Citation
Diario de la marina

Material Information

Title:
Diario de la marina
Publisher:
[s.n.] ( Habana )
Publication Date:
Language:
Spanish

Subjects

Genre:
newspaper ( sobekcm )

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Holding Location:
University of Florida
Rights Management:
The University of Florida George A. Smathers Libraries respect the intellectual property rights of others and do not claim any copyright interest in this item. This item may be protected by copyright but is made available here under a claim of fair use (17 U.S.C. §107) for non-profit research and educational purposes. Users of this work have responsibility for determining copyright status prior to reusing, publishing or reproducing this item for purposes other than what is allowed by fair use or other copyright exemptions. Any reuse of this item in excess of fair use or other copyright exemptions requires permission of the copyright holder. The Smathers Libraries would like to learn more about this item and invite individuals or organizations to contact Digital Services (UFDC@uflib.ufl.edu) with any additional information they can provide.
Resource Identifier:
1915261 ( ALEPH )
11968619 ( OCLC )

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text

I I I . . I . .
I
-, "El periGillantio es on Ia exter. . .119 afios al gervicio de 1.os inte- I
-, mes generales y permanentes
no Una profesi6n, en lo internito DIAR IO -DE. LA M AR INA -, . re. '
un sacersiloc-io". do Ii naci6n. El peri6dico wits
I I I I I
I Pepin River. I. I I l I I \ DECANO DDLA PREI SA DE CUBA I I \ antiguo de- habla castellona.
-1
.
I PREC10:5 CENTAVOS
.
Afio CXIX.-Nitinicro 288. 1 La Habana, Alitlitrolliks, 5 tie hicienibre tie 1951.-Santos AnastaAio,,,Siiiii)il.,)eri)iiiiiii)'i Cri litina. . _-
I I .
ResohlerA hoy el-
Envid-la Cdmard Baia a l Parece qye VighinskySi Espafia not ele% a'-- Quiere'n-los-sudanes'es la
1 .
01 0 fomA6 de Faz el I
a SU im pueslo al I.ia _, ,
'If IF. >_ i
una tomisik el -plan *de',"sta'ttis"-de'Cil'baOPO-ne'a la investigation tabaco de CuhaS0berania'-.- ,-pais, o
,,
I ,
0, _ _, Z
,- 11
> i ', ". 'd

I
0
J)ara .sabcr,.,mi'debc so Lit Ilictlidis beneficial I I- 1, 4. ts,
aumento a los empleados, I- neutial alo" mica ten Rusia unirse c 11 PIS e clos
I notah1clitellic a In .
intervenir on el cao
-' I __ ,:i ,,- "I ---,
isit e destruyan lots I At reanudar lag egific,4ps suA alaqu a as fropas
Despurtis remitiri al Senado In Ley'-de Viviendas del inercante "Quetizal"iIns' en*su. antigua itesis de quo a industrin lluc'ollal -4 1 .
I
WASHINGTON, dkirmbre 4. tAPi. as afdriticas Y desputis se organicen los r 1,4., Io -,inglesas so 1.
Bernina, sancionando una eninitanda que moditica t 1 arm e 'A "' III I a chriqu n eltrdigico
dida ,,,,P" ,,,I,,, protr ucell
Comi 6 Inter-Americano tie Pat .1,1 elblellltk .III,. in _. EI Co"lit6it F dol,32"I ,;,,. "'
garda de comprobar can lite 'nk b'R 'balance fie 15 egi tillptuerfos ,A varios heridos
In legislacitin del Banco do Forti.ento Agrarie, convocit tuna rcurcmn parm al mitir-11 _" 'I P'n"i l,,np,,,:,1,o I I ______ ____Coles ,,,o,,, do ,d,,.,,u irotd,.,,a ,or, "'
b), Ck a a ul r I .I. lc que se encar --- "'N ft n n I Enc.rgstd. "610SEN EL CAIRO '
"Itete, do Cuba ,n EuAfia. Dr.' "OS DISTU
HOY SE TRATARADEL TRIBUNAL DE CUENTAS 'Cortboo6mi, c,,,1,g,1Prr*.dIImfuo, Us HOY SE REUNIRAN LOS CUATRO i)ELI 0CURREN.,NVEVOS DISTU I
I compli C.C.o lid onto our. I rni'muk. ratiisai,. pq c-l. A Is -----,--- - -felutd,1p1,ec1C.d,,tje ,I dole a cu- Aujlqrl .,, Canillort., ,t6o, Conliesa el inando rnilitar egipciolque los success de
Votardn lox auf6riticos cerradantente lit Ley de a it. do e habla de que Ins reuniones han sido Ald,,, ,,.,,,,-,,,.,,.,,,,,st.tillf.rn .
rate art lox tnome ,I loc rn it E, do, dieller I
Bases de dicho Tribunal y lox presupuestos.' Se It 1,,.n,,o ca I lialn r que" n' t)onpoccenrctvuetacllliorrgeat; 1 "nitty. 4files", to realidad es title. hasta hay, no Firitill'o Camej., -1,4,6 unt A im. a ver contenzarort con lit, voladura lie una estacidit
u. I 1. del Gobierno tie LA lia. I 1'. otilnic-11, pill nillalro 119111,7til. '
lijan fuentes de ingrestits para In Cojor del Choler bs,1,n,&,,soni1rmd,, j.de ,,a Re existe indicio de.- lie se. haya ade-laintado neurho Ino at". ,,, Made, ." (it. de aprovisionarniento bri(tinica. Las Intinst inglesas
-'- - --- it rctrenolic vs, ----,--. ___ . _-, I Is I'll to d, I- In., ,I'. -
I.k Can~ trani .yr dos Ii ,cilikin ,I procio:vght,"utdc I It doctor Gonzalo Guell y Morales do 'PARIS. Die 4. -API-F.1 cancliler Seen n 11. I'd. lell's -' ',',',',',",'t,'t,'tt.,,I., ,,, ,,, ,ennoto line el (,.4,jR0. Kglll. III be, 4 AP-',leiron n p'lnott' 7A ogtpois, y "
diord. picec,',[ ,.Iek'.n "t'.' 'r.spos. r le . it, = 1, C., in; lox Rim, I I Cj. . doctor Anellacro Sk,110111 pe, ,,Xunij ma rell,,ei. t:,11 :,,,%jl_,- lo.lant.t. 1. tlol le, a .
I "in"ecition,' Andrei .I- kilishmaky. ct.h. ,t.d. per ., U Ill. "cargo .ol 111co, Ia noignfirk. avo. duie,. co, ol" Fl.l."'iIii, all 1. ,.bI",i.a
u Its senuin. pus'ad. pidio .1 C.milt6 twiS hci d,, "Islas' Ia ,,, Rkt.A. 3 Francis, 4lo, .
ad, ,Codol jitoledade .it". Pi"n omen Pet. cloutc, me h ,n ,.njrenI.,
ntliec "I ,, :,, ,,, In 1111" on -siclm d out, ., .,,, rgkd, ,,dt,;e ,,,,, ,o ,,,,,, it, ki"lo", 'jet d."'dI I Itju,_r, ,Riprio, efilla 'ludal 'I, ""at o"I'ui en el cotiiull
r., I I in nria dt la'su cuantis. sabre skielclok, tiorn'A'es I oyud. par. kolucimar digul. P.,
I I ,n., demand., ,,, el -ll I .
S,,.n ,.,,.,D-cA,,, 'ad. 'I .1nia rkmI,.,I.d., A tine Imit I -ua He I- -oln-olk I., s,;-. ,ex . I inloe.n, ae, I-oe't . j-o Iit lot.liirl ditelkhtlida prr el Pilmer Mi- retribucintes I, cminki.ne, do iti, d 9 !n; ,-qiki 1, Iu6 liech. ,,, .1 It I lintel. dt, ieficti, ."-rkoafioI_ I !.,.I VII ,X p-,, j,", irtion 1, %.d., "n oo, 'n I- 'r,,I,,,,,,- do my.
noitotoi L, r,",',li 1 an" ,','r';', ml do ,(Trec a "n .:: IIi Iri r. I 'It tI M. "" 9 l, n I. :, ,,I,1 ,,, ",.jdI'd.:,so .,I Mayor.
Istro, drutor Oseti Gant, al, AlInni, civil 'lose: crintributicii, it 11
I I rminn., oubanos. trptjI.nt- del v 'aode pat,, f.elnnn, do too "ni ,,A it, I, ,ol nitelo.ol kit, -n F ,,, I . -. ,, ,I 'I,,' "I'""I"t I'.- " I'Sl"n ".,
ria', (coli, I., d1f- ,1l;ld,,, . hibn ,qu j time, y tell miles c eoi, ,,dajtci,,g.,r a iris, $no,, ., ,,,,,,, ,I, I1,i F- n Ira 6,1 hl,- 1-1 I, 'recingido.
at, . inuttern.lieno "Quetir.u.1". "w", K lecianell. .1ipecel I. I. ,e,,(i( I~ t, p"t E jlrk" I "I'll., hg-, ""a
I firb Its, MaNoria y rnin- a robliera. I'm I r,"ll"'.
ene, N"oe,1,p1C',.,j .rco"3,; calljc it., do ,cmsplrR.,Cp,,,njI,,, ID,.,, to- 'el- It Rk"I. Admilt, a . ibal -,,-, ,I,- A-o1o, 1:11',"'o,", ,",n . J". j,", lor'latorti .nfo_,,,o ,,.i'r
r;,trrh.mrr(, .1 I d, Ili ko, I .It 1,o, .111t, Nof- 191ela -1 QuIrre Sudan units F.91sim,
IN j eurldad i ,,,.,.,I(,,, I,, Intu rt.res I~ prool It qw,-, ii tuieck6ii ,it cetterlbo, ', ,io .,,I., balas fuel I dni lickede- ro cl ,I h at
.'ottr 'I'l, i"'Ohinc, a, 1, Cliart "mil Ila, A. ,niellin. "I"- divot, roohlb do., Ict, or an-i Ate. aIv:rn,,,dp1.oAIw. "'al"116. de N,9 'it "( ll.Nlll -eio ,e 4 U tcd.IFt Comit -d. .hora ,I A ,,," a!", 11 T'. ot rotle, do on, luo., d . -1111 'I ,- 7koi.oi,- re.rr pane I., t: 1.1,0.11ei. or ; id 'ji, It. ,
I ron C Citldkd T )ill!,, eel' n,,,., .,III, ,Icy mile" Etttl- t: r.'o'. P.,!t-no. n I -a tie 1. (III,(,, do ,,,, .Wwoido-l
,k;; A '"'I""", a ),,,V,_,. 1. Itc., or'-weidni ,I, ,d,,elj Gobk ,,,, at I'll, "Ill o"kni
6, ." E lki ,sldcolo dr, cin 'I esludiar Ins pincites I'la, Hillilardn ,-,,.I loo tonodlstlts Vi. 11.1des PrAct . loonri ,go'.fe., ,,,,, -lrrltvolvdeo' . 1;1 11 I I ,w ,., l .! ,,,, I a oori. A
.1 It' A' "' '1- ,hositk ,-ntir, ,n ,.till d"Warlin mrhildiii, Ia b"'nim I I" ,,, I~ if"'.a, delta
par pleno .Fa Rolirad y Pon," ad a
Ins do, Partem. El MnJj,,.,.cS, A -iodo Ing"'al,
"" I"'Pi'l" "I" lo p I Iii A jrd,, """"" 1- I- I I, brurr'p',',, 'c en A 'I- a 1. pronsa I-epecitilade.,ti*ucel6idla,,iti, a M."no DjI;1olIlra"ro ,.,,i,,,,,n 1, girt, ,,-,. ; ', ,,,!!,,
ir c.cr en M111111 do I I ridma Ins clic Ira lit ,:,Pi-Is* hoch. Ine"i in' d,!11,, 1.,I. C"I"'"" I- ill, 'e I .1. 0,_ outrItt Ia anotil
m'n kl till do Cub. cliocti At I- r.,ulwoo .n."'le'. I-o i 'It;' r mi nal
Its ciiil, one "So'l "I n'd," nljeMNhA1!c;1o la susitacrilliares, eoncurrac kthex At I . I
rii!ils, -singe. ,C 1. a ,til'. :,.n' ', ,'tiniedim'a pirbibericni tie lox hricadAA on exiAcecia.Rx ramble, tie NI.,IId. ,, Iaho, a-,da- "Won", I, (In' ca.'rar. on ha ado -nf. ,aloda posilb e a a Corona E I eta 7
"" 1,.I, del prinyet. qu- tme"' esda larde. P Ns 5. a 1, Cilmarn do lu ,I,, dr'piralc- Ins stmelem, 1, I
I It' rilla del oriole p
.' p n jd l "Quetzal" "'i'mi I .to, do quo kina, tit torso do 'lite 'I."- itir. "' "' I n p I I'll, lonitilta I.Ipo'
r, hill,,,, lbaits es.'fulvelort, tualitiit sistema tie con- mism- y ucc- .ocitelori IA ,kj.,k.;,, a" p'.6 i,,, .,i""""- "I' "'-a Va"un albotolo o . ido oil C',,,em""I'll, llll ,Yi"' 'cR r pliteles. donde scra modifi- ria, v qua suB tripulan(es, ct E I -sud.ila r, milbir', Artil internacional. do lom connotes. Dichos ,,,p,,,,,,,,.,,re,,r,,,,,-,,,,,,,,Ip,,,I el I ilk, ,Jko limb. llrji. pit. ,I cI y III relacumes
,W, irle-, icte polivio v %nitte, obiud ,it" It N*
bros do its to rzas Armada' .,Pe,. El tonlente'coronel Suirez Fiernan. i tin accueblmlo,' Ij6o del Crjojjo ,A Infrirmadus do IA Phads rrWc6cm on$ recalcalren tins '!' rol-iore, I
I E. 1. 0.1c. .4 "' tie] 718.1 A ,,,,
to sustancol In quo e5 an cn;l id ; ba's"AIndotia -1 0- FI, n,,di ha do bvkp f lc- oniii. kda ,mlrmI,.,,IoA.dn, leek, Into In',
f.rm,8 d,, ,nnsidera cativeniento a Ins it Vishinsky, Just vonros tie ].I P.!OCvlC Ila Ii.ril to. _."' 'I I d 1,
ar '"' somana posada. on Ill mm 11 a 11 jeren cille It.g, ), I, d n noilmon dl pcritlr "" cw,,pkd,1rr.n IA int"Adt.
tocio Ins girup,,3 part ml"t I-,. tercses lienerales clue so registre Una Ilecri'lic, ticeldtil tit rectil, on 1. "burma I-' on Ia., oil,. 1,1,,-rl, A to, produrt.,,, y tape. catudiamrs re.lizabit tin,; Ia c_,, ',,,' 'i ., clan pot las fuer
csluictr sen1.a,1a.d,1osmIrmbr.a tic se. Ios etipims. at
Pero serin ab tin tie fuert , mpuil:- bucna asistencia U, p,!itp r lancra mfor- imblan blifeckidn "tins r6plica, pernmesas tie Ruisla wivrcra ,let tabaco rublino. It% t manife"U'ritin c .,ir ,hla ,n,. ,,I ,nkl, ,a, n,,,lal.es birliknica,
a Decia MAIF qu, ,I.G.Illrno tie LA IiRba.ln respuesta" a oil interriiiiincitin. oa represeciticni do Ic, Irwin num, "I t practickine, cion aquella "pcrcha" mencionada. rationes All 0 -creado D ei ,,polm Sit, is ,gual (lite Ia del pett-sonal administrx
I a al ,I tu'roll enicint.
Pq.-erp-1bCb1.e 'quie in s' .' doetor Luis -P6rcz EsPirmE hal r o 1, Ian Idc libl e eires ,,Do ,.6, do ,ClCbrada Ia reumcin gran es potencies extu'll, ell lo.'i.illilleallo eap.flol para Cola Input- drill like. a tin or pr"arcir It lerreno Pa.
'. "C', ,?a h' Vishinsky so encar6 an unn des tiny pot e.spaci.ud,,lrs horas ell-oke IndlIrtti in I carries infue,- I'm I iflbiscito -Ibsikunent,.
1?'A 11ircI'1o-jhE,'h., come lider, Ns .nguterdea do Ch
ei do. o I ei Colima -c A "' so -I., dijren que al
d "6 do I'yo rredores, del Pulacio Aunde di Cleb"r,. a I ,cor rambli, 1-11 F"A- O- ,o'; im',l. ,!rAcabI= ',I old,. ,,, Ia LuF eta onlism
r. informen sobre tan delbaticlos pun-; eta, aliones: con vo. Pero sin vote. *Los miembros 1. do Sur' blikkkid. ito ))I
too 1. corrosion Ise _,= 1. Assimilates, General con .1c" im'oe tie impressions. I jinicir par. Asuol., E- I,
-pcclal. from.dal 'El Comiti Parlamentarla Autin-Itarri entienden Inter- ,, nPut riud.d elakeltki Auto podria colebrarse. An
per 17,representilrites tie IA mayoria lelkind!,oged W.orientuctrin quo be Cuba quo st persude on [a los= distas orur.lo uboljarmii ccen- LI.Xd. que mitont. IA ronjeaort.c 'r', ', nrkokk1F-" do as Niationes, Urnel., y rxtremck meridional dcl,'.' ','i clock
quo done t Set" _' I I ." do' um"': 0 I. cum.
,,. 13 d Ia minoria y a Ia qua no Be I a. '? ve Al Is _C pis
or el misma sur sw In tie Ia Gran Bietafix culkfice, tie -atil' lelettina do Ia Dologsti.6m do Cub. 'I
.,at& cerradamente Ins demands, at debe eqnctd brl ,,rdlr G Greensere 1, I ,,!.,, ri'le'l. d'opencint. del Sudan a ,it
so r *' I C6ncl.,,C. p Ins mclief. do to. 1-1 -Ienk or Is., Nocinnes Unidr,5 tp n.d.r tie Suc, Imahane, Zak ,r If, I con E4,mck. solace Is b.,endir su dectamen. Be es n--pai"'I Kilanp.U.1"'Ve dec'n't 't Co. I ima", a install. contem.d. s.tiBf.cP .,nIt"'. Ia, fu entom inforrostleas rovelkin Pala AjinZi'acqunity6.16 tiomp. detl-ill.til !I;kkde Be$" ru dlp.lvilglcl A 1. RepubIc. Dmininics-Ifuente, .ociderrialea- do ul das 'I K .I., titter
It sell IA' 'cut,; % quietrcirlion ,darse lot Be de tins federation.
14 Xte tit, q diigiern .yar It quo 'I OCt y Maack) also., ion it - ob :. C ,!,,I,.,, I ,,in e, it .I n kc, C Djron Icia ,kedcriies que 1. uni.
embargo. III, Ins tormine entro tie soUcitado pot al, misrap. per Corolla- I La. l,.aAl.C. ,. han tie resolved. j', mb.r,'.'du hillpt'Jobsup solare sl 18 I; 1".' ';a. I'1'aIi','.: d,;CIm Carl., Mii f,,r,
IA p resen tie ,,.an . ,art, b ibill. par. me on a. 6 tareciado. onoto coles acercR tit I A a. LA P.Itel. o
or P '; r 2 I,, fic.enn, cli. Ia Gran Blet.fut III
Be cork i. Ise, n 'ci' Cub d:r' Or.c a Is-ricibur yni6n scolitic. ad Balletic. ,of . por cabIO'. 1. Co.- o "' P al. --do .at, dc ,,Art.da do antonarie. y .A.I'ye ol dictamen y Ins dos q ." :ni'.'.o p&'d A re; dlr aclan ,, n p ,mj p rol 'n T'1 tlrll111.1nsP1cI1 rcilobi 1md.nkm.Ie5. "u A
,a a I: I I ,.to .i pleA nbA. par Is clestan In orearli rie'd, :nrTbI c l1u.'CI6dk'L,,Pw"'. ', h. ,iticill. diLcon.clu, ,el ,plebiscite, liable ser cevotes farticularescreftrenob .1 Pro. bilitdad tax functions que J.&I CoranitL4 y al It doctor GOell do a ,,,, ,,, t.e rldlci ie ]it, Ia title I Cuib a' Ititibr: ,ld. dn!,.'fn
,tj del 1,11 -I de toolms, I ,,dl,,,In con reslc w 6i'le. Lit sections pabad. be .at to In, I C. -' C to I I I Co I I I it p
fi an In Lc quo nice man so I d7l; rdaric Ia probt unk, orrit'i6o Ile Downie, ,d,., tit 4 I Y"o I 11 Ida I al tiacaso do abra o por na pro ios sudarkese.
be tc4a.moa ayer seran diseuti. III .to logial.Inink climplem.,i I blcl6n tie Ia bombs Alamitos. __ __ ___ __ _, jct -ren 'to ,,it Scientist, del),
r corcent.rIet It, I,. oil, ,ntstZ tl,,.Id, it Ia p. ic en mantnor IA per,, ,oil Ia "a ucfa" 0. I" N.clem"
t. do Ign.1 mod. q.e Ia, rok 1, 1. Clurestituci6to. I Illsinaths, an 1. Vista* 121 1 En A,, pe;mC: PCilullock (Ftel an 1. piston 121 ,r- p 54 1 oto, I I v., kir-". It,' I Ila cgpca 'Uneda, ,
moditoliciones .1 Feurn cat 1. Poliel. I __ - - __ 1. I- 11 - I 3 orden. - .__
Noel 1. En sai 6o extritardinari U;Ckicor Ili, brilinie. kinpide Itido a a I ky dij. doo- "'113ac Ill.g. to it 'd
cktorindt, ,.,I Suez, esee
1.0allael transport, do till
I., 7 do Ia noche. .- ,art, ,rR A nl,,r vri, lie, ,site- I Mueren 23 nifios' .
chamente litinclos a] control", Z did, y to most qua st, realize per ablu.
Be ord"'i '""ir c oplai, para un Estudia el, FOrum c6mo traer mat "" !No se conoceri hasta cl dia 21 Ia ""'
,,I5,Irn. circlet, del dia del dirtamerl I I que ,I Oslo .Be etablere 11 Ilo. con. n., lugoNres ,it
ornitid. Per Ia C.miai6,,,bdC TabaJol I I terninnod.m.
to equelIcks qu. trn6n ZeIn -cat ewen, I gIp to
U y "' "
Reformas ocia its an re C, Ile on ,I . tirciliblellin do too a, lie Associated Pero, rins, , -, h -as
MbItome,,,,Pnfldi-- do lots ,! ., 6ni halla,!an loda,,a ,I hor ,it In iltftlaA. mil,911, P.Avit ,- 1 11
i ,sill'. 1,50.000 000 d e- G x 'Clielilk" zuearei ,I del ejercito brilanica. lit.
us -, Ill r-IinIiA Tram.yistik.,,, 1 9 laxones, pot-. nuevas ,it on cost to],, Cuota a -a de EL para el 52
T.qonieoa y Pet,,., do T-tros yt - _____ ._.-I.- ., remno I cropleo do inspectors, Ins. ., form! Nox.11 quo 3, dll,,,C a (,,do
11- r Iii previRtri y enviorlos a ,11 It 11.1to on Am I *a ", de Un 6m ilibus
P, ,, ap,.bii fili no litieve pronto, iii angustioria ell martial Ia 'a' ]time as tip, up .des". Hamill ema feclia III) ofreecri Ia Secrelaria Ile ;A-r.,iv,1.,.k, -C"in:,
r. "n .'jin
rt-11 n,,l Se"ad, I I
net I ,Ia,, do "'vierty.:11 irespo',2h , yqk,1!!,', smQkle "le"'o "lle 'r Agricultural lom rililculom officials Ile consunlo lid. A barrio. on Is rarretera ki :10 "Il P"Yecto It tins Iuj exigios, dice. levicnan s6- __ _ta x I sifuicii6in por .111 falta fie caudal del Almentiv lie to, ,Ick postpone in. 61e. El ecidente me produjo
I uc Is Iniciativa dt Lincoln, I ,-- h1hicitin rm.mento., alcimicus __ __ I imillas ,let Cairo; hm[16 tit, C.,r. bit,,.
ilrobloil" -, A entacidn
-Imc to ZgJa ,,, mend i I a it, Ins mjm- _V I,,-- AP.-Lrv: tin heats (0 26 or dicirm- dodo l3lilAnIcia clue PRtrIIIImbA a so. ell
crtii- [tr ar,,.,;7.,,,. IR. It", jjr,, puts. I-t. it., li.yar rats pod. su I't"A .11. Be prod, Chatham, Inglaterra
on n .I.IN- l.'.11. Die. 4. prl,,, ,in. cocattencl IA al eta i or to 40 Illas do I. .Iultil rippO.com te.tr'j.Imc no t .I-,. I : "'-III -'rn,', nIi kkd'a'.' Sa rkIa,_sd:" or a Inter till EIadmi Unt.'Inii.
1I.IlLd" q" a 1. ilin d r,'u 7i, J'". ml nrrk to ,,,,, rojoblerer ,,Ila nisn" nA',dm. dude hok mall'ginvi ,,, I i1k1'1n, 1br,1, I'll tluo ,, ,.,o,,.,,,rkscaj L'Itt itteriorol S.ad El Din 'Bab
It ,1 j1ZLIN a', lel. ,,, I;! ticrin jetin ini raipci CHATHAM. Inglaterra, dicierl
del B.ne. do 11" IA otrx HAMINA ticnIny pvcienlado snore car "I. do rent'. ner A on ranvi. Ins precles, Ins M.".I ,,'."d al'im nue .'s .!ecic 4- (Up.-Un hineribus's, precipiI6
nalent. no vur.d, re.liz.,se do-Innor. do. IdicAd r like "." I, otrIll I" r 'P
Iodkl t-l. .1 .mi 4i6el" d: F mands, calculation ,ILI ,,, ,andrort lea sellalan cirlarl ""4"Ia'."i" Ilar. ex uA ra al intrortere, PG. ':ci .Iej ""' ,,,, noi An ,a on petition do .
no )or It run 1diatri, y no tie 1.
A, diviembrio., bre, ricellill quesh1,&,'t."rsV ll.k lul!m ,.Ili- coonenrjrmi Con lie ealadur
he clp.um ,snl.cmrm
tatacidcl, britiri A Al I. I ,.or
bnr, Die, ast d a4critn, ran cat el in Ina d a Iva stile. "i'61- tons. kaake.mb,
T. lie I'minclit. Ur Ante it Fortura 11 do Put Ia 1 C I 1:, forne ot, p"I" ho quo,' ic.'P.'r.tlr.','Rp'.' .' '.'n. ,,7 Ins calcu. Incisfatorn. RztICKi V souratIo.; uni u "' Cadeirto tie IA W.ntar M.rea.
I
Pa., ,sibbieec, cl-rrenth qua Seccims'Cubalut do 1. AmerIciii Wa. dipitermiticties del -1 1,(ito
"" "' "" 11 .4%, me in ,h.b.n
no t ll el& gge,,emlo a. Ali VrsidIncim: Los Oesto inter. Ill cuil herii al con-1 d, rictilt cat BrRrk;I .de cum, 11be, do tres on fordo,
." I lot if. ter Works Association Par iituumiair o be qul- Is. -sat de oliclakei 41 T dice a, y .' hirl6ndo
id Sletulcl, coa igrh.". .:let xad
A u It In tie larm, ,.Job, in a an 8 infic entrauln. Muchom prf a. a, u Vk mi "Nits r a I mulatto lox
're 'o.1.1as futntes de a rut mi dIxI emakinad'.'. .1 Coe sittly. sour. K- 15 4 I ,., +ewp 0 6 I I
g
dur*rJ, ,in q= qria! In qua so intention expiator en benefL, ,,eICl 6r!td,.I ratd. at 84cretarl. dw Airricultura 11 '041-A
_on I'al, 4 OLD. inserbiara achor be Termindea, too ,., d% %in, PrIenutr =11al 7 ,li I ti" "I" hihIfturnedox ad.
doctor MI' io" tie "' *b I o_; it, o no 15 1.160" '
led. r,, I I act roo, a'. jr= 0 ar. al 14 a-- I peracilrock, Dicerisdatto do
Run is I o lic
C, 9 I ?.I., n "I I ,
'I d, cond r 4 TL* est6 ii. an torrid a 'on a canddid 4o a alor
ptn ,I', .Ill, I y -*"= .; 0 It Ile a n A a to' o rpy us murieron an al &eta r otroat
P5 d A to la. I vsk deellaracl n; hecho An al rng"u".'j; ''
I.j. d .4 r ;ij Pot 1h ento, on, IA tadom U1114"doll nacesiteran al i, diall, i -1
M
j .no vtoruna OW cumodo Iran conducidot a too hom
""" be pen A. M 'i ni complicatio 6 naym Intestate. So deactonosae al ra is mil 0 I too, linnalloolom n Aleilisdo
I al Scenario el prci, tt:I'd.'J.bll' .CI 6' '
Cat Clio ends C me I at tan Vill uskido Jarri s Nocturnes Mena. d axis cdjcdlo icagn di. 7.c no &"I 11 d
Cie I it I'll as 5 toy tit .el I a;; ie a. k go *I ka, pentinciar zert I ra
ter. tan orrikerkilack, i a "a r ,,, Fallec .on N York pitales, win vin, ell ell.s.
ofokp6 allu .,tie= en Is i al gable Ian diclendot an sint"Is. tq6UbICR.u,,,1mpaa a st .1 A el eel. ter A 'C"m military. po.
T", eta IF I q in ro: ; ccM
rum tit 0 d ,*, q politics an train I it con too a Ast a dent r.,1 onza a relatlVa go tie gum I ', last, It g1rat a qua Ia bombs ounce, del r an, eulcoi nL&do ,or Plreciox.,u I consurno anticipado. qua' Una par. el litersto I e S p sk fi n I dilsoudoicidir'" .r.'"miliecer, lax mines,
ot lie
is lox cam, no fueron Ilevadoo s.ntida do ate at Cap bids Inmedista a Inconliclonalmen. do richo a catorce arlos do Acted, mar.
,Iano pick ,'alarn s 01 Ali aguas que it It I 0 Le opreciable do Ia I dustria querls n fl or on
eva 6 o a dos a a a t I to brade Ra
.I It "As' R I Sgaleriss ,!pro cc sin I. dejAndate pa a despu a coo do if. El extimado do ,xicasumd an 1931 cher to anten possible, octor Pedro Salinas chaban hocia It to gards:1,.i
nu no so r Cagl.lalq A *AA I statism tie I a ma lag I I rejultel exce0vo y Penn a quo art oc- lail:
I,. In I do arm I tie an Petite us ue j:, lox controles a sh 'oe
P d tam Itemor itigar unit
Como Be ve, Ia Ciro~ lin. ,ede. -Agua pars T A A am BOSTON. M I mando tie un oficial regular do a
Fendubno plitntifle.r a I agun. "a., diciern lire 4. IAP)
fraudli 0 'I 1. fariteria tie
on teda Nueva y Ceiba del Art a as Jades, quedando on 7.90I)JI)i too lire d Marina.
urn d
C. Tattler. ra a] or do Vol- J tubm NO reducido tit 380,000 toneet d a d Pr' ell' Mr. J 'I rein ex
a nyec con re am ladon a p
". "" d' n obtener an conjunto cc do sesenta to a I '. Niegan cen Belgiado que cias tt.j.ron. Al baber mesuridadrot 7 11.5 de'dox meAp do stall.1mcclad hal La polic(a a Chatham identified .1
post b
to I I a ca
Capaeid It d "baj., ss .%6- 7rt'n'tue illonts tie galones diaries. men in un 'caudaue I Ia enrt:'rn -or Irnileeldis, Intel, a lox 59 miles I d8d 1,!.,, cl, nillmis que c.us6 In trAMe Be allunclase "not upo do pro
Coil I c ol.drn
ir 1 6
on delicadfstmo y Ia di6 an mayor de clacuenta ones tie go. I rapecto a q el text% doctor Pechn r3aulf1pastopp _In,'
C
or i me arourculdores. y que I
Abend. I diaricis". aya 81 0 Ina com aute con toda not. at a 0 &;Iola Ited J. W. do
onto y C raw Ia.' In' i at!
corset. Eja% fulli al principal sports, clon. Jones h 'd libertado e r" roall-falt :i j1d.*d. laid. tie lite
tin del modo noi$ efeciente. tifica, a Is sesi6n del f6rum eel "El reforldo Inge c rebouria d a Astriculiturn A, con o a. an lit, .he, tie ed:dn El pa-d ,Vhiirul.
ill F,, In El reforldo I 'onte.t" mullt!2 Ina cormunudores lie ban on ition a mentanarlit lu runic lpr in 'vilnizaba I 'I I misma direcellm que
adeeprokcitila por cl doctor Linco on los's.1.6, d I a mi a tildo It Univipirsidad tie John HOPItins. de:
1. S.cledad Cuba- ;' rai d ciental te, _I,. arzobispo Mons.'Sicisihae tablecido reservas grincle'Ar 1: l gokn
S-16. secret. I., I menfe bent, ,,rig" a a to a - .4 Ia ato; fambldn reclarid mill Informa-iBlillimor, I .delta, y cributick nt., pot IA
on tie Ingark croxt sesima In 1, quo '" in a de.l., me 1616c,, ri 1-1&4 .rIentackenea tie in El doctor Salina. to#. ardew tie i','I.','u.d,.
c Ia
Teminado so arden del dia. el pre. evidente atin de no It ed bell y xe ea; ,u9,,1.A.dm d --,pu&q
ontimaidamcnic it] Irabalo Bell- v mB .,:,L a. nice y I" to to., Pero I I rc '.orb
,2RADO ditionalore 4. ,INS'- 1,036, director or. Ia UnIv%,.1ci 11',.,j etit,. fn.all;.ig, 1, 1, priipl,.,%. amb
nit, tie Ia Clicartarit. doctor Lin. IA jdu'.,'ad',', dm"nmyeista a Ia admision oil I L ", do *P,,,n,, ,Robert H. Shtld prelvdinit, do Iiii I ad.,
fuieria c1l, aqtell,, I Yug.sNI'. d -liar IA suerra en I renclonal do Madrid. I to no ,,III, "on
e modular con IIIW6 aparlar atink. auinrl,
.11 declarti sesidar, stereta C"'I I 'it". _1
"' "' ctia Is rencido, el 27 tie no us furnhu ek, do lic "Itcrrkko; A '].A
Rod r. .caudairs. quo calimaba tit, _m7ciort It. 7';!cc ,ntilbuIdo A cliAral In del
porn testa 4-16" tie ,,,,.,,u,.,,,nql- d.,Id= j.1" mi' mintiii hov in tot on publi do az(jcat. AsairiRalkin EAtal costildenns do AzOoll It viombi. 0, ,k I .
,,,,, r a untom hriteriores. A C."t ._in ots ., can I tiontido de clue 1 Ili kcift.1ternols6ha, invIt6 it IA Serrelatia 11192. Abamilmiti ,,I miliva Fpaht, .1 rospit.lct, Doeer- moot
c flt ,pr. .,,ible colonel- o, 1 An el I.I. inrijere, In, c ,.I
W. do lingrems, fars In" i h'asta is %ictr y hiedi A, a I
., a do ]a nucho.
I 4" ,to- ,,A, Imia le., ],at. -i- I a verr. civil. ,a ei C,%,iIc,,fkk,,on -nift. .poll.
al p at. do !A L.gun. Ali. ,ArF top. Al.y.iii, Stepinie, hit .I. Los 1),.dv;, -it, .%obre ti p- $tit at t I
Una' dC.at'aaffar rR.',e i"n-trealucidkajEl prayeeto del prof.sior Gialclitchea g mi, 1, ,.rtr. ii led agu., del p, -to ,,, Wheeled. Un ,r- tie g1do no :aIn plecia.5 tit" altos, sillnrin pars It salient our ,a propour al. I 9 a ,,jentimbra univer,.1, Sm. -adiumeri ug., del dcAI,. ,I
-a trout is- Ina, ,,,,,c n IuCcpeci.liri ,n Is I -La trZon are;II In -. .dci. per
'I clcpr. Ccio do ley Created. ,I;lJubj l",: ., irl ,r",,,I, ii.I.do ,or. Ia ,esbicidnilde i Cape ari repreea al yfill, Ia rifictia d1jo: "Todavin ar lialla on Iiii-ribiOn Ia kitinitil. on rIArA de 1: ctinzar" y n-, I. me.,
A I 'In prisitin'. Scioln It Intel manle" to Lry Azuearcra. pine Ia rusk Le .nuncle ;Iz'
del-Chater crintleric Ili ., misron clue. tin pud du I ;I "cillet .,,,,.e Univermclad (a ambridgo flictiale- till limin us -Tmbux
fie I I" I D-and. Al flinnoInto aclarar esin ipoco probable quo so anunric de an.: It allies posible 1,16n c. m", *T','Vi ,k ]1 ,, ,do- I I'ek r a I"'In"s
notion do IA far,, an que ,r::,,i.dar5 r .CsI It I em.urn. antlelp;,. snore lax rerecsirlarl" tie Rz.urwr_ .,t,.!.,., ti Ccklcjirc tie W I i" "' I "" 'III
I p pr6xlmo y 3 of a-mie ,I one Co., .'Ibitrarin ingre3cs par. n.t4,rj,., CA ad.: ,, ,.PI, .1d,,m'a lte. ."d.l.dC 11 idied quo faratic importancis tit.- lemann Ia on ,""',ey ,','.' h,.'bi sipi"n Idladc'. ', cr
raibn let mirick G .meremdo azuear-ro title( IA
'liar, del rolerlin. Alauni", '"; P '4!v .1I it ms C ':,l "c'. .h.n. on ., ef,,,na V 1.
'it. b ad, ., ,,,as on. 'a actIt to wor. at
p= ,y transportar haila I A _st,6 julclet (tells ""' a' """' I n r Sit Cadaver meri less molodo mahs.
nortil ,let plan A In r ]a -nnimid. ort 1:F or ,.me Itustruairian ,p!r Co d "ol"' -;o
tren. : Gran ri'mint Aguas do net.' ;,,,r,,a,. pi".,; 'o;V1, ,., is Ils, I., ,x ,Ii;Itrpi.,rap ,cibir ima rndall.
ekm s A d, ,."iia, .1 og o A, debate, hu 11 Frobas ,, Ara Ile 1,
pueilioesplure 3O p! netle.a arm plan(ad res tie remalKella d1jerrin que Ilevar a -la, frUL111 Ia policies' .1, ,mmo
tam. y to' 1 'ub '.a j" I,", I A dez Simon pars celebra ,. Ia I rm en I mitten a San Joan. I'ller I habr Conducted,
,:oS ds tal"t.'.'6'31,'.ra cam To tilaterrAn o er. Fenian. conocida despu6s quo morri Sir. rsperabo A ?I i 4 rer us &a i. w ol.itniciado' Rica. dondr, seri nepulacin trick grin-'id;jranIr K, Attack sin ferer un rol
eri tie diez, cine tres y titerica del ArIgua'n. ,no r ,cambia tie. r1j,!: broi: Ina r.h"lic, ff"'rot ?I h d'e'gruca lon r enbarn In a
-_ 5 formal doll a Acter i ji. a ': . solicit; Ile. lal po islon d C in re ; el-Ahn PA.Ado el Anun Ell Tinting eta Iowan to bonds- des hnnn,,.,. to -cidenl,.
is I C;a.imz rrlai con -ItFia do Ins pis. __ ,ra, r%,kida ,nuintehl,', ,,, Allerw- '- - _I'T topogrifices. hidecilrilp"'. itenin. clu C orii,. ona ,itor hit, La. .
gicenc do d.t.a tie diverse incinle vid M. Kaiser, presfelentet'del Cai-jGemese pc hayan-inuerto dos mil ,"o' Y Agricultu a -1 '
nustro del, ,xa.M.1n1.r.,quti -, -i- 1ja
I I I arms del C::,C in or .as I 'La tregua. apparent en Corea es ,Atucarern Latadounid Fi' r os precios
z a eompuesun ,,P.L at drki ;;,idomotti quo I
L una Arigunnalloo an Ia, I I I
to oldener nueens cloud letter, into azucKcru% oil Cuba I
b Xulal.lr: Ke lose proputal, que cl printer ,liu.'
personas en Ia cruipcio'n del ffi bok ift'!dir al ab:to tie lasto ciud.dem do U 10 clan scibre cona umn se I J oil ,
11 j't eH.baml Y Mariana Habiendo 1.14T1,o promedios del az6car para 1951
1 dide el c n!aiiero A a n una esperanzaIn pernos Itorkelsdas. Cuand. Be --nlo A do
ad. hubirria. do d sou. I jo b-I ultinin pro.
I "'1re"'Iti'll ,l,_r",.;,",otrrkeA: '.'me a u Ia do "ll.l.
La lava y Ia Ilavia de cenizas, sorprendieron al I del lie d to I Isis interes.nte rose - d Vroblerna general .bd.to del To- i Vencera el tirmino fijado el dia 27 do dicienibre. cIttler otro, y shoes. ,61o, fiiti arer- El oficial eg do 5.21 hbre a bordo, porn fluctim
vecinderio do balsia de Camiguin, en bgs Filipinas .Comu restaliki do ertos ostudimil' Esperan boy unal insportante respuesta do Ina rojos muisr &I no lie alcollmul eta qu'_ cu
'rualqUJCr;L quo ha)a erifin lit siffle- rotre 5.12 y 5,004 Cts. de it' erdo con el puerto
S.en al borde exterior 1prolilmirk.r.a herno. creldo factIble -,I",. -- ,----
MANILA. Filipinas, diciambre I 11111"il E1.11"in' T)i lCon," ,
no II.H. lfil3."Ot F.rk ultimag horas tie Is torde tit, Puerto Taralat . . f, IIIA411 eta.
sets mill&. cuadradas.'d "m I '- 'P,"',.,ku'irnt', a Vb-r4d.1-,.a ?i.IV Die. .1. 1.4rli-I El tertiont, c net ]toward S. Lo- tulklmd- rurt.,
amdrimiles. P) Las autoridid" de ceubllaerl. lulkile I,6, 'i SA ,'be I I "
1. IZ.UIN .NC.".roulaccerl conjun vie vocare, tie las Naelonem Unitas A,,, el icklistim, do A 5, It I 1 448
Islo do Catinaiguln temen hay qua mente ;me lax cenlza3. Per ate. p,.,r: z 'd.m .%m. leina "paiijil) njecultul. due. Plamfill. p Ila ; to do allados y Como - Al f1jor Ia& 7.i40,U00 -wieladc, Me I'll- Eduardo SuArtz vas, dicI6 uts M.ni(i
hayan eeldo do,.,pkI,1.pCr:T.nu a I 6m %,,. 8. me. . :: 5 06i ,
c, tie ,. Id ks t a te. son tantom los qua so h to r I do po cualro itralic I 'lit
Co. eigir o Ias Clara bA .t,1.a, n1,.,.P.- itc, qv;e "lox miseries communists lu" Kelsor caleulo qtjr %till purde nab(,, Re-like.o. c.clarillerecial.rid. 1. ellj Put-Clikk Padre ., 5.106773
a i: stadia an lax zones milis "au a rgenIr in r, ell ntrigados", units doarlentas aill 'Itnelacno en ta- 1) 1, per It Decreto Prexidenria Bao-I
,volein Hibo a. 1. comr.'Lide, or ad. Am irl"'A's' a Cuercs cada parte- extuvo ecafriocarin ,I No .b.,t.(,, tie noloro 5249 tie ferho 3 do dicirmicle Alifli 1 1, :
"."' S decir ulintoz I perecidai PC .%']'C I A'11cal leprelipi'dZt.y. SPrn-en 1. 1. del d ,,. reati.1ii--t-1 -,rrao I. ,,.r,., noolkilt., No ma.,
fillook.19C. rioca, 'risales del ervi- _ban Ptric.rkabo:" Irmartea ,,, 1. minkeeltia. ),so" '!% "i-ill, pli .,.car cc, at. 1. . 5 1449
eta Noticlem 'XI or ., guienwilone. ,ustri6filu, ,I Gobierlio debt del prejento ,he. ell ,,I.,16n ,,,,, loiSiceita it, Taoism :107 Ili "
Fk Am ,nd,, tie 1, 'r recil, do rimern: Capt2cicin do albas sub- ,r.utir too ditalles do Ia supe tie 11 -,I pirem, pirimadilt. del .zue., Gileminame, 5 ON4
IA polaimmi6n. m epic ,. gocriel. I., letia,"Ielirgral torrineas Al Sur tit Arternism proce It, treg", an Corea. Ira-Los comtjnlstax siguen aje compror n. Ile trori do.zu :: ,
IA. Informan quelam sprerisionel V11proexidercle Q Ins", q 61, It 1 1 ,,It, do 1. Clients ocup Ii.d. ,'all d1rechn" a construir (at, relent .,do A. I 1-11. .11.11 flor el ccrel.o Prozidetioln] rilaflo.:Santio2r, do Cuba ; i,01illam "
.(total n cetnt 'er.clit ,.c.it.n I mi"Wen. ell, It ,ad. Per on- pA u, or purr Ia umiceelm ,it fucha,41.16cirmoin, d.,.nt, 1 colon Contra cul0q.1" al"'tal 1.1- mibli,.do ell Gacla Or,- d,,C.:;,,jy,1b,'tc tie 5,0698 :
as se basso w .qua an. cunnies mile. Ile Ia~ del rt -venir .1larid, r ., ,.,CCC ,It. molls f"" !.irniI1Cir. "' "' "' "It I a,, n Sin. !.
re, tie persona contlo III it .1 .Norle c re Pot UN "., mim tionen CsFr, I alladox a 1. quo ,, men lax 11111"FIVITINT ,,. wics 4 die'theiemb.c. ,11 ,I. Sk CII 1 3 ON7
he liar evneusdam a ),,.I,,Ia do Mincinnon. It y llp',"
Idas 2 to. I Cap. 'on Am 2':: IS A Ili ; rni.Vioic .,, I,,,,,,. -!VI(k hattri lablielemn I., real&., pain & -nk jocato . Y0744S :
L 4 d del d:.bgrd li 40 in r tie is d ,,PI;ot 1'. So suite quo My,,a, ,,i,
C.1 hambre Coo I a mis -, I, -o liar, n. r lo,
,ed, Y 'S A 2"'drds embre, forli. no 'Ili, ,x ., procim romedice, tit tales rinuts tie Za za . 5 05892111
,dri do lava Y Is IIUViA tie ceniamsEmluln., I. ," ha ,lond.: Rcinkpicnint. del Rlod 1,a,,i kill ,tlitir Pli, VI -. do .xvc.l Ca-ild. I 3 01"WA "
le, Sin tratibargo. cat,& In 11.apa ,.,,e.n,,,,n, are Capel times on sit Con" con Ia car'.,. !'I 7 r 1 .:,.I,2d. its, I I"mpeelorw. do In,, kin. %,, .Ili 1,odki, d1finM, ,., ,to 1. In I,.
.,I,,:. i, ., b PC reiviltepren'trin, "'it" 1,,,, do Ceiba do] ARuiimPftirre.,f.Ya Pirock lox 30 dies do plazo I., lo' guo ,clitebla, 1. re.li otte.rol. r, is ,I ano miluial tie 1931. it, a,,l,.d,. 0-4-iko, I 5, I to 1 96 11
lircriles, to Cruz Rota or "s do, Is boom. ii inens, tie or it Inco, Ins plwillfintrm Inca,, 11 r
I-ral latiretaillettle lox "Imerin, it A a out ,, ,no.h., kisses cotabl"Itlax ,,, IA Dia- Tl -.- Les p . plomediam
nuncio tie que, ban mituerto 141 Per., trimbe. Las cenizits vitIcAmi hall ,,,Om d.da por el rnle.rn er-l Porn odava hay iturneinna deist itillms ,
."has.".mill md-rarl'i In I- -'Arlfttaro ,I allu. on 1. isim. Y In. .,dz ,,,, kirnn ,-Illerioridmill.' Iles que solecioner en Ia iraticiaccicAn let Allmillistre mis all, 11 Into 1, J"
A V pro I ,;,in 1,1rcl,", 1,1,, rem, Sit I'll ,,,, 11 Ion Ia's I l'in" C'errr-l ST"Id. delTrtre'rn: G lerin (I Intilir.critin 01ropur,11 por'lo, cnunll,, 'All, 1, ,,, d ,. -'nc ., alcinales dell IA lih, a espaAril.
iAtro fugintoo quo huyen tie Joe Aistri-,,o P ., I, i 3.11 do 13 tie febr, tie ,,ucr conic uua de 96 Armides
I,] Seri I, n It. ,rillon mis -., Ign:d- ,,1,p.1dmCoi(,r,;;:n- !v C, 1 Wori or Ia cAIA oriei
-feln Noticiern com lax rrams del nilanc:r.6 ,,,uji ouprevisiclut-de aquil. frri tie Corei con Mmllchur". content,,, Y.CtItICAII IA IIIII-IIIIIA (it In 19-11: tit litini6tecolor. Ia lHArlon tip till e ini.nracin. ,,, .1inacro par. Ins
imade a. tan In' Into' v, e, ill., I c", Al site tie Verecla Ntn ,q crimuniplaq proincrtirloll dar ,tlaj.,.,rpo 11 IA millmle'a patado prrn provisional 1-1 -1--liko tl--- juitte., clt C.b;,k.s.*lklA-I. Ceiba. .
. :Ila menanjes, quo It = ad d t.r tax ,st'.11ifilatt all$ 'espu ,I !: sml.ari.
"' on coo sell. It ,it I- -.1i.de, excip, 41. tn, .o. """do "to' I- """- del me. I~, por,,Lott do M.ril. C.IrAft.s. C- ,'irn y M.nc.oflln. or, ,nond.IIW1-.
ran led 5 183 cobalt fit In III Px,, :i,.I Mie, t!dr:,gir- .cbi, rnma-c: ll.r,,Id.m: ,.,,,.,,:,",,.','.','.,".r,."'I. %tas, pile clierit. it., refl- lla.- ,rrib. del p.r.10r, n"mi "' ""' ""' """ ""I' "' I "'
C.kcaairl al pie, del m;:IC _ - - or An C. 6.1 do on are, A am 11 *. In, ,I, hny, Mon. n .
ii., ,?.,ntii ,-Emim. Ire, ntle"., loollIcAde .2u.4 in Inctsin -el puerfn r. I tie S;nI ,.d. ,Illinois]. 1. Iiiittoticii. mi; it borlin I ',ill. I own.l. par. It at,,, do
'Traff." PA""a .%;!"' r1Iicmc1o,_uuriolCsroIo9rk demise que, frorkle,, lines loc.) I it s'Puts. ,,I, 1. exIrct:e1d.d swiwot,11-1i'll"I'll"I Ia I-I"ItIll-n- pit El lexin do tollioltmoll 111 ckllk' ,,elnio 1. dwootork no., IA Disprkstlicirk
dos se in """" .' ph .1" -Itum .ric. ell .I.& ill .naidr., mer. ii.drj- ,,,, ,:;,jji Timcklinri. Seznoda del Drown P- '
p ede c let s a C.,l"ju'd,! I .1. Habana I'd" "" ->I j3,oc,,,,,, ,, W.H. po, rl htl,,,,tn It, An
o. It now ,, c,.,,c,,,n Able it teitx' ,r. .116rA an r I., tano.d, I ,ldrecial otlentro .1349 tie 1931. acen ,
imiliken ." oco'ce I r' or in In., As docir. do. hot, d 1. ,,In ,,,Ill., La., .1
'"Itile's",ml: no Viol
,I, o our kairlierm riblenct, 'ion CrIll.d. ,,,,, I ,s, 1), ,r in
In filluints, title do li -it"' Urildre, I fillind" In a atninet Ina
-1 as bookies dr t.do me, at en. ,ql'e ,_ 1.1"lil, "'t'.
gain areache direct quit oil. dde.,m cA -, Es ln5cerra tie oesrntA trilillitex de ;R. xlA flj.do Una time%,& "' -rle,.5 I tttrIc .ties lion .lit. ,lilkm.J,, .tin t I,
.Ir.pkI:,Cuntran al Put do Matilla ban reci-Ilortem diarins, leiA am h-21.', '.,r6dmme. y cen. del irrInall"Itt lel . quelev K- Hot -Iuc--. tit Ins ,191lient":
podrAn ser crniducid .uticomisilm entitle, on PanmunI6 I,
in a so kl bid. notion do coopermir an reir unn tubaris, do 42'; yoIlffi, it as t :, to per,) Ina Imerle. in I"'I 1, : an r."oron IA
9'. d.el"n,'.".i'd.hn't',,"4".'t.lrh.: is I 19 evA 32 Dursin e 1. conferencla d, lax dr-Itros Ifffrroviario it,. car, 'a" ""' ,I,,r1ndId . ra itilw ,to $5.0 par r. k!"el'."mmeecla. ch. C"""Il"' . 7kos"i cl,,
des. lod'sa a common tie ire& mill&$ delcumc 6n do Ion 45 mil habilantes dr. A run. legaciones an client. relebrIodit el 3.,.-L.a r.amunislas do. 1. ".I dei It, 1. ]$Ill. do A,.,,,., "' I" .1pnM2


::, triplinclam judicialles. lumps, Ile Ilorman ? hurno me I I ' '
crAter lo.r., .Co. dk "AT.oquc A mJrk,.rkn' an al Inset reart.es, Al I It Cabon to., 11 AoLak" 11
I- 41 cadlv,,ex do I isto tie Camiguin. an -is coal rali "a' "I'll' I vice 'I cal Charles Tue. o"r"'a perbilloloibn respect. a Ina it. ,1,.,-Iibr-: .It" ,ran do 47.10 r.it.ifill. do 96 U,.dox; do pial.r.c.a. 11
tirl Hilook La Mines, do r1re cii dA I I. c anc. A I tin Jet. tie 1. dolea.eirin do I., gp.lalioix it hombre.e .I.M.In", (,ion. hire A blardo pikerin rubann.,
on a "I IA C hr. S it r j *61. 4= 1ing case, 41. No& .r-ruil a,),. l 'codrincia
to large do )an caminoo quo ssIAn 3.620 pie*. Loo Jfta-de sit. she. A p r .1 e a aciones nld4o. prnpu.n (lite "III". a C. .vi ro 111.11,11. tl.,icirlel. par. ,I 41A. ,,A. Et Dimmer do IrAvuh,- del Mi.
ux Ft. qn, a, arm rocreger Is a as I oubcomfil n at encargame W sold ad., dead, cat proelo', dicen ilgil"t p"i Inca
dicen que al numera ,tie victiolums mu. I I tie 1931. call oreg, co% as -re. "lot"'- do Agricultun
produrture, tie Puerto La ibl. 91.3 "ll.pursta. ,,, ,I cre p., ,,n: ,,,,,gm.1ck dnl.scmpl rri ,it ,cool.
Mtn ,pot horms. r rin tie e te, no,, to al P 1. It ant. do testa 1, esti6l, I Cnrom pars r"lblr trolonnicento nick ,Lie.
tos% Impo
tan granite al color q a trottells us it it r I a lap toor I Can it .no,. 4 &kjorr. I., ,14jo do reartso a mus he MICUIR (Ina Ill PliclKillut salra plie. denr u(imero 5249, cl! 3 jdlil icg I at
ore U A j 'I. "or an dicla n pars' promise servlclo. provi- lirodujo 1.221.423 tonall Its 'kit, Ili Ile a "6 IA7n,. .
Ia v is al a del go a at 0 al agenda do Hesse a 1.500,0l toilelv6s, ,let. .,quo too grupos deassiv. A s ". I indite putila sionaleA, on A I 11 m agun 4% '. a st.j 1. R luri6n d1claid. ,I Mi.
peolivos puatio. Consideran quh celtrIAgItura hic dejado reel DIARIO data, an podido It al Ild, do let Inando art der n no d1scaltir, U I I1,1r;1Am,1g,1,1 cl6n dinernlinistro tie A
do flemol6r, al pis y a a. ZI tonlente neral am 11 Ins avionem y. toclas lax equities mill. com Settled. del 9ccrMa'aI'umr me'lut It asuidii do In it)It-y-e Ill a tit Is raglan del devastre. (nnr .- '#a qua at considerR Ilt Lif.a tie 1.350" it
C I j 'I soon. 13 da, folartim cLr 1031. .1 'i""I"
Do ,141 grislas del I a a Ia no." ate do to delng-Cl6n clumu. tar son 'arroamentem".* too dejm to d: itsattma"lioprliobarbAltY.vanidledlort.pm I C!, C"in de-los promellos del azilear. uo
V:It1rp1n ,.C. a asirs.
cams ", .at. .dicianes as Includable 'n'l a, res cadlit clue Is multrencia do a odradorri.1o, motion on tputio. Lan Libre Inglask, . 5, 10,12:1I s Pgn2'1. DAIDE A IMN A2 rcole 5 deDi'c.de 1951 INoticias.Nacionales


-Ratifican en Ia Caja del Retiro iail Agasaja l Lyceum a Maribona 1 aeo',!Se preparan, en E. U. contra los ',

Azucarero, al Sr. Garcia Llovet Cril~o or Ia publication de su libro, ,,Pe -l i- 1 ataques de'las bombas atomicas,
I I NX tIrl., air-a i t'echinle
__ eri A ee ----: U., vuel. do emrngoencm, tde un
Gestinnnl ino frabajairitl're' itiarititiop, tiii pr(A ltio, ya .v. ye too carrntviii : .e a rssd lD c ee n r i A nisl ','a-n pu IS
det S625,000., litI a Prio el El:ni'haa r dle E. U. l!ntCarnitile l~uolven %\ Jorge I'lidach., Acton 1'nr;. parte In m i n a l l primid ropaed.'na porla.f no naHval. 1) s confe'renlci 88 cie tfca
__ v hAbrk, Como Vn tros Man, cuani. hace pormperllu .dIr 1. IecO~r at holic 1.- _.-II- -- __Wfia i ti C on rc. om o l ,;A ~
., a ee n 'n rants aiN f e l elare mdera n pra fi- uud alpuein-itliao fecad po Pe R ele Fanhi e Atae 0 11t;1x Co e; ntn rda
Con ~~~~~ ~~o~l objee ofluiai ne a, taeteta-te lltrna.cnJaa amnnr a ac e en odebrnt,~ xon -bira dos After.s ne aledlrg72 eTms aca1 d cur
so~~~ ", ",f d. 'rIrtts ae t ilo ain rcm irn i ,me au ""rn' "ymr dA"d'iudrs'pe2 o aas 69 eFli oriuz pr x
lbtn d ,uin~ re 1tri- n 1 ,A 1,me llf lia d rbno dr l- oh ,e I : n I{ itO O T R L lr~ ue# aah n n t Fb oileet uloepea.de u Mednd hlds:Farc 5
R~~~~~~~~~ G"It ,,",nset.c; ,rhimar, 11 I iiefillffom pat hmd minira 11 !,,.ll an lore alert apnrri rorr Xm.Sos ld a frcmino eim 'esu e a rcil. n etnx.md- yFears,;yEaaa 7R.d
m ,)f, p HIt F-d -1,-ls a lnori dtImis t ialr fu narm1 d" no Ii u m its"n hschs ea f O M p, ll col.brxc An Vriaa dem ellne DC 1 d v a. e le t A ri de" e.t caitc, jmpaeudb enrB, .e t ol doiiJ e Gara R~ ts rpn a rt Pa -rns I .u In Iu Iiun D, 1.r d am rio u h n taad e R lfS a on rsde t ei T A iroq e.ca ad 1alcl e orr 61ta d n
ae rrc, ncat -me -m.m ,!A,- n d h l ab o f re MoPi r ntr (ie s o ur in,,n I a ta d de as d .u e .,yd txpita Alu d d, 0a Dor n fe i lss r ii ad st i o C a ls LAre s 14A d ni d l x l s G Mc m d r h" ""
AI via dnro a ti: 1umdrl ~ eum o tre de H friend ifer Jm \ a. arnt. del soI de11111 ,tna m ., A I. nr 104,., rits y lm noe d ir e aioaea ns egn tsiudcoe a ietrd-aDviind e odais eoe aal D n
on r l" .a ,,,,nn d, 6t onr n n n u i u u i p e a e u s r n i d d e l trh t n d a t u a e e i a fr s r c e ~ l a i n t a s o t 1 mi ( i l f n i m a d o s ad s U F r i d t d E n e y s e e .
Durante ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ IFO M CIN CU TU A Isani eui poibl "I, v'uln, oi n nnim, ubi n nadpenrehmnj. ea- .- do. ine .'ealhnqeprceIrsd' ag acltd orl C C.ds nno rt d a4na elt ervmne.vcnsde a Jn
chn~ 111.,f rresadena .lroA Piin ,to IIIe e"rRo n'd. e u o unnues tae llyeu uar stm m reo bobd i e x'u- I P'6e las2bloe e n.d orre urmeto nil u nqel~ae es u x
m .e n L in d ;e:reto 1 nombrmieni rol '111,1." ;in AI e int in t dn .iI ,n hldsu bin o s riki. I,"'ter 't niqu r01,n d seells T a i) ; eI6 od de xodde eiila .5 rs-vvm s .r.or 'ga pmrrrte dI 1,te br eid Is e bfri ad
nuevn ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Aucnnr to ird Iit .i pii .1 8a ya ,-,mbid'. o. mov1--, ,letin .jr :ttun Yi Zapata ,1A ,Idc.Am no M rbn. ssretrns ePrs aau r e etetmcna $0 fac esrsnaindspre hm r. .E iad lncpl .a i
tena,,,I, Gpci nive ores rodro lom men- bidomeh al o frmecimi a uee nto or., o v e h m njt apuion doer l n be eicr l lia ei mlo d n Hal e a esosbiiaesqe clshayteiaosecne At#
.ilm Mili,01 in on dl Jef' e "' ,,j ,jen n, .te eni, T.'n, rln i. iyrrvenn 'k Chong'b "* re lturraia n su rz eoqu n grni 100 lh d l' o en ga ntrs p ra tds v e3 da aa elzr
sta n dhe it rn ern. e 1D er Mult leat ico l- eN IM rotldt m I ns11 mto h a tisn Amnro e r Mo tA n e"l q este Joupto brnt ,a de t i xl, y n iao r DCe d on t& rn aunde III m.ies ,"r, do In L,, Rehn on ad ,.,,, ., s.

Dijo ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ I Anlt M4icud tolo ale yenn dintio -in me, Nno-ro bi. load, tmp rada d Iaains %?eco III 1peu aalrres-do elsrrne enrsd o.Isdcoe osioA mn
Ayer ~ ~ v ,M rhtao aton'' Eur,. ,luet it, a o l onr "n m""a .,indm ,,,tro. i v It 1.dou M saban deardm. e t odI in .d. d~ nou -d Ia A d- b cindrnl a .d dorr E1.e Pere- do d Irn Iare
. Dro etnr di O e o imrn ,. ae ,in. qu ytil!%a gunreai 'n Cu E ee iua'u n tee n Sahm nse n oopnn oiesA gnins latsa sa udal le pe a o bsLo Css sa snhzB r n n reta nda6200 en -lfi mofr ni dxesnel e.I n. """' 'rat se v'kent' ;Q elt iee? u l ocaif d ;. tro pa'1l s- u n n qtolee edsbea a- o ne a pdo( eils.M -ao ia nlscuaesd ioh- ioB ue e r .Mu
saar ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ n a -lst -acae In Iet de ,a Repu,, c ,,,, ,. Id Aon --\ oi c'I "e Io n im prl aa neculacna d t"cla m eHco dlaremdrn i Rc.Rl lA M Flora- m4 y J11:ak y are','tne .Ad nuri.;' 'I A 17 ie z 6 "s
"'j r ,a.ath molln'mic. qulur P. .fdin v. m old, nue laio M nc ,a i e hced laa'rco Ie Iu no ,,, I va noi r '"lt 'agrt G=gn mrc .xei e tls 0q eh er ao .B seo
hatnI.' ";% 'mr Ccum' ".r. nnp l 1 too d.ts o A ,-W- do yo Erd r"Iu n a ue s a n laa od rosnnd selo u pr Ia m,'r.A p- .ol i, v 1. d el h url.
e ni l n rf ol fr z r r~ n i a e i u a ,O ar n u o it o e nn y 'a c of 0a g aue I'n p rofei' pd r .I nme rci c il A c lid d tr tiei a r Ia n AIrW C d n e d d dflur on u trot d 'l ,,Ill ob aI' o h podaZ I1111 o '.r
r 11 """ ;,,,11 'Il I q ,tie a ta, l"" e.r .indrp tariuor dirlo AIO O rillono de ,,,,I d," ,reollaci det!'',. apasjad dbr, qu 1, ,,,n, beio ag nlns laoaoJa ennez o oeninq efcltr- fr ain r at i o dI,, G ena vn da. i
,ad ,u ,u do s n 1 I gmE I A R p l o u s a ~ s e a l a l i a o a a h ;I . or e nth inI,. mrh, m drIe.n e l e a a e e n a l p i nc u o i a a s b e l or a e a r n t -e n e
m Is d -m n Hrdo i .s r:,", ;, ,,,, mi oAW r., e,,I e r r In Ed.I,, U dn, o e hru b a nn hl si mc ab n a on 1. rsed rain a i o d-I !I. rd dit 'IT.r ,.t', % -rlm a rnc T va e y.'e lna J17, 50 de,,', ',, de r!n rapidezI d,,, ,,.;,. il,.q, yrbo n Pa.cr. 0-tAnge. Gpnz I(,. A . M ol .,.ir rn
de p "e nab ru w leenll do Pa t- Iule .ra sat ,sm l -,n or I I eon,- el pr vhlo l la i a e la c n. m t os ar h nd o e a r a e lhnrr.,J BdaE, tba ic i as d i n de a trmbl c
M6-in ftn i- r,, ,, ,,,, ,1 cu s nr (!,"1,, .em*". "I.L m ,d as lnp e un c 9d" l11ld quueclmlcr Sant hNid n rzs nie ets ntm s a h g d og e ub s y sn t a


-eii I~ m ,, ,jr -IA -1,dn 1, M hnhi d a id. hlel lnkt ,msv -, Pr a, seudta e c esoe o nla n usr m u lc a o n mr-nia u A -od dill tim C nla ata di -Iprauoia e nrr m r c '! s 'tr' n "
Un ldn C., Ameira So xce ni a tio, cuorrrted airpbh E.I'' lesgti int, .culral 0niY.,r, a c n u ,P bl Ien l~ r i lls nr tin.'tf l'"Ln ,A rpsa V nzln.Cb ,.r- d nal xicmia E3 udr jm'', '. it1.ell ej mto r i l r 0 1 enir a 1 o anaio n. rsonenta enn ell fin dobe camno trur .it bebr. o I'( "'euno leo d isa-e1atsa l opud ua o rge 'ei iuneS lao "" an e Ir a dse is Ie
., n I, -h ml rlno'. d tnmobx ,admeu dA it,. .hf+ dis 81 piniti humprir dI Maa Lo mralo. dodi Maribmcna, on o Pcndc --Elrd Marj. T,,','eypieosaxlo; udds elsistn~
dn P I tiu Nl el Adfi PiE 1, fiod pi lne$ .m Ia 10 dlA r" ,Ida fiu insdne!a rnhie in" n vlvi . rrOmtnror, I,, G, 16 ,' i*;i$ W :EaNC:d a mltn:e le r ark' Po
COM ER I~ lE S a nubn *ndna y a ,1, :1. ,ruburmIdcrn" n n osn rAI 1111n ni. ,,,rt p ,,,,.g A,1, icbr n Irnridero Cark. Aen tna riia y l KI, blca dade deiesplcna oP" uiia
Q u eP ma, 0 n ,' ,1 N I uM 1 i" ,n,4 ',I Ae i llss i n s no tie m u f l l I or Itzm P nl Afe ae irn d. ri nil j uu, Ili o s d ro m p ns It ," n t,!.a ln d p r s s a c a ad o ci g F d ci i 3 d l u
w i o GU scin rES o .i e o u 1 101,1t, GLbern "im t In u d s r o p da y b h m e pr p r on r u h s ra Ai o d z r ti y oen br l to A d asmetie pro i ies de m atr s o. -, Cent~ r ."'6 I, = r', auo c
o m ei al mayo ,," r lh ,h Arts 111I y fel I i ~ .A R CI A s i pnnncdn nroain e I Anr f rrs t rnia, XPA drd e cr el Nmnn l m nd m ph e Iin eesc nn e ue ca d car n
ritala R 1, b 1 4 ,,- 'I-2% ,, i,, r qu y jtmb r Imsensn t Caravte ys paodsla flu rr '-m. prienln '1 bre r'd Sr .a In- le'.nri bV lrfrrlno a rset ebj ls a siis ebeio po le o c

530 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ N orh Av40e N.Y.OI te, N.Y.lll d .oct Ie Sn naa ;10ui~ 'In Flra dej micasa onliabe Incr de e a u a a ga rhb l R iCnid -a ne aal C we In dei n ia K' .al Gfanil, m ar cad c A'
,.IT dI ct rl C r"'~i s r i ,I r te A d'i d sA iLA Glar .pre i c iut rdel titl mdah r hallrarfli R 11i C. Tt* p1i'io P!.di i ., n o pe c b e d la e i n a
Ceie t e m IER S N A T ,nn ti t n o d a l g s a ii a e 6 2 1 a i n n I nr p o r In ra n p es ., r n I dmn,4c a l e r r r i a n t c nnf re c Nn e n c o a ,n r 'ri n e l r t m i n r s i

,b.,,I, lTN AS N tm aaai adailind s vdnierale a to aae esit d a ciepnda y la ln ie Domnge Jno :r:s AtAm nti. sBbr ?,,m ooga Magait qarianei .,ds il e mlaa inoy o
C, ~ ~ ~ ~ ~ ~ Alit ,Id, -e CIpprd F.n IIn 'n -a I.,l d Grinnnam. IAeReparotoet te n YWl a idr
-~~~~~ rii. ymeg o u l"D ad lL m rc n i w y o g d I .a teri r me d u a in E an ox, n esta 1ciu a -- c n e
t~~~~~~r ie~~~~b o leu e r a d o 1n4u Fe nir i i fq ur tr a t rrn C1 1 d n rio Cluib n"nra a s P a l A vo si d b io a it-n -m P c d u eoMe G eArIN lwaid e' Ig u r m e t d e .5 d e m ayn ue e ada t e i f c o n s i
dI Il ,n Iu emnoF;,rI11.1 fill tinr, dssn-a. Ed"'d 'oez al nrit g .& n M r sddd W ee tafr a a ro .
ro m i n o " . e . n s i, s e u m d eA l I da 'd o h o l e v N s. Yl aork d y a r io c u m a l F l i r e N w Y r ; f n a r a i a e l g o c
pke aritim dein va o-d is (,,# #1 it, Arrd Iatte. -l raqur N ". no r ,-r. H1roman, d,'. "I',,ai .d 1.119.r ","A'. enS ,m ii ,s, catos ,
,t ,. idlr1, !ar, .i~ ,dh,, I. I,,y. Alo0Cs rbd nn o lo," 'a i ;i a 11 m edy. de i pintio ba ,o er ,, '.1 Alir I o n s'1%. ; fi n me' urn y i as a p
TIr.n 4 1 1Io n ,x r s a d E .t e o r ,l / M y ; T ',. J.e y C .,, G KI ,a N" A d d e e s t c d a n Y g
A -od de W, bras d aCo -N en p qu no tie Ti Jr ell m, dead one tor myel deja dist z&
m1,1 y,11 In(m i ecbrai nus -ai (eIcn 9' A """'~n it 1.b' lnsituemod do a ,. dex Sar."7L ; P s. ue se tr atnin .flno r n,
d11 dlelm G,11rn .f d'! fuerr 'AbIra rierb Pondrua. Mnrip eia AMOCOst riva 1 ,,,,.,rus d" ane.iaine rr ra oneal de tdsr y rd n
rhio ou ,I) N 1. or' aa~ el hatc.Itriadne aea V'cen1 "~ics 'ila a'v.d aU i e1=dcrts u ueirna
Inni orm nor Ile .a to oe "ai e n pa a M x e i m (- '"" a o p r c nn R s a r se t n i 2 d : a d',or
,~~~t emp,_ ""." ',ant IdeA F.ic 1111 11 M,-c n In, x. . I uotIY: ,.,nA vi q"I v "e -, a d .h,- d 1. p- f as rmG. qu el enrot ro divn Dr M it gip
m is L ro 1, ,, n h i i M d id ics tv a t ,cl ir. ,,, s o etr. a l md i ra t.- dt T o e d, C,.,. n; dAc . n l r m G-ci ,o e d %n ,' .n h n rued 6 a d an pb r t 1 5 el p
ds$ ~~~~~~ ~~vr r '"" ,- ,Iliy "rt In,. so-ier So tmp esrI ,Ili#a .1ue d.,cin ddii de IjiI dlor.tAde 1ernandp1. -,,t -tI F:,,n., ts cri II4 d.l -9 5 no ,o rma ofr ,s n o .1.P o
~ ~ ~ o Pl ,, ,, . ,,denen ,ig r e nue t a n a ri A ne T l m arin Cy t l s I a i -a n 'ad R b n L p z I c l r d e i n e o r a m t r a m i e
Inn ,gsj 6,'nall ror "r"id ,y n,, de.l 1 a j ""gi (ieio an .rdG.h IA, ',h"d". I ~ Umidad ri -- H_-_1n___codnaoiaylars
F1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ch d .d. Monr 6,na R Rien Allmn, Pto ,y -1 1111 i-- 0111P1.ana pre11seInti-rir, o 1 cn. i ctilem11 "t mhrI nop,,.btie.; l g In Jr .d. s d I .- 1-1.n
rl i a , d ir, A k if v na . . t a tS,'.,s d, ', 1 1ri '. u i i d i n r t
I . to ,11 poitico.pern i;,,r -Lit. tie, abro. I I 1,, ,1,1dpin dmisilrnz as Xndir stod lptijini a,. 111)qud,, J queu br, nduan ,",,.d. .
AIT," oA A 1,1 Edo.o del. ,,rpe,. r. ,I d d.te br dij. M ar hs pa iere-,u c-cepten pre-m i hana. de ou hit. trat ),, d
do o -I rnsiut deA- uvund E'e a z Ke de.l, v ;,," Peentarse-Id '1 I f . vi,-lm nt .n Vla. ,e t ni .d.
CIA~~~~~~~Inttt de Iedcc~ de Men VIs ,I, pr,],,,. del PParein- duoizn ely. don 'Ir A'" As'I'"'v M"di" dalo per S, I 1".uaie de a .Ill.0 ."l. ab . ~o fd p ,L.
d' o r_ k c t i o R p b iI- r ,tinrr n I 11 "I"- p r c In -'lia ( '" A h, mo i b ,c o C no ntbre d EI A m rn yDl s ci c o e fa j i in: "e nn u c A ti t r e
d add o Ar- A rn're yS C ult u ra d, In il o i ni ., ll.i -. d o I a ll .d; Ioo at M u d il o ni odrre-."a s e i g u
,rl~ oi i nI n t 11 1 i : -; I~ t b i . ;. od I r sa u t W ' I I A gp 1 e no ,d C O .n N , I Li n "sT c as' m hy d l
7 p1"e rr Nv I' '. 3r,, p In r ol umin ci v invere n c io r b e Ir In .nO vri a Re r l a bi r d a c nlr rn m u e t o
-n -oiv din lle hdoe hganidtir d "" "_ G- e t )t.r o M i ll sn it M ar: d e T m Larand Y 1,I-11-- \ anutde WI M o dd 1ri d v 1a u r-1 .im e t i i e e n e a n
Iio '.id stc s desna io El J,,i ill dadV O el %,,I, C. H. Area Lo al. actor". Yib n prsuInd porIi. y or
oa Io n, doatm no com let Nola ellcad el Gtran Ato. heIsderdr uene.cn
Hxcinne APt,,Irxdo m,,,d d. .- Tle 'elzad d -t a Eduarin ts do ien Ament rld n-r
AIiulua conedind uniis aurn acndcrnacet detl Arba ese o pi rbd aNo 4 e'6d
Ixg pmet r-, %,-, de aWc,.gn, m it) lie plus dfe c n d "' 1'- j n oiemb r n des I90 e sn o
, I 1 1 v 6 1 1 - 1 r z .P r or nA n d z 1 1a l f i 1c s r l up e t i n a i t i t r s -e h I m n s ,I 6 x ri -tca d boc d p r !
pjm l p:. I. id de flr- c rm di e zcr Ia bpouc .l eads d, I m mil d Gin j ,an d r ia d. p emn,
bMM n ila -n -1 ,rn Pu. .prto"eso anon. -xau 110 Per i)rm j .,~t i GuFe -I t. ui'd d. a ndicl ord l cntv e .T ltss e eu e sdejpia
,N____r,,I.n ,as nti ser iluod dio Garnn .' ,1t G -rio D iga d. p a ra nniltinrdis ai "'I". rITrI~do o nudrs s e l '
VOGUE~po DRber dcd. murt I ,Ios nun Inez I Godorn 'GomarAdr Glitrm ,,d ntud de,- ti y "erlehl .CII 3 eir.c dy iesnwa msetc e de dpcr e l rsticcin doAvenuts,~~~~p sa os N. A1br. ]Ach N.d~ T.ls Aei rh h nb on inrdn.d ,ittra t-c~ iris d lionn epoe .u slel i a A i dc r. ri ,,s rior seu ir 0 po da d ~ o t
,se as ra ,,I,, Illen ,n ml, es d. oe as i ad en ; P.1,a prmarEic X. Yor yeiet mI'.dioxaa. ri" -or s10,crl dm nad rsa i ua -us o se pe
,eri ort .a 1.cio e ZAenera-' orle dein -ner Anelte ora sD n o rl miqera d im -ee
; Mari ,aq e tag o orro ,I ronder J'diet ribuna nure o qu ht, pAmli ruei .a Inpa delil-il n" An hard do ,,I Star tieo 1. des-l! 81t e I .r
rdsod dn mind., c pAnr ., Iad .ua Inse ci na derniidi. I.- Y.ce e c r d ot s e l r os e cusa del a d r a
s~h,, ,I p ro ls de ril a l dqu rn ,e t su e llad r etidoin M o la irun r, e 3 Nan va i n del Ares o vitvnt por n scs del tj.r" n se abr id o teid ies in d, v, e ,ncimito decntt,
Mnrerrat 215, d- dest1r en pis .011 As de. Moeoje Sbreen poovArsr, s., '" 'ad. 'om Iaam I go q~ o ., ac It d -a d n ",ram
0, nt sonil. ,emio dec m a in ne t a d: e ,fl eltas ,j to r n di u in e s"; eoltlxi Tr nl n erns:A udl heCa- el r vic e Desjin; .,izaci ; de '. dePs u dg'fn u n
Exp1.,: -1h, 10-20, 161-24',i. ,-. As10 ta bta reerlins GArr,, Euob \- ,I deive rr i empladI delr losmo debdo I .ua n ple
4.84la cptao e mto ubc d gs ornd sqlus, dr y7 ctr adviu n d C t Pr l kmi mer d o .u rjon Yai .et AI e id i" An "o Ira s ole T amb in Dlore s e Pri e n
I dcn O carGas, onde riar on doitb il v derti, mi ern lie dto dr n qu --nue a n d feeaisorrslscm ddds ac fCn ro t I Sereai
Major~~~~~~ ~fisa Aomand So l.ct el pro, -r n nTR1,A .N ,pi.,,fr o.1.0 o a Ispnterco s d e n,,I req I n ,. e de eo, o e nnca d ,,ernd
--" 'f"'" i1i4dr, I,, i~iglom Inehnricu o ntepj dR IA] A uo s = s uno--H mnj am mradldci nlcd o er ai-~a
6; tA DEi]P~sd t t 1. DEu1I,. CE1 TA1 en Id metr 'uic "dn defwn L. to mnos d eo A c d ,il d e n er
Gtrtoted do aa s que sumin.isTram dii Ing ng Noran .re r' R sY ;'- P-er oil 1. 1.1 odsarid,;d ,aiGrrR erahaAel snrptlr
C- deml Trbu a an a e e eotie Cuerea serar ab- e t n i doic. 0 ud A tad o r
onscientes~~~ ~ ~ ~~~~ I m otni eri u rs i"i ,qe ervainis- d Puatoloda el n!r. o u "' nen R l "' a
*C n e nudoobedr u rbs 'maa tie mors, nte ts s ,r,;am l osimo p-ur rmantene r taam nt Cinc6 dnver ,e ,br ,pmda mr,.,r ,. .,,-, 1,lng Grover sm d il.0,c
-~~~~~~~~~ t,. con mismahbi Bakernci d- s-r peocnimsil aaad yre ncn elev ii-a' a. 17UNO AE
tpd 25 ocd rind 1f-0 o sa an a d o l r ti dd sjsa aoalse ,; por l"a -n2, Iu A ,._ab M i lun pe g c n r:sd r 'br"d ,oaal,djd : DX r r ,,, ,n in-efl
n ofi de mas ln a a ae et erar.;ii e onpri r~ ti ,Iert In a~ ,hhn eitro tm sdnd -psn in etsdodenrtri ehr en:o a
F trnanda, hal. at q- ap m. r dela i del dRi, rden .Ra irn oe e V le rnqetn ria Cecil F' 'ah -ert o in-d .44 doiuoerit mannejhrha Al t aar a men I"',rens _"'lvi ,y ,e tr ara ya -rdiatrna r e i "bl.aa lD'te e R het uc
Soi it t a PRrnEndeN. de'i' l 2Ym r e -rt e st p i s n d li d IIId l pr pr e ri e ig i n e pr c a a i ar l. dtprAlmbnd orl e o r g
4~~~~~~~~~ c. GHnot n" Ao nsi 4eore j en J o n drns A in ro Ce a rn de mn Ncin .pr Rn eGnal rn dta E e:D Jo
-n ,o ein d s s o b a ui e u n sae lsm rn _!Ip -n MILAC.ica tiel Clar qu -e eie ca ,6 Ma ria ndm fz i rd. al sur
Iv.1ti. iA1. rlsln o no Iia tide co.'r. amn verms. _1. m r nj An. Ar it d n a enc lan pnr t eer end a B a e Maor utaejo penco d cr a n: mi
-erwi conre -1-i par trirnrbnd;; G.ad !Yt que ,,W ldns Arimnn,,o t.rer n- hab de ,,c: daobrl debr ont to.er ,ie I 1,11ntrl.aXi Ga .
Irnn PedraGa, drei ad-. pdr N1.1e -m.e-rr~n .a Cun. ,ao denhd taaa S N O -R SN A
-D o s ,~~~~~e s c E E R M itn Mar de. h4 Rat d i nn eo r e .i mA ,n n r ,e e n~i" M'. .0 1 I In n r pu dtr o ~ - A h o d d o Su e d o d ot r 1 TNa ti o n a la C i. d, T o i
I rt naor.,.in I U i l ho rCa ai.e rcado No, en n e cr r L cenci1x Fu sndI t do s rsyFanasbenuia epc
PA,. TRAdES TUT_ Bp Ile fur r-Isidn 1,. ,I drnn:nertAI~,2 otir pn oun 1,im I jun on Neticted 3, mtcuatneer d i ntr ab pra' ose
an ,,- ,,,, , .r 41dn. sehat cmeio n eit d gannaatan L cdnued. r l ru eoi-d a e, n'Rsfids o
dal. no-.A Im ba 1.nt pilral n p oh. n aci, capital,- RC : i Iberta tn.111- 1 Cae deO b m 1
raimpilifiriscins ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ e tie dlnillma Tribunal' AKe Yirt fuie In, erI iticridtios Ad,[.nso ,-_I& pa ns3,1ve. Dm gu J i P s. Abfo-v Sa nto Sur deb, Jim- ogi I I h P r ecef "obre Brestacf eI
G,~er NarEIy Ief Ie Centr dan T", sculio pties o.,, i, rirtio .-I rr ,:N larsd s id terafflri rtid, : -a~
-i~ sc II g Iv r n dA vt .d'd dPr n. ,a 11- 6t N 1 v e r o,1 d ev d Cq te G rI n o n'118 Co rd r .a d e o
Superfin .ials lI .,. d:, .11. qure ,ontm AN EU l G TA 0 e.R pC n a ,a DsnaV acal de l ua X 'ith n y Gdurri
Sta du ai en d PA T.AW C., d-- dete CaR NA inir Laur Lnu e cld a in e- I, eto$ -l ros~ ra Teea S ih la d m rc
I46 W est C4y8thn .a ,rl d., AS rep arn m e M iasl d. E l d i ,::Ae nm t Bni J r
~ ~ ~ ~ e ra se pagN .es 'e do' Ie 'e st drca l T ".'l l';, "i o.A s p CP o et M n r " sP" ,ra n 9 dah .bdl, sd ice: r s i.
R e. Maeku ri eo d n .1 .if ,t. Aa l rmdo ,ftori Clip c; der G'nI'e Pat qrme 1,'ij r "11 IL dM I w.s MY bi Rung. d nan,I q-l ,-4, -e "'Ia Ins cidl de. a G an tanamo. r
1%~~~~a h a -e '-Ia A m y iym A u Y yl s 1). .O .mh a h l n J .,f e rr I. rd a d e A mi
.l~n n. "'! 1',!",,b ,.I ca ev- G n lexRdi~u -dos -0 y.r CenelleenNoticias Nacionales DIARIO DE LA MA RINA.-Miiecoles, de Die. rfe 1951 Pigjna 3


rn--rn- -El nuevo tributo&Se reunen ei dia 12 los medicos Dan anticipo


a los licotes se va' aboratristas cinijcos d uba de exAnenes en Se A iqui-an

0 SV a eglamentar i C Conerciales Dos'l6cales ara oficinas o comercio en el
1El actor tendra lugar en el Colegio Midico, y se c6ntrico lucar de Marques Gonzalez casi
Se trala del creado por Is, tratarin importantes termas de interns general Es par1 el ingreso. La esquina a Canoe Ill. Se infarma en Caroe

yIocbesi a A .: npricule gerd en eero III No. 601, bajos, y por los tel6fonos U-8651
Er-. Glbiernr. 4 p. m dV Hacienda LaI r'
r100Ci incrdiooacienda de l ioh ri in1u r CiAInPI o Cn d HS pi s d o u C ye U-9745.
tonp lpyep-extroficialmente-que a n el,Celegi o pdico Nm ions iddlc pa de pn n s Clmerplpe pcor. cop:de un_on re lado rdeath n es ation" Con nicitn Bla [tie [a Sociead A% e ts r ie CR .a, --de iaP e. n s
bds entr ppepllp. el pp istrtpdocor pp 5lpp ie Mi pp Labraolplplpj pipo. Pp.p.-fts P.P C~s P~l~ planppppppp Alvare yDiazyriepitesen tivos de losICnlcos, con el sigiiien'C programs: surI fallare par aprobar u l SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN EL DIARi D lettr3iu Y y iater.P. 0 r a rest.-. la Comai6n Orgai lara (do In III lure.m03ta0pslp a tiIL'nt'run ldo MERCOLES 12, 9a. m. Sestn. Convenepn l nual dp p Sp dd El plate parn matricularse esta U rrtora arinCapdepherem pi t ip pnipuaio sabreIsms lbiias. inaugural en l Colegi dlco N NaICuban d i l Miacp Labprporls A s ab i d I 21 25 di pnep sertinenptpesppa fin
Pilpaprducto so pdestinapp pppp pp Alppiiplip ppp ial. jCliln s esIintelprai pr los doct lu e, d 1952: y pps ex imes peI pip: p pI, lap dI pI, ph ppibi 1, plants It .del edipp.2,incls de la Cpal del Rellp .A p i AnIonIP Spl eA. Enpllp Garsippclebrdan ene l plspdepfebrern pr6 pI p I p. p pp l u colpcp1en d .dltroml m e h. *eh ac.rddon pE ripici. doctor Antonio Sellek. 2: Palabrpp. Pprpp. IIip Tpppp. PPhnPn V.pidP. Eml- pmp, pep s p. munssplppl dt,. Jp pi PbI Cppp pro pli d p p p t pp-p palreblppprplpprpp podiflcppplppp ppp l propesor Angel Reaud, prebi- 110 Unanue. Vila Mir uez. Alejan- Erne planp. decAnnt i e C encia Co-Ccpppp rO SPStt .Aeqrp q aue viIju royectts,, mdiente lm cusles el de'lite del Celesta hMedito do La lia- dro del Frade. Art nn o rchi. Aurr,- meretairs. Exptonrd, dI d ujn d d u Ir ca oen cuestiin seri exiailb n. as reldcnod Io Inclan v Aurelio lerntAndez P, i. oditaicarH nr aua - erlrs joe, ipt,'m nt dreI Ionc uandla el roducto sea vendllida en bn.3: lba; pv e dcnod arca. PresIde el Congreru reI.d4ctor oto a teiCusn-- imiart, Jaanee, r po rit c ande i, direacndet a p iner
cabarets' p'mtablectmientasp delp j loi I& acuitadi pe Medicine,. proesor A- Anonin selpepl S eplIp s p ptlr one.lp .11 pen iipip de lpblp 1.11 paio.d mbrl oppsP. e P :I o p o Ie pci rrPida.
Ilk NEPLAS Za psimilares pl VielI. Repumen p p lpministro a del mipm: e dlptlrps. ppTprp en rp pupir en pplAA A p
p-p.d el a. boe m (s modif pdcionesd dereferencI ie. di SalubridadDr. J cR. Androu.I pppppeso acre epphminad.P itpmbien p llbpppr pip pp
-1 0 PP ,bilgacift a estblemlen ina; a d. JUEVES 13. 9 P. m.-- E talle. dipterminipp ualmeneIs forI ip doMedicined dpI ll pridpd d. &I(rctd) atocoeo. riarincls amitnas P SibeaiPde enkp ,nllsd I, ppf a

Ifolva Hi- r mtp ii pep del tribute. en In. sdu- L Uaban. Seccii di BcrisIP9I.
live iPu i a t ppid Impoppp dPpn. in Apreldl end1 lpi pp dior.
-fatititt medantedeclaactbes~uadasen ma e nad Mirque.t a Ar pnreo
pzon ps f isc ilpres pectpvan cuando pI 1: i ip t ppllamosis Orentacin el ratoede Is p prpduccin npc al P diani.tiPc clinic i Mtodod di .
Lie ,111.1. ll pI p 1 pll:' \ JiAde : 9~ 1 I f re e L o
U ve. cirrmbutdoins Alustes delnhtc dee ifmco d bra
rcgsj,, eagryctro dte reulamenin do r Maorlh ot r ti n 10Ber. mTOe Ae $maet rerA imtdo or el- ti- in.t prctoiorp o h C diAk. tic.
oulr die Hacienda a In a c msdreltin feo a urtr axlon .\vgrl-le f r
deN Cpppipo Ap. 2: LA IvPat Acio PdelpRaclin


Errinrillito paa of Pao a v pippno pdi hpor Sin ;prpi o lorl e o
; l ral nistro do Hacienda doctor cente, por Il docar Ailberto Ye ".1l,-tI u APvarex Diaz its disluestolips3: m A.l SIm poi0 ip/I tivenlrApidam cti.e los Eramnitrei con:!p do Lepip: p p Pio- I sd p l i ce s:A\'ii1 6n 11te icalo r la c a n n lcon.- uvc;R Cilet. .sp'", ha.,I dt- sensibl1.I N dlEpito de. 35 mill.- ,l]tid a pI% itiop:iloaes tie pescis pars el palin del 37; dos do di-vai. Sit pwstnpaci pendiprtlpR o n P deudiaaveterati L:s pr pr ippu: ppan pApaime pp in lI ndependenrlcia nvrly. aprn-4A: Eliphmovultivo V e snidoi
WddWpkinids c temn ite p prIpCpingre- nt. piprU i altinez C rp. L Io"a '. salcionad in r It E erlitvo, sea- ,son tie llistopatiingIA. preatlIIIo
-- ~ba'eperiertada on Va GIcea If I prf rA gl\tl I 1 y I a mi
cia Rpppi pl. p i Lp bip. s p p rppipo n A p pI n I t ding. P"lSe unMe pip id Tc a e.'I S nfernidadp P sip a.
as 1ticon d rt ri i e %,I aa a te.ra on repercusion .h,,p~iia o
mitae ubsta proximamente dee ncuprdln Is cdelcre., Anibal C I, !. irofcig,
Pot tA n l dspu .x n ene rticl 2 de F'eresod. Milands vpoen er
1. Ley, u a be rrsa ~ -LeerBlanc. 2:Cirromis eo estatica
pphcuti doppr n est menimp c. IP-Fin p moP n-PI Cp Sl i t '11l epIsdI p is sbsp p d par el profpip r pip l slpp:a. DEW HA ANA e. clidslert. 'oil. VISITAS: 3 p. m.: SerecI aEx'Aunque h sl. tiara .do se h eImnar enr r amrnelaIDDAM~ ~ mparado oficialmente snbree r-Ctdad dateoog. 4 S.m:
lcular, existe Inrarriprsipin ie ipe e; DeparpampEn dp Esplpri:t Fui:
M A D R ID!page tie dichns adeudos se relizra-conal RlespireatriaAnp laXl. -. Cot,
.avpartirodelPmes rde febrerroximp- -dra dopFipesp Biolgica Voplp al 1.t\ versitarm "Gral.Calixt Garcia".
v Anra+Act',an In firms de Is m infftA Se.I ide Srcrilogia y it as m In s -t r.T., formanI P,NEVCOEXTIA XM Icet, -aid- "cqnes. presidiendo el proferor Al. I o, uadre. Colo.
I Uenco e.". tic W., MAS "Ne s.De acuerdo ran el prop6sito oficift Wrt Reco (11 y :10 i m 1. 1: DIaK cll }
as .,3d 1 PP pidoAbonar ns haberp del mes actual spApzlp e:-01,ilid lMETO EN EL PREC1PO p los functiariisemple ds p.-dragsa p, tesica parpruebasca tle7.95
e ftlpcsales del din 24 del prp enpe. i pprl. l dpcp or Moptpp s Mitranip .4p2
Y1AA S ASWIN IAJ 141-llo 13; cenj e gumi d;,Is e s, re9 e-2:PresentaIon de la MicrorreaccionIp: i. L L Artusia.yante I s p Chedink pava eld d i
PUP Pad. 23 344 W SAPPiIijpd pip q~ip dichp ppppppiiepl PdUAPn pPlo ~ld~ p Is KIM ?,.do 211 Tef. W- t0 'liad .di n 2 oe dicipg e r ealberie"% eeur fill$ y do In., grapess I n. itn.osn--iter.d:,h r2 1 e d cfombreen cur- I na sola gain tde Fangre on los Car.- ~ ~ 1 yrn .,Uk do L ~~ ipp ppp p
it.PRIMRnda h rRitr doe.d nces i -'r! dP PpPolgiy a Crinpid pi p Lpppo am. SMU I 11-MR R, min en oMa m d n id LIa Cp .p p C i s d E
ropa y ItP Oripnte media. par el p iteomr Alejandro Chedink. Scricnde- El ibernador abantero Hempislogi.idnica, prlSidienda pip professor MiE i Chdik (9. 30 de a
al pueblo a lon psphep 1: 56 camber d oIpeuei- p.:do, pr apldoctorRen de la Huerta.actos delp or6 in odia 7 2:Di apnp pspc hpmpatplapipclde
-Pp O r p i Barreras.ppp : Dian stico
Elgobernador__de La Habana. Pan-,I'a. pip I. datesihemorrii ips de tip 'hin Batista, comaoen mho' antr,,- Pra I Ima p a r I d a c I t I rV"Od. o !T,04p wlm
A v i s 0 ere.soe hdirigido a los hbitiante ess lqt.INivNs .is -It. II t Andols sa m d sd p A pestructurp ritonic dpi
P r~i o'v e" e \is -. coneurra entrocito y sit signification ciinica.- oca. estamrp-e1- 41,
Fos distintos actns que hutbrin tde efec- pI ad ctia Fora Villain. 5: -y n hjno
-I anrse en can m rain tie I mue Pun ,cn .ng o n la cllnica, or
tt deo I gartemn iener-a] Antni-'los declarer Antonio Bar e y 1.T 2 l2
El Colegio Ntra. Sra. de Guadalupe a ce PPS yte T. VilupneP. P U psica.csl6p plipIp.
li to Gpme Torn dp p E Inr itroblasto .ps p p idoctode Santa Fe, avisa por este medio, que ha : cFair, Ip p nIp PaCIynto ,^,:

solicitddo que ]a rifa del dia 8, sea apla- s al e n ePd dn PIP P cgaPP s Pp p1 a sppd
en Rods pp rp Ins Ic -s de pip LpppI.p ore pro or Mplae C ip k. .
zada para el dia que se anunciara opor- cpppdBerdamin ,asP pOoPCPHppppppVIEOdPES1.io Pretit epryofeter Pedr K rt :Dan tinamente. Teniendo validez las papele. Pan. spQ i 5p JPPcP PdP epip DappA, dopurr
a li A pllud p po r ea pidoctor Rdp. VipilanPppsappdpP sunli p1crepp A d1al. 2: Recientes conpertos sabre pi tas vendidas hasta hoy. -rAlsi. erpnpindeP. vsit6 el Gobierno atogenisidp. d del TricrifalIP n Cu:
i d: Lm Hban. le, blde pr eI profesor Federico Soto on municipal d l e Pinaa', doctor J : l~a. ad uti ipne! de I
__ ~ ~ ~ ~ ~ ~ a . -reGa rl eR n t st o teapUtca I,, l ricocetaliasig enOfrece o o n recital la Sociedad ro Art y doctor Ad o Vold s tr r
Cultural, del Inst. No. 2 rd",;sIA i PPP .n. a. aiPd [asico"a Ia i7del
y s ds d r b nobrsdel____ pipnes inaKle nena
deseof-ecr5unhemos atoen of aer r r in deacernd o as 0ntuco 6rd eeial e a eiain
Hiy, pA ipisl .pa aSplcs dT iaId s p d P rI els t aPp S cd a d p pursq e d I ntap pip pe h ni ppp. pe -prp s pp Apipn url O5:M o s

ei, t r ep p y h P Ps p i s c M p p p p p p p eP ~ P b p1 p l p p p s l p r p d e r p p p 1 rpap p p i In P p p p ip e a r e Ip p p p s p p s d p s p p CP s i nui isdIP a C Psu Sl p py C r ipp l. p rprp i r dpppppiPp ppx m mp psP d \Ab ra iapl a ppdeP sip n i r 6
die, me k a rrec ,e quetin eero oactn c .- n i ra .e lh m re v e o n m lsd

errbIretric. cel. oIn lerch e @11 Apup tMagnadplInOstiip i pu op or.I PIP p1pp InppSpcipip~ppPi. no? & I pPPPPPdos PppI p EpOn Ba it. .p0Idlp cappip rp, elP1prpoectorP.
pappp EPPAPPP d i dipI, pup AsP pUpi ppa pi dp d -~pdiAyns pdp Knurl. Sppplop ip Filpp BipliiAttitud Enseftnz' d I ca. rc 11"Iti. un cot.dc, sl otaifUno deit15 ariEn."Ge.n -!5 DAsegCHnse C11-5 I'aU a. erA, q ca (PCi.mer s a Px&ar) 11 3 A
Uenr CE YAcliche IArrCtil. CAa aov. eUronaMS do"iut d""mU"olayLaoa
lApCpUA AEl. S Lp 1.Ai pei. E. is NA Ai. PUE PP pAp PaepepI p p pA pid edp \ Cel ips Peds irosop tPic.P A c Ai A d Vera i. E EDA .DSE U yQ i lnC nia.HsoalU ie-p
Cppp.sisrA eptp npec i As ie pnl p A CisUl 'pIp I s snra Loh ps dip d p Sipplasp ppppe pip p Ga. 1: lppp C sipo arci" e -PP. plkl~ipppp. pipaprssipsp p C. i pp Cibpi~. I pppp. Plii pppsu per iildpl itppppppanppppfsp
pApA. -iplD. A p r se Antnio epih.
PANCO SE QUEDAR4 SIEMPRE ATRAS. VISITAP 3 p. i.: l 1 tIII.piei i
Udiip Tspppil. FtB c Cun a P par .
ppitilspip. Hpplp r,(PsI ii: Ipip Pp.

\op P A 4( ? P434 (90 O P C RIM PS A NPPA AN 1. s 1 0 011 PO K E PP A 4! P Al AiE P Cp I. ai p r cia Pd ". aI n Al

EEE IW TN OA 1EV Y IN Isie d: x H mg .lo in n ls pa or,.
IsPAN P 1OP P UPPA APAl PP PO Y DlIE P4 P PPPT. PP APPEp PWA A IA PAI p s Ii ip Hpplpiff d pbpp.


SSEI U 'y Qu griso 3: Umica d o spa'ra
PPNOPAPPPP OIP PP ASU PSP. PIAS ANAS PP IOP1IPP. S PDA 011 P p~pipClpi .,pP.,Uppp
PPS PPPPUA.ap ~ .:Ppsp "Genpral Calipptp Gac.plp Il
P0ADA IPPPPPA. .#7 Pic dsii pAlber pto ep ca .p sens pdei


\ QuevedC1,A0 FW Bo ic Se u n deQim a CiR
pA 30 p a ppL ap ruebmb. p pie pairpo


taienD~ eo gobn anef ss p act nd.
1.Pis p 2t c .:, Ep ip p n ys.


lloina- L ngifta : Pa r no sic
Ippiflic r fPrs e en In p pappm hipt pinubPer l o frma Togmasy DurOP~\ ili~ .~I~ Qpppsdp. Sppsitip ip Qpipplpp Clip.
a 0 y30p. mp, pppidipd 6lpro.
fppor Oppap Ndrs.1: El vapitppmpp
4 mip in o n ppmp psosip pr Ins do e.
torP m OttoGaria, Enrique Opl1p,

t_ ips iPASi ppnpel pspppppapppp pip Is
V~f. ~ I ,tubrculsis. Farmaceinglppydetermppip ~mHpmrpppIn p sppppppes
pGustavo CardelleReinado Martin,
Aim pnez. Alejandro del Frad y seller
N Julio SAen P: Dete Inc.ppn gUmica do-anticoagulant can: Trpme py
NOPiE E UIROPPOEAPA ALP O. EIA EOIP SP pII RPP MAS FUE CMD icuparol, p Pr el doctor Jopp A. Car-II PA PPTPPCIP NECESARIA PARA RESTAPPP la$ EU"M. A AP PAS p
00 E U E QE10EN~iCS EUARMENFE, PRA AHklR.1 E sER cf. Oter?
ppP" MEP 00PM PCPPREPPPPPP. dA 19114CC P PP. APPP1 P
PUpit ESA PAiA. PRPP E PISENPA P01 FU 1 p YANIMAA0. Preparan la nlanograf ,a
0 Il-.co p
d- Romtanach y una gra:n !;- I Ma.-yh.

exposici6n de sus obras M; I.:c.,s F.jeia T.11.
SI doctor Pablo Ruiz Or.p. h.
designado una ,mls16n para flue en-en 0ieieccionp I nlppppnpip ip apppb pad
rmaestra _Leopoldr, Romahach que han Ism-ano u
die figurar en in monografi. del le .1t.do I .
N, hnecIdoPaltincr editada con mn tivm del," .C 16 li a.
p- pp hnm pip nAa stumr I orAanizaP A el A P PPA er9 0 T
--- MiniteridEducAny el Capim. 1 /
die PrnfesPrePeADibuin qierise12.9 Enrique Carat Jo. otro Aran maestro y
queri do compaliernx
ALOUNO toot"Ademis de rate cu-derno dejuar
DIAS DESPUESAoti a o sDireclion tde Cultur prepare un.
YE, PA1CN0. C M oxpiAeti n do1. cuadr Mks I.-.
kJ N0 4 M .O.A A E UA EP ZA- DIWII~iE0DE D -tie lproduccit6n pictorica
to.%a ".~o aa Se efectuari on el So on do Ica; P,a. ssPerdido. d 11Cpoleirmaconl,
10, 1; sr-edd entilmente pr eedoto
Manuel A. doe. an c"Lrdo re %-j -- sidente del Congreso-. CamoUnatpo
mks qrEn 1,.comWemrcb1,n d.ICie-.ls
ouenan r i e ARorp bto Sao 41
II_


HOR LICKS 6267a ~LA TIENDA BE LOS QUE COMPRAN AL CONTADOlillll iiii
Puisia 4 I 0 IUWDE LA PAKJNAsrIMDIARIO DE 10LA MARINA 4AEntreEneas


DECANO DE LA PIEISA DE CUBA Pors oesto FooAdos AosdsI
EDITADO POR DIARIO DE LA MARINA, SOCIEDAD ANONIMA Sw.Bdrbara bendita. Reposici6n de-exceden
deold a] 28 do oeos do 1857 Sa ~br edt.Rpi~ eecd~t
Dirldo 00 Do omNieto 911os y Mals dmsl. ds t!U 3 1015 ANTE los estudos quesaliza sl Mir
porIl jDsJasogaoltl RJ,Ao). -Msmdosd 131 bast 1 -LI cacitnalobjeto de Hemoadela
Poobsoso tooos IO ot so.oobooo Iostdot feglasooo odo lousold
Sloe Omosno d 4. sros [. Jsrvoem.soete: o. E. ood' d a min tousodel ls e otlooso si o esd 6
Direct- : Admisloo r:o C or od ys otlbis 00 hmn tenido lugar,Is lJunta ds Oobier
J., Iso".m oiveoy Seroandes oso lorvere y HermAOdOa Cua.tr h n adqshir idd eloo d ot n Nocinal de Collos do ProfeUd o sotosot boo odqubidq duats Ji dossbodoCogodoPoo
-soudo o "to l .q1o'o p.osol Ac osodo 6. Commoos 1010 dltlniosalos ex- oanas Especiales, integrada portod
Dooscloo cboo Pase do m dot So 051 .traordinaris es- asistida de Io Cmsbl6s Consultiva.'h

TELEFONOS. M-5601 so plodo"p:otu- "olsa'd0050"0005es01110t0000Po
I .bomuoso put.oo 1: Isboo. ds oot os solucislssoo, o
Olrector o. A-4787 Jett do bsormacio n A442? Crones Habonera A-7373 bnU: na di ella, do exmnars lo sorie dosugerencias a Adtotoodor 60-178 SubadmInistrador W-242 Aouncos -u.;., 50-2708acaso'It que con organismo &I Ministerlo, en tan impo
Preods. do Suoripcin ois oeplyoo -do tosoensoanza, pas bbisoos doe
Eliit oodoooboboaou: dosoo tossldn.o,ohbspdudm'quo
Mes ~ ~ ~ ~ ~ 114 .w 5 87 .0Mentado'u res -d Gablerno qua con'mis apI upo he
Trbmstr 4.3 Trrotots 10.40 Esl sojors 1 7501400r0650 o Is os 0. quo nldn pdblica ltImamente, es 11so reos Pooosot . 0.15 osslmoo loot0 A 2500 "B ceebra el dia de terio oIt verifido do esontlas, 0ic
Ato .S. 90t .80 05omoo .10 e sa San a Birbara, lciones dictsdasa n el pasado; sin
Alo dootloo [. patron do to o r solars orealce, tanto ontIs reforms
artilleros y virge sdominsdors del y &us rglaomantos5o n el regrso rayo. Ayer, en efecto, fu udid empleado, dobser consecuente con I Editorial IES: bubsob animados actos orellg- cadso po to ederacin n el.meno
Sa y civicoaso m todas las Parroqui o, mas en agunSU ciudades de *C "'d*1


;4 la oA-iac -nm Ioi eran
importante Congreso de Gnecologos BIsbrss olin,6 nonoon afosoan.
terlore quo I npoblocdn so 'boSTAMOS sn ilperas sde un acontecimiento scientific de pirimea tars", cual ouele dscirse, a I calla
importAncia:I n tcelotracin do TI roo Reunion do ObltAs celebrc motivos pladosoosy
dcera e t Cub dodregocija social, to fech. E.ro
y Ginodlogos oubonos, bjo loo auspioios do IFSociead Cuanso de 0n0 forna do acordarse do SAttlo Obstotricia y Gioologia, que preside sl doctor Gustaso Cueon Rubio, MHbarstn solo cundo stroara. y quiso tendriA 0S cargo el dfurso do aperturA. shiao n i noportunildad ol aol ue
le hsbs O~jalodooIo ooooooobisdo d
El propin doctor Cuern Rubion opresligio o d l. sonmedicinCuhoon to ooIls,]aI onim rIoso
p continental, ha exputito orDIARIO 0 n Una entromi puliotad Ayerh Nosotros dirmoaisceloban. en prices planes I trsendenciA te ese even cientificos y culture. lo y nrizonteo dspejado, slo s, tasto por Is cleoriA y Is oariedad do oIn 1 0 0m 0 00qu 00serin irmaos 1 i to mosbos do soooloss n tuComo pso s colidad do los persooalidAdes mi icas que tboodos-r uboso lotbno do o-n
arrolarcts incu .mis 6rinde o&-Itssgroooasocoo ontoloo del Ailooo
sooslootmosbpncoyendoementeso-ospecialislas de.Estados Uo sYdorecordo r a Snta BAiboro betMdiCOqUiones asibirin comsto insiados do hnnor. Eslos fAmos obste. dit to ioosgen sclo., too 00m00 trAs xttanjeros son Ios doCloes Joe V. Moigo p Duncan E. Reid, do o do buesa nlnoez -cultu enegrando ejecutori sprsbsort I y olydin, Y el profesor Eduardo Uroais, do stadbroadau ta*es do lao sols s Is Usiososidod do Mdoido. n- enmo .1diermns un grain
.Los do. Simpooium -no0 doAdichoo doctor CuervRubip- son P sen por el posado: soe posado do uon interim muy mwoodo, Uno abarca, casi Sit 0 0totalidad, o patoln del yer mIsosoquo a. d oez sn gia del embarazoo sn l so encuentrAn esquematizados los proceaosmis n otsionts yprincipal,,A. El sic no especiaizao tiooenooonecestu- I
dio un rosumentitl y pricco. En el segundoo.e encuentra el anilisis de to mujer en una gran cantdad de facetao, Se ha tratado de juI0ar 5000n0I m s noqlas oae
a s& mujerdesdeotodosls puntos do vista qu o puedan influirlo' En este 0uant .nubo neoa so erza.aspecto estin clasificodos too poderosos factors pslquicos. Aludiondo ban do relimpagos y fuertes gais a lot mismo ande el doctor Cuervo que-la principal infelicidad do doogumoomenzob n a cer sbre otuiso dososososo sil, pot qos obsssososoe ab miomo o trado ,el polvo omarillento d carre.
tern' EnInhabitac o pea, p sit
conocerse o fonds, Si to lopciera y olara t pequea importania mto insda pr Is lmprita de aceits do loo hechos qu _diarioI t contrarian, podria eliminar en pleg qus tenia siempre encendida nuessoorisa, mil cosas quo to inquietan.s tro padre a un Images de[a Vir..i dgen del Carmen, de'la quo 964 proHe ah trsumida, In especial sinifcacitn de C311!congreso de Ins lundo devoto, nuestra duloe madre oincias modicas dedicAdo o to mujr, en los saspctos biologicos, poto. acla arrodillar junto a ello a to 16gicos y psicoltgios, tstraados todos con l mayor raitgocientifico y prole. o I que diamoso el mayora .cit, y nos Incitaba a ropetir con
Cutural, Yeopesotos tontuz do tS g drano eexpertienias acumuasdo, 0n since temor: Cuba y on l extranjero
Etooocepto do o medicine como s mis human& do I ns 0encis' s0 Setoo t ora,
sublpa y confirmo mis omocionalmente cuando el objetooespecifico d d se td d sot odo:
do el. s tn mjer, mA redel dhombre. sitira, curara, ira do misercordia Seoor"
dolor fisico y d ots sufrimientos del complejo feoenioo, 0Stan,0tarea r r m
hermoso quo rebasaIs tos mbitoos do sos congress midicos soboe to 0100ardab o lsr, esos aslu.e ooe mujropar.ointeroorosponsoblemete a todaot6comunidad. u. oo sreos exs.laoado deses
Tambi i os inte obsoootoservar& t dilorenoio existenielene bo Ins cuondo: congrsosodoIlos mdicas ylas reuniones internacionales do losdsmisy hombros par stratAr do fies politicos, scon6ico, sociales, to, E.nIre oJs to s yosao dtos. [a pugnas, ts rivalidoadeotd s y tos odios hacen dificil l concerto el.1 y .o ol mi. y d progreso dotaoomunidaosiundial. La modicina es Io.excpci6n. I JeOsasJos y MH
Dntros do oto ano hay'quintacoumobosma, enemistad es ni tronlers o lic 000 goi"en ot sob los pueblos tibrsa, pus to medicine es un paorimonio coo ttn de Ins Humaniad Po codto. hatafiomado con verdad, quo no ha oUna medicine Prno srs veces, en 0 escenA ltin, tudo' odo0 ni unsb fisiologi cubana, americana o britnic a soroba oo elements, de s. Era e o san hay s. s a. o n oo o Uiooi, nal ucat de cs nto m lotoat do to oariu.
0n qumoterapiAo. Y pso o olosthallazgos do cada invetigodor de to Inrela paoos nos, dtjasen: el guacienciai do curs son publicAdos libremente par beneficio deotodos tos no bendito. more. husmanos
17. loips~~t~ootlsot~osopssooss 'Ao~otoboopoods


EA natural, puet, clue todo congreso dle medicina vaya. acompaiiade Agul verificaba su aparicion an del respeto, to dmiracio n y a simpotda general, En el casoa de Ter- Is toequen cotradi familiar, Sancer Reudidn de Obtdetras y Ginec6logos me ve acentuado esto senti- to Birbar. En Una antgu fitomitolo de sim atia por sf hecho de se principal benoiciario lo muer grata, coronada con numerosos ftosodleos p saboeseo tjidos con ol
y dor coincidir s celebraci6n con la recientes conmemoracion h te ua0 qu hubtmos do rosoor de Dia del Midico y del Dia do 6 Medicine American An ibra el e o manos del pirroc 0n la miso del
oot& Domingo de Ramos, lucia to herde. Is exallacin d;0 nuesfros grades oalorem do Io medicine- umo ms Imagen de ls Vrgen con su y el recuento de lo esfutrzos realizdoo par nuota joven NAci n ton simb6lico castili de torres.AComo
Is lchacorolmconta I enermded 6 uere. s truants no cesaran, era mines-.
to tuobo cosd ostoo to netomodod p to motoo, ooter apelar a Santa Birbara, no .6El Congreso do Obstetricia y Gincologia os un aporte y 0n jaln to oosindols m old moetos c
ms 0n ese camino de superacion por at que avanza to medicine cuboom sino brindindole, en calidad de inesde Carlos J. Finy i nustros diss, 'os so, to ons do psmos, s
"00000 bondbio" El procediloento
El DIARO DE A place en saludar a oodos ls no fallaba: del propis mods que
siembro de I Toocrs Rounion de Ototetras y Ginecologos, hciendo resutoba Intalible el de deshace,
el de 'cortar", un rabo de nube
otos por el mis fecdoho edlto de sose congreso scientific. dirigindo rruces consecutive s
con et abrir y coer de una tWe*
Ms. LY p0r qud estas incursion"o
dotI sentiment. en predios propose,
qus ndie pueden lntmroxarl
El Parque de Chapultepec e -stolAh, i-doremos- era indispensaPor Agotin scarlet ounm raz a t devoConde do Fxi o a Saota Birbara con ocasin
do so Sostlldad. verdadera con
EL rio Colorado, de furibunda co- "municipales y esposo", como do- centracion provincial, en Gdines,
rriente, ho pqtIdo con su c o. cla Rubin. .Pr eJemPlo, y moviento Inu10hillo de'aguo, comho a un pastel de Los parques cran un too de o.do c. los temples habaneros. bojaldre -un mil-hobns-, a ta ie- campo, civiliado con estatuas y falrra. Ahora so le ve, coma una an- os puentes rustfipo. traldo ol con IV
gulo osot, I01go, corriendo sin so- tro de I ciudad. Los coaches do o-m obdo p0r o fondo del enorme ca- ballot no podion sabr do la otne. hSoonvocarO Sant. BAbar.,
66n. Is, pasadas las dotimas cosas, aque n o uo recorder, tam'Atli esti escrita today Is historic lb ya no era pasoo, s0o viaje. Y el boid, a ese herolco s serldotl, el del planets, Desde lis desoladas so- land6 cedia el paso a I diligencia. Padr Arenibia, infatigsable obre. cas de )a poca "azoico", dle antes de Recordd los postroros ados do to dol Shor, tbn leno de fervor Is Vida, cuando n mar deshabits- riuestro paseo de Coches. cuAndo y do virtud. que brace& en unon
do topaba intilmente contra Una ]as nitimas corridas do Joselild y do un grupo de fieles del Reparto
costa en silencio. hasta t floracion Belnonte. con sus tendidos do soot- Pirraga por erigirle a It milagro verde y sexual del carbonifero, con breros de paJos y recibiqdo ood& la so Santa el tempo digno de tita? sus huellas de helechos y de alas vuelta d lns toros;: y hasto lasiatos Un mambf, cuya5 rs t as boo huhembranosas de pjaros denoadoo; do Gronero y Marcial Lalando, bo de conquistar en octlos de arroy las conchas de. cuado fus mar cuando todavi lmo caballoo no le- 1Jo Y tenacidad asombr os-el cosurisico", con sus plasbptio- osbos peo. ronel Eliseo Figueroa, hace poco
das; hasta los primeros mamisoro s En Tanoso ontenian sso o ot cidad fllecids-no 5 contbo on ciert o
y loo hombres erouodos. Todo un ti- lIo altos auomoviles, fingi6ndose occasion como habisu altadoen un bro do millions de Pigin0 qUe OJA cuches a troe, con ssssus s cargo al oach uo n p-o o Ilo que
'l Croador fuera del Tiempo. o os balstao de niquel, en el J mis into repasar Pr consideEl castillo do Chapultepec es el tap6n de los radisdores. rarse no 6o tors riesgosa, sino
cau6n del Colorado de to hermsa y Pero habia durado tan pocos se declarado por sus compaheros de dsrsitbos blotorlo do htdioo gundos ta mirada de a muJer a a. urra, lmposiblo. -Invoqu6 a
Soe lamo a esta colonia Chopul- da, que oe ordenaba at chofer -a Sooto Bdobars-nos decia-y cuanOssos, slglo ntom do %, poo r c un antiguo cochero- que die. o mo di cu0a, estaba del otro
.Ooiooo", porque esue o v e otra vuelta por el Angel Caldo, lado. brantdeo saltamontes, porque mll Las enenas do El Pardo acabaron De se oodo, nos pres. osIosantabon Bus dnIcas de voleas con l Retiro pero at final fueron dindonos del Padre Arencibia, de descolorldas o de ridos ioso, asbin onueroas par el 'bar" Anita. I ,coloc a quo it vien verificand ocultas bob la s caotnufladas do El Escorial y ta oqbida del Gomda.- paa adquirir cuanto sales el tecolor de trra cuando pisaban Is rrata. reno con dootino a Ia Iglesla, del
hIerba lam dosads sandaltas do los Esta radiant mosaon mjicanbo qu ton ya opslbo do compra. as Itecal a lox servidores barrian el he visoo a los nihos con globos do quo tos acordamos verdoderamen so. y colocaban uno manta cun colors redondos y aarodo cooa dod, Santa irbara no sdlo cuodo bttoezumI descendia de sussso-ostoisUas. Y so sl lago plpitban do truen es decir, cuando Ia noplumadas andas. Il sbocns ds d. juventud. cesitanos,.sino cuando oo tempo de
Este es el primer es rto. Lo oo- Eobo lsods rbqls,- 1000-hamn- dleouna cas adecuda, to Is que teeo. Aqtu sti el ban del Emper 000" .ooI qub s d11e o Io mu- podsoto, como .s debido, pedire1
dor; un estanque do aIntmoos vord- chachos, bronceados, intentabon el quo 0e ocuerde de nostros. sn bsjs lam sombrs opulentas. y aen triste, sotecs, de iolo, de lop
movbles d l1 osgrandes Arboles El Armillitas y Gioons. Jun ol bodo v0;110ven, soos oibS oublos quo porqu de Chopultopec .o bon her do Mot umoa, con oopa djsoloob- oooop o Uno. copo do alod6n do m oo, osoo m qu el Bos de das donde elooloopl omn ooss 81d- sikar a esa india ten anliul?
Isoulone, do Parts, I ero in. oio y I fo -1oo aulse do nen Unos charros, reargados com In. drileto, Magnifios ,,ho n blAnco Foroto e a nO s capoles unas Altares barroos, con Ancho somrope". n mstizajo dsmobr.tom osts .,n s (o s o motosoaros coI bros trotan por el psto iombro
ran is botAnle do Aoic. y 1.l- osgo de oplo Iu.o, ,oovads on do, junlo l1otolo, por ddo dosooetas par. ls nono V botoos y hosder I00 n .00 muooolh O post ob bid sur ol lotodt, booi 000g0d sos15m6d00 par0 00051amorado, .to lsolololoels 0 l oro-ot- lo dS ,lloolos don Poltioo,
Pero c0tQ0rqu0, n1111n o h. orIt I. mo. stos,,o llnobo to dotoo. Joi-t, do Maximilian.o. mdo sselnadoapor loootoI moot otooti'oooo lot A0noootosa cor eonlolot too oobosom do pidro
Poque to. porquos ostan I- Id, to orOntso. hsulolts politoolso, dol osollo 00 dejtmlos sl M6jt6 csIt par5 lo Iootoo Y IjoI I o,- I0 y ri bueno Io o rooo do, pOoo ob e o l preorlostno, Porto AtOJIo an ete do saballo Y p too oontos y born oonOtol, trool e inonte, lto. preolomobIno. A su sonono on1oooanodttCOA Jineles, gran arsolo- %a to otndo so lrAhr a man lam voels, hinchadams rf vent, srrAh oso Y soor son poullor: .'. quo Eo9bot jad n6dolAo, n0- do las caobels, sOn ol galop n-n


Los eirpleados-pdilal
L AS obliervaclones-clue. a nuestrohacer un emplesdo judicial, debit too Poders P blicos, s e les quier qulnecontrlbuyen a adminlostrarl ds los Juooados de trcera clase, B la actusildad setto pesom, trabsja "Totado", con dossalon.e dirios y el perodo electoralson-los obblIado ro quaoantrIormente mnabanO on pes y, s. 1ounssisir s bass po


.-


-


Letras de Hoy:


j~uI u~s. AIeCarbonell: EK
Itse -L y Ds r I.e. d. l d l .
aIsqAltossW"".let.
d, an 1. aio slemn. sdo s do noIvembra 1 @3 11.

MIGUEL Angel Carbonell, previdento de Is Academia Noclonal de Ares y Letra. puede former un libro delicioso, con vrddera untidd. con sus ittime. disu o InaugurAlso sn Is prestiglos. corporacion: en 1948 ley6.51fu admirable log1o del Insigne in estro do Heine Likeraras. El 8anjully qua ys onci; on 1949, revIvi6al ildssfo de Is Curzon Libres, en una fulgurante otiacsns: El Verononquoyo cossol; en 1950, nuestro fraternal amigo, embargado a" mu y gravea preocupaconts fa millores, InterrumpI6 est1aerie de ditcursosevocadors, que prosigui6 en lp o1sed. nonhe del Julovei, en In que 0y6 n semblaonso de un d los cubano fun.dadores: lne peza oratorio de oI. qu ha escrito bellos y y1stoelo glos Is proceres plumes de Bquero y de Remus y de In que nos. ban
ddo con su habitual pricisiln una sintelst cumplida Is muy distinguldo de redactorA cultural del DKRIO Adel J1u5e. Yo no pide o.ir a Miguel Angel Carbonll oen su emoconante y be. Mlsmo homenaje a Dori Rafiael Montoro. Pero a la bonded del entrafiable amigo deob haber pa.dido leer su oraci6n magnifies a tempo en que 61 to heel s 1a Acadeina que con tanta brilliant. y eficacla preside. QuisoafsIoflooIgo dolente, alejado desde hoce ya largos dis de todo oomunicacio, can a mund becas ilunsltn
Arpegiosl


A nsdee puede extr.Aar
par ser ya plate del die l" 511.1eguen a 6ocar
in 6mminbus y un trivia.

Y no puede a o mns ortales
producirles onsac16r
lqu1 huqu .uncaion
y suto do olosalls

Nque on ugar transitatin
de una calle 1plazoleta choque una moocteta
0con n carrito d o holado.

Y no seguir adelanme

I& trigica relacian,
par evil.Inr 1er1sion
Sdo 511 00
dequa-'e H-"en c.--~n a
N I P a 0

toqueeldlo de los primeroshcaballos. Las Ant;Ilai oes el tDescubrimtiento. MdjIco, I. Conquis a. Sla de los Conquistadores! Arrosoduso,. plos, spaldares5 00on 11 oolljo. Celadas con iseras pur. Viaguaris, como caparazanes de enormenws', n towo n cuyos huecososhan evaporado los valientes capitanee.
Todava groins feudales.porque, p0r un0o instances. entre los pagnos volcanes de esta Nitriteo enerCon.,Se paod I. Edad Media spaAola y europes. Olcos oscuross do Fernando e Isabel, do Alvarado. Una lombarda verde y un sballesta tense con ru imani% ela .
Ent--mos n sI sglo XVIII: Is ospados se r-oformniri n espadi. 1105 C.beoasoumploo.ad, 51nn15azonsedas, para que ]as corte in Re. v-.1u.16. Gleria do eet y do,
,virreyes. qu0desde los enjutos 1d0
XVI van ooordando, hasta losapopldicos y ventrudos de Iipooo de Carlos IV: Molsie. ya sin embargo. me aponot min. toilsomne amigo mejlcano el MRqus de Monte-Hermoso. el XVIII es el Siglo de Oro de Witso. Ya so s sn esotas salasI& Rvoluon do los c;l rios. Una Virgen de Guadalupe azul, y el confesona rio. de 00r's candos, del care Hi. dslso. y el sillon de cuero donde 10 firm6 el plan de Iguala. La Independenei.Pero hidjico se separa de una Co. rna, florecindo iosr. Agu&. sde Itnrbide. Agustin 1, ol deoI lIndependneinc. os proollmdo Edtpersdsr Aul esti soa sable, do cOrvo acero cn empu16adur15 ds ors y plots. TodavIa anInaurora del XIX, 1qu aleteaba Ia 00ur6p i 0m1nrquica Tambl6n at Brasil le independia im1 EopseradoV. Y San Martin piln 0 on in prin Ip do orbN o nto 1n doscendient doI Ins. Uni smotI Ho~llsr qur .r1 s Aosilo, oonilntuino do Ca soas. d1 ,0n Is h.i do on omsrqus. fi
-oeddran,- to republilono. Hobbs le0dn much0 a Rouss5u. bas low cot1rJun1 I lok 10t0t t 51A,
los calolos, enI 1a1ada NaturA les, qua bace bun.0.1 Hombhoo sogsn Juan Joenho: hajo los allen tos daoantes d I. Crut del S, .


Sircolem, 5 deia. de.1951
JIARLO comerita Panorama1
Pquare

tes oo* "s a os 00 dEnIa muerte de Don Manuel Ugarte
ol ooploods lodloaltsoolbs lotohosts y cnbPw
ini.trlo de Edu- 1qu1n 1 .toucesiva obtndri coma sueldo minimo A nle Una reform L mpleado mmn. l tservidor de cualquier Ministerlo EN Nit., t depceduado tltss., .1r ot to"sto t d. o Pomai., y in 0desnsdenl adel EsIad6, 0up0e0 rgo qu0o0 "111100115 Ia I nuer s e ost de. goho.n o00e00de6, pnars jtoss.stlpos oeecedoolos 51111 Do 0105110' os. Es. 1060100so idiitsodel J.Io ds ha trosttodo 000 1n sostasitdad DCoo iticaso, do soosoqolo, do ouptousso no doloFeder.s- de teroeraoelase.quaporinIndolp del employ :& un MnpelUgarte,50a00e1a0Una1de barbtaric.man cquerno par 0Jos onale do Ese.-hob bre preparado y qup r 1la actividades qu rea- 1s hombr01 .a _g rneedoar& erbi
os las decanos y li 5 tiene qu vestir decor5amete.continuar padeua21- qu conocer- da&.a.enacdel vaIard a
ht pedid qu1110 scehdo Una lnfriortcldn njustiflcada. Una escasez lo Impresionan dtracinlzsolnotodvadalor de lam
0011001500110105a iO000rold. Ns cilssosquasblss505s50oo1s suto scome looooros- .3 dl 0,. tsnid elm eis
o. toldo ososido Uoq11itt epsr. e o nolep. "ssporls"tIa lo. Ss doetlaloursor".A hechas po dicho 0cma1alto s os 51110nteiyp d neg10ion eri
obtant"s otspecos La riqueza ganadera e Iad5e0,e e es,
enosroisritsNg Ids, ieaparatosalopwr
Uno dslos ac5 COMO oo nsos anteriresa Ministerlo d Agricul- Una species de ISuni ficre e a) ranis
-ocogido Is opi- oturn h pfrecdo nel sParque NacIlonal de Expo. serenidad oidi- 50 odees osdaftsu porIon 5ue l Minis- scones de Sancti SpirltuU na nuova feria ganoders, e, do .005itqua1noe0nmonoidar quachomd ,doooos- y dtspos no pudiendo ser mis halogen to Inpresoln qu0 Ia bli, do Irju-d embargo cuinto misma he producido. &pen&& quedaron ablorts -us ro Pampeana on !Inegarotd, de dibi s Io -s
do I& enseanza puertos. Citindose teootenites y productores en osso mirada, s ocats n derrdor de revolucionararnderkempre o do professors ludod del Yayabo, provenentes de Is Oprovincls, I a su cuerpo a Don Manuel Ugarte hombre nomplet. He 51110ner too puntos invo- feray exposico6n de estoe o oan superado, asedo un.surte de vestidura Intemporal. 0juventu plenaaso door ,au oz cdonadooacuordo. sutorioda opinin.de los aiduos a tales evento.s, I ;Cunto.os looten? 5Nunica 0su- y sotndora bhusto ofosodo, Pero
xposicoIn y fri t anterores, le t extreme q 10, po ben;a juzgar por su fibros, por table bsy quo tnos ra madur 0quosresultabo best& bo poo o sI osfsuerzo alope del a influence enormequ desplao a no u. punto 01 trite es oepe orsandsmo official encarsgdo de I ssmIon d e xponer un dim entre In jUventud todo o ticulo do un joven sin arrestos.,mks Directorsasba d. Is quo domks notable tuvi cads o, os boy una Is Amrica Espatol, po0 1 050o- ot trials1 .1 do os bomb ss en sr ads po Oita espontines de etmentosInteresados 00 mejorar br qus lleg6 a conquistar al n aoosontdos, quo sias posodo do hacer Justlcla a cde vex0 msJ os eemplares y productos quo obtuvie- Ia Europa quo regaltesaa 'intdis- repitd, do ateo, denegador .ima. Lo. empledos ransPrsmloss fueron muy celebradolsanexposicones nos Isssly.gusalum, Don Manuel t U o lms adi o nesy deoI& blo even01. 0n posada. Lo omi importante de sto as, pues.a cres.- Ugarte debld starle mucho estamo- yIstoo Hoy 1a Iootosa btod6gtndo mis qu mit clon del actual estdodoosoloo. o d a Ia ra b las hilandeias, ss. qu not c. par lo toslo y I r dad.
un los ibados; suporacoln gropecualo: contemplar Is t aoaderdoalo. o Ijpn y deats s nud det ls-i. Bion osli dascutIr ta existence do B Inpctores. Clo- sculquiers otra actividad del agro, ceoounaoutEnics tenc 0 A Jugar por 1 furza hu- t Dios a lo diecoslete aos, pero necuento y noeve riqueza naclonl. camo fuente selura de bien perm. anaotpostpesod6spVernon% aICiosalIstoetls.y.a, os at veite por nente y, dede lueo, de positive libertad. 1que Is Ibro6 dess 0maer d oterrible do lobootldod, do oretanlim atnchnov: loves, huidasyat inosmo Incurable.
comoen fuga de Is care y de Ios lalJuventud do Amiros s, y mu11111mWt seso rg 1ithi0t11R0os o tanIpmestrodeds00500p1100
La intimidad de un gran cubano Prsodavposoos oah200oo 110 's'5u11k. 550d'npri r 00 edat tom Un
Per osi e. cacti Y CblePues 61 parecia is blon Una de enfermedad, no Is kIvieror' coma
SP Josh Me. Clscs y Cots. 1eso Arboles olvidadospo 00el n- oetapa. Creclan n mAos, pero
adalid del autosoodomo "Soyto. pa enomediaodlosocsmpostuorles, no n Ideas; melts modilcoba t me dijn Don Rafael. quieti debe ni vivo& nt muertox, min ean Una aspecto exterior Pero at cerebral me. do 510O tiles v'oamois soosorlsoao o bsoos& so tebl". Co Enrique dlmooobdo dol getquo as cosot 0151,pit- I1111&polsllbaosn00laomottsoo.oIs quoslda Acadomila p osoeolbs -oladiuooO mayor quoayo" tHoto s t,unl, sir, un p001000-Klab'a ds rIa adolosoonoot. Sucbos oaptado por Ia palabrcradors, bl nacido Don Enrique on 1849; cr y nada mis. fueronserss in paribola, sin modo tan rics luminosidad de M Don Rafael n 1832. Aol. Una no- Don Manuel Ugare lev6sa vi-mento, sin lidelidad taa propoa
guel Anel Carbonell, a quien con che, cllduna emdc dn muy bond fuerza vital suya no solo at organs ,Ida, -tan cambsonte, novedooa tonta Jsticial Baquero ba lamado ful a buscar a Mntoro a su case.- mo, a ol izioldgico de usvida; I a s eoo, moo, do dslncierts. Po"un 0en cubano", na de Neptuno-tan adoitrablemen- parbols de su pensamento os tem-. 00otoo, lomooos. lms ogloSentimss a travs de stas pi- tsavocado por Carbonell-y to Is- bi6n usna lol6on de perennidd. sos, los quo perdurarin, blieron ginas suyusadoras, de cierta con-, v alnco a de Verona., scase. Comento6potIs gsran robeldio,po dosuo aoisl. ciUtrayectori tone6n del estilo, qu asorprende n' quo seg5n me dIjo con humor iss quo ban tenido los maestros eatel- -um tura: enrento on un orador genuine, n un tribuno muchas vecos Don Enrique tni t omerica1oarsnil de toos los infiis- Josdta oultuoeo entire sts, un de raa,Cono 1 presencia real,avaI- lamksadecuada direccln para un tos y de lasmmontaas sin trmino. JostVanuoootoe.;o istozo sallodora a Un de lo osrjadores oantiguo protesor do LoIcat entre El Jbvn do Am6rics sInicia n 00 a MFue l sto D-. nuestra nacionalidad,. Un hm- 7 y 9. vida del espiritu con un movimin Fs- odun masts Grot Cao n6Msbraoquaofui como un simblo ca.- flecordaron l dos ailgossuoo- to semlante al de un torofo- ournol U a dtox. eItdsustoa afoi b. do oIa das toaopsN foroa- sosy personas. La salon eoig un osscuando so por primer vez Ia soso deoood st ncoalsssel de Ia aonoostledd, No ol- buen retraro do Vsona, dsbido ol sombra do Una nube. Quiere cam na- o ln America. Bab16n lamfueno doooque Vaon nos dbtopy osn pinel de Armando Menocal. Uns blarlo todo,oInventor de nuevoo tes del vigorsdeI a hombria, de a su elegante precis6n caracteristi- marinas-doran de Martinez mundoderribar los fil6sofos hIun- sdtiedu ,doe. ootoco, to 000 Coo Rode ot Mootoo u ol Abades-eopecaldad pictrica pre. diales, la tradtconoes, -ol pasado desfo6.bos elementos 000 aolmtbolo do uoo ibpocs. dilecta del mestro, poniann so a Lo nega todo, Is obismotausomas- dcs ra s a lo os tIs.os
A sole simbolo tleno de gloria paza sever una noto de frescur ires mis Inmedist s qua a ss uscam0 t un somtrdeor, seguls rsos. y de austerdad nos acerchast ydovd. Losrosdosoovoo paerossde generacon. Creeinge- s-' m omoo ntufsseguspodnto lotbmbdod profundo del sosead; tenianor lasos tosls numente qu ol mundo speraba so i1 ds umvos dlgo dr oconcubano excelso a orcsdo subyuga- de sblencio. Sabitamente vi10 5 m par su nacimiento para camblar do dob Irdoos. Tovo so t doooos dossdo o Miguel Angel Carbonell. iluminaba Ia profunds verdd: e0- oobea 'lrso 10eanza a Ia reform t 51110 dogsegs Viv16d so roeoud.
dottools dot 16.o taoodeltopto del uobsooo010 Ic 001 l,.posoosas.somoosdod, so odod psbooosn,a
cEtamosoelopsad s d utanoidaltion frente a frento dos purs 1aegria qua sirve de arranada a borbotones, con ta supremeenerocetonor dot adaid ,utooombsa. dos grndes conciencas cubana"-cantodeboos so dl usoho. Si0s001000 gia de los soadores. Junto a Ro1AosMoolosoel4 deooubs do Estban ali con laspalabraspnniosbar.- riashu0.o s osptorpe -mainRolland y a Mguel de Utno19:. omurool In de 000l04 do qos, bmpsselodlblos, Vobo do a- su movim0ento produiose por ta so. muno. Junto a Henri Barbuse, Don viconbHdo 9o2.ns.ol 4 deno-oonecerse ltomomentino oo, circuns- Iafuerodeloa edad, no saldri de Manuel Ugarte sumI6la voz amerimi g6 d 1012, os declr, en los taool. lo opis6dioo. Estban n un Ia negaci6n, de la superficial creen- cana al coro de losograndeb inconmho ""udos dto s uoar oto h u- bondo iliog. I concieno quo 51 n. cia0n un possible dsplome del forms de Europa. Dijo no a 1mal obso boaoa.os 5e ca6 I ol Ideal autonomista y a mundo baJo piquet de sus sfro s y a la injusticia. Ahora bien, sea Mtadrid quien asctrobe etas lines qu tud odotrinadora y maestra s Y Poem ; s.Iss l ovelo storp e, por esa cercan a de Dio quo hay doco a]t que alguoenopolicosde- dol os porsobmo, Er51 onoosesrls o paarA do ser un v rgas vi Is n0s espaoles y n uss pabses-hido oto el tostomets po.tio dl las dos sn ol proceso Integrador do o-or cuantla, un fantoche qu1 Jos, moo par la Personal grande,

ldoo deosadosa, dot gro idoy de 1. ptrio.Lo sentinitida. pro. desafta a Plat6n. anula a Santo solo Unamuno y Ugarte se solvoboo dt oomso. ap 0 fundamenttnaqueltsoq nochool- Toill con un artitulso olo, y dmuo rn- oodelevar hostslthiperestsa
pasti on esta carta qua resume to- vidable tra, n stooonpsd srrsgosou lovolunad de negar. RomanRodooo Unaovd, quo sxtrs ottdo- El gran discurso de Miguel Angel enayejo cualquiersa, quo to cultu. bnd y henrl Burbusso oeabotan
m0n1 1115 scohtud de concienc:. Carbonell 110sofrecori, 00 mal- roccidentalas Una s oassetyqua oamados cmoaoentesIdoologic "Yo no fub nunca revoluconarlo, ni tiples mementoss, t1 confirmacl6n slo cren n Dios os Inorates. de una nact6n ene0igd d. Frani auntuandocastodoo.ts osao tu5 o dsoante.verdad. Mas,s sl oSvenas dversa 7 odo ye Ia izaoot6 camesadbadoa mis ochents Ao sentarplumr1 eo den e cts doespolt quom
de tl e01 Una froze contiondo de 6ra so envos o la losgo do mu
partidoo y de grupoo quo no de- di.oUn omu nyUargooss A t
I- enwR believes do.nUaoootoo p U olo-so
hs oetpsaso" pslblo00Os lu-de derecha ol d oizquierda. Al 1iSo otoosollo oromonotooooel Pgra Per Jorge Mahoch totio do1 d 103,, fu, Unamuna
too 15an b5a o intimidad del 0n1 u proseguir en osdrlo scenario ysn
nobao0ece10 nosomldad do lo qou fPrehistoria paraMaribona otro lengaJoo su dlooo con .
ospot usos y 011'u sgso- 9 paI. LesobrevivId Ugarte, p pudo verse
vos asog el dsCurso n-olgl- esI o Ic6o Ia dvi, d sote robelde so
od Moguol Ao nl.CbonlI. Eas solrganiadores I sl 000 doooodlos oulsshospoome- sequeodonfuegosdotisiolto, siPotlabatostroduca uno ctitud de de camaraderie o obequlo do rleoos de Pars. Abundaban los o quo lo trabsJd pos dentro ta conciencia-laishoorda y diA. Armando Marbona anunc ro que veoslaos. eodisnts 5 0Y5-5 conosencia;bIosmucho. &6o3sviviton satitud do concienca-de un yo habis do hoblor sobre "Recuer- trisdos politicos casi todos. quo hoy dososvieron para quo re-enconhombre quo f Actor principl. dos deshodratados son hombr0s de mucha can. y v.- rso srds rdodo. doloy
000 de nusales srandoscontion, I de nuetroParis rio relieve.,ProPooaln tiompoyo dela culture. Nacionalista genuine,
dos oboltos; on O rol o ton ds bhemlo Con- fut o uoco cubano: despus me aceP6 server como embaJador de s
fesi6n de ta Iquo alentaba 0 0 nfieso qua 0 0 refotado por Leandro Robainas. paria, cuando tsWOW mu cruzaJuici histdrico, Oormulado rent. enunciado quo Conts tos recuoodos de quolls da nacionalista, y muchos l criA 1oS AoiSoosucssos contmpor. fui coa de ellos, cmaraderi., fuera cse de nunca p no ompohos bo
o0s me deo muy m oabro. Aunque deshidratados, ocu- oooheoysohldbnoo s osootoaoCarbonell divide su discursooen IA perplejo. D Cs- pan mucho espaciellmimemoria. ohay 1' doe 1Is Asmayr, 5n etsparbreves capitulos. Como se ve so 0,puts, ot peops Monconar sOlo. pesto qu me00 0lo deohos do sods osscadlqdad
Maro de un libro, quo ]l lIum. -MrIbona meI lo b comprometido o alguna evoca- doseol gobserco elitemo
tre escritor debIlro darnosn pl00CDeesa ci6nIlsve quo hicim0 una com-o e pgobera. inevia
explicac 16 n he Pars para asistir a]ol ole de a polosquo pssleoo. Ievtdbleohs del centenarfo. El opitulo ini- sdoe n limplo Academic Moderne. Era on bolo menoe, ascab6 par or a su peso
soot-El hoinbre-nos ofreco un 510 lo. recuordos so mo e es0s de trajes, y nosolros no tenlmos olopllotodoroosl o -ooso!sump& o 51a slo Slotsnes pll- alimentossecs. n polo, quo Ia un centVo: no podium compete.r- sisimo po de mos-, quien n tann- n- --ic- -i --l- qumica deotica modern. ha tnonoscostooos atuendos, osb soquo -ossoo h-hI. dod- 6---1 0tool do- Coon Iofool. Roooo -to prd- oventldo. a too cuales hay quo oshar- resolvimos ir vestidos ls un de- -dunoto t
mera mpreson qu tuvo, nBi los algdo n liquido para restaurales ctI de coroko, de conductores ds .Era Ia variant modern del via cas, del cubano fundador "A55- un pac de su primitiveosuculen- lefantes, sin m s qu0 un tapr.- I 10 y del toven, del ato y del 0r0- Esxtracto del pasado. polvillo bosy un turbante para encubrir yente, del oulto y del inculto. SI ss do se, praos.no y sos cono- de vida pretrita, vuelven los re- nuestra humanidad; que nos ho- asusodtes huier. insslido sn oaiondosspsstioto p revoluconoo- cuerdos a tomar sabor ousndo so blamso teido con misterisas sues- clerassolitudes, ello significars riomI adolescenc a descubrisa n les mezla, locabo del tempo el tanciscolornts. Ademisllev- 110qu no tuvo derecho ja s a sor lo figure del opstol do .lautoo jugo de a nostalgia. bam0s tnoI mano un spece de lsomado estro do I. tuvoooud.
SI esooaso, no se eqoIvocaon agui6n. Aqullo oofu unxitoome- Pero DonmaeUartI& uvertud odloavllpyoJos luesoquots B900 Arrasl. C oia, Bonilla moorblo. PoonoManuel Ugostoluoots.
harlan centro donldodeoci6n". -organizadores de ante actao-I No todo.,elatoesi. era tan fri- 3uodo suempoasin claudlaciones.
La scena s on lncas de Don uponer que yo tambin tengo mi olo. Ya saben ustedes quoParis sin ocaso,omereci tno breds
Nstor Leo nto Carbonell, l pro. recuerdos "deshidratados" del Pa. olaIluddon quto leve y lo oOso posqos bio do lo old. 00 ris bohemio y cert nostalgia con sustancial s conjugal siempre. maestroo so sotoslo sdeotuos10
car cubano, at hombre del 68,qu quo refrescarlos. Fui. *n tecto, Estudiboams mucho I n t Sorbo- 0sens, unacontinuldad de etapas tuvo Una fe .an profunda n Jose un precursor de a 6poca y ho n aynla Facultad de Derecho; di- lduo. renovadoras, ambiciou de Marti, su cordial amigo "Mo oro noda de cubanoos n Parts, quo M. bamos class para ayudarnos:scri1- lo lu. Muy sereno, muy leno do ribona h descrlto con tan patitic bbasos; entristbamos a grandes lrIdsd y mrotadre. Be abrazaron raternal ternura ensu libro "El Arte y 0 personalidades. Ya dije quo yo ade- Irde-' estos ltimo alis meste". nos ouontloo hijo. cu0n- Amoro n Mo paronss'e". Yo habit mis, pintaba mucho Era mi pasi6n don Manuel UarteLoLeconocimos todos dpudo. "A tos os do slido de Paris a mdados de 102;t doentonces. Perooostaba deinda aqui; y, nos asombra su sencillt, su s mi ma-re, agrega. asomaron Ins Ia-T albona log6 sll 0n 1923. Pero a rustrarse an Paioscomo voca- modestia, sou Mod inalterable. Fino odooa encontrosopor o visto. hue- cidnserie, Puts por 'iitnes sngrim.oo ooidoblo tsosloo d to. lns de mi Paso Yb has.t dird 0qu trabo en su crisi deinitia do 00- ordentroy ofuera, caballeroso in lerancisIa quo me oftecieron aque- huellas un pc comprometedoras, olmacisooslrtecli-ico de Ins aa- fingida cortesia ni forzda amabiI13m dos ombores do tan opuesta com0 podri apreciar l oque.su I-. demas, al cual Yo staba adscrito. lidad. Manuel Ugarte nospareil ideologia: figure cmera Uno dt bro leyere. Lo qu priabaoya era e ubionsm sntsosboso gousho, u0 v01010dI
El sprimeras piginasde hay oloepsrsiomsmo,elladaoismo. PaGlbbmosooutonooomso hbjo 0. s tugaces migen s de Port-Royal. un to la revista Chi de La Habana eos qu Un0no osabe 1son rboberania espaholsa, fundador y Pre- apoRmonto msinssCubo quo Solv- habi ya escrito una cronoa qu les centenarioso Personas qu ba
sidente @a lt.o del Cuerpo del Con- do de ta Plos y yo tentamos ol- se titulaba "El ArtaFo". Estaba lsoodo a domtpoo
sjo del Prtids Roolusionarlo, uI'don. n bulevar de et nom- transida de indignacdnP. Poco des- I l st o min r t aso deIt-bre. a un Preclo irrisorio do bvant- pus, sin embargo, tuve oportuni- do, lbopolodolo do tstoypdo. quo dI a Cuba Iaindependencia 0erre. Se trataba, on realidad. do dad de hablar con AndrLhote.pin. plome. En po, o Io suyo. hizl do Comprnd entonces quo no Impor- un bohardilla. con techos qu1e a sor moderno td mismo y un de los to ancianidad Una spci. do potan tocmoosocuandooe andan inclinabon protectoramentesobre mks autorizados apologetais de Ia destl, ds puntoaltO para seguir conuestra cabezas. Las paredes est- nuevasttla. Me explain o quo -contmplando lam Incerdlos del le 005boopioso y 00". ban lenas de cuadros oio marco. consistiatolartenuovo, y aquello
Recuerdo ante l evocacn de algunos malos y softs -porque era me Impresiond. Comprendqera qu r janohoordonte. S6lo.qquyalos fueMsiguel Angel Carbonell otra esce- mi poca de prendiz de pintor-; un nuevo Idio 1qu0 I Inacla *Ilos a ndistincto osgenaaban no quo vive slemprt n ml cora- tros, relates y ajenos. Ademis, mundo de su o ropla entraoa ya sabi qu no se tratAba de Una pr6eno sso paredos emppeladls nues- convulsa. Pero aunque lo compront6n. Don Rlafael habla presidido tras amios bohemls hablan Ids diro, yo no to sentia mocho, de xlo dmooducctd 6l1munod, do on ta venerable Soiedad Econ6- dejando a estampa do sus labos modo quo desde entonces renunci de sa reafirmain gozo, Inqussia 'do Amigos. del Pas. Jun- pItaodog 6. roge, y baJtsod una a todo aftn plot6rie sorpo. V 00an- brantble. diamntns, del arder'd
lo preparatoria del Hfomenase a Va.- de eas ioresionsohabaots es- do reres a.Cuba y me dediqud n% oan l at. del hombs.
ooto pquas fslhs. de tdsntifica- ya a las letras. bu mucha critics
ILae, con ocas1dn de Iincuentenc-d ldomadriggles minimos an spa.d- arte. qusos to que hacen. O Ni olonariosinsdouado
rioodsu primer cut-so de filoo.foelsmedianoosonmeltfrano s. Me pre loaartista frcasodo so, y meo para un gauchobn trance de m in.Estuve all( yoentI 0a emocidn pesur0 a decir quo aramos to- empeo o muhooen que Cub.to.m- srirsRefu a ser.un mortal m s Doo do. soslt,-nsontos. b o oIs to e modern. Mstoub tjDsto
00000'cu. En invierno, tlncis mucho fri o Esto me lon do toponsabilidadsoasueloo'Coon s dopb.o so. snonorbsaota TMosqus.olo.Ig PaoAssoobuisoyo Pa~ossnlpritoosnotoeol 0 &apara l, ya djero, de otroo
As'r. cooonots suboaln.Nmet |comtrareOUnal mants ycomesoinOrbrPdo Mobon. Poo-queovo aonin.os. Iosv.r. dghbos.Gut intiO 1clda00 0 o t b h sobrad de din001 1di. r suchn me qu Inso lso1.qua hay raldes mueto por Enrique Dit-Ca
Dnq slo V Otss 00 0111o o liquidsbsoo de tis sooro sn so hbroorsbo- :" E y orentonc losmaterialdo e uo.:-fuoo qubeeebreotodo ansu ne uSoot .aonsnasioqp
tetraido, rate nun qua Don Rafael, no palo ef jerclj truqerican. Pero Zlpu o ptr xudirnos de qua In. sombre, MNtD1e en tin pingo pam.
quiso visitor a su se at)mijo, t solo sode adquoriruna man do d oo st modernos. dounao iltn & Pan;-S1nooo s fu pro. ploso
-san amioin mediao dlodo I s obAllo, cooosu correas y sius he- qu asdlo h prosperado yrpro p Cra Dejd stralsra. ho y portrro--N
bills, us porIa -noche halan un racial at6e0noblAmnn0va00ierta va
posibleBostagtonimo politicos. Ex. osrumonr fantomxl t o loomplichad de os osasioeros y en el nltimalindero-- nos dj
pro t log deosse del bildaofo 5&I Aqul aparltamentotddt oentr lo smercadres de cuadro. L-dinsorola ao"1951


Pigina 3


El doctor Erneato R. deAragion SPRUCE
En union do su bella sp)M IA si- Janeiro al Conresa de E I ,7id1 Arboles deNavidad fiornLUba Herindez Ca.M -cb. doe -nde !us trabaj.s mure r- n regresyr de" T ntresunevaje pur atencion principal d 7cuantos medi En d Surtum "'.cel d othor Ernesto R do co.% asistleran.
A 717no 7e ls mis eminentes Ya so ha -reintegrado a sw a77m- Escriba o cablegrafie, per preco
dinc"lug -1 -1n.str pai,. 71dades pe n n formal n complete.
Edr Argnnn 3311 en7 RE d17 77d, -1 [LEFECKER PRODUCE CO.
Boda de simipatias 1215N. W 'i7st tree.
Alnnjfn.dia 6 1 la, ete C-n hi oSirrn di AMestri- M$11 1.Fl !id
7 n he. 777771 'nr. n 7n b r ,i 7 ,Am Am7do1 7 Areha.
ld 7C'rp7 -Chr.I, r End., d1l En 7,ihd7 d d tet7 fnn ,fir n r r -
-ntaoa co. Gw dy A. ;ha u ,m;as iartes ins seno- sdotor i \IA.et Epnoa A a
G,--rci on e'Ij I n, Alberto 1% frdn lribard. Fancmsn Bart /. Erno En osa-tr. Amau
d., y 07n1n d., lrancbsc. 1-b.'s,. G 77777 -,r,. .n" \,rnte GaiG 6. Erick
Edr dr.mn e Pn 7 I J.1 inhreib7 dnnlor Endll" ,,pp 7I67.' 77,77::ri. Guillermo
F1 d 1l P iidsm laaleoChorlos N Wihu d II t .m G (iiv,'. rrr onzalo Fd7ndo 7 Frrn du rea r sin. ri T1b7 ,d7 .n, n 7n7-n S1,7 Gbert0 et~ena de jarin H vnit I ma- arvvhrto I? dr19 11. A-rH Vigd l r R;,ul (;aeaM n Lrn .' y A777177 nbE7,7 7M7'n d 1777777rrr "$Ga0
luin s77b7r7n Vilar y Ram6n


d 77777e jaIn 7771777 17itel de li
irn,,;n deo ario la senorn

Atontio elgmit) riiflu
Tratt r leferm7d1d77: 17,u
-7oo sa lule7 I Con nl.t( n.o unt"
lot ar m 7 1 nCr dor, Ilat, I uod.7
-enotable y bodd7s a 61 Anloi egdo vi d, sdr Men ndrzl,
cy vids file ee pl c, todio I.,
ordenes.
A I inviar nuestra cournkei . .sit
Fesiejando sus Bodas de Plata 777777177 E71n(. 77:.777cla7777
s 1777ru 7de 7d MCaenfcAm. e .I71b
Jore Ah' .t I-1-7117 711 o %it17 ,17.7 1 7.p57 7I-n aspect gr4 del restf77 de layer, on 17que va lue sIdoctor7 J7 rge' 7 71757777h771y o ar7 777 Er7 ndezEyl 7I set con Monsctor Alredo Lissuomey to% s.loras EIsord s Iampedro do Glimet Men&, Atit.a tinchca Agra- 'Juan MNI, nd-, hia~ce s iaber III, Jarras de sisteMollie I-uds de Long& y Mtarts L.uia Aralu"c viuds de Gg: WrIote: DM.-Karrchow amnmadesd o imsqetc

$3800 Abrnerol Ayer Ilu h1rmlo.'a residlen--y-S-,m dillo Baflos y sA enll ta IrdeCRAU ,y Jl'o SaInr do hs Poll., 'ado 11, dr utoa .e
Vea. del riejuvwAlt h-aa r l. doelor vep ;I CloodmaP etr .,I. lool'ta re.e I un tni e ae to
JIr0e 777177ch l 7e 77d7oLylr 73dl. I(p A77 7 N 1 1 7 6n 7 pos.177 7Irh- 7n ( 7 nI 7r\dad.
6 yescito. cminer miy aue El dirovw, del "El.Pat Is t dro" -r I, plime-itlinu I. 'a t~ie T ieal eeo. pal l o"rt i.a dau'.,
d7DIA11 1.0-1)51, A A Guilh7omoMNtulnet, Nih( y (71 ( wtabi iamn 71Gu alup V (1,Anv1 de7 v t71 g d I., M1ARINA. ys so I' a tni o etaAetmd we nul y, mjn e emliel wom neew a e s a
'111pleideineesa 14M"1"' o DueorAni I\'To k, I'" tal el MaIrh lp p I I I pe,
Etl e ao reruindn 'oa UI tur Etrol". Cniut dltt re s Btl e I -f.ls tm l a t Ant ni ne $j5 E 7p7r7.7,7lMat7 77h. 7ue7a7777n7A7I u 7S .dt Al7t: Ido Eis,a segraI" aulverpul n ,la I -,, \. I-i- ha. Ibla". Ge
yIm ; c.m a fl a ad e h I~rnah hn ebo .r nM taor e m nl d u nonen. ale deAtoll, .11.c1or Pvd .
sala ts I u d e I a :nrdad luunne. lie-aond-~ Go-zae Anil. At-o "'it- y0a1pi 'a de itB o Nav,4n-
rl vonmlenzo del r-o eil 'II" ue e d orFl p a"', )y "Ain'. S.".1 tarm sav:% complcd euvrn
itia's; 'I"$SE$ G~q~ See
Fao l my bellits fhlor es, lcldas Gt. e y (sraI". L"s"ra. 'dn' drl c o a Mlach, de.I o t banItr Robert. Var.M. ZegQuour4 y Marta
r.7 777 '7s.7 77m77 7 a 11e t-.tWo A 6.on i l E7 ,7s, docor 7Rafael Madill
din del tond E sGra NA, Hydrih.docor nriue
EI'. i G .cr7777 6ill eeco7d. tie.e cr.dito en7 RIVIER7A, compare s 7 i ei7oB7a7 n.Cl

.AHORA ust regalos Pascuales y pague 77&77 7777
l.77.'77'71777777 el.'777 7ln-A Illqu1 v oun Poson.


Ell el Ic oe se sirtti oun rico Frank Baims y Mlarth o bregon. J. e Feh e o buffet" eso Miguel Pellae,5y.MAlrry Hrlpe ial.Li .O 1] I 1,12 0S C1
il e O Preclosa lucia la mesa, deorladsJn Dolo ms 'na y AMargarita SuInrez. 1.
po Shadow Box", 1. acredlitadaPdl i ay te elglaqes
c tliend. de planttas do 1. calle -23,. con realzaba con prolmorosa._troje-rojaonadoe,,.tdeIle .yh. jasplateadris 71CPlrlnd" 7.es pa d d71,, Preidente cde In Republina, doctor. imbofizmdo el aconlecimiento que cion onuesir. o pnr-ioi r.[a 1 3 3 $ T ~ a hivtado el Dr. Gans a Carlos Po; el jefe del Ejer-cto.ge- se kstejabit. vycy su ggnan adara espfri Lydia =e Cber;el Jefe de Is Marn. Entre Is coneurrencia anotamnas al. Grimn.q- lca T oaeg .
1 I n N m D otamrneBorgc.; S ,e are rns obe Entre las seoras. hMar a Rit. Alto
not Arteaga; el alcalde .municipal. se. El emibajador do Chie Excrete. se- viuda de Solis. No,,. Canale, vlu d. do delpu bl de Hatinor Nicolis -Castellanos; scdde E rd ds loBu lsCa no. Miita B es Ea~r id tdorC
-t y istinguidas representaclones- do.tor Mrano Bruit. i, Ge-ginaCa o d Bust. JuaLa omiibnde a ocidadCulu- El el programs paiciae o El ministro de Cuba en Suiza, doe-'nits Calod Fo TuI to Bosque de
La :7177777,7it,7S771ed. u. o C
Aod.ats- d.17.7777(I1 Vallsy77777 T7m77B or o d
Cuban. "mig., d. .Ili".que d7rs d d u Luis7de co, y T y In d7 7 r1 ti
reside nuoistiro compahero Pedro artists Mercedita ns, auto: el call- E o ronl a se e a orriene y m o em si
? M.ns ElecoRnetIERl,-compe 7% .17;7,77.7o.7(7t 1y V o'antaquPor-tuondu Cats, y q"e organizael tante Luis Don.1dd, l orcluest a jrmc- Estela Bruch. doctor .lu I Anr, Marglo -dol Monte do Cruz.Andr-a .AjO Ar r cbloAnous"sada SPsac a Conjey to". lue L ieras y El .gracCbieydrich, doctor Sitn6rez dor w Perei. Nona \'site

haelnian el sFebado pr6xim r, dia 8,1interpo etar b sica babooans7,7otr s 11r7) sd7m77Ai7eaPi 1s.'t 7 171fM 0nte 7. t dd on la cerVeceria del Cntorro., hade-I Tomblin hablarin of enmipaner do r Pt. Rand t um a y ETe anheigh, lht. Carrillo do Por.
n do para que haga l discurso 7Portuandr Cali7y7S. E. iX n1is. 'n.s t.n.yFN7 7e 7 077r 77 y 6 A 7777 777D
_e_ _ral-dll act_a_ _pr__i 7r doctor d Haiti. doctor Marcel Fombrum. na Nrd7rse d 7t.r Migu G Ang7 ott G' 7, C7m n 7 (rna d BegurisGsecrridans, que ha aceptado esa qu, harA el resumen, despues del Cartinnell t ll da Pat6 1s mlii. Fr oth rm'art"a e
. chtanci6n. coal se-* servid. cesplendidn buffrti. d S ol. y l, hor"i doctor. l s luide ne gr o r ia e MeemA nvitad!, l Dr7Gns e 7 1 77nr 1 1 7.upprPp 7G7me7 M7na y E1izarda Stun. btro 7 fc a
------- 7 ----potion. "hnabillke" on n o 11ll G ""avid. do Franci.
GuillermoeeMotu7y7N.7 7' 7este.7 C m 7.7m77. E- Cue o 771Tor. lose Manul ,,Aosla yEprnia drI I a F--yredo Fernanrde- G -n-Arost. JuIt D mntl Jscefma. No. ra n .rrr
ratea de )1,, RI Jr -D n D g. ntre as 'o nfrItas. M ar n .mp
ml Zile,_m !J7 J7se1M 17.'A Ad M N. 7 7 BuC777 Car.md e7 nln77777777717 C Sb'171 7,'7. '777 7777(7771 77 77. .7 j7


nny iel luA, osad. le LaHabMmde.
-Ay7 7 7 1ue vMar 77 7a7777e777e s p L7lr n 77e 71s 7rtir de .s c lSUR ceeor" r lsmn Res logng s t n reib S am do r esuQi tar P un.
ne dsm Endes l cargd d L Ham y
o sa o v reIbr to r Ia t c ha fii e .con .d e l es o-en

nanp. en el Ayuntamiento. a ]as per- uhi ordds1 "lm .o sonas que desern saludarlo. su dia .
En la Emibojada de ChileVIVERES FINOS, VEGETALES; FRUTAS, ,hdaaeeelauaytt pei hile ',n eaia r
PESCADOS, CARNES, LUNCH, FUENTE ""I"e a -1". no
SODA, BARRA PRIVADA dcn aspra deprd"M. iiract- W. ecog p st n
F.a, sAlo. uI n partiri dIntro .,,,,da. QuoIeeea mns .PAVOS DE MINNESOTA Lilt;exposits Viiirelt Rodriguez bivrm
L77(.77767dl7S777571.7171l,7. E.'l.'7777777111777777117.77- 77777.777.d177b 7777777717 n7(7777771777777.71777.(11


Y VIRGINIA:

8 15. tibrs. . 1.25 76 a 25 7bras . 1.7 0
Paiicos Aner. (Anadetas)-3% n 4,2t lbs. 1.28 Polls, libra 0.67
Polls para asar 4i a 6.1bras 0.065
Higados de Pollos (Amr.) paquele 12 nzas .-. 43
PiernCs Cordero Amer. 7 a 9iras. 1.30
ResAmer. (Steak 7asa) Prmera, libra 1.90


Melocotones enteros c/. Especias, lata. 0.67 6 x 3.62 Remolachas enters c/. Especias Porno.52 6 x 2.88 Gandules, lata No. 2 0.26 6 x 1.43 Esprragos del Monte Lata No. 2 0.62 6 x 3.41
P7sta Tomate Itali7na 77 onzas Atrentopn 77 atos.Jat 15 onzas Atmeno porn. perro I. 1taI& onzas Gin77. Bols. Seca 'Beon Ginbra Barclay Seca,Bo7el70 .,. S Sidra Z ln S7rPp Log. Cabin.I nto 12 nzs.


Fri7l7s7 Colomdos. It 16 onzas 0.25 6 1.38 Garban:os.I nto 16 on-as . .0.25 6 x 1.38 Fri7oI,7 negos, 101 16 onzas. 0.25. 6 x 1.38

Vinn Oporto' "Dlaforce"':
Blanco Especial, botella 2.00 6 x 11.00 Blanco Royal. botella. 3.25. x'17.0
'I Corona botella .-. 1.90 6 x 10.45 2 Coronas, botella 2.10 6 x 11,7 3 Coronas, botlia. 2.30 6 x 12.65 4 Coronas, botella. 2.50 6 x 13.7 5 Coronas, botella 2.70 6 x 14.85 Lachrima ChrIstI. Walla 2.80 6 x 14.30 Sit EmInencla botella 3.50 6 x 19.2,
M.'cotel Iniprlal. ibotella k. 2.25 6 x 12.38


Aenci6n Esmerada. Air. Acondicionado.

SERVICID RAPIDO A DOMICILIO


7,7. 7el7 m 5d, 77 .felidad e.
cuenlra, en-1-n nn queSocial


Illerienelas:
-En la residcncia tde las sefior itas CArmen y Aimae ArgUelles, las cinco de ]a
7rde, p 7festj.r 71 7s.se7oritas Maria Teresa Batizta y Mar Obreg6n. con m tjvo de sus respec vos cola.
-En 12 residencia de la se-,nra L77.16(D7. Cdel77de
Rodriguez Faura, a las cinco de7 7 tarde. en honor de la efirita Martha Facio, por
'.1777 6 Z 71.77777 7
-",7771.7. 7717777.
-En eI "Hab an.Yach IClub ,
7.as77inco deI i tarde. n 7honord, 71. f ic,'t, 0I,


rido enmnpaniern de re, aN'lson
Bchj., Rodng-ez 1-m con nmotivo
re17 77777717da de 77n7 herm7.-mf primerr fruto de mu venturn.- union
-nWrimoial.
1, fimna de Var-la 'gclov-r ,6
,nIVea.N. -i. o 1
or Guillermo Vautrin, el habil y noabismmgineC61.o. Comnarlen )as satistare onr- del mrmento, con lrspapi, 1.s ueo seocr Luis Rodriguez v sefiora Luirmda Lvini. y sehor Rogelu, Franch i A faro. otro estimado cr"mpn er de est. cas., y sef.ra Martha D.Varela. EnhorabUCna.
Vi jeros
Desje el J--. spasad. encuentra de nuevo en Is Capital la sefiora GMori Erdmann viuda do Juarrer,. saflgurp todo eleganci- y xenttleq-, uede tant.,a. -W. 9-9 en
La senora viuda de Juarrero viene de Europa, dcnd pas6 un. emp-ada,,h6

N 11 rk l i i uid .r.t tI aC. 'Im. PAtag. qumono e d"--777f7 frot. rf77o. t77 .d.


trim-nin. P" d 1rutard ,,ua tepora d
d' 77" i x rn .me7r p l. i Compromise: l d hbe, 77d.' fu 7.
-D 1. ,Enit l.ry 1- 1 77d.' t1. 'b .- 1. h Mend "'77- .-l J""" 717- m mnm'n o. it,,o"7Him or 17.7rnd, s mh7nEn 717r.- M.r'7r.r1 Thbn. i 7la0 1 t ,
Sna"s1 : 1. En, d7 FernAde.Tbi;

F.ps nnnid-s
COMEZON

EL UNGOIENTO BLANCO 4 NEGRO es un IndinpenAble ayucda para .liminar los barros, granos, espInilcai, pe6.asy otras affoclonas qua afean la p:lt. Es tamhltn un efectivo agente blanqueador dl cuti1.
Usese en combinhelt1n con el JAOON FACIALlLANCO NEGRO pra tn ratAmiento completo


Mailanitas de Suedine, a

3*25 y j grande.'


Mo17(I de (17ce1, con777 lllcS py 7I77confnri~lbl e Ai jedin enfel 177 i11d, co mnlos 01105 dc ms.', 7 Hit Prend1as 111y c01177771.ln. lodn' en ]as ma'ia71'lssfrm.'c.55 77777 sora 971017 hauler, AdqUicra boy u711, Jot10.
-ewif:SfjnoPl


't A7WO-7J, Tom",
N, '"rk . e~n p-, n onryne e ntna nl han 1T


VentaIEspecial


deIl otas


;Una teaft ida in itiffd a prEeiox mnug bujois!


Alil pores do Botas juni,67Ig7Jacks


et amaos d2 /9 a
77(do 777 mu ra 77777imp 7rlecl7m77, le
co n d lli ritall So alilalY confort dierenciaiie stos modLCIS
ja~e >a p


Quanientos Pares e Boticas

en tamniios para eb, a
2.95


Bla7n7s del nimcro do77 .1am1nte y del 0'al 3 en. delicados tonos de azul rosa. Magniicas para fpilitar el er-cimiente de Io- pie,, t dePu b Pei6.ns


0.17 6 x 0.94 0.25 6 x 1.38 0.21 6 x 1.18 2.30 6 -12.65
2.30 6 x 12.65 0.54 6 x 2.97 0.00 6 x 3.03

Pigina 6 ''II DfARIO DE LA ufARINA.-Miroles, 5&Die. de 1951 I III IIica.


Se entrevist6 con 'SoiIIas asanibleas (III"Lands es el mejor de todos los candidatos" dio En cuatro lines Banquete de i"s

? doctor Prio aY4idI stto arn ,el aicaide del Perico Dr. P. Arrieta meujeres de Pan
Ia arPen an los am igos de M iguel S i- ItM ad. pre rd m emI D ic Pr.

"En C Hcvi Ep .r. .-1-1 6 ,.,2st, .ah.-tA'irnd:e'ma __cua )- ,- -1 ." ei'dom ngo dia 9
I i cdid.tIr-a," .In I. AsA rbld pyerm ldr rni.d I e g

-studi --- Pplanrde spbru PM dt hfdrpod d A di. i I .mP Penals ten it de NL estn raIS I pel~ rtod hac, rm ,
dn ITe ,-Sware, habla conIerenciado.elmI jV -a s Mimiasi un d 50 )S
,-,st. -1 Dr R, el orl d, l etecn d arn ylgao lSrenti r42 in Lu s Or-a
p liarlrado d pltrrnllo1 i ,Robmrit AroPglamonte -m. --pnrAdmV arrm , e d. I ir mir 42.irim PUOPM
"___NI",Im,ii. -ia 6 .dn ,i m.Credits, intmti e 'dm dc etividad politicpr
_l pNmdmPalm 6.r-eIna rSt adoI dj Hibla e do lminne.rrnnfad.a .a 1 pd -. ,45 P.Srgmin.ipla d o t mm E 1d mu mi.nr 1. ormenm t. ran iitVmdI Fi riV,. Car.bnll. crrtarlrrnRinn:I
mm,. do rs h Jmd. C n n d u pi d mhit -tro nm ona .,a nM.c d.i i lnar. asii l trdc1ones president s hmntmrt. dm1 a Ja 6-.6 -r pir ndm d m ta eim, n.

.in.ldm.I-I I, ,61. C.mio ~ rin m ippm tl rd ~ ml~
menI" "'ioa i i stn m r e n Id Representantr -- c le de rdI ur. rnt senator a.al mitna al Partido Accion Unitarit

o rp n.a pr.tpr ip ptm amiii I to 'mm IVA a ,? ,, cim l-go.Aam Id
i.P dm1 En relmrerlii.a NIimpIr1 ,1 i. Pm i p.Wilfredio ttgumi p rdt ncit. lodes l x represent pasdmpia
u ondsmlmnmgmcimmemP td I-han ,mdm dm1 er-idmItii Pmp"M Sitl .Im dot Crandm ridtr ds dmId Pm.bilelnm r -mIn1 dmdarrl,

Temidm PIrmm, m uim.quIt m ipa pr, pmp-t p".p ira Cpn pilmy p d" I l m, m dm1 p b tr m t- ii to t mfret m s,mmfmrio,
lb 'a a l ndre o a t l an P de[ ueIn olocuban. swun rezapl pA- , - II- &cgldo Nicolas Catellanos E San -dore .PC C ot u com. y dleg d s e e 9a n 'in .mbl .
I ra tri .$mi mpA I_ p urimi t rI t dn d l h r t I m rd mppirtum c Pl-S ari mydel Nmcional Cu- -i .m C Mientra ulr.pitu Adpnicn t m rmcrpsr-m avsm fls n dttn
rmi ati moint un.,r~a,Am b m Itlr m nusdetlrZ.YrId-nr ite~.'II III 1 r '- d .rulaar'. -- as'W
.n d plo-.mdomti 6trnt p ulp r mt r mi u Agrmmmr onmLpal,.,- i- r d mi : en mpmm, a p pyditriS.on Femena
to tdStm pmmidmmm 'ti pars Oti t luhd- < -SEmha retirado delm artenRt u- e 5eP mp 'lel'A dm1 MSO rn o d r. p blmilee h mn dm

-AomFilimIiumrIm/rrim-6"nII "arr
4:und I m m ting nerrn ri- imni d sbIuch.r nIrdo ltmn nn -mir -pi.o m pIrl ul mantenime .c '- drod. C macla II up lm mdl mm i dmde m d*, mR 6. l ,a


ain 1. lt lu o hm' I tmndo t. p-m IrlmI .dm nmprmmmrIrkm.m. Sas l Iar e daatn llg n aIntegraci6n osiritua'l I be de co trI u r 11. r re.1enan11 ,1,.C In I o incI Ad minir- d aun d trd en n
I pp ea d11's4OP ptl bn ,v por-liquidar :.-I-I-ntomu de1errovin md
sd u. de dmZP Aaml ead. dd d Ib.imm nPracist. m qumI-IrPdr a .'.y. diaa an d al
rmbi en h Iner%%d]in' t o aAde"t 'f (r 1 -n n r a inoo- cfv I tbaasu hj-e e edrGem n n.zFete
t ~ ~ real. do imI t ,n.bpt ipp p,.41- p llmm popmi~~pppt~ m o t ddmismlup tm

ln, p pd ,edlMuicin A,. '. e va a d a sn 19 c - amtiagucyalaE .a0e- r.
Ol I+ -r -,n ro Ic m- e 200- Ir I egnaa Ln Hal ,a pcra ena
don 'I'- ,e a a a n on hay H b InB n n anucra t- 'vn rs c n 'ef Ncon 'e E, ad d migotvoefc, u apa pv le atdmcio An tirm, i-A A rn 'a CpCCrst. .* l rra*m. 6. fI!IP WglImpIm lambm, C ltaltRemtipmmdqde l MA v r m. el mlmm l. dppl ti mlmprrll np d 1 s.Sond dim.n.totF pmpnlmrO .' ldr. mbll- bam. dul lmo.d ObreMm dm1. A U
mi t ~lm r nl m pm- pappa I .,A I r.a .lm.'atgurmdI leipemIan' E d m pIicvi app- rd
amnimm t ndenr huosi& it-ed CAnAG. ala1- Arralamn al -.te re mbra fld,". Lmrmt % to- mmra ma d 6r 1 PemtesS dbMn Avrl Apu.
-Dmnb. malm1 .lmtrpmbler nrrmI. cVoio-rI-- tE ." nm _rlmrrm ml la. 4,m057n de GOuul nsi dpmptlpInI lps inmm hi- dm .mn.r. ,s. it u Al


.SiftmdlrmI p06i2t ,m lmrn-lraln6d. :e952 Eliru Ps inidri Ppdrlprrvic lprtantus~~~~~~~ ~ Iu I In 49 r6:n ,I.e'Moo u sos Mo nnod rattma olltaat e u labor. bj ,esde
b "o .Iimm "o bl M .-- c ndId P rr- tnmi h d t rm n pd t n d, Crnr t nt dta Zmnmul
5;pa sns 1 rim1rins dr uet o -ael eprem o el isti iaet u t Sn co o u O lot deiimm Itid tmin ndrp r tp
.'m etis y r-m itr T lmt, msn dt r -np n. r- tmpug ii ml Iur n ,ip da dm. sr hur p1 lai mmta trajin-i trir l.m st ldm totrtn dm it derr st A-n Cninimrm mbr a l b tn tdurl e sirs r -cle ri cci n ,, l a g .m ie n rdo 7 d n pl d11130 d".1 d e n 1, e'. Mp4l I d- I I d) A nls. dE g enFL :u. 6u 14r0 9 a ,im nier. q dm1 m .dnrlIlt. q otm. E ,nI .me r p"I dlpd si-i m i m o n ", A "S6 nndrnm n r rr d


I-nil'rt l t ri n dne fea e mpu0tutuiii rrtim. r-mrrdldlm rr-minlm ni ri I asn t m r-.d rrr a m ,id imiidrrdb -na r it i td mb ant. dmireP.rOirrm.rrnr it.nt m 1 PrrnAnd lip
HC lme Ir prd-dtd.rm arnrn r np. L ImId Ir II'. m.mat t it- r ttrradm1 Anre rr dVm 1 C tt d nfi-i Lii hmrn dm minim
co m t in d mn ir i"st -pa ln-s, cit irtidtnrnimrpmrr*r-id- dmtmn "'m G-r hnr m-ce i trtnmanmimToayu Pr. 1--,d p nan-.-e,, H,. 1 a Ia ruin utfialrlac eito l C 418. I ,r ,,, a Andre ---11 m ari ad deR ac n e l xtRio.

qo a nirp te d dep li limntrs- e I. rdnrIId l P d imo o pondutm riir-am dm1 aldmi pn Au ,mnim -rmatnpir.c
a. in llsn d rT js u en a l de m a tiree C an eya E nea elx I t let ~ i a ,rle, J 1, r aded rorP dr "r see iet pr l r.sse Ie P -d nP u epeenan p ra t .d!ib -'n Seetr0 e fna zs n

Ima mplumirima ptridmrrita pi m nisinAltime pnn i l pre uprerap-amdme. Cnrptr raadoai ncaledin'N in Crtr-n tian dm lmiin, ~ carmmrnr tir Ve n tilmte lc rPdr IrnQuim r r-ltrn Empmdri l AOtmid dal pt m.l rtm dm4S.del r P1n 6m 6 Pn r im- im rP m l nd n e m arri t d e i ,elo. nimAmrlm tr.Ps1Pu lml F ph r d ir- r aptmdr mm g-Ilg ai tiopre lad eArm ne ce aalGri lm jrd en e addts eorsndse 01 -u orbne lPriodlpr epe u eeteit o rdtem DresandimlrG lpt t.m-ru
u.- sem a s I. tp iaml mrmpuror.-pmsA roi g ml o-ru A i Err Ppnenel yutdt lIdP mm mr rrci te m metnirm ipmp 12 r-r-mrmta reme f aa ru ilaomtaprps acondtrde PrCdlandinm An ce0d. obe 1.p
on de~tl mmmm dtrrdm urmmam cratnit des. Orriui Na." alu'rop-"rudmaum-ua .ini PPIb cam inurmirlind Oprindrria dm ldl puabPmdhltar-trr- trr.-m" b flipde md, Und h rrirmrdemrarl
-lma timdidrm Trd-iip n dririr- hirmip Opun -e - P ugndeet. Ira nad e 1 e5p an yltpm ml Pnririmp "CEsnatm- dm ar-iane,.ue r Ltim Sonp: 1 e rmmor npCrimior e cor.de asruoas'd -e Imlmp l mu mhncirAmInt ereidne' aiimP jaQ tics 5 aa pmmme np-rmrmmhmnddl rump'en Gplnmp: r-rpm. 'Wm aridaOaodo n dierm .diale pr d rr m lammen eT r
-mndnpeslo Im mlr~t idnhal Pm Htbmnn'in eiio tacndd 'en r ep Is r iptbi.prsdnepd t arie ibrl le orta M rn u a anc n uqe e a ei e nmr.e l a~-om -nrr drp d m mm m l unrpiri Optod mmraao.l schot AM d e rc '-a ticoscderyar a In- Nactic stm- -~-tmlmr dm Pmlal Erspma
o mba t i a, 6 , ert, n d C AO ad F, c d uedenc i t ie r eu a d a e is sa b r d en El Rn d s n A r s '%i d lsct map .lpmma Cdm nHidC tt-g unemy-es+delpjidreibra ddm n r cd
P bC mPr odvin mna d.' A -i" -ie d mmmml am Pmmlmlrm mx lam aommml a --Cmani m. dm- m lt maa dmm. l mm A mluIn p tel.Ier bi s. m mutm ate t rani adimne qnmc- Mdnmit rlmn ntrm d m larn-ch m amprtrlc. ita mlmrrn m

:6, mat. Irs. ltrrts slur adci -dbldp,. dm N dso-m m deo-Imhmrpnro Gpdlmm. pan dtua
Iota' ,, to, ,,Inb '-a LJuenud Oro e 4 li ms enox ,5 ailo ne perepubsaslcs,,. La fi'ma Iy.y!rad o ulsase a rsdnilreutnoeet s-,A:


rrCaAtmE mm LA-GACETA I A crd o n.E.uiir aam -lpa -m A. dom.o 5.l.nmI Ma mIndoG d m. pmdlml-. mlma, .hi q n t mhmet el P prtid d m .P. u mprran qrum m m dmltd a te n t Nor m
r- ",Ina.-, *aaaant .lido bMllIt I a fsrm umom lsura
raea ialdt. mom Ia primpli mp Aim d ngcja-iamrc a ,mhmlmamrmm d AptoPlmim din emp a ed ad mm pde m mmmbao.mp Er t aoo ,. riSlbtan it rpum l deroAhre endm1rPpoirs pre- b terI-ntWIm m mt- .u.t r mon
rece rS nI tIrnd 1 s, A >r hlmn1 mispld. Endmam d.na d"eZlar q m d am blto qde cPmodmmclpm : ptunr oa pnectov enm. Lm pi ropi b p- b ds I. I-6 m otoal mtgd--m ml m pcioe erams lesmil : dlneia' Camar mi orC r P- ntim frm do qe H e p e La Hnic n shnduinn dsc m- ms a Idad potr cOrtnlu te p n irir Cubm dtrnmm ptt dmrt an ntheisdot c
curne i rmrod i azatad t dPmmPDlqmIm abI-p ml Pmlrtor a Qer ma apa ia | tam 8~l enm.rm mmm ~. 9mmlmma epm m inda d -prl per1 ar-prd, tndtin n dimritr m mrp ntmdlp e'mttt prr-t gnribp ritmi mrrlpm en e it dt mm. .1 dlepte titn md i Pla Rop mub dl p rnd 'Pa m eumarli l Pmmn t ca mlmn Cm p lm nld luro mpmI.mnc sn d Cub rmh a m admrecalrdmmmrmd a la dtPntc itrmna pren.semaI *eimxsnaoe p o ltmd p -Ini 6.1ebPadin li romeca e lit l -ps des a besd P4inmr ld pam l Pamde dI amIP e p mma fusin s olrmado; ml aplm ain lpp a l m *incmna prun de-dd dnr n p S ud urmtniod dmr P prtmma dm Cumen llh pm;st can. da1 r Ta!irnlyliplit do [bi,-r '6', -(.m nhimmda;1.1m .I ma. I, I C pnadm hay-i potrim.d'pFmssprom
prI1Jd)m. ,1* rsd~t _.1__._ IitlIPIdmmIn- omIthlirnmmrr.-____n r enhom r d ,onded A ,("rom del I rrt.s d d.,ar m m ca1m e r o deIrNo supitP mh. d. .R bsind umbn r la s mb r nc.de .ride n mmd purid m A nU d rl.ut
Ela Vloemle nr~ Cpamagdey M vlm. m lelrtd am l itard laod camrit~ m Ppnppmpid de zanaiIo d c ulra SMn ham ra d rm Lna m Codn m u-uas rin I nm.aotpirur. biu i dnde mnAlulrmieadm1 orpaels pdmu prmp- Sallai p cilmch del co::%rn;a dm1 ?i n er ram ail u ti ae afui Jn u vcoixmsr n q .aCnrao di n s-ccaismi de t pam l r lompsle bpostnbpm ou intr t--u pn -- --P~lnid m ro-~d Caulp m ro ar rio pndi.t dpp
d cuatoi mae mapldtp po -l adre p.roum mic idec pdros pn. m -r cvd la m ra p stc io n dettioroaoxbrad- r 'hofa s Agasu ci ouers oi i e l ro mtilrpbadt dit umpo edlpmas dtu la smlrroo pm n mrr o d Po- Su.,rraa. ub., urpnl pinup dma
m It io a t dm sdt iaale',- m a e mm e m n dnls nunaprs con k tIp.itc l ,l o se pml"dm pun m dro, ena q.' d m I prop",, dclrm m r.nturpvista min. .tlpa d pmi edm1pimitmra
- ImIAsamblm. 6 -LanaI lrl rid. plari.l'inp."adtelPrlmro ro Parlioa c nUip ,rar otnl- ill 1 Mpr, I rv $ol,.im ieiaans Ai .aaa. .m v -. r-a mimntdr adma mrlo. ,,w Idutl .1
I ~ orma m1. Olmitird rino- r-me.dnrpial]paulhpdro mmPiroPrmo.J .E "tn "I .EL AI r ,umr. Ido d I Inn'. drl s m1 nmpurdrleNcitinr- mum mom M rn mycin atila paid Puehblro p itt nnitm l i pmmnra la- La e Las distrosC in l!a mrolam am mq ra Id rn. Ibitmop H rn d d uer-p alY k,


ICADLA 04 L A A EA A nr n eo edlg s u opoica df aeCI su ra qr uo a mte m rPar, dm 1Mm- -t quom am P i pna prt Oh dmnmgsro. rinr~nm damhr mapr-nl. 5 prtr am
CATciA d A E IO dE M nale rod.p a dethlmia p nrlmm El lid etla murnrt dr -- int trbiPm --s t m. utoto mmici e omerom Cenlp I mtrnAm Ap i pSir.mnt Irom qgnma pra hua rtera ponn-up mr. mnm r mi insiqip. drP o 5 arirm L t. op Jr oa-ee a prC ivsr imrY es te s-aa en mro I ol tna pro d i Int. I hpI elrdmet- a dmu e P. P CA ir o prtnmctd Cpm a l Setaor-i l Nor uimrt.mm i,, -n -A r t Itm ad troitrn lrm rom, a dflpindr apm Amp Pn '-ih. d eri Coro nErod
.1, illi dopr-mr pio dsP Ii terinoplidlm dri 0.n it mlo ddor Ciipros dmrlI muntcl CnslmpnipcNinrinndl Trune- tmnitim nnbitlrin tatd ml Pm:- prom Iata aro dm1.es dnmtr chnr-.paiice eulcn neal Caluri. a Paarola p Efln Cu-nascn eeao e ,etnced a ndnide -Pr qu p bn nnel r uprrEecraa ec i ro dm1 rimb eCinid t lbatInd n PP.o Sba nau m ;pretlnd d mr itum opi- Orut o Alnmo amrmodr dmeA cpmhit lmp r do dm p orrorm deroPdr llapr n ila n oalyaP rao itlddnr-lanteinrd.,-rrncoblms r ns rnnr-tmmn -rpmmnctn acrnapAdtml-pr-innlAma.nUn -ri
, 14 r a n I n r rIa u c rin1et ,p r,,1 n c,, -~ -, ,-- 1 1r1 11 d n tin11 An d n a c ti rm.
lim r uennpdl mpbIr-e .de Pr drorp. b n plab m dm s A initi i romm -IaAmldr 7 ro n mtnrima m P d nrnttnmpa nroa quo mtlr-an.nm I,; 84 rrro- aOtdx ecsiue as Tmindtan af K I pin p oma Ia nproII' l dep-11>- L que ain am r&,Lro. d tm aetrI- rn ntpnmtlaid r mm d an d r ci dnt r g b A
a so p n - f PIPin .1P1- IIn L in
r- polarnnriurp, doue -op dippnrtatt I_,a m f rrtinn !,os pror- ror elmr xincattlhro ]adrsne : rnrrt ,,,, op Ne n 't 'd 'lj rara b"i-do Cer eal",, ah idqd, ,e dh. roaiaosgbena mec n e r cni Ion I e a X gnvinal el rmrin r pt a e Nc -oI 't n a b ur i s er bargenera.Ri ldonq h tar domin o H n.a C eonaa i ro-CapPm- mnirp h-r npditdn l rrro1, romrmu-mam mmIrr-doIu_ .C en r 0m sc mmmnmmlm Pr

# pSO pmpm- mlIp mpmdn-p : irit dmlro baren I oii rtn A IV 6l H uberln limph1ari0mr d ttd. r-Im rn tp a ham Im Ip din l utrrtim Am r d lts e t iEi ,t In niroemi dm pialrim: -Td c P ,m
.-lmmppmi eidm t de Dmr Jhlim lnts i. ppoi t u dm dl. mmsp inr llnnlrld n mre oapizal hpr tn 5-pa- toidno un mls d Cpo is.o mosstpat prin-Iu l omrnEntm lepralTeo La-dm t-i s m a hai din Pren c m m aruid Is d et n d E pI. C rne o remi p. de grma l
:itinmmoo~d nm t a da ptlo p .:en-mlt na ic Ia pidmapia Cdm Al~ l a pro d uc.airt lam d nin tini ra nin; 6. Ca iudady de Iumto r r-n du c~--innrt rrmrtptto dm o mse sprl el rodmd i ranmelci- Cmsnsitii CIteprs I rmdnr.d Pulr m-r P aa U pd de a p mi
r! n dooprP de l d P i .d- lOi aro m1r 5. ia au demmn itth n dm1. P it- S jta dmmm cOrmitt pIa rta Mpuan idro d- ism I rtmpina dm e rp4tr pidnpa c t s l tnd d en ntrrunstim- I.srrmunppioal de P r HAbrdi el i
tm V lla.: m Is n CIrtamlm. y 01 lit qrm pit,,. ,l .pni rd a l j dpriap idrdm dtlmnis l y dn. sa da 5dm mancultu n ensdroo l uno i md mntts S" C m P rrpm.p, pmmIdhrI I dm

dpAm rinsm I Ikinrrop4iro A s a nm ii n d1mi tml ArI- atm, slumed aslst t ri t t mtm -nr y d e n miinto d Ia -al P esi d id larCI d fn e dm6 iamoIrm "'no ip p ptmm rei si t I dl 1mOFtll. IpImpo-i moin aP~m mar ui Jove- lt pnh rpdotr lis m ici n.perialstIIImdlpam. Nsida d pl i as sI tne e hom rp. Pic.t paro o d is Pin o n r- aPrblode l ma bpn oAton
- pcrn.aLo.nnnni. Co dnP i-s meiptinip alpes r i ta pmn mu tt- r a lt n doobi Pt lin. dpr d om ro d e rnu p P ri u rtPrm li pt A r pni o p s
sdn ni".l .-2.qu r superiamb.e a p sp inr mmpm it re m mde hahm pr. pdIa r itn la i a-sam rm mm rs s t pr a q % I- dn h im pora rdmo i n a r mn ac. YA nge
AJdECLLrm id p _m r nI l onah rAmn UndnuolrbnimaeNmnnia Lnannn E in a c a u1po. o m ln a- b u pum d i ntas ise om u Ipo ma A Par mr-Pots. ola I a rlai.,hr- G Ic LA LanuiSAmdr MATAPPAIu mrmdadprmiom, 6. A.,.a-sM cat.aiidrthCo pn deinir
"'% ., in toq v icrh na e J uAg u il .A sen lm G a s o PI in A an 0n rxn .ei i I dm p AtiepP nepeil.tn -arnm.d rala it limar-Itns on. dirl ain n r C ruam a sd mini dm.pm a __r____ s a midPb
pro-ps"itqholaiiii6 s pcl-im' Prrrlrd mnns .iI (Intna rr.i eptnniIP(!PmupsPcianmlo.rpmqummoioipp lit dm P oU. zdmt mrA ytmowns

mtimnir-md11n10.stpdnpmeia-mnpprn. unPr dmoe tacad ac iampeoplmpdro metndi
ml.t D Id.lparmin Vraimispiitlaprnotl lRafelqabcla I al majordoatmr pudomdng E obnCna Cid rnm. u bl spnpmaaia zcetpid dma 'I ml nnamdp Pmdim. Liotndp Emr- tacinit pm Mmtimnmdp pm tin, tsd, ummuIunqua h. e r lanb.ntAl l ldontmmu ldite l A Pm l MI t o d m l Hibtm Cuh x um mn
r . --din i m r ind Alja drmn d. I2 tbmt.- uPm lit Emii tta a c m idm, in p.a de iai biti dinpm qu am pmomt nau a.Se p dsl dro.irIi n Ca in n ir i on il rest ano.
,.heiel. 'dndaf eLni:" o b etre qoId nitepr tea n ent'de lP bl c ael ua np Pmnaiso ordcio e oss dpo lauro rcaar !b,rc de ulaa n l ec ol. del m lo
mml bam*1m- oarltssmm:41iri. p.I anp1radrorolsen:. m .Ppmr Is .a o p mi -,l Iop d am- 1 a. qrumu.nIn .o nermim nenI pi is d ,. Cit- alm in n deapro l a rd i n m e u m am. l mitepibsm mlnm a i di m d
,Ipime To I d- er am hlmin snIoupe deIdRinaiin it l d14 int, da t mi fa ,IC oi mpna rl pit c ta nesfdpr nueaIc en la soIre-d e a Itrb aBpar al d .Suar- hdenrdl B t ad m eA Ind oi p on pate armprneeo la ar cnidarerprnodntianerInae rdpmb d erErs1d d toumu sina nrmru
cidi;rn y lnrestuA nnnonnisnien yr prennt calr de lr ac to solareC mt ida a v orRablaa t onzase
touidin que in Isulra jnnf a .mati-lmd teor e[ GradMoan rce pta en inpTippl din Is sm codt ppIdal i dm1u sm! omp-inep, dm1 Penor A 7.edmo
roqr ml in mecuahamm-mru a I pnirrimidiG ntmanidre ir1 nmmr tard n tm.dIRAt a r le diYdin t anMorin am eiind e a nor mhd G itna iMcottE onpar& uIa ridaal6 Smot mtr drimnuin osmmlmInnIIItac'nolm p' lapir-in d n r pe'bla una de l P sdpI ppme fmnro s l Is mr irer tAhrin mAl dmra dm ui mpld
. a m d t D dl, Ir Orn 7n nr dt; tmo: com rrAtrolip. Crmer So ote in tut.ermpucnt roia plTod. 'onlr nndArr utand Pinn Ia en r-n a rl. Oetritm,
prod e3pmlmirra o6 lobre. demnp iesa it&am"spadeanas Ir anplnm iItplnrn.ini-A rMa.aI r cinurr-ro m r A I r S tmuntniphlp nn m r- tt la oia nti de tr u mrni co dm r P A U. Batista [ p i Cn depitmnopap rIromiinhince r ;r liqmrltupr ilralr ~ .A ~rm-tr mOnmntp A.in.1 nsm'.'d n Pt pummrin Cni l ihi Hmabana.pldi a maoa m Iopullro pohn.-ipodo phortAtI AtIuitp mnA m -o tend p Ia mmraaInd n po in l ptndmiiiAsnnDOrodnimplncn.ei n mp inpllo r d nptp 4mde r OpI

Pr i El tamp Ampnocpapi In r-PJit uisl Pt orglGbe'cnio
odmI lapratma I S dapptp,hrm "v-nh into deproIro-----dn- -7____ .__vuccp. cuaoc -cu uoo Imi o _nmt_ nit.r-_rmr-- mI6icPrtip d la n1,blarimalm oa : omrut.tmiro- mpIndI Ano a In rd impr dm1el etjrtnnrdtrnp P Arr.h.sGi mFdancb n C Amsu. r-mCadmtmo inA uars ao R. E a s etIa dm1roIr roia C IP O o : rl pd rirnl im m e irnh pA
onanr m lo ar r -ad rmon. d r ere el enu I a m pl inn iulm nba rll iBpart. C Ans ram pp t. Cedp n oti ti p A m tin G aia ro p A
-.-CC Cac m an"16 do d R"P rotn u o ga is n uas un' eios a n pIt(i) ofehicia la ue d !s ey n G nz le
y'eI. erane Iits Conn-'t a lIa cru ad con mCa e ag sran ra pg snt or e fl C ue antlia Cepo, asecrpar eall cstas d re O A TD R SD E


Pm-lidiro i heIr-n -lt I m phlmp o iiac.i on l ns r pro dsin nsrr oumam tmi td e l .erm.c dmr arrodro dm l ltiPsdAm P A Li.itnina Crobrupear a Natdonalerd-A and Co N lpJCtmmisaat n roloPartre d dna r-tel atoad r lanprepradoiina rd.S igrodm mpm~ntn d r-rconm od in lacr innm arnra yoe mmno -sgdmhisind'tm-p fiX JSs.e 'zmo Rume te-tid mls:, t md de.I erupos discmepanpito tdma.tlnmnrrinmstrole hnnm itnd a dms on pomi a M ia V oae ran Slurpa 'tsntil ln had dd
PIs dnaIiooaldl ir ikrdr A u rrocadu in !td Am n dar A pparyar rpd a edia.9 t em n d
'uec md uI nmi t mairias tu loi npia nmriiua r-'o.ta o ltpr n enmi Lib s ralesa e' uIsma ueo a Abai i amtn a di Po ml
dordinadmtdpn He r 1%t etna IrIotmH aCisndmtenumsbHmlrnden prt l Dmi. a ua.bo m rm d
.A M n a o I-Cmlmtlllbtsh ena W rlat IsidN dma os rdn. A it E aminll pri d Sn
snulamtmpubnir.an n Ahnte Io tulid r-tt m l m anumr-dn-lmpnrit-roo dm C Ia spTUrdnnpplL TaAis A nri nnmntmem iuAeruorbHrnalndz ntrpi.L CAnprib.,numer o Ar-enpia TdmIPaOIr-adr.mlmrodm .l.abGmmn In i A upDEso L i Onam ri' Aom1 Par-tn Lih-al maa Carsta-otaiidcr- r snlanmd fiPeitpresn.


.t.r-plremntd pmrnimoilm I ii roilld l r-h al~t r-.pu urtr DOXsnAmiE nrAptAn-Ad Jmt y aallenne au o isapei De dom'Aspmbe1.Prrvii. njg.msaidrersdtes dinor n r-tyICraonts i I n r-dtryrp lsonllmpinAbnbur-m cnhP un P residnto galn a Aia rm r-bu abo-ov i rn j l prm etsAdmnc dm sanpciso.
E r-ad rgiAmsmAu forat mi sa EstrmtorodmI; Er-idomit p adot m onulad ri- dm trnJhhPP Gr-ar-mm A trEtdn a imL ishG.ur arln otu oientan d -p amas aar-IIlr-t.ppr o El pnt imt do o. di9. mdlP .,. Ig ur- d pr sin lidmrrprnritpra n in Ir.d .6- dnnar- m Pr -p. m -ar t A a m1re. Enri u a rnpe, iCpab l m e m ri o, Em luom
aitira, dinEmip mmIuanc As n- staI. d.d mr-popnmi rn pr d 'l mP InatilordOrti om .de anas.era mm Eumpo rnnde yl C iti p atdr tr l a sy SIseadtn nmpam
-o V di6, r m1 nI II ptlerx -empre.a l y cnt.,me alt., R Sun a: Cofa erer~ aio Snre;l e-,Sb qtsatlibr a no ua ipre7sld" Rda p dbr S pC.l- .lde es nddaurorn- C-: y oISc__l_ _m__;n"L.,_ pror- Itie ptoniiomr.,p n ec or el dint7.-1trmlin.-tniir-a PP .psp.-niodm1eCrotmaal na co n de.y It s-poilaitsoinlmr
,rc______I_______________ dti n dmmtltp li trmt oiap."inn In. Catro.-potm rit Ta m mbtn dmtrierom.resenimte. nmpr amlitt"Partius timbad 6-s Pabm- SponElpey, ido p I. i a CgP.r.d.n.tPr r .,,rP" to a cn Mr ntim6 ;Itotpm luead eI = p.mr t I Iduai- a d i s uim p lpbm!-~1 Prncuunalsin aiitmmtin u rmnds- di vi it drp a- mn dm1 c om dms e re-n a stpqmtiptmp-ls. gs do m gintnr Hrlot. Pid relis. Rqumd-mcr- Aeng.neratesdqAr En r-ell -a pmitue d re dE d oarr s o r po t mdl b1r-Id; di P 2 U. 1mm's .-, .II 'I ,,se .Lpia. s Tran itm Estbnd Eoip ron s. 1- sOpt td luI1m im s.oenria I d louatsmpron hdd.o t. l a pa ,. ha dt aupror-o
I, """' Ab"d I tdoc I aeic in- ar' GibetnA soars i d ecad ye n aaco reuta n r alla i ft s xi ti etIenr, .ern n r ond m. E I cdiirtapn i d .v mini tiav el apeise'a d tuna
DA deHEl mlrmpuhi')otinv tGbj.yprrre mpalatmai-lhpirrpemrJumtrodatah;deeid sruos. e tmpdman uae P "cupdoP tin r
Euesd tend I Rodra:i gue_ r ete .d losd rt.m idm. mealpon admm ecreead in dmorman iaid nJ l a pn snairbprot ai iptm pon al ii C A saibmit Lamp Coinr -m l p' n p s:
eve -ad-rrs ;o, cretarro dl propaandg.teeridx an ulevdn'I erradament, d:nAs C r- Jns dlelA lsade Jama tineboIn Ittmpaopnm'itr-pid"polrnrpocrim co- El maA tcA dm1 Pu mberrea depa. u o fi tan m.rSed or- pa Si .dpi e e anoiapr pa Pr-l 1 dm1 VAl p l ApopiopJeld pm
FW- b d C dit tnamit l l m r 1 M. s In p -A d n at a yta MereIrioPd p naas. A lir- m ibm trm uPmpda Jlao na in "i .
----u inipmalndmmr4Ra drulguoputn. Cmdnntintu,,pdprclRhndMd.adl rtsenadmndroiPripdpr-a Ahpunbndlraui Atnr.Prns nP.GRArmClinedAge- .I'y on
r IjpPl ro Hm ndm ll ron sn u ipaptd i impn pe Aro iartaio up.a l-nmu PCsmaln ahiro r-mtd s m mlppi npea m m AeipCime rLde PA tidiOA r i C. r d1Vfc

IDArosr-.i -u Irtro nii ipri.rommbpia 1inc l pin tienr aiJgn dituiitd LAra lAntiAm los quinpc tme in de rr Ale:tarmrrd I a a s Al
Enamlnha:,'in Am rpuipi O-armrr-.nreay aprniIl.ai Ilrlrtnrpin pl-non ii mr-nr-ism- Am Mm ibmtinl.rInpin P nI pp Pmrin Clrmat m: Irin. n- Im dm1 nlitootiur-. Cadoa -Intl. Ianbinnes

--1A.mr-mmndr-ni, tin tmnldtiAuPInItc imthdox n i amlhalnnmm Proero Vulaao a rclmd al id C m ley mal dp str p n.
Eor-n oritn dr-i.Mtit.'.oiP~t;AninoFr dI mnor- 'd tor e nfrnd .lma iomlnque ignt u i A iari delthnolait Rrlutipabotanda n ro i ed d l Prnri Ls l;r-.d t: da CLmisi n del "eeur os. c a atro ijacostmie'i >!C tts y P er m inar Cee n mrE-omrntSdrinal i rloh -laninimOrrsno- Lu Arm pp; ua rindGadma,
Cp IaaSer-AanamaDr-rnVonrrmn re"brridoAs O a'P r cau, ci : N si V a Ass M L Einmd olStnl n ro-mmrSa a y Carlmn5 lp ., Ia A y
STrim-. p nar a dn"rei:u p P o rpI StnlirAo Optod- PRO icN CLto DE n L A ct J biVET"C A rpe 0 Caniropdop P oh. .r-nI ,Cart a hrolt mTrp. I rIt .i i n ,
A-RANCHELERAen-la Teminl.= Rtamn d dr y mn at a elnDIa nLiC CRTD A MA Pp m- a ;
extlEma__d.sadIaCAngrrohbrrsPr-or-nt-emmaup Ia prsiienpupmAmd oPonetao
droprcmliaA iip nmm drIx r-m:-odnra E -rArltmnnnrthr Pa iI manenpra itnbd r-o nia p r-adoradoi tt adartidloanrt W i.nl Nr o m s AP m
nd e in ln ."alsidn "'[-sum rot mud b& dtomro.Cmdmundotndptlr-irititrminpintr u.Iertmin r '. o mn Pmr ia. a mI PpmmidptElm Piratdt AritLE!aLAI nit aiimoibmind. Moipinimmurroemu pinrind. :.26 r, nieoan I ,,m.ia norEn _nhiro dmrnrindmrot r- ctr R ron-. Bob r-m H mrsiinzsumie mNueva YorNpal Aadonsiin Etddi oininhAt.:.im nnm lel d n r ias y mubmi.nur i CcorrInsd la0 snrAlpeinnla nalterd-ruan isnaldni
a msa int i nspina d aim.am" i aodr m ntnroaId iym-i in:C. i din prd laor in pt SI ar-m n o t n DiaPtdh ri Cp
M A TMATANZAS En A. Pri o Rpd enu little fa"i"rer ritm. ,,Flu. C6ferlnia Ju u s.eelLAmr-nip r-mpnnllejndri4r,.-- EAInt- dmhcdrom. Iaantn i asma pttolp
i-meierl lcoii in %iA di u ico nin aj r- SO Ire i nstie r -n n rnrptsal itpa r -lo i s n H e n D. .,,at ,, fCirN ST.Vi as etias ,, i v d I i cdh n culierCrm ,n aoprl siu- puar p repa. n u".eir Ilbecn td lCaafdo ,.at-3,s l


_mm m a-m p o pr iimI din Ia, AdpmIo l dm t.n t ercaqudp l itis Ar ori erjm pdtadnaimEnmlnittir pi IotaqP.CnP BA
i a or. adm mpmm Pin. mems L tarm, P, i f lne J-rosinm d, m, S rirmtilt. CIIsrhnn. dint h risadnela Oaibr dsr DEmVN oo di IsE ritit Eme Y Irt
hrrm dalParmgrid Al tat claa i6 .d e ,'Im pI.t to -ed an.dpa P d no On msr me riveititi an mI
trioin. btipcri Orla. tri, St l iC Iipep mIss mml rr-trilo 1dm- rnbasi oihet dn n a E pm t P on A Sn I Ibnt mrta ren al, multd nt- "
lirmpiardtiemtainro.Palminnroir-rimoti.nfmn Zitti=III Yr., Plantain
taniut~uctndu3S'dtelamdrps eenciedna t~n~mI. ax A .1 -u upbi s oni aIre. SV ipo Srrbmm, mrnp 1ma in I; pnprtom tit.p doiadi quam-nIlpr edmsp as r dlmdr.rnha n irmA Pinoelt d. hIn amd. apr n. pas us t

Onto amp R ern.An, vrildrin el Interi riif, iAREdPA IAn Panrmram p m-nrotmonerao,.b. 1ants;1At-. pmtmmeonmahrtriinr-aa a p o.I- _Sariditn At[& rip 6.lI.,I6A Apolrnitamtd.P
r.aels-anpa in--- I uc-- ,H a ionalA ASM Pm. Pon sIns mmrrim utm .P- -SoIr-ntp inpiddlriaI;Idotuasald Ap
nabuesdnPnuonr i. r.- IA aiaelG a.F.B tsapas sOtaoi.Becrttye nI iartinar "KuPrguss aqotnpude r e t d Io a.ml iPIr- Pntind e I thlno atI m.I.,lrn poolm qu oda ula pirh a~ n orlpinlm Tm b inMmroi I atanesp-m i
dm1muPmrhdro Ausuinit1ptn qn- lut -um rot. iefflup. in .lur-mrttd anoinroriroom dinriIa.atniitrom iecutunt pdm Anropot Apolro: Cappmelrore Zapdem P og~r asa u 4 5p mnbapaim1.Coinmntno api litmodi E inrp;tpmpo tetmrmSl-lriindhpc. dn rpamd6. s V r ind lum
umlmutin sm rriid. potmaaAapia.l.ophm.m 1 Aii ndilin sIo lr palbr a m roda-into pro ptblo ""i ,tm Clar-ad
u- IS .paren,,. I rart in Detact -,litns unicall.- Cerostmrmricl.cluiaot.1ind ,iltb stil alrlainutai Ia.1piItgmttinrroirritoto do a-Neann., dm5.,, mlld dm1br Pr drdloP. U. ,Li AuotimiIin ib mp inilhrdiMuninciahalnmdea. Im ppn
!u hnenahraanprierti.[coceal m tltttmmdtmdinl Ptt Cop ,Ia- myoronoi inmrav i-ir ] oadin. VINOSal. DE o Mnul r
U -9 95 irrt: t.:/ Id .Idt ImPdi Bpm1lmbr.1,11: ::ily]alns i os.Croe idn~ i aScii
din dim Dr. IJlttmt hid ilapoit ppmmidmlh din hr mmarnlma Dlatipia dm darningm .nom 1pm.diom
.a."otinttI rosiItt-P tmInrRImIntiitr-ui pir dorom din i a ls h'm d '! I ___ ___ ____ ____ ___ ____ ____ __I' __topHA A A droadpp -dosnrrouitt a Iprp qnA Cim Imrl m t 1atio napi _h .piir
V~l dg"ItaCl. nne-a acjl MioisD a t AU AS O ELa rNOS, hnne in t pmml asd inr I sI it .nndoin El d onin dutr o miAI. 1-im.-i-t m rrtminm rmpli.5. Aeifd,1.
",I C" ,."I,'%,,,COlN ,.,.!Pa 1 I i=Uh lt .a'* r-mmI I & I, oCm, o "tIm-' am d .bn; lI
do ,rw ,le In .oual;4 SAG A PiNiO faramnlo~u. dnlt A -aummmli~nonrnmrmIs E laip lntd ,xnpar,iCnta __________________haron
a ut.yt- O l t o a- 11 iI I" ,I 00 in[t smimcoacmlitmr-muirra dnn P,rlnr1. .Is m', l.dppp u diep, ttsdi tm i p lPmr.cau:dsusvrnm xrS6 i. d
--.i-is; IFm-i-mhm-nmrIr__ _n- oimm prst y_____do.__________,,,_________._

Cr6nica Habanera

CUNARD

A TODAY


EUROPA


L. I. 10611into p01
'olmafammoio, rdpidoi,y lu10o10 0r10sl1 icoo del mundo
QUEEN MARY
QUEEN ELIZABETH MAURETANIA CA RONIA BRITANNIC MEDIA
PARTHIA. -1
1, mrewl no d, to, or ,plncere% de i. vioj-,
I. di 0uoo iglooi o1o 0' alpIOdbbco, N g0arntizordon perfeclai .ctndiciones de itgwridad y Conlor Is Cocina hnsU pinibloLs e viio emeodo.
a Vorio i alido s semon le
rooNew Yok, Cherburgo y
Hovr e Froncioay Soull1homiplon y Livapool (111glotero), 0con Iloeo core1onle0 poraEt pIa Itlio y oos poises de
Eu1Opa.
Acomodo&01e% p00 todcs
os gusto% y presupuestoi.
0 Hogo 'susreservociones chorao poro 1952 poro asegurar to tlooe de ocomodoobdo que desee, como tmbiin

Nuestra Sleul OtExcur-sidn do VeranO 1952 a Europe 74 dias do du.
roacldn-con todo Incluido.
0 Nuestro Deparlorneno da Tout% guslosomente arregartS todaisvss cone ;ones y reservociones de Holeles, .1c.,tin co:16a dicional Igvno Asimi mo leconfeccionord excursiones independienles do acuerdo con sus necesidodes.
Para informes. reservociones,


DIARIO DE LA MARINA.-Miircole., 5 rl.-Dic.e 1951


5. -


Nora st
Ua1o1 rda hll. r d,
M b 0H0.-p10Ir e
-l ,,1. 6 n- tlboado,. ) FAr .1 .an d 1.lnlAnad, hA0y nat. 'I, Rante


PAgina 7


-(niv'rsarios nupciales

a deI-. mIern- enu 14,-4- Gi. b-.umpl-rn rnit. S dra -Champagne
roullo. d1 -11 d d P a.booado y olaroin dotor Alirdio O 1nonta Z 7,d Goo. jehr-n Catollnoo a y mfi-0 No ,Na. uo Bd.,- do E-,.fi -swd O,

Anit er"arin enl m rffi- icret hs-Bodi., & PerfEl '-ftid enmPanrn Frar_ Inmen lsrtp etamb-n zAlGA
narenn -h l", p"". -ira110 ado-01110 10PI o~ Z G o v 4
0.1 rysuitrsnt inr .ooo bar e o o b bn 01111 booly

-nd0, nr bn b ,,, 1 Coer dna loldod Fresca Espumosa. Riquisima


N' . 1111 0 Rnd. d P r e p,-- gd.,,, aptn.,odien dela E-.n. h0 111en h n111 01 -6- onm-'p- ,h 0y i ii6, C.rmen1y 5 .,.r i 1- n r y P tv n; ne po:o, S Csar a o- 110011 L O:- do oy -e ao-d
p no ob Io nbtr 11H, Cu-TOOIISOFn'h -.l_-.oM l ,-o o poo o n C1,P Hum11,btoo B-edo decsds-eIlan y PNbin Alsjpon y Tor1 A Rri n SdoMr- ,a g ur ne yCr Pr alenpe tm d a-r
enina. H~14tiero-n rI'a r re iain l -e 6 n 1a,;- Ign- n -- en hi- rI- an B a e nr eb" 1-d- ues't feli a.1 d r1u, d, I1.1,.m. n m ,n; d.1n1 RnNn Nl.er-- Fr. rr ,m 1m0 1 Cg m o on 1
dj Den 'I "S do dnr R lindMosT sorn los& d1 Tee b n nnn n p Una ESus vestidos misli ndos son los de


'4/


l .a 4l Me, n on Ia Colluad

CAMAGUEY. 4C'suobrlantr prn0ramn de ars
g011Web,. eooo, Nn ,ros'o
nr ceerre "i de Finila Y
oe medicn. A-aicn 1 emenztoi do a milo 1' juida11a rfaoblb~- 1. Cnblobn
-Pfrll 1. mli Asde iv
A ciacin Ne Vijn s de eicn
y el CircIn do- Pr-100in10. do

"rsrad %. deh. r.aigo y oiuedv
1"pa11a p N med .
Noea asa da Mncrrorfy Lu I~(c

BoNr d pea 0 r \ ',lgo" ,, Ceirbra h %u o umipo lahos una figurita my loola I, ooasara i oto-, lNa o s o d,, e1 1 i "Lu dad, Nibry I. M ndi y Frrd P.,-r, hija ad.rado eoraa Viga" q1e mmed ,Ibi IO ri 11meI Mendive y de u s benilmlima eaposa Mari 1. aa Frninde Parr. SA fl,, rL senritz Mendive, xeKwin anuncO ,ms di oS pa dox, seri pedida Pua
.p-rmra hi ler l it" 11 lljdabi' magrimonlo esOA tarde parm el eurrecto Joven Armando Suiret y Gonzijrx i
I. c el- M 11 11' I Nia i -1 de Buti u prkiblon q.e haran a u% pad, l- padr bo dol nvio, meNer .el. D ,-I. In1 b 1 bDl,9 1,, 1;,0,r01 A11. S 5ure 00 y un n), a Julia Maria Guonilex do uargo. P.M.0 dlt .1 d Au A nsiglar IA nOia, upa WllIc-arlon brdialiolaa h.O o.o r
tea e ua vloa.dned a &at .a ,n rd I-reja.'
ro1 d lala d I e E Io revetiri carieter Intima
laTbore.OoplI11b -


RoA laido Sanl-aos
U,'. boda muy bmlt ll11v11 a 01n. reooU- a toIo d Noae1 n, 0b.0 I 0-I0rna ta di ae 0 d-.ve ,I d, 111 o-mOor 110 Ig.st d11e1 pgr 1d1 C0- 0l a000lo. i10l1011
razo er esd, lanuev y er V.1E rwm. r. todo d,, glAMe111, n m
Igloala d Pra P0. J'axnnL.- b 0n0t.
. on Ia Vlbll. Apodrinar n a mla monmorada 0p0r
?llOn 111n00rlyi0n10 baoOIncnrltaHn- lla 0arIn AgdaPm.0011111a0 1 ma OlvIdnlol yala o w. 1011do i., A I. ma r d nn.4 0 y H a1 d oelllado belle". YI1Iolr rrl Jo lp A IloIl, ,or o P0,11l(- 0,01,a Owl .r i a seno tsI'MIC "r e ,a, I n I
Ante lIP flpoon.con0ur0 0 d0 1,m,- MIa l Mindoa, A119,1l 011 l0, d11 11.m o my W a On"n" aoO'I l a".fin Arm0d0 relA, Arninnti Hirr mn 111, I l h aAn pII ldrie Ia 1lwl00MulIl y ,afllnl An1ll,, Ypnr l,.II O 11 IO 5n lrom d 0n 11001110 0, r,11 I Pr Poloaol. (r o0.tt .DN'ad0 II 1 e0 n 11 0 da 011MR, 11,. 1ndn1 7or n y InA D11
rim. d a Wiaa y .11 0110, N11,,r0 lalloIn,,l a 1. bilo
abtnn.dn Illl0. ,Opnoll


En 1 Asilo oiocal
El 10j,110 1 11 11el In0.1n. ba1 12.0 del dia. relebraael R ry C 1,b d0 l Habana,,, ,ltar1 naI
l el As01 -nnal
Es01 aooidh 1ien, u1 dnbl f. 1-r un P d 7, ri aessnin
y, eln d, benl egiar l si en
Ipndo d lorcudaHn.',11almer-n
Lasao -fra Ma. Crislina-Marr-rNd Perapou N 0el premden dob Club BolRoi. la oopwoa 1del 0crelari n del cb, obsroa DPlla Btz1 'nIla de (orob, looseoor Giola Valdespio 1110 La GurdIa N 1ap-r det11 dNI Paonafn 1del Aailo Men. c se.nlra Juanita Cann ie ont e.sUn trabajandn incans blemenle par. Ing rar e Imay r 6x1t. -e te aImuerzon
A est n a in podran In u oohroo laris nom qp0pania de aul espo-,0e. Ih in, a 0110 uale- nv, tado,. uaan. _lms-a. __reart_n
Los ydules de[itre m ai
I.05 116885 dl I~ad I.
poden hacer sus
compa S on las iaIlCteI S

oCalidadseo

till. doa A il., a 0.0vN
comelos o.11. P. 413
HoImmInm. . . M.a- 100

1is. 0lms. laB.1, Plko'd I C. 4. Avg 14-aa 1 .4 Piao pe lm Mo-1'I S. Spirilam l, . .i. as esmtimme P A.0N., S., it
mya. Gael Geool al a
VIkdeIs TYoN r Va-,---3It y,
Caibmolem Mi. GeA. am a
Omlama S. la a ,
r- no S-)W
FPIe. Padre F.-a
Smta 3. Mao,,.

So# lIs sGrow$ rawii-O .-. . I.


Gabardina, combinados con Corduroy

~~rip de Sice 'zcueridin aminJnAquin Sinrhey Boliny tan bon00. ya hra n pan, .-Mtr. ernl,. Waagon I-edri boy te Iniimpte. at-j

-


47. 19 Nerd,
-ange Aqua G .


En rt01 1mdels 911e exhibimnos Ia combinaion de roinres ha adn plerferla, brillantmente'lo grada


11


En tallas extra
Epeca1 par 0000rA gruesa .1 41 24 Gr1. o va o ;1lc, pruxa . 0 d 9n 0
4 2-122, 0e 9


Blusas en Crepd que son Un 6xito para cornbinai A solo 1.79


066'


Eii Organrza, (conllfi Ill'

incrustaciones de Chantilly
Todo en negr Parm I ncont mlle"non AS dgnenrel An -l"",n
relan especially m e 1 -,r 1 11 I 11 I 11"ims en el buvn 101 KWoo Ih-ll- 25.90


10-1-267


Dos m odelo que son un exito para
lograr cuaquiet combinaci6n. Con botones dorados.
10 al 1q.


En negro,ro l ojo.


rojo fuejo, Aqom. lu. Ida .
-g i.

blau-


AGUILA 363 NEPTUNO Y MANRIOU PRINA 55 M IILASCOAIN 256


Aqua 0 0& al8 47 197 Verde

Allal r'u A AnOTen.e
A-SOLo 6o9


47/199Roj nne If A


-


DI~~ARIO DE LA MAIlNA.-lNiercei ,e5 Dic.de 1951 ,,1 4,. (tlcim
WAH.GT N D. 6


ara es Unr J1 S.e 'erv-,'dtartbnp edeBar celonaqu rc ne enares ndofe css I 'hon
Cogrgcd'd an ta Crig o d a o ro are'o ei ong E "ra ne a. iel st --an .

A- -e -G-va- ----n pse-ar ails y pi ereo ad e- Congrecio T r e ipa o
T r t a e d e l i nt o r z o isp o t ed e dulti (l t ,I -, In o'.v, 5 k 1 Imb re1, .
litedeede l fg alecide (d iulM ns gerty a e va casa d el C r eso cHoars irulids orels -. -- NaIIv1 1I ',
el ano 18s-a n t emp r al a a s pri p1.r e , n e s An
Nons~e ~araerarectr d nos(delos ue e esera ya iA i lSye io re erbl e Iantoio

del icreis iCa dene le1'.111iI f ila qu nec e i lda 4 r e elsS lsaldesue ea oiso e afao n- 1-An,11;pr1.d, xrm. Mn I
S it Ennit re "l d C en 1- Arbl ril- e Pdear Juan r lits -cI qu11 Ir.
code eh.E.d 1.n d-.nidu yd .amento o",Pddo ,nt .pra ,u I D -'llr-. en 116vse do r n r p b .,D. ,
mo itlfrod ~ohrn F.,0r I Y3 0 uIsHan psmtid aclont ire ot -I aHaan or J ycerr sil.Car.b-IoIne
comdifduto printimardelnCondridi o Ell Ibran demebres I In iAremia tie;San
do, ed.l y.14 iai ain ntor dr 1U re k.lh lnbr l-y- -Toa asrm sdel cca
Cog"Idecd e 'a Sx'ta no aa b ucan c ispio dInMernach. y clupsedcnle ran d I, iu /d a 'ina1azd
nao oua d nre Ia EG 20 li v s lmns rapapnd- I ,-poru a n ota ie n -,han -e4
rA l lones dismellfSo clunclly ell rka dod su graueo Zamp -. p1r cr ,
a Y. ietoenlo a ul t den r mayor ian. osp, ntii rerd Pa ldment e ans t ,. I I
.,I.,.drAn mov 1i l r .de NteF Ak -Etm me see Jh J n eurcn in afr co na en s It Ila p rn ds se eei pi eo la oa Ar io vla n oni 1cgArlw e gaNhic" aaobao enif p st- ar IRA la prri n ay i d telc o donne-r alled o elq u i n i ofpm exi 5ti e I.- -ts,
fiEn dsU iosa canC ngeo ds!ndo eA ia ueO'aar a1~i1.izb c a o' I rov.irslaiis -nltri. ie e l ad eA l a embcraoe. c:nkm 4 o crit. la mecale tie F ueJ ad P. e -b I dpc ,,I I r n. 11 E-el, ran fn in e caitiacn o- n s uet mbenh n re ddaene
atman I 8, mo a r Las a se ipo d Fl defai NF D ra l a a s Es din roUn trd omha -. n- 11TyV Iv ab r ur m n e Pac a $ e a imnsm o : 1
d~~~~~ ae i pnm i i n d e v c n S c a ~ n m e a Ko r R .I n s pe r l d: I -- pro a S saci n o tN ie A n.o
M o m V cn Oue l a Ca. ,( 1 ana t e 1 3 l i iA a r a I . I '.
Co o uila dl idrn atrn E Cnreo tiesmquno nlat mb i c. presum ero A ntco nio ,,"' dIe
se mmo Carenl Fancs pel- a l llg i C la seie e h me aje euarsies m.m- -- la nuvede a m ha a ls Msa deGato, ueantD eca

I el c itCsrpo y a no. llma.roua e at ne a ie- rliaqnes t en vimienaod. ol- N ~ n ocmlta et usr oic.s
d ao. t ram.ble ibp do Bu talo re l o uls nh nrde naBr. p of rcelna d op D cns uind n Ie "I I' e"Cl

N-1 on f el d ovro Aa. c o I'ul-C' rcirtin uv n a l d o iuds ar ittirmetil u a iA
chr on d on A do f l e- l adrnslmeTiucnR- la n e n s e altr Mdtem .cn. 'c F.n l- ard. a C O I r' Yu I n on, Aral %'dL M yor r a P .ui
1.d ic in ipld o ifne u aieeccoycniolebr'Sn-s q a ll un r "ta d 0, ,v ob ,e I nmA cu a Nea SenoraDdeCU77CCr dad, s .I, ',,u mps f i dua e l oepr a ntnine iuene:, ea o. is aino la cn lrIue, a uv el aa',rc:onsno epno1prls L ebn e o ens bsao nls1m oa u peii lD.AfeoEqer a
a e r a e r de l n se.r -DvirciDrctvae aA rea narn: gu d aa d ier e a aeraaNusr ee ams els eiosetriineso rn 't q' rn r TpUaAurad, o bjtNdemsAbSmsdes raea, ao boonine u o enkl ,00co u ~ assca:dates nsctgra,-qe cn e oain eLreio, rbt ecrhodel r i d rnee enioprlsvlo ntd etoos aopo mo o orhm no suro el
did oNadle s sdmeye oldeli n oen na cni in 6 0 eorvicA l Crs uaxmt V rins. qehycptn ,ldco ail eda seaos i ubs e-dlni u oaujbpr L0,r A Ta rle a Ullidos te u Mas.J r M erade ay ,c r Mn amton &I P de Snto Pquar-ll I t t14 deI A IIrgn Ca 1y ad N vdd.Iba 1a siana u m

Pil cntr Iu resunre, Cupl a e Hnee aga ared i ar n de p ret ca antamierir p r,111 ananm'ccnoarresmnma-il- dmig d r oma Jointe .EBerra. Carbonellu a l prc. a reia costuco
E,, tvAt ey,'ca-A ina c rI66 dn ft- .e cl a v e onr nAA .d .Me a binoal n M -1 -Drija P.1, n- a aT ra ac oabd a age e a Ca.a C.y q M.u I ec u a o l is ia v ses inn ba -a.t n ra om r ue s n s va e I
do M.enr. Lu,,1n, Pala, y t.m.n. regoec ri al Antonioia Cc iC M nca, reutbrpan olo cnc ml pso t us howimn 1.Grci Mneisrcesd s-e Habana.mnt, om

xer,i. te pl-r~iees or ubevI mgsra ashoaEem iaZy s o cio M ntchr or atelOip h t-dLonal. Frnadema v 6 1cm, sivlquline rsled o- Qus rIns Larostibann. EIvaif uedei n s lcida h a e 0 I fis e lm n 192en0 e p r q e u6 m u 1og ad y f e its s lp r n o ro bh a e a eso d doh. I Ju n ta Nq u acni D o en Ati l oe f e m hdall s ab r l er en S o is ic n a vroa fi u r u m redi oc o A r d l d e~ r N iapr Ae i el et nia tdesi- bmltaII n "br td o pb E, Aaa C rd e r d ca n isun griranudiniara j dcasmpaA, l uepesiams sqerVy ,rsesd er nlenb.s


e glado na cmis Nn re iI a ola i y so n ion iron l- a l Unionmnfmira de campa- do., im num eo pinum n Paods s vncnardsadre~edrynfc ldeo msmes u ec u saov fmn e
r) RoaRoeeta unomGal ol ri F. 'Hral apMns.t J6fala Fern In -A -tr I u "'.proe lli te.nd a. ima g enprpaa haall 0,1 'in u cri' s prM li hoe.yamdst- o ensym r o ns ebn s iae ulorns{rc o
(dox Unidnes at de ~Coi oar. de yosUn i sties de ai lqo ac.P.Fr n s. i trs a ce s Igl erit. cum, ta ie 1lavrde set*Ini nes t i n 's coiElpe I yyanrda aavoutaet ivltaoso- e. ngzarmuhoms oneierspnd erE. 1r .r1 I n, id om no q u o no P fad r i6 ,itn t A n Nore- im a o a u l C l pse n a o r 'ol F a c s yla F m l r ri al r r s k, r n r o a m g n llrivy_ e v l t n ell esa sl .rc r.s:b "e s e a x i o c a o o s s p re e e t d e a o i
-IN-o EIfanolopo ef u do Tr4 (1',N F ,or d o Rep rftnni fSle. 1,: a onr re a eldd u o onttm s eatd, nopchds u h o inuao e fnd ableo a
10 oC u'me n e es A, rn!:- eciN ydo caln Untidn Jins in.y el co- yresev di cou n etePascunatol: Asitnl Pa dru db de delqu nd e niaiv.mvm nt cuur d A kioo.,cr ,I, Set ,dreI, IadeSce itr L u P dcla n taurim s pdemIng o nuI quo Inenona pa gaicide n o Ia Ninhnit no. ut aVreadlCu eLo- Dseqecm n rdce e. u srcaetd lpeed 1, V u.1 1 Cnil sas A e bno la int rad ll o, pre -11e Lno .avr d l 6egn e l cu-n.s do cnelaenna veblas o.c ce inoitbesqu Ier e ,pa C."'. it. da ,ubad Rneraseo LdnSnta o r n rei rez y Pa1:1o a cnt. od11 I W-Con un mgn eico itnIorl. el.dd .e aimo sai lmtd ohbun e ign laz a-d oocat qisr I .nes
m-,r.,zduda:: de, h N co on. e u d lead e s obnosC ., tt ass lmiles un- I A a;nuv ieI oatn, l ot ros& rti e Galo Lq a nte s sa- A16 an r 1. dbirernesr pu a iplssde n-d l tnt d o a ag do a .ou. rOli I.ul yipn.defn s p osjr.,6 bns uend mnr rbl a s an rea.n do&rde Ia u bli e si-m I o n U anDEJua T an" do 1. 4sastbn Ia magniciartistceE II n o dejy ar fes c o.In tulamoe com. o Iuln an 'l de ae aCuaa rsdnt el
a t n ucotreoPoe-Arbfieta Criiend St.vida y ia- ia. e fedonesciay omden il- crn.Toreatnlas aidadesr M. ennusre goomci~~ .Txs ia";U,11,1caon 1. my e. ttn u.s- Eadrcnar Ia elowaCarriiay arb.Lima y e nlklis.d ay, ii
1ransritellnomlisbulo larsy ai t su loishcino r otncit en ov fn a pri t o le a iipb crUenifomeo ici Ck o o n aosnerto o r e i pre. dt m or ixnt ol0 ,6a M .P'tre oimo D ma ltz na, Mimiuier ,.nCueb o 1. o destocid el ie ten.
ilaietaduiudev r o rl n eymlepuelo d .Cuba Aom ln do hw e l sa r matia. nit- R Pedel roesu cldo d e y xcva Io aran aI Pt sadan do J a a s E bd als cF elanch on.e uee snl re ma ued, elCfuda dcu d .Ihn dec irto" vars n aol, ar u idr6 da Min a d m u prcnti eea aI i.nk re"rtdudn nubue o s e l o l io n inado elntil, all rour und I b- a dbi ---e--a, a s-- ,-ru --m ---u h a eroaldd ods orAfrd
auon ,, .,. rnos lx les ,"arnma r id rmn Afil ,e mblico basrniuai navzqe a elguSa '.r11i: N.aieo od la plorcit e rcuaco nes etia ediim 9rulr lno hy o~egn E n lr a s x py a f isp r v a s a l d a l i l A nI e e t d o q e s cy o nen t nd e o e t el N O .X q u e d oi n J eea q u p re id,',"g e 'll arn -d m b1 .- - - - m s-r-- -m p i -n-i-- -n a l n d e n su a o r a s e~ e ru o
e k c a v ci n n s e h a v e n b a r n.n d i g o i z a m n e u si a d d b o s .u pe v rao r,, A In s i ,e 1.d ft For e n P r d a. m r p a aN aa e va rcanli n fr eb t r a e k o.o uo r u
ldog'a io x t skie o a ueiten, a honr de a nta Balpir- ElPdr bno enhr aPrsetcsn.Aneld r INrd cAu tm a ea, anonacs ten eE ine audo ms tochl riny acareadea--doe y. recib ul. undas norms ca. a .- mi.Jne M enne ao u por tru resp o ndrenetivbieqe aemrsnnd n1r, Innnni.r ;a raan .reg Cs purdi anpe 'ne eoa d a ev ymria l u s rau cnmgnfea o m n a c m o i nmi ner G.,, o6 ol Sant R s t y e) r nft i t II r- m enum id i e in o E t is min-: S an erm ni sco, In Ie ntgua e pones p eprr r Jamn J s e P a. b r s y-mniil o de t d e a s r p r u e n o e l s e e x to q ete-n dar bnlo n e c l u
I& yadfs aeo .c n i pd-de udd e Mrazas i eu. cna. er pear rcoxfec Yxac g, r'dN. sPadeeCarn. s "d po shors shorta dI.aq deamr ntidr io a n sda y csasy ev cart
an Coa praraecidn eiuo gr Itmp pn de p er an ents d a miles, de J srbcona uli" oniu a dcconpdggiad m seead eaquascil- --- -- co u vnd ods.prbe a
nn,.veerda mton nadrn-ovI6n a contirorlpr awar Ia utinsjtd.a dd1, 2 my d cen 3te aani ldaxa c- Pei e len ,p m e tda queteieprietaln
drill0rannst.bleqchi pde. pr prce.Ide isd ats urz qehde.go. A liad co e di a ie Ia E dl l ti e d ic Ca r GDsIN de. s M gai A T A Ne C E R Cio.Apa nd o amS I .a opr
mar, M -8 .lu G yd a a E l pln er Mch s eti Aor M~onre. lm t st xa cine ra I nad Ads ea Igleos s i ptnslidi uerod .r qe; cm enrl njt a ncniroqe eclbaae
A.D ff:Inb n.I vad n o s rilcn !'ar1 e 4 c! 1C.1 cC le osy he l oche, e lla C aesr e l da -prdee arc rPerred A r nM anh G era de M rrr. onMJaaay o u a uirda uet
laLnats uedaircic eotP .A ions, cdebl rn 9sees tile ia oc son Inuade uc aa. YHuge Rrie r t a rpie e s, a rned o ulsetb mbeygni nga smsr
conWdoponpa fecuab un ve at o s e r ax n ln e s sgyop uinx: I s I;uee en R n I A brc Pr A a uentadqe rae l co-rqe C r u se n i e ; on din ar t -ualkq ebri o an en, I rnell Inuemboar fe rmsia- } t r.p l fr e dmba o as ei y asrn
PhM nA ae rlUde a Jo stI. t n id a lo' ic i a rde 1. Aincel. 'Colls d ex mo n c mino de u hc o esla c e; Teela en nd z M r ole eno q e f er e p e a a e. u i natsmp ,a a a
devoos y Asocncio e st do o romitleg uos ti e c s10las etaie dd icrtvd ea xcvcoes atvddMur u-tresau- ine ciaia oqitai ursnddmomplba cm ra as
ho a 6 q o s e u i .de o 600 c- d amo n r n s ca : i e ties qu sca egoma a qa oeor rl n dul tci .a N emtr Se'uIdad ", ima d d uc i i se a La c u m r aAid o y qu ra e it t rr l r anos o e m s eS b am s desur.eulco o i rei glId e r kl l I baban de d e voP dre Ob n s reflodraue do ,LoddrdeP dr. C .mit 1 debOr- i o t a n t e z d l a a Js e %-st ar a o o y d a ti e sh ac p o. m s u opla rh dad rayaba en o d elernloeprn tnco E d a i aicadiy un10.do .en Prres22 kdoIa Visr tia s ve .endos.a vM rir d a Inepndnc a a moIa ac pm an za qu e o m -sa "
Se deon arrA tinfatap lase Gan Atteo uev cuy.5cII d olrepalnre0.seft, ldesemb, o- eUAD ElViCAen di Ce-ean,. ;Quie En esta a erar. Ai- estacnase nrqe n umbeLcon .,l, g~i n EeB mir aret qa 0 a c]A su n re en e d I o de-t Ca 1 n IC lan ainf d r aIH dc o pe.,e ta diua nar las po dr ia : locqu osbre r u Ssrite$ sotn n R d o. H u b oi a iv o s e.DI., Tro che sue t-.% H.% ba aerco n ial, de i ta e a l s u d e v a re ri uuaa b r mi ai'a lugaassamsa l O sod e C en16*dM'"" fue & deln-epead o O b l d6ev lski -I ,[IIa Curind e d gralresDh "fio rIaprc an hv a o dom es aden sacnat'a fit ve ]srntera dnoss t. a ar a ria o iio tr iard en l d a rt ao mp "[- na n orre I I rgart a ra qentrtbutn co su o r o u ,s e b ro oe E oimVir n edo Ialebriad r b.! m r- L ona d est a la isfi rtl o e man r ith 1. nte ob in a Ian ni Drs n rE r
L a H a a n l e D i i e b r d 1 5 e ~ t C a~ I d e T m h r a l i d ad.Du bh o s i tre l sddnjdr onaq u a tn- d oIr s c umuy r ie o y c d o f e me n d al, u an ae M .d oh- r l a dq g a d s a g s l p o c s d u o e o s.
Fran lsce E. arr Pily l Mo a esrC Luc a P I u Ytocam alls r e rei aG l rnefce co t an A br p. ro ul o d 1,m 0 ga y a e ia d s s cpa an e r strico.dE n utre IN aa u e dd o e Asut. ep lil senll adnocb e el ar
id ton 'eFrl eonto f '. rN6 EBace loa-a dd clve s t an dore e ,s "r ol sa ~oxe clbio P nI or sit encilnet de e mapie. .spartit o sf pe o d- o Drarglj* o d amim .do.rD ac ris p licn aqids nod
"i,, -yp IA A, clcuitk A. Ambrot. iI ol-1-6recernoese dca v- s a rect C'.ad ,mra miaenemaoP s eloc. reentedInsco a Jir.a inonce't a, ur Alfriau,*- ~tlo to ediaEsPrr.yBd
66o 'i a r_ ,P.A, ,11 on, 001, tn d ,., "I a g- ;. Cltc ml I t d ii v1 r cfe o an tpdo e pro r d al ga l e a a No e bt o u n a dl w c er s a i a ueen a r a ctr.e e tr en fam g6 .,eu am 1 o ad n om
saeCMro -nlit.9rucb t ar GriaMazv Rsade e dCoiml.pesdecal i oo ertoueseurenuen oo
,Jr.N it me ca n E n db o e n 'e a e r z i e a r to l a t a r e li do c tr Ca r m r se ne e a m d u rt s a
mar, q c pr~side of AhornLuiV A.heooR4 aum0L .ekEnillai.al sodn de mans.aJ imlonrmedia do higuL. rcAhaucer lenacoar.,u,-pdr Nnaw .dSdnor
-~G n v v Edloisa Hernand ,e t dn 2 t dien br ro i o. i te aortr]a e, r vicid n c a a el u o n R ele r onnis s ds. p l q i d m. ga. dc~ d n p r
Melend, se, calulcuram.0 "nosHb anca.neM rriteriara.AP.e.bis in fill tra.,entr"d quoyagarizpuplos Civil. bras6en.haemenjeo Tol- b Qo med1,1, d ,
E.L. D.Lam "n Sdre Gcn le. 79aon da-t pn otiv dela cueb N6 deuEy oepequehoy d. nn Pa
it rblm i I bele oht-v~aano Banh iIY a atne dG rmng h'Ad'.D' elMdiT"ARmu edeil Anita rier hr td et-m1n
5.I A e i l a feL sEa p rncipal ders-, bz acimei n. Eotice roJa PCara Cai te. cr a asfiestnfr lm s e a mas he r- m sned g ui r ens u c rdi n o na E l a n rque ea enu ea t& u de
ouY. 1aco.Deage 1d.vPide edela rr aidnNaroai e na. ms ivrtia uese a fr- ds s"lene mdica eqCuu. sabsra da t ennr,,nA her
D"e t v T e p u,, str. m arn M n d z P l ezu2 C rt r Bp d a c r n b i c u i d e n a r o tin s o n c a r ex r b e a Los e o n i e l a o r iu r a n d m b e n e. l -d o t Arq e n s q
I r f~at I I n n -- -rn i n s febe snac . 'P r i cd et a3t3 .a x w i tsrcad en e d ei C u-Au ro ydd0 Pan t c o m a l E l 2 7pdr lacpor n b l e o n ir iIn dn aT ,-I 6 ,i x l o d elg. e A i. aq l e L o n N fi h. b N r9 % m ys Bm u r u s m e n td e -l q u e i n elnDsb v a n
Josrh Botic ncb n 11 Ivero. 36 aimn, Isl.bdo I- ad a es t ra nl o no rl. ,u a- Im g, pn t ipt ar n Is-de g ues elr rA e r -l s o ss n b ala m nt .ao a
cink nt .np ,cY: B inie c ,, ,, dnc .LtU ya a m on 1 e Ac. iii o e om n j d ec e d 11e c -1do o l s n no e u s r dia a o d ri e l e l e tr Ad orI 1 u an dms a uet os j Mra d
Jd o n o r ,A r .yr gpi, 77lr is t. rraeb lc u b n s orxu it a I- ri n i p ae. a saIq e t r a rnodne sa Ib eeo n a n t el s c egr d e s a c ar e n d Jo n i. h illi n t a e n1q1
drc l) zoa ,c2de ca gendepedenci, nR;1 hctace r hdde Barcelonade eon.om n'ano! mCie. la "ts C ava s dEspor '. a1. a pedido a un gr,
D p u D A e I l l s nos d e c ram n i a e n a an q u' od r i e a nC a ed al 7 drDr i m r eteaaq e a e n ta en s u p usa y lo hic i e nad l A em id o s m n i o a o o u a h b i E ; t a r ed e a uI, i s abi anc. ,,'d, c I aCro15 als9.1daDinudstraN famSall JuanbBox-ndL l rnc .a" ero o d amsrncp d u, nsea ,m psind
b':s.vuahos 'iospli I, ema o, ins obre y n l d osairade ns c- 1 Insc nucoverr I o lit, ain ca or ig la as uiany egar c- a nlu om u a nt 1. h ro Grin i r i nima del tClub, lis o ,onrn as qe a IIo cmrmiliaes rugan las person desu ams tadse srvan oncurir aa ap a dz y azorr. 6% inebs YcLearnsamnelltronto A.tn d. 195.1 'r -vIr', tntfaud y Am re y oo Esnsje Nciona dayVtera .s, cr tcmo cue yl "rd toi n ac c dego" a
-rlacoptie e "L av asa e C menuri; Co 1".v4r u agrfadecsr .n, .y v Eo,ri Desdd ooro Mrirtlo atrs cdrn e ac e mAn tie n m~z e en odr e ,, Iid,e,,In eped d e lon dIar ista rdesdopapro ,abnna, u devdoc.embre deJ95 die, confec. Jgroewscoavpeacl ao doere.in Auio ri~a. L au ospsrsd mei alrodeLy e a Ordeny S nr-e I s a m cwnesrosntdii
:ignada one comst~- pren- ,e Quink CLI Ben2ell Sancyi Spiitudrc.n ,Ti, rrsa Mrni yemirostrms aei e amparat It Tdrr Ten e.chkc moosd %,etnpar Tanpojose,
M r TrS ,1ldrr -.1,deFr~ der-AbetE ud ,Mr A 1.R solVii- rine. a m dige,2 no. L o is raiss itulc -er, t.ec.dlCubd eoe eLaHbn,cy s ul snetotm i
I to I"vuec" ""res lsemgnro ueo aa toni 9 aserI ,oo es eiti r y o r' cai Csa.n er-. aatan s
lor ,E riq dAl i o A m1 rfao y I q u e_ atr ndtinr nu rnose L a g -A b a S au mnn dm e yh Lodes Ire o as.i e l za nu v r d r thr i en dneld a cman d encnmr q u
ro i a o eddi 0,a Iaqu eck I ON, t u sca i m t k ls'im o d h ei A Entr E MEJucst a do a gd e pr, do ra fmia m h er
1 eo on reLv4cales I Rm F., o ftos en i n ll e ell m n o a o ~ b e o ,e e L M N A p C D N A rh y t n o b il n e r n m n
to, I ull' J'?;D., r1,-1lIF one'1f."I'arl-dralri La fiesas aniaeesde Lnd EPlrndl ucUnids 1 qui r renr- gra Jnt eta er. cier a. Muca. "u"o hal tnbiio.oicarde es espata ua,- dodocom
dre Jose doaquin Gdllistertuimecape.n. D" Idant M. yeanin. drceiyto p--cdasoln mlevido Iaalocatron blmnrpreparation pars l one.d .
-.m n a g e i l i ti Ia ir Cen o de Sad ore. m ili produ t ime.d 'a mar r ige des Pare-t aM elvimn IM y en auncsio .e o Tor l ,nbi a y A ema i ci rr c a en e e l m d l vr i
!Tkin: tie 1. fal sdr dPaCclin. i doz G aye), af li, mln tie EnsdP.P.nFdan. Altl dro A rgimirElBrave. Eo ehun bert,, dr. lines = r i s elrm soi %ne henscaIse digd edl so nl her nos par mt t nceoPo ibe Ante ladre Santo'"rre a i Idep e s enc o a l r enolo duaa-l m n tdge. mo itia, s tam erso rzd e em m n an ma on tan reason par c m de a ac e
El dli e luce oilrdorno loral oil- r a ecd od p ra p r o i b u ir 0 oiea a e a e al a el he ihe, o cp laor so. su p ede ling te e ina00 omn. p Cly Fl rd ,ri a
ENor ME A a]ddo Primrntom ceonr neA par anpa- Re part parSantos Sueirez Ly l-- I _2rab"s-kmi dos lam raa per n vasr de tdbi nquel mospeprr d jam
recer- 7-- 'n ,Lc-e 2e se doinr on el Patro. todel A mirdtee. I, esu rtaos in pechd os, unemha t. i cul ad orel fino cabaltle o Adelar
U 8 1 5 fre cd Mirlni ardn. c7an o rmI ar Ia rrv s el i N a l a q u a h ia c o ni m o -sd.o n v a o e 0 00 d l r e s d n n i
ID UblrYa, Be t I n dire van d L i en o i a. haes ltli V t na del Clubhe eo Delaete u ba co a da raditll ee ;- m hY esr am enteie i t p med r,

Cr6niC Habanera


DIARIO DE LA MARINA.-Mibrcoles, 5 de Dic. de 1951'


N
-~ A


~1

~0


I-P


L modelo il0osrado es de fo

no. Tambiin lo hay e9ro Pltf0rm.1 o plgd- T. li delA otl V%


95

0


Atrcloo moodlo d posd en gamucno egroC an plat0forma do I pulga do. T.ombolo *n ojoo coo1iia. To i del A. t 0


SAUZ


VEA la Mas Grande Coleccion de toda La Habana en


VAJILLAS INGLESAS SO Modelos Distintos!!


iAPROVECHE ESTA FORMIDABLE GANGA!
1-. 1. f. 10 .) I .o nntdcf. V.Jll. Inglu. 'VIEJOS
tANTILLOS ROTANCON", coradao n color azuly en color rosado.
Cad. pl. rpr nto 0 l. o. foudol lotint,

Juego de 56'piezas.B.,$30.00
T.mbkn ,nd .,p.- -has d od .u ojilla.
SE ENVIAN PEDIDOS AL INTERIOR Giros a nombro dr M. COTERA, M. en C.
LOCEIIIA Y CRISTALERIA


LA MARIPOSA "
GAIANO 264 .entr. -NEPTUNO y CONCORDIA
T, M040t 4021 .1 11 aana.

PUbUcidad SUAREZ


4.98


I-


Do oxcelento acero esmaltado, en dis,tlntos colored combinados, tales como beige con aslonto carmlita o verde; negro con asiento rojo; gris con aslento. rojo. Estos asionlos son do material plistico lovable y las sIllas de'o6lid construccldn y eplganto aspect bpara mesaso do jugo, terrara, cass Club* etc.


O 4.95


Excelente. combinacibn de pijamas y bats hacendoa Jugo. Son de multiflamento.eotampodo. Se venden las pJamas a $4.95jo las botas para hacker juegoaa $4.95, quo0son cortas y Opuedon usarse tambien como vestidos do case. Tallas: 14 at 22.


UNA 1010A MSOlI .t$AN' R1AFAEL YVAMI$TAD


Piooina 9


, j-;


La gem porada de carreras ?' La Sociedad de PASCUAS y ANO NUEVO
E_ realmentle indesoooible el en- 7- Conciertos
tu a cl ue reins. en It sociedad hoE.l ad dla ao ead
Ell I., toqoooolet 0 onulod1d loo.
batter P ara Il ran otemonorada hopll Eo o rI uno o o sd pro s
loom-orhol, quol 00 0im .h0m0s luolo 00ril. d0d rsentar 0l m.dialmente
dnooooniando, quedari inaugurada amdudol "00Ir000 0I01g00 "
Al >Abodo prooooo dl, 0. enoel Hi- 'etv rrrm u o red
.o Curtto Opu- 130I n Su i o emoo

Y el. tA~u ifwur1.7 r ,dllll r de l 1,t fmla'mrht" ]C
A MM podr000000mi0'de 0 Mar 0noo Beth. .Cu uol-oenem
M IAPMI I, OHOPrdclra do Or'ool i Pnuk, EndisI .*.
IA J- It Presidencl. del conrid I Ie- ) o capu no au
se~n1nte 1A 0CA .ra 0,0wtor0 n n.T 0 H no do Podoo p, e
Slid". po to molano d 0 Per terra e, y l hos all- dI d t oSoIcIeddi Codo rl
tord oo h w o. c'ent0 2 quo toodri.esta l 0eva eapa0.IRo1H.b.o0.a l eo.
Molooquerooo d do Cu-a0 BAnn.
I Fn eH spelol hilno'n. o"' d o0 Oro Hoo de' l1 Y0Iooda d111
dco doecarr aoooed do onnooo0oo- d o 0.'our deoCamus.N0 a
IDA YUR6 iunoloo deportivoS, pnes&la00su looII AI o lio rodoo Arnjo
W .0 -e.1 chenS oomplarcs que hay enoololEd v
001 00.010000t 401do0000010nto00Eiooo4 000200000de (',olt, 0 0
1d 'Iuanemi etrsie sna. Olga Leguina Lie Ferrer. Adiolli.
00nuev caballmo que lon esado Ile- In Feorn onde odoGrove doPerAW
ilkndo de lns Estados nd1 .- Alisi do Cardoo 0d' fBell
440- -Y e el apecto social, po deomi o de- Dagm. r Zltemi 0 do Diago
A cOr quo serA brillantisima esta tmpo- Gra ckela o Tu drdoRoca.
ra00, cu at le o. o C!Iolto Tonle, do Cooh.oTol, 1' os
NA IO A I Nolou ie In. .- .Ricndatdo Mirind,AAndreaiE;:, L
Nuestrs prinipalesfum!Its se id; IbaR- ierminia avrr Olvids
un0in0e0l000m4picis alone del ex- do Ec .o1,ooio Naon IdI P -I
A irlnes I'lalvaJocey lub R.% co en&usI .Ruir viud. do Norio "t.'Evrnoolulslon JOckey Club. 00.1 ooomh' en uolo Hub oh'ca d0V1eg 0Sus 0 iola
0100r00. A 91 + hermosm torrazas que dUn sobre I H Gonu a 'Gloria -Cu0 rv0 Goooondo
Plata. Comm a to de uat. I. M dime Paual.
------0E olver. B oo do Ooit0n. E Gil do
UE T A OLos primerro, begundos v lerceros eVista~. SMarls Fer,Andrz do Vela.t doll'no ia d o oeda om Ins, rn r0 0- Nl0,0,04 Mod ti d dCano ld oentreoluor io, c rool P ao 111o. b Boulloon dh D11. Huoroo
e mm r uellevarStille Bm n R lna ari l ,;neb c d Burro.A a
-ticketsda d entradA. J, dob O a lje e 0 .1 l a a In B d e ,Aldo Cr
*Pdoio A ooo Oco;.El compromise Morn-FryreItC
X X 0 IA n 0lp0t00 pe l do M olo dol l'.i, P- ,A o t A
X 0 E-, Ic.s x ltsoIn Lo a ,ianiorita Vision Morin Fo r 'ade y u oprometid o el doloor Fernm dO 0Fr0 ore. reoiblendtduroate el rel ho 000 l i '. 000e0 0 mwrG
X 0 X O oi elu nnen t .Iooen C'loh,o t4 l100 6n 0deldo dlco ToitO ne0. l oldl nooo tol. lol-- Fm M Io n I I,. lolo d' ir to
-teriica n ore n rioio do 1:, atrviao. l. Puoioiloi
n o ooode oioneo0 Ii ol lo i l 0n 0. lhnoo aomlso que to dpot rl d ca ndo oM o om 00n0 0d0 0 i0 I"'m NdaooO oaooi 0 0ito.'I0- ,I
Ilical, clu r rm ri Anllrmiall a tflld s lnmialiA. ,I el mundo lha- sp Lila 'h td con N .,,ra deI um ,a le
pir por la f~~~rnlicata or III li allila yeA om' NA l' e, toN u a il d u~ta B ihtli ui u
lie im lite s m tn lane n nna otr Frnno Fer lam gm nr d Ie A 1I I moo de dl ae Ie iu I,"Rie
1 iei ctrrnre a g~m tmd p ll'11u ld w or a ira d,- $eIbo erign'I rie, l . '""."rmpe an o 11, u s I r le lr o I -ll l,
6 6 0 1000 inoivrdooor oltoo 'pldoio mro iloi tant,].omo, hv A maogn lo ifomiieso y e ml taodle.n 0n .
'0'0- >or o o vioV e: d 000 0orida.t de000000000p re0000000 ll ouon Foooedo Ri mr ad 0a0ej0,n0'r'iO o o" 0.0 0 0 eolo 0:0- 0ra Pa0m0 d
mre Alawono o n, o00t0 oood .loog .I' 'o'ooiooo oooode l oooolioi oln npocol o loooo lo ne ooo ueto 2000100000A00l1 -pri, .0 i Oo o dOgoooooooo,.,A

4 o iredmndeante i ne Lo ellv aoe la rmrsn os cflasmeui tuibu an o'esY nats H 1, l n "C a d l E ta. 1aaW.,;
o 1ravione.,odoI io oOnk Cu do d, p. ho n 1. r ide a 00m000100000p M dro,my a al e G
__ 0110 0Oiooooob oo0.ploon 0 0000000000 llPo 0 11 0 00lld~

al biloo qO 0remon0010 de o oIa 0 0o0- dit udo -y eI s oI m do m oo oc looeo v n 0d1f i0r 0,0 poif l'o00-00,0, G'." diop 0000.- olro .
dI lOn dl,, do oonroooo, 004 0000 0. 00000 Jolo Forendo y Anogiooc Po- ooan olroclo e1 000. bello o lp 0000 oil 0 s m00 dol0,oooso4 00 odOoo 00 liioool 00n000100
I~dn y ooodooo o. 0ooo00r1000 ex '0 01do, obueos de Vovieno oondo for- 010400. 0<- ooooonoooo 0, 0ooooourre'o- Edil. Noovno. Eolooooooon GCodbi
~~qools01o "loonohloal prc i ledoa p0- muooiod, por los padreodl aoroun.I El oest4b0lo to odornaooio tiojo 0000 0,000arl 00d 01 0000000000 0000 k00000 Amopoor0 'bb olo Mar i ooonoma
U o r eron do e1e00do,ol doo r ,Oouoo Fr0yr0 y 0e4 bianooo,.godoolnoiooooos lls 000- 00'hbal urfla ,ooli o io a-AuconOryPdoo,oioooooo.APooeooLOCo0ON A MADRIDo
m 0000mp0r4da hip0100 anooelo podroo de ll. eo docor Ri- 1.ooniola l oivon ooom Oooooi oo' 010b,00000ooooooou oooreeo odo lo ooo- Gioozlo Qooovedo Marcs L
cL polls quisdali jdrur aen I min tirnA en er.BeI I ay B tto00000 010s400 oueuo4i0n mnls1 0 00000 loooosHid MAiooo, M bo, oly r oo
U C o n c ita G ad nry, 1 .t rre si d e

Enoootooooo, 000 ydoli0nad. no0 00000000.1n0001 lao-1 o l o 1 bll oloo rE

UP Br n Baslma H,"I I dro n o olm em rtor.fi Arcad o i p o Ca4 d oo E oohi utmn A Mootoo ln k ErnOo d i uo er dO d dootoo Dl. Bo


01000100 dO 00y000. 000 01 00.001 "Ta0a00-000e I inu .n l E cits N.,rO.ooOep 00n 000000 B oe o oio,,d Abrloi M d do vIooioot, lo guok deoo rc d4 Del0o fodo Curi. Joaquo 1 D Ho.y nua" d-p~ l. I ea r ,uld at oE, lihotl. aI, da,rlab J a N -d(-oE en s elC rd ni Art Itrcs r S o. Alfn 1o r. o ldi pi r, og M n c r d co rm n aie lr

a m Mop ypdeJr.so njs .ubi'idn ". 0mo.d1lIdoGlldo o -M- r l e y. P e d r o s a.n indeA r2dd C LbOC rO rN iA T -,

N D O S Z A P A T O S A M E R IC A N O S "rk tin acon"ecimlento In proxf- iu0nu.11 ,lo ,, Joooooioooo 0 : 'ohcaldodto ndoo, d o o od o 010C.nj ,E) 1'. d. 11 1 PI c. trnde Im lt des I, eato, i, octrr Ri. W ,Idlicnr It~errpo u-' go I n enMari d l GanBaibaHe Hrm ocor el nZ I evd. Ailrturnto
panIm er ad I-n a ita ton, Mnrel.Jun eulWill~ aIlisU s.Sse-a .tnino naat xculo

$R quit. Ud. gosAr poco y oblnyr 0ln par de zopalos do O, 00,000, hIo IiO.b sinA
cdmodos, ologontos y boon leomono~dus, ocudn hoy moomrn0 00omoo os soonb4ido.00 Ioo-oooooo-o Io r. m rtoaooool o o Eoos
es as pilia Hsa rtoAs a linalm e Sn tare M urls oi a Nn eitzyCn-isG

U N EGcDger Eo do on gu lo poquo- 00 seguro quo so ago- u ooodo Io p000000s do u I h drnes ooodoiiQuoi 2 sooootl. GrcEb-oDa do
lord. ropidomonie," ol 0e4 0 n0di00 rect000.i, 000de 0 00, F1-00 Aodrio. FI nO' poa.d. oriPro. -dtue d t l R na
pidad t in elt.111 sT nj ocainzidela eo. Eduario n. l ~a nt,0 Ii utmcjgr.Mri.I~a tre ltn ennlxCbia otrRfe e

-/ elhotel r1o,. d ro inlj v-a0d o M oogdMro do,- noColn te g aaqud e
Morr.%.01au habanerRo res0000000 rraori.ooe Co Ist.
-o-Seresi.000es00. m s n d nal dra s do oornXleroo C0- i n i c i a s e m d ap R -.u m8 ne n1i Cl p e ri q.ie nn 1.te r m nl i o nea dO NCm)
ND- - CSrdenaI Maooo-onPonuArtya-r4r Co.-eospoznoloornedtor Cu-io4 Lan o
codrs, aqliincin u preencIIqI it, lienu ylest o Feelr le, r
oneMadr0 maiid od susaskmpIt~ o o 'oa. e0 1 00R 00an 00 m ont qo g a f ,i s
Si uireUd gstr pcoy ~tne u pa d zpaosreiateian hraob fr aljia se et levntandlo. uw en Mi~adrl" O rU O i.OyS m
00000 1.000000 000s I 001,, ol o 00004000 a00 .00 100010 4 0s E iono o 20000000000 0000 11001yocsso0,on0rn l'c u- yp u n us oE o br la
0061:]cyb do .01gusto,0 00000es00 0 ic1 000 o um oooolsooaooO ooenoro:go or
001400 presldenbo, lo gentllsiml4 Coro d 0ecun p0r 00 podor par01001a
mon Go enol do B1e oor!elstnootoloo, dolas 000000000
seono 00sa Saooo 0 Aoodro, Emoo murz
na u0,soocho do V on00 Olo A 0010100u10000on oiboaron los o 0nBara e Fanisseorta.Joefia sJ Suit, IIIla riui ta.Er y inco p


Veooooo. Marol Josn -Cool do 01r00- nto Alfonso o llo E 010000000

0., O loll Rubin do Poo, a Plt Mo ho i 000a, n bon c l o::. ro d od
l*ae. s0 .ehO do Polo o. Ali ol Son. ryn basioooo 004 uo 0rgu01 do 0 0dP L 000000.00 C r sl od es I do Ar ]0 ;os bno.C
mrdoe Oleror 010i, C n1i, do 00n Fona.menoo po ea opoie 0t00 -DmC
-oili. Ursonie n Saon Modoooo do Ho- 20mab1hlo c0mp0,.,rv Grclnl, do doit. a1 xruio c I si n y Lydli Gimsan0y do r mc 00.D s onoo rando o r 0 nomobrao da- v0ooo O, on hql!o. doo o ndo noo ale al aon .
Entre les porban solsdid.mHoydolbmdn.
DIARIO DE LA MARINA.-


Numerosas adhesiones al homenaje al Presidente' Cenoio Aspulino u
-Rn dds is IA CoImdsn p, ]r to& l
dosIAsdo F1i lCos dOs i. I -P. Mapie Rodet do Fontionillo _____si
de Centro Asturiano, Manolin FernAndez CamLpaC Fctal
rich. y media de in,".che; La oda A ctual
y.dornix, -rninaucitn dit ro
Io ilra ligar ri pr xirto to jn o i eral dinps isrIs- ms enP R ~~e A 1. uv do Tat neche. ; i
S Spa osap le silia entinl Cettro Gallego> o
it
SOCIEDADES ESPAO54OLAS i" to I" SsssOO" 0.
Lo aon it igr-mclan. ac la en y me-- del
Los irl aspoicles. dJoo T. Pita diie IA n os p
-Opin un diputedo inglis, pa
-Oinio certere de Lenin.' d xi o do, psoosotsp Os s ss
dia del dia, t orla Aio C ss Gotis tg sts p oop i po r :so In-0 0 v0n!,tn mot dhdss shsoo F- .sd o miesonsA,,o Optsr do.slio d.
t set a Is -Irns Na n factor sp enPdts o i.p atmt p o dl l pp-o oo I Lao t ds l a times pcendaoot A. ochoy r d m aaordt .l jue
'5 t _6o- -o quss sselwitois ssiumrdAr 1.dm ep n Ca ). se tab pI mho Ido hLon di. do s- niche.
Ho e d E. hiall. e e nonnt i soea ti e nilckin qu- e h. Ida rorganiado par 1. pri-i.
ch m n l;Ad" m 1u de .us ipro- ,ur, uha e n detiino* gul 1141 w n lu n ven m oud Astiria- C
d t yopo s:m pam o' i d mayor pte de
Non blsol t.l, d r d p. r s. stLporvivn d s o.oI=,s, .lsstoosplsi o n Oslo sliao s diroi tivo A nl s O us ve Irtieha alv-rdo 1a cornn old-ntW, Qve Y. e baotantc. A'. A hotm. r I.Atin d io n, a nce e lCnr
cin a icol. ,I general Y. pal a z i a dl epedoprpssn ltoad o ds sturl ntn,op I mn
OIuiOPO bos sipivisicodt ispa tooos dAoo iss meno' ost lpdo Ap me
gue ossd a Ar-sadsTs.m, dess-e lueO s. Pis Manolsns As pued- es C I.
ti-,ipssodii. sjs o o o t os Ass pds c o ds o mor itOP pn o -~sio elltos p Cssop u 1ss OH itsp (l .P st rz tuncss eli t t o el Xonson sp IP anS del cpmunrmo pa t opt psoitosn J d

d.s Ao~s'ssso s o'itsso1.sP P 's Pt tn e
thn e. tavetej ', Ren o xen iiide. di, lox comur l a y considersba Aparaar l Insm pe teiaron -'unist dir"ct1vm. a Ion rich
^ n -criminal" A Stalin. tirendp c it r~ stini rla dles-I y media die )a noche, en Il
ic osole L cia mismp. iin mit qu d nito, Os1 md 1t o 4si soopo- Centro Gallego,
-itr rooism tr s poOint latlngs y .1 ,einin: In escribln. us$itmH u). en el'-nn d s Ios" ,io Ino ois Mto do NAsss tsPorn rste ter a Editadat Part cs %Ida Po rte sIniciaiva del hos s omnas as o ipen h 5 si Santahballeo s oeropus to el cUanto A Anti.ad ,a rsps "I moi l 0 Ion ,mu., tioodin A" l ir t o ds.s soAo d Ians cow cit el pI rn el An I-' Lit, Ie f n hall mido tevisalax, clan on. general doe lA en.tusifAstA !n Ri incjnala e-y
,,a,,is so itospsTriihiss sillnt toies~~pss IA5~5 pslAstooeospotoodst isIle~bdisos
Is. v O toh5d.dobo pe p o 1n o' is ss I
p.Ale, epeiamene asde n- errelildAs v IA A u mm e nl sd n ni Ce In t.s rion d, Propagoindit y tie In
speolpp rill ts, Hit ,, !'sstss He 0100 s soisssspi
soAIorvk hn a ussa ,s isT expOs l roo dtde *I Ain 1923 pjrs el I I h I eera dee. Secel"n lr ninl a 11r mis
r~tt ado m ndaletw j~lafa a outhurm. I&Is OntlioiCrA1 w m lr J111 IAici iet vI saj te In necr on rl Centro
Ilk te m y& a m u l-ue n rillacia, ,1 102 y do iiMtancilon lo nainder Canino call College, at
r,- 1 11113. y n III Iim u l on sih.
isdodoisssosottpso"p siivll do L.lso dt. 'l Oootss 'is. 1 to C mussiso Oo s i-: tooinliososp
ra a ~ ~ ~ H hmitaci ::,r"dna V nr ne err.ndesisan
e ~ ~ ~ It, Ymnm d domif Leni Ton 1.a l firm, I, Irdad
Io Atososs sq-, dold del p el. mn .otits tm t : tst n de sip s.'p sr d e soe Io II op M ntinAsp n do 1 s unt p, lvau e I lila In anm rfuo "It s udin rompalora li 11i e m d ti prsnfcd o"rAl e ra dn A ax 9a
redaAll, r il"m : U T.m111a1lis diine ng y ma dni a Ile 1nno pdrl ermre rnm doinn. y m,,is Hee l. nch,, en.,I to Il tipl. pt os pot. po. alo rono o I p I till e, OA Contra Cast lanepils s,-imente so, sp o ooooiscsss p sp spits tippsppa otlbdis Aunmero-s Sss etrPordain do po mpp. 0 -0 e 1 i v tlspss it, ops-i o- i ioiflnso td Annlooim Hiloos; de Sarria
On 's ,r I, oip, O o sech ,I s sse o I lk p h0. ds iast s osn 'pI spo d!
mduitssd s issasd isioso POP- dicrow s ps p iore a Tom r5 stsipOd q ssso Aolo s -ilsss i rspt. u- .
C1aei& Orion" --nu t-~l ,o
F- n In lure mXllare deic~ Henla Il a o a Inf .dso que y. lien, i, lit n.,c, on el Contra
e~p~nls ue ivn e Ia ulima.d ., cast todom In, ditll11 del, Gollogn
,,lo ,o:"E dlmp Perid Ai Aomnaje go, prsdnW del qCnire, Z

le~ou !, _r do .Ii on e A a ci n I'll,. telg
He tite, (I, vmrt tionlen \ -T "Jorrn do vinn" son Werras I n o ied t a~eturd Astiran" ri -Reni"Inn com an tie In Seerez Sherrw, rsnm Ia denomninacion padiemnrs rurar ran ninguna %-to. 1\!s asuirlanos y entidadels depnrii. rion de PropagAnda y Hot Vrestion prlricom que pyrden ourme de doq maneraxs dile-l S popular tsss p r Ion ril- enin. nrs a military ni reforms ,o i, s.po lslitics ossntre oa, Ion rtaolo goi ie Cpomiilt do Dams P s .pop s nchn pll apr as sanni a A collps, s eo., no josr. cI hsssoOle vss sp I p upiolst pso ;Io sis s,,oopo solo dolotpos sI It sltop o sMen isio ,, s"p,550OdCssO Sop s ph o lp pso plooopsaoopsosioslbt
Itsi I. estP O 15 million, (i Gran Segupsndss o posts, pegit2 2 o: ,r o p'i'o n ds do In nnchpi eOl Cntrn arde e deja ton Cptraplrt.os 1 1 an s san I rt I
Rmhita le compr t mis t e I A C.' Memod pp'hod papiospntp y u i sdssd o velphis n ,s csati lides Galleon. .rru d.o A. I. raid. dO s-mpan. forad a isr i sos pp hp l
Hit rbaoa pia et u del perilodlsmo. horde dri,,esenir, Ampallo, que purde rer do marquliellu, u oira lela Ojna,
ld shl, dislancia s s Eptodps ot o sabens administrae. El i i- El banquet -endri luIar hn sl herrppt s p n pssO 0vr O s osklll, o osi opapsegu stippip il in icante cam plead rAppo allslo l I mos y Amriplin sal n do fiestas del tPal Acomppendtice mspojrI nmo r clue el mepto o nmunisto A Centro Asurinn s-sdid par cli ssilodo toe I& impsrtan'iopspsn-- Ir ipoen of a una responsabi- par raS Tlun Direcliva y .nn en Ia El Deportivo Canlado Notas de Inl s la mict e 1.3 sihod. osooes pt esmo di ", dsbesa s ha ve sodn Anun-
fuens I e dvisn bata decir ss d Segund pare. poa 4ao 'rara riands, debido A ]A grsao .ntidd dO orgailiza para el din 6 DIVER0S ADORNOS 'PARA UN CONJIUNTO EN VERDE
Osp e 1sOopo b, dot pot 1sio~ 11t. pdsisgiti
durnto I so o rt t portlf I lsts dO nuestra horrible issn sdbcisp, s os stb nrd It Pti ymq e idd e ois ph p.duido b, ITPod mendielsad so r ie e esr slobrg loa estraodia p ,u ue v -erdena Dard oopl. p i OiOr Iseloshe sio m s d, moa s. sola, sr-Bt n
do tps E pt p 1std pssIf ids sod erss I cu ltie y naer. CooLncrdoncda so--p Os is pbp Thda n gam del vede g-s ony det Taxp se Is msoO erO s delegates, des. 5303SP pes'hoo Lspiooes esoiod dineosCs- Lssitds russi I Assp tpos sI Ssirip dsi lsRs o nt de el sorde mena A] verde h a, el iede mnzas nas sl verde trebOl y I
Per nnessol l im ortnca sstodan estas, que constituyen de. lo t-nedorei lie c bir squ pae del Club Deportlvo Cadd, veirdel cipr6si que I,, un de In, w.-o f-vriles He 1ar.in a ITodqm s d IsII po, d s to d s usslo p ro lps -iomisstasiSrs OP pi t riO d 0Os Cinot yp1.,ctisr p s$ l 0r osOs siso pp ss s oard ]s uIsosereI una cuidadosa Oy aci lada se cion d
is i u dsbe sie lars, so Segundo parte, poIn. 7. o9 y vetd Asturiana". Pradn II ts. lox Vosr- Osst ,par. I per-d-ors 0 s Aom r in tol et.
o lokst i In producing 44b Lp p"Ldill Obernote sot,- o mis trdr m , ra x d. quince od! press me s o, No debts lew,.- ningo odozo -demsasiadO p-sdos O d, ogaro miotshosor opespho11, sincuphdo s- aies re Iaostotspstto 00 sotuos". li.n otIs slshssftent LUs b.,iiisp osp ouo-sd d I 5-o p 505055 id en-m s, s sol s esos o- ro o ,p 0
A Is Jos de 1. Primerl parte. pgino p 382: "So. pCol d d Buenl Aire, r o ois Ps d s 000 t rs
pd ,In oiti b jEntre s mn. genes podro decise, media555d loss On lo denooadooio eosin Os s: t.: p s. t pie sssodr m 1 s 1e-sns dioissinos oooo Op alotp lsb .seislto -ls--jesp. ldadn- loao s tdo O eons tOls los oonis i.s los pHadodn1. n ts 0. oo isoils s o ,s o l0 ss hgtnsI-dost sstild istA dp Premsri parte. pig l. .60 y 31: Calluatura de M olina O d. O a ol Os In. Ios dsists to bI0 td. 1 dsO de In, mel aluardent ie ntle C.s al eoes hyoremComisi d Fe h d d -rs c jnt. en vCedet esspeciat se on el c it
old o, odrtados. ec-. prsdu- -.5. estfshdores persona, deahn- e -en -ie ores C.ila He Fs h I r I m no '.d"a
Os55PPlm5 tL m s do 700,000 h0e. nesLss, pd o -tsbr fraudulonsa, sin OsioooodILos rOsld
tORIIirS. e rti res p ito Asimis. olerea : gotoe Inda que inspato I" 'I Contro Golpgo s' 'or lo A o lt~io Iospez. Is Saosp, Sis s llb- b-mtoo Os- o t o h t p o ties fuent nada desde Ilei e d e depsprei At crdadern saoijad asiamblea d o.ociados del Contro Oe v el ConJu0o J ovens del CAY co ms r55 s I odeos-id., .o I food. -ode sshrs a tsy apsgadoO. Los ip\.dedoes y Reprs ntsnsls del Co- s cantnts Alonsin Quint na. ,orldia, pod oso o tin oossjssts e O si n
oiq De dSoI O sos smo p isa oenn It ecio. simpatisntes ds i. CaodIda. La snsrAd. pra I.s caballaIsros v.I- aa s n a cst son sno janimOis de55s sism it csde ooall
E -I ttd d le, sle sa mA o d slur n sars Un. Rafael Molina, pr rA in peso, y iai damns par invia- dd ms olo s o s sors,. Pt ssd
pA o supad pois o i o d o t o do IsdntepI. s Rl lecciones qe ten i d into matiz e las piedras. El cral. el o io el s poolso csttop e sl U R. S. S drii erctn si dia 9 del prosente. H- - omplient s ids so deisr tos loets dn v lre Iel oslr oo es rs oipnds enters par selebror sual P.s'ul in ha impedido a die- El comitt "Afiraipsn 'iA sue Os pr-ente mosslo pp rpsosisitoo bos -etss-s dpi s i,, Iporpsot de qul,, taust. mant,, into, in -j .or rusel-alue Ion leldn lamblin jiatrocinn dicha cn ndridmour. no.; T:,- rgaiim el Atl~kic dlo% H~~~tdmd.a l I n~lo inaeo pro jt d Pa l bol. nsdo oi, gato p disosluids .a; dlsics osigisol do iso blo.do mupiss si Osits ds is ioo p len- lA i- se hall unoi delicaOp eos retrA rads i os i-s n s os d Perin mol
tr .r.r ", vino sstpahu". IA -d r ceien Im mnisi t s P, so pos- ts pssss fiestas essrmaoriinaruas peQu hia s,y tin exquisii pr rs rm. e pssazl. en.sosdo
LrindAT.dor tr, peri dists d xtrh njern quo It pre. puor @ n so lopo Anza ss s Ijune-- ran pe-las y oncar. a, ii tcadn que s parece una ex raft- y fscina
suntab stre Ins valorem co mpara 1r .a m ncial l cned il on Un san pxito han Alcnzao in ns dor f or arran05da del nId tot ninp Pablo on dipal ood P Inl s dp sO se Ped sn pl Grande y. Lenin: ondidtrA u0 1. n v sds- oss, dpi C abootisn del Club Allirn de La Claro'st us I do com p s ionyist el i s-ido piedeo
ss.sPedr. el Grand s ero g Os sere, hhpdps. desde I, coPe s-oi s bna con IA organizao n d I s re. tmien pri s n-se n. e- .b ,nd .u ut
LO .lDRES-E-dipstd centser- .t op pon se mns P.te s 1' p1 ssdo:s; resopdsas i hsts p1 so tiles. ur vie. Osrem el negr. el blane. n i- beige, porn dar mayhpos primPt soons
cado GToge-erefod Cadd ik sam y el dosctpulto de Le. vocAl, Entre in, que hablaron. se . eernne o emsss. motnepeadejyrae oo eds lun xeetse sip elos is. Csmune que no pu- ;in Psis I., i Gtohi A y s errals del ro Of arden de, Plan d sp ipO de Jo a puren hallarse en Asprey s I, a famOsst Jnyio a
noeimaginar una Europa realmento mnet A de Torn. Franciscor VI a$ 3S-n Lui, ell 1. ca.zadi do elaucnamn, do Bond StrIeet tl,.ndre-,, out exprne un collar rilmpuesto or. ,let, rn,mIndo tin qua esti Espalum Integra- Mcdimnenins del escrilmr !tin y Josi GonzAiri., hcnd r-enter Animmi y Lagoons. IT,-- ejecuilades n ,smeraldni y diamnanits unm erir si par iniR hiled on ell. R nrd6 quit e his fie- ume 'dto. steel MohnZ je p uA s ii in2. do enermi s. di de nrd i s. do Los s 2 dlg. n
estlo o 'riads det Psprmao io'iAgs- op tooolspls dpi ssplls d os perudr Opp Opps mlss tsssd ebs Pt xoP p Ai. ordiaros o. mim te l r i s y sun msoso-p do ynm Oss~ sossp, snid os os s-ps Oin s todepmaoth psor 0dso u d pispo- pAtc- Slsp ioos siop smPsrostao po- dousodos acpo Isa omopnss olp h~or ptPqu osp dpsspas o s des dessbo oros sos-oios o.soss.Oi p is soaio ps is pso -Oti s s H posps -"n -it tse lbenl. los pssbsdbolo n r qm aodlsts poop is, d, p to 1. Os s"p popdo snpatso tn'e oti bosls- oosio sI, 3s too ~ippb ,rci pipl Os psIpso Is 16 ssp t Tino sosio .s Is sd y I s p d t sdos- -e.

pod Eur e sd Ptasslo dl ess mpn collar ara 1o.1a p op so ls.
pst A t r ati n o sE s i e 5 0~a~ i pI. O u Oti- p2,ps s s isb'ro o i o ti os lto s s i s -tpir er aBnou oIb c s,
Cspmp p esotur PA lsoo~t itsl- -T so A~s t in oods. Noa C .s 1 is tO, Ih- n a yssot mo ties lAmras e mti n s p i l o ndas te cl i Isosotd hs soiIAo ( so a osde maremi: Pora mue-d o pae S Ia ca que repeur e a-s C hm e. imdo ss solsoso1 isot. 0,i Cps a. se s o p o sbiy o om o Is sop p stio. P Seo d et r s op O stoi o s r s t oss se A d e mO is bo sllt as 5Ds p r 00 I00d 1 0 ds A to 7C 1.5 0 5 1 1 0 i5 i pS o y i s

comtssstlo p y s tdon os 1 po- b1a Rslo-o I omss so l s gos poo s lPOr- lpes Ches P0ls, Psoos AIrswd -bs.s s dopo lsppi t o. t o p n se sm Osipso Por p m bos i e s- so, el ps- sp Ahslardoto V0 d0. y los sOn to 0andn nsicd o i hs.o soio p c n5 rai a ehs eos s o ose sot Ix smsitoso e e dl y p ntrlzds avra e S pless, o tts bss rso soioat P tO~p o r o-55rande1- is t.osios Sasstb Spis so-oa, osopjioosss rcam nopr uhoa.A e esiutd-opefee el np il ostdos ppose pE o pr ot hbtlo. s o p-ohsb. sissos-sh idO inssh tusoo Cd i hel da Instirst s o sudseops ,. Fsons is25ds -s poss. Ile Bvbre Ctds. oslo p' oh s tound sp psos pos 0 I- Al sr sp ns pelaiAs. s oo Os. i issp riadom lanR. ys t Y pss- sgolsfl e, Sb pbshiss pp orems. N ml sa io ds pdd, is hps Int presoi- mpuo st.- s-so p lo j isn hoip-do oistheds.Psprssierssspsshp.stn-o Y fms encomsonda to cls i 1 sssp,,u11bhioso ssnndea ----- I RCE N BE LA CAR A ] E to x Par cn vacha que sea )A o mA n c u et a otel. d% dt bsie nuss o's b ll- Ios d quo a i 0 1. pns s s, Ie,.
_______________y_______________________ pstio sets s ois scsstiossos Ia [SloA aso-o Nas;om lspsos spio. em Ptlb. Hcso
-1 rf* s i l o s esspra hhdo Os Ios.s s nla dE, poN y pi tl0 s sltsA A o, o 5
paed.C nl is p onin a pit,* Clel 10e ping. Nav rr I litdd h -tecoia 1a1.Lcbll cl puoru i pre enctma an ptaio'rnn nesnl ia e Cth atn a

W i n CO s v t N I X 1 i t Po o TA p, si Iia osus s -n etl RP y I n ., a Il . Itd 1 .
peramnralizadcA. In vernC doe Sdsir s --- ss sorial, to pi 1. enla tomItfie, i s O os o bspo sb p O eh i Os i a s p i o i d Nes S s o.s.I yae. C l -upa o- p is
OOAENAJE: AP Csnpsn ernnoo pARToopp PloGRsEsisTA DEOseto -ie-sneeaoR. eeeiaAoira ac aa T 510 OlIemPre boo olds Idoh ppbre lnsesiess
Compa Poonuso do Obstoobrs so' sos CENTRO GALLEGpO: Jusnis de is Psst M osnp sts spsideoop Opt Csn- rr Os Benssicensoo sm soo- mpsoosno p disho y rppsupph Opt nessstO; s solo n aCntRo astor on- sips cshssysmed d. l ssnph.su siComsrsi_. Adm"spdstlp 5155005 d. .iy o.po.sati, y hlaollosb oodl m AITO iOTOP C UB oails As- Cit. p b osssprts io o senor C. Co li. -fu., stre 05xtpuesI slsds ps sb-s sie is dsl pssdho
-tnsfioos Op oooo ooolodosesfprmp. p .ASOCIACPON PASCOOAVASPA Ps do, .ndoou pn e" IP t Ctb utl eo tI. sop ppr sla depppidpos ot di. psh, ensstoodifoisi SE PENEF5CENChA: Jossis Obsrecosoa llEet CelRsio coo ci ttdeoo e dpi lOs iodesilts Os lo sopsa Ps or opniciemsneta itni ssoeLa. de ouevo de pla n poh tre pssppspe iosel.alssnh y medit ,iods to nsshpoOpes pooasos prvss dOss loo paos do to sodrusadp. Osd p nochp en Assblp tsp ioiisO. Centmo (aotsPellaar In stil.nos spsor dOs Germosan, I. soe rsrion yes lo, ohoios 5er0e0
- CLUBP~PLORESs Joosto Otpsstis Cips --ph s--sorets O ss- r Roposts oaibar s In lo s s s de is pss iio- products Ispsib o Oes .1oticsls.
1m d, sls t as olo y sdts ds AZosi Mbtsdss faad .o a las 9 pN 00 s' lnptotspoo d n so I hbr
Is poth so' p1 Cp-so Asirlop Cs- CP TPDO POPULAR oE SoClOil -e enissphsssl ei tts Os Soc's A oh to OPeIhISI. dpoos y srAs-stlo to p1 osecstprio, scOs Asgol Pisos DE CENTPO ASTURisANO: Jsosto NS sOscouis s so pp.sid.ts d, d.t snss. spord,. I. os ts Is prseta.o Aiposo. des Csoiim p~sO~tioD sset d slo Css1r. Coste biho, s o A ms s oo o Ils lso sosAosns nds- q s ,pssa spr o, antrit.tPsrsoid io.
CLU A DEcOR TVO CN A s o uops O is noshe si Pool dez. sssosso ro do is rcerldo emsl.- par As1 lpomo sP pa perianoont,
p0 st ops T oss-s Dosi : sosisO. Cit. is .ooorstooos oseo H0011.: ne Potsstbo poi spr, t0 000 enc,5ree so ls ejeuios,. psi ssIoasds. orsoPo, Olue~s. osdspsodenclo
Pio vpip si pipe C a nsdl d-dls Os d lssiss sio Sbos d1. oh,, is iassos-op 5005 mos s Ao psotuloo i te-Ja E AN E GU AN
CLUR i1.POS PDEC CAsThOO PPUDPCPOA' Is I. sots o- prss idn siB 0 posmits r eo impsooosisooo- clsi moo R
e Ce LUA5QUES:r noo sI ssP e-i.tp Ls-x a boss. s Pt 005 list C oin e psosentsss Os p p5- Ia .inlra ,
Camp ms e le. i d i be l los CENTRO AAL O ut a i I"nIn 7 m o n d ]A s ro, i de Co-a do Belfce8 ua impotant yH di a ye dl vi Itaic


mo de HO Pss s IosP si C deo 'o r I. slost. socros no, sa. Adt 1.
s deo Centro APto sisaO A r cslol a N Aovdes tli en Heenmds- ypar I Ie .rA.m meo herdicn,

l aos srtarltp p555r Jesos C r- ACION SEPa hoits d l n ,i0 r d losdi s sdlo s oldnn -o sit a ddladnlosap ssr-sss osgio n ksohos dielr Embs- I iO yosAolOO Cdiol Also,. lsoosi s sdo-5s laS np dOs pastAs, s-rP prIeitan r islsass to o s s
posmis. dedoa pots CActpsrsn es o A osope OAsssos buea pooor eoo -s s oh rrsr pCuboa tslaid.o Os- senli d
-desvalidquest elerid d 1 hoe si diinD E FI N CA:una irc iN 1~ e lsriele IndldaIdtl, o1 cr n Pa linmer nor icipdo eapeties rak rute c a d e enadsouia. cio leooldi a ole Ia C NT O GOAlG : o r-iono Eostooiosiu o jor le jma so a In ao vni 5 o. dppds. Cta Asosli Os O. io ssuep so. snm ss ,or i lslml a ti In deruuaa "D oche Ao eR r dIon W i,,. alaf ll-- tns Isaino n c dlCo Gaeri vs pti.C d oel eMaksnse u ae md o peaUn iL oIo nse CosCwCoNsA s tNs- .:hjiihsto. --- -i -il utaie oe i cre rus jR, uoot 95 b. .1 dis 00 We rekesons dp 1. ps, liigsios Oe iso osonspb. Sol derd ppbp sabo o
] 050 ,ratosinsssdpep siii as- toS sd disieborxi mpu ssrato selod d olodus. Csa spss. M okson aussoos gsmo l ho

-& PARTIDO POPULAR DE CEO -- hie entr e dpte S e,. A isos les ptod. sp II m s sootop y 155eso Co Cso
Co ssisdsd "Usis, MArtsoos op- TPO ASTUIP ANP: ilmls dsprs-Stp. p1 5los juvs. Os, P Os Ipsenrinli 555 ota oAsn p .l oadssnomisnt dei oss Whitprsd Os Lsns,s plus lDs,, mA s POP shop an steaorsnss ssrvp. tAo nrs 1ma Ppm Ps, pr '-ds- oO s lop us sr Oslsis ps. Polo lop sAngel dO d. o ssee. desCoR MASTo RIAN o s dopN sosots to rd Csstos en sps rmolos stPo etos Po-i' t.ies oastrO.Opd ol solo SPIsoo n d os. lan$s seso del t oums dsop,. Ol, s Cop Os". Pxooohilososo dtet Os I, ss la I Ie, oo-tstdss A ph- bsar oI.,C otapsos-is ets n T. sho id-9s to

Prppagond. psp-posiods Pt somls ss- AOChEDAO si~los ip CApA dodooos Os IIn nossilpo p, Os- Csprs Os I. oopi p. soale sr ripte CLUB J DP OT IVO CuAN, A O 1 I dez serlai tie IaS jeferid dh-eshiv par dic d0zalste ucrnl raiaind a .- n in -n Pa jcr le I
9,.,, ciern .tm ol tr, lam al h ri- nea del ocj 1 f l Ci h n e enr su ag iaft r r RI avle o 1 bIluo bie que c el c r Albtion Ae ee I r, er j,,,11 0 1 i n
55 sctrotioio sre yo o silio- spiso' ds. so dA Usco optn- s jot o Pipsos c it.nis pAb sle i t Almedia.dI Ac pmntsse s~stsn.o Joo ni oto old i
to ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~E hOPs ~t so'~p55s 555 0p C T iI iO JsppiCiAYp 1.s sisoipO lso tio i,sisittol. IP-t- I, iotosos.do' osiptoiit ppd

iCom do Dsooo ososBisP Po odm Sot odipop. br-ro I. Sssisdtd CsnsspUon Ass- tolls ps goop rddss solsn poo sos tRraOin lo osor Bih o ods Os outts tIhOS DEt CONCEPO DE G55A sol. 5- d6ino lo I s citorrpts to solpdod y "lOOn tr dp, sss ono Ctlsoaol ds i,-s. SPpps Os e rpos s Dodo s ins a ptoo q s pIs- W A, DE SALI dl PE iuo,,O eOisp -o PInr0 it o io-lo dio Oes, o Tr.spill Ts leti o ds PbPas. Pespode pso. sooe poto ot i onps. sssseotso s en ossvso sloo I. asohs ds Ia ohssn to pnorm-so s,,pso renpitl puos lsso- posptes hibA sid ot pos ,sm v Odsssr CoorO d0 ael Choyslso. rellsnps,.
mdiatt osiospo so osos Sso- sI Conto Aotio CIto si o550550 p, Os siom i s lo tdisso do Co PsI to so a r imul soitidtd 0 -00 d. EtospsilsdI Os h(leihspiooel CslnA, yp oo s on.so r p d e Tr. so s Cotis.iensdsoi psssm i ssn. D_%- dpto phe. l de C eI i burns
obspqfo tpt ds Mpr s Sot OSOCIACION i tPOPPE-'PRPOS, Is odmspp ei ois s pu o imtoAn Es so mopship spits pnoaporoip do Ptioposopsi p0r0 Pt PNDUPTPPACPS P PECPNOS DE suosss magnisps, sopquistso us ohss -ecad' Oin
a, otopso do io" vssinp d t POP PAPPO it h CER-O VI- IxNrassdinoit somossi (le spots- ospsoci. .1-P asr,. oig- Mr Wicson scC in It.Y ieind ebl di dr 7 p g .A nEVA: 111m1A d o, p*,,, Csein ae e nn prg lid. mtan.areins v grn l.F f.."diroEd t lotOt d 5p. COp ,sptn o .7jspd. rd S rde ede i ios tne r I r e w it) ras pa1 rs alo at losg.md-t
P u popoi ssio pae iorhstopioido tn. 5''Cnmisons opotoo Corpopios-so toosso. ao d ,tri'si,.st dito o n e spir p hs 7s r.odeln rsoodn;7i d j dra50 m olio. sei~d ba lo3 oitoss y tust ps do ~ suiio itoosos op r.o lo. ptooopbrs potins teroso premile Inu. d no o- J Gim io ti ordtost ,lu e sein ,soa os p o In mios, ""do ol osPr, om d ,otgo ps t sid .,s si slr o ts di i pd I o t a d oopoi Oi d ela In litons n P r r s n a,, Hot aeruira G -,a- rCoda tIAnd o l. I ;,,no mid rere Sej. n
o s p it 50- dol o s sp a, r ie in irAn list. oto-p mooil .ms Tsps h emo oIn oso milo le d0 rerm5an SiPrads s y sa 5d
gsi n is s rts tosn POmO.ta 05 NTo PO N A ll )I to vs- o eoh t oop lo dhsp ss s.Ostoo hoomse io p d 5p t
,n ine in j ". el Je Ia m "itr o -. l A IAv St a r w.a Cotiv el lrn Ae l r Irrole lrion n a A nenr He mistntor ne at na ti culg c ni a y ck s nuirr st or iron Il l mine
r ianzn ir s n!"de, In "Unth oil mrd.?A vidvn portbm A de".d d uc ra e r lc im yI p a o r e sca s h o drena rrla dfI st ti ar
La osoodtdsoUn ioAuorisiot dot oITO iSTssisooo to ss Opt. ssoso. ts~ atuas-l .as' pd" Apspos 55 sO' An' to ps'n -.ssit,d o so ipi oinorp1 ri stP?0'Ad ihstttlob oso'o,-

hsooss p000?d osuo ssitss, I ot Aroli me.~ Olo~~l tosoopott DE ( BRA AR- lIEt- LA MARNA dsso dpi' ttpss v H0 In'so tooa es 0 oso-sosis


Pigins 10


MAircoles. 5 de Die. de 1951


Vida Espanola


Cuidados de Belieza

No -y t o ,l nds. PSr inteligost. poot 's p505 P515in
eneocery.mchomenn, a acepta!r eml;re; gnacion lsprices lan. 'mn s-pop 0.1 fill o'Is isosisu: 0r s saos. p it.do e ldn d p oolhg.opgud c., oj itto crsoon cp u0 sons
Iss ,.e !_,p is'epplo'sss OO
dera tra edia. So h embargo, ;qu5 pscas oinuen ins tratamiontes no
s sit iar advn ,entode os, ma s ineviables de .o sid.l Opspsd. no so dama ie oblis acion diaries par"con't" .ssp: ei sidds do s piew; Si TO6 oecibj.,. dcsdE1. lad.oscencio .i d.1.:d01ocuI isoos I po,.dS~os phi sod I n p10 .1s, o-i id ruldaddo d mnra que In circulaci6n -fuera sic""renormal yI"a
funclonaran d ebidmen ste. o.lubricandn los tjids, no hbri
n i Vrar con torrmr c6mo pasan ins afn',' Lo 'nr'd1.V1c"Rl di o lot
tdipaneosntiusmo ntcla man sraip sop is, p5r msdis d.scei es-cn55 p5 pI s aus ss ep ,o ishsss epo 0P Y so s s o r l05'i R rn. on ,eIiiernn. esl 't habr rxue st e se, I e, be Apliar al srgrestrpRsss cas S oRes o"1s'P5n o 5 s 0Pu pidsnp o is- posis rppsqIoPil'que Y 5e pO. OtOumdiPrieAtc1 ra's sliminarlasies s sl-maoJs sdi r r*[ rsbrisants p slls
cne eneno s6lo pa- co mrr taintognral deo cis. qnUque .mbio n e ll n ndo, masaje estimul la ]acirculacoc atnoqel
'ms psn. bien os pP or su La pill resesas d lubricarSi deidf I n

o intud. Si Is grs is ouidados srios o tn s p sp do le,

Loplp osull [.,. negr o soso s o mpre simpr II, los pilesD al tra adAs c a,, ostuidas p so ,ontiris s d malo calidad. Ell s o so s s! do, e' isis. ss-borrls Q s preciso de sarlsr on intervencioni de n irppaientsoimdionsParso xisRors psts negroo dri che racsicar antes. mu paeintent, u maajecolunabuei reo n, eilleinn recurr i a cosfsr
sos. Un pspsiis de sioho on ss ,Igdlinsts sossios par depinpeptor pilt alies d p soceds ai extra n YI o le"so ds hocris desapasps. l 5 15i oiso d on no .1-1 lOn s ingne. Jugo t d hin6n
vse lin Is scnirOd.

Cosomoiiieos Charles of the Ritz

Pspo t s cOlppem sn t .'se s -pec creacin othalremo los s coiss, spe oumen. el si-atractivo? Fitese usied os n. plop do plvo que erstA kultann. .Nn hAcen que "I pil it, A tnrillenta si s da? somnliitoso s s o mecladosesP almentis pr- listed. sumentarhoIn e r-ac ti c desi rnstro, v ad quellos toi o s iso fursin aaso s halagadors, Iy hc sendsies5 s os iu tssque
hisan Iss.lph espesld oipspiheiss indipis
o ol s onpios spels .palo sk tips .Chars, of the Nil, in19
m d a is Sd s hs isiNla. So's Rifel y Asmislod.A X d l lin o i' d ia Ilr i deorgulCoquindrit dir niinditte' Fn tmllsentran '"' "n"I 'I g'- Itq, u n. 11 resultant. do .1
Oh lo isinoss I t. Ibsrio us so istssdsi is oplssuss, -sIld -io ohosssisiss tips, s'p isoip.Os do i
oeg se .sino si d o m m nssjss,sdosmin III mn s i.d ps s iedss s'se so. domovdos o,r 1. s3dItemiuit-q~u sjugu seano pahis. s scel o. Di ss. Nuestro sehor.
men s Onod p ls qss ho ds lsp q, ponss.ps primer Alto eor:sdsd s oAspis de svid. td sptsigorss 3ooto Ill vt-o ims W esis s I Sociedd osonpas m Itnaho, Ospisssip. s t poirsss. i-sbi
Sin estrescharsesensrep sisbr spurinu n o im rs irsdoin sndfnr xalmne 6- m d If cl mplicad. que tardahsop Ps 's so issois s oips ssps ss Ossep n que u, fni are e rev h n, aries-o n td if, rs.
,.(ip dllhi soru y ss pss spar -u 5.propa vii.s, ssiieipre-omis prim dis
.do Quoss s od si s io ptOsP Pde
I -radP sisi11ips imrlst. s ss
,T,,n'"AssI.isIis'usspsr.
musnds nIdeamor Huy, us juguet s y mis mmo
y i i raa de -ompr nion Y sntsa in .per,;.y mmnsO He hi comi se deine a una s sh. muite ssusta blanca y r smadre rsvelars pors ijoAun
1.e on fill -gwc .1 mundn s und urm gouna-be
endm n. cual si fuerasIn estrl-a ds scrsiturss--ns Iss prso.aj y
is nt, l'.d. h l en das de sit habitual moen-t ;5 ,is is 5i bis si ~ ss Is minhon!s.

Qe glosa resp b h dd me Mari Elonp SAAVEDRA

Jt. Maria Julia le Lara
C 1, 1 X I C A P It I V A D A
Trtmippnso selptifi o Is ~ lips onsporflss. Depil-ri16
Pspupipo Oiar-i. s a PS. p .
Calzada ,, sstido y A. Weds. Tolifon F-SOPS

Consultorio de Salud v Belleza

A .go dsE. lDra. MARIA JULIA DE LARA, Midlo Ctis.
E,, "Comitlisrio de saisd y Be- ; ,s m op de asistencia. Est., prolt. u poo pros iilsn una blemas de in umdso ad son clariosy ss Os p -iso hsOsm i isrmisssp; ppro is colaboracisn seId e la, pop -s s is, | sfamilop dbe reducise a cumplir Bsosomo, y CsRoisiss respsOnde.s dis icaison s soicitar oportul. preguntas s-isos.d os is naments on s aooip msediss, Cada saho-- pricipssment di ulgais- sos y pdo cisspssos-oo ess so t hics ms ss-- y s- ,s R is eAis-p plic- im especial qu neesitI is p-cia m-it, non Irma o.d e sIt- Itervancion facultati. 'a y precoa ino C~rms 1393, z. ne, ret.-A
,,n0 urn dia do 1, i dd '.y esdttr epod
misi n oo oe tari pdospi- parns o s peso de 132ioso is ss.segun 0,on i se slas hsnfermedads, herediia- 55. 05 ips Psoitusinssi 0 5 sisssdid-,udrnILits- hsPdbsdistumentoir aigunastOp.psso 01 ~s'~A "snosss orso,iosr.s1 Irnpsutsis wil m ,rs ah O L as ss o os 5nt4slandion priv.do.
S .oi1. o sosi 's LsCs A.sJtib ele s.poosds
jA P .sNs 7sid ns r P r hp. s o isiy .tandO,n.privadohi. Cao. so TLppnsi.Hhn,. Cb s1395.HostLs.s ss ip h rops s, s atVe idari. T lif~n F-008 Hi --I.lapi-zs dentarW. ,bien
1390. H.osp. si Pss osp Pssd ssa ron p ies bien con abcesos a
d rla cual do In Medicina Pre- en -culirora nnd,,,,oD dond. s-psi ids traos desquee,1iss-ooPlsougerescap._ss de pro
ism hbt o susimentossis ,s,-uiro ,n un .inisn pued s nssbie, Os sts psross sloosois. ssos de porIidR d o.f,,mo0ds y isosopmn r dsbs ssr s is I.,gogntpys sentraso refisns ran r Tooo. puossd uos- dsi soIrgaso Es-antoaconW'r cI jlmln l i ien-s cierl. Pll I I o i n dese ,nelil, ya que nve ion iasL ,e de I Y 51 sos poces oirias, ;ps pu
s -soosssnsss pso oss oossoni pssoo netsOgi
piooodii 0u0 oooossn is cant ""'i 500d 00 e so sits" p pidad do In 10s OP susis 1 smesos Os m0e- o a' s h nomiso es de i in Ispsis E s o io.om psos oo ss-- dos ise un O y di,
- n fr a nbun h inil"In I,
de -neososi issC. 300 l. I. Ihlian. H 0izo muy 139 1 1 G1 0. ta. pl.i- Es f holsa obuen el ls ogu i ss indicaciones do nI.-.p0 O Io do quOs e ho ds s, e ssssmedi con respecto at olevansOsnoidd oxtraordo rit Ospr i os hpig o d Os oblio Os op isds hgc Ps1 os s i *s0l 1 o ia sioss. d ns o expemsl.snop t
,iia Ess dad sss dentia y maI's ,so, preci5
indiiipr eibses ps sbr s oiiisp OsnthodeseIpunto sisfunruntamient. o dl dais o d i ,i eb Inare el a.. uj p Deje P 555 oeomod ist ossis d. ipeso psi comn so posiodp ost sorsrihse n ds so otrsorn . d I- s busna pspers--ss varus ,.R. n simple indostoss s su sara sabr eimomento iqua elen WldoN r s orn-ssi .sc sir s bilic --- s a.1362 Roa. antagede = hai, aurrenta de volumen o se modifica
Oriented. No hay iosnvpeN o s-ipgsnm on mpsar psToxoide difteri-etani. 1397,M es M rshlta do Hoboroh do par is inmsunssipis s.-Lpssecrscinn anormal nue taniR sim hpp O iin s. i sinp ips a pA~
civ o sisul, Iil eInsdifteria y to t omoes, P ser tan reb ldh d1, 1 6imn ns.sempre quo lusted "id,. In% nntip e,; tratumientus que h. rigurosamien is ll.% ndi aciones d segundo es posillle que se de~b a TrichismnaVa alis. Lo meor
en ee c.es hpscer un anilisio.st ser asi. Ahors xistes muy eficaces Ppdis par a ur-las. E o troasunpies panomalas. ueps is m smp e.
reseu ir t. .a rott en on
udreccirn.Engenra, unu
oso pos sIncontelaciin sor apqup, sconvenoisnte enviarI n s irl con. Pil por @I intios hu aoss d Oslo. ,ireunstancias. I a necesarto antiAipos .ordiencip oenfor.i privada. Agradecid. sit confiancsS. E5st. Coops-y Pros elspi d
rislnspe.-Ls sssohaionss oa del
p00r55 -pIo-s- sy dcmiss-nto
00 oIs, Os oss Os i os. paoern re er" s ,id
pr hpusps. Es psnsos groanc a para lib arse de ellas por co ps. psr s 5ue muchas %eces s
P, d ,e rInfeceion rear reriendp so slsnfermped. De t punm d, i", .higienien s comve.
SecretosdeCocina Oen livar h,iIs media
Csp ropis, sOs ins dipp. issu-sosIinsp s nsras rsra v dese' sue el tiemos s debullicos ssvelsit Isecret.oqui s epque Odbe Os s po in mp ss d od su. plots si sssslpp td- s no s. Lus so ssis p den ds. h-isp. Gsrdan pinsvsrentes p sin arss dejaninse enperrd s 24 spi.- O s-isa. h-ros sn n ios a i opil ispsrei qsp 'so i'to O is d spIn ss s ie sosio. Ois-pp14 hoopsPpprpep
Oe s pA -so As s c siss sjrls sl aireparsq e no vu pospos r Pos u r ,m ruydspre- Is scsiti iris OP yo pepan:Prqu esmuy pe- fosvapresd, fnrmol que actuan
h s s Csos Is CSops C. E po n Ps cusrs o Os isi,. pat. s-sgs,. lo Cs-pp'o Cisophiis'.
E~ssssOsisop p- Loo pos.shsb soopoop s-op .ou' E. muly seclilln el lecroto do su Losagadi l o il n w ps int
deiwinws p.bu. ora propirsr cantid s ds o d crOtiin que pa a Psosnt riquisima spx. Campbell. ts o o .Po-s c. empleit eap rrago stierno psO139. oC isn1, g, do Coilcngi wtcortisdlsoslcllent nt Prolsnplo P. -rints; -Lo p sdly jos, enctnan conndorad. mun-- da 1. critura 16n net. mDann oquillapdo-msp, sn-.do.s pr- d. O s1sisn y den tnsint as content. A ontoapetitoopur,- descrs be, n Os d d esterin"
doioisos or-n. Campbell-, sdd sndaria estin idicandoI & ogre sbsdnte y ,ssr. pncesid de un studio complete. pss.shpiaops. stNo e.Pcon, eximen.s, no 0do de Iosrutixis-N~s ps.' Op sOpd oE EspA- arsoslno toobln doP factor Rh. : C m Campbell'Aoppsosu
MR 1. do O iolprsFolo co
sea. tan Popular on caquieri a .iurtime a n cm a i n cd4 on confrutiy,
L s pod .oR-oandesy hlp t n, I .N 5. L nlhspo.-Eh posorissso olsms o ori n os o p h pr s duc p. oilntro, Z1i s l ssuien me pregsis psr 050 pooP s d Osos-ritp p1 Po.lio do so P. v-dinderammnt, e n a nuta easia ion r a r1, r-urnrnjbl mu d menssrn.,intey Is s Iops ISop ., IARs rlio: do eriun ads s s-nd ssirs-p s-sdq Is.0 o i Psppsodo stfphs 'on, I .
I dptspspo ls o spp osp ipsosot

SURTIDO COMPIEO DE TOAUA ILANCAS CON CENEFA 1.10 C

JUGO TA I PIEZAS


WARANDOLDEu10tuaries daaneh H n0 P U R 0 l 3
-f\i I(.fom3.5


DIARIO DE LA MiA1fINA-Midrco1es S de Die. e 1951 Pgina 11


Fashion show de Sabine
p C~outurerAH H \
ibricay
NueslnrA r. N N.ILedadso d.I fOI-A
t. el s~bade. di. nh oras de la 1W I
:7.fheen An So n a a Ndmiar
IjGranl, Fshi n Show rq,,-I
r. 1bnr l r da B-ulique
S S C oTu:d4 lA aIIdwn nen "2
Vvdad,.
-rri adad" d, lng m daAJEM ATO A

UIVe'apera e dmmansenggp a nn

-0 0"ro A A.l11o1

IIIINI mINI sieri rl-I

Ilend I
.11d p a .t' enl. e triAn, PieA YS y S I ,1,
r rko 'I m n dia ;c"he, l i
N, m Emdi E l nAc., 1It
.0. del Corpus Christi a clrbro ye


,%o lugar en un cmN,cid Ces I'
rIntLdel Vldad, yIt nu n org An.
d. 2.oll lloo as ,se r .ix B A GIh P dAez. \
NitalA AsyLoly-Pi.y n .A ol ,
Aor. El ln Iued.,
. .n. l l l A Asiltin,,, adIem, Is, il .n Alditall, zde G0 ntsle ""gn. a
ERIAL 3.3S y VS do ROALc1 ac me mer dJ
R~~ult. Carmila V1.ladre. do iar
La merinda de artha aacCn Ide B3arre arn
IS CANNON 1- (1, 1, l !,te Amlih. Zobaa do MOLOR INTERO 140 d l ,"l." '" ,, Al A'. ,,'" ,'" o,'' # k'
rornindes. Crelil. Goylkol. Jy CrI.Ro. y y Blal.d1,Sand -1 lFol ,:DllM Kalen 10em AI-lr il l illfidmet dr -IV D j,4 11

Country Chllb!h, La H:Ib I I. anw. li'lCu u vi re .m e i Vede, Saillo Crut, FitI., "I!, 11. W N o r r d i et b l ead
Ier C a s i vin ti Iv Arn o iloa kN' 1Ia d, Leon,'M a .1 1!,la Ir d
12 cuorIiestd an,, CllorIt Itd n I AiA ,,r p ne- dN MoAdA CI ot.l,'A h Im oiiPan la AI All F ,la Amm N o A"'"'' 1 Le'e
en s nNlI InNe,,r[ l NI lI edaln d RA An NIAI Al reIA rlU NI ppo1 Al,-1 , N1t -niA AN NAP
"140(,170N'-AhAIll ,IrA s"sNIeIi "l'H Ins dIl" A -IAdo- -I -eAllan-- --,, -~gt
Co te4.40 111 2n :10 Na l y ,t 1 A I ei A- NInai In ,o AN dl' llH lid,,ANoN Cel.N.I.r NI pl' An In ;1 N;i Nr I, G- Il.,,- ,,N A 1 I-.- A ,gn, An.
II RA anIn, tI "PA jPN ~'l ~, SaIAn" I -l ', "IlIllA Ind
Is m1pAnK ll 14 la i te d la Me.A- ". m" k .1. Ca'-" F"'a M 'k a Ma I M-nd".ihl
red O no arl n Nlr-m.|- Ii. A1,11- Niarjianm, Rolilsr. Fum ,1air y I., H De- 11-d.I r Te o-i m Idi t era I H i- erA--,- M~a n Lo res
"I .1l I.u tilG l"; It, t Ma Eil I,,.e ter, NI,- a 7 D,- ln. -C n. F NJ -. \- i N 1 ,a Na, NI ., 1. Too MA T Meoa n.
I III dRR. lii l l ilipn SIn' II aiPiAll,,o,.A A ,\l-p' h l I ;,i t io.r ,, I "'adlI. . II,.- n I-IAnq pAIcIANAp A,, Nlm NJIIaNI' lon,,,, n NMrn, l. Il.'T V I. IIIA Iln, mln,, EANA N' A I N I, InN leAm "-N'iO A Fpan TRF H
nd mgasndn Ia.nv ,ladNNM I.Cr npe o e,ASlvi tn aliai --- ----- -------_ -----FO n 1. terr-A aq'dof"n fi'nsp l li.s adeMeueCao mrnM Mri LtaM i lIN, ~Inn~nnqnA~nI~l-,,A-A I., (,NMriAA n.II,IPPN.ANI'- MkNI",l,, i sh-~,,n on- Ca la dodel Vall. GkormI PN W, dv -i1: 1al "I per,
Co l.en ltd r k Malh, (.nni- y lej A,16tlC'nli e I, i Mar, iua (la-aif t'A el SOL IIInto nA' 'NAprAIideA sI-d IAAIA i n yOfinan A Ni AOVE DADE S
's aAitAd I nor rA lllA.AIA. n IIAr RiArA NnIIA IinH AII A AnON. HInnAndn I., HIA!"I lAcI:Ana., N oA TtAn I soN A nI AnsnlANINP lINn vIIN AfCd. uI' y no Pago lu o Aoriu Eleia n C1i.0 k. N' %at2 Fee- a del VA11r. Arinna Vtlutf Lalt ItAn& CelhaG aY n A Ji a tamenno nilNie y CGII, y NIAL -S ali El Gard enneytdedSegrrao Corezn d
A y NeRn ae Iall a sundt A
LA MARINSEDE"R
U MARINA InMara Victoria nil .Vaiulbe\IMoA.
- nml heml rAmemnild maInn-

a I1 C, o I G-uaniciones de Chantiy Francs En NlosI
ia Aranui u I'nn 'el pre-olores navy, pe'la, balenciagey negro 1, :k- plantel educaI, MollC.utr
A 650 yrdn

Ir d,,rdns alenIen. 2. Brodery deChantilly. En negro. 4.50 yardn, It.- dq d o ikN, d! ,inp~td- 1 Garniciones de Chantilly. Pre.oso d 1buAo
L HIidaIgA An CmII d, ChrtA en negro y en perla. 9.50 yalda 'A g.ide P d s,AA. N'" N'VelAo"
G- iez Go,-N. Ma. Ant11
AInA A. \dAIN Nuru ,clt-In dACg nA EAACe Aenegro con bo dados plateadon Pro An1 d d N .11. 1,.NI.AAA doA
uNAD Nnqpr A pale traces de noche 3.95 arda
Ma itradlVailede MNJ et. NlIIn OrdAAdAne IDuiiA FAlriAn
N I de mNdrIA. Fn AA N.nIA sn,, d spos6crn --en nuestro ben sur Ae SarnAn. CaAmenA VAAint A (,oA
Tn nFnnnr Anrrn i AA AdRi- ',0 depeNament d e sede rin- tod n EoJnlG Ana A nnn AAGI.An
EANiA Rnn aln A n An. 1 lRnI qn INpteid 'pueda necesitar pAra con.
Cn a oae d Frlire HlHortpns
Ri-rdn MAUnAnn Vanrg-' AlI,,a C'm ntar sus ma imApN rtA teN vesn d/. CAdna An GANA Cari'dad A-esn,
& Azgaa.Carmelin, A WnArO
Ad. Perez de D va ns. Neina Rna- lea A. C .- da Ilul-GAN riU,",'t. d
Frnnndnn Fla. B.br L ne. Cr. .M
-Villa rde d NIuri. ANN. Rlp-rs
de PAnc e d Leon. MarquesA de Ch 4I.AAIeu.n EsI.I, Z.Iha An nlAncA.
A G .Cela LA n An nndAdriguez. EA."An AnHrnAde A. nIvnrn. EmNl'n AAI.Ndrig AA rIn tA, Dn,
taDuqu Ad BarnaA. GINrA NR in
d ChAndnh. Elena Al-ann. Pel,-A TULES DE SEDA Y DE Au en,,,,nFrs de AnBnrmude, SiL'
Funv'I.de Z AMAn. G"' NYLON.
AGANrmendia An NnAnlne Gkmz, Nna
DIa ADuque. NngrIt" NanrA dtA
CINA ,"nAnNR.'.NaI Nd"W An BOTON.CSCONSIMILIS,
LI ,link. AA'-l-houl,, GAI ,-In. h! -n
ng."| en,,'n EN TODOS LOS TAMA. An CAI. AgAdI A rNa de A NOS Y COLORS
rll. Mift Odoard.Did- M,.Gro ?deBlel.Amelia Armseeun, Ange
n I.Mjldn. N gionnr 8 .AllA, LN.d'P A
-'__ MNNark M, C as, MarAI,. N.n, PASAMANERIA FRANd .G nizalA dII ValIn. NI LArdr
Carr J. I iN. Cnu.lo BoNza J. CESA. En negro, an dora-,nfIle Martjn n, Con hnli La Villa
An. Ma Y in.fle. Dm.tNe d F do, y en comb nacone do
y urtladN I., M gArII, ANt.P F.f Sado on negro, vere, rEIth UrANNiN An A ndAY. NAn' VNtna. Cel. Mi LApn NItAt N A.p lAN N0IC AIy
G .r ei se Mal 1 7-1i. DWIc NI, unEle N. len-dde In.Ca ICA RAMILLETES DE FLO.
vigoizaty bind"hb Y u.Aleste Urart. CnnrhaA on doEsp RE U
loollnn Jen aAn CAadas nAnn H.rnpn. Un -.qutin.M v-lid
n A.nn-de,R .Cr n Sln ,d A FrnA
-cal, surg .1 GRAN- dv_ AsunhCionYan;,. Panhill n- an clit~hn s o r nm os.
r lGANTEATRO E8g0. la- fna lciaCarmI., Nlanda m
dn, AnNie I. JToslnN, Snen A.
irrk" ., MAI apudad., Herrera nhit. hMart-ne d- Sum.
el&% v opel~t.arats M nylta Juncadells. Be n6 Z ,a
Bazan de RNdriguez. CoriNI A bl1
de Cast.ro MonNjo. Carmen Rosa Lar eadsAd DNnlel. Carmen Crews di
ra select& de Lecuon, CGAC .Aervantes. Elodia SnAzano d
VjAIIaN. NI. I Luia Fernntdn Porro
a g, RodrigoPrAts, de MendveAn. Alicia Lanuza de Santa,ln Guerrero y toda asNiyad, marna. Dulee MA Muller de Gorrin.
IMa Julia Arenal d NGoirigoliarr
ITIIr&'llaes auotoNs, seNNnofnecidaon@n.An' J.afAanOrd6fwz nd pnm Mn
gotI lnt de Cntreras. LI PateN
do escimco del "GRAN TEATAO E3A". de ContrA ChiN Qnvedn. MiIn
ElAN LA 0 EgS,-dA Aroo An Naltliro, MAnIA CAAANINr
n homenalnAsn Aeto a III quoeterndodeAr -do a, And. Ali-n AGmN I, I gA _ell.d, INAd
Acia petpetuano pu-d. sw-Ivid-do Mr.6m d, 1D,1q, d o que. l,noeMnnseC.nDnI.ndl &
'A W -neros sperson.s inler
sd an tsmber ,; haya niu pv

asiti a Gldn art, e -mm--0
fALA 6 airm, p pir do)l g*neo I- m o pudn i colasau n
:o cubano, dobtd. at geon or1-tndo o rr ,d.d:f

I .e. .end4 I
Maestro Locuorla y del pool-.0-y
nches Gala? a.pore


RAN TEATED ESO, con marm o
,zalea y Paricth,, Naya coma
,?t y ForniandoRERCOL'S 10 P.1

CANAL63.
2,
PASTRIES oL LA FiLO/OFIA


.Dr. ANDREU NPTUNO SAN HNCOLAS SAN MI9UIJF
r I I . I I is I . . I 'wo, ' I .1 I I I , I I 1.
Pigina 12 1 I I DIARIO DE LA 111ARINA.-Alitim les, 5 I16 171tic. Ile 1051 I .
-1 I Ynternacional --
I I I I I I
I . I I I I
.
- iProgresa Rusia lentamente-en la OnJe al y. el.' farce asegurar la non naci6n de ,
daa Internacion Baroja, Men z Pid I
Cc 1: .1. Pr-em io Nobel i
-Cultivo del optionisoner. I producclo'n de arma at6micasl I Truman la -escasez de candidates
OPtimismo Cultivado. _ I I i Par Eduardo AVILES RAMIREZ I i I--- .
: I i
I. ,HaSta hace poefir los dein6cratas creye
: Prlxcoucitirt y precauciones. Nlientras* tatillo log Esladog Ullidos ptisie,-oii it I pAER L.gurkixt, el C.n.cfelisluic, H.bium-,ldocinciecente ponernor,
I !ovelilla succo ze ha ganodo us- a uscollor ent a'boS. .
I cov. it, tr'l pritie - one el Pre min Nobel cle lRom- 66. del no. y Is iriveriel6n.rovelf,,hl-ad- Nac:lmr, Urtid., I .I, ba Rio ollisnos fit diez elaseq'de eslis arnias ; to "' gerIeral EisenhicIt acelitarria ir porto get parlido
'. I "" Inn. A,." "I plan I,., I I tum. Pol. ,able Iso h.bl.romes- too del nice, ticnen [a-misma den- --- _' %l l ,',",o," l Irl,- tr;oi it Is I ______."I 1.1.11, I,,,, at pl-xIv- I-lgia .lenni'a. I EA6. Be'ria'd NUEVA YORK, -StPAl-FI I,,,,. be, do holoorNe flood. ,,a. E. 1 at,. it[. Par I .1 dud y 1. ,.im. considerable Ca. I For ,Jay G. Hayden Pero ahom existen serias, cludas at
t, c .1nitn'll. line It"n to C.tja Jill,~ plosion Sinuous. %Ins -Ile -pl kclacc- uy S -- qII ". -- ---- --- -16 do ,(no ,jocc- lip,alid. 'ptimis l, Segon Binuchi.tiot.b. ,xii, I'lln 'I, . I h 61a 1 :,, ;,e,' Doi.Ple N. A. N. Aj
,sci'l I h .Start I -A ild.t., -.1 11.%pl= A hiP,.1'rnmdcJ.r,
fine ullintainunic Itabin lir. 11 Pullout., dE 1. bomb. qn, baya tefetirme Rl I-~ ,I a WASHINGTON. Dic. '4. IEPSI .I bond,)". "Ill P.I. Ir, lI1cR re.
;" d .'r,"I" do 1'.'N. IS . heedHouh.ra .1 ,ort %'I 1,.rk,. ell di I n in ,,it 1. .b., liable- side
I'lb,-,d,, haj 1a In'1si-c,- Y dedn'.66o fn6 Idenlirs ,I IN & I xPW.,Ion ", a Unino S-ul- 1 In; I u efric.cia y ,I lipa lipskinic, ir.") I ,tru.1-ritc, polig, ox. PIr-no. ecunol.d.' '"" 6'
'I. do part N "I a"ca . ,;It oil de tit .1 list used., ,n ella. I B, r.jA Me -. I Per. d,.,dC lilerull pit. Expofis h.- I-S eirealias del P.rdd. L"ll'i5olill'. ,nenit, do'd, q.C nice riniombrode Im.
,11 ,. IL, Iasi, '. I mi ,,,, Polls: liui. ,III I. I. are e .,,
"]ad, tax ,,,Ali,, poten. ; I . 'to d- ";:.I'Aullta I111.t,1.I1,1.111 ,:r1! Ill it C ar I, SLIPleffla, It jurz Fe in k rank. ,
in's le., a a ,,I pr ,,I ,.,.,I. .'a 237, n.plut( I(,. Do ,.,, n-", dult Pidal ,,I,,. hier. sicin ,.,Joe prosent.,u. mflo. I.nid inevitable J Ia,
,l" ,;:::, ,n I- uItt'no, ,,,I,, ,.",I,::"-"!, ,',', ""I,., ,,,,:,,,, I intact. I.,, If _1^ di, Tr I,,, ,.,I,) ,unit ."S)IIF Ij ','6.,n C,,ribo un krticuln recordar.
'It .,A I I line .,lu'llo ,do ;,,u,.nd,,;,,,mrrtI"d I I I Is Sit p .,on do ,Cl.lj'a, to ,I ollintr, "Chief Justice"
I'll ,, A,,,,d: ,,nn,,;:,mdey -Io, 110. La P'.ndprcnin ,it [nnnha. 091.11,11 closentnir qu, In lei- dI,; o it ,1
, -,fov,,.(N I .,.:,. con but, ". a I ,,, 1952. pro Ple
F_,il, In latella. Fl.n. end,. Inotooldra, depvI Ile Itts, ,ad Rtsih ,,it x- I Itt bonlon atninica d, RL;Siu', P. I .11 In ob. I olLs cr ua Into I!,lcs E Hughes r
,I, R, ,, EAan doalroll.n. ,a liverins Or pr-,n" y do la,, 11'111: rllldlAe It. hoolljo, m 'Int. 5(, 'unlelin a pnnba' ,-,I or VI. Fite por till I 1. ,,is I ,A ,I I ,tire AcrPta_ in a, irde .C,,pt6 Imp mn'd1d.'W,.
'. I : bl'o", "de flan" '- I de clar,1116 y "Ohe."we'. I a I ll,,mon. El Prcolo Nob, candiclatc, ,,I ,ral.tam ,.I I I pre.
-V P' c
In ", r"'I"'In"'"i "'. ill". 'It Ir d, 1949, era Eq.JAI!eII r Ala] our I d.,s.rl Into do int, 19., Into, b!' ., ,l','11IcSc ,to .,up C ,I nom. .1 I dc, ,,, I., In no.
"I s. do jellpi.,J ll lt" I:1, Pllcjlnal L( s qu, "tan on ,I 1, ,,,I,] I, I. ,.,, 40qjdCrrcOad,.
I !"Olools lidIstro incid, I) I., do harA con. do no
dillidad., knoido rm, t P it tra led.,, or, I I,,, Ins or,,. con A, I "I" it .ell porn
I I: I .,,I ;, fortoavion I Oat. ,;I ,,I N.gasaki era Ide pi i I,, y .,A me ,I,, I I ,rol. lmb jan ,,, 1. ,.more. ds. Do, r;e0a, Re.otolln"'t'r aceptacias ,,, ac ,V ra dicn
-uhrivi., ,in bill, 'a,"' I u'" d' ,,, lot!) ru IIJUIVAlla 111' pnlel,04 T nucatro do I- t or tin. to tire a.
I hAllan, n pool' n ol:c," d's I 'I t'IIPPrxu-"". i-.' .1 6's it prICbA ,I -mp) ,I, till, "."le'- C.non.eiri.
'idide, a disculit I b Y 5-11,1MIR-II.I. Fill dura. ;111 11111 -a -.,. ; "'ga ,,mrIA I PIrgando mitilvs mancias de 2 little it relocion coil *un Presidenle si ,g,1ni,6. d,.q,.,,dl,
'111 or a Baroj habia escrito a y maninbrando coil enstrategla. flue lll 'ud
'.I do'(], A', I). -- to., tusn'r hall lei bonfla. atomi, -1 A I. Inedel. priantivo. 11
13 a Idwj (Jill! Es posible ,Ili,. Rusia ttogla an", ; u, .mi p "' Jared' "" .1 I I I I in on
"I'll, "I'd", 'alls id. I x ,' '. Zi It cc'. Adctprd'
or 1,.r litresent.do .11le 1. .11 ,.a'. cl, Idgin Can. lanc Carlo 1. ornii
I,, ,,I,, pict,,dinnionto, ,A-1 R it. do Paris on In ,uAI Call nuncs dan result do. S I n c.dl'db.','. xi 11. de. it I nusia 'to rots. "title n treirl. bcanba3 del .me. to decin prco inAs a icncis to St. tit% coil quo no index I ustin par ;ncignaicle lasectand.one, 11alili.
ble conin resultad. ,Jet discurw 1 it I c; Ile. ,allies In fabricacittan tie IN E I P ,as qu," I "* son: scRund. upre no puca,' ,Ehuaar. ,as ., I, is candl- ,
apicoidente Attrint Itl natigural" 1 -. E I "" ;Xr mas atunil- per- data de Nagasaki Pero care nume. v I In of p,,r,,,!,d,,,
Is 1, _CStC Elemello deAvucti, it .qn, I 1. on ante: cf.l ra pr ell pICCriRrn1:.grrdC.
,I er IiIn al 11 or I It-n cilums del g.lsrd6P .I eatAn to. lisi an als"clut, n ',
mdas he side muchisinin mA3 y P I"' po" 'u" I a ,,c.i 16n, of Explosive set or I: t 'u constituye, en realiclad, uni in do, '16 I I I's J:IdP
Asmnlol- Geneva) dE Ns No V, I "Una ,,It onlis be ho habitsdo Iste ,1. que.l. moicren. Dentro do anionto Is ,. tient,
ci.nm Unid.s. ,pnIi,1,icoa, considers 'I rru:' 'I; razones personales Pero no clesear 3er
k.y. come pam 6pater It bear InIn quo Ed do Inn Estadns Unidus. .41palficanto conticlad. air unumparm. tea de nuestra fatigue to ob. C usic E.so
.h1n'X' aAo d6que mis smigirs bolicitan ps- 1 !,.,vo co-Isl met no recuerda, no es- P i!,ider, candidate.
La subcomisi6n.,numbroda ad hire seat Eate punta do IP6 ad., Uri- q.am no Nor candid.t.
8. rCplic6: -Jai. tionn ,.I ion con to qua too Eat ru mi of Premlo Nobel S61o qua Erdond, ell el ,,r,,Iel(? publics des-
Y. at hticho'd, qu. ces I, In IrIc- I a sea cisible rdl fle Is electo fiscal
h4 Is 11, de ng semonva.,parx .- Rurdal Invila of mundo Pero In It flatten, y on caliclud tnmb;in y1seguro- don Jose 'd' '" car 'I Immure do 6,te. ; 1920
na.vic. de 1948. too Estella, Uni. lossulta relativamente irmirnifican. lay ly" Fch'!t' PuL .ft. on quo fu
of ,.Ju cuest ,a tan Impor- destruccl6n do loclas lei bombx3 I pam que let own n I, Im, no In obtuva Rubrin Dale, in A put. rCl to ,Itucl,,Incm ,,ra. do all ,con,,da ell K.ntu.ck.y
fear. I. .1 menox son docIdId. anorto bcl, 1. ,ble fu6 in cr%.cl. Par I 'e"go to u t1o natal
- do.reducir Ins arm. .t6mic". do. ban puesto a pruotax r,.r to te. Ell cOrms palabrits, una nac'6n food. mi c.ndid.lur., of Gob .btuvo 0.1arlele MW b- :Vinson one memento y on
monies its rod I Ll,' mi.- Coolidge coil su deIlaracl6n de 1927,
crops, dlex nuevos modelos de or. Cut Pat to' 'n'%'*;' '.' I luv. Jose Enrique I I de blerms de, fortune
Efectivarnerve; ningan proyocto, t.,,.Cl. no r!".y. n .
tIvn el opt Uni:to l4syptitarnicaluactir"I xa un'.' provigt. a personalicludes gubeiname husband see deSi,=cIcr candidate. jy',ili: it
to, tanto of del sefor Buruh comn to, me- of 6micas. y muy probablem-n. pecirla desuflat an "'
' ban lanzatin con mo desequillbrin aparece patonte A ,or 1, ser on ,,,,be. del Gehl. c.ndld.lu'r'.Ut.' ude,'Id.o-,up.& _= ulna
Fill ducia, connoe'er, M, mejorI3 rest.9tes -Inglaterm y Francis to loss do diez, y car& disponien. till arsen.1 at6naicca inmenmorneml. ' las circus lenguas, Pero jai. n cities ,I ., cle verle prActica. on
tioropos. Itivo del cipti. Cu ho, ESP mente code d erbect Hoover vj. q u .1r,,.,gnbd.,r.t.n c. t'. .ri.
-'Pero of I presentaron inodifIcaclone. clue do .harm to necesuri ,1,.::a,,,-,f, ,,-, u,,r a perlor, sin quo equivallesc, 1. au del crudito seftor Men6ndcz Pid.l. p ,I S Is fid n E, ,n I C Idee. njo m:,,Ar1 ca
quis pruelaux on Novi I do
nlisloo Ila Cs Igu.Iuqu, 'So 'r; ,e1Im1.uE, .Co. '116 ell Is incerticlumbre basin El %il- Ins Extedus Unicloo, y un imicso Ill. ,
arl or Cup, 'life" a. proye too loss a Ads, I It ,d Le agraideerria schullara ,.,A I .I P mi If I.e. at
,bpna C ,I. ,.r:CI'd'Q' do [as nuevam, scions ya prubadus lamr.ntc un Inn. I ull
Is oph'iOn p0blica in I A- pud.cprospomr, clue Rusin haya so. a listed !,,,Intn .,,,.,,c ndo que in can a I
I,' nl, Ijpti. ob. crlidicoa d6illcoa: pava no sefialar polls que time momento. tornie,
,rcd I dox ricidelai unaltio, en I de I do Frpneim", et I rjb n do 1. -1 I cmul caMdatc. que It a il
clItIvildt); CUIUVARIO A Purl'tit or- y at I 'ctru Z It Case do Froncia, fu6 aca0rrien c liounit Ogg: t,,IiJQ do veinticinc
despechn do ]as bratiti Al'ititt-ni Jnpeni y oil HIMPI, Ion Eslados I-Ini. tclo till .,it dro; arias, .,I, ve, do ,I N. Aechruls. 1. senom Vindiln Estill it,rAlla, QIolaw-nolso trniondo Eli I ,.Jones ,to Ili., jnxeA. Y I :. svitor C.1hava y on 1. Jac Bulzue. PI,,s .foren"n 11
!,,,w, 1,,, o,,cvsId#dr, norivi:14; 1 proc.-dinli'llin Ila ,III It I 1,111, ell ll "Ind. .ills hall life$,(],) ylmo Id.) -I prike. I,$ diezipa. porlu rj,,,Ju, han ;:] '; I 11, ificlul arrilou "loss (I riten., ends d, Salud y es cipue.m.
'I"'Inneiales .tl IIIII. !rI "'It fill, lice,461111cl, el scilor Goillaud, y I I ,tit,, Ell "Irk. InnInv: I,( ,,1.c jj lu l ,A qu.
us Nil. till fair III Invilso title,- titat., ,It, hado h., E, lp I U, as I ponlin. Is ,-I'll,, In'. (,I,- I, ida y I . 1'. (Ill. Bundelalre. 1'. fI,6 t III I ,,o .Ill.! AnIrvvv M ellon s ,,, esfio,,u ,e lance I; tins tire erla
,,,,,,, Jtltto'"Ilal, (111" Joidl lonam I ovnicill If hrun (It, I I fillin., III ill plus I'llon Ills. ,;,,III I 'I'll- eNpI, I. ill", '
I .J; IIIW U n rec rdn ills iclur cNeon, O, I I [).,jai y it,. In [Ili. VIOninc. a It, nvIn I In,, I. vnvalo(' ,.or' .'. I " c';"ps fie 'p. tire.
debE devile"! ex"1111,11clo, dclvni- O. I'll.,, Opsliancill it' dol On lwahn In n: to', 0 11,111. d Plo. In.'o ,I I'l", Ili IIIIIIH.o.- In fill. ,,,I ,rint, JJ, lilao. qn, ,,act; I I nuento I, :,,I., ,,, a I, A a, I,- i I r, it oull Y V1 son. no
Es "' y I.; I expel : 1:I Itay hall; . Ivrokil.-n't-nie o'"' I it I I de q,:o ov uniguns persons or, In, circular;
:'Validad d1l"'cla, q III!: : 4 :; a tl ',!','.', "' "I Ill "Joisit" 1 ,nal IneIll, octun, Out S I.d., utu'le'Iti v Innove.- Y ,it, 1.) fill- Zola. En ,,all s III,,,, la ,I ,!:d ,Ito : 'I
11:11, I tll llt. -I,- "al Val lk 0- 1. I rvJ,,,. 1.1,11,1IOn I Wa- Val-Tor 1'. .It 'A ,it Il't", ., croo-vilembit del Gablrel,.
"I 11, Jr. ::; I. 1'I'-,.:::, ",,:, tod;, y'Lle p"'di'vin, III nilitel'a Ii.-,i:! . t Coohdju, Iatirn, '.','!rf ',' ,,' it. juez. III~
.'obre ludo 'tit ob)"tt", 1-41,0 .I. 11".01 ", InIxitl . ;I glint -0fr"I'll "Ill, I"'(11%i , q it ilto
ll (III vttph iltl ,to in 11.1111 tl, "!, I .,., probado, ,-it eI lott"'i Ii a rivet, in In , 11, loll Inq UIW I I r, 'Ili : al a In I ,,,,,, J,,,nx.d:
nn ,c pcc,-. O' 'I'll" ',','I' I'll in"11 I a ore d: to I dud it
. I I W as v I a . ("I. I I
haltod 3 a : V-"IfIcall lal I'LlIcil.' ciil;:,n Illlr- detente de In ,,I ,:: ,- T l:: (,;:;,: ,,; :: . 7. 11 la1c, 1, c .an I ill plesidenci.l. y means it,
l Lll 'II.11 n Ln, t"Jun. I, tn" I I,. diferclot- It ka O,:vlaraciinr III Ill Vooa Ill"n- "". Ins nint nual .in, andn, d,- In Ion.- I . a dc F, .,I, I . ,,,, ll, ,l !; ,Ic, d o ,,,,,, to1, "" Ji,,,t It~ dw, ,I,,, no it llor t'nininvol.n1v Ili it iflo'. I lo, Onnol I . On'.'ent ,!I.,. (". Pc'o ]I.,., ", d a,,,:Idr.,!,.Jontn a f it "i" I"
'a Ile .III'! habla hvl-hoccl,., ; ,- 1, F.MmIn, Vnidoa I'Sion, d-a-.- I v "d It' -,.Iidt-,, dEmom(., an, he. .I.
-opk l ,_ '. 1.71 ,'. T,"' 1.11:;rl, 1!11: ",I'll I I i ir "I] I In 1. p"illf. 1. ,I el cb,"'d.al . ,,Ill. ,- D, tltias .Ili l.,a, ,I va'n it, 1. .I, l,,?,n ,Ili l 'I'll.",
co, On acue'd it . as I Hondo. nnnmn, ,I, crialadox. Ila porten"ienI at go.
,, n,;,,I.,-no d ,.In! Aubonfli'k. prr !:;'i" '" par I"a'a, q,:E 1. 3. loileth'- ,nanohia got I. I,. di, Ill,. B.,oj.-NIvnender Pidal it 1,,,! I ,,, "op ,q
Ill, III 1. Ino 11 A .1611, on ,J -, colot.1 Ili I0.11L. ,ru do riciolliclad: r,.,_tIo- ,r N .,,, I In ,n a -; I.,. rip
i, d. pol El -I'losko V1,101's. UnIflos t .:, d".!. ;,,:, ,,,,IAIflrcid. I P-siftnt, do -te lick tindu act ,-,,an., E I h'P
KSIAdox I I 4, witer total !tit, In( r It, 'J p''nfign cn, In' 'nish.''.1". ;islle, I dz o,,,tp, 6n N it,, hile.ot MI-il'In, on, I I ric or President. In
,!xdlrI,,, p .Iidx ve-., ,,,,, ,,login . o .,tald.,ldn lant. on dera.-I. Ins licepta. ,it. Elias ,StAL "loo-se.
,E lo,,pa ,.I ,,,,,!,I., ralad cid'o", halt. do.do I Puell., clal ,n.,ax it., -(-,-.I ,.,-,I- 1 v I'l- 'a, P. 1 ,
11 "I r,,. ,q,1 a,:1111r,,X,,,-,, I, I,,,,, Pi y,,,,I,,,"d".,,(ImL.,', l,,I P.,,,.1,,d. Dealt. .,d.rI, I cost 1,Ip,,-ci;bl,,. town 0 U-233 ts Promo. Y Sri do ,I,. lauve, Ei it'aborn'N.' rank' La'a's.
,! Or' 'll"I'"'I -11 In peunitise 1. ingundad ,ialo_ I l H plul I ,,
f ,-,: I. 'u, 'It ouln. table, ,,, nn-,I. einact,'. :4 III~ 'l."'I. que In ,oAli.m- do rod. dera prrsiden- chc eriir Oh rl ,,,& it', or.,, po,It,, a,, to irchar.ado do ;,).,I. 1. ,'.'tot',"pe 1' c rtmci.d.mwe no, .I.-In, I . el -1
-Ad de coopem. j net. Plate. ell cloto Ianubtin q I I, """ "" ,(:_on P.,.,,,d, -al" ,Ad ". I I,
-mino ;,,., W "i"", ,,cImcln I 11 . I' I lost- 1.111 nos .uol' r ric 1. it , ,0 ,'nq,','t.S -" 11mbien ne
Or rri6n de .I entn" itin, ,Ill. Octal, (-It 11.1. "lon 'dkintert"s a 1, World. d fell ,, r R, Los Unad- IIno ,I ,nor: 1. ,il.ld.d q,.v Pact I I .
I at. A"I'll ".1""" A mcnn ntcl.,. H.M. h.ce pill "It is n de Tr in n tit. en
it I poor, touches it mocratax sup.rii.a In 5 ogre u a
I "Ingue. or,. .pluslon ,*.clusi, dompil. ,.Ill, lo, ",A, '. 1. ,As,. vord.de ,,to .cinit. ESrnbinachmi de Iss par. inuir Is inspocclein, tau "".ad. 'r; I ,,,, 1, ,,,, f'"Id' gul"'A ,, b',',' I areplabl Para cSIr se encuen
,n no "'.III.' Detail' I." -able ion c,,I.r ,on el cooll-I Entre Ins Robernaderes it entire
riAndrse de an I. n ."" I."Ap in 'n't."I., v on to a Waser. Pero tras Is 'Blia do e-i-tas
licul.s del rmy"In plexcliLadn per data, que rualflutor c(IIIII-Ii6p n .still- alurnice ell nusia drd, It 23 rle. nen, depusl- ,in Inallin title 11-Y d.,,t,,. In sin ,1' pilot. do -Al Qp6 rdad puede t,,,,r do,, Pit,'
RusI.,'rnpsv ,intento (to "'JIL-16" 1 ,rivalshin ,putd, """"' sopi.irmlarecido 1949. ireful 11, Illin ,,, It mund., ,T. lanto que ell I ,I--- Fi a, Iron. Dhr allcur por Ins lichenta. Y Sin
,,an no] Idn oil rt plan general, I lablecor a Stan. de bra b'.A %,77. I resid 1, dij. ,lim (Irtml- tn a Rusts. J",.qAr Par It, datns impie.,accianiv roniontni
of in Stan Castriar rl one decia rtiv embargo administin Sit capital de hinAtent .,, -be que ,I Go. I~ or do 11 i-S. AdI.i E, Stever.
Toro ., h. ,ccliir.b.do I oncrin of "retain" de Is pi-nduccieni pruelon Or holier neurridn tit a I\. nitts fetmetent,, de qur ,, cilsp.- rra] .%e ha cerradn irrevneablemonle .Son, v el do Michizan. G Mennen
rrio tin podriiini PaItICIpAr del 1 tip rha clame do Armannentos. pioxhin mt6micA ell Ill Union So- no. .%us principale % fuenles ,J, do dsirn,. --ft, ,an rig., Oign. ,let qu, I ,no beer., In candid.tur. do. William,. pern ningunn do ,III, gom
'_ ""' ", la do to at enci6n nacional.
tiptimisroo Fi -'mr-olkimmos, y a I ell I ;.,., rn uc -is no he galled. ]I., Jos I, 'u.P
1 Eli camblo, code velt qua Ins Ili- iotics. tit,. ,I. 1.5 ."III.,. Y. in ,to,,. es p Z'ii,' dic ,\.':2', rosidaa imi. ; Jolla, 't.11., ,;_ aor." S, ha mencion a it n el Do .q.i In c.njt.r. q, dd
l llrrnn do In -icrelo, ri re, Arat "Iran side colocades contra is No s, In pe.,ilel, obteni prn,- Sij I,. y Chc.,Io-pIIR rable. preside citsi todas IRS grancim sorinras title ya gan6 01. Pa-a .,or )-a iiombre del prosidente. do In Corte 11 cup, It moment. de d nor canJemplo ,,(A -C,- I P red" ell exto cuestl6n, So ban It. -- .___----_ _-_1____ __ ___ __ - ______ - ----- inIciAtivRs de In espahol ell el mun. flustre tin ha sonado Run In hora uprema. d, emlic'.5 lead in
"I Pol I de 1. I I b slispuestora, Aceptor to domiliar a Truman. porque no tienen
116 Its, do IS energ allim CA, beradn de Ella asegurilrido que do. do" Felizmento rl espaRol, sea do del citsprendirriento. III to filo.safia Isle E5 ta- ir A I 1. Podia ningurin olro a quien nnmbrar.
11 I P Aran Expafia a cle Arricirics, ttene It .so- y do In screniclad, y parece mirar cond us _ Tr in
S.ble Coto el SeAor Ucmp, de me Is proscripellin do Is boZa ia I F 6r trit c6m o troert .
core Inc permits, hizo At schor Vl'. nt6mica, Pero subravando a conti. Estud e I croto del contraverreno y, unas IRS pompas y ]as giorioias del mu R,
.hinsky' Isla Iroquois: nuacl6n qua to que -kesoan Ins pal. _________________ "s cle manors explientiva, arms oil do con ojos ambicins d much
tarla Rave dispuest. a ad. sex "" P- forma %,laterite. termina par caute- chi), ]a que IS magnific to q I C q shbisky se opone .
ldent:les -Idase Estaclo, (Conthouncifin tit In pig. PRIMERA) ,schaluda %araleljtlv vlain R as I u A; P atece "ite Vi
mitir a lax compurientes fit una Unities- a Cancer el Collette del FI : rizar IRS hericlas quo producen improsionante y hermoso: Lar acriasl 1. aide, sc ralsitra J I ____ -_
desarrollo cle sus trabaJos st6mico h -acomisl6n qua Impeccionam lax real. sible.O. ,Cndfr cTWnt. cli d- i'.Cu T- 5 p 'Woollnumel6n do 1. -pig. PRIMERAI - ____ ------- _-T-rl
I real. a cienlo c1racuenta millions do i b,, I irClo untos cle visto que mi- squellos virus. Parque, Zquer6is de. lud misma de Su carActer us un. __ __ Nine quo tambtin se' opus. an
bales relatives a to fabricacitin de Todo to Coal, ell tin de cluent .: galore. dl.rcn, uen : Sir I de. 1. provirici. i eirme par qu6 diablos No enfrenta. prucloa de juiventud: of hucho Sal _--d--En accidental de envier a toclas partex,
con Ull Costa qua no I de La I-Ittroate it . at grupo neutral de in1. bombs at6miEa7 F I sustenta el ingeenero ban. elante del Sinodo souco, St. do no haber traspuest Lin Is he. Ila fusion do ISIS comist.nes I -ties he dodo una base contra of ,,,,,drl,,.,, re roul Ingunter. Jr; ser- .large Brodermaton. sonalidacles to de IRS tables liternoriaas, Is hora Igia At6nidlca y Areartmentos Convert.
,,6 or seficir Vfithleaky onoo.de. optimismo; una base ritzonable. st, I,, ones Sri In S 'It, It cc urtielparon multifineamente. dos per E:tg'.Ii6. E que diltermine Si Es
I. in que se notoran ell sit still entend.on.m. p,,,,. ,,,dli,"rd.* ,., ,r,.,, l., ,u l.,nd.," 3 l ,,! ,,,I,1.S ,,"5 c so "I'vion, b,
be gligs CA aflolas do activiclacles disimbolas, del zlifarrancho, on one palabra, es El P ibl role rar elecciones vercladechms a. d I ,d ' que Ex, C.iSi6. C
call o c art ,has -1 room do LQu6 delicacies deducir. par coil. I 1 er.cintionto do 1. Pa. on distnitas noiterias sabou ,,, peu,, as ,d,., ,in, sim.11n.eid.cl do into garantia do ivitalidad. Subic ;ament fibres ell aqu6l pais con visto n I v.,, sequir I I I inin. ,I,, Sol. It I e 'Joe. dust struys ell tin rinctionta par don Pill userflat h.Ic .Ih.S of,. SCLr'-tEsP b',c"1." base do 1. acupt.- ,. ,as .n.fi.II6.
s1g.ionte. do eE optimism. .do tax I blec 1, b 'r nP Iran do
F, .egull ., c-m',,1A6 dcpu ,. qu. ii1tim. tit.,?, -- an qua se tests do n Initece 0 nde, Still dellundin Su toxis, client Ins probabiliciades do Antonio till articult, que lotminaba asi: "Eli P IPlan do IRS Naciones Uniclas Los loclotecinlientos indican que s6.
"I "Lle G h or do 1, coural, ,Im,,,. i to Alumania Occidental sc aprovecha.
or. Sul. tarobon can In c ,. -are 'I-: do ends 11110. V QLI& par Iso misino sit %-ejvz debieran tannar rjornplo "n' ." ",'olr r. de Is II,,,t.ci6n do Is U Pam
I js z no tAil, d .puestos a "des. El ciptinnismon Ell Politics --y iMcr L it '
" 'cq .i. 1. test. del hillecricial ].,I., A. Nuh-, B,.dE'man. -a doseattacla Ins gonviaciones juveniles. Sir alma te ce cre.r., I A C.Inision de Desarm I
e r ,In cor Ina cle idisrret. I. .nc$ qnE rari I., politics Pa. Brodernearal 1 '-,-, !,, Ggcf lrila I ,xprcrixois pI.to,,d, v rsta. Ell plan
El orpren ,o I, ,nues:
cort- t A club. .' 8C i ,'gcchA. Lui, it, era posible que quedin Lot a rea czar ext dios soI dente desoubrintlento r- .so a.semeJa moucho a tax mount. No obstante las distinlin, in-egun. R a A Ssntaria, Final ell bloque In posibiliclad esparrola. IN una colurona I ',,a, s6lida. P"I" -, dli.p l.', "",,',o ',,.A I o to den I par
he sido hecho ell ropetid., tloasi.- nei do 1. BoI,.:,p.rrcE retire Sir, I. no u, I C E-lquo Mmitml)ic. Ve. I. queliond. ,I Sic.d. ,.,npl.cr i murric tondA qn, ,Ill ., In a b Aj. ,. I ,!' ,, ."'.I R Sin bee Is posibillulad de celebrate elec.
oc7 Y Este as t. rpie .,.be. rally i I I- u _-"" -- C."tia"o! I - al ;.,. CE,.r C.S- .1 Gobionli y d,,oir .1 pilbli,., .I 9.1plalcas do rnarldl.'. Exci. h.,E .-ne,
IIN 1: Ill as, q.C., la potr,. ell ,iWrp 1. ,;Isirin do,,,,,,,* III, 1, I'l- t' "Y 1 "Ion "I Son., p.rt-p.,. do Rosin .,I,, quo -ne, ii.-cale, libres scri Inducts.
'Eare C ,.I Cirs .1 a 'u'u-, ,.pi.,,, at public. y des.ir At .ouh., afr- I]~ .,ig. d,.,,,d. 1. rvalicvn con-saciones con, bivolento aprobado car gran mayorim,
!uFlif-d.cre. ciort., i NnP to A., qu, Is, 11, 'Inn" filgae" Coculard So acrnlita,, a falh, do caudal en Ill ford -a
A] brindar A Ins in I ornlorts de I. 3. Vcm eannill.r;,lit", xciccuvomento pro Crib-no? ml-., no pod, ponerse ell practice
__ __ -_ _ .,oltudd.d del .oil duct. d B. g;,. A-ra ,lei 'nuclei an. I,, ,.,to, me- I 1-1- I. 1-11- . - or ra ,, ra a n a I, A Fl loo,., dbran: ,pi cc rbo, it A oposii6n ecirritanist. I
I 'dC alrecledin do tin millt' do Ell ,vn rta do In p, P 31cm. no". miss, Alti.d. d.nde .so ,-,India Is nounl- non, ,,I Rin AlmIid.,,. to olorm,, Is "in' M6" polill'a "' d'olal ,el-n Ins ci'nco paises del
po floilld.d clentifica de extrae, de pro. Ell . xtr,. relacicinad., con as N. n,,, Union, ,,!,nq, Soviet- I Israel. que soslri cr
7 6inese que'lutyan, m uersto dos orIvml. o etc !.I falls do agua cla, vione 'llfric. it A pestar de .1a tregua eii Corea N I". abst-ol6o* ,-. it, A I a, Alemanui ,time
a. Mariana,,. Tit'I'll'.' ,,, lens Oesli, Nacre del Mt 1,irnn prosili I do upir 1. site
""'"" b Alnrl ",'a f;IxIR lilnlil con
__ ____ - ____a_ !,' ,'."'d' 'l "',i',. pei-dicto.s cle igua ell I M;,.,,I;I(. .bluvint., .v'r. 'I-
fr.H.cill. de is Pig. PRIAIRRAl I E, dcci r -T-Aquin Conine. jet, de L, Hanson In, title valculfi on tin vin. fiscal infonloacion del rill."ll- m,,,,,lrNJhaii vuelln at seno de Is f:.
-.- __ - I I In Com I sion (to Socorrom de Denstr eVcuerrta ntinfian I cis combat CS aelCOS no., Urdas ,,,,,,,,,c,, a ,A in I', 'I onales. Birmanni So abstuvo
mas sea may grande. El ya cocccitd,,, ', Pat tento del caudal drind., hot Ftinandel Simon. co Occidental A In Alemlinis Olloutal Los observada- recidentales esta.
de Ill Cruz Raja, illpilqge. e c n I I R (tire I Ile recordaren Inn cfilcn- Por Ins Ingenlortis del Actreducto t 11 -esent.riles; pace Pact-- han ,covenciciris do qu,'las rims se.
I ru J.,',:n .1 1 'Ical"W" I -ro Allofai A r-or rep.
As holahce'dr, IF erupel&f dcld' 1, Pollan I 16n tit -er as Y. mi respe to y title, ill -(,it Ile flne arorart una %ei. por 11 - -.--. ____ ,,par or, If debate S, Ibrt; In uIS11 ic-1-pondrian a permitir que Inn closer.
C 19 ciala n.rte de In Isla, qued6 con% Jan Ruorismins ell extrem Offer noes at Rio Almondaren. So he picildn , "I
15 do me I recur cl 50. fdo en' hospital cle urgencin. conorn .ilnir que oil IN, Willies 'Inc. u." in ","'I Per I'm I- I' i adores de )as NU -o rirmn a Air.
Pte 'I in. 0 I
Up mlembro or is Cruz Roi: in.for- I Ics. 3- tit) obstantc. rellellmos. flue coil Alidliz descinharco tic. Comandos Ill stir de SoHgjiH, 1 ,!i',ro', ,I In A V; a manin Oriental E Infortaint-lin sd nour.
me qui, to Co.,. C.n.joictrial M rn- it Ell president. del Banon de Sallare orreirgvid e,.,Iu, ILJ.11 lorregid. .,,.,;Ill., .,It citudal Jr. iner.d. ell ,., rtrn a
"it P, P ler 4111. ribarinnid. p.r lc ,a.,'., "I "I do x.b., 1. 2-t.d
hajaivn.hya side converlida ell necro. Is a CruzRnja Fillpina. Ray Ills- por .,In M R Oct 'Joe. -Il 1'1' gr ,i ha 1, In i"'""'."
,. ns. dijo Ile efftaba enviihadocur ynel profemor Gnicnecho. tn 1. v1SPId.pv1,1J-g I. Rpoyadom -dectexpresic5n. re
P, nez por log fraftones (lei deslf-6 IllWy ,are lpio:,ol. Ile. ras of let I do hierro".
0. F., W., par -16n, rude elpliisina It an. n .f.rm.dNf do on or'. It,' 't','u ;n i"11 co'oS it P do pg ".,,: I _- - -- La C.n,.,I.n ,,Iwca de I., A-- ,1c, ,,'i o'e.garse a pormitir wa invesdE It .a t Ej 8 ,a coll I to Ile, ell
corre, so h'." Cir'e' rt.'d".' a'seinler'ntlef"s So it I obSI'anto 'do Ins ,I.o to -r lJr"d' .',,it EUL, Cocoa. Do. S. rontlVDIPS. teilsion. Los soltindos Ile linaltan sell. 1,11- Geller,,! ant-oho por .1 ciponersc, 1. invit.
E:rsnonap que.sufrdlan quennadur- 'Isponible. pare feeler RIO DE LA MARI A, vez piriS. 1. 'In$
cooreer rw jurrijulacins'y -din par In press (AP.)-Dmde hour ,eis dias toln. ,I,. 'Illitment, scEiten" Sir' P 'e" bst I, to prp,--,n I~ ,inn ,a in Altmania Oriental. Ins ruscis
ft' Class arm. as norteamerlem ,,I'll, a, eJf."r.m ,,,,,,,clllir ii. dI1_ ,d, S docir. de trucea on J.,C. a III mayor nurnero Pastille do heridrl ello,, declmos u E I'd. tualmente una. tregun E.i Our ri ell It posiciones, realizan patrol .' ',,'It', I! enla' P, -nlad. on (a,.,, it,- r-l- adoptaron una posim6n. on opinion do
It A 'rupc I. P u do to. larce mH ones I galonen. El resto frente coreano; no obStalite. ell el a:re ran, sabre rude. de munittenme It buen IuCi6n poroel Pakistan raia ini at a Ins ob5orva ores racci Enta es.ritlue no
Is so vamenta: La all ac.16n y Ja S,.I:me qua el do tre umnleolel uor cle is telds defendida C'! in ,,III,, ,,, uc ,,, ,lr,.AueductoEde La st, registraron el maites nurvos cam. recaudo del lnciellielite frio Iba.'o ce-,Alemanin rirnI1!,,i.,a1,'.1m'1"1.1 J 111l; ,,.,Icaadc much. p.pularida entre
arm do ban enviado un avl6n a i de I.,trdl.,l 1.erfi, ,,,. r, I' ,.I. Fernindez, Sim6n Pscro an ,or." vin Ins It P mi: Cat -par novena cia conse-utivil- to) rein te. dent.l. Per. It d as I. to. as .I'm N.
bill Co. 6dlc.s, enfermeras y' mate-,serviFlo de argon y Pool,, ,,dide, do extra,, guas do [ Iloneir, do gainnes de agua subterr, t,: aviaries allados y caminiLtas. Pero Is siturucl6n on el nire es dLs- Malik no Ioln -c)iazo Is invila-li El deleg2do rose Malik. .1 .pin asenc, al. an Superficial .I I. C, igal desti. Be InIorm6 que un operate MIG-15 Little. UP gru de doce -SRbres- ne"I 1. proposict6n ,occi .ntal,
La teencla dextr I native deCHIloolcl LA Cruz Raja Inforrild, q e 11 es.Ineo procedentes do In CtIl Ej : '.'dq"V'. 'l.'.'A',r'.'.'d'.'d'" um y Pa- de manufacture rusa rule averiado on: R.,;,ric sogermailuidi fi unes cuarent ad,,, ,,, 1,S asuill. .1arnalnes imques ,in S pI leorle, ell ant. y
ued.puedeltaba trensportando as e untrilt ;it- I Arlgon.ba cleatinachis al .baatc ,so re.ultand. do 1. das Cha O as h i,,Io,, cl.retarnerito
it d Soc--ei A' ": def A ,,drCS ell -A pela Adenauer on' I.
11 as an at site, Pero no tiny noti. !del Y.111, dispoxfmildcal'.ritt'ra ellost a, qu, 1. Alem.m. O,,idE nt I
N'be"ricalr'.a. creepniamiel"L2 1948 gar Pero Ins PeceSiximules!malls urgen--cimen t a de Gran Habana. ,in % _dlon Iant'j'.: J It.- de ningun ciftho entro 1.5 I, I d1s ancia. sin poderseles Smear de cualro potencies de neupaci6n no deJ, 1950, ambas dessateorcus, duraron tes. ,De este made on Is Proxima viol no bid
P -_ -_ - --- leinnic. E it's pro"'cau do
it .a Institute dies. Informes del stir I Ln Inatituci6n tarribldn Inforinfi I 1,, que rolan ,,,IE Calablizar y 'Iles RInericallos purticipautts I ell"os' b do a so volocidad Superi -o In EI 1%
hunno a' Gran Brewfia por b Dtj nloq-uli, Ile pnb a lemin podria
de Filipinas revelon qua Is nube dese bacen exitalms ininculloos P p Vento. 1 El comunieRdo del Octavo EJC':cltO, Ell otro encuentra. 31 -Sabre.," 'elldcl 'evacuac I., in -I",'Dispuesta Espaiia ell ".
liter. y c.eInIgs gue .me clever, victi 8, is allies .I'. Anocine Is silklitut6o Is alarminte. enilUdo In noche del murto,, artun. tablaron combate -par n 'd- lebrar elecciones sin necesidRd tit
I P'. .I lbok vial: ,up I ingenicro FornandoI, Si n CIR (file ell of flente del Owto Iw hutal con 60 'MIGS', Rcrian3da T."unn' I I ,Ljpcr\jsi6n y que of problenna debits
ble a 40 millas cle distancif. El ,. ropiladna, -11J.
La Wivld.cl actual .,let \cilehn Is I, Iii vdu suecipr, si I a Providetielft to activicladei do signille.clOn. Las tell- 6stos, ,,
13 a paz ell Europa -.,It. di-tanicill, prelim AirlAn do tin baron an alto mar lc-, Is ter ,I Carol., n ,
I It'. (tire ell Ins combius do little pus allaclas reporLaron solo llgrr.3.% linin Occidental y a A emanim
,,,, cc I culas ,en,,, on I I I it Intents (file t a combatir poi E lo ,Ila 1. Fuell. Aera dis 1.
in, el I it - 0 riental bajo in fiscalizaci6n Or In,
oz. 1. .":.,. ,.,. de he., ,once III In I'les oficis. Eli 'uptiemble do d, (to Enrin scibrevengtin Ill, contracts", con.sistentes, oil ,viirral. Extados Volans, it:, nuvo record de Cl:,,I,. Grand,,
do vocal do 1, 1 ,I,,afi 4 ,nn nu- \ ,I,, ,,,I,, ,,I,,nlR,,,,,. a or, de ties peqtichn.s .son ,I or F",S ,( ,combat, list-. In glieria. Nueve alas [4-inanda till organismo L. l,,,ai,. Imatninit d, tax ,,prEIa. p oduclrlas par explosinnes -16' me. pricsoca'. L. )A S6 "a"', I'll NClld;--l "I i llslllo de I-IS ITILHINtAs ell Ins frontvs on&eGutIvoN-d-Iurhrr1 ai-con I
mica'. ad. an. nnuorle de iqu," mundo libre-Fraineo a, .1111, .1 '. al -(",-. .- t t,-,,,-,,,- "r"- lin,1111,11trul.1,11r, I 1111'111 do -ainrs igli:ll (:4)11111 1 o I I tp, e. ,woolso(c -, I.Alro R,.ad,, orrun mensuJis it. W ord Sp ,, r. il,.n:.:,e,;" i,.,61.,,. I is ropits aliodus No inanicilln a I, 'A f I --I.d. par. q.E P.r.rrn.a. I de I. A C recillid. "I Ilnelo lia-urtIr E it ills. El record provin -_ dieal' a-lr- .1 debate Sell,, 1.
I Ell septignita, del .,,'I. riguir I volt"' ao c;' 'I"' trictrinamile R Ia drfenxiva a it "n I' do b.t.ihis nerm, ,,gktr.d. ,.I ,,p-.
San Francis- Inteirica quis par ,,,,, erapri 11 cast cotit"'tal", I,)" I --x i.rgn del front, do 14,,.milla, do Is- LONDRFS. n- 4 ,INS -E ,.I'- ,-",oo al,.n.n. on 1. Coonskin Pe.
cal'i lourstica, ban ,.it., 6 Ia vidH it 40 Der. Es In finicar Hairloo title c aicl'" ,,,,,,,,, - - .- timber. 11'. d, cic or., ell Is' m" 'do Alem., a-dntal. E.n-d I',- L -,,.t.ntEx do Ins F.
menns do. 'nor ,I in d- .q""c ,,, I L;.,drrp's ,c,,,, ,tire, A ". a o Ing
On n erradas vIvRm on 1. erupcl 'I Inti.s. N, no I n ,IIrt,.,. ,or Eli .,I ,cfrid. pecirldo, Or AdIs,.,. InIn nti I vel-en PR- tn,,"f :eco orramdFranct
del h Aid Informes dr. In Crul Role elect, 11, Vencido ill coollillistilo : ", I I rlixn, A6 ,c, ell orscitirante xcia hera
ic.-Iritn, P0Jb .kA1,-r ,','Z gr',' "up'llin I III 11 1. It, Ia,,, ;,,ln, .,,,. ,11 A '1' n a 27 do ,ills unnni 'i-I"A 'trs de'r I Inn ,I iller ru,. no ,,, 1. rnrrima do s.seva-lininf cle In 'l-e"'o" 'e'"lo I" o"'s "R esolverh . "%- 'A Q, n-l-,Fu'l 1,JjO ,'a rS ,',r,, ,: ,A c ,itm-,-dic- 1,T"Ernoluds, ,n "I
nv arle A rrsidente do por III tics. to ptobablementr destruldo v 2i d d., ,,.,,,,In,._ so Vrshjn.,ky pAra iniciar IS
unns diez .11 habitantes de-Canei- Ins Suburbiris del .sur de Manatimpon. R ,UP I F.1 _qum . ies britAlliens,4" lada I Andrr Ill larde
out d Fa NLA D b P,, In,, -Imid.111S tt,' 117cmilramel6n do 1. pit. PRIMERAI it"Insidtis, Y schnite 1. perdid. ,I, set., p _5,or. d,
rest I ties on IRS inmedlecin nclonarlos del Ol srrvatorin tit. gvnera .11"In Flacon, al reel it X c1rod" R. I, or I ",_.
of I a,., poonable, ,, ,an or rod., I", .Eli _ ritircitcu; led-. ,,.,, 6, del IJ1tn trndirieval Allays memo, Hisparannoirle.
nesnil va cAn eMin ell poligro.) Jeron cipe Ia regi6n mas damnificaula so 59 cumPlonlin's a ,In ion in net o Able., IS I.co, iprilurti., III Ionia In inityreston de que Ia pre" a t Alern.cri. y F,?cnin
I ill E A. I Camara "' "" P"'s """I'On""' b .1. ril. cia de los elegados citbatin y dclna Ell -u resurmen 1. Quint. Fri-A !,I,. El Jet, del Giibi,,oo it A IS.Cdiiombrr 5. -(United,.
Detalle. de 1. -mparlArs llr,.n,, cle et diez 1,116metras cua.,representantei Or In (to I Be" "" A hin it lincke-. soureteri. go.,I d In. do ci Est.d., Unid-S. le. Olin ,,,I, Fp.ft. I itieft- .,, Ault et-11.1, Ins"I.Idl," or : 587 vbeles, on sit mayoria Rtaupl- do blo ell Ia CAmara do Ins C,,n,,u., .1 au,,h.r de Ia
7 ANILA be PVI'." -v q"',u'uelr it ad In n; nicano perjudicatia Ia mision del reunion privada conjurtusee tittict zoon
j, 1,J.111pIn,,ii"ov1h,,nrl I,' olooril.d., 1. estArldixpuesta a cooperar Con Ins F- ""I.'. .P'14n o" I - cirm- ambardeadoreS R IRS linems de I Liam Ambe y deleI United. .An ,.it .I no. Idea. pe al.
.U.'Kilacra, Pariasan, SRbang, Karang y rude Urldris ell todas I.N far., I., ,ib11.,Rr.,A, ,, ,iAp,,,, ucn, ,' .11.rr.l I gar"Sm" -ang Raclin comullicaciones y carrrtvr s del ene- cinctlenta miumbres con ri Mral .are as N.cicaius Unidas.
IH6 do, ,,I*Inlal eruRF,1.odn.ei. P,., Ila so del mundo libre crntrn CI no., I St. . Iu)!c ,o.1 ,.I. go, ha.sta as 6 p. m. de martts que Io5 pulses firabes votarrin
do. dijC,.P que Ses),, deferis ,.,is t.rde ha,,,ia La Habana, v jo ant laboristas y liberalu.
.ut.rida lperiodo critico conieclara rs, If L reclucclon de Ia ruche ell tierra. tel candidate latinommoricano al
blaci6n do unit aides luk .'.rr.S.d." El.jecosaCcle In poblocibn de toda communism. m'n "dn,"'na I rogre- shin ciecidido hace rI, a Manifesto que It proposito de Ins p"r
I P
aIEn M.rlil del rI- ne as m pernlitill a Ins shades envier clen F-,tadas europecus debe sa 'c-hiclo- ouc,,Lvacantr ell el Tribunal later.
at 80 par clento dc otra al '. do'. 'I. e Iterigin arroja Ia cifr. do I Franco les, record6 clue ESpafia ]of,, up .I- I I no I 'cleAJoseticiuamenta
65.000 habitontes. ,,Is he- par is III Pero a% Cri
habia exp rlmcnt,,o ,.,,,e,,mu,,,,im, on I Is., lu'l a q cas de su avian to inapidlorliou."H.'.vicin. mis di.ri.,nte Ell mislaCes nar It I a un I .' d.d n' T., ,I El ap. ra las posibl- I preldenle Elpldlo Quirino orde- Y sum on's d ,ad Par patte del Munii do 1, Is. b aimile.gado a Washington or con solore el Norte de a. i do a Ia cc.
truido mos r ,a r- antirrid der I It del doctor Acanando Uji6n. de
informe -no Indies el tamnAo On PrE. 1. C ., I !It ran ente was aviaries ex- Pat rual!r
In. Raj. C.ordinar sum ope. I a!, I ,It toi n nes b av
'squ dentr. do Cos.', Y Fspafia es bone se exta danda 1, Ins I I Pero asumir Ia direct, n U us
ImEaldeas'arrasallas of ofrece at nu- torit"cas". y que no era fi
mciones de socorro era nacl6n a a In e de re or- AIR qgja 0. su puts .1 Climit On p- I tell so habian mantertido en dispon l ten Impedir el surginniento .e con- L j6n tondrii lugar el Jueves,
in con las de I 'a In rion I C.mu jecuci6ii del provecto Ile arribo do Paris .I Ililidaid pus, Ir ell apoya de am fuer-; flictes armadas. st Europa deselba on In Asamblea Generalera de victimas. seviclos armadas y arms organize. InIFIn Jill nispeci 5U mAs re- It court" "" conseguir esta meta de ullicial.
Jones. . Almenclares con die I a 34C ece
u no cliferencia cle cerca cle doce he- :c -.- - espefiala. L. I .diericis d ar6 unit
Arab erupelones ocureleron con scmente dr,, A on .u' ell ollones de dc ct.Ir G eill. ,on qulon SAnchez zas terrestres. Arlintralones do agua drones Frocedentes Arango conference repetidamente. I La dales. Jose acholonal cle ReLivi- dI6 que tionen que ter
f it dad ell Ia guerra IS to calloplafta del I ,as cle antagonism, ;mi's '
Ins Entre mi. horn y diez minutes do a do I Per "' II We I rt',ula .- l, Cittin a dos conserjes
LA primem crupcilin se proclujo a Los representatives de lo8 bajador de Ins Estaclos Uni. Ch., rurliuzdl Clihlicl ,a cru p'-nr can. Gobterne surcoreano contra Ins gue- -,as existences Entire Aleplarti.1 '
tax 7 dC 1. m.fi.n. del ounces Era ties. Stanton Griffis, y to-, ruprex tll 1, ,nr,. .% ,I croi. WASHFNGTON, dic. 4 ,INSt -El ,rillE,. en-1. zone de IRS montSnas Francis., que ban causado titnts des- de escuelas habarieras
d J 6.uticos tallies to h1cleron prosetite Ia letter: ,omT,,,"c, ,,a xoit,' xt or asta 'usa Gt-biern. colournican. ocolounico bay
,-liable elide of norto OR Mind' rise. Productos Farnim nou a in 'a A ha Chirl, profundamento ell of Sul ell ,,onto- or Europ.
eia una enorme nubc do coal-: I par Su cumplonfial. Los visWcanticlad. Ln" It. tr' T ilrbo, ,r.u vmbaiador ell Wnshington que ,Car,. El eJ6rcito surcorrano t" i, Antes de hablar on Ins Coillunes,
zas y hun o. eligen Sit filleva directive I to Ines hicieron a Franc,, numerosaN Mount- acimarind-' rqur IISAII Id -dosuconlestael6n it a nota que I .drainistrador escolar de TA H, ,,nnt a 16, ".Pro. to ,116 So core. on torno a notes sent on orE !'t IbLl.
LA us ot.a ouattc, Ills, IvIativa, A 1. I cis n '11,ig 6 .'Connision nteranierica- IonounistRS y bandidas acrariRdes ell Acenacter hit. one re-lon. d tit Gabriel Garcia Galan,
Id. do p.l,. -Iclinio - -.---- Fie eg'.y. P. on. reunion a IN hora del RIMUC,-0. .,ter
,cullgi6n ,,, E'P.na v ,.""I"'.1"llat", ,_ ,,,,c.t!IA, 'I'l Cal I. I,. Pro P relocion con Ins lmlo on are. do 11, rnIIIN ,",,,,,dz Sftrss Horterld
,,,tro rernnin.s conto Flo Ins 1-1-lories rorlamentarias I ; roora. ,I ,.bad. d in
p.s.d. n,,innercis rublicicts --t-d-, v ,,-- So,~ ,I mere."n's, I hs ,,Eo,. c ]as relociones hrItAnlmaL1,em ,'al, ,- I a I Ion'.' cum1trj, do 1. es.
Dunniquele a. ,,,I,,,,, ri', a,, rri, I to I Inn, I.
,s per la Until,, do Roper- ,Sri di.,p.,,t. 1, ,,, I,
,A "n W. too Ims del logo, d, vollland, Fa I I, a ., Illb-i ,,, All, it ,,, 1,, viado Ahura no,, ;oruIul_,r, ,I p,,,,r n,
ell sit as lot% 'g "" -trades do Co. ,,_iRS. Bill Bill. I-I chill y It .-jetarto .,ie R,--- e"e" necturna No. 33, y a Kstrellm
poill lont.rite, do Prod-l.s rmacouli- gani-Iti. del At I I I o,,,
La septanda ocutrI6 A tax 6 v 46 Ins. file rlvct;i In nneva I Do, do Ins Ires t.r. a ni'tt.'a dos h.,,ta .1nal. d. T,,,JiV]"-' T h dl 'I .A ,it
cre "" al ,,',!or ',T d,' ,' on -ocli 127 griorl'*J '-, .I.Imles E11111olls. Ali ,boo, E,,a .,.a or. ocnvile del centro cle Inglit,
- __ mn Luts Fit, I Th. '- ,c, -t
11,12. o P. ."a::,"'.', 'I'l.", "' x, olem.n ,,I, ,,o,,,.l . ,, 34. .mba, del districts m olar
In. ."I'mr., ,I .,glinil. 11 Olled"n in n I.Olie'n'. biir. I.v;ig, as I I.Pturn'to" U,5. I,, it
P I, ,,,, ,,I glibio.no I El CRncillcl
nj5 11., a 'No It salod del 1, .1 "I It I.I.".11i a ',',,,'I" ,let, .tIir- %6_, or a Habana. Pero nue se porsamer
al.,11ro, A IRS virlimas 3 ;! ",.", JNoe,.;:!,;J,,.l do '. a, IS bee Ia libeled tidic ,", , ,' ,' ',do rilitm, cte, rRvIl H,1,T, oficion del mr-e. In 1. Jurit.
,., I _I- _!, l,;',;' Empeorit 1. "I'll"tArt., de I- .-C."i"llivial- 2 q I ell In
; ,Sjl-gcn: .Joan Rool.ndi. pro- F,.nr.dccnIo,!t,;,oIl, 'I'ml,", ;: ,,,,, do Ciudad T-Iph, ,,,,a la ,-n- pw rnmaoi ta,,,, it
on I ;1= ".1- ,AP 'P11- l-ra. do L. HSbn. TniIt,
El Depot% A to Or ( l-,.xi,!X I"' xi r,, Al'.'re,, del (,.,,.I. ,I,,: !ibCe "load, 1, Itiion do .,,I Gollt' '.rnl A I-l, ,ja ., f,,,Il, A In "Id"'cle ,11 do we,, No. 5fi. .1ins,
O.S. 'n" ,',' PreRidenle fie ]sell(,[ I ,-,j ,or xu'C,,),-,dL.)ac_ "tt"I'd P_ it
OblevlOorill I&II.I.Iolu- nFo I,,, 1,1,.,Iial,. AI ',';!','.'II',,'r,",',',3 i:l',.I',,: t'Esol'uran II'ln!'g, ', ".";,", """ Is, wa I ,A A ,:. a,
I.111.111. 'IT, I 11" Churhlll.
'it,, in, de Intlintrre Or n rl. no I ,a
,od. pill Inc., S .1 in moll. 111117;(lin". D, no Imli-In. 1, JnJJ.,i
,gonr, ,I prime, mi In Fcnrcl: do( I.ron Stoll It, 11
I., it -;nn, r. Chaill) NVirizin P,* v hninnim" 11"s-, Aho no AN, 1, ,,,,Ilrn;I pc,.ab,.d.n ,Jet .,,-IJ,
'.11 ounicrn Or v:clunas 'Pied'."n, doctor If,, ,Ili (,,DA,, -ro.rin; ,a. "it's hvr.Ioat:!',';,Ir-eIn 'ple In , -1b.nn 1"I"'I"
1, hall In I it F I "I"'."Id"'I __ Sgun Thelma. I., II111,1-10, 1,1111, 111-l'I'll a rrlignardin Or I- lit -,; In. 1111101. 11'e ('11 I I 111121116 ell "DIHIR5 prI-ns.% hnn sido rltqds
rradn ,,, it ,,,,,I,, Ile In,,. It. ,,: Jra L, I Or T,11,, A,,di 'I I T 1. AVIV. ,1(,,,-,b,, 4 'A"': Onstnt, Al stir do Smignii. costa rc
-6, MI Line 61I P I -III "I ll c,,Igd, A 1. Emit'juda. qlI ,i ,11 I~ -11 it (.11:11114) It 1) ;I i :1 11 e e Is Ile it', I'll .1 dinni'll'. line x, les I.
D do iIAm,;,to,,p;c, rail e, Brun,,hvnl, E Alm.sqnE. Tim.1her"I" t0clax Par 11 "I Ellinna Ile
LA i i .1. leguridad de limber curnplido I latnorho. el destroyer "11trocy" eJe: I. dgSC.,1.nPbi. '. I'licl.n. proI "I to I 6 pco. Tooted. [.,,No F,,,,Ih,,d,,. Albert Ren, c 11 aI ing-1111 "I 1.1 ,ngen- rt 1111-11111 I'tA'I- del 'If"" Coon" I lon-11- a In Cn.,i,,,,,n Pro Pat to I N E It, Colon. 119ull ,
111.1f. de mills to."Il I I. 'tit It nu I" not In. ,in no, h.i,.n respandicic.
6palment, Al lan,.,.,I,,I. do -- Nonni suplnies: doctor Rctm6o, Cc 661, 11-1-11i'll"a Fral- --litill ritni.itin, resldro(r or no A It d, I ,!A, y IS -,- -"' ,a 15TAcl F Gobiornit it i orr n I tin ., r ", I,, . ln, 1'eridn' It, 'I
.A., do odad, I pa"Jis i it lerflaci 4) Jill I es __ ____ __ _. muclong kilonlho do dili ;icia (lei ra y Fnirgue Andrain; --.1's Ila it In., nialranienc Il,,I Kpaiia 11 if Jill ,,, I Do., S Ide I
I, Recall I Ignacio Mat I in it-da a ott"s, .nonida, en Rheboth, "J!"'"."t" "al"I 'll'".1"'"" ""go -milleale rpir mirgiri. libr.d. -,, 0 F I C I A L
it'r III A., ;a y 'In, "q emoclu- tn,: Juoo liva. A oI,,inmI 7", I . I, '! Gobo"i tarle -ra I ,.das to I ;I ,I S."Inchez Lost. o Emodris Unni., ,,, derensa ,I, la ,I-,, I' ell' I. '1'1;11;aql l "t, cl, L, lb,",. on tolacion con I Incipo R ruerpn. So rlta "Irbrand, on Prienro., He,co' I I 11 I la'dispuestic a lire, d1 Eb,1l i',',' sl i 'exml orl,'!rs I. IN I I 'n,.r,,,,,' dJ-rII -tAS. cattle do or din 3 de Ins -r-tus, In C- ___ ___ I __ I~~ I __ __ eivilizaci6r, accidental Franco ,na- So I IS I iFIl'ornon It quo S, hub's .5 con.%rcuencia de .sit r.specmcular got- terencin tic Connerclo Exterior % Ba. Antincin de Su
Inifema a In., visitin'les Juc cua, .,O,,,, q ure ,,,,,a he dismi id. 1. ,ella 101o- o ,jo I a reanind "" col"IF
itrilo.jacicir Griffis Urge a E., ,A R I I Iulmmim 3, Sir dobllld .d le go,,de que on a: till numern no deterniffiedo do ce, lance de Pages. au.spicindir par aquel Cuba. MInISIcri'-R"d ILFlubb'r'ldid';
Ciltino., to h1lo 1. pIn,,.,. ,,to d ,. n r. El to ,N. So dr-a-ri I up, I d, -'rellar -1 folleanlill, I'll t ti thoyii, m161-col a istas, tinuortils n to largo Or In li. Gobierno y orgarnzada ,vice ]a Ofirl- Asistencia Social. Contra do Orinta.
restriet.,re 1. libC.t.d do I: of I., ". men cuestiomm do pi-cloodi. Ile& f ,re. -elas.mew, vlolild, do 1,,I I ,Los Noriones cion Iof.nti a .Z .'Adtal; 11 1 ;Jud
I .it. do, C E. P A .1 Forld. Arm. del di I'm
!ligan, C Im-cil.l.ruento ,ueat, un )irrl line a q C llCg.n surnini Unlit., a e d I be. -7 .
M ientras en Nueva York mi"". get ',a', DeArild. .A head. it., trialk.rdes It C I M.not.,i, Intrenacloritil g If Insti- t.,.,I, Ce cre no de.n. IS.
truuci nes, E. let ,,ntid. 1. iSibrl.tr.S I. I Of Cities Ila
trader ft do rod., IRS ill "careandes" Ion ,_ 1111. I.n.tteramer canc, de strldixucll, !brr,
MI .A.p.tarlclie. I I. .If Edit .
I MADRID. dicirmler, 4 IAPI-L. Disinintuyern ent log U. de Iegrn cargaran i Ell I conforencla extan
. finuchos rclticicnIci distinguidos de Cuba hoccn cl ci. hol, 1, 1,1,,Ill, 4 un, bonds do E ra"tro, Voted. V l,,q,.4rr it ves .t:'a' de,[.,C= Corporativo us ?:do I caMiriniclo R Griffl., For I. r.prrxaFr, Ci a Ile log 'allies ff" ran 1. I I coolic, Im; A\Xkylin Hotel for cuartel general. Localidald ideal plans. ."o."'. do rSJ.P f.41111te, 9. 1. [its existen IS enemiKe ell to mcurldRd do to um'.,16n Ins no" it,, pitilb, 'Yflt re
on I .""."'. y .I' Epe, air._ lei 11 In Plillos, Ceirmclas pace,
C16,n aq asrc In,.,r. de A".
a3untot de ncgocius, teatros, principsics, oltuacenes y s pro El jet. do Emt.dcl cointlol. I .RbrrP.Il I du.na E,1.11111l; I equipos de te Its it i 611 1 1 S it to. trittijo! y Hut s.
Ills, ,a"", n or, E "I In .b. un beer tg;,,-P,,,,rn,,raC '."
-'.'f', .' b,-d," n';'.",,' 'rin" I uellos
artoi u* scmente decorados se vialiendo unkforme do I a P I! rn, l 7 'r'n' ps Is III reem coil .ills c 1. .,,,nvES one
Radial City. lisiniciouirs cu I :nionces lam propomiclones Am a" 9
c r n 1. In.linin do ]etc, ,,, ,'n: ,5 ,na ,r ,olor c I. axIII6n dcai., I A., brir
cut lainan con el ambient agrad le.y.serviclo ciccelente I It do San "."sn'l. .I Is all., NEW YORK. de"noter 4- lP-1'mLm"' -nintrines" deservileArefteen. du- soull, tannial6n Ins Iu,.tIIP E, I"rAn p iblloxrmrnte. d.ri. P;;:
M I elt"I's "'111 P'Set'll-Tc l',', rbo;Ili'r!- Ills ?.tit- me rrfiemn a as .Includes de ':
:r midas deliciomi; 0 trial I ,I Win director do I.- Men'l.", ('in I mnt, 1. ,,act,, del dcarning. ,it 1. c.S. 1 1 eft. d.
pAra Jaccr %I[ rltinlCiA till PIAC ,ondroo, .Ialn into.- ,I,, Epar It v, I F.11col'i IV 1, hu Z_ ,rlio Forrindit Curb a I
alractwococktail har. Imittinuis snvonsultwi. r N A!)RIDl r:I p11 v1,. J1A11:* m I r.c,6. uslintin. ,III conno'c", F. 1-0 Int.la"ol, In opt,16 I Lax cNimenvias de troopuncR (to te. its vercn do Tonclitin, a unes 25 mi- ,ri I Y-cltros inol-t.nies pri-tiolon- an,, Lou.1 Subm.,I., Era
,I, I'vo line In III-'-'- Is ''I" title 70 I'll, fit "Itt"'I 11,11. "Illn, Re, ;, I,., r J,- JSn ban Ila) lo on u1nolould. Ilesftl,"m d'eSrag)In. v ,on I I,, .cwnados N.: 4.
1'. I I r I IN Or C"toil"I v co I I (I ,,,, mill"', Ile .pionato, dold, A ,or it, It I 111, 101 ,in' '1-ldl" tn- El Rano N.-nill do Coil. on. I) ic 41.5.6
lt;nlino A- l'o S:ll en.innitn ot,"glt ,.Iil . : I, ."'I"n !;: :!, it, II, "I., I'llp- .1all a d'sceni Ornni por (Ili Incise III principal vA- ri-ent rep- ent.do In 'l'a ain, (I.
Ill. d'he ,st-e I-pa"I'l., ,,,, 'I'le ,III I, ""', g, ,,J Inx :,r & on In '11m. 'L. loied. rijo I r1eirl. do Ia "'t. oriental inar -Ile,. "o,", Ili, ter r,
11. Alflw- XIIIr Is I)AP. ,,. (to ,,a inner., to Kiln top is ,- ,era. do 4 10
Ilb "l-l' Io" lonfl,"i ,.nri- ,,,I.,o ,,,,, Ili It,., -,t4,l-,AIills 'J"'rdrole 1,.;;, de Adoln- ,- tn .';oIIRJ!tl coil ,I Rlmh puritc, He ", I a"am onto dr Invexitgariones de no fill"In do In producri6n [a oe,
% & h it. 9- e tel N-', It nrL a'N. Y. o onle 'r e,,c "'I'l ,I 1,n%,Ii, Dew ,,I,,-,1, ;t,,, ,, I'll- S, I tol;d" India, . (--a I wmlim, Fxte miu.d. IJ.n.tnr,,I, f, on6nviix -onn., In-o- nice (,,E do ID4 one E,,ntn
I,, ""' :nttv I'V "'Eti., ,,, d " 't;;, n,,oA-i Sri Ao",'' trade ,I Sri,. h. ,.,I.qa bAn Ill.lin I.l ('c.f,, tr.annana ,I di. do ,ap- dild It, 0. ., proRlI:III,,pI;1,,1 "I.,. 11 'o'c"ri l,' t'r.""'I' A, sn,.'" I, it, I, 1 13 (1.1 p- rol. ms do dawratt,, clojeton dimi,
1-1- I'so. Or inult it bennhorcins, hoR1 (I, Ills KII.daA. (179.0,11i lecol. 'I
DIARIO DE LA MAIRINA.-i ireoies, 5,de Di. dc 1951


Re,,nidn de la Sa. de
Vesiao Je 'port Cabi-era
en
ce Estam6re de Lana ,ddA do,
c, y it n lss -It-,del C -cu. M l:titr Nawide1. Ciudad 1M101tar l 1,to
IDe Gran Modal ;esp; do g eleede,' c siA ,.-,I
nIerl del EjeIjit,, o'ireui v 1 Iespossde los oficlale in buffet" i
cu rd. relative,.W a ialott a lotid
4 1,re-er can-astI. ine. ar. C MA., hIJm' de We d- q gie navan e l 15 de r.
-ariclembre Di, Lt del d brio C I,.
El propiflt.te I gn uotmn
)tmd una nkldIR acoIlob eAItre kiss% -tisas de Im cificiales -mentO lado p
1dop)tanieie Im licuerdlos carrespon-4y dienles R 11 orpartrib n del -Actu pa-- ha ala enlIregCd e Vtal ai im Ad I al
Presidlendo el acto vanju itti ntler can la sellarm Bulines do Catra es. taban am distintuidu sdamnal: fenorsS oAIA MnirI AdeOw ns, EM-e
luis Ruistiuices de Virzn, Roso
Santais do Andreu. Roa P ez de Pro
Yolanda Fernerldez de Cawtillu. Edeliia Dills de Curtp Sispbial lellar


1". William de lC IIobeiitIIlo5.;iCallnll'l'll'
Baarb, deL lc,, ftblDontnu
de Soc r' .'Pait Ieyte Uri.,
Maria TorosmLueoes debies, Ca.
1 ernindetde V q a re ,
GonSGAmerica r.ldo. d M. W I Miii,,
Dorita 'larrau dI Monte'l dc lo CeI'i Count. d -CtistAfnedo
ar- in., asamms ic., eencontroban,
Vi1 e llls, l Is Ieor ll'dli CI' A eles dSbChiftiinllt idelga'It I''ldoVd lriAd AfCM'r. Mil .AliandlriiIn M iv roI do.
ArlisZrratda Po rei do UBelo.A tuii ida ~ ,i l'qulrCId SiniIlii'n-AletHarinani rde M aNolluje? 01
1, T ujillo, Mirgari Collam tie

e Am ', In io yc -e Chah utub Aio.
tllk Fabelk) de Clin sCreseneft
Actia fd, Pudiin, NIl rgt Ains(: Er lonir e d l la Ronda
41""ver, Mll.Caestill, ae R,
s ~farlK Viirqueoi de &,,,a do, Quesad.d -iru ,.nue l mit'ed. fuerr en isp-I.A .ed Ar. la rificiln.
I "tio.lot vigan de Cab~lal Al i n Gon-, Almy Atitmnt, d o nahitt t In fe-teJada, Adta E.nIr. i.na y .Alt d X. nt aM4.a OI 1, (d trnaa loiniaIin l en.-- ,'ow: h -K reo. MAS.PEd1 .EdEVillierb, Lu,!RGoNnAilez d1Alpizar, Dulce Mo-Unm .alegre y impnd-,e Hioda doFrn let 14idaGorcin
~ ~ ~ ~ r it, deLeurnDWI-ts, D11 -, Act" Iv elbr6 et Seqvradc Men"a. Moo",. l1ou-mu de
ta do- Ferrer, Ernnutina G ae, C i-t"v, gr-nl siden eIn ', s G rmaCurbel" d, Teje. bvdoSutrez, 13B1Alin, Lper. do Rn- vn yecatdr corshe yr.J, W in. l an-outt Id- Cmpa1drigUez Remus, Elvira Loenzo deArmned R nd y u fean i
_Q 0o V-,q~ 4.'2 Cuerrera, Ella Frijardet do Fajurdt) ,,pr ella n st her-mnt Wpoitica, lahn'1. Silvia Mcdailg. Gm, dde V0. Ro" ~i- m.vao Carmen Retiledo Lubs, NellnA Vlle d dsimfstruit Ada E 11a 1,,d y Odml,, lklan. 1, d F Ar.d,1,1h
PAIacio, Yland, Padron de F jr-del Monte, I-CLICquecomo 0 eS Nikbill.-Que-ftdV d Vllaghu. IMarta Lim d01f1 lAfco Aniel. Soria doLe6, cal", Pat,- j r in upc If s ei" d n .d. a urdadet vvd. ida chlta ]Matrtiner do Suiram Carmen 0 j ienA "' -Q dI 'e1 ydeGaci era.Alnn tb Otimez de Nornt, Ungrupofdeami gas do, I n v i t c Serra, de U 'bedn :y gi q
MuletAnre d Asr dw it otn ta rienda C n 'I"', li r,4a d, G rc r' 3
MitrI& Rodriguez de Ar611, Gill-, Procosa aPircc a a s, non. Winie 1H lch, iv Smh r
-99ermronaGodmes do Dedio, Florinda do c ,on ficre. Q-,nelo NNaIIhn Sand--.1.L- n.
6 0 'Macifts de Hevin .Carmen Querejeta Con lit festejedit ie rotmunlaIs si-%ma Lopez Miranda. P ySelva
bde YAner., Ldia Lmquierclido deVeglue- giientresehooras: I qu llo ." 21,rn 'a ne rut Olga Opimo de C.Ilejias, Amell Anr e ta Agramnte de Grorc&nS'- lle n r el y Ina mida Alicna Agra Delgado do Cugervo, Evangeli'm Hen- rra r rensiw Rionde, de Le6nn,0 cen nonte, Corandes Almacenes "indmominguez, '& --
re, Silvia Brain de Mea Venitreo, N-emi Mrichad. de Ort'. Calist''Itl--ca R. lie Cabrera, Rolaroo Interen tde
L A O P E R A Domningue, Dign, Armienpgl de Gror- -.1 ., 1 J. sefina G onzftjc. de No aJ.,GALIANO Y SAN MIGUEL Carmevn Valdi6s de Consnintra. Elvira
IL& Isqula 411 Ah.GonzAlez de Grnrcna, Marin Lue., 06-1 La Esquina el"A11Z ie eMorncTitit Herninde, d,
r nirma Blanco do Curbelo, Em
litonilez de Rodriguez. Olg SalCclebf ra r, .-un almd. ell liridel iad- .Ofr6ei o chn eje habri. c R.eR ms,,MarI. C. rde Ciu-n31ddlc e Cs Rotarlo df Sanla !di snbre Carlos Finlay. PI sefirr El.- tc, Alicia G r it tie Fonlsoe, Liu.a
Ma1rlo del Roaw .Ri o, did -Henti dez. Agr.deciSel act. el ,Hernanidezi de Martinez Martore 1,1 SANTA MARIA DEL ROSAROPfe~ldent, del C. 111omldic Mu. Mar; t V lde-lifante cie Padilla., dibicembre- 4,-El Club- Rotarb, o d niip,in doctor Guoierrvz Rsllc16. R 1 vo C-.till. d, Este r F ipu es ta ciudad celebri el Dii del A16. El doctor Cruz Gonzalez, presi "n- gu"" "z ra Cdittofecendo umin comida ^min to, tedel Club R raepest ugr.anc caG rr. de Vhivt, sa Slos m~dicos miemrbros del Club, tittud aIn nun oa cnurn aprB cqur eLeon y Glo:-ia Pascual de con a itencia de familinres e invi.haberse timadnofa agasajo.- Nin.
PAR A
Harno de mmzr

HIGIENICA


COMPARE MARINA RE MAIQUAKER

tnriquecdda y Desgerminizada

F RE CI R A SI l F IC A ME JOR S$ABO# j


I III A I


VISITE NUESTRA MESA DE NOCHEBUENA!


FILETE ENTE -.85 Cis.lb

PICADILLO.27 Pierna de Cordero entera 53 CORDERO PARA GUISAR 44 HIGADO DE TERNERA.70
TAMBIEN TENEMOS TERNERA Y STEAKS ESPECIALES MINIMAX


Melocotones congelados "Birdseye"., 46 Cis. TOCINETA REBANADA "SWEET

RASHER" '/ lb.39 Yogurt Pasteurizado "Breakslones". 30 Oloomargarina "Golden Maid". 60


Zanahoria Lechuga Uvas Tomates

15 Cis. 25 Cis. 25 Cis. 29 Cis.

lb. c u lb. lb.


Enriquoea G. Regal~ao de del Ren1


JUGO DE PERA "MONARCH" 8 oz. PUNTAS DE ESPARRAGOS

"MONARCH" 10 1 2 oz-.-NESCAFE, lata. FFV PASTILLAS DE LIMON, NARANJA Y VAINILLA .-.----SERVILLETAS MARCAL blancas y.

de colores-.-- KLEENEX (200 servilletas) PUDIN ROYAL DE COCO. CHOCOLATES CON MENTA "DELSON"1'2 b.

Chop Suey de Pollq "China Beauty".


10 Cis.39
5979 23

24

13. 59 79


Vong .0. ip.bl'i C 1. 1a iCtory 1C,'liI,C01 II. d. Ed qu 11Goziez .lgaad., esp.
dcil I Act Gr r d le ; I ., en l ri AC d' pr- "idIt d A. A, c'6"111 .d Antl,-, Al., d6 1. .-.'"l .grad. Co"
M lCero, vlonr organizandoun. excursi 4.a a. Iudad d IM"" pWraOxsIsr a] C'ngr. Euc-rI, co Cout.: rn en dicha cludad el proimo donngo "U'".
E-%ta excursI6 cl a 1. que Won.codra. do In, OadR.
:,"e l,Inn,, r r1, sqin x- .
r "In ola ai A.
,--exurI-Miaw abh nrin" 1.
rat d ,d $1.50 por Hel ickeld'
[d v e ( yprI II'.ri. de .
de -unqu esrviri e quel


EL" r breDl dad DlAmAndn a la efinra d elR_1 P.r I, Ii nn'nrpCumnen d o t

d Ih- d 1----'-

d -. .,.


d. : No- *-1. . .n. .
.-- -r

.~ .-. -.
SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN

EL uDIARIO DE LA MARINA,


Pigina 13


Crica Habancra.


-~i


U


ln swin core listas dingonales
ie falln. ere negro solrmeniC.
ll Jm ynuero
olnsde piedras. Del 12
10.9.5

) .t .al 1, 10.95lV'Vj~llDel 12 al 18, 1P 9jALM
'
CASACIWrIALMtIA jo. 1 GAIA *
-UUSe fIN 01 SN I(A


.COAIPRE AHORA. Y PAGUE EN FEBRERO


I


.1


En ila Parioquia de Jesi iel iMonte 1 .m. I ei1doa 1sc a .
-iG d, m i Alva
Eldeo o 11".6 llv a Hl'-h, V 1, send- ,e ,rqzaba plr valiosa G'; ay M rtne AEIba GonzAlez, n 1 igh-31a p .q L'al lieoJesus del i m- A bland y dble alf."mbra -m "brid nfaidg.", y [as co
foi dsct c mn a z r es rre 1 4 Iw 1 il o nbslco o tlfi s n ia onleiudoy o m
hin ur-te. y Pulnt r 1n I- t11 ui dl I'lllcl-sP ls Apr Cmer Er) "ve.nOrland.N icnteagodo v a. ntrcho an-,, t"--fches d, gia d r ,,!;dCtnna Lna", .y I. de a uts pi xi rosoass, tods
ad sfartll .mp. rn c dic La id l no la sefora Cecilia

"b"-m' dlu'1i Ot a t1 do.madre del
r El,,tet4 i1 n .
red" ad, d', d,,, illVedxl-, -:1 a cm o.firmaronn prl
mw se scdna d 'I b'_c Fbr.le t-no si IraEtrlla Pazye
Enl el all-r y1-3- -d Ilar, ree I). ,rr el y 10.e
uis ve ond io dy bl,.
atldinier s .d 1,,-r IA jIn-- ontin. 1. apaii- CATORCE)


--8.95DIARIO DE LA MARINA.-Miircoles, 5 d Di


Escenario y antalla


GO3OWN G A R Y C O O PE R IVIERA I OTIIOS: PANDORAA"
'LA
I] nH-y d ad dik.go y dem.ERDADERA GLORIA' A3s33d c y de3ad
DrM.333331333m,33,n3w3rEn3d3 a ncr 16 y oviDNIEN SRo(ck RA~aDrunGoins Ja Lurb yPaiRe Ke. P12ca6le' intiles e "*Pandora*. I
-.13 333---3Hast3 el punt de desearse que e
a~g 3 9.30 cine n ubiera Wid. nunc .de
JUAN B0 TARRAZA OLGA SUILLOT susilencia. Pero el director3s3h3 .
Kauf m niirmanor lbe IL-wn lid un flexible y e edd en
,A, d43 ac3do33.3-1. 3r33cuba.3d, lenc- .,unto Vocal do ORLANDO DE LA AROS e ,-de Vwptr g 3, 3Ium3ad3s p33r 33na 3w, d3'rda
y caildu y coinreadin por un tech. RADIOCINE, t!NIyoren. nicloque5e atreve a.er creal
'vo.Solo Is secuencia que evoca ei
-A V EN D An F ocenarin de n 111i e Felain del naveganto' rrults lenTISTAS UNtIDMS CSNTA A'h"e prri nocton de 14 y fa 3gosa,3com inf'ercal da f.l.
or fo r d c n r y samente en el resto del engransje.
v rdad el Aledlirnco, hacierido J10icme. Mason encurns blen el tilnrce t e.a 1111111.5 u. p., dire npropladiamente lot citai fr or cier n .en cu nta peninblilar y 1til-das tpolilcas y culda sum po.
Anti~ tel niria, irietia- Ihasim Is sex y me&toN. No It falls mas que
'0A + 10 MC(4ualr civili-Iedn de um pueblo air,. d. mis crio parau Incorpor r
.EROIt 4 NT' 'a I.,,d p rurist- .No to expu. prtectnrmente 1 1.1,buIwo -1en.
DO ~ iO n ramienle Is pellcula, pero es ck
N L NEGRO FAM posible-ndvertir-eni elllu s a ,I, Y a una peliculo prodiga en
: AM Y ~ OtEo --.- u q iesdlfoko e"e p- elements extraordinarlos -- el
Cir.C OGA . -- uc' been direclunmente dc to heI I 331 1 3 33- 3333-, IAAA333333 V., .3


LA COMEDIA: Mlirco

hNv v Aqeps apetneri clte, En ".0 dulce r" hape derroch d rads q tIWWin ,h cmoind n
n. Pr, olandn mkel taell, tioia i lmet % Otto ,Ir o,
daopor Alvmn Skor,.-Al .1ln. an ~rlos Orlthmla, AM,, ,nI y Albertll. -1, ANata jurves v por m "'0.1. -birsa --l'.n k. hbt. cmedi, de Ado faTcorad .

333333'.' 33m 33 ', 33111 .l r
mad elsaiduos 1911n,
H1.c ll e despl ,d, L. nq nue-tra damitm Jnven.,Curn
E D rcod, ae" o
Po ix B. .1gnet.cenn al n333333,.3 33363333

pel Magdia H.H"e y Otrn
3 3 33333 333'3 3333 -33 3


Itn,< o h ea -III n in j vecind-d
de .33ro33i33m gitan3, 33imp3unso
y arreminlinado, y In serenidad no.-I
ies popular a precio de dos por uno gu3ta d, Ins runnI l3s.3 Kntrnn prets.menle hs dog
pua a1oh~tCarmewn Ignntrra, Ar. Jlem res ecueelnsde" not"
ic '~mutfla djw v elo!e:At uitiro flamenco,rcom1uemto In
irrve Ir. cown rt GlltIrrex. C Cc! A I b.') rtablo cun a stolen e y Iragico, ,,r nns ) l'-dro l. Pl'anw, nas le i llaiina 3um e comio I a sitI ,IEl id" 1 m.3 n .333333 033r. I. m memintilra nm3 y 333In333e a
ne Ol a '10 m c .1, rhire eri itnp h, i l ", sucosmopolitism'
633333333333 .333N33 'll 33n1I %II" .

; J 3 3. 3 que de gar de sIg o
6.36 II'. : ';come it' 1:.: ddl; In;./ .'. 33r3 fa ton3333 3-3 y .
.in d .3ui3.I3I.m-lia 6 do3 3 'pn. 61"3 33'
Ni h el." l n MI "011 (n e-io. m Ie Iun m ia, mua aparec e ici, n daIII333. '-333333.3. 3333e 3l.3enti3 u, 3t33i3I3 nto,33 ,d 11i.3 fle33 d3n3
I e v ;r t d I .n ,,:m P:, r lall;nosg-li mi l ed
nda ~ ~ ~ ~ en, a, isioslecoao o n u n qu rlyeinda "Pndo'".
oo mn -W1l Ito, e I s Stg ei st n si -u abonil., aunque
"IMI I I A t Si 0 M. u. e llc nad. cI- igunl forlusenitiri Ana r al. Pla lutin 11 da NW r que i S.inlpira n "El liwit fanIs d,- I Enelbev.n. nd ms lfalte y, am .v n pt c landF.", que difat).,. de actor cubano mils jilven (tt per: Injusla ii-pecha nbrshin .a,,I mI'l Ill- Sigen fintler, r~ i.I, e ie~ o n v~~
,ilm .r r ieurvitcionei Ilame a] told- lempr', has'la qu eeuentre una films, 4 A 673 m jetr dispuesta a sacrificar hit %,I.

9, ue eds 0 ia e express a m n red-ol n del
e~ran san-nmrar fIet .hombre pI= R iamijer.
-Ln uriso IN qu, Pandimr4 HRIY"ulds, Is mujer que buscaba eImI-g


astnto, Id foogratim,1 .color. vesxtuprlo- :Aade Ava Gardner su ins6lita bel ezu.


Aikko/o-poO-f

4daw 44 63/33/3 e/ &4,Pgode MAMMA3O3


dora mitica y f116 imaginada par
f agumen 33 33 mis co 3o destruc-
Ior qecm aadora do hom10' a- 3333,no ', 333'3NU33O Progr -mas de tell
bres,. Exetamen te 33elel o con
ofr.tic, aunqlue [an paput r co o
ltro, d etern femenino, Com 3 MEJOR QUE NUNCA
a 'blant sabre tdo por v olubilidad CMQ-TELEVISION
die Ins autores qua se encargan do Canal 6)


t 'N 0 T A S ""la
bain In direccion. de Ana Do-.
3 MARTI: Exito clamoroso de 3RONDALLA ARAGONESAo y 4LA I.-e Go-,
NINA DEL TRANCEo. Trinfan CONCHITA PIQUER y CABALGATA 33 30-C3 33 cutr

H 0 y F UN N CONIU IED LA6fga S D1 "Anoche ,, rcgiWt6 a. of M.Wri'unoe quc llentia totalenrte et teatro. fiaLu anl.
.LA PINTORESCA HOdN A l6333s 33ionales exitox d 33E 3 3333si3 333 3e /J' c-C 33633333 ('33333. le
_0 511 ij eFiaarc ntehioo. A- la Most ria testral hlabainra. tranl u drI bgu onal ragoea n- dr:Iae acaBr ue0O 1E~, R S iresitntisil-, doctumoun- c"'d lsdshoa mdad d r bl q u o a nda arA god s o n l 0 Porm cne ojn Ct31I EXPOSI 3ON ECUESTRE Deporiva raclon del especticulo entre .3cio. r:n de du qa ompa3r3e3do a c e Cont
X EL GALGO CAZADOR C.rtn an 3cl -- 33r3363 3333 33333333 real33 0 3 d3 33 in, u
ACTUALIDA I ESPANOLA NG-DO INFOR. n3s incesntes y aplausos 3 lanora- .3d3 3se333333e ue3jam33 a3a, d -3333
MACION MU3IHAL DEL ULTIMO NUTO on so pues Ins catere, nuevos 3nnmer3 a n .3333333 3 r33 V333u3z 333ntnd 333
CINEMA '"ar -AO NT5FTR y est3mpas line fu3ron est3ren3dos m 3oda 3 1. r y .nm adelanto" d 3 cien.
FO 4TU A A0DES-FRANCE- tp ente I's pr3"er Isi baisie ta-
A AAa A NOTIE3AOP3AEIONAR.F. major33 33333333333 33el 3333333 33333333333333333333*33333. 3
Entra 30 Cis. Y 2 Cis. q l Luca y Adolfo MorAn, quit-nes C Q-T .
realizaran una verdladert emacinn die 12A.5- N och t-ir inQT\1rnac Iona .
Is Join do In Dolnres, quoc tuvierrn dl seciJ Tfl-new lc
q"I Ilar an meadio die atronadlora de oti,
.,vacion. 6:00--Viriedadeb Filmicas. Carlos y

OIN LY lacgr.:n ,.rpr. do W inoch. In Documentale-. 10 A ,din Co chi a Piquer can su interpre- :5-Titerrr -o .ermans Cimnlano CLa i im T ae n o e l Jo 'n an Programs infanild
3tua33ones c micas, may bien secun- 6:30-3L Amguit3 d3e C 3chi.-J.
-dada par rsa grant actriz, quo es L.- -e Sanabria an 5u creation del
h is Berrie, y pnr toda. Jos integran, p 1ejito "Chich1
tax del rlrnco. Conchita sr. nos mine,fro n ese hilar33 nte cuadro on un 7:00,E.1 C130 d3 3 as 7.-U. e,3 sodi3
nueva facets die su arte, flues fuli all. die accln crid. dia. i
16nitcrumente un. extrardinari. n. I
triz carilon con an a or.ncut freaca y 7 2(1-Cronicn Deportiva.--Jess Lnsa
tan Lspontionea qua .die p dda ymG- da Delgadocep -'
FOU24 Go" g~~in Ar on Is gran sonora do is cancion wr NWtncon ys etlraje r tiv

i In ls con iqusimas ir idencias de 7:3-E Aobum /2icl Cr, eeM Cun- flt.~
iiinete y, aplaii a roblar [as slts 9ut h o.
dialmas intervencionts die In. P quer EBU -ow ri C QT .Un uy do Ins vall. us artiltas qua tomnaron IERNES D I 14met delNoI r CMQ.U nVe (LCNCIENTo dtfide el viernes, a las 12 de Is noche, par Iat -n eV cuNE -I e oi.CI,
TIN TAN, en ls letros FAUSTO y 4 CAMINOS. i Formnidablel Conhita Piquevr cestrene, ademas LTECrMPO R ureovaiscncoeetr la: ai A A 5U RE MITvAO 90d-laricos Frsende tak a
;L. coo d gamrs as pc ;No es se n-s rel-ela -om ,,, tier, para el Amnpar., ,, 1, quo reoli- un. oer- "O IE P I 30- a "'.-o aiyTrrm
paslble deo-lbIrll! jTiane ttnta sal y nao a ya. nu tr perx naje qua no doctors -rec y peticoin hob., 'O TE P 8 l n C huc arcl-- n e Gol y k Tro pim ient A y Cpos Ie anto po A Ler H O Y co. r3 m s t e una sim patiqui a p3- de repe ir N o mon q r3 33n 33, y e1 3 -3 C i 3 G3 3 3 033a mnicidad, quoe solo lindlato puedc us- rodut del famnso ruento 1. Ceniiln J 1a im. y .1 limaon, .,da I',a P--r Ri P code Trr z Fen B r ara de Ja
fed -aqlullatar Iaaeic ehlr-lraia mlprpca euaetsam lm rs. U a nce 4678Sia v Rolando Ochoa. Enr -'eAl
dad qua as El Ceniclanto, Ona pebteu-jIid mlserapero a la'vez cormica, triunfa 1 4 del extrano dti te Me rf-Psanm $ .0aa. a S G M
s onaclut at famoso Tin. Tan., cents saltsa Is opulencla, pero Arampost.: --. ---'- -- -------~ gudtrnpormadsaag la nm $Z.50 Lar Gus. HtoreDi G .
Ir d br qs major de los qua esta gran cm- lar. Fernand, Garcia y M30 a3
to Qui cantIdad die er~redcs' In qua poedic distrutur. Vex E1 Ceni- panfi. -mas ha ofrecido. -R D Sila Btustama P on tin skecth
;Enormidad die situacionies queprodiu- ciento, -una production do Mier y .,Menore.% de I I miles SO 60 original do Francisco Vargara
can carcajadas. .!QuA verdladern Brooks pars Canstinental, qua so c,.Nuelve hoya Wa 9:15 una nueva presentaCian del gran CIRC Mils.r Bombaroa-$060 r9:30-Dr.rnn Ginn Cabrera. Via-! fen6mano! es to qua u led exclamari rnriddeeversprim -RAZE.Manain las 3:30. Noche a las 9: 15. 23 y K, tie uniform leta Jimernez. Armando Bian-'
cuando vea El Coniclento, par Tin his 12 die Is noche on Jos cities Fat5- el Yedado, a ana Cuadra de Radiocentro. Teliffono FO-3366. El chi Santiago Rims. CprIDS Car-: Tan, doetde of pr6ximo viernes, a Ins to, Y 4 Camines, mra".n. an Lu- - r s F-6600 F-6608 cis Calderon. Jovjno Garcia y
12 do Is. noche an Ins cines Fau.sto yano. Tambien y elunes. on ;ontos eSpectiCUlo CUmbre del afif. Traiga a sus Wins par& que se dive an mrparo Perez n "a Pers
-A d Para bay a Ins 3 y 30 'A riia3ads ma y recuerde qu siguen rigiendo 3 Antn
ECeniciento _estiprotagonirade_ -mntuvris, tertulia 30. .__ l-malinda escalpr l-ry in- Ins -precios do paco 0o essla 0 Ga eto -Peetno
Is3' espcil-ar 33333 033333. 3o.3 n 333sll.
scdamis die par Tin Tan, Marceld, All. ;Unt superat6mnica do comnicidlad fantil y sa ha -eonteceionado in pro- 12 Pesox, preferencia numerada, firl- "Ma-ra Toa t"on Maresnano of& Cara, Andrks Soler, Magdn No- con el cals grandiaso c~mico do Is grama especial pars Ins chicos, stil. mera, egunda. terecra y ruarin fies, a $j R n znlezt, Pnnchijto Naya, Rosital vato. Tito Navarro y at conjurito mu- temporada t-s EL Coniciento, Is pe' qua todoz Jos actox que se presentan $1.80. Preferente alta $1,80, Laun del Co-a,. Ciochit. Garcia. ,ic I Hei-ao Zoysia, licula__que le quiluar oo als pass.- n--Cr -n-nd .d-n h-oe nea L6 Grds ayr _8 en- --- Lupe -lort-. Hlild. Stolvea
3333333333333333333333333333 S 333.F3 033 333 3333-3313 3333333

E ,aE Cnclenlo as done Tin T:an res y In harh ft-hi. petioles figurnn toda.% y ends una tie 1-4o, gradas menores 60. Cac t d res 6
las atracciones quo anunclamrou on of Eli matinees domiinfcnlqs regains pa- -del meroG.nzal Rollo.
programa, entre 11s quo "e destacn r ax Wisni s do 1. Cos. Aynl.} "BLACK jACK" la'Sualicultz dirigidai par Julien Duvivier con George Belakremo, sensici oalsi mrlbs t-A aNLZRE GA ET
Sanders y Patricia Hoc, so estrenci *I pr~foxnm mlircoles, dia 12 euroro, Las Rost maales Sixs DaisseN AL TINAIT RA E. RN TCATRO
on Weirner, Mircancr, Plaza y-Santux Catiallna mcrner o Atmonet l mos alnire. Ars S AMIR F_'llAt
Rilplds, nit uet e~pectavolar YNO UN~ION RADIO-TELEVISION die 12 profesores, deorad maje- C ni4
hit s ,o co irm non ml. V- mn p, SO
ha ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ "A viInn.1c lun.Vaprgat03 4m.-Palron de PrurtR E G O I :00 -Cormna v Repo~strcl

LA PRIMERAGmai Rmc"
PELICULA 4."-Guul do C-mprESPA40L A 3- -' so H.R.,
40 EN COLOR "-Telr""''''ls
XIM3 I Al -Tu,-re Crioll.s con Tito
X/A4 l-ernandez oil Ilbrctos die
DOIA P CTA
i Anunci o de Sarsts. Rejudblc. do
.ESTNER.FERNAWDEZ Cuba, 111iit do S.Iubrld doy
ea s olovas reeuama a Astotecir Social. Contra de 0.0,l-1
O-TA iliNATACION t_ rtan Intfall. flas I. nuev- del
W RA A.an del di. l0ndie dirc mbra,
e. O A clui, in, rcilairrn cla Oficinal dA Is Cnr,. ituridho on' at Edl-j
MRL COADOOn fc d Cnh Crporatil. do EdlW
.-lI. n A it. A., R relsDr (,K nJ ACK rWoaA e en.91011 1.- e- /, ib 'uM'ha ncd.S iddy eflcrrcia Avce
natie ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ lif liapleta"L O A n mgnfe aajnd e Columii y t-va, Miariana. pro.
Mallorca quo .?xn nteI RubIn isra "m coulo union u 1 ll irr," En Is Escens poacirte- mn pivenx errAdws pora
efxen on rieen or lt "te tan townsidaht naGnr Sanders. Patricia p ro. CONCIERS O e u Min 'I, arn" y Hussy
I, lerherl Mlarglhall y, Aineo Moorehrad, or vu tu. a n nvev. i rol- MAMON jA .fD ALLT entnce ru wpextipt- xn nebinn
4".e #%10, pop. Irai. 4, in fit. ielane~rn rr tie .1veni-rn Y RAMO P6RfD#KCRD an BAUWpu awn e a
133 3 M ra 3333r3l33 333', d 1 .0 d, IUPIA GALLARDO 330 33IA3A33 33 .31 .rr3 q 3331 3 lo 33l333 l3 3 13
WarnerPtawaMirama y Mana Catalna, han el nlin eJ. J, MA~lilNfZ CASADO ErnNANDKI VALUNCIA pidi, NhlSh trnCm o
"DilriuieranenadnM. ."jtlAW J0jf ClKID oyC aA Ia lb-sta, Nr. 4,
LCERPO 4. NAMtE d PATRIT Dic. 4-1-1.


medianche y asu-nIo! c-ortu!. 'LIR3 1 1 3 33ena de las burlas, Des.
Raciad y tras,
s npora hov L UYANO: Don.a Perfecta. Crz Dia.
levisi~nblo y asuntos cortor.
LUX 3333333333 Colt 45. l5r, I I en mi coraz6n y asuntow corto3.
3 -UltmaN ora. 3
3:33 -L. E00.ue3 LOS ANGELES: L" rombres 3na.
6:30 -T0l3.rc 31 con Gaby3Fofo 33ors 3de 3s3anto3 ysunto cor- 3333. -33.t d 3.
7.3300 -Fer3333 la Pn,, a cn3LAJENTIC: El 3,333333 333.3333333.
F333,3 3r33m3r 33A3333333 03333333,333d3333333333333c33.
Garde-rt.
7:28 -Tent33I3i IANZANARES: :M3t3 n,63 3 3.17333 -33333 al,333333e33333 ''33333333 333333.
-33355 "U33:m.3If- *ARAVILLAN 3313333*33.d3333 33 La
00o --A"Aa- seTor, a ca,d.
8303 -3. ,33 ', 3 T3 AXINI; La 3,3333 .333 33333 as,

I ues o es m mrym n
I 3' T an 333 33 33y3-3 M" lIARTA: 33a3es de pasi6n y Lon.
emn de lapeicla "S dre33 633.
r-nta E ,.Mol." con r 9 .
METROPOLITAN: El 3enio 3 di. 33l Pena 3 Ma 3ierte. 3Caa de juego y a3unt
FreIo. corlms.
IAI3 -U11m.nH.r-. ;MIAMI: Cuand. I. mundns rcocn,
- -- Henca de muerte y asunto


MIRAMAR: Amante c infield. Viiris 3vid y33u3 cot. MODELO: El gr33 .Cro y L. U Inx dorada, Noticiarias v Noticlero Nat. con G rIdn y 4flero. MODERNO: Psndorx y El In .tics. Rider de c-rr-s
NACIONAL: Biilarrsm, Miihvaloca I
-out., cart.,
NEGRETE: D3 3.Prfet. Cr 33DIbo y asuntas cormes.
NEPTUNO: Nubes negras, Intriga en DamascO 3y asuntos comes. PALACE: Do; ehicas y un soldadc, 23 y K. Vedado FO-3366 La danza de f3EgO33 3 3 3to

Hoy EXITO Hoy PLAZA Amante e3infiel, tFuria de
pasiones y Asuntas car as. Funci6n a na3 9:15 p. m. PALMA:A 63A3vendido3 y El pefi6n

MARANA 2 FUNCIONES -331336C033 0.333, 0333e333333
Matine a las 3:30. Noch9 9335 y 3u3t3c3rtos.
REX CINEMA: Vi3jes. d333 cum3nt3l.
3dep3rt3a,. 3cat3.n revisits .ti, n3 LC ESPETACULO MASC ,RITO 33 3 3
D3SCUTID0 DEL ARO uatr3 hijs y a.c .rt3. A las 12:
Fitntama del mrn y Sin ley y BELAKREMO -- .Mlabarisa s
WELEN HAAG y y 3 4 C'tn- 33RITZ C33 33333. n, 333333
3333Dams- 3y3ast33333333,
333n,3, 333333333333333 ROOSEVELT; Crer3 de estre33 3 LOS VALENTINES Tere.
LOS ANTONETTS RO3:33udas de a conu33 Tar.
MISS NOEMA 33SAN FANCISCO: as6n y Da.,
LAS MAMEOLETAS de Gus 3 Rumba al desstre y. asut3 cr.
It=v Raicgy muchais ctraccio- tok
nes m6s. Vea proc3rama3 SAN CARLOS: Chque de odi3 y i Muerte en un beso. A. n ATALINA: L -A--inda y P R E C 005 S 33
SANMI GUEL: 5 .san& 7 Menores de Palco3 con 6 3110 512.00
Preferencics numerada SANTOS SUAREZ: Ls apuro. de
la. 2a. Sa. y 4m. fila 1.80 mro t c rt3Par3iso robado y
Preferencia lta . . 1.0 SALON REGIO: La lein ine'nc3 Luneta general . . I.60 3 3bl3. Se3n33.sin3m3,r4o3y Gradas mayors . 0.80 tscart Grdas menores .-. 0,60 STRAND: rui3co1uniapel FCBL
-- Malin y asuntos cart"s.
T3ANON: El n 3333s3divierc. La p-17rrEc Y AB.% ,,C de Estamnbul y. asuntms
Man-c lcz 3:10- "EDADO: Bagdad. Harvey y asunDOMINGOV 3 F N CIONEs tin cortos.
1, 730.4 "o -y 9 0VICTORLA: Rai,"s d, pasin. sm I,
REGLO A OSNinSDEUNIVERSAL: Pacta si etro Almas
LA CASA AYUS WARNER; Amante'a infiel, asunta, corto, y gran ,how e; Ia ,cens, y sin AlatmaY suntos cortm-


I1.


c. de 1951 .Teatros y Uines.
WARNER PLAZA' Cartelera

MIRAMAR STA. CATALINA
ATOALIDADE: 3 granCaruso

ElM 0 *a ALAMEDA: El genio se divierte, La
calle del peligro y asuntoa cortes.
-el * * AMRASSADOR: P ndra,Ami3s3 d
peligr. y .unto. cortms. AMBAR: Cuand. I.mund. choca. cometdo e crim n! IHerencia cde muerte y asuntos
cort s.
APOLO: Ch3.3que dtipalma33 Infer. La SPO A l ariesg aiano en lsnubes.
ARENAL:Cuando los munnsr ho.
,an.1 ren t d r re y asunos 187 s. 1 ATLANTIC Per3f.3d3nAto m'3& Tr

ASTRAL: .3andora, sun3s corts y LJ i DESONOCI DO humre ial gran 'how tn I& escena AVENIDA IMarana: Lp L rimers 333333, L3 rt 33.3 03dGuillermo y asuntos 3rtos.
O&o epcBELASCOAIN: Entre dos hombres,

CINECITO: Revitas, documental, musical. 3rt6n. etc. CUBA! La corte de Faraon Y Especinlista en cenorus.
CUATRO CASINOS: Para. r3b3.
do. L dA3 .33r-3 d. m3 .1dhi y
cgro A 1 1 yCoo.
f3i3t33do3Am r.
DUPLEX: canta el,-crazdn n techn co or).
ERIE: La3 festa e los crones. DIA.
b33. d3 ] 3a .elv. y a. crs. FAUSTO: P 3rasn 3bAd3 3 ,Lns on.
3r 6, de mi 3hij3 da y aunos corFAVORITO:,Y., to a 'mu3rte, Cuando tom mundos chocan y

FIN AAY LA 3m3jer 3 in ligrim S.Icdad y a.unt.s cmrios.FLORENCIA: TostrAD3 3 ., L. F adnlitera y asuntoE cortos. FLORIDA: Cuando log mundas rho.
-ran., Herencia de mucric y asuntoscrt .
eu. -GfAN CINEMA: Victimas d I peco.
do v, El pecado de 3er pcbrGRAN TEATRO 313ri3a33: .Alm uoCuentos dc Is Alhambra G3333 FAns65 33 03333. D.333 3 33
33333.333333 3' 333333333333


r-
V.I


featros y Cines PINUO DE LA IMAflI'NA.-Mierem. 5-de Di.de 1951 I ,~hi .l ,.I I


M~sia tiics Estin desmontando la Ermita de I, IC~nc Habanera

______ P.,I'rn Ne 'inim. ____ los Cafafancs pied'a a. piedra 1. _______________.____.___,_ 11.I
1-t" It I-W rank I, .1. - I. Ser -'~lzd *'I .or Itiga T, ii' ,l e -1s I I'l KIn h,
,,,111 1,4 41, ,--, 4 1. .41nit4d,14 11441144 44.1III4. ra V ontrilir Ia, I ti N .11 (:11 ,~ ,a J i"lt ~. .~
I4 ,,5 ."!III,,,,1, 1, 4 .44444144 1",'*' i 44414.r ,, Cl.qpr,,j~jji a11iaCvv .Mrif ,I' ,I' ,,.7,, ,~t1,nYIl n, 4, 'hi- i I.4p,,41'n. h--14'. ,.n -b41 I~4 I1144 I 4444114404 (l .- I. 1 1 11
,I, vl--,,,114444. I ,, ,l-. 44 ,1 ,i ,'",11, h. .i,44, ,, --,11 --.41144,14 4. n d,1, -- t- . i- 1 IIlnI" "A- ,.," 0 %
"i n 1. ,ted 1, 1, I t ', "! ti4' C,.,I I. i! "411444 "" ,, I:. .: A 12
7,,II.1 A41 .- 11441. I 4I 14,1e I -,' dI1n.I. 1 1- .1.11 ,' .

,II ., ,I 441 ,, ,1 I,i, 1 1 - 1 I4, 4 1I 1 . 111 1 1 I 1, II 1--.4 4 4,. 1 1 41 1 V % % ~ I ~
.-In, d . ,114414 n- 14 I~ I n 1.41' 4" . n I,,,, ; ho"Id. ~ lIIl44 4444484111 14-., 1 1C.
44II 4I.Int d i5, l4 n gY ,, ~ .n n ,it"44 41 .1' ,141 n. , ",, 44 L ." C 1 ., I. 1 ,, 544,,, .41 4. ," ,4 t - 4l 41- 1- ,
,'I,, 4.1 n"'l 11111,' I,-4, "., -.4144441.4414,n 441 ,5,4444 II,, %,4,,
4,. ok,,,,14 ,,I 11 4 ,.4 ,,, ,1 4 M ." ,,1V ,,IIb44,l, 1- I.,l,1 'I 444 4,-,1,4It
:VV 5 4V 4 4 ".11,444 4 14 7 1 '14 11 34 : ,44 44 4 1,, ,: n" 'w ', I I 4II4 ,,s '. l ,,q "! ,. I, ,. 444. C 11114 1.4lo I" ''. , ;,, t
h,.$. ~ r,. 1 1 11 1 n, t'n,4 ,'," I.,. I',4I~~ ,4,, .4111114414111 ,, _,.514 ,,r''I
D' I VI,~ "114 'V45V1111A1- n-h.4414 14 ,4,14 111, 1 1 11t1 i ;44I114 1 ,71 I,44~I ':I. I,4I,.h I11 I ., .v -I '
,,I KnO -y' I V 'i"fIII44 '. i I, , it I 4 4541'44441, -4414 4114,,15414, 41t. 41,41, LI1 4114 4 11 ,. It 4l 41. "!~4 41 1.', n -r4 141,44 l, t n.l" I ,,I4I 4 ,41.dsI .V1101 :. I-.11 "".' -I" 11 -1-1,4 1-i 7n .,.11 4.54411
'_454 I ,,~ni 41 1 ,.,, h 4 4 11 411 1 4 N I I I'l ,, 1, 11 44, 54-- 1145 1., I4 444~ 4 4 .
n4CSS4114 ,,V,,, 414 -454414 C-sl~I,',4A111141lyV 14,14 III 71.' t,114 4 44 44 1
1141411t4I . . . . n , I . 4. 4 4 4 1 1 1 4 1 .,4 .4 144 -441 1 1 1 1 1 4 4 1 4 l 0 7 1 1 .1 d
." ,llI '- 11411414 ,,,,,,,,,~ l 441, I'. 14 441VI.i44 44,14 4.:111 Is 44,41 1,14&4 l-.1i4Ht,,11-z,1 -1,-.,I. ,
4411414"5,-,I,, d,.-.c-- IO,1 I -11.1.01 tWl AtII'I 111 14,. n1 ,1,44 ,1 -,.-' 441 .4
"' "I 411 n4 14Ii, t- ." n" .-. ,, !"I14 41444441 in 4414141 ,114 .""",.111III 11- Nt- .1,1 ,
Id.4 01 ;, "4 -,"In""" -4 d.&',4 .,. n-41144 ,14 44 4144_ ,
111,1d "14;4 114 ,,. 144 ,4 ,", 44141111 414,1114 .' .,n~l., n~,r.
1 -I4411114141414, No. n ,, 1 41 4111 "" ', ,i '44l. j 41 ,,l '.1.4441441 ,,,,,I, 16'4 ,4 1 ji n F.3'.~414114511741414111
'n481 1 11 4 4 ,I~I~ .17 1 ,444 I d n n ,4 "4144 "'1,4 1. 414 , 1 1 n 4t. pi.,d 41 I nt 't ,.,.4 441.4.
C .:111 NI-4'114 .1 i-'. I " I~n ,IIOIt1114.4 4414 d.41444144 Iii 1. ,In ll44II, 4441411
-,In' 14 tltinll 4III "I' 111n,-Ot, n -1 tin",1 it, 1I TWZ7 ""I.44444444,11,12,kS1.S. ,11

d1 d I1 di,14 PH'. -ll .11 -1,14I41'l lI 4114.4 144,4',,,,- ,. , ,,i 44 .414 .1144 Aid,' ,,,A lll ~ 1 Il 4- O.
P,4tw11 it, 1n44,-,II- 54541111 .44114144 64,1, 44411 4 I4 I1 td
1141444111,4444411444114 fir-4411 411 K1.111. 141111118 1 n1111, 11,1 14 -. -441141
IAI141,'r11lI14444I44lI4 IN1 A,,,I.Il. ,,11.i;%I~1 d 141,4444141 'l ,,144. 144444.41~N',"" "Itt41. d4,"'.4-, h1t ,
.4-4.4 -, 44.144,' .114 154141 4414,,,n141II'.441' -l4441~~I414 I 44414444414 It, In M111 4nN, A.- I 4 4.
"I47.141114411 "I" """ 4O' 4444 d,4 Nlt ,n 14-41,4, ,n.' "BI"
-444444,141.1 .,, 4.4 14_, '. 11554k .,4, inN ., 44, .A11144 41. ,
'.!l~'%I I .4,. 1111,111~d ,445 111- ,16. 4n.- s 444
I, 1r,4%5n "I 41. 141 n 1 14,44 'Id It7 4 7n4 M4 A:I1"':., SS-% ", 11 1, Itl, .
114" 54444 -444114 141,4 I-4 it,4414 I1444 .114514,,1d ,"'lI:, : " .14 .1414.444 4. .44 I" ,41 -4 445 . :,.,=
4._ ,14B1 n I .4. 444 4.1. 'I 44- 4444 I47,,I. 4 "'4,1.""I 1.4.'.1. 404 I4n41 44% ,'t, I ir.j14A. -4m1P 4t5 4
I'l. 01114n I 4 n' ,, ,'I.IoTn4 11, ".1.: (1 14 ,-114 ,111.4 ,4, 4 7. ,, 1 ,,.y 7.4 47
.444 144,1 ,It.41 4441 ,44 4 . ,j" fnd I l I. _: _,"._'__ -,
.I -LM D F"IOI"A P"A 444 444 .11. I1,4 4444441 .14444. "C4I'I , ,, n!! ,,I~~~~4 *'5'4~~ III.,44,4 i:4'4!,444.4,141444 ti444444l4.I4 1111 14I4 "I".i411111;"I !1;; I' Id 1 r4-44 t ; I4I, ,, ::44l;44tl" ,1 II 'Ill" I'l 1l 441,1,,." 1 .4"4 -n ,'i I

41444 444', I.44 14 .44 I41 Os Itt 111 4 414441 .I11 1 4 4 10 4 I,4 .4411 1.11 ,= 11.I 411 4,44
,1 1 4 4 44 4 ., ,4.'44, V.,.4.-- 1'1, .I14-4,4,,,I .41,41,,,,44114,-4.4,,, "I . ",,,I. I j, ". 1bn,,
Ill" '"411 8,1 4.1, ,I%,,1414411~4 144114.44 11411 1 1. ".1,111.4I -1111 41414 11. n I IIII
11.1n 1144.I1 ,t :, -441111 14441 "Id,,1141114 I,,,1.4.44'44.4 ,,44il4tl4 4,, -It II.1,1I11W44.4,,,,, L;.1. .1 .1444444,1.'.,".11.44
4144.1 1411141 ":14:-441 4 1 14 1.1411.41. 114. ,44441444444 444 ,.-,.444. -4,14444 41.14 ","4144.N41. ,1411114441 4",,44 14 I,.,1144 441:',111 ., ,4.
""t,4 !.441 ,,iun4.41.t; .1,4,il,1l114 : lll 44 41llt 44h4440 4 ,:"I. :,I .,;!.II -. 01":%,,I14 ::4441811,t:"1 I41. I :,. I1 14.441,41 1414 -1144444l44 .41444.14I -1,1 .t1 1I4l l 1 44IIl~~1- -. 4
44".44,14 41441~,414444 .044 1411 4114,441 44.d' 14,4L.1 .1o14,.1114 I41714 ,,,,4114111144,II .;.,I,1,114,1 44 4

411441 411,41 . .I' 1444J4,1441144 I. I3 .1 441. W41.144,., 4441.1 ,14 111141 1 1 4 .,,8 411441 4 ,li 1ls .
AIIB ASSAI)O R~~~~~. . -11. I .0. 44111 44 44441144441,411 141444 41141, 144
41,11 "It 444. 11'i ,.nhtnd. ft4N4~4444 .44, 114-4--44444 444 1n144 111:.4 I44 4 I 4411444- 44 44.414.44 4 444
it ,.,,.4i ll.7- ,.,, 444.4s.414.1115-44. 41444 11411444 '.(111111144444444.1441 4,I.l,4,l'4141N44.44144 11 4 8 44444,,445l4.4
4444 444 111.1" .o '44,:.--1-7 444, 44, 411145 10 14,4 44411444 4 4
,.4 1 4. d ".4A N 0 1 411 4. 44 ,4 ,1 44 4 4 4 4 4 114I4 - n.",4 141444 141144 I .-44 ;!4 11444444 -I I 11 .41 . ,I 4 . 74 .-15 44 4 .) l ,,,l 8l 11l,,, , ,,,, ,,, ,, .' ,'l y 1.4,it
4, 1:44444. I 14 ,t-441 't', I.4 S 4414141 n C t ,,, 4 1 14.4n4411414,4,1f ,,, ,II,.i ,% B eith,4 .44. III,,$ y E,44411114"I1.444414 14
,,' I ,1 1,l4,4,4 s4 ,,,4 4 4 4 7 1 14. 'll7t4.4 l4 4 s'- ;, , ,,,4 44 ,, P .-41 4. 1"444. .1
54 4 4 4 41 1 4 4 4 ,44 4 4 n104 4 1 4 44 1~ 4 4 4 14 in4,4444 II 71414 .44414111 ,.4 44444441 .44 41544",444,""1 -, .n' -, -, 11- 544114144,441 5710141. 4114.,,,,,d nrh i, ,, In"I1 M i Clrl Id "4 ,.,"," P ra ti o


r-41 .44 1111.11 '4 4.44 ."',14II4 .4 Oh I 444, -4 11,- In4 [I;,,4,11 .-,O, I,I,44141,t,,41,'nlII,44.H"
,nnI-_________M-________ I,-; I- ,I. Y A 44 4 11 1,41 4 45 4 4.1 5 ",,4',' r,,,,, ,4 11 4 """= ,414444.11'4 ~n 7
414ti.5544I ,. R ,,( 41J n, .'i 1 I ,'':- - -Z1'445,,,& ,,;, n 1 41 ; .,.I. 40 44 4 A- 4 4414441 ~ 1 R IA 0,14it14 4 4 .4(I4 411r iul ,I 44114441 I. 40;. t
l 41114. 40- 41 Z ,:.-. I'll.- n, ,. It, -1 14 N 1- 'A 1,1 1 .4 "1141444 ,,,,4t1444415444547444'111"' O nd~
411118.~ ~ 1,.144 441141 4114 .4, ,14.1 4~.44 11 ,4 ,1-1 -n1 4. n d44444 441444. 1 1444 M o t a-r 444, 1 1144411,,4 74.414
41 A14 4 14 12 1 It-14141 n,41 , -11- t-n___& .-__________________________,,. on 1]w- d-44,I d44 S-1.1 ,'4,sI 0411 114,,. C,,,n ,,, It4-4 4 4,444
1.1. 14 -14 .11155 .411. _ _ _ 11 h v . 5 11.,'J 1 1A VP- 1- .1 .1 ,j .,t,
A T t .A I l Lr ,, 1, :I . , , ". "1 4 '14 1 4 4 4 I 4 "4 1 '44 4 4 1 4- 4 14 .1 41 d ,1 8 1 S '
11lIl418 .Vl'115d'"l- 4 In- .,1. t. 111- II.,1 III- ., In 4. ~l,,, 1 41, " ,' I' 11.- n "Il
1 8. I 1,- n. .1111 444 """" -41 ".441 "',11, X l4, 1 I'44141. 1 1. I -11 1 11- 1 11- I-1 ,,- it l- " t 7 % n r 7
I ', ._ ., : ,-- .i "., -44, -" ,4I- -4I,- I - ,4.,1 1,44 I,., I- ,I, I I'.,-I.
.14"'I""41114. ,1. ,41 44, '. 44 '."S I-4,. ,,'i 1,4 .n,. I 44,44"4, ,,, ,A1. I1 I; .,744,. 411,I ''.41. --1 .I- n
It A.T EA.T t 0 111 ::!1 4,44441411411 4141 444in 414 1 I, n I, 4(4"t _t_ ,_."4'.""1L re4
A V E NI1. L-1, 1, 1t. 4.4 I -- ,1-4- ------4 ll. ___,_ -_ __ -44,14 ,1l4444.4.41 4. ,4441. 411 .44 .1
1. -44ht444 .,. :,4 444,,t 44 l l4 7414, 1.11 1 l-.,, .,. I,, 1.nI44L.I. 4.1 l 41I 4,14. 1 '" 4144'.'" 'I 1 "I. 1,1.1d 1 I 11.
.1 1 ,, 444l.l. A .4 1. 57 ,(4 .'l.L4 1 41,1-1. N I'.NI I nil. A1,41,444414841 441 -4444444 .4,14441 .'.,4 ,,. I,,41441 4 ,1 111- t.(It .IL .1.'In, 1t. .".; I.

111%.11511. l 'I44124411 ;,4,,14,4I44414 44414I ,4N144,44414.44 ,,,,I4,,44.44444t44."II'.', I'l ,,nt,, ,,.,Q,414411,! -- I. ,,,4u I" ,,.-n,,D," I.111tn4t" 1 1 41 1 T 4.444414 1445 ,0444 74,,84.144 .i414841844 "41 414,41.1!144
,n. L ASI.,".N N A N R 444 14444 n444,;.41 ".'I, 444. I 44'p, 444I,, 44.41.4 ,I 44I4T,1,144 4 4 0 1 4141845,4 .0
n ". Ilt. L 'ti n. ,U,, 41 .AI N t1,44 ,4411111I
44,4,1.1111 II -4.I"'-41.-4in44141"," d.41411 ",1,l.4.l.11 I. ,,114 44IIS444
452.444444 A04 40414444 14 14 4 oZ "1 R,41 .4 4 N O IIA F A r e s a r i I 1' "- 444 I4~ 111114:, 4140!,. 714,4 4 4444 444 1441,11 S81 114111111.1 .111, p "'.1"., It,,. 0,14. C,,4"'t111444,848t C
"444444111 1 - II' 4," 0. I, it 1-14-4.44I44-4, .t"n
1. 1. ""14 -11. -.414 _______________ _I, ,O,1-.___,,__t~,, n,,1-n
44.11 .s 14 4 1 1 4 4 4 1 4 1 4 1 -. A t- 5 4 1.6 t -1 1 1 '.5.57",11' 1, , .r,, ,: 1 I r 1 : ; ,, , I .
44144 "A,,404 4411,444 "n, 414414445 4.n 1411414 ,l8 ls.,,
'. .11 -n ',44.11,-111,1- -n41,4- -4111,1.1 1 ,1,, -1-. .
CUATROCAMI11%' -SE R PO J A -4, "'4~1 441 5 144. q", -A.4.'1445 -I 7,44 H A4 I~4 ,
l. 7. A2 11.nn z11l.'1 .l 2,4844414 n4444 .I. ,, ljn.I W ', -. ,- n ", - - -.

--,, 444 414 .0. 4,4144 4 ,,8 4 5 1 4 1 5 Y "' 4 40 n ,41 41 1 1 1 44 .,. r ." ,1,,1 ,,l, ,,_',,
."." .-. ,.- 444.14144 11 A14 .1d11 ,!' ,' '' 1 .1"11 1 "t~ I 1'4 ""'d n ~,, _.
-'I-2.,111 -1 M O ;AI I& ,.n .III .--1.- !1 1 ,14".I .1.n 1I ~, ~ r ,, ,n,
,;4I4I A-. .5 ', M 41 IIl4I l' l 1 .W N .- .
"I it ,4,, 42o1l444 , -.l ,Lt',A,. '1"I - n,,
'"" '44 41 4 41.44 !-" '44 =4 ~ A l I.
"Al414 4,1.28 4411- I 5.11 4.4n "'4 .,r ~, l4 2II4 Po ,, n - ,,I

III 4(1.1141 I. 41 -1441 .14 .4(4441 4 I,4 *1 ,,, 4 l. 4 4 1 O P E I-04 *r,, _,,;, n r n
". 1 . -4 4 4 I44. 4N. 4 _1 tin4 "I -44 ,l~ 1 3 4 1 Ks I

.Al~7 411' 14111445 4,4 4 A 141-144114 11O-t444414d L' 111-1 "I ",1 A n., -4 - --.$ ~ s 9 9 ~ .
1. -1. 7v 4 .I. .1 411111 41,4 I 4441. V14, I AA 4'4,4 d,11 t4 '' 11 1 1 74444 44 -4 .14 S,,l' '4 I~~44 4 4 ~
D.=4,., .I -4 "".4 d",44 n I" "" .1" 4 d" 'I nnn~ -' SF R4
74 = O.1114AI -. I I11 Ind0,44 ,,, S11 11.- 41 301 111, ,, ,,,,,r411Iin
A. 4l.I 4 4 I 44111 4,4141414 p1 11t l- 5l, "" N"' "I4 1- I. .,- 1. ." 1,d,A 1 ,4441 414.84414 4i- d n - % ', ,I
l i. % Y, I ',114 1 ,,1440 4 .4. 5. It- ; d' 110~ 4 1 .I 14 11 II, 4 11 1, 7 4 . I ~ 1 14h l1 4 4l4 I h tn ,, 4111741144 i . I L !. ",. 11- 111142111I4I .5 45',l .,, 0l ','1 1 Il K C :.l. "4 4 u4III1

A IT 1 A N T I C_ _ _ _ I4 4 1 41;, 241 41 ,4 11 4 ,4 t n ., 0, 1 41 11-4 4 Y I7~ .' I "1 I. . ;. .i. . .
704~~ ~ ~~~ ",::"".40 .14.15 4l1 1 . "I.~4447421ll~ .,~ I" [".h,.Il1I144 sl".,.,.i. .~l. 11444I I
d 5t 8 S l 8 6 . " 1 I"6 5 tll l 4" "07 1 4 0 4 1' -I 4 4 8 4 4 4'. I t I L m" l I I. . 1 1 1 4 1 4 1 51- . . I
1.I "I 5 -44 I -155 5.1181 h.14 111,01 51',Il 441.1 I I., I, ., I4 '4 lsl p ,,. 251 I
414 "'4444411 *," ,I5 45A48- 1 44Il. ,,-, ,,,,,11,"4t .1 7444 ,4 ,;,,l "4.1l I 111l." 1' ; ""lI l.L
F A t1.14I .'4I= 5 41441117 11. I'll .44., -%' "': 14 .1. 4 2 n 4 1.4-4O4 4 1 I. -I. ., 1.1181 11 '1.l W111 ,.,II li1l'1 a,, I. X.I I, ."ll1- 141140 4.44, t14 4.,r,,,,. ~ 44l 4.4114 '4 ;44 44441: I.IlllAl1 ,-,.4. 1.-, C4 .14 441 I." ,,
"411I.:1 ,.,. ._'JN '. A7 1 N' 1:1PI. ,71 1 -." .4.,.j. -1 -1
A V IN I.1 AS I.4,I.1 I4.4. : "' 1l4 111. I.1n4-11,41 : ,, ,-." ." Il- ,, :;,:,,I,"
44441. .1. t . .4 4118444,14 I. 4 44 4z0.,,. 42,4. 4,41111, 4114 111. 44114.44444144 4,,, *44,11.,
4l4~5,l~lI~l~llI -1.11l~ -411 11,4 I.n 444 .14,, ,44 .11

415114N4 _,,112 4, L. '" 1111 ' I I in 1-411. - I .". r 44l4 .'1",11,j411-I4"-4-4 -: i
-Inn ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 44444h741 -1111A7444.44-1"-48 ""' I- "" '"


PAGINA 16 DIARIO DE LA MARINA DICIEMBRE 5 DE 1951

Car l de Matenzaeii' d',l*r Tele<*.,''*lec-' lleei"c" de rV dec d" 'l.
Ante Urgencia hoy la amiga de Policar o Soler Informan ,obrey planted n a. Ceroel de Matanzas V 1 4 ee en eerede. Cdred El DI de-l'- Edl,
eccelc ele IX 1. 4J.6-ice d e1e dic.qc idec n. l Celekic -A, 1 ie De C e c cece
E etc del Negeelede de PriieiIe qu seeelbe rlee a c m e ld I dele lece or aec uea I die- 'de icp, d ecl le c ele pre cqv C e e epedee. re uI Iuad re nlieaa n T ld cti ie' e crnelcr ecel iee e keeidc l l ree OceRc Pl o eltrd. deela p ene eel.c elbendeele d eb le ve ec de e d c e necec edeca See neceleele nel eleleeor die ee, lefec plac d lca c i gecl le l cleCe V,16 ee e eed emeede el --ls incal eprereeecden pee eceen Se dbaneie dcl ped ci elede dc len ele e lee ete dedn ee r Iceediebbciesr.ee C ed ut, a Filey en ca
C d d D ic e d e e e e e ld edr c clten e dCera l ee lc de eee e, e ceed e W eld c t r A A e d Cd me t a d e6 di eei i eie ce e. e e e e e e e. t es ue d e d lee Lb d eee e se Ie c I. Lc rde e celeciceec C.o aie ceecie c raicc l-ccdcCc elelee lee elec Ud eec doni. ,boe, cicedccf el pee litereeccc d n e cc ceeRianlee dc PC. d e c laeelici b u ,enicic eced com cee e bc o eru meeeneaeelcie. -e eeC ine encace m eOhtl. d de e. eo ictiAnbl cln e i emael ne ped iceict elpnliuiayexlm mnes e a. Clei eehaceeerfed l lee c aldedc Geerneecls Pr icale ieceeiie o eeeedge el. lc e lp I. lerceC ceclece deIeer c Ccl er e cee, el d[liee de -ecee .cd.I* c Orlendp Ldn Leee.dis e eodr dnde eeaeeicc ieceest~cioeieeee.ele
he.ee ide de 12.lee cc decleeeee ceecceee dc .ecerideri cc
cc dccmlcilie dc Qiee e t- eeeecee eeeelee de Meerc ii ied l elad I.\ etre I el ee Ic Siere ccl Cliee- i-eecneicee Seelceee t'cenanicee ncr lee-tee di. 11. j. ceeMa lee cel"lee de Idece
qeoc ccr eecn eec m ed iciee rciel na eie un elec e rceta i


1frtn6o para sted
Th IC dn0 We ene Nd.,d II-egnl d Cllniai. asto


quehaanuiodosdeGd d~ c EL dNC N TFd O CH NE
H"Y yt td 1-s 1dndsrdd

Chsneean semaunan bcr dsoiz dcn is


El. bujo descind e de s reise seId o


Psdrd sec den dS CIC~nE del ran Fran
--a Le Coel, dlun FdnCo Tdn la idn crmoz cdd e
Eun excpconl d qe s rvite i od
qu h~esteio, inveo. H NCNy my CHANsELprsa
HOYa us ed n los colccine deern a

estan Leaqna son
-t apCer indispensable su Viit boy mismo
Vestido yE Zapatlviabes -isqes poid
VESTWOS en ind5sirnos ye juvenes Vesidos, en la Tercec eo
mssfsdeloB die dlGaein, cryp de Sclip y 01t1m1no en colores de gran moa. Pe fu nest de Cdnel en P en fut Bd
TInSes: SI P Sti tn 12 5 on1 e
.Kebajadloe de 12.95'a 7.95 Hebcaadece de 16.95 a 9.95 RebaPadecs de 21.95 a n95

Eratn JovenL balln Teen. Age. Tercer Tio

ZAPATOS die San prlnrSpalca marcee,
entire elIF, Oarisee y MIller, eI exquisltOS
models Ide lat uza tala y raso.
Rebajados de 18.50 a .95 Rebmiados de 27.50 a 18.50 Rebajadom de 2075 a 15.95
Bebajuedos d~e 33.50 25.00e4
ErnTercer Piso .
Ya est en El Encanto

su Arbolito de Navidad

modsPedumes de (HAN L fallseI yire


Venga kecy mismo a .teg rlo o 5e, e mis soleciedo de oS perfceecs de Ccinel, 7.2 ksatS 2000
GardenIeee de Chinel, 7 's. Boe dcc lIee, eS evo 5rcn perfumce di, Mailana puede ser Chne, elee 7.2s y 2400. Cae do Rl., 75 13 5 se 200
Leosones de C27.50 18.50.0

demasiado tarde .d 3
Veslido deccC d cc Id old brpcad, 130 00 Vesied de cockeiS dee le e ncle Ee ic s 85 00 n Ab oVesido de eoeeeel de Seee de sede nere, brocpde, 45 50 Veed dc 6 eel,4 iS dc icc&,,e l 5 ncst cQ .0 b nesiceec dc be llc1ee 57 50


___________________ Predtigie 8U8 9gIal eon In ediqueta diatIngulid te EL ENCANTO -

2ECCIO FrINANAS 5 deDiod C. 1951 DIARIO DE LA MARINA Pigina 17 CLASiHCADOS 2
ECNDECANO Dt LA PROISA DE CUBA
CIEN AROS DE VIDA SOBRE EL MAR uena perspective en el trifico La Clasico Jo modern
ALA Noticiasde .stn N D A RZbsnrillantemante

maritimo con La Habana en 1952 ter-t:a-n

C oM'.p amnfa Trasaflantica Espana MNAI nuova coloccibn
.& a poicl6a mas ventalos. pr.a fracer alvialea p gua. N A titlcriii itevoA sert cios r iicreiieiltitrlin Mae agradable Iravila ean su vial. a ESPARA Rad S erei .pveeal par oros. Coiflielo e n iiocibarqoiue d e aziar
ct NW YRK,'ORUA, SNTADER DIARIO n E LA MARINA

x NEW YORK,'CORUA, SANTANDER B iCRONICA D[L PUIETO devia aartilio*"
y BE LBAOac arc a BaresionA 10trACt0~e3IeFPr Peres lerbese r I., dv p Muiir viisi.bav
que hal salido ya. desparhadidp psar EL ALCAZIAIR Ai Su a, r"wdsd"r ii~sivvirpir~r vi ryirsA Zi Ai R I. 624 irvarv i n 1ipit divii s co i Vapor "MARUES UE COMILLAS" Ene 3 Iv camps de oda Espaia.Ei vreitovrauirivv rly I i d i v d mpi wilita-completar mil, esperan el el, coslad. e tmec rimde -W Is d. oiln I tscdcl ari) 19.12 vun arvirm tde tranlrFiladelf-4 y l rtrid. .0624 o aHbn drnee Porto do .,rgA y autmmvil'it. entre
a TENERIFE, CADIZ y BARCELONA lo meies pr ivi.Toseda "^ "DLO5 OY db Y 0rSa i var0 DS ivTS I,, ioaadvvdsiv y desbs
(Via Sari vai, PA.R. Lai Guviva) dviidnyd rar e mioimievir dv tsan ri NtiKAMos a produce vI balance y i op. u n nuestra baA i is hi.v da C1,., ricullura Cabind di itr. d da squ reenqethu. bun ot. t ei mpr n ad.p 'cilne
M N "CONDE DE ARGELEJO" Dic. 24, Catorfili hisp-ivesatsa-eivrs iA--.a-sear-vsr )dio do 202 buqurs m s pAderena,4iaeiavav bd'qdIp bu I on too 1.v laarriband a a pur ei n u o rr
et i i ytt e Hacontnad y auma e ch'unimente, con line,11 1m1tain am D h lanchon serli' tirado por Ill'
*""CIUDAD 'DE CADIZ".Ens. 018 ""t 0 A rivdo y 1;note etroicg6a 'apialsi
eeee* clho'aione un rne pe ) } { j ] bb rmdod 24.&= 00 de o s rS, u ors deo pdd do oe t nr naOa mpeAL ego a ]a ca pit al tic d' mercixncins 3 lne recwtuds'lan em e t. it ll e I illiam G. 0.
(1 No ha escala en San luan norteamercanlvsvvyisempssd es- dvad ar.ar mevraos yr vi a ar iie e vdsd iv lolaispava heaer vicuia: r sps- Espania ci Dr. Rail Ruiz r e acisvadsd yr ev vvv v ili2 lnoisA1, dvvi ejviva AIApioyiiciiriuiae recuirdd a la mas anvsuivsvrcoarti. as dI.la t cne Lyo -trv. ha eda pira niivt ,$i Iisvior aI,. havdida liaan.v. is.L
lingalsparolayvs i r v S c rnusuntosar sr evspsNnol Subacretario e Esi dnm n, s va-te ai vec ia iicsvi livivie ia a i dicad
i3ac11a l ofistid vibe Prenid te y directive. -p.Nisobt-aIsves alos-refle d da d m rv del Real Madrid AA RD i i nre4. P-En de tiunapostike ritiue"a, iedebe --Ii chinel I~.P"AbiliadeosA, Is coniConfort, Seguridad y E ilrn ernab p redidne e dl l,,r!i.suD, ierivaro dei-Ev de iv paatll'r orsvfactorem quoviv e l, u ia e -ir lv p alm to,
CienAnos de Experiencia Cub ,d bakp ildARviia Par- v-idianu s 'lireri E ao presentan conieciincidacontririviild deail iivt Cly-ti.C .yper.eli ma)yvori te dra.iiii ici. halifire- lCu ibDr dv.a61 irizv lerniidz a l orposible i ay rincrii netia vi alanv, r ,coparirad id vp rihailra lii- a ria iv iviiiddyr ci.iam m fur pu
n ido ilm 0. d'l. l stcindel N r Ir, nmo uerferir l' e. oal"o pe hy hr.seu no m
G ARCIA & DIAZ, LTDA 5iqul.ias erspila. parsFilpirna. r m u e i: mtiean etrafiraban ("n10 hwpi!l i nde Ia fonha 0
El raw ado ewomvrial entre Ep~ ldit ersnat e ln~ urohhnrysga lsif r hrEd, ado GC . t n Avenier GOveavia v ilav, iv haarimsed a vumphr. te iva i ma.ir m m s !H drial i v 1 11 i n d m
LONIA DEL COMERCIO Centro Privado W-8650 r i-viaiai iii ail an 1 dm .er- sarM vi-ae ili ""'" vi(iar" "dei ei a vairia nca riin. adaiid &m throw .1,pa r oa In bLA HABANA ,lam1aiiaaoii .iniiei. ias lioy-i-a .d.i.iaIvaipoirivi,Iriviri,- (an 1n-dn
biia iirc a irtas e einai iai in iailr-ai doi d ca i ba. O .r iui ve ni' ri in,'" b ivia. di- i !,ava ii rinvirrn nin sIt I. a vl a la iarvavc a ri Iirv '1 I i Iiaii son dot Ii'I"v iny nIv Ii
ln__grndr _u irvasfobrir e tuarin va rni avrlaa dv i da lvl i i in r sigarasy T r l. Cvipav. ia: rvaiiiria la i a m' H1 iiirod r o ,ir.air -is lsa ,r lpiiv n riviieiraiv 'a.iimsiii -il iEXPRESO AMERICA EUROPA c"'edravr' dv slaledsdv. Para MiSidll, ar iavaydbai- i--ndiirv i r. ayvrad eia S-a is
Rvsirnals it, uy ni dia tila rn Cin vI iv deiiii v da dx Caifri nia hisie La )I. EFt ~D N SA O E A O ldin ing. so celebar.o nAt drid d lafacr. maoIIepaid tr tln I lo tain, ao r n-eu,,,tx d lox pe- "An l cnl are, Circles. Br.,
A 0 E S D unL A S a reunion do represientAntez Idi to- de .5O metro de lArgo qua le ejstar, nciami e brelo, prourtains do 1.L v. LaB.UWe, s lltpmo
1d 3 soctedades reionalesi d ala- conruyendo v iauguroIn l diyea 41 a ia rr a arribar a nuesro Envios d paquetsi de: VIVERES 3 ROPA. drid, sacvndns orrnavvvs rdd-v raqu p ry r e iaeli r ne ivas v a 4uease r e ercv av i i rr ivn a r iviv, -11a1
SERVICIO GARANTIZADO r raviv-dv rdas y srchar as lvs laz avopr.y a bqvuev dvcarg. coyi d ipva.iavv Ar v aaiidvi vandcov lensaviss. Dpvr aaia vumi
Tabinn pvr ald b eisays paquyts dv TABACOS y PiCADUPA ; dr hrmandad entre ellas. I Puertv are de Villa Isnerns a inu ivu virt yisvvva.I ra-i r de omercaoaae d doamlilo sirn costo aelgune paa i dl naestmatano Et tasiletro Iansable Cvda dia y mayvr Ia lvmprlavnia r arvIin ai. n s iada uin rv viv, d viIf avvivnidos pra vbea van
I ln11Cdedv e yr sImpracaa' aU'et r aisri" va lvintrsI, dv dov1ivy]iislreni-didiov par ins buiurs i.
SEReVICI RAPIDO PARA Er4U fit ESTREPTOSICINA Llegv iiy asJerezItl Ministroide d estePuerto airan dv Alviv vpa- savia imrat ia. pr lv vue viae avie divhav. rrrya hen irvnslrnsdy
PENiCILINA 0TR0_ MEsii&MtNTO Obras Pblicas, Conde-dr Vallielano. Ala. Hcen escrv la fiJa once grandes iratenci -aspvvil sunque pa prs' impvirtanie cargavenins d mercan
Pida ikformes a. -vine, con varies tecniens Para Inspec- Iliea6s areas internaclonales. Va %Jta adopcion de futures tmedidim, quoe ias n jeneral. epecislmente pro.
c ionar vas numrosa ora s que eivserampliado y ser aunv die los mejo- i rdan. niivlar s econmla de i vur vvrva]menticis y frulas on con.
Commercial GARCIA y DIAZ, S. A. to for-a do-"i reta rEn. Elis r- vry dvi vnd p o sicln in ueytro puertov y pas r. cual avs- ivvr m
icepvl6n dijo Iue sus viaJes, nopon talvciones.v vvMol.vamrr.s a dipirn d r ad a s r
ApAe rti s I -1La a Ts-s. protclrisin t iy um eno ie Electrificiansli rie rrrnr a a v vi lorvas iao dde ro e sus ba P ara lendi deIa ailua die Franco que no quiere H-y rirmr Ia RENCE an nrati iaraa habar de vvi livad ,a i sual a La Habana. Sn represent mInistros firmones y clue no se en- Para la construccrori do 60 locom&.'Pert daard o e t ieC t e eeaie ul le e c teran die los asuntos. Quiere que sv ra electric espadalas. Sorn -' Grirr. Da/y _sa vansivn av is
a Aninciese an el DIARIO DE LA MARINA rnl-iyianaeivanevrpasl viii"Fiiiniaviio BE LA M ARentrenl irion nesnvv icIs n rcgidi vs un Cniii Oavii' Tin.epvri
dae, d a, ueiny uanIsinpe. letrfiaoealinamnt- ip d unlies pc l, amgte a tpobr- Ltoget nI mioalssrco d via lvo-rearsao pvsiunanaa- aila-arda yvrianlia alv va ue

ner~~~~~~~~~~o rutail n aimnhi.d el ba.i-pi .
-it rU. m"s cno de ni veo ti., s i. M' leopii 11 o dl w I .dr .I-u e
un loom l,uras c~uet. eslabra deopa. uedo. detr I-dio-uI.
-- -__ _ __ _ __ _ -. iramiaiaarav siasLiriaiorv vi- aldarn Gaaad i laruniair Arvsa.: ( a
r Is a i paraan e vani A n ur in em,, a ni vca. a in ii;,I.r rndla l di v dv r ia -ia. n.

maaviavadia-ivd Aeivadealihrva- vuaaivda sn oinr :ar e 0llg tit5y15lna~a a eiat yr lni aiiir Aailrar rmnemarde-vryia .nili a de iv. en vr -v4e4e
-in a vi~ lav leraains Ar anra ara n A ct inAran- va--. -;
ivv1 vrao a rado. ir nva id adan.Il a a -In "A EvaAiA An,:-'a .In.q i ri r'v m rin im 4 o, rv i m n. runn a arrn in v yr r ,E i A
---e on dipoi on epair,"I e o unow' r e --am IrlinnA--n a- LLAoFouaIErA--- .a pd resrdy a iim fay Anrn vyr n ivvvi iy riy a a .l o sm l s Lts el
vivaadn e.l ia.I il I m an ll. d "n iir s" olee-Strdpesdy las faetasias
--nndae q e i dr is n ai ase vi- I n, r rn q ua d. a ny r a dad

.Conviene~~~u ad. o Ina ei d- toe nt e E'"U om ai Tra de A Au t y A O' ENT y Alm o C tn0 10 ri u
avInv ia iiraiyvr tes os o n fraa-eI ,ua nr e arqariopInanoule i nr radl P'. vro a rIvu aley 'iHpna Aen A ov In- m d S LASBr Es. E
tdorsidmpati.a--dee .dobd ujomr ldivravrvri derq a, l v n nrfn.v.a.iravd avvo ie na ls uv in Iano n pu-errs o touy i nav i rt m1 ararr in Id av a vi. r V i a ab i N d e n a vi a r i va ra n v a a n idA S c

vimyns rs s r yvin d b a r -ar ia d lvay Arers. aaaiirsrlveviriimoarnn afryieyiiiPrirr yv van ar- do ci r J tc A outn arloe m --n' len ri n lsea c do) e p M d ru cn en apo Fn n- Idt e or oI y y de a m ion,- re odentede nstiuor aCnunrl dm ot smor s z qur eoreDr rpr Id elae n acn e els itmscb de l cs-an. saoh usd e nia a-dmnid gnv sdn g nt raeni ervrmp ile elued rLa riiHbaa ranne iFa- reirr al PedndaF a P sa el ayc nterio trie a Cronla iesd a p nresa-i bra deila on.sar n yrnaams "e Ai n d Is davrna menGiryva dp ld t-mpio, Ili p slilad d leAasy ds -h v-ee r m a d o mla oire -r de ob in, dasri eav ivrelayn oc la aees Catlicosc i jeWdo n etoc o nluer oritoNe torn; IHo. l .aba ntue a Nce- tie 1.Ma ern e m nopec a aS
"Lavrnzpvrm a s drid vn oaamn-inuadllntaan PeViCOadaNcv lYork,ihtsynd sidryyyica Asvrns bn. brSL dsc e i a Aeenn. a d C Aepn rs t. sr Dlysar a a e i vrajs vy l yvsy G ea irvydi nyesa cyev i de Ervnvan si sda Mar lved.
- ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~ia aanai n ap svinrre- A ntisvirie. vyra ane en hadn r-diAs ialdyad dvidilniiiiaal simta enes vraslndis vipios arrayihv v inn isevlalrv rre s-i L angvvrvivydihenvcvds rts aan ay slur1lrne-ni
biuass ae vres a lrvon uitan d v pOr y ea crz.r le aiana vn l omaa irvaydr paiir ydo r iJas I a. r nEdocio ve ve Isctura aprrln v Cu lvvn. r laso vil seirse i~a e do, rAyndeaionzi evld Cy 'n Fa.ev i, nn eeen. Amrynineo y A deC de I,,: na eir e arnsevl eudorlPc vm i-rsa r a d H st r dv pl n r ad nvlo vli dys ln e. vanieeal an aihev.nd" s e d .
-e air d v su n brvlmon-l anedd e iInrait mvi di y kailin vr enym- nvyrylrv ie y p r e i v e a mid R il atv Try~nn Aevisi aver siavinir e, dv qv vi vpyr DrGraze vv- Pall d icvrr Ams dv al v h ry I. py. cnv ddi n.tiv c L


ar t o u I on ota or a 6. o ble rn 4. -m" l P
in avyyitdax d se rn ievimna ivaes rilvi a dc ra v k La Rsnddeb hdaiav dvh c hsaina layPay Laybdvd- sCvv.
ivsy a psi T n -isyr pvseeavndiu nesi, ea A Grieaav e'vra ra am vinyl do C a emIsa i seavais

: e ,.r qu Ug aeselL 41ra do Clln orr a' s par el" "o l.rno do on reW isc .I c m I~ d o s~p r.1 exdel d-co d
-ynu rlilyiay. l ua r onllnsr N de In doctors ida d u le eana A Lbiv i a
-aana.dei a n a p Fra cis vd a p in e Fanc.e- iuri e A i do ay ra o e A ndi Jad -a 'ta. a va romr tvin r a ayd.s lieii raidi meelv iv Cvrvy aiv aiiiiii Seni. id vaP a ntie naieir aenya dvic.ldel st ueo Ha-L nfr- Cya. v lavan l ayvavam arqstoa ln vasaverre. I-p d a :N a lin Lw n dra o i-e nara i v-bar-.sab ria "iLancialmanIi arte
o a arin res a vanaefir aran ali a, 'a d a-a rd O t aIadd qu a r 28rvyna I avre li. tvieFan do s bl" s fdp nad ia tiFa c i,, ii,irriir nrr A.1ri.in ri ii-nq e iiam e inie l andriii SA iir nan.Crr nt.nrunaiirii N --cn m nearapaia. as ua aa iar a a v ra A tlava ua l e-eelr asilei a ead n rr I d PiIa m aa ar u vspad iv
-pa maraa. ala vici dya v e vra- Pannlerv ina dv leainnazdor b p Is trC h -inr i dv. Is HAviv a d ntar
-, r ivo dic sais virm arirveDy a i2. e par-alae in de relma r iddjyr a d y~inii --iirn h avv o di- l iuvi nI va ns :
con~~~~inarie d bu s onp raco s e r ll. Aert ntl.a ]rallsp ra astti e t c. l n o raof dart ar J la N arid. Mtm.a la P nn
pueal r is avan comviairr eivai niraiyarnrie ia i l d Iqe Ar iii In irv AI-iauliil ri a l vr ar yccidenai iviCvtiiv nI .
Cru t' E l liy+ Ilt I. 'tres i 'miee DeG as e-ran m e p u. mtetn abo l abdo "Bla b i". e u1-,, s del GAumlam ar. c a e. Anik ra Pa I a i An ivlrva .a I el nmv n io vuiai lnra I de l .3ra cain A,- r e C avr-mnriyivvyadidros p11,1 d nad y GA.i-l a .drIdi varrd. x lr- y davrvr an a o de yama.in -l -rd La. envll i cdrmentoewa I q, an Ianyy vlioniv dnaie .N w aaar1 a in y ii-k sv nid1 rvi Siva-.vra a-In vIr,,nvivadvav.rD.,Ga oi'y a ds arv 'al ra i vrir 'I i-in Drr li~ d"n 1aipIr.d .a.a r.n dl.rSIPvr indv aue ivvla drI.ilnafaie ls a is


-i.e a qundir. Id- Pnaue teri nad sdrvc drlidvav rd d d t m
- s~"PIn a qu oe e i ai I.t-r 11 d o 11,v o ,, a i he or mia 1H b ,l acua mdo In57 AIIac,1 do :Lre Jo e h R arrt er


En 6Irnt yi rytsliiii n I d on I e d ray ni v rinvaem- e arrvaa i dP aIlity -g nv-o ikla iro, yNeI- rt Gein. h i ri r u-yrt o arItrimdos quv ra da i A i. 1da A ial d a-a ia ad ,t i aa Pam B. y iana n i dtadvI ra.d. adivi aropv vnyf a dvA ravi ivy e(i.trrva, d atinladAq dv Ineas Cu aiin vip rnansq nr ha r s nmwrna va -any vn ra sdivy ini---. l i aP it P i n pa . p i r .a a ay nI a H n rlar vmbiK p- a ln LaI vy y arnis viEndiad l pird e ma n a elyr aim n da bqr ravlia r aidydyn v D.e v a tIl ipta derlayr p dipn Iavndvveudlesdrsraani-c ervsaqesvrrdtaa Nariaraiired
r yC alu aa In Flo od,,rIuA .nI dr t.ad m _navef.6 iig ee ndopnopeacone e nusto ueroqu dm? isaym.utr Viny Le l yya r i dmnvvleinii
-rptmss pnaqen e l n-evilsa de -oec aa A
F"_n_ ,rcsmet dlatotp or"T',uniitA ntLa G ofyra un]inae l I i oi iir.tan-a P6, nto o di
L. dmei-v-fioPry.virstiy,1 p9V111v'1
ejrasn asrd 6 bIrnre m fub i a l tifer Il odnh. 9embo it nr1- 'o-d5d. -nue doan a d, no oare E)-,3 iner-tor 0_2 Id id dey lo, hareros

.c i r r ImA tstnos v mr zicv, v pin s vrvsa de mnnr.n.dm
formaciones eveladas p bsie s t t D "rIoes paly rl oli
p n tiv e-. Ar rerlgreti a me.t lit. t Da inlinv Ge p ar urnd e ivy; i-dErC m & rdie rapo del ta g l a mr sv nvral, vi ta
tico mreresenn ta -os ue eyr- hcn d. nvl va ier anvad n mi to

.cur.dnmb.rz can nnrspe 5s L a virt06en erra In lafree TapIn
be.rm.y e nvIncr vmentyrd dv rIvairv d ibia hare CERCASLaHabna arael no e livila ,irtaiay rivv vava rd y ai-. .
mcendo avmiamniyv Li aarnn __ThIdhe,_Ildi d;n_ __edoel__ -- -aot em ri m y do o ereei n ae cs- pli, p- do 2.761 104r eltilde rse -Ide otror.sata a a nd rava all as d air n vd am E A A n i m a d-h-arpn ry dvd d ad d dvrI
,an, r.r uerto a onror .'a Ab
in e u n h uc DnAe 0 yPra 'a- rigianrdrvnrrRIO~- pas re i %,rmar prcgrarr corat dil "Aetr ovion .Iti y, 111 irm da r Line. rooen-u a esa ."
yvriiarear prnyaesvol-i r

119 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ lm too yecmlmet unsricoardtna IROD u'r,; ,Io o dem irto do sifi'ea ne.r' ae o E cmcopo'.g y- da va o !rN,'',,. pr
Vierd y d datv trnvue ino quv tE rleda. ra rvL, d l vi p O tan tes denId erd co ranvivraddni myradrvdva Auniard la


Irn p 1 u r l s 1t n r r n i b n ,s n P oHrn d .ilo,- os e rA pur o aud r ar q ueIt i a ti o eirm o D s fy inc.SA. ]a cu. 1. rt o p rtcdos e nc ent cad o el e ed o t oes eto o po
va C p dmeava ind 2v i adypomao:re el Purtno i e L(H n a. 1935.q Citru prmo d M00 k l ieyvno e l go mb
ynr' yydl prn'.0 vo eladadenii aavto-n'aarnI nn I unt oe l It trbcfld i vn v e c pr y1aaa.i r iv vn

gitr ssho r Inh a res e q u m ero cn e o n N ti h r l d" s n n A O N i E Li d--3.asym dneave veueve aente dealas,.L-v iiid Dni o di-v n nvar. nad


DELAMARNA le mnlvnylnyvavnavy. v di an plev seem-- -ilavia.vivii-vvii a. i larvA m tryd yorv la induad ii dlble ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ un" st ercenr peri It puert onbn'Id sris N coae V le .A Tamiens on reltrdo Pe to, um CaERCA d PEERLESSruan
de etimos iapur taye vlen i e narn mpe rriadd o ne l maer 3 -p0
v ea ruanIparne idela l dyrn id' Iim z a(c r ea viayn, iba erar a

d rnl i mn cir divo ioirbel-. dan ra Arer a A u rrra mi und al,didc14iseo innaan deAs a.raeia PiirteediIiiievnNanvinyl, Evvilneivirv.-Asandd leayvirais
119 iveAenaspiminin~ lvienearinl anedta. i X)A55 OKa- ve vepvtn eav ny r eivipen qvr Ia siris hnnrivNvyiimt vanriilv, -pnne-r a'dvmnamy adveaas Iape- o oon nese veln i. np asrvI a aI e. enln T rrn ttvin dv r. - -H OsYpy Id Airio v -I, r to" i o y',na Iy d rnyIIvlvlai
COMOA lieYERi ivrilsda dvtndauiit ItsIr .jy odis. C li a n i ln ira d va l iiid nlr e Ar!, I I r IIh1 d Il 1ai 1:s, a r I .ar .yIvianeie ns vno.; Vyri ryan ,, ~ ~mn rim slav I-v am ,i sniavala -i~nraiaa xenaii vi16n- % rxo ulONE
a an' svsiaIlaIiao ya od. iia
.,ao P I .l-iri I o vr p-
-n v,inerrr livi i n o ,irm it -P-v hi-iryr ri eh
vy'R A U S RO U CR P O E vinva. a eiaoro Art ,I ry Iv ane envy rn~bl yaia Iaeai.cTidi- nvP. piia RP vvn
III in a r1, -.ndi m- lay r r- A a n v v aaar vs i y

D d 132hti netrs ls,(hc d 01 19 s-c RO l #rimiadoDi, --vna Ta' tlint",i11P I--r


Pagina 18 DIARIO DE LA MARINA.-Miercolesa 5 de Dic. de 1951 DeportesYUHAS CONTRA ADRIAN ZAB4LA EN IMPOUTANTE DESAFIO FSTA NOCIJE-


Gansi eI fraanaSerrin Il chima
etaplaa ela NIP in

CIUDAD MEXICO, d-iacbrs 4 (United- Fi riclata rainctA Em,,i que Barrin an6 ia dAcnma elapa. aurrandoa hs omspetidores a ine
is k1letrs de ati trao de inIV caa dA Cicliamo Amateur a travb del csntro d Mexico. S arin, quien ocupd el primer mUac an Ia claalficactc ventral Al Inas I sun cuando no habta logrado sanarl ninauca dA Im nueve ctapas dAc ia carrrco n L"3 hlinnatro. dAttn qna experaba comenzar a terminar en prmar lucar para manten a nanclaa. een en A rsati ladn amuaa arrin Assina primer huareAcral a tchitlar an 10aundo uuA P1 %r,#jjnn Fmon MLopln. rn 1* rari d APec LtIh (10 P"139 A 1,10h Cuts Pon dicha cuin. pa a1
1. do 111101' iarrin 11011 "T fleMpo A l n a4 cita 10 lnltn. 1 4 1-. acusda Criapis lane 34 nra., 1i miuns p S ae34 ndca,


HE NNEs Y;L
esti tomando tin verdadero -7
cognac, porque S616 hay tin cognac el que viene de Franci y de Francia viene
-w/ nombre q/ue hizo fatpnso d tal r


J. GALLARRETA Y CIA S. A.
---Maanedrnnf.I1i ,n Hhnnn r


--Qui i& leridcdl 10B cgaridad SOLO e45
I mi cfalIfbilidadl #

- iEnt nueva msquina de alfeitar G llette e, dlatima palabre en comodidadi-.
le proporciona afeitadas much mis uatves files y ripidas. Como esti hecha de uha sol. pie.a no hay que armarltandesarmarla. Y cn. mu modernisimo expedidor se cambian taW hojasaal istante.je hoy itis mo este

portent ode a afeitada.
Li 5tC~flS flidedplia

de usia solar -pteza. ,14V SE /,1cerCf, A/G a esilica
se it,,-AZVL


El DIARIO en los DEPORTES
H i lzarra

S-los problelins (el Aloiewdarei
-l'asaari In miaia i n a'
FHapa W elor aiiI nO erL l lesi. CAMPEONATO PROFESIONAL DE BASE BALL 1951-2
Cnnmpila6n 5 iK par.If-pLARIO 1W LA MARINA, par Fan det
Por UAIiiO StCADE-S tlhast. dicembr, 4,n 1 sv
--- ALMEIr.AHF.S A stAnciu h daeliilb Alnei dis Pintelsti. soneai-icn itnipec ol'aiin oanG tsit.Al
anoIts den rnilla aIns impA l do.- di siguienie fApareera Cabiares y hay techanV 02I.
c dal-pahllsnauiiacn queel rilap- en quaeelo nningmnna pansaidoquitan al P 2t I
sdalalmaendarismohaase idocpara diiliron. uhn para pner ai ntrn.natacanalotrnparapo- i Mlranda, ._.2 .nai If
dnsapainataa dnctns dalagl c1ru2sea nrau a. 7 0 0 Nbl
Da us lado tcn maIsai npesimistas AIn, que A -kr b r a
aoapechan qua tond a ha perdid ya in que in- 05 que eriAdin a naliar n calma y r Serrr-
dn eSta a punno da perdere EnI nnar iona L tn ooinflunos dr. Ana.ismoI iaitunciond[l Iauchst ( 2 2nna' 3 2121
n qua auantan qua Almendas,.descubren reialtan lami- ush h 5 1 3 3 0 k 5f 2s
aI trataidIuna ahatastar a iml n- culaaguuienteselcuerpn daisarpenti .pa-2 0 a,0n0 n nn
cia reta aenm s 4 las rachas que se ron. r ce un pncn desmantelad, percIsate na trantor.2d- .r,
sumen y trAnsrrn n IitInaracio inl- nnsuaceptible de que desaparca, porqueo 4s
quier deanna. El Hainana lunnn sumnmantn trms- equipo tiene pitchers dn uyaclarc no existe, no l anara. 4 ,Ii .h i R Sp l2
tn cai auIaic da-habers puestoan niarcha Ia pudale existir s nmen r duda No ca presunibl -Ma-I-p .4 1 1 n.
cnnllenda. Es qua nno tsrecurdan ustedes? qun Siga dependiendn en psrentaje daaesesperadn Ta 124r275p3
Fue en aquel tramo dal calendarc en que Ina herpico del branzo de Alexander. El otro s an
fanaticl y aliunos citicosa declan que o con- lunc reside en In intermedia, La lave de Ia d- iaA 3 OTACION POR Ii as l
f accionado par el manager Miguel Ansel Gon- fensa en el baseball radIea alrededor de a a- A NIENDARES . . . 1 0 0 0 2 2 1ousda aiuic i t lmpnibia qua, IFNFnUscOS . 12
z e n er unline-tip, sino tin congreso inter- gunda batte. Fx muy dlflcil o ca 0ipsbeqe E F E O
suional d bateadeas ruidos. Pari el lila na unan nnii ioja u paso ganador ai n puede h 11ic 11uhriitsm joric s iiylAtennll conju in- ma tenrist c nr onaEdc%-ialimpoitancin Idna -- S t 'sitA i li0 icl 2.OrtiNs
tou.uuic ud toi o i i--, rit l han 2 2uiiiOciafuta
In enu nadnoalatnha de snu icnlns, con pelote iiui- lnkleuel a identiriiarse. Wiully Mi -nr rIir Cinoruul luirur rb Tha r in h
,I lIelno que 1tilne 1:it p- (it? desetr l InhA randsAllho t twno jintio f a la ranlt y ensellui- Twobie QQ M c. Odo ll.b- :
Imnpo u-it pulut inv inal. De1la IVIah I c ell r. dIt- eller 11GrAnt, tendriu a Cui Aresob acc iak- y 'uluhada i grldr ,dcr u lirhihc-ru i u: lls.-- Murura cu Baaes
orintu di-i li-tiunn, nun es ycc3. u-cui ElCiAlusttnccntueccrsiautndci nc- darin Ric-kent 1baa14a homeIna an lliaedapnaar nnnco paaacaa daapaia doa canscias an hanacar ais iuculn-a u'eil-u ru-. i1 u- ] 4. Siarulnet nanca
cu-upi ina cananap an n astae admend oatpiita aacar aael rraenorenilpnimo Silin, con inuda.ri en e2rcular-oI.tHcAdid.halieL primer Adrn d.I f de h sall:sRoche a tP-s
Iecuearln hubluI. scquic -c u-r tan. recienie e ni u11iuu 4 lii ctccin iin hplanil. n-u ci Rickcrt as cata cacar a. Willy Miranda ale apera para feliArle, ranIa- Erank canal .sera aa ass, iild: fnsrn .hai siluu p1- i- u fluk il uu 7-13 issnnl a i-yy u-aua
quoIc adi nuuedecube ln -crduisd-cviinta-.Den- eiuu it 0 cnlxtrarfern iCneluii-nmindc-en- ahat I teacher Nobleaobaarva.1lcinatnho-,l.auia indaviaetaua-en toJardinec andaticana aiuuc n1, rduirsru nb 11- ,rnsaflra. a-. tav :c
pu s de algins de aqu16s dasafino en nmacun- ayos prienns, In natural iylo terrible ) e s a.qu. hnm. El aepirn s ca Amnadu Mratnrl a1 l -il-ha-ul anu Pur it"'Musriomade;BlakTdigemf
ian inn pniniecsn auccnn ictahan, ni tilde- sn A nnsqu. c Willy Miranda n a aa us mna. Padde is i-na: cun uhr Mc'a
hasni tinahanala a-s, ni teisinnaquiiere- nthnder calnininrunrdc isds Quad. fl
tuniaptn pica aniio crn aailacdiaa l unifincuss. pmxpnfla triceram aduiaiAhi :lanmfrcsnui n Fd U ha de Sta. Brbara, Am ndESTAr- ELOSCLUBS
danspud, da ruilquira da qcielas catntctan s general d is'n- experts an stan ruetinnn de -u.
qua largain n Is Tres Panch sacnn caresnlaas baseball,-filqersMa trvRidclrt ncL .an ipcau- , -AANAiac. .1.1.bo - A tin
y plaiderasI In indicads en apaarincia seraIle- gar Ia primera base. Sohr tods A fun sts iunan- 1 wNXt .g.n.omm4j-pAn c1 a a t us 0 ,
gar a salon e taIqiuillan d ese club y empezar a doifiene qua decidir con rapid ai dabs aalirn i ALMC Cia i rr,0nC1ENDA0 4 12 12 ai 4
repartir a dicstro'y siniestro cesantias, multan y quedarse en el colin. Las salidan en false de .- - - npasajesdn rc rcso: Lareaacidn del Cienfue- MarvcRickert para intentarilacapuc a dapc- -.'alaa-T-tn . . . 13 16 -1 a 64 54
fas vinn tambidn. Hoy din no punda decirse que. aS n giblea o da peIntas a las que a estaba. a Manteniendo In tradicin de ganear el dia cuatrs de diembre, los Alacranes le d Ieron una sobe LOSPRIMEROSATEADORES los Elefantens se han oltado a batear pe ya punts de colocarse e dfensor eI l intermedia. rana paza Al Cienfuegos, blanqueinolos por iptiLa veL en In que va diItemporada y Con to. a mis vece at bateC nadie puede poner an dudA que inegrcn uc is han ecstads no porns desatins a Almendace pnaJUGADOaEXuyianLUIRSqn- -C.aptCon iA-u
elec perfectamentc shampionable El team Claro qua nadie puede pensar en a remisids da respal-andC a MarrerC con un margin amplin.Hoy renfrentanGHaaSYCMa.ana I. Cb n C An iS. xr~~ 15t 3 352
quea sIntaelcaspatdn deaunto do lan ad rA Rickert albanc, porqueaonsltrsaspecsin s_.J.-----.-. .- 123 iS 4P 12 .3
de Ia talla de Joe Black, Mc Clothin y Ruthr- dJugador excelente y porcque a nbn da Ins batea- Conrad Marrers reverdecio s- Pr RENE MOLINA 1as camsonne c e Mal l naoRD ble Cienf sgnx .7.3.2. .a 322 ford, puede ganar un campeonato criollo, Alo dares ma peligrosas y oportunos del campeo- laureles, recuperando ci plena domi as s1 d mases finale de ca pA- 2, ND hla anan .-. 13 2 1 .312 meno d odenr sto cmenaros l ierfuc Dta.- o -it I Cenuegs uu R crAlmssdasa .n . il7 1 12 77 12 .319
mantc da ardanqc aataa anmanlarlns ul Clantuc- nata -* i da ana facultades. para guiar a dominando Ins dos piltherailegaron s i hh c noImados a Padss ar -F.Pedioso, Habn. 4P 14 IS 4 .Im goa SolotIene un smbdito montado an el ptro da IENE el Almendaies In su viacruci s oro h is Alacranes del A endares aau haa el supal mo Marre hahia A',c.6 hab- 4 Cn uaure. Almendas 3 n6 6 1 2 .3 laa traintn al gatrav Sam Nnhla. La qunan prlema Ian ae com los expuestosI niade pnr 0 sabrelosureAnsperecido en fly a Sierra' pes Wi ana n cladadraih.ra.asdJu- W .o-s Almeraes . 23a c n ccaro que decir quelareivindicacion en los prrafs anteriores, pero menos di- CSialanBa, teatfechaques nidconvir an,sur nscril scis E d h r ntado1R, lnia12daAaica DCAmn-drd. aarn - 1 4 5 .286 da ls paquidermos se ha registradosn am que n vulgado quaIn ,crisis de algunos de Sus pitchers. ati dosen simbolo del almendaris-na y Rickert destapa enton rs Eipsaaadcs-ahadciaaPsd cEaau -1 1NZAD 5E4 elimhia da macat p da pucata inmasan papal ia brecha en la segunda base y as indecsones r m en c tan eaps cn qur lc qi p f n rermi n iapor etcenrri hta s 22 cnh e sre e An Hab1ai JJ. JC. G. P. A ne. IT. HP.n1b. 3b. Hr. Cit.k.1h.
da imp ntancia Is tsletsros de a Inmina verde, del mambolet Rickert en ]a Inicial. Por prinme- a hala dais ia 6rdenc Ar Frl r-up, ict, -an ailea 1n I as y, Maruanu. Pir sa os nncra. .- -Iuaiiguan drmdsar.cuandonmeans. n bra, ra vez en muchisimosation, parprimeravex des- Altuamdac,-u rc da 3 aral rcudp np asmp. Irrc- guelzur uc d nn .abalapl.Sinthe. M. 7 AN_.___4 Alrm730d12 22 In
natn ltnrgo. L, ui sol que-n a 'resu- d que este pelotcro se gradudpprofesionalen dodiricmbrme, r cu lau crpmrnnd i e --- .--u(1.8
ccccin delAlmndareainlege tnmbian. Qna, i nba, l cInrRodrigiuezan maiestuanIgratdc de xcpiicc C-on sI l r itr u qrcub- c4in ru1 92as r5 32 3 u2 is
in deannochesatunavind.'cq- Ilhalo ti in .1bsdC. : q n1.nn:-ctaer I20 19
a 1,. one Ariltsa ac-a 5aZ ;-2 Ats714
n Ics torne s l ollos hay magunns juaadcaen n e sAcs a o Aum i va dt dre" krl 1 i -ota at a cua ro c n s Pr a M rnlrtm H. 9 0 2 1367 21 22 4 1 0 11 12 11 nhetes deo dani m ins - met. ham .A,, o la I.ig Cubhooa Cal-m.t 11 2 2 1 1367 38 1 1 42 5 2 17 0." IAlmcncdarea gan I p ,c nclpitu.c Landu c qucfhecen el ltns caicruina previl a miina a- ruartin adctpsrinerosP i"-s.e al-pi4 i -cc 3u2 a 3 0 n n,,m ,a 0 H lar~m ami 2 1 567 3251 22 4 3 P 1 2
anuasslninsaiirsasenniidt dfd.d2 -a "-va n aa a ie EY iasia.11clin- sus proslitos s animan 3ya s acn s les sita an cueis posinnes respectivA5s, cc cadaIa Ac r '&r FgrCa 4 lio 9,23 At A 3 A Vs 4S
crean, en presetnin dal lre t de ln maldita anrah saeguridad de que o endrAn Alternativaspar- Pait n 1at i-rs i-anHt,run -aIn n As Biack.1C73non 1",22 223 1 2 374 La ilusin haasta ahor ha durado pen. Sin im turbadocas. Entry sans attrta-aretbjl que pa r A, ral pdiern c a scx sldt 1 r r 11- da I tr a s r atti nH- tais dAe A .5 32R 5248nU 11 32 31637 onta l acsirnn acia min-,A 2-i-satdin tisn11puicu5 a 1nnnmnaadalpaadsdsmct Mara- 5tin 0 103 42
p para raisar fa estadisticas del campen at, decdich son smuy pccnn, han queicantor a Hitr de a -n. acatarce el total lasram.bAlevtastrults nguimda m inin hais ntmsut ads a m araqi e dia H I utsrmenEta-R I I LE. entoy par amagurar que en in qua ac bahrec i- i r Rodriguezy p all mennsnPinextinguible Ta- paY mar1 .neta -a. baqten aa left qanizare ag wsin i9 s habian dtiplimad Is e uer a-a TRIPLES: H rin g 'A,. -.ta . 4
do d temporsada el Almendares n ha ganadn Ia Dandridge La garAntin tipn pateanta nI tsuunca, nuirenhes haniiantan-a claporaennerrilon yvOrtis hnaholleres muAencas ipar aarnle ma. DOBLES: R ethr rly, CabreraMI.
.lques sitodeavet uuprraInpAa rmlesa -r ren acdumiants a las maquinaa. que HITS CONECTADOS ,t Joigese.n.
tres jueAa eguidos.En Ia derrnta que recibi t koff d Hctor Rodriguez en arta teanporada ha correspondien cnuacro de 1.xA detuv o proms I dIt rC el domingn contra el Habana y en sa que pade- Rallads, eilAlallccds alas ui hattuna ha da- Rh Alexander,un. ua vicenta ts dzCaeTnmr a aa d fuar danruds sxrmesnta illaursa tram e ha CARPEAS ANOULSDS S Haas 12- A -re },. c6 el lanes frente al Cienfuegos, laallnsAcid arendido hasta toirnarse cnal innflensivr prnsto y doa a CnnrAdn Marrer m a- Iambnra esa imovcha1. ta c aTur m et s tl-a laca ps as -mi d SaA ABASES ROBA AS: Ca Ks azl- lucid masa vulnerable y msdesmoraliza c al arma Int cmn i el asminr q de que el in. aisradn Ia msrr locn Rodrigiuhz fu lnmudc a u r- La accd nc u dirn s aa.trs PINA DOSRECIBIDCADOVanCTDOH i6 que jamia. F'red Martin aest MUy lejOS- desi fielder que nunca. ;nunca, tirabamal. asit ima ri d nam n n n a c trp i-5h5 nfBlack yIl much h t o uin is d,- i s uacsa da A NsciaL forma. Coleman todavia no ha podido hacer Ia trandonen Isiaspects ciertos parpadens queson daIuIiad pcr bun Lancic l rin- hr1 da na dn. i da 1a r n a cnr mrnrlc dai latd mpoadic cruz.VicenteLopez se asoma y la desasoman en nrns no llmariannla atencin.lon que sen t a Paat pscu. Elaba, yCan-.arcnshabi rrib. d.iiad.a Dll s- international, irvi Aa que todo. el actor. Ya el Almendares tanpocia logra fortu- acusan un grado de anormalidad desconcertante. cm. detalle adichinal puada dexia- Ia p y snhnun haca hose fpe umb- aic nculados de leno alautomovlna con lo saelevos del joven Wipoles y del vete- ctap aa tan hues pslctrcs qua Is bcillaataen a ca sisc conlId l ac dona era avand el tiroasensacion I Pa-As i-a uem ae Aispunlecac gunmaonro-rano Agapito. Rubert esti convaleciente y al auescuela h Ilegad -a obracGapaieciaadecu- narn N ar lttihm. prelri. l prac s quhan rnadsa meGuanjil M crrerq puede pelar y pueda perdu- fisa. El fantic cuiban pudsedeconcebir, ponga- Ida tnd. s sa crgltradsa an i qun vael ant p I, hiau mal. In qn de ce a lso s al usna de aoha aarar cmonperdond andvIche,peraanaevidentlque msaparaao, qucualquiercloche All caonao da campeonato -m r C e r dqro a Hbnqabpar ean no las Itlene todas consigo.:. En media del tremen- de las nueve n disparen a las nuave y ppco. Pe- -lrente a alarrero estuvo Joe Black, a Marrero anclar on segunda. U 4 dns L ah paca tnrmac cn do drama almendarista, con el club an el ad6tanc ro no concibe que lijtctor tire eal a una base y el hirculee de sbana ostuv 23 un brlet. a Willy Miranda y in tuboy eo d e mquisaam padacapaay jus legiones c partildaria nrando prSu sal- Yo cre que para este campeanato H ctor ha ve- duelia travi sde oS cI nira. pas de lire daeM a-un Pnibala r l errnauci n Ice eO.achtna yn ________avacifin, no hay In toda III Isla un solalamortal nids bastante cansado par )a. labor esforzada pain ~ocia" -S,, it I,.,hohs ni-u- A rI. orr- dm c- R'ra l.a c uang
cupuede tenerluaidea,niniqiqcuaproxima- que tuvrquerendir en la Liga Internacional c urH e lo o pirn trino- e m ri ias ht i ra iupusado a k i Haucu euin ari-.qui n rrbosu omrv -. rnm. a exdebid yanta cnucia.da d delaep A fetlivainnediaus de la novena Y csai c i tl-ed lasen cucidadaesfqu urutaun duHu II '- Iri'n du ba u bn'r1l -sshmr'"'-1-. su m .101icc-urn ,tu -l hr crm r uprt- dcdnauscotiratacra
en ques refl acaIa scgundaatie. Un dia I lAbmendurec y el a l mndarism c nAri i udr mocinrlnu.ndu'i -t -nnird de c bamb a ri-ci din G clru-niuhou Ia.ri-.GsL.r edii eL1denb i ti ru e- u c rsera. aIsn aotimrints
-lN m nde I o i Mal oDia, desd, dond., h 1-11 o nion 'c o k1euaa rm r 1'.t 1 o aa p srqe expriencia que hal requeridn oirmF f., a d nue ta I",! fl tde Curswlc i l o .-,, 1,w. rpect,% n.1'. ambib&n 1'ementom pi(n1. c I.,~ C, b. cook el ma,,no, n tu-slea del timbn menn% afortu- 'I lpi ,mt- xalln i o rs N-out i, "-despt,6x que "Meile o n .A .d1 u ;en rom, s mCn s G tlezy n mr- de drivers que hateiI Ini d ndo. xi spara llegar aadqhul-mo
-- ------ ---- ---MiumA.ndA.lito uhit ,Mattojansferid uor IunsuG nmpn lack ,ia ed.n s- lonumpusTod, elins-Sc n.cafirma que pracd'Iprn

i d dp -'.DA oarnq-e y- s a r nt-n o dbe, logicamente. at eh eqem o igos sAem mnn
"'prca lrent ic S,-a InrS de rning e ic-drlc a uan hircsuacuuuucrarci-cmn C nrrrc D nd icn- cuccauluncdurcpina crLmn dic aancac a ancartinucMic n

C I ne 'ostainyalsrQrfT-enN'n i i 'l eylo lln-oA'unn hna n-I-np- .,I-sl rdpilpex M6a
cioMsrascc rucnuemeicrideup-um.ccdscn cp'r, cic'xa Asa t
sacemHencchmi-ta.tsp m i-cmca ac u e a hc cac m
Prodiicesc mmndedlasnmayoresnrachas drpa rtidos dc radIclnIuc cur1isrn iIc-Ac

-- ---nhs--t--ereasindcur a uusAi Au- ead ucrcris cnarisinm-- - ------ --E araurxCynot c rier tdv(. c _, alcat 2y Inrc nsnhi al
Maihcctiisd ix, an por 1 a Y i-5a 1caur 1,
calle derecha en la-Ucanclia delnPalacio de mlos Cris sualkt luctua s-n nl c itu antca crc -instubes, da ls
arcns-mhdui.p inau-in M m.totr a inu ai lie aion i misapcia1
.dddcarnHinuacdan docrcpern CharlesThmpd t7roo /
Es psa uaenpndac Iratcdri rl-acain ue iaar rm C ,. E.y C.N.contiais. d Eiua M m o nrcaca hiadaotuntacicina an uni tld a Wllidlir pard a .aroI,,_ _ msndalsssldn ueha s taciesa ilt di-a ccnay tl pccansmar arMEuerys dcimaspn unass.l. i dcI rai-iunragcadrnm i chtali n ci-cs a in ta ma dnaaschaltadsbenctAsracnmsdlcasrauitrU aras eIncputosca p asns e haqudads cusonpltt car niebad iua s cbic bmains rccoun irtin ea


nd an tcos c m A lt n o.d er kinhLs e ind r q e u n o e a t- da e o r t r l l t r u zn ps Jcakr t e Lia tn In tr e n u sn la A defCH lzar M a i, htuxy f1y de Ins los tcnparidsc tJanitadnan ai- lam. e rrta e n s ucasndcran. d -caari tsn ara&.sip esecin ca hccr .2n f i-smt dsd cut icnic n ac r r r uat filea3' a is m a oancistonsmxaahan maschdsda rIndc liado e llshutau intpsuafl ao Ati s cn dcut i niaa s esmime re fin ,,a d sasche tispn ed a edSdo ard,.esul im snadccratsa i- ucrcad.ac e dafluenhandama x- i-i n ipral accc ir 'od-) i0 aita,- i Ad naoch ,indaonvadrairn ean a curatid.-n o pu initad -A o 11,r a concc pimin hocus ElbiteIs urn I I run a builtide. AH c srp ,ni lu e d d s dca Af c an d uniiners E i d al fi $. Eisula in aier r 'es a- am %ca a dian ranti a- r 2 as fla P t lel ts. n aI deeI scrni rn riac uea Bac k h. y san Er Gonz est c- id ri-s-nn mAa r mvc ad ls d uhysrdRamscy-aMdccahcaaa uaIrsrand ccaau c bi.i-i-Cnada. an- tia tnddnyRhl cyrio-'tLauan en neueirdesrpuer-i. mdiasna'n cdosna da Cesaa i ledunra u ailsadcirt senodrhs. a- pnna nsguldoquaactoa c sac a Mirandl, ceInsertnici am iunarlia an a pRicr-ad a il-nca Ha YyaestilitaIamiquina GILLETTE de una iou plazaI rc Ure zax e ar sha da caPrd i ira uasc dnscsa pr del 1aritnn is scprncseAetsCsmt De- imbat rua, ses p Pal r tnrc MIn a n, 2u ydn hamri ahsire naye r t anom sle a nains de asshnsr d nsta aeoa u bc rande at fl f r vdadasrc cd. El pa l cHan EPl qrl amc 3 ass ica t riae er crii daeglanAv l dostorA e d o rizu e ncidn csnic u e b hain qundada din- o tbnAh c min nduciii .us acdA.la- aescaIuornma a caca-a o y diu-R dieri tAcads IInte LsA,,.dqCa t res. fgyfl y PuMo"am nv taAsa snIa alt L c acs.dr at ac s oerrrs n paa dn d nsaac .i-ocn S hin-- Aapue Al inme ar a It
shid Srcan ia pasdaendaa de u lam- i laen r h a ailsn arm us c1 is urn a r an _______C___aSkr
cayr pc nsrastrn pC doaenr In mU a. a
ccerduuiSauraern dmcscaI.fider ho-ic-sa inbccn
de = nea.nLEca Irip er-es aTa ---nq*udiais harmsLas a reIf n2 daeilem aa.Marrr.u. yack.ac.yaa
,Idsmla&daraaRnams, rlcdmenma Miu -naa .iIf

pa Irracon II re p,,.rn.o".da.y rca c,,nHeturd on Veezela l r
da ns a rs Vennascisuiap a cna iuh u ciru"c dauict anustlarusenCncnarena c aa A Lgas6
'I a aaaia q mrs pyrd a l a s a u ains a d a a c a a a s ulna
a ,rsaiana ueun amhaccs.dona.Acapac. i-ccrcuema
i-inumpicusianolir cind lunt s-In c-a Panir -b a~- i gl stnA Shr. Ep-chata oDaastiad uertc t rsgann l otr lrd maiccaciaha Ina Ita alIueln. Lc eracarsncafahrsatcsc eo n aiaauR tencycediama issin naM irna p I6 n ta sd qraatta etnjqca afdonunndcs,,ni'sAniaad.tcurIuwsin]cearnnAaiaiasdarc aahMclleanhsciiiasudnalninusiai u-nraa c .
Acsq trhurd a nt s a n qua is Ysinus, i rcdarj sir ln run %lat n araaaPs- of ard.b
Etatli7 c atli c a iq" Amiscc 1. nn t-asCa- r.lmiets eac pro delji alatai c r, sh1,n tintanna Eainc

Isma tna1csc sace'.;. s,,ucu aatt tac I-.cinis -it a~ s ahuu issea Acru, T o .1 fet. cunudn mc rn'a a. sr cur-trACarr-ann Y Ur~na. Pa
asnrd. ,cIsns Mnarasamo a.aItaicr2-s2 a ac"a.yycccheat Edf Sc cega
t~ide s arciat, era 155rc nrIa can1 a eago tfnaclsra a MmnnreI nta. a sa I )r mH S i
rena.la Atarsata. it. d pri. ,lxct- I nU
Deportes MARIO DE LA MARNA.-Mircotes, 5 de Dic. de 1951 Pigina 19INAUGURAN HOY EN CARACS LOS III JJUEGOS OLIMPICOSBOLIVARIANOSLos caballos naturalizados se presentan en muy Comenzarti Ihoy SILVIO GARCIA
% AL EOUIPO DEL

mejoradas condiciones para elmitin de1951-52 HlosIII Juegos HAVANA CUBANS


Todos los prondsticos de-cilamidades sin fin resuharon falido, pues el dscanso fui muy sa- *40 o e COLUM BUS. Ohio dcembre 4.
ludabl. Bou terYou, Candado y Blind Driveoencabezaban la lista de los productosnacio- p1 .", .1 d- I,) irt"d,[0eui p Sherbrooke,
nales actualmente. Much puede- espera rse de las lhimas cosechas cubanas de 4-v 3 as d teiiull d d ;a ,vi e dtC C.nca.
i n,: I,. drl .I
nltas m ir b mmnealsi be d o d orf
Aun Oclaido[ las opinfones 5e 0hil s- Par SALVA TOR opiootoos moyy contradas.en ouait trd l w ernaIIdtriond., la.
tran divudidas 1encuanto a Ia alicdd olos 000', doprimcrO, y I. -, rsilu dqut i .drm i .iis
d la0 st iaos eq ul o5 d lnod s ae sooooquloa d oso a 'e n I lddtlurtdAll,
delasooterotaoda un ue L. u o vanandooparlidarios de que Blindop eolo.ralotonlnsi0 puidodm d
sunsdomondo licaando, t r o r oljs D r1rs el unico sano deltttrccto birdItsIIoaod- -I a- a -,0 a del Sh
o0sulta criteria unAnim00 que !as elm- u mada3 correrts. d .1 011 In d 1O la m1 ,!A: der ,do po I manager
P',r000n001aci0 0lizd010u0vtraniaron rsea de0rientl0Park ldle Amleto l y d dC G d o
n lou I nc. tnca. cuarones o aulm Bo s d 1 l 055u dr mu 0 n 28 p 1,r 1 'In min1a (J opa cinm r I i11j 0 rm 11
-rs uer, dellHipldrom6 hal r re- un 13" r6. 'P I as Actvdds 8, 1 ee n nt qesp pn ia'rrafe m dadd ati iuetaao a .ad.
.1 d. rddon nc"n O een si l 30 de!,,nd ra de 403 en qud ucIr cnresrVA3 C1en l iietpUS '-. ede1,, n g nia a e a 11Cubana In era
od osp ndason do ns ; ar bI 1 e dooAoo do Caidd idutctoo0 0n,1, red 1olo bY, k. do to La o i;a ,in
E0 s op s t osn001dttu000 P sr 00!1. ,A oolodo C tiifa Illl ; a tst d ttI -I Ip drae el ,,.nd\,e n In yu aes aoe o be eJce lb De Is nstitueones xa iguas t6-1.1 I "n e oscul re c la" II.Idqur.6 pir md
d19sm quo Na. bodd. do Lo Hab.o po -o o n Cu quedan plie:tCafrequecuipple cste r'u, kIottl
os itt u ro so o p n q I dya escasez de cabolosntra e prldF. ,I L Os r sq 1m Pru t, r O t or Co ilolto
d"se11 0.I itrod r dp o e t l roembullod da so aficionados, a. s d adr f o -n MiC 11101.1pr,0 Iset,11 0 -0-ll lo, lb 1I:1 Ie. dN011lot 0I,0
- droa; y'eof Tr'11sul a do r 05lo 0ue *rl en 0 sudnor. uvr toono5r 0101500r de lapo trance Iluss A tuai l e, rn un to it lIl le t,10 0I.descanti,aorus b tenid. par. fa e msss area, nmo u u co e cn 'a yegu. Stadium. ee p nu i-leni e l moni oao eralI-nis coI Iadt 0 local tfO rI p 001. n O s soot Icuan oto n losprofet.s ue0ri ntill feottstn que dety- n i r d
dntauniooaon Ioh~ sun000 101gtin 11 01000 G.00i0-00"010005'"';0d
proucdoenel asdM'e ag" n I '.nt l mpes ue no drad ,aI. ar fo;suu-em no de-file," eeancw del 6 ONO1. y t in dmngo A.'
Pon de.u e o I 0000010 t s o osII fiIdm!. as
r. rnlirtuet preootasna dat i 0tics i doempor.!'n mdlo herminno, Mi Pr0ferdour0100 000debltr ooouusta d ott.000. s cou. dld odoit y sotd1till me I 'itIuo It" IneI 114t 1Oqu q, 1- 111 tard; yWs dt-ldlottyd carcs1dinn uencdindudicialesdreuullan r el0p0tsoults, mr. sbltcatl rr u,, 1ur-hr. l.l:plmc I. k b l ,
u ,ttt~o a a Ittt u onto i. 10.0 O ficl loorttittusrspo- ett il uJ 0101nJ.,rl~111 I, ,r,,,,I u'L~t 10
Pr1 u s du tonte l t Ir1. ello r t 1 i den R enerk to p t.t11.1tl l1,lrO r I t t itu d tp ouMlnI I r taino I, dur t, n.l d0 a, 6. 1.
h,,da r fd ro.b El crone uco l mna Icnr ;damA.8, e1. nW, liaa I',enhr.h ,1;, el 1 : 1 la mrian a (d, lls d inhnto i trt n i o p s p a 0ec o n fes or I m 1,!. d d de l tle l t yl pt l m tll O rt r t- dtleputeoa te irtln I 11111i I I to l 1 1 1 1 ll us b F: amd",,muh rI .Ifr, anc p-teon, lav te t; C [int Zgo cmpldosesen sbildo r g. ei.
0 t oso 5 dtihn Z oo uoioin is E oit 1ot.d 1 d 1,ealel, IoI, n, ",a4"y MIt NO. root bol. Citot i d p h I I I lt ll-. l I I toc
000 Pco tIdi O t, bo b d prearh- uso osiePu s. y I tn to m oouooooo;.r psupetib rI o o r
u 'n fn ie p pra cndcoarse e e cofr apo ammei r s. elacm a fite at pro.nti oia d ama an.a, i~aent art
en1, essco Jpqu rn be P ra sq u l l um retaplarpr pn I. La I) uere k Niio p ra e 11 14 1,, etraa agodl mn w laa La t'del, IIm' 1P
In s its p a 'o n ad c i e cs y, fa l d i n lro se n a d Imtc 1- n r v e rfiar d 'd 11 14ai l a tl iel y -l i s -- l mi o e .-3 d ~ e- a os d tl tattortsa toodtottst o o oco 0100su' tooloootbotularltpOya. o000t e.1100010 m t lt meudau 0 r .and que rerSnaaaIaaer nlspusm.eeiitrahnlse rmr d .5 It cottoe tt"uot 0e* o.o *,, "ottn M 7M 'n rl
00000nsturl pimo ooop oltrani. pola os r01 Posd C rltthlt1os po-sneutte. potooi.or m te o ue u 00 0ee --- O N-- O N J A __ A ImA mendaojosr tt, Ps 0 c lltond uto aOlne t.
oolsdsute ttordiho op~toobotd d des. co p00d55 xtraneosoo s uooi0,0 ri to otlt a toooo;D ol ttos 0000 nI L 0re1t1 0r1 r10 11,0.401edeehi 11 atoalo
nd udoo n0 senoteos totas ost-0oto'1'6roorho oonltoo Cotdetomportanooo;0T0u.ven urt per-t ---- I do In merOon Iborormr


ed r yan ou aeser o o oT so o -oIF 0 . l 0Io.I.I b t to lt mt o- -e I d eto to dd elt se ti e
La. rsoltdad ha o t u 0 Son. y 5Puodtto, do t too teosoohso 005 on 11110c0nsi1u1ens Itl Os loo 00100rid taltlbti- do Godolt POIMEtI .40AR0D00 000 lttto. otudb r 012 010 O eo~o 11 tO, ed t1 it kltule 001 p000 ooloo r, 010 bototoomo de-lbse a b ol boe, cito
c tnv oon s on1oim 1 qullos puod e lb tmrs ern do moodoolguno. Urtoly Aldooabut bl(nooo, to.0 Ins atet t o 100mP0 m o Ir I r 0m. Os.o s
oourlni Iads 0an e esoptdtddas e on. Orouc lubnos poddendo rosltao r'o em'" on pro. 1rs Ic-rr.no P ortn. M-uoo A hEGUiNDA QUlNIPIkt. 0 0 01t it, o ols I1ne & or. r0 ; Poa- aI oto lut o oendo d ptsoto'a o dteoons; yny hsmosy dbo 0u0001 ott Lu oico.pnatIbt quo podes-nss adb. pin oosmpoer nono Io, ar mbus dolt I Olsodsotoo. 'to1ienv roao teosio e ,srdorr ou 1.,d u Itood tuobosmo populgr so sncuan 01 a-oto tootar os qoo la oilsdr aoftoormta .u Cohonsorprsos 0E11ND0 PARTIDO 0 00 000,0, I MoruArot r noOdsdpre oyndnn blk b s rp so h'bo do osm uo ms1 s s qdpwto Ype'ouCando u y ind D e Noda sn toocinooteque protno i. --- ---ot -o- -,,xoO*. -ooo -o -lb oul-ooo oot I .IIAtie-tn- als- -ots
oos .fantioo s tsonoa qsonfoormarseson s tn sl0 r01lnodo de man 0sis'! 'clas1 que ar Ioodsde mpor t ou I-o, o glsb pora paodons oa o se .lojooon Gorln ato l Park coo lla .1n. d 1011 ott to manoti 4 Ef do
-1. 1. 1 s 0 1 p or nI p r T p1 2 0
dot Aeoo S oblo doomostrti ane madicra e M-- r qondiiotones de ro y y io des
Venceron De La SAll e Bekn ii-e "",11 '" ''e "" I
poti~~n qui p.nd r CA.eLIFern; d f orkrre- n,- 10re
ta e c id c on s a r m MS f kq e c n '' pre I "r 2. 7 ,'. 1I00e n I d. . I I ~ F A-A,.-- n I ,n do deovotnoto 0 e uoloon pucrd
Chandler College y a los Mans a -ger onoppooodtadsoO
-( I n ocb e t A Ic- s 8 oo p r c1
-'sis t atIen 011 luIn .0al 0i tr s o t r -Uy es'o3 .tlculo lucid so di6 00 lo inIuguracil, d Ia onel-d fionl Gal rdu, do E ao "oai 0yl Cu bloanoleo, dosidiendose los jusgos p0 som an co. .do DonJuA-ia D6 dHo
d _'M _''_ c ",uUo Og a C'ugaa D
o du oa no coninua ol onro. Sores.l Cososotoruos deI .y rk halls blleto. rt00000 Oqtl pusdooooosultor preiad
Por .DRIBoNGo d oo ve t ttotnci -i uue em

antvieonoo 00 nvIfmoarteos 0 nIedprtoosr juogs do 00u015 1nue15 00m1 sboR[,0pe 0 u0 prt e, mu 0olu~~~~~~~ s"~I00IoIIo~I~ooo~oot~utoOoblod do "o.O~ 0,-IN o oou ep
e s d L T "l e a a m -en: t r o e u do a a ntaj pu. enjdo regular tD o EraitepGo- t B. o I F il. -, E I D U N F. .A F t rl 1A


':0r 0000 000d0 lu vuelta 111na1 d0 10 1us -0d01000 carlctson 't .tlI,00mue 1 d oti Anyono" s
boobook Onit top d noroeu ,doo .too A potmero 00r0 losau ls dotG c Laoo dosI tto r obdo en Ptmo( snop. O.oUn oceptabIOe corenIs Oults coonaron sootn luthqutlln SulnootuI lupode uo s.50d IImI be0 tc tona tap asrLmI d uota. andera- Olosn s oo blo tos 1. t ,rd 5 d Is oo-e, pr o
I'is Etet I' 1 c 0oe s enera "'cn uyb n ec l o a e arN-d A p ,l ub uenp.,te IIam da s.t oor do sos etdOoto s. uo ot on lo.s do to olo dtoo itndo uo S c o0 all1 ict ranbJodotgainulto ponu, SrraOanoOanottascdn d131anata, au n:u ven 0 tt esult,.,t ooo p no oo hlsn paon L a Sale y Oslo, a1 Olgotano do el na Puaro d choo de1 producos 1u;,ontoe 1u00ue0 impo
ooporar ostCindter Cottons o Ioo Ma.o- iun- enodo to boba. bglobis lutiuntos oo toapet 00 et m011n qu sislun. 0'osrdn donljutos Oore n to. st- ntOl no,, 0flOctidsd do otnsoo.,blool- stbado b.o do lop uomosooo.
oldouos sona mucototrlltoo toferoeso. O l2 pputdtloo d lodn gurd so es-El mossgso ds ooparosl0n 104 so sl'uo t capuonato. Rofaol Igeitn d Aos SULTMO S CABALLOS .i-EGADos
ctuato 0010g. Touubto de bajon A "ORIENTAL PARp

PHoaeor Rodriguez e suiH carn rNC C
hot p ~oto H c~~doso uou001 Clutoo Iof .L Feno d~ Morrell
fud adijuirido pOr Aunsono sonuo "gou ""du c Syg B u s Don 001 too boo, no 00
loa Mediaa Blancan nt s egmar*ilo at.0, ot Colo Co. MOARINE LIGHT. Os. 0. 0 Amo
dsa b h o CuOtno Light sT ouenles, up 0 as0 ,
COUMUS 'hi, ieemre t Vaosnor un 000D s oha 00- HEAD SHOW. 010d 0. 10. 0 H 00a OUnstsd.-Lso Modlan Btnn do n u dobun do Ina nao, bh ood EMU- dog o o o n u Gn
Chcaoadurlrn-e-M nrelde sg ahuo Ion Joonton. ff, byOEOP Jea, V. a -01000ar, 00
Ca LI Co ltenaonatua, t 00r1000 hbao 0i0p0 dl p00o0. Eu bus tIso Ion MAGADA. Op. L.o 3-A G
Hdctor Ouoruon. do Cohn. camsobtdn- Otborenua g c Al,"OOerooOaobo d r'- n- bL o do, dolu pop et pimol baose Gle enst- iodad d ando )auctho a 0 fna 000 TRAAOC d E 0ioS CAA.s a--J
do dsonero dodoo tosu. Lou o o reserve numospr a eC- 0o NTAO. Odt"
0 smpuo soro too 010HM1. L oap F ON


ad o smoraoda onti a d e l o.,00 Cold algr!uno m 00-g 0ouh I y o 00no, 10ud I dp bother .Otoub01robor. bos0es ttil0i r foot son toon eeetoollad to O nou p r om e ra te moopor noda li. O fros s desta oado o d o e t.n iionc a o n 12 .
_De -.-/gdu Pds. Mlras 1T lo, ti-O N
-t-1r050 An0 Va1d0s 0000. A pewnDEo tno 0
EnsId L 'Saley O a c ni ::arenta en e su egur I ~ cir n i. V dc' n If .soosho tumdn Alborno Mo ms y -01010 pt
OMEUr AGRAMON E o taldmeupte uaoo u(V011m00-rdl"d1 so"a.
_______n___ndd__r____r Coortb DESI GUSTO VI(NOOLA.
L tblRe. Die. 4. UPt--- El f c oAunaouo dtIsa. 0, dsLae u an ,mpdaldso a s avr n,5 br on psodo briotico tohbny Wttioos. 001gb Dollor . oda 10 libcs l;rdi Purtole. lsoold LA ,ALLE .Olo.rp-s por p00000 at soboono osto Agro- P Fa.O.,C. TO. Trs oocoasoo detba ya o hr urbuooa m001.0 d 103 libpr y Iuas oede --G. Z dillga . r,0 o .loly Irch . lanA pol o atE 1000 rodsohcelebrada on l-o. My so 6 . 0 0 .0 0 0 00 B. olOHarringootArena. C-J. Hnso ndod-n 0 o 4 1 oyOlEmOpre5 . .3 D000 sil quistoloas pesonaos. on-, G--R. Igtonton 0 0 on3 lose of Mao G-. Os lsoouots se encontrab e d. G--E. 5010 u o 05 Mbts o. '3 oueodoEdtonburgo epoo d taprio.P-O. Zoboo. . 0 o0 i Of- ocktsde Buok . 05s0 bsobob. osisltier n tol poso. Es- C--V. .yGuorr. 0 0 1 Cuboognn . ta Ps I osoro 00- dosod I ns dtu 0-~D. Zabta . 2 o o I o o Cto nosooa o a
InarIlas grti. qteu somoo- -. .tn . . .Inrco de Isfamilt. fral, b ritncaa i. oa le .ni s allKU ay . . 3200 00u pesb do boxoo nrofesional. CANDLER COLLEGE B Otod Goir. 1.0 ssr
Agoamontousonod plcandn 000 FLO.G F ,F.C. Ti. AUtntco A.:. . .4 p dol Colorra y lo do Santiago dn Cdbe- so aouerzao
0000 .100slvidnd, dorribondo o Wi- T-. Aodroo o t n -, Neogoa C. . op. a.,
Ilbamo pour eont 010 do 7. 000 'Yl e -E. Verao .1. 2 I M n .0.0. t 13 constant mnte so prodcor paoa uaed p todo ci pueblo do
Podrosanamuordn I a 0u0d0 00 C-I. 0. Ottotro. 0 0 4 i2 noon Er0. 0 04 C u e do ald o able, Ia jrqu m
otlsootmer astt. EtotuboononanuoG-W. Mosop ananW .0 .0 1.04.30 IDESE GUSTO SASORSANDOLA. n evz a iiu eo u ao
to incetiva n oso egundos tercor G-A.Cobtn. 0 u 3 0 Ud dm p r r qm
roonda, per0 Witlbnas oroO 00-a- G--E. Costtolaos 0 0 -0 -opooogean t toO d.s .taodno3o uhuo o na o alnooopudnpouco .e. oo uogoecm
tuso n eldo art o 7-A. Poordooo 0 0 u o 0i aoo n douc. Ons puo nongun p quo dd soda gusfa qno oualqnior nbra.
Denpodo do un lntedso camobo do C--. Lad dor. 0 0 onz
ootpooanotlquinto, OIlloams asosmld .- _- _-n I vn00001. anstiodois pdntOO fe0d To lo . 0 d ro Hn a Mesi. Y recuerde que vliendo m0s".
btbi manuo de so izqoui edo. n t fR lIotaBo:
- AgraontOO aofrtd 050 her1d0 e0n O le. hoff,. o.l T. rEj quo d enoqo pstsethboro~oop-un., al -. T--4 10+11' 03 o 0 n no ces m s que las otras
Elo bosod 00qu 00e 0010 onod Lo C ndt . a- -a 4 'n. Po ra ato H r 9. Wiloamsquo o d ir Togedo s u osotn Aoo.dos 6 P rco noza. Croo-n. ltEnTIDO o 0,O os

goope al oj 010 oqutordo Os Arab. tn 0srooodo Coodojol. J1gado Ooiedo y Byundd., btnoo.opoo rC.hicleDaney Chle.ze
dorsobooo boopd 000s00 un00 heoodo PLGF .5. TO PRIMEOA QUINIELA 0 5 lato 0- aar
Wobbbooos dobajo dot 010 dorsohs 00 7--J ROudrlgueo 0 ; o -GOtiodo. BOnsdto. Aooel, 0Valto **.I 0.
sreopeon 0 AramOnt os 000000d0 -G. Mart a t a 8 EGUNDa PAOTIDO .00 tont- DE.- OaSV

r ulEc In aqiadat 0000 001 tuowr Gl-mB LACKgdo 1 0 0 AlredoN o A to.n ba osnnE.
s-A.Pdo 0 200 0 00 A unngo yAbanda.ouesa TMA-S
Polo dosptido Aoramoonbt oy ca o -MCmoo u I Aocar ambos detotuadro13. ototoodo soplo rros fota 1a101n00p00100c0100 de04 o couoa do C--.IBrost n I I I EGIINA QUINIELAo Oloolaos- que produn noa Hoooeyhota fri Ion dorsobon do Witomn. Ento 0 0n-s-F. Rariguo 1 I I AoIoHigh Anndo, ntorrsn, Cruh Oun u t ooidoss p0000s duranto G.F e .jo 5 o0 opPa o Perooy Brren. reatu do I. pele o sus c00 naanlos a-c. UOasIs ,n a trcER PAOTIO a It lonloaoooteo et doqoe do Edinhoogo folt I PodrIto y Ootorreno tuleo A 00/ E E-A
0 WIlt a Ttolsa t 1 0 :' r Ios prn.oos dllo py m- d i-Jo ARI .TA ytoanop l-ndod de 1.
Y-AVert"00. 5'U ":gols0 00HED0HO lod0.5.1 -H

COLU-BU,_*Ohio, _PL 7F00. F G.F.C. TI, Oo ado d0. aa oida do ayegSp i
cad o a edo 0 0 0 od


F-J. Manonden 0 2 0 5 a ad
C-. G onoosdt 1 0 od u PRaM Ee PA T IO : O nldo y a -3OP y o g S d w by B ll.a
s-A. Vads ra E ra:t 2iRO 5; Angf 3- e yTrorr-ea:n.eGo-J 0. Vaco a 0 1 0 OEGUNO PART1DO: VofttoyAn
C-ot-o, Ity. on -f i to n AG;A y JoynAitbma : 34.
oaoadguezdarenuan9 -J.ern dt -E U E r. hm o U S aNoA .-- aad
d a p ao rime ba bOa Gl o. la dfm o ho 0 a ~llO.9 eT .,1 an da oa pa a qua E


a e 1 op r rtas IPM AL atE t saF A a
cnioce 11, adrbt'd de. e a re. dc. G ui. r a k A sAsE -" ''t" "" "alaa' s a R a s' 0' 0'tO-(0 p dn comprhar a diaduooo

00000. A Rno ooor Pabo tootoCr -ehourHa ap
toaqoddot l do s pr 000.Cn


n50Dgom yr i: Fsrn nd o Car laIj-t.aa ot 0000 01 d Cbanotop. Dir.
4 .e 16nd ucoei- a e .to2
PAginn 21 DIARIO DE LA MARINA.-Miercoles, 5 de Dc. de 1951 .eportes
SE JUGARA EN MARACAIBO EL CAMPEONATO V'ENEZOLANO DE BASE BALL
LOS HNOS. MARISTAS DE CAMAGOEY 6ANAN EL BASKET PEQUENO Stenel confa Banfield y Racing empataron;

A-ba d, t, kar tin d o, ad, topal t ,E t to y toeA, m Hiso tiompo 1. st ylor C1m "y 6 ,,moto d, ba-v t l Pmnonal li relagurdi. En casinndo Ahor siblemente juegue en ol s decid i n la
bolt do mor,,oa d1 fO anosa at o das aos deoparlam-noe qucdoton Ios Ia n menres de II aAsn. donde Ics t
11: p '1cia id f 111, veeg' sI" 1: ti a o rista lfe t En In l lHIM Ien ri tmbien itn a eirs -3
tenm d, lo ll- mooo tctm o ctdniasl Beltilo -tam El etop to eoo Caso dolbe Asegurk que si Joe DiMaggi so o Logrones y Mstallo contonan do leaders on Ios dos groups do Ia di tinta :t don d s so tda ~casi ducd n Is, anot!a i-n alg Zm'I -d ndbien rate Wrine. d 1. nd El ag p di6 so inicto eo o e
Iaen petino seaoadissgnoh r.E unts rstr ii, derncin A0611c. Armsteurs do C.a to juega Porto, deI a caviana. deu di tso.ag e l u Per no el oitlos. El Ittuto do S tnds Ent- otm d na h ho r gttyt noo Adose dt 5-de0o0. D seundo lugar. Otras noicias del sector del balornp
retoo, cog6 el sottndo btar E -get C.o,:. do Jo trist s. que no It on today In roalon nr mA d es s

.116i Po CARL LUND T.ST onIsts Ayar pubtitamos ona dot Itodt tt- do ttbt soslotdo us gras duolo coo
Depottos del 0. a d Press r dolCmpe1natadc lt LIAE
.R. COLUMBUS, Ohio. diciembre 4 -.- E 5 2 'Ian and br o or
anartr-s ampo n tdsl ot m und oale de cm ndd : as noroIloel Yt tlt bMo dot p ritt dal
aseal e ss retao losra Newcs Esian li enl Elh olhlla ,,c 10,111.ijdcota lSaa
mansgor dot baseball too ldrdt-a bo sala, a d, ctal tI tI tslt o doo olecho gracias a doso l tot:
Yor Yramke c pnaos ico a~ nla enetovej m mna rso nrsgeoua
de.~Dsonstorso o ho lgde haa o pinccrador tbGcta' uE to- ro tegtno Etr iorl o o del e

e b l d n ms ro m a ilem or na Ins New l s an i na que dit e I a i i S V lUY i jl Ma l lrc dd ron' sr. i n e
*SUtdeeJU KgT slopenootos snuodYorks do ac*,u*.l do .sln- dode ytIo de Slo .e stla coemnvr e e c unZ~danti e e Iu e l re o r
dk' xo.do "I ol u pr d.
dita ticn d i' ddd o bulro, n as t rl 1.attso Id h. sdd u att do.

Dlotglsoo uo ,b 5 sobld to n -s *ndt toe thuo Ito ote oI'tlrtoto podt no, e ar111e. so
doM g u noosl deo O Mo lsto .n a buno Lotta O te ttt m l. duo m0s os dsp

adre Emls de us f.l e
SO P S PoT Mstar ato boblare oe blDisehiemch fsa fss't .0 -oedo to,f

raxim ledamp ,tn L,,, al ellola s o
tos do Iks an T d. Ya's. alcm n fac se e coti ro V n 35,nu mcr(nd tllf elsl el
liablando~~~~~i dea~ I. o coe e eig hr co ect ome QU dev ne

I~t~ t~d~t~,d. jbV do ,Iotis
Stooge' O ctt. 5t l l El non e ftt F1 e t tto de Esot atas

cSolo ott,. SI,, el ind r Itno-d I rne m bo o io qi t'ire o trais 05el equitt0
vtto douldtd olnptsstrm,, ooltmete u mrhs oobm e 1 t,,Ip l o l m a doo"s l a hco
tdo "' Ito un' s to, bo o ot
cdlon,, alnro iflttdo .30 0 nyl "
tOxts. Jon ltlmbldtt pttds baroorots.nsl 01aoio a e90 1 saod 15cue
C a liclao ", '.eunto at'r te rl m- .E P. GI.o G. PSd
milo ble tttilot tatada Ittem~tor arin I rI'd ''' . . I -ot t

d01 51. Ltott. y st-em o o r rd .
ims ter oa llO l" ocv A 1, o i o f e a l d aft. 2 l
eab o m n I ando e se o so,. r aI'n d r A n 0 3 2 1-1
Ia o la p rdierlo cpon a rooue m oa son edt ooedossrdesods de I Itt- or b 35 3 1711;
u e d os reto a dd ndme nds dnooo eS Otft!ti a eh CtaH. ule 13 1
p r c bdre d ecmbo pl me. IV I.a de 1;u 1. 'noad I" cm m It,, levane .o y I5 4 e 3 r !.a 1

1d on0to, bamos poo os Aos do cb d d h d A.' I s Lo c cd O t o r ao r edi on n- I d o ntodt yi esnIr di me .b .
IM u ltoo Vuohoes don snun do Hurt.t.s o


k ,k Hzo saraa 0100 do. a a b '
esd t Ho ly cl nrj 1 11 ablar7Fi I depnmismo d er peIm o
.a00n. Cooros: Gots, Monsoao y sus ououslsparosbs eorlooloo Huoson III CIII IuhnaodolttO d ~ot pOatudes
TerocooToaln Ch uasdooesq,nqte otordo pas,,a Ot o lb o Oudaooa I 'attos-od
M. YankresdDaE Topp $ 99a 'Inem "d ii~ !t oVra n Cf n -' ee I Ar Muah
am soadleet uh noseseo o6 2 7 n eor fif cleran l s
ierrando dv s s-t o t i less equi

ociu dno esnl5 a ol os ulpo. Coo ott gra0 total do 296 sta ecid on record do pora bsa oh l a t A nao o I ,' s dell os 0

hemttos do tr00 catnp00na bo o nrs lploocia y 000 aoma. EU temnionl Rinods L Gro., on do olttdo t c tir s En I t oo e.1 "I q10 io, r se d lo 1do !0010 Mn dlst alto sola sn ba'ol tn mitoad tto. E t At It ru ta do o u m
IeOs perdido cus lo e110s sogu- ls qac so osd dislinguiondo nro Migo, y s mat a b c "ns ea d s fit, 1 rodoarc I ar t. F Ct Irl d tlgr'fto. qu e Io Aol
Aar ad lao 'poroo oi lo,,o ha Ito- I r. o 'Oit A l 'I I e Itgeopust-I. s t em cadoa o ts to d.
rtd t casnlo. debo haucrs, :resIr- 00 u tET R b p BalaclId- d
M osalos dsoodsl2 do I5 droll- l'.dOrsd trt. p11 e 'tan ti I c--- t dr 1 ue.5 c0.
Io e 1 er10 i 3 uncles ot ar be. E1 doctor Humbotto Mrdrao roo AGEGCAtO CALIE roo. At n He01n1. 'I- d" q d rdt uo ms porltictpds. er pareco qute oso 00u10 t, ttttur0 0m00 dersttrAtad '0 sueolros; deado a' lathb 0101n0 avri uga opandot dota
00 bastsnnt ttend'. Omt n ~~ciactl dI rm .OlO tlcOr t ctebr Totl I It HaIn tttttio 'cordo do to, 0

hstto. It nostc otrtotmos o,'tntodos Altgust,' Altca . . oto SoofhC tanamt rgentin.tel Ski 1205o~lo Ad d e i tt ut ellt 01 mt'cttro do "Prn- HO nl'totl lrttndtlz . a uo2 010m.0 II5.0.lalzIVr5L 01 tilo or to'L ofu Opt,; It unO t tt ittjn. ito G, .ennc . 0 0 I.23l -. E. P. G, Pis
T dts r Orsa p ,i h11J
Jsobo.ndo11nbombu- 01 h I t s tit flo Exp rt Lvoet: D jsa bo E l Ldo os w'"
I. y iundleitn qua "me.a 3li a int Tia m,;u l e n e pao a

bleeiend"oIu III Itv rCor &In .n .iad .Gr 3 Cn P l. E 2Lo. su
Jckete dc JIarmD consd robe -N H S iim r ~ ie) noe rp P r 1 Jet i n 2 t 1

ras.a C hlo trd it, s y Vm9 oo sodso G1ayg0001tpoilenO cooto Olttenindo Slodoonto a IA Attoto to 'alfrodo r Sn dtnon ItO I Praoo os to cimu verdall~t d ra p0 110 Taoh io c alon s dos t cor

Grand y Extra. 09 Es plts Ognoolodan 000men1. Gop- mbetto aceodralO, 1 0 b100m s CAorenot siar ''. cuero Is~ cate: cort Ott d1 00rec At o~ l udljr, o o
Ogalotr omprondbO ou noso ohs t- do too oat no orantlcatmucho. Poo- T taOdn tItulO do Mttss Cu'. 111 ho do EI It : I0uuy dA on rspooegsull br lt 0011ue SOOOIo Coobd to 'to dolo lr- Oamoo do Ia n . 700 000 d lsclrndt I Gr010r1 LI t lene s ,0000d0gados e u R lPoo la que so doluvo, estudldtlas- tlonseon n froouencls. Pooo sl 00- Josp MSionod.o . 705 ourstra p00ri1. ctnstlluvlnd nr y apend ese adohb hetot tuocldn t' comeno a coore o n dl- dlers oosoasse coo Is usiduodad 1ue Aldao Mdnn 770 ,tconIecImoeno doportiv al 1 stno poaposloto do 3 5 1000 0 11 roooids opuoslo, puon oloonoor to 11-0 It ol ra. tall 000 01 las marcas5 50 Jlot PIereo Deu0f0u o. o bookar dooco. Eltlllomero do 'c -Ittoi do IatlIdos-eo to Ctudad do brecuando savIoIosdspues d consIgteran coo mos Ircotnris yEmma S.dode gas '. t39 'haonloctpa'tss ts ntttbhl. pGd l'o I los n b3s 5de cuO toc II doote Is a ult s to plos. 11has10 pu01110 dorso e1 ciso do lao DOstngtos: 'dose fIrm que', la o lts Iltas palcoen 11111 010 partIdo. a enorodtor bric6lnoolposy el "I n Ito los e n0. -Dcdin-.- Tooal los q o s Pn.Ideas.O o ileo partt IopI r_loop0 o nalgs aes que s oesrlla- tuvlera quo ooorzaror mas a a bora Gullerso Socrno .a . . 7o ol It ou do 7ttos Cub, rto que Il Aout tradoemos tombldn roesto csocontcrt e apuonlo merotoloo. do dlsoutlore los clasicon. Jlsln GOanzsle . 725 toros dot 100000 hahra do oor clxtro -OtintlOld coo Is presentscon del Locarreratonqueoos lbrnds El trttunt o dl doctor Hult~soo Joon dar udlo . os soo mdosonto dltic I toldp argentino "Nsowfs Old dsoonpuv oo oave aygnlotoaenr6 Mdrslno Oueanr l uo tltdotra odtFoolbs. . .0627 Entrtootln coo lo, pr'cmi's tu Boos. bdocreoo o'OosoIndt o n dta t o uar,. daorS cot, 'pot' mayot do .00. y Oel CIA'P PEOOY CALSIE 8 hasbtan dootdt 01010 Icomerc.a. s o 1tatt01l110 en coo ev0n00 hbho do,olrlmcontingeoto., o l t ue far Por H0ndIcI ord6 sulIIto 5d72d5 0estt os iolo ntersnte s Imoel Ion dIl coo Sor d v o 9d 1 sb
mt As emus ofied uiad ea, Grae 1,ti irsnzdo dnNU C 14ae .17 Ul tPE E
'a C qsht St3 8


-a ve I o L ee.s m atctt s q d di, p 1 0 o r 0 0 d zra .'cp t . ca r a r G1 rrd. 0 repr' e e 4 n t "0 .t9
lod. sacdo na lvlnajl doonuooo pu Vicor G. tlano ''. . t29 dc Ia 0OderlI'tn~ It, tot 1111e10 l~~7 0s5 1050 it-or 'cottm 'Ite to at qttt tMltrIt del Armlas ''' h do omsot iTI pa.11 lft, dad11 porl .11 Pso ARR.ANQUES RAPIDOS
ctlmtetroen TreII:Omns .n lItin al. nol preda y cn- .MAYOR DURACION
--~ ~~~~ t'on 2 0' 10~oaS~oto ~ tlOl'O
El pro im dommt o 0 -t1,1 an Inino 'l mbt,, :3 CIa I 110 l l '
.4tlth I ttnu l d t ar Itt l la tot Clb do Pt-It do o.d maln Idol C;d1IPI 5. 3m4u24o s p 10 4 pr stattosa do Tl n mcabb e '1 E4 4lrtor 16rez .ld n dilt cluscthm stti ,
preolde Cho terd e Cam o s 110th .10r1 Ott p1ra Altrtd. tlm't Sao Setor do Slt. m p o "A mulsdno- -, Oirslsutlmto do Ito an10111' avut' '05- Ynee Ac de s tIdoes dra hi tmtadese T uota 5 0 6 21 l 11 ;. sartin. Colo es: Grie Me vr ostra yi :ode p.tor par.o husrtr Bat orn .~i Gr. 1 6 .G D .1 .,b~ III det disperse amedegan co.b r

0r01ar0 001 Hremo 0 .d n1 dllt D.Modtill .tl 11 que Jotoe A. I;na . .o Ar 4 d5 p'at2 an at anar .ui Terct.T latC ia 9 1. 000e1g150101110.alld~ 0 ltltt Von 'lllollbrltlI islIli,~~ll1111 . 00 ttll
111e l 5oorcr, letorIas In'lal an l d rtt itt rtt on el nombrh deo,01 1Ol .- 2 VFrtos ttlnn> ddo In Arenin
pencrGaeyxa (16 s dInternsr arleot-s.' CLm5j1nes". Mtnt Ot de 1p0-11. 00 KNoIv c-oamp. Pery con calibre 38 L
te tlrpretenaIverann, 0si cImoraltll ltrtc.tqut no ltotntlitmp Oltnrdo Sl ottta .23 Sr. Cubho. llIuItttunII lIII. m 55ue c001n 10u 111'5ttr 5ItIoIoto r eltttlu l o pralla dos Ilunltos .4IIutIlo .'n 1ue 1 P cn .,. . tOO sid 0l0ttt amI0ador. Itl t III. ded001e0'mn -- ----r sa
1noss mpelnatoo dTa nis1-.tu'i11n oucs"0tltriun oador ot oE lro o -0 .e Ina 4 6 y Tennead do ratea, c o c e n- m e t o u a n nesmo din mi G il r o E r a o . . 2 6 m r Aopiran, 4u 1 e s N 3 n sb


ments. Istl uIzt. deettdo dvuo am )ta vsu los te om te man Jo -lasrdt . .t I m r depoteorool Ntilo doltortototo osonndto. Elltrt too "ceoperlos" gan o oGnne 0 KIl
-y tinc a d carg. ea b o f eiz cin 1ds re," admen, dennrd L.tr GrIqeei
Is~~~~r as1lO~d do' 01Iooso laooI.Ooc.11


ootno Ponslslenlo Con uno gamo lrn bes 0abe005d0 hOnoos 0300 P aue lo 01010
obto u ar cO ooisoo t 10 unt do 001 01 gonpa do los cossgrodoso Y to lards. '.boc' I ht dtoor qIf no ,tn' hclnd
Camisas delraoelau cuadros, eo Desstnadns fia ss Art s0e100tr 0 de de01t lrecncio Iu- o dud
herors yoios colors yodseOsO M atgO portIo hon sIdo 0ld yr dl os o m. onto Ih sIIq nom-

i lam 6 - l - d -rl del Cltub Ndutlca do Statont.s 00- netgrupo deo"rortots'" sopu aNJ V E C B I I N O des~ seurbar es Ita smaout do EltaI 0t 0r
Pna nsdeColonsseo, en s co dotuor oo raoo oxtolopr su o rcacos Olosiro do Is 0100. per0 01 030nadr ors:t Beo Tabaco, A ndor
Pooalno do t ptli d o oair-01 00 505ii Seged Isi C o pso botodia.Saig la en r pige ica. mNeoes Afead' as t y ayd a c anservarn.,o ldo Bolmooto V oborto Poptla 100 agrnpo. 00000 a'cbI,
ba do ot c r- oration stosol gnadcor t Itnlador.
OTROS MODEO, t9si~s nlofir"~s.etcao 000een oo adlap. 01 doctor Jttstt oo el a p c o a e y ju e i l r sr dodo - - - t l uermoVargos J00 Datis 0' Fd 1 A t tapton pubhicamos lod "nu-. queSi
Ix C ~me OecIblr'n o on- merotos" do mb clmpe enci
be eried eli nis n e dl Cp I I- -- .
enoo do b"tI pstatos ott cda tont
do Ins categorss d~ondo ju n do- Pastino gi 50r0 n 0 }
0001. 01 capro-toa do SoA.bn ll -.
Cdmis nId uTIccacnon angas ors-dos c"rodo Lao Ht los dc' "
______s CIavn.rws-p -poesuee ij """"""OIOO La Crema de Afeotor Wollooms COntoene uon
ocacta tdeypMsoU- not a L O .o lt- a I "I ,cr At' I nU
00 T11s e a 3 9 ol 1u00r do h1nor1.en III Ictual t\510-C l" .La nzon d e maraviloso ingredients mUy recetodo
a la-7J i on G r 1. -s 23
a0 Aat n 6 i I . .a . O Bo p e PelAR A o s E L drE o p

Pantalonrs dle Gabaodoa. Colo- deO~ ,a Prmr D .01isi0n. lltamno- ~tn POugorttln C0r a IlosIt. .01, 1 ,.e l SOS e O j
.I ccodra Irn pDEo MISS Ym MR.e CUBs Depr11o onta Ins Publ. l os.r,sent Anal Royat1, Coo-'- Atvo e 010 u1 tfle ltdar oen laofenttiv ltmlndO dposo O n t tde l Coi
J ceits y Gr i iacoa o99 do to Se lilda 4I.I n te ''(1 mp110 1 oter i0nal001 d o p.,E ;.

Tauas: 28 a la 34.SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN Adrolsotball Ccooocol't AHcoA-oR PRIMERA VEZ-oe ha 'Wilnamsaaann u ehyaargd

EL ioDIARIO DE LA MARINAtor c nb IMardos 0003 los So' eloboradauna crown de afeitr que eo Eotranoto do L anolina. A nora-tado 000 qua
C-o- realmenl buena par In pied. Esta nosa noted to afoito ton Ia neva Ctrema Williams
oacn s teiattoo C9ts odo a do Ma ran ula le permit n noted, macho mojor dia Ia do 000 subouncja morovi)losa. Y,
y Topo, y s s.d ,Grando EArf,e . . . . $475
OTRS MDEOSa $90y $50 1quo antoo, afoltadno a rho cdo piol, nitidos tuanto wds use Willias mso soonvosooord
EE, 7'y ow UirtaCIonI dino Inn iico quo s para to piol.

Mognttiics Camssls Engusondis, sos lds lottas 34 n to 43, s $199 y $29 /'/

MARAVILLOSO INGREDIENTE DO5E WtLISAMSI
.10003La nutsva Coema do Afeitao Witliomo tieno Si tebl'deooa ofoitodas onits, a oao do piel por bos ana mooavi080 a substancio Hosonoot qdoe oadan a oosar ea apeolto nana

Si .-Enhracts do Lansodina. El Estroct ds L no- 300 dI ot r 1, uss to nuova Cureoa do
ditins os 25 oeooa mdc aonaooerdo qjs to Lono- o WiSriamo .Eo In doom cdma do s7eIo L
olino quo too modios reostan usuamnn p qeo cOnOtien Exutdelt do Laoelina.
nI pl. Rofrsco to pist a Is veo que noted s
ParNFA P UE c is I Per. II aofits.yo ydosoonsoorvarss apootoosno
o y juvon"' del 'on5r0. oe

MONaE 77,(Cu010 mInI g LO AD POP LOS MEDICOSI .
GllislANi "Ile, Alraro Jul olrat . 779 a cANn MdTe A. d lgauo luo tte soloS I5b-mooda po Is pomfridn mdIoa. 251 ospectin- cn
chcl y. v os ita Hs In.lista n Ia piol quo han poobodos a nuv la


I~-Economia y Fiiipnzas


1MARIO DELA 31ARINA.-Miircoles, 5 de Die. dle 1951'


e


L bby,. Lehich VaL . Lockheed Ar Mrk Co.
Ml" Kan;l

M.-K.T.IF, .Mi A, RI R
P rtanle Pr


Phil- C
---,Nrt YioCorp,00 A C trial a I i l


t 12

.21

00too t2o


Pigina 21


Conciencia Agricola

Per Miguel'Penabod F r


EL ARCHIVO Se adjudicaron Con prpcios mis aps en las eisiones destacadas Nuevas I, r uebas

INCOMPRABE osprentios e ese desenvolvi ayv elmercado de Valores de N. Y.-PTa clasificar


lo E. Ganadera ua e r In e de res
"ART-METAL" tt irotrarton mayor alzi 111)1lrir

Ahara a precious de i o que se veebri r las acocio so eroloro -lto do -1 oLas rerdliar i it moo giieoo acine eku --is -F. n 8.artB o s eAzucar doe niverr~irl- t'e s
-1 enS. Spiritus. Notits v de-produlctos qilliieos re.a I'.T.ot aniithl /uinro ee(a ec

Sel, I. 1, 7' c, preeIo d, InAs ci l vl rs de a eoa mn rEi ti~r, o dan 11diacit- d, lain.-v,- Io Gre mt d lo ie modelos dle. Io o. go otttotqtito.t roo. prm e 0000 etayt&m5do
rentes ubiendo todos tos ot"o- ott ooa.t Spoutooo tovmettN"o" t'' ttt.At.AI lon'slo tott-itototo dot tIotot boott 0 t oo tot.mtomett
o e q o o ria o ie olo a do too V o. cot tto tto d e o li do s o o,- 0-ttt tta? ,tptcd dot dot toot 1 tt. to to t ,- 0
~, dot o nott ottn toto toto o ot ex o mtttdM cofa .a00 e dotmn a 0.(O tn aa og s Otto Ootto to totto 00ma dOt to.,.,0 7 0di o si.1 1n adrac" m l urcro, ii, i n OI a till ls el do bo d-a Aoni 9n.,Q. it 61100.0011d m e 0000 otoad o ot to L os m Otmt de tdr00 t
dr rt uro eoo otootodo. oo tttttttotoon d haptu tttotdctotod' Iloolo ac on e n i mo r 000 tootoooooo to adototoo dot n r cmr

nI. eto"tm 1 ot o lat o -pc'to o r t nceto S in etmltt lt -1 o it-.I d o. ootutotIq.do.otaotfo ih d au n d a r lusen utq iin N i ak I i k a niss hr -n o de N elymIt, nI I r ,1, It l d irt d

tonotod opio-iclo tonoo t'ohtittt ot ttc oeoloe o m otif, tIn dorFiat oo tto 'otrdtoouot
d o C d_1itoo doP tor otoo tt to to"- r oot o.ttttno ta n otmtoo ,n p oteyMIo. mtt d Pot fin n t. mt ot oerr to totoott to. H
too omea t unotjemtttr d. toot'. otomtoode ovooon ton ooo ma tttoooo .oboott dooo feroneotoottotro m hcindeAmncae~e or y 1:- A I do Ccht n e t t t l to tot 00000 ot 00 t o e Nl Wot ko ll- In", r r "-. t t oolttoto d0 ottoooto o tot urI


I ootdoooCdol ohoGone etto. ooeoo odtto mooto dtO arotto d iotootoo.ei-1t sunitade}


ttom o tido Ot t o Itto Totthoo "a t ono" 'a; dC udto omdodtoot,
It las a .t V., onm k eof e. o a te

go d o iA00p 'Iondot't nyroa too i I dtotosdoo 0i ll000 toototoi t doN. ttolt to po b t I m h: t Ir ,tItoma Ac t dtdth -a act- p,'rmtI',
do d'Iatt e 11> p. ttv s n e rxm :o ia ls liia-o e natll- I-si sa la e o it i na d b oetdr

C j d gu d d T rlt. G n n ot ontto e ; 0000 tood 'dot ooumodoreOs fhlotoo cot to.d oto dtot. t otoottto" doot'" ototod t" toot emu o r, ,0.
o r, 11, 11. rio S car I! aw it, brac m e I
Col. doua Septoik Ts orlet. too sDr t Pri t Sotart o tin o. r po. 000a u .0 meonoo a -i00000000.
leleros de Control Visible 0 "i" tt0t utt.ti ooumoott Otto tr 0a tll lo bono s CAF 000000 o0In 000 00000.0 .
'POSTINDEX r tttodlndoo o to t 0,-t Ct otto tt n--t to tiotoI ott lortoo do oErrrE 00 A000 E0 L 0A.50 to, otto. 0 oroto tto vtIoltil
'CARDINEEII",etc. toto "Food Otoott OLttttorttoott" to Oteo neottooreoti-doo Otoltotttttt o s b o el E-cr E M~ ox o om rsvu on
t ,tot tRookt Ot ori OCctai r Itott tto,. Et n tdtotho oInc nott o r t'ntdtotI 000000 .oru de r r M
Armorlo. Esloolorto. 000000 t At-oto 000000 tooomoo G00000 000 rep000'tot o o-tdt tootm sens re s e o o to 00 ootto Ott to t o mo Mobmlirlo y Sotolnlolros Ott,.pontot tooto-o "tDtnto Coo ott" -o Otoreoreo' Meotttt y do tt Toot- 00 a mnne e iae b 0000000 ot J0 000 on 0 a
pwo Eoo~bs. to ".000d0 flttttt't vtttottt OttO tcali d lo t F ooootto totttCtn 0 oootoooooo r totcn otoot -to uo tie selorioe D AlmanGilie Ca ll.I mutind j. uall n evc,3 y qlletM Di ind oh e'r m ocetit-o.O tto ttttt It ato.t "I"Gtmttlt o tttttdorotot'otIen tin d 000l -n0 3 ,.mottr o
d o Cd sr bC allAlF ?,rn IV In i lu ld n r n( t 0000 0 0\' 0 o y :0 00i00I000 00. - o M ra piinao.adrelationoortotototo toottot., 0. t oC ne to s tototoo IttLo t, 0 tcI o.Ot 00000 000 laoN .- e I" t,
1o.mtttroocttto, t r i o de 00 9000 al0 itydtOI h c 00 de 00i C 0l"
toa s s h n tooell. "roo oe.l. Goo sd otp-tuitt];Odo or tootot to o .,.ltiio-dA noa rt,-d ioid.t- oa
6 aro d ca h ma Za Men lit"r "laigodecl una n in l la nuL, pa -- i m a n rismnetl o d n00 o. y mtoo :o,, e nadr 0'0000mui au~ i om.m
I 00:, d e lrtot to tto-t C a ilO at s ro .000000er00. .I A-ot Pta d 1 o m oooh do iO, m 00 lolob-llo o d ooBull tooottilao ottttts ttt'oOt-oA oott o. o ~rn c dhnt". ecul 000 ., 0 t II o ti r Cnga.cn''rt l nnlid osllomole oW -1.ivdrlh ot ,,600r.&000

Gander El P r pa- i ih r e rer6 de 8 1 3&y1me1 1: I'. ")it de ,r l-et.N eC o s o oq pd. toav dta G nootto., totot d zo n r - .n 4r 1 A l.lt iot 000000 00 r ot doi d o Ar r d el. vs)n al. lna Abl rooti0000to. 000000 do. to3 0 00crn n 000000a. 000 toe "0 OoenN o doa;Nl Goto dahlp G o, nr jo i C loosC. .Fr
turdedor n ;tpro o Grntt to-t T Camp .on etc t c trrt d o otO do st i t OPlLaIt .fr0000. 0 0 too. eo .o ooo ado n id

S Cl itms do lntromoicl ri "Nart Cat0001.6r1 Co oooy" 00 0 Crlr Ct. ntotabdo.tl Otootootto, 00.0. o,,. 0.t Vt0 r
cIn"TALETALK", 00,000rat 40 0." dtot otetr F 0d0. 00r 0 d 0 "to 2 3;: to Mant to ro a.w ,o.lAu ei q e ofrnmetesm ne !'
eo eIdcs odr o atottotnot; 000000 Ooooosorvdotoo tomtttntot abroo a t y Ootodto ot. o.,, '" 010- t~oot000o "00000000.00 000 toot
be o doGdreanodoo i't Coompeooo trofoto Cororttooottl toot do 000 30 0 00 ootmdtot tooto t h tt 00 ttollttoug 00 dr h
S ptrodores. etc. 0 Goonodoro do Cubo tLooo -- 0 a tootoo mete to -atbrtoortn ot CootroaO Vinototo 0000er 000 00 tottnta AOtO e ugr eto vdo 0il iee
Tebeololo GOlorooa 2000 dot Do. Ato i 0000 y0. Oonoltdodos o~tooo ttodoo det 00. Ott dOtt, 00000000 a n------
HALLICRA"TER' Rosa Lotoa, to otOtto. Ooptostoou do oot tdo del1rr 0000Benjamin

R TRoes ergisFrddorel prn Arturo 00: 000 I~000 m a 00000. Oooooto d ort-do toLa, too t s CAMB -OS
0. 0.000 troho.0r, 'O t o C. Produo. komn000o d r oAhCU TORE
m lpl uo' too r d Atitoso ot Apro a tao ar E00 0e00i~ oo oa atuooO do ot.Gt h~.-- L M I S
Mi dgotlos, Adiroodgolos "Jordttnto" do.-Aotoro tWots d iho rad00000ot taorii, toos 00000td o.d.o -.
yoContond too otoasoocaci ooIooItt__C"rrdoeoor,' 0Mendo y d.n e a n Flao toi t.orf c
:1o GoV.I0,000 d ttoO 00 --boo dot toodo do- Toooro.r 000000000 m r 00010000000 tort -A orortoo d ooooooo to tpro l.
bodloioto ooytSoo OodoroooC:tIo' ooi.em'Aytot t 00i doltard. 00n00 o0 0000 o I", 0,0.


eonin ps do one o 0 d do -to ottrn., e toot,. pt r conttnuarto l oto 0000000000ree et rnn djndnscuu v 000 oO'oo -ott tb
b 0oo s a sod. taso d. d r,;0e 01m0 o3Al i qu 0 prontoo po rt"
Rep blicl iis r i t, G-a u 'Ia ,,';,m m it d e rdc rolla atr :Ill 'reccin me1) 34 n e
M~ q u~nas d o aacr ~ r. s d. i nr S "V ee, va, G mI, I a I I eI I Ii, V a r a Inam en! eory pera t- -I --'
Harbor com.petc. do t I ootdo delottod do. o o e es' uno. o do,,. 0000 tot l o t n1 (000

md norrs Strh m Ito 0.Ye u ta lt o (i ot Il nto'Bals de Muebles de otood e~ot~tot 00 we qot 00oooooooo do uorttttm-, 000 00000

CCina. iov(o"1Od, tdt do o l oo, n 0n o p ootatnt.t4 00MA I Al-1
on-astoh oderrery sr i lazaFIfCLUIS.FE.NANDEZ 0u, an e la e ll tN d vern
O'toibby 40b. tIo, rotm-:eo.to. ttttoototIo 8 00lt t y "Idtltootoa 1t tor too Iton ot a 0HA
GranC_._II,____ tO car, 000000 too 0000 oCC AYoodetL ittoot ott ~
7 Armant~~~~~in B nd u I m a Deris r n ieet 17 .14ora I i .d
d .r;: am t de ei,, ir~l n i tr or NEW YORKmeen in e-
R emcnitrldd cr.r 'Ar z, avaN . 1. i17 .1 -,om prt y ra& Sm, I c
0ro at in li ul ad, Ihab rilc 'it Cali l-, rin n s p olriCo so crimeSA --.
-- I ,t tittd n dot do7 to tol. 0r sar t 0a0000r ,r 00000ap 0v 0 o . PROMEDIOS 0m 0000r0e0 mi0O ttto d 1 11 1d ttit raOpA0,
AI Tb.o Torotodo. nhCaI
00W 0 00. TA L T A K a va a 40 If o 0 -o F rt o 0000t 6 2 tOIl a t00000001 0lc0l17i,.1 Ill '
Otto 00 e 00 I0 dice, o.o0,0-m. Ateolanoer do oRef6 C en BOLSA DE NEW YORKr. d S000a0e00 00.0oCbLuba 000s C OT aIZAC UOIN OF C An 0L 0000Ott 0er0000r000.0.0 . 0000Sb -. 0000e00n0000v0 do to 0s00 con00r00 Podbttooa. oo 1 Naeoooo do C ulttor.s eoctonoo 4 00E 00000E00000 DE0 t1ooO Eao ArL2
.,I.0000000000.I__ 000. .Cu .ndo, U

A olovnes .or. .271)" de, .Dr. AAtnOtonio Be dy toicultura. dD -tor 0 a i r a.C rr Exc 0. Bu O- or
0000NFAo e'.l uso.de oos aomaotne0 de -oA .OEod dood
0-lvinCi.0mot0'Ootrtend, par10yotnto de otooper2 A : 3 desmc.uelF'garthp
NEW Y RK. n v em re 4. APor. cone1 pde )' 30 de 18ea 3. CFlm Co lojuies a ele4 r s pala t u ) eis; r-- -iejo--'o tott 0Nm0 0r t 000. 00 ALcOODON

00'.rad z. m -- DE00 0000 W Y00 1. - t000. 0 0- 00 tCuba Riknari7 iCT 3! 32 --It dPtoloToo d. 00.0,,n0 0$. u i 0 -- G: m.

SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN oooo EL oDIARIO DE LA MARINAon 0 000 - - 0


--


(\'


0 poyc7nlas parques. 00ent0s a los mombises. dad a lo Rep6bhca.


-xeenfes amio c
Lot mcjores monu
-Seran de gran util USTlHO traba I t n & 0 do h mo de oraztto-dtongs u in otouon ton'o4 t ,'oo oo ooh. o tot-1 N t

Ntoto o ttt t' tothoo


I'I 10,001
deq eai doy too tootto, -o
li ufe ,". 1 conm m n l
n teten a d-a ). bi-a MS-GIN 'a IBERGS
I,- In t da ie 'I'm nf, brno d. pon t I,:N. I e oomrao n pwets mqu .--.
"dc re .dv tnaa,, mnadotdtlo-11,oot
ll thre 14, 1. a em.


1". II go n ndoW f oll P Ito yrI EICAI)O UNICO,

CINAS
TELErONO M -201 AMNdA


aespera quo suria
un\genioj abu loso?La facilidad con que s establece una comunicacion telfonico parece coso do magio, pero no lo es. No existe un geniecillo servicial
que-recoia su Hamodo y lo transports a doode usted desec,

rara uno comunicacion, oporto de los complicados equipos de interconexi6nse requoeren lines do enlace. Y, desde oluego, no. s6lo la quecorresponde o su eltfono, sino los n rtos pore lots miles do
tomodo quo s produced simvtdristoente.,

El rimero do toomodos omentol par dio y a ello respondemos ampliondo loo copocidodes del tervicio,ovmentando Ineos y equipoo -creandotnueos Comino porc despejoa r *trdfico telefdnico. Y, mntrtos Itohacemos, usted pued oyudor .ficazmente, evitando Ilomodos inncescrios en lo horos de mayor congst6n do lot lines
do 10 o 12 a.m. y de 3 a 5 p.m.

Is Cuban Telephone company0 N0


-O


OMNIBUS"

SALIDAS DE LA HABANA SALIDAS DE CIENFUEGOS

Etcito Terminal de OmnthoGace,% ao,69 Te. A-767


6.00 a. rn. 2.45 p. m. 6.00 m. .5 p. M.
8.15 a. M. 4.00 p. M. 7.30 a. m. 2.30 p' m.
10.00a m. 5.40 p. m. 850 a. m. 3:45 p. mo.
12.00 i. .15 p. m. 9.50 a m. 5.30 p. m.
.15 p.m. .00 p. o. 12.6o m. 7.10 p. m.
00 P. M .
ESTACION TERMINAL DE OMNIBUS

Telf. U-5320

Rut quo o conducen a Ia Puertot 19 17 43 Coda 5 minutos sle una Ruta 43


---- - -- -- - -- -- -- ---- -- - - -


A;!;;;= I MPMOOmdmmmo


ia


n;, ;.h n
Oo d et Odttioo 0000000
d r 00su apIon. pu,0 o
ttitoa a t0. .00Ley00- upenalidad lsa ,des d0 to 'ato Ode 0 0000 Jutas Muni00000000 doe r0lturo, dot n Stto,r

000.00 a,' o-tein.0000 o r,1.


P'.0ey0 rHe 1, nitersidAot rta a0 n. I 1 o.1- Irabjto


-1,a-adorlbr".r el -I-enrin td, la v ],I g- t, otooAoJr

00o Itto rrotoo',0 ntcona000y q.O
I i orreu tad, e dunt e eIII
0000,0na y d0e

t 0 ice O ll, neo io 0 rb0l0t0,0 00y0 0 r000cion0 Ot pontn a t icorgalismos n e I s .1a., toqui, et
r Ile rab jar intunIument'.
1,ar ue i atuaW ;;nerrin di, "'n'.0Ny iemibre profusamente Oiotr,ottow ,odo ,0000 homenaje v t I 0, 0 t hawt Ito 'st det an o 1951
-000 0 lott ntototro e00 n o-oiodad
1-1 anfu -0Kixt l-eando cada a

0 '' 00 ell .,.,, a 1. t do t id.


o pr Oi ttO 0u00.0 0 dO 000 p0der d d.i::on oooo dotado.0.00.0 000 00gr denoo 0000 n W
.6. e an195n


to.o0 noNutoopdr 0, o maotootoo to. t trttrr. too. mr l-gri y -hr, Ind.en to 00 parquet natural 000 cda I, i s 126 unlelin, dt a r.o f E0 propo0I0 ,m0os m.dsde .,,.d. ba tsdo ~n. am n de opinion public en favor dol orb1 d, dvutlgon. sobreja -ovoeoin ya necesdad de esos prttoes, peootas que su creocton. premiab lIo fundamental que es,
e0 inprar repeto y considerclo.t ns 0. esos parques, dar unta clari
nadnacout,. poora crear un o stodo di, crnciencia nocional Y un ordnamintooor&quooo ide.ot ooo. ftur de htor outttural. educacio. n.1 y urimeec. "ino d, consist
11 1 to.tvilidod et o Iort!, p I: odifoar dtefejore dot rbot. par l~sri mnc erdad-rosd, """""" mgsd" hombre y

'dde, par perseir yesia .to I oo ds ooo, 0e00e0


otto to r~o elo.t e o od t 0 00 rr0i00 0

In ottini0oMiln ey rognm
itto. 0. 1.0",0 "1. oa poolettodod n one Iim, 00a0 Ottoott


IFInal000 O t&PA pt 0a2)


17%


-A


ly
Pigina 22 DIARIO DE LA MARINA.-Mikrldle. 5 de Di. de -1951 Ecoomia y Finanas
kespalda la Unin N. Avicola laslnportantes sugerencias h'ca s aCololbia sobre NMy sostef do Registraron alzas los precios


s rcultura su futurfo desarro porl c Baico Interacional act ayere de azucares futures mundiales


d a me 1. illieead. e I- di, 110 gra er ngrec r rhlhIt i v ede Ativao elt haer. Se pronoaica una zair -,d o r
oooo-o a tdtieICo do < COILprogend del'Ade ,ab en tie zcesien FirmA en i prei par CubLI en li ano de

.0 00 0 0o oo ol Ctot t'l /0eo lo ic dea -ob 9 52rd ee6 8 0 0 ,0 0 0 T u.
r1. E"' Lca01,Al. doo ol . oA I l rd e 0llt Ca regio de B. Ahj E adoade in epLbicf 195 G.BEZ A fl or d o


orot}oootroll NooooioA Oll~l~loilOOitlO~l00 ~ I O IY RI.- FL rooloooot 1100 Is. til I, I0 t 0to o utYt I A-il 00m05 elobI I 00tldi .,
nracolA em tar dc os Co mo dl pe m e nc Ncioal aa =d, -- lTr" : --".L i, -- mn l --"W". d
111.1 ra 0 Ioa adtn nepne rcn ao o en 0.1 dedsiin lrs ooooldmace- Iou sp000n0d di aco u Lon 11y0100 orreoularlo do toott loplou. Cird tO 00re 00neia Nat0
dbna"aaa: Rna ny lOt huev010 y 40010c10 um0 0 hacer OoO.10lO 0 0000.too iner tco 5,r- - oil de plota. Se o r 001 110 Iirm 100 n0,00 de It Ropdbllot e as e 0 ertootenodo, reOnijado diomardt *001mb10n reortrO n 0000 vOtlol de o sltit rna"i o :o nlll ll i at lilnd00exltid c o rnro y oo o tl ICtO0n1.r00 Su Ce di Clx n Lo10000y 'C O l~.t m000 01 m.ioo noood la i. ll m0,v5 morruciva d 00ru0o10mundial10.Lnt arodil luni.ds. SO aos d P.

oooolootl 0-0000.dup "ool15. o
ii o t too dul gran. "o.0 G10.10 hu o ohste reen 0.0-mc C ioo Hansl~lo Oi lmpr s puLic lol Cooo pofolte 11005 d lo ooooone do T10 nymet eta~acoetft iia uuo o~tcs etvenn ss i jo eg n l1 e i
dil 0010 00 0 oo dlb do 10 d0 100 01110 };10 ~ b rOE 0 eV tte a d rn aodn c gl An eN kea rel e58
mor" ibei nalllo ltosoltA n lu ocinNionllt Goton hloloololtr y delloitOO -dl ra.lm- La ouru di Cu01. T to bl y duldut. Sln ebrgo, 0001 1 0000 nraanmeo4 Ngn ino
Aolomo do 1.0.0010 "Loudo". 01101 do loot avooootloroi 0io000u1000100 dliltrlbucll 0n Coloombll, oildiot- Aoomolor 00 Atconoluta 001 Bano cos e tl0ri 0. pe do ool Aho io terr0, 210rm 0n tOuIs t p onlld, 000sa Ldo l obotu s o dCol un et NIEurOAL 500000ode 0nbrq do Lu Uoooon Nooloonil Aol-oondloonteoude oooo oouoolboid, de100- moo do nfe rcgr 10n0014. olo Npolr do Cobt. bo li opresdon. o o ditst l. o oporlroooo. Li .pmercu, uporo di Itona osInOIO du il ,ooo u ba ioo n 000 m ul detlo


*0rd00. 001 d otuoaamla OgtnerOl p00n0d0 o la 0r0 cn d0u00 0t ulia edio prc e 0000000be ,1000n Ontal s6 1 0nde ,y omp ro etregarnnti BO. .I I0Sb LiE LA nooncon in 00. .ubida de- EE 0cnavsq.b w du tslob.ooldd tdrtdt 0rb" 00 ooooloomoonordo tioo ooutoitoiodti to19 0 0r IotenerOd loto d 1005 g oli ameoritlao ttd totopVuleooot lobj bl ~~nd 1.U- 4D DcEBED 00 terre de dlOOIa oOO p It. *ood e do Tork 40 ad ol o lt.o o t

ooollnolt udo to lo o toi.d 0001 enfcao lensmdr comoreO oao dh lsrfra a acoe n eJo d1 outrc Od tipslmplot d oc e- En0500500 01te l d to spolt tooo-Vob ooeft0Hl~oo .dclnd lo O nlo d 00010 hu xooo ~pr Oofolod i Uonten~ Ncont. oor oi ol or ltoite det Detarrt- S iodil Olo otad .1 0000 d qollde do n Juot y OoouM oortney Bo nn ySbcOns- aercns e eot qea

0 0 0 0 00aG e e al d n1 n N a o r e0 .ni t r m d a i s e o p t o i o e a n n M n i l p r te p o bO t d ouo lct do r~ a n d i to o l i n 0ec r n s Br0n 0 0 0n i _ _ oob -I tO4. 0 0 0 0 000 Itd mon a i a d t c o n a
ono It lluo i ombr deoouolotn produc.toolooltos ootproltoo uaill, 110 Itroar un tgramat oslaros00 ottlrmIn0o do d" 00 deA o'wood.' o.:.dbl- e Vlto b y Stu Out OtIorl, 0. rdepu nr aI ptodooorloor.,e nerretn |otloue dontine It~n t "', l pA d 00- lo 00 00r000 Cuol par, Ont 00 rol0, d t d Lob. di e,0 re 001 l Mn. 510d00000 0 40. 00000e ooooooooo w n00 o e mAltentn on muy oo

oo.Ir emsd r de tttlO01000000il-odoooom oer pr 01n0. 10010 alldrol cnme e an ~odl aoi Comp,01t0000 0e21000 de tr0ploo. do veea 0000000.n oooomooo s por00 -lmmnov lo en01 000000e 20n000s00 tn-de tlbltrGOlateldtUOIr tu a- aloo .1,, IoottotoodIOO~o toot eonlomtl eol 050000 MhlOal~t 01000 pt rp~ ~ Ortt pr- 11010100 o00 00b000 d0 C0. '100 ooooo b.ttl. vodum 1d-6 Cct 000,I 00000 dps doodoO n oo 1,000 pr0000 a pllrablen., 10 00000010 0000 00201 dIstri uctll bd BOAt 0dtde r00d00,0 10bbenld C d 0,r10,,00 00. 0000 00000000 foooollogade 000 0000
m oldarte. do uo.ol- loll o-too 0m00 Odin odin --ololo.10 1,101e01rv00 dCmII 1010 xorydodo do n too roo pr 000000-t loo .00100 00 Cooer. d000 Coiao det oo paro ol mo0 en arblt leo 0000
diO O OIapar rldtOdpot hu0-y010-n nerou l00n 0u0r. er- r0 coml-oelta ttuurtudu O. 0re toFldodo Edtbld cotldlbn a d O- AOr a tooe am.oououdcon e Ill pr li o
ololl oAot "S.,000 HI"o ls v011, tl
I1'l A A I t ll I~ l l I,- r:,
000ce 0.00 nsiuin prhbr unne 9000. 0 e o 0010d0 y00001 0001 00le AEricl loot lOeu. V or olm Oo I.a ottlo rp.r 01.0p -; n 1r00oda oe
A tloo rlaoioud m otdoO ioot" oeloouooot ol00000leas~rshcn ui- marcldo re 1tr l00Iltn loI0prdccon~ 1-noo d o 0,mon t oo na Id nsolI- D -. 0t000000000 0000 -- loo" dOg.OOO uloo ol n Otl 00100 o l imopem oi d grnjerac ermes A V t_ onrrdoloot 0 loll osoIt, Is pr0nc0p00mrn0e too ol d0000,0 el oI do 00 s 0 n 00v0- A ooo- u dn u 100 00moo p00j00ne0000 0pr
d.0000000 0ll" o 0110-1 o 0 dolol.Hl O 0 lt 1,01 0 II I - Il ,CI 1 p. dooo o001010010000 1110 0 0 000000 000, 0000 130o0000N 00000J,
03 0B N 1. ML 5103Cb


sor qut oot to, olo - nn S llo dllet s dei 01 Un000 y- eoadlnvld ia eal eaaotntnd a-sa.NJe -- mePieaHptc Aloooo0o4~000~OIO 290. otpotiemr 00.00ai b0 Pot be I.1000lo mdo o ~ soI00 idno. looololt. Li lbttonz do 00010osolomb00n,000 Ito gnadiOobtubO d00,000 o .000 00000 5 00-A000. l ecaoh :O~otl r 0000 dmorto 0000 h00- 0000 00 os llltootr ol inoo do dopiodi pInclpolmenooi do Ito 00000- 0loolmenoeis podoo I aee-taa 10 to -- tod 000d00110 do 0000 C00E0 outTl i dl~tdtoshl. 00 loosoo. 000001ooo 00 ltOlditS~iOllO.Li I,10 00 Corlio 14 000000 0 d,~O

lontodeto. dnno. toldo 00 tl. 000s por bit 00000100 00 1000, ouod rlt.o do ,00 ombi tlo tr p~tor o bolto lte ootorreo to Ito B10001 tul.b0ko .0,0 0000.000r00 So.At Aet ou i tl doea 0000000. li 00. 0001,0, 0d00r0t00 lur uosopIr oin di dot coocoploo 00 hn duplotdo 00.00 Cubloo, uliodo Otiletoo po 000000 -0T 0" 000.000 00 Ao3000 tol 00 00 07 do dunslgo d eutt tototto. 0000m i los uon s r tjtr doI lu 1lt. 1000. Aoon cu,,ndO rot buinOs ,Ito tmldad Oara 010010m000 00 dich00 car- T 00m000000 000n 1000000. mi 4 6 53 .3 00 u0000d0400 000,01 ln .0 o Loue olaoi juoodo enrldAo-o 00 s 0itpen00tons l osen 00000000 0 00100000 01 doo oo r CarOMO lotS liO Te.1,c00 r 00 m0. 100 A0000a ese a 000. 5no r lo p0tl0 oto l ebradttO lo od o Obtomboold doebes otveaqedpne a ur spimr


I O A0 ooldtu oo10004o Oo01000 i00001 00 lol u a tmen. y00 001000 100ene 000, G0N.0000 3CNb als rcosn ude
00000 0000 AlIll O0 ."A" I1I0001, 7 cI.3000


LA BOtLSAlt l idotol ono'aic~ 001 oCo~~fS 0ci iLtadli 0e bsCIoDoAEdECLAOsA l C splob Cooo 3t 00-1- r e ie ctea utro sn sd
01b to d tu os rS. dorooi ato. 01IERRE DEulroll d00endrO eost 0es er E0,000E0C00C0G oI;.AOS OO.O 10b00r 00 maiCbn dElr COOITRAT NCODIA -mb abeoo lo foto b-00 0
-toilot 000t Ituplloz yift.lILI. __t-_&_d"olbtf o reniotoo captot l ue re-f DE NEW YORK de i tid deooutoroll 00od c lror, 00 s0 jobolt 0 000 d 0000000 00 ttot-m z. moo ol di 100t0 10000 00000 lote00 40. ooo~
-todoron meootroo c, lOs te oo sb loodIoot e0 de-oosarr ol otolo odu tt ra Uie a E n u~.d irr- cnaz eir utssbeae nr 1, .mro47 hy c tr O lo rdorb s yd c NU VA YORK. Dlio. 4, oIldI- pottcon. Pr foaclto too des,,rro-1- 0 01 0 0 0 0 % emarosorein 0010n ,0 pooobi qtue-ohioo oldor quotsiio lovdouoalto trb- Lo so.Iloo di 0100 00crctrz poro PtO 100 e 0001001 feliae iceb-. 8Htesitracoa A. 6mso y oaoboo ftoIldon looooolmo. .00 1003 loltooeOslS I


0 oirtoroonecebdtd 00de 0i doo *oumenoo opntlooda poro vrloe 00000le b89oooo"000 11a 0 00r0 u ---L 00 4dbo 0000 00.
.11b.i W,0ottooIIIlooood I oodoA o.
,.I v A~.dop 111i. 1-1ttoAlUC


-tdo par 000 en 0 reprieOenOatIOn do t.oo forroorriloo tombidn reg01tra0 - - -. . .- cl 00 e000 ouroi Ob --- --- Gr 4 44 49
,oooboulttO dooounobo 0 lot brib,. 0000 110za, en 0 oolioorhr Pai' I t I IE 3 -9 000000 A I NE 404404 04 2
loooolol cu 0n00 prs4n0 01gre 00 n lo e0,00.0. Loo 0000i.o od est sta' l es i V t 000 . OO.00.00 0000 loo 0 0 O 0, 4 00000 4-.00 00- 400
0 0I t I Am U l l d p r 0w 000 00 0 00 4000400 41. 2 004
$ $ sae re c rq de e M A All ll A.I li Az I.,d, pez Tre t -I - I
ariv s I s s er n en l- I I 'A de tl. EId )Iw a e M lza Tra Ana pro bongdt I dne m da drlOds i s lc n i s e n e c a eo N-v r e n t 0 0 e03 h i m n h i o d l s e n et o i na -0 - 0 0* 0
.,iodl ,10 ooodo0,0000 os0ooo~~0oou 00000 Iro Atlez IPP11.jAt'-_ -tr6__. os dv yd b m ooooooodoo ooo do booJtr b ud.lAd .0 To.0 01r0, po-lod. noofdnd
l ct d, .pbi A 'd, ell. I O g a d a er ~ n A p -eAt . .

olb 0 O0 0e oio ~So o A oo l te0 tr0 dok, e ooo l baca a r rocca l sndti iase C o rca mun0.0 -oo oo cii s a en t e m c i 1 O ls u s eneau
o o o o o 0 0 0 0 b b b 0 tltt O p t~ d ue01 o q u soro F i toob b o-u n n v l b a o e ej n o n0r0- 0 0 0 0 0 00n 0 0 0 . 0 0 *j a p e s d n i o s a i f c o i 1, y a u n a
0010000u rtdbomogdtoenol TolrloorlLoodr00 0o., r 000010. 0d mb000 Sooooo lvieaoUorort 00 10.10 do loal yarcllsact00n00c0m00000sa dotu de 0 0d0.
FrAd, rm F r U ErP.h C r e r Ans


Nolutooo~oooto o o o to 0 Noooooo bo ooA E 00000 00P 1r u d mr a msi nCra eeq t os 0 n 000000 0 Comoo e~ sahsfo lne or o
L A_ _VAN T__ L L A.A. y ________t i. lmer O y dleA0I.,o Crto,. A .dlo1do.Ii h, Mo do Lo 0 n 0.000-I ""
2 3 N o 1 8 ed d I H bN. a t el l 6d G n. A A -6 6 9 7 hwodu i l exp t m j- dhitu -.,IJ- b 1 12


A 0 I'".A0opo"oIIo.ol-1 000AA A,,,5loooo 000 dbfoob e curno e ean sl enre el enmenoo l o -O 0000000.00 000 000.n otrr d dee eonnD riase. F
5 0 ilmero R corios si - blees .-0 r0 Dt es00000 ia m sr~ e cooo

CON QUE ATIuoAC ON-E0CIAMAeELroA do Detallistas formula ou ndciReeot oiUNAllCm UES uu"re" i"A- -td
HEALLGADOA MIDESTNOd AA IM I Al'l\
Otlool. di y'oooo. do to 00000- Ag r uo iotIrII A d, d l ooec d tll 00000010-1 C. ______I, F -ulli-fe -I, I n Ia o n

boo 0 0 0 0 .o 0 u loAao itb ro no o n mi o t, rb00s.0A
OlododetoO. rraoeooCore1010br.,cbmot-' 0.i010rFllr dltLt 0000 00111002edunabviz00000000. Ioode n~l. 0010e00A001rooooMtrlz, 010100
0too sdo Too olo 0 0,00, p 0d00-mE o nt uldofe l it oW queh l o bier-~ oo o on oob oo J .r.ic d 0 -a n00 st,510 o per0o0 s'0 u> ec0100 u~ r 00 00 M a, o F rno ndeo M ar0 uo oootbd po00. 0- s id el e a fo io 0000de so n 0. o nar er asio allu omu- v ooooodogo. Ma olF r an lit. nl 001 eg y nor io o r 000
AursESCrA0uPA--L-- oto ooloro ym.ore. Ativbo .


~opuo~ dot dO~d ooooooo u oo~ lo. o 00 01 e0 o 00 ytld l Bano rstl om oor-mtrt Oo ruO.lh 01, 0 1ub 0 li n C000 10 00000, rse.00,0 00000 00s0e estudiaro la situcion y l'garon a ar bbean Ir, euA -- cCne d P9pgada Hcind. u- .
A' It -e 1,,nm 1e 1n It,. a"e % 10 Scrrs Muus, repcuaenrdI loltt A L I-00 d lolop i ~ .lo 1loo o gi o ptdliO O m00010 dite 000 Iourr- 000 m0001. 00000000 -r d00 0 0000. j oo o s lnormstd muta
do n nur-- -Id IsT b r. b p 000,00 n 5toAol l'2 1 Il O I

CuST RLEuAS, 0000000900000000 d000000 p0000n a laitgrn do 0, 0000000. uxi 10 Pornooooor. 00u00000pern


0000a potoulbonmito ooools 0d0 00-s LOa~o 000recooon, pr 0000r0. 00o 0000000 00000 cuno1000nifi0 PREOCUPACIONESI EGURIDAD. 0000001 00 1 0000: W000 00000000 0 CIO 20F 0000 "i"- '" 'or"0 ""0'0 Goo""~0o 000000000" 1100 00 ""
Aero:b~ E0 Gobl o n 000 a rol to- roooo.Oolo- -o o. .1 toroo, Oener l o e 001 t,0 A00010 0 m0d0,00 0.00 otoo odo neg -0r 0 0u dos lo s 0 mdIh oobooot eob polo rebO o~ Ooooo 0 ldt pobne o relo s abl inl. 0-0y00 lololo 001000 0000 0ed


toiotO ,0 IS atmdotC, oooottooo oooo -,A 0011000 SuilpOb 0000 Maor o a oO- Otbor itooOI tmclvtdq
0 o~lodlrnO avn 10 r 000 -1000 n e0 0100in de 000 P~obob 000 m 00000do, u ooprmae oooo 140001 00 oasf rtdn o ubo
", Iootolo ItoodA.00100100100121,0.000,00T,.00 ta 0000 pboo loodomoobo o hlo t ooob 0:00. ri 00- d : rbo b id n C abno00 y 54 Oo yfOOb G0s deLOIL rC u3 bLC u es

d. e00 0 00 ti oOlls 0n0u 000000em ol uO 0000000 0 Sotor Juo o 0000000. Aro i o o pldooeopryeoois.td

do ott Oocooboon: L tdo 000 h00 a10 brCeV 00 l odi 000 5 -u bo Ocio l ttdu 00r 00 0 a10 00000 looOracoonl 20 pue g bs u 00ne
menzarons 1 00 00 0.s 0 ooon r a io Pne O par 00,0d0. 50 -11 4 rdd oo, e t o o ool n or R ood o Di i a u iii ta e e il r

pi rad d. . . . . boaOa oo 000000000 000: 00000 oi curadtrot. onformooasu v0 ,Cqoob do Loo po i


pasado 000 0h0000002.0de00000 vebl t. 010b0ac00n y 0000000000 0r000png 0,000 0 0000r00e l00 0rd0to 000,0du000 Lat. MTermAnO iF sean1 CAR clroo Eo bosondenooo .0 00 00o 0ectur,0, 0b000y d 0b000ue.too~ ao"d oonc o00010w 0000000 ISOed 2 vs1 ur e G000000000000oo.o b soo, 01000 en000dad0000c S alid a d i a n a a S a nag o d C nb a d ac m a g u Y e y nu a pa U

Piy A I -es UT.NT-"LATConAItrU d la Cenr-l.K, I~~e


oroAB.A Tld ,il tooloooolt do ooOJa d d-d ,llooO odi o
00 d r .a ~ i o oitl d 2- 00nt. 000000 e 0 e s.0 a Oo s dooCm n 10010010 00000 00000n 0,b 01001100,0 oI ooo Sr A po 1000.0 di 10
bo o '000 00 0 d l-O t .r0e 0 00I0. 010. L 0 d0R1 0 o do r0 dt ooo r to.
Cl All 00 Co~o. E rId A.0 0 A to.
A1 1 _1', I400000 l db-u. 'oA .oo00olli olooIo~2oooouo 00
-DE NEWo YORKlooooO~I00. 000 o~O~o.llooo0000.0000011.0.0
E U 1000. 0 too~illtiO 00 Lt 00. ob~uO~. sodO odoI I 0000000.00 0000 t1-11 1Oo 1- -A10 o blol l ldto I 00
Il0AW. NU00EVdA10. YOtRK.oOr1000. oi loo. 4,ro ulo 010lo'o 00-Om Albodl ootI,0
1A000 ooO oOrt 10T000A00I00 El- bo hb 0--o0011. -l-o
dI I_ - AV0, I,
Rill A, All I l0. O It-d .i .o I IO i MIttO dou~ot000100oo.- oboloyrpodtoou~0
loA.00d .to t 0 00k,. 0. tooto. 000b"A001 0 000- o ot ooood oO~do 000010 0 fAo o obo pz.o0 00
0.A, 000moot o l tbodo00100 ufod.0 00 00 Nuoooopu0
Atoo o ooo o, olood soI 00 oooOti obio. ~ l.tO obod 001 i. 0 n.soooi 00
(S R II SP C A E L TO ~ooooo AouooAb 00,00 ,00 E1000Ooo 1.ou .l100.00100S0000 Os -CM. 0 t lt~dd

5 aia IdaisaSalaoddCh ,Sld am giyna, e ad- ieias- bob.Ooi 00 000 01000 -l- o A. 0. 0its~00 00. 00 %,;o ~ ~ 00.
00doOO000010000I00od.00o00M- .0oooo .oooo 00bo Co 000000000


0000 o-t000,111 0.1,00lbo All* 0000000 olO00 010.o.0000000 llu.
-00. do 01 14o00-.0.r -0tol000ni00d0e0z -J000000000.000I,0,-.100000. O.d.o. 00. to 000 I
'ro Itb~l F (otol6shABANAT flo-l-, 1930y -3 All, o o~oob~ 10000 oooob-000, ot,~.i0000 -000000.00Ob~bo~o0 oo,,00.0
1'1ro~o Fooo.ooo. 00 obo ubooo

It. 1 14 00000.0000000010 0000000000 000e000 eo ie rcioe n sodtOen te el 1 0 e n


III N-- 000Df000 0000 .0000001I000IlotIob Cod-0,00000O oou
I .00 0,000 5000 0000000.Noicias Nacionales-


1)1-41110 1WLA 3IAINA-N3itmcnet. 540De c. de 1911


Honda pena causa en Mataiizas laM36s jugadores Q6pd

muredel Sr. Aifredo Esqucrn3 8son (eteiiidos prs
muerte I hor1la 'Polich:pe s
ideti ean tlmtlnmniitts btiiuicilep rde liitiiml'tic --_ la_____ e. .1 .FidelI
cit"2Ititd nntiteiirt iiiCtim si i itmtResueitl rttIimcA.lftionit o tt iplmptH idip"ip Xi6e.
ptpi gtet Wct. llpe d ,
MiATNZAS pi, ,4.'p 5 iiphpdP,. t-.p t itpp Pil)llliilippi pt-l lji. ) tP.l .,d o~.1r
HiD ~ ~ ~ ~ 6 dHtiplpppI pdipli .tp~pP leip Pp p.,A pAJ-,yqu I
ii6 iihoy e-M mil~p, qp1i 1trp ig it) i, lnipipp$'I. pItip pp a RpoP aii rip i.p tit pppipii i l1 iip 1p,Ididlp-ione -ieet :11. Im. p _Insp i ., PgrtPPPPI itru iI iq,!:iq-ibpidpcntppiu,.dido 1,, 0,. Cp11 i,P ilpipi ippn pi j~f eNPo-p dii111I6111 .qtite_ .llil t Pupnd, P t .Wpip I i finti.iAt ,,ip "ip' Pt ,Hlin, PHuoeti,t Pu Iiip-,dd. i ai I iiiili lp I eI iNN ii lii~ A- N ,oq. 1 m ,ha"
p1 dpI H Pplli Orn eA, il ud it PPPPPI er jvdai .pl. i L %a 12 q. I
pI III u i Pde v~n a l EitP l a mp it idptdlpp lppippop pd
%-lIts I nicllier AI -a~pIiii i,- li tan ii I.".t akt. ipun ip I'lls 11i. iPt Hiciepet. p. tliptilptat,,dpi A P. Pt P
Ppipi H iiiilil HiHI .P.HN liil.it'p lt iptlIlut. epd
d qidp ul e P t" I 1:P PP P1iPHtI IP p p III p p t ,,liptiidt, p i itIP P
,,,t ia 1t1PP IPH P IP P -HP-App pp p p i lPPP in pH SPpubi ~ iHia IpM10 aIII plg~l"iitp Ai. h,iippA t rteiH eip ,pHPPIP. tHPP.' iIPn I iput.pi.pt ii.iPPpPlttliiptllt
lui pi i lp tp sii piel HIA. 1)ti" F ll, pp-ip jtup PP p Pp 111 Iihel pttiuie SCl.
p 1p t pp pi piip pIit tt A~t.tipp irpit'jtppttp d,cppp -p Inepilppp t d' tI~ ii i t""lp al erP. 1,itt' Io n, dktA in Pii'iPrlilapuPlllipidpinpt, l"'P heDilIp Ppe p i pni t it it 1 I'llP, i P iP t
vnid % Itv~n~ra -Wde. Iw1,1putnI dll it~ li P~t IPn r, n m tA i
IP1iptli it. ieiPipti v 1*1iiriiP Pti dri nr tm tCtrtppn upai tiliP Iil
Otita d, I A,11li I t r lettiAtiltll1ipulep,1,iI ii t. Ptiltip 1-iipl-, ii S iitt n-ie
Obr.L S li ll. ii i'I~ ,Pi IpIiii I Pp,. iti ,1ii it ii CilY. 'nIPS CI d ."" rut rA 11 ThCaner, le I eeI I p li II P i i ilt i Garc-lP. P~ t iia V pi P.% II Pr ti l pUnit teiadec Ftitieie ppnipn U nIi H sP.1ipit gad. rlrpavpi a. p ipta itPgpP PP Ap ti i c t g 'jtiititt i'4L1N 354 Indutit 1.HPNHpp ip Pp
1~. 8181tt OPInia(W lti mils lIP ;. iPPIPtp Ptf t, 1popp- i"TA11 itpjul p i latli p te
aBIPt TC i-pt Ppit a" Pp Pim vtilt'Matt. D
q PU N LbLU E -1 Htiitp .101p Hepi N FtitlP-tipPIP iltPl
dtpa m i dt-tiip. lti I tll Iip li p pl.-iiCaro iP\ iP pta. Hue PA- DP,i 1


mos haicerihijo? _NieeeCetiee tt eiett MAtINi. .d,. bittt-n- htip.ttlP -t q.,
1%t J. pttRe itc P 11 11 I p Il ill-' t.S~d
,rP. PPP 1 Ptil'PP ltii riPPli


Bravpa di e e. Tt- 7 i7t7 6-4-1 ~ i~ Spi Hp ~ p~~j i H iPir~pIt Ziliipa. PtI P .tp.
7 ,pioppie diie t IP loa ioei pa l Iii tpi ipt z. pp T.pptti Iw ote pltlp tPipap t. Alr.pette il b. Idntt Io" potpt1:I Npipp iteip, P11t Hipp,
ri PARMACIA Y DROBUERIA If til velilp P_ ,' Peppeiipppiiept- pp p li"lEppi ltpilpeid~ PI

TL UelfLL P Ipit-Lippi coppitptiit Ipptcae Ptplprptv lflIt- Co Hn F. pt p -pp, 'PP P i-- I-p Ittiippiipt ipte'l P
T A U C E Ftiip I Psd. teAlit~ti dt nti 'P ( PiP rot~l Fi allIt Cnr, P piiPP pu iit, Ipitt Apni I-r,, Ii ,Hitoeet pIppii Pt it HpppIpp el. -~~ ofmlornrnII5pelru rt d DE TURNO LOS VIERNES P.P P_ ti. 4. DiIIO

aua orloo percent U MAM ometo$8.498,086 para neny"5""iinii"u

:TTTTe rim .r n.PSPPPP bd4H e r.Plrza obt1For en~ todo Camaguey so o t&ZnKe,, sltia o

A-tOPSi Mi-i1741 El litpt oftiiii ,ilipp
A. d, prdI.Pi p t. AlIap p. I I V tm c totr itms thinjos Itiiati 309 kilitimetits de
it ,,tidtnp:t Ptd P- llpi. tIt. va rli-ain 63 tiitimies nctict ittilop P itrw tt tdindttoIPhe
iiIn p Iii t NIi.~ ~ tu u.5u. -a~p~ip hepatHic.tt tpo IPi.iii-. ttpi~l~ii~i
.an Pp.p 511 pnp % .iip P. pre". Cenpa I. Hi.i o. PPo
ler-- p d P-dd)BI.-- C l- I
FIiac o at ie~oii' "'l H o "ot"noa. '. t -droiIPP~~plp HplI'teip o I.,S P'I
RI I j
and-noH o -. tii hpnP.in(pp).iP- t~uti d. i 1oPiiliI,t oagr,orf I ipt- del pti
PirtcOP deP~tP il-g'ier ppt~z1Itt~ o-p dGIono sF",C. ro l d

Y~Hilu ill pep'an eaittil A-boit qi-IU Pto iloitup.~i -ide' Ill~
H Olletiiq Plieli M-ltitittpedpttippp 'Tr In tpriP Io
(lot Ni Iid eo eOht-l A-til Ve, Hripppp Fppip .p .t. IptP I ipn .
M ~pIiti R Ci0q I S r.ld an-il ppPipuPt rAI t hf, P PPtPIiPP PI PP&-1l IliPP.Pipp ,pp H,Comoguipp p
Mlt p l i e i A RlTI P~ A~~'l tilltr~ HP itieei itettt ti t~ii NI I p V ,H = jiiiei 51 Cipel u.,] At pp41 IRO PPL.eP pplso.- H i. g ps. i"Duriilt~tP p111 P -atitiio I ~ ~ ii~ r.itt ao~ Ih~li UEO C A7 07 111 'IE n A 1 it1 u 1d, t. ziI . iuH- Pulp piiI tl t PopinPea"t Pt.ln nop Pt.
C. No KS1_c ELPsrj A SANTA. l AP. PIth t nn Up Noad P I 'I Pr, -p, SItrif- HIP P P11,


Stp iMi -23t6 P tina tippn t. P t pipn d chipe IP~ Is tp I n 'iS lrp Pt riPpiip ppp$4ipi, H' ~snld p. filipi11.li
Ni 7ie1 pn Cttpel I. H-IopPPi pppeson Reiiis srauno lig- ,1
C Epti Ppplli Id il i ~ p so]. ill Iprpp Pi,,to IivtlPntpl 'Ppr HP npP-j ilpil. Nep44kiloe.dp
".11Se t' A.~li~ N"i. M PIPI IlitH 'i"'I'lpLpd'pip-il
33eil Nittb de :s::::: Ni-loll aipiPlpip~~ Ptrq n Isjbr .,. e7
N1l.1 1. 1A.R 70c7. %1-s5 ilili A lii il iP-~ciP el llliilii N. de I


Zipie- N. 15i s Athii U-i1u eubi t iitp. plpel Pu Pitlid oipp H p b~pp pip. &Ip M.pi dPPP I ~riii n lorppplppppp In de~l Ip ivit ai a deles~ii No Peee ti tY tite U;: toil- :0~pe IIPPpli PCv It 1,p, l 2:PP 1H

Te fi, M 53 ilia C- -,p Ptiip Cpp P t-i i S." ,il hip' deI. Pto otg N o.A II
Pp -tp 2it Se 1i .4A-toe, 1 Nt Iitllliied 1 "W 1"ittei 41 tpiiu tiluit i Iup I PP. HIP 1Pi~~ .P1P
078071 d a M~c .50CLR 5 2 ilpilI l opl It Ppdcppii '1 1 lo. ll'.,ppt PtIo ELU. LIE O E 5 19 g'. 1 P toite .1pIli I tII ip Piko" 9

kiPciie N '. id U-. l p.i. A-011 pp ~Pt~~iPpi' eP ipp i~ ItNp.p

a C~ feIettVte- ~ Fi t. NUp 1. tpp .I p-pp7pp po ~1'." "oIPP aPP


Calo ell No 2 336i P-68 p -q e to pIlpip Pup Upip'eppp pGpppi ;
Z N o H 577 iiit 21:. -3 C1P 430,P 53 NPI Iitlt Iip PIiPIiiii i i p- 'pip. ippiipiip I 'iP p PIP deiip ~ p o Pp IIPI ii ippiC o d iti 102 1.1 ipIt. .: M 4- i i Spit ttej i 'i P i I H P 1 I p be G pop del .P eo PeP 5 no
P. die aprp). No .1l. i dieii lotIdtC tietalcii IN IPIPI., ~pII Pp 'a (u .p rP to ipo- p, Itti Iti Pop ad.~ t p J. J rtt i .il Pt C ipp- ppp pp. ppIto en 1 o Id It hin I P-P I- M'~ pp p-p- P. Pt Pt 1,nP~ it pp~pp -d-tpe A Ii ni' 'P
Peted i'tepaedt Slp.tpptt.liiiltUiup p4u8iiPI P h.,i. ip i. litppP .Ipo llioptp lt 5oPiIP
AHPPPq iicji e 3S ppti AFltp, P p- poi uipple~ .itIi buptopc .'N ( dpp~et le.i e~tt'lupp,, p d,, A i it. PtInplt

Hlo eppetNo i251 N-il' Nppine~ baP.fbsraI He nu- ,. Ppi.b lIn~-t o~. h~~'' POP- Iee s.ppj I' p~pPttP IcSD AV. S-10A IP A SO segutr. P~iAlPP qu, ,0p-4--o o omIu_ e --d 15 otiP-P fr
Pppt~t. p J.epi -~ 'S. up PP.~j tiIip-H npprlo ppsd tt I,,b.) 11lpc --tpipi I ~PP~i 'ii ~ lppi. P
Dceopp pp~t~ picp ef 'tnoipppl arii1a Itie Co~o u. Pt. .~l.i. ptl ~ppt i'
li. pep. Ipe.PP HR til P P e l,, frnd" I, as~t r. r o te'piiup-t PF pe l lltht
Np _5 il I o. U.I pIpP- pll o PN H u PC Pp t-iod .Ipe 5o Npp ip-,p o d. H u iio At P. ie Perte ane Corin Fenndz lull i tg 'ioprtHP ipppoppp y 1e ur pi5n I.,~t~'Hp~S.PPPPPP'ippop121pptpctoup1titplP1itpPPHe
U-1tPS I Ptu-e~t.t.t1.e ti'iidlt d ppdpp, p lo, or Hig on ,.] ppPPhll tPo- iP,- e Ripepde LiN itc.e et to i Hptpt P1 H i o6P2 i i tP Pti iiilP pipJUiit HiiH P. pu.hppp Niii.P4 huite ~ ~ ~ ~ ~ 7if liu.ilete.cp i ,od ytP A Htii .,, p,, d.I, P i p-no l P odo In I~, dip~ 27 ol In ti ~ M l~~l uup P IPIHip ipiliPu PI p'p
23 N eu05 t r.lc 7 ai-bii'P Goptpp p t.pitiH P Iti p P ~ ~ ~ td pi p, orup y.p p p 1ielIon on I4. .


2 e,. a SeN te tii .n, Ctii't& d~ de Tm i~ip .1 pt pputilr 2, iiI PP kiotrp Il I itAt i 2t~ de RIOP;u
e Pp etPe DI Pip 211tid-%.io t41s ,ulI ,, peipt dpir opnu tieppie p-pppop ItH cii~iP I~r- pp.ppl A C.,PPP P i~ie I~p IP 26p,eie~ eeedetepeie.pAII db ttdi, P~ie tt tupp P no, eculti- it P.800000 -PPPPPe i 11141t 97 1 ppt ipl iH Hpeip Pt P PP "qi3,2 noradultrat I lecle, e npusoluci ,,,s It- j I;,.lo-ohr~oneiaeiti Ctse.,Npptoo itP I tr Aprn p.A p-i, uipo, t
Yi i ei K F-2 Qie 1 il i p i t etbt puitilitltee dp h 1,it Pnp tip e ,4ppe Pii hO l t
C e. ip 5Mo. p~~p il~t N titi lt~e l pP NI'.ir ppitL -,g ip 4 'ip i SlupP ) Heep P.1% Pu ppp Ptsonp
II iiis, it tti l~ tptt.e duiP Hg. It.o. l --t." o dpi e,, ieoonuli pp Ineto Dispiti5
11 ,q er 11t.ttllleredtei AI. IIll."o o-ppp .p Pp til Ptpit eID50i ll PP
L IS tj Ie .eh i ,6e Ptet ApieceoA e pputiell' PI aplleP "' aPit~ p"~ee~t~~p I'd"tt 1-11 ,ppcppp7 p tPii~~ Pn 400, tP ~t .A o
__ P PMRA JE SUi Et MiNTE PP I ~ I pt. t .1 ip fr Pit tn r ltiFilZ L ,ad Im l el rn
8llttr, l itP pippi jrt Piii l o ei l~i Pt -i it tli T i & Ii i app ppii 'od npp p i X-iulu P~ P i~~~ Siu, l
er., [it.tdl ~ti ar ~1fd ,11 ,. .go I
Rd ipee (1, 1l Ceooe pli phpt'pttPP I
pep, Dloe . 429 Ins te do deittie Is tdtd I I Ippe'p Icic u.i P1- dt I~iiuPip 7 i 0uut~iuPtii Fpu~ N I P Cip pPIP A~ L ltI
ii ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ I I ttd pi i itiu d hiic atdel I . d, teru t d, or, iti eo ulpp P.~ Ae~tI Ciio o it Pt Nillo., p. P~ipp' p.iie~ i EPPII C iIi t
dp Stipdtre Y fto~57 Teice .A PuS tEotN et.ii P ti ll Ittitip deiPPO1 Pp, I llt.PtPP~te(titt ipu p
Rih~ Pt itftei ut P. Pi It' puppuill t P iiPtpttt 'PuiI t I illi~'tle
(Id it br ( N o I ;','' -.111~tt~i P.7iip~ptt IneU In -~'pee dietu C He m-I

So -iu r9e 1 71I otr o.p rn otsa eA ,b iiI upI .& s II.oe t lIl-oe A ,. d al. lfboI 1


E sl

di


- Pgin a 23


tstarA ico dias.-Eti'regaron a noche los premios

~ &jb ci Pdre d Concurso de Fotografias Ricardo Lombar*di
II iii -cpagari Ina iiitiinatic Sniitin*iMuiipajtl. it0lad t at ie I lB inldd in $1 .085,765.07 ite n vjn. I t ie mi ic deohrm
viioi i iii iii -hI fIAI it(ft. k Ipp,,,h I IPP P it PtP
ppl. lpd d Sip P1l pP pipppipi PIppS.1~i

litP ippp I.p~~i Ppp Pti .p1 .i. I' lpP
r,!rlN-r p i ,pipit Pipt., d,
%1,H Odl .'iii Ila Cslip' p 1 ,l .'i't F lImi. I"tit, I tint. Ittct l H i ,lp I fIi i, dI Ig I I O d

'I .pi;i',,il1 ltpilllP PIIIl~itipI~iilpp~iipdtltil, diHll t ll~iPitip d. rill ppip ,A p r, t ptll iti tpp P.1. ~p -p Hppp
PC pit"Pt .ptl Pt
it ilI~iiPn Itidi
Pit ~ ~ ~ H j;11 .ipppip ppidddl-iii III-,ipidtIdp

Ch, tA11 -i n, p -j O Id , P I r O lit I t -il 'ai 0",P PPPpi. i tii P i iP p Ipll,1p PP O"1llild-t
It .ippiP piPpriti10'I(titliipa2ipy. 47, Pt p Dvir tNppI.p rIppIpItt,iltpi 'ppipiipppTpl p ttpippi,,,pv r,, HAli ippI ltp I PHIH.lpiip, pp~~p iip~~l ip "t p Nd p t II Lt

Or ~ ~ iipHIt pi, IP4i-iil'ilillPtPI iPiltPIiiliP -1P~ttl
Ikil I P I It Ill. I, i, 'll ll'pli1A iplitPtirIdrlPA ,lld

ItI P ei ll,,' 1 -11 pl t I iii illpli tn litit t I h111.plnti it ii P.l iPIiPP i ltip ''I
i ili I I I PP ili AII I i l.
d iaI, t P-p Itt c ti I d Ie i 1It'llfItIS Pt. p1,1 ltIiii W.1 OP1.PI 1F. PP i i

.H P . .
ni- Iil Oril .i 1. 't'N''PA PIii Iil i-0Pi u H'il IH~ P i~l
CI, ,,,att~ 'Al'A ttA H pI P',,,tP p N l p. -rPt i ll dP, t lt tlildl- tP tiPp I aiP pul ,it .i,, l H -.1 P1P .t11- PNHP' P "' pp,,, p, I' P P ,,tn i,, ln tl pPr.P ,-pi OrP-iipPtPHPPP InpPt. e --I~ IP
Pp it~l I" mt .P.p nlilt p Iip,Il, nt. d i lPit II.Pirrn II~p ttp iip I it
pp'd, I I P pRnir llepp. pi t iP~,o ~Ii.r t11 dl itpPPtt nvllOnp1tt(7IiP i int .ll llp.l "alip.eqiO e Ri it i.'pppeldzp Pite l i p1 pppi ent. P pit ci n, ;~ ,' niite POr ORTES,,,iAiiGo1re, eircIao,1co Adlnetnctdiscipino e

V'- Ijenelde etc. re ntrorc n i tinta y luce dp II a r a dl
Afi ienOr.-, iiV .idulsd vried, psiions Ipe e it-ncorq-od I

VrItr fV ae q ~ > Tdictis In ebo -tr~e d in I. C. entralietr1 I ; 111C TERMINAL DE OMNIBUSn[artebah .
ll~d, l- Til U 1936 AOr&J


Pagina 24


A N U N C I 0 S


DIARIO DE LA MAR1 NA.-Miarcoles, 5 de Die. de 1951


C L A S IF I C A D O S


DE U'L Ti A


COMPRAS
12 ESTABLECIMIENTOS 4
COMPRO LABORATORIO MARIO DF D L .A laitad

- 17 MIJEBLES.PRENDAS UC562, PIANOS, MUEBLES

COMPRO ROPA A-6185


, -de 'Itu 11.1 t. 1 77[ I"COMPRO ROPAS'I
i LIBROS E IMPRESOS 1

CAMO
77777 777 ca 7 ded1.777777 Wal 7777t7 7777 7777 17, irNe res a d"


CEPAARACIO S

42 MUEBLES E PRENDASVENTAS 7
41 CASASInlversionl.stas

AL h7777s77ciialqie7 opera. 7167n7. 17 7 aco nIa nie r- "77677do. conedojr coltqiado., Lots opera. on" ountreclidde P,.piadqdnmueb7q. ofreco a m -orI rna7777777 71777.

7777O 74?,. 777777N 7DE C A B A IS
CA 777A7AC CA7 AL A.4 7R7 77 77N177
sm- A.777l7777A.
L 9 7,e 777t.xa,@ . mp7. REPARTO SEVILLiNE
-ff


7 ,. 1Q.22. 7 7 7. I., .g,,* "cunrf- In4erII-. M n d o r d W eI = d 4 .


Rode a. Pr D-236d6-46-e.
C7777,7777777. 777 7777777A 777777 77tR~ .77.A.7


*,01AAA CRENTA E/.
Tnse~o 1 m~co ld mun r- 2/an v odern enW. y 4 ed777c7a777a777 Q 1-td-, 77d77 7-7. clgi- do. t-I 1. D- -4t .77, d.777.d. 7.7 7, 7 7PLAYA 511RAMAR CERCA' "odclu "bs vendo ndo 7partamento Cooperativa (p777C 77 1p radn). P7gad77 Quinta.A7'enida.~ Manuel F7rnh ndez, 1/17777117743j

ROGELIO CRUZ PEREZ~j
SANTOS. SENAREZ 0 F-ci d e co-nstruc i cte nuad, d

.yl. :f 77777;. .11.7 .N7777 7777., 16. 2 4 p.n r.1. a77r7 77.77n7e77 77n,00. Ll7n77es, h n -7

VIBORA
C.1d. Ib vd, o b li 6n 1 p5-1.
1. ) P ga b u- t a A.: p. nW .d44TUARIANAA
77.7. 7777777 77.in 777777 7 77 77. 77777777 77

G W .34. 7, p


IABANA
77. l L777777:, 7. 777l, 77777777777777x7 77u 7 -7 so bno. rancomeor, .dr d, t,


O.nibus Espaciales de CUrdnas
7BAOLINEA 7R7LA SEGU77AD c0Ala d0 0Le octbrA S.HIA ISnt
777777777777777N 77777 777 .% AL 707 Xrier t "16 a C ria l-3 iCARNACU BA
Grn as: anw. 31 . mdr,MATANZ, ASr 7pEr7L7I7 777tin ZUL77ETA 7V 777/77777Th 77777 C1ABA)NA:7 777IAPJ7A7,7 771ro la. I 7 zd, IiM t m. 77777d r 4 SANALIEL SAUI AS DCA NA on IAnA


547i Is

477 7 77y 7
-aZL1 E A36 'E IEt EY 777E7777C 7 7
y77.77777 y7 77.777 77
Sy 3 .0 3
3:7 7 77
*iy30 y ; .
77 77 777 7J. 7 7 777 7 77777 77777 77 7 77 77 77 7 777


VENTAS VENT AS I VENTAS VENTAS I VENTAS VENTAS VENTAS
S CASAS 41 CASAS 48 CASAS 48 CASAS 4 CASAS 149 SOLARES 49 SOLARES'
77 7E EDIFICIONICANORL E7 :OREN TERRI.
v~sr.m as ora r Ao- E oI. ns Av. gions EDFI .ON1 AO24 of de a C nd iceA.d L. Habana. .1
nea, a_ Linta s n, m. esc 1. oal sed. Itr" a' Frenml I. Arab .do,c e nt fooddo T, last ldeo mnlbu. Ae
'bC sx e ri itei.-7co ,n,7 7n77 ?.,d cnuversionistr. too r- A d 7
Al hac-r-ca-1#1-. C1111life-" Af4.l.D-alzd- 4 crr. d r cl.gtadY. Telf. Fl.--2
Al h7777o op cu rlq Mar 77p7nr 3 77.7Il. 77777.7b77 Al haeer cualqier opkra. Al. hacer cualquier opera- Vibora $1,800, v YaCIa __nd a ______In777777. 77n77777 7i7a7e j:hum P Pcrdnd32, ]or Pike.u
eld., hagala 777777 Ia ln.rvmn- "7 7 "1-7767, 771'h .gala con 1 ainteren- cl6n. h6gala co la interv tha.ra JU.IU u anda "I, R. II.LANU EA/
cljn do corridor coleqldo. 7 7". C 6M do corrdor cologlado. C16n do corrodor cologlado. b e Csots 10. 77r771b777a dssd. 1913
derna, mA1Un4 clacistruec6a,liplanl. D-23v7-4i-ns d eol d1(C91E3
Las opraclon" frcidas 7b7.j ombro.7 b7t.one.4.7 s '- Las opdroclon' o7re.da, Los operclones .ofrscdae (Coredores Colegiad )
as opra ons )--a le f-11111W bcat. a, crbad.,'t portal,#, MiembrosL Boeaa de La Habana ni
p3r r d .r pot r dl o lr i70 miemborop del ColegIa po m7embros del Colegilo 4 CASAS DESDE 57,200 MimbroBala de La Habana QUEREJE
dor mI rooid Q I y es~l Dm-4-'Es aj trela Novidad M LA I N $101 .A n" uvr. d310 .Aen, Sol-.rB-d8
do Ia Pro-dd In-u-ble-1.0 07000 Re7n- $150 Almeodar- I do 1 - Propledad I77lmunble. .-do- Ia Proploidad lnuel. 7,7- .- ;ad :1. v e.eofrecnIa I. major q 7ar7n71 C77 7. 7d7f7e77 p777777. C merc7e frocon Ia mayor garado. ofreco. n I mayor g o era 77777777777 77777777r7 777777 AMJ A ION r11, 17m 77 777 77 7.
13-0623 ro 3 en 0, Ill 7U09n t dln FBrIe dodiro, vet.n M m, i tu h iney ,.j X.,act. G er n REPARTO VERSALLES
CAdA O7d7.7 p C.T77AcU 7v D77. 77- 7Due.77 .-3931 13r4".dd od7medid7 7a7.7P77a7-_SVN AN o o-iA.C AR ncrdr oetd -1.4m'VENDO CANA .ALMtENDARKS, 1[j.s~e ~~. ICc N 1. TRE So. rsE- no: 11-59"S. -So Um I -- s. U-112. nuII
7777"Is. Portal. sa, hall. 3 amaplihabl.-. RESIDENCIA PRIMERA 7CAME7N7.777, 77r.7777 7777777777 7- 776ndid777 mn7777,7l7t7c7 y 7777r7 n. Par- 113,11, AVENIDA 1
.0 n, a ne ed cn, BEur 0d1-1e 3', 110es .00. ta. 14 r dn tl.slm o mo ica tos r 4 .2 ar n" U D-4-4- Am ae n Amndrmdrn.
C. a l rand, cn evrl a Am area. 4/4. 2 halos, cusrtao cola:. .1 ,00 eg vrn ptmno, 1 n .I co v, d. y 1.4 yb.2 olic.fbrccen pies.jrin o- I A
-W,777777. 146777r77a7N7rn.,7777 d,77777.--1-, 147 77.7 77777777777, C777Tm.7 C77ad, 7 'a77 .7n7clost. t),7Y77 ,Id.rio77l77. 7777777777777 c 7md7.7777777 777777777n. r .
Alb qrll sqia.E u e a r ae,r n1.dvefn. -A- N.oBrnW .IIassyd, a _~.I, I~ - earnelt r a. r P va ra. J NhNfoiesTeetuo .3*14 D 16-489,16. D238.4-- 2301-46-4.i. pata, c. C. r nd -r. B42 .bt6. rl
do :', k- fas .wints.V. A-43, Oa d.,NAs. G -ua.Z. C. .Cctl. 'bi. QEREET
777 777 777 777 77 77 777.73.a nldr: U A R Ai a r nT.Ad S E G U RA n. 7 c o lo rs, A :JL j A C , 1 -77,7d7L 777 7 a .7 S .7-7 .m
renta 250: $0000.otras enla 480: 0 .000 B-22.- oe.mgn o ncidr. ot. sta v are nu$6,00.RNDA R50"S "!Ml"Uaarg A P pla.Ents. I r. -n pangil0,( .v.AN7N71115E NAR, 000000 LAm.OPI Ab77 .77 CARLOS III
7:7777777777y7777777777777 77777r77777 777 7ni y vcd k.ui ntl a La Propledad msel frulo del Irabalo; 177 propledad as con-7d7d777d77777 Gr 77nd 7 M 77N77 7-777N7777anev
77777777777777777777777777777, esia 77777r77777n, nea ls 777777/77.177 dd.77 p sllyvo bonuiclo 771 mudo-7777 _61777707777a, elun a e 77077 77 dnola quo 71r7. puoden 0l7777777r177 810,1 AlM ENDARES a M 5 CRC O PL 7

_______________________ 77 ~ lrl.a 77s:,.7, 7:7, 7777,, 77777C., oser y. p77r777 Ia n 77.7 rym~ e d1.ano ebmulo 771 0se.770 7777777777m,777,7 d .77r777, 77777 77o7 7 7.7,7t77.a77777. 77,777 77m7777777. m7777r7 7777777 777777777
-1160010. Renxsm$750V. vn D-261-41 .24ce ai ntraan .tlaa, itm do rdo 1300702- r SION-A-1171
Plns.oli,1 r. N E cSa dENptAl, 11,000 do, al.l'Z siiu oepea .eo lfodecn, ai e.'gr n I"" s Abian. 2 CNI
Y la: Illla 1111-11f. 7111 'I'd.7ral.777-- C777777do777777. 777,77777777I b.17. 777 Il


IAN(I A l e7. 7.7W.2747s h.,7-, 77.71777.a.705m7777,77 /1. ouproa.am.7.01. 777r7. 7 mp7 7, 7 77 r77 7 7.7
al fndn Alrtildn $amLo Propt ad- so al fr nuto del yturaba.Tlo; Ia e mPiropnla dadcnd so. u con- r n UH. .er3330. "1" 1-d 8429


77777777 7.77,7777777 d7e 73 777. e luie 7la 77. 77777777 77.70. No a. conslonlo quo ol dooposldo do coa d noa do 7" 77777777777. T777.77777.7. d ,777,777.77777777777777.77-77 7777 7,7 77777u7777777777.777777
77.77777. 7.77.7.77n777,-b77 .777y07777 load* l7 lGrand, W777777.d777te- -77777m777777777molent bo.anr-un para i, ra ndo I_ o ridsAu1ARslas aAPoAC77d1
9-'Ia n47 e 0n EN Au 1530 777777777777177 qu. 17 .7U7 o0 h br6 d e, 7717nla777777177 0 .P.,._RAAR 1,000DEIACOLAYA'

7, "r7r77T(" ado 77077 pot 10 77nto7strd o P Rati qouin 7 77777777777. -mu7 7. ._ (.-taipAlisENDO, ENTRE
. d ABRAHAM LINCOLN E7777i.72,7can7d7. : 7777I'nterst,7W., 7777777 m : 77 77. 7 7-77. SOLAR y1, Nx O, 11 ENTRI,
|oei do l. ,W, 4 onl- 10. ycnst ad sp prmer. rdo. ermp rcn. Gln
GA GA9 ad,.1fod. ais, pti.y ;-7,B ato77m:4 77al
.1 ----u'------ a I"'I'la-'] rm o.Fl-ac6nd dt M521 I pudeVNde6 or Catdi
SE VENDE EDIFIClO RENTA 1100. PRECIO 945,000, 7 7r7m777.7D7'd7c.d7 77ina7 7. 7 7 Bu-. 7si7. pu Cn ,7 7 p0077.
a 0metios d1e Monte ySan 7 77* gur aor.M61.C- MRAA OPORTUNIDAD AmNOrVMonerrat $400 m0. Te-77
Arrl-. Y,1 77.77777. N U. a aRAMA r knam ,mC rn .O vt %r.B7MAGNIFICA ESQUINA N77.NIs. Ot-,Lr Iad a Un V E NTA S V E N T A 777,77.N A 7777r7777 E77 QU77 N :77777777 fn A 1572.
77777777777 No 77777y7C77777d77 7d7siad.o R411a $500. P. $70,000. __Nosocon,_I_.__d____._do_ ca.to_______rIndD.24_-49A n''de 1L x T0 Tr**e 'rol r Esquina, 2 plants, 6 cas7s, una 4e CASASs CASAS 77777.777777 7 p 7m. m; d r7orsm.7W C24-6
d 0n. 0 ontrU-7 7 onto. r Prinnn' alyCl's yC mcca. nmy

77777 7777 7777 7 77777 desocupad1a, con garaje. Dire7777 77777777u77acine y eidro 7e*7 PL7A 7AMA
M i :lA -p5at.F-8606,ipm t s a n.,2 o ma r cr cna.Para.@L r aii cadomn .on, r I Mclaa:- i In R M A mdR 1, 0011 rarcoia oeA, etrs7L y 7 (I x2
--5 3 9 ,ntre m y p .Lo q i uo a u a dr no o mpled o su 4. s c ci a ga di e, dxo y m p cl P,. a I erl .11,.5 t o 2 3 V 4 6 V )
A ~ ~ ~ ~ u 2L Itm. 4.0 1.5 Ajc. r Vado e rI. ,estst C alenn No.I2. Eo- D.a274-4B-7 d s. Is t u.,zz,.n y ndir Ia. Etr- O P R m jA7nda 4x0
e. Vibers. x -nos. n -21s0-4s-a. gn vjado a. P e is.* .d, a a y reU 2 0 V C rr d r 1- 1ad .Ar
Casa ~ ~ do conp es2dep1ta.2a.2 *NO PA UE A QU LE E vHid n:500 oarsdo I' 'g I : J~uloaad .m-, 2.Bn2 dno -2
en ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ br an. tont to. mi ntr-od, CO E.A.)M R NA :Sol iLs. Entire. prGran.o. ie ca onU cay moera Pana
cocnaco ga, omdEry arj $L500.r Pmncaa prapIrO. $r-5b,000,s, d, 1n 1 ymei. -Nov 112enta inv1r y d9, 2- AVE26, ESQU NA s5,se E V E N D pl n E Dla c aIn pI CI O n A P L A CiN L M N D R E S do" do "161-39Ze'AyleI R-"3r412.r pue. rde ve nder.s'Th ay"rc cantidadtr~sa me o e a, n ri a
hano ~ ~ 5 mneedet ENTA io:s 7, deu" """Mon"t'en y San e -33. *a n~s-a- Ifrmdirdo romene-8 B- imyp~iaAeiad aCp.Jr L. DD
51- I FICA pr SQUINA. b.d IN LrINIDA.D 'i connvjrdn.Ciene, $4y0.00 .Tm.fnn Juanesiblo sla emeor br.teraa
TNA rNicl. 2 rajul, Lomader, Ica n- IE N AB ooIIA aoaxlar rneen.Am Moserae ,Q209.,T,
t 9 -r. N 12 3 y v 2 k. v r id d R n a $ 0 $ 7 0 ," ,0 0 0". C A S A N T A V N A S EIA E 5 3 r a e s a r n d r c n 4 0 a a ~Q "1 9 x
EdB-";,10-',0 MI eTrist". dEirecm-t. de irtsr. la st. ERra cf 9.I0 f CIR: A A8T52 E
E.- 9 s- q u bi a l a r s x 6 asa u en _a, d1 3V- 24. m1: T1 -U4 8-D 2 1 s 9 a n i w r i t d n i a c m p e t od .C a a ha s a la n t o c o o D 2 4 8 1 4 9 .6g
.77 7 777777777777777 7077777777777y7777.7777wn777777777777777,777. o 777777777777 7777. PA'77A MIR MA


d e s o u p n a or am .e ire 4 rt A SA Sa m 4-. 8 r C Art s (AM .eel en m sr npr an t b l m C lub
t o : A 8 5 2 ,1V E d o r mA A S Oi' r s bN OL I gA : A N $ ,0, -. - .- -- - ---- - I~- rab le t ic c i rm y v er u l iare I R M A
PR X M EL N h. ,trp EAlL-onGANk u. FICIO "a 1"-b- a citi. da io. bn. 1t1.
I7,:,I:. 11,4serml e d o -r T in. a" are n d P Le a ANr*nc, 7. air. 6ry d1. Lobed ndUs" bo-d r l liD-, so,-48- YzSa. Cle. rli~ 4 hnque v mnd n n 34 r, 12.2 -99e t 14p r I 51
a. es regalo. BatRu., Verde. va -. a 11E. rCm fN. s p I.grn d e onr r329 L SERA5350 epr
A H5 A lls. e T : $a 5' veE fEN 71., C dALE t o, m ch nit atdio. s sai e. ar. 1-: 1 3454 Two% Y 1- G R A N RI DE 2 b n CI Ater als V I d$4. Av nda M r
a ass oras ml, omdo, icUt, earo, S abi. C.irs, No o ar52. a ,sicbdt, al, /do, u-- Colon rs, ervalde rime. boa ri. T-pay"k5.15mtn ef
2R177.777 d In5eAe.VILLAN UEVA o. V ____d_.____i___X-1 dA04.EC A L LE23 77n7,ser7. 77777d777gu77bn- 7, .77, drec7mdnd77 7.7 7.7i7iec77.ter-7
C.n Ir a dneo.P-72I Vtiau do Portal. Aer.,sI nteg.,/ 2r/4 Proxima W.a A.venida-, 2d4cxor5, omenr trraapaV1y1o
sa l I-.la n t .r mj .n .I i-42te r. ecl erIN o PA, UE A L Qm r I, E Rc a J e -e n n u r a y V io c u st a de W Ue~ r C h -gdo A r t ,
7777777 7 (COLEGIA O) MARIANAO: $900.00 LI, tr77777777I7ti In7Doc7P7.77- S7%e, 77en7$55.000 7777A res7tun dJ d. . r e E3. -7.77Gr d ea d. .


rac n. canb CoA, nidn.ol.a11 p r ., J.: bre g a a e GsP r P b e u r. o a ,A; V E D A D .O C aral 45,Y eoder .26Plynt.
v e d o p e c o s a s i p c a et d a ei n 2 b a o o r 2 d N I Vc n C~r y Afe A a Ec n A IS I " :2 1! 0 o A 1 4 S I A $ 3 ,5 0 0 01 9 x 4 4 It meo d a a deMraf- a nt& sitas.vrinev- pund ee r. artn. stll2 coo f"r4is'" "'cPE mgaa.ficand, a merits. Novmmecie'."tas varas de is.s.2
A M P L I A C I ONA L M E N D A R ESJa d ," " -h m7d7u7. d 7 7777 m77 p o-7 Is7777 777777 77.A. 7 7La tin S o -d m77L ibio n ll7 7.7n7 m77r7. 7b7 7.7477.7ban.XfMuleR U T A 28 d plm dr igd a -, U, t quidr. v rd errnr is d : rme ti. c b
7,77777777777,77, i' RENTA 11007 173,000 7 .".load 777777Slits 7777into,.,.: 77 bar.,.:77777Q777,4i77777777, A T.ors.)O
U f bI I7o. es. : uI .-y bT .y. . . T OM. .7. 777r 777, 777777777 777777r 7d i r e ct7"o A ar7 7 2 H a a n .""_.__ _m_ _u _i_.GI I Cr. ante neaaun I- A P A ME D RE ,$750 .reorCoei m-Ia 11 A ,1
Paa u d e~ n c a t e d r l 1. 2 .r j ,.A. I., .,ando m.% I J i,'-ciN .,.cd o,. nC a
1rue. F.3209. I 'E 7 7777 777 7777.777 U 7b,6 I7,2, 7 52 7.2-89y mim o s o D o III. Ina24s2an- is mjo ai .A0en b ivL A Cblrad 4 2 $27,0 0.65ETA S2. U ERE 2 VTED.
912 v 2-6 4= 1;77 -7,777777777777777777. : I NL 7A N~5~77777 .' a7777777-a777 Oa V- . 7777also(71773. 7777772 7MIRc~ o, at'AR1ANUEA E 5E3"d~~E c Ime'. o HBAN.A 131.PLATA.
to.r.n,7. 7n7771.,7r7ar7 1o3a3.ancom.Tr nmdrn n I ba n. mI. U nf Nev e ptri n 6 47 .
com rest un ibe e gav- 7777 77a7 7777777777 P o no ESO l Nvd e Id PA 77ERSONAS7777 DE777 GU40Bn 7 h 0(77t 77777rd-n 7777r77 777777 77d 777r 777777 e 7i.777 dr77777noss re L
"A M i AC O N.A.L.E N D a EIu e s n o se d r a u s ra call, N b n e nlrct,. 1. 1r 1 9 ra x -5 3 5.s
7 77777 77d e77A .d7b77 7E77 d e7C a7ah u77. .7.E 7ndid7,7 /d I fi c mnia L A S IEURR AH1-.0 0- 4CIRO M

$15,al. p.lRENT.]A. ca o e anto dela Ve n .-22."".a. I B-r2a VE AO t, 9-.13
rahbatr""doy o' ,pIr In Pa,. ,ll.r.IlclR.
n,.ban c mpio ru~t t- dot ia lUi-a, trsekepu den v ,ogas. as, UN~rAPl. .A.NTbA: 26 p in mim'A" dEe ED D
a-me. vmenues M~~~EGAOnse RA N Fum Pr mi- ".'' ar'" umlr.ato y',abl-. ola. -lo a'a hb tnt U .D AL
PROXIMOEBELEN Npatio,. 7,L.77 RG OAm D LcnIC.O e m D.08d3.
7,5,00 Informers:77777777 3 H. B Ta. Arhunto de ure 77.7 7 o. 7 ", "7a7 7r75.34.


2 --- se Emei d aaramn -5601. A or D-la9- -1 ,KOHLY: $26.54 sta0olo 'th a D-185C349-5TIEZ
im bano en colores de prmera, cocinas de ren1- ran cntd d o r9- y Ia y. C L E v a5 M TR 9-.3
G-Da24-8-- 2Gangy eaa r.a el. 11.i4ll 1. Mde1166x 0 upIe m- 9}.I.9.
'ndern -3m5,. freca leare A i 4ciall Hit, ,Peses P1Ir1a-lgrI no "" M a Opom
]Iars1, reiar4. Iinja ,.et 3n ao;cuo aoad., .dLuc :l an. n.r nde cI ,t, I- .ams _59nrea aca.Jui r ,CH A LET- 1isad 7 EN7 co- nd 7rc77, n M m77777grani,77 le7 or7,F-20 LA SIERRA 323.5707B-&43.
ESPLEND2. C a n.T 7.7yP. 7IW 7 --7 c--.-raGRANRESIDENCIA IA on
c ur 3a a o Irv e ,dN o r ted a -l. -2 2 w 9 45 6 0 8 5 0 0 R N A $ 0
O e O 9,5 0 H rmoa r sid nci 54y 3 dee.,veitlerm a i.r- .-. PIO M iA LA ARO ed ,d4 .m al ill . do,
7,7 7 77.7 7 7 2 I n o rg e n a m 7t7E Udi r e c t . l a n d' .7r7 0 7n v 7 7r 7 7. 77e 7y 7, 7 7r 7 7 7 7d o. 7 7 7 c77 7

f c """ "-at-29 m"'n 1rENTA- 4. Ebn. 65,ot, .I. huo d -all. -4 hb2 m- o. 6pn MS m e, l f ndo de
7.77ALTURAS77 777E77 BE E _U --984____"_____urd ocrt, n~~g asdttis -22.w- OC SO VEDADO Radiocentr777777. Inform777777:777ea s2II:I drilm. 9-7d2. V4 au sdne .- fbardeaarn r";apr mn-,on -CALE"G"a. b0 lfoo -61. prt14
ado coin~dc cmroPoranr. Poll' 11111d. I R .D. -IRA A pEnle esr dU ,_r aep
les.vea eto, cn slBoon hpotSoda $1500d. p anas8 B.n Eduadadpr tro.y.u. ., banm rma. grad, sH-nDs D-163-49,
VACIO.ESTRENELO .CRUCERO PLAYA It7Ic77a77777 7 77777-777 4 7.v 7,-r. 7777777I7111d7 -7r77L y 7 ',:' v7r777 77rr777. 7 7 7b77.7 5 b7777.747

a C i t n -dos pi~n as a aba as r para te as M1122,2-26-,41.7 ca,,frts ra, Y r- ).4 ml u.d Pa-A L T U R AS r r -A NN T A 24 ,l ,i 77777. 7tr 7ca v .c i 77 C m r A LTU RAS D EL V EDAD
Vend.7.7,coo. .p 7shalr.I, 7777dpo -etalr.c.dlrA.45ry-n,26.3i6ato gr n e. 4 a ara en o d n- r a a r nt r n car Vhab. id e 2 p a s,6 rodi. d2, las -so 5 a a ra d s t d
7777,7777 7777Playa .de Mira777r, cri 77de 77con 7le 777Pat77777ra7d,7 NO VIVA EN 'CASA AJENA b77777777 o,777 77777777777. 71.4577A, 770 m7.7LA SIERRA 126,500 C 176945 77 45.6y54 0,7777077777777777777777r77777777-M7.7777777.7 i -7d7,pro f7r.a .711P .mn 30 10rr0-0 y 7n7n. a m7 .r1 4 n- 4 9L A R E
Mellor,7,777-7.7077 g77i 7rSeria:, 77777777u7PROXIMODRUTA 280 P7777777 do77777 se. 7 E11 1'do-)a8 7777 77y ptio A tos 3 8 .RENTA $55.00 s77.of7I77 0A 77 7 7I 77-777777.77777777m77nd7777a 7 Portal.7 unia. 7 CIROMARTINEZ


ALME PjndAR ledi.r., m nreirss~ u -e2 RET 0 3,lo.!Praifo! :J RU n b an.- r, .2 002Vs2 rci 1
hib sons pao rfl yOn ,: u a louats, h IinU- iR-4925OASO O-4 !anso 9 rico u",d qinvts m. Vea-- nbad-cin o. B9-15-73.
1. c ldo, codr net ,cuatf d- his ajl y ,artmeno d*n-,,Rors.777I 777 77 7 r n -. B -78. v,7 Z7m7 e v A p .77D -.77477 2 ,5 5 8 Ha7an .7,l 0m7d7r. 77h7b.77c7.n7777b7 r D 8C A .A
7 e70 n7707777,7777 7777077I b s, AMP.ALMENDARES, $7,100 c d1 /1 rrred777777 ___ C___9_ _D-249
ar., d. .naaa2m, cal.l"a$7,3% ,n a -11'-a 12,5" hrey l 7 7 7 7 7 diond y 7mieM IR A A I CN rE r.7d7SlaCrd d-4,,I2 x s -n u- D12$27,000.4RE N T A.270
MAM AR IACNUEL LOPEZacas 77777/77 r777777 7777777, 77777 7u- nic nr ar e ur a 7 HABN7 7 2 PLA ~eo NTAm H--14 -9
77 7777/77 .Ir- -" --- ,,~ Range e732r s,, c.1hal,777.7on ar M 22 W995 -3B-3620 H.ba N. 3 rLANTTSd 777777E -ST
7 7 7 7 7,-7 75 2 ,000. R E N T A 1 207 .vd o. 1347.7 701.77. 7 7 .17 r .7 ncoo h77777. 7 777 7 77-77L 7777.77777777- r77.7777d en A 707e s 7 77.-7 77 7
I I.,. dire,, .224. Ir -tetoAm iuddecapoA F-m1- Blaia, do I re,Urar- a,.too. a, a p- a ~r. 10d
nI rv.$1 ,50 ibr dA LrvaE NiD AI"I oC a LLE 1 N do .I4, a l 48. y Jont ra o t l u n r r u en r i an m, - ro. de e a .1 il v~ y o e l . .
Until r 1 do di-Emerjo- i, Cad. m .d. mpuedio de rntw-,S. .I-LIsm
C ~ ~ ~ ~ ~ ,c I i 'Ira" so* 1. rrra"E.nj on o2 rrsaboyporel .A. .u Tvob. 4 en y c. ria n 11 pr A e a ru 20i, b e s n ia reAa .I'.EN TA $4, $47 00r ErE.- E. D E PE n
77 U _ _ i'l t L C rda P V~n31836yF-29
A SIP C ION ALMENDARES 'aA'r 777 La CA'o /1Ndm. A 77orm an 6777-77777- d .-c m ,.anf m .a
8- -nn v anuva.2950 5 .,eii. To a t mw Iie n str.,i'b:~" ~perd o o
$15,00077. RENTA $15077e7a77777ia d UH-ca77q-4/-777 1meual,. ra, ECtGr Und. 0.1-2 n -0432
'3m90.A.2 es d ,7Sant .77 T7.77AMAR7.N7P77C7NA7777 7iagoCde 7RS \ 'a. -2E2AD-91-100ll eC3
EaEE72.777i7.777777 .7 7 7 7 77 G ANgas.ESeDpuedenENC777 077770777077777. eNA L $26,00 NO Ed 4 V EDADO


8 a.soarso ra, 1* -" EN TAL .f ,,6. 72 .Ira 260 a"" l E A .1
D O R AD OJ 77 ]7777777"iL. NLO AIWro DE LA Mon7777777777NQ 209,Por Ia m77777i-77777777777777777777, 7 E EL OI
n RU C E RO. P L AEA ta. d e.s. .alor. S ea h acn nmgn- II, m rrg o G o ar u n ec a e at a n t o f e t l u a
170/1/1ORA Nl2222STEC77777 7 r7,7770 nV 7 7 3 77 RENT 577ri7.A 777d7re7 e 'n7e.2,-22 V.2.

,,nt, s24ogiono neoocer to trctiv resi~netacon rec So dtI.1. i .11 P4 ontuda -A 40 ir run uta war ie s par n ns, tie e h n" .C u t o e l ae. n c a J d 6 2a on t r a n 4 H b s b .fb i a ia o n. t en e
EddCRUCERO PLA AYI NA 77777 A ,an. w o. D-47 9--48-.6 7-a" a G 16.11 To7A35.34.


ba mh -ae,'d ,. P i. r N Yof. CAo r EN N .4 l o n N e r d e " a e', treal K H L : 50 m. boo.rtd l uld ,' a" & ',t.oc r 1 21 134 1 CIOrr MAR o eTI E .
'. n7o7 Col" "m4 rm -1 ad.CAL LE"I" 155 SMETRO B9-1737'Ira. yb-trmps Vb r ,' A p cti N R-7 29.Vil s 1 1 29" v E K H a'"isa e .ra P- r da o~ .o a e e 77777777777777777I77777d.77prime,.,7 P.77 7an,-.,777T7777b77. 7

AVENIDA DE LAS.PALM S1___ aI_).7 77i 7 a n 7.7777.7A777777777 ". *,777,7,'7m D771785449r77.-fin a rt do m n e H 0 roen, y -3 m d idsd- S rent i T rm mal
""a-n.21 1s fi.nd v m -2.0 C o Id 15- 2. IDa C, rD- p.
r I SEVENDE77.r: 8, RE 00 e d1d
I PROgar. L7m fO SAN LAZARO s 9- M222. -19M.8.32Y
'Ro6 ~1,00 I lHermosa resi/1encia 5 21 y 34 dares.7777777,.Pol.7 777777.7777.77777777lon. S70
,a10rm77s enPollmiI.a"REEMA"5740. RENTA $293. 527,000! mou7~777777 777777777777777. 747777d7777o77777p707
R o b e rt ~ Mirmar 777777777777,7.80779711 r 7101 7 7.'77rimt 7 li77re77En777777777777.777. 77. 77_7777f777.,76
_____ ENDE565,000 tics e7San7L7z77o7 S61, "77l7 1 56.00 77777177777al1fono d e/
DR BELEN 7 77 777777777e77777777 157sports 77777777777 777,77.7 OCASION VEDADO 907diocentro. 0,Infor7mn7 7777

no ol--- 7777l,. 7 77777777777-7777777777,n 77777777 ESIDENCIAS 7 7MIRAMAR.777777777777777,777 _ __ __v_ __
141 41 CHALET. VEDADO r77777 777fator780.777Miss_______f;CO ;REO :::LE I ___a__._rimo.__sme co:vn. 1 lib7m D165349-6
Ap~ LTURS, __I___________ RENTA 5240, $31000! 7777 777.77077, 777777777.7INS 77 f


7777777,77777 7777v777777.7777777 7.do7777 SLAI
R P T O .7777777777,7777.77pilot_,,.7.dead,7777. I7d7o.7577,,as 77777777 7.7777 777777777
or.-ft77e a777o77ls7dn 77 740,IonO' o2 I7777a1


Vebt d, a.,oml

777777777777777no7,777xtREr7DNrm dig,0.! 785779 0 772 77ene ar4. 78


I LMEND 1EC~ ~ 7.I77 A77e 7770 77 7 b777.7or7 7 777, 7 7 777
7 7e ALLoI /1io. 80 7l Centr7a7777777Lisa.77R. 7777777. 777777777


3,~)U CO on. n -S1 Is7777so IRmAIIARCOis CN 7edo.Io rl.7j.

CallE "B. 5721.10 .O p nt ru .85,IE ID NC t0,00 0! 777.777 7777777777 77 D e77777772 777/a 4
'44 ie,,. - I O- C- o lns. clubIA 1,17777777 mA7430
474. 7.777 t 7 y7; ho, i 7ias crisaii i 777t. 2. 7777 772 Istoi777;7121777777777 77777777777 77d7727.77777D7A7D.0777 7777. 77, an 7et 7le777V.I., 7rv 777;


77777777777"I"7777 H 4, ls. do
to.4c. nir. a J. ;;:, o n Da23 y d21. earth bay 7777I7777777quo7As7%-on.7-M7777777D 281_1.
7 a i o a t e n -2 .0 s5 .0 oa 7- 2 11.77771777.77777. OIAI7777~0 0. bill 777. 1. 23 2 7 E7777 TA7.71450,77Z7 $47777777,7000!7ro
V11111"111.- ''.7.77777.777 77.7777777.70.7 -777E.7.a-,.,777 el, 7777.0.As777
I o i ca7 t 7 o f 6


a


Casificados H OR'A
(1asificados DIARIO DE 1.A l4ARNA.-1$ircole,5f de Die. de 191 .- .Pigina 25

ANU N C IO S C L AS I1CAhO-S D E -U LTIM' A 1OMRA

VENTAS VENTAS VENTA VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS
49 SOLARES Sn FINCAS RUSTICAS 52 BOVEDAS -Y PA ONES 3 AUTOMOBILES Y ACCS 53 AUTOV LES Y ACCS 53 AUTOMOVILES Y ACCS. 53 AUTOlOVILES Y ACCS 5.Y AT3M0VLES V ACCS SOA NSALN szBoo0i IJNUUITA, VIES cc
49 AMRGAGA Ov,., V UTMOILS AYS 1 A11 HIZE

ESQU TAL C- -'Tr 333303.,3. -3.3,3
ION N$NTSSAE 333.3'A in3A3 333.303A 3333 AR~. ROS DE uso-xTn~z~ynr:vm iu r 33NflO III '3I ilnn l. . .Ac a ., no AMnr r IDNTsa :l$ n
33A333333t,3333r03,3 0ur 33333333333 ladnmtceeaw.dtsid 9re i t v omr nar en' ai- "" "" ''"' 0'da',atnao
- g 3.3 33.bsanyba r3330333 Asfo3a,' -n e rsio n isns o 333d Prgma .33M013. m on m vee raadr No7e, n y e r s ~ A33:333 33 e s GEn-la.ru ia ~u N E nn pRA M en S
$2,100,
V ED D O -E Q U IN A 3330 h~q~ o n So S lon.r,.,.,,, ,, ~. .N .3X3
.3in, N. curA33 .33- 333 op rcdon. CH V O F 5945 5525 00rn - --- - T iirA r- n
MIRAMAn3303 ooi4mI3d oS Cnolimao Fl IAUTOMOVILES Y ACC5. can ue Bun Carra 2 osq. v. eU
;GANGA -m !n
do v aMi aroregt So Prop m-dod Sonoll vrN TIetA r S 9il 3033tt 33 ____--_________ WILYSDS mhSU
p18 2.0es-,ia garare, crntlae dC oe so acpn agoia re.E OM PRO 3n515$ IIISVr ISmI; flhlifli 331 533353r 55.57-533
cordr. 1m100,Vdd: 536.51 ESTABLEC IENTOS icambNT. AE, AU.O Sda-. n N 7,DE AOOU
VDADO-PARCE LA --rUT 1 1). NIISNIOnn~ ,,a,.u,.inu~n ~lm,

cl 13 .-'o A S '3113. 05r '3 33 33 3333 33.3m 3 m03 3 d3 33 333m Pym 3 1 533otd L oh., .3'~s e o da sm n n/ nir 33,340 r 3 m. 3 mbj0 d Aner333. lirn3 33r0.A ,3,3 3 3 3n3 3 V J3 N 4 nt3 '.v3 m3 33 ''ld Tle
1.-, 1. A. 1.11-11 -11 1 1
.errdrcoed. n e so it GENERAL MOTORSitti s N~cA a(Amo d --- --

VEDADTO-ESQUINAS coh Aacn neve- E l""m"rl"e a"enpETl em atr

Tena maun meate ~ds- as oeracones ofreidas CHEVROLET1941 $S25.00 A N R l D
te d" P. i.nbo. d1CIcOl. lo PL.YMOUTH 1940 49500 cnu un Carro AGN C A. v D do 23 esq. a 0, Vedado S
llRAs 3 R I I d L.PropdrdI 1 IN-IuElC PONTAC.1937U300.00 WilLYkDITOUTO33n .A.
3ONDOAAL nik. reo. 33I30. ne -- r 'se A Ar_-____ ._ A wTO S VIBRA 2569531
- ILI e ueoi aa aer fee amyrgrni. ienmnaa oan-ao Adquirolo aqui con


S 23333333,,.3.33 rn .33. 0 .3n 333." 3333 33 ,ed3d3 t3.A.237-3-33d 33
o ,l."A.1'1" pena garania.-*
333n 81'N' E 3. 'r,.A3M'333AL". 333333333 333n3n333,33 3. 3Y33 33 3-3 .-3333.33 33.~ 3. hYsler . 49lh TOM OI N S
S1RAMA IO -I3AREI.,S .30V "333""33'."33333''03"33 033333n,3m330a, 0 MOTORS
I.r3A.,3A UTO S V-B7*A enLI. R
m30r33333 33333.003.3333.33330333333,a 333 n0333 0333333 r3n3,3,333,3 3.V NT .D A OLN *' "' n T a e H

C C.d. d3 . .33.3.)lAc.d.e3d- -.A
A 3"A33333y . .r. . 17 o 3333 3 .3 3 ,,333 e_ m__, r__s __ n_ 3 3,33
VIA .NU-A-; c-r ".__,-33.30SO
ai A t li tubi.Cqn .A L ER N.C .NE. 1949. Ta a _n tn-" ,r.c a eHdQ27n.


SE. TIA A333.3 33 333033333333333 BUEN RECIO 1 s e 3333,0 333.33 I 3 133333 3.
33 33333333333 330.,,.
D-2Aln, -9 -. vnindw. MEne 1,11.A An____A EGREDODGE 1951 333 300 333.3.3
m d 33u,, 3 md 3n,~3. rChrysler3331948. A, 3.3n,3d3.n.3n333.3. 333.
33 N3 CL3303333.333 31 03333330, en 033a 'G0 SIna no .i 3s .
3 I3 3 .33n0333 33333 r3 q ---. u.nu d: 9ele'::. 3 p. .C A D IL LAC. .9 4.
DEE Plymo'ui iO BUICK.2 4 3 333,. 343. .
E33 3 b3,,y30 0 3 PLYMOUTH 1948 :-___ __ r__ __o.
_____ -OL I 9 CAMIONES
B T3E3-3. 3.3.-333 33333v33333 3 -m 3 3Erd Plym ouh.
;I 333, ODEGA GRAN NEIGCIO .3.3333N 333133330 Via Blanca CT~JV
b-i-N*, __n" MOORCOP. S A PNTAC 1946
C ONY C UB o mte* g 48 a10 a d, ern h il--.e o """ sVi. BI.- t I. RAIN,.mo
-ATO 333 nor3.33033 33 3333x333 3.33 033a33 A 03nc 3 .od a e rceB U I C K+ 4 a u a ej, P I. .t.: '~' 333333033D. RAMOS
__________ 3-3-0.Plymiouth
PARCELAS33333LE3R FA111
AE-PARCELAS-- Chevrolet y PLYMOUTH PLYMUTH
PEQUENAS. EP
_____. ",Chevroxletv3.sr.v33733r19513,Pagams m ar su ca
E0mn Dn 3x11 A O 33355 C3333tm3333333,33 onpt333; ir S ClENDEet 7 1 51 3333 3333333


33 = 43 2r1x;m33 33 3 333 0 0 ENTA RNSUAL 7 5 1 00 :11333 m33.3RECOS.-mr.333.33330.No
Alturas del V edado ID 3 3 d r 3e 33 3 e 3. .r . . . .r r50 0 3,Ac0 C R D UIl J'lenem"s ni coram s
lDl.ri"-.r . brPLYMOUTH"r. . 50-.r .y4 .
-33-3-.-ceit necitE in nsoo.Gr .- __t _Enbue esd__HRYLERjRG
-4 . G Ale m rN m _. .1 n 3 a tn e n o-1'1"3.3333333Che3role .A.M.EUQ.EIAyPLYMOUTH._47
S1mA nd 1119 'Dodge.349 91 PACAR Ah"ra aONEr

30033d3333 e 3 r 3I3ma3Avenia3'M3EIRGUEE 3 3 EAUTOMOVILES E EE hO3'aqGNDAR
C-. .,3 3, r A3oI3 3A e CASAS I- L ADodge . . ACICARD.47
40 333333 033 3,,333333333333333333333333. U~.03.- iUIL. A T OVIlTIFLE 333303. CAZADA DE COLUMBIA A 033333s d 33 V d d 'E :." 3 " .U. .33 0 BUICKSu e-.41,LANUZA 0333C, b
A- 33333y333330.30obil. 47 VErA d C2 L CHEVROLET . 41 .
Plaa de133 i x ram r ar.SAN PELUQUENASHA.P.Y. .UTH 4
Enta daw e Miy2, 1ralm. -l m-. 33 a 33. u3 Omni4usMACKUOldsTbileM. E II 52,,am b H %do.I Ie - -n 111 Te, 3 A -2- ---.3.3m.Co.3.3. m -.ICA SAUDT MH UISPLCDES3 3 33PE3_e n3
33 ~ 333033333 I333333333333330.3333233 amian GENERAL di on 1 .1. .AGN 3rM.ORL3 AveDdO
0 1. .I---rIu 1 OTR I-ad CRYSLER
.33033 .b 3-b PAv.d d CREGALO EN T1,50. 1
3333 333333330 .333300. 3 333333.33333R33FordIL. . .RODRCEVROLE
3333. 3333333333333,33de 33333333333333.c 53dAU L**- CAPLYM OUT B
303333Ave330A. 33d domb. 3 '3333 n0. 33333333333.n33330C3Su 3r y A A pC20
333 1vrs500 333333 333,r333. IernOTdNO. T3L r3333.33.30.BRCA. D TarL.EACH4L .FARGO
Amp. Aim -I Cuia para Rasra Cidla 9 1950 OLDSMOBILE 1~2 0033.3d
,=!da~e,. 3 3F3333333BE330333,1421 BUICK 1949
3. 3o~o3 3333~.3.33.333.
erda3. 44A 48 K ANGA ja2,y HosGApitaEA
33033333033333333 3vn 33me 3 C Cfia DODGEm Cadillac y 48 dFrente 9ESacion d.y 3 M i : U m 3 1949 LINCOLN-BUICK. 1950
3 33,33333 "COLEGIO Cuaia M EAK Nash 3. 42 'yANDODGED(Corosle333 OPORTINHDAD
JRanchegao. ocer o s r. P ropdr6- G LO E 5 F.d47,,0 C EVR LE
.';"r1"l"- ". 'j'P"LY:O"TH ." 1950 L.MA.E otd.I.d. .33~3.3333 30.1 ~ 033303330333U333333033300 330333,3333DODGE33303(Baby) .1.' fo33333433 24 MESES PARA PAAR ,.aso6. Add.33333-r-nC. dI Ar u4 y19 INTERNATIONAL Packard 18 33.33. kOLD"yC88A EP E3A.n33 J DE3A. ",j341-1o 4 do, 33320. 23 W.- A333'A'3 -y CHEVROLET -ET. 1949

Sr. Ram6n Rac-rguez D.16i26-3.01 Packard . . (11; IDE USO 31330CA ,3333 L:APl 1949II 9t
TELEFON TPanelGEN ERAL3333333 3,333.03,,,Ta33 .33 E3 3.3 .-C333953
d VENDO A LrCr48'OLDSMOBILE. 1949 2D3B.Ez.3co
Sn FI CAS RUSTICAS OT OR 41iz33, 33 n 11r3'3 m I3rc;o C-MdO. .
Cr3333333333 3400 a dsus.3333333333 '333333 r33333333 d E. C3i3a33.3333""Fr n e 4Esa io d
Entrelas alle 12 13 ds soa- urnaner. Tnten U.-tio
Ca- A Cpr,3DN,.,333d6 Com a no nosrdec1-ib. manOo-n19UN
_dxs__C G9. .O'DDODDODGE ( 0 40.3) DODG1946 ffc 1918
yd 03e INTERNATIONALBUIaK mp--.3 8 PLYMOUTH. 1948 1950"
- INQUITA $2,000 d -dos ndeGs. n D T ACOR I I E A N nta c ar . 8E EP . 47 CHEM O ET . 194 p .I" '" 9"
.33r uD o s ' "".d .'H.C L A4r E N N E P TrN O 1 5o' e
C T. E erls mees pre- 1949 U I C K.PlanricoTpara Cho- OLDSMOBILE. 1947 o de 1950
no -oderloatSndeop qpuepnrdun ;94 stU ,C faC esV o lR ul r. .11 a
e u ST DEB KER""" FO D . . .46N.Srle 1947

33333,3333333 ".33 ,"333 3330333333 33 0 To q e ad RetE 33333:3333333.3.3 fares de aiquiler- 333d333m-333 (In- v-o'- 19.1 .". 3 3.3ESTACIONARIOScarrot;loshem'DESOTO.1947 ,oh1) 1037 ho s SORPRENDENTEI DE .33 F3
c333-33 -3 30331949 CHRYSLER-I-CI.
.3. 3: -a Comaparte An Z mdo'.'r d b 'r 3men wa3 *a 1--ds* FORD 1946 1 R ) 1916
333033.03. 30.333333303. Planlas Elicricas de pago de otre-F ORD .03333336FO. RD33 1.- -3-3--333--3 63
nda dI A.e I." ;If .r.-.4.p Q. u- beni
33 "333. 3333 3 s-ab D333033y3G333333 foievOs. 194 B U IC K 333333 0333"3." : BUICK' 1941
433 3 33 ODEGA CANTINEA olores Marinos 1Tod-. .T 30 3c3r hon oldo c.33333er33,n3r33e. .3
u L ejry anmden, se yGson W oIu &vre cei aa durr PY O TH .1939
p.0 A3 3 533 3I~gu M art 33 3033301330. Carros Baratos 3 33. 3. ('333303 3 33
delPad~nvenajoo cn. ~o qw .e errolet 1950
GANADEROS ;'r"It',0 I -3-3-3---'1, 1,n1. P.- fI mI, -.n.ay o t, o releyesmreeee c m srN
180.30 1-1 .EP3.0 .P33EW Frd .ANT. 30 ( ir 1950
Forogog-,l -- 0 333.0,0 1.nA. .S .International. 1936
333r.r543MARINA0673 q.3 VAPOR 3.33J3E0.EL3A
HA llna MEdS a Alln) 3(033.3, -(67, _U __221INFANTA y IUMBOLDT CALLE 25 No. 17. M OTOR RESTO
P- 313AA3e b 4. .quina a HoS-pil 3
333.1 3 4 4L33ll-333, 1 53301 8 0m.t e.s L A .HA D A NH os. p i t al 1E
11r 3 '36.56, 'Inl -WN0- L1OWAt 12 LAHABANAA. 3,d. 333333 3 3e3e3
D-A2AC E 33-5.43
-UH.-15M50-6 1-.220.51- e z n:Aro o LA ~ntr UN--45 .D. D. .C.5
Pigina 26 M I)IARIO DE LA MARINA.711&ruoles. 1e D. rl 1951 asiicados'


AN N C O S C L A S I F I C A D OS D E U L T M A HO RA


VENTAS VENTS --' E N T A' VENTAS VENTAS DINERO- HIPOTECA EINSEANZAS ALQUILERES
53 AUTOMVIL.ESY ACC5. 53 AUTOMOBILES 0 ACC1. AUTO 1"VILES ACCS. 56 MUEBLES Y PRENDAS. 162 OBJETOS VARIOS 64 OFERTAS 75PROFESORAS- PROFESORES 2 APARTAMENTOS
oooA 1114"( 1o 11111 I A--CR55330

'so PIVM U5II 1111 'Qt22.2t~?.1 Ao A. 11ALQ-11.00171141A011A S A~A.- L o A oA.A AI IV F NO F "ALdlQAdO TT ILERES
- dl 4 pedlotrA'o-M:1hlCrr Tol n 1 e0' n 00 014 Cl r na ea ohenye ulpldigau u.girehr 0000 __ __ __ r__ TAic- mn"06e01081r CAS.ASn SEr COMID I EA -"'' ""''KAISER. 154. ,AAIOA.OONEVERA Y RERIERADORES : ~.0h~ 'SAA5 lo00
A ISER0 holo 01940' S RE 411111111 j4 [.doAo 10
0 oo TORO 14 MAQUINARIAS II1DINTERO --HIPOTECA Al.110 ITAdo.I0IIT&~
r 0 crr. m: aooy,0 -ane A O:lmAI~lo00Id. l. 14 .unar no -- 001 . 0000100 d_ m_ a_ _r_ u d.u Dean0011 pdr hnlt


_I"dd.C n ,M I'A *O A d o A/ [OEIdI TUp fl r 'r.r. APAn.TAr. -EN.O

". BUNAS IIPOTECAS A 0q
III u~ i'sii bo 00040000 olooo JD _______________ 82 APARTAMENTS n_______ R______nMue. _n __ _d___e e oiedenat 3 ,i- m hrtemd.nd ndo rsaa A Sitao a DnNI ES 25.Fr o3 ,ete2 5A. 1110 TTba. o reoo looo h a-ohno 0 r000000 r
~ ~ ~ ~ A "4a -| --,M 3 T3.-\ A-N MOTORS ac, el mtle\tasl I--- -M --,, I RE END DO ES - 7e"'a er "Ul' yecnomc. 6n'!

VED ADO 4162 A. 11A 0-.-1\0, r .-tAAA A0d,0O. pe .11 13 Ng 208, e 9 o 1.
CADILLAC 1951 hd :00, Anlot lA i
-- -- ~oo. s, E A 0 '1.I- 0 }-I. e 2 0 m od o m.
r S, ln i, 0 b A iIripO 1u1. Non o .o Amo r n AU A I Ins ANA 111.1111 AD 1IED H0lO TEo CA0 do:,. CALZADA;BI-ASCOAIN fi- y
o-TM y2 0.d ooooa 2 jlatn e ~nrn mo n do I~ol olloonArno 00110r0nn63 a AOLAOTU ESlo o. 0.01 oo Man.hloo oodlo G I- OAe l1 0 dnmr__.r__i___me___r_

CADILLAC r~.19479l oaoo 11010 310 LIIAIA o oIo I.d Ok.S~o~oo~o~4oootuolo
C A D ILLA C 1949111.d-AS4800I8%Ar.11AThldA-. Aoooloo-o-l 8 olloro
CADILLAC 1946 00LA0004100900,0 OETOA IETS0 Apl 10104. 11,10
801SodA IITo,0101G10 d odc C Cob. IIn tt l-- S-0- 11--oo- l ijooooo _________y 1 _dd_, _n ____,____d-~~ ra0 y n7', 3 (AM 1 1.1r- 1."14
n ii p-h hECED N 1) DhI Tf R.048 n'o noLrw mCADILLAC -. 1947 HU ., Aoa2ool. dchool- Gul Told. a3l pu62 n n d1t400 h
-C.-.L-C -. 1947 A.I-iiidi. Sonal'hr ArA. T EE L P o r SdL Or Int .,D. L4-O
- ,A,, -0 L-AN -Aaq eeo e ecla Nn tnmd Lta.iacime oOodooll, o~01lo, o~loMooo 60o101OdA- IATIENE Uo N A 011
.0190m N n ha qu Acr b o escr our .o d,,nrin, nutils intcs a EqIA PRA sNo o 0011. AO 2IIoo An0rA 10CADILLAC. . 1950 A A, .0. a0, 1d ama1 0101-,,011 :,.1,001100Ap0rIoIenAl de

O. ,I EAC .AMOERrA -O9tASIvN rnunFON Br0000 00flre1op00 ON0- -AM-4. 0- _0000000001.-,011 NOON 1m, 0
O LDSMOB LECA19' o 00 LA0 y. 1.11 A ; RERIGERADORBE0 ASOAIN A AO
OLDSMOBILE 19450 -mfIN C u COMPANYYS.LA.UWD E AQUII .UNA dmo 10010010010 oAlooo MUEBLES001 ,, I dRORI ,. 01001 _n_ y ___ n _ .
17111 111011,0A0111,011110RI 01010. AUT S 00 0MAOUINAA H ECCRIIR A 1001,1,0000,1oO : JYSI040
YENTAmp '00 0n 010je100Cn10ddo IA0nOr o. 1010A110n 0101011e ad aapn m --52 8
-.E. .,. V bo a d lar VII.e ca de B le y e L nd e


LDS MBILE101ADUT LE DElFCIATERRENOS? 0 0 00e1
OLDSMOLAC .E 1950 CAMIONES COMANOO.S 4Ooo Se i. si, uo. A l.4ollo ISOtr.ne rw. lAparlleoo e 11001 0.0. AITI:. 0000
1001 Ad~o, AI~IA.101, 0A010. EN ENE AL. ob. rAmln0.0, 0:1. Trlnn rlo 1.1000. eODo 00 __m_. c___ _____________.- d__r. d___h__bita___ne_. b___ ____mCADSMOLCE.e.19 CUlEUFerr-'era -umboldt, -,F4417.
d C b. 0105 A 0.10110000.0------00-0- .-- 0 1 00,. '- ~ e* '"'"-0 --17-21


I p 0 Oollo 5,70.0'56 MUEBLES YPRENDAS 01 1400.I _ 0'0.0010001
0112%: Sd n Al 01Ar01 metlnIcIl o I 6.10.r0. 0 di oooo eoo.I--OLDSMOBILE 1949 lN.0dooollo CALZAA Y H. VEDADO D OEIEEHPTC ~ oooo 00 I I A.1.0001:001
.odo .0.0 It,100I0_00710,7
OLDSMOBILE 1949 H AA IO1IOA0h0 0 D AONOE0Rd0
0ddori OAo obIo01. 0-Ils059.RADIOS-AAPARATOS 64-OPERTAS s 100. 00
OLDSMOBILEp 1948 P 40. 01 0 0000 E01 E" ELECTRICOS Poioocoeoo y ____ ___c __ s __om__r

M 0d0 E IN HIPOTECA ri L10 0 j 1 prmn .1 .
S. d.n.: 1,u0 I N. I0,I0IId.I A %n %,0 o -ooo 4-o11 -o r
10100 I. 0111A-010A 01 bONDb"0 0'oIOIAAO ,_CAMlo sd^-E4oOTllEooollA
- 000 d o 0000001. hoo. -ool.o0 Tho,. RE oRNGERAo R r o :. .To:I eoI 01111 1c0 xu-s1a
01D30O LEA.NCA C PAtO 000 UED0AD0U1001U0 bmeg" 000 Oeooloo0.Oproobooe .0100r pUE0LES 0110

Coo-oodio,o cro. radllo, mooonlo.54 E MAQUINDE A 000 1T ool, o Y MoA Ao DE l 1011 E0RB ti~i1"rl"pi.o''carto CIA PREASTAHSE0DA000D-NIT ME NDn ZA .A RI.SAA,110-IAn.A On11 11AL11A 1---VDAlEA11A.
3CHEVROLET 1947 c CO ADip. 1 ERENAA0 0.0010T-Id
L SM O.1 1010. 0.-All ANol 1" '" on1AroA:-F44l7
C.-2SOTO .-.4 .71"1a'A, en C.T" I~A. Ret -$3G, r In O 3 P pCI etreRES ErRAePy anuA ru
4WILYS S.W. 1949 SHIen el-.10l---,:d:. "CA INSAUMEN A dOS I To. mpooo:A r8n- cW7832 0 0 00. 0 cuado 00C0nOha, out01
C.:0 -1911-M EB E 01 PRENDAo "I010- --1--Banc2
L D1H E IV O L E 19 47 M E N D O Z A G C r d re1003 C A A Y V D T0DI0H P E P_ __p_ __EA ._
lllgednmen Io M adq. uiCnarriat47 o p o eta OI.0 o o .110 i no -79 FO14400000 00 e Alln.nOI ;1.000 a : 2.00 0 l s ao mpo:d-Id UmreAs pr00 000 _____ AS O 54


0I , o1 I.Id. k CI,. n1. e0d r ion
o :oe-e. .00 .l LASA DAMAARTS 4 FETA 00A~rMro A a n. ter Aso 01 1 01.
LD BL 4 """ .000 ""0 c 010 i0 lEQTR.C.O. .'.
PONI AC 0 S.AW. 1948nS e V e n d j Kn end',',% 11oI'll~ 'rT RES A RAm .LAS1DAMAS
4-oooo.y. 1ol:.M .inrirM.om pnvt.a0en1 d
ue -COICC. ,.d J.o. 0.IIN D- A AE- -05,-t-11 100"4100060
dfrabricar chonolraten au bin A PAbRAr LASnnce.Aeia eseDuh a~eE- rn.eeaga.au fi a

PONTIAC . 1950 .e A pie. c "7- 00lEI SoE oo r flf rIi air7h ; ERAC P RA AS DA01 .m0" .
Co puI eMoia00100. ddeR0 1 AN7-:.7J M i .pa.pr.0.TA.,l.aIE RLJ. 0PE-0y100010111 0 A lo A1110E000
00 a d ~na cIlAA II 00 Id r N eA n m00111 1 llod m100011000~mA s hia en R SE V ANO UT p 1m1011 10 as, st. x~.3s

DODGE 1011950' res dn. Mar_______DODGE .0.1950 LehM.aLehmannd -Ilr .mn. .l201YSS. W. 1D49oes-I Y ,O -- 87445110A.1c,01 199 aP-, 84188 VEALO
rr r m001.4A AR".7.1 ,c,.1'.11.1IlC DE 0.ESAM0 _4_33r1.1NN M64RESl.C


DODGE.0 .I 19470 1Dresindn J b 0.101 I 10 ~:AlN71 :1 Al plITAd PI~eI 1.O 0 '01 o -hlio

BUIC 0 iI 150 en. 1do11 1. M. iv h l 0151 JO AN IVA Sd 01 ,00 oooooooi
STUDEBAKER .n1950ndore deanAT ERIESSEN CSTRUCCEAN2 .E1011 15A E AI ENM ALTMET BoENTE o oo DA .
en searno EAN. C0111 A dl Ll nI J02l-PMllDOZA "" A 10 PRIE B JO n 01 0000 JR.0B.o p1,7, 000 011010ARA001110.A
U-NeD p 9LACiC 4 IitAA 811A.r.10 TA.I Te .p 4 W .LL .1947 M.n J-. y Azd, AL AN6ENUl- 11i l128.- t"ill. ,dN"2 hR A .
azu-ar 4 -.mD-2c.-1, Nl1 AAIp2W II ,9d IJA1IIAIAy 0- -'- -855C'11ra7111 dhld N. 10v1b41 A
-d35d-70-19.dll.A,,T.,.,,r, -l.,o.A-AIeo-,-eo.U
BUICK 4cAr95hden T 5A dy 11-9-9.D0111 1 A 7 l 4. E S A ASL
FR .ZER Totad jes NI c1 ta1. p~lo. 0 11 pe~ r, V1egD.I __PA ,~ 7O NIN E__AA A
-I e min o. v h.rrz-i.T If Gm26.6m .-.7 H,,0A ,-olo ol-. d A. l 000 1 0d aFO D I I14 Lehn~onde c 0ca loo del IICSAS '.111 4' .s D A BIA 'oI Il '. 0 I-IBM.4 V 01)0310 0-V10:11010-111m100no dO I:. 00010or ST D B K R1C 950 doour de a zm.u. ca d r, nem nn b aoo nneud 14 ws omd


5011TIcAhu.z0. ATl. .500esnldeds, onar- A LE~ D ST0K1 OEBE.-DINE.J
C.8081n3,0 u-r1. ydr186i184ca 00. Lehmanno doA o00000
-LAND CR USnoUati.:o r 9umeER. nKil- F T i n A:l,,A Pb -FNO r i.A515.rd42
DN DEAS .H .1950 Dresden. 0,g- L.-11-U-2167-82.7


Aodoo Op qnudo e ln _re_. d__de 00alr.CVION' o- l3.oo oooo loh _ _
crrkne rcdS. 4 pu-. Li L"A S C E
nu eio. dos-rl",V W0 a' A5.,9 E,(b, S etr t9 TPayas 4ararenos DLYOGU.T .1950 Lehmann, D r e, [- l s s D -:0

61108 N'1.d,1141l oooodo 111. Oood424.________- r ePlr t r0rE- m', ngA0 0S .E A01
71 JIilSEI:lNI472.600 moVees p1018.10 I loll. 401 IIAI Jo9 p ds s s ps ""e rO
Leh rm ann s-A.D- .^ ', U i l a
001 01001011t1 16. 0 0p0 NpI D-2359-7 -I41En.814 IIT r. .E
M ERUR .Y . 1947 2den lde, blo . -. d, g M-n .a ~ en eg ,or o e.10 . 0
4 puerta00. dotw ado 000A11081 2$88 0 N. h o 78r13. 000010 Snoo II .- .IAgl lo .l20TUDEBA0001 E10 So L~o. 00050 d Tor d odP $86 Ad 100 ,i- 1AMA IM1is I 1.- 40 OIA.I.
d 1,5rTd ,r T A D C T Cb s s a 0sR Cen 0 eAVNGDA PR ERA y S E S
marcaoo"000u7 z 011"13 918 Y.Fh1i1d80,C~ ,o EFECTO SAIA I NA jercici0o0, 1 ;0111rdo bisoeGm- N.10 ooooro 0000,2.1 Iparpamrtaf ci


A DCU E -- 101.o -s 10 00001 00NasiO. F00100: 01 o dooo oboso SINI
e(l0 1-569-7 mS olEnoaoo. eolollbo AOA 1A100dP Aylooolpd 38s00 101010 315. I01 .

DA OH 0. 00. 0 .1 0 Ol d l sl etteo 1 0IOdad, 1oboga.-. .-D.1000.2.
000300 rooo0,04o lldor 1001. e nt oCa p aJ AP O ECI OCA __ __ __ ___N IooAOOOIo do lo 0000em ZAo j 00A 3. ,l 001


000000. 00 104 IVIA III 1111 lo ooool
LYM UTH 195 s19e.E ,,0 o'10 mAR l .d ndllll s 1:4 -p m s
Herpwort CmdesEvND ;NURpRl-supoe. etiMa-ez e0 1

I Sledolon.o 4 120ras ra 2 deC ISTN A 3587~ oool. 8o 11100 000 diblulY 001 Iaezd a 008 de 00a 01ur0010 a ,2 -n EN oSERANZAS 101110AlT l L 01100 oh I ~o 2
OFT.SOTOdoIAs I I J. 0.10 M1. %o- a, 0. $ 10. 00 IA. r 1 m PRRFitRA 1PRC FE4- REl Es8 p 10di000 Apa en ol y LI, 13EDAD 9 m nm.n1.3[3. -.- d., R.CKOD V. . .,A. 1$4:1F1"l) E NDESA Slk .A LAQ I A Fil'v1 YA AjI. a ad lm.ei o-sl ao etr .-ms,,, si cmd s urse.
LYIOn, 4pera.1.ur 1,,U mo ue 7" 13aIS i
-1 T. .1, LlA ",A lga .- $ W n -TI U.-. en-h llAe orpe-Dneo d ntspRA p 1.os a. .1e ~ edet.g if,. ~ o ~ ia e lja


~~A -. -. d11 6 frir s aS R CKN W il 470. d1 .1: Ira, e i. l-. n a i d. k h i-,
M A RdiTIN wrida 13es It e. ris.irieds.s Dde Crrdo. E IA Tmjo 3. sij Nwd
FC1tli00 .C 12, 1-prlit, 2tdC. MTINA 350 C-. eumsdl I- .1, 0'1". l fiol.,A.


1E:. .N' lO Il I 1G U R O it0 M NIO l\. D TR. .41 J!InOll 11'.'-r, S
CHEV OLET . ~ s epres done seencuntrac1-1-4
CHE itO ET e Lxe H Sale. Cmedr $30.0, e .een H. etrehanUH-. D-ad9- - - -iasificados .'.- DIlIIO DE LA IMAIINA.-mircnles. .!_le Die.'tie 19.51.I Plig 27

AN NCI S.LAS FI A 1o0S D ULTI-MA HOR

ALULRSiALQUILERES AQI.RS QI ---- L(ULRSzAiLQUILERES .!ALQUILERES ISE SOLICITAN
82 APARTAMENTOS 92 APARTAMENTOS 8Z / APA MrENTQS 93 DEPARTAMENTOS 5S__ NAVES LOCALES 8T7 HABANA 190 MRINA- REPARTOS 1063 CRADAS CRIADOS

84 -IIAB ANTACIONESRI

,_ -i-_ - -,,.,hin:;s' _;-- "'; "I." . . l-. .$oI.
A F R A NCINCO coi18 lan. Infinr. ur no ,-~o Nl .I go -AqE2~fo 11;N1I '-Ill vIN '.-,". ,ilayFn T,I. hl,,JQTd.1l A111- ,-V; ,, t v".r I 'F, i _!I_. .l 1 1I- 34 8.11.111" I ,SA ", ,-," ,1,- 1-11 -1.n,' I.
z.,IinA.ilnlaI 'A. I L O -_41_. AI-~SII'NTO1Gu-7da-uebl.s. ,' I ,: 'I7,. ;i !' 1 .1 1 -I, I. ,. .18 ." ent ,, r Rep 1, 'i:.In :11IA.IA 0 U
; nd"?nonnI'."I"1"" !s.a
alNE -2 ,n I,. Y I .n A I.*I I, "'" 11" 'nnll'o T.n nn.11. S Ii11- ii It-S- r A
_1 ilS OSd,, 1- .11 I ~ ,,aIl ,- -1 Jr. A-.02 )e-, .'qanl;. .,d."', "1 tt .i ". n tn') A-n
vb I 38 51 ,-i I~2 ALMAYENOS,,, l, :,,-.l A,,_2 D, 'q ,- tvu I,, 1 1'."' I ". .'"',,", ,, 11" I 'r, '9,2 ,A 1n 1,4 1 I.- ." _" 1 1 11 I III S D I llS U fl) ,4 i -~ 1a -i n

.1- 2hn,.,A ,r 66 I -,__ __ ____ __ _____ 1- ___ t"5-04, ,f.n.,-nI,.1 ItIIIII
.1 al, 1 -, I, 2 t d. "' ," ', 's ?% -, I l i '' 1 I ',. '- -"1,! ,,,. - 11 I11 1 t,- I % II A 1.
I ) '8I I(.I',,,niA',i I niia '- :;, ." SE AIL II -I lJ1LA _Il.
15 ._ _ __11 S n ~ .t. .4 I .p."'." I Irl:In3. 1 1) I\ . I)%))),,)' '8IN,'I I"
"i-nn,,t. "l. ,h U,'A,,.,-A ,,I I,, ,-,, ,.,, 1 n a.
.' eI', "Ainn. Alltsl ".n n -,.'A,'-In~ I_' _A ATIo L I l Al 4I % _ _ --- ,-- ,,,,,.
.i_.__ _I'l,_11 -,_ I i,.l. 1 .$.l .u II I. - I .--,A .
Ap raneo rs -,ittthi~o in 'n .Is .ni-.,tx .11. .,i S N ( .I'It,'kS !II 'lll11. 1,n Ia I
1 -ll-. l"' ll___37""n__ 1_t__a1I____inini.nas1I'lnn
"lunn11.111. 7" ; 0 'in. N 11-1
__ -l_ J.I-.Ii:__El --- Is, ,,.,- I ,,, N I1 - .1.-.,jAt.8: :- .I A SIA) IT, Iq1 toi) A ,,,

R. 6.00 Onsa Alo I I NT0nEnot II__ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ,9,. Il. n. I ) -q
_2 .h t ti ne,. 2.1. nna 1,n .1 .1 1 1 1),.n.-Ib. I .'' i- I 1 .11 I t 1 I I" 1 i .l tl
'1 1 IJ O in.11 nJiin.,ninin n. ~ n.r a u b l s ,, ,. ,, T ''o V''i a A I ,! ~ ~In~. ~rn D laji" 14 ,. 103 1 C I O S E O A 6 1

14 0h 2 2 2 n ft ino N A D 5 ,I ,,,1 1 1 ,- A ., lI 'l Il i I 1. 1 1- N I t," 1 '8O A

I Ill 4$ 1, AlW--8111 i'.811--71N 1 OI. 1.;I E S : _____11 _"I_1. _I., _1_1. _11
_ 'm n5 )n in AR ) I.-nn. In t ,119_t1. 92 _ _ _ _ - : 1,__ l_ I I I
(: ie 11 3 9 4 8 y 10 !A I.i ~ ,Un))E .A " 'n, :.-.in "" .,, . I. 1-4. ll I I~-NI.~ ___ ,____ ASA966
I.1-,-57-2 P 14; T IFN I1 .- 1 %VEDAD % .,)~ t1[ o ; ,-;'.- -,1 . .rI -.I)%,IIII I AN))aral
n. "I.-,dnt nn, 4 n t,s n 120 14it %if IintS ,7t .1lt,!Ill2n.l.--,.'"." CIF,.tR.
inn., ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,,al ~ l-541 uASPAN RI 21 untinoe.'nl n"'To .,514.nt55 "'01o~ fl i. t.
a il,--onto 2nn en 9 I nI( .i.-6 in . t.t. ~ in"-",s 5,2. I 4))) I), Iqt -,i I mo ,- ., '.% .I ,' ._ 1,"" I9 1.

:54. tisrrn InlI n.11lrndnitn.11nM ir-ar. 1.6 ',,.r-. 11.11.1 11.1.Il
_9 1_ __ 1 1.inn"tt!I1 6ednn. 0 \ 2,VE .6 I-1, '. l'1v- .ALA-) It,. -IA .
n otniA .T II in. w ",il m sili_ II,_Il _.1 _!,o !!'. "R__, T I.V_,__. I -6l ill,
I '.Innlli ltnns APARTAlSIENTl.".,IO ALT'".,-1, .,,.,.111. I .' lI 11 I. o S L U I A 61 '1711
Innnn9-1 1. ", I I 1-,., IttIoi., II _RTit'li_ Ft 1
_ _ _ _ _ _ _ _ s oil ils o n on1'.I ~ l 0 1. 0 Zw s ts U I:":., ;I : ,I: II-5 1 1 3 8 -8 5 -911 .1 11 1tin,. 1; : :1: , 6 ', 1 1 1 I I I I A
'124I ol0l5A$ 5 71. o;I ino In 1.1a losO gunI l 2 7nt5 .sn sIn ,ino tini lin10.-1 FC%1 aLINAS :,IwI 1 -I ~ .I
000 gm't'1:4 tolo, .l" inp, ". .i l l I D -2W4, 1 n O9 _____ __I_ __ I-, ,S i ,~ l I A N - -: ,. : "


011 111, It tllidtn 01,t0 2. lii' 113s1-0.6 .''' ll, t, nl j .lo.n ,I E legantes .A,2,1 1 1.1" .".- .9I I. h,
airN'l,,,,A- C11,1,nA--. I,- infilc'n.% I .
81", A I" ,. 11.t 1,II- 811111 1 .! ".1191 18 17i l
b.7n,,,,,ui, 991. Ii, 6.iiil _ _ __ _ __ _ _ _
4n2. R~iil~nsiln 8n ,nl~t i fn. 2 sn- t.drsnol, ll ;o- N; (It. I,)n,)-~'~t,52,t~o2n.l~o25~
I) .ISln 1 i tt ,,I ) .2 .sn126 2. 0 1, A-- I.2i. 11s"i'ln ,:dA,-.I.ns11t,,II~' A, 1 6 I. ",
no gs sn rna)4 .n1,: !, .I. o n o d n y I n "AoAVIl, n i, ., "'i51"'", ,,- .-. ,," 4111111 f I8N $5 115. IN 6 b jr.

VA DO 11 l i; R4 ; t-I T la r 1T.-$5 i n X t'1h 5 "'. t .,,,- -.I". I 1 --1----_ -I1 I 8V D D 14. IIIiltI v ,1 ) 8 itI7, l ,l1-1O4a-6rn
& ad 65 .ele A 7 1 19.9n, ailIII H-- n"-76 .4. "; o,r 2 .,11,1-IN I_-.- U

'I5 II" t,-h"p.
nnnl~.nnpnssnnsOS_ _ _ _____, ---P-al-,anc", 1.to .Ito. .Nnn,.",., .I ,,,t,., n,1-". .,.,Id'
s.o~-d P -II .'68R ,II'" ".-.n 11) tn1tat, -- .1n 87 CU AACO RLA
*tnm2"'' ,.n"., ntnn :nt ;,. .7,112 8.7,: n11fl.I,

t~~~~~ll.ra eno toie loiljlin ivrII1q L ii- iii ''d HOS ITA 464r -, Inn .0i -.t. lnsI 1-111 1-1. I SA QUrEo V ROt. noitnn ).
St-n-1N1sss.nnn In.s 'In.s*asn.,,, to i I "_s_1o,%nn noiiO sn n 5 si I n-,A tn. ,I,,n, .pd E I ", "'l 11I- 1 1-1,.0 "' I I IN 8'." ". T .Ifi- o t
iii lns~ n P'~n i Hermn ., l -- iI- '-tl, n u;;;. 71.1)
___ -I6 Ufffionat n t ,". ,1 I,2I Itn '.ntN loom ,: 1 -1 I, i A t,, 1 : I m, I )t 2t 1288 3

a re c a s Lij -11 2-1 tO 'I"al." II, O Inif 28)9, I Ill 't11 I I RA tItI 0 a 1Ia 21, M rtn r

I 7y10, "d',-11econmi co E AI U L N i tS' SE SOLICITAN,
Eimi Ar'dn';,-'i~ .i ll"Ap.o.l .F9n'111 cn1",1.,,,_ _1 _-r.1 -nolIo.s",n Ui I ,.1 I 1"'ui l5 S LCIU ESD AQ IL S-_ .
'dio ltt .rAl I, n l o,,1D-2-344lsIMIs O io-,,%ne oe,- ,.6 1 .o-.o1 I.y
P 'CIt co). snto 'I -11811 PRWOIIAS181 I'.A18 OTREA ODSA
oTo'no onoI -ono- c a s, n noII nI- 1514$ (11)111 81
55781, $82911NSI.R,,l$75-'.SnI isi"tsA-.tn,,Nn"nIsnssi"4. .o.,4e15It1t 18 -118.n1,1I".-j-.,,9t- 5 5 1 L 0 -I o f o i n .oAs' e n 'v.1 0 2 I 0 il s." o','.'l ., h, I l., i n 22. \'0 '. , i k r ), S e I ~ r ., '
$110 PRA lTTS I yI s.11"os1,7a0051121-d"3 -DEPARTl,"i LOCALES9Poe-.of. soeoI I .
gili0562 odoriosi 1,-J-- ]AMENTO'NAVES., n1.1.11. ."Il n 9. 1 nt1 ,,8,. j N no n s'i11 4 ia A, "ETE0 VENDED'r. "'A ,- R
Ilsyl.~1 Islioe N'l 56 II I UI. 'I ."".j poeIall" 51 .0__ _ __ _ __
I5C05 128 N.). co naiI1, ,cF21$02,0 IK I fYIDAD Tell, 1, aMP% N, A9E5I1.3 IRIADAS
.s A. .~ I2.o.-21o, I $ 4~ -25.00 u in,so I .LII,Io .11 ,--. 11c.dn.o- I" 'n. l ,, --__ 1__ ___ ___-_-_'____, AVC. o.
SI)4ol c ,e no I o. H -2 6 I5 5 2 2~ t2 I c I I In t 1., nn ,,, I .- ., I 5 o ss"sM EN D O ZA"' I A. .I : I ." .1 11! 1 " a; ,1 a IAI
AbYH rI- tillmIT 541 *'_:_" _____I_ ':!'. __ I n. ,.,:a."i. ,e-- -ropo,375-'."852
118, 221ST I t1 I T1.2.11 I1I1ntn.T.nns-nss 111100 OtS IlT.,-

_: Pigina 28 1 IIJ ARIIO DE LA M1ARINA_. _iJco~es,$5 de Dkc. de 1951. ,-.1.1 . 1 I ,I Clasilicados

A NCO LA ICDS PROF-ESIONALES ICOM P RA S 1-COMPR.AS I. VENTAS - VENtA VENTAS '
OLE- -Ci ,ha AL4DAOADSfOAOSW) FNASTICAS WIr LBRDSXEIMPRESOS 48 CASAS 148 CASAS 48 AM
U1 L I V t ~ P ttPEREZ MEDINA COMPRO HIABANA FINCA FREN- INIHARAA VS30 III, 5,331s d dos Plat&, dos 3303.0di 1.05 .'. K-1.53N~ per 313 00 --16.0' 3 do K .N
ernu-imIi.', me.' I.'. -od : '. o e. T ~ t ""3.,33001. 00o P 03R N IV -5003 D33333N-1 im~-d t Af- hl ob.In .r'.otr o2os
SE. lSOLICITAN SEta OFRECENl1;". i te -sho di, o. Vi.o Oe._ an Lt. o .,a. 13. 313 5. 3313033.i
,,I. AGENTES- r~ .I ,ENrDlRE 1ti8 CRI.A CRI DO HiTl .60 A.,ooA, R 0 3., SIA 03 At ,' ": ,
O R C A N I1 'I,,, .IE % .T 4o A U O M YII 1.~s UOP A O P I A N O d0 o o Oriu --ta In 33- R .- '~ 1, s 3 0 3 0 3
SEo0,~. 0033030 SO ITA "EO RE E 1 aie.40 --n- 1wrro S3ES3A V iceLOnteV31 oied a o. (R O L S E A C J S -.DK s, i r~. a.I hl A G
_33,011 _O __0 I,05 .R.003 30 Filly033 o5 3 C- pelii No00 COTORR
.1_ _d _. C34101 0318.oa D 103.N'o 6, A is. I.0 le3 I.0. ,30 o0.0 01.33.m 0,ao. 03 .330 AvI.O= ol' A0 .3,.d.'. hooo.I. ed.

a I NDa DOu. CRRdA 0 DOCTORES B U E N ME IC, M U B ES P EN A rp v. l .03 d 33 'fR o 3 0 o gj S V N E I A A
17 oo'.ao- 03lll -it~ .33.3 143 ,,0. 30.0.5 I 3 nteve SOR., . .4. 3 .~e e. 4"'rl.rsdr.K i
ORueNdo I3ACIN S ,,,? LARD "1 -'',A.' ABR DO ,I53) PAR C LAR E D-rl. .-.,. lub. -~ .'.22 I 1 __.bo' 033.033,,ad' D,51,1M_ 311. .o, 350300d .rlado 0 uk 0

IN,.' rr se o yA .o or oh ot.n n Il 1)I 55 '17 33l Art I3,- I0 Id '.an.1 COTo, ~ N 300 0
D3.41 1 ? 1 e , t i - e a Dl. 0. d3 3 3 3 $12. .3- 330nr. 3 1 '. 0 0 d 3 3 0 0 0. 5
us~_ OF CI IS A D- ,i ,U RO A ,aa a n n i t o nSne iOar, rcit nu ju 10 po Ld__* R3333s333 0533335 IM,' Il~ao Asao .dmoe 4741 ]R ld 3-4. n- I I~e 28 .[$-ol 803-807 U-e".0 SA TO SU RE $3 .5-n.0
0,3"3 IPn~1AP' I 'LPA ?"" "l" 5Rie 0 N ._______ .a'._ A =. .,Oo.,,.In,~a IevK I 1

yta(t4N" eir.n.dl- Vi3 ds A-CO -EN S 31300N 031 30 .I.,0' "31_ ____ ,U dB 10ld. 0303 333 "______________ ,o.o.o O SE 0.ND MIRAMAR
.-543 I Olo B ,el' .1'. I$-.,' di" n rC~D Ar4 __irxc~s ''ra.,e.V 15,800
1 I I'l I Ill 'll- 11 A 3 -R A3.03 D R A N T O NID O P I TR A D003 530 333 030, 3.I. 31R,'i3t it0I P00b0J0. .0. 33
an00. 03. d, 0P A3,3 ,,, A033 7 3m I -5 03 o0ro m ebe0fS0RT3007% .- D132 .
CONTADOtl,.3o ,.IIIa11- .0,41.11., Y an-- n o~ ~ o yia3X ,I I:1 t.,.1
0.000 'o~ 33000.c 313 *,' ~ 1___ --. .-I -I t o r e t s Mpi an os o,o i '. U -2 30 LA.- PID LE T P.3 05tv o t- .1 ,, n ~ ~ j. IA e l. 04 gr n ,oh , 3.I 3 0 0 3
-le"033000,30' 0 0331 J*CCNRS CCNRS u jl f oe nrhr nomr Iaa 0l825 3300030 -3333.R.33-33
33 P".OOopOdo o,,, ll IH MAr ______11no~o. nod .Ooo'lod 3. I330 3.9IUI ehn ~ A -- -- 01.ra-.30 10303
'1IIIIIIoII.III-t VIA U R N A I A ti n . I1 l,7 111 ge _ _ _ _ 3530303 0003rs, m I R Em P R A C E _ __ri al s 'l D j % . .j ,.i ,vi ,t j4 or d '
TI1ASTOIENOSl SInX ALE Ae- ,,"%m a i -031Dd lida CSIR AN MAUNR, 333 p 0 ,, 05 in 0~0 30300 0133003 ~ 1LsiR_ 003100~ 30300
030n s es rbi 33 0 0 .3 30 -, ,c 03.3t cI d. n ts N n so -oj -n a Dur, lo 0003 C33033 M llet3d ri303303333033 .333.


O MC K _J %rN A DO P R a ,- m a e i A Ins'oo d03530, 003Ih m an:0 B-303 03.L inres, 030330300. s ah rn m im o Si330 00. ___ _ _ 0 0303303- -- ulm 3330300. 3e-00 0 03 3 133 .030 ft r
A.- 11'. 03I03 .0000 3003 .oo3,, 353 0.00 v130 I033ruo i, m dcia i~ n .r"l~e, elne.etrn tled N it
,an d31111.1n, 33 33 3 33 7 denti li~C 3153330. 00 33 0 3d a 0, 1 03 3 R,,i#3 di00 3033 0 0 0 3 0 00 SI R O R A~r A M Ao D E C S Ao1 33000030031033. 5,00 3 33Le00 00W0o0 03,31 30 03 30 30 33 0. 31 0 00 00 7. 00 30 05 03 03 '
0 3 0 0 00 0 3 00. 3 0 .000~~O~000.030300R0003 1.0333.S03000313303533 031AR E 00333a3 .0 3 0 0 3 115L30 0 030 0 0 3 3 O'3', 0 3 R3 0 O 0 0 453.7 Die.
II?~ ~~~~ SOLCITDE FA M di,3 133 0030. ~ 0~030030.300R3303,3333 033 r333*003 :110 40 aoo. 7~oo. p.03 nn .1'0.1"I o'o2W 303b3 3333 00330.,31. d .33
________________________, A;I33aIALiriF-CiO~)' - 300- 003-3.o 330ns a3R0 30I000. s a 0000. 003. 033 0, 3330,33 M -2655 31003503 I3303o 030030333305533,. s--'a d 00300,3333.0, 33 o'
-,-I I0 In.10.3 Ma3033.3-Ail. 0 ,-1r01,01"I" 033a3033, 0331300333 00033013 CO ""oooo,,;,;'n 333333333003013000.30.53 vH #~135 -10 -I160 5 1 003.530300 3-0Id 33qia Cal3 I.0 fr.053-03AAST 05A
0iZ1-1,It 11M__ __ __ V313305d 533603000 b50505 30- nmsr-RI.-i ,l .n id pl. u
,-0 11.30 30 1-0- Ie 03000330 '0333 '2""033 .3 03-, 30,3331 00 36.303 '0.33, 0.oooao. 003o0531 I3330 353300 .1 Mrs0.~d3,133331030 ,nd o a-Iv0. 55000e. 0e..3330 3'3o30300.30333 0333 030a.030 11-h-1.300 3.a o 13330 Pas s 0 ,,I .30o.~. od0. 3.33 0 3 030330 33. 100001 N DO DR C O0u0003330000003033
,-0, 1o, 3030-0003-3",!.:".,, I _ ____.' __ _ __ 03 3- 3 -3 3. u 3 Oo3s 3 0 3 112-4-1 1. j- do0s 0-033-33-3 I.03 nO. 0503005 03d0 3 310 003130.O0

n3.141330030.0.,r.bu '11Z Pr,4' S3 3 -0 - - -,--0--. 0-5300030 c00 3003 :oiij r333.00. CA33As 0030R -$11,33 0 00 3503 .00 005500 1.00 .R., 300mlla 1,m, .
_ _ ____ __- ____- 30 50350.3 .33s03 -1.033 t30330 d ~ 33 3 33300 0 115oo0 3 ~ 051330033000 03 n o 00s3Ooo Am-003 sd bojo. .f05, 335033 -t,3T-N
3003 0 .3 3 00310 3 0el,033330033 30 3.3.0. 0e0030 ,,.03, 003o33 0 331n03 031350 a3eit 03III003033, 3330303313 3003 003.00,33
30303133033303000'.,~~~~~~~,,,,- .I'3 -30. 3003 LI. .53 ULEIIIUIJL3 o. 30I,000 I.0303 'pol.33 t.3.0.33 03303ldo -3 _________303003033303,;,"","#. 300"3'50305 3 30 13 .310 331 n00030 IN. C Sldl~. Ait. ui """""' "' '.,0-. 3'3 1.0. do0) 1,03ero00,31003iti
3030,33303303133.3 1"0I 313.300 303 3.50 133 .0033.000 03II. 030,I 0000 8133 ti.N ne.PltvC itaeP rC 0030053003 030310031 00333rdedo 0511~ -.030033.drl 00 tilde3 0031 33 N 5ILtD tte1 4 u elrPoitroq eF b
30333300u0333,' .0 o ,bll I _______ 51333.30'031,.0300m00.ns ,UEVd 333 1030330.3es c0. 0.
3103o.o. 0 3 5303D3 3. 03 d0o.33 30030000 33100 sO4
7. 3"0.A,.0 3 33 3 .11.7 1. 1. inn -oo 00 00 0 3 0 oi -Ij 00.03 3-33 350 0r e .
CO N- -. R -3 r3331 r330030100 ,03 ,,,,,,,00 33500030 n~ .Dfp: a. a3033000j,,.0 o s.00000 Vaila.o,'.a-de Pabllois 8031O AU RE P2ST0LA ---,F -LUA -URHN M I i. --0 -.No erb
MRCANIC TE.IA 003,0 0000331033 100 0.3103--o~, 0300033030330330 0.o,0o0033035 00-30033033,03030330. 330'.03303035 f DA M AQ_
305 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ vu.,m, 0330,0300033 33003033 3.,a0,3,do0-300 a0'00030oo03 000000 03310.! 3 .IL faJ
0. I, do ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1300 )- t .Il,;Io--t, 1 d e .8 n e .4 c s r i a - Pia-nos.-3 Oooara eh ,3 tle, y b 0033alli1tel r000000003103eIr f& r~e -~,,~ .! a~ e, ,I l, mt, f, Ia a C
033003 so000 .030500033003 033. I53300000030 Ira ViM214"CM RA O'-.
33333.7300310.503333103030-~o,30003 03003.ooooo 3 '.313o1"'. 0.333. 53 0.o.31o 5350003 03~003313031,dol000 03 00 00 0 '331' -11.11-5 330I. 43 NAVS1IN USIRALE
3333333'. A i'i330 ,0331. 0.,e30A.o.00 0 0. 13000 00.o 0 3 o. 30, ill300 000003003' D. salt300 0.,.o0 03
3303333333330333.'17 A~o. 0,0,3030.3303035 03 1-0 0. 000000 033003,,,.1 on .A.00, 0 0.00003333033 '303000300 3000 8INOLITICA
-,,, ,. ,,, .,,.l C in33-0- ,d. 0.33'033 AAU AANA 00105. 3100 ,3100, 31000 I.000 313133330 plats 3.1 3300a 31le 61-13030 3o 0300,d 030.0d .I
3031-1.0 030I1- ll .1. 33lln 03033 3OI E S3303 O I E O I'o. M U Os-I,6,00 00303. 0 0 3 3 0 0 I 0 0 0.0 04353%0 410 0 0 00 0 go3.01040A. .0 00 0 90303.2310 30310,,31 3 3,a,.0 0 0,01'l3,013 bit3I.
0005 333- 3'.p 03~l .,,I"0010 50300 03, '0330 0 0,3 1 00-D -8 .1 03 ,,,, -1. 0031,,,u 294 2.W H7a ieni~i.dItm; IiildI .1
1_ ._K __An -' i, 3333.003-'. I nI ____ ____ __.- _- .685.45.11 do rm,33333300370033InaIll.,.nlelIN
, 113330-000100 001e3 I- 33030303 .'.o'. 000303 3133,0033 I' sIIr. COMP -N TIPICERIA, ,EC RAr. ALEJURDRO Drhies Roas A-823.-Id -v~p 89I) .17 188'- 't.IiI ,.1cwo-*IDFAA ,s.,o, ran.e End inesC. 12 Ao ri n ., Oh33 33 03 ,.A d e. n 33 0 30 3 I3 0 A 3-: 31 0300 3OP R 0 lstooioor.S o r i .3,23al. ,3333.3 v 1 1 I
II,1-h'tr .00303003. 03330310 33 I3n33 Tra'In g.onoo 3X,_ In_ V____ __ LIQDCALETON OI
0"n"3"03. 'I""t0'uI" '""I3.03- TR. O RN 300335 ; ,303.7003 r3353 .W4 ,5 C MP O IhE LEsiO.OOO -Nolno Thoo 7 A ENDA MRA AR-3.3.d.0 303 0 .,003300.R003.0.a. 300 3300O ,
0VR 111. CO.; 1-1-11- de. 1. -a03003l I00 -l j5303033030330030 013. ',I .0
-00 3,le 33 n#- 5.D3 .33-00- .30500 !70; 335 I7 In, porosio," r oncos oP. sm RAII ito .300 NOO UNA CASA
50C It ooIuOS~3 Kp000L 5-03. aAI .I i D" brs ,aji)Ias R-i-al euotu Sin 303.33103 3333n30 030 ,0 3.303033 7333 A 03313 A3 30303 Z 00033000 33305 A 917330030131030300 ontr.R36 03 03303.Vn r367
116 cord tQOIOO 64 MASE AIOAS-CNR I Dr. E. i uuumuu uIn mu 00' .4161Is .rml.0 .0333, 30303003033,(. A. 10 301P D.,33o3o02o~o.oo3~o
-A N 'lI l ec p~i I ns Chuntau Can aI33 0Ir ,-hall.03000003100 .IR RIGID EDIFICID -11-1 0 00 - -0303 3 30 --33 03. -33 33
,,-I0.3 330. 0031 o,'.o. .0.3 33333,1. 3,~fn ___________z_______f~ ~ ~ ~ ~~, os 33333 3333.--- 1,2 LVN A- LVNEO DITSA ---do Co-0!. s" DR.33 NO1A D PAGUER REPAR CIONE Ii,, ,,-,-,,, P00300331 '.00 307033
_____ ___ ____ __ 00333 33333'Ad 503030 3.,oo.4ooo, 33030r0'30o33 'Inn 0,3 3.33
"tI I. ,d ,.0 ooooo :A I.000.0 ,ooo -r 000ll 333333-0 ,As5aes,'.RD A IN Z R ,,.
Il 0 I, .1 I~ I3,1000 I 3-,. 33033 -31'30_00030030003303. ell l-rl" 0. Do 0. 1".00 31.0rib3 0i 0 003 31 in-e 0,m 1. No31,otI- do .
SOLICITAMOS,,, II.) JnVNE ".'I~d at. 3,30.3000000 RV L ERIO B yR I ,000 00303 n300 00 035. ,_0303303 03 00o
0~~0o.'.lhi ,'s'ooy'0 nooUo." -. 00. ,-030 -I'd300 0.-. 1. 3.30n 300 0,oie0. 11 ~ -- 030330000 .I .10 1 0 1. 000333300351 030 3o o0 0., 0bss
IIA'. 333I3 n:.onabens.omaoo 033ld Y31303 CHOERE 03003 000.I ,31001 I00313 A'~ .'I'3 IRe.0' A W T N $18 E I $50000 0e."". a!' M. enno ~.d l. al -r .d
3333.033333333133IO OCooo0-3303-3-3C no Ius Lnsoio~helo sl 10 V N A o --od-3I Iosd Krono 511
33303030030030 300330 Idi. 426 T03 30.s o S Id 0-33 U37-P R II~CA03.333 03 hhooo~' 0101000 .0,10000330

03330PAN "'o onddioo So lfo VN OU A S ATOS SUARE 00310330303 3jl, A'
DR. ALBERa R33odoooo' -' IhI -3 '!0 33
_V__ 3133 ,0003133 883 807. Uia '330ii 24 ,le 110lnd.948r 48
3000003' .,I,.________ o-. 8 :A.,).I- 50310.0.oI b .b~, Y ul- 4 .,1;. a,
I.0 tso, 30 000.50313 0333l ,1~0 IN elf Ifiuva rai LOS-~d PIES. ~II.v~I.t nramO 3l~~i.m- 003000 000503100 Fc~m 49 SOLARIS0 Crr
3100030000o .003 In30 33.014 NO rg~ C,3~I33 .310300 03003100000313000000ug
0.3'3'03U3.3,3010-7113 I300 Pa -cpronss JO0 ,,, P a t ooln. llm Patel, b 00,0300003 31 -o n I,30003070005,353.0003pill0-2
003 SO IIU E 0033030030 D. 1.130q.7 3o.I 03030i, 30303,.Nu. .I I333 ,33 0 D005-57 0 40 e-.Mrl.%I. 1. 00 3 3~0 033 000o h-- 3 03033 0. 00n100' M___ __ .". I0or3333-330031003i~.
'j-, an. e 005033100030 R- 1 0 P-00.3 man30.3 0130t 03 0'331ro330.ID132100c 1 n.Teklk udd, -a. iCll 3N e~ndr.di u~~. oitr
3, 0-.uo. 120., JAR eypai ooinI.R-l O S.- I-61-- 030030 74.0030 30331003131 CdPR JONA 0?ga~a BR 3 i000030 3r10000 D RE T d. .~'- -pl. 30r,0. 1r
II VIAS_ __ URNA IA Aoooo 0et Bo'3 nari, pr03rI03 dflc.2emr. y.~Aoirun ,-Jr a -,. .)
.-00-0-00 D '" o 03133 Z.330 3.013 Va*. llooo-sooo Pogamno. 003131 I.DD IF N11 1,0 .33330I30As
&CLCI_-wC__A___ _i______ 331000003 03 A 000000033300000 C 0. 0000030300030 000003300 000030030 GRASl DPrRTUS 30311 0300R oo 23.48 o. I. in3 R______ 3104.Esr- .V
-1333030 0 I., 03103 an3 ,.(. n- 141;_A39. y__ m l. D13133a-ds 0303 33ld fil 00aen 31.7he 033103 330 33ELE ""0 331313' 311S,,. 0S 0RG L 5iole 03. 3330/ 0 030 30
SE~~~~~ ~~ dFE E ""' 050 03330 "T"I" 53030 II 00000000 035 .no".* Cai'hio. 1000anius 03113 003000 S
h3, .3 do .33113 03,0.00. SanR 0oix 0313 I ,I. l. o ltsfl.Ol'.I w -. A.ei.poisP u be l L ."" o do 33103N. 0303
P19 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0 310dd31.107Ans.1.or o n -sla a10 Cos Irn In III033033 .531000 I RA4I eMP.l)1, r'- ,I.madMimr.Le aUK
330330,3 31I0 030 $8 054~nes MODE SA' 3503033 0350,03 mi.0. GA CI ESPINOSA ni 000030 ooa 00
11DRI S -. 61 R IADOSUs ,PRRO APREND-3CES a. o-.- M-1 P Rlr Ar S ~ N OoapJssaloaednOO La 0.3000 13R 35103d I p0 Are rntm S 150w 000'33'00003 ".-,'',IA, 33tbu, 03310 053de 000033 .
30' A. 51310C 30330N 31000 050 A"3 8 Sige 2 orooia E00 30J 0000 a1503 303u 0.33 0___________03013) 10.0' 46330 I A I UR O us 0 03 305 oo .
03033.0313' 3003 030,- N9 033,0 030313 03303133o CSS S (5331T m A 487 '0 a3n.'003011a poo '33.pd .0R 30 Cr3d3 3esooh 3,0 o3033033 033350
0033, e3 3 .33 31 0 0 0, 3 00 3 oIe n q ~l . ~ - S~ P ln il. l~ i s I, a l
303733130 ;k0000~ r. 0003330 ad3 re.03 a.n re0.5000'.le~ .0313.03 dud.l. A.01R A ~ oh Tod.,,., o331.,.1 u3 o- 1irl~ .po,

11" 0030;IA.o ". 11. I eLN fl L I VI A U. dl. It.Q.oo. iee.'K d.o3.3.86 il-o~.iBo.
ie- 00 24,30 30 ID D $2500 0300" LU S B R U E 3. -l. .!- I_ .,A5nzt
0.003[- DAoModre C31030m83 $500RIA 303 03000.330 30333.Fk JO31.SI0--NOCfk. IIC NS050 .TH U

73, I2 7 .'n.,1 031 .o Se. mAl noudo 1133s 0313 : NU V
0310 D-40-17. I30. 3300 Alan31 SOLARESl. VIAoo BLANCA'' .''II~.-19-i,- e"1w
C_ .ACOPRN I COIII~dl~rR RAIION1 di 011(1 VID2D -' 0300 CO CI.IUC110n~rI01333 00 RE 30A $25 "I I. --, 0rI- V 3 30 303a 120M~
ME 330730-33 I.0'.303010 in,, ,,, HELE 932808- r-0 1:, 30 ",0-03l,-53.
_CA11N'I O_______ 000033 033300 -11' tlpo R' .'. 7. .- . n.,- it __ I '' A.11. 434 Tell, -4 31 3 43.
033.- n 330(00000300:;i, 033- 7 n 14 -1 9. 03 1 3 30 3 0 0on e3 d o33 03 0 0'. I 00 Ao n o 3. .R I
0=._ 3130.0 o'31o.IEo,00. 010.330030 ,I. 33I. I I 00 3d 200 4-4353030350DE030U


.o117, 0.0,03 _0_,03 503003 1 0300 flflfll tYIILfl flr- ----3,30 311 1 , _1-.1 n er.-,:. 3 .
;,333 0310 -~ll -MISS. ,R U AY SIS 0.o030 03030003. 00'.-,00 0000A 3 eil, A -- -11 '. HAWl. IN 191 880 Rh. N IA prub 'de oo 0"o
It 00E 000 033. INEC IICAH (IIIlS II ANA 1- "La8 L'.03.OOLT
00 33 133 i T~1 S Q 1 71 n lT 9 D C 1 t 3a3003 00300 00 03 00 TUC I S ANUN IES E. 0 33003003030,53' .A -C
1,.33 03'.,,03030 03000. EI, n oD A I "E LA M INt 0030030, .M. ". n,33 00 011A.41-: 5 3 3 33 3 03 0 0 31 3 315 1 30 .~ a .
ClasificadI DIARTII DE LA MAR1NA.-MkWrcolcs, .5 de Die. (IC 1951 '.,-Pina2

V EN TAS ETS VENTAS VENTAS I VETA ENT VENTAS ENTAS V ENTAS .
---- - -3-3 --3-- --R- ES1LE1t*N O ,--A JO VIE --- --- .' -- - -1----LESYIPR'WENDASDI o amC
49 SOLARES so STNCA S ,5 .-. ESAL~ikNO Y A5 MUBE Y' SIC!D 56TA 5 S MUEELES Y P1"LMEDAS 1 W~ES0 ~CM
VNOMARTIN PERE7. EARC3.0 PR1.0NQUI( l I 3R.3.,3. SE V '*F"CAFF aR R .!FD'tr.1-. .o 3.RR33RR00RR.330 ISLIKRK3 '1 .R33'"Ak'IF AllR-IR3 .Nte E-RAl-KAQRUA nSRR.
111.1.3AvroE- ial, i ll,-Dor 0., 1.,,I 111)3. l,,o ,,.-. In K , 141l,1 l e. d3 .I1.3'1313331111310 PT13R l1Ae N30. 1D3 330333 l A oI3 3 .R L dllll1.l 1 1113. c o,lc. o. .oo. .o. 1. o - o I 1v0-bi .-ladic
'5 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ -o~~0 ~ I3~ 3 1133 R .30. IR30(333 .1. DoI. co.1111. 11,1 d Pic. 110111. -3 11 I" 11 1 .0 03q3.
0'jnoeab. a. -oiI9I a30.rr0.-0. l~ -1-R~ .tilol o .343Do
01 11hfrc- ,1, Via L.11_1Itfood 11-_ !!_ ofor a Roigoliae Marti .nez, Pro-D ne 'l.26 n.F -i. I.H DIMI ~ I- .i 3
K.3 NO11N R GIIAQE MELENA Ido 166 .- FEIAIAUTDVN RS A .1
-K----- ed t. e3 obl". SIpIH-5229-51 Dir. 9 Noo 033000 ,,I Ill,3 -1I MUEBLES A PLA2OS "" " .M34
S32. ,o. I. 411I 111- vRIRKK -~IR 11.1 0.0I KI.I b R~ ,1113 tIN;"Z ,, a prerim iddiro,:l
3R43 1RI13 C-la. to~l,33l3i I~IR -,r, Ia 0.0.0 Io mriis 'La- .11 D1"'.D-I

AR 10AT L I .1311 OD-II.1 1 7 30,, ,,O,*11 ,, ". "'." 17030, C. 'A I -_ _ _ __ _ _ LII ,U D U II _ do_______ Muhe de IOticina -40
-"_____ IK333.01R1.l.,0- St i ,, lj,,.n-1 3010111 13103303 ,313-. I ,lIR3 ________________,-_Do-,
,IS v.311 lr, ln,,,, l-J r. KX -PnIOR. .,IIA- !o.c". n 1 ll 1I113 Ali N. 301 N lioun, B201 H",l.0 N 3.l-4 IN000 51 Thill N1 11I;: 1i 1110.0"I Kl I i 11 1 a'!IIS rl a rcAi.s D cos ,
31111 RI "3 1 -11 1 1 -11 1 .6I0 353 .5 "13I .I -l --- - 1 1- 11.0 1 1 1 6 1 I. '
noteN' 1"'3I.Po.R .T3RDNF. T l .33O 1 -- --- 13- --:- .ll 55o (lol'l _1,01_1_0 ,0 1,,:,1,1, 1o'dlt:, or c mer (KSs.tiLa
Q11 919do CO I l ol,311,ll~. Ioll '. I 3 ., "311 TI IIIIIII E.lI ll o.1113 inC 6 9354(9N(4IR S O 1. .,- :- ,I '" '1.l~lrl~ "Lata
133l .141 _BE1 __ _o to, *"-.7 ,!"'.Bi Di RTREl. aI I33 313 3111 .lli -- 1Dui-J,
0111-1132.1-3'1I 111 D.31.5130,on113di1.1t3$10On enl' Vv3i3lon,'dr 3.3,3.I1A PI. Pon. lli $IllI "
II 333 03.1 rn* '
-3--- -,- ,A~-, qv.t -0 "S NUI- .i." I""",,l," -- l "li'110 1L,$ 11I- 15500 E( n 0330ti 311011tA Cel- F0, A ___ ,1! do11 P.D.5 So.,., 51
Cl:." ",, l l .11 l"" .1i. ',". T-i. i,-ThOA ,ilO1(A I- IN A -V'ENR T ,,""I" A1-11. V IS I-O al!) T11111 ,( 0 I SU' O D U R oil 3 0C. "a!,3 'D33 "KK "1.vIl13.3.0.01D ,i',. o ,ML*T~to~ l, -
110 13111 111333 .I, ,1310 III ,111 -11( "c"". tilt" vl~ I'nl~~l~ ". P". M aq.na de EscribifU 1.0


,I5I 11-1.1 III(311 03311 IN. '111- ,113 01311 Site! ta o1-11(,l 00 1 liel-l lN Us- 01 JA i DiEl LooldoaoNad. l. .P.O. 11474-0. 431. 33133331333I13, .1" :ol ,, Pl ,,an, irdll N',, FIetO LllO. P CCOl
20t CE TA O V. RA IINUUII 11100 --13 --1 -- -. A.13, 00llu:ROE, NUR ERT0ERo .13 I'l 1II- 0: I3 .'l ales1 lmai2 2 Aigo li. ls 011 I1~ 2t
---O- KI - 30 ( I---- 01( I-rp I'I '3 _ '164-."I1 l~Ill~ ." "La I. i v r 110110 rrtefr r o

,iI.A I . v -- I 1 I" D_. E A YNDCHE'- ;,( MIJEBLES DEv OFl~pbI I
,,(, A 9.,1. 0(9 .40. ea,3 A1301 0111330 N 1313 34 11.30 1131 I'll3 HILLIRI,6, 1 'l" 1 OJSL~l;V' achvs o
Ga --ga, ~ r 9!ag3 1633 a10 .1 1300i.o--~ 03r 03 I3 3 10 0 .300 Loc onn 33 __ __ _j D13. r t% 3 0'"3 w.,11 J-eLL do ''o,(r (rION ((-0n R101 bIr do-'l 0?0100, ra13, caa-11 I II. ,7 :, M li k le y C n
j1.11,,.3. 3313 3113311'1l 13113113 v--WD. 3330 d 31 NU 111 16A 00113113 0 on. 11-3 i3, C- ,.leRI'03I 263511 1-1 CoT- - 1 "2 So 011a 56A13 3 D i -, ('(9i 59o ,,, llsI tho i. 0001 10100103fs n-II ,
A LT R A D EL RI Ovsrx 33333033 '. ,!UMl' , - I r ~ o
N 13300330 O S P2 dT,:e 3F1',.,.,,, .,,,.,,,~. __ __ 3,(I(3, 1 Us I1111.A-I l o,0I~0 \Ii1003 'La Ca.- ---I"'I :
I1 3331 31l3 631 DID "'T"'13 .I REDe inL' ALQUILEO 0"".' AU'7 kd 6""k".to l .ID o Raae , -,,- o '. N, _10-101, PIi g'Orooa 209. EKc l
rut~rC ic o ,l W dI l "1 1 - T .--1- 311331,, P o t !t " t A l I l
Sd .3. Oicd-do, A l 3131l 33333 l oi3313133 0.,r,, i M r B INi ." .U i NO3111111 .33 -! "113 ,00 -3 I.33 -3I ,. I
33I ',,,. 3133" "'."O.'" n ai-' U U IIA -JIJ II M -. 1301 -3330 031 3R3 Fll0 --D 4t .13 vi ""'I" a33 D""'~l 1111"I1313 I '31 30 -.10 0 ,-- 1 111 I ,l~" I.9 'iollorrr ,lr 359 ca((g se 01 .6 6
I.,_________________ 30 3,,d ,.,I, 31011' .8 ,IX o,; DC., .lprl.V,. 1 I,". ."'' I lid'". __ ---313 -.l.33 I- 11- 1. 1 ,;,'l .n aTllt c k~e .A 99 5
-_______0 -P e. 33D 013 '30133333 __ ".,a' -NI "".,- o --"
-6 ; o1 7 I1 31 3: .5 1 .1. 3 3 .3.3 I a- v 1 1 1 13 31 ; 3 3 1 0 0 0 3 0 3 3 00, ,, 1 I t~ in.
I ,I'. 1, ", II3333h.30131 L"'. ,.0.3n0o.'. 0 10'.11A3A lieD13I111nte. V0N.IIVENU.'MX. .111.1'rr ColoholoMail.0101 "r, I0,:,.1 0. joo (oirrros 0309013(3 33 .
11.3033I I113013 101,3 '.airR ,Atee(6o CE)I DEL AOU (03373(0 I IIFRIF Ap. PIA fl 11N111(NIIi( (300101, N a11- pllIIO1103110(IlqEK, ar
131 03 0.3 I" 1101V,Il.d .l-.l'3, -,,111, 0'I'l $(303 To-NI Dole TERO V. MESA.0 SoOLUI 51MO 000 C -ion P51-ll" trc-Drdo. h--- -- --(Ua4(3100 ihII. do. 303.3113 I.113.30, itO~ . D0 ., 333 "03I "'n, ,,, 09,,.,:,,: ,,r,,,,,,,:,,',,,, 59" (So'R"OOlil ~it.1 l. l ,11a n",IIl-iliLU" --a- II ro.' "ai Cos Goo r1
I'll, 113.infe (',,,I'l 130303lo 13F03 Al,. D33 .,3 3 ',3l~l'"R D,.0 313 310 lpli(0~ 'ely 18
0331 013103 *OM 30 31,,i1 1 0 303 3 3l1~in "ol' '' d,; Do on ,.011 :131113131 -'l",11 B,--105o8-5l5-8.DD,. 4 do
11313134! -f--T, fj--j --, Il 31331 1031131.1 nannuurnia 311 0.11.111 3" ,;.31-l Io7D 0-,,, 111 Sa DIDII7A TADI;' 7 AR __ ___ ____ _--1 033 100,1303 ." IUim bRDRLL flIR -1 Ufl'lILIt ,.autu. lk313 .ENO I31 i3r3I30*1ie %ep e a
Repaec 16333(333 ReoleRoa I~i; ip"o Cu-). M W3 3 CaIl,110300a 13 U uLAA, BLANCHIT6- Ie .)3 ION
ALT RA DE .- DAD. I3 113, ,,,113 333331, .111.111 11.0fc 3tl13 0 11-I ChVR ( OTOLET A 94, D LU E 14 1 1011 13 303 3000.3. I033t".3rattiads epr
H ONTOO SL G ALT 3 1331'1-,-o',l'I 13,.1 I- 11 13 $2 BnVDA y PATE-E -,cDl i oni ell0 deordaonetsRNAR1R33I3 R P RA IN S E 3 III3d1 13 TLVSRE 10
3.~l D-4do RI 3313311 03W .10 o'33 40I CahooaooV1MA I RII'o ---3 -- -- --- 111 'l s rjCAA 350;JEG C R
-a. Infor- F.35493 1 33333 '"".' .I"" 10'1 7"" "" Il" LtI -AIL' ANTI.I '03 033 U eBLg I. Iv" . ",NI I 031.1 ti 0utd)e lnltts .viu ts oia oa N
003 IM n 9R31(333 I'- .6( I.I dnl. "H44.1 11 331030 Alt Clu lSAI N ,iW .IOJI. IIte
______ ESTABECIIRIENTOS 1. Inn-3 0 1c1 II, GDI. 0 B., __013 ,oo For 105 dIioi( .311 L. "'.1". --33 ~llll "3 L 3I1 -Cu. 031 3131, '.1, 03131
.51. OI0 00001- 00(110' odio 11 role No3MROOORN ---30 P-110 To-11-oooi "I_______________ -1-3
I. -111 --1 -,3 ,11 1i0l 1,1 -l de. 3113l,,Si .1--0 -I 133 33 13, -111 54 00 I-e -1031 ,e t 10:,3 111311 %1 -11 13 Bell 111 1.00 FeESeAEl IRADIOS er li,41 N slto,, z%
01 13 13 ;1 M013 D,30. 'I .al ".11 I .Iti s v cxI I I it il1003 331 11*0as
(111110 033. 013A $103 350330111030 arnINIAD Mr.eoe Chap.,,,, p 30 .,301l00-I030133 T
2 50 ,0 00131 11110 013350,11, I en F N Q I 0 133O P~ l Ico o $ n O t (I it. 30 V I I I 1 11 01 C I 311113n ,1 01 N E' R 0,I i" ,- : I : : ., ., l sa \ v n u tr c t P1.1p l ~r m I 1 1
"" -Hbo,,,I l -c,,.1 n-l- - 113331(_0D AN311 303 33.3 T0(0 -hdnl.'.ll.esder o ivebonet
gu. nnesevei_ l $5. 0 3 3 Unundoe ,\ Sa hor"osI.co' l .
r-wu c kc_____ "LA- PER LA" I(.0 1,,0e f- -ftrFRMOD Eger-NAP.1100
U U II U U I Acn l AlIE N 414 7 18 .q1uli 0 'T t Iuas a r e Q 3((i 3 gIfor rs l- -l o t 19 1 $15 9 0 .
lnC 11333od 3311.'l-~n. .11 03033 0. R,.N ;1131j3 C-.AD Ir 01 toroa _SdI.qoV(- I -MIE L S E OF
G an a, M a n "icA ,o.111.9 I 3-iioco"11118 1 Ilct.lN63rI . D.No' $8.00p men- 17 e tr
(3cji "'D.1,130 A IA "LAZ" ,I3E E (3 03.0311E .1.8( 5 ANG o.11-1__ ___Cut'e"."__ 0.31 33431 0 V13. ( -- 10C- 11 -C. 100033 33011 (3330'. d1 300 oil -~id SI-V1SAS 411,1 REPICRADRP .1410 Ca(3o3, Jeso de .don.
33 lo!- oor -~ 0103113 .0 enlIl~o of- a i "A-l v s sa ts a e
I.3 -30 1313313 -- ,333 0"31 "_ medeo li ___ sa" 11-5335 Esqoeo Tea *1Casa Pi
Ile.__ doD Coo coiaet1 .30 33.Jr 312(y31 9 95De
hart, l1l.1 003101010 0134302. .'.,4LA, L",,. ",bI o"001(rer(3l or 0"'I"A33 033100.5 01.0 ,.,5 ","l~.,, .,-H.tr i ~ o'H, istli y ciud.Ul ~F.-j,,, j -',l ,oot n"q ins(srbr u ,po


AV1Dli-C IA 131 53 IUO O IE Yk ACC IVM JL MI IAMU 1.3 l .,0oE BY 'bit~ln 0111c. .0 (I n d. ni c.0 I --- 3 1130 3 ll,31'lI3 ~-3-13
PHIIP 195
,1 Dc10110.d on1 51,,.111 P.3,0 013 03333 -11 773 103 5 lea "0 6 D n1uoIv 333( 3N O
(100 3r0 ,14 DO innul %In01 I trot.33 303,llI.1333. 2. 31~,,,, d_________FE1100
511,~~~~ ~ ~ ~ ~ MA UIARA .d 00K ,io~t de nI-eno ln"'- 6 -I -, 1-.". -vu133 133 1"1011E I3(3CDE1d1T CX."O ,o I d,-O~.-R-ntC.r .- ial~.
V-Oa ooh.o BCe~ otc. 2 el SOBLRB IO '.UCI C-_ d ______B OIC
COMPR AS~o PARICLA 4 -- S40,-' O-dd rdbeI ., -ic So"___ mnrninrn aunnnosrti- ,0133 33 1o33331
Capi00331000 1030D.1l o A63.1 1 l,- ."" 00o OW. l 3E3 3'KR a n hao de 00031910 31 o I IL'U LN UU1 O~R .I.3 F.1010 1131033111
1800103101(110(710109 03l- 0. 133l3 30113, 110 C .31 31313110 .39 311001K 033a -4g0lP~ MLenLP JH 01 10111 RR133
'D10L.000"R" S ~ ,r .LS, booO.3N 13 "D 030031003 _301-3103 11- 6 9dar .aar t ,.3 opos modnoos I, C ihoao hiro mqiase


fonoxt 53.9399 n.(oboi'soiiio.3n 010303 -oer lon I ('011100N,, III.r.q1o,,.1 .di.Laoj311110 1 II .I,,o3 0.3 3c 13113. 3331
gasP~~~~~~~~~~~~ lieaodOmihofrot 330oR,0:3030i.I 33~ef W-41 31131 033.0 !3 -13 3 wf"Ea0 3I 1 3 Ij LSO proe111re chqus 0 3a0 (011 (ic140hloiqey23 3Il
poret 347 rSoc S ra ,I.oormes6 ltnin CE.31013 IA 33313 DEL 0001 03~io- i l0o-rc,-.it.M Ill.30 13 SC00 30,V -L1 0,0. o d" "E 1 (1 31 0,o O9 300 000 p, C a ho o oi~ ob 539 I l03l3I 33111
Tedoo8 -3oiago D Ie 313 311 33o 13"." D-3 .3. d",.103 ,11,,3 33300 3330110;- . 0. 1013037 103 -1 I~.~ r 33. do oi s A~1o 25AZ 3100qun3 61 r lotl W330 03 1 ''--ti A Sel"
ga. 1437849 0 111303100 IleI.1 31 033 oO 0,0. "1* d111 M3313330 C1113 ; not,1 3 (I A-iWICTEg31lN I. Noa Lisa Poor;1 6,;."o., IITUM NO iM-,Tl. l -E c oo adx Ur silA
REPAR'T C.O I.RAIS e 13 -- 3111. In (330 3311133l I3 W(n33A3 .o.- ~u t3 (0331 131R11 I001 .13 REc A O OTE -IRO I EA SLA ( 54 i0031",Casa Pb3 0.3. La
eado~~~~I eo '10 silio elp(O-,-dldO 31131;111.7111 "t" --lbll 1330 110 133 31 .3303 10333.13 3 3

003303~~~ I LOT -110 P. 11.1 ,. ,I-,1. 33 -,i-,', ,,,,,, "T .0 H.:(60 ftPA O ON C S N I
p520.0011 '."1io- -a- ."r.o S. -0 ,1'D.3 D-99. wr -.30- -- o n t o., -I.01 -,0 -333 3 0. I,~oIirli ,- r13.106 8 11-5 8-7 8

di.eoon: c.I Do or i rda- oo l 03. 1!4 _______1.1, Ind.0 d-- go'l f0lo tfIB U .3 INN dNoIOI Pot,- -fI, .t-- .
do" O-D., l D MOO y99- -2 .-n 9.50I HBC 447I (jow CU RT 1( 1DIRN (ii ,a1 1oibi~
on,__ OoO.d )3 D,.,,-, Calk.31 LII 7P. 11yb"" 1" .a' oo It.I d- '033""0 "5(olI (- Io- EL C R
ALTURAS 011 LA ('LAVA -__ .-- ____3 _. .330A NIA ,T '-w
U UI,,A 5R A V ND -14., C- R 1.1l A__ zo___ NoFlt IL TU-________ '.133 Dir D3 _153 ;(13 1. 333.0 00 ,'31 11013A O O A C R N AER A ,,,,,t, DR LA ""O noA .33. PIRIOIIE D-nlrn Ilol 1313, CO A USO .1
I,.W R. 13 '13 133011d TIID 3313- 03o3 Moehles. F01031 jnoy. -I to'.C C., to; h PI'd~~, ,coo mo " """,' ;:. 1 d els1
u. W7. r 1 113 l~ol, 3W L3330313( 1 31E I.O 31 130033 310 Ile. 3 03311130 10131'. 0n 1.(31 1111o do., t1, ".1"' .oo 0 1 sin-ed o
--01 -10.0. iN R- CO3RR ,to0 .I .1003 c 3 ,.,ha 00,,lkI 1313"3'01. 11111 ot 0 llrI oo 00-R 1(03 OR '.0100' 103.3nl.'', I". 0',' 1311o ea.1 0 0123 oced ,as
92~~b~ T13I3. 000311 'OEJ NO" 0.33. no~ 1c. Helen- 30 3(111d oL~ 203 .00 0 I 00
9'ENDO SLIOR 29 1 39 3. (13031 .3 133010 11013 a 3030 -3 II D, 0os W ,r o Hrrs or.,,at ,.310I Una 0,0d, doI'3 111 0010100tnao
,I ,,Io_,,rn 333. 313,, l L 303. 00333301 Li.i 8j(3. 0- --I'--'I 3331I1101 -N1 0.001010010 00309T e.I
Oisidrcl 1-totoc eomb ooiu 001113-'I"" Do' I10 n .io.ld drn plc ,-.Ide.e,.1.1 -iDIDI ."led~- -
nice, C oroodor 0oe ld .313 3 1 1 Ol ~ I n. --33 -11:3* R E "I 0 -e,'30'',Ii 03 A(0333131'. .(. ( 3
OONCie 4.5- Itft Z73 A D 3.7(9 -303 icon(1$80031d3333.3133 1y1.3 3. 013 a313 .,,3111 n;,' PIFIP 'Nol. GE113 10-- 0'3, 0.,.10 ro
0091, 41. 310,31 BOVEDAS Y1 10 313ENE v. 3 10 I n .rnuro A111 ri" ci".,d. I. D 1. 1,,,Iua,- tl,[r.
4".1.1 d, .do .He91,23~ I 3-11J. I33313r 03 I PT! 6d4)',;,I,,, M E I.o 9')!11 ,1 73 --,., Ile13
3 4- "'le nc 1- 111 nol. lia il1 e es h pap r .I ,Il Ir ln nn a;,t)- 1 I o".111 3

1131( IIOlllllll33'I3 _ o .b. --s3d-'1313 (3.1, ,010 ,d,, -50I -~~l~.ll~llbl~R 3 LeoOI Dllol 1,110 bo I sol dl1 113111330 tt ".I N' I"'J o, jr t"o b1,dE3,I Du I3.31 iI~,5J
O-, y Novo loD. 3130n 3000300 .-1 doll le it'', 1, 13'c,. bI .13'll .3 .3 3d1 30(3" D. "I. conI.o v31111113 liel13 0313ona E
Tin 1. Pn. . 1ei co1 .1 t1 03.1 3Il" D-.1 1 1 D',,o. 011,13133f a2 .go 00011*3131.o 331311f U3 I00. 1,31' I N3 E. R13~I 0o'0 0' orsnl .10 3a
n. 0-31431 I ---.R ,a -31 0-3-,- Roll 0. ,1,- 1) C( 2 53- 50 Ir lI 'l,,, 4 11 ,ir NIil.33O i0 A -52. CS -i(4D [" 30 3 511 13(.

* Piginia 30 .I I DIADJO0 DE LA MAIRINA.-MIi6rcoles, 5- de nit: de 1931 II. I :asicd

VVENTA S ENA DIEOHPTC NEA7S A KIQUILERES ; ALQIILERES, ALQUILERES ALQUILERES60 INSTRUMENTOS MUSICA 6.1 owJTds VARIOS7 __ _OPRTXS_ r ROFESORAS PROFESORES 79 HOTELES_____ 92 APARTAMEiO 182 APARTAMEN-JOS 82 APARTAMENTOS
0.C rI.IC 17N G LQI Al N~ztCIN INN TAN'NNNCNCIT -DN PEA ODI Q1 IL I "111111AIIDSA,% Nnit.'N HOTE REGIS, NSTnpIjNNNSNSOS-3APARTNAMEN.i RPAR'&CENTN N" .50 SIN EN-, NC APLIS-COM O IINIS NE
1-1"Il "-I,'-I' Wel ___-- -dDem H--It. r.111'. on~ ,IC. CI EL ,r~ :IINI EC'N "-I~. 'IN 141.IINIIN I.N CI Ia I
I. tIPOTEC.AS .-.pr N-INN7 A NN. u.luebI~ o. copItno-o NCNI. t-rbn wmcnd. N-,iN--!.,i $45.tW.0 P RTm ENT. 4. 00ba.
NINIIIN 1 "Il "Il -, II S N --I5520,:-d~r F-Cdl. F-tn _SIA,.rN.il,. fe N. r.a Il- ul- fr~~,hbitn, a I N --S NO_= N 551,au NA
__-- .-. -1 Per -" a1' W"I~W I ed~ r CNND ISI -5N -1 InflI. IICIII
11~~~~CON III I11 -I 1- 1 1 T-1 .u1 10 -.O .O.O c.%IINI S'ICAN ""' 'C"IN, I C. ~ .- m33I Il 1
~~ ~ ~ :.In Cl~u, IT~'' I.n It-, -uC3,I I.N. reClI "Q!IN?,N IA. -NINUIA C'IT1 1.A.

________ y________ ,CIY CS.W-45 .1- r.16, ll .,I P_1L2* 11C, IIlC Sr INIC 'I ISQL I S A ~l;,u ,,! 0 Ltr d W hbtICC -6 311. rf-t e-rd .Tsm Bl- Oml- ieem
C1 AIII .1NI ,,,11 d-C I-1 "S~N "ICI. -.II.NoISI~. 2b sm ,I~~ll'C. IC- IC1 ANI lNCIN PN Io .CNC AdNSN,~~N .INI INN,,. CII. -NIIAad53pI NNI- I 13NF'C IIN NC3CCI. -150-1-1 SN N ANI R YI MARINAN
N'"';'' INN .,,dCl Nn06 -W.N -I' durNN. I -N~C A.- FT m;III N-_11 C 3 I -I
"' N-INS Ill F-I NI-I"'" SI N CN I F 2 512,do.d
__ _' .IIN8I I- __ I-me -N-IId.IJ.IlIl NI A IN-SNNIC.
'I1F5111; 3114 II 11 ,TtICI3I'1I3IC N I A Ale-IN A INC I tCNC '."" CIC A. ,,A, -a NINIr NInfoNal .
NINIII'S CN N A l 11NN~ .CCCNNC N h,3 CNNC NCII AI;,A II'-.,.:.N CC .IAI N FN I 5 yCFIININ -W.1NAN,.dCINId C
egI 555 ,INISI .1. CoN'N "ICN NtN II FNCIIICIIIII .IIS 109,N.C3IIN ALTOSNI ;-N13 IC, AC I NN AAA n .Pa. IN -D0,6
AF.TE~f EXTDVNSSOrCI NC;,,,,,l30 WI C .IS. I NIIICN17CN C. FI". "CIC I-';IIIIII 65 O MP IL S E D $ .0 M.cen ga y cl c -ltr.tlINSI- I, t .JND A NNN AI r. NC1 N Aus m I. CCCIC- I

I,!4EAET, .V III T- CE'SITO DINE OS o ri Iiv;n N-IIA;N c IlIA t.A ,IIN .INN,II. CS IgII,, CCCn*,. ICI! L I NS TINC.IS'' I CC - _II FFN- N -N I reh CCNCi~. luiA n 1.''j C III I .pr.
NCINNIIICNF5 .ll.N 1NNIC NINl, PNC.II N I. y Ter. ." ICI-.NI s M ODERN
.F1N. n, inNI -,:, NN an so ICNC. ,.I.,C NA 42 C CCCIN I -NS. I .
CI"ADINN.NI.l-NIIlIVestNC.N.C'NAIICdlCCCAN3CIC--N-ANS____,_________- FIN N,-,,-- l NF I ANI CNCIICC IC Luba .7.~ lt I IA I1 CNI- I C-.C CC. -ICCN IIJNN IINC IC CII NN II NFIC NI-SS I
61IIA DN SCMAE Ii ,!:AI I01C. .1 _li NA-1NS-15 ,D I-llNNICI N.FN'NASNNINNIICNNIA5 I 1110. COCAC C I .11 NNNI DiNINCN
N N-IN 5C N C5 NIN C I N N F C IN C I tN 'OiIIN C ,'"I Is.IC-C ',. ; I. I N .u E L L U 113 N S 3 C I C C C N I EC 3 SID IICC A V N E 6 rC 740N C-I N S1 ~ l N C C I C I N CN ll 1 C I IN i C N C CIIA. lagC II I S I CN I A P A T AE15.D O
- .--.NII II N II (NI C I NI N I N N N I C I .NII' l ISSI 1 I I I I I -7 7N C I I ,. C I I I I I I IIS A C I N I C C I N C S oCNI NT I S S- pi tnenI N N N S d I. I C S C I A N -4 IT_ _ _ _ W sd o
.11 1 1 1 .1, C NC,.N Il,,NCCI,,1 1I 3 4 A 'N 5 51., l," r IN1 Pa r i IN C N C .C N 3C NCA I Is IN N -'rC. I N I N. C II I N I I
,I II o d :' r S. DE $1.1 'AA
-llsl N p-N O C 6 'N O N T F IC ,, ; ,,, , e n I, N l A .A IIII I C I S I I C A .l i- m r N N. I C 1 e v l r a d s I rH 6 9 I A 1 n
N_ -IS NCC A I S7 IetI' INC.P, .I IA ~ I.~N

INNC l.AIN 'I -C NI A. dCI ,, -_. --- ___A1ID ~ R N -' C-CCFa"' srlo-12", IN-.N--.,el1. I Ii yFImINNIC! %_s CII.NANICI NMM A N C- M-657E1 LA-1 NNIO 263drDE1I1 '- .~ u.SCCC -11 D- 30-82.CAI9
a-A ICICININ IMONT D ".I.C
j6 N NIr C In~-r ih 1551 CC.,,- 13I -,-.- FNN ICC,,tlam n-- a, C-2 NI-NNA. TCIICCIC C.12 eNI CII. ACS nIIIINI CNI I
-,_ _~d P .,T ., _1 I T _.- 4.0" '" "" s

NINI N I- IN. I C .N. li.6 i 1511 As,, A1 CS1Iinn SI~edol tudCN no 1.1IO"L.N Fllll-m I NICCNN NCSCCC 2 NNI N I .I lCm .r.,I, -1.
Poahplcl.vrnsr .r. NIINN N NNSS A lN tiN u CAFFF I~ N 1NN -1- FI.,.AICCIN ,C b.,,,NICCI; I.N CN ",i'rr3T1.V F ,6 AQUER OS AIt-- F. .1 s -IINIl-I ~ IL. N-N N NP-~l ININ IC III .NCICC~INN NI NN,, I N-IS-IN-I N. NNIS 1 4 NCN- CII-NCCIIINCA 1C1 INSl N
ONIINIII IS- lOAN .I .-l N-N. di. (19lntti Wr- -fA IINN-SI, ILL UI ,6,, N 11 N IC. N A IT C ,N';Pm N AS-11 CCCNI 11_ __ _ __
'N I IIN ~NA INSIININ deI5SCI TD-p. 11n.I ii~l k -l1 i t.0 .N7*iN~N N R ~i: rurt .NSOllS5ul ,rNun let A' CICIII 1-1 SI.III IN N o l. IN ODERN1IN N O
!,-91.61 M INNS. Alrol OlIN. ININCCSI PARN LASI IVIUS rl, 6,~Q NIC~n MC NA, NICI n NII"CC CCCCI3 NIT 3.11- 2NCC CCI3NII. a.C,.I 10.0 Rr 26
:I .- IS-- att Npr adrn In I,,.A6 Sr ln n-.,,I 402 I it I I IINI .Z n; I N1' r"",CI SNC I C C 1. 2 Cam. N s- I 11~o NC I IC I - __ 5
100,A repCINNICdS 6ao N ;II. IN ECuI-pCIC ,N1I 911- 115 FINOiN NIIIIA 1-CC COlNs CCNI C TauS lI~I IANIC IA SNC--N N*~lI.INNIICN N
r(ICI' li tlt r SNIIruD INN nor1 eh'llS1 2 DNNDCN fillIA, pro.IIC F I t l .S-" I TST N n u
. nN, L i t D e lI C I I O N22 1 1 1 .I I I J _0 1 01. 1 1
Can rCINNac.InNS t I an NFW nmr PA5.731.N VAd. rmid. CASAS o1 CO irMIDA N. SiICCIIS ""'_____ It __ -.
d,PINDO rOs $10,rttlt FReG mAE - TiNNNN iN.". LmN i's lot 1-79-0. s __I____r_______1-1. 1 lDi
U.ox CSNNN I2.1T .6,1- em,2S Ma 81n BE Wel CACId AII'" I DCCIII N0", ICON- N. SCul N.'."' N---S"______'-NNS
CS .,,I ,- ACADEMInA R BN n 21-1. ICI'CCANINNIC 'NI ,N CON.NFI.IS45F APANCASSSNN IND'NS-IBALA. CO,IIIng $40 A'2.jN 5.1 INiII AI AIIAFCN BNIFNM T rAr ANIA
ILS IS As n 13. -s Y. ALULNIAIA;~ I,I ACI. 0nICIN. ,CC.;IININII y NC. n AIC45IN $ CAi.
C-I-0 ENCjui LII W A CCC.a't I'N .I It .C bult :.I ANN. A A ACI.II It ,mNA 12IIAIN14, ISI-d~
,INN LAN N-N .N 7 N IAVI--99635 L- LO tD IS ffliSn A .N I5 INN-IS" --OC -n-CCI I6 N N N 1 I- cAl. CC I NNANNl NIid. iiItm NNC.- C.NI
A-22.10, __ __ _ __ _ ___ AS11 11113NAN 1'1P TE" 1.ra l .19.1 -1-s INutil Nie -11 IS ad II IT-llC .bnII. ,l 11 12-~an .H25
NNNT )IIII NC EN1 ,,,."II1113 Am.1- ,Ar I Ie
CNNN~pIIAIN, 151117 C. I M,101N e]oIINI.,. L. ON CF CSIA. 10 I Is NFCNCN-III-FS IE
3-1 34A.M1.11 1D.2 IIP7EC .LA 1,3C A NO .FO .MA ( IT.E n "CNI 5O A O INN. uCCSN A',Iri~ I N.lA 1AIC NLICNII. 31 'NIIAII N O CIN-- I.-111-1.I SiNVL NMiCNIF IC
NIm N 11lf-36 N .IT.I 1.1 31-.11 I 011 "'IISiII~, _______- C.
IT-SI III I I IINC "." II I .11"I 145.0 Infomal Is C N-p nl.SS C all.A 17 NOA 16. .IN"%.0 11I N ~ I I N N J N N -- -C S S I C 1 I N .1 W NIl I Nut~ u de~~ SC 11 1C5n I I InI.NI C s I I I 3 C 3ou -8 1 .CI l NI C S C 1. IN C Ir. ,. .

_ _ _ _ ____ I I L L Q N I 1 1 1 3 : 1 1 1 NI N N C C CI I i. N CII N S N C I_ _ _ _ _ ____ __ IC CF CI'CiI.iIC .f. A ei das IC C I 3 C111411-.5- 2 D e
I t1 1 R E1 A 4RE A f r c 5 9 1 6 -7 0 -2 D nI. lit I N S0 m.C"ON E S E, A L Q U I L A I." ,CC II I- A .~ ,II I N I ,N N N D I N I N I I
II IN. II I~IS~I I IT II tI' killl 10-)I NIt m. B-5111 ,I ,1- &A INIINNS- 1 NlN-IA 1- 1.r -.IN iII .N IC'I N D E A P
1.1 % NNN -ICIINN CNN-I NA11N1 1 7 11.071 ,___ -11 IICN.AIICCI~I NACADI A PI.01. -O I FI SN __11 C CII __ it _113'NN 111131 .INN I I ICi i N1 N I AC. UA Cara I V PRADO t,
,:~ ~~~~ $9 "'",,',.,"t""'. C-C CO"l "" "' ANGC>T A-D S NO IA II N-ati8.lee garaic 11 ,uIC ICndlfr oCaad It CCCIIr INAt-O,
__I __ NCdICN ICS. ,iIl n CI -hNI fiSII I n- I -C C C IA TII.I.CNICI. G-1-01 41 -CNN1C I ,CI,.ANiN CIisTi.-S III rlnIIIIN IN
,NIIN NCICN-NAICN 1-L1 rl1-C C,,r I IIi 'l;iI --I NAI I .ICICICI~rl,.-111, ,.I IiI.1, ,I'm, ,Ir IC, 'Nms lb A-6-8- 11-1-III do, h.j,s n,,, CICIA II
VilegN -5. IJ.qIl- 163.isNNN VulICII NIll SiC lltIIllX. Sl-cCS CCCIIIdu I N I.er" nSNFN SON,3 hel -r V .ol lt .0 A Ita.,I rn. fICN O rC d, L. 14 ESTRELLA__ C-MIS-Il 10 NI RO I A TA N-I EDADONlIN
OC PA E GU ,b, ~ In" y 450OIr~~-. 1.1 -7iS n .11 ItCIIo1 form1 dl.5 Ia PiCN, ICNIINI UIfU .,.AUU AI1 NI INr b-11 1-N INIIOSle CII,' ___In, N -: INA.d%
NIA siIFN--1 Al IN A1 ,VNCII IAt .1.i~l~l ,W. I_ Ca.I AIINN NSCNI ,- t F II CI NiCASIIANI NN IA- CNN3. A--NI m--Cl ~ d tlr- .A
___ NI 0- I I NI IICII dr 11.11 C.IiiN, s IN .~ IN On1o D FI I i N
ruICICI.C I nS Ills AIN AaIClNC .NI. CNN(~oIAIC 51 NAN, .N "! .1C 60 I Cf bIl. CI N I NI 1C.I 1.11 .CNSII IS I.I _"A .--F-- N-.n, ,.rIN hlulnNI 51515~l Olel I.NNS5 -Alms.N- I, x.W
331 CIN NI N1"" INSNN I O.IIO NAI am N I an ,I I-"N MY 1 6 CN-d.NCS- -113 111111 --d -I N NIN 11.NS
N_ I Su. N~l C. ,A., b.A A" n SN1i't --.IdI IN A
I, en. SI.N N N-N- IN.- D I N E R E N) ISP O 'N y'd" 4l. V N N N N N. d-l D .L A. -S -N R,.E P r'. "" NI IS- N.6 NT rl
S-C0 IIl. IIISIIII -mo-i Im ',Iun-ll.~ uR F 1-200-70-2 ICC IICCICCIN, A.2NNC Mel 1 ,I N-II,, -.4,________- IC.1,II- ISIIN -l IIC '-3CIrC I N 'd .At, C CCIII .I.- 0 Z.Is~r ACADN-IC PIS-A A-1i 17 NO11 P1F N FNI -111li-I aAOII C1 AND-42,- -- _ .:52y54 Ir 1Y3.I
"II N " "1 1 11 1 CAIS I N4l. ICI IS. SI3 N C. IFS 'I,,,IS H A 80-11 J P 7 $ J r o o n f lv o N-A-iAT E IC -Y 74 i i i L I~ C X $ U B A i A ol.' IN C AIN IN l? l
F1 -i NANCIAp I1 1 ICC.ll IANd 2n,61 ,I QS-Nn N N a.I' IA N-N N IC I3 N NC CI N
FINl FINm I 1-r-NI N, N-SI NI S-N-IN-N lIl .5 toI -AII "ImT '11- I '~l- d
9lCII C111 III 1C I I C l I Cal An Iq A Q T IA EN O S S
MALETAS. 4, AV O 0. MDN R NFI CNI I-i- atl ,,F11011 "I I I'e -r CII -1-9.3 IC, 6 DI 01 C,, 9,1 INd tCCIN 5I
All CA Il. 3O I s- IN IN-I .,I~ P- I__ IcllsopI-'IiI. N-CrCs ill CIIIC M'AAM'R bIhn 'I" NII CICIIIS- ,rr, 6 do
1,- I N'd SIN :C 1 I N -se III S I C .124 C -i??1. I 01,
N ,IN I A ,5 1 1 1 A- N -i. I S I N I O2 3 N O I C ; 1 1 1 C -I- e 'S Nn l~ e 3 r I ."" ._3 8 1 n V.__
I N ISIS I., N- NNa i n s i ~ j! b r y e .
'j,", CCC(IN NI 7lj CCIII. ,1_____n coe tv s atng al s a o-I.- ,K H YIIl- lc.1- .,.unll
T e l_ _ _ _ __5 1i__ _ _ A L L N TI I C ie r I I ~ C C N D I A C 3 1 1 IC0I I I S C N5N I,__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ IAlS I S . I .1 1 1 1 1 I 1 11dI NeI I ISlN
N-, d 1 1 Inf l IS- It N CElIF. AIe NoT _1 D 1_~ ["7NIN N8 CN Sel rS e l "T 1 -INIS--l'' a ,i~ n' 1 ,,Is D EP A R T A N T O S b
________ _______ ______n I' I -Iii A __ _CI CIC. _Il NN IS i
,TO1O $NS II.I III N II!A i-N 16. 00 16-3315 trg I~s UUfi3ecn g aia dn illiar 513.3,;r C- ArARTAN TO: CCI I _IIN 11C iI CILEN. un I' N-IIII1C1% ColrN dIIoiA 1 I 11-37442
_IIS .A AAs.SA -el-b- -10 AC' 1,3L 4 --dC CONANmeor IilN-I3MNIS 11. IS: IS-Ill. 11-5A498.I II 1-41_ _ __ CCNN 1.1 111 N ISI SII1 SIIINS-SN NILbrs Clase di -d Ca I5 NO11 .~ .I to, .nt I L. N. Aoor. U- 1 dI I 6 u. m. I- C_ 0-3-B_3 Ib- .N ,I Cs.t~e~ I, I II-I 13. l
Caratitn Cenral Plazlct PueblaI13l I T" """"N'l ___ __ .__ j1 1 SAI b ,a,~ ,,I,. lI ICICICr cu 1111 ba, -dmefi Ilmt.Lf
__-_ AdeU LE E Ne YoNrk.I SehNNor1aC DIANl 1NNN31-1De1 1.450 -,'-._P.an l -79
NOD R S $0 CONTADORA Lria Tiera SN I TTS N La IN-CON-Ira 81NNN~IIIN ,gFOIl C A S D CIIII1111IN A """LIICN CA3CNT 01 .'uC,, ,t.-,,' -.1;7. -l'- iC-133-VD 2II 3
CIIN~~ 0NI tIN lI lICiI' __ -__ _ IN-$0.5 COON-CET CCIN -CC-INN-N-CIC
N 11.- S- 511C1 I I re 24 a lr.11V fIIIaor Ieeom -- ,, Co. 'O ED FI I "E Z$41 _ __ I I-I As
I C ONs $ 4S0 I- N I S I- $ 3 8 B i U I I d. N I Fr I N N's o As m a N y4 CIINea N 3 ~ 1 -6 5 ri na C~lI 1 9 7 2 CI NI 0 11 11" ,"IAI ,-l d- 1,111,CNIC Iu~la .SS N~ S I-2ll.1. C"'NI W .-iIIIN C l~ P.O.IS Ol AgNS ,.SN1NN,
tan.IE 11 N 10 79 3 A -- - A NNiCIICNNNi_ N- N C'ne3111, Im ~ ir -I -3 C 111 ~ IS CI I .IIN Iyl d~. As. N1~mn 3CCI N CI CSI In ,,- dr 3 Imains2 N-fs -3
NOI S NC I1L-OAIS18 ELSdloloc.Hun yIN Re'~rn' 1;-2 N11.1. N IS D BEC ITI A AI a!T-7 A ,,t, JuanI C NDCNCgadI NI 13'.1.0 frn,0 ~ n, HABI etA.C1ONES n
115~~ 11-443 N no115 .--CimCCCAII W.-o -4.l.I ,,,b,,NCCICC Mod N' ISIS Pa. NIINCa IllTI I3"iCICI.111iNICII
Til . . y IN NSI .N -IC-Si.' S-. I. NI C351. Ice~NIOI N I' C C, I 1 1'I

,rinc,~~~~~~~~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Nea mos CO. CBCI A n. e. yN A 11CC. X1.- C.I-d Ua. .CI '3 AUV CAS 11 IA C11 1111 Nd: N-mm $IC FAI E-538-. AI.I -.Id.
IA CAS BU U Ni EN-l. 11111CC.111)n GR GGNS-INN.O 1 enefi IN-IN onINNII IT In SN-ANN 311l doN011 IN-CCclo N-I,51 11-1211-821.3
1100 'I CS I IT I10',11 IF,.,, 1. CC3 IN-I Is .N I00N PII CIn.d yOTII ISNN, VIIS NIIIA N N 7NN-S-- 1
I ITTW O-NTCN. l cI elCINNICImeio il-Ii- S~rll 0 ft 1,cu- t," .15- -ceI _____I____ -- l
9 2 C C I O B J E F .I-I C NI F 1 I I I C NVN P A A I A N N N- IN C 7 TL Et44 5 0 R F L D p C l- II i N I N -I C Cll $ 1 1 0e C i L Q U L A P A R T A M E N TI Il l l l'. .a el N C ACI O 5I O.C N A P A V A I I e " " o b
1111%~S-I piC 1 % TCN-I1iC NA- NN 11151 M CCNCII *CII jbIi IIN-IINI P)NCC LAURA0 01 BA I iiIlI .m,I. pit JeCC~bI n ld ISI I nIS III.,. Id NI=A s r~ Sr'.''-N IS '.,. .3 O

i CI Ci l ,Ii~ i I I ,:III N CR .:I -'S SN 0 N -l S -l I C- I BE131 II I N C IAI1 l I LCIi- A NI A P R A M N 1.1 1 83-12.1
it,, UL, ikeInmeId a- B NC IIOT CI IINII I. Ill nI" 5". I -IC r.- TI N-lulA. ICINCNI< 51 i
UAPA, AGUA C'91N-ll 356-, iC 145 b -. F0.32.C Call. 11 --0. 791 DIN N, Nil' "I S1 C NU -D T E II C mo Cern, pln CNNill,. -1
-' FniIII. 43 1 _- "96 -6-' ,I CII ISCIIIM; soeiI, remN CISCI SIIo "i .E~ CellU. d, -H TE CANADAd ISNIIN'NNI Cl 11.' .,. Clil
1011011 .OICO INN-IC2-2 Die II 15100 N-A-P~I-1 ".NINICCII E, 10 N9III Ill, CIIICI, dIN 100oD.7
LE C ICNCI NA Il NCCSSA INS NNNNN Z 1 1 alto s entr Ne-I 1,1 C IT 1. 1 gSI N.-1-l IN 92INI ,reI. t, 1.~e. r, Ill AN- NreNIIN-IICI20I1,14 '4', -,sble Jo1111. CCNS0 Ill, lotl. CII SNSAI ANIS CIN___m-, ~ IAIC CCIr CAt .IN INII .N ININCI'IIIST NICN A N lA I I CII N 9 -11 IIC INSd 1 .A' _Al.- .n .~d. al
Con a or a io a N-IIIII111IiIIne CN, CI-lCCNSN -IENCN 1 C CICI IN0N lIFITlIN-'N CUT8.1 -. 111'CiIII IN
n",IIA IN A ucu. i-SCN -Cl -I-II iI'l. N-I-IN-_ S
r." N l II -IISIF H-41670 D1-S0E~N'~I i 5NN 1 10-- n- ,I11 nI .OR C 6 4 1'.S-NNNVSI5,ATVLN .M ml. .1. II
ill Ilr-llull II lI-.-.-I IMCI- Nall, I I I CL.SPaIs, y LT 34N
111- 1 1151 "q," .C Ann,,. 0111 IN.ol %C~IIN~C 'r11 a]C -I l IN, D.I.111~l CIII ,!,e-4,e1- .654-&2I-INN -S
N-tito il ail os. CF 'IAN --C b-, ,sl N-N "en1 ---- -111 A--I INC -N ARS I6 ON NISTl N
NI-.12 ,I NNI iC .p g r.-,IiCr~IT IIIN III 43J. IllS. 1140-0y101,,at nnVu.o~~rAp. n ,m~ l~.
I I I73 n1.1 ,a 15 AIIULA ICIICIS'NNNININIENS S-.A Iin ,,E IS e-NI ,2rb - g e oiIt- A
OlItudscnonevsyI uI nI" I A "': Xl .LA L N IN--SIll 103 .Ns1 N.
III.~ ~ I00C -IA I'", ___ -l __- II
A, A-TI I N I NIW .R NIE
.N .III I 01111. CCCN-I In 11- A - -,.- .e- -39U 8
mistains ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ snr a co' arcanes "La~ NnIII 1 t1.r t I __ __-___ !.T-11 OIQ .IAI d, .1 lo, C II .-nlu;Id. m II e .
NNCIIAI Ills,, Vei-Io Ahitl AprncetC Fs .111 ArS- NUL SA KI O lIIAOON-m NI.,CI been1V 1 IN- ICININ
INnlVilI N I VEIO 11 .1. .- m INIIIINSNFN-N'NN
atIS SI -- I1.SVl. N An330 I"- l _ 'oero $65.0 I-r1 54-1NallC9 I
ItS T nlenIO R.- 11101. lI I d.rrmS%. IC-o.2bf.W Iu ,d
-IW -PII 4 11 N-NNN __--AW1N,,.-Il-Itim PI.I 519 IF-~ NI CpISNII CIIml .I eN-IN $10A. S IlS n. S -l SItt -pNN NNS A NII

ELel $500RJ DIISt L5.01 MIRNA ois I- I .- s1 22N,-I 1, It. AI' C-ilI IS I I.
_,. Cat AI i

Ulasificados- DIARIO DE LA IlM.ARNA-Mi~rco~e.5 do Die. d 1951 I I *P igina. 31

ALQUILERES ALQUILERE.S, IALQUILEES- 04 u 19JW.ERES' ISE SOLICITA1 IJ .SE SOLICITAN SE OFRECEN SE OFRECEN
'4 HABITACONES 8 14 IABITACIONES aDEADO Iso MFARIANO EPARTON 103 -CRAOA ~ CR100 11 _CETE VEDDOE 11 CRAAN C100m29 MNAOA
I DORD!11414
_ -- AI~kN _7 _7CRADO AGETESVENEDORS, UI CIADS -123AN O STUAEARAS MDSA'-444 ''44
,. ISOLICITUD"SIT.5_1
I.-S N l 1V.A O -". 1.- I.,,I -,I1-"I"4" --'" 4%.! .441141
I I411 1 I. . .i -) 1 i4 ')' 1 1 1 9 4 4 0 01 . ," . I I n ~ ,


I ,l . ~~~~lOIl '11N11 IIUX.:,", '",;,,, SC,,i! I --44444, 1 111
I4'44,44 I I_1'Ill."
.' - ,- 1. - :4- . ." . 4, 44- 1 1 1 1 1 11 .14- 134,40R A O D S A
I44.444 641!4444440 I4 .I' I" \ '' ,"" 4'4'"1i" '." ," ,,.-: , - 44444 444444., ,, ,'! "' '. , I I. I T - 1
4,4444 ,, 411 . n''!., 1,- - .171l. A I N D RE A T F I : !,,l, .:- A 'S 1)1.16 51)61 .
4440 044,',44.VE.U.V 4, 0044440 "I 4,4,00 . .17 ", l .44 125 CHOFEREI S ."" %: '1 i&I ~ AIA
444444 4-1 ,.0_. -- -.44444 4.44: 440.044., ,4.""',44444 4 400444440044444
444 4040Iv4"", 4444444 444444'444 40 44 .--4.,j 4. 4I .444441-4444 33.LUIANO'I ~, 44UV 4.'1.1-41f."0".4III


44.44 "444 044 44444 ,444 j _4444 4 -44,- ___ 44 44 ,44 444.4.0.4. 44 I44 m444:4,44,44'.l4,,,44',. 04
ll 1 11 1 ,, ;",, ', ,', 1 ,,n n ,.1nn III I, ,.I 'nA '- ""'''' ," ",,I '4' ,i''0 '4 ,,,, ",",, -" 2. . "'". ',",-"44I,,444i , f7 v j jl
.0. --"44444044444.444 404 4I4!.4.4.4 "I ""l"4.-4",11- 4, 1111III INIRI'44N 14 444
444444 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ . 40 A N I. l44. 4,4,44, "!,44, ________________- V 7 1 1 1 1 I , r - i I 1 l l I ~ I . .i k I l4: .4" "l ,':.:., II I O ,- .'_ 1- 1l11I .1- - -, ,,,,,.",,",,I,,, "',,:' 0 C C NE A C C NE O -,, I A. .APOLO CALABA_ ,' -A%"; ZA. "11 T- 11
711 1IO. 4 On "'l"11.11. 11 ,.,,,;,,,, :',:l_ ,;' . ."',,,1111 l.'l'YA NARAN I11--- "_ ', .O

: _. 1 .% '4'I,,' ll 444441 4. 4.4.4. .- 4444, ,44 I .444444-n,,0.1",I.-'. --.I 44 l ,' J4 44I!'" ,'" ',I4II4.11.1.414l.4,11I 4,4-1-11.1 "
,. '.t., 4444 444Il.4-l, 1.I (4,44,4.440444- 4-ll1- 414.4.4.,-eI o 4444. 1.085600,350 DE.TRAB lO 4"4'4 4444."444444-1114 -.
.44.4.-4. 44,-. L SI INA .0 ALQILER- V RIOSPERMNENT-i
-444I- 4,4-444 44. nl4_44 4.l4I 04444444 4444440444444444 CL)N1PFTFNTF"',- I. .I .,II, ,, C,,, FER- CA.
4.44.0044 40 -%,4, 44444444'- 44044I 4441444 44444 444444,
4'- 4.444 444 I .lt 0 I _7. _,'.4114I4-4444I.,, I.1. .4. I1.4.4441-
0404,4 .4 .4I444 l' A!-4" ':4" 04 .44 014p4", """,0 l I.1044444.444,: _-!::11 i".
04444444044,4444~ ~ ~ ~ .,44 44 I.,44 I --44 tI--~ ., 04444,4444 --4444.444.," 4
04444444! 0116""l,' I :~ k lA iN b l~ l. A .I.- '1 ",,,. 7I. r ," T ,',",i II.- .11 1. 1 'l 'l 111 I T1 11.
T-11,444 11404 4441" 44. 4 04, 4/,Il ,, 041.4 1 I .,- ,.4,"l.,11,,,.I -1.1 1I" I,"44"- .4N.I '." 1.11444,l "' ;11.1-4-1 -11 II44I4441_AR _C.4.4"I'l.4"%44444444Y, 444444-- _'_-_ 0444;.Y 4 ,!- _', 444_ 444, 4 444 444144 4 4 4 4 S O RE EN, 2 J"o', ,,,., I.;'l".1 -1 nII;,', '7 .' '!- ''1 1.1 A R NEO
44441.11 '4- 1 "" ,I," I I _I 1., ,4 .444444 ., 4, 11 1. 4 .0. 44444 ,
444 144!4044 144,4.4 14404,444 444, MIRAMAR 44444444444444 4.I,4144I4I 4'I.,41101CRISOAS1CR15001 144404444444
11Il.1 .1I. I,- 4444 ,, "" l !., 4,41 444. 4.1T ,-_ 4,,,, -44- n"2,Il 44 ,'. 444 '4.4
.4 '4 04 .1 44 44 44 44 0 '.4 41 ,4 41 4 41 44 Alu l rjd4,d 4'4044 I ,444.4 0 -444044*; ,,, ," *'' ,' :," ,, , ,% ,,,.
44'1'1'1ii. , 4,.4.- _. .,444.M1-j"l4 1'-.ze Sa-C'- .l., ---444,44- ."',"4, ,O0,.DES44 4,4,04444 I4"0044 444 "
I'% los.,Maiquos Gooza lco 40. 44444 ', 4,4444444 VA 11RAD --IRO ;' ;"'. .'.4,444 4'.'444,44 44 444 44 4444 44 4444444 41174444444444I *400--.,414
_________T z".4'4 -, ,44 I4404 4.4.4,444404nI4.4,4444, 4,44444444 1 ",,.,, "I~ "I 7 ,.114444444'1 4 1,11 11 4 1 244444,I

4444 4" z., 44 4440 .4 % A --.404I 44', ,:44. I~. 11 l. "- I,. .-41'4_'4",1".1119 ,Cr,.,TURERA.Ne I ',M.ODISTAS l
-.--- - .,44444 44 ~ NIOo 444 0644il.44 IDFRO_41)IF ,,' 02 S EOSSOARZIC MEDTAN ,,.- II I1 10EEI
00 '"A I,44444444440444444,4 ,- ,iT ,- 4.444 44441I '44 4444 I ,I4 .4 1 1 P R ID S1.7"__ _ _ __ 4 44 4 4 4 4 4 44 4 4 4 4 4 '44,4 "4 .T.044
'04 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 444404 4.4 -___________ I 4 .4444II AADRSLVNE
.44144I4,40 SI TIIEAS OF MIRAOIAR 4 __.,'444.4. .4I.-4--- 0 .,.44.04-l ,,4',, .

I4,44,4444.-4-4.0.4, ,,n o -c ",- 4,I 1.,4j .1M, 11n
4,4444,0444444.044.444_.4-411 1 444000n ""4 4 1 :i'444, 01040.': %.1 'l 'mn kj .- I
44~ ~ 44 .444444 4444 4.404 I4444 I, 181 88., LA MAANFR A 744444
;Tv _-4 Ts444-44 1 '. '.'T14444I 1.1 111.444- I -4.4 ,,4.,,4
44 4I44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 714.44 4 4 4 44.,: 4 4 ,4 4,' ,4 4.4,4. 4 4 4. .4- -4',1 0 0.4.4I42 4 ,: 4 4 ,4 4 4 4 ,, :,4, "" 1 - I l ~ 1 .
0"4 444 444'444-4 4-4- Ill4''444,4 444_._44 44,44I" I4 444 044 44
,4444 444444,4.,%_444444I4444 ','. COO"'FRATIVAIVFLITORAA404.4Io-.".",I41. -44,4 ,4
WA 4.24:11", .11,4444 44 4. r.: '.:.'- ", 11-; .'.I ,.40Il -1,1-111,1- 441-11 I 1. .X 4. -U - 111n.
444l44, .4l.4.4'",444444Il- ,,U I1058'. 1RFNE- ,1.4841.1111. 1111,44.-4-_4.0,,:41444 .,4.44444. 44.4,I,., .1141'4 ,., 0',.4I., ,, .4.444.4,.,4.4,.4.,4I4I,4 4 4 4,, I 4,4,0-,

I .,44.411401-41.' .44-44444444.
044 44444I I4I4. '"4',, "4. I I 1- I 1. .4.4.444044.4I44444.,4,44444,4 44 "' l r I I 4_ CLAt V. . NO 402-,! __%.- ''I I.1111 I .--T"
1 1 ,I I4 I .44I,44 4 4 4 .4 4 I4 4.1 l s I o . l l 4 4. n I 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4" '' '. ,': ; , I - . 1 1 II . . .
% ll -4 14III. )44uI1- ll 4,,-, b u -I4 11 .1, -.-44I4- . .0444. 44. IIII .,. 1 III. I,- . C
44 4444I444490144 4444444.444I444i44 lEN 40 .%.) 4.4.4
4. 444 4'444 .444444444444.,, ,t -,l'-, 4. 44444444444 I
4.44444j'~04.- 444' 0, _44 0444 444
44444040I 4444! 444 I'll 4.11 444I 44I4I 404444444444,. 04. 44444 '':l r O c, t 04444 L 4.44,-- 11 1-444 44444444.4444444. l""* .", ,l :. _. A11'1.- 1;'.'111
.I 1 .1111-.,."-II ,,.I, I:1, l ., ",-'.,, ." I, .1I.,OI.O.T.NID-1A-11
4.404" :1 0 400444 CASAS PARS- ESTRENAR.- I'l"Il 'l, ~l AdI lQI)It LO CANS 4 'l-"1, .,"
UILOUIABIIA,--N CON 44444444404, 444444444.44.4 ,.4444 444444044l44444444,
ochco, oom 4 xc leote 04,44444 '. 6 1 n t_ ,,,. "''L,, ,. ". I. nI, " '"'" " "".T1" 111I!. ,-_
de,,." 7 4.44_ ,,, 14 4 0 I~4 -, I I. I : I."1."1"1"1,. ,I 11 ", ,,,,,4., ,


---4-.4.4 4. ( 4 44 4 4, - .'~ 04 ( 4 11 4 o, 4 04 T I i- 0 II N4, 748 4- I.I444I4,4 r A I I .10 Il4444444 I',: ,.,'aldoo,,: ,' ,oro.- 144-OF RE
d ,:"!T ,l:;.,' 184 1 -84 -j_,_44 _044 __44 _,444 _4 ,-- 44 1-,D S V4Ija 04414444, Vodsd4do Il 44044 0 T444444"4,44, '4" "' - '* .1 l 1 1-114414444. A 444444. c 1 44 414 6 44 81 S l) 1171 849 47 1864Ttlhl,8.1II.,4.11 15 ~ 483 6 ENIAR'-'DE LA MARINA loon 11 88 3 .0 1*85-131-8.1
DICIEMBRE 5 DE 1951


DIARIO DE LA-MARINA -


EJEMPLA.R: 5 CENTAVOS


Elproblema delagua Suspendieron el paro anunciado b un "ni" Cofia WAshington que H ngria ",n "raa Nuevos tipos de
o.,,,Ioa 16 i*1 *1.
JJU ~ ~ ~ cis~d In~ja~C azcaeosu e nis 6 del Gral. Anti Maceu aviones reactores
"A eild ee po os trabajadores azucaOeros """"re iberta6r2a los flhmtos americanosl r
,i (lIIATIIAM. 41)o k ~~L~
que~ ~ p"r Ellq duc ladut URSS g Di
nedn d UfU6mIb. p -- El uoFrI4 O .G o o
r. ,, ) 1 r epon 1 fucro ellk"UAl .o- proie(!iom Juara lig r e- g r. Un 0U n Ovielto de Aleniania a Yugoslavia fueron obligados he prod e t Do
eli44 se Vl it. Abio y 1.nca acneri arr aIf 1 er )4 1 de4 *isti4 1. Vl~d4 P 44. n aad
friend cue ildi azlicarerio a log obreros el dia 20 hioa. d ,endo a! .ro 24. d a decscender en territorio lifigVo'sonctido a Rusiae o* d I. I ds Un caza de reacCi~n con
414,1 0 1ermm4 de 14 1 ,(4 o*L lo del AIr dIj .111 - - 4n14 M---o I 44 drma, Iera d 6 l do
DI *4 -111, 4 (c 4 ( u 4 r cerl martin 4r. 4 deposited.- -n la, Zono Fiscle. 4c entir mlo *, lg u mIsm BUDAlEoT dHllbt* 4_ IA d hbja ptldd 4n io, d. r por- 6401r nd4Ped I. ldr villas
(04u1 6d4d1,6,ponl ,*d 'i de (( 11(44e(4(4 4 (4 (r (4d 0 r oo 6, de 8a ,nd d4 C y qe Lo E .Wrdis Um 0 alo e 4 a 1* m4.n(44 s 4 e h(AVb,. ha1e(4 d1e Fl r4xim4 U1eine( del (4 dIt
o bben, ;i1np11 dirinvh merd ln l :i J. qu; ,,m Its Iaua 1an-d dd s mglucl al-11 devlucin dt, un -,6o d n 1 p .13" 1o t egao cnucienldo a rciad utuaiRlcoas S itc in cnoneo i dc,
'1bl(P1444PP4((M1 4,4(odIl a(4( I n 4I1c i -14 4 '1((4 R 1,1 I U In d I~6, It66 6, lit do t. at coal ,,i*!o ,,eo vb0on (4,414 I4( Fm Imb~l, 64 (4. clal)4 del (4010-4,, a411*. 441. hb.s,,,i,. 4p(444
tu paa siar C, ri an6 m Ita 1 ': n i jnom ill Un n abatn o aus eidafuto jnu dd a 65cu Melon etcs bl to e aesoralae b 15 eE .d ve eiGbsr uqcpa u'e des.cton rlrs os
4litngae, odaes o 1 4 i6 0 t a dl4 or ron a I o a en lb! a' 11,i pli N19ul de illm4gham 4 dn6o~mir re. dos Und4 s En (4 EmJda nf4- go del periodlbta Je)u( (el4n 84- c. ut164. 44 t re, l4s 6u *.
abaa iMarana in nun iln 1. e cro mle '- hlbireb de I., nmmoadus. .ra .u tu ae herlcid n mirtse, all b en I uclo di Ale- mao ue el viton habia t. Unta ms. a oin on, veloi 40ml
Sr ~ ~ ~ ~ ~ l Jnunclhe? a o el l del h ecn mlirre E 8,m al ne al p~r do ali la eo-mnaalgsA. cad'ontp juard. fronterizps ruima, Elat r ~s ne r ,.Il pe hr Mgn f mablica
DE~ltO DE A M~ir \ htudde rae 1. Lomiann rsitn- to v biilars de a Haan. e p ucl dr ylm rto amt n al etie ATo. sm dp in n a Ycreensut e- nm It FrAsI cuztr tbreiud 'e.tr de a en n c ell Grant Pon Jll s et su en den in
Senor~~~~~~ ~~~~ Eleto Sindica re des II utan ," Ce' no Avi oars ealr tiea Macron calle Santao t-b J .IDdd pJaeo e' mibscee'n i su ead a qe ir e 'tirno 1031d.lanch bsracoeshchspo eroisa
Dr.pues~~~~~~~~~ ~~~~~ ~ de~l n~io c dOn frorly ar nat 1z b becly rMdi ximo r 1 5 h6hmnrei e a r r n el as 9 tic bs eHnic sveo H au e rorm rmti s e ro ve
S r rC in1dd 'a 11. n r d c e r ayrcodup. J. .1 ca .d u in cri pa lo boi ca slarl e :, d. fitasep e d i e l pors 'y II om toq
quereciam s u a slaort fe Id pa:o m~o del Difnc a A ucal rvice 'Pu mfuIos a rs c nmo ud o v var i de C e t c ll vhclo o slaet oh u lgben u gr nm n t epe reterd de Fe r nicd e 4an tae'k 6 .Inf iirr lJ:
in ineniers Emiue J ontoulen Ls embr d dC-47r,4v g zoimnd tradrIt 1rri-i nvlir. 1: r Hirmn rNicd o d a a- er nala brdescdele looos ueos zn po
y ~ ~ ~ ~ n J7g rdrancldnny ib r.Goi hjA e s vr2 tied 'eioe K3l Ki I a -e: c ruo e i e mt a M-6 e re -Mrt- re spabr rlc dd ou on eprb a de cona
er!a jodl etie danced on is deoli 4u rmi del 6mnibu E nli I d. r eras A li va r o n K s Aa ot da- 'lHs norteamer 1ean 4Y IU v. A b T i d cdnl- I8ecPojsir unuSri.L.ea .et p fecha6bIoI 11" 1 liad o
l, Me nie n It 1'I d"A' 1'. 'i 'nbu bcou vcqla It utr an ptes del aion 't sueva 'm "vd me nra Ito1 imoIvsrs n; .rmi IIIdta
Yu me n a re 'r i es -1 n d6 eln lcas do pnu s I so.d s- a s d r a i a a o e
na nlo grtaiine rria1 del li luIr, rulla. iuepm, 1. dvil In I iaeos dc U. irnl rlp ect qu I, cuplet qen Almin hae adop' ti
riale desd lug res c ic~m m o ae tir inra en h u lga. S o b re el fr nct% ele P r,,:.Un minut o de pie ene s s r avuerdn o tie d-- tuvrimt
el A l cala 3 n m Cider 'I si b ca In .d ma Io _io e Andu t un j1-l ,-n--o- .--- .- - - chira. Io do mrantport tie excepre Fani y h .
g er rr e a -. d ela oila t i t~ ra b o r l 1 )% 1bt I e( ce N e ct liberi. prontote al tooe cualr damp s uei.tr p l Ins h t E ines c pdel s. er at
Ip u s u rot g o t I l v r e a e l t c m t i t t l ci d al ~ l iat i d l e r nti' 1 ,e I t u r dec 1 1 1 m i I e d dr ,, ra dB ad, e r a hl i ue r r a J n e s e a n k r 1 qi 6t 1 o r p a el c islu l " vln r 1sori d. i rett ld t do t m er c r e d e a vi trl it. .r .dM d el h P u b. f nr e g u i e a~ r i e e n t yr ed in to c a a- ente n t
cd l nc v. dei r t cl h id j. yi e Ined r pr rdp ar dr alie d l dim 20 dctxo c d dr Da e Y art nd r c le d. 1.a fuum n l ur N E ,T O DE IT IO C M R I L E T A n r Ae e rt n c c r '".rni ip l dr mea dea o"4 I In ld r ule Lu o.e.n n19a do trn Ide a num unpon e e ant cjrB evhv s-veubanuu eaa l n ra t b ad t5r s l Vana c pazdpa.'I' qur. I e hr c nlicriln, i retle Ine a de evm err c int t if n i rtuao E d a a n r i re Ita el tr bensSEVpoE EENEe zPEoo M D RA O Sa p Nr decnc a uo m eina
Ne a cu.oid de litle t due f orn r )a df r lern d cup.o i n~ e l a o e s i~ p e t e n a o ia a n b a q e L a u p aaT D S L S C A T S TI N N B N i~ o u nt a a a a e c
Cu n o a n lu r J mlo Mea f-n diae To 16 duotad triet doig souucltra elpa er Pr n.:-ta sora g ne J gsa o
realdenclas ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ C4 ae visto alrm miisr tne R:to Erx-tti -ndn -F. ,,1urC,!,. de.r rnerei .1orcr o n aiiindel l1 ensebelsatoiae ------ --- -ca
org f e Bnrfco~ial Cump lo loen Karo. Krin, enesegurdol dedr~ int emudrd ex rs art.o y ioiia d una, onrsit ma16 La~m b,, Br, a eta eld
ru ya codninae to, ,st rlu parn i n In de6, Fill iard ed ,l J.usa pren el ted p. Pilersa t eic l t lin id
.oam r y n o rli d i o ,mnt u a note fxrmal aar co cu re repco .t EIftad dData _nre t die Ildi .m. -ida Ab'I w y
las ~ ~ Il kotiuinsPr ed 1.c Flm d.r-omen 16 h 01itrma quear i er- n Erlta .nicg:.d de = ; C1sonsejii me dam l2l ga dcmnmlfrn
hoesais esapub fredol i isvassirndemd ilq recrs otra crond ra Cl u n rofbata el d"' r''. III VidI.'.c
vu~ -ili II.vo po lpemdrlom At convrse menon cKmisame Abbot de i mngenn ieri. B29 d Ie Ese rlda
ne n l s i t lie as rnea ra as Ia as c!Idcr p is
r a dcn, littleeiodine too dpararr Csm C-4d irdenel de niI, Hu r,1:rr. dnEdteriornporEel recitardor Emilio W dvd= Iier.
Mlraet ntlno nae i-dlT ot dirctrl Ed trol Pta. de r. Acaco dK E0;dan dcu r,%,o el Navida dorto eni I ul iceo t
bom ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i mir don Ellmo deh oUnnAin enti d vaoyllvroa sn el A oN eo e U
se re i l st Vnint rce dI .d. ea 1a m e(n d EE idn e
DU d on[ patc1d yae te ni n Jtorhsv.d., ,yn '" M rnn r,.,lce piea o e e -om e p p u lc ary S T u a e r t
riiijn' l.Taa s d rcd al u d dd e ya E r. dea In e ne a Itun.ara ctl
1 tar 6 ecrad d rc aua tos 11 nile rtodoo doer radiodo dno Gaien deeaei. 0
M flIA Sn lot mvns neaclos ellrndu rdpvlev Deid tambili tibd. emecins u
A te Iue av ia e pdbc ic e lld h i l e isca s Dliebid P a r i c m c dc p c eO I n R vi i o r oj el T U 1 0 eu ade et rnd a idm nd a
1 1 i ll p r i l q i n esl o r aAi p o d i 1.' % d fiaf d el m.st p o rr ti e j ea wps d ee d e pe prt a mnn.1
riAl d esir z rinel u t :' bIH!, paos Il ua y m ai r if ca. b S (lpacioamen te l de is n vons od cnntJv
n v ior lagaan u 011 n o ro q es he o sobZ III)Ir n1ot Iled dit T ore.ir rn de mnmens faeqeI.tipln ueaee u sprutiz I v a in d ie n N i . qr I n unn q u ie m W W D I A P i e dat A tier e rmi nri 4ii s e~ l l H O T E L rI la do n "l aess emled o H a w k e r 1 06r
- nsttae metr. w ntRne Ir l N1, pIrt exiii o" ;:tt ,a qune Pr du. caucoet conpd mrmrownCnrodeLsfeta entda oe N,,prad r del udut s p -i m1, ,,,s ll vmo -1it nnoI c, mraildiont dr, 14mntco 1. Pa 1', 1,ao22d ilebe
1.mo 1no p1c. cAnt'Ons l, d, R'Inil dcnd Mon.r En ,ltr deIl~ Royc Avon.ne Undle presangaran hlive,2 Lsdean
Itnm. au Jen imnie Lai, )t a -edr la A, mset na hS t I 'Jco ea ran eilh~ll dtmcrPe &Id
,.1 .sc In. Ilur e atn Ivia "I'lle 1,a 141l la'. 10n eleidm raio pIrnn.r I., pa ,avmbd. man pIogaa haraa %utturtI e
llo n11'Il I'll dtoaa conId fi nbi Iunt Ann i it IJ Tramir Coni onr un0 ii perda .d defi die ALda deio ur
4*5,4,, ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 4164varu la,6(1 .1 110641( I(4 1*144 tlo5 .1( Vali(4(1 4 444(4 (6(4 ((6414P1(.4( 414.44 41)6 l-4"4 4* onlb. 6 1.1(4.444(4 4 4cu6,6.64
r, r i di, lvlrnd(4*., ,I, r85(44444(n44(14 IIr ((p14 44,r44 (4,,4 ,* 6 T .(4 n que ',4 I 1 6n Ie.~ ve44 1 4 4 1 44* 1 r44 4 4* 'I,-4,4~64 a4 44 (4 'u(44(4(4 d4* 444641,.P I il '' )'(00. 1 ,1a4t.44614(4*.nspeioesP 0
Sp *,6 4,84o ,04(4* Iro d y r 444014 oet El, MA 611*14 6. ee lit'10 '4(4411,c (4114,41(4,1144 puad "El"4 AAt,46~Il,4(4 c44 .14 44 4 464444 46(4 *6. 4444 64 0(41444. 441* 1,4144 '44 .l,4'4 1 o ,611 6 61
(4)6810farlv' itC LPl4r4r&". (14(6( 64 (14 .11. P444444r he".644., (4 ']or10u (14 ti46(* Cap 1646(4 4444,4 4-11!44444p4( o .44 o 4 4 l464, (441 14*(,((pM *,4 6~ ~ 46 (4 ,'16 4444 4410
-d -ira a 414 de4 III (1 1114 i a4144 64 n!. .44( ll(4(44,6 146 ,4 104 ( l(6441( 4 *14,
C~o6in .4(., ct41~ (44414,,n 164'A. (4. a* (4(4((164(44 t4ie 4 c. 1 446 444* a46(*1 41*16.8614 44 444(4(44 44(041 4 4 4(41 4(44*4v.h4 444(46
s4( 644 ,0 4)4(4id tr .hl rtrn Rlea tie 64 .4(44.~~do I b. El46( 1lo44n"Iib a11 6*4(44*4, 4441411 '. d 4 i(o 41)444 p4
'4 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ F Ar~cv (4(46(444(('1(1(44 1*(,4~,41D~4~ ln~i p;.14( Itaic4464, h*6(44444(41441*44 4141. 'Al(144 ell~. I6gll464(4 TlOqDO40S44 LOS1p44 6441'MEE
Cu4l)-(4, 1444(4146 rcrl-d- El bs vldrs ri1 4(4164ol .'rd 6.mT er. -en el(*.4 dlI*e(1* Pote ajnc yuo I1441 *4s fa. SIndlcnlc L.r 44446 To, (444 (4416144! *4srncl = r -j 0V S RB S N N
40((44 4 1 40 0 6 44 44 4 ( (4, 64 4 14 614(6. ,64 04, 1 6 4* o 4 .6 4 6 4 4 4 (4 4 4 .4 4 1 U A E T. 4 4 4. (1 4 444 4' T 6 4 d l ~ D l,,6 o A 4.~ 4(* (1,. 0 4(*(, 6 4~* 1 414(* 61 ~ 44 414 4.44 4In.1 6 6lp.- *(6 6*;n) 414,. b*144
66)4 .4*1 6 1 1 11Jrd .d Aallr oy e e
r fr unR((16444144464(44 "I4b14*14,4 l444(14,l* HT8rl noviembre464*14 -16( -41.4- 464- 644*-4.4-4*41-444I n6 4 4 4 a4 1 d 4 41 r, w i r u i (44 'a 1 1 6 4 4 ( ) ( 4 4 ( ( 4 5 ,1 E L4 D I A R I D E. L A 6 4 (1 (4 4 4
61mm,4*4(44 *44 (441 644 1 (44 4 .g(4(461.64 do y4 an,40 41r 6i. 41*1*4(6a? (46441 F.(4.61414 (44444141 (4(86 N*. 114(144 pa44(4-4 frI46*.esa 6464)4 P4(414 fo ill. estaounielpe 44uci uu4 1 51(40 66
rint,44)1 (44((664 *4*4* 4o.6 y4* 6.ctrao 4.** UIr p116 4pf 44414*(446! 44 144 *(4*414446(4-4 41(444414 (4*44*4 044) *
&" 4- (414(44114464 4I,444464,, 41,61642 64! e*ll46 efct Bel44.le die"606 6 4 4(44161 4(44 10,44 1.*14641o4(446)64416(46 *C64,.6*44441 41 *1,P44410
411( 4 44 6446 cono to.1444 ,1. c restaurant ((446 st~(41. -iuu 44444 Y.~*4I*p ii4 4,4,44 41 millelornic, U., Lntrvis- I4(444(44(4.1144l:6,cu444 "44644"
II,,u.d .166*64i ,d.,444o Sevil*4411. 6*
e- tocndvnnr 4146 14114 ,',444,I cl F
1441444444 4(46((41, 1(4(441144 ).4)(444.4, ,-4.6*0. ,C.44441,41*,41(4 6 4,84 ~ 441to*4 td44.
I ~~ I p44444non, P. "
M4 r4*) (l,1 44 Y 6Il4 4 4 4sm n co c ri se fet al i0i nl e ii ,d c .did'1 _'r'vdd-4mb'a1
P roes u04 (1p6* r1 405444- 444444 41.44. 6,6(4 Ivnlrn-hor1cmjr,, 4)ilm ri6)4 644444.tse al l~oa il .L ~ial el
P- As saro E(4lo l i. 11oassi (411. mil(*1( pafe o mi q4144 .4(441. (Ps 41444,141
v~ klo4 -d 44vo 4446 4641 4.8 4(4 64 4 4 4 41 4 4 ) 6 V 4q( 44i6 14 4 ni44u 6444464(4(44(*0b .4*del4C
t((( itl(114 I fro((1 (141e1 6*1((1 1** *4(41(.a o t a u414,444 448,4.4641d.**,4(44414*0** b*e644641.r4P41p0l)4. s,,1 4444 6*10)6.*
-441*4 1(4(1'~ I,,(4)444 441(414444444 es T 4e~ w~4 664t La6* c*an4(4 rol.41r 64iad 166I444 14446 o~* Hd 184 .44 ,,)
(4 cna aaolI. 41 (*414 1444,~nd E4l44 1rsdet de4444446 Is)6* (4EU~, ,I4 r64 *44dia4d4fist
I, na44grnde Unue.y pd 4,*.i c) Im~ or, del '(4414*141o qpn)*o1A (,.nlrl 646*rlr l
4144I4144(l4 i(I I41 .44 41_4 4, ,,,41 Armando_________________h__c__________y____ 4-4 (4641(41tie
It ( 6 ( 4 4 ) m4 4 1 a t, c o n. 4 4 ( 4 4 4 I_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .
6.*.44*(4 4(4 Ile Iv 44444 (4*14 TIJ-noPI
4(( 6 4 4 ( u*(e 0 4. l((l 4 4(, nog do 444 (1(4tm e ti a 4 In (6164 Fe er v ZU 44 i N u v o eCn(C lo I Er 4464 4 4 68(lI44 4 6 4 4 8
Ie;) li t- d644l4 A,4 do,,t.(444 644(444.,tt Co eriate 1444 Mere::- - - - ~ 4 4(4414444. 64
ie d(1*(((l a4444.-L44 rod41 11t D(1(4 44iinols a41(4( Y4 WEST,4(444 Florida I4dI41 1 )~ r) I I r) 1 1 ICim r j4 .~ a 4(4441 1( 4 41414 414
(~44(44464(4 46,,'o P6110, Ilb14440( o s 64( 1 51 lea4114, to 44 T*-4 d4464 64(4(40(441 E6(44l 1 J7 L' 1(((44 J4'"4 1p.~
6.*4l 44,ftr4144,44 Direct 1(14or (6i44,1,,a (4. uge,,p,*a pa4(4,44 14r en44(((! 8e's It a4(~6(4( if((64464 e (4444)44
Lpo .444651610 44~4*4 8144 6,4(4144 (',((,o,,1don(.44' i4i M is (44,411 1 4.044l464 44(404,46 (.46 f__(414Roo44444 .*pl.,
14(44(4 j,,4.(4 (4 44,64*. 14444(I. (((44414444~6,4(414)4)1144 (,4(44444(4(po(4 414(44444444.4 ll(4(l.416(p*414l(44 44 4-.VWod4,- 4El01presidents44; 6)1(e112 4Re.
644, t,114 cats4 4114 5 14.140((((40114444(4 (4(4(4444((4 41p,4)llr(444814464 46 S'tL ,,(J '((446(V144.T4b4
DR 6(4le~e ti446 I1~ 414(444
404.I (I~ 1(444 h~M (444(4!(444((4,0:4 .444((4444444*144(4 (441 444 144(6ooT 6,,644 L 64(0C0~4lj 4TE(re. *1* **t4ic46.,
no54 in*4((6 u 1in .4 I s4(~4~4l!4,4*4 (664(444 l I-at 4(6(46e 46(4444 turn do 4 Do 4. 6(64( pITo u4 1* (464 S,'pl* 44L 1144
d In146 i'leri 1,64 c.4 ( H6( ) (4e,1l) 4 4 4 4 4 1 4 (, o 4 C6 4 4 4 1 1 p p l, 1 4 4( 4. 46 (44 1 4 ( 4 4 4 ( 4 1 4( 4 ( 4 I ( 4 ( 4 4 4 4( 1 ( 4 4 4 4 4 ( 14 4 6 4 4 4 4 4 4 6 .
M Y4n. (Real 44., 64 44 4 .6 4 ect. El -l v(4n4'I.4 4.444*4i6444(4
,.40 4 a~ do444144 tie (4444(4*44(44( 64IO
d646 I4144(4 P4t4 a. ((161414 .rrsp4 46 t44((46 4 4P f.41 44SiOD

N F, 6414.4 IN 4 44)4x 4444416 4* e 41 64 14 (464 046 41 lie.(4 I a44)44.
.444166 'n(1il(4414 -vi.446 "no4 4,464. I,(40" 4in rm,41
1. (146 is (4414(4.44)44.4) at414 444 44 dP 4 LIP 64'.A 641)) 641 446 44446 dclr
S:4*444)44 .m.4, 4*4)4t"S 4. .4-64464~e 6.1~bo Cni dI,* ____________ ,________________4*4)6 a6 men** e.44(44 *sah be(. .I,[14 in44))4 d* 6.v I_*4Ielm .,,u4e 311d
L'.'-. 4(11,s( ( d, 4446 I~ -ra, 6 T let's* of.)4 8644*lg a444,41 lea (r el(0* 6 81 6. cob Navidad ht st en 4)4(44414144 46 444414 ia Quint Ave1441 64) o~ 2. 1r.*6 64o1(,c). er1 u 441 peod,44b4( di4im d I .1g. ~ 'e Su eenr


~0


S ENSAACIOMA ES MOD FLOS /951


X-351
Un6 e l44 e*c* 1*bo, 4464'
n 4 6.

U. .*ra4 d, 44n 4o dad do 6rcp'cl6n s6lo com. parable a las mcis cosgios
models 6. comiol. Eun orgulloasH a)44l(


9XS71
Insuperable cc~odden el ms .

m*ro vez em un radio do s tomno c


do marovilloso sono idad. Luosomeele otabado on un mueble do Pneas utra.modernos. .


Exquisito extracto Mais Oui" de Bourjois. 200, Otros en frescos de
3.60, 5.50,
Ri oci in ,Gemey" de


RMcIhrd OU 4ui 414 n- holdn, rsquunas do encaja s er44CW'.psoche do frium irait a I rmizaor. y bordados. Ccjad6 ires. epel.cofinnfai4,n
3 7 ~ .225 .pidreclaat10*8.99
SI) atomizador 270


Maniima ulsade, ie-Lindo collarde erlos, dc dei m5 ulfs. rectos" argaittilia de caro vueltal. ',un broP -1.75 che de perlus- ,1.75
o)s
lucite r$3#0 adorQ$a o 15 d4 iei'kt
.25 res rosa, a y .anco. L
Tamaos 4 bal7. 9.75
zapbti~sdi QMI~E7A~RA-


IMPERA EN TODA LA LINEA!

Distribuidores exclusives par& Cpb:
HUMARA y LASTRA, S. cn C.
Mu)(1( 405 y 407 Tr4. W.$(0 yM.569


Comprender6 en seguida por qu6 RCA VICTOR imperb en today /a lineal


MUNDO CyC RADIOWK

FCAVICTOR


)


soa sse1fo flhl&DIOIJ tiiONl
wULNcImTjO @ D>U UENf~t I OSE L RWflOHUNA
ELAS 132DIARI10 DE A MARINA OSA RMBENaTM ASPEC7CS gre. s'fr tornado. d.t Ratio 0Seao colob6ema l Poonie do I. AtmAoths do Clonciae ron motIve del lit aol
- -- co abase C, ot rl o- rba lptbla doctor Carlo. Pro U""l cordial
Dnodpa oetoRogallo Pr&ebI do Allro galeo dsdewo ml cr.do pmador flola.oto. Ante ml col $ 46,4des Aire. no. pre.tUt. d. a .A.deola doeotlma. .l d I. o.do,.ra, W.ror. a pes dsuoelo~a e

UN A0 v ater to m EIt do ls Cajalas, lmmdado as
IMt, ge to ceoesodo a donastarm, poe cot ooootroydndeoe as
es- bogar kS., PCot.ie Joint SelL.

Cueetacihtoinica
IL PASADO tonmo ym deollno a to Eocoela do Clogo. 'lTanactoc Varmo tires" e 4toerai ona cosgbles. Bell. d.mom rcgolrorom do lode to peoto. 01 dbql., pt a Para Ion al. opiollo Do to tote me ot.mym etmnde as noon r-aNdemetie a mn .
IF-a Pere d. Al&-et y Y".- Me-psFsm a nm. P-t .-it -seP"-r
as te.,~fr loe rqu (let u'411Antiguo. Alumnmo de Sen Aqu#I*
Vallaa Mqpwaci* k CO lad. Is atom so e b cap uem oepdarrencla p qSum*6e lee -b.U e. al.V m. do Ia kn1 lo P

.p -. os L G.r It.r lkR-o yea "b- P4 dr .

--e --.--- -,s -e = PrVM = 11 ae

u,.~~~-a d, p .ed ee,.-.,

lacoolodo C l- DW ea. V aeuddo el do epe ade l IbU Ulmeagl ml Dotor m Co log m Doe .ntdcr e srn odldp vrslndl fm oJanB elass, eats. hm e l AnaMfo e ~ abom "ceago- Odet r m*cy, ut as dcoraloes reomCodraotr ddmentltrReto PetD
Fabel, k a y. Ntroirg
odrfoDntb Crre de teoci do toMloeodocoI, :M .
JO
aad,
--Ea ay a
am. da

En a ez d,

mHa acdr a


Amaaaa lati
libre-um

anaa paiad

simP;,m-ente, PontA, rb cot tr. 11rnuest. pPIgii vimow brmlentra d mism. preio


4 CC


l-'"DabWeuqi Jexibl.e.$15AN 2-"DoLba p.l de melocoton, PwhS. lac0, olivo, marr6n

-y InegrM . v . .$ 20

Hsemi amburg. $25.00 4-"fDobbs" peso pluma $12.50 Otros estiLos desde 85E L D ANDY ofrece las mifs variadsy fivos diseaos en sombreros de las mas famosas man-as del mund, todi con el sello de disticin que silo propordowa la nds ala calidgd.

-DBBS

y Ud. ecentrard el modelo qe wLs siena a ss rasgas fisoami-as.


UNA SOMa4MOAA AL. URVSIcO as I.A SaUAHA shocutuas. MMSANA Ds 6sao


DIARIo bE LA MARINA .


rt, que IS calqaieaa

a er acen"U.amasfrents&I W ,cinatotrificmCUYAN
aag tas 07n

upularidAd AnnU00trm a Nor-iDPlas nds ,ratncbids intrviD ni leint-0'0gbaoc

ua *cPsita58 eSersac6ri sin rfttrv&&, [Alm trkladar a na


ch. despu6C, al -POncon quo iutromoo da hy. cuand rmalIl pablico108 Os umn. hicirl @l ardstI, ia prOcisamenta is a "s que visto on OUR&s


.1s


en al .IleantsasteI masttlinasa, en que m Mitralm di dsan- I

TES DEPORTIVO


CREATION DE


d.s.l. haE Iateal a.E~stO e Ieiets la alallaa A dhs 6Ira mast


i


EMIDIARIO DE LA MARINA


POIR
GEOMIS AL pina Sobre Ind tmentaria Deportiva:
E A~~~~ ~ ~~ y ov miv as. pal ca o se con- foromm en Werq, tuewta y "u,

dificil v6& Corrso- toes de St'rograo a Mxico, donde Y tel re s ambisn a mu. c r e -db el0dol ae rt- macino;chaleo d ure a y cdo r. qu cn eualquiler recolimos us tindoe juicios vobra .permonl,ooeibam o te os---ic lseto l on o -del bla retir corduroyen color natural Y an el dumentari--coc afir-e ala ::ual roper. deportivt' Ira obeervibamos cirtts ;. pno-yya.ftuer- doe s limit- nuevo too"Obre"; cocarpinoo de ral cOh IgrP cn E algo s dea IeWeis do is tar. risiese fci as tque I prabtan un de- y prhbio e aceptan y me n clrsimo cuedos ingleed; A d l tabloei- fndo upecto d portlo. e u- t sg


do y ya haba corrado *I p ftbe~ miento. COmoddmente, sinla I olaslie de ser obervado por otros comprdore-lnsonv nenteroe o e Ia popularidad-Mistral oelonaba distintos articulos, rfleJandodon su actitud conocimento seoguridad.
Al advertir .1 caricter del mayor ncrr. de La prvdes eecogides, hublmos do preguntarle I actor:
-iVistl usted con mucha rcuencia do port?
-SeMpre qua 1& ocasin me lo prmite y hrl s a vec, tueroun poco is I& o unidad-no reponde, sonriendaeft intend intenligeat
-Ne quo -coninda dicidndonoo. como para Justificar alguda licenca
--*1 carieter y naturalet de stac rope as oe acsi rcsra a ih ctlyldods Y qoii l hltaisa bobIeep-


-Hey, pur otra parta. on polo do orgllo ate prodn na pr
.1 roporo do sprt-4-eaycdeep .1 artistsan to do bumn humor.
-Estimo que hoy s difteil vestir .obri y elegantementLo ndumentaricmainforcoale, SoleclonAr coluOreS elmintr oaces y w oger dibujos dentro de is absurd deorbiteisn
de tantas "modas" y tandencius; y. sobra todo, asoclar y retl las dife. rentes prendas en conjuntoc discro. to y correctos. no "boy labor ticil quo tode puedcn realiar.

-jY tan dificill, aerigo-bubkmo de contestarle rdpido pensando on cas rameadas carnisa--pisyera~~en lo gigantescs tracoc y ex6tlcoc dibujos d tantas prendas y. sA quO an ello an, oe noo violentos naticee y oalrates d colored quos or bla" ir cIi eels er. sencl dod co rnonoos y dl boon a go.


chaudo i"haste ddd osso nu la maoculinidad.

Jorge Mistral rId al captor nuestra inoiso pn y aprobd do buena ane &I calicativo doe"disfraces deportivos- quo daeMos frueauntmente a eso conjunou d prendos diolmiler y chabacanas cn los qua tropoe.md a code poso, n todora y lugar. Y trilt6 dicisndonm con ir--Y re uted amigo Wotton, que hey-carnaval" en esta pren. das?

Se "itale grupo de articulos re. dlj*-Wdqulrdrsiyquo., acn&in mpaquetar, estaban sobre ,l motrador de la tIada. Clartamenter compr era un ejemplo d abrie. dad y do c1.1.alegcla derortiv:'nseoaim do OrduroY 7d pbordlaa, onmatte"a .11 Y un-


antoo pqtiuslos do fourFOe cuello 'on sobrim estampodo'rectee y estrochas orbtas doporIve,
pm. ayadoo diagonal". a
cant roryco ro do oriores Ar. gratoo contrates do t
ticuloe. en una palabra, dr bcoInfundibla r yer y d bie prrcisad. buen gusto; rveladoree d 1. leganca de JOrge Miall: natural. rornsrrvadorany varontl

Y mmo respueeta a su reistic pregunta. le respondimos unt n-Tine usted reo* aig, Mitral, parasentiree orgulloso 4 vesr doporti o.
U. W.


4 C TES DEPOR TIVOS DE "OSCAR"


I


J.I1I1IE S Y COMPANIA
bAN ArACL 94 T OELEONOW-Oa LA HA B AN A


UN CREATION DE "BRUMMEL"


"awe r t.ee"CORTE IN$LES" PRESENTA:


do ihjdo asom"s 'se
do umi l." ceceerarece case eludse. eadis d cci eec
e eg dern cre s ea s e e. i tee 5

Ic aeearoemniO 0. ecic Ares essrerl.


*I oese-e M opa"e" qesh hra rbe'sk do eroes.ees b ee e.s 0. "COfm dIGL" prna s I e d-sroede is ceorlms. esaseMiei adae do& A.te i ser A. A Oe preciAs eNhda.cperspar. cita pletca ci ceder RAAEON SUAdEE CAMA-


Distigam vistiendo

CABSIMIA
INO LtAS
Cuesta; n pUCO mar- pe oS niuit*Monte r.

m.gh. 00" ogahu. a
DANDY. JAA.ZP-FALVOI42A.

SODRINOB D AZBAL UDALILA420-


Abmos fr nte &I4Iematrii-,cYuy ul. hbn -eteadido y upularidad M sutra t O er--IDas one C loebids intervin 1. leIntahroebmos
I. malicia-pare "pr'rapucatec. Ira. U" occasional 7snranclsd inorvemers, III, trasladar a nuedi


io despuds,1c a00Co que Ilutran'e6 &e hoy, euando r-ol.1 publico 10 9 elOO I. icifra el arlisl,. ia procisamentea que Vio on ollese.r1 41lacts ornqu ititri doe dims etn-


er io, to

Imo bring arus que nientra Ad
12.iss Prmpr to


LECO de frdice corrode, osamecn elcorr cuiral y espald teji a doslmm Sg go mea llbra e uja d. Lo'caquetas. a es doe sperte as o e n lee mie complemtoo d ie is rectal Indcmentarla deporlle.


_.- "-a


s


I
WTNATHW0AkL AM ECO*P"LAL A- L I AdOPTICA NACOfAit*wan bsampfrI= sawZdel. iS sielio aptos
A664.4 I.j.AkA. "ts a W- .-11 o .1aw s "Ws a- noiow b we sisis ooto sitobsmB
P$0 ,, -Ja. m. %,;-, n lag A. a gtn 6; a 'IMnft
J" [A I. b-----7-SECCION ILISTIADA SEMANAL BEL
DIARIO DE LA MARINA
ESPECIAL PARA EL 9614 FEMNE S L E U -II NU M R 4 9

DaHoGAR Y DELAMODA


Feia de regales para las fiestas -

Lb.IAdd y wepa*, Sue C"d, m. fle de e iqta Ef Wig bC.0 de H.Iy .dh g. q
"a a flhtesddesde Cro extr O W1 .o e
JA ewpes ade BoDg o ras en el arte de rePri E

de m-A

a a.p.s., D.I.r.s. De IeuNINI que- eN cuNNNNI .ININ e I,., INNNNI I,,,
qu -d- omedo alio disparad" p-r ovrD aecuno ooe
uop .&I de d pa i.iDH 0


1". J, l r k s a pe


naa lo, 1, t A'. obet M u m
h do 1 -m1I hN, N 'j"NINNNNN,, IN NN n, q

A ,. .


I At. ,10-11 r.N r N ., N.b d, J, 0in 1, be dan
do i do s '.eprg a n I n


b e l o b e . m 'l n. b -e l JL le 1 11-1 1.o 1 .- era~ru I.,d nu d Im ost',"k g"' '1' st q '- o qmer .e mm Jog~D~i m m"r-n u At n el lu ehilveno yndola mn r .tt or uide
pa IqUA q pedur i prb.1 11 1-'d, I.,i niltm RIA3ab,4 --n nI A UanA A.m., a roaetJ .0ege e
rI . W IAun ~mo
Ia de -1 ra lig r1e1e ut


I. N*~I I N I ll ;. .LA AISNIN *1I -41"AI
'y , " IeNN IaNNIN. 1. -. ,.A I "JAI IN I -.1 I


1 -A-s Peli IN IN N1 ,Q", -41ila "A 'dA I J, M.1 "'1 '" "'-" "'


TdNN, ic NAquir-N N iIV .
A bi idd 4 m. N b. d, AigNN J mrNN 1-NNN InI nn, N.iNgN i Ide1A l 11 Ah. em S ., (".I C I", pud, AlaN N dJJ N. s Nl NN Ia J 1-10 "'

-&brad yN S,, m I 'I"IN I'll- ,1,F 011.- P
-d, S.,

IN INN ,,I 1, 1" 1be d p. r.rA p. qUl qp.,I r m
e ru ad n P y a u er


I'NI V 4 OF IN \T .NLASI -No lo- 6N A N -11N Y
-eoqenJ,e n m calscnq


I NNN111" I 'l
D r i r d I'll, A :,,A,,
B,b Y.

ila, L 11 un om I, IN N a .
D-r 1un -cn "o 1 iegi cl" ,rA4n r ro r N Nr NN. NNN~,A A;-
nm,,,N.NNIN.NNNNbNa cNl- N. 4NNerN AN
11 ;-,ni o u am an
crII At Al n-111 It' e Ue
ql, n1brm,,J d A N.r I. cor.


y---


IIAg. f.,,- j Jd -,AiUN OBSEQUIO PARA USTED.!


ILas mejoros recetas del CONCURSO CULINARIO do HABLEMOS, encucdrnodas porm que usted les.eque mjr provochol


Lmr ocurmn culinmro do NASLIMOS do.d fiiUr5r' 1. wjeiors rect.a cbid.s emlinente, y nom complacemom em A qu Wk u-I .
MA6do mil r-~ra intermsntisio y deicios "ser",bi-rn ,Oe diferentes -paise latinoamerimamo, y hmsa do Eira -.
1. yh.,dpn f.uh.,,. dificil porque nuestrus loctors ee -n o n enviarnos lo mejor do mu cmcina, pmr hubo quo realioa, y w le adjudicaron prociesc relojes electricos para cocinm y habitacian, asi como prictico jurpm o ecristal refractaria
Pyr. rc prmid.
Aunque el concur ms clau-As C- 6 o dicion n.6-r 39, weguire- publicando do cusndo on cuand a Ogu- sde 6s rece sq-e llegp,.n demwid. r~d p .,,figure., o.r1.1-. c"6 hid.o quo c. id o merecenpublicarse porque con-


Lpt. *.evo I '
'edes.
Am- --rtap .clAb.-do
co. 1. Crnin&, compafia qu manuf-tura Is cristaleria refrac. ,t. lPsr, en 1. prepraci6 ,de un pructico recttario que con. ,.tne Is crema de ]as rcctal le. cibidas pnr HAULPMOS durante el concurm. cuto recitario seri ofrecido par hi Corning absolutamente gratis a cualqu icra de nuesmas11--lr sque t 1. t Qui, s uted h-yvto .ya 1.
.fe,, dc es-, rsy Ity, pedid,,s. ejempha, pero 51 no 1. h. hcho -6-vi y d-sc obtentrio, 61o iee que e-cibir Corning Glass Works, Evpto. No. H 2, 119 1Wst 5'th Street, New York, N. Y. E U.- A., y ellm miulendr .mcho gsoe, complatcer.Per. cu.kdes d

HABLIMOS".
MARIA MERCELIS
Dirmpor. Ec os


LA EDAD
NO CUENTA.,

cmand As. apariencia es fienil.


hit de ViWe

IAl'rl.4.) 1lV. d, El.1,.l.,b Ar.)

Si 6- md 35 ,;.aam dh j,., .d frj
r LyAdBETH AR. L d J-- d
; wui come-eta rms- hornmw stergir
Awadd a embes*rimieNim cienxlifw )Prferi-sd
-)wo EIZABETH ARDEN. UVjla p.r,.
sas" e-0 y p.Ir .k,e im wr~.m
Mek i. r-y el /.


a


Elta.'. I,' odo i ad.d.A la. pd.y.de. &I cn "tnupk .i'. r md-rit., d. pm'bd
d- Aop., dr ,,4,, A p. b j,.r d.e.A1. rfb.10- &ny rcI.yI- ,.d.i itioi6 . A, S pin.4d.
I. tap. de roj. chin- p.r- q., hag-n f.erte eaM-ifi- iuiaca sd, Syv-nka


CUANDO UN RESIRIADO LO ATAQUE,


COMBATALO AL INSTANTE.CON


ANTISEPTICO


ULSTER INE'
0 It Atihdp. LISTEM doruy
milnsde g8rrane" e1-9s .PerkciS de b gargant. impidiendo que Ud.
sf- de eri-scomplicaiones Rel ede, a pri-ersin adce m i rfiado, bk.g. Siras.s A'.tisipico LISTFRINE. jonto y a. -ndal EN PRUEUAS'BEAU2ADAS DURANTE MAS DE 12 A&OS, AQUELLOSQUEIECIEONGARGAEASCOMNANYISEPTCO LISTiUNE D4IARLM4TIWUV0M MMOS E!B Rra-j


Reoeie a su esposa

* hija u00 mesa tewde

qpa se adopted a ue

esquine a at repero

N o IMPORT 3. q


b,,d 1 d 1-i.1
dia tenemm ot ede"Ar a un iad,
cqulla enrms y recIFApAs
ft.d&rocad.r pcrqun., can. VsaSi i. ,h.d eroo e1d115cca d, una d, ai, -ranA

Por e. HABLEMOS
est. prictica sl onpit, -s repk rspeciaI d Na,,dad, y q-e
.1 cnce h.,. d n arpnrerm caero con sdlo agregprie .n a)da de un clcrcstapr .comodar Ias.%uI-s.Es en -1,h dad ser., J. tahlilla, 1.pri.- deel olcd, Ol ive0de Ia cintura acompAriada de una ga.4h.nd, Mis,. hy dos rIs blills p isPar' cN"," boly, u sp..a queno s ea.En 1. pirme & .bajo d, .,d esas tablidlas we coloca una luz fluorescente detras de una pequeha cornisa. Enter esstabldllas y 1. q.uc-cm re eh. c.locad. espel.s p.r t- 5COstados. Luego se puede vintar rl muebie entro dc un color qure Armonice con Uas pareds dc 1. Va cco ys dispone d,' n
-uble uy n--d-s, .y ,5. .od., que proporciona tode IQ que we eseesin gastar e rms Sarnas dk diner-Y. HABLANDO DE REGALOSI


Leiceria fila, Regalo heoal pia'sus Familiares


E NTRE Elos ol. pr"ferid.' E ape dos por 6s d".1s d.mit podemosColocarIsalen (cris fin, especialme.n" 01 .1 "" ildo no .61. torque em precmos liono prue es surnamerne prActico en In qut repccm Ia u cui -


do. Un. .cuIU ." o.il

'I", y -', mnts laie e
'M i. lo q I u e r wr. d p 1l A T. trM 4V.-, risd, los dImk- d-icom "', usp.,6L-- nq


-1,11. 'd' .Iy corpi
rped qe dqui.r

emju.niO nmuy halAgAdur.


N. gher do .116n qU
0. 6614 Od, '
,a cj ds flda par r. id
CRO. IA10


CRONE


Una do las modm s n te. ,.6 on .o bin riosde .A 141 .in.o duranceel ver.noppasap1, 6 F.6 uno7 eillablus- d Pop den el frented .a.cualc'.sAd e., do piema cortadas igulles, ir minan o n banda quoluOs o cuzaban un& obre I& ori Pa.
mrrraparI.eP."' atris de Ibl. p. S lucia cone.n.rmsW-" d.' tampdas, con p n o


117700 70'. 14141421140. 6Y. I4111
vrnmedes parec n 'uPa y1, porque las modasd14 d1eR, ,,m ma aparecen meses mis tarde en uxdas partes del mund.


te, d: ca6-h. slidO do ,a playa par, convertim o n vos

cItr als. AC laquo S6 10 w
11vnpma ociopet doconfian,m prn n 1. 14cticos 16p14147141 wo necesitan nt almiddn ni Pancha. No s6o los hay on blanc 4- oen todud In, cuooresdel wins. *

0.0 tip. deochaqueta q.ee muy favorecido CS la quoe1. 1". tads en frente porn sucht. on I espada E o d .mu. f.6 p 1 M7d 0 en1ag 0o por Balenagae .bfimoso modist o deP.16.


Wia, Saber Vivir Y CHARLAS

Saber Escribir, son g |A
Sobr sc~hi, 03 FEMENINAS

Aris qe so Debei Pr CARMEN MARGARITA
f C oUAN-4 Coeterrr resib e d r,,r ,r,

PA u u aneoe lvn a
sencilo reajo d nil~ El ccreo dl cncAnr d 3 cCo- c e .,s ncxpert.
-I' yI1. 1414'.1part.e ce elcr.114br e6a- drc parpa,.
I nnE A.F. M r.1 .coaen. del Im. P*y au nsonIs, coraz6n' rEscribien-1. n iv,- useviiosuimh
rill-, q", sv sbr miga, el coraion siem'Pre tincn e ucna anod a
1414~lo .6 br6. dalso que1 deird. dccomp.n. 6.a-rW.
iOh. .'semirenl- rus brao., que deben prmnecer
Si la cartm ha dc llevAr ln, r- .cepW.11.1rlopar. q-e l l o ferencia l, caqu s o a" "-' pueds relug-Arwe mn lim a -A 11A DE LA MOD A ycLArm poible.No seAcou lde h. y c. Uld. icnsa
Ncc 1. clut A _eceshr lcill- 1-r Aun ~ l cam dcque el hiio

g". g Son lavbei y d rn m- hl. "Rcm- eL.,Negra.dc II--l c hay. asd en iis'P".a I's A911-11 d1 f~mA wau un Ae e" Reisste y -rd, s,, c, hi., Y part c-)e l lhaciendo luror Alml- I a) roen ch a pIl e ICquC S se [All Y nads Imis 0: "Rcmite Nuana mde aacra o I" scon.eg~n uot ornaol pudo ue, hapls Encombnacin c c s, Y nada mi. 0 i ono:'"Re c-eas, 1Paloremediar ., si Pucb'l Amopl, fa ,d- ,.,"r." in d, Algodn16. k nleda- m eC11e Reina. FCsC A*'- i, de, y part perdonar sjemPre. ,rr &e -e 1. IU hd""s 'n .,,.std. bel- ez 1A h A 1, red p-3 a que, & perdierse I& colorido . X1 illa. Esbueno recordar cart, e-iamos que el C orreo 1. : UA rs ~

Los .,pd- ,-J lu,- eqt a 41plunicharlos se deben vol- dtvuelva a rmtenWe o p-r
diiodw n A o como or ginal,

1 06 V p.
I Quibi-nlu *y q 4i bn o j -n.
Bra4irA Alphabet Warnr' A-BU IT1 com. he,1ho a 1. medid].! Porque Ud. nac-ge

entre 4 esfilo: An banda, hand& ancha,

ang,.t. ae eboica. 6 tarnalios de copa,

el grado de alzamiento que Ic velga major.
*1A.Vu-2W .A.- ,., N .-, U. J.
14 .sA.T" """"M


m qu dm d I'm an bIA.,e dM-


tividads.Q 2


S acercan la Navidads, cuando gussamosmdebhacer regains a nustros parents y amigos pero muy rarasvmcsme nmo urre "comprarle tin regal" a la casa, dendeiando una dc as mejores oportunidad ade adquirir pizas de mules y atefaptos queds011Una bendician durante todo l ac, porquie ayudan a transformer la casa en m ais donds disfirtar de horas platceni tras(on las nuestros. Entree otros tcenon (I) estec lindo candelcro de caistal yhierroforjado,dcsModMag, parin himesa delI oaedor. (2) Una nosedasa amsa, tambiin d Modernage, parae ger revistxas yvpeidiosyv tenerls cerca del rincin de iectura, s co io receptuAido para frutas, maibles a Naccsorios aiando s come en sC jardni o la plaa. (3) l.a slri lnuncasa sti dsi;sasjtnjugocomoi eisstenmidrio "nublado" vrde siil1, azn1laroi o armilita vendria a las muilsaravilis, dice Rome Wrighi. 4 C-moregissO Vdadramiente i prli tim, n bin aspirador ai-iriao de Ims que traen una bolsa dc paper qie lsgovetir, eliminando xsi la ncssidad de atiaryilimpiar una de tela. La General Electric tiene cse model liia nisini y de preia modsrado. (5) Un idia fondgranoispiza farita sienpre por la divesiinclue proporciona a tda la fanmilia, p este Philco is ideal porque no s lo brinda p-rfe cion icanica sino que l mucile es una belle.

(6) Muchas veces se necesita an canasto para paples an la salad pero nos disgusia verlo porque parece "fara de lugar". Ahura la Compabia Cristalsra Nueva Era ofrec un preciosoc-sto hecho dcaidrio-espejo bi-tead forrado con cucro que serIac noomotivia deaAtidn.
/


ri


(-


1o" nurevm artiatem para ]a cm ina -n mn marailla no s mo por la efi ienrr labor qlue rin(I sit( pai sitsc iar derlneas qu a ilita la limpiza peri e la in mhina, i I de un gran linairade llo an pirfcrta am nia Dv. (I) e Ianitam Nr p N c, otlmaIi. em s hemno

congelador06tritnI IndI s pmedennln uard.m arne ruts N rmaILm y eses sin peligro di Iq srda irin. '2 );Y <(I t mII h i ni ela magnilh itolla a presiin W arEver donde se p een tm. imalhasl la n. I m diraou resultados virprrndrnts o una tomida i ompleta sin prder stis valirm alimentillina'3) El mhorno lrn a or i idal porque no calienla a mnina mientias s% usa. N ahora tat minaplanha especial para prparar iunvmsa panqmncques y tostadas en unis minaos. 4) Para la fiismasn ipasms hay in term i especial que con n-l. 11 bimrsdeIC1 1 en peirfectwsaondiione duranevintiuatrol ra. Su capacidades dc 2 litrosy loa frc Modrnage, dii Nueva York. (5) La -nia nunia estari completea sin nina bma batcria de utensilir,ay diga "buena" pnrquie eibeicsci- lo suificienteimntieifertipara resisui rlnIISO diariO A mirmo tienmpo quc prediai nia linda aparieniia. U

(6) Suprema comodidad signifima uina laadora de platos porquacaba unai iaitarea de par ai eng Lasa.
S


I.;

6


410w 73


Un trabajador''milagroso"para su cocina .LA LICUADORA WARING


2


mancl. pics, rall, be y y.ace p4. Pr8er-i r q.u .epd pepare, c-. .yor rapid que aunc a arme 7 ybebid. nxi, &dco La L 8ador8, Wasing .ti. un8lo .ptic"oqpe an cinco segundos queds limpio auto
mi2-. No nocesits usNd. sar8umerie8 de masa .s y otm rodpimt que da-puds hay que lavar y volver a guirdar-


Ca.q.ie. d. o ns. od.1-2.de& 81.icus,. don. Waring constiti2 n 8ind. y durable adic 4 pars. s o8cn&. Anb88 models son de estilo 8.wderno y discard. pan. maxim 4idendw. Su recfticalo de Pyrex dwsasa wobre una robusutabeat de ob*Wa smaltudoto Licuadorm Waring se voi a Todavl3 qd. 38algunas diar o. n imprtantes hot.- fra.q,.Id. disp.,lMb p.m. Js y cfis, y on hospholes. agendas d13 L2ador Wring.

S inIt. o Ag.Nt.-Ol2d6rbid-a q. 8.JkH. I l.f.,nowe".8 88t4.l8.F P8.S 188fl


443c168 p.c88833882e8ci.cer 08cr69iaimetBUENAS NUEVAS ACERCA DEL CANCER

0 Hoy, con.un diagn6stico precoz se puede detenerel cancer. No tea consultar a su m6dico. La tardanza es el mayor peligro. Si sospecha que tiene cocer, coNsqvle a sm midica en segwidA.
lNo pierda tiempo! Higase regu- QUIBB larmente un examen fisico .


3237 42.


II 1


38


27 32


-7


I


31.44


98


'S


4-81LLL1 1 E5011 E 51 11


FORMULA LATINA

S.uw 8 pI. g88,.' !


HORIZONTALES
I Bah a pequena
5 De verbo -ae, Inv.
8 inars 42 violentar 14 Cpula 15 8.ta la ntinuidad.
17 Juvntud Obr.,
nte n i .Inic18 Fabulito grl2888 19 Individuos
22 Color
24 Cocinan en 25 Se2al que indi2 la
plabr_ a. 1. f rmula
29 A.-0r. 30 EStado del Bra. ., Go-r Ilitar
32 Que vive de su


r.t-, PL 2 Rio de Frac
34 --edente 3 Persnaje biblico
35 D[80f22 4 Dist2ncen, mr
38 India 2ntill1n p8.albra de
37 Que no creen en drmula
Din 5 Insripc!6n en In
4 ,6 C82
40 P osiconufido a bia del Nellie.o 41 Q,,, h 88888ido 7 2.ilo c! l .282.
descomnposic,6n, PL 7 Hij. de 88e 47 Cuerno a P- pim de
48 ln.remento H mem ,
,, N.em. ,Articulac6n del

5s Ariculo. P., P ,segund.4 rp8 humano
palabra deI 6rmula 10 Manzana, Inv. 51 N 2mbre de un act r 11 Des brid.
de ie apellidado 13 Di.s g eg 2 del
Ur If N.8 .2 8d. .i
19 Regi6n de Franti. VFATICALES 20 D.emotrativo.-, .rt.
1 Cientow sis.,en p 8l8brde 81. f6.rml.
n6merm oromanom 21 Del verbo r4


2t Demente 23 De ell. h.rs
Pana.sIas abejas
25 3.-,de 1 1, pe 26 Ap6hoP' d1 grnd. 27Letr gieg. ?S A marn.le h2 b 4 3088.2.-b,., 33 Serie de petardos. Pl. 34 Deidade. 2 -I
36 Simple, Inv. 37 El pmer hombre

39 Demostraivo
40 Conjunc,6. 42 Mil 8ento ciuenta,.

43 Igual a[ 40 Horizontal 44 Eplos.-, 45 Amarro, Inv. 46 B8ile ip2o cuba88


UNA SORPRESA DE NAVIDAD


N MUCHOS pa- de EuropA aC"o. br t3d1vi.colo I.s zapat cerc de1. 2 chimene., debajo' dI sama. deom may.rey frente a las puerwa de Ins
-parinte 2. Pamlosn. sm una ceremony an alegre como Is
nustra de colmcar aj.sde a.a
.os vacias con h ierba par. que, s camellms de Ins Reyes Magws e2.n afgo que comer cuando vinen a uter Ins juguetes.
Reme-leando ess costumbre,
-Suer-n 6 aid- de swrpreder los niins durane as festividades can esehermoso '"zapardn' Ileno
-de wuguctes. Pama hacerlo se uilisa una mi. rectangular de cart6. cr-ugdo y omr, mjspequen. paraf- 2 opn- Se hace una fund6 simulando un zapato comno m-,str 1. folografia, bien con un

ginem grue' "cle o roo. 0 se ubren 1. s is con papel ruew de fsnasi. A 6 pate de arriba de Is "boa" se le powe on borde

locho fesuonead. echo de algo. d6a, sobre el cual se pone una Cia Ancha con w gran tlaw de .doro.
il""Rnee ""emel enanto .c nsni .s uandode- .e
-0-288.ot rp"d. ju.

frums, dulces y otras de Wa chuchrias qw mao lesa stani


a


I I J! I - a 1 1 i i i i I


149 1


i7 I


WT-1


22 23

40

43


5,


m8


a


I


C RU CIG RA MA

111110TIEE STED" -CJFTAS. annas C-Mmpei -hm QUE AemMun

lyn ra'ao.y reunaPor MARUJA Ynra& au. Vaepr wn
e V Pgo re.m 6v w. m un. re se 1,. om h Ir t
-s P-- e Vi .1- 1,v manm t.r I'll'. Ad .o nt s oart a o


AM ws le e"PlIque u1e119" Con q -y u, &mnonae ca 11 nn.on ".e iin
;.ru j ee sittir .1l epelle m In, I m A '-f u 11. Go pda e ua vcny que At dias- u l ta oesu n~dg.nmas d -rq o l
s teMp. el; b tn,,p A n manlet J.&. "l omeed ui -0
tiarle un. Mano Pedro e LA d nit e 1icapu dro 1 o. re" an un w t rr u 0 a 2i AI V11 'VV, p anbr.'a salir a pesc-t nn LA a actibe fenti. s V a, y Vo roran su e tr[CA A Al l- -1- pauc. ee s .1 l u gu'r i Pero, mis A rmernuo, it, mra Je c1. p,- and Y de 1 ,1 l inem ei-P-i p w-n n cuo u, ,p
.,1 eats eo"' rell.n- def.A.' .a .- 1 Itm o "- "" urld os 11 1. m_ 1.b.,. T nP -1,
6i, sierpuesw jQ ra ciona convii n d a u tm e- acl do tpnr au n-propo o- m-.1at e .- r ner --d- o
Stiene tuimd?- bres e- un. cvl< n a uVh. An-n P,& Vp- -, In, ea. drl mw ndP1
vret eu, de 'elti. qui tas el un mu ndo ec n es. plusica nosQue tratanIll! A ue", r,M e l In . I,, de fit- useed? i, que de Nads que ses grarnle, e p m d verut-rA. a n quc ratA, en l. tvb -e r e ye-4n. ue dl" ,q. le cambien la medba sue- v ligm Ccde ante el aprenno A. --n ur- I bA .l-m,. e- -e or ,,n,, A m mMr ne"
i pt, tI. . m dc Dios. rmil lihcsso. n tphaI l -._Ve ,t
lo Viejett, Con 2gUletOsl, comto Ayer. LiAnea- I, een e n m l ,comk" b I hn m."' e itn mmmc I srP.e s d Amas"A. b6.- ell s n. w ro nell d c.de in ber,.pe n os P I n c 1 eenu P9 r paaeso, .aeu n rwo 1ern ys cl e ne p lrmves 'L deill, & nd.,-, M., "o . fisr, hasm que el emeidon le gr A"AV,.r,,n 1.rre .1-n dvrenE('o re c m os e .w n st* sprc,

c"nm id .Is.eI 0 1. rrux-i clem .Si :;,em- 1-Vc l-E. t~ w. N es- iofre m lett" -pa
im o sd ", pfobablemen- venerabc personae. gk Ju de ,- l mulo md de e ldine I El.pteeoy e de n- e I& nica ccola ell el murndc que u ob pi. rA o 1 nd"1 d Vl- eVnlal v eoi. 4 t


i m ur tra o&quesu I uner l ndo II, 1- ntmk n- apum huy? A qug mntmpr-)*

iCuidado con las Medicinas Viejas.


con


-. 3
-J.,.
P.JOSE -ARBAp on 1 tim., .1U p rn'- d'.1 I3"Sun' nP'""din'i~ ae5 i.itb el 6rmin de an sh o de uft., p.t' .q.11 ci .a. q'. ftla in 4 d.' 9 3.'.'. .3e vim,.d., inf.t. .ft

.ft 6. .Irnto


COsin. .p d, Alp.e'. Co. ,.33L
S ~ .de p l t- h t .3 L I .k .p F A.3 pg ,~ g o o 3
3r gol., A .- 1- -If-- I I'p'in P"

p.I~~e;ueetIin .fp.3M i dp.Pu3.pun it.jim g,. M,,, x p. pC 3rsn" f. a .a i gers C6.


U, .,. b,,,3 d ,im do"31.r: e Mll- -ociC. LA 4l IIs4 TA. j d fft.'d.ie L& gpo 1.,. 3.3inneta s f in El 4p P r S SEo r.I
ml. k.f im dn B.,-, 1in ,i .v. a.d, #,.uif.p
i CA g .1. T d-3.fft. f d i O 106 dte&Ioro de I -.
"is o l ie:Mpcohs ota enepn t eue n, sal w spreprocines
Elv4ersep.rrs re ra den 1cmudo c anve ~se en vben
ba la oista de-iguna s d rm m rgads del aente u m-en
.i afeeb i "t oipc er p n, de w fica i eun o esio o r etT ales de p a ae cm gro:E0cs sfriqene.lvrn


glerta So la mi liie iim. del tirmpo Aseg4r

-p le om deet rnina l te W e gu-ev tc bePueden deterierarse dentro do[ termino de- un oio:
-q-d. P-ed, el 1-91-, Y "


At j lcaod, u 1emna el lo m dspacso S
b.", d, Sgur,',"] tiple Co. oas u e a

El .d, mm .e hmsd, oowwUnap
dar lg.r que e 'aenco d-am
011ILCMoS a con-,n-an nalgkinx i a nP". 1. p"

Wen eemc e, .d- t,e N,,hed hJde qe. seri d"n' p-a P-Idu e .1- '--enc- oq- el P-" daae

ig i Apitese bien -j(, liq h, nies J, u-',I, -A tu.'l pt
-1 115 l-seld- concentione, m 1,stdP -c
( b) Desehe- 6la prep- d . ran
cow lay. desap.,rec Id ul al -n 11., e aeL*s d
pot enc-madel .ot. de 1. e,(c ) P U, ne edr.g. 1. sen e 1,
ce opacm en que swn sommnistrad"smmt eecqem
(d) M-rw ec". 1. .y., prenbl- -4, s ueor

trenwe et. transparemw c W). d ee
cmrch" a algoxiones.
ic) Si un remtd oe uinsroe. vari.sfortarec."k q.,. enra, scipsuW sy Im unizu-i- n m esiablei qu

(f) P i"- -1 pe a ei, aro-d.s
.1.a .aeae Mai segur- q- e er ob.1-4- fres-s.
(g) Maing.nsebit. istdeI., tp,,d -f(h) Ren-evense poi I- W-qu-es pot o en'


Puedon detor'sorarse denira del ter mine de un me
El yod.: evapowkcio1. -M tiv -Mewtra y F., pot consguientc Mas pe&IIgrow. En oncnrco u lvd cuuur quemadutas en la pie]-.
L, Se IeuoMponeen. h, C d- amb.eRue

L- .s 8-lad T.amo Is htweod covo el calo rv
pr, t tru6 dlle- Eli knl pputde causa qu--d
1-Lok ioj Muchos cectienert acaioska simiLares a is estri C el tiewM ,iealcaloide or sient, to*I o ,Vs en o olo w m in biens, L. 6iirta womconcendfi um pfopsr.k.Wode mywr que W d".
Uactit, d# haqd d. b-d- v w, eamn:El .r,. .osie Mun,,.swo 0 A 6e Iz, earP-1d.deterio- .1e actic~e L.Isk d Putde c gb- rdesordnem intewim
0o. M61eo ,.disolviiridok. en Agu.


nC qVe MtiFrOlegidO conlra irits i-n d 1. M pill. L T -1- John".-. E M-ycudl Para niftim- Pu'o.
Flve rfrecanl fL ltk,&o usted tam- Mso
WIN!!fIALIIIIIADI
3C PARAx OVIO EShh ed- y rP0


2. DOS-m11- '
2 .
-3. ftie "


Atd MISMO insO NAI yIW
GAIGA RonTA IR11


pft'i.'M OntLI PRq.M 4.-.
ide 2ed.sdir io, i
Ida
rv. 6 lli a ramOIRpD


-. e l mo o d IiLE m-cntl Ovr n l-oftdwc a Rb ne el
At X116y00 p~0d al "',A4. .: e pM R d i riirr tt 1
,, yI c bi,,.d-pcrecni. cpt .amen t aii wv srptq rator ,u & ,a-h. omWa cbkri xhrct am an.CAnsulte a ou mdico.

APOW


res:
,,n
Ie.a
un


E nIpanadas para Dejarlo Satiecbo
Me et, 1:,qo* . wismqstjcld.
pCo., mR o lsno ly inde m 6so-R UE DE el ddo oo d e u
6"A ds-6 godlleO.mb:, -- contento". Aquitdee sbedel o.
DICE ABUELITA SARA cad. par, dielei- r, -uIquIer
hombre: snp ssAdddAsP Lo lindo de
Us empAnIAd11 Cs que s, puedcn
IE. -.M.4 que e"I. Sup. e, muy sabro'. Prep. dc tan diversas mancrts Todo, gr-de, y ChIC.1, IA o 'n n que jiak5i cans.11-- use on nucevt
sgrAdo. Sir~vAtahoy. CAdIAlpoquete IAsCONrellenokshAgAo S Mbs granidel para 4 platn, R-ugtaomIl conidadUL mis pedues, y usted tie dn
Us I.snIAN.nuevo plAro Re.lnl con PIAque as opasen attd UD, pollO In CcA.-frijules friPrucbe M iI i 11Sup' Corif"enfal tos, o C n su rellerno favorito 0
de V'%Ces .% j i riuisim Use IA Sigu nto e ree,

EMPANADAS DE CARNE
-2 kg de carnc LrtAdA In trozo
k m tt =.dt, pastr41, i, 6~-5 mrs de inanzAnAs, coriAdAs In
CUArtos y desArtAndii el cemtroI
1, W, de Al.enJrA, de pinan
odescAsrads
i aade --r men- tibia pa a copfla drit timuy blanda POngn e en
cuicharait, de semill.s Je CIA unA [abIA enharinadA P- seuns.l,.y. Q.oodooog.b5d.~5OoplgsodOPs cdlv,5ro o.Oa p. AzJe sqhi r. l lo sobre es a mA s hasta ob4 k2cucharaidedcdAvoo o del olort I c0hii I so d, osI. oIAl ok 6.s sods 6o, l on .s 'XC.y G"
cuchiarad de C Ala o mantequoilA teI Lon un corutdor circular S,
cucaraitade al i y uchra~tade .1s A fla m sselevan14ra depsipi cde

(e Ar hi.hrd d a r reAdA, p piese el rod o de nue- -,too-. iops Ao s,,, ds)A o Menlo6 i lta sddde hAst, que I,, e tiena.Dels- n- h orl ernda ft. d.g .pr triAr In el mismon caldo lEscr'- pde s ev od o s dInselsprowds


1. j.ue 9 as PiingNAGAAE lISTED MISMA eUN AgoLTEO DEM.NC
se It gUrrdese el raldo p asenti -" u scortad.Doblee esu por I.
i-y d tbianocaente, pArAa[Aat eVaaDa os hijitonPys o ngfus porunmledwr carnep-" mad y cier -U.,stun
qoo secesda moamplaley noesdAnAdAo5do lsCouprguIsAtRo!evseshaltdossgtuAr.o!n 1
AOPS p.94.4 i. Sops a"uLAr, scrmillAs dC CUlAmro, CIA. q.e iI d1,UCIVA (CAlientese IA le. tenedor, o ritense oprunriendol


.ossdo ssh .Ioy .sss 1 s. - aeAysl S l i LI
-c.do .ho ood. shos c ancf poo s p1s-1 f Is. 6iCo.p, he Quits delo oego Y AhdAn se mitre el p dlgAr pY oindicep 5 r Ce"! 3Hs1. n.s "- do.l- sspe osd .,ys) .lda ud do- los malc .o lUo m o .s so om.sd plgeguesDeienseWps
-OsM 5 sAes sl W's 4 quito del5ca, teniendo cutdAdo ytI IAzuCAr.DejEse enfriA r asI empanadas por 5 ninuts y


a U- I L.A. blsn IsIs-loom bim .5. ro.dososto .asoss obsIA p epsc s ,oses dispu. os as In. sod.ssfs o
d IsPossyooosag obkse Jesn d u apsan ud uqeqeetbaJnes sadsustinee atm a
a,-.-a-s-s~~us.*. E.UA. torril, et eeqea gs, m zl elcetibia y la levadu- -ttc. bien client ,( 100'C--310
pero compac" a11 d A lAd- 1. ami,.d de F.) hasca cque udnuiom
MASA DE LA EMPANADA IAioads a y basdm o asi pasl q.ude.di quedessordoSpo55dunistdises IpAqUeLI[i U opasO II:de [evadur unitorme Anidase y revuelvase l Mnte o rS acd e 4 P u 6,deno5,IAr cmsrni MC)de IA hArinA 0 In suticient, n(5 S ee d Aa6d~ni V AAde AgAtba, no cabenle pArA que IA masa no quede ni muy wegun el tamano de lAS tepAnadas
HAGASE USTED MISMA UN A0 Rp.BE MUNECA
JQVe gusfazo
me voy
a cda r!

11.9 D61o a su hijito fas energias-qenocisits complaclendo su gusfo! i
No hay que rogarli: q[ue coma cuando seA oru halo de.eoe. nd, O de y Ios ooUANTAS -es&Isoes oerUnA p e s 01os1pierdenlos alfileres que x pan utiiudo parssletarInod.
orque ha sidel o de s.ib osferentes parties porqu d o s hems co oCAdo s pobre s plancha de Iss quino iY todo por w o cnts
desdrvi la e a tina Jel-O s impo. con el m itodo adecuado de ecoger los alfilere, os s e ss v n quitando
Silt,. co ralaGain, l- sm l*Pero comic; pAra In mu jeres no hay tral gue no teip remedio, bubo una que x inventtiete sencil o
confrut" alfileter, Jc muhca que sirv a lAs mil MAravillis sin cAusar la menor molestot ni ocupir lugr nec trio
N-tA.I vegetales o carnes-- .ta css
J.( eosraa end.par tAs cosaeccinarlo sw utiliza on pedlazo de carton grueso torrado por debajo con un pedazode&
T/dt [a familial nerm fuerte pero de juive texture Sobre Is parte superior ie colaca una Ilmohadim rdodorl coo
],Iconei un uso' J LL 0 wn p -m rando qi u i a rl on el c-rtsn cubetto cueden las dos p-redet; erfectamente cs .Pr
cue e'l srrin no we cotrr demasiAdo se le Clan una pmAndW desde el centro hacis It pAre de ifilera, en forA It, 16 n iost s cat. 1. Gffln J.-0 mide peralot;Cid si Para garrarlo a la mnea se cose el alfiletera R un pe zo ancho de eliato

e.,.ssn.-.ern de mufieca es uno dc los comipanerms insearable, de [a cutuni casem

10

ALIMENTOS INDICADOS PARA ENGRUESAR Y ADELGAZAR

Cwodre de Alimentes y Calorics
Com.s.mes com mues" e d arkiculoas "ob t alImtara
-adeude- meatro .o -objna e nuno.u--t. libr.
moo 1 0, ya quo S "uede 0u6l, lI o. o. tobl, do
o pho. o. .bt.6 losrultad d.".odoo


Polio&Ido Una taldo
de 8 cmts
Ensolad. d polio V3 det
Chocolte hecho
con leche ki tma escas
Fudge de chocolate Un pedsom
d10 cm .do lorso ygreso do k6cant
1 Cocos con leche yAgUM ;A de ist
Consom 4 msa G.Iletastsenillas 2 gailet.s
le regu lot mmfio
Arepm Un podi2o de arep.
delgdad ms .o tensde 4


Malt en fdton2cc. '2 mazorcu regulares
Sops de crems de malt h razz,
Comflalkes VAde mas
Maicrns eD pudin onrs
G.Iletas de sods
4 ga llew sd, 6 cmms
Galletas de and. 6 g1at>
".1kints" de 4 -t,
Cremts de lech, espesa

Crents d, teche clara
W de cnccs
Crentoinxm 'A wde as

Roqilas V dce su i
Huevo I gr-nde ftel m-6.
.0 peque3 n en70)
Huevos -ut os dV. d, tots
So 3030000
2a racs mo.C,001


con it I 1 cuchAradsEnulad. de roos W de ton COO
V de cucharsd. de gob.

Umto de Mlaga 20 6 25 Panouquer I panqu0qu0 de 8

lmoon cocido I oaooodo dotodo
de 4 mn po3 Jugo de oi n I tant Iosrg Pasmol do lionm I podooo do 2
)m00 de cicunereoci


34'). Pdo""''")


ALEJEN LOS 311OS0
EST PRESAGIO


t0erte0) empleud. pa"r mAn tested ol doseo d 0 que no 0 ced

C A LA I AC OB6A S 020O E R T A DO0N O
TERRU P 0
J E so p O
J11 EE Cs
SISMOCR
N PREIS A1 l BTSA O 0
T S T ARAS
RET E AI A A A S P RO

A TA C R E ME E
A0 L 0 5 S TA


.GRATIS! 100 Recetas


escogidas-en el nuevo


Libro de Cocina ROYAL
Aeis-Secreos por horne0r EMP cARN cn 4xilo . ibl. d. TemperQ ""ee ee d c~cse Rr=0 turas . Instruccions Uusrodoi C ,lr d.3 ." ROYAL Cdmo horneOr %in horno
0o ,* 4 ooocoarodi0a d*Po0 000030

-h d -1-d3 do 4- 0 RecortL y envee a0t* cup6n io.ad od "0'* rc0. l. .We.A. bAen c'" d. d- I- MD C."." e
,_ :0de 4 0" 0 ""Ma. .c b GRATIS .1 NUVO Lh00d. C-h-. 10yw. h.0. q 6 a por to a r

-1, "1 *A 6. cm nao

y bi4 C330000 o Aoy- d* ,I g-d 0 ooond3 0003 P"')0 ,o.r 0330r.)apr -tne o Io. bobde p' 4 .00 00" '
bd pnedor d. n=.y .(aW nl.
~d30.n S-jorb. -


Preciam I ===4= e 0 Ioowvhdms s ih.


I M P"'


10

-6

-6

.10


-n a -ohh

do astre eesgemdl
us lqda.


L~u6 garvinfla 4,Sepodr6n obtenef M drr g~us garzns do Me uurtr
me brincla? ea e euso much* flempe?
do aqui a 5 aos?

Madams tondr6 usted estas preocupaciones sisu mnquina de coser es uno SINGER!


jNigwoa otra e spuine he ge a wtd todas estas veniajusi


truldma p q d6 today
ina Co rand h. ido lam xudqui afavaritm d u. lot. io ot 100as".


&.Cow cuquier clad.9 d& I. 2. Es sum-ment fd do r0 cn fcIlIdod .dombirale. Sepuedemoooro cualquirvvoLo yoytA d lo. 3u0,'u o d6 d o .vand. Wmpr3-0 delo co.s hcia odelante y porfeto control. Lo LIZ SNhada atrd., y moboo It.al lG- GER ilumninmla laborminrou og.,p rto t0nerqoobilvan3. tar1 In 00t3-01 .od,. ioio.


L Adlho.a.eo 9 &.,0 mLt owobBe m d 10d0. 1
a- rIepo y toobIjI. Cod, mundol Um. gra. aridad d 0A0quinm tr = un ju.g0b0sim, 0 .0l3. po. .cog-ro1 gu .t p-r0 boy ot00.p00. p-o. h- modor., colntl. in d. oio). ojal6, rodinbisi ,y Sopunden obtmw c& 000 n6.t0303d.t60,1 .o.do o. dod b.nqut. .i3. do.
.A.NA. .


Si pin. compooo 008 moqol. do coser. jv~a primooISNG I


li
Wwt;, -]"L
Aar


PCE &'A
LTOWArli. QCA MCOL"


6RAr S-AHoNoOte% wmo L4 5EVA l

LO:U R
7NS/NSE
-~ =Q!~


- (N~in


-IREFA IE ES LJM5
LGO 1ARN EO


--9 Ut4Is=


FA ~ ~ EL HGWE GtF&

INL -&E6


I E R-


ES ESO U HA"GAR, P PAPI API ?

ML


'ilk ESE
Full Text

PAGE 1

, 1 ~ 1 1 . . ~ _, "E] perioditifflo es en lo exter. . -119 afios al servicio de Ios ¡ate 1 _, -sea generales y permanentes no una profesin, en lo ,interno DIARIO .DE. LA M AR INA _, . re. 1 un gacerdocio". . de ¡ti nacin. El peridico ms 1 1 1 1 1 J 1 1 1 Pepn River. 1 1 1 l 1 \ DECANO DE, LA PRESA DE UBA 1 1 ), antiguo dehabla castellana. -1 . PRECIO: '5 CENTAVOS Ao CXIX.-Nmero 288. 1 1,* H.abana, Alirrolla, 5 tic icienibre tic 1951.-Santos AnastaAio, ,,Siiii)zl.,Jer)iiiiiv<)'i Cris.lina. ., -1 1 Envi -la Cmara Baja la Reso]Nelr hoy el Parece qye VA ins ky S Espaa no' elei a"-Quiere'w lossudaneses la .1 1 1 Q\ a -Comit de -Paz el a su impuesio al . a ,~ lb _ >_ _ ,S ,P, Z. et IlI., elle una omisin el -plan 'de', ',status" Acuba OPO-ne'a la investigacin 1 -ahaco de ctiha soberana'-.-' J,,_,paso 11_ _, 42 _Z > 1" ,. d -*'-' 0 l,1 .i>arit."hei-,.,eii'(Iebe in -----¡a ,,l, 0 lo. aumento a los empleados, Fneutral atmica -en Rusia Lin illedida* lieneffi intervenir en el ealmo unirse c ,,os e cios ~ -1 notablentrille A 11% --1 ~ ~ -,-,]",ll,-"u Id Despuli remiti al Senado la Ley~de Viviendas de] mercante ,Quetzal' Insi1 . 1 1 i efi'jiu antigua Slesis de que se destruyan las 1 '11(11"tr" y u e'o 11 a 1 Al rearrudar los egipci¡¡ss seis ataflu 8 as tropas __ WASHINCITON, diciembre 4. (APi. 1 1. Barnios, sancionando nita enmitafida que modifica 1 arm 1 Incill. .19,1" 1 __~ 8 choqu Com Inter-Arneriunta de Paz as atmicas y despus se organicent los ",.a Imid. toltAhubrue a lesas se pro( ueen 0 n el trgico El comits IIF."Ill!l". 91,l2d'l ,'!"'.-''101,",',-Iil g < __~~~ ----que se encargardn de comprobar con rige ~ 'balatice de 15 egi l*tuertums varios heridos la legislacin del Banco de Fornento Agrar '1 p' 1 z q? cecntvot ureurcin para el mil-11 -el dido p, n5 d, Sin uM, 1 11 Id,. --Si .,- R 1 1(,41)08 ,a,,. seol Ofo, ne.ril. MOS-EN EL CAIRO ""01 N o t 'n. el E -08 DISTU HOY SE TRATARADEL TRIBUNAL DE CVENTAS 'co,,n,-'>bj, C.II, ,1 .1.11. d 1 HOY SE REVNIRAN LOS CUATRO DEM C,, O, de ruba ,o EUma. 0¡.' OCURREN. NUEI, DISTU 1 1 1 complic.d.n., d","p','d.'d'I.'e"n't'o" aur. 1 rnruluc Patitusciu, pqr c~I. la ----,---.-1 p,,,,,,.II,leelCo.d,,t%,, ,1 deje atito cu,,,,.,,, isifs C,.,,illII., ,iu Confiese¡ el inando rnilitar tigipciolque los sucesos e Votarn los efuitnticos cerradantente le¡ Ley de a C el . pesotJien de e haba deque las treuniones han do ,Md,,, ,,,,,,-",."."",$(.tilit.rn Bases de dicho Tribunal y los presupuestoti: Se nolt*eneo%Illeonsetn haya adeantado mucho l%,,N,, atua ,,, Nini1n ,,, d. de aprovisionetruiento britnica. Las Iffijas inglesas ~ --ti rOf.renclu ,w __~~ ,--< . ~ ,u 1,11 t', d, 1~ 1.,., ~. 22 din~1. ,.pide,,',[ ,.1e'.n "\t-' egt,*iii.,,,],,,.,r,,d<,:,,,,,,n,,,de el doctor G.oulo Guell y Moalen de t, tnO., ,,, ,,, ,ennelo r,,, el t,.,ltiO. F:Milu. ,¡¡,-,O b,, 4 AP~-~ 1~~~ ?ft rg.tetas1. Cu~o t,,it .Y" ,l.# larsos. 1 PIARI.S. DI, 4. -Arl -E¡ cancillor 8"Oej.,lt p.t.td,.,,. b. ,,d.1,iCia "',',',',',",'t,',',. ,¡.,-t.,, Auch.no S-n'uPO, ,rmundo du% --e t:'111: ~ """ u" llelotre ft,6 "'1 "."IItiv,,'.',ndri ,lVishirinky. r.ii. t.d. por .o 11, I.n. i~alg,, .,,,tu,, ., la .u.gnfira a,,.dul~ sanqmni.a c",, .0,, 5,.J.~uue .uucul. ,ohr .a .91 ad, ,rC",,d,.l fitul, dsd ,.cl", pon tinco Ptir ciruto %e 1 h ,o ,OC ll"1:,,I u1 1 *yt d. Uno .,h.l, de **[.¡,M' 1. ,O, -. si. d que I.,t.. ) F,. nci., q.n ,,d, ,,,,:t,,,,,,,,, ,, K,,¡un ,1,1 d.11,1 0 lunu~ rRiryri., enlla .",1l ,l, ",tal ~l-.-I.s ,,, ,1 ,."..d. p., 1 ', lo %lildo,, ,Ioi.n'ulo por. ,.luci.nar dicipul d, 4 e,¡. d, ].,,ai ettanti. ,obre mud.no, ," 1,nnw, ~d. 'S .lum C.r(,,I.d., tina p~. ,us denuand., ,,, ,1 -,l, do rr". P." ,e.,-,. de 1~ -b-d,-dS,:-. > ,IxuO .1 inioe~, ,l,-. 1~~0 . ,.p,.o lN 1~1.no~. di~lizara pur H Pilmer NI¡rOribuciunm l, .,.1O aos d 91!,i.,-U,, 1, fu h-li. ,,, .1 e.,! ., mrlao "". ,¡v . firl, """ "¡Ill, 1 ,, 'r,,c,,,,,,de, -.. l: W1: p !.,.ilNIXp,,,,,, 1~~~n t., ~I., ,,,, ,,,,, ,r, l l, ,cotin Z,,'','.'-, 1 11 .1411 ,1'r'i1,11 do1--1nJ a _, c. t ,h, ,.] N. "" 9 1s1m,. 1, ¡sum ~ 0,~ Gans, ,, ali-nanul', ,lase: I.litribuci1, d ~~u ",,,..:,,,,t,,,, ",.JI"J.".J. .,l "I.YO,. . hubo ,quik,$] ¡.,.ro., cubiulos. Impubintea d,¡ v ,,,ll P.,t-,i.,.I"",i., ,l, tos 1~1 ,,o d, n ,el unclu~ Ia, ~n E ,,, 1 ,,,,i,. ,, d. 'l,,' 1 1 ,,,l., rup~, ~~, 1-1 l, ',Ce.gido. reu (.di, l., dlt,,,,11d, note, y un o,,% de ,,,Ioli,,,,I,,,r ,cuis sub,, ~ ,,,,,,, d, 1-uil Fn ,, r,¡ AbT 1.uI1.11u.lu O. -1 onO gl.t,.,.11,., 1,Quetztl.l-. -us,' R inua.ulul. .11,lld,.ei".,. k,-11 . i~ p~, 1 El 1 1 dsun t.,, NI.~y ,,ir. ep-, p.1 ., w < ,,, Lo., b",1n,.,., ."(e.,.,; H U.¡. Q.iS.d., .l" Fript. ,e. b"I""V.,,.P''.,J."'P'"3, .1131s. d., de ,o.opl t-~ ,clue .si lit"¡. AdnW, $ be oImIl*. ,"",,, ID,.>,,,,,,*II*dli,,,,.,t,,,,i,, 1,l""t.,.Is 1., pror 11 ,lu., A li.cisi, ,e d,,r, .51 1 . l,, de Aul~ 1:11, 1, ', tZ . J". ,,,,,trcl,.nInt,, , naci.n.1 d, Im'Linta1,~_ .,l, 11 1 ¡ .11~ Nu¡iqlIle W -O .,,(,7 ,ii, ",ki,ab a, iis (11t.n i 4.1 d., A. ",d~n pc),b do, los .r sunot., ,lo. aIk,:n,diI.,,,li,-., ,I'i'',"1. .¡e N,9 d U , su., bJ., fue, d., li~do~ tl r,,\111 n~~, ~ 4 U led.l, 11 11,', en enno de no, ho., d, ~ 1,11 -1 ,, c i~ w,,d re.pes~ ron CituiStel T 31,1', si,¡, ,¡,y quitu, 1.'I,l. 1 , En~,ur PjUI.seu. W.,u ,l, 1 MI Ctunit a ird. .horo ,1 ,wn ",,' .a d, I.s tilt~, d, .u., .,.t".,¡"., a, "',,,,,, 2, d 1 oG o 1,,,< O." uuo, ,,,, P.ce ', J., ": 1.1Ztle. Ce R id ,Ju, 1. u:;m1,',l,',,,_ -1.11 1,~ cnacin ,l, "e Ex¡ t. El 1,l,idn,,1l de hIdA, ,l estudia,los punitosi ,, r o, ,,, 1~ .,f-.a, d, 1. 1 dlll."",111.q,"" ,nll*",.. d, - u la, lW illauflo ,l b,, P,,i<.dl.,t., Vi. tlnldC., p, ~ lo.,u,w r I,,w,,.I.,, ,,,,,, ,ri,,I,l., 1 1 11 , 1 ,,, ,.,l. .! ,,,, por ' pie . "p1-" 11"" P.a R ¡l ,Act.n a a,.¡. ,¡uu.,-¡sti. ,n ,una deel.,n,-,,, ;,,.hibii la h,,,,,¡,. o, ,,,,,,,,.,.-',,i',: ,,,!,, u ,. d, vi~ """"" ~ 1~ b~ elir.d., y las d,., ParWs. El M, l" a 11 , p d., & "I'' '," ,n,, C l,,.% eS -tipeciciila destruccin de ¡ay que a NI~c., (),1>1;1111,1,.-,"'r,, t_, l, ,,,,O 1,d,, In, ,r cer In M-,,, de i o iNhuti5n tal Pr,,,l"knu,;,, el ,.'d., d. ,',:,pirls' hecha a la piiisa 1 1111111 f- d,!":,,,',.,I. g"I'o-' 1~ S, ,, 'O 1 .1 "",, le $ti ado de Cuba. drientu, Al (e.,,,]¡.,.,., .".",le,, J-o i P.,l, uu1,I.e la ~~stirum~ ,o l,¡, ru, ,,£O,$ ,"ln'd',n'p',',,P''en', .s familiares coneurranirliez Arongo. prohibicin tic los bricadu en exi.,Lencia, A ratribu, d, NI.,ld. ,, 1,i,,a m~,~ ,;1 , 1 u . ir.t, d,[ p,.yct. qUI~ 1, 1 l . t' que 'S' Id' 'e ha sulo ,,ni., ,,I,,,d pos.l, e o a Corona E i"C13 WH;s, un 1. alILI.!R,.'l,,nitInledimta R uic1 ,1 a rnio r,¡ uipu, p :,*a ', ,,t ,,l, ,CI"rot. '", alonilm .t,$ de qut un& pion u, in~,,t, 1,,d,. N, 5. 1, Crnu. d,! del 1,Quetzal', olirino ,,,, ,1~ d".C,,,,,,e,,., u', ,,l,;, ,a p l t ,¡n 1,11,Junta I".IP',I-sud. "m""dc,, 11111Y, ejr,,.rd.,,tes. donde ario modifiria, v que sus tripulanles el ,. ,tj. "' "' -a e, hiffi~ a r.foe, v O, ,: jR ¡bajo, s.'tittietotiv cualquier sustenia de enti.ininin y ueco ,prsi l,., §""""-nllr'""' taluo albonOn erlu-ulo e,, C n o "l ' nn~ti-', p R 0 trtil intertincional. de los continim Dichos dliplo,,it,.i,,0,,,,,,-,,,,,,,,,,,i. el 11,x,,o 11.h. railentcoronel Surez Frenan. ",i,, d,, CoInil la ¡,,formado., de 1. shado rpwcin o ,w, ,le. '!' "r. pa. ,l defensa y las relaciones 1 atos d, )a. t'ez., .,mad.' .,P-. El t'l Retiro de ese cuerpo' -. i "n -ecue'" to, Con recal~i.n tina ,siete polictu ,y Nallos ,biud ,ul~ ,%,11d1-1,,,I,. lo 3ustanciol ,O que es n cril onsidera conveniente, a los id ; b.%''z,,d'.,, ~lMFI, ,ue J 1, d, b,,1210,1 11,11. ud,,,,,o.I,.,,In.d., leves Inu, ¡o', u formeS dez e E. 1. rtic. Vishinsky, losi vo~ros de lu p.OCilC l,. h.r¡ O,. .l" '1 4 "' dd] d7 18.5 4 p ,,, , ar '"' ~nana pas.d. en IR ~ 11 a 11 jeron qle !.,la, y O, ti n neomon dip,.". ,, ', yi,,,dlr,.n la ininedi, to;,x.MI",. ,1 '11,1 jefe milli.l aipci roa iustancialme ,.¡. ,., 1 ' "' U"il 1,11.1111,', ,i del B.-. d. F" ,.a es ," MAKINA '1,21 p,,,,ii.d. sobr, es, P.,:iCti.',i. d, tuinir. y r A ,o miavi. 1 . 1, O, d".'de'dit""""bll, "" p 4(1.1P.~Un arenflaus~, p~ipit s', lo: te .111 .A.>,,,#."dolcil4a ,m,,,.",,*.,. .,R.lIP. 1, "" "' kar. ex ti,¡ ra el ingeniero G, c.e-l.li,(. n. nue.d, re.tiz.,se d,-inm,. ""' 1 .en la voladuT ".' .ido da lnd.st,,.I, .1 .l ~1 1.'.i.i,",d" manda, miculalimi uO ,,, ,encirn le.% *enojo&¡ clelM. 11 ina~)ar II.nTo de fomento Ur. Ante l lerum l d. p.r la i e a 1 111 dirierubm~bre po,111n q,"leahll&,%-,,'' '-,"-,!nli IIh-y,,ciiienuml .en la , i ". lo.n 2. b2.7 ,lu.n ¡.PC l he c1p.ujo, .' 'I m estacin britnica, 1 4 ,.oj,.ni.nm b*ne, n Dice an d Critn C V.o estidl 1 ta cl k, -t ¡111 dira ¡VA .dle. "i'i'I"A he' qu.,'I'.ZP.'.r.",r.','a,'.'.''.'n.,,r luz clcu. Indafatorio, ualcarer. 23 ,,,aret'.,I.iunl CadCj,,# de 1 trulsinter M.rin. 1 n, l ua d. 1. "" "' "' ton ,l, o u .U, Voz "' er elarametit que ~ t ece .o, u Al AmirIcatu Wa d, lalio de COM, filu e, ti. lee§ ,o fondo, ., ost.blee a 1, C b obl.el,6 11.e,,in o an. ,h Wrsidnei,: dlpl.,ti,. del ocito inte llm cual .er el con-¡ r1cult, ea. acanii e. L 1 t-. oficialti al -Vi, m ,h.bn ." 1 lo& l. I.er Works Anocialtuanpor. "t. t., p, he l1. -u de ' dice e' ,y m.arLe-.'hfrinciolm a ZI;b:,t d, un. l",h.". .mad u lefunqu. pr lism, C11,b, In o en is ao entratitm. muelicto pre. a. s, ,u vi al oxtle e a ",*MPO ._ ",I.Iu fuentesde abutm1s. trIrde midlininytdr .". O. l me 1 1 1 _.O deernz ql que pueden explotar en bene&., m iu,,,,a.".C,06,lld"".",Olbrd,. y tille el seretari. ti 15 11 11-11-i 1~ . 'lom li,ttin.lim .d. durante ,in ,is, W. w AISTICultitrim 4 ingeniero achor be liernndea, los , yo , dxw Imiu, prisinsir illel .1"PlIT t.d. r, "X' e .u r.,d,!.Aua A Son. - ,t ,= ,oi i.tr.al d Tcn'est Ir. en torne¡ a ul, X ,,,ltjd&d r4%,, cou, 1 pere.11rec, Diftimierto de ptn 1 4 r, 9 1 P.5 n -0,1 r J 1 & cau, ~ 1u3' O .my U murieron en al acto y oliran P.S 1 coz = o va decluatl n hecha in el rnnu'Ji 1, .. d da h. c ;¡l Pen r ,h ento, un, ti Lados Utillos necesitarn el i. d.,n, ii do e " ole m ,1 ms Complicado W Vioruno 1 nay" entrante. Se desconoce al re ajo leo, = ellevisn n salejiado eW cuaild. eran conducidos a tiste bat. al Sen."",i pr,,!'t',d.,J.bll,.,lt"6', est dio enetanu. g e, me ter ten VO i Usado Jams .en 3 Naciones nidos, -me cjeilo ical 1 d, . ', tic ftiroa0 allu d 1,11 las a r4y di el Cien l y, ¡.o loa el m '¡,n, de enunciar z a ine O.r, .1.1.11 d,!Iesl, ter. tan enmendado qu Z en la ** e' Fallee ,en N York pitmiles, un. vr1 en ellos. ,ca a ll S M.,,.P-"i,." dicienda en snteits, ,qu,, u,,,1Paa militar. po 1 a 0 ,. o t, e; #d pas palitica en rea 1 o con lo@ Aj a den nutri o relistilto 1 nos ni a 15 ,r" q ireU Curi &,'" 111n m fueron llevados utF 1 ,* q 11ra a que la bomba ro: llenos del r en, leu-cotni#d(ff" .tj'neald. ,ar Precios.,n 1 consurno anticipado. que' una por. el literato e a p 4 j o 1 diao nict1 .rn*.C Cur, 1.3 nios, Ct Be lee carng de tus sentido de ete ar Cape el hielo Inmediata e Inconlicionalmen. de ocho a catorce aos de edad, mar lino Po ,'eItym a el u **un£ que l le t e te apreciable de la 1 dustra quera 1 i ,crn.entM orlianna! Sur de eco¡ -1 .J l Tiu R l o da 0 a a dejndote p* a despu s eso de ti. El umado de ,xcrimitintel en 1951 octor Pedro Salinas Cl,.b.,, h.ci. ,¡>O jsidjIa Sgalerlos ,pro ec a,. 1. eber la antes posible. .O nuevar ni .e e llan e alerais de i ,i, roa las t:., . u itiner lugar una 1 hn h.¡. t,. ,., e1ni i de en Pedrc ue ue J los controles 1 result excesivo y pego a que en ocen ..!b Csir es a] ur e eJ SI t "es, C.m. s. ve, 1. Crn~iin. ,cde. -Agua para ed. BOSTON. M 1 mando de un oficial regular de a n. pific., 1 aguna e, u ted d, ¡¡o., diciem rle 4. IAP) 1 tontera de Vec m p n h 1 p faud a mi ¡.m ¡celo Nueva y Cciba del Afl .h a es lada%, quedando en 7.110(1,0110, loa tired blarina. ~ T.ul,. In 1 o d v L.~ tu reducido en 380.W0 lenee, d pr a e 13 ex um d ua a nnab '., Istris ¡n ¡Iro Ir tic e ea A' M a "u tpio cr capadd d de ~ J., s .1dfreinItue obtener en conjunto te de sesenta ,o un 'cAuda no l 1 n't:"n. en Belgado que el. bajaron. Al haber seguidadem Tru de'd.a meafips de n "" d' en lliones de ¡ateneo diarios. u Niegan r t al.I.Jdad ha¡ La polica e Chatham idatrititic .1 d _cipam: 1 C ,Aemoli. delicadsimo y le di m mayor e cincuenta anes de la. l respecto aquenofalt : el as* lilecho aqu, a loa 59 &tic$ n -or ductor pedin pasapp J. Este fu el principal aporte cienlozes, dori onu d ,r, y enle e 't lola en! ii7 t 'eyalluile' se de f r" diarim". 'd libertado e ¡m com ra los lantal ,3 1 1, d haya si 0 me ea¡-n'con todanor. mu y e ra m, 1 i ! .t 0 #;_ n W. a IT'11 ,t F, 'necio El referido 1 ,O.,t. Lle a mantenerlo duunte tircio el l,. fin d,, .d. ms eficiente. tilico a la .esin del Frum celebrad. "El referido Inig.n malidotP ¡ni consurnidorei; tic han es er Luto d e A aricultu,, ,v coniprorne. desde 1940. de Bte ,n., dC,d.d El p~d ,hiiI.1 dur cel p",uctda por el doctor L ingeni me UnIvIrsidad de John Hopsins. de:vnnr.abis el 1 misni. direccin que on 1 1 en losiS.I.n, d. 1. S.eledad Cubami' re -tinta d cuend' ,i, ~1,,'jarz0bilIpo Mal¡@¡." Stepihae tableelde reservas grindem, el con D n N1B.llimorr 1 1 .dtIs, y embisti ,t., p., 1. S-¡. ~~la te habla ni,.; iRmbin reclam ni¡% hil o& de Ingen!cros, sesin n 1, que ",n trtentt, ii "¡a" ' i' o de.¡., .e -1 1"sr las ant 1 aC,, rl. ,-loa curientacienes de ¡a i El doctor Salinas fui. ante-, de ',"I.','l.,I,., T¡.cI. ~ .Ideo del dia. el pre. oidente .f. de .0 d.) ~ pectujen t,. d" .deCn'I'a y ',2, iugitla%,da d -_spuL% untinuidanitrite el trabalo 'es¡l¡ '"e" di.Mli,,t. 1. .dmisin O,, JEIW.% y ]cto fa te., poco l 1 C%.orb d. 1. Cmara. doct., Lin. ,. ,.,.d.,, O. 1RADO diciembre 4. IINSIl936, director d., la Unlvt,,.11,,' 11,,.,ll.i[,.t,.,t,:..,n,, Ir 1, p",,!,P,,.,,. umb ed .te .Cd.1.r ~ lgui apartar .ten. p ,,'d, cid preudctt d, 1. 1 v1ornai. .¡¡'O lguerra 'o """ 1 nacional de Aladrid. e no t.". o.,l '2 1 ri, d, r-, V1,9~111-1. d C" ,Robert M. Sh, 1 de u1,1, .d., .1 ln d, ~nurrIffica d., ,,n o ,el nil~. ,,le lulor de aqii ll" minti b. int.i-.ci,.!,,,e., t. 1 ,.o Radn. d1.r .std6n lee~t. d.,c(',ntittbujld"to de las. ciudades d, ¡ser propun que primer sum., 11 l .han. M.eanu Habiendo lo 1 dp. sobr, consi urruc, s, 1 J j en ,,,i,,,,O prom edios del azcar para 1951 1 tid, el e nItafiero aun una esperanza 1, prn., acineladas, Cualid. be n~~to de r 1 1,11 ,Cil.d. hubierta, d d scu. 1 ""'" Ir ,Jo b.1 ultinia pro. 1, ,-,.;,'r." .11 Ida, a qu la d, "ti.]. La lava y la lluvia de cenmaiB sorpreinidieroni al 1 Ir 1 .1711.I.lle elto Interesante fase d 1 d,.yoble.a geri~al .bjCto del Fei Vencera el trmino fijado el da 27 de diciembre. ,q"ler otro, y ahora ,lo fNltt actorEl oficial es de 5.21 libre a bordo, pero flucta vecindario d laisia de Camiguin, en las Flipinas'rl.Comu resultado de estos estudios!' Esperan hoy una iniportante respuesta de los rojos imbior s] no ]la sidoll, ,.Cta queen rualquiera que ha)a irolio la Sevieentre 5.12 y 5,004 Cta. de a' erdo con el puerto e son, ip-ll.in bm. credo factible C _Mu. __ ~ ~ MANILA. Fillstanos, diciembre 5.en el borde exterior .d e 1 ",h "¡, E1,11,n, 1,~ I. ve"" 1 ,e I.di.n el o no~11.H. 1115iI.nOly F. til.,., h.,u de la tarde de Pucrt. T-f. . all1,440 el&. P) Las autorid" de seis mlla. cuadrada., era S.,.,. Pri.1111 %gZin te, r,an "e'. 1. te. 3. omirto-1 El teniente coronel llow.rd S. LeLortelisclas C.,t., mircoles. 2,uni, J .I1¡N SA ,,U, 1 i 11 1. A .-IIC.'.'*'.'.beamisiti conjun vio vocero de los Naciones Unida ,,,, H ,,,¡ni.¡,. de A 5,11114411 ¡ola de Canciligun temen hay que mente por leo cenizas. Por otr. p,,,r: g.a enm.n ,cine 'p. .1,1,litul. d.c. P.stfili. pip *lindos y Com. Al fija, 1-8 7.'¡40-Unte ''-ladl, I li ¡,,,Edu.,d. Suurez ssei, d,,t ,,,a M.na(1 5 01377.21 el da ,. b, ,Iet a te. son tanto. los que s 1 t de o Oldr, ,nqv" "los mismos comunista' ¡'a' Keixer cok O. Z rcdo -do,.,-II.pyer:?,nu e han re las .be. b .t,,nl,.,.P,.0,n ulo que ~n jiurde liatuc, lle~tuc.o. c.mpli.e.t.d. 1. di,¡ PueCi. Padre ~ 5.106773 seguras, rute do p. .unir. Jerin1 ,o, .%','lil, s tam n,,tu.r.r.1 .Ser .teiR.d.", Al. W 9 111 cr? ,u ,jrnp p~,,I. -Coidn -l. B.ns 1 ,volcn Hib. 1: cani.11. emn.lf-u.J'.n-,.d". P Al .d_ y cit .o .CLienta,cada parteestuvo enfrsiscada.,l N. .b.,L.(,, da . % d-ilu. ,,lit 1.oi0.1 ,,, ,h po, el Decreto P. j~,h ,fill .1.J,. ,rC.,!'.le. del S Jdecir u.to., h. Perecicni i dl,,icu.nabo:" Intuirtes en 1. miraulam. 1, i. ,CaPte-tA$ No l ersu loa rewrvw9 t-niale, No n~. luoro .1249 de fecha 3 de dic 1 A .be ll. 11-1 1,1 Pedid. s~~ en ~tu la :.: -5,11,1448 1 t, 1 ""' e .,J guientc:Itante. iuairlSqu, ,1 Gobir, deb, M ,roento aho. .O ,,I,,in ,,,,, 1,,,,.';a,,, d, Tnu, cio Noticiem rilip no e" noni h 'El o, r"d", de 1, O¡, d,, cl~ro: Captacin de aguas sub,,.uti, l., dt.11. de 1. supe de :107 ¡fl tril d. la ,.p.,.l. 1., p 11 u p~,o, prirredi. del azu-, 6.antnaro. .5 0954311 la poblacin. ms se ¡en .m Ircaovelegrafi terrncas al Sur de Artem so proce 1 t .o Cure. lL., C.unistas, .Igun .t.C-u I" n. uo te"1.1id, de.u :: W., Informan queJas apreiniones riaresidenle Q ,,te, de 1. Cuc.,s ocup ,I.d. ,,al, d-rh." C.,,,t,,,i, 111, reten¡ ritin. 1 11~11. .11,11 Pfl cerl. Pcald~vI.l Iil.,lc.:S.ti.z. d Cub. ; IOSSUB '11~ del ~9en. ni, le e AIu,,,I,,,p,,,Ia ,o,,,,eni. do ],,Hiai.I.Idr.-., du,.nt, 1 ccin Contra eut,!itu" ,uctai Inl Mi~do Pn Gaceta Cir~. d,'(". . 5,06tis! .tiC¡.¡ ,n, .que 1 u'" = '.'"eui"t.n 1 ,1 O.: en .re .h., P""'.I.,iliCl. i ,i, es se bas.n e e. cuantos nific, de pero. .,,C.,,, "' "' "te cont,,n Jier eysiruadami a 3R.iala de Mi d.neo. el ,,,Ie el re Porvenir y 1. que '!,M,',,"'" rrG"RT ,,. ,,l.rlc, 4 d.'tl.i.il,., ,11 ~ 5, C,1 1 3 0"7 1 re, de xeana deen 'e: SI .1 n M Z., an tienen C ,, n lea 111no ::1WU'u' d, su, .O. estan W11 d:= d. CS Mi ; 5rrr"7 ,,IC In I, ",'.iati.d.g. .!VIo hActi lablrici.n la, regla., pata ,11 ~ a Ir r, -,.E.-LA, Ir." nuev., fuenimile .cuna H.l d, In .", .m 11 A. lo, 0 h l de Se,,] ~Jo inundial. 1. tirect.11. unic.o burrun v M.n.iull. 1 el.,.¡. V.~ ,1 .l," de tIw1: tanto, 'Yillli,,),,, -el puerto ri.t ,* 0'c.dlu m ,Cole., hora lee.¡ , 17.,t:, d la, ,1cid.d si,,¡,,-,",.,t,.1"1"lic, 1. I.P.I"I.". Jun El leIn de llllw-It0"11 RIy-1u' srew, 1. d,,Pu,tO no., la Diop.,ilin "' 4 ,= is!"lom -' ~ .,.te. en -1.4 M.b.nA,9 I.NF,4. ,e¡, 1. Ixtr .',IZ.n. PA ur confianza en que '.',""',',-."."'.It'r*.','.Ph,,fi'l.l" -¡tu. 1 d 1. ritn ,,,u¡., Lo., .1 ,.naidr., que pnt.-I.,,,,,,,,,.,,,,.,,,,,.,,,,, c:,,,,,uliI.d. Po, rl Iclinuto d, AMII. l'I.I,lt.-i. Sezunda d,] D-reto P' ed lil..'.'*."'."M"I: lee arnojudc " ->t.d,,, Unid l, 1 ,ldrici.l .ullor, .1249 d. 1931. 1. e o qu, pudier. .h1,ur 1 .1. t, o,,d,,,,.",,',',, 1 -a 1., L fil.ndo lo, l,,.,¡. n~ine, In, In tilinin.a, ello ~In.ria ." Todo& e' 'e v -, la decir. d., no den so;,, 1% ,s Isla te in3cerra tie sesenta millonex de qR. O"A fijado un* nuev. ', t.,im h". 1.','.".'drdomo. y ,fiel ,e,,".31"11e lrt".",q",llo F.~ d,¡ .tuc. diste 1.1,i,, ,,,te ¡.s ,191,1Cnt.: guin anoche. dicen que. una densm cm-! ., buques del Estado ql. en. 1< i, lemnialogo dilnrn ella t 1 conferencia di las _, de cae, 1 c,,triC.o ~ lid. el,-, -J" -11 or.p.,:,9,,,ntr.n al sur de Minfla han reci-iiollep diario%, podrn ser conducta .Uhcomioin mixt., en Panniun)n,, -eterna -1,14 11 -111 e. C, r. d.'1 C*n,'.".i'd.h.'t'.M,"d".'C.Irh.: tro. fei,,oi.ri. ir',I'."P,.,Id,,. olt. C-""~ 101112112 ,b, de. lOZ04 a menea de tres millas del d 3r.-L., ,,,nt,iltlom da. e. p,¡ l.s Inerlea tu W 11.l., hn r. untu o 1:1 s. o bid. orden de cooperar en reur una tuberiont de 42'; yto,,,,;, d, legaciones .m pleno. relebrsidis el y :J. ~l dotinjUvo d, 1. h¡n. d, a,.",., "' 1,1 5,N~2 cadlv,cx de cu*c esn de lea 45 mil habitanles do. "o;"' ,1 cIrl ,,,"h en" u"' ,l-eudid . iono, n,$5.Un por e. ,~ 11 crter 'fu., .O. 1 bla de Camiguln. en la cual e%(¡ Z11W. eciu0, <'-C.,.'.,.d'< en el lugar mart.m el vice nurante Cliartei Tur. .,,,.1s.s de IbuOn respect. a lee ,. 1~ -libran: mintea ~n d. 1,11.90 ,,.,I.Ifiig. do 90 #,.do. d, p.¡.,. Ca, h., i., 11 lu:Z 11 firis.% % 11. Ii1,11d.nc' Hib.k La altura d. .1 o 5 o. O ap I. , CM Jefe de 1. doioc.tn d, l., hotubro.e .rl,].1,1", ,,.n. libre l,.¡,d. pur1. culas.un. NI.nitutuill. 3079311 d, l, d C 2. el 1 dA Itar. Su, ,Trecultot. sl.4u.1100 cuo, 1,11. Nos ¡Inuti cu~ l ,e.iI,,n, i El llir.,t.r 'd,. InduIr~ del Mi. lo largo de )c, caminos que 5.620 pies. Lemo ).fe&.9Jo 1.C os Ft. m. altar. C p e .1 . aci~a nidu. pr.pu. que vidu. 1. d. .,,vi IO ,I.nrel. o.,¡.,,.¡. par. ,1 xl. o. estn re '11u C 5 W .Id &d., desde el<, ', dican llau ,,s pIp urel, ,ol. .s .e,. Ol1ti lus dicen que el nuniero de vctimas mil. 1 an sio ara recoger la a a, 1 tulaconital m se encargase ebe pr, 11!." 1,~ 1 ,l, 1931. ,.,,ir de Agr.cultuc. titurd. .n. producturts d. Puert. L. 4,I. ¡ni., ,dl.puIt. ,,, ,1 cr, p. ,,,: ,,,,rgR.1" ,i,",I,.CI.nlpll-le,,,o ,le ,o.nI. mte ,por hora&. e¡. de e te, no .a re .1 p 1. ti ente de 1, eztii, 1 Coro* para r,111, 11.d.mientn m ,tic. ::, mpl.dJudiciales. lumnat ,,J:.Ilomas ? humo e queuta 'Iratcn ¡in niejor sistema 1 '' ' ten grande el calor que trer.dia ue .d ¡l e 1 a uls, tarr 0 enojo C 111.1.1.4.11.11 d. 1. Reju.,,n ti,,,,nie.1A7-. . t.tierr. t., -1430 de rascase a Aun he citicula (fue 1. prllIlu. saira plic. 4% ,. a ,J., m* ,-h, 0 dice o tuir prestar servicio. proviprudujo 1.221.4123 t.nell ~ esto 0. d,,(¡.C,. 524p. dt 3 tdaic,, ,ir S. ,6 -.,que loa grupos de.solv. a U. 1 ¡ente punto Asentn blonaleli. In 5 h 1o Tun .1 Mi. ¡Av t. di a su e ea 0 al de ficiar a 1.50en.0% toeirulos, ,tic. pectIvos puesto. Conalderan quk erjIrgituro ha dejado reel DIARJO ,*, en podido Ir ms lM de irl lnondQ en d.f n no discutir. U 1 1,1',r.dd'.,""'1 cin Gncralintatro de A t. de ficacin al pie y a s. El teniente neral aun 11 ¡no .vl.nca Y. todon los equlp.g mm. .uelto el ajunt de la ti31!oy-ell a de la regin del desastre. o l. (nor-. 'C que se conaldera la Lit.& tic 1.3110.0(10 De '140 no." ) Jete de la d#14SS-016n cenit¡. l-To son annarr~ tos deja com ms probable. ni el r*nincell. Segund. del 13eIMP"11 13 do febrero ctr 1951. arte¡&* del t o te d: le* "meu d 5n delon pronnedIos del .zcar, ue diciona es Indudable re 0 a ate ano ¡in ea vendido, ?e ser* j' 1 O" 1= ,fu .111. de trabajariore. te o. ni a, rol almodado o o menos un epiunto. Leo V 10,12:1 .(,vcta da m4W sectores d, la Industria

PAGE 2

-Nacional1 Pagna 2' -1. DIARIO DE LAM MA A.-Meftrcoles*.S5de Dic. de9s 1951, Noticias, ainls-Ratifican en la Caja del Retiro Piail Agasaja el Lyceumi a Maribona ViY ajero8 .Se preparan, en E. U.contra los Azucarero, al Sr. Glarcia Lloveri Crilo por la publicacinju de su libro, P-o~, c?en ataques de las bombas atmicas, 1C. 55o¡,cae¡ 1.ohe.oecd qt 1o io po_-' R~o _-~i _~t "rin e I accn( eit. : zt dit ,c i o t licao Mille an lt e,1. e pesy oto. quo clec i <<.I Nil<'un %IC Jo,g iac Aco 1,nd. ort echt Inod tic p',i, e e.dD. n pTto.rd 1.ante W .iboioc te-ieio lieiie Eduid 9ooedo ', hu-n do P. ,1b.-nN ee s-1. I.' l n fi v e h o e lee ct t i .,c eid p holti iom e i-ot-i-e c., o:. qu e e 'o 111,1~~~ ~ ~ ~ ~ itl Ococeeee Mdle iieoedo te, le tooeii t .locsolt GUE ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ t~ '.'~
PAGE 3

Noticias Nacionales DIARiI ELA NARIA.-MliacoIes$, 5 de Dic. de 1951 Pgina 3 ----~----El nuevo tribilto'Se renen l dia 12 los 'mdicos .Dan a n1tC L-po t y: a los fleNs se va'! oarsa c~o eCb'de exmtenes en Se A lq ilan ____ 1.1ato nrairi tas_ .ln s cdnric luqa deMrusazlzcs ,0 areglamenitar lgre l oei dcys C. Comnerciales -Dos,.eoles bara oficinas a comercio en el laSe traa del creado por lo' trtaim ttportantesteisd inters"general Esa el ingreso. L.a o zafrata!an temasedeenera:*esquina a Carlos fIl. Se informa en Cro Ley No.nd8'de pfit plaaao E ayry.a. di. 12I. as 'SADAO¡1.a .ilSadd Ley ~ ~ ~ 1,~1.d lo _______ 1, laticl n.er enr Ieaero fI No. 601, bajos, y par las telfonos U-8651 En lll la iode H.iera .d a aa1 2 a la ¡iad r p'12Vail al 11ae ,.aaayd aaaaloaicalmenaada--qa alCaa111 saa¡aa ¡ d, l t1 .ya-dla' IdC ly U-9745. yaibada ntealaalminli. doctor Ciaau. pda iC myaL a aolalaa dado. 9a a. a~aa li. a ,ala ai.a, laa -10 "Aha aa P A)'~ 1 Alaaaa Diaz y r aaaaaa.lliaade losa Ias.co elsiya. l.yn: r, uta pyAoaraaaaunaaa. .ana.Y N CI kfDEL RN Iic.risa.y ia a ab0 ar la al aa re laaia yca La ColyidyOaalladoaada(ir l iaa __toro-___________________ m33, pa aac del, Le' aam o ad IRC LE 1. 9a. m. Sesin Conyitaaaad Himnaos¡,id ila eSaya hp aoa Ia'aaia a alaia i a a al iiaCy a ra la l a laa ab,, aS., bbida.Inauigurali ayel Caie i lidic a lCa ni a da Mdicaya Lai 1aaiaa oaya dal 21 al 25 daeaenero. a osaR 10a Cy'un2mayaor M ri Cp los 'radayos de l aila a a a laaaaja3de¡y1 da axbt. la ia l. leaaia layijydedfebeda la e ai alaa dda,-a 1 jaibiaia aa amadid ante1. calesi¡enae La a del 3'ad, All nla CIraol. Aaa yaa la,. Solaayadr Y d iuaa' canada l aadiala eas vaadda e mbana, 3:PRlabaa, pa l danoadlpaa. rraaiarl aCaaaayaaeaiyy t11 DroaalsSaaai aoaa laalrp aaaaadareoalla ir yaaaal a*aiaalaiyiiada lujola Flta d da Madicia .profesora---l oi ,1kznAyla Sla aayaaiay. O I aaiyly. ls i y. ¡Alaryyaryalla dad a a aoaa urna11el it LS~ NZ F.a dde. poaaa simailaa are,11 1Vala. Sauaaa.00 aai iiali rl dal¡ymisaaao, 1daorLya liaral. ira locaa al1AlM. daa da ea yIHl d1 11 11 al d da y -r e~.a pa.d a.l a o La aadifla.aiaaaa da rataain. 1da SaluSaidad, Da. Jos eR. Aadaeui ual1paacad.a.1. .aaa, aaamniada ltabian libeaaada a aw o W ablaina est.lcla .ia0a d. .IuzVS 13. alr. E S, la Ssy.1 taaaal. detranaaaIualament le ala a ?mda Medicinaadae i.la ydd d Indios ¡Hlo, aairapaRa dl lilaia. aa la gada.LahRbaa. Saccind, a elaila dio rrdr.,"pra laal aal aiydrayalti,-! d deCaaa. ,a aal.ent. L lo ar itonioyl d'Cmo f.' As d -I l ilide yl .O f rec, Elnltsrod Hce da laactor ayen pa 1 lda hya cla a 9., l Aloaai'.h'dspeso, l l lo d e l lyll i al, llli'r tide ¡ess lir e a<¡l 17'e' d. l ai iiiyllySu a P reparadt iildl, du. aavlrns lp.ear lJuanA. la lla LA ABNAA la tdepn nifyiva I llls.I.: l ncliaiiioaaod iVesfidos ¡s£ dO aaaalaaa ay etemnt n, l Oaoa t Oh. l pylaDa.yy bli aitliz i se".>4L~ r ha layidy aayyaa. I ap.1d liyi d a fii. la ly i eids t abiall yia l Sa. La bal' ia. a aaai o yne itlly la mt iaayaaiod a auel l 1lal.& a.iii.,Ayi a Sl aaai o. a Aaut¡,. a o laaqae aula a de.as Sa ai ii da Sa al ia y al. ni .1uaa exit ada d i n04 de aaaala aaa. ae aldabia hla M A D RI D !p~~~~~~, yagd ichoalaeudos noaaaina ioaepr r u ¡lii ~ ~. F~ i ss ws padti d ] fil d h eea' iiaaaaal imo irde Fsica aildga.dapla lU ____~~~ aaaaa i y Gd a a lix ana s :,a.a ArinIaLica d a isa yaeaaa PI.l iaia<(A5Ii a11 EXTRA De acuerdo con el prop aaito oficio ai. 3 pid endoyaal poea,CAl.-. C. 11,aa W., a A Saa ".¡p 1 edaaa Recidas y 0aaal i. : Da1-11aa d l"I . s d A o ar l s lL lr e] m s c u l aid y ai la hfpa C ia ili a d a i .fui's d ,¡ _______N ___ tr o. .,tuE masYepleao bergaaetiapo re0m(1 rl. 2r 79 it.:cn anes el io 4 d' ecn'' a ra rl dalia SaA dls5Ma hay. a ¡,tl o oa t ap1 a~ ibo aa laldglyrra da le r aaa e iiiy 1. aaaaaaa. 1 i O diu ia la; ai.2 Piadicimblesn dia:itna la a a iangyeaeaalosdaolaya d ceo afia sa-plciy aa1 al¡ odaaadaj LA PIJOIRI 0111UaAlto Z .aadaqBay.iiaA. ,,,nu d tmm. aa,,A maa nto a las,,pe del.a '"i"yaa 1 daaaai K ~ ieca oiils a iiaaaaaa yaaaiia a' ah iralaaiy d i. ral op a y l rie Playa il a l. Ci AIa giagCiaaaoScciniayaca praofesia l lar Al ai a Paate ia(0 y la1 Mnia l p e l Cays 'o 1 :56 iliaa. llail ia aala r, ole io ira ra e G adalpe ili Oiiaaaaaada po e Sdocutr Renaaeila dura.-99 solicido qe la ila dl dio8, secapio aydelpra \aaa.o S 1 daa t, a al Paa a r eaalioli zad paa eEdl querndo se an ncor opor.iaalP.-,da.aIll'aOalaldP r i ,olyy,r.iSad da tnAmet vT iled i dez la0 ppearaaaasaaaairiioAta loasacaa ~ata,.pa araaaCayair t. Nuvl .Daad. v !, daP l os ar e 1 ola aade da tiaa ,l dal~ e.i lo .11 Ind,. 1.c -Jbalito i n, paa al daaiaa claiae tasfe diendidas hastaqu hoy. de efe m aapdd Faiaaaa-aAi~ a aiafl aa riiiCt aiarialen dan L o dealaaa mur r: n.'otda l atalay-o 't d] aem ri, alAnalsC iib. pat-opnaaaio O.Bal deS naF ,avaltor e ste.meo., que da te ,, diaiaa,ad l, y.el d l 'dtialk.iay al hay. aaid qa uealaa il, a de-dllOa8, ea a aadiada a aaa ltal las s aa5. i aaaal afaa adyi Sill. 51ldia zaa 1ra el-aaaqaase a ii h a o 'ilao it-al, a aiaaa .la iaaVRa ESt14iiaad.da maf-aaaii da la tiiaadaSaaaaa dTenaien l d a 'iliy. i vldaid zcasdltiiaa t.temy d al Ay iti,. daa lci de.l,ytiy a d e]ia ur.p _____Provincial a L.aaa H-a lyayetyaalcalla de .,.radt-a. p alpr ofesr bdeicoyy l dh muncipl ePil aliaocor f iaa aa ii l ,loa i a Ga-e Oda AyNA ~AClO? AP CCpyaslas A MiO. 53dA Lbjoy,~a PU1 d.5 R."1 la Al iistPIC yaaal 1 alea Oa raai Oyial Al caaiiiit aeHaetalalad Lilaaadry.d ia Clt yar¡asda¡aaa aiaiaaN a ¡ aaa iaoa aaaaaa ue deun5mA .PaS .a a y. iaaias .%d a i C ready asMydaala au "q 'd laP o p m.d 2 Lno atoi pariaa da ,aiiaayiaal se ofrcer uhermoo actoe. iaa e, laacnal yao IRdiraacn aa. arta arv ajal. '1a. nta ca t a ,1.it m lealapate_ e 17. o t, a. pa al pafaaiara Da elAua aga l ns ituod 1-i e a Socidad' QaaadaI.gobrnadraid d azreipraaeCor a1 .iaaa.ln, ",a rta titir.al. y -5a.a m.,daapaan-5ete ens o .t rdih n uv. coa qeesitea artaaae) aia1 a-1 5 aa a a, ,cp . prailaoen1 i oa lafeor 5y o a moia, P Cossienu'einId anul eiyl ea L s a e e tabl. ia.1: aavalore ole, da, e-¡ a mollrcaq elaaal a o a ir eer. i a Ceriiaaaaal. ya a taan a y o los anCadalldS1.aa aaa' .llmaar1. porad eal aa Antniaaarh PANCHO E QUEDAA SIEMPE ATRJalla VSITA:3p. a ir.:laaii o-d ia a alaail aial t. aaa.aaa A a PANCHoif O CADA VEiZ ¡PfffaOS A eff 1,11 ?-. A f. nelaaaar paal daalaa r li adp. OaLA FINCA, SI Oa I oA aA TO Oy No Ss D yVIERTE Oa I.PNIO TNAS P TS¡ANPOC I ANInstitala to d:aaa. -a 0 e s:#lo "¡,leXpO5i I I.t.le so.oa". .a aaaa£ti¡-aa 11 p M.Ro2a-&acpr yeb a gtran i a,y aayal ala-""'de la oFidalaa Cagiba u Oaaar ha a 1 tea 1 aaaaadoaaa3a1ml. 1 ,.'ifa 5 alataaaa a Det-aala dan alOsa salf oriA OscO NAOr.c :IAO 11t vaA ¡u5 raroB arcoao Ott. s,,iaWEi,,quGal a 9a Sa ne.2 arn oai EL MEDICO LE AC_________________LAOMTIENDA DE LO AleQLEdCOMPdAN AL C v NTADO

PAGE 4

Pginal 4 eDIARIO 1DELA UAK¡NA.-IM -DIARIO DE19LA NMARINA Enrlea DECANO DE LAPSIA DE CUBA PorEerencest onSedeeAl-eede EDIT*-DO POR DIARIO DE LA MARINA, SOCIEDA NDlIMA e dde el.128 dc eeeo* ese5 'Stae Brbara bendita. Reposicin de-exceden DC'tetid pee D.n ie. El~.ece yeMelee d.ed!Mle a e21cA NTE lee estudios qeeellee el MCe encel D J~Icc.eceaeeeeA~eeedced.el*cleete 191 3 inleleobjetoedeNlevaeidelen Peceidenln:.eceldel Reglamento de lclenecin Rs feece eEee e e L leeengc H md dele," necen vitd de les ecenesereposciones e 3.4 DI t mii.r.weCeb.etermindesi viae e hn enidoelcec, le Junte de Gebleen il ey ede d. M e eec senar&¡hanedqeieidiq duraete lee de nNeelbec de Clegioe. de Peefeel ~10ncde. ele 1qul. ep2. el d Re't. di0.limo ae x. fiaez-.UEye sCpeiles, Ietegrada pee todo PicecleeP.-tv A-ele? iee de.Cesisecide d-glaCComisie censultdiva.e:: TELFONODe M5601 lJ Plenoree'len. l ec eteng.eeeri uxeeee Dipeor_,.A-77 ef d nfrmcbaA-141CrniaHebeecee A-373 Ci:une d elles, -de cexmince le ecele decsugerenie. Adiuleteedee Ceelle ubedeeinitlcdee W-9242 Aduncio .en r.M-casn'le quecune organiemo lMiiereiol, c en nimpo S 'Pecdnc de Suneelpete-me hep>ide& y de le enseenzae, y lee' bebineg dec 1 130V1 1enede 'sce deGonbeneque cn'me epleusoeh Temele 4.9 te Llceje1124,01eeeinnenec e .t.leque nide Pblca dltimemenle, e l evi fleecee ~ ecelele icn9"6014 dcelebea el di, de tecl h e r icaedo deeceenlice, ce< A 11, .s 1*. la .¡ 1 "PeSelet Bribara. scineedictada& en el peceade; ele Aoedem lee iptronae de los'i horane eaeice.,tantoeen laeferma aredilleeeeeu irgenedominador&de¡ yeeee eglamenoeeemoeneelegeseo rayo. Ae.eneefeteu ide empedesdebeerecoeeeeecete cne Editorial tl¡ee 'te Cebe cimadeseactos eeigieeedc pee le Fredecienlelenel eney eice en ledie lee Perree-dn. cg lele eeengnoeiddestet 'Importante Congreso de Ginecologos 1deleece nelin, cenen en abns ceIceroce, que le poblacine ce te E STANIOS en perne de un Acontecimiento ientiue e pimete lee.", cuel cuele decirse., elae&¡¡.l impeelenuin lacelebreten de le¡'Tetuern Reunin deiepbieenrse A eVee co~nnmoivo ple E% y Cee.gee ebenee, befo lee neepelee de le Soeieded Cubaea de ti n lefomeadeaeneederseed, PSante Obtetricia y Gncenlegi, quepenide el dnntee Gustaeon Ceeen RebeReCo, fbM -le el ucde cunc. y quien ende a necuugo el d%ECeneedo aperture.$chi n ehleoeortunidad aesi¡e ua le bebie fieade. eleaeeercee de El peepin docnr Cuenie Ruio.ie, lle rieeeiiRede leRemedicneeulinn n c he ilee, le &Anta Iglesie. 3 eontinenal, be enyuiin el'DIARIO, en une enleem ele publiceda Ayee Se.lnm :'dieeme. e celole¡him en primerea plene. letrasenedenciaedeesceeencien ueticoey culiturl, ¡le Y blrxteelescpeicdn, celeoe, teele mtr le nlegnele y le ueeeded de I&lee cRee que &cen 'eateados. Fuile ecell(10dc ineneieeencenen peer lalded de lee pesenldades mdcne que Ielel d e. nncdee,-lelieeeembneChe denAerollales, inluyendeoemnee leepeceliec s de. Elede, Uedeep[Ydenecordarea SantaBileneCe MdnuequieneeeeAsiti n meinviedoe deuhn. Cele, lfmoeos ebse.edita, leIn mgee nlee tant ir.$ ennenjeece ce IONedocnere jee V. Meige, y Denuee E. Red,'de le de iluelee niee -celle peneFrnetleejeeeterie pOerleee 1 i llleey el peofeser Edunde Unuie, de velibedeidesvainsde e lic ce .Loe de& Smpeeleme -nne be dehon el doctee Cueevo Relson penel pee el pesade: ee pecede de uneiniets muy mrcuede, U neeaarc, cec en scetteildad, le pelele dce¡ yccer me, que cede dee engie del emberao:enl e c ecuentrane quemecedne lee peocesme neenence ry precpelee. El mdicono len cielleede tiene e ce cedo nesumee til y pdiien.Enelegndo,aenentaeeleeeile de eljeeeneen gnueantided defacetae@, Se hbetrataeoede juzgae Cien ea lae cecen eqeelle, de Ienmded lemilic: episaeunce el .mueedede tedelpuntoscde ilea qec tuedee inlmirl.,lEeeste uneueseenegraee erla ccpeteetdeelclsiicdes lee pderosos actorne piqueeo. Aludiedo ben derelimpegee e tuectes gotes ale, mienex, eede el douter Cuervo que le pinipel infelicidad de deqguaeeenn-bnnaereeobre le mjen descansa en ei., peerque i e concecsimema ni teatae deel pleo amerillento de lecreetere? En le hbicCin.&pena. lecnoecee e ledo, Si le bicera y equilicee leapequea impoetenuiae n,¡eada pon le lempeie de aceite de lee becbos que ea diiole coteclen, podre elmnae en pera que ten¡& esiempre encendide nuez. coneisa, mil cocee que le nqieen.e lee padreee une Imaeneede le'Viegen del Carmen. dc le que ti peoHe eh.,resumda, Alespeciel ignificacin de elte cngrese de lee funde deeote. nuestre dulcemadrec ciencia& mdicsedediado e le mujer, e loe aepectoe blgicne, pean-obehace rrdililajuche e elle e le ldg'mcs y piclgico&.e tee tdos co ne el mayone een'ge ienfico piule. en le que ieme. el nmayora edeit, y noInecitba e repetir con cultura¡, y enpuestos e le luc de lee geende&exeeniaauie cmuladaene, ncrce or Cebe y e el exranjero.i. E unneepie de le medicnanecnmo le me bumanea de leeshnicnce "psnn,, e e, tuirale, cebline y confirme mrsemeoeconalmeete cuaeedoel ebeoescpecfico dute Jeede de mi ilde de elle eeIl muje, medee del bombre. Aeiirlacuncela, libeule, del icninuecodie, Seor:l" dolhlee eisdc lo e lrmenesdel cmplejo feenneo, enelenea bemoseque rebsa lee inebieode etcngresosemdcose enhee le nlel linroeario. en mene, "e ceenu.da. ele eeeeel c henqidn de muje.P-eeinteeserresponnseblemeteetoda conidad.---'--~1 oticeuens,excleamanddeuvesen Tembln nc ineesneete nbseerrle dlerenui'eexiet-eeOnireeleescuando: eegesosde losemdicesy.leereunioneeinteeeaeionleede losdenee "ee, Sel bombee. pene teetar de ieeplicos, ecnndeicee, sciales,,etc. Entree 1 eedyy .¡ie dstoeslee'pugnes, lee rivalidedee y 1Iqe5edose, becee dcil. el concierto y el c.1 ye]lprogeeonde le cmueidejtanndl. Lamediaeselaexncepcidn.il eede.teiySeeel Dictee rde elle, n bey' quieeccnlumniriemn, enemistades ni fronteesente e gaden enmil" m ¡Wipueblee libre,puencle medicineae ne petrimonioe nledendee le Hemeeneidd~Porete hcebeliemeado con vedd, queeno befi una medicine Peroe elrase vecee aecn lein. lu u lnaChileee cuben,emeiceee e betiniu, entraebe nleeelemente de te, Era ceneen e en nes 1 een endnueenlolnei. ni une luche de c&sleee aradliqu eoteonare de era eele e qeemneepic. Y poree ceelee ballezgos de cdinvetigedor de le lo e ecii n os ecdeasen:elegueciencide cuearcsonepeblcedoe lbremene pece beneficie detedee lee ce bendito. bei umenos.' I P:e. eepeq~~~ ooeeenemum-c~eeemsi-e 'qu e-Ane-eeepeA-e del respeto, le admiracie y le eheepede general. En el nces de le Tenle peqeNa eeledie tceie',a Sen-1 nene Rendden de Obdleeea y Ginecdlogne ce ce acentuade elte sectte Bebara. En en antee igue ilemiemu de eieieaa pee el beebo deerceu peincipal benefciareio la mujer geelie, coroeeda cen enerosose fe. ceie nbcen teide.coencl y ¡Sne coincidie eu celebeacin sen lee reenee cenmeneneecouee del rnecen que b'ubimee .sde recer de Die del Mdico y del Di&' de le Medicine Americana, AAn evibra el eco menee del pinee en lc misea de Deelge de Ramuc, huele le bede.laeeeatcind neeenecccedenevles de laneedicinc-ueee mceimagedeilaVVieenucn&u y elee to de lee esfuerzee reelizados pee nestrae joen Naudn 'en simblico ctill de toee.Cenen le lucbe ecomn contee lc efeemedad y le muecn. .ren o nole ecesaraene. eMnteCEl Connreso ede Obstetricia y Gineunlegn es un aporte y en miCen lea lcnsiguiete utie de eel cruz mee en ceseneaminoede superecide pee el que eueanza le mediciea ce bene ciie Cbrinddle, en caeidad de ledeed Ceeoe JFiely a ee ene ice, eeno 1.le. de palmas. el desde arlosJ. Finay t uest"oueios ben#.di". El peocedimieto El DIARIO DE LA MARINA ce mpleue en saluder e todos len nc feltaba: del propio modn que miembros ele 1. Tererae Reunide de Obseeres y Gnenleene, beuiendo resulteba infalible el de desbece, el me luded dume d pee eegeee nielel dei"cortad". unt cebe de nube netoe porel etnoiod geoenio diiinoecuee nse cuias enel ebrir yncerrar de ueta luce_______________________________ras._ ce YL pee qud estaseincuesinnes d, Lc secetilento en predioe peopios. El Parquede'Chapultepec1 ¡h pi-gieel ceraed.P., -Ab. eliemunae- lae tdtenCnde Flude ce t tecded. veedaderaenneEL co Colorado, de furibueda en'muniiplesepesan", eemo deeenieeeiue prov'inecil en GlUnen. criete, be petide cnsuecce Rubn. Pee ceeple, e oiinoIul qCiiin de egguiCe eofl ue pestel de Lnc penquen eren un trece de toldo en lee temples hbbeenem. tenieldee -un mil-bule,-, e le ticceampo, ncillende uc etetuas y lalee -horc se le ve, cmnunene-eeespee rsico, trado el nc IV guie azul' lejaeo, correndon le enlde le ciudad. Los coches de ce.d.e pee el fondn del eenme ceCelle ne podan eclie de leeats liten en eSanta Brbarae, tide. 13n Pasadas lee ltimas cesa., cqeeoee euen que recerdar, mene'All estd escrihe toda le bistnria le ye no era paee, eine vicle. Y el led, ae h eroice soerduhe, el del planete, Duede lcd desoledae enland eedie el paseea le dligencia. Padre Aeenini, intatigable ebe.easedeiladponcnnoca", de entes de' Recerdad lee poetreeoe cte. de ce dv1el orete lle noe de teruer tu Vidc, cuande en mee desbebitaniuecen Paseo de Ceehes. cuean e de nirtud. que Ceacees en unin de eopaCa indtilmenencontraeun8 lasdltimoseinridee de Jemelil y de un gnupo de heclee del Reparte coetaeneilencio. huntc le flhecin Relcinle. con sus tendidos de cunPrnen. pee erliie e le milagereverde yexuanldel uCabnlleee.cen breeeeede puji eeileiMdceodai ce s Sanaelntempleddignode ella? sueellasUedelehieleosydeeolas cuelte de lensntos:eybestlosuaoe Unneanbl. cunee ectrelas lee Curemnbeenecen de pdjaeoe dentadoe; de Graeneoy Ideecel Lelend, leeo de cenquistaen a cle, dearo 1 ie'ce e. eme.1. petelime-a 'eleeu pele. i oee Chisc Figueroa, hce peen d.,; hastaeIeepreroseeemnieee Eu.eTonoe-ele.,s ,eh.leld.d:eilcie.ecniebaeeemciet yo lee brese ergu idee Tedo ue ti. len ealeos automdeiles, fingindose eccidein ombo celednce. be.edeneilnese pia qee cocesaec ote, conces uusvgeeas ~ro-ecleiechee emidinnee qu .1 Cceed.fuera mdel Tiempo. belio oee baista. de nquel. en el JAec.inteid repeser Pee coneede. El castllo de Ubeapulteyec e. el tape de lee, rediadoes.e ¡ e 1 nen en .t me es .¡ege oe cuNden del Celerado de Ahereemee elPero habla durado tan pocoseuedeclarade porcescomnpaeroe de deeme.historiael de bdic. Au elde le nilede de le mee eiueeee. leepeeible. -"ievoqud Se e ned em elea colenia Cbepelde. que ee ordenaba el chlern -a Suele bRacee-ece di.e-e cenetepee. niel eded ale pcer*, "ecn'eccen nigeue cceque die. o Un le di cueneta, etaba del etco eeee,.peqeeceeel e e nc velle pee el Angel Cado, le¡de'. bteiedeeeu neeprque cUl LeeecinasedelyPadocaleron Deesenmodo,eeoperee. e,.c e lceeelabenesue idene de vieoletas ce Retice: pere ul fni¡ fueron dndeonos del ytdre Aceecible, de desceeloridae e de ehnndee deice. 1. bieln inieele pee el *bar" Andla ele cleca Iqe el viene cerificndo ocultas bajo len cien ceinefiadee de Eh Enueniol y le eaiide del Giledeperanaduirircuean entes el lecolor de tieera. cuande pleeleen le rrcen. crecee ec destine e le Iglesia, del Cierba lee deendea sendeiase de lees Estn radiante neeineeeeleane que llene ye opcien de comepra. en ox la lee sevidoes Ceecice el be cele e lee nioes con gloCbos de que len acordamos. neededeeeme.eleyecoloeebeeuna maena n c ele. cres cedeedescvcaleegdostnoe e SntaieBrbarae:enoedlo uan. de N.fnleeume decenda deeeeeiiibc Vu ce. c lag. peipulobee de cruene, e deeir, cucnde le plumedeceandes. enceneed.d juventud. eeen, lcuaundonestiempoede Ete es el peiner eencele Le eeEtn e ce ice en ebenedareunacasaedecda, en he que nene. Aqu ccli eh beea del Eiiipecce. eu veel ie e hos elepedenios. neme ce deCide, pedirle dnr; un edeiq uc d e ntm vele edeecacos brenceados, Intenteban el que e acerde de nente. .a Cejo lee combece ulntascy Je~ nrielt ee, de ¡dnhe. de lee
PAGE 5

1951. -Pigina 3 F l doctor Ernesto R. de 1 ragn SPRUCE En unde subella eposa. la talletroal Cnires deArboesde avidd j~. Ub Heuridei C.t.acabade dAreb!.esradeosNavidn d Ie esrde un intiersa te %,aje' por aoion pincipal de icuantos mel¡¡Etregaemidil. Sua i dtn ErlnsoR,, d e.l. sistieon.ed'.elero' r. o. t4no de los ins e ie s a el a -ei n egi rado a u, act,,,Es rb a o bleg ra, p o p reoi g, necIt,a de ltet,. p.¡,. ddni e ,. .pielnnidi un . Al Enniloe Ri dr ,rnen d, KEFECKER PRODUCE CO. Rodo dio oiipet¡io1215 .11. tlieet :t 43.a. flia n a la, oi ~,i, .''lnddn A trill 1 ~n.tn.A-1En d, i~~. 1ine Odo 1n o i. II.1ArErAl nrin nild,,It, A r uE n. A -,rii ili C. ,, l.En Mdnuel 5,d Piitimb ln1d., 1 lleiai'n lun-i. GEik ",a lrii¡,,l.o -pp 1 l7ah]. iio loii F,1inoadn n tu es N ielo n . 'inSG, 11 O i ~ A dO'III t-dn. lintil Ana n ' u.-, EntnF". i ,1,ii
PAGE 6

la1aaa1beaa i. "anis elmeordio' .1 PlIdo .p.,tnt~ ,,,,, cil i.7d, 7 1l nu 77 7lC, .7. Srrspirante el 1 ,a .pLblli po. 7 ,A t In to ,e.ci 7 no 4.3 7 "r.c.1.o.rtul11 ' b4 ntoi i .pcet. ol7 .7 7.7.ittlo p F ura.A pesa,Ili od,. 7 f57. dtuit ,,,4 i,7cit. toLis las 7337 ltat4vas debe 11i1y 7 te7.uiem.7tytt,,,itdo.,uojeel9,,odl. .'rtubid te ,itabactrerdi 6d. Mo-. plan'.-d'" 1 *hii lriri. scan reza l pi-¡., ~4, 1,1C-toa*i,.Id. Ni,.¡¡. Castellanas. DpS-l~do 1 4d Id. r t ,m,. d. rna iiu 3 ., l. 4u n, ri3E 1r. ho o d,lu-.7 '1 i *u1 ~ ,7 co zd ,yd el Nabc.u idonl-it, n i o. etesAlua x .tpa i ,no vai.,d. uniloiu. oa a ti f l1 4 .R'',' i A Ivaml. alN C am naub. r qux 1 47,, r, rli1f17 ,lldi tR.i .il id hin 4.0 fliP .u9 O b .e 4 77. y t",il. ~l, .o 1 hi, < 1-ht, nI 8 r o :e 1onio -1 i. .igur enidi .ep.iiutEl irl.rl .poilr&. ,,ltedkipr.r. *,17 que haibde ir 7. 3,73,7a7 i, mi,.Ia ,po iuio 1nr4i7. 57, r .4 p 7.o. l, l. 4, ,rt ii 73 y -,o drr t 03 -l.e c it,,Il,,.0.7 Tm .pl. 134 ,u u l1 1 ,.,.f. .Irr3,ttidi797 .77.l7l pu.11rlr.y nr .,.t l i.te 041,1~773333 'l*' .7. 4,--l nlo l-.77 43l-,puarn.lo 0,ur.7,o 937,37 -3ulo3 "o o,ncr' Iidad .7 l 3 ',7,173' el s. d ii ii n cvrlci. qui.1 y .1. i. t"n 0333 7, y1f erza epit3u0 ,5loae.3 .o u a ve e73-a a d su 3A,.4i.io,,i,'76.77u,,Juui0,,e ,n70,,. 7,."-i',anud di 33lr3n3'13 l ln.lot9 .73 5 ma .a parl.17,tt, t-u 7.7 f7, 3'-oil.7b vi iuilrr.A de4lu Iq c n3 3 .74 i'7 7 7 ,I7 9 7 3,3333 1i,¡07iP7 t3 7 4 ¡ p o .4 . d o ,3 ,,,r p 3.17" tr3.i.,,t 3 r.'r .73 o r.rero pb o tr .3 i -s eI,lrNi> '. 1.1 0i30 .7d73 tuel. ~d 4"ajrl. .ol .n .[ 1_la. Nin y,'.uo Thlr:,o e,, .i0. .1 1i1 r3.1713l3,0 59 737 7793', ,,,,,u.7,a servir it -. :Z* .777oMi31.41RI.r111iEou,,, 340 pr ,.rt ,.ii,,.'.d.I'rataa.au'ajaaa l C l 'p -do l7efuezo.lsa7333ci. rdr,'d 77oj. '.rtol R Ac.l.omeroc.'ie. el u.-s camp ilrldl 4, Agel.1r,1L,,i.l-r. [.1 . ui 1 diai .ni,t.y. i> ¡ y 't n 07r ht,, itIo 43 .n .n 3, ,iM r limti . .Cntue ri41jbiai alem aa3e auta F p . I. I. i d .i l i p. ~ d i .7 u I pill e r,, 77.73r¡7rt977t 3 5 3 , f.iiesdr. .o.77lc.r--7 e o i r ifn,>. oern 7"p i "ot,.7776.0ll ooH L-A. 4,0L57 00 ao7bdpi7>aci4o¡ne>o7 7 .id>. >94 *l ti7i 771d9 .lrp. ,, do 4 IiAuloi 4 5,or,"!. i,A,,:.>.o N.,,yls .1-17t ot37 o7u J7 oodu.diIjolo po i. o11rtorloxUa d fcine, . ua i 1. sbdry -77O7 1tdi07 de9ttr 7. boar.pi le ,.e'ea."-C!",1.' liiup7,1111Agenca oitn.coA¡-o. 14nri'io.u No l.,pro., q,; .'ivAraY'¡elaaalA.a ,l" av1 1,. 4 7 ,, o34 o7-1 c P1ti Yae-Pu bl il7~o7711 07 0, ,74 ,7 qorp.l, '4.id4> .3.o 7,7137.70u. f33VCATOiA0 ELi trN, ols7.7 ctl,.7u1. i>7 77lii i30t7oo7r 7 00303 .i77r1r77.0ni.0 03, l 07033u,4,7 loI 57 77 3d 337 7. bnl .d o I 770o u p994,07 037ui.07 337 br7-,,lr3. L.,. .iug.0oo1t j73'o iti7'i o I 53.7,77,dr o lol 1., 71.1 .,lo '37 1 Co ralSoo7 .3 07333.tu 3,. pp-0. l.-ol. n 41,,01. Od,4 v.1130,,7,. d017 071,* 0, or,73o, CboI70Ar o ,tudo t,7. con 1 prids',*, l, > 1,11-, 1, .cultl.4, 0, 7 7 iCn uidio ou.77 o7o,1 .73o71r7. ql,. o ni 7u u' mloiOo o.ud.i. i, ou, lo. 0.rh,o, 4,7. detdo,.¡l.C.lusp. J,,io. So., y .de .7.7,0t,' d 03, d~. o -bb .Wrs d.t A. ,da l os oibrd 777377773 710777o 3.7>1,4373.70Cuvu3tooooi 7 5 3b. 3 .7o,, ou.r .r iiil 4P,77 7.4 p.-b7, 4o7,.,l.io 797. o, .otrd l t,u,,,dn,,to'i. o13 po. Cdto. nOoC.77o.epj~ ,o7loo 'iro t 370,. nI'37nt.1o37o o3. 'n .ii3-t0770 tl, p77333790 n,30E> i007 50 de Ar 713 tit.muoc qu'¡i~4,p3>t 71 47, uu.-47i717 co lqn,.,bt70u il ,.7.73777 1.La7 ,7-0.7 o.4 iagiadelaa 77 S,.7 .7.lo opublu'>>7 i300' -o, iopuotnoiilotti tu lo re .7i7'>i>O o n. b, ,rsitt r0d di I92 iy p7n4 .,,. i3hi 3 >. ,o 1, o.00. oIo 03737 i7i3330 u,77 ~ ->0 ,,3,3 b> 7y47*tol 3.3 1-11--.io - 00 oo _73~ 7 poi-. !i te too 7 71l, i 57, l.' C0ood ul r. , u e.u0 u.o itiifo, iOiit,73 Olcy plo 134 i. '77 777,3, ~u .,01 743i oo .dt, 373,3777 .i th. rolril< H>.5 ,,3, .t 7077 Lrtr. vii.; po 177,l,, 47370i>777 7 1,7 3,7 ~ yol .,3.1 ii. 1 1d>o ,O 1.'74o N 07l3~O' ¡00,0> Ool.>.uodsr s u ii ioeltuioP o-. 7 .i Hbd rt.d. d 7t, 3 '.4.o-ob 70 uoid ,o73. 4. 3 tre i. ,, .9 f I ,i e h pr77 3377i. l opl .ri-0 7ti 71 l uuo o ti. 03.71. 4 1o poc,7.7i 03' r77733 7ona u o oi icip o¡i ¡r, u s,,orr9> tai 'P.b o", a31 and7ab ,. M r 1 ltd o. pir. 7.I m p oi, i d. I 7 7 3 7i 70 4. 3777 73 ,7 73 to. 1 ; l>.1 .il 55.7773334,,.7 1ote o ,o hr o.tto ro ros 7"l4. 77770,p7-,_3001. C, o 7 7 .io,301 ~0 379 p' .6 1itt,oluobil n t. So N 'a 17ioc ur4 oo.3u7. 1t.ot7u dReaci ron.717717; e o tiaJAuEn 1.0"E VLE i>,' ol., u.'. roo, 774.4ao o> i 2Servir 30777 .3 7 07.ya,,hbcoprir c a 77< 33 0la ,o 0.co e.o3e5< odbl litAoi ,Nu ob 1.¡434,ptn ---_ 1lao .Agamnr Cln,3it' -. qie 7r. .O Lcrobt'.,7S>ur70oo0 ldt,, ,r,,iz ,la'v ~ C33h7. qunimoA qo. o 7 .o 7 .osque7 i oburrlado -.lo, jefe.r ii.c77 .olori. delsPartiLdo-!.47.l 0 si t ¡777 *>,i777l777i9pol, .lto7. .0,n70odeo41 t.¡l re0ie icoprain ei7ooo05ye ,_ n S nr .urds.h, .tpo qi bc di n ol 1 ,si 1. a>bo. 7733r. "370tt Oubrt .c od'r4.7 oct.3i7 .Lt 037700 33.4. 13bdr77-,u3097ilsi dpor'ttoo,> i,.ia3o,.ii 4,37,,.7 71.r, lo¡denh.7oJ.duien.7quien imponer¡.,oald. oor u. 7,Ca133dato7751 3077,,701.3ON7 'dis, .'TToi1.",luPartid-o 7. o.o4lnl3117. 4 75i.7' -' dodorTa Mbrn .e 4sn te O 11 r I 1.577 O07 i.,,7 Ni. 350 Cld oop nd uoherman¡. m l ue te t, 7.ra 71334>4 y.n7 el Lc 3tt 77' 7iriO335.3maab0n7m00 Ea.ng i e 7 ue777,0t.&(1,7, 77 !c[ts.7776 dl py.o4 ioi y premos. 70pi777 t375077.77:mpdiasfaora4b 7.e s tdos eo ,2 ~uio i799 37~37.07 ~ouo d la 77 7 130 ooiu.3,o 174 si.,o ei,.733 733e7uou 7cio.b7ih,lolu '. ]exb3trabajado-res>70 3i7g3y7.pastila037.nidUad 4 400 ~ ~ ~ 50*Ad"' p140ut, P Fooi ~.t l.r7dti3R e*3ou7 ,o,o ,!oto ,Cooo'o 7 0 la ai n,iaqtrueo ue 033'7'tui' eni7o,' 4r.u.o o,se AgOli33ltl.,,iliodoi, u, .77333,7 los oiu,,,n.,,ilto1odoiAra eloque pouptltl.pueblo"ritodo.idente. de 1% Parti7os LiberalgYlDemcrataL, l4ibioo.;r.d ,,lar77na330y7ed ,uuoo ¡deGi>u73 e.1 i pon3du.4ul, p33blc". .'.3377747,407 ,7, .C s 3i. b d.pido. s, -Ooul7tiildeluro.14977l3.fier Ar. 1 1 .rf 77t9nda, quien3aparece a la33derecha co0n7e¡,Dr.7 ,an73#. polit0500s3de carcter73tctico.oMbio., 4oHtoo Al Peotid LIS, e,7r, ,otp. .177Id.331. G,,77,.,. 7133.o, Puebad so 77 1E, indos4 , lId.io ,1 ,Ac. .,t. ad polro 7 ., so 1 .d,%7a pulub1 g upo dis rep n: to os ,osurm nos30bAe037 S7719 57,3, 47,nla r300 n, e A ega b~.8 ,eR1: .= 17075d377 ocasioes. 07,0 'Po4,, 77,oude>.lapnoch4e., .dtA7su.',oso Municipal de cit.r70usoup1'o i. 197 ¡91s' iipAguI>;.70C3it.7> ----. no u bo Ioi7oaiio. veriarlu o. 7i. se, en,d o u candidatura .7, 1 h c o ,oilo A cu l. ,1, ut>.l io tm 7 iuolfPa irt 79uyo.;i puoiio7rooido el. 1L mi, or, ue les ielt.adu l pr u730,9l 970 7t 0 o hd0¡i lItir. 4.ENLA7oo. 3:>, [.A ,07P.,3>ir7.717 durf . o177-7'3u ltr il A'317> u ni 030uld . .00 A7o7'u resultando0, elec577.400 79.> 1'.73343.0N,".0,,ud.a.oorInttasu.17. s. 0 ,O' 7 0 .c, P 7 eegdsype,iuon.c it id7 d el eo757'oo'.e Crsentni7i>es',ioho r. y>o.ot.0 C__________,t. l__a__,_ '_Z -5, 1tp~oPre7r.oi p. <' od, .3"). 0,,,370 7. opotio,,. 7770'7¡3o ,7 33777 Ciboo.u. "030010 ,t70 33.0.7.0~0oO 9 ¡., 7 7 .5.l¡or i.Ii o-, h Y < 07'Oii7i -i 77 test 0r0Sln n c uz d ue f ctv m nt l o . 0 7 1,ot E770 1 339dl t Ii o s 77 n 7 y u 7 c o i .i Colo. .,cso.O1do .7 unId, -ti-' t3 oIic 9 330 7>7>03,50d¡y~e0330410odo, o lo. p.r£ndiet.,.,9el7. 37>57 507t0u97 47' 7o, 05p.. 3370 Coooi, C77301 Cialop.eore.717. ,p o p nu. c3>oip, ullb: ,.,.di oous ioio luye e. 1Jot707 y u b1l33 GAN AT.-A.PLTIA D ularalio Hsat,oli, Tco-nu . ,generales.,,mque,, .'>7i77733ipri. 701 r bilibu00973, '9,777>30 m u7gi AootLOS FA.lDA.odDEe. fE1, .do d7I.oi, ptliio e, ,. d o o de03 lai3 Ro.il> otu' psio,,i0 97 po. ¡'o dad.47,' u .C .i. e-, .uo dod.,,tdPo, cadLos cuaro aiagis .utoou de c337r1 utt lt, .-. "''.1 prou 'ict 715 rl5 99 7. de 7. RrP, ,1 ,lu 571. (oanaoa'ebr.Anlaa iniacn lmd.',.el 9 SE ONTITYO A SANEL A .sabio iqu MottuoAo0deol .C d S,.lCdelori. o,syo,70V t.r. v ,Oi ttd,1. nu ei ld.l rcatc e n ¡a l, @r U 1 a~. deioa4o. .la,.n407de9,tr.,u Oslo ti¡07caballo,4,denoi.o E133ln e myr o. oviembr .pr Ioniue fuio,(. E d as -estncas s,ou,73777o <70.3 7 0o039 ,, 3 .l¡-o 37riipo.733374ut.M ud" ":iii.igui.oti", Ipo'foo.: E p7'olcaituon lnla i.0,tu 4'i,,oi. u43rouud 70 0.P'.i0.iiRlio ErIu 00 00 oid9 il3,3,. de c -7ot.id7 Castrad. i. 770>77 773 lA ,, rit A 7,.defuidnidoa.,it7 3 A 7 4o,0,,7 ,,fan Iny hala .Pil97ioiecomiuoliY, A.ct .:,'io> Afrdo B t.deci de 'N'i. deAValeNOCHt ., ,n ila G Sttc e > Oficia dedyer. mead ugcull.,.,",,Irdr.i, i ts,o aparec7< i publ.4. io.p.rdems. cada3vez.auy7-lliiiAui,,,lnN,oi moet dsro 7. u estud el Indiscutible7deloR.7,npicie,o.IRcrFstip. lAt,¡ Tribunal t",7-0re.770a caer0-t, otv4t7en0la cha,: p o 1 7roDvl.eo e u ii d mn eMr.q1 ¡. SprirMAoa aeeci I dlA LS A150.Ei 7trn7,7704biilii .. 1 0973 .70 n. Y seala 7.F _uir o .te n.7701. 7.4 8--45 dei Seguroeriel.(1. Ft7iii ,77370. 3 o r ar e n. 7 7 10e7 7&7 7 0 'Pore a l o7v in. . s . iq 3 1c .i.17 -. 0 7 7 .t s ou np . at .7 < O s d ; O r i S y 4 4 5 7434177.770Ces lmunicipioo 777 ot destaca,0 r,, l i3¡,e3I.0, bro, ondiciones. ni, o rto.tio dr> un p rece.to .ml" a7 ts. .u, otlul hata K,1 omingo p1 ReHabna qe se contituir ldcirN.oi ahor en pode deloloo,ayl oi77ota0eZ?'"'Co.,hin,;r.uIOlr 7 j r i itrsioo. 4 77 Ili o. <94, .,Ir______________-r _______I______________ el_11 uno m, ,_ liiIti4ou )a 7tendenciaode1 Po. t A isltt ol,,to 475 lna 7 Yiit4one7. isp3.i 7,7 5,,,,,o71,l.dnr4nno o d., Preisoel 1eCLARAin iuo ui>,udo7s i0o,77330 rCO¡ if ltO. 70 id 3377C .s 7077frcnd17 .e7 p.7A.r oa stleahainol COLONo STA. 79Aque 3e(.,377i yd"-pR77.1deBLANCOhi Y 14 lrt pR><. aa,19, 4 1., oWaie. SAGUA ERIC ,. O r"~ a.Y' .preloli 4 o t7noui.iftoolooi, >, tt.7 i73 nibPo.1.7.ei ro¡0737 ps __________________a elebri dl Bo .it1,,ilea¡,77lur: 4, 3.i en'o siguientes el'o77757.,.Odtpllacsim7 para7 rilrirol777040nlisode 7.' Hobana. 4doctoraAl ., 7 7-Y,7y, 77 io-i7i. 1.7t4.7C I .5tr,,i. 4',,l Io,7o d' 3 't47.4,ii7i7 lc o7 toio.it et7 lpoeoata.-d J. ia qinlse ., ~ ,1 tna ioal4.71r 7. lJ.(. d,¡ i. u' . 1,77,77 , 7~. ,. ,,. . .,MIlo 77h7.p 575tt o. I T ¡'.2 ,c.,,,771.,!,.77 .iiPrt."bra oiiooil 7777. 3 ____________________________________ -e¡ -,,, .~ -, ,1 ,1, re ae .as ir-! lel.d. c n¡

PAGE 7

Crnica Habanera CUNARO A TODA EUROPA L '.u,1 onpor, QUEEN MARY QUEEN ELIZABETH MAURETANIA CA RONIA GRITANNIC MEIA PARTHIA. el la ,,%vlt nr lo. o.yo. Aj00, di un ilo0011nd 01 plo. 1. 0 nonlooro. iasdnEcosalierooiOlJ _,,t,, Neo l o, Clo,bU,90 yl llooa fron'i'l ySnloolo y lio.poil (lnlalo.,0). con 16ci eor.eooooel pi. Epoa., bU y0101. pon. de H oo'sunreservapi.odis coonpao.195? pia'. asegurar 1. clase de.aomocdaciUo.que deee, cooltmio o Nuestea Selecta Excmearaid.de Veaao1952 a ECuoa 74 daa da du,aboa-a-aa toda Incluido. 0 NueoeOpartaoenoda Touraquolos.o.oonleatrtglir todoansus.o.,oio~, e s'. van.oio, de Hoele, i cisatO'dicioo.ol alia. Alsioes indpeo.dieo.tes.da non.dioon n-ee.sade. Para iinoe, reetvaonoe'., DIARIO DE LA MIAR-IA-Mirroles. 35rI-Dir. de 1951 >. -4 (? 1. d, laleId dee.Ooaa41.la dlpSin pAaa.a. ,.a~., -Pigina 7 f, ~. -ro nu G. .b~_urnlen1-Sidra -ChamhpagneMb,%n W dad. 1t.01 ns ddla b. r, 3,n on~. o dono 4l1oed, hnnOo,n o7 U Go. oelCaaO.llonon lonay~o ra Ne in? ,'. ,, da, de Esinale, deis io s e0 MC F, In .onosp1oI ,, n O 1ieA L nar a~ m ,~I'OI 1 s 1-0. oePo~i l i dCP,-., 4 lo nls-loen Fresca.Espumosa.Riqusima And o'.neOl .z0"" oi le lAp,-lo. il& n.'l '-In N*.I.-.i.o. n ,1 oo n, y'.41I, C'1 Pn. no,~C-le r, S, i , o' .o.' NmoiInIn,, Fonio Fo. 1 lo'. l., moo ,. o.',,Co.y a d-lee.' is 0. o. Oo oo . d, . 10 ln N. r-1 ,~,-N, ul -. o.1 PE o m .lo' ol nt.' Sus vestidos ms lindos son los de TIl ni. del Na. o elndad 1 d, Cn.y CAMIAGUEN Ei,.4.Coun o 1.o bl,enlnel z.lO. l E.ranool. A-nOnl elnf.nl ,. "Sju-de =fel.C,,. Ilelosl.'. .t Vnod M'14 o .1 .pal,'. o., I lo,. er el 1,11,1 MdiooiEae haad oa,a 00lo -Y", de, C,1,, h-. ui titel0idnn~oe.-o.hllaaoodadlaeoeRUn l'iln.~ qe Ao .dloUO0 l M.ll.y d, no a,.ll.oacp-a MH.a L. FloIMU1,. P-o,,. ,Ono'1l'Oi lo 1-1 d,loln ,i,R. NIed.eeK. ~. ea.odo., ad. .e,¡p.dl .' *00'raira 0~'t 1 mo-,,,l'' .o.oe.nao p.l. j.,. n M.a. .d4'yGnal~ ¡., Ni 11 looo, oMaool dI,, ilgn. p1,0I144-e h-na. p.-,o t., p.aoo de¡ -. ol, aeO., ".e, .11 D .1,f l,. -. l,, a ,lil .1 a d,0lllllO all te. de ,na, -io l-,¡ 1. ~ ~ ~d, p-iln Ruaam OlidoInaSoa.nI.vo 01.' oda 0muy 1,001,'.ot ena d u". oia iII. de-.-.no ~ab 11 .1Mo,P. do nnlelalJ l a.OOlelll'el leld, tl 11lo -. AY-.de la*Ia910,. ,1l aId. C-. .lal .l. R. PP, Cll.,o 1010 mooao oa,,aY. 001.11If loi. y o-l. o.o.d.a r11 ti<,,o. y1a ,d deda llena, y el .O,rr I-- la19 MIa, 1db. P'n,,IWo 0101, b.TI, ymel ro.e0,oo le l,.Ml e Id.nle*, mEl Rel,. 1,r fo11411m-1.dll.l o,1. llAnne ,,ll yEI,lalln i1011, ypor-l.t ~ lo,~e de lis-~loind1,0 1ro p. eleaol. Ollallo 1. nao lo eorend e-o rlOoleo.'01 o, S.I0. olandoPrgel y ,M~ o Eolu, oOll~.do 1 trenel.o En el Asilo Mleinocl l eo, l1.1 d 1 100-ea e -, -oo.o CI.4 .Ha.,. ,laO oa a.o.'.oo .I. ¡ ,l., i. 1. lo eld4~ d, 1. fool.lo 0l.a , M. lo Mio1 l delelo. p1reside.,4,1 ClbO On l a .Ii*Ps, 4,1e ~ nollonio, 1nlde.¡ elos alia 0cma .d, ~a,1. iesn no.l lvldespin.,o L -sd 1. 4,1.dllaoo odel¡ lloMes.'leal. ,,cnra Ju olla c.-o a, ros-. !.,a ,,bjinolo, ¡---,oblemo.e pOs. ia I 10a000010 11111 A W. n. u,, lo,, 'i' -P e s,p0 l-l Loa cuestesl iune puedensItacers% a compras esa a ltlests 1 Icsidadea 1,115.de a PAg .na.0 Qataffl lada9,1 . '4,1 1 OIa11. .a a. t. aM.o 0 ela. Ola. ll. '61.d. ¡ oalla MaO lJ 5. Spaeiia. l.a 45al.a J Basaldamo ,A. aNa, .'. layfla Gal G.i a' a e i d*¡lTg FV,. a, colaore im. &d-.1. ualgo *' 1. P. Padre . . a sale a leoSude Cann. 47.9 Aqn. In1 al1 Gabardina, combinadi s con Corduroy ro de Sriche0 tan h.M.I. e ey 0 Sg n En r.'. modelos, gme eshlon.osla enmbnaci6n de (-olores ha ido. .rferl-a. lrllantrienellograda. S fce 1q11 o,,l IoO l lan. ~lo 9$ ~ En tafilas extra Lnpeoool ppaaenn.,or gu.esa. 4 2 4 1 -iGo. v 1;nlre pnla 42.122, 9a90 Blusas en Crep que son un xito para co mbinai A Slo 1.79 n7 66' Eni (rganrza, con f¡ it incruollacoaco(le Ctnoilly Todo rnneor., l" ,,osi,. nleolOmamscig. edl -o1-, eln, csecim ,0al,lebel¡-ni¡¡, Fi S25.90 GUILA 363 a NEPTUNO Y MANRIQUI REINA 55 'IELIIASJCOAIN 256 l).modeln qn. son un.ato pa lograrecualquier coom bnaoi. Co. botoes d.odot. bl~no mAqua D 47 197 e rde A-SOLO 6990

PAGE 8

1 1 1 . 1 . 1 1 11 1 1 1 11 r, 1 1 1 . M5 1 , 1 DIARIO DE LA NI,kINA.-I'Iireoles,,5 de -Dic.* de 1951 , ,% 1 1 kj 1 Catolicismo . . 1 1 -. 1. 1. . ara es un 1 Se levantarn en Barcelona centenares de casas i ^ 1 1 Bendicin de una imagen 1 ~ , ~ gran amigo de Latinoamrica Eucarstico ------- ,. 1 11. -1 1 1 1 ---, ,par.alos peregrin@ del Congreso 11 17 Trtase del nuero 4rzobispo de Filadelfia que , -_! 1 r ,,,.,;!,k~ 1 ,,; . , , 1 1 ,1 1 1 , sticiade ol fallecido (,'(iYDI, 4 INC~T., i 0 ~ -1 ~ 1 1,11 ,1 : 1 . .,q.id6eai 11A.Self,." ".,."t, f a lit i 1 i a m necesitadas. 1 Orden (te los Salegiallos 1 1 1 1 1 11,11,_I.rnr 1 desde la muerd, M, MAY. l¡, 19,51 d, J .,_ 1 i 1 11 1 k. 1 1 1 1 . su Emi.i.".1 C-¡entt¡ D-,Por Juan milio Frig;ils 1 Disugh-ly. recibe, _i 1 Hoy. .',rc.b.--'T., .ve'de ht¡ -'' :i .4 d '!nS .PI',',',t''' i 1 1 P.at., e. 1. faer.n 1 .. l. e ¡dad .01,,Ia"* d, ," ,,, 1 1 : 1 -7l-11 1 entrient ,.D.¡ Y , me M ensear John F. 10 ll. do l 1 11,1 t UN de Barcelona quier 1 La Haban. *ofycer sol. l . 1 1 J como fruto prctico del Conatran Eu ras fnebres t la ¡atenta de Son da,. ed.c.d., y ,,.motor Hr , 1. Congregacin de 'a Salta '¡A btir.: caristico Internacional qilp .se, celebra1 >, ' o. ,olutad entre la, ,,.-¡.e,,. 1 Juan Brisco de 1 4 Anun, t$ en su clucRc en mRyo de 1952 que'l>.'. -1,1 , 1 ,.n,,b,,s ,i 1 de M. R. P. Pe'djV. ..i,.'.nr,',:ct., r. ,,,,I,,,t a den en pie centenares de viviendas ,_ .,I.,d., A.,q.,lI'I'I', NI' "s 1 ,t, mayor de la Pa Sociedad Salcolano 1 1 1 1 1 11 Amleto Glovanni ClcngiiRi)i Nhie,,. 11 para )u familias hoy sid lecho aciefiallecido en Turn el pasado 25 de ,l i sl d, 1 , ,. er OH.ra ,slvllflilll.,ilibl citado' 1 noviembre. k 41 ll, la iede de l'¡ ad s. -b 1 ce ,,t 1 i 11 el ao 1808. Lea nuevas casas .,Ienan ronstruclas, -Invi la .so acto e In*. 1 ,,, 1 :1 ~. t4c.ipo Para AI-jar los pertgri 0 d. l -S lesiones de las An. Mons Att 0,liar. ,,a ~l.r r, 1. 3-4 ms¡ , 1 ,. IVI,""',*, lt.,.,,r"l.",universie n -an F, 1 ,C.,. Y. Mji., presbtero Antonio ,-", a 1 tin es 'dW' . que o'1% fict.N endid.<1e,,,bNdtl,,.0 ,,,,.o.,,.".,ndl cir 150 listordt. RAR.1 1. ,l, en 1940 ru^ e. a l, ."c 1 caristGs, e adjudicarla 1 1 del Vicari.to Castrti.ez' cinco. afi millas que nece--Iten vivilenaditha 'R-¡ FUNDACION P£^ l, de. ir., .re obispo d. Bfalo en N.c.' Antes el prelado. t D a 1 1 1 ork Gregario Modrati, propus h ,4 1. . r'Xelllo. ollmas.i MISAS-PZRPZTUA£ . Naci ,1 preid.,hi.en A cin de ajuar litrylcu que sirva ., ,h n. 'N'bo'. f"_' los cntenom, de .acrdote.4 fl, P. wat. an CA TOLICAS 7 2 Yu',.'.'"81"., Yp'pan que han tidi'%" ,.,',.'ntid 1,1 15 I ¡l 0-""": i LA JSION DE CUITACK SPIR] era tillembro M ser,,ii.i atritan: luitao lo ',>.',".'11'1'ia.r.e.,vtd,,',,, . l0,,.,,d, TUANAS 11 , .l, P. re 1. Estados UnIdixi; ,.t"-! ruornanientw al Padre santo Para clu ( 1 14 D 1 A j 1 rfi el, Natre ¡),me, y se orden t!: enve a lati mislonea y pin-roquas1 1. 1 ,,,e,,,r. tgttl;, ,en ahiprofescir pobre., ,t d IINSCRIZASE EN ELLA¡ 1 1 ."rinio 1 e Affl jo nnto.ii X.b, cultur. Han pronneth1n Asistir ,111 comunt-1 ror Juit Serris Carbontil 1 A, Atiie',',ca 1. ira. c Intri un ¡ti1 C.ciones ex ,el. .MaAen,,, Me-¡ Dirljxo, til P. 1,, T.buda. C. K 1 1 , 1 lk,41111)i. C$ llidij,;,,,, . 0 11 d, ,.,,,,,.r,,,,,,.,,,,,i,,!.,.: rrpi. el e ,.riel Antonio enulllio, Im1,~ de 1. Merced H.ltanti. ,idlldi 5 lit hanadiclslasida liesta (le Sta. Brbara rdi'fir.acilir de Jeatieriato 51 causa de, V¡1b.,n. p., el .¡ola del M. re ¡glosa% editados en Texa., E.t.d" .; 1. '111.1 I.Al y,. ~ 1. q. ~tu 1. -dri1. tear. c~~lin. R.,b. exponta del otifimititir. de Ed.c.cInar ,. 1~ Capellanes antility pan. 1. profunda renovacin espiritual, crigeii' Unido lea conciertos de Viii ~ Cub. d. 1. Pfit Sitri.d.d limilestiena. Combatientes, d,.,,nl, 1, C< hr¡,, t.nibin de cm. bienestar material nR. P. Pedro Ricldone. ', oncicos 1 doctor ielfix L.ncla, 011,16 el M. R. P die Antenl. llturita-irl, Vitift-d .p ¡"¡t. 1 ;,e ,..a tez y riolemnidod ,. han Solo para la prctija de la Virtud y la e cticin d, 1. Santos P. ~ -F.(. Vi.l., ---------, ,taliabroc. "' .0. .1 Inu da del ao, han FaLur -----------~ ,,, .,D e q1 "" """ en 'al"I.(i"". d etamente nuestro Pblic., xli: .uf,.".Y ,¡mi d,] Stint. Anl.i propuner la carroNovena 1 el ",¡.s.' de~Cel. lado ¡'es nos d .u celo aperitliro t silualea en honor de Stuas Bv.'r: !.'da'1'30,c'sei.on.pe'I'"'n'"t1.¡ ."l. go bar. urgArilictidon y autpilad. d.& que ave .nl, -A la, Ci.en de la tarde u= le mente 1. N.yid.,.". liI.bi,,.cibl.,. ,!.,enira. de la C ncentracin de SaguaIY birlamos cuartillas 'y ,,INochebuena del Ciego gar dud : .I, se ha encontrado la Sfr.da el Sujeriti, di. 1. Iglesia La nicad es St R sial .11 en la Baslica Vaticanaj,i.ror., .cit.¡., de ¡.w ¡Ir. ,l. .c.rt.r ofrecer un l mal "u recaudacin la elevada cifra ter de nuestra Inteleeturilicitid. td,? hu:¡pnt cio leo Aputoles', ,,, i Oban.,hC. C1'.', .11., den .n,,.-1 S. ta nmero de "L. V, S n. 1 cublel bo.quejo,.dI.,,,.,M,,M.,,.,r. d. -fienlen., de ita, que hace ea. lleuncitador Con Hortensia Lanatur y h, u i ~ .d,. 1 irtilld, o 'en -agregaba re Ob -11 q ClUDAD D Dul leomo ienemos c e ner dl, rrer nuestra pluma a Impulsos del en. 'del Monte de hts "Arnigna de 1. Culncia. h¡. .1 ?.t,.jirio,-,d TI~lu. 1 INCI. Al,¡,,,, tiq magno acontecimiento ciejarcinos ea."%¡111 dS"Inll'.'.'-S.u'b"Ii Aden' 1. .nor del titular del El, VATICANO, DI,. 4. winerno que como un granito de a-;urts Cubil pr sidente de la A o. F.Itm a entonces el Papa. de 'anla ,,.111,raerI. 1. Medalla Milagros n muchis terreno por ex. Brbaro. desee¡ ¡en o ,n, ,1 1. que no. hemos puesto en su propaganda. ¡lacin Cultural de Matruilumit, ex pree. 1 1. Ir ,e que en 107 .,.U' 111 X, eran ,precedidas d, ~ S. cect~ N lddc, pr.,i Peatudd-. N.,idRd rr.r.la plum. inspirada ,en plra en -ori resoltrir lemne Ntivenari. dob C~a se publi,.r ,l Infoin, 't o nuestro. ojo. Y 'e ¡eCar El doctor Raril Ctiriny. laun y 1. tud~t del R.t.ry Club, de cuya ¡osjet sub.uei. de la B.iiiii.ltndo ,u, glorias, h.,uncio p e .A de% n del 1,,b, .fici.l Carne e. .¡,-S -At.,i.r, M titucion era un. de ms antiguos ldll Partun 1. Pasados d. N., o~ El sila. ,,,,,, pl ¡,,'l c ,',,e miembros. .l-¡. destacado del Atenea, gonde se han dscublerlo varios re la t. i.d., 'cm i ,¡,o Dote Lean. ,, Puetilo p . '.Arto. 1,alu- 1.bre v1 resultado de lr, ~n l. 111 ¡A,. % C 4 -. 1 .l . ,le., ,I.I,.t.d., e., el subnuelo de la do las organizadoras en la pari pr': "" 'd'?. 1.9 .eh. d, 1. novhIG.zl ',", u .',',re,' mente loa, p c¡". en te.,o . .., ,nei B.,ii,l. S. Pec1 e d ,u, Ildel Lireo, del Casino. se fundian en sultin. .1tilejl -d 'b,"n'Xi'i".'n'. 11"P.dc Ob oro oan a -oquia ruandi se abri al pblica el festival, satisfer os, arlu O.flinnes tirticlecil e.$. nos 1 Virailzar nicreci o de L. Caridad. l., ,,.-,t. fede h yractocado el os romper el, ~~d de l la Personalidad del doctor Alfredo ,u d. felicit.1, D ,',,",,"','a,¡',, N,: ',.d'i'',.n 111" Iritos tantos. que quizas, ]£o laxa expigraciones previas a la1,1 ala el lempl. del -S. '" A l., 10 ro 1,1,s. S.lC,,,.,i,,,. l,., .1,1~ ~Innutr. ,in. ver que tJ-s del grupo S.,t. TrotU. de] "' el ""."P"I',.' '.'1q.'I'.' d'", c dit~n ,t, Cfcstl".1 ,l, di~, F S.iiU"I.,;$,il Inad. ~qu-la ~ce, est.nn ,1 l., .C.,I.s ,le rual. Pi".Y.q,, d~ "" -3,11-, ,u, premir la gentil Ma. cuartel de b.mb,,,,. -el lugm, beu u, uispien fines ,,,,n o 'C '"',r.'In','-os lioy, y no Je gana te ,.,,. trecrDn cargo pi.pilIS.p,iu, .cansa,, ,,, 1. ,¡,el,, ,, t s.lucticios ¡"¡elFl-rel P,,d. rriorolarn para e.sios eventoscoi. t,.I,'tl,' t,'Ze, llw ', a n,,11.du, s. .c R este t-r. tiro -"¡h¡ De cm ten .' el e Con una valtintad uniea< e ue mgrisfom U .: ', 1 Pna : b .¡ta definittC., Icap(¡¡. d, niando .su no de baile, abarrotando Ini. Y de alegria. n 1 S q.t!' ,'., ~ ,-o -Pq *$ 'Ile,'.'q,,., ,.'-'',,','.'i!:""' 1 R, P. Simen 0 atina, ¡¡u n y, reciben .nd ,t% par, deter. r 1. tard,, las chico e[ prI.1-, j1 Padre Obnnns deex, hacer -, la Presentacin. Ab,WRd. p~tjanc.d. 1 1.1S I-nilial.s. 11~~di l., ki.,., y M-in, tru~la, b.,t.r. de., que ciega -lucir. ,.,A va rer. de al ~ Y rrnnci, ,. o n, SAIXqu, la inepesi. de u itand 1 11 di ba. '. ,,u, ,,, 1., ,1,,,,,"r",,p.r.b,n,, a lucn, l., le. llWillittY lit e. "" - 1,11, dif,,,,1 ,C".,"",",."l'.' 11,l,,,l.",,S,,-i,,., ,n, d. R.II.,. y, ariu, ,,, la que se gradu coa magniheas noInar .1. compoIrln minero¡, ,,,,.-,,,,,,,-.i,,,,,-.,,.,.,,ii D" l en' pn.,,,.nu int-s renterial la ,,. p .'t.' de "ola' '15 11 se admiraban todas d,¡ C,]. que 1, y ejri*cicio, ,,, In fue 11-cni~lia hasiguen, ,, el. Anda " -iintin in] Nia .Jess d, phacen y ~riq.us, e te re. 501 porque cle loffis ell,,s es el exito que las gitnizntioso o nici1,1 1C?de la ,ludin 1-PItol C.Iint. GteRegistra citernia en etta ,no. porque nd. ia-Y tiu .lo .vt. 1 ira. estado ha ir dista. EjIn k 1 -" , 1 1 ~r. Jos Nitu-1 M., Inez la vC',". t INTIENI el, JiFICASIK LA ACTIVIDAD Ir¡¡ 'NIn~u de SAnh.z teistiver, venera,A.1,1,9,.,,,,,i.,(,,,,", .in~lla, hos. Rentan&% la produerin d, I.lde tick.t., .,t, esclaviz tl-, t', 1, COMER ¡AL F.\'TRr ME:iriro y do de una preciar* remul, matnmm --r~. de detena., S.I.nin Obeg 1, ALEMANIA*%PCC:IDE2N-TAL ue oj tanta brill. e.> An n., 0 en EstadoR UniloS serrro. quede, agcitlg l, porque o a luib.ner. porque ::, CICI, 1 1, c, el. doli 1. ,-,,bn. ., ,inun, d, 1. .,,-. CIUDAD MF-lleo APLA,,-n, ~ ne''u'.'nd= : 1 Hont . e l~idoC50 a.N,',', "'"' nia, ,,,,, ,l., e, nis I.tns ,1 t,.f_,,n_,,jl, o. .,nn. ,,,,,dp.,d.nm.brRdlid. sucursal 11 1, ti." L precluecin de .e , vnIr, 1. Rpubirra Alinn.i. orc, E, de. ligulas t.d. *t o§amiertar ', .a "' 'si. ~ t.b. "'t ,,.",!,,,,,,,," ¡'¡lx ,1 t',,",,",,; "" ti,r l', PRICUAI, .,'NI,,, S',Iiin-I,' S. n~ui 111 F-1-d-. 15-' u". ; d,.!t.J." ",,-h.,nt enl.m.-Xjln C11 L y 2t d a flo Ido" '.'t. II. ""R¡.,¡,. R,."" F.,il, n, d, SnbX e&". M.t.c.te, INFANTA y Wt¡¡. liII, j pus!x 10,1 0 10 Por elentu de callafixDn Rtdigi,- C.I,l'' Stinci, li, ,r1z .0.11.11,111,11,11,11",,,t,,11,11 hi-tr oo io PremYRiosos carne h, de CaballeSEN~ A ]luF-Al~, 35 rirtitil.p.,o p~durt, 2fil1,0(10 tanI.co,,,dn Rqr.,I.Di.t T,111,rh, e-,, ,-,rinda 1. ,-,ni. el, 1,ngota d, ,?.t. ,C. ,en,. )A ,l,. cn Fj,,h¡, "l,. ', Vedadat .ir . -1,~ d .5 A, 1, n a "t,."",ACI.",11.I. tunfl, R A ,1,1 CArtavit p nerl. t',-tm ri, so~~ ,A,,rol,,?,., tAhilJA. 1"1J"-'tinuda VIM ,la valor de todas rOng"J# inmena por las ahir. u 1,11 F unera ria LA NACIOWAL F o 2 2 1 '( -Ino Nbo ;l",. 71 .IN"" r1,,,, ,,Nn el ¡,,,si', ¡tu A ~r.iNa del ,< cunn, ti,¡.,, ,o "d.d,,. 1~ :<~.r ,l, cilair', ,t,$ o,,,,.&, nitconstantemente 5,2 1 e ,rl coi,, a 4, 0",P,t"1,1,. ,¡,,C d tu, ,',,,,,,.,, ,9""i", ,,,,,;A -e 11 h¡¡, del telfono de ]ReF 0 2 1 0 7 W.,n ,,, .YMI.it<, llin. y mi A,,,.,, 0 ~~do e., nw i , 1, 1 1 .rDItu M.tin1,~ ut ,I,., 71 ;,,lo¡.n,.,$11 ', lud. 1, ."" del M. ,N" rali, . 1., .,l.,. ",.,t" YCn otiflii, Kc,1 'la 1 al", d, Pila (M rolter,,i R, disl . 1 -1 gnm, bltar., Cui~a 11 0 d ~ 0 d¡,DI., MInfl-Ir Ci. hilin d, Ag ala 'lis era, tu, ,. 1. epublnit rdr.i, Sl IirirA ,1 ,nh, u, ,¡¡,C,,!

PAGE 9

Crnici Habanera DIARIO DE LA MARINA-Mircoles, 5 (le Dic. ide 19.51 PI Itl e-edle loce-edo esede f-e .eeceee c-es eis s. TaoA¡dle tse -c e-e as edes11.p9dsT. diMAalo15 95 9 .eesee ed.0 da.Po,, de. leehee *e ojoa coe-a.ail.$e¡s.1a cdI VEA la Ms Granide Coleccin de toda La Habana en VAJILLAS INGLESAS 80 -Modelos' Disitos!! ¡APROVECHE ESTA FORMIDABLE GANGA! D. ce .a la )rte .t dfe ljill. leales."VIEJOS tARTILLOS aarTANICO13% daecadea m clor azl.en colr osacdo. Cd. ple. cpeecte cun.o~t¡¡* feai tto. juego de s6,piezm .$30.00 T.ebi ,d,., i.a. l cd. d. .a SE~NPEDIDOS AL INTERIOR LOCERIA Y CRISTALERIA "LA MARIPOSA"', OAUIANO 264 ates.-NEPTUNO y CONCORDIA PubUidd S UAREZ 4.98/ ¡De exclcte acaro esmaltado, en dts,titco~ claras cambicados, teles cama beige conasientdo cerealta ocardal negra con aaientoe-sia; gris can asanto. rajo. Eto a aletaos san de materal plstica lavable y las silla de s6lida canstruccin y elegante aspee-Ib, para mesas da juego, larreza, e-sas Cub" etc. 4~ A>495 Exclanta. combieaci6e da pijamnas y batec hacienda o ugo. San'e amuliftjamnasa $ 4 9 5elea batas para hacer juego$495, que soacocrtas y puedan usaset ambin cama vestidos de casa. Taliese 14 el 22. f4UPFC&5~ ~Ut~ CIMA 11150< MIiOt a ~ ~ n AMulAD P,,ina 9 t La leso porada de correras,~--" La Sociedad de PASCUAS y ANO NUEVO Fene l deeceelble el ene. Coniciertos 101,que rea nla sociedd leel, lri, Wo e ol 11o ,,o Inalr cor. -grn tenilcaddhideln nu e ci sie, eInecueelseeeque Rlie mos; "ete-iee-e-ele-cc.eC .e s ,Ab.db pcdsdeec. di. 8, en el WiM I le-deceo eleds1 Maclaeelcese.M cr. t_. dgsdS vJie-edce-s de ln"'-ls M I U 1 l e sitie rr A-ci de -leld, -lpoh d-,C-elee,. t"* y Yt eecqetedpikes.e laleeApa.1llYc1s Acele-l,_e~tude-e-de-e Ace-.
PAGE 10

MAircoles. .5 le Dic. de 1951 Numerosas adhiesiones al htomenaje, al Presidente'2 Cent'ro sturitn tPr aM jr ,e oa del Centro Asturiano, Manol d.¡¡ <2
PAGE 11

SURTIDO COMPLETO DE OU.A BLANCAS CON CENEFA 110 cc JUEGO TOALLAS-3 -PIEZASWARANDOL DElounalan daeaaalaa NILO0 P UROR0 laaia3.itaardm 1 C(.fafo$350 I)ARIO DE ¡,ALRN-icI, 5 de Dic. e15 Pgina 11 Fashion ¡bote de Saabiaae NCnjur e d, A HA 1[ 911 .' e-' d1 e b.Fd,iA e.a h-.eladau II IL I J liE AB II S y cc, n nAaaaa Saa P. a dmdla Cie a e*aliaa"2 a,. qt daz. -l E1~ ~heada a'1a, a z auad da laa ll ial,¡corpusaChrisal. 0 l', laa dd a ia tladt Icdl Vacdda a'la fu ,aa.,a . . 225 1% i, ea, a aaaalla Betaa l a ala 23 d. Elln irlid. Aiaa ,d iiAa. l. a,a Al ERIAL 335 y 3.7 d1l tpnos da ,S. ,ia,e, a 'id,.Caa~l 172% a ',aa ni. led e a ~ dii,. Caaiiila Va r.da'.d CANONLa merienda ae rMartha Chacn 1Adalid, Call da r 15 CAN ON Al,¡. M ngladda i ,aaa 1!>Ai.lia Zabla da MI. re OLOR ENTERO 140 Ca a,,l a lalaaaanna .ila aa aiaala-y ad;, Ah SlaAaaadaV-d1 a. DNa,, 1 aak ia annllan e a, Ad.Yr,0Vl 2,60 ~ ~ ~ ~ Irj Fha n ria anu -en el iii iii,. aid, A,ai liai : a~lire v ldal.,F,lI. Dlimiaa '''d, Ni. 1 ,~¡. 2 ¡.~ 2 lau, uii.' ld d llliC ',' lilaa1,1 unlll i l laS Aiuii. l'c. '1 ', Sant.a Criu.at, dF,1lal.aai N, l2aaaandaaaaa ,alilia laii ii 1. i ntdaa.,ui a1iui'i11:..:,Cliil',a ,liaiila ' dilua ii.'eloiui1:::ii a ,___l,:___I,!,1__ 12lll ial,,lefAluN.iialtoda llnx y tu (1, NtiWde i1ii A ll da.'a ,., A, ee BlaaaI.taaia q. wlaadalAlnilla,na,-aVa.Alll u ii,,. II iall' illl. nldu aiaoa1:al a hl iraa'p C__t,,.titxd.tn_________V aalala eaalaa a dai,,niidaMdi, vi aar kaz u, 1xfli LA MARINA.Y aadaan iry rrl. pul~ SEDEIDAD.S' Miaala Ciladia dal i ll ~ -1 tida Mala1111I!W df,.Aa e1 lr e ¡l].rnl urLttl An a ni&a qa aaarla a1 Ya511 !nq l a Ii.',.:'a l, admiia'alaia lddabaay pllbaacigeadCa al1,1d.1,111 1d-da1 enel'depa6.30ennada Al ad aiailaa.2.Banaa d' fa¡ .ly Eadaa,.~1.512ad MIs., aA.u. adems. laasa alliltlAa d l dl Va d oitM .al,(eM idi. ,i , n l. i ,,-1da n Ala,,, d Ada'"M. laaa dal na dag ra d balddniaaai ego, Pa l a.da l l A Fad ed .dA ldaa. Ca,a, e n'nriyaenperaada.5Oa' ao iaa la'aae adaP d dadd,,, aeaV¡,,, d aeaaei, endd d caaia d a Cdde p rl Mliii.R d 'aalajan g o c n o ad spaea o r di la~n d Caai n'Oad ia-b1,,iada. tS1Faa lda V, a aa. i. li dr, ad Faa daLd.eMsaiaaa) da Clitrje.denohe,3.5 Ad a,' la12,. Vaaa a. d a Rladaa da l,0-lnd, ad R,aa. lida da ldia.iaa l .,,'ada da1 T uE ,SpDES,.ne Yuesr ,n i Addardi iada da Bapa-I.ii,d,'¡. lia ie r,~aia ,, d a .dnall. Viada da. d Vala1, dClia.iii a dl.daAad B TO E C NSML LAeld a. Azdelii laDa,, .Nn, .1lp. Aln"a"" id"",a, a d, O l laaia d,ii'. B Ciaa I. e. CI'., YlA d da J _________ lian. d Ii. Ma,,,,aSaI. PSAA[RAERN dae pacia'.d L Vl. M l.a .'daa aaii alla aalia a lid'' dn1add ia,n V,'a a^ nai.Ca' as/, ede o e. Reliala.dd. li eia A l Da1V da Vlaa ia d a iaa ,,.Aag~ alaaLiaa RAMLE T E SEDEA PYODE' iaa iiaa d lam aaawd. l.nN YL O N daa.,Aaia Vde ,ldaalidniaap, a aaaLaI. ila.idad ia. a ay, luala d da e iaa. "Cdal! a '-Aba T DOSOS1 eA id,,aaa:Caaedr d 1' ida Ma di .t.Alicia taa .da an N SY,-OR S ,.l A.S la M. Maa da Ciaaip.J A lila dzl, Adi a,a. gle. daaalia QadAd, da n anip, B M',a C S .Enngo @ 'oa gael aa nda Cnaaa lo aaa 1 VIe ilal A-ClaaadaCyaen, Qa'eda. lilaiine pan a. p d C ,d.ail,a,a -l dIa oad o-ego ere o (;'-aapada Da'i arAlli u 1ln.Al,i S .,d,Faann l dain d,9 C A IL TE E FO ,aahaaade dabadaalaaluo .&M,lalrl nd pahaa l .aHaai-"d dan.,Jba. _ 7iid.Fln aaa .iaiaaaaaaaid da i & Pn hi a M r a ¡um -.emaaR'wd aJE. AWIIKCame RsLIar.O SArCOA SNM115

PAGE 12

Pgina 12 DIARIO DE LA M¡ARINA.-Mlircoles, 5 dbic. de,195< 1'n.rnaconal. culdd nencoa Progresa Rusia lentamente en la BarjaMeniez Pidal y, el.' Parece asegurar la nominacin de, rrJ 0 6MroCapo. -r-mo Nbl -Cliod$optimiso.ra1 proauccion de armna>atmicasi! L1 -. rl NoelTruman l -escasez de candidatos ,lrrrrrdr ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ l ,o~s rr o< ,lsors rZ:to~ tr Prr;Hasta hace poco los demncratas creyero iee d d, N,,&s.r, Vid.,¡,e,,d, ¡prueba rio liez clases re esas armilar ir b l rrlteor o lro rrdY'r o rrorl general E¡senho*er acelara ir pros patd L ,r ,'d r s,,, n nr," ,ll"",_.oni drl Vr.-'is n h1orrr' r dsl -. irs l.rrodr,,rl r'Vi,l,,ri'd NI'E5'd 5i1. NiPI ii d 1rdrbs.' .,yirdr tor rlrr dio b r rblfem i.d,,ylo l,,o rrdnen ll. rPordoy -. Hrd -r Prr rrrllrro ilo drd, o ti ¡Iuiranne ,hn l,. ] IIs, IIssrr. bri ,t.,hdr ,csi ,.e r1,dr .WAW4INGTON. Dr. 'n rrsi prrro irlrdr, ;,lsprl,¡d,,ohrrsrl.r.<.'.r.rro, e.d.'qrr.linrrr1. rb.rlsiubl'rr Ird. .drlrr.rboor p,.,.ssidso si ire .Irrl-sbsdroi r ~r oior rrr, rs, R,,brioorrrqrrorrirIi 5rI'-slrr rrsrria.A.5.A. rr.rpr lr. ri,nll ,rr. ,,,plor ro. r,na an.d.nP , rrdlo gi,ul~.,-~o 23 UIroioIi,.r,,,,y l ,d ir sd eo peetr ibr.so rrdedr,,i rr ,aorrrrr rr'6.n rl,-. lirrsrlo rio rrr pro ,,,,:,n,,,d ,,r lsr--,1,,1,0 dr, nr 0o y r,, ,brr 1 lino ,,,,'Irr. l5sdoIrr srIlir,. d,',y i,. d r,", oZ 11 y, isl sla ,fl dii,-,I, r rrrd rynr ,,,,r,,l.lrrrrrrr ,r'o, d .,d dr, 1 ,,e te tr diridod 1' ,,,ds 't rt,,rr Pr i n o,.r,,r o lrr' I lii .rlrr 1,idr.rlrri,,d, ,iau qsrrrr 1. li. !,.,E luh' rorroo, br. s.rro-ar .rrr osriod ri,vo'r,'s drrr iisr, s .>it,' pi, ssb ,. ~ b nc ,fr. 1 r r l e, 1o,, rrler m~rr dr e r .lo .A'Id, rd].,aorr oro, 1. lrIr* ,5 l r, do didr slr srrisrrr orrldr1rrror ir l, d a 1 driirydidnill I llr gis., q.rr1 Osrr d isrr, rol. b r rorrld r.td ,o o lp.osd1,a oso rsr dsse., o srr sor, or.,dPdi,,.n rl sol r*oyo. .Lt adcrsn l ay ds'sr rs ss irsiorrrn sos,r yrrrr rroorno dorro,rd' l o,- ilodl ct1rron ioo, r ro., rli os Yrr.irosorCilpraalo. fr Brsni. rnrriplrtr n l~ il rs re .irledrdero luyri sr sd t.ror ob.orpnurromplrrdrrolsisro 1rd"nir al.rs o, d .ol. .o. .orsimn. ', ¡. -. -l,.. p ."¡ uilbo rrs ors nrsArsi o so rribr srrFn Ysr rqr lo dnrusrio dord.sqr riS o~ ~ ~~~~ n a p.o d r lo drr ,m l o S s o d d o. m l. .osvlo is o d r.Fn n n m i n p b rn d r d o n s i r n r u t l b r b o n o r o d o s r o o n i r l d i a no r n a e oa T r i o p r s r l, o O n s. oi ,I n o r u r r o d o l ol o s l n VI,-U oal i ar r noti, p o r o b n a o r d 1 o s s o ,i E.vid a l : 1: vt r] ¡a erI. I l e l d r P io o p o d r ,, l A u r r in r i s r r rl o y rlo o n nr d d y. y rrrs q i n o r o r r. . i r. r iTrso l ,r lur, yad io r ,u,, ,v r i i,, Y r is on nor mb:I ,lr o 11,1po Y ioir qo, o o s e d ro ra qns l ia o .¡l ,,¡l ¡ .mo dr ro rn r yhn ii ro, rl o, rs ru ri a rsdioro dG arbineteec -. J 0 -roro Soi do sol o.osnrro iral :-Idoo ood,1 ic mososo o odoP ,,Io rioyld pnon sno prrrs lrr srnuinuuo pu rsnri qsno osiorrifirr, Ir qos so. e. t,cne Vi tl t .,'l.','i§ 0 Sk) je o jo n a a 1 .ooo $lo do ¡.a.Ibreoado.,I.1oonrrm b so lodo~d~ ffiori~ .o rs>l1roIrlsnr ro. .ondnin porsrIo, risoros1bnnidir .r.drn"sl¡ury.roD'rsrI: ylorossorr L o o nrd1 r>r1 i d-q r n o o s i o o n b o r o d o o n o i s d r s o i n o b l s dirr r i b l m" !, .r b n d r o o l f 0 lo r s, i r r u s n d r 5.-¡m-~ o'l e l s o s rs. 5 l lrtiirrto .o lIde ,,osd r o r o n r l i r o o s bos¡,,ls. arioiond its¡o,,¡ ,so ion Os hu dyyuidilhororir is oiisdr-1 Ls y5 d,oi on i a mcTibsolb, a65afc el ,uc e d ,00Sblo lnor. hab s Y.prrisi o y tinamsidms(eih rn i i los bnrno un e i m I rAr.ynssro us or o dmq iola s .ios oonMrD. d l o nssd nu y noBi on n e os, lso,id ob m!u L, .1 "*gi rss o p.iurip d iso A tos rmosad r A i sn ,b n Pd b Sldepsno s ossd s sr ss o ords sopo ,,rnrb n,,,¡,rlo ta]somb I oOraonoL m,, iso d.odijoioidestbaoedoidrsmeSsplo. S oridiirodnio rsdsso mog rs rn rsnrisssn. duoloss odimirsoldrorO ~ nCo sur n ssmsol b n lo, to dslo su o dt& r ssotrns ,o nil aatrtr c.,r r IO AMAiR Is u ~ n.,.1.d sss-Duden haceisirq sA OIOT5 in 5 1151 r Eni i.ll sub ss tero rlo ssi: os pros qo o n o a odoouiro1Os, de.aeasuel, a s hOrenab.an eras mao sriuroeromo sbpdosible olp o r,mysr -so Euri r,uu -uosm ,,sosi urSs mb ntn rsgu W i i en pos o es siealiraniiisrrois ssr', e or sosls (.c.rs deloo (-aoi nuapsiin no .d Lo1od6d uiir, oIuuios. ir .,nim iI Uu s ol, oui1nu m-,A rest sl o rn te co 'A reano;bnl o b starin n e ru >oi'isn, sor do. dn liero o us buen Olu'in ore lo k snorara li~ mur asil os.srarsnii r o o ta si o lr psmoenrilipinays p mart o icip rnRsn lo hi uempor 1 dsnod7o. i 6 ,m'id dr.nlebl 1miuaos g almn o d1rh rtnr s Oos s osiio nioo o. Fnes.rElso ,dnid, m drn.n omo.1. .biHrisdi n mrrs .lsrlu nCrdd.sds'.or'dir,"oonrdo' pr miys u,.m.srrs' s l rris mii, rl El dncracuio i A rrn n O uin u s. norrsnemo dl ree.r I-nfor ueun uoM1inta.on u o d dn r Sdromi hirmSlII lis~S. posus' ac ml tillo0,iabs dsnyu as uao e. ,De iAiorr.T es s r oido enr lau' n a 6, V!inV lit Po dium ihi i lii Su, e.-derig aoTur i j n i a. inmi puosIdr ruriyulriorselesu aaosso de-r,uro tnri iis So in uode -i ,roe,,tono.d quir' su un urssnlob~,ir S ssmiresial ,0uss no s duu n f o rumdl ti,, L.uu T ,uunr tn <'n,,o. A bni,. iuniu si us oi ur gu -rioiiuran udnle C.biri, 'u ,,,,,luirnricoii i rti C uiriui rft. e l1, i to au veocida E d ss ,n sr srm u -i< <<-, iio mmu idm m l io n o s de Fiipi s r ee lan elar ubrdre ha sn irrnr s niss huIr ,%,S islrr i ilsVen i ob r rn ,so. inA ir A o .m ro ir i o o"rsii r h y s rn rd nanoao40mill rr d bos r El su, rbnSsb. brEdohuirdysi Ini ddi60rsnunnluLaatiiddreua til oc sb-udi r nnu Podrmuulsb,.'ctvdLaesmdesiiaului mirrLa s ru t s rrr Orrr-.,tniri'r',uidrirPiruu'Al. eu broe lt ur" -1. -slterS nrdrs 'usii uuO n iiudie"rsr rosoiS.sucalndsAnrnnrm.IV -rob.Iden Viiitr un oue, olo ,ir euin ue ~r ulosr -, ¡.,ruu d e i asaiad 5 d asq r enip ot rn, solo' d r u n irsi rs i u ss s do rn it dr r n bin nn P u r p ra o nr lCs ) Irs. Oc i tlls ysrauA d Sis i Alirm, i1huseInprimo usmsr',pa.riitde h.,orirIrr. ,sdrtinDemrdlrruasocom bssartiriispoid brII Siusus roRolaumisum. AiiirAreaSrsdeOnnlouo bll.sopissrdiuumrir porb us-plssionesiorts,lt.uoisio 1 r, unLsluo.n_noos la Olmio dr¡ M ientrasd enl. luctNueva Yunork ib 1 bli 7 1 70500:. out :4n,! abrloo d-, -r o larri,,Mbs ,,,soO ," ,-d gul lrnOos iss inv lodsn i s So'"",.'run a uprad ql pu Un mensaj d. R.we.domoooridsd Sobrs niurir lO 1 onIrro l lloparoalois,.,ruinoeprrio~i oini pisinlrraso Piir¡ls.rsn.1odoo pos snprnisrrdr.snreibd.rn uu,,I,,lirneu ~ us a tassistirs ldr a o rnso 1 En ,,pti,,.eb,, del drinsptir hirmo "iar~' r;'i'ls'i r itni a d, i''ris b.rris n e-, rro sr ad ris. psn brar, S.n ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ m o usrmrolsun .~io rorrore,, ,1~ slrldlfet ,14,.1a ,--L N R S -4 ,IS- .,s1,nu aloto.n n1 prpo mniso m o ,oI ,.C h an opo iutaiiso ois. 11onsdm 0 ,Zio1W iu iloSm si r5io p iy rnisrrim oriol iodos. e",r-fliss-ri~rossbudiosdrsso.u-rsrsooissInf or o P o p D, roi l>1oilosost l sosi 140r rEodasnris nuonib 11-rs5 mho '"id obsSbso r55-,m.rb s o "irrod, oosihoirosi dreihonssrm nunr dod ni ,riisslr.pAShmo .tss rs donl.snF. ,.i di ir Altsuoiiq"", W,'',.%U iiinl nr,,m sdi, i,.,.,Iin udeonoo lasrnni d.osunisuirsno'nuio nnsrrn iino ,,,,, EiiinIiost~. o lhri o ah or li rosasddrddusus,,.,,,. l, msmr r.is. rsdunyourrdliro¡,ibnr.dnr27iuirdlo ,,neirooo. 4. ¡,.n" I, c 1b N §i~in:::u ,1 ,sus rurus l sd, e e o Rio do iousrrs rn111. uO Ssssmsidroshde' "l1 ICS' Sid'r,', O l ii~sioddi"iOisd"rrr'a'ru iiiloo uuuogr1sarteuenmniesidrnterreuuu.n ,,, des.u,uu ,is inruuoumu, i i'u ro boblementeode str u'id o P'ulr,rro, 1.iu.,,r,riiui'dd.isoririnunri unou direzbmor habitarnnntedd deO -iri ArC-fmisu-Srl.,bordhi lirrnro inrioidodoormudd rriqr un r

PAGE 13

DIARIO DE LA 3MA1RNA.-iircoles, 5-de Dic.'dc 1951 \/4. ¡ ~ > Reu nin de lae S;. de veS¡oo a io-poriCabiera JoEstIrm6re de lana d. ~ ¡Do Grn Modly n la iiine, e loCIP e M Iippn oradel k ele de e e' di.g' diee.1N.r de. EJA .PP Popiis D del Scl,s li.pppi'. pi delo ,d-i eUlla2ex.del 15 de dicbile o dlrb !,ahiudn .p dle.ec. A. rp its de "Z, Rlellvi nacia coad 'ieii., esasc,l.de lsdoeiciales, Peidcio diiee U aorai, ipde l ctoi Mllaintregalde tan orlolliiielllii 1PriE.dendo iI. eldacto o il iel deconl e ulle,, Pille d e l, raes. elIgSat oa.dA de eeallollie. ¡ia ul chtd u tii e Mi, w Ylanda ernnde de Celd. Pucia, mira ~ Di&& ciode Mri epe.gudp, ellr MinistoideClbeaiepol,. ued ivi Cu lP o.l'pi. i i Bidedl, Ip,y pu,, Pep lluuluu¡ ,lel. il Mar¡& epe i enaci, de eli esi, dPlCa.________ P -'hp-pu lO,,di'ede iPl. .1. C ,u enCpl, Poil, pl i l ,ied. di Sip,, di ll li.I -fe, e l piede aroquh pe esde¡i .ll, ~m -Va,h 1ii P.iPO toho. Gppe, pelio AIieo. l.n ¡.a, ele le p phv,' la i. p1 1 de ppion lados ppppp pppppp. Snni lpppagdyMoedleu d, 1.O tl-tila, Ani, MJ., ppi pP e *hapa ail.dppl., -ding. de o yP el. -h,, bourles-dog,. Pldotipppptep h leRo 11, Ppp ,, P, ewr R.Ewne d, ,piop L :"-P. p:1plite IPpip b d, 1" ,i l S, ~iila k,1 p i tMl P ci e .s eian, gode1~ia D,i. f, . 1e a laili il'1 die dln,,as. L, ,-r l p~,t, l, PgCA ORCE sus pr .V1,11 I8 ¡:it>.; unesd *rs ilrts fif1 i4¡Rri

PAGE 14

1)IARIO1 DE LA MJARINAANDORA' 'LA 11",.,l, Ir s,.1.,,dr,.33. 333ini3333 3i. 3 y dria 'ERDADERAGLORIA' 5 e 33z~y 333 iN\ .30" cne .3.331333333 33 l 33 n,,: de JAN BRNA TARAAU OLGA SLLOT.,, su,,, s. 333313333sa 333 3333, 33333 1,3,4 3 33iPo 333MM ,33333 333 'i3e.3' 3333333333333333333333 3 3 m333333333 3 333 1, 3ii 3q o 3333i utc u.l311.3nide 333o 3s 3 33'3313x3.33dr 333N u.3,t 33n.1< 3~a 333333.ri 333 'N'33 333333333333333333' 33333333. 3333'Se33.' 3333333< 'Ana t,3l3333 33l333l333 333/333333 3l 3 3<:33 .3-3"E 33 u 333333 la3d3-3333 3333333333,53v3Un3 u3333'3333 533333 3q33 ,da niuub.n ins j~.3'3333333t"3333 33333 3333echa 3' a 3 <'3 ,,n 3333,3,'3 ms333 33r33 33 33333Po, R.3333 33 33333333 3333333333. 3.,o33.3 33<33333 nvej, 3< 33.33333,3 3, 3 3333333me 33a 333 3' 3<333', r, .la ecunr n 3333333 3333 3 7333,:33. 3 333333 11~33 33 .13 ca: .nr nm .d 333333I, 33a3por 3l: 333u 3l3eterno 33 3-3.n es.5 -ine. r 333 t333333 3 33. -hombre333 or3333 3333333. 33:333333 fot333333 .1clr eetal -rid v .~ inslita orW312. 11k*oc lo3 333333333333 333, C.nosl3adoa3e333.J DONEV Progr -mas de lelo or d3 clro feeia3aa EO U U C blile sbre .d.p.,v olbild.dCMQ TELEVISION Intrprtaro.133 3-C.M3< 333333333 33 MARTI: Exita cIlamoroso de aRONDALLA ARAGONESAo y 1E t 3 : 3 3 3 3 3 ,,. 3 l 3 3 o 'L'. 33 -1. 3333333 133 3333< ~ ~ ~ 1 33333 33.ioal D'3:pa3I, de <.31:< ElA 333333333n 33333 lo333333 e.spetado,0333 1 EXVOSI ON ECUES3TRE Deotv0<333dlepetcl33rc ,.i.rie el omaWra.zad n a El GALGO CAZADOR -C<3333n en c-ii 3<3333lino33333333333.,333 333 133333333333 ACTIIALIOAO E) A3IA 300 335 3 33333 ESPAOL K3333333 -333333 3333333133 3333 3neane y333 33patil3 <3ta 03l 333333333t pu3 AC04M NI L 3 ULTIMO 0N11T33 en< o s ue los3 cat< c nuvo 333333 3333333 333 33 a ,33 CINEMA YE B S' 3O ->333333 3313333 333:-F AN E y33< estmpa 33il 3,33>l 3333i.on 1.tdsl, atd I n -aeato el in SAA NOTICIAS NACION$ES. 3<333333 3 31. 33333 >51.rnrid e publi i333 3aii 3333,33333 333333313 3 E:3333:3 3 el.CU y :11 Cta. 3333 Lu3: y 333o33o Morn, <3333 33333t33 3333 3 I,, 5333~ 33 33o 33333333333 3333 333333333L. ,ti.,3 33333333 ¡3333 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i 333533013-<3' <3,W del3 33333333. 313~3 6 15< La,¡l3 la. 3333333333333 L.3-F Nia3 le¡ 33:3-3 pi o3el3o<3nPrgrma inani situacioes33333a3,33uy3bin333eun 6 3 33333 33os 3 d333 ei~ dada33por333<33g33n3333333333333 L.no 33.33 ri en1 su33333 cr5 n l~ 3333ta 333333, 33,33 lin ocia 3o 0,33ra p33 333¡ 33 3333< 333333 de¡ 333 7, 33333333,333<333333<3333, <3333 'n e 33333333 33333 -rn 3. rabia3r33la333< 033.0333 TIN3 TAN en 333o33s teatros33 FAUST y33AIO .33riaI1conht iu, srn dm E PR D IM TD dds, Peetd 33<3 33 < 3331,3333<3333333 <333.3333< 3333. 3333 ,3 3333 333 3. : 331333. .4 333 ni3,<,, 3ella,; 33 3 7l,3 Si.O 33 rn. 3333 53133 13333 0. 33' 3< <3333<33 ~ T33 T3, 33333 0333 3: 33333333, 3<3 333333333. <33333 3333 33333333 <5 313333333<. 3333 E :333 03333<. 33333333< 3333 33333333333333 e ¡N.3<33.3<3333 .33333o3-33333<333333333333333,a el. o~ ,U u <33333<3<3 .<<33333 GR. ADA Sd' '3.333330333 3334l 3:33333333l. 33ept!. 33.y33,: a trib. 33 o333 3333Ar. p nn e q33 n.3 da5 >5 3,~ as 33 3 vine 33333a un paiu sfn 9:15 so dse del CIRC 33333333333333 3 col.33'<333 333z A rm3333 53333 3 Tan, de de el prximo ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~3~33u vierne3, a3 l1as3 Lo 33aiamn .Li lVddo n udad aicnr.Tlfn F-3 lciSnig i.Cro a Su n: P id Sutr ez A3 plios pros3oI< de 3 32et 5 33333 <>5333 33333 cojut 333333 temporad '-, EL3333 333333it. 1.3 pPu a.l$ e. qes rsetn $.0.Peeet at 18 Lnt e C a~ .eht .o Y ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~33 -ovt -A3133333<3e e uivr u e.enelCrce333333<-33333<~ta Gaia ay.0 ¡d.Slivdr. prr.m.Ac. ,3 141, qu .,3esaca3elosn33tde1.33333333313.et-G. 33Rto "BAC JA K' a'elcua iludapo llenDuivercn eogiBllceno.e.ac. 3 ona nclbait 1 Sadr atr5 <3 3<" ,'~ I J M 33 33 33330 3<33303333333 3, ~ 333 33333333133.313 "<33331331<3< f33 3<4 > " I. < m I E A 3 3IM3 l1" 4,1 3<3,r, 333<3 33 3 .~ .33 <33 T.33t., 3333<633333.13333.33 el,3: 13333 LIRA,1cena< de3la333bu3333s, Des. e snpara hoy LUYANO, 03o< Perfecta. Cuz3i. LUX 33333333 C333343. 343<33333 333"-L .33LOS33 LNGELES: Los33333,33< 3<33. .30 0G33,. Fol. 31 3333 33 3de 333 3 s33 t3 33. y N3133.3 3t. : csilo3 ,er il, 7.33 -F-. ,,l33 3333333333 3L"JSTIC El .333 33333< 3333333 Kramer 3 y 333333333 Cb3q3.33. dios3y3<33333<33. 3,233 -333333333u3 I3ANZANARE3,, 333.t33. 333333J33 7:55 lim -M333, ~ 3ARAVILLAS: 3333333o, 33:.33lc1, 3 NEPTUNO,:3Nubes< 333g3:. Iria33 ¡5.3 Dmasc ai 5> .33>53 33 33av3 o>j gy 3muchas3 33333333i. t res mis. Vea programa333. SAN CARLOS: 31333333d33odios35o oloa. -0SALON REGIO, La 3333333 3v < 33333<3 nto cortos y,<3r<33show <33la
PAGE 15

e.1 Ieatros y Cines DIA,'lIO DE LA M)ARNA.MNierrnlem. 5-de Di,, de 1951 .hi l ,.1 < MiayMscs Estn desmontando la Ermita de -Cnc Habanera L ______, niedica a .___________ H ab nera._.______Y__,___, ______ P.,__._____. los __________pichaa.____________________._,_1___._ ". 1~~ 1, Ce rh ,, . eser en.1,plaz.d. e"-~tllgI: Al.i ~ 1.5 auI. e ,hs,t I 1 P~ . 1 ube ,,. 1y1l e l, l~, , .4 .'" .'.e,,,,he ,h .l>,¡,. pira onatrar 1 M -Ii Civva J. A artU 1,. 11.1111 WVI 1 2: 2 2 2 ,b, i ele eeelee he~. ~ .~ ~ .~ e e .d .ecleee ;ece b,eei e l 1 1 :.'dd d c ee e, ecee',,,-I, e": eeeee,ee'b eeepc,,,.cc h, ~e -ed -,c ~e e -,, z.t % e 1.c ele ,. celetece . .e 1ee -'e ~ 4 ., o 1.hd .l¡ ~~cii ,%,e u' ',cee e e ccpe e c """ Oheec elec ecelec.clc I' de. :,hhece.1e-,% tcecdtctht,,eleheeeecTeeee 14 ecce .e ,-l .i. (cit 1t ~.c hc. El11eeii. cl C el~ e llceee c l ededll. teeeelce l." ceeccelee, ecec. .le. Z d,,i, . 1 .lC 11~:. ,ielle d ~ h.rI ,eecee -, c 1, ele. 1~ ce ce,P)b 1.ie y,,, ti" d., 111-11,1e l .e eeeeee I,,ce ', 1 11 ~ 11y % 1ee Meelel I.11,1~,de ,,,, Mee. I u, e,lce eeeeley iii y.1,, ,cdee atee Ieeleeel ,ele, 1cec lee. 11' deccee 1~ ecdecce lee 11 C.1 lccceeeKe-e .ceyee-,c 1,k,1~ l ,,e 1, te dee1 eelie. eeeleeeeelclei, ee,, 1i c. e .1ee cld I1-eeleeeee'eceeee Cele tee ee.eeeee heelleeeee.,-,', -<,.e eL.-e2-t',. 1e-11 r~tlelee.;e,_,de,1~11-ce.e.e.d~le'ee l1-1-ell ec .l ,-1,',1~1', ~ ecelec :eeii ,.: ,c.te ,'_1, ,11-e I.cilcelcM lelcelcdel ~ ~,e~ ~ lecee lleeeetcleeele .eleetlelc.e e.eeecle ecceec '. ~l l%ec ele ele ei, ,', .etc .I.r5I ,c i 11cceccd .i.eV ei 0 : 1lcepeetede. i .eel 1 ~ 1,1,ce1ee i ee 1 j : e.1, e,!?,d e, e. ,hiele ~ ,1 eelceec de -eeee U-e.eteetcl ,cec le te ~ec Sc " lee hle. ~ tel Idi -,1~~d1ele d,!ecedc e .c Iteelece ccc.,: eceee l icle dece ,, lee 1 eeeeccce I Ij,, 1, ice dele, e Cccl,. 1~cly de. Ii hielez 11~ ~ ~ + ," ,ee ~t 1 ele. ffiee del ceceteece le .eedlcecdhcct -ecc;,ecec ,1ee~lceeel ~tc W,ee elece t ti"" " ,,,,,:,:", de,,,- deee .ele h-ec ,'ce te llb lldle e e e dele ;ce-e r~ -. j ,. Aleced, 1a ce. ele,, ', :, , > ,e-,, h', 1 1 11,1 1. --1 -, : . ,,, ,,,,,,,,,,, ,,," ,11 ,,, .e d le c c ll ele cele i5e ,,1 ~ 1 ,, 1. ; ,di 1~ ,.,. h,,1~ 11,~ ""' e lee, ceil.ecelee RI .eeet 1.,n'1 tl; ,ccc .c Reclcee 7 le eleec eceec ~c fi-dcelee cdli Ceee ,cc 1l ,,, detecee dele ,,: d',le ', ce ,e icie, ¡, cietl pcccte de ~1 .11ce12 elc, -1 lleie dd, ce ce1Rec leheel R.ett ce_ e. ¡CV ,,,":, ,,,, , -,:. ., <. .F,.lM 111 ~. ,1~eteire p1el mliec, ,l ¡,t ,d~ ce"." 1ccle Sece -, :¡el .iStcc leelcdee Cd eeei e ci . de Ccede .ce1il ec-le.e : ~ .4, E 'd,& .if,,,%M ,,i,,,1 ; I,,, 1 .1.,: ,,d de. i,.!de lec.e d ,ice ce .c .lt ,, .l e1ele dcM.I Acined ," ',,. . i ch,11 iel lee,,,,. t,,,i 1, i,. I. -1 -1,,1. 1. I ., ttcce -eedceelt Ce-e el,i ~e ,,, I -111e,,'', i,111 ~ 11,1,N9 ,I ; d. -e e .J,1le -C h-,ele 't, eceld See,l ,ledd plc~ Cee d .le ,ecl cele ee e_pec e,1,,1 .d. d!c.cdc eieei e , t ee ,, Reecl",.",,". y .c.et ile -eccc .,d, c l Illid, C -',et ce ,S1 ;," ,, 'Z teecepec.dNdeeccte ,e .cect ed ,e de ec le' Icee -de~ ,c-ch ecccccIIdcec~ _'tecle ,c R ',ei ', C 1c .i ecl ee t ely le 1 td le ~~e Cee-le ~dde "ll .11l""[,,, No ,,eclec.1" lee echeeze. ¡el de 1,e1eeeeci cleceec 1 ,e ceded. itec,,,", le i,,,, el.sD 1 led~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ &lctI .1,h, e cic.e.l ecede el5~~dcct,.cceectelhleceeeeclteec1eeeeie eel el Ohe C lh Fc.1,.c ¡e .c eec . chele._ de,, ,~ ,,l e ,'ce ., 1 1 b j 1 ,tl q e e t d ,11.e'ce ccdcl 1~e. e e c ¡ c c e d e id 1 C ce,id 1 ~ ~ 1 1 ~ ij I , ,' ' ,' N "ReceI C (e lecee ,1e ce e l3 ¡cee, ceec ,tclelee de eeeeee ,eeeeceeee 11 l. elce dcc 1e1tee e.,, -,el e e 1-e .:cie hitce. .1 cee1, e 'ele -,~ ,d de 1,ee.e',.d.ced,,cl1ee1~ lee,~ "ele ce e ele l1 nice eeette ee e -e tete tccceteecltee,,, -eccee cecel cee~ lcd eceecee eee eeeee ieeecee. I-1,,-elJ cecccldeeRctleeecc Ae.-cc eeee ceece eee cc ceedeccecclecte et ~ ,. et~.c, e '-1 se ~ e.eeeecccdcee--leceeceeceee~I 1 d .1,11 c celle.111ceelel eeeeeeeee ellee.e IIb .e Ci ececee"1" .c1"',1e.e. k l, I. . td, de cete d deeleee 1e ,ceee d1e ,t-lc le -e cecee ectpeeet -ccc l,,, ,,11 ece ","dceeeeeeeeeecl '! ,ce lec ,,djIe C ]4cece el. e e b~elcecc hee. X I e ¡. ,leeA .d.U l,,-,. i".y 1. ,.N, 1 ~ . d d .l ~ l tele eceec 1ee~eec ', eceee ,e e. eec e ele 1 ~ d le lccc ,,,, le # I "I"Cxrilee, l" i,',, era .,l),''',i A 1dI ,11I-,d .d etcl he,,'. c "ce ceiee,eelte . .,,,., ~ -i.,.-,',, ~ ~ NI l ~ ed 1 e, e* et . e e 11-eee pecl ee e. ~b d te-ebl delC fi 1 "1 ,,, ,., eee eWeel~ di-ececceeele eic le eel ece ,.ce c eeleecee teieeece citeceecleeeed <,', ,,, d t',eceiceceeeee.eecele ,ie ,l e' dell. e.1e,1c c1 c ,'11 e ,.tc e,,Id ti u, eee ,.,. iceli i e,, l, ,eieec 1,Ceeceeb ~ ~ l I l ee e e ci e l ee e11,11ei. ll t ceii lelc.elZ,,,,, ,,, .ecel d,]ee Y C ee .y , ,. " d 1, ,N i N ,,,,r,l., ~ ~ ~ eeecelile eeeetcctlcecleeceeiie .e 111,ce cecee 11,,,d,,i1 ': ,,,::' ,' ",""" ~. .,,-,z ee.etedee ,e teeeec eee.e ec eler :1,,,, .c .e .e cecee,,., ,,, . d 11d1eciiteeeeeeee Ieilectdcl.e;, ,.,,, ,, ,,1. ,I, Re.tlc,',,'',l, ,,,, I .lceece lce ele e1e1i. ",,.ete,.,cle ee ee ite e ic ¡len,,,"",*,,.,", ,',,:,1 1 1e ¡ 1i,,,,cri 4 ~ 1. le Ce e it ec l ii.d i,,d .1A ~L ',, le ce h cte tele. ',,N,. d., , .,.i .~~~~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ .c .tiic ,ele c ,ce . 1I,:., i",";,:":I,,,,,: '' 11 'r :","'111 11,1,.,_ ,,' 1~ l C A R T EL,,,. D EL,,;,i,,,,,! D IA. e.eeeecelceel . l e u .d. .i elcie, ,.1U.I A C T A LI A D E F L O R E NC, 1 IA. 1,,,,i, 1 1 ,,,l, el,. deetei .tciell. t e e c ic c i Tc c ej c dc, ,!c11 Rec,¡e Ae 1 h .c tie,W ,,ccee,. 1' le ch i, . ci,, .e,.-l,. ', eiiel . u111". l. l,-e, .i i.Iiice"", .ci lele ~ Titee.1. R1ie 11-l-.ii 1~e. ~d. 1., it ¡it11 11 cc.eleecccet ec dc ________ c,,n cected heccec Mt-,e -lci, le ilee d clce. et l, e ecl tcl cece ,'eIid lii1 idi Ree let.lee.c.cct zed li .ild c ce ec -i ,1 ,e 'e14d ele .ei e l e. . 'cL t h t , cic c -,,-1', 1t c¡e ce"1. .e. i . Ic .e .P.LO c. he. cii ,,::. lee PIteA 1 ee cf C e tecect .", . ,, ^~ 11 cleil 1 ,e' ~ La ,icC. ',' .eeccetc eid eh,', eecceG e .e.ele .lc,,-tciidec1;-L H -a 1 ii ,ceeeceeli ._ .eecceeeeeecleee.ediee-eeeeteCeelecellieeie Oceiccilce e~ ~e . ,ee !"-1;. inc Re.i"": c l eec. e.,e iii e ,;Z-, ,ccct.,,, ce zeceee ,,cele,,I,,,I" ce;.":,,,. ,e ,<. ee.c.ece'"i.","", .,-' .,,,, 1cee e, e 1.1 1 ee, Ace1N.cl. .eicecd lel,-w d il-. ile ,ccl "ele ~ece e., N II ccc 1 Beh i e i c ee Hc i R2,c e C e. T e e. .tcc c te e d ,c b.¡ f" . ic i i i c e te c c c c h e l .,c c i S c l t te c c 1;., li cit 1, elee : l. -., '.~ 1: .eee .AICI .ee e .ec .e. he 1. ecee pci Ile eeeieiicl. Iet1,7 ciicc di ~ii,,i edt. ________________---_____1,1._1 YA -',.1 iter le1Ct iii ,lee ,c :ceecclc tic ,cc 1' ieiee e fi. 11I ~ .,, ._ ccci 'e r '. N Zicc e. cec,. ree 11¡ec te ce. celde,,,,,, rec e. iCCl 1 ,ii diiidlli -,i cecie c Vecee cc e It cecee' e, .<. A '',, .d" 1ul le Scei 1.eiecc cec. le i e. .h L e,,1. IS X i .. '1 , e.ri o l n1 cede-1d1. 1 , ,, . 1 1 .1 ~ l,, .1,, ,1 cec F ce. e N U -Pid selcein cci Wii t de1 h ie e e ie e .ie e e l Ci cieciece :eee - ileceles' e c1c 'ceeec 'ii ~~i ,ueeei "dl ,-i ,e 1~', cueui -iw El '-,. ccc dc,, e . e, lee h~e .c. .ee ,ec 'ie I. 1 -,,,11 __________________________, leleecce dc<.",l tiNI Scd. -1,ceqe liell .5J S I il tiiii t. .IA.d ce i ceeidel l ,., e. 1, ,t.iii.ciN.,I. ci,,c~ ,,,,,I~ d ~ ~1. ,1 te. ~ ~ I, ,ii _______ _____1i,c.eeeeeedt 1 dc l.cpce Iclcde dc (1EI1 R_____ .,b_ ~'_111 1d_., ____.__I"" L11~ l, 1 ~~ I,.". ~ "l, 1 1, MB elu A ce eS cAct 1). 0l Re ceecec 1eecee et Eee c tet ecie.ceeeh ,-.llee, ,1eIc _e cec. c~c.ee',_ e l 11,11,111. 1 l,-cecec,, ,,,,, IIA, ,,,,l ',cceepeeidd ";~i 1ctecee .e d te ectecc, hice,,,I1 ,1 ,In ., .~ ',d 1.t .4 ,,,,,,,-.", ,e ceec e 11cce i 1 _lccc e. lee le -e dce y. 111le dedi 1d 11 .c tc e ecc et te-eil ~GtdyeitcFt l. I1eecode e ed ,~ 1cei.1 1 Tuii ~. te 'ecle de ,ceei di leP ccy l eteeleied eedeic 1,11. 1 cc~ ~ie e he dl (l d ~ 1c .1 1 1,1c ce ,111te I ,et~ ~c ,'-lciceece .ec .e .ce V e, .l, lie,.en Reces. cIccle Ed,,e~cdS et.,~ c. ci.,,,* :ii i ,c c1.-.i ~ ~cc l ~ ~ ~ ced ~ .ee e ea i c i .cl h e A t e c e cd c c d d e i l h t h.,le c e cl dcc .e c c i t c i l e ,c A le c clic~ e cecee -c d i ce, l. ,c-l R e c le, ( c c c ii ,e l ic~le c111, iti c d e z " e a l ', e R .cli, d ,d:cc l c c E c c e e_ ,,-ec B E L A C O A I > l . .1 ; i i e c e e e c1 .e e 1c c iZ .1 1 11 1l e i c c e ti .c d1e n ,cc c 1 ~ , 1 , ,. ¡¡iiiecelciiiie-cceeeei~ ~~~AAR f~~cccet .dc cele ,.tBiedediecdeclec VsececTeiteleeldeiOcc,, lceci.1,Ce.te.~ , icne~.,c 11.11e fl g ,u-e.neeece c.elle ieclecciceleetdeclci tde-,e.tdii,,, ,e., O ', l e le 1 11 Nec c c c c c i. -, " ,. , .te e ~ ~te c i e T i e t i e e~J R 7 A c e u ¡ o h e 5 c c i e i i c i c e i l CINE -T ce ccii ucine z,, ¡p, ,_,""-, 1,,"""-.,"' 1._ ,." ,,,, d~e dee 1 ~ M~~c. 1.e'P, ,c, i. Lceiee 0ecll 9e -Aicci NEcicCe -T i .e.e ~(LOS. ., d ,. 1 h ,. ,~ ~ -~. ee Reeieie .c 1A T R EL IO ~LL m l -_-________________________", _________5_______1"",',dh, ,,. ---"* '"c'ccieii, Pit ci el e .ei . l .~.e ca ~ ~ ~ ~O te,,. ,,,,,,,,,,.,,,z ,I, ,_ l cute, cele. 7 ~ e e l ~ I -ht ,Iec.u Succi ,.11C.-tlc ilde ,,,f jci.h ~~ ~ c. ¡ K II i P t c o CU TR ~ A~~ e~O I T O O A lee ,_ cee cli l ce, e.~c qu ~ ¡,ce ,,,P.,,liecedeted'',",,, ff,., ,, ,, iciii.-1.~~.Ti.-i11 ~ddccele cc F4 J Ti~ _ Itee 1 ~ M c c l diA ~ .,dilce ce. 1 11 1 1 -de E c.l. . ~h ~ ~ de I.ll i dee:-e leeiii Re kl ce-e '." . e ~ ~,_ de cii eeeieeee.e,,,,' j icil ~ ~d, IRI.1d "", . ~~~~cde tel.i" ntl 4,tete,,,,,,., eel-.e ieeic SEAiid iiilhieldii adera d 1,uecee, I.¡ ~ N L O ,,. ced dece l l l d, i DeA 1 1, T .,iu l dc. i R e dEd I, ,_-_ _L.v_ i, ,, c.ce ',i .1 dell % ,li dc e tele 1 -c 1. d'i ce , ,= e"",. e hile-, , hi e e e Re c e 1e T ~, i._e, ~ ey', I Rede l e d~ ~.iitdeee t 1,111 ,l ti eci 1 ~ . .1te ,ccci t _l d le c i e .ieoe cte leCh Nce ~cc Ne.~,c leed e l, e., 16 1 Re l ce.ii lie y I. i Pie 1ccO ,1%,eii ccii.,'?, ,,,,,#s ~ ~ L,-1 .1,1e,.d 1tlid"lf~ d~t ~I-,,,,,,B -V -I 1.1 R1 A. 1 A111 R11 11.Iciic .ele el 1,1cc. h h.t 0 PE LO., e,,,,,, %, e-,,.1~ ,,,,,,. ii ii i e. , 1c,,,, 1 -'. L, .! ,t,,e, ,e .eidc. G. tede1tpofSSb. u el 1,te Ae N~ T~cee 1 C 11; -1 ,., 1 1 .?,,,. e e:c ,. e-. 1. U eJ W11.11.14A cede. li edi 1,1~ ~ iii , -i ,c i .1 .c. el i~, .11 ,;, e-e .e.c11I1.1,11 1 ,. .1, I dee1 .e.i 3 0 1, i : , . % M 1 1 ~ 1 .11u__ _ _ _ _ 1 .a ~ ~ h. . >,. l. , ~ FAUScI(b ~ ~ ~ 2,1 NA I N l .e. ~~ dhicyTt -leecieeldtciec 1. .ie.c 11 el 1~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ cc c eccee.ed.i-c11, 1l-dtccd11e, 1,111,1, 11":, i I,. i!3*i, ;.I,1..,. ." , ,l ,. l.-,. ,.' ~ 1 41lic cci e ,' 1ei *id1t 1cii :1ilic tec.liith uuculIecM N i .V I, ,,I"" iAitecieO .et dcid,,. c~i 1 ,,. .1, .,, 1 . 1.' 5 ee.ee,., cel ce, 1 - .1 Meede Ae 1(. ,i tic. .i II ,e .11 1~ 1' Ie ,I. deeceld del clccd ei. iieee ,ee~ .eieei:cleice N, ccl Fecee Ne eee 1e Dcce A -11.i ~ : "' ,,-', -, te-e e iiei dte ie ic co cd, Ilc leed,,, e< -,di ,i cuec, e,',eeiii ecceuIeleteelc Pedch~ ~ ~~ ~~~ ~ ~~ ,-eii e~ d ~teceCe.LP A l ,O ~ n-, eitid cele-ce elc itc pc c llc t In~ ,i ~ ~ .c. .ec .ei ,i _' it.c.c. Sielteee cce liee le: cii,,,,,.,:"," ',,ie c ,illd, .dId ^ ite l e Oc '. ce. . "" ecl1 !ui,, ,:*, ,:' :I "" 1 1, ,, '" '" '", , ,,, ,,. ,. ddc Rilc c Cea ee "c 1i SFc Nee F RcR IS C Rec1,~ c:,, ,, ,,j, ,,,d 1u d ~ ~ el,."<'',,:."", le1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ __l. , 1, ,, 1 ~ ~ h ,ie e i d c l ,te h i, 1 .tae~ ~ deet A______________ de ~ccic .e. e ec e. ., u .e ,_ ,.c le,,,,h ________-Z_____________ e di ,r d I11 d 1,1 ~ ,~ ,4-: FA OR T NEG ET eVIC"OR A ch e 1 'ccN 1.111~. ~lisi e1~eeee cii-111 1 11', l 1, i iii. c1i "'i 1 cccutd. 1n cetl -dce lid el' e.11. "" ~~ ~~ececiLeee~ie~ etao eeiI,,.' ', c ccci.',', ucd" ; dh_ ~ r",,,,.,,d l,,. ,id 1 ~e.,,-',,N ,,.L ilt -1 tece ee ~~" ee cii ii ,,,. mi d e Ticd h ._ d e ,t 'li B LA COA. Ne : Ec'J( i ", h,, -~~eeT-l,¡,_et1iic5 lee 11 .1 M A Z N A E ~ .elec 11 . .,uce-ii 11: AI ,1 ele:i ,1 ~ ', ,1 .11 i'l, ., k' I, d N eh. e z nc dcee. .u ',c G 1 ,l Felici 1e2 c l. 'ele, ", N,1,~, le 111e. icTc~ y =ulie e -cu e,, tic ti %rpeeed 4 I.E i,, d .,~ ~ ee,, _cu dei idee diiiA;I.';', cuI ";'lidilee.dl cecer ro are, e~ 1 e.dii,S. -edi 1.-I ""d e1eelee e, ~tdlt~P ~ci joeSe, 2,cc,,,,.efi .5u ,tceie,,R, ,d,, .C 1 E C.1 T ~.ci t i te.eeedeeei,,11 te-1 d c 1 p ~ , lud.^ h 1 11 ,, Teid Lee I. N iI ciii e i e que d luid -di< h ceccede le de. id ,1% ,,,,,, 1,. ,ldle yiecititei Tice,_, el __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

PAGE 16

P AGINA 16 DIARIO DE [A MARINA .DICIEMBRE 5 DE 1951 Ante Urgenciat hoy la amiga dle Policarpo Soler Informan sobre.el plante en l.Crcel de Matanzas 1,e~ec~ce .celilSd Debl-e I de.C l e dI Te. ebleleyc elced ,ceeqee d~,c e ele Ple e ,Dc.4 Ie ece El ede Necced deicecee 1q eceeb ele ecc e eeede leelecce eeec l le .ecUeIc di. cecllce ce1 1-11 d1l. eei pdl.l i cc el llle~ lc~dellcl d Qbeccecel cciil cec lle ccpcbc ,cee plcdepcllpclqe e dccle 'ele epl. c eeddlcd.)d pe-cele e e eececde cc--c Pee elcliecllee cclTc-~ cer eec ce~lccce elee c.e d;cc e",e.e"", edct dcleec =, dc .elcccl ce ec ecclec llcec i e dcicc-lelecele cdeceee bee d cccl e':,l(¡ ~ida 1 (1,1llecedc ?0,! e lece ll eeelc le~lqdc ne ycdd. elcd bdc.cb celdec elle celeeleed Tl eCedeleicepceTcbeceClgl cl51e d e le e.lcileecede eeeei eec. dc eml~.re. eele ee cc e edc ccee cc lee e ccecccld c edcee e l eecce c ccl lIceee cld-lclc pc ~el.l.ellc cleccceedlccccile lei clee ilci Cecded ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ dle Q.cc.ee. 1ececc d~~.d ,ci _,ld Mledeel cc l-le d.ldc ce.ediid.deec dcPlcec cecCc.ccde~ -dgg,i i l ecc c, eelelelcldcc eIe ecc~~cdl l.,lilceecccccel.d cc cee ecec c dellel.ci.eice c e cled cc e edcecbee le lce c e lecceci i iMcceelMcec e ceecee.ccc e c . ec ceeeld eleedd.l.ecee eee ciclcd dedc eCeccl C.cee leel eleccleec c ecd.c IeeSced ledle cee t,.c1 leccdeec ee el ecccieccecc ed e ceeeellcclecllllllld dl elledccclcll ec cc. dce eececcccclecbeCecelccece-lelecc dlceeecl. ele c Eicpececdcblcecc hle cl h.,c dicem ded¡e -1e 1ceelll-le leccl. ec ed dcllc le cc Acc 11dc e le c eeilledlcel.illl c -~.e ~l lcl el e. c.l delecelde~elies Pasea enlee la greanc macneracceidd qIl uii c e hSc-c ccle id o-e lccicdfe el lee yel todos-Plce. le edse dc'E ENCANTO. y el qce~~~s leed'io eneepc Iddlli elegaccia ex ust deeecestose questdo haea Gra Felice Paca en( Sa Frannanes En culqie mestgi ____ntcd lsprfmsd estael sean sono duasbe ,mn cne afotundo paracina usted.ervite[Md -~~~et iniro .l ,l Hay os Y grata~~s dd s pras md vea stoel Gn leone del Gdrn Salns Grarte Lqiaindydel Stin Frdnte den grats c9pera d Idier indispensable su vi-sitd l~oy msmo Vestidos y Zapatos VESTIDOS eni tindisinns y juvseniles Vestidos, en el Terce, Pio oseedelos de la letsin, crep, r.lta y Dhsllano en clores cli gran sota. Pcu nes de CIldenel, en d Pldnta Ba 9SIlE it lai 13y 12 a l1 18. Reliaja4,e de 12.95'1a 7.95 Rela ades de 1695 a 9.95. Rebajadeis de 21.95 a 11.95 *Estn Joyen. batni reen Age. Tercer Pisno ZAPATOS de las principalca mares, enitre else, GalicIe y Milleren exquisitos modelos de galluza. tatio y raso.e< Rebajado. le 18.50 a 14.95 Rebaiado dc 27.50 a ¡8.50 1
PAGE 17

2PRS Mircoles, 5 de Dic. idi 1951 DIARIO DE LA MARINA Pgina 17 (ASFlCADOS 2 A SECCION FINANZAS .' DECANO Dt LA PEOiIrIrIn I, T N RF ,CADIZ y BARCELONA iels lldiieriri.ccoaaawt aaaeoaTe dc. rleiraer edWr trrll e rbc r ic Sari uirn PR., La eic acroldria. er lrrrrc&cd e Teee i.eRtoeIs utl r e firlebalay, Y l. cirrrccunblee M N1 "CONDE DE ARGELEJO" Dic. 24, bCrellia ti"reiep.oeeroeerroe oroemtin% ~ .e 1¡.e202buqes eI rcLd,: delanr.lyr rrrrpt *~~~~~~ ~lne co l'fenRif 'DE pIflTq En. oiOn re'' trerlr le, crartece."rli.r DLIA'D A I l E e 1 rlrcrr0r&,.dory 1.(~ mM .#roha O prl-i d e4.111 drte -rsurlr "rr dr pr i d dr r. le No 1cace escala sc Sao loainnourrrrorrrcieer rrra.aree-L5ee e ca itl rlun l d eedrclr crrree. c irrlc r r iciao.o. lldiee rara ho'rlcaeenrrZopa.Espaia el Dr. Ral Ruiz ea1 ldc5 iac rcale eoru lrrreecde Al -prQoclar sea lvioarecuciere.a la roo: arliuea 1 rp.r me-tlerird. l.,o crrlrllIIc rlcidlll occlr y(ccserlio rir rpHi1 Subsecretario le Esa o". eioc>s le. j,.craerr ler, locia rdr lila espoloDiosifi el Pieidrelr y le drroOcs 1 dn obeirrir' reedicrlrrreer c d e Confort> Seguridad yc ecrl eMdria. MADD dlcccbc P I -En, d ositarelu e sac>rle deb tir uylt e ir. d lolr>¡ko Cien Ma s de Experiencia C ms ,bdbokpk,u ,11 el suaibarrr.tr>a ded el enr enra !ri¡eScl 1.,r. llo GA4RCA & DIAZ, LTDA s -11q(rleeotirde¡ rIae earc rllrp1rec. rt aho~. ir AsElr Gercr i li la ciritire e cr uhr F1po lc 1,hG n, '0 1W LONJA DEL COMERCIO CantoaPrdo: W-SRS6 rrc0 i.lt 11 noi(r d .rr ilir lrai7rolir> Ir E l Tli(i A IIiiriu(lilrnii ccr iiiWc c c i _________________________iig,_n e______ e,,i_ dirbirir d, ilp. ricr ec drlid i~ iii. irVle-Sr>>ce 'ce Crrriii cc riuolr EXPRESO AMERICA EUROPA d iIdi. ~,S,,r,, ,,rlh, ~i,, sirrrrd.e. S ENCOMIENOAS & EOPAsd POR EL VAPOR ¡ 0 diis siibrrIld id roair .,eilr eo ~liocuilirr>ieil. ~ri ,rrcr ii~b, drr.¡arr. d,(o ep bseCiir. o e s 1 ARQ0.U ES D E COM ILL AS" craaircrde reprsrle cdanes crl.,sucrcc de231mtedelerro ceceso iiyircrbrrel peruiirir ,edr lr L Bilrul r,¡, Etcleede ppauesdel VVEOIN cROPA. di crar!rdiecr er-r are prcrey lcilrea ioyii (r55Itrrsiei crciro.crrcr ae lca, Tesric. er .eide reclece rec esr rTABACOSOy PICADURA dr herrmaeded enrcellhars >M porsareeo d. o %f seso.c r>elrcccc 1"oeyd cricrcilcr ec.r 5>i,.du.lI eaderidijc elenrcio alguro pero l detinatrio, E l ori rbreseble Corledic es rroyor le imcporaciarrl "" ca. I rz rrnde r luecrddepr(c arr SEEVIcIO MAPaDOCARA E£~0$OSDE ETECTOMIINA Lleg beyearJereielMinlisro de 1de ese puertoio errde rA.rirr rp4-¡ rar>rle,urcrecrs 1rrir r>u e r a-e ic hoe. rito. ben ran cercro PEPI TLN sonIoa uznscssREwFOA UObres PlsliseCrcde dr Vllellocc. 1 ir.le. Hacenes calda ilonorscera rrt oeirlrlr rspecls i r eoe.p~o rprarrtesrc riev de mern eaonnee losce rarro obosqc5 eser ampliedo y ser cco dr los mrr i nedere.rliriolr la econi.el de r!salmnii rtasen rcon. Comecia GAR IA DI Z, S A. ,iran$frmandrodstace rair. LcEtr erere, del crordo prca su rl ri a-i~ liacaico purryc y pra.locrael pu," oc areulde el rerle . ea elSta .Obrople. TelIeea. -c eriedl cceoceler cr1td,,re ca rcce> iredrlrop e n dieo isos uqearaceir des-J¡ Apar.e a g Le Oebaoe prot. Itia lirice i cunpim eslre.i Id.el de lerre errrro crercccarcrslr larmtcrrler i*ror's bqra .un p acehe ird lo >or>>e dr5ccc c>e s alce Hcp firmr lo ocns-c1 cccr 'ccli ietiv qu e se est reaplicandr> l cirn Permanee > rie e nc Anncee n.1DARO DE L MARINA a de Frrirr a colcqueno ire, Eon -a LaHba. u er.et iir r o nes ytaque>nisrr n-aararrorl cncceMtncle dccrid Whardc .,dearerr reCcc lrsel rdo ecreprerlrcs rleecn-ol eircn rere blrria Acce'db irici t cli ub eOrarirn TCar¡ay trc dedrayrbya ecc teiQui reer-l p itrrlcilccdredtliola.orn r a hcdccciarcp)i'tocr-Ucc-cr rrcocbri cr Annciese en elDIARIO q 1s IiyrrcaccrrclsiLrrn.or., l shrVrcctir1rri ,'c DE LA MAR N entertl person Im.ai-(drlca necercamil dsslpacrlcbsesencakalmecdcc1euu. rc~~erir dais .a, ubo agnl Ise. lctiiad.tiarine cp e (r a 0 irnle tciiidr rae. btFdr ca ad iicdyc rcds O E¡ 'o.In io trec n~ta, 1rslri.d-tla ceyeor r eont. o rsiePh nr dhi rnrc P ccro c s.rr ce' ,. y. nrr(edaycaridrprpcrdsi te dec lrrrlcclcdod( -uu ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ u :u., cc iirAsncddrane. rlti ecodU i ch Ja~Srik raci r sc ocr c rr d Sl ci ac r i(rr yrd ______________________________de¡___________ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ I, 12 d'c-c aM'~ a~ l'crlracrcrrrlere--crccqrlyccrdd a~ irl 'roirA .Vii. j i ota < i-eurrrtuocunrirhri de coc. ci rariec ci l ritn (rer e-chcco rrteeica a l Arrl m:conu.sre e u reepart iehtde esl cre eq ce r t d e G 155L rrt~ C (re Cos.hir e e oeriees a i ar>r s el ts les ee Caeticos k creeerree Ccceipsin o, a ieilee1srciiabc1 dr9unanito s pdndi,,td rrocd1, eroead ESt AScc EJice ORES e MSl.rtectecRI e Y ccb eco dueslrorrXvr t iolcn a.d q -rlraodr, tee r aiirne ic e qct~hrenrccce dtIets rL e ir.'Len ncerrdcaaidcttecectcenecrcisod Norio LeoSorda d h did ee l Aeilca bc cr ocroc oe el are e a c e oh a e ,Pe- c on-lr. c e ere rrr 95 s ecvpens rtaba cl" -l f C a o tepanlprt itt dsrae ccciorha ern e I c nriere ,c p:c1iidLosciteiertiitd tcje l o e e i b setccb>rrcrcnhe abicr r ld e d19c5%ir an ldrciral a ro.cit rPtccdcc c % ane~rdo r>ic iiVerc raz. rernadoe roriil loc icifren iiihf iri L r-ii-i l c-ed t r ob-acc nxl i cc r>r r Sra c 1 e rl l i r ¡¡en, d oci ear Int:rhc, In lde rCiiiriirrriir(cirritiirPIi.c i iultacde.-Iii1 l cii, d. rIiiiet rirae, i ,cic e-i.i,,u,"i 311 cu flen crla-ca 6re derd e. a. ta cae *c,crc cnd (i ccacca d.drccd -Ccrbo t reOir e iiiheciie d, l1ci t (rlidcrporne Gobieroideictiibellic.d rutrrt r .1c.re.,Ic rrd., e de erirciaorFraenciaar sra.trln clccdiaeiriorle resteaic rr tu irai. -pofear nero, decr aracslienWrc. cdorsc a a por.Dhhrst rotroaieatrch ciro aqel.hrrnde Incstiturorea.rdeo.Ha L.t,mbrcrc n tdar e #tsi ina Dc i>t. cdii. iehe rlr. N hrriioa s cd, rhartid1 rrs ied.or Landeccaocen Clr1 eearmr. .C. pureicrre ea l a ntirajscaa derrct hceemni od FrehryIeiabircb d i. t. nohpesdni. al hnil.rnce,&.> y V ezuela. hancr heOi olcsdOrdritoCcerc ucoc sL .ra:irrrviohseo.sihlchor iiale. ne r eadeaeil(ii a C b iricrnlli risednnnIa i Pria d rcr oPri bl. errode old dr r. l retticr~ rOa n cree.ocWinrs dr P ¡uar rie n Jseh.d -c ;"l.hitd ortsdlO e lee Acrlica^ drerlrbcias r1.cc n--alc ],ao,. i~tciad fti .ea n ntoroc I .Asri r e¡e m ~~~t n e e ccs dla pcu ncric b (ohe1,scc~ i! l. cdcern~4 -l'i~ tera d tc iVac, aibro ir otael1cre.0.>> -,1 p c 17 loorla asan0, q-Oulr_c nt u d, dds1, L. b.r rieotrictr>tabronleceblr el entrric ta.een~iedcr tro d ccs iro ,]eccaen pSor 9~io~i plI.,,re te~ dc-rnccyec.dr-19cn~rrrdcccr,> L. Hasacas ,CERCAS d,* La eaara c ir-t 1 A 1ict .r.adtiao u .A er ~ d ,'tpo .Pnl e 1r, ~iueo, dq eAl ,o oolnie 1 1 .dO ilpll .SCcm ~ r e n ]Aar f l a ela e ae n i u o u n i t n i a d 4 .1 1 ~ ~ : n d o Y 5¡ h. .1Ie, nvn e e err" ca a i e i.y la rO.,' itl, it, ., ___osi na-_ 1832~~u ireel coeleuo.(hc iel oafc) lDAI DuAMRNn roeil ocsnrae a sis~ n becCcreo7 .,e rc tr cun (liad .r rr. cac va cci y j,, e ce ~ ~ ~ ~ le cesob crtiluo dr (eCdi.rhadl-cini t Dedaeleleeoa s oeolet calaae eecrblnoe e DA Ol eea o d tr a Veprrr rnvrlrsedr .Iu.s .rcrerrdede crL.Cride. aduac ciar dicho72Lo-eOddsatedcRlePti teontepara canraq.edueencesporadodedermoyoaa utravs encale eed' diperelec. ornirc¡ladoher=,.dIr da~~~~~l saI. plans loti meaor de] veranoo ala t ottuoo de e rdai y aredta DE uetort.Lc,(rliepb, dio 19r5.OitrLereet ei e LA MAINA omo o lealclcs r erdadro eelao a .~a *~ cre.tree crtc e ete¡ ro c [ 'Ci c eed eepunteto del dlcirpedd ~~~~~i ldeos Al pr 1 11 ea Arirctciorl por 1952.tlo c qcs ocsd &LaoCocel o c rre u vcan e o d a rc is d u d re di cyr~. e encuntradic ee-p r lv en opraionesrnidceatcci irb ueiee raoeribc r e0000 3,ido rac C RCirES ece apeiu e ] ],e ipr-ole ciaitoia ol Oto e r r l (. i rrirt.ale bluetir -e.L. u., ,qu r nr o,. J.~. ps ol' ris ciii, e, u. rl reir, ci,,i.r iricI-i crO Yroec vroiahcdlroi .ctr rciioi rr orrT17 ticrv (( ec COMOccdccAYER2hrateers ccr cd crlt~rli

PAGE 18

Pgina 18 DIARIO DE LA MiARTINA.-Mercoles '5 de Dic. de 195 1 Deportes YU.HAS CONTRA ADRIN ZAB4LA EN IMPORtTANTE DESAFIO," IZSTA NOGH-EGas el fraccts Sesric la s/sisca elat enc Mlsx-ss CIUDAD MEXICO dlimcnlse 4 PUnied55l suslce mcsl E,,, que Seiu ausS Sc dimoa eapa. ci r rada 0 cospetidors enIn icon bsinmn de cse tsoso de la iv Camena de Ciileoso Aoaeus a tecis del cetrs de MtaSos. ganIe, quien oup el ptelo s lia cai la elcalsnaiss aenerel el aucao aun cuante no hba logrdnallar ninguna de las osais cuse. de la 1 sn ois 1115 Wilrosasos. dS)n qae epaae esimencr a ominas en pimer asen para mnateusa a la nc. bryae e seis Sisan 10esesal sruslPcsd al Primer luisas. aescca al InMimir es ,sesssM sseee01 gssitnsi Ced I rsnpS. es laeta de s LisIs e Pnil a,, len is ron dm150 Ittn.Pa0nasimy 11 isae-a MosAs111 fmp Al 5e'4 lmsa.1 O14Siundsdartsssls. .1st 38556 210 delspqless eb e sa c quocIn sulgadu que la crisis de clgunosade sus pitcbers, i dsde oes mal.lade¡ il.atn .as.s.usuy usnns Assapseis an snpusa~00 perus-.1,5PIEO AN D R eb b dcmlydee ps n paep l la brecba es la segunda busen ylas indeclisines u .u "t. esio etan ,niq-iso]i sq,1iP.nlis sirsinnlu Pus el iniin Vsu sIE.ssantacuho enasau H.bana¡ Jje 5. 5. P. Ase P. !he. 3. b. H. Cp. Ok. ]5h deimprasia l., tlc rs de la snina verde, -de¡cosaobo issIsrsrsen luinicial. Pus psiise ai c e AdseAuss-su uepi su a iu r E lt ~ 10 1p. .d a,. in louas y M ansusus Pn .R t p.,e Tei:,s ~qm odunoidoannuecundomenos, nba avze usiIsosuasbapor prieran-ez deSiuao. .clu4h 0al ~u a.ata.Nu4' 5 1 1. 3 2I dusdelcasa. lgb¡>Rioequiela' esude que estesorsessgradpraeseiiaien dediiunssti iai.~ of,1,ueisn on sias unaueJI ils.___ iuusr nmnn n reerpidd¡lAlsuendarese.iussnsobien. Qui CbHlrdrsss ugursu.smuesracl gadd. desIa p 4 5s1 8,1e,-du1 d i prs pdiiuiis a lAii-1si13 48ii1ut1nO. us.lisa uunuess do Rrut'vers 137 21-2 4c:,1 1 1 lnlstrrs io oy agun.% aassue.s Anoas1.ss1i 552 ur,suaP N trei¡C os ma ul u n H. 9i ni0 ~hts de cscuniics-s rs,,,,-ini .¡. ~ o 4aC ko 1 8 37 Su 1nu 42 a Aued rgaa. pcsni r5 ,it,.CLsit¡¡) quecsurrcs etio s alsuiloprevise la uim sis ac~ gu,~ 'iitsir1aIa.qu,. pn i luis s" 1 21 .1 0 o Euie is ocotinuastarde de ,iusrne sessisque unssesi de rlia.DesiAel-s nmiesiesIse Mssirisisisi icsisSi-Ssurucas es ur Misi cind, us prosdissos se aiuanauY-ysse Yosee ls ,fiolil s u ntss p i¡r s rIe5eR s, en rsesade, resr ise, ss-s-a Ae%4IIon 9'%ai23iStlrs-3 1Abis su.;2u ¡Aeses rsetsdelcede lemaldstosacabs icegssridad de que ntedrn sralt i a s tsasssse1,12 n esusrscsuru episs ss-,,aa 'ns5 e. 5SAa, 3s 5 25 Ros n a s u1 2 1 1 1A JA cl s b hstaAa ha beducadu pc. SB i los ucbnadoraa. Entne ess tleta.repeoe.que psr ""s-'1" su daie a' l "1% 'ti ss-se,¡' s i son yIres pssslcde u.,cares-s del psada cn ?.Muneneisss d1 Ra n airMayresA sino:0s3i18s 371i p. pacr eisar lIsisesadisicco del esopensatos desduisa nos iisaypsco s que rntasea Mdc da ii ccsee I c ~tSIaIs y 1 s-0. nlsgis da nnsitas bes tosidu cnassr1 n-is 111d4uIooIA estoyPoracegilar que esin oque n s e tiorrs 5ns nndngueo y al Inseuniu iextinguible lapeh n.,seos1.5art-riscqsue sbcOM. ueisiunusuus sse c uCns dc tl scer qe R IPLS : 5tH5 E roserA-i. 5. do de temporada el Aloscudanesno h ta ganado lus Eaudridge La gciRsnliutipo pstenn e -s. la lsssss utrtuesbc. s-I se1n sstep or ese erritoiosvscssasc s n tallbatsy un t!ra ncear~ersnaDOBLES:.R5 erdsigtues 5 desasnent sesree,-InAcI, r.per. .un essu ,n ,.edmleti.ucasos qu.ieHITS CONECTAIOS.J ,1 1ge1s-5 tus iueu4s eldo.-En la tesnsls que recibi bul de HdtrsRoidriaen en esatesmprada be curresniedsnuatrou e U%.dtv a 1t, el domngo enotrB el Habaasyens¡ lis uearlellasResoaiss is .Sbbiu b ds uAleunies. ¡in. eiY 5 ad boot agndoSs eeriads. Auraar ovehas -te Sne uliunna s osstcusC nEA istss o ua. n rid el lasos feteo.alCeofuegoselc alsepcsldsrendido hascata rse rss¡inonisne,.pres ~sesosaCiraMra u, Esilsneis e ssscpb psa eseseuesal ud pSaca reee2ru sd, eCAS OBAS:pIlAA Cu C s allacd miscvuloerable y mose.dcsoalisadc uSno saa stn oool assmbro de que elsousainuA sc 1.oAnerorc1 s22Aenmunbs-ae lam ada .snsu scsrus a rsnseiescds I,, uneis ASE S R Eu Cas CVaNI c;at,.rboe es iesnsb"re cuandon¡asIinnrre. ss-. o ISdnkimy sie l sosadetua ~m d-issPs La paatsucdes sIn aic.d PONHASE OS130LS RIDOS :r met ,y i I q ue jamsl. tred Mcrestcd MUY leos-. de su f¡der ll uq ,¡ue castrabcma. et a. riitolht ut"rknelsn u eis'-rus~ n 1 de 1,1Aenscc d s t NiAscie AE CO ncs SC torosa. Clcnleoe ln a no ba padida bsrer lula tcedenesenaspecto rierto.¡ parpadeos que en eooe ,ss iis ent, ii-bsdeauam-eu ,cSlsse ,uuoidlAtdsouNsi. da.sufsida p.,rlse Eleseusea1 sse1,ro. n uids ~s hts b is.lopiscudso mmts noS e s.¡ uys.1 de 1.l eospnd cu. VicentecLpeaseaoa y ladeaaoao en otrs nosallaoaiala ateninlo que en e ltes ef .( Peu. .del u, 1 oi Cebiaa.ssut. i*tbni. auaa isau usrrarisimi, sivipasa nue unA. el acto. Ya el Almeudares tamspoco lugre IrIsacsaas Uasado de anaomalidad desconcestante. ,n.,. deale dli.n.atpiedycntnnh d neea. Insr-uurinclads, declSno al aunsu.i-, ocno la ecus ellse Npoei dl c5Hdnact e abuen pelotera, que lo brllane en sase as niuise dmissepeua-sm laanrsnalaubascmbs-s.rpseusno con os ¡eleo& U joen -Niples y dl vete-caras qcesuandidiele. ern.nuo-I.iirv.nd.dl tyao bisacson1 a AlapuaisSab am auque osarons pro rn gpt. ubr escnaeiney el sesnaela ba llegado a ucobrar aparincsde rae scaassel alacse isaS de Once tl enaban.psls1.e. s eo aoo Caislba oMarerq puede pelease ypueda prdaina. El ftosocubanpuede roncebir, ponga-. Po . r is espra la qudicsae ~yl is .Itrb,.di et ls ju hano qusado ao crs meaperdodanotibsspeoeevdente que osas por rcaoquencaliquiensochbaelcaonasa ud.aop.nc .eaisan.stic Caisasee agnsbu ablan asepna latiene todas cansigo.:. En meda del tMamenda las aseve la daspaces a las nuaeva y pco. Fe-Ijunsc a SOssuenu esuvo Sae ium, a Sarcerocla en s unda. .Un sud., su La Habaso. pen.fars osssn do drama almendarisae on el club so al atanoa o no conibe que Ijnlur tice cual a una bse. y el bdssmlea de asoajculaua 555bolsoa aWiSip Misas-Aa ys sabes ela umquinss orderacayycaa us leaiones de paridrosaoanda pr susasYo reo que pata cale ampeonato Hdnlsn be redaeSn.asravs d de %eininug s-n 5 rOde Sise. de Msasu Siz autas e 1 m sat u se Oeni.se ___.__ sanAsn, nobcay eslada le lla sinscolosaio¡ nidusAsbasantecaunsdo pornla,abon eclursasia ;,¡.l 'esi5iu S,,s-1,1~iIha.suu,¡,0 Runuips.s -6nsu -Isi -'ssm,.s~ mu.nK"quepusede tenerstina Iidcs ni iquieracaproxinmaque tuvosquenrendreuuLigalusterioiul ~, ide la u sis~ii.Iiumius ls lsisadm 1i ,, 11~its i,, is qir s u t~nciai¡a.s.mun e., drid ynselas1unciode da,.de la,%pes.spentivsainicAdiuls aIuRAeuuuciu Y\sa .
PAGE 19

Deportes DIARIO DE LA MAREN .ircotes, 5 de Dic. de 1951, Pigina 19 INAUGURAN HOY EN QSARA UA LOS Iii JUEGOS OLINIPICOSBO.LIVARIA'NOS Los caballos naturalizados se Presentan en mnuy Comenzarii hoy 51LVIO GARCIADE mejoradas condiciones para lmitin d"il951-52IIJeo HAVANA CUBANS Todos los pronsticos de-ellamtiidades sin fin resultaron fallidos, pues el descarn md muy sa1,1 1.,1 Una11 01 EIlS Oio.a dloob. 5:. lodable. Bou to. You, Candado y Blindl3rivorencalozran la lisla de los productos:onacioGriru, del equipoo. Sterbooo, nales actualmente. Mucho puedeespera rse de las ilim os cosechas cubanos de +-y 3 oaios i~liiparin de n~ t, J ,1 a o 5 anW el ~d.t ~.u irais, olor,. dael Aun ella ido las ol0oorssors aroALATRa o is,ro yidu ooaloI ;u , o usa e Flord.rt. trazadal didas so o.dse a la .loo i, rniros y a.,,iba, u Sdut osah de los viaeros equto5 ueColss se Sapapre ~ squiera 5 .,rdo .oOl dilo¡dalOher sala re etA han ,o c Iio la ind palidrio dequeBal joo t ra d o u no i i e reseidtn ao e toet. llO, ~ ~ Ude, S aado~L qu merao os le o ~o~l e oda rnoela d aa n07Odd d llo oeario lo a p.i a enlooir 11 lii ai ;. dol a u ao1,11halo al ,,, de ,aemlor. que i ricare ontsi mido dl uea Aor lub la stId mroa als o sOrl aa Ualoaa p ipaoP Bsda '3" "a 'do P oooelo Conpr ei4 la ¡Av l palo yoo O 000 , u l ao. iza al aroas .c.al o dspoolr Iras.ya liadr¡a, ______ drooo ~ ~ ~ ~ n -0 a et d plo ir tou laei 10 7 q oriP I a u l s ds.e O oeiii l e l l .Ta ar a a rabroo oleas lltquledar ih e :aioMC atreqe ruldo liOsl, af- noillnioa ~ ~ ~ ~ ~ d d-rrri .al erae Lc a rld lea. ~Tuoa ndliti tll ustan la fol ealo de at once O,srb.i erro a duroia la Vooana alio quoO e lA amr iaiA. dl1,r ael 1l1e b lloldeoloy afiiondosise.IaI sOl .elas l, 11 meaaserl,eoiliaar raos lareas t os rsoqrue l'e,-iasiiikdo(,ll,, In, ~in,, loguoira. ~no. ria 1 i ei.lolulOr. l l i a s l a ad l uiid r Oa le a , r illo, c. iii i ua l~ atardelsi.ll liso.nlrso r, uroaOnal e 3ilir acuano iti arr eproeasiiiiilri O i ,isii l is lnclooque0.11 11011 1 i 11, Ii.l" i lO I l.~ raa idnai.e ,,,t Ii r peaa. O-d e uagran oroial lo-silaa eliinllTeila.ilo1.1iuallirporllil pen i 5ll, l tila s do ti li lila ob a,, ll d 11,0, ilo ii od l produi dtah,,i or~ 1J la5Ol0hlla1 d1, 1~ Pra T igadi r ene ose. asp ~ laos. alols ilW.1u ll"'l,,-aj!.1ip, la nalara, lena, ta cisiil C t. S r re res slar ateslarerrarclaipro ma. rrs r iretaclsiasescl ptsssti1ta pII 0slu111unhas di. rioir li ai1.atic¡l bu rm iia es t, -,n Ido----1iuiuii ii ,iri t, 1 all,.t1. eefoerdo.u ro , u cll u t lecr lga., Y. p ;Dsle Su l il l u1 Jla,¡,oaa,lo¡.¡tra u, e ot.o F d.e .1,a rpa Il 2 id i lasd sio ib a aa o a yd lo s dr a laiiiiooioiur¡sl*riiioreiunuiosaPror. ooi,iio',r.Ia I Tellentes tadar r looesdasle 1 1 1 0 5 esos Halse n lori Eaiaia proe a Erri,is 12do 1,O ii la aneuleecdnd eio es, li ris U loro uiddo usfpai. ailo altoslop e i S io rsra s slrse raasooaihsio ooul1a~1 isiii iliialliooi ii,01oo d31 iiiiilb4 aor s h1s111,dadteaho p ir I. ipa . aaiiio a lo aptrr a.,i to, ao a a a p m.OidPla u Odeia iii-i ii.¡i.a i iiii ii sii.iirliiu rilk, h ns h lliur1r s.ii es 5 5 st pe r a r sio5isamp a T ao e.oo O b. au ao ii liiie r alisi 1 Ii 1510 bllud1i1oi 100 el s s asarto i ha r en so rs os iitlli lo del m ci Pt).n 4 drr1, lsd, 91 y ii iaio0 e -. lii s el O la rn, elida h ld rso a ,Icc se ,,dir a e,. Eus aood labr do, 1oos o rni tI,uu: 'l le~;i riiuio Po ea. v irl dr! racs. r yya hmo dsh qs l l. eonlooupolo o' 0 so a e. rrdp, ier. suao~ib""dil.al-sodd.o.tllOss soo lulii ohilela.l hislasmu~~,lo,'. Nopuisrmsroasto al euntlananesala ts.rlsdoa lioslse. .-, e ~ aL5.iaoi~ -,,OP.ui do .al suba ioiileloouas l iii.drio pinoeoo iolo, irad ,1 troo l g al ,'u c li ses pal Cdea a su a a ra .1o l O ror l a e qu ,,tir d ra n ¡ us aiana e a lIt 1. fralica. In Inue .qpsu -Xo pa t cm.!ellaIen.TsU lei, e i1lida d al.delat p-d s d ~ int.s l o odirios dr11a.aiirour Clad iner,,Col.d.l e ede a lsisa o ris. de i pomas e .515.00, p Un daspsoduor luc idodi sla iau ura cin dom lanlIa fGi, .dH 1 Soatt.1 Ou anuo:4 n ~r nt -e el oaeein, l deii. oelosjugo pr arenre -SoOa oeO 0 D. rrd.Main cni Uo l oroSi por n a oenarnios PuO5bt.laOI 5 O.4,,,01511o T O a00,0llill!p-rdrr 0, ei1ar", 1tsu tslarhy 10.l8:30rsPloa quilo-" d"i1 ,,nrdarksq-i1seisi.irioda.oi1,1ado oua sr ¡,.,01101 Va oo ird oi uoaldaiuO edal tlr s 1,las iirlioh-i sor rd," l q aaOl Sl e oloos d l r a npenloe nr uionrllae, be Lude e rrdr u si do,sosn .1.PRM J, A TIO a^, a O, ho r a, oaaalrourrol a Ooiie s. ,11a-, v Aa¡1. al oliiq,li~iu d, 9ub ,surisnlo ii,',pte~ode di-11a(lb.loire ar "dla nere d ipd rae su ml lr elhrseo o., p mirt ar, e ti ip Uia e 1 - 5 i0o 5S. ~. .ti~ I d pe ur l ad e loae. .idoOruia. Ose al 1 healambdadlo.9polisala ruidoxdullaRas~, l la,,loonsrllosaio, mo S s aso al Slat Oii lagsusd ls r, ealo Sa pudei nusolsdraiio r El measo.da.o.parorIdDOtPARToDOlal30rampnnraro. Rotn toke-,ai.ofhdi,55~n5H5t0Id r-AlaA1 On 5.5 ECADO ciialo aue.C asbln raalo Rt AL .,lot Siso c.soad11da1ZOma-amDomingoZU. iNa n . o-seiriarspl u a. Ho r R odrauez are1snlpnos res 00. ode m clse a ro.0ui anad, Sr nuIsio. dda algose a oja nlosoorrnrir"a;V 0 l OSS y fu dijirio po uoqa mOou oiado as 195a2. pulal nsa ol na DatiOp u o loaMedaa lanaa~a~ Os OOaaus.al aoder do. inc de L iO tnru. y O-atihudo O Vanior tusun oa ubimn par cor00 r SHWuld 5.en. c arrrs cOLtIMODO.~¡s eho diabr a.e Oaoirss ti ,a Das os, are. l s Sr JalaS VoiIeOI, Cadlr ollg yaaoslaisaOloda SogL ,., Un eso etod ucdaoLsea.auidr.en l)aauuac inudeaon a ia l Edr qe-d. Si ~ son. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~l yrigo yii asma dedsWildea iroyLsol ssesssela a,-nanTssoa en el Cubacleco deciind se s e o sporSargoo CC hObt Lu TrJani.ra d, n o brt l rad ro o.i'M a aontin.a e nroi0Liuid sig o metar i ors ebyu ~Io tul ind 150 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ri POller puedre-ad all.la tra eloadsdenee lr Delslds evPntos.aMdrrina ncloehtq-e hlo Por___________z._n______. Oshir r lo Nd Re S Or. 4 l. O a l Mai,,: rl ta.sa enlaso egun o la la~4 rsataireaaa>stu ea-ayr ardr1.lueta u c r t o nea. asainr e .s u apea r a Ahdiaho 7tld L -eh arl" ~alo,,na.reo monkt a al iSris .aa r erOO! Z.raa -5 u ulrr ch Oqo es l eas oacsrlaraa o O-O.M ara o sal¡,O-Sre. O. Jla s a b l e cti o c u rr e n i d e ,rd o .t0 ono atim p ~ inro Adas mil iso ela Pes ra. e-D imba I ards1, o u aD I sl ptca aala gielecan. c ola sl ahrsntrsoota era a'r at-.at a ~ ie o e m &l oor e saptrios u erelosP O a al. u o o s i uSedn,ma fuaiOahel.1.islsiora lopelea Ea-LilVa00. Dllreo 1 1 0 cubaOOni. Oaauoa~~~~~~frv prie dr Sus otsoo ATLroLL uroDls ii--i hon bdelara mi-l ealbll1r ai. Toas o oiJrsy -u ldpi a s!a1ito o pro drsu.,Pres o aesinu Ia oel l Agosauoo ClerCsord pelndo -1 lFsg.C Ti Aldlil u .del l p~it ponode Chor pase origndaCooe a!aro podrooiqoerd alaqildo s liu--iO mIa a u o 5I Ra t p.-i e' 004 Dsoe duca d. lren.aml de e'c rd de 0 a lsbd dd a cm asaniala. as i atararpaoios roo iTals d.u u r 0 e17 1. u n El511m aen de sep am ln ,r d en el te a m eo a a ed s fl l J L I O A A L S L E A O Aasmonr auolO oa hridasu rl M e et a oj. TI l lea qalrda n elaril ro bdieL nal d, Zaa s-urs masa5. ml or ug hoaAousift.o.TIr In.PaliriuLTN. .,Tas ulra e .aa El Soseadro robro ron on huerO yu.Sslrsoo Chilea HamOsael y ldr Ch lO Wiiims aa dl 01 d ep r r i sen ol ora stam uva cO o Di.Ord L C E US k A1 h lla vea ~ esieprj a grmoie oerade uLiuS aral Dias itir -scor r PAoI ay O5 anuro l rohos Md as Bla n ais n -O aodloueu u i nro Aodo.=s16 us C C5S osat da l. ele or a y eso nu f ernalaste O--u HsoW 1 a i s pUe hdoqos Mdas daoborgPoudal r d Pd-g hn arrro siy Ble A.1 oso ir.sreumesm udeles' % "medi -a 051111~ ~~~ u.gn hol ra s Ia lO 1 5 lsaaodo de 1 O-O. Vdq ili.nd.-M ntd1Ss n lts a a 00e R 5 l Ci .3 e O-uO Mar i.s ta l el sgua o a GA A.b ta I.,. 11 £ la igaIc-onel ,e.n.adlEcr.a.eti1 ,a 0 PRM R EAf.3oOiedo .e na eaTU B ,=e atio nls oncits las:100 da 63,oOsVal bt .VSI*NOA aGr all tar eariea ase laasap idia daiano Muha -atales edaABoua D pasABLLs E o, uaa daa inero nos p adi Jeo L eo la rsrvaO a aL ,-T L o da e u u asono a.C.e eeaI"t'asleas,, sobre l O sM a -5 p amp Fa ardodoto Elfleta.diue f r as 0 eOsee s e . afaiaba nada o Jn en la litra ,,rtosaqs Otan s benf Mio ijcly-So l.111 L.d rrmeOlaO psoid Li ,Noabu e .11 r .c i m decl Pjeg i o-. io, ua,

PAGE 20

Pginas 2C1 DIARIO DE LA IIARINA.-M*ircoles, 5 de Dic. de 1951 DeportesSE JUJGARA EN MARACAIBO EL CAMPEONATO) YENEZOLANO DE BASE BALL LOS HNOS. MARISTAS DE CAMAGEY GANAN El BASKET PEQUEO Stene cofa Bnfi¡eld aigeptrn A1 udirrlrior t, n iImi !',,,,l ¡,t.e"r.: Esrolotri.s ror.o y Juisoro K rloh opri l I es C, -1*iiro 1 ~,o arili ¡a re la. 11, a br lilsl i* ent j~uu enJ itg o1 el mircoles decidirn la justa ls dr& 1, hosque turro qttrdaora loo ior de ¡l Oo dando lo1.________ iguor d, 1~ 11 roo ia i i uvoodvrol 13 lsri Or-iro Fi¡ titie p. deo r as l s d-P, Asegura que si ¡oe DMaggia 56-~ Logrones y Mlestall continan de Ieaders en los dos grtupos de ¡a l d r s a o d o.oro~!j ~ ~ ~ o ~ ~ s~ ojeapai.e¡ aopn.~a~~sgnadvs El Mlljaga perdi su ariopeonoe giir1. El atolti i latd josi-partelton to9it lor l, rit. e.g a raet t lti 0100 r d e S C ro. abpaa segnd dvis oper n e rOsero. Eai l rn d hear rito. queot. o~ rra ues iord loen ncipo bla rsde 00 eals sgn o lg ar. O tas icius ue¡ sector del oalompe g-ll P'or CARL LUNISOIJST. runielo 51 vr olaoi o dlid t r rbtsr oioo rs oi o arpurrro dei 1. lo del pea.%.ort l1 Ic ii ,aroa OCOitJtiiUS, Ohio. diciembre 4. la f¡, tO i l in .0 ¡l.lti tailr !,Fn rlJ 'iogbmrdo 5uco osio '¡0d, u OS lesrtooario oodaia aar utbid I li ro lo1oarCo 0
PAGE 21

-Economa y, Fiu#nzas D)IARIO DECLA RlNA.eeMlircoilCe 5 de Dic. ce 1931' a. s. iiid.reheeiIiueiieil S, t ducla Z'o i IT eo aquo Yfcle yiceoro. Coreima lcladsfdac oese e le ice ii lliip;lo iid p e !.de dlii icil .djuad de Tor.cm ao losg eit u, LaC lic cni o mpts le crge a bCc .n1.lcrco nurdr encia ro .l. I-A nqe pL 'er. fYOC-RK lu.ricda ij -tneu 1 cci.ect jmperriticun el Ct CoTinAi,nt OF ricatie tet n ecrips e oficin y n--lNaelltade.enun d~.c¡Cetla 1 NtiA St-. aiee porctu tiieee c iui etee Cli-.pr ev el miaa0s ta la i i ilro de eceeieo de, 11e11.Icia rlnlee ccliii), _ _ C u a n d o U e 1 dccO1. hheiiii.leelel HANFAtO lceae1dclenolic Sec ,d.1 Oced Bolsa de Muebceceee Cli.d ,,ci.eo. 11~ 1 1,11 ,l ~ciiiiet, dino, 1ceecdcDrdrCMe le ( ') 1 rttntos olosn5etbtes. dad a la Repblica. -Los mejores rou -Sern de gran euii d~ h. ~ii, ed iit iieo ie ep,--padlieiedeCli q"vdiii ei. luniii b, B-llu¡e d . 11tr ffd.t dei lm gqui d.jo 1n-uu. 1eColffiOLA (: v1o C1 ,l. l a1, 1A ,¡ dT01,iONO M 3201 ANGANAE 'y te lii e .i A; m mqmmmmo~ i a ZI Lecdc la epeliceic -qrecee l i. d i ile Plee e le r a ec',i i, des lIcnu le icti i, neiic iil 11 .de ilelci e cil urr.l i heded tiiClilil dc Cer&.niicl 1e. S l eiei iler la iuciuii.d¡ piiicie.uJe, ieiumi1. lule iii.ieiciil50 liied Wiie li-eiii.iie e-iihliitpe y. l1 ii.iiiile i c h le1 le iiiniinuedlr 1, oi!e c .1 ide c icrtirnd Hu ul yi cil.l, iieiere profuamcert e euue-11 ies eu nceiue ee. d9d uii.e.e.iiielea-de rrliiilic re. crlaeiPc uu ni il n,,i r ., ¡d e .r d.i1eu d,ei .r po i dedr de d epreilc e e e teeitbd ,l -teii e s. vi e rl icNp caersle eccadece pres e rse. cRecaa, eecs yescici.Cacreecte.iedo deccccer eiocaclersipetedee1 1,erelc 1ec. tr i dea eec Cor le roiii ii ni .de sdci ee e 1~.la icild e le teeeipace la e inineepublicaed vrih c Mic le ib. yed -. leles b',la -lrqee liiieiiiimasiquelluliree.ii'. ele-ie.,iraesp l euetoycrlresioeuea esosehearquedree rid lec.cini. nciona le yuieucd il -emir o ra i n o 1 fue dc e ene ilual puac ol

PAGE 22

Economay Fnanas. Pgina 22 -DiARIO DE LA MBTA-Mcl.5 d1
PAGE 23

-Noticias NacionalesDIA.RIO> DE LA4 MARINA.4-'lireoles. Sde Die. de 1951 Honda pena causa en Matanzas la Mls jugador dl enlca ors Pidesn vean deaaIsbsDi. FPli1 447'37174, 44~~7 4, It ~ 6<. d4,4114 144.,,, . <..'1j g 4, 3<44 4. <'1 l"44< "~ RI4 1-i0 1-4< 47 4,J 4 e,, 7 1. 4<.4.,774 lb3 hyen< ,bi t., ,'.K l<< < 3 7 44 <444444 47 d 4 74 4 < < 74 34'r<, lob4<4a< D' 7 4 4 4 4< 4 4< 4 3444444 44A444 44< 44 7''474pata 4434As4444 43 4< 34,in,44444,4 d.4,11-,44<4733 333de344<3<774,774447744 4<3,74,14h,474<7,7,< Qt~ oo ,111. 4<44 4414134 lo,44<3 447 e,43.434, 41¡44444414444 44<4od ii e -o,%74 77 443<3 4 3 4¡4747,43,4343444334<< 334,3 7 447 7444, ~ ~ ~ ~ ~ ~ E ~i41 34 4<<~ 347447 3773<4447< 1 ~,4,3< '"3<4 -3743" -~41" 43< ¡7< 414<44 4 4 44o34, A 44177p,el 4<,r 774<.n<7lo, l 3734d. 044< y7.3 3.444 JOH,1.nSON d,77<,1 4 11, 7 4 4 t <3, 4.4144Leb, ,viin ¡lo d, 1. ,.e l
8(f,765.0>7 4< a 4F, 41n, q1111? ¡,1 I
PAGE 24

Pgina 24t A N -U N C DIARIO DE LA MAIRINA.-Mfircol77, 5 de Die. de 1951 CLAS-IF 1 C -A D 0 S DE ULT I MA COMPRAS 2 STABLECIMIENTOS ,48 COMTPRO LABORATORIO M7777Dr.7L. 7A 'C' 17 IMUEBLES.PRENDAS S62, PIANOS, M1UEBLES COMPRO, ROPA A-6185 A-4800: COMPRA -, COMPRO ROPAS' to LIBROS E IMPRESOS 1 CAMB IO 6B OBJETOS VARIOS 4~2 MUEBLES Y PRENDAS VENTAS 48 CASAS Al haer cualquer opera. ciAn. hgala co la ner.oLas operaco 77fr77id077 por rrile,,blros del Coloq* d. la Peopid.d lomuebig. ofrecen ila mayor qo?77047L CPR* C7 077.7, 77. 7777777 77717DE 777777777 77777711, 77777777.Al 77777: 777-777777 I. do. 07.177 d. 77.77 R .ARTO SEV ILANO 7 77.777777 777777 7 77 . 777777 . ~ . 2150900.ENTA $51~ 7777777777777TM.777 777777 77777777. 7*777777 77*77 77 77 'P AY 7777 777777777 7. 7 '77 CERCA' 7 todos7777clubs777vendo777lindo777aparta77PLAYA I RUAR ERCA1 SANTOS SUAREZ !, 2¡4 b.7777777 7,77.~ 77 777777 VIBORA' 7.¡_ 1 777 777777 7 7 p77 .¡n7 77777777 IVARIANAO G-7707 7.U777. 3;4. 7h. ~~d_777. IIABAN7A 1:4. 77777, -U.,,77$n" 7" 7 7 1773M5 Onibus Espaciales de Crdenaa 77777770707S7ALIDS.77 DIARIAS;007 77077777777 7. 777 T77L7.7 777 7077777777 CURA M7ATANZ77AS 7.7.7.7. 77777 .14. Triau 777.777TA Y7 77E77TZ 077 CA017ENA777 Es¡ 7777 ,.7 e 77,M 7ii p :7M l 1t 777 m L77777 77777707 7 lo777 7 77777 VENTAS VENT S 1 VENTAS VENTAS i VENTASVETSENA 77CASAS C AS ,47 CASAS 49 CASAS 48 CASAS 1477 SOLARES 49 SOLARES' Iiiveisoiisa un-3 2I411Il sonista7777 7s,-Inversioltistas 7 e77777777777. .777 77d,77777. ICA R07A7777777777 D. Inversr.b.d.cocq. ~Vbora $o,8 0, vaca 777.7M0.77 17777,777,77730 Al honee oplql e ra.-90770 n 777.1 77.7~t,4~Al hacer caal4 1 ier opra. A. hacer c apqier zoer. 77777 7777777$7,800,777777 7 7 7.777777.y7.77A^ odo. hgala con la inerven. b. 1 o-nl777 ", r: in,'gza o a 7e7e c, al oc0 itrvn lodo de corredor clegiado. 777777777777t77777.7 777077777777 777 77160udecorredIor colegiado. eb eColdrcolego 7777777inter7c7alad 7y7t~ 11.7,0.777 lnriosdse11 Lara opracines ofreidatdr~ Cnit d l 1 (COLEGIADO) por memobros de] oego 77077 7777 pememoo del Colegio por miembroos del Colegio 4 CASAS DESDE 57,200 imrsBlad aHbn URJ 007777777ropiedad777177Y7-7777777777.77777777.7. AMPLIA7777$11,00771.1111~ 77 de l rpe a nmueble. j1,0o0. Rento $85 lm oaes de loPropiedad Inmueble, de 11 eolda nmele%7777.7770, 7 77 07777777, 77777,7777777. 7777777777777771, __ ofrecn la.mayor gqaratica. 7 frcslo Mayor garanta. ofrcen lo moyor oazaido. bao77777777777777 .7.7 9^777 7777 777777 777.7777777. 7777777707777777777 777777777777.777777177777777777777777777777 77077.j 77777777777.777777777 REPARTO VERSALLES 777777. 777.77777 777.70777777 7777 OR SIDENCIA PRIMERA d. Si7. 777777 .17.77.077 77777 7d.7 7y7707 l'. 81,11,AV NIA 2 70 .MI Ro-771.77777 $l".a. 7777 777777777777777,777777777777, 77777777777777.7777777777777 77777 7777.77. I A O 7777 77777 e 7~77.e77"777 -7777~~"~7777.77'7777d~" ~777777777 '77,77 '1277777 77,777777$13,77.7.77.00,777777 A777 VENIDA7777 77771777 _________ ~0.________ .7777777777 A77777,7777. 7Teed777777777,. e7 .77. W 197Y77777777U077.777707Ba0.mida777. QUEREadETA .d 7e7 707777777721107.7745.77777d.7777 7al7 777777777777770. comedor.777777.77 77777777777 77.777 .I7 7,4l .e l t ,1 ,77777.77777777777.77777.fin ~ .777A77777777, 777777,77 la.7777777771.03c7777 --N-R -s11 004PLAAPR O PIED DSEGURA7bao7707077.70 .3307.7.77.7a.7777 c . -----P ---. 1 1.l-.Ir. l 0. n,.7 ~ 1.77 7 fi7777 777 777fi77 77077 77 ,a te.,.O 4777B .7777.7 7 7 7 7 7y77 7 7 7d 7 77777n7777-.$ I7O N77777B -7 7:7 GANG 1 777. 7777. 777777777. 77777. 57 7 7779777777 d. empeSa ~ 7777 77777 77777777777777777. 77777,777777777. 70777777 7777777m.c 7 1116777,X).Rnta7$7307L7e,.7e1 3 ____Ac~ 1 planta.,ne7.747Apl,,CSIN.STRENAR: 11,000 .' pl~.7777 .l._ Y7777 1¡1f-t l M I d J,, . 7777.777777. 77 N2c b.s1qe1ld~oe l o d c m e r-l1d 77 77777777 7 7 T l7 7 C777.77777777.777777. 77777 777. 77,77 7 7 7 77 7 7 1177.71 7777 777777 77777777777 7 7 7 ~ 0 [~j~. 7 7 7 7 7 7770 077.77bIe. onmesln aquelobeold'lqdln
PAGE 25

Clasificados I)IARIOD1E LA MAIRINA.-llIircole,3 dc DiC. dc1951 .P--gina,235 0'.CI S C L A, S l F AIO0-S D E UL I 2 OR VETSVENTA'VEN!A VNA VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS 4g SOLARES iso FINCAS RUSTICAS 52 ROVEDAS -Y PA ONES ¡53 AUTOMOVILES Y ACCS. 53 AUTOMOVILES Y ACCS. 53 AUTOMOVILES Y ACCS. 53 AUTOMOVILES-YACCS 53 -AUTdMOV LES Y ACCS. SOLAR EN SA? TOe.AREZ #NtqIUI--Ti SIJRAMR, GANA' I y,,$2a,100 n1'. pAUTOM VLESK, ACCS 1JD11P11 1 ~ 131 ESTBLEC¡MENTOS 1> Ilj12lSu25.iDlAl fi,. ~MIONn4_1~_1~ ____.0. AUT MO1L S A CS .,Id. t,,-A .11, 21 ~11.1 .1 ¡ PASE LAS5 1ueW ~ 11 1 D:.:24"1Z 7roo PSUA EEP ATOSDEAUO L M A D Ia,,, I1.0.,aoAA o la _i t,%ro, MIBMARde Co qo P YOOUH 140 4051tionun ue Caro 3 sq.a 1 Vda).U O M,,<< u ol 0,I.-M R y S.noo,, r lL no,,. .,un. ll plenalranJ, OMPROd.dCALZGDNERAL M, ;-Iiivesioisas__1" u A_". ,s ,,,la',, e '-NAD CSLNA <00,,,O UUMVLL 7.__________ 1948' lvoer AMDd,,_______ A TS OA IR 0,0 yo. a de,,corredora ,ao 1 0 aea,Y.a.l. 11. 1 A U T O ST D E. -927 P-0,.0,0,. ,',Cad, oidr mimro *.o1 Po.ol, 90 11.0 1y .o o.-2oeq a1u s o .no nii deUNlRYPropiedad Inmueble, P aNTI 00.193 c o un BueCo arro FO [1 o Roo a11O1* 214 Sisl7 W 00.I b ¡lb 1 ti0 ol I.d,. I,,Aoa, o7lO300.00', U ,o'C rolr 9 '>'' S.ALL. 94 00. OdU,,I0laoOaO. garanta. 1,~00: 15.21,11.doo p,,,,,ao,,,,,,,o 11.2.yo3131. .Ooo,0,,d, .,.allio, -010-,,1 ao. '01. 00O~O iaao-.-,, ,.,, .a II¡ao' aquaaoaoo24mo .'o¡,. on J". N-.> 118 Ved.,,,,, oAYESTRAN.ARCEAS _________ .oaaa.a BUCK 2,\ plenaej. 4> raI, 2~r~no, ZlOa. 11oa ,, Ganga. CALZADA Y FVa 4 ¡df~nl TIftlit*.11116A.,.id.o. ,D, RAMOSOV. r.'-dwybw N x,A.Cheirle AUTOSPYMUH I,5IULI VEDA O ,, 0000oa 00Chevle 7 D951U SO -i. N' 1,3aa0y7.ka~a. a 1~ loo,, rd rMI u nL.E iB ,c . -9 EEOSLS DRSI, -ti. '03 Ti. 3 -f rinimieno27. ~a lodo o-1crooNVENTACIOIlSUA~.0i50 [ l¡¡ ioi n k.b r.,prIJri Alturas del Vedad o&-,P. Opiniddlado d o, O5 -lr oLr,, 7 Aor.o A R S EUOq-~<2~ ~ -¡nmsnicbao A04 0~ll 41 l oco roadoe / 1, Nr_11 1 ______ >2ag-35 P Y OT. . .5 uo __ ea 000.era En buden.49 A-T:;:.ES dLYM UTH. .71Ahor Y-,A, larorASAdIQULIT Ad-3115eo*ooALEGRE ~ AR 4 4r00. ti-00 41,.al $1 ,,a ,.,ooo. 11, AUTOM OVILES 0caooiooo. CALAdA-DE COLUMS0 41 ooeLl0.OaEOe .Oool'ooo D'-222S. 7.L" 'dliInsa~ oltn aaeiilsy u101 e Ac, C Coo L UB ~Ga,1fma, la y--_ J,.OOLC A a laCHEVRtLET 41MY.lu-ao rro U. dee, ,i1.d p a an 3 1,80 taA. t,,1,o, i, e-1715555555R Playade damar. o R ao. a e mnbs AC lrw .e.o 19S 46A._______ doCEA doWS1 J.a 10d.903 No152, ~1.0,0,0~dDU eflr. pa p a 7 oa,, d Oll. Ole. o,,. . ",erdjiiOR AND A-.I 11 O YEO, OL-I P ytuh. 49 041 AlVEV,. oaalI., BL ,0000 dO 190C E R LE4OR G E ca.d. s MOTOR COMP.loan.ISo.iA. P N CA E P N .1 2046LJ F E o o b l o d A . 0 1 ,o O d o 0 0 o ,,,i t t o i t . 4 8 1 11 d r NoM a bi c y i oJ l [n a . 1 Amw-. AmeEl Ares I DL To OIER CCARTE0000'1R150 LDMACTILARIL d ~. .I F 1eco5,l lb 1 o. a0o,.o. ~a. 1 oC1. .l16 rednte:9VD.sRAcMOn, a ja y H s ia Eoio loo437-31.001y ly loo oolo ca~ ~ dr 1 ir7W.S000_7i.-000,,-y Edr .P Buena pntua y a cydaa. 19497LINCOLN P ErQ U EN ocoA Sl'c¡e,. ,.tbc CO nLE ~. 1 su aMlc Loa,,,, O ago a o eo su t -s meto Bye ros PENO r o ERlo ocogco." a ""a-, PLYMOUTH. L9 AMADOoTodEtrebOSo oarada lAdo 61 m04, albo!o3ot 5, raO fAQUIN 1,011. f, . gp aaado ,'N" 3 ~1."200 b oA .d A SEo24x5-eVENTApM4 NUAL:r 9 S702,00c0 OqueU1 L So ,t0 Popidoo¡ooaaodo -la 1,Moad.Mo,,. 3Llzarooy II 193 Sr.Rmn$o~.ueh. .1S -. 9.e BP.:ard1.<(CARROS DE iMUSO : Call .4 .1biNCa RUS d .U619 D2 YOTIA 0,OOO0,aa,0'M00O a alo.' NA H .p 50 C T>LA 99 2
PAGE 26

Pgina 26 DI1ARIO DE LA IIARINA. 7 firr'ole. & DW.k d, 1951 Clasificados' A N U N CIO S CUL A SiFICA DO0S DE U L T -1M-A HOC)RA VENTAS VENTAS EN TA S' VENTAS VENTAS DINERO.-HIPOTECA, ESEANZAS -ALQUILERES S AUO9IESY C Si55AUTOMOVIIES YACS IATO1OVIL SAC. 56 MUEBLES Y PRENDAS ¡2 OBJETOS VRO6 FRAS71RFEOA.FOEOES80PRTMNO DINERO 0000660<6000 u, 1c _______ 006 660<1<1 o, hooI I -9 <0<66<0 ¡0<< <60. '000 <16000<6 0<1%ooooo<<6 B nc 1 01 06 lO56064.SQ.C. ~U0000 <DGE i .l4p10 1 STUDEBAKER .1950 dr de -______________ i-1<04 4.1.<<0 00.MR.R.10600601409 ~~,ooZ-o MATERIALES E CONSTRUCCION 0001'1<0<0< ~o bl0¡1 nlaI~ AEA 1-AlARIMF RA 96.6y<106.3<16 0010 7880 i marca couzOY EFECTOS SANITARIOS oo001<01< <0 1 11~608016<6 NASH <' o 1950 .. l 10 e1o0 od ou' 1-21787 <1oblo oooolbo -1 Centrfuga para POVCIFCOIO OJTO AIOS DINEROlo o¡00<101 91 1 azucoirmarca,< 0 R<000 Tasadoino o I.,o (E, N0551 V,,1moc g90. P 145PROFESORAS -PROFESORES 1 6p0dd0ApooOo 6 y 19 <<6 564o <110<000 i .6500 nmoldesS n-s 6,B<611 0<<,<0 01% 00 MERCURY . .1947 23 mod 111.1. i_,_II__l= r._1__11____ ',:,Z:,,,~~ Oo<1o <<1q¡es de 10 lbs 360. _______ ____________ .l6r'nro5pos ROCINO O IAIRS oo 0 .o 6( 6006~6 A <¡S.oEooS tols < <1100<6666.6<. <0.6660 NOM IT RNAS. VBORA ALEGRE mos. .060 lll.9I.&I0 1 <00 0600 060 Itt1>1 E <11 RE i< ¡60<6<0<<00<<1< -60><<1<1 6<<06< 1I6000.6 <010 0<606 064T688A< 2 5 1000 210CRI<600A<39bE-. 312B0d 1<<1 610 o,<1, U 0160127, 1 C¡601008000.T 160JAS <1 Ododr, So Collo47s 6 600<10 c23-5-71Fo __________2__4_ <56606 006<60, 6 l116116111,56 311 0 ot < <<1,<16 9ooooo 66000660

PAGE 27

tlasificados 1)1.XIRIO DE LA MIAINA.-Mie*renles. Sde Dic. "de 19,51 .1 .Pgina 27 'AXN U N CIO S C L A SIFICAD S D. U L T 'IMA OR ALQUILERES1) 0 SAD -F.LKW-WAL1U0LEREA ALULRS!ALQUILERES ¡ALQUILERES ,AQ L .-l LILRSrA-lQUILERES .!ALQUILERES iSE SOLICITAN 92 APARTAMENTOS N2 APARTAMENTOS '2B / APA NNENiTQS N3 DEPARTAMENTOS S-NAVES _-_ LOCALES -87 -HABANA 1NO-MARAAREPARO 83 CIDA RADOS -o 4 AIACOE I MACATUIlbS_ 1 11 1 .CI n .0N0 0 I '11 1 -Ii. .l 1 ~ l 1 11n0.,11 111 II, 11 1 .I. Q I.'s ~ < , .o D-184.9 7 .;," '< $ ,.oSTE ".j.n," 1 CE I EJOCOS AE)1 82 1 84 ooo,.,, ,.,,,I,, .,. -. ,, ~,,o . ,. 11 o, :-.N1 1, . 1,' ~~a1 i SAN F-~RAN ~,CI -S( ,A)I.,lI-W 8I >,"" I1>,""" ,, ., 1 ';. ~~ -, ~ ,4% O~0 1 ,1 ~ :!0', j < I., ,1. ,. 71. .11a~i ~ Z NAp.sio m s I ,oio.s b l o hh l s s ._________._ni ~_____._ ~ ~ ~~ __.__,______ 14i, ,,. 2 ~ l, 44 41 i : 1 ~ .11LI, 8 ,,. III 41,. ,l .)T-4-1 O b i 31-,,1. I d w. ,' ,, I,.1.1I 8 21AL A0 A,00A 05 vl.,-i ,_ 1 ~ ~. .1.:A .'3111. I., 4 .1 IWII U l ~ i ~ u l o NIEN,)./,, r.l.0 -0 0,ilil0O c ~ I--lo,. sl so I ~ l ,1 m eo. ,, l~~ ~~~ .1_l_.__ _ _i I,,__ n ,n _l__ _ _-.,_,M A Y O R 1 Y ~ ~00 0 1 ,, ,Ia !I,, , 1 11 1 .11 ~ ~ ,p 1iI. ~ i ",, I, -o lo,111o ',1,1 ,.l" ,lio s. ~ n., 2 h u o o >Y~ i O o I o o. l 0 -1~(_ ~1---1I-1 ~4 O3 ,II1113(11 I 'IlII'1l.11-11-i t-o~~. ~ -. : 11,I 81."-7 ,¡" ",%,1,N1131'-~ ~,,., ~ ~,, ~ _~ ~ ~~~o ---_,110 91 ~ 1 ~ ,f .,-0-!51 lo oril,.-' ~ ,~ 1, 1 ~ ,,", 1 ~ ~ :1j, ,. ,:" ", , 1 OH ~ O'0T .1 11 n .n.t ,i ii.1 itt\ .>111431 , n"-II ,,' l ,,Zt .,II 11~ ~.1 .1-11 iCI A11 111 do'. t-;. .J1 ~d,. ZTA ,n MOERNO M irar a~ -!o 1 >..o 3, p1tit a~iilolF.o,i. S OL I E RA0 i F CI N C I 3 19 1 S -1 'o> 1. .~ ~ G ar a u bl s40 .,12 1 -e 0 , ,lO 3,,"li,",, 1 1. 1"!. 11¡.%¡.I. .".looo145, D E LU JO .sl ~ ~~000>05 o o 1 1 1~ [tollo ,t3 IIo1oo o lop. .¡. N, s. di t'1-INCA MENDOZAn y CIA,.,'' . ,. 1 lt. "l,1 1 I ND Z 1 C A 1 1 .1-1. -11,1 _._.,nId ', :111 .171.v .1,1 11 1, 1 111 1'1 ¡ -o. '0.1SR"ALi l ,NepuAl .41 9.11 -3922. i _l-U --I~JIJ -s _'I;___________1___1.11. lOI 1 ,Y l N 9 9 e 1 o ~ t ~I¡ A ~ ¡loo ,, : d .'iii, 2 ,: i l 1,, j. .' , ,,,, 1 1 ~ ,, ~ ~ ~ ~ ~ ~ IuNE A H k 7 5l n ~ , , ". Z 1 : % .¡ l -, , ¡ 'S n I ,,tor ,5 0 '.'>,; 1l.1 11~ n ~ooo5 o,1eolio> ¡ ooa __ __,_.,-,,__ ~_.111.11,1 O. ' ~ ~ In_. EO0.jIIF t: fIO 1111 1 Joollos>" '1, o-, o,"":.o 2 Y O 2. CERO PAATNO ,'to', Att-O.hdi>11 -. ,llios1o j,, I tt>o11tJ(l' sTI ,NILAS ,. 0 .1> 005 0s. cojiiOial sds,. NOiods' ¡ u ,-, 1111~~11 l. 1 ,~ ih', soso"' :!.'.; ,.~~~o 111.o .1 ,o,,.,, 1,1~1 110 .1 >2 -, ~ .10 1 ~~ 0. :. . ,," 1,,, h ~ ~ I, m: ps:to.oti¡¡ i~ en ALtLr e A31 v 1110 liii Ostt "'0 0 tt~t~ttt. .115 10.< I"0 lo' -1.11. I¡o, 1 1. 1.001 -".1.1(13IAS II-5,1 11o-0-9l e.;. S A L U A 1¡2,In 21~~ ~~ ~ ~~~~ y N ~O11~>s 1,1I>l>o .o All I"I 1(1 .""118 -1-11 11 1,1 .o oloo l 1os lobo113'1 1E4.1 l E NO Io 90¡) !:t. P,. 1.c 1.~" .wI "".,;I : ";!"11,11 >".",I", ,,I , .1 u~1- :1:",1 .' 1 ,~1~1 1,,,~, '1R o ,11l , !;op! ,1n N I,¡ ; 1. ~ ,. i__ _!!)_112 1 ,__ _ _;i L II 11 z Ik ,.1.3. ,. n Ilihitot,,, I O l II . I, f,, ~ 1 s1oohtio~to1i ii"ic1 ll .kiii1" ::, ., ," . 41,1>8 E ¡I .N U,,,1 1.:v~ ,,ll,.1.,1 xlW. 1,te ,, 1,11t"t1,n,11.1~ ,,1, ~~~1 I, : 1 ,",, ' Oosiiiiii o . l ¡ ~ E~ 1111 1 : '',! ,,,,, ',,1 41,1"~>1,1ooiitiio q"o. O ficnas Elegantes;l,0,0~.0.ollO.000. Z, O ciisiOio oioc-,,",,;,:','it "".iii Iiiiioii U 0 1 1 0 0 0 0 0 S A O ''-t_, ,z ~ ,":,: ,," . t jo loo 1~ ~ 11~>olooIoo~o. I,, 1 U ,,. .III>>oooo ":,.,i":,,, 00>.111,l00>o0 tol sosjI,, io ¡,¡(,,l.o.ol0,'oo1"o1oo Io '-',1-. ,,H,1 . -,31 oo '. I >oo~,",.l. s.Iol211], ¡.,. .1 lh-o.1. 'co,Ioio>oo ooo .00 n.0 -0 ossO scs Oiiis Ilo isso>ii, .,', oioo osooo ,se 1ooolo.b.ooosioo'-. to>o.Icooioi1o.iooo1,o,~lI,,o.,lO.1 ol1. IIO1Y~~ d, lo-s, ~ ~ ~ Z 9 1 I I "i_, I I t ~ . 1 1 .II . ; -, ," __,, h''. !i" b s o o oo,1 1. 1 1o 'o os, o l o s > 0 ~ .I I s 'I i, o, 1 .I 1 I 1 ~ ~ ~ ~ 1 . . .; I 1 11 ~ ~ ~ ":" ~. d Mo 1,0~o.oeo lo oo o os 00 0le o 1001. s 2 oe Inhi,,.-'11~ I114~ .1i> (oIl.-Wlo 3 1 ,1I ojss t i r. n~. 1001. A o., do'i, .,voeoolos, ,iiN, -o > 5 i S l O l l 1 0000 1 0 0 t o ~ 0 5 ~ ¡ 0 6 4 l o o o ,lsL. VEDADO 3 sE1 1~ ~ ". lE lAN inr.2 0 -> ~~0d0 h^550, ¡ E, I! ARApal n EE7. '105 no. -Apatam ntondenO,0~Y .0 .o.so lo 1-4-s'oooo" 1.'o.'''1AS t'!1.11111160-0-1co. OsI ~ o>ito 5D-2410.103-6 ~~ ~ HOSPITAL 464 os~I-' 5( 1 1 A InI lo 1~ lo, N S ALQ ILSVARIS 1010 c o o.sin u lfi onloo >o>-oo-----D20 ~ -l1~ ,, ,, ", I ¡,~ .1 ~ '0"T ',o'""o :1Z, coostoo, Ossso-llol, 1o' '" ,.IN.1oj~ 3l de¡jadnElFnx i nt os en eMIr l dadoocosi o .00~~" n,0 slOlo 0110 00T,0j~ 0I. o 0011, 00> bol, oooo-o,~, -I. -si" ~ .1 loS MANEN"JA1D1ORASl '1, j;, "t II . 1,1 11o1 v 9-11AN el 11 econmicas 1 SE ALQUILAN,000 lIllo,1',illo 9 ¡ 011 ¡(¡A NIHII .lSE SOLICITANque p¡-1,1. 327i01b8t DE 1 n w1 8~~-,4.1. 1 148 ."" VE Ol ->o 1F.jN. oiocooso l sose,, 1 005--01 000,. ',., ~ f. ,. 1 1,1i a, 1'1. ____________________________ ls solsoos 0,ooioo 1o ,sll 1~~s os 1~~ solllo n~~oo EDIFCIO ,X 7USI OS ,oo* ,l50iLlNl29 811 A-,_, loooo . si w> ~noo ].,.d, Os s. .n s ti, l>io> soo 111 W0 1,01> 1L W U_0.s F* "' ""a---,. -______,,_,_, 1 i u lloo iooo o>leosJo 111 1 CHOFERES a .a$n0 -,J 1 .al. ~1T1~EEFR.".d,"-_1_n_.__a 2_1,_NI¡¡ DE JO 'Z, £Ap> ,.l._ _, 1,1.1, c_""JIZ -l -~-, .1 .I. .11. 11,1 .11 .11_,,_,,,,_ 1 1 ,.1 (.odlte2ol-os Ds .lso oo-m l1 l.1 10 ON s;o .N I ,) 1 50. >o-e~.l-s11Poso-1-oboosoos1, 566. se oesldIy A> 2.,I~~~os,~.'11 8 _____1__1_ ._. do o lo. oo ls: lo1fl "' T.If F ,-,-,.,,:, .l,,,I,,. -IN. .o~-:]u ,&t. Ok ll .IsoE.oYo>W 00 NDO Ay o CIA-iooooo¡ols obso ". . . . .MENDOZA y C, IA ,.,' . .,, 1 .1-. ; b ~1.11 : lssieso'uooo _________1111___ 11 5____________ tu0> 0-o-l Ollp M 1,~ 10 tt bN b Oi oo ss 1eooYs .lIbo> 000 lO.> O. % n 1,11.11 I, ,, _,v"".,

PAGE 28

_: Pgina 28 1 .1.1DIA 10 DE LA MAR1NiA.iMircn1es$,5 de Die. de 1951. ,. 11 11 1 1 11 Clasificados A NUO (LAWC OS PROFESIONALES 1COMPRAS 1 -COMP RAS . .VENTAS1 V7YENTA 1 VENTAS~ DE LLTMJ HRABGADOS OTARIOS ,q FINCAS RUSTICAS isr BWf 1IMP'RESOS~ 48 CASAS -48 CASAS 49 CAA PEE MEIN CO PR HAAN FINC FREN-di 1. -]. P.e eeie d. ~loa. _________________________1,1___________ e, ecr. cdi""di,.m.ob. 3 a ',',m2ob.onm.eoeo,.c. No1.On.o SE SOLICITAN E OFRECEN ,1.c. e I iL. 2Lc at.eotoon vcc Oeda ne.,,-e ~ co. 1eic -i D c1l ao. ocoedi.IA e ab ,lca.ac. e d o at. 1. A, G __ __ __ __ __ __ enji.o ~1.1. ','.",ic.1"; .a. iOeaoc. teea s ~t ded. dO1m p . ~l. -. e.o, 1 .1.c1. .,c, e.a.a. n~~~ . 'eceu 1.Oiico .u., l.o oeca .,.0-Y0 -L 'R ,aekcgn N-ee,,oj"t,,oc lasceee .Oe omo O O R de d.00 ,0 L11~ A-el' CO PR PI NO eMece.% 1. A. .if. ~. . hbl.c . ]i, ENEDnE CReAeA ece DOCTORES EN MEICN .occ:~oiiTc;00.ce: c 0 euae c5 5. S ED IA 1 -I1-,---11I1 17 .,eiao a, osC oso 145 leoa ocID.51-' In-1 O c 1.e se i a. 4 O c.I. d e -D;ea: 0 e. b ¡. e1-gne o~o -0 ., -e p.-e -~~ ~" Co pr muele liici "dC .,a el 1 ,,, . -. o *. .,.' c.:eco C¡A CoO O EoEA IEO -4~o.c~o .m. reca ~~c ee-id seo c.-,. --c.too. neos'eeoe~~~~~~~ ~~~~ p,, amas 1 escibi y sosne ntjtn e t y ~ pict. ~~1 ,sse sln aoje bnc.e ie.esoie, e 1 1 1 8 i ln n n 7~~ as.ft a an. 0 ".oao .Cl o. e. s ic. d.c e. a IO. -e a' h. e ne~e ce.1 r,oee. 'o~ 11.e e's o a C ettn ai n a < o 5 5 C O m rn cIc o -$ f.[£ it o 1. !l. LOo '.'A meo l 5 1.e~;e hoi i c e i l e d 4 7 0 . e c. D 1 5 1 4e5r e M B : 3 o -o0 i eS eR 1n e i c e i O o en o o c n o. e c ,et e .a e ri m'le ,, b,, su a ojo r "., c .Ii, ,M ueAo' i 0 5 3 1 Dc e.1 2 ue. e a." a. eaa .,. ec d0 C A S A .1.l. ooi m m .95ea o. , ,, con. . .c ne -l .?4 VB O R $1 00. V A CA. emni. eoa aIn. ~ .oe ,a e o c n eti o c 5. 41e .5o _______17~_,, .__I. __~ e.c-eec IOTA ,e ,o-c O5 si ~~ eo cccoe3513. o, Si"o noo cce- E-freodce Nersinene 1 8232 CO PA O 'NT CAMB7-1INIO W RIA.C A OS EA 'ecca iccc. '_ec .n. 0,.cc 1 '. cO. dcj 1.ce _________ CO TA O e" 'o "' a.n~~, lenes nI '-~o~;A~ -r~ vEaNDerie; 1.4:4.A-aeVIOAlo'",,:o?esei.d,3 .' 1o t Pb %s eOceocscic aceSeeeieeceejSiflo. II OCN RAOIN RSa 01ll coc rceer omr 1 tsI20I522c5Ioioci .ee ec-,o.oei-,s,,cneooO oet1 noacio-Ifll ncta~dd, jeIe-e 1' ~ec -n -e-e -ccio'i O coo ----I .n_ L EN X 5 .,:Pa.lclla _l.,I TRnOoCO SEXUALE A, bp CO PR 48, MAUNRA c7e op o 1000 -00 B-5303. Cupo ubes00000-.-1 D1.2. ' ~ -1 d~ ~ i ~ c ,I. 0 o-, i e~ efceco e¡D.e o o n ,c -i o-u,.essoci.sjc .~o~oi 1 .. 1se 14 MUEbLE 1 PRENDA o n.a,,,, D-1R3soc 4p l~ ,T,, w-n,1 a-jie"'i eco, CAR~ _c -nicc c,4.o., Dioec 1c. cccjc. ea o.o cof__ _ _ p1, oo c 0 c ; ',I Leo.', 15500%-.RL.v.7 cAD1 ce'--', l.M DR ARMAND j, ia escribir yd ,,,!,.,omcci ,,ics ns ee engm. coo.,i-e Oc O 00,,ite s ic t e \.2 ,-a tf11y1 'a c ccc.ict .l ,,m. Oco II4 1ci 115a aveIIS A IN. A.,cie jeR juct preci el ooc d sl 2 ~,~ e-. el cci. .0.r l. re La. cas a O plta ln orcE e LA1T suc. ,je a 1oo a.i-----co -e oe-" ,e"O ccci-.(F.ml---Ir.' .rn e'R croA -5 A i' Cae e o csev ieo cin csoenc -. 103.c'i L iae,eotodl leno s ah rarnsoeSaie,-'e. 1 ~ ---,e,,Abos TIqttR.I',, L -,,,,ri. cora n, ul 1 tu a -jse H o ni. oc RENce OPRseIA oc.l '1.~OI. l. e q1 a cl n00s nej. _ _ __ _ '~" ',-1o 1 .,W ,~ Ie''ois m dcn ¡n oosOio 1 c wl, Nice.,,,l ,s ei 1,.tjmrl, DLo cl 0cbcincedoc ST A_________ oen D ALBERTO VENER U-452 COMPRO PIN ,cojoe o-o Dcc ra rJan Iceed LO enccsha, 'ooc. non-earenr-rm-Ciocauacooec aao,'. rjassoec. r"cce vc-Oc.i ccc cmid. ,'iiiiocdOcnc i C ,cm c ~ .oam. ieed. c. a ccOoiO.a cac -254-4114 ce eiiiooacioj 0 oce0joOLcoosc O.cocOeiieaeamccoOs n SO A oicc EC SA Ceco.ce ,oaoao On. ~,iii.0.00ic.c S O ce.C.cico.oiide A.? SO ICTU E VA .A mc. c .ooct -NA 0 .000 ncoeoC eouta diris ,4 7 . ,iaoce M -2 55 e,'COMPR cO. rec e'o. doc. c.T*II ll e 'jfii~ ,,eo,,,e, ooee,,. Lao ce, a 1 O a c .o-mo-oii,.!,,rtt S "i,-OOOi-OOI-i ca.A !! Lo an98040 aSIN S ccce .io C. oc' o-ce .e i oc a c s -JU G R X O tt J X aN 2iZ C>cO Y I P L ,o O n o s -e o n e b s R EN T $ 5 00S A S > O S ,U R E H Eula o ~, c d S30 I n, 11 U CO L A E ~e -. No .d.RE I .4.A 10. I A p oT ca Actiida booc dea c ac .. j ,m ar, .~.pc ,. .,c1d .a 1.i. l.M r.Qua,A z AL:Cn ii oej 1i i.,. ., .di scA.s to>ncoseOiaOOe~.iatciaCeO.,.ilid. c 7. t2 todo loe bonoeo de est ~psood'ads Ptc 2 a 9sal b. ?. 1,l OFRA VAIS eooOiO go't 99 01 U >9 COtIP.i !., "'l"' ec eco .eA.'' Ll n ~bo-d o3 biO cc.0 Oe a --e ,. c.o. e o ca C~ l o-. Os o eA a u e -i 1 SrCcs WEeL BELENNt 922000 os.N o-am ¡LNC -cOL GO aaSa ',eOieejdA mo-cao". co, c, seo~ cs14n a~ e--A:SLA ICO PR BA RI t Ptio .LpR M nana. ociom -., ,LOO P -,0 1.o' el mocOcvcO.00 1mcsce lR., MURLL, hom oea Jom~,?' ,jo, CO n A8 3oR .e ee, Ose-. l m d, i¡,.l.ii ii Julo L. coio P ~.0. sOid dad seco-Oc, 'e',, ,, ~91. e.lic ~~' ~,eeoc. a i oe eo e, 5 l e'1 o, ,.A a O. eo nc. ca es no,. ocpNo.i en o nis cei 1,''' cno*' e eod Oc'. C ''ce -_ _ _ ,l.___ cOuO O .icccniau . 1~e0,~ Linde-O 51 osceo -cco 10 SOe e.lARS" l IN O A P S O A -' nc-o~~~1 ejo,-oecso ~m.oic 13 -%oOe o. ,s '.ni, OP RT NI A -11e ~~ l',13i ,n-c com~o ~. .C o" -: : cesO.,,,.,";.;"' "' c~~1-0 4.1.' 1t vi, eceec1 Oooo 5 .> es HA ,N ~~00 RRE AL NE PA C A S S,-, d,. ,,cT 1,! -IA S 1 000 .d-o. . ~ 1 D23fi.1 1.1 id.de d. iA 1. 0>11, . L,,oso-eo-eoo-ooso ejse oOsnOcco O 050 n ce-c 11=11.~~ ~ ~ ~ ~ e1. o"d.,".,j,".,' joeococ-.i6-ii-i seco. *.P,1 M-14 C M R MO e .c e ,1,oncLld 700 .oc ooOcc n0' E DA l E OMAIA eic sOO co un oea oana nco ba.o.O, ,".rS ~ j.d .' ~ om o $. Ce s -oea e--s o-

PAGE 29

Clasiicado DIA~RIO DE LA MIARINA.-Mircoles, Z5 (le Dic., (le 1951 iIa2 -11VE NT ASENA VENTAS VENTAS 1 VENTAS VENTAS VENTAS V ENTAS 1 49 SOLARES so STICA S SI ~ .ESAL YTO A "S BC LTS 56 MUEBLES Y PRENDAS 56 MUEBLES Y PMIcCFFAR YRE,c-LE -Hc )i N a.I.D ~~~ vVNI, u,_ A.T. .~ 1OMN V. R( H 5 1123.111 AMERICAANANSDWU9S.11a 1 _a~~ 8 a. -.? ~1,11.d.aaHai~a -las :.ao.a.,-. ,e". ,ai -li1 11. 1 : . a.1 l! ~ 1-. 15 .,. -aaa-,. Ialar a Rogelio Martnez, Frai ,. a ao-a-a Da..".lp.Ht a2295 Di caa.,! a~ d a arift a~a1a aaaid, n y -i,--. MUEBLES A PLAZOS "" " ' ala aaaa da a a-la.. ',. ., i C----a a ,d i a da.a diaa¡ a c a.h1 aaaaaaaa 5229-aa 1 a c.sa 9 ¡Ha. aaaaalaaa-scaaa.aaiaal al a 1,Q1. I 6 10 aIa.,QUINA a. a. ~D.aa a aa ~ a. aa ~. aoo ala ca cla apI la al ~ la alaalaaa c. D VEDES ,lo .b a DE 1 ,!",,Z',, l,,, -j4 LA" ~ 1 aa1 a.lia h-" a1 a.s ~~l ala -aiaaaaa --ba aalaa -aaal 1alaalal ala ¡alaaaaaalcls ______ ~~a ,,,ladl ,_1 ~ ,~ 1 n~ lao N r. ~ &,; e' ii ,i l -.11 .4..o -s ¡.deflW .--115 ,1 b,. n~ .B aaaaaaa ,,, ,cia, iadada: 14--d-. --. all",,""""".-, La aAS precia andicas-IOS-,Q ".n ¡lo sa ca~.ca l¡s. Lait, ,i:tn, ,.1 a;,' :P' -1_ 1 ~aaa4( l ait al ¡lan. daada 43 llaa llAaaa452aaaa ., F-baala. 1,( '!,,',* aaaaa i',."aa ¡. ae. aa ._ NEEMDUl 1 ,1a 1 1.-O UT o aaa IInI, ciii~ 0VCDF aLILT I EIR?'-, n,,-, ~ ~, ,~ a RE -a d a' la a", ,, a aa aa a P , a1, ¡i n 1,aia a aa ii a1 a1 li,t a, 111 i _,1 a alai a, ,: a a p r c o m ic s la caa la a aAl 3aa-c a8acaa.i aaaa. daa taaa 1iaa a1a ala:'.__ _ _ __ _ _ ) ,. .,[\ "._____ naaaaai bal aaaa ,eaaca "'a '.e. Z DY T M_ 1,-____ e. 12__ s" " -"" t: omriae. L ra alaaaaa alaa-dHa aa aaaaa ia cialal SllalaSO 1 .l. ,u 3 .' -a -l H lna a l idal 2t 4 s a a a ia c a ca .s.a. P5 0 C o s m illa,,I g al. . e n E D M S 1 P L M U H -, i n ~ ~ i ia1 H I ¡la l i 1 1 % 1 ¡ 1 ( A l ~ % i a 3 5 9 C AaDA L e s . GANGA ~ ~ e VENDO daacaaaa.l o2aaV'. aiiaa,". aala al. allsau aaaaa Hd l ,,, aca va -a Hadad ESTO naa¡auld a11 a cia tt. p~~ :-a acid~ai .ala Li a _aa a ( a l d i t i _i H _a a c1aa 1~ a so .a a a a a a a 1 ~ ~ n P 1 '1 1 a. a -a1 c a E ~ n l 1 l a . i d a a a i Il a.l a2 7 a5a a l 0 a ia 1 1 " c,. ., , , ,, l a ¡ ,!1Nia c i a a i i i air.1 9 3dH1 a 1 \a a -11 ~ Pia -, ,i a a al~ , li,:!l S H a e i 1 il a n a T ,A g aatt .i a 1.0_ s a asEa a a r ' ia .l i l A S la ilal. 11 4 8 .1 5 1a -i a ol il h a,0 51 3 M e ia l ia .s j d r ¡a a -ja la s: c . A ¡ ,. M l ~ i l 5 1 a!a a l,¡ al roxitt ii-la Hl-a N1 aaN" \ a ALTUR11 D,1,1,1 11,11 A11 11,1 laaaa-aa la ss-aa s II -aa i nicj ,,.,t 1ai 5aa aa.a. .aaaia .liiiaC -al-a ii l. l'.I. I i lil i ai lal a-asta-.~ PNc,. dl aiiaiala 1.11 baa la.11i," ". al 5T.,,,. -7 ---a e, -li SlWia.r"11.Al,.''B.,Nt';. ,. U O D UA T ,3C 1 lliia ,¡ l i .¡ ~ ~-h1 1 n d l i 0 i i l n P . P d .5 9 ~ laNiii,,,i In ¡¡ata . ala. 1aaa al.aa s a a"l.a .al.,i a .lal ¡.,.l taliaaaa.adaaaau05aa 1ll rnia le co ido 51.0 l a. -aaal caai,~ i, n ,V le n h l --aa -i iMl--is CA R N L ., .d. ~ oO$.0. cas50)esqaah.iiowa .;. ,tt .t¡ ,la ~ ,D 59 .15 --.' s u b e s d f c n .S. (f ,,1 ,!. d rADO A I.NC .A I D 10,G aa(a"lNI a al aaaa0 ._ _ ,Sg.'1 id,,,, ,,, Wi, 4r Nr lr tY 0 ¡t UtI,:I Ite U Irla $5.()0 1, loiaii za.-a9010. II ', l hj ,Dep ey1 D VENI".SOh!",. .d.,1 FORD iail6¡ ili ¡2H eza.s&? a p r bl t,¡ aatl.ai,f,-easaaa.: CA -S-b aGN A saaacl, 2aa, CoiU .I t,,. l1 %, I ac I alo da. alalia--U,,,,,.q"I,. x ca,, aaai "¡ u.i ¡ji-tr ¡Urid. Prciosi(a la .-¡ M aquina de cri b ilme -la p. a1.745u' 11-4,5515 'all. -,," ," :.1,C.,,, .' ,~ ,n 3n Ii""N" I?4 In. ,cIT, ESCItEO, -1--liili¡iial uaala l'. Haani "tala iia deede 691h a N ea .tA l l ,,, ,l!, 1. l a al-a pla -ii-ak,,ill,, sia ¡ -h v -ta ¡1 ¡iii ¡¡7 ¡¡ala Hai ca aN laCA isoa aERO al NDO la ELVaa Dit la aaa4 ha u t HORROROSA,"-',''1n ~ GA G .li -dil al esaNube 1 tki Z.ca(,(a (lia aPci .0a ariaa~ ,.In. abala. l -aa-----uiiaa a-1a 1i d~aaa.c Ic ca ia.l-$0n1~li E ldl 1) ,leineRv ,vl ,I assalaea. aaailsM -13aaa ~a.iaaaaaiaiHaioniNa31.11uaiaa1u~. aoaaaaaaaa,.r."","1,16 11,11 id .laadaiaa .daaari.l. as i.iaad l ad aNiafga2 Ss Issccisss. N'.ND \ 1 LEcasia OaalaA 1-718 daa laai ,,, r. _ _ _1.783 Dci ,, o,L d A, N l.fin ¡aa10n It d a,1,,ti, I. 21" a ,11"> -. ,l aaa!:," lilli(tL y __________ a aa as all aalipar.i (i a rraaiclaala .,i¡o.ciI.,c.t d a E D B D n bac CA ti~,5,a T -a¡ CIa a ¡ (,.¡aa dd lea i a d 26_ 5DE1 O F, ,c .2, -0 1-5 -1l i l AL U ASD L EoEIc,_TNl. i.Z Ibo .141 l a al. al a-aaa P l -l Ml, ,,N l DA 078-495 .,*;' a n iadd lalaradarn HaA aaaTI Draa daad,, da ¡dcaala OI: R A NO ., ~ 11.1.. IL111,l":. ay,>liStn i.A q ia o G.ag, a2,9 faa La¡an caa iin .s J 0 a~ Cd.a.aa adjj.Ipl" 1:di a.i.l,,. aA2 1111, r, ,.,.,,,C,".,,i. -IJ EL DAn,, Y.,. ,.l¡.E¡ 1,l.i.i,, .l" T 1 ,~ ,1 ~ i $l aa¡a1.1.-a-_iala .' 017 .,\ c ira.-j cfro ca L dadcd.L .pl P -,l¡ra-all p.,,lea. ,.Li-ala, D .dI1,1 aIfc. PIt." .,o, -,'1. "lUc,,,, bla.,,,,. drI. d$11Mad,. 1raas d. caaa1 ai" aaal¡iaia¡aiilalaa a-a,,.,,,m;I roaaaass dd, a1.11 lan,"" llaaa,*1li sa,,",,; ca,. 1 ,"'! ca--Majca1r 1aC aa Ni pa ¡ rII.A 5110 5O0,,"i "%,,*,P ~ l,i,,,.,l1,,,.1 ~ N ,<,S ,, ,i l ii 1"."M.1 fra._11 ~ ~ _~ '_.1a.,,.,. .lacias -n i accraRfal-wn i.NiitilN sc y sacadac a-ca aaalaa1,1, A~ a.daaiaa Pdsia casna .I n -'.-1111a.1cAi--a'p~ a ,.!. al 1cdcaaaahcn. Uie ,daaaab¡3y9, aapssqi da.sca4 a¡a¡ ,ad 1, Pa aia na.b la .ui¡i .ll nai .II r~c aaa ala-aa Pa. I _~n1 ~ _.j> d________ _____-a r aaa Je s" U At a DE0 SOL ll."!t, 1. 11," ,,,"!!,,,,,,, . 1:7 lIr .,,, SRESi],)I,. a;( aI"tivq l l-l .:d O A ,1 Mqina neEsr ibiu r ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ U B E DE .nI,,-,]o".$0T, .1 In .4:$7lo 1 1.., 1l ra !l. Ta S ad l 110,11. anans caaa. sc, acc a.ese i ',L a raca, ,,,a aV raca.: ,: ",1, ,, ,! : t, liad. aaaU U, al 1 2 clalea11 li ~la ii a iui a e n "lLa a i a ¡ala 1 a da l ~ ~d~ ¡ala a a -f i i a i $10 la-ii--aaa, daai ,aiaa c a, a. .u.r ¡d.w nst,, I.1J ,;* u,, z ,.ii ¡ .11 -__ _ _ sa -, -IsC ff a.R E a-al -, .0 .Iu n 1 i. di , , a C a u e a ae d .9 P orla e H O d d i aeaal N u e a s H R O O A G N A ,",.,,.,","-a -¡la 1 al-Si-a----aD aacia,~5 TER Y11 M11io, bA 0:ESA. TRALI A5 D [a-a Lisan POitc.su ara ado abroysta a-a HaIo, F-354,1 1 1 a~d ca-d call". aaa7, H.la. I Haca 1119111,51a -d a --_, al ¡ala aas. alaila.ca Eaiiaaaiciaa-a-a,,iaaa a¡,.ca i,,i. a, -aa-a -M-11081. Dt-tji(a icditinto. 20 CENTAVOS_ ___ VA RA_ __ n -. ai -' -l, 59 RA IO Y APARATOS--,,.,",:Jl"l," "I" -mr--Avr T U E .,.l .o11 -1 ,1-;:o(-p n ¡]d ng rE tls11tl,,tirii .Aq ia -a1aaa-51.5ai.al lfl. a1 aa1-1 ila.a a, 1 da4 ""¡ ,.<,o E-¡e, .1 -LECTRICOS;% ~ l 1t¡¡N r I t ,111S 1 : 0 te e(n -i.' -ii a i ti la fltilh It.flh I** V l a s 3 9.a. ,e co -. an. . ad i P l , 1. . l . ~ l n ~ n.~(l ~ 1 9 9 .a. " .! PN T O MUYr. pe a LTO ,,,a-ca, BOVEDAS. ,,1 Y ,a 1 d c calcada y' acl aI VsD -s ,1 REP RACONE OE TELEVISORES,*,. ,spa: l reeteenipra a ,1 v ~,c1 a 1D$ a.an a d ,ae i(a ra a. i P T EONE 1nad bdsda bii, ,la c y. rad.n a0da e"". acA DADLaaDaM c.ai ; IH",'"i,,:; ____ETBEIInTOS ~ o~a~ Faa 105 al _h >sua ca cTic ilac ~~li. ii-a reso LAiib t CbaAjos.J aiiaaa,.P.l,.,l.a daai ~iiaiiaib c e: aial.ccaa ~n.iii.i alah "%.,1 .~i 1 ,N.i ,__t_~aa af ,.ta ulI a-a la;"-:, d lenla Edaaia D N E O ih¡lH1isa R-aan.U lila a nfi aca a nasa ,,,,, m1mu t r tN .I ,delo h4 raS MalaaC l le .aad cD loa ca ~ la H1 L, -aM~ a-aBLES DEOaIa-Na el E DUVCUd, ha i u u pce-a 11 ll-cd clirisa11, sa ,_ _ ala-a Da.L (aL A P E L Na Ko a-nHts R!, rgaraa.,l,_lraa-aas.a aia aa-aA hayas, h ia aln B9 hNI, A ftC n BalA 11-5136-s 1 aaq iaa a Ga iaail,aas l, s etSane acero, a ~PJ,1 __ Man __a ,.a a(t.a a. la' CONTADO. MUEBL t l '5uoo.Un io;ic.5---T,-at. ,a % aiiao dias (sei i yatradar, proa hartoSsaa ai-aaae na4'B'u.1 f iaAa a ¡l ee o n c. c" caaal n,~ a, Q a casar aaSCgacaa 50.00Ea-as-_ ed--id a-.abiacidapein ica b. Ica.aca.H. .,,,,."-a11.11 .a paaa. 5-.aa """"ci la, c a a dca" aigrs 209,caeiaa eintara. ¡cd 1h0 U-O CUR O 5O ~iai daa1aa ti ii. aS ~ ,,. aa, .O.aa P -lo 735D5 c. l ~ iiii-is .a li $00 i¡ii .ii l i -. ~lJ n a la tia o a i 'D 1 5 -7 5 SAl-al a. Ha L RE biii-a P1AU._Y-ACCS aah-a-ss-:iasEai::aaaiiaa: l._ _I¡aca-1 aila. r60 RE i; >OlliiOd l IHi"'iil* :c, .a: i :l PHILIPS 1951 ,AZAti D' YAPATA bd ila5ia a aad -ca a _aau Oaiau lca i -aa0. 1.01aa ~.isaaa Ja.s.¡Ia Ml. ",.¡ l y__________il, fi no EN r ci 1 4 o ~~~le ,lD.D Hi .a d.al.' 2.a k0,a1H ,, w w i i a A---ca aiaaiaa -cLTCL CD OT ATa di con ia aaaaa i, qun TraCo" "00o 51. AU R', a. ea R .ant,¡ ~1,0 s, e ,: ag aaacia.aal MAQUINARIAS RlA O DL NA ID D ".I.¡. .~ aacaiaa.R.,II,.%L (i caIId a-caTeasaa ,1 ." r.sa VE.NDO FRNT A. D. ee.mJ.O d¡1,,i. Il¡,.n.!,. 7 .,. 40,,' '"' UBLE DE-----._ _ __ _ _ OFICINA Lnte¡~~~~~~~~~~ SOEBOCMRas Ea--neccbdredal aa¡~a---5PaIasDaed -1 aaaa~aaa bo-i %ti -~ nr-.rqfttnr. m nsuls aun csr aSin l a .D aiadia Vaial Ra,,a t. ba ,I ncao A-5133.11 1,1_ ____C. __.fl.,,i].t .d Oa a-41 aS daa l d-, Od i;h .aaadn .1 a-isM ca r~rac ca. ¡ii-.a,' ~~~IL RU 3 L~I a 110000~~~~~ n~,rd .er.n pcpap caa -a,icoaal liac jaaga daK.I rad-l OC3 saag fl e.~ MLNSUALF JUF OS Cajua iro muias s-ci 'i~49-3 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ a-aaa 1 a-a ¡,,.1-"" caaL--,~o-ocs2roca-ns,1 Dt0 6 ige .Cochl esi u e a o raReartcholusrid con d ai.aa adaa baa asa le-a dlaairaa naaa-a-aa.d eai-eaor, £r'acaaa-odraa¡ lcasohes de pis,;bsc OC8,6 c.59 1 1 -i.R I64-1 -yc luan e a 7t__ ____pru _______________) $10 " ,s,1".Vb.,,,,Il
PAGE 30

1 Pgina 31) 11 DIA11lO DE LA 3IARINA.-Mireoles, 5de Dic.de 1951 GI.asi.cado VENTASVENTAS ,DINERO.-HIPOTECA 1 ENSEAN7AS ,AlQUILERES 1 ALQUILERE LULRS AQIEE 60 INSTRUMENTOS MIUSICA A2 OBETOS VARIOS7 _-OPRTXSrR*OFESORAS PROFESORES 79 HOTELES____ B2,R APRTAMEVOS -82 APARTAMENTOS 82 APARTAMENTOS --3331 -31333 3.333333333. IN -13333<3333 13.3 3 3 3 3 3 3 3 HOE -R-IS 0 l 9 ¡P 5 0 SSD 3 T IO -1333103 DO . 51 10031.3.03101¡33< i33133 'do~. 3<3<3. "o3-3,ll3 33-3333 .3135 - 110113 ,3323 ', 1 A1. <13<.33331333 113<3331 ~ . :ES 333< r. 333<33333333~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 333 >3 DE HUESEDE Mi3333 133313 .o,,33.3 333132O33 3333. 3131 f33 13..3~~ 13 13131 13 15 ~ I.13331333333331 111-33 1~ 111 TA-<;33<3 .13< -3330313" 3333333 033331333--313~O ,! .3,d,1_____ _____ _____ ___~e_ 1 -333333.i33~lo, 331113,.d.-<:33u 333dI ne~333telf. ¡S., 1.,3_3_3,_ 33333C1 1333 33,133 J33 113333 N33333< 1333 ,ro.,3<1<, -3331 33-35 11~~1 ,l,333 d~,333313 333 3 33~.3<<33l33¡3351 0 ~11rnr ',ns'r< 67 PE U UE O 331333332<333 ,a333333331 ¡.l.-. 33.3333.,u N3333333 33Ho,311,.h" ~. 3o 1331.< 3,(<333.e333333.333333 3333131 33333333 33333,333. 33 31 3. ,,I O t O E I313RDO 1 93LO0 d :1 rbd, .1 ,O,". P ~ o .,.D068.0 011:.31 MAO NA OR C.,,,,,,~ '3333 N,,3331 311 3< 3313331 33331-~ '; 61313 BONO Y33VA3 PUPILOS3 DESDE 33313333<13 33133. c . <.]t.O5 333<. 333o,.<31 3 .33.15M D R 33333333.1331 33333 33 .53033 3 3, 331 313333 is 0 IN E ES P R LAS DAMA unw, 33< larU33 .<3<3 1. 333 1133IIII brib33 ~ e--<33 3 1 1 333333 3 ta . k13.133. y 2~~ ,u. ~. 3EIO:E LEI tt1DC AL 313 353 333-',5333333333133<32333.3330333 ,_ L ,. -------.-113113330333 3331, 3333l .33333333333 : ,'2,I ,,,,t 33333337;D 3','. 3l3 ,33 3.3oro,<. i., 11 o, tr33 1333.333 333<33330 3 3 .3-o. W.,3333,33,3.333331.3-8233333133 .<<313.1. 3333331 3,3 33 ,3133 353 .333 33 d. l---', DAD. .3<3333133 d-3333 1,133.si,, 33333. 3133<0<3 3233133333 "<33 ,'13333 .11.13 33.d 13333 -333333 ,3333Q3353 ~~3~g .' 3313 .1:13 b~,33 ,o-33 33310 >I ________ .I>AU MI Ilfi. -J. or-L ,3S no 333< 133 33-. S ~-l.13.33 ~~313¡331 3315. <1. 33133 s3 di33 ,nade, 333333333333 33-3 i<333 333331 a315 3.35313T 313333311 ta33333<33 333.33 3333333331333333333 33333., 3333 urn 33353 33 1333333.43133 333. d 3 333,1 33.333r33-51 33333.313333331 331,33133 .3333id3<1.3.:333<33 .13.3333,3 i3 3 301 3 3 3<' -3 i3 3 2 3 3 < 3 21 1 3 < 1 133 3 1 -~3 3 1 II < 3 3 3 3 3 3 1 3 .3< 3 3 y31 3 < 531. 0 < 3 3 3 3 1 ¡ 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 _ _ _ _ . ,1 13 3333 D E313 3 A33333 L 2.4 E S 3 35 3 3 3 3 3 3 3 3 333¡iloa '.!r33 y .3 333 33 1$ 12,1333 rF,.740 de125 vellosii. 33E33 33 3 33 3 33 33 3 33 3 33 3 M A CA13 <3 -331 3 i3 .33 5 3 .S.233 1. 3 1 3 3 1 3 30 L Q 3 I ) M F iC O S . . . . . . . .13 13 33 3 3 .3l 3 33 1 3 3 3 33 33 3 3 33 33 33 3 3 3 3 3 33 .3 3 ,3 .: 31 333,3 3<313 <-" 13 3 13 3 3'II1-. < ',Y C.'h3 3¡,e 3 3 3 33 3 l <1 1 3 3 3 13 ~ ~ .,i 3333333 33 RES ID N CIA AV A N C Calle13¡331 131231 No~<3< Vedad.33 10933< 3331333333 33333331 33< 5< .A. 3PAUTA3< II.313311.5X",I; E LQ I A R SC 3 1 314 3000 33 3<3~3 1. ,:,~ _l.33 13A1 -17T lo 53 1: 164 .,,",, 733 3 En3o ACDEMI PA -. 313335333333, 5333<3333111 ~~~1,,navarc edli' 314 t.,3 3lole 313 33311350L 15. 331323 J33 < 3-, ', ,,, ,, l 3 33 731 1 333 -3-3 2 331 7 ~ t 1 o l M l ~ ~ ~ d e l era d-3 y33333o,3~3333$. , .¡ o3333l. s 1 c g n eI 4 y I rV C O ar a o I 11 .64 .1<53 2 3 33' ~~~~~~~~~~~~~~ .3 .d3. 133 al333< .y3<33<333 AdFLT .O A NO IA 1].3333333e3 de332<3 ¡R SI EN IA 1A ~~SO V3ad3 133333 303gd3 33 ~ DE11 ,3 $AL .3.53313,31-l1. 333'3333 .d33333<.3532 nob~,1 s,3333 ~1<3 ,iiO l y ~.n. og ,¡,a ~ 3 ,3 333333 333ol. 331. .3.IYdm scm ddds D395 3 3 a 3 ,n 3 los LAPRhMitTIO 333,. ,3333331333. --------1333,333 133-03333. PEUUEO ~ -. l___ 1 _ __ ___ __ _ __ _ C-332 1 3 3 33,333333'1 333313 3133<333333 3 1 33 Je31333 3 3 JI l11 1333333333333 ,3~3 333 1333 <1 ,n-. ,,,333,: 3333,3333<3 33 1 . 1 ( -tl3-3--13333. 332 C R33<33331133C M 6573314 .003331353 3333333I 3333331313333331 135,.33,1O33133 3133.33. P fEM A.33333333 3333 3 3 333333332333A3333 331 Q.1.I1. DMI.n 3I33333,,.d, <'.3I.3 MIRRA 3 A h o ra s.-- EdfeiA .d .n. ES U L DE. BAIL ~<3,l3 33 C.3<333 3a.r 33<333333< y ~~33 333333033 DAi -,33333<5333,3333311 MIA A AMUEBLADO Die.5 51< 333 .113 HER MANAS, ~. u.Ano -,,,,-O,t Pt I -I.33 -13 1, 33o-.-. CNc; 5 60, .,429 1P ,l oe o ,e1 11~ -,Ho £eNT,,.Re133Y55 La ~a.l S53~n330r. .153 Distinto tipos5333< y33 tam os su.<31133 5<3 o ,,~o -l -~ ~. 321.3nO3,,q3. .330 A'33 ,,i, 35233355 l ,,iP,.,g,-,E.,dd J .1 ,f I-D16~ jofioor ,,,.pj, I33~Ap~, ,fdr -3333 <3133312 C~ ~ 13 .<12.114 1, -73 1. 3~~; la3,e-1y2ha ~190rftndIfre. U U A D lA la-Tr 33333 3 -2 O5733.1<,0ddo ,,.,--i .,1i-.b o ~ trl., .1 , l -T EO ll r o mo nueva y333 k 333 333 I AQI-.PnTiT o .c. 33333 1~~3 ¡*<. DIADDIT7 31133 333333333 .3<333 3389 M13. <.53,3335<533 ra (iads ,V nt a3 plzo cri 1 _<3P& I S~23 33 <33 --IL UI~~~II o3 3 .P.~. 333333333d.1 33 7¡i.--6ia, %.e. ~S ~ g. .le, meiacatdr deSa Raae 53303liSTO <33,0 -33 r333 Ia33i3532 1,12.s313< 3 ~
PAGE 31

Clasficaos. 1 DIARIO DE LA 11M.ARINA.-ircoles.5 de Dic)¡. de 1951 '11 1 1 . .:* P gina 31 ALQUILERES A LQ UIL ER E.% 1ALQUILFE ES Q u2J!L ERESjSE SOLICITAN .SE SOLICITAN 5 SE OFRECEN SE OFRECEN 34 ~ ~ ~ HAIACOE 84 HBTCOE-AO 97AIAA EATS 13 CIDSCRIADOS 14AGENTES VENDEDORES 115 CRIADAS CRIADOS 12O0 MANEJADORAS 31,11, 31,1.33>3.~ ~3' ,e> .," ~ ~ "I>'> ,ll, _' UNLRLANDA1 3. ,!~~ ~ ~~ ''~ ~ ~ . .~ 11,1''".t ,, .. ~ ~ ,, 11.111, ~DARD '5.41 3 q r ,< , ,, .j ,'-" ', "" ._ < 3;" 1, 1: '. 31, SESO.>~ . DEL M ONTE. Y VBORA" ,."" ~ ~ ~ ~ "' ~ z , v , ,< ,, ., , , ' 11 111 >' v r o *i . "us o. O F IC IN IS T AS' "i ~ ",. < ., ; '.!: li .": 1 1, 1' 11 . ~i :z 1 1n 71 ,1 i , . ,, 1.11 ~ '_._I__ 3 $,' "' ~ 1. , SOLCIUSS AR Al 11IA IVF1~ D h" 1 ~~ . . i.*:",,'. .,I:,-""i,,,,,,i", ., ' ~-, ,". ~ 111~ 1,11 11 .'-'. ~.:~ -. 1. l,. , 1-.124 LAVAN.1-DERASOST LAVANDEROSSAS NS~~~~~~ ~~ NAE L'4E Uu____________ R____________ 1 i . . , : . 1, 1 : ," " . ,1 1 1 11 ." , "" ". : ~ ~ , ,-3 2 S A N T O S S U A R E Z M E N D O Z A' '! .' i 1 ~ . . ~ 1 ~ .1.l.",.<,. ,". 1.11.,,i!!,,,,,,,':"",', ':11. ,.l,:,,,.,, "., .I ~ .33 > 3 3 3 " '' d -SS-OI T S 1 1 1 1 1 1 .1 ~ ~ ~ ,3., ,>,.,,,, NS MARIANADRE-F-~4' ',lRTOS FN .lE lAN ':%,"'. ,A-l~1 > N>IVE NUEVA11-11~3,.-.l3ll.,331>>311 i12S CHOFERES 1 1 -L.,3 1 ._ '. ''"' >>"~. . ~~ 1,1 11 3333,l .' .3.033>. 3333>33333 333033 ,!! "'.7,,,,il ,.,.,,,.,,..," :.,. -. <,,, . ".,.," "" 11 ~ ~ "'Z A n "">~ .> 1 ">, .. ,.3. >. > > ,. > .,3'AW O A IT ~~~~ 3" .'> 3". .'' ,',.3 ' ,''3' 3"'';''"".">3">"">>. ~ 333> ~3333. -3313; ~ ~>-31 3 ,' -.>3'"' 111."1,"U 1; .e> .a''c1,¡.d.'a~~err11-1.1 11. iT 1 1 11 111-, i -~. : ,," 1.' _.'2: I. ', ~~ ~ 11T.j 1 l, ,1~ . ' Z,7 .::-,:: .;:,, 1-l':.>'''>"."pa>. 1>rlar1 l 11anro ,11 ~ ' .1,>. 3 ', ,j """'3 ¡ -33' *3-3' >,. '. 3. .1 .¡ ~'1, ',>,>,.~ > ." . N A V Elil" 1 1 ,U D A D E 3 3 3 3 > 3 3"' ' E' 3 ~ > 8 J R I E O .' -333 1113 MRA AR'' ", 1,' n, ', -1-11~ ?1111-1 1 7.';> 1 1%8 CRIADAS, CRIADOS1 1.1~ 1,1' ., ,,,,,,, ,'l",,-,*n 1. 1111~ "1a ,, ,'cu 3 3 1'.33~~ ;"",T ~ 13333>3>~ Z" 1 1 1. 1,1,1 1."1. .1. '>3,,33i,_ 3",.,', '3 ..>., .3,.,., M-3 7 .'1 11 331> San U 1 1.1> 11.1.333313330>333333333,I. 11 >Z l,.l".,' 1o3 Mu>que> Gonz>,,.I>' 33:"n 33. 3', VARADSRO~ ~.-_.: >33,3,,333.33,,,>,, .3>3>33>133 ,, 3,', 3 >. 3.333.33.~3;13->1. *33>333.3~ 3 33. 1.>' 3333>."3,3. 333>>3 >3>3 ,-*":,",.,,> 333*33,' l,'> >303>3173 SOLICITUDES. 19AOFICNISTA T u ., ' ~ ~ , :,'I' 5(1. 11',',, UN II.'.,.,, L" EN 3>'>33'3333,,.,,,,. .I ." 113 .,.,,3 11333 L"-,."R ~'._' >3'''>>~1"3~ ~~3>-111.114*3"',. "n n 11 r [ -->->-31111.-Z3>>> >13 II,1I. 1,1 1.12>>>, -71,~ -'-11>.1 1T..>~3, ' A lT U R A V F D A DO. ~ l > 1N V I L C L S u o E l E A IO -l" " ii l . , 1 1 1 1 1 ~ ~ ~ . . . ~ ,, s, . " ~ ~ '",,,". ,,',,. "'" ."! . '. ' '~ ~ I 4 A A D R S L V N E O 1 3> ., >33 3.'' >3 lll1>33 3 lii3 1l.", ,, ', ~ ',109 COSTURERAS MODISTAS.":111.11,,, 11. ,,:. ".. 'lIq.11,o.P.r Of>n. NO1-OlE1RlO, SE . SO.lICITAN, 33 ';'n% .~ ".,, <' ~ 3,,,3.,.3> 1,11.1. 11-~~ ~ ~ 11 P R I A _ _ _ _ _ __, 11,~ 1103>3;3 3>.> "">3~~13. 33>331. 33>-" -_1033.3'_1,1113', l TURAS F MIRAMAR 12 S N O >.>>3 EN O A ,,' .1.1.1 , ,1111 ,, '-, >~33>303333 .1~ ~ Nl. HABANA.Il1,~ 11".-1~ ~ 1 -1 ~ ,^,," ;.,,,,,;,!.111 1~ ~ ..,17,11 . ., -,11, , . CSI TA HAlOS ",." . . -. 1 ~ 1 1.1¡431 ~ 111. ., 33'3, ¡¡3 1.5-. >u,e." . ." 1 71 -1. l>, 11.' r .11. ' 3>3 33 GENCIAS ""i,A, -11.">~~ 1131 O ERTAS1VARIA 3>3.33 3. >3 -> -> ~l> ->~ .31. al -3 .3. ',3>3 ~3 3333>,. 1 333>3>33. .3> .> 33 .>33. 3'.. .:"33"::,,, >.13. ,1 -n><> 13>>3 -¡4 ,> > ''"" '14 AG NTESVEND DORE Z7,,,.,Ts.,~ ,, ~1 ,. ~¡ 1111-10~~~3>.g>rj~e Ma. '3 33 3 33 33 >3,>3 3 . 3 3. ,> "'i 1. i~, 1, 1 171816'09 LA M A T A N C E R A ', A 774" ' ,, ~ ~ ~ ~ ,, ,., ". "" ,' ,, "' ~ 1 ,. ~ ., 1 ~~. ~ 3 >. : ,.3, r 33>3' '. ', 31 .3> 333 1 >3 > 333 .3 333.3. 3 3~ .3 3 31 1 3 3 ~~ ~~3>.33~ ~0333.>1.>13.31,11.3~ ~ ~.3-33~ ~ ~3-'~ ~3-31313'3133333. 333.~ ~ 333>3331 "',,,,. C O O P E R A TIVA" E DIT O R A 1,1 l! ,3>." "' 331,. 1M i 1 . >' >1 1. ~ % ,, .3, > >3 3,.3'3 >33>33 l>33>, 1 3 3> !3,3,.l ~ .>>> .>' ,3 3 l, >.*3333,,, 1:3 '1233333 3 3.,'.33*3 3>3'33 . 11, 1. > > ,.3 3 ",',3-3 1-11> 1,3> ',3:37> > .'3.3.3'.'3->' '3333>33 3 '3. 3> *'l >3 3> a ~ >3333>11.1, I :F E C :,, . : ,-' 1 ~ 1 1 ~ ~ -lll:ii, . ~ 1 1 .. ,' ~ ~ ~ 33>>3 3 CLAVEL-NO 462 NO > 511-1 3> ~4.3 n3 ,.13. 3>,>>3 >3 33'.411 1 .' 131, > 131.331 -1 ~~~03-3 1,> >' >1".,, 3 .1, ,331> >3>g'33"' .''.'" :"3 33 .3.3>3>" ~ ,, ,. ',_ 1, 3!. 3333,. '3' ', 3 > .' ,,,3~~~ (EN ~33 PE SOS>. : ,:":>~ .I.c.,333033 "" ,2 ",!j.,,:., ,". ,-. ,1,, ,,t." ,ll,-L,"',b;u ".1 11. l ~. 1 11.1 -,: 11 1 -13-13 .' 3> ,, 333 3 -333> >~ 1 >1 3>3.331.33.'l. 3>.>:",",.:" ,:-,.",,'i~ ,. ,,;,,.,, . :" .,,,,.,, 333l. 33>33.1 33333,1 3.11 1 ~ 3 p. 1.31 :. c1 ~ ', "l r .,i,,, >~3 >3331II>,, 3.e3ll3. 1,1,11 . - .", ., 1 ,M.', ~e--I> .CASAS, PARA ESTRENAR -'. .ALQ.ILO CASA1 1.111.¡OPORTUN.IDAT-D-1 re a a > a> 3 > 1 "," "">,.'.,'!7".. . > nl, -8-d -~333. -"3"3, ,>1.3> .1.,>. 1,1,1d11.$1 13>.3~ >>>: '4.11 3.3>> ndTpsa l~~3 l % -d>3y 14 ,','-,>>> F3Im >,' T-I 3>>3 ¡1 '¡3 3>'> 3 5'3,I .3>33 ,Q-',, '.-~ 11.1, ~ -. 1 L ~ .111 .l.,.,,! -"I" 1 ."^ ,.1,11,11pr>1. llaIdon,,,>ero. H d > Iv ',>a 1 3~ 1 >33 > ''~> 31~~74---V>Ia Or~0Id V3d3d > ~1 I3'4''33 < .' '.A -~>~>dha.e 1 As 33>3133>331 'CI SI >3 li E d.1.11.Tele-. '_: 1171 640 '7 18,69 1>1>11 !! 4 ,,,,,,;,. 17 177 1>3 >z>.>-> -3--l,,
PAGE 32

DICIEMBRE 5 DE 1951 DIARIO DE LA-MARINA. EJEMPLAR: 5:CENTAVOS Elprobema del agual Suspendieron el paro nu nci ado ob ungupmnibua ii WsffiTton que Hltgra Acoe aiaa aaNuevos tipos de bajadores~~~~1 muerte amurt 1 br cas.dal u"tiiue ara lo1plto del Gral. Anton o Maceo aviones reactores ~dart ii di MTI.,? prod e e~? ,,d it tuwit.d ¡ 1IE o proiiiedim paira paiar el' l. 01~ OtuJiuti 'di lE elo de Alemtania a Yitigolavia Lueroni obligados ina c.sd IR. 1, ti '-n c~ 1 el~el uuitu -relo, aruuaer a, lo yh recu ti muerteeId di! ¡.ti, 1 VeIidi iiii U cz era eu¡iaaer~oalsorrsel da20 .1 niuduti.i4., a descender en territorio hinga1o'somcIido a Rus¡aiiiiu di Un cida dde ,uuut4 Au d iittiitiidiS.uuuuui Mdi~d. ~ Liiuuuu ii A ti u dii u -.----tutu iii. y ta'da.tui idI.i1,iiI 40 nlta "¡muia uu ti,,u .u uu uu-i u*udui uti1.iuuuuuiiguid,i BD PET ttiuu.de.,bt dtd uuuutut. uuiii idiiiule .iddit uttiw tdid' lli b t'a iut' l ~ ,uut t ii'yit, uutd i t,¡u u ii tu.Li d : t o ttudu doc 'Cd i qtLi itid.iu utiitidi i i utt.u u itideit ud64d0i pittimillasii 1di ti ¡uiuiii d ii titutu tla~ iii A l _-~eii it i att ,itd d.11. iiir~1 ¡,) ~t'd,l t i i ulu dit tlutd i u ttt 1;, tID hEi,,dti ituu,t ; i i .ittit. iiti i. i 7i dl u LNJES li PIL i DJ.i ¡t0¡, 11 ¡il ¡Lu di y¡tui.l ,., ,6i.s ,l~ t~ ab u t:itu'tuup utuudi d iiAiuuutLuuuliu ui tu ~ uiipududtu i ,P.Idutit O it t"i.tiiii tCit uihiiiuhud d 1I T"" huidR o,¡ Elllo u,' uo .5i tiei .i cual diza hy.i~ btduti htutu i 5iiuut~tiut. du i uii,ii Ltuu.litu uu.u it. Wit u id, ituu eltti d i tiu le,u. uttu Sutu LStuIS~~~~~h. die ¡¡u,. uj di tui uiuiu iii ",,.eiu t i¡iui.uu Li i, ii t hitii.u iii li u uqueituiuitu tuhii iuuuuLdu to¡h dei,.uu ii d i ¡t, uuii uiui X t, .g, utpi'tuuth i e,¡uuu di Cii.ni)e dos, Uniud atud ¡uy bt-i dd ,ft,, tutddl, dil periodistaJue. Ciet hl d t < dil i¡,ai .di i uyttutui d i u . U d. iiu' i iudi i ihitd. Sdiui~ i M i uiuhu ih u u tt uiitu tui did i ii ittdui uiTld:tu¡uiiu di 1u 11 t!n .uudu tu g li iui uY di uut un eliitt q p Diiidiyiiliid t,,. tiiuiiLiii tuitu iu,h "i sidoui*Ludytuhhuuiii t.,,.uuudu Huil ddi tt' Iiiuipuguit iuiui piituti ~ ~ ~ ~ ~ ~ tre ¡dii l-.iiiuu di ittuuu i iJtldii ihitttuuhitil ud u uud iu Y thhd i u i ~ tui biu atu d l ,tro di Auletuid it 6 i h ablaii.i:ttiiNuuut-,Phddii itiiiu u .uttuiuhtiuuuiiuiltie.d elh'dd ii yi i &celo tiultutiuii 8t dli piiiud oii eiuuhuidtuuuu Te.~ mot ai t uitti¡td c 11%o .rdnasd fronui¡'utrizos hu FAt o tr lud e G ran Per. th ort s u i t ud u 5, Jo,,iui il, e,;.d i, uiuii'id thdu Md,.Au. iu "0 A¡~ i¡Iuu'i uuiu'u u ii UAES.ituit.Di4 U9T tuui~. u stu. L l iii. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ r uidrM iiie dosuiui iii fue it no,;itiu~ yut db,,ttu di itir d. idi.laao A.l upu ri tidiit dtu.* diut itsultudi eih tutitlpuiti i udud i Eiiiuuidpuutiiu idl ddiiuiMutlptd i1931tid.dditiiti i duut. i'uut ti ,utiuii 'i i i i li d i-tu'hi ui i i l. it utu ipuuiuiu dtu dtii d uii 1 Iidth iii i uid i di ltuu uit. d Lt,¡ii IARI D iit iuuiutii yii iiiurt Ii Lu B.uuiu eut tui p,~ti trIt ludi dd uudu. .~tiuiitid uitiit'dutt iiu iilhituiii idiutii d itdui' ut di i. iitiu P u. D Adt.odiNt,.id'tud putuuOo.utitiid iuth .ieuuituu Aii >ti eliud tuuiu ii dtuuutu uddu tu'itiutauiidiiid tuiu.Uld uttdt ui cri'ti u za dii oitit :le.u udi tDuu ii.tuiiuu u'tdu iii uiiituiiiiitu ttld,, uiu ii li di uddd i Mi. ¡ guihu,dt.~ dpt diiii i'kut diii ,"'9110tu u ei. dttadiitOTOtii u diiidluiIn dubdilt Cuid,du uiiiGYmeti.uta i¡Osiiutitde itu hiiqidid1'ti1-iiii1ti uCuih u o di ,,,h-udii elitii u*, tidnetgdi iuituitd iti idiuttiti Bti d -t idpdiii ' Liii lu a tu ui Riut tiu M u huit htuit u ii u uit uitt ii d u u di t-i c i i i -iii .t i i. i t d tt ii it diqd iu it i m d i p u y ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~J .1. iuui'iiu -ttut.it duiOtiuduu' iBuC.uiuudt. itiuiiiiiuuitittutuii ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ d dtliuti,. u,, ¡ibid 1 u,~: 1 ,iiu'u u't Ktinitiiidt Li.fa didu Rye, 5.vdu u f qi elu progdrama tu itii dd u.uiuut t iudiiidi u Dl ¡roLes! adcontra,, nr lilb ¡uorut iidli¡titi. eritimii .uNuumtui v vdvinotdetCiotthiMiielisi. j,.r.puiidi.tidiutidutum'1 tuhuda habanidiuPisili i~ttuLdtu i Iitii-j aiI .i'eALuuu ~~KLu bu diia.t: iii conituut ud di uui. J:tui iPhuui it u tp uudtuiiiu.uu u iut ee.1cdpl r;el!ee i Gii, 1tu Himnouud ii li P alabra. i' d el leot teaizaid u dii Juli o t