Citation
Diario de la marina

Material Information

Title:
Diario de la marina
Publisher:
[s.n.] ( Habana )
Publication Date:
Language:
Spanish

Subjects

Genre:
newspaper ( sobekcm )

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Holding Location:
University of Florida
Rights Management:
The University of Florida George A. Smathers Libraries respect the intellectual property rights of others and do not claim any copyright interest in this item. This item may be protected by copyright but is made available here under a claim of fair use (17 U.S.C. §107) for non-profit research and educational purposes. Users of this work have responsibility for determining copyright status prior to reusing, publishing or reproducing this item for purposes other than what is allowed by fair use or other copyright exemptions. Any reuse of this item in excess of fair use or other copyright exemptions requires permission of the copyright holder. The Smathers Libraries would like to learn more about this item and invite individuals or organizations to contact Digital Services (UFDC@uflib.ufl.edu) with any additional information they can provide.
Resource Identifier:
1915261 ( ALEPH )
11968619 ( OCLC )

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text
"F3 periodinwo es so lo exter, 120shos0serviciodelostWisnounaprofesiblitculointerno general" y pernitangatits
un samdoclo-, DIARIODE. LA MARINA do Is nalei4n. El'peri"co mis
Pepin Rivero DECANO DE LA PREINSA DE CUBA antiguiti, de 6abla eastel-lana.
Afio CXX-N6mero 50. La 1-fithana, Miq rcoies, Ote Ceniza), 27 4le Febrisro de 1952-(Cincuentruario Ile is Repablies).-Sarl N"tor, Facalstlitio, Viefor v Porfirie. PRECIO: 5 CEINTAVOS
AcaflO Churchill a la opo 0 ADMITIRA COMERCIO Adelanla 1d rs"n "pt' Alemania dar
de ayuda '=Eta de A 6
QUE SE ESPECULE CON EU. y Lafinewmiricd
$2,670 millions para
al revelers que higlaterra tenia
is Agif it lox romil"'ILLUAIS is se
EL PRECIO DE LA CARNE Pit los jKlicles quo astips,
]a boniba atoinica hace va hempo roncertando conveni4m el Ejercito de Etwopa
iki fui anuneiado en In -iiamblea Ile Expcndedore- .
GTOK llbre" Is 'U'
-IA politics de coruprefi i(iti Liene un litnife, clue a," L firinsci(in beciza
Expliciii, despui% cian oct retire -iProvoca vivos conicti(ario. In a
que Attlee se habit contprornetido con loss E.41adost Unitiols Unld Y = Z= IGOm el inter del purblo", dijo el Dr. J. HidalgoaZlic.nas on It -." A conc-lar
ue6r fuera de Cores en caso tie que aviones procetirnies. tie bas" rhinat- c-dw de is Tuaill rulitair bassaisses, por Schunian secret de clue E. U. r Inglatim
atacaran a Ins troops tie 1wt Nacicilloes Unidnis que ayu4an a 6 Corelt del Sur Lh 1,;slamlishoem del Contra G' "'in di. ruent. ci, --cf,, d, I.. Is Ly do Sg.ri it Mulust. color habian ofirecido nueva-i garanticts de qwidad
do I, b- relebril, rIl.r;..acJ ...... nuan dessarrullandoot de -.1"
hiagrut lizarriblas exhirsecichfinscrim -isr., or- do my" .1 f! P
Uhlors do Nimpolasedur" de C, I ", I h.Y 11 -it- lu- EN STUDIO LA ESTRATEGIA MEDITERRAM
A-NEURIN BEVAN ACUS0 Al, PRIMER MINISTRO DE COBARDE 1. owirtme"Cilis del Directer- '1111ci. que I- Istp-dId-1-1 pencill, :1"'. ;V; 1), -to 6, Et."
I-Poscj6. Goosinral del liftIvialer, tie Xrlksur = "kdL "'I.
I .1asister-t-I. ci I ..... C=r:- Francis rali dispucala a tratar cob A-lemania de
Comerrim, repremeepterisAw all nij-- Jilts- aunq- a), 52-ral. clue aclum IT"
En medid de una gran criteria W. Churchill dijo que *'.e limitaba a ieguir rilzrnodect. -rcianneIt, t- d- do P-irarrias, do Ay a, MillP.- b: roodu director pars solucionar'la
t'u, :, I AZ diaputa del Sarre.
r higlo, Trd to r,,,, 11 to
Ira *be, mil ffrsal J,-. t""! -u dil. Iran -11
Is politics ft-azada por su anter."or In %us relaciones con Ill,, Estadoll unitiols. -d-lec'niticelt.. Y dw de- t1: -11oll d'h- 0, -t, f r- d. quat lss Reactivarin ucham induirias ile licamt germams
, 1. ituaclo. quo I- bib.. .1-told.
Obtuvo, finallinente. tin -loto tie confiatiza por unct uum)oria tie 33 sufragicis h. crIad. , p,-- 6, E.I.doe lJoid-L AP -Las Rep.. pl.- I -,',ad" to 41leit -proded-er's ",a. I I LISBO fb 29
blk. All-.- Jim ill Can. do Par.
LONDRICS. felt. N Xp P- Co. ftmisiortdo ]a d"oomicion- L J Is
f ,, -tits o W-W., C, bh- on :a co"d, .1 do- It., Li
in. p-i- -cse"-- N-c'.1tre,1111 Ich r, 1. 'cl-lon assca, flotsam
Land 'e"; pi'll. Quo fressects "Is
id- orpen- ran I- on-1 iell" """Itts"'
f -11pisid. .1 Plt- b11T 1. d, o -d. Ile%its tie Iont-cm-3111 cc.t- W-p- prulb., ii, o. Allcraill. com 1. '""aft
-c os it. .7,_ t. his
-Wir d, 1; Elc-ded-ro. ser- q- de llc taslr q., ch, d S -P-.r que Vjud
Elat'"lase ill 14alt.- Ioa It -t
jr.- Rod K.- chrisuchil-ii rl I rimen "Jila
rft=,7,,',.,,, -,;
.P-661, Ibn.to P-, i. Ca. "I", Cie '2114P4. Pa. bolic., Ad- er It lhlswus hiLurat do
rc- 4f; bs. a,- d, c,,,- Ca- Z.., President I, ......
Y' 'I r Yan-, -narick. LISOMOCK, I., Y 01, Is, Ind-1-s !-iforio. quo &Mbod poiM 00
I'bo- 1. j. a
ci, Jsd- -1 Martin- ""' d" AW ."'. p A ; o, -p-h do.& bare %. 1. leemp.
I y dir is
IW 'I'd Uhl: it, (71-Mll .0ter If -it doctor I fuluro. I- .-ruirsso que to
Is. his". com clause. Y frio qle el -tendimlento a que usist Plst
doma F4tssdos, Unit- fis- V, I 9d' am"'I r-.,- I.- .z dol Uoidism ban clim- d&,us recall, etlio-atc-t, qu, huller. IJZrd. a determined" exN ii.sad. Pe-i'of '
ad,, d1t,, "I aficirnis, piirah msoa "' hombFef Y orAquJamm con 14 af I III tTjbtcuismm At 415tth"
rence, nod. Wilerdo wreto alauno on in-V rh' Jgzo cors ell. Ito. I.. denumartmost """b" I was ae-I tie C -- -ek Liscleschems, doe"
decision ban ,do I.roo.lssdam fit, 11 11 .1r., till th, ttj
do mil. con It Is par -I n,,;hd. li-dd- Jjg d, ft.d. Umdom. -p., lembalam comilro IN
p icslscs7mrrmah an W tngw hit Ab-h. -,- El inuInct. '-pec". dk" 00
lmo do Comarclo %I El Coomi-d- I Eder, o Lsiadcmi rud to int, .. Implies VM
ult S'la p.1111- bl dck-m .'d 4. i, III, P-ri fue ,4
J-e rot Hobbs III scatter Isimilro, J 111d E.I.- d 11' -- do- Iss, -11he
Is repoprew "Jiu. ..I dudi' tnto q,i corro-.5 cm. i ents, I., impaclaillnexce
bi 11--od. pallso- I- L-gri, hi- 6. Va Pat b, 6, Fe-- -1 P. tie It..
I tie .... list", tie has
li lo quo I jobi,,ro Imb-stai-cfe- do Its. rr t- do 1. fruspecch) G Sh-Wd ,b,,,,6 qu, 1. Ier -n-rie. z? a
1-1-acla, an Its. I-- do ss..d" car Jr. do Ic
I do, et- ut.sat"'. 4. cirneres. d- 'Is"' par.
do .1ce-ho .61. P, Is '-siles, Imicirriace: derrituidlit ..b- it drra, --tres -,I hL 1" 4-- V q..%d
J. toneu-taseer entsrit, U of-T
bl.= h. entrelfb. -.J. I. I. poll- a
'ern'.. eo lej.,, V_ j. me, bt_ S.Wasam,
Jacobi- 11onor li-a-cis qw. n coc.'el. pud.... lisc-lis si- td d Llsbos,. P.m.,al, Wow SL
_a mu hor-scal F f' h-thall h,,hL. cadiss Minissit-i. sic Ill ef. -,peer.d r is,
pl S- U 1, del,.,: I Wrd
as MZZ 16 t- I- --qri d q- conno 'Ithiltd. Jim N "re UP -.i f-..*. lumbeell
A Ailditi Churchill- bpre-bo or o pobbi-ent, or
s Wsslh1hX1.n Hecht Ili p4,d. lost socuord- _in. th, j .1 wil Ins r.
'""I do ba m 1 Sn B-In I bIll- del 1-11il- do
I-ell to allse .61. -strid. -h t ;zveboa It- ,i-;,,n.d Wqr is, dentarria. 1.1, hill. -11, drop- de I -,.hjas or io.h5i. q- -bl. do, 1,ig
Pdic'. he Itiat's, rh- ', 14. del L,-iati. Oriente ,blo,salllmhsrldo Qu, U -Ibiii pm. dc1X- de1kd,%.
por I : "" I'arartiL F. sl ,I
,ju is -'. 1. corselicluse rionitsim, c1ollilV= commas. T-.- 1. taosiris quo .1 or ydio -Pd 111116. ill 11- 1 "'r,"Jissit d. C.- aeseli 'n .... .
Th el debate r1l.69"ad" f n Is P ; assirl, del vir)o lider to.- I-ci do Corriern. I- Probil f-asiamial-.. 1A con U.n.. I, .A.- -I' It Ill -Jlllisla A.-ria tmda&
Colo bi. I J 111 PlIP" an ucaso rlvi- &I e)isells, riarocisem. Solutions,
mtj, fris do
Va. clas --I-. ass h- 'K-!? Uub: Ion
,,zommcir-que ase el- _it- con-oca, no con It tror do Is IeT com
keessasad. Is -I,_he. I,- I-. infri.I into Writhil.r. caldod.-I T, Ins c.-drits ran firm.'sto
P-', M.-tilt fW146 d-ro'cit. irtmostimm, I. cosmetics III is. -liduacke. !,ems.d. 1 .1 N A T 0. Pdctm a
1,, .1 Jos D,
ll j'6 doutrn
,-h ijrlf scout, ,n,, ,,, orturic me We unis
F""hislact Aboruitai 6. Alt 1, d. I.. -rdis, I dealffid. L.601t A Im q I I re,rsom dorap-ol, ;tjrtit In,,Y .. It s o---, 'nis dri, A 55 mflIas de San
Per 16 Quo I U 'Itadco, -p-lich- quo duclut, 1.
to st 1, ;&Autorizados por Trahajo van al r6 el Jefe del Estado el
- I wtu. Ji6.
rjn esit I" tonio lanza
thric = tre to" 11 Inearit', d,,11.-.1 ommo, d.j-ZdIm laq-, top "t. t
- 'er" Is. I- Itc, do 1. -- pan Vh-l
... ur W004"' I""
AXreN6 W arm iqu. im,, me traws hot tin micurn:10
in"; "dia" P' ocedt".11s"ids, ral los obreros de dos cabarets p.d,,- -onard
w-dism, r -o, do 0ht" parso le'st-rit. Ioa vahellk General
B- rL t,., d, 1. hill- min& que
'h to n,." un barco hondurefio'
fWasis illchd- on, Ch-h1li cm- tie 1. *7'9 -i-I
q,1- be dul,11d, 1, Unit sido recurridom, loci falls que dan lugar a 1. -, re"brie, 11. .witirmd. ,I terrenots del Hospital Las
6n it, "c niovirniewo y clue III partmittal Ito mcepts md'%= Zmro el "20 de Mayo"
in- Ifenen ustedeme qua, Artinias. Discurtmo,, pronunciation en can cerenito"
"IF- do imeho diecossnams.d. is II t =I7&V= z1 hisearip a a socorrer ell bares
hioricia, de -rm- &I -m,,, F l 1. .-he do .-, Y .,cuh go tinn. I --d. ,, la ih.--.ci- del ps,-idl ask -1 1. Jos D. r
qu. presciVnitt, It debate I - rat, 1. commo r I,, I- ........ -r- h at Z ,.
imairl.irl. de, tarw. T- 1116 Ili" const-de, In .,,I Himis. i do mes" l. "I
to 1. IZtac 6r.=q Is I-,- Patriot 6. que t's, ;?ontumpmr, PIW -4 S "' i, I* '
d.citridd ur ilt It Chichim" it- Sistarlsomollsidies o 11.
(is- I" his i seq.
del,. ;Itarcss, Its melUelide, del cirollicism, an
tl hlrcc -laes A- tat Ile,. I is "immat uls Y D11,11 el oft dims
In 9. -b. da fich uw 70 par ew1b
q- I Prime, 14I.Istao, alomr d tie QsuscrVI
U. I.&7W d4Fj jj- aut sh'. publi- CM ss= At
Caligres. do EtA- 6:j. ma-I, 1. ficilitir- mestarms, 1. issliscla, Y liss"Aso AID
car-Istinhors orr6neass", .1 mr. 1. 'to 4. = Wam imajoicrou'll" 're is
asIrt" 1. eirb."i.trits is mm =
since I asumosts. -W sm. llill-t- del
licit. cimal. relor- do C. dogmas 1- T clein Me- hain Vft
d.t:- W- Pr.%.m cor I, pab
-w- -S A ode. W M L I *::"
tail fia
-11) Isul Iti. le do at tin' WPM err-W I-Left" form"
rich Jos tra is& fsr d-l, it. U Itepilib 111W 19 d. amit'iss I., U."41
old- 9 -4v
d da, puts I. pb4,,0mi4 Is, catrism, w- is .0. -M oat. kv"ow Ift
art,, 111- "'re'n. 1. IV VnWS.W. do I&Vh-cladi- somwiviria, del Gbi.-. M A ." ofewticams
astrolt amaludi too Y Ittivicam
,-tat J..Iama
3:5 Fria due in Ono
-rt- Plot -Im In !, laruChar lot Ile- tirtsme, rep, ch. derribersno. Aqui to-I
do sectionscombi-r"t. ill, weltroas It Fi-,nar Pt-rial P, do re
P-L-b- 'W Cis- Ildiall, quo kiricesuitc. sloonser ante cize, I par. cialarl, he. tutime 9
-113-0 1, do- ormassualamea JU pemm."jv" an. alattoblem, G-t,- rJ-. ivi-en -.16notome an ta.r, a& report, a
Id- x= joll.P.As = .,= I mallsasilsommul milftr. Zywimmismita Y immemilst
J- hasiom di-sm chass, i = is cius- o "")'War d*;.i '1 13 J W% Last Wes cirommidam, basset its, mi
_0 = 'r i I dr'= oj --- it I,is q- ch ei '1 .4, = ,, tz LF ircr It= to met q- 1. P:
o" .60 1 raft do .-I in, rm n 1 16 1 de 1. Exintitsuid. 1, fue birme rm.= U,,& mA -b*4 4- -owertal pftseal. 4. siumitims
GrIc Ble"i, 11 M p7m it I IM comicarme A 11 ( Iwti! z -mptarib is, Qwwr:= 1as: al
I.IYvacall d-kA;17: "_d.,. un I JA ll.t,.rk mal- 1-1 7 Cc- % a tie Cuba er N
I it= "; ilowerwn,-f- Per I- c-'sion K.- do per Isis
I c:lrx.ss is do A.4191iii. jisrob Neticumil 110 X. u
tusid. aci=,M Cort-triscion 5-.1 .1 do.. oer.Au t .j .1 no --ai, del Itim- minimum figure is p at Vaal ses, mm&om It ch
I- stlassaftis =47 I PLxT.:_- lis is C..Ir. FZ
& Xt'=
itilo. cdoet ski tiquier. adoillidtim w his le"I'mom it, tiort-on matelf,, er -V"que mics.- sursesit. h.b-oh d. in. h is It
-w-'. ftrtuqii 41, '- sab Is. Recollect- ,.odvs Ila coo I doet- C- c.0,Nii'd de clsw me tirmis" do cortical P"A t-pisim"ise, a hal- lease. .18. 6. 6, fini, 1. imstrategim lWlr em ..... doo. IW imseesdo, M
an to I frimid- -X.*n. *1 F-tI P.,c_, is y mmmslumbro, In cilair B-1- I fr. it, P '- "t
be. do dft- to, j A-1- H-broms xim. 661 no cil- eaftsisersoilicases C= 11[imeadushmse,
rummiluo., staks-r- 1. let-., jes, I.IMI ,I han antic, ".I. dt& U de d k.d,,u
esti is apy.r 1. twill. doe do did. C.-I.. Sartorial jq J.... to t lh lom dralem, In 1. ci clb I dimeraill que I-j= : P.n do Is Y Jos dirmtores del Inat-to Fiol Va
do habseries, 1, Grittirsitart-ca, do t= esd -semn --na Isla etched. do wissimerms. Su tilk.. mosdair LArk, Itca
lach. his l, q.I rec it del firopilail 1- 11 Ii cer-sal, Is. 30 doij. somehommis
om "I I, scores oar-ortma i-iditass, an, C.. is -za.."I to d*,0,mo&mdm, my"
I'= reso at, dos, tie "' 1 1 rill do 'dr. 6. -g-las. sat,
alder.b.. quo I too U. do- Imm on ...Into It... h.Y.. aid. do d-.Ch.r ... pi"'
h.,c!. to, q., .'do A-ioncl. S- 1 d it, I horrible, hizo maimi 1::= 1
it ra,- ed-tore,' go .1,
L-ol." -Pat., .1 .4'salot Vis, elsodisdots 'Jeltit". old., In Jos q" chiral F g. do Lope I del clear Asal -A, I. to be pIccedjmRr,,u, lou patmno, gn- rad. is I oLA rne pi l- hint- t,o to-, d;.,L.,r do
tsvicialoil tie so is nowhilros. r., to -A no ..1ist le thatimader- Ictf-- do 1. .,d-. "' I iol-or- 1, c. embsood- 1. f- d...in haersadmill
am Post a tanto It dectrow I "' on I I- ;ZIad., --, Pat. -P... 4.A be
lim.-Ily ol. orecirpt. mj.J q., Jr. blljcti dell doctor Zasydin dr Ile d- =rmacsp Ime Had- 11 me a] Cab, aam Anson . W 3 do
r'j. Isimprender, It r... it, 1. fall-, dic 1:-iInw tie dich.. a tr.r I Conceits de ficciv- 1. P.- d,-- Se efl,.6 1 ... d.:,: 1. C..
b ,, Churchill -idome16 litat -",to C ,:= SCurriat-ol- 1-alo .do dr cliches Isis 1.66n droutiritnir lits ,istictition o" d..4rt "T 'i Go- is ):swearen I.,:&dmSwda do ho
- 1 -- child, Is' It- dr- ]Lot,, mom IsrRawcoms,
I Y. quo estoo rr, Isento rque', ac., solid car-, ri- Id. I- de Washinpon
4, ,I- cosser-sam"a C --- 1131 i2ci I quo, -.1 little, t b- I. or
14 ell, 1. qu, Ias.i:um.d= -.rriblea ..to 4 Corn.46. Nisr,. 4lebassillas, 1. 1. PW it or -11bsrs Iho-saassieivsms -r. sh. (Illemalless mas I. lift ULT13")
- driC, 11cl6n prictirr. 1-- dc. "an Is- it, flebre ahr.
hil
do pr.d.rid. I. I
, d, amishriprntade, s,
=PIIIIICT tie 'h
et Cast' --s". re-iticl- ".c.
Nuevas dificultailIC& es h-,do ob"Kat. ;.-Plic"I.-D enidofamosoladr6ndebancos,"" 1. "', ratan
Ito Joe 1. 1. dirtAd., Isaill, 1-1 docile !I -d"' '-"' T de cstableccr pronto cl
oness .-III-A. Poll 1, NI, It horrible
1J.a- 'I U'l NJ
pueden lacer caer ra" I' --on
d-em I -t al, el-1- J I B--.n
en el aeropuerto de Nueva York -Pd, I-lr,.-b... ancos
-Eill4r1c I ...... -Id Instituto de B (cew males
Buttart. d:c a sly- lots ,,,I T-da, or,
aJ gobiem o francis"'tv, d, ,In Z2,!z- I. .. .......
out odc,". I- domestication p.bt.c. d
cabarets "Montmar- T-,- 24 horal; antrit habit roblado $19, r till d, I .... (',
tie loo Irrmla,, mlr,,Tpa,,, h 6W ti BanCo F-di, :wd h or FV- Is ritenzatron 6% mmloncis de is ni llteuni6n de Ion
I "I a aH.W.. Y do M- Ihr Aod ,and, 46- .1 h. d.0 P1.
Sufri6 otr d ota en I %, tie Hollywoo4d. Le fijSn fianLa fir cien iiiii #161ar" do,! T cniccmqi Bancaroos. Plan Poicre remadisties basicaria
lis j 8 e" t-coln", "Pat. 1 -. kP k.d- I dr., I- 11
. nibbles Nscionad ""' 9" 1' f .... 11 d, do 1. -- it- J- jeL tat., ill drach-sit. -1 "Do Dritirroll. Z-6roleja lawathica
-p-ek" Nt:rVA YORK o b-h. it it call j-111
clcrot. n7 h r, !a, 11 "Thc7 hhalls,,- L. h I., Jolliet- 4, 1-bito 41 1. T- P-,d-.z L-mcbmidlia
11 ciatin U h.bi. 11-9 coh".
-" % h I'd"" it' I'll And- i"
:he .,.,o L is sle., .t- CII La del 11PARIS. tothmarn 27, vArrolea 1PAl on I -1 to""' 't R- R-66ri do Ioa T-hicos tie Fls --.I, V-11.1- less,
A. 1,11- X.I.T.'I Iran- 11 H.Uy- el dI79B.- tie Arn-11 El ,Icl. I i.a Centralia. 6.1 Cont-cl, Arher,- 6. l- d.v Vlt
-1 it h, ,re,, f 9 de 11
fft 91A a prismatra Is- do h.y wris Conip-c- S- tat q., dl.p,.o fl.11 dole.1do D- air Is do! B-l .... croons, G- ri-t-scl. In t 'j i,- cii.se ers una cerem-, tie I- W E Scott del R-1, "i
do "A. sommouriclaims, .1 fam.., Mint. gaich-le I- 01citicis u ....... d, ctic.1 dr t c. r, In I I as, durp.. q. id.d de H.r,.,l 1 4 rit,, t-cnin, fr-s '. scessalless"t, "irct"dis ""it I"c" P'.f-' a Wa nimsoh
t M route. at .h- isequir till- .1.1- 71. littelld del to I. so 1. zi-et, d.1 C,,. -iled., Scc'm-io DL Ajailmom do
'Jossides .1 do a, Tr- -C- tee
on I,. hlis dillt-d., bcg.dc. or it, InI 11.. d, -111- d dok !--'! ""c"' D'o'jj.-- .1 H b... Cal-t del 11-c- entral'ol. C, ". I ll.d. r, Rica: S-111-11- b-i@- 16
1. iiialptimalism militarism. Y ji; rd'o cAP[tal han sid c.-. Is John Richard HFI 1. d.tuie.cr... Tmed,- floossr-- it, 11197 "' '. = q., AliLst del Banco Sociawmal do
'oe'ri, 1. asom ass lissian ""hent. P., 'I Front, Z,'-, G- do 34 flos do ocad. I. pro.. Cast itirsurs, d, -'r, -16, Its"
rurmr qu isreld, 6, 11-it-ro -till 11 on o to or o4l,- q-I me .11. rorn. tin bahq. ou. isilts. sm dea It. h h. C bsm
Its Amarvibless habits rachemasict 1. pro- P .1 1 In di6 -,nt. or d-ri-ild. 6-W!-jc1
se stierrislis do 1. Ina.- I SlIlId. (7111111-1 -r. bmissinces da,
on, 11, tall- ill .L ma -t-dente. v 'R ,h Rdem -od. _1 E,, dmc,,, ... Ion it, 'a-deatoristim, I .-on I. Uccle
I tie 7l)Itl clue p, i,, F I,,. ordo 6, conthus, pag iollitc. C*ahbxi.". Primil.
Plairi6r, def Gollinew. do un mum Ill do t C-W ... too --donas Akitt- p- 11. comismumall on 191 -d. trill. d' -- p,,j. a ils estudlost pisra It,&., I. cI..6,, it,,,, D, Itaf
d,1,15 Post cillit.. Par. millet., at S- 1 tie I.. !tubcohniii.n. I-. to, ,It. its 1, '1 b. ol u-s "lusth 'as Is -Instiltita, do So.- Cell"ll, an'.
col, do] thearnril. jrz que hap $,do ft rate rmao lAs rob.r ban N of,- do sedaigl I- P del
,.,jeenhill! p r;o,,-,, -do- q- r- nd' end par cessust arse u it ch, ,, Call mtE. Ito ricculoo rill Q.. his. di .do .1.' do q I i
.1 = = I Isiss .-cht- d, am BIllietems r.y. ritene-cJ6. is, hall. 5% bdo d---"d- 'coninplonmit. d, "'hei
rito := .?= him. I d ,'- Y Ild"' orms"ser"Weas 't"' ,V,t,.d. "ushin, separ.cless P"'." Gt, a d, 1 2 1 n it o'. socus It v, M T- del Rarect C-Arial do
1'. difitul, b..c. I. IJI l"de ra I
ki.frte, & ell. capital I-carl- is rualclituris quat ten P-Prelad or it, Arit-Ona: Ralmetear: NComore it, Cohn no d'-famm '4 del
-Y. cistimemillace awri 1. dWA" do a robar al banco y icigo file el diners, qwc .,9.rId.d on--s .,I.P%. arc.
G.bierh ecisetiluld. hisew clasecti me-rorldead" Patrons'. halt p1liald. ; 1, di. Ed.ard S Jheicft, itert. R (1. 1. ,.n ,shtugrcllllliis NI -d tie latadems LJoilim
resanals, "istax do I cipial6a, In i ,nt,d. it, q. In, cW del BrL it! NJ G" dt to. t'.". o. -or 1. -, M .. that.
ism u-" -in qla I-' Pa- ,be el dn- an '* qo' ""I'- t!:i R esum en tie las N oticias del D ia "u" Metti R-1
ILI r* I.&L" T" 'an unm csirlrr. do J;
A- blAu"T -i.4o u. I. f do I. c-PI-InIn. do lise. ousirsdo slesseencilh del x- ),i ... qW. vllv- S.-se. it, Chile Y c.- c-aa 1"
in. -trartsullilnucc, a4ron, on La Guardia L!tj!l-b. C.b. M --I, del 8-- 9.1-isl
-,I .4reaslem. on bl,t. r- Istric. do arts- I-e bleis on Is. 1, -d- e wo, 1. fur -rellact. 1, 1. o'
.6 1 7nlt do1rj,-,-c. IsTrib.-I it, G-cli., C-, "I" IV niz Y 1, 1, wo- 6- Tson." P hit
J,, 't, T,,c,,. C ....... ... E-stericam,
"T-te tams "I- t4,J:. joss -T. or lit-ons. ;tT Ct,,dd MO-o M---, haih-- prm,,doe
I n! ,dlli- isIX le
1.i.entgois del Goble- idir= h .. .... do, I.- Ple- -X. 1 ht. sro C, N.Al, Alftd. za-, I-, d", 'ti dowr I-, Ll, It., I d, 1I Nr
his. is Corn ... on Na-,-i d, C se, I. -d- -t-re 11
7_,h f, rill -d- r ..... P t .. ..... Vt,,,,
france, assuk rrdicsndo
a -Irdh, it, on 'I T'll".- do fr"'- -., h. -', 6" d. 1. .4,dd d' Coset,-al
tietse"I'l- -,-6 q- h,
6. dotlarast dl.- --- d, ton -- -d-, te, l,
on oct Imh.
rr.." P 34 S
del l!J P. Asiasabl" sts, ?..is_ (;aas, a d;,,d, e Me- U6.
"p"'. q- 'I rho r, is let FL, l, Gulo. Gob. psmi 7 1,%. "t, '' I d,
room do .1, P- colld-. del
,.it- dOrt.l.
- s Ad-- 1,,i If An,, t, I's P-I vah-, de C,,b, is
d, Us 1r-.1 G-11.o -VII.Y ch (: IIZ). 1. art,,,. rome,16 ."Ie. Tore- R--- pz
H- lir 1. fletto I't'. .1. Ista h Z. --bfl. 6 'onh' at-tiod- dnto do 1. c .... I Pit I I F1 Tierri[m)
h.11. l TiTlen To it' colimot rill I-jmh it, q- p-4.
h -it.. 61 jr C.-ill do Ch.1, fsaAs,4iaa. Massasoit".
Pigiam 2 palitica DUMO DE LA MARMA.-Mi6rcolm 27 de Febrero de 1952 AU CXX
'Rasterrec lie a Yisim ef candidate presidential de Acci6n Unifaria tres barrios habaneros Or
hinecesario que renuncic Zaydin
solicitl6i ya se
SuArez fivas Aclualidad Polifica
le de' posesion
lo declara asil
Tiene prelAc"fada la 11idado 0Tt4DCf0X0S!:
EAperm qvir iw isohiciont-n X
)a,, dificullades line "Anguis in Herba"
Por Francir-co Ichaso
C TA
Ed d
I- J fll M. d'dIv. p
-b- y i D, R.b,,-It,
7 1 Dr carllt NON-, p. Nd,, lll-t I-p! PIP
d,
d'i p, I~~ k,'
A g ...... it, 1. plol
d.7 d.
d
ML
DII It dIf FAI c.-1 l_ K-"I". It,,nrj I -iour. del pfbra
C,-n%,m-adx parit mariana larm
pretioicnir (lei PRI 7
)it k -a 111 It lea Pro vi n, 6 1 Z7
-a de J a, --dI) 1, fit I( a l A. t, I.. - N I N .
d, ......... ..
:7 'd. R.
A- "I d ni d-li--l 0,? -dl'
"M d c ona Orue sii millex d d. -.1 PPC En 'i do
R, d-t.," R,
xvirric'm v obrax wra Murfatiao P-z",
w. 1.
lttti%,,r m1i.41(irrion ha orda el dpotritir In idpa l'td- A
till" lie (1up 4-1 impiler #tirsta a it), h,,rrjhrpx d-
b,
d, P,
A, 47, 1 1 Fw
F R rill. P G 'IV%_Ik R- -i PP,
P A~". M- h.d
. ia .!iF,
N1
mdIll'6 Cuban d a d P. ptl-t, P.no c o 11 d ciona
vii fa, ,r Iv (.arl,,* He% wit P- S u a d h e sl o' 11 d,
A, W I I A ]I IT4 A
.41
:7 Pootu)aran para enatlor IF ("T RAFIA 1( d, PIP
it miguna- figural, I A~
did parlido
A F
PR- I N M %I "If WTA j .....
A If 7 ld, A, d, 11
F, I" ff-d.
El ... I.
N, E 4 LINEAS
P-, k,
n Pinar del
Efectilado v 20 Je rniiili el tirmine
T
91-1 1~ p-w -Mlfk.4Hit) A I migreso del PkI A !, i. H11n..611 I1 J, l. CIt' 1. Iiint"
,ls wudm An 'OLit.
Q Ali,
y W.pm-i N Iid. Qu pl-d. 1. -,li"-f-r-n
di-11- 11 N111-1 Cilb-,
C'-_ -4. P.G.11111-. n, 1. -djd.PUM
27, 1952
M R ninvila impr"i( in It 1. T d, 1.
la rt-nutivia tie It Teierit P- I. I rrt 'ZI 11. p.r. z, --l, 1. pr-6n, Lu fwR... F rt n. d. V1.
d. 711.DIA DEL CONTABOR d. _M... LM d#
T- d, d-1 K
Lj np P--,. d l P-Idi, d,
P':
"'c
*jn D
d, i. Tlm- dIr qUMW
J_ , _,I'd,. did. M L11-u
PUBUCO D" M n-. I.."I Tin' I'1qW
S, ld P1.11aM. a mnitiot dW
Tl-,f,.l.l __t.
p T, --_A, 1.
AGUM EUMOARC R
L %_ pcqA t-' )p F T RIN "U( MORALLil F INTH FCTI, ALL% 0" XPII f,- d, 1, FR C dI I- VIII.A.
tcosoil[ICO. ILAPIDO, Tilt. d,
I'LL C()\ f %1), IR Pt HL.Ico C t R N PLIRSONIf ]CAN A d.
CA BALI 1 1) L 0 S V 0 S L L A D 0 S U, F SIEG"O AS U R E S PO N SA B LE P' CASADO
PROFE S10' S A 1 ur-, 1, A-pnu
d 368 B,-d..,. N, i-C d1i t, Al=to
"d- P ., M&Mln" n RLIa -1 11am AcPOR ESO TIPL \ [)L!?:,( 1ji ) A t'.NTIR L OR(-1'LL0S0, DE PERTE,"ECFR A pj jj, (41 -d d.
IDA CLASE PROFESSIONAL. CON ESL,NOBLE OR(,'(,LL(.). IAN AR h- 1.
R AIQADO Y ENALTE. '! (71',t, y J.wh.,:,7r I
CEDOR. P- AM-1-- T P 1--, i,-,dT1_ i R1-
Afio Cxx Noticins Nacionales DIAWO DE LA MARINA.-Wirrol", 27 de Febrero de 1952, Noddlas, Nacionsil est
d. = botl !i-%% o, 47 mil ,a d, M oinI 11bas as,
reseA P-_ M;1iindCd2'2dl-Qij ;ibp.-' 2p3.1-4!7 Plow 60
'Cobrartin hoy los retirados sus 'En Gmiii es Se Aumentia el sa&ificio de d uo
La Habaw Wiful"10.
roll Illness P-- '2 -1 pestion mi-it d, Its 0,1 p- p- q., -tereltall
para el abasto de esta ciudad ""' "'t o" " -"'
it I .. ,, 15 roll pason, bi,. o de piondad m Is COOMM 4W pensions del corriente f ebrero: construira'n ".ol10 on a Wr 24 it i-a _d. tj d-Atm 34M
al Dia
Inicio de Ais Custrrru Pronto lo harcin Los noessros retirodos, pues sto er se mialaron 821 reses y se distriblyrron a
a han curtado lag 6rdenes de odelanio a W /in nuevas Unes "razlin de uno por coda expendio. Pnixima reuniting Virifidiod sin daho
El F_ P. Uorente, S. J, Inf- 6 'I 'ev" qui, organit.aciones El 1,J, di, 1. Smeib. de Gainacto y tuition C. it. E U, rnj- on
Conferronicista direct., 9- 1 d. centiobtlid" dail t stroll. C.m.. del Idlenuarri. d. Cabinet- d. Cars. y d- go 6, nof. de sortiNatuste- 6 Haetext4ii q- = 0.' 'Asi lo hLa pr9wetido el a' pan el
La. m tas fleattas d, I., dz both. cob,-" pnon- "*r at S, Cesse, V,11..-k irifor-6 -ar pe Rout Garcia G .. also, del
b Is lucha par& obtener met 1 periodistas que en at dia de syer'Central Raguannia. Orients; m"""t h o m b r e t,
P.-d- tsol haboo Gobernador habignerct p-ducto industrial consistent
Peatit, P- tb,_ bi'"- to L I. ones r sacrificaroorn Ul rotoes en las matit, wuba
sibuit dr", d- lo..I. y liroit-ih p-. tf I. heen.jensas d. isadialic, liq.1.1 y -.j., diposkeidn' ei constsisassaw lasootcallon:ioe"'t-i attiboill- CW-Cil-- d. -f. --temmiert n La Kostoor. y do iliet -Pri- iid,, d. nIn,,o 7 be)Or 1jin or* 01 w9"-o w
= con"'.d. Y. tiniii. del kialdle do G(hrea, 't, it d 7 '. salud a, Wwawrn :art,
C- lad haare -t-- ha dei ''-Pi. too fianti.- blrino, h.bit.doose res, d it
ban C.% Poon pass, road I- 9.JW- d# kpiter. one Ar-lic TOSIe Y del mP11- It.& 1. it,.- to P-1b. t- f__ dO C.-, .a6n de bear. nor Aq..I Th-ticlique, 6. Is H.. 0 P 0 V I T A K.
tnio, y de d.- -A. do 1. qrl. It- I' F= M!"roo dit wntante is Csionsirs, follow bor expendit, entre loss har.: metodo &I sullit Opo .i.m Juabi
C.. J., G-l- d,ZI,d,,,Ab, Ari.la. dir-Ire rernr-l do b -49. 1. be.! eambaration tsbo.L
- o" -7- A n., h. rim J--. "isith 61 goober"Isid" P" 1, Livivice. Saw- Suares, Luyinib, btr.C,.b d. pastoo. P. I." Esito-W Giandialar, OPO
Eni jos ert iI ukad,'ln sigugt, thin Etuse, Una -,niside, do omr, p1jar n. .a is fbriescion de, M AM I:
- bdisc- ... to I- no-1- 1-ti-ades. it son ub,,,di a iant,a de Is Coolie Said Julian en Cerro. San pet 6. not" -aculi., Its, iii I. arr.
be. m eort. = Ida ..get duts ft.r...
Cats Portarte "tn'ta d, di)o P, cludo, director iirreew quejd, I 4_.bad y G;u bb y d, L,-. oles. P. Litacen. ." == nm
-ido -road. y. Isis ard- quell y 1. onecado,, Unic. y del V. F-sati. Cie But.. Alois. Ariten V111"nal bhot., md deLignd., -,. -i- 'dnto pars -La Cnintsion Tk:oica A-mlaria .4,6
febIrb I cion.rs de, Coo 6 Matto C', Tambien se allebolid *I surnints- Una, oodlipotittalsois r1W el, t6sleooo Is.1 i1UAt1 Psodr, t1ouita F.ht. us I I. D6. Coal- to 1. Cfi,_,j- c. 1. Mtdlanbalc on del sch., Min.tn de 1. Prin ti- wits.f. isotuindcooe a I- nd. cnvicto del Eiipediente 6@5- limetor de loo licepitales. saloo- citlegbio
cerVrm benefictoo. Co d, E U y rotjo," to 1. como-' 1. .114 beldso tesoodfioisioddes Y sa
A p-ioro .,At Uni ....... is. is, oficirs, fbac de 051. son- 1, cl.,,fic,,,.n 1. loa!- rtinel. Pediv Alorariez. Guille,
a. "-,= .rjtAP;s VLC- *L It- Co.
I ,_, 1untir. lyl ass y trucci4r de deateles, pq, Samuel R loatbrico, CitetArid
P A and. J_ to P y H.I,.i. p., w habom no os, 1.;;
h.,. d,,igi. 1. Casoa r-tin T sun iss, it fis,". d-.--. P, !,ytiaarlcad Aji o Ind.orniscian cobtbid. K.-im, d, E. U7 0 P O'V I T A M es- sar da*A a b4,04
:Iettaril. -.C1-_d, Minister. onaervin, I lot.: FU .... M. cooswerefoo soots Irso'dinjortarbent. knoosso ::kssas OPOVTT
K"it'it"adeo 'Sa. It. del Mibisteria & Prende Is parlitis M I A I it Corraldo Modd, Ei, Adu S. r CUM "p--h-nd Pa. fer 11
ISidind jApoL Em,) ro 7,y qua 1. il.Wladiod babbool
..N. de Ly.i.", 6. El Cati-n., ."s, ya uod ,,id. ce 1: m-= = Z, d. C I 'XP."W ing so" ,bi- &a hass"Nist r = 1. iesoderas
jul t.n- C. Canowsbey poors concern Oril
alto dirtCtne wCeCir atee d, a-lid-lba .1 Mlisdatrip Cl.- cla, lead- to 1. P-tid. 11.drig..i, y rkix Atzvida H- r no 1 La Cimipiiii. A;%acarsrp V ri d. .1. hpsoooods. Par. -1 y tr-- estroortarkatiP., Is fead 141 aforaran C-fornit ontall-.4doniniffitoodw d. 'I& --ttu sl evitritu Ceso pesible C-. r ... *..I- &.saw I. emint= Celebes, Media Luria, Ni, ti-P. Ose" mas Ie. is W.-kad
jl Perce at in, d, D de No ', de quena toc-litilat a T '
dC, too 91-des re-oudode t-,n a. sy hii Paritid. que CxprC. int'reastirson I" tmim. en La H Tr d P'-"' 4- 1' Dt" m do Ittal. eattionisla mb low do sets -Pas IN
' d:'1'. livinad.1,p: I r broutope6kiceso -p-t-iPicia.
Is, .-I urnbr, de 1 El P-11-1 Alirarm Dt bu'= -NOTA Se ctainficaran pur Pits or, I timblo"ne 6. 1. carb, y Col.. Crt. 4. Cottatem. poors export.,
h. b-d defi-f-dinninf.ron6 1. M 4 Nitild. Iodine 1. tjid- tic napice- I. conot-I&I 3d'de gron M, I_. d- fenreouila, que Perrovisin rest- ; HO io "OPOVITAM"
m Los 4. su K'. satifcion UL-4. Urid- M bill Iit,d
X. Cl Lyeenrn sen, y es = Y damissoo, p-pi. par. -br--,-y. .1-16. es do Uffelt- -ec-1 bimr un aboost-untento pleiii, de fibra do harooquen clam A; Con
d Man. zit"'br."o "di'mit" bbt-'d. to Is el din, it,"" r-cianniento or muebles, col-diod, Reennoci6adialo aid, ef gobtroa. Come I Is Ion de most de 190 roll Pesox, distantdis d. 1. bod., esta, P.Irt. hb.- d, -Piw buidas on lot ingunnies parridainumi *WOOjece.6. do '", 26 t- d.r 3.1tins pronnotid r as
ic Is~ d-,S2j" Y-.11. on t-n. ,1d- Is tqu;,:O lot '.= .d-b- A, 1. Dioacci6n it. 1. Pr.pimlad
b= rostoe"Is I .9 be, finalizoork.
In an 91 C-c- N-I.-I de La C.-.i.b T- A--I. I duztmjil de Conerete, se ban
d, I en.y., b-CU Is i,, [&a wgunentes patent! = ,:
,1-1o -i dis I wl 1-11d. in-- treo de N- TimblOb ablimisebb Ins u, P-cecinclent. & bi,-..
I". East, del S- y do ,.L- -14sontdCre, del C, "It= 2,d., -Ibr. d, 1951, an-bind. to 1.1 pu.nt;, I d- to Nines y otras prd
_'bid.d b -1 or Ernpl-dos Pub tQ e ist Umns del t- sells
La nid.d d d, at "In d n 1. d, H.ennd,, it. dad- -A-cm- p., 1- de 1. Can. dt ..uCa,, pr E,;
d.dL _.-1CC1- .di %olml) del, petiaubbo ,hio 14 il fbre- d, 195-7. d,,pu!.'-d., B.-is .1 nigen1lim Antonio V-que, de La H.1ho.
1. li"T inist dbmrjq.C o, de
I- is it, 1. tsdtL. -' b,,n In Al,.r,, Di.. ., dDirrcrniri Gere,.j d, let, 0 ra, :.,!bit- me).... tmadsa Con -11'.
L, I.Pusilron que Aduans ic
Lyceurn, con-M. d, :a S-- tan ro- "11-1.d. I- prepon.tino ..a Circular act.. into_ b- be- 'an. F.-ell 8- qbad NL.ica -de C"-'L J.r 'I d' C' ."n"i do I d., C)id corop-b. -de Cot de to-doc".. d 1 26 10 FID9N LA GAILANTLAN
d; I % .1 "'d n
q- -11. Call- E, Ago !,,, Carlo, lt unil,rin, JX.d IM A,.b,,t M., wisfeCh.,poodit-h IQu,., j d, dtpe.debm dt Adu.b- dtb,,, to
Grorut- Lentit. .1n.1111.1 'no. as nuo, Mon. a on. d, Guitnes d, rn- F v-siderl, d, 1. A-i-io, d,
'I iie- d., Bsittiolion tic Cub. h, d-aid.
X.. y Fr-ciato GCdib I -b Ar-ra. d, Turq.o, p.blied. C%).
Ban G.Cma Oftenil ,_,,rob por su amuoom6n 4-ma a Gobemacion comunicanL-oo, IC7 Y 11 il lnrlct. do Se rialebrarin maiiann en or 1. RCp.b lean conwtrimj .L to beriefimi. d' qU. 1. A-.bi,. N.- i de C.
J .quib Nin, C.6.11. Cion ex1raordinaris No 23 tic tech -d.d, irvis acord6 olititar jararittas ba
Y -iogritirs suit --C, tl C.- LJI Merced hontras por 6 !di," 1-in it' 1951 y to i wesidem, d, IV. D,1.11aC,.b d,
It Pt.r in.- not. g-t. .1 pb,' a
'Ine- del Central IlLent. y an.
791. Ped"i.6.1 det.Arii iitctoo nielinoris de Alloupo Xnj d, I. I,, 'D it, 1. rt,d. 141 1 SUSCRMASE Y ANU*M E EN o"har". desput. d, baber conteter. R-16 cruicin. do q-1 P.-C, Il 1 1. oroblentob; Que
Babesis Centrates, del Cuounente F.I. Di- 6b EL DLARIO DE LA KARINA. Q-1 C-1'. in, .... C, -rifibritito
Arreic-no boja 1. .-pc,. del V rtil It 4= de %a-- do it, I. lf,,,d.
Maned Nocional de Cub.. D, In. fui t .1d. -- l,"MT ". J."n' debt h."" un.
deb.t. tic -to C-greato hbr- go dom German B-ibar y Usatudigs, di,, i- -r, no
d: doelivarse grand. pro-t pd., jccl .,.Iebtoir- ran I..
at y ordemc Con 'u, ....... r, y
I. r!nCeaebamt6 W I dift_-I pois - punt., unis
--6n.- q- 'I'brsrikio "I to
O'Con, I;.,, d.il. lodustts. y funermies notion Pon' a] in;.- .b j. cu. att'd
I_ di 'it d- do 9, M .1 1 Cons.
r*a= Is air Inocn- equit- A= X1U Y desn- del rulwarb- 1,
_!I,, do Is, MI.Doss
Prim- Ita an toit it, Es un CRMMN
grates d, lao P-161 136 y 141
itet1c.,os prog.,
d
Poirs, -ti
A tiende 0. P. al bacheo de calls al", """'
in, rmon Gliterool cumpli-do 1. d- co n las
el ftfior Minim- de it.en la capital v en el interior
tiradd, leche
.;.lid, q.,, d, on
Car r,
"El Afinistro Camero se Preacupa no s6io por Lai Is N,-is n"Itioltirs "u'd7l. Pf.,'t7
do ,del AranceA quP
ciudades, Aino tomlaiin por todos log; pueblos", dice -..let an en Is P-riid1."1240Cjd1d"d.chn legal,
coritru"i6n y 1. cooper-ion del station, trainf.rina qu. se ptiblir. par. gen-1
d' I- Ift to de, Stan necagidsid, por caropitto is Ciudad C"Intoo, do I on"hiL lb,-dn --, r-thc an todal Pe- i Oriente, Itioncia U bounde iiinjinutratfor,!=d, if-ras"
quoil6w. Lbo ittitne 1. pIV, d', b-n jr6is--, qU' to tuebb'lin
len y U_ 6. joo do 1. Pee
dt= C.ucev ingress At 1. r at Mini-t-10 do do L"'PIrtarlos, Y ,emrra de I -L
Cobotrue-emes ..I It. Cars. ", retre -Cespdes- y "P-ertirsionvimiss que inelorus ditins doibis- J= de .. C-seter .1. an "a lu estama-6rn him n,,.dn I
r in estior par Im on ,, _. %IIM es I'lue, obsoatondo 11mWo. wA- Lu,.,C.Wr1samontot oil de Lu call., y in. prostar no, no 1. Ub rooboot 1 1
bonto Co e mail olvidada Afios y visa do connuentacton, a,r,tt,. t.. son _hs de be trahajo, d,
-fino, h.. -id. desp- pamd_ inoninns, cown. I.. ,lis do td- .,heo Y reconst.ruccinn realmado
Pbllrrui. y to har. 1. pbl.- I no
bi. pubi. do !R unites, me. rr a mrits, del Minuten. de Olor.,
muo as
do' q.' y. ""ibid. P. ctr p-, C an. blicas
obtarin,'Piol. ase fin., do Usirita bay que r Inuar m too,"ets. to-Posadid. 1. WA. a. 1. r.-boisis
P#ursaZI actual ministmism Cease a coda locatids,& Aid jo Utbasoll.fit Pd. Ones. ublic sallow Luis Co. honwao iwrtnd. dorwicoste.7t, = % "M Guillin. line con a[ 1- 0 mu- de notm A] no Poder coincuroir Ids drieg
iticip.1, 1. ity. Pou-itcular y a vecft nota de euie,,,oo Contra id- it 1, P.ite, Nam ... I Con on,
I- Aprnbiod" elect. L fin.l. quo, dCbi.b
"I Minbe" 1. del contraw de p.- preslar an mlosc16ri min rectente, hviroctiLamim de lag alle, de = ,c rri&7fa w ituarmt,116 I& ulu.
VrIl s, on im P,"bri F U CRecaudaci6n Z met& el proyemin de 1.400
PC-
logra .now 4. canstrucclon dit lioa .It.
del Pr y"w
Loret d. Mots" y -6 it, Lear.- b
I.L lue d. Cs.
U" do tou Clon
I_ __ de 1111-0. do, Is.
el G oW rno Mereedes. ton dich. Ciudad. mm
-to do $1,UZ Pr.y_,o do _C.
citio. del _sued. .- do 1. It.
$2.163,000 se rersiud6 eclocin-w-, y *IHrte "d-. d-Z""n 'tion
en el din de aVCr a Is carrew -71 Is .Pit.c Z t y 6,
ift do, 1. de dunnibum a 1.
d. Lots. do 1. C"t-ral sobboas 4
h'b-er soatenido un i ulards cmtt.raetc, & mn at Jef, -Ployeme deflititil, d, onistruc. toid. .1 as"kister, d. Homends,
we Joad Alvartz D p it Ci6o. y legishosicido. do b- en IU igiornic, Iii-alln de Jutin" con un import, d,':
PIZ% uc recat: du ... ra 1114.NV Proyam. .-.to I do Con..
7 eaft.b. an Hbona, hab Lettemost
Vict.- it, 1- Tu- do'
.1 -Yen PriecLissenert.. Una Ci. Iss -11" -roarmsev A
fir sin Pratedentems. tic ciu a!iooeg Ar,
it t_ ; C.16.* y R-6 PUN FANIUAR K
c1t. to I tres on M= Prosswipuesto aamnderne
Por Lau Porte at Presidente de Is
Repub it. f.i inviiscio arl"In."
C, h aj. q.. tI& D -Apoob-i6n del mmuto, con las
er, don," dia it
do m.ru I,- I, to
6. H.Cl. i --t"M 'C
"Isir is,
11 7d!n Malabo,
art 1. CdkfiC.ci&b del local enim. I aoscemdentor
d d, 14 A...daciitwi de Artist.. y E.- cn,.,ba "I Sur
Is cantictiod do torints y un real dos., TH IFA
cri torn Arnricao__ ="no
Fit, act. tendi-a 1,,,r o T C,,,- __Cn d.=iw fli,
Cl.bL ,I prison. to
try elcoucitict do, Dbras an mil. 'M Irl"
soon Q..[, ratition to Lox Vill. que Dr. 7060
Lo ..P. 4. toas F, C- t' rwin.M.". traoda Pat..-. 'San J..
El President. 6. Is Reptiblic, rominno- y 1. do 'Minum. G- .' I
r= Per Is cantidiad do MJr I
itioub *Yen 1. h-ondiod. e Y -train economize el
ran m o- rnpl,,ina d. -.pl.r lot que
r., senbar is 50
Sin isirril. Unid- d. L. H.b., dTVil1oCZT1 C,.r. tat obr., d, % en el posaie de
irts, F. I- -..I ... d- q., rneistribbeldot Ir rectoriptrue hn el
bar" f. del F .Ib no m,4 .-,. y Cirom so e bi cis
eatu6n del tjr ti_. .It- it. Is Ciudad de 'Asia_ ... an Qua consit" too, do co, SU @IP-0 I
La contlal de red- j. W., ropn. d. 1114.5(ol.
,=7%P.r ba Z&.- lid, Be. 17= ro-I" 0. rr
)it- son Joe' d. 7- gess una reunion el Mim;r, Alfonso, anjUl Y JbaA Gorritr nistro de ftbli- Con ,p- Por sus hijos, por Usted y por nosotros
Pieter del doomor Carlos Pric "boodelo= 6:1 y. A I rt
1. h--= un, ssivoon_ in
cobtato u, ".t_ de que tentirs lug., an Coscah
:I*r 1, -L';:r.
vi". t, mande &nalizar I& lache qu* toman.
T d. W necaod"de, 4. sas mooreeti, q. 1. sonk dcmd.
onscla-d. I in.itook. del tosetertil
Macen,
nal d. gers. I-- u
gritioando, de di. di,7n
avatics, sas Is atiods, reurift. pum se
asobborgirin miles do irloolown, por los El abasto de leche a los hogares se rige control por el Departamento de Abasto dc
del riatie" radiants. _UM
lose f1jt;rM isawgioratiss qw rii6os de Itoo ,I. 94blicits. C. Is
11 U.vm a Cub. eass Irm.- Pe6alsoo. fiesta del Airtool 1. 41ch. Leche del Ministerjo de Salubridad. Un orqanismo official que se ha impuesto In noble
.CiDoes it btatiordni I flat. 7 ratorit" Cori onniurtro Cazert, toP, sorrvid. d, oa. 1. onsibart psorte I doctor Carter. v saqrada tareal de lograr. a toda costa que el public disponga de una leche libre de
ati,
Case he- ;= I-% 'I d1r, f, 1 bacteria nocivas al organiStrior de una leche pura y nutritive comet At merece.
lif. g;;.1nr2w,1, no it,
I= -broor R.
Si .1 Mini = md.-dij. A Lftaioon ano Vicente Sall- ItZ-i- ftlisfidoo-eon be so, li= tic 1,1"n- I Gracias a ]a lievera vjqilancia que dichr, drpartament(L elerce para hacer cumplir las
_ i.n. .1 mca tooir tioniv qua I_ Doodisas 6. "Its ordenanzas sanitarias establecidas. ton ct;antci a la pureza de In leche se reftere. te dits,. &.I- 'rr- -n_ Bajio Is xupawo1st6b r1al Distr;tn
T pr.mr.4bo on wdrin cotorar CI-1-. tmb-J' I irmutilonent.otas o ljw Inodattidloid- I-",. bechosaid Lots C.1let I, San-, Cubrenr con alarmante Irccuencia peliqrg.", adulteraciones que atentan. criminalmente.
".9urn-too; a[ Po5otona, 31, 1., 4. U.".. 6. a- Criatim.1 S:n contra Is salud public
lnfr 11 lid., M.hoo, que 11.1"Vi,-W Is de, I=,= is, an
G.Ibl.ent "W1.11vii .9ar.1,6 d"i. a=
'I ,u '-;;qn Bernardo Productris LActcos consocnir hasta lo infinite de Is -onsa.
creto mr P! Mat ft diewo I it 1. U=ft = I. d. Sabi. P.. y enorme resp
Ca 1. -ritidlad 6. main mt) pwasalGl-ns. do U.M. biliclad que asume al abastecer a miles de hoq
asit.6-onsest. psa- I UTV bad.. arcs del alimento vital de tantos nificis y
_j w_ .1 1 n I- -.-- j __ I-
Pizins I DIAR10 DE LA MARIN.C-MiFrrolex. 27 de Febrero de 1952 Eaftorw Afio CXX
DIARIO Panorama Leyenao ta prensa Por Rosefinds
DE LA )rIARINA
Fundode m 1832
DECASO DE LA PRMA- DE C"A
t,1AJRTNA. SG= AD AINON'tMA. -A jo e p 10 la57. Contadores P ilblicos. es
D J.. _I."RJI.- IF All- d,,do 19:9 h.l. IN4
Vlpr-! 111--!- En el Dia del Gnt(ular Ro\- C os
K-- Vv Jolt, y 1-16", J-6 1. liti-r. IF 111-tildial- IF
A-91dr, 1. tr.nqtl- pot.lAp.F-t.dn do C.
l0lG-Dn-1Il- -I: P- do M-11 viliner. -Por Gnst6n Baquero
Ili- T I FLEFOHOS: M-5601 Procim do Suscripciblim OS
- M : 7,18 150 1 ? 0$!ka -SRos
Iin A-MZ7 7,iiii-l- _;L051 S '575 1 zo 3's gal goi-J.- HOY ea -1 ra-h. -Ildl... del n,9-.., 1.
Te-fl-lat T;), 1 7,1 -W
...2 16 440 DI. del do 1.
75 Nn,, 15 Iw *11, 19" ._-w is no eao'.... diA, d--cal 5" Sio 17 1 1 1 it 1. rapress, perealr: wo "I futum a
mpio-.. ad,, .. ve I- ="l
EDI I ORIAL "one -i,, a cuestiort. que bar ..
1, 11.1 -149.d. dec,, I,;tin hochas do -.11
I,, U. nad dl, dlt.. ,ancietcia, do been.
I/ I Reuni6n de Bancos Centrales de .4mi6rica -di-I iong.d., Q, I d"C.Pli" ral to. I-,--;:,,;ii,1,,,d,..1Fk.. I. -.Co.- ..ri. pal. ojeli pi.! Y. V ... no
1 tno I d,,h. ..I- p-. j do pralwoolves _d
10 que intel-tualm Imaipmativoo. torque
bil CAI il z- 1, irf-dirza del de-nn ocruri ai g A!A-., 6 1, Pro- ,10 4" n- d. 4earowl par 1. 1
o, "I 'ecti, d, 6-,- Lrici- .1-g- .,,a, -o- -,: ...
-.U" tart in. poesi, Q.Iria cub... co. erilml, l
tl-- ..a an I., par. 11 'Or- 11 IIII-1-IS fJ-0f;1-1 Lu mi- -Jem. U1., raii riA00clal. porl
.1 ev-ii. y 1.1-ra--o fj,6j,1 pom;,., par. I bit. -1, -1- -nt.d. Par r.d.. -' ""'is y t-"'
n.,Ftl. Criteri.. It-wald.
1-on" be in, Pint I 't'ro., "'In )a q., -lw rllv ad,.. 1. 11 1 P- V.11- dI-.br,6 'v)olii ei I& pocia de fucriteir intelllna hpi ., P,- t-r'. mi. debt I, de i i own.. tualas on 1. orisertmi-nUtic. ral
pa, 1. Pot f P-Idelle del 8111L. de lr, bllirc. do oitligl caleremal, butainte de haber per
0, lna-. ,, d, -i. a,, tnr, 1,- d-:,,- diil. -,..n No lid. girl", y ol I.tin-, part, if
a, I~ bay iU -t. --6. do int.astia, q.,"'IL" i R- 11 M R-- do T, d, 1, Podarit Cuba la frondooldad ma,
Arr,--- d- ill --- d".-fin elon.mlln .1, 1 xitciridi.. .1 ,, i
ERAL IF It Citing~ t,! de, i. furican i- de ia b,,,a --1 1,, _nar A, d.A. Front,
::"gr
- T 1- Q- n- a, 'J'at,
e.c -.1
del P-.
citago-n- Ae rv&v-, C--- Cub-, T- I. R,,,.na lj-- I- 1 ItF ca, t I I.#- do
T-1. 'a qu, Il d- r,, -m- caran In,, d P C
, 1111F -,da.dA, .1
Par. 1. 1!-0 -Lliin de 16 1., c In X-g. por-q- 30".
-'.an 1.11.
En I. w.ald.d in, uliana, -h-- ,; ", : do n F-F ill n- 11!;- 91 1,~
611.1 011. 11 1-m- I P-1 11
hl"'.d." it.cmne 'oo 1. pnore'. Fie i.jg- i- dilend-1- -,-n b. n rdor,- del ..ad.
111. a. 1-9.
be I. ).It. do D'ilin- due -- del rcm,-- am. 11. --l'. 1- -71- --7 ,rraz iI a-f- l de r-Ime. hipa d, -Epiti viii(o que equi loot i3inicog que no paran gon 10; drOtC0,1111
4, a. papuw, 6, Cuba r. 1. 1\ C-i-no. jju,1.._ i
d, _\dneritiancl'i "uniol. Par. "'Um" I ': ", A -- 1-1' 11 ;1,11t,,, n1l., Caat,, 1.
'Inne. nll f il I.de, N lin Call ---dr, Y no u j-rad J. irol
lieria,-Iiia do Et.r;- do luch., de!,.d-, -t de cl 1'. L, rl no In-,,, had. am. !a.
ri, a._ Ar D [as letras v las arte.
1. g-ad Tomb- fu,,.. Initial,, !--d- n r, an 3f,-, 1. e
F, d PUMW y on MU puevin,
rdi.aneaw I., in ...... i- d- Fail. ad. f que n- do
d, rq-- -p-. q- 7 ; d, -p-h.. E.
Car- 1-n-II, -a_ -p-h.", q., precad" FF :d, -d, ,;Id.d In .... .. Pat~ Y qua
p-bern., ..... L".,Z., P,a Otii'".. -,Leop" Romahach, el
tie
6,60 hn, '."h-"_ 'I tie
de T- a I ra, do
"r- d, d, Rua, recreador dR la naturaleza
"ll e"l- vr"T, .!,do -p-B-- I. III C-r-al, Arn-CAna 1 fi,'.%'Z'l 11 Ur."cle in ..... 61- 1 ba-o, cle I,-- In-- it, -rd'- "t.1
-1u el d,,t,.n d, A Por Raflel Sairez So16
In, raw-, u, k--- no rz- I~ ~ I P, IF -dl- pub-- In
a -nhlkn e,",
Iu- q.1 I, LA I-- a. h..u PlArd. W
d .1 v no p- ca,
har, d, b- -nurnr, la'all- -,14. W. n, ahm- n-lo. do n,,,,t,- p d rl- rpruw do ranquuta 1A -dod
W1
d, .bd,.jFrnd,d., I.. In '. IF., _a 'u, Rna attach bell,- d-ion, Par It Ilat-c
- L -FF rue torl'. -h, III it f1bl- 11 m- woogca do If recr-06A l"Ei'd 'i rtit- ran .1 t I I do I," A-' 1. Ulilidr Y iltj'
d ra- f- 11 1.11 1, "nado, d, R, de m.nL:l_ do I* utiUd.d
In ... .... n Y P.til- la-- do Ld.1-1- Is patrimanict a repairtir quitatt
H-n-I, %[,. --d-1 or; 81i I. d. Lo actor reiii Lancil I ... U,,b -- I, at,, In. hrobblea- N h
re- LI Fl. "a pr.,-a,,. ad." a
a, an ea I. Pa.' _a po.,- do le-, 61 .1 .,,1 d, 1. P,141U.a y L. P-UU0-d. 6 lem. --i or, 6-&, 1 T-1-11 2 L bjilm. do ]as At":1101. 1 ad,". .1 do, .tmui due ill .11- "-W!dn R.m.,%.,,h,
Ag
'n"a' Far ... trilin"' an I, ,nw.ek direclr de Cult- doctor q- .1 '.. 1. It.
1. ill'in ti, l,urd-- w ,b,, tn--- I- In n,,,,,d.d urWI.1'r -pi.-t- In qu, r-,, Del-- I- Ill jr P- cul. de v mijual -. R. Or~ Anies tirt-r ei pi--ral do 1. h..-. A.t.relorM
d-- 'I., Pal... d, Fl- ln'rll d- _b_ "Ad-11. 1:1 gone "' 0, Roan, an ....... d,,..-"- hAl he
p- a. n. _do ill do at- .& del maeor- ib :n ad. 'a -.1.dad did 9.16. do
!""I, ...... l. nop,or,did. 1. .1rurid. Iiae d, h.- C.pt, Dn., C-- Irl PA- Ndid- -V-. Mo.
nf .. Fit : ,n I'. I. ".
i-do Intel- ,, am. d, nol", r b.:- V. Ide 1. obr d"I
m papJ III, N- earnedcl. iarno M. que Izun. cientiosyde
it ...... JF A I.. go .... I.-- to TuJuri -lb-d. R. rfl.rh le Abal
Poll Iq.'lj-II dej ao-,J I.P,, do 1. L
It ub.n- 1. y
'I" n- Q., j Can, 1 an In .e nor,, d, 1. manor H.b.- kaj --la. Dib no Ii do I 'Idaof -a
..d [.I' all do d r. do q., ,-6 ra-U h-.
muhn, IF-d. -ri III- hum-d.8 -j- IF~- t.illid Par. eli. ran d, bl,g.- 3. r .1 C"r-1. do Be- at- plain,
d, -11- no-, 1-31- In do bell,..,
i- R-d. do 1. PAI, 1. do Ar-tes. ). Acio d I San a t1d. I ple pair. haeer orll it'in ra.--1111. n- due l Ace... i.p.- 71.1 dIIIII.- 11 q- 7- I'll-cal- I W)a que ia obra Ioiedm" v 1, UnIV idad ion. -'a do m. I.114-1-1. ill g .... 6- rl ett, tIr, nal do) t,,dr 1, A J1. -.t- oil- do S.nt.II Trai ;; 11dd ituaL Lo oarproondo'ete. 10
U-i -n-nd" un n pui,,,, r, .,.P,,.dI,!. on td. -. gl-doia. q- F- a.ragen... It it,. q- u 1- 12 .9t-%ddK31A Rule Or.. --preboub le. Is q.I ad. -a
ol d-l- P-qu, --no", 11 It P-q., ollft direO.res do Ban,., Corair.i- W colm- estaban fteacoo an raj 'ert. qlw -p. "I I.. do t- b- do Rhf,..h U R.1. We'ar laid. Y .1 mricel, I .-he q.. -rob. 1. I- d. --cl, ent.ra, -C.- dowd. 1. jrann"i. '"""i I. milibe In 16d. U ffl.grif.d I. Q.c "I i IF~' un. espod. Alm tie.. do 1. pit'Iftca f.morides, Y M.- -.tw 1. uba, V.2- L_ j..
l." dIpn,. q.6-r -r, -- d, p,,.,,, lu I~ Entrelineaq 'ecog- &I descomad de In door. d,-ipla Ift..d. -.Ar cril comot au pm I& pubertad. Y
I Fit I I r:!,, IiA i, ;,, I r I A I V "all, roat-11ion A !An ti-AdA C4UIA do "' to laba aj we mmo el ul- do wlrncl pidjo un pueqw In el am haber sidoputi who prodll, I A U- Il"ll"J- -,I.l r d, par olInal11,l -111. 11.tigt, do I.A on told- p-b.. quo Ilen.b. i. on-ra, %. L. prodilitioloo on RmadiA ch
indE ,-- a, V_; DIAMO DE L ce, do g1rii-i. I. un"T"" "' ura- OW 11'g. Ik MARINA Wucl. I., d,,- 4_ '. ,_ ': P' ad p., Le,
bonan., If hall Som os m uchos con la fe P-., i -di,Z- on ." bar. 1.8:1 cu. Unoolu.. 9- poc. do Is pral... 1, loahviach 'Aj.dlo .1 i. I'd, 1. .b,SCJ6. del wt.. *I ve
alill- d, n .. .... ;,,,ad. le-11-da III in, 1,.b.)., d, T ...... ban, Log uILmoo diaciplula. ld% do __ -, i p lig- 1b 1,)- y 1. ul-' "rit.c. com.
"'n, R-Fil"n 81 B-ar-, d, A- k. be-t-ii dit, a depowner la revere do .1. "A, Call. do %X,- .1 rigea d I clescu.
al, 1- en Los destinos de Cuba n.ri. W riu- 0 1- f-W-3 do,. Cloon. do q., -tra 1. -1 P- do I-e d FWAA- Per. p- padrion We- tle- -. he--. q- I- hum. d' "'cil"H"i 1"
- Por F. Fernindez Arrondo d'Nf I' nao 0".. q., P-Q., h- dd. cirigi-It"d
.I L br- m ... trio as pros, bi. a Me h .1 mairtir into,.
', h- L. do iruy 1. I- -'.ad. pirali- d-iocovado R..AdL-lA.
Un asunto pr-uo t1;, I Par. ---t- L. H .....
- "in, pia e-- E. -n-, , "le,
Ariea,. Kad, Ae "Ji.71 'M" ic 'r "I
Raao- -1 ro4--I _' 1.1-- 1. N,, i, F.br- Et Dia de Gracias deffr. Truman
-f-e- -_ %d-_ ,aade b, pen.,e an tmr- A,
4. a ... 1.1 Man- Trumn.m. ji mrajl Par .1 Lk J- V- 11aa -LI.- la toi oft uttuurpo"Ani-i. do uld, j-- C ral
.,I- c E
1-h- A lxl d,,d, ',at, p- patio Iba _.icaunl. ril".4il.- 'lilp- do nuontaloo
-17 1- 11 _tl. III , q- ,IWIL.- .. 6 p-qua, .1A Ijaidno" A, I.
Wi. I. r a rn do I., lecl. fh y. p.1c. -at. p1l, q.. pudw.- Ilsibior ot owto.
q- 1. d, [halt I -'.da Il 1- d 'C uZy C-1 inert.do, dl-- do IAm.. q- d- pan, -HAr., ;:i- -d-t Aer'. li, n- it, .. hcrrab- do un piomodw, miinter % Par ejernpla. cuoon q., a. hiela p- am
l I-b- A F71- P- n, 6 At it I -cib-iiiiann Y a,- do liet .911, q., I,, P-;;Ii
no a In do re trechu do d" UM, -Y. . ma III= 110'.1-urt A I, co-d-- d-.d. h.rIr
n p.
g-dn h.co- publicaw Mr, T
111 1. Rpottll,. Ina 1. 11-19. .11 P.i- --d' 'A mriplicit. In I, Ref,
a l. co "u, on. !,I, .,Iu,- Qu. no- do i. .-,-a del Ot.h., par. do, man tione con frocuaracis Im
a!;rr,-'ilus del motim!- primer ch-;, de d, i b I h,,,,, on S" F-.ci- en A, c,., D- TdcpdI- Par .. it, ineact.a. Dice dl.r-.a Fl, 7 1 F 17 1 -t-1 y ilnin_ It n do '. p- tactic Is. a...- lu abuncizatn cooticha. em I runas. IF in" a" revardantAw at
it, it or A 11 It, '17, 'jo, -P 1, 1, 2nd, d')n '.. much. Un. pait- I. -lird. can I. cas I3.r do todro, In. q- ha qrrnmai
IF 'n" In ""n." la conme,
at 6, on 1, 1.1 1.,' .1el, q., a qu. poisibl. re- tumble candograda par cl&do, quAl Am QW carectrild I&
v,,, henn I d I, Qe p.-, ad' do rol 11cfici In, ban trar.cion d. 1. gam.-i-ft di,,-Sericis inurichal 6.1 biwomooto
In, t" u rw, do Wia ..-- dobetriva V, C.I.16
M.-T- 7 lpf" M I S I..
Her,, onaa an aoto Wac Al. dil, -.a un. milip. atritiol I.. q.
I 1. docti-irr. -tiotid,
lir" na. d' 'I : I A 7- .1, In I.W-- el ld.- "I dok actor Muchn- I r- Frl. G-dr- Rrl B. -mpo loo conflinns que ocu-In K- on huardlile ad .1 q.. .1 Somi do In. Mocitafia, y Im
I .... .. P,,dlsp,,,t,, In t.i f.1m. enre ht-= y Ark~ -ill .- da esta buinda.- mitmit.. tilde d-l- fr
do Penn ti-ril. 7 prot-dameate .&,.do morow &,aoa, Aquel disculnoo do Mr.
public. I.. ra "'. he
4, i ", M. a u -n con Is maya ,do. p- Ioa bend-- -bid- Tridamain tui witpecable y abrorvidoF
11 All- I,, P -P Su,,,- I -, do I- Yatad. U- 1, a-on de nuestit-A Ube, P.- 6A. do 1. -6. 6. p-liso
IFI _711 I, tad. tan cammente &,liquirida IF do
cl: no -I- d- q- n.d,, 1. ac-ra r-i-te a- wera An ji Imfhdpar nxie.t.r.. par-n.n. del it,. do R- 'ta_ ri .I- q.,-, in.d-mdoment. ft f.on I.. T d1.d. para I b-ost., y ip., do d-m. -UW. 9- ho.
qI:... on rudir -- Filli 1,
.,I,,nl- del p- I.. arm-, ". bit. .. me lei-dad 'human.. do .1c, i 1. onaft 1. rriidovr V-- .1 le ., r-tj no, I estacl,.t.a on .1.rd, it, ""'do I- p-P"'Id dil-- de OXVS y UN=aM Jill.r I U. A"" ina,_., ., Abb"p_ on raiiii,
12' 'y p- a P.I. qu. ha ida ca rt i ad- pn,- .1 d-r-Lla pootl-, do I, do pi-mel. All. Par d:11-cabr- Dies W
dr- p- Il P-id-1, bl, 7 Jmc to. .1
P- 1, h. -t. 0 paxt-I., quo U. mtoaraire, piniou
q- F do r-dr- d, a
-d ouric. y por an.
di.f-t.m. Pn, indl, n.
R"'Fr- In I~ QU' no ...At' Uma ;ni rom .. aimb
'ne p-liz- Y vatichas do Uod
iwei- c.pa. d- I ..... ul-d.d
Atibr, 1. Ltd. iridjiricheal :,a.' an, per. 1. momona saiiftka.
p:I.
P Fill I,, obo-ans, on I- d- eartan, u.tn.. be 1- 1- que valhiorr ooi & Poi
IF, log& a] funcionsordentir de la 5,l I, Par ..im.-M, PP-m. Came. C- riazorl, I-. IF, "at'"T el 1, alc-_, !.do haa" h- ta.-cootboba
p- d- I- q- bay br.s.. P-, un -- meta Pa. Em oswato, jltm to qui dio
IF IF, _,'T par ontadiradc.t. Wro Ioo ral ou-Irs. I, el T,,dpod- tinitur par ejeamplo, at mejornan mar
1. p"'Flie r III- concid-d- .. q., ol p- 'Par 1. .W, en H.;,, 1 T- -t. do I- do Stailim do 1. evorito
cipi. ...Ser-ad. do 1. sablair.- -, Mon. PlIoudral, it I IF I-, L. uI I In I od. p.- -c- dmd- L Pl
Ili 0 1. 1. d, i- b.,acul,- A P-141- In Urud- do A~ It, --F, -n IjImpl. do L. Aeflo- Ro-iielt q.4
0, l.nd,, I ..... do lnb,, ou 'It' ::n ep- a on 1. NI3 rods
an an d, I. to _7
ber-, wra IZd n Url It acobi
C. 'de_ i no-. I~ del C- que I- F.Ud
a, I-11, al L. -be, do deci-r par la radio nack- ehall r- Ir.. _-K. In,- .Irmbr, cl, Ip4A
' n 1. n,*. -N. 'i I Quo, cr.. In
-a a Ionc... I] esiroc lid. fut.- He pob.
d, IF ,o_ Flue
h,r del' D. d.- G,-- --I II-I on ,.Udd no
Ub. i prdu- ind. Udbi 11 11--br, do 1961
A Ued. ""n.._ do 1- .1- p- buchri. y. quo. q.. el
I_., 4", n 1, -, d-"d, so h- cI I a carra, di. it, bacirbi X.- tuaira. bob. Q.. hcerl. t-t.
---- 1. -adId.l.l. _".b : = JU... qlat, 1. WeV d0co- hrt. ,d.. q.c on dial In cu.,do Ileiru ,I b.do pd- Wridaid- d C.- nU U-ba hot-. y tA rpegios 1--i-Idad- ha enter- ind-du.1ittient. y an 6 do-. Conalentando eau de.
T-a, "o- -l,, di, con jtro do it made. tiidiia nn o fc cori clArocliSer do wu preaudenta de in
__ 9-Pba. Il.dannot heonarnj. Di.
AAa CXX Cr4nics Rithutners, DlARIODELAMARINA.-Mi .reol",274eFcbrerodel952 Cj6nicn Hisbaners pigins 3
En So6eclad 1 Almuerw dis seRoras r; Simptiticil, alinuersto P-fin, Dl- Pe;w Herrera, Cri, M Argtr -ruciA- sectioned. oloolu,.eid do 1. Gil- i., J,,;f. rl August. Catlicanit 1101.
Ali ib ayer a] enediodia bou tole El doctor Jose Maria Chlocon Y (),rar Hereanalel- Pori,
d dlirnabuojtcri del Vedlift, paris 1.1 r.,brnall be dunint" Ins to uai
rti.6clari Tr
11. warales. .1ir-con un so
"tid. do, Maud,
El Baile del Ctincer on Blinx !'tl ? t.l p-d. dcunins., an .. rebulan to
nsur. t .-I die I V&dbd.. pre dark 1. W-trild.;
nuestra Md. Jace'd, .,y N-ILUIThloy
P u h- sia, .1 docto Vidal Mo.;
LOS "POS08 Gom man - I sobtirntorlor C.I,., 11.6lid. .1 sifilbd. dis
6ol. usd. de M-d 'pi-coent. 1.
It. I! Espere -e
crienui con cat. .1ouls.rio . kill" W.J.H. do Irinlste V)rnipoteoria- :
tiAr tu or d-a. d, lits iinnints"&-1
Poor Luis de Posada fiet luc an I carab. Un airruerro elegant 7 luctilo, perdo,, !do cr" 1, dld*. -sel-ruillL. un-, cubi-tit nught.tv it, du= I it
FI luneir, st, Urvii a echo en "Sans Sou- 41 1-co, or con un cans- 1. -cul-cut ..is-Cr,, Con r P I... I as siguirnin wroon as
cirpiendo, y lurimlento, el ran inec-11. d, In ,. y 1-idii. ca.i M griuro, y 1, nuarquesa d, 1.
mantle de In Lipa contra el Cancerr itestra nu I Trias', t Real n, I ..6n
tradwonal de to humanitarian inirtttisc-cm 'L d, I _dado Los sof-as Maor. D.I.rae Machin
brne,'wa que e,-,o brillanteme-rite er ciclo I__ r7d n I ,an to to Ins 'C P A I
Tien 'r d. -Tr, V' i.d. do Upro.n.. M-ed. A.f,& RV
"'t cre"' -1 lo q., .it ad- de 1, Guardia. Mercedes Vald+s Ch.de Los grades iventros iociales del nvi,,, -1- en I., ilip I- nn do C.N., Wirin. Villelf'. Ch.
fts, Cod let Ise )abwmos elitado ortip"do de to propa- irilradas mr. Is balers qu* oculso 1. con, Juliet M..W- M-Sw R.ig do
gands de bable de'cannatial rot el que lenic pesto ru, oia- Q., P.--- d..d-libir A n biehr. C-Alon, PI.-st. 6. L.in, Poor del ltl onitales PI w
' ':2 1" S"'It.n. ,or Cornets G asercut
,,,4s to ourieclad hsaban a que con tactical it Pallas I r,, = d, H-i;s.d- Virst.l. Al-r- d, FI-- nib- N
In contintundo labor que par maj de vetnticinco aiios ha reali- 1. d, Seats I:
I,." M.- it. ci.ped" Y Mrs Macy F__ 01 TEUM00
-ado to Liga contra el Clincer" Ion favor de 108 flifErmOS 4ta- An. 11-derion
adw d I trr-,lble 7 al. No It rest6 lucimiento ni b,-:11antez al- IL, rnd- it, Re'rill. it. Cluniorl.., t
n cn.d- -id. del R-ro, Los -6-too, J-hr. Cottleit" Cl qUE fU"d P03puesto del domingo para el lunes. Et 1-1), Ifid.s. d, Gloria Ked-1 L-d., Scaal. Gloria d, Is Guardia, aite fuli de to Inds animado. Muy temprano, poco units de Ins -.an .do de Juarer. Mins Ferit La". d. 1. Mnrd- lern. y
onl:e de In noche, dezjW6 L4 comparbill "Fantastal Brasilera" Chburn-I ,tud. de Walsh role Col. skowne, Charon y M.-Irs. too
po, .4inarr. it, C"Ittlol- Ainh. Sol. b-it.
cortelut de nu argaiatzadiaraj, tal jeficirtz Chen Pedrosa de Gar.' berst %lud. it. Hiiknaan. E.. Go,. .......
cut, gata de nuettros saltines V su hi* to linclinnall SrAOTiEd 0. it, Leon. GI.,,. Rictort Rent., M.4. dr Garcia Y.hly, Maria RDistinct Garcia Pedrom conquistairda Los aplaustis cle Ill nutrida onem de V letc. concu"coacia. Mis tarde, a Ins doce, desifilo to comp4rac "Sun Ross Preto- dr del Valle Ruscu, Csd-I it. Rityrtri. L.111.
Surl", e3e "Ptito y eirpectacuLar "show" basadit ein el antiguo ech-a-1. Fernand- Caaas. VI.r battle cubants que preporaror, Ins j6venes y bells dismiss Ele- vita Rodricuez de Pluo- 1,olIt. Rrna Gliniez del Campo 6e Pessinic y Martha Gurwr-re. dt Vidal d,%, G-1-iPo. A! .- Nadal, d,
- Cess nri, it, Vill. b.,
para to fiesta del -Yackt Club" y que a petic-ton de to concti- PIl., P- d, I- Iuds dc V.
encta r-avo que hu( r- It -shotr" dos vecfs esa now he Cera l- 6 ';.,.h !-- d G.,,,. , I I 1 -0 con torn o d e
de to uaa it r! batle para efecruar ia riju de tres C no.
pitia)es de id a y -(Irrla a Miami, par Los nume-os or Ins Ticceti MI.,eo do enti-ada y rsra r,,a -r.ro a cargo dr, !as e le,as 8larical M.- T-r- u, Menendez de Causo j Ce a Ro a Moratirs d, Per,: Stable. as, L-arn'T dc it,
corno d e Jos Jfior'., A f g,:eI A, 'SuArez, pre ,drlt, de in Junta F-- Ch-. Tagil, it, Marla fi n eas d efin id as y su aves
de Patronics di to Liga y Pablo Alvarez de Caritt, el quer too A I I so Z.1,1I, M.H. I"
compaArc), d tadus fps cuales, auxthci el c-rontila De un hombo de Sur- 6--111 Parrots -d. d: His ,k M. get Blin,,s d, hisf-In v
sit fueron socando Ins bolas con el iliquirri(e -eruIiado Prile"Cr T,,, no Sn-a it, del V.11, B. Premio, number IJ39 Segundo Premio, nunifro 18,9 Tercor chil- Ir Flar-ji, M-rde,, Ifid.) le abi ]a idea predominate en lag nueves,
Prenvio, numero 1013, En car momenta se die a ronocer ej re. dC, G- 6. r-rcr A- -110- Ie-- For- ModaS de Primavera y Verano. Trate uoteJ
rultado del concur,,it tit it"iles. Dos premucis se cencedleron a 7- Margarita Fertintl(lez Villnurruhn
Idle cornparbas el del Tne)o, traye co"espondio a to sciorila Diana Garcia iiedroso y el de Is me)or rarartenzacon d-wit"o b-d7a.'rel" F.-Abood. 1. .-absod.- as"Irtils. Last "is- de lograr epe contorno mediate el empleo
- -1- -sapi, cooto f-1. I&- d. .4"
Francis y se-Aord Cuela Garcia Bango, EI Comite de Dom" or srinlox de hwN __" ". roduadea Vill-iol-e- I I- R-1 -led.-- con W .U..,
la "Ltga contra ef Carte-" debt sentilit muy satislech. par L hij. del 3.1-1 lcer .A R.-_ do de Brassieres v Faias apropisdas. Nuestirs,
exito obte-do rin 4,,ta fiesta que se podir,,. h-efi, e ,c Par,, '1 1'. 71. .,-it.
ra la prestigosa inititucton. f-i-dindeat So, N" coleccii!in inJuve los A mos irri delos, en
PrInne, 1Ay- liego a nuel-a apoill tu lin to), d, -y-111- a All)-d- To. y freil, op materialei-, que moldean
India el conoettio clubman Alin Surria V Falla, quien al fq- FI I
an, recogio Pit Miami a so elpoSsi, In seljora Elizabeth Up -,i 11, -1- fi-lavemente y a la perfecci6n. %'6alos.
Willtomi; V a sits do, p-p-hot ht)os hacienda un brev, paco lic-dR-1i, --,
h"td Nassau a bordo de sit yacht, el que roLvto a La Ha )a- Ftd I,',id
ista, La expoincion de p(viturn de Gattorro, que se enruen:ra sak.
obibirta tit el 'Turturn" ha ronstiruido un inunfo max del des- ".; -5-1- M C1.111 S19.4. Ptacado artist rubano que rende eni In ciudad de Nueva Yar donde ru exqutsito ar;e to alfiiiinente apreciado. Nents"Mantif Fi D os Pesos M EN O S
V Andy Goocinott. el cort"ido mistrimonto cubano-america7lo, F- 'a to
regress aijer a Pulp,, Bench, de."es de hither polsado el fii i rspelabic Alej- it
it.,, fg
de serra7i hi ,sped de sub primes los stores de Gu7ne: F.
satwao proxinio be trasiadara a Nueva York donde url
Menut, Ela (")elo to. .-KI, d-- 1, e le cuestan hoy estos
reside, --Caq unit ivinil[Ae dedicatorw llega a cluestras, rawtis 'I d, Bech, S,--rtno
Un ejernplar d 'I a ere aij(c Ithro "Factores Estilutwaj d, R.Id-- preaF5 uIrl a Cubua Cont-;loraiuca c., ct que to coortra G n- c-d. nnuy P-ig-!-deurn n on,
dycs Litudeolin ()rfz ,, outora, ha retde b.i cirriphes c-- 7 a 1-1.1 11,1dnne- G- Pantalones en la
Paa e e,z,e,ow al ii-patice ani-tado I- Moral- Y 16
rnucrli t,eci( ri ver ri esitinsido )ot," T"y Giraudier, a ioi rr;ue%1- B.idorn- Al,.,,r RiI part-iparon en in co-raparso "Connerio B.Jdco- Rdit.,r J. .71- 6,4.4., Isausawast
o7egc 'e'lianzo iztrI-I Ic present. Los fiestas del 'Coluuty T.rent- -,,,,,rru& en ev, feth, O fe r ta d e l .1 Gant. y "p.1J. .1Afic& DA
" I I -"d" -"!I' eu- Par. 1. -n.r.
Cho t Li Jobana 9 del "Vedado Tennis Club Turo r er t) M:,I-e, Mn-dz, do,. J.1- it 32 a] 38, IWO
eL I-eri, entre -La I ct.atro de ia incite, tin 14 POAeStOn de hill ",A h I- rop- del -6 Jjv,3-,, A --o 6,raudirr V Dulce Manst Milagros- to in "Co ,,", 3 1, dl&, ., h,,, %, I& W e ii- Fill. J. (I.. ittitin y hietice Una
I Ja-tanitas ', paIrtwipandr, numrrwas pariias fie St-11 NI'lender. ureo niqu- I
pla:,a & iirsirereoles
de ,,,rs(ra -e)or ociedad 1.9m, Color 0.1nit6s. B"
__ __ _11____- ------ -- __ -.- ll .[jobs. ans I& irinfurr. p0quink"
Raile (Je3finnarrachos "rhez" 66mez3feria 611'reis, tipper al cebstsibla.
;,t Del 27 .134, 27.28
N 1. -rI, If,[ i"nes do,. no fl- F, c iurriplit- *'.k,,,,h Jh,,,) -9-1 Boon 1,p- do d.,o rli is rdirs- It,. L.W. On- h. I, do ord- P-chle, se. y T- N .... p-,dui.d. I
do c. -rc is -nnrL I V-11. Gusts- A--- it, 1Gna[.nra. Prefer Blonde
roirt J, ..Col. last*. irosa. blasted
q.. '17-0-try Club Park' pn ent.runcrow, y Al,~ Vi-,., do ()t,. deilrils ..y -listral In 11,ere. :- 1,,-d*d, Pop* Irrunr 11#- In. .1 frank. J. -114111
..""I zzlbb C- 1. Snupd- on
Sort, ei pns& Y be 11& cuo'll 'it- Nell Brltu, 1, 1,- -eftocil, rn, '1 11,1r7 u ,Ibulot
sarlF. S..prd,. "pXcitilb. c'.. au en y ter.M.. beibles. pq-"
L. -lin-Ld, G6rucs Men. briii. Pcill.i.n.clus, Is d"'Icup r.
al-ri .. hiel, do nuislawirrachos to I IL.11 ce- 1, A,
de! = C un.y "Itt'railes tornIt y )-pre, inert ... t, ii-di-I. F-a.rd.
as urusui rius, "(7-lerto" I "Fant-A-Ilion., it. to Fie- C__I,, olltUticto y S.]
sessal
do del V-11". d. U 6 Bain La-ton, de i. M-tine, P Lose M rih, Terrain J. .,I.. loltince con
sr.utud nor he ad. p. r rn. nuaripoga. Merced- Santa Cru, 1, 111 Adelit M- per Ons, Ana Mari, .1 liti.l. jo P-pulailsoults
ttloorm. so al que Gosch, Itaftel And-. Junior Esar,
-dourit. '-t,- I -tnr- "' d.ei'Clettile A-lein. Ulto Panel. y quills lilotic. .1 firrate. W
d. Is anifir. first. del Cl- 1, ,,. .cnlidrld I EmIlt. Arnold- 32 .136 so cop. A y 461 32 -1
del "Vedlicin Tron., Memortindum -a Ab.c. 'rhetals V.ill.n,
Ctitb". eociediiet Au. preside I h.- jl tur, Gaylisiol,' Enrique Valiquet 38 to cirp. B, 4.M
tended. G6mx a. socia) We'. Rson o C.,ti,11juirs, P, It
Un 4,rroch, d, rilln.lel.il de Lop- oft., M,.... Elena M-n- I
41.31ta fantasia, knocrari les pnuiha Gro-lei ju-1. Die, M,
,hro; a. 1. di-fir.- on qu. aclele_ MKILIKS'DA: I Mari- III- Gon- kf,..Jc, A. cloture ton &&tin
on a nt. if is y q. I en Merino cnn. M- jifjtrl d, ( lidr- Ane
trituiurain .1 rib-I, do beit.l., -F. 1. -&n- 1, en, V last.. b6so .a dioreld.
I.XT is se -- on A-1i. del Viiii, it, Fm. .1 pirate. Del 26 al 30, US
'll. dzbis die. hasta n.,n ..,,.do
i ad-,,
ad.. r A Barr.- klin. S.-has. hn..' I S. n 'n Gnrsal Aiello
D. onid enn .1 ..... 1, '46 dllh ron inni" W. Drialidn An_ A 1. .1.
-,y j-d- q.rd-n onus. M-.. Fel, S-d.n. Tr-1. So
ng. arad. n 1- 1. 1 oI
- CO' Nd if. M-d-, H-crol.
on,-X. .1-ile Go- Fd..rd,, P.rr'rh_ h -lie, Jrrg, I.q -d T1I,,, Gr.
Inarnrtd; -a ad ". -7 P. T- Z- L-I., H ... and,4 J,-y rtrne P-,. it, iZlal 'III,' 'r I i.. do M--l- y RIh,,d Nl,,e
tord, it, I I S__1 4:
L. A poireol ro'lort., -"". I: Music, d, C in-I d, Cb, le
.1 Son de gabardine teca;
1 .d- tooll, -.,do, 4, ra I I
-11- d, C-d a., Cl... So.
SANTOS: I
Is -quest. -C..t,..nl.l R .... q., M. r, nortnalmente valen 5.95
Nce , C,' ;ruic' it, line., I p-17
Y I -bell"" at le""n an 'I '.-a ,b., And G-irnon be bcU.
d.,, dt,.A "' rdii, dipue'tti Is uness I- Nen. ;1.fi ch
sid-lod. run cae-ar. d,
rej.. "Eleter d
ir "I'lls"'n tall'
arostocratlen jardin d, Priod. y
16L I.,d,.,.. plen. it hs.
'da pursto so _1 ..... n d. 3 *9 95 1e cuestan h
Gran Comida Bailable OY
roolooctivow
.-I., sa or inlet un
be" qu, est- I-r--dit dersitit.
Ex folios del 28 al 46 17PF
A Beneficio del Patronato
ry Va.".". c a -1, k,, III 1- 1 75
is. at I... it,, in, tl.)c, 14u, 1-cE, d, re'! lin ru -dn:
Pit "' -1 Confcccion2dilm a 11 pice-frcCi6n. con
,.nl, je-, ""' Tlt S!ncr- Escolar de Varadero
. y N.I.tu, S.rld.a nalodclaic y supervision dic nuestros
A:r "do Sarch- Margane, Fecuarrics
V Coe G,,yu-In Me
no ClIk Q. -c 4, nese.. TENDRA EFECTO propios cortadorics, sort prenclas cle.
C 1, _,: 1. "'. neod- li'ld. EL SABADO I o. DE MARZO DE I SS2 al gates y blen terminadas, dc gran
%:11-1 1 Sell. A1,11... 4. dur-Acion v liscirniento. Y par2 COMdo --re. k
binar con Carnissts dc Sport y
HOTEL IFERNACIONAL DE VARADERO
P d,; J,,y F16 111 11. 1.16- Guav2bcrzs dcsde zhom en adclante,
P, ,, B&Z I Enbrideit Personal- MAD
Internaclonal DIARIO DE 1AIMAM A.-Mikrroles. 27 de Febrero de 1952, internaclonal Aille CXX
T,,riqijin ya extiz represented en el Parte del A ti6ntico Norte
P Rechaza halia- la' prolesta" de los sovio'hcos
Ri 'da lev de
inmi racion
No ha Niolado Actualidad In ternacional
en E. Unidos
Cmidenmriria dip- ah(m el pacto de paz Tregua efectira ell Core(L;
A quirn m.imir A 'No cau.-.6 extrafieza en actiridad en ta IndochilLa ...
Wnhinguon I&
n(An rupa Pur losi Maria Capo
pr
ROMA 21S
A I,. A,
q
4, CHINA
1 rl UWU- do A 0,,
'd,
do Ro -j-:, E--- d,1 -7
hali- d- r- '. -h, d l 24 A! 2 d--.. d, t'. 1, - q,,, I I
d6 fobr-, Adh do 1it. P-1-b.11dAd I>.., P, A.
ber W.di, 1r.t.d.
LA n- Pdo
lerno do It. ir,
Ad. 1,i A- d f, j!- a. 4-"
tm dli do Pz .1 n. -.pl,, P- t,, -jQ=iWAA -1 do py., 1. .11, 41 IN OCHINA
1,. do iig- T-!.d
Umd S- Ibt- d, n.U
qj J,
d. G..P, db.
T.1 Nivow" A'd axtegijr ter". 11pubt M"r1j. G..".
Ah,- A.ih... EA- HANOI
I.A., ... I dol C- 1. N-11 W. Mohr".
t-- -I- Pli-11- ,, 4- T.rq. -t- -P-o-d- NkTO mi-bA 11 It -- % M A J'N.
D %(". 61 .-d
Fortal' ecudencin (if, los pirtidos
Descubren mas 2'1-,
colflunisms eff el Occidefile f ocos de aftosa ':C, ,11:'1 -':" T1. 'K
Jos fraliceses
(imirtwiae intend; cl m ief enkmh4tr a /(I gento, 1, 1, 1--bl- -rdll I.en I n d china detreip del "Tehm- con Iti prep jxIgfjjjjI(j wip ims e, n el h.... 1. I.d.d d, M- Rmh Al P f-W III.Ma.
r- A.&Ai4n Ll d' 1 4- LA.,- -bAfirmim I- nij- tpj, -;- _-- .. _i. fr-I.- 4, Cht- Ayd".
L-wl- I I -f'., ir.p., do Pk- H-chl W.IA wlit milmr1arimi 11.
le
do -1-A, .1
1--I. A
A%
..... ... ....
Y
A A H- R-1
.1 P
p ......
do iis
y x
V A 1, do it
F C;w.
91) do IW'.
h F.
A S1. 1, -d- R,,
0V V M.9 h a na
P, nd, h, p,,did,. b, I
d, 11-.
q Sr d, panorama
A p
.1 -1,-- A 1-d- Iflurldial
Estudia la ONU
41 D' Ad. Por Walter Uppmann
fas quejas de A Fl-1-. P-d
T
!T A %
Sr, I
b
los somalles h
F-d- -d- Gr,,,' doj.r q- .1 71
Q- ---.1 do!
don,_,ci A 015 'A A, N-- I Id- u-v
191 P-11- d-h. ci jj
III Gran Rrcta6ij r 1'.
-A .d.. A 1".
d. 1. 0,,-1i ": ':" 1-. 11. P- 1,
ic a y
So 1A, m,? r-P-1- -1 11-1 A .b
-041 A. W-hl.c
I Ai)UNGTON 26 do ill,
1 d -r--- lot d4tpall- I
d.-f- 6, A A 'ie
Ft.d. d-r.
..m do
D b, -,-. P,,d2- d1.d 1. quo 9.
Ait d. do-l'. A.
P, i;i- a " '. ,
n. Ili- to do q- I m
do
do -O. 1. P- "J'a' A d"
P. It P- ju,
Oil C-d. d d--A
-e-lti crm
1, h.- A-i q"
A L tin al booill
do A h-.. I -t.7:1,1d. III infla1-1.111 A d", P"",
o" A
r-d. 't P.-ft t
R u s 1 a podr ia --11 1, dl- .1.1t. &I
d- P-IS I~~ e' qatacar los El . ..... "h. 1- 11 A- n7' lid- I d, d
c o n atomicas
Terremotos en n, ji -Oi.
7 J'r-114-11 g 1, t 1-9 il 'I.- NQ q-- 1; Rol- -Ullft A,.
urra d, F
III m m I, i d. d1l.- 111- t. 1,d, A, do pli,
C e n t r o a m r ca mal -er'l
4 It A-- 4 k
A I tl I lolho- PPer v Colombia
A
f 30 i F' 11Ado pA I I
': A
d" dill I!, F, q- .... ..
Heportan sknmo eii A, r -, I ; d. h..
I do q A P.#dl fI-T
Nicaragua WrAA A & d. I,d, A, tn
N IVA ISLO
Lit libertad Lin gentrAl, n ero os de China
kilemin que fut penadu
3 -pur criminal dr guerra Resumen fie nwirinx inipirrInrionales
Y 4,!, f )? ,N NOVO 36
2A -1 h- E-tadoe unido.
A It- -dra do U C111- 11'. '1
'N q.i dpuft d. 'I'l. do $'-t, A 1. -1 Wonb.141.4,
!,,b,,-. -0- dU-.tl I- ,'- do
;Zln- dl no 1 -U.
f, 4i 1W47 P- J- "I- ,, - c I , -- . In. dri do 1-' 't to 11 -
r
Afio- CXX Cr6nica Habanera DIAR10 DE LA MARINA.-INUirrolM 27 de Fabrero de 1952' Cro 1311*ca Habalikerit Pi&a 7
'uh- -t. Moot~ J-or Carmen G. Santamarina de Pella Will,
I, do lari
MATot ?4, y-d Tudd n.'..
M, x6i. Firil.y sonor., German Rot Nicolas Fuentes, A varo Cas- Repentinamente de)6 do gotolit I Hoy a las matro to
tro. And~ GonxAdm Ada] Valdft t .1 are el
an "' resid"el" 'V= j= j Pa
Mirstolt 11. quit ruars d.k. y bonddook de 1. nsidoorl I,
Dowd L. mtorr, Peclm lr= LUVW rec G, santamichia. baposo del i I.* eorpoocia Tomb. M.I Guillermo L69t., t or A .. ichie, ye!S.I Ime Sort ... note, 19 y
It"Muard. Monto Alef Jill K Y' pd'* 7 R'P' Ved
td,, J fasolu" uy diortin q, en I d.
"'. "'I r 'I- guide. d, itualoottr. wKidiod. Pan todo wi ciltudoe nuestio, peGcoasiler do$ S.I.MP ul"Vj 71),. 'Ju. x 0 X0
lia. Alieres y hca, 0-ald. S.ucs Su,,d"^p"ici 6- deis "' "'k. hV
=, ", loothor A -and.
t.g.,ok, Mari. Martell _y a., Poa o d, Ilenor an el b r:
Soui Manuel Ir rerninde, oolrtifit,6 con a- altos irt M.rtiti Poll. y Arnett. Zoo~
V ?E re, Zmesto Fernandee Hurta- tisnae N.A. d.1 C- on Poll. y Ajutsirl
M ... I Balboa. Rf&.i to _in., 1. of I 111,1-r
1'.Ywi Y D.1- Pell
J_ M."'.1 Mle-al Buena. dul2poi Suit~ Mort par. was hv- 6 6
Itcluardt Arim y wholoo. J k Berri 'a do Poll. hactror q.trar do l 6 6
Per 1. ciual I., B- on od, h.
arf car J"n J' -ot I..t-U r- od. I. o oititi 'n 0 L 4
bi to, d np
k B.crag..' jtoe Go Idl- chin; y Ger- 0
rrV rw ite. icimm e u muent orcullo rik ,6.rt do ll, 1 4
Le-, -ci. Agtiem Goon, -ct, ..-In -ledod cocom un core
MeLornald y' action, Ernetito Martin, eco dc dlor. I D-.-e plot, 0 0
Rene Monsertat.. Allonoo Roche
-fi.r. Wilford. Alboln", J-4 Go
-gti. estplus. A, Zu.-n ui y flonras f (inebres
A 'rr. Ci a,
F-enesto .-ta on, J- P-d. -A-. ,ornes, I.. a.-- otch.
F- P ;ox ll
b:r:i%.n. Ron' Frh., I.
Flqui. to colebrran witiones hoa- Tan
po'
u.,br- to 1. it s..Ut_ 't. tldl d lu
-rd, Franklin y ath.n. Josk Be- Ra., p., ol .1ma del q., Ners, 'it
till-- Y seiiiin, Al- MenIndet, -Ionic .b.ll,- Fronk Rojo Bss- t1d" -1 Scott Theirripson y lotion. Pi. Mo. their y arifi.ro, Alejandro He,Antigo I-sc C- .y y sencin. B... jamin Martell y within. RafW MI. Iqu.1 y -h.- sorsfut C.arnaf. y refutrit, Guillermo Alernillo, Anibal Hit. J- A M--d" y ,c.n Irv
01,dul. Gutl#- Fnrt4ue Saicedo Viceirlie Varels y senora Jjrnciad;
4111 IJjm, Solera, Cloludia E-rp:rtio,
1Eb,,q- Aguil., D-.g. Per, Sol if
"T"16" Rod "Ut. nod.
Mrd-, Robecut Con. poh., P-r- G6mc. V-rd --. E, CLL cum" N WressAcm NKMM 1. L
. 1" S--_ cM, Nrio A F'e We Pat* Val is Aryowlek
"Ert la residence de los esposos Ortiz W rez '-1 y Albert. -A-' n. foo, n, biddo owasaw UL Oftn
M 1,.- shimea. Lat -1. 1. U,4,. to H-s eab. a- laslu corriatat" baletboteal- to to eaplenot1da rtlolatarta At] d-lw Jail, ri,- Z8USCASA AIGO
?6rm W alloseads Ittoolag, y lor grant etpass Andres *.Arm
AM mM too larlsoorooo allar olole 11- ti Wila4roa. #1 LeLts"a jard., 1. .1a pri-ip.L -ribl. I- satessaeoUlft .9- or notelodea- -16lEss" AJbw6 B.A- gllwp hijo del jowto caotackdo nuttelloatabs 114konel A- III.&~ Jr, y Karla Simpons. A TRACTIVO Y ECONOMICO?
1. twass 6.1 K- viriatior "w"onsal' bU- - Wool- )"Ita.- a. 'eallise plet y sualboo Lad. -A- toolvea.- do
Ilemplo, wo-dradw ressboles, ow pat'so asperia, owarri- do I.. do- callas. ." W OR. too'grial. frollass do jetTionslaids sorts a met* as -mikadirso- #I adant, noral 44 squolla rvaidbaoel a losse at rawas rw.A- "Rerioarelliff- i",partsollso. sto of salan
60 Mm a=SMIIM& M boomfloo tootire do lorsoore. @a A eislooder. todre doo eandelalwat del odawas ismal, tolon Is onewo, da b=
no "of take 6. olklo. I. 1. %_ paners evot 1. a"- Orill Ist pd- del stobtit.. Ios .1boalos. -6- W-t
'L ft. a.&- Kelawnwelit. do C&rd- do g.A- y Marietta Ab.JH trade dle I,,-- y Its pdri.-. 1. H." silis M" CrUthas ) .....
7 .1 willow Mirseft" s"r- sloop"a. balowalaltat rk .... yet, DM -P.rd.
tA y aefitn;l J.an CelDo In romidn ofrecida el hines par el I'- S vedro. Sr K S-13
F! mb.).d.r doctor 1. or R.f.,j Doliod. &ig= re
Primer Ministro rl_ dattr ... O r Mrs Robert '.n.. se".'
,or '. Fev..t otfi.o., ilo.] Martin- coltal"r,
to H._!fPe.
Aropli-do n-i,. trf.rm.no, do ;.b- Alo- Ar!-, Ro M.. Mr Charlea %I.r y
,ofi_ jisthy D-h- -1 doctor Joaquin Moyrelarion rem It cocldqut t*.q
.1 ficuilre, on I HO'l N' -- oll, For- Y och- B1.- in "fl.- wait- BI._- rn.r.. ','i, H Clemente,%
Art-jo RAngel Y Wor. Victor
8.tr. doi dor Mtr--,
in Gblol- del Bust.
L7 0al"P.1acin si,.It gort'l El do 1. Camara do Re- 1'rlllld y 7 Rt.1 P,-,,h J- A "n- e*d1Z del I ,
Will"a" Sacoh P&r' I Olt lie"pl- on pr- tante, i,l,ct- Lt.-I. Rd6o. oAo_ Victor Pd"_ y """' P"' ',io IL I rut soh-,
d, I3.n- Con- -h,,* M*r,, Lu- do -rd- -1-- 1- Prod- Ull. 1.- 6- Aure
ci ;, L.6, do
V prm'drotte del Tribunal de Jwl Nuflei whon. Gwt,,n G, 1.
Am"'c I qI d,
ecalon do quedor Inxugu-d;nmr.'Cu..". D, C.. citntcore -' 1. rtlacion do 1, con,"ru" Y sof- Y,,i do d Ill., I currearlit to n. q-.- Frerdot, del Ba.r. 'llcirri.1 do
informainlo. ub. docic, Felipe P-oco, y a,6lin
mprestritot,46n do lot It i' mayor iftino, ("ahafleialft.c.'rp, dipl,,mati- del E; left 6#1 rjorcjlr
round. i l.joci y R Peru,, C.1b,".
do 1, odlid h.h.ron. V gubste-I to do rtd. doctor
Me igiz hi, rVit"rt, R.u I Rut., y'.oh... Aroor... kill
to do D, J-t g3% do ill.o
Al- Dw I mint"ll. El o-bolod-, de Cuba Wean
doctor Jrge Cost~, I~ minis. ducttr Lut, Marhdo
U. I. c.rlo- Lt- D, J ... Ign.ei. do it C...n. SoD-1
-e-st
PA)?A
1AY JOVENCITAS
DE /0
A ) 4 ANOY 7.4fq
BATA DE CASA EN CREP NNIER
con estarropiadcoa en briHantes,
FN YEDA FRfA colors sobre forkdo row
5 .4 9 arul, ro)o. vercle. turquese o.
ory 7,1-j- 15 1j. # 38- 2 5 3,
f'. 4.4936 a] 40! 5.90
Nadt I,- "cantador para iene estampada con mo
? ,oj grades o pcquenos en
las "cluenas goenontas Como EN FAILLEDA
iodoi, loo colores... De
coeste rn dclo cle FAILLEDA Adomada con flores cle
m61nado con Tel& Escocesa intlinmalale valor Wa el Guipow 6laricas. Amplisimos
en colci-9 Fondo coral. hogar. 421,j al 44!- 4.79 6olisallos. En oro pfulki 0
wercle ailil o prusia Al-531 %Id l3i-61, verdr- 7!5-151 137-267,
Lm esposos Gom;d" Rubio
Me boloorawwolia crw" p- .6. at .A., All-it
41lossibliken UW .4 awdsoads -ill. y boall. -p- Zodboar G...Aj- NUESTRO, DEPTO. D1 W AS TIENE LOS MODELS OUE REQUIRE EL AJUSTE PERFECTO DE SU SILUETA
P-91K. m .. op.". 6. lallea. 11dar" N.Q- Karl. 6- it&1A Made, poollbabla, Laojak XWk. aboaawke laory ow wtooto A. A. jd.
Par Is qlab labdrill badaboat 7 bot"Zow do M Palleat Y sbootim
Yisitas de p6same
U prhon Gtorls Verpm. que tan
Atilloulallis all. wortos ..mU. 1. do .. esm - - -
P" v, I 1:1 l I
Aw, #lAm6 LArrea. recibir viol
pilwaxnen a armart. prit.,ma. or.
tac mulTeoled y julovet. on au real. A
do LIN dabs 1W inkrW
doocia
Coon .11. recibim. bill out cutdat. Paulin L-Tm Vda it. Oy- Pawn hum M
I 1 1, La- comm a lu dedutu
P..do
b.d.
R.Y i In 1. do It IW 64 GGU oihai
.y S.n
""' Iout V""
setw Alho,!. I'llt, .p- C.n
ehli. 11,
.P.ritui" do till 'd"
too
"M V s- r 'a. v!'
--to lR- Too~ ocjbin
-6U.1- irrile do or- -h. p rl Its, an 1.4- Y plot
W_ , I 1, I .. % LLL I 'N,
Pligina 8 Noticl" Nacionalets DIARIO DE LAMAR-MA.-Mircol", 27 de Febrero'de 1952 Noticias Nacionalet o C"
AcItividades Culturales, El Din dell Contador Sonperfectas laslacukades de Pa a 61 Hogar y In Moda
E. Neugart, ratifican los periods' Los concursox firerarios y i, Las que se engahan
arlisticw% de Educacion El matador de Frantriwo Upes Ferni4irides. agregan, A
es an perlecto simulador. Hay conlinuara el juicio a a MISUM
Por Adc6 Jarime Minit'ric, I Is sac. Cob.
66. it* 1-1.,t. -fi- d, ineclus 6v pa- Neug.,Aln I_ dl d., -Por 51aria Radehitt
d' 1,,' C11119 It MurtlIv.1 d, pr- CIA tras, d. In. -.11. mc-r-tad. on 'I q..r. Orrind q- 411110
-1rluc.1 d, m-mnu, I,uno el -cartAft pr' IV
R. F, d, llick;)- I In InlImb- do d q- At ms.: 'P'
C ,l urs d 'I 'n, on d, cir .. tI I t sintomaji de enaj-66.
I dI. W !,.d dr "" F, tl. .1-do aboolut, te "crool, Y.. INNINAIIIII Fla_... rp- F-r-d- my- bl., -I-A I.d.r
F! 1 dr lo, pr'n". I. In. p_ .1jimn, Inf.cm., It Ios dor- irni, no, ferl, murbo melor qu*
at P. d,, d1rirmbr, 'y Ed-rd. Ill -' -d
J-I A DIN, Padirn. A I A I n A I Irl.lz ..
_p star, MO. 19.1gn or V.ldra &A.11 To-., quiet. list, 11: q u m.1h A joy.
_farn -1 V
.--d- or.. A. mfc,- b, L omprend -at
d", F.._.,. .ld. mrC,.I d, N-ior-I %,.A 1. ob- q.. .1 dinn
'ItAN IN_ pi", upilt Y .de, f".
orV- d,, c.-PlIc- IV- 1-11 Ind., Ir C-he. A difd, di- ,, I. prisift -gadfis, A dlu,,As IACnmd.IH'm-"' D ", h1tar.r. C-1111- rill princip, d,, K I. ... do aJuom L ... r, Car- r! fi.,gnmd. --I- I,_ No, I, "I" ;._ o, -., r-A, .1,110ndo
r.",- .1spoluCt -!..,and. d, C.r,d on V -,Itornts d, IoN tad. prI- I'~ qu or
A. di A A con- h., p- n- q- nn
.1 d-A., dr I d, in IuJ
q., par,
Ad q- nI.S.n. part-P.- L'_ F-mIndl, nnco h. ,,.do -1 11P1111 d, Ill~ "1A An .1 Ti.
in. dr I in "t !,_a pelt-bado mentAimInt, Y MICno L.d pp, parr- que no ;mr 1,, p-,- que mantra wr
Ulas rmd, IT~- 1 -tab. .1 co-11, ,l ci lit. 1,, Q.' IN to qi" no
q W-wil q- mant.", I., 1A. 413, ;, 1
.-A. un C- mad. -ul.d., 3 1 A, q_, t- _- 1. q -,mg
Wil". d, 'no P- citasticonli-i- _.-6 A hac-o csp,,nubje A Indoo I ,, 'fect., q-,1 III,, A
d, q,-,rn!.$ mtor ... do B.g., ci l-- !-- Itif - A ct,,l rr.p.ndw., A ,, IM-9- If,' .,ad. A 1. q.,
do Fermand- F-mAndCC. -ltarlln d 0 d. ) ad. d, 1. p-lunt. 0, M-1 -t m A -Imeost, -11 A, el I .. It
A QUIR d.tv .,- At,~ to po cn dl, mImb,. d.1 on W. h-h. d, q., .7 TIT,
"i A 141-1 venci6n em h echo E] d dTIV .,d.d... I'd- I. Cut ImITIO b1i'Milo harl no, Y le a An, 1. 1 V4 pom.,T.n t'n'llid
tdA i."EIZ, -%d7qhc V o.7 on 1. "al,
N1,ni ... !I i1,,p-, bt, i- F- Asoldir. de Ibrarawt bay told. 1. Itplibilra 0 "Dial dI Cavatladear rills eart I dr I. Valabr. I Cori- CI ... I' p-Vdern, ti, Tit pn_ I. -- q..
Co. A ._ y juam Fla.,:_. Sol. Cacao u I dad q
d, I, VoLp" d, 1. alt_ less C loo dle 7 -.. d fonjporr cl, plirandri detsil-Cis, v rientificamm
n -on6m- P61,11W, b- -Ibid. 1. Wla dI -Asitr .,g..k-d., Mal",
J. d, I-fnrm-en --pim- ck-d I9W LM lintImnente ri dmtor I Productoo Toklidiiin
7 to Ind. I p,.-, d, 1. rfrjd. Ct,
I-dr.. loss, Ilig-sed. d .q..,,d. A d- h. -t.d- F.,-. S- .. _do Nte]L ,d,
d -o" P-1 l r'P'- --06m Y IN To~ d, ra.dn, cj -rall- hurn.- PI-Id-t, L1,11, Y-n-d- NI-11 1 V-q- M--, Irng- 'on,-,cm- Ii., Cn- mt- dcI E d, bond. .1-drd- III A. 1. "... T.h.1s. Inso full,
-Manel Sit- p"'!"' m" -tm- 1 ""' -.-T. t-- d- bl,,- m-e I d,,,; ,- utvlali l Tn-4
-1 A 11 Ab-,)!:.dl ",)-- TAIN Ho- P- "'.1 w1ijoa P.F l
It d, .- atl"n
_11.. plil! INCA,
I-A 1.11 I A.
Desarr6flum, c o if kito vI curso v
Eli-ir 3M
%ohrv J. Wart' en la I 'uiversidad
CuidadoA lie Belleza
Imp) I-, (111 11111108 lie ITT ( wriision fie VI
i, d. il- i- m.
d, Is temperaiurs on,
Itt,11.41ttirl 11111irfil. i 4pXpjI(jI Pit Dr. infiesta ff-,111.
F, er-saci.. do
cn i. lab-.
I~ v
r "V' 'L17
ci, td. n, flW, IT
l"A. -111ce uV
-dt a.
Ann vant..
it A
A i
A de C
im, d, II7r, or.
V- III I A, k, I r ti 11, 1 In:
Pn so
p I
A 6 bZ-r rIo,
In- e, isr.. ard1" 11. Problemal; Econ6mirox
d, P--&, ugt, N.ql,-hini -A- A-- I k 0WV3
M, C VIA oonfl. r-d, I. kdmm, ...... Idit" 15 A I I A llntt.
-0 A Notap (It- ]a Moda
"o. d I,
"' Is In
'a. ..... Iclii P.
--b- d, i. os KA OT qur
C,,1t-I de Cat I1- ci,
d"
At A_ IK Ti
d.j
-t.d- fr-rT
A Ir:
gi- d-I, P-.
usp, A. f. it,,
17.11-:i 1. i 01 . -, -
Id A no, T- -.1 7dr,- CI--I, Si.
n. It, n
an '. c f"re", 0, ii o 1, 1,
di pInuil-d., W, ... T-1-- A ::",l d, 1"
Aln I M-, rni do
R. P no, n,.: fteglas Social"
t7'. A'~ i 'n. rlpnm.rd.d. -!q-, I I F,
c. n zirrn -1.,
SERORA Q., "'I' A p-PI,, P. P-!
P"' y 7S habrr IiIi 1., 11,111 -- A Immll-I "l-ra or;
'11, p- d I.b,,l q-n- ltinti- Inn f-- I ii, -11 ir- .1 d, :. M-nns a 1, Mal Into de !A. usuirl- ped- ,,,!and, I'I A rr. 1 rd,- , 1. 1.
M .,gs.!r.d., pr- Y III, C, -- E, rcrrrrn, q., un. ) ....
df ba
d. ir- lo.m u promelli
-A I'll! Politic, MIT- mrI -' ;,., q do cin unns apMARIA DEL C A 1111 B PASTOR DE RODRIGUEZ 1 :1, m,' un affiltir Cor u, uns
llt 1. 24 or I.., L- CA.d. rlr.1 E -n.) P. 'nio or an, !K' -1 q_ f-d. r- ad)'."
,.oo "I
, I m_. 1- d.u. & .p. y y.
"on Par. b7d. b-"-up,-r.nd. q.I, 11.
Qua falloc-to on La Hal>cina. @I dia 26 do Emilio, do 1952 dotIpuiss do recibir loiI Santm S-crmonto. T in Im I It., I.d.. A Int
B.-Lictoin P.P.I. .1-116. 1- A cl, ligp-, .n. !,n d, "cild.-h,) d--A, ---r
I., d, fI A d, -, :,r Lag CArtas de Triunlo
1- or N NI-k-on I dl-oss,
Proper Uilia reponicion -,,I T-11I.-d. I., r.tre
"All Llmnpo q., d.l,,.
P,111d- P 11 bUl- Uiell cl jtiiclo lie dt-allucto A
P- d-I'vil"r dA -Io.c2ris
Goruclo Rodriquair y opez Maria cloi --currinta Rona Marroces y Encarnacion Rodriquez Pastor, )**us Lts; Jacinto Por resolution le 4in A P! Dd C.n IN
d; -A
vivanco, Ramon, D.j.- Soho y Carrulad Past., caricter oficial H la I.q- tie '00 A6., el.brondo cirr0. dp Nl rito Filatelico E, -1 .
Vl,,r Emb 11 1
mill A 'a.
F CI.d, r-- Cad. I- M1,d:"
-rnid, __d. y v dd. T691.n.
F 0M
GRAN FUNERARIA DE q0,
q Nlenfi del Dia
A
A
ALFREDO FERNANDEZ
CALLE R 17. VMADO Telikionos- F-%U F-9619
A- h d, .Cn
V 1; Q-bca d, 11 -1- Recetit de Cocina
LAINNAL.A. Cri.11.
-nIc-l" A
11 ps-1 Al- i. q -- d, A,
A.. Zl"I'd Y it- '17""' 'a
"c"I., 0, S.- r, A 1. _p- Y I., Y Co.
7 1.2caro v Cam, P. riarn, eia P !-I; l"
Como ev- r- And-, .d. -. Ir.. -_I.d. AN. N.C.d, --lo. C., ma p-cd,--,,, a. ;wI iniomparw sadas y pu1 7
I. Lr, :, :_
so AWN
or --ITnI1rI-. -1 d, Irlin... InII, -11TI IT uns
t d. It ( ...... C.. to is dpr C,.,,. d-I.r Sol. Lta;
R. L P. I~ I- aprooad,, un decreta pres, 5ur, dirto alententis rn IN Scrrt.i,, 11 1,." Go",.
I A v Vipl- A C.al m..dA -1i nd-c &I do ri. Ald.., J, lr a p No T, C-4.
"on dr- B--4-,- JI,-- -,I q- drl...
ol, Pd,. R P, I d
ad. n -1 1. .-n -- rn. I.1
h,- n-1, rrm- t, "ITFS' 110 r 1, 1 ,ad, 1 ilill h-. .1
os Y I- p-ductn -!,- I A-, 1- 1'. dl d- -11r, '251
IJI-ts ll B-I D ECIABA .OR' --T" 11
A, d5.n-'-,n" Y -mpl'd In To S EXHORTI-Is r". "I-A-C- Ir,
-pacidpd or Fldrjc.clId.d d. m -0 A d, pT n
P, IV xcli. 'In ,nn .I, ml-... ;r..Ir d d, d,
Maria de losineles All'arez de SaHche IT'.' -7
dI p=I. rsal. -Fj-d I.' .f,r d. -To I nnbiotm d.. CIA M; a
-p-t., pas.. d-t..,d6ln i p. fa- A11-1 M.-rIr. 5 A 'on". Jt(:)'- i-11-C'UT No Ul Hb-. .1 divit 23 do F.CC.- do AS ,, m-- b-r'l on d. I.. IIalaaltidlad .... 1, t Y I A P_. 0- Palo
no!'g,- .1 kImsrL u. i...
Dr,-;- % 1, "', N n A S A r), MITI_~ --derl, P" Rn.
-mc-rd. cilb-1--m drcw 11ritAridr, IF"- 1'r"l .1 rx pl- B-- C-,
11:-1 IN, air", I~ TIN im, I- ,rxA-IoA -i. pr .1 doctor. q., Non A 1.r fr--- SI- cnnt,. RACIrdn S19,7- Allanl,,a par.
U0 CKX Crtinica flabanem DI -ALR10 DE LAIMARFNAL.-NUireolm 27 de Febrern 4. 1952 CrAnica Habigners Pimina 9
El 6 ran Baile de In Li aa contra fol C(incer S !I- M.sid. R-h;p Del Cartasta ParIN- (lei lunes pr6ximb
Fl 11 ;ldU ud asp-t- rea,46 ",,, j A -gom do %. fl,;,J dll 1, be It- C- j r d, V-l. Luim ToC, Is .1- A, P,... Stahl. R.rn, Pld.d Tell of. V., ClT"Fll 6, 1 llcas 1- Pre IT,, al Grlid. N."t. F.I.Andn
,__ on is, th-do, par. -u, I. Yet,.
la .-he I posad. I.. Cal M-1.1- I d.4 P- tI Iran C- I. N_ d, Lope, ce-pl R_ x1oft do
h",hdooo p-dual de Son. C-111 do D-- .1. gajccrtsts, dT,1T1 pd,,ruos, Nxth. y'r.._ Sj- p.-Ii-,
do 7 A "l.td- All- Ma- do So- do[ 9-lI-,tl_. .11 Fltl, do Ch-imm,
d. '11 ro-1, Y..". L.- de ys_ L.1 1h. -1-d, li T ; j_., Can& Montrjo Blawn, excep_, pi 1_1mlenu, Por 1. -J- E- do S.-lanto, Cl- Carike 40
I., -1-c a 1. original ri- -- rnie Argue let y is across Silvis Del-. dh-,- I-,bd- P1r la il- L-tPel- JI-11si Carlo d, ro'nut Jd% b-1 nl.rfd-r 1. f. -ban t,, f--- q,,' 1-d, AI-I- 1, S- lens Bserris do
to- 446, Un trio
%7--lito R -ill. a. C.-., d, iiI d. Albecticif M.- bar, at, I I~. d- P.ql;ol R III F7.. Mor-L
scale res- hilr 1-1W Fe, laillf'.
-tr C
rty" '"", les'%" R.- "h-do d. It"-A.L C-1.ft
C;;an It thintass, d. Iatlde d.' A,,od,, His~ "Ifin."!, -F J. tKies- P" ill -- a I,
Ias
r. Elarkits., Y, Was de b,,mb;j12tns dir Y M-- 1"., P- Ia, h"-, F,,,, N"'. p- III M.n. Du)-old 1,-des L.I.c.6. Allman
4,i Crch. 13--t a[ d 1" A filcillk'. d, P.pel dl, ... ... Z4,hT,,:iZ,d,, abiarght do I.c 11 S,, F t ""ILL' SI-r. Cllilj d'
"o" C.- _6- a 4"'.
1. .. 'A L. 1_7- 1 J, 01 R-l- P.I.- do
l, doctre, Xfisel Mont~ Y d, -r Kh. I'- Per.,
-ous al (7111 1.. -h-- Aq,.i _a: l: Hll,_ Nd C_ l d,
Y It ll."t no -I, it
11-tub. M., n.t. Lle,,rid, -- Fill. del Va. El i_- _!X1,.W
rl, _t dest.1.4.1 );I I Ql- Es- h."r t,:, NI-I. 1-fa 7--tdeen-tt.- lIL Y Ill- otho- diarg.f. do Vill.- ln-ijis -trt;,. de i- do, III&, b. It, 'l-,
-de d, F-li. J- do Gl-,. Marla
vl 1Polil. Vjl, Fernand" No~ M-17 M I.-as L,6AT-er. Gi,,- 4. '7 ..Icbo' P-d, -ilid que :all* El d- r VlIlAt. G-11I.. y -- d,,,.I. I., I I dl I
t. "i"' to '. L.i. T.11. -pb.., it. tries .'n "PlIs, dl, Gi.d,. Alterll Alldc,
D-dp it I. il otchP ell ,,, A"st,, Eslutm y rim T; 7 & -1- J- l-o- ('
del -1 Falls l- .. ..... T T
dl -dienau, y n,
-1 erm one I'.. lep.m-n eil d, ;. T
d, file jrtvaal l Ale-I d-lor. E.Un,,I.d del Valle -.-p ad, C a Aj-. R- PI:- m.- j,,,. r do 5Pa.!. G-_h- Y 1. "arnpre n I,. h.1' --:;dd.a Is. 'i., Eillt, A-, 1,111- C- p r.- f -. 1, Gl--- 6. LdIm
Adel QUJIer-.. Y J-d-pta F-111. AJ 0... do John -to d, tjP--, ll I,,, A'__ Ra,-, y Car, J-' it. V, p,
-w -i: act, do 1,1 Y d, q- .1-.b. on urno fr- .-II-b- 1 1-, do i Rdg-r Rote, It p ri'l (7), e_ Bruss do
La -C- TrIA17, el 1 411111l % Of'- '_P.11 1. plewdutz :Its 1 f.cl. pit. o", X-rr d,,& 1,, Cz
dill del hs, gals do d.- Ul kid.lli. do Calls 11, 1. 1 Ali-,ded- del -_g- I fl I Nj--- 11 P r- 11 11 TIt
..to .1 1& d"1pCj6n floral d, quf scompanaban el rnarquis y j joso 1. 1111- qW, -d- '. c.l. L p-- L-,d" R,,, Ped: Erlra- Garcia Har.
.q uallm doortinlos, X149 mUY I,- ,marqueww do Cluo N.fi- .1 -or- ',I.. -%. do iter.-om ti.1-1 1. S c. or ho,, --e de AR-4. N-, b,!; j-., 11--rd 0.1. F*J,*6
4 y 14 marquess, de Jusus do San- -.rd., 1. bell. A.d.lul;. nt-h.
a, ..Quiit. oulio.io que oh-,,tC S ogurid, Lot. En I I,b,r,, q,, I Be" o S_ 4-1 y rim Nw- Tor-o L-1 G-11- Glic"s F- cdpl_ an p- -f, Casholosto y rollos rnayzes, I~ -d. 13,; z B-tiarnisn, Javi r to do A, m.&,od, Arredocd,,, B111, WvU
do Sladi" -tn vs,,.dof olineri-es. doctor lolrdm Costill. Yi t. -:- G. Ile F. ,,a El_.
ou: d-.r.b,. #I lwk:bul., d.-Amparo Porpadi dootar Andrilif _n -ch.- d. 11b, :o Alfredo Latchir, T.rly y Andres do Owg., M-jl Merd.. A9-1 Tfl p
do llso se adstuan, ob,, I p_ her 1.-1jt. d. CkHosol, 1. Will, do on-. I., -teJ-j:l I T..y -Ardorls. Roberto 1. GT-,l L-j- Sfo- M-. A,.,..-. y
v,.d. do C
so 6. 1. wilt-da, do n.n,t.d.- do lar- I P.11.k Wg-l Los AJ,Cub. y So 1. Lics to I_, Cart.t. Pkeriagm y, ipuss,,, I of I, 0,c., Ncd- 01b.y Y Cerrato. Xi-6., Jtdrul Castellon- J. UdAs b,,tm d, ,;g.d- Iqlc,,
of sal %-had- & Pared, at Illd,, do p..de K,,dil, C.bi C-Pish'.
Frn-lo So- y falls
I- Y P-1- P,,P-.- d, ia I
,,L 114 -tisti- --. de ladiT P111 1 1-re. mnusnale oon RI-A, All-el, Arruedo Aio- p-h. y sef"'l S.eigl Anit-ermiriox fillipcialVA
Jr., Ahl.m. MAW, F 11,
io, r-!- all- U"rS PW a OS
dctol
Ut
d-,bllr'. q.ed.r- l' slo"dlq- do Athol.
.,,.ad.. ;n. dee., do. j... M.,-1 -c
it, Air- %4"'. 6 Ceaar S.I.- I '--1- -1 di-irs, oorrameas. Wis." sar dw jorom refers. K
to scoo fl. ex do Pr
Zft "It 1- 1-11ol-r. Y CA!~ Sslay. J, peladlial" star Ia ofisebts, as doetar samospas Gboalawas, Cloisters y -d. 11 medals do Sm CrtshW
I- o of I T
-I-]- Maria do L. Toorri-te. I, e-J,. joijae. Norio Ladsa Kojesol, d.", ...... NoT P- ho I"
lil, de p 13 o'es""' dl*$
Y Ul. Iss ra-Imst.. del -.-'y 7'p' 1.12 Y zl- ky.t. Dial I P- d.1
glilb., &.1h. Obog6is Y An Pa.
J.rdl,,,- do Ila I'll El-. M.ch.do, L,,, Neill Fl- G, -11. of IFAI 'ms, Rlits ITT J-i, All.
M.1- his.-. y larnsill. A!~ Slid.! E, Eli- AjI.,iIf WII B.. %an all, 11. a-.-,- do I.
rest. Z.Jd. jr Us 9j rd... al.u" .,-j. G ... VI_ do YWARTM
Lco air..- de is. de r D, hs,-l C. La fiesta gitana del domingo
o .l. ArWeir- I, lIhAlhad, a-P-l 1, j- N-d o Vl-" of i. Guardia RAUI
squall P-11 d. San. Palo M-9u, r 1 Y Ant.- B-6n y I..b,.n J- A11,11- Alf Ro.
I- djaijusfid- a,.. del it, P- -, lIt-, el p'.-noo do .,.i ri--, ht.y., advel, ei P-'. -baill-t. M. NNI., H, J."n
dv:1." do t,:Idoo I.. Uq1cI To~ Marhtn y Salome Santa.. ,), m D [.'a.
Pew, do.., bell. 1'ri. do I* do to T--I, i.A-b.; Allarru, y jf
11, ban el ..To, do 1. Lig. on 1-h. nt. Flesta, ife otlebro a d- Entre !an mucnactows recordminim a Peter Porio, Mrhto Gody, de pl, Irlo .6" do
Ca r. mr- mocirlita d' ll Frlinida.r Cr1!L doctor Jor. or ll d-,.b q- Is tarde on Is, Coqu) Ar-idqn, Morto ArgUell&,. A! casod'. th. a do pointe ishos ofrecieror Ia. sea de 1.1an Fanjul Gorda -1 1 0 late,
Ilb- -up or .1 P. at y E-nifth- Fllru bolt
d. d.,ri, hnd. VxU I d-,., fin.. -Las 9_ 1% M.,ti-x pi is", LZ,. Arent. yB.mertm, Torino
rovan 1. do L.Uld 110b". Id,
I.,prom trwdw do So. Y.'k P., 0:r rly c., r i.. Go. Mail-, Fimirser Cbreirm, -I#. do 1. Imassilia Giftiler em at Tje-lKhmd.*n, Crioliss y Aus, as-ei, AC.jum C -4m 6. C- .1 fen,, Ped- G Mo. PON"AC,
sollm'. Fall. de, Sust.. all' A, X.rl. lan-It,"" do Ca"A'. I ma P_ P-l'it.
I..o p- 1. L," -ljel, (r.1, n ... r, Looll, Yellrdde, of BOT06
Ad 6%d.he- of 01tiln. d' kIln- T:a.
r d,-I
me.b. 4. --r --. h--s- Di-. Operwit) CADIUAfI. publi- - ein-enters -d ll r- d, is, b1sq;:,
y 1. Luis, -t- It C-n-I Y Garcia r C .. pidremn Er, R--, %1-c- tituye un mpectAcull de str 1,v djjUnru)d ,Zp- -pmblin aid, w
ordirtid. y bell.-, h1ci-n 1-1 Is- rg. W130-ld 6"
kll.. do Ilf Cc- adcl- ill- 1- Ma;la Antn,[. Mondou Angel Aix. Luis N"'d. -,zj- nI n.d, Jule
P. P., .1. Intent- r.: 1. Sarah P"til".. Claudio Men
-id- do 19 -edd hbn... del. y GI-W. Laii- imn.
C- d as I 6 y ls ura NaxA. 91 d-t- Alfred, -l I .It..1s. la B so, us = ,,_ b .1, Fastyl Flabi.l. Clru "r-floW
-taido
I "C'
1, nd. refitirit. Diana Garcia 0. All.b. d-1.1 Jose J most.P..Irl_ 1. do 1. Y R-1- do Castro, Rolbelt. S-- del AINKURY KAI",
slen"I Che. Pd,,l,. do Go, Y M.W.. N:ub.1 KX1111,, :,:.. rui J.udidw 4. it-,. del Vn Party d onnocidoo matrime HUDIM P
C"Utcy y del Tenrit, woo f.m.d. pr Alf-so Fal Aolioa 6.1 climet-wes".
Y Pn Lilh.
d-pQ de ;.. d-, Wuh 0,.- G- no
I.,n S-- -Igmm,.d. o lf GIa 'll'siar YJ.- G-- no I's C.,;. F ds U"Y A- lifleirrn" --t- c-, Ito Powelm U& al pairs ego% If
p" Ims ;'I! I C-,. Chich. 0,n, Alto,.
d,' Y C .. ]I. period 111, 11, 1, olmIld. .1 .1 "my I IVC-i" d P-" y M"t" lossir.4d, Ed-ctoct doette Toll.
Ill I'. do Vid-l' 41, '-b,,, Clttr-, Lancis .I.direclor do Culturs doo, m
Pepe Mltle I Man. T-,. Ba- 9IT an -1-6 P blit. direct use. H.cm.1 .1reelits
N,,. c.., shalll, or de
'I de, t"
,U se"t
pa'.. Y.W. 1. '"' .". M 1
max P_", J, M'Kn- 01in. hi
d,. r6,1-m 4. ri.eates p- U- I- -as- easoliael
J- Di.n. G.,,,,, Pod,-. A- SJEJ IT -h.r redmc Cluo. .0 do,. ft. do qu. e A. stall, lodfto do $A"
I 1111r, =b p-dr, 1.
M-1) .. Id, ban ell a all is CRISTOGAL (.1 9.6 do I- I
l. Moan. del V.ill, a r.n R,..J. Dlea DI), tartl ue h _Ib,.J.ff c C I rw, ,..r
,,,, I _1 1- R d, Mal I I.'- do una ijux, enLrrvi.U con 1i docll, all i- 641 do P sba se
l3_laec1-- 1.9ill- T..f j M-ine, S.I. P
I Ili- Q.#. Joan
dl C-b6n H, -Lo G do Co-oor, a A.iol Carnp. y 1 d- ofor so paas"4TiTI. let I'lLd. do do 1. pireold,
Ed.ii7d,, 1) f.d,, I doctor Lij Humb-1. Vldaltia Ifolous C. ltro .. P.
I" b:. 6 El-plIna Artsuo-to y .1 isol-tcassm an on !- fast.
q. del C,-111fro- do 11 111pubi.
in m -,dld- 1, rolilnla I
less cilln tt
Trall u-PAIleols -t"gron-, vil,-l act en D,.b.
"n 'o' Gi.n. )6fqhdxsoaj,! :b do
1-las ll.rl,- A-1-do A1- d. L-4- M-A.- 1 ...... .1 dZ..,. is So
Co,. -.n.d,l, Zt.r'Al no SAnlhl- y Guid,, No.d- I Are,1114 Flro bar.] at
Ge-.1. A-H.- ., it SonrhoL Ad,10-1,, G,,%l. d;1 Carnp,, 7 -1
V-- A,,g,,l A-Ih, M.- 6Ir, Start. Bar. it, or J.., Alvs-i
F, 9 rrl, S.10 (.. All"If. M-cdc G.,r. I M
A,,,,-g. Jo- Go~ A- C
mall. 13. -q- Fell-& Dearhiipe: I Adntf. ..6:. p Carnival en Ia Nakano
IT- T,,-Ia lill.d-, F'Oh. Grit- .11 V111- M-elill y Jl;.n Monsal.
d- EJ- G,,n.l,, del Valle CII 1'.
ill. H-n.n0,, Viv,#Ii Nor" J blicn.Z. d, asTl as
P-.
Wnt.1- j.d.,
I -a Garcia Gr.Aa. y as del ans F-.Z. to.
Richard M., M in, Sterling Frost doclot San Distraces Intonfiles
P_. dp- do I.. doc, -nd. I. t, ,del. y V,,g-. R- A
sh.y., 1. ..peecnn, h- rt i;liS- dr. Vor, dt RychtWus-,
P-l-n 1. Sign S -, I y M- lf"he" Se-fir corl P.ro olnfccc-6- de mu*stos dienflaxmuestra
,-d. ... gross no an Rt..1 0-k I C-chits B.4,1, Jo,
to p., ia neli,,a do I- hall.. c -6 Ranno. C ... v. a Hjda Olt 11 j)*pta, do NjAos y Nihos, oc*ba recibir som
o. P11 'I cul-d. d. i- Ur-Jes A- d. _AA v Pd,- I its.
,_,* '", 'copil", ,
.u ruag-f- "-.is "On In ors, Ant.m. W_ Alls- P, 1" 21.-1& Airgibeillso If Glistiou, Boaman Ism Jd,-- le-1. Act-. Gas". do ZAom. 7 Alhsro 60 OL,4- 1 gro.vorledod do ].dos y qmcalysos cbsfroCag;
El J oao ifi Rarn6n Ant,
4. por I. did, I'. ell Call. it Mr. J 11 B118. Baile de rarnaral en el Haralin anf.hO." rntly ctmcfol Y rruy 4<066owcou
C- y W, T-b Blils_ 0_ F." gall I R.l 1.7 i,
12" 1
t .= ahx.CJ-- D1- Wy. Y
syl,,I. McC.r do M.nd.-. L.., I E F-l. Swimming MM ID
G- do Cllbaliero. L tajul III'L d, 11 R,..a do Sanchez, Is do H.-nif S.-i- 01 minte.
l1li- B-" Gsle J. Reyes I R.-, d, G-rd
mant. do 0c.. N ry 0 iW A ESPM ABOWMA
do LZ,,r* M-y Eli' dq- RlK- --d.d o, 1, Ill- E.I. 11.11a. do
ints. C; no M.1tin" Fiinu 6o , A, j. 1, p... 11 rat-j ---:,
,,i hall Matta Y so Jr C--- f- .,ad. rq...t. His,
11m- Irs. El doctor
Rent, Alzux,- LGo jri-.-, Altwtil M,-ok -q-1"' h"11-1 lail-l "I" C.bak.ng,
dos ,, L.'ly"a"es em M.1-1 AJ-., Il. -t..-ta d, JVi Aid,,- d, Go'.."Al .,6_. p"'. 1-- j
C ad ".g 11.b.). 'fl-- -1.
-)-l Lid;' MS Cl (l)"' III~ ""'J" I W)"'. Cifoi;. S-'is
oil I Y 1i d,- Rf.,t I;Ig all, e. C.,n.,..
do I, Mail. F... .I
fim Vn 'Poll d. d, ., "'!f, a s' It- d, -11.1 muy I.vd,-, Air F. lo brinds'18 rUU res"
-W- G-I. Go,,!, Banjo d
c I M.-, Raul Be..-' d 'I (-a A ou URS06 a Ne. York
.Asspi
asjai
Fish T& r-. C1- d-I C,.T : do P-d. y is _n-to C.t,. eh
pe"i Vall-1. tuiesoi Ccootcdanol
tin. pAlxiij,,, H-1.do de Men- a
En inlas 11 do Air Fregift pers 11"Stle,
M L Ge--4. hoei"do, Sole unis
Lydia M;o.
,x GG6m d mp,, lac-0. &come6 0- M-d- FU se Ang,111. Aj--t. em, PARIS... Eoc-U Rus
tl.11-1 5 ... no, dl.hl0c C hl -fit m
Lw, -,no f.. 7': 1 IM IED IA exas proleffoxglaidal.
b. I.- Pad- St.- H.0, do tosif..
p 11,01y C ,,'L,
M-i C.
d, 0" 1 p. G6.,,; bildrl- ".. do 1- N46Y10m -se todis el
d, In mtriparza, Martha G. ro, Falls,
Man.'. Vid"r Y'land' G T,,,,,- III-- is OAZ. .1
herrez F" lq,e C_ Withor ?'--d,, (-no stwCamisda
G.U1111 It A-lando FL mor12 C'; A--dP.q "T k".
tsfr- y'T. fly A,*,. M.rill.i A. B Th,,,.. D q- caractarim
Mo. ,d*z:"l Gutl#rrrz ra. 'Y' Jdfj'e A, do 0 1 *
.rd Y Amu- St. T,,d 'x r.d. i ont"'a
be-111v All" Ucp- G,r..). 111y D%.X; Ratio 0'rlrill 7 Allmm 161 d J,
'if. 'chis
Betilts S-hs. y At, L- _Su.T-'1ddY pe, 4.1 61 Asampffigm
lard. mmirox Fonts; sulett, do 1. V, Wde trole 6 Unfaci6c,
art. L,.rd_ lrv_,
iead.... y Pedr. Moruldist, Luis I- M, M. Frank Randall -n oj
y y L-.rdo I g M.- S,,.,,r y Raq,,l
o y Iourdn Arsays Murillo il__ i. --a. Elf- S-.. or
d, I L d, z PariL Is
d, q- .6 .. IrX G.,.nt. J, gesto Catts"
r)x-. A 1PA lis. Anlclrl M-i- A,,ld- 1 1. fes.
--ll i pr q- -r-pnd1-- p- Silvia Ga- No, qd, luo*i sichaccumbods, usted
p., I.dont, tr.1, bl-co
,on Ij, x 'C.,- Petit- 11 lcliln o4acepre records ss
M-. FI.... r- oxis,
(WARF EL FINAL Dr rXTA NOTA
a I" "n IN LA PAGtSA T'RECK, a = 17
yrd. 'to!
"t". Par. Id,
F.t- pre- ers"llaron ell wn 1 .50
h_ _a pasda I& no do 1.
Fn 1. ,,,peofb.bd.d de, -- W
natToo U-tarertIs MANTECA de ira. 11bra 20cts.
1. d, I Plusc Pxlca q.. P.J.-fa, fifesoe'lo, qprel '. Ill,
d-d, 1-6 --t. 1.
psegoorit- el DIAKO, .1 PATO DONALD y mil
_no-ilbl fall 'i, S-- -W I I I I a PAYAW.
F'. dews d, C..' 4 do
. Us, C-t-1 Concern, =Patia. ACEITE ESPANOL de OLIVA
do clv aiiis tc de 1. J"L. do s -1 98
-Po", __ __ I AA 01a AL Smoomem, sea, we smasol 1111 or AA.- 7 7A h..i. A 71 f ......
Nirina 10 Noticiax Nacionale* DI kRIO DE LA31ARfNA.-3WrcoIeF, 27 de Febrero de 1952 N Oticing Nncioiullft Afio CXX
Ac4tialidad en In Rept'iblica Plazo h a s t a el A rribaron (z er al puerto diez IEn'eatado coingtogo es ID raciones sobre el
En huelga los
hallado un trabajador, p&ro feri-Dwiario de SyCf
buques con niuchas mercancias' oK.r k-bV,
dTl,.d. I wol. do I& cass dain.' 'd., 6. 1.
Es[4 en esph;ridida prwluccilin el dia 3 para una ndi-,.] Suidi-t. do Obrqros trahajadores He %..4.d 6. Cuba6dd 11 d I. Hatima. fu# Ila- n,
i en ntad* 10lo .1 braro' cl.
niolino arroccro de men de noticias del Puerfo lliad Mile serruS.
]Vlanzanillo F,.rrl- Cresp. J..-. de igilrad. P- en .1
subasta de obras i'dad I.. -1-eden- --ACmd, ci ARI j. d, d--h.. q.too Plaseptalu= M-1 de dulccrias : 1j,"d,, e "'to
s., -111 -,i P) trahm nis- motor, qu, nndjo isle dr purrim es- bito externo tfiverass eont diri durlitus I d. de
Por I- Guti rrez Driga.lo -d- 11"l-11 P.1-1 qu, P.Was F,1- dr e-.1. an Arr+H. El rnerct.nod. be.-- ftsd irlux- JuolTw an .4
I'll de 1. wile h.bi.n n. d, Fapafili +4 p.- ad, er el Hospital Munitijl-k pr*1TII:, de, r ensoil Ia., (lei 'rributial Ile ".6" P'_I. d, L. 11.ba-,l- -ia,- v. publim.rnos. r.nd- -.tl -6-roo, rians d.ter Piden el pago del 1K, 1r,Vden1L,1 I Pad a'i er de atimento ordenado do tra
Curntas. Alirtielmn nilit. -r- J, ius aper"'wrin minor sl rue v trurfis is una ogre
q- I~ 'i aTi Fran si.n ufrul Ixt. de-. Y sa lo, Ia qF
i. ib. d -d-rn. Ia, 1- 11 dar uy oo M. n 6,1 Tri.
N_ yf,., I, _i I, de J..li.l 6-11sar
n In adelaillos Ile liago _" Havsr, d, PaIni fleact, lorl_ front's ll _,I. S. rattrn. tarnlueri por Trabajo .I S r
Juh.y. R- '..
P" dtl- & q., --.n.d. fln-lidd, tdour. rodu)o rI Unis C .. mcin l!ll S-d quo .1
I~ d,, que r, rts T.r Is, nntid.desi qua
ill P., Ob- D.I- .
r. "I"i, d, Sava~ -- 'I v to a d-d. Cal. de jilbilact=
i- d, _c d 1.1 C
It. --1 q-e hast. el d1. j Tns..).. d-., LdIL-d. p,_,.,,_ del Re.- F,,-I. y
B, 1 d, d, i. d-.," rn-elle, de d,.n U. I-M B.tt.,F y al dii-ecl., del deparlsolon- 11 -y., nlo_ 1.
rr.6, to _f_ To-.. d. V19. Z.- "'T I. q.,
q- 6, g,.,. 1. n' notfi-rl,, el ..... optild. cull. all
_T_ b- 01'.. not.. 11"
'en .. d- I as a la cAI,I_ d
P "o.j. 11,;,. 1, Sf -i 1 .t, Car- dad f-1 r elid. P., iiF Adu- -nibl- general d. rommru,
1~ 11- d, .. I.,- t.). hasta ta.l. A. we 1.
- Iud- del "'o-nto del 10 por clento
I,-. Ar-:I- _F! N--- cperlsd p,,,F d, 1. wd, sports. 1. do,- :.I all F A R M A C I A
g-F- '11, NI, ".ni-a R-, ,It l-d,, -A- 1. -q-, 'P'res L-, I',.- c nes del -C-le I- .1.1o, -f D a 0 0 U a a I A as
lau
dr d Aj.M -uln hl- q., h,,n- 25 registradas por, Ia duipuesto en Ili Reasolucj=del Z '"
blind. ;,.r. p- de 1,a Histoll.. --.b-n ll-ra del T-b.)o q.e ln"dullno -h-1 Yl. I-d"' 1119-inent' 11 --': J-11"a all 711 045,31M, tun .. superAvIt d, 22 C.r-n. C.I-ft d, JO H N SON
,p-. d, jailor, -llcir- SK727 I.11 --& entire 14 aklL' t'ld, I._ OWS" T AGMU
q- m, Jr d,,ix7,, Loo q., son es"-d- rion c.n 1. lg fndas dustrial" Dul e'ra, sffidleat. DR TU"O
r d I pl... r.q"" qii, d N';Tles er- ultuna H--n tar Im Wt.rtr,& qdj.d, ., 1. -h-i. del dill,l. j-, ,;,a 0,1,- hlin d, li-, -,-i _I.d. dr Ini- clIn do v iu,
T,,,.-I d'r P:,
Puerto ill H- ,,.,Zen Adi.i.n. hilbilito 1. q.. 1. patro.- P_
,c"d1do. ---Itan I- 1.1t u:.uc-o d aLl de ne aumenw.
r1c1n liar del p-- K-ent. dr IAW socas d. ye, in. q.. loa rdBretimen, I Ila~ r-j- dranoad. trials hy-.n -mplid. 1.
v. or "M = qre, otro de
q, "T
-1 In
.T 'Mc.ri I- e;[ %P:,ccweIdmtln.d.! EF UL r ll. nIu.,n-_,rw d Prinl.
Td&. 'a tue I P", del IOU
'M -Tab,%, a r ferry J.-pb IL ..w im
de -f ., 1. firin. d, _.d.rl..d. -it' -W
dn cI&rg- IF d- -E, ... tos d, Rrictic, 'g,". Corair-a Ae of TVM Los VIREM
d' i -t- H-d-. B.Y-- Del Kimpleadas Piablkao
-o-1, z- I, i,. parmtt rnn cl-dj,,, M del rnte rres. 34.050 ( **W*
if' NjArIIII _L_ n -I F- -. ble. lkb,.d.
Henry M F G-d H.- -- r"' ';,Ked,
Wea, P.inl -eraodd. epa h,,s empledw del Miniveric del d,
i I 1F. J p.ra d-lgn., I- Delegild
r..terld. ll Ifell-Ilerri Af.raq 4, UjIdas _r Wrister.. ... el cojr;,- "' DE TURNO HOY
'a C)"!, de El.]- W-3051 -or, 1. f, n ,l duranlr 1,,l
In ,,t-d, d- gerer.) n prm U,,,d grdodffa yorMaCla
-),dm de- -- load d, I. DRA& TMA& ZRAVO
I- -i, a a pe'.- -a-,"c"', 1, 1. 111~ d n, d% in,
a Ward Lin, d,. .p,c,r,a I. Dl,-,L.
.... .. nd,,j-,i p-- d. y Q., ,In 1. 24 t7 M AW
f nf,-, Q- pilbh,, I, -,,,d"--r D_ I'a t-q- ne,.i d, kd..r.. desp.es criller111_1_11.1;n dl --6,, pl.re.d ... id Enoleadol Publ- que OY
-1 a- n" I n 1.11v 1, 11 p., J d,,I.,,, 1 6169
-e, d m--l I di, r :s R ;,L t r F li"", Alid. S,- 0.1-1- P- ., r 2225
'jan"'! I. ..... uS"', C- '. T Ila H--d- Pedro R,
El rl,,! .p-d rn. dittrenz,
rnp -dd,, .,Iii.d A's 1-71, "itas 1-,q, d, -- n d, Balnaseda, dotor Napoleon Leyt. Biel
, H,,,- d, I I an. f l-1- H -,,da. y t-rnd. ta
e's 1. r.,., isF 1 el-r. pr- B-- P- d. i Flom
, r -,.Illdoa Vd.1 C-d.d Pald-C .dg Hel-,
rno 1, L"adi; I d, M,- rag. geren, I, r.eri. md"'as que Ids a L E.
le-It. q.. tell If~ jndr, d--to, Sergi, scavicio MOTORMM
M-,-!, ,, 1. ,.d.d is.. lu il-llr li 1~ .1 -ill- P-le". doo hay q., I~ .
c"111 In n 'W_ Pared~ Julln Selh- dnoor Wil.
ep del Auerdo de Torquay
", q. del tntic. pvp..- n fi.r,- q., d.b_4 pr- mrilrato edir.mn _T a Ifs. ,en Ch-bloea, r.ii- swi.w, I-.,
d'I It."" '1' H-1. 1., 1, 1. !-d, d, yer d" lo "Rud"" To d,, d is
Id- ,nio, 'I del -vairent r 1. .-. tjid. ;r He"b,", Villh- Brass, Mason,
h.bi.n a-i- P.-o de 1, A.- d, se I Z-e-1. Air, or I.p "I b-. Ins --ttes osrros del n.t., Pedro R G-nz.al'.It" -rd,, q,,I ;:
is. ; dss..l b Ill. Pmtdas 126 1 141 1ZoT: ,_,_jt Valdes Man- Y Vicetit,
d-to, An, 1.1
CEWMO ASTUMIKKO DE LA HABANA Vote- EF
-p- d.
"r del To-, .1 Gontal- P&1
dad. I. Z nX,n 'ern.
victoria V mor F k. Us;.
s' D- i- r_ T-i.h, 1* A- All IA
t"I"i, dei a- viri.t. e Dig.
IF, h.n 1-hn d. To
h,-b- d, ,do un. --16n ad dsIn.Q1.71X.1
L- R,- Pl- Vi--d.. a- Fdv. LBtrttarf Minlt- del Tra.
rnln,,t,.d- d, Ad- as dfAl-- L P DL rftinnoa. d, I_ o- qu* q'Ie d, :
bus -Ildo ,, _d, d, Is bj. To. d, Ves. Zdel uert. wh- I -- -11 Trab.,, A,,l I,
'do La Hab,., h1bla hund del
d, 1. leir. it' I' P'Mldnd ,- d.r to, del P=
el Ar.nrel
MARTINEZ ALVARE P-h i."I- Par, As '2fl
JOSE Z a 'a ger,, -.I
L.& .1 del Pu,- CA.&. &.1 R.W. his"tuass,
_n- Alb- r d
n- nu-tro all Preidenle (eloM6 qIt, -tt.c"' Luis H A T A L L E C 1 D 0 1--eT. l"comu,'" 'vet G 'is an', ios O'g.ri- 011
;fatendim nvost. i, is Bahl. d. Farm acias
R,- I P1d, I Alv.r- ar I-alad. y -ple.d. d, '. tron.jes d, 1. Fedracift Gbrra
%jan_ojjl as ;;all-rdo kd-s, I de,- '12 -y. pa- Ntaitini. N-on.l. infornid an el Mi.
o I. nuts Its reprever. p,.. iones en in' Jjr, que w establece mn nislerla d*l Tralaa)o qu .but
del Ipri.dr, d, x T"esi'lrw mi-.- I I- r_1!;111 r 7 It no tu,7w
1, -1o -, ftfl,.'ea dirl"T i-, y -rd-.rad. .1 tenid. del Minuit,. do H. lends IA H O Y
d. el fin d, 'Wtis, C 'TL -t)CjQCj s c* T :7 1- L. Coub r in. inu, d, So,
establ-d. pl--rl, dr I- ,,j...ftna -I ,,..ll6n d, n 'roadil. 6. 1".0woo
I. verlid, o, I, i ;,:nc[r .1 T-: F) I to 0.n: C., ad;.. Ob- v Rohl. ,,d,. d-,el,, dern. di.- p.r. pag., 1. I.bild- M I E R C 0 L 1 5
do Nlg P-" r""' or regimen nadol or I. C. I. Retinaril, 1. j- _,n, P.m ... 1. 1- DESDE RAKI[A A PASCO DR
. .. .... an" 'ent.... 1" 6- d, )ad
A,, d, 1. R'Publf'o MANUEL FEMA"EZ CA)OA. Jaro- "'n rI.U Man~ dp": lasw1d, KARTZ (rLADO)
orlentc it ard L're, Fl-d. y
T-- q., is F ecclenle P, Rugenia. 'r kraenal, Greenland. 'de _ion In(
'j, 'I, "PUl ,wedt P,,,,Fs,Brnhard !Ibl. d, .19, 111o Luizidot No 351 A4412
d, a lio- Ilbli, yi*1 C.-pilrn.nt. dp Time,
rL:p N2,54'" 011tailly A.2W6
e_. d, is I,;.
N. F S.16n T y c _q
Pgl. 8-- Mo- e lernI atl" -P.1 551 q Lw M41M
P- 'I Blanes. "'lie S.. C.r.dl- 0 q-7 InIx No 5-1 sq, Alloargurs, A4=
oficb Ophj, f-drd is B. I d. en I~ -.d. d. h b.q., ssill6 1111319as No 101 m4m
VWAMA L 7 It hl. &I -I 1 --den 1. jj.,,los, Pouts "quita. a cocapoolwa W.3"d
d, A Vded. El S- A..$-d- Un, _-T..b- pan e-b.;;,d.
11 In., fl-. el niarn. buque C.nd7 DR PASCO DR KARTII (Prosiol
_,e.. Hb A PADKK TARCIA tBehasalwalml
F uneraria LA NACIONAL 7' 1. 1 1 1 1 T-L 5 A el d" d I. n lord, vlaj. -hdd de pondes in -1.id. 0 Carnp- M-5
I'll I il-ti.ru- 1. 1~ _3'
11 1 1 0 7 ird e of ciudscissio "WQ S_ 7WNci4 I1 U 230
d.nde -,."-do -)e tr..qu,- pan .1 M
- l 'on' u. S. Rilfisel No 313 'A 11
hllra. all -11 d-.nd. 785 -1- e, t- ... d, Ob- P. e rt_que. ,. T1. F= W- I C-P-1-1- M--d. -0, E-bor No 154 esq. Aniarwaul U 13
r-I,, d, L-.,d .1 di. h.y No, M A44K1@M
Lj Adiounwramiln de is AdUars via serro Son Jose, y G-.1.
-En 1, 4011
SOCTIEDAD ASTU11AXA DE BENETICEMM do L.& Habana iliftrroo, Ier Ll ter -Henry Pxtrrulyer, hlandft de r cursamn Crelipa No V
q- -vis ouln- W p1rtfonas lolalft dol an. d, ed.d, as bu ado por loo tun is tes r
di., qu. so h.bi. bt-id. urat -,aonoriosi de utrnjg-6. por hob-- lid- sustiluldoa par ".I rumem deC- y Tmcrifw M4=
',O(Ws) 1),,mbfm pArAT, rilrontrar Ill ---- Amistaid Mo. = ftq. So. Jo.4 AAW
.udilcl6n sionendatit. CLIS3.0003.7a, qlsedad. e. uorn devalprelicd.
.,,,du.,,,: ,d do central qua aus dZ I consuld. y T dro MWW
rui go o,-13 di. 24 41 Ias 11r1i.- S.&r.. y A M-5190
in I.V "ddo' an enan ou diguiluvo y diploona M No
Ito u Ia eauntidisdiCalixto C rin
1--I, d, 4 8 10 or- L P. D. loss .11. neca.dad. qmr-resporsdimurtmeant. nortlegoe. que mn 41 as fularon habee meoplide 2h arlos do lel vlm M.26.a y n.rid ...... A41111111
.1 dia 31 de diclembrr dlurrIa. an de dal vapor Emu furrost rernitidoo a en Is Adminigmd6n Pubillil, lo; Ajiwia No. 572 M'UM
I "I I File III 7WUM 91, que Is vm habia w., Ttacornia pan 'su reernbarque. ds tui--. y airplead. de 1. Ad.
'a, e.wl_,,. 1 L 3 E It 0 A pondo Is que so urnis lowinal roa su- -Jarrvei F pbeCtson. tripulante A.m Abellund- Gon -L a- DRSDR PADLI9 VARRIA IBMr.. q- an- MARTA AVIL MINOCAL
d-16n rd n dia. 1. dal diasen., del b;,iq.e -crunionisto Ern d"Is S-un do Asu loo General- so..,
JOSE M A R T IN E Z A LVA R E Z 19 d;o;clubre d. IK& qu. aamaodJ6 praso of SloLtnd, tut rentiltdo a Til y os f.- A_ C.My. y Jose Al- (bdaiaw
a a d_ lIoloa ra_ ulueoto .1 ook- S- Rolisel U4WP7
81 259AW -rd Pon reentharq- y I
U Tassoosto do esta Sociedad do Bonatficencia. ud.d-!, do! naso wtLW -T-bi6a tisitir- inurrod. .1 ta por w Ib- Nepi.n. y Ulna
asq. InfariL.,
carlos M 410
H A FALLECIDO Cwrlos III No. 5H U-sm
L.U. No 5777 U-1411
P.- currc 1. a *,rr le z que su IS. LA- N 911 -q, 9-1-d-d U-""
a I,,s s.rx" _iilonaci.s m Ivan con Cootill. No.'
E! PI-111,111, 11 1- Cs-... do 112 R,, Mass W-Im
'rF_ ", I -, , ___ zi: a.ad. ::1. i= pciFl- .1 dcrvw h N. lile IMAW
11 "1" 11 "' h, ae- 1. ,cl que qr0l-rcl
'U40111
F'L JESUS GARCIA PIAM x P, D A- Moolad -q Cidi.
L A 9 1 It 0 K A A- N. 251 _Q: froxso, U41M
err", DICSDK AV1. )M OC." MOMW
MARTA KL RW
Carmen Go Santamarina de Pella TJ40"
=".y
S No 1.21S U-11.2111
IF A L L I C I D 0 Vati. No 182 U-1214
11lospat" 4. -ibil Ioa "aAao aciramosaii. y U Badielaws Ap."AWIW Calls Z3 No
D I. W. h.y a "!. 4 p-_ 1. qua .-Tllorn .. ll.dc, h j- glllada N. SH ontre A y jl "T
-="nhs- -U-e h- .0. polltl- orri y .4 do I- do,." foollLar- call. 9 esquilo. 1, 740SI
glin laadrr-l... 6, all arnifftad as wrvan runmi-rir a Ia calla moMorta. calk 11 No 210L sag' Call. IS eaquilix o 0 74M
. J, V ad. par. dead. 0, .- ph., I -d-r llsta .1 Clarnert.ri. do C.16al, f- que D No, W tot" It 7 21. 74
d- jo L. Haboalu, TVd. Poll- de 1052, Calls X Min 25 7 37 74M
Aross". 7 Pella; K-" ?&art. AW Coraoss y 0.1- ML-A- Pella, 7 Saiatoo-Aaw Assow A Cons 23 esqul- IS ?4=2
Bad,- Mood: 10-fts. Personals. Mon. Wasoad c- Calls, 13 N& 210 mt" J 7 K T.I087
do Lb,, As-Ch. Rlyso Q-06-4 Yoh. Calle 11 equios, a 22 Y4W6
0. gjoloassartass, Al.)-dre do a-b.; Mon. Loans Markho; Tomah. Xoht.; Ar-."- !Cal. L No. w astas zi y n r-em
assawc. Ilvdas. Psalm ft"Wief Ifiarrieft y Odds Begrods, Dr. Aljiuadro A. Beeb. T gaaaeka- Calls 14 equt= a 12 M110
asslarl- Coll. Z N. OU ealtro 06 7 31 r04=
(So map Motor filansp. go suplkan ani-m y VIDOMA. JZSU1 DEL NOWn I
SAJWW5 SUARCZ
E. I- Doleado y LacM 1-7308
Co- N. 165 14M
Rodriguez y Dolores. 1.7W
E L S E R 0 R V isas SuArast y Dollonos. L4M
do C6-lubra j c4lass.. A-=
.1 do ckttib" a, 140 '. *. 1.
;8" lairsal 3' Jorgo Cc So.2 w villain ,
'%wod&w-0"- I ClA., Mialuirm X= 7, M I
It 07.: r :=
I IL IL 0
C. !-da d.1 Corea N. 1AR1 1-740
Paul~ N- =..A
JOSE MARTIN,EZ ALVAREZ I C.1-d. dg I Ij
CaUsaj. do Pass, Gran"
N. 17 1-2014
HA FALLECIDO LUT"O'-'1A*TOW
KACWM AM WALL M Sainu Ara 7 CWW X-1111
H- y J L. X-2254
D.sT _es -, s, e,, .e, cl 7-s 4 'a-Qe los que sus- "Is
Alarlso Inforatin X-41-21
cTiber, I em",Inos 77;-. -._- : P 7. 7cr,,.L e en el de 357 :4uim a 12 X40n
, 0S demas t 8 Ncx No 3M
faMiill iies v amigos -ueqcr c: 1zis 3P ,M SjQd se, KiLaginal
Ccricumr ci 10S LOS rtwoo
salores 4p! '_.entro parci ciesde aili if L A 1 9 P 0 2 4 1 Ave Los Pt-- K. 10
0COIrnpancli e crjo_;vPr i= q,-,p QVIKKADDS T RKPARTO
CARMEN Go SANTAMARINAA POGOLOTTS
S. Cousliss. 5 npt& Pocciatti so--,r.j
:e:c 'ie A- 1. y W Roil. A. A.- DoA A L L c I D 0 C_ iibaai. 14. F, J.1- it" 8-7=
ri (milianW M-14irl ,--o oan n Iss 4 do 1. told., 1. lotoi !oll.l 9., -scnb
Frrmi-Ilarri. Orlrrvin frmantal. Mryfiltioa 1rCiiaAyifAb)_ v Virinrirm so. ,, I Ia- "" -,o&eaCV,- *"*," 11JI-I 39. A,.ft An.-
AAq CXX Crt6mics Habanen DLA-1110 DE LA MARINA.-314"olm 27 de Feb"ro 19'52 Cr6nies HAbanters
d- .0,
Us alegre companero pura su hogur ...
K-d" Nl
I-A,
d frp.h.
u ire c, "ra u
d, T T- r- Its.
D,, :344
1111T- I Ii. heirkmfftri Sn
J.r j
"I" N -4. d. Cr -d.
'W_ Col"M III~ "I
R- :dl %t w, "" V" IM
0iii. dl P.11 11 P-I.: GA. CUA" A IN 1111MONACM ItICT11KA, 1. L
C, Sk.--- M *0)0 KAWD AtO WM 11 Ne. is, ved.1116, xbow Tom. "n
dlll --I AS"h 1. A
-re Tbio v dotT MIR~ R,, Urf,.n P.- "h-t He
iL., flcinj- B. M-t E;. d -HD.Y. y A;-,dF-ttd,, PARA
3=-i- D. I ri- J-hu.brt. P.m.... y ,ei... D.
ri. d. Cbdobc .1 d-,., M.B.oull. y tth- 1%-, Vi-., ( M FCdrig- y J-L..
af.... Hain do M*z
N"-j M ... 2 te ,- t-p- Bj:D- J-i L-d y%:- P. j D E-W ?I- Of,
MAS PIRA E
HIGIENICA
d. d, U, i,r" COMPARE MARINA NE MAI Z
, ..t_ __. H
Z*"M 10 ft"t*" M --ft t"* 6- h m"budit. Cr" ""BlilW400 60 Ottrituawl A. Wvis Rapit.,its UrIbitrTi, !_II:
Attel. de Z.ft ZAbW Dithr" Ladirig- (Tt.; DMK.j,.M).
Merienda en 1witor de Tim A Idecou QUAKER
wt. I*~ b-l. G -A;- y d, J.- ...... t.d,: fecrj.d Gid,. d, C rd -j d, P ...... F .,k;.7. J, -r, M.w t_ B.
b rtd. I~ Ii- C.IdIl- D-y A-L. C- I _!t k-r. 6, M iJ- Y rIx I.dd 6... C,- 19111,1 d, Sin Ju." d, RI.'. 01 Ewj- M-11.. S-- d, Ad,-d, P,,,,d 1,
Sent.-riti. it, S-ig, 1. Let,~ "K l d. B11r.. M., dr, C - kld-- it, G
rri, 1. q- Tr -ed- de f "L "' I M G I I I G ,,d- Per,, Nulte, d, A,- d. d, V lariqvadde y besltrminizoda
I4 anirr.Ads c.
is -6.v d. fw,! ,d. d- t1r Lt,
MILL, Ald-- y Po- B Il_ r,.- de fl.,r. d. pl J_- F_1 6,' r., ti, R I O .. 1-_ _-- %' T
Ass. titi itteittt- _"' I. '_ Ill., 0 R- A-rX,, Litt. D.reirr- FIESCINA 11111FICA VEJ111 111111
OW- I -bttlt 10- Nor- AW anolarit wit Is Lufii y is aril- C, Pr- !-- d. G-41. IF A-F ft 111 %L DE 1FRT k "IT A
El Cbicueritetiario de lu Reptiblit-(i ,it 4
It i1mW roM4)
Fl-pl'b l_ d. f
tpr, j. C.mr.r, 01,--r. d, I)r,,n- d-,t., P.rk q,, p-d, I Iub- rAI. -- :-d c.p i. del I
1,,A d P S ....
I~ I
h(p-, h. hech. pIll I
(I Cie
gr,- 'L I~. t-dfi pre,, E l
ri, nor,, d, 1 -1 P,,,,, y .. I -nt# Pi et' 1 9 t-la. ;",6::
11 -bC1. Lie
EI d, ffl-d..
-rel--w q..d.,l
urtldtI, P., Pre- r !-1. hiple. d.1
d,
6n 1. RI,.b
1.e dl. h.It,
p. tp",-L.M. r- a ..
del r" J .0 1 i", 1-rIl 11 -C.. .11 L 17
_ ,rd- p- rl dFbW
J r
:0 an
Ju a 7
OCC.2,06
lAiate All
411 Sol
'accell C"
r1-11101
Cj9d
Mill
IS(lbel Pita de Guirao
-6 $in Costo
.1 WaIte a- L. distinct6n e.fra del DC
. :9-9t- p- I"b.,f Fit.
I, -,I* Lie 11 1 11 S61o en NATIONAL evicuentrit Listed efte lujo:
-14. -jd-it. b tsmeirads stenci6n personal de dos strocti.
M anana JU EV ES sieffel Recibim os'...1 Il 1 stewardesses; el scostdor ambience del
N "ifnienjo $116n de cocktails Starlight-, uns cocina incom.
i--' (Y TODOS LOS MEVES) nueva remesa parable, sin contir [as c6modal buts"s (Wo
7, 7 dos a cad& Isdo del pasillo), Is nitisics iadi.
d. 'lu rectA y el control de Is presi6a interior del
A I.. "we part su mayor contort.
U_' t-1 1, 10 FO dedesc'ento
C-- li.r- 111 VIdId, El servicio Star de NATIONAL le ofrect Ins
A TODAS SUS COMPRAS vuelos mis ripados y lujosoe sipo csj:s extrit.
M I A M I nzos
Unico sairvicio por Is mahana. tjkfdt y noche en lujosos cuatrimotorco,
N 1E W YORK.
5 horss de vuelo
TAMPA-WASHINGTON
Unicos vuelos diaricis director. Uriilormos: Ademis vuelos diarists a otras 35 ciudades
d. W-rr
2.03
2.03 -7
POR SOLO 2.25 Zr
de nussm's
50 AUAJOS DE OPAI
3.38
I I
I I I
I .
. .., Afic, CXX
Pious -1 2 Noticias rst6lica- I MARIO DE LA NIARINA.-Miervoies. 27 de Feb"ro de 11952 I Noticials Eapafiol"
I
I I I
Valioso Sagrario En el AcropuerlD .
I
I I Rifaran un traje de Manolete
, I I
I
AM 1 k' it B'tt&ra .I .___----]V _14 V_ Victoria si a
11 t l I I I I I ,Nacional V aluado ep ia Actualidad Espaholf,
61
I It 7 I
"I I : sum de $2,000 Ha perdi4do el Centro Asturian,0
I : Por Oscar Cicero.
I
ii,,- D, ,P-, d, 'Vllilrl uo. 'e-n-1, N. 'I een--1. h.1-di. Jack I I
I A I -,-, ,-id r,,re-ii, orcib d, Polak, ,I .boK.d,, Kd..,d.SjMj,%t1 '_ Ulta figure de relitere s0d4J
_ Do"'J.- I 1, C ruparn. Cuban. ltjra R.b-u It I c.ei dr, E r I Festival de Ia* ,
-1 10, All,'_ '_doti de Panama. 1. T.,- 1-4-s Gil.- Rolando I Por Jo,4
uii.o', 1,1 1.1 I ,.b It, 1111.11.11 S.I.,,,F--,o,, Fe-ands,& Man. Kegiones de T. Pit&
, "' "iti .II.n mp16 d. A, t El, A-,, y sen.r. y M- .
p"t-II-I as
. C,; bt, tol 'I. K.'"I" -f-. en el Jocke: .. Tt,"- Irr T'
I I ,- M, ,1,1r H-Io. 1. A henn, ,, ( -Iell.tiiin' 6, N inu- d, lp,-r 1-di- I -H -I., -*1
.- I d. is Lines, ,,-;II b "I. eirt __ 'It 4nd.d
....... S1l;1 d1t L "It, __It. ", d.;, V-c-lana I" K. I- bellisumbs y am I I ,, '-, Juan. Al d "u"' r' 1. 11-1int. t 1!
. !, plelv "r:1.1 rll 1- vep-te, a G.r,;. S, R- man. d, SlItt I~,
R, u n,,, I I Jockey Club, d, n. .1 I
... 1, s ,,,,, .,bIu p- I., -I. nuani-, MI- Cl-riI e- Bou .I. sh,,I e.d,. __ "I PZ4' r -"rld I- ou "' -I'm' I... 1% ,-ii
.eh, _ns :ra In I!-, di- Z A y 1, Y d,,mi.di,, p.,-I., d- 11
...... ;- r w,:,-,-n",p-,,- hay 1. y iienrr. PtrI
--r -1 'I,,, 1. u.nod- Unr.- it, H.I..d. ce .1br 'r- d. R"..e- 11 or 1- T,,pc., P-t- dia
Pkift-" par. h-r.r 1. V,,tn C-11 1,1 C-- Iw-.- le L, ,,,, ,,,, re In~- L-1 -fill''r -' 'I 1*-"" A b4,rd,,,, %- Cnr-III,-n' d. .,1.1 CIrldlit ,del Clbr,.,,I*,;,,,,, 1, I ,,,,..b ad %,to, III,~ Net. Go-l- mer.
I lel 11%21 -- ,udn. Ia KLM ...... t ab .m .. it C.
_ __ '7 p- llkl : d, Ea 'I a jo., M.Alrinr A -- ,x ,-- __ olei. Loe.
11, urTn' It "Idel, it, Is Repurt .d, F-randii- Matti& S--'---_- ,H, S .,dt T I C '," d "" I-ent-ario 'i '. ,cftrid -w-,
,., S 1-t, d, 1- .;, or M,n- ImPresis del Jock -"'
'"!
, r, I u I ""' cey H ,Inrth Sir~ J7k H Mariana. Club d, durart el pelodu a, 1930 191 T" -", 1,
, I I a ,.;; allrulend. I I It. ,I ,.at fue- ,Itc- D, 1. 5,, ,. ,
, fl I;.! h--j- d, pri.ent ,.Ld.d, Sloom Y ur,), .Ai,- hus Pitaticiad a toda, ,cleiI.w. de be- ,d.d Aritun.n. it, Be-ficet, ;_,a It ;- -h.. cit .14
- 1, ,,,,,, I .7 'fZ'un -- ,,, G.,der;r ( 'r., "";- I dine, ii, V I 1'. C-ulet, son, Iss, q-! V." P-1 IW lutler-IIi 3.9,cirres lieu, patriotisroo 0 ber "liecricis, y ,,I in tescI y des 'e"-m. put .1-ruari 'I
'uo-o. par. for-., -,to c Unw.. 4, Miami I P-c-t-d. del Itorids, too. dir fnitc- _', C ... crier Bust, uspritn"tdit" -i-dri -it- C-form. .I-- .1
In" I ...... ; d" %17 '. "I Y l-. ..: inento Ligado du -ul'uit d, 1. lab-t d"Platiliad"
, eluilb-0., In .1-ic. A b.rd. d, SI- de I. .,,,ricui, dad huntincis y .ex.
"I ,t, -'l. ju,"'r, R.'ro Y otnu na., Airlines el dp1- %Ic0 Manuel He. intent. quit ,irwaususs, h. ."'. - emp,- tanto entuAiasibric nois tness"s'
-11 I IleZ. 0 .: lof lu ,ndo ve. ds, III:" 113 ..,.
, I o .... gwi qu, n..tr-.,; 1* 1 ,med,,,,,, .,, ,,,rI P.dr., cl d',d ,sitele-M inellit-do loit _,,,.,_ y to
!-eloull I- han, FII.d Ues, y ,c = eat", i- ntI!. In I.. : Ise
d- Y 110-4- .. AL.&M ,a, ,I ,.,.I., .Mille. ?.Are G-d. q., h. _'"' us y 'ea"" --- social que cubir er t.mb en altarnen't A. C
'. I.I. Kurt, M'Y ficul. querido y efu d Luis Cotsreio Reirs,= h=
..... ........ _""I-I_ d""i. ,'I, 1- ,I fin d, te'n', Id- rr! ,._ i .U... Csid-alut. "' =,., liel.i' en -bresa ,o, :
'Itl KImr hot exito de cushbas "
, q-l.. ,- I. Plant ""' A"" C I del m.nd. In ,ad. Joe" a E. '! P. I Pro C
-0-dW -A- -P4-1 El ase-lissad. Swart. h. Od. Y. te j y 'rn-, --PI-'"-"- i-, 9- F-i-.ci. ,I Card Car ,lid. Cerit-Lits, fu, to del Ch,
.- I M-11 An .... Rt- -, S,.,gr L-p.1 I a pe- I.d. en U H.b.__ de 3. I Igii '.'--..j de BI r 7 Isconea ,oluslull te mlemb,. d-t.cId,, _X-iquea his Mudo lm
,- ____ __ __ T" M u I it -4715an-ri [at funciena. "', 11 brittel-) Perry Alvater, do S' : Todos; lo, _t_ I. sac,, I
- Jo V.1de'. 'I. I- torsais teud.d- -ecubt- del in.- pars I3I tBall k Kerrelt KrI- y -rions "is"- b-1- I-ellesdois no U_ tu. n'
I i I"'y %' I- clud-ciets Y ,III- det-resito Lra um figur, Popular dent- d, -n-te reunion que tsmdr* I.M
. 6 ." Paul ,
, P :", tt.c,.u ie )- .uh. y matills,
- G- ler , _,I p.ll, M no del pals, coutberarso, 1. brillaniet ,
", : b. tiecud III 1.s
1, -,I,,,Id. Its, 11 rd, d. c 2pp- d, 1. P-u -.orienibl- face- WkicneIlubo iniciaci6n en ]a Ca ri da d 1 """"' "" %n I'! 'I nr ,,,,,, c I- nue-olIclors, -te
- __ ____ _________ __ __ .- 11- Y Douglas de t,,,c_ 5- 1, -- .1 hall !1,,ddi : -':,.", del Cnub G.1l.g.. M
- --- ____ A I kirRog C.- ,_ I 1 -- d A11,11cm ,I iI,,.r -Wtublial- del h.nT-n .1 S-I.. ill Acio, dl ,f v.1I- !,ig. C.."I., -g. I. no-brat
I Avitialidad C ,,,On,,r, M, __ dI 1, Torre Gn. cad. le .in land. pabii d, sk Ide dlod pnin, __,, -i pr-dente ,ch., Elaidl. via.auslicn riiin I, ..", I region 11-1 decord.- !- It- 1- I-, tuat- d, 1. -d, i. I
I ...... n "-h. 1. T,,,,,, ., ,_, "'l, 1. Mende- ill u1s. -nic'-wicas d, IdIfi-n.. , ,." -mji- h- 1. 1,_, I tl 7 Ftr- I.-ben suit rinurra,
, j-r', I re t, Torre, .In. -I- -pc.c.,.-- P-bell-n- r., Cut~ I 0"'I'l -_,- Pu .Iua -1-cia
-1 I : I i- R.mSnp' I-tanl,, .-fid- por d --jutldai !. As. 'Casiallia: ZI riconlys.
IN Caballeros I - "'.n. _" r I -.ud- rI nxoici-b b I .
;1 Des~ I. ... 1 .1m. ",, 6", _' j- 111, I ,,,, S- nIl J-1 Art, le'u-111.1 tl ,-it. -tu- ',iuu.j ,I
0- I I I 1_' I F1111 P -" '. .pona, ,, .- .,,.m,-,!-, -,-Craft I "I % I117111t At, .iz ., c_ ,I I, l.7 1, Z':drI!."T biI
, , I ", I '.1"t". Goo" "I. in"111ii!- r. '. Ill" (7,, , III ,_bn, jus
I "'d, I~
El W ith). Padre V oreute C t 6 1 i C 0 S , 'in 'I"' 1-111-- -bdr,- I ,I I
a F-- H"""', c I ,- t ,'1..1dnI,, r - nitle. y miles, a.
-for de hi A C. U 0".1no ,- I "' U, ,t t,," An'.'.ind0 intei-PletIctorei 1. 1-111, ,-I1 d, ,,an. __ q., -.11. ill d.- Ot.
D ire( PrIo P, L , I Tine~ --- "-ad.,,: no, .. ,,I'." "i-ti-m. ,o '_i '_ I 'u, P1111ollc
F P- H. b,-, "I""I"'n 'C" i-ri It -"dI, i,,"'.,IIe,':" ,ra,), ". ir ,I Ri ... Gtr" 1-- Y -- -tur det Wettish, lit- -Vl Fr-cr: d'd. Atit.nas F.", it rd, ,. relebratil 1. I~
1-8 prf-Aidi(f el ,h),lor i-I !,,,,,I- A~~ F ,,,, i, I, ,."I, l "", u G u L., -je, I )-timit del J.,ke) _-, rld_ ,I ,),mplii, d, 'I211-11 first. "Urt Di. so Caittill.- I
- d, I~ ... I.. 'It- ", L, Hitt-~ XI prestelimt. d.
Por Juan E. F ru Ruben fir N elHAeo I: Ill?, fllli I I I I Ro'. '_ clWi, _-! -de-.d.rnerit, decor. .11, 1-!- ,I., S.k.o., -g.riradal per PI Centro Cattat
'! L. --- de Recr- y Adom., ..
"i I i ___'! Per, T_ ,'I, d.. y p-_- it, ,in, ti.rmu. ,,I,, P dn. C111.11r. All-I,
_- "I' 1 rtri. T'I-ri 1. I,-, IT, -ut. priitcc od!, F I'l" A ''(T" ": I M-fe. 1-1 or ra-1, I humbill.. -1e"'e -1 m"', ""'Ill 'I'll: Ptun,
Ind 1d':-F". A11-1, Iif U-- d, I'll I len wmtario whor Clau
' ', aslrllllnota "11. 1, A h-d. ,I.11 ,fell- -I, r-- run par. t.. d' Adullo Car
( --,Z, 11""', ,at,
n;i,. t',;-Fi!I-. Ia fd [i l..dFl l..Jdg ,,%,,,Iilu._I b h., Man n Flodliguetr conjustuAg,"'t, I C-P.,". M_ d, A-ciou ipar-I, c.I-d,, tr.h.jos, 61 C.
1 , t,_ ", : 1-1 de q its dad. Ia.. --", .ril- d- Su-bas, .1 Igual qu. I- t.dm
,, d.pl.ma -- f'F ,.Knlas dP,.- ,s] to 1 did it --, A.i rom., .r. am11 1- I, d 1_17 :J- I ,,,, '. u ,I r.; I.ei I. I I
-n-11, 1, 1, !, r "'I'1n;1k;.,,ky__,. F_ Iuenl, ,,o -1. dIsit,,p- d, i ., *wa#1
I 11. I ,. .". ._m=d;'e ic ,',,!,,' F- i, p- ,u I I 1"-n .'_,d d_ 1. eclerror- d. 1. se-6a.
I d.rn it". urm -1 I fl, I- lor-lo, .,Iull.n- ririd.
- I d, r 1, hIbrA III 1,1tris ., ,,, M- -hi.".. 'I. I tr,, I '1p """ .-,do .f.nosserent. par. qu
. .1 r11 1. r -- it, 1. A C I ,,, S.i-' ., l, !" 1. I 'j. 1 1 1- Clar. 'R,-',,,. : L. %-,,- ,, or C"", ,I,, -11"'e, ,-e._-.1_*fI ,11,,, !,- d i. C-o.d At 0 S- V-k r R."! _cita p,.,I I "' "r, -, Gu- F."! r. ". r I ran, -X6. detail. 1.
I -, .,,..iZeuri del 1-ti-I q.. sa
1, iii-h ,1 pr,,I,- I rnd,,! '-di".
I I I rlt- '! t--u I -,- A.".'I" !,-- .. 1, "Ill t" L", I C .' A I 11, , -- ': in, ,u I I t,_ ", 1! I F , S In, ,I ,n """ 'I ' It"Im.c.nu III,.". y giant.
I.. ,, I- Z-.'_- " j- d, ,.ni, I'~~ I- Hit. pronnittid. -anfro, , : .r ,, 11111- """ 1, .1 .cl,,,d.d- d, 1. -i.o. I -II L", _1111-t, 'T I , -l I I I I It"I", _1 I- 11 -11-1 y FI- ,, III~ ,,, ,,-'-r." ,t
1, I I "' '. "I 1-1, d. 1919 h-m-, ,, I -,I-, ,. - I I 11 I : 1. I I 11 l. 11, -d B-ij, "I "'.. 1 i.l. ,i, ,1 ,.d.r- , nu," I ,.p it.1 Felc-m- dilt1rlos, .1-ta, unto -cf-i
I -hI. ,I,,, F-sg" -, e'. I 11 ,.nj,,- y poria er
I lin-- l "r. L-111 ,- ,ui,_tre,,.I: red-nr- ", 1 "I _1c ,,on q., halink dat -I2, "'n""", -i" A 1 1 '____. '. .'1,4., j' a -' In It i- .. urmbli,, I. rornni;_,
I 11 I 'I" ,- I -A-t- ;1
It, ,,, ,. I 11 t ,,A,,, 6, 1 r,,,,,,,, In, d -1 Itpus'.1t- ..I '.
., d, .11:-- .1, I I "I'll X'"
""i",- d, -- I- I'll- -,I.arlos. Y Ics, que
I'-' "' ":, 'I" ",-I : I--l 11 .' S Islitilidox por (;rnn ibus los ,it i-1;,,_ I '", _, u -.1tan
I I ,,_ 1. I 1,11 .... I I'll I m I ...... .
, ", _, I H,; ,I G de it merendar con sisIt
o it .-I'.. "T- 1. i i. "I r 11, -, 111-1 ti-rlt 1. i,,ft-1. it- I ...l.,
1 ," "".1 : -,,,, ,- I~ I ,, -'.I-"Fn I "' 4 .. to, it. .: P". h"y ti, !,.m.11- q.,--. anticip-les quit,
,I - - - ;- - I v ,,u-,,-ui, c, -- In- '
b-- -, R-.- ", t 1 ; I I I --d. 1. -,,.ad Hl- it,
All -- M ,' i e jos tr(int (is de Curnague r;i,,!,!,:, thuti- ., ,Zrd,,d ,., .. .'an .."T"form y par to
it, is I p ,, r, .1 ,- --1 ,np--- I q- 11 I -1111A,11! '_1 F l I,~ ", StaliI2. .Ilu .1 is I I -IDI I fi !,, I 110 .. W1. tropc-.1, -iI pq4. rim.- levir issi.di,
117 de r1l, I ;. I I -1 1 1 1 1 ci,1,9.du -,re.-nd-I, :L .1 ,,grl-. 1. I.rdi.. se 41slink. In- I ,I -, ,It.d" it I _.". ,!
'111, ,,, 1, ". ", 11 1 1 t, Come ,,I I., ,,c, .A- .ritert ries 1. I d
, I I. "I 1-1 1. jitmn.:,,I I I ; ) F ,,I Orthrin P1 hscal JP1 T. Supreme ithr-ir (I Iliriff I Ir, A 'nin"", '.
I I I I 11 ,S ', 1. 1 "I" "'I'd 11 -,,rt,4 phj. 1, 1. M- d j .1
11,, I- ,- I 11 I lii f,-i+ H I, NI ". "" r C P ,
It"", rl Gain',. d. I m.n.n. y dessele Sers, haist.
- I I ut I -, I "I I --i 11 '41;l -11- wal iirw rnum piJr nialt-prifirtriwi. del f1ho I 9 W -, I. -I"t-, it, "Iti,
k -4' t- ,,,P,,,,,,,, It~ !.,' rl ,t,,!, ,,,I I-mpalabl- -Klet, -414.1a. .1 nrinad. it, ', d, 1. ruche ret 1. .Ilri.
r-t 1 I " o, "' ""id"' "' I-,b!d-r7:lE%,I1.,w d-l.,,.d- I rl tit X..trm -d.1l.L c,A I 1, 1 ,u , I i ,, I ; III'. i -11-r -p" ---, ,,,, I- ,. -:'I, -,_ V is. -questas Y. -e-dr,
, ,I_ ;" :- .-j", II I I 11 -d"Irl, Fl. 11 Barr I I ;i ,i-- dmd, , ;:,, I, "- ... ; I~~ ,.r' 11"i, F -, I : T(: I -Il. ", *i o 1.
, III ,lit ,ad., 1, ,,,a ,I clothing. I it,
,Z,11_1 1, d "', -71 t"', I, iiiz t ,. I I~. 1, I 1 I -,,I I I~ ; ,,,,, ,, : '.0",, ,,31", p,,,u,.! t.t-Ir.l I on, Cut~ E-nil. .T ,ul. Cnmt
_n" ', ", it it hint. 1945 11 I I; ,A I I, ,- 1, 1-1111nis ,,, '. 1, " %, I ""'. '. :, r Dre-,, ,I 'tin j. lum, ill Ftes'.. d I "" ,.,,o ,n 1. ardin. d. I. T--'
I , I, r R, '!,, I!n" 1 r -,Ild.d it, 00-,o 1 I I, I Ir."Ite.;" i It., ,,CmIn a ,nl ---,d, p.r.
, ", ,I llitm. ", 7". _,Iu,,,- I, 0'', I ;i,,,,,,. I., mp,, ,,n, pr- t.d., per 11 direct., del I "at
,
1 -,PtI- , T, ,,_", I, perim-1-, - nr Ia ,I met-, d,"5 ,-.. ," _.
Ir,", .11 1 4i,-. d.nd, ,1 I-pe-i is ;,%;,' I~ 'I pit j-.'"."' 2' "T""' ---,-,- ________ __
, : ,I -, t e, J ,tr d,- u, "or's
, Vu r,,, it -In" lr P-11 I I direction d, ,Fgit-l ,!, -, 1) ... ii Piit- y !. k,. ;_A:.- I-. ,I % Ion, q,, !- i-.di, KiTi It-1 ,; ._,
I 1, I i I r I ,,, I. n I I I, D- rlll. 4 eqU11o,- I :. "" - ,I I
-:-- dt in-titud- In I", 11" "I'll" 11 ,- ,.,go dI d-W, V lu 1. In.~ !,, ,1 Is "o' 7 ED rl balneario de Hijap
, iii-Ii. d, ,irtu.,t- t,-I-d, ,,, :,r ,It- : -Alluel, I t,, ,, ,,, u."'I ,,f:--' 'I -it, ,,,,, 1. In~ Iu -Imp ,,,ndld,, ,n11e = I A. Z I's- Ii. ", d_-u 1. ,,rr,,p,,,,i Is z- ,I 1-V.taJ1d.d 9., I,. A ctos del dia
tII ill' I, ., ", 11 uI I 11 n ,,,, 1.111- 11-1 ,,, ,I,, iipos,,A du 1, I I ;1-11- P '1m", _" __ d., ,ri ... I, o II ,,,Id.d -, T I PINAR !, RIO feb,,,. 26 DIA I 1-1 d' 1,
-,-.,- """ ': 'Il 111'1 I 1 1 de Calicis, ofill"crin el
"'I. I "" a, 11- j --, (A.,up"', Int'ru. "' _, g ji_, , 1, ,,, RI 0 H- I K_ 1;1Iu d, Ba- !- rII11 u Inti- -d or 11. domingo up baile infantile
-11 I~ TTII 111 -' -- Il 'r -,,dr- -1u. ,.mu ,,;,, ,- d- it d -11ni, "In-'n", 't .. " nI- ,- I I ". ". 11-1-111.- 11 -pil.l ,,,,, ,amli, ASOCIACI N Dr.
slt S." ---o. -'i.".1, I I ', ,ueI ,I, !-, del -, _D P"I , I "'r. : I" A fm- J-I e,."I ' 1- In.... I ,n-6 141 r"!I" -_ R"ITI- -11 I ., 111 "111:11;, (",- ,rl:d,- -', ri-ditan. .., 9 p .,
1, I I'll, I ,.d- AmIn 1 """ - 91 .1 I "IT I -111"Illtl' I -u ln, Ldo en
, lill"7111. I" r,,;]1 ::. "' ," 7),,- , III~ 6' "'
. ,I "" 5 1 :'i".- i '' I __ I ,i 1, ,1-d. ,us 'aorr;'. ,- ",
"!- j'l-,"uuI4' It -1 , i-I I d-," or i. I I 11 11,: I I r,,,,i,,,,,, ,, I :, , bt,-- -.1".tid-,
,", I I ;.. ill llt -, 71", I ,,,, ki-_,,.,,-,, 1,j 1%,r ,- i-T.,", I "I I- -1 ,, L- 11 -ilbz-n, I q ', tidr, I.I.-, ,so Liisl.amss. h
,I !-- ,; !"I"I' 'a b .,ja ,i ,",i_ o'e n_. I- It PE GALICIA a', _, 1. tell .f.ritil ddHlp
rIT", "t-,".. -I, ;I ,i F1 .1 I 111 11 ", ;,!It.,, ", 'TIF I. .11.1 1. I - 11 Cu"Wi. .111cra.11. it fI7 ,f _ I j" de
., I't n I "I", 'n,,_ 11 t -11161 I, I I I .- '. I d Art d, r G.I.I. It e.U.-difutrit, b.Ue de mr, I 1 I .., "" I';"'
i- I k r Ir I I t ,r, d ,I r -,. R t. 1. 1 ..unclarb -1 Pro.m. do, '
, I'' I d, DI"RI- FI I I I ,
"i"t,"t""! j,", ::,. ,,"t" 11 J .". F,,,,,,-, -1"..1 'esull-nu d !- .' or P'f
,r 1, I 1, 1-1 --- J-1, I ,, ", I .1, 119M, 11 It 1, ,iui,,; ,,:, Im'b". dl .rq.e ,,, ."I.""ile, .1.1 .1 I'l-I, or; C
Ir "In" '11"..I!, .I 1, .1 I jr I~ I'll, mu u, I~ ~ ,-I. I 1. -I I
" I, R111i .... IT, w.,_-nI o, tri- I no.,
"' '11111-ou 1-!) it, -- "I'll", de t I'll 1 1 11, it tm u ,
I I 11-el-I 1-1 c, -di,, I I. one J-, At. r', I,.m 1. 'i"'. ti., rocolenst, a im txu de a urds-,1 I- d, ,I q- d. 4 1 11 I '___ .1 I.D.- ull, i "I . I I I G-ctgrt ot dia 2 it, co-nn. ,I qu. d-i
:I -7 , p-lin" I~ -- .1 .. ...... rId,,
- Im ,-d-',- a FI ino"I 'n lo ", .Il III ,I 1, I I 1. I I ,7
l 1, ,,,, 'i ,tiu.j, i"i 111- 11 ;-1 I I I ,,, rI r1l ,,-G,. CONUTIF, UI RRI)S ESRIQI-EZ LA Wcflld ..sc. _Uirud& ,
%. I 1. f :I.dt, I 11- ". I in. In ,,),b, ,. N-,,,,, C ,- ,,, I its 1- I 4 ', ,, nanit En 1. -1h, or, ...dt, .16 d, ..,,' -F-Irl- d i C-- Ia, A Is, proem- III cAle(p.u., t.d- io,
, , i I ,,t'n I I -- -- -77t R(,dr-- cu- ,o-.i 11 ,I -pi.-d. de -noett. qu, I.,
tia". ,j--, C-,' '- 7 1 I~, t'r ",11 c - 1-tes, con ,.eltnella, ,mffjt,,
q, ,-1-I- 9 1 -,"d "" -j, I ill I 11) it, s ri-h, -',: C,'
, 1, pit" I C I I I I a I ben Gr- Stand I .w relent
,, f', i ,-wo ., -int, ": 11 d"IA, , F] dael-I La-11- In 4,11-reilel 9 .. ...... I ... c--111111
, ,,, I I ,;,11 EL F I I I 'res qu, Tu rw han merido el Interk de Ia. ;w.
"n, ,- d, i ... v ,,, ,- -1-1111 !.1,1- I '. -- 14 .IVB-Irn I,,' ,P CHAN'TADA, (ARRALLED0 iiiieflus miloa d, I. Influtuct6n,
-ni,, ,n -,-, C I q. is 'u,""et. !I , ,dr.1 h- I I I lj-- F 11 j,! S ,'R fe to i, .I- -rt .. -1
.- I ,I M t, I ,ARIC Halt ,I F.1 nt d, tuja ...... ri, Ert dirn. -reer. -Y -- C- rl-; T- d, quien- conin en alies atireleeiss.
I , ',_d, ,,_ -F ,f oet_ 'I p q C-'- -, ,a,., I n Firlis
I ,- Tl y l "' ,u ....... '4- L ,PSI -nd"I I, I;- I-l K.I. it lietll,,, 'I. 'I'"', "t"'d r -tr l n iif t ... i-r d-tr,- L. on seem. tni-rile, 1-11n gozna de I A dir p ... ft-n, a I., 9 p re to ,,
'. I lo -11111 rn -1 it, 1, 4". I"I 11". I, fl-.1 -! 1. Iu. or M-ti d s 0, turt-,-nini, de su depen- Madrid list, nvFtrn rie)u tTuple., -flectersin sui Iistogicit disgraces
- ( I.. lii- I', Pat, "Ill' pblca -,- .-,,,,n in' '' I., Cerrito Gating,,
I td-1 I III I 11 it ,, 1-I! 11 _1z:.1;;r ,, %, lf T-I.d- ,fli- -1n, Iscol.111 di, Is --urrenna pndra hai I .I,, abund te miter.&] plitief, pan, Ia
or A, I I, p-ti,,ion I ., FI 1, ,I di.Ir,,tI,,dt, d,! ,itnin ,1,.t del TAROADA. CRANTADA T nnits" de Is preaLificisis shrift
2 I I T., 1, t)"'.." F ,, j, ,;, r
I 'I t I I 11.11 I'll- 'r I' Ejlr' '"" L dit f1b-,. I ,,, CIbI1111n. C ,,, It .I, uo itpal 110 id- 1, ,, d, 1. ran
1. f-dId, ,- al'.) I-, H-sr. hir,, ,u -F,111 .1i1-- ,tF1m--- I !I I i., '. , I , V I IL - or !I :,,'I oe Education I,,,,, p-, I I'll, -r.Ir%*_ri.I R-ol- -n Ftailicaul- 6, IscIp,16. has: mdo
,n.,i I T- rI:,,r,1,,,,, ,I ,,,,,," ,-- ,_, ,i nabc. -l-T-,. med d, del ch,,lt., or I., ;, ;, -f -,,I -i-n, ,1-'. a, T. __ t- I I " Is, I 1- I I I '11itan, 'I i-I. de 1. SIennu de P-- scorcladsat li lost Is.millarra d, Im
, ", ; , ", -,,". u, A ,- Mlrlll P11A I ".
, I all' :- I;, -1-- I I I, I Arrel., -,,,, ,,,ru in, paaandaas dei C,,m.I, or D, I
1. --- Ir L1111 11,1- I. 1,11 I1r____'. ,or-, ,i Dt, G-ti- Z! --, I,, .n-d.r rsubler- I.-bei, .-ter!e. Put 1. -1 des.
I i ", I- I u -1. H, "' "" "' ,, ,,,,,,,,, 1,,.nl: u,_ p ... 1,1 p ... ). q.I de- fl, %Yi. 1:"!, .no- '
, I de 11-1- "I 111, r, "I 11 N ,,, 1 ",j" [',.I, 1".n I L dI ,'I,', "" to ea
.:-r., 1-11,11i" "" "' d-- R,.,beu ,, V I .,I -muos I dtlc d.U.- d i.iz, d I o In C n .,, G ,g de artiors, poderniss augurfur un sales
r t- .1 11 -, , rradd.. ballets I.-Id ul'l; ll, it "I I, dI-,,,., o, I, ""PIrI.. a "'s, I d Wo exito a I& curn!av- de Badr,,a.
, .-,,,,, del bi. niefier. -me
. ,,,,, ,"rell. ,.. , ;_ r f It.! ,--, n "" 'z d.l";:nn, "u "' III .11 t lu iu I-p-- Hlt DEL PARTIDO DE ,I-, Pricsicild. Put .1 -&.I Jc" M.
"' ""' P'- , It ., L- ,tan, ,I ,,.,, or., I.pro -at.-I
;.1 11r. -Pr- I P p ...... -- un' Ir, I ::. F-tn'r, E r.
I'Ll 1. L ' I "r Id I I r Kp!r- it- tilts ru,- pr,,t .,a I-alts, J-t "Ir"," PIr-et, ?,,do q,,- I'll-r- flat__ ' :-1 kn- it"%"' 3 T", ,, ,, ""' ;'1 rt it, 1-ii. or I., or in 1 8 1 ,,,, d, : u .,,,, C in I-t, I. disipcicituterrea 6. 1. junilgi
I I ,,n* r -; u, T-P', It -rid. del -t- ... d, I lest'. 5 R :j-- tr--u 1 !- f%, : ,d., _', :.
I '_,tr 1 1 ,I- -j ,nn, del ,ls, Iec._,o ,I d_ I, n.lin LI ,I. L G.11,I., le lllu 'r," 11 -,. de, , I- r::%,- Do 'i beni ,11'Cl.lotern., q.. preside bess tiod.
-- - ,,,,, Ia, binders nacionl de Ia 11 ". or u I'. I --,tas it, Cuba I I .. It -nor Liisi. PretrAtidez Alb.,
Unnrics d, Hilba- pcn.cilstari -I.r 1. I .1 I 1- "', I- gI.d,.
- r,_ -.
do if ., bt nf-,:!" I .1 Inrit'n', ,a .rg,! 0, Ine.t. ,rid-Iri" 1,
-iA rn In lgle*ia- _,. t-baj.d.-. -m-i -,IIa Crti( I ul -'t d d, "' I.n I, '. m.ni NtICO cOnjUnto par& el .
1, ,,, I I .11-.t.. I ........ d I I' '. I, t%- pre p- l I..,, bui
11 CIRCI I-AR I ot I I, ,',, ,,, :n', 'T"',, I. '. ".r. -- f,-c..i, 0, .it, u d. all- mI, _j., V ... ... m".6'. La festividad de hoy
Parrmiffial dr] N rdado I u---.I d-1-11 ,j nor, It, 1., .en,,-, FtInci-, I. I is
I- ""',-, ,, t- I '"- del E.4-") 'S.-h- dull A 1 ,, ,,, irreo d, -, i. cre- ran --d- a -tableer p-M!--_ ; b.ile del Centro Gallego
( rII, I'll "',_ ....... I, ,,,, it, [I ju,""A C.U11i ", Aim-i ,,I .. .... : :, It lentroj, -""" ,-,,, %.j% :- pr.P.R.nda d,
I" "..'-dita, u ". so sport, deer, El fech. cilebran; gb .nto jo,
("r-1. 1'. ,: 1 %, 11- I ,,I, d, N 1 1
2, I ,., ,'', 4 I -ri, ti,, ,n,_Audre, V-1d-PItIo I 11, I S-lo, F,,! 1". 'ij-rt I 11' It ~ 1,
.... I! "n- !A1,11-1 ." ua- tT,,, it B.1do
,,, u- _ru F:.,-,- H'I". : %- 1. ,plrIdd. brlll el ,,,!,n. Eu ,! , .,, 1. 1,.,,p,,,,.. ,ei'l-I -re Risago. 3.1doct.I I I ". 1 -- I- -!- -- -I". ,,, I ,- "t IIITI I 11 11 I r11 I I 11 M,'r, ,,I li,-, ,- f1j,"- d, P-di.ta. ,u, h-s d, -,stl, I F it, .; ii ,I ielcol.l. 't C- 0.1,6c ,I ', Fernsinder, Baldbmm Altfaree.
1, 11. I 11 1 ,,, _ t""", I., I -1 J, I~ -Ir- ,! ,. '_'_ ":, F."'GI-I, i 111,1111 I I 1- I I P-.I- ,shadii r, --, I! C
L I ,I _S flul", I 1"RIO junto C..Iu. nor ,-"-.I- .- ,,ntI ..'r It -',,! i,- 11 N F ii, ,I, R--- I E.P.n. o B-10-mern R-4 Otero, Raldownto
s td% I-d.nd. I, ,,, : "' F- ., i,,i, 1,1 ..b.." "i'l itruNd. con -tcri-..d, P I. I~ S-Arill R-ld-ruele, Bello. BaLd.-- I , I
, I 4 1 ,-F I "t ,( IA I -z" ,- ,It, A-Ilil, P", utn'% 27 ,,,-Tcr.n Hlp6- to, n ,iiii.,
%" 'ei' I ,
- I r I 11 I I I :L I oll , 11 I III- L Ii d"'n'to tepoluittii H,,d,7p, iiqI. i__,. rieiiii, A 1. G lml- Sla, 1. P111., 11.1dothen, L,.& Dor.dt
II I, -, '- i", -- '"' I t- .--- ;-, I, ,,I',- A -- t ..7 ,_1 "! I i" --* no. d, 1. 41, is 13,,,,_,n Lupe, It J..,.Irid B.Aornero C ... 1, S.1di-lim Alit
I I : I _1 Acto catd ico .. IF.-' Mirsurnal y n Q,,.rtti,, To I d",
'P I -I I Oed- .hnr juil. -1 ,- c, ,- D, - .1-, tc-hd,, .1-4 ,Te B.lcom,- Red,,,-a I Baltic,.,
I r 1- I~ '-n 11. 'r 1. i -g .11 icnt- bail. tti." cot
I I N, _a I, Az ki .1 J.ck,, b lod. peraori. I", ri ",
, , I I I, "'," T I I det 11 'i", td-.hq- ,- .-r. il uZ le. qu, I I- a.. prilt.
. ___ 1 I ., , I 2" """ 7 !- u i I ........... -- -pain.1 it,,. I(q, u '. bacios dt- 9 13 y 22 d- mann -i- pj cid.n,,
,, ,,,,, u rIir-- V l .III
"'! "" 4-,
I I I ... i .-- o-- r I !, ') _I I I I I ,r i e n B auta e I r,)"Il:'I II -',', S l -_ I' ""' I ; ,ers, a ]- .!..,,, del C,,,,u G.1j,_ --- - __ _1.11 , ' I "I". eb,- ur In d, -I 'r go P-l'tlC njC_ ",
" i I .1 41 W.'K A, Io h- R" r I I on, 1. -Fl! 1, 1. del doming. Z' ,- FI I"
__ -rin Surntm. -i I cl b _o En "t, o" lo. ,.bI 'u, El 4bado. terror haile en
', ", 1 1 11 II1,%1,jd, I 1;",.,u -, -l" ao'n"r" p- ""iIiI' I' I I ; I L" I' I ,,-,id.d Firla _!._.I I
7, r, I ", I 'I ., t, I -I.d. p-in, I ,nt,,,
I "Z i- ", --". 'I ,' ,'. p-rui., I I., it. palej.. qu, I--- Ur I .11,111- "", "' I I :- -, pasado I u n e s ," 'I; ..... .. i GA'.". "I I I SZ lob, d 1.7 t1ir Cl Clro. de Dependientes
I,,, 'I" ,.!:,_', ,. 1 ,I ,e.1- I -I'- 11 I,'-'- coollit CNiita 11i'l kr-fcibi.po I'll : 1. -1 ,I C-ot r"nI I 1, "" ", A-chn A I -I 'It", rd-itt ,o,,q-,trn ,I --d. deI Zo p I, I
" 11' I I (-II -.,,t,,% p lilee it del ,,h.til I I nuen no ii -b- '!
1arillii Cost el linnim I i,, ,t I I I I .11 L11 r d, R L I t" de 1. Rant tl 1, ;t dP Centm GAVeln I. ,,-i,,.b mEz pt.- 1 716- lartmart, d.
rt InaugCtrada ( apilljil if It I -n, E_ ,t -, ,. Fl., it, B-cel.n. ece, a, ..". III 1. ri.ch, c-.
- I
bci.P--. -rt -1, . 'r I at, P".,i.s _--i-d. _Ia % irgen de Fitinis ill ",""" I r'i11. ,"' I "IrI Ins I. ...... d fiti __ 61 1. cu.1-na, .1-'st, 1.
meute- Ag.t- ,, --- I ,il r ... ud, rii .I. A-arjom de DcW.dibtf del C,
.. , I H, I I ,a .;,-,Fninj. Fi-- 1 .I -I- !- .cUIdd,,i d,', Tit-, b-ts or c.1celd. .1 -It- Q-1, in,,. d, is, ,notes I,,- m-n. d, L. Hh.rI, led. -_; I I: T -1 1 "u," J',' N0111 sobre Cuare."na (lei en dichat feligres m.men, ___ I-, 11 't 1- 1. 9-oq-i n Com. unit adquisici6n sensiscional cia-as ,ncialm itsada, en jus ,_ I,1, ;-Jac b.Lil 6, a,,
1, ", I I se'a I' ,do 11, j,- ,,,end aries i p "C""' p"'f"" "I'l
11. I -1 Olli pado _' "'o' 'I .'it c "I '- , ni,- F,-cb ... ..... c I r, i,', .,"' ,,o es" LI', &,._I.p I_ I. -end ill is Preaurite temp-4st. que
hl I .1 I Z., I t fir La lial)IIIIII In. -Idiplb- IN hi., I'-, I I I it III.A. b. ,eder ,sel'I a it R'O- o 1 1-1i van exdt. tnebsb ,fK.-W. 1.
'' is d, B.11. r-j- ,.I "of C "In", 0, mo trale hecho pant Masiolew el ca at i-umplinir el prime, -C,
ri"', 1 1 r ,, La P.111,,I11 i l "t 1, "'tus'"taii COMPOZIMt- :I- )A See. 'Ll , '- F A """' dl I 14"I-'. n, )-- li, 'u, !- AnW G.1-1 .. S. cay. del ,.hall. It, .1 .1 Ima del .-I,", ;, ,. rn., flm- to,,- it, t-doss Iml-ten. gin or --,- .n. -b-sris nor, d. R,,,au. V ,P_ Jain,
', p cnt, &U
In I ( -n 1, tu, -ri. 11 do 11, Ule no audo'ser estrenAdO plen,, diva ,, fe-rid. Ulular. nuesitits, smnp, el seflor Alf :1 P ..... 1" I ,r ,-,- '', I, ,; -. -, de Ia~ I'liz.II-1 .it-1 Ia~ COLON leben 26 r)IARII, :,, do,, enndw, ",,,,._ re In
r,-,,_j- I III 1. ,,,head Hills d, San Peru pensismos qu, ,,,IKoj beru, ,toldin est.
I drid por haber .wido iluminariones, .n,...d- -- ,I _jd. d. Cj lr, que it
1, -Fue .IIA-sadl, .1 H "I "" ,j. I,,pe, j. .1Ii_, T I --- -.)on 0. 1. In. ,,ur.11.n ban. Ilk .1 I -1 IIIII, Wn.11-, -111-1' Wilt,
1, 1'.1, 1,u, I I 11 Ii I -- ,.do, 1- -I, ; .... d' nit Maul' I,
rjr I I~, ll I "I? :,. ill, d I F, -, I ,,, !,., !I: a-,.,"uI._ca '_d. 'in. "no d, I. 1Iuc-.,r1,1,1cn I, ,,. nu, Dihc, its I it. b-cf.d. I. -. b-d-it, --M'utl -.1 -i-11 _r -,r I uI,. nip'll. 1. V'11911 61, F*- N- I a, Sbass ,-,r,, de 11 an;,, ' 11 I.,rl.,,, -JIne A It "'. ,,, trifle I. Is pla. d, Li Unless In't"". -1711das 'I- t- d, i- -II,-, ,,,- ,
", ". .. :., I -Ii I 11 I 1. ila'""Int _: ,u 7 .,ndi- "u,,, "a,- ,L _, r. -i --,; __ __ ,.h..- d- mil 6.1sirrs, -,,I q-1.1)s dt -11-t-I I.,t -j I I. Ii." _" "I""."""' pI
1, nLi-1.11 1 ,., '. --., 1-I-1 1. e I, ,7 _I I I n dir tielilidina, ,j- pats I~
I... I d, tie I. AaqW, -. Ii ldr 11, 1.1forn. labitlin rt .!"I (y .,n---r-I, ,,,h.bid. In Ll HIb. ilt-- ,I rerutd 10rlin.dod, m-1 rM adort, 1. -,!... q,,, , I i"", ,,, ,,, r -, ", _' I ' -- _- t ,. %- c- de a ,.- n "! 'o o del ----.1- u, ribit-19-- ell -- dl ,J11,r, n, u- I, ,i _,t'. 11 I I I'll. -- -"-.- L .- 1 % -- I "I I~, 1, S ."'I'loni r", 1' Di-ponr el Departa tile lito I. C...-Ciub cue it. I ie,71. t I~ -11.1.1.1.1r, Lax -quest- 1-11.1d., p.
I i .-,t- "I .. C.Le'dId it, 1.11, I.-J.-d. at -i::7. 111JI.Al. ,, 1. f-n.dI de
I [;I r I a if ti r a fie A ietriflas I", :ild..o .. num;'I. ert".d. it
- I 11: I; .. d-- Fit,, Iii.,I, ,I, r, -,7,. ,,Xj. 6, In'""' _"'-' f -- d, ,I,-1- IMATANZAS 1,br In mo.
! ." A I- -,-,iuciendo I- ,ar-tenstli-Is ,.dA,, iii., li ')'-' 't. ri-ir. -, se,
"I' It 'I t- -- i ,;", I'I ,I '*'I l' '_' i- 'i' 1, , I:. '
_ "' _,""'i; ,.,: "_r--,','n'",a ", A :..: "t" -I "- a- III~. Enieal ll,"', 'i ,,III,. t -_
1, I 7 1 .11-- .. t ru" I II.t I -ir-- GI t_--- t"IF, '""" ":: me jenti, ptic, 11.
- L 1" III III 'ur a -,ai.et I ,ureof-citbi, d, 1. k' --t4'11- t.'..", -- E., 1-11; I ,11 ul, ,n de bul p,.,,V.- _,,,.'I- et",
11 """ I Se s, ono -, ..I ", Nel. 8-. In C-I,:r,,
11.1 1- '. I in -in -- I.. Italian., lu. ..-- C 1, -1it"' ,unI, ,, d .n. niarial.n ,,ol.rt ,I ,i"c';II I C"," '' a Que p it 11;-FIfir. I
V , ; !- i , 1 n, I ,;,- k -1j.-i: I.".. ),. 11:1i 'I til 1111 rifnn PIAL11- -- it, - d I '-'unnia, Pr.f-,.n de b..d,;:,.r,, rVcrr., ,,, qu, I- 'u'u.i..m. if.I. kJtt": ","t ... ... I- j__, ', '11"" 1-r (p-lllru "Ill -111. .1 -11.1 1!1' 'I, I, I' Indent 11 'I"'., "j,, --p-AMI, _P_ di'l C." -1-, Fw" C,, I I i "' i ": a 'I' "" 1.21 7 -I.- ,-,;,'-'.. .... t"' I" ". '"- I If k 4 Is, t 111. '. 1, D.Int. _ I : --,- d..dul""''uT 1 Q., ,,.'I-
-1 A." ,I L "'I ,, , ,,, oul. 11" 'r, 1 ,td, "" -a,:"I,-I.t'n.r-.j rucasn: P-Poz-1-1 11 C, a"an 'mul', poi- ch. ltt- I-~ -II P- !ti,I ': "' 1 II "in nil, '" -do III, I.n II Clue-b-tenali de d- '- P----' 11 I~ "o- r- y 6 C- Ku.,- , A,
. l., "%-' dn- !a -.11o , I, "I!, o' d,,-71,i"""- ,','- .' ,__ .
- ,.I I , '. I I -, t1- A .,i'
Z I hli f1cr Jilt Its en Ia 111'.1-1 pr-u- ru'l ,I L-1 ...... e r. F."ron, I. Rp.il ... toils. j.,t -,t I. i, ,di, _p_-1 ben-to Abl
u.;::,,,,XI 1 "T-nat'. P1.11-I ,I "' 11 11,11-n, 1-1111- !I !;zn--C.p.Il. q.. u- A p- I 6, t 1_ I__ ,, or
11 I 11 ,, -ulect-tenIn
II "',,", it, : , I
1, kgjl tlj I- Ia., ,.It ,,,, ,,, ,. 7 ,,I.- A 1 ',- -011 11, I -ItIlL ,It. I'~ 111a. 1' -it f-'r,"", , o, I
I I 1. 1'. fir San pi-orraitim In, -i',,iIn;I-. , ,,, ,It&, h(?rA, 0, ; _,,,. zis ,, ,,Usf;- In, disper.. t,. P.!,:I in,,-. ,n 1. motlum,.u. ,,,,,, ,_La, A ,),,,-i "'! ti:.- d,
, I ...... ,Ia ,nn i_ ,2,_I_ : 1_; :,I.1111.1 11 in 1 1T1111'1_i!, rI I-Ija 1.1 R.lli,"- Iii.p.-m-rears, quI 11 lhUL41
- ,..,In ,a.- d1i A111011 C-II) II q., -1-t. ",'I r"I'll "Lus Chavalm de w .
__ ___.__-__, I -- - ra's --d. Maidrid b. ,do I. _' .'I"' -'
. '- ' "' -"'
F
Afio CXX Cr6nica Hillbanc-ra DIARTO DE 1A NARINA-W rroim 27 de Febrefro de 1952 .Cr6nica 11altanern Pligium 13
7 1 17 a-MI CabsonIa.
El Gran Bade de la Liga contra e-1 Cdw er I..- d.1 rl pli-d. y I- Ell Is cado nVII tooliflasubb
(C.Awfisrzaid.) d- 1-4. -.), cai- tn. tils, to. wastes, Antriena owmans
sab I dozeirtic, 61 urn. t- I at. .1 yet, &V tul-ftylan, III I~ de Y 11 1-1 del r- 0 Laita.; may, A-ando, H-mirulex Allures;
I'.- p-dat Bov. u..bw. or ndque Pi wvw;
11.- LIi- Or- d-I., K.-1 Curb.. I. .1let, do doctor jost
pr dil- de .-t-au, de t"I da y A _"" P*
11irate rprstuara. J..4 Albasrsi bUI&.aLAw, regsla do bad- dII 11, 1. eewrtuorn ;i At
much Mig-I A1-11. H-14- B. E! d.r d-lor faa. Xugodjo Z-Uke y .4- ?-- .. -41, If, it y DIrAnAM
,,_ li- Pe- -- R-toa C- I.. %.11 p-doolm tsiontod. dalchrilliant- b- bella p,,W-. -- l darlift
I- y Au tepers- It urks
Z t__ rez, d-- Ixr,,, Pe-d-as I Ross P A'-11 ArqU ;,.h.- jostfin.
It Pdr,- --I. I. Alb-i I III. do -V gins Ibitran II I --I I. ,-PH ", :dV.= de do t.1le. ta efvrreg RL11,11cA-111- Crow;x, 1-11 0 Ave Maillk
1:1 be-- -16. 4. h__, LI to C-;' en- A frld. d-- J-q- _n- C. I~
An.4 at ; p n'. I 11J w &116 d .q ... Mbe-i y J- Vald.- mnlwcjomdo Zorri., Cu- P-1 Mosale, Ek of, C M Pw9ft AX961inas do 06I. radgsid.. A 8-ts At loo Lrtlai... "Peotbult'", .. ,ful Her, ksn'. Drl I, soet
friado-ea Diat- 1 1- FIniri i Am&do PealoI I ,.eet y i-rd. d. 1. to ble.,boi fIQ I.Pr- nuam
do I. A si, q-,iL If Las LmJw de As danusz III la CnIte b4iitl R drl 1. M. RAraw Wwl"-n
Cluvall" If.,hen y w 'Gio"C .. da it It. It Adolf. Af
i.i top. d-I., Man. PGUAI6 much8 If an W P" T- ,Aar,:. -aelas. lcddlj
-to due v- e"', I MsrI, I Y_, El Ali- Rafael L I
Clue tarne-A P It. LA 9-1131m, A1911t, d, In Co C-7r. I Neruir, F u)aiz. Luis Ari- I
El- 1-', If- -- I~ Jas.ftri. Gu- Id_ 7o H-7:1 N-tbro co-ph.,
d. ;to M,=
He-rdes, Adi V.,de. C
I-I C- -A R,, 'a u, .1fe'ra"',
raeeetea 6 "1 _M a. JI In. Manuel Valdes r co,
kjay 'civeri a auty cafteu- J1' I-- B- !l"; Aru! L&'_o III. Julia Adi. Luis Ka-,
r i j"e0-& Iaz st p WrA .7,idl P.bl, B-I. D,.,.. Ad- E. A- -pardy" Father He- Y'
.1 doll- :!%= j= P.- I qL- P-II, bt,- Manuel J, III C- AL
.1 p- M- J.. n V done con Sarah. Camara y
=,; %rldiaraaflo r- LrAe 1- 7. do Vidish.
lf- I,- Vjjj- ED Dim Z:,rly of doctor Arturs, j
ad _.&A_ Fl-da f. Orli. C-bb y M-I&IIIM111slor. 1 1. Us do- CW* A.16n.
Y halwi. sa.. I b" M.,Ilhi on 'I doclo, Julia arliarlt. Jfthw 11nalle y
fellow. acrebamos to "l-o. L H r, tridti I W whorita M- rlohapflero doctor Mario Carrist.
do -1, portfas 4.111 reuiudoo Martin- Pa G-411., ILn-IQ tobtiacra 6A AgrkaiLhbura swnd eit ooritsi _Ayer v Jesforits m Gui R (,a. 1. V.nt.l Mary, mollorund, Sch Boris CA eiris de u Anill as Ho An st
d-sur Lduardo Sucim lifv" I su -Ul Lroesito Espaha ywhorita IA reunion richild Capri Edsriri
P 1. H. d. ClIP"Ief, Philip C, H-Mit.-Y y Boar.
adwave .0ross, sy" Kou, DM parejas Yo An C.- y III trut C Hearlitum
rsprgisectsat. A 1. ci- r, __ F,trf d 018. A-gri Tar.fa Y, E3 doctor Jul. Moraine Rb.H. Firms contorwe pare
1 1 A. blood. p- Jinith- H.Iq_.
roo TeMia Nuestrn rcraph... Miguel d. MA,- ran If dw., Jose or Soler us busto, Oven
Roatt. I efir. Mario Anton,'. an
P"A' C4S' do "p- A"
111 ..ad- d. is Revbhca d-- Rl-mba se -- -a 1. ,h-to Carlin S.Ich- I CuIA'Saarb.,
J.W Albertl Yono., &'&)rl Berthl Re.gins I# Mar- I Lws Hurtado de una "PeUte tableG-Xom rawn Josi A bem. gU&4,, blend-, y 11 11y, Pd- C-d.n. I Car st"Islaiss do *.Ca* do nylon
Les6ora Josefirso Albercil. ttha Al- H_,., pages v aeon'. '. I:_ Per, Led.. y blo.co 0 rose.
-I Z doctor J-q.. Is
ch If d-wr F- L- pa- B.II.-r.P-ra ys.Z 0.132 .136.9.50
1. be'al = a"Cl I.,,,: _hdo 6.,. Hilda M.: s CJ) rna;w--al
Raf-II 1.6Wz FtIdriguri y w t- Man. 1, 1. Ca
Pjl : Kl-. del A AIII.id. dact.r E- 11--,
V B .. III I Mazda dact:
.Be y Awi- Ir- en- Me- Jimen- C.. 1.
B-26a Hu= C," Jn-gr or Cuba* Jr I senorita Hilda I, d., p.-I- M.,ilu So.
z ;to N,, in- di-' MIJ.- I X", ) durta, F'r-id. Peret M.a"V C- Turisan% L ,ndl McC-mAck I Luiar, Prillia Munser t UvInA Y doctor Her-, LA I_ m sepeAMAIM, Is. I'Assa-d" rA Ay-AjAA-NA"A cause 7 AdA.[AAA- 1
,a Lfl-- e0a b H.I G6-11 doctor A b-Ito PlIlta y -A.r. his A, do a. fro-soosiod. M.P.~ b."Assee .4 L.Atell.
1 _" Ifi- ChicluinIx aa,,cbaj mard, Navarro y serfors Alfredo Pa-ga, y Au interessintai
Alvarez To y Ras ..etolla Is w6ortu Beba
bl. Pou Sarah Cirdenso, con GiIbriel La W a bis(41erndiindez
..6rars, Ams Stadahartt Is wenora Graciple Godloas Lorerim I Gloria Diego. Y tm go
cbactofbbsd 6rs.=,%
ALdru T do As
7ted X Sariched, con Ernih. Mo. rej Lourdes Lomaw y Raall
fr, = Mender Perw. I Malr-lha To Margarita Parraga y Fornisndc Une biale laddlAtitcallsou, At li- It 1A sends, de t1ple, amha, quedd ttjau CasnIro I doeof L,,U Be. H' find" Cilid. Pir,-sx jr Luis R amse, jboda. a I.A ,.Aguf. par all- sillienbre, qw
= 1 j .1y Sun. head- Benha Ferrer. doctor lto. drljfuez Duens. I )a nobe a". ad amlblil -m-mboun ratiris I, fnrive con ILA Sedate Alicia 9-1-ra-ria de, C.- d.11. So. Marti. y C--Ila Girs., Pepin Miguel Rivera y aeftorat Carld* yor do I& saltrits. Iffleds C-cl -17- it# 11rullolai. do Lrwoho tn tfeTtr.*IL. G--" y Jo;j. I "- Di c..:m.n Ef"IncialL cat 0 doctor Luis 'his tma
A foobstits, pi.-Ass. tomorti. y MAIL royal. Wi. do I& Xblow y Alicia Camm" Y Ziff; mbalts Y y
Rik-Eir RMsiri. Leon I sell- H.nedwis III Castro R-hil aIed fogig:C10" R 11 P- desputA de, LA 'fors. flj&da tn
-do. 0
10 Mt- III, A Mar- 'I, L-Uli0rath se p,-.ta
forts ancon- i II a. prittko. 1.
do Sofa, C AL l Z. 21. Julsin Sol6t-raina h lbrto RAvera, La u. [B..A atrVils, Lesa hlJ&
toel." As del Rl- can T I R111- LiAl TIat. ft. Tell. y do AAV.. M. I. III br- it, Peale.
w&._ M .... AL I. C to Irlg 1,,dft Octd.,,L Ar d: us -dl6 ima Int-weswitt corVl T-t. 7 AM- Ad. 4. 1. Moral- J ln Henriq- Ila Ambolilm disid d, onor
2= 1" 111- 1 --A-- H I- LA Aeficto H.Monsuir, Treat. 'iAcu- L- esooses G.91- R MU&S Y A&d_' P'M fac W.1socal a= el
Pardo lle- d,, G- I Palo- ent.,ta Ad -his del St -.a. Grou, 1. -6-ita LurdAAjAdLLb-w Rass"se Y Alto- I I C_. __mAirriaL. be 1. J..
sob. Mario Litra A]- Ru Z- 1. Lb.J.ZPd. 1-ra. -LE"'ri"i I E-bi. D.1fin Jr I)o a oil rose sector Arnuando Her Z.Mll. cit-liss. = L dardd;
Ettenne Jalenques Ach- MgdlA- Salle Aloe I,'-" Alefork. y do au toposa GI, -ld Jou A t- Mario lWarths'
Lo% *b Del-" I I rf .de Tremolo y who-id, Guam. ch.,roZb,,., = Zlibiffill, AIVA- L-.y Stan.. t o e n U L T R A s u s
L I. L.6. y .16tr.nlds. rijoset G 're Presen
Plocida, G m6neI, I n of usnirw M-11. Alberta I pri-A de LA ncvla Cbb,,tPCl0a PUZ
111-d- Alan-jr -.0ra R.I;r Ca--a I AIna re M art. Ira. 1 1- Sa Is Gua-- Y Mtg-,l A." P_ ton .&U." "I kLj j jd- I,,., Imus A. A.. Y Ms8"tder, y H- Lb. 7 W Mo. -LXLM I= unt Ch- All-Ifit. it, f
jp-loa. .1 que Testa
Ins IM-a-1 Bh.-ad, -A.ra P- un j_.W
a l_ oil. C.._).U li dj To,,As LD I p-j," to % = cndo PrInctlat y do
bligrusla P.,AAftd- G-11111. I N pA! 1- J- d,. I.=
Of, to Co.$. 7 J-1w L%_ is en NYLON
Cott. Mon"). can """r, ..,-ad. iirap.A.r. G- rnl y R..1 Go."It. III "_,= cre a cio n e
Maniv. Oksu, Dix.. y I- I".. ciel do A-ax ocilzet. at,. .- Go Pli Ll. 4, Bera- loo flor-Lotais del )"din -taftfo', III~ GId-ft, hermfina, do Is nr, J&: u tim a s
Uy T gr, im.6. d, 1. wefioat Pled.d SA,- I, Ernest. ...naon I. Calzada. de Zapata. (3o..All LAa0 y Ft-drW Y,
Da'-id A Meades. y fiefi- A mn .1 .1tr alsydr, hatlen", I'lArm-ndo Hema.Iadra At vAres. primes
JI,_d food. Is Im" do I& Vim, del noM
F"f..l M-..d.f I ar,A- V, El Cbicuentettario de la Reptiblica eii el 1. C-1dad. a. altillfrorl palms- z Muy bonlw Y elefiar.tt, of tra)e
If las AA I ..jUsslissfarnit I,
!.cm I do Va-as I on gladtales blen-ca do is .1%.ritsi LAaa.
r T"". y .11- a Hipidrorriv ripn 1. 0 plot& y 5&od.I&b-, Fra on vratic:- do naawx In une
L. seAor. do Lop- MI, ,do, 1._c I _lra de encase. t mlnrrrft 11 If- Acentio la
G I., L6p.. ,.ad. I to, H.
G r. Alva d. Jorge IF R d,.Jr,,, y -A- AnAl,.
doct. Daniel .5, SaAd.4 y ,I... can el d-t- E-. I bolezo newrol
-I, Aid' Eftac.,:V. "Istrol. Law d' M.I., So~
Per,, v 1. seh.r. Genie Soca- no- I Luis Issin. Rodricum Jr 10
C-Pilf;jactaIdMIn q.eci Gib~ S..II.X. F.-A. j "n.'. Zrilj raiders, do saIierjes do nylon
-tal, nor, sen.r. III Ctd" I R Lee C.- Miguel .,1. 76. foriodo con ful-nYlam. 1100CO 0
are, Fam, 1 7
V"TA' Syl". CA ad*. NereId,, G- 1 1. senarTtas M .Z o. Del 32 al 38, 11.95
-do. I ta.1,_iFmda Sonia do, Nara
.y Nitracri y I In I Man Cur-it. Schd ky
11,- r j a I Rosta NI,,.a Mario Ri.n,.
G, r-'y RI.ItrI Can, El d, ,I.r VI
r a cs;f.. -Ide, t:kl R- r-, T .. d, 1. T.rr,, -a #1 IfUM rfy roerbow, coo DgIvI Sw 1.11Vx. y RAW R,Ily Rodriguez FernAnd,2 I _aAa
MjriA Alca
K- g- J; v M&AQ d P" G-rid. I I M.rq,," dI Vi- AnMon.]. Ferniandief 7- 1 sehora
'Z = jf l '' Alto AnA MarloOrtegany Mn,,i. I- -tib Sut I
A= P. I-de% Y Alicia CA -,A. I Ad. J Alva, 7,2,sefiora M&ria% rm mY Amid to
y P_ d" A) or- y h.r. S Yvi. Al a- A as
do S.16.- L. sth- L-1.' Ak.1de -d. de I. =1,l Artesip y issolare Oless a.In I A I- or'. A crilrican Az Rose Arteace, y
Sa T-ab Ila, : LIiiardso !A-ul -0 Lucy Awuv I Jo9e May E x I YA I 111-II'Ll.
rl argultecto Sfiverja Boach As- Manuel Grainds y Carta" Garcle
It V- y doctor Carl. jA... Ch.cha S.Jrsra can J-oo %aen. de Grand. y M ... to Do
Alti'. Ar= .?Lg. L FerriAxide: I too Diet y se6on M.111d. Cl-ija We
Consurio Battra y doctor ni do
I Loo A06-Ift" C.-It. GotXua'a I Huerfa. can Sylvia Hrbbd- Ml.
Glarus M- .1 = Marto' Ronnualdo, %Fees. Man-1 do 1.
doetc, HarbIn Vilz y .&are Gi.n. Onegs. con Aristides lcul I rqudlecto CO
M.- As y Istfior. Fred. I R Sestmanat I aaffar. jr, T-r.
It G-trardo Abell& Mat. Y h.r. Moreod.
r.- y Jost G-.A. S-1
I- T Ur-ti.
1), blatias Itubi R L- Bombs Arias. Cuas i
. I A- Dr. R.- C.'ah". S. Y.., G r4 MarElo-arbatc, y G-,-, the Jack- I Reno Rod'is.- Sabred. I Martha Forriond.. V.1la-YJ doctor D..ila Martial- I .,.aL- oe6ctrilax Not. y Tote Piree
C= C.- At--- r. Zaide, Garnet, da Ad. C..d. -) S er, )_S.,,.h Y.Lyda G. TafZ'idIU Man NIL As As
V= 5 G.0doms y Pladriso RUG6. Aftarra Can L ft. M If. San.
ft ours, nossus. most- -1. Rossud. I- R Elss SAJaA, d&C= Z. 'Ifnes 6.1 RU, R.Ly A-to y j_ A.,i
17Aidita Marital- F-q., G.11.,dI, I ser... rlet& c2ala. 1 CITI-Im
60 1 _6_ J.- I ter Peru les v*A & s
I Otero foo CA rmen M t Ei d-ct'r- Rltam,, Mende. Peft.t.
Kjqi. B_ y aafibr. ,.do V dZ,.r FldI VId.1 Lnh. Cw I- Eli.
doc ",,he, flnla IIIII C-Plb M.H. Teresa Nitto y F,,, to San Pd- nand;f.lanuea Ila* o muy deststodes
y 11- do C.d.lso I .fi- Ross S.t
Nicalso AdAn I senor. Zoils F- j
al.." 13. do III-! Aivolocke de emccisid; do nylon,
Versus. PinosaI Aritilla YraA.dc: I 6-, Ir, I Alberta FL Cd.l.
j, ju, ly Latin, Expinorsai y Will, in Card.. FlIll- Vill-v"Ifict- I con bands d A *1614co Y "Cole
El doctor Oscar Garcia Monte. ju. sefInA Duran pmfurido, Negro, rasa y btarica.
.itli- El. Marco. RA. Y I- -fiTt. M.rtk. Garcia Del 32 .1 38, 5.9S
I I, Lydia M_ R-116 I M.,i. Ptneessiarra
A..raWLt= I G.,A- He~. efio- F ..... der,
_ 'aafiorrt Mow
QueeAd. I Y rn.rhos Inis.
octai ,&Aaofif-k con Or, I
to.& -6-. IT"
R.Kft Alb- I Jobse Abst-11, 0 Soporodin M vro
A-docift do 1. t04
Alive. y A... forms Was
PLYMOUTH
Amasusid. Cab.Ul. y sofi.re, y
AagilicA ArUare )r Mouriblo f:;ratzilm Aj,,fldol cc, ballon.1, C1.4 %rAP0f*
I, Dors Diax Write Gcruull .1 bw., do 1.1-rlyloa on i0crv$1. 1952 4000
LA -a-. cl- 1. CbnAA con 0 10 t do -tj, Itoj, bl*,Ko y
go ad-hAs. Antor" CAUL& Jr, y a.9,0 0.1 32 a[ 38, JL9S
9- Itivas I Armsefoll. Goraraill
J_6 Gdur j _firm
Y.Land. porsaf Antonia Clonudles, y geffasIr w
Plitt
D- ah San
.. M
d. Ciden. y set-. G-,gI- V.1.
dkA
to A gooI' .'a ji"i" .I;&& Peru IV'& todo
erfiars. y 7AZ Wool sidwriew K"Ves y ofewes (owna.%.o 11
Is offices a Wald Par$ sakumfor
bIR.b, Med.- I In. Pa. esCoto con
I, G.r- I sen.ra Il do Is moryer ogre". rotor I As
E. 1-- Atfred Dondneuva y w. na,-A.
f, uridod oculto
rA.,Ih. Nld HIIIInd. Do%a Asr mg
toy.
F Ldy do las PLYMOUTH truo, om w at pww w" q- .Aa- llirsooisoo-" l.. do
"class do nylon b-d.'c'oi", 7.
dLlcistste-aylo. bler.c. I.g,.
32 of 35, 10.9S
Afia CXIL
Virins I t Trarro,, MkBIO T)F Lk 1l-kRTNA.-MihvAe*, 27 dr Febriaro de 1952
F.8cenario y Vantalla. m6sica mdsicos
UA M" WaR of w UM We Pat Emoew"n v sentimiento 'Poderoso im6n de lia
Nwif M"DA
JANE WYMO en el Velo .4 zu 1" 'Sinfonia de Boston
A C7V L 16WIF aAe Por New Beaft"
FL VELO AZUL 8_E R'O S I N f
Wu Le"I xia RM cc wou Por Regina de Marros I Sato- mi-ir- It- q,,r rl t-p-t. Crisis E. AS-am off 11101 L"IfT W11 I AC'I UAND0 A WAS DIE LjC m._U. Cl.,j,,, Mtoch di_,., .1-r, W G- 1
E F= DE ALTU&A PRtuith prop, dd d. C)rqu"" Sir X-C. C-ift
S#+Ow ..n, 1, y Tr- C-dl-r-, CON 1 5 OX A OUtER I-ra 6, B-I,, d Lax It,~ Q,
ji-1.11 a dw ornumtw onn-m-tonIou, P'.r. 1,
-6D WAR IM KIDDY LAND
Cis TRES i f- hae. .4- ..- y h.P- TICNIN.A. &. I. now bl-dol- .60 -oroirodd. I -. it. C ciiaihw
'11- VrM AZUL i- ruoDAC159 aar '"Ubl-MI-to iin rj
1 14. lciaT I)t SNI _U6.. I,gib ..__ pi. par. d, ncj, qVADA TE& _0-0_ Q., EL PITCHER MECHANIC 1.
QUImUNTOS t5,y,; CM) LIALA SIICA In~ f-- -ld,, q- I-nmm, prpnjj.d.I,,
TWSDACIC)" WARP FI ....... y -11 in cl.do 1,1,,d d- ntlldi
Iii PI-Y- dr V.-din- I m," T'v B-g ,h- 4, Prd
d. AR 12 L The ROLLM COAM R ml tr Vini) a La Habana Par. ..". 41,rw 11 -n.-1.1 dl no ri rd-t.X Ch., -p- I.
lr-nund- .1 na- 116041STAILA RUSA, "I -n- d' V- qu. d, It, ,- aj L,-, LI
LIA ol, 1-t tV "W"A con I& Tlliirmiricx T-- -b
go Pi"'t M"t- P- b,-; .1 El pr,-- _- 6, -', doa
X DAM 117 M J'.o PLILPO y I* ESTRELLA
'd La 1. In. de 1. c.. M."),- pudo aprr obra, -fjr-trj par, d- ) po.
aw "MEN 'GA;e ntA6,1 d.61. no I"', GLbW d. *la MUERTE "r 'I irnii- Podr- cur ;, I bhc ,l, q.. 'Im o -g'.ct,
Sit M PEPAS i19.1d, rradr, y A 1- .nlw dr 1. c...- pdi- it. 1. 0,q-,,,a Sir, m dr 1. rn.LaaliM C-0 mb,r. do Ina UPEJOB -t rllrlloi dr I., cocrip--IEL MILLCHIARIC D L df Boat...
40 1 EL fm'o-,
LA CORSM ZTE_ 1 -- q-1 par. I-rd., 1. 11-.1ainal
f'.ncc. drl, fit. ITO U1 101"dId, 11a, h-yn- Cuiirt,,
d' '1" 11", no li. c,ibl. p-to. 7- X-latirik y h. .L'.A. pcr &1 1. d. DI-iik y S.Ptic-Io d.
SHOW Lldl, 8. C.,d- ..ocicn ... ti I~ TW ILLAR 0 Kiln --p.. dr '. prp ,, P-thri-, exq aL _tnbV"68
_o GUSANC) -para A IA Intiin de
11i111:1.P--t_:. ": pt.irt. 1. _,I
AS, w dl,,,,,, r no -1.rid.o. .1 libin.. ch.ptir,; c.rra- Co.,. act..-d. P.,- d. ro'oftbc) C- Ic-t dad. do- I.-o Ettilui. bl, io
q,.. R*bbl, I- P-dl. dI.M- W .1 ca".'na_ lo'llulcht, H-pitail, VI.1,U M.sca.
Art- AX40t --d ---WM d-PL4- d,
Aamm qI" ndlrlil-d. d1n Alp' Elf rh.. da Y Odnopnaoff.C n el Cuari-ii y
It Strphir Lc too 'A S -I.. h. dircidid. b.,d.o., p., I m-- m- r 41. Urf.,
ft ritlm 0 CONEY LLAND .--t. 1. -p-,,i6n -. b. fE&t-1 0_-, fagot; It.FT r "I j lo. -..ipid. .. Mo. in. y r "- Pardo, llainniiw y M.M.
0 rg-r
'JI)tAO C, 0 SPECIAL F-t-d- Unidm Par. di"" Q"q1fl-o- utcnpii 1. bra d.
tA 011 PERC ILLA Iii 0,Q.-u, cl B-t- d-iinit, I B-thcr- -Ic-rando P-r
oap-I L Ho arrill F-I. to h-a a conti,,- rrnrt. In, rprta_ I- co" ciijicl- dr 1. -,.an. d, d-ge R P
chard Burgin iltspuer, df c-?l1!n t"-f. no., vir iioft 1.
Dt 'n d. C.,-- q.,
it KAmiANZA -6.1. d, Pr4r.d, 11 d F 1.4-. 1. corn-Ijit, -moEf ia di,-ci.n d, I- Do IG Su"
P-1 Jlroiilii In B.ff r,, .1
Q W q.. .. I IIII.m sinin- '-.-,,dad Un,-iwi A 6.
A R:, r. Artii .. .1'
d,,Igd. 1. lill-mo- dr 1. Uni iprzl =
Butl 0 durante hirr.. 11 que 1. dw
P-i'ad. par. p..r,,r .1j"ne dir Sdm..
dr P""'. -p,- I duliciguido cieffiinj, A,bilr9h, cornii' p-olin- -rd. ld.lln. 1, 1. piridqi-r. Zoit, Pr El"", .1 "it .... r-ld. R-Oti q.. .,a
Flecrione- en Friu Rei- Alint, Pi.n.
uw im I,,,, rnn,,,r,. -11tc-A .1 lu.
P- Jk i. A-l" Do Is So~" si.fiii.ic, c- 3 it, ro-1, 1. 5 1 -di. d.
P I, a lard, I
fj% -1-dar.- d, 1. Srm.n. S ,, Lyceum La" Terinis Ciw6
Dwis
1 1-11 1,-t,,1,Id Al ..y1, p ...... d.j V-An ,.nf--n'my Tdil-Ind U,d.
r ;-faCta,,q-,, dIcIa,. Y- L.- Trojan; Mub.
it M-lq.-,, ;rl or I-.- I.- -brii Hiat.irl. Arraciii.
MADONNAS D E od". It, M"Ic. q.: birtd.
I,- I ...tr Ckr
It AT O L E S Irian. t-b 'n Sew.n.1 y q- tirn&i Vo. d-deq,
ZENM FILMS FS13VTA A con *I cid" da ic alegrii, U I- Magna dr Iii Urill-d.d d, -air. L.A MU' Machado Caatro tiene I-Isadil, p.Mm anliciLar un ejrnDiscos ca ljmij! D00115 DAY 101GE pi- dr, p,.grarna q.. d-, It..
PHILCQ S A MLSTRAL H arry M im rtto Card. n. ehiil. .-,c.; ...... rr, f P-I r SntenaL ip. 1.7rf
TWO #yy0j,916,:1,Q1 i FEW111" TON10 Ici Ming 113, a 'edill"S hT mn carm, de B"'ho"n I- :'i.
fZF179R15i9N "JIM CAS" an to a diacoa m-,
yulnqeRm Tina di 1' d1l Mm-lt.i tiordo it. 13 'oo
'y H. qudiid mmp-b.d. qactuaciiiin especiatl C6 S"6"Sl Sk mimica as
IVEL Esperanza Iris CAmere E14 Cuba d. -rn im Nu-. y.,k
r, rrohoi- mu.i-L
Lci EmPwatriz do la Opaiiraha tin' 111-ol- -7 d, 1 2 tA polr d:I-Idl I In 11 -1- d, or d1l d,
L- m Law, T-nLj Chib -r. it. cooi, c.l.briodria, Ex.
Paco' Sierra 'IfIr-i -L quln,. P_.'d '. Z tr-jeran IRS
-1-1 tr.PO,.d a I" muil'raj roolm MG -5c m3imiks EN Uhm
L n lo rl m_ (host, !a 11). 28) SIM Imicl-1- tr- qLunelo sm num. y prejerencia IM Trio par. -j, y ro-ro. .- d1l no 11160
undo bc',-y IL60 qN O, T A S -11-, 11- ... B.rxl,, !- Ilrnprad. 1951.32 -A
Quint~ Par. piano y .... !rt. do I- in "- -",d. dead. 1. Ih.
d,, CiArld., J. N-Ciijm.ll no.
H 0 f "Casta Andaluza", una formit6ble produchim en
rrNrjoN rox"FIINVA DESDIC LAS 12 DEL DIA
R Desffle do Deportes on el BrasU colore- de nervio dranititico, apasionada V Iii-ira, Saw"
R
fit' Iiie "trena el pr6xinio lune* en el PAYRET
rf)TOGRAFf), riiii, 1- 41 IFILAIN.911ARSOLL Y V. AA
'E QUVKTA. aam;imi,, crkir. 0"
I d1i PRIX(, Irr 1".R DE IDEA1. d, dm,,.r ro.)-- T- a, [!0 7 ME LLFV0 EL ARROU rattan at Wait I. H.b.- un mielo p- cle 11vaa df I& Ir-rjdx1- rpftla, r AQUELL
UNFORt.44710-11 GENERAL DEL LIL .ZIaw: ii-rilr im 1. i-t..tw-ft -P.f.- It.-.. An. M--L L1.1. Y,9- y qj
.14
CINUMA St"To I- N-tict-i- PAILAMOUNT, METRO. con 1A PPII, Cliall Ancal -'* Lola Ram-, Cal: adz. Trss 0 S V
FOX, UNI KAI ACTUALADAD ISSIPASOLA OJOS VERDES
V T --cor, f. .4rmw 'w
8A& S071. qu, Itime, no r.mlilt- d, I., t,_ 0 KERWANDEZ 7 TITO RICO -4 n I
NO-00, AcKALIDAIDE11 rNANCIF i, Ill
'"AL PLO
QUE
IONAI-M ENTIRADA: 30 oia- Y 20 rui I- PayrIt I~ ~ T-1 Iric- I,.,
Fri 'hi: I L 1 1-0 W_ Mile M"Mojm j
d.FJ paaa d, -n- dl j r.I., P,- -tldl-1.1 CAMMIA (16(fAM V_ P41
Morante Rcm6n Armianged
Sill-JALLAD.11SE = !-_= = I 11t
W)" -paj- C". 9
color q', I P,--.,,n 4 -u- prd- "C- ;I Al-II.I.ca p- A MORA
I uirrr, 'p. p1-1, Q., -I.moa d,, q,,,
O Y rqull' Y '. '. 1;t '_ "'i'" -Mil Ell P 11- CON riles CARAIL" 1A T U two LUNES
Pijia bl,., CZ11 I ANJ.I- ll,.r iii It' dil-tIl -1 E- 11 FIII ritAn I-- i iind.Iu- 4111-1 Mit"U'l Belln- Esta Doche. en LA COMEDIA, debut &I especticula
J-% co. 9-1 Y dl m-c- Jorw G, L h. Sepia "Batantu". con "El Milagro de Ochun7'
P11M. todo x, "pnot _wm wiww
F! t1il- Illtil. V'(1111dtbif L- W. 7 Q- 1. ..i6n d.,- In Orn- icace9dowal q- lain
Pkil'Ado df I" de it 11cula ql;e har, -- r or- m-nal ,In- di,1 t-!- --arwtaa, -I. 6.yi, 1. ct...6. de Tolanid. LAp.
VLA-r-L., L_ -1 -bl- 1"', 1 it drania pa ional en tin marco de m6alel y bales pcra, r Viild# Ercitta Matria.
Ferni deL XionnAr. Alfarr. Mariiin
tnot, L. -inpiA. 1 0- :,,JllM-, Q_ !nd inagnificos. "No Niego mi Paplado". con Nin6n 0 '_tiica, 4imc Mlrcel D-injtu
Mo Pitnw tA ahL rC I har-odnit, -b1t- 1'. burn testro fftalloap-nta nta no. 20 corw:&& 9 Likirias, I rt&r e6Icir d, PVnI -sa 3. al FAUSTO, 4 CAMINOS,
-11 A,' 11 rill 11 .4m Ar .1 E Sevilla el lulif hr. L. Cr-rdt bj I y una, d.
Y tA ta-iribi- I pa". r... d.1 C birrm it, 1. 11,ptibim. 40 n.tai, 1. c airt, Rich.
ho mew REINA. SANTOS SUAREZ v OLIMPIC triaa d#4
419unii tIT0411cr On 61 1-~ "arado Ya riaftrma I dtoil d,1 V.n -p-t.-I. _p4a. I drb., d. "R.Urn.", .1 Kmn jP1.1 r_ die it'.. hwt,161
.AM -Bt.roti"
O ARENAL BAR N O Y ''i 11t.l.d. -No I .'No t.c.l. rn Loclilidiadw
--Ilommd:Zr C..U.4't.7 d_,'Pr MwdcIcm In iia. it, 1. crnitd-iii 4.1 u.,ino,
FLORENCIA r- Can .. CrS.7 dl C.ml ron rwitriarik I Rr6.,, '1. 9- -pirclarcilo c.b.r.) I- PI-f- popultrea d. pr" rittiatil. r,"o A- d. B.,roto y Oh-O-tit minlrer.d. I SO 4! 40 ca, I"
RI DA I Al o. prod t n, ., _,. ;. ,r,, Stair- y ohnipi, .1 pr..
FLORIDA, FAVORITO AIJ pk)KI BAU [IS I i 1, '1 i'nnter- argum--!, p--- ;cl. d, 50 _n !dulia Moralm aouncian, par. -, ibuiac- In!~ raip-joniw pw
I ta roch ej aii u 'I
dr, -a hliet.- -I'd. d, zcidi No pt= ta. I- Af, Irl Ia.
R-dad. "no QUI laimb- t,,i 11- .1. I." I-KI luti.gro 4. Och-"dy -M.-paz' 311 d,31. -d
on ci.no 1. ,ant.Ij. 4.1 cim,
nurn- b-j.hj_ n
ADE . I oil d, E 3 T A 14 0 CHE C 0 )1 E DIA
rar'..ri- 1-1 LA A k. 9
ww -fo ot ;.,,o-bffldd m-r- junrl.-, G.. A,
-z O.Yliclo yy Aw /WAz r1m d Tro Loa Dj.m.rt,$ X
'ARMUTRAELEC PRESENT, BAJO EL PA-90(71NIO DE DE Lk REPUBUCA
."I'd., TAY Im
,a- y Bng"It, ,i,p rot p-d,,' A BRAVES DEL MINISTERIO DEL TRABAJO, ZL GRAIN !:Z,TE 7ACUL0 EN SULk
1-1. a., con im, jil-guro'cit,
No! trat. d'
r.r. -a,
TA r...
I d.
4 CAVAKXS SMS. SUAREZ Palrnt mnntl fact],
aod _!. I h- "Batamd"
-01 IMPIC rl ..or a, rd .......
dl q.n
I nd 1. con las revistas EL NIMAGRO DE OCHUN y ESTAWAS, baic !a
-id,idd.-d.d- .1orr. ;c, n t,.
d reccibn de Armando Borrc',o v O'cidulio Mc-ales. r.lm I, no n I",!
IniZon en el public, rana.,
d. iom o-n-nd. ii, Tm uren
1~ 11 12-4- aft AA
.0c Teatros DL4RIO DE LA MARNA.-Mirrole 27 de. Febrero de.. 1952 Teatrtm pi46* 15
Pr mo cns etrsRadiovisidon "Mi Adorado SeraJe": una gran esteem de 1: 0.
gr e ~~amor. pore ol jo de. In liii.. Npi6" 6 ps'
17CTA LID)A DSL' At ) ANTO4)S -SUA REZ 7,n buen pro gnma de "Tenisi"u Adj1 -b-" y6''' TI, -pt, 3 -1 666 6336"66666
11 :lwg66z66:66666"I'll:"III, en el Canal 6"6. hS8~.., 3g-66..
f ~~~.n. L~~~a a.. 6666~~AQ. T-66 116 1 6368603 1e Liet ir0. 36 66666 __ _
Po k>'rt Gir-6
A MB, A RE1 E illdI trOu dIN O T63336 ...6s~ it, to' o -eLiONt~aR W Irf
5l1J 36T Ir T.6i6F. 1063636 1 S fl NDb. fl1oSottIy f --.
56666636 U-1111. 1. .1 c...16666 6a66 cuu "-"'
6~ ~~~~~~~~~~ l36 -3-,66 rtzn& 'off66'66 66666.36666 I 3366-66666616 T6M -T6e6
FLI ,66 '-,-E 666 366nt ';:1 6663, 6 111 3- t," I'
All~ if r) "',, 1663
-,6111,1ML,06l
__________________________________________ 3666 I~666 Mltro- RCA6 VITO LONR
A666..3666 M ~ a66 B66666664666666 X363646 R66333' 1,R A6313'llo63,,, I6~6-SI 3-66.6.6,c~ viiiii66.6661 -666 6.66 r-a Ilolo d, 336 -C. 663-liit ... ca
1---- .,61. l_3-6. I "til I--, 666'3' .36606666Fill,6336
~ '1:11 AArlin-6 6669.6;6 )'p66 6)36636 ; f~ & 67666
A- fi-6 l3." 666*. 66 6.66663 6666j 65363366.
361 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ FL-6 AT r-ritr6. 1%,666366 ioi-i d,33 6f w 5",666(666 ~ 666,
F .., ,6. 66 33~It6 A366666'6 66666 camel 663.686 66366.3 66 .3 36
________________ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ nw J.66 I- -AI:" 36C666er6366666 t6 -, '.66' 66 Off,.3666 A "6636' 6666 6 A6.6 6463 '
.15T H' 41Qm AWN~ l A 36366 666666' 66.36. 6 6 6 ~ 3 '
VIA___ __ 101CHIC, 6666666 ,66 ?666666 ,6 "De-, L661p06it- 6,, fl 666 1'. 66y s~r -.1 olieg
A16636666636 6.666666 9666666 6666i I- 636366 DI n r m nt e1 l
f?_____ inematogrl. AIM AgrM
36666.666666~~~ N66 I66 A EIA R3666 S-~ A66666 1, 6666 6606 363er -Con6666 '6 k.66 66. g d,666- bl -66 1.66 P- 666n11 A66 W66 636666
DI__ __ gipt Cng. r T.-ciM ~inior int-Y
*~tIIl- Z lef-to O 66663. 6 ~ ben td
A.. 66.6 6 ________________ 6.6., i ,, C3 663-66 666- 6666
36 F63 I FN El, c0SC.. d, I-"- V_ 66 66 Jl 6666666nI~66S
______________ ~ ~ ~ ~ ~ ~ U pllodl.~ d- T.-.6...CQT &-'lo666666363
1.666 to3363633-1'.663666i w -.6663 nl.u-106 666666" R__T J,_,, i.6336 636
yEA CO I 66Q6.6666366 3,6 ej3 666666!;i J6666y66- lff~
NIE6666663T A '36 ,L" __, il, I,, f.. 36 v. 3.33336 6663666 666 A- --6 h.3
T____________ R6 r' 363 A-, At-!--6 Till IS 113 Y E1)A 1666666lf ....-, krSiti.-. Ie
IS6 --6 6I36 I66 T663636 As -6 1I66-,- -6-,,.336.6.56,6, T...66 '636663336 6666666 66
66~~~~~~~ 3'3~'"6 333 E" '6636.63636 y3636'
666.36666~~~~~ ~I 1136366666666 Ti't'666 6666
36663 36666 3.636 666366666
________________-"do_ lit,63 ,6. Co"6. ~'36366 6 666
I666 (,T~ 06 R363 I6 6A6 3366666
t-1T1 N 66'6 1111" ."6666 6666 66,363666666._ I6 n6 66.666 oo 666 ,o ."y 6666 it- 66
I A' M63. I666 r3 66ii it, .3. -6 t3666' 'tSp 6t.66
Y't 1I 36 .1 T, -11 66wl, ... o '
13253il 011 M4 6666666 T)- It666666 Mo6S'l17 6 i 6'6 66636666ig66363.6
366 336TA Y- I6366 ....... ....63 Wa,,.- L.6 A.6l.,.
-A,,,6,=%6M,6F! to W 1,.Vj.7.
I~.363661663 I..3 Bill66 I36 R6636 A366663 M A Hd-t Ir.666.es6,.%
66.6663 0,.A 6".'t. Al-336
lit666666) 666A3 3 I.. of 661.63663663Wi6l-1 630:6en666 6666 ..
6 3, 3.6 '3, 6333 7333 66.36636 663 6 6 6.6' 63666.66666 3 6663366 66 3336 66 6. 66 .33666Wong3 63Hll "La 336es del 6*1 6 6 3 6 '. 6 63. 63 '6 3 3. 6666 f,
6rlf F M ,66 33",3 3 .6 33 63.6'. 13 6666' -!_-' 366 V,-63366. 66 '663 6
______ _____ T66366666 e.666 1.66<6 CM.6663 'It-66 el 3363' 3*mad %aril.
A 3663 I,66.63.36 3 6 6666.3 3366663666666'6 6 '6'~ 6' 36633 1,,16tL 61
Blill 6.6 666. -l. 'I A)I --l A -6.. ...6I.,. 366 6 C6 1_11
All' _O.6636it.633 636 _i 6.idiF, 1
663 3366 363r3636636. 666r3' 6666 6
.3 16 -111 T66 636 63 *366666666666 u h rt s p r
NT F666. G 6 R 636 E6~' T6,76>"I, R,' ~j ,
T.. 6666' -6 .- 3. "663366 l,66 rim r,111: r1- I3
664666 EI ~666663663666'6. 66666666 663666' 6-6
F~~G A- I 011 T, 666363,66,
63666 2366 YI 12 INI I F '6366.66136' I-,tF'I6-Tit011aIt~Iti.
stri.;~ ~ ~ ~ ~ ~ 4n. rl.Rt),r-F
toFT.l 336 636 6 Io
FLORIDA ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 prAm Tt) 1.'6 I6 63636 6361656u46606 66666366, K ~ .iir Well"636 p6666663 I 6 LOS66
IT_ ._ '_ I",'T"I4,7
If ~666 I,-6., 3,6 mi" 1. l3363.0,- ,0
Al66.66366 F! 33366363. P,66AL366A66 -_ __ _'63
666666 "I -66 66 6366 1166606 ding 616, ,,361l6fn d -. Nh6661666" rmw 6)06 Iai grnv 6 6
666666666366 Al6 F6 66666633 6- lit 6 9 36664666666666
8366666 73666366 6666366 666363 6 ';~36. 636663' 666363 Itailiansm d Ins .69 atR n71 IAN UT 6Li a Bl a
FI.OUENCIA ~ ~ ~ ~ ~ 1- UI IF I",366663 36336636636e1dn ala 1616.
It,6(666 66 663 6 63636"66- 3 G6 Tip6 366 1'~, 16,6 6666(666.
r666666 rl I66 68 6, :6. 66 -6 663,Iid 666366 666~fA 1. Ill )3336 6366663 66 63 66 c o a l 6n6z (r J d r p
666666636 ~ ~ ~ ~ ~ sl 3tp 366l 6666-3 663 66-Ill 666 63363(6663.66.6 ,66666
,66.3 .663136663,666666 ~ 3366663366666336 66.66 '66 6 36666336 66636h-66 d6666366 hoe I1d,61636 rras
63616)6673 U6 6 663, F66 X666366666 I~6636 df.1663.66663666.63a,
11- 36663666333.3 -3 6636'3666 6666636 6'1 36-.6663- 6.
36 36 666r6..It6666 66 666 3 '.6 6 .336666T6666[,in,6 6 66663.6 6666666 66366r6 At6
666 d366 66., 6'. 3' 6 333 66 36 666 3666 66.666" 3-6 3
GlIAN TEAT O 636663666,36 'R366636666666 6666 66 63
66666666..6666 Hil
6666666666666636. 63.666,.i.'663'6".I6
If611 46633632 6
6666.6366 P"7,6~66666 666666 113.33.3. 63'66
loi r,,_, g u, wt. lt,66ucharit6s3P6r
Y .6 6-olt 6 '" 36366 66333'
B O NN; H.' I6 flit'6 .- It
66s6 ~ i....6666T,6 6666CE 636 363666 663'336.3'6 36 666e366
33376363363 6W11 I6 '66 T'l 6666676 _-n63636 33 66 6.665 6 66 366336
iiificriliT. 6 6 63666666 '36 '.66 3.6 363666.633666
366666,66-6363636366666633633 66 66. 666 666 6 6 6.6363636636,666.33.636663666636666666 3,6.666666616'r 6616661 Tit'3
66-- eI'--; 466.4 666636.66.6666 6,3 6 c64661416 66.6636mi do 9
34 ..I-666 66 t-pl76.16i6 p An 'T ', y 966.6,4P
6663666666 336 666 66,66 6. Z f 1,64.666 1.6.~ C..4. .. ...0-t I t
3.663.~~~ 666o6 -h,6366366 Ti \1,, 636663 9 c6336 6666
T.6.6666 0,, "'7IH E IN AI 1t1 ne rg
VA(XNA 16 M ARTO DE'LA MARINA FFBRERO 27 DE 1952
-d. 1. bt-goo. do, P16- -uela 5 "fOldecr""
Inaugural Ian o6ram de 19 Em En los extromos de loti Rep 1) rioll- Adquiero e[M. de Agricultura
C..M- .. rntregan el material
jOS; D -b-idiod I.aparccert cwsws tit, 1whorniclitl s El 61tinto truciores y equips agTar -m.d- p, p- 1,
, V. -ho. b do, kl. U
too., ie III rellb) Suio- h. df',o(ubrulml iwml rel"'ll'bix 41"bld" 1"'A cietl ..... 6 d,
El Delmarlamento /in comprodo 121 trowtores v urta j-t. ulntl", do, t- b ll d-, -p-W, dooj
La
en wrin- tl. oqtoop- &I Otrt--, p.
privilmoo. griin ormaidad tie aradoo. Serriviou (d rampesiruido o. iio '. d w d,
Poo r Serxio Acebal d ond Jg-m -9 M:r-tl-u d, Ot-, P,
Fj t Ag-ull- d-t- I FlY-ol% Y Yl- l C- t- I tl-, lo -1-g. 6,1 -b, Woob d -p.- q-doood, 1" "'-,-- d,
d, Ed' d- L-w
ootl sood, 5 -1-- d-l- 'u ""Vd -iood- V,
-1 c- d do-,
Ag-.1. dl
LA LAKZ1 1: LA Tob-jp-dk-j-t- oj1", 1, d j Nfi,-t-, Para tener desde las fiestas de (arnaval
1, NFA C oo l,
Rli J-1. N _nool
d,
J A 1011"GROSA ,x. q,:t q, vfT- Im ro-Itoodom r elegantementetodoel verano
P-- --dri Y.Usa
d, -h.
-)1 -1-5 p,O,
11 too, ininm de h-r, md,
11111d F,
I Kk% A h-40--i
Rep-, ol, i-r- J
7 r
111-trI I 1 -1 1)
J
11-f 11
RE A
o p a ra iz(') d, Pon,. f, I
el bal n e a r io A 111
T, lk
de San Diego
1. % R I A 1. %
;t )bra. olur rvaliy.m P
;U
Cutis atin ma's adorable ...
nbloondra Fd, rt)n F! Trafamientr) Boivro 1-2-3
de
& cit( Act
1-.,- C
I.- d cz., Y
- N N, r
-N Nu c s t d C C C Z c z 3 c d t c c c 6
n 0, %Cvd"
u
d'[ "thyG"y pjirrum, e ccr) u-a y de; _f CC, ZdCnnr
dlCgrl'd QjC'Se r ,CS' OCLrrC CC7'0j'dl cl
7 -Wi.dol r.-, Aj-d-, -C/o
4, lot t oJ4. Id dC 105 Cdlr'dVd!E!S U Sted eCtdr 7 of. mylo, L!a,-co
C -11-6JO con con
d.- ooy ,Wd er)cdntddd de tenerlos Jcsje
El
'Lx
de usarlcs Cr) Ids oresentes estas,
is crljo Una de Ids Q'imud", Y sus C'c- con de oldlifo" Con
OCCICS d I CS, 17 95
qant;simos rnodc!cs de, dcue'do
ccln los 6 tlncs dictddcs de Id mc e, 4 MC)DELO de 9di UZd bll C4
con
Desdc Estudos Unidwq Deswl adable situaci(in crett&
DIARIO DE LA MARINA,
0 t.1,l
T te-A !a t,-d'- por Ims ilil
Finanzas robes eit Si'vz Tfinez
Caja de seguridad cowra los Lit Habana, lificircil 27 tie Febrern de 1902 1, l
Cla8ificados
ra" attimicos Afio CXX. higina Ill Califirun fie Intel generiol Ilepar n un arregio
toll et iftni, In neutralidnd de Africa en una W "d
to-, iod,, .,pard, Oil
Especial pars el DIAMO El Aintirante Mountbatten visit al general D. Eimawhoicer Radio Nacional
PJUrVA YORK fl iGi.b. -d. d. Rip V- WCl .1 hown. 0.". "Spol
"Col do Muel. Y.l - I Aos D de lot tempos toLaftiSISS
tell rl do Is 1, q.,, So dIl, durnill If .... 1. IN de"
6.1 trom d, III S-tx .I%-rl p-dix). hill de Espanka rinde 1, .1 111. in lot, 9- twit-." Ioa trhal do- _,_ ,.o o quod.- ittasol ea1. 11 P -. Pat .Irlxfs, Sis
co -qo- Loaf. 1. q.. 1- .- Ioi trut y Issb.- d- I ell., - - - It- ., Iox pliemir M = d. poe-J6 T -- tSd.- d,l.Url -,a que 11
earlier,
Irl-idli d I round. -it P_ homenaje a Cuba .. ..... III. or rul Sear, do-- do
"I'l I-Ceilet -ooar'- -5tnir. I que My es P- td, do horl y dail i
-n ad. pool ..... T-dt, -h. T6
P to
__h_" "I R"unirn tie 1: noll I or to
rar. zd7 I-,- de .]it I"11- it tonelitil Oml % pu,:
f-rdid- P., un. .1. ads 1. 1-9., C- Khaaxt tie fin to "o _n C, 2, or I, Y
tutil Is' p" -' P- d' 'I at dolsola '22 S.
y loI, p-- h d- Is. d,"
Wrielill S, guol- .. _L,, itil I: _roidlot I Radio s ... llk LE, 61 ,,, DIARIO roiI "ollp- o P.- L. d-it II- Eitsol_ t tool a tall Crp-tiosia. DE APWAKIA d 'it
.,is ,l .fio,
P. I". im, rft-ore,
P. I., .- d 'Isl rs, jil, let sJuite roda 1. ra,
deposilit, I C!"b,,, e "tro", 1. Radii, I
I- d, -1 1- d.6.. q- at.- voltid. Itat ol -lipd
re rPI-xill z y ecli- ds, laid, He,.
io.. KhIual .1 trse, at. dl: I,,- C co'.",
_ ld, refujil 0, Midl ) txlii, 1,-. d it, 1.
diii-, ti- IeIi habis tribal S -It Ial _Pae
11114 1 111-1 Is I
stool dritt-d. x ft, F .. C, It_ J_ que urbirt. quat if.
'jte- -I)aeuil 1 Pfuttilt Irabil de excivivor do S-O", I. !l"l del
M-ntin A- S- fo C-piIi 3., W loss, Gi b-ti, V.1d- P-- M, -1 gl roloise, 'I'll
-Ziar._ (IN P il 1. el, d. -To" 11I outomovilISU que de Coal Si t 0- J- 014U l%& m, I-Intiorns of I.
cOft trulda I old P sa Cerra del provecto do uto
Eli Miid" 11 11- d, to It'a "" di Cir. litill
Ctl t1tho l -Ilu d, dolj,. no perrill oxid. j_ I,
1,
dript'll. out ttft. Iz 1. Eo Is Gut- or I to, le do Lilipt., ES far f-tat
ties P. I, Iii I't. C"for.. 0"", 1,~ -,l ;-,,, r no y do-t- P.- loo
CI to. -etii, de(I Pro~ rcupse,,es mundo Intl
o -ed orix _',t ;_1o 1, "'Ill I, C- eezubtill ol 1- 11, Sr 4-ndr, .'I"- Il par. deferral .. p.edr pno' dL',-ro y qv., or. P.1-ri-Las Y C I- d, dti' blonde ill of tritijordaa,"" haci.ntitll U. 'dibilt. do laid, T ., ti,;T i-1 ort ",W,- t" "tuar- ert-, del proof- O- te Irtedift.
t. of re" tirs, do rrpj ol y pICd,. _C4 do I, rofirs, sis IS 1,, .1 !"-, -i.. 'il l.; I ti_191- dil -o. b- do quo Mi.
ot K .,I_, in net. p- publedectitess, rule. C- 1,: 1 %
-ed, us"ht, ti 1. orepirl evillar l .1
_l C.Itlas. tile, do ZZ de pirs -.dead. do d i.-., lil"IWITIII 11, t 11 ll' -too A I .
at.. Qrrl od-ad. r. Y. hrr.
I-Ilat dIns-,ut Con ;2rlos .bl-,.- y itia, do 100 sfft,
No r, IS 1611"Co 7 el ImIll
.,do 6. do 1. -, grandd' -o. d C to d, S. r-ta. del (71.11'rol If jolip-got. an
I r ii C it B"Coardirreat 4 dl 1. C.Crerst Irldoil on E al -Col ryl C,
- Pollittlas it' Is- all -119- I.I..d. -be, sups- Lod- tirts.
aral abastlel Pool 1. "Worthing E. .1 giardi-o edl d t. rr. y E, -11, 17
y orousiol T.-. i, -1-ii go-7.
'A r. "'i la or I. It Ex. 1. ru, 1- -d- 688
V" Tp -4 "l C-rpor- LbUirrit-st -d". a' _U I-MIX it I,,. Car fi os es el promedio de
woo r Clort, y 'ro" t, It I 'C's it, Ing""Croft rififit"t., or,,
Solid. er. t-iise.-ir. u. proirl do 24 J-tr ai_ de YpSt,. A-tIG t Cib- CIS IS -gw, "b"' vidis de los canadienses I
d, .11. C.mprTMIdO 1. -1- Ill ol c.%., df,- do isl ii .. .... F! let h.01t, at firifil.ditaw .11trip
no .- air. ...... I-t- do
as d. Itt. Inval o 'ro I PIt"
par: 70 el & lap canadicus"
roil Ins I-Plos- y tibtilirtin, 11 .11.,l o x. 1".1 Lial
leoldo y 1.0 b6,ed.s us Jolt -xi"t, to. Mpill
t'rilpt., It ir Inge,-o. Rld-ld. y vitrob-o" t', Clot, I er,
1.,. El Irskaxiit Iftstala to es, lictrivast. que r ill." S, __l ties I- If- h- hileft d, I", l ur"ll AWA, Cismoll, 1,11ortsof 741.
_rt I, quit 91 Pro- C-. do Int p V, a ad" d'!- I "l "'.1-sour, li". k"tr"a Pat. if, to, Untte(It -L"ai carsink.,ruloso tilitivion
Y-t. Cl rell -1: ,Crrlf o preizin'll. do 'wo ft 44
so 'o S' 1" "['to-' P-Ill 'tdv-41-te, de
L- in-Sit. do ll h. 1-ad. r- I- -o pequ- Jtojuliull, too. fift. litrelItes y de 70
-.M d..-A.tjto, Lots tU.d. .1 t sif 1. t-Umcii, 3d. .1. 91 .1-iral Ill 6isid; lassoosaig" ollC..et., mill. dil 11111, sA entral it, w8 jI l- SONkmpio Of dkUM*r0 60 IS SHAPE ll swill-ts, I lle-rai Ollight Ill ,94 fill l -!- It do Sidultridad y Ufatentris 8ll 11o IS
deal .. 1. Urnos. 1 Flooll itasai .1 1- tallso" to Sl p-sagglil A Sit olowiligual ea-I 4,1, .4ldlt-r- I Ill. I ik; 'VtI-1
.-,ad. So. I .1soirral his raral I&I siforts. Mo"theUm VWIA F ,,,nh er Otup-in, Cl G, E. I Eiprtartl agriotia 4" -4
all A. 6. P.t-l Ali.&- -- 4, Il t.- 1-4 ll:,c:; prCirl do lids, del coluadjeestar his
De8de Alerniania nhd. i is tozed-Unig. Frod"Issal a
orl rtorlid. q., 1. ed-liti. ralldicat ha id.
Hizif explil 1-n 0-1 C d, Alaral I t1l"If_ tz d, 1. "Gallia dt Noel no, it". liferassorts" iwErt accittin, eri todo el m undo I f- -,Illild. 1. C-1 d, l 1.
airt, un 11-29 drdir Soil or, I, l qued,- --f-h-, I,o.... el
Los "sat6lites", descoiitentvs ej6rl pacifistsa" del Krenjillf a "ludios almo-fericol, 'i,1111cill 6, ll 1 .' G. pail 1,.; jNIrte', d, i- oxxt an. lot lit 111 11 1, 3 1 Geri.
C-l- C---- E L ALCkZAR
con sus am os 'T, .1 lp,- So trif h-Ural rp.bi.d., tax l 11C.Im, -rn,, or distrits... coossixisid. w W.=
Inclusire el milatrOpplitano de Alosill Lanza rud- B It. 1.114e. ". el -ll '"?". ""' W''Co j ujilo Cl, W.Clorf 'Lerhil" or etiti. E. I b: PC
"IfErperialiarno" ,_oxa I ...... I ""' Vzzl
Par Robert Lockhart fraffirs contra el de Ocridt if I r I. lita, hat do l eltirlpt. e,, .r,. ,l ruili qfzjlg ft grhal
1. dll sit ...... t or 1. Prnri onto il
rat W Elti "I,. repbr., e aril r, its .1do at
11. tflid. l eI deviff-do eap, -Ir, todo. lot d-c 1. "; 7 ,do. do "'do 11
r! .,I. dot Pseudo C,,l- t. Oil PC, I'AdIC.o. Cost ;7us do
-1 do Moscu ArItill .1d.do to- so, It, rip -Il -1 trial d ..... I... Ca_ 1Z00
Chateroillvir. irl on 1%... Iti- f,liri d.tsirite IS ftirn. Ei, Th-v, ,, I-. to- El treollr, ex -Cili. A It It RtL
It adj_ I., erike rut v__ 4 .... ... It 'dill C
itu'S., Q., I "s, ch"
I., Ir. de-1 Id x"'ra to 1. U."o S-lie"C" defIll d, P.-d.
It I -- -11. q., -d. dits jo,
I= -1-tl oil 1945, g, d f
to tli-Ilt. "got-- III too- to- grad. 1, Coron tie it". I, let dve I- "r
P"'I "'Paris. ,d-, I- --Hal or
dor CerrIl do Ins Pat~ It,, ni-ji.d. dell 1,.,. Ar 1, 111 ('al"Cii.
il rIt Mill fal, rli, dr M-A, l de., let dI,, q- T1 1 %1 pro 7 c
P, T qo,
is riVeIrp" 11 MI.Triti P-jo. '-'U" 1, 11-, x it .. de, --i
ht.r _S rotot"II. _111via 11 t.111 de --Cil.-, or ;j I T'_ i'', to,.
It lotels'""' M' T- ,,-anP.1tido I..blell S,--- I, is terl M Pill
rt, it' ,It" C- d-rin" y it,,. t, it, NI-C.
rtoitil Si-- it, cv- T-i t- f- I 1.- 0-6 d, 11, -,tria H .,rdr.-. d, 4.. EL MEJOR 1
CHORIZO
LHM
0
"ro or Iod' ',"n-,
q" ..... aull St puffol
q"e hii0i'l "Id".. R
0" a-itni, I ,.ed,, A
flif t:oo, -C
11 T rr S
it- 11
Et it, I F Cft_-I-;- 4,g. w,-rdit 14 d T 11 Sao St I'l ch- U L 11
il r,. I.Cl-11 ; "g. or v"ott out"'.
,dI.d,, A
1'. P- le DI(I It. .11. 1-lo .", C- Ijil 411-it- Q- ht- qt,, d--!, V I, :;j
d, i Al-, I,, -i,, -Ii.- de 'w"Ot.1 ll I-Id. T-11 ..... r"', "ll-t
_xcl ti d, strliidil witrt- C
l, V- 1"., y di, ails !-Clol -11T, cl t W lijendaw elf
C- I, -Udri. pars :11irrial
Pa. -ad
L.1 ei III~ rl p.-do If rirl d,
-rd.& NI, I Ill NL
t"-- I .... T-, his d.,Jo 51 1, "Ill., -tF.Aoa qu, IS I~., d'). VIS, !i. to util,, I"' d- it a d,
""'I Ild, 1. I.P4111- de ,,, I iie's. -phr.d. ri per or u- carl pro-l sino dr, lot y t,, Jes dice que 1 1, n-rdIII.ro1.l "1 0", o".0- (.n
d, 1,0.000 rro-brox d,1 Pall o. .-Poll"a 1.rrorl ... lirnpth. do odf. So f1ruibritl do Catilliluit.' uo ---d- I;~ lbr,- IS 11: bit- d"
5.U00 Ca" l q.rdtio tons. in -b-Ill I drictI, Bithuxiaw toda n, es trt, que Inctiat &I Odin de tyrbara. bfuul lot's w.,do n I', od ern. do E p hx C. C )IQot
d: Per eal El total definiuvo Kill it, 1- 111)gtinitill -bA)Sd.r y 1. rl -I.m.d. Him P-% shot, it I,~
-Pu lol assiencl con toda 1-teral on IS India h. y esto es n&trxl Poes Cj- Itijantil do IS P-ILoxL ol !'-- Sit, -11C.- BARcELONA febriero 29 AP "C"ole.a.1l So
no. do 10 p., Clot till I.do aAjuna lux al 1. .,tu..6,l tidal de 1, Paz- y eso 'Conal- Cie. publi. do ,4 eltx Il.v q'.ldo 2 oil "Ito
I if Li
-- del . ,I, d.
fitinvor. do in orribros d I Parl L. ob. C Class Its- 3. rl Pr.-P.." no hill aid. el Ua bh1loters, d, I -or
D.-Slidables, rorl. tort dbid. -ad. Prag. Y. Its bilrdl to CC rL ti ",ad. do 1. nr I or
I ristrada xdMjrbJeI- d, 1951, or Dr Il I of o Elaborado par III confided mis grande
.1rio pars muchas personsta, esu. 1--d- 1. Iridi. p- I d- r Cl. so 'etocr, 'L Cual rril h.b.. -Choo rith- .11, j":1laoilt- BITl 1,",Ia dl
-g iis PIorxis Pa. 11jor,
i-t" to P-pe.orrill -1 ... J-rt, Cie Cob. lo B a de Espana on praductas w nites:
11cill -.do 1. C.Il i-I -ii-,d. per. l, --r%
, it, ch-sal I- -I- or it.- 'g-do ... ct. jirixa. o E. ---rl pod. y ;h
C It" irl-h.'rioa Y 1-1' 'JI
:Ieras do 2 ar_ Ir."
= 11111-trip-ril to ...... 'et. ", -:."- Lart! l MAU DERO FADVINCILL 01 UM IA
r C7 1, till 'so l-,lnI, tlg.dS a I, 'IT
do.. I- h. h-h. .1il tio f ', ell t fill
Coril d, a, il-. i !,1,, 11 ndt lo 1. doel
letro.
6 foo d% d, to dt, odio h.6a' I- _tt "'ll "a 1_1- I il III J. GALLARRIETA Y CIA., S. A.
1's)o
K. Cil SpI illiol ef,
tiil. diar- it ;h" "I It MERCADERES 113 y 115, HASANA TELF, m-3967
- -o ...... Re, I, s. ,, l l: li- ,
,r) "I't- dl Inforrill Loo .I,- "Itt f ,d.- 1,,, ,el *T-- I III. o.1t ... I,. Oil- 1-,d,, di '-o
it I dis toterior Ner- cuts. 'b"roj"', -o jl 1'. 'Id.. d,
gas 11 pe- d"d, I
dr. d. rAC lodus fus crimenits ro- o.:-o 'I .o. r,- 1. rel Is' til FaIx l .... 0- Cie
iloride. Y illp-dfod. ill I~. -r mi-wo N, -cal ,n- I tlroi, .1 del rou,,d, d"'lin P.Dr,. Cie io j-d.r., lopt.. y fisei.tA. p. r-ria taij El l -13b, *,-d,, -11-tiart. CIIII
hTilin, 51l trill .1 ol.. III
2ndnnsdo. C,
ustli Corl 11., 1~- il I, demall ,id: ';C "trell" tin R-.;O &I uell 'fort,.... l",
rritirs, toril. It 1, 1 a"Iroate "Itir,
I.r It h. CIS 1). noilt it- hrlA- aid
:C- Y I III.P.All d p -elld It If I let Irrininar un vuclo Ile to a I. if 'Us_ L. V_ "pi-i..
.'scovitities. 751 -Chach.. GIJON fb ... I, AP
r I- prmopill -L r,. E. Ull a Honolulu
I dial Ciotti -I.b. it rruy di'to.-to,
a
_!IC., q_ q_ tit JMaill n I I- l III tra-, I,, -r- "17." or 1 1.
OM A KA L feb,- Y AP- 1,l Clods
r-tater Rettienrie. Etilir-r- III
h. Cla" ___ nitt, dhis aid. blissid. -.url I il st..- 1i ...... I't."tis, 1, "'. o.fd-' q-e d.d d,,, -1l
"al i. ,jet. I. ellealx deade
1-11-el ol do I il plutal y f---to post, put rl I- it, ... tr., It,: -)"', d. f,", dit'l M-das ospoiliol p.. 1. E. 4
lit'id. sentritir hall t.d. vil l -,l I ,,gint-, p- Ionolulu, a, eil incerditindolt, h.mr ril "El ... x ". 11 A..=
Ill thearit. rouCh. u,..P., c',lii -,.o q. --.ad. loide fix. 2, 1, 1. If so. es p-dl ... tv Iris' -pr- I; "it".1 BARCELONA. ev ... n 5 AP
41. a- dixi- do estudi.rit. fix sl 1 U.6 -litorox. ILId. drir, 'ut"C'. d, IBM par. jr, I., -n.r. Rose If~ Shrehati
- n h:-beaoiflia 4. "o C ... to lid Y 'y6L El tit, 1. Iridgr- e %I- 1-se-Ill de _,,-Cl Itqri 1-1 P.... W, !x1olloill l r.
mul '. Flil
ham difir I Crest quo do Is poblacitin tiboniral ,X,. a rcituor- uc. P,-,... dr. I. --a- do x I' I"o. S""t -l Ift -dl d, P,,
ber retruip, Contra Per. So 1. l _-C1. Pat. go. lu-.- do 1. it do. tient". .1 -- "No ... or, ... -od.,
E- rito S. -tridtl --_ fu* ; -Idx PC, It Cr.r. Er, IS. putrit, exxtur huroarl satiefto El be. C-Prel .,en- 1- 9.111. S_-, Iot
ishr p ... do 1. h. do 1. jur, "Ci., -'Url of Itritn'tril Stt, do-ro. I.Plill 0, x tit Cup~ imperwist,, ll 18 del pro-a. I.Ill y hot. ._- !.".1 de -C1. I, -.1-K. I Y-i-I-ot Car, Pod do ril lic -l ... Coll LA LkTIMA
Uri" CI Istirt Ribbentrop. F! d-1.1 Kroll tfirriben did or l;i El h-ho d, qui, hall
attque do Is ". It. rolilietri -d.d P-t'd.'i'. do sene),l
C.- I-nx drIlIti-Cto iCa are,- it, .1 bt,,cor. cort.-t- En I
-,,, .llrtlcx Cil Fivilsirl evill. CI-Zdii, Is, -Itipries III. 1" 1. ti.IIieA Ife) Cr. I'IfL- -do 1-0; -.-Ia per ill del
-,ioq.e st'llm P'l 1. auto. ii.rotl il. -tela- I e d-d. - P"l
;'I"C" d' c-rod.nol iiil- 1, bill, 'fol I.Cl.- -111J. III ei4l' CREA GON
ro prid.n. fac-Irl IAJ Itl En I, E.b.).d. he. 1-uoriifl P"
qor .1 hill -I-al N;-, DrIhi x,,titri ."Z-t1e, ills, n,,o
I eu, =
Jog t. two p.ioblir
grip. ep,ils"fol do furri-it.
I,, Its~ ti
l ctdo, d 14-slit us, I Port-si dpl.rofftit. P,,,. H. Ih,- T to
stil
Ill 1P.I.- drill y I pe, roil e K dr), it, regar,
-c;,,
wtjurjd, d do ALAMBRE DE PUAS
I t in- j, ue.u_ dl 7
Ell~ ..a dorrx.; ufl (711- entli.),to, 'r j-dr, ii,,- I Isl d "d'o h'C" to,
it rolls do 87 lbs.
I, so un I" Ff"U'l I. "'d""' C' 4 0, _)Iii d, iffig 'I y I,,, en- a
fte,- rldtid irt Pr.x, Co!lili art t7iii-do C, "I
'trt dO Fduc-,,,, $9.SO rollo.
b. CIA to &CIr 11, _rl .1 Co, C__ le,
U! it It. it fil-t- IS desairtl 61 N-Clik U1,iII1-w dr )k,. .,( ..... d,
,iib-d. Sl I,, dr, lCr LIP-d..d. py, Io. 4-1-Q L PEREZ HNO S., S. A. Al ,exotodI~ po, t.d it rtitIntaltail, Y de ser -haz ei, rA
III is VoI.
urt- Ch-C.lo-C- 've 'i 4-4 4'. C t., LUYANO 802
S"'rt.- "i 'to -_ I-Iliel ,ad,, qt,, 1 11 I'll, -1 lt 1111- u. d.p.1,irterthe. w-tilert. d.I lusl ib,, I, it .. pr.%ejl -pi- -tre todrit 1. ps,- j, dl C_,_,o X 15 3 5 X-2143 A iw! Ow
Pigins IN "porta T)IARIO DE LA Nll"ARINA.-Mircolles, 27 de Febr"o de 1952 Sports Afic, M
SAM INOBIT REPORTARA HOY AL CAMPO DE TRAIN ING _DE LOS GIGANTES
KI DIAH10 en lor Deportvl 'Texas Mantiene Arribaron ayer
Yixi6n (111gustlosa del finuro del baseman buena ventaja, 0 s campeou"
.S(duvir lwfila del pelotero natiro... Supfran a k, miturAn, un, Lw.,Ainario reci6nJawato le
rarripeonst de golf, HOY se fi e tributido &I H&" & su
'ladio dari fin a los dbles. Datoo ,_o cie Panarni. DruRril
Pfir 1-.... ....... I a"q.
i d, d- dias
a,
NJ., W-_ d, M-,. T-. ae -qU11--i"r, T"", I- -1 6,1 C-b.
-la -t hb- q..
pl ,: r-p-t-1 t-fr-l-draa, ,,j- rp clu;,:Ci i
a d-d' itill
d, 1. it
U d, 1. C-K I-l S- Anl-g, rrI
"d
I I %I ak a w at. . .
-d,,
Alldp %i-il- 1 y
.11 Wit arrot,
HIM,,1, El p- 3, A- ad,-. d'l 4 'r Mika
j"n-, %%hh 1- Berl H ...
P.: F' -rld' A-d., da d, I, agwtud C h, Te- -.1, --it-T qUl-- Gatirt'l p f Ilili P'S"d- h-t- .1 d.Ht M-)-H F- W-11hf 6.1 -1- t- 3.9.dm Z qU' A vt
G-1 --d. Pa..- FlXL. dt-f11-t, PI J_ ,Z Inp- p-h- d,1 I.Iialati
hia ml trainnif X figli. mi, d.
Bay,- I. -P.1-1i. To --!. .1
vI recepliw 'Saim' ",4lble wk. G .... I,,, .-t- A. Las &-1- &.1 FLiabatima. I.. -na. .1 .... v.1t Ia 6. 1--h Ed-,ld,, A-111i, inflY6 poder.1 ..dl",. a- -11 despaii. R. "Wil. it"alb" kat'liat. 1. S.A. &,I -I.br.d. ;its Pa~ Milea 7- ,, jr, -Lwirt.illd.
rHOF IA d, pral ir-iial, I- b. it d. rV ri.
Ban H.
d...d. p.- ad-*.
Pa (i Aldecoa rencieron por 2 tuntos a Elordio T F1. W-d. pr 1. 1--I,, d. 1. Liff.
a Quiulatia en el estelar de ver en el palacele
X, "Al d"'t'i" del .16,1 Mike C.n.
It, p.dn halt, d-I.Tid
ni-iii-t.
I~ ivit
r: d r j gvi- Pa-- I
a", 7 ,
F, t-t, 1W 11.b- t. q..
-a T I..
d,
-Ii JILIN vr -Ili firiiiar 7 d
I~] clith Philadelphia d-.t. t.n..
d, retbl-- a
llp- li-h h- -1111ladii
ptlair- laritial Pa,. 1. fiaLal. a, r -1 t.cl6e 'I h., A I- A r -W d, 1.
li, !%,4F, R PARTID0 III, Pa
- h -- -,". line noinbradc, J. Yancey
d- d. ..i A
..... ) coino coach de JamaicA;'
-d
Pil:MERA Q %'[EI.A 9
1- a, YOPK flftrtrn 2F AT'
s Ew
-H., P Y.-- -tt del -i- Y,,k
I hri- Hart -c H if i u d iro TI 11T' -11r C 41 T- d
'I P,, ,pl_ a,
caiuliviinai,) de India I-irwata Phil Rlirzilto
k
al,'f- 1A_ "aid, pr-
Ill F_1- I 1V ) ". 1. _F'-, qj" 0""". d a
F t-j -t . -'I I ,l It -! .-11 1- .... h 6, j-:v. M
el -'
ri,
le imizailill, irga trucks rvllti) au corl el
'I#-- v;indw al Ei rriu) F laur-ad(ir Nlike Garria
-,.Ido I, ;I,- 1 RF1 7 N
H ii q! ,a
I rr If,-i"llath" vil lit Wk Gelp",
--ion ilp ;-pI.' I. it d,
-1, ;v 1, quil A, -1 RE." kr -- - - lt-n. In~ Btt. All
t"' D wi- -1- F- e., r"7 C 1, p-ciln -a Fl .-Ld cl- d,-Fva I I.~
lI -15 qll, No d Gu- tio f,_ie -,Ilid. pelt
"I It It. _d. del eql.tipli. Jet. Ita
q d, h- 1. a Ir dl,
Itill practical al Cincinnati ',,t;:" del g- ;KtIh.
q- tit.b. ji w er, -4t," .1 -1.
TAMPA Fi-- 26 AP -gl 1 A.
Esueronzodo Frank Lane en que Moore contra M um Cubo el imiro trilinfo (11 F1 1,
a, -L-d -C-6
W c1or Rodriguez (hir(i In tallit derrotar Quesuda a C. Guimard q- l-,", I Cie q
Jimmv Slade ... ... Id, I ... eetlr Pv A~ f 1 1, 1 I'la l", 1- "1, Xtnl- -1. 1
d, --16. dal 1.
I Tlrn,,,
it -, h,,,z en cirl j-puiltr inf rli- "",Icl qu- -r'l .,.he 'n $I Cie Nerdlll i-I
dll -,ndj &-n
?or ED SAINSBURY, de I& I, P 1 tt-l JlA Fill Por el DT EVELIO BERMUDEZ en su vitola
ref eridan 8 a
r
"k,
A
w, a p g I I,
C.P.b--I clr
P 4 r, P 4
A 4, 1 P
C .1 A A C
H-- 7 4 R A P
r
C 4
no
"' 7k
t') R 11 R i4
T., I C
F i T
k I R 'T 5 rl k T
k" Cxx Sporta DIARTO DE LA MARTNA-% rrnlrt. 27 de Febrern cle 1952 pie" 19
CONQUISTARON LOS MARISTAS EL'CAMPEONATO DE BASKET INFANTILE
se
'ii;; Deportivo lifly Darnell Anunciari el equipt qiie tendran
wta citimpaiia los Harana Cubans
Llegb el H abana luchu i a Fermin Guerra mrigita &I conju,,to Ile J,,r CAmbns Ln It jwta de
Debut" ci vierviet en d 6 Uga Intern cmal dt 1A Florlcls S.M. Garcia wra el anSaludo, v A "s... !U A
te prummal del cartel I, tesallsta del cquwo, qwe dm.! -ntisri con Roberto OTtit
curapeo Pete Mcgnofi
Por Rrni h1oliva es .6_ P._de saloadn"a- dl- I F, I.,- ,e, cJ PL7. d.
= [. -1 finhho I, Jd.l 5-1uil M -d
6ebe llegs:d bisa, H.- do osi
be- grafans Per 1. isedc. pan so -P- ox- Ori S, ad-- ) V,.,reliae" I J or Fli-rh'o ),rd th"c" C)"12
es 7 P- del Pr6.I_ i- a, ---d. 1. L g. C b-. -a
.4 Jos Seshad- i a,-- P
See-- loal-1. do 1. DeVaq-, Icito de )us A-I aertce
_ 1 J dkil. d, q., J- C.rhb,. 1- -- 1,'a- P"I"" .' aeois-dsel w- I., do 1. -1... as. ....... 7- ac
P_ se 1 "t" -'-air de "n. d. d. hort. liture firents, .1 -cap- I
lisbans, WL wlnihni Peas de, .Uhs -4o es"
Use d. idisd Ieh -.Per. I liats. floctel.- q
bk 0whima do Wimmircsts 11. Is I., Y,.r, dempues de 1, pose n1L.1
9111, Darriell oerst um sensssci6n en "'T d"i 'too hp:fl 1,__ (, t.cs _,_Culmint y 6s, 12 Cmilesders 1- ditiell I& set- 6, de Ij hornb- La Rabses_ 561. "testdo I- Culash. cona-I-an so cat" 11111i., hampionable L,
si Pi-b.,Jt
del Csrqbe, ftaJuh-,4. I. -Iid d q- IJc,- .6- 1. -Whsalo- Pa. -huar -as 'es, rZ..tarries je ionts, I pi-nicken. 61. 10 1.1c an. -Is -9
Is,
d. nuestro bate ball UJ 11dJsd d,, last go, go- q.. de S..".9to d, Cob, dd. -1.1, o jes car ... teo, T.po
L_ sr ad en a cosis mt. laspregid", ahkie.7 its, aaach. a.__ al.q. V.1dJ- y I Tsarap-7%. 7
sack. 'zo in Veishros 1. q., dice d -N- jec gto, I, PI-nl1. IV See* del C_ be Mae Gonzalez ha loc, 'a- lad6chit. cKio. rwnuil qeseentbra" 1. citotd J, .- -,d-- -Y N-_ It. It. mis _teort.i. eorm.1stism. I-w., '] J", su M 1ahsqrr-p p--tqr1a Jet se" - _P-as he 'aftwa- loss H-_ III clote'es 6, chin,
pains do itens un hitched. d. I. hen. p- d, Jl lr- de W, 1 7 I,
ths, dclar t- c.- d, d. In. -robi-dos q., -_ "' f ; -hs
d, or hucher, d, proceiites ha I.g-. V, I -I within ..l. 'A
dass -bre dpo, ;. de, P.4i.
I. I- do -g-P., that. u muinda-e Z. bi- P." ssruar tilississ, P.7. 1. p-oral-i6s,
Ily-..d de es,,_ 9"; tCha!nahvg ML..SqCrhuo- h,7 8
do con t-gledist -bl u:
diS- 11 loor 1. d1rhostrd6c, de j m_ t, eI,
on cte. a L. H.b...
qo Pau- de re-hoetinishon, y de ad- A is-cha, 711-e16 led 1. -g tes it, 1. ANTER0 PELAYO
hadissise tibu to cessicapicid. ent: rivir. Q y., I. tlb.,.me cah'1-6 Wet. I. LY. r.
A'asill. d. 7. 1-- In tha .. Attlee In qX tas taisr-relas -. Vienne. 4,
.y,". P- d. !a e hernia- que m. Ise as 4 Plaodiso -blar". bIlabis TL a ofesacter, carensca,
I f -t dale, d. .."I en us ousatrusadtri.s.rolisd q- 2 4.- _P is debi6 ser baitarz d.=11n.a I Drosh es idole d h--'
que debus Ilew f.rtaraw I. t-wb- vwbtrau. de close que accmdus arsrr el conspariero AIK-. PL.M
.1 Ae-pue-o Z Ramb, Roye-is me una pi-ebs quo I,_._ so S E Jlci_ en 1, inquiheAus, lisbacrabs, I-Igit= iei
,z rrqse Jsho y )-usildsid.
la.,- -res Zsrtll. de Oct.". bacilli. P.-mur, assa. d, y se's, .qir fla.- 1, per",
aninin, It corthVicei6so 4 -tere. I. locis. La C hrasit eye lsab4,= q-t&d,
--whr- dicarse Up it. be- c.
ts, call. do peneruss se be- hib]. 'e-o Z rb, .7' Is
orn .1 Peru sabs, sisempre atittilis q_ -Alt U Inabset Vatems, U 1i essessess" Imee amsa. _.k ass ce. grim= oenp= d;! = Zrp' on el 't do -nwe
toom alsIstar, J
a- p- etasditr h tar ; q- 10-6h, Sol. Umisr 36 fift Istarsits., ste .1 emstre d. voosity, his Del is
cliche. real..nte valc I this qu- egA ddcdin a est. ruck, sairdess hmssrloss_ del od let, as 1 -0, 1.
v.w tj.w que tapq Tisespsa, disican" el combat, a din rosetAt "Jebrag,* dd Pan& Ywiniva ell Kid e. de Z ilrl,.Tble 1!erdId. 6 M-rec- rol.-It. t -P- a,6, can ul-Uh- El retairoo teittrif.1 del club Me- I dep.- Fra .1 colime, Pe" a M a. Islese Tork. V1111- 11. 9-4 Is dwmk *. a. Ies littees 4. -4. 16,11. Yet.: INF). crilwa. El .1hinie. int irlder cons or
be C= I. g rl V 1 'fectus'd
d. para C. b. set un do .Ito bane he "rvvdo pan proloopr un = .a tu woetseto ori-t.1 y in 'I v 7
u ha vairado cantida- be drosier.lbsclosig -to
evske claides, aeuel que Ise bl- poea rhis sit imperto del base bal se 1. discut. mine re que ee' ren. Is -I'Ah. 1k heyl.pma'adc'.11
un. de 1&% mtraceimes this patitw Rtstlulwio de Isif litelealia l P= X let... it. la,10i, M-bre d. ruer-r-i vier
.d- ban res" shot del A P-1 d. I- difietiltaid, torset. de lo p- r.hoplasi rd el lat Ha, to
H.Jmrsa t iierte equtpo present L= rrde er- LL dLIZI ass. y -= a
P
ftn Is. obe, hisilad.. pan Is ill'.11.66ra E. U. r-e u'l harsh,
d. 1. men tenet. que Es. 1 -.Pro. d, 1. West Co., t criebradas u-. d, 1. -.- A
tre-el y P_ )Cks, Un iWerin Jet.d., -1 ..wan.t. q.e cot- Cmissi" ins's "I" g7 1. les .1 -A. ssersud. larsdir-is, do
III end P-J11- d, ,tb..m Lou Tosrz,
do --feb dl. setarin .,tar-do I act, it, ruarst. labelse p.,ocular, evia, dere-tiawes "Telhfonos" eri In lid am alew NE V YORK, -. X :Al
i_ aschissuis 1 "- 6 Is h*tt". d"I El -h. par 1. h-h, ",'a" us bl"'n"' d- ce as P-91tiabs Que I. do pene-d. u I --- I," c,.Iud- d, I- ..,btl ce- ;A d-p-do",
ber Xhd "=rt"d
'it' d7l I-- entice P-rhi se lar a, ne;, fLara a h, dT l
.1- 9. I jab. .1 luiursto i isrh rnece-tas de do I c rr' C- It Contara c.n Bayito Dedric par& wutuir a Niano Ditz en ve nC6 ob-dm ch Jos ysude,, I:hi os. fue.' 1 Joe C-b- -fiesa q= 1. -Jit, -- Ise n-l- I- es, his gu .a In, sia.writ'. jeibip que ha mconlrodo
do .. club d. C-...- beroax, y la, ,etsdo,ec -h a5c. Chein Garcia atra -z 1. 1 te aid. el oshimchlin'to Len ro'. Pte
no do satu.Bass q.. .-.di,- A u.i.bla d' "'a 6, 1- 'i-v": carts d, tnunfo cic am
te
_ P_ h, d da-s InIdes Cu.. a T I LAPELFIA I T-- 1471,huchisch. reLaaro
rto r P-- a harch r .6 let I t.blsrea d. &rZo Eve.utols pars hoy
1. thch.t. El onuane reckh en ]a CAMparia unloni"a q-1 c-rinelIZAta el entmill In
Tb- Fizve rArn.ad. -- ch, .,on, o ... d. ooqm grata d.clo Ion hidarrer y at,,.
me y a Ben Hasass paii. into to ernonituyd un, sorpres- I- es. Choi. H- i'd. S. Ivs I TrIc 1 440 z ',)6 la- sh- -,or 11 All, ri.c.s.a. It. 145 It, SI P-i,- cilier 1. 0
dz etees _)7t. ;l too porq: is talts do infoirteacion oft.
reamees 1. LIV CAils- U it.. -1 corstuxictio ouches _P.Cf. Chain Hernandes, qu. tonto X.,,h Fl- spirs. conquisuir wt, h a r. compa a nqu- !uI ta d 11 ",'17 de' I .bft.r. I Jai Alai:
a Ji. Crisild. I.. .,an. Cobars, 4M dium en rI "K.be 1. bleaassak" to. que h.bi- rrrib. ra tbuL per so variedad de Ila. te mas tic Is Uga Niano- .T ci 'harpe. in CHICAGO Gen- It,- dc 135, Chpeo. P:I 11 lul.. 11-1 d..Arnitteur,, 1,11.1 f.raostonents, 7-- 1: despots, a wase en 1941, libar, de Gw Initial "I' P.tt. patcual. Sil-rii
p.14". X.11sard- la ises, 0 Jror d% I" Ca.""": I Carl.. 1. ht6 -rursc,
bail -.Be y nesdi. hownscrej. q 1.4 6bire pises q.e it- y -I.d, afreritarolosas Bob,,, q-e est., cheshesacias par :Ir C-u"rJ,')a- Shcle, he 1W, it, Det,- en t Pd-e Rotor ConteenJs Mike Jr.~ ban. bledirtif. con t- per.
carclabste Pclad. 'I 'I ""a in rc l (Med. y 114-if'. eta. adess y 4iiiiiialms. comes.
:, In,, cit C in Garets y 1. ----rw ye desle ,i an "I""
p.- di-o at set. sal. J. h:. cle Is -fundx i -1 t. Rytte D*d,,, ,c cruinuilesne mone, .1 t.ff d, seciami-res, 19,;
qsu,- habiwo bt-,d. on. hollows do -jefis on. ban d, broil lr d or rv -h4. 4 Iss I do 1. Litiniss.
secrets que nom thergulIc-c such- esseeersesse sn'stic""ditsibriesis on tl Utmiso, Cholo Herhand., es qu. forenris 'I _." -d. -,o its 1. .. -cl_n nJIJJJd- TRENTON N J RsW Sancher y San -* I _rresd bdis jai A W,
plinmessit. hku- a io'. I. IV See,. del Caribe perten- un chilenc, Cie enuchoss recum. -b,.I=,r. Learard. S Jjas Isylt, uha,., c cis 9, ndis ch repartarsin Joe
Ilbr.,, 11, 11, Yor' Cat traltz do
difairisawa .1 bersdairi- let libine, JU cicio b I in eacuadrilatsero y con be. sert.od. cie -rnp., a,17 ly )A .it, d, 1W d. T-1-ri. en risid-In Par- thabirt. C hills ess 'Joe ist who y media d
Por codbri& do lid.r del --I culi-no h. ll -.b- qu. plic. me 14. h.y tied.' .1guh. qu, Ct-11 -ar un -meback c-* car-rein, u- sit lot d., rergremeri I- cle-ris W., ins pstrildom y does
utiall Garcui Pertensee a t I., '; --. I.. I -a Set., A round. de T.-An Giaerra. qukipit.1".
equim blike Gtmkl- tects, q.. 'usessruirs est.- a t- ,-. 16 clue itu diagilrack. I its
.Ildsd= aoctiJ Y less )-d "I C..,bloiscm. f-Unw. qw NEW YORK dt 11 infield it, 1. H-bra Cuba
lissiber sairserrinsarntisdo ra" himda- #k d"orb, Rey, gightfica imit, nu- radorch; consixtentesigrupo J.hahV %kW.ern,
!que t.- Uttlet so Its Coot- ,I- doubt, play. lai., IIA [,or.,. it, N- YwIs- -ncio g! vers .1 BaAel BOB:
- ts, swiniseJ6. It. hisirissirt.r. if. pueblo IIIJ em, "Pect., f I !Ep probable que el Real dr aficiathadus. Otrisi pue4en a 3 a is I~ de to% lelfh1cw Johriny Crasin.. it, 147 rd,., de C-PI-1
da, sraforts, it. gr.ut.d .1 tainatis- &-kenishaw 'w Y- en Rancho e en velocidad o an rewrl-, No hay di)da q- he side una bue- Hartford. Conn., en S rounds r; cEJJhE= DUAsibertiA -ibirk stess
sice. LA riyalid&d qw m mda Baysrhm isk a un tilarrapo miudo "J"' Col.". :c -1-oo'l d, Oscar Rr,- an dissrutirl, lis 1-i- pinssreeras del earepessoats,
y Madrid active en Mkicol Chrla. G.- J,.Jaiscr. ds It~ t.n at 'I- -na, HOLYOKE, IJA- Sairr-y Wel-!c.isl at -at. 96 qisr,, tistura 1-i61! lursior .1 floor dil Cuba-kilk dearpser-us r I bw bell pro. daell"dids 5. did 1. bien-raid. I ,,
I.ndo.al, 1. deassedidis que var- hois endiablida. pere nii a "na 1. iigre.ta Vr. d, Idt libina y .,,d ., or 7'Ing. an I., nuirldisdes que aiclov -saisto-9do Its 0
Is."66, lot coriquiadaticirsis yr. 1, di6 u. A RID. f;b-ce, X AP) E. "Id Miss, restore J Jr-, ib..Ll I. be I bass de I. -he.
P--- ch es,11.1 giuntot it. Wide d. treat. rectird"i6n .1 base I quip. it, tutbol Real rend rJocI Day y Tarry Psch
.he Vall"' seep L)- 'I'ic h y o' K-h Ms..
"I" inalsh.t.. -It", ,J.nd. U.- de 1. d, 175. de Sininztirld. se st
1. J,-(I. to. triseu... Qu. bell profseo.c.] d Ild jage it marine efte-wros so C.-3 Chin es d. 1, que huncs u i
lombAs y exists, Is P-ibilidisd d. qu: hats or I es que no detieud a _F1.1sintes .1 P-1. 111--loal1,11-d I n_ rit hie I Ke -.1it.w. -Id. p
de -st. tic-ciss, d- it. c-ase, ser -pulsnad. rie, sorm pit h.
Son Im H erm anos M aristai nueros 1 -. cisse eatel- let.. it. -cribi. do so. Inew crnsibel. AH fu,
d.- Y. -pecunrotaide. rl )a- set,
ll,,d,, I n... remutuys, uns legitims
cam peones infantile del bm ket cenjuninhan, deel.nd. true it. Me. .a. pan qu, to. .-I. it.
s hen ectibid. feet.. q., rnu- RYm lgan r;rtlr
Mos c, ... n Itch- oceptsrae_ Z ILa D" !; se-aills,
Virciacricio & La Salle por I I puntoo recuperaA PI titulo qur ha- Alr ,rdr, I club
1,b I*d,, r, X entro-Ures. J, _t
, Isichan 'r :,
6ian perdido el ahapasa,& con La NoiresiVa. Terrinmarria or n., IIb,, d- dessfins en V 'a, tui labo".leabAi. d. "a it" Clocar R-r,
vnVictcri. No termination Belin y EAiwa por I& lluvia- Notas leci... ..t,. un grup. he -or,
quell jus, debt- C.W, 4, 'lh
DoR hermanos Is~ de int. I a,
Is. I twen. -ye
lior tDAMUNG3 ganador" b.1111.,
Y 1. dessigri-i6is Y6 JacAriotsadesse, u octave Victoria con-j Dwgn,, Oda r, pr,__ half its, R 1 '4. IAPI D- be,- let,.. Valioto y hhuy tP.1- q, .- ,
.1 qui.w. It. 1. He 21'. nVates i"iscose be ', hruy ,, a On int-Mrshaso Is"= durante Lorgas contterisl b.iII6 cobl.,ml alixti-ii. ftrusti-sirid, un, sides e- We -Jm alsort story sergunds las.
bat W-111"It 1. = ,un. dis 1051 sm C-44L 11111011 son en I club Santiago do Its VeM
A111,11,11s. Ibhr_ I.- ttnte d. I rcr perlsidei, Garry bleffamse, d. 19 is"t, Quiesillos tiewspos th- dall sunistsuciasirs.
,10. 1. ib= r-scurperando 61 Loss marisams engivirim lu 01 trestim "Mir jt B.,Iw Ddcic
tilluk qw h A pethift .1 the P- 10 ab= .J7= y rat hrimaine Xty, me hossibno, se its, GUJ. J 3
d. CAdensa 1. smarstol, .1 insist eu bmu is" d.
Ilbertades a LA. trim Pilots"- fesg. .1 b.6b.1 fuerts, do
had ta tiv f.-dsm priidsl.Horinawisse "arlst" of mas par, boisr 1. be so
Wis. 6sed. itardirst me
Im P4 Issive as forialm
t.g- moor oo,- poritess &I r1naLI- rebee field
Dt-s "to puds, another Escenifican un Juego, important
L... cis, de loo Itarislas,'tcats. dos de M46m d- do VedeJL
on .1 asde I~ c d, Aguayo, entlentras Ioo ,bI'dahed- Is. d core .6_ baciss. urwi terissi- irripandaesta noche el R egla -y Guanabocoa
pit'silds six.- 4 does, can sirta&. decide' test. Idea
stlirtas tuvrecon que vvr E !earn
1. =L),%6 en-la. it. echun.
Tennis so lo&lg Lo, Irshrinandes, "., P I basket ball junior en el floor el4ctrico con "te ch0clue
re erswindea, libricuild. Last., Gsh-I clic ultramar. Y" Club y AilsitKci cle Cu6a inician Is velacla CO N M A S TEN CIA Y
Oita Man y Robert. Pirm ...u.
d- to", unionistA. FJ viternes, VTC y 62 car6n. Otroz wirrientancie I
Vencih Garrido en el
No basis. q- wohnoialle. tra. SEGURIDAD QUE W NW
1 =,.I are sm .1 quinisrus Marietta,
ti For cKAMIJ GVaW
BiLtmore 7
cines .. tiadoins, d. fins pusit-ria. Icalsortantre ch(sgues Mahn Win Los cona, de he.
;7h 1. Union Attiue sm 4 floor eer 1. Prossits dir xgns4t, .1 Mlza
o MISS"
I sticuL en I. -111timo Juego, Iqsaa Aw wee" d. IV Y *,, h I en vu
Por Luis Mommo obicipeorms I )untoir dt basket bssll_ re .2ub Whose, rostch nerick..
.= "'T t,,!,nolicio; dermtea. c I At-! ron &I Allsitless do Cub. P-r #,A-,
igaise sm tism, d. Lcr-1 Fz to hallcon
Itn 41 ip"d' ftwi del tawnries FernindeL pgAre dsi dICIib I, Cuba y *1 Habana TsWhi'van witusiaminsidess, &I ch u, de ea.
I Ir M 4.tr j= ZLe lelsin 1. -lada, dandi) Patt, ta rimbre, divide sibundarsh ;m fouis
Ju fWWO PW nd"-qM COU"'Ills,
11111ths- Yacht sib q". en go Mr. enatch q.. Igrilp.-ralisis 7 had. irt-fi, It- Per pro
se .1 _J. iV. Me cno is I.- Via so decid. el ...... Jr.
Rag
"tl-.d* M -:1.port-1dmJ1 good tainb4" en .1 b, Faiindess, 4., 1.
ball t- ,.Guaroglascoo 1. .1 1. Motor =62 poliente.
assme, rossissr. btu- .1 trestess .1 infiescron. ad.-" 0. Is 2- Nuoros frozicis delarittoras can "cilf 6700
)U;:= tre Terminarclis'Cl=-Z:,C.d* besilel, "'rte, he "b"ant'
did H.b... clue sei
.1 _W
VTC. y d* 1. hall d. .6 is pson.to. tribes localld.des, A .61. uses pr" espersido par Is aticl- No .Par. 1
i2ity Ds'. Joefts EtFb.,- .9 91 Candler C.Ilege C. It Las I grounds. d. r .1 round 'a '. Quo el Patel do fronoio.
Salle ol 15 7 list unionists -t- ).-a- -7. esinego 3.. Nu*vo carburodar "AIR POWER" on oJ
H' At'l. w Moral. luseal
Duracas 1. 1~ = is- 1. Juinst it. 13 at- Atmque rio acalsis "t-e- liscl-dist
Iao des intaria ,,I- --h floor b CrsbL.. _k erece'.. can .1 Roodinastrir.
aderia del tods, Is Justa I" "Uri liffus W. ftw"r a] pj. VTC a trovk dt todis, Us rPacuse= Baiil cois in&& capocidod.
zg:,= I= I'm ii-q-1i. IJc'. "selood. q- .1 -r.n.. 4.
do .do torei= r poe .1 tuenste guna.- triae-Jaid. dit Atlkkv dt.rig. .. g- ditic-lisira. dod. q..1
d.y= so, lesutribIL. rimmetessile. bussan so prices, ixitasstres a Joist Se complete .0
quo tuVe quir emur de at met 4o" m -I- al bon. Y"ht Club Visit-" can I duirle 11.1i
I rosser set sm-& I "Itontanot I'll 1 i y ademiS con Dynaflow, Is trantimisi6n autoolitICA 11111"
it t Club y Hs-hy prinne. r mis do un mill6a do propielarios
We slinviesin idinties, act". Utos = iyaCh preforida po
Id., III he- POTf@Cta,
.d Juaget Pas, cens, -halal I.M 1, =Ome. brol. I r"adist por Bob Polisitz. que
ussi btnarsla csonsustesed. I, soceresms- I Itiae babe, emp-ado *1 9 W: j Janie luchisr sm itis tarsiss pardmill-, tatisfeChol,
1. ca.'st"il M tiall '11
to "' ""', 'm M= Z 7 Jr. ciej =r . I'. -ot-1. .
.11 = to a. L. deerists. Pan por .1 Todus "fas cualidades hacen dol BV7CK 1952 su
.- .1 .. &...a& w. a" -in-- dir mit-A NUEVA CREMA
si.i. us. L."Alor P eflot. d.1 un essirtut. e. mossies:n, = hQ)L_ y Qi. t. alojor in version:
ltd. 1.114. Li'mme. "na'" Chielf
al w Jaime, i
.1, VTC_ :I I= sm at second. Un qartft atm. i so IS KL A00MOVIL *UK Dnpug$ Of
cusnode 'nuchascho Este choqua &I C61.66 de Balk.;fiserris .1 Voted. Tennis BE AFEITAW
-L = do Ift't.M I "Ps"n I HYC DISFRUTADO VALK PAAS IN IL M9111CA00.
ido terrible al.Vidsi de, Ap nisillselmdo on )us".
iq= del d7t:t simmmurl.. Y. Que d. pshadshr, A -cu." Issish, ft A cho true AY96 a cow wo 0 UPICU
fury )usso "J& = 11stMm"iteon an y 0 JW r"UL
I 7= q in bl:;W.1-Wism &*,be da 1. T.
sido- bis le, 7 rua-4. "d
chis Qtxr%7 del proemaldo b. fuscriuss fialess Z =
A. mro.. Las hot- do Jeff- 1. 1 plwai d.- Tiscobit. lis= par,
,zd. Sio, PwdHo b. =nd. ib.
is clo;,d, ra #I coum Ibn un
gur-idsot fliwastand. .6
--do pocient- be .1 lda.71 Ins- Wd= Tenow Club Cubsrisc msw y MOW qw 60 pat cada stimI I It. 11122"t, Z.n. .,d, r.- Urni-nidsid it. L. Histrevis. .9u.
,u coatron., It" _pd. t- tass.- Its,,. I.- led& tiewdsm do* 1. pW kritaida.
tanado" con Practinmente dersto dal tbaaL, por. ft bit alabormicJ me
I~ ado que deeds, living itaretitimIs, I Z., so d-. M A I I I T A 5 k 'fik, I
11 -1 biail Pon cl ra-duselh. Ill. an's u.. PUB- at -to ViV. -tre 2
-br ;tx Prir doelews q- It 1', r.-,. ra,. I. PJJ.L
= 6 nd., I pubilre i
Q_ .is" I d.-Jat. .4 whossi- I- IF -a.&,
' '2 Recaudan foudos
_7 tleo doo..rru :tt 12teren k Para Las -, Croma A. khasse wallows
Pidina 20 S"r-ts, 61AR10 DE LA MARINA-%c ivoleta, 27 de Febrero de 1952 Sports kfio CXXSOS
17S 1 TERES POR EL HANDICAP CINCUENTENAR10 CON PREMIO DE 20,ooo PESOS
o
R flector deportivo
Reilfxiorms sobre el rosultatit) otteuentro
('011 lt),q producloi floridimos eti Hialealt Park Guerra civil ej, el base baU
(1411'r 11 1 amin" (11' r;1)Z P(Ao to que paritri muv bjen, fIro no Pudo cnizar lia1, 1, F)"r'd. atencheron con Iuma Rentilez& a los visitantes que Por (;rantiand Wce. de Edhors Pre"
do Paaaz,
t R-o" o o, 1- -1o" Its inscriT. I-- Par. el Haridu:ap Cincuentenarto LOS ANGELES. Caj faehui. fbr- 'EPS'- So bquo -j -j.,.d,. 'ernto. luw eaphlbGrant S.11- 1 to grarid. nu.
q- d, Ioa I-. j..k- It
Par aSALVATORs ad,
,,ii __ an ot d, 1. Guerra Ik S-naire, idtid q- -1 linew
dupre. c ..... riln Rota debts .1 attad. de joenel-,
st d, )at Ft.d- Urodo, to"d, hat, .11roo- -6t'' t. co-fl". do 1.
I-se de ph w, guy Potinde1an.
-cid- In. t...
qur r, jIrejr It I 4t-,d,, d, 1, tt Cu R-1 1s, do,, grarid" Ug" 7 1"
d, dd dcicit I. "' ba I& Lip do 1. Coati to net,
-k-, vd. Fr...:.
hatt aid. ndi- Mi M nL, no.,nento 1. L, de 1. Cos. es 1i ligis am.& .1 tat,,ce.
1. tost- do re. ufl7
'en It "'n' co, ividida en [a c,,,ul MuChUlz""' qul-eP 9W
H.U It .91.16. U muy
t! Zoe Creek par o_- lip atsayar, Iduchart conitante art
1 Avelino Gomez 'a co#u p*"l -"" Un"it Y que '.me
Rotango- trout aeun,. -z p,,tr Ioa r.- do tr-,a quier- qua $olartelitt Lo Argi. y S.e Frilta- a ntacdCZ 0
y habile. en I on u as lits, lip tr-d,. dainde ttt colleen Itto NIIP'- !-in c"' Gkp""
L, beat 1 1. rosin hay "t' 'e"tAles e gr rn
ei. on'f.n.1 truy di Ind Is
en forms muy dltitn. In. YmmuLa, Dod&en e I
_d. Park I- .b.11., ad, -t Si 1. Costa del sicifica sq- itroda, I e "Ti rnucha accib,, do UP
i- -Ir que hublera podido' P tampoc,,, amuse par nuto andurnal" en muchass an no senu, KI probl-W
_,a, so m.gnifie, pand --jita., P, r, cumpLir so fun- ntA eto el tarnabb de let terrerow &-en dclum.fto It Is pobl*664% 68
reloc.- s.lu teturt-r am p
d so. rvndici-- f:- mucb" ciuciades.
11c. ini.rutf d..d, par, it, o- its, ler-1, n-tur pIdu,- I- Ant-In y San cn i.dudblern-t, Iodad. 6. 1& UP
correr. y posibjeere. an', hi pa '.
i- h.- le ftes. "Its, Ind. to-.. a.d. rovu. 1. met. 3 11 casidadat didel prvenur Xxurtom artualm-rite IS franquicias de ligji gron
paid. aer A'- grotto n e.t,,.. eedv- tj.t.. Cl.c. 6, ellaS letter, do$ at a- Tod-Ye', &In apob"inpa at
1, dn. qiti
u Id. i, !It -h- f.eelq- bien tatud. par udos lot q., sane. unt., I j 2 q,,,,"= A= -.=
st. 1 %4 deosti, de ho- Frariciect, estan cast a La par c- N*aeva York
-.dt loea I c.it '1- 111.1 de -I- demnica. -y deoint,ioo, no.y.n. It, j. -tv.10 elliai- ir,1eK,.Iea G.1.1ec"1" -, I, -rr". 1. cu.] mat; cl Ill. anode, art. pob tore. uItIrea d.parleait pro G )d qti I-min.ron pr d" Idn pnieb. maYor irenia d-1 raw el mero I, nudadn que ti"m dat
"d- s- I t' P.1tris I- cl.b', do Ux. x-rae nn-t-as q., t,. d, griandeit cliudiadea coo-ons;
Ij It 0 It 1. ---ta sofo- no tunel ru or.
Alit,,-n q,, t- _P.I fl-Pl. L- An,,!;; p-a,, 100,DW
orr. -d-, --st-5: .-1 11 de Wovol- 40 000 a We) poc'.m. hip[- Y 15'aw I
q- h ofnd. Vo, Par. q.e itt ", no, It g-11, -do oo -- di. T.-bui. WOW -6. t-A.
I-. par. In fl-to de W-k flld
Coffers do dod11-o q- 'I -tt.til Hith Ilearbilt. tan-8-nifles cJe-pt- do 1. -0,Is d, A. I'liaistat I*. pwortletivarh .1 1. Log. de, 1. C-t. del P-fo- -- ser on. Ill.
I h..dl,.p -Cine.-t-H. 4 -rt. y Venal. A. I- dot grand,, Ig., _j_ej I'.", ron, --j. 1. sI P"', 'Io- a
Rap6bit- q- It Mat .. U 4, ndtlis
Cn.,_ Shni, pes AM. FIrIp-r, I &'an it,, -ta to 1-1a" It --tru, lat t.rritnoo do Points
Th ,d Lear- se-ruil q a di-Ild. or W Park P- .. elve" crag. do ninij. at q., naebstat quo:c' motion I, IBOW p-1'd11- 'n C-P. Par. P IbUnt
y -Can o--,
-d- Firrida. y it., 7 grand'
p.oz el 6-Lil- .-it-,
perifratil., 1 -f I i- t-A., or, )e, V-ead 1:u, !It Wd-.1. I, San I-- p.d,,,m Uli., = povit,),, Iod. ruetra f-ro, -, Ir q-p%.y coqueton stadium de 4,000 wilas. I W veit 2.000, Max loo; ooficroo
111 'n
nF I.-,;, Ile q,, Charier ool-- tiello Iip6dr-, j Ci n -lig Veek y Hornsby hail prochrudo cwdw do asta hate do
Florida 1. hacia, -1, jr ijan schedule' T n field-day eorvv -Q-%, nrad.merite it ce- q.e asu 1. haran.
W-et. 'i.xibl. echope", t, If, LA Pasfta de Guerra Civil de lade, ello, an ajim panja a 1. batkall.
Ple-io, -me prodoin h.-n julihn ostolaza, q,,C -lea Lits Argel y St. r-..i- i r-au, do La lAW, d- i,"o'! to, P ban 1. asta dw 'judides quiernt v pan* del Grain Epattianale tall
durt.. d" I.. yea- 4 lismw en Bejucal
P-k, T- 11. B,,.h r-til 16r, para cic -en. it tay Arabas estan -f-- d. Quit P- in 1. &.1
Itl li- Coi ba en el CCC
el pasado oto d, na 9- msYon,, Empll, at I- Angeles y San Frit-isco to tatia
q-, Nerem -dq-i dats K,
r A- -ul d, 1. d, 1. Lit. de It Coa
Morrell juji. 1. d, Ped.goioa, d. B'j- qo, 1. d. ci ta annIp'nove?
F-I.oder P. B, -d. .:it, as. -- A- IIC- _uI. d, Cub.
Is~ 111-11" c. S.I.d "z 0 in La Lt.. do Cast. p,--.-, hida. tanocia p-q- P.Quis.
IIr. 11 p- 1- P. Por "Peter" c-E c'leg In 11.
d" IIH., Er-rd, 1 'a ta Ind.nnuo to P,,odriw n I ,,, d, dood, t.lidad. par. boo.r .1-ca; do us. gr..&?
81ati. T.Am I'll jq "1z!'e"n 'e, p, :.,p
lion. tenianda bid ,core, f.". I F-il Todo eato pudl-a camber,, con lemp.. Per. evestnurd.
"' j 1- .1 -b.1lr- '- d"ter" J"'ts Go 2ai
-oo. no. Y. saliti It F1 t-otsta I i,-d, c : ar ,, op, Ii- tit 111 C ou. at.__= ot:d_ Itedra, Migoel Vslj eares IiIjutca joins Mono a 40.DDD gracias
R'o- sl- far.. do q- 'Tnt 'o. Rrj, 't _, A S, Habana at 1. la1,s--T11ceAqn Nur. he .I. tart. en o. un i-.. ni. d. u _y_ a. 1.
..... i c: i a, a Lt. ra.- asatist
H-d-- d, "2 1,,f" I I "' -d" as I Is -1 P-11fle- P-a it, nti-, n I de,
_t Ila or C7 ;. -d.r- del Certo, its I I 'trus P.
Uvo,"du 'I -,a r " it Sent~ del d, :1g. ,and, Pan, at elui ind-us no N. thicri. B.Itla- BunLia.
TAL FS LA HOJA rif to P"i a- jantroft.A." 'I., W.d. o.r 'el. ,I rt llvh In car
a 1. r.na qu, zici ly, 1, C D.11., H-t- j--luu iod.d .... ...
drA-t.jvj-r_ 1- 1-1 As 11 .ur
. , -11 _I. f, do 1. jug.d..
ltpor-" o& Fttsd del
16 1, 1952
Fir ,nd, Alutist, Ile 1-t-, I, Rs oz
ditt 7 rd 5pir d, DIAR10
I 11 "" i Yachting
Organil!l]n gran tortivo MARINA S.", S..Nt
fir Judo
F-1. d-, d-podol. It- 1 1, at K;!,-e
tt ;to !I" Copa Cinciientenario
s .-gd. In, 'If '-na 4 1- co- present, !a It --uilda
depon" qu, t' or"It 11, 90 tAl-I 011 -9,t d, Alieronoviriod",
- t r e.. to, C, -1,". del out ,
Coot 'o, d-d, v! t,,-o I, Man
Tr- -,r. rap" dej "I. It, %1_r" G _, h. It.-,
it -, P,
,ur d,;,,-, -ta tr, Stadium
p,,r it ....... at It trillen. 1. b..d Por Emery Uppel
nei'mo 5t ',r p
ol d, J.de, p-,did'd S.as
1. Do sta" al ra not, t, Or Rafael Dueun,- d d, -jur., ru- P- p" "t I( Quo- do,-, htjt, .I'd!! niell I.,,r "I riol.1 on. oraeltin do lot Pb dt
oag..ii. a ro -2 24 2.i at f- Tr .,- o, ,V d, y tn topo --go.. do
-1 y. ,, petmr., -It, ,do hl ,;. ds it. o
"In 1- 11tortiel-c- -Irb,.d., Putdr lradu-- p,,-, i-, -o- -t, o-.- A n r -5 del H.b-. Y.- C ,t ,, oi,, on 1. 11 de I. ki.baina,
Do f-pla dicarne"" so , Hr_ end-mot, on I, H.ba,,, M&
I- K.-.,.hl y qu, e,, It ..... 1-yE_I.,. ef-tiz., 11 1, ", a, I (7-a
2. Do 46 Re.46 tc6acareal I. "o. ses. .-dl,. 1. 11 y-dre'I,' !EI' en""
N.....1 do Judo La A.-t-on Clel.l. par t .,,t e"'"' y f"'I", no ,P. del c:ncu, nier.'r"T 3 )at- -E .lja-. -1 1. fkft
PAI-o de I Pe" hMo "lima' 4ritiea tod' to Con-ro-te A gtdecld. p., lud- 1% C ... er-de 5 100 rn'lu, .It -K.r-h IV So hij. Car at its 'Eit Ila.- 1. A. impar.
4. 1@04"s el eatirt no Departots a) juarea ?7 i do q ingest, In d, I tart" del ." Ccib.1 1 1 Y Aeriemm,,, I y Rvr 9 daf 1,
P. lcia; I _L, P.ar. roh., It, 7o,, 1.
de ma- -6xi,... hisjo 1. uap too. Witt .-ol. p- 14-66,, 1, ios to tile par. F.-el. so .. .... Nt El C.md Rafael P.M.. F,.W.
L Awodada of CItar. ; 1. 0 -W-1. quo 11111Z -,1 11, habl-do- f1jr. In feentus it, 4'a so"os. I toll- L-, -uitados delinti-s d,,t, do l.-Fed- ift NAtii. do
11 Frelel.roan dt Judo nit i. en 't s dentrItI IqIe y va i reir.ta P., Cut., pir
_td. Par to vlj (ijnj fiat so kil&m= ta:o, .1, 1i co- v-s !I- s. t, Iz con-triteran. Icas ecroo b;= _U;_d_.I.
6. Y 4 Pft@W it G.WM41 Iditn, uripol.. i'et "s
d ek mer- pa ,, "Itut, lea,
rall.-I it. Jttdtili y ant. Y. 1 batut .1 u, -lizarate- 1. carret- k, 4- It -i,, I!.',. If r tart6. de C-ba del XV 0=0"
en I M Ca hual, .1 6 do abnl, y deride ..-W do este d, hJfusa- Sa,1. t.ri e!.odevo. Eml ul" pan, ; Pat~ [-- 7 n- HeLdrill IF ). Re
on A, d, doc, cl.ba mi-broo dt, .rnp,- Mm d* A P.'i.bUPrtj. W idiia
1.6-- Y, adomad. b.)o I& diree-11a Aactciad6n de Criadurcs no hh;d- u t,., I q_ 11 ge par c.-. del VII-S.1to I., S'p ri"; 1--DI, Ch.lle. d, C-derous y Car y el 28 4! jtzlici& preatow afi&
jPAKA MAYOR DURA. ";It It lichica del Sr k Kollrehikine.,padido ret:fbir con mejor Wento el WivA farm. individual, r, Pvro Pu %an,, 1. -._et de 1. kxcuelej d- Card"- "KuruAh 1%-, 4,, Otra ,-to Uy impartanu
CIONI Prvibele y rA echard trt. I-N.,c- Gel.ts y Agou. ton #1 C=p-,as bbs
P"Ime, Dan. cinturs neXra. it-- -;-uluid, -d-- rnay.ri. de 16m Mp-.'. de rnlatericut, do'j, qu It-t, a U, rhl P a a"
g.ni..d* un C.m do Fmf"* ". t. p-.b- eir. "peloton-, JoetrPt'juern% Yen as de d". _- di! I M-rt. IrL. C-urva". 33 pun., de I& close 'TatreN" w Carok
Ud. do oft" 00 6 a" barns qua var1kri lot 614- at el 20 de nbril en )a Carrortera ('e- so qo, to, Ptu d mt: Its Ile enusica cubans, It-, 3 -Jorge de Clirderiat, A, 14ant- Portugal, tain &1 25 y Ri 31 4M
*I W44W 1 6 par _or P "da it.
dl,,l todo .1 to- c n 1. q 'r purtat 4__AI &gooto.
X-Lazi ieniea.
gu role deport* Y no debt-" .111d,, u, rt 'X- h
1. rocion. un. pol.L. Ile base '_ to C pit, 1. focha de 1= dm @a WM d,
n't. 1. '-p ... to do pertascud6n, 4,1,)t,' An... no tI, i -Mento de hac:r Gard.
Judo clialft hoy an dia eatarnat siduisdas na emled di- do bat] mr.ifitb-so
In p u I .ran., X- B 32 E aw 5-HurnWta celebrant, caw auC.5tyW@Dt@ L&
E t et:og en irta, del parque 'j- i r, r. :1*. ri ... nusin. itot.
PrOF4 cam e' X "Xaltt 111- 21 1 rdad dctwaaa
1i do un rnhtodi to d fern ;7 .geca...de r6-o. Pn nifisal custra
Ir" dervate adenn" 'Id ct 11 do may. 1, P, ha"blorae ml lat"r; P'e' a y L Vid.fia. S all. tiout h.
defe-t on,= I,- It cmilunlo de pura oz,,,, I d0- I, rs' aron" do 4 It 50, ptintes, d -Albeno Reyej y Ed, Gar- regaits
stau-9,, que In. Y. ccorlptid ,DM r ,at. de -iucol.d p_ r,- "Le, s I-$ q.t -11-114t-riw )at dW 1. 1,
d _mb- 'Pe 7 A!a71I-Lnr In on one.- fech. 18 de m.yQ In, -7 71, .do- ochu E clLd 'Mancelis, 2' ,Pon,... 7 - Al,--!y 9 de reanuv Quiet, a*" Im *Umlvi l- ,,,do L', dead, i her- rj, -en.n. ti, P.- d, a, ql d, rel- I, I z 75 re Card, t-ri In ad. m.
21 CtVL Iod., P., ; ..... 'f'
pj_ F_ S,,p_., y 4 50 "Kor-h 11 20 v,
ual, Kceik- or s "I I,- 1,, 1- 194 e u 1'P= id- do H.L.),
-. del o- 7oij. fj-. Co. a Gra., d -,7,- 'e"41. 11 o 1,,j Er, Lippa y lle,-id, C,,:"- I Pen"tal porel nizziptaxnat*
n noia,
rZ -e d tut.
a (71--, It G-d s"p
11 1 1 1,, S tt"tT"a ,;-.d afj r--, y (7) DL2, .1 lls tto-g 11.1 1-01- poclulT." a. qPa, T I i"t tllt .,^- o Itt i' rd.
(no ItI,, Chart
it du ;_Ir :ro- -ndi-I st to, Q-r do C don. rn_.
, : 1 ",- 11 1, t- v': hit IV .0- .It coast en 1. OUnaviad" ea,
'to' t-s er a u tt at, it", de Rely- -1 _i __ to' Fl.y caw.-rut G c7-T,-- lu "I". c-1- cora. truinat, 91 al
n'j t -, Ped,..., El 1,1- 'C-11be A p--, to L Ch-l- de Card- noW,
jo-- d pe, v-1" %It, Pt"'. poil. Rotiet io Herno-d- R.t..l G.7, 5 Ar-j-,e !I to put,, La.
th. y j-., -f-lod. S d, 1. Ax,, f p 1- 1-0: E 0-ld. P.Idti ki tu.. pe..
-p-- n. 1:-,1,, 111, Am I Aptaa- 'L..F,, 6 .1 P, C.r)- Al-o y J-X,, In I
a'!.,. I, dc c,, Man, 1,o, I.do. lot 'CellIP-1 13 dd-ld,, del Valle.,- ermo, ,, gruerte, Al,._ y j.,R.
Pan Ie, "stalduat-, I lit, it a Cuba int acres eatef,-,. 1, 1. ban del C.
To- log e N-i- Inwin.litgo. an. aortas de y.t.. r. jagzh,, quo .1
d I,, Ch.H. d. CJrde"&
fflabana-Madrid U .G Mdd.t- I- Todos los equips de las Ligas
14ortes y Budweiser... Inseparable it D 0 1, Cuba
mayor numert, do te 0.
I- it- b-.. it, i d-.j. -ii. y )nos nova 09 r.I. d, 1. Ardacj
PRIIIE PARTIDO A 25 TANT"S co,indor, M ayores tienen bue It doctor Chart.. do Cirdezias to A
ti, utios to e',, t" V
Retrain. Y Feil., j 0".I.- ).tista .,)or quipdz; MmooI..eo y Jesus, A s 1 11 Ile j. Ilivill dlh, = pld& db.
prime,', del 13 Ins -14,rd- 11y Kraidvelco, :,,s 1-, c.rl- Es IS iroca Jos suefios y cle IS, j"o"s y toc" Jos criticoni est I., le Ir.
-rru I- teru. n 1. 0=
Si, Bud-Aviser Ila sido el campe6n de Cer- 'PRINIERA INIELA A 6 TANT abservanclo a lot reclutag Considers" COMO fUtUfos A5tTOJ, a C ob* t
que rcoben giran publitcadad en Jos Campos de entrenarniei do
facilmente [a Ritual F,! ,t La za fia h? tzi. kj d "car on z a CrLnCd&
vezas por genCruCiones a. j's 'I
SE I rid. PSI.Itlo es bgdmi .1 dc ,-, F, t, dt I. I. Yale -11trariacerve a mas famous del mundo. Y cual G UNDOY ARTI-110 A 30 T 5f.!LA HolarnIkk k% I
-Ita re -tan ratio 1,20
es Is raz6n l1ei-Scinns. perSOnaz Como T11-ar'! s, I.- bl-o, r, 1- elli q., 'i ;,ur- qui Par OSCAR FRAUY, de 6 U. F. 'p- Deplile.link, Carted, za, bar.
Ini A ..a. f-le. de 'ei-IT'Ll' at Adero.%isted qm la prueban una vez y recono- ::- ics rirrer 10,13 It durit no, Po -- NEW YORK. febrer. 26 United) Cuba del Ctictg. _Prh I_- I, go,- p-ogun tea.-p-n-A
ClIe A A dy de 1. 1.11. d ee_ 'St.r,
cen el sabor characteristic doi -,d tifrid. I Etta 1. te-p-ad. -uuta- del b-- 'riew, I I El
sia e S EG L7 N DA QUI N' I El-A 6 _IA1' dnoixtad que no, protesmos = *1 P" I P,."'I 'ulair -tr* al, 19 y W
pr ferida Pidala hoy mismo a su Lt. -d7_ q_ o. -111 .; .rdc, t Ins co, ... a- d .-V IL ari."712 "perdia"10 en tl b,,l r Is etudsd do Ck&poet
TERCER PAR DO del y cada team lere on grope, e nTdat'. q:,i 'I h., to.
to,, qop anua mente incloy- a En 1. Lig-, Amlrtlao
AIR, Cl- munto p- Alb G_"i'
-on" a par to me. York Yank ly onczxq Glt. .1 yOvuda C-ro a d, h.,,, no 0 1% alter Johni .i d, r-l-, p1lol t I per Hutribect. Vid.A.
It 11 d' tr.ur'ur"' que 1- fors to, manage" .". m. de 1. printer. be. con Bb C- it"'Pt U,,_t-
d- del 13 ,ed rout.t.. q., qtzle. hot- 71 en C'Tty
J., an cu, di Knip. I, E -peocuit. del TV,- nbrufte
-IL.d. d, 1. N-I.. d, r: cosi cenuvot Ws7n5o j pmraao, sorian jardinercir similm- y el lardinern Arrive 7 ; i-el. !.a., e. N.- eith.'r," t
PTUM ll PARTIDO Nitint, 1, 51.252 !-- "s Pen %1Wh 1.n,.d.- con ji.d., Mi. V.L,.o d, 1. Lig. lrt, N,, .er Carrillo y .1
Fh. Z: Sn h"hos, a. P-Ar: ot", Ile on. iq.1- ..t- nazi.rak, I-epnotousti
rRIMERA Q1,rINIE1.A %t-- El Cl-el.nd eiocarui. qoe 1 Y-t-t- I.b. frLj,, ria
Z S,,, rnboirgrt, We a(,- Ino a- ific'. en el mund, ent- as
' N* X) PARTIDO P- p ,. Posiche, P.qu, It 'd as
Altiodo 30 Nior- y 7.b., "MIAndit0- frente Is :d ......... Iiie- q., ad ho dart bottruis wnoh-d-d,, B i rose's lntema"Oral Pair"
a ... der d, st u"t- bandera
SFGL NIELA Ped, I., notictat d,l...d.
DA Q 1. table, Abe thj. It. Zzoaq u,_ n I ser4n, D.11- It
J lain Domingo t fts
"r P*pp"" El Bewtorn pt-.bra ;f. r- 4
Omn, us Especiales i per. d.ngi 1. tallia. __!re I, mi-Irs, 1 Whiutt
J-q in Domi-911 i ellabu, am. Reviparid, la Uxv Nectain.1 prit Lucids la justs de
-p.h.l It, tolliu e-,o on nonenw. nc.nte.-. Gig.-Scu: te.w.. Pon.!
de 06mdenae ad rapidn B h Royd
e aYer &I Pmmlt,, 0-r 10arline. I., it.-. ru.tra b.-. .-at- W1 i be it ,batr6, patinadores
LA L1741LA DR LA WRIGUILIFIAD I cl-A It -i tomlitsiu:fl ETt.'st. A.o. to qui.,, .1 J.ve. D.-Y Wi- 3W 1. La. cl, I P-3
801LARJO DR SALMAS DtA.X1,%9 q- esoo, V-t..dLI It p,_.t-j. d.,
CKSLDRS Pla, Z13 TELF, L ilus q..,n P-4. luxar mu. cifictv mul,
b.. con ro"" c-mP-6e has ntill., p-, to memas qu El D"t'a". 'At Fdroff. qiiedaroa I-- carratNI't ed daa at p,
z el team. Willia" "tuvq
cLATT-1"14A2-"CftB1:A p.r. ind.r. IM.= It,- de'la Pstlue' la*"Araottaid. del
u, h. jo I In,,t.d. do!: In. 'I a4. p..d. h=
P,6.,. P"' a '";Atl0ticas to-,,t el ).,d.cMA CO."" batern-alk, nurus Qu, W CIbra,-aa mayor aPo
TANZAS TRLKF t3w y Argerl: '11keuda .1 pun I Keith Thamis. _F7 h sl 1. ODAC
P Eddoe Us. y Kansas; C, It P.U.- cs, 1. r)j,,o9.6-14" -b-al q.e Its- 11-1 de di- "nd. b.__ ity. y .1 f.ch_ G- 1.1 de DKrt- a- hr lat ,:ad. Po7 a- ooZULURTA T ?"WmNTN RLY ra, Is. 1-h.. par. qu, o vuota La. Gli-te, tarnbl pr.b.- I!- del seunI. be_ LcARDKNA& !,'Italian. no le ..U -it., y del Jardine- L
pitcher mc, D. L.ce... q.. via- I rLLd,*I Chaoat.4, r2a. o4 r at do, to,- me.c, ad- trig 'l Jack _,,,,n, C-pmq- ba P__1Waa I-erao j as.
7 1 sojes It acriflie, I is In.- It
Tsi Pat. r Iii E hecho de quTl.. d t1l i Mou. 433 atera joegat a& a-
AfLo Cxx Finanzam, DI 1kR10 DE 1.4 Il kRTNA.-N11i rrn1f-%, 27 de Frbrrro de 19.2;12 PW ma 21
Con tono mids flojo actu6 la Bolsa de New York*tivvs rentals efectuadas en 7 1ERC4DO D F A L C O-D 0 N
A -- I- '_-- h.l. ir-Pera,
dii. -,
el mercado de azlkar mu itdia I YORK I """o 7
irra d-a.d. y loo 1' 11 '- RiA
Actualidad Econ6miCft M enor volum en illinjuron los precitis de futurox fiel rantrato 4 do .18DI- of, I'l conan infl- qrnerrado americano xe re irnron alzas P"i" _'5 A PnI 11-t. d.
raciones _Uce'" lin fln),d.d ,, ado. d !U- 1,11 d,-- I-1 on lin-Deal
do siu- R S V CIF rRint P. F do I.,. lont., 1 no".
Iniciase la Reuni6n de T cniros de I In,' ro., i. n-p,. I-- cif,-d., on firni. I- ol rn-ad, I 'n'. ad
dI ;,or li :Ialerr, a Cuha do IGOW P,.dn,, iri ln-, mr ,fioj..do 1.
I precit, 1,,nIId.. I -o- do 430 YOH p- plol- I- IT,-. do 5.90 CIr, Bancos Centrales en La 11abona Dt!rfinaron en e on art C.- 1, NEW YORK, fi, 111 26 11, 111- _IT_. do
niuchas ernisioneg de an I on --d- do, WKi= MERCADORMUNDIAL 3P"
[- do
lag mis activas
L Por Ramiro Guerra a I,... do 4,35 FOB, 1, 11. 11 A -;- h- It I.noa. rp.,.,EJ III .1--nil ,, 4 30 YOH CUb., So Cp,,,. 1. 1-1. do 10,01V lonrl.d.. do C.- Ill P.k,,I.n -.p,. do onti-j-I., .1 p-i.
_Zt,.,q iC
if .-c- ,to lt Xmr do Mo.,~ y Holly W.11,cb. p, follr it. N, do 4 H
isminu it in on It ..I.- do 15 OM do I.- on FO .1 MI-toll. B.(A.1d.1 z,-T, ,, -I do Y.i. r,.n,. F -pDo. q.. .1 on 1U, 1 -Dlld.d In Fn mrb f- leporitam. quo
;. 11] so-, do To, 1, dlog-lon do C.b. 1. 111 Xwma- ol nT.Y I,- nim. h.j. -p-di-r-ti. F 13- n Fl,- I, h.b,. o.onpir.d. I...
n,_ do Tilt -- C.-p-odo 16 p- D., "). I. p,-,dD. _I w. dol dI. niin7 y 1. i. an"'o' -'-d" 'on I&OM do P"."l. RC-inonl, q- h: ,, la,1, doct. rotlp Par.., Con In, do, --,- 1-1 locild heat. 1- 11, ,,,at d, I00 ,ii Unol.d" I-01111.1 tIA, .1 433 rOB,
1- do It", I I', L-I ita IT d -1-tion d-oll J- Ant-. G- 'P ...... zjd, UlUma ho- En I in-lado do -d d, N- 6, 4 3o ron cu
I I Io, Y1111 dllp- do -Id. 1. X, d.. on -l- ia dif-ron. 11 lt
-3 do f1b,"o, ('a, do, I- jo.q- M.,!inI, Sa-t y I t- Gex.- o I
"DI.Inq. do N- York W
- Ad ll I a! N d,[ Ro. no I.- ....... t-IF dl BRo_ N-Do.1, T. -f-do, paii. d !1,1,
C,il, on Coha-- do] Ba-ii do f*- .t. AjrI:U;.i I, I.- U- b.i!S do do .5 &S CIF sm p,
i, I a-49 I I ... .. .. d-I-I do Cl- PUDID do 1. pr quo 1-'.. -'l 1. dRd I, QT,, 1,11, ,-Prl d%&o,
nfdl III R, H, L, conji-x-, do !,I -ambl- on, la -Vitai on el pv r rnotrient. P.-, R- n. o I a l, r" ei.d do a- 1,
C-I on do P, "n". Do Com 57(l CIF 1- on quo IR l-tid-1 n,
q do I' C.rrCd.,- 11, D111,11-1) inioll t, a, do
f (A e-Inir" ia, sind. -.y aRtI-1-1-In q.o hii -old. -In. "'a' 'of' M-d- do 1. Fo- !a
"I"', ,dir III, h,,hn, rnn 1. colobl-6n d, n.C1t,, hov, v- Dili- y F I- na Ful ---d. it, 70JW 1 IDD
q,, -'i ... I 'A do oil, inn on no, ron. Sm Crioni dC I_ oill no'_C- 4dd. do To.- T- lk ."n;I.d..
"'-d'. li pli- inCiionterl-C do 2. idp,,,. a 30 in wra- .0 y CUR -1-1din. Y -- do ......
Z, o '. Y. I ; I.r,
1 Rri do-;. do Cb. ... rn do 30 y nod 31 d ono, I.d.
6. P-do d.,. I,, -,io qio d if.nto I., dial tl tir-dos do IDD.Widiod. ar In- 'd'f' dt Ill' III -I In' 'o-iIDI LIId..
d C-od' C-de B.- -f cIo.d. C, -- -nol-ciar, d-lir-an C-1, orm L-lip-loi do' !: ,d, 'o 'T.",
,a "I'a, B-c- 31 '1 d 1 4
7 "" 27. P,, lot mA b.
,, aapLa. an acuorticni do P itlvo vlr nu 11. P., R:, C., t,"of-watn' ,C B'Do' C"Trul do nuetm Hemiferio tantb- p2r: So ondl-- 72 1. pit.
do la r6 In
R"
V.rti. En I .........
n, Cio. B N. IT i ... I do Cuba Ella,-. "i.-n- o- r- lin-li-, l.n Ind., to. .-on- y IT r
I __Lo, ETI If _". .1l. ", -- No- h of D.do
C:n,-, do a "d." Banco -maii P-Ips. Put, dad, la Psiferha olidaridad in. al,"y di'mn 71g) on ,pl,,,, do ponje'do d I F1 EIad Ll.dDf d- An, --n-'..ot IIrwil. dl n-w- d- no ....... to "Ca a dad do Plail
7 R,,I-. Silt- W..hingl- D C., F, I ,did,, do p-a Ind, r! I- quedo at rorrr, do 14 y .,dl,, .7.1. -ni-Il do 3 -r-r- -'ias reglmft que UaRn
I= ., Hank- a, Yolk C- leoila, San- d,- quo ."U.1mott" do d, di:
R, C a it'i. 'I In L,-. -11ollin. d.b1d, I -1r,"
11 do-, a. Do C11111.1 o, H-d-1 N! ,:i. ,a dljo dl hall, i, Holo. _n 1, ..T- dod!'- 200 IT. . dl 1- R,;g, Ind
an do lift.ion Ran_ Nn F, do d- 19 -d- 19 -t., on
do Tar.9- Ban- dI R, ol' "I UI -!iZ11Io oUld-dT, -ti-d. do 10, y d Enill 1- wil.in, qU. tn-IT D.- it I.D. Ban- C', d IT RPubi ;o, '- In-ol iR do 1, W di,, S- 1--no 1 1, R.n P.S., Ftliln.. fig- Cl
d.p,Cn III R-all, do Tol-TT. do C. o,,o,6 I,, SW .-A.C-t,.I,. dI -ii, dI --ni o TIC r, 37 5 15 CIF N Y MUD,
AZt C&RES Clat'"A Pr"I" spot ilia
Ad. f- and. p-, do in 13 j' I 'a'. dial 4 30 FOB C,
d---6ri do Int- d -nrin- I To I?, XTE '47
I I do o
C no
o on ol -1111"1 1' . .... N' to
'I.-l- --ran: coon-D, I on lod- 1-1 Pa,11l -Mo. 1,11-11-11, dl ra,-dadrIi -k! FlI.&M. n R.Is-o
- I.ti.. (_EPAI,,. Cari ,, I---_,- E'', Td., F U.
nliiniiini 1 CICEA1 int"11, 1 %1",, I.,"" 'U i-d
Ttind Bank p- F, d., da,
RIM ... io- )A m,d"n DISTRIPItt(AWS YN I Olt ESTAIWOS ek,
Do I o o i n I 'or_, Co
it F S ( F as
d. till d,,,, I .......... CI an UN )OS FIN I I
pUld, ap ...... 1 1,, Ur, Ild dn, (4Pod_ on,,. ob)'u, _t_ 1!.Z, do i"op,11.1 Lf- Do
Pot I" Cualto trand" in, do i cl,", o P, no A--i-ii. on
P_. Cly n-, 0 CIT d_ I'm no- : on:,_,nul-il. led.. e:D p,-,,,. _o pod I, .,,do %1T-. dT 20 on TniT
an .1 a U, I_ Di
.0 In
to on Dnillld- 11 onalol lo", 11% "". l". ,
,_,rn ."'-d lp i1l)n '2 do" "'lo U.- talat do[ mettv".
Itn, a B :'a P""a fir-. do CP'-d.'-' Rits, inOxv.., AMY111 A10% 1931 1
-oip),I.o I ff-rili d, Ii, R,-- R p -.1. a cl- I- Ir", h1l", 'I or, i oill". Nittlil- do 1. T-I,
1-_I Ill 1, 1, 1,1-! T lf -l-, 1* 1, -'a I' I.' "'" "i I~ m in' -1- D--l- d i """'on nl III on-... '60
do or, 3 P 299 5 48 i Abra urm center die Aherroo y
Uri--d1d do Y tn, 1- 1 q _11 i in, rm wrilln&'m -12
D'. do h. z I- P-- 'T, in i., I 4A 701 7 4WASS IPI
"'Uni-br. .... IT 2 %do h,,wA opus,
do 'I.Dyl 4 A24 Ml.m 514 430
d Too, F Z;dI iV.6y 20 127 134.708
Se co'nstruven Nuevos locales t,,' " ', o IT ,'l on d Aseq.to a.i a. piopio bv*n*tt&T y *I do loo mot"
I ca a (it- loR familiar" de 1111 1-. IniTy pbr., d, TOTALES "AI&MV7 "9 7" T'guA67 quaridoe, ovif4mdo pfoblomat ocoadmicoo so *I
1,61wz Fernindex p-do prCd-., Mum
,LuR,:0n pot I.hw d. Rap- :4 W 420 43 741
mAs autos en b son adquiridos
- hr-na)o I in 1. r-,- a- Do
1 f-ol o"'Pl'.. n l., I FE 1 12T91m 7 W.=
"""' do to,, 1.3 The Trusl COMpany o(Cuba
d, L. F rI do 1-nd, T.%Tlnta I.
IM1. ;-, P., .1d i do o S ji.innon do P. '. on, o,'
Rep. Alemana d' 4"' 'U p o r detaffista U.. .
-p-ni.au carn- n.y. --Id. AZt AMES F1 TI ROS ... 4-- a demand prmCdenie do Fundodo on 1903
7,-. it, 1. an UT, jil
al 1. -1 e on.
SP rlev6 la produrri(in a".", I V-10 6 __Fn
Cd,,,,(, -Compra dom na,,ri% didia y I do nil-, 0, 'no on oil rn-ad. q., jo, Oficine Principal: Obispo 237
'n Pf-upa- P' h'. U .1 -no.do- Do t--n ..y
od- qll ha- %I Int n"rJ,, A! distinintU, Ili
5.000 nidade, ,d in in_- agrupaciim ,,ilumdog probtab I I DonA,, 11-1
n food -d.odo.d. on .1 -1 --- D do
durante un Rim .1, Uln. nil'o u- en r.ta rapilml n.. do n.C,. C,
P- SUSCRIIASE Y ANUMME EN F1 aDURIOVEIA MAIM"
(C
0,1 IT, F,;, R ...... -a- 1. pit- -baud")
i" Uri- "m Pmjhljdd I un
d- .1 no 1. F"0i)-- o_;n
,, r "-, III- d _7 od
7 if
71.ill-i AUrn- 374 L15 i anit- t, -T, j. !,a, 1. '_do lt. Iiiild. .19. -land,,
Lt-lorl.. ConIv,-,Ti on 1 --n! A o_ S A na on I told. Co. Iow von r. -wl", NX01,9, t- jo,-, in.:
Uid. 'wn d'! 2 1 3 r f,
do' P, on b.,
,,,z KI 11 PIT, F-1111,11, do !-- 1,i od-do or. -P- .p,d-d. 2.7.3 IT, M, on ti!iti 1 X
7 Ra
mij 107; P,', 1. L- I, P- I- A
;'00
ebta
Un 23 7 P., it
mlik"- n,nP,J-t, Mont-, et tEIP-rf, $Ibm
d.,111 hor-
d""t, S 11 22-' orasd'PrrvmaId.d,., rn 11 1.
on 1951wo'l 13, 22-5 (At to, Jost R..6n G,.,r
1,1. dl C-,. II C.dirn., anal., q.n I., ..Irnphadb do it l)., I
Ril.ioni't Pon 1. Aso. -nur-I. doot., M- 1 VJ1.;6.
1-1. MACIUM
do D-Iiist. do -- Ruiruo d-w RiCe, look
dt, 81,13,7 Ui- 00C ,,, Ron., d Aw
P"T'. F jn, 0 J I de; y Ids conseJerns shares
1961. Reilor
BIT., 1"41, Rdr,&.o.. ol ii-rot-D
R-Sn MDi.dr P] -Tern RC2000 fic, Erhave, Manuel Biarri&. Jove Gar.
E. lo Q ;, rof 7l 11"I A 121)0, ri., BIni-ttT Fla. C onto. ,a j_, NUfi_ U.Dui Tar. I
It d Dotal -at tie L H.b.n.
li p- i.odCi,,CiInirUwnUno Piuns, Baltesar
r", Into "'opl-ldoni, -n', Ro_ G, an t
jim Tito IT, 14, _T kC., MA -CI R... An
IA12 P-lld-ie 4 T on., Hal,- Glii- _i Cilil P., '19 b.fe o do' doll-li
A=ont,, ri. A --,t d- d
f-n. I 1 11 7N a a no. Rl,,r. y I
ED _Po__I.n 11,,
,D1, 'In,- d-.r P-Cir.
EI U P.Tfdl an do, tor F trban 11ioltrin 1-ilim- I
bi--,Tti on- ,, do 1. n.t.ri. so",
P., 1. Perturneria Drilyii,. S XJD
bio .-66 1 Re"ir Fd,,, a bmm& die
do t., it I alrialu-. d. 1. C
lut-i- de la nueva (lirerfiva dr 'p I I "n.,
NCUA-a r.,:o Jrj em do
a 1. 4"6 JL
I" I" In t -He.
-i, t,;,, do la C miarm tie C Iiinercio a
rUD
Y 924, ",el"t,
- on. I Ita) j- i-- trIl do
'td-tm,' -7-, noi -'A do IT
Air, 4-t a t' I. --n -1.
produm. Jala Di-,,Ti
do x1;It'os, 0, _11 )-1;-l "' IiI Banco Fernandez
40 P.-S, ]I f-A,; ..... d, oR4 Palo do 42,31, oil iino 19,0 i41, 11
lie de- Nuevitas, So As
arext, d-; a i 11 nin D i 1, i' NUENITTAS, CamamiaiT.
"IT P
d. 1.
.U, Ioa At In-11 1-0
Do rMACION
"Ci-hl T, BALANCE DE S ZZ11
poo .1 .- In III n, dl 1, 31 DE DICIEMBRE DE 1951.
C-";'d" at
.d.
A C T I V 0
h.,ta 'i 30 d,
'oil -11q- d, r d. r'-1. zie 4
Pr rl 611r- it. i,,d,1 R, n."a iinia e!PA!nS 1. 1 T1
Pot -1 En ;,,,- .' 4de ma Iial L_:I 1,
Zt. n
dR y C Ihiiinm to qUl d w, n do! 13 'ill -!--A A -5 dtl B., -,al n. -L ...
1. imp.0 wmc ;,, cinim- D, Drs, D- m,
i" i 11, :
Produm !o aurneilu ha, do Elobl
c'nl Ta
-old. i-- A AII.Al". lill- RUrion Till ',Ajenes v F:-vel .........
t. P I
1.1 0 3 te htibl,,
oid. ;;:t C, jid.,tan rDUWj. V, d, d
-1 10 'nado, T ,-.i il n--- d, do!,
or. y J" Iii, 1'. Alto ... i,11- Rdl --- ---at Utr- "" 'n"LI, , C'"I"", 'It, .' Liilidai'l T i i ;, -, ", ') 1 3, 4-. -asuid. Xn *14
prd.l..n d.r-ot I ft, om-- Do_ o0nb ,I -a t l -U ,w do d, I P A 5 1 V 0 - - - - - - - - -
1-1a, l.19- o lonp-t. -or, 11 no no
"an do Y CIA. S 4no
a7lin.. in, P- do 1 j Allot,, I 4PARTAX) 652
ar I "I P111111 I t- Arranquir dire cto an Potr6lsio, i HABASt
,,bI- A
1, -, I'mm"". Ud.. PR.io,, no 1. 7 P--- ......... ...... 5 Ilin necamiter primeraments
11 Id 3. do ,: Cotixarin f 11 ot, a.- 110, air I.* ditmw aeodle. d, Trento... d, F I
CUENTAS DE CAPrTAL otm comhustil ls.
mi-i-rado fir goitita en VX. Rollet" do ]as Eateres, quo
jaz 101
i", Tic, '11"
,, 1', O - FVA YORK ...... F, 102 K S, lubricant coda 1000 hozma do
y a, T 41r-ii, d, L,- 2 traboib.
.2 _;d, "n", A 171. --n do 1. JUDI. dj Dvvori",
nrm1;-11jnl a iR 3 11-a dl I- BoW dl P- Y ia Capita! 41'
q Q_ 1, oft Motor Diessel, General Motors,
d. hoy l doiw
Picins 22 Finanza- DIARIODET-A NIARIN'A.-itli "(ilrq.2-i deFrbrprode1952 vina=SPI Afin CXX
F, H t N
11uy firmes los Actuaci6n de la
CoAizacilolles de los Hereados de Valores
bonos de Cuba B 0 L S A D E 1, A It A B A N' A Bolsa de Azficar q
IF 0 T 1 7 A c i n n r i r I A L A ... .. Por '-rv-. Merrill Lynch.
'Ika dentatida rcgistr6 T-" R- V
A( l- rr rr sjtERO DE All .:,I.
VI -I ...... C, ierrv, Fenner & Beane
b- FI Hoka lorld p
34 77
r Al. Al--. V- AII_ 6, ND F 61 Ell A- IF -6 Ell-. "Pr"t,
41
T -""I' W 7Z'7 4
A.,
I all
F1
Is, 1 -1. 8 7 El -d11), C.P'I
C
C,
J.
C- d, -T
H., ". 1., 55
f 1 0 S r A 0- All-'
'0 P-- A 27
df
I I I A C C 1 0 X F 9 En Haiti n4i e podr
C.mv vl-I ...... 6,
j i ri o por I
la- ".'s- i ,to ."b" _.
CON OhIICE 1, 4 X1 G
ECONOMICE All"pafilia, #IFlb,In l-5
I! a -!- dl p"?
I Ri- 4 FO R P- W R- ':' PL EP. B 0 L S A D E 'N E W Y 0 R K G,0 F t r I A L 12% 12 1p
10 t-,ei.dC,
h,,y
al 7 01 Fill., q1I cd.
K
di, III, pequehas ran.
A
-P- full- pnih, POZZOLITH
(A*- A.&. W C.-..Q
Mir) os locaics son
--- :-4 1- "" ,, : -.1-1 1: 2; __ _j--, C"
;;.ZOLFM 0 4 hb- - 1 "2
adqufrido5
4. 1.1 dl.
Co. il d, 1. 71
7
-.6 0
dAr, :l7b.d._ 't, 4 V, 4l
dl.
PO ZOUTH
L f,;, d, 1, 00
0
P"wm T mmium nnm!L k
xh islo A. I&" Fla, -34" Cotizaciones de los .1fercados
p
-kPR (,]A
F CION DEL MAJ)DON,
IFF 1 4
ClLilllt DE lYE. EX ROLLA METCADO DE AZUCA11 Or WE'l' YO K
Coloque mej or sus AHORROS F, I Ni1 %tTID41LA T CO-APASIA Ill 1-41i F. AR. 411A TA A_,ARA. "', I I I
1,171K
1A d, All(lk Il V10111 111 A
BANCO FAM ILIAR 'a'I,' A", -11 NIANTECA
lulit", S A (I R 7N O'll
DE CAPrTALIZAC!ON Y AHORRO C=RX DE AY CW LA ROLLA
P41 C' CIERAL DEEA'ftA,,EP LA MCLAA D CH CAGO
ll 74 D cH AaO
-7: -A H,3AINA Cl- i
e, 1. 1. Agrp-- dl Dclliv Z 1 4
A PROMEDIOS I R 1 G 0
D"
p 41'. .1
hIId A G 44
1.3
00 2 It
a: 1" 14
AZVC-011ERAS
ctKRAx DE AYKz Ktw ROLLA or X YORK
c- p vId
CArAAL DE ATER Ell OLC Ar. E W YORK 1. 10
PAISAJE
p 34
7 W, It
2 Il
3 07 W, 0%
3 14
5 3 ----7 n -7 0
3 Activas vents efectuada5 en el mercado
6 P X-Uh-i" 4. 1. ptgt- 21)
Z
d. lYg,
all a. d,, d- PCORTESIA1 QW6"M epist-,44" g*% eakficls A CkA" F1 -,,- J,,t.)
H
Sn ij. sic *qwipoe pac let compar6mento S"d 11I.Ift Y 1.1. 1
-t-- .]!I F,, f "Ptl-b"
t-11 q- -T.b.
Nliy 2587
130. 1.U1
Hwario, a Aifi-erisfioil c4mwdos s 01 via,"
CIF"t TONS.
CIARtax Ap,1 "i, Rg let- H. Vr.&.
Mecanizar una oficina, VisUjww 9Aee;gw a mtenot co-n CfiAtales y loces .4,
ce S.;Ma impcrLancia ... ks 16i 5 FLA I
.1 1 71 PA S 49 7n A-10 C-0,%-TR T(1 Il N;i 4 q, ,.enes con E, s cnno(fimier, ,os LA w mks ir kicnk YenW&a6n y arm"Wes E- ......
L4 C nicn y vocacionales, hacen pcsible ia ouen* organization 1, 7'
ne un negocio ...
" vijws6s Js: variadas positions rai su concert
!I n.. d1---i I I I "P
E5 cerer ce Loco homure oe neSccio
I .
. I
. I I I o0w
- I
Afio (XX (2aafficados DIAR10 DE LA M" INA-1thirrole%. 27 de Febrerc de 1952 I (3asifiradom Now 23
I .
. .
Inglaterra dene Ia Nuevo pabell6n 'A N U.N E I 0 S CLASIFICADOIS -DE ULTIMA- RORA :
bomba al6mica en Las Anims c o m P R A-S' I V E N T A I S VENTAS i VENTAS VENTAS
(C-1b.....1jiss as is ." r l j ajuinstrince a IA politics do que
.(Cessaboal-i" 4. is P64 --- -- -I.biu toi;L qUP I. scoo_ aco- j- nbi;7. ; Iwria,- I Cja
.j;= l. .1 'a I CAUS f CASAS 49
'-C ea Arab- 1'. (C-obooks". &. I. Pk. r a CASM a CAW I
lost. I.-W.das -41. cle M I dowl del ALIAnUm Poismos canvenct- .- do -te t-cond-a-e -#I q- C.-it. CASA 0 EnsioNCIG PASA It-'V"" CANTA.A.Elot- OiC, I rLAX- ,In," T'- ass IsLLS -1
- T .1 'd W..d, as I'll ineen-:se 1. ha- j= ... Ds- li .u, si_ I~ stakes I. -.. vekoka -,. - ".
" ,6 "'I-'- P- Ch = rl -,;, n, -, z t"oot, . 111- 111,i'l=
,, I w,' ,6 ,!T.= t. tod. L it- Its, K.t.d- :1;."l., ;L. ".1- .A, X K- 34
,,-P= -"- -' -" "' N
11 I borip. :-t,,iDl '- Urndao 1. NU Pe ,cirapronho-an h-,nd. G -' 1111.1- 111,
,. "t-ncla doapitm is
11 ---ti-7---XI, 1-----1--- Inversionistai i Inrersionistas ,-.,::- ---- --
a 1", Y, is "' do as se o -- Lln. f cia- t. d W-d' qu, SITA NON01-MCA. IMTK I H as
A, ocute'-L. I- ,I.,. lost to ,-": g_--.7 de -c-ri-rian m, U cI.I.:d- 7 4.1 I' s,'"'Agit,'. 071'.
. ..
at I "I" ILIIS"11 -It- h, A Al- = "I'll, A- I I I 1 ...
I,, -%eadc .4 sconw, KV191T 0 $50,0W A-1.'- I y = ,sa ,1A, JU hossa, culakluiss, opera. I JU hacw "alquiler opsms, 11 ..7e
,j mi" unpeoetr&ble ,%.,C q del Cla s, ha podido barrier, Dum rats '. -7
to d7cr '- not, --- on ,n. IUca quo pudiers 1. ". ..,- Y-C.-- ., %, ,,,
ad. a-- ---- ansi, CL&%, h6gotla costs )a cibla. h6gola con Ia intivroosm, -11 -- '. .::
-, C -11 111 111- sork do Ayudar a atrm ex syUlisim .1 ,,o .- -V= -= & -A* as- I A-AVA DEL WO.Nnrff rAXTK CO "' .- '
'ce ,,, .e" !P= -p .qx ",2 Pj. X ". se -I- ,,- .-. De shi que su abra fu.r ,w-- 11. 11 . -I..--..-. ci6ft do =.*dos c1l" do carrodac colsigicrel ,,"". .-,,--7.T1
ad- Iak .4.- ,.a,- "' Ch' "" Q""-.
dn, d k % .Prk ,..Iq.i- uc. on C.- "mf.f umt. do os 14.181, Is 1%,-, rw 1:1 a- t --.- .7.- C- I - I
-Q-t-LAa r-pPc,1- do -,glij 'no C I .l. ---- ", w- 1= 1-11t ar
Los ovotrocimeas obockim -l-, -.. ,- -.
Cl ;'-, Attlee mm- Isborials, bun vecinct. del I. opos.d. .hsss Aoo Poison '. '"' "-:,' --,', ','. --,' '.'
i= ,.-hica b : -"" on C., actual loragrams del Punto Cuam "'n. --I,
ru d _, do ..? d.padPrin en am -- pw salembroe del Colegio, Par dill C4)lsqk
: I
c.-I. f h Ear-dow Unidnei R U.rd. came Wood eraccourd IA CON(PRA CASA 11 1AL1A-. 'i ... Do. -.TAL .ALA -_ ". - -- --I. is-., ,, (-n B-6, wr nolcludad de Sanuago do Cuba: 11P.. do t l. b.1. -1.111., rPa ass ali l :. do Ia People" hainuable, do IQ Protallasiml Issionuohle, "",
M7a m timpues ChurchAtil pro- ,,, i ---b1 d 7UPAun-. hacen(erder-daides y Al bond. ,._ 's-ink. MI"~ dsO. -11, 1. I'M r, Ini salayoo qw-dat. oirocena 1. natiryot qo=otks. i 1 .
1-1, mak tunes, Y Im intaa jraci6n y park sabsousar us do -.-I sal"u'zi
at' T" c"d"" do lu d I :t*. r. P. --' -:1, el db .1 qu, N 1i -"I* tmorn 1, It III 11 co-Isras I A.4emes do a- do b:A_ a., K-I.- T11-Ut. -)-.
X" , : U= ,= ii- cra'to-Z
Per ,:, st J-- ". I I I 11 1provi, zborn, Isb-- do Xttl" ,!-dl- d.b.n Lockes. contact obras In bli- ,uan. I, -os I "... i ----- - -- L- ;. "; I, t., "'T'.
ki :1 -"; ihz ]
,, qu, ,16 -a )- Koood,1, t n, L de-los carn. 1. ser.. .to no- I .1 P. is,- riles V.,, CA" A I
, ', CAL Ina tl rnue an I I'll, I "I"' I 1 I os''r, t!"V : '-'.--!" ,%.%':. , - ". -, .-- I I. -- ,- .%,C,, :! 11. ::I,, -- ;:- dllh I -- 11.
c- u, 'd 't F- c- nor IA Ca-ra do I- "s A" "' '-Sk". a. -A A" S" : ... ':- I- -=. "L C.". -i ,a. ., -na ,,,- .... i. 1, I I . I .1 1,
. .1-fol n.Lz-,"d,j'-77.' 1 1 Ch.-hill Juj -I.. ruid Irs p:,,= ,Ub.nZ= I .n.' JiLeal. X-ria-, -.1. ;I -11. J 2. V.P- I ,.,,: -- I r,
-%;-J- -- 't- -PnIr par Ios rvadarm .1 .a-'- -Net-. i.16indose ortance I I h., N-Eu- I-- 4,1 1, 1. '' 11 1i .
.1w ,. I ,of I- r' L -C"'. 'I do qu" t-. ... I- t.-onsid. au lot.-,.- 1 espilito do '-pottcl6a quo he. -- il do 10-.'1*'1 ti. 3 $ T, A-01., I -p-, ". ", I NO
,ur- Is, dos notion" & tra.L EL SFN'ILLA'
tuP- do f. Nor~ U., , --, b do, .air a I -, -IL 11 .1- ja 1-- .- ,-.I... .. -1
-Pw-.. l-, .7om -1. Arriskals". Ism nut.d, ,mi do lots of,- IT vilimm PRM AS i 11 .1-11111111 r -"- 1,
- Wood on fror torrw i tk-. .- 111.n. 11. d.
p- d-t, d, baim Chirs LONDRES. tob,,ro 27, S-brestal. MENDEZ PERATE ;
replica Irn al rurso del debate de bay, Aneu. Principal .4-66o samded y .,I. CQMPRO MANTONES I o'. ." .i CW-ft as: 1111; 111 '1:111- I!,:7.1, L'.
rnOnIst'. KRED09 CILWIADO i -.",
Arn,-n B-- IW- ,to Ia IV-- Ek,.a hiso is cJZ :;i q .sl. 66n y su e.11. se debi6. no Alean- onclloo, bals- 4- PI- CO
tsciro. del lsbou-,ErDo bro di- I& politick d. r--, hall ca il, a se he dicho arr6ntamen- ;L ptan-, roos. m6q As -5141; k P B 0 F I E D A D I i,="lii'= ia ,'M.'r 1 :',
0,jAjUd do h 11 -ke Pool arrumando a Eurof.w. y -low nor 'to flno a halber munido on torro'mbar 60cow. rits.rak do beanc, r r :' , Calle Z7 No 753, Vedado F I L J !',%
- I ,,I,, -1 -Iens4il, At--re. M Er-.1-in. do secretoo oramerIcencis Pon comp WA del "m: z lo A experiass. cubaricts y norte- It~ h".."' 4- -.:
.I I 41, tI'. It. ,I Modish. E.tr..,i 0,i-t.j-j!C.qcw p.r iguAl. on on ambithi & IS Habana $100.000, Rents SM ; La Propledard so *I buto del kabcdo. Ia pro0odod coe-F & "I", 4r.0 Millis- T.L tfL- too del dol C-bl-o d on - -31- 0
na"I. oi
0 : d con'
rdinsicia. d. .Apecided- memo ads O" bclo .q !L .1i.AA-&A4A-a101(0LXiiC -41, X4-T,;plck do B- and' 10 que e .r';' 36 In "" W udand. "I 4-16. L .. 'ec. "itsron 4 1111. I -1 t,
hall.. Art rr' ,.- At-k b. 141-M """
,, do C -- -- "a" ; in 'in Pont ban' "u'd .. .M _a
-- 1. -,.a Pa Up -=rd"' i- COMPRO RW AS ..-a-fles I, .;- On -! niquossit sesto ricas I I quo othos'pueden flogario
-1 cah- 1. .11-.- lia nue- mrbUcis, "-, .p ,... L, 1,
- I 7 I... .- I~
der runi TrAcu-irrier- Xriak i 1- 11gooloss Desp.j. reaurair ast actuaciAnj re .tions r assoneek. slossaws. -, - -n- '. h-a..... I 11-t-, par lo lonso. shrre do sano i We of eshimu, I- ,11 T- .. 1. .1. 11.
roukut- -t- do reslab ecter. LONDRES. febreca 2d, (UP1 Cm- tno educator. habla de obra co- -.. .,--. hunAst- "Jesse .- I sal ises, hoi,- I, I Nk- Mendl, J.APall., IC C 1.
,, pudere I .1. so T -SP&itd do SUMN- 7.-- I'll I-Docid, I Wz- ..--.
. goo.t 'r.ak = ;Z:jACj..c I -1. bj l: Una pro qu ra- asailso.. .-,, .rld. las m--l-;- -- --- I.-- nal. -- Ir -- ---i- -- I
i=%-1 .1 P- r M4 tra dilt,"" = q in' -.te .Ilauinariml ;2, PI-- I -6.1-ssk LA- 1-- ----a -I a. do 1. *I desposside do coal derribit IQ doi
.l sub-c.u.. de, R.= I ol polgra UP f fieb- arnorril I. -poss ld i ... Habana 113,0N. Rent. Sm No a* conallentot quo 1 ". -., 2=----nA- .-.- jc Vbl,- 'a" Siernpre ." rolidic. q." ---1 --.6 otro, anim him animasels, a quo labor dilittenjoe I I A:
_ ts tAttle, Q.. h..J.1 Pat" -- I ,--, I. .. I = as-, -,tsi" ak ,!A,
,coia Iw L-d R,.d,.g, d t.d_ 1. hot, 81... A-1.1A.. .1.
.1 colotersur -Ord. i bra ... ira rstig.66. do I a IS .eccgud.d do -= U4197: COKPIL0 PIANO ,, I-..-. A .u.
real a 6 ,. es. joks'- ". r.", '-'.".; K-4303-te-al
1. -6. t.- do C.-, -do I. -I.- !"l t....cia- del S.-i'j. E.t-, 1. area .11. I .11. preat _=* h joes-A.- ..ii- natiamle ans levattskir me paris xi. ratificando con *I U- -n-t!" I
sas oussh,,a quo oU robjecoo Struts, ri*r brilka- ,a-- .1a., ...'. llx I -0. Ot .If, -en. -did. do soqhi- tup-d. Iukli ad- -P,, I _j- __* tskossalot quai In worra ato lantlara do .Uhl. tokscia SANTOS S11, REZ, A N A
JusItnewdscosoit, Y d tro de w ab- "' 2& ..,.h_ d I C I:rrZ, -. ma.- '"'o"i .,,.,. .,, -b,,,,,,, ".,.-F.,, ,., --,- , cuando "a covAtraida. --- w
..I.t. d .1 p1= r 1. _.".I Asinegli quo .1 -proco.i.i.m. ,- -,,i quo el pd. Ia -- .1.11- L -111.171-11 ll--=,
. I- quo co.d.j. 1.U -Las .. --"sasn).wa can I. Enados Unfilix, so I prohlbir qur log mmunleuis Issts-'baltal P""mine"I""'t' derrate.11 i -lakies. 11-ans- 1 Rents SM.00i I ABRAHAM LINCOLN
caloo do quo Im comumistak viollj slicks ocUpva pckicig es que le den ac-irial do me terrible pairs, En los t. Haliana: $37.000.
.rosistlti.. roallisdoe 6quI, en ;: -- -- --- h.-.1., 3 I...-. -- -- i-.;.:i C- V 1. -- 1-
di v 'Maom
"- 'u .I Pa. I. "-:PP"" t- --
'N. 1= 4d"dol ;:I.d.'w aplusm al;rnlahao hospital- en lots cuaies .! F" J# ,. -- -flta .4oms'.C i I 1- I- I -- -wExs
411plo 1.= Esc"", -PJz, imirit.t.rio del Exler*lar, .1 Jj,.I qUe 1. ,U ,da IS h,,c,,. 1.1or.- n.,-, -1- =- a Roo. sask I r.LL. .fir-, -- A T a.
I -- ','- y .-,,.--I. Civa .d firl. --' ", -- Iorull,
Votes y ,.be dud. do clue an al. a icii otIm nunister t-seirl'... Cis- Mass. P. iml-on VEN TA S 1. ,,.n- .1,-- .x "Isacolsoa,
. W I. -- $..w R-1. sm. I ".. 0 VENTA S
gusto asip.cloo, p.d,-. onjW qua 1 prie.b. .W.A.. Aish Ks ,dos riacionxlidd ,- 42 NUESLES T PRM AS I t-- .t i- -11., -u., 11w-tross or- .. 'k. tion I... Died-& .1fis dearp. k."'lia 1 En ol to-a. .cirninietrwo- or I a.148 CASAS CASAS ;- ,-V'. ,4'1'1 I, ,;,.""." ,
- i -, -,
,,. It- PI.-LA D.C096 7%PIZO ., .).@ Is. do all., ANBERRA, A.strali. fb,- 3e-.).d. par h.mbr. carno I-po I ;;;- -i, fec - 1 l. C-- .I-.seguid- L. A.-i's qua is GrattrIAP)-V prtm.r .I w7tsF t= ,O, -,J.0- PI notable Jurists Gonzalel ,: ," *= gQt -11-ItIA .11.04 Plo. CA-l- --- ----- I
UP _. C AS-MR. PRECIOUS CHALET
- rW ,, ,- .. I --- .-I-1 ft..()Lrovs wass- C&L.Lk 0 ", see
sk-1,411. rd6. an .1 6: dici- M-siss 1-1-6 h., Q Y a- y a7xid.d.. I-bion. ,000 rek da $6501 u, vit'.." ,
T 1 sales Call. U ': o ",.a- I. 3 ..... Irsee --- -- -, al -.:, ,n",1:,,11 11 R*part. Ls- Bar'.,,
boa.. sanioir 0'ria -- d sed6fl-Va its gue last bitticitoo prar LknIpar Is Asambles Constituyente do I la .h. d-1 1..-.l,.A,,%1, '1, ,X
.A do -M6. del -Ixtici.. 1 '. Auxursh. no --ri la.us Del ul- 1 1901 dnI I-raus .1 r-ow. g.bl,-. -- ---- -;n.::" .. '. ,__ _,, Tiii -111111 11. :. ; I, I -.1, -is.
par. quk extrib. 6. cli'llcrick; me." do owl, .A*, H.W-d.'d, Cb., knotArid.se on. do V E N T AS U.- 2 1 'Al-j.1 .11-aP l1. a ... )c .D. ea, L .it), .1 . it H -1171= (- 0R,,11. I
I. .on Una call do P;;: all, Iriunfm mi-briliat- pu- I -a- 7"- ""' t"".
.a -k IE CA. I I ,. r -' "' so -- --" va -, -,- - A-Sau I- -114:ak
It= ,6 .a -- .11, V"oke -11- .j !..mrs:'_!'_j, -, "'n--t
=14.% r -es mflft-- -al .1. 'I ..... 1, ,I r do as .milit-ink do 1-:' -- "'n" -- ""' ""', ,o I, .r-IC ,7
A-S-6 =,il. cui 1i6m 'a=" as .a .c.Prd. ,-'a atsar, I. 'nod"re reci- a CAW ". .Ii. ,.,.,-.. --.. ll..,- -- -- -.. -1, --- ;CL- iAskts isr C., svzs.
- "
U, f a:tl ' ,- -. n,; .-.z7,n-L I , , tq .4 Ede nooko's -;11, Y -1 -.me rrunistro britAtuica; able do Wood. t,,.,n.d. 1. ,. ,"'-'l. -, : .' I h-11- -, "'It to ...11-11- ^, -,
Is a Wakhlngto,' -No hay nads do Wj --= .. 1- -- 1 ,s -T ...
.i nstoot Churchill- &in quo se ,- err* clespuP. do mmbaur on las 1- ..9MR.CIA "902-l'i -1 .r'. ,,,.a- .-- $a.- R.- Etta .., I' ,, 7", .",., ,,,,,, ,.,,,:,,... J -AP -hs, --
it to El at ----- -.1 1.1l.7- i, CC, -AA
--
- .,;;l'L. -.6o do qua !*d tocl- 1 lambro reci& 'par &Igu' "."'n". a.,-. L... do So. J.... so, -Paro Q Ual. "'Ic ;MAg=ifICK A~. P... --- !-- I C.,';- a.- ;,.-"-z1zoI,-
ra. I- -I"- I ak 11 1 dom.etrur W. d. to 40,si. Assion. d, I Oportutildad! a,., c.__.,,,. .1 Tloj- Mb,:ql an 1. true 01-slo'--ES
,I', , es- d ij .. 1- se
qa* he do Ni K ,. a-l ----,-
Igo ,. 'ItIm- 1. is I .,elln del Campo $29,500
ce ).,a. l'. Pu:. racial woz doo poor. 0-; I I (1) MATA SIMANAR, CALLJ Sk
as ,- I, ." .-J-Ps doll Ro- -A-REIi1I1fA-- 1A- C%-"' Q- AoosueE 'Pasun, VIS.Ask;
cli, .:,bid, .ad- -C is ..L CA.-. .T'sta-la R-'- asaosros, 214, do a --ftt. es. W atend-. 1. -'I.. -N7,500 Rta. $320 Vs." i
'led. d. ,=%,= -.-;. z I Huclga en dos I = : -- -,-- so"ll.-I., pecol. -.. .I.I.PeIs d. der. jr-deas do L- rd Wood, -IV_ "'W'= )- :", .. "= = o:--C,.-I- in to r t%.roun-1. an A-0-- A--- .1
I.. 11-de hisaWasoo. I d":!*:Kok-- -. .- "1T.Z:ci1.1;% ,%I IA I 1. .I = P= -6, V. .is -- W-u, toralft, -43.. ffatEj., M y Iseasas, A-1001, t-as"
-I C- a L"I I P* 11 _a,,sP ff"okor I -I be Prato" ,, .0 -1 T,,.1- -- 31.3311
. II. Mail rru ... ar.:- N436it .Z,: .E:, -," I; oi.,-. """ 'h.'.--.'_-i."1 G-EAJ.. A Car -g .,j=. q" n., h.H. rod.r Cat a. -s"o. 11.1. I-- .Do 'U". ........ X... 4. B-im
1,1- -1,r,'y-= .-Icabarcts I -Uu Y as c- -. wo.chant. I. Mi , Lo- .aas. &I-MENDARU
0-ne X.1- .k lr flt.m $L- .1 pr.c.o., Hay III& ... do 1. ,.I. onuma, Saw 1, I,., I P-- is --- ..
Wtd. do is China _0 U --jkE" Oar! do todas las pueblos. XxIAdos ocro ,,,. o- b.fiao, .,.I., sper, ,-7- --. -- '.-:, Ut .,o-a-a- HII37-44-2I1, -""4' I '-.--"" i" =- ==1 EDFICM, $37,000
, p 1.17 !- I --n... w'sto sunts seat, - i -11 I -1 I
coadjusse". ,6. 1. p6j. a I U-,dow y Cuba IhCIUSJ ., .IA am.- ,.a- S- as W-. Losoloomi. H I I M ',' ,:dl C, RKNTA SM.00
P41"ro pairst 9-11.41, I NA as
-- ---- - tossid- or, an ax.d. hunca antes m. ii-ji ..... ,,n-. olj % l.,.p - I AMPLIACION, ESQUE 1 h,-' '- 7 to '- ,.!
ake&zk, q- he- rnism tokp6 it, I. wt-ecen IV::, in litow, P.- si r ,11, IM. ; "" 1-d. C.U.4. I.I... M....., .4,13d"I."',." 1 1'fl 1 11dlllra %;okllTldl'111 11 1.1 .,.ad. pall.r.. ra .h.ln I ''1: 'Idpl. pd- .r.c.l.-D, p.r 11,45.000. Rents $480.00 P"". $1 .
I~ P I' no dIcsrid. .1 Kliern., : 11-3I.- as I ....= -..I- dssm. a = ,
- I. ._ 'int-rall
do. par. par -ad- do son., D.J."or Willard L Ekaulat. -- -,. I a..."o'I- i-Is. Dos 1-1. La ..IQ .a;,- ,,, ,EUP an "k*
-n ,, A.I.'d, rturn.rowog; c1m.l.n. blijurve, Pero do tocicki mod- al SECCION ECONOMICA 2 ,- P'^"' solloo, C-.
,-1-.k. it_- y -1-m-I ... AS. : .".I no tD-. I..'Asoci-iones y Sin I X........, del So" CHALET $22 000 '-.' 1*=a14-". 1&r.1M.111 i ...... -44.. -U I is. sell --. it-.
I ha. is med., A- --, ush. lil-- .i" r,..6. Sew .a--- -- -L. It --.'-' = 1'1. airs .. III,- Is'. 61sl.,stlas do -KT-- I dicatoo; P.Clonal, ban eiusblacidoi I- P.I.hma del Mmistr. de .%.I w ."". '.It' r I?, laon.- b.1,6n 1. -1 a IjAsts vaske Pok .*~ a T I- owd mas
111. .ad.-' a T -- a ... ...... Q.-4,rds, Mass. Decades,
"n, P-ackdo. par .1 Colons- ka- send- reculmos do .P.I-" con-,bridad. doctor A.dr-, del .hnb. : ISLX ft -GAJLANTIA .= -- ., "'i'"
' w = P; I-. is ,,,,..o .,. o's. ,-. ,.'suna I,,
-, ,a ;"P,, ... -1. do ruji Irs I- tell- 6. 1. coml. I $I.. ;7, proci. sr.." G is
.I.-.Ii.d- b:n -.d- 1nolot. senor f T a-. I. 11-1 -, --,a I ". ': ",,-'-I P7-- m w
."-d. rEI do Coaperactut Soc,.u" ..Nac.- "-- C-sca, Cowin"
I r I --l I ". ., _dl il ,' pjbo I b I 1. ban old. .clunindln I' do .a .ri-cl. qU: 7- trit-d. Is 1-y-to- ". *.... ."I', Q'--U. .. ---,--- ,damente de ci me cretarm de dicha Cam- "' So' do Una vids Wil y lecti.d. dPln,.. I-Ps -X- I ..1-1. = All- H-JIJS-sS-Z7 it.. L- Al " 3.11,. M- J#lr,.CK8 A CASA .QC01oke SLAXTL
1, "dE",UdU;,d., .drmr.bI- nt,. 1. ligum de un I .-
6" 11 111- "I as "'I'"t'""'et. ""Ida al empla""'I" an I ...- -- i S 1. .. W.N. aasoal, jeodil
on i- iiad- both par pir--- .,U,11_, m ..L, ..--caracter el general Leonard Wood I PO" -d" %. Jr-'i., --- -- ..l. ..- -so- ais. -,
I PARA VENDER YEA A I SX14f6S IT"EZ I I I~ -no Pool
- ,d.d- r1c a ate cTI'm &%jmjsma ., d, I RICARDO R. ARELLA140 ,,s -=-::, -. = zx-,... --s', U du 1-71,ah I- -p .ka, c-rrP- cnad. on ,u r- i I M -- aao ,-
"i ,,,, I.s p"i.i.. .i;:ctones pr=, ift 'odU a Del- I". ..to ,I T, b- da- -P.Um-, del .rm oi PI,,,j MIRAMAR CHALET 935;00 X-"" .- i not do G.-hi.i..; -1 1. tent. Usj- dZr Carl- Pj. So., ,.R-- 1.2 ,::,%lI2l -- a
ca"::,tArl, 1 Pam camprar Tas a ". -., I --- ..hi-hill I. -x6 ro-cicina, Par i fill- .a .a firrom y was n1t.. .to I-nin-- ls t, ..". ,I..- I-iol., ,.a.-. to --- ---- -- "p1mr-ii.ont- lb! .1:71*, ,-pl I.. y I'Iml.A dn,-da ,h.--, ., le", J.- RIVITIC10. 6 PLARTA6. W11116. do I -,a- :,jl.,. a- I ,im. C-- caa
' "" ,P ... ateraente, -1. qu "'.. a h 6 ....71,l. -- -"- ICARK K. AREW N "" I Do' -"' -' '"" .,I- I.nd..-.11 qu. d T ... .". .1;1," 'i-, 111EA I- "' Issoo-As, 11
,, UP j,,, d.C- .no ,,Vllr. Go ,b- ......
.,t.n- 01D 11.1 'quo tionda al ,ban. sonaricreT .1 -1.1 Wood -- .-.- u- C- T AcKA J- 1AIA as. a "", "usocks*e
M'."."', q- P-. .him =.,. ; I "- -= ,:- ': -1-1: giVatfibilis 2K 114175311 I -11. ".. -a .. as .... ;:_t= 1-= -. C- blacI:,, ", M O" I et"'. .a. I, do .rd, Ins Contrast do T,.b.).. 1. an Iuv. p-j.ic- ,an I.. lb.rob .E h.-- h-11.1 I y 11... P-. -- P*I- -.- un., 0'11,01, Xa; A4SGI. t-,)ASE
I -1-ta. 1-1.; ss prom-n- a art de ronvintiontak; cotrelt, que habish Ltd. Issallow do no no 1 ,.I-.., -.j. -h- .. r..-..d. .. E,._ .,_ I_=
-lT,1-Ioa frm ,." .." i isles cama PI de ji-l- Ilan ,.t,.n),m lem... lr ,- i UH44-1419-4&3 K.,11' "- H-II.1-as .12111-311
' 1. h.119. do bm" ,aid. at,. I.- be.- y P.A116 1. P.i- do I. rnu; "EST'a"" I -- -- 1;
ri,", presidential republic y '-" I- --I I - -- I MISAMAR
'a'- I 10,900 s'ACIA P- T- IC N..
- i
, Rbri A, Tan, par ,,, ,,= : ,,, Pilo delsem c-AP-me ilictio. mos. Mani- ,I criteria do quo too 1 ..,7,lIO-Pd. -. ....
'A que I. finali4ad del procedInuer. cubannal er.n capsces do rtatr muj I I MAGNITICA CASA '1472, 1, To 11:
E
" ,Publw.no del J.palrucloftt. do ja C vertlogjac 001A y SpInets 1 BRILLANTE DCASION kasks I. ;;,,!; 1WD. J,, Forter tal .do par I.. .1brarce, 11 11 ,I- do,"no.. Tot Wood, my& 1 d:crtjrt- So ,on- Ir ..,-I: IL. Ia. AYEKIDA
ha D.Ilm, do 1. .._ M* or. Quo able.- url'i nuiris reverenti.rocts, in" FACMJD kDoe I Ija -.4.
. III. q.i.Ai AM DE PAGO l N. DEL CAMP-0- $11 1.U. 4 ruarlot. be 3 E 11 g ...
lat fall" A.d.balle 1-1.1'. .I. Quo 1. haTan -ho, que fun OtrO Mortes-ericano,1 1AIMAP-42, Jwf.ki Y. I -- ,- I tDor-lad.. DoPeaks. .consdal, X.,uh."o
"" -1 VENDO VACIAS '. ...-- k-P., D .uAbriend. ,I d.b. food. sabre 01 derecho de In "huel;a limitss nuh. gU-1n -76 1. -p.cid.d cu. slcaoa. = :*sItm-se I~ y se-Ict. -Iasl. So -Sob.aa, saw- asowds,.
,j =. ,.,D -:j 1. awaso, Designs 119. Dolkift 1obam. IS cooksole Is at paa r
till a exterior, H-bol ltaarrl- ,I .urnento do solarot, y pars he park .Ant ... r .1 pbi- pro. OBJffr06 DR ARTE I.(- I
ti,-q.tt ii-ret.n. del X.Leri-i.11o nocesitan do acuerdas que wan pio I. oaoo d.1 costob" I SSEOE c-lika; des ; W :,tat= sate, ,
its, --.d-. -plis .1 1. sa. Wesel "K va-01110' I M it-.; kov Interior -.I. - ,= -=
del G.b..rn. Lab.rixia I.-dn .1' ;4 .. artal . ate,
h" qua lat I firms, Ia clue no ruceds con low quo = I- Isaaselt
,nnee-doces volvi-et al pDdw *I se vietrem combatumdo par US Aso-1 coos, achas son ,odiws, 1. .A t-se, ,scika. ask. : ,o,,koos. ,., I
r,b". As Dn-.I.4s, D. ruscook, il J I
to .I.a ....., be I zoo
ultu", d1j., sob,. Ia inside do ClAe.on. y St.dicatcal P.tr ... 1. L V.-tee: Ohoioa h derass, Icoped- ,Jo .a J4,uic. 1131044-wal -, "" h
Qh-chill W-1U.Suicl. on .no I "IA PM& CtA "" "" "IO- &'u""'
-.1 -KI F-W P.%-.L mums, As, ton-1 --, 6- I
- ass io loohe u,1PaaDoAs. no I A-vaL I'hoo"o MASS
'- inclin: pasuor quo full on& I missno que cuadquier '-tj6n dsi Al Irrilc"" al auto chap. am. out I ja kk .
-.46. dud- -.1i.ada po p.- camicut. qua Insig.. 1. ur.b.iodor-, conduct& 1-11. Pardo G.-Ale., de 341 easa essiubm a Oquondo. M- wt "'S- -- I I~ 1
SAN RAFAEL 803 T $07 "w""""L 3 A- c- I--- cobasitod. too, kae uo- Ps-
7 Id'ooles Poesse, I V., UP" .1 THP- X-12 an VX- Doa .SQVMA rRA,,,L ,jap:
lauiti- d. u-0 Ia, [ EN EL REPTO. MIRAMAR Ioe I--' a "M'"'
L, --- -- - I, ""- """ L"
1. hsaboarm rni,--U. I aadr .K QU. I: .-= ----l=.L= -r---u-l! c." hocids' .-Stan-sk-ft .1.
di- I .a-- -a.- As ". Las .'sudecites P.-.-; .1 pr.pi. AE VENDE :.. --. AS L. K., -. .I Pook IsmD, --ok'-
can ,.d. -., ., .-- - --, DeD..
,..% .ornb- %.:. a= go
Morris- comlnud -R.C-6 I se-11. .- n- .6 Pard. Gcossol... cap- ciden dul, 1, dob I ,7: ,.zl. a T .-, -,- 1- -- saskso M -Z oo
tosuh.4ok mcksaw. an bece,"'I. i mi. I- US do Segundo Valle liledins. 20 .a.;! ,._ l,.I. Pardo i Una eakat do it- plants., I_ --X
Edol -to qua I.., AlmsEW Chalet $1&6" j .. todo ,. .
-A'.'6 do su ,Wt. Tru-j -Dood. I I. termanas do sets. C.,idsd y Har-, qu. A oc6dento a So
dlh .pdso us, tor.d.j. at Do = -- I -. -- I --', 1-11 i"" se As .Ito q- Ica tonse-dores -- i arnenk do a- ilic'Uts on J_ toasts, do 19 32 shot, ... P-Uva-l rue I" poswas detanteras dI vehi "- i is -- Ila-r'Sl- eau 'Its'". -- nowers.. .nouebiawilua P. pane. I a--.- -... Al.- I ...-- D- I- Pap. A I a.
a".- con gritool d. "j-1, -;..,-. mb-ts, c Iturest scuordw anor-: mtnwY .1 ftkaiwo do arts LIJUDUI, Ia. dirbida a quo setaba molada cliche Huok justal, """ n opD-- Siluti.i. .n 1. = ".- .'.-7-1'P!: "" -- P,- Ls 1- joksmoss as Di
Moment -1 I q= mei .ad. -'I--# --re -rlk. do 40 0- W -.0-1. 1. D, I.-I, -11 It. .- ;-- ...-I
Iokiossc. --. do% -1 -1 -I 111-1-1- so'- '- X-to -7
W urD, Ia= 1de1JnWva ya qua ]its patronow, -, =1
IlUgh.,de.i. a- -slo, iodt.. "oo -oscils. r-Por. ,4-ruld. 20' ,. ,7 -I
tEaFIFIU,- 1111"n" cl .r do --.r .I--m=t -- .-
= to y 4 t-L. ent-dida q.;1 I D" k" 'I- .-.'Z' '. iontre 20 y 22. Informs. on = ., - -- D"". CASA DEL PAIS, SE VEN I,
can ou. Dr. .d.ms, no -viaLilIld SE1,100 I PI.-'c""" T-11 dls- "'m .,
Ch-ol c de Ch.r.tuW- as Contribum-n de A lemania %- I- i.44-1. Ia misma. K-611-44-4 Se admiten prolsoticicines paso ruesitlosseto at6nitcata. slempre ha- Pucsiok A Pem'tJr IA) Its~ ". Iti P." 77311il, -- ,--,-- -bis "tado lotalimarl Informado- d,- lusbi.iiid. astudutd. Cir is M" ; -- 1 6,15,000 ra I calls dc dos plaritu, Situa- -rr "' I.. situ.norm qTp al ejerctla europeo Nicanor del Campo: U4,000 Tel.Rono B4901 VEDADO: --.. e'n Cervantes
"T.:,,. 'h=lt, cl;U, : it-, Isso, ; ,n-., I ,tlosr 14, "El sevilla,,! dwwn p, Zrittirse. raLficAnd. I Ch.)., n,.cl1,n-.Z I ". ,- .. .... I ii --11- da
.".bk,. .,-'I- ---Is ;, ,--- -T "' no". InforrnmTeliforto 130-0047.
I
I
. tb-tin, Pipool do 1. R.L.. les.; .-Ind. wored. so en. C i. tract- -i -- I- ZK I gia- sol.. al,- -::: ;--i. '---' "' d. H-=7411-27 Mzo.
n. I-~ on ,I sentida do cond -- ri .al con aip ciau-J. w.rim do, ... c,= y H-7 96-4&2-, -- "' "'""' ': ""- '
.,.,-! r.U.6 sorksitm on U contleroo,
0- .lq.%,r. isr-ift par Daj, -A dicie.d. quo I, Ale -- ote. --. At-, I hsA.-ha, .1 as .A.Ittro Isbetrut. de, &I ,,,",,, ,,,,n,, t---::r -1-1
r: tie ,, r..Iid.d -- ---- --,. t-;: "". I -n,
lords A-rin B an. .tataxido a obreros -.1quitink do Ina =C.JA ,, bh-- =.I- b." E- IT' C"'. T- .'. l:'" !'4 ;= ,. ,', .7 .I PLAYA IMIR&MAR
; y #1 4- tarto do ri. owlaindo .q.,l .... ,do can- r- 1%. I- -,lo, MASL J.141.r I ',' .
-N.nes art 1. hit.to.1nols vatran,&wcoo. ftwdiEM: ,_;do pro uando MdiL6 q MI, t..I. Sl Ir.t.d. r.pm ,.a -- %.d- -.1. Fh-hill. dil.; I. TE;md. nort"mencion, "nAr-tual. osis. ,nol- ,Z- a.-l-= U r C U -1.1- I Vioal- A-1111 M-I-- ;G&W $ 1 9.50
1. C&mAE so mi ..
r. do j cu st esrabl rrurntps .r ..
, he onsiodd. gal do Expedi.. Acheiion. y al canci
bj.rZp, n Her brittiolco ., I got. ibilld.4 Par-. so, Ia L,- e .''tl'siT, 1.31 P,-,- -6- J- do -' ny Ede 66. 1. ni-ifestaci I
coal .videntl. unt. 1. .pao-ilak I- rabat.d= L.o.c. 'h- .. 1. h.bi.n pro-.1.1do' .
I sit, P
U_ ADO: $13000 1, Lou. eas 3 4. c40
I b.6. I-,
al propuesto trat"a did e .. S..hr-ka do quo h.b,. Il.s.do .1
do" Utud patrasual. tya So be *vrp]rekAdo I,.,, d VED u,
dilo an .1 debate .11-t-dem-I.. .. AS 0. resurie.cis 11" p*0. ,6 ito oten, Imal actwerda ... Ah-n I $n,50. ReditiLa $418 Rents el 9% Bruto) ps or
Ita'"i"" qua I t rl canciller trincol. formu .... y Ed- pabre LAS garactias political III~ dI C--w. -- I P-1- I., A !. =-. ,,Lz x.;la = I.= ,-
.6- post-A. -ord6 cont .1 r ,,, .baurd .I do w.ud- wnjdaic; 6.lna d larscmnes deo3p do Una rerunift 7 legal. j-- Ch~ .I.- sion. ises. .a, n.. ,,,= .
r_) quo 1. rol... As fund- I cars, -- I .,L a=
I. A- I 1d* cl VESTA .r
-- c on t 1. le ..Pw '.1W N- .. '-. = %, .I.ja sal.. I h ........ V. .. .Ilv
= Unid,: I mente ori'l.oleop.sibilided losistruil do Una bar. y Achowswil, en Itespor 1.7coritribucutei do A : -* -- -Do Ics. do coone. a nuevo ko-ento de Ia que se dacldi6 qu, I& contribuci6n Pool So d1jo t6 ulk .P-. .Peas Isia--. I wo- I. .- ... -P. .s I -. .- H413" In
4- -1 J-P6- V-dri. wilarall, Illurr.- ..ch. menos cuand. ,Id. Montana 1. dPf,- -cidental bad. So note wq Lujose, y b" -rotruldo 1. 11.
to 4 7 I. oc id .duinu, 1. ,..I Al- -' W'4- P-" I 1- - .,-. ., n-
,rh de entrar .. ilrr ,I I~ m m:
antal :,.,a-- 1-1- 1H.A-1111
- se hot, 1. I- quo I.A.Mat, tl .6. tinSitura Sea 6. Palari Alimendswres I plants $145W ediflejo. Mov- R.driguer -al VEDAW 02 000
1.4. .,gt 11 I jglil 1w 000 am it"M to p ... 17%0, fo= _, 1.nu, f See-ts
j:d Uald. a .1 c_.aiZ' DE, to he hech. .. t.d. 1. cattra... I.-,. c.nud.4 quo h.bIA. p.dlclci -M200.010111,0013 do _art_ .cU.1_, X- -I. -I.. ..'I thl it Fed-citin National Gast-ritimic. 11- rouircog It. Wo d6- de mareor ni.noust], 1. Cam" A-ig. .,I- .tA. .1ttad" .. .1 Van. -a. 1. .1l.doe. to'" .d-ruileg ,,.I; 519-520. Real. S710 -,,%otildo par 1. Gran Bretaila- "u'""' ciortuas clantid.des ."... I- I Do. I 1 he- re'sS.-Io ,D-a ,-
I.P.Stia. y Rau'l Metaft i.6-i- no tod. Im eate lecinflen. R-firi'l.dowe Iss moondeartstion- PaTno 1. .3,ud. a Berlin pri-nues, ol., -- A--- L ue 11 I 1- -U.
,.,I,,,"rn- l.,a.q".t-4-dd1 de Schuman- lots funcion.ria, n.rw minut y d- ca.c.lieres mi- 1 SislyEl"', ""' 21, -q - oooo aoqa StsMorrisori exp-6, an enabsur ra anes" 7 m Par oil.. Us -157,, ,, .I.t ,. habi-Desee, co. situalm Veng. a ,,rlR. Ho- -isda) I
opitraid6n denqdut h a prmkbn Ical ad. do 1. tmb.11doreas. ..amrickno. to .Zisnoc, --- coo its Detentes do -torre paigm k,, Xr- cruoka,, ou,: (Correder Colft
to w 1. J.Po. ris hac-4. considerando cad& Ten' Do orpreskrort d. .A.Id. goe;.1-broo del C-.,). d 1. CITAX y. =ASS .-a. --th-, I ; ....., 7'u 0 .,= =
ra q i R ,It- deilos Eo'.das tjoi. han com- doets.p-t- do ;: groso T doses, ,-I. F.S1.1- linalliante MiFAtIrl Informs i it" Calsneja B-1717
1 VEDADO, $95,01" i
a-- -,rasnPbOmn its ants-e-itro do Traba), mma ente Individual. 'd6- It der art Silas gerantias EDE Paleas 6 ,p. -n corl. I I I .
a. letanotor ad goluerno riscionA.11o que reauluri. Una ardua labor, Es ...... I. on qua I I Al,-- As 011a I inas. Rnss-"
l.. ill 'A&_ ch bree, .P. Miramar S11,000. Rents $300 en el mismo. -Psr. Caaked, .. ,--. Il ----'
jo que debIA haber una1g:ft rut mks beneficirssit para arn- son hmbia re'... t.... Schuman, Eden y Achman. en Una! Id'"c" -. .-, j =loo I I I no...".1.1.,
IIIIIII
d"[7"cit" zmpll "In't to Drurrid' P7 nbr-o. y rtronors; pa of C.hgr- is no It que IX 1" 11-1- "I, 1 r,4- ,.-; '-das -- ab..'-.. -1.1 ALTURAS BELEN
- 11-til a esto4entrr Churchill I- 'uhr ra echo an Marto muniin que calebreroin h- eswd-, "111
j t-e rt -d,.roo rqu, me manners a saranti.. incllnv h.b- .probada ran Ia cueotitot del traido a, .,.-a- 3 -11-1- 1 .
tarl del Elterlor Anthch; b.br, ,. _, Pit "do I Pd.j ,h..= uld 1d- IA~ I0-t:H-H-2%I48-'it:d- 7 el did d. .us p-iost... "'- a uss ". I I Mo.i.inas 09,W
abi.m. do 1. Emdos real I quo So. diijuctrift narteantericanks can Austrik psnjILdo a ra 2 bs".. I..- -a uc 11 permaneasom m Europa. III~, y .1 -cill,, f-a-e- decl-61166 P.as r-5,.I ) r-nIP -n -11. -"A, 1
U,!d- I sicisitudes; pars Ina corns, torque -l"Core. d1jo M."ismi quo ,I do ....,.e. ,lursh le.,espo- 1-h-K., poswerl.- if,. quo pwittle qtic,,,. ,plaru- -1 I I I "' ,7-.' = ,V.
, .-, do Ina Eausdas Urtul. but- I quo t=. 16- -nL- 1-s t odmi las; P. Miramar. I Plant& SILON VEDADO, $70,000 -- ,-,
(- ,., scones go m-ItablImm P ,e ras informadis fleran "t I, I- in -.i-,
I~ ',rxn, 1311.f. d.b. -.1tiO.ir = ,L m .11" P"', a "
, limiter IA Surcra, ,IudiAdo Do modlorinedianto a 1. -alit'det! "o'Wh-' Cu- ""'L III- "' I ---I- -.11- '.11. I.."
,, pgjU _rlamba, _rm y',lo.j tarm X-,.- "pst 'e A-E. C-T -, C -1-1. 1 1""'I .=.. rcd- .1 c.t. P -gresa r."..-h- 'Inizzlia.14 p- .pImPnI, pxr, ,- Es.- -- I-1- -is. -. 1-i
. Mo. -moo t1- I -. .d! -- -71
, ,, a 1.11.1. -d1d,"111 111 0 Lr. Ia delegation no ., 7 ', 'i in- .11
,. ddr, 'r- v, 1, do '-rkn,'.- 'a Inet -'-I- 11 I -%'p
-'no, hill -tArke 1. luch.. ..I,, Ps ,I_ 6', P rI .... lr, parl.rnen-=-. -- -1.1. .1- i ,s .,
6 --, do C P ,a ksh 'k I:
) (,_, l, o I tnd enr= d nd -- .- -11-d-,: Q.l.,
mP 9, sopruchente y pra-'Ies )as = nalks impr-d-1, do, F, ni .-T Saxy &,,qu@.,,. ,. A-d.. -J. -- 'a. -Ub
P.Lecripart kal-utdo rsI&A . wa ud declaration dt Scriii.E. 1: a ,, VEDADO. 11:5.0" ;Itlaignfi- Olsoart .I.d:
----, cl, J, 1. -' -- -te, othn-t "'.... V 9 4D O ""
i-'mr 6 despuo. .1 I.,,.-F. -1k opoc. de to-ran on ,- nil.r. P. 11 fM- '. gar-Use, -1-11 -- ,-'a 1-11. I I'lod., Al- I .11 I~ "I'll ..... ---. 'IENRA: $14. x,' nl Sth mah-h.h1quF---h...:- s a. !- -. :-..7"',--", 4:. ei -:- ---t",
d,, 1, Or I.Dois d u. "ob'". C111 'I'll- 11111i, -111as. Schuman, .1 "artau a so e)ercit, n- ... p. r. --, r.-I "' iu-, ". :-- L, ", "'. '7
I, ,,, j,,',',,, -',Pl' ','-"OI-a ..,"u I -- ,
-!,,i,,,I-i"a.-,FJ '.M .do,.. d.c. ra'i -nnlln oln- h I:jr P-la-as Y. recil, so I Edifici. M.yi. It.iiicalia pri- l-=:- 11 ..... --- ..
" 'd .1 'Joirci quo ,an, % ...... I 1.1 L. "'; 1-11-1 '1- I '
is I lr h 1".6al astArtqUe a 1. hnlk, o. -r ': 'I --cl. contract =.I AqUs;unj" to n'
"- p- ad.: y. ,, Ol -li, ,, I~~ ":"' --.- 11 III~
do jus -,- I- .tied. don. bien -Iwri Itur I-lank, 1.1 itizook Avmqke .6 Acosta ;
Uh-chill 11mmA tkrnbi o Is ater-l 1. reg-las ..tron.l pUdu 1,:IZ.y A Iern%:: pgre ti. ,-. Illar dij. quo '.nIr .,,,-; j -- ,-l". I l ,
i to an, at.. = c, -a . so ."', T ,, .., 1,468 4-4 V 2. KkIIANA, *=,M RTA- U29 - ,,- -11 -"! h,.h,. d, ). do WashJ 1-0sor,-cl. del t ,oej.d., r" U."? )- Iusll -I = h. pedid. ,.;' nu .' n. URGENTE -VENTA f --, N Inuse .- M. d, quo Ica .0- V"J"I'llh 11-- coma Y- I- he so, r.tititsd. par ,I Cong,,,,, d. Do .1 I I -Pol. .-- I DP- 11 I I-,-- 11 L I I
, It V. I.
= K"I, ,,T ,,, ,-J= .- -W- 0 P-1 back d. .Us F,,-,- url" Low cant,11- do Do ,,,' ,:"-D -,'.T" b ' ,' 'j --- Voaai&a At- -- F.b--.. 22Woo ,%iz .- -1-9-100, : W eog I.., ti -in
P'isina 2t Ga~ilicad(OA DIARLO DE LA MARITNA.-Miirolee. 27t tie Fibrero de 1952,Gh~cd X
NN N(0 C L AS IF ICADO0S D EUL.T IMMA HO R A
VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS V E NT A VENTAS V sNT
49 SO0LARES 49 SOLARES 49 SOLAXES so FINCAS RUSTICAS 5S3 AUTONOVILE T ACCI 5i AfUTX 1i0f~ ACC& 53 AL"O ML 1ACCK 3 ATUO~ CI
Inirersiorist (s Illtersionistas A
.a.ITRA CHRY~SLER CO\'VFRTIBLE *
an.3 do. 1etezeea. co~q~d 191i do coroal Y 41=T
doo III Prepeed.. oeInuqlede de la N....do dsnwbilele LY ~ 58A
hca nSao gaana afoa.za Auto dey Usozza CHEVIRLE 1951 \311 Lw Ey nu15 __ _
____COA I~QI' NNN -Ihk 195
Z.~Chvoet 14 P- ..., r A u o delin- o uson ~cxam nInale. Li u d
I K K X U JI Me a C -.1 - ..e
LasMO IRN.I NN l.Aconl Nkcio de I ITI CN .ANN1e
qJ j~ RFTI CADILLAC In1949wtL HVOLT15
1I~ f D 2 5 13 -11 s l. l I,. X -.II A u ..c .
RIPAChevroletTA es H si A IL A . 1941 1,SM -a
N. P .A Q u n t n 19 1950 14 32 9. 7 -- 7,B ic up r 1 4
I' STARI'N _,__ "N CAL LACBI...1951
T AM DE N NNN "3N IirN.- Pl mot ..... N9 0 CADILLAC .. O SM B L .. 1948 At .3$311 1.l e.U
Ne ~ ~ ~ ~ ~ Fr de' Lux 151 Z CADILLE P.o 2 N3 33 HVOE... 1947 ~ d.~ei4e
33.'3' NNN 1 AN iN.. fia1 S3 Nd o.*# b...3.N NNNN343N
0. 1 1 04A T p im V,.h O D "' .
CI R' h~ XI4N jo M l a T 9I C H E R L T .1 5 S-'.3. ", -NNN8 d iTNI
VIOR CaI)e 25O No 173. H N Y*., ......-.S
195 LI- 8.714 "aftINF rd4
13N1,ANN ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ CAILA -Lo.-' YIR'NA SlOW A R wonNux54 aeeN.___________ CERLE. 95
3 P3 3R 10 3I 1-3 133JF I333 esq. Hospitald*
77__ __ _ 1;3' 3-441 -~3 -- C -V O ET. 4 -3, -. -.- --
FORD195 T9-1 R933 I-%..' ) rl. L S O IE.15
RENTA $205 $10500 PAR ELA IO AA Sd P. .$I~4 Ii.e 4NA~.S~. UC.15
COXN3NN LOS1N RFCRECRTTOO TO.ND
CHEVROLET. 1949ad B--3re $314453 BUICK1949
PELAA$40 MD EL A 172 CUAND COM SU333 AUN-N To OLDSMOBILE 195
OL SM BIE M-o 1948sio 3I dI 448.. 'SIIINI Id.I.Pal
NSU- ONCO ECO i .3I .3NI NNNNINNNN Rod. 'i ez1 Will,. Hi.NiI.Ie.'. S- AUICK 1948 1
N0 Nc OLD MO IL RENAO MS.". BILMOR $4.00e 53(53 Jeep 46 ---BOECS NNNN33N' CAE 350~ BDICm.194 TTN,333 46 .33
AIIR.AM AR5 TI 'STL A No N2 ii ,... PlN A"3NNNSIE111N.N..N3N1IIT'6 RI.'. aNde NN433 NComa,34 _________________341 33." ~ Ieeee~e 4989 PL MO TH..1949 33N.C-N4.INNI B IK1941 1NNdSN
VE AD) B,,NA 117,0633 -.I .H N Y J.. i.~ oB703C...T
MIRAMAR F16.INLVARNN"ONETNIBMFord 4
0-411 3.3.I 13.N-NINNI Food. 3N454 a NIt is C st rvrs
N.~3JP3133N3.N333NI. 1 ___________ N3NNW3 Vi P* U-R NNNC NN
UN-C~~~lzleCEd$-E ... 1949. -33. de, 3.'.'N' .
VENDO $205,t PAR1,LAS D N ~. 333
N. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 9; 1948.N NN.N.*N K..'NN.N3N3.N$3 2UC 14 ~ ~ ~
VEDADO,21349 BUIN ........N..~lNN 1949nut
3. . 3 '33 ELA3333.N dINNN I....44 I' .....3i'
RENTA~~NO $1.40 MODEL3 1". Nr I I ...,1.114. Nta.Nl. ALS 'N1S-B ik4
7 4 .3 APA R. . N T4.RN4AN MC3INNBaby.INNN DO G... 194 o:.. C--11.1, .3N$NN3 NNP-N3.N3N4
44'~~NNNA BUC ..... 33~~ICIU2 L M U H 94 .3 *NNNN1N~.33NN P Y O T... 1947
NNA S20N33 3N3A IINN, NS)AW 2 334311 I333~ Wil Di3314133t- S.NNN AN. JeepRF N46
jA CI BOT PO M ejo. InveCsio [1PL MU94949E S
4343~ ~ "' 4 Z'~ ..NN lid.. 94 BUI- - BLKC .. .. e1947
IeI.'4pe mia~ N1 50 fim333al Fd. "N'"1 R-l Is.. C- VRL- BUIC .... S DE A R. 1950 aTA ER
FOR.14 .3 eOe 3N.d. u..l .1o is On
._ _ _ _ 1~ I 4 .e 4 1 I .... V i B l a n c a LO D O G E B a b .. 1952ALTURAO DEL LAAD NNLAYAC. PLYM1LWO U ort 1939 OO CN .~ L ARUR Y .15 AIMDSD PG
RNull $540.00 W-1" dc.LA 1 "733, 2"1 CH VR LE H.SO 19488 N.ah. c 0114.013 141
DE PSOS___________d - 1 2 B I K . 1 4 8 C h r sl r F r ( 0 H U D S O L E 1 4 7 F R D1 5
AF- 16 o.MAO Aia A N AZD
VEDADO, 10 X 24 '_EID .. 1~ .14 '1B' 'LI'.14 b -L
TNNI, F O R D . 1949IC S s d
BA,7I~ o .zz -- d 113o. Up- ,i di Frent. 9a.II Estt.~ i33s3, 3 3 T DE A E 1 INS NT (3311 I~l OSSPO305 TO, I M1.-d. CNf. CH VR LE 1948 W V O ET 04 I C LN.. 98 ~ I1N N Ne
;--SZS CP dr. C-s.13.333 CoeNS'.N.33 d. 1 0 1 CH E Y H O L T T 41rZ P L Y M O U THN N ..33 3 3 O L S O B L .. 1 5
(O 0%IlACA. I 2 PLLYOUTHH 19-448 L COLN .. 1947 N' 333 'N'S80 OL ~ ALUR SAONCO RUSYiCS ~ LDS 7ol 90 4 DE6.runLS
I t HI i"DEl risinhlnSaAUOMV1M $3 _S 'Fflfl h~h~ I sEI CA O DEU33LY O TH..'
8AHIA~d il AA 1- ABA" B1-RO xruui IU I II-JJIU CDLNSSea 8 ATSEURP.d33 411 4
F.= ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 5 -HE, Cu'.om.4 ALLARD .1O9511t, O BIC ... 14
AVEN1I1239. AO -,1) r.3la 4.033, NNl. 33.3-N MOTOO -333 -' --- - - BUICK Conertbl 140
4500~"Idfl VA-A PONTIAC ...N.E 19.V49 __ .3. .
NW ~ ~ ~ ~ -. d.C$ NN143N 140 "MA -OIT DE LA "rWN.N A EJ L 110 M MI -oi e. El-s 'oO '. -o CanG. 15
DUERO~~~~OR .......N 3NNNN 33. 3 N3333N, ale2 N 17, 9 1. CaREer.9 9 RI
0 0 ~~ ~ A. J CXL S V I I N E ... 3 3 e o D O3G B a b y (1 3 3 35
- - - - __. 53o ,~ 33 _- 3 es.n Ho1l ~.- REN UL .. 19 .LNC N. .
I 'IN'I A. ."iOCJ-N- -D-if-.-yu.'OI..N T lold..nI pro.~ 1,345I3 CINWIJIT~
GANNS. .NN~eNN R. -I I -R LA -AI- -41a y E S T O .1
A fi o CXX Gaotificadoic DE LAMARMA.-Mii-renleg, 2 tie Febrerct tie 1952- 0axifiradoiti Pi0im 25
A N U N C 1 0 S C L A S I F 1, G A D 0 S D E U L -T I It A H-, 0, R A
VENTS VENTS VENTS iDDflM0-H1P0TECA- ALQUILERES ALQUILERES I ALQUILERES ALIQUILERE5
ACCS. 54 KAQUDL41W 57 LIUM Of OFICIF(A 64 OFERTAS W CASAS DE HUESPEDES 9z APAITANEW1703 92 APARTAXEffO3 92 APAXTAMMM
53 AffW YU&
SkIlaWASX, ISM 4 PVICWTAJ. Is -_TT-2 1-21-le I ol 1 11 11 rIQt A I~~ Ai &A
k, 1.1 b.. _, %---, --, ..r. I I , .. -Ioidet,
or MUBLES BE OfICINA, D IN E R O RESIDENCIAL ADVANCE Plus,
EN HFPOTECA -.A- r0o", H V0043-30 1
poli,- I am Muebles de ulicitio, ca;,L5 cau-' A,,
dal". a7chivos, estates acei-Q, Denote, dhoore, settee toots to La tie.
SE VENDEN 11-1, ", -, ...? 0
VIBORA ALEGU maqu:nas escribir v sumar, prri-,i Rob- Y lt-loarla- at ...... I A
Fquipte campimies 4e on& tttor" de cheque.s. a precins Isto lipot de Isittribis I T- 7 1-"
10 d. Oettilver 3, jo-ticuc ,aznniibles, -Site.05: ,La C0_ hill. Para ftleelcei. bleselies LA- W;sl .1
-.d-. pliT.L. d. peuttiari- P to a .... so III CASAS DE 6MIDAS 0
FRESCO APARTMENTS CAU.E 72 SIN,41
Buick Suptr 19S2 -r T H.-Iogereires, 1-1.e. mernal", Prgreso 2og, entre 7_ "Wes. Tease (IFF. yeeit
Monserrate y Wlejzas OAPMA. So vWto m e- elloodle, k/4
Buick S W . 1952 C-aptitidild d. 6,000 its. es- '9 = T do I T te'lIalli, ........ 3 4 d- 4.
Buick . 1952 H-3321-57-2 wiwitew. r." perwouseloo-I.e. To,- To"~ -.dro, a.,.,. Ldfdo 8 buta riets T.I.rce. SO RADIOS T APARATOS SanCe HirOftearto 9Z AFARTA EffOS MENDOZA I CIA.
Buick S, . 1951 Inficriticat F-2759.
P" ELECrRICOS MZNDOZA t 'Iu Obispo 305 M-6921 MENDOZA Y (3A
(-urniones GMC I, 064pis 305. %-6921.
D, PALACIC ALVANA
UHHlz1 ri se 4. is r id.j LDIFICIO "DELIA"
Del~ ATOS NUEVOS
(.be, r.let. ted &I& set- set- Y APARTAMEN
Buick Sutter 1947 SS BIOCLETAS I T-41 11 1 C.1w It lul lejeo= Tialds. In
.4 -1.. b" At.QI 1. Co.. REFTO. 41,YESTARAN
19119 l "E
[)elu.e K %RRI:'%O I
I In~ t -i- RLES G A I co ass. Ase seare
" C- M il I NU., DOZA Y CIA.
'1-.ntb G- I"t-pe.erenc-im -119 "q. I, A ... A"
2 Ch- tel. De L..e 19 tS V-4. Y I_ Obispo 305 M-6921
I~ TIV MI, It IN ."I (.6neordis, to-:
Che,-rnLet Del.-. 1-4 47, .,T l .... Tire Ia I. it MENDOZA Y CIA.
Ot"mobi6 1 9 t 17772707 T- M- z APARTANEXTOS COA 'f ilt, Obispo 305 4
MUSICA -41 To
Chr .lre Ro,-l 1439 Z,
54 NUEBLES T PRENDAS 60 INSTRUMENTS SIN NUEBLES
Finseciarnicalei: 12, 15 ri- -L- A. I'll (;AS. 'IA
VZ- 11-0 300 isq.I.. IL Vd.d.. A
a I .4. VY.'%IDA PRIN12RARNIP 104 LINDO EDIFIC10
--td- d- -rl A
10 de (;cIubce y Joilefins. W1. d. I I i- y' b.b. W ENTRE 10 Y 11 Lines 9S3. .9+ a 9, Vedisda.
Manglar 407 Esquins Francos ME"OZA T CUL
-Du 'IR'note.
IT~ x"m 'T" UWN SOLA FIRMLY Ali[ N1 ',-I ".1 .. I I OBISPO m
7 A~ So Cluillik reeres16 IInfertile.
Positil'as .- SOBRE MULBLES, DINEVO L-C ---W
Gangs I- nowt-Wel! -bror susiblete dAd.I- Guarda mu*blee i ALQI It,.
TIT _j
to 66HABANA- I Ir 23
Peapltdd r- = d. I,.- I .... 1:_1 A, Z
C hrtAJrXADM A= 1.1- API., Olb- 110104,
_Ir I TO ZL WAY041 T KAM ART81110110 I~ I-Plut, --iiiatowilicer
M2.
-kltr 1116. Itr 1-11ING, Nl rl % TIO F7X1 TIT ittO Mqe.-- 'op:--rianes .";d 4.
i.i.erstes W"Iel, % -re. Neptanact 1,009. t14"2.
-W Cter-d., I San J- 972, F.,q Soled.d I- AVI.PF GAS, F A I _M V N F1 A il .11- Tie- Ido, M.e- d. Ginnie. 25 A k 946 f" led.: a I" Sm. Alm. I Is%. IN
so' J :Id.. l!".1 --1 _- Notel N
-7 M, -C r,
61 -VE ANDULES Eril.;A, Ved.A., rehjdoo P..
D I N E R j TJLMXNTM InFryoll It .1, --to UX4&4W"
'B U IC K La, 11, 1--, 0- 'r V Y Air- rdd,,
COOKER SPANIELS VEDW
1-1-- 11 P-111 d, C, 11 1 d T EDIn(30S EXCLUSIV09
to DE LL 30
t Nfen-rus de "Me. S F,
195 1 7, c.n. IT '11, al sa:
5uper 52 KATERIALES DE COKSTRUCCION LIM 't L Warosins r F44W
Y EFIECTOS SANITARIOS III I R A I A R
IsIriari" DINERO A CREDI-10 SE ALQUILAN
JOSEFINA y 10 OC nTRRE re 1-1. W I a"" 'IqUille
"...-ce, PERSONAL 1 7 2 Aventda Santa Catalina v So- SAN MIGUEL 4S7
N ODOROS Is, un preciotto apartamento
c 'con fri-le a Is AvLnidri mm- Reaftle L..ess T
AW.A W i IV-6. Tit are C A. T"QUT SA10 .f.. W puesto Cie (Jos grades sbitaP- 'Ciones. -!-ornedar. un baho Pil- ICIIIZIII-iis
V., 1 828.00 vji-c bn Ii T, fb grande -mnlrto, lerrazit. bal-,
V..d., 11 Wee
Chevrolet -"d IT con, coins Lit gas, cuarto y aerVitirsis ctim"NT.61L. UYIN1.1100. SF AIQt!ll.A
DINER0 I11d- --fro dw- vicia de crialos TAmblen otro' 1?w
'compuesto tie una habitation
I.L JoSo Xf1:%R1A.NIENT0
BIDETS '43.4'. sala-comedor, bano
d, dormiturio I SE ALA)UHA
complete ctcina do gas, Infor., APARTAXENTOS
1952 W .. .... 4 1-.
"M or,. 3. M $24.00 .1 It I I- Ftpl". aerie
IT man, A-7 N1 -, 115 Sells, cotwe 2 eevgarstoo,
H-3L)64-82-28, A. jajig," asat"
Disfinlos Colores TIT C- ... dre
rAziri v;oo_ SE ALQUILA I.NFAITA 308 M A S 0 3 6 3 g- Er-ha S2, o,"Vaista
VEALOS EN also A=pH*eW* A
ALMENDARES
LAVAR ew! t, T, tu v ( !"o'di., w Kept.. Arestari.
I W OS Call, A 320 -t,, 16,18 iiianeal
Ill", t. Utz., d" L1941.111KA" ME96
COVERCIANTES, INDUSTRIAL P" 3 "'m fo
pu-tzl CW 1-a-0111-dor ha-, d' be" iowoplwwo lodesell;
josi6 31. Elias c !v
W. cu.dl- 812.5 0 bita, o, (-,,mpie", -11
Irit. -- 1.1 re 0 N, A- le- 1111 W-11 I- j MEND07A X CIA. AL-ruaAS DE AYMMT
H- Idt. APt, i A V;, cocma % ser% lc cle c lad- In- 1. AM. 1, P-I 4. 3 1 10 Oisispo 305 M-6921 go Taligaila Apia. sce 11145,66
Calle 25 N9 17, d, IT
HOSMAL FERRETED, CUILLE =z
N F UAS ........ Tie,
U NBOLDT, S. A. Corrector Colitti.d.. PORTUNID AIWPLIO APARTMENT ;t.-Ar I.- T;sL *am
... CAIIADA y H. VMADO Cuba N' &L Dpio, lot rowneedor, b&&. e*=PWG
V109DO TOD011 1.05
as __ W_. 8; :;:] r 01 Poll. c I aday
W. I --d r d. --, 11 UK -0811m"
-16 $I.= 00 -h, F-7291 y M1446 III IT, 9,
LMC_107 I. be* sbuisdausts
JORRIN nes- EDWICIO T2114MAD
P, P,- M """ -- RIOS T VALORLS a solse 14 T M ft letter. r joed, hgwb NoTI,
I N. L un ..... r, 45 woolao. assego. ceres Mercado tintoo,
III Perim Per- -dr,
OL g 54-:19 ria"rat &Isse"fri. Cl"
CIDO orrio.N rotrirto 4 rt -Yie. u, h2, enter Nurera del PUsir y hebit
S ALQIALAN APART.
M O T R S F'e't- !L (le Lindre.. doo hooll Is"
M I R A M
c_.,, br car, n'4ihil;iciones. ca(la Tile. iis
HOSPITAL No. 3 AZULEJOS 11
sail. 23 9 INFANTA 4 /4 x 4"i. Blonicos T Colorio@ uria -,n -,f, iow, "Ith A-I. P-1., -1.9_ilM a S APARTAMFNTOS NUEVOS1 JOK
porcs saw." hunedleda KARRESO NWERLES DAN
P, ,rouei. 219 DESDE SIN ESTRENAR
Concordia A Yrilad DE U40, 3' ESQ. 6
iIiedo Per
Chrysler's 52 70 -iNTEYM FAJLiL SDxi1AJ_ m.n 11 460 d--29- -d[-Milf b.fi' '_'rr n
$33.00 miller IT ..... re tiriert." ro"'T'.."
WFXDBOR -1 V=
It Irr Q .1loolie, basis
P1 uth's 52 LARREA0 MIJERLFS A la. -td.f. U" Y it- leelinere- be" I I
Y"W pairtionseartes sin -1
o se I, rea.,
LTV'[140i Do-... It.' it.1se cl.- T
Plymouth'S 51 1 1-;4. ..d,-- -- Hol-ortift. hfi.. todere. .. A...
...... 1,.6. 4. elosetrun, ql-odie. I-- Doode
Astriter"Torse Y AZULEJOS EqSM ANzm ......
IS I. P.-.-t. eelo
.PROFESOLAS PROFESSOR Infuriates A Eneorgado y
Perwrrxnds V 219 1 x 6 BLANCCtS --it- I Ittelin-Iii, -M se". I
P.11-1. U. I- -197
..... be W-0114 AP ... 11A Vital, 11 &35W U 6
DMIA1= 781EATSo P-._ --1. C, &1214 W. do tobafta. M.d- scoutilow.4- Ittiloolis
IW.-.! Tivl SE AWURAN
IC= owns" iwaWades, d"-j- L _- -, Wer reers 1. -11., so loll. im$60.00 miller Idi, d. -4- --1-11. M: DE MAIO 4 -*,q
z- !%.,th. Abl- rAl". A L Q U woes .n.,!.%t
C.-L ', I ".". 1. q.. I L 0 ubseted. MaIriew ,
Plymouth. 50 Iilitl#.d d- Y I-~ I APAXTAIMEN-ro Zapata Nros. 1612-1614 tolt.- liti woosso sees toy
kCA"J W_ dti Q-- AMPLIO 6. 1 6, AM".
t-j, -p-t.. Apt., .-I. reeit, .. A. do .1.
Viable, beilisarwas. am locce. FERRETERA I Tulipim 112, entre Calsad totied- b.A.
i b.h. .. ..... T 9. .- do T AtPANTALLA ,7:, Cerro Y Santa Catalina 1 uwu-tN&4849
del D-F1. I~ tie GAsoli.
01&mob& 49 i
Hm boldt, S.A. T.1f U coal Ontrialbus en is p.,ris. Sale,. Dple At A NOW NDID 1,0earnseditir, d- b.6itairiones, OQUE 0, "s,
e.. Para Limparas CLASES c
CALZXDA fi. VEDADO cateins v Vit ider; a- .14wil tool"Ireoe. at
rymouth 49 14a F,11 F()- I "I I .. beflio
BIAOLn Hechas i, a N4' "STA As- LW
P. 6. evil" 8
NO A -8 id!
TURNAS I S' piden refirrencims.
Plyntouth. 48 or& n 92 OBJETIDS YMUOS EDIFICIO MABAIK) DE
6 Pol"Itit". real., Yit FR
TOD05 A PREaos Se .1-t t SE A1.QI7FL44
- d, le r'. !, 111.1'11:111% 111__ ,
REWAD08 0 L M 0 U" H-Uts-42 I
tie. ....... C.
CALLF 16 111 211.
C- WW? AGUILA 507 POSTI RAS DE COCO 19 ALQtlll.(l APkRTAMEN"ro
IT cult, 15 1 17, % ed.do. I,),.,-- al
India pars on jardin a flues, .;.re- d,,, se rItZSCO. "CKA A0VA P-i-,one
Y Preioo: StAl 1.. 2 4 J__ bi L rI".. I f-o, -. ,, -i-I.d- I X. I, --. i ci.Ieeill bajios
ibora We Motors M-8040 1- d, MA, CC&DCLLAC 1. 1. .. I last L W If MIT,"
miiiil a Saw UH-C-2917-5MG_V PCAJ31LLAC
NI-I". T RILMICERADOMi ESS
ji SEALQUIL.0
CInceIRCH." U11-H-11ite7-0 To HAVANA BUSIN
TORD "I. 4,MPANARJO 215 -4Ez= art 471 sio Beiniiiie aporitureeetties stores
L'o DffffM0 H[POTECA A d. 4-1- do to ILAN Tie. usee I clue
r."AM14.5 N 210
wl"InNCHOUSI I M. I ACADEMY
suick 5 A- "1"' 93 Zee yoouo
last Tolloeol %,.- lioll- osctsia
soucinim I DO profe-rret, N1 signatu. Apterurnerl'. itmoehl-1- it I. -dd, Patti, laeidersi,
!MCK loss :-a -'--A Y-"-*
P I "erouaclia 214 -j. Co. 1-1. en tififi- ,.p-, as
tell, To&, 9 rlrurlaa. an
T U.-. In corin.i- Wipr., Deta- plaue-cis., -can
st. de W-La.
PIT, P I tdos butliolinit it wyno I.% rAnni;AA
,.L 0 L H-H6
S7 L=_F11 10 ninrrat -- "' M-L I- i- t'-1.. -1 -11- 1-1 -- .. T 7. F. R F.
o de 1952 (3axificadcom,
FWMX 26 DIA-RIO DE LA MARTTNA-% rcolm 27 de Febrer Aho CXX
A N L N C I S C 1, A S, I F I C A 'D 0 S D E- U L T A H O'R A
JkLQ U ILE RE S A L Q U I L E R ES ALIQUILERES ALQUILERES ALQUILERES ALQUILfRES sE soucrrAN SE SOLICNAN
92 XPARTAMEKT05 U HA&ffACIONES 95 1.06LES 97 w XULARAO RUART NIENDOZA 1103 CRIADAS C11ADOS
u=ArISTJL ZZ AL- u,- i ri -- -,
t,V. JI.VIDo rito: Aj"uACI0X 2 %0LA IN. RSTVADA rALRIA T -.MA CUADO D, LAI A71
It
154)-iL L .- I.~ T,11- J ".. -"W T- I-I
Lit ALL- -uLWt. I.I.-Id. .I. d. I I
-10. V-63mi u.- .1 IT. T.QI -C- 11AIA II
A.j.. 101111L.
rARL4 LA LIKrIRZA I mAIKJAK II. SI'
I1QI L, -Q M LA A t T TMHCICIKA ALWILA It, C, All"
1,,:,% 1 1, ILL. -Ai- 0- 3 ,, It-,,
-l"'M dl.. z
d-- q
Is ALQUIL-A titi-L-DIDA CAAA
-I., .- -1l. I _. lt. 117 SOUCTrUDES VAILLU
ID'It"A I.Q111A U..A T A. *1
PRFCISA SIkVIV4T.
N
1 0 T III n- pom,
L NDO EDIFICIO it,
t A- -.1 11A
N- 07 .1 .1, f,- -,l ILIIII~ -St,, j... B_ III- LI
in L.
7 -It d- h.b-I.-, Bv 71. 1 t 1 ..6, Quit
It 41 -dItT, d-- g,.Ot1- t- -1. bel RIXDA DE MA.
LI, 'I L.L.t- L. nomIngn. sepa trabajar. 40 a 50 ariis,
... I ... MH_441111-91-20jestricta moriilidad indisp, n'sa- SL SJLjCiTj ILN MA"JIN0611140 11LAULit W ALGUIL6 HAAfTACIOR. AGUA
bles referencia5. Dormir fuera
It
"tu-, SE ALQUU-k.N sueld" Lit) InformatneIeS t 2 -1 1 --dldd W-IM
I~. ind.arim. onter. NueStra Sra fie loii Ang
krahadad de terTminar &4 Qti .rva Lu, -6 st wLLcrrxvLjoVZW__E2 DtiPOiSTAA
.1 11111 ILA 1 11 -11
III- 111 30 d.
C-121-1-103-28
IL L P,
104 COGNERM COMERS Lit
.1- h.11 b ,j- a to
H- _-C-ASA, 1,NIUFBLkDk :I- ..L- .
At~ in
5t- 5_1- c-P I,,
c" I. w I. -_ r T rr ,L" A It d- I, st. Ts
SE OFRECEN
SA U 1) 61w. D() VL NTAS h.1). ,
o -,- Los SE ALQ w _ ".. I N;_ 11 _vl__ Iitl, "", c. 118 CRIADAS CRIADOS
j. cttuttik. 0 1, 1 1
...... .. MENDOZA Y CIA.
I IRAT1111 III ROAD, It DIFIRS.
Obispo 305 M-69111
ulf B-1531-o 21 T u-mill
14 LAWTON BA71STA r.=
555.(K). 1 allc 4 E.q. I I Q, t I If I I.. I 1110 -.1 'Tt 11.1 ,,.A f'si
PT-_ Of nl.O( r4rA*OL KN CARA DR ILL.
-Qt HO 71 In Iff.-I Or, I A Tfi% 01 1-0 1-- AIA-A PAR4 VILIADI ?AA CUAS.
13mr..
T.11 1-11, A.11117 14 IsI'l-2tv.
I IT. .1
71 m 2 1~,, .0%
$M)AN). LA SIERRA .-I, 1 -1, 4 "'. -r d 1 1. 1. 1.
CIII. A
Adquilo fr,.I, R. -10
ACION Y. III T.14-12. '17411.
U JOSA HABIT
PROXIMA 1(1- P, 1 05 A. APOLO CA
T A. NARAUO
A-wL DO-,.
, rTCU A. 111! ICIIYILA H 7,14 VI IT
-- I. I- ArT1 II! I %- ir BURTUNTS PAAA LissU _10 NI ENO
7B VDIFU E
_L., s.j.
)1. At _LAL(,P( HAN
ALG.IL o P -I,
COP10"A Al-TAKrItlio.
KII-TO 1.11 11
I~. -T- Tll- I-..SEOFRECE It
14 .1 c.14 "AT .1110'
u T Nil: I It A- SOL 1 ITO I I. _jA .,I _1 D, A."
LO CAL P"*' .11 A"' L I
EX CARA PARTICULAR RE A L v.L _dLtk
AMPIJ, ION
99 ALQUILERFS VARIOUS
c',,, -gnif- I.I.J Lit 4.5f)
I-It culdladr,,, 1. VIA BI AN, ....... .. ...
99 VEDADO F Q, I I I 1 7 -1.
FA 7-_ -- .1 ... -_ IT '-fI MIT It Ill I f Fti,-, I (7 ,!_dh d,, C--%, __ c., I,,
Ili FNAN ISTA
P_ C___, be A. UIL. e- PITEIII, 1111
A
UILO H A CION CM tInt !ITA LIII 2
, 'L I I I I .,A C lfj It
r-.-, x ssitl r
F.Bl II, In
Sr. RainoA Tf
Telf. N-3261 LTH H-31st- V St SOLICITAN ,0 1 11 3 T I 114 1 t X 1 7' 11 0 rl ILL DU CO All JO JILANCO
D- III, R, I Y d. 41, 1 SOUMUDES DE ALQUILERP -n
DEL CAMP" 14 33m I I I r
A A.13cri. U404 Dt FI-NT4 "AJI I A
I, "O'n- I" IT .. A It
d,
-171-m A
56 OF)CINAS
Telj(ono U-1727. HI!Ral-Iii. Is
l A' QI FLA IILA PAR 0- 11 1
cit "'A I- viii ........ 1-Ft, DR roLoa rw,,
1,11. CO-MERCIAYrE =%
I ILLJI -TO .- T-1111
CALLE 21 N' 1., -, I u-', .1 t.
3. d. ?,.W. IIPLAJ.
__-- 11. 1 '. .. -o,
EDADO mir SOLICIT A mi coosurim-comi EsILA caLocA]& vVIA jov= PA
4 MIRAMAR su 1:1
.d F-, de III, --d- R11- I&I T.,
d"IIIII
I, H D j- rl-+olx
11-2164,1111.1. 12, -1 1,d-- 4N Tklf,
zs:, i A-II66,I H It-IN-32 11. e-OC,% "I JdTc7RLA-. bit C.CALZADA AYFSTARAN- Z26 jI. UH-ji-Xims-si-JI. 1ARA-Ln1I.-6X_ 1FATIr.D-POL.
y 14
MENDOZA I unFICIRK" -'ems. d101 TLZ 2 .1 FERDIDAS
Obi.p. 305 S141921
OFICINAS D L-34 'ht d.
.4 E N .LJCW0 I "ACIWI. I. ......... 14617,
A"I., I If~' Q1 TI 11 ELEGANTES D 0 Z A It 1211-i- d-11 -1-1- --r
FDIFICIO C I-,
ED el Pitt-io Aldaras alqui. e
ILT'Ii; A, 11.1 1 7 [on oficinam aniplists, muv elm. -7:
Prrit. PequI negria. con is
rini freiie". Elc,.dor-. r, i E, 'Ir t L I 1 I-,"14, 3 4 -P!,_ p-h. bhunro, Ilainad. 1 d
ci.. imnitarios limpict, e hif(iiii z,
nucom parn daniss v caballeros N-3116 y chi" p-dids, alrc,,IM.r R, ------ m.
of patino coi I'll I z- I parto Kohly, w agradeceri H-31wilf'.
V VDAIAI 11 11 -T I a cadis pi". R'll As It- COCUS"ERA
, PATA I s',u y "compenaLarsi a quien dc
lonialc* produce Yrntilacion S, shluilan lof.rmariqiin *I B-4194.. lit coaliff" COCIMOS
crurmida a lodnti Im loostles. Lu.
r -Fravice de gran seflyided 4,allr 26 N' 324 ent. 23 21 It 9 H-32ij.wjs LIH.H.2746-101-28 DE tsrA"tconterrial c:nmuch- Iriiovf"
FDIFICIO, CALLE 21
7 9-9u.. a puerta. Buen ... .... -EDIFICIO ALBERTO- 183 CRUDAS CIUADOS 7.-- 1. Is w H-T-upiam
-1 At -1 11 R'=_parq- de tatil-Diiiiles. Infor. cttrw, I 111L rs,,mcl- I
-.n r. I rini.m.. REINA u. 11 *a&* 4 y 4, Ntetim" ism .,a ou TI, _,-a
rq.,. del C..P.
ttier. 1, fT.nt. .1 p JI' .,.A.-.
j,- I- it..A c Line. it old- I __1 __ 105 KANEJADORAS
It --triA IRIADA rARA CO(I-It
25 VFDXIYO 1,InIP-II. d, dI,
ns con clo- 11- C- A
d L imla y
_.T.. -d7,Id
LOCALES I. IT. IRIA r- Is
P... 11-A
_,S APAR 11 Z OLL, IT A,_AO.. j-- III F_ COI -"-'-.A us coLORL DR.
SOLO QUEDAIN TRI, --ptamentos, hcabad,, -i TU F.5"" I,,, y portiii iii !-I,
I teriores, exterv.r inas 1i de 1. M.17L.- 1, j it SDI~- IT . It A 11.1 1-- QIT IIII-Il I,
II para Ofid A'-, enc.rgad. RILL. -_ i- 1111*1112 --ill 7 7 ...... I, xiao imio.via. a.
iij taciones, indas VH-H ID45.W2 M- n .I. It A- 11, NI 1 _:_4 v I -. -# .
Inclusive (aliI 1 ibus por IA esquit- 1 1-114- It,r n I r T- IT.
Nil 90f, !ren Litt H-N16 I"A SOLICIT MANFJADOR OLIL,
x d do Se alquilan A coC3 As
Verc
a Matel Idao
7 Z.Ad ill JEM DEL MON71 T VIBORA
Cal a COWIT)bla F'rt att- 71
It r -- -- -, t:Il".... 'K I I
cort aire IA- 4. I-Ii, :I
cifn A. I A I
DEPaTAKEKTOS WAIIJA A I "I
13 )f1(jj(,j011(1(j0 N1 12, L-.V,r1,
is Cti LKA -cLIL11
ALQUIL0 W-011. &AL.PI C- am DoL L,
' N I-A A LT.
ATLANT1C. VAHT, MAS k LT. S'-)L"- I
M.-pilorat. rn.-r Ili- 15
ITO 1-ni- VIL"(A ILI par. nifi.
01 -
i r ......... I', de- u. -firi- H--fe-neiss cid; I ,. 1. 1~, -.
---' I t,.ft- -,", I-,!e ''. r- cilir 32 rN' 61, c.lc. 5*
A1.1 Ho. 1.1 1 0 -.j.
1:1-11trotsw 1" h.) 7'. Mir -mr,
cl i, -" f- ""r ..... 14601LIL I A.' -Q1 11 1 1 1-1-
Ai n X- -D1AkR1ODE LAM.1ARhNI'i ilirrole. 27 de Ferrrnrl1952 -- IP4giun27
.Anuncios ,PEOFESIONALES ,COMPRAS REPARACIONES VENTAS -,-VENTAS VENTAS -_ V-ENYT AS
Cls a o e DOCTOUZIS Ell URDICISIA -1 MUESLER PRES4DAS _42- MUESLE3YRFEDAO-_ 4k3 __'CAiSAS___ 49 __CHH-S-_3 49 SOLARXES SI si ETA ______RS
Clstia o de'H .rH- I- . .H H -HA-'. flflH "
DR 1-1.H." I,"1H ,i 11 Compramnosyendemosl mlaH DrH~~ H'm"H ii: :., -'1R..-1112,J.I4VARASI. r HH-H-1, I." :
H -11 IHHH- ,HH 11 __, , HHH- H. -."'. HH .1 .1 I .H
SE % ': i~nen J 1, rlt OF-E DR AR, "30 I OR ,DO -H H-HH -'H I-HH '-'_ 1H .H: IH-HI H- ,.Hi.p "HHIHH- IH-IH AP!!:!E_1 CONGA
1,1H 1 1. H H- 1", ",. 82 C -. 'RA .IO ANTI _ -HH __ --- !- 'H- 1"' -HHH- - "HHI
L1--H A;1 -- H "%' S 10 A AM f CAS _HH~H'- H -H' oI Si- ",_ ,,,'- II .1
S11 IHH-s '..EHHOaH '.HSH "HHHHHHHH ,-H HHH ... -HH H-Ira -< ~ ', .,HH- TA IC RI I DECO 0. ,H r 'SE O M E DR 0RF nuvro PaXragas H',H ,~~o Nit, IH-O o~eHaWHHa ORI' 031 :",% "_:r---''"
IHH'H .' .,.HH-(HO i-HH,HE_' '
__ __ _____ _~ A,'_''.:-' 9-3 11' COM M PRO NI C-O, H__1:r- 1. j1 11 .,." ""
H-H H HZ I I 1... I - t.... !". - Ib a
nal. ~ ~ ~ ~ NH P a i l l ar s c P AGEs R EP~i a I3o ( IH IHIs E tW C A C SI O '-I '-- H17 - 1. HI H H. H- 11 IHH HH -HHH p 5, .. OYEDAI. I 1 'A. I4TR .O '16
'I, (3I% h ': I 1-' ,-J1 ",5 'Harj Fkro H-c, HI IH HH- Tas ,OH ""."'' Z-H- %- -1
11- 1 : ." U,"1.1. 1 H -3AHHHH- HH H-HH "T-HH- HH-IH-H"" H-H HH -H-H
--:- T,'- 1 - 1 I N4 o ,P IR .t ERL HI LAHHH.H- 1 11HH H'1 - H - .,( I H-O Inruama
I... _____________ I ,-HO I-- __HH .~' HHH, H H-H H"', H: HH'H ,- .H H1-- Hi *I Ml-A.RIIT 1 MI O ES r_,
11~~~~H -- 1,-H H-- H-I'H "H-H- -,", .,
1 EF74 O 01014ERA -LA A E 0 I-H .TH- H-H 11 1 2- 82 _. a J r ',I- *il 7 l~ 111 1
"" l-- ,-,---TH4H- ":H-H''H HH HH,,' .." HHHH, RHOHHHH Too, ,oor ri.a HHI-HH-1' "HL'IIl A l r 1AO H-, H-'H,--_, .I dH Colo 1 uoI am *., H i 1 :1i -,-,- 11 ,H N IT OH--TI I-RE7 HHHOOHH .apH ,,-HH-H
. -1HI-'t. .IHIHH- CHHHH.' ?HH- -H, H ,HH-~ --H N'eIn lz
323, OPI1 NITA REPi 1-T1 IV S I'[l, H- H. H-*H-. H12-2242,I InH-~ L04 A- *-- !I
_____________I____"_____,"_I___-I 1 .. I SI ,H [-IN 1" -, __ 'H" H--H ." .1 11" "i'(04I1 (24
H-H ,R MES R ,, f, S .1._____ I
,I "I-f .-MD f ,1( ,,I EN -0 01 PIH OI 131 RE T S-L RE HH-HHUa-H H-UHO H-11 1 j.1 II ."" A Me
IUS303 -UYp UHITI e f i -- --- 14 H-- 422.1100, H-H-H11111I 1 1 .I- IH-H __ H .- &-o-H
'H -- IH,-.H....Hr-HI. -II IIIFH- IE -0 ,S I ,H __ ,, "r l1 4
- ~H fi
c-11. 1- 11 I(H H H- (a'O I''- 11 a ,',.,m s 1 1 _1 il.';,l
H---H-H H fl : 1'~fl~ io Hlna H-'1m yOH His ," ,- SU R D O R T 3.,W"f_ lJni in ern aa 2 R VD S Y? M E
Uk 1, I. 1 I I' 1I UIi., 1 1 HH-'HHHH .- H-eLrs o pl! ~ -N A U EP R (I NE - -- -t -n r % ".. I. i121 P RT O -.. IOO ,H ---H H-,HHHH--HHH HH S U 1 1- I,
,ID C OCULIS 4ir 1 a- w '! ,, .,,i i ,.,J uee T
:1 H1 H -H -h 40 -2: a -30 i ,_' -50!" ",IllL 1 "31 I"011 SI OR HHI ,,eei
.H. H-1I 1 I' ...- t. .. ,. _- __-I J-171-1.J ._,- :.,., P-- H- H II O I A. 5,00ITARs on c s 1 "-,_ -HH. aU
DEHSA H- 4n, HH H-H H--H H. .H IA S HH--HHHHUin 7 1
_ :_HH-,- ( H___-o1 I~'HH H- UNN H-H C'___, ii 4 iI ,1._..T_- "_____I.
H- ', -,HH H- H- IH.I H "H ,,r1 7
JR. ,r e- ,, ,, 11rn d de. _~ vio~ 01, -,"_I M ,65 : O M R 'H 3, pla ta R-t $101 ,,,H-iW .' 'H-a-"S H-a- C 4-2m ,-= ', ,
A fMA'r~ I -HHH -,: ,HIH 3 SHH -o H- ---O _H_-
,~U I I I ~ l H U -H H -H H H H 2- -HCS S : -- : 1 l ,~H H H H H -H H H -'H H -H H -H H - 5e d" .H I Hr, 1 I "
H- H H, .-H 'H I I- - H-;, --. 1
__ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 'H H- :I1- H-_H4 t ,,- ,I ,, 1 : ,,- .., H-'., HH .- do a. H-HOH ,H-H -a .."H- 7--H 1 H71- ~ r in r~ t H-~in ,Ia H1 .. 1I.,I- I 1. -H.-HHH -,. ,; o e as y p n
I_ .__ 1.__ __ H- -11.- 1;H H- PHHI .- '.HHIHIH -TH.IM,- ,UCO21 -82 .., .
_______ ______ ______ ______ ______ ____ c -H- l~am OH-OH-H-H-H-H-H-H-,H-- "H-,HIHH-IO I --ILH 1.H I~ILIU -%,-5I IH.H .-'H 11 --1- H-H ,,,, ACOILER YK AUTAOS
PROFESSIONALS CASA H- I-895a 'I, is-'~j1 1
IM ND 1)05iR NOAR. HIHHHH H 1MUC LOE :_ .H HI uaumntrirn liD So mn~tS
BUIH-ETF~~~~~ 31 0( H. H. HH HHa',H- I. I'IE SE OI IA H-H' CHHHI~ CH(-IH-H( F'RRQ F IU CA- __ 01 O H FLAWS
H-I- HH -.,. HH ---_,ITHIH;HIH, -AI-' 0 101. bA* '\y)S S
i'L ___UL I V D L I LIR S E MP E O __ H1v. H H-1.11 I 1 H- H--- --' H--- a, ~ ~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ OH H H -S1.0,R N A ,_- : -- H- THH1H H- .. ,. "RI[1. SIS,.- 31115(0 ,H ..H H.HH1H
I,~EH-O RITI I- H'--HH -1, --H H- H 'e
CO NTall 11I D-l O I- L H H-D-H.- P-IHH HRAH O S I HHIH-H I-HH 1H'H -1- 1 H- ,HH H-H ,HH I- H -.,- --fl-_',_.-
-. HH'HH-HH .- -O OHH H,-- H'H ?- H' "H H HHH H--H''- l H I H H- H H H -H- __ .1 'S1 HHH H-H-'HHHV H OHHIH'
H"-'H...~H H- I-H-H ,- -- H I I' I' -H- ';H- 4'" 'H" .
iHn-H-- H--O H--H- --H'- H 5 0 C M R H- H- --pdll 1 lva I H-- - -.- H_1 H H._ _H H-. __ H- H H
H- -HHH-H H-. 9' ,I-H 11 IN T UM N O 0 ..HUSICA _ ,
t._-_ %1___ __ ,,t ____ _- __ ....--.,; --ET S R E -CU DSS '" ll 1 311 511i- A 'H-H- 111 "r""HHH,.--- -H
RT111T1 R. C 1".1HHHHH H- H' 'H I '3492 S (DE IR O P -IANO A I 1- 5 H-11 H, I I : D i 1 0 NI) i Ioz, I jl- l i, ," ,. ". 1i.I t7, % II 'l1. ,__, '). H- 'H- H_-'H
'H H-H HHH -, -' H-H1 1 - -t
H,.: l".. 1.1'- )ra:. H~, ...'HH- H- H I- 'H H- H- H H. H-. ." -H H' %a -H- H M ISU- I
;HI H- H- '- '. RU TIA rinnu Hj-H-HH~H~HH U-H-H--I- .S $" 'r 'l .. .,. "
COMPRASRAS i 11 URG NTE 1 2 3 CONG NIN. t. 1 11 ICODIIP- 1. nILLAC_. i",,,. .1-- LrI ,1 -- ,T '" _ r
BH 11H IHHH-H .- ll H I ,1 O 0 -IIIO I.3 I.- - .HH-H.- .H_ 5 H ,- __ -- 1"..H!.,.'-)'"H &
_ "~O T R H EN M E IC N I.- HHH-H H'0 -8 2 H-o SU RE H 1-, '' "
'_N IS S t O A F 530 11 H- H-H . -HHHis ,,-r aaa n ,', 1 .I-i S.. 1N 1
P M H i a Is .i .115 H-H 7 - w H- H H I F % R L 2 0 - I . 4t I I H9. 1H- H~
H s 1 --- HH-U I
H. -H H RE T' "H H-H ; H- to (OH-H1 . ',"
Hl,.117,"Il .II-H-H- HHHIH lf-i De ta "U IO If;;a V- 1)1! IIIINTI 3'Hse .7 -,2-111111,,_ ,.: 1 ,.,";
DR L I BER UDE I H-O O-HH-H !__ 'l__-A,. .._ ,,. .-I,; ." '1 ,FNA CA O AS 0I C N E TB E
MU-LH 1P1N A Hll .I--H-II 1 "1 :.,4) ,53Wi 1 17IIa- tI *. .. 'I 1 -_ ,"it
- I ,;.Ili- -.- 1.1- i I __ ... ______ H__ -O H- H- '- 000 3. -HIH H- H;, H-I_,_ ,-3- H NPO 0"00 P1 ,N ~ 4' 3
,A. _ f1lr. -HP R C O E II- ," "-- H-H-H TOI ,~ .L 00 0 -II L ~ Hi O P I O
, ~ i ,-O A '.,U II f O c o o r 40 -A U N R A I_._-' I 1 _ .__ ,ZHH IH I H, ii 1 31 -1109:, ," *. ,, t i ,- ; ; i
DR500 00 00 .3 -It5So I)MROR PIAOO 4 2 6 5 CWUEDLE I 'PREIWDAS.",;1_-
H IH 1HOH H-H zHIH OHHH Ho .~-H H- .- 1! H- .HH 0 11. - _... I 1 1 1I i 0 -11 -('.1' .1, I ..... -,A,' HII '" H- L-N
StUoeoI-a H- H GA CI 151 .INOSA, '"i _ 1 11 -1 1 .: L 1
I'' ~a H-I LHHI H- i-H-H H\HHHH- -.'l P m r H _110 AL E DA E H-, ,- ,. 1 L. I H-HHNH-'H-Uilff
'OH- I 1''HAH'A, ,, I H-, -,IH .IIUI NI HO $2 000 001) .1 42-4-ll. H "- H- H H- H-.. 1i.. ,-
I1 -A H-I -HH H _HH'O t- a H- r H!--aT, ,aa- a H---- ie I-H ..- ,'O-H' H-H H i/ H- '" a H- --H-
(-Ili if ic a, Ili. Afio CXX
Pizina 28 Ofm1o IlF 1.2k m.kRUNA.-Mi rroleg. 27 de Febrern de 1952 Cla!,ificadoo
VENTS VENTS VENTS V E N TA S' VIE N T A S DINERO HIPOTECA -ENSERANZAS ALIQUILERES
-0 AUTOMOVILiS Y k1CCS 'A M"EBL-S Y ?RENDAS sfi MUE13LES-Y _FREkDk.S_ 57 LMLES DE OFICINA 62_ 08JETOS _VARJOS- 64 OFERTAS 7S PROFV1l&KX3 PROVU30RES 71 HOTILLES
1(. N It NR \To CAPAS IDE AGUA
APRENDA A BAILAR HOTEL BIARRITZ
... ... .... I~' PI3d0 519. fTente of Capilobo
CHEVROLET 48 1 t It, I RI 1 N % -.0 1 Dinern: Cnaliquier C.nfidad
Sabre Muehirs o Amomotivil
plilms
CONTADDRAS IN GLFS
Sai 1, cor- SS (w) ME.NAUALFS, JUEGOS 90 CASAS DE HUESPEDES
C.mas, art. A erp.s, Tiodern s T
ra- cv,,dor. sa!. h z DINERO I 111 vini il 11 1 T I 1 -11 1' 1At, a preclos d& -n flnismo acana %lam, Muebles de oficina:-',1-A'1.;'.-':r
1 -.1-7147 r S bre muebles, &janci,:Ih. ---h. 1-4, T-_ T11plezas C U.-ILS Of- CAUDALES
4(3-,)F; ma c-a" cov, i"nes fjor- I, pd,, Martinez,
A.I Slil,-s porlal, $3 9 a I v de 3 a 7. Muralla 4'-'4
g tS SeXTO pl_ l 4 W,
muebl- ntrada p,,r N 111v
od- !a, l" -A'Jel, M Depa-ai:,ema 604 Telefano -i ol;i,
-u, PIRATAS 1) 11!I)I. voo
14. 1, 1 11
C A-45i9
rr 1, L 1, 1 22
Jt 1 (.11 Cl RTO C-2,54-56-1
A I
77 ACADEMILAS
0-IRS, te", Nit I:fiIIAIA-'!_A PAZ Na,
In S, d 110. NIn6q,- I',, N I la, '77' T" A
UEBLES.
10, DENER SOBRF AI
cede, w \ende. ios
ia en A comemantes
KI- 1 11 1 1 1 1 'Ill 11 IIQITL. Ar mod.co mt-es Tr2 a propie- RA( 1111, LFI.ATO
so RADIOS T APARATOS dl 1, a Mrcitcv-rs 2. apar.
%jebleria -Prals- gronce del afio 18-13 W AS CONTA S
F f -111-1A A
' \I% BURG
LA CAIN, BURG
-3447-1,4 7
qt ,, ,
Wri 11 1
Dn
ta vla(-ra 7 DINEnu V RA rXi mfj_._ j Cf0_S
54 M 4QUINARIAS Televitor sin entrada """ I I I~ ". I ,
A
A- 7,,
4 -_, m a 1-:,. 3 MALETAS AVION
'ei F '14
m NIE1, UA.U s c U NA S
It Or 64-5 .4 a, ZQ 4
IPINIFRO
MUEBLES A PLAZAS MECANOGRAF %
LA Cki;A IIII'RRO PHILLIPS 1952 IA
San iDPORTUNIDA GREGG de OBISPO 311) RES[Dr-,CIAL GAUA140!
J
\le NcondiCicl -11-d- TX-IF1_1 %i;cl
NO PIDA DINERO
11 Tl- Ul"
USELD DIA Y NOCHEI
T N I I I R If N1 I Rl I $4101 N11"ilit \1.1 R NDW S
Nfj,,r lefa C.mz, p A n'. 1, In
m-4
V-d, A".d.
YATES Y EMBARCACIONES
ACADEMIA RABIRA
BARNIZAR, TAPIZAR I ',Ili I kTF
PARA LAS DAMAS
LACA, BLANCHIT PELUQUEROS -.11A -11JA XA.
t 11L
REPARACIONES DE TELEVISION, $10.00
DINERO HIPOTECA
EN GENERAL
LA CASA PAJO &4 OFERTXS 91 rAS S DE COKMAS
ACADEMIA PATRON
11 DINF 110 FN 70 INTEREST PA LAS DAMAS liIi J"CIrar ILA
D I N E R 0 11 IVOTECA
MOTORS CENTURY I "'A."" IL AN'GELITA NIODAs. ImVIAS
1114111- AA -bl- 11%llljl 171 11, IITI
p A 7 ;T 411-m IllT
1,,. IM I
I "LA PERLA"
16 Tr%, D0 ? 11, INTEREST GENERAL
Imaw 444, CAN twow a Wlm I R Io ., ., 2 '. Tl
1 60 INSTRUMENTS musicA IIAI 'llo ;i A T
C' 66-'6 VELLOS N Wl .1 J4 M.,
14EVEW T REFRIGEFLADORES ALBAN'_
-Lk CIR: NITA AL 5 A-,
An a
a S!" v Adl CA.1iTINAS THEBIMOI
7 4
14Y
IN FRA F RI(lIOAIHF_ SE DINERO
VELLOS I I C %I I., 'I 1' 52 APARTAMENITOS
C SA A P A Cil 0% k L LLP I S y IA I Ext,!pacon c,,mp1lI!a y 'l-,
illa- '.a If U)etos de tlzadk velc-Is de Cara. pic:nas,
,s uc im"s viiantos "S!)!u
'PEREZ MUEBLES" rr', 11 mprar ven. c!Lc
[I __62 s 1,ii Favurita to de ';,A, Yrk Se'l-ra Garcin 7 a ni Telmno B-6725 Pa jre Va- .... .
\1 3,i 5 c Se alquilan Aprtumentm
TELEVISION ADMIRAL eta 3, Alturas Belen, M.. 21 IG 2
PIANDS DE GARANTIA rianao. narzo 3 ft S -,TRETIE.NIPO
S' K-f-,I 412 -j -I. Oquendo -Tl. '. j LA 1)
D-dci Sl wrt-al I h" I I Verlm en L-1V PHYDILECTA" DINERO IjQulDA NIO*,: SAVAS, $11.". K ir"Ierl", almacrles %luraj I; -e
Prec n del ,,,, 7 rcs 1]11 5, S,) 9A Btas, $1 75 11a Acab.,.os de -- XPARTA
SIN ENTRADA t""S ;,,.aSa iii-ITO: mooa
IT, -MUEBLES arr- o'17 !ISS _BICICLETA5- ri'-' IS "rUcaies b SOBRE P. V
S, 4 ma, 1, 1, a
.1- T'- ll,
orl", r,11 I'I, ir m.
I; 'p! ri 1 a 3- 7 1
,, !(;
-4
na 8 I A I I
I FRIEND s I I I,, i t i (.(),I (,I %wro %I(). s7 UTILFS DE OFICiNA
MUFRILES 7 A Q L
___ __!l -ELLOS
F l: je 79 HOTELS
I IQ. IAala7 I 1 .1A
HIPOTECA za! -.
Ill 11, 11 IA IS
'f ;7.,
IX REGENCIA III NRFZ IS '0 WMUEBLIS A PLAZAS HOTEL TROTCHA kl lil It A 11 IRTWl%
bll cu 1)""'. cin Hilaw-, .1 i-, ENSERANZAS
I)TV KA N Nil IX \I,( It ,A scr AhAd. T Dw. Ved.d. F-2393
;Irch-, l cos AF AFINADORES
75 FROFESOPAS P 1---RENDA A BAILA
' 'a I AP R
1)"'I"Ro A fill'OtE p-,
MUEBLES A PLAZAS 1 %Q1 I\ Ni, Ill- (-I )',I I R I PROFESSOR SAVON
V TW CGN,'TADO- IL FENIX
61 DE ANIMALS
en Septuna, q Iall ;1 I.T. .1 I 1 I
Blaratisimm Nclillos! A --l m-,
Contaflora )acional ill 11 1 1 1 ITT 1-1 IT. CAILL.
HOTEL CANADA
LE lK ERESA AllF MATERIALS DE CONSTRUCTION
Y EFECTOS SANITARIOS Tercera tx, rt 10 1 12- Vc,"do
a 1-- :1
vt romMIDARLES JUEG03
LA li-T-1,
ln aIll MORA
N 91)
ORJETOS ARIO HOTEL MANHATTAN
fl, .-
LAMPARAS A PLAZAS %IQl 11
NI \01 I N AS -11Tl 1. 1 1.11 TI I Scu CA DE BAUL E
HERMANAS PAYNE
1-1)11 1( 10 1-1, 7A)RR0
INGLE%, -ANCE3. CUL GENE
I 111 T l I I T ......
MAQUINAS ESCRIBIR "T I A I i
11 1~ 7 Al, I~-OTECAS NO Ill ER.
,ndo I.,d,,- m, )Ial-ble, ll IR fill A "HOTEL ELSA"
'CAPAS DE AGUA
I II~ I I ~ -- I HH HI I~
111CTE1EDEOE
I I ,m
______1 1
_______ __ _1_ r AQLN--- A -I=
_____ D~kWAKWFM_ 4 HAKTCOMS j VEDkjADO_ s X.PDOCLRZ~tk* A
A FAQUL o-T __No_ 1.-A",--Al T ItN>.,'I ,L A, _1TSTAEAN 1, '- .". HHIt, .. ". H HIOHS .60,6 = I IPHH~H -o AG"A COLO-CACIONIIs ..S"".". __i I;
I. H No, IIs c. 1 1 N II I.I" 1 I~
11LtHH.IIH'HPAUT1'1HWPH11 HH- TII.- -H illl '-',1 ,FA~ F) AN Al TA ,,.,rI,- is,,- PIL
- I - IsHIH.i, H, .... _I -.:''- -" 11 AG N E H PH *, -11.
I ,L"-1 "" t _-1. ':. . 111T.- .. .II t,',VA BUS- YHHI HI OIM ,~ H "-:=A:%HH.. .... I HH---HHS ISH
ji1- No ts i .H I HIH _ I9 1. ,H1Id H ".0))) __ ,_ 6. __ I:"
HOHH H. ....' _._~ H1 z~'I '" - _- ",,IxI_;, l l 1
-06. .- .,I ,." 0. ALTIN I .%'j,'"" d - H -I H H IH. -H Or
HHHIHQI AHH t s II o ,,. I, I ..1 ._i ?.HIrI __ __ ,.IH- 1 .o"4 1
I -7,,' ', -A -MITN .---OSI H-....
___ __ __ __ -8- 711fn *I' T:A gUHIHI. HI P-.H --IHI -. I -- A .- 9 .Ij~ j Y lT A -- .
,'lt- sosiH, NW Ml.0.l~ V D D .A U, C ,S - -,- .II. .11'.. LL. FO H1H-H, I .I H" I HHH A.P)- 1--' ~ ---- -' I H. ,HH -I'H rI 1-1., -I. I Tt- Ii IUl 1-CIHs 1 "' I. -.HHI -H-.1'"HH' H'IL NlI178 N H '~IHHt- !'-HI --l -- '..H I. H- I
-A- --- ", - -- 50-6*3- Is -d NAI- A EARO 11 ...- R11 I i H ".., F144 HLH 1
,, _- I '-_-, -' -_ HHHHOH HI~lIH H H H.6 H H_ -19 HHIIH-.I..,W-6, I
, Itsl.,, H H ,HH -t ---II TIHHH I ,- ,I"so
-11,~~III 1.rn .. _ -- .. __!1- 7__ 1 ___ _-H- I 2" "I., H. HH H- H _HIHI -H~ HH I- INSTTTIITNKU1 '1s11
H _. HI : I IIII H .. ,.HH, I; so H'I~d o ,HH H '.JIIIPI lmh 11HH H ''HH ,HHH .o.. n-to I Hts H"
,10 .H ,I H H __ __= -HO IIIHH -1.HHH I" OIn1.,_ .I .. .
-~ I ". z CRAA CR.-O _'HH..'.H
5114 uH ,11 r-_. _:. r -- .'._ r.I_ ;,___ _.,- -. T.,:. 1.__ -__-- -- -- .T- UI
AMP -11 .1 -R% -1_ '- =H;_1As3i_1'~ N- AJINsJ I H 1AIES-LCLS I-%H"H: ,-' -' , -'-11. H ,t" .,HH1 I-~ .CIH -HIH.-II-_t I. H. : H-H -H H H H Is 40 1 t- . . 11 1 1 HIH, I ~ I 1. 1H H H l H- r i6 fl. O - or
II -I H, HP HH":HH'H -1H I 7 I -RAN SA ON $I-,I KO l t.: I ,,-:_ -SL '_II. ". HI,, H HHC H ,O ,X H106N C 1 114 LAND ,SLVAU
tHH1.1.:I"I HI .H H1 -01so ..IH"lIP _-._ _.-1 1- _- _.
H. H .1.-I !,,I- 111 .1 HIM.1= ,I-IlOIIH :_,"" H 11 H HI I -1T'1 IHI H.1s. -H- H-HH IHO ______________ HHHHHEHIPH1,H rHIHS
'",H A-HI OHHHHH - . . H -l SE 'HIA HI .. H ..I,. -1- 1.11. HI -11H isH
HLU A )E 'IN AN : .I. jHHI 6HI -61 1.1,H1:, T.I ,H H I-HH_ HH IIIt.. .. . . I -. 11 IH .. .. r0,4406, Bam
I. __, -_ "jI '_ -H I,. H O .- It.. H . . H,- -. . . H : H 13 HI H.I 1
, H, -1 -L H IIIH, ."",I s, H -11 IHHI1 HI-HIt. h.11111. WHI ,I H H IIIH H H -H' 11H'-- -hH HH 1.I I~ IO I
. I- : ," s -I .,1. s', '. a.H HH HH H H.A HIH _ 'H_ I '11-; .., II H -111 H ;;";.,_ s, ,-
r-;. I.AOIH HIHP]TMETO 11HHI'HHP9 I I--M.I IIfHHH %- HO,*11 -HH-ItisIIIHHIH1'I.H- 1, 1.1110 11 H-HI -l HH IH H ,H IH I' H HHHI H --P H -- H~ H I 11 fl.
I IH -I ,H, ,, C,,11r1 b_., 1 ... .1 Hr H. .I N11111%) PLAN ALTAC -. 11. . ...HT1 "- HI' IHII' H. -HH. P-" "~, I) a ,.
HI .8,- 1 .v~.. 1 v- ."."sidyI~ .-, ?- IH a ,1s".. "I" -,I H, _.. HH H --I :, HI- ~HH
- I I ~ H I-H IH I H H H H H I H I N -, lI Al Qs. LA C ;,. I, A ."t H' I I'l -11H" "HIHI I EI" 1 TRESl NOMfL CA- "" H'- II H H -H* H, H~ HO "L p111,. I I ,,, -- Qi. -- k- R-Nsot" A w I- Wods- I L ,, 4 I't d, ., .. I "- i :, q._,z- I. ;,,. ,,- iP.1 "'-- 3o A- p
.AIN I ,, I lqii M7RH Apt w.,. ,'' ,:
,__ ___I.I 1 -1 1 H ,II5--,HHH-- II,..... H--I I-- HHI I._ _ __
I1 1td "ja --._1 1 N.r-, _._ TI.
Dli .~ H s. .. a
Cl1. H H.1 t. ..1. l a NN Z 24 H ___ -1 iolstvv ata.* oorm .. .. A. It H- M .__ __ ., A: ,40 "SI,%HP ,tH H l P1"... 11 ,-IHH HH l-I -l-N ,. -I "8 H. H .1-11 --1 HI. HUH.- -'.. HH
, 143 _s .1~ l .." H _-I- I
I,.-_ 11PLEAIIA I-JA I"O ItHH _H
*,,. -I i.I Hr H.- IH - H -I ___H _HP Ca, I- rnt- IHH HI *;H : = L1*. I ... I $1.so ii~ R F it -IKO~radH, ...I3I _-i ", h -HlttatiH eaeleZ; r
t.__ __ _ H H HHI'll lll1 -_ _ __ _ _ H "'1HHH H IH.- Hl- I .. Is __l--$iLIraPFN 's'O'CHAI.-' "I" "IIHHHH--IHHHH-"'HHHIHHIHIHCIAHHl-;-----,~~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ -H tt..L 91 JESUSl DE iOsT 7rl VIII -1HII -aaie -_. "Iuh 3 -1laI--- -,w-lw-uL z Lo Is.- t -- --11--I. 11 -I-' :m~i
I '- Ia.j .H _ __ _ 1853 117. -21-9- I- ... IwFC1N1SAS-4
-.11,11.~ 2 M.HI.HI, ._,,"".I A I-.. s IHH I'H1 m H rIP ,-P HI -- -.,,"'PP tr
-, HI!,77 H. H .... HI ____ ____ ___ ____ ___ SE..,',,,,,r "-.- -- vae %: -, fao G -" __
,,H t -3 ~ ?."" 1lT4Il. %E 'I-T 1H J ,, .A. 1T. 1.- 1 HH1II.-HH H 1, H e OH I Hi:; eAiA R60 0lH 1. a- ___, _ HHHH .HHI IHHHIt ". r.0.. 1. ,5I .' HHHH .HIHH O H I. otHI H1 .IIH, HHH
I1. ',1 H HI H H I-1111,-IH 1I s o 1 11 10HIH11,, i..1 1 - A- s. N
HI H I ,.o_ Is
..",~~ ,IHOOH ,.IH.- ,--,- I- .I H I I HH H,., .I H ",HH _. H offii-t, 4 m
S," "1 ,-- 14 I iD D CALL &.1rHI 01* H".H IIZ ,"'-'1,;~, _- __ I __ HI -HI'-I
HI -4-1 -111 .1 I .11-1 1 1's 1911 ,.SPHH H---HIH -1)1t HH 9-.,I',..1
liar r, _- ,IT , " ..db 1-I.- 111 -i H,,,,,. -. 11910.1. .I H--H o
Is -11-II,.1. ll .." C __1 ,HpCl HlhPd Hm~~o HHIrsuovii Hiomi7 ,I HH H H -S- I ,- .
"I"." l .)1 "'114 --. H I -HIHI cH 10011 .4 I ,IT'.11 t
APART ~ ~ .SF'T $30 ,C I Il M 148 Z%':H IHIIHIHH 11, -, H -.. i- HI ,-'-1I ,I -HH ----IH -A".I 13-1014.HHHHIH H
___ -_ ,- ) r-1 1 IA.7. 4 4 I.1 HHHI .HIHHH 4IP_-P1HHH. I 1 .I- : 1- .,i 'llH.HHH"I'sH"tH "'O ,IH v- ". K1 114_l-iHH
.pl- eto_ AV- OFERTAS PARIA -..IAH.I ,11.1.II-S. o 1 1,1 SL A01IICrAI
11 -t 9 HI H.' 1 10 A UA DORAi S 1"' I I ,ICO.H.. EN JAN0!
"'.I 1 1 1.i H:,1 I"," H" I I H'Hl"IH"'; HIs '1 ,_',_________________I,, HI -HCHCIHC 112
, ...t I ,- ,,,. ss""'t "111111A WNSA1713123-11
, ~H I HH1H HI ... H.. _H H" HI'" . t - I H _ 'H-IH- tI - .
I H I_ P 1P0. ... -1 II _HH "H IHI H ,HH HH -- 1.1l.. H- 1-11--.1. 1i._- I -t H o o'. i
' 41l1r ,I 4 .11 -1-1 H~O IU .1. HI H" HHH H.)I~.1--.-11 1111 11t, PROFESO Ao I., :.1,1.4 1.
OEAT hro ,ID HH-HHIHH HI z.~o Ho.sI, .1" .H -1.P HHCICO) IHI C6H HIHI IHIHIIII T.Q ,f A I (.L. Ha 11 a1.,- .-I ;...- I. -is 0 fr
1..'T- ,:I .lI11 Il 1'- 1A 1 __ A,-1- os.. s-OH ..,.". .- 1 N G A A O .$0 01 OH t1. 1IM- .. ---I PHI, .WL
" dfI H GEGRGINI4 HIHPIIHH HIH H .1 MN.NIT II P ..H1. II.
.I H HI Il .101 0119 H-f -Ho~ ,1II ... isod.f -o~on H p "",u12 crlboP_-LVJ
III% ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ I t. 1 ,- 1- o t4:1AI11,-.= H, 0*11 111 H II, D.. I DR LA MARINA "I
I- . I- ? : ,- s ...:._ ,, - t
V t C, I N k :V) DIA RIO DE LA MARINA FFBRFRO 2 D E 1952
kr,-iiiijilt. Pa/ e neamientoAclarado que Madtiriaga
w-1, Df-dicaron Ios leones habaneros -LleTa a] miximo 'I esta Itada
i:t ncrai de kinci (jj 5 r (.(),, 1()s 6 (fal, tysters"
Sit ISCS1611 (I la Serfullia Scoilt 'de ]a conference. de arnfigtiCiolema qtte re
(-I 0r. J41SJ 111111110 In extraordinfiritt labor La puAo de mani"iesio t-I xctiador S(snli4ut) Rey.
11).1 BoY scilltis en nuestro p(ji, Po iblvmvnfr Iws delega(10,4 devuelvall a Us jefes Wfomentos ontes dr nuprir hijbi a heche u-I 68it Iv. oocumenfos, hacienda crisis ta tregua coreana dit- I E-ItI.911 F,
N f, r nln. pi-d. dt, I- dill.ftl I- 'y
10 dit% S! ,tl ";l '10, 11,
C I!, "I K. d.1 in, i" P'
lid.. dirt J., Iltj Mild,
d- idl). I P-.d 1,;,
Ti ,, _!z
-Illri
d;" d-Ill h.0 '2' t ITT
ji-Illd- % d sh- y -0, jiL qu
ttdl, _- ill-It, lij11,15111,
'd lit di, I.! iii- I
'Ir i pi".-Ii, it, i"i" !,- di- Itil i. tr it Jy Ili "ll-Ilu I. dr P-'
J, I
ll A
llal b- .- r -.
C., "n- is all
jT- l, It, t
Y. P, .
l. A,*, y Call. 82, Miraniair. d"', Ag,, Ai,. a A,
'ilin 14 ...... y qu,
B 7373 U474 y B.777C j-jmld.
C A
it 11 1- "It
WSITE NUESTRO MERCADO Y VEA NMTROS PRECIOUS I P
VTVERES FINOS, VEGETABLES, FRUTAS. PESCADOS. :t I A'
CARNES, LUNCH, FUENTE DE SODA. BAPMA PRIVADA d, it domi.
SERVIMOS LOS FAMOSOS HELADOS HOWARD QdJOHNSOt4'S EN 26 SABORES. fe't- T, S. pir-ii. L-W
PERROS CLIENTS Y HAMBURGERS DE joe .. ..... 4T P.1 I-i- B-t-_ --d. P-1
.1', d, t J, El B,
HOWARD JOHNSON'S --dr, 'd.d 4- CrA tttESTOS PRECIOUS SON PRECIOUS BAJOS bu--d,, P14 d9 dirl B.SIEMPRE B Rdg..) T ,_ Pa.. dr 11 F -Ipd. cj, qR_ , z, 1 Cards- CNO NECESITAMOS PONER PRECIOUS t l. Il.d, dI 11
DE GANGAS ri- 11, 1 -t- dir iii ,Is
N.e5t,.s cares son nivores. HAY UNA RAZON t-)-d,, -b,, 0 d, hil-111100, mp- !l'd,.
Costillw'Rip, Ame-, Prinirta', Asar o Covill.ii,
Corn.d 8 iel te- -d
Fro
.1fl-i", Ruth PollC. U- C-a
Fil I C.rd.- ple.
Film: P.-in, lbC-tillas Pli.- Ah-e-, lib- DAG
Pritka. Am.,, T-- Pit S& 4 fd y 9 C it "Z4
d
JUGO TOMATE DEL MONTE SOS de una I it ,nm miontecitniewo serh hi
OAS 6
Laic I onz.. Ma 1.65 ch
Lain q. 6 CA3 Iausura deif salt;tt de Routuria
' 2 nave hondurefla t-I. met 111- iiis il.. lit, j,, tt,- b.-.r
Lon. 46 0 "3 6 C02 Jsu i,
Vxfti ribwrti) ,,ti r/ (itplilaha. E. I (irat ja it Huiz 11 1t; -1 di, fir p
F,-Ma 1-as -"7, 1 1 1 4 a!
0rozir (j iii-iii(imvirim exte gran frilitit d
'll,, dil -o-1 cd-1 di6
MONARCH dflX : 7
Laic No, 2 i r- d, p-bt-, -1.1111c, d, 1Lid It .19
h h 2 q
G-,
7 P--t'd,
H F JUGO DE PERA: -6li III C-t.,
Laic A onjas 0, 1 0 6 0,55 dT"
L.I. 12 on,., 15 6 0,83
E-1.d. V.q.i.l... lot. N. 1 31 6 -1
MARCA COTTAGE PREMIA
M.vo-l-sts Libby y dtl Mon,, Lain I (I 1 9 10
Bace. C -,ri.q us Wilson A'SUS CLIENTS 09RANTE LA VENTA BALANCE
'can la,
Paquotis is 6 onit., F 35 Bus armas TO BEL'SABA901
Pap*) Higiericc "Mo'cal, iiin (,,,jor.0 OA9 6 11 1 lts FOR ME010 BE LA FO
destinadas a una
Atenci6n esmerada. Aire Acondicionado
ServicioRcipido a Dorniciho. rebcli6n en.W iJim
P, d,
I ,
P-t- Al,
A
T
NO Perm
por,
Una derrota roja la convention
AL COMPRAR national tie sociedades ne-ras'
BATERIAS, Fiji. Aintintidto G(irria Agueril) de [a 4irecrion.
Pretidettle del Fjecutitto. Prisciliatio Piedra
PREFIERA
d- 1-d- d, P : !,,A,,
LAS LEGITIMAS Ii DI S jo.dJ, d,
SIEMPRE 'FRESCAS -d- rrl- I-.
DE MAYOR DURATION
0 A15APTABLES A dUALQUIER
RADIO
h P-lit. "I r- I Il z..
lott
SIR
ijhIO
[)Ik R V I L*: Lk 4 R IN 1,
27 FEBREROO "DA
d. .. -;,essa no j- -,ad- OWJW -IAA M M C J j CbWador P6bhco ejerce on el mund
-ant. = 0000 c ocanportir cm Q eminiorgLarm Y 9,
1, -P. Indv .1 murtrial We, ka tru""nocida, Ma hocM czaaWn imp- F
dictannium au dUmMidde past. do ounto Tpab = qW hvW
clers im un MOONSLO da4cL La = M = d*r*eho Wd' %Red no r*ob- i,
enci6n do] contador ,Pbr t.
cnoo egoews, t&mbwp6& I-A do. que an retard of WJ044- 'A
dank unportancis do v misaft do ka SWadft poexbo. No haY
P4= do CV r sx6a
r.quimum do aigunaa a Lipas Por I& tual d c=Uvdw
66 y corporeciobas I Y t& public imps" do @* Slftftsi6ek, nrblkai depabdencias did Z"d^ etc. n*mft* awo &A do 641atita Di
aurnerar, an va todd io we Z VS W Now whomm AW um vacks.
ham a] caftladOr Ptlb .J Haft as" I& am$cr poxicb6ft
)a ad do Imaitg aIOPS Y Pr*quo 11 parf daborazinar I& poodhillid
Acrca did taturv d do docLoracide do un dJvktonft a 10
on Cuba. so W dedicacida do unn auma dada 2 )a
pronootmW q p a --tr
Lador be m akdqi ramiento do la empress go hay r
aims invialibim an 9trjcW pmiW y a4una pars que *I matador pubtim beta,* ou clunin" de conquil" on aaconsaa idemu-1 --WW -Wk-22)af do grades OmprSaia :1 MAYDT sunwo que &bar* Nodle or que
do mdeftetililarmWIS a Ift 61 podrik socudrifiar *1 f
que finabufflte docrotliVIS ON Pianoanitento com dW4Kjc!k Cie pro- proaou X1 can p4hhoo
. er aun"Sto 7 do A41- adaptart a un mundo qua aLmbia- can
u Wa mayor biaaesW oilno m de loo puebko Unuarnotito 7 quo coda dia exile mas
renir in que nm arres qu,* en &I vivirnot. 91 am
CL&drl&u aunque no fuera- la protesi6n outraris an
que be hay prari,6 cv do polig- p-iodo, am *1 9" asiatirtarazatumniento 1641 bf
ej pa-10 'De la mcw-ropectociaroo at6villad y usi pDco
ha-dfta has :11M culpbleo-a vu docidenc" irremodia MR": as ble Saludernos. pueL aste, starve -Dia
QP*- de, Coxibador ftblico-, mano aurors .ar tambWa a is atra mltm& do boy qUe un ranackadento coda
1. Un 11,1, al -" fe undo do lam eattvidades clue
f.tum . par caso, do much& -peten a nuerti-it prtlife"m
mfis ha kaduxt,,&L qua mootajit,
do pope]" y datog hiffthrlCoo
W tditum iWaook. Par ftp- CA M .
Li"d orke unibeim p-~ &I cp
lr pd"hoo M M mcbmic" prooodemEL 411 Suit awards,
"dr. ftywhicultaft do VON moorem pdada Y Par taxift I= vanturs, vocc
CP. Aid.
am dbmwiso cofto Ilium" JENLOSOM 006mmes, too-,
CF. CJmz A. gaW BM
men api CIP. Robdas Rodrigo.
am sol6ki6w OWN"Dos Palabras" is bi" Fazio oil
4. 1; P"NM In c6dkip CONM ONM T,- F
P- J LATOUR P&M ANE do Mor*L 1. Zmatutoo &d
O.WO4 do CAas P6blikas do Cuba.
-a d&- a aria -W-0- -Las -Wgi.- sure" Trabap.
E- Z)i. Pubii- no on. &W "Lande P. aerliciod calm
_W11 cp Z-b. Rodrigu- i-j. = dia t-ntoa -ed d. -a d. pa-naa natural" 0 )w CP Angel WhWr M.
-.d. pai- r- dar )ptiiian7b.1L -aiifextdAm 61 J I PdrA. em W eallb~ do Conta
alivic &a. pb h- Imar-ur ncauxur do jimaujo, Jabr ....
pr lflcarnerxta coda. cu" m ,,ad- J:Irtel.,
rodominaron m lar races por evp-w Que dis. Ptroom cp pAfbel Corona C&D"
V --dtd. d. all- -Pp2a.. coawfciawz CP Antonio L-6Per
aj -ripsre d. 1, -.4hill- f.-r 0 por CM oU patrana,
lad 1U. an Qt. A- Craxia mue,- t. 'P' "lun" do L. Latiepandavaia as fund tal PaM C..$J.J" &a Radjeads P.bW1. For .1 conlrarbo, c'710" prof"jon del mmador pdhlko ?a -1- an *I cow36" ipolulica y Legiedsaidmi MOLL
-da nu*v% colAb .. 16. dol pa-do qu. no rnue MQHW- Cp, Delic, Dort-go Val
J, :onLador M ika" so adrms Y m &toa r! a-lic fl a,z del Clan a[ aaaamfor p6bb- Cp. rlhin Siuichez
4 mheiii6n prolaouxial= !ranerc ezpahol--y no t:ia do
>-b-a O= m b kat" olskis
tilem. I" relaciones do We est*rliment. L. ato-6n qL y do me offtprove an a cum, tonso conhwin de Defeaft
p.blima entre zi y antri nomatroo y mer n im otras dos tapas hWI& cits F
a 'wrtorea de La sowAodad a que SeT mes mortioniadaL MOON COWDO acclonjoka a par cualIma Y M LA cual desarrollarocii nues- A nadir W I* ocults La M arian conoopto. 54717L Fc*5 = n
cuidadoa. tiene, el preaento do actil ri a- 9660,00tia 14.
5 !u, erax ckulaq dJjo qua atirrvIA vaic, L Milis ALm AL Mmo 411= 111.
se "La de ans prollexibn univo= polka Padh aromas a am CP Alberta Ruu Santa,j r*oriiilidad histbrim IA U.b-aa cualquisra 68 ban Aguiontoo ow- CF Enrique F-and- CLnd. ulto a .. ant!= ia MYO Oervi6o W ha aid. W-uip-h4-- dli "rdad q-on Laeffuear do In que debjeM m penuicia de Im C,,dxma d, atk, rrfeas-.,
.. t-d- p6bl-icni mmo prof .1r11orel -rno Intaremadoo direcum y de InjervanciM y VAcLilizacloo do lam cp And,,4A rab- Lea-ea, iniveriata rim v orno Pecor f )m factorvo producUvm en -y. w,,i- M GL,6n Guerrw
,m d, 1. -1edd dan p- i- el oocriador pfthca p.ed. y debe j.Wjaan-Wa do Sholocana a. -ta
_, r-'. r, trent. d a- esp-sa aer numduar eminesite Coatum6a at Torwdjaaioc
" hd.des -.do , Unen U la forma quo art& con vbLda hoy c:p Pj ardo 11est-a fe ha qp Lra dar muestraa de la Profew6n Y on Ina prucedinuento, Pgpiito *n d. liquJdoclanoa d- a 3.t.".W
-. 1..t .. ..nq.. relat
an ent'. novotr-oa por ri- ti-t. of matador P&blica m nu Uera.
T= con auz tuent", aperecon dL COganta.,jon. r-,V Ior bq.,
dead* ;Z --1- -- defftiscadlaa las actl idjmloa aigrainatog. d-10. do -Onapoll-W
_.durviz pro.un-amien filLiallacLda manifest-16- ptibi- ,Inter-enci6c detallsda do eumus SWi',dm
Y brbd 'I) intervencOn de Balan
P,-d. dr fictivid.d moral y (3) traWo, esp iajei
J)RIA qUt AISWCn Gn Menm PT on vistas a Una latusews &tagular M V,4tpft peguidoingaito 060. -til. 11 Por CE
v mAs Liernpo quo noootrov, decids "no Lmplantaci6t3 do LbOarnoi, LjjveW -tador p6biboo an .1 dowarrou. d. -xponer c= lidarnente Ica fibes a y. j.rioinm tc De manea qua pademm t- actividedas quo -b- d. an,
nuratra exi6o esta UAmada ah que en ice momentod tua -arar -A, las rastmKOL t"Ler
-t-ra pLrte confiannow que ins tiern let a] wrvAcio quo bruxia el contiador Y hoparmosida &0 kea -P.- or trag erosion del Cb&s- itp- tutu roo le deWarin un Lho des pdblJeo aj mundo de low nesocim ra .W ..... C aooiaa an el gaianazi do tas -a darin un W-ORPW Mk-1n., v mn a" convicci6n coma auto de de Y.Isr Larigible en ruitnuo otrect a P--d- do an 2-@PaG OMP-WaL evar prafeek-al
f e nas aventuramm a exponer loo im d"entes de anymmax, wasurkkad ttaa 6 eaprooo, una opinh6c foberlaw
-ent.rias Clue Action do que Im foridoo y otrm actfvm fuc- itainioup- Ine deb-"
Can ocast6a do Lo PMXIMA ';ON Me h0firadarriamto, admizurtradca do ba- Dic. rets rig
--dtd. do ia. WW-d0----b-60 d- .81." anutt" mtortna
,W C A DE = son 3.rtm ims titilidade, ;;d-&- cp GW.A. S gia "a NIPWI 7 PW&K prizaar 6- de Is PI ociad d&rj opjnjdv .1 fix-art cb,
y pkeftdw 0 do L-draa- I
AR pwe n d. q.. .1 Balance d. ahuac,6n an" & Ci,&,i" Combiardsle" AMC= do 192" do
Rim .1 afic 1NO I- quo a-1-tLm- L ff"t-)- equidd y -rr-%, anih- do Im a.] Trlb a. -tificoc" do -pact* aidun.
ox blenea dr ell-t. qU. SU info- Ln cLaaa do umbjc, *1 matador tagridad Be I* oas total 7 Lbool-A
p-tunidad d. e pone ftloald. a ana Junta Duocu o. y q- 1-t-n tun4immu, ao .1 Xmm- del -.*cWa W pued. probar d-
- t-, crit ..... en rel.eibri ri P,. :r d]tJmc t&- o wv* para inform ar -tr-1 4W nagocia 7 ke p""' im prismApion 7 doctrine" a-"
-dU i pl- el Nil" I- d-inistra-, dt-aaamut do comOWNdad - Poft d. dookkan on Ia pr6ruca Proton,.eeouamr I itkain" do la ur-madock-M 60 miawfa COMD ft M rem," ,-u.r* coo Do"Doo scoots" do knt-- ni" ii. nia r.W& quo proWb.
-on-14ft todar pal"co &%Pr r Wncepu
14. habri, 6o ocamuviguia la Iffibor dal con id Q" as P"& rospoaffiliblu-, eanta&W pfiblim U.Soosio. &d emimaiia, pdnancberas 0. cortthabdo W,@Uj&d,, an ja reg" qiiirip. exprod" do io opbj& out" prhibo I. oeqm*W,:W draf..
SU aninds y extudio do
ic. whims, do intoruft 6obarim de ceptcNe do homorarift 9wa procedi3aboutos do] docove PrOtMAGRAl- 7
r1v.,aa 'jiluadabift con"Jas a cleat. otra -8. peakdbe La 0061trrobusbacer *1 motrol y maJOra,
u- k. -w4todca cS. coaLnthdack -_lbada in, aervicdae quo 6-tdo A.Am. &a uaroa. -captuand. .1 ddmvo aa p
pitcarse am. trba). ar-teio'
Que pldbAim an OuS
a ndccloo cujm contabilldiad ra
dficiant. tm ao.
ba r& ad.Ctuar aou'dj. oun ma Lie,
Z, .0. labor -1 -tad-1 PObh- it, P-&-* que I. altua-16,
ccana ban Para 1. Mro -t-dar P01-hro .1
fin do qua at Gisteena rvuna aa co" im --waaa qW
hbl- Wb
cioaft ave-bal" da canibrai wtarn P. aid. val]Oladft CMML. Lr,10-0 10ft rlkPtdh 7 "CUM oa uaaSjiT%,
X. norm. tiwinintin
bi ruionnabLa, d. Ope-ciao, f..Ihdd dr
M.Call .. to. mut y X? .4.p i 6evarhar toda -v-- drZ quo on doglititive oQQ prod
utbilidd koa rQ-1Wm ft-pwm&qL-4jh GM t120a do "bail 1,
%.da p6blWo podft ow d. ar- uiidad rate Ktr~ -L-W ealef'"',
M chapate rviltiOduk ponalidades y pe
ov indabides. LA 000066. d. ot. pf= *am$-& zkocap" a io prev
c of 6. h9orl. que catan
blo f a exte rawdeft 'm ocatador pu t- LAM omodtdo i
was
rlocibn V
pueffbak barmtri ON=* cuidwic, an apLicar
a a,
rU WON VA OXWOMMOR 1110 buaaaS d-t
h d do Derf. haoal- 1 I- '7
O"Pliambablo, aar T LAR.&A. A
am. at OoNWaftftL-aaqw*- astft
troboift an* eo-* a. 1. ion- d.1
r 0.
El liji~*j ~i~U;
ntfI qt
rI.Iil 1~ .111j-i[ il2
. I ifj, ,
IL t
f itIV.II~ki[
as. de la Cr6nica. Habancra
rRFsiDrNTA d4i do Danum 46 Is LOS do to
i Blince Meb6ndez do do OSCAR Mandau esposa Syl a Mc
An&, ci d tOt POdrO CJI5tiU0 Y LJJY EVAAAP do do cwenm uds CO- q- fa- P-t, de I'm
do Maraies.
EL BAaX DE LA 6wechs PaLLIS Gokdftb* do va" Dr. AgusUn Brad"
I.A.- Y savis do
LIGA CONTRA FL
CANCER
Una fie"a do ca,*,t b,
-qic-, bralantlah.. Re. 6 Cabe eu la Rb d.1 pasodo iuzmn, an so.. S cl c4 bade de 6 LAg. e f
t- el CAnceir, qu -umd. n-me coww4ftuye U.. de n'As Pwadea .-tewi. a2ieMtOs socials & 1. t pomdo ln "ruai.
Fovorecids me 0a p.r ka
-6"0 de Is ,,dd hak- que allf udM pa rs 6rinciarle *a c carso, un. ICI UMAI a La obra fruisLA v 6ermoss d, L. d a- ntrv el CALneer
EIN ESTA foto MargM do Blanck 1 I H, ..Tul Aiguna, -P-t.
zie Espaha la Candess de Revills de g, nar de F x. 11ro-fi-o Cie co sconteciD.beisda ZBPK&oi&
COX ZL 006or Joet Aanual hieft tM danw: caw RAM b6cfalm do P&u 3 cbm
do Garais y DWO (>'" de
7
MR CMCIL IL THOMAS. caballero norte erksno gw Dws vlosts. me Walter y Chache
= uePk)dr4jw y Rba&,PbdLr Io Rodriguez y Terem Fernandes, Paquha del Valley
BELLO asp--w d 7 La terrass do Sam Saud durmb el Ounla de J s- q organar to sefiorits Digaa CWwc6 pe&
VTMOS -.d- )ndins A-" cle
ALBEETTNA 0 Farrill d. Montorc DT Armando Coro. C4= Ptnun, F'ap' D-- NU- d,
L. B-net d. Basubar y DT Wat, Montor. Girsudi
',:N grupo (k Ice CARNIVALL ALREDEDOR companenLow d.
s Y=
Gutikrrm S u s Gubkrres R a u Gwda Ord6fe. To7,Anaya Mu r o, Alfon
X&rtine2 F o n t i Beba "arriU d, blxrtino r a n t Mnl. Vidal
M-th. Gutu4
KN A*r fato = ect K"ia Crigting can Low y nm& Cap.
-Iftim 0 Y Mwival 0arcL&
QA* grmpo d.
brW do 1.
"Sam
YoMas a
I'ffG7lE SMO ;off mo "AY "DA
to Es toe&., i UN im aao, EL DEPORIE AL AIRE
VERVADERO RAk LJORM.1
RAlso
I L
EL
----------CGUIEN Es F ul t &OC 10 NLrVO. i ES ;TOMAEL juEGO Lf
Otio ? nuEf,10 DE DCS FAIW AS/ Aly EN SE
T-T mqI 4N.
V 7
A431 EC, GUE SE kA ;rl=Ro MC) Nc k (7--W WAWIC',FuE C Y QLJE" AAEPI LEDI-Lo_ ur=Nc -A
DEDICADC AL C,Ck P 5F Di VtER MIN QUE 57-LJE X
ADC'NPE 9-J AAEDC-0 PAR-L PASC) Q
7 OLvir)ARSE DEL (3 PA A VE AUK A-AA
v OLF.
foil
It
V\A M
'L Lk
A
0
A AN 4 CUC p
4 v4 -L, 4 VE NE)IMO
Am WE Q
)Vul &
li?,M fTA
low
4.a. d,j 6 7
Flor de Sacril
Tod Ahdw rb& blow a Yale w1w Valtollse
Y o6opi a oro do sw hoorneafts POACHES Y BE11111AS
rWoms it k Wds mal. A,
para fiestas y reunions
A Se Pfepam en poncheras
D F JANE ADDAKIS to d'I
tialtiAtO XIAI In 11 I":AIIII, Y Se sirven es cipas de champagis
de A liner it a, at 1. -I'l
Ul irp. 1I f A "' "' "' I' 1: 'it Poir MARIA MENCELIS
D dAd ll- A Li nu IHr 11-HAPArAGNS fli, I, ral I ja
it torl. inowr Nii,:0 tel
( dI lluiuoi li ir n- 0 d,
,TQQ nos tf. hqs menot, de tins famd.s -14.
quit conud-la co. ciriw hipos N'p.4re cf.
un egninente irkiustrial y politwo jlanc, t "'o k1h; III A1111.1, it. 1.
-uy Apegatele a su-padre. tal vez hefrk Is I, lr-or; 101tAd"'r ......... ela"Al III,
getnirso y filsilealfis it su polgelotm (J. 1,
I,, it A,.,k ttl- h.,
DeWitt muy ni& jint4i jam un pr"lin- '1111114- 11 -u I, 1 .1 'A
Lallet sentimierim tie simpaiiia haic is Ina I ooir-i-, do, ro IT
rest nins skirt.niat" q., Ill. Sr di.t If... Nil, ;il, a
que I cuan'to cwtill ditIi it is CEWRTAIII. AMAWCANO
in-64 qVc rel"bat In I- J, is Vola ".-",A'. MJ- le Kor-h.
nuiner l 1, 1 kill u- i.,hA,,d. de iii-ir tin pAll-.
huml.ill. ,1 1. Ms. .1ilantoas miteriA, )Am 'k- pit-as it b,,-, oanel, to ;-I
le preguritt'l tin dia A su pakire io hicl- I "o- nio...6 y us h-,", il,
-,1"bir q'ur hay itTres quit nent. q.e KI 11 A -.-I
,iv.r m esa filurna? Pw qu n. rIl-iiltris rOP44 HE. A I -A
In Irob."Ilt Apr.,I.tlll I'll Allt ..... Fwc I... I.- I ... I., ll par.
Jorid, In, 1. 1. lie CAWKIAII lit N VNIK(ki TVI 1, if eapeash-.1e utind. or.I. I ,-,n,, 1,., 1-y _I- Al iiiiii-I d, illie)- -7 A
I'[ nIl
h, 1. 1 Y1111, I . ..... I ....... ZiSabia Ud. que
III 11Yoll dA 1111A I.. IT
l-'o I'll 1. 'L,-, h-- oEsPIERTA
PAAZA(.
W r.-i d, loto & 1. genic Ill. I, o"A Jane A ddam s, 'KA N
extAnit siti- I. In un VIlojdA1tu'toMi, -1 111.1 h1ol
xrrah.lir, 1, 1 dd r I'll. 1 1- ton" I olljo, to(j kill. low, dt sin
)am, dorc, estA, Alit (S A wleg-, It
V 'xrAdl,6 .n ho.wc, ,, 1 1. "t twit. J,
Funded ra de "Hull blouse" lot l,
Sicknonarm III Kwktoird Palto loigo A
.r csfudloa en d (_oIIjq", dt VILIN MAIMILESO
Med.i:,rill Ira ?4.iIt,,. In fil.lIlh, Deii- ptum,
...... 114M I IIVI A IIfg)\ ADA
A11,04 110 los pau) en ItrlitAl y xviantIon.
ino quir loa detist.6 A tonvivit (on [A geti- 1-1111
AA d, juitio J,
i ce dir b4rr" rK)brn 54j, otos It) vie- J, ESTAN IA 'S
ron i-iti. lollos y1roll t0tlaj IJA De Its dedicaci6n Material y espiritual "- Y jnS V -III Je
1, lit",jetia, -em 'it At At ff- AQUI 1goETAS
Ill. citing. P.11(l -I-dAI fill- l'tr 11 it poll, 3
de ests sents muier surgi6 un 6oger pwa VopTAS PARA
ilItipeirto en -,u comjion ill I- d, hail" It, k fru'lliAll. grairvads grvn
trallsapio hcorna qtsirscia y slemidi el firmir d, 'Iwlinaills, -- plaut- A
pirup6isisci Je almot en lei pinsible k. %; 6t; desherededos de la Fortuna que he (guoises) ccin"A' 'UNK10 sai IIMONADA CON SAN" 'COES
frionicelims dr lAia cliewl,"tutalim, mn T ar irrelflaron 6"..,ruhrir Uveir- I., tounk,- t.-IAA Y el VINO Diet,
R
,_ wiltegresiti a Fmadois Unidion, su pdtrls. ilis n-,,.dsJc% dir kat 1-brell All, All- merecido atenci6n universal. 51 us 11- ail." una w"
y dei Aj6 cornenut 3u Senciow comp- (it& A 1- rooos --) --j- _-iI -,, I't"i dl* e. let- uns I
- I., ITia, it" lill dI .... I. h. A loll --k". Y I,,I" te It lorli,adein d- k-hAf4fI IL- A4-Ar Cl lUso III NEW NIS PW LUM NSM
.Y., IA' 11 i-ornpri-, I, Hii-n 1- 11iollcl 1 11 llit I A dir ll.i. rn'd- "'.. Y p- do *ir I
G.t- Si;,r, enjill1l A 111-Al hogAl f- I I-A i, no J, I B hie y It 1. 1,--illillillas Y PairrONI'llk. NrV.47AK '11., P-d..
1 ... ju, I-. no i, p,-,I P 0 R T E D M A L 0 N E F.-I !""A 1,irilca %, I "..t nlw- liAll Itilill 1-111 J1 l 1 2. T- v- c4b.Ilil, y pop-o% h.y
j, I-ON( Hf. I AI1FN-rV. I.end
1)"ago 1. Nirwh. I, ( h-I'l, I IILII[ "'o -b" p"C", *will
-o t 1- (11 Fn u- eurnilitaid. 3. d. M- (p---A CA IIMD We,,
S, jitio
",at. wu.d, d, I, -1-il l" I j --lo df lat. d, de -l. J, 6.".,) nl&ulvii. on Milyli- 'A D pte
ti-IfIllailok L -oI 11, 1 .l "-- i-l, N-11- de I iojW1lkA, UD ILm6n tutlAdo en m Lisgit.-, Attila as can lo6o
1 N- "'A I'll oll"I'll 11, 1111-o' dk lglk "iIi" -1 ...... I"" "' !- I"" ol & ania roibl, unillilad rnund,-I mi,, 1. hait"Foe Y u..
lIbil-, ,,, J,-nioll, A ilo, Ao, nlill' I" 1 1.1 'ill' 1 -111 11,1- jr tt ,I, un, pat, p-nAw-r-, in I., A o, k---, XIAI ie bit- I, d"", l'.. ll-m &
vilrori la tAtA, In IrrtXlIton AitwAll. 1, -1 ..... At 1-hn.l,]- ri ial'- 7 1-,- del -1 A. .... k.1A, de sailcar. V.13= 12 Me Fmas
wil, co. 1,I, ).- 1. .,r,,,Jt,, I~, AfdA .... I .... l, NIMIA111111111 tf.l.j est.. tj-da r.,,, let Inr-- Pill", III- & .n,6 m latent, un lI-o y nuez
I,.hm (-,io JI, F-ol. d, I,- i., d, 6 1-1"- A 1f,,i entfCteolAn a jArir AddAins. pem nun ol"i cin 6 11.11 Hot~ itiw.d, tral". se c-i-crilss, murci.nad. d.l. gu-'I'" 6,),o,-J. ,ni. d, lo. pr,.d- Nil, j-i ..... 4 d, it,, I,, It I.lr6 tiverl raint arender A suit rliti Am,.Irl r! 11,01 Hot~ -Iia mmHE CRIMILA I_. "iricl bt-ir. sieve
muebl- It ur I. n lieltlneflll -1 L.-j- t"Ifl. 1. l IlIlIdIlf I el eilta, ilulc tenian m ella uns tnnocpcm y ral culadr. ent-A 1. LAIA "III III 6-ill"I As p". otte pt'....) "nAu, at Fililralalina. ps boe- N i s vlom,
A 16 de I.- Y C.Alloa q., ,an -111of 1 1.1 Fill liu, &-- tl H.11 House a- pan, uns cama, an (-hcAgo lot ti i-oi -n -kw tic rottlio liim.o I-o It hwlwil. ass I.IA
vertilidenw, obraj dr, oric Y lxlr tin, el tivoLin-ab. tat cond"111-1 qut hopear, r" que 6 ulgellgencl, dir exists mu- Ingii-, 7 dcrilol, f"ll.ro un Alrob.cme de
14 k wpiicnibrir ilel Asw 1889, IAnc -VlAn In (1-AgO I~ I -i, flij itil jjr
A ill-m .1 11'.11 mpfe 1-tl, & guis at Fl I-me, A~ u W AhAft hiss, Es
To,. d, Sill"It"i ni p-o." -,-- Ito 111,111.1 1~
, 1-. 1,1 111 U lit- y 6 count crell iiinc Hill -wrx w1io
"ItIll. d' "I" 'It Anu.1 u. F-ltw I-rt., pairs el d-,not,.do clindo --J, 11- -A- 111 A COMO LA RANA SE CONVIRTIO EN
1-1 11AP"'.. .-It. I.Jill" N' de i 01)41 dil-I, Y -k- unit Fill ,ol.. meto c.... 1. I-crt. d, Illtof)(I "1. 11 UN PRINCIPE
rorlw. I h. ...... S,.rrr "i c'"I"o-" at dir Viiii, A,0,o- i-o -hd",
A ""I d It ru. Jos attilirres, ()If,) 1, li -1, 1, 1~, ,Ir, woj ul- xabo
in hog., [$A,, Il" qu, d, 1'., d-, jjg,
I- --n nr-ltA'lo'r 1-i d",
IT I d- 1, 1, 1, r f IT
r i
A,
-kd 1, 0 1 AT
l d, 'Id'. (ott 'no-A-lo el
In A
h J, tl
-1 u, rdin printpir,
In hicrtil(li- Jill 110A)l),icnicitaschallaba bucina. (ogii) j Ill lT pfccma un Italls
ilierl, j, 'A oj!, I c,, J,)o cl flw a 'jor
i:u'wdo w,., r Wilt I it L, ca-,
'A udol file, 1;cnic a tin plant tic 4101cli Me sillic- uo po,(rc dc
JOA qc dcci., Y c cjii) con Ill n)-hatiM
halt pill 1- l, I, titlil rcqjjci),j rana I-a raiiiia la p,,)b,, N on try
A I, IA. A IT
HAiLEMOS DE LA ALIMENTACION IWANM I -r vol A,,,. ffAAftQ C"PAGNft ISE ww
C? LOS DIENTES
Oleciblen sus hijos suNciente vitamin
1. 1, R M It 'It 'I, iA "A i" clwios dcl caini [A. Irdlir ill it CORRECTAMENTET L A S P iN T U R A S
A, -1 D
E CA
lit, I, CS aAwenuMe crpillArw Ine
r,, z; rn
cl, AL -,- f In I
1-1- ""A IiA
L JrA AkCRllrlt Lin& lim- H A C E N
I de 1-j" ]a II T
(Ontcl 1A
j,", -rofwdo oi, H ra
j,,,tAj I-rI1 dl 11114FAA
lilil se
:A"
IrA!1 ...... I
Ill CIA r,, .It Jar M ILA GRO S
&
IL r,
..... ...... e 1h
-L o"t, flA, I,- 111,, -11 J, Es muy f6cil darle mayor ofrocf;vo
viloc in qotr rc"
1 11 "Oo to, ,,
I'l t-A I", 'J", "rol-lic of hogar pot medto de la correcta
V A 11.1 111 1", A" ,, 'J",
,III "AiIA eIt""i"Al v I,
cornbinctoon de co)oies
A,
A'
.... .... 6, .1k. di L. lf", 1. too I, !,A, ill, I'll r!l" ll "' Aln
'cl 11 1 A I 'll." Atilt q- 1. glIIr in A 1, Lno
qu, IA, In IlIalf" 1111 A 1- 4,
J,
DECORAGI
AI n I ,1,,Itn
7- t t ill ,,, 1 11 1 1 r I "I 1 11 ver
ton In,, bb
... ........... I A PRACTICA I.. So
trijini" "- "f Ai" l'iAll, I,. inle
IA". '101 A ."J'a N,0 ILA, que
All
'I J- 11 III "I(o'neo I -;A, III
1-1,1 It 12111, 1. Tatothen C,, III urns imrortan. 11 lill- I f, 1:1 n
11-Ill-n ll, d,,nd, 1. ro-11"irld Im iniritcim dirn- A 'a
z
d, Alovicnio, .1 1-11, v I., enooo pAI Aev
It, 1, ............ I.
...... i, o:o6a dei ct-p'lln 's
A I he JA, cn 1,gerg 1.
o A,
,A 1-4,1, 1,, Irw1,r .... nn
. ...... tin. I f-I --j, 1,
III In
hot- A i.. 'k41,1 nin- I011 Nni 11- 1110' de toAn'll At I fllltts 11- VCICI .1 j-, i- rn,-- I, iA,
In, AAA) -nICII.TJ
Is una ilorl irrelivAroble
All
Io
EL REFRAIN POPULAR -n
"Lo que toda Madre debe saberyl A
A. 'I,
1-11% CIIA "gl i3 PtJ11.(A- iflo barA enviar cl cur-ri adjunro, HVS IALE VIA IEZ
q- Ill -),, in,-A- 1,4r.i .......
1,, ni,,rz ('01,111100 Q[E CIENTI
.1 (i,;dId., dc 40. w-- -t. ".1c C_ a poleo at ids" is wl-rian
rnIct,,r I., mAdcl, -I- I -IA, Mlw A -I ly 1. 1.
eamnIZ," Al Zl-m ..I d to-de r" A- At.
-"Ipre r-j, ofvr sto% Ahnievirin DES1111JR1110 I" .,ad' Acit"
!A i"
Q t(,iA% IA, foijil- Sits 19 vartedAdes I frutAs. a" hahlt 6. pi.l.d. All, -col,
cl, ;lph-t t-l- I pr Clio. *I %,iv_. -d- Y
Z Ii-i:wIJr" v %iIa% hAir- 1,,c los be[ I w A, P.clo, I., h,:l wadoictol
141%
(AI dC -Mel sicnipir to nuilmot 'xmi deli ran 030 proi l justicle
'Joc I, c.ph- AA,111 il .d.
V (l(AJS IAS perAN rn.inzAnai y roct-wonci lon Y d- -cidloCif -ocll la hum*- LA "OXIMA SEMANA
lz "In
CA dr Ull III A IA vtz (icrotifita, .,d.d n. 1. abyocc,6.
("CA I I I
It, juc I-- gu,(,An a Ion bcboos Pin d. f*nw, on w '#.a a foral Sers kovoitivis We wticu6s do inri hbro Lie (,IAll['S tpic ,LI 'iodo ILL qw so east base villikil
Clue Aina madrr clehe whcr (I rmos In vitarronAs v nicirtalej. tan nCeSArj(-4 A d, clescostoci a onfos Onicok govoew varies Peru anonPC, 1.) A W In a ternicl. m-iroblos
pa ra cl desirrO110 n0rJnAI del nim) Fs licitly cbmr6o ORWI, Pere 14 alwargtocinin hilloo L. el nsp,,odo on o0v
PATA Liblener li gt,'A Cl-AP13S now wmmw vgm critka be:2 dAr, iAint-ri, IA riA stoptA tic polio -111-cl. I- j-, 'll" ad.g,. ti; guol-orte octillil- 6" Is to P do nwdwu Coil
-1 CLAPP'S CIMISISItC 2 111 coltdil-ol N le reco.- -, "I"'d. 'o'ble I'll- h-(. ccl y itiorr-co,
ijit, iijac ir -Arl rolan Chopmm, fowwm Per w 6~
7 rinenciari esow alimentoAl pota St. L bc VA kAr- 1 ,11,, osoi (111, It Doc, I., Cain, b,*n Owes, goot !lAs so Is clonfeedillin do hroo.
in top.jos y gin fio jes Pere belles ... In COMIS110%
l evain clibovados CSI)CLIA1114C1111C 114rA kkl StAtISIA-IT-Tirnte rU "'&to' '010 Until '09, 0 alles larligirwas Clan- -2
Y a.
0" lialtrivente fill"riete
Z do In wwa real per Ted me6" 11.101109 sweestiornals Per
W)1I 4 WN roo Is all"As"Ki6n interior
F I Itj SE C[ 11 A f- A
E
j do 9"080 ... La I
A L S M L I A I
ON A, 1. 04,0 9 so" "ittie... Cwtirrolooo ... I
.0 01CIA po"fiempos
k z A1B
r" fin, OvAille 04000 quo cow
FEW ANCIAN011 56A F wr It"arill Its3, Eviow0n cle Yalloloci (P-. 10ir
no. sk'_ '"Alool
;AW I to~. PIDA SU EJEMIII Of
P-R-1 NIVIbou dr,4c cow pl #4A"IMOS AL COMPRAILA
Cw0d it Ili) que conizems su Cow IM CHARIO
'M an *MI III ON"" A 4 C A po litcouerdiriv por, piniat A as P.- oalill SlurcUrul Tainiona INO LO OLVIDE1
to
so & 'Imoolloe. move" quo Itairmia, -1
patelot "I evipih. baclive" oft. F
DJETA PARA CONVALECIENTES 49TILISPENANGASQUE eao"ik "0- y 11F.- 'it.
1. I.I.Wiloarw .0 '
W &" T' j I. ofl: W., qu, eouk. 0I pub.I. -66.swi el fle to C & 'POR A DO FAARZ 'awa letc
to Mom" pase, 1w 1- Airte SE LLEVAN M UCHO IAHORA ;Ituv t-d-1-1. I.,
p"- a erudmv- At p &%n0@ftdj8 OS S@WC& 1- 1-01-11 'It' I -hA A H ).%r)k(.AS DF rot-IA) de Reriallovit'll.
i'virit'No, Jtlie joiawle pe, tMA -I[11 :jl" 11 p-n Le s*6ccs4&rr dopondost it". III lil. .14jalreal loam,
-kuw 't "lei' I; ", Y fiwil.. de enl clleapn,
Dve 111. peth,,g., tle tx)fl,, w Ifw Jet do ic silueta d,.& vaI Iful weeAt, h-1.
1'.je. .a. evaps"oss.,11 ...
4 Eti 6 -q-i- dercle. ampe- It
kMA 111-4 1-11 d IIJWM En 1. P-Wo"ea"ovea, p-lilor IA froN %I A %'t-v( A
I.. Y- 6. Irlicto y I.,- J, itilt-,ic a. butlAurra, tierale too, fe-rawas 1. "agwase
pa- q.,wl- -h.-J- J. ana., If. Y Poe rella" g,- -I I-bc n I.Kc 'j, tiot -orto, In Hamm "I" del hooll'i1i'A b"n it'. t 1- '4 hWaa, L. mls~ ve h-x -it I,,, "I"k c,,r, lina kwhAracia dc roun- h- En ega, qea el ji,,,
Id I-1w P-6 p-rI -h-d" 11- 010WIAIIII 1401 I*PI-ea -IA., wlAn cf,tIttlelan Fru in fre.,W, iiiiiie" Mb. per, r"id.
In un, luoii, i I 111' Air., -olie
'choot 11-too- wuvl-a has" qw te III riow --6.d-"- Y
i- y kriltdas W leaw. ft cuidic. ura litc.- L- wow -IAo P.j. I M0. e POI-1-0 CON AKROZ 9104-- v CIA01-11o e-A ,, le It P..", too-mi"t raeI poft pa. AjIAAhl a z le I., CAI") DY rOLIA)
to ftlicaomraia 6, 'j, P- I-ri, lit- f .1, it --I,
ae goread, cciAs un hwrto u PtAft d, 1, p lj "i-I Pa.- feroom 4. 1-10.
ch. collie awit 11101IIIIIIIIIIIJA8 09 RMMOtA dep, I 'u,"J" A,
~ A*rL PUWAS S, P~ (wort too jrh. 1. A
se"fe I" un r ft
So "ealloo" uee t1mtifto ale 14cla- frTiorl" ...... 'I J'-- it (A) b. ( ARNIE
hurift Y ow Metro bastAiatfir, jes- cuAfiao eopeow, w It
Sir powerat a wr jopas c.. jew, evilits, lit ,e I-,, .......
room itwillier. w he, 4.J.6, J..VI Y rha'A'
,flowl. at swaft. w J luirvicir, w torte eA -l, p-, d,
I Y W C111tAll ril tIlIA11111.1 I-I MMIZ, W I'M Agrega ptx- IIIAIIWI ru- 1116, J-1 hI11 r"'ll. h"- "I" W lgl- Ai k.-, A' 11-A dll.
Dell'i" it, fr, n oil n,n(irqudlj b" ase.sa-liii u. pticri It "I A. r-quitic J. .w- Y quiew free- swoolfiequ,16, a"* roe. Y p". el
11-A Wi 11.1
F-ne .I
GMATINA SALTIRA
/t
En t-, I-g-J. a 11- %qui tierien .0-1- 1- pe .... -1,-d, -fire A
h- am d. roartio.. q., e,.. 1. J_ I-. p-1, 4.1 1-tv d, 1.
J,,t -1, 1, r- dr .-Ad- qvi. -Jifliie. 1- 1 it A., bmt .-Itirt --, d, 1.
h" I-d m1le, 6. 1hen I# g-. I, I., ea 6 raow I. rt, I d- ,,, h,,
ar,'JIj h.i- q- ve perjeae" it lit i'Lof- d" 11-1, '", .....
I- pap.k.- All,
"romitto.- my pmtf Iu- Z A 6 derth. lert-t. -4- it
10
41
nut, I- k I., CRUC I GRAMA
h-A it-- 4, A0,
IJ It Aitrrg, 1-9
"iia ,A, A
12 13 14
it
sm. to 1. posea- S. wdup. 1.6
1. 4.11111de A 1. k6exiiii.1, It minde owhiew6o, 15
rinx craniNrenic
iizasllo- Y (I-A N,
oic -plis it hompapirle y w 31 35 35
lei$ If- te -t- F- jtrI.,,n.
d, jo- hrvI N't r-20 W
> rt'('HMo DIF KOLA
I I ...... o pu I
III a" was. a- c -n -; '11.1- 38
36 X7
Gooeae, saiebol Pa..*. Iwob IA -i- 11111-Al w t- un,
1. 43 45
30 41 4"45
40
A 40 4a 50
51 52 as 54
11, 1,r at .W. P.6 caw ivvera tithe
6imaic, par. F-viwis c-coi.ollor
57 58
iiiatiWo h. Io. III POUA
3e 6" owx polia cievaea I w na cosa es qu
L- X 1. Vbeeowwai.
OC*AWX' 6 .0 91 EXCLAMATION DE VIRGIL10
S-e Y mdo, clealpiaeot ver pro" it
4- 6. patp"" 1. T.4aee It. Tb- Tib--d...joj 011 Reels A pech. -11- cacef -1 loa. ao awagia.
La tubtAtki"wok ritats lVow;uoinicentio: kw% 0 y CoioeoAca LaG FlilfwspakA [Lo"if" tic jnoiam her-r go I m -0 "mom in- y otra qu la
Unit radwigralis de*Lubre is tubarctI III qoar o -our vm 1- -1-1- 9 C- -i- xdc cW, i So w h"vAIA, pereto Iqiw Apwrecorp arriboo) y jpurlc ise, vql" F-W anus de qm w prfterviaort W otintoornma L I-& AI 4111 (A ", 10
-bwaw i, LA wbowcoil.,,a, Pell- Atirlaw low-, Piidtla conurituo do juhercukAm m oskjAr, locipdow cam werripre & incerle w orowelin "aw wor,,llw a. 6 CAnpiania, Ab S* A h, I I At-if,-I PI IA pAcia Ar4ltichira del cmiloriso
6iies pa- qw week 0 0.1.1', it -1- 51 Q'it, 1~ 14 1.,t- 91-9. r4ontrol firnir y Atiave (le un BrrA&
),oops c cowe pwwd" cujm PWO --WldMW%40n CWI W)617 Y dfts&AA- [Ar, wahlt, LAs nuel," drogai w"n darltio rliu, ef "LoseiL Ill' AN roes '&o"o'ft pleael 12 F-ti-tt-0- ISL Ap..,in de
1.10011 00i .1 %.AA, fUCI fft ) it, n W"Wriet Y dftN1I'WWTAA)L le % .rWt o "W hiarrun rowultaidoo, pwo of dbagooswo" precI,: 1 is vivie, I.J. L3 U1. III. J. rey do ro, Alphalwt* Warner's A-11-(r'*, COB
v w iamilo", con tine dwft una y nou glurwitleWill 19w pec-fentoo, rontpicra, olalkwes el Froodaw"Row medfiev a item" KM jiiin I", plbr. 1. 1'. tme't- 12 meta I p vel11111111CADO PA" ..H.ri-i-i S3 cubi-lu Z4 corijuntil dir Ac,. (;rudoweciiiin. Ud. c*coge la 6andis
W- ral "If hbe, yfrtjurniwn lo Iti, ri".IlIlr (-j'jtj",efj de "I,,, mitliva" pm& arrow arm" tino;Kviartica paroo cocowbatiria, Si %, cwwor allow cons A Y IS pletto dw EAP*ho 54 E"..'-tiidadee X 141 110 WAAAJC-.I mayor cosinedidad. Lj copm quo- II
K ei J w t'ied dir ,, a Its )cdwl ci.J. .- h, wi I hw 11 lut-.k.. Indftn n.4dwa dice qw Lkl tmilic subercukois, sop 11 1-null- %I AI"r n Letra wrl"Ist
If LI, Jh. a 11 Ad-6w d ru-i;, Ad, k- If- 1-.pra, 11 101w, .,.r eselloille. FJ grade de alzamicale q,
CCW "r Fl p,-k yAbdArk a eilcir. W .ar- litioinnot owitwe a od lower 32 A- &., -- 1. Hit. cl N1..k"- P.-to tld Ilew a ilub livus a h. vor w rat Sj It C-urIv I, ver- tl ago. Y itijil." "'KKI14-AIAN 33 S- 1. -c,6. Meier arluouicor con Pu tipu y fig
lu D. It, I II.c. 35 c6lr.
Aw v relseesidnivii At liamilms H 1,.-, 30 Hit-,.
Irva" ros" cWVislam 15 Sierillli w'-.Uc. 3 16--. 60 N-11. at
ti. itnurt-, 'k- 'Ied-lot Haiiee d. 'I. '1A. i,-.
I- r-6j,"AA J, -1,.j puh6v, III I-i-, p't 6.w am yeass oura fees ria 30 Dumil" e.,rr1I-i r 43 N-kwed- Elclate". Aor miiia cowr. Slew" w boew m Newts ilt p- rt- 4 l 4,--,-I 44 Per. rrwtl ,
S Q U IB B 6 cloaria weewo Pft wievessilaw 7 a 3d vowo P." rli-hir 0I I- t-po
1'rid. IS 1*1 erlx -- I- 'Los F@*
I. yeoft W ie aogqp Mftd 1 36 Meant- .1, -1).iier S 1, a#
37 47 C -'d, el
pukxwi(--T06 FARMAc3uncQ8 Ar opmene, James a maim; par 'it- j, 7 TI)ermirlsori6wit de GOAIM oRfgft^NVV T %" PCILLFM 'COMO CMAI
I*hj)k um twome, w 1. dasucle Im cleft l1warowle. Alrbinutiv. 11111 Anew" paoI A. wAsseft swissaoses Co., as". K, M
41 111. Id d. J. SZ A-e 1-bukU L. 9- roo",- poet $4 rb.,". At-,
Al cuidur los pies per comodiddd- La Versatilidai
a h wdlf se les confiere tambien, bellezu dela Blusa
0 cuidado aalwcuada gralrisss
610" As COMA, it 10,1110
IT" aawlrm A Is sapall"
off mvy Impa"ante v 13 blue an amplill L.6tok-d.,
PWO la salud
E N Ins 61im" Ali,., (on H $,I
leforn 'eifft) de I&$ "'IdAlt.5 It
I- deitan I I,,,
d nudtl. 1, hmof pr-d,,
dt k
MMAlft Ill U6A3 con tAnto rnqde hclnm
no c(_' I rn hernot Juubirl
p,r"d- F-r 1.
.&A d, qu, ,A.
.1 qu, pr- I, I ril., ll.A
k6m PeriNfin 0", 1111 All III I~.
le qWari a mm"" noa d.- roeni:::,lI;n- q- c"', p."ll Ile,
5N- Y -no jwMad a sw I, wj
c" Oil c""'ift. 0#14 rq*&rh4dy wrd evillre r I t1l., "'An 1. rnv co.
"'t-, I r ( 1.nIAJ1 I., 'j,
All, I.. (I'l, 11" ,
h., ho, .- f ohms kW PWa Is nkne at P.- 1.
om beellas llal 1.6 as esirl d, httv
%1-hI d" b-. blials NollaWs ealitilras Asa
se pultdc 11-l
allO.- 6wj" do P..fvecili.. psr* m- pil. b" 'kilsaft 1. flwelIll d.
File-itilliioi p.- 1- Me. ilpliesciA. all, wall gressallse ilr. x-44III. pl- iwlwv0 It" A 4s. sx, a. -6p&. & lskA_ edesa esss" 6slsla.
In, I h,l i'mro J, 4. -pot- J. gWsI,l, V ex, rrillty benefciollo N ll . ...... ..... IM disainot. ~11. -Le-ts y 6 fir.
mnce 11 _v.( pIrTe dcl dIA. I,n m Iot miscullm 1'. 0- 46 Is ulliss, r-l"lls
enl:,isaes dillnitw entes, = porecasa plicsmr ssr jor ulalf dial, pwm Ill 9c ad bi- pars 6krk
n' j-f'.""ne"te Al wolleft. f. po fT m frllu, p"rusnente ha,
p ... 1 -J- bides stielites qie sem vvy pricticog
S. COSAS
rnl..%;, i't".tv I, ""I, '1 1-- it ple rl. nalqnier acaflin
-nVe j1J." A,
mwend,
re-. 1%.&t spin Las PS- -rrl pcre, tknbjfl y I-i unA Innwa que Ill Jedt- a I& V ID A
rn- lol put, It, lllll Artr M-ha pervi- IorifurJrn Itle ftIA (Ienr Macho Qur wet cu-k po-.1 ...... l 'll q.." .0jI-'d.,i 'onle"lo. de FoN N'. lowerwImil
m" furri ri- J- tAllo, ros, 6s asperewu dc kill Ile-w&n undaints je fanis,., l k cw.k. -i"ll of-nn'.. T deptl(ti.mi. y te 11A "itc, in f.. na Ito
o Iia ldl- i, It-l- .,,,,-n el ins. Silprif Shore" 1,cli-quc I-en l-d-te I,- In,,mdA a N.
'llilt 'I. I .. ...... i- Los prumer- son d rvul cAwlkj. 1 I I~. me-l"t, l .1 it luc (M_ d-njunente a cuAlqu.er om dC I Int 'I, Wf'.ns 'll 6 re-de-,
llfnl l-r --- -:1 11, F."66" elcm"k p- el -In- In P.f- 1- uns, (I. we 1-10rl le puedrn arribiar des r catodlu Nit". Todso w)n on ainip) Lm niam wisoil
I~ in ,. un. -, I ". U It "peta qw del m it. p- I~ jt, de c_.,. am .rtrl 1"". llailhl" y ll nc.pm banill- m An I^W) artilict
IIIA.11) M c '. nl-j. is. orl" In., &'jMallil" & ri. F.Prell.1- so d, Is IMn,,s CorlAl 1,gu-d,, 1, fill- lel j, uno dc ello,, hubleft Jerm")
no ilct 1lcf el iffropo .1
C"..ndo ... Ig. ]I., q-t N-Y Rw Plest-ric do u- 'ill- -Irotl -9-din., h. tsewllci6s 6 llilcitrtu del 1- 1.41. 1. 11111c"l, &4,e trult- pequeno, hijo del lardinero,
bli-et- p,,-,t, In asw Alltfne,
FJ allpass qw qut,6 spee. Ps- hwt a. c,,, w hsr ilad liturnan)" &I ful-dill,
lwjp ea agus Irls, Este csj,,,b ill kjwe do&
de tclor-itrum Ina y _11o it. I I- de 68 Rlsolm pvc untarowI qui querria w
-At ell "Nsloque .1 T t-- relmirelto. Prnme te"o quc k- Xuatarta ier
descaaft. S. pmible. -16cli-1. pt._,po ilps'esm c.=G me debe 11fcl low, Ill. ,.I, 'k p W T fittrid'. l4kcilectie c.Ne6 In
Jebsia de um plurnl, dr ilaus ra roudam M csJ6 es ell lkson, atpodba auofsw la en sell qw w td.lw y rl mbKllooc, locuck
depe Qw efs. ccsr- obre, 1" de protem & In assaftlexlf cells dr4-6 api-cs, wda lis rort_ Ill I Fl inM q- CAn W 41
p4cw chtm S. m Pw& h'. Im Is (pll allperfilcild M.- FA -- 4e ftwIll ell i. se ll.m.l. Wnsilntll Church.11
N Y L O N cer ml melp!k* um nw. 4, ci-. lie ka ca" qw ve bowman k ptniall, pw. It.to ill lodole-, Aleitill-k,
avAa v dcKkv rcprwl r durante ci. 6=ft M per so pe &b" m v I- p"
ev -Inutut, pot In rnenos. I-6,F 1 viNtri of plllpt, ssiam. "mdw. xelo, P~' MA AMIGA (rh- Sa. joe) utilind millma spremis a hairdo 0-0'.11 .1 'rpt,~ J, 1.
K A Y S E R tuefIx) loom om d coff"a" al boo P.- Ist, Ills"wr Is 4, dd -, H., ( 6m d, dep.l.,or.oll f ....... J, TO~. clernl
anuchal, labonef liqu.jos que gon frill III ell eqedillwat, 4vjgcisaw I~,, 4-j- q- itrwen Pam quaw el wello pe
Psi. 1'. pies .e, T I Rev ),.w V
InMe K)rllbl Ill", I..". 'r""
perN.-Jas co. I ... IM 41 P.m conlegir ifilillia 1 6, &-y 'd "th, df L. F, _Kw. 7 ro rl dc cm que rectuteendmnot 1. (;r.. B-iuru, e.,,. Nm
qu, pelar a us experm so Is -1 .p-1 -f, .iP-d--- ex 1,4 rwlelwv pqqw a" it well.
torque sientan P401C, qw tiew um IragAncla muv teriA, va qw a dl dilpaowam A, b-" sak de mix calls y F.K. 'le'l,- .1 de--ui.,J
W la J,_- plrIc. w 11faIn. r... 1.' 1-- ll,- (.huchll corn
OVA- CM" FORM Is h-ut, I,, H- dlr quallme d-N-ef c-141"o dl-.J ,,_ ( -, q., ea a
shAll, haja 9 zv-di.. taill-ttif 6. w-di. VICES OAS 611 41o k- I. I~ l:-t rwdw -- for lin l,-rn.4,,. ,, iievv affave y prf-jwjs,,,w nt, con Pser Cl-. Allirt-iia, &4 tr.""'I I, cer., c- UNA AMIG (De Sa T...
so -ll, 1. Nile af .6e no- pt,On.- d, is. S ll p- folt ills, max ..I, -1 hns d, cef- ~ _alllv.s. awalbo _.4,
Kayser, pate'"Isd ... .... ... Is lhwa ilk q- als-llew, le preg."A. "I"..1 in"n' too ""le h-, _I_ v -.d. 1j_ -11'.
- f-kc, De tierfets. w p.4".- 1".,, -.,, I~ 'j, LA AMBIC10+4 ROMPt
nocts de Ill ..amt., J,, k__ rouy j, sl Gxaencew.
irm q4w 6 W. nn,, El SACO
pal OWN Allwakd .. tmc- Ill. jr u A un T q.-f- -,j.,
1, tivill them iNo "lls' *"bm calra, I.. twIll A let, llgo d, Ill. lh-lt-ol; d*4 W-l
Iq a4 iuze,,WC slim Id I IF Is m.6111 Pot el all 1. now ,.n nd.,it .. ... q., 1. pirl -, q,,e is q..d.,f. F-garado. pf ,*,w 11 k-l-nAlln- mp.l. I.. 1-., 1,
ro Pm loll iou d.
14 110 1 AS SWANTIS F11,111111011A GOP^ INTSMI04 I uselle . I sww.. *pled -w y -111, ft hich-, a iaa, vs, cm in AvudA It una 1,lrrvonA ex
paw tn- o- fllli. q., muy ormilla.
-IA
p -dm. 11- 1,
X.,wanfilla
liKi-iIPlitt, OcK ... ia
P-Pid.. P.,
pel ... d- d, III
Nk
Vjt
pot Buth 11aa thorne Fay
I A D F F A
7t
U I F 0 C A
La hrrmc a -cmdlrZ (ir ].I! jmw rnoECUERDAN EL djj,.,- 1 wnic L, w- -n dc
MMI'lil ad(" v _j.jn M"11
111,10 IIIAOINIRO') (haill.ill. 'A y lla la aIFC\id(*, por
Car. At kiriI -11. ded'. a. Ot rA V" t1TIt(1 I ITM"It's olllk, I." J.'I'le fl-M k, 11" d, 0 CN, hi"ll lall birn ."I.I las
al. hil (11-iloW wd
V..dwr" risstri- III'L I.'
Wir.. Wer ka W., "Isli-do h.i
i r. 61o.- 41pd. n I- ko oal,, -I, las
I-r. 4e gr- ruii(eirs.] tl,[( SC 11" jfl 1.1 Pift" ,Iix (1, 1 aln-/a iawhihi rn ti- III, p, ra 41
qu* b. cii;iln, diiaPat. eowlf ,Jwwir 1. jt. b- 1, w, dri ala 'a, 'a ;iml- lad- oi, i, r1l.11,v. pten&d. V h
no .j., cail ),,% c_-,tm %in
Ilwiiy K"M -A,
br"- p.
. r i- d. m-t- AlKkIl"
6 I'm, 'a I'll ij.h( I-, k-:, ii-jr. 1P
P,
I-- jrmii -0,, n.. odiri-I go'K.neill. q., "
I- -tidque d6.. N.
F., ull.
A I,,, ot-, IV- III- p.- p-I., qd, 1. -- lind" 't"Alit"
d IA16 if-t T-I., -c- I-~
CALZADO FLEGANTE Iwin d l Jo,
T-1 L
-PARA OCCASIONS DE GALA
Zapsics got verdaderamcnitc ernbcBecen Ice picL
J'A funci6o miks important del xapatel, &pant de
6 comodidad quedebe brindar, es cl dArIc grACIA
y clegancis a] pie, Indudab1cmente que cm es cl
I objeto primordial de estrm modeloe quc vcndc Sak*1136wiftats Y ntsdom t 11-% d.-(--I, Fifth Ave., cn Nueva York, Todc* son Para VOtir.
I. -_, jig-te 1-h-4. -hr, el I-ril, d, 1. .Iwz^,
hki- d, -4. Sil- P.. -A-Ii.d. -Pin-, "Uy
L.d-
Full Text

PAGE 1

"lperidimo s ¡ o e~ 120 aoso) L ervicio deaot ~ 1-a1 1 no u11111 prfesin, en lo interno 1.-~ geeaciyPC ~ 1 un e=oci-.DIARIO DE. LA MARINA d anc.E'cic 1 1 Pp Rivero DECANODE LA PREN'SA DE CUBA .14a~ de habla catellana. Ao CXX.-Nmero SO. La Rlabana. Mirroles. (Die Ceniza), 27 de Febrero de 1952.-(ancueniruariotod(t La Repbliia).--Santo@; Nstor, Fatdo@Ch Vctor." Poeflelo. PRECIO: 5 CENTAVOS Acal Churcilil a la oposicin ,NO ADMITIR A COMERCIO Adlatal t cpt Alemania dar i al evear(jU hglaera tn QUE SE ESPECULE CON EU. yLatfn~m alrlam atqemia acerva tenio l PEIOD L ARE.wniacroa 2,670 millones para lah m a tn calae atem o,,______lie osIsltsqia ie Ejircito de Europa -fue-nunc;a0oen l iublea de Expendedort.,.",n,.1 i. -Explic, despus, que At teab co pro eti.ecn E.ao. no, 1I P 'T' iatait->.ca it, J.~ittae,,ulit, iti.l. i~c t.t.ult. qt~ tlo -idir_ it ude iiittw_. iatiteiula ~~~.,,t, 1,1~ 11 ,', ~ib~.-heatlipaJ'o d--lodo, M.criida'erratZnal.itrda1., -lt.itoa.l; ,_ p ,.,lU k btola o ta.,. topr " -a olttiaa a. ~tto e mi. att a. -ar exeeld 11 U n~ .~ a, a to it i iti l t* 2. aarb .n. e.ua.t o," .t t tt<.o ,p .1 ~ ,a11it ,ttipt aA . t 2 ,I ri ', ~ 1. i Miihaa.int d~ ~ d. c ~ ,.i liaiL .. al m t a a d t 2 t 1 u ii o t. a~ d a a o m ~ i ~ I ~ pitei 1i u a 11 lla , a d a .Ic ~ ei. t iad , , ld l , ,,Wa d .n a d ~ iu .t it aiuii .a itit~,a Ob pO~ .~ b ~ i ~ d it u u ti i .u .t U Ii oixi ,ta -t. !., apa nt. .ohe. .d .liad 1 d 1, iit-oat itiia, nt T.ioceoaa y dbll ,,. i a doi, tiiiu iii-ta.u di it aaoaa. dla, th. y ad, ..-qn.iiiatiaIttr~, tu t Ia. Ia a i d, tiu. i~a' iU to a~ ~ c.iu tLdt dad i> baWdo-.1,~l Yt,. c .1.-i.1-'<-.-~15d1101a. it Itiudbiiau dau u-. ~1tad !a Aui t uI ha 1, iu d ,.,i ~atiiit -pa i UUimt.d 1 l,"PIbI,^ 1 l it.te. a ~C.ba 'g. 'N I,. pn. bitt .tdd h>l ,.U E ri3o roo l '"'" uiit1 4~t da ei a l, i ,l. 0 L o iait .itcijuidtitl .~ .ia~Piu-tii. ipoliia -a o . -ce amu dal tu .taadue-ytiP tttth. i P.c. .,cai it r~,,n ,l lo* ,,11 ex .u. ue¡u. 1 .uliau. a,.bapad,,,t a t. taalap.p,-aat ¡a, em. n.ua. B .q a l m ta 1t11 t .tuba. tada iaun¡.-~it pa~iat i.iT-.d,1.dp. tItma. i tt in la pi ,f .l 11. d i.t ~ .iia d. ." ~u~ ~ .,ra cO d .,.* J-* a aui a latt,~ :ita Atito ud-,. Ita U a. ia-ty~~~iu1dii pi, O ti da dtm-,b"u""1i1 """ T el "e 'l ico p 18,it]u).,d,_,.i1l da d ii C -. .,i.i a 1iyitaa a d ela [>-£ta .1t. upbida Ga itia oMu aea u.i d da O d"I ad hi o. .dla lia .d ta t t .,, ,n ien ttOiaq dt.catd.acll--it.".C i. i. , i, au. P i~t1, %tau1 t Cb n 'ticitda i .i. u ta m d a n~.d ,,Al ttopf.q e. -i ~ $d P 1 .U. t~ da aita. o pi,.Pai a -diCi -,a a. ,C i o l . -. att, el aw,. u-^y -1 u ,, aloieaadn i l, .h .j ,d :. !,;i I oa a.uy -a--,du tial.,1 ba. ZuttjZ IJ.or,.L. F~¡L.a~ 23 -i,ittnl, ;ta,,,i~. l~ ,AquIk,ai telt ui Utt -. 'i.ou-= _2 yit I11 Puiimdt rimtiduitu= I eeta ,Z :toin 1 1 : 1= 1 u.a -. a u ~ a .iti l uto-aia,-t. $md, a ~iati .t. ada ,:,¡= u, .t~t0 ~ it-utu-111-t,pa otttta _^a.tdwteto.t-l~."iytti itt iii iiihi ti di tettd u,, -a-,, ,. ~ n-, d, taS-"Ia, de La tMat.ta Ctatu^ ~t¡ou-.it. W 1a oy upt.allaI.ad.aai.iiut.il 0.t 1aattuuu z i.dPi t di l u ~duttii.i l.uiit =iidiuttati-t ,,tttoit l aa t V.u~.t .au-ut. o CLaua.tt, i italdei ca y. Un a~t, bt i" ti~oi-'a' la -ii t aara d o l tt' b. d tteu-a-aa1 bla. tt. 1 oia d ,, P o, ¡l ,it.tot cidu a.hi.i.ttu ui, ~ ~ Oiaa Uu. -u;t_,t,1,~hia ~.i.,1,~,ida', aO:ui4a.5i.-at,~~~u 4,bliitla,"tu d-,ld~uin". ,~it ,.i J-.p~.aLad .t.ilt,,l,. i.V., dai.au tu dC-tNouaP-ii ,,- ,,,,,""~.,.~.tt.a.~.olida tIi,,. al aa in. Ilet4 I*~am p.rdutosddl.Giiitt,*,I,z<:,t,~.tat 0= 6,=i1 *li5 1 7ihs 1a P~aaaa.alaad, nit~ t:, at1~doCiotutt. udtt nIfo .uiialbttiat. h 1.mudt,.t,ii uLip~Q taa i, t ui Otit<,tti~ d .,~a d, km@ a a, ,,,,titiudt 4 la ,t t.t, -ra.i 1ai~ei , i< titt. iita .ud.tdd =---.h. i,,t-, Ita^ t. a. a-t, t wa a Z dia _,4iitiaait uiii d u.-.~ .. ..it ,c tiiin.i.a. ui,.iiai~.,iba !i et touu.iituulti.vttt.i biito.,O ~t itotuaita ui t a t.id u tit t-----R'IbdIy#&ii i ut, Iaatdai Citi O,,t-aro.tuta-r_ u ,_a.. "k~.~ .t die ,t ~ a ¡= m i. S i ~ia i,,utitttatau u u., at-a ,n tt -, SI d i u, ttt.iO u iit tt~ iia at d, tt-de di o u tl,~ uodalatio up.t.i ttt.t tt,. -t it l .,-,.b au ~-Lu iaittfet~ -tit~l. ~Cn ~ r ,, t1 = l,.liz1,t1 di aaauuuri da-o. .u. iiiiuit-i,¡,'.El 13,a it bit.=c¡ .flitoig.Iti 1 . 1i.1-ii a Lttuu',auaLa i u i ,i-u a l att. =Ca, it,,l. t u,. .i ,u. 1 fn ,. ~ r ~ ii01r.=tp 'm t ti ii ~outt ,,, ttttt .b a t a a C a t,.aty.t. .u. 1 i ond d oarV t.i,,U1,. di 0 C b enatuiina dat -t-1-A ~ i m ~t daua """ itt "ti =ui ,.i i ttt utatat,.ttruil iinap 1tat1*c-¡l tit,iaitatN.-d~111. i.i tii,, tola-ta-, Paia W a qt.t.a l.t ti, fitiicaa t, iatai ,,uiataaa iitlu.,,iitia di -uitii it ,, c dii,, aau'u-.uita tjt¡ uuutt, a uy, .ui-ii .l.,ta.~ ~4 ttaa tia,.,., -ii d. ¡.¡.u 1, it, tt maluitti.eci-attuiifie. po que M...Giubtoil i n oc Miore cae,¡ e T. tnaiItn eli ,u puc- ,noiiiiitaii de .ittd l#.:?u ua, i,,ta tuai itF.~duuaa. .at t itiiu pitiaa i. .liI. i. tt Oi itttu iiatit uttbIde R -1. *tti ta-tu ttutdttPl, h.;_ .auo iti ,aaii. -41m n ia.ldtait.toia uiatt. _ia.da-dai patadIitittat, tu,,. ti. .= tu."-:aid_. a1tatt Lra. t.itadau dl it %tLtpttt.di,_,tt,.e.pi-.-.Y uiiuii ca,.I..a. BatoL,:.l-tio-a.M-ta~, c,. d-i~utduatad.i do-It,"_ "" t lt daPt~riaziddieRa1U J-taita-_ u,.uttaaaa.aa iottao iu.t. .abt i. ia. . d.a=apapad Ia u, ,tuai uJ,,¡-t,at,.,cii u tatdelio Edl .t .Itca. .1a .1 9t i. t.t,. biR.ittta otittila dt~it ita tt ui.~~.d. llo y J .,i,.i utaia d.l ~aain¡ ulaI, ¡)I-d¡u&.d-ia:o .~ iu a ¡t mu u ". talot L .b aiimian lo di-atatiaab atuitit i. la".h amb 11uhl c.,,Paq tel.l aatuiat ti ,.o. 8.Ceta. iOaOn-d. t la ddetliuttdtiiatiL-d^dadd lo",,u*"atil t.t dtu a=,C5.~,a. it 1 .ade ui.~ ., ,z,,2111ad,.i_~.¡. te.criidi t ual ,. t .i, .4 et. .maa ot. o,.itn~ d ,,,i u. , a. Ttio.ia-t a Ii.i .loititt., .uiu.aiuitaui.iou.r.uu~i ,ta u uit<.iaa d IXIJ u. adad aln ''d-¡it L ut.P .,$,.l ot l ".iu iiiia a a,it. 1. 1 ,IPci r .ui tttia -.Iti ,uiittaIJ iti ud ., t u. t ,tLioiata i.idd ita t da. tpa Tia .u uS tt2~orir To,. ,,AOO i.a tI.l i ui. o titid ttait, -. tit t>itt. da.ai -,a ~putaiaiuit.oa.tat.',,tttu.daid.d = =dl. Sph i aatuio.totatt ttai ~tuot tatuiiiiita tt atatal, Co la, .t Ihnuptutp atdaa tPi.tta .la iata o, pat"" uttai%=. l uh oiia tita dt uitaitita

PAGE 2

PI$ns 2 Poltica 'Basterree ti e a iita PI candidato presidieni solieit ya -sc le d posesin ¡Tie¡~erir-adfa l reniia rin D IARO DE L M A N -Mircolm s 27 de Febrero de 1952' Poltica fi.Cr dAccin Unitaria trves barrios habaneros e Im eeai u eu ce Zaydin Surez Civas Actualidad Poltica lo declara -asil E.pera que fse e-lilicoen te lifirulialee i¡ile hian r iree Icii inUlindo, Ortodoxos.: "e 4 ngli'<¡tiHerba" e-iDnBber,.Aec ePPciecee e Dee. peC. a e'' ~r £%l'a ae1££, ~aicaa-eeI eaaade _._'l,,' uva i lrrin. 1e e' ee aiupelepmeregas-a loeliepcelprpe e P AeeeD, 1. kv l, lit e e c e 11 HITA e e e e e e 'e' eec. e Al-Ti 4 ARA(yf l" 171 1 F y o 11 y 1-1 k ub 10T bniid a de id icionaee a(Jth1e si e ec ti epa re a einadlr ye gimafigurae 1,1 partido [dr remua i ce ~ ~ ~ u su=ee eee Tiee 1 lt 1 ITA A 1 e ee e e efe 11e, cele) ]r1r f rar le e Teljerar ee.-. e AGENTEDmEmEASCAO Pc ecpe AICO e VAO, R. PCASADO 3mRee.deeae Ccek eSAe e e eeecee ceecee cae. ea ed dA'e d,.cre.pae1,1 e ceee l e'l d~e cdag-eCce ee SCe ee eos'.teeua r a 4 LINEAS Ce.pec¡d. t cd.I a tee C e aade m~r-prac cae 'c e cce ii raee-e 'eo, ee cce pe-qeS e e le Peeceee.r1 ae ¡cce ec. ce e e 1.c c InC-ee 1 Jeceree ee c nceeeeee.cefcec ee -a-----------ee Pee dfla. a irP-i1l Yeeeap¡cPacie.ar -Geaaa Miieeld -O~ C.e~r Fceal](e. lgtees&ae FREEIKRR eiaead1^ ¡u. ia¡aa ce c cd.eeC1, de d"e .fee-eeBad, el1c. e CA-c cce ee eeea e -eee ece. 1 e0~ef"lrcre i Pecdeeaeedce.'c1-aeeeei eecPeeal fleeee.ee ceeepd e. cePelae ce. leerc ti-e -i Poir 'rrniipco ¡chaco e*ecpycP-."!.ca d, 1, e cceePc 77~Ple'eeea". L deeCea e Pcede.p-e pee -ea

PAGE 3

Aiio Q Noticias Naconales DIARIO DE LA 3ARIA.-Mirrole*, 27 de Febrero de 1932, Notitias Nacionales. ?La Isis rdenes 47737775 H77a8 *Li. .7 3 ~ ~ ,~ As lo ha prometido el S, C V7.W r .1877747. 77371 Glir7. >4 G ~ 1 ihspraote .l 77,,7 7 77.4 8.8 1774bp 8. c '4i." '1 [.77 777d, .C Gobernador habanero A77 ~sea.-7747meta, 7777educo 7industri7l7547377e74.-4777571747 se ruiba re78.y44,A 777777 747777774777 R-11,^ 77574.7=P777747~l. 7777gse 8.d uialimo 117. 7774y7~j., 47478448.77 s447 e d. .d.7~ ~ 4784i 74 77747 >. 74477477 i7 4747~77,7 77 77 az1 778 .,., 4434 7-]. 47.e", f77ri.77 4447~47. 774747Y. r,1n de,17.~7d78i.o.74w_ 775st h.17rc 7ii n47e,-a7Haber&57y7-7do, ¡l¡-.78oy,7l. 4. 7.3~p7 47477474477.7747 777484.4.47474 744 .48. .4477. ~lu7.i3Tii 7 ii 777 77t .7.7 1~787540 ~75 7d.T773787 3.o iV1' M 778.y884y i8 8.7 544 a 8 '4 77777i7L-777Ma7l-4 dej75 7777.744. 7C.s i-47 777is77755747Y5 .,7s 7. 87-77577737477*es 7787 d.77 le5H.-357 07. P7>n77Y77174Y 7iAi 7 M. 4 h_% Por in.>. in.7y -t-47 f-7777 7774.b7 77 584474747785 4 .Z777 7477 3477. na 74>777737 8¡¡o 4 '4477384 4757 .7.7. >748447,-<7 d704., j.en.7ta.4753t7773774'.'~7a ~ 7,. 7 7777714377777 >~~ 1. .77.8h-847 7"n e oinlS de¡77575747.11777 4 '47re77.777 8al p71 8l 7474 5la,,7757.11,11 4818. 7 =4 .44' 77771777,,so ~ 77 718 377777477454q7. 777 4 7 d47 385 .7714 47 7 47v4574477_t" >477,-777777477447447 Pli477, 777 75 d.47 I 77777744y.4do-47847474847 37d. .1.88.775457784775.' 77z7 N ~ "7"77584-177775 87.V no,44777*87 775774 77. 4l=, n 774444r~~1~" C.47 48 8G787.447444 .~ y E 777787) 47 7.C7747777.7 f477774 737.147377>4444384757 l-7 77.3.7n77 747 757777-,77bie7n 7 7.r, 177d7577 743777 77P.738di!774h.74 44777.7. A J e A d u a n a s h a r i r c u ia d c1~ 7 7 7 7 7 7 8o 7 i g 7ie n t 1 4 7 74. 5 8 1 4 4 7 7 7 77U 7 4 s1i d 7 N ¡C r o n7L p d . n 111, 7 7i e P 1 l a ~ i i £ ~ d -t-47 q-4411.7e7n74757. fe7 7 7~rilesi77 7 d 11 ca4713. a7777777 87~ Mt1. -t. .,,.oo77. rp4.7754. 777.4774 ir 7. G777. ., ler77 4.777 7>474744777.47 llaa. 7.t ~778 1.17.,8doliclir7 27,1 l. 77i,77y77lo* mercado,7774 7>.n7c77y7de¡ V.7 Fwi. de Bueos7Alar.77 7774-7e77n V 7477f7r7i~.3 r, 475774478. 1448744717777.7i77. 77774877477 > ~l777 -intl. Te: l4774 7747447i.q7 14 .7 7 4777.78 [.7574777. . 7 O~. y448<4< 777777777777774777 87 47777777 757[.7774, 4777.4847>444757 1 4.4.7844.7 4g .y 777777 77.777375. 777347777 1 37577777 i 4784877 ci7>47447n.4i-,47 I.,ilc.c7u, 5de .lo .io 48477777777758477 GiII8. ID.7. ~ ~ i r clnd drees po Saul 7777484344 8. .s. 7 4744 rim .1 s 'C r~i t7p~ *d 71 n,778. 30 ~ M ~77S.4 C-,m, .1 >Pu4P~ .3 ,e .1477 8 377 8. 44 47 43 44 74 747 48 44 7. 7 < 74 77.l4'777 774 777 747 77 77d<4 774 477 547 44 77120177 44del7 444 74 7h ~ '4 Si t.Z 1 Ad7784473s D' 747787487 774777777 77774777 MaJ7 7 M57477.78. ¡$1h75777787 8M ~1441 [. ~ ir"~ 47714477347.777 '0'77 1774477747411777 ta,4>i4>~1777471777777&7'72777uia77 k. 847 7347 75757.-". 77 c~.7.17pi477d, I. N.e,,.8.D"d, ¡N477d. quu 1. ~ .8117q7. erabrra477k 77=4h7d. Wi ,7744a74777.75777474747747587777d., 74~'D777 7 777 7 7 777 7 77 ~ 7477787777 377nuirisi, 7 en 7 La 7 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 777 77377 35773 7 7 7b74 7774 777777774 7ini7737777775 171. 774-7 ~ 7 7 7 7 447777 774434 7>77414 7 77 3 7 7~Se 47777"-".7737 ~144477 .Ino le l. .,1M. e Y-a ered onr, p r a disc: pp11 c-r cy tecm udeurltn ibeeru 7 ist_ ;. 7 ,nod 7777 1 r 7 '2 d. 7 4 7 .7774777 A¡777 37847747 i47785 3747741. 75 3777. 447744377747 77 77777774 477-7775774 747777777747 .4Cocr 7-__ t_77e f. ,yr 747774l-t"7777777n es "74 d.777ci7t. 77>3777 E-~77-,77 47737'777477777447477777777,de d ""d----4-77p~ A ll, e 1 tade-777>o,,7nA7.47niis77, 17u v78 17777.~ Ge75m cidds A !,,,mbin pg-or Los lospebos, d sice 77 d, d, 43.57 74y 37777, 747477 7' 7477.71~.7 7 t8.87744777777. 777.84. [.~ 7777774 d.e. 7777 77 777 7844777en771.175n7p77r377 f4343 4744 Y .17.57477747 .77 d*7 Se77 celebrarn74 maana7535 en '4-777477477.4 d,77777774774.17 d.,ienrrciL Joaqui11777447777777.74id. -l .47477543 N. 2373e 777741 '1.751478475"N. ¡ de C 8irl. A-17777774. 7,747 n,, 7d.7'47774777 d774u77.-'.~7-777777747.77.7. 777777.774d8-7174753747777 3. B4. 77774. d,¡37747 3Y-1.7.774787 7.787h.7-75474L74775478.E L777777747. 7777.77774f 77444744777474777d.44.d,7771.74,f,,id.q.4 .7-44-7----4 44777 4775747774757 .P77 44.77 47. 447 7 7 4 4 7 4 5 5 .7 7 4 4 4 d¡ Elj 4d4 7 . '"7. B -7777777.4 71757de Cuba.777741 loa 7 e 7 4 7484 75747788.ebe47 77 47 77747." ---t. y77774 7,77835.47 4.77.i78di-7e._ipec audaci un ~ utllif ~477 ti 7777-i~, "" a t. indostr7753tr ~ 7 74-753 o7 7.747 e a8.11est. 773>74. ul. Y dc8 j' 77774777771, Atenellea,! P.'al bacheo de calles ti777 477 448 777 7.5 7>7. 7v.77 4r 4 771175l ec7 77 8. 75, 477575.4,, 7.>4344~77.777 777777743477u777777448.,4.7d,.,-8 477774 4777 77777744477777,~7,4 77.74a 7744 .77qu743 V.g".i'. 87 14.7d" U .d7. ' 77. 3t14.7,b 8.7 77.,.,777777 444447L447 44 47 7 7747734 74747, 77 7 747474.J. 777475784773747.1 4 >e4Lf 4 4-373y p_ ".' H 7 f nar qu u eene ndo que.7 # siee 577 4747747437e 47~.477. 7377 175.ic A. 7474 .7t1 7377 7 50% u al pos bajosde 747777. -777 1,. ~t4.74ay 5473 q 75ue con.77 1 1. ~ 47775 l. ,8 784777 747y 84774343747747 .,88744747774777487774747777.n4774774 d-=d77477.77 5s 5,7.1, -e in, 757. 77=.7773 8 37 774747 3377~~74~~4~4~ .74 4 an e a an.que. S.d4C84i.n 77414 y84 74 747488484 87 ra777. en77547777m".77 ".e 878. 44777.747". 7= h". 8 8u 74444. ic.cti77 el .757=7 l 4477 1444774747734.787 47 487.7". 41 3 7777 474 .7774. 75774, 77'~ ~4377 7 .4q.l78 8 74 1718 w 47. poni77 d. 1. .¡l r7.eord7 18i o g.yr74a34Lct47d. 75747y-6id,.737ri-4 84 a7.-77 78.4. 4774874.77 77 74E aasole.ec, lsusqae(te77d.cotrlapILl.eprtmeco de A ,74~74~4 445744".5747 4774 77744 8 74 75774774 477777ru. 77 7 77 734377744775¡4si-.4i4 744 7 7774 77777 drdl Mnat od1Slbrdd.n. , 77m fiilqe eh mpel el775447747777.*7 777i 7 74374 n 77774777 117777 .7 4777775 7.47474. 4 .7 77. d747. $,477 8 '. d1777. 7473 -d-aece-orr od 07 uee ulc dso g e eh 544 477 .8478787475744.7>7 771M,7a 3777.7¡ 7Qfl74O r na--c7 urd.nuriiv.cmo.1meec 774 8. 44777777773447774 8 4 .41. 7744474.8 7. 77747777 alarm nte11 jefe F.-775 dultrsc odsequ stenan. d.mn p,:-774771 784774747.77du.7 7>453. 8. y 1. 2 147T 4 P4 y>7774747477777577 4777 73 4. 4~,¡m44en43>, 7. lia4 T8 744 87.47887 7448.4 .34747 -44744444544.I P.747748774partir 414. 774 34 744 4447747747475al., .4. .4.77. .7 .4s. 4 7754 7544 4u74 7545,574177 7i"i444. 07 4= .OUE XO '~~¡ aa> 54 radlez con que $,an Bernardo se conduce en un negociota el que la especulacin coms. uynn delito grave persguido y penado por la ley.* PM 4M¡~C4w ~w AaUm :he basto de la noble libre de nplir las se1 desamente. rp0755. nios y O T>OECS-nPELMMDEA TOos Lo! CUARTOS TLd AfO

PAGE 4

Prns .4 Editorial DIARIO DE LA MRN.Mrs 27 de Febrer de' DIA RIO DE l LA MARINAParaa DECANO DE LA PRESA DE CUBA .,, ZA?7,74 ,4,14444.SOCIEDAD M407i£44 .444444 ¡e 7444 44¡p41357.-.Contadiores rubli.cos. 4.4444 v!-P,42 ,4444 44444En44i el Da del Contador rELIFONOS4 4M.5601 44444 14, P-4d.44 11-41144_ Par Gastn Baquera 444~.~ 4.44'T.44M 1. -m44444 id 42, M. del di-4d.4. 1-1.p 4 414RAL"e, .44 .4 44444 P.,444 11.l-49d.dI, ORILtnh m e al 111 Relnin (le Banicos Centrales de Amrica d, 44414 -4, 14-4444 44 4444444 4444444444444444444 4 GT444444(4444444444444 En 1.,4 44 4 444444444444 4 d 4 .,t44 444 &444 D,¡-.,444 di, C 4 44444.4444-44.44 4'l 4 iTd. 1~ £4., f, 444ic t4i. 44b-44444, 44 44 b-44.44.44444444d, 44444444 444444 44444444 4 (* 4, 44 444444i44 l-4J-444 444 4 P.4,4.414 lo,-4 4444 44444 ,4444 4 -44 i4444444 ~J-44 44 444 mi. 4444444444.84444444444 Po,4 p~,4. d,4444 444!4 8.-444\ 44~41 4444 P--4444 d44 ~44 -4144444 1.44444 4. .4444.444444.4 444&44T,-44 B---4 44444 4---444~4444444 ,444444 .4 d,144444 i,444b~4,4 444444444 44444 4 444 444444 44 44441B.4.4. 1444~ 4., 44,4o,444 ,. 4. 4o 444444444444 P,44444 d,44444444444~~~ 444 44 44444444i 444 ~~w,44444444444444 4444(44444 4444 44444 44 4 P-444444444444444444444444444444 44> 44444A,44, 444444444444444 d,44444 4444 ~4 p-.4444444 44444444 444 44444444 o4444 44444444p 4 4 4 4 44 4 4 44 4 L4d.4 4 4 k444¡o444 ,4h--44444 &4444 ,,,44444 44444444.,o444444444-44444. l-4444444.444444,441444444d 44444 44444 444444444 44 444444444-4 44 4 444444444444444444444444444444 d, 4 S,44444 4n. 44.b& -dd.44,4~c,44o4,.444 ~b44 olo,<444444. 4' 4 44444 ,o444i.444 44444444444.44444444444 m~*444444 44 .414 4p~4,44 4 N-44 4444444444444414444444~~in44 4444444444-444444444.4444444 444444 444~ 444444444444444444 ,444444 ro~,4 ,"n,.)4444444 -1.4n44 .4 ~p-, 4P d1 -444 444444. 44444%4.d 4444,. 4 444444444444444 44&4444444444 4 4 444444444444444444444u444444444444 .d 444-4 44444444444444 -4a44144 s.444 d,4 [mi444444 4444444444 U D44444444.DE44L-\444444444444.1.d. 44444 id d,4 4 l4o4,444 d,4444 .4444 444 444 44d, 4-44B.-4444444444444 44444 444 44444444444-6 444 44 4444. 44444444444Uin asunto4444444444 Lo que dice *la prensa 4 14644 C 44444444 444 44444444444.414.4444 444 444444S-44 444444 44 4 Unra carta 4 .~ 4 -rpegios cubantas 4 44 44.1444 r-4 ,rsToNm ~ir444i 4 ir 4 a44444 .l-14 1p, 1 d~,4444444 D.y444 444444 444444 d.4 444 44 4444s4ps. '4441 4 1. p44,4d.44¡.-t.,s.1 K, ~c, y41 44444.P-444.4f C-d U 444 4 1. ,.tl-!.d44 4 44f 44444 1,44 44 d4*444 44.444444 4.,de, .44s41 44444.4444444 74. 4 44444 4 44444 44444444d, 4-44.444444444 i.44 1.-44 1.4444444 .41. d.4444P44'44 [444 ~d. 4444n 44444 4444 4 4444444444 4444 444 4 444 44 444d. ,.4444-44 444.4-4 .l.74" ,4"-44 _4=44 .n.44e.P.Y. .¡m,:.4443.4444444 p-44444444444444 gu.4444444 0,4J.4444444444del444,4el4ve4 d4. 444d, 44444 .4144 4 44444 44444-4 4 E : .i 44444. 4444q" 4444Y& .4 -0-444 4, 444 444 d, 4 P.,444444441 4444444 ed744414444y44 14 4 4 444444444 d,444444444 4444444 -1,4. .d44444441.444 4444 4144444444y VI 44.4.44w ~e44 44444 44 4444 de 4444144 4 d-4444 un 44 44 44444.4 d,,44444 i144,£p'444 di].44. 444 4444 44444 d.4444444444444 44444 (44 4444414 4444444441444444 4444444~~.4444444-44444p(44444444444444444 ~4 4414 4444, 744. 74 444 444 44444444444444. 44 L. 44444414444 4444 de¡ 444 q-41,4 4 44444 t~ 4444444444441.44444444444 14444444444444444444 .d.44444444q.444media4d -44d4444444444444 44 44d44M .14 44d44 ~~4 44444 444 ". .44444444414 47 444~44P-444444de ~8las4dems 44444444 I4444 8444d 1 44 4144d.414444 de44444 414he41-d4. 84 44 44. a -444 47441. y444444*4.44El Da de Gracias de.4Mr. Truman 44444 444 444J444444-" d~44 4444444 44444 44 444414447i 444414444 M4 Su.4444 4 444444444. w-4444444 d-.dh4 Ir44~ 4444444 444 448444 l4 ~.4 d-44 44444444444444444 44444 bd-4 4444444444 4 4444 4444444444444 ~b-444 44444444. 44 a.-4 44 U ltd.4444 4444 1444 ~444444444444444b-d. 44 44 4u 44 444,444 ,,d.,44p., 44444414. 44444 4144 4=44 d.44444444444444 44 tan44~ mente44 4 444.444 44d# a-4.44~1-4444p~44444444 tn4 o 414444 44444 444 P-4444=4444444"44444444 4 44 ,, _44444 _44 4~d44, 444 44444444 44444444 444 44.4 04 44444 4444 44~44144444 4 ~t 44a 444 4 44 4 4 44 4444. 44444d, 44444A4=4 d.444414 4c~, 4 4'44 ~~b-1 d, 4 4 4444 4 4414 d,44 ~ ~b-444444 I444 197t54 444444 41.4 4444.444 '144 4A---4 444 444446. M ~4 44 441 1,4 4 444 44444.44.4 Q-d .44444 a p§. 44444441,4441444 444 4 44444444 444 n.41 d.4444. 4, d.4.-.4d.444441 844444 4444,4444444 44.4441~4448. 4h44 4444d.44u4 544~, 4mi44e a.4 444 4444D4.-444-44~ u4444444-74. 44m 44m4414 .444 h4-44444 444444. W,. 444 tien4e444c4on44444444444444 .4 4 Di4444. -=44 a4444444444 444844d4 44444414448 ha44 444 1 44444 qAl44 .4444 4 444 444444 la4 44444444 444444 84 4=44 =P~]44 46444. 4 ~ 4444 S4. d. 1. -6. du~4 4 41-. de C1IN4444 y44UN~4. 144 44,44 444y444414444d. .44 P.4.444. 34~~444444~4 -tu 4d4-4444444444144 4c, 4 .4444414.~4441 in44444,444. d.444 M.44 44d 444444,o,44 4 4444 44 4444 4 44 4 544L. 4 4ONU 4 444444444444444 44444j, -t4 d _1._444 444 4 1.4444 44444n-1 -4 -44-N.4444.444444<:re.4e4 "d.4 444M -4444H 441,~4 .44P-~e44.4.44444444-444444444 444444 4Y. 4:.-44.44.4-444 444 444 44h 444q44 444414t4-1. 444444444444l4444444h444444.44d.444444444444d.4la 44448444444 d. 44D.4"444H.en.4~e=t4 44.d.4d.4 44.M-,..Y 4444. ~ t-444444 4444de lo.44 44'444444441444,L. -h.,. 8444441 44 ~i.844341 44 444 44444n.4W1.444844 84 44 dt4-f4444.4q-.--4id 444444u444444444444444444444&d 4 ~4 4 4444~ 4444444 4 4 4 4 4 4 4 44 44.4, 444444 444444444 1952 Edorl Ao Leyendo ta prensa Por Radianda .90(-
PAGE 5

CraIea Habanera DIARIO DE LA MARINA.-Miereo¡es. 27 de Febreen dc l9~2 Crsnka Habanera PAmtua S El Baile del Cncer Los es posos Good man -Por Luis de Posada El lunes, se lleV a,,ah. en 'Sas So,,e ', con esplendor ay Pluciment, el gran. bailade la Liga ,coatra el Cacer. ¡¡esaa trdseiansal de la humaiaria ,.o,,uc~ia le.iafe a que cerr.', lla.,e.ncel c icla de losgades ev'entos orales del nir n&de, "s shaha. stcaadoacupado de la pr¡a.9~ d¡daeas bcwulede c~"1valen. elque tenia puetosu~i lo.inters la soiedad habanarea que e on tas m.i.are la r"in"d labor que por "%u Ae veintiinco aos ha reali-aola-Liacota lCnceer"'en, favorc A. los es 'fe.cas ataradas del ie'c-ble m.al. No le rest lucimiento ni bnlliantsal.guna e que fue.'. popesto del domingo psra el lunes. El alafu de la mis animado. Muy temprano, poco antes de las oncie de la noche, da4ild la camparsa "Fa.asa arasile.'a" por' cartesia de nu ergssutiadoras. la seora Chea Pedrs de O,-' cia, ala de nuaaleoa salones y siu hija, la Lnsima senatrla Diana Garcea Pedraso. oriquastaia los aplausos, da la nutridai coneurr~ AaMi. tarda, a la. d~e, desiio la compasa ",Sun Sun", se thInito y espectacularc.haiw-basado en el antiguo halle cubanoaue e p.'cp5.'l.'Ra. 3vensay bell,,s damwE, le. na Gmez. del Campo tle Pese,. y Marha Ga,r,,p de L',Aal para la i feta del "aiCub" a quae a peti~oode la rt-i reca tiallqe ht re.el hotal dovs escaAlew eCe,.a de la una je lr'i el haie para efectula nl d re pas)e deda v'-(era a Mamipor losaScaeos de ¡os Tici.e de esitada yrrAa cl'oc-.ro a cargo n, ,e,wi, B:," Meinezde Causo j. Ce¡aRosas Morales de Perr: Stable, i A.m delos acctocec ,qaA. Suiareo, pI'ee,,d,ntdelalna de Patronaos dela Lga y Pablo Alv'arez de Caoas ,el querica compaiero, a da, losiale. auxiliel caisla De un hallA m fueron sacado lasbolas con el sigui~e -est,d, P"imer Premio, nmero 1339 Segundo Premio, ntiie., 189 Tere,,r < Premio, nmeerloj103,Enciaaiomeio se dio a coier el re ullad, del ca.,cirso de trajes. Dos pemios se concedieronao la. eom.prsa., el del mejor tray. crresponddo la eot ~ia sGaros Pedrasa y el de la maejor rararenzacion edlf.. Aea .Manoati y Antdi GodI.aiel conocidomarimoniouaAoa.eria~,' rpe n',aPolr, Pearl, despues de haher pasado elio de see-tm o o lli )icpd de aaA pries.los seores deCGrl_ ,Mn,aEL siiai, jer,io setrasladaria aer,'.York, donde reside, -Co-',tlna Tai.ielodedicsloraallegsa aaestras ine un. ejemplar del ce e,,il h, Faa',rs Eo.aa.s d Escuiltuara Cu,n ioCa ,,;raea' en, e quie la eoiaGdys Laider.,e i' lAsuAluo,'a, ha ,'erldi s ampliosc~ A ro o lllc itmllado jovea ToAi Cradiel' a o. -gqije C'i eoi pra aLa cocmparsa ~Conciea qltCni i=n, se preento enyalas iestas del a Lsso i. d. e' e i.e ~ t ute l muA. ~ -,--a. lo ird i. qa o o l tr U r_ i.s a -P ,, A a ~~aIt.AOo q c. Gd: 0.,, .G, ,, el, M.l, oqa.P,,eA ., V .il d.l dAl,, Nl A. dd,.At, AR-1 A. U C. Ch., Ca.u. , dI' t Iucol ~. CC'C~. Aio-o i Nniosde hoi Ad',,!,, IAil-A~ C, dia, Ma. su ,M itaAn ,.IIAA Baile de 3lansafrrachog ~chez"(;ma-'llena 11. 1' A.~n, u~ l I ~ F ,, patlc ,1 C ,hn,> ~,al. 1,,i ,e d~~ A Id~~ ¡ll.-,,l.aA e. aei .A', d.,,,,A."GAN,.cll,, .e.aV-11.sG.1a-hoeAA, dc. l.,a., IsA,', q-A 1C.aa.,, y ,l. i.ll' ,, .,. l.in ~ A ,¡aa-., n d1r,'l .yAA lo 1.,, .e. Lo,.-ie, .d., l,.a p. aaa.,'elAm j CoA.aca., y.ur ela,.,.a i l. N l.Aa.L j,a.,.ta g.rt, lb S." d",,~ Ua, Lig~ ed lA ena l L. _t, e, deGlne,,n A. .sa. '_ 1.Go.,se .ii .,,.~Sp b ., . .,h-. ~, A. a .v d. a '-li bU~,,,A. .. .o,.,a.,,. j raltd pr h.h.,,c d.l:, te, i-.,p r-.,d. h,,C-atA1, l A-1M-. LAP. A A.Mar,. d 1 q ~ G-, "f.¡ AAal J.~,,, it,.-ta 1 a -tc. .'. a,.1 dACs la IAllc Aeiil, L. Pi~-l. cl~.eac d .¡ "V.dsATo, MIemorndunm l5,q.Ah.e he.aA. A.il., C.b" ~ed.d GA,,,, 1 h.g ti aysa1l~, L,ieoo. P ~_______ LAn,,Scio w.Oa ., Ci.,tf. Id.P,, Un,,. h. d.,rt.-. 1,d. I' 3E~A.d d., M M,. .A E)-Ala',,5, q.l .t,IsA., hie,_lA.h.a .o ,l.,,A 'le, ~ Ga-,l'l a D,''.,M, mna tes lyI q.oe~h.A.C~n.,,M-1 S ., de,,., h, 1.,. .1.,,, il ,, sINFm.Ta,i.Arn. dl Go,,de -da. ,li.= ]. es ,,,d~ha n d. e. -iI~t, N-i A,A a, e., 1.'. l.A. O E. 'Sor.AA Sl,,lal'B l .A. DI ~ ~ds," ~ .1 ., .t e, 4-i h iS, A ,A .d n, ~enl. 14 -,y e.,l ,-d bda sa lec .iA. Pca,y c.ic-,H n tt, "h-ios 4,,,.ica,.A.la eBeneicjoc~l Paronat Es.larde, araer ~~i el- l, C ..-. , l l . s.l .l., 1a5el F.-h.a.A., 1,.,. Dos Pesos MENOS le cuestan hoy estos Pantalones en la Ofeista -del Mwreoles Son de gabardina y teca, normalmente valen 5.95 3.951,e cuestan hoy En #lanas dcl28 al -16 Confcconadea a la perfeccimc. con modelaie y super-visin de nuestros propios cortadoras. sons prendas ele. gintes ybien tertminadas, de gran duracion y lucimiento. Y para combinar con Camisas de Sporty Guayabera3 desde ahora en adelante, na.da mejor. $:-,ofrecen en cinco colores: azul, beige, arena, carmelita y gris Cuatrolaro.ef cada tal& isiA sssaPAs~a 5, Un NueN,-o contorno,, de ineas definidas y suaves 1 le ahi la i dea predominante en las n ueva# moldas de Primavera y Verano. Trate usted de lograr ese contorno mediante el empleo de Bras.ieres y Fajas apropiadas. Nuetra S coleccin finJuse 10s ltrmoa modelos, en finos y freso, materiales, que moldlean iiuavensente y a la perfeccin. V~alos. A'C11 7, -s,:? P.e,.t.yJ. Dae .15 i.a ,.lsy .1a. 'es Ls. 38en 1e~,op. l, 85 321.3. l s.1ll,c.De].26.J 30, 9J 9v Y Cr,niesEI&Unera MARIO DE LA M~A-Mirroles, 27 e Febrero & 1952 Crnica Habanera

PAGE 6

PKina 6 lniern.adonal DIARIO DE LA MARINA.-Mireole,. 27 de Febrero de 1952 Internaciotial Alo ~X Rigida les, de nmm Zracini en E. Unidos 26266166666266 4a 21do. 62226 a quien al i2216 jo 26 626662.6.6 466 a266666 6 66266. 6662 K6,666~. 246,666662 266666 666 6. 36666246666 4. 666246 4. 6 26246666262626666 66626A62626666A~2266626246'66266666.62662666666624622'6666166266662262l6666< 62 22626. 6. 6626 2. 26266666266226 T66q6. 6626622626,626266262622626266 022. 6262222 66666 662 Fortalcense Decuitecia dv los20 In~pirtislos Descubren m 1os f ranceses
PAGE 7

M,ye M, -d Tdd y Carmen G. Santo morina de Pella 1 B.t-, N. Ilb FY La. AiotoOC.B,po'i. ttdJ d00115 HUY. 1 l~tio aat. ilE. Artifr G~ A4.IPh A d i t.i.,o i.6a i .i. al 6 "a.i '1pi .op. l0otta Mir.,a a . UEtiqu. Lp.m 1 1. q. t.* l. ~ y b.d.~.am~a fl.t tlo't,. A.1. -. dot O L.Gi~. ., Dolti. CaI BU.t.fi rm p 4 Pl Y~ 00 h .Im .1. Topo loMy t,-a. ii oni. crO .o i .ootaada it Pia my ¡ i~J, otlm el V S.to ao .oi ~ndia,. J-.ZUoto o'io.a iia di,,.,.a i. nt owSduim etm o. xo x -,.l cal .]St.,. Paul Viel ji. A o y . O-l.4aSua 1. U S "P0ito ,.d-1a Sti-Pti.-l-~ iw t.ottui. M,ti.l _y Rai.l ip-I.d, 4 li.oaom .1 ti A-otd. p hD. Erect Fend Huta-tia~ JIIara 6.5 C-e. P.U. y Aga.llo M.".1 t. I Ar. B.PollaY04,0 t 1.000 ai. p.a.l4DoBA 66 ~ itt di.y.ot i., daisio'ihoi oo a.l4i' ,eMyraj e Grit. ,.d. J~~-eOlOl 4o'.G, -h.-.otiM. ot, Lo -itRE. .,e C n l a-d-. .¡AolT,t.i d. -1-yiitloodi o' 1 o. Oi-td. d,!Rio pi Pt,.d .p .Ildo o~t dp ,tp d B.-oto O .oiIn.~tp.a -opo U&. do Cron3*ca Piabanen *8 £LAS C 0 A 0 N:-N¡sb. REINA¡

PAGE 8

Pgina 8 Noticias Naelanaleu. .ctisidades Cultuarale2 Lsconcursos literazriosNorfifiuo8 55.-5~10 22 525e di, del ~22 ledo de t'-1 n 222522222 25,"e 22=2. Y'.ss.~ 22<.ss4<222 e. 22252. .s ,¡ .d-.22, L,, p.2s525 y 2' 5 55 22 '22 525 Fod.22. 2 225. Ls2 2.52222 5 s., eL rejei y Pe2'2 2 2' 552222 2 jo2 22 2 911. 1. p. b-5. A22.Lveed' ~PUeve, Y215 d.5 2 ein,,, d2, s,LA25.222, L d' hietU-.2. -1,11.22d.¡ s25r2 .22222225 ,22.G5.55.s2 es.1 d,22 Ud.25p~, d, Zs25.225552 2. 54222 4 22 2 s. S2 122 2 .11t, Id.R .55 di~ <.2 ~ e,52 h.222Pp.52s1 ,.Ud.,222 52 d, 0<2225< 22 .Ssssds 's .~e, 1,2 222.1 -242222552,5> 5552U-2252 ,rib.ss22 *2s.s5s i e2 ii5.24 5 52 2 25 2 .5.' 55 p .5. l-.d. 2e. d55 .222522 y 22s522<' 5,.h <22El 2.,2 22. .,iig~~5d4_t-2 -. 222 <2R.2i S.I.4. 22552, 1 2<2.2222 2/2 L 2. 1, 1 s s / D. dr1./¡s'.u2t q-d. ritd~ d ,* . e 1 A b .] d, p ~).~2 4 2 222 ¡<)S (e b, d GRAN FUNERARIA D ALFREDO FERNANDEZ CALLE R y 17. VEDADO Telfonos: F^505-9919 PRIMIERNANIVEPS A F11 R.1P L.A S8E A 0 RA MIara de los Inueles iiarei de Sflhez 1Q. 2.s2s.Co li. .1 dfi 2. 2S2 52 S222 5 522 22 2.22S. 225 5 p¡ 552222 ,< 2.5222.2 A.ls 5 2 S2S22 2 22 2 521522 <2 r2 no~2 de2 5 p~5 <25122 52.S 222 ,L525 Pr<2.pf ra Ulla r'eJ2)22< 2022 es 21 22522 d 21'22.1222'2 Las que se en gaan a si UAms = Por Mara Radelm d ~2 2s 552222522 12222s.55522252522212 255~~~~~~~ ~22252252252222221''225.5222 5.252252 4" 5222222222222 222222 h¡.1112Vt21 2.22A. 5 2 CLAYLkTO.RIA.P2S2 2 2 2 2 ~22552245222 .ddel 2252 r22and.2'22 -5. 1,J1 dda enturir ambm a2225.22 552>25.225225222222252 2.2"25.2222 22252iS225s22222 de 2 5221522125.2 dito5252222522D&~ lade, 2 R# 1. 2 s 5 2 2 2 52<1-'S22 2,f~'24s A 25.25.52222d.222222522i22222222 25.2222 ,2222 <522225222 2222 s2e222.J252524, .,n2<2 JL.22' J-2224 '= .l 5 -W, 0 ir2112A25T .,50 .1O8 7s 2 2 5 .2 2 2 ~ 22 < 2 5 55 2 2 2 55 2 s2.252 <'222222. 5222 2. u 55255. d ,,1225 .2 d e 22 2 222 222 2225~ 55 1 2 222 22 22. 5552222,2 40 2 5 225522 22252 2.252522 5 25S2 52 2552. 22555.52252 2222.2 .2252'd,22522255522 2222£22. !_t sn 2.-'s'.2d 22222 2222452<'2222M-" 5.251".52s 55h.s2.d.552 ,225 e.2 2 22555.552 t L A S E ROR A SIAR1.4 DEL tIRIIEI P.ISTOR DlE RQDRIGIEZ Qua 25211.sss en La H2bna eldo2 d e En 2. da.19522deopue ocbrls 2 21.21.S 2 2 2 2 2 2 .Sac25.222222 l .lss22 Papal. Gonsis 5222525.52.2 y o<52, Mssdess 2. B 3.522 <255.5222.y Encarnacion Rodnqez Pa.t222 )##u& La. Jacinto 22222,22 mD2.j.Shs, y Cands2d P<.
PAGE 9

"o CXX Crnica Habanera DI &RIO DE LA,,MARINA.-.Nfirrol^ .27 de Febrero in, el95 El Cran Baile de la Lia contra el Cncer d d, C¡ 'd -1Pl b.A,.Aride tal!,r. d. Ci,.d, d, 1 C,. N-i, P, Lya 1. 5.,. lA,-~ ~ , U_. rcl H,!A -¡Oi l d, .d,~ .M l M" ~ s. t C ~-111 d .,.~,-sDI~ .1. Tr-AnFi,.A, S.d,t ,l~, d, mIU da.56 .,r. 1 i .,rl, IV "PA d. APPA t d y~ .u 1r '. bi,,, lAaB A 1.Sil .A 11,, d 'i. ,. q~~pi~,i A dldm. 1 i i~. 1-11t' C ab. 4 1,A. gel l,idU" i r51 7~ .d.un p.o c d; Vnd,. q-A t.~ .iA. -tr Gem,,, A, E l. ., 3,m).d.I,,biltd P11 hi.i i .i, A .i A ch. 1-y.aC-elotA-f.o. yd ,p ~n ~~~i ppi.k I d. E-ll. iiAl ntoy0 ~l N,, T a~br y M,I l'rlA.liii iUiAlydeA.iI, lI 17~-r *ll."'nii'r7~ i "" noTIA i ~-l AO!, F.11 ~Apti d i, enP, d d. Ay r A ,~ ¡ 1. n ~ i. A K. L A AiI, C .S A A 1~ A S'li'ylA. rl-,,de l F¡" IlA Ad, C .i,q.y 1. re a 1 .1 Y A d. . IrL W ~ 7 yI A.lAu .JA. d S.¡¡, yA.l 1.SyIlAna-~ ~ y .p. a lPi. i Ai,,,ly Sl, .Si-un P,;1 1 yrd., ill. dl Vd. ^.p.6.1. dL.,A ,-uazlarN os isra Pf.Al,.y tc,me y.,os y A. ML .i DIAILO. .1 PATO DONALO F U PA,. *~AASO. 1 ,.>.5M,T ,,, .,,r, i'l.A.AA "-~ASi!,i.A. Pi* 66. M.6.M. Ab. S. l".B >52

PAGE 10

P~<1na 0 Notiiia¡ Naronaleu i >dIO DE LA MARINA.-lrol, 27d. ,oM Es splndd pra______ arrore e (le Saezle.ie de OSeed,. UdA delUULI. 1 Resbansde deicobraesPudrt dulespiedeioe Por L. FeceoeCeneJre.digend> e d lleiam d O >00. >0iCi dio5e-y.e c~a-c l l.-d~~ 1 ->,eid p5i~~ Deg i ~>e ~ d d,, >,,c d 5 ,> Oe~~ ><~M>>~ e>e ie pTaodb 1% .jc.>5~>-Jeddl-e Por G trrra, ~ lcceceelo.ceeceo.p~el e pbleoccee .cece ~i0lORO i>.liOe P>~>d lC.-> S~~1-co d Jocc0R uilldigii iIC i>.>iice-,,., H>. de i-e Pec Roce e>*icccceoel -cilo e e>.,. ce-o>cec po Trbaj eOleleO> e e iceccl ec.-> ce ec l ciife-hce cee Pie-i ci-c-Wle Oee ce ec.eei-cep0dccceece dc e-ceec c., lOlel ie>. cee l >0e e ~ ,~.>. de s.d-.e di.cece>~ ~dd.ii-l 1.>eld~.QeO. -Co.lecece leccce ceelHlcOc,> SS cecced. MeCec e d, .).e ZgcAe eeO>.dl ce r0 > >. --'P>>eCl-e > o> . >iy*>docecc. dldepcRe-eeo 011 ll>, 1.ei>e ,T.eoece >>lo cci.d~~~ cee d Vos.Z e.~c.'Tld !EP lc. .ec>icceccceCcdieOeO>ic d 1~ie lco CCIe e, de.leo dleeece e l ee e eei cPe> .1 d,~ pe.,,, 5 .> D-o.> eee.dlcdi 0 .eeoele ei-ccee c. id-iO cio-lc rZA I e ,>e c> c eceeeeilelPO> Le epceieccdel.>ecececlcl>- TA. ooUElMa ee. e, cdll.d ~ o'' Aic-i.> i> 'd ci.ce eoo>.> h-e. -iI 2 ce-ei'dec e> e ilfieL >Ree-cle.dl O Mfl FJ ceelllO' leo d''-c-ce>c c> del00ec 1 pefl peii .oe>ced-Z >Cl-e>OTeeiecc jc-~ee C-0Y OU Lc.ec-eoccd. i c po1. eeol.c e -. r PO0e cdelecec e- D TURO HOYII %e de-cleDlOlce e-Soiec Si ec cecc q l. dl.i. iu oe cciecie, ~Yio.A2* 4UeUM cece .ieedcc> ~ ehe. el diici-op.> c > > d.-. ~ l'.>cee e, l Ne-cecd> e lec->.'ieelc d~ cipe qu V-eDADO l du-11e. e1.c ieo >>o ~ pcc~ l do.le>ie le l.> d >, eeqo o eie> ceee 11 de e. h eie>cc l l ecpcccil e iPi l-el Po> d C ececl .0e. d.ie>Oe y0>.d~ >~->~>5~ ee COMOie eec e' eecceOUcid d->ieDE.e LAIe >ece ccccice> e 00 eO ~e> ~-~ cce oe>.oe. ¡uu& IE eCo cbe de .1 E-eCecc1 j~ ~c.1c .c1d. Pe1->_ p .de -,d ---ee--eOe 22 5 16 ~1.c ld-piel .dle o >eOoc d. liA-d=e.d.c-ce leRPOOedc.R>el> P> e de-i'ccc-ec.ec.ecl.e. e ccd < .ldo A Aec de.ede el ceCc-cbee T l. ecle-de ~~ E ccee-lee. Le-NApe-NAL lic> cec>ce 1 (y¡il d]ale eecdaecc e l. eieOee.de Vle b ., e Veeie Sclee u 3132 M-"e E el SU IA O D A H Z N Vl>, c icece . -Pc-ce O eh cee cieio c-eececcoe lecl ldcecc iecee pcellcceee--cle. a ee-cceceVceictic.dccc.ccec'O> e ec,>eleeplHeceOO>.d-II,D -4> 1~ ____G-eccc'i ccccplle-d ce, Pclc SeAceece AId Mee U ce>>lceccecece -e e~-ec . ee> iiee-> ~ e~ .c ccNe. 1. ope-~e o "l".d: M.e 1Mccccdeplcec e. i,.,e Oc, e ocey PD clew ecce Oc--e, cccce.ccucAd. .d .1 c>ecdcVecZeMe. ce e ce, qeiedeee JOSE MARTINEZ ALVAREZ Llec~~,'ece.lelPi1~cee--ceeAlC-cl e HAWA LEId. -1.-eee de1 ccli. e ueccd.,,eB ccl.d.ede ceieeee.de.Fee1.e e~~ Ae F A L 1c E l.C>peee 1l De d 0-ei>d ieUe> eeeo e-ceccccccloeeo le -u.ecec ecccele ecM El e eceec lcccldpCe e~ e e c o o ce c N*epcelse.c->-cecc l. .cceeccceRcM ~-lee-'.C > ce c oic -Old.dec c cdi. ole ce>iiiie die qe.cleeececcee e-e-c> >1 Tc-e-e-.oe-5.5V11 Fc95.Z, eEcUS eAOce Pturno H 400 c-oiocdeccelcidele coe -cc c O ce Lec C a ceeocccelce-See e.ice-c-cceelc>eelclee dodceMle-cdR>ee.leiee.>ecee-cldeoe d c>.e e> e OA> e0e.lC arm,>O e ne G .e eclcpicicec dcc. ecIina d -o ,cieodPoec'la SU dc l-cee, >eccccdc1-le. dDeecN. pc1Neecl1,11ed' UMI RC M I ileceeecc, cdcee euccece. o cee e-ccce So,., .ceceiceccicedeeilIcellce ceicccec ceedo d le Ilcelce U N.c cece l -elIeo eo~o ~ c ce dcle11eiilececieoe. -cl'c ,MA IJL ER4K DE CMPejecice -cceec lce, lcce ~cecocee leel O. c p-c.ie'.dc> SRececico Pc41,21-1 R = b ABA PSE D Ocee,,c cdl-e-ce-'oecccc p e oscee ce.e1 .lecl~lce1c>>ceceillcece__IDecNedv = ,',%, Ade. ceee-c. le-ici l ________________________________________________ Tcele.l e ce--eRe-cecee ceTede e-e' ecl e-,.i.edicii ilpcie Cc ec Aee. w eld C -cceO de oe c1c-e3cc CceN.U.e eTepcel .c ecHce ce4. I E.ec, Oel e 5ANT P.> <<>. e-.ceccee-Deo 050.1-et-deN U Ml E 5 EMI*IU E e nlee. e eoqoeee IRo>cc>oecee. eo0ee e-eccR>e. cce iclliie.cice>~de >lel E l ~a.:i 2121 ~e. I1HW IDiL C lee ce Laee-elePcccceccC T> >2> L,~e~, ecelecede.-cccecOcIcicecee >o> de Lo Oe-eoe ee c cceecl ee oicceoOco>.Ced dedie-le-e lo e C IR D diec-eie1> 1.en. -c ccecen10>d-eel edepe ce-ee. c-clloseuece14 ci ae-c 04> e -l le. ee jmco, u e, aecer :s i s, le-,'> >,.e.ic le-ed d eeealdi dloosu l saAe-ioc>eep ce e-cerOSeAel.cp =e desde Ce,cd!!¡el l1ctoce-ReR.e-N254A >o.eedc? euec e -SCED DATRA A EEN 1EN I cu .Sc uO-c> ce eHcc Rl>ye eoedey>clc.> odeccil.d 2cpi e e eceec dei 000, lii> ,e cCl, li, OCCARMEN G. ce ele-eoCnpeNoT MUl ceoleceece>5 lceccooopececece-.iEe-NelooeeSeee-eepeoeec.o4oeP .0 .~ c.Ol.p__ il qe ehe.eS-c-Ie>os ciecepo e clgecde pe SSPecc.eciliiie Ce> Scelcoce->jeeen yToece .leele. ic pcOde2>Oclcep-ide--ie c hi¡U0. qoedeo ece leo. eece-eeei-~o y-ccee>.eledReA> A Le J-L4A1 eqo.eScee-ieeeeceee-eddeceeO.cci oeo oce-O-e dile elo >e>e-e-cc, oeH _ed-ycpdeoo o~S. F cic 5l c Cii ia. oece m tce-lMadilddedoausente),e y-oictoriano (ausente)cc 4>, eNo -cee~1eMo dlaelici> pce-ce z ia;M t ld aPrez cicc oddeqoipe-ideieleieGc(aumente);c lec. -eMceidencielee-eio ceecA 1 MAI >.e-eo.poedA~>ee-¡cae-aaz>eooManuelldelleo, Dr. od AlyarezciSe A-Mi que c die01 d dee-c>Se Aiee-e se eldeloegel tece oe-e A ~eiOo c -ole Ae-OGt.~ ,e Pihie l. EL lSO l>.e0i~ei.>A5l.-eTcce>eeee-eecbeRc lipoOiOyeilCd>iedlteiwMla pecde*l qe.e.l-cl ee-ee> .lce S Pbeeee.iioece do.c-oeAe-,deioel-,ld CeE Fle AEA I.e ---ICoANTA Y BElotee-le W 71

PAGE 11

DIARIO DE LA MA&INA-Mrsoles.27de Febrero &f 1952 Crnica Rabaner D~ aU7Absia 4 15M y abt~ Us55bs u U. (F.zs '-Ce. Meriendao en lhonor de Tila A ldecoa M" AG,,-y .d, -A,sGid-di, Ca A.p.asa R A.aa ~a. a. a.,a ~a. a 1aa -'a .a ,.aaa asaU. D-1 A-L,. C,-. 1-,. k .Na .tMt Y, ia.aaa.AaCa .a. t.dd ~ 91, A5S, J-, U Ra 0 C ja .Ji~ M.aA. Ss. , aaaa ditaaaa .ja .Saa a. d. Oa.a N ., C.~'' N, Vi,.aaaa 1G l~A sa aaaadaaa.a. aa luaa a.n f,.a S. .aaA ta,.G da dPS Na,, aads.s uta N.,a Alai .Uaaaa .ul y 1ao .a asa~1..a a. aaa .Gaa, 1--y -P.s.' 7,.'K Fass. ia i sucP111,1 d.a.n A. d.s. ,,ssaia .Noco nos Espajuatos CINTIICAMUNTIGILDUAbO SEMANALES y el ~.S IXT~ W¡S o tUib DE AIuO5A OaTna IGLESIAu El Cincuenenapurio de as b R.pl>ic (4. llip4romd> .%: au ;~ aN.aaIn A. ta a aia' K.'.a'SS a sa. p,' tada. -W, h,0 Vad. .a. ¡ d.a no n1.ce5q_ d Clgt-1, o Mamana JUEVES.! (Y TODOS LOS nUEVES> 10%/01dedescuento A TODAS SUS COMP2RAS doWla Unlornte. 7203 203 2.25 3.38 Eaaaa a@ SaouCa kaa 0.32 N[PTUNO Y AMISTAD Recibimos.! -nueva r*mesa 117AJ05 DE OPAI Ea bi~ ,, aa"aa.' 3aab~ o o Mercanca.d e PRIMERA. al precio ULTIMO 1 NATII d. .11, a ~t. .a qj-dAaa.Caa .', PSI 1-' ,.,. saaa A fitr,.aa p ~a. JI,.ia a. lhoabsila P.aaar.aay a.D 5laaa.i ta.aa. d. d, a¡.r ., -, A,, .a *. 111LDES <72IT F AEJ1.1ATl L~. dis 0 ia Ouaea MeDC.6 sin costo Slo en NATIONAL encuentra usted este lujo., la esmerada ateacis personal de dos atractivas stwardeasss; el acogedor ambiente Me saln de cocktail% Starlight; una cocnasincom. parable, sin contar las cmnodas butacas (s,6lo dos a cada lado dM pasillo), la msica indi. recta y el control de lA presin interior del Otire para su mayor coafort. El servicio Star de NATIONAL t ofrece los vuelos mis rpidos y lujosos ¡le C316 *tea. MIAMI Unico servicso por la maAaina tarde y noche ea luosos cuatrimatores. NEW YORK. 5horas de vuelo TAMPA-WASHINGTON Unicos cuelos dartos directos. Adems suelos diarios a ¡otras 35 ciudades le4e9usga S~d P.e a9 -00-" "~,uMaa yL 2 -A*mrL~yi-549a¡ PAR A Harina de maz MAS PERA E NICIIENICA COMPRE ¡lilINA DEMAZ QUAXER FREESCIA IIINIFICA ¡EJem ¡¡303 lujo r

PAGE 12

DIARIO D LA MARUNA-Mircoles. 27 de Feb.rero de <1952 Ao ZXX Noticias Espaola Hlubo iniceiacin eii la Caridad .\rualidad Catlica El Rrdo. Padre Llorente Director (de lai,4. C.U.' Por Juan E. Frigul, d,<. 3 7A ',3,3C 3 L < 03< 3 I 3 3 > 3 3 j< ~dZ ,~ d. 3-.3333 3. p~ ~ ~ d~33,,,3< 1<.3<. 333 b-.33 d, 11 33<3<3333' 3LAR 3~ plus3>3,3 31! 1 >r<3l p ( 3 I3 i>I.d3<' d,3.,3. 33.0~1, .3-, < por3 NI.33333 Alfonso> '. XIII3< M.~ di 19 1. d tU lA> ELA !MAZINA De Caballeros C atlic¡eos' Rub#,n >17 Nela.-,< ssiela 5 B3. < <33 4h"., 3< p p.3. <3.<, j -'<.3 33-. d, d 1 3<,33,3< 33< .3<303.33 l33 ,, ,3<-3N3< 3< U< < .<333< d433O>--15<3li ,, bt 0 r2t--11dlen Bauta el -'<<.3<'pasado lunes Inaugurada.re (.333>>7<.la del n dicha fligresia (lli'pad dte L labana> ,~ < 344. <3 3<~ ~ ~ ~ ~~~~1 Old.<-3.l.3~33<<33~ 3< ~ -<~~<.p33 ion o' 3<3 '<.3. 33 11n,33<<31,> ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ P--, d,¡~Joi. 0 3 '3<4..,.,<3,. 1' I ''.> 4g>3tmi 3<-3 <' 3<~<<3<3< 3->''<.d (33334.3<-d0.333d, '.3<~~~~~~~ l-3.< < .,.,3 <' 3 333333 3, 40<33 <,. <>3.3.3'3>'.30 .30".'. 3o.33133 p33 33033 QUill3<343'3<33< en la4. 15 P.33 Sn 3Mi 3.3 Y "D E~ 'od .>< 3 < 4<'3.Un. k.31 >13A3, l-< [¡-l,. d,33 . 33,l. 3~~~~~~ '3<"3' 3> 6. y d' '333< < A433 < 4 3~ < ,3y, d"' 33 ~ < 033~<~3 Rif arn un tr aje de-Manolete Valudo ii a 'Actualidad Espaola PorOsar eeo smade 2,OOHa perdido el Centro Asturinno <33/ En el Aeropuerto Victoria sin Bandera ¡Nacional o.,' <~~ ~ r, l 3 ro .d u 033~ J.,k -'nfigrl erle es c D,,. de . C111-1-&S.o ;~ le-R. 3 < t<' dEn el Festival de lateu a O C ItC 3tLf o,.33oS.b.d, b-3'3330 < ¡3,'33d. d~.<10.¡ tu,,. 1~~ D o., 41 .iee. .,e.td ¡ hondo tnl.33 d, tern3< ~11 ',3333>~MM. 1 br.dn, -$-. A<3 b~ d,< 4 3 t<3d3" l.3<, t.n, "",e, ,.r ,3.43 3 qu.<'oyg~ Id,,'< -'. Bedr .s,'.1 ir n" '_ .ni>. 3 < .,n ue

3 del ~g. o 0el n < < <<<"e,. M 3.3.<-',,433<3, 3<"' 3ez que>o. 3<.o.3l.,'.clo d, 1.<~d, 3113' mlv d,' '''' 3 <'3<' 1 -~ i M n de .3 !.e.<3 d 33. ~ o h 1 ri3,x ,,, 3< o. 3r~p~.3,3<~~~3 <<'11~ Co-.a. Citil.4E3.en dl" -d d ,da. D-r: Actos.dlda Ene alero eja. 3<',, 3<4441= -3< 3'3<,'5,333 u.3r.3.<' i ,333 37 33. 3~_ __ e aldIfrcen e mun3 T3-a33>. d~ d. .p03 Ir~ ~d -3o*3 <<3 ni. 'que 313 G LIIA3'.33. ¡<. <3.< >3. d .' 3 < 3 d,"'< L.< H4.1~< r13<.i3r 3<3<,n-se.333 4.43<'a 1 034343 33113o 7133o~.l 3<3p3,033. 1 3< d.! tI3ret 41,->.no<-T,¡'vr'of.<'A.f<.at.io-.r, G L-1).r.din,,< del" J-0,<. < no3<3 .1 )p¡,, 3 3 ',3 d,,, '3~*3> *3343 ,'., Y, !, S. he C !: L ,-p,.3<,3.d, (. ,o" <, 3<0<3. .Ir 33d, <3< 3l 3 G.,.~ ~ o. de Ro3<.''. y33<'1< ,. .0 ., d,3 1. <<3p¡34e. d<3 o> >.33-, 03, 3 3. f3 y ~33333-,3~ni~ y 13c331. Z. n n,' 1 rIt n., 1.11.o3omio dtir d ep n inY oor n~ ~ i. o<3 3< g., ~tan>, .3d P h ,3< ~en,<'3 o,'3'3<', J <3<3.83.,l. ~3 3 <3 3 <33 3 <. P,3. 3< < 3'4 p -3 ot.4 3 <' 3< < 3 3 33 3 3 3-3' '3 3 3 3 < .33 03 03, 33 3>res .3 3 .33Y0,d .de3-. h h., <'33334' 3,3,3<> 3 3<~.33'3<333~ 3' 3<. 3,< <35 443<33 0< ~ ~ ~3 ~<3~<.3~<'<'. ~3~33~4 <'31d,4< ,,3<^,33de 1. .3<<3. 33>3A .n 3331. 3 < 33 3 3 3 3<~ 33<3<~3.3 ~<<~ 3>~'3,4 3 .33 3 4ral,,.di,33> 1 .o, 3,, 300<1,<3<30 .3<3>03433,3,c~ 11 ~~ton3> 3<3< 033 3,3,11,3<3 ., < n b y 313. ~ 30<3<3<33Y. 3<.i oo 33< "e<33 e.i 3'd <5' 3 3<3 .3<. 0 A,3 m. 1 30<43" 3~o <'<', .'3"Por 0113<3>.'-' d,! .3<3o<3 E<3-1, 3 3i~.<'3, o <'<.3',o, 3~><3 3.'<333 3<<3-33<<.3, ~,33~r<.33,3.<33< 3 333<4 3 43343< 33i4 ri.ro33 o3-<4b.r<3 33,t En 'el balneario de 3<1 f3fi,30j3a<.<' < 43<3 .' 3 3<<3< 3333,33<333< de< o,1.jip34.3, ,3.1,3.3< 0< 304 d.3'. .,.Le1 Ro3~ ~1 l ~pl~d. d ~ .i r ,o W) 1.3>' en', C b,< ,,RIC, H. 3El ~~ 3d,. ~ ~na3 -<3 3.'.Y ~ 3,. Td, quen,,-ena'. In h:33433330i 0<3<~3><3-3.<33<3~In<3.3t313.15,1~413
PAGE 13

1952 Crnia li ahvan cp5. -. 56 6 t.h. d ss.s .~. d =da.5.5, y i L,,U.-6. 5.Z,15.y.y Fy -11 ¡--U'd r 65 1.556 s11M5.51:M t.~sU,~ y ,.,.leo bba.~ y y.p L-5. d.5. 5ua.5.yyl",ss.U -h 1hoy, pe Psl l. CU.y5U. .1. .Iss. ddy 5._~h-. JM--, a. ~s d L. q a s ,-5. y4.5,.C.5 1 s,.s5 ,.115-~. 16*.Cs .y d5. Vl J-1 y.,., ,6L11~y~1 y 6.56.S.,,,.1. IisAd".yLu. s< p. pel t Ad1.55. ybI .I y.ls Dl. 6. E.,,y .My, y.~5 .H..sy! -~H in. My S 5 syU. 5. a M,,,,V t . -y C~. ,k d~ -narae l,-1. L.,USIy.6. MSy.yM y Y My55,a d. Vd6. 1.5665.U-W.11 s,.LasV I.y, E syy 5 .1yAsa.i 66.~~~I1.5. ~r,, OsaC,.Ss 1yy5 Ms,1 .6., a .65 16.-do ha. ISyR1,y_ *1 ~ Shssy.ry y ,.6.ySa B.*C. R ei,a de6. 1.6,111.55,5y6.5 ~~~~-U 116. r1r~.~U E.f. y .d,.,it. L. ~,.,,,,l. 1I. C.P.u. y Us5 65.,p.,,j p,, 5.U. CayyU. PhUs5 C H iqa y Bu. Syh~5l KDea 6 P-N-i Y.1sydaC.-a y Mm,, Hrrq .m1616.5. d. .s~IlaT Ol. Ayat. g, .y, E as,.y Jal,,M.l. .R-11 ("d PNtitr Mi-1 ~ 1 .so. F. sa51. 5B.%.¡ y y y., y ~ t. PRs.,,. y syss.-M 6.ii. A1,5y~. C.y,5, .61. 5 5.,6Sl. .R,.yb. .,.,.,.se ysa C.,lny 5.,yhyy C~,.Ss., 11.5Y5 6.s .8 5.~ .51 d-1M.~11sy L. ,~ d-ys Y. t, .55s. J os iAa., S8 U.61 l.,1d.,, ,. y .5U5Y y.1U1a y.yC.,U1 J5.5Alto~ 1511 a.El ed.5, 1y.,1~ .ce., .,. ~h. Py, s5L1aay5,,. E. Jy5 CaCl E, 111-11 Rdorm FL Sse la s.I.~ y AS.S fsyMid M-55,1,. 1% 15.y.R C.~ ,,1,,. a E.sy. yR.b55~Css.ss U.,, d, C., 1-y,-6.ta Hy,5 d6aU B ., Ud., My. -, B. .8 l¡. 5 .M,y. d~. 41 .,.,g~,y>y ur, ,, Y .y.,U.y.,. on,. 1 d, T,.,.,. ,dn W ,.k .U.y .I '.s. M.ss.,-,t U,,.y6.151,y.55. 1 -t5.I. .5y5y5.5.6U5 L~ yA ~bsl Aler T loy mie -ll, a,. c.-s. 1 1. u Sra5 .y.C y a, .l A55-,U~ *.¡,G. 1S.Ypl-Me. GP .1.M.,ll1~ ~ 51 ru DI. .c. y tm .y.sU boda. aa. .w.ts. >'1 IL s.55 U 1,6 ss5,. 11 C, .y 65.1,,. ¡M B. .,Sre,s., y. Ent. M .5H.,y.d., Cl. Pyy.sy L-,aRs-,, ~ a 1. .-.,,s,. p.y, aUal .15., ., 51 ,1 Su ,s,. y 9-yh. T.yyy 6syd~y E.-:U,y.s Du. 1 la ~5 Msy el 55W.' 5l56.5, 515 .y, Ali. 616.S.s. .de.C.-;61.5, ,yC-l.Gly "., yp 1 1 ,Mg-.lRl,. y .~6y.Car .y* 65de .la d 55. .' 1. 1. Kui55l de L~55 en. 55 e5 15.ssa.5 E.y.j. y N~ .Dm.;.ysEyy.n B-L 6~ 1 ~ .Lu de a M < CAL AMael. C ~ y>l* .o. M1.6.1~111-,5R.~. 1.s,,ysy flnn .Uyda. Fy.5. Ws. 1. S.,Up. 6 5. 11 51.L.U, y .15.Hys.,.ly ii lo. 5.5,UIde laMa.5. Mfijada.en 51 ~ eih y Albet. i.5. sg 51 -. 1 5 1 ^ y I. ,,,.a d,'p.5Ia 5 7j= -P.Lolisadel, y. -n ,,sa Rl,. Ay.,,. l. Tss.f~l 1~ .1 5,.5 JsM .l.I.1,y -M.y.M. al t y S' y it. 51< Ira 0 ~5651 556 6a 1 La y,.6I 1151< o T. y.1~Ad. d. 1. M.r.l. 4 ,s, .n y,.5.y1651 5.55.~ miy ~ .y )fil-11.6 MRs. .,,aya .sa. 1,1. b4,1,y d ~, d. lS1.56, w. P.65. 2 7.-.a.6G -. y .b. o Jds .51 .1S,.6.¡ y., 5. .6,y5. L-dy.6551.51 .*6 y l. 16 M t.a.Al -ss. s. dJa..1 s5nb ..6 .s, 1 ,y E11.UD.1 yJy ¡J. .su.m 655 .l-.A~ ) 4 ,, *1. ,11. Cit~11a.y. 15. .6. L.s ~I~.syE5,s.4.q. La -. 5g.1.5511a A 5 Im.6y d .0,s1,11,.6 511.M,.615 1. s. .M 555 1.5 5.555.Y s-h--¡ 6. G,,.,s, cyproy.b *.I 51 U. Al. E -"d-E.Uss6.C.~.L5 0~ y J.¡s,. L.y -o 1 Ps, en., g ,) M 11. i5,t.H, M 5.i i,s C. 6 .la ,. 6. ¡s M j ~ 5 4 7 s s y W p t .y s t 1 1 ~U R W s a n .¡ ,,ls. s y .l 4 5 1 5 ,5 E y 5 .S 11 C A, C y d, . 5 4 5 .ISa. 555 y5,. kI .sa.,-U~55 ,.y 1 A Pun P 5. 1,, M y s.f-1 -5. 1655 P5 ~C,,se.'l. U.,a S ~ . ,.s5 Trt t, ~ .ls6. ,1. .UressPs-.dS.,,,-"e.aEy,n.,OB.,,,, Cdmd de A. 1.*.Osd4&a.Y 5.dr5E7, A mod 5 6.y 1.55A155. 5U el .4.6.5.yw, saaSss 1 ,1 Ama.,6y ey.d.s Aire.L primoa l-d. .la ¡m d* ¡ ,in, y ya6~.6..y El Cin¡cuentenario de ¡la Repblica en el 1.C Pdd.9.= l My'"l o d, Va~* y ws a. y a.J~ ,.cl de ¡a.s.,1. I'l~ '. y M,.6.Hipdromjo 1~_ a 1.11 yys65.U' 55115 51,5 1. lAya6555.C.Wy 6,dsM11yy, ,,, t. y -. ,y. 61. C:S 111,.Casd,, y,. Ju6. t. 4q1 Shnos.s.ky y md~1s A .6 G-s,s. Ss..1s.C. Ra6s.uyEa.5ls.ss M.-Y G v.sy.~fita .UC.~, El -D.,1y1551d 5.ti5 t.,. 8 .l . .aUs R,~ U^ 11,1 I, Ea k.s. siE., CaE.5. d 1.y y"u I,1111 1. 1 1~11 ,6 C~.a ,1 1. A 1y O.y 1,l mil. .g. y ~ AN~Js ,.n. y Alns. ss A-I-. 6 dV.y. .I Cs L. I, s,hL5-. l.,, 4~. 1.-U s 1i 61,.Ari.5.¡o5.L 7Y"nnd@xs D05.y s.565 51.6.CI.llb y~~~~~~L C56.5 Ls.5511 Cay,.,. 65sasa y -2 ~t1. H~6.s-5Vlsa.y= .,, y s. O .sa mAyl.516. uUsY 6.55. 51. y.'.1 6,,yM.,. -Is, ,y 1 16V,. 5.565 .1lsa .16. s. y,.6, y., .t, r0 CU e. .5.5s.Y 16.isssa Eyys,. 5~5 W M5 55." b y .,Dy.R.C51. .s .,11. rni¡LL. y El asys,yD.,l1 ~ 1 :y. d~ Al,".656.5.5ra.Al o. t.1. y.6. C L'X. mt5 La. EIG-1.sl y R .Rsa S&. Ala. 6.y= 5.615 5 d 1Rl.,R.Ly 6,-lasa y ~ y 1 y.555. 0 .1ysa 4Us E 5.11. h y Alicia C¡.-. 1 l 6,r., ,.1 .e l ,,,,a 5 C~6. y G.y s51 ~5.5.y ,. .E.~. ll.~ El .5.5 y 151.6. Es sy. 0d y lV,. 5. ~ E,, y6 y5. y1 0 1s 6 5 Eds. y 1 a.yse. .I.F .1s ~ ---. ip ilg.5. A.5R. Y 1y yE~.5y1~y.Z2. 55. 51.sE l N", G-yy.s 5y,,.y l~s. ,, ~M.1~ _~ ~7 y rC.as. M011. -n 11 t. d~1.m 1'. 0,-' _-______________ G.ti H--y6eh F y Cal,, y.~ y o,. 12A. ~. y.,t y Malals .5a1. A-~ C 0.y.15 ym.6. j, .-. ud. la U.,. R56,. 5yis 6 C6yy. y .(aq, l h ,y.Wy .5?l. a 1 5 d. C,-. y Gs.yg,.V.lAl.~. 46.Y ~.M. Ra.1 y~.a6. y .S^,5y RE,,. sAl~ R2 5 M"-S.y .6y ,P.-Iis d~~,.yA5.6 5.sss.y. 5,,.M-1. 5Ia .6~. ., .yl.D0-1 ~f-, 15 y ILa l.O1. 1 1 u ma 65, L.y. .y. ly d rLIFmIJuTH "un c yl. -rrA 6,,y,,yf.,,,-, -el.,.6. .-. ,. U-L1~y RsFs5.a.my.J F.-.yyyySTI TAi-.,. S.ee I.t.yj~, yyyyA., El yIla Alu,.B T:d. 1.IU.-, ~ # d R,s,I E,X.ydst y L ~a M.].Fe~ ~ h.A.Ca 2-eraM.ythU Ly-roj A 511. yaa 5 ,. yTAl y. ytrA.y. y Ly -41r. 0¡" ., E,,,~ Arteciy,6 yy.t _R y 1 .5, B. ,s y d ~, y s,Usy. 4d. ,ye, 51 y M--¡1.1 ~sy ,,,.d. l. Y fi. u tui ,. 6.,y M gs. l.s.s NS . ¡ ~. y Tet ,56. 1 E.y.y LyL. 1 .000 5 1 3 3 '/3 A 3 lo ~ 51.1 firme cterme para un histo ¡ven 1, 0., 32 ,1 36. 9.50 Presentao en ULTRA sus ultimascreaciones en NYLON Acenta la bellan §tural d. O-6. . Yio, a#ro. 0. 1 32 i.53 119 ¡71,1111 Para los vestidoS muy detaos D., 32 .1 38. 5.95 Seoaroanseri Para ludr todo el escote con seguoridad o
PAGE 14

rI-NJO0 ONTIUA LA
PAGE 15

LA MABIN.-Mirrolet. 27 de! Febrero de. 1952 Teatro ~222222222222' 22222 2,222222 222222 2222 AAS 22222 22222T22222 222 M BAR HES 1 TR1 0N AMRX2.ADR IIAIN7SARE To CACrTlA A H EN2A2 U.2 N22 1222N2 2E22R2 2S2222A221, 22222Q'2,2C 111,2-2 T."2 X ~ ARENAL 2<. 311 M11 1 RA NI22RA 2I 1 A V E 1 P A .2 22 2 1 T-dTURIA 22222 232 Y.,12 t) L2< 12 .2.21 2.2E2l2 22222222C2 A1 1A ZE z_~2.l'.,2T.~2M.MI 222.222.22 222 2222 .F222 222222M222, 22222222222'AL115 1<222E2. RBADL1Y)CCEN TR a 222222222 2N2 22222222222<2 22222222 22 222 2 222222222 ____rpr__r,_"lF, R .T 2222<~2.2 2222222 <22 <2 222222 110 A2222U222 2222>T2 PN 1' 22 222222.2 (F A R4 1T 24INs2 F1 N 1, A Y_______ 2.22. 2022R22122122A2 2 ¡J T>70 ~ '222.22l.)'' 2222 -2222'<222222'22~~2~ mF 5~A E 91 PO' R 1 TN II1 1 22222222.2222222R I N 11( IN I11 X, 4>I~ ~1 P-11222222 .,1~ .2y C.~222 A-,2 GRAN EATRO1 "-, N. 1 -T.1tiR l !?ER 22222 2 22 22222222.22222 h22222L2Or22 2 2 2 2 2222W22SA RIN T22E2AT22R20 222<222222 2222<2 22222222 RO1,1222.z 2 n2i22 2 222 '~ 2 2 2 222.22.' 22222. 22 222 2. 22222TI, INAT.,> S AL"N REGIOt 222222 2 2p2214 0 S222 2A 22N 222>E2251,2 S> 2.22~~~~~ 2222 V2222H 22N22 222 2 22 22 22 2 C522. Un buen programta de "Tensin en el Canl 6" E 2 2 p. l2222 2 2 p,_22 222 2222u22.22~ 12222~i, 2 -12. 2 2222222 22 '222 222~22222 22<22222 ,22s2d,. 12 Mi ~222. 222d 22222 m,2222222 1.222<2-t22 ii22U-22 .22222222211 f22le 222222 2222 i22222222222' 2 d,£2 f 2r2222222222222W 1.2 ,22 22 .26 h. 222,-7 2222 <22222222d22 i<2 .2 d,222. 2.22 2~ 2222 2222".222222222 p. 2,22222 222222"22222 22 22 2 22 222 22 2 2 21. 2222 .22 22. 0222222222>22.22 .22 2.2222222 222222222 .?r.222222 2222.2 <22 1~ 2 222 p2.22 2222222q22 22 2222222222222222222.2 22222222~~~1222222222222 222 B >2222. < 2222o 2 ~2 t22222 n22 e,22 22 22 2 22t 222222<22222222222222 222P222 222222 d2222< N. 2. .<2221 22 2CM.T 222R222222 222222 2222 Z222222 222222 U. l-22 22222 222222 222222 ¡-22d,2 C1-2q1222 222222 r2.222 22 222 1 p ~ 2, M 22222 2 2222 ,d.,22221,r2222d 22.2.2 222 22. 22224 22222222222. 222~222 22 2 22222'2 22<22 222,2 222. 222222L '22 22 2B2 222<2 2222 22 .22 2 22 22222 22 2222222 222 >'2222 2222222 222212 22222 222 22 222o 22 22 p ,2 . Por LIben 2 2 Giro HUMARA. yLASTRA lSCA 1222222222 r d C.W,, 2 i <2 2222.2 2222222 222 ,22 2.2, 022222222l 2222 2222, 22222222 12~ 2 2. 0 2 22 12. 22. 222222 2 ,22 22222222 2222222222222222 L.OS2M~15CiSD~bal~a8 V 1 2222222222 q-. '2 222 222222 '22222222 2222 2262 22 2 22.222222 .d2,22 W 2. U.~. ~ 22.'22222us¡= 2'222= = C222.¡22222 22222 J7 22 2222222 22 .22.222222 2222'> 2i R-112' 22, 2222 22222 2 222O2,2222222222 ''2 2,(.ani1e$' "por la gran 2 P-22<2E j, 22'* 2 1 Ja. Italiana dr Rr222.o222 que acta en el BLANQUTA2,2W y1 2 222'2 2 .222 2.2.2 222222222 22 endel a La IiaI>s¡¡a 21< 2 i 1 .2 ,2. d,.2 2 2 2 R222 ,<22 el notable ipiani-it.a (ie 222222222 .2 1I2.m2h.<2 !2,das.2la 2 22~h L' ('hie ('aulia Arrai¡ 222.'2 222,222222222222222222< .222<222 '2222r2w. 22222. -d,, ,22. .2>2 222.2~22 .2p'L2 E2'222',2 22 EW 222.2 2 2 1-b1 Es L22"222 '.222.222222.'. .,.L2~2222222222222L222 2.22222 2 2''~2222'.<.L.dL,. t22222221.2pi 1-122L21: d22222.221. 2 2. ''2 .'. '2 2 222222 2.2 2222222222. *222>2~22 2.22222222222P.M. 222.1 222.22222222 22.LA 2 2. ldy '' 2 1,2 1-o 22222. '2 2L,.,' 2 222'2 ">2.22226 2Nn~.2~, 2 222h'-22¡.l222. 22~ 2.,, ,' '' 2 22 222 '2d' 2J" 10MOTV Tabla para Planchar 2 ht<$88 C uch222.22 r.i6< 2 2 para222 Postre*22.222.222 222 de Postre R.Rebajadaseda4.9< a 696 $22>.222222222222 1 2 2/ '.VA012flA0 asaanucoto"&a 2 222 222226y222. e.a22S. 42>4 2 ,2222. 04~2. 61222%w2 2"M0MENTO20MUSICAL SARASAS PALACIO%> $9.242 2"6 M~y-2 22. 22222' ,222.; 2 02-222*2 c~.2 d GRAN0,22,622.2. 2 cinemat o g ra fialop21 en todo Egipto jHQfe So222 2 12222Enima¡o arias i2<4><2122 222aque dr<> d.2

PAGE 16

IA(,¡IN A in En los exl rcin¡s 'aolihrin,fi6666p,,6666p61 DIARIO DE LA MARINA FrBRERO 27 DE 1952 d/al Rep~blica 1 ¡cadillo Criollo :Adquier eel M. de Agricultura h165Iaugura a l-d aEeea5"otelO De a.M6ooad y rntreganflel tna t t, r I¡ E ulmotractores yequipos agrarios bl : en b: de bdiisien debida lo~,w. tu.¡ 1111 ¡¡1<>ell arrientn lha comprado 121 tractores y unaW de t1.6666,6 La~. 6 fu66 61 .11 ,6 oi646. 666.6661666< ,6,6e ni 6666666666gruin cilidad de o110 eardos. Servic-io (t cmpeunad n6 6 d66, ¡-6 6 a P er grio Acel 6 e,,6~ 64 6 ,h 66666 6664 166666-. d,6Ag .6d666616.6 6 6466 y4 Y,-,6.6661.16666a6626 1.66ni",6. dl66. ?a.66-o6d6L66 .16666666666666 6~P66~ '~~ 66 66666d.6d, ,j 66, 666.6de d 16116 1 e--¡ 6;",e,,.,. dd~ 6 'LA .66666 Z6.6666.0 Q-60 6.66 I66,6_u b.l dl 66 '16 6 2-~ 66666d,,6 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 66 6**66,6666666R6666 6.6 6 .~ 6646~0d. 666 6 6 a a M6666 66 66666666666666666 66666664 4' a 4 d6616 6 ¡C. 6 6666 a 61666 -aa -66 .666 666 61666664 666 466'20 .6 si, 66666, 66'66 6 Para tener desde las fiestas de carnaval y usar elegantemente todo el verano <6666 L.¡ No paraliz el baltieario (le San Diego66666661666 161666616 6666 666.66666 666646 666664666 6 6 6. ¡ A 6666 666 6.66 66 6 .66466666 6 6 .666.6 Cutis aun ms adorable. P.blendoa I*d 66c6n 66 Traamieno 666 ,n 1 1m 12. de 6 6 6 666 6 666 6 6 6 66 6666 624a. 66666. 666666666 66666~ 6. 66 666\ 6 6 6 66 666 ( (J*~ -~ 6 66 6666666666 ,~660 6 i~ 6666'~~,~ 6664.666666666666664 6666666666466 66 6666666666664664660 1 I6~ f 66 *666~6 6 (6 f ~ y~ 6 6 a 6 a. 6 6 4 6 6 6 6 6 4 6 6 (SSSFII6i ~l ('115541W) ¡tIc SI RE¡ 6 LEZA 64 DOROTH) GRA y 6 61666 5~66 .1 ~5 '6 d666 661116 ~ 6 6 v .6 ¡ ¡ 6 1 .6.'66 6 66-a 6 6' 6 661 666$ N 6 ,cst,,a Cccc O'de :azdtzlcc"j666 irrSumpe on oen Y 460666~ dc;Po6ecc dlegrd OuaeSe SCS ocurre C06604D6 6 Id de los carnavc)les Usted estar encantadda de -tenerlos desde d 0 r1-dY d e usarlos en las OreSetes 1,estas, j5 endo Unadedcl1s65 06mCrd1 1 Y sus e' gant;ilroS riodelos, de' acuerdo Con los ltios dictados de la Mcd: le aseguranl absoluta pemdnenCia, 6 Alo largo9 de todo el verdn0,! T ercer Pisou .6-c6es 6altos, 15 05 ~ LO de Si, -a bid,ca e cc6,, 'de 01616616666666Con, 1666266666 6616266617 95 M6~ 5 ODELO de 566666z66 blas 6266 6 de 1t 6 6 CCI tacones6altos, 1? 95

PAGE 17

Sports DIARIO DE LA MARINA Finanzas clasificados A Habanaa fircoles,27le felariarn(lsI152 ________ Ao t\\ 1Pagios l" Ent accin, en todo el mundo, (,s[fuo -aa aisjl ps alael ara',suna11-29 la-livaso ejrcitos "pacifistas"~ del ihreni ¡II a liis In 1usre l etaa iaa ia dea. l.ii' 1l .,£.a i ab, l~ 1b.aaa ia da> ldi i Iasb d1P, ah> l%a1 -a d -~aabaada PapaJ' ah.b assoa a d.b da a sdd bpalSI t Sal da ~ai.aadi Pa'ald Pa-.a d ,a dlaa isa 550 u dnLa Clasa. a. lis rrlaaaaaalasa Sl-aah I didasaas a a Kaak I-,i daa5-aaapada C~tasa ¡a. dala.aaaaaib E .a, da. 1 h.a5aa iaa a u a o illas SaiU-taoPaa. l aa daCt daisa Cw iaaisa* a, lan niad h: s#aaaaa~ a a. aaad. ialssaEaa>a haga p s.a.ada. aa.paad isd Ibaia yh~aia s aaaaa ,. ilai lasni laar-g aaa St a di d bs-s ~sial .i, dal 'laia's a ~idaaa a 'Io l da aldosa d.a C.hagu.ailoal a 544dioanadbliia Por Robent Locklsant frases ronatrsa el ame aaaip-adak.pr',alda.igl.daaaPa. P,aWS1, Esaa a al da ruiiaaaa ¡Aasgas Esdad a. 11da>i>I.lida, Is. i>-d.a aaa>ia ia deda saisl a lasaaaa~ dsda~ Dapa aa>ali.aaani 0.>aa>>alaaalgaa>~ m"-i>ua au-1,aada a, aa>-a> Zaa q"d >, -d ,a a als aobaii aaaopP-aa.darada, ha, las~had S asI a o lda, 5 ao aaa a.a y~ asa aa P.daaaga aaabajq-a~aada d.a.d~iaa.Papaaa Casas1 a en aab aa laa 1.ad¡,a h. y dt. a >s p~a noaa a,> la.1 6.p.-.la 1~ 5 M .i. p. iia>da' 11 da a>'>ndiaidaarr la daa-i llsa a P>.ia la .1 -, rda >aaa Saaaaa.ada la> ,,odail d, P1-d1a,, la.~,allaC.a qia.aaaaoaaad>-as~ ennr. ala socia.l e a 11 ao. aaa>a. E idsalonool a "a'i ""o ao aa 5a ~ p~ ~a-a hdd5 iaaa, 5 Pr j l a> Cap .oaas ds. Se a a,> a n -5 a r,1~1a ,1p a .a 1,a a ~ah 0aaa e r m i n a au na> a i a6 das al sglos. ppi ala daslala a. aiaala '>asdaada h daoaadsi.'d5pa aaE.daa-a ,>a.aaaadaa s la alq. ~ ,baasla laaaaaeaa,ioplaaialaperdiaon aaI repadaa~~~a>i a oda ,d.asan, s 1 dalas di a a;.d .p. ,cta-lali.naa al frisaa VIiia-dap~. a de.da di. apa ¡,sai n aap1a> adal-,da -i paaa& as>aNasaa apia-as dl.adapd saaddpaaa a'daatlat.iH.Ri Ir,, aT l a pa>aasldsal,, sal ds da4aae la>,Cda>h-a>a>2 1-a 'a ad>aa laia 5 l.a1iida ia ,C lasa ia aaapsa .p aaa ilPoa a in 1~ as Y laa-abah., da,, E 1saaialaoa das U las na saap isda di. a. E.aada P. la o S acas.saorae l~. asas. Ial p-PaabPsasaaaa tls a labas ad a etcttda&, la-d. ¡m agasasa ensial .isa da .Vl-aa dlhaaa¡s Sa sen ¡o apaassa l Ca¡o-aa-san. 1,1 a> a Saia aaa'sld a.ad Wasl, daa dala RSS. acdo~ m.-. 1,alaas,. a-~ aa.a. Ciada Ia ~di~anaa ~a~,aa aU.a paraasapaaaa da aa Con.slai paa -e gaals>a ariaici a-ldaa -!taa a.-as, al a p a sala d a ha-aaaala Ppor ,ri de~~~rLa 1dan.~~11asa. a ~oasilsalsa aasa ~~a-dalaaaal.a(Jaaps.lS TIdlM~s,ai de a11 Capas~ -adaa-la al. d. laTaa1 da hbaaaa .br'alldaaia p.iblira da ia-a> la b.nd-obr-ado. -s Pi 1 . P1,1a1i a h. C.,aslsat da -a-a] ,hru PaipPa-a lde Ida pa,.i-aaa1. aaiad de a o Li .,dad.adM,la as daoa f, L a P n d a" -daS isau-alS.a ,> oaa da Ii 1adas pCaa $:;saiJ>zVt>-a Desag1(radable situacin creada ;;a;~,>~ or los rabes en Sez 'V Tnez Lsalifisala ale anteras general llegar a Unasarreglo tis'saiiiiila naeu¡ralda4dedo Africa-en Una guared Radio Nacional ~yaia i,.< o iiaaald de Espaa rinde~ ¡e Z dii,>ne aa 0 ~asala laPhoeaje aCuba gl "~:;: Rati ileiclas noticias >T-a5 il Bpa a aiP.'.: aaa 5d,?,y110P.-r J.,db> i.aaha Calad ab l badaa A aaai~p-1, P,>a la "" s.asildaia .EahaaaLdA AJUA daaaapaa aSaaaaaa d ran'al 1.a R. ai __'U[aaaai1";'&sute'aalnadAai, baid 'a-a>ad la -pa d ~, d: a F,--' .a,daaaioaPpp~,l, ,,paas di a.aaasad > aai deia a.aal a 1 l la d, PN aaas sabaaa SSIsa5 Ea> ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0 _pd= -a C>i>aa 5 li i5. l>daasaaiaaa pl ap~ a a daaa d aa a aas asa P a 1a l a s a P i l a d a Q p a > aa a a a a a aai r d a a s a,) a -a, Ci a~d, Yaaa ~~s~baa5 P.' -a ld assa e. .,Pn.uJv, ~n d -tdi .. d YIaaaada a. ns.Sal alaaaa-a 5 a ias Saloaads aaasaPEabd. q.a Po>aaa d 1 d.,¡dahg--~i NI o de 1.aC.~ada Espa la sap l¡-al C '" aa >,aoa a vd e o cndeneo 1-J a,1d-arI a. dala TU~U a-.> aaapa>laasala alaaa l,,. a-a-i .a l-as 70 el de las canaai ha, -a Sa dila' a0la iaalrs la. a~pad& Y>"O~ aal d ClbdWd C.aasa la -5daa a U lddal~al-alaiad. >.sdad. qasa1.as t!a a.ollalt J AasSlsds s.ladaall I ,A soa.aaalisasaia e>sl aa aad a >adda.5 a> dsas aalsagaas.aa j a j aa NIaaada o a a s -h:,.ad,>aid C aaa 1. satl. a, d, a pe ~ l. .da d ,aaa 1 ~ i~ ~ -nd ab.e, h YI, aaa,:la a.;,da a als 7a',,d.l 0,antp., a ada.aa aaa alaaaa Si-aa cn. d, ~ .aYp ,h> .aadaaaa>al iaal aaa ,.l 'a a'> aa~ a--a ab da i.dl aalaaid,.Paal sa a c> l enah>-aaaslaaa d< a-, is-aS aaa ad1~apaa ald,>>l l d a a al> d aa a a ps a -d a> a C p d aa a Tlhiaad aia. 5 -sissq.spaalaaafaaaa a>~ ~ ~ ~ E MEJlORa>a>a>ll -fin-a91Elpas-d, h da e s.adELEMEJOR fehmCHORIZO qiiisg tugo j~,. d J.~b.ArO1,. N51. Ma l-ATAlDRhPOINIA l § das alalaJ. .a.alaa-ai-YaaCIA., S.aA. MECDEE aaaa>adai-a >'a>alaia,398d a' d ~~pa baa 'a-n >i ., a -a l>aad ir, Eada s ala dbd-,OA faas'0S1iaasaaiasfada ~J da aaos al11a~ad~ -aaIdldaS laaila lbrddar1 aia u i a IO 1,b,jiaiad a,>aal d a> dtt eEpaae rdco uae l R-ala ds h a a a deaa aa 1. a a iliO N d aiaaa ~2 F' -d' ~idaapdhapa.laa.aa la,1 -a>al-l ~d ClaG

PAGE 18

Sport.DIARIO DE LA MIARINA-M¡eeoleo, 27 de Febre EPORTARA HOY AL CAMPO DE Texas m'antieneosa del futuro dell ba

 • lr> fi fi fi fi flfifi 'E' fi .''E'fi'flfl fiE' b'4l~flfl fi a fi fi E' fl~ fi~fi fi E' fi'! 'E'~' fi'fl'fi~' ~fi fi' Qa~ "" fi 'a -'fi fi! fi''''" fi -' E' ''fi'" ''' -fi ''fi afi,'fifi"'''". -fi-'-----fi' fi fi fi fi fi fi fi fi ""'fi:' -'-fi "~' '1' fi '' fi' fifl fi -fi fi fi fi' fi-fi fi fi' E'' ''' -'' 'fi' '''''' fi fi E' "'fi'-"-' EA' Sapranaa losmeic>aifi1flafl, dafin a Vs lfflf d"NDatos d,. A ddiu 1Aa O filfllida f' lnfif Gioq-. fi-' "' f' 1, 9 i" Eif % f 1 eilll'fi'JIlofi' MAO>'Noble Mk. u.' Pn a Quia ~n 1 c l l lll hilIadl'I'i a> fi a fi '-a"'''''"" ' fi -' -''''fi-a' fi E' fi fi E' fi fi fi~fifififi fi'fi fi 'fi 'fi'' '-fi 'fi'fi -fi E' fflfi'flfifi~fifiE'~~flfi-'''fi a-fi fifi fi'fi'~Hfi fifi'fi 'fi''' ~fi' 1I ll !l e lila Fro'> fi Ei!rafi&flfiw C6100"I 5l ¡lId tflbU!li* al H&"aasw rrr"i&Panam. Dbaf' 1.1 .fifbfi w ,rfif"' d l fllff!ffii" E ~q.1fgfii i i.Aili ~fii A fi fil!i W f diiffilff1 i d~fi., d ~~n-f a,:7 Mil" f f P.-i.-lllffffiiliffff d -¡iiff a. ¡ fiifiafl>fifi fifiMd.1 .4ldecou vencieron por 2 tuntos (t Elordu NNf. .~fiafi1. 1<111(1en elestelar de 1ver CIn el -, .1fia ~tfi',fid.a1.L!£ el r--¡-d,¡ ,ib' ik C ~~'' "'~ 1f "1 'f''' E'fi' '-afiifl' ffiffi~ fi f fii'fid, .a T5 fi i'" fl'-"E"'aAlfli f" lifaflif.f ~~il-fu"fPi'ii"if F, fi~b -w'''' fffflff'ffAf'iii "i fi''" '~ .' dif" i flfiif"if iAii~ ffl E i'ffiiiffllifffiiiffiifiliff'ifffi'ilf'ff W. 11. ay iia a lf. '"'" "" ono coarb de JatuaicA Pliii Rir,¡toq-. raopaa19.5>. fli fi'fi" fi fi icfifp fi' """'" fi" fi'1lRMllfi1lf a1 lisuera tizado Fra¡¡k La ri qu ie Moore contra ObIturo Gil lt&'tor Rodrguez dohr a 11tallt Jimmy Siade I¡rro!t(r Plr ED SAINSBURY, de l 1'a' U Pi i hh a a l~fi' fi fifififi fiE'fi al fil" lazl gl ¡r Sk rl'¡>%u contrato el r tufihflflfi laoza>llr ilake Garria vflildi flla" """f",flb-i EififiA' fi -. fifl'flfi fi fi". ~~E' >21 No jpermiti l tiemipo ffff iiii". iau ~ M di fih-fii aal -' ".1 nrnnati yf'fflff ~jioiiifl. de¡a,-fi opIlan ei ¡¡¡¡CO nuto al A"''l 17 1 1 fR'a. -. n. a U i.' ¡rn ro ~ fla."'-f' ~ fiffifE'filAffl i' i ,'i ffiffi~i f! affiffi ifilfif qai"fcfdrl fi fuiEeE fiiEdifffilfa' ifC.iiifE'fl'fiiifflf E'fi fffiif1,-'~" u"liiffffiifflff purell O. EVELIO BERMUDEZ fiiil'Cp.b'fi'. fi rmif d i ''-'. .1fi '''-fi-fi''1fii fP l"''filf '"'fifi ~ fi f fi '' "D* fip -i "' 3fi A f iffA fi i ~a(('¡ilO 'II rOO rl( el' 'fi fi'' 7 E'fi'' P A -P f fi~~~~ R1 riiafafirlAr l'' "fi i fififi~ PlCfiffiC "fi '' ''''' ¡fi lllfilfilfilll~fll¡fi'Tfi'3f"'Ri 101' 8 1 -P fifi ~ffi i"' 'traui ~Paag~e E Caflfl~"" pi-8APPf T filL'"'D"E fifflfE'~ fi" fiPflAfl nfi7 kRffiP flffiiffii~flfflif!fifiif~fl"E 1 n D T31r D7EJT fi af4lffl A"'fi~ ad fli.fif fayfl fiiflflaf aa i E34 D C 21a aS Rl 0> fiif"''.l afffi~ ~'" "~ ''m~~d i rontral 2: CP A c -1 a.> r 1 ~ ~~~~~~~ ~ Tnjuaorde,4 P 4 Ti!TIl, 7iaif V5'ai E __________ fil fi lflf~"" fa l'rVe ~f.fi ~E~fl fi 'i E ~ ififa f" fifi i" ifia-firfi4,lf4fCfi1flfDl PC:f E.11iIfii-fiasfi fi fi fi 2 fiDAfiTf 2. fl~ fi fdfiffl"'l'f'fi :i0fCifi ifil-Pffpf)nA v1i;v1afi> S. AA' aj C f A A ."' 9,'~' i i!" o'" 'f '' -f 'f1f en su vimoia q,P.M f

  PAGE 19

  i&0 x Sport. DIARIO DE LA MARIN.-M¡hstetie. 27,ede Febnrero de 1952 SotlCOsQUISTARON. LOS MABISTAS EL -CAMPEONATO DE BASKET INFANTIL Mld I-tuvo Bly anlA nunciari el eqi¡x)t qu¡e tendrn Llg el Habana luchar aqu esacmaa1sHvn ucn DelectaeiFermin Guerrra drepn al ceejasta de J-t Caminea en ¡a justa e Sa u o v A is.8. Dbt"e a n l omti a6a Lga letee-aeaeeeal de ¡la Pereda SaNeGaeda sri el a>te pne dil crte frntetesabista de] e rqagta.quse ademas! cantarcmtRabetaOrtisz s-Por IRes Molina Yc.-¡.r een~~sfejea j-se -1e1a er11 ataalsj ,-r Ss¡ssa ale tesar1 s ed-i. ,.¡a-A strc ba-e jere rrrlaaees eeafns ~ P l trde¡ ar le njlra, a -rceleeee ere.As itle-t r ir del apleseb a b.11 a pernee. r U ~ d. ea til Dp. e.errvrreicee ceeeadl esCtae r de.ssehaatlly rea r as 1esep,-. i.ares ),l a's1~ ,, ~aae de -t^i ,uCs yd s sdert¡ 1dIte a aee d eea¡¡b-e uLe¡sa ~S e a _c desr-tuac ,b d~ j cesa1 CejjaS¡a reee-le s j erh. assdcr clocs r ptjte ls 5 )eetc-rje¡e1ec r~al-ce thes eet-st.n ¡da ¡erers e astsea eerjaesj, rJ<., sarta~b.seee 1.eb de-r er l th cTaejeer s le -ta ,Yidntet.pr.csceec er sdtersls cr., ~~e L.sesena ¡a ~jar.,cte, re=.pa j-r ja sle e Vstersd.yLl.laerte l-e M ,Se Gteatra Sr-ejd.,Ysrs qe b~t.,tacl '¡¡nes -tdalane,¡sedes led.c tesedecadeP¡Y lad¡tet-1 yi d.¡dr jeesaede.~c -a¡ ~6a ¡ae Id55¡¡a s bteae u:e daamalees 11,11.e lte etC1ieaqu -e tiberaaa agera. ra1 se edea~ a ersuseLa dsSs. ANTERO PELAYO rmS¡tee pt detreaseet a¡te. lerertecmerrrey dds.-rI. LaITs es-e bid T, = r= elnc ejeala baerre~ t ofus de¡ y h. q p'JW eratledjs tlce-nm ej eceaesal sdsas at eseeeard.daUaahe anes et.sas eaue so, 1 arld llaral aee. te r a s jA~. PUasa la ~ ~ ~ m na~es p Es-el l jetre11~ ~ eeaeceSeltareese L-¡Ias.eer1reia eaa s e relde-?lttns £.t-. u litren0~esetre l taet.a sr. isre.-V~-e ta ae aroe ¡e ee-eP.,rsjttndsresssmctcjh.,a,.steesd ¡aecsqe eean-crate aepda¡e lldd mIasS ¡ms e ee ala esssene deelaz edearr.c eat We ftnijonsl easaas eaaS e.tte--ae trj retra&de eelesda u l o ns eej'es -P-'raoep.itee¡< es rasel,, ---del 5 RnuauHo.lais~ateatf1 ¡e-d"Se nd-a j cadre.1qe. ester-lsdmeees~leale~_¡araendee patsee-a de celrpa, ea eeeealta-ee e laasa e-tsttre Psaalaseeealahes bes aalalrpscladseiseeaey eerlaspjjeyst-ee, hIle ORK.tnhMreit impodrtoma-c]¡ebr-see eere¡sreserdeter-l dessan abnemsa h-ttelsedslers Pnel es'd-ra-sdlue d lajnee-ereresrn "t aeed.r at 155la eselal)odclee-e p~. 1 dir, l .V-i(eacrte e se Ddr yta reeta rDe l sse rie -edaCe."pttesl e eeaa la a ¡a Sa e nst" caj ra et jt d e bses ca rra er c1ee ne t dcqueg~t. l e sel a ae br c e te re e e. itc" stari]a.lae-rlse elre seenjsdaerctir si-leratrsencj, Ed1J E-cr reeeslr-sdefreto .,lee-jtre'jh-~ sd aJi lsareairellnned.e-cau_ onr--aTrn"Telfonos" vealaedt am aseen terercrede"k.aae-P,¡er ebajesei d a~~ f ¡ ad eee e'ad C s s j a rmE ler er e p e f cs s a c e e r r C r i G r d C" p . m r=td b" llspP-jelese-eedtK.e ere.d-eec e2la ales,~-eernretalaleho pel> s, "; e otrdedcnsr-eaeee edcara ~-tit-eecaeeesee ein l e.Ssse errec-. -s-nc tee¡or-se-ersre Ml ¡¡drals ass ¡ a es ermdarrele. ¡p-te.cicIlcradr. ,e c~raerresapceeeeaaa-ee-.-lce srceraeceaeee Cedtcncn e--ejlnmes el.sas te le 5.15 rt mIa p_-7 s es ta t a es a e lec'oMter eee-o e"l¡~r L s al precuclanJ tAoodaostar h a l a L s a sS l t l t e I l a s e c e l t e r s t arleeC t b Cu neaL Le c e d a d a l r e e r e s a e m e rl n d 7 e l = i et en iSalee e A as t m cIaed a ¡ceY e sera e ebe4s c n ma a c p a a o mtttst enaetsts-a.yaealraetena ¡¡J7 w lad as e alIm a ¡as s lebre esienana quiero se, le st-~ r-el-aseas e'lidalta til L d~ 1 PC ~ Pe d.,s dd mpsstadtapr c ltY ,-¡aee l esnn -la, eld ¡elee A gagaajuegoesren re¡¡e ne ba aas dt d-fl l adN~ rI elp.¡esreeealas, aadsdea ee lfal ladu, ecsl 1 esPd b1t0~eYarsaM dA ay. l etits e -La reeoanlm a r ec e v ciscataaaaensdn n -Satadts. ra eei e aal=m I-esmtas nchdata ael IRstel YG a a a ¡ nses t-dse e pte ~ t ea1 I de Uleeer amar.Y"Cap yAjus e ssqadie C5e¡al5a d capr-ed ptaaestael 1 ees a-e eUnioni sr s l sa.l Laiernes. -rIja. leCasiaes.sotroa¡¡ataeeaaTEN CIA1 ~ ¡y* sa*ates d. ¡escIetie.rre1. es ~ ~ ~ ~ ~ sp <_~,.Id*stSaedere tAsesep.nL 7mecuda fndo pn ch ¡ a rr e n a l 5 s a e a d 5 5 5 a a st a s e1ejle e aoad .e r a C a j d a x dlse t me-se-a. titDitaaml n do se r s n besaba m as~ d 'fe stA a A n1 da5 l c¡sc-1ettleae e-sdSe staSca ita nt P~qsy4n ¡¡ito aalte ¡ s a. ato 4 que Sa. sale S ~ bo.,s aeenii ftube w e y o n laer r nsida < t1 5l 5 te p ¡v -a M .l fie r o e a s aR -9 1. 2 5 y osdec idaa f l a b a n a T ico n ^ 0 ~iUasadad tue e rCse,. saept.-~Maeesi. -="5 ettrss L -eM otorts= LAetss des(e. Adasee-saenst.-pees riasaja deaLcf-estc Js ¡tl a -mto ea1113,91 mda Cats tj eaedse lenade. nt Saja. rbeles c< SSS 81. puenoor della t s on BUic E
  PAGE 20

  DIARIO DE LA MARIN.-MI&noles, 27 de Febrero de 1952, IN TER ES POR EL HAN DICAP CINCUENTENARIO CON PREN Reflexiobre el resultado del encuentro con los productosI lonidanos en Hinleoh Purk t1Qranrcrssy'riir issiri'dii 1raPts ti qie parts mui-ienus, ¡'4rs ss pudo irisar ihapisirir li-rsdi-rda Firdsatfrrcnjwisr.i entlezai.aI¡w.isitnteque-11isi rsr. aB""siuiusdr anr,,i-~.ns Pra H ndip C si'4-uuteuiri Por SALVATORa > scueidra 55so s ci. s 00d. Ikpi fea i di ,pdi P .,dskt .u ,1ssad a i. ¡rS iiib i le.1irs. que por i tL,laie hayiique en ion isOuy d ti. ,-uyr tru In. y s..d.Pu. s,& ls.ISI.,pd dd .", .dnies t ini irdrdc psi, o'r ii¡ausishdsd le~h.--ed,¡p~ 4-5 si504-i.ee-i .d1ssi.Msed-. ,ii derro" d Yicsr C;e sebesU tu .oi prad u ' n B eju o. reaser1. s,&tis i.As 1.eySa -¡aia&-,s,s,.si.s~ ¡,ittla ds i,s El Csiegis dr,¡'4-ilasiied.c15,1u0 Lig. d. sis .p~~i-,sic ida. as,. paqn tdirn;it y J.¡¡s 11~~s re,, I--,C1L x ,dne ~ .i.p, aai als P8dr-k T.s-iidd, Ina £5.5 id. 5000 .s. arada. cerusi~r.de,di td rssi .s ieri siuaesh.esdcPei,llel.ei riiii. r ir aaSat.d. ig,--da. 1 Sesecpisrecie ls,, ~ dii iio4-r. Ii s si,, i s isa isih. .sacs1.ss9iii-,srii.i, ..P-.asi,~n,.s.i.sssaiai dtsc 1.s -Ibasa d. H-~ d p~,d, d, C leidd.i di z rirgani--zan ,rand, Is grude Prte .i4-. .,"ii,-aa 1i~BU~ a 1 : i.i cii,~taiiqduei D.,,. Co, 1 -, 1,-1s 5 as ~l s l psi. isis rllilr 1~ ~ai .iiariq~ i i l PiuiSoi s TsSrieae iii-r~a 's r ~dduis eli r aude la jugaa, e isi di s sW. ~ iia 19 .ne~ -Ai. Ir lsi, es~l ,iT -, ~di.-ie a.. a Pslls e e eIS4 A,911 y71": ,,u d edp r eussdecu i 15 ei' YAsaap. da"' jsre ha~ SV2* ES bM, IN S L U I O EW R KdN, ei5 ddciQ"'T,.,.o. s la ri i5 12, ~ ,".el m.deD.illtslb tecaK y d~ e U sse ros-r.ii3se el rL e ,,, e l ,up.i d, n~t.q, ,e .3 n1 ~ e <5.1.pse.idtl1.da,-ds¡sosbel ¡ c, -e11 y"'-, QSi'e. 1 Pjii- li-n

  PAGE 21

  Ao Cxx FinanzarirDiAkRIO DE 1.I4 1R INA.-Mh3 i 27 de Febrero de 19.;2 Fa.za ? la 21 Con tono ms flojo actu la Bolsa de New York 4 ctiI 3! rentas efectuadas en 7 MERCADO D E A lGOQDO0N m3d 0 0. N31t 3P, 33'- 13 ,1 .0. 33 L1 .33-t.333 2d.333 33333 Inciase la Reunin de Tcnicos de enopraoesY' 0e-p,. t-~ 0 UdIn m1,:3L-3cocoo. ,33 Bancos Centrales en La Habana iDclinaron enel precio l d 3 VBp.d 56 NKVWY3), ~ L6_ _., "n e _____________________________IRAs ms activas 11~~~,3d, h.,erdos 1,11U. Por Ramniro Guerra b. 4,35FOB, c ~3el "A h. 333~.~,us~33 Elre,3.o ~. ,d. NI.Y,, 3 0 0OBC"r S, Ip~. 1. 1 .d. d. C.tlw y ,333 ,y 3.11,h.¡o,o p,-0l,,o de0 di330.40.3 3un.3130 d, F,,~03 O B .1 Mica0. .Brita.o3 d.1 1 oi00 ce, -e EK~,,333 ,.o, 333. SI03333. .33 103~~de3333333333 l,333033333303 o3 E 0,-." f. 33333333 q. 3t d t, 3, diIg.33,h d, .b. . 3 11 0,rit.e rp ri .o~ 33 333 Rj. ~o ndice33 ,33a c .r3F3 3 30333 n3 En,, 33. 1 W -1,~ 0.3,. c333.d. 31. 11-,,-o T-d,, .3 3 p3,! ~e. 1 3 33" ~ 03a16 333303.30q. ,,ir. 333. del di. 333 3. ,330.3.11 330res,~n ,,, 11000 o, o.dPo., Rico 1~ d, 1d11H ,,0d33 '.3 03 3,1J0333333. 033,33,31,ch.G-.03333o, 3d,0.U. 3333.3 h01~33,13~~~do3,d,ud d 0,~133,1 4 3 0 uha. 3331u33300d3~3 d,1,~~d.3 33.3.X-. ,o33d.33e,.013N Y,30 r, 11 19~ < .031 35 ,1 c,~ -1 d 3C3'o ~ib333e de 1. pree~ q1 1-, ".d lcf-.3 , ,,o. yc, del .,e,,~. ~ ~ ,. J 33,0. 3 0 .C 333. B~ d~~ d, 3 30330, 333, 3b. d 3 .30 301 3~,111-b c3.03.3333 013, .,¡. C.303~ .E,. Bd d.3oB ,1 Y3133 P<' 033d-340>o, -to q1.300di-0d333' 333303 3d,33033<, d.33333 o.o.oIiin. '3 J e .o. pde,o 0.o'.03K SI-.3303 c300. C %333~-3.~h,333.0.3.33033as033U-. 33030303 014303 01 : .0303.0 .333333 C 5'R3 0 O 3o o B "~.pi033cu, d d uu'3.l. o. 51. 1 ~ o d 4 3d m15b 333 0B,,Na~c3i3, ob0. -. .'B F ye ~~o idecc~ 33030.3d3 1 E t333333333d-333cdo03-3da331.,,-.0~l33,.cac1 l. ,p ,re, de pIn. 333333K 0,30 03 333'D3 .~I q die3ids, de p~ 33 1 q ed3a, err e 14' 33 3ed.-"n q e sui ~ ~tan.3d3l3,3 d,,31 3e., fo. 3ul~3 decid. 1'.,.h 30333e .3333 ,3M3-3 ,13 330edi'333333332'W fi~33 3. 331~ 33333 333310 30> d>00 CO 33d3 33 331343 .,3133333,13i '3 33330 3 33t3.3 0,1.,3',33=33 d. 33,3B3del 3.z,33 R, E.,3c.,3 03 31, que3 33,3 -¡e,3 3 33 333 del333333. 33.3de 373cerro3de r,3a3P,-,-3pe, 5 15 CIF N Y M., C303'03,33',OO 33333333 3 330,1 3 333,13'3 3, 33 3033,30333,.3 3333,0333 33 Ad.33333 3 33,1333j~,1 d,3o33. 3 33-l-33333 33.3l33333p~. p3 333 3,1,333331'0333~3303. 33O1,333,~¡t333310, 3333 333 30 d3.33333 3 0, w~3 I333 33, 3 333333337333 3i 3 33 3331 333.-133,.3 33,.30c0330. 3 03 .g. 33 ~ ,FLE ,z31_33 0 C33-0,3,A1-' 1, 3 lodo, 331-, -,-33es l, .33 d,33330d3' < '3 33 03 330005Ab ua eF35uii hed, y bss 3303 3.0 33. ',3 33 3 3 03a ~,33,3~ 3 3,0d,3,Os 033,' 3r33311,41 nSe osryn_,7Zl uvslcls~.,,3. :o3ooo3:~3d3. ~ uo n 31 7 01aqiio p,2z. .j o.~. ~ h i~ .Jlj1~ ltc. lemna ~ pr etal.sta;3, ~3333. 003 037 T 133 3333333033333 5330333019ddoen 90 Se ,leot> a jr''1 ileo Conip Ir-, dee u. ._33033 d3333,,0 e 333333133.33 03,100, I____EN___1__0______________________ 37 .0 nd od,3333. q-0333333 ___,_d~,__________________MClFUN_______EN,___a,__ (7,~3,3.3 31 3l,<,,qrIr, ~ 0p,333333334_e3 .33 ,333.3> 3q-3.0030 333333 30-333 -303 ; 3 33,,0333333 .333331303.3333 33033333333333033333 SSRIAEY NNCEEENu DIRO.a L ¡u A ,es3 3~3 3r,-11 3333033 3333333o-3 .1.3 3330d, 333 33 C.3 .33 33 d 33 r333 ¡3433 r ,1 3 31 03333,3 33 33 3, 13,33 o 3 3 .F. 33 ,: 1 de 3303~333300i33-03.3N -¡ 3333033,3 3333,133 33 3.333333', 33 3 33 'don, e1 .1303333cl le333333'. ."" 3313 33,33,33 3 33 3 333, 0130 33 3303 0 C-3303"o13l-33t3303302 3.433333,-3333033d~~~3331o c1, 1 331 r U -33oo1 3dd33d, L310er,, 3-3&le333-3-123 0,3333 ~ 333,1333033303o ),. d .3. ~ koa ,33 .3'1 33.3,31--o3,30333 033-0-3>_-33 0300 2333 d3e3 ~ AW ore,333aportes3,13.ar3a33333333333 3A2333303333013m35143,0133 ~33333333333333.3 333.3.333.333,300333333>33333 33lA03105y33o1273>3¡34.70113o3, Se33o3truy333UN03uvos l cales3.3 d.333333~ 33033330a¡33330opi003333 tt y elde Im sitms .1 c a l d e lo,'f ain0lia r (le ~ ld. ~ y b,., T OT U ES 7.A3IP0 JA311,7 0 M,.u q uerd3si, viiiin o ptob e m s1e o3M i3o en e 3303 autos 3333303333. 33 33330333. 33033 303,3 p 0,dI pred~, 3.3 '3333333 ?,.,:.d 333I330. ., 13.33d.J3333lj4 6020 4374 03333~,,y3330.0son3133033,133333333 e,13333, o. 34 NoOc.-o.33 3. fiel333333330~ 3030 03033033.,Lo.30.0333.333"l33333333.0330,33003333> 3333 033303.0 L.,13.333F0033e333¡033,d3333 1~333303sus en uy lo >d 3 313 33333 033o 1.3303 333d3e3>333en3.3 33e3p33, A l' e mana.3 3 .333.733333 3p 33o 33r det 3al 0,1.ista .3333 ,100 330333, 33A ES30T3RS3ul ~ij d idede cd 331333,,10 3333.33-. 300 3 ,,id.33nda33en390,1 3333333333303333333C-,33., Se>33>33 33>33>3I>3>3000,,3,3,30"3 33 3-1-0J'.,1Oficina313 0 nc33330 33 3003 3.0,1370,1 >3333,3,3,ir, .ld do il>' 3 3 is > 333333333033>03033 333033Z" 33033330333133. q-3V0333>~~ 1030~3 (.3333>333,,¡,, cil.Z1rc>o 3. 31 .31333333P.-Baco ern nde pI, e N eits .h eXrn. dSSR YAUM E -L&I"EARUi de.VrAS Cdmaq.y. 33.k03e. a3 P-300033>03333003,3353. i ~ d 7~ < i11 l333-03.31.33E,1,hi33~d,3 33333033-0A33-13 03 333333333330333.3,3003 3033033330003333333333303d'.3333333,03133333de33'.33 3 1*3,, j,-1t sin >2307Por ni-3.3.o 3303 33.333"333 033 331333h,1,33. 3 3033.3,3,313.t_~~" 'U d,3330 ~3l33.3d, h ~ ~1 n., P33333,133'i33 333A .,3 3le3.3se *m w o 3033 3333 3.3i 3 3 .333 3es~~3333,33 3 .63T de3 91,15 3 33-0 de 333 .33as d,33'¡lA," d, Gdd.ta1e.c P.tRica, De L. Hban. pia~. E.00 333o 0300333u 33 0. 003 3. 03I333 0330300e3 0 12o0 33333 si'.33 J,. 3 33.33 Manuel3 Dajo M.eG'510C,3s3m3f3033333333303.3033.,3I3etro3ti3Venta330330333333,3Manul3Ter g3,.i 30,33033 3 333333 3300333 R 33 GA, si. M Iol '11 A0 330333303.33333.33c3.,3n., B3 .i3333333C".33333. 33300333> COPIAf AL 3.JPW 1.B12 p 333 33 333333333333030330333 SNONCINLDE>L0 01,1K 303b003 333 30333y3 33>33,313,0 H .5' <36 P.IsST Itfoojs53CLquien.44 u 33333 >03,3333 33' l 3F,33Rivero333y31.3,> 35>,, 3303333 33 33330 0.33333a033, o.l oo.s 3. 005333 03 coo 11.3303.333 3333,1flaobao 1rmds,. ,o3 3333>0333.0 3333.Au ezr'n nM xlo a 3533037 0333 3.3333 0b3 33>3013,335 3>3313 03-c733 y oI 1 t.3195,1,3>9.23.a33>3000 k 0 33 303333 3 3330 0 03333303033 .33 3 330 3333 1 Ul) 1, 3 -33333 3333333 013333 3 3 3e 13 , d 30 33333 ,cii 0' uri.03 t 3133. BancoFernndez .4 3oso33o>d,0423333-,10333i03n1,.1" W1332033333333333331< 1,P, 11 Nuev03.itas,3303 303 3.33333 .A

  PAGE 22

  DIARIO DE ILA :RINA.-Milm4ies. 27 deFebrero de 1952 44 4 Ao CUX 1 con POZZOLUTH w-4c.~4 Coloque mejor sus-AHORROS BANCO FAMILIAR DE CAPITALIZACTN Y AHORRO PA~ ~ !W -A%5,A' Muy firmies los boS (le Cuba, Neguir j¡ir j46ti44por44414 N4 ue-< oslocales 5011< adquiridos 11y' 4444i44444de 44 64 444 444664 444 ~ 1 ~Ctizacio¡ies de los Mercados de 44Y 446404N ¡ A 14<47 1 AA < L 0B1-'SA D E 10.NEDIOS 44 4nR 44444 444444 5 4x Valoj 44A U44444404Y E NEW YORK R 5 4 J% 4 ariza. Cotizaiones de los
  PAGE 23

  Aio QX Clmficdo. DIARIO DE LA M4RINA.~-M$irror. 27 de Febrero dle 1952 ~Claificado. PAlna 23 Inglatetra tiene la NuevopahllnANUNCIOS CLASIFICADOS -DE L3LTIMA HORA. 1 b~oba atmia> 1oten .1.pAnimas do',C o0 COP R AS -VENTA S VENTAS VENTAS VENTAS ------------la ~ ~ ----4 --. 1AS 1A 4 C SAS41CA AS 1 AS S 4 C SA .i0c< d. q. c o dr l ii d l. -1 d.boo"quoerpo a<---cL 1. que .~ _¡; ¡. o jr.o do o. td.Orl. .1 Coorl or Wo; .01. < 10-,.,¡oOor" 1001< oo1 Isdoopol1. ooooq<<0 ,h, ,""r: 1r rZZ:Z,booi pZri ,on :-. i: ¡ M NDZ, P AE-L~Pv_.DA 0101. COREEDO*1.Cen~ ~AtO ,¡ ,uo, , beso plbldo o,-,o ~ ,,ee e,-_ et~~o~ -. n"oto.olVr~ VA010io0.oM.porro.,erob~o01o. ~0010. lo.00, ~ ~ 040. oo.<1o.,0-,01 do] li no,)-r o o F ~ 11.y E o r o O j o o o orr o o o 0 .o1o oo r *o < o o a 1 0. 1 < R o t 8e~o p-dd o .> f o o -bS ; < p o1o o o .1 < l 0 0 0 co, o> o 4 ot d> o d es qoo IDror ro ob arta o40~~a,00.00. 000101<. ,o.t.lo o ~~.d -. q .ooo ~ ~ .t .o o~ (< r ol bl o ,-7 LO IO s. fobroro 0 uidP osr r d r d r o l r r b< <. oi.n. haber reunoOO io t .-. lOrOoOr VENTA tormo C. > Q.O 0<0l. o.ddlo.d ro. o ti _______ oHabana 1000 ,R na W ; L.o. raae ld ¡W~oa rsd d scn-. ~oua ~ er vncnp ud100 0 -<0_~000t.0 000000000 9dbo ~ ,,atand-,s 1i 1 CASAS .Wltdai 0,1~ Iod ,d 00 e d ra~ .00een d ¡-z. ~.i., 00lO.itO. 10<0.-j-_ 001 m0<0or d o pmodo. jni d ororor lo700ro .11.oo6 ro. .¡ . oo.00 r. = 1.i,~'., 1. .t .C -,".1 l-lo1.r. ,, ~c.Ft o lo ro. 0100,10~0. <. < .,n _. ~~t. 1 .opo.So,500 ___. ~oo ,,ar. eid 0i.c0Av140c ,d r n -. sV ~ i~ 'O,-1.,_ ~~fS S> q a _m___ ___ubz ¡ceni Odoolo.0,,-. 1 d rloro o ro. -011.e ~ "i AM A IC L1 000.0 0dtal 1000010 1. -~ 1~.~0. 0>0000 000001 <0.0.11 0 01001 d, >. 'm c~ vi l cpnpsco u 1 :ioO0,.ororo1-00 ondE1.00lo. t.: Habbooco bOO. 0100 0.00#Le00 tas00011000 0100. 1 i001.110 .j>C-oDAti l -W 1. ~ .1~ do'y olor,.bepld.r 1 m o .1.gr 1 loorood rod.rt. ob0>00 nbool. . l~. dod Olobrod < ron V N TSE1-TA00~~111"o~.0000 00.id01 aGrnr P)Epr0, ,il4,, 1. N, Nf, -40. 00PRCOS HA E I M.,~ ali~~4 A %,~ .1 OI db. do.dlooIoM.orei.6 h.,q. le I n id C'.-, ,,, .=-b'. t ,.,u. .lo. ,,6<000 OOoOoO< $650i>~~. 1-_r~~looolo o.olo 0.0 oroor <0<1<0<1<00< o eo<-.o e4 0010 orrodoPI0GlOro rd.rrro dooio r->1 00.0000 0 Y 4dta.1 rooM-¡W gG R 0 1zeTIA .,.u a .0<~ ~ 10_~ A .11 1 111 a. .LAo h-.iOl or orrr 0 d 00 rt aonlto qfoll. 4< tlOCo rolo 00.00 lao Asable o nst0100 C d e.l~. -1.o. U00000<01010.~ ~ T 0n00.a~000;, ,""-. _~ ~, ~ eO l airo 0101 .,doriC o.ici -oe.lsum. i¡ hro. u 119 1, 0l~ -10~c I010b,~ ~ -0001tc ol ~. 0.00-.--. PdoObC, b., Do. ,ol. .d', oldo.r 1l .1191ri1 Ioouo~~~~ 1 C ,-_~ -__-_t-. Sr _oo', O r.00 0:010110to ~~000 ~~ 0 1 ,neon_ ~.~ ~ ~0.l~.0.110!1~~~1~~ -<~~~~ 0< <000000AC,od*lun rod o olrloor0.0 <141 1 oO0od% n'.,loo.1o.1. 110000 0101001 ',t0> .,-0~10 Pro1 1.11 000,00o. 0 . .su "" = ,,l,0.000 000minisroo. do 10000~ ~. <,00 ss. .olllo 0<0-0 00001.1 -, al~ ,c n --0y 1 -m. p ,n~ o 0~. iroo da la .II I, __= ~~1__,__,_,_.__1__~. -P. 00000< rrl >01.00 001 < .T l 0l 0 0,W., .Au-.~.00000-1 lO < Opo0-000010N<. 0.0>00~ 00 re. los -leino r ,.l 0<.00 l0 0or.0 <00 00, R1unid<00 00. 000 0.1< 0.00 ,h¡ 00 RUbo.$320lodoo .lo.pi. lObrlO.dobrot0In-Is .J~ ."itNU e a .4 do rdboo Ot~. 1.!.ou: roHu lgaobdndo s 1'00 ""'0. "101< .1-0000000 d 1.t 7loJo> oa y -deO~DiUJ eL ,&IUe .AGNIICAC%%.of 0~~~ 100 ).< .0 1r. l. ~. a.~UIesi 010 0d. bl 1-00 d . ll~rOoio oorOlo>.0>14 ,< AIUDADe PA~ OQ NDELCAMI >1.ollOlO'000 5>001 rl,0h-~~orolod odr 1100 P0.ca ni---10 0 ord. p0r. G 0> 0 ,. l000te.d. -,01 o 09.o.oo.000 ca ol.olo 0000 ee .Y. d-U0. u 0ro0han 000 b.00.00u00,. n-~. -11 l. oro. o.o. To.ol .to 1. 0>000 r 11~~0 0 . 00000 do.oroe, o P., 10. ~ dO<-rM od.r 1.<00 oOirll ooIoo f',-,.d rdcjl1.' I d e - " 10,,0 000000000",0000. 1100 oro o m i; o- < - 00A00,.% < 0lol0 O0 o O 0 .00< 0>111_ 00 l ob0 1 W1,1ic I 00000nl.seo, t 01-00-00 0<000. 00011afia "l z ~eiR ¡1<100.roo bb.oo.rd~d 114000as-~,1. ,0 0 -D o 000dro ~ nso.-Sbo. o.> 00in0el 4 q. o 1 00n .Id .rio. lro odop, ,l-o. r -t~ ~. prol ~0 odolo Lunarold< bOldo 0.ti¡0100y0. -___ ----, 0<<0o 110la~ 0000A AG.~ a" ALAU0oNT ,000" 1 U1=ro __:.,.111 ~~ a, l 1 e ~ ~ ~ doOllooo 001, 01d000< dotoe d RA> 010010>.0 000 rlohol de.ndicha0 C -. 0"'0. 01'< 1d0 01--¡47__~~.l.> 110~ ~ 00010 00 ,0. 0000 teste,27 Mor em ~ oto. o> ., ~ ~~ orlo lobrcact el,1boolo nd ; oold odd .ooqo o ir.r 1.0. =roo ~1. rlo.01 -000 00 lo11000 001100 ~~ M.ndta~. dcI, C,¡-ir.¡d. Guolor>. t.lo.o¡t.l.0000 ro . o 10 <.110 .1. .0-0 7'%_'.','.':i _0N, '"' 0 1 -£No lo1.1. 0 1m ee ~ -, c001 0 0010 00 o p ron.ld. .t. 1.001l ~6100d~. J.o <0(rsa_ .11 1 ~ ~o~~ 0 < "' 0, 0^~ ',10. o 4ooi < < opo0.01 trbo-0,*U*oo1~ Y-0.00Ar.000a1 r ,1 ,o-alo 1c~.1 ~1 ~11dd~ii ,, o.oI 1-dolooolo.1.s on1. o00e0E1n .1.1, = ,r .llo. ,:? 001 roploo~00~~4000031.01, 8ato;0. odlt o?84t diO d~t.d.oreiesprtt. 00 .10 10.M. 1 Oo. 00 w m 0 .o. o oo.< 000.sss00<0=10.1,1 -11 <.40 00<0. Oofinal G pooboololo 11.0.0 ron . d, nX '1 1 e 1. olica xrl 0 -. H--000 1 f o 1 opo lo lo001010<>1000<0 0 ro.r.01o.0100 00. doOoOlO -o. Op r or.41Coodlo ODU T l o ~0<0000. d001, 0100<.¡ cbonta.~ D~ *e0D ara IS0 2n,esa, ,~ l ~o< Z U 0.000<10 op0.ro 1oro<0 roo. 4o rm o-oooo-n. 00000000. 1000.0<-~~00 ~1 L.017 1 =100000.t ~ene h dololro.lloroorond boo00oboor l0r300< 1.00 <010-0n000~ 0> ALTOuc ~ 'R S B 004or r 1 50 d.Jl.roonoo 000000 1oo-l0>ooo ro Ao.ro 4 Orlr do oo-sid'. <00100EN0 01.0.0 doloX-33oo ¡_~~.t0".1ll .~Alo.dodt 11510-0 1.r0>oooo d 0 0 dio o.b. l.Ir loo 1s*1r-O. r 1 00000o01 00 lobo=. ooro' doo 500.1 boo1-0000000<0lo 0 140 lo ~oooo"tP""o ~100 N U7U < 0 I" ~ 0O >1bo oro 10rlliooo0<---010 00110100000< 0 tes00L000000¡00. ooo. oo-Z. 1<. 00~-~= loe-,0010 0. lasr ror.-yrooboo royi. olloo 0004.4lt 0 lrte ro o001 04. .1.0 r, Sool0nE 0 01VENDEoo 000<0001 :. 0100 .ol0_. fi.ioo0lOlb0000 oro Cr,.0>ooo.od obt 1,40 i-001d egun d1000000t00d 001000*1 y000. ~ =0.l<00l000<00,0<. lT,0> 10100011-r11.0.> '!10110 0t =o.O 01~ 1 Ol00 U n 1 <0d, _d-_ -p¡____ 00000 lioED DO 500 O00 00 dr 10010. <0<00r U" M 1-s a_ 0000<10000 _~0__ ~ .-_ ~0a csad_ os_ la tas-ua 00010OIo1 l t < rnd no>0~ ,I,1 senid.d.0.40no,< 1010 = 0=00y 00,,c10 ,00~00-0e.10 <', do oo0or pbr. tIrol-1-01_000-Il.14.Ydrloeoa.rohHo~ 27::. ,f Aroh, r 11t o .ut.4>da 0500 000>00. .eci v, r.0,0 ,,0,,<01 d. Mc q.,,AMA.1 i ~ 0001-000 oobol 101ro0. ooooo. lloAc4cin un.0 eotiy c1f1.01 41000 101<10 0000 W^,--.,.ol,---o 00~~0 ~ 01010. 100~ -0< ,.~<0 PLAYA M ~ . ordo.2 orloo o.00.000.0.00<00< 01 / 1.,, COo;Od> dho .0b41 1. 0 _____ eexeieto eor_ I., n l 0>0000040 0 0rolr.' l 00040000 p:.oo,,io rol.1___ -ha0 o oo 000.0~-. 0 Jme¡ :. ~ irdon 1.o .,_pollo lOO 001 Lo d oL,0., 0lehala0~0n,4-00 .1do do lo CXoep-oid41d 40 leoa0.00.01100-01oy 00. 1 VE AOooo0. .i. re010o 3-1. c. .vesci rtiu E5o d DS.b. ¡,.j M ftpoN ,.Uon, ooVED~o.s$100,6N o. 0.00000.-00 l00 1oo 00 100<10< d .¡ 1140f. 00000 o<110>00d.000> < 000 0 ~'0 000<00000000o.1 ren1 ~,.000.b000 .todr. lo 01o<~orod.001doa.o 0<01 >01.0 <00>0 o. O.doo podoto. po.o101 asPs.ol-oTAo1 ,> -0a0e., <0=0.0000.0' 00 0111. 0< alett" l -e 9, 00,1 se -Oro 0< 001to llOlO. lOod to>j o.0110 00<0 140001100< A> 000 p y000<00 oMo tdo 00 100 S oaroootOo d.rooo<0.Al-00000ro.< 0 "0r 0111 -1~ ~ Qu o. 00 ~l.0. ,ul"~ e do >00 uno> nueol. 0 oo Otroo o lde0la>que4 Oo0010r.roqula cntr oocn oono. dij o tor.o.dirooo.j 10.40 0<1 w<.00,0~0: _' ,,e. .e, tinoscerd 1<.0.00.00011efna cd <0.d asuo ~= a 7 '. A_' ~d-p "'-1ro uoO ntro 1 je. ~01.-o.~0H30 0>0oo.oo~0.o<0oloo5001000 1000 0100010 000.0<0. 000<,.Ooor<. l. orltoo oo >0 dr .0.0.,00 000oilOdo ro.I0d-101 le ,lo 0>:"11100hace00 m laprfo.0a0ue l a 0o d.0o ran. elo fo prxio>. diroo~ ,.01 1 0 .01 0 0 <. 00 __ _ __ _ 0 1 ,. 100000 1 .1 1~ -_ 000 ,r e d e a C10r0 enoh i ne e¡ t00100 l.>oa oOoo<1lo10, 0>Ooo-La000<.<04-o oS oSP polo r .0-0 0 10 0 0 0 10.011 o.0000 <~~~a 0tov-. ot . o.00 tod ., 4 = l .b-. ed~in Nae-0d0Ame000rs 1plata 0% t il. M Uo. .0001.00.o0f .0.00.00 o ~ t ca PC7 o oui c ¡ 1-50. o nitr, OM d ~ mtinwc P.::_e1-~ ~ A

  PAGE 24

  Pl4i1n a24 aetcmo DIARIO DE LA MARUNA.-Mireolepi, 27 ede Febrero de 1952,QAlao n X XN U N S C1,A SI1FI1CADO0S D-E U L.TI1MA HOR A VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS VE N TAS VNA VENTAS w 49 SOLARES 49 SOL.UES 49 SOLARES 50 FINCAS RusTiCAS 53 AUTOMOVIE ACC&M TNVLt C& 5 UOOII AC 3 ATUVI~ 4~ 11ec .11 fo us a I iew ceceece e CHRSLER CO','< RTBLE lee. eqelecon le lte~c. a. lee ~eleale le GOMAS70-15 e ,.e.,,eU i. d. eeeedee col~ lede de d w Al y 1s ~ c e OIA Ie<1 Jt._ME-CalzadalJE se,HE'TASNEAAS > A> ee de le Pme~ead leeee.ble CHERj 9 5 195 Aeele le.ee la'EM ~5 1""t Mey IeAutos e de oR A o s u 0So e NI de ".,t 1 ,. E e,. Chevrolel. .1941 ~lo. u, AMODERNA> 3 OISOPlymouth .1951 CATI DERe. 194750ee .c~ A1)IA IIAAAR150CAILAC190 -jTOS ucuoY LOPEZ Ford de Luxe 1951 y e >Xe CA=ILAC T47 I 12 vetasde ___ ___ ___ ______ ___ ___ __ CAMIAC .1949 .eec Fe RA A 1 ATAL 0 ,eeo.eec.eeee Jos MI. Elas CaDD-AC>_I ______.________19_8PT,.';48 ce ce e ce eeeee Ceee.eec IjHospitllCedeCADILLAC.1 R 1 l, Reee.ceee 2 .o Q,> ue S-" $3, -e-e0G.__ __L-1eele1,e. OLDSMOBILE. 1950 RETA$90,sioo __________PARCELAS, SOLARES R 0 iedd. "J O0>O-SM e a E':1 150 Sc.c eENeA $960, 100,000 C.GO'eZAILEZARM1AS .ce e CON LOS PRECOS Y ONDO u_______5_,e0 ASA RITA SIOeM>5fl5>2¡5 ~Orlando Rodrguez eieeceeele OL > ESQUNA ON OMECIO,,~ (eecee.Diamond T46 BRACYS CALLE P No. 120 5,d-, Z A> OR pMe 150 eeee. Do UCK 150 e CHE VACOS AN*F R OL.1eo,9.0 BIKce.eee A TO O¡lE APA.EcT949Bahy ODGE. 194 Su Mejor Inversion ;¡,l D1-ceOe (ceee, ec ce3 OLDS OBIL e,. 19J48 4 -i~.e ~~ e,. O D M BL 99BUICE e .1947 peecsd Beeee I'HEL SQUIN A B c io. ed eee ee I e.-eeee e C liy lr4 12 PflT' _________ BUICK.¡4 ee 1.Infeeerme A9689 ELAU AL .e se ued. .1ceeseeeR. ~ccee edee C cd.--nc149 eesceeeeee~T>L.ell cSCee ec ___________ CE Coonee 1949 C Va Blanca DE SOTO. 1950 u CRLCERO DE LA PLAYA ffC12.12 e Dss e 4 >eee, ee DDE ooe 99 MOTORl O17 L kee eeece 1 c 2 B I C K . 9 4 8 c e et .c eS u~CN Oy e L .e . c L a VEDADO 23yLA _________:n_. eec ,VENDO S ee RE1 5 "e ~CHEVROLET ,. y1948hSse ________ c~c.ecTceceece .194750 se ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .d e56R9CO OEO45es-> -i eR-1.ebm> D S SOecRES Af-te. .1ld.dlev PLYMO.TH51~eyeL194, A Ff Al> El 4 >~ceeeelecec L ~ eliee>.e lpeceece52 UTOMVILI Y CERCAROS D UR -4d,3BA1 C e,~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~~0T .e ec -Pc c c eCcc eed clcleclc eec.BIK~PYOT eq. Z .A C N E C \l P Ue.sc .e I C ASCe e eel d. 3 e l ~~ ~ e1ee.Le~ 1 ~ey ce Cese-eeee-L-c--d-e 74e 343eeiele5-,ce eCecee ll-. C E R le -e. C.V9LE8e IM 42III.EBAER e 150 ROC DER VIS. 11. 5 IUICK ee1 "'-61947 PCKARD 47--------97 1-11_(141_5______ __Y____________ DODCARROGDE UShy eMUTc .19524 F. L~ U. AS dEI~. EDADO Cee1 U 161te1m,1 P YMUee.Cecee ce -ee-e BLNSedees @uvce eie e ol ecce e.Fc-4. ~011 l. e139R~ jR 1950 Ccc 1S/GNEE517.eU,1239. DEx1,140c e.4. lae U eedCece.Se 1d949 B ~ DE SO.U1952C IILTR. 1H4SONTIC.1947 FODeec. 95 VEDADOR10 XE24VAVENIDA -:-ee c -cGAES PYM UTH 1939 ~CUFR Y .eec1949 CNcMLc>e.1.M '(e cee -. ,-1ee-e--,f-* rene-cs-Esa-iPe-eeeBcebyTIDEBAOTOR. 1952 RAJeIU eeC.eecec,, eoc, .ecc.1e19 1 HEV OLT-4-4 Cce esee cc c.OL SM1937.95 BOYEOSoS. Ran RdW~114,LYNIr~~ 4-4-4L HNCOLN e.1948 Ccd eeete BEROS JIl CADILLAD C~. ~,48 UOS UO PE. 14 OS C ER OL. 1959 AVENIDART.O. A.E-)DOBLE1 ,C141. com,41 FALLA.cecee 195149 cdececed ----------------------------------------------------------OL-STDMBILE .1947 e. .., Le M-NL-50--BAlee cee.-eeeee. cese FRENTE DOBLE VA.CM CLEO Cic 15 A PILETAMMOE CUADRADOeceeeecec.c ee AVENIDA 9. BOYIsH>S QUINTUPLIQUE SU DINERO,4'0VA A INOVEINTE MeL]].VA. eeccceidec ec~.de-e Miercc5 cece ce~ee.esec ~ ~ ~ RAS 1(LO MEJOR DE BYT GEC, RAl DF ADUN e ee eec lcC Re e e>ece,,1OS YMAS BONITO DE LA eecee DOBLE VIAl, wAEEOU. mismo REPARTO ¡WIlLY Autoeves ledce lee s uecc DUEROi URSULA 70] FON ecc ee cece~ped.ceec S1 DO PARADERO RUTA ¡S,. cee.-23 N 0 cVedado, e DE 1A 3 EXCLUSIVAMENTE. c' -e.Aeccsc 'e09 lee ell-, e lcKelcee FIjO EIlS UEGO TRATO DIRECTO.1 I.2 H5S55, e N U EVO S ,, '-we"e. pcpal un e eicl-o-.e en G U M. E DiS MOCOO Ep,eee de n, eValos e fac>lidd.See e eade. Tedos cc qcngae e s e con pece eeeeCo compe~be Jos M. Elas -Calle 25 y9 17 GUMENS' eMOTORS esquina Hospitale RILEY 1950eee.escedeee MORRIS .e. 1951 sedee,> -PLYMOUTH-.e e1942 C-ce --be --. CAI)ILLAC e. 1941 CITROEN .1949 leTeoeee REAUT-:. BLANCO NI 66, ReNAce-ce.pee eTOCADERO 1 1

  PAGE 25

  Afo CX Q¡fkU DIARIO DE LA MIARINA.-)Ii-enles, 27 dtie Febretro dle 19.52clmefiraci4 dPgiraa25 A NU N CIO0S CL1,A SIFIC GA DOS D-E U L-TIMN -k WOR. VENTAS. VENTAS VENTAS DRCMRO-HIPOTECAALQUILERES ALQUILERES 1ALQUILERES ALQUILERE1 AIT UV 3E T ACCE 54 XAQUUIAIA 57 IJTILS DlOPONA 44 OFERTAS CASAS DE HUESPEDES aU APAETMNOS 3 PTAMETS APARTAMENTOS 0 ¡~ POA-?AA. MUEBLES DE QFIINA DI¡N E RO RESIDENCIAL AVANCE iAiA'AO A¡CAAACA AAAt AA*AA A~'tU~l~di'AY n 1, Vo *'*i'*-1 AAi4 u A.otoficinaAAcajas UIJIUUMV-14 HIPOTECA T., AAU VIBORA ALEGRE e.iiiei a sescribeir smaproo yR-> F0d¡prJ.ipietoE.d. hequ espe. ios 1~ h~. T. ratA blat. pVe.steo t reCo& .~ ~ d~. M elk~SDE COXIDAS FESOAPARTAMENTO *.CA ALLE 72 1 SINA1 nt Sue 192mercal', Progreso 25 eteP-'.~ -. AA.e.-.A* AAll-A e. B.ik pdAlA .1952 f.A. cl. donserr ate v Vl ea d-C A Me S1APA-A. 4. ia. "'A A 50 RADIO1952 diAPARATOS Zance Hiloeacrio 32 APARTAMENTOS ME6NDOZA i CIA. . S 1 . 1951 I.diAe,F-2759. i CRCO E 40 A c< ss 9362 EDOAY(A _____ ObLCR]O M N O A l¡.35 -92 ED OZA Y0. CIA-6 D,.as. ~ MCPALACIO ALAMA-c n1OiP 0. m-, Di.s I~.17644 I 10A7A17t' A i ]9 4 7 cA O-t AA~AA19 3 9 A P A R T A M E N T O S C O v z, lt O bis po 3 0 3 5.6 Ch~eeeRI 93 I MUEBLES Y PRENDAS '60 INSTRUMENTOS MIJSICA SINIIR MUEBLES'1.A F. r]:rn¡ los:et12, 15v ~LuIGA.rIR MA 19lAr~ 1 '4o 3w Aouln& 1v''"-A D\1A PRIME1RA NI 111 LINDOEDIF I 10 d e 1 mi. A A AA~ 'o 'O i iAttet.LAR 0 7 Lira 953. sq. aa,. VeW _________ ________Maiele 0? Eqin a ancAo MENDO.A Y AACIA.Ai.,si NwuO OL. FIRSUM Al> AiAIAABAI U4cAA-AAAAAiA. Po¡f5SOBRE bMUEBLES, ¡INFO SPt.---Ganas ;.""' eIt&LAdC~eA"~~rGuarda mueblea LAAAA"HABANA0y2IiLa AA A Nceptiio 1,009. t52 AieiNAIiAA ¡L-4-. ft.,di 97,1.d fq Soedad (AS, 1N A1 M FiD A RI F^5 .A OeeeA AA' ?, Z _________ Nm .,iq ie,1 DE ANIMLES hEt.d uddu cejdA tAA 195 AAAC OOKER SPANIELS dd 1A.~.A.A~L:A Suer52 Ceu. UA ___________ ip~,.--~.d TA y Aii AAj AA ECRTICO IER RAII ,,,: :A'L: S U INU.S. 195 1 AIAA .AA IN lI4'1?n EROA AAx.tA A Ai ED. A'CtAt CI asles StSN IUE 5 A iS '.A l ¡ ,t ,e A A eto . n. A ',A' A 'A2 A d ,l .A A ¡ A t A AAA*A.A 1L .~.s i U A AA AAA A DE LUJO,.m. A, At prCtAo apCAACI JO SEMtEy10L QKIlA N AAe A, E t.' (A CU A rt e _ __ _ _ _ _ AA' CiA AAt.C'AA AA,.AA AA' ~d. 1a hA i.~ ~. e ctd AIA Tmtetor in ~ n .A Ao.,. t., ERSONAL ,. AAA,,AAA ttAC. omel ta antfCli AtunavSANMG 47 'A ieO .A A § ~A A A ~ ~ o~ A !1 ~o. i l. a l-O ~ o peo d ga e A A T M N O A-. ASO ACt 24.00 Aiones.¡AA Ao Ym AAA [4un4 b2ao LtJS PA NIENTocOA A9EI)Rd30 .i e una hait BIAt DUTS ,riiAA tiAAA ALA, baoASEA' TI' 19 2~ ~1, l 11.IcA30 6e1 l. cmpetAA ina d a s, InfAA uE.B.AMNTas Jotis -Colres i.tAA,, ,AAAo~AAA C~,1l-al. d,,.1 NOSQ17, 3,,n_____ 32 -t._1,1 AAAAA"l, 1 A p-nlw-4. a 14P.005 M-6921 Se a"¡-Apia. 8*U oiiqLaS HOSPITAL -A Ai. AFAA"AA.AA ER ERUA GUILLERM NSELLAS .AAAAACAACA AAiA ~~A e 11-1iAC~.AAAOA TJ_-~D SA Cocdi.lc 5 LADO~PORT,1I1AIO A ASPUO APARTA.MENTO La3,Ami m.e 101 1 1-4-1AAAHUMBOLADTdiS.iAe v~ AUWA.caAAADAALoACALZADA y K VEDADOPi Ap 1.AworesAA;77 AoA@&,711 p*"A.ACA -a AAr .AAA-¡AA A A i SAAA __ __ __ __ __ __mec t1 .A'AlA .A A A' A A C.CAplat1,ja ¡d.daiaEDIFICIO TRINERA 0O R R 1 N i.M lS CAACAAALAA. F14 i~6¡ibaj. apisiia N.A L1C. .,,AAO cc-tiimSS ROBOS105Y VALORES 1AAA-,¡mA A-cA e cea '¡M~ A 1~ yAAiA" SMMM M O TO R S .Pw~.11 AOAtAfCAALt '.'AmAAAA0,A -cca c ca e¡ P. MLJIR SAiAAA LtA A-M-AA-cAA iieAi-SEA i MOTO ESt AFIA> 1Ste]I lar LAA.AAiLAi i dMA. AAAA *SAlAh, AAAO A AiAIAA .I¡eApcj A-A,blAtro yAsAlas!¡Liiiiiiiiiiiiil ___4-5&17.____ _____il__o AAOAAAIAAA. SA--IAAAAy IA C, 455o5 A-AAlACcl A ACAI.______________ AAAe--:"_'AA ,AC Am1AiALCBCBAA-AAeAAB M -. .1AAOL A -eAAA .Ai .ii.A dqm A7 AA AOL S'AAAd~A43641.AANLH iA se8Om, IctA-" a~A -mi-M1

  PAGE 26

  Pwlfm 26 flaoifirad" 1 DI ARIO DE LA N. AlaRINA.-MircoleaN. 27 dle Febrero dle 1952 Cl.,aajliiiicadon Ma X A N U17N 'C1()S ,C1,A SIFI1,C A 1,DOS D E ,U LT MAH R ALQUILERES ALQUILERES ALQUILERES ALQUILERES ALQUILERES AlQUILLRES ,1SE SOLICITAN SE SOLICITAN 92 ~ APARTABINTOS ~ M4 I.BITAClONES-85 _NAVES LOCALES 97 HiAgAA 08 IAIANAO-. REARTOS 11 SAXOS SuAE LDOA J03 CRIADA.S CRIADS i OFCNTS Ba.AA 1aA A,,,A . Aa AAAA. _A. ri ~~ ~ ,.AL.A. Y .A A A A A A A .Ael. :A aA.%Ak -~ a % .L . . A y 1~ ~ s , ,A A A A . ,a ,A 1A ',Aaaa -1~~ ,,, LA ,_A ,A A AAAAA i A~""A. ."M,aAAAAA ~ ~ aa ,_-~ _, ~ A. 1 _'-~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ A 1,11 ~aAAAA A1 A11 1 ~l~aA1a1 1-11 A11. o-~ ,~ a-AAAa. 10S B -~ ~. t~ ,z J_ -,,'1~ ~ 111 1 ,, 1 ,,,~ ,l-,,Ilu11":* -*, l-WA h i a i i. -1,aaC A -a AAA. A 1, A .aA. -B Ati,S _, Il D 7t.A,,.5 AA, ,.,.,* ~ ~ B ,l _,~ ~~~~ a., ,, P R E C I S AI ~I I T a , , ,1 ~ j ~ . -A -Aa A ', ~ a _'L A l, A aa -,aAA A .A 1 L, 1,l, L2 w, 1 : t ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~A 1 AA1a -. z --71: LID ,DFI 10 1. A"~A _~~-1 ~,1, ~ 1. 11 .AA,, 1 .11. ,_ :r -1 AA'Ai:"-. ,, ,~ ~ a A ~.i-in! A AA-1 a,"r.l,, .A .A A.le y All 11AAa ,A >U.~ ~ 1.11 , 1~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 A1AA,1A -11a:3 1, ,11 1,111-1~ "t 1__~ l --.11 "c 1-~ ~ 111,11,91 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ A ,lAAAA lA a. ~ ,.1 .a,, .Ia*,a,,aa 1", ,,,,,,.w ,~ R T~ = LWL == r11 .1a ~ -AA 1 A ,. .AA -A,a .A A '. -A A A~1, AA.1 .1 l .1i, 1~ AT-1 ,A aAAa~A--a.,--, ~ ~ ~ 5 i AA11. , .' 1~ ~ -ii 1 SOLICITOE CRA A D AAAAa AAa .A -aAAAA1AAAAA ~ ,-A11 -AAAA A"i" ~ ~ t ~ 1AAAA ~aaaAAA ~ AAAAAA aA.AA A1~ A r ---~~A'Q1lA4U.OAN.i~5-IAA~ 1 A 5 .1.A , 1 ~ p~AAA0~ AA PECISAA A AAAJAIRA I AAAIAAAAA ,HA, AA a A ,,, TAAaAWA ULAZ-, ~ T 1 W ~ w,, i a 1~ -11 ~ 1 ~ o 1 ,"" J" 1 1 ~ . T .~ -' -. 1. 1~ 1 - ._ r1 .1 -AAAA ~~A Al I AAA5A]AA _-1 2A ~ : ,, . ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ A ,,A~ ,Ai,,,~ ~ '. ,iA', ~a"aA~aAAAa iAA-aAAA ,AAAaA ,l,.7 A a A, 1A .AAAAA A A-AAAA* AA. 11,y11 ~ 1 l ~,~ -a LAAAAA. AA i.AA i21 03, ii ~ l 15,~AA a A A ,= "' A:. A1 AA 1 AA 1 -A A-A A-A ,a .,AA -.A AAA AA a ~ p~.A A AA A *l _~ 1 11 ', 1 1 1 1 11i: l",, . 1. 11. 1,1 1 ~ ~ i ~~2,11 1 1, ,~ 71 1:.11 .c 1.1,1.,._-_ _t._1_ __1.11 ~ 11A.AADAED FI IOA11-A_ 11 ~ ~ 1A11,A1 A AAIi ~A """ ~ ~~~ :aAA -A 104 COC1-IN 1 ."~ a a A A A1AAAaa A ~AAAA1 1A~A1.11-16y 0a1.-A1 1, ~~ 1 1;,A. 1A.1A,-AA "" .S ~COCINEN-OalA.A.lA AAAa ~A~~A.Aa.__~ ~ A_ , ,_ AA AA A: A AA A1A a A, .A1 1 1 A, ,i ,> A ~ AAAA A A A zAA 1 .A A .A A. A 1A 1. AA1Aa A1 AAA 1a AAA1 1AAAr ~ leAAAAd 9 .u W SE A Q IA SI I AA DS~ 1ATA 11 1aAAAAa ,l .-. A z;AA A AAA Aa.d-A. A.AA AA~A.A A.A .aAAA 0AAAAAAaAaC A _______ 1 .1 ' 1 1a a aa ~_1_ _~~ ~_ __0_,,_~_,,_ _ __,ll ," l1 A1 1 11 1aa A1AA ~AA aA. AA1AA~A~ ¡ 1,E1NelA1A., 2~A1 ~l. A-l AA11AAA 1AAAi, 1,1 1a, A ,l' M-~ ~9-=": -LI ITO CRIA A DEANAA AAAA AaA ~A ,A _,'A A -Aa BU ~ ____________ OIL A I 4 LWO AIT AA A~ a~ a. ~,aA -2A .0< ,, ,, ,1 ~ 1 a- 'a IM.q. L. .~_ 5 lAAAAAAAtrbaarA4aa50aAAAAaaAAA ,, H. .AA AAAA 1,1 A A a A AA A 1~ A AA AAElAaA AA A A. ,a ~ ~ A ,, ,i ~--l 1 1 ,~ ~ -" 1 c,.,,,, ~1 ,1A11 11 A" ,A A a A A" A AN AAAAA A.i. r A.cr Al A A -1~aA Aa A A A A. 1 a, a u, H X 1 1 1 ,, t A ~ I t B T i A ¡ , O . 1 7 1 -A a A A ~ 1 ~ I 11 5. ALO 1~ a :aa A" A~ A ,_ -,:~~~ l -1_ ~-r A A a~aaaaa ,aa -A A 7AAA ~_AA 1.~ p. ;lA t-. 5~ ~ ~A aA A1 AA11 A a. AA~ I A, A~ 1A AE A. A -a. A c .,d A 1 A A:'"' A.q, A A.AA i~ -eA'B''. .,~ 11 .1 i 1 ~ .1 -11 11 < ~ ~ ~ 1 0 1 1 At . A. AA AA AA AA A .AAA ~ ~A. 1.A -AA AA J A ,% J ; ",,. l i ~ ~ 4, A,, A ', ~A A A A 1A -. aA ,, A ', !. A1 A~d11 '. AW hA .el. AA ^.Aa .AAAAAA IAA A AAaA ,A A d l O C ,a L AA A A A _~ ~ ~5 A. Q I A R A ~A~IO S A Ai .AA ~ ~ K A AA AIAAAAAI a AA~A-AaaAlAAAAA A, A .AAA :AA A AA AAAAA A A, -AAA U14.11 A , . _., ~ AA ,A AAAAA 1.1 A A-A jA A111 A ~~ A.A -aAAA A2. ~A A ',A -a .aa A ~n ~ lW !.CA ,. H ~lA AA A Aa AA 1 I 250 ~ 5 1c-aJ,.1. _~ ~ Sra ~ ~ 11 R:110 ~a lA-A r AaAA __ __ _.7__ __ 1~~~~~~~~~~~~~~~~~ :AIA AAAAAA1 AAAA ATIfaXa;AAAA AAAA E S LCtAN AA AA ., y.1 .1 1~, a ~~ ~A A AaAA A A .5D DEL. CA P .R OIIU E E AQIEEAaAA AAA ______________A AAAAaaA ¡AAAAAAAAaAaAAAAAAAa A AAAAaAAAaCAA a a-a'AAAa-' ~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ I ~~ .!1 ,.~ T21 A-A -A AA ,-l A AAAA~A. -:-e AA u.W.1.AA-_ ~q e,1 ,."!~~l,1, ~a 1 .1 t _tTr . ,- -. lP.",__ -~S F E E ,A L E A a ~A-AAu 1 A ,AaA AAA a.AAAA ,AA .A AAAAA ',A A,,,AAA ~11.U 1~ .1 ~ ~-.AA1" ~ AaAa A *y A*" A A ,A~ 1 , """ ~ A~,. li > 1a A A ~~ A A Absp A0 mA 6 .2 A Al l-l ~A A,A , A" ~ A 1 A. -a a a .A ~AA A A, A 1AAaA ~ 1 . rA a1 1,~ ~ r ~ T. . I i -1 AA ,AA ,A ,z:,, ,Ai,,,a,1AAa1,,1A -, ~~AA ~ ~a 1 aAA AA.A ~A 11AaA iaAaA AA1 ,BA A AA 11aAA A .?A 1-#1* ~ l.I NA,11-4 1~ n ~. 11 ~ .-= -1~ A~ -AA. AA D,11 .U1H ^ B Ei_ LMONTETVIR~~~ 1OR11A-,A N N l h (AIAd C1A AAA~ ~ ~ -A -A A. A A .,l ~i re L 1 -. 1 ~ ~ q ~ ~ ~~ DEA-MNO AA 1 l 1A .A A,1 1 A A. 1 ,1 A ,aAA aAJ AAII(I d1 1 ,>. ..7 l ,,11, " ~ ~ i?a ~ u.l,, L A-e-i ALA A ,i ~. .aa a a A a,,,a7 ~ ~ ,1~, 11-~ .l A2I, C? 0 2 a. ,,,.AAAAaAAAAA.:, .*i i_ ; 1~ ~ ~ AA~ S A ~~Aa ~ ~AAAa AAAA A, ,A 11 aA Aa ~A.AAAAAaA1i.1,1,11

  PAGE 27

  Aflo (Xx---DnLIARIO DE LA M*ARIN \.-Mirrrlee. 27 de FebrePradtc 1952 -flg 1P f27 S Anuncios, PROFESIONALES COMPRAS REPARACIONES VENTAS-,VENTAS V 1E NT AS.VE NTA S C] siic do -dIDOCTORESEN MEDICINA -e7MUEBLES PRENDAS ~42MUELES!Y PRENDAS -u -'CASAS----49 -CASAS-49 SOLARES s -ESTABLECIUWITGS eClapamsificnadosraeeaeeo(lee. r, II e ~.rcnr. 1,11,11,1 lU ,tt111,, ', 1 .1-_.11~' "&e¡ Ultim eHora1 :I:>,,1,111 1 ^;. 1 ~ __;o~ 1 . . . SF.RORA AMA ', Of 1.1C1 SA~ 1. 1 ., i~e1.1e~. c . .-> "-,r.1.e. t E p ., ,A re. l,lle i, .,~,.~~~ ,7 r~e. SE O1,CN 1D 1. 1AB ,.,, ~ ~_RDO ,. LABRADOR ~ ~ 1-vi ,,1 a. . 1, __.1__I; L,_<1_: -___,' _9 R A__D C S 1II ,,I_ ~SPRI ~NI, 1,1,-(IIF,.,11 GANGA.1 _1 rr u Rivero ranagas 5 1 dan1 '-i.:rc ~ rapace. a eneral ORT 11Y11 % 11 1- ,, - 1 l,1, .1"-."i 11, 111 1 -', ,-rm.,a-jn-s, -o. ~ 1ar 11*~ 1aan, cr1e. ., 11 1 1 .1-e.1 e1m-11-1 U 05203 n ie:lPann iu r, oin er.qrerir h, r 1 t"QrEiDE RIl SIN O 'Ilrrlr---"r1a1-1 1 1,~ s .i.11111 .1. 11<'' 11. 4 CHOFERS co1.1 1A1o .1 1.1ar rec 1 nan l1n1SU-¡11-NOTOU pued1fabrcar e1n-Z k " '' Dr. 0 .Rivero P rtagrsnisaeAe,-bnn, M ,-ias arice.a ,e raee-n%,mci 7r c e l r a a e e l-1 1 ~ i 1 ~ , , l l I 1 ~ ~ , lr. ,S a n ~ ~r l 1 . , ., 11 aL" ~ r a i 5 .000 varas con casa '1 ,111~ 111 ,____~__~. ~-_ iri, iaro _____________ *.__ ~_ -1--,r.~~ pr pred -1 d le 1.f0eente¡l c5,1 eeira 1 1 eec-cI 11a-al u M 2737 N COMPRO. 11VENTAS 1.--e.~. 1 1,1 1 A.ENTES 11VENDEDORES DR 1 -RO -11 -0 -l -. ccUr -al ~ c. 11v: 1TI.: e. 1 o~c-a e_ 1 1 11 11 ~~~~8-2, 11 -E1T 1 ~ 1I1lOR ,1-a C1,na .at,, 12 (1 ~ 1 12 .PI (. 111 INFANTA, 1 7 111 ¡ 1 ran , 0IJEll ~aDEL ,1,Sil,,5,1 ~ ~ jl/ e. . ,t AL~COSADO;YA i 17 -1 eDEA-A ADEO ~ . i i 1c .' -. v le 1. 1Inne1-1ne ana g-r1a ce,1e~t, s ,,_,D 1R.1511_.1 SI__~RIRX ,6677 ,., e11 de ADOSnc-1.n-1-1',"" ~~ ~e1 1r1uga~res~~ ,11 ~ ""a' .Dl. d~il -1111 51.1 1 1< ', 1, __ . :1 1 -e,.DR1 1 i -44 11 ',_ 11-21.10~lARTE,, CL,, DRO'1S ricen-, *, ~~1a"r .,.I *1 ,~IIILF5313PA RDE1 FINO 1 E51110 r c J"cart7 --" \ .an,., ea>~ ~ _zni1,1.1 1111, _~ ~ ~< A-TII~L-IADl-12111 051nr1c .1e nr.e,.,re-ALTS BELLOS TI.7. 121 OFER EAS 11E1'. CulIO la A caoe uo: irf, ra ~~-~ Rdopuede fabrcara MEDICODIO OTOLiIJT_,A re1 ac :a'111 ,,,,, la, ~ 1~ c Ia, 1 .t"" ,_ aIe L, a> e re i ieraI!,-N o AG E E rl 01ES -_ _RRII 113 7, ,, IZenlie ~. ~ ,. __.__%,i npra52 BO _D S __K 0 1. ~C m ~ 1 -B 5 03 L ,n.,rrr esr1e_ ._ ~ e~l.e : _'" !a j i l e n u er ,, -' a, 1 ~i 1,ririlrerr~rrrc11r3c7,-e7-,. ia.erce-c~~i-~a5,0 0 var s c-n casa .e.i. ~.1 a .Ie,_x, , __ plantas :,",".,e -. nu',*. $1017 a54M rrrsule sn 1 M~ ~ ~ _~ ~ 1 z_ .~S TERIO~ 11 bflbUtiMiI IJ e .,, J-_____ ~ce e1 1 : _ . ,' -,-, i r, ~ rE e cO I a521 ,r r c , (,iem eelee em A -QUI-ROPESISTA A creer ---ce-,1-1 -c ., ~ ~ ~ ! . e orn oo IrTA 1,1 , e ,can d dci e j-ei.:.1FLATO 1 I TA M-77 COMPR OS---~, -e;c~arreeree'-,1-e.~ ,F-liMANEJES a LID MI, prpIla ,, ir-,.l.v-,1. .1 1 1Ice11 ce_ -dra -.a1. ~~a1lqarla ~~11deanif rlrlaa,, cun11a-n._r ,~ OL ',;r:7 :r,~ea: ~~er ,rIe a1ec-VENDO~L.s~.-1-1rpc 1-7e 1a.a e,,,)raearecate-¡rman PI$ al ~ ~~ n~ e rea cra'< rir ,z-.r'. erIce,' cr c' r errr r,r. I a r 1U r3 Pene 2C3,2_= Ve-Sede Te-S~z ec PROFESIONALES 9 21, CASAS-1.11 -SS -dr5.8 i 'enee1ee e ,eee n.el dae .re*.reerer.e~ ,Ir-le.e'ee~aS .erre:I ~~ u -~ in '. L ,cr ,c lea'~re .a 1 22i, e.~~ 'e1 ir a aIW _>,~EDALiOtc f'anijisa 11 1, .ri,1t 11.1-I11SA, ea ;c 1 ~.e1 1t ,1Ter 1u 1 c . a~ ~ -r1 OlIS~~t-~22 cerrl 1re -rl l -1 1 1, ~R ,e1. ~u BUF AETE -FRENDEOREI -DINA____ nia a*_ius ruelesde ___ 1_ ~ 1 1 mi>. 1a !l~one-8 _i_" ~ ,: , t;, s,_,,1,, ,_.A -4 1IM,,NT N l~IR S reee C' a cc n. a. ~ ~ ~ .e. re11-12BR-48E27SIN R,},e~ %.ea ,c~a.a e',e. t ~4h ie nn i ee' nc e, . n .-r .i-ne1.ar.e "e1a1 ea.-1.-'~~ ~al AL cech lllrln c1 ,1 1 ~ -h ~ _, v-c i 4 9 ,.i~c c. c 1 ~ 1 ,." a1 i a.,1c,1--leer rierrosuna\grancaelem a. .a.-1 a)r-1N a11-1lN()O-a -I.A ir s1.o9.:1 .r1 ,ra 7er 1,e , mee.~. _~INSTRUMENTOS9E MULCA k \T( SR -1 , ik. F n l y CeeBR ec -,LA, PREDILECTO', -S1, .XC[1 A S. an en .d ol gi1 1e~.--,,.I ,t. R ISO.1 52,11'~,5 . ~ ,1, 111 . 1 0 1 ,I IR cn trid, r c o i = e aeaa rl, ie. ~ 1 R1 1k.\.~CII 11PR. l.A S__111,1!:1=1-, ~ .Rl111.O1et1,.e -1044r-23 mi DOCTORES N ME IIAS 1~ cree. 1e ,'e-a e~~~ ~;1. '7 ~ ~ 5 7 ,500 REN A 5,2,~1 f 1 A -l1Z i. 1,.1,c .a ecARO PeleIf rce Ia ece ecc e cer-r-n' er,.-'-~ ~. 1r~.-1~ ~1 ', ~ a ,-~ 11 1ir~e ~r--e.a--e e~~"~ aeercn ere~ erl':'." Rd '. mr ANOS . li7 I 1ia1, ~~-aae~e -e e -_ ~¡ A Tr ce2 YAC are e r rev~ .11 7~ ~ ~ 1 ', ,", ,: ,i ,~ e1 ~ ~1.r e p.~ . E -1 1 C A .l1 1 1 1 I I .A 1 R 1 7,1 r,. 3 c li 'a ll. 1i err ENIS S nrrr z:la ,:r 1,1 1* 1lar11~ ,1M EB ES E IN O SIL Or, ~ ,~ 1 -' e-e, ,, i j~. b i.' ir ._1_-_________-__" _-CL NI I> SlA l O 1 _, r UT M VIES C ES -R1T S AR OS-.. 1',, r l e1 ~ F: ,, 11,r 1 ,' -, ,, VARo. A U O EL A5 T EN K S -_~~ 4 O ULISTA3 AROGOr510E-, IOYASe. .ie',', 'l-*.,nr. -c. 'e r 2 M UEBLESI,, -E PRENDAS,1 vilII~ ~ ,, -lC1.anill1 .1-1 11~ 11.1r?. 1.64)lt 3~ 801 a-T re e~ REPARACIONES 1 -. ,1~ .ir.111.1.1 1 -NR-O1E1 S 1R1_~'e4101.501 R PI~. -l1.T. Ir1. ~~ 1 -r. e.e . .17 1i.1.ii 14 dt. ~ l~. 1$26~ ca"" 3 R31(OFER S 0ARISDI1 Z -E 1 c.1,1-.OS.~ ,4. LI IAI:PRI : > 1 FlAC~~OS .142i -MUEBLES,, Y . ,i,,PRENDAS 101 5 1 ,0la lnrii,_X l. -c 7,1~ ~ a w~ 1 i *. l , , A LM EN D A R ES 0 OS-l ~ l,£424~~ .,1.111¡11U t, a v.b - a, c cm o e eC ie e ¡ 1 1. 1 1 ,~.11 ~ ~1-11 ~ ~ T 1~ .i 1,LaSe c1 1a taetea L< S ENIS A re iir n. a. raCoinpran os,
  PAGE 28

  Paveen 28 (13.Ifisaloe TXInii DELA M RN>. IeI.27, dFebrro de 1952 'iiii, n X VETS VVENTA S VE NTA ENAVENTAS. DINERO HIOTECA DNS AS A LULE S 53 ATMOILES A CCS R UELE YPRENDAS 54 MUEBLES Y PRENAS 7 TLES DE OFICIN A 6MBETSVRIS -54 OETAS _', OR .m nSRE T HT.E XII RXIT '''"'"'"'>~1> 2 S'XX E ALPREND ~A ABAILAR HOTEL BIARRITZ CHEYROLET 48 1 "Sh,,'~ ~. ,,, ~"~' aarr ~ '~ 5510 MFX' U1-A L lGO'>bUFIMUe <2.1-Acsss DE 141 PEDE .t'IUebles de oficina DNR A-e 19 1 Msl~4 PIV XIX. 1SOBRE MUEBLEU., a ,, ~~~~DINER O BI I.5BS 3 1 1 1 1 1 t 1 1 1 1P r At r r n d l n o 1 8 R D I S A A R T O N A D R A MALTASALES MUEBLES lPL'AZOS PHILLIPS 1952 MECANGRAFI a S 1 ~~~~~~~OPORTUNIDAD *GEU eOIP 11 EI>ILGUM T11 1 LKR 11 51, X -IX., ¡USELO DA Y NOCHE' 451 pIXa (I 1XIII>>' II'. ~~~YATES Y EBARCACIONES a'4 CDMA RBN BARNIZAR, TPIARACDEIA__I TAPZAR>' PARLA LAS DAMAS LACABLANCHIT 67 _ELQURO ,,. a, .> a,'a.$10.0eD> IXAII REPARACIONES. EEVIION D100DINERO HIPOEA________ ASA EXXP JI) .6 4 OfERTAS 91.AC D MA PA R N I CASAS DE COMIDAS MOTORES"' IN ER 'C(AM IIXROEX 70 -NERES PAR LAS AMAS L ERA INfERES GENERAL 444,____ i 60 e ~ INSTRUMETOS .MUSICA N L---'a '. -NLYEE"S Y EFRIGERADORES 1 1,1Al 5" . IA(t~dT .~: AL % ~ XXTX (ATI2RMO 5' .ioa 1IIYINUV LS 1' -APATAMETOS PEREZ MUEBLES" W, ~' ~ ~ 1aCa' a o '~''oo. TE'tVISION AUMIIIAL DAfV D GRN2~~, ,,il 103 larsBlsM Ran XI ,, .,Oqa> d a FIIYA > n IDE Dfl rabas 147 'a"a3 TELAS aEE'T TI'>IPO 1r'21 -1LX PRE IIL? CTA UIIiLI 11I1I (1 1 II S XASS,19 -. '(l 3 rA-h S'dr 5j BILETASSIN ENTRADA a I r b ORE'UELE '~ P 'RTXXEIET 5, F AS MURLS>REDA SIllII>l"i 11LI 5(157 tTKIES DE OICNA .5, 1,e.'lo' . .; EILOS A L QUILE RE S . .HIPOTECA ? ENENASOTLTROTCHA AP AFINADORES ~~5 PROFESORAS PRFESOE '. la 1 APRI'XDX A BAILAR ,~a is a MUEBLES A PLAZOS mI Xlv j,;, 1,1 1 p, l"________"' S' R A '.'. . >1 CONTADO PEL FI IX Rl E ANIMLES ___ roepia.> eq oldeC(ontador )'a(loIW11111 '' .~.v'HOTEL CANADA ATlERIAkLES E CONSTRUCCIDA L NEEA01%' eeE rrl 'Xnld YEFECTOS SANTARIOS 'a '' o LAPRSAPA-S__OJTOS VARIOS HOTEL MANHAlIAN AlPRA PAO 13 k,511 IAOLXXrlrooe so, X ,LA I BULE 1 . lIXRII HERMANAS PAYNE MAQUINAS ESCRIBIR AlA 1111E XIII baa ,a, CAPA DE GUA.*. ~ "OTEL ELSA> q,, q 11 p, 1, 1,1 ,.,,.,,,oat,-r O~P~1170,. .,. ___ MIRE ESTO Mquinas de Esribr--e,,' '.1-stea1,0 fll MR 0 11>$1 A M X l I'1 MA y1.j.I<221AR .DINERO a.aaa> ,1 nHote Resdn2 O EICO M R 31 111 Il EllT>Nl 1''1150X! lORAS > Salla Isosbblao MOT 1o, Illals > -~~~~~~~~ao 'RA.1-T1I5 eaa cLen >., OEbn. oa ,d lb u Il .nS(le 1 1 a ala '>11. RA.a ,. ,\ia ' las .Xl 1 aaaa. 'o, sa~~~ -¡s7laa o -D D o (5 ea X U L

  PAGE 29

  i &o C-XX clasificasfssa -~DIARIO DE LA MARINA.-Mirrln*. 27 le Febrero de 19.52 fl na!,¡f ira.qsosp gs ALQUILERES ALQUILERES !ALQUILERES'AUALQUILE LQUILERESRLQUILERE% SE SOLIMIAN SEOR( U 2 -APARTAMTS AARAMINTOS ~-UDUARAMtOB Bi, -aUTAOONES 1Y HBAN9-5SA APOLO -CALABAZAR I101 RANEJADOAS OCINRS OaO ~~~ .1 ,h ~ ~ .,Q-. ~. ~ ---. . ,. .' RR YO tILO "'~A '.'*' ""* W 1. -. 54-~ ~ ~~~ ~__~~_~~i_,_~~~4t4u'~A 40 ~2,~ ~~~ NAVS.LOCLESVNDDO REN~ Al T VIVAA'BDEIA1YEYTcIN. ., ~.'"4445, .45. ~~11,.,C 474'. __ * -l ~ ,,, .,A5':-= 4554'. '' 4. -". ~ ,,-4' 4 4454454.~ ~1.44 ~5 -111.4:4 ~4 .;'' . ~ .,4ie~ ,i e. c. A. . 44AI .' 544 ; 11-1'1.4 '1 4~4444 4. 4. -u 44444i4~~_4.4 ~4 _l. ~ ~ ~ .l445 -_~¡23. COST.UR-1RAS-"1-11-,,-Al -4, ,-c -;_ -4-1 ~~~ 1 1,111. 1 11-1', c~ ~. ~ ~ l __ ',45A5'.5 '.4.5,,A. ~~5 01140 4~~'~"". ", <'<'ti" 4 ,'". 3 CIADSCRIDOI <".'.-' ''411.44~~4.5--5 ., ? 0 RN .44,.4__:_ '54,-44 <4-'.4-55''5'.4"4 '.--44.f844)56 N., s' 1.' . 1 ~~ ~~o,, ~,,~ -,u $444 ,,,,,,Ai,4_ '.4A. 45,45',,4.45. 44414'. ".,,, M.fss 4,¡'p' c. 4,^ s 1.,,.'. '.'. 4. ~ ~ ,, ~ ..,. 4I- ~,,444~'. . . ." ~ -'IL.5'. 's SIQ -L ~ -SA1:,4:,""'' ~ 1"~ ".2 .11'4554544 544~5.45.55,4. -~ ,', 1 i 1., 4' ,.4.~ ~.41 7.~~ 4 ¡) 1 545555~,. 7 44~,1 ~4l' .'.4.44i'4 1 1 1 -, w . ~ ~11.1 1 444, ,. Vw *7i7 ~ SOLAEN ICIUDE SE VRIS '5~~~ir -'"4 - 11 ~ ~ 4f 4,4~ IcS1'1. ~E. ~S~M~N1LES T. _4._ 11.1P.ICANAS4s--_~ "41 ~ ._-,_., ~~ 1 ~5~ ~.11 ~~~ 1111. _ ~~~ ~ .c ~:. _ _ _ __ .4. 441.4441-,1 .~ N IT'45 R ~~~~ -11~ ~1 4455.4-5 ALU4Y 1 EA4ET4 4N','. :.444'.4 444~ i-a -4-4---1 ~~ ~-4 ,. 4-1 1,1 ~ ~.~ S S LI IAN A. .--1 l.~11~-. .1145 4 4 .d,~*1 1.~.4.'. ~~ .,v_= '., 44454i4, 1;",4102AGENC4A4COLOCCIONES '.<"I 4,4 f-. 1.1~:.7,41,.-' P'.'P' 4>'5'.<4544>41'.-4-SI' '01 JE~Tz -,,-,IIAC:A,454!','l44"4,54,5~5^5,5. ,54 ~1 r,,54 ol~ .T ~ s 3 ,41~~4 ~ .4. 54 4444454,45 4445 Sf545 44 5 4 5 5 .s~ 444 4.5-74 .444 ~ ~R ,l 4. 4.5~4 4,.44.4 4-4411.4 '. ~ ,s 4301\~ -s ~ ~ , .5,1 1-N114A A12 "¡ 4 .~ 1 ~ 11.-.~ U_ 1_~~ .'54. S41 ,1,, 41 '4.' ., .m,. .~ _, -, 1 '. '4"<1.'~. ~ .11 ''1 j .11--'8 u'"',: ¡'414444.14._4 054444. 1 .44'1.1=.'Z, ''. .5'. l~.s ~~~s~ ~ ~ ~4 = ~ '. ~~~ ¡i ,,,, ~~ ""'1 ",.'¡i. COC ~~~ INE A COCINEROSH ~ 1-11 1144. ^ §.l14-44i.4' bufe .~. 1 ~ \.Il','.1f~p.no. .Oo ~ 1 1e1. -yi l41 1 01 i z _____1, -1, .,--. v u -1_i i mi I ~ -"" , "'F.j=.I4A dIJAlzA s',~ ~ a .~~ ~ -1 ,_ __ 1:_ .11. l.bu 44mb 1.f-. ''Ii"'-.44, 4, ~.: '' b5'.4', .b, "' " ________________u___ ,. (,.rI $I.' Xl, Gesl, .44 ,'44 ~ ~ .4 P'-'imsA s'Imel 514 r-5,.44.'54,4:4~.444 <''<-, , D JEIJS DE L ANT Y ~V,ORA. ', ,uv ,.he'.,, ~ ,,t.~~'3z" 4. ~ ~ 71.4,-".".' ". 4.'i;.-, .r ,.'.4.44444., 1.444" ¡1 2533 ,~ ¡¡71 1"~~~ .1-~ ~.,-iz,,, O',lICI. ~ISTAS-A -ICI(IIS CASITA1 A,444~I~~~CRIADAS-CRIADOS-u4444 44 4, ~ ~~4 ~'~444' 4o5,-m *5~4." '"'--44--4--5E D IT N R4PO ICO.44'5 4"-<'.5,_ 444 4 44"4 ,Vi D ., -4. 41 4,s __ 11.r m ~ 114i 1 c ~~ --.I..,,4_,44 <445 .l.i w ~~ ,5~.rA. L 4 "'4= --,,'~.;-5-4~ .4~4,34_l, 4Z4_-4' .'d-~ 1~ z 4,-44.,4514'.~ 41.4 4 5 4,~'4 -. 1 ,0l 1.11 ~1 ~ P110. ,1~6 1500, ~ p"4. _' 1i l 1 i ,4 '4 4 4 5' .-~ ~~~ 1, 4. 199114fR. ,., 4." S '', ,44,,,,,,'5~~ ,, 4 4 4'' 444. 4 4'' 444'' 4 '' . . .' '4 ,7 '.!-4'4' 4<4, "51, ~ ~ 1 1 ,.__~~,44 ''. r~44,F <~4.4, 544 44 4 4. -, ~, ~~ -:-' 4., 4.-" --5!.5., uocA.'r.,,A,, N) INT". EAN,~~ O> ~ ~ .,. 2_ -~ n_ iA554-14-I-. ONCE ¡4>1 .N1".-DOCE 1 ''.' ~ 11" .,~.~. '" ~ __ 4-44 ~4 454' 4,,, 4 *,---44 4.4,. 54'_ _'de. P.i-. 4 '4 44. i 4545 ~ ~ p~~ .'. _,,MARINA~. HO.PITil -. J FR A VARIaS 1H1~ -"40111 zINTI--ENT~ !___ ---1 ~N-lADO EDIFICIO ;MT" ? '"' "-.CDO.E. > ,05,'" ^ ~ ~ ~ .1 1 ,r4,4141 ~ ~44" 6. .A. ~44. 4. 444444 4 4444554440. .911 .PR ~OFESO,,. -, 444)744 rs''. ______________"5-44.'44* IOl48 <',.'o ,,,,, z,,,,. 1 1 ~ ~,~~ ,,;,,A, ,. ", ~ ,, ~ ~ -o nifBATISTAni ,, ~ ~EdWm, GEORGINA"-"",, j_4: -o 1,* '111 .1 ~~ -1,,10 ~Vs'.Is ls, _' '.7 ,T -FCj5 A,.44441 P ~S4fR "''1 S4445 ~,. I OIEA OIEO ~ . -7-021 j, - t ,~. r ,_~ ,_ . Acir1.0 .~,. 1'.44 1' 1 5 4 "ms~~ ~~~ ,:., y su7~s.rb~._, si .1 ~s~ 141 .1. ;, 11DIARIO DR1 LA-MAR.NA

  PAGE 30

  p <)-1V kDIARIO DE LA )MARINA .FEBHRRO27 DE 1952 Al)A<'I<>I 11 Snn¡Scot"de la conferencia de armisticio te¡tulque ter con los"g gS 1,~ oc iI iiJastit gttoa ,ut-~ MARCA COTTAGE ~~~a4,r PREMIA paquet fic n 5 495 Bus( POR MEDIO DE LA FOTO DEL ¡SADO! Atencin esmerada. Aire Acondicionadoreenn Iju ServicioRapido o Domvicilio. uo. Una
  PAGE 31

  DIARJODE LA MARINA H14^ Meou. 7 de Febrb de 1952 Ti~ lw1mkzpmsm S 8.de ttran8d lov a4. moa ~ Club Ha~ t@gunb ~ dla IV So-va d.¡ C.,,~b. m~k*flad Pan a tnudlr l ~Walaa-.v.t 8.~R~w deEaarw a mm 8. ta.8.ntivnv.v asm mod a pou.y f,m atnha. K~ qv.¡ pa~oo.a3o-v~aaorM' r G vngnvom ~ y: ,. mp.aow Noa. ber~.d .Anaa nvrO troo s~,adtatw d de -id. aanarco-Wr¡t.pr-, Cvb.-do a ,!ad.rorv CARAVAL I D~c JOSE L RMMEO HERNANDEZ OSCAR RIVERO HERNANDIEZ ehm ?. l hroe 1_ tj" d" 1.n arja pmo h¡aa~U q~.durmt 1 .am.vn.T Tu. M* lu ar.aa14 &Wme~a "m4.P-"o.F vavtapr.aba aboCuta y m ad el & dar~ de8.leo lw~rm l a bsa.Ja d e .pr~ un oar no a EMbr *K~ma~-aPbroe~b. suol. m ~ y a~)raao ab a 1runrao ioaIa0 1 IL(00 ~ )A buqlml claai DI-' da~w s b u1 =206 U n ioudaa pom" grad.¡l lra d e f aPaadeao Vuelven a La Habana. Pre~lete de lar Chrysi.r______ SEU nt 1 la¡anll ~@ bradla. ,6Wde lo9~ ~Am dE mdv m a Ra L.aao8. 6 "¡t1m. p~rohamla a. liY~ anual an ¡v ¡a.y ,rv .nmo ¡¡ d ala aura av.L U~o ~ la Pr~tn daor b-q oa a.CO .lnatan.mCHSV vn .g.d -n m1 ,lnaq. oa a navefio ia. me mbntr ama-Pa4Yav ~ LMtTH .lamnaan Teo ?avtca9vvdb,@o la ~tenbd ~ ad. MLv.> doro a aHabwm Ia ~a aosmvIl una dudoelo oprab ~ teE *M-.a. -i o-. a.o iP.,quq_ r ufttala d lawvbaddanlan. 1 dnraava a an lav.vflr nav 11w ~gvaasqa m -,t. rt-,¡.a.1 .hub Haba,r ~ 'Fu CON DEBM EL AO im

  PAGE 32

  DIRI L*: LA .4&Rra& "Dos Palabr aae :1o, 1C-L,tua ?Uataw -rp ed. la eaia ea. ue a-aaeo p ina d¡. e, jl4otador P ~il *e, &d~ y M -. dc-al aa. D ~ du-le LAaaae.i a cu. a erjia Yu ua.l aa ,u d a la al~-d -u q ,aerAlia ~ ri a ca Ud. = e 4, .4d culo.TO aunac in -e, diar tueta. c4.rd ~cura .t.d.pibLIca praf ema yca ~d.-at d. a-aiuaa c. l Pca apab lac r.it-. d, .tae nut. rc-e,-hA a d r m(a K deldd a a e durca 4'tCtala maifect. pb P_ a-d d d. q. ec &Ui .agc q y,tedua-a. pc u.aa-djaaaad L aa cmiadba ~bJcoL.,l 4 aj_ .d d .asem~cu. da Am o~ cwde~,k mal, MU~s CP. Odmb A ¡ z~Da cObMONIS Li ¡Cu e. da Tca. GP Anegal ~.a-M -a Cama-de daAaac la CF ~&e¡alCeca. Gaaa CF Aateaaae L~p.Set. Leg~aede l~P.h WP DalA. DoecaaVax. CF D^ifa.SA.~ es~de daDW~a C.~ e Le CF Albacao. Maa.Santo-ur GP Enrique F aaeaeCeCa*~-de da~tj~.0-a.aiaa GP A~ a-aFa.b.aLea~ a -u 50 -d.Guera-Cama-dmde Tatala. cp Itaaado 1--Re.,Por CIE da otricare~ de Cdatagda ba-ad maU1 o-caa.aa ., d&" da~nl ltaa c ~ d,, cacamedada e al .aa aa. Dad ea loe a. a .~d~m 1 a capradcaaaa daaaa md. pdblia r~ ra-Eaed -a.la ~ A.qe. -Ue pao~ la caapatu.d~-da -c~ da huaaan quee da dedaa~.pa-adu.aly e-%. Sapa-be La au.taoda &eo a aarquha ecad",. le-a-t~capt.ucdo avl m ea pcaw~ ac= aarol~.aa. q-aia a ¡u pamd~" ~ara.arba aaaOdc aab-e ca -~-.qa. Latac. eai.aa.ara.a .c qen d~eIla blopa.-. bwdu1aU.jiaaL-t~aa l aguA.u. anamea ca cLgu

  PAGE 33

  dlConta, las func m &51 de znyC om cxbdad y iDni DlenadiP&a~da a~ d 5ide N rr-aM~ ba CF Ir Laaad, R~eo aguL0C a D"& .CFPod Cairra 3taa 1 AIra.Gaat-dtt Ga.rgbaaPwuMartna. rcicio de la prsf"M L45 sBRAVO aiade mamVlarm l. aar. prr -tlatol a*~ ,lataat.la attbria da at. m I.traa. epat-a la P-ai-aal tiadmi a~U~drPa. .Mrpbam-ot. ~01 ,t~ -U .a d los Zatbtm odiiC~Uoqtaa l-ladaaboaat t-LaraAa.dtm alo-. ntif~ U-~o~ .yd~ d~-~ aqa 1. ~ a alaadddim trab~. .ales ia.llimadmow r ~ dIa~ ~ni1l tc~lbd qe hae o a n mtda pr-,~aady bf,~ba Mo1. Dara~ a*la.oamFa Oa-gd mid la d~ =a [no ma ai.a areaama. nio-tra"be)a Id no didrima a~a ~ ~ taaaadartod. dila qn llmrla orvtlOadi lintr-o El tratado~pa1.d. P~ ado r b.).ol u p~a ~b"r uo aa ot-rw pr titl~ d*asue~ om u mb~Io-da atdr.pib~ 22 Upt-~oar~1e0 Ittrm.1 hablar dab-taima ude uniaf, .dr dt~paria lo.pib-udodiM o da.i-bla haltr ipaitaa-. Itaque m am tblag.a ~ duaomt~ da Vort. ~ -.los g. a bg-RI hora do~~~~~d la~Idii ~ lr Ira~ ~~~mrrn mallra a-aan t-Otwadi. bireo ~u elal demmw~ dqe u U a P-~ oeaad uUy a~ -~d lab U~ ea 4W~ ltod. pr~ st.de 0 ~a.ha ea d l ame~ia*~ s. P.~ma~ ray~ m D~aee meaardadah bimbade a~ba Pd i~opO^ raead. P~ Pi. re~,ta. ~prdlE~,gaa d ohY a~ 1M ~,ael dei lbarti M. la ~o od t-~baa~ .rst~ ta~ par pr~ merD.flevrrice a Pata.d trbajadla iloar ~O.~ a me" de U t~ ibao-T rad. p~ l mfe l 4* q ma~ ,-a-¡lm ~o nbia~ y a d-blopara ON~ P~ d d ~ -ado P." ~ cm maa~ d.apto da W ~ d aorlapadc~,iap~ anl~ d ~ tra a d. .doiw 1, ~b~a 4. ,,.a di a p~a Trabaja di ~ w&i la.*oi-a dai I el d ~ o.a oirndipraa~a@ U~abjadi Pl-royO -~a iquela r~qi Ww laalaple ahi d ~wa rrrd e t -la01 o~ raopah-" ardi_~ t &maae. -par~ba.bare d mil m-d Sa pm 1. d~aoa.dila~ r-o~pr p ar quue la a-nOgelo ia. fla al da -dimd baja Oraaabaal de la or.br.ard~r loarbaaaantro qt. .raq a mo pai,_ -0~m -tarn~ a~iim ~t dr l. ~ps1t. p aba.eq~d h. ~atatra~ba .mdl arpaoq Yirmadonpa~laPuooa dq ~.h aO al d-i. ~ da~ ib aia~-o ~U&ilt.r a. i k a. dOi. 0 tt la -roltooy aa ~ P-aia ya=~ o ydor pblia haue ma. ta ot O.ild. t otIlad. ac ~ od. ri aa mta~ que¡.y q~ H~ )a Mde]a~ y.~ h. ~ ~ -ar, nmaar abaj qhUVw e die~ddaro alaacmOide daa~ata "pt ia.n-~ ~,lO.la. O o-a~ a te rrm y erta. pu la ~ r~ t l* .a edaa de -~ia q"C~baa.a om~a aorode To~ albr a aa b~ le~ da eo cobar e L" di mOin ~ a.mooala lb lu da Mul m~ e .M-19 t o. 0 w ~ d a m ~b dom ~Olembdi, yoai N~ad la ~n a la de~ea. ta.aa do~t br. a-oe-sr-l.l dead*§quea&~pampivd h~ m& bea ola-o opeoaapwoua6arla .t~ que im e&~ia.acoaaawca haea nion.Ialaaque h~ aapWmaaldi buhzad. ataaad ,m 4a qn la capo&~ o-duna.teq~ay qn-l ile& ldb lolf adaldnl tedb~ y ~y. Pro don i DIARIO DE LA MARIA ~lico gruao ckw a vmta de 1^ma prdJa se liatb pondd e la = =~ Ana tode.] rudidan deW,~ Wlde d Coaolh .b.~ las adi,~raraarm. dl 10 ria o = a la eco~iv da.dela dhtra lima finaldadla pro '-d d n dd. e &oMhq~ uea

  PAGE 34

  plup 55 I)F, 1-4 "SI R" -1 1 4 -r FsiDrNTA dd oe¡ d-or PedrO1 E" ESTA CIL-g4d hoO ,eoerd a c EapahlF 03CAR Mm~ -m ~ oo.o.SYlo't.M Cormell queforarur pai,,de l EL BAILE DE LA LIGA CONTRA EL CANCER Unfl~ dea,-,i.b isfleu. braisautiim. eIle t en la *s-be dM ~0 ¡m~ en s. S~ee eZ b"h de la [Sg. e tlCem que.-,a&¡mlents socdal,,de 1.Lt F~ eelda se 'do Por la baboee-,q~e all sudi poe-ebrindarle su eonrurvsou. t llt esero. d. e jipi -n" el Ceee H, sque i ¡~0.repete geaie-ud ~sensede~ BCLLO aepetude L ter ¡-*"~ot55tL L*e P.A. kLBKrlTNA 0 Tarril] de Mo.toe-e DT Ae-eeodo Cor-o Con -rB-nsede. tabtt y De Seie Maeto,CARNAVAL ALREDEDOR LoS XSPVoVida], Mce-e. Gutie-s de Md. lo 5 ~Ssee y L 1 y r,

  PAGE 35

  el DERIYAAR NDf u E i ~' F 1 **~i 1 A~AAhC rt~og L~, F ~2 4 .1 EnERO (LI /1! R-4'aPEL~AN1O ~F Mf 41,.-,4 444 42, Flor de Sacrificio i 4Nml 1 1 1

  PAGE 36

  red A~el.riad.mew #*o mr ears y WANOW ^ @o #* d us ItW'es.ts reatesdA e kvde re.L D JANE ADAIS 1, nnaMt Ei)¡cbro Ia O lini Inr 1n h d, Ann r ¡ a'ta e r 1 rrnnnere -n iiltn un" a f riee -a . 1lii nnnl 1~i a Enl le D.*, Y e, q-eCr ImIueAdlnA1 sis leni tniiliir h.CO ht o,enti ¡siia t. a ¡imeiniarde arta amilia c¡nn currla s nae ohios l^Padr e ra un erinent.r tritrial y pIno )aM. isuy apea& a su-ad tre, ial ve? heredi)la mrienecra y ilon irsu pro¡erlro ~ getmuy or t inijane cun pronunmca& enrtmiertra de srniga huera loa Q-oe cundo cereoy e nl i) rr l l rarraerlaque reiniaba -olr ,.rI.Jes l, la iuldodate oirneroras lrrla titiiiiidz4 e~ la tra, ctpeitr mileia, jane le preg.un t Clda a tu padre rofue LCehayterca que 1tu-nito que ivir ~ esa irtuaa? nPor qu no hnin k-er>ea o .,¡ la perite Cita ,,ni itt e:ina ir,ol, n it-inPsoiil~piL rtn l~.ir .rrbic I l rdal ereafen ot(~r ;int MedCt, i talen DIf ~leIirs-e F u te e o s r b4,l,~x i rrur a v o ln>on far curclins t ver o t ,.en .e 1 1.inn-grn Madma¡eaj Mur.ries. enlilrrlIa i) anua tAn la, en-as oazentiras y gse-r~ re de ls brtrua¡rotlnares Sps iraklaCre trajo, iid tiisi oyrtiun la lytitw ra re, -est ~oCiSa Uid-n, -nter bito n "., y nIreoe a ~cu cora oe me-seod.d.at.r trabaatgd, anun. ntpit, afi .no ci lrio. -e G.irapSar aii ar,,, s-11-o oath-~ e1lars, ~ q ~ nd Irnterio d o.devenaroanoynarllrn alCe de rr liifi* q erha reiitl io Iinsii i ernrinl 4riles &Sa J.-cr ynnetiiahi iq.,lle n i ~~ et rnCi l lne L d ~, obla rsv.rdti ir Yiii l -, I mii u, nanita~1. ¡.s o n e lat Clltii5 iii tign l nC liA ttnoi Cl), It n in-n n Ii iii n le eia inl 1 a1 ai Im a nana1. ".d, n n . 1n i 1 e raa "tb.g, i ni -nrl ni .sta ii l le ,t. Jeianmnl, rIa alle, (km eU nenl lii tt-,alili a u n d,nnn t Inhnl nf ln~ ih<;n ni p r a ns, l relnr iilli e nein ni a o e it 1ni in ni En-~ ~ 7 u-,,,~t< CiCi para fiestas y reuniones Se Prepara. en pencheras y se sirven e# cepas de champaget P*e MAR§^ MENCEISl Jane Adidams, ¡dadora de "HuiH se De la dedicaci6n material y espiritual de esta santa mujer surgi un hogar p*.a tarta -cubrir uve.lira All o araira. nl., ti nn la Ii ir neo 1 mil 1 lIla, ti lila ni a 5 u-rin ra a. rin-ni 1 en iii. Fin ra nC eme, cr lenn Cr, ¡os desheredados de la fortuna qu k* merecido atenci6n universal. PO0R T E D M ALO N E ,4 ilk-1 na l ¡Ilr irt ~ ,lt para aenilr asu, Po l b~r l tie, raetenn mi.llauna oc y ea i ~-ii, r el ¡dl H(ar~ F.O, una terna, un nramarr oe rrgar .que ha intigencIa de e~ sMuoen C r d r,'1 ir na bt ra nlrrteet rrro l na ii, n s or ra Sim p re,. n el i-r l n.a rita i ""l. iimitfaCtirntrl i,11,1 n uCnc Ci il3, r lo q-a- r irin~l- l m A ti i ni1.11nHov-l rnenid lmt iri ile. ¡ta tu hii. il pz El rnre ni le in Inu le Cin W il p~~ ~ 111 i. e -~ 51.1 1,111.1II C.no -" t n1, ni.n--e airtln 1 nie tu n i rse IIC>nin iii, ti ni. n le Fn la Ciitintiili Inri II liii Ii ni u nair 1 y Cr Ii la Cnn-a i'lt Inri la Ifni ni.liii irni -rt n~t n. 1l han u u iI. HAW1N Uk, -r1& lel 111,1, e]U' li l (i r Inr i 1lenii ile 1nn e aaC i ropi ,hairr oik F Irs uaAy' l, ni d, i rs r lt (NM'KTAiI1. AWCAMO ra t r n l ir i lh a r ite 1rit irlilttniS l U.Iar n lpi ll>(nitIAIi liii 5 pIlMlit TI It ti it l~Ini nj.ln ti lilinill 1, ilin ale II ni .nn r n ni .11. mmi Ii Cl el 1 Ii hlnlir re it. n.' II ~1nl In~~ la, -rn ni, it fln al, 1, u ini lu. ienli irn .11 h lan i~ na ni nr inn i n nne NA/A(.NAN e ant l.i inI fl rl anis 1 1' itanii, 1 Sc aniro en una tupe alt lni~ai rs la filial 4 a ra Inri liareIs Ir iiiO Irle ininicle lflhnit hIiN( fi ~rl AIiIUI iPIIl san. ni Ii ~nelanlnin n 1, eh, rna le le laIrre agrisa 1 grislr rl Lila Ii Innin cnn Inrnllnn Cl ni niel, nin ini ni ,,nn ini, ni ~1 1 le in 1' raan, irotia. Orn i0 ni, ile Rrinlesia, en Citano le hnn de lrernle,. liria granada fian de ~lenei.iJa. custro plaisnos 1 ~II inca 1 CahlaelOl Cuesco Raan ras china, n ranitlitO tortails y Cl innn,nleksi lnaates Se nican.6 ini hur re lii5 en repisan Cina ln 5 y nirl En Or te le aisslt5t Clii, liil la, le tanjni P{>yr(hhi. ~,iArlo hervir deun acinia easlnta le 3* Mniqallatn ian l.u e. la3 ioen. 4aera buenia. copi a la j L15 aun phrrr 1 ec (claln. 4n11l lesn 11''. I,, Ii ,11. 1a a nsjlia la s rr 5 lN Qt1, t* l'iCSC lO cnn ji EgIICit TIC iii inri CeS Y liC ~ yrs~n a. ~ hwmonilo toWuaklOa si* DeSea.a -tic colloV da, p.eo 0%malavaloaa iloro ¡.hUb.~4~ ora o aoc-lo des. -pitara a Ud a tramPa ileo ~flehay a.te popolul Baby SBn en si I.eisde funort, o,9 t. n narrdo CAIA Weilo. Elektrrcos d. c.ed.,de pared, de pulsera y de bohllo. Foso Ap.lId"de Finos *eoj 5a~~. W&a aCleaCa, lid Paoaaha 0"Gam.C Es pura MAGIAese exquisito SABOR llare lma delicak de todo e, a"das pnitii-iQOt>l framde km CahRyal? fE~pA_~e 9 tde la oem y m AM ~r iiPulIl s de caC on 1i 1 i rln u.l. o 1 z;

  PAGE 37

  ii-luc -r Bu. ccc~ti -. c.c~ ~ii it cl.luci O ~i ci, ,c~ ~ oc,, ir, Cci liii y cI~ *ccc ~ cc-it 1( [ ic cli -c i ',¡ca pci, .(Ai q-e k nli ii ciirl cc ncaccl a l¡mi rcci iar cl i lc cics oii, ,,i i cl , a~s becc-c 1-El i .c .i .ir ~ nr iei;i d, 1 11ciccli cc ciilli iciiiiii ii Cc .ic'lal la1. l d ei c1¡rlr .rcc iciiar ¡,t li, cdic nw d 1iiclI, a I ncea i l lic.P, el lihr o Ire (T1A ll S q ce ccnlrn e ilo lo que tiaamadre debe. sin o 'ccilclcitoia %u liccnohiitoicPira ocibcer IlapCiii I lS iwci basta eciciar el cupui>n amilun CA i~iic ii 1 i. al c ili ¡,,ki ii i c ¡c olr e sus Al c- ( ilicics y P-lic,. ticcalas ccii c.Socci9 citi erde frtas, lm iciliy ci jicci ¡iii e ccliis ice i, ncc c (anse (rir eccme n cii pe l()nccsir ni dcli (.-as l¡m pnras a oua iiiy tiln clcsl crealc cque t--c c ia lobebcos usan rios16en uimina y micieilel. ¡san ncc cicio Para el desarrolloc iornal del niocEs muy dl-. . . . !'Laqe od mdr dbesaer .d ~~c,-sidiJa1. i a9 ¡FELIZ ANCIANO! &s a ii o ie Yrkia (pci. leal iiPCi¡l.c1 46) a peio Mlb,cidngt e~u.a pa be, a sci1cmicque clnaervsi c*ca ¡yo Reutriiare para pinta a a* rK&ciatxca liaeiu"e oy iciruom ca. o en 1cac1 c e¡ ( 1. 1 e c til ¡CAcc¡cic,.i iiricc l 'e ol ic cc cc e ciicc ca Ccltcciida.c1 p"cclii. a clii uiacl cce cc ~l jui c ic clicccl. ¡e ¡ fi-c r" 1( in¡cciicc ci l i ra 'm -,i ~tlc, liccrl a(:< q.,cl lii udicar ic Sc a ¡cicilacr ¡a e lc f-di vyI lac iciii .imcii iaci cic l, (ccicw Si j1~ iieicaa q-c ticcc~.cmJ.iin"" 1. 4.cc ,, ~rl ial. y gu.ini"cd 1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ii S.ii ¡ci i m aumicciUA(l4 r.Ac . 1.c f,,, nc 1.i fuer1 ¡iiiiilc iii 1 c o iacllc cl e.cc te Ui y ccc I ~n agla ¡ri ViJl -itdo .i icnant .td ¡c lc esd ,ita1 ~lt l t'ir i ¡ i iccc n iCilf," ¡.,i(el w ll Un t it uiis tu -,czan ga¡ilc-J-tr I e cC aiicui naii gl nt I l 4c -1c 'i-ca11. ici tu-"i ~wmca ncia, n la d ilc11. 1~ ic1,1¡i1,1e a a-1-mde n.,ci~. n~. t l4 A >:% ciT RcU EcEC A l -a 1 tiilc ddnc ii -ll I icicce a ¡icii i ,¡e cci ,,ycclii l iccii de lZa, 1~ j~ l a i i -.ln -1-ii cnec l iVii cci c i~ ici cla c ir! u ~ ~ 1 ca c r ccccrl e ciclc e ci cai i.cic ic cl iii ~i. il rsc ~e~ c .ciu ticr cc cilcc¡c¡ ea ltfe U tWi ,5ilc gu ii uc eica pll oe eclacccri ccase la r run udlaIcicl b~~3,1VeicINla ccia ci i. ca iccc ¡ciclccic cic 1a3i1u e c jr, '11, c iiv i j~
  PAGE 38

  DIETA PARA CONVALECIENTES saie a ~TPeiC. s ipe *al¡ m e r La hanata Ja y w coi m.s.el itidao o otie ioh pak, t-emtunnn m,oi INe peOsetheqia5.e#""~ug. laT~ blsla -tuesgcei,,^.o& n ii La lasite tit 1 N yost e~caetue. tasl¡Nosleme p-ts dst taud jialtiasai t LAn-ihe fac se it iit ~asd tfeaC~ lsas io e-se atatit taa CtttLinoLa ituna.tr~ wr ~ -. un~ d.fdsru E. -4c laJ ,l l nii to e'ts-n k^basaquae i -ypo Pd~ e iAr COM Ot ililit. q. Cgw utu. hu-.to.op. Se re.pse U~aJete. d a~his.r ey seu cati kesas, d lie utdolas Jeepsy paaslsal oit ranil iwl"-u gregaoun.¡020 ttitli -i, "a y a diii h.,~ w1,ta un p oiude& m~ y Gu~ t 1. tuJ~n it e.s.i C~oJili n H. y pee*o.mi"d "e s.m irha-e-ow httb ,s-ed e. ldseicu h. cuto w ~fe~ ariba) y apariet. ileo-tla. EiiW ere e 1,tw liia.ou~,dlPd¡dtlua conssnosde isa s,iasic~iiitaitty denras u-ca5tm.mso dwy aw,seet5i ipal) kateutlfV0 tsi gitatltiao lo. PeineCM .,r.nun.ial, ilttn ilk rt.lt¡rit 1 ~ ha tLajtttimt ta ttti-il.a te ti tt. Una renlta¡la det*ubela ¡ut-rrv¡ksamkmthi a~ .de quesu presanes" sntoineaL ctsreiie, LAu masdrogsa eUudda, rtut, hunatis moi~tA p ieo el d*qiOIitipe d,1 5Cwo slt5 niruo a 0~ ~ ¡abit mnl. m a s a m s i t p u s ica u ¡ r a c r u f i e l r l ,i -sst dpm q Vi m sse. idrCaneat ,imi~ ~ ~ ~ ~V CiteeeIpi-losdst .tla ~~SQUIB 4 ASTILIS DE MANGAS QUE~ SE~ LLEVAN MUCHNO AHORA eil ntdf, q-e tUta.amuyajiatbe Al INitAN IDE r&"ir C i i it it i fltiiittit 'ti jdtyi ditt e mn es rt~ it'e ~ dnlsr'ie rt u Se ¡i it o ciaii lstrg ihi~,¡e r t i rehFro firatiri lbtic j"tan a ~.ott ieareta FFT n 1 La a.I.cc,nd"pende de la sfiu.a jqi tl i" ~n. 1 1y -0 12-f-t 1 20~ 1y 20 34 34 40 41 4 4 45 46 5 5 4 P 4 57 a iii izl EXCLAMACION DE VIRGILIO lum 5L. #tajma ¡o 14 CI-opaau Ali 54 Ilt-leu tl 17 iiit A Iw rt.l -m SI ^de 1-t dl& eA s d~i-1lalimo lr., ui .eelaiits.i tt.i.hu Ia II imi doreoate 54 sa iittiltALt aILnulti5 la n2 >L-c latde tl AtitAm oim. ¡8 A'a tliii.mc ¡titi j* Fae n tttterdt, t ltpt-y mdoy~lP. s ut. t O cl4A1-, l N ttaI. tt& 3 7e d teuia 2¡ i-mi"a d U toilia sitit>tC 3itti irit 41 IEror i lt ¡ia at rj .~ ib dL. u4 l-sraqtt ~i~et~1 o CatasImulhttl rey d. Prasara 22 metal pt.teCit 24 CojunuLa. do ac 3 Cosi£ meco 35 Colur. 43 Mh.ee isit 44 pur. i~a.,mi 1 41 Dtel .,-eli ii de Capa&a. .4e 52 sem7 trto i,_u r 4>)2,At.a at ilgl. jI ~t -4- 1u1 111 padrheh. Oev. q~e feo*u e~oede dh4at.ee.. eVe L. leilae." ra s teu he naem~ c*.y Dreaiff*oAl,"F" Aea,"e ~60 OA. Wm~ @ ~ CD., ~P. N., MeA ~ ^ VE~ 'W 1014,tVU & CRUCIGRAMA NOSOTRAS S 1 r1 1In1,1 -' u 1~* 1,1 udo~rw t.ouitrn tut t iun .iC.e
  PAGE 39

  '~La~c Odi~i~*~ ~ r; ~ ~ si-"" uSmure~! c" ola m tY. U4 mmu ev 5 qor,yr mm* £MMIa5m'wak"^m N Y LON KAYSER las porque sientan ~0 K&ysee, lsaimuds¡i ~ iade a it tactu 1111 fimiINA ROPA INTERIO E Al cuidar los pies por comodicsct se les confiere tambien belleza El csiaoadlecuadO es muy importante poiro la aud E N kI t ,sissiiAio. c(11, e Ad Pie" Hemo areicilu.u,el esial ruflA5 on tuno) iiill eo cinnslo 1,hemos letloui~n ¡as manos Adees,~msIscle i.lo peli.54ique e i d,(t a Ia'l, 1 1 S i, SiS -11ili lo P, ,lliUIt a ns reillo niebtU ita¡U.) ide 1osas tan ini ta.m. setl isp.5 PIrc~?5~5ro.l rses elhaso d [ii ld, o o es1,o schnl, J-r du '1101il ,'1 < 1 i s-PmlJ. cl, i ili Si i ~nair IrCII itn la tiufi ¡s~no en H., 1 de t~wnweauma len m deK.OM. "esponiss depe qsee~acdlte a p~en dote S m mc ~. .menalo.-v% wgu eyl&ewenre¡su esmisisaic".o n siuclso. b~ussIqu inane toables Para l~.enpeeimtloac".n p^no luitescua~sa. I y 0 Li, FI laaIqad p.as a ai p&". bies~ n aa .l aplkaliad m ask *0a~ claeq. a.asIe eae ~mei f~ .4qu u U a. y P.ellpi.A. ell isdllty n ~ily leetk-lsissp. nom,i aua Paecio 0~A 1,, lo osn-m Al M ~ soeC~po bu ati sssa II d.11 k ti, r~ astiitl det u is~t sr F~ ~ 'u l e ltttiilePeln.a U.ll,e ~sspesc ~sli aci lim le 1ii ~ll m c~. leiicss in d~.al ql duu ade -e de la oen. ~ ~~*~*>. tum iciese ay que pe icl niiha. "~¡ca a 1. thornss diel (MA ~ ~ F m~ Os si i que qu" ~ e E,*,. Caasbao atl o l,.i a db M. rI-a y e rll cita el e.1~ y a Mayc rozdas.El .b. aeslti b~ j" e llde peissrs de la am~"ars i~ m~ vsu. de dis& ieasi.cw" aque loe ~a en 1 Jl ¡l a e u le ~Is durnne C.i .1¡ap.iloMm~ el.Mm de¡ ss ,¡ u recio 0oc¡e"~uifadee<~u pses. V ct Par" C~es ~ 'm1.§-Y d, S ieque np9Lora meaC~ es ha gnc. my seria.ya que a ~di amI abia~ MS ms el e el c ispruianea .l~ f. ie Snci.s. pero .si i q Ir u~n isMK" pe.s.sssu hoy Fmate~. d. Bela~ osa it-s~ muho qevrcun ~aflIai n .f1-lasussS l do .*.dm. -eeeie ont -i~ d ~l csens ~>.,eq~ee FA de kmsa~k.sa.am l uieile saislre n l. as Is. e ele haq e 5a~. De a h~ ~cladna l~as .wy a cd5 i, ese elssnautenl Im aJo p e enaisistit r i el.a Aiii Ins a .iita1 1e que c io man SipnSIsare'irquc lucen ilinamentsra culquier Itoen del ds n, "cu pssTodas ~n laeshle. y s" estpes P~a3 N.m Dm IP

  PAGE 40

  TI poi ?u¡ Ut laut. horeFtry 1rn. p l¡tle dr Nea r CALZADO ELEGANTEI PARA OCASIONES DE GALA Zapacmo que verdaderamente embelleceles ape. La funcio ms rportnne del zapato, apari< de la comodidad que,deb c b rndar ,ce e darle gra ca y elegancia al pe lIndudablemente que cmaes e !objeto prino