Citation
Diario de la marina

Material Information

Title:
Diario de la marina
Publisher:
[s.n.] ( Habana )
Publication Date:
Language:
Spanish

Subjects

Genre:
newspaper ( sobekcm )

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Holding Location:
University of Florida
Rights Management:
The University of Florida George A. Smathers Libraries respect the intellectual property rights of others and do not claim any copyright interest in this item. This item may be protected by copyright but is made available here under a claim of fair use (17 U.S.C. §107) for non-profit research and educational purposes. Users of this work have responsibility for determining copyright status prior to reusing, publishing or reproducing this item for purposes other than what is allowed by fair use or other copyright exemptions. Any reuse of this item in excess of fair use or other copyright exemptions requires permission of the copyright holder. The Smathers Libraries would like to learn more about this item and invite individuals or organizations to contact Digital Services (UFDC@uflib.ufl.edu) with any additional information they can provide.
Resource Identifier:
1915261 ( ALEPH )
11968619 ( OCLC )

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text
Full Text

PAGE 1

. 1 1 1 D "M PC"~ es es lo ~ 1= al ""Ido de hia uw . no una proltosin. en lo b~o 1 ~ y P-Mum~ 1 1 un tater"91. DIARIO DE LA MARINA 1 de la a~ El peri~ ms . Pepa RiCera, 1 1 DW^ DE LA PR ENSA DE CUBA 11 antigno, de habla casteflite, . 1 1 1 Ao CXX.-N~ 69. I.,a, ~ana, Ju~ 20 de M~ de 1952.-(Cinc~ z" de la IndepeDdcncia).-Santos Ambroslo de Sena, Nketn, Seb"n Y Grilo. PWmks amaAVOS 1 contra en pan M., Jo.'Normalizar Cuba INO ir a la reelecc*n la inmoraii&d Acuartelan el ,Ejrcito! b't'u' 'Hdblaw 1 y 1 a£ rNw as a~a Latolori wil LA sus relaciones con ALT en Ro de Janerio ante ei ,-Leo =cua lina ,--<^,,--, de que en abril es posibleL, na.ribnwpaola: Truman si se con**erta Ir.-",o ortull~ 6. 1 1 : 1 ,=_ 1 o.-t,. ,."h] w, 1 lo lialzosaber a lois pelg.ro de -una revuelta ,'---,-,.--.-,.,.'.'=,'-' sea FzrM'ado el armisticioAa por fin la paz en Corea ,: ; __ W-. radw. y te. 1 Fabricante* de Tabaco* --,1 1,., .d. -lunUto. .&t. d* 1 el Ministro de *F4tadO A,¡ 1. indiciti el n L.t. d.b,,l-1 ~sas idase VIrtas, Pn tiene Conf~te pil 1* Central $indlc* tan ienl* 1, q", h, ., ,,l",. ~~~,ii *' P' R~ d.d i i ~o' tiqU. roho* ,,,,,,,,,, q-, .d-,. ,I.,T", ,, d. l., A,,, 1-,19.", P.1 f~lal., .Justndo~ 1. -",e a* y 1_ 1-b.j.d TWI"T " D i~n.os d.u .,l¡. er .",,','! ,nqq.p ~ ~ Wt 9lUd.1"G. ,.Re )-, 't-, ~'h" ~ "t b Z~ d.-IOUI. , .,-"~~ 'U 'U U' -bl'c -%' crurial d.d. .e ~ Al.d. ,T,,.t,,, 1. m.,,_ d b .""",d,. 1. P,I.,. -i= 111.11,l,,<,","i ld'*""""e""'i'form&cianuUD l'¡ *ii"] il~no de 1) Cualli le dePudes de Cuba d. 1. ,l~ 4 ,i_ 1 ,: = 7 .,,;.,,, destinos "tud' ~~u"i "' o "" ~Iiinual10. = es __ L~dmorm, 1,1 F 1,1 1 ,U 04,5 ,,[,ni,,, ,,, 1. .t-. f. """ ',_ _, ~1.b.i.ndi. ti, doe 1~ 1, tift. .1 .,l.¡ a.f. 91.1 E. r ,,,,U .' e d., ,,d,, -, t-~. ~ 1. ,tifiarcio. de un rI.,',nda* _.,o:,,d. 'r' da"~~ '" 11~ 11 ~Cque .1 .~ am. d~'. V,,&,, ,,, Iltar, ~q. 1. -, 1 ,su l ¡te, U Heb.o. in.m. lo I. W_, i""r Untoia, d r d T uta an ,,,I Al ti., tu 4 est P¡-0' o-.¡ F.la~i. Biatitui y Laldiv. d, 1 l.,ll, .lo C.n$,,LuT,_, p~vMestel us, es, dr,.i 11 1.11,.11l.l,-" 1.4 1~ ,d. TP)., i d", .1 llo,,,,,,lit-~ ¡ si tritt. lilI.esi .U. d. las wsk des~ A. 9.i.U ¡de.¡$" -titud, -,ide,4 Conilade~tilen , ,%,-,Ir Donde qui~"l mU'hU' "m"""" Unido a dar una h~ or~ % a 1. i el P. ,,. ,., lit., -9, MI.,inlf,,, q,, 1. P.E. lc.b.-Z-b Jeloj j .t, ~ lis, SI p Iriditadis, ente 1. reo "."o 1 ~ rez 5~ u .1 ~ %., ~l .! l cisol ~ != P., i .I: .f iri, 1", .,y l., ~jd. RiU d, J-ew-~ h ull 1. Nicin .t .ctu ."u.". P.Ome, d. tro 1. C T C y .1 ~ l. -A, Unisitas. ~ ,.19, -1, 11 11 1 ji", ,1 ,,D J ,D' "" la,, ll. 1 .i rlo PUesta en estado d '&¡-t. 1 1 ft"=,,..,~soIs~thr.dI. d. sah.l. ne M.ZT ni, di. enl~ le 1.4 .h.d., ,?,,,Z'-'1-11 ~"Ot~Omw4m mul. ,a,. o. ~ ,. .r: 1 l--e ~ ~ ni d.y,lt", De en un .,n X"* 1. recu~se este 1 nos 1~ llevar por s. i. .d. d. bsbilld.d. ,-D L.,,,., t-. ~ h, 1 PUnta, ~ isarlu~. 5, tmmi: N funiria rUaisi lesili~ses £-,~ 9iii M de 1.~ Zbas~. LLanti.Ais Ytitidursenel e.1 r~ d. = .@= q" 4. ~ Pull ;cI.l te~ Z"Q. oisteil quzo perionclit 14. fuer ,ii ":'119ld. 11153 per. d., 40 .1 n de ir.'.*=il,= ,,,t. ,ti. -Y!U va su Eminstria, as¡ '"' ",s:tn'. .,ssel U.~ ~ eh deotras, f" i: ~~ 1. silINGTOK u~ 11 (AV )1 1 .,,~ a" c~ iv.Zi bw d. C~ quien 1 -lb ~ sin .man m ,a*3 C. aturra susabilla, ~ 1 -) alsel ~ ~ -U a 1. = -1 *wgx raraslues, ~ distil = la **l @'l ,.&*. w = i 1.W0:1:tiM p.d~. .vital, 14 Pei ca~ Arte~sis: 1. sin , 4~ 1,11 al .r.-, a -U r.'-i .--i-. t1, ,,t, ia de o",. .,.d% ,_ U~ ~ 1 )l:,-1M! rt c "w0.tr r ,-1- ', mm u 1~ ais lo 0,0 rel*md:u "" ', ~V"Ot. 1 11* V~ ais cistal *,,,,.t,, ~ el l. a ,~ .'-K& .M A 1.1 i'POrldr .u[. retn r.b~ 4 mentiaje al Gra~ j',.Itmla ","f',',. ,5 n ,,, ~ __~ ~ ~~ , . , 1,1.~ ,~ sm ~ ,,.ltild&W k 1~ ¡l 1. .,-#,?W, s~ *". ~ _W_~ -,l,1,c. .,, si. -, Que irsi.tl ~l qu, .u -;sto , -" U--tes. p~~ n 4. VOy*~ ,¡ -11,11 ~ E.r. C.V. lo -a[ r,. ,c -1-11,11~ 0* llas ~ .p, so. ti 1, do 1. W.," ~T,~r m La SU Zaniinacia. ,1 C-d-~ 1 ~. 1, ,,, ,,,, ,,o .,, m~ lo da 2 1 1 ! h ~ 40 .~ l:4 que Me 1.31. P., ~ t,* lo ~. il: consurilad. "waa:T. T. ., ,l .ti.~ ~UW ~ ~ ~ e~ ~ O. -~ basta .,,~ TY., Eatin an en Venestitasla ',L iailas es h." lr-1.i e."" o ,1 .ir* mudir a*~ ', J ,kr~ y astidaric.ur -,¡, 1,1 .1 ~A .o ~ ~ lrj .2-4.4 .L el r% rey Leoyioldo y su 1 ,','-,'J &~ A"" itti:,rtro lase td~ y -i = hacer -~ &T .no" N.a, H-~irz, E A Opa&.~ weisaliensio .h.u CI.l. esrt q_ d G~ ris. We,G~tel Fultarriario li~~ 7-di1 M 1 l Pertido C. rit e~ unis lucha 1.h~., v.T, * e ., _, "P<#" ,,, el, 1047, m y tal )*f lasiliantos *. i j. del zatade .1 ,,l, Y,; ~ Q., ; p k N MIIN JOM, rnemn 20 cm. rni &~f no *bit--,1~~tu, .W"." sesafi~, la Prim~ Rethyi ro,'-h liateislien ,1 ~Z1, "' "";eraism, -rsf-er "'q" m-1-~n no llit~ ~. elirlia o .u r-tftl--; . ,.v.&W,.~ l = l,., te M~ d Yo~ i .rititun~ y 11.tu.l.t. riew~1 i,,'. ,,,i,.,,,,-I. mudmad, ,*a d .~ :Ir=. coh~ l , l ,,,,,, Jiarsipsifus Q. vJ~ hari m, 5litucin y hasa. tuan.tatirla p.11 T-rel WiU y &~ ~ M !"".,,,-,w.ic.,."~-I,* ,,., p~p, ed, l*,-#. Pre, lli= ll.".:,!Uu:' ~P m' 1 ': ~nis L t§ 1krlP. lisiblis ~-ntl.d tH el Goblesti., di ~mi de 1. pli.i"h, ti, U. ente. CAIkkCA5, .Tr.f*,r. h. l~ o% .y e G 1 d ,. la 4. M.m. ?l-i~~ utistuto C~ 11 1 y.d. Truastel y ees, -11.d. in C.mali~~~a. 1. _,, ~I 4 Vn .U.,. 1-1, ,,, R.,:, y ip ,Ttd* pr.q. .1 ,i, T. ,,.~ Oo de 11 15 de maridel t"g.". PM.14.u y lo ente. u n .br. 1. cmid-,-. 1. gp.emi. ,l Pol irle. rd.,= ~ .~ y v,,hc.,. u .U, estasd. l%~ no i3l Pald-t.l 1 "' 'o 1. .M~ .,. ,,.~ ., ~stico,, lu, y ', "" 1 *'171 D Vas y 4ndl.lTr.baj.~.d Zaldtvez. PrinM.,,,.,. y t: ,. .miw" .'.,':dd'. 'prt.r,.n. d. ~ .d4m -1 L. Y. v,, don de ¡1711.-.,,.-,lmz.,p, P.r.,:d 1q.ti,:Y."= ,a. ~ ra= ::,.,,I,rl,"m.~. ter, g~ndenv~ lel. ~ -l. 1. ~J-4. d. llr,~ ,_ 1 .= i Ydill ~lidl ine~l, tid. en .1 0~1" ,n mest, ..,, .l, = d' G~ resis R-o ,,I.l!l, P. ,U, d, G.pera, o. b.b. e. d 1 .a ili.t. y ~ IueIC*Mlo se T', l,,U. M.,1-14 p . .untam hialt. ho-' 1 .tentUI~4iea ,.). Desa 7%'Pid.Mt. Ir~. p.r. 1. ~~5. 1 ,-. h. i.h.,l, ,,,l ID a,. Vi .o. o' 11 decielido .1 p,.,.D p~s it. d. = = U. un s1u. W.tarn. RIO D 1 ~d~Ct"l 1~ ¡l 23 itu t ,c .i,, il. rmi~. E JAN121110, inat~a. 19 .UPl. -ju, trisa U-PO, -1 &APitro51~~o Conla., jI.U.to la~tria c~i o. 1,. ~~t c-= ; a. se -= 'Ta. P __1.. Edertnid. lisalesistas.asta -Z= 1 lan, y, .,.,,-.-a. e.% ,. .".,Z.,li. Z W ', P.M. los~0.di). % V-111 5" d -, = i 1,e, h-. ¡m1 titulalil Y. m Gobi~~ h.). die-: "L_ d.iif,.d enton.M.~ dij.-! w~ h.alte, .a., y %Icio, d. 1. capias. ~ - .1 -asestasFA-.b.~ ,,,~ L. ,s*l p. ,dl.,;td'led,',., ,,; 1,117 t. satis 1. .u tal2 ne direterin. ..pi,,,,, p,,,,,,.rl., q., .11. .ni. 1. .?.ti., campl C.b.iw ti-~. de las gaberessid~1 1. ~ 4. u&~ *l, ::,iil"ul*.,,,.,,r,*.,'.RI.,"d. J.p,,.i,.4*" Mirais S.t. L. ls-'L-h -'s-s': .1 Dr. itiud, el Vinioditiensi c es .IruUm& d. u a,,, en "* -' -Mententoni.t. d. tdu lis* ?-, eaj U,el.T si ^-~p:, la-D. ,,e-' d, los .nros d, atifica.lisu t~ sol iUf.-,.d .~. N""* s Lt *"la tel.e-Z;. rJUINNEA~ 8, Alle ._ J ,dn '¡m &~ ,.l-*. y carnirritar:dla*l t-d~ d.d di . l. a, IrPr'!,'*dl"-.I,' ,,' ', .se nisal ~~~11. susm 1. v, 1 ,,":1 ,= ,d, C',,, cn.d.n d. fatiltastabin el Periadisen. m~ n los ja, *. gmrliSartal 14 -ir' P.¡,~ d. M.b.n, i, ri.tribil. Urir d 1 -1 U' it det.11, l,.Pi.-.L.t. '= no V'.[ 1 del Ephegp.do ~~r, nuca. reino -. ,a. .,,,,nidd Pre.1%, ¡-tn, Y. .1 e~tunas er. ,1 Desp~ te "~ de ¡a jun." h 0~* os rumorm de u,, .¡,o "t d. 4 1= ~~ %= el pear R., clin 1 l. D. C-I,,'dc.r-~~ b.1. 1% .¡.o. y 5 sitase Un. 111,latlVa'de vari4n i, IX ~i K. = d= lencu, ;%'us:L ,*.' dis 11111' '.?r. sis tabre~. en 1. iiiil ijue se debe T 4,n = t2 sent.tlis _labantia Int. li 1.1 qU"¡"r U' el~ ,,,,, ., L.<,! n 1,1 rilittinstarses, v.%. p¡, d,¡ .,de. h dillad.11 lq.', d-r.,lt. ola, cosincidas .. 4. N. k. habido actos orr(!., ,, mores obedircieron al pare2-A~ Justcla oacial. tan caer y 1. P.i U mss. rrand. -Ypistriti~. Psecuil y es*risalt. 1 .frisaltas p., t. e.§.te h~ d que .~ u. de 1. ii-as fuiama. CIncusautasI. d. 1. l= .T :, 1 = st__ hon na . I" .c La (ldi. Lili ,L .no ., ~ -, ,,. Z, ., -t c se destas P-' 1 Alle~mi -. tT.M~ ni p., parte de los Ust~ .p. i Lo. enmunial Presentaron Usllis *]se'~ pirsistin, M Mspr.~ t~¡ quea do~ .u 'li 1 ^ aU dopta ~ TesParl-ii "'-' 01~-Iclshabre 1-1 P11-1-harna ,,-l c, .A.dindiL. I-iIh'bn.d.' ia'.',C.drv.I'., ,'I",l"".,i,', a:"' 'a f" pu-den ristial qu. quedis. ,U p~ 1. q. hay Cm h-. tru.i. d. 1. p~ o~ v".¡. .1 tsustille, .*h.<$. h. Po*"~ rea~ rL&4, ni t&~ nales a tu dems miembros de .u G,_ _,,T, ,1 1 d, _,a. .t,, Ps d, Aunniae hace varioe *fina que %¡,o rernkno que t w6,ties __ t.t. Y .h, --- --~ --~1.1 T.d.W. q.*-,* 1 Z __ _7. l, '",, ,,,,, ,,,, ~Z Duit. .U. ''h."t j:clu .Cub.i y 1. p~bi, ii~s. Ap. El la.j.curado ~~~1 .-.,,,fdl,.d",. :1. ~qu. _. ,i, ~~~ .,Z' 14-A.SHING -s, o .¡l *i.r. .tus n~).~ 1. rbiu, C.te di~ U .U. ril~tis .o N$' 11 17 .Inrj.d1 .0 ensat.v.m. mm .1 1 4 .d,. del atr i, ,n ~ F 1 b~ldo -,,, ,, ,1se ,, .' ,"" "" d. .W. le. 1. del ~ ., c~, 1 01 Pr~or w oliracci~., D--Cy U--¡del Cas-110. W trante del IaANrAIC, finali~, 1-11-1 a.', ,he 1 asimollesnit 1. .,£ d,.,¡. ¡m sindicatos Y eco .e sa im~ ctu d Pi, ,ad ,!:; d P-, t,.,,~. Q. svm. r, dis~~ ., ~e ,f, ~. M-C-il. ,-¡.,J que 1. ~ llo. Seerl d. 1. P,~ ,hc1.10 anal YA M, u¡& .pe,.d.,. d.m!d. tAbaj., ,.L,. la i.lt-. ,, n.v.-= d. sobra 1 N. e,. C.,bl. q. :11-1 ~MII. P"'' 1~ <1 ~~ d, Tir.b.i.Do~, Put,~ Im es ,,,,, *9-. V,. V %", 1,11 ,1,1 -1 l. del COt, h. se hasJas C~ La %d.-.= ,Z".,,,<,.,",.= ,.-,=*, c.,,.,, !,:*:,,,, , s .tal 1*" ten entast. crel., .r, t r C,. del serico M.El " Neal hi: in esidas. 1 heat. q1, 11 11)~ 11 Tklllol , tintasal f.t ~ &t. h.bit h.* 111PID* ' """ *t ~ Ual" 1 Un 1. ,111"C.,."."-.".4".=% "c'.'.',',i,.,i,,.t"d,*. 194A). ~re U,,. .Ikit ', .P,.b. -; .1 ~~~t. P., 0~ de ir*. nunciol qu;= ,, de Cuba lujo la m s. ," cinsual d 1 doci Jistiquin altan d.] tacictor 1 y~=11 N.,.os ¡ni ql."&., Pea& d ti: oculto, ~ Pr#aluilipci. 1. l.¡ r, lifi. arsuedo iIII;'il 1-1 pMib. !Ds ,-,,.t-,.¡ T-. A tu ,,T ,l ~ t.,sas d.¡ Tr~ emilin, .,,. ., .di,. .::O:% f.l.,lr1.1.0!.,* i d: 121. va d~ v,,,vr de qu, 1. Pescia~ = = , ch-¡. Tob¡-.T* -1. ~sis, rib. T .bin t§reCirreo ¡da piari-di.L. celebrando ta, ~~ ,Wi C.~ ,. e.t. d,#., t.d. ¡u ins1 1 . y.d. .¡l¡-Id. l. t*,che *dp#~aut los tATC.ino ,,.d_ que 1_ d,,,. di, cena~ at^.due hacia don od* e"" mincil .cln 1-0 l"l "" L-a -aesl tl adsw.d. ~ ~no -h.i,,.1 qw. un~ que M.Y tar.b.lala la d~-t. ds, DIlect-T.:. pirepicish 1. mie ,.pid. _ ~sa *d"* *a 12 m ri itan -T qj" h ~1,ted. -l,-, rec3ree llanintea m&. a^ PDe rD ncr vuto oral contra -lser mis P., .1 3.t. d.¡ £M~ Par. ?resu. .~ cililentis corna atreostam r -. ,lo 1. ~t-d.des ~~~ 1 ~ kt,,,,, 1 aulsa wr l mJais halla iintilti.n i actiluicin de 1 ,.,= ,.,. 1 Ptreldente de 1,1 Tr*bili,.,,rs f,bil. $red, ~ zTnu.Iri~ invi -~ t. d*¡ Buzo de P~ tzpri,. 11 ,rir. ,i.q,"* hay. diclicilisistadastisisideriaseir h.Pr Unacil iL.11-,.,,or,,, .t."Vo,,0 -y ,,,.tc ,,y que .4 t.~ ~ L. ,w. 1. iiii. .fici.lm~ par qu ., . h. ""P qu n c¡ 1 V& -21 h"? si 1. Indu.trw d. Cub. (o AICP.i4 :.--t". rece el nuyo, f,. l. ~to~ 1. G~ ,. G.tik~ *Pr. E ¡al JU T .d. is 1. dini~ 1 -. tal. rel 1 a~del d-% y .t ~ ~ 1 Favo d., s. *r-:%il1lm Co di ona lAndres -10 lt-11d* ,m dais b.. fin ,a. Pie desa d. losa rUbsem1,dil ~1. P= An r.u. ftirtitara ~ .Tc.U.b,nidA* mIcL. enclil~tisiew, pso. lq,.C.m.,1 tal-tiet Y ne~miclis-1-, dV11T -,.,D. Adl,- d, -1,rt.r le~ qm ",l-" = = ".W z2: 1 qts* U,,-,*e.-,>r-" -' ~h.d. P., ",m"' 1 ,¡In a se Z m .o. d. 11.11. A-11 1 o. erre, ~ oblin. l., z,,--,,,t * ~De ,i, ,U t al comercio' s" "" "" iiiIi~ "' regm en d.d. p.,'t-,i. .o hh ,t:! .'U' Pr te~ t,-¡ uj!:"P:I lPr-d~ aisl = 2: reminci. .¡-.d. .1 1,= 1 ,a la continuacin del ,~T., 1. L.lo~~ ti. 5rr"l. 1. ,o Is, ~~~ nal W. .%-,,.K -P~ l= 1 = e-¡ 11:Jtisi nsti I~ t.d. 1. 1 ~~ l 0. bid. .1ici.]..,. P.~ disti 1.1%.has ,zi li. ,J. ¡ol~, Vi.f,,L,,.4 ~ Jer cw .i_ d.¡ .ti-~ .h ,., .. .,,.o 1~ -c.". y ~. -rl,, , ,..@&hit~ susisa.ii t. -l' q p,,rd., 1 U. 6.1"d-i", rei via intas d. -"--'" .7 11 t c. h..presibri, o p tiss**ssi LH" rrusd, 1062 exterior de los E. ~ & b., le U. ,U lib.tr.d d a ~~ ,"yd-11,1 'm at a~ 1-4 c--'P-1,1~ P., .',,J. 11 dil~tio ,,4 d'li,.d. 1. ~ .1 d~-. U.,Ju-.s ~ ,~ l_ ~Di~ b,!, ,os~6. listilas q11 15.0. .P,¡-,. tati~tro, minutari. d. m~o. 1. esapl. Consejo de Europa d* ~ "= l., 1.1 d. ,,,t,.6~ ,Lo. -]ts rev-1-1 1 sa, ~ contil. -1., p, ~~~ ds, -,-, D,¡ ~. ., ~~1 ~. P--i. quel. -. = ,. H' id. . ,*.i,ii""",*, 1 m~.t., cC.,qi,,, ,r, ,,b-~ N i= se p es ",,.Vh Vn m._ lo iU.I~ osin t" p ,,,,,.i , ,,* allos ,= ?'me¡ Slisetili, c~ P"t"cum"W-&&,de nombrar, de 1 P, -u in -!.bilid.d o.d-.11,1~ M-iroi ~ usts= .1 )"L" ~ "' "l-.'r. t' h. pli~ d'b' -h 0. ,",Idd 1~ .1 (',,,,,,c-,:,,i. atuidit l-cj., "' p ::, rci.l.t. M'." '. t ~ -Cb~oo. elecciones P-d-~ e, R¡,'¡ --10 -API t,) li~-Id' lis 1,1l--14h 1 P-11tieque lasite1, ,,, d, ,1 ',Ule, . , d,, l*@& 1. ~Uu~en u ,is s, 1= :ltiZbi, %, hid. ,,.,.!,'.,-,.bi. da ralfistam Cubsi &,,M -.l. d, £.-m t,~ .,mnd.w m. t., .y ,* _,%". -,-~Ir~1.1 d. -t."-hisid 1 en Mrth* y Yw"~~ F.'. d*~ 'A ASHINGTON mamo 11 l kP' -,,, .2 p~~ da ¡m h Iz. m, . h d 9~~bl. .1. ~ ii.te. ,. en no ~ m. ¡.t.-.-.1 C.as. .1 iper 1 d.¡ tl. 11%*11% '" *d* i tim2~ J~lel 1 : 1~ ~ ,-, d. 1-19.l t n ,J.,ro , c n !?, n ----"o" ['-"' "" ,,,,, *,",,.,","".:,,,-di., unidadd. 1. tal. ,i ~ ,s 1~~ ~~y ,l. b. .U lia, c.",e.%y ,U ,i, ,z qu. .1 Mo.,d,i Z-,,"i",", -111, __n ".,."~ 2,dit., nue o."-.e. -tuste J.Ii.di.ci.h.l. o, "' 7: petaimirts, *,,. 1 d. Cub. rio tadiente cae¡ asmo da F 1 ",a" =1,dr, en-Ge, v,.,. ~1.11. 1. .gua, "~.lir, nnis, ~r. Irl~t loslis __~1, ,. ¡lf ¡.d~¡.¡ d. elastina (15,iiNrAlci, d.,¡ limirral Y.14.Tica. astusit. M-CU. , ul. To, t*.¡. ~~ ~~d. ~ do -pt. tim b. da. 1.1-1-1 .1 Sir 11 -11-Tiad,u sintattit. biulP_,', Z h-, Z.'*,i,",-,*-d*. :-.14,"9: tos, vesa 1 ~r, u"j= T~ .111 ~4. de -1 ~U-1 : ~~ ", . ,s, ~ d., horleem-Iiiss1 ,p Q., a., tmpw.L Id.,¡. ticultalitas fed-¡. 7 P. re-. a Hondura#L, .¡Jalrlilala. v ,',,,,., ,I.,,,,,,dl,-,.~ ', a L., .ii.,,d.d,. n~1,41,11 -P"".'f.d.r.l" ~~ 11 :: o. ,,, U.= 1, ,1 C--,' d, DI, vo, r#,mInirtic T aunasi el h~.! ,_ 'i,,,,,<,Z"Y*.Ir.U*!! la, 'a "i:!'n= ,ind, ~olfir*10 14: -U ,1 tesarin d. ,oco ru tilo bisirchei t-~~, . o .is& 4. 1, ', ', ui ,W.~ a, inA.I. r 1.1 1-, ~~~ : ~ palilil pria~uestip 1. rtD.heis, h,. 0. "#-t. 0= h.bl d.ir El 'Salvador reronocen ~~ ~ -,^ U*,e" ,tu-"P:",.U.*;.71-.i Utatt~. s;,¡ ~ .,tena d. P1-u d. l~ -h. na 1 vocsi mil cir~ssi p,.,~ h,.,,-i.?* "* i,.il=,"."j=.,-M.I r' ul ,]. 1 ir ~ '"* = 1,111 h d*! y Z~. U.lid. 111 sa 1 u , 1 = ,Illi.I.t: 1. 1 ~ ,,,,,,,, _. ,_., .lo.ilFi. del Z~U d. ri 1. 1, o. llld" 'u""-. (; "n e p" Ed d ~ el %* L. sa ." ;;C .14:.!*=iii5 de %¡i1tis .1 "'i, d ,'l, t -, ~ =. _. .d. .t. ¡d~ 4. C.i,.ibiiid.d alir parlos, = ~ Altal des,41 ara .l= .p."_Un ~Musel p, 1 T& dp~~ 1 l i ~~1,1 111:q 1,5 = 1 l, ,,, ~api, a. l. rhi,~ st 1 , a. ', --i ~ l.-. f1u. -F.: 1 %= ~ all ii ¡L.-., U. = .".'.!'= -'.,. l -T ~ 1,"" b,c. ";., .,,lo ~ Z=dhesie .1 P,,t~ u 1 L~~ d. EjZ."-.:t7 1-2= = ",!. ,ti. nGtTIGALPA. vi., 1~~ m.l., .1 ~ D, J~.. &d M.8~ Inl la ,71-,'.t=-,-,-,l de .,.d i. 1 ,"=-,l. 1, ds, P-PJ:W xu.ti, D: y, er. 1,0 'Unlt.d -El C;.bl.za, d, H.W. El riempo P-^-a ,k aserviel. . derisild ,m.t que se-11. .1 El d-to' DigL~ii-7-t 'lblic. he disesillda. ~Urarriu, 1. at' dese ,-¡.-h. .1 d" h" dregru. 1 t.,-. .U.1.1.3 '" selvi.ssa ar ¡,l.-, cih. 1.,t.d. t,., 0 tee huques que se P., d, ~ c conylog b~Zla~hi, .-c'--W 1.4 r.bd, q ,Ul t. 1 l --lld.dpi,.d-o 1. tel 4., i,c% i. -. ., r. = si, o ', f-$.ides, fte~ d. C.h. 1 a. r1rdey .".77 ZCtF_ 1 ,_, ne r.= pric~d. d. lu~litultalil 1-P.ic,.1m-i. y .-. Y. 1 -'-,r y ,G-t,,j7.1. ;o el .,. P--*,¡,V.hel ji~ "4t"ol. llill u Y-4Par. -1 susui 7.11I.:hd 1 d rs¡. h1 esfilisis d. 1-1 ren .__d_, d:, 1(, ~ .pds-4. Itessmisis. d. estasor. dirack: insernacio~~ ,,l lutala. r J-Jud1. esial _ r,,,,L'.,, 1 hz, V e.,n: Soel is t*d a rW h. -. Ido ~~ho senal avis .1 ,,I. au 0.T .VA -1. pr ~d.o1 ;: f. m. h. h,dio d.,I. t-L.s.C;-IL. s.,".¡.,.,!. esto h4-.mrl. M. ~~ _il. A. l., fs~l, C-bl~. __ atadas .i .1. l¡..~ l,~ reas, y dil, :2r siN. ~t.", ~ .d. d. t, t, m EW Pfil-L.
PAGE 2

flfr 2 PoIaDIARIO11 DE LA MARINA.-Jaeyes. 20 de Marza de 1952 PoltkaAAQ Nornualizarn el funcionamniento Batst traneraols Res pande el Partido Decat aCNngresoid remover el p ro a 0 que fuero agasajado* repreaentantea segn Adapftamedules coco A.e Alono r~1d~Speis M.4onh ina oeo onc eosos qu Prco ; UCcaacintellanodelapostc O su*rdtl Eieuso-o1~ I)lesd iJsebs e~MAsso Tai. oK00 s Partido Poliice endicha materia ~CI .aoi. .en.dl. ,,,aos -P"'-a. aPs.*d jd0.0rob. .,osoiai,,1-aoa - 70i' 1.T-. --l ',0 -t l., ,,,,Oooro.i 1 ~~ra.-; d, o.oiww t .,M z7~ 11,h qI ,. r-oo 3~,. J L.4 T 1 . J oo do c. l, Pi,l~,1rs p ,ao W-, d MI~ .1,u'o los-. rS-- jisl 5. pP o, os, obooi E.osaoa. *oaO SooiOl Ooliol. oooo ii l. aro.o Vol .ooaodCaoMo0'.,Oo''la d.Po,s Os o.l ~ ~ '~s lAO 0f!1,-o. o.o Po.dr-slo.s a' P,,,,.~. ~0 rooSiooO, i-oot'.id. 'o ca, Jo. Pisi Ji~. Soro ~ A IR-, rso, M si o",aodrCld,5i ooo,-l.irsoP ,o door'.rriSEli!0LlT 0-,,oo~o.i.,,o,rso.io Es'o. lios.,s 1,xoi Soros', Od', ,0 0 OiAloO -o a--ii"~~~~~~~~~~~~~~~ Vio-a-o. A .,11 .-. 0oIooa r ,ij. J,~'. Plaoo ,,. T,,,r'i 71 R-41sa.>o NIro.OM-[-O(P,d, P0PI lO lo a-r 5''s -' '~ ~ lo, oooOOoa 5 015. P r J~ Td,-. Sol*e J -i5<,l,i lA_ _lo lo s Pso s, ,.,oaoos~5oo5dlOo 0 .,.,oo.do ,.as.os.''oo HoioMo olo. A_-~ 0 d 4 MioliO.Pii. So.ld d~ao. 010 Lo. J-ooAodV1141 nJ. "~ ~ J l¡-u P,, d, IlbI >a. d-.om X.so La. li. j,.ici. i i,5ild' l dCpa~II ~ JTm R -. ,,.de T.~ .,'., 0 .t-oo AO u,o. S P.,a lo d~,,a. d~ P'o,ia,a Pola 0 0 o Isa-.-o 'od4i~ ~ 1 Tib §~ 5 1. HMo." oo. P ir' -, o'oId Go, M. M,.. pli lo,-' Y o .io dlo . oi ond-oi. l 0 00, NI. d Croo l oi. i ol Oolod di.4.d,:U.ad,it-~~ 0 J,,I0 esolsu , 1~ 0,.,,. doo, .io osa ro.oo .
PAGE 3

1 J<7 ¡ vviedasen ten gan cha pa de eteecfo otre n Santiaode Cubai S eDietrd¡Fnode 0. Pblca la q -e"t m Un jueves muncipal ¡la P. Varadetro copeacnde jctoyla Palies. a este efecto Pedagaiac,:U.bw~ ds .1L~o,.o eo Trmita<~*~>*pco~s. u,. rn.o. ,l~ot. a.. g,. p.~,e ~.Mop e e -Se eraceloebraor con. 6.Cbbellos6 Tr ~ . a i.P., yobr s Pl., 1 en~JGh.' SU.]ari de la-"' "' .d~I 1 blI~ ~ de0., -___.lO51. para6.ichas.yobrasb,.pu.; ~,y,,. I, ~n,,, elprximo da 281 d. le.6.1.q-4.rd0.t-¡-. t.0. .06 .6.l. .0.16. -1.5po ., ,l.6 ci-.
PAGE 4

DIARIO DE LA .MRINA-Iaaeve. 20"sde Marzo de 1952, DIARIO DE@U LA MARINA Acotaciones 7~a *a¡tus DECANO DELA fl5A D£ M' La presidencia del W7,TAZP E 015., 1E U-k MAMIA, SO.<'SSSds dis,,. t 5sq-n ss s.,sl',, s Un (¡sunto (.AIANTA Aa5,55.-s la preina 'iat.'a.5a' q11p a da1 sal,,Sss ,si. psAs. .1 gr55~. ys1y d.sP.~-ss,ss da! ri sma Islo ii 1(S (f ssssa 5,5 5< 5 5s~ss m tegr P.11d Ls a, ss.Sas ¡ s Ef emrides Por. Isis,,. e.,,ip55i,,~ 4 < l. .A b~~ d d~~ ,55asls,a 'sC~ ia 5.L 1, 5zSi 1,iI xf,, d555sa,. 11-s assa 55 '.5.s issss .4' Ss. d d, 5.aa -5. ,r ss a s.,sssupss ,,s1.d. 5~~J0 5~n5 ,~ Ss < d de] fiy,.s.ssSs. S i s -, diFB~ dsC ~ 'a snsa .s5,ssR'5a55 Rs-a4 aq ssssss ssss.~gs,.dapa.ad,.¡,s .5 bsliS
PAGE 5

En horcu de la tarde de ayer, recibi laancraentales aguas deltauanomo, en ereiania -familiar, r cioso nio Antono Erique, ija del arquitecto.iilan Ignacio GCerra yae ora Joaeficca Recto, al que apadrinaron cats sla seora Esther Guerra y el seor Enrique RetoaAguera Yas rrcrentra en ros de un franca restablecimiento la ynien darmn Mara Roces de Ocenao Alvarado. quien desde que llega del Brasil. ha stado reclaida en la reidencia de su td a sa erca Salomi Santamarina de Marbin La se4ora Laura Angila de Godoy, joven y elegante figura d e nuestrasaoanea, luco eL domingo enla fiesta del -Contry" una. oas modernast que lamaren la atencin, principalmente de tina dama que le dedic nis isijsores celebearinea-El Embatador de Cuba en tlondutras doctor Miguel A. Xques y seora Graciella torc de Mla eatn ltinsno los arreglos de la casTa que acaban de adquirir ens Sta. Avenida y 28. Mramar, para donde se trosladaran de un momento a otro. -En vsperas de en enlace ron el toven ,Ra Lra y Herodadee. muy halagada se cata riendo par susi amigos la atractiva seorita Granaillo Arguelles y del Monte, Ayer le of recieron una merienda los seioritos Sva y Vcb-y Lara Otr~a merienda le brindar nciaa en su co~sa de MfiramanseLa joven seora Laurdes Palacio da Aguil a Ofeliz r-sarreo y Comips Una boda lear yalcledOsri, W -SoarPablo O A -cr sfP. nduOadoaliala 01 iiiid,¡ a Ma d.oalI.llasa .a1--adalda a 1 t gsl bac loso ,' d.a'ru, iasogoa da la boda a.fii~ @$~edo oscas '¡'oA a bila re laar"tadaaiac O oalaid, SIIo U ben Joav ral lacadci, $a~, .1d 1 l caaMia C .~ji .w. s .Cars P rn~iasuadt. ic loe m. na l 6cv.,-aac.1 ~~ d-1-,OJoria delervaal1W -4-lLde la aba br nay s -!, vsu ba eaCv [Orarda M.rauesDIria 1. 'vl. ecir da, ilvarg,I ~ at coa''leri .5 5i vb Aia lvia Alel a barsba -sadad Vi iiNnao,siendoisa ., esa .voj~Rs.o y, 1a. ausacr~~ oaciv, a r d diiaoa C~avo, a OOrv Ai lbAlte gsrlsviayiicS daaljvs1lar is'vvel vaMa. Bvrgss l la aiid a d,1. cn~oacayi11 aisaoCarie Fip~ Ann/iviL.a 1As4rrcror~i pilci¡¡es Oa nilisv Del Lyrvsum aspesssisis a1laCAsias. rdc tcial H.a. .rry c51 la Zai.anbac, d Caba Cadsaa. Ada, esa.t.v arar osdAraall aoTosay, Ca -Li si (ib Ceriscoo daCo Ma 5 ',, rina ~Oao UClla MANTOS:acaba tdc llegar.,E: oleo u tads; ess~unotros enteramente nue ,3O~* u 1 u 1EXCURSION EUROPA ac&ct l VERANO, 1i51 3 MAXIMUMI CONFORT SEGURIDAD DIVERSLIDAD ECONOMIA Va aada l~. ada da*asar.da ms~eato. lsNrY.owa EPe psaaloa s ia ra cd 9,saeda. e ip asi as d .sisda. da laiaalasaia Ta. Cacd Ses.ip Cassncss.LSasiSai Da N.se devn dola6d .a a. OUE*N nutnASETlr ~~(83.673 aaaaldai naasaal.1lbari ad ad*da iZ dasIborrecla a.arldVba V Pa-a 5a&.aba asa arr i-iau aasaasaaaeas. afAss Lsds a. iboras asi iea 1,.aaa an,a C.iass.Oaasaia.rsaaiicd Caae&osa. se". ls.Saa. casbaai.Caa

PAGE 6

MIRA PASEO Y2 Forma' 1 urn u 1 uE 7,. n 4<6 6 6 < A -' <6 I't. Intrnmona DIRI DE LA MARLNA.-Juevea 20 de Mano de 1952 InteriadonaI Asoc LACI' 1A 1 Uii orin ma ir }n¡> <,< .261~S., 4<" <<. 4<4l~1.' 1<6<'". ~~1.t ~s.< 6<16 Ilunioraa en N ien4 m4<4toda ces po>nsAbilitid d ¡-'.Z7&:n;<:16<6 1<6 er> cds9por un S18fl <<6.1 < <.6< 6 6 1 6<<6<14<6.' '6<6.66<'<6.<66<6<6<6<61~11<.< < de masdetry ochenta iriciend de esen <<6 n<4d,1<6,6.<6d.:'. 6 <67<6114ti11<1V-1.d<6Un11<6<6<61 <66<- < < 6141<<<<1<6<1<1<46 <66<<41<<1<6<111<14114. 11 1666< 016<'<1 46 61<46661666 6 61<<664<4 '66<461.'6.~d <<<6<1<6< h<46466,11 4d,! 1<41<116 6 1<<6 l6pl.4466<4 6<6<.1114 L.1<,1~n644<14. ,, 4 4 4 6444 <<<66 ¡6,641<< ~ d.,14.46<1 d,,1<64 6 44 <16< M6 6'14 16 66461<1< 1 <4 61 6111. 6666 '6 61 6<<<6
PAGE 7

d.40 5.0r', E0 Copo od MSa.o.Wo.~.i Gurdnlc.o undr.o da d.oio4l lili. dGari. do a oo.Oae, 0t0 4c.d R~¡" od.d FOO.OOOOOIO 0 51000k dC. MJ¡~o alu d 11d01.~odd!Oo.ol.o i-dalooa.y. 1~~~ Mtu d O. d. AtLorCo. -4. d. Lo d'o. 4. oa.a.7 dGl ,,o eloo. uP~ LR.-d ,el-01~11Qo. . o M¡. Fe,4 lmi holbO.S J ~t god. Coboo. .igol O-.,ol MdoM .l-d. .IA bol Loaoo an.r dad rtoi ro La boda Durn-Framil T. d l."iodAdo Mi~ yo So.na dolo Rloododo M= ~og. En n o oodo lcs o rte0 ate oni.01. bll~ odo 1.1., U-lloo 00 0 M~ d* B~ ploo ollo 00,,01. nur0000 000.0000del Olili.10,0Mdi, o r 1ui l. oode 1. tpocde ~~ 1ooo l.cloo l i olOooobco ,0,10 00. ea ,aUM LiolDl. Cou do Sotolog. d. 1 lo.oMoo tiooA.loi,0l0o.00.0od oo L-V .~~ho. Cc Aooroimltb Loto Vi.'¡'.lodHo 0001f d. 00 11~~~oo Fr.¡ olo l.od, ouooooool. 1000 4.0. Agoool.roqcetd mo liua laio. dl CooloIuoC.oo ooooo.o101 o.u.' lo.o otslio. .luda doSllt Mo" Te~y 0 d0la 10001404 0100,0. El 0el.,d. lu1, ~tl.0 alud.oe0 d 1 B~0 11,y po,,ol 1,-o 11~ loI1.¡.1. o. 0 . -Hda, Mo. 4.Cdodo. d odO . .he0.1. ooquo.oE-. 00-100 u.c ,Z0y G110001~0d0. loAoa. Gr. Lo .iaoD-n p-0001. o.e 0.ode-" ~deo 0010,00. oda 4 011., .Ro. H. olcoNo. the-. 0-.l, o1~aen00 ouhoo ~y00lndo d.01 ¡o. Y1.001Fidel eu oo hoooo000 q. de oc0101 007 00d., 0. Loi-la P.oaoodoo oOuJucltD-old olU Dooe l toi .o. di,, ,,.dol.i Oh-o.MIlgodo Modo d. roblo.-co1,yd# u o_,-.l--tooo,ydloiloo~0i.doll .4.1.0r. a .GuO'-* odo Malol. Coold.d i01. Ogud,a l 00000.00 l3l mm101 de0 00 uen 0000u. 4~pod. Couooio. A. R.*aodo l. brced "i.0.O. 00.-7 Ehcio. ud 104 uSgo00000 d0, --0l.,i10000 .011000aopirddP*osu =naodo 000. E oltGorlo000 .olo., e, 0 1000 00 o.~o-o. d,, o.0d,1. ./ooolold*l d.i4a r ioo.do e oo A., Poloo ..01. ,.de ~-. lOooOo. 1 ino c~oo.r M-0. Juio 5.ontooo d Rio. 0101¡--s. .00 l. ,0d,0-000.~d .*0ir 000 ,d1p-. ri 401ca 00 d0004000.0000 1 q.,oolo uo i. M.rio AnlaoloooR,uodo&"L rtin,.1.c1 ot., JRh,, 9TM 0 0000000i, C.Mo. iolcato. 000 OOoOooooooo .o,,ooodo.di. l docorooDuranoYo¡. etr. do Fo. 00101. 10 d. MooiiM.ry Mndao .0 cl11000001 e1n tloplo w,0.,L do M-a., Lt.ooooPeo. .ooala.0000.d~~,odooo.o1~goolo Lo. oooo Mdio onlud. d, 00.o. Tort Una00 oogll,0,0 100000010 000 .0' P., 14 .o jlo oo,-o ctor010 MaOOiOoo tdl.d.Mu.!r1 .d.00. O0100b~, o,000l, 00.d,1 ooe aidodo.oo,oola Ilo Mr.ooio ZogooMoio rdo Jodo. Vd.d, 0001000 00o010~ad. d, J--ol-. acoboo.Afina. 0,0. d, Clodoooo, OU0n000flojloo.0000 000,0. H.,oooode, E,.qoo Sodf a 00000. S .,tih.o d o.o¡f"¡. du.~l .oool.o d 0,o,.1 .t 0. 0,0001000000 o O. do. 0000 z.004. d o 00pdo. oo00100000oooO p~bF-n ooo j~o, l-.-_oo j-o. iFoo-i. mnd. B.00.d. 1.Lgl.d,.Ioo blooooo.l ly Ood.o1u'.~ hrles F urgandooroAoao .loio. 7.101.d, Cil.d, d ¡o do 000qoOdO 0-00040 o0l0 0d~0To Ooiiooh 1< ooiioo G.I!ooo. Loi,1 oooododo OIo.o, old. 0lt.,,b0. 10100. 001. dob. o-,d' Ahooo ,, 0,0 0,Ooifodo ouloAtd. doi,,oo do, , db. ho. d d l*. ilo9 1 olo.do lo. un 0f, 0000. .0 1 4oc0or Mado¡e Wo. Oo.ooliwierdo 1 0a1.ta, 010000 looo o odou lO,.nd, d H.0. odo1d 00 oolo,, 'ool .ooog, oa 111140 M.o 1400 de .01, .00 .oOid.o. d .0ni~. V,,5,0 fi. o Las000000040. 0.1. 5111 (VEAS EL nVI> 9 £"A iroNOTA Oogo 0 0 .0 0-OS--,"0000Vloquo. 10< LA 0001011 HOSTal olA 1 goc. 4.0 .g~. y 010e, i jAno.o.dofooo,i~l, _______________ Kooioo 10010ni, LA MARINA.-J'ueN-r*. 20 de Marzo dle 1952 Crnr* Habanera Pgia 7 11Tarde de carreras Fere Xu -11.0 lp !lr. . p0d, 4 lo ;&C.d ,o o01 o.oc o -oodob.I S lo dDZhy rrMI.,pAlo. do.dy 1. 4. 0,0000W_~ d .iO000d o 0 1 1. q. . ~ 00 rdo de ic oooo.o lodt ___________________ en su viaje al XXXV Congreso Eucar¡stico internacional en BARCELONA OIL ~ Per.qrlacion Oficial presidida por S. F. CARDENAL MANUEL ARTEAGAO Arzobispo de La Habana. d.doLeo010b..121,0Id0Y, 19502 p~o.N-ooob-IModid. -1 Mo.o ddINooY k HO. b. pp.o 100o00 luidio .700 Ocilo .diid -B-.-iooo lo Yod-boKP'oc-t. todao cuoio . O Md o101p~. oN_ 00-1 Iodoid -. U o.~yo-H.b. Peo to odoinoluido . 0.00 FoodaoiO 000000. Ooodo.SoldoM-" = thll 1-ooa C Pri00 1000. -Lod Su. St.i&. .o ldtd N.ol P-ocio todo oncluido L~O l os ,eoe tmwaolootkc, o d~, o. 1i E o y nil Oriente Medio lo o¡.-uod por TWA e 1oo 000 0000 ore ori llloo y J06 0 ioooloooldlolooooooo.udel ",vi de o 7'4>_ 1;. Itioga hagan l!a ~ rboooi . .MIA'AMEIiT10 por 1 oa 00000000 de lhool0aono 010s .0 0.01 00 sc aBoooloto Inormes en: WAGONS-LITS COOK Organhadin Mundial d* Viae. .0 .000, al o~0. OBISPO 252. LA HAZMAA §aay Riooloo lF 1 Los esposos AnguLo-tScrnaL r~pl.olo. 50000000 0 ~0 .oo.l~ .0 oo00aO. oS 00.0. 1.00 Mlrool dogol. o d C00d0.a.o. of l~o o.oUo 000.04.0 4. 0.001. oop.o. ~ aoo.al. al goapo 40 dptlooo 56J*~~ KooooooolOo. Mloo.I. 0040. 1000100. 50400. y 01.000. Lo lo 0.04. of lo 00. 00po00 Aoo-.l.-a.yaol odb. o oao Rodo. a. a.o.J. 00.0. oh. a. oa.o. o.ayoaol Loo 0al50100 P~s un buen rato voiendo -930 P.M. 0 o CMQ-TV Del Grata Casino .Nacional lo ,o.-gnif~o traerinof0100 o..o,,,l LLoo. l. .' 000 1.,0,0ol .oood.d Y0.10.i,00 .01 1. d~.01 .p.1. loo,,, Nooooool rl.t. el11.1 0010do l-o U ~00 00 10e, doc,1. i~,pooodo od0.00oolooq.,ot.Oguolo l,ool0I1 00t 0 hr,-00000 olooo 0000P-.a OL. 00o. 00 q.00~b. 400,00 00d000. dooo o boolo.ood. 0 i 0 loop,.d. ¡ qooolo. ,100 000 ca00 hi, 0loa ,d-oNood, o l pooooud.o~oo.i oop.lt 1 -r.0., oloo "l 0B11 RooS*tooo', b.l loa. p., R.o1 D-1. Iobo ,oeon 1. loo 0 0d.or00 00001~~ A I0.00 de 4. 1 ,,00 0000 ri 1. P0. ., 00. 1~r, 00000.1 d,,toio"dio.lo 11000100000 000001C01.CIooo. ooloooo 90.20N o, S o', .0 pircederit,0,0 1o.boo,n do. ooo. Sr tina ,-hohy 01' odo, jJuna Directira doe ~Hijos de Velegraunos" ~ ooloooiodo l A.ooooOoge Ir. A,lOoOuOooooT-ldo N.O o.ood.o O d. doVo.ooo.do l, Ar,ododo o. oo.oO.Ol 1,91odooo 1 $00lo. do. 0oAFOooo 1.00100 Ir. o deo,r0 ti, oau oo do M .,. dt -oo,d lod, .oW2-19511 oo0000 wtollra'nim'F1,1 entri~ Cooioodlto ul 00. rdSTEASd., 1 ~~, 0,1Dood ., uoo. 1~ VAIoo oo.o ~ ~ ~ ~ y ddol.,dool. 0.0100d 10000Iio ooooo.1e,o. Tooo1 F M Orit nt.M. lM 000000 ,ts lo o goo loaov.0 00. 00 q, eaeieriei 1e. eereu eeeres ente do~ 00doe 'e~ o do o 4=004. y alo que000100 010 daC.p.o .oU .LidIo E. poori a~ m 0ooo.0lomO d~ lla.~ Io loc y~ddy la ~~ d 1. o 1~ dRO.J4. 4. lo-000lo.o.~ 10 too l COMDSSSOO Vg*IlAS do El secreto de la silueta esbelta. LA IUVISIBLE FAJA PLAYTEX Despierte la admiracin de.todos e§ la'playa.! Ud, se sentir 6 oo seguro de lucir 00o silueta esbelta cQoo la oja pontal6oooPLA Y T E X 1lo iWco.q*ue oede usar cono su t00je de bcat, sacarlo co una oalla odespus de oadar y ponrieia en seguido con ropa de calle. A A D EO E RTC L

PAGE 8

Pa4tn 8 Cr&nia Habanera Soiedad dio Msica (1$ Cmara FC po-lrio-cdio S.o!0].roe dr.lo ~fo-l 1r -lo 0 1"rolrdo1. ooeolTe-oC-ohd.orcr o-r d!qur .SUs suyo, A LOS Ff1005 MAS BAJOS DE LOS ESTADOS UMPOS Abrooud k cmroo loesderoeou lsfaia.c ,puede o-rper o-osto domo-mmlomtde N.110-1l Bllo> 1-lesoS, ood puede rJ. ionos puorlos ioleds'dr ruu omodo, y eecto pozoelbogis: todo o los yorecostossobaooodr loo Lordos Unidos. MU# AGUO <000 CPUlO 104<001 Go d i,dr uo 1001-Mo. drl. PorM.Iod,., kr -,-e. 1,rote SIo o1-ooo ~Jo-o l .a . ~r oood ipo.'urqoo oloo od. ¡roe o 1. ~ loo -toramo ots do. NATIONAL MU5tOEl. 2¡.0 H Bilin K ~o odoo odro-.o~U l.t. iU. Aorol.deooto to ¡ rroriodqoooooo-uooo-rorilooAl-t o 0 rde pO 5~ ~ ~ ~~J T=ru.or.lr.o -P5,-a 1L--o-o-------(ielelfornoooolooen pol (.1011000 b¡.oo 11,1 od o ro CkcaS4wO en e! tJl 0 )aI CLCLs c, El~ro-orleorrr ojla¡~ 1, 0de O A Ci 7r va NIEVA YIOBK iLONDRES -1 .lo 1.0e.m oo oomb-e-p~ ¡
PAGE 9

Crlniaa Hebaner"Pgla LPl. L IU.fI~. Jac -0 A. ~ 95 El se~ orec~a de Micha Elman Montmartre da la Caa-pa da AgA.laa {UUa Vpt.dUlM.adaa. l-.pT-" yaJ-& a Aa. aaa Daal. aI inal qad. to U O-tU rpeb aaa.1. l 1. Cap .a-d aa.Cu~1,1a~ pal,., pa a -dag.iPaI.atl lSa - iddLaaaa Ama DamaCaen5ada a -aa-l. aaa A.aa y da .a aaap aaala* que dSari.^. .05 lla LaLlSag -'M lda.idlaa .t daa.la-, ~Al. d~, d~a. l-. aW.laal a U-l a -. Lu. aa.Aaaad,.MIaaaa.D i lt t~ y, c ~la re,a -paa Mada ala ,daLal a~hn ay. J.aa 51. .,.adA y.la IpadaMa .aaP--~aaa Sa Mal d~a.TCLd d aaL II.VjIP a aa. y.~aPllla. au---~d alii dlAP. alaa dJatu tel, 1 a.-,Flh IP________________P___ __ C-. aIa i .Ll.ldAPa. V -. d e losd,¡ o un. PAal.ad.aTiaP d,. m, 2. J D n ev l sJU EV ES: G C alIi a aP GIa tla L la, Caaa Madl A elp u.G.All a.ende a.Ml aaa A alA ala,. ad 0 .ma.t M .a,a aaaS al, a d :da2. ABla .a.M-aa.a.a CplIa Ylaaa Aa.l. d l,^la9C1 ¡n dl¡ a o0 %adeasD de__ deDE~194' 4. dam-. r a TODAS sus COMPRAS ad.a t_ A--la t P. aaa J-l pfr -c ~ Aada.*Ca~aAil a.~A DI-a ~ -. ,. Piel Irritada NFR E Y ~15 ,.t .a&,~ K ~ Aaaay o¡¡.Aala M aaaa 513.1Iaaaa I. yaa Z~ o D EyLSA!' ToAALE¡S tranude'virana Pal.!ylaaCa. h~ al~a*. O El recibo de la senora Martnaz a maadade.a iraa.nldaaaa de C"ee~ -. ~.-e aaaaaaalCaaaaaaaqaaaaaa a.Aaa aOTa ¡a.Lia ll Paa a-I. II daIayO ala>al aMaalIala a apalalde la, aaaa.a.a da > a~.aa~,ia laa,-l aAa-aAy Gi.I Aaaa A Ca aM-a.da¡CalIm~6aa#.a.Pa LaI aAn dia ad.a. aa.aJ~ aaad aopm e Sa.do d Sa. ah n J. -ad. m IIr. daal-S F-a g a.al .1 a qaeAS prn% a Ahamna Oct G i-A a M a. a.Maa-a,, y no¡daa a1 Tcaa.ad ua q.yim afr ¡a da¡A a a d d~ 1,~ a_ .'y .N~ A n d audaf aGaa a a.,d. yOla a lacnbleaa ataqes. Sa.mbtt3 L.au._ a d.ALa .LaeadA O a. Amita R¡.,AOCO *~ = E I M la~ .,.6a a .a,aaa Anlad., AH,~layaZaada "' a, AadaIlM'i" a po Ada ,aat dala 1.a.aapapa. t~v. d-lal Plaa d .a.al qda a.daiaa-O d En la Embajada de ChileSesin oniliemnea JOIE DE VIRE da Chap~ aaai-d. lpP I 7G.a.1.1.1 alAlil' Cindaalaiaill 1 d tEipnidApal-ip,,, -ai a1.iaad d.adilhnh.adlaaP. P.lid aa ,h alppilal., laiaSad ~4 A, n a1 .Ipa a la iaa lii. la C.~ d3~ a-aaa laiaaal la adla al, aiipaaIaCiaa ,h ,. la, aaaaaaa a"da a aCahi hld all Saa iia d .lai p-la rlalaPAtgain Pau. MI C iii Nl'G pe, a-daIn a~a11.i1 a aa l, ai a .ali i n. ~ -1. ad.diaia 1 iiaa ,dia aa-i.,,ap lpaNo~~ aaadaCa~aMap ,-,l' aiPublcan el eaCAIafaade a' aiaa< ada~apapaaa~adp laa idi.iA a arafc ea _excedente, le -F, R.na laaa .iiiAsLa'a. la 1'd li4. (onercia.de Oriente a-¡a¡paliaMia-A lhiia iiai Cala lia laaad.aa0 ~a~ dailaaiiiia hala daai.Jd. C.d laL llalia dlii u, Mao aaprducide naaaa. aapa.Aale hiaaialtax en Italia .a Np l.Pa l -l Caad"a .A.i _iA IA l 11 aaTiila.aaila lal idiAP, SaIalaac ii1A rd -a~lA aiia a Alaa aa'1.ia ii laaaai lia-p P aalaal aidii ~laaiIla, ai aaiiiaa ii' dadai, aiaa aA9lad0 li a Pa'a .d iaa laaa~d. Inl, ada.~~~~~~~~~~~~~~~~ ANIi. .d ddd I aillaiaa aax p~ aiaa all aail yaa aldii da ia t 1ppll Iaa -d l l-Ni Lida aii TaaiiaiaIaalildaPdapia-~aaiadaa.a p~aa 'Ad dAa d~aaaC paulA aaapahAaaa a-ablild Uni La 3 ni la iliaaida a'a la -aaaa apd -% aiidC-.ipalaV p~aaiiia.laiaiai M" d -aa2l3 aa~na d. 1da Ayoa ai piaaalaa a ala a¡LUJO l parad Los nios se relamen de #emanaeda GA 3¡OUA L LIGERA~ aalparea ea.jc. aa.aautwi airaan ECONOM¡CA-ucaaagal aalaaal 'cearlaL IRROMPIBLE-. do plaaa.a /1,xaka No. dala l&a M= G Q3AM a6 111341 OAU~M La crema mgica de REBAJARA A PRECIOS ESPECIALES Apresra-se aaprovechar esto, precios rebaados, que ei la p¡ia-lPt y iltira vezaaqae pueda conseguir tan ens#cional olera. Linas enaala icap, Y 0a. el aaaaloantes¡ade aaar )o¡§ DE Vival. -loa ladoa. da la lia.a a tea de usar >011 DE VIVO da ea. d LIZABIfl i ni_.Noaqu al ceasla Temo* ehies de 2 gaza de $1.0 rebajado a 4.00 Tamo@ traeid# de 4 M*U¡ de 11.25 rbaad ¡7.50, JOIE DE VIVRE o¡ uaa rmula caadoaaacoPa.aaar ¡# apa 1acia y lor anenloa rostros dolada las lnae aspean aa acaltaarie6.In auaatra SECCION DE COSMETIO l ,SRTA. PALOU ia, explicar la pWa 4 a1 da hila, bardada, &load,dcona "oaasdaea;aan. En colaras be.coaaz caro, aaaay malTla 12 al 2 2. A7 badad.ay 6a~aa.daeAaaaCaloa 1.ablanaaz caaayia*"aaa. Tal[ ti l 2o 27.75 )E LA MAI"A,-Jueve, ZO de Marzo de IV* DI

PAGE 10

Psima8, Crnica Habanera So ie>dad(de M ira (de C ma ra Too1. e, h.F P., t .C.8.Bol"oo 4 N, e X~ d1 .5 C C1 e~s. 8. t,1. IN.6.1 .I. d.! 8. 5151 ESTE CATALOGO .de Crido 0~ryutspresntwos b;~bs u Mnstey k$esosyo, A LOS PECIOS MAS BAJOS DE LOS ESTADOS UNtOS U1 Aho.fla ocmoio nesde co-ofsmiltas. Peeco.pwpor coniar me 193 les>d n oco.s odas y qjpnsg" d hogu. todo & los po.os rus baos de los Etados Undot .wL o d.6k i ko .,e 95, O .c .s -d-.1,s,1, ~o. s'gnio .~, y -< ~. o 1sis. WO Deo s.ssda.os . g.P. 0 ,.,. 0 ao1TA5>j 0VE5A1 R N A N S C0X t T 1 1 m dm5.bjsd¡Ht¡5Ua .Hb aJis -94 V56 Otra exclusividad de la Cocina Elctrica d.o. .0. s Mi. CUtANA DE RIGIRACION EUTRKA, SA. 2 3 N. 3521. .~. .V.sido C",P,,.8. 11-931 L-10. F, .sg. LMOTV C~¡a.Iagg1 1 00 de la m* 0, c o ci a la d. ,1 0>OnoM.)
PAGE 11

RINA.-Juevae. 20 de M~uzode 1952 laRbnc La junta de ayer en el Hospital de Emergencia El C,,E,1A ad3D-,, .¡ 1.1 l.P. d. 1. H-,plUIM W.C--' ooAo ~I1rl .l11, IOAE.,100 1d.,1~ 03.3. Ande. 4. d. gecu, ",d .13 l l. i80,q. esEl1u,,0 p,81o 0 HornraA1, 0135031de RoFI.1. < 0~ O dA-' o lb,.,j, .-. rl l .1I0A 38Alp q ~O00enl.O 3j,~ H. oid. m d. P .E h. n"J.~,A~d. .A,lid.d.1 j. .l 1-,1 1,181'dd '. 1. L'o3o ~ .o FIIo. m.Al A.C.n,,,. 015. SAN.y.le.t,,. d. Rey. EUdd y <.d. Elsie, 101Do 0010 .Mndez 1. e.l40 .0 FEl E 8 81. ft 101 8Ed,317d. .y.l o n Pr~, 1l FA11ll G 1,:3rll loE .d' o. IL. VEl 8 EIEAAd.Ifind1.lEI3A .8F. .8.a 'AA, 3E1.iO<3.3?.,trati~ ~,un A3F3''l. aD_ .. EAI800 L, do. .8~.11. 4-l1. S78o Y.P-0.el8. 511),mE l d l.E. E. lA p.I#glA.y., .1.1l. A.A.1:,,. 5 n .l. WtmggE., A0,,.Ad, pklda ha de P, PllE Lo~ 11. b.18de¡ I~. fia.8. .88b88. .E o N.ol '88. .?l.d -f-re__t _nd __ .""unDG,",1 _____d.d,_-1,_i_____ -n -rer. D.,,,,.q% y<1EA*A0 7 hJr.*1.A .o"o"3Ik~ ~i MraLz l. .A"F0. CI .di,¡" .1 seranane ,k ~. d01. 881.81<. 1. 1. 'E -P ,IEP.uAu 0<1net.1 EO~. A*FE .A. IL jOS¡< a II Y> I IOfd. Pr¡Clf -l 81 Dk" 3'G-1. PEd.0 P ~. .8 C.r. *. ¡. L o .0 .0 . 1 .8m. IluY 1,N" : 1 1 3 1 0 ,1 8 E Al lE~l ".1 IE Cm ~ .i.et _________.____ M_ re i. <. p~~~. q I. l E~lE. u.M. rnP-61 U B a ia lAd, a 1 o mAIIIO a n81.,,1a E3 d~ ,31.d 3. ~ .e R -l.1 radEEal1.3.AAI'hen M~.P.3. ~ U_ _. -1 q.3. fta-re t-IE y f~~~ flu~, -. o ~n < 8.A.lEAH-. lo AIIOA A op-,aa.1. AIElEAlE. BE~7 1.AA~ti.,.,.y.I EE.D~.,y-. AIAoIE 0dE1, d81d. b n d A~ Paela.l,, 1. c¡rn-, a.eCEv1,1 a. s. r_ S-Mw.Aot ' 1.a3. Eh.1Ld.A.sa.T. ¡e 8. p"-' 8 tr% 1 d A301. RopAl. AEA IEEEA.OAllE. deF l en. .JALii. EIEA ir 1. Uit _e d C .AE E ~ a .l. .A~AI P3.IEn MGdoykG.EE < C~.E o M d 3.1.1 ~ a 1A~M ~ Lo2 AF"l:OJAA1 mil. E.gA.EoIE1~ d.1. u., Ld. TM1Allo ,-,.l M .0. R01i 3ltIOiO -t.'. 'k,1. d, GE,,ra, uniAAC-,1, TuA.o.lk. F!,,8 ,o> TI. M.a. 8. A ^~l, 8. -11 d le a RtE M,ll d, A. Eb 1. 38. iA. t8,.A o lE.i 3 .L M I. 1310 A"fF"tnAA*3 A. ,, II tt .0uyud* ¡sDeisrren]~.I'zj a Bl alt frnco I]¡. La1.nu .ri Aar SOEIAnn d.¡,.8( lu e.l d,1 i lMlH3.111 REEIE: .0.G 13rk En 0dnanai 23 m y d. Jorih. 'c rj AI.dl 51, .EE 81 C.P. m, 3,011,1P_1 80 O0nlEEy8 dEl, 101D. ~ 4.aa AL4, anel.e1a3 OEaIAA ~ Eoo:el oa.f~1,,l 81,1.ty Mo.rA redencIo. y M.d. i.zL.¡dEtR dm& Un-t ______________________rTest~]___r.,______ ado eleaoren1esdencu Ias Elte" l.eli Mnnddo .m. i dloogry o oficia, q e tael enani d~driri ¡,ae.d.Aros M JA-sef< aEnatOS de ~ ~ tr en oll1 .1 18. ¡ hhI8.8., 0.,1. 0 .~i1 .1,5 A Ama~-. 80.o.U88.6 .o .8. .818 E1l0Y.td.8.18.988.8 0~. 31< 8,8 x 0*~*~~*~ "ELEVETTE". m .8.8. 8. .8.epd. 8.8.88. .1100.88.68. 886 2:pe ir iado: HOY, MAANA y el SABADO Un q'a ce L5Xvest, dos, ca . 6.95 das, a de c .a 5J ve S.ri3 IO "ai e CARTERAS floe. ie.pcc ycran a.6.95 a'2.93. 3.95 y .0 a

PAGE 12

DIARIO DE LA MARN A.-jueoe,, 20 de Marzo de 1952 Himino del (hmrgreso Eiurarsflen En el Aeropuerto E0 -lConf erenciide prenm ~ ~ ~ ~enPVapam Cj,. tr~4 4 44 f . l ~ . 4 . d.1MI. n~ .,lxxX CE-H 4.44. 044d,4 4 P e.4444 .4 *.] .1 .t-7d,. L. 4 Opo ---. 01 d Pltieas apologticas vel Reina Por Juan E. Frjgo4 ~'d4~044 4 00 4 0.4.P1 444441. 04 -A A.-~4444 4.40444 40 4~0' 1~0. 4 1 4.0.,.~4,.,10. 44401400v127. 21142 dre R. 1 1raga ¡01.13144C.1 2.t-¡ Las dar el R. P. Ramn Calvo 0044 00 4444.fl4z4o 4vi 014 3 1 par 004., 0.4.4414004el 0144 5 oleabril No-losolidad Calica L.os nuet 4 os rilos deCl sb>(do L-. d. 14.1 .1. 41,11l040414o0 414 4 4,, 4 ,P., A---140 W.,ld A.y44. 0.-a.0, d,.:p,,.,,, 14 0 j al, d.ddCa, 0401,41 .1 p~,d. PL. '.,., 4.T_'W0.1040 4,, .n0g. d.1. A,.-0 .001 T 0 14 0-51.440 .,l, 4, 40401, .1 dl~~ 1 1 4¡004, 0r. 4,. 1. A1 P y ,0,4.4,0d. 1.E.- .01 P,,0,,d0 Labor de los sanitarios espa~oles Ba Han reducido c. L. A .,d' ,-¡. C A ,, p~o.4. no0, 04M0 00,d00 .0 Ip., 1.,.010004 o 00.,.,., 5.4000. p4,~ 0140.4.4 0.,.00. 54.,.,. ., AVISOIMPORTANT i R tA Pl044<04 4 4N 0M0AS0 PA 1000 <. 'j4 i El Gran Sorteo POR MAS ESCUELAS PARROQUIALES DE LA DIOCESIS DE MATANZAS EL SORTEO SERA EL 25 DE MAYO DE 1952 HE AQUI LOS PREMIOS U.0. O ,. o .0d. 14 T., t, d,4 o. 17 p-4 -. L.44.44005 4. h-1. 4141 ¡E R1401.SR 22PE OS .0. '. o ;10z, fs0. 4'011111 AST11100444 0 00. 0 440.0, 001,. 0 4 Actualidad Espafiola El 27 de abril la f~t de la Beneficencia Gallega Por Oscar COcero la morta]iad d, 0it.0 .0 0 A ~ ogM0. 0 Fundadon 1,4 n441tuto44 de J1ou.01 0044 Sanidad. 20 centros Y 111 Pvoarioo 40ianatoriOa L.-,4o.~Y ,01,.0 d, 1-Z 4 1, Al. 04,.ll y 1 Mar. T, Al lo.a,. .,,, h-1,oo. ,4.,.404. 4044 4d,, S 0. -tS -4 1 0ri Ipo,.1,.0 U-. i4. .ool40.04 .404. Ad c ,414 0 .p_M. e&.Cl_ de OFO rO 0 04 040 d.*00,1 04 04114 014. d,[ 444 4. ,Y. 4 .,.,. ralo0014 '. 04044440 Al-r 4u ~, r,0. .,h.4 04 401414044 Au. .n d.¡ ,. o ~ qu. lO 00d 0 M.,, Lpe,. o.1P. ~, 0,.4, ., 004,% 0.,51 k¡ 50..4 ubI A.0,, 4 -",04, 0d. p, V.4 c. l n .,. ,. 0 4,,0 ,, d",.o. . . p,, ',441 o .0',-Y. 00 .n NI.p, 0 . .!tu Asociacin de Viajantesdel Comercio de la Repblica de Cuba FONTA GENERAL ORDINARIA COPVOCATORIA 1. 000. 8 d. M0.. 1a.04 4,.~01Q[CxA A ".A 0.l.r-.040140 j.l-lh 4 0 0.-I d, C-1044 d1.00 ,.1, 40 4 y 00 ya~,,"40ld¡ T~. C. 1 1 ~ 1~1440-00.1 d1 .4 274 d40e S., 1004m 04,4 00 44. d ,P d. 1,44.1 ~ .40144P.04 E100.4 ~el0040 10,,000000 d~0, .00,y0.0,414d, o. 441l 40 140, ,,.e 4 t0.1~~e de h 4d,04.414 0,4 Ib0 4 4 ~00 44 4 1, 4 44 0, d,! C 111 ,,. 04T140.F4,001 .1 ~d4 0 ,01,1 1=~4140 4,01-. 0. 0 I-1 41 PAgna '12 Notcia* Catl ica% Noticia s pafiolas Aiso x r a.-" CC~.40 4 l .J1. 44 J4 l0~044i 4 000 ~pMA d,4 JY100,00440000 81 t. 4 4 1 0440 04 4eoSillita ¡ilao 1 ra1 5. 4 44 000 1 4400 Por Josa T. PIta "41, 0.4044.440,¡. Y .l4C,.¡¡. 000Y. 44y4401441C-. 04 d 440L.0d.~04 ,44de 4In44n_.4 00. 4,4401.4440400 al0egre* 4. C~ir00. .~ .Zqo.1 .d l*M .~ ~,04 ¡M44.ibnrib S-.4~14410444 ~4. al. 40. ~d,0144 444.4 ~ 4laC d. O P, C,, ,o444040 L4.J. d,d. .0. d 4M4.4. 0 0 1. d-41040144400 . 40 .t .0y400.1 r-Q-t. 0jp. -w4.44000 4414 1. ~.0 ,. 014 l .10 . 040 444 y 04 if.0. p.44 .4t. d444. c~itu f¡-"144.4l bd.04 .14044440 b.d .444-.0 4014444000004 LCoo di 0.0 -Al~ 0,040001 o d. 15,, 440404 ,ooFlo -~4l ~014.l14 -1404. U E, 04 4p~ 4410 0 d'. 0 4se". .004 .0t1 P-1 1.4040, ,4 de0 4 t0i,. .4 1 p.l -d. h-. ~24.10,011 0414 4. 4 440444444 4 140 04,41. d.44 1 J t0.d .04401 C. l_04 4 .0 044.4 0404444 4.,41400 Co uo. 1 00 .40 a44,44 P 44 4 0.~ 0,. y Am~. 0 0100111 0 10140 4 4 0000.4. G-100. j.0 l-.Y.ti4 1.oo¡Ro4C ).l ,4 4.044 1o A~ ~ d.1o 04140044040.140100a.001. h.O -t 040 00444 10,4 k~o X44 4 041 4r.01~04 44, 1. l~ do,¡ le P-140~04-£¡t~440, >U, Id.0 1400440140444 -04 0440,40 4.004.1.0 444444.1440. LU.V= .04, 414040~ 101444~00.1 p4040.4 P~ 4444P~~44.4O 4 4 41C44t 04 0000414w de.4LA444444se4 m4.4o l-4044414 04.400 ".4r0m~.4 00OooO.0 4440.Ld~ y d. 01040 .0 004 ~00 le-0.14

PAGE 13

-Jueves, ~ dei Mano de 1952 Crnica Habanera Pluma 13a Traslado -o> e d d lq.poe-y > eeeael d&c. Veljc(d a~ ]Le~. ic-ehY~sai.mop Id. a. u ooeS 1-. eeg~~ e l el -. -e. efeec~.c V.,~ ~b-ic, ece Oohe4. A~-eoKo~e~iy OeeetCe-ej. 1k~ .l."l¡_~.1 jeaeo. .de F I.ea Lto .0. d. SaeReeDeio.Ne.c-BaSeBe~ ~ K -el ,(eje. Rd.~ eAdloe. -Peco>DM (.,,o Di merienda de Rertli Rodrguez Ru id az Con,, ~r-.>e~y ~oday dc M.oead, eewip-.b b, M. d-e,, d> 7 ~~ C Ro, -. LeoMi~d-o. oceeJo>q~ oG.e1ejo>e~ed. .eo .efito en¡"eeee. oodgede Pe-?. F. leo>>. ieeG.,-. aede'e.l. ej LyoeoeyoL-o, 5T,Ci Me-lo. e-oiaN.oce-o&e de .Co de t Coo Io. Al.,, dd. W.1 rit, > Alce-c.Ma*~e o,-lj.o h. eRed.0~ Mei.a.Aicaee DO>Inct,> M-,> .,oede Ry d. TeeieA, lfi.a ~loo a Go>ooeclccy Si£-elle. yRIld., -,¡ueL~ dee deAee-do Li doe. f~o. Pelo. de. Di. Co>olt. 'o-. Me~h>. GD.o¡. Cd. ic-ILa LU n oo ""oo~~cde eo ls t d.ia o dre-gteee.Mo"aTe-e -oc> .1de. doeey ti,,. S-ooce Rod,,eee 05. R--oo e1fI.6oe -t.o> ~U-oo> ed, d.1 Ceceo d. O~eo.Ca-Ll 11~u.o1,eM.ooie D-.laPI~e. Cbl. Recd.S- deh~p-deooo> .oooooe1i)._deod. Viddo01UaR~. AN' U 9-p.oocdc.edoo>A-. roo.Toe. Teaea ,llooeAm M*u ~ ¡~S~ d.q. a. st. .adM. m eLmese ¡Yocoleediel-o>>eo, deo -okodcc l. w. ioo d. Feoooodee -d. Alec., CapeoAaocoooil tel. .~M talisL1.~d&Y.e.n -ocmd. Dctea.LENa oce Ncen.vAes li. cito (oe-oc. ee-.ep*-c.c eb.d. ¡J~Aaetiey.a*.t c .eelee Joo. ee. OeB. Aje.~Lide.Co I.,>. Loe-.C.eidedY~:m e-Ineod".-% l ei~. e-eoqoie Rf o dia Maey Paoo de o.R-116,. Tc,jo Oecooi. t eoet eo oMceilaeoo LEo>. y Leal. Lucida boda en San Juan de Letrn -0.n oeciod>Li. eel difl-o'.d. 00. en.Qo.d. f.4oe0>oe oy-e r. ouy, leeide ee o. d cl X j.1. todo o, 1 rc e ebl~.> Yo>eodeeM.~->o>e.iya>cSaoi. ioooice delee lal>. ooO-oooeoo ,ocl ,,, deA-ooee Roa. Ruco>.y CGyeo.o i~ooele-oc. y l. jdeee. eo No> y .loec ed. eieAL-a 'cc> i 0O e e o, .c-jo> lie~ ,oo 5d~Slod. Po.ee cy Oc.-. lao. e.dee eoi. M.lo e0oO icAoceo1,. Rodeede. 1doeoc Beio> Nie. Occfiedce-e-d.e. d.1.o>eo loe 1. o. eo &>,,Rod d. Ade> S elyel~di. d. ude.en l~la ~de-ieyJe.did4de.lT-e J-.,C-o CeoionoacodoocY.a eycc Pd. e "e el.e d e oceo> d ca Ye C,1-!1 e-. c "d ~ e. e o ldo> l--Wie. d. bq Cm ycl.d.dloee-ooo>-yc,. *6 *l h-~oo ~oeooseoedo> deoSatiseSore dcoo.de eicoi -oc~.L y Lsjn << ~p~>¡~e di~ loo>lgodioe-o '-e. ode--'1~>* ueo~e 1,~e--o oi.poe> oteo. e n,0 1.o e lele. L ole e e o ".~Oo ee e o l , i.oia ooid dD, ~ o, eele d,e > ole. el ooy de¡ t M e '7h' Yee>e >,ea' edoo> -eolo eo lO.goe. ~di. e eipo.>e-,l ._o,o.1de:.ob. 1p . y c-e. 1dd~je> ec> ,Ieiie deloco> L. lCo.oc e dbo. o>o. ce iliide 1eo -we, ., AdCe. O eo>elj Ocde.1 eenielPu de,58 ,ed,,,d.decoT oc ce>, dlel,,,T.eeed,'il19~i~>dvieq-., eoem ieieebie la .11t. 1 le Ch.,odcdeYo. e* oo>y. f. 4,11 & elee i -Z ¡a$ faeed ~ei o. .vjec ij o~ ee1 e-o o.t ed. d b i o y do P o e io o N. de DI,eo.d, ccl,i. ti d-e od oc>,Clc d.-Uc-d y.cfeo ee .oedleo 1-ee Si. e L,d¡a ee cil Del ul dha 5 oeice lee .aci o, ip"d d d (e c jl y o> O o y,., ~ac.io d.,ae re ,l oooeld L. e-o. ,jeo de> le> j c,,,e -Ye ,).codo> no, a J_ cel.Pee-cjuoeo. yRd.ooeOc ) jeCd . leh ~ E e-dejr C,-.le. e e"oem el~d ypd .lcd. -iot.eebMeL."c xo", x1 ~o ,1. 1-d E.i '1.1. W.16yCl .¡,_:d d. ,T OjO,1 P t: -U t labecad. espoeeeleooee pata empleo en eopelFiceo en contacto con el agua, ti la pintura deal par su piece, debido a las caaiaL&es *N. e. d.eee>egep.'I ,eoe de ¡o,' dic., R-* 1 Roec1. o-~ d>e 1. Pe S.( ele,,. le.o,, Se-e--eqP-¡IOle.d. G,." y oo,. O g9oi,d.d de la ~ Producto deO A. C. HOIN Ceepoey. aL lIstdos, (ic maternidad de frcequ¡ fleo sas tung. Chaqutita conf tachn invertido en la espalda. 5$167 d. ane20 Se-,oo>ne eedidoe el ietcycy dela Rse ¡ami20c hoe .sds e SirvoJS. STTnS BA BRAND Qm en ocr tas, ensco:o-s y condlrnenadJas as--nSaibrosasno. -is. Proiebelas en ans> ms sen.'raas ERAN'e-'-:i-,oerlecamee S: icsen ae.c:osa salsa u-7 'Ve prepairQcia 7->1-, j----ea 1r~ 1

PAGE 14

Tear, LDIARIO) DE LA MtARINA.-Jueve., 20 de Maorzo ¡ow33*=31313333141331 d133.4 1 3. 4 '1) 1 ¡ 3'. .1 U DI1 T () Rl ¡ U3.1 Por Alberto G"r IO )4341 h.3. .¡313314413 G1133 O1t41.I. -. I.nj331. c1. 0 . 3.311313. _.t13 1 00 p mT03 3131 Con 3, 1 ,s.413 ~tia.13.U. d1., £. 5 L 1, 34 313, de3l-1 P.I 4t 3,. ,,, h d IsV 11~34 C13143 345 £4 31334441n4.1d. 3433331 .313 £434~ M3.3.333 ~13. 34 M1 84. 3UG.b,. .3 .4 di3.34. l3er1434.L 3i% CVil. 1 ¡.-. 345 344131. CMQ-TV 111.~ 443 .1. M 13 3 431 3333 3111 p 8 1,3, 3100. 1, 1313 333:1 31, ~ d'31% 13330. 03.C3 1~~ 1133314 1~ .113 333134 3143,1~ yG-. C_0 .1 343 ~ Fd. K.C. L3. '44 1 1333 ,3.4 114 113in 443313A J133.1' )-.,. '41331.31333 3131 -n1.3 d.3331 ]in313 A!3,,.-3 313 3143 3J 33134Al., 31 f ~43 1 '3111, 33 31314 3' 4 N -131 3 1331. .13 3 133 Y "31431311131 3413 113 1.1331 41 p, Ir,~~~3 41331333 30 ,,o o y.LASTRA d.AVITO~p_,OAI

PAGE 15

¡A. Cxx Teatros DIARIO DE LA MARIN-Jneves. 20 ile Marzo ae 1952 Teatros Piglne15 Programas de cines > 'Msia Msios AUTIAk]I)DFS1 LOS ANGELESYiSAN FRANCISCO Penltimo cotei NRA j wn,. N.~.' Orquesta FMr. FI)A L U x LA NTrOS SUREZ 1932Y Y A. Ni YYYYY Y YYYYYSM T., X Y'YY'YYd.NL i. T.' AY. r~ .Y 1. 4 .1 11,111,~ d,! 11 Y L/11 LIA) SrAN' A -" TYY.~ YY YYYY" NYY YY Y YIYY ¡R17 P., YSAYY idY't ks LA" "YP ~'~ f-l 14 fNm YYYY. .'YYYY : ANZANARES A R E A 1.I A X 1 NI ASTRAL NiFT RY0'1l0 1.IIr kN Y -1 YYYYYYRYYY k EN 11)4A R1114141 N 4A E15<)N A41, ('1SN E 1') EYYY T. INE 2: 1 Y¡2 Y" YA 0 Y C'Y k Ni-' EJ N<4) ¡S k E 1))il ( 1 1C T ORE1.A Y Y YY YYYYNY YA L Y Yz' k UYNYNW. Y Y1 NrY 'Y YA Y'YKY, R A111 0 CE N T1 N Y F -A Y 0 Y 1 -TDY.Y Y Y"Y'ANYU &YYYS_ ___T_ YYYYYYYY EYYXYACRF1(N E I FIN LA Y £YNCYYYYYYYEYYYYYYY-Y6Yf Y4--~ DFYYYuYIC'Ua?~Y.Y ~Y' FLO FNC A l 441< YY'Y Y FL 0R11) 4AYYYYYYY A1A EL.YYYYYY.YYU.YYNYYYAYAY YYYTYYz 1 R YNYYYYYEYYYYAANY F.YY'AYU AAlYYY1,~Y1 W.YY T.Y 1iYY. -. ,IFANTA S A1.YON R EEGEI YYYY t¡Y Y AYNYYNYYY NY YAYEYY YAIYY YYYYYYYYYYYYN YYYYYYYYYYYYYNYY Ni YYNY pYY,YY .m~' icerto de Iti I>ur Nena B'enitn ~d 1. Y diY£.Y'Y OYYY U Y¡Y-YY"* Y.tY 'A P 1 .tt.Y *. 1 1 Y YYY t YYN YY1 YY"Yl.' *YY"YAYYAY9.Yel Cmo§¡*.Hall dYAYY l. CYYYYYYY Y dYYYYY Yt Y'''''' Y'YYYY YYYYYYtYY YYYd-'YY, Y"AYYYYYY YYY 1Y'dY p 11 d,,,. d,' YY'Y YYY. 4,1''' Y'YY Y YYY'NYYAN>NiY Y.YYYYYY Y N .t Y dYY YYY YYNYY NA AY Y' YY YY '.Y YNA YYY "NY'Y 'YYYYYY'Y, YY'YYY YYnu YYYYY'MYY, YJ Y YYY 'Y'' YYYYY Y Y'YYYY Y Y d Y', Y Y Y .Y YY Y YN Y ElY'YY'YYYYYY iYgIrY tfi JYI'YY l-. YYYN'YY, YYYY. Y"N. P.Y YYY YYYd~ Y d, YYYY NY -iYY Y.YJ, YYYYN, YYYYYYYd YYYYYY YYYA-PYYyYYYY SUFUIO MUCHOS AMe Y1. YYYA y YYYY Yt ''Y LYYYYYYY ThYYYY YYde Espaa y Mjico llt. vvi S"o ENORKA: YY'YSNC.Y. S *Y't~AtY *YYYYYYYY Y.YYY YYY YY7 .y ittYLAtYYY 4 YYY En> YY YtY Y YY YNAYYYY.UMEYJELSNYAAN'Y11 titY -YYYY.1YYYNYY Aj'*YYEt Y'Y YjYYYNYIEA)tNYYA si d.~ it. 'iiA .Y ¡r.d Y YYYYYYY BYYYYY i, Y Y*IY 0 YU YŽ a t.: Y %wYtY ui YYYY YY Y" .Y b Y. dLYIY ._tiYYEYmY .~' qSt:YY Y YYYYY YYYY U YY. .YtAY. EYYYYdAA A Y NYNY Y NYj Joha ¡nes Brahmso NO CONTW4E ASPIWA YYY'. A. Y p~. t EYYYPN---U,. 5AYYYY.1Y tYY YYYYYNY Y dY .tYYYY ., ~ .'r, f, ~ .Y .& £ ~ l Opc men Vene q.,YN NYY Y YY YN YY ~.YYY P.YY 1.YAY iN'Y los Y %2Y'YNY nY'Y Ah.j Y Y YY y YY Y YYYYYYNY YYYAY *Y m h-YYE q-NY h,,9YY-YYYY YIY.YYY'YY"YYY 1 -Y A'qYYY'Y ''YY Y-YIYY Y Y YY j '''' '''l -'t-E C'HEFE b iYij IYa Y l., d, YA,,, Y1 YY-YdA YYYtYYYY Y pi~. A' ' YYYEYYYYYYYYY L A A SY EE PARA COCINAS AMPLIAS PARA APARTAMIENTOS j bao 5561< Ai ~~1.-6 4SA S E*CILYMMDS Df PAGO. TAWMA LO* Gas CORRIEINTE O DEBOTILIOJIS Caawte elE4C5~ ') s ap¡aaf

PAGE 16

P A(;¡ 1 DIARIO DE LA MARINA MARZO 20 DE 1952, Una tercera orga para la cura PcdloCiol or)0.0 ¡aah.e. C.MO-:Y.. n paa 1o~ curs a ye r Telgrafo*s MIJJ "' ',y"" aulaen n u e A::zr acaplt* ~lla~ que dia C.~~ A ~1te.U El. 11c~&P .&~-1e dle loi que sufren de tuberculosis Loo peraciinnecesaria 1e AY. ,tAe .1-d~d aJnad dc ae ieo d~.d. .1doe.,P.b Si 0.po.b. -h,, t Tl a ocej, e sej1t e .deL'" eoe4e ea Es iudiaaow diel e 1939. Extenso morim&Pflto Por Sergio Acebal .r". rliisto e6. en 1.m h-adas 'ela P-t-~ delim. yr~1 6e eee'.eaal O" "Ts.osa 6. di csdtea y 5.eitl' e '~'e e Isa.u6.eo" a, eoeec.eetjelaI5i"'*~'' osfie,'. da p~5le' o.~qOOM osda 6 .eeeh.41Ot.6.I~~asa y ~ee 061. e Sse., de ,eapald.ee5O5~t~'~'a" ie tadaa Sea esl6."0 "le 5~~ide -~ -e" ee.ee6. eeiits6.l'e~~ Parai estos das de fiesta y sIempre. crese una nueva y hechicera fiqura eu uer o0 p"58 6abo'a l4acerse un"o, dos, rnuc),os vestdos' El p, ne"o l,d de suscitar todo un b~n ds de la Moda, icon Champ.gnel El tono o.e aade distoc6t a lsStrdf'5 de r"nda;ddade tarde, Cladd3 1,ords del Coltd de ckamrpagne' Pn.mibelo -dulce o secoen n'seta'd nuevas COlecco'es de tceas de .e'a"o ,C -C CaJjea e d / la lm aja I4 lL ;[ !,isendreu¡asmujres como uote' N1 V, IA Ji IANC;(A fravuna UOO,,vabeiezR,. uonuev'o no ar','i''l'Ii rciona i 1c'trol Y ¡s lbe'rtad I(' Illr ', 1] iii oa PlsvI'x, Ms J tejio mapeoxeee as pil. c'omna110nube se, loo'loo" '~,iudoatl Osin una 0 5 1 10ll0l. t' ostiura o ballena r -d d ,E m'itiis va prots,,' Paete.595 "o 1' lu L Y.Il;aoen ¡i Paleaje1T al.bL \1 A i 1A 11Il.\A .s. '.l' Taila -,'ge'jde te)" ~ PLYTXMMABLANCA TrosO ej eesa,aeaj Caes Sso". 2.50 pdd Cedi de blo, 3.00 oda Shsasae 1 ,ide seda pa, 7 50,j Cliff6n de seda. 4.50 ,'ds R.tj,. de bIsla 6.50 Ydd. RaIuasa 00 9 50 sd Tue.ee de e 'do dcordctoedo 12 00mOLDE VOGUE 1176: Modelo de Jacisues Faih o smI eleencerpetedo e^~ cb.tu'i, peoO que se Presa,. gusr.eeec bes a in,nisd*d de lelas. ala. 121,20, 2 15 r. IJ fi : 15 Vos U0,7! ruqdb!c 1 25

PAGE 17

. 1. 1 1 . 1 Sro m. AVEINA . 1 13 que huyeron [ Sport& DIARIO DE LA MARINA Kh 1. ~iii 6. El. dan "AZLA rDE Deman pastores vascos para Finalizas d Sec~ir. un .¡lo,. .el este de los E stados U nidos Reitablecido el si* ema zarista i i f¡ 1 %.'-N.,-".'.PI--71'L".!~ ~ --1 en a U Hab~ Jueves, 20 de Marzo tic 1952 d7 ,. ',t. .e, el ejrcito rojo 1 Ao CXX. Pgina 17 1 Suscriben controlo& por cinco anos a rasln de 1 $225 ., d ,"11* reompues. .ni. Sdicho lncidmta~ t ~ i,,i,,,,l,,,,,,,,,, 1 IIIIII d, el', o. rie;.11 ~ El "lo i & l. 1 i., ,r".I dw ,-di-g-eL&~ ~ facibuil e -'r ~ o ,uu, o", I,. un C-" Mu~ Dan.t. h¡&. consagrad. id. urxnc~~~~ p,1 tratiul. d. pa, d J rl','<",'," :. coordela .1 nul. de -U p.¡L pit.,in. I.,p ~erdoe m unisa mal ,:-irici. p.d1,f-. ,,, .c.&m Y con AI,.n. ,nt" l., C.I,. G-n ,1 c~ o. ,< b~,1. ~Z~o ., ~~ ,h -wrY., fl.-. -te y e, tcuctu uno . las Soldadow nP¡. 1 d. ~c~ t. dI,,,-, .,,P.i-P. ~ 1, ", cO.,,.11e. .bund-il El pm ,uf,. Lembl~ tt d. pica A erguid. d. 1, ,^ Cin d. L.bz.I d, -.,d, Ir q11 debe 1,~. -1.' L&!o-or, .drt1I "' 1 ,,, .1 , I ,1 ,u, ~IiII. ~I.tra, .1,bi. 9 X.b-.c ~~. .mNII.~ y ~ t. d.bi<6 1. T.kb-h.Y.k, 1. ,l, d, 1, -~ UWlttre qu",i. ui1,11. -. h"u" ~ 1 F3 ~~~ l' 111-,!--r ~ChP.e. Y.y -t~fi~,111 . 11 ~ul, 1. ,.d, El n .y difcil ~ministe., o.,. 1 lo ,.. r.d. c~inesta. y m d.¡& M. 1. I.c,. r"1. co bi. fum cumplimiento ,1 d,] n, ~ o h., que ,."%l. d. !.t.f.~ IL .*~ .dirpor t~ partes T,,d. fue rern~i. 1 d. la, d~~~ i~.d., ,o, 1. 0, ~ ~L ~ f~~ul~ P' cebt. ri. lee p¡-. 11,ncio el r~ erediff. m dirici do y burlado uoo, .ul~ LaT-ado del Allantico , el ,,, ,. , i~~~ -r-N 1, t ~ P.,que 1. en.j ., .1 ,.¡de. ,"t,-,.n.g.dy pe.t C '_",Z' ,'"L,,I,. e.-,-.de ', Fu~~ ,., .i ~d'e,' ,, ,,o grady gusto .1 pelaedier. h.,;. .1 nid. y 1. ~dirn que -t ,l*. P, , i ,e :.,,, _,;, ~~esi purddmincos l, In da re~ de ah lI,_j,. y t_,~ so El jct d, ~ -t.d. may. 1 t_ ~ , ~ ~cuperue, ~nud. y -te.d. .7= 1 "" Z.,didel *-~. trcircel ', .L ,~ I 11,11 --. 1.111: o., p~. 1. conn.d. U~ un Mu. -C.--d. ¡-,l.: ~ d. pr~on, Me h.b. ,"c1id. .1!1, C.n-d kd,-.I, n~. ,, nZ.'1': j ,lo ~ 1, ,oo ~ d.> Uno de mio p n ~t ternblecamI-te M.¡~ chwc .ni¡-¡-1 -Il,.b. ~ P.~ hho reber cuciabl~ 1, -': f¡,-. ,r",. Son muy drw atur.InterfU l~ e q., t ~ ro ~~~ --no, ~ g.rf'-,,d,, 1,11 El P.',, que di tud. 1. ;.1"ndo~le, explico queJ~ti Yi.la y habla tambien atinido a i tl., ~tn p~ el. p~. _:uei. t-. u, ,,,!1 ~ ,,, .l,. L.,mP-I.-"n de 1. -t.-¡m.nl. un fedu~l dad. p., Ube-101 e.: 1 ., e¡ P-blem. relo~enpeco '-l-conip-I.~ ,Id., "b.-d~ 7 j." d. .d. d. ~ ~ p.d. f~~ Y. ,e cond~no d. que R-1rnre d. ~~ ~ ,,-d~o~ :21-1. "' -" d -. .,R. del puebI..n 'U 'l -1 p, 1" En junto de lri w me t ante l ,cumpl. pim.-, lC.~Lin que -o d~~ l. l., ~d.d. d.d1 u 1 El trdoli. mid.d. ~ ~ 6 -1 i-n. de 1. d~ m. N. ~ : ~h.ta .Iqckld.". ticae Y., e., i8 ~d. ~ r. .q e] p 1. cmbi~ u nuy ""o 1 Antes ue ni nota w. dcpuech:-,y uatro firma por cinco ~tg.da con mulus y c~ tuye un .1 .Uel y lirrut a *~ le un. sult un reabaro roto muy cordial t~ turar - habr ,1 jur~ .n l' M r~ C1,exite K WUl~ Jafe e~ M de l~ SU 4. I~Ig-.b id .~ ~ fi. 1. d. M riu -, .hd~,dit. il .1 9. delinque. ID 'i= suplicante y sol.~ -Camarade Gernev, mntmten ea el Jap,a, fe, mcbrae#9 njiaqsN. m la C~ §o Por~ .1 t->"*p~ &".d, ~u rm d, ,,p,-nt.tOl riEn el 1~ ,-pietran a L~ rofn u pemgw impLab~ W p@. situpencm franqueza, ser mejor plec* ¡.h. .tk.i.U-, In gt wIllenulibi, ~ m 4~ .Jbi. d.¡ ~ y d. 1. uleeria ~~ _ t .1 l q.7 '.'¡.'e. ,lh.n, b.ja, mucht ,h, ~ que drnoml-'m entre los piestora p~ y ~ _%,.b_ -,,d-" "p*,, ,1 c.imiafiri. ,.J~ y .p,,p.tid. ~n ~ ,~ P., Z~ ~ .d., ,.ir :.:f= ,, " ,_ ~pi_ ., E,_ R. he r, 5,horo., 11 7.1..o cun l. P.I.?,,n,-P-1,w conS.d. ,O. fpredaninsi lin pir.d_ 1)~_e d = 9.del epe11 ~ Un ~t .¡-t. de aclilo~ 8,. pr-u.cf. ._., indm con fije~,. .cun!K-01. se ,et" es 9~ ~ P-h¡. -b-_ ______ lo, d, lo, atado, Uld. .o rl l "' ' ',p~ -, o dupac -1 ___ rIf~tro r~ ,1 ,.'1" ,o ,e ~ .d. h-~dir, q., parxi). .i p.t,d. El wld.: .plaet Lempo ha ndo usted np de un 1 -ria, Jam, C D.n. 11 ~ .qon p.tc. .,t-oj-, . Yt.d1 ,,de, L.ndrM J1,iobila.II. 1 r, 1, cm. .nie I!Le,-.c., polteimw.,I. *ohr. .1 C, -r.,.d. ~in 1-,o -OptiflSMO ,,,, 1= j, ,.,,, ,,,,,r~ _ ----, diKipb. ~ .etd lo que q_~ d, l, ~ ,,Z T-.2 "1. C. d. 1. o,, In A naliz el Gral. W 'illoughbNvn Gran ~~1 llcid~ 1 _i -L.b. .l. .d. 0~ t,*.Al .l, .t. X-n. g.lpe.d. ,.o D esafia M ossade9 : al Senado Z. 1. I a ,,, ~n d, ,, l~ 11 del~ c~ rl. ~. eu. " n ,_ del 1---, 11 M-IIIIII dM IP.i_ Ahora q p~' p '" %b 1, ~_ u 1. -Pmuh. Inf~~~ ¡110,drid lo importancia de Ep<,,, .""o,, 11~~~ d~Joltra, d. hi"' hdl ,'mP,*,,, d, L,,Ild,-,,i.6, :lit~do poltico sobre ~F .11,1 1 1,11, ., ,' ,""'."P,id, " :,I 1 ll", .:oJ~ ino1 .qull1.b.. ld. Pi l. d, doc-I-1,Po, qv, tt>IHiZo rPlallar _guido e 1 , 1, p I, Q-, DI,-I 6.1 e.-b,. d~plin~. '_ ~~h ,.p,: ."-,,",,,gI ', ,e ', 1.' -2f.,I.i,.n 1. 1.1C o, d h¡. ed d d p d-jil<,,.d. ,,,¡¡¡lar de E. U. ex ayudainte de ffC.4rfha, D Eisenhower 1-11-1 dll",',' '""',:Z" .4&-gi,,. ,1 I'r,,,,,Is-r iranio que elBanco de Fomento d, .1 ~~ 11 111' 1 """ """ Internarional impide que se Uegue a ungs avenencia el,¡ p.,t d. Muchos oficailes. o. ~Los. "£.lo,, ,1 ~ que . -1 ~~ _",II,,. 11-111 l. ', 7~ i, .hd- y, ,Hes, h.b n l~ .g. d, 1. I.T-, ,,, NIA1)B 5 E 1 ,., 0~~ 1 Inu, = 1 I,. .t. 1. "d~,Pli. cr~ ~ ,orrand.d, dj~on T q ~ de ~ A. J, C ~~11, ~ l., ', I,,z, p, .f-,':oo-, Drriara Hofi nian (¡tic -,'_"-' ~~ ' TE1-11FRk1 ;, ~I n U.S. 11 1 .h..-P-t.",-.ht-.d, ,".,, 1 i ~~do ~ ,,, 1,11 1 ~~ 1 11.111 ~ 2d d I ~ ' -~ '. h. ., f"".I.d ,.lo ~~1. 1,, p~~ d. ~~~~d.d ~u,,. i~. Id F.¡Ju "".,,.,: l,: """ ~" ~j, , ", 1, ~~ Y.¡ @l.-.¡ F--¡-. 1~~~ a ~p¡climaromo ', ~ d i larnos bla inhurn~ e,',. :,.t,¡." -P,, q!,, dio tuled hoa, ~~ .\ , ,uho, r~~1 1. F-. ,Ikid,,.c.I,--..d., 1 dfdet 1 ~ o,. = Dr. A. ROSATI tm rn .,e, d T-ash*, 1-110 . 1 .", wil~. .o "" <, 5 , o, 1 e~ .111 ~~ .o,, 1. ~ lo~~ Ad~~o ,! ~~ ~ hl1,e,,., I:"_,". q,', ",o ~ L. c, d Y, Z.~ randidato I , d, o -* -0Q ,hr' P,,.,. qu, tod. h. ,;: I,,,,,,id,,,,i,, r__ ~~:, 1.,ci,,., ,,*n soldado ~ : ~ ~ p.d. ~ l1,~ .s ~i, -_11. 1 f. del L.t,i,, ~. __~ I I '-'o o. l., P,.n,--,-, de B.,4r .fin.¡. .Le. ,,Itul, N-i, ) 1 ,.g'. c~t. y h. ,.",¡.,d,. L)cpdld. o I 9 d, el.p. ., ,. .11 rd, 11 n.".1 d, R,,,,ulo,,," F. CIRMANO DOM A ha-) 1 h-, ,,.l,, ~ r1,,1 P1-1,1 ir, 1-1. , r" 1 ,,, ,.t,,. ,u A-MI. Ineuffilm.n.-. 1. ,ber1,4 en .1 .lar. Al di:I,,,9.,.Itc ~di. (,,P I> ,,id d 1 N;' ,,F"N N' RK ,'l .dmn.,,. l W In~ ., !¡.a., u. N~ ;i,,ughhy ,, militar dwi general Franco ,, f' ,, < o.H.ff, . nomca y 1, o 1. han ,-.ind.d. 1. p,-P-Cin del alobl,. -ti~.l-. ,.tu rJU.n' ,l. ,d.r.i, H.t. l.ii .jo, P. Ini 1111-1 ,o". A ^ (l. pilden, . iIII ~d, , .,,un Y. m' rriju~. ,e,.IoIt. ~ ~ de Ir _, ,, h,. del ,o 12 2 ~tui~, , h.ht. d. 1. red P. ¡ ,.. 1 dei.= ,,"d^ "L"¡ K. I*r 31.11. Introdujo 1. po ~gos miraban par. .U. ¡.Una d, illd."l.l-,r".,,, 1,,,"., N,,, . Ir rp, bi~n. o, 1 ¡::T nod, .m Te~ 1~ lit,,. de ¡t, do; 1. .utIit,. d. ,.Id. .o.,, ,.,e. de ni d,¡ Nio~~~, y dI 1,,f-,,,,,, ;i-Luj., los hechos 1. ,,,,,,,,, ,, .c,,., i ,F.did.t.,. d,,u,"",,1 L ,,",,-,,"o1 & ir,. .d.,-, d, o~ ,. Y,. 1 l.t.d. par. .I,.,l Al :, d, tdise m. .e,. Tuf.nu .,fi~M-III F-n.rid-, -b',,n,.dII. U 1.b-o d:,rr! ,_ -1 £ h, 1, p" 9 D leen 1 o, ,,, ,.t . d~ ~ ¡e.,. ,-~m dn-'~ .u, .¡.o. =.' 14 9~ De at::w IN ene.15 ,,,. 11,,, ,,,, fina de cli.d, ., ., d, ~ ,int. .1 Gr-l P.,u ,ln.d. --. ir. h nos d.¡ ,g,., ,,,,, -g,,,,,.,,11, k,.,,,,P.I,,, d, l, .1 1 W140 M.IIII. Desde ,,,,, , 1711.U. que ,,,, ,,u. t. 1 t"~ tn. r. ', ,: i e, ':lo DI p.r, dedhron~ch.n milil.r C-.I. Il 1 %I",,1,1,1,dl.,:2r.= m,.,l"dll ','."1'., U d'.Ib "" 2 .Y1,ticI c 'lafi" dir c~ h "* "' '" 1 u.' -"' ,_ .t, 1 1 1 ', Y. 'a ~~ u"t N*rlh,fue u., ,. ndd, '" d. '-t. , Lwuei, ,slor ,d, .l; ,.,,el. u. -1.1 D.I."d" c.m. f,, 1:,. iS,.,.edar 1 :,*,','. = ,%,i b,.d. di1 d, 1. N' V 1) m, 1h.bl. .!nfI.d. .y c~di.l 1 d, prisidncia de Lue M.dUro' ~ .o -1 '.j*_1tn :71M-,,:".,"-,.-I.,.q. .~ du~~ 1. Cure. e', E'--a, teniente ten ll,%,,,d< r~opid. d. ennidiates militar, r, t, '71,111 ,1~ in -p. ¡p yy"" d _1.01e.~ d.] -1,ele. "1. ~ l ~n, f. ~M1 14 d d 1 1,."". ~. di.t3,101. ,,-d>, ~ Tr m, Al.¡. h., "lo, ,o h', f.,u, P.1. de N.II.~II, d~, ~~~5. 11, "o. ~Pot-, 1~ d,,,, ,,,1 1.1 1---lt-dd, ~ffi, e,, p-cp,, b~ u.I,., p~ p.d.tl,. ,,,,:,tu, h ", oblix.111~ ',,l,. e,.,;. I r ,,, , ._ o, ,"". ,_ i. ~~. bille. ,l.¡ 11 pInNI lo.,_ en jo~ ser M.~ &.l ,caja.). m ~ "' 1 ,,, = .l<,l.m I l¡ 1-1.1 uo I-d. d. "" ~ ~dn ,.,ldr N1,11d,¡ M' ~ 1, d2, 'Lil ', ~ 11. I.nue l Y-bil~~ ~ e,, l., -01':,''. ~ ,,' 1,-,, 11 I'uId'l .1'lo.d ~ ror 1.11 1;1 1 ;. ,,, .,_" ,,o,, \.1 U,.dcd, m~~~ dt-_ d. 1. ~neli.ajn del %-t. d. ,. ., =nif~. "", ,": -" 1%l.11,,l". 1 iq_, , 1,11. r~~~~ 1,11,1 ii,1,1:1 us 11 : ,.,, d .,., .l .:YI 31d, 1111,1~ ,."o . o,,,¡<, d-,,Jp., ft~b, nl, ,.i,. ,.,., d, Y.d,, ,11-1,.o-, 13 C.~~~ o,. '.,d, ~ lIZ1 ~nI.A, .l" ur, 1,,111 ri,~n Al~ nui .r mit 1. NLADIUD. -: :, ,,,,,,,,d.,l, del 1,1~~11. d d,. 1 i. -f~lil. 1 ~ 1 .ir 1 ",.d,"NI,,.,, (1_~, ,r-~ I ,,.do d, te.,.' . ~ ..""Id ~ -S .' -1 -r le. A p~df"* III.: I -1, AIIII,.,,," ,,,,,, .1 .1-~~n Ad~~er ,.,.,,:! o,, oil -l." 1~~1 Inder~ d, 1. As.n,,. "d. 1. h ~ ~ ~i, ,. ;., ~ndo .' ~~ o _, 1 ', l* !.".m",. ,, ,,,, -: "*, ,;,,,. l,d., u1 ~ f,-l ,-; 1 d., ~~ld~d. reI,-.i ,,,,,.,,,,l ,l, '.!o"' '',',','l',',,,',r '1,.I'," ,,;,, , .,,,. ," ~ n, ~ m 1,:,, A.1" , ,., 1 rod, ~. ~ ')f"' ,.,:,,.1 [An, d riel, . r ,ii ri, ,!",!,,o 1~~ o.!. ~~ f_. or d. 11,. d, nlo~ lA.~ . I ,,,,"_ do f. ~ 1. 4. '', ". ,. 1 '" 1,1 110"11,Zllr,, -'117, ~ .1 ,,, .Ii,,.1,.<11.1. bIr~;Yl, % u ~ ~~ E,, -11,,,o,,, d~~do, ,,o ee1 .tt,. .1 . ,, "' M-.dIh dijo 0 1. u Z-.U ofi ~. -,,-bl~~ 1 i U.11,1~~ 4-1 Ni~~~ V,~ ,-, do icr. ,4,~j,. M0¡, .,f, d, -, !,!--!r ,, ~ZJ. 1-11. d, 1. ~~o .,,,o,,, ~ ,1 Z27 d p: 7e 'n' d2' ', ,1 ,1,.,, d. r.,= 1. M~ 41.1 ,,, , ~ ,:,' d~, 7 ~ " ', d, ~~ ~~ o,,, l.1 .lii-,i, d. It.,,.,,,, ("lit". 1~ hed, ~~~ h.ll-. -, F i,1~~~ d, %I.,,,l". I d;'1, Ir~pa El )1~ ~ rIenti re, I.ti11,11r.b '.,,oid-, Z _, ,, ~ .".cb.s ,,, , A !,:.,',,',"', , l -" ,;,,!,,j,,.,,.,,, T:I.','',.-"u 4. = W. . '. ~ ', "l ~~ ,1> 1 '7,,' ,.M ,ti ,. 1 -, i 1 ~ d 1, .!, !,t, -,n, ,,i:,,,",.",!,.,.,",,!",., e, .d.,,,.,,, T,.,., G ,o, 1 ,, ,,!,,,,.1 or.' .cu.o -0. d:,'. =~ d*. "' Z d ,,,, , 1: r .'' ,:,,".,,,,,,,,:,,,,,,,".'..""""!, '.'-_ 0.,,.,,,,,,i,,,." .,,, ,:, = h. r, 1,1 1~~~ C., 1~ lal.Inquitt.d la I 1 , "' ::1 ,,l: 1 1 1.1. ,.~, d.t.Ibi. u,.", -11 -1. pilietia ~ 1,1,,.;"111r 11-111 1,11.1 ,,,,,l,., ol,.,.,:,fI,_ o, . '11 1 1,1 '' ;,',;,d1 '-d".','."." ,"":.',,',,!'l"'."Ad,,,,,1 en .l n*j "l".<,: ""I,", -, ~ __ 1 1 1 -1 t,_ 1 I .,.4.~ ,,-,,,,::! . 1, ,,,,,, .!.,o ,,,,, h., .,s ,id , ,--1 ,, l, l, .1 ,II; m~ d, 11 EIb.J.O. d k 1 k, w __~ _ 1. 1 11,11 e~I ,1 ,, ,. _, 1 FF-n, £1,fafiner Mindgel 1~ e,, .u, .,,,,,.,.t,,,,,, lo I. P,,. ~ mita. -R.¡@ tu= u, X -1. Q, ,hit,, lo:', VI h-.d., d1. nrit. ,qu, al, di, 1. ,: ,,, N,¡ ":2,-f i 1 -11 l, ~ ', i "ti( ~~ .4.1 100 "*~ ' ~ ~ .I ud o M-es '" ll*p*~~ 1 -,-d ~ % ~k,,. ,j,l. d, VI .k, 1111. .1. ,-. .&,. .bt,.",#. "",.,,I., 1, -1,,I. h.! ~ii~l , n1,11~~~ 1~ 111. d ,o, b L, Hottinan ¡"~ P., 11 ,o ~~1,, .1 ,,,,d, d, 4-911 -4. ', ,,-e-,de., ,l, 1. Dp.1 .r,_ %, .o. m., J., o,,, n~~01 ,,, A, .:,o,,¡, ,. I',' -r" 1 & -W .4~ ex¡, o 1. 6 qW p,= P. ~ , da £.(.d, ii 1 1 D IN E R O L. (_i, .11. hu.,$>.,f e ,, ' , ,,,", i , -i".11".1d l L. .fina d* "*d, 1%,lFu', -"." ,1~1,11 d ¡F.nd,,,, s D*,.p kira. d,¡ '~d.ese d. 1. ur, ,,,, "D,". d, .o~, ,ti, ~~ ,I; t, 1. r~aulta. d. h,,y sr -,d -d.ah,ldps.''M'dl.1 -= ur. t ,.,. . ~ uu I ~d. z_. . ~rr-. f-, L-nh"u, -hde p¡. 1. ~~t que d.,n do, bor. y : = a ~ b Desde W ashington A 1,, p~,-( NI~SIrrith p~,lde~ 1*~ ','I"".'.b.i, d, o,,,; d ~ 1 -1 11. 1.1. 1.3c1.1 c~~~p-~ d.',.ldl-.-Ii.-, ~ d~tm h.t. -U C~ &IUCILU. 1,~ : . ,1 d, ilimAme11-n-,d, Cel-cabe flillitl! '1 trotad. d. p.L p.,. 1. 'ti,, d. 0 1 ~ did .h. ,u., ~Ir"<, h F71~ l, d, le, i r .d. ~d-t.] .J Medi-.nen que br. y¡ dura harta el 10 d. .h,¡¡, = L &@ 9~ paibra. pap-pl.nio."'.jn'h'.OM'.'n*43 ev.onm.,goull&.U"V h. ,,!, ~~ -Pan. do.¡,,. S. -ulrll.d.d e. 1. 't. o. Ruej. -¡.N p~psi2 ".:idql! .q*t. MI I.d. @~ u., e~~ ~ ,mundial jug .n w. -w. alerianti. de ed~ d.a 1 Unase cesantila hwu antea. M~ -; .e.¡.;;:= brm~ Pdese que el general Groir sea~~~ < ~ Dip. que ,1 ,f.n-.l el D.,. m. h. e--,d,, in. e.d ¡prirec~ p 0~ bleo ,tic. H. luc, .d. .o ~ Sat. b,l-t. ~~n, I, e. hu~r. Wi. ~ idP.M. d. ?t.¡. ,l*" K~ o al^ .AZ o. u. 1 i. ., d. l 't -1. 4-'! -1 1~ '* IL.!;. -d d. d"" h l ~. "e,,. y h. i,-.d. 1 ~ "' .l'-n. 11" ~ Al.¡. ort.thl d, faz. .1D.ulIf.l, ,.'! ,:>,ltz'.","!"IH*", r .I'.'d* *L ","'"e".",, -,dV :. orrmbo d. W N.c,.nUnid., sometido a un consejo de guerra i,. w-~. .n limp. U P.r",. 1 1 ', do .,f-~ t, .l-.d. du~. -. pr.M.m. l. ~ -,I.~ l dl per. Ihecho. ,I.Va,At, P., Al ~. fi, d. ,.,.,,&, ., 1 d, ~~~l. ~ t.d. .IIJ hay ambienti pacriviuelac ,I r 1" "'-;' ','-'o .hr. '1 M.Zul 'T-tll.d',." ei MioAbiu 1.Fillp,,. en en ,pu %., 1 1 .11~~ 5i1l. d,,f.d ~~ .11 .iglI . 1,1,~ A J.Lr, l.r, isla. del p&clflcom ndi. ,y "11 1:1 1 .z. ,1e llA",!",."7,. ,,u Fl:, ,,,,I,,11-1,d,, ~ .,.,t., "" :. '11~~~ ,* 1, Por John F. Sellil><)Wer A. .l. u .1. m ,r, ,o I . .t., de zi,_ b; ,rM, en ~ ¡.,e. b.,,,,,,,!.",,.,I,;.".e" -TRAORDINARIO EZMGTON M. dI P.,-l¡., 1. di. r. -,d, :,:."",!","da. ', 1. p.icol.Kt .bpw[--.u" 1 11 '1_:111": 1.1.Ihl.,,,,,-O, ~ ~~ L 1~~~ d, l., N.r,L, u,, "P. Lddae .1 No,%,, ~ <. ,-?1.~.t. h. dn 'l r~Ate, t.d. 1. ~~~1,,i IIII~l. ~~ ,,. .t,.jr., .11. 1 .1 F, Dp~ d., en~~ d~d, h, ~~de, e;" d,:, t.-, .1 Wli~kb ~ "'"'b.ldl," ~~ -~ ~~~ d' '-P M=~ 22. A b~~ dW Z~~ t ,,s, L ~~~ C-, 1 t1%,1~ 1,d"~ . o~ ~~ l~IdIn l¡, 1,be~d p~ ,i,,,i,,9.,,!.,,,,,.d. A. .1 d.~ :cn. Y1[k -, ,E. 1~ "' ' ~ 1-P-1~~~11, 1,1 1, di" .u tuada. hablan "ido e"" d ~do ,.d.t o,,. .,a. rn. ~11. , m. ., ~ ,,bl, qui.e. nat ni&. Otposlet.n1 ,11.Jmu.1. leino, ~. ri !1-Ilt-t>lt~ f&n.,-;p,1co.,nu. .o .,?Ad,. .M.I. hac 1-'.. ' "' ~~ l'-¡: 1 p @lo W.00 el enteir*. y 1.1 he d~ ult. 00ulas, ~ 1.1 ~o J.~-~ el. .w. ,,, ~. ",o I .'Z,'',',:;',*,.' ,'.",':j ' l.dI."' 1-"'"'o, d. 11,~ ', 1 _, r. . d , W., H., ~ ,,-o ~~~ ~len.l o. ri ~le.t.d. -d,,,, mgo~ ailmeMa ~ ¡da a m 'Comenta~y rarro kg ~~ ,,, .,f. d~ 1 o,.,. L ,,,,lo ,,,,.duc%4, t-YA -u, -1 ,, ,<, ., -K. ,o,.,., b.,deal P.d-~~ h,, h. p., 1. :15 ', ,: 311.50 el m" mue d* ,l, ,oll h.,d: lI.1.11-1-,,".-"',, 'I'-,.'a "rU'd ' 'l , -tia." -, $ 3 0 0 ,0 0 9 d. la pubu-~ peire1 que loe t, h¡. Cke,15. con d.r 11 ,l, ,.,;,l ;,""."-,,.,"" ,. final' d, -:1 ~~1,11-or. ', P,.¡'l., ',"" -wi.,^, hien hoch. de¡ dirio ces 4.1 C-ul.m il, 11-11 li.,lt,, .f-.¡ M,. .', 11,to~~ l¡. t-~ d. 1 .i. ll11.131,~ o,¡ '11,t. ks~~ .1 .1 1. 111. 9~ d.1 w~ ir"-¡ Robert W Lla hi.toriad~n inclu,,,d ,,' <. o, .vlnlI. p,, 1 --1 ¡¡h'~ld~~~ u ., lu, '--~ 1. ,--~ 1,~ ~~ 1 I ~ d. 1. (7., d, () ~ a~ nw~ te tuara prof~ Allen, Nerldw do .¡*h,. ~ 1. -, -1 -1-1 r,11-,,",.r:ll-",-J' 1. ,'. 11 ,lI. F',,:-,r113,,,,.,: ,n,:,h qI ~ de II.d. par LIZ*a L~ rulo ^ ,eraid.d de Columbia r,,1 ~ , S, rnrla urdid oi m, Imp~~~ "'-el-P1-4d.", 'l '; 1 l,-7"",l.",."I!,.V.",". q ,. p, -. ~. '-. 1 F. t II~le. ~ en l., .1 l¡ t, ,. 1,1 .o¡, 1~ .11. ,.,.l d,, ., .o l" P~ ,d M% d. fic*pera, '*Pm-b-' dUd. wL]n"~,nt.Z,,,.,d,. ~ 11,l" l P'>A ,."Ii",.<,." ', ,. w_ re .o, "El GATO NEGRO" c-~ I lo~~ NI,, Vark ~ndo cm ~defl A muchos de 1~ 11. ~ro ol. ~ llem~. poct', 1-1-1 1. bUCW.d de ls Ig0tedUrd~toridad. tuber~na .h~ -J-Id, 1. 't, d, ~P-iro, 111. 11,~ ~ P.~ -l-.¡ f~. .-d. dw, le c.nl-i,-I. d. q. ~~ ;,.,,.,,"l .M,,,,,,,,,,d, 11,>-ill,."l nos gtd~, .i.~ Ir 'o' ,e ,e .' b* h_ ~ .~ "" p ~ p 1 ~. l. M f I .: 1 ,, ~~ 1~ ".¡.¡o., D,lo. I.f"r . d,.Iud. cj.-t.1. Alrl~ ~~ tu, P~ 1-9. di.,¡¡ni d, J.Ino 11 1 1. ~~~ ,,.o ~~n.r. 1-,!'P..le" Dl. ,".,.d. -, ,,,, d~~~i., d, ~ '',:'. d', ~ ~ delegado. d. lo. r~ -1 l. ,mn, ¡* .1 -~ nt.t. P.t SU 1: Quined, Ad.~, J. K P-¡k C-, r~ ;,."" ,,. ,.J!. -% rounip ¡.d. ,I ,y ,. -'Illd"r. ,l ro-I,.,,E ,l .,, ---~. ~ ,. pe., T. i.n dW>. leo. f~. -, :l", 1. 1-111.I11~~ I, ~e c ~o sio u. ~ l. d lej, 1 100,0N el S" de y $50,M el Tercero, .ut.rtd. tu* A conaijo ten. d, 1. M*iinsi< A.~, ~ ~ -,. lo, . d, elo. ,.r,. e,." ,l. pa,.i.u, r',',,"'n"-'' SUSC]tl]W E Y ANUNCIESE EN ', 0_~ 0~ ",W f~ .th1,~ d. unI.l.l, H.11,~ p~ 1 ,,, ., b. ~ l, C-,, ,,r r,. ~ .1,17., q",.,,,r'.', ,1,,,I 1. i, o.,1 1.-Ib 1~ ~roHaz. P.d,,i, h., 1. ~ n -t -,'o I I ,. e. e 1 .rigen ~~ I .e h. 1. ~~ '* -~ .r,,, ,-n rnifitax d. 1. L.tad. Un¡. ~ ,,,, ,, .r .,,!Id.;ZW d, l. Re-Publ-ca Y dl-mue rcrIe,¡. d, IMI.do d,) p~ 0~~~ 11 ,,,, _,d, EL DIARIO DE LA MARINA p C7 Mosin or, elux p.. In 4.n G-t', y nutn.,I"d p 11 ":"",,.o I, .7." ,,. Z. , ,. 1.41 p, ,u. d,, o."", ~ ~ ', os ,.,,LES ,,,.d.d.rMno lili;i,. el ~ oo g.1l,,. t.Zba d,. l. -W. tz ~~ . -11. Gd.¡ .1m~h.L F, ~. eu.t,l C>P.,U.-W 4. Decth, X.~ ~i nIi, h._I., ,M. to~nos, ~ J.I. -, ."e, P-1__~ ~ ~ 1 Y 1 L L 1 T £ 11 1 A lJo.d. la ~IZ:~ d-&in conti~co, h-te hy, - ~~~ -1f-b. .la. M. .r, a -mient. dhIr,,, ~l, ~ f., T.reu~ ,. ~tlil ,l -,'.' 1. b.I,-ef.,ur. .l N~~ re, %o ~ ,_Y_,. ,. 1 1, 1. D.,o ~. ,o. p -co 1. 1 ~ , usi~. ri. o P.W M 11. -YP.II. ck ¡ch~, .1 ~ t-.,. ~no h-. la ~ 12,~d, i.nln,. d. .,-.,.,, ,;,,,.,,, n_ .o _. ,.,.I"I ,, ,,, ,d._,,,. _, ,=,.,,.r.--n,.,.-. -',.!,, 11 rttulacl~ ed~ dura.o.,,,,. ~ l., ,Z. ht>:. .i e. "~"~ Y ~ ,e 1. p-d. ~ Mundial IL muente de su .ulci, AM tu, ~1 hd,. ,o .rf.,,, ,,f, ~ u. wld~t. P-01 1 -¡ses-6o d; f. -, r. ,o -,o, !,."l""' I.d.de. ~lis.__ i' .=Ulo '."."d' d" E L G A T O N EG R O 1,u,,j,, d L ,roo d, ~ndo fl .yew s*neemi C¡~ -,M -o re~ lna1,7 .,h-le.M., d,,.," .u, f. enfis, C-%t d.1.14 d, d~~ ble 950 -111. ~ T.lol, ~ ure,. ~ y un. e,. .ucb.du.,ib. d' -BISPO 307 Aptwoci<) 424. Telta.: W-~ y A-77,30. .f c", . ,o tu, Zjid. '] -11 d u. ti.l. d. ¡.d. Lcl-n ~ I u, u. L ""u.t' ~ ~ a' ~. p P1-. r.,"d .,,,",uxu"' 1 .ti.-¡.,. to .dh-6n r,Telograto Cccheito. .h. ii!, frente de la 8~ Divid# signItiel l>tflM" Joinethi~n 5 ,,. F. Blib. ,h, d] c .t., d.: d, .tmg.I.i. ,, ~ ~ld u 1' 1 lul, 1,1 ,l.t,, h nd.d. m Zumpia, D$Ihu John W.y y Bit Wa~ -51 1 .Li. t-mendo de la kndtria & Por e)~Dlo, en el 1-1 7111-so del Habl de lo, ~11-l .d.dr. 1 o,_r. ti¡. S. Santidad ,1 P.P. 1, tncd _, lonad~ c9,Mo d.lijam. am.tu ~ Pie 11 ple, 1 l,: uiC. d. ~to~ ki-eud. r.,.~ I.n%. d. l. ---cue dm.-.-p..I. d. ',f,1~ XV 1 d.fl ,. dur ms d. dh-. mi 5 U C U 2 3 A L £ 5 1. M Y. tm~ La de un diaria dent. en 17. cuando dl ni ;I S.rlu1rej;, j& .Loe Lober. JIspe¡fa ~. bajuari, ,dupensabir Z dijo que 1. influe~a r, ,1 d, ,,.e. de ,>._." f,_,. ,I.J. 0~ y A~ T&L ~ 7. G~ y ZaakL TeL M~ 'lY4M u. dure, urce tenfan ela. ~ira .1 c~ iiAforturiadaLsped4 sigue ilitedte "ir.':-' lo. tarjeta -. o tentimoni. d, h. P.,-.¡ I-t, dern-Iby, d, ~oci,,ni, nucel F-c. y F~ 1~ ~ -1 ., elempr:n a~ del ertranjblicid.d u d, E. 0 '"f'Y"C" d' i 1 . 11 en.). Y ~traci. l Pde 5,7t, h. e,,r~ MIS. P.~ ~nitn le. n.ble t-d., ~ ~j __ __ ,ld en torno a itas -d~ di12 e~ del ,= ".! (31. dr. .o -1-tiliz. 1 .lo en.d. .Q, Alcance d.¡ Kr~1,o , ,1 L--13 em ~ ruy, diario fue r~ y d.J,, .11 ,e i. hor Danestabi,, barrieran filuCin encida, Imbl, In haiuarIc 1,1 w~ m ub 1~ ". l. P. o ,,d. ,ojI.~ Y, ~orcre, .dtll: IL~p.d. ntreil~~ -. 1. PS ~t t .n. pelig~. do~~ ~Ii.n ,pmin h. ,., ,Iii,,aN. ,h l ,l,.,c,0, q_ .e ,h. des. ,t.jera. ~urno ,l ~r, o,. 1~ qw ,.dur.*"1, al. Ucid.d .in co~ nin1,11 ~~~7 ,1 ro Rfilicord N&£~ 450 ,o ,. ,ul,_ .tal par. rZ DI, I.L t-~ ,.lit. .o ,o rroinguient, ~~ 11 ' ,Jh. .1 nd., .1 b, le 0. ,ro. 6. Ob~ Ii.I. -, con te na.I~n ,i, ,. 1.n 1947 E.I uuinL, ~lumna v de ,, ~ 11 ,-"1.1 ~hldas cm ,Z, ~ ,~m de ,,, p~ara qr~, , , d, %00111 1. P-in~l.t-,~ LP,,d1' 'e17,0,1',.Inr--e falvror21-1' 'o om L. csibdel rodn ,ct-l Ee~. ,.n-c Grandos Pro~ i.d.t-. p ,w, u 'Lo ,rgldo ,?~ ,,e. , os I z::,,k ~tu, Iej 1, ,: ,l. .dItp"*,,,, tm~~, .j,.f-. ~. e,.]. II. ,d rT¡,,rd, . l,-. L A D i c H o S A -,¡-d. que 1. ne de J.¡"_ p~~p.t, tiur dI,.-I 1,1 '111 ,I.,I,.,. -k' hL ., ~ .c,I f ino de .I. ~ ~. >".Id,~n u. d, W m. ",f-,ucId~ 1 -1-111 ~bF.p.h. ~l-rod. d. fi.I. -, . ~~~ 4~ -, ,,,,,, ~ 1~ ,. f.t.,o r. h~ d.~ -,g-tde 4-1.dos ,nl-,.bi. 1..,h.d ,. ~~ d, ~ 1~~ 1 ., 1 ,.L, P..f 11.1 10esL.1. d, ,, ,r,,,. ,l,:,., 1 1 ¡,, :.,,d,,,::11,bl,.,,"I,",d,".19El aIldado c.--.,-, 1 ,,o.l.r. -nd-1r h. ,o l., 111-,". '11-,lj.I', GRAN SORTEO r.i.,iIn 1. h,.h0, ,uw,_ ~ h .h m.uY.d ~ ', I ::: A ., U ,e .e uu~11. :,, 1 bI, l. d, ~~~~~ F,,7 3 p n ; mn o. ~ Larl. ~ .1 -, -.d<, w_. "', '%1,1', -P, 1,1 , ,. ., 7. , 1 kPr= ,o .1 dl.lt. d,, m.,<" ,_ .t_ re ; 1 1 -1 l, d" i~. .l(,, ,,, z" ,,Ir u ., W., -1 j o",,,,, b.n 1~ .",d.,. I d~~ 1~~711, lill""I.Ibl:".,, 1.1 llillo",",. 1 1-1 ,l, 11II,,ir', 1 t,",.,'.--FP111 RET1110 FERROVIARIO $ 3 0 0 ,0 0 u ,o. dl.migul. n ,1 t,. ,~.d, .¡y., elud.de. -11 R.,¡,,, 1. _, 1 ,. ~ ~ M.r,,. -, ,~lid. A "" hIMI.W d o:'11"t _',, : .4. .1 iu.,%. d.¡ p.it"' ~~ ',,,,,.*,,,,.,",,,,,,,p,".". ~~~ ~1 rll.,,,.11. l~~d, 1, 1. M, ~t ',lo, 0, ,; 1 ci ' Z,,"~eol7, ~ .11-W, 7 Grervey ,su,^ ~~ , r ~ __re, ,.,h," ,,,, mi,.,. ~~ ,; ','!. .,.,l 1 1 ~~~ ,,,,.,,,e, ,,,,, ,equ-~ d. , ' > ~. V "M' ~ "1-~~ ~~~~ SE JUEGA EL SABAD 0 29. ¡HGASE RICO! ', ', e 1 y tu, muy crit~m,, Si,, ,o, t;--~1, ~~~1. PP., ', 1 ~luna, I![".,I . l..,It ,-l. ~-~ 1 ~ qu. rlos dDel, o., hielo e, ~p, que no ~ '¡,t,, ~ ,, ~~~ dFl d,, ~~~ ,, ', d" ,,,, -21I i., 40 M r~ 1.1. f~ ,f,.o-:: rz",,,,. r , o~~. 474 301 ury ~ l.~ tri* la. in= rizo ~ ~ MM 100111 41014 .ldl~. m u ~o d. t.dl. m.i,, d, k ~-~ u l, :e o::. ,: :z'.^, ~ -, h". ,. , ,o e c~, "" ~ ~J.1441 7 T-441 924 mi ~ mm ^ ololo rilan 1,1 11, d, .u op, Nnun e, ~ur porc dlw ao1 <, ,,,,,,,,, ,, ZI.ldI,,,(,.n p~. ~ en G.hi -o. 1, w-, II~lud p~d, d~11. deJ 1,11-1 11 ~f.o tu 3419 >"l liso' 1,918:11 ~ ,4 ,,,o. c.I.las d.P.Xt."-h l-,_ d, ,u .o,, l~, a~u,,1 I ,_ u. .Y. 1. ., Af-. d.lt.1. ,1~, ,.-l, 1. ~ ~denl.l 1 7 y*, 14 nse un 1 me un l~ su" 1.141, 3~ ~ mm m" al ,u&W* J. catAlciffa como Algo icyo rona~ Ljun, 11,11-11 1.11 .1 iIli, ,l, oh .ur 1. Pirt. 1,.q.1,d.d d, !~los e# Salteasafik-->r -1 F-P-, 1244 nu !J 1711 13411 li ¡¡mi :In$ tim lam 3560 al IM ~ ~ de ,&kr.latil,. ,h Qut so.d. y ,-Pie .e"¡'. ,u, . ~ d, 1945 195T. B". P-A.t Affi e ,7,~ 1 ,,,,,I.i6. del !_ ~ ,,l, p., ,n u. ~urno d.¡ dio.r. .bedi.j. co.hul. N' ~y q-t. NIADRID m~. ,5 El -El M. leal ni* cm 1,1% IU ilui %IOM u 141 u~ llal 3~ 1114113 ~ ~ emorfea, y ~diceptoe -uY h.4. fres~~ a l o, l.1 M h.¡¡ K C A -¡u9 ,N. d. es .'. f. 1~ lim ali.n m= Y144 &uss ~A ~ ~ ~ -"t y'N Z.7 f *Z_,r ." _'*helel'd" "" r' 1,nw"). di 1. Que l. ~ Mjee~ MM .p-~d.qllA£-s. q. !.p;r Mv ~ d., lt,le_ q. P-ti. o .f. En M' 1911 4311,1 ~ le~ 14154 1721n u?% ~ =m *uu mi nm ~ am h., Pu-d h~ ~ ,~ aidl-Up.t. hlbi. ol Zapil *f, u" h.,,"d,, ojU-pu. 0* m. m,. .h 1. Sudenuni~, d~ 1 ., ti", %*dx, I. Mi* 0 ?H11 1%" 3440114 1~ ~ arte "m 3uu, mm wm ~ ~ D. b-h. 1 k. JUI~ Mienlelne, 0-1 9~ , % dril. d u,2. d cim 2?N W73 13 1 ,.,.,. .1 "= I',5'7.'. r roffital Yerim K1 Y. 1,i~ n u E.P.6. ~ mi. !0. .Su Ard. IrP.,,7,. *l N, h. ~W 4 -I%-~ '11 Itirerilina, ro f.g'=d .< ;" 1, ~ d, 1. 7 1 1 -e ~ pr-de? 1. diarlat ni¡ Ch~ R~ .ttileb balsd1 1-oct Deo -l -M1,.1ib-XAI y orud~~en I.d.O-td-t.lm .1 .,-biad, un 4~ ,la 11&M um = la¡% tu&¡ ~ 3ain mm ,m= 4111111,0 ~ p.,_~ ~.eu ~t-.Ltitu bdUnbm dw-u 1. II 1. que -pr. .1.b. 1. -1-11~ -h lo ~ L-f,,. ,.,h¡+. dFArr lee .h¡'~ d' '.'lo'$. r~ sin mil U7 Ichil ¡&m mm t~ ~9 ~1 ^ am ~ _ricit.
PAGE 18

ffDIfRIO DE A MARtNk~A.aue. aa de taal.e1952 sponm Alio tu OCUBANO LA SERIE LATINO.AMERICANA DE VENEZUELA, Vernon ess mil inieniono robar a -s LNo tui Ca i-aaap i la r ¡l. y q_ a a as d d a Anotndole tres carreras a Bob Felier vencieron los "Piratas" un no>mbres d s cdCC < i4Ios. jm Saashccki ubrl re i, radia, permitiendosiun aslo bt. Dnrroa fra gr ri c sa ri as 3 eno es. & as¡mPlaljesa alira Vaeeo.Olitipar rl Basto. Red LS= mt noiigrus c so e ¡(S M nore. tsa' trsinsa-El sailssy Mrgan lecadro con triple. SNao RIMNART55SO, Ha 19 M ~ ".a rads l 1t1,11s11 afam.asir sa Tal~s1.alsri~5' Aaa-Iri~ paain ,l 0 Idae taasdls-a ra, da. B-. ota Ort.-s Ra sr saaars .lssa saa aa'a.sar-sa aspa t das-sa-a.B-_h. a" Ba" l-la Y s. a -a 5al.a aa a-aa s'-ss f,nb-.aqa .rd P., as aps-:. . -a Tase W.1. Baum' y la-a sraadsl la. Ys-lssaada.51s Lss aa .P. assa a'! tl aasa-aa-ariaa. a alal a a lsddaaa¡aasaass-s'a ssa'5.R aRADra~"a??5saaaa !"lVa" Haira Laaasaaai.qsds;ddaoaea~~1.ld,11R aapr-rsl'ars >'~ -~ a-Hasalaa Ira-la-sIr daa as lDarah.a.ad M-r la. sassa W-l .!,'aaaadssaa5s saaals aaerau~l1,1,a,,,Aa1 D 'ar5aase, aasaha.d d, L~~ d,.'i da Caa-aaa l-aa aabe-as drss a ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ S aY Mraasaa-aasaar 1aaarsssa -aCalia-. a-adelsauibiaa-ssar aaaaaa aaad aaaa-ta-.aasss-sdr'rladfla a-saaasailssa 'aPa-ss' pa-aa-a lasaa a-!-paa lo Ala-r ~m~a f-as 1 aP--aaaaaa 1i.aab HeaaaflaaNi~da-a a d Nasa Daasl F 15 r -a,, 5 ~sr -d1 a aa-a '.'. Yrlrla lskrraraa.saalalaaaaaaada.adsla.5aaaaa aar.aaaaaa raa.Mala aaaaa Qsddar aSa.,aa-a Basa"'p-la saa'pls.~ aas-as-a 55.~aaaaiaAaaaaaadaadL.aaaaaaaJaaadaihh t.aa A.aa~baa P.,a Faaaasa 1,ss Saara-ssaaisladalaarad -s-'apsRalarL 5 -. aaaa-sFraaaaaaaad--.iaraiP ;-aaaarar'aos aaalaraaaal-lla.a. ia rs.a,,aaapasaasaBaarr C-n -, ~. 01 In108f a-9.a1a,1 -de aaIanat-,aa lo Ow5555 o 0Fsal sssu 5P'YOK saaa It Lasap-aFl1tnrncnli, es, nrai Ff~n Laa5aa-aah4aa sa-a al asP.a' apa estelaaNr sin5asaa a' 11-rsaaNaaa -asar lVrrlraaa (lerin su a~~~~~~Cd Boel de a a 5 aa aa al a a-aaala-ip a 'a aaaasara ', ,p, aa a a asl-aaha p a aaaa-a lsla %dsaa$a aialaa'Fsa R dle modo 11) rl la asas 18 iaa ln as111l ,l'-ss-1 11 a.'. a ssa-a rn ~ a S ps-i p~satd. sala 1,~siR L -l dal la a sSi 5 'a.sd. a. da a.a P a a asa-aaa. aa aaaasisaaa II' -a-asaa d-aass amaa~a-d. Masd aiaaa aissaaa R-aaaa Ma i as1 'aa aaaaaa as a aa-apa 1 Bsa-a. Xaa-iSsps 1.aa9 < 5 t -a ass Ssasa es ¡una comida completa! (aakaa vsgsr Embaotllado) as la iralaala' mrdsasala aasa aa anaagaaapasa su orgarisaio. Maksiana a.vispar Eterllado) lasa-alaantielasuerpo, raa.¡.Iacrero yia RamalaaelaYntoY quiaa&snfelakraoaa. Su Agradablae-sabornes Praesoaesbuaenotoar¡, y.'~-¡da gaso omaala FlUiDEZ. ALYARL Y CtA. Cuada y LWadaPil jugos JO-YFRIA DE PISA'CALIDAD P .&"aaaaa14. .a j,.' -1

PAGE 19

Aso 1ZX spona DIARIO DE LA MIARTN.-Jusevecs.2Gtde Marzo de 1952 Spartt"£1 ITURRUNO YLLATACONTRAMONTES Y ZABALETAENEL HABANA-MADRE>, MrdrDeportivo Anticipo Hal Netehouser que si 1 cioriuz nes p-erado Buenos juegos se anuncian para a Hvaa C~~ no luce enforma, se retirareste fin de semanai en alnatufl El ar n C b ns uque fueraeteaanddeas re deDaitalaequ Culareleco cantes Sae-dad de Mnno y Mrn free a Fer n pti isa aurlbue csin bak "e opemha "rdo udan l eokreale sbstes afis pan el NJistena Saqm, r1eo no as~ar pe sonaebies prefenir dejar el departe Pues el dominga s~asn urls en el Cera y Rejla Pia Fermn~~)-¡ optiist lava Ir buen casanir -an ent aA. peneadanru P rFuel oiv o LEO PEE ;de ¡saP(J.neal. t~ u on. caes eald 1b 11t tea eeaase lresa be ast eParLAN) Restrda Molrza nI¡us< orqe ue ete eda d cesuata eaad.1 a ron de u lrc-e tan e~ teas uoci d _beLnu-la 2 eeseaea londed e r nccennn seaaarleaeel TA =a ea al t nscn cea e tae l aica l ¡,ia can ca O.ae ra tarnsre -LIn~da. Hcino! d o Aro acMiris pues -al ce ~Iraa 1d £.d.reat etu 1 baae u sosod ea aleas can botsd oe tasas re rW ti s a ana 5b ene le do l Cree encces qae b eaap los b _ese e l I. sa 1 Cs Liea Ore~~atateeas rra daaqeeecaaisenes d Uraoereaae tcaote Toe-err caso. oieaci D rb nrrecesa Ce~lle 'ab Tel rno atrns acrees ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ doc.nscos e cnr nlcr auAprecst d] laa 6l-ssaae et¡ss.re.a-Dlauul cee r necrrrcod eeesua olelnnlera-eddece7leap:_",ndnasaec-oua-ul"-apa.dteAiicaae,,,e,,o rlda~~n ,,a s la icnda nlon a e l PaleOee 1 ee.eir si aoe no dreda .1 e (cs ls, nned5sed-c n a besen euc rc!s~ac d cce ccdbem a nlaej., Peeh dado esar o eaoDeensacc ad nCcenioceceendo-¡ e dc ls!slan loeeoIatasi ee a bine a re d cea,ac le r petre la~ P,,. r LAres e ltl .a tece .Z u, ir esr lea a Uas i eleesdle r nta or rnae-l ee-llraSt d -I asnd ila ese clceeceaatres el i r ocuy C r-es do daesaus e '-< PUe¡ o Rallett tar.e l n., -, m¡. an .#i.,que1 -acrsi c eseerrtrn d , rin daele ta,,los i ].sYTasas tuna d.a U -ea con o -34alapeaaen -aeCa isondcsls ec .a n n nnfu i pQuei nya et1.a7 el so-std. ~pale nl oiceeen d s e a slt r te a nIda~.1Clb Sd a usb t ad cia r es dd ¡a e Coea, aras irirlsetus ea e sald Tracee S sitO tt If i t m e -e ta so-r da-ldes9-ace G tes en Sstea e tu Vea d l t m n a tru s S tiv ila s d WI t u m b a t e s o s Su ia n r t e e s ia ra nr d a r l I n T j i a tr a n lo p p eurcs o Cclu Lepas leuirriclhns JIiiaras a llda la elataU J w aSR eea q" trlei. m. f, el l .d-trrue -P-r u-lle-~ e -A ilhtneeCeARD .cecees ere _M Sla Maree esrecralo. c ea a .n p., lo cus lis pdidc sicanas pand" c ins d pes, esn. d. red., li ~esde acule 9 rsm -ee, zb's.aibic¡dadsde ocr l paceacdc1le ee. 2l-¡.JnJdL Cava taconfa en u>l a re, ecc, edu,.ccrrc*.euaaI n rg. nacpa u n ro ip -dW-achb reeos so solasral dm.Ldl u y.l PI7" Q A ecMiedur le L.IIe. nen e nI l 1 onutrc uiese UasLosc icbp., delsldra 1c Pee eaeaprinanteenee-as ea cc-ce sciausqao esaa u ,IL aa e ste asao, r -s c Ta soale iscaeaorn sIar eco leciS reccrse l ae n-on ee de o~en. d., eq.Cidi.ec ce d _ioen e. nt eeeccceairaislspec1 cbe Sns leileiau ao l esr. ceicea Cuia iedllnaa--ccicn -ie-ic nlne A d dt da15,l e eca e m. el cuaaalaar re.a. e nchdl~. eca 'ee ed.e m. u esl tse.escrcn horcate IrtGllhdllld Qenque Iillede 1s Isoas, a1eesctuMareool Maisc eerose.,Roa nc Pc-r a-seoP aee~ r c las.n l. eiii O e ce noTcca ci aecna r cesapo e: ltmoeesrat,¡LO Cr e Llaca1 10tatalae Unireri elte bedan1 liediseprop s drrrlcleedidcan cecadyinIeeedcieraiudshun aldito erol a qassunoecne, eesoIsolZa e ,,N ,l persMosaa s pcnlse n dees p i ciaalsl sa lacnr d r acy ier e cai e lCcraa tuii leb a ua sc TR ai It II al a n iAl ticln espalares hra, con aPwla. Lisau ¡'ccaa ria ta cunla ead qorl eaea Pdmrd] PoriluceiiSlje dE -NiD rd lcaaie U ecii Pt. Vrt -Pos lacsaae Y14cmp¡c .,cnNp .Lt.lt .lbld .ro rOarde ece.alq Mt.eradoiar ui idereel -e yriiliaaciildblddancose aoewdts.nPclciraenqaeslapao-ceccrlco.u cc-dio el alo d~de las clcccrac-ocenu >,deeeccae-o lar MrneesAase~ enn1iseaccic ce el u, Pncca-cr.ed c l aeec e¡.t.m~a .le-a .eilp .cc 0.# aed e-ectu leusesca nca~(d. M lo-ct~en ae -tan1, a T(nace ete ~ len e la11 ts-a!cadece,-oie -nr eso ccee laca e -eacs'eo .--. lacrlisses luiaeuee.eieectsT.daefea di*aicice J t i s era laah. iea-1cieeeconcee-iea-eo.resdq." laa ay, ee,7en e -ess.pucr:es ,adrad arces ,e, acecreeccCetescr e c-'cca t cscc Jee rlaia'i snoee eal .l dcl e e rec ea a le d e ac te noe oul oc, cea cas ce de-r lc e l pe ric i o od e hacan ue ceei tsi l, ns cad cl~ ea ace 1,. ~ ~ ~ ~ ~ id pacadr eliu0 o i ~ edr 1 e, bianc hta :adoe-c e l rl ad de 9 ,,P con~~e dA. d~ dlas dasae %rtear ho eca pe mti i o. Hcrlt Iae ,ira~ 5 iZvc~ Ro ae ~teen la To, te, prme real epicoad asca e-d M.]ci ec idc e mi ferae-dh leciec-d ued Oiaa-alld ciicglacc erecs cccecrdac ee l dle .e lc c lan iearn.pleoa icateuols ccccyll 1~ . l d clr es dotan, ee Cenoelr nrea ,sle c ricep ec lslOcuaa1 cas ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ca 'u,-l dr Enaed oi. Doa' oaeaeoialecaeao les arscolar rl e aneci p,,dl r lCics e iiec cieeaio ai-e od t sorlsclacc -,aco yoe-arasaa o .,atensd he, Jrd id rase noece-, uustbrnc"a"1 lflane. noeeasa eopnada e e e-les ince neT iaena e -¡.aj A .tt . tr a eaiae_ vten p mreneqor reasc eircnasi nn n aIa-alaenoa;btetaroeo-cpuaaaqtoceldicce ecau cca er o sccle ii lnnutrcetnlsss dan qar olcr 1 a.1 Kal.arquedae.qarrlor-oodo u aa o ir. o.a o Caseo u a .oat. c p r ne tciA dotuno.ac.es do .Lea Islia n tedar 15 h.etZanca ,re ndel aae dante auicIendo enlije e ica-q1rmea-.dee.-del Intor 7tea noca u,.id .loa d.DIes son ,,!,enes l.,n in5 a ~les ret tionr oad h aid ac n lcda trnnaaa sSo-,o M d.ic o c ara noee eaor do anlanbe 11eldad eat ddt so l¡asta duaro,&aaa ,n te i oa rchMabnn dtas naeaonal r.acpcsticstsoee ane eela~eeasuso sanuac anaa e i a.eds lase r eee aochla. Te i e-cpue i de-. ateo15 pic la irl oo la netri q u uCaba] Os. d,___ ie rdalscanutoe a dTle n a elcieir ,uaua eis cada Toaariccce oddci e l ca i nd t nsad Jd. itiulnnee o orte m raeiio alellaroadaipal, sa eccea irutole cest. E 'elq-Uno ada~ tentrrn1e111= pade.d.lacan de-cesAamcluua ~ ~ ~ ~ "_ t_ insania 's gang.fl¡ a eao oasricadeccllad q. 11C 1 eircci u yo 0p,-Jerimeled donredo banreeJSdOiNDAdQaIN 1* ern,-cus s% 1.elouelrd eit queapu otee ph sreriabl tupucN Desde que alee-tilcercW~ calleitele .pencarase ao m1ea r r Eda,.i 'b F hanG. iene! caco np e¡tra.ne fch.ah-ntost casl e s jidal d-t¡ e Ha iuvs MV engo sd. ~ l cino fN te n a p e c e la dch L naesaerts e. REAPER. TURA .4!. 41S a"aspdc clralcrirasDecrecosama nnnnm E .r.eenc,,eecoesoafasCl. esusasalagaetes dr Cae-leretieap-1 -en "' o.Fija

PAGE 20

Pgina 20 Sport# DIARIO DE LA MARINA.-Iuevea, 20 dc Manzo de 1952 SpORtAtio CX S15 DOVER,-THISVENTURE Y KING LEAR EN LA ESTELAR A FURLONES, HOY Srmlaa jurgt.ic ni. anfunitlr' ¡'it.'", Uii>',i-t. Viti> Vi it Acordaron jugar los sbados en el Canda yN domingos en Beln Lot d el. los colegt. ios dan un Ndto to de itonfinaOdiado It.Itttia patati.e'diu lsduuletuali.! Pitsttutla re,.>tndtle, llt Dt Ji> Pi. ff. M50 'mpdtt 11, facg y rCrd.t Co.test eL ..te 1Y-.6-279 e-la .aa i.t.t., it'>' it l' ti t.'etit.t>.i,.'.t.~.. ittt'.i.~t.itittt.tti.i 55 ¡~) IrsgecsoJI'Rand de CubtSA~ a ea Sean orneas, Ceamise u su usos, SWun 1. iota titthuu.n manco .ia55B Pfl NO uly Sanguily. Las prxrnoi )ue9 GUZMAN Por Lula Moreno El nueva gobiemn ba nombr.de Po., el tennis, habr mentpe inos e1iC.rdi" C.II.l. y lla-bie, un ~~~ do~r-, d, £P91 1-1 -%1-16Psir~ 1. que d~~~ Intorres d. 1. criodiri. .d~ u i,,<-. -has M, 011.d. IrifiProbbl~ no, ~1. q., Dil., estdp.,i, 1~ ~ dil ¡ir. Claroe d. 1. -5-,dp-1,~ sabrn 111~~ 1. pui-z-.W que ~p to, d. -bti.nu co. ~ hbiles ¡¡,o., ~I ~ ffin P., 1. b.II. Iri difkI, til para -1a c~~ la noticia lo noble inoiu carambs, porque ,hed 11 dado pub¡ ci. al sector, que ir alegror4 profunda lambien es un deporte que as, prec. ~ t. d. q1. Di.n d, D>etca e. -¡.-l y q.e d.¡ p,.1. sbado portesa de t, p2 h Y. -Id. e. h. conto 'ortldentes, no ina., '11,T,,,.£,q,,d,,, carnu, .1 tan sabias y ptadcue h. -t l Fri l-lati. id d los ro~ P.-, Pr. -1 que Porcisarnerfir d,1 C 00~ pul letrado, tras qusi El HYC, ~uncia su to~ de do~ ,I,,:.di, C.JI.s. un dobb UI911 L. P,.".%, y el Co~ dw fice. --nies p., inva-n paria i.icia~ d "K, Baldor, y tilibultnearriente, m brBante teturaria, u n~brentienw proxno sabaz9 y cobu.~ d, Tropi~l doble he-der -t,* u ase h. sacudido d. ternis. ",l. inuluean. oba cosnt d, Mn .1 Cndlq.e d~ 11.viii, tible, NI .~ h1. Di.n nque lra .cd_ d. l. Iic,6n -1 .1 de Depc~ ha srtado l C@VilPor d~ de 30 In, rsujusa de EnriqueV-. tib-. ti~ :,a. nL., p.Iw_. que ]!2 Club F"_~ jb .1 C,~ 1 nUnidad de uentp. sin lur ~ rtvas y P~ a ixesitu~ el ~rople~ su mn particular en~ P. d I. l.). da, C. ; t~ aleispea octiud. -l-Cd1~ el isbd. y itonnaly. P-~ l_re. Q.ednd.1e 1. m se~ plco, p.Ln--d. .e. -do 1.1 cautrti d. -bpo1,~ cun, l¡, fleltrie te con l.¡t. .l. .1 p~ brinal de un pulares -ddEl ~ ~ f~cti band~ Loexpi*cab4e ~ m el nuepiro, de esus ~ que gana d C,_ I.l, e h. d.d del Co~ ber ocain~ 1 vo dineci., ., Dp."-, % ~ 0 anstr, tue "l que q,B~ S.rid. B1 .pu,.,.d pero C. da 4. yw M~ w~ el -"h¡. Jd., Jdw 1111-U. q~ .16 an h 1 y o Pno~. porri7 .9, u. Iir Cir ,t, Ri Can, P-.". C. d Jad. 111 -.ede hiqueld. d~ hio. t corru, iul~ ti U'j'. CC g~, t-frente lo, r~ d. e, 1 d hPLy -e .1 .t,.d~ h. al eote~sas veces ~ .P__.' r, 7 5 1 5 4 M.Inos X.~ d, Ainatin IA.y., L., ne.hi seise W-Y1D.~ se, ~ ~ d, L. r.d.-Ja, q.jp.I CF 1, n. J.Ii. Tuerrites, CC. o B lo. -t,, n. 11. no A.4te K0y9,blito. DI,-¡T~ d. 1. Fd1. .1 "WG-i. M-1.1 1. '10 y -t., 1 de e. .e e) le,. ~y 2 8 1 3, pt "Ivm CC, a~ desde 24 qpedt. tedi.,sie de-$. ¡.¡t. 1. .P."%"l. 1. R~nt, 0 ~J.I, .1 retinarse es1. d te wtito. por Irvion CL un h~ pi 9~~o .1 hondo y ar,,I,d. e. f.nd.ldir al TI,',,¡ ~¡Cn ' "u,'i 1~ de 1. [',r b.Un ILL,~ D. tp~r vi. ;.o riereend. r~~no "" ~~dth~ el o. d. ,u_ y 6 a T.ny Ganzlez. CC, H~ ~ 1 ando los mritos de Pedrito Ruiz al noju. -1. h-b,It. ~n d, .1 y trd,. b.I. el erno3 d~ de R ecord l. V.1W LY, A 2 1 Fduinn lo, M. u, Zn CC, 1. 4.6 I. gioa.d. p~d-d. ¡¡e ndg ut.,liIx b~j. tbrarin a E,-q., Rodrji^ C?. 9 x 7 4 rrim.e. c (t b o (le una actuacin lionradu de 30 aos 4 N-o. C?, Jt lLn dlit etpar. nr ni, Son, 1 d~ no J,_ jC, 5 7 j 5 y 6 4L d, uliqulra jiN,%j .1 An.ud R-.I-CC le nd, GWp%,1 ~C',ndl,, Co, ju,,n 4e 7,enl. 1 te Nl,,¡. a c,,na, utiliza a Frnand. Frnandz Nla~s l),Az -Mo ini y trajaja putia o-. =o", bd' es d, ll7u 1. de __tlt.yd., j~ tu,o~ ~n SanhJ,-M.n".L 0 1 ri mimo pair(-nr, 20 aos. Su hazaa ~n Arvos Unn no la ¡%idan ~ arnuini los er deporte qwY 6 x 1, dej. P., R e_ C 5.n do d .b.iii5t. -t. mdIfn,. d, producjrsr un posibir ~~1 hurnam, Driailsal, po, C7 I hI. 7.1,5, C.~FunCC, K.--. h, difiii q-Th.hd, 1-V.lle, 5 7. F 2 y 6 3. un q.e 1. que ha. P-' 11 ten 1 ZZ ~ Por SALVATQRis lu, fi' 1~ ~~u o. o-Iii nadd. C-. 1 t. C47. 6 6 2 1 1. o pp. bi~ ta, y CTI. d, B11, u plinEl I ti U C---nt.l., CC. o 2 1. 3 f~~n, d, 1. bu., P11,hojt n -n' E.,.Ina. que t.Kt. y lur Y 6 d, 1~ -,d, y P1~ :r.l., deod, ~ ~ules de 1. q.11. r,, qu-~do II-13,11,111".' ~~ndo '. de SALVATOR 1. .Le,.,¡. Q ;m,,,h 1 rqtp sa. lP:" dunn,,, P.,". X.n., l," d-11,, .11. 1 n, d1, E CC10 N E S l",. t 1~~ 4~ tr., K-1111 r.n.1 despue. d. h.b., PILIMERA CAILZKXA.-ILZCLAMANLL n p~., 1 ')a t. PJespi.,fa de 3 ~ Y MP~ M% t 'Mlt ra.d. seisrs, d, unh-n t i ~ dstarli. p.d. du 1. . 5 h.l-nd. 1 i 11i ,,, 1, '4. w i p ~~1.1 f,,n YsIs d1.1-o, rna. Peligroso dr ,d1 mil, t~ndo "Iwld.d 1 . 11 S H. -,d,, d-wi C-n ",o 1~ W,.!ilBU 14~ i~untI.d. j~oj cos., Z.u.D-d T y a.£ d., f-¡ru. J.espi~es d. 3 ese y p,~. vi 1 NG G7: hp o *o 1. e,. ,1 Yrn-h dad ~~1 F i 1 l 1) e r t o Iborio ,,,d o T.,no.~r h. -1 11,1"l, R.datInauj1in Y Gs, t KILA ('AKKLILA-ILKC-LAMAWLWI.n ~111-i o 1. JILACK VV.,us Des. ?"b il l, cansa l&. en 1. dot-. 1 und, f o,,,, ds' o' h B-n d, Cria rse .1 t, o. e, lZ u', '. 1 >' !' [),ni,, .,lu".q li~ i~,. Cn.¡!n, W, Su. o. l. iru h' _u, o noo 113 L.ht., P.,dd. u forro. i, ,u. . ~ 1 e, C-, Shy Rui.,. A.discia, MI &prariu J 1 de ~n, p.N. ;", o* 1~ n~ r;., P. 1. .1 tnint. DC.u. ~ d~, N4-r.i! F.,uA C1 ARTA CARLKILA-LXCLAM~ M-hew q my 3.,50 f:-1, (-hpi. .1 ¡,.e, q. §.k. f-¡se. rara Jesaplar. A. a sm, P~ : UM u, es ea t plU1n". q. -116 MULLY, C.lhar~ I.1,e.d.r d. 1. ~d A, Aunralia ser la . ly Su. P-." hi),: d l 1 11 id 1:1 N" hay inucho que batir Partiendo rpido dar guerre, e,,,nuodqu. 1-1,nw e to p" d. los d, ~. 1-111. 1. i__jGIe.l, la 0~ que U~bWd~ wetir olnipiva 09 H. bajado .h. da teteg.ra. L. 5~ AltuoZ ,L I N G 'P"' d, 1. d T.p B,,., or h. ~~d y T-b~ f T Glttd Mi. L-P,. P.1 "d. ,:,e 111,i; dA.-.fr, R.y.! Yo tne T.p, y 51gruel T-ar ,.'4 de o, MM. y d. 1.es 4. a ~ y ~ r~ ; M .1 11. ~ror KHAYVANES Kil), L. prefl.r. 1 EN El MUNDO ~d,. K-III, Kd e. u'1bue d.rotr. ~Inoino, d, ff 11 i 26 de d, i 1 H. Al f-! ~nu, muy fuerte T.r y. puede descarta, % y W. t y 5,n P~ T.rob~ h p~enta-In 11 C'AILR~-REC.LAKAILLL n ts Milla y d. 3 Aw7L GERSTN'WIL: J.U pretasa. G., t-, 102 V. lit., ~ 1. Mili. C~t ch.t o§ Se rucia. pero p~e gnar. Al luifir. 1 n2 C, ~ rituy f~'@, lt, T.bln 1.11.I.n Hrd Sna. Winn o.,. Ornary. -7 BlIz janarsi W y SI., Bland &£r~ CAZ111911.X-NO RECLAMAIBILIL a y a esarta. t.,¡Para .~~ 4. a y ~ Pe~. su DOVIM: MI-~ Su D.~ !10 71 --"l-tT'h,.-t AM~1 dazi w hatalla. Ire 1, -bwi. pero p.~ g~ o'rb esp~ni. ro. DKIa Le, H:t*,. qr-p.u y ya est lista la mquina GILLETTE de una sola piezal T-b, A k f DI. o sh~ IL rlalt OCTAVA CAZZZZA.--aZCLAXAELLE. Mili. m 7.~ P3 Peas&.: un W.E KI14(3: M.ir h~ 0. Kna 1 "iss P.debe traraj~lis. M.nu% U f-, Kuque Mb1. 71j Id 1A c, q. q.j Tb.en ~riin 0~ Be ddy M.,ypNiAp~po, y C.U.t al* Tiene algn PROBLEMA DE 1

PAGE 21

DIARIO DE LA MRN4-T¡" 20 de Marzo. de 1952 Finanzas P&gla 21 Sie aSNeciila olsa6 CIF pasraCuba. Nose. re portaron r 1.66 16¡l.6>66 16 -"6'11 ~1, 111 1 1>16116161 Lpez Castro ¡a enjuiciado la funcin de Fomento las emision 11e S 6116111l61614 1 d f -n10 11 6111116 16 1116d166 16 .11.61146 6111611 1661116 a6616691164M> ~~66en66 661 ,Son¡ mltiples Las direccioniales de ese organismo dvlue n¡6=.111161,iid.bln11, MI i .1166611.16 111116061EL1111666111666616'6l111 ,.dld1111.1161111.q11 6 161666 116. Por M.Penab d Fraa 6>pr~~r¡nr. d ranle ~'. ~ ~ 111 -RI 666661 61R6DEl1tuie11166 rI. d,61 ¡.11611661161116166-t~,-6> 111 ¡.1166 diiip ov lm e n a, ,1.6 t61616611111666 11,%.d.1 111E 16611l,1. 6 6,1611611 11611 11 66O16i1DI.116'l 11 616.6119966 P.61 11~16fl16111 6116611166 16 1166166 6 1.16,611,661166166611>11. 6111.6,. 11 61161 61111 1' 111 1 1111 6111166 66 6116 ~6 ~666 a7er 111666116111 6611111611en,16111111116 61,i>~ 6y4111 16611669 116 166616 11,;66. 4.66116> d 1111616461161 111111 66.s1166611616111i.1111 1 161 6 ,1 durante 6 111,ll,61 6611611e.16116l-111 p.661,11h.r.,61111.~611 1.den,66666666-616l-6> 6 11'6l66.1111 616616,1 61616161661656661111,6 111161611116,11 16 611611666> 616 16>1 1 1111616661 11.11 11.61.1116,111 16611161161611111166.611161616111 'o 1111161 11 l1 .111 se.11166666611166666 16116 .6111161 6> 65 6111661 1>6,61116166Por1666 M.6 61616116 66 1611l1 1Fraga 111111111111 1116111 61166~>66en.1 1111 16.6 m111116 6 11661611616616111161611166611 61116 966111.61d>,16 636-1T6l11661.66 1.61111C611616611111.6616116. 66 66 66.7.6 116.'l61 6l1661P11166111l 6 6. 1 l 6 1 6 1 1 >. 6 6 1 6 > 6 ,, 6 6 6 6., 66611n 6 6 m,,, 1 6 6 6 6d.111crd-116 6 166I161, __ __ __ __ __ __ _"si~-__ __ 116 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ P 1111191116666 66616111166 6 ,11,6611161lY"666e.>C1p~-11 P-66>~n. 1 1~t..,.. 6161116616.66111166 61 .1111111,61116111w 66Inal66ig~', 63l9,~1 1 11166661d666>11 1161>61661. 41 n16666 111 L a 11 1~ prenida 116611666 6 de1166 1.o6161,6 6.6 6 66 66 t -6-111 1 I.1166 1,611164 6161 Y6l1116 9.11 311"166 6 1 P611111661 11 6 1 rlo-1166 11.1Npu1111.!61-11',,11.1n,11116,u6l666161 111156661-.,,6.,111 1666.6111111 bu 6.6.tt, 1 Pi, 61. 116ld. 1249, 116. 16 t1.66 1 : q. .111 .611e 611 6,ii 66e, la l~ 66 .e et yf,~ p.11161>6 66116166A11611161 I 61 11 6661 11161 6166 111 6 1166 1666 11 .-1 M.-1 11166 11. M .6. c~ ~~6 d,6111616761161 1.11Vi.11m"¡.-14 116 166 d.16,1>. P., m~tru6616 >,de 166666611666 11,6 y 1. d. ~atim -, 111,1. 6 6,1616.~ 6161ll1 16, 6 19-1 411 V 6l , 6. 6 1 li 11. l -n6>1.166 i. 1.l 6. ~ubl t.161 d ~-6 l., l6,1 6 m 11 d.616 6 6 61 116 11 6 116466411611611611 1 1166611161111de1lo,611116 6666661166 6611e1h.6h-11 ~0 ,1,161S o1611 6 11 .61166111111lo, II C61l1 61 1.1 1 16 .1 e. II 1361111111l 616.11 P-d"1 66 d. 6.¡p1 1.66 1 ,~ I 11111.666 .11 .11 161 11 11-"166111 611 d" .11 Ipibl .6116 a 11611611 611111111111116e, 1161 1--6 1611661 1 d .1 66e, l11. .6b 6161611 0161 61.6 6 'l,1,,'~ le1d116 c ~i-,: ti l~ 6 11 1 d 6 6 1 '6 '6 11 de6 ir., 1 1 11166, 666 11 p 111 1 11 Cotizaciones (le los Mercaidos 6551611 666>6rizaditi por661 el 666 611 11165111 AP 1 RECIACION DEL. GRANOMS (11111 11 6 11 NIFREADODEZITEAH 6611166 611661111111611LA 16 > 66 ,do l6 1 1 166 111166 66161,6>66666,11 6.6 6p-16164661116 11 166M d >10M16M1d,61 66>61116L. 6, d61.> 111116116 1111p-bi,6l511. ,6 6-1,9~d. 61111166 61-¡d. 66 lo6116 eat6111 1616 1, -d. 161. 96111 ~>6 J.---6 11661111666 q.61616166166 1'611 611 6111. 661666111 16 ,,&1 61 1616 y,6. 166.01.61p~61, 61,166116. 61111111666111 nMd wl1111111666111161 J AlU16ARE.s CRUDOS &Z(1 ( A1166.6 6 1II 6ROA 6116661161166611.611os111.11P.B.166¡. 66611 1116 '611'11.6d 1. 11611d,6~~b111111116. 6611116 11611111 11~1l1l66 1111 6 .1611116 W6 6 616 6 161661 p1,11 6,,1161 6166 1 6 dI116111 11,111 161616111616625 d 52 11,d p~ l6> 5 1111 6616p1~1. 16116 61 66P.1161111161116 Zb6 q-66 16 1 '661661 .1616R 1 1-.,l~ ., 6 d. 6 1l6y11 1111111 d,>61 di.-1 ~d, 11lp ~6 61116666 1 U,1,¡ 1. 6. d6 -661161166 Al11116.1. 1611l6 .1 16116166 111611191. 1-E I S 10T1661566187 .11 611 611,6I 166Y 116d~~9 16101 C916 >1111l A 61161142516 '16l166 061 6111l61661P66 66 -T 614' 66~t@ 111116~ 166 _6 d,1 ~ do66 q -66 11 p.,1 d,6 r.,ti611 .6 1 1 d6664,66 1, 646 1 161n 11"611 11 1616 d-1161 91 6 616116l6666111 611111611166611111166 166111. 6 6 d. k7( f0 6101 116 11 6 6661161 61661116 11 16615366 1111461116 91 1111 11*161 1111661 261 11p66661611 1 1 1 1 B Y. 1 1 ,>66611l16161666161 cizalla611.11661661 11 116 11l 61116611,6 16666 61111.L 16 66,66 1111 t11111 6 y11 ~1 6116664 6666 ,3m11 66. 11116 166. 966. 6. 11.se. 93 %W,16 116 6 5116H 11 3116W 1n6 11,1 ',m ,6 6,1 11lll6 11',61--61> ~¡t -566¡,a. 661--61,1, 1>66 6l6661166611644-.d,,1h6y de.t d, !,C66 61611116 .,6.66306111p~. 1161111611 11l,-h. V111116111'16je6 6119q. ~t. 111 66616# 6. 11l 116 l 11111 11 '161116111 111.1,1 11 166 911 (I 111-666d. 6 161,> 66611FA 6 1111, 1d ~ ~'11 1 611666 1 ,111111 d.11 1 q1d,,1 1 A,611 la-,166 16616664.1 d,1 d116 1,1 111 ,,.d.66 6111 66U1 16l~,1>11l6~d-11.661 z111"P-1l161,1 ~.11 61 .16661 d1 6 d, 6,1y~' Id.1l61 ,;,166 1111661 1161 11 1,1 lh.161661 111 616 "11 ~ ~ ~ ~ ~ ~ I l,111111 11l61111116111161 1616 1 1111,6,11-1 ~6 116666 1616 66 611616611 11.11116 11 6 666,1116 111 1111111116611,166616 16616661 6111611 6151 .1 6 161 1l6 1111111. 16 6 16 1 616 11, 11l1 6 1 p~1 1 1 111 1 6,1 6111 611111 1.1,l.6,1111 16l6 61111 6,1116 6166166 1,1d-., 1 I 1111 1 1161111111 I 666 1 1 1 1,1 61 611161 ,6 16111 1111 166 11 6 1 16 >1111~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 61'll11 1666 11111l11166 61.,,,,1166,,.116d. 6 1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ E d,661 1 f.11 16 16l 166 16 6 6 661.6116611'1 1161611116 111 6166 16 1 61 6 6 1 1 1 ,116II >1111 111 661 1 61 1 1 1 61 1 1 6 1 6 .1 1 611111l16 I 6111 1 661l 66 6~ l11401 .n. 111617611.1 1 i ~ 661.4 2-N1161M16642 1066 61~l11111191 1)>13061m ,11W.1 d.1 p-~~6M.-16111111w. P2 l o661346 N666C6161 2 w0 166666 11 6 616 16 1 "3 61161 61 651 316> ->61 -50 WC ZUC'ARERA>S <.4414 e BON~OS DE C11H4 MANTECA6 66 66 666.1M66.16 11 6 666666666 6 6.616W. LA.O1 1666 b,. C ,, ¡lit Co CAG ,66%l l6I16N~.'>~ 6,l.6 1% 11mi 6 11611,6, A t', 1 1. ,l.6 66~6 1 61~~ ~ ~~ %CT11 6,6166 61 6.' "LA MERCANTIL"", S, A. Compaa Nacionial de Seguros AGUIA No. 6574. HASANA forh>1 46:>la11.61611>66666 6para 6>61166en Cula 25d.e 6 Mayo d4.1>60l. ¡ec.11 d. 66666661166 666 .61 6 164~el66.I,-25 4. Encro d. >908. 11.11>1. 466166666666 11> 1366-n 14 -1 6116.4de 6466 *oA6.h6-.546eAg666 4. 19116. d66~.6 -. ~16666166 q16 56>66-ACCIDENTES DEL TRABAJO. INCENDIO. RIESGOS Y ACCIDENTES y FANZAS. MONTANTE DE LOS CAPITALES ASEGURADOS: Balance General A C TIVO 11116,.. -. 1111 1 116M .11 1111 .1.l 1116 n1S11.661111651116166 116 co16 Diciembre 31 de 1951 p ASIVOY bd, 111 61 61; 6111111l6 111611l1 1 1161 1>. ~bd.1616 1 .6LA 661616.61>. .11 -4--.661 6l d.6~ ~ ~~~~. -46111166615111616611611111 6. 1111111, "La Mercantil", S. A. Compaa Nacional de Seguros ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS DEL AO TERMIN4ADO EN DCIEMBRE 31 DE 191 61166116 61 -16116 11>116 66 16161 1 116 1616 y 1166616666 11166f .111. d, 6666116~ddyq!rn)n1 -6.11.el116 61611 &U61566 1 .6 661 11U.66615611116,116IA G6:16461. Mo Xx Fin1a~ COMPAIA NACIONAL 0DE US ES. SA. S E CRSE T A 1 1A 9 d6>16-h, 4, 4o p66 111111.11a a L6ml1o DR. ESTEBAN ALFONSO ZALIA, ci. en !66 41u6.1 61116> 9 y 12 . 1 en 3'11111 Jde4.Dcmbe de 9 ~ ~ hoy 116>611611entre6. 6 .4 111a-! 116n116 mmun 1., adcional del ar~ 11 d 1 de1111616P616 DRL ESTEBAN4 ALFONSO ZALLA. j6v 0 1, 6 961 Coloque mejor sus AHORROS C- MjammUM >M -M 1ta 61pr~i.a, 1 ~pr a 66 .s665.,L66.6 1. 11666 P1naw,_ 1111 d-I6 >.b~61. BANCO FAMILAR u.66.6 U.6 61¡A 1. 16.L.116. ALGODON licapla De AY" a LA DE

PAGE 22

PgIna 22 Noilaltery smsyatdnee )ren la Asluana le simo ey11 [bAi l-ylRR yy,,'y y, y el Py syiy:ey y 5 1.4y N yI py EL ARCHIVO INCOMPALRABLE ART.METAL" Ahora a precios de competencia. relo. d~*y.sd].todos lo yeN. ufraeoe c 0e. C 3,. 4 d. eB.e y A C .ee iyy T. .11 4 a-k -~ Ay nyye. 1 W.a,yyelyebyyy y s M1.yy E,. Lye]. Bolsa. de Muebl.es y t_,. .ci. oA. de1 Muebles7de Finanzaiq DIARIO DE L.A MARIA.-Jueves. 20 de Marzo. de 1952 Posible evitar cotiZd paro anunciado de siderrgicos u OY iAiN fLFly IAL Para elO reomindape y.,yy*yyy~ une mlayor salario a yyy .yy' lon trabajadore* D-E I-yy L, i, d MI y y y 1.y K. 7 h, yy y .yy'ey y .y yo d l -. ]yye.y P.. yyy y y,yyyyyyyyty, "y y,d ,nm,ye1 4 dyy.y yy yy ,, yy. y y) T yy 4R(10.N n 1 C1y A ,aciortes de los Mercados d e Va l or es BOLSA IDE LA IHABANA Al-yRy Uy .y. D-11yeOy vi yyy r y c yyyyye c R r. d. r.l.:,y~ ~ "ld ly 5. 1) y y y 5.1SCRIBASE Y ANUNCIESE EN 1,. y no' i",, r e cios f irmes en wi, EL DIARIO DE LA MARINA, ealiiyrai.eny.,, Oir,,a e bls lca NORGLF INES 1321 dyyyy "Ty, y11. lo S, imy y y y5y yq eq.ytee. de e'g. M.#,§ yk desPte¡¡¡ey ., ~ ~1 d,¡yy R11y 1 yA 1,~ >.yy yeyyeB y ,bJOya ACUZ1 p.d.d d.¡ 5, ..a P;.,.d. M.!-., Eq1.] P.y.-b MOTORES y y y jMERCEDES BINZ y ~y] *ycyyyy.pyy. ,. CW ~a C.eeIdeiee,9. A. BANCO HERRERO CcSlI30.000,000 d. P.ioe C,.5 cms i.y Uta 4.Ahn.ron, eba. C.4d. 0.I. P.¡ d.a A i. 1~~ Ti.Tyehla, y,.d. villL.ey.IeZ. cO. -elaD uy----yyyy .yyyiyyyi El yyy d~, y y yyy~~ Pierre, e one & Beanee &y~-yV1-11yye'ydy iy.y dyyR '*yyy y. y y -. yy y jyy.~Confase en la d, pe,~dy.yy.y .,V y yyyy actu a i ni del ~h"18 P" e y~1mynyW layynuevo gobierno o,1. ". l-or 1.0w y¡414y y,(ya y An.,.uerriiy Cubana ala W* d" ye.a yoy i brindar apoyo Q &.id. y.y y ~Oy y ye yryeaR yyyp~y.y~e y~d,,yy. ,,.yy yyyy,1yy M-yyy q-yyy,.yyP.-8.5 y .y y.y. y y y~V-yyM-y d,¡yy3y y yyyyyyyyyy~~*yyy .45yy.yyyy Yyy, y.e y y.y, ~ .y yy.Oy.yy. y. a yyyy y yyyPyy 40yy p~-yyy Ely dy.R p-yy.yy.y.y. yy y~yyy y.Re. y1. yy1 ayy. ~o*8R yc 1 yyydyy~~.yy yy ,dy Ryy yy.';:A Zfl y yyyyy. 1yyyyyyyy-. 1 yy1, yeyae¡eo3y, yydy y,1. delyy', pe *yy -y~.y ;-. ~ oy,.yy, d uy yyy uy yyy]dyy yy .yy. yC.~-a y p-yy y yyy yy *yyyyy yy 01y.yyy,,yyya .yyy.y~.y, y yi. 5yyy y.yy .~~ ,C.~yy., y y;1-~ya yd.y. .1yy yy, o yyy yyy yyq yyyyy yRu yyy, y yyy .y,,y-y,.y y y yyy yyyyy, o y~yyyayayy,yyley~ U Su~-y yy*yyy y y.,.yyyyyy,, y y yy yyyyyy y y ,,yi yy y y yy yyy yy y .R< y yyyy y y y yyyy y, e yy yy yy y y ~y y.y y, y y yy-y l-y y.-d.y y, yyyy y yyy ~ayy d,yy.yy .yy q-, y e yy-yyy yy y y yy 0hyyyyyy y yyy< 'ypy~y yyyyydy ,yyyyy ~ oyy ayyy. U.aqa 1 1 .ay y.y yay y; m .y, .yRy.e K yyPy-*yyy a o, y.yy.yyyy y ,y 5 y,~yy .yyy y.myyeey.y ae p ybyy1 y ,e d 1.yee, 1. de toda y-,layyyy yy8.ay.y,,yeya',. g'-y.1 b -¡ y y y yy y.yyyyyy. yyyyy~yyyy yyy-y P e.¡. y yyyy-yy.y. 8. yyy e~ y,yey .U., .j j y y ,.yyy ~~~~e] oyyyyyeyyat. y.yody.An .yuyyy.dyyyeyy y~~yyO yy yy yy y '' yy y y a ya y. y yyyyyy, y y. y, e yyl. 4,] QnTy.eyy.y yyyyyyyy.y .yay'.y ypyi4 y-1.91yy11 yyyyy ylea.ye yr.eyyy IA L AL POr L e yo ae. yy 1~y ,,y d. y.-yyyy a 1y PROPIEAD Y A LIBE EMPESA '~ y t,¡-8.r.e~-y. OBue 0 2 i e.,yd. ,yey ~ -y ~d, .P-e. ya. teyo d-y ey .yel -,-ey J qy., Re i -11o. aleyywa.u A e .]aey N EW N fR K FIaauaa.Ao CX Tom posesin el nuevo Director del Servicio Central de Hacienda, El Wiptiasro Lpez Blanco destac la labor del docor lreeatidd. N u evo lifrecor dp InC. de Re&arc¡rdeu*a j yy ed, Mty yy'. 4. .ad.e s, ¡,-. 1,n'R yt.L.-RO y .yl yy.lM C-.A.Ad. A_ ,lrmdd .11.y*Myy AyyyysaAlyyyyT-1. ¡ y aA. yR -. l. P.y y, e. deGe.R 111y.,y .,J dos~ G yb l y ej i yy t:y A-ld. d=5 n L Uoty ~.ly~ ~d-~ d. d-Y.,d-,de ¡.0d de.0,,d a, y ~L O e.L] ¡a' n sq. h.y. yy1'tyayyyy. dy y .g-. Ob. P.ye .y. 1.yyyde.e. m l.edyybyya d#¡ yyy y. Lo o.l:y .¡ae d. b, yyy.y. 1-1 dV, 11M.ysDy'dyel. d L.y .-. d.o o e my.yy.y1.1,1.dy.iy. 1 .-ta. 7pDa~.n.d,.¡ Sao dBa ., ye. 1~~ e] d L,,, ly.y .P .w. 8. y-.r de.s. ~ u~ yd D ,yyy y.1 o -e 111 H.oe.Y Ip~ h-,.ye de. ., ya.1,odmHd d"P"' ald yy,, d etr ,l r, m dyetos 00.0 yq,11~ ed. ~ -. .c. ]yoyIyyyO e y,. -y-y -1.yd. te~,yed d. 1~ lPy yo 1-, l-yeu eO. pyy yy.d. j y ., y. 1 yley. y.A o.y l.Yy dyyV y' y11. dyPu*q .yyyyy s.' 13Z', ~ y. .Ryy yy d , i.dm zyyy.raQ y ayC,,,. d, R Ryy y-. y. y'yyy,.-. Y. q_ ~dCIa~oe dyy r. d,0 1 xyqe1. P. .1h-. s~ Dir ~ ~ el 1~ ~ g ~ .1t-i 4 p "'d'yy.i j y. l .> r. d. d,. q~-ts 4. yd, o d D l,. p~ yyd-. yyyySyyy-l*yye] dzsm y. d. E>.¡-p r,,. y, ~8a ~.yd. dea 5,Iyy. y5,,yyy,,~. .'ol tP d, 1 .yyeyyd d, y ey't 8 yeyyy~,-yyyGysse-, 4. y.ay. 0 y y ,yy y d.y11~~ 8 -f.p,,~ dl~A.hIde ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ qu.,13 .y.yyy,. a. l. H.-j Ltld, ndo Aictuacin de la Bolsa dle Azc.ar

PAGE 23

Afi ~ NtAA. aconl. DARIO DE A NMRINA.-Jurve., 4 20 ile Man de 19 52 Ntiio, Na¡-cionale Pgu23 Mcmtinese en alto el ritmo de Delarada Ida Visita dl 1,1g. Lpez Casro al DIRO Achtira el Ntro. dle Gobernoin los importacionespor el Puerto~ del Campo laqe¡ohy"ysl rs oitc Vearnnuerss uqe ptrlro. u.Noui Papodrn reunirse Las Cmaras Muniipales Por 1n la rcuain dsnWodruxentodevapores, meoeaetastar ussndidaslas arania. Tomo de Posesin Pi. ,.i.i.s~. ~ .,-,'~. ji.L,,. aen.regaran el premio 6. 4.qi. bo,<5,3. .44.d p. q.,.-i.h,. 3. S3.3.i.,3 33 3. .n >33< 6 ,,-<,.p 13.d.A .u.i3i.bI<. ,,4.33, 33 l.3.34.3 3<3!.3.3.333.33i.33~ i3.3~3 .Sin,.x34p.<-j,.V~ 4 3 6 i.<.3,3~., .2Cs P .6 k -C .d'~i3 oa t :,, 0,1 . ..".v.~ d o an su ri o in un 3.3. Ii. 13.4.p; lJ.n3 3 6 -t<. C3'333.< 3<3333451.i 33. ~ 33<33 .o.-,.4. .3i7,~. inse. os_ 3<,4 3~3 3. A i.q.' .,.4. Onni3 dA4.. .,. 3.,. 3k 3,<.,<'. 3 .,, M. me ~M ii.353 3.3-.4,p.3-33xt. 313 ~~333~~33 A3 zi. C . q. iL.~4 eia o -3<3. 3 SdM2 3<,'4. 3.34.':4 pi3<,'. 43 L. i.-. 4 C. .p.34 33~ .4.3.hL.~ W i. ti.d.es ol re JjZ.d.,3.~~, eri.!,o-. uac4,stodas las obrasPien de.deiContramaestre ,. <~< ~ P3.4. ii 3.3 3 .i 4 333333i. ~ ., Rl 333i3.5>33 0 ai. A L r C.,. i., p.d.i. i 5 .ii.?d. d.P. i. b~d. OA ~ <><3P. .~43 ,=E.~3 b.<~~ p.36i.<33. ~ i.33 los hos.-.-. 33i."i.i.-Mun.a3.ii ~33i. ~ i33i3.i. 3 nd,3. s <3,. . .p3.-. x. 4ip3i 3. 'pEstab3er3.4l Seguo por .ex*ie-., anxo al ir 11-m<.A [e dOsc3alos nho. dedad es., si h.6< .3333 .4*33,543?.x6.4 .o. ~03133 A.y3 .3343. p3<. 3. tern033Obrer.S 3.31 33 33,.do. .3 a1-., J,.do .dui.3,-.id.. tenei u.3.3 *ediificio3.<33 3.<.<~ i 3-.ti~4 d.ii 4d. I -3-33 3 3 b l 33,,i 3 .44. 3 3 i 3 3 43 S j 333 <.3. >44< >3,, 3oa j3 3.-i33b.< 4. 3.3 3 i. 3.q3y<~ 3 i. 3 ii.3 3.3i3 -_ _ 4 i. 333.3~ -. 4.~t. d,3 3 ~ .i< ~ iSi3p~' 0 S.4 x-C. ~ 33~ i. 3 3i L,-, 4. 3.-~3 43 p3.-p3.,.~ .,. <<33i 3C. i i.i.,i.-~~~~.i.,.x3i. d V ea onru odsuaoba ie dseCnrIamasr 141 RI,It 3. .b;333. 3. 4<3.3. ,., -' fl ~ 1¡3 u.n Mi.<~3.~3 33.3n 3333~ 334 ¡ ~ ~ i. 4 i. 3n3i4. 3d.3.3 3.-3 .3 >33333 43.Ii. 333iii 3ix33.Z--.,xi1-3.d,3.3.3. 1. n-36d1i.i d,,.,3--1. 1 4. 4.3 3 3 l m .,.,.,,-Etbecr n e0Sg r or E ¡=ed d.nxo i U. mdd osino o iid1ea.aolrtn 3 3 3,l,-,,r,.< 3< 33 _ _ i.<333~3.3i.r 3.~ .,.6d. Tiixbx > .<.L.-.'.s. S.4> Mat rni ad 330 3.,.33.3. Ddl 34~~<,. S b,.3 <<.Ui< 4 .l 433333 <336C,-,O rea edrcoesd1om nCleo m dosd~dcrdeeaee u dfci i.-H. o 1<333-3.b-.ii4d313 -1-.334333d.3--. p.i -. 33 .~de te ¡ d d 33 4. 43 . ,33 tid d~ 3.113 3333i,. .c-<.ny m.-. 4.3. <3<. C. 3m3-! 4 .3.,. 3.,.,-. -3 .n 43 3i<~ £ i 35 A5. 3x', DA I. 33~ 3 33<3 3.3 i i.<~ *3 3333 w 4 3 .~., d'M c~ ~ ~>,., ,. 3. i3, ,.<.4., 63 33i3 i33.~. dm3 3 333i. .-. 1. 4 Ci.33. M.~ .D'.,3.ti'<<<33 .i3~. '.,3< Vi.333< Ci V3< 3.d o 413,333> 3.4 4.330 33343 6 <~ 3 < 3 < 3 h.b.d.A Ji,.'3i <3-33<33.333. 4<'d~3 33.,., .333. 3~<,. <>3., p.i. 3.ii<3".j PJ .3..3i.,4.43~.-4.-.3,333.4. IV-. -i.-33 5R O<11M-1. d.i. d,_ d1i3-333.33.3.3.4.~,.3 ~ ~ ~ 4 3 ,~i<33 <.<-3 a.iiii~. ~<~n i. ~~ 3-.> 33333. .3~3, 333. ~ 4. x 3.-.433, 3. 3dii 3. 33 ',, ~ .3 3.3 3~< . 33.>.33. ,. 33 i<3.3-3.3.3.3 35 > 33. L .-.3. .3 .-. d.2 .w ~ r k >3133>. 33.>33.3 i 33< o-33i. 33.433433 33~0 £.~.~ ->3 .3.! 33 3 . -i 3333U.3. 11~ ~->1,3 33.33>Si.4> 4 > 1,13 3333>3i 3. 3>3<31 3 3 ~oj ~ e 4~. 33.33 33.3.,f'3,~ 3 3 1 >.~~.~ 3 33 > 3 4 ~ i ~ 3'. ~ <34<-> <33,.<3>433333 33 ., 3 3.3l33 i< 3<3333 <.333< .3a -,4 i3.3 43. H 4 3-i 3-433,zi. 3-3 i.3.<.3.<,<~'.33 33<3-.3<333 x> 4~Ai.1 d 11.11n" 3.x. b-3DO3<33l .334 .r-.* 3 Cl.U.,-3>>33 ,~31. 333i 4>. 3.3. <,> d., 3 > 40< 31,33--.333 . .3. . 3 4. . d *,. 3 ~ i 3 3. 3~ 3 3 3 ~ 33 3 3 3 ~ '< 3 i ~ i < 3 '. ~ 3 .' 3 3 4, , ~ i 3 3 3 3, 3 ~ > 4 4 <3 3 .' p <3 0 > 3 3 ,, 3 3 3 > 1 w i w 33v3 3303, ~f3<3.3. i.d <. 6 ~ -. <, 3>3,3 3.34 3 3533isdidi33i ~ 3 P.*0313 >. 33333333 3 ~. 3<3 4 .3n.-. .i~.4-d0. 3i.33313-3d_33> 333 T ,. 3 i3 3 3 i 3 3 i3 T -4,i r 3 1 ,, . i 3 3 3 < 3. p 3, 6 4 4A i < i r M 3 . i . 3. 3 S b > . .~ i 3 . i i ~ > s H d<, 3 3 3.3 33 ,l. .4 333 3 %3 111,3 di, z, 3 x< t. 3 3 i i 33, 0 3 3 3 i. <. o ~ ~ i S h aiia i. ,3 3.-. <~~ i.3i>~ 33. ,34.ix. ix <3-333S ¡,333333 >4<,,3 i333i, 333 >ix.i 3.i. 3. 335.3.i3.id. 3 ~ $> 33d.33.3i.3 c.3~.~3. 3 6.p!3x51"<.3 ,-3Por<<333. 33larga3.5.4,3<. Distan33cia, 33,3',3,34.-nA33<.-.se033.,3"com unicara.i. ~ a.d4' d. ~,33433 i.,. -i J i 4 .333<, 43 D.~< E,.d, d.4 333d~ l M.>i.3 ~ ~i,::l1~33 -1 d,,3j *3 3 >3303331. 3 [; ". ~ i .3i. .4. d 1 d<.,<.3i.3 3<3.¡ C1 33 35 ~ 4 3. ~ > >.~ ,i,,,i 4333i3%3 .>< 3 3 3 p 0 .u.3< 343 3.333 3.> h.~3.~3.3b. 1.>' i1i.3" 33<21~ 33 33.3i3 <''d~,3,-.4, ~ 33 3 -d3 :lO,33.~.-. 3 3 ., .3,33>3i-3,,<,3 .~ 6 4 .~ ,,.<,,,i.~.'"i3<>335~3 <333~n3. 3xoi i3'33 b, ~11 l,3 ~ '33433 ~ 3~< ~433<3i ~ 4<-.-33>* >3.3333 33i>333 33><33 4.33f3333. i3.3' 3p6¡ 3 3-i3-33.3. .4. 331. .3.t36.30.<3.5.3. .,34o.4.3.<.4.-3.dSi133.-. 3 3.-. ,37.3.x.4Smasl prLona.to1.d. W-.~. '33. .4.3,.i330 3 3 3 3 3 <.,3333>33 .353. 033 <> 3,3.3>333 3 <3> 3,4.d3 33 3 R.33 3D ,.< 3,o4. 3 3 3 .3 <3. >3<3 <~-.< ~ L 3 33.3~~i, <333.t3.3.p~ .3 .< . . p .a a A ix s 0 u Ci.iu. x,, o . i.,. . 4. .33*. 33i43 ,3<3i4i3,, 3 ~ ~ < .i33 3 31 3, 3.3 ~ ~ 4> 3 33,4 0 3 <,,i .d,.3g.3i 33 1.>33. <36 3 Si>. ~ Q d y d 'Tu . S i. u d. % m -'i.33.i3333334333.,i3 .333i33.~.>4.g 3 D E.4 4 >.-.>,< 3 3 3 3 3 3 3 3 < 3 >A.> ''3.3~~.i 3333.33.~.33.3,< 3fl3.33 3 'ig,3 3 3 34. ~ ~ 4 -3iii 33>3i',l d-'.> 3 3,i43 4<3 n3 33.3.' <3 333313. .3i33.3.3 L fi iii* i. ~ ~ f'. 33 3 I. > < 3 3 >3 3 ~ 3 3 3 3 33>"1 3> 3 4 M o . > d3 4 3 . ,5 ~ .3 3 3 . 3 ,' . 4 . . 3 3 3 3 ~ 3 3 3 3 3 i < < 3 . .. < . < 3 i < 0 ~3. l-< 1-,n< 33 3 l b ~oo . ,.-. d. <3.330-. 4i3~'i .3 3333-3433333.3 33 1 '1d3. d: DEFUN CIONES .3-3.3.o3<.e3.i.ti.0. i.i.i.P.~ ¡.3 . 4>~o33. -3-.3 l33.-O<33' dei.l*3.333i.34. <33> <33 33.3333.3.3.333. .3~ix33< <3~33 333-333<3 ~~3.33,<, n l u,3.,33< 3.<,-<34 30' .~i4.,. .,, ~ <. 3 az=. 333-3333i33 3 <, 3><54133 43,! 33,3 3 4 < ix33 .,.' 33.,.3.,3, 3 <4 3 T,5-<< p43 .P 33.333.3.3i.,->.'3 ¡.m@. 3 3Hi3.3-3ibJdii 333.3~.3, '34433<3,33 ddi33.33.3,~ <,,.<.3.* d. 3. l~5. U .¡.dx33 3 3<>pido< 5 .33333.3 3>.4< 3033 3i.s.de,-.,l3.f333,'39 .3o433.4 .33iqi. -$ pi9t,.-.--.>d33.t.3.3i 4~333. i.333.id.0,!. 3<1~.3.,4.d -. 3< 3. 3;3a.s. y.e . qt."0.¡*.a ~ m p .d~ 3,.~p .1,~j,4P 5 .,, P ~~ ~ 4>1.d4,:.~%, 33>3.333333> 33><. 3.4.333.i.433 4 i. i3333.~-4= ~.-. 3 3.3, i33 333~. 4 33,!3i.~33,33>3.33i.3<>i.*3ii., o.~i., .4 i.33 3 3.~3i3~33333.3,.3 3 3 3h<3333f33i3-3d*3 3l.< 4 33.~~~33i.<333333<.--R-,3 d~~11. 34333333in<,-<<,2333.3,WP r ar a.isan ia.s Om unicar 1 L3.i>3~333<3 3.p34,3.< 3i.34d.ad335.oq3.d.13,33 ¡-,la 6 3 3 6 3 3 3 dC33393.>3a., L>33.33 o. <.~031 3.>3p~.33 4.3, i3,3~,.l. 43 ~d>3.33 .i3 4 i 33 3 pi3.3i.3 3>3>330 33333. .~d.31 >f3>o~xi 3031-i1i ~i.33>. 4 3 3~l1<3033i3.3,3134,3 <33.333 3333333>331 A,.¡ .343,33 0.,'> q~.>!3<-. 33. *33333.>q3 3 p>3.J0.3 .$' Si3335, i, 51. <33 pdi .33.33.3x3<333i 43 < 33i. x43.g .3< 43 i33>.~ 0>3 >3333 3 >.~~ 3 1 33 33 ~ 3'>',3 Ly* .,4 i3>,. 33333 .3'03. 33b~ 6 d.,,.,.33n £3333 .> 4>~4~.<33i.-34 .3 333.> >43.-.4.3 T.51. 333.333 . . 33 x i 4. 33i 3-33 .3 .344. i3-3 3333.333. 3~ix,4 3 .4> 3. .4<<3~.<3i3% Z ~ ~r3 111 fi.3<33. >-.3 A d,~ 3 3 3 Igjfr 3 < 3 1 fi. A d,3,.-36 .3-3i3, <~3<3-33< ~ 3 3 3 J 3 3 3 3 3 3 .113i31334'33<33. 133333fi.1.3333 3 ,33,,33.33<33<. 3 <3 3 3.A 3>-33>333.343-d,3 E E E ON E E O O 433~3~3 3x~ ><.3.o.33.--<.-3433 !33.g*.> .3.33<333 '3 ~ 3. 3.33.3.3>.,<33 3' 3 3 3~34. 3 3 3 3 3 3 e s>. 3.3 4<0 9 4 99i.0 4o.33o.3<333 33 3 -2<,l,3 %.31<44.335. 3 3>.3 3n.S.4,,'3 ~ ~ 3 ~l <10333.,93.3' >33i3.4 3 3.<-i3 4 <33>-33.-i.>33.<>,4~< ~ '3~~3< < 3 3 i.3> .9, 3.p'' 33< .Y>.9> ~ 3333 ,3333x3 34. .333.3 S><3.,4,3.,<-i.-3. 33.333.4 ,,. .33-.333.i 3.w33 3.,333<.3333~34<.3*~<333' 333'3.>i3.i33 3 3 3 0 < N Y-1343F.33. 3 1. N >3 1.<3~ _ Ahd.3>31e.a p c a ,0 5 vf 3 3.33<333.3 3. 3 i.3.,333333.< 3 i.3343 5.33 3<33,<3.3.33.i. c ,iraida O 30. 3,T" ~o i>i@i@ld <33.>3. 3 ,o, <36. i! '33i5<3 33333 53333. --EF N IO E

PAGE 24

< Pisia 24 Qau¡tlcado DIARIO DE LA MATA-Jucvea 20 de Maede 1952,a.fao A X Carui lvlDr. Gustaro Gutirrez. A NU N CIO0S C L ASIFI1C A DO0S D E U LTIMA HO0R A PROFUIONALES VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS 3 DR ES RMOCNS AA 4 OA '4, .". .~<.". Inversiornsjta Inrersionistas In' fversWflUtois DRI MESA .D.Alejandro d.x t Iad. d, ~m adm zd. e. $10 AR Dr I PIX ;d. .a~ altru. d. .ql al aa a -. a '. d ~ ~aa l a4.i' 1V o., ~ '¡ASURIARIAS h~ L-<~ ¡ ~ -a~4al l pala bdl '4~~~~~~~~~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~ De. ~_ 813 ~~ Alp.a uh. al spaa Iah. ,., al v~addiii.[¡ .a lb 4.4 ,".~, .4.4. '444.'.". 1. RASOROSSEUAES ~ .l~< dl Cla p ldA. .lCaad AMLIC N LMNDAESApMuaLa l al4* DNaIA83 M4 A .4TRAS N44 S."",. -,Ianup~2 VENDO4' <-N,* %.,.-"" LLTTES Y PISRCMSLAS ~~11 d. 5 .. VI,~N. DO. CASA444 <. 44341 48 *4 4' 1 '.,,.,.,4". 4444444444 h PFRISLC. SEPTIMA AVENIDA0 444.<44 4t.4 < '''-'~4'PR]STASA Compro44 pinsR -¡ % f.ii 1~ ~ . M Y,. II:''.4. ~$46.00 METRO Telf.4 X441 4. 752.2 ~ 44 ~444~~ ~44 ~ ~' .44544C444 4 444 I4.4444SI D44~,~4.4;,44.;'4444.44 4.~*'V_,, n 4$. .444. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ r .4m6 .44444od,4r4. . .g.'~laha .44 INVESIONSTA 4,il, Lancs*'4 PLAYA. MIRAMAR 4444_!~ROS E_1IMRESO Bosque44 ~ &U M M ~4 .4.4444.4444. 4'4 ~ ~ 4' 4444 44. 44444444 C.Ie,4i4.d 9(4 444=4-4 444, 805. T,1 M-62'1444 44~44~44~ 4,'~4".~II BRO E IPREOS IVERIONSTAS ~ jI1em > U u ~LIM IRAAR 04*4 951 T.lI M-1, ltPas d1~Bsq, 44NO4 44 ERMDIkR4 424444 MURE Y I<.4< 444,44 4l'4C4.44, . 44' _____ 44 <. .44 HABNA ENTS RPARO MNDIA ISTA ALEGRE .,.,4442 44444'4.HABAN300A4-RENTAS 44,4~ 4,444 ~4 CON FRESTE A LA HORROROSA GANGA 14 1 ~4,444 ML0 '1;4Hablase en. Con $8000 Rta $3201 I T O t . PARCELAS DM . i::UNORE 44.44<4-4 5O 9 ~ ~~~~ 8'-HBNApagar en 4aos 444444*44.4.44d .4 . . 44 .4 4-. .". *~4 ~""<4Sin intereses DIAR10 DOE LA MA~IA SAYT FE 4154" A 4444.4,4.~~ 44444444" RUTAS% 71.23 a d 1I.1 .1 415 P-~4 f~.,< 44 444.444 ~ . h-. P~ -l.EDIFICOS____ Agua, ".~4 "4 '4<"". ca
PAGE 25

JI. ~~-. a.~~i&.a. DIARIO DE LA MARIA.-Juew. 20 de.Mario de 1952 Osllao gu S A N U NCIO0S C L ASIFI1C ADO S D E U LTIM 1A HO0R VETSVENTAS VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS k SOLARIS si TIARO 53 AUTOUOYDOI Y ACC& ¡3 AUTOUOVUI CE 1 UOOIUYAC __UOOII C3 3 ArOOI>55 Y ACCIA 53 ATUV.8YAC A~1MY CM ¡3 1VRA 04M 5YA= 53_ u4AOaMO PL Y A= ____ -OS >00. 400 000. ~ &c~en a ~II~ CARNAVALES 45r5450 a.v.teT lea. '5r.0> A~ m40 i ALS WI 4.-"o,. . Inrersionistas 1Inversion>s ~*,,,.s.., A 3ir27PARA CARNAVAL cia.h l aletrye. &. h~ cmloea bu ~ ~. .t -UI~ -1~~DANTd.E-4d,1$571 GAN dedovotdmdaue dO l.,_ ~" T ~ 0 0 0 : ¡ B.~__z OED~ O F-416$1175:Dl~. la, Poop&d~ lo ble. a le vogieod I.h.e.,. ., . .19594 __ ____ 1 dadUI7H 1950 o dadeAMA~ d.V.IBORA ALEdelaGRE~¡= ~ d. ~h~R E A ADOSF-4162. 20CNA O A A A00000 4-)1532 oo) 6 UR.D.927I.4fl," BldoSope.e . 1950 ~ Ch ). .t. ~ 90 ~ eoi .D u Cele 2, 60D-1 ~11 ro n. n) oelun abo.A1&. W .1CA DILLACi. 1990 VEAD TOAG 1) ARRS Ddefude, 4 4 (eOe >. rLx 2daoca,, IR rmtie. b~J d I.at n u o-> .~ ,o~ o-~, ~10 de Octube yJoefioo.d) IloCA19A52. 14 do5 =a td Lz"era=>0 _ __u"_ue 15 ES Ynq. Y(CNTo RNTIRNT n, Aredaa a1jr951 JE?'¡aasenAE1P A 5 CADIILAC 1941 formal.A> __ n ,COA A M ENTE1,0.00 1 23saq a V d ¡d PEQE VDRERsRFUIO24 Doals olre .LL3 AIS AA05 && CAODSMOBI.E.1951 0054 AA ioIS pr o A r. us. o 1951. AAA .y5n2-Ui C D I A 1 000000 la, 45.0r Di a0o. 51 004 __ __ _1951 _-f-AESIT ______________________ Csa d edcoAl2fllloca.Ve. ~ Cale 5 j o-m, s @o Sr>. .405plt. a FUICAS RU~CAS dado, bdehcljenje 04u54101peAN .A ATNI. E l.O DS OIO.15 CalleA 2R3ACIANI. _MADO 141 C>eo L M L.19W0 al1 11, joo j nrecus ~ ~ CADUC. C. .19509 lisuol o m sum C. w N tu ODEG VE A O 18 .1 >000 Oa 10 d.A ,t, r~ Y AlOnaA AA0l1AAA. 19 A 0.1 Al 9.1. N U Y 0 S1 A1951 5 ~ ( fllfl 00 ,1AIAA500 A 1. 114Valos0 en nWagn 94. __ Os .Odo 1947So niU 41 0 4A >A0,DE0,.0 01,. n esr rco 4Ci UCK15 onr lb U x. t ~12 NA Ob 111 .11 05~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~L PEZ__ >0414 PSE A00 04 00O a. '"BIK.90Ctul 0.54 > i. . . .YJ s . . . . . 94 PMENE! l 22 M ,nO A 0 l0 A l HA50> Aoo l'k AAS rinniln I D A (¡;no,00 .un nrra V EN$8 0, ~~ n, ___ IWUII55DL Do1)d loo NUEV. 1947 SASI TOE C 50 . ->'4~ 00 W¡) 4 i>o)h>.'. 4 0.40MORRO 64000ZyoVdae C am de.educaciO fLAALL OeNo. 1u', BULC. 19 1 A _ _ _ _ _____ ____ ____~ IJ.CCHOOLi UVSO O 0.0440.4 400 selo e lo-hoy 'o. IL ERC FY. '9 9 IFAN alyle n25 hsoLoD-40 -. a l g.DpS TO." d .p. ZT 5L MZIO .aoe-oio> o U C '~p 04 ooo> rea SMTUDc EBuA33 1 :947ilNASH. . 1951 19 0>0 0.1 0. 40. 000015p .1 ., A N A SE I E 0 C~I dd1.1.N O leO 0> .a. A L ~ S U O BUEN400004.0. 0 500 j> 004,A 00 00 01' .,. ,~ ACIIDAD S 000000.0 NAS . 95 P YMO TH 142 HEVB LE9151 BAR8140U0ST ED0000P-4401 00 op¡.¡40'o195400 .4 5 00 IAl. 00e1.o4.,..7. IUtiuuc lo.~s a4 re > -444 oC.UDE AKE .1950 Lqim1 u ~q CAD E lO ~SPEA S CHET*OLET .1195 4.40~ CO M O D ID AD0. 1, 0 _ _c~__ o db, 1 9 1. O I i O D M B L am E E A -CE M sO LEo, _ C A IL AC949 9 MiIIiIIINWaon 198 I. "nu __c. FIN Uf A $100 12DEsto4P eco c¡.BUCI. -. oBunkyLL Club u .w.AI1A1EN ol') oop. 9 lo.SOLi Ba11~GE. 14. IAA1>SoA.AaAgAnlA A950 5000 .07010 X~ 1405.A ~~ 5~~ 1.VI, P SE R c i ade ci. 4 U DSON. .1947B50C ,r.14 SALIDA MI L ~~, E, 1>Il>ol UN J"-o. ee Cuna DOD ,2E FORDK. .1951 D DE4a9 .1 5 .~ 1,40000. C iioou ,02 H V O E ~ s .F R . 9 8 C 40400.4 h .0d. d~ ~ Cu a MC K nv-. rtua y o. uo .x9 UICK 1949 A .R,>rol. lilO R NA LT 1 49 CH Y oET. A .40 tH-lI.9j)51.dierenia] 48 2000 INC OLN. .1948 4u .0.4 do N EN[0100. )0CALLLEOT HP.N o49 120ML .W 111 1 0D 0,l. 0 1 A BU C o 4. 19418.ve m* .~ DA0 'EL Y P' 9 9 CHEVAN A 1 LE T. 19 8 ob 0d0A TO UR PE.Co.oo 19Ws1ulIo J"RE : NETUN MS. CAbvr0et ORD .O. 6.1 NA D ~ 00000~ .0~ ~. 'Dhi.E 147 ~STUDBAKE ALAR 951 UIC9194 No.17MOUTH O O 1U m cm r Ioi.ooi400 o £* ~ ~.OI.T205 ',>040 AjAT-ITIRD E UMSRO. 95 14 DEJ _$00,~E.$.1), F CILIDADESDUlCE.1948PY O TH.1t . .oll LA.1(2 o o,< C Ho aREC 0 4 1 > 1 > 1C d g n i A KM G 1 5 L N C O 1 9 5 1 t_,, Vi 4 .¡C O UAreA otVAPORp.IROEN f .o 1959T0CDR mohe.C 0d1d'00 M r. 1 F e t a. E t d nP5E R LE 9 8 ~ ~ jo$518 mejOAAr> N-so ___________________ ___________________ ____L-____________ 1.7101 08052 2 LH.C-:005.,41~leloO62,0441.0401000 C 0,19090, Col 0.0019%

PAGE 26

pNoua 26 aicdo DIARIO DE LA A NA-eea 20 de Marzo de 1952 Osf~d.Ao .cxx A N U NCIOS CLA SIFICA DOS D E-'U LTIM A HOR A VENTAS i3 AUTOMOVIIIS YA ALQlI) U YS'K ri AMADO V ENTVA S A CCS. NE1VERAS Y-RFIEAOE REFRIGERADOR PHILCO Su mejor Negocio 'e en 1.jRefrigeraci n a .1 . PLAZOS S. 1. OFRECE -siemupre FORD. 1932 Df1IiLA -Ca NUEVOST~O PM0(.A ENTREGA INYIEIATA GRANDES PLANES DE VENTA M,.Caaaprd. e Vird. 22 a ii i.l. PITORMSE EN LA CONCESiONAIIIA DE 23 ~ J edad 51 UILES OE OFICINA 54 MAQUINARIASMUEBLES DE OFICINA a ~ ~ ~ ~ ua y .aaaa a (.). a lc uiar, t-a cheaquaa e.''a s a,a 50 MUEBLES Y PRENDAS -Casa Gliava C m MUITIr( DE OFICINA LIVING NYLON c! J,-aa.,ti,2la n.a. 1 lata.202 ( qa ¡IJSELO OA YNOCHE! U pti.Ta 3 El Melo, Sala ,A.-11 91 I.r5 7-2( Mi i l dolallnd i~, Q;7.00 'in fondo PUEDE ADQUIRIR UNIA L'NDERA OOD a-ial~,a FERRETERA HUMBOLUT, Ida I'.L'Al.o______~._WOOIJENDO l1,070 $45.00 aa p E.lGa A S las, ospt), 3 haill.a.horoaloj D IN ER O ., i aaa. 0aal~-a~ AA RT.AMENTO $35 ~ . i -IRfIFTERA HUMBOLDT, e"'-a y~¡.a .a' nu,,&ac Emba.d. aD-aaPae, Amn S.A. a l 834.51~ i -T ti~. lena -. a.~la F 9 1. F(;,I144,5 a. -,m aa Calada 103. 816000.a-a PARA LAS DAMAS S LIIk,,aa.VDD XZULEOS 76 ITERES PAILA LAS DAMS '_-;EXCLSnoS cl~Miramar Tomno $20,000 .~Ad~ a', w AAR1AMI1U lao$24000 T. f_______~t___3_ d._L.________________O 8S35.0 ruflh¡r "" i~ ___________ l' ,i r .1 1. ~ IA Entadaaa do c ao a .aa-,a~ a Ieb.>da. f ),. ApaalJ.exa aa.taaV A 11,0 IE)APARTAME.VToSA CERCA DE RADIOCEXITBO11 21 D 1~ 1:CGo cra 616, aala-a aae4< GUARDA MUEBLES a la l l la. . .3NI0aD.E.aa I1.A 1II ( OFERTAS -. *a.**ea 6l,.~ a.aaa-aaa.a.11:: MENDOIZA '1CIA. bie m ~-udd 1.I.~'T" Obspa 305. Mod921. 2y 51. MN.MW -527S7 d. 1EN HIPOTECA lmea a,. u 13 N 901, e+. *6, V.Y .d 11., 35. 836y$3 tlaaa.C~aaId.a< Ma.-10'-,e".a h .hi, ea A. vn CAE A -,.aa."' a, e laal.a,-aa-a. -a .0aa.aa.daaa a KaaiOs e n Wl OHIEI *A'A( A rA.>. , ¡-. ,a]ta a. d a.0 a.a. r.a. na. a a M e.d ZAsa.D aa.-a.a.a-aa. iql aaa .4 Z ULEJOS Zale Hipotecarl o aauPRAETS ALQUILO AMU~EBILDO__________ 4 al.-a -aaa'aaaa'MENDOZA.al., o1Vd .*a-, mIR A mA R da.,a1. V.l,ald.d 1 CSSDCMIDAS a l., a.a. e a' laaeaaaaala a, PRECIOS ESPECIAL£ &al.lad a, eaa'Apa.a.a ______has.,_y___ ¡ 1 T11FR4ON CAYI'akAN' ea. a.I*]iala ala Sa¡l ,11 1 1, ~ 1 1.71 -0 142. 32, -83 o PARA CANTIDADES DINERO DINERO e aaa~ SNMGE LQUILO 1301-=4 Ca. IMPORTADORA i~aa~aaa--a'-., e 1 enraa-a lt.Iad y Ecabe AY37a .50 S O B R IN S A M a ,,> a-aa. 2 -T ,la 1.aa a .aa a a a Uaa a a a ,. d* e a a 0 ~ PALATINO 202 aa 1AATMNTS .a.aa. a-aaaO.a.q, 1-6115 CON14)" FlI.AEIDA 'aAlDEMAS aaaaap .,a,,a.,r.aaaaaa Telelonos: 1-8733 sll} I IIa. lal . Anaplaia d. AI.aaadaee. SE ALQUILA-N 171 ndN-'3.~U 11 Se alquilan apa-, a. a .aalaaale a (aa.a-l.aal ~ _P" It ai ~d., d,. .d. d,.d23 N140 entre 0 y2 M~ l.aai.-a.a. a'-d.Oa1~a __ __ __ _le.___ __ aa¡aa. a-,-aa. p.-ld. ,a.a.,a.a. .al l-a-a-a hla daal M11 &4%( .p. d.i d-arnalaicN'.5-1 tua. . . al-,. aa-a aaaIdaa e,d.a .tu,. aaaa. ba a', una y d.t Iab tacioniu. m. INODOROS d< '1ea.d,' C.1Z ,a-A" aacaaa."AbDA EL ERR ___y________ TANQ U E BA lO __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 2800 HIPOTECAS < EII A'2,115L3a ~a~aI4aa:~ la.aaa.l.tr. ItIDETS . ,iri. g na.,oa. .a .. -. f~a a a ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ g 1.(-.ana aa-ad-,,a 3aa.5___p.____m. LAVABOS oHVla a AlRTM al-aA rtreto1-aa.11 s12.5 a.aa a.'. alna.aai A flhl FtRREERA l-NI>.a.A. fl tUU .10 jiaj CA1,A11,1-,EDADOrtam ento'* 42 OBETS AISALQUILOl aII. HUMOLD, S A 'j._ __ _ H 1.2 -N-(IS n la¡< ordell 0O11 MO AGUI.LA I507

PAGE 27

'Ao a-x Oufi DIARIO D>E LA MRN.Jee,,20) d, Marz d. 1952 j~ 5 .s 5 sSs.s. .555--55-ss55s-Ds-5 s---.P a a a ausIsU a t dsI.,c.s.plslNA s.0 1~ ~~~~; alqus.ilanss casasss t ~ ~ ~ . .V. A 5[A s. ~ 1~. i -H1,~ . 12 CO T R ASC71s-1 A 5~55-55.y5 5-5555 *~ S.ss.'"'5 'ss~~s~5sss -s. 5. s sS. 5~5'555-s5-55 s.sse sss ¡.55 aDIARIO5 DISPLASAII4 RIGl

PAGE 28

Pgina 2R9 a111ra1. L IO IDF 1,k ARIN -j¡eves. 20 de fanzo de 1952, Oasfitcadn Aflo QCx PROFESIONALES CO0M P RAS VENTAS VENTAS VENTAS. VENTAS VENTAS 1 VENTAS 3 DOCTORES EN MEDICINA 17 MUELE$VPRENDAS44 AAS 4 CASAS 41 CASAS 41 CASAS 49m SOLARES U FUSASUSTICAS DI 1 1\YA T B 1.1(3>911RT11 L-LA 1 K N j>A N. A A ' ~ '>" e. A7.> 4 OCULISTASn 11e~,-D.E. Cullar del Rio VD0 52XRENTA I C$LL40S0A>bn U-23 COMPRO ~ A>( 5 DENTISTAS IOBJETOS ARTE. CUADROS. 55AIX RANTA 5.5811 VELN NDADO. TERRENO 1 401.1. 911BLE S IDE FINO STIL O metros. Quinta enrAA vB 9NIL4 ID91N 11 A,591755 11/S.> s[ AA A 7 $5,7410 TrE YF-59!-77 D-6403-49 abr ¡ 1 r" .GANGA 55 0 _____________ Comprmos vendembos R T 1 <91AAT. HAAN $E(T0 i RI ACABUEIOSA.t '_9:P IUYANMEBLSO L.RO.E.IMPRESOS. . . . .J0079 1 ¡.1E PR-PR A S11. .9 UTL .,D FIINS ILUYAIDNO I LUYANO1277. ¡¡ A A. . . . . . . . .AFA. COM ROM> ,., ,1 1I,,,71.IAA(>dAAAA SA9ANIAl C¡I¡AAAAAAA t>AAA:l 9.> 55(1 5 IBO7 SN ri 1(s % 41 d AIJTOMOVILES PICNOS A t;11 P. AlD-7.COM R PAROAIOS SE, 91NDE Nil9I A AlUNA A,. LA P11 9 91 Xii9111S 17 URAOVLES APR EA.I. $l (100 3v Ai(A7As '1 SE COMRO SA> Ae> A 00AAAAAA J A~~,.(11~1~K,9~110,>.x-TI.421MUiILF001Nf1l.NDIS%.c) llnte>VEAD : 1450 umMAQUINARIA k0111101 N k¡ 1 S A1(A N VD ~ ~ ~ ~ 1. DA i, 11 D o J IFA TA19 (199 a na s, l, 5,%L 11 -. %A>ti1 (It>9, 911. 1l A 1 l > (09111117 Pi. '("PEDRO DE. LYTEVLAI CUESFTA H1 5 A A TIos 5,17i1 AHI, E 1.%11 *1 p1.a1.(A.10 7N,%]l1E1,11 W-195 COPR AMOt BLS PITO ITAC or1lCueg.de dmte5P 0 ~~ p J. P. Quintana11ij SOLARA$6 -2655: COMPRO -VENTAS49' ~ '~>' CASAS tcSMpaR1Si3159-9 DIlA 1 . ¡UAA ,7 77 .7' ,( p.9 A7O'. _.M-7 37: COMPRO U-19. ,IM IIAO t.v,\ 1 A8733 Compro pianos CASA MODERNA VEDADO,.C.LLE.23 M 1 FJA{N11A5 E F]1(7 . . 11). 7A IA 7 .7~ >~ 7 IAl, 7 AA A> ~ ~ .,.,77~ ~ AA. >.1 VEDADO, CAE1 2:5,000 11.77A>Red7. d7e ¡sio SiSr7~77 so7 FINCAS USTICAS 7~ 'GAN-ADER(1S OADA ____________ 49 SOLARES FINCAS 9Y 4AFNDADOS G SD 9911119(5(7%DI ALM Finquita en Cacahulb77im A.(> RTA. $1,000, $120,00 77 '77>77> aA7ll( REARI1TOI>FNESI Annciese y suzcnbasa al C.797 D1 'iaria de la Marina'"

PAGE 29

Aio (XX Olficadoe 1DIARIO'DE LA M '*ARni'N.-Iooevr",. 20 de" Marzo de 1952 1,1 asificado* n~ 1 U VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS 1.VENTAS VENTAS VENTAS 1 DRUMEOi.OTW A 81A-ca rw -3 Ur5E 0000000. ajoto. y= el -mT,~ oefere.,. ci A%,'_, -~ oie .a. ~ _: 0000 00 =, o~ .00005 Onis 000 05005PuI-Iruuu-OlE ~~ mLa NbIo~o-a i i ^= =o1 lNoIeo i, """" sT A.,. ,0 00. 0 00 .o ,,.00000001o~Co poa.-n. u~ _ 00 0000 o 00 Iorno1W I,1C ~ .,.U-t'LN"I 1-t l. t -0 y00-.-0 ,0,., 0.-0120 e__~00 ~ ~ 1-1 1I5K poroId>lino crisal-'_-Z";,0 0.00 00 c.e 0 0 .J M AL TAMuebldes aesp.oo e y 'eauzsa jo .0000 : .00 tj .ON N, REPARA IOES DE rsqi4a9 frennd MUIetp 52olitana00000 o. A-77 61S-S ~ ~00 "" _0 ,_ 00O ,u0o~0000 00000 T. ooor1ooL.oor1 t.l01000-t w, 00400 MM.A L A i na eninteReyA-9 151 0 -, tden 0000 00000 oOanoqOr moo ooRdIos Ro.liios uoadosOO00D-.0MO~MI-, 0 5o~~ 0 ~ ~I.c0 laona. .05 05,lo -. 0 1.1.1127" tl.R I--O. ~TOS~ mpo.o',io 1017ti,00~. o 0 9000~ dede 910000-o.11.odo11o.1o.ooo i.,1oo -mOo ~. .00 0,0.50.0se ~teZ00970000' ',' C,. , ~ l, o. u alma 500~0. 0.0 0 1.0^0,. 0~ W. .~I, 000. 00".7000.000000000000 ~~1 ~ 0 ,,. 001~ ~ -55 7435 -5 .!' ,00 000 000X -':0-00.00~~000.-_000 000000 00002.0d~020'00~ ~ .0.0~0~ 000.0 000 00000 0000OOOO.00.0 0, 0000 $06 0i. ¡o UALt ES t, V .0 .10 0 bi4,oOiis~000 ~ 0 0000ro M5, 0 00000 0 0000 00-00_ 00~ 0.1 ~~ ".,-.0.000 dro,3rure. -¡-t.-. ooo.oooo 00o 00too 0 sosro.Os$ I-IAM DIOI0.-000 O O 0-0o~ .00000001 0 0.00. z0 ~.0 re ~ ~~,000000 000. ~~ ,.10 0 u,, ~.oOoOe,=, .0, -1~l. ~Z:.I. .I.,. ,: ., 1--.000 0000 000.00000 e000 00 000 e 1 ,000 0 000 0000 0,i.0.00 cooet. 0 0 005.00 saTe" ro otot._00,¡J-00 ~0000100000 C-2107-5084I ab.srIa < 14 .l 00 000 05 005 0 5 -1-,S00,J0. 1 0~ ~ 5 ~o ~~ .$2n -l--00 13 l2.n e , .000~I i~, 0 :o o~ 0_-1.u-j~ ~~ 1i, O 5 Ol ~o ~~ -!u,----,,, nuv~asado. Neuc ra $'2~_ clIl. ^ i t 0 0, l 1 1 ~ ., D . r ~ 1 ~s ,. i O ~. Vo ii o O o o -je o c & t d e n n 1'" ,, -1H M ,_0,0 t .0 v 00 00 00 0 -00 0500 0osima, d-ri00000a 000 000.000 000000103Y AP RATO W000000000 .Oesb~. .00.0 s000o. 000rra-,$31 00~Clzo.i~~~~o~dri00',0.n05P 0~500ni roat00RAD, 000 00 00 -nte-oooEqu DIN R O e1.ooooo.Wkm 0000000 111 000 ~~00000~~0100000.1 C PASDE0ti t 041 r4I.E W 3,~ ~~8 0m e2$, alesopt o l n~ ao~ st~o",, "#~ ~0 -0l ,_0". ~ 0 -0 0~100000 000~~ ~ 0 0-0.l-550 0 ~~0 .,100 L, $ 1-1,10L ;. 1 1 ~ ~ ~ 10GR19. A NY 0 0 FwGOCt.I:,IO 000 00000,.~ _t ~j_ ~ uele meicnoCt lol Bs. l----~ ~ ~ 1,11 5 -. SIII00CI. 158-U. DEl! ES 0 1 0 .~ L. y,@ .l nto.Y1. .8 i010000VISO) '0. R. -AW1 O A-.1Os. ~ .S00000 roo. ,2 -10= 0~~ 00l~, .~ 1~ 0101f .000 Muobesria 0-7,3.001,naTelal.d a.'Ise;:7.t'PIANOSmao$. o,.,.,000000(.-00b, 000,,000 o.-k. 0 .~ ______~ ____ ~~ 00i. ai10 n1-I ia1o~~at ~~ D0-_ 1 ---SIO ~ __ ___-.0-.oa. ooonooo 0.440L0,00 CARICRO VND.)C ~ ~ pro. oroaog yfa ,LE-A-EVRA Y RERI pEOO oerI05 esta O0porS IEtwAlda Con la loronaun, W.r~~ ,b-rd.mu.I1.a & -oooT Jo-q00000 61 enre ,N 00000 ,,0*0 000.01171 1.1 000 -l-on i,117. 1pr ~~i, n. o-cr-dota Lo .i v 0 -a]~3b.11ora',dS ~~i 0 o1 1, rO. 0000000l ~~ooio~~ ~~ m d~l.s .1 0o .oooooo. 00 1 irdlea Sa R be 003,10_ 0.00-0000000 0500000ta enl 64 eno .5 ~_ __ ~,i,, Po. roa. ~ ti ~ ioa-Csao0.5 r ez 100 ~~ -1 ~0 it, p Aflo,<. T-A Ojd,, ti r,.,I,,l ,. .,1 i= 1ia 6. ,.V A cY ADTONS 0 toooutA". roseo l_ ~~n.ado. M~.[, JE C-3i ariT14 SOOomtoooOOt~~Z'.o. oo;.00C0080,1alo, 00010o000=eoos 0* 00-0 -50~ ~ ~ ~ 11-c.0 00 mo n oe. a b am s o u 1 lar o saoba cot .ue 0 ,l'. 00500 0 00z1 ca9 ~ -"I u -lz '-~ .L a MnR.,IES PENNI SMO roto,,7:iH.o_ ~ Sao \ rola--Rt 00Alo E . . .~~~uefae:Is.1e.s-.-.p~,ss B,, o v ed 0as y ,pafltS O Il)S s.C-l'.1 inri! O0 C-1.7. 100000~0,0~ ~ ~ -00000-000-o--0-.0 _n_0.o~. ""00-" PARA-ENTE RAR 0 '.,0,0 ,oo 00000 M Ul ES A~ LAZO MIRE. ESTO0-U.000000 r.ooooo.oo '00SEo.0 000050000.0. 0 .0 0 0 0 0 fl¡ u l .p CO TADO Y APLAZOS io. noos;db ~ajo de000 soo LA CA ~A =IERRO-PO ,1.1 1-7'016 NSL'-" 0Televisor00in.entr0da'0 o Q~o ILAFiIt> 00 ~i,,, es uJ .00e 0.00000t00po is em 0K,. -i .r 0000,00~0000-00<000,000.- . D-'UE6zS~ sladDclebnqets a y _hTOSC eC. 0000 e gres e~~~ ~. 42 ,.,0 000 oT ,,"ab~L rooo~$si00000=0 aulas csoo 00.00 .0.na>05 en00010e .II -td m1O ~ti.ebles ron-adrL.Y-OcPl1 t e.ralidad yonsc23doo.'So \*ublee otOi,0.1.It', lii'11 .-. 0-0--01~ C-.11 11. ,L44 -52 000. D 1100 -0 roo.,'-" lt o r '<:-" .,, 01 rm1 raEt l Morlo'. 00 0,o.cl49onta -. 2 .I. J 11,h JE4= A *O o A-774.000211-82-3AbLES ~., _____-r2lto~r ddpil.caa.~Mariuey 00a:M.E IbI r~_~TO _OYD1ES Y C. .:,. . . bso1e eng'odoe0-00.m0II",~.0t-0-o10 oo oIt 3000 ,O.-.0.411. . 000005. .00 000o.ess sS~ 005 0. 00.0~0.00.n.aoeoN.00000000". D.~ PLI.Lo11.1.n1ro. d ~ lC-oto 1,00197 a 1A31~ c. 11,1~~ ~ ~ 1. 1.o. -1 .4114oIl. = 1 alr nt s d ompriiro ~S .0.000.0(as,0~~.---.~~0h-, suo, oo_ .l:*ros.00 000 y, 11. l~-0 11-1 -111 P.-0 0.000C 20 C. ab il 0 00 000San 000000000 O .u ~ 1 .0~ -0~0.01~ ~ s ,00000 ~ 1 ~ "_ "' , t 1 ~~i.NI IADO 00 .00.,u000 0 ._'-t_ a ide O n e ^ "l,& 12. e a Ye 'alO CAPA W___ .0.""0 0W" 000M0I00 05 os ay0 -o, o. ~ ~ ~ ~I. ~ ~010~ ATE00.000 AUSTN 14N8~o0 o 0,,,. 1000 0DE0 .0Llt PAZO co a i04r10 1UO00" ~ .00. ~ .0t02L0 000 a-ssoOFERTA 01 jAAS.l 1 I6 $711 080~.: 000~.0000 A~miente ReS171as d Esc Ij¡ ~ VBJOS -00. es e.00 o0000.5.0-11.0.0OS ~. ~ ~ ~I~f" ---N ~ o.ar q~ .od s.po io -1., ii EV .O ET41.005.l'-0-w. 0-1 0~~~a0~5~ -aMrEBL S EN EN A i sooeo oteorogoalms.~C~~t'.l,.oa, .'a. oo. o.". o#.,n 000000 000000 000000_le 05m oN--s.*.oim1of oc lloos,,,, ur-r__a?.Sg-oooou. ou 1.o.o. o 1o -">1'0000EO0C ART0$1.00)o 000. ~ 11 -aos ~ rs o0,o oeoooaa onr .5. LA 1.,o .Rdi e 1 5la=" LA CASA BAJito,000 ~ .o Ooooo1o.o1o,15Aprovcu Lteeood. oluns ioaoevo.tr1Oa-dioint-so0~00-0sv tonooonro V.1C.rt4 aoro s 000000000loo0 o.s s3jro l ,oti 0 1.aba oelsIarnoiia lqia[~,o .oooo 00:0 0."¡ i oro oa ~.~ ooo oo. taa l pd a --E ldd siriil e-"p iz ',c ', OO1 00~~LE U. 0000, ,ooo 000 ,0 oe.,I,.0000000 ioooooote¡,,,-00000 1;.~ OoOSOO005 0 0 A Dot7sORS ,VSl o o0i1M.o= b t'l ~~ 1,ll no T l-,doddoa N es ,i ot n.L¡e,-$1OS tIolo] 24 C-21.72 -. "' i, C s 1 iase. o.,4a ~ l el 4 ,,, -'w z5,5!¡1, ~n.'.-,10a.'. ¡.1 . 1 ~I. ~~~~ $0000000.000000000. RADIO.S so 0oLoA C oSe 0 .0~I0, .00.0-00-0~~ "'r~ o 00 oomo 0500n. 1ar ~lZLU i000 o zo 00 00000 r. 2 0 000 .0000.00 00 i0. 0000= 0. ~ ~i, 00.0~~010-__~ 1, 1 ~ m~~ 0000.0 0000 0000000 000 00000 050.0 0 .0.0o .0.Q:-,0.1,4~ 0000. 0.0. L m Ci~~-.1 -_._ a 0000.-00~ 0 01 ~~00000--,0000. ,:0o,0000o (n ecro o su a5-lcula Y,l"0000 0tuoooo ', ', -05-oi ,_ ,; 00 .:.o oor,1 is~. el-. or ~.L, __~. ~. 11, . .aoi ~ .1 00~t.e.1 ~P.0.000 0. ircri .r0 o 5~. N ~ i, ~ ~~ '11 lle~ ao 1.9,J0000 00N0000~ 40000. 000.l4 T 0 00 0 00~ O. 0 0000a0 0oc ~"n0 M ~ 00 ooo* ,0 ,0 00000 0 0 ,0 .0 .00 0,J0. -. 0., 0~~00 ~. ~~ 0000. 0050 ~. ~. 1, 00.T1 eo 4o1.0 ~.0.000000 00 5~10.0 00.0.00.000. 10 00 00 0 i 0 W."00 ~ ~00000000,000 .n-,0.,,0 0.0N0-000,0 '-5000~~" ~oI" 5ili000-rs0Caz000es00del ~ ~~0-0~.0~~, ~ 00

PAGE 30

Pgina 30O oasificsdiosa D'RIO DE LA .MARIN A.-Jueves 20(le Marzo de 2 1952 (2*Ifkado* Ah CXM _______ APARTAENTOS-2--1----___ ti PIUEROS __ UDANZAS ~SIi--CASASDE COMIDAS ,_~ -APRAE -=1 ~ _ -~___ ___RE~ 4 -1 1 1,~ A 1 - __jPAT AUIN l_, PTOS 1 022 .< 2 2 -~ Am. .o.o, o"".,. ,o.,o~~ o~~~i."o,.o.,.or~~,o1 ~~~,ooo~s,.,.o-oo u-ooo 022,220 "O= ~ 2,2 2,,,2 22, '', , <"' 4 ~ 1. --22 . 2 2.2 ,2. ~ ,o,,,-' o. o ,10 -2o.---1*.22. 2~.-2.= ~~AMAS ~2 1. ,.0 2 0,222022 :,,:. 02 ". 1 2,2< ', 00 2 ,.o.2io ~2~~ -22~~ I 22202 2,2,212. 02 02y2 202 i" 2-0 .j2.ssM.!222,_0~i ~ 1,o -. ~ ~ . K XrI 1 1 n o ~ -~ : 20. -2.20._ ~ _ VE LO ---l .-< ~ ml 1t" tj Ao ,212. 11 1 -0_2-~0.2022,I 71 NEroinfntRO Y TA ~ENT~OS, ., ,t_ ~ ~~der,. .o11reto~.40errira enre loy 12. edado --d--r-tA~&~--2---2-2~ ,elo ¡rrer,--,5,per .~ , b~ lt-,,_ ~ "; z!,_ ,i200-21 20 202 02-,~ 20 -02 ~ 2 .2 , C-.,-Io .O., z .22 = W2.21.-o ii ,4 n I. ~ ~ ----1 Y '-11brolleo 2 grnt~1~ -222~22212-22 0e00 ~ ~ ~-202-22-22-20-:j22 00 0,0. 22 Eotrpoo.oaos d eo -le APARACENTS ~G b5~t 14 LA Ch-0 1 .-. <¡02,02~ E,_0 2200 de aoro 12121 2r02 1 e2i222-2222i<222i22 22222222 2 222222022 212~~020. 202.0.22.o 12 002022222 2.00 2202 2222,l.1 .Steototrl ¡lro o r v-SyR O -~ -r-1 .i Az -ro,.2022 22222y22ta 22~22-2 .U-U ..-o. z 21 o. S o t i ra o405," nto 'o 22 ~ '~,111 -2. . i 0. 0O,.222 . 1_ ~ ~.nil ~ ~ -l2< 2222u,,0l.l. .220.022.2c-0,2r 1o 40.a a rTemento 20 Tele______________________ i_", 22-2 .21 ~1.1, 212, 2I22I.,2 20~12.11-2~i:,%-_~~<22220 -. ,2-. ,, .__~ =20212021 -2 1 22u 22:;222~,-.,. bam. de erib ~ :,.'2,.2__ :: ,. K.,~."1~ ~ 1. "_ 2i0i ---11 v 1 2 136 2 <22~22ANGE ITA ,ODAS '00,-AS~1202-22-.1122-21,T.< 1 -i 1.1.02 .2 i,--2C LE2 0-,07 i-202UL r .o_. . 2 22 20 21 0 i ~ 1 ~~~ "0,'_1, ~2 2. 2 2 22 ~1--.~ ~2 2 ELLOS1 002<2102 1o0~~~ 1~~~22r -. 0~2"~<~ ~222022,222, (:l. Mur lli3= .12 1 ~ i ~ ~. ,. 022' ,. ',22,_ I 2.0, ., R-222-0 1 _, ,-2222222 2. 122. .0ii Li 222 0 2 2 o~ 0 22-2 0 0 ,,1, 2. 2,200~ 2 2,22 0 oo ,~.2<20 = '2=4 2 2 2 0 2120220~00."~0_ ~0220 o u 00020ad ca0,¡ L ei:20<-4(2G A ri _-2 ~ 22,. 1 0~ .2,, -. 2~ 2.102c2222c2-2 ~ !' "" 22202202022-*Ao2.<2----000~20-02, 1 A N ~22 2202 0222 00 02 i 2 02,1 22-00~ 220220r oso. et. t 2 to o de020 2 bo o ~ 01 2~ 22 1,. 12 Oii. 2.i 22 ,. 20 2 2 -2 _-1 2 i~.202 -2_,.220,22_22_,j.22202 d e la2ca rU,24200 <-212e T22i rE DAI'<1E-IFI C IO-J~ N N~ 20 011 _022 l~ ~00 02 .20 2 0 t0doNe22York ,Se.raliooi HOTEL 00202.ir0P.l 0-222N0-02-22, ~. -1,I . 1,1 '11 .0-2212 .ij.2'1 m edori¡do< ,-,o1 .t.o de .41 1 41a22 22 l ii<"Sr 0022" 222 202 ____08._partm2nt0 0,2Tel2 _"~ '!.~ 2122022 02,22Ay 0002i, 11222011,1.2~1100, 1D -12.2t'2 ro ,odej ro~o1de 42So, 1.1 2~22.22ii~ 222020 -iosas,_ 1, 11 1.oto11 11., 1T ~ .<, m i ,,,o a¡0tao $0 -Mla71 l, o. A21dMPLI" Uf '<'1. 2. ~, -O .2.0ITE0"RO A"-e22. 2002 22 022 .j .2 < ~2 D. .2<21-12,.222,22L22~12~~ 00,2~ 0222022022222u, 22~ Neti 2 -000<"""<."012 9<0r1~~Sor2102~< <' 002 ,-2200 1 1II, ~~~210<-2-2_21j,-2220 -1l -EPARTAMENTS. ~~~~ 222-20ale20.22222 <139~ ~ -l1-o1~i~ m or--o, Co.A111-1-~ ~ 02 ~ L. 0. ~ oeoo.o 02 22222 < 200 2,22,0202 1<~ 2, 22 < 2 < 2 2 2 2 2 ~0221 _7711 11210,odMR iR <2',,2.1 ~ .202,.2 , 2 0'-.022200 2 < 2 2 2 20 "'2-2~ ~ l1~ 22 222I2 2 2 2 .2 02211102 1,20~.2 220. In, --A21l1, ~ ~ ~ 022020~ = 0.2-l-o,-'11 1LIT .1 ~ 2~022m2 22222ex. 1p2-22^2r2'22~~22 -~020222222 ? 2'"12 9'.T11\9 ll<"22'00 222222"202, 222,0212~ 220, 12, 22222-2200 liiJ. c ~~ ~ 2<2-222 2.'-,1:.l_0,2 .IARTAF"''.T(2 lADA'.o 212-"~ 2 220 .22~222~~~11 ( _-< ~~C-p ~~I ~ ,.< ~ -"~~1*-' 222.1, 2200222222 ,_,,.,_: 2222 222.--,'1022 221 2 2 0 <0 .~~~ <__~ .222-~ 2<2 .022 1~2222¡& -1< 02~~ ~~ W 2.1~ ~2222222, :1 __~ ', , ' 22U I20 22 D".2-2A~1 41211211~2b 2.2-1-03~21 -222 2 2<2 raci, 2 o reg, ,.,,<2 2<0222,2l< ~ ~~ o2< .-. 22,.'-oc.,--, 0,222 <2, 2222202222222222" 202222_2~r, o._2, ~~022 2~~2.22'-_220 2*u22.222 022222 i~ 1 ,~ ~21<< .12 2 -<21.W,222 2 ,<20 1 ~ 2 2. -<2 12 ----22 22220 -0 -22 ----2 21 2-2~ ~ 0_ ~ 2<122 2<2<2os2aeCASAlrDEHULSPEDES t n XLZX ---ANS A O ". 2.0<2 2'.n.0.22~-.2 .111.22 001 <200220022 0e00-002I 20222 202222 2220 22222222 22 22 2220 02-2 c~-. ,.VEDADO.0022 220 .02, 1-1.22 22-22,-~2,22C~0231,2 am e ld ,i0222,'.2.',_ 2 ,, ~~ b2 ~ 0002220202202222202022020~~111.120 12'. 222 ~ 1 .21 122" ~2 02222.2-2-.2.,-2-0% '122 ,22.2.22 e i 7 alci 1q"~ 0el ~ T02 -. 21.2.0,~~.-. ~ ~ ~ ~ 12~ ~2~0~002.0 2o. I. -ro,2. 202,22.020222~,R,22,.r-0-2 "'2,, : 1, 11111 n22.> 11 !, l21,1-12.1110~0 ,. ~2222222!;, 1 . .o 112020022 2122no002pl 'n,020-22do2ga2de t>??& L IQ U22 2202AM O S :2 "'*S02 2 2 2S2 21Si, 021, 2-2 ot",',.'-. 2 < 0 h o .02 222 222 201. '3:10 02 22 222 2 2 22 222 0021 ,,,,__ d. 11202< 22 20;10h02. <22292.2 ~0. 1~ ~ ~'--'22 22,22212,222. -2~ 2255 H T El R22C 2.~0-0,22 2222---,',0222I. _. ~~ "" -212.-'* 2 11 1.2,2. Q 1) s88-522_2~~0D.~ .:,." -. .1." 'T 1-1.1021; . 20 0022 22,. .2' -12202 002220002 o.ep2 0222, 2M <2,.r <22 0.2 2.202 2222222 a2 ,1~ 220202" 02. 2 11~ ---~022 220220 222202200----20c~.20 ~202,22. ",cas",bita212202222 : 1~ .-211-1.002I 20,_:2, ', o 012 ~222~ 2.122d2'Z02~ ,,,222. 2002.O _ 0~ 002 .02 ~~2~0~2 0-222,"20 .1~ 1202222 ACADEMIAS '22--. P_ 2222222212222022 1a2~s 02021'--2'0<2 .7202222022002222012020'2-0,2,-,02I,, ,.0,27~-,2002.222222022 2-a,0~-n r)2),>, rl m,, ;ita m t eo.m ,nL 31102 i i ~ !,.' .2.22.212020220.02221.2222<22l l* I% ,d, -202 220.I.222< 22 2I 11 1122 2i n 2. 02 2 ~, -. 2 2 o., n., 22~2200.i 222,i.O 1311423222 rO 220222022222220222<00-22222 22.020 2,222022 235, .-."i.-"ii41m 222 20220" 2022.P--.zz,'<0,_-, .2-,,0 .:,21.122-2-320n ,',:., 1" ~ 1322*2, AM N1A.2-22 ~022 l.i Ci v-.oprtnoo02202 Di, ,,22<.2 2-n__ ___-___~ _._0~~22.12222. 11oolo-~"o111"212020.220-2.100, 0~2. s,, o,, engular Se J. 1. ~~AnuioCinel, .~~~, ~',, ~~ ~ y "sncrnan 1 <,2.2<.2 0 2 .2021.::.do,22< ~.11 <1 <0,1 ~~02221 bo1,212o20 A 2 2 O1idha, ~~211 V. 2Z2.2, 4., 1 --1111~2~~ LI 22-2227:Co:f1,21 ^S 1

PAGE 31

Akle CXx CeIesdo. DIARIO DE LA ,MARIW Juriie" 20 de Marzo de 1952 12las O9M T, _t sad..msw AO ._ o .j~ -1O .,~~. .-..'.>ss. r' S~: ~~ -" ,.'P,"las" -l7 nns.s.s.a ,,,l ,_ ~ F. 1 t~5 ~ a. , .l," ~ ~ ~ 55 -I5 1_ 55,5 >5l A5<8S-l 1= o,, ~~ 11111 0. -5~8 1 .S .y--. 5>520 .114 .'' :--82, D¡~11-Q 21 1 ~r,,,~-, ~ ~~ > 8285 l. 553 V55485. ,. .8". 22522.2,88. -s 2>",, 3, 588S. ,P E O MR MA < ~ ~ 55~ ~ ii,t55.85.-1ll2>2. C' Ai .,," w_ 2 ._l. us-* ,1-_ ,, Sn8 '8< ~ ,8~ '88 -~85 --11 .WIN,. "4.,s. '1*-*', 28.<8~02_',588~~ 1-11 As8 ss~ .,82285.,,-., 1,*. *la. M -* .s8 os D 2 .5 ~ ~ < 5 <88 2-A"U11.~~~-1:<-.--t ¡ 1 1 1_ ,f, ~ ~ .~1_1 -'25802 5<502<.sS2sU.285>58 8'<8<80.52888-.114 A ~ VNI ", .s> 1 As.s, "NI m ~!.,,,-. ~ 1~ .0 C S s s -t.--10 p -fP --~>22 o,-. I2503'28 5-5--1-S1~~ ,---, '*'',' , , ¡ r R O % R, ~ = _=.n -. n' -1 ~tgIa, g1a-11. 38385 88. 8-1158~ 5<55528 5p~.050 580 8. R.">8----225 11.~L-R.m.s~ *< <. 8. .~ 5. ~ o SMn <~ t,, 853. -. i.'> ~ 0 .s'8. -.s .~~ ~ ~~~A OR D C MP ~.8 5~~ ~<5 38 5" V E D A D O , ,i Z___ t 1 1 ~ 1 ~_l ,__ t ~_J O R J .O___ 1 _' .' Z .' .% 7 " -, -. _i ~ ~ ~ _a i__,. __r "__ 2 3 11 y O. i -,% :~r.rx<, -"~~~dc~ ,1., ~ U-81 7 Pessi. 1.se : ~~J~ ~r7M~~ ~~1~ , U A. AOO CAAAAR~~ sor suvs105 l -88=,81 Zw858 0> *',.<, 88-085 __r > ,-"-II." '2 -~ ~ ,l: YA NAAAI.,-.,-O-, 2.-A>SULD Y"OM"O -1 GNE -VIBO 8.-358 a--LOSPINOS NARANJIO1>. ~~~ OPICDB-Ti -l,. -5 ~ ~ ._ ~ 1. A L*.-, 22.2 2 82 2,"Z5 ,l,_,2s_,A .l' 5" >. 5"<(. ~ 11 1l.r Ofisso. A mplso 8 0>1. ., o . 80.> 554.'. 52 2 SOJCITNIA A'ST W, 11. 1-825 1 ~ ,, u'5~ bl~.N~ALQUILERES VARiOS ,0.!_ 508 5555,14'CIN BAS -,CCIN ROS8. 58A 81< ss~1 sT-1>.188 20C1l l 111 ~~ _~ -. .,,-,-i ~ r .'.i ,. ,Z J 1.Til.< -<1~555."11,1'1, ~ ~8 .2 3 25'2"08 ~2'2>5S0. '5'882S 5>A --. 58285s80s8855585 5~M. 1-. ~ ~.~. ~ L., 2-_ n 2 1~ v '-'-'-'20 1;ANON Sf1 CAMP( : _-~, 11 1.22~ .= :%"sss mssc sf ,. f-.R's, .ll~~ .543 ,0 SEA8888<8C.A .0 zauna riaa, "4<580e 22ri----l~,~ -2,2=": 28 "5."5,55 5~ ~ U ~ ,, S ''. > u''AS 2 8S. 252S 22502 555 < 8585 2 8 8 S ----8.38-52.--58,S81.1,1117.S ST~~~~~~~~ ~~~~~ HAAS525--225 .88A ~52508<5,8055 -8--,.>2> %zr2255-_ l ~ ~ .Ii02 m -;-L CI A C A f S T4 < r : 5 25 8 > 2.-ss 5 A,2~ L TAS -7 1 l. <1. 1~~8. . ",8888> ----28tu! 3.8. 518i .258 28,l 5 85 2282RZZ, -, 2N8lo ~""'S>' 1*5, erepued 2lr28 en0a >i.,.~ "-'.''.,. ;,l,. D~.1&.--.,5 ~L ~ T ,._ e 'a^D-. 1 ilucio, lleirta irsm r, Ti,~. .1.1.11.2&81. D .11, .,o3 -~ j1 .2~ .,2. ¡la8~ ~ i-2:. ;855.28. ~ ~~ ~~ -1 2 .fici ~~ ~o, ,,<. ,. --~250-5 = .5 ~~tSL,LOO .2,.,-.fMANAL z. ~~1.8~~1.84.2-~ ~. 15~~8~ J,1~ -11~5 Al,50-:5 8 0 t1.,8-_~. _,r~. C o o. Co o ol Ps. A R DF O S A TO K 88 0SG ->258.8 8< 588 2585'. 85 8 <85 58>~ ~S>1u o~ Isa5-J0D4 -n e~ ~s >t.-j il ~ ~ ~ ; ~ ~ l-,Ir,,-, _';I.,"-_ ,, nA~s, ar, ll ,. Sua A 153 04. -y 3238-05058~e.lq-I.1es~p~s%,5 ~ -; '~L ~ .1B2 ~~802825850e2.58s, ~>28> 8 85<5522 ,,_ ~~_~ ,5.2.~~-. 1.A-0-50~5.2n" ~ 22 88=,i-1 -C~, 1,O.:I"'-11 .rn ~ -1 -_~1.2.n 58285202.58-, 2 5j~_ __ .,_ 80 -1 ~ 82-1, 025So 8.125~2,, ~1"AA 1~-2.<5<58< 2l2. 8~.a ~~~ ~~.28 822288>~ 1 --22>-22 22 8 AL.LO5 .n-u .512--8 1,.,. %. l ,:8-,M ---,v -,.822555228888588808 .,"855 5880058.8.2 -2 .52.22 2.8 2 1-11-11i.f ~ I.E83 5 1 _2-25~-288222~ j~223. A, ~_-1.1. T,-J ~ ~ ~ ~ ~25.' 22>8 ." 80 8< 85 23 8 < 8 8 <~22 5 2 50 28-8 5D ~ 2 0 585.21 Q I MC S J R O N. S OrI A j 1'o2 0228 <52 < 855 s 2 ~ ~8~8,8"285 1.2 1 l 1 1 1. ~ ,T1= 1. s8* ,i l D.11 '2, egr ds 252 222.22'>3 858588858s .88 y.seos ns enr2*e ms-L 1-" ,8,-; ,>.a2211.2~~>~2822 8.!8>080,8>, < V ~0205 <>8888 2 1. 85 PERSONAS 1IGNORADO1. 01~ ~ .,,.,.,A 8,l, ~ ~ j. ~ ~ ~ a. 5.2>80282 85 0.5858 82.A 5 8522> 5 251 ~52>. .2.2.2 285 28~8,8SI JES S 111. .~2 PASAD RO .581SE FR ECE.28.1115. .5.~ .'O. ~ ~.s-t. ~.8 088<<82 -288> -. 0.s,. Sbs. -IP~rosrs-,;,-2>0-,."22d. 8 -~ 5 A 4 -5222 '2 arpor5<5 8-5-~595A. APOLO .s, 50 5220282222 2285 i.2 -. 11113502 ,11 d8~21~ .,iltto ~ . .> 3>225 ~2225 '5228 828 51~8,1~8. 885858R~ -,x_. 0 58>28 508 1 ~ .22.118 38 0 s227A. N 8 SO 28235 ,2. .01~ .,,l ~ V 1. ¡ --5 28__8p D ^ 1311-21 '4ili IZ .2t,. S,i:11~~ < 0 25 2.'5iS22i822 8255 02 2< .8 5 -885838.8 0"-8,2>. 0 ~~~08028083 8' 2.5 0.J,1102>505.8 82 5<2t2200> <. s.< 28<8,i8d.2""5.5, 5~~2.85 s,'>2.5s<4.s .S-Ys 8, 1< r ~ ,, ~ _58822Y8MI I N ", .822581>588035500 :,.,,,"l ,!,, n 2. 0 . 1~585<18 25<2 523252 -805000 !7i. 8 ~. ~~I~~888 8 .2 ,,W 22. 28.2l~. 2d,2," _,_._'._~ 111111812d, 3 1,1 A 41 08 "2M--285~ 2. 2> 3285 i20~58a U <82.8.51~~8'."os '7 d ._ ,_ 1 .,1. w_82 ¡W 1111.1li, 8l">22 St-8F80 8.31<8~r, 85.88822~8<%" 08888~ 0850852285>53225 80l25~5M>8.s2,8Ss,8, ~E1 "." --2 -<. A-2~2-1 ~ ~ 5F ., W 58 8 k ~ -82., .a i A,. 8 l5l,.¡5 1 s ~ s25 228 n .m.W A -*11 8862804158-16 s, 8<2.52 250>50883Abril2 ,88 5'<2525 2> -22~ 5S ss ~0. ~ ~ ~~28st 2,,,28,88, 2 d -52,A 2228 .IL"."is8.t 8 2 85 s.1 .1V .,i. 11~,,, .-. ~ ~8<2 "0.8~82128820 <8.5~ ~ i 58~ ~ ~ 8t 5A ~ 4t.52la0.5358.12. COT UR RS.=S A 2 c 2 2> O 8 r ¡S9AGE CISC LO ACI NE 810, ,,8 ;" 2-.,0,8.22 ~ ~58 >0 325~8~<08 5.>5.,88 Al QUI 1~ -,2.5 -21-2~8. ~8<8.121. A 8.1 .225 88, ~ 9~~ i8~.> 88.l8Wl,1. -~ -. ,50<8 5,% l 1,,* 3L 08-L 8 88 5 -1 ~ ~ ~. ,. _w %-. 'T. e I.,,A_ _ _ __.A '_-_VI. ._s.S s 3 585 28 88 2 s88 .822124 LAANDERA-LAVANERO n 02050 5 m MATACXA U.A1 .lM LSP NC E NRAN2 ATUNl '_,2 ,,l-,5-8-8-M s 055832~~5 58822 >05.A .0i5*551> 85 ,T>"o ¡u O5I~458 , . n . s ~ . ~. ~ s.5888,l>"l 8!57>,0S 5<1 ~f. 1> ~ ,.>_ 28282055823<585 8800l.,5<88 -1-Ag.s-i.CMssMl~sd.s~Marlo"-~~~,-O~RECE SAA~U,<~~ ~0.~ ~~~5d. <25qo858s5-< <85~~~>~~ D l ,, '%,8" 58088828G'--, -,~~ 1,1~ ~ 1 ~17 1.t",~ : 58-¡,2. ~ ~ .1 I.T.Ii2"il.5.1182< t~ ~ 1A A-Se.Ort se nas A, et d" :, ; .1 ~ . ~ &l, ,-l~ & __ r.~. >~_~ ~ ~ __ ~~ .8525%, ,.8LP.l. 1 ~ ~ mm 1 22r< s-eoCso5 5 -28.22 802~.5222.,~-SO .12i58 88 ',i85 -0021.0 ~22L.5>2, 'O I IT IA AN E 1~~ 1, ()(¡,¡no,,>58520<8.2> V 1 .',.~ ~~.5 ~2 '. ~Liss 22 ,s F. 823>05<<8,2>20b~~~ 8lr2l552r.-A5i 5 C OFER S -5 T -835M8L~58 .>< lAi$. --. 5,~ ,~~ ~ ~~-. . ~ .Le n. .c -: Z. ---. 2. '_'_,__,_.__"" i__ .vt_ i >28 >51 ~i f,__ .>.s85se 5. ~ <1 sor. .sS ~.> ~ 1-04s OCIERAICOCNERS -5 COCINEROS 1 084.<8> <5~502., ~~ u.1 l rl. ~ I~,:. 1,1~ t-5T., 58058 -0-0 ~ .> s. ~. ~. ~ __~_-_-__,_0_--i,25 22~5~ .5-.-2.0W~2LA.5 22 --02552D.88.0~5.~~12~~2 ,,5" *88h.32_ _88~ 1sm sssos>., 1~5.152 55 2<8 8< 85 o., 228. 0>. .>2 38 808 25. <2588>2',85,2.-l. ~8~j _8520~~ ._885.5822.5s2y .2 , ~ ~ ~ l l < ~ ~ . Q .,' ~ ~ ~I, lC O S T U R E R AS A M O D I S T A S 82',¡ l -" ,s .",,.,2,. D ~ ~8.8~ D -27 5 8.2. 1. ~ = . -2W822"8. M ,25 8.,L "8 It. -ss -< o.5Y.>5.,.,0.>111.-,_~ 2522 OFICINA i f .1 # 1 ~~ ~ ~ 1 5~ i:.'Z5.85>2 .= =w_ F,, ~ 85 '"",,.2 55 8080 88 05. ~1 l, ~~ ~ ~. ~ ~~8 ~ 11 .2.1188111A l55885~.85 1 .,85 855 08 t8 88 5s c¡,., cfrss~~~W 9(-, .1, 0 3, i2 -A1OS~ ~O .LA= _i,1~ ,n. ., A> ,,,,0j~ !. 5>2855825t3u'~5 m 1 1 , ,8 5 5 1 ~82 2 2 8 8>, -< >-4-~1d D i U ~ 45 1 f

PAGE 32

LAlarma al Senadc progreso en lad (le' alguiiIM. uri¡<9999liara Jjnbrc C7. Mes¡re h(¡cw Pannon¡ par S 11ticanmbio de Iombres, sitio de procedinoen ¡os As I'ae r i lSr. RamiraoJ>elgil. firerfar k; F, m 999' 6099 .991, b 1 d d 91 99 9 1 19 l d 9,.9.1'. d.S,-di69 e .a P-~9 pel"Ii. y-b99.91i1 a.9ri.9 9! 99iI. 999el999~.1 ~ -1. 1 d9. 6~i.id.]6-9969999 A1<91 d0999 deU ~ -1 . 1. i6r9a 19 del ex-ministro .dDin t ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ d d. 6h-~ .,. ~ 99 911 Pr 61,lA, 99iPi d-,., T. 99 99 d ii99'99 MrY A aI S 999999. 9999 9999 999t 99 .99 de99,969 C'9m99a.i99~ Estilizan ~su lueta qefU -l¡ p ,m dM9OlY9 m.:U on i a -lv-M wu 510.d.9 iv9M9> k k, ,T 9 Srh y 99 "4 J. 999q_ 99999 99999999999 9.9 Las facultades 99 .99>1 999999999919911999999.99969999ret9 99e999 99119i 9999999996991 9911999 '99199919 9999999999999 madu od lne .a$. u 99 9 9 dii o ntado 99 #*kv09finge.de 9i99 T11. 34.1 42. CM 9 1199999.4.75 Faja y Faja Pantaln Une. Muyfrescas. igff99 y 9.99i~. Sten edre te i A i.A TI i% k

PAGE 33

Un=0 cON S a AP-=i LIA IIIINA mS PEaa JOE LVI OSCAR aw4 Manejando a ciega i' A AnRWTIL'RA del Cu-odnlB~ fiodr 3. iii,. B~ No'& d o bib.de. usan, r ~an darte y'.J Hrri. U S %. llune & pou t. pt-ur .iino.ni6v q-'. "istl o nocjar 1irl o los .iieo.mr.>.>-id,. -4r l~c dr midi.~'ii r. .1.,.itndant@ F-H. l.4ud pii AH Trgico bjn .ti.l EAt NWaudtrtR Iaoby--derr-,hrt'o l nded .~ .Ia po do prkel.aow odna.' 'rw-t3"ui ti' .ni-o rcoirnanay e Uoiohn U~ alo 1 so~. ria, T .dor>. .dol>c a !cu. rio apdro quen. I -. i e. .13oti>-prodoU~*@groat aoomido d.e.n~~. of fo Lo .odo diu os ,.o.,oooalapro ¡Mitin y 40,* a*tOd orroornyn-.--uNn ton ti. roto ¡na) ifl t' leobras d,! trb^jndo o~~i,'d ~tul. _u ib.,i-A., KEro.>.>J4T~rn=po."q. o-yor brevedad i4 pl r1~~"'b''ib, n la .3.tioa se ia a .ibl~ AMsd oqf Lo.i'b,que mrveo "as otoro>el e~ od.ra omiuia ,acrncnal1,*n Jco de laMmAndf ~me -b"fo.y r~'00 dwLAdoso'orooo inft usa I ndo.dr loTi' 'd' la. M I,.^.]Jd ,-lac, ltc6 J~ Llf IL DIA de &rw y~ el f~iud b~dl -1 bM, ag~ M Pom ji~ .^ de La sea~, hbMa& r**~ y *U en 1 le la an~ ei k,Z"V~ raul del no d.~ c= el An te 441 ¡tal, doceffwl da~ Po Dr, Jos Y~ L &LMIaIT5M L~od D MrCoroonk.>l oqdlolor-.h dli qn. laot ~ ioi ib. roor r dP~ nIklo. doloM~odno p (y~ga poroso> Pedro Ro 9 ti
PAGE 34

Magnifico. disfraces Sil ti-. hoi d Walt! L,~.e.K. . ~2 .itimflI es ~da*tus a o aatni'" inegado par Sapflaos~taque nelias taroiam

PAGE 35

*nlo que Pq Ferro rut 06 d. 1qdt. qe =2 lan" 1la &id~e-el pe~. pn.ma. fat. 1. PM-, af~S p ww- Tmcm % ~oqCmf TUZAB gat.,l~n utfl Ud .,. de maeul Citeu d. lla h. g~<.d d' = .aO" -ha p~eado ~am 6

PAGE 36

DIARP 14 14 M ARINA ElCI lA INIIAIULAIA" enel Fe8itIde ,, idtu -lbaoa t ,1-Md^ o 1 j" i, 41 P. ¡m bLmT~ P~ sobadmnorpye a la 8~da I'U~d¡pr~ eU soo Iabrde ~idpbqado y&&ond¡a m~ de a c l p.A4*. .1KinaMrgo.~ n do~ruMias wap.dm~dl a. bicdaci prci~

PAGE 37

TJIO wO CON SIJPLO ZV EL ¡*o ¡M ui&DIRIILILE, LA MARINA 1~S L RIVERO HERNANDE OSCAR RIMEO H~RANDE e~ n¡ un ~ ~ I~dC u. y LA 0111 de II Le Da~uxy el la c~ Id Pr GTCnu tuel C~"tr laiFillia-. -: ANA SiL

PAGE 38

141 ~44I' I~l 1 Ni 4R1" 4 AUGE Y SUPERACION QUE SE OB £ A 'EI '7/ac/d C1~u~ t'.,r4a e' "1d ______ 04PANARIO msin 1 (ASTA\ IJOLD~ AZ AY M.y d. pE AY. QLOS. RP'A. A,'ANDER-AS 17ndcli Azba& 5~c T .,i~ U 1094 Hab
PAGE 39

1,14II~ AMISTADNmd. .170 M 2795 TINTORERIA Y LAVANDERI "EL ZRU 0 MURA-OUA COXPANS. L sAu NcOL ii ¡ U i. IOFFMAN Tl^lfm si TI N TOA 911A Y INFANTA ¡AOL. LAVA ND EN1¡A Ty.Ufl FABRICADAS P K. DONINGUE Ua~m c~y ha Amo M A AMA ~iJI~lf LI ~Ldtfl L~ ~ 4 ~ iqus ~JLn&, t*tw ru~ 4 qg~dgq4~ip "A £ 1 4 4A d I14jII LA UNION DE & MCA NTES E INDUSTRIALES, S. A C.mpdd de Seguros en erwn. m presa ea~aPdmw de leameyr

PAGE 40

1'1IkRI'' 1 r1>F ¡1 kR IN A Grficas de la Crnica Rabanr RITA VLlueoa. Mart. Aurros srio Copoete oBernger Mar aEtno Et Lo y Yo~nd de Casfr ESPLENDIDA --. wtn baj ooo setsla e~inhotIl e~arla -ot.r rry la m dala hioLr da las hilo, de o ~ ~ oepI~aeosla reasEAM elda ba~eU~ata CM *an ata.tco roo Korrfi o En la fr paren ls ij as del "gerdel a Roet rnoaoGrle C~Mmuacm acayBandr. daelea ~ o LteCoJy Costa B5f MA~IADEL CAIRMNALONSO *e d~vrr p~.aaeo besde la Noo~Md~-Os~a1 d, st, w ogoa rprda a e bOt .d.aCrtettbl.las lu~oaasds.oeuarttIr p= te ysao ad rse 1.qta Inaa oIrsoFo1. s~r, barf,_~r. Pl.m Lo Br a Ctrgr ta l.t LoiT -" 1 Vtrt dito 'ras a ta