,,54544,-45,d.5I,,.,4el,.,.4-1414---454444I4414,144444 414","",,1-1o4. ,, 5S14144SS E44-4114s441 Y T-II ,4',444-414,44 544414s,,1~ 4,, d4 ,,lI444144,,, 115 ""44411 4 4444 514444444 41 1,,441 -44 4 545454 44544 ~ 44 4 ~~ss Aresad en ¡li¡ ,. ,1~~44 ,l,4 l4-4 5 ,444 4 4444445.4,11o 4144444 1Wd II 4> . 1, 4s44,,4~,,." ., 4s4I, 4444.<,, 44 5 -~ .l, 1 Id41IIII.l 1,, 1~ 1 11 : ,1l.u""II11 b ,i,,, 1," ." .444]44S 4 5411 44E444 441414:4S5,,411~4454 4454-54 :1s ,445, 4.44444544145.b-~11.441445444-444144444111----4.l. 4,,.l,,l,,.,. 4.41,, 11~~11, 4444.4.44 IIi 4144 .444,14U., C 5L 1444414 1 G444 ', ',4SS 45 ,I1 l ,,!,.,s ,4sS s, ,!i',.' grande~ 444414. 44SS45454 444E 414 Tl,, ss ,,14 44, P11,~, 44 CU4I EC. sIl4. . d, 1, 4-,4 44 5441 ,n 545.4.49 4454s44i44444454145445. 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 s"",I., .444 h S 41441414.4Inundo4454441414para 45444 h4s 1ss 4.14 r:.1:11 4444 44,,""145144454444"" 1 4 444444444 444404444 .4S 444 1 44544 1 ,4 ,.444 ,14444 4444. . .14 .4441 Ts4 Sl ds 5444454 1, ,~ ,,544441, 44444 11454 4 1 4 I 44144, ,sds 4444 O ., .s 4.444 ,44444445 ,4 ,44 4 ,, ~ l s. ~ 5 54 14 11-41414s454 .414 .~~14 44444 __________________________________ _S ~~~~ ,, -,--0 4 B¡"t., -I,_ ,,l, I44444l414%.1I~l 4444 T4 14544 41,, 44S.]. dns 5~! 't'¡ri N"4.4444-4410,5, 44544,,l ,iii. 44L41. 4444 4b.""l 4 44 4 S,4444 4 4. 4. -. 4 E,'1441 4544 .1 111 .1 5454544.4444454444,,,,,;, . % . ',,,,,,I",',, l1 445 44 14. 44 444 5. 45',1 -s ,I, ssg ns ~ ~4s 4 ',440 C o~ c ~ ,-1o d ei i a a er c n 2 d v i r '-5 ~ 4 '¡" Y 4 4 1 4 4 ~ L l X o t el, S a nt P.,Tt 1 1 Ltli o 41 ss 1 44 4s 54 4 45 4 4 ~~~~~~. ~~~.s ,e* .1 Ha. r Trm1ue la OE ~s ~ pr~~ ~~ ~l4~4 I 4 a. Enl rse, esre h me t pa a c nri 444d.I de4 ,,o,-.41 44444.44 p 5-4 54444S 44 ' de raci, ',u ft c 1. 144141, ,lo h ' J,,," ~ ,ioV 4,,s ~ ~~445444 d,4I44 4 1 41 -l"'.~ ~ ~ d9 ela necera c~op ,, e~ ,4 f ,44,,44444,',,',,Ti', los ag ot'o y fo'ta o e del':,l,,,"',',,,,.,-".,,,,,,,,<, pe ad ", -,--444-4 E'1-51144 4 4444,1441 4514414 s1sss -4444 ,1 444414 ,sSsl.s II..bl 1. p,444,44444 44444 .,,j 14,4 esI p44444 "sl 4s42'44E4i .s 0 14-s 4.I>424f5 eee ¡ls E~iO q e ee G-1.1l .W.-l e*444 E 11541145,,,,, 44444444444544444444 ~p 1. p.Iid,,s l1444151144544 Fs-44-,4 E45 454' ,d !444 ,oo .,1 44l4 . s d~, sgli. .4414 ~ k, J ll,is-4,4, 1 454, .s4 5 1.1 4s44454s5s44441 4444544.1,1 ~~~544445144415444.45 1~4 E1 4s44444444 d. 4,14544*4 4454414. 0 .l4 .'5144"4454 ii~ h,,,,,,,,, ,,.1I,,,. 41s1,d,14 ,,,.'",.''''.,.""'"1 44 44444 1.,-4S4 14444 4 416 l. ds 4454114444." ,,, .,--, ,I.--. ' 4 ~ o-4444.44~.4.4J,444444~ ~44444"", h-, --. ~44e e,, 1, 4 4,-,,.4. 4-.s 441A44,4.44.44,.e4 .5~ ~ " 1,44 54 ., 441 ,4lS45444 ,. 4l.t," 14 ,,4,-b15, 1.4.,s 4 44.i.wP544 4 444,"p' .',,loo 44 -II,444S1 444 i44,414! ." 14.1414.41.514 44j6 8.-4,g4,, 445144154 144-44S4 H' -' Ti m i 441144 lall~,44 e.43 t4r14,444145444141 l.lt.17111%11.~~~~~~~~~~~41444444 Y.d 44ne4S4ovrira4.',,,"','.'','b" Re~ s el en i d~4,4~5 11.l. 5 54 r 444E4 444444 a4454.5.ss -!' .o,.< ¡¡,T'--14414141 -41,1. a. un(,4:14, 4 44444 4441 4 ""45141l 14~,o .11 .4 445 114 54444~~~~~~~,, -I, -,-41114 4114. 1144., 1y4444 41,i,,,14 4s41 -. __ ui ,, g ci l n ~ T f '?,,,,,",,,.<".,',;, ,l,,¡;S (leleuado fi aI. U-41". is ,11445 445, 4 1" ,44 14444 441, .I>tss, .~1414 -,.; (44,444444 5 -,i <,? lo m d fi lr .1 n. .44I445l4l4S" '',,'',' d ,, 14 54 -15545454 4, Al4440 4114 44, ,A'-4 4 1 I,l1 E4s'444. 144, 4,4,4-,s.l ,.,e 4 ~ ~111. .4 ,1~ ," :,,,,,'4 l,1l ,,,Be lo:11'd nomenaj e ,e M.,cpi ~. ?-;411554.l.I.411.I.4 Funcio ar esla "emau en la 444451 44444, 44 El~ o,, sJs ',44s45544s54 414 1.144 4444444 1, 1, -. l55Ii lb Jl pit . , 1. 11i., . el S e < uro G l o b al 44114 lolT j11 b414 44, 44~ .4 l. ¡. ,,' p ara ,,-,-a p . .~ ~~ :,, i,''" l:,, . o. ~ o 1 41444144 44444411 4S,i ~ ~ ~ t444 54l5 44l.4 1. ,,,2 s4 0 1?>.-' ll,, 44415,,,,i 54 44 9.41 ,115 44.5 41. o~1, 54440 14~ ~ 4444 ,,,4, ,4,.4. E-4444414 "14 e<414 41444.4444444414~a oo. b 454444.4,45444444544454114444144444 11 .451s45444 54444 .44 '11 1.54 444n 4414 4.4 4444441 4 ,,,,,,S regres r aJ su_ -4de egado4 f4i i a 1 .4.4.~. ' 5 ~ ~ dp14s 4,,,,,,,1 .1.414.114D.44I4-114,444li 45 14444444 44444"_',154444444l 4I414 ,,,, ,, 44444444144 44,',:44444444, ,,,,. 1 ~1,1T.iempo 544444544444 4 ,,,.., 414s141 r 454,, ,--~ 5444444444. 1. .4444sl41sd4441,4,4 :4.4~.,4~1.54,. . 1111.15,44454544444444444444445554 1414441441~~11 444 ~ ~ ~ ~ _,_4444 ,;"" Sssi.Ssl., 4444444 Ss 41444 44444A4S,,,544454441 4441,445444,44414,s44444454 .4 4441444 41. 4 ft.14 54414444 4ssl. l,..~.,. 1444 4444454444s1144544-4,1 4144 M-.", 44444 SSS".,", 1444444 544444p44.44444 55 44_,4,444s 414 44 444,4 441'''''4 44<4. .5144."441. .41445,1444444414.441144444 4444444,,1 ,,,' .", "~1,,44,,4, -ol ,, ,414144441544144444 1144, 4 M I4i 11-14 1144-,', ',5 44 5 4 5 1 14 4 '-,.5.44 44S, P.44 .515544 .4 41 44444 14 .4 ll4l., 1' .1,4s.5\.44 4 4 1 44 4 1 4 4 444444414~"_ p44444454-14~54E4S,., 4 1 4 14415,4~4-,I5',4.4-5-',4. 44.4.4144444~.5144441 4. 4114 5444444 ',444 4 4S I44 ,l4141's14,l44N45 ~ s1 41, "''145 444 4 ss. 4444444445554441444 .4144.41' '44444 1~~~44 .5414.1 444S444 o14 441444 la,44 1444,444 4.441411 444l, '' 4'.444. e4444,.,,,, ,,11!'1~ 'o~ o u, ~4.u s u in 1 1 1 '44444.44444.44ll 44 ,4 4.4,o 4, 144 145 4444-14 1 Ss,11..sis ~I4 i, 44441' ,1 l,44544 '"', SlI. 5 4 5 4 4 4 4 4 4 : 4 5 4 4 4 4 4 1 5 5 4 r~ 1 l., l'. III 4111141.44.414141 44 _,~~141~,4l 451.144441-44144-4141441~4 ,, 1s4-~s 4441.1444 4444¡ 514444' ,.544 441, ,, *1.1,i,,,,o. que444444 5444444 s414144 la sss. 4-11 l444444ll444.,,%1_ 44l4'4I444455 45,, ,1 4444p1414-,, 1, ,, .4 14 0 :.5.l ,,4414442 -e4 4 I s 1 4 4 4 4 5 l 5 I I 4 4 1 4 4 i -41 ~ 4 4 4 ~.4 4 1 4 .41 1 4 4 4 s 4 4 s 4 4 4 4 4, . 4 441l 5 l4. .4 .1 S l 4 4 1 s .1 5 4 45', 4 4 5 1 5 4 4 1 4 4 4 4 44~~ ~ ~, 4 1 4 5 1 4 4 1 44. 44 55 44 -1 5 s ,eS o4 I.d ~ , 11 1 11 1 1 1 ~ -1 1 <14 4 , ,, ,, ,.1 ',4 4nis4141 4,144414444 1-1. 44444s 141 4144,4 441. 4s5 .4 4 5 11 14114,'4.45444-.5.4151 44441,411444 44,44 44, 4 4414414 44,4444444-01 -444. 1 5 4 .4 .4 4 1 4 4 ,,is 4 l 54 ,4 44 4Ss s4 ,s 14 4 l. .4 1 4 4 4 p" ,,l 1, ""s"s-4',44 .444444441444_ ;._ 5.44s 45 T445441514 '4445'i4 54444.4 41s4454i44ss544 44 4 4444444444554.44 4444.4 4444 "' 44"4"4444444 444,4454444 4444444 44.4 -'4,5 4,14144, ~44,s4~4¡0141444.44444, 4 1~54444 4 44S-t

PAGE 2

DIARTO DE LA MARJNA.-Martes, 15 de Abril de 1952 Se r inaugurado el 20 de rrnim Mayo el busto ¡de C. j U 1 Alvarez Recio en Florida iii ~El busto: El lllElSldiSla CE5r. AIrE. A irz CrniraEd e Represe'ntazi-. e alarqu ra ld r prilrrlena'i, dr-! pir-Ido ir-gobirno El mrrirmtrgia rrlrrie116de abl del190SnorerIA M 6,iSr ris l ro'rr2rdd aeti d nc propidds d j Ea derWi.% rltrabj id r ,l il prai l En coreo olid d e con rl cd E Il. (C. El IEEIEE iriE.,i pr ALFRIEDO GEINZALEZ F iAiEpbraiE'rrrrr Tc#EE. 9.2566. cn rrrrd oumnt EIE uEEI Ere rIdES ea mdi rico el que ms salud tiene. Vive Ud. agobiado por crdnieas dolencias del ¡¡cur ulsirca u dnedenal, -inteatinos CGao Belagen recobrar Ud. nquelia riqueza maravillosa que es lo salud: Tome uared Dolor da Esasgo, Daetioras lenta o dolorosas, Kas rha gliriro, Vdastoa da lquido o sangre, Anidez Erctos t o*a Adanta, Gases, Dilaiaeidn, Mala res pirando. Mal 'aienta, Eapasanas, Cdliooa, !srmanlaci nee inestnales, Diarrea o saimianio, Dolor da sientai y *a"ada, Inapetescis, Dasnulicidrn; Presnta at eermaedad alguna da staasintssasa Vluase del notable poatente Dismdgen, y heudeclil la horaen que decidi -to¡ua¡ rb iu BOMBILLOS ~~j~HAMPION MAS Luz A MENOS COSTO Da casis an le prlsclpales d ele¡ti ilgir fa ~2ala telor -novedad en cigarillos desde que impide los irritoi fi lIr aqu rlAerarelo drl ilro ¡4hra rl flroayr'a-rqoEiE! ¡El tLNlt< Cigarillo! Batista trata con Ore de la ampliacin del acueducto istn viendo la recusacin Actualidad Politica, pPalabras NgLestos por le de--un alcalde' e1e1011 ¡'¡u sigiue la vista en ¡' "'r el Superior Elec ; PrFrnisolca9 E!ra'ena'aIn. r 5.TrbualSpeio oeanlv IrEre.sare alaa. aauIenenEder.Sm ,rrira dr o ar ded a yer uIRem r rEel caEso dreronvoar aa SCrnEnES dcerofa'ir de¡ draerr Arr raE R__pierrEEra 'rt r ClIlIaeituAErIE. E-rESEE. presidente lEaEJ-,rr-alErrain M ncpldr Palma-,Sorian. nla, ei d AllIebe. EE. IE ilrEal e l1Trbunal .ar rrlar ¡e raspprlrr'rEE E a dr rAr-Elr Ar-EEE e l e -E E.arra-EErl d l irEa ala,,o ,,rrd"l,dr dErEg la Erirrhrr al dra'lERir-adEER O_.1r ,lai P, rnar linea,, esrirer.rrreclar E lR irEE 'aa l ,' dr rl r olms n a-r-EllIrr e FiIrresa, EonEiEn lrrrr6,! AlE. 'r 'urrar a r nr rrtdA-ado el drrirg. drsE". Er qaa re E g Q.erEd. y Eir,'G 13 rrin r do.-~E rE r-e rrlrrrrrrdr" ra arI -rl arranca ela, l ad y d dl d IRr l IrEr.aal s1 i ro y p rc,;'ehe.¡ u le ~a arr. purda dec~rrrra ,rr rritadreasu* rr la audid a seEsEinlia Ain l da-Esi,i EneiEy eEhoras delEk ~ rr,\arirr sigosar,Er de El distigidr rra iilare I,,,d.cdiaF,.nisa OE GE lealrr prESaprarar goa' mE ~a.~'rd,-r rEa, rrrrr e unprr-ll ir.ata d d r ioEE,EEEEE a Etaalr ear lrila'lpa.dr. Fra ,lrrriiErisur E a a tEi!rrar.Edri0ld a rzoE y e-rE ralla, lEE rra Sa'radE, l ri al a rra dra rrr a rli'duedeatrba ar¡Ere. M.carrel.d, U reinereciriC rue.1la,,ddel,11,rr:aG-1a1-Ure.ra1 .¡r.',edrSr.rrEda'iSilErErra rE-a de la.aa.ra. dc1.nvl1a'laaaidr ara1da el c r dioarl e rra dalar anael cmasErreve laaa laraEEada lr'ahra lr,, rra Ci a'Setora'rc r por d!la 'ra'r,j a .a riE rrir'iidcaparalE rl mayor ir,,, Eia''rr 11-, E .r p,,rrrar ira lira 1sdr,, rd lriarirrestardorer l kddex Conocer itsrnara ,-¡tta C r 1dc. IL o11' se .eea ei~ a tle lae Craas ir 1. J, c *dr -dr-nr'1 ¡Y .1 md r irbd sdi 1 -C ilir." dr-os ieda'ra So~arr!ui,;dr. dr,,d, Sr rl ,,,--r~, Tar-a ar ad:e e ll E ii' osnd-asrili-riR Ves.mosalargalrssuo air i lri.r SE E ,,a E ri-rpi<,irl e (t re ie¡jit1 Fh araeirr,-a.]ial diraa'ria'rEEa3'C.h. c rriirraaia''rrr1i.lI"'di raarrrrrriliE MAcaN A ri arra lls e p rrrrl.rrod j duritn rer pr,,cE ,, c, g i i'aiEr r! Ir,!, rrrrrr a r aEd a esaa cirdEpr r-Eranf ria'. arrin irde rrarareaada'rala5rlaif,aha,ra R s it i aErdaral -r, raa--r Erialr E s rr al,!! ', qr'r'aarE'ir ar Si. ir a' R DARI O Da' r'E rrA d t rr ra' a. ~ i ra' da'! da rir a'pedEi~lira d e nr lad ru e tni n ltai-lieird aIla a fraee El .t. llIlIE r¡, qrr d.-. rIrallIIllllE aa'1a.r r, ErIarraraa-aa el de F'ctiadSr-r rrrrt 2 -"Td ErT Ca!lira1d una-id arr 25n-adJ e bi ssn a 'r 1a aa a a r a iE'npb u s topdriladadelurl nrdI A lcra aa'dsaid aa ha dr 1, c r preh ndr da'earruc.d i, l ,a r r ra i c1ira la Ira Ar, arranist a r ir Ir a irevriae a iaacri ca querlr a ty d co en uis p r l n ev I t ircn de s parrido al otrasr h be' qaS, d!. ch.il co.rp laIa d re-l,e l a' r ~ rtra. E Ir a ri p t,, tera prar.riaa''r'd 'aao r aa lr alrai ara aia ca l -rl b 1r~ca d r ri. d lI esrrir-rrrrdie r A rra Cdra'praseerair .l rd a' aaad'RrA r .da!Gh ''rr clalra p adda r ti cuad qereo d,-nenOrosenrrr-,r-r-r-ra' ecirrdr!,CrarIlairl d, ae .i;,rd-ra raa-lrais k LA.'ra.pra paarEa.qr.a-i r errr l'padraraelar Pnhem ra ddavicio a'ci r retirardde d da'asp ~;rrarai, elE.1 d .IEr'ras, dlpaa a dr'"-¡'-qde A-a, tio dr ,-rs-r S rairraldri d rE aa e aare ',-r ha urclararEarpardrar-ralcaAlrrsaruerrin alrrar-aiiir- !r-r-r'laerPPElE,-IrlEidr Prdr aa r-ir-r ede G , d e oarlaar. da la Eid aeropesald Eu -'alIlrr-aear aaE rdrl r-S Ar--Ea rr aidr. a ra~a ,F¡la] a'bde iaidd'¡l¡" ,d,,rEai'rel.si.i hd,o,7 r-drrha rrrcado. Erl llar ce la Unite l e eso F rarr d r S e intrlaiE Erla,, u Rr d1anr'niraur-dradd a Errarr hSas rd, rpr, -rre riadrra rrnsitci d de h"" urSrrr, ordiIrd" a''Edee -EEEEr--ar-'-alEl a'rntedrslIra' lui ll i d, ua errr-aarH.~ra1 e n r a rdniipl.Saunqu,,,pie,, etdrminaddEl,,rrla drlrLa rrlid"ndr dr rraenrrarPalrlra eliaRdralrrellaoda'rr-a'rira nESnodradr!,darlErl5lrr,.A arna'id IrairiF I.Ao-rarr-arr rd-cArrrr : arora',asar ra ¡,,-opr "i--rdar de-r S a a ld erra .Ldrr-r e -,a' e r r h a raul-a ica d o M n cia'ri R p R co t nrrA i ,ld PFra'r a o a rc n p e rC r e e d e ; i l e ~ n ii d la o lraainede lalR e a r, d rr,,al.crn,.rr .es .e,ytraa eni rr. s a d,r IaalirrAacdr ~ r! ld' ir-r r ra al C,, -E ES aarE-rr-r-rrIr-laa ilarusair ria' R,a1 o ISpEE Ei,r P E aEpar rIr EE E Si a, iA e r Nai ra. r r ha'a' r ecb d o larn e ,lq a C n, ,u ,o d ,crrldEar ;,. rIr E r-dEE rrn a aEE-lr! -irrrrrl,,oeEId,] Serr 1 Rp 4 ra r ala radel re io n e¡vr tjcaaR. iiarElI a' cleC ,renDr Cain S it cAsy l)hlrlaRol.-Ira' GeneFral Ma ,, r,-rrrda' EElidin. .e.t ,aI,,n n ~ut dea,]R irar E-i1,rol liriEa ¡er. Eir a ' r r e E ,rr i Sr ~SE' a ral'ri. deIrrl Ai r ria!EiaS iaarddrlrl1,j-ir-lun l ,e ~dlIz1-d 1.1rrir lIraEa r-a',inErrFrr ,r5u ora,E--Ir-. 'El ldErE merIr h, deaEEEa'rEdasa-idn,''i-l eld1;l ri SA.,.d Bur (le la United Press 1 ~luI~~~~ar ZdhaM,it. C a S ,,rl, d m u l sroaM1bR ,hna d, 1 pi,. d 1.rE la SearrE o,, e tid EE ia Ir' drpdr rer-dEa la ,ESaarlprscaar. recrruiriccirrrSil, a r ,nMar r-erhErd aE1 rarErd 1 EE dra cricsturr.1 GS eEEE ir r delE ra d. .ude1 a"EIEE Si' c, o o o nal oIarladrr-adilEj 1 arrr~r-re dnr PrE.E rcona~ d, Rdard drrEarrrdrb ,razIra-WE-rail-slelrdalAl, d le Fern-o raa Al i rrr-r. PESrr rIaro.",a Informadoailaerrir-E da r-dierS Ele nrr d a Err-rr r. rrar l,'ad crirc arh llarrr 5 ites de la garg nta Ea'Edr :llrr-:lIl EA-SrY ElE Aaarn~-d:ga-Meto Iia'idrrrArarrrd u zq z umctdol1qe ueraa 2 cvt.z.s ~~anusi e,ll-Od~ RN.lz eo NEdnuyszlro oarq ocd e C raiaare, d ESES irrP r-! u,*NohvJiiia aear-i-EEY c a praelomeasles lodo Pacvv al pru p iba e; lrir, e 1. cS ttr r E F adiodo a p r itdcdr y 1 '' de!, ESa'a'a'EEJeae deliasIrdIr NIraiosacc'lqiro a 'iG z~od o qu AEe tl.iziu e Er. .i ,~ut, d" enl-1,loe 1 urne.*i d~ ~S i ~, ,caEr. a 1dlo r r, erial'aE'ai, 1 raan orto dc rdSo Cmerco¡ rlaTrTra Srlao.alErE riiirra -siESriEEpr rsle torSo .de.arpor lac i of~lcic .aI lIErd i E Erar aai i¡aii .,biit r aa ada. EA-rlaL y.~ep, n oe ¡."Rr -'lMaE-es a da 'rIe l irrprarablmade' I 1 comode arpnrhombreaque rl Sr-,arIa. a :oicd stiEr ara rrr' e iEi rl aabe o orevi-der e. R d aEai. r v,¡ o d s d l H r ~ b S r evt e d a a g n d lt r, d a i a b e a u ha e m s dc0a ste.I lancoaros'etaa rd a racES P.carSsiltrl aI ,,es ,: j ls lmra codcae 1o11am ama.FirllIrsnipi~dr,, rosdolar tElas1 arar, ES rNiraa raliiridad ralIlalca. ¡,, lar. m "air" r-er EE rro REodar,ir f112r1r',l -11ZTA'rC El 2 E atideyr' -arESirm,ac Fn l-rp aaiErir2 ca alariEl&LtImnumntoenj s -la E Srira a, i, F-araadaE lrraEoa c oa .i lra E n eo ', Min prptuari,, id .1 ~u.____ d. arr 1 adI.rur m _IR____-___o id aluiaria-a-leala as nuevoa plaer lfumado! -. ~ C-mr n i.ar , ar. dr, NIar"ES ca le p'.rrrrl idololrr lar r rA tr-air -du MAURIER 1ui ld lo que qcra C oz todo lo quia fuun Dovsrista elsecaodeaalmtoaml ltro E.AFail adrapo 1 rCoubaTaTciaC.,SEArasi Pgna 2 Poltica Po lticaAo CVX ivio Y"0 wx etad.,y mta e asaqroadar esalas imcrectasa La-gs ci.a. nraaa'aiiao a pear 5 nCorbarrado. dr drolaeaent-ado eaI d .tailoEi,16.n0.aMoyo, gl.raraada prarro o COMsPREeSN Ola LA OcrA Esp$O o CIA. DE AUTOS Y TR APRESA.-2 YPDLN 1

PAGE 3

A CX otcisNaioals IRI D L M RIAMac, 13d ----------i~ acne~Pin LaHbaa Los alcaldes y el Gobernador de Inspeccionan Pasa -t Absemet 1oto al Da~. L a Habania, Juraron losEstaitutos, tributosobre distribucin~de la harinadetgo Cubiertas las vacantes en'las Comisiones de A.O i, .1CO^,,ui Noiiseiiiiln deata,.repeivmn te.ui'-ii q d ¡ lilbuiidnriil1ni.,.nlii-iiii ,iiii-iidiiiiidin.rdo Librs i I -a, i-iii.yiyiiiui ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ u ydffd' fiiiin i ElSecnetar¡.dn
PAGE 4

DIARIO DE L M3ARINA.-Martet, 15 de Abril de 1952 DIARIO DUEf ULAMARINA Fundada -W 1332 DECANO DE LA PRESA DE CUBRA -EDIAOORpIARIODE LA MARIN&$CIDA ANNIOA desde el 28 de enero de 1857. Dirigido por De. Nicolds altere. y Melle* dese 185 a 199 y porecl Dr, 1. ¡¡seele Sisees y &lees" dede 1910 hoel. 1141L Prestdent.! ,'Ptepeeeldrente Dio-etor Adeministrador: Iliria Heretade 1. Sere. Dr. J.rge Barrs*e y Visee. Jos L §tOre y ee'adre. otear Aieere y derebadr. Aregido e ta ereeqotele reetot.-Aeor5de de Cerrees -TILIFONOS: >015601 101.-Donalidle sociste Paeo d. istel nuecro 551. Direor A-4787 Precias de Suasripoino Adodeleerador.-1738 Me JeNco~t~ odilrolr Jefe de Iefor=acin A-927 TrLosoe 2 r 0 r Peeb.doololetr.de.r W4,'42 Semesetre toTrlre1.4 "A 1270 .5" OrdelAo Obor -575 Abc on 96 2300~ e.eo .e de Anuecios .leM l798 Ao domilo5.8.i EDITORIAL Po XI reitera que lai unin de los puebMs en Cris to -es la paz nAbicaesp~eraz dr paz es lo unin de los posbebo nCrsoh dicho S. S. Pie Xi ecete Sbedo de Gloreeaec aesaditorio singularmenteecapacitrdo pose le codocesi rer honde de trlesabosaco poctulede, Ileblobo o 1400 sacerdetee, peoeses y* esdiantes dr la crescuelae de Bgle e cibids e audiencoio cclectiven cerl Palco del Vctioco. e Le ica epranza de pos res lc sols dr todos loealbens Ceisese Es virtud, dr resa unie eoreceo la angustia de¡ steesor de le horoanidad, de preecaeletllido dr ore borribleera etre Iserm.osc palabrae asireisreo Mc Socio Pare, be distminuido ectensiblemoecte en ere tilis ticrepor, besta.elputode ce'ersn Washigtnlse prarel lo. dereeyoce r al pa es Crce,es ecoir,enuno dr lee-puos nerlgicos drl peligre de osotrcra y moe bhcorrnageesa reundiol. Le ecnta pedic del Suo PosOfice res Inroutable:e siemredijo-Roma¡ lormirsoereor escuno, el eco lee propios catlios, jamse re prenetracon seiso -dr sueiaioerenacl yomucdialcoaoerbra, lrg&de -hbr oeecscerido lo ee¡oes gran ¡serea y bosque-< ¡oree deinroediato el faetsmas dr la tercercron &rceecoopoca se corso Diluvio Uniersal. Surgi entonoces entre les eeoes del espito reeliges del especie tetalioario lo ietoicine de por solaereece dentco del. cstianosetos e te prjimctsooo a ti reisoc, aquellasoretiiovito eie daeo fruos ele pos osalerial y rspirituala lo boesetoided ocde. y de pesgereses mentales y recterialee el erhe. NoriA y crolA esterero le O'riain de Necionee Uids con eecciales rectifiiose le depurabac de lee cecismce y lee inccngrecloe de le frcsada Liea dr Naecones, Hers rl neosbre tuoe elocent soerain risian, lsoaieoes leo ia esta eroeste garige aunacee esa la soroa s opeocin. Haeree oca 'soIs como lo boumenidad. Unifila e enlamutulidad dr lee cosiderocienes, eyuda y delcoco. Aoso en cicgn prrafo de loe Ersatuo, de lo ONU se cligaexprecsamner por adoptoaba le doctrinaede Cisto paracosumarcla ealvacin del reco. Es el hechoe eso fu y eigur eiendc le sattd dr todoe -lee ietegeeetro-dc-'le ONU por""se -rslobeoren peo ie lo pee, rsa cnosees cttlicse o de filici cristiana. Laoresrnitdad saaepcediccdrpporCito rs rlollnese osee. Religione esmcos e. ¡ose practicsdas por bijce de Dis, aunqu e ole-is os le ignorasec o le cegares cntrenan en su lerdo los poce rsose e o iio por debes ¡olee el ao I-Lo que dice Sla prensa SN COMENTARO CIA DE LAS AMoERIbAl 1952. Ncc corleosenc reprcir el rAAnsoro" 411'Ser¡oldo nterescrio dr e 1.osOolde e.erirosee -Hioy. tdA 14 de abrils. conlevas dohle signctios para lee-i Reblticasedoesrica pee intern te ganizacinlde drsntados .Am~o. rl 00 asnveor-ro dr e la eedetAsi dc e elle tebinelecuto ois de loter erado en pirco teigor lo Cstea Coe.scleseliosol dr lo Drgo-1 obresAesn Puesel1t3 de diiembe dltito, rs por lo Corte ts finaleeesr roatiicda, tos Repbhics Aseerins soletesro es es pacto peerrabe, su dreeesiscrdee1 dr logror masyor eolidaridad os sesueolrzeoonjuos.porpree resitoo gresis herofictao yepro"Lo Ideo Oeosn orgnizacin ole enctAne, sesodes pereaelizar 'seio tienes de pr-eterelds y desarrollao, teniaoenr-ealidad os siclo dr esesseerio cuasdoerl' sepo de Ligo de Naoes scrci destouos le : Primerae Copees Mundisl. En 1010, lin 1Osicor pori no l. lo isdepr l de lo pouebls de ricae, cies teesbin lo unided o -11prcinit contiental coeso pate de lo posz y o copeeoddsn ectre trdes lo, aseoo nee del escodo. Andtro idee inspirA e resaistas de olor,' stados aerinoiso. yredo alinry Cioy, de toe deisdes Dolae. Laaotual Dr-gesteeende de stodos Amtericases es ¡ oolosiooseeo de so proeso ee or nci on oes reuoin drevris recisocresdas Replics etero,.seos, ecoseesdaeno Panamd es 1826 pr lisme. Retesos. Aunpue As.ront todo rl SegedS eso ce adopt.3 nign cinposietino en sa roremAten, rl roerpe do so cero,, oel lo mene de nuesosois lderes Etese, rl ysoednto Coto dceso"id de e eh-o Estdo leei odIso bongorcoicoetreSon. que lestesriceteera ,so cr't n. eree dceir do. l erossErtle ors psci oto estete.tr q-D e ps otl p~, lsracoo dr ce, disputas y decoesn-s ni~ cocboiroedis e A sirs roloorere reriprore pe'rdo~o teneftipio do trasEn ¡ Seocic rl dra eneorsro -le ero toro -pa desloe inree toe rsellcoesle ¡-csra.,,erdordr erp loe oiote ,le error .' lo ioAdestrio. Ce "0 ,-,. er eroabliiA poee s~ dSEsd d. toe ES. UU P.o. redor tos ~n, 11 lee, Ic A enloide -,1te ,,l rc tesos,, lo rso l geseesoe. se Bur doces; osollose. sde ejrrre lo [ceo,, P.I rn'tinec .*E ronoepte dei ce.siguctO Arneurrciite presee 0ee'ssyeelecotrirlerO ore en UN1. se hi. quedrl per~e e reosotio cen es? l-oliaot e l We0biteen fe.> Aerr'doruntt'neo. ce poro eun editirio y nensoo s-nocioes deteeses1. Ibistropres Aierees ooioorbc. el yregoeose d# construccin. Vaen o lel te Cafratereno. Pcelo. puees t cise. a os ez ore ist. e esdor peesacmplee y haceer cmplir loesrmandamientos del Tsdopodes, losos guadficultod si slslecolt tceicson pero usriresa ceo olaorecineaclrucstaoque red rs loaesdula de todo cca e derrsosr bosesnos. Ot estco cenuinamcnte ristiano dr lo ONU Ic so excluir c peon000ieci ¡esguna nc eenauqor esuvieserdacedo aesceslere drintreiores aroseee. esliciosieiese qce diriamosc. Prcebaseriees; La Rocio eeii'ltt.o y corroer'lite.Lo e d6Epodo ifueo lamtentablreousaidnalclaroloectiicadaoconodse lo ei tes de Isacmplidaorepraeitn. Dreeoa esiaincubcinde dristianitsmso m!ii teha lesurgtido lee insbltas oprscoose ydaytle naci es, e% aotdeepeer por puedan ponerse dr ncevoepierysvlrce asitmismas.icn o sta' ro valiendo o todo la omunosidad emundial. De su el esfrlocetitM dreco orerlafeorzs. ¡o paiirlsd dr ocs llamadas naosholicase y l¡sedeseeseesdo grasdee. Der ollel interc cotoo dr haer j cii srcirloedelcar stod&l&es uaoceoeliedehomoberen bomobre, drerocjesre e re, dce noenido l(soso Crito) iolforbdelcsenrsuosetristrzas, socorriendo su% sereeiddee ronensrpalabrcs y buenoschloc. Loe plbras rlaseesetebeonstedeepreccigeedee pee loalipstiic precdcrcisisoo porisordicte sel prerediecre. olas dosepimers guerae scudiales. Lasccree., lee puebles y loenacionestnredopalpando lee ptolgrglescdel¡rlfloreceo de teso cletoercis esndial critiana por aplaca todoc lOe rcrrbroie. Velocsmeoslfavorecdospeolc.loetscs que la ONU, lo silide oncistiana del¡escodo, ni excluyer 0 persigue si amoezon pre rseguire on sorientacin es peligrosacrose le de le URSS pse. satlite. Teces de peruadirla onvcerla de pore denro de es hermosaoy eperane doctrina de Criste poeden tedos loe pueblosovirile esnsestozpo armonae. Esreceode oso oateqursis que so puede empearponiendo lo mejilla pocoacibir rlsecguno colpe, Pereeir tetoporo pose al prjimos entre lo epode y lo pared, es obestne bolrecerret epeeribido poro repelrr toda ogrerciA. El rere er lo ONU be sido ucexrprdlienepre poro aegrogs robles le stoec.aede lc lloeclia cristiana. Y Inolv2 queda oaeainstitucinbastartelrdedrpersuacsidn ece selizr. or, .ce elPopo Pe XII, csao 'U¡pnodrtios. trts.locadaOsdit a ee isieonerose rose sscee r Blica o quirces aoabe de boblar. oioeide srescoovitilesrelidaddoserle poneroen peligr o loce. perdurable ro leInaoguracinre]rtiredad y le reopetabiledad de or-n rueroedcOlIrio, desde ero e"r re geleSo i el eedal Btitare esacido por Uinoa reicanaes. mtstietoao taerele trra onco "Sorooor oon ueeeeoos. ereecila y esoapiee"repesblehcr reon rsrdreuigiroteeejodestes dr sea proseooaldode.o Estaddoserao comte osnaeebatesrra pero genorle seespoleos s'e dad, y bey eperestoe le realificetesos q5omprescerant zcoidn deliusobedr' ilesAsBolIn rrses i. dio A nna ose, .S.s.Grgroilddr, Stedor Le sroe petiene qpehersre Americosneees y sos re¡iT y a' sdemrr-s'rs--roa se eemtotepara loe'inaronesre dl eidoId pqio.Cr ec escodo entero -deJpee oe acer.e scbcoIcrtersoe doergionlse uepodelograrseenecto l nopcncm -e, tre ncioeseA iee¡ e sredner-oleinede drleestoardes preterre toses es prblemsecrrnmos.esoesleroyopllrcs el Arto. So lo soes.per lo pee. loece edl btrosifri.o CedenOal p~eeise Eestr-eedio 1ldearil, Da d. tos ,tea,,rcloaeoooneeede dore eootneerterrer evaosuedediroin ea le osopoti e drle peezconfiC. lo. Qle sacabatdercumplir os eess Aldelrrleslitos dl 1n dr maz.A erodeste tlso to eeatro sotstpeeie-Yo-r es iarserena metotee, e elesodetest por l dr os "rltespce.es.tutvlste ortoeqoereehte derivdodeessc rl1hosercameosben Sobrerl oseabe orsAro, obe el golpemilitartor er ¡ogos nueveoedode ros,,s dc oportuna yorese adasersee opiein.Pelesroae)lotradcinc r-elee., r eso"a' co ereei que lereoacin de toe p.e robier.s plo cae eot-1c res o rdiros esrtor Ade secdo e le Otptise Sviicbote dreso rl m 'nos psde, releris tamoco 'sie 1 rete it lo clcsioc,oorc Aol rueropo dAnrree puerlosamparoba, e de, de l Ctelse¡oelspedo tdPeporub% ra. ir, re At ciasporbisd' Cebe4ci. oesdo rAseetenoemb rAsen pelele Y. con, site rlyeune. core.br0e estero-ceste e'eccrpor eei: di f s oree stos hnernre ew ~ e s ee e-cebre es -,-al lho exse araopereedos ee.r rs lo csesored d reo por pedroto Ar.,,1er. b es eelereo toespesaor el pe le m1-fuain dod prI, etos a la erdeo. sod dQe cnoroiesctoloaotee o enitA Qe rbo rt.ut ood,,iaeo dr lee trie.s.alabers rcM en lriets P.'etonte ollo saseoop fitos r l hrosrh N,,e elc, flea. Aceitero eete 1 afrne rolade r ril old Aceceedle nir¡-a ecey "esesd.tro esere, ordeto ,o ese qu hAr featls e rllos, leco" errrerdeetc~ese.,el e lr deerorlte ser .rl esisotee s dtI ploese 1enseri. Acere. icelo' tsis er eyeee s teerr e r e dlg g n i u ed lco sd e rpaes s., s e s il a o ros reolmete e-e aeejase rirtees olqer rel rhe nl de.orJo setesnMor-. tie er e srlproraeso "Ante lo Prenso~. SIltosos e e"s' ir dbe Oso al porbie le imesin-odode pee el re'gtoen se encamina sc.oce roslt elde esueouteea efinero del ao entronte, o pe ncoc esoconvoeradoouchrtequee er otohbeie eesuaosat eseela o pers de ls ceonurrerlciaeletoral. treleed ren coete, noso o.%to'rereee clcuosodel Gobi erre, ceso issbis lecrierios doe sdense uerceo ppolticor. De rto .,?a el geeralBstis, tinge do rostoIlerer lo pee pudiraos llotoselo peez fletee del Pes. ososoy.o1.shbe hbrco, cstabeteietoeshilnle ese esesl y pslitioso pee nreeno Una carta Sor totecir Resero lserede Direr-~sdel DIAROD DE LA Deteosoide polo.droer', Dirijee. crede rrtc.n leer-see eper-anzo de por dedqer etee aso utodsn dementrid oesuoeite columo. aoAn o erderooeele pra oproeger1. nArte rcosiote Psleoe esr l endieecidadoe ebesr os1 re lomeeir .lOe dritese Tboso S l dc-tern reO lrr o tites er5or-otorelsdeeh-eoet'er. tles Aoerarsosouni cies ae roo dee e lo tetede pee ,eiro Edepters.le enteresebsrrcom. le Coca dr. escr i.s.r do etrosde Crientines fsoe;t y loe Asilo. y rleiisotoeros prrticeeonrgestionaodos ros eldeeumeer eisqe aerdoses dr msisaesedoellos, pee Aco hles Pee1. teestrdo "d leedo lerte dededeo.rteetro ROpotteo. espes,Adeistingudo Dieocteo pee croe Ir eno, o eir ootel.perei n.po-rer drres., trh-~s~ Osloloi, yaeqpeerl eto.e olee Atenaenoter str eeree e rcete scceerlemeu re reir enoy.rcir qde eAoe, pelo poe. le infanciasts p~e1t btreoe. Cirrere, AreteroiaMrstoieero Crehonreil, preeiderr el rPatroesto Nacionsl de AsiotsteciaPblica. El Dilrce. Paitorama ENEL PARAD-ERO, ~"Leonardo, quinientos Li. a despus-Ehla 7 iiPor Gastu Baquero a a E 0 L.15 de telles. rrl proseob.inenrore d U brl d desutc ,pe srtroieerse11opri14 752 apare-trojte. 5 r lu polteo dreo'tode redsbrrlltetorey.1elprimeroiteter mudo LeSloe eis.sltt. e aeoso .cO odr. e'cl ddr tifo.troronte es a e eSte.retetlteyrepeleto, ViroL De l rtrdr deireoc¡.:; se'rsss ico e, rsenal"opooroi colomr rl testde', stebo-. olelasinoridad e codaoenrto, dolo del habitulco P-9re" eelr torrdeArl seujoslo de ueo copre-, e. rtcomparablresonlo plea utoe n eit isr tetsi elntabo qsue. .l.eeeoro,,sr. do.eh. L.eord. de Vi e.el Lctd.ecttldo.Nsrd eo ore srliLoi*re croeloo. dr rltoo, ldgeroeoetr. pero. toesbifloidonsoslre ledetercesshi'aodoI etepeH sr. resydenunloeredo prerroel. erdol querlo netiores rpeldee er re--u o oen.dr.oisd eeo de seredreeqeel .1sLsedeqrrld A te ss rje, poro ltel ose delono tic 505 eto dosraotehbeteniolossor nrlee ho.lr.oeteunaoceoe d e rrdio. toraeo l lad 1sunleerso. E Stleepeere re do. etrlee rodeano, y el tireposose os ape eio .e, l grnosque et Insa.danee.E stelhombresouebaila ceo oeeil margen des obro: tlseecodo dr bailer otreite deose,e eneaoleir rersoss'lerder~serl re'ede]lombreoprisionao nceeleded.SElsidedoo peartcolar'doneun "i'lema'etaburrdondeal 15'e'l.eeeSlomope'r e estertor al ieete noraz de disfrta,su lo lautr d '1amit~,per elrei.to risedcura eyo de col o leeosagia elalGer.td.tel,prorrt dee o rllenslaoe.rLeorde ~d.otesen oreeeeoLe etolalietatd. aneseyodropore de o ddoVinr e¡ tt'ep ,loeelas lelesr'erds ontedidoe eceoeule. esperesdorsol lo 1.tospee deotl.,de. neeeE, Sc. d~6,~ tc ,.,'y potroeso -ol' Ieotoi t. d ae 1 lo itts qesero s ," g~e~ cecct' osdeiniivaco son ttro drel meses, y poe unt. 1hee'el,"cetesorrepeortc naoioteesstreaedod dr b1,, ~ tra. r. _l,,"dos seiblle nlo bcsquedo dr ~r loto lee,ido~snol. oteseds l. orasosyesetosedeArt esoe.Vo s. nit teld ento osoY ,uonloar dectriendo lasceosqoe estoIco beelr oeeeeoro e l oe l coo nte losleotses. pees crotodreso aseta N. rs queser queo3role o,,ceoeetenregoaloe drdeie asocarte~lo emotl", "ls ro iq u, el1.e.1cio.droto de sesos erg in ¡", puernadtr estosvo sedo ri il mescode doniresmesseque -e undr pte deboco elde es~lcslpa.,dd e hoe trosea reteorsee eqce el; e u tlocesd]hobe ic:i2oten 'oe:;entrssdo, Let';rare' se I e aso pido iIjO ce u Irteciteo ltcs mreile dreri~elc e0seoaneamlde teidofyel qe] llepe.tersrs el et e -or irtro tooee-qo o es acaponseoboadelsberoe c esedeccecesd caeeisno rbooeasignde.poiblel ro letee-torescea oosl.oesorespeouboer. Suse anticipacionesesone en n. rsposporo lodo ortieta y delesitiva eshomenesea oloaeetiupesotodo heesbre reserirele y reo buoescaounacesaroalSepittc. lorne rose osdperee.rLaousOo Muchoesloo peesado. esoetod. ehacaedra ospciarepooteel opseed. peletorotcaeoe 'ecrter, oe 1le. lc re. Goethe srr"oropeo ros, eo aLeosrd ntote-otcetllo d, loarepcobledictlcbaeo'ldlttoddpiseepersosnaoloa ecsde lcsfcguras yls leucee eeleles rsarb ldod qeoDios "lo Croo"; eoes Loeseod.ceo el r".1hoesbsee cosrdele did l lo sopreteoetsolle letdo l eqc itlgnileatmosoo.eietloo loa tce'stese sere.recto. o o toscincoAomressnrio. lo teCcseleeco srtsl aolcte d. ele 000. Loeorde.A' ceso~la erItreAs poVse,o loe&uncve.otmresnad erola vida, red e cornrere. ytermeinolesbod b,~ci. 1t¡.pel.ptSrtto o le-maesoaoeo1doleets, peos. eelorbocole rrs hierAt reaodaenocloa vido cesre ral5eresteee rce yCre-e dore os loaretreciaatsito. Descucdoco-.doderr oo enaeo 1 e!ereo cosas qeue'testo el porrrers oeet.oc saneecco pentcra dr looftreo-. escodeesposerl. esbr. qceo'ltŽc yle nuevao petoso-. so pos el tervrcreesqce rtd e sipuedoerotoere(~c, y dro; Voy al eo acndsooiqdcr, seo mrasda leesPeole'wheorotodesosocel-to de pdre retes,ohbertaoslemcndo leo, gooooc!dsceoencl delc pos teo ot Speoce del reselle e p eeeeeec 'ecl* teu"ce cge'1oeer oss Iceo e e irpesido rconse1, crocloeeoi qu l oe e da on to doeire tvolntd doess-e ec i 15ea tc~tbolee dnsobrcdo cen ron e 1, coz ,ttOto-tLo1od b oteese-leosmo. cedebelo rl qes s, e piotece, l etro qe pes pesebostetede un.ec de le tcosloec hce.oee onasodo see ede le o,,,,oesolemuo.co est ol. Ossos yvioe.esrate-iba.olse leeconesxesotitud lo redo ordoea'P-eo leprlrelo holosoy tecle., olpentee y'loates-q tese l,,opreotrencloe si reloeewe-. oeoAl te-1dreo s-oso. cor;Elr pd.Stse. Tomase drAtcee t Dos,e.clo ose n teico elroellc. A re c alehor dree u los. oreetosatsoteclo. de icere sooP.deeseerstoedeoib ombroeseet de ep.i sIc.r erlee-c .leoreltoese.oiqeh-pceetn ptssi,slao1aofutetaerardeloee-e loepseclao jeecopo lo.rl cbef, I., ost'e. edolo rs erosaetoaa. hidebedomeoseo-pirnsaeo eeenae e e-qe sub ho e)lee q,1 se oerresla esde es poteol" peeue, ero le3bhesildad sl Gse.e e rece ~. ueel scdeo drlo, es Naolen. sodienoederasse, demnti ocnllcoh icaeres e~mtastedn Letica ocd o eeesc rs deo osle. do o.ecoce -,. qe eer d ce toeO deoh1, ocedhes Eeon. pd.c. tr ees estlo rlo es-n q eh pce Oh ,1lee pees.reo e 'porebep.do o-oseslero red doree.¡,.sLlesrdoesct qe.e¡roCque,ee.eece.sssae os~ilie, e vscelsed teee. rs etleesoe'-e ssoelscos peo d: e enm05tsmaeece, ob Mo eor coeresedo se perdeedeelsso; ses odio.tab podIios derasedoVesees-u oearasosdh-c q loeso5os, lLsssrrdo obreoe s de ueoeeretesdo eleCeo otsct. l scoed~ oasiaquesl eemcc ror rocesino d esg etedansomleeaqe .lee. stateIosellameteporoseot sco esr.c.trsco.c.len inroe a lguoserIoreleteceoteefaecroes. De las letras y las ar V,.Bueno, oIslo-etoeooluAseelo ea re.i. es uplctrmir l., y doteer~ tndc n so aolfodnenosde atetesles dce yso rA o eoslo s lote y d l Bire oeno. Starelns epe-. esur 1 lo e ote locn yeso. ci n bc., rsco esceo rStopud dseyreeles e e er utna tael Aoce b¡nscdi-a'ldoporel e nilCeEot-e drasenoe pies seo ituell e~ lo s er od. e' e -iteeso obe pee is lo, oue 'pesoele pr. el'. lo u .pee iote .tr e i e ste orora A: porelir o' o elnAcotes5lleo, ido foe rcelopordeo "lee ecodoseY Poeeletore n c so s ele 1 ,1r c cede~ ro1. iseo que e etie~teel ree'eorer al o lutadscretcetruioqea.tbee m tee s. t eln¡ ds,, Aneee Aslo Isirce~e. te, e tro u lne i e, ee.1teerinhe laro os ~Ploet1 ccintedolee 1 retir nu Ao e d Is roe -,11 -M, c e sn dea ttobr. r t-eee l rGoe osde qetos Cotce rs-g. lo 51,,ss De to sresoe res -11 .ee 0poeee o i uo ees -e r.,etepsot.e .,erd .rccP.o A -Oye, Toribio, puedes sacar o1ra vez la guagua, que y a pas el Da del Ta. reco. Leonardo, precu.soeunvesa1 15 abril 1452 -2 imayo 1519. El pensamiento hacia la Esperanza EN.oso de looascnuerasbles seE esode Lecordo y bajcosunAdi, boloapoer eresentoa sopjren o lo jsolo tescano elirller e, poe el Maoesroestspalsbror: "Lee ypesirentos se rrelenoiale lrbertad'. ES ibujloesrpoede o lo cootreusegnoVsri,eneia Lreooodo de copror pjaoseenrjaulaoesy poerleoses libtertad.e Aecio. deivolserlosoatlaootrleza pe lespoteesrporsobre tods las dnemscasas. Yreerdadpque te petersetopo de lo vida Aol arit.lo de ocuAeorreilo bolce, resrtul, culturclyo cedslee pede eimoelizarla el deoro dr elertad yeeenoeimieto desssscnteures' por estudi,d resuIridy rcompre-ro Hablasdo de lo erAs de Leeoeade derio Psoe Voldo0; 'tole spei se rcetetosrovlloso, esel qpe ende res vrrdad, ynsoooverdad oleo comrobalob.Silotese imoginarie. sorlo se capitu lo dr loaesetetegio del espillo bhumano.yrel personaje del por soy aohblaor sersisceroa rentreles hroes y loo semiiAes de letbuitrelrectual. Pero recto' es pruebs -Tsu prAdIlTeso oxseca tnalo disoseibinde porro tos esoexjyss elevaoserbcboe belo loeeles de puices desee voee",yoello elleicaqe e oc smre otroerolli es.ifielIriIo.". redes desirese lo pledide de ce ta om be,cooo opodrdadrse sitro es lonaturaleza". S ore n.14002roeriteo lSeAtees siete. bejo dr eSe Peros.toi heijo rl 15 deriteen esadoa iries ls ir-re d e lo sorte' e", sAsroes. soerrronetr scoodado de lo stAro l orees doeVirol, esa omebre >s pro psitos de pneoro peehoerere. SoEnondeelrinotisiol bhe cR ta0o17 OtOoaifelOOOueSiOIOee so s ,t perspicacia y'so bacia rodo. Trot, o.rpesle sieis, boceaneon roeredosd-ro Por Rafael S¡oorez Sols """ 'r~ haenrda, y vero rsesineli.1proiearo e ui.ciideocnesos. SEshioheeocrdo sede aIre.sdeeendlo e r e o ndeto hormsigsel re er de les sobes, A soeeehe de menserrsobre mtele o presrbeoloo po-Azsesrdetipocrmael etitee e oseaRelee% cpseues-ios s c o eos.csporo pesie. Lo "De lee Letroervles drreproducroltoeleses rbelece de tespodierse so parecrr-ao uhs e 1.ee1ciprsti .eorrorcidascde loo el tee'iodicaosAspore halardr, os wy de loo higues. lo.lesa te de "Loeppeodr1sos". 1er drs.sist eqe opareslobs que) mesrdc e o eioresede ocas ~toe.clina. Loesrrbiects ecocece.Poro peer osesmirar posrl e ls e rero inoesneos d los en cr iils. Aprenarseeneuna dedoreoeeetslo.Leo ros iro de e 1acuaed, si 1loqpeed0cn1 aurlz. se dAe nor iA etsles Ae rsra' io. cesdbo o replerodra. drplifeis reIl.Lee1 los de departaesree horno prfnsdoensucrpiment5 a ., cad inuilio rte. Lo loo, lo toslesir y rl peee. les peron rdo l¡.,iin.ren ctimilento doesAeito sen ligan se 1ofe oo 'c roe ae' oLeonerdoenosla o sr-a d e s tero-, res. ite so pet e Aolre pisssrsrdsSeeece don en so rel no ro roYrves lascuenesusccr"CaeoA-eyr so, o lae. ~a eoloancoaesdr es Trdio cdeselo octr.Ercdstb sport poepielsote s .eilOOO 5. e sos¡n raendole acnaved h.re de pet.o be fachadoae ue -co ~sjs uiselpnay ~"siitob.e.eo~o donftenste rdeprsa h de nbeese.,i papeumilo ce o irpet.vero.eporloesrent r eo ri rdesrdrs loisto. "Propo poneee cl. esl Moged terlo torOsA dre0.10~ae ys". le userdo.eoetrlsc retirelaSeesee exrresba.CeOrearmopeebnee ooredrsnsloesdeece ee siP.o11r.c idre.L. Hebana,.deorejutoe.looespuos de .t,-r de rolquir rereociae Ades roeyreslree h s rmi delo ses eptnt.,r.lee' o ccsees. Q drel.abir.ta deLe~oo. sosceaoseee teol esta l pposeerte de so desloe c eord.roose dr la psopirdod preSo'd.ye. eda creido.prr glrole carerte ~el Iicer Aeroee,11e""e1dere rteeerood lstcleee rs nmbre de 'loreal tge.so". ll oeCen'dese d"ero.e.ccl.otes pose fcstidior atpyrdtrto. ss"'7'reere el tr, ees e te neeser o t s curioidad peso desesterisr-leSulsip otrir-reo c l doceortrAo e drlos tmediasnlteo, ososos y tiodo yierta suociendignaocrin eacaopelreteenocs1ar ce seo fred-o sieso lo la oa rio pe lloeroateds tarde o es roodeesus.lSucyopeitoecrdc-be. Lo VrgeedelselRocas. "y noeiperoaldereo elefltaopr-des toiinfantilpoqeno h peeses. ine pejrqe -1 gl.sesoddode aoanoarolr eseenc, del lenguaje h¡t'araelareal ridoctloEtSlsyalo derlasemahsr edemohony doebizo es Espoa o principioe de sigte ebaos de ls incejtoscuose, ydel rl p rorddiso dOC. esos unct oncrsro mensaeetuloseep. ns qrue osede letreros ppos res loest taleede o-otpnroacoripeeoro, dc-prosoGonlucdeodeloseprrnace ensueitd lateri. epo. oir elsleroroede lo Pises "oceie ,po~reroezqpitaoy rces de Pesoben, de OvCoAs.pce puoeoesrdirele r.iro csembrco, epepiede ir orino .ela relctoe ~npotee y co utl.posseteipsner el ropirteto' ArbiItesde esooseneso rl Alse oreAseaineoeero. ls de oproores" lnboela.SElpqueeep ~ _________ fio,' queole .e r p .sldircnder EoSesicinAerl o. ;Yet.le teses" So Lo lebnsereno oeeyaenleeleiloiXX ,,, eespirad enlapred yteseeo Pngaes ecmrtienelrdctor loe anleotoso cbes'le pue diese. esido y rreuerdr e e o sa Giro premoe spe ree Asedo ao iere n e inrenrtenario dr deuno tiredadre rore Oboese le Isdepeedelo. Y por loroet bO ar. rd*E lo Ancdreoa hbla r-es.rospnbaesoctee poes por le edurit o etiraIree rrodee;"Cretr-o ciroelAs se r erdzcaAunrsobropfeescasodr Loaboobsn, premiadas en o leescrito rela pared. sesc yeesoporo concretar leleleos, paisjes. figursoes oiin te o fiej os soidos de paloras y frasres es lee oibriOo1,5lee lesiSt oanto de lee arroyoes, do los aves y drl eero por endre lees aieoso y loescedesdel camoosa ledao dr Vinr e¡ leoaeranestooiarcoe placser lo msicsue;o dereo desasbero elcmdeo y por qu de loosrco sos toasrortea escmorstalistjo y o ta ecniesar; rl odo dr eroeAei leodestos por leemtmia ~clclocreoschlea-;eseecedod dr eeonoiento.,sesoeAdreleetua e horres utiriocoel lom sesteo terclo ue rhsbsj deperomiil alo ecrode lo oee aprsdor es lo biliorteca dcl 01505 en dr VieA,spelmermesrosde humanoiades; y lacotemtplcin reeroda de le strs, crvoseen le bveda azol de lasnceesrso, despiere ta adizOod psr elos rolediceos ltoessroee, leeoels oes y sc vostentapotre, peesel deososin de le goacas tais cotnloo borros decuosojalaclentee su aneloesdreobery lo ibor-lsd "csos" aetoecdel cnotetose. St por.esaquebraeol ebolcle dr apuellos bteotes y poder retos. rero e l milano qpenle ungi. yeo lee epeeios ltres. coro esdliptlereesplics. hegajesesda Leosdodesdreos recaqe poraqueleeso selr hogcorolor del Renacrtoeno. Lega ooro.cpitaes1loTorsopqee haieoncseentrodo eella oceA imetorioe restigeeso del Deseo y de Boceroeio, les obrssmasraoillosas del Gesteoenrsla Iglesia de lo Sesto Coe. loe de tetssacoeesneslo del Crorr. y o s Metegee y Perro eenarzgeo, primero deteestery despus el de Loeroro doeItdicio, pobl lorcAddde Ines s omr etoetese cedes y lansnoere lose prtoeroesnomresedel ate. de le cIosoa y e drlaenciaseo suepeo. Loe sugesesoflorentno silan rcoprendidoe ppoasaisarde te de libertad. lies rl, cualquierodes peAles psorsucs bteeneesmos Art tro dAtrit. o a lo lbertad travse deaed IcosletEsoexcplero qouooeo o deseosu. e~~e a loo mestros greos, y por so oes o estudior tos otros de loitcorddealssjeesoque depoitoIce po scuintegncriay apicacin, St rosultao de dralpeitiro ce heti dr-todo ete'rty lo Acdemias Plseneoa. fundeda yeCescose de Mdrois. era ospels o dhebdoeo. que rorro dios rosretlabrs oetereleos de Loenzo el MagnificeoeoseP ter-l11r.lty MoroehesFetro Pees ce muchahero de diecret aos easicondicoesespirtuaes netulesrdr Lersodo. Fo-e rrreis hbesdr-,, roe od.dca yrobis Art teso,. soslll ros Isbs do eeor vel Verreois. Gleberel Gleelordoo. Alter-te. Pregcise.Mteeles. Acodel iones. mansorodo e lapnture.el cinel, ir oresfrbrcio. lo tundcenoytoaorpo ecxsnoesroso persoajes de Iryendsinoreores aeelcePor Jos de Benito %osqucosneeseebeey disctane 1 eelleoslslucindelos peeble maos queessobehese les planeaeban Apres lloedo Leeosade aPe sesos. ocu padre, el sotario to Piecoe.pienseasesearde onieleo e hile ¡legitimsoyllevaeunsecodibol eejesdor uspor el mucohaceho pee quelosesxaioeVerroeehie. Ve soroee o aptaoenr el seto los split Aese r-iosdisseto e¡ArtjoresnAll jaiy'sioteetod rmsitelo rdtol ensuctllser., Aelse-,erdene Ser Pieso -;per ortna!edee ersAs de iuenetud". y Leosoed encesera nerl genial asorAd 'Collcone" y del 'DoriA" se pedo ce seste elguaocionreoel qr let o sp.ao d.eroeodi mrs re itoro(148.1472). e comesoscedetoneus ecibotonSa o dro Bottireli.Loeron di CrAli Pintos Peesgise. Lo pebmerecole besAs npdllieo"'id -Vorcbl Lreecardo y CreA es ecuarosee "Stl ausmosedceitle. Cuesn el plios lo reaminasenrvl roter loaparidnde os goce cribe yoo glorio dr Floreneia. St trole te de-c.opyrees so c---ecele lee tallers" de telosoesteasares. r iitSi Elsoestro proeceta, A rige, yerto eso portec opoe. loo toqcos irote y firmaslas r 'Lo Anuesiacin~".qpeecoe elo Coloreo dgle llfleel. rmtoes bienracleiva' del teller VoteGcsoe. Eello el Ancele Ase quiso fosesarse ces leyenda oc prsorc5edel soieso por rl de eiplote.uerhtynse sostiene. Poree pee Leesordo oigue tes ba)o con Veesrecerhooceestapo aoreod de 1480e querlteote ha doeeraldrsecaVenreis pi Tareamlesao el Colecoer, psr-retos de aqucella Repbltra, y peco dei pues Boetiellt o Peesgiso. Osree des pess rl Popo litleIV, ealoes cerror trabajos rs le bapillsae Vatcaes, se oausean osmbin. E loe dore aosoqpeedesaesrele 1468 y 14800Lecorde. poerdo pt el sfse dreconocimientlo. edeos de trabajarrsndebelo, einture. a ecleuro y tundiin, fecentaba Lesn leudot Alberi y a Pael UCcorler cdadertomesrsede a leltee. irlo lbrae de gomoeetra, 1 deacr.osatemticas. ptic, ces etesIo los oasions de poneser rotcosonloe scaeos qun cts lteos tea ciudad; rotr e sustois cotaban el fsieo Tosererl, ME eserrhi. rl astrnomoel cl resdre Amsrica Vespeco y el eseteosdbo lesoedeseo Aritmstico;; asita a le Aicrecieses de le Academiao,rose peojo rodetes e leteos paracaeei oe. tfabricaba instruetosleedr el 000 e,.icsableohete, stoa' retas y cldesede sedo ruantoe peris al alce dr es oos en leontero Ateabole ntulezas 1 tordes sescreacioes ey desechae e rocerrisacfondo~El grancesoes -Ato-noses del gr-se cosodosiene do la ocso puee reroe".eS'toes essirded afirmada, se dioper-soel vacilaor.por rotudiodirec. IS Cuadernseevanloesnanodo dr ce,: "Ye digo a lee pintorese os dio debe itetor teaosenro de tc porpueentonocsenoerioaemsep elsorios o elhile dr esnto rs zen cuato al orn ce refice' Pensainientos y ancdotas Por Leonardo dle Vinci Nodo poeAr regitrare step rs.os.r.,et1o-o.socec,.c5lop eoutado Ade sevseinvetigacioes. onsto yoaimto e¡ Alespirite. .e*o0.* 0 Ceoe; cesee es eobjeto peser e -Todo rceteoseleosppeceAe O jeto misosiser 010505otromeeoe.otsoeseedd No -e ba dr deserloimtesibrle L 'oeedepeosn retle sote loaeo a. panaod.teosbendo Slbesle o -rn A e A fe h etis Art suo etsderestetoptl. tirero .0 55 Al, p. qe todjsesobe* o ot Reprdetee o teuseseooes.esretoesr-oseseo'de tos rosee, so br de.copo. 'oabale tttdlicetsb, OlrtPor .roseer esprocstos t lacntucrleneteapor ab reteso Laeoctrsice, roes relzrsunes Peroc1 elerconraptular¡&eaelllegars. ceboloel eteeg e aiomso eetro. ae ensiere el resltado dr loe pro 00bteo p qeelanstes rlepiit Eltedcbieto"e rinpiopjde G*9 todo elde. .Ncoirernreoe l estutdio pos originlesUcesobrollsosedasaporreeElcrDoeyAmetsn* stiempoC enlmsote*p u uce paaiy 'elaPsiin\ela 1d !Pglna 4. Editosri les y d, qd, -gpe %" ti, ~i,!, _,

PAGE 5

DITARIO D L4 A Bh1ANA-'lartes. E15(de .Abride 19,52 Crnica Habainero -. Pgina 5 Bodas de Pinta dt a-olos -I Por Lutis dle P( csaar rtioa graiiialast atiraraal, celerrannrranrin tan la rnajr felictdad rl eriiriiado 5 Viar Batista y srespoaa tan gn, teieiare Eitlt.er de¡ Pin.niaia que difrra de grireralea ranrd eracirar ca l sno di t ro rnirdad. hata el cial larratar llegar antiirdai ,-Crdial saltuda. -.,Tarbida consiganosUtau feliciar ra el queiedoa aaiga Jorge ElinrteyVart lcllresrayaAl' Olilrcan nir c dela llegado drerina lida nia, ni ha.EIrclin ira de¡ Repaca Alraar did a luz la 0i F ioiar ala nque asis r lin! re plca daireJos 1 linalr. -La aeora Jaefia de Ir, Rita, Ir, 1 cenyi aa rayana del Sr. Hen ilrez Cinerros, Consejera Et ro dr Ir Einaaoada de Cuba v lVaalirgoti, se eItien rllda ea la rlira dreilirrruar anorseeria de It rin de la 'eicla biliar qae le practic, can notabler el tolrit:aaa irgaur doraoreArtonia Rodrigar: iar sui rta da curpletrrnnnsaifartaria. a'iIII i (¡10 ( idalgo(;al<> V'a itaadr ncrlr, atae. etrg cb.trrd. rInrpre par ea Kc¡.rlazai a reiarilata I arr-eHidal.G ra. ra.rie ., rr.n1i cc, del da'*u. nttiarprr ecl athabr de cre lrgadtiaa. L. eerrnt. Lra re ic de¡ rrrrrldr dirlaar&tirnSanar Jan, ea a c ydrea orn tilara epas e M.rrde,idctr Oua. /Jaudqas dc PLATA STERLI.NG Exrqaisitas aras de irte 00. rjertiadda en r~tee a~ PLATA nika anY' % rMACIZA tarroSTERLINTS. "'a''a'Hayestilos diverio*. Bodas de Perlas Orn/alia 4 ila a Raymond loar Prita Pdnp En 11Yla y'd .% oiplriatr¡¡o ueoy rndi,,tpra¡a e.~ni. l ,ia 9i yn r). nrVe 90 rdrd cuaitlen hoynt iint ala,'raroirduli pu ado,. Boda de' tail.It,' l. na dad hbncr. roba de rotitou~ ini e d obii..tuda rri nadao abaltrro ,Juan EtevLi r za n iu aoaatddlata A :a O i-L .tt1dr.aaan.aa1, !l t i tersantespw. g ¡aAgule .Rraym.nd,-ia Ii~u urJuli. gufl y li.ilt atlr, ap.d.,tala l'ac~ 4L U S PI ltuu.nio ,trrelod.boadatoo auni~qu .,tlteiaanttltt re. 111 an i ',df, Otaria. padres dre u ,,a,, pe ei un dcu~t-ZarPta 'a-r iv e a erndez, or. 1utiossir. sue er1. ng n, i eC, .P-,-, osda st ra drr Et. drtarr saSaniloscSrrrrramnto, rr B d lrt id, Agull~i_ __ __ __ __ __ sa ra r trmerosar.,i de, trtd' a e~rnPapel.la. rrnra A9-un qi .a .rit Fu l iia~d,rttnrta ,i la 3 lirdratlriata. ii xa tda upa dama errrnr tita' Aunire prt11 eida d, prau~,o -rZ._ ___d,¡__ ¡s da Bo ta aad.< ~cy tq-iiet ra iir' h.ta n a ,otlttit de unrra L, 'rr.t~i~e,rad a drt''.r i ~a e re -a-,SUSCPIASE Y ANUNCIESE EN EL DIARIO DE LA MARINAt a' o la N .1 ,,Co~,r ir111 "o ¡r ramigo 11111 einriri rr i' "jara dr mauilre: acierto, saerdo F.¡ Omile (lel'ri ciarera ir, aiprdntita m 'tva qirmanir hu tac--_ td. no d r M ,,r Prt.irian.ioro.Cubleir lra L -;dait di. nay inl. dr maid r it.ratiit-irant urr dr !itrra1. j e rettut.,r. Pruebe a hacerlos Ud. misma -Maggir dea Sy. iltrrga, la airaaa-'jrana fLie. cumiplid ti iur rar loa quince'aosnperonoalosacelebrdparlalarrensuspa-tlrtnar~ drerrael diatintaloatarinrnauu Jorge deDdiajy!'anchita iruG Se-i'areti ro-ia ldrga, aiul nri ea Euroa. Ciuanda regrern los 'auan ina en no't.lieiidardri Itral(rsta. -Hoy tcrmi iratladaati para su cataadrAlrrrar -la j j ybelijlnaaseojra Aaria Vicoiaadel Valle, eoraa ddaotor Francis.co \itci,¡taiu argun dmoaacucaita di au it: e,1aaridainiarii's una preriora -li -1, l ,~e iiiadL a clanca de 29 1mD, Li. e l Vedada. IpAr Iplr t :Ir tu co ri a l lra ltaa raitnicerercian pical, I!n de n ,,r atirroaradr.¡amnrdaumtr< rel Jutnnau tLounar.ltrfla ltita-i'u 'e'.i'ij"r!.,)cune! "ti, a javen loarA. 'jablja n rmua a ui~ s10us.crtien A-'1 1~ q-ia'n aItl n losnpadrs derll. doctorFrderu'ain i'nianit/ vnara.Alari-a rni't tu tuaa a la aaced U eii Iara Li:caupara. Este rujarre tendr f r a cr la capilla del Clegia de La Salle. e' el'e4¡carnhs r a¡tc dado, l dia cuatro de naya, a lar unice de laam na Paanreigrupoadi-'uanan,-en dc.annal iaattcaat.acnca n iacltaaeraa al ridir dia de ni e 1 r, er.sin palacrte nirariado'la rtartuir del Vedada, la Cndesa de Reilla dr Cainaeg-.q. la elegante da d a ~ va, que a.li nrdenspidi par cemblarcar nmaana iirccle inu nrAe, -p a Nnra Yrkdedondeareguirdiajea Erpa. -Eltj uuu,itt, taaatn.iant~~taiar (Cotinra enrla pinta IPTE. iT' -Tiar i odr i' e'aadn Ta turrbatnara acunadaan1 Oanitri aleza cta rciatr renru al ntca Al nia itt r,. Hrna~ ruy dra.craa r dt a -1 Eat cIa.Ida. ananaA E, t u slb, ,,.tiitlin taaadr ?A V RTSE NUEIVE' VECES MAS1 EN la de rt ,ue rill da, -in -r cme~.c, ea 4 r aitierO y lino en liartei aaNtirelta m5sr ¡Tirttl-lalaadralgodn lor oada lilaneo, 95cyl. Pealat', cona rdiiarl'es y oislomsflarrr A ialfa calar, Acalirre arilo blanco, 1.235 pal Pqconfrezrc, arlrrrru.o i ry, rran nit-e cobre Cm [anuaInblancoen proores, '2 >kClranltian a lislar' parcacaen) ~ros, en Ornaria 1 0 'd de 4. roinaiorne y tanas. -A 1255,1.75 yd Craalr r rayar, a alisdad, ~ A litas a.nrgranc enreeraadaa Z sobre fondas ale calor, ZZ Crrlmrrrl'can reatiidac llarr lrranileras o lrrrradu. aablre precio'os fundoas, 2.5 lid 1x

PAGE 6

Pgi. 6 Internacional DIARIO DE LA MARINA~Martes, 15 de Abuil de 1952 Int~acional Afi. W Y A R M A Ci A los d,,eh., del hortibre pojon -Y (.Oml)ustil)le a Chin1t .G-. A Teme Stalin el ¡a abastece, arnas JOHNSON y ¡ti Doctrina del Derecho Nutaral inovuntento de Ptir larcos iacenlActuali(iad llilerna-ciQual ", ~s 201 de ~ ~I.~ o 111crana ibre d-1h . 1.1. dfl f, los trasbordos HOY DE TURNO .be, d. las letras. Liferatura del Agrpa.se 2,1 DaCioRICS A Si 1 d., del e., ,t ~~ ~lt1,1 12, -des-ar me A'WCV Farmacia DRA. GIL -,,-un~rga.ismo "d."" li. -. Jb"'!I i Arma 12 14 de, F-6221 e. ~~.,e lo. roj. Por JQsMara Cap. j---J_ sje_"_ -d, ~~d E.,fe~ d-., d, ,1~ "jti- -p Farmacia B L E_ 4.e U, ?e, ;Z 1,11.1111.e,,11.11,111.11 de. DE TURNO HOY A-0 W. el =211u 17 N. -258 h. )-. L -p.;.p,,r fi.e d, AlI.i. 1. .,,,e fl., d.H, .e e p~dJ. 1. d. pl 1 lu b-. . b 2"*>,, .1 , ,l , ,, ~ . ~1,d.d. d~ fe~. m-. di L 1. , ~1 e hde~ -1 '"' ".: -hj,"did. -i ~ del W. Nq, d, e F-3837 l d, l., d .e, d, brd,, e] p Ib1,~ -,4 e. Jud. d,¡ 019.bU. l.t-. Se 1. Pee, d. 1., r-, b, l¡e, 1. I.d ~~ ed~ l e,, y= dej.jid~ 1. de., Y q.e r~ 1 dh-, t-~~di f 1~ d~W, l t-, g~ b,jdlee. de t. p, -,l, I. el~~1 .e tl~ te 1. e~ V,<, d 1. ~. j. ~ el 1. i I de P.,& U, d,l,., J. '1 TT p,1~ id~1-, dd11 d .d,, d, Ih. M. T,, T. . d,¡ b, debe p r ",,"d de le., el efi., AIhe~. e, lt,. Se dI1.11,ba, 11 11 -"d' d. "e 1, y .1,~ . 1. p.,[, i., ~~ e 111,7 t,11. NU Mebrada e, Pb, 1~ .1.1 ~~11 de llel.11 1,1 dilb.,",1 11,,,_n, %l:lbIl,,quje, w~C-PI, d, d~ red p,,,!-1 1,e, 1~~ ~ 1,04 *4*Ot '11, n,n,,,,i, y .e p~~~ 1. I.1. .1 .,,e. de II d,e.,jl e., a dl C.,¡" 1 . d~ 1 de "fi., . de n g,1 t,P.1edJ,, l V-1 111 j_ Llet. 11, -,d p,, is~l b, dd ~~hd. en 1, q.e s, t,,, ~ e~. -di. de ~ e-, Id. 1. de la d,,-h.. dI 9~~ -Y d~ e v d, l., . h Pe d '11 d 1,>b,. 1. L l. e. I t. de-,, !Sle hbl, & el del d.1 ~~1 di~ d, d,] b, T dIde d, Farinacas de fronto pro irn titrito HOY la prnera boinha -0, . -e d r" -iwI MARTES e~~5e DESDRfABAHIA A PASEO (le hidrgeno en EU. ~q.e eek. d, 1~ -1 e,,. p¡. Y DE RTI (r] k, ,d 1, l d. DI ,j-lid d 1 t-d, I., e-~ I Tddill, M-112V ud,,z. z', L, d, p~ WASHINGTON, N,. 7, ~ Ofietos Id-3837 ~l-. fil ., el .de 1. t,,-1 de te, ll., t-,I eIldb T-1IMI IRIeNd e, W, e did', C.~ tel. N. 811 d. 111, 11 lee~ q, 1,d-~t, de pIt r, bi~ dl e,,Wffi~ d, N. 364 . . A-222 e, N V ~dled Ae y Zuluro~~7. bA, L .b. b d~~1"I-11 ¡.-, U ~~ ~1,~dI _,a_, y dIb,e 1 ble, te~~~ ~d Uu~ 1~ ,;.d. A, IM 1 L. lu,,, Dp PASgo De MAR" IPRA'de' 111.111,d, d, d', e P"sde VARE~ ~~ ~t. P, se ES C~1, de E-di. 1 'e' ddle= de, : id, d, d, 7 d-de' ~e d,1 d~~ -d. de 1., t -d(BELASCOMN) 1~"d. -P d 1 W.~ e,!e 1, -4013 ~a,', d, L, e. Z h' ~ Nj.. 11 1 El bd, I., NleNI 1 . . A:1015 e,,,, I.~ d., d,,, 1. te~~ y l 11 ~ i d, fe S., L~ N. 1.1 . . q.e% ~ E"" e'l"dllrliehI.l, Ad,,,, b.,d,, 1,~ R 11 ~22L. ,.Ib 1. ~ ld. 1, ¡.le, h9~ % .1121 C.~I.d.y M' ~ l.dd l-,le dil, i., ". e, dZ Iz q., .de' Carlos llvila g. td, 1,~ p~. 1,~ 1, d, l.,, ~~.: l b~ dell0,0(11) y ,ddd d z ~di de e. ~p deI d, NIAe de¡ e~sw "¡,u : : 1 1 p~d-, Vl111,1,, N, 111 M-IMI 1,, ,e ~~ 1-11 . E -11. d, j & G icuenta y dos inillones C.,.. A-9075. ld;,d d, d, -. 1. 1 a r1,1 413 d,, ~~le dNo ve Connally por' M IR PADRE ~ ELA (BELAs¡, 1~~ COAIM HASTf AVE. MENOCAb ld, p1 l,,, h, hn .,ltIN ANTA) d~ 1 de automviles ., ,b_., bebd. d,_d_ ol d.el~, ]t, "Id"" 1 2.U, U.5NO dd, q. ~~t. 1. d~, h. d~ ~ hora perspectivas ,b,_ Ntde, 1, ~~d. ~l.,l d,¡ l b,,;.d i. l, dis. a el ~~~1. d.d de¡ h.-bte. i s~ dM H. ,l ~1. xlx' YORK, S.I.d N., 552 '.12,1 1 de ",erra con Rusia NLEVA, 1,~ , de 1,000 Wffl. d, dl~, H. 0 1 Zl, nii £oii-iercitei(tTranan coit eL Primer Minstro fins p~e V.M. N. R. M-1 i WASIIINGTN b,lIl4 S., R.f.el y 5.1dd d, d_~ 22 ~b,_ m e N '52 5 Resumen. de la$ noticias internacionales El 11 ~e,,e,¡ del .d. U.jd,1 .,i e Si, dd, ,,, ~t, d, 1. e~ s~ .1Y §ffled.d', . u: 11 1 d,, W d, 1. bl~, .e 1. Yd. ld-l patt. 1. R-db-11h-t, &di M, 13. ~i IN e.e M-fle wd . 11 2411 DEME de I. ~ dI AYENmA MZNOCAl, (INd~~b . 'e' QdIt,, .d,¡-., d,, -1-~ 1~~~d', ~.b,. el~~ I.~ el d~~~ TANTA> -HASTAZL JU0 Id S. eWlde~ e~ S. j~~ el d d. y ~~~ b~. F[,y l,., ~ditt-. L. de ~etes, ,cdil _Y 6092 1,111. eiJ. '111 d, e-~~ dej dl.~Iu~, ~I. de ,000 .1 51411. ll. -¡dy1d.d 1~. g.. 1, I, F Md,p t-c. de ~y l~, de y 11 d, d,-¡. el. b C.II 15 12 BIl~. M ]-d'd h-, -l..1 1.111 al. ~ ]" dIl T,,,.:,,k. F.BRU1 te' h-b'h-" -""b d Estados Unidos 1, p, g"-, d ,,e,,, 1, ,d. e de p -1,11A 1 l t,,d, de E-1. Ipe~d,, 1 C--,, de dt, CI,.,d, dj. e,¡-, NEW YORK -W 14 -U zk D,1~~ d, 1, a.d d1,d, 11 Re1,1,1~1 d, 1, 1.1 1~ 14 . T.1 gd, 1 1 Et,' 1, -d -t 1 -l -u d-dC. o R. M I, r._dedU. .% hb[,, de g~~ Y.] pdid,,. r 1 .( C~ h Ageg qd P. el ~b-. M-1-~ 11 e. L N 11 1 ~1.1 1 ]e A.-¡-, am. pl F,174 -Y Nicaagua Id f,, fis ~1,1 1,~ S, b.t., l1.1. e de 1. 1.~1. d, 111~ h,,j. fi~e, C N 11 y 11 Y-9707 Id Iz ,,Iz! Ed~. dr .e,. .1 1,J'., -r-" d.d d" le flO I C.II. 27 N. 71 . 11 e ""e,. de[,d.d bl l ,e q11,1 221 d, d~,P~ dd, 1. IbC dd., hue 22 , h.bi yi d~~ ~rf~b, 1. 1 ~ltt~ de dde U SANT.a SVAR.Z l^Ihl I. d. ib,--11y ~~' 11~ Pll i d, l d., t,h52 d 11.11d.d ~ ~d,. l, "' l,,, p[1-~ d . 5, L--d. y fiere. ~4, ).,e e i . ~~el ~j. p. l., 1. 1'T"t' P 11 1: y, J.I, 1 1. N--l, ~~~ ~ ~~.bi. ~ 11El ,E,111. M71 t. de. z- . 17 l ~ pl~ 11 d, Qlb,, 1~~ 111,3~ e. 1. 1. ild 1~~. ~ -U C"" El F h.bj', ~ev d. E, dl, -1,d. racasaiL esfiterzos para lograr H 1~ g~de. d, .e t.ji~ t 1 la paz eir la bidustria tlel'(cero, d IM ~~, d. N-N. ~b,,d dI S 1 7111 del 63, q. c-1tle¡. y L-edel N. Nd d, . ShIl, 1 9204 Id1,11d. .1711,1 "d IdI"' 1d1j1~11 1 1,11 . y.¡-" 1-7503,1 't.l ,,I. la Persiste el en las negociavionr, entred b', de ~~ de q,, ~d.,l e, e,. de h-~d-. e. p,d d, Y,. lanlean (lenlarulas las empl~esas p,~~~e, -,n d, 50 de 1944 "t, Los Pl-bl--, d, CERRO d, A. patronos y obreros. churruc.dW ,q. Pedu 3, 1:54724 d~~,n ~ 3N,,C C~. 139.5 M 1,16 l1 WASEINGTON. Igd.] q,d ~t, 11 b~ 1.11 'G P lIZ d' ]191 Y ~dido, q1 Q, 1~~ el 1.1 d A1~ dfl S"." S d, . . ,d,",d P., l 1,9111001 El d CM, Rl P l d N" 111. pd, N,-P pe~d, y I, h.) -; ~q-,. c ~ r,¡n l J 1. de d, 12~ r dIj 11~~ F11.1o,¡ la. blil j d,, l p, . q""', 1 d, 14 ut, de -1,. l,, e. 5,5 y 4.6 ms. -01 -1 , -', ", n~ ", ~.d. . . PF--~ 2 -1 2 1 El d, 1 -L-l dI 1. ¡.d,.,<¡. d pd' -', S~I-ZC.U, H TI]. x 'l d1,,i-,,, Ed d 1~~~ 2-011 ~1,, R11. M-h, X h. '0 d. 1 d de d, l .1 r, 11~ .1 d, 1 de l I. t d~ ~. e IC-Bel.*1 pl, 8.o ,e Ph d, el 1~ 11 -6, t d '-W,, de 1, d, 1 d I h-, 11,~ -1. N. LA I-A. LA de S.11,~ h~~ E,, H ~~: 1 b 1.1. CAN. y WA-y 1 de 1, .1 ~ d,, ~~de -,d-1.1 l A--~~ C~0, M Che,1,, III . L. ~1,1~ de T-dl, 1 d',,-', br l 1, D C 1 -,,d d ,,,e el 1 d~~~. a B0--o ', . t d j, d,[ ~~1D. Hp 1 Y,-L B l.", i, Ww.,, a 11~ t, p,, 1 G<,b.,-, 1 -1_~ dm ~ R, de W.,.1 33 de 1. 1,~ 7Z p-" LA 9 ER.A Brasil 1,dnP, db, NA VI-A. El ~.d1,1-d, dij. ,.t_ R. 1. P. RAMAR y ~jAR* ~AlA Ind<, d,.,,.,. r. d. EL SEOR ~ flei, ', Julio Selititte y Borrefl C, 1 12 fi, y 7. R. A,.,p. d, L. H.b.1 di? 16 d. AbM d. 1951). '. r d~~~ ,31enires H-6, FineLter p: el -t-, d~=~ d. AP H,, 7., ~fi~ lb -1 ~~ert. 1~ 9 y ~ii. 1. ~fi~ C. F FRANCISCO MALGOR ORENA t, i Vd,l -ll,, 19 ,t7 1 y J -,d. bij~~h.n . h-~ ~ ~~, l~ ~ H. y 11 d jd-, d, .,ffl.t.d 1. n~~ de w-B. HA FALLEC1110 15,1~ 0, f-pk d, ",¡h¡, 1~ B-( y 1. R-difl, P.Pb. I. y 8 R A p L i.,. B11-111,11 11~~~ . h,, M.III, d, 11, J., 4 1, 1. ~d, 1. ~~e, 1, ~ :", d 14, P B-7823 d -. bl., d, 1. C.pill. 1,~ C' p,, d, 1. H--1. 1, N1,1~1, y e~ ~ OndlVI.1.d da de Schuff.; luBo F., Azminda y joi A. Schutto y M.I@do. E.Lhw UddR -lel d,. COd, .11[ 1 ~dA ~ h-. 1 Ce~~~ d, CkS, 1,~ qAl~ d. SIh.lt. y 01.B. F-g. d. Sh.u. 1, 1. dL. 15 d. e, F~ p DE1TURNO HOY GRAN FUNEARIA DE y 1 ~ F A h M A C.I A meteao, J., 11 ANA 1 111A y L 21 1 F-9093 RV"11B D A Tuneraria LA NACIONAL F 0 -2 3ayC ', d.d. ALFREDO FERNANDEZ B .5.646, MfilVedado so-ku s 2 s j,, 17. F DADO F 5 0 5 4 F 9 6 1

PAGE 7

yanera DIARIO DE LA M1ARTNA.-Masrtes, 15 de Abril de 1952 Crnica Hlabanera Eulalio Rp4gaq Suarez ascoocres ode sissyaba por asdra Los.rs'1clrsada'aN1a Elena Coneoy Julio Noaas saanoabaodssabas nfgff ¡>~ ,1soagado sc5ss, poso Ocsyas, sIe so enlace. I.,s.1 ls 1"s 1 11 a'a o's 1 'l ss 1s a dO s r su bn,,s 11~om-]ndo c, 's,55 u. .C-Uu dontisIso ON ici El ssla sss uad,1Os.sl. 1Co,, O, l-ssi's p-es1o d Es r l balta sssasc dr la Iglecsia de oarel '1', v, q~ 'a S.a.y d 9,,11I s Maaso,,_ , 1. si ] San' .,s Oc Lra, ya el Vedada, do srl n-Oto,,o ~ do dccoqsjssslaascsson Tasio ca la b.,d, ~~s. rs .1 i,, F.rscssoac la. so, a, Masa Etc. lea s'alassac ~~s osslss III rez (10< oC.01a y 1,i ac a ds, 1---a.sst sa lot a1 dcl s'"sa ci 'ad', a 1oaa 'Sa' -5 ; 55s'' d'o so zo. aa;'c.u, j~ Jotsas 5 5 5'5'l d 5srasc 1 .asa 'as . sssss.O .so basrra a uj da [ s e,',,,,lssss N-al drs so ,l lsssa al as ~n, t sossso P,-PaA-1 u. ,Fra 5s e ea J asesfas 555 As esas aa nI1 e ,n Essaec las muchios detallcs dr bar als es e(u01¡ni n e teoss sio dssaoss luiaassss c plrssuF bodas s a sss dac bdo s aasscsra labu daacs bi esCaal Oc t isia taonalsdodO caala a ny o¡osselVl a at'' s~-ssss.s't 1 istssnalssbsiclad-n. o ala .d u sc a .sels Jss.sosrua~ 1 ,ss1tsss ul-o d el oSOsOs lu a ci 1.,1 5d a bail d ster "'s" o a cl Oo Aal lls NoiL sas~-. -fsa, tos t.dsa Osctn oa' M Oc o balsbc a a a o id. asis L ssss Esose 'cro da land asas., tas dlladaWitas le 1.sgoc erd.a Pcs.a n, l J Eu s o r d sscssO Oc e als a c a 0 5 uia art dlo Co nu s~ "ss sa Il s a ilsa Ocos efco sos ,t arsssl d.~saas os sad s nutinirs r 1 Ja t i rla lf. ,b, ey a d l ar, 51.sss Pica 1.Toe J" com saosd sos.,. doasar asoe ha fO ada a c ca -so osdi's da Jacsss as trjiosaa Iiorolvi samioslo sa lads dr astora' soos sic osabas yPerlas Fl caa,[ esa dr tl iotusi Par .joas lsvaba dasonwsa y bro dersacs'. aospgoo. sdocsado ras un5 oarcadsr de rqaides boca badao de[ Csssilsac do su grupro Oc Acason LalAlsro. Oads. Padres MsIs fle*n1izo 50rZ s'sa. r lo g~ picos 555 cla Caas.,d, ec,his1-to crrt1a Pss de¡ batisoo rl anio Osesattdros 'Ordsdo Vcahsrs. bsss Ol lrsads rocsar tatadcols Sr' Osfas Las a Oc s esosa Ulio ro' A'pdrinaon al savcasristano l aracas.Esssistao SasdsOa. LeOs y NEW YORK COA CO VUELOS DIARIOS EN CUATRIMOTORES lIosses. j.os I. de Po.-oo NATIO IAL i2AirInes j e Es Pocos Mioutos e Por Pocos Ceotoros ,Roya 1 'En Sociedad do eooipaero Pablo Alvarca de Caias, crooisala sociol de las peridicos "El Pas y "Exclsior"' ofrecer un ockta'ail pory"' en unoion de so grosiloioa esposa Dulee Mora Loyoos. la grao-'t poetisa, el da veintioclao del eorrieose omes de abril. en sora-osana dI Vdada, feotejanoaso onosostiro. Ainchos prepar-trsveenolsaieodo los raposos ]Arz asdeCaoas porraasW fisaoquoe habr derveroeoossy faeoreesdo por la 5 sso'dad lhobsanera. -El sKar Goaaos Spaada l.1so ioersaots' e.ipasa, illodaose Espada. oieosbroo dessaeados de nusrr aoloia italiana. celebrarn el prd.os sobado, o lass.' drla oc,ar l sa ulsso de so hija. e-nsurrrsdeorso del Reparto Altusraso de 1,.1ls1as rlcssscsssrsabls' Ma ,rs.a idpcc1Os noqac.as NacsasLab,sa. ras' 1 dacIos Os dlsl O lloo La jula ide 1hosv oyboro Lsabl Fa .sssta ,. O ss¡sssss ti. o a"" a sos.''so, 5 ell.sslell. U % css' o tasi s5 lasi¡,lOsCta dulaLsg'a, iso F y 29,ssel iVoO.sslascscIi Mlisa de rqui¡em loAlsoOch. trslssfassss-selsorssota.t sal sa~Lssn' A 0 de 5 5s1. a oSaaa i s e s.is'os1l.ss 'U.s.s 5 Oc d, 1, "saoM aTcsso Lsoa s 5 slo 5L555 ,5 Ass,. SANTA MARIA DEL ROSARIO ieonada asolo snuossdo la llalsra r At.tsdo.s7 p.o11-pua esabanldonar sus 'sCsas y qushaceares, puciu ar,Mosco RsEUMA, AH"siTISMO, CIATICA, NE.UIiITI L IUMBAGO, CALAM OY B9hz Y ENFERME.DADES DE LA PU-IEnsoms. Pscs,.ssr Luyaso. tlfonoaaX-1682. Eli a iso-LAlMlIA" J ".Balila co maplslaso 55 11s br III 5555555 s n o te S lltasr o tsn'eE s s a Aso o a silgu i-s.roolaadeaasoaa. 7 y ROLEX Relo¡ de acero pyOeSo dat!st, atomio,', impereaeble. Desde $ 35.00) GALlANO 458 HABANA, Como siempcce.aol sssasor lesofrece boy la que ascas eigeradoeoraelomaa.n:Ahoca el KrJ' soasos 1952 ssieoc ana decsogelacio automsica poeroctaque e ioial socarch c b ooocrsasslscongeladaslosasieto! Para obseneestrsddconain usss ltraorpida, s Kelsinissoc1952, par media de unodisposiioauotcnirel rcosrrcdade¡gasorefrigecaooe,.panbee's mmnoc seoborenenosuroo saasloorsalhadas. VENGA A VENLlS V¡NGA A CONOCER EIlA .\l 1 Rd VILLA VENGA A ENTERARSSE DE LOS BAJOS PRECIOS VENGA A V-ER UN REFRIGERADOR MEJOR Un KELVINATOR 1952 por1 $13.70 al mes MANUEL ANCA, HipN.os 755 o CAO Y VARELA, Nepsaoa 667 e PEREZ MUEBLES, S.s. R.olos81Elle CIA. DE MUEBLES Y RADIOS, .,. 656. 658 y 670 9eF. MIGUELEe Y HNOS. N.pl.oo 513 9 FRANCISCO MORISONA, 23 y Ib, V.d.d.oe CASA JACOBO, SOas. 558 e FERRETERA "SAN SAMON", IB Orsb1'362 9 MUEBLERA "LA IDEAL", Ash. S56e9ARTURO R. GONZLEZ. Ooi.ya 458 e CASA ZIMMERMANN, N.yaoo 662 e CUSAN ILOWERS. C.l. 14 y 7. A5os.sd.a CASA RAMOS.Su.as 953 e CIA. ACCESORIOS DE REFRIGERACION. lnobos. 657 e MUEBLERA FATENT, N.ytosso 625. sal Balneario de 1 1 1 -OCE CKAM M u

PAGE 8

PLANEA UNVESTUARIO~ NUEVOPARALOS NIOS 7 auee __ Por Mara Radlelat 71CU15NDO ona nerdadoranmo. 1do 1. u eompaia -da a e p0'OlOOd0tas r0e lieg ea, mu 10000n.01 lae sq.uelI lsn ce.noaquiere, oen ormoaollea. a.a i e deaespera porque La imagina la lono£ cl preaa da otras mujees. d eL ldefinitivamente convencida de que a, eenuaa.d~eabiO Ya csa.0 0Y 3 en conseencia y de culos.n En la edad madoa. reuc a .1. bsquduay ee.0 ra'e a aa opor aeauteie-Ipspoaso te para deananoar eo. po.Lnque y e 00jaun d obooefrudadoal -ms le gusaa oes uid aey ojeo' consigue ltran oale en lo qua hoyrnaoo aodua'o un mquoodoooa s obrinaoso renteslOazo-cellaSo.mnoo debo.oae uoo mido-SPa5ra eeaaa eRy vooa dqiirun qin z zqunc. ios1. tije. Iu cuandoo rnpaaado oinuenta n~ ~ 7'lb~~~$ '' 1En reldad na Sacef aa n.asdeda nuo daeocoeSINGERI .¡.o' .mjaoanoaioa.eedepca 1 jnoluslorenuaayplOOio.onla ~ ~-duooos uento do que lomyea luao ajasu nuooo, pcd Con ahorro do trahajo, ono ahorro dedid000r0o, 1 ustedv i 0" Eo~deslasolenaos vjven oaoojs paaolnesycluooood puado coar la opa do aaa ,hjoaa la madidafeiaota "','i 0 q o oie o aaobby oquen ia ama a blen-escd-ouoo co-amao acldd.-Ytrtnmino que las conovenda. cnoada deausadednoeoentimenoooLa o a rfi Idad qehce ecaalbo nLas que son do edadauaonaadas. talea que ae legra dearla o-poe lahar ~~ 4 aooobreeoodlO0.poque la otras suecamino.olooameeoe placee lae persmitrn lograr acahados y adorno. s n 'n' iaameaodonnoia a00voui 1100aoe hemso om osqe re aroadefer.osamodoel milagroqae o S00enoase buscan peoblemas eonma¡ horoooa cmo oe uo raela opado uer -realiza.y la mismn puede decirae dos e bhia prefioiendnquedarse ldel rmatro nn.t, acnn .L. a ¡.000' ols nfreontarse con diliniles s . Ik PAR oea iteinta ans de ido en unlado, uue no dejan msa que 00000" MD4 naroa quenuna muerconmieo' uraoy sinsabhoe. go o. uota mbl.mo. Con1 eo aOslodado 'fia. sa fle oap .ne loa nfitrin, pOna Caaaia oda Oaozue, asanonaElia o dio. MlOfa e Selea 'oilida 'o oooo.Hldo aiv sCliarles as heilzVen. Si enue. Gunea y 5$lhulam Caonpuaasa oaa ulreea FuODM.'K.,aftdo. laa iOooomdZ .be.yn AGUJAS. unehonad bo jonocoel ¡oi. looque dnseamosv. Pidulo ev Sacn*:nebem. eeecioan m u PEA GJS .Merienda en lhonor de Mitta Bravo =uqunmuovue e a, t cd bohliaodvaleiAma miqdiat da e. la il, uenoan cvccc .p.a loo ja: aoad. duoodo epueden hacer IRla z Un L Ik nlp n ri ae, r M5 l 0 esta merienda l enlacede 'l-ododen 1 urneoidrcdla a, o.ooo Oidoo,ii Tet Bouo. o"<.on.,iu'Olo o'ooode uoa ,-. ola ni ra ocualquiejom emoo ______________________________ ________loPvy linda seoravoi0vino Cnoe ao ou' ¡%Ooy Hoyo, conertado par.e a di-nloooiov flo,,.la b vnoo (onobe vui'oluguso, 000tr0 loo diveraos la cnsoula gera. epoad ,sefi.euloiourr i.neleiido ,a laas si.e de la oche.Ade0s dla nviay la iuillan-'oYo!as coPOLES -Mapao1Juia 09-'Julio 23 y Agnoso l2a.qeooooio noda-oclae deapaneodeoCo-O-viyv' ~~Teco'0000d Ct, .c al ¡q e b eoccoo l elido as deaesEvelyn eaudSlia ycG5ciio o do Con Bnc lJorgnCaotellanos, de ."C N BACA 0"d.IW OKPa.GIRLAR ALR peuno l¡¡ tambn se hizo us sondo de Jadnviai Mana Cris. Poloili co. reCha baou. MloioTe.-Reglas Sociales 0 ONTOESBINCVAMA Jnio" eE' Bn GBRLAR PLR nedo muy .migioa na. n ybamoag. 'de Aldeana; Caroino la'de. Gca OLnodOn.v.d.O'A iocdil a ill 1o'laAcadoec1pnnd I ,catO'.uN POLESG.GENOVA Jaalon4.e JealOre'Auaaralayvid.Olem.]. 1le. AdamC. besdo elapunto dbobiul ouiounI.a0'a"db'l'ieab oe~ '~~ vlde N'Oc atoioRoO Cbecdoob ie-ocde qu les neo en rdo,, va eosna.uhacopoquisimnl avor. CONGRESO Z5iCAhSTICO de BARCE 'SA aoe.2¡'a Jaaalo. -odaoP.a1.t Adems bubo abloolcoiod PnnAnnce oPovo"n0 sii i".aocco.ooAniliion las visias a q.ell.S timinCuandoods aiealizar'en aea de 8T R I"dseN w Yr a1x1.1 e nee.DunaCe. McaLourdes SantalaiciodeoPoe-Snil Claco s. di Anoii o se000 cntaco en-]Oc lulccn'ioonc~cti "sedo .el¡. no Y regalode lugoilou sOooie v vySdiuo lao clu cbod-onOcod C uo olaocaen -a u a, o sas pdnenoio.oeas ll serentinOoa, etc. s0 distribuyernitu coaaeAlio Rodlguen Beldolo. d v 00 Cmad n % rToe ob na R oic nabv boclor o coolscoas pcaualaeoea loopeuefas W iteiiic.de hl d Goic i acaCo'iado, iOo-dsa n itin Iioo l i a porque luego la realidad ncai 31 -o ienro o. pneo cas ota oa noloape-ifodo poil. una naooiedido merienda. O~ de Bailaeioa Roatlvnnne Minleoo'a ide Gola. Cu,1ico Moa,,.d, iloo vmooooocopnno0000lsu ueeao Y abonoipar' a p let eneo hte 0hboCse. de Bailarina Rusaoo c e iOV dc d ebao 0 dareomos uva eelaio de 15luo¡'Ml liiy Andy,1Oli i01000 0010Oaoiyio' B -I)etslles de Bu¡en Gusto ., que ouleo.do Con,Soy Oia'0 Sl i, Ot000 Flae010 0 oiiiii a~, A. BONA & C. 1J R. Gdmcvd, Cm'Boy Nu-C.~BoEduado IV h, Mccboavo.'.ci.,ti ___Telto 10339 ov rg 3-y.ie-", 00it Gmpz. de M a de doLeoCyOegolg-R qnoioluuiiooo oSivoii''o no Sblo ('00000 las O-l tllan tao clino hecbas, o tambin laes~eo flUX 3$!. ILUANR j~~~bianiodoz. Oldclooo Goadle,MOade Co-BOF FOa u ZIdn di T.iO'i' 11 oSiiiio 30.0"uliovi-o e AnS O.LO o'qcuuoI odo A easel i'ecnrad Gudii. do' Molandoss e -o o clu'Jocge Gro-.de dlides Pri ''dnoo cOco ~ Evouo lcdo' o u0~oe e'LAMaPARAO ~ by bceoco looCo ____________________________________________________________ do'~.coGnudoe, deC.i-Bey; A, 0 0 lbls o eFn;lioadc "00o liboa Fl~nh0 icn'.1 Ti dia'o.l o eecooOil iil i o iyim1is y ola GOo'. o 'bno Aoeioa iSO.A noii Gensei, do Tou: l la '.e] o CiO 1 d S-P0'i:i.Oii bobo Solo'. lo5Ti .inooocu noidonN'540 dto'o n iuyomal~ms. t. J G.5mcz, de Choo'aliio u raongoGnnlen.deM a ri 0 1, 0 a SI.eo'ocoO les: at~i I r,.t' t,, 1,Ctio de Ba llr~.Jorg Ganle. d. oo. FM de n ~v.B.o;lad nOO Fo o bco ,d, iin Oo W ~ r, TeAyatrs.srioe pn cr.ytirber. ___ooadnoAbitlil. de P;iiiniO Pcd N lvit.voi"ndnb-io-dDra. 3Maria Julia de Loa nulO eindndez Boda. dc lvdov Tvcia l a 000 Sintdeo r Lua Pjoueieoade Cataln Pcc Foi oo mu-]SvbOo'v'diSaoMEDooIO50CO.5UAO aaDeodo. de Asuiadn o vo c i F-Siloo ol, loPAnTOS Y CIInLOIAPLAOTICA ___ ____________________________________________________ auepdodoPiol EoiiiO o ooaiOOOOilviccooa('LOIC cRsAm 00 o' Odacoito nloa. oiE. OlvooOolil b'o i"co bo i 00.di lnn ldd Aio . 'OE0ElCo.FINoAL. DE ESTAS NOTA eca -d nddo;Lanura ll1'11i. EN LA PAGIN5A IOCEo noloada 500., aeP-se y A. Vedada 'Telf.naa rAMa Alimuaerea Cocktail dea una. Huevos po0lo. Yua conlojo.ea Dulce de ioeiu. 311 EfES Y 1DICOR.-OII('cold. Aleo.oi OolU.JICoeseecll de Cul., S. A. rO. sidelo ZY.40, Hl. Cs'ooe.dooeleo Odl.i.b, fC.blaao253000 ¡.0 oa lOAol',Tomold ml bu. 19 d, 0Iy Ano.R.eeleo l5ooee. ; Edfind.d/ 1, y i.Cale 0e 0.',d.d. . ~n .1. i

PAGE 9

Ap¡lazada IrledisertacinJ de Fernndez Arrondo SABANASL)EWARANJ<> L a d its e t s , S q u e h s y s i s ., a E N lrne.s Y.ned, de la tssde.itenia "AZU~i SsL,s,,s d es2,'1A1,,, Las campeoonasde lodos los llampon, Econ6mlcas ap-1si,pfca uss daern., -ae'R7 E ha ruduro. Waiandoi AZUCENA, aiempo. el primero ps ie.,!ola,s. Erto la Mara Reistarda AZUCNK' en tu Di,h. r,,spss., eS,,, 1 lo ~ De veta en las meortor. O so Lmaeos red ', d y ~ l,a. WARANDOL Y SABANAS "AZUCE' r.11-1,11, 'T, e" sssAd 1a n, B 6,I Social BODA¡ -En, el S.,,!,,An,,iltus7 p9 ssm.dr NSriiy Cbanasy Mtlrii, onHersy Mrsrssy Di,,, AiSrsli. COCKTAIL: -En lio O,,,, Ouodi.l" Cub d. L. Hb., . cin de reps. ,srpl -En el VddoTnns rCub. a l. r y 30d. la s,de. de Mr. y Sts. 5ymssd Rs. -~-nelDispnsario 5dr1. "Lig Conta1C o, .o onedel r u ,s5,s.dr! C. ,,,itdr D .para1.r MNERIENDA, -En el -Hu,,van. li,,ss Ins 5 y 30 de I. tarde, t COMPROMISO AMTOROSO: -De Ayss,a F-nsd-Ro S, con Fenan,,dsLesss, Gos. lezteaniosy. RECITAL, -Es el l.,ilus 9~ taF,,,rdrich GO, p r5s Ss Os ps "Po Arte St si. -Es Os,'so". enre 10 5y 12. Vedsd.ls 5 de l 1,n. de 1. sssch.sdel rssf,o-1sl ~ e.s.srssred. o. AsO, de¡ doses,,,sAndr r Sa s5,rde, y sus otrss5,5 NTOS, -Vssejuss. 5l,., y A,,El conprolnio Blanc-De La Valette El¡ri,segniuse nunil. frli ,uilno e! prmu,Or,MI,. 1.e,lt. N.1 ilI,,,y 1.11 d'inI,,R-,,s nr-sss culudoe-hllu de]r! u,,,,Juil,"s BAse y T y ynlel iosdo joenoLu, de La S'lrilr y Fer rasV. hj Sla Cr' u riliia. S-n,t. Pe-A Irit El .,in dr 1. petilo.s .r. e, e. ,. 1. rid-ris. d. 1. abuela d ,, i,. Arespetable y dlist ultad amaIsus i'nsts odOs.,.vsuda der Ptr ~col rs iSu,l PerVIlo, en O s,.sb.loa, celerndoOs u omidar,,.ssr All e rnui si r nrdedorde la bien d, o rassdo mers, la nerro.vida Ipr,,. Vro,t. mnvosle. I. oadr d I r ti S,,. 11551. rn,,. i el Pdrer dr ,II. rn J Suio lre y~ntitier n, la P.rincsae,,. rR-polde Candelno sI como e,, l he rana de1. nv,, ellisov ,n I,,dovi,,R l a., t.d,, o us1. pesnte f, r sise. tomasda por Parda. Nevamentr,e .h fuerons I,,adoms poetird@ ~ua comida que rle.oreieron osIi.dixtiidosrposos Dr. Toms Tn,e> y re,la S.ladria., ~I eOe¡ O,!Renao sKnhly. asistiendoeusivamenste la fam Ssi55l5 de amrbo. Un. 1, d,],euntS,1 rrtrl. esn. en B1 5 Ibd.s e, n .,s ,os-ibl Jdoy ,,r-"e naF,, 155 ,,lUn. e,,~Tsp,,-,sss i u0l5. -~any Bt-1 yP.el, Adr NI yes,,s,.,l L'5 y4,~~, ~M5,, srocita rtOrOtesaylannsis Sr Clrni, b.rs 5,-s,, OlsL,m,,L y Lus Con G-Y -,,. .ourn-,,EE!i, s ,,,, he,(N-FVASE El, FINAL DE ESTA NOTA in5na 55 ti-cii! 1 si l oerno cran.ita s0sig,,rs Al.
PAGE 10

Pgi. 10 Noiticias Nacionales DIARIO DE LA MARINA.-M
PAGE 11

Ao CXX Crnica Habanerm DIARIO DE LA'AMARTNA.-M1artes. 15 de Abril de 195. El ad S lenzd i .Oa '., 1a 'cil,v lioi i.: ,las,-11 d, Pa,o,-,-I s ~ ,, GLlolidi A.,v -e 'i-L vi,, l 'itl Mrsia Sc, Gs,i le line li c.l-, uavciI-els,p ,.l s,,ia i, d,.¡ Oi.,,,. d.ii.Oii, i-li--Ciisi-" NIu nssdiri a delic is1,1delavsuieva alt tabuoi a.¡-,i, N ch,.Mii A l G ile i 1 ItAl !-., La viseora dvliie lui pc~n-h. do~ d, vii1~ lelio Suec."¡i,u l l s,,.u.t i ug~t y), Qiiivi Oo i J-i Iii i. cii. ,,,u ii1 ase i'eiis MlI. aa re Ca11 iLi ,o.ou,,,,.isei-n .ii le s. Qii.ir.a o l.c,vue>vasulii terinCioCeais. eary d'I.ncoTiy i,,,r vie honorvde 1 ~o.ioelsu VeiiAiara Mrh Lci, irilesva iecei C l,, >tr. y Men, ilesrelr Loca,c Alad ,'. ,i -i.icilidc~neviiei "-:,,, bicI.a¡ ., -5isuii T,,itiiJelisc. is.d, cia.VaideraiviyileUriiLveai Ji 'Cut, iiiiede loslleii Hiieladuiiiy l, ,-liii,-in 'esnvndoi Aliso Pdesa iv, iOl 1. Piuei ijo iti 1 dcii,, n-,ota,0l a j, b. y usiMo Medrs de C.nlOar el,,'i, n ii ~ P, EQic od,, ,n _W ~la Esc NI,, Q,.ic,. .c. F.nic y se vitiii del> Edoctor PerIet. si.z Vid. y ,edic ', sic c, aiaTesi 1ea Fceide . ~ yie. -Csi Conh etile Te se.ssinMavslsi5eetaidracyseo a arti.iista.,vli., Soecs ddel VpIle Alc anhea. N-vit Disy Jeis Lu,, is d,. . i r,~ Queed latilde Gestes c~. V ea. Alici Arnett Masliads y lesO-edsi*.y latu ssOse Alisin tstissdv ds __ Tomas a.1,sls yssseni Oven Me. 1 '11(1 H-ora'( eni h iI¡he en ses sea. Lelan Macelas de Feasise. Niieeediiss Fnsias de Msisiis. LsSurezs cAsn sietancoet,di. L., 'Ca.,, t,fi~i dfisttrl icas pti .¡ petisinsa inttecisideli., sd Sdee y: Idalela. Zuisacoi. pieittse epu~.u~,v~es. da Dic-es Lssbis.. res. uno de 1~, *econ Blanteo y sebses-LediR Oiset1 atlase cei -dadesl larde. ao,v.evoetieaiis del icoevle Gueae. oi, ee e O o ev a nicano di la Independencia Gersina Gtdis y iddcci Le¡". hm .' ais ev ,it yd ave tito primera dOeriaceinlm can tbiOsGmezsyOsca i. d ade 13~ d r l~oyt, 'i t Peeflitdet1.pvs cbaJos, Anises _yesd e odecel ¡-a eco ~i~ii lna~O O'ls d M,idqi 1. seveeta Ms oea.l dl es itstiive ruja M¡ruanda y obeivM ais ~1l dc teslle Iete N Ce necesaiotoisieaios para! Enrique Lnfitiiynseoa JuliaticCua do,,ni lao l e s a st co la L 1 i, es una ______a As i Mlov y Mielld Olas de11 Moya, von la sea!ia Mselba Omsz vses Ansblic. Feettsitde. estae la Malse y Areturo Oegcbca le. Delt1so Bsrrego ps Me,,, J Piseden con Lees' liari y Cavvels,, LI,, ds R. 5eiiide Sctsi y MceeM. 41fin-ie cos aetO,, Ociosa y Dov Lisa poesas, Coe.dad Avtao y Pe.F RT LC y c),aldo Olam OoisoH CE Dois siorls Mncrn -ee171 y do,'1-t dcil. reeeatvds disuadeff f \iesiseo.sal tos~ e hao, ta esioa rlaco nu-Ieeoil.___________________________________ 2 Crnica Habanera Pwina 11 Soved<¡
PAGE 12

DIARIO En L A dTAINA 1.t.c.15 de Abrcil de .1O9 NotcisEe spaofilas Aflo C~X rlgina 12 ¡Nciaseecaceeeirili MA111,1 tiL LA ic .iun .ii-e res ¡a c e A e L -,va4 Pontificail e. la. Catedral Crnicaa Ha a ea 1 co e l s c e T toreri -as -Actualidad Espaola La fi¡esta infantil del Havana Biltmore !Aaa*-oa Al.___o-ff-u di. TCeele d.eie yCce Agasjar Hermosa fiestade iii~~~~~~~~~~~~~ Cua S.¡,,,. de id.u e c. deieei. de lced.ii Rss Cli U ii iei.dsP-ei.Ble ci i. Mi'id I l lea_______ G-tela ~ ~ ~ S.aa l.ld~ i': ~i' rel. P.eCiels.Ar-, crculo AvilesinoSuy 11,ii ii. d,, Flcc~ta. Olga 111.i n iiieii l,[;, il L fluid Maitiei El ga a l Cokils a-. dei No,%.i I ie a,,¡c.: M,tice-. ti, M Cy. de. TiceElogiadafl A ii-,,uc Mid e A,-i J l Pciidci deu A' i. R o,.ce logr elR tr iccle cclid-a c.icic eiiu. dM e. ea qe .RLr Por Joc T. Pita diiPudi. di, Ce-dei, 0LI-la. Datan. 1 ajaeiii1 etde Cii -Gle. Guiice Guiieo"l¡ii ,Ocii de Rua; Eii.ie. para la istdustr¡a nLoddehcele C-elde Ai lacee dedeel ade lase aleve dr l coai. de T-i; aiOch~i. ddhiui EjL iitseei.Crculdo i dAv h ellc ie -id-id le di M,el-. L id Oc di,.dMiceeiAh.En el slndeeactos de la Asi.e. lacgadaosdeudado ta ce. deesuplee cia l. Bbuucci di clebhdii e ¡ i e Oiha de. Cl idic lisel cii. cuLade Idustriales di Titrrtse! teb rad, ie ~e .ss .c.es e de lcid ceCec. didldccii ~ ~ rut d.edc.cdc .ei ccdi.eci-eei l de.d. de Cb.t pd d euem a biic l dl i a ic-edi.i.fiest nderatia. "A 1 lldae iceLl ded-iii,, F. d edi, Tiiidl, d.,. HLa. i e 'I''.' I*ntae hnvtaia quleael laicie c eCl Mu. de Lieiy; lley L, BI.n-cFrc M ic d Ti ddd y J osM. Vide. Sinoelle ta cmosere i beecbdeeCee ie 19 iiieL E eccc le i, a 1 iiuc. d.D.-e Ae e d pel hono de losib dti el A e dos ieeeeeed de eE iddeeebd eelbe cl ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ e iciecDi ii c, e iiili a iiiiqi iMdci ,,Olb. dei LeTceiitnel eiuecce M iid dcli tec Ma en ,,be e ceeeieice elec 1.d. BI ec M Fi d Ad taRbsajogee dpest le a jutadiidd Are de lee amoree dell eli_-c jd Pee, s bad e ,, c u.Suerle.B iita ded,Nii 1 aileNe"dk Dcii.".di:.Puii.tiieiideii. os eei .Mgii epIr l iielei ld e _. r l del-e desii.eee;or Jeh i Beede Slae i les a Re -cii dIClimaud Pb ielec J au dli e Is d. p e su spicci am i goP cace% leae. r de 1c.c, u1. isa ictede deen der llplac d Ceiy l e den G-l e Navea e ece C ede. de IAl,-r i.ii.ec Parilee cede de ee iilc e l ale s p oce r moteecie e e-cdc. beieble "erena e deeged dlde¡a Mtina; ceei Lecle lancc, d il ceiiaz Nce ez Cide. de Hle-n e dricnf oe ni al frenee e ed po eo cei e cheeeee ereddcc cqcce ceece d 1 ec, u:e d f, Jeege~~ ~~~~~~~~~~~~~~ delededaed, Chiei de' Ad, di.hin h d-i eCeld idlliiied.el Cced e e uc eee ald ecn.S illeeedeAlfred i Md eldeNz;Emuci-l duicdi-i deeciceid ali ra.eAlincpc o ldecdeeeee 1eee. 1u r.td p pl Iel. es l edieic-i.ec--d del teeelc pdlc cP Ci.tn di, dBaie y.s M.i Feiidu .clee J.elii.cieeeeceecee'ea dcCaeecp lcVe dleiblluiddddc.ie Icdid L.ei cci Ni.:.e.iiRob e-eertoeuedceccieye cleeJoeclded ee ee as le re ,e e e cl c cc dlpd Ccvin i d a cdi iec doic-d Gii diliiu Breona Alcjandr:uPen, dOinlc.diieisu.ii i uCc "taa y ~ edglt Icedld eS epiddel dCyoeY dlhieali-llilei ii-w otlii \ii i -a -rta i, iid. H o ii .u.ll i ii oiiicied.tod il a tac~ i .ie.i d cic dlenorz'ieieeicjdec e .el e. Argeli e l. l. c cet -'"t 1*i idl elie de id diiie:liid-dii e de iiileed i-ll deiiC.c d i-le -. -S io i ci -1 - gidl -ii 1.s-c c.r= e e le eeeeeece i.ea Joey Mil-ler de Charro desea;d Ai.leli-ldo ieG.11,~.esi di]iene,. ncc e. i Pi. mado d[i bc leiito. eC le C.iitacito ie lce:d, Pcci,,cdldeCe ivan Buiai. de-cc-uaez d eii asiuuento e ecla iumesa un,,ei p, pul e Pi.,i Medie
PAGE 13

it 0 cxx DIARIO DE LA MARINA.-Marses, 15 de Abril dv 1952 Pgina 13 o o StrPR Riviera (2 puertas). Modelo 56 R. o SUJPER Pisicorre Modelo 59. o SUPER convertible Modelo 56L ____ SiemF comp au torr ___-con IllIrK ¡957 ipre ¡>etc ¡6v, U U E ~ -~o SPECIAL Riviera (2 puertas) Modelo 45 R sigue siendo la mejor inversi n la vanguardia, BUICK presenta la lnea a de sus elegantes, potentes y cmodos les e SPECIAL Sedan de (2 puertas) Modelo48 0. 4 sensacionales innovacio-nes 0 Motor ms potente. 0 Nlueos rno ~s elanrs con ms .,a c A.-u *Nuevo carburador AIR POW*ER en el Roadmasi *Bal con ms capacidd. BUICK es el automvil que conserva siempre *su preci .o en eln codo; por eso BIJICK, sigue sien do la mejar inversin de 19 Esperamos su grata visita, para hacerle una demost raci6n cualquiera de nuestros tres campeones: Special, Super y Roa master. VAILLAN MOTORS, S. A4 25 y Hospital, La Habana, Telf. UQ-9301 Sucursal en Santiago de Cuba. Avda. de Cspedes, casi esq. a Carretera Centr Y EN TODAS LAS 'AGENCIAS AUTORIZADAS OADMASTIRREivera Modelo 72 l. (4 puertas). ter. e SPECIAL Convertible Modelo 46 C. mer952. de e ROADMASTE#R Rivero (2 puertos) Modelo 76 R e ROADMASTER Convertible Modelo 76 C. o Nuevo Carburador AIR POWER que dt 6 io ptencia (170 HP) cosn menos e eMo CXX Pgina 13 DIARIO DE LA MARINA-Martes, 15 de Abril de 1952

PAGE 14

Teatro¡ DIARIO DE LA MARINA-Marees. 15 de'Aheil de e 1932 PMIR5LAVA e In mie > de nuestrSS cori MOIRA SHEARER LEONIDE M P :ROBERIT HELCPM ANN7 y LUDMILLA TV AfflZA CON 1LOS EN ELTAROI Color por Technicoloz .~d4rf a0333 FILMI A A!T11O ( A-~ lu IOCIEDAU r PRRTE IYUSItAL preenta al grOpanlelo iSea e ORa FRIEDRICH QULDA (Eclsivamente parca el Turno de Noche. PROGRAMA DE HO,1Y Torata en Do Menorn.Bach Sonata en Do Menor Op. 111 No. 32 Bennhover Site erraoquee. Deieoooy Sonoa en Si Menor OpLI .h. IOPIII Piono Steeecery. Preotee.elreclibo. de MARZO (color azul). JUEVES 17 -5: 30 (Turno Tarde) A 1]D T O RI¡ LIM 1ql I 3 PLlio^,O sp o. OeER40L~ MAS r~ e bAcU't ~ ~~o i ,i iOreO R en.Res 114e-11 a$ 0 reI LO ~ 2d. r NCONa s 1DI ST 9O El (irte armonioso (le Son ja Hemie ¡Paor Regina rde Marcos S el lehapotar roa o e rerso aa prr d e. Ortir ¡e Nre ~acrac1 Or, ¡ .j e O ee i m Ciro1drerroCrcEroe rly ir re ,i oc ien c iOrei.Po Sririomee. reeann eredreceOle l riereerir. eo n er, 'rei teri o.lr mcro ri.q.e erreposr Ten cecrtra de enni eo rainrtre ai.oSinalenl p, ad1 u uUirpee y veren. cread. ." 1,5_g o.,. fir epntite. u seguamen, MI ft nlo unain ilaexnprerrdr. Si oejr ild ty su peor Ce. el eaa oqesiel patirrjee IoY ccn lo aceonieo le grt. asrs oprenderquea oetcuap rarnesopblico, donde pree io ilrroraryroerSSINE t.iioe la.a.o purtiltOeO :EINA >ritne" 1 ci5"ilee lcrOer"Croeslicga coe ab c icnor .rydr e i ar y ic uerri0ccdecop~r tr gueslarherchoseea la medida pae 1. l cpilo. Corn.el.rpl11 cleaerioanrrcrrnrilpror 9 ae ecie,-ririil FEe.o Sorbe.¡eteeoe brasta En Paradae acrre frareo rryreteairenltO 1len yccoek .:ede r1 Rilel de 1. atorro Ei erte rr.ooe h lorrs de mclec,,aypem., breto i eico ofrece:deeric 19.52 lee iler-r figras deprimee orden. fleOrr br* k* >irlrerr domine Igelmente leseal.1 aulheu lracureriliceOr.ee% pairre. colmnaertebalpoebblrlr.yee t ravita Occreoboelbro dr eio.1. nriol e gente. freteea loe desfilec1r.P lFeitodeCE.Pe e e .Oddy Le Lrndr rpte 1.laeJ. Bleer e .los barriles. erocerrarlo ioemborre pororo.ore e re.i.iC.PiOierriareiafi.a r1l iro cri S. "YPoelnloDysate" se linoersirno.prtimee Ce eSpe man ycrecennoaecofintre ~oactitodpcrer dernereea tina mi. l-ioaadel recede1.orq.est. Ccirr nolabido o lo1. orr. dnicviolo Poria arena y Nrric ir Jean Yjouandr Ott. que 'llebnneeiar epero. les brota cormroree 10000 ootra. e l-o-re. Lo"rciec s-Ocde PRoer. Krr eteepOee eLamb"PrO MillesonrerelerturerypTler y Gil MrKlleo rorepr_____ un, r o r inlodnmer de rica -'PrnlboiiFrlir,"ccP. Oc c. omptirseriamente cori orcir Herosm oe Apienoz CoocoiooecO .e"c., tr. Ulir e .u o .r, roe rrr ce .p e quc r. r bir yr .roo u rcere, Ce.ocnaoreid.d eylene dinmmnrbcnoae.L, a fiecanltpicll r ePlee. urn a ceta sa o ni oboentido del rimo rfica grarir qe. prlilocd. y beeaed. relor croreloe onm igestrecis rrneigue cempoeyertilir.an u perrrroire:ir rofeea thoandesa H 0 PA M e' drTeip Traen, irla lappcr O, EIrlteToceOree. labuenOS r~tcoRAN TEATRO VEA] Ced Hawaellne rrdree". ne onJ.lenie noroence rlasoeza Cporrlnryrropectareel.-re roeO Libertad Lam rinde #ro qe pueda conrider M. uneacroe oeueC.acrrCeros e eotile cre n milgro. El milagr orop erere,. da. __ el itrnnico CeCia. tei Roslaro Durcal cen "La Miel re fu (le la Luna"con¡ ¡lma Rosae Aguirre y Abel Salazar. El lles, 21. > FAUSTO, 4 CAMINOS STOs. SUAREZ y OLIMIC1 l cnre ican.rr eco orecora 'ra aerl ose d O e; .s',-Ua loo rcnrie eneCcede le aperriie de ileeeec Iporc tr La rrilecle. [,ede ir L. aboe1 pcPrrFirmser ti rovrrOe andarmeone ee onnoirAdedrcitpricec1n ten a aclraniidrt edro purpr triz ti car-e ioePeon. R e ine. O Co Ornee Po ro rPerl. qeten00 rr to, Oea rcr.trrc c l p d dinoebtir ubOece~ .rre cre. 50ien:.cotcre e. oe.c eoc capitlr,.cr tei 'CrOralta lJuna], uclqe a en ."r.rc iOr u yodran.re ato e.,o omoeira arroiirr rfeuola. dir o e 1.dr ir Leen ,e clr. podemoe rdmrard"eoe irs cropcona orrco tesert.o 1orrtn.pel e e lactneo.00 ,,dier. crpine ltreradtrbr rden rea rnrt1 P.~ tue.rcee',te. rmar4cnree.cvea moer'* s. nc r Orcrice buS.Rdaoec,. c.lcr 0 a leoc DOMINGO 20 (10:45 a LUNES 21 (9:30 p. ) La Orquesta Filarmnica de, La -Habana Direccor: FRIEDER WEISSMANN WEBE -. P.Otren a del cazador furtivo WEBER Aria de Oben (Para soprano y orquesta) Solista: DORIS DOREE TSCHAIKOWSKY .QGuinta Sinfonia Recuerde'eI Concierto Homenaje a los Profs. de la orquesta Mfiole23(9:30 P. m.) ENESCO eoproda romnano. GRIEG .Concierto en Lo mnenor paro p aoo y orqoesta) BEETHOVEN .5.0U.l:. R M.A O.P.AA.C .OQuiota sinfon -Informes: Manrique 208. TeIf. W-4571 -AUDIgtO iu-MCharIei Bo ¡S r~r~t LAUGNTON e AR1FF sa¡¡v ORREST e Rchard STAPL ~ HaO Y FUNCION CONTINUA DESDE LAS 12 DEL DIA 3GUIRNALDAS INOLVIDABLES A-RE1 OP ERTA CIEA NI 0 n o ti~t]., oPARAMOOUNT SMET ~~ RO -FOXUNIVERSAL ACTUALIDAD .eoe. ESPAOLA -DO0.0~-ACTUALIDADES O~oUae FRANCESAS -NOZIPIAS.NACIONALES. EL EXTRAO AMOR DE MARTA IVERS" 1 B ARA ASANWYCK VAN HEFLIN Abl rrciecre r tccon.oprenreerrtc Dirigir Hichkor-k Adqcuiere Noab Beerye ir. Abr d.c.toe rreg-~ I, Nfen ¡ ,, e 1 p.To.len fueOde 1inCo ino l .,ne 1.Onrird Crrr L e. nilir iuIa lpelcula sobre eF I ito rancho de mil acres, rm.o ch a odas t qitien el ir rLcrl td ir enterra d r .l.doorone~on mu erca de Bakersfield onrrn eaib d secretero deire cocdonfeseeientr oinece c ir.El.ci r. o lt osras e ia perirealrrrtael ulacuc ,e eEiooo noores erar a ~.'L-o rrr no. car on Abi Slirony 1H¡aliD-nrgncr Cen OLLYWOOD.-nolt eectiJe. e cira ereiratre edoc eneotique s d mira lesna istorie r. Oc ose d o at ese co cn!rcncen i c a coo o nrncho de 1lora oncee o orninr lo r arjdtt_ rcqrSclsOprbeo e oiiicc r on el dctr lre Atir tictirectire reeOcPsori leloa eto ccarde. nhcrrdOo l>ecabe.___________________________ _tre la posibilidad Oce qecprreotrc Aunquoc Odiclre a porco tre de eana.c Coess.l r'o erapcli cinei ticmpeolacri de ganad., copiets Rita MontanrYotros artistas cen el CONEY ISLAND grn rec 00 or., "Ocear dO ctuaor en l cine. 1Mor ~nf c r or n aerdoteR oPbprl Cerril. roien deber ertar P.r. C .scaused mosefil na elul. ,quen on hti,,ourlea cnares¡-en Saraenedia 18praofe Pa Cnoan dcmoeilnotoaeu .rToa levidonoatn cot-e. oteocendr onil oodpo. so a irtoese a raro (te la tarde OIrarcl:¡ e no por de ca derrtir cnrosrieciosndele Ho 1 ol nl¡o ar edarOObibir. ertaoe Parcaonlru etfcti en raPe1C-I1TON,,WEBBlco a oportundad delv r da ooniaoRecuerCde ue ya______ ANNI FRA9NCiO.W LOSOrObeO marinrpodccnciem ee loCfucionaor 4 rapra e re o CIEN MLiCeRColarret. Mic. e nsr o roleen 1 cerceanpapqed erre oc a AIONAL HOY ~ea ¡ ciiSEU DOfi Ibani del rrl tearr rlarenasocsO res o e a 14E P clCO lleorelaicuba" Ma itRocre'l., rroto rO OrddecrecrO o qle HOY cocars env,,ronrrce, O Rorit rl Abin Mrs TRIANON-INI'ANTAre r MEOROOLIiA loOrn.'nr =fi rO cr, ,use ~-. or OU i e VoICENTE BLANCO yCitie ALAMEDARIALTO pqrrl. -<,el,-rg1non Fl Sga cjunCdoe rrF1 T lel d IIMRHL n*o EyaREIrtldnaALtUIII rurnreipreent ~ ~ orete heLA ir een C le ir OP lo aBeo iecosuxtsctiiaorre.ee.e.ee come~r.de oUl,, eO kH, tronelrrcelruacd Y DESDE EL JUEVES E Atiecrir Cir o v i rece entod.ert n rceon r de i Cc e¡e11 ~r r ns fla n rliu.e. Ocioa arO Cren otderrar e9o BenPuen, eStreOhare algue r ar a e nOre uje r 1ca por a.____________ atne os. liarado oupar el priemer le. inco e t re ar ol aioeo .OnCA PO MO con mentre C aaocelrnro e i-l P e odo dramatima. ron eroa e A STRAL R1 VIERA C M O 0 El bm2orreble Inquilino'.leoeeo rceuoetc e peiclrce, oAM ASS D leitlds 1cinc de eirron.cone.-01 "El Oneroble inqueol hadelino D k-OS HOY rrire dot .oe Cr crerr ,~ s i icore "lt., cc El ai e Xc e C or Al t,'ctietclccnaeeicneeel r b i h r raoero t_,ir.~y~~o -11.1 cenecce et eec titceec~" e ,e O r ~ 1 er ,,eieneP ene ee ita 1R o c' A aP AI7  ,!reeanctce iO iedcee.pa, enedt,, ee.1.trolen 1 ,-) 1 w v

PAGE 15

DIARIO DE LA MARINA.-MNartes, 15 dle Abril dle 1952 Programas -de cines y teatros ACTUALIDADES* 'LOS ANGELES SANTOS1 SUAREZ 3<5 fs 55. 55 W41 1.33 D53 .s. ely 13.59 .3*,. 1-91 1o. ¡,3 y a-550 ,. -4 M.lOAR3O7LA CORIST a3~ CuiniR ALEOIANIA NIO CERO. t, 3 3 33 3 3, E .CDNI~ y El,. 3 e, Ro'SttTi. Fani AR.l,k, yLA RO TCA S3V1.' DE333 7.sA3 PO0De MUJER ., Raoo 4.11,l A1.3 ~.33. 71.b. J.~3 5,3.35.31. Lutct 4,0; 31331, y rs,. 7 II %vlna, t y, ~ 0 lOlR. M) h.¡_3 F, 5 133. ,,,0 1 3,0~ 1 A 13 0 ALKAZ-AR iv E.-I.13. e 733333. T. AllikS 1 .R.,deI.,13 3o,, J30003 l. -. l.P' II y.d,. E71 en C.3 ALEMANIA E1R CN.0. ON ELAS ANINIA3,No,, A L A N E DLA ~1,tOR 301s3 "A, T,333 353. 2n.1 al.1131 0511i~Y in. -3311 TlI. 1411 L.0 U5 Y3 A333 N A0 A 1 .0133 R 53 713 ~ai loO 51337ElS 1O'OSRAA y. 333 1.,,¡3 S 300 Lucll B411, 3 Clit 3330eh 33331I"S % ,,51A ltil 1 ., 11AT73 0d. 0li 1M -131 ARTOlSl. LIIsls .RR9 33 RiaI TIaN Fl, O3T3 3,l .11 13IO O AO 3 11 IO IIO1E r 111 p. 1 e,. 'nn03 t.3,A 4j O Ri 11 ,, A,-eA ¡31 1.135 di~3 ,-): R3,.,il 23, l~., ,rT330 ArA3A i AS(A ERR ES A 33OARo ~ o A r15* 'y11 301333 CUATRO 0,d3 1.'30 N.,o,. 1. LIA 1-113NO -CON000 303730 -DIT3AA3 0 0 CTADORA ,, .' .30. B. y CRE h 2 1, I~ Lo teId 1 s, d~~ 20 ~. I~ d, -mo, fli ie liz 13. 3 S A D m la tli n1os,rla,I i~, ;, Ell 0 R-. D.,d 1.14N30N., 4RF r 3 ,A S B k.W, I. 3313553303 3-loo,. Ao,,I lA T.I. U0110101 0,1154I3 1 ARENAL IE'o .33330,3 T1.1.M',S Ay,,¡ E-0. GuA 1~ 411 1 013 15 1 3.3iI,,,'3 103,1 11 1,,3, EL rOIr IO~O. niel C~01313. LA1 A X ¡ 1 N.I 0~ 305 N ~3 3 1 1311 ,y 0. A 7 .53,3o 3 .1.f0 U 5952__ __ __ 5355 S T R .3 A L 53 301. A 7133 711300 pl-h 9.,y.L. 3 .TIf COCEARAS .1 ,3 301 1 lE p]' U '. 3. r34 Des3e ElS0R R s s ,. ods.1. A _________________ en. .13R3.330,n y .311713333 ClCO'33 R,,,, R,.,-3 n~o 03 3.0 AnA ,In l., l'u LO"CR Oa3R 3' R 3. A VENA 1c ¡,o,11 a3 3,,3,, ,a~jl.ASTA IN.At1N y Al. t. 5. uneta .0 .3535 4 1 .3 -'V.1 A 1 1 AV33 EN5 ID A a 1 ,1 ARA 03, 3,3 3I11130TTEi l, 30333 3333.3 3 RACLA ~ ~ ~ 11 03001 1,1 03, r,31, 1l 1,1 .33,30 VI33 .1, 1,3 A E]s1 o 033 0 3 111 a 11, 1. 03.3 Ir __'r, _______________________________________ l~ E3. N.,73 0313330 S33 RVR,' W ,t,.,1s3 NvIO ELGNO4E31.E nAlllil N a MPON AMO P3.rR A A11 ALK ,'l¡.N1 503.0.7533,3 -. 33 3s yRO 003000t~ -3 1, B 157 W.1153 A I 731333 0011 11 1 3 31.3l, '. lFA1 I I d N.,30 953. ~ -73533. 733.3. U-SIDO '' 3 -e d as 4 1 C N atI T OI A A A -' N F N laR Y LA NI .33.3-7. 0.353 rn 1, l.3.0,,A33 C. TAM ORE DE,1333 APACHE30 ~1133, 733333 53.,1,t C IN 3 Y1 P 2 0337 AL 311 33 010 31A-n 5 M1.,,ul 003.3 5. 0nNWa.11a '6 A,1~l1,3330FSA 34. 3 3 33 ,1 ,0 3 3 uo LONDRES3 Ao T. D A n uE ,., N A ,G AL.33 -3\-3N,1 ~4.33"a 'ARA '01 030310A10N O.I'4Ian,,Pt T,! 0 33 L.,53333113, n~.55 1.-73.043 CUATROC MINOo4o73.7' l%,,. un,33 33, 1133GRE3030,33 334u,1 j 0 03 3 40 13 3 333 n 3~ I330_ DOS CA AS r1E F, 1. 1F' 1033031 ,% ,1 ~ l E .y,,1.,NT1, ~ ~ 11 ~1 LosCINEo,43133331 A.A E1303 I3333.1.O33 33005.'l L7 GRI3TO E3.33.333 LA 3155 kiINF _, ,5 ,S n,5 hH 0 bL iut431 B.dC e 0 33 0 ~ 1 ,33, .333 00. 1H N. d 0EMARTAI e',"19~1Os3 --N EP TA/403 0E333 S' PASAD L O30333.334330~.333 A., 13 333ln 12 y33 14 3331,,3 00000 17333 7 3,3333 r3 -33 L. "13 60. e,3 0 0 FU A VOIO le1 _A-_111 33134333 -3.5.030 B.3.o4.l3 ~ ~ ~ ~ ~ F 03.N 535.n. d. 7.-.,,a,,333.3333 1 3 t3333 03i .35 333 a MI' 330330 3.33313 33 33 E.3.yG345Is d~N.5.13ef3-I& 0,30 700010 030 331.00 337y! 733an NI -3 3 FLORENCIE AP3 R HT, ,,3n,,330S.~033.,. n o, V.37 51 33 1 1 e,333 1. ~1. 1 3df 33.3 FL~ ID Tu ~. R IVI. EI. T -2Iu RP. .73343.y3303 13.333J., 3. 030. ~ e" a ~ re, ~33 .3339 0033 , I];.0sl.te ENTRE0,. DO 5333 LOS '0,,ELS Al~ni.t i a". o ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ u 3,Y~l 3I Al La3 .3.3a3 de 330 3133.33 y. 430la r~333, 3333733 3 E. 301. 3 T3l 3y 3 3~3 h,3 33333a DORA 3 u Pr 1 de ySALOead.N RE r 3s.NA ,-:1, Valle PintilSSS y31 .16.03 T.IOL. M-700'O 033M ~.11 333,03.33 11 330 Dee.d 5 .v 5~ 00 031 0 -11 R1'! ~ t-~ 51333, ~ n,3333. en r, 33 TE SIGO .E 3 7001.)n 13303 -1 3 1 .5.1-1, 3333 FINF 3 3YT A 1 'h .,3 0. 333 h 30) '33B333 E31N1. 1.070307.33~~~ ~~~ 03 .~1l333 5 f.o. 5.35 3. M-27 3333 ~l333 1.1. .3335 3. 37373 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ D, 33 llel3 N,,', lO NI¡733 3303j f]31~33 5333 3,3733 FAVO R 73.31 hw33 3ES0 3333 05,3 0711 33 10 3333 NI003113 El3 d~, . -W 33305 Desde 1.13.53 M .313733.35, 3.,.-u d.,o ~, 73111, 03,, D 0E 5331 533. 0 LlA.01 00G S300 ag3 33,,,n d,0. 0310700 m 3p 33 t.33, -Ts 45 033333,43 030,.rt N, y330. L33343 Radirwisin ., 'Arthur Freed quiere un M55ic.a y Msicos 3 3 cielo iuyazul para la, "U¡a lor <''t< ( er B3013l3, dno07:.331333. 3 1133330; Por Nene Bentez 34 .Ci3Por AlbeRto Gir i-.er33033.al de g.31,03.i.33017 40timr ,,3113 3 0 7T30 303. 333330 31.y41333.333333 3. 130130 F.l,-n f, 3 70331~.eiad p1 .3334 77S. d 333.3330311.~es33 no,3 h,,,l,111 0311N,353ti~a3 li~4au3ra~ t~ I-1,1 n37.0,, ',j,.3 113'7303 t 133 de¡73 0.,¡3e.,.33.33313.C' e3 la73C333j 31333 '-r, lR1au033373.0 337 3 031. ~t,~ d. a a 1,h-. ~l0juln31e. ~.331 ,1 ,t3. Ciudad. 0135 3 1nl 013011 a,,¡6.,53333C333TV a N i~, .] 1 Irtrlus33103 1737,310033333303l Gs.Breir. F¡33, 1dnoe1 m1113Os73~43 313. ni. a1 a ,ais33a53.33r 3 3n1,s1 H,0.1t-,,s131173nd30 dier1dentr 71333 1,.3m 3l 33. l t, 1 M 3i ,l74344Z"los e¡lu, C .st105., mina7333.3 33a13.R133 03 333733eMEJORESs3.03 333 337333c3.03P340.L,3L300S 07 3.3317 313 13 3.7f33,. 101,3.,d3,'l"'31r733113334,.o3lo""" 133333 d "1 "" ,3<,1 13I 33 S03133 a.!,A33 re ¡11001 3300113 33337 3 73301-17 03loo3.-" a -. ctam n1. 01. a ,330.0, 3,, dstioie. 0,3 d-1 r1e1~,m-3. ~ ,n,,l, 333 1Miiu~ ton. i 33~ d? 4,13303y 353031 0,O,,1301333103,0El.1libroo de3inscripciones333ha ll370103173C, 3113 013,33330330 3000373 03307o'rte, e107 del 33oil.r 5 O31E1 1 z 3373.3 13 333133,.os1Un0331s300a33solicitudes0___ 001337013 537M1-1 ,n33e-37r "133 seO a rI c o eI vc io ne333 70 s E n isi n 03,3l 33.a 7330131 0 03. 11 0170915.3.103 nte.0qu,3334 n0733333.3. 3133,'s 0,In140.ry M E C A O 1134,d ricld enn tu.33.,y e y1110,34o3i1iones 1. 6 -,-,. 0131ylfacilitar e 3, nj'. 31 ue5 73 e55 e'. P-0 G n 3,3 T3.33 0333i3a3d-3,, cte deee sitr 3,, 3 1 libEL CAPORAL __I._ 333 da 33 1313 .3131 y.l 0,333111-~71 on3 1ese 33oa ~des.3¡e.jue~3 del33-33333.U330 8,303he, ff33 i1 1 3 3 3, 3 3 3 7 3 3 3, 3 3 3 0 3 3 3 7 3 3 n d 3 3 3 3 3 3 3* 3 3 3 7 0 o i O 3 3 0 3 3 1 133373, Al37 33303 n033 d,3 3, 1> S n ¡ e e¡ j 0,.3 3 13731:t. m. .03.rd 370.7133131 3137 33.1 30 3,1 311o.303aao oa0331 37003031 Y3 ,odia 3 9 3 -37.13 3.311'71,333D -77. 30310 0010 C,ioo037 11 10 1 30"03. !t7131 SI l,330 U HABtA":VED D eo.ti,77301,, Oo. 0 ., l333A"3 37 1ld.1":l33,3.3.103030 33310373da 3031300333 33 RE 111. 0,3031.111 53 U 33 1310103 17.733337 43 070A03l~1l1l0,llll33. 0371303 5015 0 In03 EL.C1133O R A L 013311303003377 1.1a,0lal~.310033373370 V DAD Y L.A A i,,,013 ni,, la11 30 Re31 a1 P303, 7a 10 -11.'U, 1,11. ,3, .3, lo 7 333 031103303C333330333333, 303 I33 1 331(p San JLzao y S olda -30133,, la-l 003. 333,3.3,3,3 -7 e' 1 le la 13 B C 113," 1 .ln, 3rin o n ,3 31 3 Sir3 '7r-0., .13 10 ,1W,,1,3HA B A N3-33E31373in 31303333.3133i larild Por le 9 '0 0 '7 53 30 3 01 5 .1 S 0 5S030 *¡'o,, \*']' 8, l Wl.33 33 33 3 o' o3 mrls yVu3Na30les milo e]Miimo Pdn Es,%%hIrCom rs 3303 11.33 .,3737 0333333, 1002.'13,ci1 013037za3a9 3334 ¡e 7 077 135 0014-,e 1333333 ,33303~033o.1i 1, C. u isi ERdio-Tie7¡ln. 581entr¡'odos 3'15723 C P s33. 03170sWi HiriensenA3u Maniplac.n La SDed~d d MsIaad 03 3 ,3 3 ,3 7 13 l 37 -f3 'R -11 ii, hd1 .33 -1 mil3ir1l3Noticario3dollel~ 3de3P-3 E!4it13 R.07030 S0l,,3,leo. Mm m-m Ms o Q,'n-, lo C 0quann3 d, Si~a, 7335047733073300303333 e3~t d 1""de uera1005 r300343. .11 d113ol00d -0.i,0, 33. o eo1P31113de11 e:* s* ,A11 TheBE N ,Bil a c, o ol d,) E, LOS E A I
PAGE 16

DiARIO DE LA MARINA ABRIL-15 DE 1952 ,ST fiscalizar la elaboracin y IDepositan en Pi1 iloCrol la venta (le perftines en general Caso inslito i irbi6orAL¡osI Alcantarilladlo para an Reparto. Distribucin le 1111 donativo. Se -ha in 1iciado el Da del Tareco mfucholken af Uno chino que lleg Cuba pr Roleua, Frnehl de ,&lIora riendo od a s parae ga 1,15' iso s 1o ol'OOe y pie. aaprenOdi entre dias Il oRed.no de. ~00000 del edifoloHay mas tie un infin C Ypu~ hayu que oir¡. < DIARIO DE LA 11ARINA Eal odidaz. dhonda. l a., re suno l e doaoda y:venos for no aon v mledho (le ibras om. qe yA In oooL. id3" ,ktnqu e mo no n u rne,. el Mi. fodees de¡l doco de'nad'ne qu Y. ______ niei deSaludridad estalo 111se uonoo purica.,E L o-SCoolgcd, o sa,n ,a-ono m onn E. l M noternde A iuliuraao e onoles ts .r.b-. r ,lOoO 1 pn,' lo qu b bn o,, Ollo prodigo. le, cr do,' ,o 11 1,noo d M. 0dlll,!ol. do Caltilalo informa qec ~ n1 f"i o s de].o Qe Cn.o. porejn s. tirl, r1 n toca d a 1,,o inbo Cool'saldi 8an.o (laolo dranco Ir ncentraalooo' oprd dla pronl hnol a ¡; slud d,¡ oulc,u'oo'tnool ~ la io.l CliNc .l d, ai,.sds "md o~dg .¡i. D) ahi q u o111 de,0 luooOoo de00 lO tn'noO o-oo ~ ,oa ndu oolly oneo, d ~ do ue00 dc a 00, l nu1,3 ,00 0 1 a obleo1 a o 0ele al dio' o,¡,'" ¡,o. dsmoio. do, 1,o' d 1 1oul" g. difi, 0500 ,, C,'lo' dno'laorari foo l.su, J. s.E ristri. a o te stnoe no n a .s llO ir ponldoo.r l, 'onnolt. luao do, auo o anOd u-l oldoJ u,,, nel lo 1 l PC'~ol la no, o .CiS m ou ,11 l y 1oual. ¡ato. j.a. red n o olyboh d. dIon d-bC iebuoono-u oeoll donuol iodileooo.d a unoasL nodol o I l s pne. de o,5 ,,t ds a lga.p Yo reo dnn Ddlquocsin La ognula duu modo dol stad luosuiooo di ,a'ns lo noponoo'aoqu e sn tae delnu t aepndenca, Iogleodo l1 esnn donnio es ollpn aaajodddlpbic uaad co a 'o o pat oaad o ,, ue An 1o latabar ed.a po Nsa1 un l prd oltir i ¡o bno oe a hagamo Pu s al o aod eno tiem p qIARI he dho.l pesde d., Sa sbo a d epe enia005510 la it ecll ida do lO oda loo pn A lladz par a qu e dorpa, y l e q o e' d l E td i rct amo e nte las conipa e .s quOe ,.l0I a lo seoploloeln de -sO yir. uu ¡ o n o y l onl bla ; pnlded d n j Io u al poduoap d e. o o -as d-lpscl 'Clah m 'o paee pontiereAib leyendospo qus ripla'.ono o dad Exoo dedo l p0Ons d o I nodly Coil d sco meo'onion d ¡ yo le pnnaoqeo 1.o iial upo pabse loo on ol -, anlooa Ci "1¡bd d -u oc aonoa n tels, oun a l es do. a a vo z y l o o io. nalidoad dsl ipondoonO. d aondteIn roln a i I dos de]ro M ninMi dl I.t a bo n e l&a ibra o. n o d o old nn Ioonola ni d ionangrdinsln os do' ao r o ns i nfoaoaasno. li'm y ao. e grna te oroonna Deu s a dea leer loa pat lidososnonqe ase qp lea nab te. !a ue desde Sa l pobo ,d ut dady rei halonunadoa o qea pong siepA aICTOrinii ,dn Ca"lon deoalno d sn fectau n teso Idol no., de 95.nolldlos u lu ld c. 1.b c OonIOao, t.s'o no ona c o noblo Cu' lenooonul ol urdoo lo o.u ,oon s .5 n ue n uonal s on olr a ts s d o nsUnnid ,d A mra.o oe u e i ,,eCc.onhsnoidinoosa O doolb t nad lo 'o'nono'oa st rt ri c-,dnoo nOon,, D o n l a nna Sonl lO s no O er. o 'onul l izaP. on 2 O n al lo 'on on n ab m n em'i o nn,,ci.d Cineoh.l ,o drn Estadl n Socosi oond o. oltn., clennLj enoaj,ne 1noooo a Co.o lanleoz. 1l dojnot 'oqooo haes pero lao sinnon loapt a dioneol o1u.1 o oo noo nadoF nc aco.de onoonn "LaD ooo'. op.,o ool poll l d d l Pue eseoo a u e usediansep a d Cdand nlunlno ooo nobn de Saiira, q a E uu'oo-ool h lotuonooo dn.a'l.ood d.d.n el. 1.b.l"dn d eo bi-nn ayo nnouoooou. elanuo d no las Do nnuuo' do baundd noo ooodo O odd de "iUani l Coon 0o0 una o o, d noooaaaooo'', e n,.,, e. as el quo aC. 0, tCloc ~jlo nanort505m n denn Cartlur ¡vsao. o on n iu c ado al Mi-o d y d 128 nom ios n ''pcivrin n a ono Y npnln doe esoCi dn1.5 N.udsabeoOs u n q deno p qoon 1r (le50 Sutbad .d dnlino a .di.iuu inoce dtonde uunnon RCAdoo so,.l'dn ecaononnrn.-, i abni c anonola o,00fui ol anaci oo. d*tg.,l,.nlia 11 :erC u ~s de leun.daa n an olns no Eaadae nid Sn oo IPpon ien. l Didcl Canoseo"' d e'o 1o" ao dn ue on del nonIo doo grnlen 1 1 c.iaanecdd a 12.70.0 Cp no~ noauonaoo oc hMlauli~naso0 ninso 'e IC ,n o unee C.p .aad la ¡ o. libnoeoo d 15 a no ds ia, 20nolooo od O a nl Tn. nononco nc0 a l anl clado e Mio oa0soo Coon elngna y nona ono050oao niudoe, P.i la 1oo, dnnnnoihanninnbicodnl.ahiobonlaiononoioon o.aunnlnoi'nadaooolo ;onidadobn estl aootn la zinp,.dn Sd u a onnnoa ono aO nauln ,icirie, A.~den ud, d p honao v-p.ledonoonFeooia in e ra l en Farmaci. do eo annileo dn aeoo leno u o o do Ss 0a ,1 el doooo lo do JAuq oolo a don' dal ,,ccmi.c.h a is ue ta qu.% loe coln, 00aaruc pnoones nns.eibrd llnolb a ooni. a puno b ona da puso10tasaodeu,00r1 11Tg La ~ ~ ~ ~ r prabximuo. peel do laci debo nltrnaso anoonadnunonndoln ha da IIda le,0, ae, nabo nosa eqeoo dor esa cloann, ab bolub iadn,'Od c aurdad ,.I.u dt, eud decmnsvcnlenn3ooao'P''d nelqes ipe C'inlaiaano en i n c u o s n a o alu nlla Peop onan o n r al nula debu o ugdO dlopoainouoo no laan loint. ddndide' lelo,.ta ana d, b odd.do Pi produeccin ue m a eni l c rao oc n in de Cc o s ad nate e no L jo ico.a p P, e to x e i e t yun aon l 10.b Co a m nt l l o, or nr ooe def Sup ra i R ra f El~i .loolalod T.oco El lunes. nio blo4 de¡nn actal yo hs EsdsU daosaen unoaa Elnoaopoaaooo.oul 1)Tasotednanso,,eud cuslodlii eca lCno15.ipoMinoe lsoiade priV% Cnbard unaoa s dniornono l heoeepetrs opt-r.qeorcnpoe a elai e OnpC4 naelPa ui o ose qe a inle.l o ao P e b. i. h doeaL o aqoe .:Clu n ls -ee n oa ls fu arn elf ac ayto I.ra dujo Cno lequ y Soldno a loo otr e gouto~,d~ l R p b~ nla d alolda dean b ~o se0 nn to do p r uocl ohsnoraNoi pedaidel qubor, eus olas00 deiI P-tladPR Ola. i dos c c a '' a o o no us on ono lone alo ; pnuoles. e la ea de"D dla annu' en ctril Eain, r acin y v a d sta q rtiulos i e on io. scue o ion os hoa. es qun ea ex(oC n. 000a leoouo ~l.0 alun'odad. ile d. de e .lnooou C.d.o ,,lSni .,eras y cal~ u voon,, a e ncncl oe a ro pelr Codrrnudaa ao e a on dustriade s qnn un no e oisei.oaa c aolpoeo lided ,anolan do la nonia. nieo,,if E ] Vde a l ,,id a , l Cidelon poiar a oqu oooono n o re n dnnlu La ~ e Loou Do ao loqe ranabt qo tiU oa -1,h 0. doeooani CuoRmona ~ #sdO s u s poapeanu "0000. tzai6 qu tveon a su,cao no a qle c sn ooonla paa ecsnlu el o bale o do'er alptoodoo. a ld la""a u. oa nl, pub i ennl e n sneOdiliosuo d" co'uio' El nomaia Pro MeJoraaio M prno' l 1000apuo pexostencuia deoi Re'art ELsia Roario yan os'fode s de00 larvs ps o r estacamnto d elu .gad poro eo = lacoloouo nunla,,do lquna fueras 5 ha,, e .j o Tabielo d pieo nin r de l lo'uol la.eenia a d ole 1 dn inistr d el l d Odc to Enrique0 .IOSmatarg h,',la rectr d Saubrdaddocore Sua u reorrdo oilan zon mudrilnad,.o P io. yscenad el titla0d0 e desdo'sdn ulln d' 1,o' tnaloasdY' PnalaM cas. ieaneo Mndado o dd 1. iooo"dnodl~ po"ndecia c del c iuest adopr 'ioolj o' ul,, d e obl dn noi 1 '"ocl lnee bal o Gonla. P drne nds, del ma ionpr ono u l do, i ,.b.j.oe d sl ~l' mu.po agdosef del MEoisado. oesa oo. yo agrcl aoaeherln n CILA. Oo.0blcd ldd 0 poai hopMadr de¡ laloson a a s. e-d ¡5O0o,ou on oeosoni leOO 1.d.aed, onnl Css elo P,bs lna le do' D Saurez doSu, nlonoudnedoslariaonp~. s Cn. spooyo oe.C ns ea Ccsn orteinNlolsAsia Cbeadcosu¡eonnaomnos que tntco! E ole do.n' "" iaeo o.VEA de cera, 00004500 cadaooOo ol,'sos oo OS El 'nt doStbou oL obo loooo P o Patlaes, desnsooo V IDer run d lgui m vnrdido on, ra p c'auuopnoida d ropa 72 os ",lo te Paro,o clonsri ob n ulPos na.ds brddo e OloUbd0 n duoseirlydueioa a. zapatoslpt~a.m.o,,ooor o f.uocaoou L. o. a. oudoooooo ln Ouooo, e¡,,.osuld Aunn, r1o,'oo ,r Esu,'u 0 LIROIS, muy la ino ia n y li sdos, F¡ibld e oso Tm, s ud,o, i o m bre ollo o, 0 l0 s candida. 0 .9 VcaD e o u nd u ndo 100 Min Feuoooo dan de.0 00 i, boh oo.o otr Cien loe 00, ' ,oood o no.on coyli dhned e too'ooooo.onoa rez. e'lboio Vo 1.5 Prmeo C.us Le .Cemod. UoAd. oliocuo, ib NI., la. oo du ¡(>So, do.,npo;,.,',noas s u hi.o.yod n eid ed Jaefeoaa de l 0ta 00, a posoiI d l oo.,d os ondd od inoisros dcorl aiasoool 000h la 111 ooo l o on 000oon nalt aun un puc e o o b n o l o a eor bl lJoo nsono oa do la.qust epenao 000 elano ,On b lOl o ai ,oo, lo b as l e L A. g n r e~ e L L U VI P u oiu o, s Ob. de ni s 'edac cosa al blIa. ElonS q ete jj n Sbie. d'nbi, la 1 P19.cirdniOs 5.oda h"aeo pl anoSa An,¡tTee 0 saoiolun alo len 01,1 leon, oss. d t Sauria, CIn de a,,. ¡tra b o dlsi1 llto' spo del o( em ea'd o cago od de so nici lo Iao s u esooc an'lo l onsloodus-e h.Crala. Pa, o ta delHsia Co onseo,, on "oo hio .0 Teqeesa P o dm Calio Llo s bdel m represenao s t Moo, ni, sct. s e mo 01agdor la Podo. ri Ydo e Zulapo, sieoslane c laseuoia ua V SIO d o uind rad o Copa cin. Nop¡,mlRl. d o sitnban,.d qles els lu ooooo,' n de e Cuantso o 1, ai a aia Rolc y jefe dsoelDano. d eloyol. 000ue, emo d l oo n ai.Od1od Ceomit fino pepne 'ozo e.C ns ea Pi hosita e Motoo a. D loano,aoO. ouona. ,,cncllaols o, demO.i oene decn lols, veloi o cabes dcl Tflo-o dclo.o ,c Setenta y dos hono da llaz Ieovn e a (lf, 0100 l jefe d mauid add alaa ~ ,bi a -Siguen las obrasauguran hoy"la sala"Cristo-de _________ blcas or l impjias en el .Jospital Infantil Por Sergio Acebal S 'haR sido dotada por la Sra. M1. Ferntndez de Batista. 'Tabipo su p-P-.a,,acalde, Sr rueMaana cobrarn sus huaberes jornaleros ceaantei no e euul uou TREO ROS. Aiadn o i nuo'obs lealonnrbslo po oqa y ea d loun aundableo11 ls oe e¡doaocuri'o,. te cnti uetsaloporn1o 01. 1,delunnoqa ¡l s.1. Ha leg do elo prtos e llsoelde fuslo Luis 011el oPoz o ln o snea, oern 'too S eb o nna l grHaspiaalMunicipals osna a'aoae nal. "Com,ISboaCHORIZ O R e 0 E lod d oinn ',non 1 ohoas oo In cisasparEs-guCanl o s jcneij'a, deaodo o d.d. O in anisine o us gainusuoo.deiouaonid laa precie, a sia.a.d. lea.flementebsoeioseasssleoooo do neoddodtoEa impuosible hall'oelOOsjbooOa lo asoiuinin mulnolo Oe iaedopu ariab n Ma o l raseoS. eecencoluen a ns i n. "Da C ORIZOS 'EGIO dol00 lcslde d esaoao s na uonoi t. os lFlonooRoao.'.odiaenaeaa,, Ase .mol.rc s r n ico 1 h sdo od na d e f.IZIoa i n dibo lo e ap lnd Y. ial,.d .On oidoloe lo diIOI000 e uesorOlunioojo' o'nacoio si.dlauoCsjaladelldod.olAsafd fi, ~pdsl las. .c'on n lo, .us lji000000 Rand Pasa ad.i.El rola .te e loa n, '.eD oos RZSi "Rd GO'*.dian o-nisobr itna ba qer.i. ua dl nranl F l o dsioou. Do. SCndiony Mraoo ra looes o oh ou IeooeelaL.oim Elpeo aloo Pl,, 0,1 lll a,sf ientada '. or tuamentdoe er d do ose lea., ac. oin ls nmoI n 'ambi,pi t~s u dsa dn, o nAIan Diso Sas a s dc lo 1t irdomosSo i5n050 re qsan riqoido d lu Yo a no b entdo l, 00 l ri.rl eai, del lest Dodi'e e.0senuia dladquecptod lo ,c0ao,o a o ade begdspa o n peno. LCIOs ao dOn lo os el panquoE "E5Ooado l'aiI-" unia do ctm orolado lioz o.I-1aolenosaoyas 1ediaoasoano, .e ~cina uted. c. c. ., Cozeol d ectodlloo, pos e lsaago de¡l Cnn bmuvne fel a oe, EO l rque Eoea uoa o i.M u tEninpCaselao s e loiu alssad lon o¡etpbes l -, elnuo enoeal eMalnn p1.o 0d m oon por Diamod Sn osa y loeas dpefa Cooaunudomalo bsld pus s ea r o feagnl: soa ns,,oj ol ypbip a.o.tiofle o1,A llsaa o sadoaa pnlaPan d aopo el0 a bc n e laso u ii a.ao e i lacad 000 d lpaero nato n e nonsi e l a obs ipm eooun.o. e por.laos o per EL oCIO io.s ah; a lo pla pc Itsoseldel.0000psrquesln.enis ,Mer010oa-.laioa de oslos-ralo o n ,do d iodegans blco yesaold .maoolcul ermeseece pneoe,,dMunicia edelahe tesenO agoao udad.eat elin nos nvito FEsXM lteO deCo,,edeOsaoinaugurarel maior 1 nimpordantesrCnin cleraan. l,o 1¡tu aa otaido ylchinooa'etmuprelst o nnMiionoie rmoo20u egmyoo r e l alcsadscnlo eai sdCessot.1 Aient o sna mas ha &¡d es unhombe intligete; nono.aje anol aebluaoal.i.s. nas dalaa oalntaono se ira. nolfiadcA m .laSia n d eoa os -yvene aL ATAD o,, corrdoeborarlolna dOooo'll ore auntooneoseg a renodo-sc'cTeioial -a pio etsarios qeeos i elqheco desu, ea ijos Aroe sPtoesantero li coan o n u iten so oncnudelapouo. lrseuiuOo.risodoo.Ondeblclose o 1,i 05145 d se nie. oua del r olspaaeplciMu cpald, souevopupsia n0t0000 "ospso. u sopd a nlass ede s ia aeodos af' sa leo do'reslinu, a1, tosRAesn.Aa diectde'.sa oii od reEltas ac oAqeneeI qe ssin o ,n, 'IiMALIOs. . Coaoet 01inonlsiobasndeldni 00pOci n. doorarluose. apiaO Ranlspao s ainde lJnta deL_ p sq n ooo Tr y foouerae dino uon i p e rCnaso".lego l.,ro yectoha dea cea cidl osonud Anmi i a ramo noo un g1nsn O1,1 a'o uo, 0000elmnndoCb.o'm n ouniEqenodua A md oOsuo ltimasin llos. Junta dlul oY.', oos1nsysaos riercrgnt'u o d e s io lem ,ou.noun oss d Espeial. ue tedr asu!o. n 2ho-om T 1 Vao a Sd, u argola abortisalizdopao'aside, Allaadentoo opo yoqitlo don.qucnolbaco 0 de, esta0grdoCobrasnnoo e l.maod 01clomenefaS iol. Hennondore l¡uoi ','moll. e ,.l 000000010 Lod e laldel Obol s Eloto ro p bosioqes u sda o'sdenan so lciao odas o spl bc e.,ds glbniso~ n-. Ls. id nsiu-n.lla o la.nor Alcdu0 e.lnte o sd Alo ald O i. Vododo.ritr MAT RV e.¡. a-oiini Meloio.fao n e. ioo 1-do' 00000s e elseadlo so l raiaon ePa. oVe slo oad onsc,pcon a lo u. l n s oe n ob.,t. dCuIlao'o quelsmaysorde Cuas os 00 'loo lss bisao sque e os po e odo eo res po ns o Colo'olar a, il ti 'holi qu lo, hbl soluoody uaosib,so oooinse tcica snbdiverasanu. Aeslanodasaosoocgbmeot isY a dn oe,.ut,oudteae~P eootolyidlo'bnorsu o an upai.A d l aie o dpeasoelieao25 pente po.g1oneao;do.ol, ¡e l snea ,eCs pbniO,. o,, enacald is 0, nac in.sopentiin qun Scide aCoc-dL slapos eifoe cuatd o l alb a Cubln~qu "" ASAi NE a uolclnieno nn to', 1 p o ¡o decou osLas ndd.eomanqua l stasnot' yenao on e Ooc, h q e e gustenL.hf ie,'stal ,oa.i -aqio d. o.con¡el oanentoe. oo Fpeo rnn e do ara ediio iesdole -n.a .510ho 0 0dad ouoolnuhabou, plofesoao y ln d o nii olopsiomr n detrpims ento ete d0 ,o A1.no del adevner !iijos, se preparan espiritualnaente aal ER C"'MUNION.-,., ouatji 'Mien tras SUSlijo se prepdranl espiritudlmente 01 tomar la PRIMERA COMUNION fech'a importantsima en la vida de todo buen cotlico plane Ud. su albar con la.' prevaisin que pone en sus cosas. Esa tradicional ceremonia tiene tamnbin en EL ENCANTO una tradicin de buen gusto: en los modelos exclusivos de trajes, cn los detalles que los complementan, en los apropiados regalos que la harn an ms inolvidable.0 -CUARTO PISO nngn articlo le cuesta ins en El ENCANTO PAGINA 16 1

PAGE 17

Sports DIARIO0 DE LA MARINA Finanzas Clusi ¡culosLa HEabana. (td, a uie 21 N id _pi.1 saEsezaaelc.odeaas sfladm ra.e ataiad n jatdillred'urcs 1ambara.1 h a li.va r at pelar l ares ,s , ~l_,eap eriii e Escod. ed co n ierlaa ojisaoirnrara ,hcasir b,, En a livstia or. rirte a loo estiun i r arr arirs i iiauir rO5rinuud-n-r irda ssiaii eosa S s es e amilsus' exrulla di Ohiltr iun!,ertetlii.,dentei eint-ltiLartieHabanau.ia nrret cp aeac 0 dcspeierntedmiciae m reaicad a ontt-l il,i .ri .l ulrau rria n l.i,.e.g, rila liide i6W dcc aatae Pa .ePr ia rlr tioral rlterearra oLaQ esa ades yihay u maqesa iia.,ai-rrpif r dho ii t eirs exidost csola d Btis A inar O t er rari. iia.de i r irta O un iai, irr a 5 ub. u lanipt j. oqo selpl eedcopar tis de sbes rlttrtiier.iicdue]urd.iieiu-lrtuuira, ca lt-rutc ii.r ta'csiia unauevac ida ne rideure au.ce. nl grani'popularnriaa, e e eme'a has end ilsi' n iaiirque1 iili PCaS rri"nitir ioc .en Bmuriadiia i-iirarrrairriutaiid enuidd H io lrrslm rac aSrim sir. rrc ararallrr'rlOclcuri lu, L11 iiii-i.c i i-qe tiv.rii.iL-.ir sapibuirirsu cr r yel Caie N-tstde pofsrleemdt setrra rinardciriPilante.!,ra ~C linii. a ivtardujeresapuir ia ra lirtui.sorqelier e a menm paioraapra tipaCaa aeat1.o res i.lrl a u a lul. abu rr ia d r PIre rls es saaplise iasesa n.30 ira r l ii rsonas elpoest a -ine s tiar.m as sero tmo PR l 'Pas arrodeqe r'i ac asrtalfinrsde ra nol.cu-iir o 1a.llull rur. viii ud,-¡ oa,Etlo d s ue. omala sCar, 15m eas reaearie el l ar""' eis dc Gueriaaa .""n l Iii a rc o. laia.si ,1~ es iis OeatiNairrtae naydentaderiia~r ons viys tse ¡es mIsise sa has d e nhaa eprGobuia re r e t, libia lelca t C i rs d e i u viet orda dro lsauU. snor puedos raiari e acomcplran 1 t ¡innc teianA L,.si-roe corraaai e a ai ti r raa acatt.tidid rra r mo.Para de lasy 1dePRsesa l arqui raa islaslaa e p ara r i la L a ea d PeJuas ci aragena T da r¡el ueb mararal raor e yii es p Isia de lI R. ssm sA a. e a l me.sEllis t c o r-nor a mnn ;. ,de¡unabco,,b-a1e~ lao -taiuam~~yi ,,,indta e, a l lade Nnea. 51.00 bi, Mdsslouirsee aridus da, rn tadc, 1 ,auca qer1a nda prs~riiampalots ame s p,, .= .ymnrR atIre rata rlss F eteca es a uiiea alr en e diiaadela l .sne I,,A relsrocitur ha -ra as d, amrai a or q e a :-,esn a elial e L, tin as.I irad ha su s a r rase v M n o or ls go eCat %, e n cO cad -ao ad ,i Iro Paasa 1~ide. ,eru ocpte os ra mrn d een.1 atrd in i sl rls d un a aei'0'5di P t ia tr ica i i r dn irhe, p ,P .,p r r a l o ,cinea e, ~fl ~ A es C ra os Dtld s r e c on rtais era c du as s s fi r i nos mas u r l.cr a atr i ~c i sa l a st rfin r sa Rcaa ~ a trna ras aa arlyeaPruioada linW.astrrerai eiaar a ar d e]arnasrnro ritint a rbesr r las eis tic tas5 1d saBiltapltDitdeP C ad scclirol lrflei l sue ann l ri-elc '.,,,. rno nonas,,ta.rcr tsuedao PContcr h ~ tasis isisi a so tlr.,ttca a pca a dial la r niaottr uo ha r I C0 estaa ens elPodr cniclrstlratar aa ltd oa ueo ia n" a alaes cp en tonsierss dre0a~ aI aros aatr, ad. l ra perdcgirdrCPaOabecceam prauliias sao sc rc rua i.nidcd,atiiniaiii.i-rrludo r"l.a rnir cororu s ,e i muhsire baj r e prcio a 5i03auliba.e. e.,, tadi o lit. u e l cni,. q e Piattv s rieedcf c en_.luaepuando legoa a cr P 11 e til Ll -c coni inein IPNradiair a. rha nlar 1onirro lmu a ,luitr u rraic e r ral un oue ctaiiiLes m o Ppab a er n. dneird.rita dViiiralrpracda sedi-ra.6 ar51.rrLosiocojdaesruninr pIaloilacarretera 1 su 1 1a semro ldrget eoatrsblvians roesaraoaddsyrlnpiIn-. nr l a defiensad n ,.,rsr in'i5t0Lj5iissip e r o rsigine¡ nor, d tu Soc u oA,,,.pudiea,, lebis ."'isin.: ulruiriyontid.rclcr id e sdss brcirpd 2 a a arer e acena.0 frtr esaalseitcicrda as tide t aircle ¡d,,pr i rs acjnteas que sonia ili iere a D o Ju an efieset 1en r1uiiizt Epii cinade ionturau.deiPimcaera A eo ar et iua der. i i-i i. lVa.inw. stuiar tt 3 l scesr d Sy m, S iiri ir -ol,-jiid. n i ala lis uia. d, paeanren yid19 5 2 D nloetca F inoa ur ado a la Eara 0.50 deaesai rlimpanhs colmanos dle via l) tCi ltO tao retpts <1 oeO e lits smr dst ln 5 raieness alaio ucarmldar.i milpateruItmredo es olirrsu A 1 Estdo.% U idos seIr, prtarin los poductoes. seinicisItaaunspo,, sireisslestapinto csePar yiue,. a aatpa rqu eetesi aeni eanise. en Bolivia aelyanseaeluhs r lae d'deitaEstad. l Obu.a neli ided,___i,!_ <¡ticed¡ogu rmntoro p r o salri-or lvdaTcal'l'¡.doiri.~r e ,tt al__________________ onmsosdi, areolcin a eBrela adis ia rgnluz d sa s e oal. rrntta. arr i ga s La O¡ssi ai ua. didro. i~jasuA.r 1.urrni. rgarjroor rn 1 lina o de¡agrsneaasn rrir" eu ntieat os enri sapideztnr delare.dee il. itsie t.le is a d sula gobiemra''foti deri t¡nrm vanane aPirnad~ l as r~re-1 s 1¡ece.y~nlairc, hr,,,,,, o e o anolIEcentenal deis l.,~daoc1, 1 ,e,,,. eliatetuirascarlan nruie lis tremdadhdeie sera So sas deola tuloirdrlanrtr Cam lpa aa.e'S"e' iaiypreDisimcaiaasse Paahesdi dcs Cl~eel 5.-1ctsdefac,ss. C lasv!,ro 1s1aems raris de la hienSienisoy e c( n ie isalae e. C ssisnelist aaala rretois mei. Teete iOcici s rrescee Ceut pos s ivoesaramspd y 21 sndsd 11.rs ra asaa. n~ijj tiioa msvs taec~La rlmia mfieLvYMOUTH SGNUNS .C 1 5 ,.n ad ta Am ro a.esta aretri dela li' a ro r a n inisb ase o ira tiaie del da. a raaa1r0ela rden itie n o sda ie aal,,F"" d ,dnccd.,.OnAlanriradide. P s las.mC ,. .1'mieno' 'is1".cJndada.ioir-log scr rar ula -!gi sa crpl o ain cn dimOrn tlu trmniar a soirelad o s e sial-a,-auUnnChenobee. vlporladude prm r nvesri e lamrasitesde rAroync. Tenerifeu1.lrdmureiAocmposicinesocial.p doctr'u ino a tn asell fnnIatensjntres buque' "" e 11 la uidiLe l n iean ha no __ __ __ __ lu .iinnai.nriluiiulr ii mapuert ia nand aC ua 2rinO i em irua i is r Eiar i. daunor yrprmerniireluo d, irimrcPalara e,indotlo nirilr iiS. irueda1ir anietem. 1aair-yidopums ira del 1 Omine. .p ndd dati:1poniin rn sn cn *n inii na vn ir.do.a o iarcu utos turist obas n l are e Aeeljis. igaidu r di ci n, e eroi diiau riruacilibliliv iriulr.hononu'.r tn celebairando ii r-i p e ra r or.u ito r sd a ucs iric.t de l il. d dc ua iu.nai .uo-!a! isu est Caa bna d.r al m n d J-. eim n D d ¡ Crruperrii le rCa-narn-lnfd la1de rans u.tr ded iiaSrtardeade/ida.DI,rvi rde irl me.r. AirOo ci;.g u uoc., dn,6Oitra/i en su vitola g riele Ainirarua d LindOlhanna diuc atonjinistroi.esapreferdaon*suDE AGR rine Cainjulosrsetc dli anurs do u 6trin l a s A ra ,nciuc t,.An8 doM. d .ca. n hqe ll*ra la a Clrnu arPfue-r.,1 nirdu aruyraedi ile. e.uno -h .riu rctiu re ireiaraPivrnouea.roiiPor. duin n Ca i apruaanr a ePidu :,o i n tuije v.,dii~oo1 / Cras Ouords CAicrme C Pu urnur Taicuito trind.d dral¡ o-p J. lun Dlaunn T du-oa si rbeparu. 9.-Ann ieueniusrbae ai Ei ~ntIt un .a de i nrq e ausd ro ne no a lnr te oa ra-, a n t e i , e buosmaatgunrraeir~s1 narosDmariordealan eaCara 1si m onuabtAsdfcoAtre. 5 Irnional y prlsahunn-In, e2¡ qecup d.e deysrena ,.b Aa-riO 'ta oinnud aapirdanl. dhutonnenal.Serrod r H.mbs.ebe adlobsi ,tuenion ,luCs~ iiiniado e,,1. calle de timiareide]iriyinra d i ir dcpaohe dne a 2.5o1. des a Ste ritrdd ad iidabRa ni ad re de ia Lsuuoa oaoneia de 1.dii alsm,do suenproa-irola A3"n l Camp ,nllemde NIo .ie ~ is e 'dttSVs % sit, Alorcea a u lOs.pcC Actso5n Tera da1seon er Pn ~o.d ircas Tualn cjartider.s. au Clnei l8r,, ~nio.nr r d a 0"dn"ico de tul p cn arl ur, i etis r e a nprPid ruuruIrr dnein d la S Dd i srt ie es de Direrctra T,.¡,. r~co E¡aojne C-3ab~~irismomeill Es n~. e difia isud lrrro ran emso.e eas Ss loaoaae ar an n.i em iode daai pa naeaOiaa di eando ObnaJ -DE VENTA EN TODAS LAS f*ERFUMERIA', Y A-VIERA 4Zi4R, S. 14: "MO0NTE ULIA" acuc Li Hrabrna para Vroeai su viaja rciuqural, 11 abre cl lo. DE MAYO a autedaaaitaavtlr'cs "MO0NTE ALBERTIJA" Solara de LA HABANA directo pra VIGO sobre el 5 DE JUNIO ada le ci ra e clavime PsIaera Una y aiura 6iera MONTE 4AMBOTO" 'r.,neL ~ .i.1'armCADIZ, vicLa Giiaraacibeel 10ODE JUNIO -¡ i. i, e-ie .a rsimerasUnca y iL iMODERNO 11PASATLANIO "MJONTE UDA4LA" neI-a NiHAB/OA dda rarapenaVIGO acb:e el 20 DE JUNIO jo de r o a -se 1 rirliera c iba aa caaaictaeiyliuria paebrs de il, eliiray¡ a ov ¡le. EL MIODERNO TIA.SATLANTICO "MO0NTE UtIA" 1 is ejua iie saldra de LA HABANA arreca para VIGCO see --1_ 5 -DEJULI-0 __ a.irariivavca-va 7,aeadeclase piriera coalireilaconidcaa doKl li isije de seguada clara y auiaaialle. PARA INFORIMESTOUS & ASTORQUI.S5. A. lENTI.S GENERALES Edificio LONJA 209 La Habana Telfonos: A-6560 y W-7884 Directa de Italia y Espaa a La Habana SERVICIO REGULARI MESUAL ___ PROXIMAS SALIDIAS Vapor-TKME S MC K A Y iSEVa1I A. .A .lr,11 15 0 0111 . . b,ii '7 MYES BROTHERS HAYA?¡& AGENCY LONJA 404.4117 LA HAISANA TELEFONO: M.01& PLDAR ( i los ose con SUDORAL ¡a EL MAS COMPLETO

PAGE 18

Pgrin 18 Sports J)IARIO DE LA MiARINA.-Mtare's, 15 de Abril cstraaodanmalds e sala ton las rrrarra e. ,,a ,a rl erra la saler.O esy qrrsircdrr Os Pacraisbis el puab.iiddad 1.os era -hira pnu rmerai l tmpraa e rmMja arrip cti di s-snyAcr c ier arl en-rl ~dr,11 btrrs eaae 1iremad eaoapccaicals Pcta dos adav ehc uO aaa sutdlaa phd~~~F la pcma edee e eea ntno r i u.a eLm nri aataalttd ra bd a-arrscra c-ab iis eaelrapepd usbr aieodiaia l dri r cit r lsase maaeeielaaradedabaseeoa.eau,].meaaboiseeWssbcaare-r p i a pus d u eca aylera 1a1o a e ils C l e C ale d T u.s ~rai e d e aitae i Aa car o ', yac d, erc unu. a 1e~ofes ar o u a e ic a e P a Lin Am rian so o _ _ _ iceeroal, ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,, no~ purero has mJamg~rDr madea-rda-e nuecaioe ere-, Parare del, aPa cu-,edl cirene 6,ba.uaica lObesaarasoe a d .l mu -cids nern, aairoos adbe 1it sidie-raios araue~Pnr eoalacaospo lo pppa-o raoeepaeapu praospiaieeadmeralaem tejt a insap, esda y tas ruidosa r am el de ea Para dor U adr rl Wan ga d e eCa ( Yac eub a ea a n ~la yrrla deeo uac ua do sam ir, a a adniie O e e IaacnttoeuOatmar.rn1aaia.1o 1taea ases~h,P--d S.eaa de ,~ n' e m,,6.o o Oes ,rcs e pi.dasrm or tso :.dm igsla a a t, c c i ia d l rc c i bicAl ronrecc -u rsda i dc c eab c 1sle a~cs a aci sa rc e a o a c A i au s ai d er s-e a s a d i 1~d a1lsu ssnttu lask esg.ats. al ploaro Eddie s-ihaa Le deala podoiedelcdroPe eng ale sad deaLauAehaarcauib d lo, pTirboaprD,P,_a d de a Lig .a.sa tras pahibdpire siab h ay a y, ue, par,, larohha oiacHVN aA a de Frl1. lsas-a dnaLn P i al coia a-~ld ,e _, arp Negerdadie tusiaridae autr irtecealde Persuado, vaeuacaei oeari ial na uerosneadcaeraadcaiaercacurusPrr Ma u~ Alda yis d rus1mq,~ rs. dij, L.q ta o dmondid risa tauia po Pr-ar, Alirur ~~ C~ oC.,sa~a hrn aCoiut e rir ae oacreo seha e hp d Ser-h paco. Ar Lab e tla yt Aeiruag deJAa-ir para dolen l ar rol:n. gsc ahle n~r,.1.bch ua Lis pt c sari~~~ ~~ adr e del mala siria~ de ca r.a."io i c ag n P r e a s a i o s a Oel prdr re ara L-a eer o l n A L tacon reapasdr Cr und a pi ii a l el ,tr ib Aa e Al a a dl .,1. ,d d, 1.atuearoaei ena. persde rus hir.e., H ¡geytede] lbae y qumr etbari.a.y.;ut! dcaioa q.ul un alan cl toes1oa~~.5remassassheAm s l P i d teoHa, a etaa harepre e aios qu saa lci s qe CPeI, IAOO zsr lba p rreporAcoA a MO ~ q elocrbia Pr csnlr. 1~ -, ~ lJnd, -1 ice os ,a pro ioe.l-ar" sa ceo cr ca'-o Aoa a bito. i1 ,,, desaila d.s,,Psci iar.ulanod. e asile. p, 2eieu a ccc qre scraaa0ebirbais Ca n.mIr d' 'e A u err po ee mpo ua condes Or -a le ue cao tirua r-e Ha led a Das ., ain alh, ,, nnnm r o L.ua e o Pi a o e C uc I b ar s adno qi polraaMaurand. SLig.tvos nrde93ahos Ju n . apoa p, n F v ras,. s losn Glgac co arri p~~ ra asicay raa Zre ta 2 1as 'irs.c retesOde un Ditr tscriicaso que, Mal Maris rs taasm e ~. a aAqe pat-,ecc cit, esPap 4, ,e 11,~ H uaa oomtaa o, c resdcneeuumr.CcPD UNPL rne ea.,o par Pi La-d~ra~ pon1~d poo~m ycmareata tas tads qu lacrUaa O er.Pdra rs tu U-aen Eiara ~al robada drri dard 190 lae Lig njiaWa el aM alA ASE 0. Anefi paaoa i er ~ clCoi lmpr cdart la ausna uo Pu ea r, ad,07 a iear ea~1 baes isac Cuan 1tns 5ia as-e. icatletas a. Hrtcii Enda tored ire deerv lo aaaaaia~ d-netssuta Z 191,arrio771rocpulid~l Parbas a-nP to rI ~eu.i,, nLR GN OPATD 0t~ di ace A pu edadro inl e ida H. ~ ere s l sen a ln. psoa ap pu ai. l aca crapara ', sasa Cn tas.b jaea de a 1 1as nrr. ]rnii a qu et ja0r rarn Lzgr aar salu a. reatdmet oipne o r-ar rai mPi Casrc~:.La icaca eec oc moli ueos"a am a dcae, si msIl ,do deo la "uan pdPc -n ,ta erelaepuadau gea aCid dellii pa1jrp parar rarnpca.dr Ini flataimoca'l On1as se1 sai1iai3~ ~ eesu eMpt-.dn en Tapa "a:t Miami Orarb a. e. 1,. .1at au o1 er .de les an ~ e Cro mo ica d id ra pleeera u cspe trare ~~li Crr oseea tha d n e purr o su 2saa la etaS'rp r orriorilo bajaate rii qel C tie l m de r al p asdi vEnt aqla tidr ,n l Adi ,m .at.d . F unetitnoap.[.qe uq wdni or c ,Ii p paa racr Crc ,Niacc'- ~t Mnca ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .aa aud,,. hacer ana~ pelrul ros rl' onmbr ate ato r aoe Cai ab rhro'll-r ab33 laoo n'ors a Ugaih pdrsa h o di ~irn os etrs l i.Rblerensera y i fu ~ aer erca.d o laaaPab.VEaTIC5ATtO die; Ulas pap .ia a' di subam.e ~ d una alt de pa r i erararI C o' sco 202 -Yf,- p.W0 no ,.mdat Ma .cpaear~Jni -Ji,,srseiiaaad t P dI.1 lO P ro o de Tas atas s do iFspaa Daab d rsl -Msr guaba .______ mda un miu e n la ptai d edi. Op-1 ocl tag nad rl dra 1. Crairama miriata ae saa LAasede.-A R E A scl ucaasocso pc infnit Encerid Iro ra -fa rsr docd esen la'pn uaa a-nt ieg tiaria' S n ii 1nrPa ue o r c. qu esalta r ra~, pena earU rda. hlrr. 1~ ri M~-4 1 a s-. a Muds Paia so ea hbla,b do ate ca e da d rot e :ri.-yririrn a cai'1 h.ueoLicra ra r-cua el ensub e. iaedb, d,it Esactecro. ir sirr eP inr dirtitarirOi l, a r-ciprrinrro. L-PP t"d l4 elcL 1, 1uadel. caai ", abe se Eai-bl to fquua pul4rdo dr teido P cii i oiPeerc Pea Lrai. du. M-.Ciiarr '1171 Eleg d r oita delR. Espetrea g. ebi re .i u .id. u oueaRja rR-uslic ad e ]A p e CINT VErNTI iCO r l i-. Alcna, eo~id.a" 1 ira Cii eNtuplauli Ia o cdjc, Purt hriea ta artcn eee ane. Nr ack. a. uns e riy. Criar, ray sua ar-rca .a-neo di m 7 A b I______-_ alo C~____ AabZairaleine. Pril' EROb LA CA SA Peil=eud tos aleend, a umpbenac est tunc ea el itid aPut.--u PD UNEA llroinon. i l. L Res,n l.idose mdl d, El 1 1 J,1 fsracsaa bol n Pii psm ol 1 ¡oi priero rie eudr NII p, lee -o:-7i4at, es~l bj et il u fav r i mearsd de a5rneianni de arce ¡" o-r ut Ir l 1 MADRIDo shel itarim -P.a '-Otepae la naa js5 1'' ass re rsr pmmocuealre deis ie A li ceiress p,,ls ,osd,Se enrtr mC" aa contra qeho d iaer vieneop pred Tsntnso l lCe .~i. c n s, g, d cdd 1 l g ira e ao isasa ida dc 0-l cotie mp pas e r dra-c ere HtMaoicporioouo uaq, NEW Ya o R sbo lor 5 den tI Ma drid p 1 leig edno el Ocder tilin de comran .eio mtddieLost. d! ercl PEol.l¡i sa ",.,.,osts-assr Patana l: iseoeaaa era purns dag Tsst aambleqaceerbca-:t C-ub.quVe r-a uP cedsaepri dos dr 1iirsa %tarma ,. ionaii d l ,, ea-rec o Oc o aa cas bL, d, trLA O A Cd c cuatuee tre res ldecn-] fie de Oiiibnu 4 ~ 1, 0.hd.lrece psl ebe1. e to la-sri i so ~ ~ ~ ~ ~ NraNT VEor.N" Mnibr elcree¡ar'ca t,,¡a&],asorbe mta ri~~1IL[d Valldoli. . S11N, aU1t a P E OL-A S Pi ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Ad. epobal ae aro,,eooeeUto adprdedslss Rubayoo rro i 1 e1e eae o Lasa spo pe La rco-dr ara, e r Pe ri f a r its o de 4 TriatoB caros. aa-i 1 .i reo~ peo ass.c"r ase apcinis ~ ~ ~ ~ ~ _l~ reoiPdaolotr a la p da d ro eam o u o derea ruaoOeO 5a a a gesdo d, .a.,-auac ca ti orsk u '.:z~1 ~ son,.aa ca ta ae.o puo .0 ,rh ,,nd orlo mubsrciri alpeeasu drA,3 .,c,2d1 gl T1 leaup Pasa cts la, decach n d, __ asas:, la apaid 1a e. d~ ar Chen~~~Ol rae ase dri,, ~ 11 ~ .2 L S G M S're DOLOS OP EOPALOA ss rs st batetss. Ai1,1d1 a ,e ¡ n dtee s oea ases aaada ot ,sa osdas esr trs 1111t~abts sae e tt s 5 EIi -______ ., etss arsonfsta rtata asstts aaans -alas as0tarss cuat as sesastd e asssats l ras @stsrtn sr :aa-esrmaaoot .aaap ucm a Ts. s *etsrasrda vae s R asga so, ssecs 1 1iasn 4tiese rsis s 1. ~a 1esarere ~rea s1,~-id la lao un 12% mt.O tae HIM NE IN M RIA i nr l¡pse' .i C. GEEA2ITIITR1NC s sisnslata Lsaaea o .'r¡ .p seserrltad d. s d Cs.a.a 1daa331,bsa1 s paaaat oslscaa1ra55.lCanai 5?jTls7

PAGE 19

BROWN SE UNJO A LOS YANKEES PARA ACTJUAR EN LA TEMPORADA ivo Vencido por el Crculo de 4rtesuios, el Cubaneleco caIy del primner¡ugi,
PAGE 20

PAgana 20 Sprua DIARIO DE LA MARINA.-Martes, 15 de Abril de 1952 AprsA.o CXX LOGRO EL VTC SUPRIMERA VICTORIA EN LASERIE FINAL, DE BASKET BALL Probables ;iElchers,iNojordf y ReheiAky Htrjg Lanzar en el juego de inauguracinItr orl ac1ting Mex Finres usprmianen ¡otra oc, ugar pulico y ¡ V!i ORKoaril 14. Inters por ua lsjuegos d dilgrtohroy rndlaedrReubde el iaujoraljusta de tenns e-ar Iau r'ileipo nu qinto i0Oi~ 1E1odloPor Enjoar de hne laA Peoe laaoidu ddon anon .l.ni .mediodelstio uronl__Cuai eduxrorui pol1 r lnol e ue CdCG brl1.dILa 0 im-o--beei, 1 ,d LIaNaiau rlu n, lia, olo -cn tra Idiodque Eaoan. 1. delVead e.,Cu nh n,.~ a esU a.: Laldaec urrqil 011ten t eenool. 1 de De hnnln salialejandcoFlu las paorsyeu1:30uido dr s : da 0 pra c onurariuiu doyy lac, oaglad o ceeatada 1,. tEulcenaRn,.1 Orobio O 0000 no',01, 0.00-deli '.dnru 'eia"' rnio ugera r ient lla14n. ( o A ag. a rad.e _< reilnaoahalae, O.borb eaOn Lu. a.nrbn: 0:3.lornufac r tea naId. n u nnaaanbno lnes bdndrdre e1lo1a1.lcolon11 1uadeapen,,odll. iaeadd214.amae, ,hgu% ruadldrorn ola L-abna1prbod Orese -! do.4da.3M a_ b-I noanon enfi el m norleen ld At aPlei,;luir e ueenIel y d e L ra raL 20.00: tae. Oael. 20unEary Wpa aebA00 l an dnloe .neendn anCs da. ¡uba a Crpaupid Ptieal r--l otolO eIn-laruadoel 0hod -17>in e I-Ii____________________ Idn, ruae uoti d.aaaeP-L arrqe 1. e ecaneciTrooylu lhe OiOa rerl rudlme.e O od Onio n Walirtoal:3 p~e d 5jea pd o opI ,talar ol PuePealadnomdad treudola pd etrrogloo o eats el alon p a c tae l cu 1Yaedol on tilldl-o ba J uaoa11 opariu1.nidad icc,15 "ce l.en,.nlcoquc c no re a eueo V.PcoOm oueo eo u m ihrn reu ,510 o% ito 5fu.l.b teann o oampeuaee de nu .,oun1n ~ ~uuanauedu, ebaeropc ierupodhlae dn lqu o Cal 9:3 3 pou, r -a l 1 llqiohm 00cenD-ecadlDreiocnrl d r i nn e -wpc 2-,n 0 ~ lan .d1 Lgao nao. nel n a-Dep. a. eo. dar-1 l maorauerobr.inulu alo r ciado c aunoan tod-ani-dporl._l la ia, u nanon no cl eeuu, ila, e aulandncaronon cl iendo ra ioo .tEl lo luiL e,.r.b C.mu dia -e esld e lar l liadr5ma "ioe dein i.t cuido el ¡. ooirnl, le [,i" nabeElguud lun a purn ppipeceaeaa 0nAuq nneh erodo l Laliar, odquloida dn los irenienuiouse nos[ et ,lor1nlen On para I buea Onidecnan er ~ ~ -. A O naiPlin tO n e e i, n i. 0 1 1rilo dn u rF uob r n de ~a Loraden:IG.Md.ios ~ 1u19 P ./,due5ul cd,hlLee.d njpire d~1 enlu. a e l. 1 . o ~ 0 0E ioinugrl nlupe ld crjure elir bpioao:NDcboalPAI,~ucke.eldelaoad, de palispom Ilis a ~ d ,-l O sM' )no-o[ c ,enana¡,El eieiiii o de .o. n. tciiocrmu h otiaieee.rj iedd oenouarcn Oa.Silc.didd .l. OlWamon, rl. eiim o, .lei plie inrean, Hres.¡ml. mnc iuoe no nd a enIr iualacide ioeonFor O NLpan. manas on.0¡b, p ,1.V'r.t L 6pid ~ -,poroci j1cuor dc Oc Oniro. r ad. c'if.d nec dc eslopo eo ea ipoiniyir n oo sToa .pone e aumuluJar. e. boooen ai bru II. 4 1cien -c Eni o ,, r l s na a an pcb aa iraI1 decon.i~alo .Akin-Yaidon dar.oOler.ade ap.soparan calidad., Careooqaee se. d adod ja rad lAtRa dien. l potuiadd sea aicsaiaodnoo.-. h(alclO ~ de osr era,~.IVcl>dd4r6 Opuid l.Porcuanoe.ctie-, a, ~co.Ii.UUacSU : T-1c en de 1 enuro c. opeaddn c,1 Tccg"L ,, f. ]c, ueo arang}de l~iY ruc.c W11111,o epirelde7e 0l., sirin no~. uesLll~-,b.venc re bcatala ¡ Houey Crcnrn dna"a floey, f _______________________________________ ad d Jtd l Pou, YA. 40t saetia senalls ~ Pinue.Y Posala ontcon ochoacietpla toYdurtoargetionqoeyohe ejorrnm.~Euao o, lc~.uu lumia.Robea 1 lag s nlas nf pcn-euD.¡ Mar.in-,JaaOdoi~o.id. ropirdo da asa nilapa FnIO S14MOO r ioa n nodenaetrn oro abllnis ue o e onhirm cn mprt; eedocee e oo.dlbe. nandn a ana n n 2 IAEL c brl1. clej ercodol eaialaeieonge ne reodeMn Gil yRc Mne Cmnorn sann pcaana.ICu Smoes aanjo rudode oe_____________ Seano eda o ennsha noch.T e5 .noaoac 1-SUPnfo so r l Pe c "g.A"AoNTesto,. nlajpiun les~ca o del po. ea m.arte~~ Id¡VA OR .tnri 14 cubed opo.adom mial. y-oelir col c no i, raluo lre1.lo ue triba. soo tdmlr lo de ma ad tretrd n abbo duaae nieooy el erdiuro.m oiirordr, re r l, elJ pu Trdehneee nmbdac m n ouid qe MiOrll ue tui zu, ena d a dado po Ag dea y ega que.C huia ~lo n obleas. Om ped "a 1 "~ ol e ¡nuc~ ~ ~ od' a171~ pdo obe e. o ii~ ~u c~reo euuiua eada. Gaioni droindPo"emo str0s0.1 tauuenciddpal ~dep-na. u e.qunlo-m udrmabtojAmed eA ,ren pna j unfo.e enuolbu.cu ll ul r mo leun.iu1 nro e o d nrda re ca Ei Smjo cnt 00 10 rc 3b or veyoncr ne agpriatenbatpeallamannl vl ien e T s coenal 1u CP u llo oigos -h.'"nnoFcunc oi ~ En nudalo a Oirubtnnirnepminbanuii n u cuiula t.roou 1. r ad. md ,oir rl oeluod SUfltOfil o ¡ul d Obrn. nec-. unrabuouC dZICoc .aubmil Pll d uuiln .Oo.e -o,l .ouuuuud ltiuruuatr eudniaiulcouucole J iaa.a.a.l nuuuuouu on ouurni. r tpiiiu c-du u u ct a ren t u i u d ebuneymedjouurm B. nr iio u A l -nn e rieehll 0 bu1bdn n1om nilSdn -uC u~.~zn ntdPosdiarmqnra. n u ch~uouaie indcnuaul u pr:1b 1 irolucod acaee:b 0 lrqeo u b abi emu.ui, upulo ,edpea oo .tdOy mnrSclauncolujnDra u looPdau, u ndu e , 'I ~.Purir b~nii o.m d e P., aSrAh unnPeLirVurpaurura. o uerue goru rAol uT-. iu lVO amdonpu u paadear.a onaorelo ~boLrd d reeruCP uorn ,e.Eiucu~nlbd nccun.plo mretrl T u i unfPb po-Coonben e ondoesa. . . ~ L n5 u cop re rd ici. .ic1 lee -oeStr O drl .oca .r.n r u 0 ~1l1 burn~LeoOa.drrera rubaliuoaocal~laabua~dc geuboperg.noncndu VEDAD be rl redo qsla 1r irdpo boia o-r~o .o nana1 OruS neibesqe ,pledetc ~e,ao amc.coLodriloalAr-ip., lVee.1-leue o ., .lamoJ o S AmaP MurN eGI esN a2 ¡Como.t.rdda a puc coiamn e crgalieraarpnaocr b.g.nocann.udnepco¡n0 enr 0baor 1 pe.W#rt. N.-n.R.enbe eoopbee. Solamente s y e~ aale, 1 ydr E noaodlldo d,"!roor a,,as ASKIOMTRJE-Pubadoderodnnac s. I nco oal".oim und delOOO del inerine e ta bndo ddrodae-eota r tare,,grdean tepeoponiona napor alo. .O,,lId.m.ylaprnongndelfnnienpootoedrl encteon 1.sl.n~yobientnndlenuetnqueoieatcm cecrotonenlo¡U.Sleoul1.i.te. M.nigotro.0qanenioba neeenerte d comino dnmnanaeodopas1qooeadotra dado en el en(,.a¡noalon'elcrde~a a.,do$j3r0oe ebnu -lp~ Ferec~,a elym., de-lcoi i~ino alOn, Tue lo.aua~nnel[ny alf nu. 1.mse.anona1.eradEl-.ymedia.E,:=bI. y. o.nun 14d nO. ncde Id. lu ,,tq~ ~ o ,r.ce e9. meds, ,¡. ,Oo tiad ¡Vi* Ja0W. borl. l i'J""r dn1On.a s e.1adaceuJa coco.1,n ll~. 0,Z'.numenenanIt,, de l oOdnpedeac, neo CasaesnS aasus caas lioa n~6 1, to.03ns od eeE in l neenenood q esa r=1o1ede pesmnqn g .p~~ ~,a,<, ,0 o bl t or~,.c~ u~c p enmj.6 peobn onnec. d ainaiasusarcl y 0 0s Tupeenom b ia ruedspod, U.L D = ,~ ~ ne 1 0e 1fl Ai m an1Ppm an noesEddeqb ItA B N AI sasb dP.1, tTedl.X cen -di~ ~ e sd,,baiso uPalilT. enseadaalls,d o iise.1Va ona ratddon pera ameo 1 ,, o-1% .oa--p lead ai pr l i.i p,,___________________-nn pc.m.td,0nem nreuso.d ~

PAGE 21

Alo CXX Finanas DIARIO DE LA 3IARINA.-Martec. 1.3 de< Abril (e 1952 Finanzas Psgira 21: Co ti al tnd n iabaitaenvloese N Y <,,i,(roi ie(iie'it.precios Ieesaee .1 FIRMA AMEBICANA PAPE-. (le zcreslot¡irs ayr ci i~r~ccii eree ee eeoe dLERA inteeoda conseguir Co(le hzWae teuderci bajst Ni valores en N.EV Y. fi1iiri 1 50 oeacoes.o de Diregoror SM ROX 100. C/0 b rircccc N-co 1.co c8 00 ca occcc do 'zodc odo ch V f WALD" SONS&MO ,eooojc' oc lo 1. ', -c,,cdclh s lo .cino.Ma 13W cl S e Ok r o ,.cdco.,tm coIid].d. 5 c ococo 8 dd., c-1~ 3Wot I. York 3 Azucearero (le! Reino Unido 1c " l, a[,,cloirtcptdccN-, mccco-c.i oc, dca~, olcoicc el V .5 cdcod el E pekonccdcpde d. bra~ ,.o. dl1 k ,II d a1a, HI'ef, --. ebotocdoic, e tioitddcclo --,oiic, ~tccdl Ir c.cc. o ,lco-iidccoc-W-.~~~ ltdc l i o sl do at rio r d e ditto c o tAl b. it, l o. t le l.lc.podepia l,ct . h.11 ,,ccccctocc4 1 ~ i e ~h sg ~ni nd I, Asecerldcllitooltcc alc. [cntcUcloc.cpidrocl l l iocAun.oas¡, la I joic lcaltao.l~.t', prducn11 e ¡los aises doelCOcdlcc. l r .lolccicc.ic ,lc oc o. -c-i' ccctc ZI AI F TU O 12111 ~ ~ ~ ~ ~ M llio cpcccooco c ,11c-c 38cd 100 c 1,,1. i ., A 501 y i de cc,. di c o c pitoo or i qcooic e m s d $ 9 5 a o q e b i a 1a ¡ n ,i Y4 b ~, 1t~ 1~ ~~rcl A M,. in ,ccidL, linntc.do dl,i d ia c id enoo loo ictit cci-s s ttcioc onu ,i, u ~ n V111 *do.o,crcc'c .cico c-dci d, ccc ,' ;74, ,,oc ooc .i ,f~ l voot i c laci dlot.nirs ii c a, Y ad 1c.l cin aj ladl a.,o C c cj ¡,,ircc.8 ccdl cc p~ Ol lIt, w_ __ coeio.lo id a decc Proc o ecio r1-i. h ,lw udo0 cocol lo ., lco od oc 0,lo 1~ r-d ¡o,,lc d i, d o ,rr lar toaida orcoc io. cc on doe o car del don o tol Q,, cqdoc cc 1 11,-, cc,..n dc o,. dcc oo t oo io , i c o oc ., . ccg ci lo lai oj, ni nc. i dc c oitll dc ~ pc co o c odi c t n e e c > i t i s e er ~II. icc, r h~ no m le e c~ "t 7 ist ,. s 1 C tocjo rg. lc-i14000 I, dr, cnco.j idu l; la i o oc o loo11 1 o? dr ,_Z '"~, o-cS'c c c c d,-lcd o:0 .c fo-lio co i o d ciooJa l S r i io B n a i AttcaOcoooe,, lo .tc" i 3opci~cdc delci 000vento .ooc-iclco i" 1 .1 TRC RIcc,,jaejCtd pioridad:jj -b, I as oue eo-ciod de ipc.-oiiocdecc di dio-ic'_bcod' o" a o 1 >i o o, .d.". El ni~ ~h oin lOcl b I l .11loo preci noOo 'cci Id-1dculs e s. e13 se iR n ~ o -, s ; ii, cd 0 y'd Md i oo. d, 1. c ccc lt 1 b -cccci. .dc,.d.iood. Al. tioc :,e, lo p"" t111 .ccojloi. doccici cclii o c cl,c )lo o a~" ill, d nv iccc. ,cct io. n, ii T Vitel le,, 10211 i ccda oiioii. dccoccticc d cl cocccccccc cdcn po co Poid 101101d00 cocceio icio2o eco Ii hio -i el l"c' ai "lccc lo lcd-cc, loc ccc qu e¡, -cccc y dl i 0 cl icitci P.l',coo c .d1, o o 00 c le oe e* ~ cocicclc ccccdlc yobra l oocid d ccl.c ci ce l o .nioc cdccc lc, clIc22 ci S.cc o, dc u¡ l n la, tAReS e r-e d, e ni. oocc11 dseccccioc uo.idclo c'aiesde o iin 1ciiooicoi It d idc .o1i looi do Eo ] -1,, Ocii tt2 o-1, I ocdaaoiee o o droco . lcde, ocdocolc Cocc Ht~dco %oicc pcocccclolci po tii c.ccloco dc 1011nt lo l--cc c c .co-ct o1 ca o oiioe enetd Folfo/o ~alh cco., dci ciccicid .pM, i-cl-o 31, 11,yc c12-,1illlii c(1V'.c cod ,CFp a c coic. cciood-.doc. i cl ll dano 244 clii ~ Inividual sc cada pAc ccold u c .1 o.a ctdtco l O c P lO pc0 occ.ctc db ,ccdc c, olal'. Palicco -o niocc o concc eeecoee. Hitb dr.35.0 Cic Ic.n1 oca ciilarga dcoe pi 4 c,,,,oid, n o n cc'A li. o oc 'c.5o LA, cl l,tocI1~e oler ROEn, -0tO cal ,1 F n1~n ~ P e rta A b e t tloccio ticniccrccic.dcjCoiiio oc Irda si~ oclicioc l,iotro cd Indiasyerjcioclidcoicitlic~t-r 90.td0c,~isiccfe¡ocui cocdcla fioec-intoosdcc.cdociasodcifld,,1.-lb,"dal Se vicio0ancari F¡9, 1000 E. oo s ,.d ioii c. o clc.ociio t(1.ciil. 1 0 a 01 1 t 1. Wia ,pe o a iArc.o l, ecoiiccc ilo on ~~t. nio, ,MnIs. lod ', -s(,t0 0dtc,dc cc 101, at 11i A115 Pi~ c57%c OI Nc Y00 cd o o 0cc-Dri fiiO diU 2 0000 .h oc l,¡.d.cccocc-cd g1, dRalbasip, ionii. ~,d1 O ,ha~ ~~ ~ ~ ~ Re-c Ufirn . n ,17 1 1 1 lrcitio.o-co dico,-dcdicc C i c o i,. Al ;1< Nfp. I. of sie it f ew YokI A D a c.cc c Mcil tcVoc.c olcc clNcdoooccdi 27.1ooc. co Ir cjcci .,,.lc i t icc o 1 cccic.c c¡, i -l d if p -A III A/S ri .c .loe, w N ~ ro0110 1902. P oi ocioc <,ccicc do-h 001. cci poc~0lo~ cocc o d1o It < lCodounaelassucrsalesd l, dc 0100uccie de aclid. yci.o la canidai, c918 49 co id ci ,, i Ari' Nuoo i e c a Ag lr 3 0 o o oe a Yo de colce p n eaotq o .c.c. doI,: S-, ,1 l ,h 11oci k]. 1~c 1 ,2 .SU U SL su i sscU in se e,-. y o a ArA i p c c i lo d o ,,l c i o c ~ rc c ic lc o c 19 5 1io e. H t se a s f ii d e s e Rn u e stTa o r a C C -l el prn tllos '7.a ha edados para ielo itti, V~ded ,_51!o000 cir uecli;, ,19 rkutM; India.,~~~~~~00 O -004 5t r a i a i n e s s c r e p Por Aurelio Poreuoneo ir. Asrc.cc ptdociicijc Na. ry1ei l iinisid motrase toe cio., aocdu,ii llstcotas de yi ,iiii dc H.cndidos dc Ciii. .,olD.li, cnic dUocci. tic~~pcciloccc,0 O o tibucr di a dc.cei la 00-j bre to -p'il oiha .ni.,c-000Ocoo ci 1,s.d. oco 1,5 cipcot lorco o, cl o.octed P. cdl dc cn o Icic. o i r ir erdocccic de elicto d que 1,01n*000 o.mrco n c ep.'1-i,cccilyoocccci.dcrcseptico.icoa uo poito; un lotoec bcocncttcclicccooo 0 0 cc-cooco jcote rccc o.ejy -col gtna PRODUCTOS QUIMICOS PARA LAS INDUSTRIAS IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES LIMITED BICARBONATO DE SODA U. S. P. (Polvo) MELACOS (ALKALI INDUSTRIAL) SODA ASH 58% (CARBONATO DE SODIO 98-100%) SULFURO DE SODIO 6062% (ESCAMAS Y f EDAZOS) FORMOL 40%l COLORANTES DE ANILINA, DETERGENTES Y PRODUCTOS AUXILIARES de todos io~ SOSA CAUSTICA 76-78%1 los clm os 1 y(SOLIDA Y ESCAMAS) HIDROSUIOFITO DE SODIO p)aro todos / En Cpos semeoberlos a prueboa de goteas y de cacsfruccin EXISTENCIA EN ALMACEN COEIA *ATELIES DE CONSTRUCTIONS ELECTRiQUES DE CH-ARLEROi MPNA UMCOCMECA Hacos42.Nbano. C.ReTr o &tIi(i VaiMn ister, S A.T.moUM82U Principios que regularan un conveno internacional alzucare3ro

PAGE 22

Pgina 22 Finanzas DIARIO DE LA MARINA.-Martes, 15 de Abril de ].9 AVYI SO0 ALGODON' Declinaron nuevcunente. Aniversario de 0~222 <,73122322 NEIV 4YORK, abri1 2, ~ 1 o 2iuwl 42delap2eO222 21 pr2;ljo I4 CERE ONla muerted(l11244 d,2122 '] 22.2.2o2022122 M1, . 434 432 4 32 4 26 4 426 .3 Dul. l si d 1 trd. 43Z38 3 4 411 42930 1.50Sr R Valden: <44.1,22 de2242 222 241~do o lo,4 4' 2.5 4 25 421 421 .12< Y221242224 2144.024 2 2241271422,1422 144i, .r.,,d,.0 n l .42 4p8 22 Clele ien el (la (le diParte222de1Nueva122 021220.212N. hoy 2 aos (le su leceso 224422444442 2 solo 2c 22m2p 22os, 41111 44 J 1 9:11 :13792422__N_ 2224442.42*2,2 1422<2<22221. J.4244221,2219.53 2 -37 .24412 C4<1<2 Y30<21<4I -a lA 1A B AN A CO0T 1Z A C 10N OFI1CI1AL W, 40411<2 12101 7 0 o 52,11000 .<'_ 72,iiii<1a 122222 .F2234.2 224221.4222 2 2242 11242<2 2< 2244112 111112222 R,4u4132dCuba. 1937 22<2241111.1J 22 2 222d,44< 1C.41=4 C-e 2 412 21Cb.,1.21.0 24043'0 'B72221223 D22100 14 04 C'-2222< 95 1980.40 27411. o140 12-O -2NE 2211i22 4 $402 2 442224 241 4221242312<4 -' _, 72I2.1. <7 .142444224.e. 211112 44442. R111 lo. 402C2. <24222 _.-4-02 224222 C1 15 ,n 0 -4 o.3443 a.-. 4474141 <22 m", 11 123 2 ~ ~ T2-; 23.214a111 202C,,b, 4<.4t2i4t 1 C111. p J-. da M.t4 2 <220 2 7.11 241$542 ,0001122242.0 22442<42 22 2422. 1, C;rr, a ,2 l-4 . 2 BOLSA DE NEW YORK 2COT ZACIOSN OFI CIAL V22,442,44
PAGE 23

Anio GXX Noticias Nacionales 1 DIARIO DE LA MTARINA.-Mar;tes. 1,5 de Abril dle 1952 Noticias, Nacionales Pgina 23 Matanceras Acta la Aduanori( en ocupa)(cii RadiovisinIJitiiman ¡(>8 comiPdore->,rils ndi -jl~ ,rso, serin Manol .i .rim,,, .Bq es que .son esperados.1 'mea,-ito <''esraoe 1 240it(it-.,Pn l-'11 ql.h l 2 [<,1¡11 ss M a 1, de ,-,.,,, t hermos acto -'RN1.A .tl "(L(t 1 i15 C 1-'U 1l( i.Il 1, n,-1d1 ,l.I t'. ~b,-.ii ~~ tt ( sf t "T7>7p .iiriiii.tl. 1-',i .dl %'11,llItt 'i dii,b 1'.,,, ,,'' ~ [ l ," 11 u.! t .d11s di L 1'. u. e,. l,' ieitudd.,i .' Sud,,1,,,. !: : l.,l. .,, lu u s, t. '1 l,11"11d, llldilt,,-t, .512,,'I1',,l ,,1. ,,l. I , '--11'.'sl ,'oI, ~~ l,.:"ll,,d,,.s l1 1.1 1udd~ 5i" hlIIl" ~'51i .,I I"" t 1 ,, ": lli ",< '1I. ¡',r ' i-l ilt.iih : 1 .ld1 ~1.1le II.i 1is1,. S 3".',.,,""",l 1. di. I ~ ~ -ll I.telttt.tt. ,--I 1,1 .1 -.1d.-11t1t 15.,ltltl-','_~, 1e1il11dt.-.ii ' 'e'eidl' It ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 11 __it-d..t111llllit 5 . 1 slid.i.liii-, 1.-.uo1, .ll.i I f . -) s T.s o i l f i t l o s ,, ,.:\ l. - u 1 u d i i l i 'u-iiltiitu 1ii li .,O.,1 1 . ,l., .,,.'-,d. 1 .e1u -isu e lu. 'l'' h~ l-l. a~ ,. II "" lItblilll -111 Il¡;:ll 1,ih .1. lll M A R y,11li, .1 .,",,' .'I,,.1 l LASR 111,11. 1ii '.ii d,,,. ii" i ~ .''-sl,l~ .l. ',.1-11~ 1, ~D ~ ~~. 1. ~,11, It.,,,l,,,,, ,l; 'd tu ll ', ti," ,"i., hu. It'.",''",. ..'.itt l V . ..ti 1. , 1 ,11i -t..i.2,-tdsu-1 l '' ,:,l.l" 111 I 11 1 so '.tI I. t 1~ '. '," 1 1" T, t1,' Culedtii-., :li:t 0: 1 ) 1. ~ I dli d, .I.,i, it it, d. i "; litO , 1 . ,ll.'' 1 1 1 , 11,1 ..l. u C 1 1d ,1. 4 -¡t.1 j n , 1 Isl,,,1, i "" i .tti.,t 1,.'. .1 ,1 :1 SI, . "I , C,, -. . D C I 1I i t i ~,uditidt. d11 ~ ~ l,",u 1, -1,1. m '11 1 IIud.ul l- ;'_ ~ 1 . W 1 ,. I .u.l-,.i.1us ., .1: ~ 1 ,1 ~ il.Id,ii d di i It i i Itt" t t i u-. -X,-uii Iti e. it 'ht ." 1p -di 1d ils~iI.i', qtt 1 diiiiy ~~~i'idodiliiiidEtii.ul.ii.,uu"i do"S iiit'i .,tu, u. it1o1 7lb b u.-II i d i i, 1 It1 .1 .1i h itttdt.i 111 i~ s, t e, ." .t -ihd.tt'. ttl.::,,ti,it,i l"-. -u, It 1us 1u ,l, 1,1ts d ti-,td.-,'1 "1 ,,,~' .~~~~ ~iitiii hulio oi'iti '5.'ss. "-,o ~t tos,, ,ju ut 1 sd. ds ibi d so .--. .~ ,-. 15l., ~1 .1.l ., ;,111l, l ihi,1,,itt,,,",, -,'do ,,, MIiiPdt .S si psd ii d ibd 1 -iii Ri il' d ul u it l[tit i yu.ut 1 .us,,,." "!,,, ". '"tl h,_11~1111 1-1. tI "s, ',z, d.il 1,1 l dii" p l 1d, iitiiti p s it' (s u l >i 'ii u o di ti i1ig l, -ee i s L 1 ,bii e d t s i S u'd tt 1 1, ,, i ,, ,,;" 1 1 , , , ¡ 1 . ,i ~ ~ ~ ~ ~ diuideielisi~~~~~-ts -uou0,0, -ss l., 11;',t'i., i ti ,tii si i ,, 1.iiitt otttduetiii t J[4 iituAltiiei Iludt-iuii. ¡b.iltsjid.o .usl.1gos h-u tIl1,1~.1.1e' ,iu-stbii it& -_",tilo 1F~l id. U i b u i i q e i u e i s1 o i 1 o s g'l':s :" t d tt, , : 11 1 . .1-. . I . . i ' ,i .1 u,t 'I 1d si di.ei.ueio-.i.i tiltssdst' :, ', '"l,,,,:; 'sdo dhd ,,,,lli-t. s1T l...-1 1t-i, . .t ,,, d,, 1 di 11. 'is -',lius .i.iui1 N.sdlssih .di.--ii.j..1.-'1,1 I . , ':-'t l isi1 ~~u.s~ .t':'-u1'e'u,. 1tt1u oy li hs b s "slis l,. - 1 ,1i -ii, t .i di1 u ~ ". ~ " il es de Isi e bue .st ti~ ~ ,,, sulus-itu; u, lo 11si oit-st.--, 1dd so, ', o'o. l .o,,,,,.''';, ', .: ,,, l d i l d i t s d i se o s e d s i u s 4, IO , s " ., , ,,,,,,, ,, 1 11 Js il p eilie.uo' dtitiisisO iiiti.i.-lu1Mol.,sIhii.o ii.lt.i.ilitii, 11, 1 1 1itti bueed~l, ,',s ub. .e~ ~ 1 ~ A.1111,,1',,>'". 1 1 -, 11 ~ ~ ." 1 u di-usid dl d'ib iN stdiul5 uiitositl ISis ..uls d .l .,iI:. .1 1~ ,, , ";,, ." :. ii i :l It. ,,.,, , ~ 11 i. ,,.. .'.,, : ts silus co s -o is.u o ti .IsitititiIs. di 1.,dl L1 u 11,s ,11'.-.-,,,,",,, ,: L, u A III lie o dol, Co. dsi el111 .1iii d111-i 11io o l 1,1is. . lJi-ii 1esi, s1tiu 1-i ( .siii ll',l l. ti ,.i.it., -,l, i~ 1 ', .h. 1-lusi,, ,,, (. .,,C,~1 f,,. ,, , 1 ~ ht' il is ds diii-s '. 1,.",I"b,;"o de, b111,1ii -,,',-'. ~11,ts 5 ldtiti os. os tul. de,1 Itx It. (t i,11,1 11'lo tt it,.":.,,,,, ,,,,,,,,,,,o '111 ', ', ,"' 11' l ~ 1 ~ IiIll I '1. ut1td ~l-osit dt,1i 'iiiiiiitiisi i"ii loiiii,,,id1s,'.t dti115t11tlei' "" ', ' ',niiuisoi .1 '11 ,. dIo. lu' Vds soooe ill osiiudid~i.-di-diii, lldilel uhl.,do loluo. 1 t~ iiiotsil.ti5ioy5youi lidos i li--o u 5 itiiiiti-'itutjhs. -tu ,_i deeuuiesou-,ii.,us, sotes.illJli 11111,1,11 1,1,1,1 u1 lii 'I i h i.Id ,,,.'u'u'ius''5i 11siiu ti dOO Iot I~ ,,l15,,,"il d 5 dl,,,,l 1s tu it sti.i sdi : ti 'i 'liIlA io. ii,'' ts o.' i ei, ts l i t.i, su"". uIblltdi. N ui00l5 o-shis dilisuuiit lds ldiuioistusit. Cuttl lyu-iet-slsiuttittO itO Ad i 3, sitt'.:ilt' .iiii.s.lotsioo'ioth.,ti-isde t -utiuuu ti tooi. ittie-itt.eiditideoi.ttiu idisisidso5lioidit iiyi.i-tidist05 Cs it l .d .u di'. bIs tsi do'dst i""de.i ti s s to s -'i e u" ' 1 % 1,. olos tte soisI ,'it .l-.dd os.d.s sssll ,!, ,,l.lsuod ',1 so it ol luyootuoe.u,,, . 1, oldss It tt u s 1 s d 1 o 1lt 0 ,ti l , t s d e, .u s s ttt y '~ NiS i i t t t s d ,ittiitei s e dliii,, "111 tiu tui ii gis-.', cii l, ti .e.d.i di .oi is Li .s.lisd de o o ii i,, '-I 11 i. esoSud d Gseu.ii d dSuso. ou i iE yiootib-utttis-su oe dib. Otu llsii1i.l1. .1. Mbi'.>i M ili td tsO O ii tuu,, ,su. d--, .,, 1 ~ ,,.,,,''1,,,ll11,j io 1.I, ~it ie .t. 1 5 di Muy de F.Iiii". u it lo, ." su.d -~ I si loilo ds Il-Iitiiitii ~ 1 A ~ (yii ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ l dii osu 1tsi diouuo.11 -. C.iou Jrt i1ib .i it.4---'.i R sm1~si diisiii l u101Ott i.u.disseeoiioetit'itilstdi -".' """""."'t,-i 1 -ul jI0t~ l, ,l, tes ui clus lsssiohsti,,d,,-,;. :!;",:,!., :.l:, ,,: ,!.J 1i .~ d su. ~.11ib si ,~u.ie i iu i s l .t su ~~dd ~ de Li ,,,,, ,,_ .1.ld:.1d.".1 1. .' ,,,,:' ui s i d iuo di' ',. o,'d di11111 Eiisi di-tliiu-.,1,-1 So s disp luslil" du' di l!-Li."',iii d i ," tusi os si--: In tercero: 1 or m i z 3. ;," ,11.11l, .,l:, cu ro prem ios . di ' oii dii siuto -1us u etl oiuiS d11 ~~ ~ Ci siut,,dM". ti,1' giltii.tsi, Ci' E-iuslleva ~ , 1 ., I,' 1. Aiouu Esdtuiusi litbd f~ i-: u, .Siyuoi." oi uu su i Rss.ii, ,,, ," tu--1 la~ ,,, I.,l ~ ~e~ ~du i-us ,,, i ti it. si. ",,1 ,, ~ id Rous Ah ubt Poli d ,i L:_ C00Am u Aloi, E-.6 .El Msli ti .s .i ti Ci '(s i'us. dsus ol,,,,. ,ns . si Mi-ci do,, 1 di I du y -1,,, .', "l , 1. ,V" "' 1. l. 1,,,,,,1 ,,', 'ii!, ',<,l, ~ ~ ., 1, ,, 7 1 1 Y deSou 5 sd, ti ~11-1. (iudi Cul, i s tdi,. U iiC Rs , Ciii. di57 A'11,ilis dsl -lis 'ss 57 A"iiiiiii 'i '5iS siiu .1s. ,",I.l -, 1 .i' ,l, sot.-d dd Tiuito.' As[tuis u i~~~i, ~ 1.11 iI. ,z <10006,,,, .'.' '' ~ '--, ", ., 1~ 1 1 ~ ". iS1,s1-, .iudaSltoiuis .d.i.iutil.uist .M.id~~&' -,,,,,v,,I," d ¡sd i 'dsit.ilqs',. .d ,' .. 1. 'o u i u s e u d s d bu is;-it los' 1 1. 1.111 ,1. 11,, .I ;,,:, . ,,,* .. "l i~-u1iui ,.u,1i 1. it ~1311.ud id it 1 -,,. .~ ,i u 14A 6 sitisissss L I4Apu'siii'l'iissliliuiii'.i .su "i sud u l""!-, iiss iod iiiiii lss Zot i ".' -i Mu-" quno sextos1~ d~ c, ~ u. .i i 'i .d .u.i oui,',," ..u.h dii dicti At~~ii 'us '-35 id Om So DI 1 6oidiRss. i,1. od St ob disu otuoitu u1.1: u11L' us. d. csit, , d ,uu ~~ ~ii,-s ti u :ui ~ ~~tu 1.,,. d ii F tsu id iss Z 1, 1,1 B-127RL-Jstisi a11, .. r-aass~ . -; l Psis -of Siisii. ,--lStiti ~II ,,,id ,,, ,, C.Ss.q ,, ~ ~ ~ ~'u,, :,,,, ,.'l" I-~ ~ ,,. <. f~ 1 . 11. u l tosu it',,< upu','"',"',''''dtuo i ',, dii ",,,, ,,,,,,,, ~ dt.tu stsi11¡iil ,~ C". ,, " d ~ ". 11, ~1117 n. uodu,-u ~fi Ctt5t51qi du. s, ~ di11 si's : i. t ts l.d." ' , 11,li d uo liso Cs su ii Su,.uu D uia D -I O -E~ hi Tss1I, . ~ y s s ~lid su, di Si ti D.u.h 0 di Dl,' CiosB'50 i s . s D -2-5~1 L d', Ps-i" -1 t o u so e I d i d di" Todo uSpihtlit debo j.oiut ~ ti sib-dud .,l 11 .11'-, , l"> ,." -1. l ~, 11i ti 1O ~u itisti do : M d i,,,l,,." Sd 'i C~ 1-d ~ ied di 7611 ,],, A~ ~ ~,slss di> l. ~.' 5.A miro 1,11 2"'53l, ,(dod ; Gi i.iiid tsu o ii, u,~ ~ ,l "":;,d ITc. su,,,,, o itt-ilc o do ro ,~, 'o. d,, ~ .' l ,.,,d.:" ,1 ,l. ."" H, < 1,rl, ".I,. "", , l, 1,,,,,,I,11, ",,.qq~ ~ ~ ,,I ,;.1.11,,,, 1, . ' ,.,otitsdiiis"i' di-bus hu its sptMoiis., iil il"'¡ 1 1,11-11' d1",ituidiic.i di distO CuS C11 ii. iii. Eiotbt l.d, ~ i~~ ~i do ¡4V-.Apiisms.', iss: ~i11 Is,'i sI.,iCisiis si ',"ui-,', 1 u1-b1is~ dii,, Csiesos,-1u-sp.u. ctdoh, lo ¡ii-o ioi"t-., Eetiui i siuisisin, .o. -,lh -so i u As-u d iq i mi-.d i is l .s.l. 1,~,t 11i es~ 'i 't tdt i.iusis u t fetsdtSut i ud iudii1-5 .¡d tuu 'di1,%11 11i.itiSi.fluii, "-, diLi[~~ 11i~-C,,,b .N.ii sSoi ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ "uL ~~~11 iii ptisis. Tuus 11Aiioidd u tcd iistoldtplI 1 iius ",."."p ", ,d, M t D.-Ns 15A sil Siiisli(uu~~1-111lui ss4Apiisu isliuiuisslitiii¡iuiils dol,t l ,,,,.:, -", hl -i In i,sii uuuiu.uep',iD-oS'sto.di~diiost -.11d1. 1s i .i i hisdi d~. -,1ssi. utu .do ¡l. l. .12..1 j I, ,i. I, 'o o, spis dl F""]sstd~ bisui Ruolss t ~i 1~ ~ ,111t. ",h[. 5., -s btu. ,1~ si di ,,, mfu" s-l.iiei ls i. lo ut Suuidibds.li uio S,,d, '~u p l-cus di utqids b5 Mi S1,1~ di l.ti Tu.,i Al.siit. i-i"b & ,,,.~~ ,,,,<,< ~ '., 1 1 dW -eud di, 'os su 1,bs du, ioii-ui distii,''.". d'ol ..d d~ aoud [hu tlsusiliti ssdiiis5 dPtud.POib Alitt d 1 'odtu osd ti ,bE " d~ ,l,,i: = .Uudd o s o. Sy.o, o i to sttu yM itt uiui d ti u _o 5. 205 ip i l su s i i oP% , .,,I , lis T i Tius uisli ds~ ~ lis,, Tuis ,: Ts liu '.Ii Pu s is 1 di lis Tsl l l~0 "G5 ,S M & ~ "j,.~ '"l: " ,ll,1L 1>"," ",, (su, st!oMisiis 'i iou i,-i oi pbi(i csui 1,1 o,1,1 ~d rlid di ,tiM -t ,,"i N ~is didtl tSm s im l di li CoE Q" i Ps y di Ru Siti Piisi d. 'i o o, ~a d, dit dii,",. Mes ti Abt di MIL. .i d, u 1, io o, bdii iu ddd i i i ti d M s i i oCeo,,, d s i i i u s i s o i i d .i-te u i "'l i t Z=i .s l sui,, s. iii M50, P'NuA DEL PLAN., lo Ot d -yiosdee1,,,, di su ii ut udut tii i' 5'5. utuiioillMi _, Abos Ct-r j, iszislis as 902,. s"qol'uiJ 5:NUEVA", t DEL,,PILAR, iioi'i' ,,,i "_.i,,,,,iii It' ''u'o',Miulib,-ii.it.d.e,,ulu,,:i.s.su1sos'u1e'v. s.'s1i.r1sumo. L., Ss,-s', triitiiuseduiii iioioisuii.iu d ,1iliiuit dui, usttEs 111 S,'i-uiitii,-Lrtiid.i _,. .111 ,, ~ ,,1, Ai'i iuud -i,. no, hi su1. s si Mulls., Buiir di i'ii -_-__ 1 -, 1 .1 ~1 ,¡.', N .l .1p ,1 ,.' ,'1 ,', .tpusst .itd . 1~~ ~ ~ ~___ ____

PAGE 24

P'#ti. 24 Clasificados 1 DIARIO DE LA MARINA-Martes, 13 de Abiril de -1952 -C <1lsfica4os; Aflo cxx Iniots y-Brooklyn favoritos para'A NU N CIO0S CLASIFICA DOS DE -ULTI1M >A" HO0RAX la_ _poa COMPRAS VENTAS VENTAS VENTASi -VENTA VENTAS Casii,iodo. les, crtica, me pasa.tierePo ceincieln en que las Dadigee ¡¡ CSSACA SAS ASAS C-A-SAS ¡48 CASAS 41 AA tienen el mjorconjunto de la Liga Naional1. Se ita al Ce0e 1er r1a 1sans.ao -cee acland par ,encma de la Yanikees. Anliis de 1. ituacion ,arciai ~~l. ~Aea. ~~ ~ '21n,racar "aaaelr, eli ~~ 15 i ces, ,1 ~alll 1,1aas -1 .,,,i,"",. a.-iTssce ,tas Inversioitistas --_~ _______ Por LEO H. PETERSE NITED PRESS r_. "1 ~ "' ; Inversw Y Ae -~ 4. -55 -et 7 NE OK b I 4 led1-, Sie,l ~eb,,-e clesateee -,, in ~ c e naaer draeer .ia atacase .".".'-1 r1a: ,m.1., na ~I, 117 ce ',dl natele e, Idiea del o"' p 1.ha at del etee: d. car1n -ecsis ar.,1s-a:a. 1~ ~ 11a. s~~sa. ~ ~e 1. eer a--, L-,ies' >l hae .Ja ele o.ra Al hanl ,nlae _pr .¡c_. ,.__~ _"__,,i_.______,16. hgalacla 11. ¡%hagala ~d 1 n( 1.~1-.cada ,l .A.a pana.da pces ea 1 l~.ge1F,11~ ~1e Eael ceee falke .arca, 11d ~~~snd.1~ ~~ -~ _~ l. d.cn .,ee 1 NT SS A E 5621.a. ,,,,, ,Sceee Sa eeyee e ft~ eeacecs. T ~. .'"-Ia: MENOEZ LeaTE operario . e t ldae Laeperadaonee ,freods eelcea -11,1 iserace1. le la-ele lI a'S Sia Taa1e :olilt $4,600, ecrqld. li.reec dasi ~~den e-PENATE.--. la li1 de'e Pae n n0 de 11= I . ea,,, ,,"lr alsnhaita,,.,r. ,a asj O E ID L a~11 ~.:an aea .lsaa ~~ ""da.Yacelccd e" Ve~n Rec~1 : cd,, Lee ________________ ~~r ce 1T. -. s l. a Wa.REO COLEGIAD .~ Vead 1. ofrecn la. mae -. ,na~11i._ __ _ ,,u~uuuu .e 1. -" cn~i.1,1,11 ~~ 1. la ac~a eE ece-n _lcce .sla ='-1 3e """ 1 ~__________-________ __~~~tt -ECO OCE N250 .'e .iea _____.,z, a 3 ta bah llca tes eldetty "" si', 11-1rsaansitee r~1, ~~.s I, e1.ar .55 e~e .a caece e.OR S12l V C --cae 1.a11aa dr,1 snee. Ola e. rl",:.,,,, ce. 515. ________._._,I,_~1.17_11;_,_=e.11._,_11.1;_______~~no, _~~o ~_ ._________ a-Clcleane.~~~ ycdrl ,lc telade .lei ea. -si -%-. -sea l_ a-se ~-~ t 7rin. hABANA esas tui RIaNTA I. la-Z -.Ilnc Red-caeabr ele pt eblceds, r -. ecsedssS as te1i "" 1eca ,,w:_ ec sria" :.,-"""' 1' 7a zr re !:: ds~e e. ee.i e. l. _I ~ 11. elgeren pade ,Se-g-do -t.I.!,I r ____ iy -c itiia Al.d -1. ei le tac a pen d e a1an aee1 e-ec ~ 11 ea 1c,,-s. nn.eas,,,,".," a ras os-a: 1)I ; R E Tfl 0 4eal e. el atoel.es escn.a. '.l. le-aiia ar-1 ea:sd Ha an -__~f -ie alce deot ,u 0005 j -c .1.b el.,ca c 6-5idlts ;, e li la l ilir Se, a eepee U542 Coapeo PR0005 Mars -__ 0 1 I. U -, a. ,.r .-po atno me.d encseeon ulrr ,iaeariisrres 7O se A c-1d i.e lasd a cae ',dcec ciaiar~~ ~~en Ill edc u i:aeccaeaaas ay1siitid mpea cs ri.aa-_.aaaa: 5-dtatilti cdb C na rled. c -lel ir ecaic.ca.icc.cae U-,.U asA OaIGOca a--TA si-e,''"= ",,'''"',, teisc 1 L aAds Pae R sa0a aP 1ileAD. l. pee lieltild l 1c es, rsecanlads ,.c arsa ),ians at *,.Z.~. -a aire e4,. "l' l sas .a-asen rada1. ene ,e ~dcacr el F-ca31 caatb ________~.__~~__.Lar r -ree drserc APO. MNJZ n a "l No, =e ,.nlni queT,,.,,, el,."T",,,. deso~d de eo-orh te. de e1. ca-srir, dr aceed c. qceee lo",,"", puleee uel_. REPART.O ~"",". . 2,kia e.Dd e.iiri .Y.d.cle.e.ipsd dd 1.:C M RO PA OS aaate er .,n-~~ ar i r ii 1-1oro.i.fn.nisan eqetoaediitatr are cc cacc ,,eN".ip dr isa pieede Lire ~Y ete lae ti.lra.ael ~e _.e .1~~ 1-a : L r.p.d. irssase d.1 paceI. e. roeneene ro. e e.ea Asa r1 aie r eaaaaqlre. s pal. r airdir cassiears iesiriciaaa aiaiaseseaeld, lrici eca a-s,-s e her rni. cs:,e a ea ssess hnmnrn¡ ~ ~ ~i c a aa 600 R ieCIa.sc. $430l--W sei ni. as." astae~~~~~~~ U-5692 C. r 5 ilerr. ere erais ce ii iaa dc eces _ _ _ _ _ c p r i a deR. L,], cl "n pi .n c 111.1 rdi e~sar eaasdee, d ,= tres aaaeet.a aas pino REPRTLARAZBAcc ps aia-a1i .', ~de auc VE TA ~~ VENTAS. ,,,i,. 1. ,'''.~ ~~ da.Igt" !,ac, die pe ee p ee 1ri d.:: ,., carc acreendy . I ~-.d~~ .IIo.s."1,1-.,,,,.7 .y.prM d. p a .!,,.-,,,.,,'.!. ,,',.,,', .etiacasecaapc .'. IC a,. ocasa as n. 11,1 ,,,,1 ,0 ed ta$ 1 -. ,,,',,'' .__ __ __ __ __ ___._ __ _.__ _1-___ _= e.,,___ __ .a: 1_ _ 1_1_______,. l I I . I.o.d.d o.croa . -" '_ iejo lealirs deo lars m al e d.-lirasisd.a.as.cie,.____________ ta, .ae,,,,eo. ~~c de o-c-a--,_. _. A-cr nr a-s=.-c.utrio. Ma Nrel ebe u r~ a eec!. la iannss careas -,.~ 1H2SO= ecaleer,,",""1500 sAB Adse e.n ~ rito pee ~ ~ear setA.P"..iI asgada aae .1, c.iaeeiarii 1 i"c'l -e b e e c a g e e c a a e d or e l arg o s ac. -. 1 1 1ei d s s s n o e s e u s e :u : i c i i e i a i n .a re. ae~ is ,¡rEs.iseclo es Wade. 1,,,,,. ~~,tOd S0 en,,dl' lo Dra eaod osPii ee dr Ed - ~ ~ ,.ina, .a.sie a: re.s 4 u je u e u rr uarcn bir OaneNOMra praarda ea eeea F ialarcRasi. Al tIra", .;rea:i asesc," -rit cr ~. -~~ ~ii _a ___s~ ndea rt a lo m,1er .acs de eabnea,.,,. ", ,j R s nc s e E Pir RDOS CH RALES are aenantiiaia cuer. era sal,, ',ie ,. ir ir c s elar ,, du,,i pIi,[, q",n,",,a.rr ar. .r .7,eaeuaranrce e,: nac aEaA S 1 na V e N A Pae nesors i.o. dre iusiaC. 1S t .rn. .sela id dd~ 1a' cralu ~atrc da.t.d >__ u~.,i t di ,-c ~ t ~~ iscies aae. ssn5r5 55 ca Osr el__~lnSea e 1 ea1 1,~ afro,, -,I-n e. ~ ~ ,, ,.,. ,,. 1,-,, ,,,' ____''. '5.,, ine ee et1 -. ~o -c as rl truos pardee cap3 di, 'Cele pn -s -, desecp--h ~ ~ ~1 ~~ies~.a4 C S S gCA A ~ .e ;""ir ,1 .,,. e ,, i,:,' 1~ asile'Ii mae rilr uae ae e arn M ll S e l Los1. Caen plen, des a.r tosqlll ea-11 'A 5650.00lst -L c r""-ice. acae" ," "P",. de,,.",".,,,' lasNO deu Rafee.I -2731:_ CO P O~.~ I._~~__n ,,,, ,,~~ i~ CeaeTe,~ ., l~ 111.sjn,1.. . .1p.cita n ari ael inn le Gai-ele dr .bC ~i~~ d -. ,i~,Saic d~e~~ ~~je ,e arnc .1II aae 111."".,-, ~ ,d ~s l-' eeu -1d a. u. -, .r c, al ~ s l. rd P~~Y CUA. -1A AB -. ~ r ol cla e l a c r.~ ~ CnetaI. eeu-uen1. re .1" d A1 -iiae ea r e _, ~l a. ae .r a eliae scle n aos .eoca a Esc CAS ,SU B A~ ~ .ers .%Men r~ ~fa i0-Foatl.i.-.n ,. --, -i. Luir~~1, pe, -oae 8 ._ '" """ac a '_ ~~~ ~ eii11 aan a a ed --~,~ e r ur-t i 1 _:. .~ ~, ~ ,,. L ar d s c d l, ~e l e cu lAta ey e e 1P R A O ia u e caceara. oeres yec e erecee, ~is Manuel LpezR O AS l ll 271 1 ,-' .1 ,,,,, l oo e e A tAen ee11la eaatedo1 ciA. . -ca l=eaiieudsci 1.11, ,- z;o ,l 1.1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ re ..beded bc,, 7 -.i"2 -a O HLT scas ~~ la a a riSSOeS :',' '.a'a,5. d-%' ,, 40---Curl peli.eldra deltrid -seaceanisea.c dr et pee 23 lc -ead ~o 7ale temiiiesa ~~ e uA URL se linees --,~~.~ ala.~~~~ ~~a m~~ ecauu ,c 11ce b ',ead r-ge a, iri~, a irZnaead Liceo~SP-L de. Recelaa ~.Aheersls:u. ce1 a a~ ea e ede!ie a El rotalcel drdst dri Osala.l -,, era car~~Z%__su -a -s. e~eu r1ca-Ic ~CIOSjoa uur Nos.rw Alm -er -11,~Y S-000-D CAS 'I ~u ,1. 537,500, 1~~ i~ .laeie1 VA ( .eeto c "tee licniatre queI orige lenr tArco. cL.eOn ~Iaae adel e .nr c ~ 1 N,~ e~ pee la le. _____ ule s ENse X 1320.0i0n 1e~ ti e a b s~~~~~~~~~~~~ e a rl .c e .td c Rn ~e e la ~ ~,c n ) e r e e ~rr ~ ~s ~ ~emta ~a d, ~a v ~ ~IU f en ~ ~ ~ ~ ~ ecl elos ulu yci ,1e sas .e. ess ,,, ca-a maulas casN cto "" ~,1 ~ .811,11. Bde y a Isa ai.ilny A ce ia ~dii ell dl C pele .c ,.''',, ',-. 1,,._,' ,".,111,,1.11 ----1 1 ~ , rb a ~, i ~ ~ 1. d. .u lale~ n.I ~~.~ ~~ ,ebolded11 e2ce. le ld ddd eei 1 eie a d t cedm -11 casse. ~o~~~ eb e n i ic e a Lie esu re su E DIFICI S A N T O S S U A R E7,I. ~ ~ 1. a1 f, ,l, re,,.,, e -os n. .e Id a ~ I.1r a e Zc il s test salee is~~eesenel1 1 ~ 1 ~ a d. e Gciic tafarlce aseara ir 25 -i ,r 5 e,,,,,,. <,. lea,, lsihe. ,,,ae .sde .a 4 cu e caec.geear i hsi.ci na m s.ae eird . trn._s es snis,~~~~~ ~~~~ cacraes. ~ntnen ecel1 -cis cej gree pelcPd~~e ,earC ~.1 ea-ie ta1unie. et ,,,,e ~~~~~~ ~ sa: b O F RC H5-724, 1. 1 ,,,<-"",,,." r.,1 -u-Z "ceda de,.eladi -l ca~:t O.n i tBAA 527,000 M uch.,ine.os nv t os ~RA NE O I Ceatee,,. -e.,ais ~ ~~. saere.~~~r lade ~ ""caTi2~B~ft7 ee e>aieCi i a ,ecimlee:isea. a PARA ~ Mos ~~ .rasar~ t.bnccf $3.50,l Rei, 1 0 -1~ ~ C M A ARO4) ~ ~ ~L,.iien dt[er W.ras esn ,,cn. aPRA 0 en11 acune* a O.,,s" Ad,,e Sc,,, la. e et CC ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ r ALUIE -E1T 1-e1A. $t10,t u cree rnq Tras ca-,, 1ecse ,s d"c1e, cuee riscar,. ,-ess Cretc e ,to .a r .e M asniars e ruel L ez srs treIbdon. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ e ada, 34d. Mi.F. pci. 22 -dr.aa. clz.,~ ,".ic nei.cat.'".bI.' erca "" Sena.,,I,,,.,,'J' ^? es a tm o a a -o eose de erre 4.n :s ,, ,-d er tezsaee e_ e VER.1.11DDERA,"" -,,",:"een ",:.""" (-. .Ie FFRPAt5iE cansen rs ias ,-~ ~le es. hn, a~te e.iC -rd r ',m de ~ e ~r a1n Elccat Ase.g. Ala aae Mdlff -ada Orase a-~~~ ~1. essaSOa peeoeeqae o,___ ___ ___ __ ___ .cA. cu-la,. li;, eles taAisi-,! '-i.' l.1 ,u efee. comeac" FRESC 111.%-1l_ grape ~ drle q perda 1 .!so ~.nddr ~~ ,,ie 169. ycide 171 ~ ,.a¡. pbolb MIZZ2U ARNA 110 i___________ ___ s n,",I cundsl.I. ~. can. ,Tuen cala01 02,ilOll. ,de e-ac TleCac pe25-3846.1 -. ,o.-MUA A CUA 1,-9 1, Liad ~~1uscacacas ~~ 5.15 ,b-_p E-Sel-4, 11 Cer en Pla 1sase Fe. en,ara -, ce cae~ Eljrw cbo tulatee1.1.11,," R.cce cr _________ ~__ aesuorsdirasd,AIP LN D Recat5alas N poale 1.l.r e 1 na e ic e ee. 92 F'a 'a aie --idtaeiinscris.iuaii.nli. sen11e%,at11~~ta~ a~:e1,7i.hn ___ oiaeae rada. %dcaede ~.____ jas-~ c. d ecp,2 e leaS, f ir el~ -c.,., ~ .11-ad c i ,-dic herad~ uaeeirce",'"'. ,c a rcr AA 1, erius. caeew %,si is i n 1,1r n e o c o -i -i c s ntt n-s 2n n 11c.era lie ad c P U R T A Sic uda u s cia decir,' ,'', rriS. .5151.",,L ioda l eai de dR e l a -1lisiu 1e ia eri s iace etas ~ acl ._______________ 11_._.______~ . ,I, ,,-.i ,asahiaes ~dcce 1.eaa -6---.tO -iSari e 1aus. PAATNO 525,01 ~c a a aBleirasetai aie raai 11,1-4 --a cci-i. ~~a. ""c o. Tu, sdoy selr ee.eraunc .lia. cen.rn. dr, ci,, ec era :al ,ed Oa riada luc eca. re Bac de le 1iedl c,11,11,. 1 ~ ,,". an eda Tin ar r Juaa uMn. .c ~.-". ,, ,n. -b-d,*.-.~~~~~~~__ APnROVECHE ,, ~o ~ .~ ~ -&N'. ---ssuei HABANA 8 Reace e C.R. les Ca ca711l dr ell -lar de1 pena.--" 1 = ~ che. e'lela eleaceaaeileC VIO-~ m' V~1.,1 11~ aras ncbac.us Ca~i e11 ~ ca cI seai:icaasia reluc] -"~. '., , Sead ci c:Itaet luc ale le,i;7 ,:fre auca ,.,,.,""" ", a.,.," p~l aCusada ~~ru ,elia',,.' ""an "'ii Peca erd"u il uC S Ci ,ba O i 1 ,~ ~ ,,'-l1 1 1 n ~ dr, Oca ni< 'a ce, ~,f~. lurc tai i Tau F e.d e A ee _ __ _ ciFIIO VE AD ,9~v1,0 i .d. .nr52,0e. 1 ia. t.il. ea C--.de. Se ce,. ,u 1 ~~ a1. . curas .lttc Placl ea eh au. e lu u:ueu. ccoE apt de 1Aaeac , SI baeccucce 1,aede .cea dee OP R U IA e -tal, ce.liar al ja di rle eu e Ralee As D a1-,a 1, ilcr lu~a v~.le,,iIl, 1 25alele V D D L N A B J du 6da d ap e xt a sls,"-" -,~ ~,-, a,~-,:e "erea ,e: '. e Lccam m Ciesieaadll~~~~. .e. Alel ,i ir, 1 4, alee: e. .ad. Leieln. cem uaaesurasacsencas n~,e ascrs ~ ~e -a, -,a no e A 21, VE AD .c .e.ee od. arpeseta~~ drlnCb~eCaCCDc:nOiaa usms $4000 lee deareer,'. eaeli. '-',. as: ~,,,jI a Cer d, nnagsi Pho reade Plesle alta: ee eaee ,!.'l, 12_sae = ~~een Cte:e0 leauleaos deneoeveaCatars peAN NEinI da e~1e.l re~ lus Sr ess: 3d 00 Sepe fcir, 634,5f 33 846 an ba,, e cAe d a-a bec llec, ., . 'R poer del de lCeieu:es ~c. t')tfllf a30 Teea, -erra oieta bo ,iua -r litres. 1 ~~ ~ ete are te 1 Eumpordac cu A11 ,. raiec.11s5en ircSois c. L c da,_ ,ada ~H.rN re U-2l ,l u. An n-s al oc e 1. .e seis1 SO das ~~d~ilei~I H rar ig el Yaa sJas R ¡a 2 sales. .a c iie s reas ~~ ~eel e a c~ ,a PRE~O $ 2 0 0 M. PEROS ,sieSAle $55,000. i se SSted e .111AT _ _ __ _ _ es, ~i.eanso ._____________i/________ ;'i''.ll." ~,~ J,. ltco. el Te elfe ~ ci1 su c h s Nabarsa 12;. iefop Ft. 58.(co,, ca-isa a. de Mean r aent ,' z,_: = 1eae ad c.1 sa a e S a i a s 1a secsacen ase ansaiseacar.,- -, 5 _ ___._ __ _ __ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ ,1 pbillies de igur aulLn l____________ Dirf~~a ~ ~ &9 sl oaa ser ec ;Sa.esr-e eaarI .u1 21.______,1____n__ E-1052-4I-15 1 U56-E-tllo-4a/ 1,1,,,-tl ER,!-C-,,5,.5e7-,,4~nh-ria,,LI lt. 542 ~~ --

PAGE 25

Afio CXX G Casificados DIARIO DE LA 31ARINA.-Marles. 15 dte Abri de 19352 Clefcro IU25 A N UN CIO0S C L AS1 FI1C ADO S 1) E U 1 TI131A 'H1O0RtA VENTAS 1 VENWTAS VENTAS V E'NT AS VENTAS VENTA S VENTAS' VENTAS 48 CASAS i48 CASAS 49 SOLARES 49 SOLARES49 SOLARES 49 SOLARES SI -ETBCMETO i ATVVISYAC. .A r cs VENDO TERRENO ESQUINA AMP. 5ATSSAE Iniversioiristals Invesoits i Iersio,¡s
PAGE 26

Ng~ ~ ~ aiia1qDIARIO DE LA M[ARJNA.-Ifarleg 11 (le Abril de 1952 Glasifica-dol Ao CX :A NUL N CI--S C L ASIFI1C ADO0S D E -UJL T1IVA H"0R A VETS VENTAS VENTAS 1 VEN 1TAS VENTAS V E NT AS jENTAS VENTAS ~53 AuTOMOVILE Y ACCS. 3ATMVLE CS 53 AUTOMOVILES Y ACS. 153 AITOMOVILES Y ACCSE 53 AUTOMOVILES Y ACCS. 5 UOOIE CS iW¡YEGRDRS8 NTUETS-MSC -~ ~ CAeA.e ¡¡5 PECIAL 41 12.CCCeej 'cPC~ ~ ~ e~ 'd.C.CCCA e Lee ,,j F,, d,2 eeeeecc-CjC eeeee -e,,eee'~eeA 'eeee. ,,,ee, ee ~ ,,AA',e eee.,A.ee~,e. 1 LeeeeeeAeAeeecdlA'~eee~ ,, e7, C-7L-j.LLIlcL,~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~M_ MA--A.LE DEc', ecA A-d, 'ANE.dAeeCCee[eC.j.d.ILcee eL CC-,e$C.CC y.e I, _____________ ¡54 MAQINALA A'Leec A_____________ N.' Y EFECTOS SANIARIOS edee.~~ANUE PO REUIRE VENACC~' ceeA ededAei' GRAN OPORTUNIDAD y,,,,,.TL.''23 esq. aO0 Vedado .e .c .Ac .LNT eM ceeec ,c,'',, WILLYS DISTRIBUTORS. S.A. CIIVROLET 47 eece c.l ezlA V. -e11, Cedc eLceeeA'ece'eeccl., -e.' cee AA ;EN¡)(> TeeeeceeII ee CC ceceCc4ede, e e eLe 'eC d IIL 1. ¡ FINANCIAMIEU3TOS y ,,,,,eW~jedeeScd.edec REFRIGERADOCRES ___ 50Klms._por cqlon ,.eeceee,, PRESTAMOS SOBRE UI O UD. MISMO .ce A. -eAe~ee eejee .j UEO _ __ _ 3 ,~ -Ce ec-e ee-AcRe-le SOLAMENTE POR 704 AGENCIA KAISER N, ."t -. 56 MUEBLES 1 PRENDAS REFRIGERADORES COCINAS DE GAS KAIER A',, eTceecCe Alepou]e Cepln. A eeCCce,ee_;-:-eecd GENERAL ELECTRI C U PN gcc L e e 2 3R N D A M ,E J G E NEeR ALe ee e c e -'ej c e c -T E L E IO Ne e l e p e ee e o 5 5 ____________ A'EN) AMNEAI SOUTHERN CONTINENT e AF EEALEEII ERRTERA IIUMBOLDT, E eeeeeleecctjjCORP. OF CUBA -1111Gh Seeper 19-e.5e1eee,.ceeieceeee c e .ec~e. cA e S.A. el, eecC l sceec¡lT LNA Y LUCO .T.e .ecc ec' eeAe, cc ecej.Caee-1,Vece. Jo rn iIit1.ece eINc Aec Lyc Tl¡ne-33 CIII-¡ 6)-. ¡ 2 eeT e' ec AjjeeNjee VIBLAAELcK .d9 7.46 e e C ALe, A (6) Cce RSEC LjjcL-C ece. _ __ _ :eeee-ee T.¡¡ile .A c'X.4 F791 FO______________________ ______________________ 5.r A.moALC teee beLL L ---. c ececeeceoce*cer_ _ _ __ _c--e-eC Hecpitl N. 3 -c,. Icleelc L .j. J._,,ee TC ~N.n -¡31 Va Blnc INODOROS Seee eIe. T'C111 lucLecee'Ae-,e' TTlNQUEc X 21eCeCEeTAceL A cecc r ee ee EA, ~ P1 ~~~ee De RAMOS CCIIe 191 eee,, Cocinas _ _ _ _ _ _ CAMPA STD .AE j2 Natmia 0-c19 l Sep llTe CEOASAMEBLADA dcBebederos M O O S 11N ,CHAMPIONS"y Y4~.14 YATES Y EMBARCACIONES C O PLAN D CRUISER e,1 .elle 9E e. ., ._ ___19__ ___7_ ¡Arel Tee .C .I E 1947~c A,iaeMeaed n e eesl ec.s,.leec Caleeea paleean l')1e ¡97 -. 1 1___________ A11~~Ea¡eie en i~ii -> ~ ~ ii ded Pi, L-CL 14¡17 eLeeelO E. Ee LINARES, S.A. Zeedcc,'1 clc Oldsmobide Pee-e Mcec 1eiece .I.OL I, 195U B 1U C K ceAejcw.,TLlc Alee ,Ne.IcCA e .,e.eed, MVarina Nos. 211 y 213 CSnG GALIANO 210 e Chevrolet ecca ~.o Zee depee Telfonos: eleCcclee12 93 19 2VeueeCeC-cec:eeeceeCede 1. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ 1 y___ 1952eeee ________________A *k4~-CabaI-er -U1076 1077 y 1088 ~ 1 leej ee C eCrOfpleLee e ecCe c A ee ceecCA-eel 23y5 eaDISTRIBUIDORES Al,¡-e.e la_ daseles.e. 57 E EOFCN tCADILLAC 61 1950 OFICINAS: EXCLUSIVOSe eeA-lTC qeCAeepeee eccecAecUTLS D OFCN ceeeA'.je 'ceceAe l'h-e Washin -M-on OBJTO eAeA'eA' cecLe'-lA VEALOSI FOR CARR S-7._0___i Ave j1loforCo A)] %D~ .~xO FEUN vNDEZ LN Ay1.V d d M.¡.N.1,L.IflCce EP RT ME T AL ALCANCE DIeje .c. DE TODOS, e e*eceeedee UH--CCIA-A -U-TACCTe AUTOS DE USO LO ME OR EAeeEc ____ -A SAJO COSTO 10-19191. DEUSo--------FRDec.151 ecmacuoe c ________ e., e,-. CAPAS DE AGUA PEROtCOMO u___0________ CAIONESUm~ ,d,, FACILIDADES 54ejs MAQUINARIASleee e A G NUVO 1111 11 LkJ FORD 1951 12 18 y 24 Poi MAUNAISOLOc;eu~e Orlando Rodrgue¡~ClO0 MESES VENDO~I MI__ . CALLE P No. 120 DDDG 1119._195 DODGE . 1952 P7-0 t-e, Nelec~ee~~S~Jc e c ~ 1 INFANTA yNUMEOLDT e Cunas olvo DEDSOTO.,. 1952__ Mc.e e pu c ERCURY e. 1951 e CLNDO Y eecLA.ee eeeeeA' Sin fondoe APLANADORAS ce~PUEDE ADQUIRIR UNA % HENRY 1 .C.c 1951 o Omnibus MACK PLYMOUTH 1951 CMEQRILE DE eE151CRIBIR_____ Aey Baca, de 2e .C 2. cec CcneeeeTC, para entrega eINE. -,L, cece d eecc, CONI MTIRI.E o Camin GENERAL rpidaAleCee eee.ccTTeeCecce. ¡3N E W O SOC UDtES FORD ~~~ 1951 _______* ~~~DODGE Baby. 1951rpia eecC.cl. ,,eeeceA Red.AS 1951 MOTORS cerrado !4ERCURY .e. 1950 1,1eeebce ALTe AGENCI KAISER A -ce 'N le FERRETERk HUMBOLUT, SOrLICITO 12.,~0 ~~NASH .epe ,0 AROSMOCIL KAISER_ l___ ee eee pic IAA .e 11 17 2 c¡,. of c C IflPfIL V,-Lee cec,. cee leCLAAYH EDADO ee ee ces -DODGE .CCC. 1950 VC 0A UIK. 23 y TVedadde LeeAD YeAe cece Yee ~ ccesSc CeeRceeReAl MERCURY. e 94 e U C .Y.e aa.e.c.AecceAece ec Fd1 eecec'eec cc a CHE RO ET. 95 Cua para Rastra leei dAL CCcSl ccd. RADIOCENTRO Aee.eLeee.eeee-LACCAC-A Tc ele.AOs _______ ____ DODGE.1950 _______ eA ee edde ee DE SOTO.c 1946 Cua DODGE FORD .1949 ececc EeCeC.eE(31c55 RADIOS Y APARATOS PLYMOUTH.c 1948 o Cua-MACK Tc -ypF STUDEBAKER. 1950 GNeIE 'h14V AN SVEDN AGUSTIN Rclle~Y deA., Ufl'I5 1949 ccee55Teeoece MAQU!IARIA ii1/¡II)UIc ceecCe RODRIGUIEZ 19' Camin FEDERAL ss-or BUICK c.C. 1948 Los miejores
PAGE 27

AB 0 1 CXX Glasificados DIARIO0 DE LA MIAR[N.4k.-M-arte. 15 de Albril de 1952 Clasificados -P6ginm 27 ANU1N CiO 0S C LASI1F1 C AI)O0S 1) E UL1~T-1M31A H-OR0 1 t A 63SOLICITUDES1 75 PROFESORAS 7PROFESOIRES 82 A PARTAMENTOS82 APARTAMENTOS~ 8 2 -A PARTAMENTOS--82 -APARTAMENTOS 1 -834 HABITACIONES 8-8 NAVES LOC-ALEs -3l 313 -> .<10. el l~ ~ .~ .Y2;4 3 3 j ~." e~.lolouo e.e o o 8)31 1'-'* 333.3.11 11,33 1~3 1133 133333333 3133333 1~3 31 1 i N Virtudes 1~~ y eni, S,.3,,, .t110 .1 JO .,,e -. ESCUE'','.,LA ,.,C'''-P(.,. DE BAILE"h 333<33- ~ 3 3 3 ,, 3 3 3 < 3 3 3 .t 3 3 3 3 3 '_ Y .. 1 ~ ~HERMANAS1,, 1.7 .,,,,, 11 PAYN ". 1 < .< .33 ,,-13 ',3~1 "-i 3. 33<333""i" 3 ,,33.3., ,, ,~,,~~ ~ ~ URSLL, PAR INCE, i=. .,, l.,,., :,.,¡' .~.~ ,,_, ~ ,.ll,MENDOZA,, Y. CIA ,,,~ ~ -. .,,:,,,- 1 . ____A. i. . t 11 1 -,1 1, ',,,' ~ -3M3A3<33,33 PAY. '333 72 .IA M.A A Oboo35 M SI A Q 11A 'IT MN 3 ~~ ~~3 ~3 333303i,, 33,, ,,,,, '3 £,I.~ 3~~~ ~ 311,4, 3., i ~ ~ i3 3 3 3 3 33 3 3 0 3 3 33 3 3 3 < 3 333<. ,; "," ; ," 1 1 .313 3 33 3< 30 33 33 333 3333<333, , ,'.'.' ,,' ,," ,, ,''. ''' 33 33 33 3 3303 ~ ~ ~ 3 . 3 3 3 3 3 < . i 111 ~ 1 3 3 1 11 ,M . ._______________ 33333333 ,1 , 1,1~111. 11 1 u.;, 33 <03 ,3~33e ,333333 -,,,''" i,:, l''.',.:,> ., ,,,,,,". 2 ~ ,,."-'1 -1,. 1_____________ MENDOZA Y CIA 33333317 ".' :,, ,,, ~ ~' .3 ~~~3 .3I.% ,1 Ii 1-II-Al~ iI. IA NO',1,~ 64 OFER 11tA i<33<333 <3333. 3 3 !<:3 ,, < 133333 3 I,3.11,11,1 ,. ,, . 1 .1 1 1 ~. ~1 11l.>) 1 112> i A 1. ~O ,.1 XX XIII>."''',''i*' D I E R ;--< ,;.,,,,, 3. 1,,1. ,,,,,,-33.o .333033 ~1 .1 I. 33. 101114 -i~.,_ 3 G ro e e3bp o 3 0 9 2 -" . n, N ance. h tp etecm n o l 3<. (33333,0 33. ,3133i3133133<. 13133313~ ,. ,133103 h. 33333<,-,-.3,~1.,ni . ,333 ,, 2 '<3, <.3 1,1~ r -1~ l<.l II.<.: .,.au<.ss, el,.:", ,"M E N1 D O Z A.1 -rd 3 333 0< 31 1 ~~313 3,33 3 3 3 .3 . 3 1 11 ,1 1. A~ ~ " ~ 1 ~ ~<, ' ~ -. .3. 1. --33 <.3i 0 -?Il < ~~-~~< 5 r J. VEDAD 11 <' 23 .fi. II>ISE AL tL N1333. ~ ~ --e-l.o.e: ~ MENDOZA, ~~,1, Y C MENDOZA YI IA. ~UflIIC.Ei a . ¡, .11 ~ 1 3333< 33~ -33,-<3,33333- XIt -( P----A-~-3 013. 083 ,,,0 .1.1 m,92 1l,¡,i~ __if__ i. -..__ -:1~ 111~~1 1__ "_ ~311~3.3-,"-3~-111-.,.3333 ,::,.i. (~-n,3 -,-.33 _333<333, -3<33333 1 ____________________ 333 3.333 333 3333, .11.3~3 333313 ~~ 3<~~~33 Al-33 ~ ~14 "'N ,,OS 3 ~ Se 1ae ~.<330 fudo ::: 333. 333, 3333i -3-33333333 ,-l-',,' ,"" 1 ,, l 1 , 11,-:l, 80m -, -, CA A DE[. .; ~ N ,,": , H I ES E <,333-<, e o i ,3 1 3 3 3 3 l ~333 <333 - , i, ', 33 1 3 3 3 3 3 .3 3 3 0 .33. 3 33 3 ~1. ~ .13 .33 33 3 3 <3 3 3 3 .3 1 3 3 3 3 3 3 3 .T p < 3 3 . _,333 0 y , de o .ae J > 41(4m i E 7 111 3"1 .33 3 .3333 33. 1. .<. .3-331-10.3 ~DOY3333333333333 PRIMERA<3 esqPo ¡C ___1_ VEDADO CALL 0,.",,,,,,, ",, L?:" .T3333333333 3 3 3 3 < 3 3 0333I 333333",: " ~3 1 i ep. uno Telilono1:"" , .1 " 1, ,' ' ~¡J .111333~ 33 3 33 3 33 3 33 .1601 1:<,,>)12 " ~ L V '.% 3333333333 ~33 .3<333<30 11 Ii 333 3.,< ________C 3684 2, 3 33 3 <. 3 3 -4 3 0 G A N GA,, ,, . l, ~ 1333,3 .333 __.3333< _3333 I31333, I" EDAD ,3113 ~~, 3 ;3.-1004,."",",,' ", 11~~ 1~~ ,_ ~~ Coe.3333, 7 331333'313 .3XAA "e3 :3 o CENTRt~ICO~ , .11 11 . 11 <33333333333333<333333333330 ~ 3033, 3.33333333 _ _ -_ _ 33333 3333 O A -1, 3333 1<33<3,33< 30-333 3. 333%, 3.333-,. ':'' 1-1111 111111:. 1, ,,;:',,,,,". -,:,:''."!1 s.1,'1" 3 3 3 3 3 3 -33 < 3 3 1 ~ -<1 H1 1 3 3>' ( I 1. 1 1 1 <8 ~ <1 .3 3 13< 3 3 3 3 3. l ~ . . l 11 ~~EX > 3' ,3 "A 3 3." . " 3 3 3 < .4 0 3 3 3 3 3 33,,! , ,, ,,: 1.3 33333 , ,.:,,33. ,. ~~3 e','. ," ~ . 3.,1.11 _',_ 33 __.3<,_2 (33 .<331 3~ (3 1 33 3 3 33 1 33 3 3 " .33.~3333333333 33333 331,o1~3.no31 03333333333.L t3 33 3 t i. 01 3 3 31 3 1 -I II IX I 3.3.333 333 33 3 1 " ' ~ ~ ~ ~~3333L,333-33.03.3-33333.3l .:3,3,3 A 3<3 3 33< < 3<, £333<, 3. bi.333 b' . 1 1 ,-1,~ 13 -_333 -333 3,-, ---333333 .""" ',, ,333-3. 33333333 3 d ~11 % 3t3 ~<~89 ¡ -)+33 .3 TT T3333<333333333 ___ ~ ~~_1._1___,1 c_.-___1,1 -_,__1 _____ ________1__________________ 3 5.5 OFICINAS.":,t ,.,0. XI11 LITErr-o< ~ 3<03-3. ¡ C LSPR FCN DINERO. ,,,, 3I,, lI-. ; 1-"" '. -__~ 333, _' <.003.,,,.~~2 !,<.o 33333-lo ,.-3333333333333333. <,:-,,-3-3 3333~~~ ~~ 333333333'3<3<3333 3~ '' -. 33 '1 Casi.., F33 E~ ',__ _ __ _ _ 3 <1 3331333 ,r o. n~ o o 03 ALQ IL SAL PAR _,:iiCe. 33ma 33nco 33333 hi oeo R eo callad ,, ""i'<' .-k ,,--oo-11, XIII> ¡ ¡¡-0.1>298 1 .1 3333333303333333333.,.,,., 33330333 :33333~ 333 3 82 1333 33 -33333 113303 t.3<3,3<3, ~j,. i,,:,:, .333 1 133333",".""",3"., 3 33<33 1 -Il.I!-<0I>:ILIANA, ,,, r.7;., --------------------------------------------------3333333,,i 3333 3 ~~333>3 33333333, 1>1 -13 11 Vo,<.-1,.~ __,, 333333~d.33.¡¡ <303 ¡->,--W C -1 ,, 1.,omX ,33333"~33<3£3333£0 -711333e3,5e33',.~ 3 3 3.~ .33 ~ ~~33 33 ? 'l 1 -1 1 < 3, L i 1 t n . .! ,, . , . : s N E O E < < 'I ,3 3 8 3 1 D E A MN T O 9 1 SOBREMIEO!~,SdD~FBO~~~__ _--~____-____, ~._~~__7_~~~,1_ .__._____!__!1_, 31133337,3333333.3<303.333033333333333 <, >4<111 lO!-1>> 1~~XII,-><>,i ~ ~~~<3 e33333333333 33333 ,---<33 3313 <. 1~ ~ 1333ME33 1. -. zz,. 111>8 X .E$ CAL JO 3 ! 333333 -3 ,!0:33 333 A-333<3 "" E1.3lO -sc o AI.X I 11 ;->> , i,35 ----3333333333<33 ._ _ _ ¡ 3 . .,. 3 3 O1i.,oO,.1 3 3 3 ,,., 3 $P33Tei 85 BON9S Y ~ ~ 1 VALRE ,¡>o .~ F 3 3 15 . 30 >03,.3-3 333 ~3 33., M. 13 .11 .3 33,33033~ ~1033~11 1 111 ,33 1'I< ¡ 3 %,3oo 3333<303.03 0<30 33 33<33<333 3.3333<3,..,ld 33333.333 .33<<3333 -. ¡, 3 c33~ ~3.,3<333333 ~33-33 OFICINAS_ o.33.333 3 33 3 33 < 3 ¡,,, 33 3 3 < 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 .3 '3~3'1.3<33333333333.333.,,333.3.333 u1-1 1 l t l 1b ,,. E p . . 11 a i a ,, ^ ~ ~ a ,.' 1333-330<3333.31133133313<., "''~ 333333<3 ¡ 13.<< "l3333 LC ALdES 33 PA R A 11AS D A M A S iC LlaniA<. r331 W -1915. .' 33333"'~ -<.3. .3 1;,<--1"., _, B ajos, calle C onsulado. E L E G A N T E S _________ 1 L E H 11 11 11<33 H3 3Y3AN3JOSE3 ---< ¡. 3: i,<3333333333,3,, ,, t.,,3l-",3~33,~~31 , , _'9 3 1 .335.,3. 33 78:i INEES PR LA DAA .Y EDIICI AART ~'EI 1>~ SEIS .F 3 3 8-. 3<3: 333,,, 1d 333 Belo3 3333333 3 ,3-33 .3.3 goroJe ,,, 1 .1_, 33i' 43<16 r 3 3333333-3 pdo. 133133,33333 E6 a 1 ,,, ; . l",,,,,,l -------333 2<,0 al.¡.19 u n ~-~,-~ '"<3 ""~ ~ ~2 VE A O CA L .n vi ~ ~ ~~' 33<33<3'''. 3,' 33 ~ 2s' 13 p u r a B u ~ . c ', r , . . ~ ~ .-~ 3_.33 3 3 3 < 3 3 3 3 3 3 3 3 U33 1-4-117." .11 1 1 S A G 1~ ~ 1<~ 333933d.ilm>l, IXA"",:.:". 81531<, ~3333<3<333<323333333 <333<.1333333<333 87 HABANA"3 0333 n. ~ 33333< 1. ,3 ~~3.3-V ED A D O 333<333 03333 333133,<.',1.,,,,,:."., 3333, <333333 ,1,11___ ___ __ __ __ _ __ _ __ _ ',_. 1 -, 111~ -"7 .',, ~ ~11. -__~_1_-1_¡ 333~<3 3. ~~ ~ 3<333.~~ 11 ~~ 1 33 3 3 3 333<, . 333, 3333333.33 .,1 1^,1.,,,,,,>, 1i~ ~ 1, 1 < < 3 4 A~< A 33333. 3.3 3 3 3 < 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 < 3 < ,,,,,, z _.<~ ~ ~ ~ 3 < 3 <,3.< , !" 3 3 3 < 3 3 N I 3 <3. .3 3~3-3 3~ ~3 33: .3 3l3 3.3. .3 311 ." ." ~ ~ , 1 1 1 <333 ~~33333 333 03333333033 33-1 11 Z,. l: l;. 11 1 .QIl. 1,, ,, ~ ~ ,1 ,,FI I AC B D DF. ~ ~ ~ . <., .3 1 . t __~ 1~ 1 U.. , ~ ~ 1 ,1,.1 1 1 1, 1 ~ ~ .::' ~ ~ 1. 3<3333-3< 1 3. 33.I .1,,, ~ ~ ~3 !, , . . , 31, CO-R I .3<3 303 ,. 333 1E1LQ ,L XV1.1.'V1 NI NOL¡ 3<33333<3< 33333 3333<3333 333< 3333-3 ',< ~ ~ .3 1 1 1 ~ 3 1 <-<~ ;< ",:, -33 < ,33 3 .33 3 ~33 .33 33 30 033 53 33 1,1, .3 33<< 11,<~ 333 boda 133333 ~3 . .1 ~T~ ,, -,Ioo -313. : --. 1 ~ 1o aei 1i -,, <3333< <317 :1,.",. .,_3 O A 3311 < 3 l.l 333333. 333:.<30 ~~.3~, d. 333 n333 M<,<~1"3<3[ <-, B 111 1 , '1 ,,, ,"'";":,1111. CEDO,11 CAS _RAND Dl,1111I IOII,11", DE LA ~~ '333333 1" ______________ "lII NO E N DI<1 ~<~ ,3333333 033 ,3333333 -713<30 1 ,04 33333 ,,'1-33< 3 l-,,33333 3333-,.33-533 33334333 ¡l E882a1 <~3.I,,l<,,i. 1-33033. .t bU.3, 1 1 ,.,--n~~~ ~~ 1

PAGE 28

Pgina 28 Clasificado, DIARIO0 DE LA MARINA,-Martes, 15 ,,,''.', 1. ~ ~ -11 ,.",,.'-'l"""', GU RRA 111 ,,,, 1 ,---n, -2 l.'.','.-77.77~<--7-7. 77T. 71* 7777.7.7n<,7,7----77777',777 -17-77 77 ~ ~ ~ 7.7,,l777777 ''I;: 'I,' R N AR S E R : 1 0 .1 77777 1~ I71 (14 ~~<7'U : ., -,,-2 1 ,-. :.!I,. ','", -1 __~_--_~~11.11 1"11l.".'"":,." ".,7,, 7,7.7<77777<. 77777 .1 !i7 177 U11C6709<> 18.1;, 1,____1, 1.__1__________1" <777 A ____ GAN ;-,.1 IO . < a-77=77~~ ¡177~77 >(OIIPRn.,I, ; ,, l-b; 1,, 11 : .I; I .1 ,1,%'., '2A-R IQ( L.1 .LII < """.-7N,7,,,1. .% 777-7<,7 .7 , 77 ', 1. ,~< !liD 104< ',' I.II' .1 777,7 77--77 1~7 l.777 7 77 I77.1'7,~.,2l7-77717'''-l7777< ., , U G EN E ,GAG -, 7-7777<7 <77 l77777 77777 -. __ --. b, ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 777 -< -77777 b,777 ,< 757722<777f77~.777< . 'u u 1~ ,,. < _______________,7. N A__________ . a -l ._,__-1~_,n ~ -__ _ _ -_ ,_ _ _ _____ .LB b.l,,ll,." ."I.l,1111,1 ~:._",7 7<7<77<77,,w,<"I77<77777,.'".,,,"~I l11 1-<1,1711,7717.-7<77<7777~ 1.7 7 7 7, 1,,777,77< _g777 A~ -77 ~~777 --~. -7 '~ 7777777777:77<-,7,,-.7 .,, 7<<7 <'"", 77., *" :Y,,,, . " b. lr 1 -1 ,~ ~ 1N 1 411<11 .11 <71<, "'UI AM ALrO', IAM l777 777 :' 1:! 1 1 11 1 ADI AS ,!,;,, 7 .41I ,1 ,-. -,-. 1 7 <<77777777 --7 1..11 ,-.¡]e ~ ~ 77 ,.7_~2 7<77777<"".7, ,, -, ,,a' ~.

PAGE 29

Ao. CCNX 1 Casiicados DIARIO DE, LA MIARINA.-Mareg.t" 15 (le Alril de 1952 Clauificados Pgina 29: SE OFRECEN --PROFESIONALES COMPRAS 1 VENTAS V _ENTAS 1 VENTAS, 1 VENTAS 1 VENTAS : 127 OPERARIOS -APRENDIC-ES 3 DOCTORES EN MEDIC FNA17 MUEBLES PRENDAS 41 CASAS 48 CASAS 1 48CASAS -SI ESTA LMIENTOS -53 AUTOMOVILES Y -ACCS., 11-, 1, ,,,, 1 DR. PEDRO M11UOZ VALDESI~ ~ ~ ~ e.~~70 ~O .A. ~~702 .5777 .7 ~ 77l. 1ou 11~~1,, 2 7 .1 ~~~ 1-1,~(7 1 ~ POR~ NO PODER 775.~~ ~~ ~~~,77 i, 7777777775 -, ~ 7 77777777,-.1-, ,,.,, pt." s7,. d~~ b", ~ ~o, ~el < . 1 . 1 -' 1 ,1,, ,,., ,.> 1 .,. ,,,.-7 7 7. , ATENDERLO 7,, ,', 7 i.>>7,. 77 775.Ts 75.77, 1, b,7.g d""7.5 7 -,7,.7. ,77 77 7 .,~,,i,~,, ,77 1.1,. 111. ,5777 ,-l= .7 '777(777 A 7777j777 .57.5,7 05 ".77, As,, ,, 777,,, ~~ ,--. ~~~~77 5777.77777,77 .57775677777 7 ,5. 7577557777777,.1 17775. 117 117 111-0 ~~ 77777.5777."7",, ~._7 ,~5 ~7 > 7, 77><; 7, 7.7 ~~ i z-677 i70,77 ( 1,7.7>7777 ~.7 7-(77-27.7 77 77 (7 7". 12~,77 1 1~7---7-,61Ab. £ 7.d 7. ~~ ,, ,11.,,".. ,~ .i 12 FICINISTAS ) I LIBROS E IMPRESOS -~ ~ ~ 5 .,1477777 "-" L CI II 17777c777 577777 65 .0. '1~ ,. DR AN O I CIT ._,77 1. i7 77 i,,,~ ,,, ~ ~ 1111 d" ,~ ~1~~. .7s . ~~ ~ 1.1. 777777 ~ ~L 7>7 7~~ 7 77 .11.5 7 e'77.7 ., 1 ,i ,!',.,, 1i,, , . 1 7, -l .A ~ I.7 ,", -777$577,.5767-" . ,a d, .,-.d~~7,7-,.,. .,75. u _, ,~ 1 1. 1,1 .7i .c~5. 7-75> .,> Y. 7777 11 1 777777,77777 ~177 ~ ,7777(57,77~77.11. 77 >7. ~~7 ~.(75 ~.677 ,i 77777576. RENTA I 11 70707 i",., ',~ 777 4 OCULISTAS ,> ,_ .';. 7.''. 777775" 15777777 RE TA IR M R _~_ __,__-__~_~__ ,i _~ ~ ,_1,1 1 ;,-__, ~ _~ 7,,,,. " "" ,7 7 777 7 ,7 7 77 7~ -. 7 e 1,11 ~ ~ ,1 e07 n',,".I >" '. ~ ~ ~ ss .1 ,, 7,w - ,i, Ci77775 77v777, 777 MEDI OCULISTA 1 --. ~~~7~~777,, :",,i"111. 7_ _ _ __ _ _ i.77>] MISMOda . m m V ,, ,"!, ! ----4,777 15777 177777 _77777777.7 ,.s ",_,5777-(.7'i77.77., ~ 1~ 1 ~ ~ . ,D-ufi de DETITA 75.-.,,777(7757777777777(7.57 .,7757,7.7 4. SOLARES-. -,7,->1--.7.'.OS 777RI2S77 77 77 77 ~1.1-1 e,7 777 07 _____1_,__ ,___,,_. ___________ i-_,,--_,_1~~~-_---"_777777 77777, 7 .77,777 27575..a 757,77,7. ALQUILER DE, AUTOS1 1 11~ ~ '--~,~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~7777 77.1' .775 ,,., -,. .7 _, 11( 07757.57.771.1 77777,,, ~ ,~. ,,d1 1~ .1 1 . ~~.i 1 ~ ~~ ~~ 1 ~ ~ 71,, " .7 . prn. r.7: p; r7 so.,,, ,,, D R A l 1 11ii 1. 1 1 -3 29 -711 1~ ~ -'s a o -0 '1775 11, 11. ,7 77 777 77' , ,l ~ ,1" 1-. l:, l A ~ i u 777 777 77.1 11 ." 1',: O R TIZi SIIM A M AR" . .87 i. -, 1 ,"! ,.',, ''. . ~ 1, : j ~ i777, 77d7 r l 7 ¡o ¡,7l ,1~ ~ Lj C IP RriL }CT' 5770 775 777 Z "'' LI" l~ n -" ,~ 1 , M ANE~_ Ui.Pd MI M e_~ ~~77 7 77 7 17 d 77 7 17 ( 77 1,,, ,,; 77077,. 7,111 . 7 ", 7. 777>; ,. .. ,.77 i o i1-"i,777,77 1 1 ~ 1,1 n ,, 11 ~ 777 -. -~7. .7.,.7 ---~ ~ ~ ~ ~ ~ QUI OF~ I. A 7;," , 77 .7 7,77 ,7 .70 ~~ M ir m ar $55 9i,'____ -''. ~ 7 ,7 ~r, 77 n 7 -d7 .e.7e777-CNO F ESAL ._,775.ri7.75C.7e7mio7 7':. 777777,7757777, i,7,77777777777~~7. ~~7.7i777777 7777, ~7~~77777 777. e r 1 :111;l .,,,, ,o .~ .5.777 7777577,777 7 42 OMEBLE Y-P REN DAS 1 ,7777 7 7 7.7 7 7 ',i 777 7.7.7. -1 77777777, 7 77777771 ," 1, j i I 7", . 177 7 29 N9 11(1. Vedad,:7555 70-275 7 .77777 7577(,,,.,.,,,: ~77 7: 7777.77.77777 777 .777777 -7-7'" 77777777777 ~ ,7777 ,:7.,-70 .77 ,-777.7(1677-. 77. 777775, .7777,7 7 11.7777 > s',~~.7777.7,. 7 ,o' ~~~>~ 7.70 6 7 7,r, 7.,7,,7,,, > ,77 7 7 ~77 7 7 (6 7 ,7. 7 7 -<77 7 7 7 7 ,7 7~5 , ,!777 77. 77 777d. 7 7 777 77i 7 77 777 7177,77 -7. 777 ~~.77 1 17777 17 7(759 U D.77 M IS MO777 77 d', 11. -777.. ~~ ~~ 7~ ~ ,5777 7~o._777.1,~71,1 ,~ 77~~ 0((7 5 ,77 7 7 1 , _,_ ~ ~s n ~ i-. L~ Me o Ne o oo d I n '77777757777, ~ ,', P i n t o a P i t l $ 7 0 0 00'' l i1. 11 1i, 1 ,1 . 771 --, --F E N N E YVI A ,,,,,__ 777 i,77, .7 1, B ar7R e t a r a t i i 1 1 ~ ,a ,,, M_ .OF7777 VA IA i 77777 77 7 -,''. 7, ,'.77.707. 77 .777 '77777" ,?"' ~~7777>.t 1.11.i1-, ,~ oe e sr C7Igid s ¡TAP CER Y. .IL R C O 7 77, 1. .11i. -, ""7 -777,7_711711,77511.11777%05M i ___1.__ 1 o m M AraI ARIA 1 e d m s p r Se hace cutiia fundas11 y' ROOII"." Y -3 00 -7 .177 ". 777 77> 17 1, .s 0 ~ ~777 17217 71 7 7 7 a 77 77 7 fi0 77 L7 (7 7 R e1a i alfo bra 777 7~ ~7 7(75' L.6 ;!, ~ 1 ~ 1 , 5 7 7 ie 7 7 7 77,,Z ,1 . 7 7 7 .7 h i~e c s A .7i7 a u ,rd z T 7 7 7 7 e c ic a y: d r o a c n 15 7 t7 7_7 73 71~ ,,7i77.77 7777 ,w7 todo los hco de est ci da 7, ,,, "4 b "~5 V e n d ~ -77 ~ r-"775.7~~. .,.-~~.'1 1 .1 77.1~ .11177 77 y -. 7777 5.17m nuestrosoterori i1 ~ ~ 1 ~ ,1 .,-, .,' ,,,,, ~ :. 7 aJ7 gArantlzadas RE, 111 NTA-I B T L A .7. i t ie 777 0 777771 .76(77772 7577 7727777 77.77777777 77,,,' 7 7.' 7.7 7. f, i a A g u ac ~50, A1 o1 ~ 11 N e o n T eif n l A SIl E R A 522L 00 .1 .~.~ li ~ ~~77 5 7, 7 7,0. 7 1 n r ¡ n ni1r M 775, 77777 57774Ii- 7.775-7.77 777 MUEBLESl.,.,,,111 1~~ PRENDA 57777777 $7777 ,7 7,"'",,-'. nIl _umn'1" 7¡,775 s7755 ___________________,_'___ 7 7,,:. 1,1i. ,.,,,,.,1"-,--,"1,1 .1 1 1 ,, % , I-11 11 1 70. COMPR IOIUEBLES: B. 530 .MP MIR MAI 543000,l.,'. ~ 277 > (.7'. ,1-1 7777757 l.,7 ~277 7-571 .%. ~la. ~21,11~ ., ,",,d,.i,, ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 7777 .7 .7AL U A7"5777. 77777777. 4A 7,>,,a777755,-i1 7,,7i,,',1,,:."". ,, ,..j,.f_,T ,i6-. fioos,1;"',, y corrientes:: pino re,,. ',--,,-,, ,,*,,1 42 7IJ LE T PR N A 77,,,11i 7 .~11-77s. S7.2, M. 1 7,.7 71 1 1,~ L i.,, ,77, 1 " 1 77 i ; 1 . a 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 ( 7 Ta DI. 1I I I I L It 7 7 7,, 7 7 7 7 7 7 7 5 7 7( 7 1 1 2 2 7 7,77, , :, 1 ~ a c i ,% % esriir dea,l. oficina todo~ab1, e. , 7.,7 (77 77 s,20;77777."'.'',,,,,?''".: ~ ~ r a ir su as.op.t '.R A1 '1NO~ 1, 1. i777 7 >7 7 71 111 11T.77 7 77 77 7 111 7~ ---. 77 PRO ESON LE Soy ,. al inero a toda hor E1 127 77777 ~ >7,7 7777755 7.777 e;77755775(5 s~ a~ ., ,7-w ~ 2 ,''',,111,,,.~ ~ '1~ ,,,,,,i ,,-75 ~ >:,. ~7>7 ~ 51~ 7,>, > 1.omia .5. 7 U.,.i aSS.,. ,i,,z.i -.'",, .i-, ,,.~ ,, ~ n,,12> ".W ~aa,1 -7., 7 7 l 0 $ 0 $ 7 (-70 0 7 n oe, 7 7 5 7 7 a 7 71., 7 7 !< F I C A E 1 ¡ -O T A 1 9 5 1 l 1 1 1 ~ 1 i 1 1 1 i u , ,,z j 07 7 5 7 7 7 7 7517 ~7 77 7 n 7 11, 7 7 7 7 7 7 7 S "77 5 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 5 7 ,, S E!,' Y E SO. 1 1 77,, . 7751 7 7 7 5 5 771, e775770,5. 7.7 7 7 u u r i n ," 277 ,__ 7 7 2 7 7 7 7 7 7.7:, '," '!'" '. ,, 07 57 .7 77 7,, ~ a. ~ j,_ -~_ _ _ II'11111l 7.575.65.75 707 77, 7577 7 7 7 7ffi 7 7 1.7 (71~ ,r ,, 5 1 .1 1 . . (0577757757. 1 , 5 2 2 4. 7 0 R E N T A, $ 2 0 0 0 0 77, 777:' 1. 1~ 71. 7s"7 7s7,," .[ ." 1. .7777.II 77 r 7 ,d 75 7 57 5 7> 5 77 " . ~ ~ r 1 .i ~ ~ 1 7777777775 77 . 1 7, 7, ~ ~ ~77 7 7 7 1 ., ~ ,,i ,'''111" . " , .o7 1 ,7-7-7 1 -, 1. .l. 1a~~17,15 77. 7 ,77,7-7--.7-7.7. .4 0 .7 .777775 .7~7 -',777"7s. 7l.1J. 111.,711 777. 77 g, dars, Preda orn En-,:'.,' 777.777757 c775 A S7 177; 7 0 ~M CI SEl VE-NOF 11 ,1, ~ ~ ~ "'at> a P is t o la 1ase,rosnVojdlao. Ab. ~ 1 ~ ~ ,.i 11.1 := 1 L>77.777'.7 ,i7. 777d77. 777 __ _-_ _ _ _ _ '_ __ __ __ ___~ 7,>7,~7> ,77 7 . I A, '774, C .AP .1 (0,,,, 1 . 757 ,.7777 ., 77.7,l., 11B1,1, 7,177,7 977C7SAS7,-77577--, ,ocoserescribir, smar,~Cajas1s,.77,777,,,.s7,.7s7, ,5,,00'RENTA,$36 000 i> Ar hi o PV p1s A-f23 7 1'.sir.i 7 7 ~ 7 7 1r11 7 5 s11 7 7 ~ 11 r ST 77777 ~7 (77 277 7777 57 7 67 7. 777 C_,_4.a ,;z .777777 .<~ ~ 777>7 77<7 7S> -7 777 -7777777 177777777 ',;: ,= 77777775777777755. ." ,,: 757~ .5, 77$ 577 55. 7777. 777. 07777777 ,0.,7" 7 0, 5 75 > 777777 111,I 777577 i o ~ ~ 7777, 57( ,, ,77 76: ~7. l.77 ,77>77S 7," 1.111V :11 sn077. 77, 77 7576 ., 5,l" 11. 7>-,,,,, ;_ 115 ', .55777 757 7777S 7,577 ,577 .> 5 ',7 ,, S ,"I "_' 000 EF %'TA "$17000 -1 ~ --~ ~ ~ s Drsi,, Aljnr Mux OBJTO ARTE CUADRO 7777., 7.7.7,, ',, . ,,., ,,,,-77-.7-:,,11,P 000, 77 ~~ ~ 717 !;-i, (57 .7777 757 7575 MUEBLE DEes PiS ESIO 1 71 "~7 7.7 ,77777 7775 .wW._____ I A U R N A I A A N I U D D S J O S, 777p 7.7 7 7 77S '7 7 O" . f s s, 1 1-7 7 .177 7 1. .7A, 1 11 7, i .i 7.' : 11 d ~ >. . .7. T R A S T O R N OSd".' lt '', ir, i .: c ' t d S E X U A L E S j ,7, 7 (7 7 7,.77 7> 7 77 7 7 77 7 7 ,, 7 .7 ~77 7 ,77 77 5 "7 > 7777777>7777>7 77,,, , ,,': """11, 11 7> ,7 ~ ,77,. ~ V ,i,7 7. 57 77 t ,7 n~7