Citation
Diario de la marina

Material Information

Title:
Diario de la marina
Publisher:
[s.n.] ( Habana )
Publication Date:
Language:
Spanish

Subjects

Genre:
newspaper ( sobekcm )

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Holding Location:
University of Florida
Rights Management:
The University of Florida George A. Smathers Libraries respect the intellectual property rights of others and do not claim any copyright interest in this item. This item may be protected by copyright but is made available here under a claim of fair use (17 U.S.C. §107) for non-profit research and educational purposes. Users of this work have responsibility for determining copyright status prior to reusing, publishing or reproducing this item for purposes other than what is allowed by fair use or other copyright exemptions. Any reuse of this item in excess of fair use or other copyright exemptions requires permission of the copyright holder. The Smathers Libraries would like to learn more about this item and invite individuals or organizations to contact Digital Services (UFDC@uflib.ufl.edu) with any additional information they can provide.
Resource Identifier:
1915261 ( ALEPH )
11968619 ( OCLC )

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text
120 afiog R) ArrN icio lie lo,@ inteI perlodisillo es ell 10 exterI req" generalept Il permanent"
no una prof(-*i6n, ell lo interne
Lin sacerdoci o... D IA R IO E LA M AR IN A 's& le Ix nAci()n. El prri6dico mall
Pepin Ri-,ero antiguo lie hal)IA castellana.
DEGAINO DE LA. PRY1.7"I' ;A D'E CUBA
AfLo (AX-_'N6niero ]5. Habana. Jueveok. 17 Lie Enero de 1952.-(Uncuentenario de ]a Rcpt-11111ca),- anlos, Islariano, NoAdoro, Leonila. Coniatall" N PRE00: 5 CENTAVOS
)TEVAS. LIMITACIONES Presentard Washington IN111ts cargas i s e a P,"I, se firmard el TODOS LOS PASAJEROS
nuevo plan de control pacto bilateral entre
A LOS DIPLOMATICOS de Ia energia at6muco bp, a, y E. Unidos DEL TREN ENTERRADO EN
El Lie I iihinskv Ins una pide Tr.um an para .' erialn Arheson Ia rousa
EXTRANJEROS EN RUSIA LA -NIEVE ESTAN A SALVO
arguria 1xii-a euilar la de elite no Ae In Here ni
unradio tie rijarvn[A kil6flielro- cotno fisciLliYwicioin exteri or 1)"OgraM a d v d ef en 'sa Tratado del Athintire Tilinica lit obrR de lk-gar hata fdlo Lo.- 222
15 INS,
hilillf, f1c .11A niolindento-.en Ithysvii N que -,era 0 flopron lra-ladado a rabafia* ccrcaiia vii laa que
' Iigiere &I con" o titiv acticroc ]a crvaci(')n tie. i I I q 'cl T I
illone. L'o-o's, -1
fwrifcria capitalina N frootera diploloitica 'u.111(hr S5.(AW fit r; nt- i,,% nt.d- F, c If- .- vguir n ron rumbo a '. Vrancificril
intpoestoa; extra para f'(
ni A con que amniew It- JdAill CIL fit-Arrollo
P, I OMAR vs l1E))lm.S.kllAS I T, 'I R, k I k I I M 1AJEROS FN (ANIIELAS
del ;t
na- ---, (1, .it- "', "
E--'t G-- -,-rto- ,I,:% GUERRA 'in pdiir
'I C ... ilit" it
ris l'n.do i-n;f,,t, 1 1. -eallon hT- CA a'. I ptqq e A C o1)11 -3 Par' K""d- U, d"tgo""n Increl
q, 'l;1- ,)C,- i drirri-niri., !, l-, d rin I I 'T i-Urn an
vi : X ,, -t6 e noch, d- sin
ern I
t2 cApItal. -Pre5at i 'r 4, "a. He qa', padan te- present-ad- t-, v c racin de q., z Io f or
lit, y T's "Ll pit&$ ALl) t ne5 le. 1,1 ro"'s P- obrisr al "gu' clonelt Exlem,(- a L r i o i Pti 510s pars reCAUd -VING T i,
t11l-c, qu, J., no-. "I :i g bre ant but c I
po 13 1 -Al.nc, lie dolarea, y sid,-1
A-lica an Mc u cont-a )a circ dri Ker;llin slenten una caFi i a ,, a,,,a cc ran -1,,-;A,1- 4 I :T 1, ", i: a I
He no IX2 mri "un aft difi,,: ,a ',!r Truman p, ,,, atl-t- He -con-. li,
am 1, 14 h.,merulca do Ia isiftac1dri !I 1r, Sin 4, ",'all" -.11 P- hasas are
M 69 lot FxtAlzii ; ntdas irrii,1,n,1 nIIp.Ia por h 'je K,,p ico rl Serttaiio clut. scium el grande, p.
He a r ci, I: d, Vllnlci, t'n, en;tsue)to Apayo Dim
trt's Jobianz ex! An),roj. 1croi clut It mueNen den- V.d. P- ol prw*rnu i I f. 41.,, ntu del T-tado del Atian- Ut- del 1,
'I I n i A de e amphc:t6n Or r"lo- elcepto b"J" DIan Ache",' q ,,a ,, cifrn i, tNI de ]a 'cntjri He mas rigidas ccridicianei c, diclen" q#R "t-1, ,a,- 11,gar Ina,!, 'I '-I do Hel 'C
de pr-. dil) qi --s cTtsa,
) ., P"ndr.
IeZ6 wh hlllglc, nj, P". Is P.Sible qae 'lnuil"- ) rn PoIa
_n a:, d -ercn,-4
" """ -pr.hnblr -h, 6 p'I' I, fas reutri d*T K;
'! r,*,! de d
10 ar" ranvin d tn '4,1t n- I" I,,n1 !11!- '1 Pll tt
Lie~ Ac 1, e, proxinuclud He I., I&I -nn.l xnl- I li,) "c' I n-1. 4 cli-re ra
a I _fto He -nsje rronomiCo san- n., Ii ac aclj Zuridd- (I, q- iT,, ad d')" camlons
k
'M, Truftan 0 01
dt 1 'leg"! He Ia, "pe. Ica, a All, par. r.
,,, n$ r 0, -i ciet-ti, In 11112L 6 n, P -sl.d.d- a Nyscx
p9ntn Ila! t 1r, "P. He is"ceid i 1 19.51, que no Poderno,
cl,
Kre-li. r.m. d. csaftunit -tA,
I'llo, I -- ,-idorts tng&n hsl,
1, It, Pr.groj"Ass 1 11 n" o crrld R,ad.ni, color dt Ia.
.:"r. 16 P G, t" i-- dt strus colie
t-cend,, doncle
I 11, 1 a In, I 11 1 C Jr, de 6p- u else pal -at*
,,A, fst,a, 1". at Iocalididl I, d- 7 s vio[c i,, tiI "'cierile e'norwim,
QA T c I in ,- d-c.n da Par
-, i: 7, t- ti, el d4e ,ida c, dtl uIlla rk, i I i
21 'suava" I, 1 11 l j'n'r.,ci6U Para vftr 'J I h ce-s' ca-1:1116do
10, E d t,,d" -ban Uit- pet. t
que 'i H"..lia mucho %kc a
d, l 9-48 1 ce'l or e i
q ,, "Ora
-111 !r- 1, 'eicatp, 'JU,
611 1, nd16- I ;,,an 'i an CRMIMO' filIke"' Un ab- dc 5- FI do nK, insefruro. LA g.,T I- -Pw: pu ltxdo
,n 'gu 1'7 10" J),rohlbii %on P ant, d,
It rr oIaca, a, Tti-. I W tn, KiruNtirael. I i,, ad, asningtral poT -I,. ,O- 4 a gT a, a a 3
nLII(In He 10 E trgja i,,czi n l-a #u pr y I a d a s 'Vlgant,.C& palestAleviivatt S P- iY Yoraslai Shh, i I,, B_ c, k. i, 1, ( 0 Mtol I) "'Id h bia -I
I onal su 1 61 J7 n k ;I la, i h., t L 1, 111 d, r),ft-Ti- ,O mras niIakettes a sUp- del D- de ci ,, i qur obitrula
daptil! I 19 Se cree qr rlI- econamferas, Mr. T n, opUrStoj &J"d
cWI Omlik, T,,,,,, _- rn, 1) fA, i srLo,1;.d,,5
pcl!. i IrJarsal venal o I n,4 an ow, A pi, Ia drnilaci6a de una p, ).I
a Aplthl it, Lry dr T1,-ducciiiiin pdra, -*cate. un
Ia D, l dr t)-, ralltv- It, Eri-dw-V-c'n' 77, I n:al ii-nitA IAA Importa, cl, dA, ';c nod I d -, .1
- ,4 del Derrtn,,ri,, 'It (a 'a I.I p-tdo d, Ullq' I I U'l to core. del
n, de, KraxiJa *Wab fc. e -- c r- P On,~ ;n "I -P
hcaa t Itmite or Ucre- -r -Ulo, id .-,n !)-nd -dicarnm.
c qw-cii y o4rom arik d'oer, ter
l"r a ]aI -Ie,. p,-dInt" de 4v ToA do, Unitive, 1=14 'a 03 ti", Is, ,,,a 'nan
-jen.'r, He ?.,,s,&, U It- R los patir
all".110 lial. It e3m i nip.50i'A eca
11 cordenrencia Lit en-, A, i- D i6 1) o r terinin(idos el Partido 4T mli, ecurrtran onos contra
-Imbkn decranclo P, L 1 1, 1 I,:,-patan wn pian, !e- 7- -Liti.r.ri un a--"
'I im Ia- al'- I I r, tiLdIck" a larittv P 1-1 D-1. 111C 11 I
a Lit U D Ion 'a 'a dwd a 1,19
't He militAr y ftmnrlmlc 1 prinnas y Ins mr)dral "I c-,,P:,rrl, tid-j irxsJ&dzr a enual.
"J'_e aCioll(Il Cltbiflllo trr(im ites 'ic el fallo de hu 10'sulxwntisiones
!eaers, Por'que -Tt .1tri eh lo, E ii,,
1.11 cione He It
svvp c%.nea L- 111"I man
h$ j774v tt a J VIo y p: ran. tent-, se-gurldild d- ib-'el cosbo de hum entando a laff gastron,6m icOS He --I, est.Iba tntmiAdi
p a r a forritar un Tercer Fre te v I pul'111.1, I- 1-h- cae,,P-4 eidrncl, all cc[ ct, Is 14A Pe At "Per. u, ob-, -rn;., n,", tr No obotsm.
Patencl- ,Ccklsi In __ -- ,, ratn,,.), inbre I<,* p4viasP-"t-. 1- I'lic 1, is .". 6, 1- Pa"jetros lintle.
ot lon- pr-ert 4 en P-, ('o n #U 1- i t-sfjr.i tersaxsessa prolo, ,,, to Mc. Dispurslos, a agotor totdo proreditniento legal- -, -tcdahli 'r cuatntris Lois me.
vl htllnlk, N h4pirwo jwcto con el Golilerno llevar(li a let I Cow. qua destine '"mentA ... x, -,Ia -In, !or .. llfir- "'vinderies.
In S Zolad 1, 11 r-ft a X"taAage estr IV2 rv ado ,a- Reiteran los istruerdoo odoplilidolt on ese senlido. i- T, ,-) (it 1,, se it f1s.
.5 't"t Alianuz maj Lie 199,000 etectorez. Cortrocadti I TI'r 11,ill, dr
a lvabmin.r 21 ..r. culti lies nip"sidade, Tl jn i, i, punto ,ilminante, ;-rnbitio tun ar
or" I-M 'JUL Son 171211M.Wo an a Refutan dect(fracionies del itimistro (4 Trabojo
la Atorriblea Nocional llsfirn el dia 26 del ne-tunt Kse),WO en cridil- En I trtn h.t),. tntr, i,,z quin.
F lnfrm, I '7-, I t j,, 'b-l, tie Una An, de edegf,
-tdoz, proveinints H, cobi, .1ledt'l 'P' EI riral -rnot del je ctor lipalronarni-iButtari- me hice t,l p:,)p6sitn dr c, r I all cle
F; li 4L- F1, I n _- n a va
& A -Ioe N:C 11- 1rr.I,*-
or. il Fs lit cc h on,-do s, ulunia fa.e con!qLw todAA J. dcatandan pioata,- t-)- iuiean qut w Iran*r-, e
F h- n ienlo d, solarium decrrta-do rior Sabre todo )as de aumento d, Aal.rjo p-, dos rn c rnlll.j par halacrate, on.
(11 de 1. ritabirce AIM~ plrt I Ailn
I G obiery-, mrsliantr lat dirz -bco- *e ajustaran a ius procedirructitol, te. do "1-6. tl Tip" at glu dot d.i'lass do N mil a n" In't, ff aflll,!tr de Coai;wrarlov Social que, itt)ados por el Derreto 827: de Coop- roanplo.
'dedaf" ell I .Plt"I Me nbdi ,da Ant- !c pt .- ha "I" In 1. Pail~ !a jando somber
sep&,.damoa.,. has% ni su d1ctz-1rt,.n SocIal par el. 799 tlati,i, .
riinIersl do nu- d.,I,, g, P",ijcne, i "Ic') mena, se.fielmnodo Ia c jan tiA del miAqno lai ccriciltacto ties Par raLl cri I] pros, L ', lllbl lit ,Ipl- ca- joe fluetua entre .1 12 y ti 70 por bitrri mi, pi m-, Con- 1. N.t.-It.. t .rswvevw
do PA, q do 1.
;I.tl Al 'tl' ar Se- da In :a rsJHta.a,:h v, -d c'J"Ito Nestionere fuer." celrbrisr Itual.cen, Ynabie, en el regoc,)o torwarial slad
; .n an d"pch. He, 1. 6 ,W, rn. P i).i I.d. Suspended Egipto su lucha con I.(" p.trnn- d, as vtmi- do Ries- conciliatory". p- no ant lIardn met :,et6cht, Ill, nic itirntses
,L&dA, citat -cluctitc!ts proh I hidws wi -A.Ink en ei Pnora M rl [INC Ahora I.- LjUiresn'ti, 3.degoeles, gone' y cas"'rernodlo que niri.r proctdoanirt. d'L
I,% totatil -usi fisrarandi tnlr po ,- will.. pll tL1.j" -T A diligeaCllk P IIIAC& Ra H u ptcln., do covispFfir icompersall," se<1.1 rneftwite Ia tons- Sol tahe -I. -A-1 remedies do
eit Kharb Nvv WAA- ;,cclorsrs t I as ba"Atmeetal acerck do cuariLas ljt Un
Ir, UY It In;u_ Pre. d W reuniones ad" ay dta Cora y de &49taidAblat tatrapat.
bl I CiLOP"Ovisia, 1 he ht, asn" It cotacdrin 4 u". celebrar el ICV llii
1:1111:1ty" dar mufhos q4at 1. ailshal-i be rur"r&b& qu Iomqc Inglaterra para C M
at?%& Lit L Habana Is In org-unda po-1 y I so4viernesi
rest-'r firilIn nn" so
P-itk4l lit ka, VA -QWtcA, WserailtiveiRli Antals dd mortals Pe rA.
IA ml!e rfttiteiria wis wriaderl-Itas t Va -1 *17VVEncirgadiol
am tX, I ineW Aclemi" nacm ento M principle Fw 0 1 .. -A
I* JA Dio Gal a y a'a "b cotii- "Ved en W :Z Iawv Aicte "to WallDISK C wortsl, Arva, I ti &ks I& Patrece encatun. .4 r y e 1 Ill Por Let-in',
a CJMKIIAIAPIA Y PT6Aidsma;,a & 1, 1, to atltftfflto Ia devai ur, 12 1CfA -tet-mira& dartda de integral otro
isis '04 Planta' Ia qut In I le jijibilo j'pr Cabarelo con takes dt jut, Istr Lit aba)o-,en cut lot ob trw
Salva.* de feria I tuanif" -acienele (
Ia 1fiv#rsi6h, tri Mnf at se- V" po vcw de cur"Plir con Jgsi.4rl U r;, civTft i, %in "s die goiti not)rri iiuaponidiin el pain
rex r,,an& ..JOettosrado de U Hab-ana fu aA, xy a is I I r cienlo: cabaret de inunciado V,1 e, ei,
n, por eit adv"*njelito ael heredero reAL Af irma I;,
1 13 lio citrin de &urricnw a que el 11 1 a
fte,,A paJIt,,p comproerrissi, tI timble-ala t p., 3 1 aid rrairl Gabinete france's
cap tal extra er del F,.-tidc cll U, -czaz d, gua an Ia tipi.1 Ki. "loco de entente fiesta UgWiOulk] rc tiau'r:n en grant al, el 12
0), El T-,c tc,. rZidtlWad neR do cAtrilo . I
_Jr La Pirte iranal acodh
z_& d e I PJW fIr-m&b,& .1 -rdell site. %we ,I PNC (1b.111111-l.1 asamboca .b rad en 1. d at a. lijosion,- Maiiana ell ]a Aaarnbles
)no g.ur"ba promciaks He 1,. 1J.- Oyer. ao actetirr a cling6a aumcnio tie n Ia tkrd. d,
"Iar as: manternendom en 12 m&1 rr
An6rwialo Miller ell I-n:, 7 0011121* -a ocnadti, .. to d u Mial P,,4omi,- I Nacional pirdiri xpovo
diiii.cmirso ru S. Franci 0 '1 PN- I P's F, P n del P40. in a C "Alslucia. tI-A compirta unidad; oil cowns, aKoLar Ia- -l PI:Ilu de (41" han ri
Niatantess WA Aj nzo PUj.l. dots dot in% recursot legalese pat7a oponer- dt lot pet dc-d, F RIS. -- 16 UP -EI dfi,
L, Ti.batnis- 1-& Dios; Gotrrido y 1os acuerrdos adopLisdoe kr I" Iasi primeTot volvalawn m y qur ha iit -dic- oci.laa. Eaza, F.u,,t.
AN FL3ANCIS-CO C. d-ri 1- Ile cit.das diel, s"ticunallionts a popvaest- -,.di Ia d, its utlo- Io
UP, F] dr F_,i- d- an Carnagu", .,hr P_ 'C'Plo st. -he 1. del
-il t its de: las prvIaclentes de lams misrhas idisdAs comes.-Or "lion. cl.tat
to rd--d I -J-' A-11,iar Riecit, y o(-,n y una er, IR I to de I.. tronAl en gaglogod, ya ellut e-fa an d D-A c ei
.dJ -t- d
'vcr I t,, T At III~ L cann. s- A arnbl- N&,,i.nol
I, I I, di'l I'll P) 1, LAl, Ir" luntormi-siona3 cprrepon- 11 IA mc)OC d1lift4trinnici6t, He alt IAG" all, V-g- "W', lati ,n dI .P T.rvai. --,,net qu, Ia% iii)a- D- '.,mAr goPr cl a los Figanex, Restauran!e 'y Juatkin
., r., I -R s :. ju fa jo ell r d mind" deract-bitadmit cl I- li.
1, Elodrizonts. eat er, I d"T'lialaTi. In P, ask r" c El A-nc), d, raur, uzrnhca lice
btldiA del 11 pr ciento Lit surintatn' de Is sinditako Lit ese imprittante
I_. Polhill- ell Ia% Warta% de extoo sectores.'y las sector do nurstra ecalitomis aho- wa tocargadto do
frrn.rv- cKapar. Ia rnt.rruts e tzba presiditclax in, Lci scuerdoK &d,,Vt1da& rn ests fn-,- st, airrrr' Fa I cue ruenta
In i- baltia "Ict 9 1 1, e! onmorro
1 4 Pa ci, dT-,!,: cloctores Eul.1to Cassnon. furron Ios ltKutentir- 43 ann,
ue hu"al" s, d- Was L,,or
I~ Malvar" A.-Apr,18r ante IA Cont Nacio- Cis di, A"
tA ln ren harnbir L.i
11111-n lix", 1 0 P'llocthn rl derna comisiones eitaban.preLd. la% faijn% Au;,n; tine 'Irp:n oficialmente too
ci-4- $ I clasjial' Lie Caawrini6n Social
T),1T!,1- I n.. rn 1. forma oguienLe Asci.i Ho- dir l.s car, sub-t,,rawonev lacal,,
I" I IT' I I a -1 dos 26 brl-, ran 1 telra, He Cub;s. ponidid. par I de,. reunteroM In 6 Minister,,, del Tr- I- TIAII IT'- -1 TI Aldt* hAcIp
1, riar I pato con Ia for. nat" c- ""'d. 1. A-rabit. No.
o" P' 1 1, 1 ,l tor Ar-Ando I-enn Srenlongo: Centro haju jonai cterrnt(l Al Korile-0 He Reroli
0, I -al 2 -- ,kd.pL.r todoz lll ,cursoi
cle CAfe, d* Lo lisban., pal I d-lal
P;'7 I'. I'. 'I I ' L I s, PIt-n -u- d, s,,, ol-aft
d, I I., ,n d I :a, rf"Al lei Sergio Gtaigh. Sindicall, (it 1. In. lAs T'ibluconPSC PTILC ta;,rr dusaris C-stroromma, dovint- MAI- qla, i nlflquer, ..mtotos, He sal.rl- Q-4 tqulllbl t 1h.ht, de 3 e, can d I sagrocill 1 # M-111 lcbcfllai I A n,,nt. tie
Ilia Z-alen: Sindicato de C,,frs -n
'n, Alc ahol, doctor Fauslo Claj)o A~_ :!a% dtclaracionts cirl iriat Mkil%1V i:;,L -Ws F.-t o-nifesin cut
":, "', h8n stniio 11 W : d') Trxb&Lo tirrit!Laand, A% Akl -I(. rn, at, N.c,; .. ,11-- Pa"I '. oto. ciaci6ti dr. PropirtArml v Adrail- .1 11 --- 4 -
PH-pni; 2 MARK) DEAk 17 de Fnero df, 1).-)2 Noticlas Nacionales
n ign
en I Aoustin de FoxA en el J i'M Gril Reduce el T..Su remo de pHs*'
nauutirara -cro en Santa (Jruceta f i rial T riunf6
P
Clara importance ohras pfjbfic,,i Ateneo. con su recital pokico 1 itvncla a mutta la sanci6n a un chofer
rechazaridt) tin recii r,,j
t rA N rif it, Itin, cm i iri Ili flilw rll Palmbra- por h s c 6 n le tll\(l em ('11"Jil I ;I Id pr,) 1)6 ito que i(i aniniiii
de frcirlli p;(1A -1 .1, 11"(111uh, '14, All] ('_Rh o N R. Nfarqijimi. N1 de prl- t;ir aii,,dio ilim edialo a tin enferm o
a,
climrIm- del R. 1'. Hande y I~
INFORAAACION CULTURAL Per Adele Jaum.
d, -1T
4 M 1 e I
L A L L U V I A
4 M
Gt 1) or i i a I If I I
Tarjoa tit- identi(la'd
r i i a r it 4 1- v n a rd aj i i ra R .
m t
41SC MW)' EL FUTURE
6til I I
t In
11 1- I ,
+
h
t I I Urn 6.
it
it d
n i It
P m It I 'i r ,n del
It
-6 it I i
ltt
en
H-- 0
1 _C0 6 f: LAT
3'. V\ to"
FUIM A vi ijqn C ivi I 'Irtkirlh. .6.1 PC Inamiridl.
net ohgidr,
Par Oscar Cicero r! G, n, Il,,lir Ittd, 1, "n
7
e
I des I I, j
el
P V
i! N I 1 11
P i h F- C M .. I ' I ' r' I .
d- I
tn
'I- P1111- d1I Koe t T 11 h F7 t : I I i
f d I 7_ M
CC) 'I ge GIrra, Ill.
7--,c 11 q L I .1111
d f I, I pn CA n' d-l-': n, Fl,4 I b L-i'lli
Cltimnl.ngs R- 1 11 ;l 1, 1 ;- it , I I, % -, 1. 1 _'n
u-!d Ter n 'm C
It i I r tl
1W J,,,, b.,
n "d r
.110, 7
tl cl.
e; ne e ." ; tnll., Ot;i it L
ilt mill ;. I
b Policia
d I a I "th 7 1 Ile ollt ,, ,, : %. -I. i i d It
,,, ..I llo D- ". I 1 1 I I I I I 1 11 .
'i t It c I dr A FiHill
It
n
S Vt A D t 4 114 tt .17 1,,;
F. d- L!nd ... 'l
T- A l"i l It
-Noticlas -Nacionales 01 'k](10 DE LA MARENA.-J iw,-, IT (iv Enerv, dc' 1902 Piginx 3
c podra p('1 "Vi"Serd de 300.000 tons. I a cuota (le b i s,,(,rW; oil a
C on crete raz estrenimiento
(I o s (I v ]to I v las ,,a% r, r s8 'as 8'rcknnr%, CS, g-un fra"s del
azficar de consu'nlid ocal en 1952 1 'it t, v r (I (t (1 (4 1), P-chct, ''Ill P or de as
F 0 F T A T I L E S cho 1)(18 (It' (1111os (hio-dan conjo sol )rantcS (it ):I ('11(ita del a[-I') 191-1 1 r. I ra ri a p It ra jj tralcioncro cstre
ESTACIONARI I S Putdc hacer.io, vri hi)r(ij co-rca de 16.000 lort,,Lida, (.uo(a de rc,-I-Na (le 1- 9011it(orl"11(f rcur- mo-Jrno ry-42
1(i 1(irde, do, 3 if .1po-clos clittic(Ax I a -ra,11,S&mtnto no
A.
0 n- Uri III w-10"llm,
t
3 0rr 'a
uk
ICUgese it
l1m arall Ima t4renda fh)ral lint'. el bu-to del I )r-. J t)a t i I 1 1) a r-r i n Y11.1",
I I I T
7 1
R I I r, 1 1 I I I U"
q
Cia. Rim s Toro & Van Twistern, A. d'] .,m-m J,1
nparaao 916 h 0 A M A m 83(,C,
I 1 '1' f4 i% 1
ff AM Ar A7 AM Ar, jlllr AM K-, JW Ar -W AW K-, Ar ME% r PP
A I r
CU,
a CHICAGO
1111-PL"It" dr =1
A rit- d,
1, -1. co-o ohra- qu, A
/-io, Cc,-tefl to,# d. LA CHICAGO .... ... -,C OS .-I y co. T.H..
1. -xim, I", -1r., 4.125
vu.1. #4 1" 1*1 veloct, y comforfaij,, 15 1'
"Ia ui ,;,
'I d,
C04MArl A M A00M W PASAM 0 A
Exponen ala opinion el torque
%
dd homenaje, a Prio v a Lancis
Ntjmero-,a,-4 adhesions. Lomiror, I wt I t I I I I c I i t o A d o vers
d,
1,a n tj f, N ;I r t i ;I (it, I III Im r(a II I v a-tj 111 III ref-0 nwi micnIP del I v r o, c h t a [it repo*icion
l) 16-gi tra(b)rt- d v I ;I lraldr la k amblva C
I 'Is 'd,
i r, -do Ad
z"," 6,
I In I.tCej- ,, F,
t1l, in, d-I "iInd I, jjfd'0S . .
P i! ST -6 cln -- : ., :1, ,
Clra ai P!,std-!a, l6 d, 1. u 6
T, drtor Corl,,A P
1, Son, kdclazitan I a., obra* de i 614.1c, Colorct; ro &.
1, ZAFRA lerj, r_._, h2 "I'de. -, y Pruaia.
1, 111, cin a 1 r'Alld"d de Ia
1 v -Arr-uj- NI, I T w, de sit l' 101 1 7 j T.D., 3 .1 6:
cr -nte, ma. Aenida, Varianao
]1- 26 A
a
-111 jda ;. ,,S ;. I I CH OY
n ,14"
:1,, TV tl I
a,,
h, dl,
%! II-ho d. ,m
-ndo
nf,
(1, 12, Za ,pora.
y ,11,7- g I,4,% In F
Ia -at
1-. H.bnA IA '.A7, "n-gu,
!A, nl, pArR ".rijdo con oll"s ar 1. 1: de
Ind". s, Se reinr-r-o su rArto
-,rl pre dI 14
rago fur -up-,s, c"I
SPEW scedent,x s, cIx-i- c.
PP Ll 0 D E E o, dntt,, de 12' da 1, fmn)acto-d ,, , ,
derch. %, k 1, 1 7 1,'scina, ru rik
I iy -1I Al mrntoIf' nt:1 id d, i m. glile r In 1-1 go 01 14,
I nn u-el, Ma. q.,j- po, d -- d,
ParinA 4 1 kR W D V I A NIXR IN k.-jufNf-. 17 de Enero de V) 52. U torW
MARJO DF LA )LARI.NA Cantos infantile Pot R~rlalld
Fundado *a 101 iT-Deslind7s, Panorama
HCANO DE LA PRINSA DE CUIA Per Juan J. Remot Per Gestalt Woqw*ro
A": CN7t _,. Un nuevo S.O.S. por la Fllarm6nica
anarlos rTiunfadt)res
-1. K AL= ie .d,"i1'1t M.". :t4IL
jl jj_,j. K
C.- ioll
P.
-ELfFONOS:
A .47V ) !r de int-mv I" A-414Z, rMl RabArers k 7 r
t to 11,243 1-MC)ft m 7. N
P'T*Ci do SUI&Cripc On:
T 'S # 9 jol r, t- a,,,- 1 7 011 L,
A 11 71 _p
A l --w 21 eni.
gi
,d'toriat
La t1rania s i I Id _1C i I v s s consecuencias
d, ,
-Tiprerid,, -5 rn;A
-Dr -I.
Al lininio, al'iiniiilo. In fitenle e rmup-4)"
El DIARIO.comenta
Nfortedas del cincuentenario Donaciones de sangre
1' in y 1,
d
in in ci I p a rda,
!- F jn. I! P,;, o. P-, I,,
o 1, if.
U nid I d 1'r;
jnI
jill I
11 eon P,,r na
I'
i-V- -n. 1 i
t:, Iw- :i, del P- e
F,,
-bA.,
F_ HOY Y MAkANA oes'r;Ice:
Don M anuel Ugarte Eisenhower, republican 1,11ILdo Ul io Arko qeo
?or el Lic. Jose Voiconcelas Par Walter Lipprno"n P, -pec ahrcnte. iin
Ac.jr1- !I :I &, A I E 'n I- 11aiAs 1 11-1 ;,c 1!1 i.,&S dr r, i 1. nn, .i IT
m, or M. nfl, .- A 1-1 P rt I_, -s d, g-ride"
i.a. d e la, A t cl Irna de ,&I ii,!"rnr dall.
ii, 4s l ;)elIr Or 10 pSi
:7.0r. -n-117 Ali, c- 1 i-ado len.
?N:
. rre --,ori itp,kil IiM. 1,5 e- p;;
- In
o: I 1. --.1 '- ,
A, b,
In--Aoa -- n, qilll id
A
nl I:.". e7i 1:
li 1 11 ilrOIZ7kool zi e ro 'j, -pF T 1, q in olaera C-LqFjp ., 7,-, Y .. 11n
c nr !IPRRA R I ;-rde n A"
1B PuIl, dr pirrsw,- qri t TA:! iI
ri en i',4ar i cion n L11oln
k,A u c 'ri en e !A. s-, !a c, ,-;&, !a
1,nnowa e;P4
:A, 1:-" -CedA WU -11-'A 1, 7'e" ro
Ei S 0 5 qe acabs jin. mhn
A! 4 :"T I a De -I,., If 1 1 1- o C L4 ri(-s !-c-Al pst-tts -: in gr-jpo or Pet-Lo,
-11 1" 1 kqitnll, qil , :, 'r p:rr*,irrs o-n'e Preovipda, Pot Ii de;nrlo
11". 11 d, !-d.
0-11NVIA 1 7 de ,n
I --, ft & -rci:firar 19 7 1: 71 7
r!t r
j,j
rlur. r
e., li% o
-1 1 ., I, g -, ; .,ri --, r
"Id d
IW : r; 1, d
Cr(inlca 1hbancra P-, 1- d, Po,.d. M kl?10 DE I.A 17 (.1c Vtion) tip 1952 pigina 5
NA j 0 Y,.\ Fn In Jt,(-ha dri'diel
DE LA ORFEBRERIA EUROPEA LAS TARIFFS
flay inl Lialable kelle7a' M A S B A J A S
en nuestras variat4isimso Colecciones. D C=6
CL VO
CoACO!
(III de ZoNo.1 7
NEW YORK
$13 6
IDA Y VU11TA
WASHINGTON
- d $11730
IDA, Y VUILTA
Otra merienda a Raquel Pid
J.' I I., R.q.'I P11 I i A r t n 1, llrl h- VJG--1- d,) V.111, )1-, FL- .q. y k-i, lo-l.
l'oord". (It-I I olle NATIONAL
tie, ittil Airlines
JA 0
1(1,I yRj k 1.
T .n, F?.- GIMM T-00
C:a n%
1. ?it. SILM
hiriel lbidu ro 7 F, !x %c mpail..B ':Oa d, F '
Y
COCTEL DE 1 T Ierl Ohin
al
FRUTAS 'a 5" 9 A .l
F I primer hijo
cwictrrro (le o t o -n dei
I -m, hj),-ur,
0 L E mmDi
Z' KI-o Mas3rnj; OFERTAS
I', d, lfi' n1+11 M.
inirprx(trios nulwinlex
d
d, Sanim
F"
Aprovechelas
n Ambbl' -p- para equipar
-1 r, v F: F'rn a su Bebe
1 P Grociello de (Ardprm.4
rdt cl, Aler rrlehr6 o xanto rnirr plirpro" v hAIAK'q dP mi.Udp%_ I& ArhoriLa GraciplIA 0, CArdenas ) 6urma n 'j_ IA 'n I mortdo h-h-n r. pc,, r-r.A h,11,- .4.,
I-a -n-ft. dl Cird-- 'U' p.hfir'... 'qrnpla' 1_ R d- 0, F!"70, j REBAJAS EN "CANASTILLA'
D 0 L E troe a ius 1, a t o, ri o ra dp V avo r kag d-wrju.. %ftno,[ d, 4 rd,n.. d#,- u -p-. Ln r-10 lobios los frutas de -An. q.e tmbien .tu,.n d, d,- r.
Colifornio *n tOdO JUEM dc Abrigo v Gorro en flA u frescura. N (1cirnientox
no cstambre blanco, azul 0 rosl tzmafios dcsdc rcciennac 95
-ido a 2 0
mcscs. De 3.50, rebojaJas a H 1, C; V
lfornor6nd
.S oci(d ABJW dc cstambre ross, nal
F "" #w t' o blanco, en tami6os dcsdc rcciena -fw a T- i nacido i scis mescs. De 2.95,
41!001 T '
Firita (14, r1l't140.1 bajador a
Pigiria 6 M kRl() DF LA MARIN fie Enero (ir 1952 Potifica
T( f ANT CAV( [ L UNA KRM'YP.,. ItIAlti qu se
Homenay de la Confederaci6n y id". WU If ..... Desvan&ense los cargos
-i Lk 4 :b I I
p I I, t i c a H- dlbi'd a Lt.,". WtO P4. d'i 'thI led o bt-d'. .11 '1. "t. b... k, rn.l. d1-*",::tJ
n. d, 1. R,.__d.A. -u h I f"- If- ucieron a] Dr. Lincoln E. Brito
de las Playas al Ing. C. f-I e v' ia --h-n -11 1 b-d. de Aw m&ruri- U"" bte"ri P-t.
HiMittii triblitti al Prt-iderilf- ill, la ('14)(11. (1p Folliellto Ahundante-, i)ru(-Iap,. fa,,orable a 11. hall sido
l'jlr la con-truccil'iH df- hl "'ila Blanca". Dii-cursom pl-q-,critada. a] Tribunal Su[wrior Electoral
En cuatro fines
I
V Forma en que se distribute el
0
I I j i e 1 d N I
Credit electoral de $900,0
t flo. gil-toA!
J)ara cl pl-t-ente Hno -on fna% ort- (1110. Io. (If- 19.5, 0
it
T
d d
dr- -d,
d- -rw "'
NI, pr-Wl. 11
4 ir C
f
4 ,
ci
d
nxiXn:! ,ani e' inudete d, C -ars cuan ile, f I
r a
A,
p i a n
Pre
n 'T rr ej 0 V
I N I I I HANO t -Ar '1"Meu
En a if J oi e fie I a hi jas 0 res:' Bai 16
f u e proc la ill ill() Pa nv h 111 dan Bat k1a. pa ra Gobernador
Is ft N ""ll tn t c' MAT 1 i A
f U: t. San s,
d
OTRAS NO TICIA S DE LAS
ACTIVIDADES P OL I TI(A S serl'an!, po: I PPtr-pas qL e 1'n
C 1 e I d oc to r B
A- Ap.l. rn Carlos MIALe! ra- 1,c, I
r T, Iclar Guiller
j,',' '._ r c, I u
1 CAM, rt
d
:71 o v 1-a
F C dad q. q e a I Pa,
Ot
I A an r p a
ip 1() A a ser4d'r lsap
N :a t-id %:.
d
7 TA, r' Qtle dar" de bpp'
z C,
d, tih d
I r g r I I Ir. rv tj (-;111 oo
-Ier cepr pudo a n: :Qas "drn d 1,
it I Rourmador
i, dl; a coo
1, "o n pr
'Ilu-c 1-le, to
iir o 1,
T'--fa to
1 ha, it c -r! :do p.rcialid.d p- .. Cal
L -1, cow, de In
ci 'ka
'an)b ta naci,,rix] del p p C Tribvn, i,-p16 praj c,, p r it I de i Z Zofi' 5 Rz G-rr'do. e.1 cpndld tl It, al'.
I I't :7 d e del rr-, cpj, J L_4 Haban AvudArA a ROner,
it; -- It d'e R, 7 14 '.1 r-' r,:! 61d, ,
hro, d, aiIf I 'I
p R u I k N, I
Cr6nica Habanera DINRIO DE L- NfARUNA.-juvNP ,. I Enern de 1952
C, :,br. Coo r jifercs de 'iiaml Sourl
I p...
S_,1% el sight cI.b preddet,
- 1, R !-! !. r,. M.r n t'd .d hiib- f T) "' ;1"" : i, I '. I L,"n q
, .:, -,- r,
d, todas 1-1 ep ha -ntl-! fA --,
C_ n 'I M&S XCII51'ri ;,_ -'!- -11-'..", i.,
InV.nidad de paru flIrm- 'Ice 1v-1 a ('r r"I" Bc-g- Y Br)
err a[ 1171 "ell d' I F,
en su tiplendid- I L,
AP' bail-l PA111r
hoot. 1. -d,.gd. -f10U1 ION
DAC
REeINVE NTAR10
ipero
qU6 facil de preparer! Se6ora Aproveche
El Ficn PCYD1 ti 1, mpre in
Ahora para Hacer las Majores Compras do su Vida I
eIIo iegQa. Poque i,1 Ficn Po c! no req, ee bc o Ma
1,0 nI iifl,ge,ado, e- S 0
FORMIDAEUP3 PFBAJAS EN EL SEGUNDO
A[ustadlar
Lronila F I 'no de Fermindez ItMerox do Satin Jor"y
w ax Fin lsu de d- hei, un. d- d, --t- --iid.d I~., .11 38c $199
_p.- dO --Ido F"n--d- p.,. 1, q
I" t_k A.6ji. Aif 144
%,Z 4 9
Hoot. m -id-- I, I- 1-11 d11- 1H, 11 1 N,,i.d,) 1, Un 11h.i.d. .-I- rn.hipi- fII,
-1. -d,
VESTIDOS
12
R O Y 42 Bo(la Ile inijwtiflil Ai ADOS Pantie
Atue tipa- Nylon
a noda,
s6" Jos
98C
Irl R064". do
1114bolodo fit
F_ 52-44
S. 1.
Do
-Y I., ......
dl .....
Y Pullover a raja
Reyes
s444
98C
Swats ".64
loo1o
EN Pm S MINITH, 1 0 $381"
Ile -10 do of- 01 10
h.o.s. -1bi- Y t.1 1.0.. 1.,
,0, do led.,.
POR PM CENTAVOS 2 5 30,
PiIo%
Matclilas say"
P.m. do A
ANA'NCIESE V SVSCRIBASE W-N i%. 14 Nylon
F: L 1) 1 A 1 0 D E I-A MA I [NA $199
sac,.
9441adies do lk
$1.44 $2.44
is d-- C.j.,., He, Imnoof do L.
0 fi.0 -AaR, de -d., (.P.,GOS 1"ca'.
8% .
V13" LAIWA 100 Pentidi do
TO
1 31TV BLAMES Jersey
I 'do 68c
do $29 93
.4i 15to Y,99c,
It
V.ri.dod do
d.f
dw- !7d,
raja nwy
d, 4# 44
Frissca
44
Corse at* strap at dt 414
rv
bo do $4.114 a $3 Do Ibi$.. A. N,
Mutu do Cod- dci d;
Safi n V,
dole .1 b..#* do I~ -Y It. j. W 1, to
36.
Wirrii Triijillo de Lima Avbai&da do Pantie CIO
$2.49 V LastAx Alusta.dar do Satin
rn m.r- crvpo (nn %u ftxti,-,hIjs FAIlmI ipar"r to Aorz Mimi Ro"Jits" do $ 3
t.d,,r. -p it niti -%1-.4. hmign R endl E 3
sib
Piijna I II 1W DV Lk 1 kR!N N .-Jile.. I1T dc hnepo de 19.52 Catolicisno
Actulida C~t6Iia Leg hoy M1ons. Plicido Fernindez, Rector de
____ PC,_ JtU0e Emdro FrquIs la____ JR. Ponti-ficia Universidad de Salamanca
Uttt M -,tol d~t II C Cu4.I.1 I) t 11( Nith.\i( N ujt vy ~INfa iI a 1 "No% ciijri ,i)t1 hon~or 1#lj
*1' .lI -lj1ra eli l I I itn H,'t dl' !rg itm 4'tj. 11 r~, i
Is I r t Ii Ii. iL t )s c( Irit.
I{ I~r t) Ii mj. h k1,iii Rm P
hh ijid de itt I t pr k-. d (l omelllriliit(- tM1LRI DESPLIES DE Ii r I iu ii)-lii tI~ir ii i I i I 1t 14olI I I 7
Er i ilt )) l u jrII t N1P I I t i
I, I Ia v i
I~f Ivt Ia ita 11ri t ciii
r I~ r 111 r 14 r~ I ,Ig. rI ;I c ~ 0> > h .B
F r j l
.2SIXTO LECUONA Y MADAN
It % Fl 1,F 1)0
.T1~~~~~~ ~~~ I1( tl~)lFPiN)I.N~)7
Pigina 9
DIAR10 DE LA )1,kR1NA-Jtw,,- 17, de Lnero de 1932 (r6iiica Habanera
of he d(- n1o)(In en
FIR ECI S) 0 N ... i Tropicana OT4
FT,
in tog ,,hcr
es lo que bri Q0 "I, I
S F
A
v n a rn a 0 pof B
Su exarti LlIezDO
'Co.
all I
rril'u, In 1. PtEln.
Alto priccts,60 OS
14
p r
V%k "ra
prueb-o do Volpe "I"t- ELVIRA r
sw D, orslo cor, Iramir do Cfo
4,ura Incern dv Forntin'drz Excobin
I Iud. In, f-m- p- I'd,, AN
it bjj. ,"- del d-, t- I MUJE
COMPARIA D E L P A C I F I C 0 -t.
,, -t, f, h. A
........ _42 Mist ELVIRA FASOLA
....... dIl CHAQMSCH00Van &I Sf do MARTHA ANDREWS'
"REINA DEL PACIFICO"
POR PRIMERA V17 IN CUBA1
Rrmlablecida
MARTHA ANNEWS STUM
Q P-1.1101 USTIO PASAR ISTA PNUISAP S. D". b,,do sisfos wistir ton apreciadoir an Jodart /as frew,
I N G L A T E R R A A C U B A des coptiolasque compremde- lFs siquissmie, majorval.
S
0",
f
S.g rdcd Psfso,,al
Oel raln1111t) nuiff-ial 4f 3 Comportcmiento
A H 0 I(FE TIEMPO Y EVITE TRASBORDCS
1, Bv A Moq.,I cije de dia
Maquillalir ditmoche
DUSSAG COMPANY LTD., S. A. ---gv, F
6 Cvdado del C0117
Vwmh bulo del Ts-ortro Nacional CD
Apcmiad 279 Talks.: A-6377 A-954C S 7- fifudo del Penado Individual
AA-1- UO o'"t. P-6A B. AodwIaC;6M Tide 10 v0I CI heiblor
h-1. 1,, d.
9- Converscc.6n
if 1 i, I I
S1 S J I(SPL)fsrA IS NO DONOf DFAIIIA 10- Adopfac.,6,T, y enpitic de las modat y Calories,
r" 1, F- p..4. 9.j.A. a sv persomaldod.
OIGA MOOR b I- P.r- .1"1.4
Coo *1 aid(> Loviathls
CURSO ISHICIAL PARA r JOVENWAS zerf- _.m-etc del REF:TITI)R J1,VTI]3L.F IN MUJINIZ III MAYOR 0 CONSUITAS PRIVADAS POR RIGUROSO
ui d11-11o, Cie 1. -Hijei,,r (b, bb,,,rtfidt)rrx- ATIAC I T IVO 7 PIRSONALIDAD, ISTA TURNO.
0 ,0'rON1L_ 1,q I pledI Ud
d1-1_. ll'blila G-111 LAY NTS IS 1111310 Of SUPIRACION, OR 0 IFSTE, -ECONOMI.CO CURSO SE PUEDE
riy,,, 'end A, -dIi. I... A- PIR:ICCIONAA IL DOMINIC Oil OISTO,
A, dismjru d. L'oe !ad ?AGAR COMODAMEktI.
p- 01A MLJOFL 01 LA 1 011. OIL TIRAJI AVOCUADO-10Georgina Gon-sMe' Rubio
.NOTO-11- 910 I I '. MAIL DtIALLIJ MAI Out COMPLIMIN.
4-p la 1_ !, I I I
%eta pedldx Is nn n. it, I& TAN 11L 11"CANTO f9MININO.
L-ta tarde, trrun anunclarnos dIA. passeles STUDIO
4u;1. set 1- lW,,. qt-, I I J, ktrsrtsyk erforlIA Georgina Gonzales Itublo, hija del, sh., J.4,
I -1fd fi-:
d. !"t, tijalrx dr ass Piposs Clarlta Rub4o, pgra It Jiv*n mrsirsna set
jrfn ,_ d,,-t ... lore.: I 0-A-F Farrera ), ArapA, hljn de I" I spouses doctor Htimbrrta FArrers j J-dan -T M A RTH A A N DREW S
SONOTONt DE CUBA 1 cilri- NrArtA-rfuiene. reiden In Ciudad Kkxlro. F,%
Fn la Intimidid do I& familla a, relebrarsis at &eta. rf,,
j. diIA,,.d. 1: Nnip laq padre, de Gearrina. formulArl I" dee# de su h, if, I d.,af 'j, Linea esq. a 20 -MIRAMAR-Telf. B-6574
r *f" w. Arans, de FAifrtra, i1.rj*4a syrr de la capital after& In t.mi-ni, def (.! f,
d,
rd...
"T
T.I.de- AAU -J rjj.
Cerr.uhi id nhizi, viarm ri Fimt4iira- N_
[I it Iit I N .-j I I T de hier,) dv 1 162 Vida Espafiola
Tomaron ]()s C*ecllt*N ()s (je "' *o (Jej Jaego' de los
1. M A T A N C E R A S En Espaf a
P- Rob-to Sonfos nihos espaholes .
Partido J u d I clial de H anes. v de Unl6n Pilonesa Pat Momole Jorquin
- EI eb.f.do, de FcI-Ic-. i DFI. ORO POFMA A/[ L"
Artic6ioi belgot sobre Espamo 1,,, prim cni- I'- ONITAITINO kBNI,
a N icente de 4z,
rI
la It t-it. cl tttaibado, 19, F. Pit rt cii rl (.cnlro Asturiano i
SOCIEDADUS ESPAIt4OLAS F!
P o J ose T P to
t it I r o f
M
SM R() ,allll de (..a,,tro
T
rath
I F I I I I C I I I
Actos pr6x*
imos
T F
I n. g- ti-d. T a
I I I v I- r i),;,) va V.
N, t
13 F F Y!
g n 'M 7
I r I J I I i I I it !N(-Al h"d- Vn lo N1.A
'11:ra,-I, do
sica u
u M'sicos r
For None sonftes RIr It. o F r. n t- I If d a He "'It"
'le Ito
As r.
ot' d I, &e de ;,c
N P dI- nuestTo
_aTta aclaralt)ria del st,
I )I-. Ferns' ndez llui-itz
d B
:.In' I EL T)i
d'
IT r! A
1 4
A ;I- L tt .1,
Hijc)l )F! lo-o I I rl-,,
It cl 1. 1 Ate dmj
a I h- TI 11 N I 1\ N I I
I T I
I I I r I v i I- I j! r it I t X 0
Cr6riica Habanera DIA1110 DE LA N1ARtNA-,hw,v-. 17 de hicro tit- 19-2 1' t a i n a I I
V E L L 0 S
roodbeel
t"=441 TTstantwers.
SENORA BA-MCHEZ
NICOL-"". is& "TIM
dellclosos garbanzos ha tronspor-todo tit#
(hf)rgado rl premio It. Ono mos pasojeros a
Clara Ciudad Progrvo ail
gereritr dt. )a c_)J.Q._TV- M IA M I
d qvt tod as las demis
cl.- complamms juntas.
1,1:1 A: si ernpr e PLANES DE VACACION(S
blor) di to's EN M IA M I
d. f P- 1, to& nc)"Yendo pasoje de Ida
P,1-7 "Jelta, al(Djorrnento,
H" ", Sort. !* ,L y
el 6'. "s jr ,cnes ytroniporlode 1. C, P.? cion del Aeropuerto a
N"'Crn, 0 "Alarni Becch y L or,.
1,1 --d, --to fs wov. wodod*ro Para rvs*ryocioo*s to infor- rA 41 delkic *I potaie dot
met, Home a sw Ag*ntt de garbomxoj Kirby, Palc es 0 al
soronodo a to cri 0 Ila U-4911
R. 1, j A n, y fisto porn come,.
!"Al' I S"t, CA ?16194,44, V[,(C/OV
% la $/,/:,I
LA LINIA AfRIA
& P A "N.
V[ MAYOR JXPIRItNCIA Al 7.
f I i tH It M4.10400
Cie 7_- p-, __Hilcli N w cI,, I
A T-tt dI 1 1 bj 1,1
AM.- III RTV 110TRACAIV
P- AnA Nt.- P 1, 1. N1,d, F'U'14-Ir
Non
q
r1l A fw" d, AIO In 4'. xr.-I!Of PrueEeln y nn nun
61 In ,t- r, id-d 61 nt. CI... J, 'j, f.,
trabalo de prep ,rarlo ri j Los ar OYERIA
hanjos Kirby le rsu'!m ;-%iridfnnte Crean. por iniciaLiva de
lom Rouriop. el "Dia del
,h' r'A 'n,'f' '4' 0 -'n 1(j IO 0 1 I I IJ I f 11 rl I I !,I CaibarfeneriAe Atigente" scrv r[A 1 CW Od M nij os, mien
Impor(wile rciiiiii 7RARIFN er-11 V T-,' 'ILI" "'IRMCrIt' 1,1 hhr.i !e ar!)an: s fl
GALIANO 456 NABI I-A, '71 :a "sidI',, t" Ind. I I
drj pj '
I -t- 2cA,-Io y ;0 to --t-A do,
"na 1
red I I odrtg-, /)PI ('1111) dr 1'r(if esionairg
de tzolar
1 '71 Condimentos Combusiible Ti
1- n Pir-, 14.no Fij ,
a: 1 a
ot,Ito C.siO, Ed-rd Fer &nd- Tiempo Trabajo 95.M, ", dot F Andre.
in, 1 .d" i, H3-!
'rn,
f ndmdo, del Club ot6or Feder
Uo.O. .1 Vnodijua Jan Wr,r- COMME HOY 1AISM0 POTAJE DE GARBANZOS
co, w""Or-1 KIRBY. UNA LATA DA PARA TRES RACIONIS
MnIoLA 7L't.Ll
do dot
Ar. qu di;nr. I. ]:nenem Menot al trabajo_ tw en todo
I n ,tldovL d I 6p, Me. t) DJA Jel 'RI,
bre 41 c 10 quo ulted le
I* c:rrotera, obra por 'j -u.j 7an. "a
a t t'01.d. 1i Cl b Rn:.- "M
d,
n I Ppdo ql,. I 'r ej nal 0,
Ii. d,1 1 1, 0
al concej l 1 du-d, Li- a, 4P s e il
el di. 4 e nas Ae r- 0,
lr r- 'ILL
rante ei Clun d,
iestras tradlcinnale f; d N a
3e ha" jj reueni. !, i ia, ;,o :as In'- d *1 Por 11 C- :h RO-.,,O e njn len;do lu : el Z cult'l Ina cl un
1 jf On d, t>enficio ,b xn, El CAN CER puede." r, curable
T, el kslla de AnctItnot "r, iirna- F! Tiwool ::o-,, en y Ramurn T do IF FPP'
ra tA y que cuando -P ;&vlr de
I n no Mo pude olvid- Bt.- _,D,.-,c7ca _,:sten m.=.- -,-F njdS
,4 -it. menira5o x a, Cxu_ E P-q 051C :- nd! 1,
I fwfl. -0 ft. Ca-,Illo- q.I fu- _0, o en ulrL
1, orgullo de Calbarjen :, qtie t] -i T -e! y hemo- rd
-dono hicio que 1. piq.e- it.
tdora jr- per.
jr-1k. el -po Av on qne ..1I 0 LTU r i
Tj I ya pe el Mellcr 111roducids TesaL
n It P.t. de" Cho 15-Oyer v Carna,y !xrrb, n to br. de r C ) 4 T 910:cr o A E Lz3 Hcibcma. AA E J
f
I i.firi dd d. ob- qu, 11,-, LL i:, lnniflo dond, d, b,,O,,t, In Ist "in 14 oIl1 P-bi- A u, .,1, .1. -do e C1 L P 'le IR pro- 1
-br, is dlro &n q- I I I Mo id-Ilar 1 z ,7 I Cnm.tI P
oa d utstras A tu-i J, r fen., d, Trete C A R R O Z 'A
A14ATMA
AJJDAD SUP"
Pmzina 12 WkINO I)FI 17,1(! Ftirr,)(le 1),-)2 T"tros y Gnes
FXITO
HOY Escenarl() T 10 Socled8d Pro-P e Muskai
XNA 11 pre,"Ilta a gus W1660dos:
v Pantalla
E Or
HOWARD d ette ti GEN,,T 3PA170, "VIRTUOSI di ROMA
I'- pel-- p,4 110 5
go (Colle-giuln Mu ic. hcLli m Cil Romal.
pii sjjL, L JA
ORQUESTA DE CAMARA
A- 1
-1 to
),ro,14C, RENATO FASANO (Director).
10110 mrTU _A C pLrw ic, C)TCrj*sIC em c,6en aliabetiM
Arm PR
HOY rd12, IWO, Faw-04,01VA DORES "flifo-O 01 1002
% y AJd
DE C&I
(SPANOL AgLiCz _4
WGRAW DIXOk
APOLO -A..,. 7,
jiuuy Lamarr
"CERRADO EL PASO" AS
(A EPOPEYA DEL Aint' 9 A Victor Mature
LUNES H 0 Y Jueves 17 5:30 P. M.
RADIO-CINE-LOS ANGELES P=a SOCIOS DE AMBOS TURNOS wict asl-nio
FORMIDABI-E PROGRAM DOBLE
UNA TFMIBLK BANDA M ARANA Viernes 18 930 P. M.
D" -AI.SIFICA DORES, Paya SOCIOS DE AMBOS TURNS sin cirsiento fflo
U I DADO
P11416RAMA FIF 1101Do Mr.- -Ohof C UrdR, Mrn.r ),iola ri...
Millistel-io de EA ticaci6n 1 "n"" i i f.rrd.,, V d
P R E S E N T A E L I N T F R Nf F D 1 0
(rin-ri, en Ila par& Piano Orquesta P.Iji'll.
Ila (
ICIA ALONS 0 ancrrio part Vial ws (uprdi- 8,unpord
fancri. n I- para Piano y CUrTC111
:k L L F.4, _k
DON WORE ANDREA KING
1)!S7R16UYK CONTINENTAL C:DN PRESENTERS EL RECIBO DE DICIEMBRE tros,080).
AD E MA S BOMBA JOHNNY
SHEFIELD A UD I T O..R I U M
k0i Vol rA J,
LIN A A VENTURA EN LA SELVA ALICIA.:,ALONSO C A R T E L E R A
,,A6L'STINA DE ARACON3),: CIFESA AURORA BAUTISTA, -,RFNM.-Y- n;;,ln, F! Cnritj.
Arviiint- d, Cjr
F- nombirts que garnalizar Q
Lin jolo 'x to, En el PAYRET A,1 ii, \ida afinkoiI
MUERTE D EL C I S N E I.R AL
Sto. AV*. 7 FY2 :4 l :, ,j,
Marta"" 1 13 R F, griin sn en**-. es.
E L MAS MODERN B 0 D 4A S D. E AURORA
A Mar -a, ) C-azadores de
PARQUE DE DIVERSIONES., Ctrrado el p2SO y Asun86rhat-o Follis ('urlota Pore vra
tC0nWnI1X ro IA PiXfM 131
'I ct A I ra rez
Arlisla invitadd: ROYES FERNANDEZ
Director general: FERNANDO ALOINSO WAOM &NO$
OLDEN
PL_-V,-k de la CATHEDRAL FUERZA
A&AS"
4 R k L) I U I.: L N I K 0 3SCAR'L043&KDC
X OT TART
TRIANON. ALAMEDA PAYRET: Exito sin precedents AL P6G 1AZA A PALACIOS
p AMS IIPII-IAL Di LU IS CA I? BON ELL
HOY METROPOLITANN d e. <(ROMERIA ESFANOL_ Lx_ -!I 1.B,,I.RADI0CLYrft0Dtaw A ALOW300,q L;LrIM"
n CARMEN MORELLO y P 0- 10 JteW. "ELLA
jOSEPH INFANTA RIALTO PE BLANCO. El mejor thow
LA S MIJORE COTTEN
AFRACCIONEs
CommHe p j F#4
L,_,s AGU:LAS ePLATA I
- 11 AXIM 0 pROPAGAII
A
El GLOBO de la MUERTE i CAW DISTA
d' su M
60 EL MAS MODERN y MEJOP d,
PARQUEde DIVERSIONS 19WENN p s
UNA PELICUU
(a i-I ILI,
"i'%-1, Prow, !-- d,1 P,- INS
y n-11j, INSPIRADA EN LIA VIDA DE
alv I I U
UNA MUJE VICT MA DEJ
Tea IrsytnsIA ) hK LA MAkRINA.-Jute, d. 7(c. knero de 195 Pigina 13
N 0 T A 'S PROGRAMAS DE TELEVISION PARA HOY QoclIna reo n eetii
Pido Infante y Luis Agudiar dc Moeon en aQUE IF HA1 DALY] ESA PR TAI An emn L.tc era Is' 3" qarteler WJUJER1, cnuhtnuacioun Je (A, T N eM reaadd -lts N 3.TIsI1, r"26 "" %lim L________en cel FAUSTO7I 4 CAMNOS, Dude el juerus 24 nS SUAREZ 1.~ la' antigudam.dNarM2C~ __________p~4 1'a's' ~ .s 'AM 2 $0 'rs AHDRA
"12""I R',1 1-Pn '"'2' Desde
Tn2 lb 1116 $13.59
men suale s
p NI Q1 1~ '",2Id( N
Pp ~Pa* rrRETI
PKOGRAM(A P71 F
C AR T EL D EL DIA
( 1[A 1:'F, Tl R D Pt / 7
F-11 'INM"' 2'~2 21\26 IPASTILLAS oft
AMBSSPO I l2 n A P. Dr. ANDREU
C.- 1,. .r.. .L -7 Tya22 V-,2 F f
1205 1 rI 15' 21 .21 2.12 .2 022 HF\ IINL~A i i r 2uuv7 EMOS GASTADO
2 I~ 22I r 0 p'r in-el irob
r~~de %01 a por Balltbnner
1 A_ 40 MILLONES
k' H. F:... S k. 22I Fri. A~l N-N E S I- F%, fag I
i C--T I T. 1 321 S!123~5. liA RII I(-)IPt y b-7 -- T .1 U -" A 17 P1
D'..4 2.162222 T '122
'50 In CnI 1.2 Ln-m I
2I00 Y L0 kx71 PA Is Aoi P1 Ni A ; I. --2
$21ID T.1 XAJ- IoFI(
is' y. 2 12.2 822.422 2 ,.24 azo 212i e.1.2 A.
HI "2l '410-22e oseq
"I'1 An!(OAI V.;~"1 M2 A 0.22.. 222 1.221 I.2 2 .22s12v
r,0 111 2"6" '2 A I'X 'Al 42 d, !A.' 12
C'ARA1 E A 11'n 2' I.,12'N
I A o s2' '2*". R.-l AA I N 7 "'2'2'"2 0
.1 P2220, U612 1204 ) S I ) N A F7
2.Im .2. 2., II~ .14 E II I't1. T.1.1, U
-.. A..2 T5.1222 "A 1W !oTNe 7125160541 '-- "'---0 1
S ~ A As' N ''1, e A NI.''0
____~~~ Ii onAM~l'512P'
MARIO DE LA MARI-NA LNERO 17 DE 1952
Howpirtaje al jcfe det Lsbtdo FTIH arut ii-mcl, Ofrecen una plaza 4, DcS -L1b1T11 deUUN'o veneno para -Idcblllt(ldws PropondrA Casuso una prorroga en ]a Lni6n Fraternal Aux. tie Kindergarteii
los trobo 'ox do
I 'bir los nacinuentos t, dr, Ed--io
exterminjo d c ra t as en gran *a para inscri A H -Unc, quo,
b
lo I'M Mouco d
( dcijlmi t it 300 millmic, h- rocdfwc que haI hiatigiiraran el Palacio dc ju ticia de Orientf, cl el R""
J,j "I! L -L para 1- 1 dett k ,cr
4,11 jo- I-, I 11INc-ligal-i(ill cli cl gallado Nacillio 111IN oplirtli.lto 11criet d i i 10 de, febrero. Indultariin it tin vtvrano D v tktt- ,-.r A d,
1 1. 1-' : g!g y 01-, GA YX) M-do Ir.
I Cl (il'I "A ito dP [it 4 1) r(i A 1- 471
i. K T1 d, d, ft
:,Tcp"- d
A r. dl
Gran Venta Annal de Afivarem
de 'Casa N Utenwillos de Cocina
V A I I t I I I I I I A 111 1, ,rl *I I
A J
'I All 1111- p r, I J uir I dde ArtiCIL110S (Id I-1oar le brindan hasta z A de Lelltador
el Ilado 26 a oferta; .
111,U -a
as me -)rez- lie todo cl aflo.'s IN dUda. para renoN r
I I I I d d 11, 1, A t,.
ar su a Liar de ca.a hacer- al propio ticillpo
i in i o r tit ii t c
Cuarto
P ii0L ETE dp rr% 11irla- 'de p a p r I o f i f n o d i s f, 6 o t t n co I o r e it.
0.25
- d baodvjiia d, rari,,n, A d or it a i I a r 11 0 3 5
4 1 if Ell,) dr 0 a,,,- ell Coll1billa--l- 0.30
k H A A s "R6na de 11i :it Jiro a I. z o4 i I Tl blanro I I ill a 1 1, x'l0**. Prvi. 1b.95
ccI ob t-o dor'na
Firme por sentencia de I Supremo
7.25
a o (Jen de retire los posters
(I c 1). Vi (.(I rolo
1) it n plazo.de nmenta dia, a lat Coinpa.fiia, para uperlorfcl-.-,
(fill. df-11 culliplifilicJ1141 la fli-pip"it-i6n del %I( aldc pa blallea en rot;a azu], r.
de o am arillo. 11 rbaj allj "t;. d, a 0. 92
T( L L k S d tj a e (cli-d MAs d, u. -ill- rlr.-Jo'I", d- blatica cmi alegre di--;,,,
lp ta, ell -airn6ji. azill, t dr o amarillo. Ulbaptdil, I l I I fit:, i I III I it \1 N ri, f).Rl 0 .70
I I I V R I I I N
la- roja- Alt'll- 11 1 rd 1. 1 .111.11
3.15
It u- I T. I
A SIIIIIIHI S
2 A N N('I()S
2
SECCIONI- F I N A*,,N ZA IS JUt,%c*, 17 de Encro de, 1'952 DIARIO DE LA MARINA P it gi n n 15 LA IM AUOS I
Dec kno DE LA PRINSA DE CUBA sr-CCION
Important cargamento de Jeche Trata el Congreso de Inuenleria Dr. A. ROSATI
Noticias de CORCHO A PRECIOUS
Espafta condm ada se recibira en breve on ploncha s REBAJADOS S 0bre.-diversificaci6n industrial CIRLFIKHO DENT119TA
Ap TobirJoato A-9422
Rd S.. il-i. Fp-1.1 j Conducir talllbif, Ii id sapor -Cape Aliti" -ris toro, do 2" x 12" x 36" IA plan, dt-1 Ing. Angel R. Ruiz. tendr;a di, bii (' CI irl)TIM 10 DF ILAD10 CUNILI
r),,.. I It J_ Z- I iw'. ArtiNidlid fis Al. BU(IU4-* niervatitJ-5. 'Notait, ingvnii) Hzucarvro cmilto celfill-o GAI.LA-SO Y WErrUNO
kR i F MAR11;
CHRONIC DEJ PUIlk-To PEREZ HN O S., S. A. "o 1-1 1 In I~
Pcir F Perez zarbova 81171,! Iil
LUYAHO 902
P PIS,- 2143 Pf"aiIi,
t Vt," X-1333 X d, dxfoil dc !a. IT SUSCRIBASE Y ANUMOESE EN
EL tiMAR10 DE LA MARINA
M"
d'
4 n ).I,
Se transform una atrasada
I~ I'd I I 1 3 1 1 P ij I f R' RL)II 11olit,
E
i P I a tj 1,
:-Jo Jul~ I I'll I P! It MODICO IKTtUFS
*as
P Id, 'I, zona de la R ep 'blica del Bi nd-t I 1. 1 I,;:LIrIA 'LA CASA KUXU-LA
!I on
"'ot III' I a!,, A flat, ,tj habilante,%. gracia,% A 1'1;i it H toAcfellcr. "'t "'! d" As Sr- ptati" y brilktei m
I ni 7 lit III (rul., I- aSSjawrin, pltrkditifirlitall) abora o1c q11(, fit, cm)oclaij
.1, i)n oTIE "w'. -am
T- midt,,t- nurtI-, 0
VORK, en ro 16 F,11:i,
o Nel-d R,,ck of 11,,
d. la p ospericlad 1.A l !, r i, I t 'I' %I of li:
,,.net dtl Esl.dil olxsil,7
F4
quo h-t a
![-An sumA., rI 1. In r 14
o L -XA R A.,ciac,'m do C, Lill, Pa,,- -,a.
Isidro tie 1A, Cal 11 prim or dipin- a"i (df, C ', IT~ r ln)"T I~ L"I", 1,
un. ),I., : "": :, III) i F
-pan.l r, Tlip.ll n_ "I "lla o Cana qu"P, ,
"l d, I , I !, ;' 1' i I l., r'- r I ,, I I t,
H Ion. PI7"._o, I- peq. P-!- d d_ 0 ,drn 'nd dj
-Itn- d
a ud. 1-11- A
lo, l)
a".5 c-" L.. ,go' "u,
I. A CA P rInpo,
, o li, u
11", a, I prallc. I'te plan qu,
:z, 'u" 71 T- 'IP-11 d, 'P-unto Cuat. c! I) In, itnith '
d'! !. -.-rn 1 .nde, la. azu d,
M.64 fl ilbl Or 0_- aid,. "Ittt, 54XJ R efieren los m anejos de Jos
Ia3 do alcohol d'i
all r I n or or,, mo, i desd, 0, lo H
d e t a, -uc 7 1. Monte, PT
n,,n,,n,, l; a Po I) I acon el del no dI T, 11 '1', ad, do.] In:rle' a l Va ef 11
: 1, : , ' Q I R chniand 7 4 1, 0,A Itecird I eolo,
-111 d te JIMouts K I I ret P I I n 1 i ; Irl) N i es com u I stas americanos
'j, 'IIiII' 11 PI (DrIP111AIMento Mucitrio tro IT A twnuel V do
a, -1 d, d,
I T f 1,
rt, I :I dj :1 1 n
ha J, l- Su ?w tr,, efectuada-, nacimiento ingresi6i en el partido
1,5 I n it t5,cJ u "I IG 11,1. Zij, 1 1 at 7olio,;- Ttl'il I_ I "Ji'l I ki a, I&I .Ienn U n rubanit, (It
"La a a i' ;) f lie'on
diflioh G., I I,,, a, 1 I, c.... n.. Sut nnuiere, t Ig,"Ier, Cj"j
'Jj oej d, hitt'o, r I It
.1 reiu. do r, n,- 6 -1 V rojo para informer al FBI sobre sus iiianiobra-t
C', t. o 1, luer, Johe
!A a'A la,, .. t I )d III In, 3 rn c
lia do 11, a -I- It I - I -d. rotioln
a I' (-A it lie, o udA. a Nituitin, 1,, 1 we It To : "I i I" go C NVAS111 N(,;-rl P
'N 1 7 fd, I ,itannot y lie Jul o A
I I V D.Icnel lilitl MIf 4, --uenc il:t I~it I . 1, quo ful- ;, uc, !ot unic., foorn, 4;"
a In t I I, I ra o r conno :- ern pleA r I u w dtiacite% do
t., L, l io;a let Gon'tro" -c.i.m-l,
it,, 1, fidkV a proornedi. -t- o a, Sir,.
r It ACA han acrecrnt 1; ou .1 c I'd J to !a, l- g-to, nunc. P-T In lie
-116.d :-r f,,,IAotdd Le, r I
put ciento r 1, (1 I I dol."A 1",L uxlof
. A:%.:,,z, Taio. secre- quo 73,; r
' I I, ki 'Ast gtrtio qu,
n, 2'' 44. lqq Mcariontritro la ACAR p,,.,.! -,I d e I dr'l,
no rcorq_-- I I' to 1 111 nei I),, b-t- I~, r
rt pA FIT rn
Ian o 1- 'n". 11 1~ xa, L. Inw;:n. rsii.,arior, que ;-d
"n, a La even. entra, trio do I
, g: ro quclitiol arI y IS, ro_-d., que
'duvii, I gclitl 1,: (.bill -gAnizad. ',nillead" do
n a I I- il i I ol T, H," F aclarada la ituaciilli a o- d, aa "1 1,4 n.ra not Al'x
_ llll Td cl Kn T- "!I dode No,, It, : e! Rardun Ruiz Hidaig, 1, 1
de lo-,i 24 de enid liZI-I'lan o
"Not-lind, I os por CLAI.
117 100 00 121 11 nt-, qu e It r ),, i I que el 1. ".z, I P
-11 1 % ill Congroso de In- to A,, a, road p ,, p.d,7:
F. Kh,. n74 los itiotinesi de Barcelona d,, Cur"a u7i Ntenso trkbajo !ueg. ld zlat,: l 1,11guar y syudui al G,,bIIerTn,, i
a. I.bu. I~ d': 1, 1" i- !",.I I iita d,,catr .Iid" on )o5 prnzran- dr, diversify S- de IS 9u "A 1 ?11 1, Of-.. do 1946 e n,lutrz,,t
il i rilt, L- ha-n. Central. PARIS rotro 18, United,- I partion- do C_,ML,,,, rl Itirib,
dr 7. ln.ensertcl. NII i -4 liiiTnerA TeACC1611 fit' Q- 1*
d, 11 1-1 1 J, It o. Can Ii.elim tll
facia a-.1a Seerettilrid o' i,., del !I911,1o rrr,, cotoo cten. :ar on Nueva Y !"or" ;,ba porn desout- mg- .
I.Ioil q Ii or 4uo ill, 'a "I M)C)"t e C
n, i--,l !auqc intillei BrMis S.- Nwcioner Uniclai por el eni1bz)ad,: II,
- '111 uur.l cr;;in!zdo Por su Inte. Hizo esi arc a 1, IT, to 'a J-"_ ItMparecter nn 1, Buderiz dl.
114 1,, .1, run uno i l d, I!; I ,I In i s rn I, I Ac 'widad"', s
I A rl 'Illrlui-cul; un te- ta de Conit-ol I, rct,,,r dol dw ir, c-m- T1ft- -D-IlY
A, C834 1,)neladas nelaL Hoge, E-pana Oclara que Z B del %Ierjl aj que clebra audienciat ,,,ker v III r men")-I) de Ist
A, 1, de Cr-- cnduciendo ".669 gall;f- V delefoidos on Ids "no' ines de A: ra. A It d, Ionian., ,i,j 7-,endo on cuenta, di ndg.eIt;j el fin de III do otliar &I parlidti. zcd do es'pions)e Elizabeth
524,042 galunt-,, de deliona ha skdo sentenclado a n1lilil, 11 letitil",7A ti- .111
Ti, olt salol'o, do) NJ,. com nilta a 'Ttscr-lnlrr ie 'ronc,
mnbo. ;-,rganrientoa c,,,n un v -quo todo-4:han cido wz4adn, oW, juneg iinphca,- ,, I- iIuidAd1 -- "I I dr Cuba que cutout can i nizacion dirilida descie %loscu
ittri. FiI II- ,,I e __o 1,7,.l 4 -103,52 kii., todat, lar, ficildades de delftd a "Itil en aqwel 1 , -unistat .1 rnT-odTc, ,it. I
a!V5 it, jr os tiu.l, h uirnanot conin retallet detd, iru nigro,< .1
'I., ;a lu _,; I I I I~ I I (- Gritrich S-d-i dii. quo 1
li l.p etroll'l ov- L, dolrg.cnin Placa hab;a fIio, do IW tua I. u t,.p
at,: .Ii n.; u-,, g,- ,Driurticlad I.T111111 (We e3l., llt.dr, Pr. or.
o: I I -nt do ma prop tta. In 7, h- n-trax naes ii-cono, 1440 parA r-t'; ietil.on.mr, 'I a, !-c,
do Ill- 24 baicolon",.5 Quo elil"I't, del fl.rtid. h-t, I) l, , (1, 1"5
i, ri r lo. rooln do id. que IoZil 'Ont,, on- ),f
Fl "r snlt1c[ado,,, a roowttx" Ja i, R d', -li!, l-vbln Ho -1 ... tun.d-, do u trif"r i., 'l a k1w: Benile, d;),, ql 11 1- 16
RES Toy dI d, S, C,- 411.111 -11laIII.1 101ro oflc'I)' Fe lr_-1it til" I it, Pd1T.1 "I ,,, r,,-n 1
id. JI 0 I-nn iA maI, -irra do la a, d, r1-1 fan,,l -qIIi1.d,) ps, 1% di- n-nIra. J r!lrn-, Po jut IS G .t, tr.bIj.b- I,-,. If
ri, uiu) f: 01- Line, do lo, a,,,.do, fu, do ,xcion- I~ I, I % 1
d,, !a m; %-tifTCaculA-;ndu,:rW T axntoi. it Dnio quo -i:,-d, r GI
-h i4ax lrao-51, Aas orr" -ntd6- !4', 1-1n."prop,,iit. Ill Ilaimed. "t I'm Po 7"inlonel r crihi-d, d, I~ wt tra urio do I- Irf11- liT NI", orleain,, P., 1.5 ITVuIrntir ex !nto-.,, nitniras so w-- 0.,1 5--rin do IT~'
Agregiii, qu, t 'i .I_ i ,
MIT,
I IS I;- JI I I Expeructiones, el p7cicediMiento qxie U; L) MQ 710%]QU414 I Iu. 11 Lil" de S"'. _1, Y-I d situadof en ronai estrC"rror. :a 7 Or I ZTt-2d -In1o to-loc-ridnadai -por su.s
IT to'd call l.-i elrporl cloor_ on el. )uicio tui de scuerdo a )'Iir.
ti.irno 11-7 fevek. e -4
f ctaas : 7 P1 Puerto do lx ti;i- I'-"" la spaftlas no --1, h-mdad,,re5. dsenninados Por India
h-blo III C-d,, ,,! TIO,,cin 10 7" 11 %AA LOS VIA So Mrerirr n 1 is datos siguirn- PitiWicaJ Y d"'dolele a 105 !a z.afra dura rnrse- d
11al, io AI- ablg&d., rdelenscire3 xeleI ,i- ,C.tlj, ha -d,, 1,3,cupadoa a. rententI d,
I, f, o 'J F_,pia na librennerile" rJ or (wirrd3 agiicnlas y cicerina
ferry hondart6a ; 1. IL Pixtrott" cle wrtile, cl ubreros Industriales eipe7
F Beach -lizad s. nn.ch dc lot cuticles putfit, Le,,, Ili lug. toroates, dolt 5e, litcorporad4is &I irab2jo 31
k-; Mat.ired,) 347 lug ton:I lie I r buenas conlUnicaciones ron
Qp6nese McArthur a que nominell, '1 at" Nuevo servicio de, autobus'es se
Fruter. Ce-tI, S.A. 203 lug. tonn t.-ps centro3 do poblacian. puertos
Octawl CarT 240 lug. lornates y ernoarcaderos. Tiene, sus prapilts
Annallo Valdvis. 1521 lug. tornales 'a
de ferrocgrriles y carnione5,
3.1 Galan, 1,193 Lifit Iona V
.. Perti 3, elefrdo con varies zonasEisenhower para. la presidency inaugurara en Santiago de Cuba
A C Duarte, 533 little pit
ri 4 Tione una administract6n rli-'
A C Duarte. 819 I hc. pin.& I,ni, Y contrail da. coo subdiviioDi-rte 3M Iiihc pifim tarras ficalizadoraii ), org.
Auguran los amigot, cle Taft que el ex Jefe del% S:,:,,aoo 82 hrl, pimleint -re r a., d I trbaJ., con pe.ri-on.1
13- cllo, 1.1 rt quirobon"iIia Estin siend.o preparados en.los tallif. pa a largirdente entrenado
Pacifico luellarit por rt-starle [a pw-tulari6ri -lie -, -'Potliiij ezPv-(I.hd.dr,; S, i ,
"o, Lp- 11a.w lu. lonnalts. flue eirculen rit perfecto estado. Tolla la Ili,( It- lintiptis. r- per-son.1 ml, VIdc, 36 t1cl prp!n.S tin-tad, rn c.intatbilid.d
r- IkY G, HAI 1) F.N Sta Fe 60-3. h.6 popw'os qANTIAGO DE CUBA -r Una , 1 11 1:1 il, 1.11. I,
O!"trial ag-olp, asun'tos
410 ':,I vevdoi -,arcow Torres po r C,; Fn trA oi t, do ;.,nPor%c-paxm de in,
Sia F, BO -ittl popnnn, .,ta do ja e ,r tip, i d, rai a, e-bdrq ,t
16 FPS I-! a P.r it Ij in
Fe D nrl pop-,,% -, ]a rjudad rrp o ,ions de 17 care% '7. e
0-n 9,-- ltlli 'r Soria Ju- I-moritr
:II, Anspinrte conxistiein!,, en c dr tnarjuin tx aoric-l
121 hc,"[ del trinim eir l!t Ck,,,, r' I t. Dorftrv IT, r, c,,, i'
c 1,, q %1, 43; hti l-pir"IIII ;,nus de 1. Eropre- ko- dic4ndw 5 TiIot III I bat,, d fuijxt- ;7,,
1 -1 IT -olI_ Ir ili-I i, 1, !111,,, flesenicti dr, fvia- I oaliciikro l- 11 dr ri .,tT AI, :Iili:t nars, lilinor :o
llidad del putolo ro o: 1rbu- Nl
I.II,- A;naco.", i,irnd.t
A-A hrl peltinot. lue Urne ztania Tr,,rendei- 'a [11 Y oil I or dej .IllitenCet'll r"
;-c" V"Inn"s A.Intiatc. de Cubar e;, j" rrxi.i, f,,d,_%, Y,
car,,,, ntrinibu- r. _t, e" l
no,,l ritrevist'- r t 11 el, L)IIIIc"
to rf, d I oi r t -tP nlrix
"t loar.
.h.n. onfAlilo de. IS nue'a nr ro on, -!A 4TI 1- belA A, S-irtit, AT-I'l riallo, or l- tal, ,to, at i nnu, h,,* c on ta !.If
1-ho, 9L'Irntot; onitnifost.c in. %,do
iy-, i, I F-qb-no r, cl, I~ rriett, -Pecializarit,
t uhi NJ" I, I tk- IT 1
1, 1 D I k H M D E V k 11 A R INA. -Jtj(-% 1,-, 17 d v Vnero de I Q.,2
De-portes CA 1, 1, t') NVILHINA].11 Al, MA ESTAI NOCHE CO'-,',NT*A El, CIT13 MARIANNO
I I I %I P(M' 1) M I I'Mmilmr-deando a 11111 Avers con,
puede Imber terminado la gran h) 1111c I Cbojcra de Williams
(.11 1 acto' Clenfue(ros, carrera ba
11''r I It H' I I I I H I I I I d
iA
r A r 'j, i-, irWrr ,Ila n ja %larma
R E N E M 0 1, 1 N A Por OS(AR FRALEY de I& P,
-1"' 1 A
I Wn
de
UAS OF s 17'
La pizarra
11 1-- d, I- h--- -1,nei- V-0 d, j un d. Jqu, d, dlf -j 'f'l "u,
fj;"' 'J I~
CAMPEONATO PROFESSIONAL DE BASE BALL, 1$51
-PI-1 p.r. vIkRI0 OF IA MARINA d'! I -till, b0a f I ln,)..I,,,
de *(I*(' el est 'ali- de aver IZ A Z
zando derecha conlo till 1 4 4 a
11*0
A'- I III I P IF, I 111, 1, N,
'on el c(Impo ankcc ohnip(".0
"I A III f
V A r, a.
9 3-2 3
f I %T'It [11 1 W, JA WLLLR iI P M- r A-. TIT
%:
It ( ,rkoRF T I I f It 1: 1-, H 14
V
41 4 31
3
3F,
2AA
0 PRINtiROS LANTA D () I Flk III fir, III 11 Hr Cp, Rk sk 1 4 0 4 P 12 1
Deportees D1 M O DE L-kit 17 de Enpro fir 19.-1-2 Pigina 17
POTOTO, MAIBIO Y TITO S. EN LACARRERA'DE ILVENILES. ESTA TARDE
Se celebrdr' el to's
a domillao el Dia Reciben premi
-P F1, OT A If FRICA:Vk(lei Atleta del h tbol Profesional los colealales
1111F IMH M Hom, r F
r) T r 111 l, ll I I I T b r a r a n
T N r a n pilrla- d, ''tra "P, limmi:, pol
il manalid nn!c., 3ip, jl 1r!dp1F.!:1nt1 A irc, n andlr 11,wr It,
L
7
Ir
nl
Tennis
i m T
IT I I
:T 4 IT'
71
n m (I c n d d j I u I u I c n a -g u rxd pA cir, tom p fl r r. 11 HAd I,: pk I I G. I IS- I d .-In L P-lI r lit d. 1. p I, IA d T r.pleal p r d III -dH b- I. --p...
-h- -.1-do xr.. .p ,Idrid p-. 1- dit.-L- 11 hi) It, ll,,i- W., T-k
d p
I
dc a ld ,
Promote ser bastante numerous el arupo que Fl Ity pl t 1 d
d d lic p
z T, I. li Pi air cluu jzil -- !a I 11 : I! : .. I I ,I,, I, , I I
i a 0 1 e F n I a
compete r el pr6xim domingo ei I Handicap
1 9- n I el -olono a
T n d b U 1 nl 5 tirrm
Tl l ah :,,ln 1,i lita dr )l)5 ocalrs qijc lalen r !,.I dcitnsi. Eav Whld v on I,",,
I itid N1, -Ujtjn 1,,, candi(jalo, anu nClado,; de MAN T i, 4rn, jahdad Button Shoc1 d h. ", tA
Fn in-ml r 1 i I r c i I, n lirgado je M iami, lucc Cn r.Ntrfr,)(, I.-,Itgroso. Comentartui,
Por (cSALVATOR), 'k hu tlerzo fie 1-illivis
j 1-ilt."
cro r d c
4 1- 1 Y. e,s cloy ill t xito (it- 13 o" Bert if; if."
y U-kY
ji- r 0"- por t 'Fratatt Ia %riitta de Reui
I) ,,Jpo ull taoul ',emaiia rild kdeta cA."IC'.'11 ri'l
p kli t.., dr Ne JejS11 4 "or ti M- ",n, GoIlIzAitZ nl "Sail DiegoT T I, o r e n of i e va I c I A H p I I bw
A I k,
ont as q F.
j Tl
l1,11 all- 0 c luirLl f' h rn no It Mart nh- ; n 0: ,e; l, 1i ",1 1: it real,, 7 3 A p
C,' AIl !-ola d'i ma. let.. 1,.;l d.
Lt.,ri R klnham wa, ""
- I -' ". le I- ird no
p:, on
; Uf-l- 1) 11": :-Izv I I a f l p11.,.1 1 10 n "W I WI mc- que h ll
'esps Tr: 4 ..... o F b n 9n,
0 'p: -l- LIl ;J"lal "I"A "I '"c' zidilanic,!, o) n e clu S.
CaindldAIO 1 11711111i" -c", del Allot. 9 J, do I. Com. del packf,
P, hutton Shoes rju, lle"- !:e ta or Rene Gonjt,41,7 cu.
1,1 ( mujndloxttr R C I I irili w I, del He- ;:T --t- primr13 rah,
4C I n- fi- i, t NQl, jjdrT to Trr%
tjU JeTli do LI i i a a Co !r,", (- Oanil
D'irn -I lit a 11
T1111 LI!I ramona mii 1, hfz Merl.
t'; P. T-h,)., d, I.. r:t .Il., 'Ori-tal t-l nlroa d, i din Y,
Los ex alumnus de Jos Escolaplo's tem 'll
rk -I p frivldarn nit
:i- na I .;,
,rildo h, m llil iri v0"P,.
fill arlarz ron un P, t;
dqu I I orr, 1 4 d, j ILIMill. Mi llzr- P41. L a j e n j rt c I
defenderan el L. de G tian ab, n
i c 0 1 cn, -d' 14
confianza cuando le
R, an 1 ;.1 On' T
flIOI-ar d C111 T;111 del, I.
1; 1 T, m T i
110r, It
I I C: r d- b.f ll
21 ljl IT SuS
d
n I n it,
Por i-MANIN)) GUNAN 0 A Z I ...... -46 -niIlo IS riecr.id.d
11 C o e 71, 14!" n ;.S prrmi )- / *..
-4111 ipo de k aldf ij el depol-le
-1 Z Mpll
k 4
r ell Ia I i d infailtil Fijia"' del !Vmc vl 011-I :-t M or I ". pa que el
-:r, or Educacion cajnbl ml, e. i
f t I Ll I I,() p I r I G ,: )
-Er. a dep-!i
M-- -mr .1 vibb, -n:;, su d cS e 0.,, fut, ,,
4 fv :1 pi primer lugar j; Al2ocliln- of),, wr' "C"Ibr de t-llta -01
el egur I AnUilano
4 (ancrA
r cn- ei equipo A s
A; cr, !a cdro., 1, :,-,d T
ort 'Big F." r Mile Or,
; -d. cfer!- tri or
lj 6gh.m
dj' Z- d Raf-ei Conte' el I P.bQy
IT- 11 efectuad".
Sh.p P,,,
-il o ligumn- S om. R,, l
Si.b.d.
lve, IT'ro 14,
k i, n, h R I
q p clia'd 11
PFRITOS EM AUTO MOTORS I ki M randli c6ichDo-Ing.
CONCURR-Em % Iye, : 4 1.
I g, RAD
ara imyor potencia S El E C C 10 N E S
p I A L V A T O.K'
Por
motriz-decIdase por 144 d FIRINIERA CARRF.RA.-X1I-l.AMARlF5 y 3 ),mplar- de 3 -fk*- Y MArr. PcIm" 1 3"
z I'- -u --tlri1%" A &A ni^Li
DWN() Ill, 1, k N1 kPIN -k.-Juco-. 17 (if, Vnero de 19.12 Economia y Finawas
Realsti-6 dz,,ts moderadas em los aver el Poc','-actl -idad Interesadas Francia v la Gran
Concicncia Aoricola precis
r v t) is I r 6 a.ver Bretafia en azficar crudo de Cuba
P,, kigurl P( obod Fraga c 1. IsioneS
Int 0,cr- lo fincon de Agricutturn? cado de u lores de N. 1'. ell distffl t ls em* fa, bofsa hwal
E f, a dod, s J, 0-mo ;,$ Su control, M a ,
.colt.d ct o '9 do Somided Pecuorfo rnc, 7 c j)n)ilujo )a rvacci'
\zu, 11-- zi r tiwia : t 'Ir 171tilItIP" I'll firms en prt-cios de Jo- fut"rot j I I I j rj f 10, 4) 11] f. rf i 111 ('11 'Ajc (1c) Pic. Trunlan "I prtf-io bimog de Cubo n h Boka de No- 711 ()Fk
01 4 f-C
U: il.,:, P., G Prjt
J, -L o".
c
B 1.,t th ,t )rk ('Jr
7;
T
A.:
1 1, it I)h illt c fli(ti,
C, T T
M-T r. I TA
T,
BOLSA DE LA f I A BA N A
n n t r I t o A m r r I c I n (I I _o, T I I N C I I N 0 1- 1 1 A L I i t i ;I c r o 1 u I I I
A A
N I f
f P .#v
T I I N L 1 01_5 A IP-111- llp dit
it 44
44
11 rO 'as Pue r
4 d 7 t' T,. nci ial
w T!v; 1
I&
'-1 P
CENTRICO 4 F:Rf'A!,' M
rr; "AT 1. T,
it Fj L Zj
LOCAL ESQUINA 4
4 :r t,, T CI F It F E CT F. x I TOWN.
VLrtudes y Perseveramcia. 4 Ant- Aprrt MA I M ri B.,
tR, ii .1 7 .1 1
Eafficio cicabcdo do constrl x A7T 7
: Mii 3' 1P 7 ",Y)
s I I 4,
r kYI:R F-M LA ROLSA 21 4 Pt 0 n
I' r N 1; W 0 H K Se Alquila
N
F 7 39 7 8 1, 7 R A 7Y) 1 7. 4
3 4 1 At, 1, j L! 1. o !
r pit 111 jid, "A7, 7
:.7 7 H ill
Moir t !,.t I M.T I- I
A
Resfauranf Colegios, Casas d e Comida 1, _j t, a i,
1. 30 lot,, I r o y otro
"P,
453 "11, 'ns, 3,'v5 2). L :a: 2,172
A 0 IT I CIFRILE MEXXX TONM
Arst- Apt rt Mi WIn. fjoy % "mi&
S 1 0 0 It 0
4 fi 4 A 4_53 AM
4 3 4 53 "4 !.V-4
4 4 %4 ,j SA -, ir "
4 1 4 4 4
4 S4 I
----------
IS 11 0 0 0 4
Seri juenur e ,ta P cujana APRECIACION DEL
-AIgunos products GOO D, R I C H 1:t elt- na 11 ,' .1. P-e! ffr, -ci6n de acero
14 !,j -,4, la produ(
G o o d n'ch a la industrial czuccrerc: ler- F_ 1, r-) i Tk NIERCADO DEAMCAR
pip r, to A.fnt.,J,,r -tados Uiiido-k
CO- nf T, 1. _.r., OP F P., LUIS XENDOZA r ci.
r eO5 d gomo y lonct paro Cent I EN EL INGENIO Y jar NEW YIRK M i: L. A B
Corrt'OS V- Grommet GbODRICH q aw. C-t.
Fj UU 0 P.
Manqueras poro agua, vopor, oire, etC. d 2 -.07 ai
EN LA COLONIA an 4 3cl
9 Tonque& "Vulccloc forrodC nteriormente P 4 S1
A. -d
ul
Co n gorno porc Clma(enC;r c.-do mvri6f)co
o'Botos y Guantf--s de gomo
PROMEMOS
C) 01D '7T. :a3
a c f, F, W I RK
G
P, pr,
- j\jL0 4S
Ral 33
SO BOLSA D F N F W H K ----00 it I I i k c I (i o r I I N I
ILILS
-10 ANCG PASTOR
"0c CASA FUNDADA LN 1776
, w-,- W 0, 0 1 0 0 A I I I At f
pl 1M.non.nm rM
Eponomia v Finanzas DIARIO'DE Lk MAR1NA,'-Jtjf-v,-x. 17 de Vniern de '19-12 Pisrina 19
Adarase la inversi6n hedia en S e a 11 a I i z a, el Realizan investi(yaclones en Cuba sobre, la jou'a I
el central azucarcro La Francia presupuesto de leoslaci6n w ial N; CUltjNj)'d e I a* cafia v tabaco
Estados Unidw
I-li'lltit (d tvfior I sznari(;, ( rNajill Jam; recielllei Habri inlavor producci6n Dornorum u los ,juacl Ing. 1. (,ihrrr;i TH E C H A S E
def-laraci(mv, def Prellidente de la k. (If, CA) I o it()- Cree.iv ilue xern h ns (wl It) de a r r r o' rn In a c t u IR III, ),I Micilla 1111. (11.1
rn I niportunte def iril ilemanx In JoA E. Unido- 0,W111thos sobro
N A T 10 N A L BANK
-11, r -p- -1-- b-L", NEW !4 PA- N-, L!% ,,- rIM's intr iestos OF. THt CITY Of NUW YORK
It 'I"i --A ill- T,
nrij"- 2 5J,; i ,I: 5.10 P., cleW. Ill
'10 lt n,.-ma ejun Ill InstitIto Am,
d r,,--n dJ Hierr. ., Acvlrri
b (jrpIpnlnri(iA n lo, L.
hlt' 7 -0, ,io- cie-m d-p-h.;-i tdin
d'! hilt, dL,-t. d Lu" mitndC."Iet, r it r i ii i congretil.,it(iji
p- n, ri di F.Ne,, York. pe dice que
JLJ 11 ti P ,
de 3 10 po IC, r
r I jqUjrA mI, 10h
Att-o r-I 1W nt. r, 1. 1 1 11
F! CI2 t r.1 1. '.1c"l.'I "I" ""A 111!011 'I
a, -Adl) 9 934AI0 -11h- I, 0 7 0.0
i't, ,, V 068 Jet 1 1" it I t, p1l 1'! (11 r (;- !g, Oil
t. de 1 &j i- tr I ,, !i I i t :
11 1 11 1 p P ocu . 'j, deci, 4- ri 1,
.1 A
d" .0 ,
1 por
rInt, It, r11r!1- d, 1)f, It d. 1. p" ira Is
, I Mi Z F SI"'J"' (;-X,
j- '.iAd 0 8AN9 -- 11r
Ii 1. r I ti d I I G C- 1 n "),I
r-h
it 314 11 11 1, ...... X- -, i
d I r
a jr 7. ,gm il. 1,1
P, t I A 4 rt 4 31
p-1 j
titn-i--ion fA 3-1 IN
11 A
A A Z I- (,.A HE RAS it $ 1 1 4 1), 6 1 4 4 1 1
1- 1, A 92 It , Ir i", , ", Il , , ,
Clr3q)tr Eir A yrot EIV LA 3 t, On. 7 it 0
Xr- y0pX 301-2A I r I At
p- 1,, All DE
c vi'lir 1 11 :rrRegistro... Drvln WI- I R I r- .
1 21;,
I A I I I n"l, "I.,
,,t A lp I 6 ox I'l 28 1
nueddti de lot fond- t,, na,, !i.,U.
C-, R A A. Z,-- F6, 4 3 5.90
ftn"Tu 'im, I l '1" -1,
jzrwultu I
e-11 Z.rrl- 5 .5-6,302 2A
F", 44 ,.,d,, I., arlwidiadet A i 1i % -!.i "i'l I A!
r-I C.11, h- I
i.lid.d d d I
wili h., p "I'l
m. A a d 400
(1, A- -Ic D
cc" :, 11: r, M-WO G, n 1:6
I rill A 'I a D It
r", n I D 't m1n, Ill! 1, jr,- dr rIot, f- 'n
'pie,
1 7 11'
14
;.R 21
'1 P o'! F. plt, t-' X' 911t "2
It 60
Coll c *en eia I . 41
p- ,
lisp i nil . A ri.. 1. ptatiln. 1A
G-nilrnl Qe n AguAr M Habana
rv t delinnel- A Atf EN ( LRA,
.-ricm, q- r,.
! II It IF ( ,
Filf-hCI -nd"$ter, ill Sit r"; Real rtol. Torrecills
A :KJ" djat- d C I Milk r E)t A TIER Egg LA ZOLAA
A( '010 00 1. Col"', LA d, CA r ; ; I, li,
pIblh- I- I p- 0 in fix,
'-Iid. u I'. IF n tterr" de Ix tinc, Anji:- ,- G Ett CHICAO()
P"" d'd 1-11 1 ii wi, Agri", IWI
7 S" Cristobal PJr, _i. I Segr-ult 1,bt-an ,, ,in ,,, 1 11 p 11 1 1
L. FT
d, pl .r d1l Rid c;
ber-c t"o 1.1 11I!, IT C; rz- el, ii Alla- G
rel r2t C!&CLr lalk CAAAS Y I CCPAP go- Gen Matois ;>orque lix tinol 3 &rj- R I 1; 0 U.GODON BONOS DE CUBA
.ndxd,, It', q., am.
yl'i,, mha Import-rite Pars C 6"'cl. pliI,, 0., S: Ali gi G.ed--, 't Ii.
I wo 0, plnlOn Dulillrl t krnb en: 118, 1 1 p
0 rdo t" Cl"PtE DE A rr7I EN LA
F71 fietlor G OLSA
ra Allai-Ii trfi hare DE pirw yo it K
--4rnintti AfLI Aft0d. mayoral del C, A M 0, 1. o z, jl 11 Iji A Cie
"I" ',ra Ricard 0 Sotolon2o Urtretia, re C-en P- 't. J-t-,J, j 2
Ne vIlarr Int P-I r,?4Zttt- A,
h b1f Menu a] de MI00
tral-b.. Ite peroii art
!,,,nrAd. 30,4 3n ;6
sw culitnto ide whei-res Kosts C.r-! 0 b a I u, rl 1. a, jdlt et-o 0 .91
Ann""A pirtmerr, ti, I .9sl
X FpA I p a a a A. I I cc i ib a M 0 1 v I "- 'Ir" -I A,
Itei CIntr1l San C ii ob 1 1 34 n
i , 1, 1 A I .1 I I I rl.
"a In SiVA 00 'to J*57 0 i.
P
BANCO DE LOS COLONS
58 I" T
T.41 A 79'71
L. H.6 C,-6. I'l-. 5 ,
w-I PAR A EL TWO DE CANA
a- No's
F- I
L
CO Co
10- V., t
1MCCORMICK,
Lc-iri .d A.f
INTERNATIONAL LA CARRETA
, 11 h T N i .1 L-- I
4- P, A It
M
N
G, P- RIV IL
it, P ['4 ,
Ch-d 4,
A 7 f
A, .1 16
-Como si hablaran sus maquinas
-d'
F1 Sisterria de Re-minvon Rand. Control Xardrx. ir dice
llticevts inspleccion vu maqumarim. Con Kardrit no
PAIrinx 20 T) I A R M DF [,A V k k INA --Juevo--t. 17 de F'n&ro de 1952 Internacional
t Im' I os ro ws las refl as N11111croso cotic.iirrollcul osixtio... m p o r t a n i e Ia 'conf ercnci de
Actualldad Internacional ; ') I l
P Jose M0,10 copo
F I a 1. m i rodO lctrospcctja, ()brc los campos de prisloncros ma nana entre Truman-Churchill
c pco de De Goulle 111f. .4 1_kitj t
clol C estortc, c"i'l ,CIO, I- pm wn la m arcit, i ll lhld ra' C 11 11 IM C0IIjU W J d I'l
r it t I it I I I o jim l(. it ()hj(.tiN ok m ilitares i m N it I,rk it it-Itar a 13,t-ruch
PI-edi--i F-I A I 111 t
P ,
d,
s Ids 1-11' r7 I.
1) r )'S i I o o I T,
(11 roct ores
P,
i r i I I i I I f Ll N 01cado 6
4 k I A I
uf
n I e ICA,"
In k n
-10s hritA icos el
Detenidos poi o ma eppcia
-11,o dr, inspector de Ia P Ii
I a F d A I, 1-, retvitilrian )m ut (Itiv wrtninen in\c-figacionem
o el 4,
6) o r . .
o
It I I v r I r I I I t r I- dl IA PAJ PRINILERAj I -- 1 i- :1 1
A -A
j I 11 4 I T I I 1, I A I 0 1.
n fn
4
a
1) it I c S. L. pul I 111 a 11 F- pit n enviado en Roma
d
It dl-,
N
A r4,,
bal c a
:4,, d r r
7 eo rl Ad.--nl, c- re.
-d.
Rr",
o-l 1:
I T
-n urtcur (Yas . 18 ml i i on e.s 500,000 Xilomelros Recorridos, sin Accidenles ... F, I nntInUA( -n d, 12 pas. rRESIERAi
I; IA
HE LLEGADO A NTT DESTIN01
DESCAN.SADO!
a
A T 'A eA M I H 0, R A I d 0
RAPLDEZ ATENCION,
I -IL I? to 1) V IA )l
en )a Rephblica \.-JiwN v,,. 1 7 de Filer, fie 1 i r..q 2 1
FA RMA CIA A n1inclos CLASIVI( VAI H dc t 11,0 1A 110RA
(1 1, F I If I A 1) 'Sorteara el Alcalde de Camlaor-0'.
JOHNSON" t
K I V, 1, ( N ( ; I I'll CO 14 P R AS VENTS
1) 1 "1 t It 11 1, F. Arredondo, 6. cassas para pores PROFESIONALLES
Tf %,!j2.fj A 110, M-104i I ABOCADIDS Y NOTARIES 9 0 CASAS
krumulan witterial para tnicliar rapidatnente la.
fit 1, 1-:17K (,[ fit Z x
obra, Ile cotitriii-cl6n dvI Parque
oil
I C M I l_. It 'I
F A P RA A C t N
IDR. GARRiD,-k 3 DOCTORS EN MEDICINE
17 M E L T P 1) N c -T e c o r c o 1.,; 1 o.
I)R Nil st %I I
A c,- to obr in, 'd c:2
Calzada 753
el C-ol-91o
c I, e e n !a rn o y aT a n 6 a
'MIRAMAR
C 0 M P R A S
f Ili FNl B R( \RSE
r A I CASAS fit I
QI I I 1 11 FS
If
7 2 2 2
B9 2 7 0 6
liljrr I I I I COMPRO ROPAS
1" TI. A,. Alt-q ,p i- 111 i A q .1
A 4
DF FVRNO J10Y ...... III "u" C N I f
N J( I
A-B733 Compro piWE
PASE.0 Y 27-- Vedado It 1, 1 1 1 KWIl
t, N1 10 6 1,. 1" X/ i
1. kipi,17 %I )-_ Ali
A I I Hi 1. 1 k 'k 1) o IT. 2f) 18
I )r, Plircy
... ... I IS M -,QUINARIAS If 1.-,314,.
'M I A Dra. Fneidii k III It I I I if f i I it
d, 11- -tric-tr se jr&rII.,6 en nurt- 1 1,1 1-iiiIIAT1.11A VIBORA
.A F.npldx R,,irtjiur, W tu, hij, d, nt- -, 1AArarl,1 A 103. 16 tDl dI.- -d- '::--.';7
A-POZ& W 1 747 1 A An(,ni, Rdrqurv Lemu, 11 NIAriA I AfftA1 134 A -6 44) 2 h"I e
I dli, Ad E IMPRESOS 1(j)e,te, Informan
is LIBROS
111 27711 Par Moncila Sabater Pinarefias Por Serra Carbonell INI 3865 I Fit 3370
1J.15 JF
ft. ,IA 11 11 ItIO-Id.if 1' G0 11- I, K.driK.1. I '111A)III f111- 111.,j, If F
dtf-Id.
T, I I If It N li
Firi rumcins de ZI INSTRUMENTS DE MUSICAL
[I 'Ifi! It A
I rri o A 1)
j u E v E S
A
ill -DI It NII[ N, \ l If DIF 0, A
AHTI P1.d,-V Aii H1, SECTION REPARACIONES
A I W 42 MUEBLES Y PRENDAS
_ I D, 2 A I
ECON0.111CA4 III
'fit,( 0. ACIIII I' TI 'l -I I I I lu A It
T, H 1- 111 44 1
'44 IT- IT
Il 1) 1) 1 It k R I'T P'. If. PW OS DE G.ARANTIA GR k\ I III(IRV Nil) k D
1, 1 P A
'il 'a C"'i I rf."ct., cle
T- A d, IT i I I A I A
a VENTS
A "Id, F.q'i 1;
49 CASAS
I kA It I
A,
orcia B-86 1. 11-99 15
I At' U I I.Alin
t- VEKn CASA CON, 1 P171GH 101 I-A
10
N\ K Nil 11,1111.11 it N,
FACH'IDA I )KS DK V ol It., Hmplia. \endo I allptlibi S E NT D E
(,11-IFT, 1IF ARTF' ,,, A 11 !"', '. 11 un revc, rhalf eAquins dc
.." -.111- : A frailr. con 923 inctrom n In
C, rVIR.T-t, -Ald- Flitfl.nit, h,,d. parw mall alto (lei \'M xdo,
la Prediled a 21 A a, con ferriltza. oids. rf
I'd 'a t I". 11'.1"Ill, hi d, dia 2A cibidor. intro cuarloil. do*
r : \ -c"'Idh tar. Ain i, SA RAF Sf.il ) N67 bahoA. contirdor. pantm r
It s,,T % 1, 1, RII) %I MENDAREI C hru l 11. i e, .
c& squilia a Oquendo- ENIM. 920.000AMI
salm" an, rina. lturaile tiara (it" ma-4 14 t u d.s Y 1, cluinum. un regio cuarto alto
F d I trd- F, etema ZALI's
t Qu" Mn f i6q dti lodos con -u .1infio, 4 ruartoo psdlstr bu,;- Nue's irreths de CillnLad.- 11, 4 11 IV ra rriadoo, con Fu bef" Is
Is NVI- A A
lax. Or 3 It ;.s, tabsmIfir=in
IT t ATENCION...
J.,h,,., lerna con agua Airmpre. Pa4,. Antes do comprcrr Ina 770 All. 7(l ra niaAs infiHisrs v %t:r tficho
:nj,." Nlt it V t vitairt faint, al I .3 163 tiara
TV v, s!,a, MAQUINA'DE C OSER Niviindarr.
"I"Ordr 'h" hora.
kl;' d, G N(I k
E R
Al P-11111. 11-F-b-I 18- 1 T
V .....
Visit a: A
jr,,,,.,,,j,, A P_ 1'.. h-t.. dI Ih...
I a IVIIII,611 T,
ah" 1- PRIE TO
RP-4 x It. I
-": 1-11 Ro6erto
I" If I-- I P I, h i I 1, 1 A I d Ar" 111, 1 y r
ill I A jA 1 al l .
rinfil"; Ma I h., wo.
It .IT I v
AlFonso
"""i I'll -I I IT, VILA B O Y JULIO BUSTAMANTE
CORREDOR COLEGIADO
NUIdivos klkellli.hlti ell Angeles 11 INN ERS1111YNES
I )I it IM I )1. 1, k N I k U I:N Jtjt-N I (it- Knt-ro de T1 a 2 2 1 ').S 2 Q Asificados
A S I F I T I _N1 -A
VENTS VENTAS- VENTS VENTS VENTS VENTS. VENTS VENTS
C.k S.k S 48 CASAS 4 1 CASAS CASAS CASA.S 48 CASAS 49 SOLARES 49 SOLARES
SINT011 I-j
7
/I n rsi (,)/I is/ 11 s III rcrsi ()II Istos I I I rcrsio n ist (is III rvrsioii istifis
A! G. GONZALEZ ARMAS
A! hocer cucilquier opera A: ho er ucilquier opera Al hacer ucilquier opera
cion cn !c, intern -Ion hag-jc con la Lnitcron cium, har;o:o con In friterven- I R(J-NTE T=, h.qx con la mte eo O I R Pl- I P 1. k ('urredor Coleviado B-1
clon ne Lo"'On, -oloqIC60 Ion do cor-,edor cclegicdo. clun do corrador cologiado. c an d ca rTedOT cole(;iado.
MIRAMAR 516.0 VARA
Las por.ci.n- Las cp.racion.. ofrocidcra
111. 10, operacioneg oErecidcm
a' "as op-rocione. oLrilcidcs Las
Por allem.bros cie ,or miernbros del Clc)loqio por mierribros del Colglo por mitimbrom del Colegio
;a Propiedad li-im ui do In PTopieclad I=Ueble, d. la PTopiedod Ininueble, do la Propiedad I=ue)D)Q. MA RI() A 1 1,
0 recen ]a mayor ofTecen ia mayor qaronho. cfrecen Ic mayor gaTando. ol-recen la mayor garranba. ,rrvd,,r olc,lad"
\11_5921 1.117111 1 1) \00 PA KA 1) F,:Nl 1, fr R
M )NI F.\ C \l)''V 1,Nl)() LN IA HABANA f-DAIM
NT I
F
1) \D0 P I RA _LR
Stil_\R)
L A P R 0 P I E D A D 110H 'A S I M P I. F-1% )IIIII NIIR \W\R
( M IM IC a Pjpiodud og ei trutc doi aciocic ci propiecicid as con. it (1,, -j N 1,.,, 1 p:,, I r r I,, S 75, 1
emente: rinde
If, P""', n pogi!ivo. beri,,,hicio cl muncID--clue
R'-f o1gunc, R.c, riccR den(Dia quo otron pueden Ilegarlo
CE T F' a ser I, por lo ianic, have de Ran- esl=ulo at itsfuery e5puitu do empresc- )f k I N I I N'l 1')
1:11, 1 it "I kl( k ENDEN
N se ccinsiento que el dcspoioid& c sc cioi-Hbe to do
-riles animesele 3 quci lz )oro diligenieOJEDA. bien.
rnente en le ciritci uric S r
PaTa I rc!iIi=do con el,
Busque gu contacic, -ernpla que Ic Ii- no hchra Eip .-ic;on fc
phque uaido Sea Ccirs[Tuldc.
su capital, haciendo ABRAHANI LINCOLN $2.2,000, LA SIERRA
lonialosaii m .risione.. I 7
RICARDO VILLANUEVA
111-YA'ti-m Ntf-_\i)()ik
VICENTE VENTAC' VENT
C. S AS CASAS L, I'Li, ii 49 SOLARES
OJEDA "I T11 RL(LW) 1111AY x F'R k I L F
It Ell k WI P-1, kI.
juan Bruno Z-avax N Ul rde Irri-f-rio.
XMPIAACI( IN
I 1 /2 de 'I'anibirn [)or.
1 1 ))1 fit 1, l X/i) twrra. it )o \11e. Ir lit i-a- r-Li. Para rnaA iryfornw-:
ElDrFICICS CASA S FINCAS
ElDrFICICS. CASAS. FINCAS kmp. Almendares irri-Irra ole thbh- ia a Ron( A IZ x DA I. ()I,( l fit "i v-q, W I-arrill.
inti, Ilaratus. ;, ., ; ': I
R I N'I A S 4 0 ,It S I ii litill
HIPOTECAS 1-77-10. 110DRIGI EZ
Dr. Ionia- Perri tLzutar.
4
1, II.E.7959-49.1 7
Parcels Solares
SANTOS SUAREZ I
E VEND
HORROROSA GANGA
1-1re ra Iles dr lrtra v lindando
ta" Dirl d, (),whr 7, All)-0 0 in Is -quiiri. de f-Ie "t"ll d,
ril-Lros. t, art Z62 met
12\_,266 r 40 CENTAVOS VARA
$65 metm
i I F,() ii ri N.i I) km
G. Gonziilez Arm&, M", pr- tms A PA-0, PATCPiA 10 1 (Jenin cincuenla tnil varas,
S crittros, se.n 'A mett.3 A S,0 I epar o "Parcelsmciro KAries, Accra wmbr.. 14x43 proxinits
S1114: SI 1.5wl metne. A s5a rntr., wo .n 1. call, ri6n Mod4na". donde or
I I f? RA S I -I -,till 6 azt:i nictir.s. a $48 m,%,. rnfle S5 %ara. con 2.30 \mFLIPFAU DE [A PROPIEBAD RANCHO BOY ROS ra* frenle c.i1xii(JaManagua.
%Iwiiibro del (Allegio.) Pl-.( I, I'A At (-,r,.. I- N,, fracciono. hay que comdel-' f.t.i IjA-IA, d, -q.in. N*icente Ojellat.
'600: 1 i-d, ,m) at.., 'it Ad, j_ 181.
Casds San Joaquin facile FaMidAd'11 dl Pat-.
klTt R X.S DFL
,IAr .
Ro6erto
I 1) A P11 P" 4LTURAS deI
it V NI X S2.5iW S l will (:All, 41 hAec-I "A A ill, NI.d,
Alfonso A.3 , AA YM4DO
VI,DAD0 Avenida de Kohly
1. A,,nidA
0111111DOR COLEGIADO I 3x2fi -r.5. 14.15,35-H ar,,. S18.00 V2
NI casas San Joaquin "IM: S42.0 23 x 64 1'660 V2
R,- ta. S 30 i0,97xu vir" % I I 7ci-,
S il '65 A VARADERO 35 at" De
*de $10 -ro CD Ad, MWY ALTO Y FIRNE "I a SANTOS SUAREZ F I.nte Yarilidadirs do parjitio li'endo a la entrada: Calle BULN RETIRO --
H,.ta S,81) 1.11 j 1.
I-I HAI III 1 1, I 1,00 1 4 R. v quina a Aenida 4' Calle 45 a S23.00 V2.
('.Latin&, media cuadra de Is
\lturas de Belen N 51 a una cuadra de la Mehel(AL Accra occbr., 4 R". 18 x 49 880 V2
arretera de Cardenas a frcnL, Nilde
R EN TA t2tilk' S'S.001. I. tas de Omnibus por I CUADRA DE 28
aradcro.
2
6 ParcriLas de terrenn. VIBORA
rAja% ;_(jucoa, dt it -,qx3i; %ar&s iioro Yedaltlo H,-nta 9_1 till Parc. is (aizada, p rI, f,,rnir fill 11 k '15 1 J a media iiid- de Ave. de La Lo 'a
N .-.I I 5 116 V 2. 1, IIA utban"aricin mcd rna
-jmj)ha,.,itln Almendares 3_ 375.06 \ 2. Prer- IX .3rA 1.1l 1AI'lld"I'si, M
iA -t, r.crit-tidil "qo1cla d, 16 x 35 570 V2 Nl' 1 -.336.13 V2. 2 0, ii \ a $22.00
.1 1,, at- ,,, end
Rta..S-W $26,00 NQ 5 _0116.4.1 V2. A~
HIMMOSA VISTA
;t, I ooO R nta $5 I-_)-o F: I -, 'No 6-670 7 3 2.
,c :, ;,- ", I ,, I I -, I "A I I
P& n -Arredond T0TA 1,: -94 9.8 7 Ave del EM6
R rizuez
2 2 1 1" D I I() $10 ()if V k RA. an n Rod 12 x 35 420
RENTA S E32: S10.0011 I N F (I R NI F S .1 TY IT a S12.50
it 2 7 ------*7 to EN 01 1.11041 PARCELASCHICAS
k x 1i) I 1 11 \[Ill t2.04H). Rntn $360
'is 3.6117 $3, Of) DESDE $3,800
is, C \RMI- N Nil 456 iti
Almenclares $28,000. Rciitiii $:)ill)
clitirt .1ijan Delgado y
1) Straintics. V rw d.
Clasificados nl. kwo I)E L-k NIA110N, I hicri, 111- 10.)2
A _N L_ N 1 0 IS L 'A' S I F I CA A T I M 0 It A
V E Nr AS VENTAS- VENTS VENTS VENTS V E N T A-S V E N T AS VENTS
RADIOS T APARATOS
51 ESTABLECIMIENTOS S3 ALFTOVOVILES Y ACCS. 53 AUTONOVILES Y ACCS_ S3 AuTOMOVILES Y ACCS, kUTOMOVILES Y ACCS. 5 4 MAQUINARLAS 516 MUEBLES Y PRENDAS st ELECTRICS
0 1 r) I (I I I I ,I 1 1101 Ot 111- IfEtt I I I If), It I ,E11I TH 1-1 EIF I I 11
u rcrsi (py i ist (is 0- -T11R I'll -T111
I') I, lit 11 h 1 4 1 7- :4
Al hacer cualcluier opracion, hagalo con la Intervencion do corTedor cglgiodo- I AUSTIN S ItP 1947, Mitchell Telksik
Lal operaclones otrecidas 1"), orldwi-earift'. 1 F-iolpci nuarnbros del Cologio ri, ofrrla ritonabh- WdIttio- Sek e
1 VIBORA ALEGRE
do ci Propiedod Inmueblif. kil, I'Jt2. Ilidrlloahe ron. V
c)fr*cen 1cf-'rnayor (jarantia. ,,mio t Man 'jelo Ud. mismo d,
lo. kleant'ittil" (:1'I'."N'I 1, if 2 1. 1.- 1, (]
01-R,
I'll 7 1 1 1 1 1 1 k 1-1 1 T f 11 1 1 1 1 1 1
R )[,IT (I, 1- 1
I voloif-ri conIAN" SA iLIEBLES T PRESDAS Tapizar irm- r on
rit, fit Rk-tl i HMPRO AUTOS aft".
2.) 7, dr 2 it I ,ienj- QC-- T LPSMOBILE 195 11 : 1 1 Repar, "olle, de 60 IN5TRL1MEh70S MUSICA
fir, partirtll.,r. 16 to "in-do, I I I 11 1 1.0
% ".1.,
V (,(,77-53-1 con Ito 1 1 k X 11 kj(I t,
GARAGE LUCENA
I'l N (I l-,f1'\N(LS Pf.QuES0
F y L I N E A 1ra- 1 3 1 t,
-,tit Ill ) N. 1. n I, Jkf I
I fill, it
f I it, 1. 1 till
r I I ki, .1 1 1 Nil I W I, ,,it 1, ga- 1111"
Nil R( 1.11 F I kl" I \N ill,- I L),-) I lit N1110 1-D'I,
11 1 "kKEEI fill I "I I r1f. Ni-2 1, 2. 61 DE ANIKALIS
(:-644_-,3If 41
... ......
A 1#0 R A I El, "t E" r E
I'ir'l I S U DINERO r -7. C x
APRENDER A MANEJAR I N OUETOS VARIES
EA_ E P film
It l- GA L I BAR-CAFFTERIA GRATIS
23 esq. a 0, Vedado
WILLYS DISTTUBU7ORS S. A. 1 1, 1, J j ......
Tiefon- VD-313 A In COMPARE
HAVANA AUTONION'11,1 JI r(d)" I* cmu.,I)oR
SC "00" 1 Ik Ill I I AIR If I F\Df %(Jt)LRN0 VISITED
\1 I(), 1 0 1)(0 1' s
cIt-jorlo t 27. MIRRI 11, c(lul ('01ludez
S SIEMPRE MAS 7 il.,- LAI
(,)fr Cantina ftelallrar)t 2'Ll")" c I- ORISPO 4U
XODUR- 11 1 AHORA con tin nerve
DINERS
515TEMA DE FACILIDADES
A L 8 E RLT I N I t,0) 11, R U, It-, B k. Lf J7 N DE PAGOS
I 1 1, 1 It ro R I T1 1, F Lt CT K I harrficf. mtjl,1,4.
R 0 D R I G U E Z IL't
1?ffrigeradores
Y CIA ., S L. A
I, I U) t C. -1 N Nr TIN A i 6 5 11 t 11 h: 611n 3 I 9a] A u.e ro 8 MADO 0 GENERAL ELECTRIC
HUMBOLDT. do Infania a P 54 57 TILES DE OFICINA + FRIGIDAIRE
Disponibles para. SL '() i UARTO: $98.00 + KELVINATOR
01, 131"I'liRli) I'I'li 4) M 0 T 0 R Jt'f(.
BUICK uper ... 1950
;, -1 PHILCO
firrcioo r-l-riEtir, 1 con entrega inmediata k4eficia Buick ife MUEBLES 01 OFICINA n 30 desdo
BARRITA S2,0ki NIA (I herald" f.cilid'i'l- dc pago Ill 7, Z es(,ri- 1._9
iro Iiiiii. INFORMESE:
It Ello. it if it it 1. N v N Do I K(. I I N b A xill k I- j t t Go
PONTIAC ...... 1949 o,, bL:,
ri C #
it.\ R V I NUE 1 a I., ki, oncesionar a FORD !1.1-mc-1 -'
i,! i, r ('s
lflkRIO, 1.0 f)(0 23 y 1, \rtDADO, HABANA CHEVROLET. 1949
0-3902. k-5
OCI II (I s el c t r i cus
'I lefollo 1 40 17 GE ERAL ELECTRIC
CADILLAC. 1248
MUEBLES DE OFICINA $ 13 59
M A D 0 LA CUBANITA'
'So C. ce CHEVROLET. 1949 I Muebles Je oficina ca3as Cau
it? )(VNDAI N 6 1 LOS MEr'ORES aCt4
.1 i: a, v c! ibL:
A, 'WG I F, N AN CT A MJrNT 0 S CARROTS DE USO ,tja tfl I"'0hil M.
entre Iiizaro knima. I j, C(ilpnladorex de
P!, (,jaL%jqrI 7 1 z,- heq,,
11-Irfont- 1 -6937. 1. 0.14 19 1 LOS TIENE I "O'lia electrics
T- iTr, an _q re -a Co
PRESTAMCIS SCIBRE I)F, I P reso '(0 0 GENERAL ELECTRIC
ser a 0 SPEED-O-MATIC
d-, $1",, S Ra! t, L4 M, n- jJ!IOMEGA CANTi- f I ON AU'rOMOVFLES It u ick if tW r I -6j5-56-31 Ene: E-79-! -,57-18 1, 11.312 40 xj, r,if A
ClkNUONT-S Y TRACTORS C i,.xiir 12 in""
C. C. VEN TAr P-r- NEVERAS, Y REFRIGERATORS, TeleULSores
Mfiquinas
Ponn.r 19 ta # GENERAL ELECTRIC
SO EITHER CON7TNEN-r SIN INTERESTS
4 PHILCO
CORP. OF CUBA NIIMPUESTOS QU11EN- de Escribir
I- r 19-:$ RAYTHEON
DROGUERIA if NI GASTOS n W, 'r,"
lk.N 0 19 ESPECIAL I L : r I A ai;ilt
4, r L i. It portAtiles
DA .11AS? 1;1-k75
X 4 3 0 3 1 1, Hermes
3 E A T 0 HEANAKDEZ I Q i
A o I I I E 11 1 1 Eli )I if C 4 )NI 4 l It]'
T. III~ V 11 11 s- Miq-l IsC testing ouse Remingion
Cocitias (le gas
D E PACKARD 1951 8 PIES -Corona HARD'WICK
-if Mudc'r' Smith r.
S3 AUTOM Y Iv pago. PACKARD 1949 5 A140S DE GARANTIA_ 4 WELBILT
_QVILES ACC S. ro Io. e if Underwood
00 Un r*galo pordurablo A 1 d,
OQ( VNI'm o 8 2 9 5
CAM IONLES DE SOTO 1949 y do ccillidad. $5.99
13 -1. En c6mcfdcm p1mos.
- A.'' $12,50 ME UALES
If BUICK 1948
"STUDEBAOR" SIN 1ENTRAD Ca len I a dores
4 0 %f A V A Q A
I I I d 1 2 U asif ica dos
I F I I D,. F- I L T I M A
VENTS DINERO HIPOTECA PARA LAS DAMAS A L Q U I 1,-F R E S A L Q U I L E R E S A L Q U I L E R E S A L Q U I L E R E S A L Q U I L E R E S
61 D E 10 IM A L E-S F4 OTERTAS 7(1 (' TERES P RA L.,kS DAMAS AP RTAMENTOS 92 kPARTAMENTOS Q APARTAMENTOS 92 APARTkMEKTOS 92 APARTAMEKTOS
M1,11 -f I I I if
NJ N\RIQ L 1, r I) ()R 1) I.x
APJRTkMFNT0', W\ Cerca Radiocentro
IN M FBI F
MATERLALES DF CONSTRUCTION
Y EFFECTS ANITARI05 Mph apat mento
0 1 1 1 T I 1 1 1
M F D 0 1
ABRIGOS
]G
MAGNIFIC0
E CHE APARTAMENTO
GANGS A IQ I I I 1 1, IU X NI 1- N-I APARTAMENTOS E N P li'l N1 I I() NI(,H) I -R
A
A Y E T A P A N
R2 ORJETOS VARIOUS
MPID07A y !A
I IT 1- 1 1 11 11 11 1 1 1, 1 I ,
MFNLOZA Y Clk
11"M If '\I I I IM P H)
1 1 1 11 1 I I t I I i 2 1 1 1 S) I I I I I f
T E L L A E C H E tjm, 0- ."L" I, P N R'I ',I I D) NIM It RNO
I It IN
CONTADDRAS CDMEKINT[S, NDUSMAES 94 HANTACIONES
ENSERANZAS
;S PROFESSORS PROFFSORES LA SIERRA, DE LUJO
2,,. 1 N 1 111- m kill,, k
It .,I- I'll H Im l 11 1. mol It FIX ITI,
I Io I, I d'. I Itarlamrnt-.
DI 1 "1911.1 VI I
63 SOLICITUDES it I nr III v. -it )a Im-flIA,
REII!RVA Y V15C:r! -=4 -1 M, 'I" -1
, f f ...... F 74171
BVEN-kS [If POTEC k- .11 )''.. .1 -- --- ---- --
TIMAS NVEV k,:, m. k [.1) k Im 3' KlY. 6.
1), IT, I f. (f It -)(I W "n, . I X I Al A~
11111 It lw 1- \(I
KPARTAIMENTOS Y LOCALES 'EN MIRAMAR
4 Sl
I'M "1 011), M NI- M4) 1 77 ACADEMIAS I I : ,; I ,QI 11 I , It I't T 'r
r., i- nj .... .. rm,
NDOZA Y CIA, D 2" 1 F., Li
13, -.m li twi F. - 1 -9 ,,
DE 1)1111.k
011 1- It I. M 0 I i PIE/
300, Oases
M 1I I I'll-. 1),
6U"' 1. 11, n I ,, It'', 1 SE AL -UILA
If A V.','NprI,,,INr,:,, A C A m Y .1 A HIT
4If- ablmla apart.trivillo e
Sc --I ...... dit.1 -7
ca, Inf- m,.; 11 11 A I 1 1. -IT 1....... E-W ilo-82-17
A
I 11) 11 m, I Ic n, r'.
- 2 If U -1-1, 211 N' 3.-17. t.
I I IT I,, 7' M irl.Ia. kim
it W v 21. --nlre 1) 1'.
1writ-ral I Wire tl oirk
V -2- 4 V
D I E 0 Informan en II IT11.1110
- rfim.l I-righoll
II'M NII I Itl I
oro- ma-, U 'a-,- A, I
II-k
J,
HAVANA BbSINESS I DII-If W 1. 1 23
AUCEMY it.qmh apartarnt-nin
7 :i 7Cl- d1urnam n-1-0. 4-1" 'e Etiquita aparlayrirnlo dc N A pr,,pto para -n ,talla II oh. .:1
DINERO 4
C7 r7i-rqe -ala omefl,,r, 2/4-, hafin
7. 7 3 yov 1 rlll 11 IVIT 111
ocina- Inform" en hoti". F 6.(k. Fc 11 Infor-nitm rn el miX
r piden refet-I nciap. mo. Precio: Sb.-3. o:
INTEREST GENERAL
U,-rf H k1k %
1 340-82-20 V 83 1 82 -2,1 ALQUILA3r HAM17 C[Onf, LJEILa r I I t I I 1, 11 1 11 ;1 r I I A] v I I I
C'. Elm it If) k I UIAIM DE
IT: I 1 0 111)
41 r 1,571 ALQLALA RAMta.
HIPOTECAS ALOUILER5S :wia Infarta a Ma79 HOTELS -a Mar
2
MIR 01AR 1 q Emvww I)v I I JO A -61 51 cie a. 7 P. m
21 a Ila) e "le,
%14 111 f K( till,() I 1 7-,. (-!1 F A": I R2 A F.767"-Auf lf4
Prrcimi- VA).
-PVI-kl, 63, W.-W
134 Aq- v It 1,1111' 130
-)E
21 1 i ,. Von Who priIadn
-vd,,r. 21/ 1. baiio. coi.. 11 7 0
W
el't
I I A H If F [_A I I U I\ k .-.1 IT I,. Fnero d c 1952 PC4_,ina 2.-)
Gasif Icados
T I )I A It H I k PROFESSIONALS COMPRAS,
N C 1 0 's 1, A S F 1 C, A S
AA A M A f,'L I N, R I AS
A L Q U I L E R E S A L Q U I L E R E S A L Q U I L E R E S SE SOLICITAN SE SOLICITAN SE OFRECEN
S NAVES LOCALES 3A VEDADO I I 2-SAWTOS SUAREZ MENDOZA jo4 C04CINERAS COCINER-O' 114 CENTERS VENDEDORFS I I JS CRLADAS CRIADOS 17 :,IUFBLES PF.E',DAS
I I 'W rlilli- r q i t v Ill P ISA203 MON01 ITICA INDEPENDIUM I r o) j (I i l I, I I
!,I)( T I I F Y iA)l( I k, A
X1 ki)fc
SANTOS SUAREZ OFIC1.415TAS
i W I I I t 1 1 I'T I I I
PI I
I Y
11 1 Ilk U-4197'. COMPRO
93 LUYANO
I I'li- N1 0 1IN ki 114, 111, 1 1 11 1 1 1k 1111111 lit" k P I I
I W,
It, o2 Nf 04 LAWTON BATISTA 119 CO(I N(ERAS COCINEROS K I I I I- I R FS
lit T'I'll, ... a Importante CompaO
Ll
K-7 io-. -A-i- I
39 CERRO PALATINE
VEDADO 98 AILQUILERES vARMS
27 111
V I IM Ill 111 I 1 i I/ \114
SE SOLICITAN Soclos -4800' COMPRA
[.8778. SOLICITUDES DE ALQU[LERES A
i K1. V
OFICINTAS
I I l 0 L I C IT t D E S A R I A S NJ u ehl"
I, R I, bf:l( I-,
MARtAN'AO REPARTOS
I k 1- 0 R. LUIS 'BIRMUO 1'Z
LOCALES PARA I I F i
OFICIS AS ai,ill i )t 11 kilt log FROFESORES
P It 0 1 E10RA MOR -IALISTA G R,'-:
Of
Cnn
A:,, I
Inf- m- z IcIf, B-6172. DR 'I l", I KA It 1, 1 itIN A N' ci -7 Feb.
113 MPARI05 APREDIM
PALACIO ALDAMA % 7- 1 lol- PERDIDAS Y4A7tT1Nt:Z G C o mpramosve n demos
F"inlieftainomi Ju) am Anfig-uns
EMPLEO
1-1111-ci"n- JZ3 COSTURERAS MODISTAS AGENTS VENDEDORES IT- 1-1- 7 2 r b
DR ARNI'liNIM
Hall, U-2530': COMPRO
41, jj_ 011JET01, ARTY.. Cl'ADROS
I II-E-7879-1 17.1
inii it I i i I v r i i A r i it ti i I FINO fSTII,0 A IkTIG (4:1) ADVS. JOYAS
INVIERTA S1.00
LOCI LES 124 LAVANDERAS-LAVANDEROS
1E 11,001
GANE $1,000 r IMErr T'
PARA OFICINAS Ft r Ci I.AVANDERA COK 4 OCULISTkS CoMp" S(_"PXA A TrZ- CM'rrC'CHOFERES
S c alquilan con Dr. E. Cuflar del Rio
INIIJ)IC0 U(I'LAASiTA
A-6671 Compro pianos
A ientes v Fincirs
7 luebles Cnrr
acondiclonado 5 DENTISTAS
103 tPUDAS CRIAD05 SY
AS k P L .17 N 1: A .1.1 1. 1 1 t.11111" P, I T-' A
ALQ U I D U N A : I : :, 1. 1 I I I I J)R N X1 TERIO 8 1 RTI Z 7;4
lit I 1"i Iiero ,5. 1 1 1 1 a T'll, IT K
critr, PHO JOYAS DE BRJ-t,, I, Pa-,amns me,-)r
rill I-driti- Api-larri- A IdS .1111 Flk )Q\ I I
incilida, qtw u.tll Tiri ile. A'., as ant:zua
.\s .. .. .. 'is I i R m o
a ra n fi I r tit c c I ni ni(i I 7H C 51 7- 7 VETERINAR105 Y
i I. rvll. it r, it, I I I T I X k A
Its OFICINISTAS VENDEDORES i Ten C nt -40,4PLAZA PAD' JOVEN
Telf. F-3020 Ilk- I,, QUIROPEDISTAS M-2655: COMPRO
OFICINISTAS
q
file M-pa
9-7 HABANA 'f 10L 1-77 k -qiAr).k RLAKC l 4 Ilk s .
- r, I'm- 11 1 "1'), IT AT K %t 'm a1 1. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I, 1 7
CASA AMUEELADA
AA.ADENI
-0 M P R A S 21 rCASAS
M I EN Lk 0 LA Y CIA A-7140 compro Mueble
Olillp() 3os PARII COH'A Fik _I Ill I
w
CALZADA DE COLUMBIA Y D E 1A
PASAA VICTORIA, IL IN CIFICINISTAS
V I~ k, Nri ~ I R f4 N.I .-Ju s 17 Ill 1~r, -I 92 Clasif icados
COMN11R A S V EN T AS VENTAS VENTS VENTAS *. ,VENTAS VENTAS V E NT AS
21 INSTRI-NIENTOS Di. Olto A o CSA 4 CAA CAA AS CASAS (A CASAS 49 OLARES- ESTABLECIMIEKTOS
GOMPRO PIANOS .I~iO 'c41
1I I." T\. II 10I I IN 'I Il II T[A 1 0
I I A I I I IJ
IE T II 1 1111
19 SOLA RES
01 0 I I A 2 1,
-~~~~1 1i K( N I
FENOMENAL GANCAZO SOLAR $50 CONTADO ~ >
HIRROROSA GANGA
I. t I T II
REPARACIONES 01011(N
VEDADO $55 METRO
Itl RUI NI I11 I I I I T I9 IN I1( 1 'l,
OR I~ I NHll IIIII\ 11 V SI Nl R I F',
I 11 1 '1 1 1 UN 0 0 ( 0C A R D E N A SfI1 Fr l
11111 1 R~ 0. 1 Il 1(0 II
$118,OO01 IENTA' $238 C 110.110II 10o NTIN I REFRES( ()S
'0 II 11 I 00P I'.
TAPICE SUS MUEBLES Iivs uev 10
H RI 10I -I N0
l~la 0I 11 N It Olit( I it I~~(\ It' I,0, 0 1 01 01 \~0.11(1
RI f NOI I111Nl I
AYESTARAN No. 367________A 011F ~ 11I [',~ INCAS RUSTICAS 11- 'lp"i m otD
PINTO A PISTOLA
.1'"-~~ ~~ 0I MA( / TF L 4 Il 1I .' S ASA MONOLI
BENJAMIN LOPEZ $ 0 .0
II, I'.ee~l',e~ -FINOIJITA,
SU ADI BlD 1 '1'I I 0 ~l Edit. 4 casas:- $26,000O
11101 001 Il0 IM0
INIIII 01 10111R FINQUITA .$500 1111.01OTNPO5111 BELASOAIN $39,00 0 1 11' 2
pi 2 7
lil \111'N 17 d, hicro & 19,)2
Clasificados
A VENTS VENTS VENTS VENTS VENTS VENTAS VFNTAS DINERO HIPOTEC
-& FFRTAS
MUEBLES Y PRE4DAS 57, (JILES DE OFICINA (jM 01 10 "14- 0
51 ESTABLECIMIENTOS '33 AUTOMOVIUS Y ACCS. 53 AUTOMOBILES Y ACCS. 56 MUESLES T PREND0 VA' I T I l A L
fit 0. t4 EM 11 IJ A LJC1 KAQU I W AS fD L f
I 'IF
W I I R W ITT
ml I~,
-- I l IT 1 -11-10
v
FICA Op( )Rill I, I DA I
01dmobile Hidrariiiin( NIA Q tAN N,;
k L A I ro"Moll L I I Q, r rwk juri:,C cu NRTO clm 6 1
MALETAS AVION
DINERO
lJOSPEDAH" A n
VVNfW I N .... ....
I_- I I .! I t - ;, ', 1 11 1 (-( ) I, t:
dc I w it If I I I I, r) I I r I I I It T I m x I, I N :1
Nuviilas, Ile
in ro. ia I K I l I Tlt tTt It' I \111 t 11 c,, erl,rc, -Ius pal 'i C, 'mc :1,17'
I nt I f- I I I IITI I I-[ I
37: 7
I, r
ln erlr
I P0rFL C.
I, ENTAS A pl-lzos CAMS CONTADDRAS
Gar4je nomba de c;asohnm I-\ LIRA 1) E 0 R r
Muebles de Oficina
All
if. CAJAS DF c x I'DA LLS
I I I 1 11 1 1 r I I
Lilt In e11 V rKDE LA M Vtcpl DE PMODUC- R IA P \1 A p DINERO
VENDO STU D 1: BA K E R 1949 -- I I I I , e I, ,
to. CAPAS DE AGUA
22
M 4-A. enGRAN OPORTUNIDAD ta ;,ertcij Alqwl imos
Irl I -ITA t I I 1 1) 1 1,1 111 F It I I III i,' L -eferencias La Na- e e f -I n o
Nilseiro y Corn- K -3 1 0-64-22
I, X ELO DIA Y NOCH11
. -,as 359, casi esqui- Dincru. cualiuler canfiviled
1, 6, VTKDE OWINICALL.A. 7EX 1. a a A-9915
A MAQUIIII.ALRIAS Mu'rhl" 0 Autom6viles
FI Mejor scIfi-Cams "Aspasis, r..
Q -.1 11 .
I I,!, Nlj util N c6modo Vn mit,,
VENDEMOS. EDIFICIO
v I'lliede Convertirin %in A 'klll, 59 RADIOS Y APARATOS
OXMA 1, EXOE BAR ---6- I -T 11 'jj ELECTRICOS
L OWNS LOTE3 DE
$I t ;,(I It mn T., A 01"co, II
14 :j:. 12,500 PIES A r d
r 1" :7 H "I ...... r u"344-n
y--, fi Palo poselo-, mmedlea lambiem el DINIERO LE DOY NO Bt F-MCITI-C F, lt. Co. A- N (4 t v A 1,
-!Rg IlIgi. NI I NsliALF.S. RADIOS siguisfill Eu-pq:
74 -1
I: I it 1 1 1 i lliNI ROOMS t ambi
ll- 7 It TOMOIL' IN7, C o, vell.do
-- -- A.
SE VENDF UN, PUESTO I. J esJ I, $I,) I)0 Televiso- T:., I_, p-,
L41 1:'I TII 1 T.JI I, r[IT I If I III it IF,
R X.oo NIJ- NSU.ALES, J1 E6 C.,
r ,tt es It 1-111, 1.951, S15 00 AI' M K CX B-1"
-! I ,,, C-' -i fl f7!1f-a&i. Maquiacabiiio' M.,
r ple-as 9, F s Li i n a
lt Cl, S: rl,-. LE INTEREST
W.;- If K, C, C, -s
:7 lt, I I 1 (11 1 1 IF 11 T'll LII T- ( 11 1 F. -.11-1
I. I I( t L 'A I Plot) mi's p-tal 53 00 9 tchrem
DE hl, k HrrRICERADOM PCRCL'I-A
"9 E. s PDR $10 Lt..,. -4 i A
56 MUEBLES Y PRENDAS
TELEVISCIRE r"t :,ia p(Ir! 1,:i, tdoris Relt-I ermior. Gantla P ARA IIIPoTECA,-.NO PIERA I I T Ati 7-wnitx, Vea a Martinez y
"I", I I "I I %AI F Pr,, Exuiirze- cia, w-iedad y
'It", Ili If I, IVIII, 10 1
2 3 A I IRII COVRT Tambien damos
D I N E R 0 it :abi' acon Compramos ca.0 id- mntjd.d- 60 INSTRUMEM S MUSICA Miami, Vmri it
s I T v: Martinez v PrieMUEBLERIA "PRATS'. '101.1' ALIA';OS T elilv 09 -6951, -3458,
C.;ntatjo v
, :). % "LA PERLA" c(,leziado)
1 *an YATES Y E48ARCACIONES
-64 fbrero 12
I -T1I Po, TI I ll E t 107
b
Dinerill Sobre su3 Muebles
vEwDo Do& mo
Toc ic L A a DL PLANS CON GARAINTIA
Ii. T
it EFRIGERADORES
Idc,, 1 ut t ri.i Pr-:,!f, A NEVERAS Y R -1 lit 7,
jvorer I I vrI0 4 1 R I I RN't R 4 roill
DINERO HIEPOTECA
ool DINF.0 IRKF ROV "A C. P 4.1 T 41- X .1 MUEBLES A PLAZOS E'," : -' I : I ": .1 0 1. : 0= 1. i.--11 7, 2 1 1 h I I I I IT %KATZ I I I, A I PIANOS Of GARANTIA 1, 3 ;,111t.. ;1.1. I"I.A IM).
T, L 352 L 11 SOLICITUDES "I m-t.
LA V.xSA HIFRRO T- I R I I"'. I I -w
PREDILECTA" s i- -l"I
;xLQUlLER DE ACTOS ,,I r IF A( 1110 K; I A 11 '-,if "A- m-d. i".. 65 BONO Y VAL
Ud 0, 1 p 5 Om
1. it" ir V. iZ 112 b'ibv c La Fjct1jjj,.jps
F, 7 t I I T I It I l,
c I I .. I I o 11 1- 1 t.11 % FRI N 1,()XA LATINO A
27 21,P- t. 1 7 1~ 1 IT.
71if I
F, I- I r-- r1f)o it r- t -To "'r, r, ocr, r irt- 1.
CA DIE MI [ArIllit, st, tg "t JUF( Ii) CUARTO S10.1t, MEN WrG
If( 1( K ToltrrDo I o"o \LI\(, K It -,Imo I I IMFIIKTI ITT DUCUM&
cpmedor Sa I PriIiJ.1, ct ';,in Rztfael
o.) I I I- ', 11
I tr-q 4; n a a i iu-n d n
7 pl ji,4j, as
GRAN NEGOCIO 1 1:4 4 :1 mA S I- fl-- 14 1 1 I-WIAn. c J A, K K1411yI 1 j ""' 'I I I I 1-11, ". .40FIl R I'll
34, JI.- K-3d 3" IS
a, I I I I TRII
P-kRA LAS DAMAS.
1 C.
Cr 1 111 1 "1 1 MR I~ I. INTI'llok VORI) 37 $,320.00
% loll I' EOI 1517AC', N rm I\-, "I, It fit Im n OUIN I E) 67 PELUQUEROS
:,r PARTICULkP tKIE"IF10
T- I i" p% I r I I Q i riLo D Ir L OILLN
I F, rs I r 1-1 A 'o. ensu, 11" 1 "1 on I slow
T. 41B k OPORTVN 11) XD NIIRAmAH TONIO PA
V NI)o (-AI)ILI'M 19" 57 TILES DE OFICINA 70 INTEREST PkRA LAS DAJW
ri,- .I IT. it
If It" I I T \I 1 1. 111 [AMPARAS A PLAZAS
1 11 1., A I Q.1'
'ri "L I I, n r
I 1 11 If- [IT I I XlIi, 1-va 1 v, 171
It I t I I I'll N-1
rar eXC1LIi!"V1-:,JLj, :j ':I li-lilf 1"
Tr,;
pitras de crf AF AFINADORES WS, N
I'll IM L( A NHOCIO Maquinas de Escribir lb
'OVW
P,:zai 28 D1j \JR10 DF L )I MX HN X.-Junix- 17 dc Vnro 111 1.-2 Ilsfia o
PARA LAS DAMAS A LC0U IL E RES A LQ UI LE R ES A LQ UI LE R ES ALQUILERES 'A L 'U ILE RtES A L QUI LE R ES ALQUILFRES 70 INTEI9ES P4R-A LAS 11010 79 HiOTELES Q' APARTAMENTOS V2 APARTAMENT05 V2 APARTAMENTOS 94 HARITACIONES 84 HABrEACIONES I NVS LOAE
ILQ ILALU'HD rA
I A Il LI IL en L F I I L
RI 111 lA I-TAI IS T1
SE AEUL 6 LOaICINAS :
MAIN A IA T LOAL/AR HABA
HOT E CA AD FHI H NHI 11,1 1 S111 AI ART A[A1A1.HL(OH-H 110t HHHAI 20Io~
NI Al I SI ANLQ I
T,~~~~ At 1 NTRI k A IED II I TlI
HOTFI HH'ICrT'5
PROF SAVN HOTEL TROIHAA 'HHHHVHHHR 't EDF.I MAC HHHHOHHHHIHIH
AMP IA' l SI
75 PII AP AR FA~ 'hIRAM AR J, Al P NR 0'I- ORF A lF A MEI 1 D
HT I' 11 II I-I IH I I H.111AI IIQI A ',711T 1 I1
I NI IIII A AHt TI All HIHH HHH ,.H I AMIH Al 1, 1111 l
IHHHH-11 1 MI IAOHL 1OHV CL H1LA HC1
HEMAA PAN H A IIA
I~~ ~ ItTO ANT N 11 1 1
HO~~~~~~~NI AL ART All N TIHNI Q Ik1 11111
HHHHHH itANII 'TN F. t111
'I. ~ ~ ~ ~ 8 1 VEDAADOINT VFD D HI rI ONI T A To, A IIIJ IF A AI IAf.,B AD AStI'l
Ir NI oHI AN! AR HEn tLHH eI OH I\RCA1)01H(11O
C6LGI L E PR SA1 I I I I V I Ml IPHH 1H 8H7 HABAHNAH RHINO OA HCO.0C
A- 1 A It A'l WI 11H H1 t1 I I ALk 1,
HHTEH A IHCHHHHHIH
P" HO FAO.HHPAV SAV FH7T1
A~A HCHMHA OH COMASG HAC OHHS 1 CSA F OI
H AAR IC TO)I ITI All P C ,1Wt
HH HHReO 1 H H1 AIoHf11 I H I HMI- R1 At1
A~~~ edido R !HHIHHO DE QHJHHHHOL, P
4 1IIHA A I In IH
HIR NAAl -AYN I I H' ,FI"tI (Io AA
C nSlTTereraTI 60
tWA\ h)11 NI 'T(! H IIH I H I, W I IAH N A A IN IA, Al! 14 HF~HH~ H'M HI CON P E R P L
X PA I 83LA DEPART MENTO HO HHH H I0A ATP
-~ ~ ~ ~ ~ ~ HHHH -'HNRHHHHHH t 1 8 EDD
'Ieti a i o e P ri -t itOH H 1,CH 1H H H O H 1 UtT
HO S I %D0 ALYI ANENIOMEJ CHH HIA. AlHROSH A
5H ILANaPHHAt7 3 Ir- -- ,~ H HAHHaH C IHT .1HS HI I ~. La '
Al 1 IIIR N R, II I ," 1 -011 AP AlI -A -T Ha -H ,H CIHI l: H --l IHH,M HI.
HLHHHILHH1 IH IS CH FSI~ A
7TI6 -W HOE60 II H1 1.1 1 1~ 1_ 1H lH HO H1HH HHH o _r&5 N VE L CA E
AF ART- 10. 1 M l-I_ _'lTR 1
11H~fO PNAFHOHTA4IKOH, 1 1 1p p .., 1 TaIHF H. H AHI.HHH I-HH IAAJ HIK0ST1 L
HI~~~~~~~~x~lz~ 'oA Ix~ NicTolH - - HH OnH HH ~H CHH,
rlffl f E-,- 1-jfl t,- I nij
I TIN Il'l. I IRI It kalliii%,0
H1HiIr -y ,N HHH HCH.I 'HHHV H ~ J3 HH HOH
--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ H AOHCH COMARE E HE LUA H H r j.H.L
I THH. RH It F 4H 1HA R
dk l 4 arIa DrH :, A poOTnl 810. &H-A D E -H O-HS,7
P1 XK) F I4~ I ~EN ii nca W Fwr1dc-I~5Pagina 29 f fica dos FP ) kNA0 ,k. i nr,(,1.
LU I L E R E S A L QU I L E R E S SE SOLICITAN SE SOLICITAN SE SOLICITAN SE OFREC EN SE OFRECEN SE OFRECENSIARIANAO REPARToS 54 LAWTON BATISTA 103 CRIADAS-CRIADOS ins MANEJA-DORAS III SOLJCITijDES 'YARiAS 1lA CRIAD.AS -CRIADOS I19 COCINERAS, CINEROjs 121 OPERARIOS APENIcLi",
strDlOICTTdIRVItNTA PIRC LIMttt- oI.rcc o o
SOA B O Mti c9 LOS PiNOS NARANcATO OFIC____ ____9-, CUANABACQA REGLA- C
YCASABLANCA
1. ITl Vi~ 11 IT RI-LIIIt
'ART f11 Nn Ii- It FAI _________\B \ ~~I i r1 1s
'00 98 ALQUILERIS VARIOSI-I T11.J0
T Illic08 PROFESORES
V() i I 0MM R fI O I Larnc-z 'Irr iti Diici(ii S0ol 13 et c r A 0 pxil ORtcaIT
104 COCiNERAS COCINEROS
Il IN I5 II. I II )1 1j k J11iii
120 M A_ NsFJlI O PA
UR \s [)['I ;(;t~ u I COSTURIERAS MODISTASPi
li0 LAVANDERAS-LAYANDERO EOREE c
SE SOLICITAN 0CIDSRAO
I 101 PERDI DAS ii3 OPERARIOS APREDICES ENcGLISH I I I t AY
I it ccc~fl iNSTITi TRICE
iF~~~~~~~I ITi I' i~cI-r- -Iiiir
1H4 AGENTES VENDEDORES I T. I o IITTIcl1.i y C23 OSTLRERAS MODiSTAS Ni
I T I l-i3i __OFERTASVARA . . . to ENcTcx -r IIcxlslcx ACASADOC
102 AGENCIAS COLOCACIONES
- -- aIi IiN 1 1118 1 ItI(T
is9 COC'NERAS -COCINEROS 24LV DIRSL\A EOS I 7 .11 -t 1,. 1,i a Iilc IT I~ I I F 4RA S I
ITT,~ LI I t ,I
RI~~~~~ IT Ni IN I5 (ItIIiI~j5 COER _S ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ I INIG ICII 1- 11 1- IT cs 11 TII~I C.BN
It I -Ito Io It I ITII Ilti itS?
T. IIO S ITcIcoIcIC ONmx-CcA nix P.
1AiO SUAREZS MENDOZA
ITT' SIiC TTE I'FRYiAS IT I- 1[It I111 I-, 1 55 I, I Io Ic Io' cxc si r ior LVA~cAD O
IT, R. 1 N1 MORALIDA1D.(I
II 1 It, )1
S~~~S I R1( VI Ii- RLIS ADlINQ
LI T I 11 T II TI I w n%1 Oc ~ c x inv O IT IT
II Of 1f a- Jl~N IS C
s rct~ s o rx c PIE CEC m i.k c t-. .z m xt IjKI I i I F o I -N T
....n IT'O TE I IITe01Af
c~~c c II c i
M 10) 1 T 1) F 1 9 52 EJENIPLAR: .5 CENTAVOS
DIARIO DE LA MARINA
(TI111-ales, Na hall dadj) ........... No Se 1111clai4n hasta febrero U ido reabimi-ento t r i b u t a n a
.1 4,4 1 r, 1 .1 cv N I I I I I I. Iv it 11ba N Dom illgo el
I W) ccfif r,,I,," miff'- Init-ramerwano idente delSenado. Dr. Varona
HIR-H) 1 h 111(dienda de sus las i-eposiciones en Lduca In
-ione
H, -lift] Id'' t '-tl ( .11, lif III ofc-llr JI) Iqtl I f-, Ij m llvlidit Ij reLLim r-ntItrim i ;I h ( im -u11,)rI;i III, firg-re-(', aNpr (It, -ii rccl)rrido por Narij na(
h.m dcrtod 111 littjto 11. 1miccr'' I"Ilm Ili, V, I riterio de L, I om i-ii'M -(Idam rric m i,-_ Ll III--. HI-Nia It, di6 Is bit-Int-Iii
4 S- B
R I T 0
p1b. F'
I I t t
URARADO PESQUI
m
FAMOUS ANTIDIABETIC0 III I-co; I r i I n 11 PI d en V' I e n d a u f r e n I
i Int rn enclOll ba 'as los r o Jos
III] puent e ,obre el
r I o ( 'u N a (ru a I e en Ia Indodill-IN
I-rafirve N %ictname-e M- .l I f I I I f a I I I I n I
I I r 1) C I I (1v I I I I I 2,3(H) hom br#I P LABS. PESQUI
S. SEBASTIAN ESPANA
d 1
a la m -III) fit,
Ia nim-he, in-v, (,rrarzi uI
T 11
rvii nira I I I it fj a na Ia
V(-Cif' 11 de Pintura def
Cirrido de Bellit, Arte,
I j I, i i d i re I I j i j I](, III
)r I Pro A,
ivdad E art-o
A lie j, r i I u
M
CON TELEVISION Ck 1,Cr 1'0 R
Re Ia I i I Sobre Ia ruta Habana-New York
raci('n de las
incorpo 1.)
I, rUp
e, as pr C istro,
J. l cscu I iva&S d omerno atarAel Consejo de Mm
por e in' EI a-Unto ,(- A1#C1j1iIF) vn )a junta drkeroniudra
der rto propue, I i-tro La i I,
Civil. que fiti preJdida por rl Prrmier Dr. Gans ( ncljezjtri g Ia firma del pre-idf-ji1r,
public
P-e -Ic I Its tit"i 1 s q l* ,, .I-, de Eoadr
fm 4;!.,1 1 A vp, Sa C' A.-ArjO: T 11h",
Felix rll"- P"t re JL: ,j Cer,;tr!m miniAtro intm io c e
Dicha! d C murtea, n,, I pr"Id n t a
artm p I'Dilu- dl-:t! '. c6mial6n -I de Trvm pjr,,,
d-icO d.1 I.- nct, nisfeno d,, I,_ c los mirmtrvi
11 a le- VT Llf Carnexci. I Is dwjt "'n I. ra d Ia- -Ir v '.103 eqltt, 'a- T itin N I 1
ciebp Inf- c-i Ledo, NiaVfA LA UNIAW AIIAt LJ*4A d,,rr 'ai.c de 1i Nat,
D1 rIEUVISORIS NCA VKT04 o; dnCttr 7
r". 1931 IN CUALOW" AGgh-JA n.dos J- '40
acA VICTOR,
I I '.NIA I A Y LASTRA, S. C
0 T,!', 4 161n 1i A%9 P
HAGA AOUI SUS COMPPAS DE ENFP0 GASTANDO MENOS DINERS HAGA AQUI SUS COMPRAS DE ENERO GASTANDO MENOS DINIRO
0
CL
Z_
3. l:
OFERTAS PRE, BALANCE 0IT cad
Full Text

PAGE 1

Re'Ita,de *mios conitra ubcornsiones TlaStronmicos Jfins" d
PAGE 2

PORTP ORRAREL FUTURO 111,1 1, , ".e t k d R 1 1 .1 o, r~ c re en '0 G 1-,_ I-A T S Avac¡jq'n Crvil Por Olcer C ¡c er u l, i~, tj P1 p 1,2, dur.111 .1 1 .i,, nn f~~11 1 t ,, del F_-ie ,,11 7 1 ,Iid r ' 5e el G, C ti R--! 1 11 !d Gardie, i Te 1, i s n; i. lal~ b': ,e irv, 1, jil, P~lio d, A-, t,, lu, r ~ n 7. 1, e,. e, kNTE GANADERO no, n.t, en., Fl r, w ul. dr1 t mal k"7r r, i, Ti t, d F b~d, d, NimV.rk y re, ~Hin,, el 1,th rt,, (,el,¡. l],.¡, Ad,,1i ft, SU ~AP n 1,11,1 Mr I.igxron .1, G, ",.i, i, P. 1~ 'rj"1x le A s CU 'J L A S DC-6! F_';_ Dv¡ ollas por icra, por ia ra lo. u ti a rdaj ii ra (ii, R. segun irai¡¡.,h. n.i Po, hmirldl. .111,015 a", _t, M ZR.Miro d. cf,! -4-en Mal 7 pala P rn rripr Polcia 1 Ir r ,,

PAGE 3

Exponen a la opinion el porqu del hlomenaje a Prio aLaeN r a anc ~ d, ue Vaje 141/1 Ocrs Ckcestaft Mleiio cii La o'ca. 2 y3: 4.25 3.95

PAGE 4

nedas d cncuentenario ifue ef o p Dcomnta Donaciones de sangre Don Manuel Ugarte In 11 11.,),11 1, r -15 HOY Y mAANA les, p e Eisenhower, republicano l"li debe Por Walfer Lippm4vin pr lA$ de las ecc.-ij1imr, n-1 !l, ~a,. rlk' 1 s!Az 1, Ced, ~teJ:An l T.f, 1, l, d ir, z vv,,du tlcr~d., ri, d') P-1 !3,1 clac ,,r: i (1, i, t i i2 R, A R l !,.bR n, :,l sir., liji. 1 Mi-niA i v l, ijs4 linirn 4, loIknIri, j~. Y aunqu, 1'11 "ltA" Maii 1,~ TI 111 4 !I lrrilAi!, l q Ur, sV11 Urit fo c 1, n .1 rr 1 r, r. p. n_ r: 1. N j, r c r r f ti i T r P. m .ri c p A ti t 1 n r 11 y i r~ ~ult ,11) muy p~~ ; mo: A: U;Iq l, !l. p !.nu o l." r 1 1 IM: A j ti 111 1 1 1

PAGE 5

-4o .47 Mldi d rrnur, JSsa n Aprovchelas para equipar a su Beb REBAJAS EN 'CANASTILLA'> JEGOS de Abrigo Gr o i m es h e3.50, -ebz azis a A ABRW d etaS r e3rsa D>2cs a, De______a MAMELUCOS de puno ircn t :1 4 l, habUO d, r t n , r hijo ~l. papa! nupciales S',j, F, clenPlas11,rtr, i Ambl.

PAGE 6

Enf i (e1 a,>ajl Te livU-304y U -M-2" M -W3033 y J M.I4Vic Y. Id la Vi, e' incid-', Prl.,lde--,P d, Ci ~ara cuar, i nq ja a.ivr ta n 1 c, lu a rA ro R-,r', el. zo l d, 51: ---actr, sen!an:I Po: .st de b. ,t ;pez] p.rcialid.d pIA de la ,a m t) nacnn&l dl P P C Im 1wrde i C.A e, 21~ Rnm'An:, Z C A N D11) kT,1 A REPRrPoR vi rre ioj

PAGE 7

a $ust nardeSan 98CI.d 1.Yx*. .o-d. s¡88 ti. e $4 LINISItOSZAATO PAA OVECITSMediosRS

PAGE 8

X-v.41 (mevintMUR¡O DESPUES DE dulMeradodr COMER LAS UVAS DE. LA S UER TE VilNlIiIg rr4li juni Anial ( li ( tYr SIXTO LECUONA Y MAD.AN OLIVA RES GRAN FUNERARIA DE
PAGE 9

A AMJ~CUBAN ~99~9~ 99~~9~99 Mis&ELIVIRA FASOLA :99.d, CA,SCHOL* Georginn Gouale, Rubio n ,-,, .,Kn -nPridP. oc. -erapedia la99 n9 d~1 xu9tl 9999r-lA 9T9in G 9sl Rubo hj d¡n,. 9 j (-nW G&tav v de su losa ClaitzRube, p r& l 1",n mr%**n. n1,.C. 99991 r99 yArnaHhio e GADOno dioDEubeiTERNeaEua 9SKILTRiII7 COSTILLAS iuda DExICORy ~* POR PR)J 0. bMARTHAs de oac4, E. feci 2 5 -O itd,o d 9 CURSO1 AUN N L$ MJIRI elmAyg *9 CONSUL TURNO. el LA <>§.PAGAR MARTJ ,MERA VEZ EN CUDA, 1A NDEWS STUDIO 99 c 99ut cope dlas tuidmos 99eri9*9 TAS PRIVAASPR IURS ONOMIO CROS UD ejOdMoAMNE Ib. 65 Ib. 59. 20

PAGE 10

Actos prximos j'ra" lad o G Carta aclaratoria del 1 Tesa si Msica N, Msicos Por Neno Renttel Fr.rtd u j 'S, 7i de llil-3 uu-S d> nuestTo iz Muy bll e t t 1 0, d mi J1w.,pm l, 1 11 mC T 1 11 1 1 1 1 ti 1111) (> #,) plalliel

PAGE 11

Si mi umistod estimas. .tu d 1 19, Del de Prolemional os <,rii ndez llorriantiv:

PAGE 12

VLICIX X-LONV'S" CON ALICIA 11ALONS( PA S DE DU A TRBE 1 ¡EI~ MUERTE DEL CISNE ________BODAS DE AUR ORA Ba¡rfaaro Fa¡ia¡Is (u larta JPer> rc.a Hlear 11tuirez Artista invitado: ROYES FERNANDEZ Director general: FERNANDO ALONSO PLA1Z (le la CATEDRAL H yTRIAON ALAMEDA H OYMETROPOLITA N JOEHINFANTA -'RIALTO ~'L~AN H O Y Jueves 17 5:30 P. M. SOCIOS SE AMBOS TUSNOS sinasini AW0. MARANA Viernes 18 9:30 P. M. Pma SOCIOS DE AMBOS TURNOS sin csin Sfio'. PRSNES .RECBo(¡SMIA EMBFS1101 AUe i nD ITnm 0O? uRIUM C AeinR TELER A i r. I-d PAYRET: Exiosiprcdne de esOMEebe ESPANSOLA,. cnCARIMEN MORELL PEPE eLANCO. El meohw ijA LEY PIRATA JUhn.oo 6Bow~ A B \

PAGE 13

HEMOS GASTADO 40 MILLONES SD E PESOS k N 1) V,1 TJBU -1 n k; el., r ti ri pil Nimalizag el supervivente del iapor Balbajiera 15, A1,~. d.

PAGE 14

Nuestros Departamntos de Artculos del Hlogar le brindan hasta el sbiado 26 infinidad de tentadoras ofertas. Luas mnejores d(e todo el ao,.sn ninguna dtuda. para renovar y ampliar su, ajutia r(le ea 3 3 ;real ¡)rol)¡() tieapo ¡iportantes ahouo>< 3 G333333 3033 u ¡ 3 7.2 5 P \QL ETE 3p '2$3e033ii,3a -1d 0.25 3idi>333iailii, 3 >.3> <.<. pon t,1(1 il il /(1 <'111 f,¡Prviil 1 di (e

PAGE 15

Refiereni los manejosd jefes CO'munistasam 1,11cubao, e naumeno igres en el roopr ifr a l FBI sbes 1 luy~ tomxtt5, Nuevo servicio de autobuses se lug. "toft)ats tom'te' ',he pina3, ptw, inaugurara en Santiago de Cuba p¡"£ qimbo" i Estn siendo prepara(los en.los tallere. para quimbo-b,, lo-ates
PAGE 16

La pizarra t-GUIania decidi el es a (le ax er cruza u do ¡tiii t111o CAMPEONATO PROFESIONAL DE BASE BALI. XI111~1(id 1 iflipieo Eventos para hoyi SUPERO ,RAWLINSA ENR OIEBLANOS POR KAS EN, CINCO ROUNOS ;Js4i !a, 3-2 1 p; Lt, l 4 7 2.Q 2 2f) ms 3n4 PRIMIROS LANZADnXF.,a JJ J(4-, P Air ¡ir. lb ]h Hr C k a si 34

PAGE 17

B Uo Sosde A5 no d po d xtod 111. eiSU, 1A niin.na de, c, A t qu, equipo de y aldt ~n vil la 1 ¡d nfantil F¡¡¡, %1. de] y, htLa Bota 11 1 ler Wpa clor el i. del JU1110 P R,,le G,: de Educacion c.iinb;c mt In.1-: :-fic Plmel luga, 1-s depn,! A l2od n ~ 1 ,,-nZ, su c1,seo,, ful=, ~to, ,. el Antillan,, otr, $Ir de Urita in;>, quipo Ar11 CDanit.a t-cu .ipta,i a¡ ,t Aii!,ncia-c. en !a ,id T Ori 'Big F"I-r q-, M,¡, )o en 01 Og lif.ci conte~ h. ni 1, pm.bgy ,s cuctuadSh p p", 11 e 1 R,,, ¡"e, 1.OW (xxiRlD~no. % S El E C C 10 N E S SeKu.d. ,Por *SA LVTO.V VAid1,10 ti; y 2 f~l-e. ).Mpiarde 3 y MA. rr-iiii %3" Fd,-,o TISRAs P.ir u j1,~ Tybrf'-~ p~ ¡lovo ni~~t Cninn,$ l.), Ha mdi This Ma !apido -,n m~~ Y ~ k" ult,11 U1,-, Ici.[ T-7~~~ Ji1j.ldo 4 jusla infanid 1 (A ', 114 ARRERA ~ .~ 5 .% 1 r,x jrmpiarp. de 4 a.t y m&, rr,., u#o 'le AA" tiqil LIMIRTAD: Es irl mej.r. ;tA , ,,, ,,, ,,d,,' 1 iq Dh, hAtil a -u (~n-ipn415c, Ardmi. A 1 A c~irario ma, Ven pin,-, 1'.r,i,.r, !a psta mvjid, Ir1,sa j ;aj, 2 i Capjldn> 1 C,, Fila mitr.na luce med
PAGE 18

LO:AL ESQUINA CMIOr 1W.,ORK Se Alqusla Restaurants, Colegias, Casas de Comidas Algunos productos GOODRICH po ra la rndostroazuccire ra: Caruis dr g0o y s a para centrifugas Casau's VGaas: tGOODRICH .Taques lVaulac forradcs iersasn cngoaapara ala cRencacudo uc f lit la producei en ls E,¡ 9IL. )E~W l CIFRILE ClrREE TO-.PAp, t mi %(I& fl.y 5 ~ 4,53 4 4 "-,0 5,4 ---------epta iernana APRECIACION DEL ,in (le acero NIERCADO DEAUCAR ;tados L"ii-ido-k Luls mrwDOZ-4 y C. L A B ¡ROMEIlOS BANCO PASTOR CasAu .u.sps sa. OOaODO51 p.rulss Ps. 50555 kla¡aass 7 Al .uo430(ussI. 5ieiolc. .5. a u. 5,oo ,oo .o l, 1 rl. knt. A pf rt en, las de r 4 4 pit,,c. d. 4otro ape~: iv w:a: o F 1 0 1, S p 1 1. P41lo

PAGE 19

m LA ILOLZA Dlt CKICA*0 '11. te n9 1 1 4 4 1 6,0g ¡j 28 L d OIT ddpga_ g2 C011 Ct (111 (1 1 (1 . (), Habana Re'] tig Torrecilla p Maria0,10 U.GODON BONOS DE CTBA CIjEmplE DE Ayr7, rN ZOL&A. V'lRK, la p-C,.j,* DE mrw yoRK AtCl-m PIw. 30 >n "% .91 '977 !i .14 JIU7 PARA EL TIRO DE CAA LA CARRETA NO TIENERI .,.por estas, razones: 11 v rrii s te, n te: t tns(r, ion enterme nir d u a( cro, rciorida el, M Ufllkl ril ic 01 apa ¡dad normi de 4oti r,,hA% L4 de bajo (0110 A iura 1,h^ 1, 101 r)r' 4 i:, n'e e 4 J.e 1 n i, n sus i Rand. C 1 su maq,. ¡das preil de la 1 ri ; R -1 Ti ,Onw r 1 e ofrr( r )der. d~al Jeru.,tn lu JO Un "Ir1,1 "d", WW1: Fi P Gh, NI maqunas Kardex. ¡c dico Cm., K uknAriji, Con Kardrx no isorA% rlc conservacionrxpr,,rif-ncIa > el funcio,. r en ¡u mejor "11ado (le ;on ri. Ante. e incumpl. nc!,, e !A R.d R i t1 gaIn (Je ¡as rrpara. A.d" Kw, R. '11 R iijpervli.%i(yn de¡ pirrionmi R.--, ? ita las reparaciones ur. pqlp mariz, o.¡ N. SUMA.10 gratico ¡nd,,l, v cu.ndo Senalos en rrquicr Otenciun th p ocio, RemjjpftOn Rind Irfecta adaptabilid

PAGE 20

Detenidos poi lo0 btn se in1spector (le la Poh cia e i pci a ritt iif1 -ai 1a(11v 11y11 1 Nf-ti gci CFI 1e f)s-M S< Ms c(QroQs. Kil meiros Recorridos, sin Accidentes!! RAPIDEZ -ATENCION, SEGURIDAD. MI DESTINO! ASA DO! 1 HORA t :IIPACIONESI Ville S. E. un cliviado en Roilla f 1 r 1 -s. mv] h-, i,, Pi 1, Cl: hh 4,u,,do d? 1

PAGE 21

1'-*** 'ECCION REPARACIONES LCOiO1fIC MELSPENDAS ~r.PIANOS DEGARANTIAA IA T AA VENITAS VENDO ASA CO, 1 P1OD AQ IAIX villi,tnipS a 515 enA doAlqu) SEAA
PAGE 22

G,. Gmzcz Xrmao 1, 5))111.081,1 P['PEAU DE [A PROPIEDA a no oa q un I ,1 I, in Joaqun', o11 SANTOS SUAIREL 1)81 R,, 8 redondo', 91 0) R.54 II 1 >lS.1 111, I) )1 11 ¡ j ~ ,$22,000, LA SIERRA. I (t lREIJ1I1- 1 RICARDO VILLANUEVA P11 i, 2-,1)11 f 49 SOLARES 100S Rup 1m ndr'. .11 1 1 N ~~ :', OCENTA-OSV.RA di¡a a6Qflan.1 .{>O ___k_01__1______55__1___ III aOll. Roberito ut '. ILT Ri de AlFonso ar 1710.ERDIDO liii l011 0 1800Y1in a venHORORd A deANGAl Y R L O l oS18.do00V2 .rlad VARAERO o 4 ETVSVR mu~ 1119, C) _un__P0____lo nt inuna i irs 1 "o0 t010)ro n1 e. 7nNeo41 edondot M 1o 1,"-U. $4 Ave, r de loa. on 20 n [)oI 1>6,' 1 ~ ,l4, 11 ,, o\, 'ac tunc 0 ~i.hyqcrTA do -,401' 1"d ~i Ave ¡d *e e te Oea 600: 1 l1RO0Ramon1¡J-I r i cz 12,,o3n a d, 11114 R ARCELES C ECAS 11m2p~S.ea fmend r ~re -tL8T9. 1 5 3 0) I L\L(R RO DAO Aend deIo ST OR E DO CLOEADO UBAA Bta.S 4 0: 4 .W 3,,)06.v dL. I153.u a,.i o 518.00 "V VSoARe~ADEOado azaDoIe ori t id, 2 x64 1.6¡V 0)oYendo.ala zontrada: 1a1le

PAGE 23

aIcIies (le RODRIGUEZ Disponibles par a OLDT. d a.nta> a.0.0P otreq SEIEEIO BUICK SPer. 1950 >NONEE 1PQNTIAC .19419 DcERsiDoEaia FORD y j, vDADO. DABAA CHE VIOLET .1949 CADILLAC .T48 .X A O CHEVROLET. 1949 1 4,1 .117.>1.0.9191 9> t 1.; w>1 > VENTA ES PECIAL D E "SIUDEBAXER" "DODO l" 947 GNRLMOTOR*Cuna GRneral Mol DI VOLVO, diesR¡ Cu4 a al *"DODGE" 1941 s ti 1) r 19481 A-Milo parte ilittial d,pagN rulo. ,ti u,, 1951 1951 1949 1950 1949 1948 E S SIEMPRE MAS: DINERO< XMIADO LOS MEJORES CARR OS DEUSO 2LOS TIENE J [iba SCia 4SIN INTERESES SIIMPUESTOS AlEADO1 14SE SO0TO 14 65>0! 140 PACIIPO 1148 HUDSON 19416 0800897 'D 1 1941 J. ULLOA Y CIA. .I-> l¡>0~ 9> iO> L 1557 UTILES DE OFICINA J UY LUAIO: S9,090 MUEBLES DE OFICINA 1.'~tiBANIX"MUEBLES DE OFICINA -LA cYB NIT Mebls j o fiin co>. cu NE1-So SEFRIGERADORES, Mquinmas QUIENIN de Escribir DA JJAS? *porttles oHere Westinghlouse .R. Rgo 5AO0S DE GARANTAUnderwood 8295.O0 Un eal edual $12.50 MENSUALES En Amdo. p1amoa SIN ENTROADx C A SA Bolsa de~Muebles HURTADO 0RILY49 10 DE OCTUBRE 163 rpltn QU. A7743 A7744 S# RADIOS E APARATOS 1> I-Ol. ELEETRICOS Su mejor ¡ SsFie<> Negocio \>i j 1.01 $ 11. 79Cl¡R0 *GENERAL ELECTRIC (1.0.01017 electiro GENERAL ELECTRIC IFEED O RATIE TeleViqores GENERAL ELECTRIC POlLYTEON. $14,075 (:<)(<1fl(l e gas, 4HIRRDW>CK REL5ILT Ca 0¡lei t alores ¡Crysler Plymoulh., Chovrolet 13) PlyTouihs

PAGE 24

¡1I'D111. < .1(__ __D)__ MENDOZA YSCI ES 11.(TRA3851.7 I II 1>1 1 94 HABITACIONES ENSEANZAS <. 1<11 30 PROFESORAS PROFESORES _____________1'LA SIERRA, DE LUJO 2 1 1 H1 M j H 1 5 ,N 11 1 1,1 11 H M$ 1 11 1M 1AARTAMENTO 5xCOCALE 7E1,111111r ~I ,001~.,,0- ,. i. 1 IIi 11 k 1 3 1 1 lIE 20< <1 ¡1R011 1~111111.> ¡k111>1
PAGE 25

1a 1 113 OP ERARIOS -APREDICES a 111,1 RDO II Eo 101 ERDIAS _______________Compramos 123 COSTUERAS MODISTAS 114 AGESTES VENDEDORES __________________ 1I 11-Vc)tirOB o¡v R TsSo 1 124 LAVANDERAS.LADANOEROS-I Y___ __G__ANE $1,000 s:oFrriAADn :NErT 4 OCULISTAS COPO E5cPa CHOFERES qDr. E .Cullar de¡ Rio __ Il IllIO 0(1,11 ITA A61 o 103 CRIADAS CRIADOS kO N I 11lSO DENISTAS 1171S1'1~ J 1 VETERINARIOS 15 OFICINISTAS 18AENTES VENDEDORES PLAZA PARA JOVEN _________ 1111 Nl ________ OFICINISTAS III1 1 5 1 .1 I 1\171111 III NQEIROPEDISTAS M 25 lo ,CASAS A-7140 compi ID9 OFICINISTAS o Manzana de Gomez t 11 1t1.a, 1111,1 A1 t9311,, C 111 1111SE OFRECEN l IIl111 I 1MAQUINAS I18 CRIADASI-CRIAOIS ¡ 1~I>Io 11717 111 lIlloURGENTE COMPRO1011 1 Uli) MilT y CIA.

PAGE 26

VEDADO $55 METRO 13 RI(l 1SUC\ C I 11()R $18000, RENTA $238 RXX . XI AYESTARAN No. 367 [u¡¡, 4 Ud5dS 'MAL BELASCOAIN $39,000 N. DELCAMPO518500 QUEREJETA; $1150,0 C AROEN AS UNTI kREFREM OS ;o FINCAS RUSTICIkS FINOWITA,$1,000 \TI l.4/l53.000 1 nTI N 100RI FINOWITA -$500 UIII \IR X Cuervo 1-1605 1,1 1 lu( Afi .1 I X i D C) MAGNIrn: 4 ASA MONOL rdif A rc,3c i9c nnn

PAGE 27

CAJAS CONIADORAS CAPAS DE AGUA VENDEMOL EDIFICIO C0005S LOTES DE .12,500 PIES C :"l, i r 11,e ES Y PRENDAS j~TLVSRE O 1 MUEBLER 1 A PRATSC 1 J 6RO f; -3 1, alorT Rerivermor, ( nja ~i Y DES EMRARACAONE PIAN1 NO E RRNT0 50 NEVERENTSS A REFRICERADOMES0*' e :) MUEBLES A PLAZOSPINO1 OEGAANTASOLIIDE 5 DSHIDR P A ROEDN I
PAGE 28

!A RIZRVT 11'ATA r A TVL()(AL P 1 ARLO 11D QL %ITL 1 [AO .U VEDTADO EAD W RIZL PAR K o r io111VL(AMLBL V L RA NAVESA CASILE LI> AVAyl1 )11ATOSI Al 11I-Ul E U CERROXI PALk IP k-rHIOS LA$k L H

PAGE 29

ICASTURERASOMODISTAS I1A LAV'ANDEROS-LAVANDERO EOFEE IICRI-ADAS CRIADOS 113 OPERARIOS RPREDICES "R, __22 _IN STIT UT RICIES 111 SGEENTES VENDEDORES t I3COSOLDEDAS MOVISTAS 119"' "'I9 COCNERAS COCINEROS 104 LAVANSDRS LIS ,AN11-41 INI1D1 s 1111111,S II OFICINISTAS 3u .)rjnrcr iAv,,NnrRA Dt olon 125 CHOFERES y 11, MATRI.N my Sr .)T mrcr mi!LNk PRI Ik IS socios 12 r 1 R A_.i ri Y, Z A y 4403 3 krf, Ir, t 1,trAK,4 ^LA1 M k, TR, in, f 1 1 11 f -9 mna lJI, 1 D, ccineria r) prin r,

PAGE 30

Rerulan' la incorpor acin (le las escue.las privad,s de Comercio ElIde . urnrani ri