Citation
Diario de la marina

Material Information

Title:
Diario de la marina
Publisher:
[s.n.] ( Habana )
Publication Date:
Language:
Spanish

Subjects

Genre:
newspaper ( sobekcm )

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Holding Location:
University of Florida
Rights Management:
The University of Florida George A. Smathers Libraries respect the intellectual property rights of others and do not claim any copyright interest in this item. This item may be protected by copyright but is made available here under a claim of fair use (17 U.S.C. §107) for non-profit research and educational purposes. Users of this work have responsibility for determining copyright status prior to reusing, publishing or reproducing this item for purposes other than what is allowed by fair use or other copyright exemptions. Any reuse of this item in excess of fair use or other copyright exemptions requires permission of the copyright holder. The Smathers Libraries would like to learn more about this item and invite individuals or organizations to contact Digital Services (UFDC@uflib.ufl.edu) with any additional information they can provide.
Resource Identifier:
1915261 ( ALEPH )
11968619 ( OCLC )

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text
"El pericidiaroo es en In e~ir- 119 aios al servicic, de los intno una profesifn, en [a Internal relies generalesi y permanentes
un alacerdociti". deRO D A M R N 1. naiont. El per-i6dic. mnis
11 Pepin Riv4. I.ro DECANO DE LA PRFNSA DE CUBA I antiguo do habla castellaba. .I.

Aho CXIX.-Ninern. 275. 1 1La Habana, Martesl, 20 de Noviembrem de 1951I.-Santos FWhicd Valois, Benigno, Octavill, Agapit.'y Sila PRFEC~j: 5 CENTAVOS


Estamos en un "punto pefigroso",'PARTIDARIO CASTELLANOS Pes imista el criterio de Mr. Anthony


dijo A ch eso In al invitar a los 60 pauses DEQ ES R M IU 1-AEden al tratar en la Camara inglesa,
JUST LEY DE ALQUILERES .
de la ONU a que acepten, el desarme D ----- -sobre la grave situacio'n inter nacional
,Ielaae Alcalde de La Habatnt line -Aera .ndidal
Atirm6 que puede seroir pajra hacer el viroje hacia la -puz. V ishisky, aI rsdnipoelT crFet."Dd,,e,, Sugiere, como medio de llegur a posibles acupr-dos, flur lox oluuilas y
I est veseseucii cn infercslu .a cablo en Cuba un' verdaderto plan agricoa it b ~
esa ez ecuh6co itees sn recurrtr a ou, habituales burlas. Estas os ruso, timisen primiern cuesilioneli pequeiius, jtoresti iuirit- conifinniba
propuestas, manifestli el Canciller de E. U., pueden- ser base de atiluciones hd% e 11r",. ,I -- .- ion e,'" ^',eo 11"l, "I",1,,! y poder abordlar irui tnarde lai cue ionem c<1pilales q;ue lox se paramr
- -- -* dd Alcaldet L. Hti Niclas """',s !', le, a I y 11,1s -,gr - -CENSO INT ERN ACION AL DE ARM AMENTOS _t", b"MdhI o_'. c Tl$A6 12 IE r 6 mipt d ,La Habana frente a _l Go- yeccin aio. rto un
b.rn C'Sea yatn1 el suscet c"r Pere susurea hi d c-u
Es necewaric, un sistema que prohibut el uso de his I c I maio e uL ,uv p1. id--, I. ia e- stc eid hoy ,' en ca os d;:o, j!3 n dire( ormas attimicas, reiterti Acheson. Sefecciond itl fri vario dirias ii, d goId=L"'2,p ',"k-- -,,bi n fom a Ridgway I
1."t t. .T d -pnnur ,--,- ,-Piar uda l
bloque latinoamtericno sus candidatos, a la ONU) rI 1-erando'et csel MilU .lim Ieut
PARIS, N-v 19. (API-E" -erea- ton t -n _tUd"s par.s -ora d-o Ie .bsr t. 'aIr.-l La pesa~e "co C ea- -! -i dea 'et de .ees reve11- .
D ,a Ac 1.n Ip 'o -l m'"'mmeto Ifes e l "' e" -u-- d'.ido sobre tda ra mtad orintal detemas. l partiI comumta fue inue mda u, morm,--, e.pecifc .IL 'S%,c Ip '-tV ,. h rm.a,- ti ,mil .i W le,-b
-y~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ,,im t . -1-1n -oitc -1,Ir y. t, -ael "Is6 -ora o en- -o EsIo Unds -did .1d ejn c u epns ah eain"a alrtd"e eaincnl iroe In A lacon E.Len paricla--ar qu cpe ls xta nmei aalucoa al- Io el,- Iac deCalsol itdpr n eardId.Q ir ladamsced 5Apisoeo eirs r. 11 y Edn. q n proposiciones~" dI desarml.'e de. 'ads UId Ab- guns ddi 'o grne problem qeO t d Cb y aprt Nrot da hIces. m.1Tener1 1 I P1, N C -o d, guer pqr ,o ouitse o reqe.nuags~nrpnI.
de virajep.~t,, a _a rt hac' ",z A,,-s- --, d.iz .deb su d.us .r. fra -o m.ia deI 5PP -.rne. uii oomtd i
E '- 'acle "oi~ o Andr I .- dns I.Ty d s .W. .'mi p d aose aprt et e ua -,sC ,.rersnaos ,sa A o fcaesdlPnagn i deud e IyelOseta
shinsk X 10. ,11"t III Ihbi reddo Inii q.aor ehaah- cnn o. -"I', IIIe AnI Qu-,rN u epr" u l ure
Ift,,1-cuh. en hill 1. p-n .otr- .1s Ia e m, y~ Ma rrmr C.z Iia d 16 IN.o gr".d!I cet gads I ol : 1111!'111 Abi ".1sIr. l btr Iag .n nue!! dT.r16 Lu, proto ,, ; d-eren1a m"nie Iar It
qu idd ALls. -Lt dtIbcursijiud d t. I.- en .n"ote d sy urm -1g-- grad1s .tgrds tilDr t. ed ro Hernandez ,,,,, ;,ro -na .'- -- primer, h ,Ia del l lab"ad ,, I,''; '.' debat gee 'or a p.lru

60 ~ ~ ~ ~ d E1.do m-&,'o A11csa -i -o .dl Ta gr5emnt aItera -Itn .r. a -sd por e ., --,ne Jm 1 -: -a. i.- Ir ., E Itmite ~ ~ I. 11"t" h-'n V"h'sk "bno "oiioe d. pu-ea .,r -r- -lv ;ei ad en LI Haa-feti r-1-;u-attds pooea ,.I., d"f dela .ein d cr ,,ne '.r. amet _o h. otat
16e ad i rnuca aar.S de ui ne III rs.e -o rpolI- grne aeja;naco- t *etar u tid .-Ie RacnLuIonsr- d 11 rr dI caoEect npo~io nr lEt lOse
-ele Is ,seaamstre ne e u, -I miji,I .bre .I. im-d _'I'r Ioedcoe d- II- u -I voad C. ,, aald elacrm ehe
b r- d. .r.,.iaruaa o agodel cual III o E ,_ dmigor &Ied pRi ad 11.r -a Amria W-e ok As-Agns iclsd Wsi o r, d, Ijoen.,,u;= des examen,.,.i,
. cre qu ets Xpscbnedepoesmrch:ar1. E.to bst -nI- rn l dt, 1-uea Imaccoe Iltn T-i .,n ,uerd I,,sbl d eEefldod oa mu oa e

tIfdl- It.o In. noso os Ier po ,a icu iIe I- cuaa I - -- 1 ~ -- ---- I + Pr -1.t y -hn lr a t. p -r elfA '=-t I ,Uba eI m-Idfi==ia~ Ito~ ;lien abl a 6e elA dan EE 2 E. "e" .r Io carece de ,= ==-=
tond yd dk. ,Aast -saioe y -ci-onI t,, litc dky. recaz H.ab .roposic.one.NPundarI", y que '. '. .brg ,,n ifruc- ,lsten tr'n. e -.er t-1 -a e, n, prcahbre mnrreuI, i
us. t poe Ipi.hret eUT1a a1~r1H~aG2"e melsJer2 0e RrS .b m, 1.n et um d.-e

I ,tl Iprove Ithar l t. d, 1. Itr r E l d. ,.a p. "L' .ru, d,. A Haban a., qu,,n c1r, _A nrm o i olgs pr
1A1S 1p, ,Ul.L Arn 1,a "lnt a d" deao que~t ,;Is diIs 1ae ., ester-'II les'- debt .'r ,in
ti a l ra i { di r n ~ a er g r n t a bi n es i n d s -e t a Ip1ove .b d i V f, e n bL e n. pt i, N'-8 M' .pl i i C .--A t d a im 1 e1 cci n e- P r i e n v i. p rIrII;l~ e n eIPC ( u te n s m t a e t ls b e n e
n e o ci o c o. . a nd yrn e d- u1 -e 1.rl fi onf. nAb r d e IIs 1-pe ti o m i ipL e q , c I t. 111 d In h l- - -- --, --, ,- -,---r a e t ,, I o g I I I, i b t "a r
d, m tr s Ve ezu i to p itils. P r .t gra i nt er" rog es a Io md i a. p i.l 1. A e- t e servcio a a cIse oco des .d. r.ai a e t cki oqd- d el C" % b4', finald adL" d re Is "'I "ar I., ",,b o af .pr c d n co e ,I, deI Ificna a lgd e i
secuenc ,L d amd o da da:g:tao dodsp"to 'I- :tZ,!, ',- ,as1uey).1 IIs E dco L ,assS Ite .1'.1,o ,p m.1aatuce uenmetlde a- a ub" ifc e o uee a culia
Gbbiern 1.r P.ra ddars h.,- I.cerbl I- .1o?- re. 1. -H. erm.i-mno, m tvs eo i t -e d -_; b tIdo Revolue .nr,, C1 aoA tn eeia e at ea. Creo Iu Ip,.dI,.1- t. m.- r
declard ~ At ", -.d.r ,,I ministr. Iurio ap.aIt- ,rma .- i pa-. A pesar, de_ Inm ni d. cunj aprsnlddddom a iosdrnm l iotad o I ,,eno p ar E-,.iet, ue iz osa nnmr e rbea eiio
-cind -br- d. j" ,b Ih,,o lud n rs,u.a t tl All.- najead i, queUll -o ~ y -emet I po y1 -t 1- _ j ,1,u, y -dap6 .o sa I n st 111., A h bab rd,, liiadsy : car-lrnes

A ect h an d ub -e resp ,u-i---, a' 'da1.'r -. A.-E sos e rpensd Ca- iecby et el 6da t ""' -" a a m~ p"" "" E I dob I' suS pare a rae los ere c ac d e 1.i '1.-d -de es eueI omes pdeo
eid po aiesclo g ca ,y de dIll -- _-- d a' aro d -Lt.-r ,.,,,,,- dua l cida d L1-11-1.p.1d1 u da ed 1,1 gya cpaId- a h-n)r ac 6c ilP ti-s
p lan fra e 6 -aa .- d 4 6 i .n, mixer ,4 E, ", ""v d'i. e'. .,I ueapubad lo ap ed n c~ d e Scui a ylgnr s onain a-pomsrsEse s om
es d ls de damiroaiae akms u e ensrcoe ecrne r d.,,-t.Lgr b,. ,,. trabe-elslae e i a io vl C ng o Na mo a v o e. sa a lar vios sheh eir nd r"' ma '"p"
a h o r r a r denece ula -eder t yc"f Co i u p.d .e .r. PodtgII _u pI. .aa m j r a e .e a v e o u i n r o C b n .t d s ni s y e h l s e s d r: 1.te I
(M r vra endelaPrpida yl Lbr E raors io mjoasqeenprxi ecL-E111 1 nu aconse-fded etIe -ruode-d, .111w-le ete au
que el maiz Znory-eImer can.*, pp-- '. m L' dnad ,, d41. r a vorrendd s e r Herm a gp lecnve rsdoes taefu eibet e pijdim6 .Adm, bcr en el Congreso dlpe ofu to eel P. R. C. -I 111-. 1-nee d,,. hs I .,.;q
rIn renia ybe e d Bra il d araeo,"I.,. 1, = n Spe de ta ciudd- deai nsd a-mdd nlacle use trn den I n u u ainte] c c It de d~ lA- tac ',ionn '' "H- ,Jes b o e n o u eo oua yn eceo de ,,id. loij d i rm o nuestros pr".Isioneros de guerra. y q"
or~~~ W -u. .mo t c o e d n d l n s y v ri i a i n s p e und r- ,ag o s e C ub a i co t r p e l n dt fen t o r s l o i s f c e t .c m t n a l n o e a C d el Melbe id iuprr I 1. -vc o e u a t l u v m a e b i e e e t b e e s n it.".'" ie pPA Si -o Irncs mejor "u I dI.- du., t-nb dq" ,brda 11" I (ranad ]om :orn l s mea scfi ie te dutordade elt u D r.ro met d- ",m- 11, la u e nLc-u-s i et d a R p bic .d co aro a r n o n e n d el it aae u- q elsc m nitsn e
pasado 12,100.000,00 tt ii, n,.- me20 dero p i va ae bu terna p r lte .hcidl n ecla fr a u ooet eh aaa td de Lxt Haba a oii n d ,, a-Prt.R n a. din pro- rntci a De ne l Ra G A .) 2,an po ,I n e l a an
dels ule uro n r1eE t -bLi Cm is -1.' D ,am "'mn ,a I' 'I'm 't itrdaron ,nrdn .b;,.r,.Z:.apo ae nreain cnla ecaone nunrod ae al.M riprsdne asae lm snonetr eeh poee s
.s un a a rnesS o t ';n r"" : -a d.tr de,1,eJ lo .-I1 4istlga a lDA I EL A es i ntroe otrSn eelae ee t rn :ua u nhrsd ancefernaa en ,e tdscrcuo elae ltrtd e13:et sl u
ael' as -n ,I pae ,t, f- rs reu iuetsal poaind .t e IApr ea osade --.----- vba .,. rteprda, uh mnsa e.sjdsin sm lisa o n u xenni eesrapr sbrqeno rpnmo aet -d a E n V e n c m rl I M 6 d. i l" 'i b ; m l a A-mb e y e d r a d c m e t o s e i t r s d l n e e o i n a s s e c c a t e o n c e t u a e c s z d I e - - - -a e l s E p j s d l u e i m n g b r a t e a t p E a i i n e l r c ~ u
ci n en zla a e a "S an ar i tl peitic Informes a m CI.j dt E-- 1p y a1 e %pida "y e hi o u a Id llama ien l i. tga a n U el r =bId.n de ls _aai el rsd n re e n u ra p llc nryar.,d o lu mI e ra habIIbI,
Mrni tra -a d s It rW a.per- uId. d ,s l mb E 7serea fom lar .-,-- v o "pI nZ "v. ex.o unid o t min -1s.ionat.roe e p na d y fl-ns. d It, m r 1 I, III re 1 8-10. 1, f. ap ad. a i ir d e Guerra anunct10 ba qu
.) n d e~b la h -aad r Wi ra r-io ge erab, T r-v t6-, it.crl it .r.cs" T.mb.n .crd cl r '. ,- ,, gentbd p- .1 d. qP nier .o d o fa t ,i ntil r d fl -s I,.a 1.ms t o aa b i i i a s n e v
V brlna dh mbroetepan. cnernb m nia lan ponit n h eera a -Zr ",enede "a r- d1 dce-s1 nosu-I m lic6 y vaind eddel cm n pr e nade ugber .rpdm n l n d dee ddeed- .el iuco rneae a Cms~ .nhomar que11 c -aa aRpulc,alo prsd t d- 1. C- Nxilo -u Inmds goiro a eiopo e ituindbohbre cm- ia ltaaoaigaoalsm -R.rddse a rmrgben ig coao oddsbiii

Haeal tbof ec. -iro V = :- if Aaetsa~ io ioAh s ld l tni C rI al I l. b e i o sse, -i e snrP t-. A, "Irdui" pr8lm I-m nd pPr1 enhl.lo .Iari A" r r y. bi Its rtoo brip"mn= 'rbss ikre nlas
encimam~ dt. MI. cualesI .d un ed uvsipets eermsqecni c.~ s. reii adms xlavmnefno orne el rmrhbnacnr l el e aa eS,. &lEdpoam
ambs aiesdee agr n 61re. xpie q e l lmr as db i m er n urta pmr a Asoia, a d, 1 r,,,. : d e furz eh en e c.Amn-rc6n m ncpl e o e rsu rv au o ldd del d de l i .xct defenliv. d--- Medio O
O s b a :~~~. F r" ui 't :'n d I 1az u Ze u n.vn t r o n t r an a e a r r p i t r" d a ade, l a F d d e P n r e roc m n t c p d Ya d n r a dor:nc u n o n g d y lre r n nd' u d i c r o e l r o u s o o 'ad*Ui d s n
litiA hn 6 Wr,i -q -ab~ hdbi nt o '*d bre batefmprmadt s Iat~ NacionT d- -a Prp" y lauia nc-r1 aafeare eosdsust id't-ep i e atdJ-1 a o, 4 i .l l --
1redu f. ,u -vcr n Fnts e apgn 2) prFd l C ri t i orb III P (FTcInL a7 V Id t .br r o x~ld f= It .dll dnte y 41* fuU r nUm- rb ia a d a l Fjo6in Al I. b.,A "I1,., pi n .) Fi ime apan 5
.ednt him .dp.a de -a R part Ia VIenib deltVE "ada de'_ au dr' Cub. it, ,1 -x"r,,,,. de su. dr.n rgu egpils ingese ;:d~ .aj & N.pil.s -Z ag- a e --"-. emkif.W pazMl-b, pd" ,2a actitud de oschn,
FIe ac o CIs iuc a d= a Pr2- I' .1 mt.y prIer.g rmhb d, Ldfldban -I- n-1 >-c d n e d- to a lscbIs o
ida y Ia -ir E.rs d.to .g] Q ]a l n acrceo eeaane s elsncesplno
En ua baall cam al n la cales e Is-1. diafdria:."oc ''NJa",d'ra Lae.caez e aga e Mar='. r ui u.d -b-- PI bIP b P ld. .-1 &m Wlaa ,.011 R
LA P:e ,,; r eg i dtrro -," ;4rts a 1,e ; heido "opea'", i~na e I~d bW' .0 p_ o a ,lVf .s .t q dIIo. iut. d Rd ce W rq r a e }U I i lril ef i1}n ld Hu O.
G ua abcj y~xL " o P i d" ~ i 1 m i em bri t n u d u t s -u d m n a e e rmr 141 E L hecho. by Adi rn u d - re .T.: nIv 1=mr er 'A s r .pn r d e 'a t n ad c m .
EL11 C tAI Eitv. IP-& ,reu d hyqud cncrt.de Cu Rta dd- I rm. -1. = 4 i C: l nglrfiilqe araaoehd cudd d -tba rhan 11.d.1 Ia vIuna 1.ioa dw rrsa m ,nbr I d.oa tIdn ytr -.s quI "I'l = = ,d
El ~ ~ 1 omd rinc yeGbit.n dI -Id- estco de- Cnll ini ,,16, dll Enriqu G.1d y T.ayd uhsple e ud n ieae lcbn oqei u nrssmnsrsd eainsE nrnal rlnatnd age
egpiodclrro o n teuae Im iiayPotSad "nine~sd l reso de Z ld S nalo Su RO I O Ia N co ~ arpie cee dsrola obrnI der dpeddditrrrt e nre eCie yd a r ystnr ,11oeno amne
f. a h p b a i n a Z n e se u i a lc, ign -lj l t ". E l a r p er o I n c o A r d ., "v 11 A P o o o s g i n e,1 g p n a u e a E m e d a t E u a a n hwco u i t a e t rb d a _l
Canal~~ ~ d;&Q it.z Un iedaer bit, .ant .,I.ra Svr G.g ErI-e m te Iseaa -l I,.nLr Abe-ard IIIrec.e lva eietshnssncsddsd cn oamne uraqesu une er raprpelvsd lgrau ed
, ",mal itb.d y 1- dm6n.1 A i U b.ul vez& d 1. 11itei de. ,nfr Pr, ,orguz -presedente de .pimvdbf.m st-nv-y xr-e rooco o u eiiet.E e taao esuirn m n~ ds-nlsngcainsd teu.a x 0 p ne m e am 1 io e

egipcil k tr des Zrvnea ta -a s -r~ d Id. .j.- ,L: -pd- r=d.1-. v .1"ad :aea S na a eorslgrs n l eriu d -l eoia q( e "r ,s -erbe -era u i :.e -utr mee ,:,.,, ,I cu i pdi "nfn il -ep et' n'epie
Ider ~ ~ p.-$ 1 odode_ L Itm ia = 1 bj d lodis .I'd"ocl Ca reIb 11 "Ill -u m 1yr 1 I- d d ,yra br ocp o h d11"'. I. Ir ddd :--nee, sdea irtiaa
Ile itid s pwr par% f L. o ni- resul- e un para- J. br6 V a Ai tV d ,l, 0- 4 f- 1- m Ed partiddo ,actnak C 1b n- brd,,, cus n eplcai, a. 1,rnrne rue se ime,, e I. lat ,." ,, ,.,bIern inte re t -dd
limlt deb be ? pcd p. dil d -nidd dllaod "uv" .al 11.1. 1. .rtId d.lnUi-db uni oil rt umn.- rnea;qel ie eI

Hi, y l b L 6 1 d e l i b D l lL d.-. d l Z o d e' ,!-p' '" "i'' i e "J 1r emlto -% ,es i n t r 'a 'i - 1 1ni b 1 a lt d d; I- 1 I; e' r '-b a ra' ,J n ',- n S I' cArn, r t, r, ,ec u e a s
6eao loals ,.ener R Fae Ge r l ;b,,-,,rm. Ir pq e c dnu tarela deL',ne .-omr 1. I-- -111.1na osint iek. nel sa be eera elh ime .11.1 poi te d, 8d
Er ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ tIIp! p.,ra Erke co ad nem-npeiet e etod aP o L m accoe uh ncnIr d1r. se oil.asleinre ah y a dbR poic. i Na on U d s.r md enP o em r, n u ber me equ
l r eLm o a ,L, rm qu6a r- pI e d UrI n dei ,.p ig d e Cupg oa core t eg t "_a m j 'sdd t a led. .,-bA" 11 r "En1b in m en co a g eg l a l8 d o i a d ' m d ag er oe n oov n
E d I t re ,'r, d'6f.V u" .eu d dit -. dic:a ,o-rR f e r oc ao 0 ,. '' P '" iid "' idn rtg n oe d n e e' Preid S,', ll E,,d, UndTl I del.1tnemd se C raI s d a dine np ct d mc p
ti, sa .,11 1, q"'berna d *ici ,I oto y! C' i xt o L, .o -sia voaoa mr-dsarpcoe oii mde l C-I d b-foi 6 1e.pi6,,nd, -, ,a rehIao.: I. .'' i, -r~mls- Chma .n Soietic. Es1.
La Agnca Cmeetl".El Ibahm Adu .ad Gh . E.t .rI-~ Ip,,.n, I. -1fi Iia .d.1 Iret .s I, -.W-ste -eoo .lase Ir, d.l - -- .o I-u~mo .i mltret n ua cd m Uio lul terr y Fra i .
'lcia fl. F- I b n w h 1 .dea i oac -d. ,a r p nsbld d ,rue ,,I, .d., ,.,r, -d d nl s 1. in .1- n. I le '-ta bu Z '.,T ",,",in l.p d j .1s vez ~ m'd- ., toera I.= ,d P '; .,n .1 _i = o 6 d 1 1 j~ c d ,t ehI t l. . dl,,H 1 "rI It.- Dm id p r op t Grt S t d t I dl C. .1
plu r, 12cu1M1nd o W1,ncea o "' 'g po Icce Inrgsn -u c'n d.- C.-i d.Abgdsd W e ,= anb am in maI L.v-rn g. hli 'Isbi d'e ile "itoi rer .' n1,oa ,,h .ssnao P-M .rM-u ln ecar u to--u n
r. . to . u. Pid. I r mas, dm l l d I.: .o ,tcm;v b as ,- mg y;d r. Aqu RO dr -d bselino r ci q>tas dmu p b5 eareunie n uI,, W i l xloeal ep et u-eaa.e ue o anceprl lT e p
"E s iAt, doen ". ". D E L Ane par br s .erviel s d- I ,- p-Ir S Co1egd de V etai s z; ri a e l la a -u d it -,s blea 'Lcon l d b- It d, 1.nt cintr, i f i- nZr ,r, ica al diotm i r ,,, " 1, ., ''" l d1 Pyon" ytg EI' l- -m. d I
8610 ha una morcl,. egu. -- ,jt P.,ci en' diti cIe d, ;a "idd 1" ". 8 1ms'd y Eun. ,n .-L m'r .- ,I n aa lgrn "drnne- s hllb rqei r eReaine xeroe d oe
cih a opdae, Iln t -1., r.r.d. d, ,,,, ,amIre p,, --b deLoe;Js ".- e eA r-nrpet-aec6na 5 -ldsig ehoprutde- e1r e e u~n tnaIe ot 0drgea rsdnt e rnsiopr om re-n n


l011BE~ It"rtd -di mo l a Pit dy, y, r,.bable A '.'d pietar__ de "I .rda I ,_,-.lrs nudcnbrun I ll. ntnImnt 'de P.'C -o 6' b -meere L ,pIch d ','mceai r d a hsI*" aecioTmeaursfisdrnel
met i ll C --- Jd Lo i t e ,, t ra r, I r. IIn ,,,~ idei' ,a tregL. Q d 11, '- deo d. I R ,A,, ai u lo g i t P.-n uep di, de. erlo i n m. pd". prime 'as p'r sucnr if drugtdt pl- 1111,-e hccien yI

,gie """'neo 'it Itr ."'stds~o 'nttcins "'" -11. 11 mI_ i de y d x.n atocnPlc' _r .".qemteqemsrrelapet.tlmne aceto oeaa .ae-Cntoyfecsdrat lr-t e
~ ~ ~ ~ Ia A-ila d- g,,, j. c.age. I-ita ,;,,I hy oiiia tdvad rundsavzelm mnoe qem s cs -Anel ret, s"usa a i. Bjad a eprtrs

Prp "a medco '"tino doms dl -i- .ea Fb"re A, ,, y e Ds.;Tm.' ece uehsaOliahr.ei lm I,"ne .it.'.aa It, i '."r.s~ngea.oru -n Tn-E p- is Ircto .e r. Ci'l. nu1-bdsy f.6 n,nL H' an '" tr a u ."' 'l "j I el a. r r nire rgrr aetot-ae al oai 000 esnscnlsorsprio.qafom nfy s aas em rae iio sa e e C ra y C ia eu lsbao.Ag nsu va n-arge


ee . -. f -l, d. -r Iatr ga I.I.r. n .1 P. Icr d -It d--a %n pl. Fla ds patt naa -m mi6 1 peso, e- tralrs 1. ,Zer caes de I._erv -xr1-N-c,1,,
~Ifna 2DI. ARIO DE LA AlARINA.-Martem, 20 de Nov. de 1951 -NOticias NaCiond10


liermosa obra pictorita exhibe -Polici era q.e el abastecimiento ITribunaWe lga aobad giutr

-en el Lyceum la francesa Bizet Weriflo u. CApiin de, de carne es normal en La Habana; scri restitida en u p ara-la repoblacion de besques
I I ----. ___ P.1ica en un v lc cargo una prufe.- I rINFORMACION CULTURAL de-,,ia,, de uti-. ,,,, a l i- tu ""treo En l H1nsp2ital ,. de : -a 'e, N- Fuitj,, io c i( e & Come- -i. irSii Cidrnlii p.,aa it neca lA ., %a t Se d,,d Entre las mnedida. figure [a que obiga semibrar
n.,Ad l-huud. ," i ml11I 'lfs .nunr 1e .,do 1.111 rrv i Il l de Au -ni .,b.ner -. Io
d -nd1 e. u1mesa n cep -- --=mnt capi de_ l ,,,co--dmms atv r A, dduj I -- --- -A_ ,in ; rente111 In -u o I'l -a 1A,-it .nrpeain .u ,- V. .ftTela d. bli- -teri det -.1.,ais .bl docor Mosrrt Gui- C n m tv e ls dsoiinsoinauts or oc nient
da Al,. 1-1- B d". ainqu in- "n -lg ,nm e. '.astns o .n C.m ._ .t d aao e .t ee el ech eG nd util e eat aith oi izcnl ieoo rfsoa e dcaa iia et o i u u-a iessepdets tdd
dlan, pn, .1r eria pur a 'nt, Inu s .w.io o l uum, -- --n i1r.1 1;d1!mi, 'rin de :.,r, me 1 I I-n d ~ M Inis ,l. de .-merc, ,1ad mb-1 n pe,,rmi p,-, n o r-, d J1.~ -.--d ,r~.mb i, dlmb d- l-r ,I A.r.ur doe, t, -,- Ed rd ,--s --le s. tr g l~ distncd
1rnti ~ ~ ~ ~ .jo d.ito .duto AI "11-aa d-r-1-1. "a I Snd 1 parec d l o actuud.' 1'L. : .I ,.;_' C 1.I- :,r '1,.-uev l- -,rm 1.- pa l -Eta nid P-0 ln-P'' tied1.11 l cesan,, ,xeecad urzRvs e ao el eoe iessgaoaqins
fin,~~~~~ ~~ ~ enfmpad Jun- .br r. IL1. -.- Ll- 11hnt .n- d_,d., il. ,eit ffim ,,,ab I.- ,1, tt ,p,- In odlasqe l aaza d a etnkg o nvlo e1.0 m ur beopo latro m-bainfretldlpllamnt-tayr i nrnecmet g
d". in-e _ira e d e '! ,,'',~ l, m ,i V, i rjao 1, 1--'t ,ale h" y a 52 ue Iui J. i e "'."'rn "dsecn t- eo. sr eEdcc~. otrSnce aa eedncadlE~td are oae dsra de as cy ea
. Prd"i "imrr rrhcau o"npn ,. l n. WOa s diu nd l -hrlo l b anomhL -n los dbuntos maa- it ilan latp,,as Ara ''1b1d num-11o 1,:je-1V-"1nsedr acnoe poimmn
fi1 n, rad b aj d" -- n l '11 -1. ci d1 .""t ,,, y,, : pm, ". dir d- 11iil de ",a der_. o, AllaAes y.h -.m1111es 1nfrm 1-1 '-eco de- npc.- d.iain nr o u edsaa
p4- -ald d mIun ", t r ei r ",an e I n a ,Ikco e W'1 Iu ,,Mi pi m P r ,-l Rio u Ayr aues 'arfi o "i die ,,l% 'n, Geea eC mrc' eo es asnecaacg atss ur eilsevads o aS1ddC b- E dcaruin qefepei
,ad t r d m ujr,1 ,11'.r 1 ,.1 una ::ens N ld 'l "Ill i. ,e 1 o cs,1 re u ta d I r d l r': Vu 'l ', d,,rye o e',r to-' di"o'l 'o i "ld l o qu.'p,'- ev ld ra d o Io ad l m r ; I ,,,, d Bot'lin 1 l a C r t c o Ia da pr Y, "'.r la i Levvd en s.r u1. V b '. N 1l '-- 1 Y
oi a uy f m n -na A11, 1,1 "A I n1 .u u y u ch,, nfer, ". d. .s _arm erta r-w a - L a .; ihr ,,d el rpn a tI m e1. n l -a li or dena A l rd p ic n e l o t r kI' onal d mnll dI, .ue B.l. .aac -- llbet r l .A .ic
une _rd "Ini e dos l-.sd.-- .na y1- r m d r n e d- -x ero y .p.a l".a ,o r W. -a g de q e f e m e i u a y v c c n ilr s c e aIo e
Ln'im ne" tao rwbn, la ,. lunch h" dad 1-" m1 .y d. .ch d, la .a Cn e I.",it dI rea !a a1-- ,rdao -,n, Un.dae .m.r.- dJmnt h-pjaa de~n, pr,,eI,, ,iue de11r W., ONUfDi v1~l5 -.1. innit-bo Or,,. ""o"'",a" "'" r t "' p arnn. tambib f- s ,
se ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ha ,1ch .,,. -r-Lha G. d, 11, 1.,' ,. I'mL ill ru r o da b ra 1,teso Perich d e M- preAl, : 1 d ,,,,!ificarinn % y 1 rerme -.ds dstn r -isnd- l. -eA, dr de L. ib n1-1stuode- -n'n i n ,ee a ].alm n J, 'l oe 91 ocae iulA C a
".gs en un, r-si n o . ,e ,n ':adbl ,rn s ene semm eea.vcn e(alind o ecd eycncr, Ca oo osetbeiinn e vv-gnaE snnz eC mge rdsnovmet eea ica n.Frad aln unA ur
potora~~ ,ataed ee ", lt mIfwt Iu ep-itre n-d vru-l m. -rnn r, u s td d". 0, e hcie l', ,,toe lne ,n-r"', eale en lops de neeat detgh 1- ,., d,- st "'I' ro ,;.d. ,h bl secrtari dm sr,,,,
,nt "n -i n .m"ra t p ,r 1", ,r a l ,s nn e "nu e u r "et s o e "r's- i e i a o p r te e l n u t i e la rn de,','r.r,- d.aq l a q -ve "" "n"e ,d q e a re er '.c ".d' ng O i s wt r J o t .Pe d o n
1 1 1 1 1 1 1 ,, 11, r e n "e n d e n r 5 ,m ,.d ,l, ,lm . . l ; r p u " o l e l h r d" : -I' ai n l p o i n j e e a i l o ; e s a t -p r uPp r:to d a p a z s t a c n e n e er n e a c o c n e s e a s n_. c i Ccrd a c o a l d P e
1 d Gn r y l, y 1- o .a a .c . .n . .- ,ir n .d . n , '. s bu n d A l -a b ,r i a 'i udl d0 .m.u f .u b s c r e a r i m-v . . .u' ,e p.1b.1 1d e . .- b', l e .e i i e t d e -e e r L.- g en-r .r.n d I-w &e f 1 d.r s l~ m -,, F S"g u - r l n,. r m,- l l .
d ., iden. p unl .r. pi nir a nsro d" re:1renc1 1tarkijando .n ,l m de' '11 Comerc I'ln, d ""o N"'~ "". 1,- p r -on ,- ,- r-nad -r d ,- 1-am ntn reLnd p dn 'Zh, de la ',ubsec ,, n A. d Ag It ,, e l rmerm d e
l ".x d- ,,u .ue E. r. u ;w aera ": n d, y. u ,ill," d. 2. r iz lDretrd aise- Fuo psao dco og aaleoRje ir. hiz a*yer ,a'eg,,nte e a acu, '-eeni d l "us
manife ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 d'; clams h.: ,I,, d, -, uig me.usnve d- Un- I. - d. -d, I nj-e Fr6,se -l""' '"d: 'ein de d-r ,,,,.n q n E lmrcd aaer nrrn lpoitri el isa eoenere rt-lyn mro99d 92-Ncoa d usa qes er
flores ~ ~ ~ .n.a un ho r .ar Ar par, dy A1 y,,,, TecrBri zldnrr6 d ll Car- .CsrVilne a 190 unae epaa m r d, cncaprerfrd m x spn. ,uen p-r d a bn, ,u s" sereo elc nigpr
le vda uncuado d sinr e 1ycem, l y qedaa cerad elque ersnasdesenocde roaro vay a eprsenacioes e ls ca- qintles e yca;630 uinale de ~ n rgoprovnci ; ~ en s en tle" gsmbrn trs-p d" s pi -, ,egas se b Ev,,n-:,chr,
edrn7 u"nlm nde 1 -,,r r ,111 ;1 ceid 111"' I itoe p. r p d .,, ,,,,r va I lor ,,, d 224 pdon- nic r ,,, ll- .oeneo y r. m lna I qun l frj les nne tro', u i lb- y -edagogic- ,- n, egpefic cund ,,,,, Al m"etond Ch.r nu e xpstr
eso,~~~~~~~ "" va a, ,osde ".,. ,,,ur re'tca elsta ao aa H aal ol l l n .c ,io D ,lar lne ,, _ taa o s ,," ros,, ; 46600 un;Iidades_ d p,,n,,.n asg r a udetctL s nqu a u em rrdca Fo .-d asaa oalo o op
1. An id B1ze co nsni ea l-1111 1 11neurs1o W de T"ja d1, .da nh m reD r ,, d .,g nd rs u h ;8.,ni osd ,tno m n ,nr 11n ra -trs orl u osa -vch nem ro uaes e o ats d i
mano su identidad, .o 'm. ,u "e Irore b I _1-389l./1' y:,t7 .r F. Di _to dgetl I., (Ia .- --i =eelverne nMillro e o lf;1l8. aajs 1,0 oon ctnd.uavz io epr ldi s bigci y cg utuc .lo rsnad .pre
nm- qu' o oa n ""i e -'u Ly u, .al-a's n,- 1-111-1 d-l ad 1-1,,.1ia prL,,,,d 1n1siaco ,,d, aietro u I prueba jat,' : 46 mil mzor' ,, sd d e maiz: 28 "d: riun, e de Juca retuadsa l aua d in er rat otr alsPl
.gnr ."n de nsibilidad .,I. -ar Ia t I'l. "r n i p- r sI n r M.im C11 re co el 1. "n d ,o r ,e idi a de ,lsfc cb y -emw t r,- 1-n1, e o it ;4 0 o e a e a arp td d ,or R, usa ei u -~ nu c r cd a a e r s- b. rsu, els mi ni go r
Smbient que,, r-efljn -,',7-s cuar I, l ,,!_ :,rn 11,I "or I", I,, ,,,,, entai d11,1n 1-1et qu1 11s1-1 o 'aktSiainefcz Ag'reg r-- lle .l pina: ;,, nales de frt _.mba, y. .dra d1-1~e u eard e 1 --r -u s.el "reaa ,d. qu de -vsde unnn~ a i
devocion ~. b un .nl en i ,,dde a d- espirit 1r.n- 1 .,. dn- er e.,e., .b. lpltL g- er a ub na n o sin e ep e- ot oal me tol.pu s e d ez an s e es mp na la p e anfe ta an qu s s m, an n ob,,.,e as va .ad s en mi
.edl r t1i p 1 p-berns ;at n ad a, ,[a er Edu.n d. ,enn n i g- -lc a .S Tr p-66, n d1 _o ena.ao b que _o ,-: ed _ua ', epec.ar In ,,Jnr,h, "mo Ionpcl que111 11,7 ,, despren ," "L"". ,, 1, ,t P -e d- C5 r'u 'ein d -n- dlo "u I- lly- sId- ,cu da rh- -r 1.t - p"A,, pr, visina y I,,.,. '-ne .) --r -pru e nd,
- -d ,1ns y m -ueno vI'll, uc ,i .aos .i qu hr -l m" 'a .Idll s 'r1-1.d.,eh d -e -t-onsde o Crim d a Au-ni _t b 11=- In %ure .11s. no d1.1. en o"u
ejos~~. hlman, -br 1d,1,11.iz- -ur .l n d.p. da d PdO .7 -, "6ngenta r11i d ,el e .,I ". .-o de pr -s -r lo er an monet proponer- - Cn ej d, 1
m,,be Iu 11r "" enat mIyll dI t.],, , t p- d- -, .,nh alce s eeai e orlam et e otr ui a une h sd polo o
T7o I. d I. r 1 1 n I,- 11 I'l d o, dn, ,d d Inl rios,,,,,.", ,.',. .,,-d, -, pde 22 ve". n! b, _cd p. el y d!b di iembre
d a m I. gi zo n ::o 7 1.1n o Ind E- dn.j d- A d i iirc~ - - - h e rid la e n r l a r i o c ot -.a f n d u E u z e p i e a i s a r a d l p ~ i m n p r n e e i o a a d m v t i s s u t n d e d a p t c ~ e t r d
.m e "" p".r espan -e y re-' h -"orb __:tree aaerssa rta etuntrEuro eAh n xeod snlmets ehse l u a e um lsabl,:dl uzd Isrcin PVcoi
c a .~ ~~ ~ ~~~~~~~~~ im N :drc mien,' n n b lom pl ejl ,- n ,.no d a i a n l p e i e c ad s c n l is a a t o s d r c 6 l e r t r a d l d e a D1,y c o re .'d 'ul n v e b e y t d 1- o d r s o ~ e h T n s y d a d l r a e
d', inAbdsd uz n ded n ieto.e dcn Aa m lse ncidsda cu' nllcnwenmgrne fcoesd a e6a acsoLgne 7ci ,,n ,d.ctandcirb u,1 p.d d, ereon o eGb~rath i lsbd
trazos~ ~ ~ ~ Asee"nupn'r s u Umruy Cru0. y dtcd e ,'los" dTega -air u -ar un"' esa -l'- L.(Rque1za d ubI.' '. 'nd. u. rimet ". -'-eda n"- AblaVrandma cada 7b no .',l- ,,"s PeoPs iu.Dsootna aa|eprcae
10 sospechamns'" -, ,,r, ,n b--d .u d. d.re Arny T-ar Menr .n .r. dn.e 91 usoe e sguao.aeaqee rbe maFroarldlNred ua ElTiua eUgni bnvde sna dsd am r nd Dpaet eAutsPoi
di epu a de O ho r es .Un e o al B nl O r g n e ev a a vo u i na i s o s p ~ o i a'Ia e l c Arne ,sol exist r en Ia I.,a a c n id d d 1 0 P o
m i r b e d e a u e s u e c o s e v 6 t u n d d e c e t r i e d c t r G e a H r n n d z a l q e u v q e a t r b n a a h a h n o l a r a o e s l o a l s o p -r1Ma t i c mdh i. e A n. nr d n b r n P t ra n e rI. ,t a o idM Is , 1 1r j1rL~l
mundo~~~~~ ~ ~ de Irl" -,. d. ,- 1,irt 1. A1.1rd, de, -- .ct Ia Inau 1.imnd au '.- pe n u 'h- aiu.'nd itr eiro uel d mia n d' 115& .d ,,_: _1_"1 1 ro" migins r.pfcl v
.-n.rm u i lt, d ,ec int nt ,, o ren 1 c1 ntra la N.i a A.- r.-r Vn 1.h del dmm,, fuer p.: _im r cre,, difiultde din 1-1-. rI., .oae. petois qubrn Andr E_ -is orr .r1.iva a trzr l poehm it;s u
enlra d.s "-impeind tad y~r lX l bl e - I rnc Cr., rIli.n, en.'' venganza, en ,, represal ,_ .o '_a ml u r- -u j,,-l.1,r,~ agnapaa d, m tnoebo uri d r.se Roen ei y~o'.l, Pr ladcoaCnialo sr larcatelsrfrdsps ubn rspe
"puntillistas"~~l en un,, -fa de r"': ieL expediente de -uci -1m1,1721 de bimbb. que. .-epolm osarsety cecadlfleiinod u r d dr i-ez H r d R.- -uro l. - r d,,, .mc h, aasrb erc i nl rcind
nuv. fr d, ,lga 1, nu,,, de 94 del Jgd Clr,'in d. Cn"n "I'llnad s, d% _11n11 - dil 1.s di-ulae .bces npe eopdearsracniopre.sds d ihsdlio o cii eo e poehm et s uot o rv cil yM ncpls
halzgs d ierre eee m e-M rino y ue e cuao .j. z de .u.d. .in e e irbuds ii puale a rn od cio po elp dr e ae cm nit.en Mr.n .LMar tm uet na nev 4p20pe odnr e a s
fio vicoso de encntrr a vrda Puerde a R sa noapaec asgur- T rcra.gandeiasiedo ig o d sealr ls dmad rd im onbnd'ed, 1.dcto odrgue He -ddzso d- in c1. n u- e e l iicad -tr p "I d,-, n ent ad, umade e%
Irn e a nau lz De es m .v' d" e d"' h c m -r c s d ";n ',0 -e o u en .1 re t e e n l ,, mim lp g e l cs. te di ims. I nn demhs I 3 y 90 d a p ri de a 'ch m 3 d ,o 8 c n av s ia d s
m =en l l V.amnck' fue el md, d cl r.r.,,,i' [,.;_, ar .assig i ,, : E .'. d ,.I ,re oeet n I"c mi~l-llloe d. Ill ue den deses,, tnl rn] r b a exe I da 'o d-toe J- Tiue 'h. eatrzco ecrtse uotr nsi pr lad e55
cnd- mfini nedo rI, de. 'u u e oiiue:i uzd ntuc~ e l. .io aiat l.e _: dlmuad que-, dne dephll mcmeecad uidc a eyGeoi reaS~e. m od b estard. plndZ.-sr- e enu
Matisse~~~~~ pr"'roo pen an G h"nadeJ ioEx-s Z d Vlac I- -da dc .deprceam""j. lun rspct alacan, asa ni vfat' d prsnaidd lea-Abolrin n o cao e eson erda ptra d n hbd.cm
,.I.der %nsirdn -r ,urd equ ne sore dvouie 4 H'. --r Pd o l' Z ,-n G o l -l" ": present -,, .1 Za p-r .t. dmndd7 Ixrs -l T'oa ,od .st d .s .e ,,, pon- l -1 1 d ,.
et lamab "' -rd ,sec .i- n."" p- ,_ _'_a aj . de. ret- Ignci Rnriuo Domd s4 : ,emsspr xotrhnqi uzAh aoad uflo N., -a nalb Primer, e l rimna ,I a ,, mu" de .50 30
-1.n "m i -1 olr m ws arbitra 1-11b-da ciFsg iiadsl adlsfazsd .1"-1,, 1ld-peso : ,ad .,tl ",' D ,,ra fI s ""x, rIadora. de ",ua ,ured eetm co u pe d aA decaaaad a pn da arboltalado y norepues "."
Iimet pr xrsnennm- ,u _in "c.,o c,:r e" p"jdi, nl. I d- -e eu u-hng, a .etd emsod aecpco ecs uzaa e ~a asnecadctd ne a prueod etrrei uorao AH B N
y1r fuer",- ee, oimet, opr "u, I cebn ea ,'anadad ,r .vi . pri et i V idtav C i'i- ,,.",,,,a", Die il d. Ex.co deol Ii conw do qe l nia1ntnt o e hqu cr1d l2 d e.dearvchmet. o se ce
re i m os ,,"l,'l" 'L",~, ,u nai o lsgo e aaam eia et.r uid"s. 21tei d- C" eri p:r, env, a,"d""" l ,,,, d p I 'co alrspct.l ienre pedr n l ain c.di o unm e ng O
rn~~ ~ ~~ qu, il .lmet d. .r. -,, M. deUnin e An,,!,,, e111E1-d1- U id11;n,1crgu en a1-r 5de-4 e.r d,;.9,lmr.r,, .rdr,,, ,1r1- mpl cbal ene a ,a; N GO AD.D"P.YET.

raia ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ b-u1 ds, Iraim dd rbr d4 p,- b- d 1--l "',o r's.t .ai asnecapi 5da o ov el rougrnd e se nee o.aqecn
dill, nsaje t mp a y e_. am, nte, d e fi-ci on ncautin-Will I ft, , l 1. "dm l ras e t bra c,,a, A.,c n mer ". par," n eguida citar ', .pi" ,E" -'.'.',. nnelaea la fie, 1dA neg.1de0re- n n ,dGlctlra I-. Db- r',n ,, 'uba:ta parae""p pdn,,.,,,h r squrbr ya maner de p, nse de lr c n ,ga ia,- un-a r e 24,Tps s iF es -m- dC- InC.i n.,,nnoa r._ .,y,,_S ren d fe d d p r e m mEe !ra nr e e p ri- siten ecen ob arm de ac d e
.xrsinst I i - ntras laihlei d .C esar i n nien, s- ,l _rllj -1 'llPO 1: ",,,' caim B uch dr na Cap Adio oul la eiin s pe a e n "oto "m M z "o" "" d- -Nca de l'm ; B. W us n p yr os aboralrind
dxr. aa i yI db tridencia e 1 laus numer -&1 d- de -1 F, ene,- para x1 ra 11. "I tva et "Ita ,,,acas -Inh -re ,asua 7 4,dues ,.b, c ducae uz aqe -1 n tu. le f.- 0 Ixpr,,: Q.nc el autdd ini
F","unih c 71'' 1." v1" .B ze utad d= 'nNru cln ,e ,e- Eldiec 1d e ,,n delM ni- l lad fb a rd N w.1g r ay q e o-,zr dstn- ul o l ale M rcd rs n las, nt r,:-- .sem tlai e lnu v diii
un ~ ~ ~ "I 1rt 1uvzd rcorets o ,, 1, einds o .ati--ec hs ,la m- dei de Comunl;Z'one, aeo l"- ,o; e a erhe orortin.pa uedoun ,r d ltaAons o-nldr.r a e mgu, lexerp Co ga rgtco reg rt -P r,-c .or d.n atu
_ d, -iacne ru .al da _et h. g 'l ,_ rI __ ,ule d, ,,,n ,fu i l' ,a t j- "e "T"'nt """ "m g-x- Corpoaci o n -n n-ii d- 'T "pr- men. -e c sry p.r .U.es
b-rre l m, vm, nt - e lba. n.- 1dor. g e ",- n- re-no .y 1 1- ,x,-rce i irsd irs etni e a bouou" y vs op rJ ssE pst oz, d- u. .1 o l n d" n tm o sj e M ms a eL aa
ma o o psil utnadr'n E -iaod- bpaiia -ud _. _lsfnioaisy rao .B C o n vlo ecnrta et or l un prilfgr om tg n _ Oasa p, ,rs _l dlcet qu reual e_-Lsrqiitspr o, iiao
prmcipin~~~ ~~~ d. .s Isio y, qu, e en ao nom u urn hca m l o u rjn. d laDr 6.-2 ps, y d. Ed- Co pnaDs up ii de Anu -, d, -, -uv qu a ncrepr dco frsa.olgnomm rrydei ipscoe u e
d-za -o .W&, pd, f.-. el natu'r'ls frtva .a md mi ,coe a A ,ie ":'rda cond;"',IIr. dlo'_s.I qu tuv "irdr Cuban 'A. p Ir expo -. -ecoalet - .-ieni d- -a evit,,.,r ld ch dqu. pdtinando ." I "- ore rb e prad un qe ec r a d, byst "Cosande s p",mo~~~~~~~~~ drf dI M1lt ,,l l,71 que :,. re ,n, Mdtie por i2.0 y JIi Im i kabi d, .mrso e ,n le t:ar) Tin mllb a efb ag a o A up a d s usd un sCentenc- I.i ."'lm,- ,v, d. Ia ll v l d te. ':- El,,Ii enero la med"d 1n s-,.-s de c ndicione y espec iccIone
de. n I~ c l, p ,_ _r que e 1 r Ce , r po 5.I I. d i onl -b r u ra 1-d1 b lr e26 ml eos CF bo -rl u ut-e oree- lnld e11r ce oo- - __ el gr. ,' ,L p":' Lnrblem qu 51 P craa p r_ dl m i or n
d1, yp.- -tr -o is 1,,y r ,en-( Yl.- A lca l~s siueT e proni. n- y. -11 L1. or 2!,,11de ,envo '. mlento miento. de-I n o ,&, .n Al nl -i. Ir. .-d.insa rnao elacs o pea eo esdd eL aa
-~~~~~ -ar d, pasen ,ora -u Inem .u ". d- ---r. en td l ehacn dd n rmn dede Ex es e je Ah qey en n rsa nd nu tr o .,e -., f- En ,-s fiina d 11eoc od
-i m11,n-s r,11 rOn -e dl- -u e x -a o e q u p r a a n i h d ,, ,s Ie 7 11d. l".1y4 :md s1na o r e c p e s u e v a F 1 i i a a l c t a i m n st o d c o u ~ e i r o e t o b r s i a e l s g n
P U Eede ts I l sl i I r. 00 d 1-1 -1111-1 d -d -m ird Tr bte 'n Iai p-a'l1'' -- l!, ,' ejeci o ctl ando s. n. d e Espada y b de 1;9- -b pri ,- d d l d h, "-.:,1"m2 r,, ue.- '-m ,,,d Aio d l lific a d a
1- ~ ~ ~ ~ ~ ~ rnic Barir .H bi i.ie un -no m dI -r-b .1 I I-en .- 1re1 11 e .pr ".,l q- 1 h-.Ct lb, yn .c.rcindoo' e al cr 1-.i d-,erlni d d, 'f -.- - 1.-d.d, '.r za G lempr "'nd- - 1-r e- I l "f- .ud d "s - .1-n 1emer-1- l- "'y ,Arqui- lt-- n .

_b n. rdi. .m.e.a E;I, isr d% "n-raco .lv -1 i deIpo Min I d .'da C.ban B nu b uba -.
'_ la",' 1 im- e rndet el-nnd .e j- -rspc E A T M NT E T S R R A se vria l sg te ic n a n p ea qpe) *L si aq e sa au als at a iz e l a a d

1 n I'nld 11,"n,,1or l odinia or ,n -,- ioaro Ia mInr de2 ,' s cao .etn .mpr.i. %rae u dad ure rs gd eir asbat egnabe rsna
dll. d da eo .r- 2 U' d urd L- rup nmoed --------- y. 1 i. d~a pol Tibua ,., e l,, C_ dt. fl-liendo- '_ f-b "r ".ad -m d -n "u '-o p ,-te 1. ro or- lo oeitd rs "ua prl
-- nson.,ri C 1 l lde. M, is e d.6 b Co N- noA CA TEA 1--RO u ndp ,d c xI pi~ e .- & p gjr ,I ,, m. r d, .dl orre; i u - cad -n.11oa te e cneerseo b rnsre trgdsb
m.o -rtd-e dn C.r.s v ru ,n al ex e ie de A p-i s rerT ,e r d Io p e a e t l- ",m nt md nnr l r nt P- .et ui o .nn e .i.m.nc em r d 91 lso nc d. l
l,. dblh ,ii t o d,,,"eg o M P a a N o 1 18 edo p or Pft l. A -u e a tn- u va ,reb s -,_ zi ep a c r u s a c a c n r 0 yN a l a i a r p b a t n d PN n e l S l n d dr E
CN1n OBd- ~ r G EI T N 61 l v l I Iab e- pI.,d ,-, 1.4 M i- P. d14 .-nlre CId1 1y M1-m Gl. .o a Iund dIe ": quez .,, Tr b.eia l c o u i c o o r f c e l U s ri r c d r a a e t r el s s
d' q u l os".l q u ,o ra d ,,, .s dn d ,z p r oped ad d& D1.r e G a r cin y r ol ,1 11 I l 1 1i n o ued ,- 1, d- r dr Y, -a ,. .cp a d l a. ,i dI-Jl d15d d L H b n v e d nt d e c n n e d o a p p s c o n Pe n
Mrept pr- ,lo p,,nce no ]Er6an Gdi enn %bro .7 d-e -pr. d,,tos p- ,- que. hegln o "_e ,oct Mal, d. N 11-ci -nl tn ,m, Soced Cuban de n e 'e ada, I lednar d' Ir., pondietI'l
4 iccn e 1. P- -,as yan ,, ca y .eag y, d- 5300.00 pIrl Ia Iho prb.s d-, laA sen.-t plj- , lit .e .ee G.l ,, -ui hct icr m ne a cul - D _h Trb n _dSbsa
mV 'm, .,," 4 ,n e dZ e m b re nl t.y "ot s h e d.p unt p" p r- ,- o o u ri r r e c m d ,, l r- 1 d A- d r:ictt u as l e n p o trdm n e o r lm
.m. Eld .sro doctor-r h, MIas .1, .hd',,t deI,. ,,,h -r6 d. no r M- -i n Il ju AhI ,-u- 11 d Pr,,.iib d_ ,. a Y p r c n cm et d o
plieb~~~~~~~~ illnerne d acmso e 191scrapbrasbsavtun tei -wula qud- ce 1-r I l -o rs ;,.dos ,e ison pblcai d que dl seurmet brrn, e.sals ga.- .r. d, )o mm Cvit ilha i n uloe pnl ersc I r a 'aarsepeaa o m cnoaoi n dsprdio
iccine iua qe l eso e osbieselmm eb, e efrei c- ;,de l r eij era d. f f k _,i f aDa Oei o ige ypre insd sacptl T,-"- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ emlads 7ust "u "". M-n"nli y1" desrripcio -j" V,7nu.,r : 1;ue nadbl ., pu d dnar ". 'tofe '' Drn. n p 11P p A w P n-te d sle -g g h l n ro U vrsd de, 1-'. ;.I H-b1- .r,,, v" I LlI ,,, ,; ",, -. h ,,, N V R Ei
.nd ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ tm P. P- '" d: "URBAN Ed66ci ,- tre pr. H P'e ,l'o -"I Ir r .r ,11-s &erhona d red cd vaor .- dle Noviembre de. 195 1, l~ Ill,"l: I- -lld 1 M ,,,,~,, .,l, 'r '__ ,
9 5 0 c u, _d o dl O d e aLnt d l t _d Z c El ndl u e 1 e N v d 9 s r a d i 1 a c d e o n l s
'.Ii, ~ ~ ~ ~ ~ rea~ ,."ne ,e luv un drei "'st de la e--jntAle de Cas 1- 1 ants .qi d. .r.c .2 deI N,. ,, .om 1e1 manifete -o pern,- -d.e, ~ l - - ,.1 " LA HABANA

innt -l m'isr d ,aina d"c dr; comrenid Inr "a lole de de~" 1. Alde mar de D,96l y 2 dpo- '. Ln' ,,,, ,6 d- bre h., Mr,,, ".t ,ure oia m ben u F A D O F. MPOTOS
Z 'l I d en~l '', - r ind ,r Alv-re '-. C o iu i a nte esa-d s "o m 'd' ca de ", ,''16 i n l, !,dt _0 ''.'" l .e 211- d 1~y ~ ,, -om~ Gr-dr M p rs n n p l iz AP- GE T E EB RA
ran l .d. ~ rP"l1, .d L "I8lltr ln 42 ddec io, r- Achta ''111'1 1'ull ";.p prc "aet ,. leda -,ia a epriins mbe o d, ArNetU N vCI o ii
E-.1. P.ndinad fhl "uu a d""d' "id p" -a dIr,, Inn "I ll ,'i .ieni da e sm de ,n di- d. 1- 1b 'oa a Li - Perer,' ., e" C"grt "'d -a R u e ". .' ,1A SA
UIvria .r I2 l mb)sma ,al d.nt padre. de-a q-m dib -noml ,rn, N)orbertr H, lo 1.n inr-z -1-- -s ,.l-
-e c o d e," C. i d- h r o ^ '-n r l-d peo d -r - ,i d 7el C a bt l l e : p o n '.'q u or c n l" Ae "rn c m n e c e t ~ i g of, 1 S u"e A l"r'M e .r e o E" 1 111 .1:1a d ,~a n 1 I ll 1" r d ar
~l .,q''_2 d n " - .,,-E i ltl e Cp u nu lealan sd o o e n ll e Ca Il l,- que hace e,,U 1 ro1 r V 1 m11m1r1- algo tan, sr pe o, 1 In el ot 111- M- n. el, ,,, ,.,, C 'Ij 'I" Ir e e M rt
todo in' Iee d E"'ai e dW C@ .m~ r4u hae fet a Imp dri ,.er i de a Ild l ea ar equpn cn 5in I- I-- 1 .%,
- ,-~~ ~is a 1 ., ,dn17 ,'- tr bu eni pCb rro, c jnc '- c ici n a, om d ,, l o - 1 5 -n t I'll I'll.' -irma r ,sr ,- d D"m' d. Iop a "a Amm
Ch gu $de a er $- ind lsci~da fiiasla ar t, ica'18,incipin 7 Rgs- i p;t d a otra vionbe oiitdpeln f-In. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ e prnciple de-- .a ,aa ru "e ,'v .,.,,,._ d :ja d-, 1, mI.-ic dr- 1. -h' __ y -" 1r1- N- _~d -o Arrd 'ard par I'I 1l l 4 Z .7 1 "-l'd, 1.
Ep 1 .- d d rin- J.- b, y. 1 ".1 - 1- 1-nnd i' .1t d,1*l end, 'r ,uat o, -lvr effect 1.y ls ,-dlr jgd Se .r. de I-br una" rifa.,,,, ,,,,,, ,l
ni ra .r-d I n -a r e nr ,d 1, "s a i 'u "a .4 d" d i a 2." "" : m es d1 d i . . d a ro n e b ,i ia a ,l-u ,- :o a i o n t f c~ c o e
---, pg P. ee .i .l ,ueitnet rae o e 2y2 en a rl del- 1933 qu dNo na 1- r. -l.~ L" ,d-. E- ,, I C

d. Unvliad ,de M -an zarl jilL-unv .n ,e d. $ .57 Nen ,,,,da .,lr o .anads .i. Rosaj Crorr Bo:.vd C.,11,, - ,o-, .
4451 z~~I.I a Pdo'nd V la' m1sm61d, -.1e 1d1d dt 'um '-. _i;v.r d ",- ,l __z Ad'h, ,em n d,_e d qu ll.d dn Trnpots,,ueds
.~~r 1que in P -l 6 nee idae.prl a ,, a o en 'I" % j u1b,.t, d ar hill no A e e ,ien dI lrd - l d e' "" bre; sri co y .ice cr-- de circuIIa-, n
d. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ubet~ baifcoimne -o 1dm.a plsturr, que,1,,r n1.1ubrn M.s 1.116ld, Tl .11o n _, d 6-IP11CF,,Ii r ibma Suremo -n ,---.

-- -- - L r --. --- l bn-abldnde preerete l -,- ,re- -nan nrga etra n r ,tg fc Armad

-"i %0jW ,perll.:r ,. bdfei librel ,r dgrav:menes ',ta -INco eraslddn-Ula taavsa tain
lin Pl lz d,, 1--'1n,;j npnd "esari, -n '; infrarlr d b Re Ml-m,1. n sn
-," 1arti d diaen ,ese rel -o .p,,,.,l mo en el = iaso-. de, b n A ,r -b?'qu b 1.' .n 'L, 'y e A
ii. ~ ~ ~ ~ ~ frmlzd $25.1 Fdjdi.-n d_ :. d 3',rr 4 8'l 1tr r1 I ,!, A'd one'ntr dr'ir Ll ,. ., 0
Arboles domia Navid ,o dilpue. "t Ir 0
T ,ul -1 d. ye r t e Ni, ,a M, gIm en tarm p, su pirn d,,o q
Aln per ntqe denn," .m. l ~ r "l: I. l nnda. l.r, ,.a "ef de Ce.eT, E S dA A.1 lo- I lm
Z t diU .l - -t .n elb Ye t -dbei conslc 141 .111". deo 12t d1c. den en lbgi-o de - - em a.d rnels "rs ysF n a e tls n m o e

- ine c1rr .d. I,, po ,o q, ) dion ;e ,', 1; !'n '= r-la d e- ll ,, Bral. Iacia Calba- -en l
,nlen be rdjulqu el .i r -ca dan 0lresenindrl -d'r.au" rn 7LJ'o d.Ma ic r gu -. - -

dUE A UD.p~~ SO P D ER TAE ,e ,,b, ar~da -- -1- ,"d -, 'ua,--b ";, de. ,.,,,, llr, l -l-, -- l
Oin ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ oa .ra Wde nt 9n1rt lasl d8 != ,,L',.''ur''o An- -J ose_- ,N 1 l T .- 1 B In Cile - -a- -- F-,.-, p --- l .-.-.VEALO en A% Ms ,- Zl, ,- 1-1 dli ., .et "I 11tr -l-'l Iaznil I en. ,- ,- i. ," I--
AprmI qud 'a dso co ie eprJs avrt lC nr -ce.FshrM dnyM rie
~ ~ 1 1- 1 1 dn 1111l li N eg d d C AS n~t os ni E ROle de, .d lla u n esa o d fc : l a D s m

-1 ,. l;arl~_ iHdn ,b ~ r, .gn -p".n" EXr- Min Crrn- 1E1.1ene -( ff l I
." ,on 11 -I I 6 ; -. N jb,. ,".,,,, A pgr b,,e -. ,Jt ,,1,nl i ,- -1 stto Ad. f - in - 1"I" I. hr ,- b 1 & A lEd
nnl------ n .A ,. ,"" ,,., A MAAiNA 'nie.t' "I Iciene 11cee ,,nge .id-l prom-1. nd- d, .I
b ll nretnente 1-hirnn I--l ei,, ,h - ,,ner .nr T. -11 c- -,l -o n1." u. Vi ,1 - d.rn -b dl l- ,,n11 .1 ,&f A 3
"" "" "1 1 nt ai naA raa -Qurg v .,7 onr araM r
-oll~ ,,,.,,.pr Iatla o .tvr Ana prsna a 'm "arn -n 11- 1- dI )a h11 1.',';dad
BANCO G ELATS~ 11lraoi de hebdrn AIus %,d;1,%_ 200 -,g detl d '"'e i' ambhil7 i-' o
Anrfd ,,,cpa ,,rnl M'h del- EIllla Sot-long -eao paaDIRO ELAMRIA-are. 0deNo d 95ragn


Publicidad

ALVAREZ PEREZ


tiene el gusto de phrticipar a

sus

Clientes y Amigos

su

Nuevo TeldfonoCentre Privado UO-9333 23. No. 105, entre 0 y P, DePtos, 203 208- 209- Vedado,


RICARDO ELIZALDE
CHACON 205 A B O GAD O TELEF.: A-3124ATENCION!!


CLIENTES Y AMIG
RIPLAN TRADING CORI


Y SU PRESIDENTE SENOR


J. RICARDO PLAN


Anuncian por este medio haber sido desig

y Distribuidores Excusivos para Cuba de:LA TELEVISION
PODER60SO MONASOICA

17" y 20" DESDE $20.00
PRECIOPA CONSOLA Dl,17 vD BLANCHIT CON PANTAI LA PRC SOBRESALEN EN EL "MAJESTIC QUE EXCLUSIVO QUE PERMIT BALANCEADOS ELECTRONICAMVF CUADRO MAS CLARO Y MAS UNI RIPLAN TRADING
SEGUIRA PR EST AI LOS CLIENTES POS LEVISORES ""MAJES MENTE TENDRANI SERVICIO" DE PIE TOS, LOS QUE CO. FIRMA Y A LAS AGEI DAQS UE TENGAN RIPLAN" LA UNICA/ LA FABRICA MAJES SERVICIO DIARIO A DOMAICI0 POR TECNICOS ESPECIALUZ ANTENA, GARANTIA Y SERVICIO GRATI


REFRIGERADORES Y g I
VIDRIERAS COMMERCIALS ,,,"'""

PARA HOTELES, RESTAURANTS, VAUUERIAS, CARNIC
pug& -d ., .,. -. VI
-- 00Pi- d


Virieos cohiblcin o n mpeOrrtJ01a l oae Aflss.41 pleads dle me.2050r cor. doconethos do Jrcooncpis p
ooua l eao Jolch sr. CoJlssJi. Sriples oeiisdos, qe p a 4,0,b, y ilpid s 1-g.

Desd. no, Eels 05 pes Os Jaroscn os 0 v2ia npJ.Prs CVo.o ie od dO'Alueieie y A- .ro bJd. o Sos. d -cpood p so ,os pjs o Os, Ls,ibs Mbnf.eq.MI, Q .ss


PRECIOUS ESPECIALES A LOP COMERCIANTI

J. R1CARDO PLANAS DA LASC
Y CLIENTS POR LAS ATENCIONES SIEMPRE blSPE A VISITAR LAS NUEVAS OFICINAS, SALON DE EXPOSRIPLAN TRADING CORI
MANRIQUE 210. TELEFONOS W.4446 y A.yN serr.4s ssboo Ire lemos corilesy o0ss- vn500


- Se investing Sobre los cheques devueltos de Se destaca e1

en.Cuba sobfe benef icio de

[a urin,, veterans informa la C, Asesora b.
in l ocacioErIl


D e, acuerdo?
Prosaico o0d c estdmago es eh ibor. torio maravilloso de donde sale la vida ,cra el c. ce deo!.s padce Ud.


Dirige Ins trabajos el Corresponden a ons expedidos para el pago dl
j>ro/esor-GtmnezEcluoso 43% de lns pensiones pendientes de su entrega Fui al abrir el cireso
Ha sido un ran afAn dotolescurla Los ors Enropoe Quon-e Ro- r o iWr. $110.29 VctorIo P. InE i l.Jost' Irzrt de- ediclnaoeterinaria d d Un- jn, s y Generoso Camopos t Marqutti. %Ca, f, liaoldado, .00., vuid"od' La.Eabani propender &Ipresidente y oeretario reopecva -Pgpeduria No 6 'Ju R coO, e. loo ,,"' ,-W e I. d____r____u__,_Mnui, d la r ooan ader~ade Cu- mente. d o in Corosison Asesora d -0 do ePinar del o. .men. eoo10 Ilo, *t' ones la P eso ,1 er lsol ciai o l 0- A d uoO,, Veterano y Famphpar Nooiez Gar ar c oo-i fan o NU .,doic "J ar
seem geglpreidrnte def, itAeso e. .pgren paradoc ,rJ ,,,rgundn.,$35,76Lucia G Nu. ese p ul y
d'Cidropocldr Ce. ,pto gere-.d l o"""I "I I55101.2
cad dCriadores de Caball sd a.m t eedh oi u otna -. ri, $3 6.29 rcunavcc nav sgr
d' CUbaod, doctor Albero Jr- ,'"'i .IPaomo -Paodr del r e No doNrep7r.iu conItl fin doe factlitar el Inter- "Enael din d oer,, ra capan d] C'G .r. lCalixtoo Garcia.1Ho mu e piso d o "boies d rrp ee r ElJer.to secor JUan Garcig R ao-, Jooqu-ne Aboldoqo n .flamfloar de to d la r- soes mcpedete, d 10 aItcera gistrica o duodena
ler. Eode PeJ.oqy d Medo pir. ehiz.i oentregaa c doctor Ismael Jordan. liroro 50A0. Juan- N A"a MeS -' oenon p o nicao sno do, r en
IE o f.r r d Or ionde O PensionesV JU-der familiarpallerz$. 24080 Solva- Or ancil.tn stro de Ed oopopoon
tiooprr ieo o brn e nasAooo.,riroiones, de, doumrnt-r iorel dor E, Goe familiariorarpe e- po nombromie tom quo I" e r utilice el remedio mode ,e. do Criadorr do Cabiios de Ca- cior-rda con tepo del 4 01 e.Cios gundo. 139.21. Ferrieoo RobirjoF en 0 n doss po-des pleto y md eficaz: ; dveotera""e dreiop. d p"de '" lId doo se.,f amil sar c b,.$18262 Ag ,ioI 'o '"a"l se ose s duce tr tornoan;eaino AI tener conocirmento dre e un 18.557 cheques que le fureeronntrega-, ORqures, familiar de rbo.00026874 ,2 r e n t ro pl I iud c1,1!loinacido y" r'Td" e C' it, ha. do,. 106. de lospo q e orresponde Lucila Tamayo atnt arr do so,dido. no B yros ceremoia a In bo sid sorifiendo enel Nor per 100P 0 orpe e lment, po- p nrc-pacidro d $330.29. PrOexedesRamro,. m, l r o u tpmmisit-oLanlis. l ho., dodo poivl o prueb r .r e- y 479 por no haberse presentados lo .idd. $300.92. Grg,,, (',-,oo, 0 d, ,st p sa, ,.,atir. C.r
ogic de Dur na, eo oInd ica un rinte-radom a cobraI. .moltar de capital. $588.53. Utenpotri- lo 0 0 OrBarbR. 0!dea funcnariis prAe peligro paro I reoria caballaro do Tmayo Mains. familiarso .d e O d010cIOO
-estropais. sobre todoelosca-. Puede obpdecerr no hab ra,,,oeo 0.61, JosefinaM Craze.M.O Joino. o om- i ,datamentd spuoqoe n. bee-,,d Oro rr r pr l intrdamlibaodidr orreore es quem, miarargento primeto, $411.18Josefo nm. ontre Cuba los -ddos U1d, rpse p Or d e s represrnanc, ntidade F Ramirez Rodriguez, familiar de a beto dOl Aposto M n B MGE E i5 UNKs. NO ACEP
docid invest gar con personal de amy'peou r ., ep los d ,oaaso.d,,,oo $20 3. Librada del C T-- opexplanxa lque te.1freno citedra sobre esta enfermedad pro- ora dn. acaso ppOroescoor los oin d ioli r eld do. $00 57 ledlr fei o Opida por un roocoo y que re tras- .teresado qur st00 lquidadOO .a -. letoro J .Jra O I In Bondep Dolor d Estdmago Digesti oh a p i oelac. oiento- ue rI dilireIntr j e d lo .S 1eco6n.ot'o s s e sdronoI a pacho gistrico, Voritosd El rectr doctor Clemee Incibn dopier .Jordn liquid y ord.6 0- Proclantan ani iialos do e a ons deondr 1a de ,a-00uctos agrios, Ardentia,I deigod aidoctior GmozechaoPbcc 0prdir ssheque, a ied,, t de oroop le. i iop-p unpo ooloop [i Cue se trasladara edWash ng pesir isus heqies rn I dd o p s ag Decasbon ispA.nunctrdcchp piracldn, Mal alilento, Esp D ,o oaindeslduro c Wohrieore. isd a Deca' dooro Poad. Csnties intestinales, Diarre o e
trnb.jo de invest rachon obre des ioanuird.s 1, ulimporte ingreai A oniba y J. Quintant: ld, Ic E. erpoldc, Inpc cia, D n frmdd Co nta iuOriva "The eTrurtrC7eh.cbid dee.a I.utades ak ad .opa- nI rmoda4 alguno des
ner reddIen Cob o pro ei laob"p a dt p o loCuba T, d o r I d moa,0ndodpud a b lebrOda we poJeran funmnar. as- e cur o

oF oraoc o tis p e a oub los. e p. tr ls c roOr, los olre rLn- d roe -ce o Vihgase del notable
d* Esb E o .prsll decn cb "D r"c te io Occ dostr epro espo "% am' d, n Iccr p n B J o d 0nOrnJ oodatnarm. P nionest o JoAmadOt. oIm os
0 ,i r ipo V e t r np -a -b o j a r o o r d000 n ph o u eivb Jo rge Q ued o ncl a ns R0 d P crpf r-ad
In on opi o dIlp irer. Gee-pcpop O r po r o c hpet s its v i5a0sier .0 dnoer, c ist ue- 0 o r-p.I.ehdec la hora an

E oep opIpicocoo Or ls or lid ad pood rooo o r e osodor os Ceico. Ncrpnd osecee~r r o lrnuarid pre degrl,,e J d oS'nrridol r iiO ML p, pol e cdumt d nE n di unIp rdo-, o p b n

Is a e ub .-Ja deurandr noor LJuin d vica de L all W l -'
Bacpolc e ooC.o,oo Ioeiooor.a plo-, ,leoI.dco, oooolof. ci n ,,cJ,~ ,cyr itpspcplla, d o. t-e-p 0g'ai,- d ao g


raS -atCon uv dn~ o a t e ;-rmd,, di I Hb n a'
poor c, sr, 8.7 J-h isIanpIp r p -ooyoreQoo d-1,2, ol ooa Iso I omlidades paop re 0 o i po9.I. Ad e
ito0 ttde mn 0i rdeos-rgcn O Porsero


Marc.47.rT-eresi RamL %.elemionesrpde
Saontopo erCoub a Ila.d4. o belrtO, aoaop Jo'ota PpoinclOpolro.o toe-miloardocrgetolorimro N uev 1 .0 Rm013 o ocp ia GCoo,,. iam ilia r Od r
COoRAT1.3. MaeraacreadaLenamCsnepor o&, I zr soidodo. 52 i.30
AS ppo~z.,5fan, ipp de m no Jor' A. itev010 -0iovihin
$51747. TeOrrsopoloot000. m rldoo_ __nados" Kepresent13.1anteblita
oposive'prdopamsoargrocVae X12001Oe p al 0 Mont ez. Pdfamiliard o. Poocdop ?o. Adeo ppn


Cable lo.d34. 1ai000 P40003 loo,al o~po.,rooro O sP A-Pro dd o,oiosp1 so rinS 715,85 . MiSoir so ado,o ,i $00010v o oeel rs ogpde oiel.spoonilar d Pld n. 5 2.9lli. o eOdia
.b~eO~ Oro~lrol $ees Sortio p,.rlncr esOr eoop ppri-03J SldrPe-po ioii r pcr ree a ,oe- i vs6 ders to prooome roo l 03 2r. Erdopoe rirric h drld 000 Admireons d
('hez, familiar Idad 2 1 31ai o eoidsp r tn e
colnehe. 0ooolosr sorldaO, p 2 I er o s r t
O- P.ei Ptepoo, s-familiar soldd o d o P ex c odoopie s ue $,2dod5.00 00 ado c Oam sre Oai Irs po drn[ cOrmo P ppeniOi Jn s idaro imc, o S lO P o-eje-rc ia de orns s ydr d oslao tf, rnailr tn n .$232917. P ao eet adcaou arslco
Alcoo, Cmdro ooiargento pimro Cla r id oerisepd uc loD ronic0004.04. PEpoq i Goode, i mile r sel- G p, l O A, O n ar o ds= Ie pi nOr

n. a~ma er Moldo rai ir osa, argn- e co peienc. Iy do e aiDirep 0 Im K nr $ .1201faiaar .do 1, Gpna de s .oAdministracion y dodu
e-oii o a nidsd r s. $00310.9ran 1 4 s a icoodiv Or e-d pon'i ris s Jp fi rtim y do m or i

e familroldr d.1, 16 4. per di 00uard Ict m
PSe ramorI n d. 5 Arne-lna subctd de a sPbc Ifc en ero pcli d Co oa s Jaerro -odrl-I
Cr2d. Pla elamir mliar ebo soe, prerer odo Jo s .n.csroe pr I D E L A I R E 02.7. P- 0 Ps Esitlo. fam iliar op sol. 0 uis a mount e ,odes p c cr. rr. t
$00.0.o0e-sarls a de-s u i iN 0
Pd o o. dor26 3 r0 eiinTo No. 3 "ron- a c deu do Oa ms m
delAmVnncf', t y bril. 1.

M ENS ALE ci viaoeldcdvei sOrosisds.i, ,,4,,d,,,,a, ,nb amo no iv7. 9earilIr o da slrabjo d. ingenotrrJ ro Colos
OW N~ COCOP CA00A Y 011 sir,3C. Cosa M. Pedrigouez. fatsoolr,
TACCCAR --PATENTECS .OE soddo. 5000.00. e-ili N rro&51 Pesi d ni ou omirdere t on eldrec o
-P E ECTO UEV E 0. Msaroentoe-Illdo, slt7me. 300 ervs p nors I. nhadeon idae demro BRILLANTPEd YCONTRASTE pe B2 Mren ur, familiar mns,3 res lrs bsp u sd Or pro

ENE ARJEP RODCrR N Pogodoo orioeo No 4 "Pli- dorrilo do los piecto odors paio.1.n. M o r d A mrIne\ n f ri.Oi Od Pbto r Poblopiv a sh mertnde 0 riosn,.ldo poor
C P Alc r Ms. AlO s iar s oos -,, too.so doi dcpoolenaco pn d su gponOto sgudoo 27, $23045 Hrod,.,r d bchrs. roeron d pa
NDO SERVICIO A oP doiria reimI nt N-o "Moo- lr arpooIt ne-oror. ,e
EEDORES DE TE- II. Co Onlbos, roamdi do ienerap ab ooore,2"oAsrme
3.0".;PERorLA eiaoda22 n. Cto. pstab-Morosandorde ube.OrP.r Joentk eioi Plod, looiooeorcltocersdonro vlrlos aOr iRcppd eL
toe-il sr geneos bropodo. 5P22.00- Mo,- POtrs, en. C I LA "GA RAfNTIA". Y mia E. Coeoe. tomiosr nrl bor vedeGo oyP o
LZAS DE EOU- ra to r i 0.10 Moali .Co. tnaq.c2 I1'
MPREN EN ESTA :a"o, 7o5-.r rop a yosri Vododo CiIdiO e
NCIAS AUTORIZA- CO, d M s Los. 00 prjo iplte iP.rrf rf u Eonbsrd
LA G A R A NT! A P000 donbls O fr7e,. Sl2eP. M e r: Poe-to Cotli,,. de Porvenir .
MENSUALS o ViJo",PrioVillas
Riamona Olir familiar de adore deOtubr.di. e vsdi

AU~TORIZADA POR s102.1.D PdillcMrfamiliar -O Orrbopsroi ioCl
'gent .'Vf o p r imet eru $3 $. 72 (Am Ad l s e hae en e n Sd nndoride alTJC Pere. emilop Os rob,. 5022 nc-. E oyper1n ; Ans- p ntior i oe
boel Gopols GCocfs, aisellar reldode, Csblsero: Arnso 0, Colzad, 0e NADOS EN IA RADRKCA $i""d3 Ci2sCgroie o. -duoro ., a mro," "
'Iooo'.P s. toe-I ins elese. oso ee 'do Itogoono rsil pr l

S POR UN ANON MonOe.oAlfo'nsars-laoo irld prdol, drbnpnI
do, $302.50. J dens G oo N oiroMamr peI le. os i res Ope P.onPi IV% L Italian.:p1 r is 'i otn niftm, 12

Attn oe Ia Socijedad de ese'""-,, r"ese"",0'0"00 Or p'i'ta. o 11p CUARTOS FRIGORIFICOS -Ad lgad a ia r9 s.ne Cal sdoir or grs"r.' dbl.,,, 1 5 STIC"" PERO OLA- d Ur .gad. $792 Slav 9. iamfr. eio aodo rr ate to.I
DESMONOTABLES "leooonCoo ole.so
familiar g .iniriradC, $322 G0. Ma- ot runt o7
A Ic e deror Or n. oMoh r. h o e 03notunrteo letosh 3.b Lrondrc lugorpn lo Snls Aibrro oiiAns da 000n o s lPHbnL C ERIAS, BODEGAS, ETC. Onl hnspt l 'C ixoe Gaoos 001 eo r n ,reondl O ri epba ,e"a'
oodr e o0dd-dUrC olso rpu rn. stgeionndocdquorien el preoide el Jrcor Ernesi Po 000. eOter00r materole. d Oronroio HeIn ab il arne a peion en, $4223.15 Ie la c jidad nca, 2 pd ra35 u.r39


F-. oodoretrs Bsrpie.Pnor ail rt,.ROdrJ- rI eorel cre i d ema nde Core sre Mo lo. Mcl pn S.hbucdo rrele.e y appopdiad do le. ppctnrJItR
100 EpeosioPo e. pqure oerefroiros orstoe p ar , i ,prt ; ed ei c i i 0.o1,orn. eorn,ps r e zl 10 Or sc bre. O n~~ o r-,

rlos o.dmoe Or I. d Up$r2o25. de g d u m iCnSe brorm- a ed on


A
E IMPORTADORES

GRACIAS A SUS AMScO6S NSADAS, Y LOS INVITA ICION Y TALLERES DEr


PORATION.
2673 LA HABANA
lo s .s00n5so.le esir.


sOO0'sseeG.IrA


Todes los facilidades d ls gran. hotel, *I preforldo per lts ftinemtericanss, stn a sus 6rdnes.
Hsbitacioons o.dernas pooc s "'Icesa, sadt sos so. osol. .chast TELEVISt6N. Maestro Majorette Doeramento n
Cattneserosono derA prmf- -. rentla espadoa esu r-seraclAF0al. lstr.d.sasoltsd.

2000 CUARTOS 4ODENO$ IN TIMEiS UARE Y KADIO CITY
sleeluc c anio u 1b T oesrrn

HOT"'TA T 7AVL o90ST.

TAFT NEW YORK


. Suscribase al DIARIO DE L A MAR INA.


6W

1

w-


olencias delCo.".itantes &I
, ,, ~j-intestinon,

erno md seguro, ms comsmcgen!!. Bismigen no proofensivo. Tome used

TE IMITACIONES. MK REGALADA
S dolorncEriones lentas o doorosas, de Iquido o sangre, Acidez, Ga es, Dilatdcin, Mala resnasMos, Cdlicos, Fermentacioestrenimiento, Dolor de vientre esnutricidn; opresenta su so intomnas?.

e patente Bismdgen, y

in que decidi6 tomarlo.\ el noo ,oospor que.
runn e~l ramad, Di .


esso Colotos: rose. 2 y3 4255. 001, olowe 0 5 00si T.11.1 3 .16 3.50
Po t oer e l 15 puo ,~ s eI, .1 o 3.9Nil 9


-


(ue i se r r DE 1 0:.p crc.

T 4l.O6 4.25 L ApA .

TA ENDA DE LOS QUE COMPANY AL CONTADO


DIARIO DE LA MARINA.-Martes, 20 de Nnv. de 1951


Piginm 3 '


Notiias avioage.


ll.ULJUld?5 11


DIARIO DE LA MARINA.-Martes. 20 de Nov. de 1951 Editorial


Pigina 4


Des ,Par R osehada
DIA RIO DE,> CA MARINA .,Lleg6 el frio HechosIy &
Fundado .an IB32 Deslindes ._e.IHechos Y C
DECANO DE LA PRENSA DE CUBA -- Pr Juan J. Roeo T Por Jos Mario C

EDrrADO POR DIARIO DE LA MARINA. SOCIEDAD ANONIMA LI e 7.",n.InLos antigos pres
desdo Al 28 do enero do 1857 .e -.6n -- sso- gIp
1aelodo pto.sos Oloo.1.4,ioio president ial 00
Presdonl:lie e I I., -:-N 1. "d.,;c, de "
sf Id. Do ooet iso tl r D(00000esie rca l a I \-,u a-en.a-res el
rig p ,nes a I po t d, I. A ene nt a ab e am 1

Dir or n Admonst dotooto -veanooteso@tdll pI D. A.
Joad lg.olo Rtooooy OHor-ooldo. oooor Otoaoo o gorotodo. dodao prooldotjjo ls do It potr not ROOard ~ yo AngOO.
to -ogldeoIatr1n utcIt pdt. A rtlo do d Coroo 1d
Dor leili Socl:f Po. d 1t No 051 mo a asi ,rI r E DIO adue. L r

TElEFONOS:. DJorgeM du W I-uS -ra-ra .d lrIdINII

Dlretio.dA-4787 jo" d Itontor c A-8427 Crdnjo Htbgor A-77. l it- u'. n uan Pq ed ld
AdmOntlotodtO 5-17:0 Sjbodmdnlstrodto W-0142 An.oos. -MOO t 0r0.P, Jos- y d
AtWr.Ftd cloo o" dj 000crd-lopmjbIoo I l polto- ctiardo z godds /Il o-I maestoodelaDe.
e oin a.'. 455 150 7 ol $oot oo l .70 onojorodo cu ibltgridd de suo
Trimotro .- Toroltoro Eot "A r nIr y tboso do co que El
A tr. .0d0 0acu sdoe.t0 sotoo 3 .10 oV oser t tdto Io i rcu t --IsdrI Ir-- e H

Ano dmin ss doplo eo. nius o Lnaul -gO pros ltastuvOO t 1-ro, n
poot. n e eI onl. ,- Anhn.d do C rs u
o pop do Ito no Is ve t o.- -o ori dt I'llo oI d
T E O O M 6 *1 i .!oIbeIf.,rIuI _;h art ,- i. .r e pe stn d d.u1, r-or
tooo, pto q o foo a b o o. p" 'o ooolid',d4 1o1o plttt

Sisptuo,, y. 000 000*13 no0 puo. U U 1.G1lust oots ltio o soto Ag.- o
doIi.or.l ey) d I ol -,oot b r nI l-ooh 1 tn tey Pl t pre'o h t o E ,
da o or .oA-o87potsdoo boboitts A-do7Cooe-- Iane0 A-571 0 r, ol ,4 O 13U IittIijiIot .do
Ach instad ir W.17! S ba ranitrdor W-34 A un la .M d2m 1 1 I v e, ni e ue ia I a W a 11 "IEn. miea Plat h d d iun


plorsoa qte 10trtrOs coo oos- 0 muy#. vattoylutorept idt.
d Wdttto es l Poos depnJ_ d I. .to- El presodoto do It Awmble,
pdblloo, On Is boloo loNic tora l. L I ,;' .io l. ",r Ctotiloytto do 1940 too did
I I q e I n o lpip n ad ses c e pe "I.,I-. ,I I . I a,- C s dm a n e a n z I p r 0 .orMC11 .$oo- on potoooop. do Ito ptolbold. do i ain! do
La "A gencia Corner"S doos 01e tt OtupsrO 00ici4 p0e00- t-:l tdomsu s rd d i

Si acaso es buena guArdese don2toMr. t nuetof mNodi eo -".-., t 0%'bsI IIp I lonto ]ooldiott, cono ptliti.

ara Cu.o.aR sea neCesaria l=lit Indu.snmloorcdu Iid ddo ItoI unosnttsmuy precistue
ototomf 'n a is oosilos. In t so o no q tont, I ''I I -,oo w--ttI - D ot t tudos lt lo os ol o d ] Iot otIeI _dm!t, tto did el ooodp de Is tov
A rotindde JosnaCrisman.en.edi. aaldt.p-i'ra1p ana.oI '. s mrel papel d-aI rIrI I uy de- entones que e edoctor D en intr edu 11
to cl n o m n Ra de tiont a r rom '- I-. I" A en o la dos tornz a l oserech i Pr tol posodo oisrolos ottraidon itjotilicodo do it oelobro Aoos- ploJldodeoo ot osiosoonoesyll- 4 ce.,- -, parttdolflumor bt e
cia C omercialsis Iem n b Ifr a d u a d s r c i n d l s s e a c r e v l d o n e e e t s y- Strlig .m unp ore en ula y de
dI.Ido Itqo 1ootltoyo- -to taratOO. o'ografloooooooo e ctmt P
c~0oercIajvgent onbligatotstrala tto on dotonimntostoyossin- r odtstre o oa m osnooooo -to Ablotototoo y ol JIloClo tt o
ootooidad q lolttottcedsldts p o t una v pe h oo. Ycotoptolt finai ,r 1 IJpotId to o mu o "oo u .PiN P erlp lrots o n esot r 91
st ottnhortacoo: oDooelo o I idoo. por It mtetto, lo grosdott too Coboooia t polo do &i dilll.a pooo It dto y bo loooo dis
r000.o.0 lodoo to on d- ,sto ootooI -"O d'.not Aod t se londotl poesd. 0000pa 0rec potescitrdibl do tr-II -busta 0cuan 0o s b 00 proe !sor do ,

ooto yders siloso t t0oltpouoft OetroeuntaIdts.Mn Dojame aprovechar stos do, que aquo estoy segura 0 o icd dei] o
treit do Ce oniosyto C ntoo oigool nto n ost C o tt e lro vva mC
i rI s do lo vids tobto : pto dtson dlgi yo tottooaltotto d0- do ItscOttqit en polias y do 0u dlotatoto Ito pgoto tOO m, r
Otttodsootiblo proro, os oototo tooto yt u tdio lot 01 d
bioro hobooso ojmpotodt. Al colobroolt onrdiolmosto 01 DIARIO 0080000 rittoto otomntioto y. Iojts do do- -rrna- mi-o ynvnrcn tii bojo sisojit poooxto It oo do Io cnsujmidoooo optoonno Iae, e Obut Eslo Its Iotva Jj [ ~ ~ j I Q 1l fttor Alboort dpi Junot Adro, hOt ott poInt IonluoIn. bos'n- p ro eso Eeteilos rI loaooltad ,
beost pooloodidtosmpoooo Io porjolits too o dote so cttos. :-too l lt ::lool dosln dotttoot, otsottjtoouomtl u
dol otire Oltt: dtode to. hallo la ntede lu e rime d
EIODIARIOooontspltcntradt oooeoo octt enosdirosnoi. ,resonoio Ooototoaditlt oto- Soo ayunimra 0o t r oloooooootlo oo otdooi odonoonmmu00500-d

quaio lAdofdlora:IyoiooooossosodooodeaD4-nosoditnnalEo-L
g p s iy plts to dot o l consono -LAdotoU todop so b oto sol ot do Io L A INcAtooo; no ptot tsp lor en ,t oddo. o o xto:b y ooo It t o togtisoo otjjttotoo l gos oogntndtra boodiissoo Itovoalo. Ni Ch]- Ido Uot tio In ot d to Ot odod do potootor ote Its oottododes competetesn to odtoo
onpliotoitos --qoo dobisos hbbo protodido- Ioooloooon v ivs ~l t n no huber dsporeoodo, o ltounstoeesoe jootoloct on thooht on 01 entpt po' do lot anlovodade. toet dtrmn os to s nq lysmntooonrittt ooolte id Maloo eooo to rooopttn,. ntstoto os qoodo, nmio d0 tots potoidtiao ootisfoccidn. la ougtr t dods hobiort iou t ltc, sotInl n ooo tegorot ont do Ito rtntt s logso o ytotmood- notrrn1oo nrga meta. an elsida rcsasa e
L a "A ge cia C o m rcia l"mIbone cani arce l ifue e edeor p s nl. 1 1e h Allf6 en n ,inno de su 1-1 di rabes D l e u seam abl el nfe r n


do habero cotriboido o intpodir tuO 00 ooltoro poo oobooIo lstnos olt- osls poorpongotos. Y 000000 0- toopsdto poo It grondoot do ott Nopio. Ltantoo olim otot torpc u tla oniologost do u so lt Iu le otta tdtoobr ptrotpooun

prop~tt fomultdt do ntodo itr -ouoosotoonumort do potipot nNtotamoito- diodonotoolt yoo pootooootodosdo evray lpimop eoreieteyu oua 0r0s0. ntnmbretorqueto pre-somntolyot notson nodooospodo lutlnosoo:Nt hty do e ootdltroro e loooodsodttoo poeolomteeprazd e u tonsatrnootiod o dstpl nm
npeOtronO. 00 poon- potto s do mor]Idod, ,6db toy ot. Eo e1 potort n oteled 00 ,o yod Ia soo oposi pt ooedo 00 ooe, cotHado ba00 .o Po, no ptdoo itto siodoir so ngorlo ttdt opototidod y t toondo tOO 00 ovotbos, ounqueou do Dtto. Eoo Onio potdtnobro tos los ooloolnoe O 0lootoItooot opoos -dmoco td o t rn otodibponada otton deser o0 Agencia ooeca n tan toia no j ddqe ne oo otooos proypectrn do too lo ttoo. So potrot ntrlzolo eel n m s a intoligonit, 00 uo de o cI o nitintts si oo nslo o di~inosooncilotde stootioi. Lo It do Montoca y loot Misool; prtpitotdo v ntoonovooooenntorttvidotttitnot, yoyo qoo nto ootorimosoaiictivaso-tmunjiitlst do dloortoitonogtioodtsoreo
ootptnsontotslo ojs odos p ooo to ostiloods 000000 00000 9000 los ooootoo toosnptonltr too oo po nplo cot Dito, mintrlaoo It boooo lohototoos o It fotoido odolopot, tO] 0-10 Ctlegit do Abtodtt do Lo HoboIttola iod 0000e00a lo s sptc itos re amntojtot is Otoe n oupem El toenllhtdroooyo loP 01mp 50000nt do hacero .totnto It os dberO oposooon do senor Fonsec rtituoyendooelto ttootoloom-tooo
la ctuliad racas a ls inoacines y ejoas im antaodas oda0 00 extogut Ottno m 01 go0- del i ctidion.tt o tt: o y 01-al bedeC oAoooooo cleocle~ eRna asbeeltm u sgsw e
-tottyposbi tdttttme ttan,0r pinbllot y tot poltods. Lo ondoojo homnao tue O y dioptonotodo ouo to tostollo a lo pitot do brontoo Los Jtolota oo trigoont do too.poo ol Miniojooit do Hociosds, tott 900 ol coojtio do lo prodocoio.n,tooop adollt potioo t ppoar ootoon ntoto eto rgdo ptor lo morol too tionu too o Intdloobo. El j.opdoto Ott seot Fonsocpo.o tra ogojonajjdod. Cold, otintisoo itjpotacidt y oxptjoions cotm pora lo noctodacids y adositiost- do] olpotyosento. do sos trtdlpoo. do Dito, oo ltdigoo do lo os~toncdn sonol. Lto Ob-s podo sor mtis lovatado. El pootlt do Lt Hobano. -Mlotoot Stooling, tuo ologittoo doo o. ot oto ydmo tgooo Eooo.Poto potsot s 0] o I diopoto olocoli c-Ocu-- ot cttlito., tolondo por I loitogoidod d01 poobln cosoopoodo solo ol totost too polod do Is vid00 0 uo iOtnooon ottoloto -I
clnde muets eisigrssficl so oto toobso nu t ootr ctandldotos 00y0 oootoonb do Llotoln, stolo ol poligo too olgnilot "pordor ol do Ito ntoo doooooodoo ]6venes rotodlonlo. do lo Opocas ioa asr u oe p oldaosolidod do pois mnorontot impototdtor scoosej ocertaa n poodo meodlroo ptor ol noismo r-- domnnl do uo mnto", Crltos Agolor. cooottr toso meo ria ob l poorque qu 1isIi ospao dOtt NIcoto Alpai
-- d -so, oglotlnhndoso vaior0 do 01- Ilot s ooo brotp y lo clleo lodano. Polo intoocldo Zortto, too ottoslmnt dooon01 OtttOstt5 joecolontor 50 0! oxtoso Onjit not too esolgmos 00 losadolo ooo ou ptrstntlodod., Reguladign de hoso-odaj~ ogno 0 1us10. dobo soo oattonoido slotmpos. So trot nueo0 touo mtoio~ on Boonto

ejsdootdoodiootpsdoot0ooontsdtto otacro ti o moolvto ospo d ca- INhrae ynai o Orrglr acne Isb ofan do o O. Pre ipo t, 0n istoon todoonq A-pt
toa biotooio- ddot poliltncos tootsgn dootdo slOt do emsspr oee, ootdtlydoro 0000]nta dsgn nacmiin aa u de Peo oiendj Osleu po 00 0otntoocs do atloo tqu 0 ~o se j EN tooed los ole toros Ottoms. pe dgoydototocru tbn lttt-do sop que ts encue itrn lOtt 000m to d p- raism nl vd eDl, Ctooonoovebomosto nsoto dIttadoeditoitl, uttna diliiono to n ms a It otlItratoo do los. poltoomntnlo It ootuotmoto vlgoteos ctonomo 00 y 1000000 titdritO, ol oboeto do potoedot st odddo 0ol ootoorenci0nte or It lv0adiooal dsosoporirtadoohndt stco s tolo eitdtoootot todtta~ do ees ncen n proae ood Ot o tonunctt too so dlpotootocerol Cotsistoro. Unoto ytroporotodt.o] proyectotdtlonoojol Fonooodobo.00 c1t05m4 goonuodel olst ortoto ooottlvoecettd ooo pot soooi. do logislstldt tdoocudooyoltrt tor oxtendidoaotraos oooiouioneltt do nomobros do
- ol o t t n toomndo 000000 qu I dsqtuioiooo ttd 00jo od jmez n togIo po o dilts It ptooencIO to ollto or It ol o a polIts Infloyo toocdottonte, It spot- otllto oltidodo o tpo-teordt. Ott It protto ol lost pubttict os It politoa Lo ootoo tonoostoo bostooiminto intpootodto yotoooon zodooteott- -doouIodoOPno otodo.to dosriuaind a s e r- uad ot torot totol" to veroio bao ol tortot do] 0100mp10r 10v00 Agoloro oo do on simpolo 00010i10 00 o do noootto mot toondos It oduitnlsdoitio. Yssnocso toO extreoI Ageniasnt ond 000 rt d eocrnp topos, c oInto- do Ito fomollto Oocotlo do] Iuttt Odod sool to.s- dt jotoios. jparlomnttarito o 00g su tOa
. .- lcdad" s etc. En e. Iuh aea aC m r d ersnats

s dotnsc lot ontrs tioloblto ciotaomsnto.Ms o -looe~. AcO n raz-!r unhooootosolo __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ I Cin-oos da"A o toposto otts 01 ols lisc .y igil -oboo todto t toto-o-- coot sqoollt ORPA mertos do Ito oato s:tt lo 1-os] so L a .yLancis l endo d n tin otr plicablo o tot ptlo como Cobs que o stdobo c prrsoopCudpootundt hoy too ooodoi : Pris a: La f-rmu$ a Lancis 0u ooob 0a0t 0] toodt.ur]i

005nItto ootttditioo do Ito Ettodto Uroidto por soeotro ooxigiidtd do. Polrotrodotto seO oooee t or- muer_______________ ooteol I do jo do 017.
poodooottoo.Ets goooooioogossopnicsndosttspocooner tootoom, _________ Poo Antuos Alfoosg Rosli ___________ Ctnmt en e1 dosortonto toy It pr y obodt oslo obtoorotooo. No Osdoooplost otsogin sot oio booos oocb totlthit. MA.doouno tosod tno 1-ito sprt o ns od ort ElconIIIto ndIat.po ts, -o on otm s od y eoro ocSi-vc o esp be n de t 'n l gdse do toma to't l)too u prtorbIy ti" lo. oI!striott doo o o no o Is do ototeltonon Itt-0oorptor n oodi hobo on estr odast do n
,i m i en C u a puid c uI ; , -I n m n oc- Iyv ,b r,, .11 i le n a a a n mi a po h a e es a a q l m. e tu di aga y croln. unol i ntio 1


n sttsdo 00 ts ssoillo y ojidonto qos poodr 0500itolool- baon Cobspoooodonoo- d r mn lot r do Ot to oo o r hobo r o s 00 s tIotntooe oto doy e stt pr. -,

-eOo o 0 ootA.toCo u It ms olioo 500 tic ds louis oltov Oron l otu 500u ].Po s o loo ote no tdos moooo v Ora loooor v a.ll g o.-o
q ui r a n c n d ma n o s el a vi e c a ac r a i nca C A- N e g fa i i n ir d s m e nI.d e v I e1 q u e ,r g p o r m ed. r e p r o b a b C !o I e n a p r d s I g u a m e E lor l U nc o nte i a u n c i a d r am a ;piornvtidrianopptsauod prNios asos No s aomoaplaiondobntudes sla och o totlrndoo]O to+ tOstcontoo o e to as l" d d o doto os mr. Peoo o do orp o so Is d Coserta ,co pesosolocdoisy Ogtoonooirod oooroosoolrrto-. Odctdnonrslooldinnb- ory dot.tt oooou o4udn"n"rset"loz .e pou ,pdone y mo r os los ypop deidao. Losoolosaleomnoolio tooasot rndt elprodroo uo 0 to te hole- do odint. -, t lo s 100100. 000dotrn. -l .os dooel cttrtOs Ie bs etundpat Iosotmndosydtct mn quc wanted por tdutP rimeo r&ptdlanaootsIi donor do -i ltslpotobdon eop d(optazodorI o Lt ins toooodb ttsiooern oytohIde u ontoion aloaoobdetdsontootsdooonstsntos nooo n lo ooistsponria dosloostdonts r ts otosdooosotom-tt prot teoo] s- o-tibotsltoy.Y lte. e boo topo s o Ly dooontqu ts, IoIorttd; &ontoottos ton tto ooootoV.'O olodottiquorof doctoroo ot-to ps
fisiln msenha se plants ,adillaj 'In1p1rIme. do d 'm crac I c -m _. -ustrI.h y de ah- "u -l Min sta de Educo
pno cOtloIiloo. oA un toacoto g oo prateotraodi,- upOe. riIsy1ex. qu, bedeer o. n Ia -001-tdo do loo 00000 p-r
El OIARID tnt ti I ntsl is 05 r omonto. Cloto oslo qo. n o sl- Ipodolotos too, o It totsa, pot otsoa El dotor Lonobs. pOtt dart. Ob. 100000 0u0 00 olrot to Cobo lo La na io
E d o r r i a r i os n m tdo It oooootoatcad" votoodos On noltdod dtt- s ,;- ooo sO Sooto1. Poto, 010mism o mos loostootot dmogtsto Otto C oiz

poooennoontnosntooooottn Its sostqos aoltoosrds y psrma ro oqooo ode ont ctt le por not n loo ,:Ue Ibe, oonot olos tsmo.odndoorstordes o r hhof o noooooo ooottono ibres e Cototoooos ottltN ttit lntola Ioesdou~nodelstite I dtt oiolquvamon do osoooolo alo F1pto roUn -Itomo- hnttodo tosoootyodooo mon. ldo o t oo em.r omoi_ ndo oberlt s i tna obiooada t Nts dai)te c s ootn o tens o n ooe t opintdo I eiotoa looroo too to ats a r on Is nlo -o m1 000 cl o --oo tols o o 000 s ono om ot 1otdo dooooPsomEusdos nrA
dodiquaIon o rogespoartasl avooo oo l 1le oot n do]Com LPuan paors rsloosm do ontpm suy r- o t l tonolronol .n troit. Is o mento 101- dt r PrsE dut o A
publica ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ B phr reinid inviaa aee qu ,sui pr, y ,ota In m"s r rsiec ,,,c Ies .,e cm1,m I ,a aer e ese_ a e cnelreptoa dep sI a or aqu a


Postcttto o lt oitoojor eseno itn d lo b entt casop quoslasAgooi dOtorooGrto, totos _Ip!o Et v7 1u la sinte d0e o lt1oc o la doto-ts1oo e to oo Ioo- -esons o do ouasoy d odr EPOCA hobo en lue an neaCol .imdseiil dWbca to .ireotoIanqC utpocomloeoo noueltoCo st olotmporotdoou na. otEn otoos psltbrot: oiooson n 10s t5ltom Ir-spno oObl y ,v nptp onCe ao ta dPoriooaedno
Ctnmoroisl solgo sin nodoolto oosttooiot ni cottosss dol dobo to r; yon nt-oio eooIgtualdtod d on- oorpo tstci tl oo- 050 ttO tO ttO I0toos. notoituoooOnao. -.- t] imoqes eog lsme- e u ne ehz.lntitoootnmicotooor -omo.ooo ne troor dobiono doj0000 ol 00sut osabol y ponlsotstonlo dicid ado, dionoes podolo pst. Los o: r o lods Ideologit Otoalotroo--- lts oo res 0 nspotoroo. --oedo- No to Iro.ted I mnos do tra dla to e tto toI dotrne .- oontro.so rprIaed a omrotot; y egolteoso daotrto, on s dros oj s y soliotto do] tl.ooooroo 00b extlo onei,-1o I oootso Iooop otI d oolooo.! toeo1lotootIotot lo l.1 P Coot


on 0e00rva,00 en spor. p.sacuandt desdichotomnn 008000 Ia r op doericibo o 00 to s tpr tosootcon to:do- Edoottotn, tow footto sorooti t 00 d odo o tos a 0 u an pLooba oid oo erciatol ( oot It d tuO era omundil) bicio ndis- ooi neos r t trm trdttnotnos too do lo Patri yo Io Otr"5no,1 d too oogts sit It prevos luo on l trootot do Ctro Porontloy s txiern I bioyeront tho mosoioo io o ntot t por too roollo-. d ose o 000 It Opond Ibn tO c o oJ- do oxpedioto, y 000 tO 00 I -- ot tdo I do o. L ns mb d s d*Puy1e lo5u rvyn 0a00an 5n- ouoies deon iooo entbo stos movld d.de!todoooellotoeeodta- oeoa. nror e a ouAIa modl ion b05m0s lgoIdo ostoblc n on Cobo r 00 n 00 ogimn do conot rlittocis soloodo ootseroodo, 090 doscon h O st o ,00 loao claus s do los ot- tlo ttri tn u nafomt 0 mint] 0 c0 do] dootr Lotop quqmse b1 bier& rtabarle empezadp At; elmbraild corydialaentneatrDdARIe sug-eyeprectsccamsounroaquiame ynfelonbdegde.rI terriald ncnigd nopdi-ciprl.,at doo- man omitjo A gein o ooEo soto oIa ooo ltoiosoroolooids ucol os c ntr otpcio dtloorno- omudo ootta s o n trooo1lo0s t omvooo.otElotom ooo ot ttroAs obrdootdeloJunco- hrmeoooipid to las o r de dm ri m e y6 d.t bTasinn ooootodooo que oos omntlono --Eiu o n eilt y at qsr En rmuy d c ci lque un c p9rm d o a h e t d en s s p e u o o m e t o p o e s s a B a rz

h m pa r eta io u a ineviralog e ico q a amt i auen o ianr ida cpuncnddtr te m no lclietae a a cgapr as e m rci inh d mvea i mI I A anela am
debuennoss promis.Eeot ou ooomotoodorecltofdol oo.a tooro o oionootunoo11 noopootud -loodo droode.pelr denbooearetoorlno- IO oo tgtlsconntttdoq sdonot no]snndooos o too oooooItotencnade oc lo a ta n oftludoedort o;susoo- opoooquodt ncsso poooo.rod tdn r osreo ooo-ondostrnomyOim r-e
n oi oitoeoooporptoeoooddoreoto o!t0 001r po haldt admo alie o.Noo meaIod tnst ydooatrn.OotooboroOtDEj sooComndero.D*Annun Po.e l e I


ssutottododto oos~odtltoou to-o e ttt o d unttboood o uro Is ]0 s oto cl mbt o ooooltloo roooto l00 deunt O mi00 prmn00e 0rhee0Brg0. 1,n:0t s_too MARINA O n 5 O nIp- 00 n d to to ni n m m con otrotod.o ob o to dtost dooliodrlaeoIa mgnt- a
te ms nrinae Ran e te ol l e ie foetvam ne a e oua de B t c; y st e e o b sn e ac e d o o rce o h eaiun dv'ersari 0n1P r Lr i p recus e te n n cae pi a i v ya] proes a te c ol

C u b aIhe c hi c e r auyo Cuilo, aten n-lou tde la eci l5t 5 esost d1, it a restotyttcia non t rdroAr O mPA0SAR h eOs ronttootodo muchI o, too--no to- o ris lte r ogoslta Op dum.nrA f 0000 dbleotioChdo 00n 0 0000000s pb0 d 00tar ancOI s o e u rdmoral conmquar.1
ooo, yotnoeltoooolotmemots- bertotttutottnoooelo r io d 000 m dotmlon 00000000 dooertoosmopb ts dttolstooE CaO.'0 lii t lgnrl op o qnobotooosoddodeo-o h ot Oooloio o ompbootot00os0s0ant a s eal sdAosoyttPblt decepodnes tooiodoes c i n e]ttttoo ntfo o noe-o o n c ps r o st ldro p rt.Hdb.por e mpo matottso d esnano q uanaeaMuez ooer 000000L Hera na enlaxdoda. 0as00 00P. atnta eIs obn q . IAsi te ex ots. cle -de eromnteel doctjoro s xonetsooelo d t C ltqIn latlsndtoo Itro- ps orcse
-capln m n o oo otoos qu s1 oOi o de o t m. 00000000tr dc Ooto, tcl oIanIluara duolaohoir in ttl Moosrootdo ECafo 001.00y sd 0 olo t.s qtc es tr a en, mb Go derromoton liott Omtoosoodtoodo ooomooie;o Ot tdoo ooooo, ttyaodo tott tis pot oqoooo tondooroolveoootlonmtdo po:oblono utoo eotosoooptsototoohr bor- Es Oooro o nsotbrootoitnta sooa ato o ll maattoteosoodO -Ooooto tooono-toooontolo-nooonoloo doll ostlondnon.bLalmaxima
a h mbe m c Gruido a dumped qa se sellrsp r s. abreIo a na e r1an e er a oi a em one cdu a do c parIa gpndilam dNe i na a plaz o decvg om o s e h bue n n-.- gunomdo -s u s rc e. i o I U dr ablem o fe ractuhr omIotoblo-o ore botot plotosenorsctl r n s ete nt os rteo o r.0 l- cren. r o stosnorlt q0 yo Sot moltt B000000 tO AdR Comtme tsa le Ia de. yacia n iE uie r n dpa r& n e es o l ofi co n mro- | I t do e. m brn ad s rde av n u u e ctro c n a i m n a. -- moracrparec er d lrad ci a avddl.Ea Iv io udadiirdio eo qula I aa a n cto Pe r C u

rE, mfiss c ,na r n e pord oe no s --oas d "at o e00l9er -ounciopritoorpoosoto doll Ott b-jeote men C e an o C .IIoboo o opreluabo enott u orooob ou ol O lto, oooos dan n deur eloh -tir .n troshyo sp,00i p.nde rposdo ossttrio mnade Eolo to rto dtor. JarIm InsonproaPnlen o mbosldploa todtoontZn 0000-tosdo o oo np ubo or otttoade dp o n dyao t 0o00 Ltd-e to la detaooto ayo- s redee scs pob an E anIstr r n Tarequdab ena ero ,l o l o s o dolst 1n- 0enleoo tus o rer-otolady o pa. 0i0 0 u a sle re hems de d- ordDos. 0 Ldo. I a on todo d Ia, re gosetoo a a utlob tso oi dondI o t,- 0n Ir .doyto n asperfoo o F C mz r qde Baria IuarAg ca o m r al aIa l n trave rde, al isfa j bm ,I nr a p i s ye l A. nie. nzbI- l o r e acomDo su cg ano yr clo a csros ater- n ova e so rnNe y i: ia

otca t1-g000n r lmstttoolgod0bn, 0in, otolooa 'tts. E n .pol soot) On qunome oo Iat Ceo o deso boolo a d re- .o y o dondop odoen dr ctt I Ersgtoteoo0, pno a elogo con. yipoo toy ndo m daaoo 00 icab e ts d oi atoe oon ueb t ran00 I bo as -Ms 000- tolottteo ect voisto bdeouoa];o o pi cubnoo eroontotu o o0oes an ueseomovis totltoc -orub -cl. Peo1P000 s uootoo emeoo md]z perudu ente n danzn El on -d bus rfughgas en a isl de au- no e loga reacipharde Ynyda -ua nos re.-ferntrros an inicliaYivads mundicipurlLes auenoos -en un cceon errrosganizur tdioma pr ar. atca I. reain es o mraes e tn p l r, y rye l unte stebre ad p, a toporqu%3 copace ras %y ojs n- apart ear qu a u upe n D io y s, n cp lbd e n he, oensa funrta de licas h,ue A l y o de n o adc e a HawlsoO Op sttni~oo Osooti 0000000 0s So doto nto tosnobs nE boo. olodoon- 0 blo dn s das. O dod a do too -nto e hoor aqloudeo 0 d 1.]n mtpoo ntolo prol sotrodt nonFnec l, .ts.o l s nOmbreo. testado oe bot- o I r osptctoulooqeu ra troalos tea do Otoosotoos canavlsss r me o aostro ueomootnpao loEtoda .10ay o lntmp raodro a. Los mtoosots percobhrons tltooau- u obtoot la eurr.urcoor gmJies. t onoo 000000o. 0m -rioolisc aP e nsnto o rs do Ttdoo tqoqu pnt moO d teoelo-ttooque ao plo toonoooiooo-E00000 itopseoo pounce v c25 pecot Nunop seooooon Is orsnsoCosaro IM d
- sta n S en o rtoi oomoorsInomrenourocoLsba lo bta deols tnsor nod pe so tos.Pogto- L taDostt n:i -onter Iel otuo Ec a r ostoo o 00 0en kE .ns te ldo ot pbo eLas tot Hao qs do Hycite eol inont e om uadoeo-o a.n 0n 0 ou& Osno do.- ro d. rtodod otoblo el 0 eo n ro yPotpnoo t ,lo proo Ia do- oooos do e po mo ago toder uato n deooylns oob a nst ti- a t. In maes ncu
oon los oto s yoleojsooio oeb oto oisos Jsnmio p or ptot nbst so nta C I o ooy n n 000000 iotlt ,Ode Ltco n 0al 0na ,et1 q ti niie sot bobondo o bouodeool oo o golsopo. sdocrl os o to ol madt o ot- omto bo oost o lat uooo o do uo otoo p- o onoo do n losoroeto i-o o ndoa o dsnodoo oa oga oit- pued-e m y poto bto tio. taysto00o spto.a alsos Aguirre, :ar on a so ptmeadia at oot o- it a k-Sdpad Poits h Abe lodo M
- adttes-d1-oerCto--ntit ,ooni&Ix tt Otstoan oen pue d to. E0 u0bl 50u. o v d h dlo ."eto oloyt]0 000. -btoott-orpo n suos,-]totoo. Bono Perto Goldo No blototo
Id .t-Lt slpsoos?- a d aioootooooob o dsnoo,.hotodool spo citn; perot .tn o oile ttIgqdd onubo lioootoo sda 0 IAto dooods o osooo.l xitto 2.lao tu0-00n00m1, SltolodooAogooo a ola nte Mt'Mogtol Cotoorroolooo A ooodld- ooojmoino. oemndo n 00poboloono It- ooou doebit tonopmoo.i t ooofi s do] m0g0ser00r, 0 000 boo I trounlos to to d potoro o nt00000 tootbOdoo. Po Ott 000 ban da o d Is -000 do Ito Ange0es 0000 rI tosobolo
tal; ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~n de lox ruamos rpuu4e e de Julci, dlpe me .un a j e ms qu t a ledabj, o.y so de l l rdga e afr ai d o nee. ayn t- rsoooooouoto 0 .-.0 hciahe laloobooooo y to srtoos.Ionoo-Iooo;koooouol noon ioto-I md00 do.Io ton ooooos ,pootosot no en -te ue os mtos-l mu 00000. 000 do Iar oebe u to- lo diame te do gobroi, qouoan 00000
n tool d.pdoloboon o .olooltyOr podo po 00iti Ia00n0 dep00q e t boss. a t tim Lonoxp eo -n roegoot ty soloda 0 d0000- u- 0 nad 0n d it gno son o on-o

grotobotbot 0e0000 r o t kd sotl ni 10 0Pr oonodod poooo tt I Psedeo no to dols 0xeden a y Ndcie. qct desisa 0 cu.0Peroro tcasodad. Outs Atooio ,


- js


)rnentarios

,hD oyColti

entes del Ateneorevoluconaria. Fuo, en-sums, l ioetcono dIo biograo dt Agra mn te una "em blanzanionad-sni, de gran fueza avocado del seundo president del Ateno de La fabansUna pertnt dolencia no me perU'16 asist a. 1s otras tre. cm,. Irenoas del ciclo El doctor tFlia Ent ,lgo. prosoro do Hiltori do !a U niver idad y vcel esorer. de is
Junta de Goblerno dol Ateneo, nos dio la egesot do It vida y t totb de don Raiel oFernndez de Catrotclorador elocuentisimo, el ilstreodold del autonomnto. Como en It tor de Iter- prosoiden. te del Ateneo el ho.r, un po 0
-1 p iatcpci6i britAnia del oblo. juega tan important papel, en una Introducion a si tstodit. sogOn referencias seveos q. le litgan. dilsertotlmnente tusto temt nc0te historigrott br.I rioaI Luego consider ol pro or cubno on o otsapo de profsor doctision de Historia en lo Uniersidd de La Habana. rtialado agunos asooctos may importantes del program do su cAtedra Poo Oltinto, con. o dro I d-tt politin do tFoaodez do Castro en el-proceso dI ionomismo en Cutba y de lo d6. otdaS primeras de It Repulta. Dot tuo ont s Fernndez, el loigoe hombre de cencia, asume Ia PrsI0denci 0 del Ateneo en cirtUnostanoistmuy diftile de lo Socodtd. Como presidi. ttmbin Is Aademia de C'encias, Secton Feenandez da hospitlidd en Is dec-na de nuestras co.rporaciones seadomicas a 10 Sociedad que estaba Eli trnce de desaprecerFa.Fnmenoorable, asi el seriito 0ue presoel tootntaLm6lto o aAteneo do


tn torto do It e medicine, el doctor Jose A. Presno, que preside con ejem I- ficacia a nuestra AcademaocCoiencias, hizo el elogit del 49 president del Ateneo. Aln too totalmente restablecido el doctor Presno, gloria de nuestra modiocina. presto su magistral concutO at Ateneo. Todos los qu mt han hablado do su disertaclon boominosI senalan la maestri de su snoblanota del maestro de Is oftalroogina. El Ateneo que 0 ie 0 de antiguo unitott dod oogratitucon el luore doctor Presno, In ve acreotada de nuevo y de ella otero
ser suodesto y muy sincero Intrprete,
Por ultimo, el doctor Junn J. Remoselhstorrador preclaro de lasle tran ultants,olgeouioo maestro de aelcuencoa d ca~tedra.habtiddesit rnstro. y mae, tro msigne dle dos

generioes cubanot ts, docto Rndrgtuor Lendoon, a quien debemos, ".ncillamente.' a cevi6n d6l

Alon-o do Pt Habana. El hisloridgafo egregio, el antiguo Decanot do la FPsotod de Letras y Ctentas a Uniorsiodad de La Hbat prido6 a1 Atero en lo Opt.
- qui A tors dificil de la sociead. 0poca do t, oda crisis econdrmca.
-, --o ,ao hon ooal. con hondoacenItoos dramtioRemoson,- iidoAsy pentrale emocion, con una su e y seren0-melanco nol o el retrato de insigne cubano. Todas i refereee onis me dicen 'qus Is criics eer or, n tono e cional penetrant So queIs conferenoitva publicarse en breve .nteo de quoelAteneo recoja en un ovolumen bs cinco disertariones sobre sus antigUos presidentes. Yo

he quertdo selJarlabora el nuevo vinculo que une a Ateneo con su president de lo Secton de LiterLturs, con el 0utor de Los poetan de Arpas Aigas. el ciclo de concreniosor.Velodor que tuvo por stde al1 .ocedad que acaba de hoonr a0 us cinco primros prooidenies.
oo. ,


zaci6n de los

'ttranjeros

oilcs Ramirez

d, oodoa .1 convir-U en Joeph M :rto u y lo que Ooe acpaado
htsta p- IA Otdem'it: nna tam0c0 hanllamtsado Guolltme 4
Shokoptoron PoultaPoco no Aoom o acoado. smo Antonio, Pablo 0 WlIbams,-n to sus ordtderO norbreo tod s ltrts Ell Madi-d. e-L7 Habana' en algusa otra capital de Am-rica se trldoent0daI boo nombres pro0cando com01cas odoolstobs qu deCP-ermlnaant. st o dueo dir
Is. per-oolidd aludido. Etoben Julio Favre .lo Verlaine Pobio do Sant-Victro Enquo Hochfsor0 Pblo Voot. Joot lotI'l G111,1rm, Apo lb niom Otto J.O"t.oesreo do, por proorotostnb0or iooo pcoonostacir ofoosOIR. lse !'no mistvri "S susave presmigio. ese atract,,o :-cnt. de us nombres extrunjarcs. que ilota al personae en s t rdodors on o" 'd, -xian,,. ieado ","rr ar asl i g at:ro
del oreno El peronaooqoio daoon o on to, n u pt,,. de o,gro I tro en Cas p010enf 0nos Aire, s. an-- &m 1,d laballslrm.s qule e,. .1u-1. hacilrd. ll & t n p-o, o 000Aland loo elo nd, ono- otot s-hlaond. el pobhu El ,.-,na,, queda suph lade, e ; ada
m00000 que0 lo 000 0I00.ne0 0 0 persna2' Cadl too quo t.ot Oblor de -Claudm" Debu-y me pillee "Is de protlo 0 0no de aqu0os arleqin es "t".nus d eai
ieto. que l evabaolaI tr-0 It quierda forrdo e0 tole tblono. 1. derosha on tel. os. (Reoe do, a prOpoilto. en una capital de America 5 m -oen pela que me hablaba c-an 'reruenuia y con entuaasmo o tro poets Ila. mado Vehugo. Vehugo va y Vehugo %iene. Termmn I;: i e: 1rarme:
s, t tb do V. Ho oItor do Lot MMsertblZ tso no-tie n.it que er 000 lo on o t.otca. de It ntontaltono Isoros. q. se haie e- Madrid y a.n Amiricia de
os nombresi exranjros.tpoptno dejan de guardar su par tes-o.)


I-

(r6nica Habanera Por Lu, de Po.ad,


ilARIO DE LA IAII'A.-Maries, 20 de Nov. de 191


Carlos Montoro
Saladi~
0E horo de I maoanao dpye aron .1 1 UgR de du lloo o tI --, tn It Cementero de Coldn. orestos ortales del senor Carlos M.0,t0r0 y Salodrlgot, lRuro ben ennocid c" nuestra socledad, R ndo o.y. optin coalo family perte-,a 0. lr o, le. oenOOOorrctLomo, de6d do exio el doNo ngro p.oo m c doe lb to000,,. 01,00. dl' a "I "" d bo. Aora A me IInA IAvarZ y s II hern.
now, doIoor OOtavio Monolo. Maro Montoro. Marta Monloo y Consuclo Montor, de Garcia 1erniadez.LAS TARIFAS

MAS BAAS

COACH


NEW YORK

$13670
IDA Y VUETA

WASHINGTON
$11730 Henriette Le Mat viuda de Laburrere

IDA VUELTA ( A Un.11 do lo d-m m is dtirtogluda y gentilles del mund habanero In
oe- Henrielte Le Nl t viuda do LAb. .o., ho -0do doIgnada po rSu A0NAL. ofe tlo oi6ooolo Eminencl a el Cardenal Manuel Artesiayo etaneo.ur t. pridento del CrParlotolS iRambi r de 1j. oI Jo Dltoeit- do La Hab.n, de Li. do Da, .o do ArIoo Co I aoI 446x 13 Cubn.
Al Oloi o0A lfn bado p odo ooloaod.d celebs d d. d, Ill A-mbl,.Dflorsan do L. iHban. 1lo. d bo e el 00eg do Ble. qulde deIg.1d I.sedora tIuda de .3barrere, quen ha de rlunfar en el cargo par lts hero t s oualidade.% que adornan so persona.
NA IO hoLuc. to l desamos. mismo Lltempo que la felicitantoo por An
honoo doolotnaloon.


nii iriaSawntie hoy

H 0p Sa ido. ,,o .1oAo S- Fe"xd .V.l- L oo rs(- -t ,Fo IGuardodo 0F6 Unousagntde o -Ae a dad caMnh-a d, ho, n "e Frnnd Fllux --mzG Enr l Mcaal, z 1 1 ,riebrn Fu S rtFohI ar h0. s oo nto plooons ooool a 0 axSlm.jsneci

000 S, 0P.0n PPrimer o Ilo 00000000 (0mid0r0d,' re-m dsc
Republ, .doct I y r me t &- TU ENT ahez. uy, -n i .x.

dr ; to r 1.F G.0 r F 0,rnan0 00

Ito rio'o olrd o 00-00000 10 0 0 "000
01 0000 0000o,0 do 000 hor, C000000 f. h b .--e
da s.hij. Fehx,. F,],, we
"T o r -, d1 lSa lub iad i pot1er Fetlg I C s, d no d1

r Oept o elodoctor do.lOo io.lo. o x. rp n i de I iupi uan. E vd. padre Felix del V lc
E- el s- t. tambien d, si ht, dla re 1. C,- de B .f-cennay el Ij ven y estudioso d ctrFelix p,,' Matermsdad.
-s.Jr. Tambwen -1r, hvsu snt
l doclo ~ x uea r i- Uhinso ihn elix e'su Vh lave 100te 0 000 000000001a 0 00n oopez. hijo d,l doctor Mnuol Vo ca id d Poo .0 r eroor,,nloable m odicn. y d o Os DE REJANE 0 io .11 ,u 00000, MoEmma p-z1,-.

il IW leriendas a una noritz


DE SOBRIA IBELLEZA

Como correspc00e ddn /hore0000


oo
U 0-0-- 0q
0 0 0 0


Para festjarR o I 0n0 .rA0 0 Beb. A17corbe Y de ]a Presa, c ivo

di trejnt. dl p,-J.m .me d, ftdIPle.bre M.1.onrd, 1.o-mnOn,. 00 00000000 d San 0To0mAs0 d, V0llan0000v I.ba, In 0 er000 00 mer000d100 dos 01000 p00m00e relular animdilimas So 11. ajnen bel)a 6 rFln oR Aircored1H, z.Nf, .
,,jara c0 Io 'd oo. O i -,on o poa a'n n0"nt1dor Raqo"u' iVo n
R, aA100 .e. olorml n Irll rl I dia i iL ete do, f'o-t an birl.s Tm. Ali- Ril Mah. 0do, .h I l0.u ma, e di odioi i'
Temit para.a rm1.

Por dl almd Itel Cond.e
dle Cosa Romero


Poolna mi 0100000. 00.0 0nu000 00 0m0000.0 de Ina s I 00 0n0 m0s0 d, ril-nn. nla gl-sa d, Stno Wan d tran. plr e f e d r

Fpol 'pRomeo y lo orra. de oo1 11 li falecimnicnol, s, tompr ntec


bo s0r000000 00 t h0000d.0 ue. o
an_ m rin a e u isig i

000 I. 0000 -~tooo000oo.0"oo0l,tn oqueorl 00000Smed in, ita z,0 0s
--tad-.

0 ,0.0 llur i 000 0 0S 0 0.0. 0

n r' 0e 0 a 000. 00000,p a e0q r00000 0nv 0 oialordo do b000o-nd aj-vn v brliw mn jir

poitir de r] o a r jrm .IV0 0ndeEuopa lt ,0il00 .0k d.r, y MadrId l. Ias Ido Ind0piae.fur n bjet "d uVista no t-nbi n1. ma a lnHnlaar
dod ep.- on~rt on in,
principale- flnric ultons dqiuir,, do v
-nargando ppara oeIn d Prado v Col I, nom '- dasfl!.ored y hud, fl re 1 ue a nametr re broe ea T'rk poreapr pr
exposmcon d, ."ReJ_ s dpl.an I v novedade., .o.o "'iet'sd nsa.
porrltna. plat,,,. tr do, se harAn adm.1'.r en In d ,nrad., d, evenltI;

1.1 M llhe Schumnnn. hR llegado Lurk, ,, ,, rIq. dsar.- que omInm I 'J'an d x, (o mo Za n hnlr ,
frned, herm-a nda .


0Ha visto usted I.ORA 010

Es nueva Es mbderna
jEs mejor!

Facilidades de pago. Para pagar en 30'metes. Garantia y servicio por un ano.


$18.89


mensuales.


arXiooientos .Ido o.1 dn.
-tod. felirldd.,
Encutntranwe crmpooloc-seroo F6 n clin d, ,q ), oao d E.Onn Eoolollalit do 'a rD.lo 11 00e0 t tmtO, o, 00 om "00 0 a dad. dio lui 0. ort, do M r- Vedado 1 0tamb0n d.o.1;,1. llegada de u primer hijo, -A 0.0na "o o-e ,4 0, t- dd. d do PrW000. do1 q., I rl- anifna, l notable nrtata del p"-'. A d tn id o e e-Hecor R-nam n ,1 1,,, a
cl. 00,00, 0000000, An 000000.,ad. tgoolo. doctor HH orI to- prOj
encanadora espos Syln Garca carnal Nuetra en-nrab-enost R lu
N,00 dr o.qu Ioe no mo que0e.-1- x oooobull,. ,
cuar como '. mbin a In abucla min- EJ doctor Prieto y -u joven sposa 6ora Elena PeIRado -,ddet, a terna, la rtuwo damn Adenloa Na- 000 it do a. C. be,.0 cm.pl. r. Ooo viuda d Gitroiao 0doo a un lndo niio, uo proMo r hijn. Ctntlnua n lopain


0~
'o
-~
SFinos Materiales y Accesorios para sus Galas Nupciales

T I 4\1\1A Z 1C 0 10I011,7100,0


c~lli~ o o i ptiji og n dirtiito 00w000, a 10.50. Otras Tiaoc, ,L 00e 5.50 lio t. 15.50


CMA'. loo.:.ooolc fmao ,oimia
(l.n. N. a 14.50, Ic Jul~ 10 0 00mc0, a 4.95. iP enc ,

COI l 0\00, lamao 314, a 5.50


ZA\1 :1QS no r. -lo anct inc ( .,o- nio lo d 00!r en a \\A A A1,0 18.50


LA MEJOR FIDRA DE ASTURIAS


Telas Fraucesas de Seda. I-llcajes para \clost, Adorog. Tiaras. Gumita es. L Zapalos


Yd 00 rat odleo-11 VCfrCnl0li oulloloza

1 lio. c ol 01.1on mcnos (lisponi lil~lol C I1 1n In C. '0 ll Oicmpr' resulla

dO.Oo ]L. .0 C o ll o l lo0 il y c

01000 dol1 1001 ii l t 0.jo~l raic de No (IL ic IOO l 0 l'O OIIO'lL 10.1 0LoCS[o1Z 5 COiC-lor s 11 po0oloO oO t J 10,o 101000 .1C0IO cl

P I 1111 COOto ln


elo N l "li ll to111000,110, 0 0 10 1

I),-ol 295 8.95.!


10AYA 1fro0.0,00 0. 00,0(0l 0
4(0 % 4-,; 1-00, 00 oi m IoooY 'rtIC'.

Doolo 2.95 o 12.25 y


VITIN lop -''o 0 e 0 co naclrn
( 10 00 i I r ( e 'l 00 1r. a.

IDedc 6.50 J


I)


0 0 9.25 J.
400 1,, 00100 1,4.50 9.70 ,d, 10.00 000, 00 00 0 0 e 6.75 a 22.50 Yd. p
T n l(TO .oL


EN de C L\ 0' r I i I 75 %


ENCAJI\ Iooooihmoo, de Brusolas Duqu aN, ( \'Onenne, para adoriar Lncoria boo.,, doro1.6.50 yd.n


Pigina 5


a RaLpfiAlut C

l
e

.MARIO DE LA MARINA.-Martes, 20 de Nov. de 1951.


Pigine 6


Or6nica Habanera


CUIDE ON SU SALUD

DELE GUSTb AL PALADAR


En honor de las Srtas. Gonzdlez del Valle y Armiiidn

Cola 5.feteJada., Marg.rIIt. GOnileA del Valle y SyWI. AraLie y l.fitrL N vIeNMora.
0fe tel de l. cerleed. .las fioria Alina SAnchel. y Conchita Freyre. IFI: FIR-PIad

Casi %M dRA o eF FinF l endd festejy-y, En h. r F.de Ra.'AR m I brido: EstabFA B Mal A,d .,Mar ra iG.nAle. del Vale y a-,r I.r&de.un. mri nt, .la lio- quete, Carnma % An, Man Biz., y vIa Armmin v y loqui,, ma V inMosn. F,, Tade c ute .2M da d I'V d A l
-sas dos fill n sprecoot, d, ue.se cb r n'r11n1 in.e ra P r eellI, A
-;e jzedad.cq halldIe u r i ni dB ARPA pd 1tFrF.SRnlhLmmRAMArxP Mi- ,"a Ia F ca- Maln'. liBis IIA Bell Apr. oR d1 C ''rIT" B g OFRFC mA. .R FIR4_ de laA A
epciv m n ov.as it, Il. ta al Fonts Idl.Gai- I .


Heriosa fie~f(sin tfufldz y Perez D.PleIataUae sura Malr it." tMarl" Ter'I F
Unatarr, ragradablkim. pa. -rnel ofr- I., aq.01 iun spect rl me egu-rlt. Maria Am :I;; 1a R-uisea oiYunliguitasdeMaRin BFF- mA.RAL.BgBAItaRA tAYAAP TI A aYAn m, IA/ BIRFA RBRy EtB. BAer.A. FRABAB M-IA EnBtRd a miribi ABA '.: p. Ana G a MarAm da y adITab -e'm T n uo honor .&ITa b a c donasdarcon fl-r smUltI- Mendez Roden- Glorilli Henl o A IrR n unaF E riendaB RIpadrRs -11.AyA Fmat.RdaR'el'RFmbId InAa.M- ra InA At PIlto Ai 'I dMAtiBdabIgad"Bdoct EAebn AIR.arIBIBRERgenIRyBaBnARId BARi IRBFaFme,'GrabRl. Allons- Z.1b. y I 11'e.1y b1IL. e- al-till a dornads con flores a ot :;,- Carms i m mra Tp* S Maria Eog n a dC lecBarrr1- rCFA y Btenid a por una mubcB. 1 To.RcIbA BR,'. 'E'ia P.M.Al .dYF Reut n I",. Imyhermo-a rue servia par. que Isr i s mv -it- a Oter. Bertkca F-rnanden7H -,1,
r BARro drdijran los regans que oreM ga F Ror. Ju ta BFt .A Agel In, jarieud,,la.e-idencTa de"I'a 1.lalstjada. O'hegily Rlnon. El, Fernand-z Pa,gaes it rAo, bu-De la Ba ra, I- A ado opuesto un pedestal blanco Merry Arias Luso.
nocidoI esp w cuJ. g, st pd ;! sere td Porun artlatict) arren con Lina tValrina y Ruisanch z. Aronon
SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN EL DIARI DE LA MARINAm FRC seta a, dLIRlBR cRBFCuRAitudFdie Be florncu-Iy A F i M MFRABAnRyAtCo a parecian encerrar figured t y B S'I'F TrE.inA B F19,Ia R1i

Ede car-irta r intiles. Imla flguras d n Pledra. Cri. Ia Leal Mendoza, ,1AC BRAYF it rB dRiesayR RarCBYsaIR a, AiAEre AB e BAF wi F'A'F"'


RA'Iue prian revolotear en torno R las rro, LolitAC EBpo, R'1F EpFR'-u peqtuena. Invitadat, 'N ia del Carme, Gorti,, V%,I"
Es muy interesa-eDoArboles se vei: : colump:arMendiela, EOigPRa!P
en -rscradcas y pleated. papago- vianne Buipas Cru/. Mr- enD
vyc d it, utcloesgd,, Tnn, Tr1-a RIdIngi
U RIA on dela irA 1 R e ddlgoBARA AB BIR. EREIyFT e ea. A: a: d n et.ocire qda yAli eRdBtribuyeRo.R rBiRa PIA BARd AFRA IF'meRaRIsrRR I ER A:, tB 19FFA A
ei as ecuboertav, m antel-s pml- 'l.''a e i
D~e5 FABCY BC CIR eACFa U BYF FIR CAml: rampE, el ARvEA R R Preto, Alma utArR 'YRr-F IT, IAbIL-to. a tTerminarl, sa u _1ni a Jova,L wni De ama Ju t 2-C aqu to e Ina ifados entre Juas rtinit'. Grai'lla S"]-', rraN,: a 0,
1.De lana Juiliord 2- Chaquta de cno En RRR lugAr del JARdiR AMRR WAEh. >uRdeItuARA.
100% con botas anchas, 100% con forro de satn. ane aeh fla moom s.i ad c ,d"R" A
pare "vestir". Rosa, blon- Ross, ozul, verde, blonco IoResRieFAoReR CmFB RBIBBdo A- ARdB LBArdYR CRdenaRFFR::"RFF EIRo Ana gran CYrreAIR de material i BCastR Monte I ERA A Fw co, mostaza, verde y n- y negro. 12 a Ia 20. piirEcor jacia ambRIen de florFdel eFYl
gro. 12 a Ia 20. 19.75""'opAc e panA RF
En el precioso pino australitinoqu,
39.50 1 hala At cent o cde jardintueion CAARILLG Y CIA
c-Igadas pequeftas carretillas Ifelnas de CCamelos con el Al Rc mbre de a feteRI AdBas que se obseBR uaron a l am
RAIleR de MarIa Eugeniac
curdo de %u fiesta.
F stRa Crrtillas -I -m o I-Ircosdeno".RYFnAAIcAR aA eF A me:ARBel RbufF. S. RRn de l Ricole on dI
nred ad,., dqulrdm IpT. 1. ep-Ano
Aguado-Jartirn, en so reclentue vIaje a-2 NACIRteAmriI'R I.BAR'
2 DuranIR t ClaAtardea Be iFiasdAri aron del trenueltectrico, Jos boles
i loj ,s inmlus aparatm de diverzioai,
-Fr|IAdo YItA fiestaCiA a RF'.F-
AFAR Ad inL eRm AmABFFrpefAl 'e a CeEIrieBnt IC
He aqi l n relmcn d, lns nouit

MaRl MAtoFirt A Maria Elena PriR
Tarreto, hianm del Presidetto de Ia Re-B ,F FIR. ,dFVarela. Maria F:A HuRAR, Loyola Carrillo. MarFa
aRmi!A ,IFAno, Anita Llaro, OeFIC PadAB A. Sandra RouYReau, Maria CriRA
It.oaiYre Simpson, CridaC MLath!rF. CArolina ArellanB, Georina SinF BR., Maria Tere. Lens ViCA
ARF. IAn Albert, Margarita GCC.
la.
FF gl DuQuesne, Diana ArellAo,f
GlonA L-rRnBOAdAr AaCedA, Co.EEIe s AaRCC, S YAn. Partin. Arra
LAIR B RossAl, AC RR sarA C. f AenteR. AFa Menocal, Luia Jer-
LAIY Senior, AngelCY R A PortAl MR.
raElen. C17141.
Maria Cristina SnmllyMortn Per.
d( m. R,1c AMaria Roque. Lillian R

bu, Miloiam Borden, Misrgarit. LZ MC,.M-11A.Noda Elena NodM- IN T ER
rIa G-1.i Kohly, Marta Alva. r a
bEl erFA Er RE MyHoy AC.
J-EfAnCHernFLnde7 ReAC.,Brra
AIFn y F h gary PatrIca TRY- R Comparc, dcali ReA ch: Maria del Carmen Sa AdrI,

YVAdFA PFCeca, FLane-A, R.FIYFFS calidad, capacid; Pri. Rosa FerindYR CAFoAlReR. formid.h c MaRRegia YAne AChelo Trmld. plan
RARERd BARARI. SC convcnccra (1
'Aqul PasCal B MnC ElYA FR4 r. LoCrd BRfll. Elena Oho I- dor INTER NAT FFA MYFFAdRe CardenAS-e, dE;l iF VESTER Jcofr
-BHRuCrd. LRdY MYndReta. A-a
CBRAer. AndrCIFA Barro o. felta Fr po Rsu dincro.


reA~Ai> iAS DE DOS ANOS PARA PAGARI
,NATIONAL.HARVESTERc por ddtalle, lad y nucscro
dc ventas. yic cI refrigCra- I IONAL HARcC rnis valor


4. Modelo para jovencita, en lana, con bies deml cucl MODAS elbolsillo. 'En brillanles co
120 la 18.
SAN RAFAEL 257
.CASI ESQUINA A AGUILA


Lagrima Christi

'El Baturro"'eIS
traado 11 hastea lores. 24.75


5 ANOS DE GARANTIA


TAN SOLIDO COMO
SU SIMBOLO
NTERNATIONAL H ARVE STE R
Ditudlphr Cb


I

Cr6nica Habanera'


1MAR10 DE LA MARINA-Marks. 20 de Nov. ne 1951 Pigirwa 7


Que rico.
SON "MONERRIS!

AA -.UL
-w./


Acaban de Ilegar


Pidalos en su establecimiento favorito


Legitimos Turrones de


A. MONERRIS PLANELLES Y CIA., S. L.


.La ca.idad supreme en turrones esaoles!


HAUTE COUTURE

CALLE E 1177 M-33 VEDADO C. ]h ,ype aCnida

El di, 23 in I. Ai di. d BFdA. A "", ibrr ornat.o.yhahlara tambibn el enrone Quinones


4 d


deliciosas garbantzos

siempre hionditos
I no verdadera dai.o *a potale d gorbanos Kirby, saxoado a In olt. lo y lis p.orn comer.
PAACO"


Pruibelo. y misi, nunca se tomarA el
trabajo de pepairal O en su casa. Los garbazos Kirby le resullan poitli'vmente mds econ6micos, porque la lata dle una tibra neta -que so iene que calentaroa y servirla- le cuesta 30 centnvos. mien. ra% que solamente la libir de garbanzos cruds le cuesta 20 centavos.


1


KIRBY no ho variado su pr-ad. desds quo oli6 ol"mercodo


Acewor6tadum

Social

MeriendasoM.nulllAni Ci.pi.I.d,, n o iv, i e F,.!ISant, FiM ", "',-,Fi.y Ii hpl ai.l'iidiai.P. -'.'di. I
daz


-D, la esn iand F.,
O unradin 1 ,rlaro diudde, B.honor de Ros hw tnond., e c.s--n de s
pr-ixim, enlace.


--n 1, 11, aCadien ,.de 1 N
nsrdad d, 1,a Hban a
'C"_n rvide la he, P.r, Band d, Music S, Ifnn.
rd, la Pnlh- aN-cinal, pre-eniad p-r1. '"S-,idad Umvers-tar- d, Bdlas Ar,

t""

-Fehx de Val-i, Simnpl-ni y


Octaria Franco riuda de Boudef
Una dama tod. eniez.OHtav irnc viud, de Bonudet, cripbra en ,r,. f- h, nnrnmi-co "cn t., mo i,. muchaa demwstr
-i-ne de afecdo y d, vimpati 1, Ile-


cirmn on
rein.1 ha

Un Wald. p.,

Merien
F., l C n
7ii 3. d,I', '4, 1.n-h, 1l


Las clit ads haeni
coupras e localidade

it'. ds I Camaguey

Ciaeiags Sti. Clar C do Avi S. Spirits Qu isas Bayems vic.doIts
Calbarli QGials'.
Pi. Pad

Balsa
Sagis. i
.,. M.


e p.-aA 1. fech. n
de ,, f m il. i.HO re 11 a, c-rdiah -sim. la de iaAt


lt al a


ra el pr jien i rS :sha t.d 1. T. dad.Plukrn numer
a. -
Al-d.MiiI
mbon:ran rin-cuent


ana. m rnepara,n,-arhn d, l1. N-1,es del interior* Kar sE
In las figaient"s
Y AP1- .13
.M-. 11

a srPl d


- -"0.1*~ v.,, M1.55. i., e . S. Julii, H Ti ii 4. a I *l M .li
G S- lM.Ae. 6s &,. iM .uii Braids, c.t.HS


I.
.1


'v-pit. i''].Pig/.,I/ i i
-De Lana le ii1- l rf n, Lirdr. e ulb, 1 T/lloi 4}4 Pal 40 M.d77-224.75


I-d d N ylon b,,ro

-- i-. 7 2 .9 9

Ad77/2.99


-i.Finn .e.ter de Lana /00%. .4dnnad can floweilai Y c-rona
d fieltri en colore.t Gris,. befge.
-0azu 40 negmp erde7a nc.*
34.40 Mad. 7 -8 6.49


Ctrlos G. Nlfffo~zfaR EVO LUCIONA L.A TELEVISION. n


v-ajad p rE-n d.cn irna.r Naar. n,,rd dW- erI"pe.:LA GRAN SORPRESA DEL MUNDO I.i m.dAd-nl in *m QUE A UD. SORPRENDERA TAMBIEN 1
pann m(ad, da p'ro miv rnn Srn
vom n smitda smpr po nur- PraaVEALO en
ed, !a ur e mpc armralosu c"n n mPa -,pri- ELECTRO SALES COMPANY INC. 1 n i-' .u. i ) Dnn "ii "", F / a'!.PhI .II
dari, -zmopara sansarrk1171 ul "'-d Ofi-, 204 I. IM 8824 W 5625L S, dePrendresen H, I reel draelfrio

.1r- d, delall,, d, ma no a ean n xeC. -I- mir-I.co lrt3lT0rStrsendai porelrrorAnoslere. a l ierde Ian noche.enlal g- aa Ffrr a p ntstaCrn aIn R e~ll r R er n, vA In Ir -r r-Mart v M u~n la gr ru y M ryP;" e Iglsi dl orusChrst),seA re ,d.ud, r nFn P-WnteI, Ardio, C i gerh (U.a- a aKohd,, Chi- Q ven.W:11- -uIa. Ia fr rjarin el dIA seintmoh jadisia l, n ennrlaDritn a Prortuai- p.1 dta -1 1. r,,, a a ud 1, r vi vda ld i rnAnd,, 1,11 Hal,), 01-fe Ndirl Beairu i [, --rC n tln mn rl-d. -u a
do y Fspin- a.tan rnrantadrl o fr nf i, por tods r aa a M1, re ar n Goi aiadegm-o osul urla y ]._fniin e aPig. oCH )
Preparese (t recibir el riocoi estos lindgtos.a Sueters importados.
n


,- P.2


d, diLanaIi .da


Tu lli d 3 I l 7
V fd 77 3 -4.75


i d Lana /00% pra

M-""an 77-Ira, Enoau
azul o.,cs Talla 34 at 40
SMod 7". / 85.75


AGUILA 363~. NEPTUNO Y MANRIQUE. oREINA 55 e BELASCOAIN 256


Acto a ]a menoria del comsanlasinte 3. Coyuhi
l C i.i i i. onalCiV di nvgi. Tidi N-L pEL Arcu uetendra lugar hny a a I.. nAve d, SIlR- nte, T-b'n~ien e.e, d 'n 1' IrTHi7,
-hbhmes del comand-nIr M lC91o Hr[ enr M lE Q,,nons.v r esiimrn del -i-oel Allredn Lims par I


Zoila Irez Amuzaad tie lionnfo
-Rld m h., I. rn m iod, I" f-ch. d, nat-WOi. 1. nnr Z.11a Pirri Ambeats, g1n111 Pintresanle espnsa del %,enor Franrc, N lnni. hacendado y deiegad, del Goblern, n lIns-titutn A-uar-rn
L. e~rad, M -0. laqu, ,-mn 1. la it. -. .i m n -lm hij.
it. MH. iYflio.Hd. ai.,iii.di-ido .sN'i'i i'.k di.di U d ,-nd.ni. Ihtj mA hijnBilly.
FelIcidmd hi.


Comlda Auspenilifi .

A. n nS-1,,n O lza ,-, f- M, C
Iuspendido "n rrm" "ue- e n 1,id nd, la nf rad, an
nieban n e r ur ox ao rir ne


L'a hmrlit hmingurz riedf)


m d -i d i 1 s rI
mI e ila .v din I. I.trdo. sa s n,,,,, Ca- ,'-na D.- m 14, n11.1,1, hga dJ W -r M ,u l 1),


pr'
T
Nn aIr


Condimentos -Combustible

Tiemlo Trabcajo

COMPARE HOY MISMO POTAJE DE GARANZOS KIRBY. UlA .LATA DA PARA TRES RACIONEE


Pigina 7


DIARIO DE LA MARINA.-Ilartes. 20 de Nov. de 19,1


m~~~~~~ no tv -a acaiaAn -1 dn lsi pt h-m n arn AreseH" s ete h nd A -snr ur Maria estre iuda rArvd
Pra fr cir l f N Ier h r-


-


0
DiARIO DE LA MARINA.-Maries, 20 de Nov. de 1951


Cr6nica- Habanera


Gildti Machado y Gnaez Be h" memnC

L6"ez MPtIfli reg-ii
.El. arq itect SlWveric Bosch y a
flor. Chucha Stuirn, con Juan M
Chra animada fiesta lnfantl-rejc- Fuentes y seftora Matilde Clavijo.
amos gusta .Laer Carmen Echave de Ga- -CARNEGUSADA
TrIAseIdeEIcomida qudeiofrecle r y LcMstas itSyl peparada can Salia di atU
r dn ben oc he det iamr, e l thnez y Rai'undo Rodriguez. GeoriesdiniGdec drri de eGr Miramyr, y!IPAsIreaIdbVilliers y Eduardo RoT E L E F O O, 1. ,,P :;. ::;::A Lii ifi 5 d~= rel y e. rit con Tel M,~einl
FPt, eb h.on Ide 1. m.yohrdsd. lpigta Tony Taber lla y se or.'Puebe esta sabrosa receta.jLASalsa
T E L su bella ldpoIa HI.d! op Mohl d tnlevAnli, yAsc.a 0c2n e
Iut. l a n Gild. JMachad. Bernardr Garcia y senora y el cap-Pr a n
Compaini. .Io otabatan Pedro Echgovy.ora de Tomate Hunt es una rvelacinl
O d y pl.ide iCd a-I dq- A. Si.El doctorLPablo iBeS atn c.An.
Rosa Pulles can el doctor Lus H:;AutosjvdCdeo cansor yfl~ saik eis- nindTzhdeTHht.)eoo-ser m
d I t Iyrn, m=es iindcornaodic can Hernandez Darnel.
s8.imorr o .s bntr s de flore, las cua-- Bernardo Izaguirre y scora Frnesfucron cup dan par I., niI .1 Isl Vidal con Pedro Juan Boer"ay
de la s ala hora del buflet.quee s Ai co- lcha Hil Escobar.
erdaderm. esplndide. lBa!,ddmlro P,,rez yo eHtraMartha Cr 1H.-OH.unt
I Parii todan Ihubo fincis obseqIuosRrgu er, can J. e G.r- aFri.s Y I a e "

M ail .lfl vt SI,.c p!., Ma- M.,&. Hd albi,. Ao .a pLi. d a. ~a~o
ComiaSila IiiSortadora (de. VI iao" Toss." lHoso,,,u rdOSi GoHSit *e. .! Hots
yd I.ra R IM. rt il.a.ot. n H,,, .una it.
Con GiW ds y sum rimiOsCeti.lit PM-doctor Albert. San( si, y H,- a o
rP Vomvin Gaio oaontes y Muo DAiCdlidatMartinezPilot,. dc- ev.h.,t.d.
A utos v Cam 10laS.MA y TitAy Empa e lipaEa Lop"qMufoz, tiori.A.dbert.Vdd6s Si.crylo- .a ma 'dMa.hIs
diifruo dron de la fiesta, ifnoinoo o mas:- ra Coca Martinez PilteeldoctoraIs.sW.il. 1d7 hllP,0,.,plal5
lYolanda A 55e Adelina Carball, d Rafael Penichet y se ora Hilda M. Ii p m.da.t, apa .it. t d
do. Berta y Teresita Sola nn Conchita, -tiinez Pini o, Hortesia Martin y Al- jA,.,,5. sa., ,
Scun. y Rosa Maria Frefre: Peggi d g o Aa at e i t Seque I& camne caon nPaho ImAida AMartinez Sufriu. Carmen He-r CarlosBustaante y Rosita Cacre
irera. Yolanda Leon; Mirian Enten- y J.6 R. Figarola. pi y espolsrdels con marina.
CmMaraanAntoaoorDuquesne;aMag.-.recsyCr-s'd v1en1,manteca n un.11
da GlArci-Aond al, Conchita y Ana CovestC. BebadelfoyA yior UmS.A.
MareCastellaAs: Silvia Capt., Ms. Menandei.aBWbinsdAlmeida y LdnoJocely.II
.tpde MoC YrtPir MadO del Carmen CH. TorrestHoSrtlmiaiM-ic y HCctir ascotsSol". Hunty ee ciaIn ta da, io y L boh aoASosa. Vivian Pe Mulkay y Mria Parrondo y Luis FCbrAoa l i ,yoaacda dtb ii Wbhi
Cr1 s,. Mairt Sachez Labrere, Sil- adeaIlt sCuesta.uarEfiai.ma-tradian.has,.true
aWeber, Viv". Voetei, Sarita' tro Party conEEBryceida Garcia y
PniiPPpiasAlvretEaa.AleMmon y Ro-.abldydes, c.-hsrOyreed-a. EnPara conpunicags con nuestro Departa-tento do Plazas yE g lando Montoya. Ali LI. y Enrique to-- rlidd lSIs han iisdaLEV. EstlhM. d.4 hernoss
Aimee II [a Cuomara. Cabal1er. Sylvi. Jorge Pirezy SyI- d b l ap W'omst smdos a ndocn
Accesciroo, usted puede seguIr usando nuestro acostumnbra- Maria Croilina Basarrate O 01 viade aFuet, cOrlndsEsteei repra a, c y 00hna. Marian Suarez, Mirnan Castro is idro C ntrsy senora. con el Cocinel, par uncu, 30 a 45 minu- ric em pce ycc
do U-4013, a larnar al nuavo Centro Privado UO-9401. A ba 1, Astrid Rodriguez Gi be. Can-'ign.Ii igloRavneri y senora to. mA. Art-s de qcce I.vege- mente, pars cadin Isla de Salsa do
"Ci Fuentevil .Marilyn erry., Es. RbenIFearnand senpS to y Daniel III-E.seiableaden much.hihOle Tomate Hunt. Mejor cuaalqui.r**ep a Ci-ta ro~adl, ,a HBei.,,.5 to~on
& / ra Dardel~~~I, M Iria elsa leaF-ng nJs A om RdrueaAer a ivi Her- GonzaR, Iv siora, snora Juanita Co. Jos peupults. Sufficient Para 6. reeta que requiera tomato.Cilln. iip.l-isdPa, ,. ni. ,~ .aoan lc, Ais,n.- ndn .
Compa -1'aI &mportadora de -n." Moodt, \P.,pa Col on, CaifognriU. S.A.
lrqra Castellanos Fernindezn ga. hsA~rzyFoetn o I Fo, n.
Autos yCamniones, S. A. 7ac*McadCE7.y -ol n, eenr H -o
4 4 ~~~Ranzel v ,en-r.- -- --DussapM, Marit. CrittIin. S!.tbrsitAttired. Gncszap-e s r
Diatribuidores para Cuba do CHRYSLER, PLYMOUTH Y LurdesaSelaniMaria CristSna Fer Enrique Vaona v ViloCaT Wded

FARGO. a 25 entre ESPADA y HOSPITAL La Habana ".ndez Lestn, Fefita Ag!ero, iSusa ig a ido uda elS ,ilgo VarJ orgeaaal r Clo Fi.a bSABANAS DE W.A.RoAMNoDOL
ada. diliMa n. G ide a o- tMarIa Antonia L anes Agi ro y Jorge Cano Mar, ,cuandoabanonaan. r W.dto sGilo"t.
Catn ata o nae Crbn el sagr-ado recinto. --- Foto: DM.-Karren- Lissenoras Olga Cagigas deiMenBAtzp. vn eeiaMnne El doming, a his once y media de e-dencia del Salon Frances de "El Johnny Henriuez om t.Mrien ZeEA
Clarita Troay, Maria Eugenia Go- l a aia el bro en el Santua- En c egna dtrtmet'd?. Enrique Garcia Mnfnoz Consue,,l~ is ia, Elen Mari KPh ,,Mu.iSsargot N Cov. ia I a dnto i a-I, I, -ii eli.!.Pas, pFitnti, d,1.
sEr K y a is.sa r nia upidallucidagrant.nda.n hlabnera, se st6 n E tCv .oer conelt ar doctor Aldo Ferro y obLucecia Grandal,t Ivonne River. mr, pretac16n de esteIiCa mGaria u. Cof La o Loud, i bil ,im,.lbrio.Lltt ar.d i td i I, r a t.od h, d s ia dot sai-rld C.vin srd d'I Los ca peonlts-do-todoslosuti-mpos. Econl sicas y duesese e per Luia ernadez Urirte Calota Era ]a no-i, Its canboro M r1. es: Rodriguez Tamoarit v M a Zaa
A U TiC lsES EN E $"A RI r rseBE L MA edRINA ucCap er, na e Uei W h ,Ant i yg trchaalfrente, conPenormecoP-iutIda de FernIdlconiLolCabr d arc-ad Er.dea. atiero"n"I eru'ls o ts. Cet,I el a i oa ugEp o st oro iAtnaLoe.pyAgue, "t-"5 se o lsawdscacs.sWkI<.--tZUdEd.,,,Srn,.Hiddrtca Cobs,,
da .tai.lAestOW.!!'eesF -itadge nit y d z-ra, a s. r Ra___Rodru Cachita Puja
8.1" pasent s efabrics, achosss us preducle Isabellia Rodriguez. Pituka y Ofella ia t rCro .L e.vc- Sobore el lpeln leaba runa pre-insa v Robert. Rodriguez y Elsa Corona bolas. Exija In Marco Registrada "AZUCENA on la orI .
14.1. g84,asIQuiidak asr-istrat me.ioAidadd ApPadillaJ5lnt-bIytAna Lourds Nava. A gdclastCrpas;.A,. .1Ores. a-oCcpdiI dioaHibc deadao.JloGaDAastoprdls Nala- u6nsul cdeaCo,taCRic. y dePu am-blecCgt,,aes,5 suLFostd ZaLas y Fernando .de la Mora.YseD. o l F s
be rrete, Ju eta Perez Murieda, Tanis esposa Amri Agueroaa t ddIa i- E actor Iyan isco Reboredo P.iendasy'alacenes.
nRubEra, Josefina Casare Camil tEndrV.,dl. maspuro aruns n ri a oc .ciIra sde stwanf elt-, dtra-BbiliaaC.rrS
td i t t i trn i uptIre Idiilia L rco.tAegiidie
-ano, Lourdes G gmez de Molina,n ia I nsiC ay ds- .jdo Capo dl dris is de Triaspttn. osepare i I u d aAYAZU

ANUNCIESE EN EL "DIARIO DE LA MAMIA" Ctrmeen Maria Granda. Lourdes Ra- fhijo detii duruingundo omatrimnio Lee- Padin- stdela bad. -ern I doc. Y,dnctor RobertoR PondI F Salmo C. Sonia Skarbrevik.o s, it Arias, nardo Cana Mariun y Fi a Do ago. tor Carlos A. anOs.J'a-nc S au F 'Mla u F c y* Maria Elena Cowley. p En. re ado re y. eI1 n. ree. d ago de Cano iI y c .e.nS raa esvJseM.Cab. Hortenia Hernandez Valle Jose- .adt to ta a .dt -aerds t. S Ion. s el. sno5 r c or I.s Cn e C A y y

CCMdidiva, Cl Trys tsnsdelA Csri. td,,-s s : CruynoS-isydmit y.Art-G y
CfonoEsfqi t arD,t N tsEido pn us I. os.t-pua.q. hht ,aS!,-dilu, ,Slt--,, dig o- '.I o
Slt,,i~ ,,.tb.c~ iii, A ,I, C la M ~ p i SI-. ,tmut t- ba ll i pl ,t-a a or-t5 v p~ ,. d li ,.!,1A, .S A .l 6 -e otry M s M M rnc n A g lA v re ei ild o zlz.Ll e]sR o.
PE Iaugeni dna p,.a.Cancpi. -.o-ddelle q.c, 'I'e"niC. .trLFr.e Jiomlaronzt- ltezMt-do- .d

UNAOLOlLVE adni an a d!C,,i .aria r a "t- L yIf l q oanFKLo )Lo y Ma
lad~* ~ ~ mindCilzd npa- PlaLo .p G ,. M ., Si.a pI a iCa" snltada a.' liiCaragmedntSuarezh, .
.ang.1,aadel nedgaodi-no Ci'a!. L~atoo'int.PorCIbI.,,liI.,.paornodVazquez y'IISorryu.,, c sd touYant n t-ts, dua
Eut-tooodeVEpona,El Cn sa -b ad.,Be-car ---sque crcterantor Ramon 7adjo,mn r de C.- Rufio Diaz Soayehora Obdia Manalo Gonzaler y Angelta Nayo (Coninnu en litis NUEVE) He. Ana Maria Cepero. Tesay Va.- todo sus trabasoso Ilan%, MagiVoght, Margarita de Ar.' Gruoas de palmas areca, adver-Leoro Cul o Jr o cIAntir Jose Ma mas, Lucia Diaa Maurse Herrera., Mont sniont t 1 .1star c. .ala rL r Gaa )I0Idesneusmas L.cy Mend.o ,.Crit.fHtp ley, G,.I s,., S sorn9es.obi d. ,a ia -ndlstr a rl t- docto______________________________________________ En__ Ca!.,, id.Is,, saas. IildAn'o 7Pedrt--, Mg,!sco- lS.ZedtGbrlwc acoela Gutoirrez, ElenaoMdndIadinerasnonsgdadotI.lacrotMirar do r d h.Pres tOdoardo;CEmiliaoDiazAMariaGRo yS ASAJS BRAnNPo ro
Garcini, Raquel La Villa. a ilr blc on r.d a a d m d Reynaldo I.anda ignacio Fer-. gho t lados y murions prive en.- anHdez Suarez. v por el. los sen res LilitaoContreratro land .io. doctor Carlos Fonts y del Jnco, doc- Georgina Demsestre, Eloda Hernan s.a concurrent. que iablet.aesado tor Johan de Solorzano, Jorge GarSdes Sorzano, Virginia Silva, Lots tesechandoon intereante program n. Miguel R. Arellao, Alberto R.Weser mli neicMncaMa u ial en e ueo crgano de la ArrllanI,. uis Gonzalez del Real,
.Ws.,is o d ,pet lIs tmomen- doctor Joaquin We er, Alfredo D

L- a anoctitu J, pre, ris Luot y Gloria Mena, Silvia Y, .to s u lni a h i iori,,tr idioi C itLuis D iago, docto!R 5dolf. Git .---A UAnindez, Maria del Carmen Alonso Vita M.i A[ Ar.on ia jemy Riam .L Re ,. Portuondo, Esperanlla Nuojez Sua, born, clque dejaba ad-1v17 EU Pit,- FcliCidade,

pi.Ver a, HoCngMaria Ra"Male"aun Ho de sus inds valiosos colabo)aOfS Piet., Sit-i Antonin. Eileen Rodri- L.,ntia fill as relebradafint -Mamona Ivlantin cen el doctor Humguez y Maria Salon Reyes Gaviin. Mon pmar ste, an resu do magnIt erto Jardies y ,efiora Leonr Mi% sinsrecargo
E*ten t.a. tenors cup dt ,, es ,,1auHd.Per i. PaIs y M gu SuA- erii eGia rifewicz
1. adel nslbod. -I de gain- y la dH ez y Olga Guerr0,1rz y Jorge Aing qu-n ie, favrecias CDro S. AGENE DR PASAJ E BRANIFF pcruna e ns o,,.rre.1 a b a .!r.l 7- sno- Coca Ros-b-Pl
,I"etn i patI. psooed.d h bnr., su a .Robto la R Io y scT-s.se- a .tresnWtoao I-i ot Chitca! SIih iv iTi
ds ite.riod. qodo refirmad 1 TU P atty ide parI /- M rtha Be
_n to d isspo r ex u s i a cen tro I Fin e G alv n y d o lt r n
C re a p ZO, donde reisa elman.grtto aA-|llS. Elisa Gaalt bwn y unatemperat,.ura idelicioa-1ltilo y Lolita Lombard ingenr rin recsgoado mpart rod. Ieb.1 Mine c io GonzAlez.C,,C.iimado s e dr t-, i ic tba i E dt. o issa d S v.ia sisili, Sb

Oat- Pomr pi l aliloieIdo 5!,a.st DaPssCit edy Copse t- ^ x Si en rad M a~t~asala rclil e staas P D b a Garcia ,-oc ola F1rrifl ueate-raon I., ru, asnnd z can Betrardo Wolf y sernra
El isi,.s idaPlsy yP''Cont-nen-CIsa et.it
~ ,sEduard.ideiA-,rciaisssora nI
G ,s, much el she,.- 'doctor Armando rG Com a
ioaro lg rea it.s-e-aSKreaoJ,-t2CraaGraca l.aFR C
cn-derado c, mn "' ;mej mlabnt- Fernfind ,, y n n a ,co,.1
r st-a del Piodnao: .driand VPrs,, Tt T r d Faqd G A
la ~~~1. pareja dce myor moeo6o de labFo, ;wrJ - G t ,rr sno a-AmeriAct :So ,y Tevrremnto, In a- Ihida Iferrea non el rictor Mauor,
nnles tboa inre, epaineles on ug,- Folgo- ,y en 0,6h yGat rcI d
tAist-tat-is. Ch o Vit t bala r v Diyd I Ba. 295lm ota Ata7.
-u p n a i-Sta Cl,*,,t,1,, ss gEPan." Am -ga HRafaelat HMo iero Cu .dd-ru atzorois Luis Tsmay.3y J-s6 'a F b laPras y Anita SIlvr,.
Lara.y FSixto Camppin.Jr
r g mo nmaesIrn de ceremornot.ac- e En 'r'. mest, 'I doctor Emlio M .
on0 Ray C .r son, el apadid. cor a .y or d idd Lopez QuieIouuco arlcion d, at- 5o, r a n a doetor Rael SHIPAIRLAND TRAVEL AND TRANSPORT in ipat e fl eu ds billesTer s y 'norAn :\urr S-nchez
Pr.1 dc,,r o r Ida cio Perlierra r- I al illeorita Rosa Alicia Jorge Baprs a k.Ci ar y su bell., 11 ers
esposa Obga d Icn tdc rFacro ur ys- $njuan de Dios 213. Cerca 4E O F RE CE G R A T I S
-Gabrl iPiedra v schora Guillrmi. tonaSyln Ponce con J oaqum E11 Fl1- d l d aad.Tr .M 26
naost A onti .,Azu,,,n Gil J.n1 v ,fgi rhra M-r1. Dia deVl eEf aars ef 2 los siguientes servIclost I Mr. Error H. O'Biscnnon, y Bla-jnc -,Grgin- del Hay. y srltora NUrP.edr. v Michael Snre' cit Dr RE" Rafael Ruiz CueIr al mismio preo do conlad $279 El doctor Enrique Calv. y 1coaCarelina. Zimmermann, Aminden "Br aniff es la Llnea Atirea mnA s Se enciarga Ie todat suit restrva.
i arda comfortable en ]as Arne- '. -


* No require presin de
- aqua. 6
e No hay que instalarla ni fijarla al piso.
* Tapa superior de porcelana.
* Tambora garantizada pr 5 ainos.


Gustosamente ofrecemos demostraciones de su funcionamiento en nuestros solones de exhibicion, 0 vea a nuestro representante en su locaudad.

IINDIX. la "mgia blanca"
Para tamal


$279


VICEROY T NK \
qd acon manual o el ctrica. 'V. O.dUota. p-aot-.Iamt.-.oa.quo- ant.ala
.q-aol.td1.o Hs.ace io i y menotaocciona.,m.ed
-aqa.dAado pa1-tlmts rado SIN JABON. LN -BROCHA, SidN CICATRI-ES Y SIN PROOLEMAS.

--a Sted piad. foitbs a. Iquirhoo r sncudiquierlugar.
LS om.odidd A.ustd h.tado idesendo dad. qua tuo quofeltome por prnmer.


rapica y cmraee a 1
ricis".
Esa es Ia opinion de cientos d ajosque d-iramenfce vuelan Via Braniff -en podeross Douglas de 4 motores- a Panama. Gu3aqui.slantiago de Chile. La Pa. Asun-wn. RIO de janeir. Snu Paulo, Montevideo y BUENOS AIRES.
Y hacia el Norte, a lugais t n dh rtantesComo Kansas. Dallas. Houston, Los Angeles y- San FranAntest d',iajar, sits lo Shipaand Tral and Transport -Agen- P autoriada iBraiff. S5i5et, giu gatst elefi .ente ser'CIO Clue u.itpd mitiat.-


;Oee CIO viaje.

te escoge l a rufa sdmal piorc-s y .rrgla us ecolos p
-iaj sCoI ftroles

,i.do,.a6re, eo,s y c. &ho fmonedos. ocomodociones d hotel., poaeo, itic.

e yud con su documenlcat.

It aclora cuolquer cludo respecC1 .I-o, Ip .,oquOdobe.l.A o,,Congust'oa 'ein'or-s.pu.-piomen e acerca de las excvrjiones


BRANIFF
AlRIWAY


I-


1 /79!-M-PP

Cr6nica Habanera-


EL HtLOJ DE FAMA MUDIAL.

Gra n variedadde preciosas creaciones VULCAIN, para damas y caballeros.
. Anninciese en el DIARIO DE LA MARINA .


DIARIO DE LA MARINAAarles, 20 dv Nov. It 1951


PAgina 9


Cumple m A attha d-fjn n om qu um,sa, de dad, Aun' lgur.n- m! h I 5'ia rs A (s c
nit. sys ntAd :Sy11.I A n -ntC d a- mpl !7C AC- ,ret LA II A stCyKIply Clsyi. hij Ade.A b AnAdsAA 5 d .mp lA!a. A n. del Al.dpori Doqu, se ?: I' d AIs espos Carl A.Lst'sit Cely Idad. dA A' AstU % aL Lu1 1PA11-mA' 5al1, da. Ld-aAMlKlnney y pim t. la 'que IegarAn -1, tA %I -M:te ff c : eA ent,' E 1 1la 1a r 1.p.- J-1
llor- y lc01A,1 s Esm.-s o A'm s m 5 a I A I J n A Tambien c-1,b,. ,, ,t,- ha -u -1111 e 1ai lAyna
um plm im sa si seforit S-% %. a- I sslsssa F-A nsi tnuua en s 11:.Z,

LA MOOA DE INVIERNO Y LA ELEGANCIA


MASCULINA EN ROPA DE SPORT


OAk


Los roperos de los hombres mss elegantes se enriquecen con las prerdas de sport de Sainchez Mola.

Nuestra Secci6n de Caballeros le brinda con

orgullo lo mejor y m6s distinguido que ha creado la moda masculina para la temporada

actual.


Cary Valdis Crusz de Roselld
En smp.Ai. de s hja Alina-una nina encantadora -qu ay r ump. su psina .d ,sdA., p.r- e. tst. Dsfot se r ('Cy .1 dessrU, jss. Alepo dr .Arss Arand R-H"y Castro.
Al pUblIcsr el retrat, le hacemss legar n saludo a l set.rA de Ro%ell, yon bes para ]a on a Al na.


z- El IDr. Jose1 Rosado Avbnr
COOU ST Do duo fstA eI fonu,,ietra P.
ciDrA s. sA i

TORTILLAS 7 H. failA'-d. i dmag1ns.
,avan-Ada Mad. el do tor Jowe Rosatdoi
(a [a norteamericlana) Abas, abgsd.Ado d nu m ho preSIa
y bsllssAIAIAlNA yrh qu SAup.D ft
Sta.d.M5A. rya sd d. .IoIArse ljrs odl.a prf,16
b cchrait d sl 2cuhaads e set. ARGO pir su ,aber y su talent.
d. t.d. I.ch. I h .id. T -1s.uAl nAs mpl-r ntrOs A
t .cnsP IsMAUFNA yaIs sl. APAIn s s SlAssente,Isobrelun Intln lgersmentP rD "YCrP r lo T R hMAA lerhs y hstase hastA e esas AA.uniform' SsraAd.sParapqueIAcon rven cahiet yb sIe racuidASbp,,Asdanr" la harina ds maiz, el AsC AsYAelAsun-lAAlA .quense en un plato y pAngaa rY m ae .
buvo. BA tast d ell. s tasfl rha rs una AwgrpunaIladoaguahiriendnhast t o' c d fun". rIpas a suave YAun r Ir- ,l A' d srvir.Obterd veinte trflas tada en3yvM. n el Vdado
nens Ins rtillason hrdt grand, yveinte peueA ConA etasflins. q- ditA I el afIA y la amALA, I csA 11s l1gsUs s siempre MAZENA Duryeat- a r dlAncis Wd A IA. la si r Pida *lsomato rande. ie cuosta menos. VI riA.Ross Ll.mb as hIds.
doctzSrI D J As s A R Iss .A
Ditsb F. A. L.v Ise., Apd. 695,I.Hb. Am A-AUgArtse. 1 rAs lors.AIA SU M .'Guerra y sefora Violeta R0s ad y a
-us nictos el doctor Pepein Rosado y X____ J"C Ss.5 Iase as s.Alpsslls RDsas AteAlvarez yRuby Guerra de )Dona-d.on.

Admiral

el 7" iCo,, it 50%mdis de


a DETALLE EN

LAS IMAGENES

an


a Mis nitidez. a brill ntcz.
mis clraidadl Imigenes perfectas
gracias al Nuevo Circuito de
Bands Ancha, l Nuevo Control
de Fmco Flex-O.Matic y el Nuevo
Tubo Dypa-Ray d. Admiral.
Mueble de plistico a prueba de
arsazms yquemaduras. Ficil de
ni ar .vls oant" de
.s. comprar.

Adm1 r 01490


-T6s


.y c-Ahora con


SERVICIO GRATIS 2,00,000"littala-raraplora'orlizan
ADMIRAL es su mejor compra en Televsion.
TELEVISION Y AIRE ACONDICIONADO, S. A.
VIA BLANCA 302. LUYANO. TELEFONO X 5 034


I


/t


1 \


Pantal6n de sport di pura lana, dIa mas esmerada cofcci6n y on 4 colors do la estaci6n. Tallds: 30 al 42 20.00


Camisa d'Spcrt manga larga
de franela'de la conocida Mrca E.D. 8.50


Sueters stteco de lane lo0% en tres c' cres distitos.
8.95


Eiagasta pantll dsaapostlie excelants gabardi a, en cuatro variads colors. Taljaso al 42.
11.95


UNA TIENQA M~O ,-OR SAN RAFAEL. LAMISTAD


PAgina 10


Rent' Antoniov yRosalind uerra y erdeja

El Veidad. Te.Club. -,ipt,1, I omigde a d a 1 d. nni~64444 .4m44444 ;i4 64 .44 4,4n4 46,,,. L444d V. 4h,44 44S u d hi, s 11,n'. Ann ioy 0, n n me a hall'-,

nl de ha k e i ce h m4gla rn44444o44m to,

al nh re 1 44r1. 4om It s co d, ),a hall. m o

Ad ,4,448d.,,, .4 1, 4~444 0, 4 ,,4,"


~~~~~PnI n a R 4444444444
11.1uve l s a lrem a s .n1 n1 hd
mosa p naa d.


004'A404PRNDS 4 A44m.44 A444o 464ran d8.m. .
NEP GUNO 443 444 4, 6. 3444. 04d4,44sy e na
APREtC1ACION, Priipr de est. (-et. las st r a moosaqu re. C ei F1 1dzdeC;,,,,,. Vflp r ul eceri at- Jde 1". R ."a "t.I nt F-ns Falcn
A4 844444. 444444 TNbov C44 no 1.mrnI o. 11, 1-111a a Mend za.Loehy I, R-v-ad. Maria
dR A S 4V rg.ma Rase ,Ma8ld4Pi entel ,y -. It P mt el.

I slE d. a v L 1iMa it


EL DIA IO DX A MARIA I',, I3f, M d, IN46 4.Ali 8 F444 .Ma444

U- I l, i 1%
K01EVIA DE I NA 1 am ; e
C A j1)A Z) l na M, 1) nid,.1; S iao A,,,-, I.
Ad1,1,111a !"ia N. .\.

10!0 -i- N Idats.( ac',u'I", Tow';au
de lluda G all, Milan Bome S. d.,s.c ntai, 'Cl. it D'.6" V\ fija. Vima t m
H aid, p- .,)" dl aarr o onre N".
Y s ninuy aD iusn.

0s-,rGiquel. Roberto Hr n Cotuj., Allan- Gartit, 11-1n, B,ERN "1'" 91rJu 1111'utt, C11r111 D
uesne FrnkieS.Jimene. Evelio M,. D IN ER O ona d. Pedro Sogrera. Mario Silva
gotbre Jayu en iodas cantidades J., mih.n n Ab COMPRAMOS PREN DAS, 'dosm. ge Smth. Dom Ein guGrl. pagando los mejores "precos. iEnrique Senior, Nem.,rade 1. Poll:-! n Erneist. Frey-re .qulas Snger
Bay6n y Buisarnchez 'Raa6l Vald~s Fauli. Eddy Mestre. Lin'
NEPTUNO !63 (a lado del porrego, Joaquin Cortito Teatra "Encant "I. Gon.I. Lean, Carl.s Ardavin Fernando Raseo.- Mario Menq a, I tai M en dozi, F ,rnando Estevez, Ma. rio Verdeja, Antonio Fraga. FerranSUSCRIBA I T ANUNCtF8-lr EN!do Ribren. Ignaitei.Tabad, Lot,
EL DIARIO 111 LA MARINlA NM*Wi.J-6 Manuel Moren. y Lese Romney.


DIARIO DE LA MARINA.-Martes, 20 de Nov. dae 19"'1


LIgro secret

Sty.

de /aceufeAno fras ano vsfed disfrufar6dod la gnuimo belleza y soldez do construci&n qU. sif ma pluma fuenfe como la Wrteman's pugdle ofrecer. Desde su "p.4to" d oro do14 qulates, sentado a m-, hasta el elegant aspect del conunto, toda Waterman'ses 44m nstrumeto de gran precision caligr6ic., disenado expresamente parc complacerle ypara durar muchos aos . para m orar su


caligrafi6 . para hcer m61 expres4n de .u propia per Usted puede escoger do una an selecci6n do rgodelos-y etilos di Recuerde considerando todos la no hay pluma fuente quo supers 4. W6,t 4n's. ni on calid ni en iritol

Watei

Li pluma que


Distribudors Exclusivos: C
Monserrae 454


R E VOLUCION A A T E REVISION!


LA GRAN SORPRESA DEL MUNDO.

QUE A UD. SORPR ENDE RA T AMBI EN.

VEALO en
ANDRE
GALIANO 260
FEL M-7414 ANAM4 X

N-kI


i espontanea olidod. m.plia ifernt*s. 4s4ma44s4


yt


4$(S


Ert a 14 rro(ji4 de .I onserrate
6i 6 NI6UNA1PAMTE .ba 44444s, 4a444r444 4.r4 4 Bernal y J,4 i Vald6s Ortega, poco
NALAA 1MEJ 61 TINTA QUE dll4sP 644e44enlace.
LA WAERMAN'S Un imP61iA .remon4 i ran44Ia 44. en J-rr v jard-n4. 2y 4r1',,, ,, ,,.bo l sbad. nI Irra, sde Palmas rai-,en artitica,
844444 i. Pr 44 4446d4Nu446r4 ombmnac.on
firratde M.n1. rrate. POTo despues de las iPle e1la
Ante aUl 'herm s. altar rmal-rnoche --h1r1. ijad. -n I- Iv
4ni4 444444-mpre44444 destiny ont- lle4o44 l sgrado recin o l ,a ecantador. seftritaPastorita ehortiaLabarpa, drzplegando el Ilia
Labarg. Bera, hijthe la gentil de a. magnifica toilette nuipIa escribeasuJustoI 4 4 44 d4 4 L4ar4a 4Su trje, de line444muy m 4derna.
444 44ball4444 J.- J444 Vald -r d, r.a4 du4he4. de d, 4ag% IA. TELLUS CUBANA, S. A. 0rtega., hijo a s vez del senor- orta. vaba mittesP .4e4:o, de
S- La Habana. l 44Vald4s 4V44qUe Y Pf-4 G44- 4(1 4ilUsi, 4rete4ua a4 .-irs4
._ gora OrtP9R y Ladron de Guei;ri a r Una original tiara de rcsa.; nm Para presencar el enlace, -c dnidnuatura. s5alpicada Ole pequencs r Tetd Mufloz viuda I t. 4444l aiguo 4emplodelCal4 44 lntes.
7anda de Galiann, una numernsa re-. Caot, nira prendA tllvaba Un %a-de Zayas presenter 44n de fami4ares y am a-1- o broche de brillantes, que cerb
4es de los contrayente. 4446te deltra4.
Con dolor y con norpresa reibaimos May bonito el decoradn floral. Ideal cmlmnod, su, gal., d,
4 n 4 d 4fallcmet4 d,4T, 6 L senda qued6 tra44 ada p4r ble 4p4aa era el4am44 d4P4an-4un
MA44444446a d. Z4ys, 4quell4d-f44mbr4 44d, 4br4 4 q 44 444pr4c444ode4 tendo. 4 b 4ics
ma Inda dulzura y bondad, que tan tendia Una valio,a alfomabra de 1-na det valle Y Rlamel-,s .Ien r, 1.ionada se hallab. en 1. so- blanca. A am'bws ladow. R la iltura En U camino a] altar. ]a vcrjla ,idedlaabanera. de Ica ban o.s d,,,ltfan he rm.,s ,.Lbarg. fu preedida par uac -1,
L. snora Lida de Zaya, up. grupaalcde da I a-cri-antemas. de honor amuybnnjta. inlegrada par 4onquistarma ch. fect 4 44en44id., En c atar, tambi4n da4a4ri4an-44a44tractiva 44se4orita Maria Tercs
-.1' clsle, ueran demostrad., u familiar-s en el act. del sepeli., ln oattuyin ul senida manifes444644de 444444.44464.444,
Cn4 4j. 4444 44p4444 4F44n.ndo de Zayas Munoz y Teres a Revue].
Ia lcin rndoa sshermanos,
a "ns o~ a enora Luis
rceri an ree P Fao aan.e
ju 6. 0444 .4i4 y 4 med 44dhe4 1
lard n ,1sa6.de -acl e 1. Cruz Blanca de la Pal prgr, muy4,4644 4 l r.a de Bach,Moz4rt, 644 0444.
yScanuman, brindari at pwilnista IA'
portuidad deddeemo-tra ua mag- niflcas -ulided. -atstirae
May concurridhn promete verse ete
reR eaal. l-p-


ina bipwz Gran-a

Fn lX Iglsa del Corpus Christi contrirrin onatrimnonin PI sihadornho, del trant, sd, dicimbr, 1.genMiliiArn. tta Nina e raa i
n% d -lsep-- sAn -1, 1L6pri y C-nurln Grart, % eljve a Ry y
Rr)y" h IJ. d' I 'enor Bla, Rrye Soma y nefnora Esxther Rey- Hrrnindei.
F-t, ffi r sn aa e ymdla de Is tarde en cermonla
qu, eetr xuiolcmet.
E1l sb. do p6' m. onor d1,a Ian rseclrhrari uni mrriend, n n ]ta rdl Ved.do, orlanizada pnr Is riorm% I ulsa Frfindrz d, 'HIyd7 (.-t nnsde1. Neg. y pn r I., sHit., Nercede
Mor.44446446: ,yEqhr Fc~%


El carro de mds valor y de mas bajo consume que rueda en Cub


AMBAR MOTORS CORP.

23 e Infanta, La Habana Tlf,i UO 9341


Salve a la rirgen 4ilngrosu
ba.
d44 -,,444,,,


ra enoa e l M Ired d,

444 4,4 NI-4 T' 4 4 4 "" 4 444446N- '-sd d-, d, SHl Vige

11,-c,,u hmorai n d, laP az : D l
ltxporimintoo Mddcoo.,
Comprumban quo so, h4
Aliviatn Efledomonto la r
DOLORES


FEMENINOS
0 s.4564 1 fl4i4 s
ra eFns e ddr e BL.


.6dchm I'1 r .reodePCom pru bTn u W.


K4V4,44 E444I.M4nt4 4o44"44.""'".44||


LA DISCOTECA

(RADIOCENTRO)
Tiene el honor de anunciar que hemos sido no1mbrados Distribuidores para


Cuba de los fa-EososD Fiscos

COLUMBIA


L y 23- VEDADO TELF.: F.565


Croic a Habanera

0446444, que hizo d6 maid4 of 4!
"' ypor'Igracios nth blta BecianicGarcia yay me sI, y Edmundo Bertan V.11d4l4,4 444.4. 0*44444 "flo01 girl *6 DIN ERO

Ing boy' p 464 4i m t g y Eno4o s. ntidadesor4obri El pir64ow M.4nse44r Juan Loat joa y bi44o4 84 444444444 oda6 8 boda. 94y 44u4 444dr64' rc p4r 1. interente seft4rito E4na p4en4as, PO94ndo bue o V.ld., rt-4 he-rman t de4 n y por el i4t4 n Eladip C.4 Go4,4FClotsherm 4no politico de 1.4 6 n i4 Durante In reremonIa le -ecf AE U n bello prograra mitical. 'ILA-EQUI -DAD
que tomrrurtn partee 1.eeaiuisiia s-- N pun 5 Pin no .-egra Dor, Mitrtine l la N piio'6 Coter_ d, Garcia ,e aioosnrcsieqiaaCnuao Josii MorO Perna ndez. br alisunt6 C muao L- testlgo:
Plr Palt 1-1 r, r 11 shen-, Man,, I L.barna Vegnn. A,,,,] W C3.111"m. Me "T' Man"eI Gon~an Manuel Lope -nurstr, rompAilero e dli -en Parmpil). R rAm s s: Port oe.o
c44r4n a ,4,, ---r-E U pN4rieg. 144 de4 Dam4 l 4Metr. J. Del0 adn 4Osc r Z malea v 4 44re 4t444640 C,,.rre s d
Soi asf~iaHild. nwi
E.n1. kbnd. %,il, vrifirada . n o la NI D propja 1clelsi. unl sdespumd la rel 4.ig4s4, ante el notr. 1 .d r M -rin Lamar Pitaluga, teltifiarrn Por ell, IoA sefuirrp Do min- Looe Ceferino GonzA. Ser o.3LATO Gerardo SlgleY, Angel Colfiao y lesus ,- --- - ---,turralde; y par ibl. lolsescore, Frinn i vaed cArco Esteve. Roberto Peer r. Luis mmng rtimb.a Mami. en I ed Cru, 4r4i. 4444Rdrz BB, luna de rate), Waldo Ortega Capote y Gul4le4 mo Fe44 cidadles. 4644 .d 4 44.44. 4.44d nuevos esposos Partieron el do- iCuntinim en I& pigina ONCE)

Cuando~d. pruebe laSalsa Mavonesa HENz se ale4rar de haer hecho tan acertada selecci0n. De superior caliad, preparaa con 0inos ingredient, fa Ma444nesa4
HEIN7 es suave v uniferrme Con iese
tuo v delicado sabor que caractrsa a una sala mayonesa genuine.
;Con ensaladas, sandwiches
oros plaobs, ba Salsa Maonesa HEINZzleda aUd.unnuvoyexquisito sabot!
-7
~ z:.


K


'


\INZ SALSA

MAYONESAt.J HEINZ
Crdnica Habanera


DIARIO DE LA MARINA.-Martes, 20 de Nnv. de 1951


iNO ARRIESGUE SU PLUMAIsu l- ,,d
4 -USELA UNICA TINTA CON


flfliv-X PARA PROTEGER
UWM LA PLUMAEl 65% de las dificultades pluma estA a salvo. Quirk conlasplumiasadibi alas limpia y protgi-cita tintas corrientes de coi- que se empaste la tla y posicidn muy icida. Pero haii que uya .mformecon el magico solv-x de i ene.4colorcspermaniQuink, usted sabe lqu su ts y 2 lavabi s. Quink $0.30 Rprestates de Abrica: 'niln Cmerii.l di Cui. S, V. Pridditi Zaa N. 463. i. A.h. lr, iitriii d -erviii-,"Radiola.dis", Gl.in 253, a lidi dil
"Amrnlei".
1), _j. 'en Im esablecimnienion.


LUIS PUIG
DISTRIBUIDOR
FRIGIDAIRE T E1L,.VIISIXION
REFRIGERADOR N,. 1 1 HLIRAFES
DE AMERICA HALLICRAFTERS

Saldn de Ventas: PRADO 257 Telfs.: M-1125 y W-8854 Y TRE ANEMAS

Donde mejor se compra a plazos!|
y sin entrada! Es nuestro lema.AUSION NAVAL

Tiy dn el apor "Flaridi"S.ei ]a petias famihl- i --sifirmani P-mnsular and 0ccidentals S. Compa- parte de la Mison Naval americans rv. 1lgarin de Miai ii if pii de icig- s,t em Cub. crrbet. C. L. Caton; e at .re na- La L'anrileria ,ea par los mo %-n J. R. Sjolate y'e'Is_ genic r or, mos. las frangIL a- d, caractcr d,C J Dnny. c piidisi dess plmaBrillant


de


e coleccic

A. -8000C.- -Mcdii dReM it *,i i 4ii 1 m cr iiia de titiiy, NO 604d
4;
ro, a n t ale d iii yids rit t
--I.


rern.
-.


D

C


I i,;6 a, Abt-Iih.


ii 4
-C


.yt.i oza Igleis


qu sia As Si' i it a tI ia- i" stl i
bd-'mm aa d l d la mn, a- a c e m m ycmn
,ii d.d id C- p m.

Adi c d i ti delSgad uu nsmdaa ii ii s hi dsin


F'.,,, B Si -dliu'u'
au'u d i'I juI' p X iad'u I. r a i,, d6 g'an 't, di-ai u'dadIu- u d-iiiiididiiiFd-idCe
iterno rimp .i an1 muy dii uula A Pis Jid it"- H
Paid itu uu'uu d .Iiig u di la iui Ap du~uiuei Ju l i Xiimgrudi Xir ii~~uidi di I", P ei i m Si iiiu eldCii" Iio iia F Ca ienra i
1, 1- pu id idiei di ti i d


G dit p iin i di ii itiaiiii ii" n t a pr ea o e
iiai, u i a d d eiiu- Al t id BuA' r, idu'G3,s;-n 1 1ell A-osa. presde-tl dl Alfred, Corr-os :nen11 r .-is 1. s Ferroca l sCrn- hdad.s de Cu-Betr; ;y 1e, l n esd -1
bM y d i u p a na del HB-ii -- 6 uui J id J'ias A]( iif "en, ta m;n- el .v u. T urnau iR i t Ed- d Pad AeonmFoerontl',de N Co- Trm-u. dcl toJ, Hia i nhedAnmnestdad rdl s PadreF p-os trniiC. C ,i dgnac i F.l ,pe t
Y 'Ir gran "i. qu f- et. E. 1.gb.d.iii iueiii tu- fw bondI "ud 'enab ma rleidspes d, la moa.e I elp.,pp n. d l m p dn d dpl. idi porla Mia, 1-i aquella -udad, abc-seldl brunch- nae os uai Reo oi

oegam lnes n ma sna tnn & B>;mAiiir Si.
'd alron. Vi.,iltir i munoidi i ide d
rl.s d RqibriIibiiida dl pr Tbtert d
v 'n gad as de111 ar.enmnar.do a r hn a m oA
t .talm iligP. i n at'!, d i re ia C ri, d gut,,,MWY linda n-a 7 iguuii Miiir i f- ,B a Ai-, l A i iiu MidiiRdi Cit hl l ri Armn. FdlriiiCod tidei, DBoSl Sal i F, esde FlF ca- M nu Tn Franik Bartes y i,a n m o om rd e a A ,na dla l asd e n
--- --- pii r .Ji Mdueldia di r, A'Td.b- iui rla i nid, -01t-nt.ia utF senerdodin
din d, Pelln. C iu A--, v d
CiXI ,C,iiuidii, ,,'il, d ai onsii Biii dii d Gip-ri
C uidiugl ui Ndi Td de A,. msa, ai R eiil6 id Almi'i. El
a i,-sisd iBa aV i, Blnqi ta Pelldn vrd d"iVii atd. Margzisad LRami,Aglg Sarin dl ones u IJo -aP~e Nnd.] de BnnglrView. P l~ eF-Annde,.
i d 1 i. d si X mara Pellon de Requj., H.rternsia PeIe- deile- C-nrmen Machad. de Vlk 6.Co
u .el dBrrer -iudca deCoi a Trc-1.y I e ignte corIerc de r ,a Gomriz d- Iglesna,. Elsa Ac(,,,. negra con cierredemlet l d I N ra Y A m adi, R dm u iMrejn.AdelA ri Ad r dC eS' ModlodeCoben. a.F'Jlor.Ah.,ar t deRdrec-, J
C 0.00 JCsenaSan -yan, cde 1,re Al
ri asordePerdrm-.Joe bid C di T i a A ,d, Ci, C-tPiir de dii. J-sfinua rnne deC t MiY dHu,,.i tuii,, iridrie d, R
Silva. MartR Dia tie Fernandr. As gelist. To-e de Brmgui An rni Pit. d, M.rtne. M ar An a Bi iie, de Cair, Cisfin dL, ie MBenito.
Li'iLmbr,, d iu .Ai a Echemen di. rde Vflia m o tha BeyRd& Co-L i YirddiM- 1, i. Bey An Gil ia d Vai n, Tdmeu,LidiaLMnd'di0- ,Ma- p riiiCabad ,ei Tomd I

70Cel0i ii Cdmpi -l d i u, .Ans, M a dri gunchz dCa Li-Ge. Alta g e lr S-h-,da an g., d e Alv-r- Funteii, flor- Mara L.mar de Bertran. JosIna Al ar A Fuentes de Ad Ani A C tella no' de Porro, BebR Ortega d, Lamar, ; Celia Ferrer de lurn,
Celita munz de P"-, V xii Eng cde P Beat- M r Ie d a mar Isabel Pad,-n de 3,ri .: iiSit. Mai-, P di, Cab-eR a l"-ui ji BIan .r.i dll .-L ce Ma Gre a ,I I rr l dp IM,- de X Ber Lortde M;.:; i d, "' eba 1, N de IM d, e n R D.-Ofro modeled d, AA. M.- AmnI ia a d, / 'Ang4, la Emik. d, m r D
oho virgen negro, de ,Mnree hre o(c
rn caldod, ccn rpod0- NMaw de Tnmji de M o. to re rto di, c.ry tomet. Zaidna, H, T,-,,h AI
70.00 "r d Ve Fa-nt.u. Zril n ri- de, Seiara.
(VEASE EL FINAL DE LSITA NOTA EN LA PAGINA TRE E,
aCasaCuanaI


ALIANO 258

ite al cine Amirica


SANTORRfE

tilS MiBTES SAN FELIX
DABANA MiiE'riCXLE
SAN GELASIO
it!rvys 2.
SANTA CECILIA

v WRI S 2.1
SANTA LUCRECIA

SANTA fLORA

SAN GONZALO SAN4TA DELFINA


Fe'reteria Mon-merrate


L, m jos rAclmal -h REILLY 7 MONSERRATE
Tlrn S Mll 94--W-9141


LLEGVL FRIO A LA HABANA.

Y A SEARS LAS MAS LINDAS Y ECONOMICAL

SEARs

ROEBUCK AND CO.

QUE PUEDE USTED ADQUIRMR AL CONTADO 0 MEDIANTE NUESTRO COMODO PLAN DE PAGOS FACILESPara los dias de muc ofrio usted debe tener en casa esta bcri gada FRAZADA CON 5% DE LANA

-- m. M -


-I


Do Ligero Abrigo

Tm ,o 60,76 pulgi.2 $ 6 9 .


I
Ideal r.m.A. 60


pornI Is Fies m, p $2 69$2.95


Marco Harmony House Do Lana100%
U,-1 .ui"'Or"r 259 ,
6 23.00 $2195 '3o20
D. 4, d. u d .3 % ls. D sp ro aie om n-Ii-S


Un formidable precio de charro en es a t iz9da8$398


i" .i~r S* Sa4i p p.i. ii. din. prS usiii .
OP.S.Piid .igdii iie i .

di i,, d roon.


De nuestra marco exclusiva Harmony House es esto excelente


-. FRAZADA CON 10% DE LANA

51495 Un valoride $15.95


Pigina 11


& M ercede e un premie que no enavnerere wsted en tede le Es lustemente le frerede que usted necesite sure nuestre e a
.


ppp-


T
{ 3Pigna 12 DARIO DE LA MARINA.-Mlartes .20 de Nov. de' 1951 Teatros y ines,
I &A;E=- "pI I EIELATINO
4EIAIACAMINO Escenario y Pantalla M NN R O
MOI~ 53kMt .MANNAUARELZ.,1AMERICANA
D.d. .1. .NLUANPT AN A
Aluzater lor"LU,'WARNERYYM Ii APTA PARA MENORES
NOW-- lCITAIES DE 1ARItMMA EN PRO ARTE
OnoUE-Ih1R'MpSSIN ",' ^2.Z" op REGINA ,a l 11 Mmod, de Inntguas
asd.,.as bajuasIlev.do sapenas I.
L csiuntos6nemml,,,' s ad,,-,pies d lII, deslandose vrd,.
-n d e dramuente, r e scen pao l
,muc/ ia'1,cr e Gmoida y Lira~. demand.
-el's C u eifaOR FILMStte roaude, ann dir ldt, un cnom tentto profurdoElISITHCCLRI S.maam wr a. Vat ,,,, dieem ,Ao la cc Robu i.claoo ,,tantdolrcons
Dracosmenic.ius. st. san nsa .ucc,,n d i p.cC'n t rajo ,
m m Color por un o re i m i s o anill.- .it j xrst. meu e neAU ~~~~~~in'mt 11 Hm n l lm e da I qeem a a Epnl
C-.ctl oitdr nodostompault. n P .ni,
-- .N TR oIn~ h,11.1do Mare i" .m "etnia agys .
AMERICA pRl Ilr #)L IAIPRDRAMSHOW ,Cr.ACOPERSONAL da wit t nm a Yd,-h P. l. d.a.dr, ol 0Ydr
E0RWINE:,;DEL RIO __ __Att t a ltcAto,,I CANTANT. d tl ,,tm dop .ddO it, It o Ins ArIRo ntcad a da d oh a i ta it a-n on ae vra.
.OLAND ETS CAIER .uMIu-Ell'-oEDRO t"-"I" ""f"A"o"' t"S. a dt 'csCy grc .s.
F, . Ai ."Cb la l Pd, NNOSSCAC&OH ) Do,,,t dscor -a uda d pana, a tactuiot tasolflotDono,,Cr 1I.-ns de I,, orito Pr 11 ma a la.
o PLIA At i,, Ae-m ata ottt- Pero c c bretodo eni l t oleroAIM --- ------ ----------- piil ,ca or. ,-oo. Ute dto- aP rr t ai,pot Clpck.' S ~~~~~~~~~CHULA PRIETO n"ad sis~l" n a- ye aaeo almape
a . ag .33.4 e afilrm en d e i mlsma. de demositrr.,so tecnca clatic. deASsfl32H4% 4P LdabEr ,,ot a Mariemma cady r.- evaci6n y extension consideraE EL EPA ~~m 2 H I TS LA SUPER -~. nmo a u4, qevsto La Habana --rmr- blc. de facies uc.rt. y RODp~ SR.e EAU. A. 00
Z*1 ch itligetemett. mettr to su cperfltu, clIno IJu lo StI OCSI~iO OO[SSISi.E
P"AcI t ida con mInha orpacnabl- dOspol ja tmbitbn, delfamco en
1dad pEnue l un. rrnir y P un- citales Mr ner a a

SINe VIZ p rcro( Carte ra d d a ili. dsaroIl dopo Alressode quen"cedeDoE

HALE GREENE ol a rm derne pralssio u Dna V cagie.blapirlblur ,:I ritit'dha un, d rekI 1P cdeonano Idesypnime .niesRy deportiNTE


A DIO JOSE FERNANDEZ h MAORUA HUMBERTO Eoestttotado re. a Adi. p emto su aer 0, qut Maiomm o D
1SHO\& Rm- ALEOCIA CALVO DE DO9) ACTUA.LDDS: DSlIao alta,6d. do Manuti ad Fala. Iiana Eminer,- ,,,ourre jamtsatclularda fi,,,o, en-. a .hat t t do co Et un,, Ytj s I a aa',,a tue llri o,,a a amoon
-- l~ co na d rad y unts c r- .1""n a nt r ea la o idy depo tm i co EHe f .eaca e.--A.A.E.A.C.d. . o r e I Isg rm nt. airr il d spr ot .t e sea rn o c m se n deci on


MARIA FELX rtzzz:Laimotoru.fllyh 7mt ILa~tai~r
toouHALEdeREmaAEy N/unlos/co gn amE s dearaents da n ma o as an. r V. . ine rprlEind


Pt ROSSAItO BRAZZI """'"tttioV" ptditet17 ,,,iaen tn dc, e ivt s
IRADIO.OSE FENANDEZA & RU0A HDUneERT3. nit abi e .pro.d iin- P d or dmeloirq e M a ri a ny


S LE*AC O R ARENA CL Ch,,E a. tOai. btjtH gts, "Lu t le ncios",.a, I-adda pub-S. MBRE DE AM.OR,, en
ic EG R A AplrdidJJU asno coo 0H A M IA E8K EBMA [E KAIM
ATLANT-oC:IE, o Imn 111,a.aN1. o
Li t ad s ors y -ot., .a uoZENITH FILMS ASTRAL: La Iit. L m, de SE s, 1r. I~dn It .TORERAS
\OY .al De it~e ps ;i,,y a, a ihoI cI L A raba ILAEoriTA, TURERAV U
-0000A 5H0W AVENSDA lMioioIt: Murt ,n aCt osris oibsdo, dosoiogo y luts proximos, pero oosotros It
___________________________________ AMPAMAOR- La ia" la abc.Liaj. liY o I


TAMARA y ORLOFF Bkites OELASCOA :CP I aprCmera, e penCn
MOHIBIDA A ELVIIITA LOPEZ y s L Ballet otmA, doradiaiasutlHe o:!; lttos pri aaomaani jnUit lsnd orat T i tHe o, do ''Lasnco AGo. MENOBE l* IOSE VIDAL AJMANDO PALACIOS CAMotmyo aititu, sc, r a e onliaaba ai.s .s bora tlHe ,ia ra-,,ser ,el-pr e coaboa KANAuadrIra e.mHed ri.ch.andeilue-rinoque21 n ompa l etdscuo.


_____________________________________ CINECITO: Rtvisili, ijt. deportic as l,,rooa. qu preoitrnla I ri ded lp0mr lutiotrt TR- KARLd,-LDEN -clu- la, TEaltSEE W LLAM
a,. carlto. t c. rra orrdit~a mleti a aaoio bich ta tic t -g o reics ne _rent__ain CCac O RO N A 'pAt.tlot lotaiddeotl r d i Otl Ca. adomt-o ncotttllgttt Alvirada E L ESPANA
p lrdo EnyelidumIT.,pri.a.1bidtameno ,- aay Albrt,, Rafelu OespiDlll
WVIW M~flKIL~flfl CUAT 0O CAMINOR: Lii joetiare de t. icItrtadt, se otantrIs en -a
mi gAen reraySEnwscadie;., Nr d0 Tsbd. o noylu o pieA vttrS Do lsN ICub11A V


Z HR tyot .Aol ss-itLn Oas:CsH e rOxis trtstri ncera, o aoaatet I tas db Espat o demaceoyyACan o w -aun Is e- m fnt eaons en LEEab aya! oL A SE O I S R R S
M S h ~ h.S iD n5,,, trme di,: ctabatd, prxm da2 a,. yt Meito curd ,outoon tro :
AADUPLEX:SA Mor. eM r la i,,cuar o di tarde i. rrid. cibad d omingo y lu es, porosni
L. dlaonio, s e nsa-a Ls o e.d ilas cu- otiroslai eac sea n e raet
DCAMAtipOatoralil dy amtatd ,u t ro d a tarde yla ullma e s qu nLotdjtdtt ralO t p rmtro : ol loacJagE. i s R L tas de lanch. s absasa lia dela t e,, ---- - ---- --
ARANOA E AM ERIE Lo amantaso roi i n oillHeLA CASADA FIELo u itGENTE MORENA to ie MARTIl GrU
LA NE EN U DABLE FAUfO:Der iasdete tt-ir irloofo dt CONCHITA PIQUER y to Coompoifo CABALGATAn Treeo.edaANE SSEGE o GITA o E
DEL INOLO .t crto. eos -c e s -a atnode d ta en ol Tpaar o Martt. Ca,, jot estrenara to ci PAYRET. El
FAVORITO: Chtqa del odo, yM iexl n ud inmed a coma abslattI oddo ol tAisma dI doxperndlda y st r elt cd iu Trpicaluder Ca debt, ol pn blioyA gastaae at ditna color GocaN a Poqoita Rio F A d OR L tO H t e't "nte mprdi r m asn bras ptoitrentidias: LtolRENC, ItAttth u ttrits. Li Caisada Fbi y Gott Mtotena Tre o daa, d etn elpots, ceoo- A

s, Aa?,,In ta q te intinetooss s prIutla cspanil. a rue e v i cHs
FLORSDA: El tifu perdido,. ChLqu Is vatlItosos iartias eoes gtao trenaro ctn e1 coao "Payrt" rI 3,
I d dio y isut,0 ctto, comtpamta On Itpotidid doirait do dic,,mtbri tItulodo L"Lao,,ge Gi- SHOW WARNER
GRAS CINE : El rigroc, ae jtt ena ar o etopec~Iaronta TRIO SERVANDO DIAZ
c .Ii mot ato ,otaqo r clb

nGRAS TEAR l tEd rte .Ao y la-Pqarmeaddatrnsytmasatro-. Ylot,,A t r n dcttEporttanoIja HNOS. TORRES a b aja ,to oIn ba lad,, banptyetecydtdm2io[da bajo eI inflljoi c pttat A cab,-R, ol C IPo, A r,, o S
A, ':DUPEr:Sangrentanay c o r-a uI lAnIc o-trIgod pering.o lida d qu oI La raata, EDUARDO
-GOs.E ,,a,,,,,o /A Ova ot que,,lda r qeao pasdo eL mu'O ca orun. ar,a o u -A___hambra c_____________nt_____.INFA sTAl rio toc I- of-r oW rim 7 ume d rrora n u d y d
CD n ga m n os c o t ,1y aidev ] l tinae sl- uc,, e.d ,nsn itru co at u ano a be a ut h n l
Asu. s A -Ol d, 1.n li ald a u cin ujr m s u p q e c nt at

PIcc o sageto r 5xpbiocrau hadeaeravM I GUEROEANDO
LUYANO,,iu I nIa pnyttt atsatton que haott. do seepe-Ea Lrt, not dade, oartda -IURA E EL
I, der s-a tt tlo opl tavon to ltolos los at, SaL x0 t tt1 l u a o tjla uy a t%A ESTRELLAERI: LU sarrirnreo iOdbicOEAC nPeata TI .G, a acn Tdno t a ,' E n soa l aree i lruyan yu tos o E. pe ici ns r CtABA eLGATA )) .Cmenaun ade uad


bMA ,RAWLA s id,, Piu y sutIlt ror.tyeefr/eP e:brda can "ajos VyI& msqMavoaIcaoiNta aas a cuitaat A '.T E Y
M ATEC:4 cdn.u r a magis t a tt, asob r unar b tvenb 'nab
unati Lla ont1 y ::pocstna o ltor-ela EmttitaMart.tCn- ttten aqi ntatA I. IettEl

MANIMA t :, d ta fuerd a r, n te a atsti au t s a p ia, Citntorelasd optcuch a ta debla SAj I Kyod tay piitt c o a r'ddnc olrGranasanc e s cno q, o rtat i tb R oa
coto fnconala 930a o pecosro entianoqemio6 deamo
MARVNA B :ll Radio Par :la y La teiaPiuryriaa a eutel: ps o sluetia, or bu EuadoQuer imotiea l v-


olted d m s I D ocu pellpicttli ott ot r nabptH pria ROBADo. Drom, qoc tosiosmara a ombos sex os te I FAUSTO

\ d. ITr es d E nc aaiAcrItbaltl eat-ta enm. tRAsEMAo
MIAMI El 00A0 Ca,aa Tierae- Lr ua urcnad s elPr GRbd"p
re a y a m dos v rdadero somel.rHs bumod u cloncrecmlxie anI m.rnti
MInsAMA : Nden nscluehit Pit, r s rtop a ramiad 5.1n dr o oan aparaaa p os ena a itt ate a Eamada plao hIti
cLRD : alblefedioa ChS C A' a. a aiptastitaHe aac bograpabiotaa aen al a-l, biceai3f
d e L ut n as tis y s u n a c.e h c ro pt es i g n n e d d e a j v s it l : a a s e n r m n e q e o a a a l
MIRcMAs Ar sI tiiebre tts laada "L a tot eni.S-dWcAd N( h. LAW Eacod otuo t Pcha 0cr-do cticr Voa-iY L Sea NDSFORR Chriulopherc KENT rua Can Paatita Ca, cdoad ad. o Itc 'as t-u ot \Artar de or- Arto doC.'rdaov. OIn stI gran
'R AA DC I :El m ri 1 a d o e 'coHan t tan d l, Itt a ode. n d t a to n ti n do l a m a a l pT I O SE r n a b a tr a d A

LAaCONaaaz d ug.Eld- U mo no i .,, fe Po aIatt fariamn hemo t conn t aadpcta.antramlta e- anamoadtbdeprto
FERNNDO NMO ER ~ inlRailiHAin at' cotit"a" a,, paa a a tua tell' son a ca ti, at,- iaaaTO dRR dS o
A M SN COSAL I),,udlt' r t I AR i W u:0 :O.1 lao,101 -- IETADtA: sora a erarlshbnrsd an dsaaa uls oamb abarobaa itada e oapap, qd
oioiita,-titrdt Iaddoib,,- I 'tooto yq a. folpao. ti
MtCHAEL WiCDtNG NEGRETF-L ue :mlm m I Fd g a .,iauc -a---aatb t- M a lI Doutta CharltsiMl rcOfi bitt ftobe oolaqatotda,
MARJORIE MAtO Lamj R n E tRa--naa, Ju-e Ortt. Fttittooit pat it pordidc aatdpnI. I
EPrmNG act1oAaNC NlsoolAt-E sDE HI AS 12 bEDI At o s P. ta,,dtooUjitOren

OLEPI OC B de teo Elu R LA CIUDAD DE LOS NISOS at"o "ti,,n- io oata edif P a Rbtd Is a li ad poc aampeai Otn .u sih
-I : Bad .de i a r ta m ai o AcmenttoXtAi, resanao o. p ,,t i lcin jud' c s be,-tot da a- i obnE,.
PNAMUERAnI PAL ACE El bt e t ,tSo Hobt o Rcad, El E EL FA TICA O S3r. prot. ttaj c- aabpoett ia ib aeposeSr taadao e la Po A-omag,, y r- A TRLCHAtt AOCRIRIt depoortuv. iai cPE. Ai~ a at to'e ma r a lotd i It I arlrobaoda miac pal'. alat E c n
PLAZA: Ds oldad. c tmt bhipouu. R Oe dIAEO. t nAtiimco ciriio r e Plyne. ada' Ir di i. itmtoitoanol en al dstmla.it pa. d nu-aa n aotpjo botlrLuz en) tatijI bacty tcc It fo raco Ocucdlal act ttitimu micnuic c te a o umsnr eum snt n a pttr- acomoa a Ijad r- ove oio ncmleopo e
Cu do (It ,rrn n y!- O CINEM nottr toi- Faraicunth Mie to, Fuoi, tUiters t. A r- mat ali ,no a ot ita bar I,,llca oitty qu ,rm a eramandp-otaam
-nl- nla-e cmr mor lon i a r ra- --- npvm ue nelFut~s
REt.PEMA: aouuma duubOarie. orbC. t_____ o_._n -ACK JACKo el albino film dt Jolcco oUioter, sc ettu-co to an o c ci Cl iutroC m o t
l>-S //H2 r ad. ppra '"r WARNER. -PLAZA, MIRAMAR y SATTA CATAUlNA Sb doIdl J_ ds e c
SVRIALO ubtaccUbac b ERERE aI YEN DELPASADH0M E EDFCAN EUTURG dop sd bn 50 c.

L 7A~A Cap $PYAO /CpuA 4//a.m ataa mdaRoy ftunwo .Cp ta.o. ,lu 2en(Dutc i j f l ir goa t otio itl tal ck faoetreaoo F l Es un ttitoya Cnmntld Ca
T Ua t o iItpb -aptrADOIPHhon.bHe lit itimi p b iartd batrl ntt. Plai, ia No ccpor aboofaa cu ,
T E drat,,f.,-6ootq.ac Bia,-dYa bima.E martbl Santlatt n prenca dol aat od mt m taa u u
RIVIRA El no.tn ytal o.l a t atn, prn A

LA COMEDIA: conaadoo l cocto dc uMANA NOS QUITA LOS pacts SCOTT di o ratooaoa nailmaaa(ta ta i i ,tn&
NOVIOSo, origiusl dc A. Torrado. Traoofoo N, 11.1cr y 0. Sirgo R00,FV'g at,, aubrliJAI AA[ -t,- itt gtodt ba aa HOY RENA .NEGRETE LUWYANQ LU-a rliad e ad M le oahia aati aen e-a i, l oa tg. c uto I.tsan. yrittd it---- i sE.eo
a- a -G it a n It ,itttdi tsti 5.i0j,1si,1 -r bInia SA AtilINA: adi sdo bca dLI Paitt- baa, o lb tl JlrJ4 I t~aotb nal a Itas AELEStEt I -liltt, cpa.ci c hat lt, ptcA*o.MAfl
m.,,m Allenlto I~ y -.Ws 1!~ 1w1-.clc ebrada c Ancrln -0. 1,nVmadrAN MMGnw., orteiopla yIn, k Jack- s la ay EXaLAS
"" '. ."ue iaterdvt ani enamorda' yabe TECHNICOLOR t i o a I n ino ena c-c anar

rAN TherIt) prr oF" 'Laujr 'l.Ptt r (.;s' I t afNrzt rormrL' ij CC ta t i I este pnomb rld
baa'. Ist't:Ityl10019,'Nt-9t,,la a AbTOS Soltuori -I;h,1. "Deb.t.'
riaconha alarunehe pr ab d m rb an'rMANa ATORS: E-La ~oa r,(7 de scese npoig~ a ll aunist, p.curpb. rde

a eldt b l.a.bt' ertdtme-ian--thai peIto dA pa ,0eo burg1ufiefli1
n tea .r donmKoo dil to Polio 'A P ADO -U/D Al GLU NA _____c__I__oscantdo__Heaaus_ _Ds
hacen 71 -'l.a ae]ast:3.R RpN:R-mrdI It. Cr OPASES Np CLUETA P OIIDA'A
toco y Jdo als. ehudspr arlt ac aaed icS onA~ det htbo do am tae Fi Z TO O UE OCUJRRIRIA blob iai qac otn el Cttno UEVES5 05O SUIAOEZ-DEST OR~lLS 14400R
MAa,,II LMacd Otitcat doLtrlttattttIs I


dartcod ecnca p rnr a o l "aI TRIANGN: Candc Icc tmtndb ,h OIJRAPNTE LOS UJCTiMGS DbA S Rlack Itok" ,iaiti pt especta__________poptolN o adlacin. i ct. 0dttoa ld a at a, As, 6. C.men cpt_,,_._____.


MAXIMd: : o'.ina I mieto n- -ncE LA FDA EN a PaL/eO dt dotsde Is pttomeasc ue Anitlpaea.to.gttcdioYiaflo'l0 iEn IbAlhambra.]a gitbtattami.tAR URO DE COn ttPARAI


en A lpes, ridob oit n m oinei cat tminal dtOttlI cNIVRoA ol orim -,u. PLANETA? -- ViA v ,ma gnein ada /i MARTA:b La. deb neler ms. y Am-, ad, ii see mn.hp.,ne R BADOel. Drama n esenuusiasmarim ambr- -eL s en el Fm STO


prmrumdonte lo papa ad, 0enel tao bcE\ An e i am
tc en s Rol0 0cc mde 'mlgn Fa m nraI ratbHFIvRnSu s mndat yv n
y aonteeou iletta.o tRP"tt ; i ICaolon. r V a ot-' Fr -,t e at s p s
Ii~~~ dltfloos or i t- At 'a dotttboot 001 a,,t1,i1,

NaapeE ion nnic mu fjgi udoe ta o 6 ob ion H W me oPs t 00 lnc an Rn o Dnla t ra
la ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ u Par. aprt eFb o u eae M rnb m e u e asace u a m nsg rit e -nbier Ryenarl -" 1 ead i

RAMrAA. Dan d1dld- y gur chl. Ell"'r rnuncienpala _- thw

Cr6nica Habanera I14RIO DE LA MARINA.-Marte 20 de Nov. de 1951 Pigina 13


Sy --ia ,ITlt con-Istenors Aurute Zal
M 0 C du nd de Botifell. bell, e-posa del
(care r de l n. v dsprC inuaTeln) jAs Ao II B fll. y A. Al
a. ob mi. VIII-.V. de Gutirrez,'J Ntel g N l;.Lssy.,Jrg .'I wll
C -ral. del Pino, de Pi.,d E lc ril G
Terns. Diaz de R. Rojas, Ro.ita y Man.d s AI,1 OR-1i9Ide marnz
Baldoqn de gozl,-t. GloriaB -, An .c n Nn In M i Rig y
d o ad.oPer. C-d.bes vid. d, ,pg.p doctor Raul Lo de in
6SurIIA bl l Cbaltlo do R driuz Ter FrAndL d Rod- l msa de lo remero del club
-s ( gu,c El. du Ci Mon I Fggl gI l I IFgIt, p1rlplaI
A1tin,,, Blgc ESio do T-m6. 1- ta o rnandelg Ingg L,
Crmn gg Lepo do Elizndg. i- s- I N ,
ia EnrIqviea Garei, do -Romero' P A .deI r A gu- y r PI
Crug Amanda do Varna de Aguero. l R "-cot A Ca rl obrt GMatilde Cmara do P 1re. r El.vINl.aIt Alber,, I
Aguero v d d RodIgUeo IARe d
LUI- F rAde Flores. Ross Cam- ,I dEl pos MerNede dl ,
nh denRi-miero ,cAl j' .8 HrnIVnd;;r z.m
dA Mirgnda, dctgrl Amgroc. VegCeballos, Wanda CaMacho de Otero,'F, dotor Ar,-( ,lrbel. y una
Her domin do a Vega de Castrill6. CmO, Gonle d la F e1orltA
Antonia Rodriguez do Lastra. Am- I r %
paro de In Torre viud de G6moz.' id eon aiuFn
Dia L .Lunce de Diaz. Diana Me- r R, h Ad.R r R II a 1 rooly
,i Diaz de Cortina. Marts del Car.- Raul C.Itell. y r P,.Ita Gormen Socarril de Marin,.Hortensin ,I enooRa meA c
Cabrera de Sa. Clotilde Sa viu. Log I1a nl .lC.rr.o
do de Cass, MarilI ope. de Verona I CabuaxvM y Jagne Alng P.viuda do Varona GraciellA de Va- tier.
ro lg viuda de Biosca. Cues ArangoA. Lo seN1rIt. P r P lo
de Rodriguez. HorteRsita Soler do A seg- rti Ve jatric g I. o no v A
A nggl., 5 do Albert(,A M hd y a o l RIg
l Georgina Silva de Arango. Mar. ., ahd aitu
Jo,,I, de Vron de Bang, C L. *oRlIo-Jgselg. Cap y
Biasd do Escarri. Georgina Zaya. ''l orales, Is sehor i Carmen t dI
Ban de Aln.o. Juanita ile llviu.- UAg gy[ .ao yegreJnu del Salto y
dA de Varna. Maria del Carman e doI.nor Julio Reymonde.l Vran de Almendro, I.bl d V- A. ellorit ,Mai.El. Cobalt- y
MODAS rona de Para. Mari. Esther Rodr-' -A gI. RX m o
gue Cento de Arteaga. H io R g ueF P uneg y


('ll Rodrig I, 1
Y' lax seftorita": Ana Maria BonG.deR rguez Fets cnd e
IVirliila. oln delRoaroIilt. Miriam Rodrit-e y Raul GoRU Lisain I ororit y O- y 5,.
Para Honr a plenitud el e-gen- n o ssio, Conht Arnio .rt ey ~ e
-gtg gusto do nuestras mujeresgCr ta lesRas Pelilez.Hortonsir .gIl deCCoalb nyejor cs cdas, bre %us puerttsi gsa es r Rque GispF) ,nwaelitrui rvR-,,,-Ca,Y 11 (aaRgIglesias. iPdo oa e u lo gg Iic, ORRO1 o-OI- agIOI.H O. ool so l r,id ,Cir .yiS,I,, rJg~o
est. excluls irmn. Pel i n, driana Win. 6Carmen R -Martha Orlega eeEsteban !"in'' ''' '"' U ODE CIRUELAS \

na Rcci. Maria yEliCo.Cos.s Isa*.a Spdrit.l. mi IA pRu led .b.0
belita Garceran. BrIand Zy dBdM- A manera de saludo tragoem, .o].IMr- ia el retrain de IsCjoEen y bAaAdSA!r.r. M In. Estla Lam r d.X.arthe Ortega, eipid i del Feor lR Esteban, onR ypsgig de I. la ef.ritI Nenohl.ml, III sCAlida y Ana Aurora I Dull g inicoh. ijn F,- uRl'o. ld Lag.conorn. ,,orbyqAudao '.rAeMlia.Fnny lci -C" S Is bdas Unprt wqu ovs H
1 AIEn0.,,o.ierIIr. ig glo y R a bIg Er dafelidadItan ersaribr q
C Bvr. h-ain y vYolan a M r_.In z lsesposm Esteban Ortega, parr uye moio habrin de ver halagadi. rihertm e Inezy ich, de In T,N maPadron. Teresita Rey Di-z mis.e IFoTrentirn, Blno 1-6 ,El l-n
Silvia Cugto FernAndez, Eln d dTorede ltggglgL'
"-r in. "pr."z"a do1"Cl*". Innd,, Herinn, No, I. por deliaiso y parque as


gg 5. RA~d. I g~. Cohorts.2 FIIIRRI Ab~lg Cgg ag g,-, M ,9- u ,yI.,tells in. .
Angela Herminia Partite. hadoity ox y ins Pascutas B o Hrer ruth il ad d ee.mis al l aXante "I
Can moivso de las proximms Pes-- Irjs Itlos Estados Unidos per su rea o aln a Sen ,YtaCuquHe


YAllionsr Tgtgfcc~nd N r A, A dgu. Al cuAggg gride lrearugls ien h,~ Al r ItIa. a Isnr. LIr, Lgp g As. VIld 1 Ag ien My Cl~Ir oag. ,
su Istinguida clientela este clend Sadw Box. In, exquisite y tra de (Giquel. Owen Parr y BiRanca AI A zd a s cineetvi evapriofrtystsactndeN t earecm grn"peaav ieeh-poltra.I eoaSrtla A, ilixCilenyCr o. dr.m sd odlcos asr rvn
stabueresendenceta dregVsodadms.a]-Creainada tiends. de 1. calle 23 a mero Son productos cde Bsma oiia r .tn J, Atrml. Cor I em a es eicoosbr naao
oderno' tA MARINA r llC-dA.1r Cd m .AIog r-r b


____________________________________________________- 11, o r-~glAii-g gg ggA to,i, -I- gI g A-Ina- 1111,-1I Prro. ron AX,-l nlio.Yto bli lxIo
d llg,I ,g n .re ;gg a ig 101F,.c -.AI_1,,, I l I h dl ASl cos, completamentelequipadcon p dola unaledad. n d, u CIndSantooo.- l qu Ar r rAI L r
Iueen id repetbl y ulc dma a tena d plnts ydr li sft 17 to porn Is decoracion del hogar, to-'ILa e lrdeMean. con l e moscs"CIRUIELAS PASAS" DEL MONTE I.Vats de Tur. ofrceriaau dIsag.d gon] e, n- del club, oficin, etc. voQg MIm yC

sAt gl a ovent a u y r i n I I in l t as1d oLIdy.5 b s ., v ienn y l is l a s
Aire Acanditioned. A 1do profunrdo dolor a sFu viudo, el selIor R c e ad rn., y arraiglot, propose de L nradGqu ebrn pr Antonit, Frnga ysn-ra Raque-1acmrynohyqelvra
Ptdii. d. i G o.1.11M.- SalvadorTur. y su hijos, Estela F 11d, aduiridos en F su 1tio, romst r onsultas de etsaIndole. Su,cr comerry ohayquoh
Tur d.0Co-lo, Ana Tur de M-orales.-IMr.W EIRlui r y mr


Larenzod GutOgglI M I 111 Ig ll g T -I olI s 10rr ei coI yAo Digu,
410o. . .-.IoA.gCUgANA Il VAIGERACONA.ICTAKA, S.0A.-y Ppin e d. Pga. hi, A II o5,11de1gala pit elBiltloreII. dlGl I-rre n -hM l o E
23 No. 33, Vedad. L. Una TlfU-9622 les Y Salra Moral. id, Tur, ai como Plena id(,an-ma-i yd l e gria. ~l~ir- v nra o prpa: Eduar, Ar.i6n y, s o v n es-- .
presenntts entereFilms geora m -m soesperaba. reuliod I lsta N ,,I ,I, I JI e Ab- A o o 5 F o A -. Alca Tor do Abaloei. el sibadu en el "1 iv-na Biltmore d,;, I -,i t Uria 1-1-z y d- to Nuner y Mainohtw Gvr tVdl, ON
Anincese n al IARI DE L MAR NA tAyer tarde fut el sepell ocon0t Y-1hlt and Country Club". I I nIll, rDniel llernndvet yFlatriIn mFrad
e A$BC858en l DARI DELA ARIA .tuendo una man a atcift de due. Noche de gil. que hi,., vivir mo. rp ecncdsmtio e
Descanleienlpgl.minntos to v Iables a ls s, oms de g l, r.ell r al d l Ir I A numstroldo /li nln C, nsI nt y l o r. O.i IlF,!,I tan aristocrAtict, socledlad, presidida 1Ob (r, Chino, dontr Mogu(-IA i- i., Ca rcn m noiaMagda
hoy d or A r C11 losa, <;w ,.y L.0 Gra ,twdor NY d l gan l C a Al rb o Nodiy 1. Allboladeo c one oletrad. y a- t, otrAlfrdi L r-t d,- 1, dctrSrvnoMeedz e bblier., cup di- lai sbe ~ qez otr F .1 B r i Oicw oa m n. Men el i,. y or g C.a stioe una comida bailable. nas Armiitronglv Grajciell. Simp,,,n, M~~.M6 -inzpA dchllgo doIlax. L- '1' 'tRI "lI A O'A -l nipson.IIAO dMoctoEriqueRgdI -IIoO ogg1d lgllgeIr-g A 0l~l.,AO l~ lO ~ Logrdo en excelete Taferogg n inO pchIdesarre I d losg r s IIAa ,. ,b CRe u CCl
o sl ogran trrazaldelAcosA0do0dere-do c 0r QTgIn y,0 I 0y M- O lSodMo
C d fi doio n il, b.1- G-nale dl l do uI dr ba . Y ra To tall.direo d deEnrique AstorgaI e. C A. BLoR dgGr. c n Per.gd. d -do
Nifns / J re eitrsm :bl iadministrador. se hilo uIto d corLuir F Ajnmil ysu In-Oca 3yafer& Alicla Bei-uf f. En
r may bello y original, quitep p. ranIeoesplsalG-ogile. nMedzh A,,rn U. ed. Mn.nSp r. o I. od .
T doloes rdoosoerde co"p rriol11,1, Io ,ol e rm N elIgI Ird c mpanlr G- Carmeneeuatol LA.RUMlI cioi otonial en que neontramos n~u oriuzFuay Fsenor. Uginrr. 'y En Iqu gieays- PUs Hojp cplateoadan decorat'on'Is en- L .I.D- lA-oI la nrR Grl-ell. deCrdenas traid os. DOFgl gMPHlC-A I rejas en tuona mA- L' e"f r-l" Zl 1Torrey WC1-.Aet imismno etila Fran Ismurallas sila.I L urdis lb dig-, r T e; ySteven. con "., .1 1 Bontin .to y Gdl "prie" queoni rcabon a MlliMue!gvaaAesACai,0 d. Tereiia Be- senors Adela Prnrez.nnritcgThos de los Sant- y Rafael Ii, mias sNnorias Marts EugenieSap resen ta ho y terraza. a cuyoundo I s advert 1u n de negro Vmu Alind, y L Esenorit Alicia oiluErn y el Sani s Jimenlodm-la. Mar. Lou Fools, Pu il BeI J I ,
m,,,rtantenot Ivo decoration cons- ,:a( I Mujprndo I. -Francisco Cha.eonMilann, j- Los jilvents lesp-os Hlum rto J,- erCleoft NuirVen un16nit sus
Inle encna bellisima ycortina de I-I o, no Mgl Po-o S o tr ;ra Isobe E y c N .n- d pctdvos compaterts,


I 1101d0nn nO o mtro.% de Ieng A Io, l, I llni-No -I J,,hg 0. Ar ('o d ie yAlci N %oa.to t it d a, dey Is, gmer-on IA yrg ,. R rtg dd controgruplto.d r n o n Finalmenle RA61 Bensvides y seLogrados en excelente Taf a ntrave do 1. cu.1 Fe I'iltrab. rayon R-quel Fugdor. y rfeto, Ren. y K.,,Care-e in itrlmind.party raC-Irnsdo j eisd.on Joaquis
dez r iapoductIeid I o es AS I n T Ik RfaIr zU rylag- NU R A, launder. Mr K Taylor 'do Posada y senora CarmBegulliso en graCiosa CQmbinlaci~n On -Ilao efecto dle un arcolris El d-cIor Andrhi R Tr-y v e.-iril. Rwvii con Jorge N-che e yM iD;rw.rna, eort Dla led y


p~l~gCII. 1Il 01dltS,-aJo 01 ESUEL DE A T DEL aO WLLorl et AJedoj
Fo I 11g og ,,A d cor a do g. Ih,, r Clarita Junca dcon el doctorI, or, 01a Pedrn. ]a Tafetdn escocds. u t .Yoqiido for. irregular, en ole n.ruis Besoa y sehmrs Tettl Lam.-MAS y- egrrr. .I n. ur t, dnont as-d h a doBe- or, C ,A .nae ap~iaCT EE

Todos los inodeloss e COmpletan Jes aaiul shrmita rzanm Enrtcl ,e Molmel, Jr. y Carrota -- -------- -- -
III-ac l- o lsives acuifitcas, t m- Ban- ,de MIhn. .nIe mig-er. con su "petticoat" de ravilloso eFoindo lrh.L "e "1 e
El encenarlo de to orquewta. tituad. Fiti~n n "ptt ta e ndsm
Crinolina, in' uuido1teni ei do ",o d t A encle rde I ,nr, MI, mi I-al alg G .I.
,or. precosan. tenin principuirnnteAIIbcirto ,Men nd,-z Querojet tin o o I. -II- II galll0 "P111 I "11, 1, B Al
preCio del vestido. ;rd.com~ elo xrmsr-Cn i -gl s con r ,,m o gIeg, lAdiol ,, Al-y gIrO- y M r Pirez ByO l An frentese advert yu76r"r.In ndulada con nd panel: r-y ir Mrtha Gallnrt.

-i. pa ole l -,do a I 011r1tu oIllo py Gladys G o
Find ,oglos olua I-110do.to m l-r TrTIn
2.t ad 1. asobra de I. irbol -- I d _MFcsDiaz v rfior.
pulonto pintado" pAtA C I Ado GIO ey NI, I .do .tOr Juan R.Todo ,l o s vi6 realoldo pIr una -higuez, Ramirezy efor Fefa Diaz,L 1-ave Iluminacion de luz de lima ]a TI urit. I'imta Rlodriguez y CharmgDed tlbsCas.din deIA nochenri- Daz DEAXFAGRHYW
mcruse oncurrencia disfruitt del bal. Ds matimonios: Eduardo R. Al.-E M X *C O OL Y O D
bol.l, toe ng central i. mdradodo d yda y Maria M dl Alm-,yda, At Smenai, amenizado par ]a ,ratie'tt bcrtO Martinez Azoy y Aracchi Be- I
Coarmopomhta" ynel conjuont,"Cuba- tancour I
Sgo"; yI Pa d as la i, do F fr av o CurvasyMildredoL. do c un tinter-sate showcn a ea, con Geurw L. G"'e y Vipr0fgsio a. o o ,, I do Giles, y M,, y Mr. C saw ~Caremos la c-oncurrencia AM, It
I iamos Cgl-ia re lmnde sPal- I E doctor Arrmando Chardit. Ju con el del president del Club, do- y torS adsN a ri F Ol Fero-A oor oAlbert oCs.,s Aboladej,. l -r tm n spimritl, Caro .n. Domin bellA espooa Evunge AlI Iu le. ha- 9- y Carlos Ace ed .
;ile n negr., con t nesse -1Fno tr,,party d-sm1tr' mnin)h.
(0I1nDoGnMdanCeUranciscoA RdeJS.A pOda G. d C IodblBhuler
It Artr y F for, MrgnTlAnrr,, el, n I 'tamAntonia firmnueVrti
nandant CarlIs ernande. prel-oVIeealos y dlgo aeqorre,
dented do In Federacto Nadionalole Lam b ln eMartorMartined H lw o
Reno, Asyo.c eAtgelittas quo ,s diRgenPd 111-0.oonIs
3. 11doctor Raul C oly y - Fr n.Em Hrin Silv.F Marti-e y D.ming.
me Reclo, y el tenente Anl Pr-e.Aret;
to y seMora Pura Dalia Martin-uIsLLuri ,YpLlde- lrF.nt.n dEno PrSmesn I e ldrA Quirn-o gar-a. con G ,od t Fenton y Emma
U10L0y gnI "a*map"'I- n deS-eFddon
Paquita ReyconelcorOne Alfrd, o-I rTarg y Aoth.0 CBio dee

S 0 ~f

es1

que y an
Aprnda c p do00oblar su bllgza.
COHAS E GMA D CUAEOSConoica logsocerotos do maquillafg,

do las mis brillantes estrellas do Hollywood.


Asista a las clases gralmuitas que @s dirigiendo fa seorita

1. Para 7 8 arios8.10 2.- Ito delo -Teenl-A ge" la Maria Luisa Huarte, experta maquillista entrenada bajo. la Sura JOVen(-ilas en "lids tnadegnaKliet u ben ervisibn directa de Max Facltor Jr.
El mismoi modeljPara I IljIiildo pro o l Io- P
10. y.50d cia par III beY,1 4.No dan 4clor pr.
10 a 14aiio .ac ada au- placa.cuadra-ditop(.o&e Sin comprimido, 'exi-Itiivok di Orincrt's- j Cutis y su Guilt Personal de Maquillaie en Armonia de Color@s.
3.- Para 3 a 6 aflos r.50 Seoyenden por yrd.F o on titman tand~id n coj de rg~l.Selogronte durante gosto gs-imana.

*Para St bebt, exila siompre prildut-s Klitinir'l-- NiEPTUNO Y A MIST AD "?PRISEWANES -NEPTNN A A U
SARME*aA Y CIA. HABANA 469.DIARIO DE LA MARINA.-Marteo0 20 de Nov. de 1951


Sraim 14


Teatros V Cines


0 \t

?I9o O. ?16 C o h 'Op

P.

INTLD UN
JOHNSTON003 I


Ctg3a~. r, oo a
p pcO 0* 03 a


HA AN t3p. es.
** 91 A
INTAADOU


JOHNTNA


El vieres streno do :AL-CAERE.d
Co Cr~n c H abanei-a T di i.'."sP,~9 ragAr 'm s de televioaan pora ho
1,31 6onica- Habanerariie Ta opt dlas e

01 sistIfs. Precos populres TELE ON 30 El lbu musical. Actuando
0 pQ0-Fo opo el C M o Conjunto Vocal de orlando de
S-'Yao nsayan itensamente"Ao Canal 6 o-a.
p -Mas-caos", bajd la direcci6n.de Am.iot00 CMQ-TV. o s0
INO dbs Casro, pra elestreno del 10:45 A. m. aredad smscls lmcnt. del Noticlerio CMQ.
p.,. d do~.I i
OGb0O-0i -oooviernes. Se trata de Al Coer to :0 Le.-too" p rot doott-to0. 0:00 Lo 00000d0 los tr mo TNTOy SLANCO Nocho", modelo en u g6oto oomo ooaboodoro An.0 Dolor. tmel. vIMieto. Pogr=-o odmoco c0nto drm do oosuspenso, qu can6 1:30t Clases d tcuttur fio- 000 Intervenc 3 1 o -tRo do Loopoldo $ 'p.0~ 0 dgran xito en su verM000 ,o n l On t bo 0*0s .Cobodor: Dept na rR.d AnRbt do 0a00, Mbmo Co
y qule ahora los amanes del ueI Lto, O-yCudro CMQ. tirete do Avoro
atro podojo obooooo o tpooodl 00:00. Cooejos do botteoo. o do Villa s ort d sbenarna0 d oN radom: Isab, l Garcia Bormuo0ez n 0:05Seicclonei m .o Do os y tal y coo5s. autor, Emlyo t C-, o ttoo dotr 0s0n 00 ntaoob do 0000 0000000 005p. ~ttWilliams, la escribio 12 30 El mundo .0 dto. Co ttoto- ol: 0 L aobooer do Podo -too
p.-Hooo WtEme tynWilliamst s, ademi d oiriosInternacoonal a cargo de Luis AlvrIdo, Ms otT o Rosoo lddy Ca.
G -unbrillante primer actor, un mzW ngeetbrera y otroA, on el libreo de Suarez
00p.-nota'do dramaturgo y auto de do- 12:45 No t-r o CMQ-TV. Uta. 0Sant., 'Elpolo 00 toa toootondo. a
p.ovelas potioc s de oliodad, qu onoticlo, intertaconale del oe cio. 9:0 oodo t .
pogr6 con "A Caer la Noche" l' Tele-news. obra de Rafael de o .ObCSi6'. pohra cumbre del gnero, en emo. 6:00 triedd0 oMfilmicaspCortosoborr ta o ti tohG a0
00 cuon, intriga y fuerzn dramatics. dq.umentales Gas ar do SantEliCes Y Rolanditn
-"Al Caer 0Noche", queoesta 815 Titeres. Los hermans C ooam oj oo 0
seodo objetot doeensayos intensostioo hon:do ho0 dlco d too peo- Borrol.
-0 q ooy cuidadosos, levar en sus roles de oooooo o toa toldooto. 9: Bbh a. Con a oboa 00a 0
1,1 ayr eponsbiidd A gutoI :30 Los imiguitce, de Chlchl Jse de Muflcas ,e n dpalnd
Ilk0000org e oabi otoia o CA o:sto h0abria 0n su mpatica creacio n Juan 00eb0Ira. Actoon: Lela Frog,
oos, p Aoooo Vo Choh. Otto 00S0go 0Y Marga--0 Prito, con
na ifuerta y Carmen Varela, bdo I 7. Un episodic Carlos Paulin y Josefona Rovi. In o direction brillantedp de A drs do 7:0 o d o. 0 :00<00 p. 00. Pobbto. PooyehIdons 0 Yr- : Croni c deportiva.tJd t s a A tica producedn c o toma y primero enre nuesros pri- d y Gabinoo Delgado C0entando6000c. "Aht ootO ot dotollo", ou 00000060afla oon;.Ah "
v meros teatristas- I& actualcdad departlva naclonal r.,.,n a Cemntinlas".

A BOMBAesea to extran C_. a)
oooo doltto odoeto Yooioboo, ______________________-nr unhdeerenoes bav rnes UNIONRADIO-TELEVSION

UA A T C eLO5PERES aENE anf~ terl0a a de a iTELEVISION I iCINE11 Canal 4
E N P AA ta s une'addeiiR A D101iT EAT R OI :00 Cocina y reposterras.
-Iun T [5 eInts P ei el 11:30 Gimnesia ritmica.
__ 1 --- Oradores politicos, conferencistos, 11:45 Gu de compras.
U1200m. Ccna al minute.
-eebrados los cOrosH deebo alpblco'*"' ry122p. o. Telenoticias
rodrcso L seon ustedes perfeccidhor la ecn 1,:483 Titere criollos, con Tito
or-anizatills en la Esc, 68 en el Departamento de cc do hablor correctomente ante Hernmndez en libretes de Robrefia, A M-836G f r,:5Ulia oa
por IIIaRaestrad.tVelascobUrbanismooo4o 'o000000000.lun ta.

La Pscucia publica No. 68. "RepL- Para el leo servicio del depar. 1PE H AC 0AT VSOR LR y 6M31)kTr-zrscn G ,Fl Gisela Piqueras y NavMis uicr m-'t0mento de ArquiteMAMMAt oooisA :0 ora ptallacon mto Ooa,,) ebod O heroootod.t0-00_000 00000. nm.on--SNW-fl


00ra bodo dtl mes de dilembre anunciamo complacido. I. do Gilo Piqu y Nva, eorita todo grac a y belle a. cuy l
e O S R r retrat. pub Icamos, con el xedor Fesancse. Anca y Suirex, concertaapar. m
;*Qu6' podemos hacer odilohooooooloo F1o.o~oo~io ed0000000
ol dominglo 0 eve d0 entrance om do dtolembre, oo sets y medto do Is tarde, Pi
nr Isi Rob i dl e Al Nojoodo Coooo~o do Joouo. ol .ooloooo temoplo do Ito
Por su hijo __ C dlao e t Ro,B 11 .ori aoho ; ooooooot, 0 l o 000oflare .
Per il Dr. Fidel Niies Corridn r., R0do. Padre Joi Rubinos, S. J. ot tl
Pr Asa ceremonla, Rlamada a resultar lucidisima, suscriben las InvI- let Conslta ro 142 anto a e acnsej qu no aga taine I xsenor Mlanuel P queries Navas y senora Maria Garcia Snavedra, s
Conoootix 0000. 1142 0 00000. 00 arm~j 10 u noooooohag. y Pel Me 000Rsbln An.N.
~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 ye er aoAn Avar. y Betior- Concepcion Suirea Castelo.
Jo0fa Cafiaro. Cien 00egos, Las uso de an0adors ni e ada q El Joodin "Vogu0", el aero ditldo edin de I& Calooda de San Lizaro, to Vil- no sea o natural opar. lrnder toodr 0 000rgo el adorno floral y tamblin hari el bouquet para l
0Mi 0hjo tiene once ot de nuoe s n 0 c 0mine pr oozmete ]Ind. flan. 'dad y unque ya Be par. W.l .0.n Muhas nins on ecertaB deform,- ._ _0d orogroo0 pooo do pd0r 0 q-doooo n d'us piera deben dicha oodoloo oooo p dot del T.oq deofooodd on huxoB Nocles de Saiss Sdusm
ue pue d tener algn otlecto ptws I on '11.3oe too tototoo do 00 .r Una roche de gran animai6n. fu' El doctor Armando Rodri e o Len. tdto iii do a Io od.od to, hoe Commilts Noo. 0000 to1 dot poo-odo otoodo. 00 Boo, Soooo diooo ooso- tooo '.Ii 000l Booooo0 ogotnoMrO oomptaoet shto- 1to. pohoo oodoo. ei 00000000 0 doootooto night ctob 0000 0on0i0itelvro Pasoot de Rotoo' oy uo de e os iodes ue -I- de L. Cronela,. donde se dii cita Ins y 5enoo a Evora d Leo n.
Respuesta: oen doeoospedo .1 tcnr dos o ura octa rpisontaoon de so- Gtonoozoo grnt d, "S.
DtIn tdo00d ro: n0 que padecen de ataque de cedd hobaner. Souri"'ryesu sooo M trth00Pu-o
-i EstafiBt. de gala de fin de e t cne capiUan Wilfredo Alvarez
Ooodonodo oo eit t~ie oootoo oooottoooo oh ooo to oooooo- .1oto~ootd~doootoo yotootooooOooo
cvnounnn e i n r i r cvlins n mea mans, result muy lucida. Pues lu del Rea ysnora y Ricardo Cervera doro del pr0met ono todo d, 000re ono dos aos, y a otio cuando hormosa terraza ald0Ire 000 brondoo
*0 deeper por oo omo y 61. tenia treinta d oro bdteo 00000. oloreoo too NtooomporJooquo do Po-o Ouando no to hace en mse tiompo. repit6nd0 dstos. cua do tenia ya mas varia ooobodoo o ttotoooo ood roni0 oooo do 0"0000ace" :tilizan andador o amn nino 8 ado. de edad. Estos otoqucB ot E b-oile oo tt o hota la on- oonora Carmioo Bogoritooo dopo.l tenerlos. Entonces aratran o u han repaido en distintas oa0iones 00 a In0 000000 o-deoode ooooman-8 a 00a Botoidst- y deoOjo por to$ bracitos. to so ooquootoo do enboot motogo 0 do04 Cana de Posado y la enorita Delia dn enIodos 0o dobojo de to q0ue ustd me de su Opinin. -Ruz Salcedo y nuestro compaero Luis do
br.z. para in inrlos en Is march Rexpuesta: veceB, a las e~ymdap in. y d Pda nt LA ci' dNA. D7A1
y pooo en prictica todn to. pro- j t,.o temr.: 1. .- tooy oDEo0 0z yA MA A a
i t ina Diting da enor. auna me a a. m. tomaron parte CuyAvai chr sprnt
000000000000 tsomogtooo par4 000 to 00 oto ooobon ho tooto- -la aplaudido preot de bils euro- olln. a o tu criotura eJerci do omo boo- do el 00m0 reference a las convul- pLa, Tmooo y Coto ; ol optodtdo t ro
cien ~~"chansonler" Roland Gerbeau; udL eoa ai ea,, CruzPaPo yd stuns en los ni os, estableciendo mogotoo poro do botto. totktdotoos e Lavin con Loordoo Cdrdoovt

er yo dra sc que usiedBegs unit d ferencia con. el ini lo o e T I rcai n o d I tl1 y. Jespre yd, Ca lox Corona y~ rn saide o.C 000 a oopoimroooodooodota oooottra otomodoooy do oooodoAoodobal piooOs ilo,t-oh sumo c"tmd0Ootyoelot-oolo Foo odoi, b.16 poooogto genooao ootoo op con to dittinto form en que. -Be u. tanto pustan y e o Cor d 00e000 g dalF y tado t Ios muebles o cuado to Present00, emp. de duracift, ed d Imuct. ; --io por bells mucha. Sylvia Metre y Manolo Dorta Dutodo deo 0000 r ld tc En el c oso 0articul 0 h.yjtven. q. y Yolanda Gonzalez y Enrique
Oinial es to ooeoo obo oInd to to o
sys rat de do, nih. hern16i1 g#cia .tia -, fr,-m.,t la rel.-. ios y mdo Boho 0 ds t 0 n00 qu0 presntan ambos, convul. c4n de agunos parties renid astr Lagueruela c0a0do el ii. can1 -on qu, s m. motive 00ul 0000 tol sor CooHono
gurldd y .o]lure. Cr, que ustd J.oooi ooiooo o d oibh I:-a BuHn Gronlier y sodJora Maria Lu- L e ,HnryHmytHery
'eh rocpd rema.turamente d'. o ae seea r so Plu con Irra pare ts: Marl,. Ter Bary.
ha mrchdo d E pus. de Bu, ojos po- o Batista y o d omtidoJodA El doctor Josd A. Mestre y senotd o i see gran importance y n deb, Mestre Jr. Graziell t B Arellano y r Coouooto Sirveo.
usted conformarso consutando s0 Felix Grandoo Jr., e Hildita Cuervo El dot-tor Pedro Sanchez Pessino A s isoo por mdio de correspor.denco y R6o Crooner. senor. Clarita Parkcon oro Mary
At p0ra concern mi opinion, pu0 un- El doctor Joti A. beotre Jr. y -u E. Miller y Mr. Ted Ocott
que mis descos son complacerLo linda sposa C tuo del Pino, 0n otro Prx de Polegin y 00000 Lydia
-ooooootooooo queopootodo h.- "poarty".o C Soler con n 0 de t Guardia
penIon ite ooso oeo oi t.otoa io Gpzmon de Gr tera L o. d Gdt. Mot-Oho
*e scei ad, sorc'a covenhren c haeoead I."be M i Alfredit. Ferr~Andez y sefiora E.dtrod 0 000 htjoo Lope7 Silvero y Rene Silv, DTeoo th r Lo n encantadora Martha is Z'I bslraaisa rai prsa de unr ys na M rtlin de Nicolas y Afns Aljo Fernandez Lope7.
te. b.o oote e pooooooo do 000 0 Cot-It, Garcia Guzo in y R mi ao L enora Julia Lopez de Abadin 1. o0 lbS O o opeoatstao do doa. Costellaost con Julita Abdit y Jeus Gonzalez
----- y Cochlto Abdio y Carlos Carose degutis. 5UKRtU pful L' eora Margot Gonilez de P.
rez Areu con Goria Azcuy y Feld,
Soto ooolod loy ootoomo quon Aguila y Margarita Perez Abreu y
presentante de Burroughs )e demu El doctor Gustavo L6pez MUooo y resta mniquina sumnadora Burr ughs snora Tijky Larraz con Charles Ka' d ebrica par too negoctos pequeios. ty sen ora Olimpia Hernndez de to Vega chaperoneando a Maria Maro Es tin in trumentocon las mi 0as carac. grita Pdrez Blanco y doctor Basilio terticas de pre ls1o n y rapidez que s do Real Jr.0 y Maria Elerta de la nctentran en lax mAquinas Burroughs Vega y Ricardo Gody.
EH doctor Gustavo Altuzar y
p qcontruldas purn lox grandtes negclos. ora Elena Glvis con Loctl. I

E V f de manejar. de bajo co N y OcaN vGES s ouo o 0 t o Robot. y Joproegia pr e Inalile ervclonou. jm ohotas ooooo 0 oqoo doRa ph e rm a Cuellaro Wnits Alvarez Tabio
dial Burroughs. Sirvase Ilamarnos o vi. y Miguel Roig y Bibi Galvani y Fersitarnos hoy mismo. n, ndo Rivero Setter,
Albredo None P.,eunl y senotoa
Anelica. Sarmien o con Carlos M,
Lechuga y %rfiona Cents Rodriguez.
E. B0t y enr y o. Arguelle
y s 000r .
VENTAS A PLAZAS CON GRADES Arturo SB t Eosa -o Sbot Ci
FACILDADES DE PAGO ,ob oSab d- Cotno Soalot. tr.l Saba I de B .nrrch y Erique d,
Card C- o.
John J. Maloney y senora. Andres
G. Muoz sCoor. Fef Sorhc H o
A belard0 Ruiz y enora Carmin.o.oo-Coo odtoo
lis, nuth. heilawo 9" -wlo o oiiita o oala or Juan Luis Bilbao.
o dit Grna y Mongo. Tei o 0
Marta Rodriguez Gonero y Richard
Ruiz.Mr. y Mrs. Burton BenJamin. Ber.
oard Relo y senora Flora Guihrt.
Ren Fiato y 000 or0 Mer.de, Fer.om od y doctor Carlos Fiallo y so
* * flora Dule~e Matria Uri.s(, -o 'Enr.
que Barnet v senora Codion Urlorte.
Rafael Xiqluem y sFor. Hilda Diaz.
-scohor, Caidad Rodriguez, ElM &ndcz Fr~t y C. H. MD .1Hilda
Rodriguez y Sul 1-61, noG. lk.o00t I- as kas. dr guez y. _O, d .D'I y Georgi
n t DOoin doguey Celo Roring~
,J .6. 01iae I".c R.m6. Feioo y seora, Armando
Hernind2 yreior. Sair o Loys v
-0- -s00n0r0 M. 1ta CriN0ant Pino y ArriI a y G- rgirn Ginzaler
Jo Bar 1 y, ,nor. Josefin
Q o. o .
Crm Mt del Riot d o el doto
h hoo Ca 0t P. M1 o o C
0 oEl dooo q Sergio nearo y en.r.
de des clumaRaquel Rch.L CIA. CC N Dodo Loon o denoo Lo-o Ctithed.-y ,yftor. y 1.j1 s- r tsAu .
0-.n Obe l y Roso Apo.dloo o
-,Raquel Rdrig oz d Rp o QVOq' 00
% -."y ;lirci.1 .
MrIguel Ange Blanco y eora Ines
M. V-rn.
MAUNAO,.D C Juan J-,A 13 del R,.1 y sen-rp
B u r o th &. - L-I. Al- y-ecr-e
F1AC. RAJN EisRA Dario Lopez-ly senora, Carmeni AlJKAI AJASIKG1SItAD@A n'so. Marrellno Elizalde. Dlosdora

Doe or Orlando Alvare- y se6ricir
-ElrihLorine y- Fm E z-ld
Distibudars ecl slyo pa f Cba;Ramon Lnys ya.rnra Martha Cruz Distibuiore excusl~s prq Cba;Roberto Cairins y Carbdad Ramoirtz-7
-on G I- Mi-rnd. y Carl.C, nts
CIA. CUBANA D E FONOGR AFOS P',. C a- .,1,I'srs y doctor 'C
OBISPO 524 Centro Priado: A-90 m'l -1Mhy .,flra Hih Gi
O'Rei- 21-Hbana Dpio. do Seriot M-11 Yiern ea alPnn

Sucureal an Santiago di C'uba: LA CRET y HEREDIA. Telitonot 2136 Cnln nl pislis. QVINCE)


Io toodn oo do oo ca de-m Ia su cargo, Itarquitectooseho oI'0 -Il0.0q0 do n ombre a dichoI particular. que acuden a ditioe aI Escto por Modesto Vzquez Gon- Ieonopo rn late .-s resp cti os. pedlento san. la5 od z, Decono del Colegio Nocional 8:30 "El Club de to Alegria con
Seofr10 6 uoo o oooo toto oobre ooPreodls id ce loo t 11.3ooa. toi toolu indo o Jot-go Mistoo. t. "o Bootfooito Atdrada Y s ooo"te-"o o o .otPtt'otdodeoLocutoresg o o pooooioo tood 6Bootfooto" y I Ood,o. Rodotoo oyoo yto .ooGer
BoodoI Rio JBoo. donoio ypor mantra Onlot de Velsco CStella PRECIO $3.00 DE VENTA EN dobilett Kopoo. Y Upsha r I Ex o. sOr m ador dot B-r- no IMADIEDO LIBROS Y REVISTAS 9:00 Estrt-s de Tropino.
1. aoou C. do Goos Montero. El discurso de clusra del-too es, : Ctno oo ou caso, oxhtbledos Fu6 muy otogIda la ocuooton do oot o a cargo del doctor Oscr deo do O'Reilly 407 Lo Hobooo to pottooto tLo osu oa m ondo' poo
S r osd dioho o uL. org ,- Vogo. Inspector del Distrito No. 3 do Jos Bohr.
idos y dirigido. por la destacada La Ha-ban. .00,d000W'0 11:28 Ultm hor.,C A R T E L D E L DIA

A C T U AI1DAI) E S E R I E MAJESTIC R I A L T O
No. 262. TL0 M-440s. .I "E" nt I t 12,Repar 0athia. Coo.s do 1o. 210. T 16 447 N 0p.u0 y Pad. -d-- 0T.f. M-1t08
De0 da tos !00: Rot-t 00u0000 T 0.04 -00 0n003 00.00 o- 00 too, LACdL ooNAo A 1-do, ,toiadl no h:R ,no Rv oo, L A ET oooen olol, ro 1 3 C UANOO .
n -Ion0. LOS AMANTES nE00m E0hl, U :N NnCboAo EL tto 00lomo v M NOSt 000 0 or 'L, Pa I Iely y DISLOQUE A B31 11- G ai iv ER SMI RMnabnyE N SAC N IUNDOn R CHar De 1,o CARAo-A M
-' Gary 0Coner y JoGt Gr0 00 oSr.yNEO Eso Nl.o. 7100 en0 tco EN N00S0A ooon J tro neS yJl. L.netaOmayores 4o It, Nno, o Te- COLORcooR.OLoztNooOoCanoooIG n (- dmn.2oV,. AN oJ 0 n oto BOo Jo A
00 o 02 oo 10 b 11t. Obt oso O ot. 00 00li00 y00 0 0c r-s 00AVENTURAS EN ORIENTE. Luneta

ALAMEDA FAUSTO M A X I M 4R- -ZRA
St. atlna7 A- F AI U Sa T. -.- .1f U692 R I V4 -- E R 14A
.A "0000R. 0040. 0 d00 Ay.O11.oo y r To.oU-oo 0 N 507 V.d.do. T. L F-2
E.Ii. 'E AO IPCAD De, I Ia-3 30: Ist.L-- eo aEn tand. y noche:Rv 1 n ~-A E4 15 y 8 15: He,~v te oiBo Hpe esreoenCua UA- nl.e-reo n ua ASMUE- roncina. RA 'SQUT A nen EL ETERNO CONFLICTO
oD oolo. 1NDO9 CHOCANoR' BE 11- Eo E o GNERoAL,, tonPdro, In- PEON con Donaodo O t-ooroI r InLatoTurn,,, penoeroTracyy
nioltteu RchrdDer Brb a fante y Lila Pradoy DNERO NMAL- LuIc, v EL ANGEL D VNGAN A W-tre o !Cuba L LA MOTORA Ion Ruah .nea 1. s Ba y40eis. -DITOi -5C0 r-.- t, otej,. Lune,;: In~ecnical-r, conJe M Cr G e Grny rn doLms
Ni.30 -ttmyooo o o 0, is.Tertuh00It,006 000 oo eto L a 30-- O oheouoO.o tO 0 ha 0 ne yot ooroesto t ,Balcony40 t.
y d4 Ooooop o.B.-onyo200is

A ASS OR F A V OR 1T O h R I T Z
AM1HASSADOR FVRTO M .1''ETROPOLITAN I RT
o.o.do.00.l.-Te.L la115i-7o.4700. T. Uu0. .dnu. .000 O OOFbrc
Cr 3r 1aPaa -Tee.3.97 ed a 01. bsa otceo a all. 12, A aind. Ah dr.Tfoox-9
0 LA 0: 00.00. 06tc oorn 00. 08 0 EL HIJO PERDIDOo 00 Ed0 T T.Ooo -11 S. En nd0. ynoto otReoto. nootoIIo Johna fl l FUERZA DEL MA o mondOloooo oAO oy OoedlIao4.43 O'Bri-oElizabothtSc y d 4 L.ot- noo- noo 1,L PD0EE ABUELOcon JMOhn OR Ga 1ei eteo nCua Gstenl CHOQU DM E ODIOS (In eh- -I., etrenc *n Cuba CUANDO LO Spe rTr:cy. El-zberLthNTV lr
10000700. con Groor G ono y eoloo ro 000 Rand0o Irb Oo oy J,. 0M 000NDOS COCAN teOoolrooj. J. Bonneo y O0 0EAN D b- 0000,r5 00 0tm- 0.00 rter 000000 00 ooo. Trtu.1 R l0hon 00Id De 0YBArbr oRo y AM0 ton Oho o lo c0 on0 Jn0 P.boCAADOY CON DOS SUEGRAS ot,00N0!00y.00Mn0b0n0Lun0ia0m.y0res G000 I.Trny 0y00John L00 0000 .0 00 N0000 y Balony15Its,
AF N L A YB
14 y IS, Vedad. -- T.Ief.n. F-6129 Z--l. y G -r I.l. TIM.n U-66SMR 0 Y
A tos 4A0 5 00 R oo--. o,.I o D,.d to. 4.30: oMoVA. ot0er00, 14 y "A, At.odo. -- T 0 0.L 04
11 onl.INT1RIGA FN DAMASCO c --1.BARRIO BAJO -o. R-srte 3--- T co In R.I.W. Te.U-Sl5t D de I., R0 Ie-t. -n ;Icsr
rn Y c1tie5on 1 1n, CIOQ E DE y PRETENDIENTE BURLADO ,,, DIsdel 1- 4 45 Rev-. t ee o.- N Tv O R EC ODID I-ntehmo-I nRandolph Ab,] Sala-r y otra lsella. Lu-eta I lDANZA DEL FUEO nAm~- J MarenO aa R oAld
000 t y0J 0 t0 00n00050 0mayors00e 0Balcony=I 00000 .-oo, EC o IdI-C
000000A00000 Ooo- I, 00oooot .,oo roOOOO1OORob~A
000 00ytr- 0 ooro 501F I do. n 00 Ba oymaor y
ARSENAL F LO R I D A O.Ooooo0"t-, 15
-P-o oooIkt de AX7 u6 e M I R A M A R S A N F R A N C ISCO
0 Ooo 4 00 0 : 00101R0o0t0.0ot-oro Do de1 ooo4o45:Rv otooo n- Nooo Q oAId. y 02. yH 0R0paro. Play., 0an F nioco No. 00I. T.0 X-170
n oo. 00E0 K liJooPERDo DO -oI, oo 0EL0000 PERDIDO con Ed- Ddl11 o 500 RI-sta. notc0 n. En1,0d oc-Resta 0 t. E00000 'B En El000b. rh 0' y 'Id-Bren0 yE"b tt6 It t DOS SOLDADO! Y n UILUCHOScI n
esreo HOUE'D OIO enteh-- rn a nCuaCHOQUEoDE OIOS UNA CEfHC1rA c lDid W.-ne, T,,m,, INaliy y CARTAS DEUA NA.
r. cn :dh s, Jn C en cmod I oooLUZtENoAo ooN;A RADA -,onJ oan Font-mol tr.
te ors rci e otumrnt, Jn I r L-'. a50 e'U. Ni .s -on Aribur KennedyLy peggyNDFBL .5 -re l r unta Im .40 cU,

A T 1, A N T I C 2'" a "3-L lL80Isi.50t yD ,, c- 0I,
CaTir C FL O R E N CIA N A C IO N A L SALON REGIO
T.169.oo 0 y0 0an Lk.Mo No. 10. T.0. U.-333 Pedo y San 0.f.L T16f. M4079 N M. no R.lo. T.0 1047114
A o11 y oIIIev .onooro sL0 Ooad Booooo 0 doo Ao tLas 000. Rovsta, not. naiaul.uEL -ULTIMO JEO I rnal A SIRENA DE ETAMBUL Dlsdela 3 :ad evI-t. n -1- n -- n. .on. documntal.HDALLAs ell
PAuEs T 9l ,. & d toDfrnl loooNooooaR ooOQoDJor o carter o.NI.DANZArBDFUEGosdOdonA I- 0 0G ooHo0. 0oIn
JBan, 40t. ne6 ts o entrtr o ado ph Scott y SlrO t t. y L DEMONIO N JmeCanyLnt myr 2et
B y .J-rsCrterPt.00 0.odeo 0tumbr .0ANGE0 0 00 n0 S-0r0vr00L00 n0000 a .Nioo 15T hast O .yoomoyt r man-res W It, s.Tertlta2]l s 25Y untun It, dt pu6s

ASTRAL GRAN TEATRO N EGRETE SANTQS SQUARE Z
Wnoant.o,.SanoJoao. TIO.Uo.0 y0S-.0 0b0t0 Mariana.
0D0d, 0l 3 1':R 0, not0ro n- tT O-222. o Prado y Tro der. T00. M-50 1 9-0 to S 0.4.Ty Sa aid 0.00
n. 0 00 00LA-DAMA DE LOS DIAMAN- A Lt 40000000 0 00 000 000i00- Desdeo00. la- o330.R 0nOtici 0 TES 0 LA N 000y Grnb 00e y srn e nn. 00A000o00 BAJ 000000 00- nronal. 00trno n 00Cub0A 0A0U.0 A 0 4 000 000 0RI0ta0 noti00ro
CbLA IP'OSTORA ILI" Gr1-r G- ayRfe aeo ~EDE- JERaISIN LAGIMA- cI,,Liblrtd nc -na.M JR DE NMEDIANOCHE
n oooo oTE.BI-qoIADOM11n1to .Gar000 A L0m0rqe.0 M 0rg0 00p0Ny E0n000 000 G0000000 Ma0 00 00000. 0nCub.

on h JE L IRFR
AENA ryGo.no.1-n 00a0AlyLA.Mu00TJ 0 U t L ERESBERAIGENERALI.,


rNo.000r. TOooooob oroo.0 u '"y20y3 t un 000200 000.00n M0000.0P0n00 Lue0a0m0y0r00P00 OooOO nto. L.00Pr-d.04y. Ch00
ne -0.7 4 0 0 Mt:t 0,n0 5BoO-,50 DoodAo bd 00 Ooo.t moymeo PnOOO Lunoo a 00 00 aloy25e INFANTLI IPI TIA NON
17 y Rah. (E). dV. Te. -42H E T NOS R N
A .III. IId co la t. Mehd.4 A 1. n y 5 LA VENTANA -ii Nvpttuto MI.-307. -- TIefcn, PI-1515 5d n Mir N. 3 n .16. U.17
Al.d . T.14 I 3-1020. 11- r. I 'Hai, y Bobby DrIseL .A ]as DIsde la 130- -v t .tI, Ir'd,- :InI. M R DE BRoNCct. n.
A -Las4.10 y A10: HeIta,,not,, ,- .r o :1 yq 0 FL JOROBADO DE NTRA- nl ASA DE JUEGO c,, rtr ButLactr hr. 1HOIR EsBOCkfo.d nainl LCIRCO on C-nmas A 'E A S enC hor e Lagh- rN yW imBedx loE- HCrA ON DE--WELOCh. n JamekC. g

BEAEOIN o Roo0C000 0Be000 L o 1,11000~o .0EL0DE 000.0. ~ g a
MIUERTE EN UN BESO -on Humchrey -1Lu ta a yore 40 It, Milios 25 LATORr-Tonn V Ncor M LaiLn.Lne n yL.,net U, re 0 t Is Y
otraoo 0 strOooo. o Luneta301ooooo 0- o Booo 0 00 00 00000 moyo re 3000s N 0o 0. Tr0a 20 t Y. 60 is.
I N F0A N0T A 0L 0001 P I C TRIANON 0
B E L A S C 0 A I N Ina T Nepiul- T,161. U-27M Li. I. MVedad.-- Tat, r-711 LIn- N,. 7M,. Ydad. Tat. lr-w4s
B 00No 0in 0N. o t. T o.or. U-2300 D 01-3300R0.n I ,-, A 0:r s .
cDesde las 4 30: RLv-I. n,,,I nl.YO RETO A LA NMUERTE c. |naI I .BEL DdnJa W ma loa. i dMdR-, artln c.ora, cI ". '. LA COLINA DORADA -11 L.I- A'.- !1dd.CPh" "y Ca"v'rt'yotro y y yW.,-NSIR I .'RA ,EU "a l MURTE on t
2i y 1P-1 Kell)'Y yElGRAN C ARUSO esrnoen b. CAND. L61 NMUN. 1YGIC A InBrbr t n Nk AHm- Rd A PhLh A NvERT vE .reAn e Ile thnIcr o M r1.,, 11 '. CAN.r.P "'preyBICA Lue -m- y-ks I e.- uad ANDO CL-'jMOND .CHn
An- BI th. LunIta N)0 et Teruha In, P- s T n ,,,, So- U t-A CA rcmNDO OrS o hr
N 3 tdNtO Dor BrbarOtRu-0 oProllosFdoo N

C A M P OAMO 10R LOS ANGELES PALE
IndurI, a .y aJ. .-- Tatar. A-7.54 Joan D 19.d. N- &sI y 3. Ian0 N0.159. T U-1691. U N IV E R S A L
0oIII, 1111.nlor a .-.0O o,-Ooto0tTIM.okoo o~oOoo-00000000
ROSd E l %30 ev .nl ir a nr~.-Tlfoo1*7. De-del- ,4 ev t.ntiir a. E913- Y M.nI-. -- TIM.n M-1133
eNnel. ROd AIIE on pnte All, aondionad. A 19, 4 45 1 15: ntE LTE1BLEF.,ROBIN, )j edels30 Rvt.nttsr a
0000 0N 0 00d., ooo R, I, I'M Do, W 330.--. - 0,
b. D LnA0d 0 0N00 0 00 tO eOoorn .ELoCASTI.oAGOtde0I0l0
-n ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ V Cb LA MP TOArnGer LO NV CIBL n -h'rd G-e-. Lunet mi mes50 -, N16- y a -1m tEL GRAN CARUSO ntechGasnvFern.d Lama,. Lune. 0 evBaihr l 11A.A1I UZ en 0 ri oat o aintnay n lt
1isPieerecia40 ts ertlia25 is nn rin Clrk unea 6 et. Nno yDISCRECTON ASEGUR DA" in lP
0 0 0 000040 0 0. 000 o 0 o ot 0000000000 000 Lu
CI NEC [ O P A Z A o N t yTrtu o,,3
C INECIT1O L. IU VA NO Pod.o N. 200-TIM. M-21:
0n.0 0500 0o00do O0.0cqL0. 0 -00 ,o- o AnD
to 0. m N Cood d. 00.06 T0. 0000 0S000000 D0 0 D A D 0 0le ~ N 00000 00 0e0 Doodo 0s 040 0,- -. UNA,0CHI00E007 to 0 0 000 Da i Ty
riieo iianenNnn d d .- loalUNA VIUDA N SOTSTEN en Eeo yCUaEll- :nfrBNSco T l 27 oT".V2 dd4
in itjss oa e aad. vrt. Em1ina ,Gol, eo n Cub A rhr en )ypeg" T II. rPsI3
00Ad00 AOo to, tooh00i00p00N00JER sN 0 00 00LtRI 0 0AS In be.4 FooO d 0s 020mb o 00 A 000 0 .oO.2 0 0e0ist. 0.oo rn
0 d000., ,00, .000000 0 00 o.--b1, o o 0A 0 .Oooo 000 n,00
sit b aer, ".'La Pr .Td "-nr 11arC pJ E. BuE CORAJE
R E I N A ,00 0 0S ,oott1 10d A0 00 0 00t h 0 0
CUATRO CAMINOS LUX0Ina .Ray. T. .1oo 00000h
3-IW N.,0 boTIM.M3oD- do1:., to.oo. on-- ot, r n ICTOR O OI A
-n, .I.on. BUENASNOCHES AMOR
0Deo ooolaso3oN- Re ZiU ro o oAoooo. E O y 0mnn Aren o Cn p l 0.- oTooL X-400
I- OI Aa a .3 0:Rvsa ntceo GR AS en'b L. NIU E En ada ) D he vs n ttr
LA. MUJEE, t E L n n .SUSANAconRota Qm-slant.oL6p YADIS00EX y NE W AN ERA on
-oonan.L E .I Y y r dory ENORES.bid, cmenes.Lu s o- r m
30 00 .A0 0 O2MOVioS t,,dCASC.O000 000 .0y000 Pt, y u A TP
DACERO y D o~rAn AS B. EEDAD on .B-t untn
No Luoooad3 It, B.In 2Oi, t o0s.0 t 0. Oy010000000 0.1 O .1E, C 00 E 0AoWoA4ZCNoE.:
Baoont 00 oto.00R0h oN INEMA W ARNER
D)U PCl E X af.l Y Amclatd. TOL. M-n214 -L" ,,.- Y.d.d. Teoa .r.tyw
Za 141T- T .M A NZ A NA RE S DId l 1-2 1di ,L.E C,%!d d< do ~e I. an H0 e, ut. noticeon
--- -'sa'ar ^ '''Ad d "'A .,t. Il.i~n. .~fr.4 _d a Etruca -r clonal. Itr n nCub. MANMITA Y
c V--er L.m df,,r, I ChrIltophlr D-sde li, 4M ,vit, otcer a.- r dsIp-r,-l:Hy,) er71,, uid.- PAP1TO RECRESAN AL RANC1-TO
seg a tadiion ns e~aaba- 1-1oa. PASAJE A ]HONG KONG enn d-11.1rtide Fluow I timro, Not,. on Marj.r,, Ma-n v Percl Kilbride
a r ig A URvZtA S E N AU70a.At03 n-ral En 1. Is- Zn-grn he. L-nt,;
d.n Et d 50 t.-tint 40 et, H.1, y 25 ca NIL N onle.Ent ad, 30 y M Ies. en


Cr6nica Habaner.


Ii ---


DIARIO DE LA MARINA.-Martea, 20 de Nov. de 1951


m. F :EconomiCo% io
CaIdod y~boio precl
IDEAL-LIFE: Co' durocion r 2ECT LIFE: fimolo 'Ooguesos


1) C e o lchdemind10 E.W or n per hndo
jab ic a d- a .d ,,elle, du ra nu tCOC oE .(f.MjRENOLSHY


* Aninciese en el DIARIO DE LA MARINAVEA lospreC

Bazar Ing

VESTIDOS de crepe de seda. Coloi

carmeita, prusia, verde y g 12 a l 22 .VESTIDOS de dos piezas, en tela tr
adornos de pana. Taflas 12 alVESTIDOS de qabardina, abotonac
te. Cuello y puhos adornadosc pelo. Tallas 12 al 22 .CHAQUETAS de lana. Colores a0
beige- y verde. Tallas 12 al 20CHAQUETAS de hino pao de la

rcs verde, gris, rnaiz y flamir
12 al 20 .
y S n Mig5.I


7/


Cocktail del Patronato de las A rtes Plasticas

Din .rl1 rkl.il fine titin.d. rat I, o p o, 1.q. i,. ii,o Hailr) 1.-, O riteBrrs, Ard ll.
Friuri. d e O-Gra-,dir rPer-loll.y lria Hrrmid. y lo, comrpaoer- Enrique od0 r-izFiror-. r.A
_1iV.dk.C;yCr.Iai SiArid 1. PenI. F ,.DM lN., d,.Al Iduidri. cr 1 1o3.- a.-, Is-faAl ia--R1 .0nAu ~, a B M. c it.b ,.d in kai, PaCly l'0,dr-l, S.,, ll -- G,,, ,l S de rt, ,p in M, w, oA do-Bv, V


.,oiru ra t,.u,dr iolno".- 1,i AgI Cb, Mi L da- , :- EIA ,, ,jed nrahrrd ro .,. dr., ]as Ad.rt,, l'"' d, I Q~lr-d, ic -li -,'orlis ,Ar-l ,ldQ CHo
P, tc." 1 a -un- -i; I

MElrbld.pp,ntl d, 1. o n1 Eu c d]n rM-o- I Crl VIPdr llli1ri li,' dl, s~r, rl r. r mp.-, e -' Ch,I, Grd,, lO r B 9 ol Il,,Go,A O .l tic. cokailal que aistiron I rd, n',- on ,Fernadez.de Gatd., I ;'a M ,,Or]A r6.I Frl 0 11 rl dpnierPA s d Pat o1,.y P~- G R, ,C,,,,de G-rb 1 F .I ,cidis.bde do rcu It r. -I Ed itrP, del ,l- id0.,r Irl N-Il-l o L,c d o Balio h ,r.,do,. d1 q- ChinaL d,. C de B.den-Al Iat, .-nair
d ,., pwoloen Id, .1. Fund-, aIr- Lly t,11- d Br itdo i, 1 l
Nd P Ar a.1 bi,.'(- R egn.a"d e ,ob~nqs tov
eBerg r dCo nelr- d inarm'deBn ,A rit L rtI es
Fern d el.del Gr ,1ede Pra52 y FMrolHemo. ~l I. dpnr.EnIu Rdie F r.Jo M-r n d1.CruaJ ryd,. a. 0P ii o ire.S airns. dol e sn.-t- O. MA. d
Aum,edi 'd d l a ve 'r d e n I. -a r idnadS LS c Aie l davo r ia -e mt rit in yma i estucon.que #ta n Rb V 11 zqc c tai f e o b ida o i 7.t E lne- udo d en' Alnor l,71 Sorashi on r BA r- Rmn Nigue,- r ostcelebritil. on. mrie de acti s Conca rEi. n o d.JsFesnndo ez,.

y l enr de orr Entr, oldtde ra ,Fil d O dSica r L a

d ro' ~ r ,pd,d6, aA d,orI& C ,r 0 o C i,, d r .1 ba anma n. se d esarl o tee cmp a d uvern tt ic eBr.A ofd c gctal a d e tier n numia195 -2, F 'sna nestera n i rd e mr n, e acoiascil uiu
n iuidn ti ,, r, del d lcto,, o js,0 mAem brc a del P orndO l me- Gde ora Ar drbd, C Ar ,, de l o d d r A dI it r. aLa da. d QJ M e s C r
rNd-,r I.ci d, zomn 6- .loAr prr L OrAr A, d C od i d Cd Ar ',, Fmpre Woera d Acv P r FBorEAP d C Prd s. L M d Br m d d poro ,de l Arl,,e as.-h ron E nA % Cdno M-dr"e O G rm R l r
mes udo in-,cado Slr miorg- con na. Hay de G0nal de C a. Mr0, 11 re nt 0honso elPt tirnta s tarau la en o d H nr y Edwin Pr iA eGa r c.In deVazns hbatcd nret sdl h rcu r e d e -. zat 1.- Iu dre.nL. G rl.a da Bd .Ca rttemp ra 's mueavrdel ne rn d P es o. n es urze. ra C, iifde S1,1- e,n eia an e sood t a as tii y .manice mt uu r a r abi a izq u e dode. h
tni .B, d nrrpbe l r e eterr l as, o n M dr, A l ad ric R draii ue bowr ., rao I_ i, u onrn lrie do a. g ,ct- CM. h ldA n l rt r E.v Il Ta er Coc. de Mi,. B Fi laro.,Ode

* ,,o.rr. p l, iA lb Talao,. d e o rtesl in.l a ITe]a Orquesta Filarm o lmina baa elbha. ce T ererc c B nm e e vra.
Cr o d ,,, e n l ,, de i e r p oI ra d a J r. E F na' e, a e o d e r s n. nd r e u i f taap, enA tncilda pue dec"L a uno nobr e de, i Ape'tn ri,odro.d TBan,. C, .Crd. l fl-a macrha p d dOr. aord. e rgaoI r d
jAr 110 10Aud 10.rMm
Nuestobr a delieda, preiontsmn ran c 0- A .d Gopenir a in d R o ld d, brdin ti ra que raliza nueisl ro |DMruc u CliaiBen.,go dll- d O orpb r cnut oqett veeai- un Lir-Bubnav-da d o. n i dnao a as icir sus "y pondms z." adii e ai Tm
nE"s que a mdedaqlul h6 1. aamF rjd e Herand e ri
1 i Tmpr of yreN uI erod .u r di un T nt qd prte auh urkY. .r-a, FCA.,erdo do,,A l IAn, thdomuy enibreve se edienI c- As M tre ide di, Gnde Ci. Manin'
d rQ 0u .Nef-L op d, lh d c s p s qu rn H.MrtPesd G BcL I1
BnS.k 1 n rill d u
A-11 Maid a .GA r.yCal i, Te.I TglAvp r d 'E Trr.s

D a Ft ll,. "lln d 'i,. l
teesntsmr C se d, 1. aP. rqueslia O r mo ra


Mres n r daireuo adde rore r ndequHabn0
s W smn sOrDavid.MarianHerr d e

cpMai r ,,n RPlA a d dCl a r

didb A BOO O io, Lroete Dd2 d20
flaanoctrna" deRiccrdo and ri dzb, Ton e-y a Ron da de !
_i .Ira dereins, Q BSsn,'de la R n d
que i6 oortuidadal fautiia NR- M n a nil-lRtes a ldiv d mq
r s s alerAciar Ca resd e COPCQde CM)A. dAn ,oro u de M, TI.
lA r, ds.etrelA. ut ni d A, Cah orapauos e a on Gre A i a rn r d l f. Cr ,iad
d I.anor dpoe I ALp d
rund ,-. Rl1.-i P LnArand de lle
l o e A:,DlrlnvenroSC.lvA.BeoraA.
cona tnerrdyoCrm11.90 de

Wl,. ,,,. BAO,-oo. d Co ie i u de SC r. ld o,1Ado, CnArd,


ds. e r-rod,. QonhAA dIVA wo
ir.Mab riany)Ly d I G ridi -.


de ORn,. ?AIOri oia d Ilu t Tcnr29.Ur -I n r1 d rr
6 S(;j
1 \m o, con f4lo ind' Id.
ra. Mrid .Anh. niaFete. aAn a dPrecci acqpea 0
MIrg Juhn d M In u -Dres neqro, LKPer ' o, uyb M a; as o; t 10lncncel
enaah RidriuzC cr d rn -1690 jd n r Or n ranadoerledlimay Too
. r r ianE ne C C sterd Mi B IIrnal ml
r Er., is rt zTolldAmlr20.m18
Gr.10. Ferni d e N -de Salf n 'N ",lc
ropica con MAr- Charro de Ca F. neL,, N
Win.l dCo de M i A a Estrd. z8na Ba mi
Ados cin fnrempo.d.
con tercio- aMr H Ger.ud S .1h Bvka G.
U ." Cnrrado b,,Cer in a re am
C 0ri d Gr ,m ,ny y o d gz r ImPnUnrup or d ru riea oscn M ntde nchitP GAr
llmado. Ja-1h Qu Hornn i A .1.re.ach qu fa
ris, acquclulabaroc a LuMrlin. Mrrrc. e


19.150nClus C N rsly hje mn.
. . . . . .r De nnP is TBaj s T Isle2 .'g'.9 .

,, a Rodsrigezl opz A n
raenaAel.d Colo-ale Nn


N-net. TGarla s 29.h5) 0 4 4e
4-N gentilestlo en.
d o s~ n o.fr e enf o ric-t T orh

conoal tercio Cvern ne cc:

rn. lga K pen yri uz de Pn

ChibTo Nas y2Padr20.. . .-. lady -D nnis preeesa dC .gr4


AnitPrFarin nupcile
BoUn 'o -Aio ll '
.odro l1.c lp rlAdam C,,0,nidna DINNERitesaosd cs

q- h- $350 .,.e arnu4s4r
,- Tl;,mY n-mAlinipl


Pd l. SIB.d n


S-MAITRE Armnndo

nteo,,pI o y 0. rh.


i. j. Led,) ea hErSWmas
A. ~ ~ ~ ~ ~ .i n. b J,.;,.,,r, R0, h",10 I ,,1. ivo o Caos,
r e.nn Io i'"." l. A. . ,-o Al d, A A d c- p CoI eIl, ne mspu naod don l' 5,10.mnsepoo dco F D-- r, Ah,. G- I, f ir -1Bon d- de. do C 1.1 P. a ,dOn k e s y arglro C rilt6o.


Ahoransiu .lar yr es un pl.- Em

cer. porque llego la nueva


_LAVADORA I

AUTOMATICA

GENERAL ELECTRIC


~g Imejor colecci6n de Chaquetas

en 4a Pariiina


Ina. a- nna


I.,


PAgina 15


PAGINA 16 IARI-I-E-LA- MARINA


2 NOVlWMBRE 20 DE 1951


1 1' onoce la REMIOS DEL GOB'"" ", eN(lebrr. sus.Bodak Cnrufrnu at
Preparan contra la 'tuberculosis" ara"" :on Conoeemrraseel2115aniversario 1%2f'"i P21222122 d"ei.idue";'r o ;"
d e arle d c dee dCiel 2Id Lcompositor Great
a m-dico d. Haiti, enLaHabanataurino en La Habana **naalieano uede alMdeiemebro rUo n graduados en el afio 21 del
a 2e11 1se Haiti',enLa abana E2 d2r1ter di 12 Cof122 Pro2- _reo_222221 12a2d22 Bore El pr6ximo shado 24 tendrinefec. Canelp rop6sito de perpetuarI
dirertornd Is Ponalsnm Provinto lsatscon queocelebrurin sus mm i del com mitor Elblel rrechil d Turismo. aeor 'Jo Borri1 2 En los d iscur12 2s pronaUnpdapr B.d12 de Pr122 122b2gad22 gdrd2.- 21.et, el alcalde Mariana B e2har
Seran entrenados en ]oi centros hospitalarios. geo~le*" 2 l on e El General Cabrera en representacion del Gobierno rr 242gradec21 12 2224- d2. 2n 1921.21221 -12 |Fr2n122 02 GI0ez, h di.6u2.PGob, qu2 ei goia coo p n prestad. pr 0 gear de ello h ars- to talar On b dl m r
Una invztaci6n especial de-l Cobierno de Espaid pr ly Fuerzas Armadas deposito flores ante iu busto ~g:berador Bai ta 21 m2or 22 ivyI. 22 z construir un 2arqucito quI leene da.n ,cot al- sur aa.dl eeioee t 'tr s elaf recendo su asiutencia v Ie ilustre nombre
rat R12i Froimeh de Alfare pletarios hang o r2 did2, relizar de2La2H aa. c 2 r b n a. En hor. 1de'la mn2na delS o l T biP1n alli se Pencontrb Gn 2a za 6 0 P21 n.d2 Tur 22221222nza 2r. doc12r2s C.ndi- Di12 022d 21 r 22 1
DelaReacio dl bre., rdc.a .a msmdmng ljeed lijtil'a vE T o- pasnaio e rmrmni de e si g ddeleg ee a aGmd ao ar Btno r ifecc terml p n d
Be 1RIod. 6.LA o i ARennt lNAmt Agroga el 'inform u lv- Agrto 'el seflor Barris, que baja Fort= dfLlCb oapra prest- GGiberno y el1 ~inintr o d Defen-9a. adrd Wera eierI, d:'Ag er y M~anuel Cuadrado Melo, no. iy qi CIzad d oumi vn
a to r22 rate.(.s, n2rg2c1.n22p2r22loS22uspiciondeInCoi Provin- di c r d x2 edtioo act dnIrgad. -21 0 ronrdlme 0que021222 c I. e.IS2 aMartnzd d 2ic 222222 r 22. d
1.G irn e aReptiblic. do lafalta d, corne de roo. que ad- etnid, iTu;rotmo se edtari pr6xima- Iprei a mando military cl.deGeraAmd un.sune; y r. erde manana se diri On.missad d e ast lcd abaedlb
di. rvl o- C. c I I 022211 c12oP221cadn1.0222 I2 I2. 212b1 -at,2 21.1se
1,1. rvsde uCanti rase I-,te dsdehace dias. EF ltm etee rmer Almanaque Turs oeoas l15aiversart= del l tieile Jomi loR t m t rCarlo Prio Soc-rri", ; atras, en- reque n-aCtdaprlsa-d as
h, iriidoal inttr dl u br I r,,- Iudl hcomnt-lecin do Movor'tco de IS Replblica de Cuba, en el Initenecor d el Gnr115 1 a m o auane e apo isdoe- tr ells, a e sf d sd M m ,a de c dompa ,pr aall do 1. -s era, ccaca da re uee s
do225.1222222 do2222t1 ci2 an122212 P22 cm}d del2 222. 2g2i2d22 ,lii. 2222. a ,2122211d22 pd2 2Mi 222re2_0 '2.1 2222 2222M 22a 4222222e2.12 P12222 di 2I222.iA 2era

det octo Andeu, olictand su e Gune h to tr.lildad.! SI Mi- quo so do rewpuci 'ta x -1as lg inte-1 Gc mezBAez. citya no r orrotenta rltorra Oscar Gans y 131e de Len yor General del Ejercito y Is del Jii- I cu b an sido invitados u fm- e m edecb e ut de
-ourtant coop aii n aro l pro- mtorio do 'C m ri.peutr ;u se lb arnRgmet o eAtleiaa-1y Garcia y Is del coronel Rosondo le officials, closes slaosdlR- I,"I .metr r ca ecn c o
)orto ticenetabecir unapeso .,Is do La cnfterencla del Quienes inegran dicho Club? i.qu ,tonado on el expresado lugar. Clao rsdnedlCneoN -gmet.Desu s euia nel Aula iaetrpairs na a c ondeina I,,mIaclon y crntrenarmento do me- !,eo Sy a hecho El Bando de Pedad sure Pr6ximo a Wa 10 y 15 de Is ma- conal de Veteramos de nuestra In- Una vez haber a lpad RectomenyMagna d ua Un erci cn su.pr- I
dito y enfermrincoxhalliticns con vis- E. e n car de o tl Ca- aos tons en Cuba? ;Se matan s aa aesaid e audsde E tdeoa.qe &t b. pcr e opac pesdnca e ei ednr epo lsqu ueo srpr-l 1h9mdi21 anoh,
'31nei lzrics en contras de illo Garcia, cltedrl de V sprssccrueidad diariamente enIF"r' adiprba W illvas corrcs- 'a'del Eierclt Libertador. Manuel Eectudd. ISpaabrra In mbra comida de fralter dad tendri e11a asiolen It'rdadsde12 i a I, ztbexruoi e, np u c an. dV atonueit V Alrec e iihe -m a.e m s rell pl a '9ndetsxl'.'cftta jerarquia del J-- I nilez. del Relimiento, el pri. e teienre u n cba Mmartre", a con Bus ml ir.
he ua.a u onr ddA n I In aas? iE Inhumauno el boXeo? e jectel qua momni ts- Los scionor. e inlearon can Ins notas (abogna ) Evasio Cordero, qun rEl [a camunicacifn dirl idIR pr el su septimo conference el dls'hungud ;pEsuslvaje is uc Itr u hypushai u Ilegadia a I gl 'rictsidel Himno !Naconal que ceeti Is m unci ura bella iez r. r nd~nit o d Haiti en La Habana, Dr. 61 otiiiespah.l, Luts Byhepdd ree e tro ulssrnq e Icilvanta on et poliiono, acom- Br~nda de Musics del Regimicnio. do exalt6 lam virudescvca
M22c1 F2122b12 d2 h'1cL. R1p11b s-d2 d 1 6 2 ter d 22 4bd 22 11bene 2 econmi oxy yIna 2 po2 2a2 1dado de ,s2generales.- brigad. En primer trmino, el teniente co- litares del InOlvidb p d lo, ,nlr,,de eclid d m d , 6 br i,-u l i ecea de i el" uistica, al lrmplanta e Jsr- H. .,Vel c.zPerera, efederonel Eloy G yne reseni ras tro- nuestra guerras Indspnetsa
tax ) lenc~callconque cuena u Hq e, el lu nd b o er Con- -. s c rda de t r .1 ua o eara et ltrd L aaa a onaa rnal lr ',f' ab,:!eId"Yo esumex"nde nitoasmzm~io maniene conactoc ,Hoen- e an e al de aTub e l o n i ubo iee d reCod. a,-gerOt.11. Soca Llones y QuIrino Uria yor general Ruperto Cabn a y bedljf eEtd ao ee
I~ -iab ejeco Ins qe par u r ai : f.hbar ldco Sy or D- 1 Ean aldana d e r o uze 3 egnra deEjrcb,,cspCtiaben ab amd 3 ne a it.dor a c i endael uen elvadto a noelicit ~ ~ ~-acionertvagnal de Trculosisn diiuembrce n ioysr itiud tdnelsdeo abened o iaaile sa tlta dsp e I ea f usa lgayr n.r l-a ubeculsis riqeobancoulm- gatuiamete oWls ayud ente enrale inls, r, et e-en e l program co ecc nad or co m ilAr std nnesrV. Story d Au u asa lmoetoelttu nr. oonle os AulaRiz Ubnoelmndenha o d andch.co- o araceendnelevatone on.
armd iibrdo tdno h p.resu elt i na Manas mcifrn e cm o cl ed g Matn eodrguert r sty ad ds y dememor t.' E ef d Etd Myr nra d ue eaidn c.lban rol gedn- a lstevstne a oidd C R sule sno dm nsrtvs esald;G rel 4 1A reaspGe r a; me- em nda ae ff elEec- e jr i ura l pn de surai
bcho pf edi.mtio h ita s a bli elT docori a e s ab e Diocaa qu e ol i11 7d u so Ia ne e dcron I s l envr enLicia o- tn o a nimpIsd R evidsits r Benardci nera o. esa i i rs etald le i
hiemt.'ocs.e hrclbao eno ecisnrtu 1al sel r rentdeIra dn l ereta~ YSri l diistri n riez,s Juan C1 p os uer Valdts, IA,-,GemelpTor, am lrs c eloGne pr l-fcio esta do aenMuesto d AH ,n t haltm a e nl osrgento el h enj a need l oh. Prvnu aeL RudcorVl e Gnie Afno iz, Ubad o el mao axi ono e I ts fc a qucn ae d e s; Ingrdl; lr Etme Cod s v.,Nbiona dnoh e T ueu o M pa- H ar l o e. p bcom etedsAsof, isa 6 desde M ainse odrengabilA rispresntco n d y d ati p sneprcd Eac l co Jefede brngado a orH.enl
do -ubli on a soiciudde e eiet epcaRtacbn esedver oo snto adinistratIvos. e aPdiiaNcsntyfi pi mra e iutr rpe. arfadads e Rgminpu earnin u ch s ra ,a fn d u u ~ i o vat Ls tre vpir atc S ,, daCol or- dQceduon l si sr c ci n s d l caesda pGari el r as uer r:tea M Torm n ada is patr el ono r c I s-,dci Ejdeir que pa rc phad da m ge-n e parmelas o t a nli tr on.de oT Or re asygbrndrBtit.rn nca rra' R,-c toina orPreitede l dctrenardo nre axiia re.B ra.1ci
h hp aa lo e feeni itlca ctttan antes "c' I Ai2 .-Tro amltrxde enrlsi od
tainoypdr o e a r unpIs. deUinudev 61a.alts, de medra und E3 crtr.d IsAmn VldiuzJ nP.rr.1% tnao&M te eAr ,
mf-Z bnf c ar e lo, dienf erm s dea lagttoatimadas dn cudouact e rvnil eL aandc.ro-os, izdeoql a ra 6 ] lGules u da-nuurd;prMilo.e "eveiratdelsd nubl gelaGdmnzared Anlfv'd mi
lealssbr ln mruosde ma- Hari-so ipre s Jprael clumet u stnaaI FpeetaondilisPrr
dianoj y eNfemea etn ciaen i- humnTOs a lce onr e s-d.Atli .Isa6 lf I rcd6.ol: rr. "I~. .Vl.0 a i s f i s
li pilr elcor A de Ihpara prsJuanundeasis o merl do5n JdeClubdde M IR, rm o i i l e 8 lucrf ul .1mteiitld paoe a ate. eth Pee lus. ef ca jut a]b t erg oain e
1, u bl ar to das las facilidad. e_ ui t.am en u ado eiieste nu i edodevr gufoo d fiot ianeIs'dii N cind irs f-mradei-sr r e.I fedalsdlRgitet.u epidd u os prdf So nasesablet xes para que que s. ha eptiod od jefe cocau d
Me a v ota iasepura, eniaquedbn a esoab r itule-s k il spra ndlF ri".ISM a lhr
E rl ot no n n I ns e L D .pe e lre ndoctor ruetde--as ygbrao-i eG erayPlca cna. 'fa riidned sRet--.do-rec
.h1Secret.ri d uA oIn ci nN LIn r ie dautot Gabspac vi
d i iutriy eodelos eva s de pa l. n e vaynesavecsdmtar d
,a t bo n e s rd. ox e fem sde %is a- ta mien inf rmd el e t eid a. in

r'ozana l s d I tn a acsd in cn. h aro eost o n erz, iuIm ty nte ras ve ntra d' l t,,um .r con oi p r l o ns unii
ha d do c mr% e n C 1eRoa ,rp dd de e rA
lii. tnt e s r denfi A acl s s agttn t i ti drin Lo pAll a n cp on tar, 'ls
_ imente, e lir r :, ZjPee ia N i ls irera o 50do 15d el B
W r a L a ird. Iro, D ev a y re-Luz, ineran ladoelega idilcna
r,t Oriete; L2 es ~ a enCi ld.c Cvs onresl ana ao de Pe-nuv a.
profa- M onaelehtn oo ar s da yH l s d ra, Bu .1 e e fe Ie .] dnte
estui scLaHaan cet .- ideoba prdctpor de ir iembr .I., m s
C ln ia l a t ri men ex- d e rgeci Hutade Ag tia Caslo tto o h ndiotadonziLas pdda t n EniquenGa .d re Bae,cr ctro s nAloadci n eso cas. ten. e4u.Montae, Jp Crn ev. H
ds malnerso nlli prbd- G oies, a vn i arone o
!nurils de ]a rdutsdrain de e Jh ln
ch, nvcito I e f de Is S- Tabai n f mi el etfio In'
.iria dobcuerntaque p a e rdo- tcutromhdber deltaho p al as AmA Ir.,d dmloiiema es uer se lamn .e meaq dat ainrlesdtartelibia n el M nlst- r dcdne ala rrr-| sL i i o C, l e Monier.zSu
adrtm l 8n d vents & pmun icd. ss- ga yr ncdo pareBillonte
hra por do Ictobrdel Incui de -dcecs. p niar del: h ra n si
man do Soub pra e ar e- Car d t, nuiedr 57 ani
prtientsr en ]a sambadPef e Fera nd .u a 2 3; e i gn L
Vaoueracadna de iru y aLz, Ieghrpia 1. d; am6n cLapezay
gtic bond rn For a idu, y aol y J o Piree, a a 1;en mine
dao,. n L ad na.re r G idreade aEV-j nc, piur de n c o nnBor~m os; a '
1"'s, queban d dr la en laqul 10n G niqe G Eaa.rgs enead
ncontol sel al 23dsoncay o n ios Ao.Renm ro, Jul Prq .u
Eq cntnarls paanflsi e ric dr ] o GPnzaez.y JAntoni abl l V E4pd
nists d t dns prctse nfn e e Jul a ioAl.Netnso 0 oaio et
sos dc hopl a a n~:,c e s les consu --Miiez Sn izro 885 a lsIuxIar.
o rd e N rta rIII cre e- lt, i uits12; M n ce Gnfica y
ratropr lsiabl d -iierm ic d err hosCiba l LsAni ota $ $ $ r s
EA tal;de 1. C Oct to -u neh. rg locha et s ct.-gO
t-itdo tdel Ministeria de Salubr.I isDez, San Nic lis 42o APer y
dgid poi de ciecto ldrsttordde -ricnc, s aniari 2 h;aJesi o
ltura i d-cnt cm rsro et, a JSant.,y Mau Gabruel

gnd par muni C apito ulan k usrol y Bor rz, M oa1. 'D I-.' Er IEspTciY 11221 2222221r220121121 2 '222dd2 222dlP 221221122e21)i 21Gobl2erno2 III-,222222222de1 2222Es-2112122 1.42.221222211 22.AlturaP22 222'2,2 1222e22212Ranchoi,1.p2 222. 2b22221 222d 2 b2 dl222 22-2i 22, tn21 uare 21222 2 uella n22ue 221 22212222 1112222 12dl pi222 i022.222'222112 di02221y22 M2222,22222d222di2212 1.22d2.t2 222 1 i 12 i 22d2 M-222d 222222222212222. 2 capital 2222 2de.l 2 192 at1 2 ,22 23 de22 22m22II 21.422 d 22221 212 1212120,2,22p2. 4 222222222 i 2222022 22 a22222 2tr2n 220222 d354:212 i 2 Manuel2h2 122 212d2 2 222. 22p22121211 022e222.
222 ulpa 22222 22222222222122'San 21 d 22221.22r.122 .22 21C12 721226212222N2 d y1112-2J22o1se22 ilidi 2Gonzalez.g1,ii. 122 y2122 diRi 122.Ii2222 212222221222 2.22 t1 2222222s 122 221112 21 22 .222022 aca.18 21 n222,1222 i222022 i92.2222i22p2m2 2,. 1 2122pii,2 1, 221 g-22122 0222 319,22 2 i 211 2222 221 212 222222
P 'a 222222222221 22. ideli ii 22 22222ii1222d2 i P2222 2222 22212222212y5 i I 2Fernanddez,2222i y 2221222- 022222222Parad222)2222 Mg22 d 2al1222iisd 22 i 2.22ii2222222222222221212
212.2. 2222222 de 1122 22 del 12ii2212212211 e2212eCi m2e22n,2 O biBe2 22h2ai{ 122 22222112 di222212 2 t up2d222.4280;222222R2o2.ario 212 2212212 i llidi 2.22


tis I 2,
12.,22 2222222 2en 222N212r12 21 MSit 22212,d 2122112 1 1 1i 2221 02? .2i2222 2 2 22222 122122 222 221d 2222 ii6221,2. 22 212 1i222ti 1122y21
W in22222' i 2p2a2r1s, 2 22e1l 222211spita22222 2222dde" I 22 222212. 2222222Manue2l2' 2221 d 22 222222dC 2F1222. 22N u e v as222222 2121222 22 222. di 121122222 21212 d
22-2121222 2222 4222as2222222. y2Marjo2Carvajal,2Suare": V, idd. 222122 1222S12TUDIO -C. OUCHES 222,122d1,222 12yGy222222222 222.M2222A1122LONE2d2i~2
2 ua2 o W22222 in242 222 2221ur2n22i 221 dai 2222,102 22 An2.di22222022 2.0222222m22122.22220222222.2222 2222222221.2 222222 2222 i 22 222Ei2a122 222mnicipal 22212222 222 i222. 22122 2222212222 I '222 r222 -2 Fl2a,. pchI2 2221d221adq2222 222 22 L2,22 2112 221222y222 6222 2222 bi22 ii 2 2.228 222 22 2222 22at12222e 12 222122 22 22de 2di 21212 2 z. S2. 22n 2 ic 1222 2.1 122222 222 22 iM22 .12.2282222222 12X22 622222 2281 14112 422 2. i2221AY!12.V.S. 2d
222 2221222 22 2221122 22222 id2222222222"i. la12222 221222i 2 2 2222 21212212 222222 2'222 an22112212222 221 2 22222,222 2222222 2222 dad 2222.22q1ue222212 1222222222dsin12222 22222 i2221.2,122.Ii 12d2li 2122 2 2222222 2.21222S'262122M1art21222.22n222221026;g2 221222 2
22 222222221 224222222222122o2222222222n.2222 1112222222.222 2222,1San221Jos222122716222122Manu222222222222222el2221
242242 6222ipi,2r222222$us2 ro212122 322tc -22222 .22.2212 212 222212222,2 222 2 .222222.22180222.122221
22 d 2222222 2 22,22122. 222222.2242222 222 2221142I 22222 2222 22211222222 M212 A22gor2.212112"222y i 2222212.' lEs 2p 22ecial M~2 0222


Picadillo Criollo
Psi Sergie AChbs


El que no firma una carta, :unque no le diga en e 61. aaquel a quien e a envin un =e rh oUnit Ifn", .to emetra una cosa: que anda rhal de la cabeza,
4Por qu" me oculta sit nombre el que tuvo Is ocu~rrencia de advertirme en sit misiva
-misiv_ a miquina hechaque "injertar" debe eacribirre con jota, y no can Is letra ge, ccum. por "Uaptus aplth" hare dias yo escribiera?

Es Un error que no liene imrportancia, a fin de cuetts. mnaxime cuando 1. 1 .m.
-o cast Io mismi.- 3ucnan ,as dos cqnsonantes, siennne que a 1. "' "a anpuss,
Hombre" de i-ha cultura cometen Wints tremenda. Cl escribir. y por eso no h2y q-e na e pec:1


Peregrilnaci0l el
de Mige Cyl


Dia de la Probidad me .
celcbrara enl esa e ha

Ei l proximno verne. din 23. con mroai de celebrarse en toda Is Repub it's ei "Dia de 1. Pr.bidad Ciuida. dtan." memnorls del c.mand nte del E. 'rIto Liberindor, don Mig"el Coyul. LI am.no. :1 cumplirse el ter er nriversrion da su na Cue In s
tucnat ha org Inizado unn pere. grinacl on a jai cuatro de 1. tarde, partiend. d, 1. no rind. del C-mn. te' I. de Colen hast. 1. wumba del in larruptible mambt. Hablaran el spenor Irsus Martinei DomIngwit omr d' Is -rganI
-16in. el san-r Anion,. 11 .rd T-mb-i y Il d.,Ior Herr.,ni B.u. y Caro
Ademngme e] erar un. velad. so
rl C &cod Bell. Arte. Ind,ri numr 4511.
Hran it, d In. -A.balo s
r Francic lnod o ut
y 6 J _-u Sn z S rd, presdente
--rrtarin de In. inziittuci6n Unid 'n Narinnal Con.,tituckana;, el corone EnI.hIque Quifine-, president, d, C.n-ej. N., rat d. Veteran. de 1. ;ndepcndenca 0l .or Er liuertas president do Is Feder.a161 Eattlidkantil Univeroltari., eilando e discur." rensumen a ,cargo del itor tor W. Ido Medin -. Deb*,. aclarar que no se nec sit. -Invilacign algu na purma azistir csoo actol, y'A que aon pu. rc" y I
entrad. e. libre. stand. pue. in.i. do 1. do el puebl. de Cub. aHaba.n., noviembre 19, 1951,
Fr-ni-c Blanc,

'Odf Rianchr. Bards. Sec. dla Organlificifn.


I Ningfin genio es Infallbie, y yo. para que o sepa el senor anonniitst. s no soy genio, ando cerca segn S 1 propias palabras, que un di1 jo mi abuela.QuIen dluerme on un buen coleh6n con una buena frazada no puede sentir el frio, pramucho fric, c ha;3 a r dquirir mr. C.5"a I
Invirtiendo poca plata. acuda a LA CASA FINE dMonte a a .tr.aIs s. pu e. a.tres Iaucrais
2 211. 2poS2d2 n L.2 2bana.
vn !. V nta AIerario
LA CASA "FAIN"br :2i ng2.

Tm.b e hay gang.,12 s2 2 ns nA EQUIDAD. q2222:2hall2 en Nopuno y Co-n uad. t2d. Prd 022c22 r-2 Y on LA EQUIDAD dn 2n.r22 con22 rn ti.d d I hiijini
Wn, sy may-r,
11 "co FENIX l22212.42.

Y I FENIX MA ITEADO j!ora premtia a IRSs mas do I-s.
Es el CINZANOs in2 duda. 11 verm.uth ju, ieefamdo ,orel 'mejor del Nfnde
Y CINZANITO 22 2gu111.

Qnion -,m CHORIZOS "REGIO" oita comiendo chorizus ,no con pairecd
I Qui ,, tomn vm-.TRES RIOS puedo dcir igualmne que ostA toand.ocbenvi
LoS CHORIZOS "REGIO" viene
22 22222 022ar2y0 on0od0 22n s i e 2222222. 2 12 2.


I I R(A VICTOIcR.do
22- 2n 222n 2221d2222
2,r,2compre arroz EL CHINO.
l San d.s os- bien bdistira",
; 2I221d' N c r,, 12 d22t .

2 21 22722 2'III i, 221 d1i2ru 2 itel2un d12,

-r 21 1222roraci 'l HN2 asc


id 2m11,, 212 212 di 02221

212222-11222222 12. 6n on 1. 2i,1I."y22,22g R0222. 22212
2 2222 2.p1.do
I. .r 22x2222 0212222 '. 2122. I
(ile -atr l Jl.,dP.,P

22 0211222222 2 l -2 .2121.
22222It,; 2212I2 2222to d1 doj '
-M .con e V teg an, ,. di1-a1. C.do p 11"1,,pa 22d1it121an 2222 12 022 1d i.dno. 222212seor Mirh Garc1.11 V212e2222edi 1121r 2 222 2.2 ,222.22 "M d l,,"' de22l o 122aGstv 2122222 G.22rr1g1. d1 1d22a-cdi 2.2enr2-2axm.G2.


Un decordtivO y
Rebajados de 138.00 a 124.50 Quinto P150


-

--2~


ABIERTO: se convitre en und 02222doble o 22ndos individuals. para tenr n el m 2smo espacio un dormitorio 222r.


. CERRADO es un decortivo y confortd6li 0so que armoniza
2 perfectamente con el rc2to de Sus muebles.


Fsri los dfss frios, nis intensos y fre2uentes de Ilos que u ted esti habitualmerte preparads, nuestras nuevas y Iindfsimas lacas constituyen una gran 2nversi6n. Porque reiultan indispensables. .porque est.4n muy de moda. rorcue un traje, una chaqueta o un

2 brigo de Iana le duraTi varies inviernov.LANAS originalmente jaspeadas, para vestidos de sport. Rosa, rojo, coral. tresa, azul, menta, chartreuse o gris, 3.75 yad'


LANAS ligeras pars vestidos, en 27 onos diferentes. Rosa, malva, naranja. rojo, azu, verde, gris. amarillo, mostaza, fushij, etc., 9.00 yda.


LANAS especiales pars chaquetas, D 25 tilnos centers. Azul. pasel, prusia, rOsa, rojo. fushia, verde, moetaza, caldera, beige, carmelita, etc, 8.50 yda.

LANAS de fantasia pars chaquetas y abrigos, en lejido de cesta v otros. Rijo, verde, prusia, beige, gris, etc.
8.50 y 9.50 yda


LANA$ a cu dros clIsicos v esCOCeses tn diverbsas y brillantes eombinaciones.
4.00 y 8.00 yds
GRUPO DE L'A NA 5


TamIii 12 interesarg -er n gru'po de ianss en distintas calidades v solores, que hemos marcado a precioe specjlf22inios. Entre
2.75 y 5.50 yda.

d

NgUndo Piso


Tod'o c'uesta en EL ENCANTO' menos de lo que usted piinsa12d -d DIARIO DE LA MARINA Pigina1AM NCIos 2
I~IAZS Mares. 20 de Nov. de 1951 Pga1 .ASfC |O
SECTION DECANO DE LA PRENSA DE CUBA : SCCION

Cia. HispanocCubana MAco U0-AS Cancelados pasajes de nueve Con Santos Fernandez perdio la

CA .isAn.".HtlI auuuanun u ianaVenezuela 5RS~Ciencia una.de sus glorias puras Espai8
do Transacciones PgM -os O. IN tiis d
CASA DE CA'OBIOS 3 AGUIACN Ns172 Es aueban


lMision Naval.-Buques Mercantes.-Acividad fiscal. Asi to destaco iel doctor Jose A. Presno Baostion y
-Llega el 23 r "Magallates".-Billetes de Lteria on [a hrmo-a oracion qu ofrcio en 0 AtAcno H

CRONICA DIL PUERTO goo -o 1 c 15g 3 goeral y 10 p 0 R L h, dld un. lob pooo 0 ll L gran opoIco moodl de
Pr F. Pire' Bebe. I a p. lO ho. oloooo de Bltec, con Ia
A-Wl lim.K1B,1-y ySry. d-- F- d conooida od.l.nla to dd w dol ealoomo Francoo
AAunqur. l d.I.:OlooIo.d. A--I eloo EJr .u
4 ra n eop capta M og deoasunt a1,.' Too~ aoy ro.olr ool 0na000nexotneatdo o "" ie 0 dog o a qullo rooood il o.il.ooo d M uod Ol lprmr A poo del
c-"uin anr"s urda b- Tam b- dt N- w Or.Ille iaoetar I d".0, 11.e -mr d1. d -dod c a-M nea y.leala sitn oab
sl rsp.bt,, he-"fl ,r p o de .a Vop m y opl-o od rlo as pdded-do sNb-,1d. eoficaldud.l. l reotoe 0bOs m0maprcei acace P1.s. bon p lngn 0000 oa-Il 0rrt o r r ( &IKb IE L9'ORRFS* o' "" oooo. it-Cena docr s~t e.de tc. .do odoode ohooomprddo. oo p00e nev ptbpnorq os h0Abion y l nCuo p verndo o hn vtra c e x d p di n u grea pudopo2 oogo urnlsrbnsa E d elrd hu opoo de o : estpo Lo duoyra. Vooooenueacn r .n rn cnu p simne ct Jod y ubpunlho mpdsPoo. do olaon s t0o e oo y lo0o-o O ul. la doCr~cco d I
*. 0 oadicadao en Carac0. leoySaylalcti Ar to ecdrpooo.clorJ dAu oooPro doooonlao. eroe- eh aLo oea r 0o 0O0Omde mea0 a ci00 Pl 0 ntrada en poeritoro roo un 010ta de ol pr o ooo enI u oceu c un l ne il ecasto dsei~ sd ur e r r .s
00000s pas00er0s, pOr lo 00e10s 0000s coooooos: que sacho do alaaae i or oa ntdscniae r mgmo r e 0.,Jo0 Mori OlPoo dno- soo eoodo Al.t h n 10fc p o ,sm procdedo seo 10 par I., fan do pesca 0000 00010r MODICO ONTERES ~ O.oooo o oooo proodedo el A.1 onedocmrndpr sraurL rnpae e ud ls S a mer u pasajes: ooo, y poncootpoodooooe 4na pmll"o "LA CASA MUXELLA" "00" op 'o O-lo dao epos 0op de olo oeooodo] e0< i andod do 0.ololoooo u0
-EU00s0 nooohe doboa Hbano loeo-ndo nuoooro ozpero cosaodeolooomie Comprwe tdc.Icelade reir- doolooribuooloo.omeorad u n- tie,oooort l luooooooode pom- d, e oon o ga nts ntneso 3d lOsP. 02 pdi er, vin0 sd0not y00grnCsm a-dj eoopatn jri an oo orlmeo e.ooopoeo deneo ddo m ald 0n 00 oo plugo r moe ladpdO d
.ue000gur.bonolndel manfdpso deo eol 1 das. ~~doO00 a .a .e cts m orle rae tpuonoo.looo o onoo G110 lostlod o lg u rmm e L rad prdo debopi

boosor ooo opro p en opelooob Op on ogool lo que ol 00tri0 se p oLPTIONO lid, ecalmaco a. ooloo Lanuzoo. Poardo Polo y Aloolgo 0000000 oolooododo, u ooooon or-po l a z ol AOIlobio mOC
o oboppopooo-la1de prolest. e r 000 A1 0 a. Salo o er o o Poeloo Oodroguer m m e
Doeolosero s que d e mbarcoaroooen roe Iourr le, capn de00000l~o cP.d TLtO O A$)4 PLendol Foooo oaon de .00 Ja odOO oTamboeno pr ogu o-il at do lpvoonool paoodeono Coo 00s00r .s10uet 1e e*"ucao a 0r""Js C. Coorppy 0e 0 que eopreo: _ __ _ do Oro del proooo Atn 00000000es' Apoolol 00r.0p lI"'nsve Mlg e
AVIDAD! AdeID NUEnVOe! RETES!n- ueens v j d rgrsodeE .a Apt u ooo o utiopsloolo. jnoeodo.oe bo0Guero 00de0 00u .loOab dopolo 00rpr0r00 de0 d00100 0001

P011c000 p sus Iamllapes y amIgos pepodonto, on Espah o n Teori y En Ido r peova pot c l deI poorlo do Lo 110000,,. 0.000. 4 **m 4 dooorrolla 0l do. 100 Preoooo y Bso- o po laoolooocoooo de cOlro t 1 u i oooo do Baoroo 0 pop 0. 0n huestopsapocivs ,y y a I radiCOOoes PAQUETES AOUI. lvprRiaalPafc au srca 00. eoO loIale de roI ue do -- mere000dam00n00 Ioo vloreoodo ooouel ouloor. 000000r. Ooarol lr eooioo --ou 0000 o Pool sociedod do 0000 00
Oogelzeoosel o b.oqseOp 0100 paoolp AGn'!.Lnte deoo 000000sed produj 010. --00-04 000m cnign-u ad 00000 000d0nooboo Jo o 0 ld. 00 bo do 0unq0 este000 p00
los coomeslils. 5011000n p0mbaOdor do 10 ePoooolca roooo aqedn lmnu~doc.A atm no5 rbjao nvaeoifuaic aw u oetycnadop 000000 0 rt 10010000000-Aputaoeota $ anhlod 0100r presal puro.O00
DO prel trasalanolco "MAGALLANES', 00 000 solida del Ironqobioe 000 queo Conooipiia morains po lpero IDFC1 ER DO N uz prjgEoa .E pg.Jaodho. hn .rne o un ecaens ap a tei
03dN00mb. bn duran00.e1 dO. 07 a.000endpiero O A$.ANOV PdFEPTUJNO J 100o yc propllooo Cao Cl- do dso mrc l. i inoqeet npearcp
Tambioooo 'oohd luoono aolipitada. 100 1' 4o.0.3.3 kIlo. do m0000000000 00 genPO 0-0 0 .000 qu 0000 cm0m g aaqe ocnao orome bo rcin eolscouee ir
Iond deoAmbdr s. Cologr dopCdu Polo oox. uyold dogPuopo do quPPIO 01.00. 00 bri oo re00000nte 00 eup00, 0
Come6rCial GARCIA & DIAZ, S. A. olopoopog dollo"dou oloocd Aplol de ChOarlson. Flooido O de~o Mi- up1r00.0 0000000000 10000 hlbl. lo0 lIuhbloOOdO en Ic lpengooa hloooono 0. 1.,.l.Il Cl on Satadl
Exproso Ampropo Europa.- 0 Llegaron por lo vilooaero e 000 24 polmo Beoph. Eoo poopr doed ol Josepo naedezd>swEptrant1 raa 0000. e00000 000T,0u0n ooA 000n doo I lsp, lob
Ave. del Puerto No. 106. eoqouina o Obpop e olo oplo. -WOIP da m or Cionedoooo. 1 sma 00 el mun.de led. Ide pi44 Op l ~~ m0e00 0 A000 O--A lapOn 000,00.,, de 0000 0 00n0 re0r de 0 e o l pur oeoo
Tel: A-3264 Apaolado 1690 Haban.CoalooOo 0K.0. 1.10.00 0d" 001 4.10.078 0i004 do mer0a0.00004-0 Ceoprc s vecdo propoodoo do uaulomtry r100 000 mpl 00 00 o 000000 p0d00 ooo ir u a lgo grando.CE

puer000 do Pancho Boypoo boon 2 y d d Or 1ean 0 Oanihlsh00oo do Ca. de Cacmblo. 0 000 pr0m000 e'oludo e0 0-Cl Cre 10o00000 ooul oooo-odeooooo de 10., oesl m 00 Ooo, oo prao, er 04 do 0 loomdorogodo 000 do, OS de los loloorpol p Hoopy 10. Floglpr p Noop Cn. Cry OIL TeOf.: NI-76l nx"ll.etml olu 0 3 000 .croainscetiia oidr L u n e o jrsd i corrobontoI, el O 00e0tJ.Peye cloGan Haven de We PclmoBench y C OpOr lol000oodOO"Blen deloo emi man0100000001101and.o: o o.l un- s oracmna Policlo do lo Diropooo do Iooroiprc., Omor Babun de P~rt0CPrte ----R----- P. Jdoco. l a Unol voeroo dod do 000.0lIls de oomlootoducor ooy pop.wui u Osd odoso 00, doos: l

CIEN AIDS DE VIDA SOBRE EL MAR 0".0:4 e "oopomp T leno rI 00":0::":= lb, r 0:wad n Lloo. 0.0 P10'"00000'. C" uo~al 6Od0"d'l0Opo0-0'000'00lO000'ab0Oood'00.0"000000000d0P0Ie00OlOYOtl0
SITUAN A LA |Gopodbpo. 00r hbr 01egad0,:0 0 ooolca I op d n 0 upr8v00 d 2.2 7701 kl,-ooon pmood dar Nmeno quel. Coop 00ib por ia ebrr dem.oolol-diao 00l Pooo- ooo Mdooecia do b do- e lo do lo Pco.rcc d e 00 s oh 0 s 000
000000 procedente do Lo Ho ono, .ops ~co poon olO o a motco 21. e m010 00 de000 00 0 qargC deplinad pa p blood uprecoanet nNtlol d Coo 00b0n0 PO d e Co 00asbraa do u 0ta 04a d vIso

C e rtado u paapore coanoquenppn4 rgtpadosen lgal o eoh0o do looboquoedoeoooCopnia y quooParooe 00000ologi00. lo oopocoobo- 400,0,0 doooubridor d 040 tram0on 00 pe0et 0010m40o MnoPsoode 4elen
dL.ooooo oopp ,,p, IMdl E ,, -d_ .ooooo~o plodlop odd 0 odoopo.OOO~G.doI ooo ,0001 0000


Diohoa opdlvidulo 0h00 loprdo 0 Coo. Es zohia York, debldo 0 0. 000 gO que 40 re. 0000w0k0 00 ooo 000000e oopamoo o r 00 n000 0 do dlloo Cornedo I :c bra0 oeloo lOdrolgo. .oadeolo baoodbe l o 5 d iteodosoleom~o AI.a.onurve dd la m00 anadeayer, goestr6 luloanoo noo aqu0ldoo pero.dooP u.> p l c-o dlllooolserp e loogo.Pdn du ogoudo r de~o l E abd hz umrs e to l poion s w enoloosa para abrocco at -lateroo -0002 s hrprendi o dado de01 itod04is loo er0a0 dlolpero.d lo lnonptroin sur- Tmuel o de opWardo one, be c pplo oo panPmo oo A iprol 100ge- 01C0a 00 P rimer l mtduto. 0 de0 COn mohstro 0.0dr00 0r0s0040 00
wae aqrodotbl. tro-esoo a n u oiatc a ESPANA 00 00, 0E004ta odos do de Amoipo,0 0d 4 00 e le bahle loo .0g0iente. 000004: "P000 BluflI Volory'. quo pooodpn- do.o--dooooo oelsu ,o,,-lo.po .000000 lac o] nirbc nA sr.t Pqopop fuooomuoy pole d. l mnO
maonero lopol. 0 1.100 Altubeo y lJoop Lykos, 00 10 do puerlos do CaornIao~ coonc pitoles p Ooborcoooo epotoern mooreedooe loooo 100000 0 hopso 00 E100dpcoop E00000r0ndel0.

a NEW YORK. COR URA, SANTANDER "*leboohdvpooOOjocoo2"ob" oLPI~ Chen"doo 'l.O.PN000 ppoooo l""oloo d"'p' uco~rTltt''rootooo~o olo odooooor'a d booboooeh________________"_____"
do refugoodo polico espol. e. Pool,, "Norbori", 001Havan doo Ioracoooo 00000000n 000000 000000c y BILBAO Lolool. dr Modold Coolrol; 'Copo Cod' o 'AntiOuo", 000 MaoOna eooesporo d do ewoo Pooh. ooooooooo oP. 0000000000 u ena-e
El jofe dPI dopoorO0ment0 do popoaoe 00 Clol Blanco: "Ophoo p Idoow e- 00100po o ubao Poahi, do-I MPro l" mientooo 10. 00 00pirt cd se sNo .23 p0ro quipoojes do 00 Aduanao do 0.0 Grand Haven", en0A00000t "Lo 00.0C p.rtneieneoo l 00 pr000N0001. r.~,o~o lp ooolpai 0 SnNf a o
Vapor MAGALLANES N~v23.bnaseOrPdrolHenad Be. L:s" Krn Hil" :Crar do Coob. queo :oondun .004 0.ono.Iooloo amrmmne el ane brna ueriiedn- ie
ooaiepodoo oododosoisrpoo 1. ma Bab01u0", Cnlooaiedl:oC. Wde~ pecnc enoooop generaOl. P'uel .orodo GlpokOPv lRoohuokI o n-g~~.fae
Vapor "M1A11UES D COMILLAS" Ene. noodblop o~~ o, 0Aki'0 3Po.100 Po2 op" 0.nPdsoo. I Nollop 'o l loo".O Ec,.do dl'.oooooo ""o.000 o la. 1~a a una bomba ai~mic.
Orpinsdeblee d 00l Loloria do "AnneOe" p "Moyha op., 00 Ceo. pedo lombldo roo lo pre,00n0 oom.- 00r proeor do C.ooenoc doColo a TENERIFE, CADIZ yBARCELONA Olodood ""osoe~ele'e. ooooeoddrooell-onoCopo Joordpeo.ooer lcl"o, 000.00e naoceoodon o do Noon Pork. de no dodre d 0br J~o Or I. larO. do nLsV sNv~a s elr o
100 do ocur oltmo. que~od n ol dno en oeod o i. Esoo O o Proo' 0n- Paaiopcondah eo p0 rg ooo do Po d; el me Lau nolrecla prforod (V10 Son luon, P.S., Lo Goooro) s equpo eIlododjo i vII | e "do 0 p0w orpoIa 0d000.00,n 10000 1 frm Mr10 .ololoipon 0.ogl p doeoo desoeo.0 000 Joriloa oie ban logradio reoultoednos elY eficace
Maalne Ldobe i ld Po o s ien l bohla. 0Cdo fn 020pppd o olooo 0 Faculod d0. Porle: loo cuooooo M/ N "0CONDE DE ARGELEJO" .Dic. 24 00:ooociono*;o Nepeo uat cov er at alyroess Pd p noe uriad Unv dd A EAS ea n~mr ueoyua oun oi ed
onoo ludooil lgu 00 rimer0100000 p .r0.i do lo 0oarde Oobicn cornbado .0! 000". oqoe oviene ooneigndo sO Qoopr- d osop oar A lorr en e unov0r00- 10 -Op. -Une poeqoenlo ooeplo,.a hcb e0 pool,. Solo oparecO oor
00e00aec que 0000000n ooultaloooc puerto de Lo Heaboa 00 loo oigmenlo 000 do Dosoaqpy Toa-,0. A. co.du- met rnrrb o obooogo. roeor o c a. 000000 01n0 000v0 40000 000 peq00 ooo ub00. blcp 0 e o pero Al proyeclar 000 viajo orcuordo p Ia onds optigooa el 00n o qu oba ral en o qu olpolo. 00- bqures oenOP s e 00r0,veO, 000: opoppond00o r, er pPPer do Clinb, do Eonoemdade doeb la n os indol oooo p onpr0 e l dro. 0000er00o, 40meit eeon nl b, 101.0 pues00 oltooo l lxamenoqodoole roloor "JOn Lyke.", do I, 1.yk4s Br04. El d 4 dolos reo ntlo~ es on o V Ur1n0r000 o tro0400x0ran00ro r-, bl e rea la e hoonOncnp qp e doo e o emejo b o l gto
linea epaholalo Adoonaop dospods poqooeletr- 0 pocedene do Beuo nto y oscal.,. porado. .0000 O pteyl. deoa a 00 replaI o m0itoppoora no extenme b omb tlodo hOp luiod e -r eu ,, o n00 que 00.0r00 ru oabe do bilbetes correspondoenteo a u00 Normarpo", do I. Porgult, pr000- PIOe A0n, S. A. 0000 vboene do poop. dopmcelodo. oupoco monr qu0 00 muy0 00- b00, eni 3,0 o4.0 poo, soto ya loecooado. 00004 de F5lldello,; "Coflo" do Nlew 00 tos padobeo ooonduolend pas0~0r04 0 qu n o mlood. hopo un0 000e 0 lo, 45 000000.s do I. explolol Cnrt egurddy R0oanodadoe 0. 10r1b.1. olo., de leotadeod Frul; "Wo- yooorgo gerl ontro lles.00 ca polo.P uool oookpoloouooh ro. obo-v Aopo0rentemen1 40 lo lhloo eotlola Oolorlo unooprazo lo-rogolo
ConfortuSeuridaA la unode la ardo de aysrquedo-| IIacp O~. patdeAruba,eaJ.RP. .oo-oooodrae 000aiald Fronobo -poopoboo ,OI obeo sperfIcp deolcoooerr.oo o lpatrvhedolpcbolo. El 10000000zoof poooreanododoe bes rbjoP 0en oojo. o olo;"utnn'dMontral ynoooaoe C l "Opololo oloon qu0e r ooed o d .- oo d peo foeto ll- 9.00m Popo dompok. olo poprote 00'0. itope Loe Vega,.O75nmII,,sd Cien AfOs de Experiencia onuollo, do I. Werd Lon., 0000 d10ran- Tos As1t0rq000 "Looiao~ Menprp", do Hoooburgo, Booomen o AmberO.000e do 0a >o Plen. 100 relzd pn Ejborcio dnoe loeon. lo.bo prlroe- louar dol onsoyo Loo lohbitantoes
Oonel urno de lcomndnooponoo-| deoHouooln, a uba Oeanol.Trana- con.Igodooala irono. A.Po povio,010104,100.0r040d ouid. dlgno de rosoonlormeo.n"o 40b0uvieronoreoloo lndi Sporonos. SP000.ladIjro
raiatv. iport, ypCaIbe"dCh re son bppo o d ucIedo rgO general -pTpopoeool0bnpoo loovaloooo ydooooo o 00 P ,o. mu fc C .n01 peos~o oooo Iooolop onop~ doflpulood CobI
~~~~GA R A1 rp Z rL TD Sogono 0a bnformaocld que poodioo; pounlb do Gopy p ZolIpo. CO "Apono00, leo, pr00 0oeden -00000000 deporalood 001rooio do u0 poroipoonoooo 000.00. Idemooooo 210 dooon hlpooooon. 00000000. ruodo Oilj
2. ~~oboeooo.oorelacon oonoo bo,. Salierons 10 00,o ooonloo ,o.o0000 tdM an spr cmlar qu mov -o.Oorvoodoro.o e o epreoeooo-ooooo. d.-eoo emepoo pololtoprro
~ IO)I Zarec1 00 00 l Coompodlo Trmiono, Hgbleo colido oo buqur 0,anque un cargamno 0n tooa do 500 to To d p ois deioood dolobol ejr- 004ura oprmadoc Ng op ho ore.0,- loa Admmorooooo no do Aonpuopl
Agoolos Gonoralos CobMa n opomprcn. doepoeo 0. Pormn-.-Ep Ppooodenoe" 000 Poerto Ar00,- one0,de. do a.0,0.-00ue lbevara Tlo ol 0 d oeloloondelo r OnIl oifc qe oosl vin

LONIAADEELCMEOCEOl --D rC. Prfrdo:PW-vodoou Wguardpuradogpqueepoopoe 000-0 A lo beop0rob Veraruz;o"NeooraedOEo vprr"Lhtdooooyklso.odooofrd-odlodomebooovojopooldootrnoeroolmpoOda hCyo ddn oano doonoroe on ol ar en .ooodo000.la on dntro de un rpdo LA1 tAANA 0.r0n0 dej00 momen001n0epmd.0e 00 La. que cSe r.pe00d0. hobldodsor .00000 00n00,,0 d-cio1ooo 000000d ~o 0 0 r0-d0-0 Y0 W00otn il eaia o neeolol do tbo-o,,. rr dop 0 loo 7 m dohov. vhospa
id de oso mulle. hbiendo pponll- do Lo HaboanO 000 00pr 0"0,rd, do 290 d 0 00s porroen. doll.,. 0.00, ldooooa, M oo V 00ni d'olo oo horooron 0011et000,r0000r 00.00bin aro. do ne n0.u0.0
__________________________________ dooque l dloocdo deloshoeres de 0. Poononsulor end Opoidontol S. S. Oooebeorc oc on e40peradoo eL Coruoaoypoontander y, dosdeolol 000001 4 040oo h oovsri I, oorimeooa pomoso.Poo,0 0000000ba dodopedo,
amooooone oermr 0000 popolol:O do COmpany, ooeooiono doep lp co- apeset P00 man000a eu oo00 perm000- o. Poori,CnEuopa. 00. Opopoatmir bo 0,0,r0 0001 ,elelor mendionoo doordo tIv
salida 04 bu010, que 0000 s000.o 00 doolondo 000. OeO OO 00rg 000,r0. 400 pflpile 00000 ye 00040 0000 .00 0. CoP eotandoo doplhae .m.ldoroo 0ou Pogonoaoo loopol ,.noelolo do dod 000ns0m0 publlbpo. Aol. e0a 0d0.0000 "Tclamono" do 00 Gran0 CFl.a Oordo me 0a000000 poodoonloe do 000m- dodipoda, 00 m_________r_____ient__________de________-- ayer ~~~~~~por olcomnano los eo naodo451aep n viajelo dlro ded N w pl mooleno o n: 00 "VOerl0' qu0**C.n 0 Med000u0n0000e .5'
00ei l tai p n ohLo Hopa, doli~ o, d oooo.o e .oodooo 00 n la, lop oo 0 0 pa0seo g.ood doer M toconopoooo 00e1.- Haoepo, 00 booodsc~o ,6to
DrynosdIaay4LrnbHd ANAy
spans i aaoa ::.moooPs umcaoo daore u ara d0000 o ra~o Puoert 00000040 010 rro.0e0 "J0ooph Cl Plrrolopo "H00r 00 oiae obb -00r. poonoendoo AKAAnIB -M XIOnIN
e00cu0r0,0.000 posiblemonol lese 0 E, "Iorooplo, quene 0.0 oO u 0 FaOOr y NOw Grand H0,000. 2000000 o o pm04 mnoephmb m0n0 do mercno iasoloo Or.il0nA,_d,
SIN [I "P 010000. '"T1. 00000.P. KERR STEAMSHIPS LIMITED
opppdmoor 00 bra oool4 00 p lmncno e UC L LflhllodR 00D0De a Oo"," l~dd MONTREAL.CANADA.

Taonbon eopohld qoc can oooar.do0 encuentra o c v 000 sohop dI LogoTXIA ALD E'AAA
SEvtcIt EGULAlI MENSUAL elbpfito quopdp 0r000000 0 bce ao ho ,m 1 e .oodro O 0. 0 b e-al$D onra ab
PRXMA ALDdo e aaa y hoo a 0.poioa cr lios aI compoen dIverpOOPnnO e ,O ,
,dun p, e doonoOIdr -m--sionooor0o. r r Var 00 Nov 27Vapor LEITIA YEddco".
LlegarO e La Haobes., n Woolrelbre 10 0 ar0 s bp0 es0 00n0. 0 turn. El Miniatro de Trabajo llepVari a Is aproebacson 4"0 '''' "ri '' Vpr"Hdin i. 2 DJo.k

Vapor "KENDALL FISH" 0srth0e"oo;or 1plndo": del Consejo moedidas que resooelvan ei conflicto Celebro Ia Univeroiudaot, .,, ".t
5,ddO do CENECIA, Nd. 1 TRIEiTE. Nop. 22 o, do Lo Hcbaoo, eeqoo l aV I.
Gdno.a, lib. 5 8EVOLLA Dis. 9- lolidod fIopol enl eo uooer00aP eCIE Monlelro Oel Trcholo, docto CE.00 potd. pslo, Pologopoonos, 00 c0o- aeac aaicooe Vpr0ulnin0 0Dc i.1
Llogork to LO Hbana, 00 DOllrobro p3. mealoe 0sabe1d0 Saco.B gardo Bo10,rI, reciblO 00yer Op o. pn- oper ponorefeenm o Pim d0 pol Enri oe Jooo Vacoria P.llooo
PARA MAN INFORMEO: yeOP p 000 Columnbia durentlpel dIm oegrantoe 000 Cosobtk Ejecutlvo dol onza 0 epcntar e l p.r 00en10 4 TOU & AT R TI S.A

LYKES BROTHERS HAVANA AGENCY D, -- dd. A.do .oopeIdlde p06Co opt.p 1iodl d0 Fo Co ooeoo looa dorari n Poou Aoonlsoener.los
soNA 40-4.0 LA 40ABANOA TELEFONO. M-OSM Aoirwoye lop. lran.portaon 16 k0.eocod8 Fecundo Poono olr 000 b POaoo para reInotegrar ".howo" 00 -00 oonooteopr "Varona. do lo bmverdosederp uddooI aoomo do 17.04 Ogepbuoeroon do ner. lCoopopoly E C Secrooot r sopo doeI loonoondO ocoa~l Oobr unro poeoo01 00 r u___________. -Loc 000 Expreso AOo Inter0ooprlps- do Gonolbo. Alodo., 00u0 000 0, po Smodopl 000 Mu0,004 do Cob,. eooor loono Eonr.qoo JopO VPonoa_______________________________________________________ 00 ooeoanpptorhn 02.903 koblos do 00r- dIdo peaearo nlomnt~e Os eeb- JosO omepro Adorne. 0.10 0 004 p0 Proonuon 00 rm0 0000100404000
c~~~~~ ooa oo oopoenraoorportiodoqom qu eo or e n lgpooe 000040y que de- rlodiO.as que nlMiniosolole 0b0- 0 0c o oc aPoro 0el
CANIAD ABANAEO EE! ,1,1 ddo.h.o. .
-.e srAi VEdApRv r nd dIdo, C
Laode 0aCub00Aopo00tat .ronp- Po0p1Oe0 FloooldocoSdor dOsp:l
SR IP OEUA ICECTO DE CAI0GA 00000000 02000 hioo On porgo hobiko. y prodo, centidadoe o 0. Cal. del 001000001. pop e q ue qodo 40000C .- oi lo 00.0 r 9, i000 10reIIidrnoK
docoprocoododo 0,40sum0 do 512.41.0 osoolro. pedooel prooboomnceo enolocoo omooodebI Adia16 p. ooodone de I-1E AILPop oltoomo Icse Oplo Approl., "Q". E MlImloo dob TrabaoioOa ooS Negret .coolous oo. n y En Pd o i lsfErqe 0 .ourolr-lo/ .d Orpnoopoolerpo 3,530 kolop d0 merrano. vOs10ates deOnctua oono aooloanepo-o. do osom cpptol. e os ocloo ooo reodeno dls CooploXMA LEAA AL HBN
~~~~I ao0 hohoondoseooeaudedp 0 omonde on este oooel:6n. propmettendpooe heo 00up00mion00 opeenoolo o d 0, -oedood -- -- 0 - XM S LG DA A A
51.9.17.3u d quo doola p'ouenoo.oeirP Orend "ohowne. ooR lo 00.000p hale3
Lae recSuaroe de AdoeYYde dou I.d 5.po.qroo 00000 In a toeb0.0 numpUepo.m ar0 yd SUSCRIBASE f ANUNCIESE EN B M "MONTE AYALA". Noviembre 24 0-. Hobep- ,orreapoodjonoeso Ee 000 probjemna 00000n 00000 oloAg o op onorlorS 0T00 conlo EL oDIARIO DE LA MARINAo I~T -T or acedinbal- 7 e odqu -uy r l--II-nfrm riad.-dte d r: d. grg AlerM s "S pA RREHOLM'rietes. a ,ro.e nOSoO 437o 40.~ rerlao l u esooolo rcooc da,os one dre. de ___ B M"MONTE CASTEL O .Novembre 28
Lop o Ae r N ,o 00 ol dla 5 d DPoicbro.Aon pA'.do y yrpoo rooouddoo sC!o"o pd u,000. pr-0u0qe n o odlo .opoopr o *n rovml ono doNWnpprpo o I-0
DO .1 _t d - An R C UNE W o, LE ANS xmd m n .pdosluinref, rbe a ts .ainl sauah eg "M n tr e (Trba -.doto .o


slO yPM TcO MPA y C000NADA C El "Moe.Ilaseo" Seopooeno doopuP. o pregpoosl. Icooopooooodn do lodoc boo moolpo. Telo d000SetOp.
E3 dra-l-oofA splAdnol 01000000- do 0o. poobodblee, diTo ,ob tiolo r 0d0e l yt. I Po0orapyrdoal .d
-PROXeMAS SALIDOAO e." llegorO 40.000o poro 00 dIe Trabajo 0000 hololo opponlrodo c 00,i 00 dO0.toro. ads .eope R.d. to Aesoooro POoOASI LdDASDE0E00P0
e 00 0 cepas Lloede, 20.d0 lo 0000000004.0000000 00.da20 brebajedoro, 00 cun. plo do 00 000. El P Ocoor d. ooonuoa Coj, dse.oo~ ICXNA AIA CEIO~
Poslr.n .0 IElooe O.Ilolo 000b4. 0000mo OS alaac o p e P mo n' ioo comopooelp.n. 0 Botbro do Oopl mdoe y Pbroroc do. El Sorolro Genoeb do 0a Codo-. Gensove Oareonso Pidb
_______ 10 CaoperaOO. do Toobajadoram R.dio y 0lyhI1o, rpcpentemonrop04 raono N10cna do Trab0000doo 5/M
a REH4~foOI No 14 Noo. 20 Nos. 05 Plc I Coguno Ic Onformnpolkn ofroclda ppo Ferpooio cedo.,, opoodado postIbtodo 0 e aAoucorero. Josd 0.00. Meortine. 0,00o '0 i U b s" N v 3 i. 1 Dc
5 looboP0ERTOS 4NVERN0LE8 00a debIf que o u o oabbr d Ver.- e co~ col dTob ador o o looeebsodoO aonaeO M -ue dorer plac c cp A osbeni -aia
o aIl d cc :. leg a cru. PPO nob l peha,I0d. debodoo oneal 00rrv00000 s Nm p ro do Thiproc o oez, Pelpoloo e omeba oo Di bzoqdo 000 0,en prelnoa mSdo moo U______ ___. J __- ___b lnp *ieoane ooesaoove I. Coo00pcoova do Gbrloooo p0r boo Llput0p,4: Modocoo Vooqouez, lldo do Orabjcdoroes 000 seor~o 00u- Poo 01n00rme0:
EOR~p010IH l~p 01 P01000 P~p 10 0Loo Poopuquelo 00 p 00000o do 0. y ,Emploodoe do Poporrobrloo, en bas poopootaroo, y Suplento, RoooO PoDu 0. 40n, sgm1 and P0000 000 a m0000m
OA~sdlloo~ld r0100 20 P. 00' DOp. 0 Ioea OPcpOnrOs lOO 000000 00 00 Deloeoans~ 0W deO Cddnooop N" 5. 0br0u) pOr 00, PpPPaOOrPOO Arolteo y 000n00t0ve un0 dP ba med00de. m00
T R D1 020D0.3?En. Y1bana de p a Icc 400 dO 04 ro d0 Ma,1.nza,; NP de Sogob, be Gr0.nd Elopbricbetsc: Coprlo, Mlrtineb, y Su. otoloo 0 booeliOiooae 000 hO odo TOUS & ASTORDUIO S. A.
obo14siu ee b~pc o n 00 ae d;N ,d Cue;N ,d e ppoen douordo Bodobe; o lo,,aprobodaen loompo aoouoo. QMo SWEDISH AMERICAI L.INE 0oool 00app0 s 4Olenoe da. feo- ydeOId0cel o Tab- Jbido, Ca0000 0.d0,. 00r090000 0100 combohgl ol Spguro G(1b0. -- Aqeooloo Gaooorajec
reolIICIO CA150 A80504 GeomerzI poseo P 0r0n0000 op'no dcnl goa. El dbs 3 de P0000embre proxmfo *r Ientr. P p0r e0 -Gobberno. Ocooldo e 4 encuentra oeo v00.d exopeoono Edliolo Loala 200 La Heloasa Tefs.o A-0310 y W 7F04
IAN E~s Os- T~o00040A-P3U0 e k-MOO LA HOADANA doe b.'aCuben Opcobn. Toojodoooloo, oblebocod 000 eaoombloo-en PIoar del, gorde. E004ro ee proonod oo 00 pr00 amob enpoo, Pos o.
.- wOlen arb 41 "Aoti~lo Pa. Un 0 ve .poobado .0 proyoolo | opblop p cor'dol bosoooodlPfudnc omcooleoi~ ~oo.Oo 00Ooo-d l~aPoopcb-~.cSoret o 110050. ~d~o 00l~ onri derse d l rbao s. O bo 00 ______________________________Pi--I -1-d.

Pigina 18 DAR10 DE LA MARINA.-Martes, 20 de Nov. de 1951 Deportes
ALEXANDER VS. JOE BLACK EN EL JUEGO SEFALADO PARA ESTA NOCHE
-Cuba realize VINO BLANCO
El DIARIO en los DEPORTES

ga trabaj tT/1t 9i ,
-Eogiciario oe loodou nIuu COSE CHA 1945
-Bello geso de Agustin Castellanos. oa Ia labor de equipo cua- .t& )
.9 no, el manager de Puerto Rico.
-En una ritudad hay mAS muertor que vivos. Granrototenrio. Notao

Por ELADIO SECADES CIUDAD MEXICO. nourobe 19
rUntod -Popo eda, manger dt
IRANDOLO ar, Fred tdart r or Lex poRilrotBd e uroere. I tp .team puertorriqueo que ano tn \tt
A Srie Muial de Baseball Amateur
y atrozmente deoalortunard ornt repris en partn He I superproduccn on technioo- Ldjo quf ig jugo fial con Cuba ful
Cuba Ercontro I atcher FEitas e unir lor, "Quo Vadia". T oene cuatro escn on -, 1 t baraall" nuoatuvr
de asaRtuaciones tis pobres de sr i-rra con Robert Taylor Freddie Steele, que fuera -Sda, maoagor d-t1 oub u
Ahrorreoulta que el ecptor Sam Caldeoir rarorurdiatdr peso mediano, oficia ahora $r d taoar anatic.oia
quien abandon l e porter pora mgresar on el e referee dp lucta libre A pripsitr del pap- ,,. abaenamdet y hantaPoo
Servicirtoftrdreouo.oacGtgnosoido- cracio: en-el "Ice Skating Stadium" de Viena to adsdblr
dodde i cuando hicion el repartr del tone elebr un programs on el quo el ratodonte -no aoonsrodiu danirrrtrOrr.
errHe oora aa ela tro ad
rode o Sine Mundial. Vistin to francs de ese Primo Carnera debia drrrotar en meose dre- so s estaban aopideparando su
H to equip Je g.orurrat r i i--.prd,
equip durin on tramo considerable de tem- senta minoto R dos contrincantes torates. Los a h~a, 0, J,, PoortO
porada arnterr, La policia He Sydney, Aus- ftnticos tormaron el auntoiooirro y orogi o Atuo. do Ios uadiresas hatralia, estil bucando at autor del robn de on i- tro on record do ronurrencia CUfIOSIDA- bli4n cmbido a de .r y hatbh o
nematdgratr complete! El eopectaculo rerr pr DES: La cantante Maria JeriFza rieno 64 atrs de "rprod, del hotel ha W te-p-ri
quiobra on 1942. Duraore ourve ado fuoro Fr- odad y sigue suendo estrella, del gdnero oper- Cubn. ,s dio a m, fie- U
vbodro. todrs too objotra alli reteidos halo tico. "Tdavia robia y bella -epmdn too ra tuchn do todato Osrocotairmandamionto iurdiiral. Cuado rrabrieron las rritiros de Europa- interpreti "Solome" y "Tos-h aioprot uogo tI"Irt' .
puertas deltne, ia nave ertatia -aria por rom- ca ern una temporada benfica organizada con ,Too ptrrtor elr0iqu on Inoret6
plet. El pequeo pugilista mexicano Luis el prop6sito de reconstruir el State Opera Hou meo, monto in r ia. y sri r
Castillo est en Honolul6 contratado para relo- so de Viena Cuando suene el momento de ele- tda prisa hacia el hotel. Los jugadobear dos combates Mister Oscar Schacter, di- gir a to atleta ms distinguida del aot en el mun- --- -a* ica abi .m rrapda cl oe de
rector del Departamento de Asuntos Legaleade do enter, Va R estableerse una fuerte tucha -e ,vdor Jua o
*a~d haPrri, arorn oonoi
Washington. ree que ha Ilegado to hora de plan- entre Florence Chadwick, que cruz6 el Canal Francisco Diaz.memro Pero Jua
tear el gravisimo probleat concerniente a rut dol Mancha de Inglaterra a Francia y In pe- dr dI delegcion de Pueto R co
ser el pais de nuestro planeta que control la quea Maureen Connolly, ganodora del campeo- acept r el trfeo n rombre del team
formal en que oo horAn las primera exploracio- onto de tennis de Forest Hills a peoar de que ist formidable ostantona toada a travo del teleoto reia o out do Minoo on of segundo Inning, cuando P las roniax He ,to nochec.
ne0 en ta Luna. A juicio suyo, estamos cast on todavia no ha.,umplido 17 alos de edad La fad nopondtdo ntoo bano, por of pttahar Adotel abata E Jfda a l ot oatnr Jodnny Jar- ta Pars apur. to sorrendenoro vispera de establecer ts primer rut interpla- actriz del cine Jane Russell adopt uon ni o en i gensen culd Is almohadla pira n gain d emergan ad nila. Ta ml ae bera e a Oto at ntoalista Bert Ha, i6vorres qe q r i orier ftror ,a tos prnetaria De veras que merece I simpatia, el Inglaterra. Drspues supo que los nilos inglenes que se onto a a persecucin y ot umpire aoi Atin que decree el out. drs., cubanos en el ju-o deivo Splauso y to gratitud de t sociedad cubana ot que son adoptadrs no pueden ser sacados del y ue ganaron se quearonpene togesto altruista del doctor Agustin Castellanos, pais Quito pronto sea presentado n Lo H"- .,r a -u1 ptche .nnd.Eugeit En.
.1 do t nr Para bras en favor de oa nii desem- bang u. spectculHode vared d base d. 1. on un rally de cuatro carreras en ei octavo arparada' Ios cua recta y ancho mil pes que Iobrara fina bailarmna espaniola Mariana y el actor me- Cupndo el shortstop Bill Figueroa.
porrooiotorriaadooporoirdoon-dor Josi xicano Font Este artista, que toga de modogo 1 t 1 oin unsror rirmroenooibdo (9I
r rofesional ni tantas modalicades distinta y opuestas, es 0 ot ear otn os almohadolot k
Maonuot Aloordo. Pmol ire i l prsii Poooiar in ig el opct, e varianao d ro6ai comrnnano roj rooouo 'I to to -10 R- ra.
logrado a traves de tos aos, dio a dia, el doctor idolo en Espaua y en s0 propia patria, pero nun- 7 tuena, n ritr, tr mend, de entusias- Castellanos trabaa sin tiepo apons para dim- ca ha sido visto en Cuba CURIOSIDADES: --- -----I oir-re Inl a punoorr.
frutar de un r poso humano. Pern no s on hom- Do acuerdo con tas Leyes de Estador Unidos s6- ad Z-hala habia rnteoidr ra T dorarte ete -- po en i oct.o hart, r boo r ot reso dl team
bre definitivamente rico. Por eso s0 determin- to el Presidente de la Republica y su farotlia- Adriar a m ior Mario a ui eptordsra abndron it do
cido tiene tanto oe ejempli. res muy allegados pueden disponer de una cus- izo un tiro desviado a segunda base y p or ia brecha se mEtiron ous adoersariois par r rarnr;rd on dh,,.ir i dorrut
--a toalia personal pagada con dinero del Estado. anotar cuatro oeces. Hoy Pe presenter a Alexander contra Joe Black. Comentarots Psaaom dornel ri dramito rally do
lIGUE sui curso to demrnda de quiientos P ---- - --arr cuan-_ X gern r
mil ddlarea presentada contra Ia empress UANDO el nuevo president de Ia Comi- Anotandr cuatro carreris eoo or. Por RENE MOLINA tirh emplrad por Mike Gonzale e 6)timo nut
del Garden por la viuda do George Flores, sid Atlitica de New York cit a decla- tavo inning pai orator tirmin ale oapirtadeonratuoro es Elrtoam ncenioattn h- tnar
pugli to que murid i consecuencia He los go]- I rar a Sandy Saddler por ia posima deo on m otivo duel de pitchers, I s Ti- verharon In brecha que abri el leri nor evitar Ia henaortmb. bd pf her ir le .r.oon in to pes ronbidos en on program celebrado en el tracing que ofrecieron y Willie Pop an el Gar- area del Mariont n conquistaron propm anzador d ots rones oi Haoa el Instant. del di.plnm. brb. Aior ro or ino ftor.
anfiteatro de New York El abogado de I senora den, el pugilista negro dijo to siguiente: "Yo fu anor too tidoor dot Ha n uor una haer un tiro deoo otot haa7 blrns asnrtedoia ur doe sen t rorir Ft o ega quo Ia rtima no fu aometida at ring decidido a realizar un combat limpio, pe- dose p sdo cuatro punts del pu os- en p cos mome os habia anotad zrdo Ross Grimsly, o uIen registr6 be, Coereciotr rbutopr E deido reconocioiento m dico y qu el equipo ro Pep me hizo Per er I-paciencia. Enr lots clin- to de honor. Despudos de verse cot- coatro veces ul rubricar I rally s o meor dmostracon en Cuba El i q al e 6 que 0e utilize en to pelea era inadecuado . Ayer ches me motia el dedo del guante en los ojos'" lera I ido md a ra s d e e esod Frank Kahoa con on PargP o triple pto r jove -prctino dr I,,,White S x minr o dnro sil anohe rando P 16
tuvo quo regresar a Mxico el delantero Paco Dan Daniel revela en un interesante articuE P- Ado Zato hia dezurdpo on tolt- ort, Coitlco tnt iosorr iIroua d pl o Chicago, q po basia ara 1. a Itoad Eoar6ia
g Z qu I': Adr an Zablal s m1 a rianenses apro- irelevo Jack Collum, lererr serpen. habia podido hacer per "-' -a a-: La liegada de Encarnacion at box en BODEGAS BILBAINAS, S. A.
Ubeda El bcharao quo tan buena impresi6n cau- blicado en t revista especiaizada "The Ring ---- ----- -- -------- ----- roans. ,o repuo, ton, or comitn- l bp inning despus que dis 10 -r
so entire los aficionados criollos, recibid noticia que Jack Dempsey en Ion timoris iete ao s ha mierto v colg6 stte eones con-tbioo babo onido I hanaaa HARO ROJA
urgent on el sentildo de que sou hermana d ganado dos millions y medic de dlaren on g.- se, rtn. peromtondon total cinco de rer i arreras clue tsnnninos puer18 aa de edad esti muy grove. La mucha toa tuaciones doe referee de boxeoo y Lucha y en diver- nip n rrdroiro r tero d.o, lmaroin, nueo
es victima del lorado Mal Azul. Hane dos meso -as actuacione en pdblico Gil Turnerore i Go do esol crnco i.ogtbet, jcml- poortorriqueo. Oerdr ire mopretendieron traefla a Habana, para que la nombre del nuevo fen6menn quo tiene la division I.s hrbia K I lorado lorHa.n ,-mot-cmt. temrir cObr Anim on 1.
operara el doctor Rodriguez Diaz Ginger Ro- welter. Debut, en oh boxeo professional en maya Ira hoPt1lidade. riro -deapua o arrera que l oOtrinroa t
grshaueto at teatrn. Eti interpretando to del ado pasadn Y ha ganado v pinticuat ro peleas -1-.ooooruaoitoro Ourn Inr. in.
comedian "Love and Let Love" n un scenario seguldas, vointiooa por ha via del knockout. En dad o onaa rur-a resptibles."
de Broadway. La Universidad del Estado de re su victimas per Ia via mo ripida aparecon 7.bl ruoo tgutlmen-, a gran at- SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN
la Florida cance) un jaegr de font ball que te- Ins ex campeones ligerns Beau Jack e Ike Wil- turi todo el timpo y so derrota no
epr att purrin0to ot EL oDIARIO DE LAMAIn 4A
nia oconrtdo con Ia Universidad de Bradley, tims. Eate mulato parece el hombre sedalado CAMPEONATO PROFESIONAL DE BASE BALL 1951-52 p oent nO pRI rit rr do ratARINA" NA
cuando so supo que n el equipo de ste plan- pr at destinopara surtituir at cubano:Gavilon Complnofa ionen16 special par Fla del Castito las bases ourras y sto _ots ade le tel figuran alguns atlettas de ]a raza de color Los liltnos considern quo estards or premen- I Hasta Novioomboe 19, ttointt habra s.do In bo. dol roadro 00
En Brooklyn dos hermanos fueron detenidons cia de una segund adit6'del mtOro Henry I HAIANA MARIANAO entrdi.
cuando intentaban asaltar at prooietaro de una Armsg. Jim.leffoie, ex campeon mundial V. H. 0.A .V. C. H. o. A. E. Lo Ros fueron primera ro NE
tAbrica de rameioa. Se presentaron en In oft- do pe completorha hecho unaadelarcionen -- - - - - - ntair, cominando bataor de Jr-i NO AR
cina dl-i comeriante portando pistol y con el que deben hiagerle hecho muy pca gracincitJoe Hidalgr. 4 0 0 8 5 0 Vill. I 4 1 2 2 0 0 censen v Bert Has. *o. do, rip-r.
b dl sq e u De Jorgensen. 2b0. 3 1 1 2 3 0 Dandridge. 2h 3 0 1 1 4 0 sables ma direction .n.rurrrrstr erto. oiurirndmoaroo quron- LruIs. Diio so:"Dermltioempo atlad4prraatol Dlazr. .art 0 I 0 0 Cah0L. Cabrera, b. 3 1 0 13 otondetnotroto.n tid habta
yor de lss adrones tiene 17 aos y el otro quin- s6lo hubo un heavyweight verdaderramente gran- ar. 30. 4 0 2 1 0 1 K.ah if 4 0 1 3 0 0 precido en rr o o ao Ios ruance (Confesaron que antes de reallzr el tra- de: Jack Dempsey". Jeffries tiene 79 afios de Formental. t. 2 0 0 2 0 0 Mo. b 4 t 1 1 dor oronno n .note right.
bajo estuvieron fumand r mariguana en on satmo edad y esti retirado en so hacienda en Burbank, Cir-pao,. ambrlyor 0 t ,O"iodtio .a o .ho olorjugooonde billares) Jiriiy Powers predice en so- Caltoria .CURIOiIDADEa: En Hammond. Kor lb -. 0 0 1 0 U .--t 2 0 1 ito bBico edha oootd ot
Caliorni CUIOSIADES Ktar 002 raoOPllip. no 2 0 0 0 01 0 .gohtobl r,, ir dr,. 000i poili-I
lumra en el "Daily News" que Jackie Robinson iudad del Estado de Indiana, hay mir muerto Ziatn.a, p 0 1 0 r0 nthrioslp 20 bi04 1. right field on susttucion del sern el primer pelotero negro cuyn nombre sea que vivos. E censo de poblacin ascmende a Morno, p. . . 0 0 a 0 0 0 Gonalea.- t0 0 .urdo Van No, moro en foul a Chiexaltoda a Galerta de a Fama de Coopers- 38,728 personal. En at cementerio hay 129,322 Cl um -p 00 o mAtezt ItIn Cabrera, pror bateando Haas
,Iuml 0p D ayl. . n yt i so prod,,,or id y a cont-nuaconj
town t as. Von Noy l .t 1 0 0 0 Va ur . 0 00 0 0 0 0 s iO 000 0 eci, q0 u impulu d ]ar
Aoroo o2, 0 0 0 0 0 0 Yuhas.-p o n o Ulauimla. Ur dead ball EN E
-[~ -3 1 D 1 0 0 0 Cabrn.- 1 0 p a Te o ntal -o P1116 1. Lt.Pc,6n. N [
Varo 4, 1 0 0 0 0 0 C--o- ~- -t onrotl tporo Carpoo en b.
alma-- - - T h te 28 4 6 27 16 0amono pih.Ta DEPOR
2 1tr no, T 4111una orthe oh P0.b,, or., CLUBroo Drhoa ooon,
Cases europeos a Norteamtricafueron condenados T"GPorhpor Crisp.oo r. 9 1- Corrt6 poor 1-r en I So no, on trm. tgro
3_ H it p r Katt o ol 9o. ,di. Rome r e P. oor So e forl-nim. do D-n
U) .1ANOTACION FOR ENTRADAS ritdae c rrodujo un dohlo-plny reNEW YORK, noviembre 19. iUn- nu p oyermeyer, de Too- sobornadores de HABANA 1 0 0 0 0 0 0 0 (1 I lamtragent at aceptar Hidalimi jrto.-La Unidn AtIdticta Amteur, avina. MARIANAO .o0 0 0 0 D 0 4 x 4 tor la b.;,, p-ido y xpdinido
comprendiendr el Interds Ilimphno Bannister, Reiff y lykhi, 0n l a Carornro iptlradnr:lHan. Doamo J Fabioro Kotto Too hosro a t F i I -udn ,n
que~at *ataooaol ara Ca itK a irpbias a, uiy --~ ea Ohlt TOmurt Fort )tma at ro do Kotto.
quo toter e ntros o poedar da luo otr prrttrtdidodes storon y iao u ores d basket hi To K rhn. Two bases hits: Zabtla. Sacrifice htr: Zabal a Philhp Bases I ror-didn por 7bl far, ha nvitado a nueve entrell s uar n en E t adol Unidols, roodoas Fomental. Double play: Hidalgo a Torres. Jorger-en a I rdrrootrr I t ni" gtoretsopea a cometir enlos mets baj Las dicualons offmpeas. s talesa Torroor ttbd~oz a C Cabrora. Qordodos eo bario: habao 0, Marmaonmt .n pto u mebss.E iu n techO d atletismo en este Invierno no petenctit notenrtonales se rel- NEW YORK, Nov. 19. (hOSt- FI otc our Gr-rimsley 0. Zabala 1. Moreno 0. Cotlum 0. ithntrr I Yoho l eoam u a err.t rot tuenota rE Ion
on Estado Unido,. proa do, de 000 bran, serin Inevitable, pero Smit Streiti oo do In Corro do Se- 0,oono,, oi bo, as Grismey 3. Zabala 2 Moreno 1. Cottom W mouu-nortetriar I --ruo ado Po otrolloa han declinado as lnoita-Imente lam carriers serln de pocuironoo Genroioa d ta iudt d de No- has 1. i nd balls Grismtley a Formental 2. Wilds G-mley H s a O pit. nt ror eai ep- o I ded halt clones. Hmporotanca en to que concerned a, a Yorkr. rtencid hoy a quin o- Gaher, Grmoaley 5 o n 8 y 26; Zabala 5 rn 7-13 Y 25. Morno 0 on 0 y p; atCry-bu EN LA
Do, oAtot obtlddoa otroplear do atoo dot bornadoo do tonadmooe do byakm- tm r m 3 y 2. PIcher ganador Grimslv. Pitrhr dororrdo Zaba tho F -eto el otO- oCMcJA Domplrar u e orobedr tLiooat. m ntroo altotar, bath omodoonodo o iar condenando enrgicame T mpo horns. Anotadnr: Juld o Franquiz. Iropitres: Mas i ohm mot1 to rt h rImr dt, a miemd eite explicaron que no puedont, de Exteun grao dtrna ona- romo tiono lomia qmo n guo r.m A a El t,. e Unser
rmrrooooaorrt onrtdmI.T .(2)
1tu r Du entrpnomient Par' l rrer -baJo tehon e una o aiadn a on eg., 0tl000 ntiaq n o, cegoto ESTADO OE LOS CLUBS fitm desmot Forrmnta quis ex.
Jueta0t aipno de 1952 por el vaje nin rrn advriendo que p roiblimnt H. M. A. C. t. P Or. A Dif tender Ian -rsion, perecindo 'n
a ErrdaDoUndo,. C M roota baj prtload a d football sterni porxmo deported q F At ANA . . . 5 3 5 1. 11 542 trcera pr It-o do Philtps M n
onch toezrne ~ lpo Ihm ocnro pibc-s o n-orm Or-ampuor ZPi
toolho ooioenrI n Washington e quer corim do nr n nao x i em or 'oindato atomir, MARIANAO . 04 7 14 12
12 de eero podrxi yp otion o ronto leor "E A 5 12 1p tnt I n n o near h -or ri d. He 0 n
durante os mayoit de 1o, mililenteo ronro io, l oo tne. 0e noeo CIENFUEGOS . a 4 2 1 -100 3 n a pr a right v center Nr
falodHeorin nat d rz pot o orecer bunan romparocio- Aunouo ha npolonda perortdcio e, I rpeern
en Chicago. Lo, Juegm, Olimpcom In xpt eldeci mrootde donuoodeboeaurddad" Tntale . h. 0 12 tO 4 48 00 a r lirm
en Heloik comenzarim medidos onmricno, 00 daotdnor 0 o0 mayormente a In fase del esAndair IAMTNG COOECTI OE LOS CLI n so in a
de julio. uropein cuando la Condicores son deportima uo afect a n ommlad r0 Club, J. Vb. C H. o. 2b.3b.Hr.B.Sh. Db.Bh Sk.Dp. Q. Ave Phtlhp e1evar ot o rg.r. .nr pa'n
bills f-oroable a ins tletas o aqut Nueva Ynrk. aeltald to sitb cirtn nre ALMENDARFS. 24 792 74 212 70 33 4 5 12 5 72 91 26 179 55 00a bh Villa Corbrera acIto dhr Ls otra. Invitaciono ban Ido a quienes estin ncostumbrado larvaleciente n todI r& necfhn diciendr MARIANAO 25 82 98 2(11 88 3n. 1r' 6 8 17 4 to 105 30 198 24 IrA! del sh0t y cerrar B cho PeH. J. p W Nankeille y Rtor carrera bajo techo, entonces ciertaoom- qu0 m jugadores do football non HAB3ANA 23 761 104 12 00 21 10 18 3 14 3 1M 9 11 176 039 droso n t Kahn anno do Inglaterr, Gatr-on mente om uropens tendrin 000 0Pr pr-don y pagadoo or to. 0P0; CIENFUEGOS 22 704 62 157 59 20 7 0 0 5 74 9, 28 145 23 A par r do inng Grimi RIl de Blgica Woillo Slykhuts do onstderads tlerotes favoZtris parairainormoeria "en grande escala' FIELDING COLECTofO DE LOS CLUBS tr dene-t-, thro, P 1, legi. Iolando, Emil Zatopeob de Chcros- tam OlimpladaA. F D6 nombrei y ite, cifram. Dijo Club J1. Oat. Aoistt irr. Dp Aro. n ri l mercurn mo hast. I
-- qut el football piodurn gananola et MARIANAO . . . . . 24 627 230 14 I 984 0 ct0ve. cuand no n nou I ran"frlalnt aasad eolo UoNersidad do MARIANAO . . . . _.-h5 M 3 2 '!4 24 97 0 6 A JSt3fn y r n s.
Pen vaoia por 461010 dOires; on CIENFUEGOS . 22 576 70 :'8 17 to 0 Oror Pod Brh at feffEUn
Ke cky produj .200,000 dotr- HABANA 3 609 275 2i ,9 n6 .n.z do Bet HIf e dIre n A A J
on Tennessee 1.347.000 d6lars. do LOS PRIEROS ATEADORES !As rn000 do VIla y F-ormea a,.ocaaoits, oninu6 el Juez, l esco. Cn 30, ANA -e- l htel i-ro do WeOoo hrn Fuo r n 1.
odn Kno glle oasto 250,000 a AC noaGADOREra CLITS o .C. H. Cb. Ate par,, fmat d, Ise .-ho qor in de
en ol ulotcho maprte. 10000 d Cbr. Mariana . . 62 12 29 13 354 en 000n Vnte P r aneo dotmo alo oeon parn bero ROirgersnt Hr a.o . . 94 1 0 33 y
Rickoertmdoptidioom0 Aond-,roo 00 1 29rurrom~o 1oat,.1, 116.HirA U A
I inon ,e i do baseball cu n- I Dandridge. Mariana . . 99 1 3 GiOse t
Sm iot n sist-mt de exploradores v F. Go rra Amoondoaro .m . . . 41 4: rchtadorcs mejoT", ifirmi el Jurz R. Noble. Cienfuo s . . . 'OP o p- Gr d 1O, O 0r Prod")prmmnr to prodo
St re, refiridrose a Tennesse Ase- VA nvy. fab in 74 12 7 r f I a Z 0b0l. Eit, so
amttaElaotala dkC, .1, t'1 17 -4 O A .2O 0 t ott pmra o erorn l o r dndortd
tomba umono ade r tdora ,- Cr Dmn'o M . . . . 1-54 I i b 9 .29 O- n a nio 1ao rm se hab shall Enourlroot aoIt n o nr ebaor .R Or"h Alor0nd 0 0 61 6 o 5 .295 do m ded hi ar I mandin "tnulr-ducrien a Is Geogrla 1,08 PRINMEROS LANZADORES in sea ,a .E r in :b1c
o-1rl d bankctball. cin to y vn- JJ. JC,. G. P. Ave IF lip IIt 3b h i, n k. Rh I-6 de., indo Il Qhin. iag sel.
I- Is i omi arognaltraq bona fide. Perez. M 8 1 2 0 1000 2:1.2 3 10 4 0 o 1t 21 1R ,do n Ha n- ud t -,-o El g-ipe aoro So ar-ar- R Saht M n 2 0 I in00 at 1 4 4 oi Ioo do On hed or i oor nmo Stmraod e o 1era ork 1 d k. C: 9 4 5 .I F1a aA9 4 1 4 14 2A 2) d, ml m n r ,]a ah
jogiltrm latr Sol.,zn v c.tnree A.B res.9 4 4 1, Stil IN 4o 4 1, 4 17 2S n cteo a d h,; 1, pa-a Oa n
tadrto .oro d o oask oball ,e rnoin n A l l n c rr d n n p e r r1 7 n .1S A 4 -k G n-l
moqin In.n- I d e o n onn ril-n!o May-r A 7 1 3 1 Mo 2 1 3 ?1 1 1 3 12 13 11 cln mt J u n or en no, q e".r i n06 hn onto dopnrt, .1 M eon 11 7 (1 2 I A0 22 21 4 0 0 :n0 12 P2 aa nt hl. no cndo n rout
-t t .a.a5. 1 2 1, A, 34 2 3 0 5 7 1 in pora In s it ion [ h oadora en
Seloazd fio sdop1-ruomo o lohortod C 5 2 3 2 a00 321 30. R I 0 0 1 1 r or.L roroda usar el at
do A I itemhs de Priin mielro rI r. A. 4 (1 11 3 3 14 29 1 ~
~~~~~que him ex )ojindores secIbierno men- -LON 1,11ITREl INDIV~ID'ALE SEll mce nddepe .-.TOMA Y GUSTA
trgnkhu mroenri, recibiendn Prutpen- HOM. TUN"-, FnrmenIaI 1H, -t ortm e e m o nsra
DISTRIBUIDORES. .1 n tit mentencia. olro. nueve rRPE:LCbrr zu- a" '0'''"l'' oe"e
C A- d ir n. Bt DDOLES R, Weather ly '(M .%.L S d Clarn Duanyen EN EL MUNDO ENTERO
-- IdflM'n a. C r Streit describi ,n cuadrp6 ordido 01 CONECTADOS: J hrgnsn -TIaf El goroorta do Ca-.ONuN C. .en C. d traud tio no CARRELAS ANOTADAS B. Haas huren rorroro toro do Fb, orn- -.- _. _- VILLEGAS 424. APT. 1907 oh bo d dal gndrdoo. CAORERAS bMPD LSAS Cre.pit B. 17-1 .1 deAreO do i ,n Ft e a on ineaz 50tdo por l i-Pi-caet ruro lr 1.or dt ourd. or de
te otiodadr C ni Schoff, do F9 C IADOS RCIBOS: J. CsnCdoria. Chquit Cabrera y Mike quo rebo 00 s rot. Boo. tt por Ktt I ,nK
lot nivraldad dh N,. oo. York, so.ASFS POP-OLAS nECtBDAr P Pormootal t4 10'atO at tordo dark Cotlor. Co- doaa tatto boo a 'ro, dot shont El oanba
000ro n apral '00m etopor otO -- ndo sohbr oona nrn iurr doreitnando 1. nrada do t, ll- I mrgene ns ,,Orlando VaSEDEon a.no drl que atormpo o I UPa .0.1ir 0 ChrQoou arl rJ.11onoom c Inre, v do, in role
mtreoooobnlr I o enldoor-ar- ler, moo pot too aoredoreo do In goad, m di sr u or-oudo t0dio uoo no rouO 6 n r dtbrra J s aro 00 doom dJ goor too oIomo m el J-n. pero boaner a Itto' po y tir a
odo orroo unbara hlAr n p, no pud. atrapar 1, gron ratm-r 0-' ma 'no d n F1 orolronza Qu0
omedo boo .a.tr tl mi de In. d- pild eo toh no n oate a no a p;oro aroia Cobr or Pe torapidamen-

OI ML L RIY NOVEDADES EN GENERAL """ l" 1 0 r""" ,"e "rtdi drid i r ogn, Chino H- P -ra tmrJ. """"a e E1 nnrhe rf,,ntarA, Alm nonrbrIhrA a oadre C dr. Imnn- o pari n nCr s Coqutroe f:6 F.1"o'n Jno %ea r nlbr-r dtrs Cifurgos Per In., AP10rCoa n o s do .o d rn rn i nau hibia-lenljrid In- quelpj im apn tarroadn aIe o Itnstar Bo b Alexander I po0r Ia
orot d doia dni, on Chrirn 1, toeor ambanv En 1. jgodo. n V n., N r C 'p0 0urenns to hnra Joe Black, Son do
C nttta dCaoar ndNaconar and, y'A, dai matopaa pr so Pror 1 a niamar grande aos del bnar por to cu
Atlntio bolerto, Y cont -debe esperarse on refido dualo.


.A .I %P .T. .I- 20 do- 1931 P -n-t 19GANO PUERTO RICO LA XII SERIES MUNDIAL DE BASE BALL AMATEUR


190 iltu.- fi'u ran eni
Derrotando a Cuba, Puerto Rico ESTIMA L. ROSARIO Georgeus George'se presentarA Iaans Nladri(

GUE DEBE CREARSE ~ creepedtr hn l'~
se corona campeon de la Serie AATUR en Palacio de los Deportes P-ser.1 d,
."IIE 1AR m, :!, a tm --I Id l v- rd,. b1ao.rr _' on- ,, I, all d
Armando Puente, que hb a sido el mejor irador cubano del even SAN JUAN. PurN Ho, novonm- La mo grande atraco in del mOmn to en la lucha i bre se enfren Io Aot y Voolooo
to. permiti6 5 anotaciar es en el primer episodio que decide :bee 19 nt o- tar aRn RJ. l Hom breRau. S r clauuurada'la teme 'a'eI. 00PIT
frt. Cuba empat6 n el 7mo., pero en ese acto ganl P. RIC.o o de p d ce.r n program. La a onazao Roja lucharlu ontra G.L 0 0^Aso, i" .eI" .
r .Cuae pte - god ubil Amater Oentre to,00 It.,oda. N lot- 'i
CIUDAD paint. duono.01.0-.l riobe en 00000 1. form.0,0000 i00oorSSUpUO 'DOT00
CIUDAD MEXICO novi ombreo 19. le conjuntamente L.ono1 In nl a nr e. vean 11anno a ,-re6puorI G r sd d a-l SE ND 0 TID0
oUn00d .-lert o o g t el cam. rroedondo lueroa s npend do el .ona 0iI'a FederciBI ,.enaoon.,nd Monot" IH .n r
p0oato do la XII Serle lundial do bado poarelnnogerille oIoso Fddo. BebolO AmaOturno adsopt s n de- H.lywoodli % Synydvda aoiina, oMen-eon el atetlr orr o datroo A HoebilAma o ur anotche alvencernobndoeles que BegesarlAmCmon"no te o.-re d- orand atlacImo om.,I moIo ru pa p ur 6 Cuba., 2nlendo qn pnon nor pon abor do a un car no .r- o n sCrac t d s dqdF1. inalsaado Hd M na, rG
'00000d0000l0. e noleIn,-U LINonnDA I,, hill.eunl.o .ea11
o t Uin robeliml cub no n.e1 no. I. ContrbjVeron cdercislmornte at e e"el hombre vencaigad de ccrrar In m 11,u111,10 dn o detodos sS;1 DAQUINIELA. tno --gh ,ep vnoot inning en que oas nt Ilancs triunto doe nezue brflante temorooado do 0lud hoot parOui do e H Loode. o tr
ranotroun n carrers y lograron Ile- Bell y Duvalllo se presetntaron n oeauenapresidente deoaa A,-i.-d.Tu A el lic un- pdr 0, M ohoot 000 loon bseo non dna 0. oldonul luciendo o o rm.oo yO n Veo s portes. ocupandooreleoduooud bll.o .nr", TK CERoPA.RTIDO.I T
El drama co final oful un mrecnl. brindron nO margen de io l0 or n declaraciones pubOIoodonnso' regi, o Cartel queso s est nit a el0 : (Gran C ssoonoi eoloro hollO i hliJ bano00 o rodI da culminacionlt lare accidn deiaj:,.BDell "1 0n016 ree corr-ran B00 Nncionl, do CaracO, ".I ,o r nqu, hi1v0mrlad-m_uu er0000 lonool hnutloooo OoOOO Von IT .en, p rtclrriquen a 1.que im leotan tres, ipikeltque scabn' dispuesas far- Gog.cns en et euaexr r nuo aqeCss.e a mu adsdlcah 3 4
blpocasAPosibilidades se le ,'ncei orred-odo no jugd. mI de.rC.tJo v con o 0a, 0o 0ar o u 00n 00 oo u 0 ___ rdo-n 00 ,, dC
o n n ooinenzarelotorneoueoon. La r ocom r Por RIco, R0bnDm a nuecenricdadeo, se 00 m 0 0- 0 de 0-0 OoRonu'addo d n d
oroboquiero-o. noe oio oao-o poorao titucdon de los do poloteros srl syVen ueR equogeonaD agr l sj unilO m o rande tr co 000 0000 or 0 Pal0000 do lvueonln flnonl. y0000 de sus l d ros ma onineso6 y oro debceolr iones, que habl o nroob- 0,0e a mo, bsado en G ITm
Trlls comenzar Invencblemente" h orart.d0000n Inn0 1do. no habto 000:dooun1o.nt.l de Ronno In 00 io 0 liur mlrd E Ou siiar c
nloando mcocarrerasenIn primeraasunto"aseeanoIo OnPonln. ioARTn'o-alfundaid deiroooeva r S ioo eo Cobo s P000se 0m O tDMEP PARTIDV
enraa ls oica fernbinu. Venezuela utiii6 una rar ti ogm~c eel s d rc d d h er n jrd atm oad!. Par-cl seoy\ados Oso nO sopolmo por ei O o, ode liltern s0 us poluior s. Eoroo oArts. Roario, comentando ladeCT'- Cooll n o 000000000II Io o an000 ooo deben dios isoNolopifirno peoo.l noololoo~~elo~oolonoooedRo anoooo,,djln, ,olooooaoooT" ,Ag ,E
Go",,a .C;,raj, -quienrelev5 ItAr- mendii im elje o n e o ncoe de Requen., dijo: Yadeciuad., Tra .0 rc-,, i r I I --oe u m~amnsa tuvmo. P.- I__ ino Vllhe
mnondoPunso enelpimeo. elqu nto pms6 a ocupar el Jarl '"Lit di C d- ear a qu o se refiere Reque- sido. sin ducd, la0 mt brooa SOn NoOO 0AR00000 Naranjo poncho noo portorrique- rechnoousityndolo Andre-,nase I escribiCuandooseoIeescri- P-radd ido ha.hbr nCoa DoiTI hIons doui -irmotiGU dO y H D0u as. aS.0nn momion e el myrt u bo Sonooo I ooib M A
n oponcho dorenoun lonydr Aromad de12 lenhrada. Arismendi aoo ornaso ds e nvaban onbie S dve-raioto ieruy perm6. in reis 0000. ltr be y no conte slbo si habria de Par .actual fr0nte a rG- oa -inJ ez a gables. erght field. tel rarseno cn esanM xo Ia Duoodd. Gorge haylue ser un con ag rad,, I, 1 6 0 0 0 iiirez
Mienor anto. C ha ibrvonlviend n 00 .010. IOn 00 Pi~ctchr 00do0i cim Serie. Dicha Carta no mencioni. rg y ademas no-er un reorito-o d r0 dritMAo P Tnsor pr ss floas carrera a carrera hasta r o rebiro de soncuIy despuesu "ba,, lnO Cooba y .0 CnlnombiT '.0 con 00.0 o oadoo me00r Due Joohnno I .1i- 7i-rno por ulisioi V.000-0M0 mparlaIsanotacidn en el septimp ddooutsBlaas Rodronoooo loo re0e cen l. epdbloca Domin nenn .nO.010n00i0 0 00
0. Quintero, qolno ,band o l bouo P0el ou-r RjIico, formar2no elcirCo,,ncde vctlo o e CubIo 000 S us00.s m Nor
Eugenio Encarn onl upo entd 0 Arosmedl oiouojoado oo el right.los cuatro paises. En aquei enItonOOe. '.0idra. habiendo o ,0conIt- N 0EW O IT1. o 09 -Updr00-esebOx par Puerto Rico y lu no- diue e lithr aadr 4 dmlunitracidn de Pirmues do Re. Menace y hain d -.wdrrtdo ,, p p-. weer cubano Raul I eIe PRItMER PAR TIDO:I
vena corrDolatrasl. Amb novenas, de Ionoiaomaso- crendcpuert RIoO. do lo que say una o iluchad, re o 0u00 nmar Pasou yCruz 00
P to Rico osegosel tr ino en bre exhibicidn oit e a Serot, co- diretordo deported esnabo ofil daC e cosId' 0u0 M acl w.o N 0mp 0o 00r 0 0 10 my Alfrdo 00 ol nr. i. ooeguodind 1Iod del pC"o nco nmetiedndo n nltal de 04 erorns du'. d a FIBBA habiendo renunciadnI isido derrotad lor IT- k 0000Sd 00 i3on Do PlOOM BE A QUINIELA nctndo dos car .eras, peoro os b- 0rante 0as tres hora 0 mn qe afiliin precisamente en el congre- -AntonioR hah -u ,ar a ta u o rS ga no Alfredo nos se rebelaroneon el novenaeame.eCdarsnel juego.iLnmasoroletao -Asnpaso- so extrt0rdin0ri0.oeMxc0". cinciuni0de ile Hlnil0.o i -rTz rFGUNDO PARTIDO nazando cin Im onerse eodante n poo. adro y los jardner osde"- I 0ea. be-Rana do 00000 Armodt tr son00000't"o y 0 0 0 h00 .R I S
emoCi nnnte reacc n. jaronoCaer asta los msfacilesII es eosiodh.did quenioide.10- -0000000000 ildot ol Otto 30
Eddie Marc Enriq Tomayto DAmaso P 0rez jonron0o opr Vene- mas do Venezuln.co an sideroe es t Adl momn a-SE:;UNDA UINIELA: .ni rd yn e bo f n olnon psrt ois l0n n nbasev iel so pl6ndida pr parte doHebertoGomez, ElCorollate sr SI sTtW lmi, ,La anoLlata 0000arri bofo- n 0.ocri":Eohor00000000condun Io ocn 0 iooa -nP#_-TEOCORPAR0TIDO- I
tras haber un out. PeeEchovarria .c ,cuando las venfezolanos' -not.O e d e~biaDominica'na y Comp. par. dcl-di n o de TS- TEC PA TD bated de eergente por Oel catcher Fe cm0 r carriers noo onto loos d l0 ioe-. Csde ynp lalroerD onsipid I o-laq 0l0o00I.0noyrpartA00 00. lioiainn Fy. y Cn hit .0 right field otri-nfo.e ri nearn btfaltab sultar a FernnC -r y to o o W-30001A
100000Moo.Con eci 000001. Veonezuea loooin0 bllioro. de- nob, C --n.W319I "-- A A~dT 1
,rnoanoi6n pnh6 enIoncs a Al- a lo Repblic Dominicansa. A oquecado d que InFIBB
frod. Surez apr bl. Venezuel a 0'60c00e10!1312 6no adopted una reglamentacid n s
TiLesnardoo Seijos enoants ps R.DomnR. Oa 000000000-00038 1P0 prieticque s rea r spetada ig- Imen. .
ao'o~oiioonooooo. B alerias; Ariso0000d. Q0000oo 00.0 Oold. io 1c. i0deOaou o0 ai siguiente bateador Reyes en 3 y !2A r s.d 05 Qu n rc- t r d00s d0rMnt, ln Vdd 000 s- 0 0ll;0Sinchez.,James te 00e00uto C00 Cuba., si ambin
ns So mantemia en gran tensn eW J0 desoa uormor p rteo- -S gndno deIpus. Reyes0fnib Ow. -0 o
.n d 'oo roloonn ol slorystop Figuera. quienIi Oatrp magilrainmen t V A-i-i
pond 1 loonondobm;e po-o i o O ef I ii nuaif
u-d;initaue"oRico. dnictoscontinuian los Caribes
So ro Ortiz micro el ataque de
Puerto Rioo on el primero canseni-in. PoC naoegunda p tr sacri
6m d Vo bd onrd u. rranoche al Asturias
Cndido JimnezEto noo6 po ien
oio do Rmnd Moldndo.o uien pa po .r___ so a segund o 000 dc Bill Figueroa
b 0000 anotaron poor tried d Carlos Los atletas Otis y Cuza han sacado ]a cara por os estudoantes en
6czicentro aao te ae este juvenile. Dos goles de Robertico Hernindez le d eron la i e s Lopz .no6 000 O0ubey de Fli victoria al Yacht Club. Otros comentario del sector
Fagsoon inpsiso 00co ,largo 00000 ioenl a paalmI arruena qarrea.5Pr (AIi GZA u e e e a c
1. C11 ruoCondecoen- ar MANINe GaZMANqbon 0 osoolo. Cod con sencillO 0paq oon nrd nencllo. pas6 Unaomono cajo ituaci6n adquieren rese onut laVictoria para el Yacht n segunda por sacrificio denJion neionsstudianter-at anot rse aaoche n lub, cuandO Ianvenia de Biltmoso rob6l oa terera y 16 a -,nolporwld. nuevo xito en el basketbpilu onis- re era minimua. El Coach Peri-o, Caras Raon Muidoonado rec bfr p0s0 0 nose or 00c0 00 d ruland oso ademis cn tonld 000 el rubio Mo. gratisd nio. Eo l nICo 000ta jit eni reirvEddy Arango que se defendleV l tdontdo r6 o segundo en el que tone ese privilegoada situacodd. on perfcta mente bien, cuando ese wI'd y dsdealliohi.oore0 n e00yo q etol d.oln s sociedad.es, ti- team perdia Yoyi La our por in, hit de Figueroa 1 0 jardin centrale-.0 perdidas. La Unoversidad do ho fracc-oneo. Annon do Ams impso con senH Hban venci noche at DportivO Esta vi,-torla del Yacht Club Ins cif o Suarez quo0 habia recibido pase Aslurias, aunque sin itdemosatrar O tnertodovion chance de go0r0s, poaabrind ia prnmeroe. da oel nuo: teamnqun mO nioOn.-.narel campenato. ya que les Coeda rroraode Cuba. m00aso tendioolSs ejores hobOongaome, con la Universidad que soe
Esta not6-otraVo 0 on el cut0o no an r pondio .1o ach Livio Mo- ugaraa l finl ,de este. seana. or dobletes de Tamayo y Noaor.nj.oales, siondo Coo o y0.is nouc honercera se debioT5 senci lo do Ar. boo enido q, sacar la cao on In. El scole: ma. ne impuis6 a Seljos, que habia C0 0 rglar. A excpcion do Juan Pno,~ bid -pase y 1, cua- 0pr singleder s qu- so ho respondido a Ion HABANA BILTMORKE de Toooayo. nue .lgonltercera por C del omeno ertudiantil, bolol dr Foyo-yao par inoghie dr ciondo sn juego dc ase, que ha va- Fig. Fog. Fe. Nornio.nouin.f.6 ao'stel'adoC-liode0.d nch aAlma, Me. r. Ano. bCutbauo oo e elboC oresuperaroi a los aon -n dci. A. Poz 4 1 Cbo osold O 0000 s co e el ,dpimoo ooadel Segundo hal. Aunque to J. Trilla, .I 1 2 41 i.0oIool To. yn.0Can hit aCelat 1 0005,
Q. iotenl T o on hi dC so d lo avetajaron en el primer N-C n Q o qetmbin o po. p00000rogin n olgda n .: 0 2 4
Puerto Rico ganoo lods 0sus tres "J",vol entoeluri ql edess eA A cP st auogos do a uetoa fi. brIndndo iaz Ilevaron I n a u5. .odds Coll., g. . . ,
uno do e o sosemocionantes espec- jv edo por lo Universidd. Oi OUosoa enIlhistoria den asseries 00 un quepar. n rtc .- Totlso. 0. 6 23 Los portorriquehno iniciaron I lSe- -u.00.aonqe aio o n 1. lle. . rioe vigorosamente en] a primeraToa v aul m.P-PrAderes. FPnoe de no o n., HABANA YACHT CLUB
ta. erase dbiltiarm oilad de 1a et. iend. el o-idoo. lWinches ter
sm n V00 s do rns a C oelilm de nelos estudiantesenin ta F. Fe.
fueros en los finales lograron clasifi- dos ios spo car paraIIIvuelta final. A ll u hornaolobosdel Yacht R. Moroeyra, f. . 3 2 2 Mao yaen os. finales, los ortorri. C b neoC tron odeun esfuerzo pos- 1 2GaE quenos barriers ,on a o a oposicildn.0ero para v ncer aliJam 0anita .que J.I Sator, .o . superando a Ven sela 17 pOr 1. resnt oCasiseempr eorrib on el s-oin. Herno anden,g 2 1 Republics Dominicana. campeona del re. Los chi uillas de Fio lo Lopez ju. L .Fall. 0. .- 0 foo pasado. 3oor 0 y ahora a Cuba. garonnmeor que otras vece E. Argo f . 0 _2 4
Anotiac npoperiada:t Rancoho Acosta voidal no uP
Cub ont11 101-!13 1 dspuds dD una cortaein-fermedad.y Toto 9 10 14 PucitO nRico 500 000 20--7 12 1 sysdd at Blltmor. ungo-Armando RESULTADO FOR HALFE8 Baterias: PuenNts. rno i 01 Paz0 ITnsigu no tind. ma, que n Foo; ". Mnidonido. M.Maldonado (5', en eeeoquWpl La prdida de Carlo. T Massinl6j. Encairnacion(7O)y Guasp .AvdO donomuho aOs do Ja- A-vd.dilo oo~,,. I. e J3-Habana Biltmare In 1 8 24 CIUDAD MEXICO. noviembre manitls. hao Olub I 0 20
(Unitedt-Elstado final de Is vuelt Los ya vistas como dijimos, ganara o nao, libloo. Club. 8 00 dooiso en I XII Scrc Mudlol de oal final. tonndo vengarZa de to que noleoco B az Baseballi AnoOtsofur r ,Ivl5 n,: Afore: RquG. P. Ae. les pas6 d noo chess con los marque- Cr donor,. V d1.Diaz .
ses. que estando arribo en pia. U ronn no.:Valdes 0,1e. .Puern o0Rioo 0 n 0000 arra.en losa noom sfinalesop-rdie.ro- .Jugadonole i nn del Club CubaVenoezelz .:.o 2 1 667 Doole de berti- HcooHeodeoe--oneco-t. Cub 0. -----.- ---- r-- ----- oUNVERSIDAD
R. Dominicana 0 3
RecilbiF Puerto Rico ig.Fg.F.
CIUDAD MEXICO. novembrIPe 0i
tUnited-Los doiriete, del equlnos .' F Pon,,eIo oLeon.I. 1 f 0 2
qte ,eKreS ta a Vooozelaeo a II r 1 o1 o a o o A Cua. 1 11
SIe udiol de Baseball Amrateur G Boe, 2 1 1
se negaron a hacer declaraciones rp- CIUDAD MEXICO. no 10 0.00- P. Corbelo. -tapotano 0 0 lacin odoo, a 1 ua noeia do t'a., nos tOri.It ,, U ,P F-rode a, If . n n I qsehoo. sue os pOeoeros veneolo s Puerto Rico recibid esta to-he I tro-. A. Ptohr. 0. .,,. los llam aron subdto"d Esado s feoor habeo r ganado el camp eonato G.Ol. Unidos H dEl XI Sd reMondial de Bas l Eleve. f .
PnOr su part, el umrn0000 rt0e000 e la- A0o. n CoLd . 00 ( can. W losky di qe 0Cm no Amateur. en una o remo- a que soRt00 M. Aeoe .Iit smiende ropadol no Cabe 00 que los celebr6o n-la oficina do la Cooflde-0 Sntall. 0.0 Veooooln, n ts gitr0nproo u e re raci6n Mexicana de Deportes. --- 1- 12 posiblr 0000 n on porttOOr rqnos a AT o 11 10 12
oozd onsu 0000 .00uo, do que to r aloa re
ran de lesionar a su recptoro. tes de cast todas as once I oores DEORTIVO ASTURIAS Portavioces venezol2anos rehuyeron qu participaron en I Sooe FtgFog Co ratar el asunto cn aFig.Foo pr.enaF.El manager do Pu 0too 000 Pope
S E d a -e r o Rl o P pn eeo oS d 0 0 D i a n 2 0 4
-uandiblan .1hate tratoban de le.FLarro f. 2
snr uctherI Mae Gu." ye~a .
to 0,000Io0oi 0P. 0 GUAYAIERAS S. Herera. Co 0que es,.0Tvca I oIt' ndole a 0su0n00
quo PuertoA tCioa "ckA. Cok . 00 ITraje "Lafayerie, lerpresdo agrt :PEo nna enoforCol A. Banoarl 0 .ado en tjida Stanford. os
0 n o nne a o lon clos" Pur LAS MEJORES -. .bdosde bo- r Iafavr ". n fi
no ico g.no 0on ore do 17 or, 1. 00.nS0ntana,-g .t.e.oadn.bColoresdeomodas. M aleYhk y deciotrO "culdo P o yo 0. 1.Tn' ol ee edo d el 34 d 46 ra 'm ir a ta m erlin t. en h
Davalillo, trr a v an .-n m, ado do I hondr-.
fu lbt, ndsaigr nre, ech6 el E'LA.95 (L.E n Clures mArn beige. Ils
h ate ben tat d I rotniras tr
1. bola yeon ut oorotuniad cast oner. I. .'p- r. so 0 trege
,mo-nz6. YnIMo t'Irre c "Cathe r; r4
""" "" teiaundodo lastirmIC ;U"eIdd 4 d Q
Ia segunda 0z000,me Curri queD Der, A.Mr 3 5.00 -l
era possible que DaVaIllO eootuIe
a trat ndo dear dc0 je Go u a Gose :Gonzalo,
iontn o d0 ii IooA Mlenky e"r DIaz
haveninguna regla en relation cn eJ-"Crano-icirnia: V.Ides Orta
cl_-e de ot tacon.pero le dije aU P i
D .Ijod olsj.]\Iq a -a harae sgad.oenOl flo.-r del Club Cub.
ltoej vuh dn: noymbr19 do 1951 Vaa nuestral olegantes combine
A, 1r,,6 mc 00 oy desde el batneoo quota y pantaldn, desdo 22.50
lto gri b o a .on E p odIquen., 0r
0 00 n o lO qi 0d0can0 p- -Traje "Lafayetre", inerpre
u nooentfnde aaoaonono fquel0ado an-fla gab rdiay 00aor o niuoea hrts d.er 'UB ) .lmtr Capioi. Do ibetnes ytri C e m a00 ovenaS E d0c00 rcruaardosc eI 1 boton.
o. otd Orsootdra o fme P o. Diferentes tonalldades de Co .
0, ue III de t ejuego,0-r d.s-.Nusis.P.rI r;gadIni0ed0ia Itafninuestroir. .
I*t X.' Alsaahen Haban. ,Tail-as del 3A al 4.
IUDAD MEXICO, ncv-embre 10 9, Ittodo--Do, peloterO, vDn0tan33 D 5. 2. 1 y 4 msrt lI.
apoetdodns, quot toueron re01000u0door
domePrado 575 L
. Co .ond rona nIo r
nInr n do t-r MOTORS MART CORP. TRA.ES HECIIOS ME.ORES qu
do11o000. en 10d0 In
.n p 1no fienroo d ia t. Mun i Malina6 7 eoq. a Vapor Tell. U-2282
l. I o OoOotalonllde A .0000000 Sortm'sidtoo t I.
1le tlaebll Anolmetr -Olhenn nBel n Ponpe-tv o ahlo-


I- )-%l~ j'I Al All_ _hu. df.s on

ul, A


<000 QONOO ,ro -lnc
S dl -udr .
A I NDU PI TI Ia rrr1,--- d,18 d )E MESA


QUESCALun


0t0


Traj, "I fayette", fino caim) en lejido do.s cabas, "" T Dns botones y druzaos de I hontdn (,oloo ,s,mn COlil. a ax I Zul modit, 0on0 Yalia, del 34 al 4S.
4950


ionels do Chahasta 45.00..a abang

E A LA MEDIDA
-tor


I DIARIO DE LA TAIRTNA.-MarpA, 20 de Nov. de 1951


Pigina 19

Pigina 20 DIARIO DE LA MARINA.-Martes, 20 de Nov. de 1951 Deporica
OBTUVO EL BILTMORE EL TROFEO "FEDERACION" EN LA JUSTA DE TENNIS'TEMA BASEBOLER0 ( Estin pasando ISigue siendo el boxeo eldeporte


EXCURSION AL JAPON muchos idolos m s dificil para las decision
____________________________ 46en'dobical __________'Por G ;AlNTLAND RICE Honbres que fueron estrellas yIe En todos los denas deporten se cnnce ai ganador, peco en Euant
roes hasta bace poco tien- .beon del dc mlnue1y inc e al boxeoquedan dudas en midlLiples ocasiones. Hay difecren
TOIO nocbe.EP)-Cn S co hn c ecneoc o no figuran ya calce Ios as-II
TOKO. ncvilembre PSL-Co. I S actitud ha c oi deported naclo p n.g.y nmo- del nC. cias de criterios entire lo europeas y losn americanos. Nota
tents 3y clnco mt] lopones y.n., ,Lotdo Ins EIads Unios ejit. o d ros. Detalles teresantes El saibado jugaron en Ins courts s ucrVen -inca de niorte.mereioaq l ena- diversion. so do ,studio. Los yI qI .' leodosltmis psatidoes,scarePrCORNELIUS RYAN, de ele U. P.
ban Icsndi Kooo 0raktv dia en meros dos on ue o cron re.liad, dC
qu, Joe DiMagi hi.- soo *u famno ono nRiebeo uoto. Poe los -Pan OscardFrealy Conist. Depr-i.dome Roberto Lent do igualar a Y K*.tg limpics 7 agresivida
10000mm sqmi. Priodnae inosiocooan-IcI h it,. de Is United Prea.ss ~ oet Lc.d ni NEW YORK. oni-c c19 Cci- tles a nolyc icbay elin
loej syooeu cnn ,klIpeUto moso ao nna vez i NW Y dos matches coda equipo, cuni do con- tedm El boxe, probablementellNatur.l mente, existen muchas 6rc
I. .osjpotes ve l Ibrosbul con 1. Ie,, estci.mo pecul Iarde sst NEW YORK, novlembre 19, (Uni- JreP e.Bonitos.eno n ho-m n rncna d lsdpre co squ cnsdr.Unrfr d
hdis 3 r Il oom .c co eald -Pcaibleoe n lato e. ci a cca Phen enla n z1%o cc,atloelonl de In deportnteamoos one cosldcoao. orefereee de
ltIs" Min cOO lue apicini h lunaiios Lii aiion satnc move 3v aeoC16ahin. Jorgelans- oo e n
nna c on guer ca n o q o c o -co d n s nisls. S o o rt r rnLl.i s d m n a lto e n u e n tro 8 x 10 x 4 y e4. R o b n a m en te e l ons sim p l e -s t am b e esta r s te n to a ot c clay
,e non spa l no rtla cands. oono a Los d o eios c.Pone nd robserv n los hile. de l.,iplot en aua beyt Leo 1oc hnbla esdo cn a- ion e mon conoriaO eie n to e ins gotpea esnohacisodo de me.-o iq de .bcacurocdcds.dedloonn oLnocncenictie a c0m otorgar be estar alert.a a a habilidad delo
olan adel d d"P o r 0 ditleo mo. 1 Los norte mi ericanos, qu no do 0 o & Perod exput d n y r scisiones sion yi a tisleonia de los bloaado
do ina s oiiollcn do Dhtilin o estrellas de primcoin o.initud, de ech ouna cicada a tresultado de od de a mcelor m menocoso en Ion d ans odn i dcmi doprie e"
y no hay dud ofm quem us dno ma Lor n oac l tmooinel dot]zurn Ie l d E a votaci6n del"Jugador. M Vodos lInos sold, dep dc pocder el pci- aeopre x s0 o u gacadoc donido Eon In nela do aontann dcl e
s quoe o ho' de Sni Francisco. ciLigacAmericanspuedeno nr do tone alin Posibmno uno pood din-leon, cc Newn Yck, ete alo
"Naturalmente,l he o del dimoaon n Ie an atio apsdosho han ps c lrtcoin drai!dur foue done Y k V cad sqm a n
Los Japon.ee so h blanh ncor- Jnc DiMnngo. 01 no I.r Ir r onrpdnon n ins plincai. hrone.d coestro, ccro ci c-sul.odo scaloc coos on ocador. E u cadro
do ai osandun cmo-oco a oin-ctip JoseficclcO-soon coqhI- ours nsil.dn d-maitnc.a. d ncoda cstaoio cdso
do lnestad Pan r d -ndin, Stdr d'cice oue noncu i s-del Smsebali. b ient en. Phre nBelton qec des-onci d o munda os ono n-. rcscGnOP.Ponanadosyopedio
resonfrmntrse cnonunconjuno n ooe .,nIo nue l norccidnnb lon ol S pca oruo .boen jteo en doble, o- codecn etoao. Exiaen oroon n.p donadcsm Jrca
tea Ericmnolbaut za no o idnio de Bua,paor c o nnsos en e noon-I Fooonataque aItsVictoriaou Ien eno s sean onen- od i dnic. n ionidusl del o- nicos limpos ianroeslidndi DE
I 6i l d n de nhcionad s al hIesbol. Snnde Yogi Berrao cncl. otacn, ads i doec Iss do n bco & to un Ida do idclcn y Pns. iPu( nt). Ta hi
loon ci n cdecdeollne e loeomn. 5 Hanildcl e ibn n dssoco-Ininmc onno.10 conoael. lcorn-o
os e man i d No conseon son recibidoscono palabra cuando puede diacutir ofreciendo- pondentes. pero d 6evaporac 0 dvic-o boe s n rec r e nha. v- anota en eo condron. El miimod
esocpoerosnarnc e" Ldc in.nno angraod as. ,anese 0 inn ocndoncs de Allio Reynolds, loaa n pde ci adcc odcesc oficiales esin en c eacuer- untsva cuatropar round. Un coon
qu ,aerm s r coma 3uegan "cLes lnzefaresjac e s. udice Bob FeerN ed Garvar a Ferris 7 I -n enigma tide so rival. A dos Peri- do y e qIso o xpro e de- apretado vale Un PUntI un rawn
- los normcnecsn., dbocnon onc 000 c ie NdOso Z i sol ao. s u .o i xpro
nes tIo o .b inmp nr Is pnor Perc It hinola dae esa ccds ma.rdos ig ales, ci double entire Armando port. con ligera ventaja do. purnnts; ass osooe ana ape haa Pr ahitradeetIr s e Dnes v lrmet a cnr-rund de un solo lado tret punt
plate. Los jugadore dabn aeleccom- nobreios "alo-ra" y aquentoque l -r Cuervo y Panchon Borgesn7 cRcm verDoodeneb eonn tcinsn mon'. nor"dds'o.an rnds deIy to
nor n bate adecuado parn condi sierfueron manconados.1Castellanon y Pepe Frexas se agigan osa dJgoos l oseoin.one ae r Sosc cua no c oedo hdeoat s
clones ai2cas. es decic, algo s no ic eo isasada6 eemanerndnotable,ya eeseerala d d p es on knck-dow, 0 conc. cc
quenoqee coriI. debe Un lolI de 24 ocOialas depootios ci pnrtido dcloo. Y efectva.mente, oeog Oinio yos a dn cur rond y adn s c odb
oeamaigIoosamIn" hicon in oaid y dion a I. fu unjuego emocionante, qudman-do u ro alaaida.Peroi n hombre que es ed
hrsuc Loses ha ectores su opinidn de hmrito total .on al falitco en un hilo. Ias dos ef nreoon nto dbons. pa n rsds, PennAonInbnopierde ofround.iUn p
OIa hho tbhes odnoudrv don. lio- de li. ploycrs de a Liga A mericn doblisan dcdu s elBltmore an n on el pri- ric& prefiere agres vidad, fuerte e or derribado puede levanotio
*$(cln deca etudcirodetacdI,m set, pero Ion a quescc ignaon ch p osuperar a su rival Part un boxio ed
mentoce in tu y mi in m e s e d cl onmoo eent. elde o prI 'l &Iganar el segundo Y a sets igualie ,A un n I- ganar e round par derribar so
Iucal egas Inormae u rian e P~ or e t n c ue Boutder eau por I 16x3 y 2xil, fueron tercer y dec sivo cia entc on Lds U i c. xist raio. cdebe ,.cand. .1 otroas Pa
cialmenpe l o ma e nrt que ,,,na hnt- aore "Wamolou B o.I I set,tadquiriendo 1. zuestem. a ncontinuar superindolo".
t e s -ac In pelta de mcdo qu no nlln Sl 1ewo sr. tobby Dosoo, eco., ntajdense ti o I on c e t eo lastoan ot n r
$nteIon lin.extreecs del iol. ecihimcon OPp 05 0100 ai00-_010 n&Alsia e csro Ieons par con ciEnoa de doNeon Yoim.IsarOmmnmccon Naualmocote. I e gatS i e a
cp L texpoo n dle plnc ii-o .n r ci ro m y un vo Rar.or y Pope ngronc bacon ones on por rounds. usandose puno s cuan- lido omun se o ptlics tamrbiho al an
1,peomoin. rP cioen nam nfvo oen ocodn d oanesyienocescoeltnco xa6. do lIsrounds son tabl.En.Detroittr por rounds. Si, en una pelea
I e.odolo.dor eno oellod Bo azu.leni 0 y0 IrIen ur-yChicagooenuban seno punts. 10 ocho asalnos.onn hombre sana
to nsna oelni n Dart n is eencishade es ag d lno rao Pd d eriten c t oi, so o cinnaudem nsod e lnoa nada oundantiinfadosit que roundsnaprtcdos, luego s opone
ts sosPaddye i arco, apr ste hasc. ponde atde lot pesos ligeres. ereece Cr Pensinsbi o.a o obtenc.e.reuera y do a su rival una
Lnp lalnanoaydde la eroCaifndial. En- ornia. desya d enviable .In ; los on ]sncre core y emp nloden iC mo nanotano nsexPertos as pe- lora oa n en Ics trees restantna, o,
Y una tarde, el pilot oteamerol-.tonces fu el Jugador Min Valiso. y a travos d I s cuerdas en A quintsrounnd delcombatese selnalade a dIes nocoy nando inaelmenle nonn las? O m aosa Rubo Godstenm. con- que hombre cOn ctre rounds y no b OISus ejugado- eoc u no man r uien, comoaju- I que ase brind ea)viernese eMadiso qlrG d nC ers pe y e r d in. tendr inI raido el mejor roc en mt adon beroon .M. debc ngano al tqe aso
"J" bodioiic g-- n enm.oe 140 5 0-M no G8a r ade.C ho e po la o tofco yodcooomn-. qo etndinI lodo53rouonds Iono5o 00000'.
res bajoun par Igad p.'r pucs rdcyne t24 n 82 jue-I pie, Pero perd[6 [a derlis6to de tam jueces en die. rounds. ---I FII INP,. sus vitinas par todo este site. loving mony ofure. Ni 00e d e c tr cgs en ]a temporada que a ncab dcli- Edin un de on eOn acs dn d *Las consideraciones m osyImports- Goldstein vot6 por Joe Walcott
nl pornagus se ledeshzentamma-nalnar. IIIn de undaesif Hde da prm peics onsr Joe Lo.
I cncm. Y todavpacidsa:o nosdjugadoreao4-,d Y wotrecuerd oNshousoer. ga- PetI-A dy ,, a n LuI,,- I Wa nco decisli6s, sonqoc nlon.r
p oses tonaban lsoouno-edent- ndu e d m eacbnofdoscanes uodo acoD-dlnoenyoedonro LursrM-eaai
dose conof 1bal.en an 9 yu cmlI 40.tna onoIdaftccaoGeorge Weiss ha firmao nus ev n'nos e !Gil Turner es a an ~ lod
a Ylodneipap.lr.a cci IotdrasP a- e on oe19 do a oon ocdeb On.estar IV i enrmd ulo, xe bxo, 0 0 a Ia de I mc n d e.v
bras a sapreendiom ri s aa-, a mr, do to, aI tio., la S,75 E'or- reateprtd e u6 mthRandy Turpin-Ray Robinst
be. lpoaas onsal. oe Mundiab de 140, nod ipai doonoso epso-ildo so udaoNonPooh. o u6 Goldsten qobo
00 ooc' conono In scceoscontrato con el New York Yanks"Icndoi ooo b, o. ne S a t 010n of
.to j t a rum ; toer I cpsid url.it =eldorringo en tacourn t y br onr I e oL ar iM~
y dncce". qo e no quierec daflos. Con 30 afi dtdoie-edad, tuvo ea aIosvencedorea o- ahae nasds.
naino "eo esai .a l un record de h-6 que o l da a poca Fue un Oe go 0 e n las dos u nesp ra d cosedon.
IA e e voz que anncia odotur-, d d ds,d s r
.nao,,Inc.adunalro nboos dIY ecyrds. n o ankees rompieron e nontrato que tenia y e ban dn ln lodota, a pesar del fuerte are y o el abojo de yesI y sc Io
is i o cMggi o ltico a Bobby Doerr, q n In O Io nuevopor 5 auns, con an sueldo aproximado de $62,000 al e nd. fall& jugar el otr o no ncoerido esoeiador a a o- DI L CABL
don .10,01.001 hooren194.Ungcm-i~fi = bri covetio n eCABLElacc
I AL ES LA H O g l~ore decir 'DI Mgo e ro olaIn j-hcne154Ccpniido-a-ilolomcc
TAL S LA H O JA I adorqconecd 400 en I. Seoe aco. Es el hombr qnc ha gado el dlhaconi, equipoOintelectualmentedelosemiinalcot na de loscolr.e
Isbo r M nds o 50.bte sl teoI yoBoipo p NYCel .:PNy c.il o nade10 eler. lalles AcI __________________n___JI._____.' Catelaio y1,p,,,o V
oc hcure ud d 6 as. ICay p elasI. dcl UEVA YORK, novoembr
telaloeo o c5oniocorobnco naa
DE A FEI TA Rf Ion ealad os me Prac. ara "cPer KEN LYDECKER, de Is U. ,. Bm -n onsndores c Poe JACK CUDDY IUnied -Lnn bondorsden din
petaors etrnn msbis a. mday Ire pra!Imre on flnales, u se celebrrion el prI- Creons aDepartivoode I& UNITED 510t heavyweight enezaesi g
c ns gnd En b s Existe tambin cierta nostalgia n NEW YORK. noviombre 10. U.- lcC nrthy a o oGoantis or otros imo suba en las mis n s courts ya. L PRESSraia de Ia em en 000 m i cae n 'a s d" s antist. do o apre nu n on de 'asabl '" edari n It-N rW sR veotne .9. Urm y I ignmitars nob ialuart de o.6ci, ug odd o s ncboorn. u n i e- qu i ocodm-,impatlm sno los on p r 00 1 3.Icciyo 0-- o p1y0r por equipoc de prmeracategoIscoc- ateioeit s nuevaooupa- PaterenTornslo ebclomr es yei Asnsyde d don ElCuer op qem-c, I oerbnon o. rn s riiDespos camobi m.c I r s0d a lonkeuI- nIdo.11 complain eIPTC HYC, cu s hoylami en umao ame- iyeo loviancde icoJo
cnta d o1s e s In Cdo p ciione danosst unmnn u di edr Cupolr, Billmons N on. Cubnnc i-a lac ncor oreigh P a pclea-n S Onlc cra a
Imon- p10 om e 'Es minm- onm-m- o o lPrl e s n Con. El ontro dT n. en00 m om-mne a sensIt obY kde.o oR
SJprmo0n purby0 pno enqu baobLn mmldoni g n onm d o in hooNe v oo oc mu oWeiu naubon sb coQQm oc evoeo 2ddc e oem eoo-,nl o d oc vic o o dngo Elinvcon he0vyweigh -.b
ly em o n ,quoz tgao n e 7 phtic tr ie m Su r i 4derr h y msso d-bbl ne oaldepr, E- E t ra cpase o'. V,- oronas m,e e nd r gresi eosco urlt-ltruoyea on te cutia,. ,,,nced ,,P-d Iion otr e a d oom ron ae


oomouoor moas eie inernamionlsoinmooq e a el primner ptherod lo nm-mons dclonYankeee entraieo. CLi Wic-I-Oindimld del Lyc e,eercdcoae u bulem o ncook out otandooounorm-alHen,o Bkehaooanadoloo e o6 p I SmOISVernmsrlot. lm,iId lao mayo coo d e s ab E orsn I _hac ariasrcomprs. loY, nk e In mp m0.-- ooy y. pno miho, l namonano In em lones pisioosob nmd D o- spomopr o s mn cn 01ra00
OUISO RP5LIrdu e mnon dod. de qune. doenono bImnoyocmpatd yoelnmayor ncmern snminmdeidieononotener OGor-Idocmeno. juadrm-qe ngn tr flnil hobe. oo roond robln, coo '[nooeo. Enmne sos biicoma poo Ia via Iuomonoempele con cd RimvmooUES B EA E deo delos Esaon Unidos, ml Jnpn oc do dir-o-as. n~e 11r 0m00 anos cola en In ogani-|coon. exoepi l-n Cardm-nalmo dol on. cOpOapedeinoltn. uaIons cr110 id secencuenooc Bcon Jscb, Ibiene a ci a nt o m-ary M h ewm limmosoCald. ,sbnn ,Oamncloum atoaoneiocIcnccsoatcLcos P1arioOO. hpid
ebducr nio donde hayoo s atimo Un sna d e el im o anza ain om ierone jo on tratO boon 0000 Pe o id o un encl 0m-e0'es eolerametecgratdoEslotccmtina Fonnoma y Ike Wiliams.n Oonenidodene no sa leb-modni poe'baflloatccap yflealbs por-ol bobobol .scpndmo opoc n bna ica la s uetiayeder tr prunb nsem.vdelon os jug adoe in loo er~i electndbosdscbtdo l Aunqoc Toorcoo pom-lirih enbrenno- on opcortunids porola cdronmade x sre a uc1nsbicnrongunos m d .1 abc -. logrando mi idodes nn ms i utndd ia domioos poe las oahacas, en lis. s arasn-pcecn con Docueon en mhhTl-hoavywenghn, nvadbod monbo Com -dsea a baje bae I ,, vo oIs h oireqedlcasi al i- Eso s mo mhodin Peroncoral bnione on li siste s m -nincoosnios. ourtndelBuls-oroe ySdeleiTC, y oe-unoteslc o' de-n i a, nocoenlas mnroesceoscapo demon loses cn o pi.
filado p a Leado Cna.et. Pide inslemasiza n I ne ia de to qia ol 0 yucnts. Too. el t W-ne hm dem-osordo a etaes de Ion de dordoe3.0 yms bomplay ers ln-eere oo os don p orimr cos ro- mea-os osposods. Es poanbconleel -len bat endose cc PoIt rtn, Ooeit
,,anir Tritocks uineenlouert.nodeElol nClpoeon3ecvle hastoIealbcu.mncen Los propiomornos dm- Edsipn man cbonclos On- ncm P0ed p RonelIo Iods Ierihle c dor"o on In dieisi cpodtfl.e WhtIboc.
at1serl- yo 5,C qo y a vioda de George Floreeays de lapln dad as Is Lion Acoc- bvon nie 10 p0gcc. Ei danhocr pn- omeocs Pa m-nbno-mrmnrdynSmn-c
racan". d dqs Dr'ine abr ty Odno E Id deuIns be s e irm n 141 I. oo dde nis oon-rEl oeo nc l ls oy ARbmnaSt Nihos'
preba de'astdclas.PAAlbaa 0b p H-d oesaor n qu ins t cOaO5-m bom o n iomuionten. IonS c a n-dr in cue ndoa onr sO.cEdjece non- Jn- o rIs, bide miod roso Coba In- c oon aleyol loa S ~ebl
NUEA Y00K, Non. I S. lUnmhedI -bnIncm-m-.InLm iosRen o Aces pndoron abro- p0rdd0 0 Joe Ac 10100000 d Ipnes en, rnio Nm-s dcl Bo Linko. u n o n Cb oWS-u:.
MAYOR DURACION -Loaselicon Gcoogi. Fl.o-es, cbda oI rud O'Deus a il .0 ", on 0010100 c' n"aiemm-td.do "oa nei r d nndmf" t sl re ,feim n-boodn. n 0mcc pm sncabrde s nn o d E0, ha onioab J HNESBU G_ 3b A -ri ,
.P -e,,l, dlel boxeddeIqnmuon- aconseclcn- msomnos. P r oios expertOdcy lo eI-adim-irisn r.dor- genera lnd s -msdor. A Turnors m ha nfne- _c m e000 dU n on-- nc gl
La .u ,Iae6 *2 nba de Is Ie iores qne recibld en al SAN FRANCISCO, CnciO., n 0m- irncmomone boadoc cm-n el baasebai, los do Slnhbnnny Weisso c ye d l 101 lo echa dOni2n de diconmbr o an VinTnecmp aoan dl acntm ig
on estorterpp ut ei-olngIpeseolh nca demaand. poe one- bre in. It nlyedI-Psul Panan. prn- dninim l W ess ho nido Incto de disem nnde nsucurs.-s. BOrrow o yo LL ue t i er ri u bo u dos u r- desan a o de co Mit
Islsmant. gcaO Osperm P itI ndb. Eblaro daetclitb d as onco. do Oan momnoa bmotn cia como Oa los ho- 000 Di~lain sc babio Ilsmdn un.a s.ac~ damn. Puedo setciconnmso movan en- locia dol oabadn po a rOncc a
din mbi o de daes 1000 c am o n- cobon els o.etir s fe de vendso m1 runs ue sch hanconado ent eIrodilit in sabor do n Isxi e 93 mIc- Biim0 Grtahmo cChico Vomaram e retadnrnLnncoro Os saob
nfo.a lc a ecopr-enacr It ale asqutllo ci e ib ale baseball hr p djo 100 Ynkto Stdium. JPno In nine Ed mnsem-nersdmu- en e O n am b o o erh5ono l eia Lano aTno o n
pcleaaI Ms looSquar. aopden.o.d. inestrana .la notobempo- Esc l onero es ons a s Ya-,hoe n l e srella delaLmgndn a e deblde rr cob onomgV doy o nonto GUA 1ComE in di B ,xr dNue'al bg ddelm rpi oo. ne han docmondo al haeball Cnala dol Pacico, rb an Tanso.r pootorn de Finn- meJ a Al hoptal rry he i
S Y ok. Conro anyone i agangl Leceed ua 1.- n los it ios 05 sn. Coo yeo ha- Ecopeoo, Weiss cn se desocco.n SObs tor s aloegas .cntnso nen 1 In- dsela, yo na do namueoI cnon l ans osedode mano deoIres.
exile1tsoe anapeo aJTo. Oc, I IniI a Inyc cdiss, y los pao OPld stra,5 cruh deolo r Yank-s icn or-eoc derPmca Poo dongd oo Ts quIe lebnhcnNricbap ma
Lia seon~nor cu6a lolngmnrbs- perodisas qne obijn on o a-B EsscyJeoooevn e s omo- Inn pronioa de Ln Hatbono OraniOO- dooms. pops Gml on nona rn alorc- ZURsCIH nonicmhre 15. b~Iteda
o-*nvlsb rsr,_, uIn,,0 tofo lgad tlcae,,ai n cm d ccs o oalO do p Io c n


rlMa--so Oon onOacdo B ox C no naino--Ikmoonn m esm h lm cooneropon-E o Grgoo neascsreel cso.Am-olsobnm domym alri:iInPaoo oaAesoooein- n adon c lfit nt dold"r E m o odcocmo Cod-innqe i ar yla IV do bo Eoparo. can pean ci 0000 permiom do Char-lov Grahamo. prm-'Pm0 Pm-cs T61ni do hechsi do Ia n0 cnn dn $ti e con inn- Wilfia o b sddosyrprof
Combsiln. ale cegligencba. dci rlcg. omng o de Wcica. piear-mo del tenmon do nde Imba DSrm cion-enm r ol de Depi-o-so la y de $o4.on Cam-les Pnscoi pyrsparciprnond Em nnviado de h Enta Is Ia prbomorn ccc quc so mre- La sebo oraen. ema ndn n d ni--s noncidenc'a qine done O --JOne. do niuo lo moim nm 9n m"d2 1 e 0ses"r Tom s Podon Jr. ha Tur-ncr oanpormonn pmgi l do- non- en in Vuela de 'Ixco. cnn bin
-sm-ba uno demandaeonmienloe q prs yl C m o.mmm de aLig Ameroeoi s y o nce oodoo osm trd. r d n meritsm lobon-que bdo a qu ene muchn pmnchy moo- pm-bt Flood btllecbI ol, loes do soplim -inn dob I habo, penmotido n Plo-en Srinc lMndiales han si do s odo, Woios SI sarm-l rsuoido mcl hni oulmmo iEn Ln o-mEendo d toir- ola velnocdad 00s10 pogs-d gom--i eon-ern nnq Koblel blocgu a M. bre posndo. despmbes do hobo eldo, pelcoo dcbi dn a & ne habla sido m-m- p1r is Yaihk-eos de ade qec ea ,I I xam no, a srsa Grion 1h m Ir pam-roFot, ne l sio e hsa Iomo o uj op no c a o e1 x .co mna Jim m ymes, a las 7:4 a.
S do n mnoq ndo. Lonm di nco .renAAs bnn i- aadono dosnocunroso m Mn-e" e 0nis l lubon. tPorqun B n 0 .c .nuan- estat0 O npdo d oi e oneooInn io irnaimsm o.mimm n s Jnm lo do enpo-t Lotm so tn-bJoo I mor na bin a rena
i omo nn c i q n- y anoshjJ1 al Garde Iee a olbier- nde Ju Yam-boo. cneesinn n u k n Jn tmmmonmpcame2o J N o s eo d or. E hrleylrna t. m IIAb n d rm 1Gri- a ale Ia Ionsad ningno cr in omi- deo. h bn ptmlhel. 0n outiebdec, elm opo o moro i-minim-nijmogadmone oxponoos limo Sm-hlor obe-rI Gl onco n Ic n. SnA
mc to debit a on gotpe dcl boxonador oilet enter snolnhada pnrc 001110 Gm-.om- lbn a m n Iqcu lquera de 155 au- ldago so niuedn.io Imbr am-om en- O-mosIn do Grimod,,om o -Im-mnis nbc 10Po le m cn o m-rcobbomommones doe El gOclfasa ar emntcInORoero Dc P
cotai lque For reob lilos eseoorlaiee. cooromr oles yoadashobucarnun in- Sal Froncisco. Sn In rodilo no d --m- m-een m nn dosu cmnb nbsclsoasebeb-Obksnalcumerpopybaoc- n z00501 eg0mArhnypr-oodeoecd.C
nmoo limb pronneo ncoln- cri onoblnpp, a oe n soeorelnio lo nunrs lbrndosel pandolboaccomm oo s urnolanoadocononmapra soniunmaiodsbaPanAi
-mm uNo mm-os sstrella. a am do. haril onces BOrrotw moemsb1, cc qom- 0 docom onenohnosde b mananaen boa omeootr lladooa Nt m e-s in onspoIamis- rncmn WorldmA-rwaysba a a
un- cmomu 00 boo demnha cqipnb playoa it s do tnri -ne-s r de ,IS aaonoscd- cCbdhis oleo onioesc.b n. Omd-octminm con -n soo m- 0. eJTorAn E-od G.olofdenic liaeco
-v oblonprn I lonqe boson. onesanbscmycnm comrdos. dmdos 000 m-1 db-om-o Ganiom Me-ononn orn son ocobmoncono so n dota -omne soclebonrm-en el iams ni SeI su cIn na nondia oO alde l 1t logn- Woem so miomI innh popicia-m de m--i donton Snob onsprnimdc d r rlnroded o dors. cmbi d Ic.s Posc Y an Yamikocs Joke nioppcrm y dem n Cub 0 prmsideole do I. tComamnon dei Toron-r a ligeoocnoms moos y n-be.
R E dm-m1p deloo pIm .ma-_dco C r
kI Ph ni Its Tm ybiou acas lye ue rft: Horrr tr ue Af To.pr-dsd uner pse o i.f,,,:,ado svipara 19n ncisc preeimsa ca eIndenof S FR N IC ,do n elbays e ,aladiob loam-bte o nc-nn p00ser de e d.eEs monilef'-1o nImm.' s ndtm soirsa cnIV a-mo m aiman pdo in Cai. ave -itrs ai= u "' e r t ed o -Ws t qMan acett a o pery cio l ao oy6 r EWi l m O Eh m ni e-c m Wtni r s elsgl ei eehbc0mm-n ac. dn e du l 0e01mb d frm, ds ur cn j m n lv es 0000d sdo ilu rono sIds
yo Nbw Pock Glgandes. osromdea ployn-rs de bodms Iosmiem- cool esmo do -n m- esh oncenDrel rodes Ian Inrdco on ob gh-rVnasim que Se can6 Eddie Waitkus WMeis nendid Bsuoddy asset aspos.Tcdod idosono i ns1bin on. dob m nsomoosio te d l n-bO O dl a sci o n Ion C-dooms por- 940,000 y Johnny Mc qoc nlapa unobodn onm-biIpc1doo rmo-dPlTad ic02de.- It CrthAl noAc anoianleecdb no. p p li Enmnunpo IcdolaPA. L. A K. 'n.iembre.I
enyNamralon We ss os hmono Lion A lmiom do In Polcm61 n i -dm.--Edde Wailkun,
-poelesno Alaion O-adisamonon -JSquanreon 00 Pi50 ooIena s hod bao. o hlaaaPlaeda
e [Iequvcas Ao douns dohs obiobs S Iofom oomntW ou 0. I On bdeE soI, m -dimst pmmono gonas rI.ol 'eb d.c1o r jIerod eon m c
Prac i a onienI- 01 dO01. Pnd n m do rm dy Ci mom-mm- Op It omicnIs sogui boy en Is Ilesia de han Psrinoa

li A dtBadrom oberi es.1ynmom-i e cItm Enmm loez 5 At Acnmour n m A Ononde es mPdai propielt do I a.dm1da hadoamm nm nincpn hizo po-es-onal scone- m bric de noadronde Fenayl
n homnboc quoe sio caro dem toonA uEroo 3 oode I95. pdnlsa eoge as, Os cool. e~cso anae boeadoro.,oo
-. In 001 pr ions ae d c nn-a e o W do ododnisrano neoba Mo11S61. tin t n 2 FI delIa, ne Ora so manorger. moo ao hobby.
AuX I$ moN.York. rv e lo ra narlon enI s alrie Fn lberson ton PmI
~donmoomonmrle a nesboos aces dci Ii. ba en baa ocompas do 1410 no 0Soy niSchitron. 11
msn l gtq slidad do Insns- i.ol C o hombre une Oiolop Y Dr. A bm eo R o .m .Nriy I
d noe cI( monpdadrs da l dcpnobes ale kis contre as omo Cha re d oy a rtes. on Meian don Ui 1 t
,lMm-ommrd cnnesbaoapnlal Eilnrack Ph olm-izzut,, Mnckoynbantbe y o de la nom-on.mom-nemuonnominHu
-inmu*cdnyecoe la i non eas -y Celtemn.s cn'TonisasIdel! 12summ .d r$ndr0 nmIkenli
,'oPIel demeo-dbooWIs la odo vez qo deanpouraal U n omb r i re oons elde0pores n Y e 4,000oonlsrcison
limotrv qu so pn-poae-bao Oem- 1nj .10 ds Yackeos n A lc_ Synm dc I A comanteitenuentroI
-e ,d mmmIa n estaol memo posi- yEd Lopac en ambiosIomtonr mm--n mmme-, Mm Potnvs. Imoda
b asm-pol Tmonrn a r snio doomnmPo. ronn bcnos 000 lue ontiuns 0 o d0.1.r larmI on v A0
-.On. l emsnosm c nadmmones l nos. peon ne 10 los Ynkos 5 10 hor-b a0, lmbint n ydtm-ri n Forclu,, oaFlora nbsovoo mhn.mmmn cc nn ro osms y ome voIr onm elm est-elmis dcl hon mm I s. m e o.nm mi nmn 00aeda .r nib
e e e estuvmmIomer oonln e aeoenel ma. On Ociso s n obn flloes on bm-tomReciovs. YammlEmednnyEdmemum Munlmnb pal ui e hs l n a ndoen mner ,,ca co 0n oprohso 1 a0 s Somach tn rev oyob.bchchor.
aosmcinkoen grsodes esbi.o, em pan-o, fivIr aeon l a od-a denu uplos.o Pj.4s r rn
S f s e qu e repaLo MIMI-fr s u AUO, dosln-oldo Frmncnscnn one GOnznelen. 1 c dWear Iionm es o aos sen-on nti. renannndi orn o ara Slom 1n Si 0 OS er querepa ar u A co on odnncbnoode e~loo c nraladosocn an 0001~. Como oesolltdp cimuon cnmra nmrmorm, Golez
cobmmmqum- m-ha llenvaosa abo en a- soao-cmonnohbe de elacons Gomrmdo RmoldolGriov oc
CAMION u OMNIBUS, coda ve z que sufre cr do Is immonlod deonolbnvo dc ete ynblmc-as cmii 01-. "to" a-s"
Do as$Empero. e bdo. i esdd b 11r1 1. I'm .,,ra
a., w. di- rn n .ul. c s~. q oIY cs lGadnte u s dhn i i o bclb. rvrque c Buedarean-x- r ud.tnera .r o ietvo, _o ,bn ,tI,,sl

vtII I '"accidente- significa parc usted n qeoanr ini-de osYankees dtnmu ona lo m
unbeve g p UflOet nmtO biido e han y oon-nn o no e- d osr Yiboea ynoe o, -odr nomqudi-m l.r't elIr,'ones
to ,' ',' r I - 6n per ,ino )u I 1, e~por so WitedRobrto eoret ny loigdnteSoerr 've.tr4-n'iden.p Ycgrui',nMAMI. ,othmyreu9, ndser dera car a e o n Iclbxadnrcimteene s hda arr% todn on am-. m .t s que Ge re We i ene eL I[- Jma -o 51 sm I Cj oprmtntra 'boatnsdeE ,ft r utu cr.D---------- -------------------I p pmmlitnnsoadeneor, nomllman-que -mgpo e anm-ameonam-
e d e_ eem ccurra leaaedaraounsea er -aSmin nciscS lsillo da to 1 .ie

S a.? pues hay una manera pr ctica y facil - mnomomn 61onpr ;a s -orsnaosna ueda-Ino .bisLt dP lasiona i n l I I P, I Lt- iompm ,snimtn el.0 i areoIno o- si e p1ccIon es d a n-cu r o-i e sr ede librarse de esa pnrpetua preocupac''n. c lInsedmedt iater CI" sid,perG a Menozyr,
)~nnaccompso-enods isa Icbroidenniads da de In
.7' 1Lo dIsI 0"d:on ue Is ha ddc 'D br o- n e Club De s
A, -r a" AI. oom o Nno l, Ia one can-- .osmooornpclocaes e.rea inaan en ci o hs upe
Asegure su caro 6fl m obirA nn so oortunodadaa o-cor.e -Pa10a- ale los Dpor-te., tcOs In,
-4dI"I'll Ir"I toyIdo -incr ulnRaxllenO mesIpaco p- a .bi Ins cueve d I.dl at
.rasitarrusm~uiasas co o nniamdnm-m n c.ondnala oun de Os omordsco y
Welmmr pr cu1 qu' epaanioin d000l ,b del 8cta edim n Cr 1110 30 de novUJm
,t I, Im IIIJ Ihar uen4 o hol rae .1o0 n .OIe lts aIIt parospaiaa. o 'Cdadus- re C iom oento.qucscn te5ex3
D A I R Y L m i l e sa a n u n k e e e upa p ed t e -n, P m h p a n i r v s
mo.acn_,mne noon", -,a:dd, J soa aait d inca aca Im'soc hoocinnnolonspm-co a
cnumen a etu prliccho, bnodbriavarVtitsdpI I IhpD o- p tir. e n een cl Padjutntros @Itore, aeviea.-ru'b 5 adn d c 'en aaclaodsmoc neno adonP as. n o anoro de b opllo
o. oyenCI,- r1.au el- lmo Mp d p b e rg"' 4 r cH- .1emas d e o it sye. d. "cI roi n smr o e n nth y j na 0 In oab nn r s pmin pr
BnASCi ion loa N 9 E 2" "hi el onontoe::oa nmst Ln e No. 57 9- ./ Teride
]]on reUna t iesm o e ca d los essfor a Je s un a Infrorn or mo E un oe udi e nta a-.57T -1
1 I r. rmk igenez. -clekpla ers o'( e .n"s 's'--o t ,1i edico qn-e :nr., e.,lsa d7.n. r .i y


M1IARIO DE LIA ARINA.-Mrarte. 20 de Nov. de 19:;l


Paigina 21


EDISON VS. LA SALLE Y MARISTAS VS. LA LUZ, HOY, EN LA INAUGURACION


Rubala, el hungaro que juega


en el Barcelona, anoto 5 goles


Los azul grana oencieron al Cella en el Campo de las Corts, con
anotaci6n de sis por uno. En la mayor part se jug ten
terrenos empantanados. Dep. de La Corutia vencid a Bilbao

El aap naata de Liga Eataa tur es; hOnga, q rr onle at n.l PIramra DIvtlso, huv .un nmrt dn Kuaa. La marav' oa de rves'sd mportanes, rI.ad. ol aaae a.pa : mahta [a. d a peradm s eetoque amy, elneade BR eoa nm el cinraota Iauon efectuados sobre 6 R olesc ue le anotaron at Cel', juterreno que era verdladtonrr. d gando en el camp dla, Co L
Shacian impsible el dasarro. gallegoa apena ati dela t a.l aar un rucgodfrl d d br aanada ya Inaa dride r.c. biYe la ca y y 1 e gran Kubaila, qur d do, pa ts coalt s. Et dondau parent, Ferri Eli.as amelrallado e pllda iular loreen a irleno eco puerta. El resultado del partid. fue y hao un a a brlluatyaunela 6 ParI sIl ntob-, flh e Ina apo 1 d In El Valencia. jaoond en 'a .his. Real Satcodad Qua, c oadIior n tlmaa dera d,,pasa /.11110de trreo fuse senini araquede Tetuan. Aunque el eq-p n aroel I o n .ra' Il, q r,. ob q micia sca a eaon pudoIA tllltis n hao ,nrso ,pr at, 3 a3 laratidt l llrtet ull d r. Sr Igo bromlaatam,, t dra ollan r as a lei e n dn amble, conjuntos in gutbo re or At equipo mrr I, I a !ta
loia.de elegance yia ein. L sLe t a I lo encedr- e Hom naraan alamaa n gh l go a eri.r del A tic de Madrid nOs ar' prI'sal sd a a fal.na se APlo ,. -dri -dld dad enu- 0 r a len ener osIra lpn, % rftiintr rendr, a a ll velldadero nos arantrntaraun vl aplormo para lega a, ina nde tas se sabe muy auprlr ,sn noventa m utns call I r atch Ive- Tambien el lNtlPa,, 3 hi m -11 ladatrro tan a ficti a Las Patalma. Juganda In Ot, attd ellcam1p"delaequrpon asanh na .
oa ue bl d ".7 "e- nemd de un verdlader- arri .,1os
'adiof,, ra 1 I alencr-da, I Otorr d lnIrIIr 'ndad' % a 1ocIudad d I, P in- a E cr- isench no pudirna t o, dad 'I, s] ara go-aloihantralda j a Oar les fua m ,r ,,,mable Iraaor-r ar, hasta oha,, ro Los equapas de ras-Iolaa an '10
o ,rand.an ,,ie rdsve ia,,a,,tealdr t rtmb 00 erd ad q1 l o rs n a cunadros peninsulares. Eilto tienen Fraotk ShIelds (a la itquerdat, capiin no jugadr del. equipoortamericano
mn n.os pem Ie L of I t(e qip o a Ir ratrr c a ll Pnnt coah el equipo ,aoundo de taqaerdaoderra hat aparnren non to t millonarno. Fu d e entras que Ios eat u po;lPllstla- destou d on ttch amistoso de doubles celebrado en Sydney. Australia. El t
et.L ian '.o tunrram rer, van unaa solar-zcan"aal"o Scroeder, Dick Savittt. %'tSrix y Tony Trabert, Ile enfrentaria me.e anotldos ar ao Lard a r lotrue 't iendtnoa Davisndlembrparabuscr el retadarttra[mpean quenrA N.garo l CtbO.r;ayhto, r o P10hoard, tod~slan 0 in "1.La'Pla Nlg ra 6 ,,pena y -urtp Y de MabIera dadon'l tr un t al.a- rat Las Palmr ron horas Lo ragoanos ajugaron 01as 11y m I- d r a L na al.-tar Jar qoe la m0dridlens.ln a d ,a El p-,no Per. an'masperado cde Ins re- nerism cl-a vernat -tacion ha creado Pultad l ue e ob n do paOrtel E atI adrsarm o que ae derre pahol, jugando e iS~ maell c'pobc ialda 1dls q wp I is. 1 p tanonrtro Is puoll dlll -d oar, rdoes. Los lenos cayernnlo. p1ato elAtlctic od inr. u n -aroll .,n ortre, ea de alvany con Moracn
resultadofuinemLa O gor es.ad e Valla or dc. ScorelnEterreno'pleno, I' n o El llprd0 nra s sr esrolaoea otjdrt d toldnor, tar dr puI que r E, Edl omlt natural do mas inlefi quo puda combinarm en el tan ti r esotont, art,n s tr'I,,,,on 11 natrntta,,
lro II o,,,, Ir P,_ I o ac~td I, j(~.(1
In. I .Poa ~ te fre ce b dnaon l a _,ca a,; l momrento actual r e pcl(aclorrs criolls. Noracin dirbc ser

Oe _n eIrrr2er en r nat ar iburtduroderoer para el Campeln d rl I I 8ltiras
En I t tr cttp,,I lor drt l A de 3 dl r a r I amposon f'or anotad tror sexolvir onarriba Y e pos --r t partrdodrI. a., Fine'iO r 11 tn a 'de .ln o ,r a i.hn rloa Orhorln to t dr ento ran 3 por 2, La delanteo: Lin a arsl i sor dreab ao.rts ,rd, lr rld deot
0u e1 a sab ind o lllt ~e O n ~trona, s Iu nl a ,omIl elr a 'r n pettrltOn que a pr0 und. el elo.ho,, ,a l'a ma at-. I Ofl -'" a, aallI. La,, a
qu r eevsa opened lad de futboi. I i, n raall I I ca pa n c n L o, c1'r el saado pr om t r e i _,I ce njunto Inc.[, h'. Iun a -ini-dd de .__ w ght, LuI-- ] v. Iu %rmar "I es-y I oa, n. b P, on on "" sena.
do, armenazaor. desbordandosecomio ri mas de ocho aftoi nicfto a pe-Ir t", hn ndido a lick,, ,,r, centeilss br lat, I a,re a I., cyasrd abree fenaocnpim -vlrdocho-ietosIIIs-s, n tin "" I
drensa hjugaba rrr"asaOrahhdfen.u oataI Or.I. d, P la r,,,,oadotra aah o~ri adtr FUIBOL EN ESPANA 'sro tlo", t,.' ,,nl, ,t drra,,s arql uro r tde a .aani 0- v n i, ,,,, rxImh o hsabl d,, Ia a to trms i sl n ra no staa. Y 00n rtrlnaad con -,a aca oa 1ra ,ikndtsI.tld
rse Juoe deem~o.on ,rr lOad t c ,adoasr nrent d, p amrua fadOo'a oclart.
Esp rra os 3 rmmuato rn o MADRID. noviemibre 19 United,.ttt roir hrItItohrr Car Stara I, tIr u no a Pr a St. alto Adm a t 'del enpate. Resultado de los paros de baloar,. dernoatnrota a ed, y er re s l m a Ga6v.n'H Mo n.
lrotro. t at,8or i, ,, ,, t
En Il camnpo de Raoe Cori- pi6, celebrados aye o mv er uroenlsEtdsUmdsQ at feenor ac onsrt n oar s1 uara ueear ba a ha a nrcntrs n Ina Primrra tIIlntO ant dr, .r tnhba rano ato' h IA Cas y yJ Cas m lra rrors tuare, aug an smCta mponato dn, la L : I~l,,,r:- ldttul drlas ll'oI rs, nr I roud, erret Peral ryPSta. p ro e I and com oontrode- Altritro de MndtO 3. Espal tnterooa osr Aso.ar 0ado de ]a ZaragoI. relnMadid '' da ostaafren a l n t m 4 n d antrautb.llstbe a oa,'ra. hatio at a n6rtona 6. Crltta I mdahl' C,4htaro or Atlltico rde Bilb do 3 or O r Cr G,,,n 3. Santander2o
1. Zarra abro el score r on r,,aI~ Oro dSadrd 3. Seilla Campeonamateur hobrla do tr e l Io anI bibi- a Valltdail 4. Las Palmsao I Lis Galcat s m 25
n na tsco r r Ol.Vatrno 1. A tletc Or Trt, n I. s dOr d. CO. p
Ai
ornPe nhailIo-no-,1.'a Vi,oo5,.All ~rd' T'hl. ,,rott
gr n ssr ,o prro and-, Corona3. Atlatdrod BlOB. a r. locnhttryl onqoit,'l. o I tlI lnr mentp y p siaron eiomaroatorr r Despie, rd odi] ade tim olpm r jr.weig h in l cap,,,onato G- ", un 3pr ad. lan ecn e l I s u n de 940, m. trando y.I par rtIa ura onbhre d''In ts p Oadr tot hs bdares qor h no I celebradros r dommogna e Esnoaa In, (,tube' PmntO. ltr1 arl, at ml ,, t1r"iiat. pugil EI' l Atltor d dr Madrid O16 rtupendo bo adlr. ue ,in In .Valrnta . aa ta d p,, r I .
Sevila nt h Oz a p,,drbut Or ,e,', r 10m0bsnEsPanal Ol .n I ,14 ,e1 ,dia ri ro rm o Od, de 1943n, IAdel- iti r Bibac . .13 t an por IOCLn o in dsro n l Real Madrid. . 13 .Pilt estroslP6 Jn At a om
01Ooarelona .tn2 3 ean norraa
P Cora. .12 Nobtlanto
"--qVlpadod. It a11 n' 1 llu s I GCoal no hn rt,
S n tdr 0trad ounto 3 r t Sor dnd . O r lIIaI o _1 .21 pr ptl os. por la Zar,'p. dIal raroda rrnoremp r v n ol.
T LE iS ON At etic. d, Tet.n 7 droa r e a 3h ls ha C Ita . 7 tcrmdi adversatros dern m rem Gijdn . . 7 diail. ], els rfujgn, dI b xI La Pa nm. .6 a t as o nl.o hoarvnid, Ca,, 16,n 1
_____ p, t- titalohbrtmr nal lr diaoIStde
INSTALACION GRATIS. ai a' r1945 pr.ando onl- LorI
E s to Saora at ua dOr.rapa rpint.s
GARANTIA DE IN ANO. Gan6 el Essana en or crnconaie psdi s, El
record de Gaoanyt tn -.Qrdon
Ir .nden,,a at ir an,' nta- si- -riis sobre cl II a nmper n ba' a
dnSan FranciscooaHones. J1r1 Rile
ndo Zuiula .'re Sa h Le

El otro juego de amateurs sn dn- rra .r T,,,,,O llii la rno A N aloru Bobby Bill 0 1,, G. -1-r cddi con un mpate. Maho T,,r [I tt OIl.,' 1 ,
frio en el parque La Tropical dart.non. rrraro' t 1( CQ17:.R-mludel-nsreeird,
1 oming. de fulb.) v tarde de po' ha.er,, r;,, n dc Glas n ,al h r E- a.g a d d Ingd. Er 00 d n ro tIrthat h tn,,,,t, 'In 1,1- h- 1,Ira
I on r arct, a F-ro uIn dr tar 'a
Stiao,,m Crtvera TroIal Cuand aap d e e o a m ,n o ri bua en lacan, mrtpa,,d adi P0m 0 l o On 0"768 ".1.I0ha 0., rop.I.,,r otlO'a,,~ ,. .
apreen ls euPas d a nte, rme- do 19. rI n IF sa id Iic r
Pantalla de 17". oirt a 'tnRaring LosrdelU A n t a
I P N ham i nperf.rad. per do, ve,- ., l l d [ d, b- i, l a
IL CAMPION. lr rarngukta. Despu6 inn i e In 0, I a
Contado: 349.50 I- 000 aree na on r a
A szos:15.00 al m s. htlna trroan mejor ro ada na"d r". 11 ',rII, -an estuvo dirigiendo elenu rr II oprot' lI li trrcome rPree y ]a Prmina lb n Iny ha h,,oaad I -- nr Depuet snl .ron a ,,lar Enp r,,, mI w,,,, t, a,,In I n r a o F r t j har c a wI 01 "I "''' t .,1y I o 'r a lIa d n lado Los del San F.ran- A1,0 -ra or I. t ha me e vnc rnfacl. u eEph. *P-le IrI.,re -s me bnr s -on Is ,rdaho r d inicir el O n sn n rel t,,, d n a1 i s a Ioba On difi a 'tadesrPrio pa ,rrs 1r a A ,', I t o in I cont b n.atn orho gadrflin rrrmplel6 el "once" y se din
'r "do thmatic ttaon V nro en

raln mito r iaonicihlo jfuerlde
cometuda espaoifhisa;per. esI n'.' sirem nicil dr6lt_Dnuy Poc. tiemo, pue acoo'rdmaciIn de os c-a )or peancs nacoal fu6 11l-v7nd Ie
a nque sore it are.a nproattla, do- CINCINNATI noImrh 19i Ul", mian d a y am enazanda c'" el 9"'-0,n, no, -na de lj- Grand, Liga ,sa vdo p n2o r1r o -r Ieti inr,'I nMnhodtde 752. hI 10e Albert Y a los" 21 at oi oo,,o, r E S
MoOt a,', ,, Ptla
Psntalla de 17". RIVIERA. dla itd rinicl an r a o s n*al e r
e or ncabnza dr 0,00, u Ia n O re I. Ste r,,arrt qu,, h0n ,uaO 20.00 al mes. iondetanto 1 r ar ,En el se, ndo t,,mprt ott r a
I l oSan gan ptco rhnr I a.'r


rpahnortt'part r st.' p Io r bnIvr ''r I rI I m 1. n b ,,ornpl
______m._de____ _-on por obra do ro J l Fm ad44.
rI fire ungotf ortdab Ie. Ir I n, r r dm 'IM,1oa 1110 r tlo ot, a lII,~
i tr pat-I d, a pn r d
rbrian l." ar P,,, a del C-'-, -ee pi l e em a oAl,);,ndo C -.
drn a D prtvo de ,1 Vi0r0 q uetr rsl1t11M aa Je Pgda.o ,,a, o pnaa', pdro ornIM a!hlO
nI co n m a ia n g.) 1 nk1-1 mn, sleSh~m A''It
do 7 AIV W Iparoonr. tut rhoaamentIod oa nS At r oor aen r In, ib rho.at con-egur an-,;. I*r i rnr ind'o tohnm- ba' Oa r00'n a d .,O 0 n t l r an ar a."5d0s s j dFtn snae 1de 1hit a mJ -or t, nam- d M

ponnalperot nu Otal t dpe ahn He t,,Io
Ho delant Aroaguer 9 uh rtIo A ro a m MTh 9 m1.a l-e 'otaame rruatWe In a nre tot t 0raoro Lol r e at trrMndelo n765.ron-Im 1 ,0 ot lamil on o itt01' ad" r alo d 0
-fin. 1durantea0intditeneotn po- dO
Pantall. d 7. FAIRVIEW. I, r, "e"' 'qe c Ibaetv n a eia acsa a rr
Telvior r dlo y tocadis. -rmando muc "ma l-y e'cntara die. ereWis e. rm gm, 1I y d .p'b aaarterd."ad r- Media, dal o a
Cos. M 25. 0 HIoes. 'r r di0p. .O. I tan d, Ilro, ".I O S ""en argudra y otras sendo a]%- qris at jugador de cn.drq Gene d., par It Iarquero vibmrefiel Mauch de MIlwauI. Solicitamos agentes en Fer .en I s minutes fimal.Her. L., Cacho=r Iewro I,,La Habanlaye T interior_ rndsz I r6liel go[ que Is cdi!,el ern gilder d, c-~dr, Wiliam Iliaralm d
pge a CeibaRiochester. I ardi er, IarryCGetrL, de Oitaway.1 1--lnzdor Th.:

Distribuldares Etcluill-ii: d tLs g ta l treeoCe
K tolrek.de Tnled'. 1L';' "in, ";d
Wi aElicria S. A. QaM -a
z z d' P rtland y,11nry F-1,es de KaMosis502 sq. 101s0 (It, V Il lnrsdbr FJ6vd t vinMese 02 see adodsaem reona r I,. s,
TOW. M-7539 -Nab U. I 1i Ell; uta Nppy Jones: d'.


Inauguran -esta tarde el basket


de quince afios en el Cubaneleco


h 1,t",1ti -n La S'nli naitnr pn t uIlou p
71t ',tatn 'i''"r Jtoul' Sanguily. De u, a ,lo ,tMar as l.a t1.11 1. 'ran dot, n ai arl L azu olu nr ut inr 'na r
SIN ENTRADA
Por oDRIBLINGn SIN RECARGO


11 d
I P f :a aA e N sa n~ao ,.
ne e Gm ri C les al ew r dequeReenni e e c ''s-'


n d lo NI' nt Jact htlInU

tt'lst'finaeInter nIa ttide N ,la I 1111
Ha road L d
p -lnt-impa-ete?
!" d. O 0.el'11 ,p. I lf o'.
o~~~~ dG--00,ai Jc rme pn, nu .wed1, 6. D, Id ona S


E a 1.- 1- d, y.
F" I .1 T a n AI t.,a o
l' di a '1' 1, . .n. en PS S BAE Y hwn onE L d, i po .1 1--" d e ca e a
F l. ;MARIO Ill, IA W-01-IhNA H.-n 1- 1 ,, n.


nMa p A ado n
o I i n P en\ t ?
u n'jibn


TA COMO NUN( is clara

mas ligera

,mas sabrosa.

S(Cerveza*F!


Deportee.


1- I n ru I, le E tarde hn


-


;.-a
r- ntooot-r~
-I


2.


::x

DIARIO DE LA )MARINA.-Martes, 20 de Nov. de 1951


Actualidad Cat6lica Nombrado VicentcFecrnindez Mariio, Presidente

Par Juan Emilio Friguls Htoccsano de la Juventud de Acci6n Catfica


Exposici6n de oriuiinentos sag


Catolicismo rados


-Lon Asambleas de los RororB y C. -4- --La Accidn Catlica on morch. Ralifiado Consiliario Vicinct msionernl
Los metes do Belin y La Salle. el Padre E. Iurriela I El- Circular
--E. olexdo BldIn Sp.ro esuin laborando en In
bAS, taits a a n to bon itogtda labor d E Eoa- porel Carolenal Artaga qot del Espirtt: Santo. A Ii6ccsoo fie Matanzas
hoot otdo do conottto t op- ;tot:d. ho.:,: otoc o atardo er ao l~si oe Maao
h~ntimuarmo Paa 1 Ittle'i cu- Punta y. ap,,rte E. esta hime V.a JHeidM smn e In A,- fninerrsia o e h anC mcidiendo Ed .1 di. y Irm sobLE las. Asambleti, D,- em Catall" Cubania, uine tin air. -arin. bendil y reiier-a Der,1 h-cE it,, d n esei, n t.itit En In., horas. dos, Ritals HE DIans orrcI Igutlmel la In P,,sidene Dica oparaLa It~ds a Pari11 del Cam-Pa dII la
n o:stA Ac.on pCi lgto -1. L- m otni o p:fia M om o ntoa t- I. Ltga ban, Io joooen t: : Dd .s dt IMota:: oord s a d Dorns y to Juventud Moo do ants o dito romnoidiondo otn :ailon doa a porosMo o-, Mooro, ptrrouodes oo uDeotr n--hn celebtrad. su Asai-n sit T-- ea Asambleii. Tr. as d neia -I C hdalMnc-1 Ar-t. icsn a rm ia
teto:c ts.aodos events que -oAt o dIna Idopngn y media rE N Co:r.d han o:-opdo p or roodir It hon- o as, debidamente ototo: do n ooctdo ot:,: et. tard. on tO pa rrat Hoa d: don oo Rooho: m o t -o duo : de idf 1: A:h ot-oo Carmen en honor He San donoo o ru1:.:e, piitoaoeo
d o Arquidiocests, a la ez que a que so ha too-glo runto d0 fe uada ',n Eldo dCo :c La sadlo'tyC:om 0 prep0r:0: n to no E.- :onsibdlizo la trasc ndencia v p o u- ralidades o vas y dE fruha-o o too- L a A wambood .oot c ncdot can :r ,po : qu: t:dra a oo lor do pitoIdo loqotu f- rados t at alazadol, In Ra ta C elebradota 0 n t por la Lig oh 'do Ni nna IVs xrtod d 7 ido noodo importnci- para el devonir esde sus diss funcionaleso o pomosi d e otot A ioC pio.o.rate Iur reuntran D li a miles miles de ::spiritual de Cuba; es Obr 1943, hasta ol fecha vecina p0r : pooto Orto Viceprootdonto -A to nuev0 do 1a nooho, 00 1iJl;s d d lot, odoomo de Iistiamzant dons cuadro dE Asambl:a. Trabajo SUctnto, pe- '0 Justa 11ot oo t o: Joloo ula ero et Co.ej: 'San Agi'titt Epi,,opmdoCbon:o phen: preo -lA-in Catblica. ro clocuente on sus nomerons N m. Smn h, v at ndo s t oamnt al numcero1 1390, HE 1. Ord-n dido ore ad lMarul Arte.- Tacndcn, dod epn erlee mno M1.ue A Gnae cm e- die Ins Caballeros do Color. 'ay Va'or
Trseded im ninsI- lao nzc ctisidd d rt i.Jo Plc s teere ro:Como remale He 1116,i06ns n
ooes. a upand En un tod oor e .orrto Voo11, no Cort S ho :l :,To o.yo.oF0r:- I- d lJd uIodd t bdo cad uno Ed too Consejoos Doreanos y do d o Nooegooe. qu1edtodoteo ouom-outoo Padr H riao :aroor d A
S grtpoo porroqoatoo olao Grupos Prroquial,oen tarea brmio:n:t osoa e' parts -oP- true ;!,,bropo o o rnodo ooambhrt s dot oarhdo pts r goopone o mo do add so( in iera r:u0ii e o n e celebre el rueo -A I.s ocho dt eoch,. e0 o-, o : n oa prooo iudad dE Modo mnitrofiesto ritmo de -ola- dot, L tgatooo- o muo y do- Closjo to, Cobotteo, do CohO t.:tao 5ue so :ni:arn ot domonoo
otoPirstet fttIo unoo hoeooadI t Como Cnomo h:o t at. t"odot Rdo plo Fell t del Vi t proximo d d el actual para ter1oatI.nn, to :ctiEntE trAgoo d trabo jo i .do, 00 sdlo l7. CndEntal oAzo:b:sp o h tg o dIn-u: s.u onomnastic. minar l dI, dos la quo sr dada ap0:00o, In iedgento nici- otabo 0ealy:d, nesa s. d do ot r n I Padres misrneros de ]as di,- n: que tanto l R.ma ou Rtvtr do P or E Iq"eo u e ordenes religiosas y clero
nadmuhto o o ltod o- m tus open I Prop de ada unto:oia o. F.NT.que desd ohace nos r
n or, in dando 0 su 0:- do tos cincuenta v dos goupts quE -- h oaod. oota Como preparacinn ur Dm "I'd-des. (cada don entro de rmn t noo approvmo do Cte usics conon
as otos res pctiv ;s)yque La Hab.n: dontr- do In Rat,. a m (-am. Eo tJeas Cutrn Ram. pE t Ao"I pus li abe de manifiest y qo Lie condenma su nbi a on Ed cl le. ran 1,id.s ,n I Asamblea par el ciao Carl i.cenn h-acnd,, un Un aspecto de la Expasleibn de Ornamnentox eiaxrad. crgarnhad. par I Crna-Jc Dlare.n. 4, L. Italian. fie 1.
(hare P enns ooes dts) Is ejem- ma m tvencible: Fortes in fide, ltmo. Monsen& r n [ le in Fee- Icorls de In pobini6n. pues es em-i Lit. do 0, do t AooIn o nott Cautolec C y que permanec 6 ab erta en el Colei eo do 0ein el titude y a osamblea d la Juventud Trbajos o mo este do tn NI- nando,. Vir Co::: to del Arzobi-- pen. ba tir c. dtots todo ot dotoingo, coollcidendo oo to III Aaoroi do t ditch f.o A tE16 0 C.ttli Foto Hermano Espeso .
podo. q0:00 re0re0n gb. o 11 Emo- quo noot. o o _aa fd___b. S Er "".s par Vemeninclbaae lCn moria dE In Liga de Damas, r"ali- tMet I qurona nnoe Ar1.g E,tL e. a co eecr i ennt
foooottttooliood~otoloo- ttotdtitoo ooo th.,p,,,of Cadral at io roo hoogo 1. ito i ly,1 to po ________i
to Asturiano. Poro tobr odo, zado on foirma similar hare tiot:- El ::u00ot Presidene. scrir Fee. bajondooc o t o o s. 4ema ::todestac *o d los dos eventos popor las Juventudes do Acin ::ndz Marono. E, I m dt de 'A Po dos trI mtomo :ns On oitdonnaIn ote sdbado --on Ede on tosco- Calca, debiera ser tarea obi- d Itd do Moda c n dt do. bp ofletz dse1 i IadO el AAance del 0 d ra. lostoo do Bc16n y de L: Salle -ol gado do tos secret,:doot dE pu- at.do ottrrntaringolo go doctor Et grupo ooen l aV. L n intends cotenado quo sus organ. blicidad do cada Rama do tn Ac. Viceono Fernand: e doa Vega, mieto ndoun r : .
od d ot t Catotdtal bro otreeinonte do tot Ordsn deoJesu s 4. Fiatco::,, oo 4' 0 B do: oro Ameta do Ver do
dCb oo do Cot: Er to, :oo 000 Rod, is: : n : C d C e a. figuot d:tacd de n o
]a foomacion de sus socios co- pais como f- nuestroo dodp- Itevosen jo J Ent d ]Cata: oqo a m limott a z:usasn vara o :d ooo:o daaonal, Cooto2 m:prpoouidtp.ara el apost,- se at adelanto y auge del tato- ouado caros d c m i4 d-2_:-! dot nst oto do Lsa ,H os
Iido. y quo lov, su reflejo En Ion;t Icjsmo lgiizado, an no cuen- otC 'osoto lione.o torir. dot- n m t do4o La re, o tlaa o ,E L. Heotarlo: rId oo ias? r t:m: dor studio desarrollados to c0n s0 Anuarpo Cutiooo- :ocanooo por s0 ettosaso y trio do 0a n:cho eno cada p0::oqui:,0:::: 'riluoe d Enoaristo totem.e Triduo a Salan do rC t o Cuat Ch.,o oDa I, do ooo p:: Ctar: Luca Azcona, Con- ctut, quedando limitada la labor por ta obra ftdedtrd. Es o. de too roO 0000ore O ote Py 0r0- taood: :r l. Asoccorrsn "Prot)ttto Mortino Sotoduo p Elo- 00ense aspooto pabtooitaroo to pa odto so dRionosoorss Rama Bo y0 0 PP. : : Internacio al que ser o Barbara en El S. Angel dad Ci d:na Mg-ue Covl. qui A. Ooootoo do Vd ]adot a o o rec en Editodo po0to JSo 000 hL. tido B 16 ha ,do 0dda. Moedallor td
Asamblea d toI Ligo de Domas, taN ion ,dhimodo o- o al, a lars n do t dd Pto i d a 952 A do Santa Byrbara Po, C udodo cht-dols od
o n l Asomblea de La Salle _e ___,A Prtootoe alt t yo tooorro tdrtS oo Anl, HE::t do CPotl 1oar
tro6bs do as ponencias presen- LA m d r mb m n d a -1- LoiooN Cmr0lo 5 u AP-' do 'a pde n rao plodsoaoo, politics apos:tlio n 1, HE 0donr d rlaque nr" rprpadr -: a o :Co :o t atd orroor tar -tt tnsdnaltotor poGt.OO -(aioaroin el .Jubl~en en ::roo so o .5 dtsoo.p: :bdto :to-:ood t. tn C n o Ito n Co, oprt -_ I~- In.: a:0 a~0 O :or r 0' : Em'o00 o od qehay que ver el 6xito ob te aE lr .1 e l y ,echazeda chdsrolnds amlt- Ca la m e pill'. "' C 11e"e, ieso e po ei asaulspeeiasd n t a dm ra A ea d ea
oot:o~~o:ptp~tootn r or0,.00 on dv.roo orroIto,:c orooodod,doHdsa:t
Id0 hasta ahor0 pr Is Accion E doodo tta- r alsrab or oe A udad tonaug- .r t, o:o 1. d Iotn Aeidop:a :oso reod
Cattoo p que, por otra parttn E l ussmo, ot ogu.] qo E las ori s dot Prooude l:: o'ri: d xtosio tor arte eucaris 1 '111,oo a doublct. x trororo qu s.
d o ogtenedcum ir otra cosa di-- ec non.q unpa -d 1 P arr N. drx na r. md d1 "' d,' :n Hu it xti-s ole ios, atoo: no os o pho oteo-oooooo en- ]a otoooo sotootonod :0r:a:- is. I oa1,
na u no d, lox Purling einen ies Scgun nos cnmunican Ell parrmca cho mar-en 138 votos contra 81. Is tointai ofrecrrm, N-- n Pmb -- d- lo i 7 ats Ja c ae h ehr leecc e rdo d "y cnea sdenidn e m endoqu se Rsdents el movimen dedc I) "I"st Nuetr Senor, Me CIr 'rdatr num r U!. dnwrd arsMsonrs e oe o ae ogeo Tke mlhercpo ao o lp rc ann m a lbre a o de womy e
-for::: ret~reor::or tpo or: n0II ba000:avr0t0:fr
t Io Accin Cat6lica y -oon 00:0000do podoo reneo HE Sanb o-soiondoo -0 tat qor,: n :os i H ,suenonenCoa Co o oto -rnandott: o r a-1 0ooo odets
yro oC q s C d o mo sacretarios do t dor d M1n.:ttovodot 0 Aos-rAc.o g amure V o r d mr
rototemente ratifioiii y recaio Terei OCD y el pr s idto de 1d actual ,on lo fed doo Jos4 r n - Ia 1,hP. doctorn3 0rt :orta do 0- ot Tmpt: Exp II .n. i0 d t I Icomo recomendlacion especiali- junta parrnquial de Acc16n Cattilica, dez y Eugenio Valdes Travieso. pre. mc.acIa tocil ra na. tdi a s H, trd CIr,. dI Tem isup N eli T, Eal- n IaP, eM~o -baam n A lcac:nd ahi otm e Cootgoso Moono!a do dooto: ohotot A:0ot Amenoobhtooy0"''n0 to o- moso- 1dtooMoonoe- ts on feeca :ooonpno:.: tl o ::idaboo Sa tt ,abr,a ito:n do:l.o, 0 odo o do-d 7,:: ott to o p to o Sga clbaoe do: Angot Votetoorto Foroiodo:. eot :otornoo yoob er Pia esu o70ia2.,,rmsior es Oio oel ua a.n adecmno eea r d 0? 0 do ap~ do
AptttooSglooiopoo Cobotlo, ot poroximo doomt:gt tot. !o prosidoots do to J,,ot, Diooosoooo se- 5 eeca so: to :i gtoom C.l:d-,: 0tao y do .a Pao ond:vda -:o-oo-:a-Mr d o-:-0 a d:s:: P
Not-o-, ant CEelod ot Os:o oto, toof,. u

jonooporooqoia do Acrido CHteoo 00: Nom to-oooVCototod e otros uo re uIs-m o e: u s de 0 T, h r0ala r4 pnsb.e. 0en Otro dotollo qur 1as Asom- do dtio tor pto cn sot cuaro -d -Gaooot Angel A m n --aJmrdorod0 00 lit.o Pto ns o dvo ar o ,dn:Ito Ito t Itdd
pasrdoo ds to Podoroot n:r t oriota E 0- o CSngresr 0 o :ncue:tro dontt pr: y rd dngol ol de m sa y -y
Enron e ad us nqu aA Ci abe. I PTrxima domm C a n y 25 e B Jn .1z pre deta sa, ntEz de ac or on s h.- le Unt or ,, l as ,,s 1, e "ie i T x O b e.etn oe an ce>d aS n erdaina dende re mesr dnequnChlooo do! toto do entooo 0a0Ar- o-saeiol P. TroJo:. mt. etoo p0 JEnttd mo yd o ru,,:o o o Fornonddo too totoo poo otur 'nes: tito:. Fdot p To: : bo: n ILorIE:: do
Otdso taloo fd Is A: -e ds s e s r rsdentd dAosono do tor Notma Rud Chvauro do. C M t:- doldo d-P1o1o -g- gs! nn0e00 mEn:Bu
II c s Iaa e a A l .oi e A r on C t 1 c o e l b a d da~ M i tne ,P -6-a s d P""a ft"r A I, s rend pa r I n 1-n s vnu r r n chi a e l o. y Ia
oddoto ltbooo.A -doo :00 Otompoo n 00: 0 uiu r000 00 rnd.errm 0itro -d 00n L. ti0iio do

means de debao s d lodo do propoooo go:.: tas todotgenoias dor Et domtngo. 00 Sa Ato:IoI d a"s .oooo totoo o u- It Erdot: 0:no o.Oqren o oosoo tt, ontta d3:::: 0:o,:: on t:: er 00 ue0 n de 0:0
-Pot:olatctn:1 orl Es-:,,o I Cooooroto qor o o dilo:::dor' todo oretdid

aApp??, Cotliot- Cubtooo, hopy Abo Oonto Univesot, p,:tiondo d otto BOtnoor yO Jaruo, :.s Jt0entd s _----- __ ,oooopaooo-osanaotdet ta Doooroo to prroqoio Otoot dennorsoma er lsdoa A:m _So:mbrto,, d todos:y quorido. dir Idn yaLfu s ramaIs B y Cn -la su e p rgcas drriquis In dt e"u n' a orn at p vinc tur ns prpaa1 h 1 l C1, e Ecrs Rrol S Tlemne nes n b mia. d.,r~ InataBrb S ei -le a- cn ddotn, t~a diqnmo rarO a vas0 todo o Ppa oo puotto dot to mo pesni, Ios Au,-os p Vh ot'o Fernandeo0il0 C P E asr Plr H o o a -1 d41d (oio t tt-oIn 0 0l 00- too: 0: f- dor H dooitcss a an r. A-o o o o o o do. d, I. cir,, q o 1 en s o c o otoi~s 0 :rN,2,o$ tE rooro -n dto rY, ."td 0: ~ do C.:: NT do orot:d ottc n He eo ud,t o pa~r~r n~oma La N-0000d, a,, ,", I- a I " 0m a

oooopeottotdoot cnst i:u'- e Etldmi Pg.ooon:ot ha r dt toto:: Atton. osd do : no dtieIn o oslu d 1. c le t t d sAo.,
:,os y omd o d e uncad a -- :tbAoa HAbtnio dx so.: a :a E, 't r e d m n m Prm r d 1 de Bega A s
J u v e nt u d M a s li a ---c ni a S a n to U n iv e ra l c o n e n Ra ie Be l ncsa o y M o n s r A J ur e ndo F a r I- [ -e La a n a l.h e A 'i c urts -t r d ofe m m m "n '~d ae aa r c I. '. I Ie r an r :: d I ~ -a n d o.


n s d dohidao-o- oo do too n0: tato r00 do :. : o r dsa d Ars In to: n : r m m00.: dlot osilt i do to: Iddd a aa y P
Iptottopnoedo oon -olr:doohros po- C00:::. dor dor DAmoso y : uentobt meio tt Cudieroooonbntod usto o- o ndds oaRr tiut o o:: r O:a 0 aeudd susd oo op::o uo:oo Pt: oo-do t re yu mne o:0:O M tenad/oo.ebsa l otraAe e t du n Ys v l as p ram ase rB m Cx o e t Inl parraiUgB de( t Ya N ep une -t ceans prox6m. Pi . de] En a-"d na a I m e t n s d s u i o e c o e n r d 1 d dPdi, ~ r 3 S m ietin.sd h.l .N c ~ o X
o rm Re e b e c o rpiri v m ens I n sm C aar r o d e nr alrt d ei 1 ) j% ,'st u n s m b l o c d a r d l m d D in : d Homr a j d e'ea H r a dB P l r ea s e t o h ,e -d d t n

od tnototolo., iqndo aoo doupo o t r o 0o -:o po dos to zo oo es u alv e o:l:atte a 0la Vso acdemo Atoo to2r9meon:Cde He d ootodotb:n

:fdnttootaro Citoo onounoboto- d0m:d msalssit e -op:or do.:ogo sooo._toot:.oo r-otd _d~0do:,:0o00: cair pIII a dlmi y fec t aa de o .ma & l a


puac on srs toApo o Cottu donb i, :llaa moI,.o:ororo-t :-:: 11- dr: o 1. P., S: ta Itoo o o 0no a:In
'I o g. de d o tl oo toi.hroo- Loo : :, oo b pr n-ro;.ra ren0 L0a erd o:.Oto .- ],' r .n1 miso ntpIfd1?tspoo Idi7.
d ----- d: o-l aoo. dd T o o n F E no o, toote ,0,atorlt oi dors 00000, t p-, I., de
to : na a Isa c enlooba 10onie n alr d II a It r :too B: tn -In, T be Cd tal ro Trde LmA
p ondie 3l g asad o oino I ,en In, toort. En P0 HTEd onIals o t I0:,::r. a, a, t"' 1,r In ra: e
Estas ~ ~ ~ ~ il Vilestas "It -ra iz n 11a 1! "1u- rnam n e n a en e t ud de l Bernne 1,s d 'Td"ic


tbindot n La igtiiagr oo a- M o o de o : Tn. C ot rto d ot drdo. dT A o I Z. a i.


-troeo so ran to, :us.:, t car)o d e g, e dt Pedra, M oIit MIII Cth a Pu Iboo l rl Ar1- 1- 5 V_ 1, isn'me n.

.asPPPoiesoydola qdeos ioo deo S ooC Nn .0r1 oohado. Dode: I Elines- L A SI aOO R A
riort sl nvendo padroSmtoui on Antoo D5000 Hoprmton a i Ian d I i-- a economicalv a In, : o PP1 y" Udtd1o E -l I paca. Le A. pai % E trbn "fl 1. nIg Ti A1. c e F,0.rro.g~~ ILI p,,, Ied 'eS nhm e 0.r w M n n:O dnc ngnrld
nols. C.n I. ereb e soommn Navennrt, enT Ina s""'InaTeea A a d d e cad l a ae ay rsh r d oe. dm nsrd r v ro r S 0 1 %


-Doores Cacho Negrete y Rico de Hats toor: do :. Virgoo do to Modtcolo E,:ooarr. orbooquo r to coo- M n "I H oados bsooo d",Io ot sn Ma Vazq V n.qucr
Qoo Osllsold so Ls Mobso. ol di, 00 do Olotobrs d. otto, Mitoorosa, 00m0 poepraono ooo: 0:0rrenci 0:n 0::::, reordotoriosot tO 00r:n prPemios o tsnros: :r0::: ;0l0s:a do to::otdad Serio- Oloe Otottooto ol di, to dot poosonto 0000
coorooda o losA xlioEstdrotsalss sootomnoddooruootyogro pr:000:0 oodto i p eonse an Ire pes 90 m do ttdoa.,-:o-:erooodoo tooD me>d: poor: 00 0:00:mn:odhr:0::Oeobreoopor ol:etern0
Dtoboondooptlebarooolnorots oroo t ro drsaot:, dtoo: por taoooados Etdto dooadeod:tiemboeootaso0 0 znosrm 350 e oTordo.rt::omosomoo so ro too- d::ocao ooou -:o:-:tna olt ::, Ito tot:.::i dot
n rdooolos l a yot. m-dio o-.pototg Teo o Todoo "I Pedtooohdo tno oCs "'He: Jah'onno on otunoo. ::- n a d n A.macn d.
Pe rrouia doJeooe dot Moroto. mros h m as tgema oonl re, -C spo do to codod p: r0t0r0 01. 1. s m yescts' do brCn-l nE. at obros y de'mr
b nes n ; a p e rs o n e u mi n d r e, .i a Icmpn is nc o a a. [),de c m ni n ge e a ;,u m do ]r o a p r I,, h a r II m sen e p e c nin na er na d ho mbrea c Inre R -m Eu Ha de s'e du a co cu ri Ca .an
ta o p oi d o s o t t P o o to n o h e l a cs oh o aoto o l a 0 0 t a s I o I! o .: o ln 0 U" m a : !2 9 4 H E 1 1. d 1 m n n p a r f M i.ld
La Hibane. de de Ioim r WIN -9 12mn calls-ci en.Iios predhca- d d~r prr el- III -' 1 l Ar hi39r i de l. 4-a 1-- 9 39 u er ndsrl avIlf E md, rndo e
Aai e o neoo ooo, sooos r t o id, do Fsootoodo, do r g o rp eo .6 2.43,5 54.5 0r~aosca eJseso aHbn.M m r 0d 91
I ~ d o a a ,ri o n u n a C16p c~ 1"h e r t M I b o i n b n i i n e c r s i a y r s r a . i r e o s d l c r a I e
Jobi Iodoigoso Pmros. Et podre aos r erd t o ooora t oen P~t :oano o 700 to I do:0 :t d o Root:- 00l GOOOA 00AZQUEZ 00 OTEO
mo- d rid otosd d to Voose do 0:0: Mtphelena. MdIto rrt too: cdoo ts r:us ara- 0:r I o -. la Medaia MLa 3 igosa que" V.y det. n Da De aii a a 0.,ra~ Nen- & -wr h P- I- a-a d
da ~ ~ ~ ~ 'a Ts,, y quen 111 muhdyara d o i a Tart e -cma u
deos l o.t1 pse. tru 0 0 t oenooe Le. l 0.0 0 0 n et 3 :cal 00 part0 p 0.0

_ _ _ _ _ _ _-ao "O' 1. -onN r oomr-- C - -p-- - - 0 Co d not mt, Solemn,-a, an __,le_a Mad,,,_ i 1. dod: g, oo otodPoogo: do 0 CNIn o o od-bo a ,, iro I do-rpu Real tCr : O ri on oe l a oAn- .Lo P. GIA IU N ERA RIA DI dr a u ubo It o roid e a taro to tachd de hdn 0:c0 d n l- I Mlr Iat ,mml i il MId I
uTt o q rEps l a d30 es em- e l as o a apl N atn 9 e a D :adimns D He laourap- A S E 0R LA E 9 It 0 RD E T Abotoms Elt:rordion oto: doe ooon 04- oo d quoset oDollbso.do omboy 0e de Cvro a I ooo-to o: do0I a
Eu o C Ell s e r q ee n se moe a ri en n e ,a b a Iq d a H ,ge s d e R n c o i a , I- N Iu I n go sot d e l f a Ci n n l g e e a d o e $= m$ $ $
dea d a a tsi a Vign Mia vaa up tra l n idu a se a -se -,l a yo so V edad edt dra dem sra no at r ies daieef i u z d d V zl


ADolor cEaDO E554R DE de proo, tono cl 0 d ola too d oo n tacirn ara Tsa noche d n Ifh, la -(oe Ctnor,:
fis dan It natOi 0 0 ost oruodion s mtb rm tods o rotoly 1 ldo o o noo- o : 0, pool t - --- --o r ---r -cttc! ouonto ortes. :ooptoplio mglin odelr
________ ________ -d.Hq.nsn

cIb,. fn .lo oro eern aici~ H o a .Bcll ai ,: i(,p- 50 T o ,,c,,,pl loUri


E. P. D.

EL SE ROR


Aurelio Sudrez Garcia Caceres
I- -L
H A FA L LE C ID O

(Despuis do rocibIr Ice Santos Oleon)


Emelina Garcia Cacores viuda do .Surex: Flora Godea luda do Sudof; Isaur Aurello. Concepol6n. josuA y Mararita tiaro. Gadea: Gblno Campo Allonso; Raquel Jurado: Raul Bencomo: Luis. Arado. Marcos. Maria T.rsa.
MId y Marta Su.&r Garcia Cdcrs; Georgina Poorem; Antonio Behcomo; Jorge y JIane Gd.ea (apsente; Evanvelin Graveo eralta: Lulia G. Cceres o Maria Arango:Reo It'.Nogalesi Hild. Augusto, Humberto. Ivo, Victor Suor. G. d. Peralta: Nmada y Oscmr Sureb.:Aroando y 7 Mogal. y Sua., Goblno Comno. B.!tran; Ciro Jurado; R. P. Felipe do ]a Crux C.P. y doctor AntonioIN 14no. Ivorn.GRAN FUNERARIA DE


ALFR EDO FERNANDEZ.

CALLE H y 17, VEDADO. Telefonos: F-5054 F 9619- Pizarra: F-6691


o:oete nt (rotieooo

Sprillman 01 jiFra r p)aisc% qud(am1ericanlom
NUEVA YORK Nt19 11' d l
El :ordo. FIonc' "p :n," d,A ArchIdlwme, de N-u- aYork, W. ndel
oooopuero do ldleid p-0RI, ot JaceIro,'n 1. PrIm-rt tapa de su vmIOt. de to .-0aI oat ,o 0s
sua eiao.durante, la lp por l Boot? d0e0 -0I0: : A: :o: : GciO t .o-, ot Pr0 0ot O ju In zo d, JaneI-oEt CordonooC 000:3o,: po : poro d gottr o0:1.


Defuncione s


OjOin o ta t,,0. .
W, I

bl r, 'I'[ C Ie, Hen n e ( n

JoeAnI-o A:,n G.-ada M-'gr.Zapata 1301.


TERCER ANIVERSARIO

R. I. P.
E L S E 11Q0EFELIPE ROHERO Y FERRLI

EXCELENTISIMO
CONDE DE CASA ROMERO
Quo tallec6 an La Habana 1 21 do Noviombre d 1948. despuisdoo recibirlo Santos
Sacramentos y In Bendcidn Papal.Conodesa viuda do Casa Romero; Maria Lua Romero do They: Marquess do. Casa
Nund. do Vlllavicenclo (usenes Amalla Hlerro y Masino; Manuel Angel y Gust0vo Gonzalez del Valle Carlos They. y Alurta.

t.J.d. ,,'Pss-f,,
di a di-


Pigina 22Vida Espafiola .II-%IO DE LA MARINA.-Ilaris. 20 fir No. tip 1951 Ngiia 23
El acto del domingo del Partido Progresista "4o delD d aIE P

En Espanta araeebrif*
Por ,Roberto Santos_ fin u ValoraciO I.su fuerZa coli.BE-La reliquias del P. Claret. -udc --f--Fr-- eo i- .- ?.I :J t:( 'd-


-Con el alm --tro p'oefis
IbECIENTEMENT- -.io.
Midild, von d,,t.,d,, e mdi di iltalaod l D imi y
di' NIelqii d' Ua iqiiipi Ma
rin Claret a 1 e 0, ,1:ir 'd l
C-ori o &wMa aee-ad, edlb sio i didn in call, F ii. i dI La oene. ,%haci esi I cn
defimarq-esdeUrqmp,

l ni C- Igo D'a i ,, [l. .
te b .l dpresiid p l li po do Alb-odwl. doctor Tabi idl d For.and Po, doctor Frdr; epji ire Peimad. Los proib.i.ii 2,0d .diid yE iltiAdiiiofcoieialiIdiC l dlOlliI.
do Can "' ,m on Ia ckebrron drsoxou ets.
Entlo sI uii l br en Eh-l Pao en mnma qidibi o dt,,d merece desta-ase 1. -afrtelca qu"e en el Aloeo pronun-i el Prei. entdeiCorsej.delRHinoi.i' d Ills Cort,Do. Estehkan o e
isq-u sl .ia reproducudl]s pA.
rrafo i mis sallente s: Es precio etudiar su ingente ., gura comno apostol moderno. El. mi
lms. ,n ici ll iin-r ilIlla Ilist.sH bii i i,,doi brero uipiyulIYl.go fon iarc- ona. y en Inn dillron I., r yiiseal.i. doIn ,' dr 3 oen .uI., enl ad mi,,-aInucha de classes que habia de devorar a In burguesia.

Su apostoladc, ft4i p na asombr Ifecuindiddlyldo an ,lexplIt. gabl dinamifmo. Fundo Isi.ibreria Religosa on la que plibli o 25000
ii I rel~lld DildiP1
pig nas y 10.W0O serm, nex. Do 6
t ,.dibdid.nrel Imp .iQhi dedic6 s ioP.lbId.resultan l.

'T 'd iirias, PerO hubo ln di on que pred ,dcocrha. Presentari itombidn on mi conferencias u figura Lomo confesor de iioel 1. su11 spartamiento d ] a politics. iIsfPerzo por lender en d Corle in modalnidad las buenas COUbares sin otro afin que el blen die In% almas, lo que In llev6 a enfrentarse cn lospelit m. de ii ladoI lItlesin y con ]aa masonersa, que hit, bin decretado suipt oi lcii i ATnii que ser prslrl d"ui, y l fuileralumnid luE1l il-- a dri' r0ibodn.iustdll d El ElC ral y d mantener trato con sor dd Jii rinla. n In que .I. hahlod-d svece.
7ben POWli-- yhdl se Hint itr
uvd Ia aqu'lln -z li iguin, d node le hriaro el ri lo y en .1 mbr."F ie in Fmbre extraordinrin. una flgi ra seC dra y al fin consiguici morir --ex ria;do
Iii priegidp par IP100iIl- cm ansb:-"Sin pecados sn deuldas y.m dpinpro",.
E hora cuanda onoienza Rstu diarse a fond,, Is figUra del Sanid Obispo de Santigo de Cabs ,unqu no s, ima, qu- en aigimis d, I., m. IP es yejemapot-rs,,.e' ,dlnii dl.d,,r t di Cli. 0111 ga i An y Acrif ii,. de mr ii lbien

Par" l b iin m o iii.,u ii.ed, PU s deL yd.elamar dDios

CON EL ALMA EN MULETAS

L. minfere.nc d, Salvadiir Dallt d q ue anuestr" s lcare.; Genru-ya nta. a h e riac ae'I"INR m aeepabr, despechadanon ~bo Picassochambelin a'u'oi pn.i rro. que sinooiij. anti!o doi Pidad itnikus inibnteobd sdirsmdecontios la L a DAdelSando, MAaTnqEpErN 0IC
'ong"aqqac ape .:rt, asi en e -'a.ode os. Benal que twno le le y, mort fica, a salidas de i-no y de resqu:emant, dcepc 'tr"- cda
,a one Manifiedlto que en,,oaaimn hemos came'ntado .a el que deci ancuria ristas del cmunranque

tal events. La de chamorlin, camn
_me comprenader., so ref-,r sufiPide In Hermandad de

PenmionadoA de Cuba

EnGROFdeagilalRMo(

a dlri idOTxPO cIGO Urta lUsofnc Pr1 a,,ted, 1, Repubhcay A Coinsej. de Minoilros, as n., &dentes de Cainas do RetIr-s yvDrer. I far!., de In., mis m", e" Comite Ejeeuliv o 1e'la "terandad ddoJubi. Ind-, y Pens.ionadI"' de Cub. _re. cabando qtue estudela .fo osmava. ble por li u lst n L s, paiasd
gasrcbn lp~iome de dioiembre unme deossu b .laco isenioe cam. gnlo aca
-, tapeto n r-eoe e') tir ua. .,me do led., I.s juladlid y pen"nad., de In Republ yy en relcan can1 n i-mapreoen~i n Moran. dum 'a"' "T"'ans s6.1'aadcos d,. ,1h Hormand 'd ,,gun,,, n- ran .iL president,,.1J-s Rey Nilno,; sut zecretarin de carrespandencla. Cri16bailArrnmti. Di-. y ui ereo r d, asd-to, -G ido G G nar.

L.a Itin -del Club Rot.rH.

L. cirrnsma is an del Cl,.b Roain "an de Martanan cstarn dertarda a i ronmem "' rI XV -,--rsn H, Iln fundar-nd, 11c Club v rendjrIr haonsje a ,,, nximo-1 f in daoe dart iirr, Ahtonin Millat, Antaonn Mar a- e A, et. MRa ,crG na anna, Alhert. Armad y M-111l Ve a. ru a oprt,,nidad hahlarA @I padirin, del Chih Lizn ivim)r o i nem N .t. 1Pagamos Muchisin

PROMEDIA $130 .01


La mayoria de jius en al Eli


La aoria gana mdsY PAGAMOS POSIT

Doctor*. .-unicrmici. ded
Pr6ctcoa Follrdscia.
Desporhadorms Droquarla.
Practicos LaboratbrioCumplimos Woas las Leye

BUIDAS, MA TERNID

SEGURO FARMAC

ODONTOLOGICO,'RET


-3 mu.tos(; iji i ile tgilagi[o S criebrara;'l 41 ia i f ;i
it ," I it.,Se"nlidoit ta tpolitica
dedd bedienc-a s a ij -- F. -inta- rdm a m' la'" ed, ., S,
unns ncr ; ,qu e S r BIe i. iii h t ieiBei

ililriid di t ii li A'1 e~ntn. SOCIEDADES ESPANOLAS Pur Josi T Pita
It .b.aI h. urn rdini I ri. --ewlro Asliriami kn e i aa 0 e e
.11.1etede cluanto a ., bI I'll I Plnridn P-rget.w rgluu m M anm end, a N-e, I en
dio ma u'1.1a n, I, In 9 00 0 e n., del Ce- tr o A l a. Junta dcu-Ir Ia 1, ohi, n a.e d b.,n -,o b
i-c ;:ngu, ad l lu dinini, 'nu i li i (Insaud ga Ilnit che. n Iii 1mwn' c. tl ii ,de tilli,,neiiii en
'o.e .m.nrdeate.n ItdI, nul d daLit'Ioup .T i -IrnI ,:p, pud, d
iiiduIdl id id, I-iiiiio$ e III ab11
mud l iulee.reii1iioa a d dimpllron duu 'I el tro a na Ne n
J imO dlpirdniiltar.fdel mIsmI IntdtstadIn I .unI I uuRi t
.lust I ccons.",,' n m r,, raorsque m -teon uso de 1. p,. utade 1. Seem"n de cul- H .m.Cu.mno N lt nI-W om

Ido- m Ia b obe I is.' iriinid dlo senihe '1, It, orgam-ado I imoeliliuer C I U nranC i1Ch11.e1n nl I m
frtniA TOEi tSIN tIOm Iai e dehiral a llc Jl~iui P DII. Jdl l;' i' liirmnatn dI dlpr
i d .-- d A li iiidii bi l d. Ad l I lii,. l t nt 1 tat c a u a en Ia ~,
fil IIi iil Ci' lidna d llltu z ii m,11 M r- ut- d li( ii .11 isi r idelj inee
el~~a on o a les ~ in -n -_1, I Ibr. tehorA tir J'Amun g-eutia a h ,c emsSi n p m o
r rc preslniads y ad.MI. e En-lue Quesada yFa- ymeit d, e l he, ? """ ""
mun on1ihiIdiW lid
niiidEa 111-130 dl L d llil Jdi'I iiiinlliti -ild en1. Un efec pitd, il l pr I_ i i u di G r i C l i ,idel den mi-n ed p

iUnldl ail dRii GIii Id .111; ii. I.b 4 palabra -ne cocm M red r- Defeilsa So a m noem n d prs e.
Ii-dd dlla".hF1 pil i i 11 "C,,,-. I "d, c, n s R r t AdliiI OTRA POETISA GALLEGA T; 'd l a esui pu n1 Mar, Dl- Ias Itu'dIi d eI I G1, i tdlii- id dip" dlViirbiifetr a Ciiixtra dinaGnii I hirrI m n rn
li Ailh Id i p h imb Kw-. Piid hi. d l d ii i u suii H di dil a cri d i Phl h guoe e etr eeg iriue'rn s lits"as ""a not, .1 -Inn. y enl de 362
VdrsiIlulotur 'l iin un iuei di il, Dlrd s u reunddlmi Dldhdii.ddlNiii l l verdsisideiItiiranJpohiDa' .'MAited di or idimi per1as p.,. p-O r pe\lenl d iigjli Puri VAlque IOcuplnnlIpdedl'"dIc.pa1nd,1 grand1o11act ,1e fu,C F r 1mm di lt.il I t, P d ald T~d,. ai ,914-i C Oili. p i' n del n repi d I ben u d III exI i didenuri -cR .nid, lit d i1 in u dbr, i ne di il h i
i r ld,llga \ d, li iiiiiii R iddil- de ,l n ipu dii iu d C lu. ,
briano rc Ia MarI I sno Dn in enndz \e eagsjan cu cmpdeo q

G1111 i irrdiu I l nid,1 D n h l rd ma, pI rsdhd iiaL t- rIuiig vrri,tiaIa fi:lit adnce -ruo(l-ia
dildI prsdendi I ntrii y I hd i d n iid FienIII e 0hiht u i r demi- nforml, d i'iidi-idiJ-i l II Sdcii n dieiiir CuluM C liitrw M ienid l su i gd u ui u s l id-iin ii i td


Fli I iiel ludoi li liqii iul lh luill i dhI- idip l l llii
uina aarsd pruahz aldemE-1 prsiden. s r de i C nr -a ra yAmIt Jn lie, M M & a -, dus


lisi. Ed leylilt d d iiiiollrici, ii -iiodi JFi n Daiii Ardiuiahnd; Diip Nil li. d hlaluuh hd,

Ibl i dog dires diu aC,uilloO s Mhnrhr, (ddsihiR e1 Arseen. [IOs dlema iniiirid iu e ten, se1, r, Presidet e ditiiliC meli dii li. lddnb f-il 0111 m-ente m. y reni dIru mt r CamI h uh Id r: Ililah Nu l I hi iAii rl

dli' Jun I l ll Ah 1111di Puiiid 0ii 1.diiul SIn~di l


Jmpdidai d111111 yn~da dieF iiuui, Cpr id uid Miiio NpaldI --- C nld d uei- arn rG l dils rt ; d serit i J d.u
H atti u in e si Iar G.I i N Iirnlt paid J -d niu. in, erits en urrnals ,I H-dulii,idiCilladeli C lllJldd 7 Centl ego-1e stcl nten Allot-"c". I~ del Piul_ ______________dcbord. la i e r, yId d l lyr- i -i .u ld l aI n d- i' ri i hI Vo i lliii'. p.ha rl I illio. Di enii d Ail rii d l uadi mhnldddeiqueili plit)iiildliurh Plli duir dit doipdrghi o dVazui Allh il i la c1n1111 d l Gd zai A iigod Gihnzale lill i .d ii. il .,ilir depirde. den nDloiuniii uentu i1 11 oie i1d1iminota idela idiiihu rmi Gdr'ip laeAde e ---hinli di ndrilhl riiu rdinilhiil Iln u e hli rao iclao .dl isi u cai l d Cl l A l IIi r.d duinra nd Jose '. r- d. di n ,1 l dP hnI aheF l m o I I'I .
D i i o Ill d u iri ul rh ncii i igldlui' .R ldlpdldrIlei i di'ii' iri. piir
iiierioi mu dpliudia i'1imipn di- ,iiuaiiin bde iiPiiridoenrlii' inii'ipuulihmaiporidhui'hidl ipi'lddiluien 'o iinilIII,PI I ll lilu-nlM u el Miihidi, iilihliil.l idi
demli ne 1, dpnp III i- hn ll mllP-dP, -I- d dI.I-id eii dl LI Am ense i o s i tihn uid l ca s d J le odi uz' G larci du i1 hOlni muLiamen eiVIrt e m ihas \ ize e d Mints d ulwGsi h 'h IId o erdelhi i i pn ni Ii ,ri e s taaas e de1 !. l id -r-lo rci. A ul pil nAndee -d-i b .di Id- unmbcn ,I Il indi Pm l.alnu N I

Ahnlia, dillit 0 ;-1dau n -do, ndii1 1i, 0rI, R C r r n e dd lla -dir n I. M ndi m dd, Enii leg a in i C asdq ea s : a e. m i d z F N r d V 1 i K.Cmm- P

ad l t III dlel11 An11 n Garlih Grg i P F th ndhhili ih dl i( l ldr uldl hi'n ct rih n qe hn M dll

], i.ipiu ilE la l di M pnindlp. J lu i i ss B ejain i lih.i 111111 d i uii i ill- i iai d lmpl w'i hi meni r l
d 11 1i 1li011"
die el llN1iuJIAhd Plod.PJiel.-iid i Gn **Iu i uiii h iiiP iiD i' n biiih i Jii r l Mi dl., Pulla, r- Cns o Gn i M n C Cn d iIdnSd. Apht Pr.EiiiC nDnd,., Pu103aMAlvare Fidldeuu.iiiinn Aud i All M do en I nu d" l' idi#p'ld"dil'i I Ii' d"'i i gli'
prl1.1. l l 11 l- I I 'l 1-'l egdd,(li,.l Ell ,i m ulili Pcmtit l'nt I d -i'i'd liis' di'iriadii ,on. Ilpiul ,- F-I 'lo n.lihili dh l d iis M nin de. Fili d .uIii _.---Enllitui --ol G zl li ldia 5 rilhue pllmra ( id i d iC l ul I I ii.d iG lie.diBeh dr OidiuMaill SiD dl 011 II diHp r l aM ro F idul Epirani Gi r- I I Xu' i Mno iui-iiin] Dud, udrnand 11A 111a M i nll hMi ,an de 1 CIrmnMERradiinr Fd e 'I ri.11111 ,i, 0 1,unpn 0
las n.rfililldeari iOas t: r V andea Fernr dezRo ri z eTer- t I gasa Co "' ",atb, tii;Ill, I : dg- ull nI
Id ldRMIItJIGlr M-ld i' In,ni-ih,1I "Vin I, ., I I i dd ,n
Nuul .inpi-eGRd n al d 1 Irn i lhiMa i i- d C ulIC ieil C
Mder11p1rn1d 1111Prehildh
d em ls l in de l di, dn d e l V ,l iiaihlhi lp

d,- 0111Ii ili. D oII 1il' di Pt'iuu dill-l"I~ dlll ldt ll Msu il pDr unli' 111 en i ddi'a Clililil Ill' l lhindilI i, Atho hch o r r wrdMidaMn Annt e, iltr. an de itT a n rA 1 AC'oJJais rds d ain nnM an- Cin n e egis dr 0,,,,, l Pit~ l 'r e inln Ap tu-mn a PruId trerI., L Fl InIisn e n al de dli l p n1-1 di i i uOmi A l nir dli i lilatrd1 u l n n admistraivadel ento Asurin n d d"laIAr- M drn 1.b l s rmI
Rueesib-uh ld aa lmirn. Pr JdaCIl c una f l a ri icuul n 1ra111 par ii o de.1 -l reo. a at, indpii lii ,- 11 elA


d, G1I.nid'I I hpBrit. pi IDod iidiF~lh
a sid -diferda para de mIm. l pri ill AnmparL DedngadoGa'
ves22 e nviebre a as delaPo-do eno Deetro Mnene 1 lrr it'iii mhuh li iuni. --n-rind Vd o M n n e
4 i m SiA R R l ue rel lit rer"a.l d r i ll rula da hi dd" rnlrs ica v- M U' Artes
V n r u tell dun sd E ird' A .
Gan dc el. Centro t r r it a F'I -did T"I ur -aun C 'i '" li do MyesdosFr,,AnlaC d a h 1 .d ot NIe enite idadd
GrAciRe di' iu'iper'dba pi K rrri
rein uim rI I n me R e n auWilre. nItnI- Hep- FImd;de


n. I",00 u. u 00 1 5 I u I I, .1 iiui-i u ., G n I i t ui ~ I d
ddsn r IpA'lirun hr imun ulili'ido i-ridariii .-m l ld Is .e nIA, ii. IAl SAh air n e na l de T dern,,, de u. k mn -e 6sgra h, tod s r- nIpo ir:rm tn a d d nA Mi,,, ltDrp

r' uflineriIiedi',,dil" I"1pi11 IpIu I o I [IrI .
c r 1r81. A a dy e i in l us dil I l Cd i ci n t y d ct n eCnt n tua d r u n. it, Ilelu ah F I- d I,h a lI W I iir - le m a mI tH e "I t. u dan ei'la dre"I" semar- r .n dish enema d, 1. ag tu- d n B alle p ri ni e in, nle ran pu I nch, ,I e ,n ue ,I ".in a u r nNia s : V IO NEa atS TDpnL H1 -'0r11 crmna Eps lCnr.Sa nd EarHadLrm 101e ponbioJne de F1. nI Ind.d e oe ar. I m I_-.lei n ui habdit, Ira np i de e epic adae l s Lnden. I,, I "' m- v e i nid !, .
pe 2 ez A ov M re A i.Rn d ap' a1~ 9 ,1,rId o r dmiurogrn,,d,7. III nal e la g eProf rnr irnl n


In ,nc "m" dI I'" u~'m iiieu" (,,,hulrl if.d.i-r 1 rl line lie di uiiiidnho e 1rrna i I C.ABIA LE O
estHe's.ICardId lid- .i- .rIlu n i lardH Bn
A n a Mr n ez G m or s. dE 1i G nm inr cus muer ssdel irtido I na d ,nte d t J unt de 1, "" d a
Parau.Mata aroas Da ia-80 weesi d lap t, l o rnim.- Grn rt .I lim t rh peu e 'rnd, N- r .n r P Fgarm e F r C n e p M r n e Im i t deI'llll n r u l 11 .d W1 ,IiA eeL t I i
RoA lm inDu r e. ia a nlit "us 'u eclord e uqcu lpr gi-ir hnPr" "d" M d"""" I dr( 1acna M 1,a
U I .rTs. nJ ,Inoi 1 da i p n- rM ien nrr laimt n Pdiiii ,ii ii ciii Id in 1 I e III 1, llilp,,t,,dalu- -I r i ei. m a m o e n o ds nId l liidi t. enl I li s ip lia.de ] la a i Is dal I 2 y N. 1Vid d ,

MIi dneIIvIM ill Vildlihd dii ru id.Itiude.d785Art- VI-O
Ni : C MERC nAL Gir l.I 51r Iidls LIIdop S e i iigol luail' ___ II_________- Ernlum -de 1-1elu s eur -cz, R dn hE i l u .p r itl gr.,,,, .Ins peri n. pr a nnda' mn-a Alr ru, Rnu 'inu r .I "
To or o um Jgurar. Mr a i .Jo ge p pi,- I na n ten e11Par d a rCl m mil ep . at,, 1A Fo i' .,n .1 m ne E t i r P r Gc a rad enneR bet oPor s a qedue IsCI tm t, Pr"iP Bl- I a. TS, dr,,, Bu t L n. C .m- d Inu-'an iiii le la u l-r

I e o n y o ri n Iie d b r t od AI l '. I. ,Pr i d a n m b e d I n u pitn, o n n w ~ z ~ s e f E i P e. d r- tae l perer. E neFriun a Il e pr s r u rcn pro- ellin en t 'If ''I'"de I I~ a I r P eI' iro io gue lls Lu i M umi Ji n ", ii, "' mr. "p ,rId en t r e SMa ,rte m n, l aor d, e f it- IF erndaL p z nd ndez. J uauun Ch ,I Ra n Z r d CI'r ndij'In .a nI ."au M eu i n.I
ti odrs(, M rin ,alsrrPaRrbeIn
ppen A ra uan ne lu-erid a y Fi Ir liw P,,rari I nuitiMirh
I'i W'du Is I, p rr I p r a pit

Elena D . ia "'nt ma h i a d I en it'un uelI lg ~I, u l i, Jp Am. Ma "T l2.-Ie 1 is u d 1.n n )lula H el a~ oe
a i "" h" Ipre s tu- p lar a msrer p ;ra Br -n tne d rul Gr

pito M N. I na Da 1". gonr epH mn.d;,d. ,I
Z"- In rt m n n tn wa Ent"PIre r lif
"I F,'.,,, tm e e'm.Nlalie, 111%tr qIcin a t at p, ('- 1- Ei- ini r ue-r E- inr J I it
___ VI- Tn, ,p,,e,,,nAmit.y l:,ras WnifMSarn. hi. B 'tn I ft" nult le J,, ad std"I"" A 'l R A p.an rud u mini babt Iar d, v e Ilde V"'"' ie er
in M~iiVda. dedeM.nInded


gcnn' NI~i~n"AJ oppa(e1E pU- lt, A~tn~l ~nd t a rn p'," u Or W ,- Inra
uI e nt e a un v orm n n r NaI V-m u ere p rIn
hd, ui.Jss1~ a. ,p-t yuee saasaenadu rrhu-I en s."ncmbr"I It, it, Pit, .p.,0eads cond-nbyen "dt I I'" I
,,.ta do T --i ,1, ,:d,S imdce zM, P es-b a' n s e. ue '
_a r re u arra znan r eci 2. n
g erG u z A .R ,m A p -. r i n n u n i e lI, n' p '.' I a ri s
Ge A niti l Si n A rlt fu -, Pr Al p l , ~ d Bh nu
p I cru rrlI Fz ,ru, niul-;;n res o I p tn p "on a a
r ruleetuniiih a I, S td !n dede,,ma . l '. G2nd e A .

.~ ~ ~ ~~~ I.579 i c5,5 dpo or o oe p ahe, p ra l Mlean,,Ta hr ,, I? a a g,,y ~ ~ n~
'ea a' M bIR aiu ni d G s- nter rda 'Jim e c i n H as dm i, It r I lle dd- erw r co z.12.Be n cutMali .amn F- -m F r1 1-1, roon o *


e P6 Vir I, (Ipro ~sae aA,- 1, I n |- dn emsrand -Mr Rm C
A,,,RETI,,MEDICn
Rergi arn F rm itr d, u hrn un inrR LH
lund u o e n s Fa a le I -l uuha na f e i o p r it 2 - e o
del ( Atrn a IuII, pen r rll e rndt.ai~d fr
TIRO COMERCIAL, et c. deh. risnnritr n e n ef, ls.,is e e.:ras rs5 pard e e r l qe, !a nd l ina-e n. T c q Prpgensi


Iesit tancait lii Ni


I ,oi.i ll'S 10

DROCUERIA DANHAUSER

puinrnu y P merman ai .Habana .aM-3202

DISTRI9 O -ES PARA EL INTERIOR

SAuNTA C N li i' 11,- A-h I xi 4 d u CIiD5D MOe aN P l et-i-ue- a I e1 AN. CTIDlS 1P111 D Si ,i A
R l I i 34 (IGuneeO D A X r A Jl-p e ( ,11,F ,Rii N'- l( I l i 4 im i llu h N l, 152 FduiANTIAGO CU GULE- k-,- HUSE5C2


No hay tin so h 1 ho.1 que (jtI djfl uLrVelel Ea drao


lddr hu d el' 1 ii ARIO DE1 A MARINA I h1 d,ha I aia-ea i'tdidmulli,' e


lu-ieOil dli IIi ilhuilie ditemi"%,i l NII 1.h d, "I dinNi --1n

iii hlddiulid el 1 ~r a u l ,d C II "I "" Ill9.i.i Ii i
dlllul I l
d m i di 1 ,d .,'"

.Nlu I Pi i i-il Il d', l l tidwl .i. u lull.
haaa oeae amas oy

t lhuI- ddr q-paalr ncuno


U


4 1,i oilidad, iN:,,,,,,u pe a na, ,d a t"a ,II Ieal ,- 1 ,n ldAclets p urreimoslu'iFIII-li du u eli di iiiitleihun "d"a 1 dn n. 'F-dld b


Illd Ill111 i 11 iI
unActous pne a exemos.n-dena J- wds al
Sal nl Fi-d IT, om I1. i


ilAI i~ P i IItiNTO I.I, aii elaOi E lPlier ll OS1 'l PARTilliuo d.AIN
It ,til d m h l i adnI e a l d i' ull' d a

ISOC 11110 RI Nd i, 01(1a,, AI NA- lENT' 1I N Triii DPI I fA r enI "I 1a'., 2 I I 1N la,.,he, I h- 1. h ,.- I IT l aO D t N J -A- A-,- Clo a -Ir prd.11111 IA. II.I, G AL I mCI j fl.
If e (ent.o al 1. '1 el


t-t~ll ElCT RA 'Pll. PEnVrR Mr do

J-oa aana r I. r C .

"' T, a ,,, I,. y, me. a .d.

'F NDF(( AITRAMO JNT. "% Ia. n el(ent G leg .Ci d H 1a Q E: td el ~ ~ ~ ~ ~ 1 Ar rmu- als oy

un ~ ~ ~ ~ ~ ~~d lsreai edn Jru a.
0"
AllA 111 A-w .I mId,, r n.

"""ade N lsam ndi.e IT ~ '
.1N1 110 ASTI'HjIANO br, I cner ll ordin A l F_ EfmIm.A J11. H1 I-dma Idk. 1. 1 ue, d l


Buffr A os om hr ,, i dMd s Epa lol l A IIIvmt t v'n ,) sa r unlrw n h.rr ,a
]. Ii iinoalsneed a
P.h e l eI. r leo Cl


I pf n .d i gn I fn i I l -ma ,d x V1,ecR IIddd.d d p .i
.1,pl l n q p h, phde1 d1 13 11

tNI, d i n di .dr d.idn i lid cd phadl pnhhhi, n d'

pldi- p111MM hbri11
acu nfn Ile I her. que,
d dleidi ili ionsoll id 1r 1.
h o in- uo un a.dl 1-rd d6m rid inii'hi r d'e lI l ur ,pI-1 1'I"i 11111K IIItII I'Z
6 1 d .I ii,: lul- --111
."JInn, I. en es en r ,,m Fi nFr .Pa n en fi n In, i, u t A I d.d. a nn r p il, i l pa a un r


,./s dof AL NOUN loss-4 55 J

D 11, T 11 .


11 A F A 1. 1,rFC I D 0


L HHaaa.2 HN e b re1951
VilraR. 1. lam i id. d, R .d. Athar; J- yv nea ruetlR-ed. 1lamiti: Ampbrft
d- I R--d- 1.1 .-hs 'rr. Ar -- e -tei l.h Gner. R.d.r.
e;J_ ey Amp-r R-cdf. are;capwainSid-,y1):.,d.- :u. 1. 7.1; M.rH. Luiaba.1, .d;J.i Al--.,ead,.c.; C,.e ,.urnlr,, A, h l; r.,: 1%."
1- M 1W lefinemntr;L-adro A. LW61',b; Alfr-d. Ig.It. Tip.1-r Dr. Ensill.
"Nuh- o't"*nd,; Dr. Detav!" Me"tere- ''s r-g. n I. ra fl.".


-
I ""I. 24 DIARIff DE LA 31ARINA.-Martes, 20 die Nov. de 1951 Ar.potCa


O fer era prfesonaes cean En uato .nea Tardari en conocerse. el resultado final de las ,


ua oficina eni favor del P. A.U. ,,L,,.o0 o hai-i"-enoen dos pe afiliaciones de todos los par tidos politico I
.~ .e Pr. Il refert rse a Ins reelect. ,n I
h r-hri pop li ra'wm a ti'a prsde' la e l 'e millmon targo. Il ,n I fracso de [a Es por [a pr6rroga, a I II -.
(Gral. F. Batista. Rie-taiin del 11loque Olbrvro i.Camb,,I6 el monopulic dle posoi -n I Actos p>ro Hevian fi de .e .a un ne elecva y, I. cona utne oi un i e -Dariamente sr efectu 0 i e una jls
IIFn II, nochv del Inasado ju,,ves, '~ re uro de L. Ci-miso6n dc Estudno, IZa-16n del Paryid Act rulco. b otli a ]a oposici6o b" a I "i'sd lrTom reported hasta el 30 1.'.
I m -ai~a oi form.ada por E her. I estd r el ,, roo" t o d reform,,I. No 'pruda mix CAMInQ que ser aspi- ----_ con do Ill candidtr r. E eu aicialo- dps,,,ia
r, r MI-had,. Falola Frnainde- oduca-onale, qeln Ill de -,r Ia nImrat aPeiecaaaulo u iecaldligneoCr ~ nsd o iess atd MaiaTeea Epaasecosiuo elpauo n 01gbirn. epus onrlivey eIt, aprn tr El comili ejecut-v del P.rfid. No- Io HI u Iuba o nr- ata reorgantzcd os o cr unoset no o
en asofcins elPA inF~ceo 'I' I mpa dos, ,I, se,. dcod I ,par. I .h., .are.s. Esti cerrado el cam no clnlC bn.a a etrl n ain de to, nnids hsae rx ioiembre ddo dddd ord cbe .
mfesitnales 171formeris So eligo ]I. W P on y vlverse, a ,remrnue-a bIc,6. de lax m -ro partidms par. r. d, ,in. natura.eza .1 rcuerda adoptado ayer Par el Tri. exuson, despacs de Infab e od- -\ 1 .
du ctI F ue ", mncm rsdnamnepaacnlsoe emtvs L. maim vacjbn diel Conge~ lebrar un& conference. de lax 1ectorex bua uperior Electoral que resol- per, eace, om inmediatmmente Alka-5.exae.Un F h r 1-re. como, socrounaa t -hre' No fgrnte cont i 'J. 1. ,'- dirifn. Tras l fr
F d G m a a e "K q n" Au to". de lle lNa muhedumbrE. an'tigubernamentales. acr~d6 suscri.' .a o ur I.-gieh d tbl. s ,ef t ynvs agutdba
1 ta e rea rn h ue m y sinifinti. Hablab. de Is bir In, ,1guientes declaracines -feent "aP .C ai- P r aced e et eto d. ecnibb arfecat gaal ouin
de )". G"C; I. Jun Dau l e tiede Aunllvizida -e voculintrn el inoralzaclirn administratdva. "No Al, "abitin o 1. et u t- eh 1 eotbepoi d aamao lvo eiaocatsrcs ra e. derl Socu i A art a Me ,oe al Ha sto ,Vnuoedo on -Ku- reform on pans ell Loons .eminr "El Partuda Nociunal Cuban 'a e l a myci do los lurp~rrrgad da ethdas .a, el 1,r- A.T o"1 ""l" qu numeroso, chemenlo, del hacin ona meta march el In R. C pr a."rhdo d, -ps o h a m an dentro del coal las Juntus Alit necesurlo.
Itoh ofhn, ar' atd 'te elo e ecnrb ment. 1. Inhibicidn D refipuesta d a', .d o d ,onc ll ra u cipales podian depurar Ina afilia- .a5lzre edba c~ .Prsracln
I~ ~ ~ ~ ~ e Vn lFi el ~~iI, ,. ,doctor Mig,,ul Angel Mar,.[me.Z Cor. doi cu may-rl dpartitiids on pia tics erfectaa clue hula ,ul. ,I d, soiid gsa Par art Ae C,-Ia e, I'n Tr. I P e tlon, .a y el nor j.,to Testa, ,I ,,lnn bEn lau primera fila de lunotax esla- de openticl6n se ha servid dar a nues. c "' ernca '"tio .' I.lc. t d' P;"NJ pru ,,, to Su a, r, IuegI, P,., cbnl d ,i- ~,en.ricons e ert- aeif re ci ldoveices o r.13de nc ea eauo, h ,gdta d e .ico""a.
'"'aez N m Pn llran b m ie e m d dista e representante Rolando Mus- Ir Iniciaiva--en torno del incalifica-, ,a. Y habida cuent. de Due el orticu-' AlisSrtol .a .a I- r 1fr'Iin a
ba ,Ir dawaM nz lg r zE doctor Jos Onule. ,I dona c or err. ble despojn hecho .I seflnr Arredando --Pra consonar In ruestion to 41l del Codigo Electoral dcetrm- l eter o e laxne epeei ay i dar Melln d ez Oscar runns iiet e A omo gobernador proving c Ial de Co. del P-'gO del diferencial azu- nam ccma plaza Darn ojktlas referidas qirhr.Tnasepeaiao zr
Reunion del ",Bloque ()hre.o" en B.ne '.1' doctor. Mlia GmInQ- fia o .,lera; o u cut- m udy-para-unit confervenia doande carr, dereel lo s dr-; Ju. nt eve u, hs Cango run a Ak-otirt oa acer-emill do personas. ITilio Ud. a IE
PCarbonell. y el doctor Juitn Bol P .s, ,,abll I e ,,I,,s lpl co r' s dI 'acon coil r- L:e de mand.,u .brr1 tiiinu e n tota d e 111i on a do Akadze Ia -o a __7aemilns
,.Ia -1sdrrelaut e pago .rsdet d-, u iipld a set~ "QuI a' Iing Jos "ci I R s ,exam traran ,"Ins srealoudades um- 'Je P A U e adrne ~ eottld hic on a e nodt
del dhillrenc l !-'Ill rn o se reumeol- "InIn hoela. todro;s o utenticos. Movimuent. .a illcariones de Ia presente crisis'. Pen. Poco revinoon de rontra- pJtdoe os ar fsdelm nipt l Iri IF ,s delr Elqu r dl clonal"? samos quo [a extraordhinatia gravedad 1.s correspandkento a losefctox drl rom_AUr j l p idencl. do Anrldrea Hirqe maistierlisl del PAU det ento eehn mismo ieallado; yrnt I IAsenilr-o Obdulto otne VI i ,I Go lymre a mv de I, nie- bencilleZ d' In verdadern y ultl ,, cormun enderezado, de modo ex. ifda laxe nrceraain ooa r d!
llrmo Hierrirt Ilna. D-spues d, una ,1., lev ara .I efetto en las ofu aa -uera frase de traba o leido por elcuI, o aolnind a aata --8 r onhat lda itu. m nra ls reeia u -RA ORE N t HR. IN se me A ir~.d
amiplh discusimn scrordiarn demandar ,d,, A U' cn ttcot del Bloque Prrirnc e el que hay defin i Je chunpo. Ine rabeenll des ]a- gaanla un, Pro'roga deat 11r in audid M30 oAn -ur Jlpg e ieeca os obroro~s M mistrial del PAU. organ Ism" carm- ties e Icaces. "Mans empleas yenlu ml. ndilipensableu para la realizaci6n dle- uls para qnv ion.r Joe Trbu a oeacr : MILESga haB RAT RIa INC3
azurarerit toou eo djI pursto par profrsereis Y maestros ueyr jra s. mocratila do ].a prim~uos comicia,. oeirErcoa n er e e coua ep o rminr hsa qe 30 -velot, Pa. coeot.oen I~s salais '"' "' roponen luchar entre sus comp---~-- deja jii el iddnae Noif aon d. __fhcoes cnree praopi er e ri
re "o dI Io conratos de modo nrs por In candidatura presidencilI Con to varilla de profesor enlla In pstd un eqensai6 acdapr ol 7dlCdg el aei
drmt den lit ngenwa d el ti s~ ra di e Ins ra B_ is d___ra rsultaba mnteresante content- 1.-t Suen firue por nos amvit'grafc miento ~ ~ ~ ~ ~ d----bj elps d o plar at doctor Prio senralando enl Ins y ol resultadlo obtenidlo. Soda .,r 1as J n P ricae yMu-satns,l ye pago dpeo delr bo; .,, graflcos too totales comparativ,, de --- -- ---.--- -- - - - ii a d a ep bi .
nnesv y .,.god slrsd, Relici ion tic actos que se una ipoca y otra. _ ------ ---ml1'n d aRpbia
tmormuert. Tiambain .corAr, Spit-do gasta" de tranusporte peu esodlT de Cuentas
entnarla lucha contr toda frms, anunclanl enl p ro ie ]a ,a Uix de miembro dera comi16 d u rudi cl oep eiu e sa d op
r.a candidatura de C. Hen u r C en Imrsoats.Ag sr-upe inr Eloctora] no autorizar ell II _Tambi 6 vistn uuneea lraua a ciiae pollui. trai uha publian.iodo da tuas a e es ue actaell Is Ju ovida asaillblea. Apoyo de la Confederacion de
Batat el ls os d a eldco a e Directorio Amigna de Car- a 6ms Municipales Eetrsde JHaaa. r feIn l Ma iaaalilaelVen 8p b l
AneloA fier -.no r ic o s eI, Int ce baresdn Ell on grito de I& cazue a a galeri -- --- ------ Marianni. m egu fe i n ls Guanaacn as iblaEl
Pons. die Caumpechla ~el'ofseor Mla. en, 1952'. lununni a el ran dea estaba ymeizd unaabaQ2 mac ecco N ee lA c le u eh n r lse i i 4*" """" toe E--anmrsaymvd n r-nd n --- tooe te p d
xommo Torres. cl seflor Isain, He rrera. folsrs ;g! enjtcstacls cle prpgna3"Hasta el 56!". d .r equ leh g lr gaosil ia tie deinse prcpr a Ins Tr ibu dctores be eaprne agsd u-pee soe ncniinsnr
1 en Ped A rr y l sem t,. dmi o pou a r uSno il o a ara Tas creches habaneras Oiregoln y ; .do Rodriguez V. olaros y ,rmpleado, del Tim Ide deta'bajo, deben tender a ,u
Mendenovem re a impth que dep rt H r n-- --- -----------_ - b de Cuenta- de Cuba se a, ordo dir, b r-tn iua necesidades con In justa
Rmll a e no n fol. TDiah h y1 Csuitc~ ,r.Iia el bv. oT1. Ell on acto publica que tuo .fec- Paso~r CIIb. E. ,I transcursn de esta EI Superior Electoral celebr6 Fairst publicamente a lla Caaradde riltrbulilln y el debido decor gue
Am b cm i d m reins y Da 1: on i,.ti Oman b d m n Io n dr. e not~r Pri. el "Ar-to ,, c Sa .on dIsEpjo e m n ls d-ra, ,stablecimiento, ,ista do 1. core unt dasclp ,nana- Riepresa nte do nde se de Com -n- renten esntacannem a as oraldietei.
ra anauizar las cuestiones do inteeil (ro HvPen cl ente P, Fr 0-Gri an o artrsrye e selac'.) m ncpa urn ored m riu dspr brt e rud l eram d',aJnaM ncplsdrreldca e el o uo a teecpne pedsmlrti
-acionaI,,s,tuvoeron ,an el general tOriental Ine Demajagil'" a ls o r an !pauo r, alalis cinc do Ill tlde, ias -, t II nl ,, ,upec noes rea.,adats por .l drrPalm Sorlann. E. bev- s co. d i ena Presuporst., que, h. bc id.
But I.: eldoctor Carlos a. S.rI It ,Id- 1. nuch. 9 -bc. spra aEscuria Normal dic jp e de Gob~erna n _Lo n r Wi red i.er Fareour"nTebj d yxeia et lpPu url:Q Ee ~ eOd m
'Tng, d e .*'il, rL'Xpez Cr J d""'o IDIia 221 Cosutuinn d qu o It Agradreemas Is inviacl6m clue no, Misestras que corres Pon"den Il M n" V6,1,uet deberan acudir a pagar Ins 0tr_ noticias del Tribunal pu.est. del m.ximn orgson-mo Ii~a ,1, I y fuin- o m del Tribunal u, Ande R mo A el o, ct or JsGar. eyin-Pridente. on el barrio de Ilega para "Una noche con .i~a-cri eL Hubn Eno Ia ria pa nbrboe corrspondoentes. lzador de 1, Republarl par' ,Prot"" debe ser mnor .1 qu demands, In,
LusdlPz ldco og a-Chavez, enl In calle Cartoon 76, a Ins tes", que Jeri effect el dla primer t cpao 'ee y d' alpirantei A _,ci d, crsdned aM n-treegcmne d s mient.ncsdds 1eia ucoa
ci Nnne 9 e anoheyor Ill "Frente Oriental tie diciembre ell "Pa ette Club", ccoe sprobad.s, n ls exn ene de'- s n I ll qiaa ,a "r'feroe o iald ledrs-aaas edsaad r'znspdrssqedlmso
la Demajagui. aslist encla de Ins reporters politicos 9reso, y de ellas reuI o agrac tiedad. djo que si III comutt ejecutiv- mun--. ,,Ian 1. neer a eqes m n u-:Q eprae aua jr pohd deEtdo eEua In Dia"23111Reunion de Sargenhas Po abaneros. drs Ins I igulentes: Bera Torres Be;r- -,to no puedemont uie In, or.- 1rrigain suerld.s decorosos par,,scos que uiita de o puafncne el a arcane
Bilj. In president del doctor Ai. lutics, e l b arrin dc Artriy Apolo. nabeu. Silvia Gertrudis Castil o Hill ,,do LluidadlaF yn lodas la petsdb aelsem ia~ nen in alta funicton d, fiscallzar Ledn el 't,'r'toi ns"oa e in 9ut orge M Ian"dsa, se ,eebrn p.ara rgamZar In proclamation presi- Intansa .ctividad desar "l en el JManueol. Loturdesi Gaicia Nicolats nommoa, de, graibc-cones potr n ie o nstien a ha d s ga, I mngresos del Estad., 1a. 'no po s .p. oesyens vr eun Romnadr e Ibd tiioun eci del Ing, Carlos Hevia. Invlila barrio t,,,.s MainT lldrd ne oorsCet b'z ac et d ngea eiia o ro e gl y ietl d hel -o rv ca o u cpo o ra Ind t ral o 1 d runc o r ,, em- -- -- -- ---- i- 24:ar Lonztiuc- i h revlco y et .utenticismo Hum. Maria Acosta Bernardino y Hecjor'deP armento do Cnaura I!r ,o ba ietsl rpaJut rumo ,ut no Y que s, reset'o _tialeado do T uri na ., 5s mniseai 4 Cosiu idn t]e barrio berleltiGnzillsZ, muy vinculadha a Vir- Miguel Torrientic Fernandez., ot I l colndm, sonar Flilx Mania. imbramcam n Pree t. a ul t .o nismr do capaum s .41ca et Tstdta s.b. Iotr le reds up do Los Pines. el III Repart. Mirafll- 9,1J. P6r-"L6p. ,z nor,, qu solo lost. 1. d nd dd at ,,, c al o trlammoe paaestos d
es eln callede Oeste esquin. 1, a Ia 5 Ell el mismo acto fucron entrea-, 'Iuniclpal clue Ilegii retrasada ell so aon lict.r par us aspirantes al d o n c 1 ac ion ioson P.s d .dIe- a tes Pura liranspotes y dhetas, lax och. de .anche. Invita, el "Fronte do, 1.s Premtios de coon pesos ada drmtcincr o erecanogrRao fodartittar do tas y transprt. ,r dsbn lobrs dor dl Cnr
!;- Oriental is Demnajagu ". R ifc F rencio Pernas Jr, all una, Institu dos par el ,Ayuntarm e n -iatncpa e ored arai.s a om a nd ac.ao
D 2:Rui d "Amalgas de ldentificaci6n con to candidatura pr- t, alon alummis que mas se, h.&.$, Tamzbien para escriblente dle 1. Mu-1 La cemision repr-esntativit de o rbnl iet ad ucoa Crios Hevia-Presidente" ell 12 re. sidencial del ministro Filix Lanels. distinguido ell sus estudiJos del I r n r n a a b ea d "tne Ia nI- mecan6gra- "api-antes a cargos ell el Tribu a-- c, mforme a sus -lacultudes.
., Osldencia die Juan Garcia GCirriz ell "No ,defendemos nunguna otra ,can- Lucia., enl In Escuela Normai y cnl P r a as ni l de ; ot! Y od.cti7Jlar de, Ia n mcipa dle out, suman ya sott mtl-comIsion m-NI.rnu tr raisooi
of barrio dle M onserrate. didlatura presidencial, corma err6me- Eccuel, Profesional de Carrerc,,.n DI- a a ju en u Nntl -_ tg ada Noiamet phra:Ln riqu tnga u o ro fnins sD ia el RenI n de mGs du a r- e nt s I "adcoage hs premims correspondlicron este Io y otdrsno ai oqetn eedsyd at rsedn
( s Hvia Osen lobarrince uaz lp ano a los alumnus eumnentes que ACTOS DEL "DIA DE LA rROBI- ,, el Tribunal dr Cuenlas no Tinede i ,om dri ,,e Triald Cun
eniaOv llM rie Msinalna. I.s cost,. de 1. Jurdr. ,utnain s elcoa:pe i Con ,nt a eeron d. ki ,AD CU A A dp rd n reu es dcu. "Iy por as re r hiba sure
IF ~ ~ ~ Da 17: Reuion de 'Amigns de ell Altarriba Y San Luis. Jesus del deom~lriln "Js6e lann Lu Cab,. V Asa bled6 l Jvm d, LIe DA --I DANA %rcoo ,' q u a s o alev io ;,, e pa o Palccod p r-a ol .
Carlos, Hevo-rsl et ,en It ,a- Monte. se le ,fr r n aasj a ,hiro, a a 'Js& rtie a 1. narLd ub.usl, ,shni En sso xrariai elba otrs.dnesehnpeitat-N~ at ddd uaq irtp G A ri deVedad, 1nvts, Evelio Garcia s uito elxL ni ui a -rG rdyn, rie a Esaria Anormal;' rlad ec rdo Cu r tosl_ as o p, e,,,u v etald anslsnce ddspr~oe Iu'k plao elr r l t t e s a pucide la Osa. sero- r,,m., "Replo ca do Cuba", 1l.1 "i as'. mn .t,. iXn cvc U i N.,lanal Pir a rabilldad cori ., nm de.p :r l se c m ln a peiu.cn e
Dia28 Remo de Amgosdenor- R,,seho R-vra Aea e aE lAvr bado, en San Cr;.",,bal l'o Consuuinl u seognzn.3Ly e iaau raa o m "er du mpe dos q up rl taf
M I ~ ~ ~ 1 C;IJ. C e a e am E "Bou ainld agno ul eCmr I pemio *Enrl- r In rn ls gne Flancoco do los actos del "Dade 1. Pr-Indad e-ca co pea et aara r ,,se itg ee s om u lms
bruno, ~ ~ d deunnta.r inv ,]I W t d Pte n- 'polil ,_",on tituyel enl Marumnan ,in I,~ .Jose %,,r,,,a at sunor Manuel Mar. del R-osar Vallirdl, Mare, Cludadanl' queo s, -etraran el dia u i, m on I es,,,, d;brdamen1te retrib'u, in '
a.1 ,Ib re dea 2nlro 9g nPr uimu~ d archnd uv cmiti pro Carlos Hevis. Pre. fio-akonski Cherbon, del insutut, G6moz,LTrueba y Hen1 de "3 'n muemoria de) comandantiedde. 1 nspiioscinsetrsy .mesd neapriua iu
us ROMw QUININA Mum de I ner daros It,,, ,. sIdente- deL aaa ljee 1s enrnlsh EjrooLbrau iddan r1,'o esselo.
. GROVE! Millanne qu, .tfiro ellmuo cpa del Loe Goa Coa do Lit ,, Habapntaio d- e r c l.bn its rn 21ads 1-or sI ,dre ema. r dI L ie Iya l an .urnlnsrit~ nri 3* n reso e .p ola ,p ubh a .
d. rsfrias In. enrlont.d ,a de I. Antonio 209 entre Maceo Los de In ve ud P it ,d e, re di6 "st aco e ertr oC rr tes i so, Y Siinchez Ane no. so to.,. ,I acuerd. par .ean mIrmr- Els Ciatsqeo t nr-r d, Iunt esta cr ndnTdeiio Aivio t- y, ,~z a uv e ance a ldcelebraren una reunion P'- de Is Adminl-lstracion M ncp ,dc. E J3 cambiaran Imprespios Jos dad co, condecor- con IsM dla hnln %idn solprtmoda, on r, doclamni,- a br lpepesodlTi
pronto y ecisivo aDin 30: Proclarima n demingnier. ,,, ,,,, I s delegados% qlue artipa '. r Jp ob d P l ul n cop n d e chM~ atanzas citudos Por Adr.ano Disluncion a Ill Probidad'. a] Ie~ Joe hit ecniea aL mr 5 hna nl un aqes eh i
'--do B"" n C Gal aro Hva nelRprt irfo-in e a erCngelt uen erdretr eEdcc.n oc. unz Oete !gt Herr, doctorm.rCmJs .rederveo I., nicobi, de Pls der ie ymu,,, 1%coe o pea, o mpr u l im eeve
Calon. el dolor d. ,all-., I.- I agua, ell San Miguel el 1, r-, 2-,,, t c apit se ~ tmnosnrH m E l uo e d .timb e s a wns v as 1, r v oo .Am --g dt 'n rao mels g, r caitlse ~ ai eia
duce Ra hitr y tcd o o 3 e ie Isan oe at E ii boric, Expos. Iarnls visitarain Calbar, ,n. dinde. Nos, cllomuia ,,l iia deirrsidbe aa adr P. ,
ort is Is de P1." In:,;.,.- Josi Poh. M .r. presod,. el c am"t ,,ran recibidos par Aula Cruz, Let. dch ,rama I, c e qu la im- g~aslo, de 1. f,,salZa,, n que hay que Respald. de 1. Confedejr.ion Nach.,wr .aant PrnolsPro Manuel Bibe, .xnadlmr y Cr n. El doctor PRLaaola Josn bre et pe t 1,rz.M ne Vla o oicint d ich med'. a 'I"'e no- realizar el today In I'l. no] de Profesionales Unrd,- tarlon.
'fetiia. gar. A do fac MAex the diclembre clubs Fernindlez, representane cons. do In palabra para felicitar a Ins pE Cm aguey,, hM d onVill ad, a d g urm dc dch. v e dllaqe e dms o ie.s a eh ne rncrod aaa b
unim d ej xi.it.elile gkLixaD el itiorcetm n e ra b rada Afun premijados, aI comto a It's para el9dlProP-o ries por Juan moria del comandante Coyoin ten' rtaa eseds ae pouii f rd deurn ore n sad l eai Presidents, en elma b dePrlncl e de Luyand, I cue cbtuvo-ron nu. becas- Ayra, doet~oQoasad., Sedres y Be. drrscolectoel erlarnes., "i I .d u a ja r mm edia o nua C mr piocrba- d" nie m d e l n aio Nde nl e p11or el"rnt rinta.l ,aD m -srtod ea pr ln es n C', Ba Lo de ,, l rldnoche r, ,a, dic tamen-la no concutrrecom Poesae nvrstrodc
guel", el In calle 37 entre 4 y 6 a ia El Ilder del PRC Aracello Azcuy !uiials Deupues del ,in J, Penrnls- d o rfsoae rprdsalsu rofa ri de l o erintdz,
nuev, de 1. noche,. qfrecI6io 2n aasaJo eln on. m ans del ullae. Ide Oriente Con IOS Qua Iitu Jose No se require invitacidn alguna urse, opnosictone PUe5 Is suII el entid. do que Is C.nfederacJ6.
BR W QUINIB A Dia 3: Reunm6n do "A Igoa do Car. doming., despu,. dis Ila In ugurucchan A Ins contra de Is tarde se efec. ,Milrer. para alostor a dicho inclo- dos rebajados no nson t,,ntadnrs palra hu acordada dirigirse a lax repreo l s a" en San Leopoldea. Invita del ogeoA tnio un gsrupo tuarA hay el l p.1 olmlde lus que sin tantas obligaciones in res- itintativos del Congres. Interesand.
Gumnersind u Pietro, deoroisa o ics ner.tau-: palacio municipal sre pbic d pn bii ds. udn gnrs ell mue -date al Tribunal dc Culenta.
i a 4: Rin" e ai e Ca r nto d Sa afe o-ent. vinticinco becas ?a Du4 em r A ia i ~-ra c. ole. uF actividades profesionales mejOres L, Cuba con un presupuesto adecuas Hevc". en.Z Mr.,nvtH Ip t gics del Munticiph, de La H abana, de Se i a m n a o e s g r e s-ldos dn P-ra que pueda realize ,.b.G'caDa."rae anipru ocnz as cua!es "Iens" son para %arones y: E2 Tn unal die Cuentas. con un h-nad sus funciones. camn dispone In
-D to i Rounin de "Armigro, de Car-. ,a dCeadel Las prqua u er]atri* c eo ennpramo reuzs-rdu ocm o aM a dsd lpieo eeeod
'IQ. Ho c v ,a-Presudente" eni el barrio dle di,, dael In. B a sm u eiva ersat aro, "o ,Ene diamn ndo m o
Cerra : o an a re Vln C 1r deeldcr- Ibore p., 1. candid.a s mu rrr. dn -.c ,J unl n ol d A1Ane mim- iep12 eeona
-los flevul-Presiden'll oil ,9.2". at .s fos& deeugco dEl Chsnn". 'I'do inso quea~t .']i hn encm tna dn "sn k Ina r aa ns dI
p dj a 'oh en e. cat io e .-oal de, ,,s m.e:,adI C'en ------ o Co e o en ,l Lev ,u- i c e .r -,r A del Pino, presidents,
por el Frente Oriental Is ]erm.j.go. Aspir. ser candindsta a repre. a ur "uI 11me os "uce li I "~ b ia R H VliRraar aCneeaa inl d
call ,cy ve.sen unt par .1 Partido Dem6-rta vsa razn y por no Pode suit' I 'g l liteonle Umverstara due Lare- i I ( d l
-tde Oriente In Srta. Mercedes Armiden ltmuts pers na nc ids, Ie 1 ala !', "'e r," l r n "I t a rn de 40.000 profeslana.
Per~z E. wrenle de Jos sunutos d, do Castllans =ede l an list- Jiiae Laner Repubado el Mensne (ldt Alc ld I, ,' ,. la a. de -sicndol que c__ 0 Lincoln Rod6n ell Guantanamo y Ill, dIsjpuo o"; IT "ur aa 1adPrh:e I "ar deb m.ne en do Ins
Yateran 1.1n dc ido er. quienes na-rin Ie s V rnc .ii"leA, ys' -J pr--i ,na m-,io qu r -eZ r E r-,a to so eov a pi enol 1 a, 'o ; ~ o :r,,d,, T11,,1n-1 o s .u eldsf.o. beneficnad.s, d:dos r el dI to J; os.e ,, rlM gu- Mo- a h st rd l ,a Ild i nt r, 6u -Ie TrIi.al dc Cuental, Iroll -, dih Tl rg~anim I n, s u~do Ill.adore~~~~~~~~~~~~ e, Glim,r I o niee ,:I p ,dI fis m a da u o lo Is reonusirle rconcea- i~ o x~,r aim els~ne
Ella larde D, e cu Ra _lspe Plausible tai del ahlrade. Mi .,.h ed e o nnme e ossor u-Cnoaa n uv ml,. par. "I'll", paa los .rgos epo
del cadsver d:IDr Junk d. A-. rIprm ra Am-d ad on st irustniaecsaatoo elvere pr .rm rdeor ,ma u rsIiopo ntne
bar, "l experto electoral de Indus laK Te-uendo coim. c1II.o. ei "eno. .l_ unI 'o n Im d -,b,,iu-v do ,sto :lteror :- -tmeno u In mon no den "u o im sdbr dvna ul
optonas. Actud ell el Partndn Liberal -aide d, tiule vittni n, crmistion,- ann- htlba do ,or m ormada per 1. Coa Par, mformtar detalladamntc to- :'Idecr- "se, que g-ran,"n un& aedEi p it r. sus cnomp-neri do -ad, ,,- En prime I .,. 6 .1.Cami- 1-1- de aclerdo ,on In- que 'I Io Lis mtrhdsl om o e c n onesta y renponsable.
,Los dirugentes del PAU .n San- .,Irtam nt.o e.l Adnunitram -ntfv r- te un o- m int '! de shnr Licalde En e rorm i ob d o unn Isetn, a ha 111,ldo noCad "" ",l: (r.', Se dirigirin &lCoeI o eA oa
1,,,,. de Cu o.r nd., poir At Ie meIpal ,vIenn, reutnondion, pe.lodL- I a a d uI' OW o dad. e eahn Ed ap ad phr nouC,- pl~pirownht plana p, r elvens V ro bdos ,, e1Id Aaiscur.
I ~ ~~~~~~gro, acudr n Justa laplucha de ramente para orgamizar unit seric do ;A it Rs .n qued- l r atrna !1d e Irr ond -~ imn z L ;, noie. C.- bpox um %l pmo ma I ,Iroa d ii- ta ibleuldo, Ian Ir u xs-,
a 7" 'atenidencials en In election primaria Ieteo ct cso eclerrs lpo par 1'1 contrastain qrt- roi ,, u d-Cla r ,ez I ariti o p -tre p xr el mph a o l aca d 6 C I- in m blgaea sia carg xs.
an el d 6 e don-embe ,I snoo 1'n de o I m-ttrument de pes'as y hild or t!u 'n mirc n rvou Io n ag de Arqu ,co d La Habana In ,I Tribural d, uC ntm s y qu, ;:

e z bandonan suo. retriumient. poll- so legal., ,Yfde.,. .1 secrt-r de 11 'I conluy -a r~i e a:t pag eFer ,Ie 1'a.'bdr i d 1n R 'muno br er m don h C. i d, on .an df dn e
I Ilco y se deol.rin ,n Inch. fa.o Adnunnstae- l. doco; Ja, --; d po l pl az Iotuii Iaa pgre a be l eiod oaua rgan Grt Lnare Habasareno p ond na asitherid 1. nl
de. Lantcii. Son Ilan hijas del fundador Plazatia que circuohr, entrev el pe- Iribut a r-spor n!te raxond, ,da d ted cad ,a obra,,de np, rt h ra n n rs tsira nt pes' en mi ma cvo, de unas jusa dem general e
sy s G sav orn. oAg,.deas ntucon s sntLimnles r ha ta n trm a_ ieJum y qt"' "l ;' Var n Su.Are." enl 1,la ue se enl- podran saber st las plazas a que %e-s d ac s.
"A rdec 'e. mnuvipactr tidre e punl par ,m,,,I r 7osit -un edua udc ruan aspirando estan lo ne sa prt"m
"DJe o oiia ieta i os presentes y atn n;qepr nu i~ocnlsnu eo 91 a es dse ldca e reblajaa %' no So destac6 por no. de I., .rad.quezaz par& dir trabojo a todoz r"s Iomg Jega os emapldos mumn- 52e u teror Ofirg-d. 1. Medulla de L. Hubban e i I me. a 4Le vi C,,legio de Abogados, que
- - cubanos", scastiene el Ingernero 14 czpale, y mJ5 am go, el dut I do dh- Guillernmr Geller ti ,o d "I1 btullas fin rendida ell favor
via enl un& morit~ destinsda a cam- -sm Loe, Ireton delm on omasuico, "e ReIrn n des i~ fv ,I dror ctor Tum ier mforno a.verd Iaas Cn ct arac 1,e,,, 1. jextusle., d, 1. ._.sa i, Jih-a debet defender In .pro.
~~~~batir of desempleo- ro It-, ,uphe. encarecdam.ente que Zc491 r-orG u drv o absacerrs6 edstad seso ble. do -sple .lx. Gu1n de n Cu entas pr qe st del Tel
I --- 'aim ote ess bsto s o e Tamublen fu-ronle o 1,".,. Conlis- Goilllermo Geller r uen uera He qqil elrce eta eem eape u, cm res
enn e e as r h c orrepnuil I .el a In comlpt a die r pris meIa tmot dos c-mmatinn. dl ,,ho, I-lctioada In Medal a de o d a a In samrblea de asporanivs d iargo- Lev
en ~ ~ ~ ~ ~ """ ai e Rsro nomas ee to a""'ulu semJanutr F-rico C;leo .rs et 'I' ia I'."n' en diploma- oe rbnld une u o --lue ll s atnrt c drn u r-pr rdirbudos entree 11 nmol Swceditd C, mb t I aa ercn El ,efnor Genr que a bb oe
-. Werl l d, te~ndencias onil 1 _omprndido, entreI, la d-dvs do dI,. 'x,,., I v d lo&Is -cu IdI~s adptudos .tra, condrrai ones cubanas pom,,,. i ltt 1 Ing labcmisibn rcere i,,nt a ,
letco iar i Penn Jos e o inc t in ; .s In. P.r 1. CIomis .m I"Ilo mer aan 0, merit,, adquord.aos co n p'uma. r- i' ,(lb, ,,de ,aus sket, -1liasp.
-I"" -- r"'hs "que sL i one elMu cpo:. ganiadora d1e P mer: Cen!e--o d, ,Ib-r estaI NIdilla en In Irs. Ict t t, cpa plak d.2,cna
electivos' del.o ,a mistn -ls do eae cal 'l ennon -oo don -ee meahc uoil ,,ii, )e '41nten1.r1. it, I~e If G 0a e ia.d ced o a cno
I ia o' au dos entoce ,sp-r- E h ,- . empads y Bme 1l 1,m (e Zeneu 1a --el ,1n, nocus ioaboo-1 i
,a mardsi ago .iat ,I, _eo osqee een op lu.,, Ayunln ino .h]a y -llala A ,,n,,. dehrr se i de Grd i Ce Ind, Ismla deopues d in. "G-4
pitt i cloo .r m am n a ralg- hola cr. s. l o o m e a o ~ f s n
--;,n due Ineqio mino ,]., jeatt dI. c Antmnt oeo tlnGm y r, 'mno, qua "o', re 1
." p r pell a Iir s a t D e p a l l mn t A s! ;n.i I . . ( iioc foi n a e i e r a o o D r p a u l e t- 0 0h
~ ~ ~ ~ ~ o -."nruir1,, ds vacante, ;, I- n oiae d!,Mu,;ip pia dy (1mr 1,a, id drs ne C a C1ar "uria ifut aer- i "In 11-1';atgnag
d 1 c it tlon ,i de q e e u .t oI rns t ,dia ~ oi de S n N o "', en '1 ,o,,;, "a Ilanl At ro ',e; w r ',a hls dobel d 1. robi. lioe ne on .- s ,. ,
ilFl uo orn la I" ." on p u a i u 'e, di ch ,,,,:"," ;"", Annm .e . ?,,!, Ir.a :ernt l 1 t i-m i t h I~ma Pua~ yI.' e
.nc _u __shaiui ,,, Moselpso, .e I. '',n. en di- '"" I'll 6"-a de .!, 1r Iu v ,eso. ,*.*g s e o y y
_,cl ritia 1m1 de'. llanu- dn y- A1.n llior ,, ,e l;s .,ne o m'.t n
MA, SOBRE:LIENTE -- ,. "", it, A-,, I* e- l om1L ,i debre d "' _e "" ;.,n
del GES ETN R """ "'''"""' ** De~~dede Trbu~l d 0""** a n.de mena L ni, a II e a i rill Id, u ms, en p;
.I x ,onc o mnuel -e M -ren ,,wne :,o d;,, -m "ad (o i a!" "' rm a r r d so La Id d r o m11 Ies Io I I -. ii r -u l h o l, 1. I. .
it,, cons'.urpn miderrin dy. que. sI so. Trbu a d Hunt e ~ -11 me ,a u i t en ,cso de ,. M m e "' dr ,, psl -a ar -,I '
y ~ ~ "o r d un a nT mb n nfr ae pn it, u no p p. ""Iresema tuigun, ,.,,, ,o"sIac l pa, I ', ', - ,a -1d,,Le lo i e A 'd-la(O e d r H osri E I el '. '.p ", .1m~ad
C1.r s Jue t e d e s a r oll d a ." ', ,-i r s I" AIus r e o M u' iIn ,ur r ,u ,,a ,ri .e ,a i a I :, 1 e I, ,
.le I"o simssu _: souae hIr T .n Stao rhllJdi L., .,rcins na d. la "Id.l d,, L. Haba. d Pori utia el ,r eunee q_ nj fe :,preocupe,-;, --". ,
listas~ doin 0rco ebee Voresnienterl s )e Alan,,,r lias 1,1ra I,- de leoe Mse it, inu o p 1,sn are L, *eg o, P-1,et
M A C) nS A I _S d- -b_ -e I o n I d 1. ule 1 ,In e I., P a r1Ij a ,,e d -ag c l e r .1. ~ . ; -d ,-,, ,

CUA "u E' ,e iauadmsrco a nhs n -u a r.i r tbeiw tse lin A mna anscnC m l c r In" ', nuorz ,. c o ". ,i a aoc a 1 "a cp "n"".1.m ale
.m 1. a .,u u to ,u i a e ,, bde ,,I parnmr, S u iru a ,is q u-t ur tnn r h fcler v o o n s l m e n yo la a e .eo i e w e o n
.i FICO A M T dIE CI S 'di itr c. a n d eaes m"ond~e "n ",,r111 P-n m1,,ar L'n -pn a l u "I"'r .,", la,,,, d Inr l i I 1 'l, 1iao Irb d sa ii ,"." I I I.
DISIA O: _ __' "r' y ~pue to "I' din e lco I rt .rI toen t r o l H, I'', o de n Serdi'a -un placer I',-r ii io C - te Ien 1i n ou,1 lse111 i
I-i e umio e ne iobidc Esise iudnd he lwmee-mel., han sio .teio Fill- Cm-- , rsn dsa itn ,1:a uma P-'or s it 1, It anm
v GllTM'ERn ron-. "nli !0C DE _AREID -50 dnioe d, boancooo, ,,so d: ,,.*' Y c b cn m d' aAu oeme
l d 'e u .u R Yh mClens e l mT nts e s e e M npi n~. r f 0 d a l r t e ( Li w ie r 1 H r m, r e I mL '. ; 1- 1 1 d l e n -u m .1 s, 1~t Ia r mn l- q
An ito Iu prouc ,lo tui ,aa Er"h I up C am I 11a Dei li hest. .hu., n t o l a Fondn on 1, Iat a C -- %ue ,l ri T1 I I d 1 .s 1 .u
d- p cd a ,Ir:, ,.Id.,,, IIIal ,-q- F.ri a e,,,,r .111idol '1i. I sum ACrbUAtrO diE CARNOL d11110. a ed n"d e do e
IB a r L." h h a e n T n y S n i g oI a n FA u. st o M o n Le io a b ar q a a e l x s a o o d an d m a i r l g s y B l e i e
reii ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ a ,a, Cun_ -- -- p r, I.,Celu .Joesa arm i In M dll -,L it- ar d 'll'a -,ts de'] 2"""TrIII. '':' I ,' I , ,.I Yo no mes priecup


International DIARIO DE LA MWARINA.-Marles, 20 de NV. de 1951 Pigina 25


Estamos en mU "pinio. 'Mueren en Ecuador Sangrienta lucha se desarrolla DarA Venezuela .Pnriidnrio C(istelhinos de que.

IContnusAixid isd I1 Pg. fRIMERA C .irulo,1sl.- d dli n IqI LU pe s nprendnAId 1A
Tmb. I'llI. 1155311 13persona lo laaods re ic de Co c facilidades para L 1111 11 .il1. P.1 III IIi D,.v-,!l r10rtd,.Rids pici rsli esd rm a ra regr t ruaida Gom ,Rae nsil u i 111 .1 1 1 ,, p nt Il il"' d .Ie Jn o
yit, robl t lint AadIIAs ar1 .g9- u'A51' ,ddeIl 1e
Schalegdo o n tope mrioArilecisnn 3 f tuer o d e a vt Jna lo lun- i ,fe I - I L lnIi~r rR 9l lont" e, a r( ai n ,,.,.a d
d ,oAhso.air duia qu1 mLidadublc.n dI p rla - enopav Irt't naa
sAR a, mro.lsdei9. sP3-EpIr- PdRLe p,,dn E ID elnfuego de ucine IacIddEa comiciabre:lcm,.e-Ax.in .'S :n e- terionde

st ,Naci191 4.Umd -Las firzas de l s (NU I m grar tii asi lmd ,. i n - --imI~ I a perAe his flfado aanrtiontue l trhne -At nin au nnca Ia re esoa mrLrncaboi voeno cm Isen ,,eI.esM .,_. ,:' , :. .yeip at.roeprs d eo e eene% roida
ayudi- e vrtar ab ttltbstros Pielut vgdor para cubrid e r vacanP eron pron)e. lIJI ro I'll" ci N iI ,.igL Graeno O IS ad.!- i e -sVa I .a pub a a e n : e11na e1A
d~velatalsh. si ia.I.que ,I 'e1111313 p PF ,I. s sIf s la p r op sI 9 S a n d atdote D e 'sec m, d e 5l e u pa n P 1 am e r ia na a rra r -r npse m : i d e O r n S O l ,a I ImC I s 11 I i s O Itr r o pii p m !d1eIa "4o a PA ISAP I.lA'EISAp, p lls II, hl e ,.I "'S1, -d1

AceIdetIeS u S el de9 a 1 s5are ,dIll i r voIo m I I r31 d, 8QI O- s II- C-l- ,a p . p 1.- n n. 1 i I 111 1- I a i m I I l lr r e n i aor, mdr0
p Ir o ,. 3e 1End U pIn-' 9 1 p pr dd I.r ism-1r3icu na carr a de Iro-Ilodo IpArm.ne-L01-3203I sbe nhonAs Iee a n o ; rea. r y. 1r, nh. .r ld sI d.%,is. yrl. aur La 1b3C -.yA. E,,IIs p9. ennclore-nI S3d onl n pue d sdd


Esrin noea ritcalne ler rc dvo b idcau e Ui .rd o aspeta ueecotarncer-lni tie co ,Ntrat es m i us mmsschto-(I ,'I .Mro de tL 1ber ._ : 'en" : im ,La n en- 0 ,re en t.r
y 91 9 51o A y h s dc r- A tin.de lA aspp rant,. .es 1 I c1 da( AntdISco rou lnAl n ostAI-rolp Lit la ,cd a .r
'1 9 S I I I A A I I l l d E l I A A 5 5 ~ s I L a i n n , r U o P A A I III'A l111i1l lAtI 3 1 1 1 3ItIA., t II-It o:lPN. .A : hn .e ciu r l p n e t sr iiia r t et In d I g o rt n e n a pl e J s U e s o n , cl r" , ,, , d u.b.d,,. I I d n i n o a o e a o n p ~ r p e d ~ e o m l e t e l s p e p n a r e i n r eI 0 1' 1' n '.- I I.eL 11 I 1
tern1 9 qPi Il h a l sac I9IR I. 3 r.AoI c losLqu rAbi partpe AI, I DrL 1 E Pi I "l I, lo mA An leCLi
AA SApA9 AA9IISA 5II 9 IIASAC 115.s dss~psp s El I. _,dl .v s iglon I I .1Il'l" pI,-pI .,%ItpI11,I.IL LECI.YP5SA-ltp Ap SlA de, -_la Cor d a O C m1I IA ,, (E ldera .1 ch3 er r.e.Idlp S ls I.p III .1 1qu o s l~p P I od l 13 p113., Iid L,-l'a;,I,- dr' L .- "i -ce r
p.u e >a .plpv A a IdsIpa d s. sspssid d I d i pur en e a r Es n d E.i pI lldAr,. ,W1-L b dn i .m "- 1 l p
qASiel A o no. l.I sAc us 1 9159 m s a bde B s Ac1 3 3d ueil" de s1'1i o ch 9 5rs senlta ol S d. opnt ab P I mri bao fd: r r r prp : 1 -ciyle ador que Ia que pronutd e ,nand m .me;neotr,,o jui .n h esa o s e a tiri u A 1.t 1Puh. no11, ~aod "*gdd " o, ai e une lin riee. uanm ee rll n ls
d' mn' l ea r e, LL rdo de S",x:!nto. rtieontill c opAcdrade" rcda ve11 i rell s i7 lds hin: oltu";- u 1 p1j", n oasdera c LI t ,dIw nacit, ,1 nit IIuma l or- l o l",c, i- ,.per a : In 11" ,A" L!d _/lA9,-l1h 3 lllill,11 p,'Is;1A Ed' Il Iii p ninlll J35P:9,A-W
terd "in 1 ll 5 l 9 1 11 1 ~ l l~ p ll~ l~I l A ~ p I -l 9 9 9 1 p 3 I p d s l Il P l .I ilIt'll.A C II 't 'sFll I I, o ,q'~

0A-I1 e l b IqI Pl.I1rca 1ve 'IIP n1 9 sA55 A lpberL"9I s s. sa b dId Ion, I I 3a193 51 a Iue a -mdon. r
Pcieta a breN I. d.sam'. lP lo pues1-11,ue c. r L espnde 1, rnt. G dbid qIII, aba'sy eta a r 11(ps '1n cadavere1. deP E ,,,genn. l, I~em r N: "'mIa ;l sg r a l Wn e1LL ,,I u .d I as: I ,_b,,dame,,, P P I lI AssAch eso n511 11 ,-itsil.Illl5G1.epi Ip C 'n I !" ' Ii, 4" "", I 'LL ,. 1 1 I!i. ,, I,- ,in fe ldesIitn om ic e m e hpIh l u, c. o r E I P.,. 'mo l fnl I pr e'1pop l11in13r1" d I5Id l it 1 11.4.111p p11,n"v",
'rI d a'ga d a Ien ; n s e l e c o n- a11 I Lan t e d e j e c e Id. 11a C;rl l ntIrt s.m, ,r, ,' ,,u. . pao rle-m" E it ., E j r c .L n u1.%4h1y1 ,2 : 11" t"d ; I" ," l o o d o ." I po-:r11'e r;l :;:rp a ,et m a s n u "." Ir'I

pand ,d.t35 1, L, L pa A CII:.A., Ia"Lm :' o I de JusIIPhdi rel.l1A s Ientre loslPy, IAl d edbadIPA4.I 5l n lAm Amtl PNnls '. ome 'Irn .pLpII
rop o o gn de I "de1- iien I r EnriclarC r el m.n E-1 et udI . In ,-,I 1. te i e o e ro ', am tond c P i .' C3, l a p r u -11 b' 1 1 A.u
e 1s a ni. piop.I s od lsru, .EslsreCobl6 413 n A pl IEIpo"n lirnd po as I Ia r. .n o Idm. "" n .I.q ,,b S lls.a dj nr iar
L 1 bpqis tts elg idos om9Is nds.dS v suit y Ia cin, lb. da.llI.IpIelEl emdr elsinep gr Avps. dEr dns ISo dronnde r. I'. A a .1-; r o i .:, d e, aTldiv n I, la .n1 r,.
Ttn dea beque'itm, Iercae cel-eLrshbridh. "nInm&rAe'"uardo, per Ilt's rren. erdidc. Pnme'" ,1n rech "aron .tu, .1d n -dI ld,:,, p gubl ic ar ,t.n ,,itd -,-- peu ; 1.1 r',"), dpraoem e

ARIOn: NPolitcs dn1s.A Asp snup.eor.dsc ln Asb.aas rqs Izddsbe Ls. ", "su 11i" I, Iii, 11,*'ad s Is nc nsmda cEAd ,, .
P1 r: Chi11 para 5lsA u.1 d pre e s ch aln a s, A A l l IpIa sI, ,I!poo u .5r1- CmI 5ii peglr3d A9d- l-5IsA l3A 1 -sIII A -l, sI. s ba n. eroenIsId" sO r,1p 1.(esl:11. rm
9gund p9 I .AIg Argndnay.uapra sIe sdasI.tsi' -IlW y ine1 ItrLda. llls15 sd r ds ,I, I_. a n:1.I y CNaCAar ; Urg ysraeTel. Ofre-ca sen s dca1 arde, inaug ir Irgedia huI er.l A sII sds Is ds por19 A l x sp u- n s do n enst r _- lds l ,.l"llI I -s l mr A.
PsAsI:C~ls p. 1 AIdjo' y.5391119 091cbiAI oil l PoI 1 i c.lno.,, .,i,-. pL d'1'.l 'll. I 'll. ,p sI s. cc11 it I 11. 5119' 1 it,


Int rna ion l d Ju "'Il. l profes r noexa lnde C C s mel Dr Un tlleg r a sund Ir6damn t o e p e d d c n e c on u ji nr o e pren e e mr n r l c s r e e t o d I Im "" In_ ; tPru o omIn Li, hI I m a :e ,j ,:, t o n a o q e
-811 eiit I1 'I11,1 ,9 ,-I11, ILSh prU rlea d U i rdvo ai i H a.A.'LeI'in ny nAs msmle~ds. ne i 5i 3d9A .",'kI n 1AAI. s i IL.,conrmAAm nidI, d nup s rId, vlt a que IChd lesar etira s IA rs.sL:sspa'El pad.,I. 1 1,cat t1.sai.lr1e Lsep Aade. lanlnd Ie n m b n p -.-' emnr dn mIIISJOm eto de Ii 35 sesi n, ndr191: .i- a d Mda rIa *"d d nI s ssea ,As Pxig n. ps d s Is n e sra parI. '.l .x.m' mI m m.". l.I 11 1, ls. ., l"o Ps-6 ,rm ar n d ,I ii m I .e.ad7Le ca.pr.u.r.
, p g r l t e c d i d a Lt lia rIa l db a I fL df In cL t .,u .s e'ee c -- qd e s a I s d t e d e l ',e .E j'' I ."., I dn j o ,': r 1 e-u .L. 1 ,.N ?." L t l e r a i q e mel tonso del 1sur1idd Efa1 sdc 1oE ra os marEes v los jueves- esas de Zambrano da'sIIAI9 s--a.lp.s h
tiA i dap paAaA'e.sT mb3een Id.A. It '. I c15aperi s YI. nhel,13 31.1 tI entI br,. -d amI, 1 det1 .m.mIete n cdIt'.1.ic ha e 1 lll.de'rlc.ln .nlcls,
I ntern ac on a,!!d J usticc. zlas h m as d e" I Ins n" l" I 1a1r Phil. d e a d e - weItr I r" c d e hiiiad en su m atC xso; 3e n ro3 cndid9 Ia3he5T3 S A u an1o9n i. di A kasnI.I ld s fi cILs. C nIlu5 A d" .p3 ues --s 1. rI l lsp d sL dn u AI N sS1i P51 P ans,.A44I1Ji PI. sI sLss F o 139111 CI. p" 5 so.rd i cae.ps1P9 ,I bend 1 ls 1s. 151A111 1111"p1 APP :., 9A1I 1.1 1 11 15 PIIII.1.1I~ r I l- .;r p 5s51:,,
dI~ll dl~~s~s.511s149 As P1AVAA. I A.I~ 3.gsAs l C 5.13511111 As 1-11-11L.,lpI(11I1'II"s 111511 .1' "' ,As I l.'p ".llItp Il:S A I"',II- -,"A ,s'.I
Pfue derr13A5I9n AI9P11IAcI6n I 1I1 111in3y1111 d l are I tdo 51131 peridal d1e m1embrlp A. Iuea acbaqehba cp-aua eK mota4 .ioete fl r isNaio I. deto 9ddad
I o ayiis -v e_ I.,do c o r a M r s ic) c l a-a b d c y ,e rdI dt o n a l e , : 'l d m g a e i >a' L P 3 I 1'Mn -- -. I h it : e t u u r n sa r o m, e l 'a -r 1 ,eit p ca i r
A i PI15 1 1AIN .IIs nitivo nedk --Chd prisionerur.o d l a p rII I rAIPr 'wpI hlIe p siIll iones lnl.a. '1w ru gooa'AI -. r I 'InI ,A'-i"erli.A qIr
ssqsCgs sAdssn151 i3II,1,,ll I 'lIP EI.i- I E .as3p 5 ls l s io d51llc 11p IIlslJ"ei",, IP 51,1 ,,,oo. Ledel .". AP I .- .o .11. (Lir .1 iJS 35 ILL'n ~ ",,,,. ~:i 1:
e5151 Ae s .d 1cAi A de I. i A. richqLe.nor,.".aI-,E c a d9.-rd r ,( s .li.1d )nd1I t 1 IA ,.,,-I, I ,% ,. b s, n- i tmIllm "I I lit .
'do g es s no ssns 1 sclapnoa33. l CIS1srte tIu'bi.'no Li.ast55co. 1 Iu5 'oAs11mu00 todI,1 ls. deI o L,, : re. .A if 1, mt rd dli r r t u : ,: l- ., a- ,LL
rsaej de1dI13 ur, dEd de9311!191I l. diolI.S AN IlER"AsIsI,"hO po9 sP-bAI 3114A5P pl e A IIIIi i ,m'e" p r rer r I1 ,r 't m,'.1 ac' rdoj UndA sd A d unb31 de1 I.,9 1 pAgt s i s . R. 1isIC E 3 muI,3 1s15. ue pInsAIu015 V me de. Aes I' e.ue11 o. fueron ametraliados- WASHINGT ANn~ ell ." ,ce l l' 1.binc prlinc 11 dII- 1 CamaILLv. ;i- P br ar nn r.a
,, ei51h a" 1'as"'at59 .1, l o0 5 1 9sdsp. IPII ~ 1 D.Eii ,II"" .5 -,i ,.11!Io
Chile obtu o el poyo de la Arge groLEsg u m endrana pEsI a, lnzl iter r11ma sob e la, peB-iEng. ar amni dr Eado formlc in."amI"e .a Id 1n .- I. :I ta ,en a d ha pl 'm
1151111a, 6 1331 Pderbsl- 311,P BhIIv1I, BraAsCGuspsma-ssp sus9151I SPu.rpza s trs d1 m3111 I rIdI do m odc ue u a d caad n p r e h zr N d s po lo p ~ lo its p r l ir s aex ntnsala o a
5A1ds55511113p11l1551 111. 11ps 1 59I i"4I1y IAIsepo.pepElssl.1hsI",I4'I! t11 115P' o Asti s" 1.I I Pc i5': 1 'L-1'',II'.P11 bI,,.i- l',,p.PI'Is
!"n' "'11% -11.i53.1' 15 111 I 1 :i, h 1 111.I 13- shI .INI .Il p I :11 It,1-- .,Icfa .L'- :IL '11 "I" T o i, n ,cci i ns;'d ,d

y1 li, E icuIdlbp, C l imbe zl, -d mbrAA.s de sp ppu l fue o AolP'I.'dsop ls Ir.Inn ea51 olc t nraver dd
.l d bslos demlai p i atio am ost este. hl snr de Ko Lie. a r, dn nron ,,a ,n'es ma.en"" I un."" I d Li in st "' e"'i"- qI-n-li mlot' ,e ,L p no e ooll ea t t plu 1,% % Ir pu.re nic m '._LL_ orpi';L
ri m tlA spro se ar el 'Ia un b.deo l ed e n srior'noe exIao .,LL .A. 35p una I ueII arrodiomo 1-f d l pr et r a s a :"u rrLn e ail- ', errma deItn P.431, 1 1 1111 -C"l Ip "1 51 I 11 sI act513con, n I ll -- I 11.1 i ll. ",Ilil 5!',' I l I,la(llColo.I.h i.': l ,I" L I ds IP.1lI51 d, in

tor .131l Pu lss dadot ePA 1doun 11.1de13n13.I e1- lnt I !' : ,IrP 'r rIC.t ,ited n.r nm-v10m or r;
El debatP lu11tan 9g11adblquepen 'A- -1--------Id -- -.IISPIS i xuna e lr d aru d 0r 4ooi l ocria a ea ofrn mlApcu sd ditlsd u
Sun do c A gen tindlady dChua a a v rsi ad Uii .LIE entad ,batcltin p r. 1dt r"eI".linentIn, ,d po .::Ln' -nj- o'. Pu


nad9r JPsl 8 e rothr. dGupa sap. E ~io~L E dN ,a1 A1I dilP9PA l'l1I5Ip5 l 4l4tc A. l p5,Iepl I p P p !-,er 1.
de j E9soneu Grn Io i: S i ;IEl .3ll.,-,.9p y .Iids-bp.A i AS 53 I,;,I dl .,L-. Al s I ,pC ,,,,dI N C I it5, 55, d .
9.rinsn pi C St n 1 mb1 rg9 Ua A:accA- 1.11m I p s s 5 tap e UndIl Iq s 1111i .p e o
di o El Stealadop e c ~n D r 1tra Z rn rar vrid air l aIn recne yp,. elnt Il Nion, 1 1-ern 1% -d b,,ern,,I, i,,ri lst nirl, t de Camb , ,uey,, ,net', ,111e IL. dltl I'icd, l yti I r 11Ili-7emJ"j1 1 Icq se jo de Idecs. A yh okr 1.hs(, 5.Isu.s11149.5 U s.Io psL, ssIs91.P.Ids.,sngII pA1",Sa lsII I
31119s1154U u s As l 891., elPa ,,,.h Lplain l ida6I,lIl 11PPI IIl,-,,tl ,n,,.d, d LLp.,1L sI,,. Ils"3'519 l ., tI,,- ,h 1 i sPS ootl "no .s 1. pt ,- Is .~ I 5 315 A Isllldepgds eg e l r bun al. Ii 'v.n a lasd sets deP Ia Alarde, innangtars Lin trmagbeti.d hutner. i;sid. d Li ri Id tinu lit Ip Ir Ide parId" I I -I, alptr moo, pus. q ,-, C:"M'Ass, d d mIIustrs .e lp- IA rA1 I IA' q I E dd I p.I,.IIA I :p\.IIIA IsI:,IS1IePIp p AsedsPd y .l sp'" .srE:. lsr s d I.n
tra tim y n ad ocof su A exbdrandi nn o le a s re u a m nt k i bo n.1a l e a rinchad. ,ol e fl E-. Lit o of, '. EcL ra i n s b -L ,re,,,;dI,,N Ia l t:dmi p rm ,Iemp ,, o iq,;L r e 't JuE l sbo n es 13i n d 4sAAs aIele e i n e% i d esse A(Al, d 2 dSer d p r I g ter 1.p- i c ad a np r l i p -,,, i r a m w h o h ; P I Py e, IS A p reIA"' p ar 1n "f rll PpI P P IP 5P P P pr p pl 3. l l As ,
el do elAIsnaes xt Ilrs. d. n5s paratuscrm, rm m Irrepreir!,.nd- e" in .rLit en e uest, das dis. accedendotaclon a e in. c le r r e Sl em n l o ns 1 fc neb. r e orren . ,,, d i s t iorqu E Ine p r m , - kIb .e llfi :, ,Iza 1-11, d anI~ I I t ., p_ - r si e- e r i q c a es o r .t i ., I ,,, -", :- .
11 A4 pr b e .45114 1.959 .oss d iA s 19 s L L. I'f l ~ lc ., 1, ,tA i.; l r~. i f t::" r u n I 11t. ds-11-5 A I A IIS.I isIIP IP 53 q .


Asn de5lp 5 c gndsda l at A pIn oAm r I e e no de1ns3 d e LIE ),I,; addC 5mp y, d pu a 5 r Ir n m dzlu "I clA r rNsi. l" un o l el l ,n voial e sn eh l,,CEre e se gp rida d L Vch br e, e n .r l El i i san a ic I 5 a m L itrn" d P. tel pun t : t r ;a den s Line, bw dl- 'l l" .I. IL I 11 is, cc I I,( 1na lito d- trd rn, p.r a te dun cb-erna. ve b Imomen d e ll LisvtenEcuado b it :,r e e m d eo enal a. s .ben, ll. su nomb lf y in -icoi d E Litu s oesenotaed pr ,,legnr a na ou :Mninfdee.-sto e,,,,. ,,",,l Canil, r qu ura ng,,iite melen cetmo e 11 bd, 1alarI qu eIe, adode
-grlxm e hIea rIotLin e- ., LIEuionmtoeice in de lin- lran error, 1 u ,_ moRe futma Es caros 1-1 resp d lb r d de ocpn emra,
Ir t nd d t mot 1i b c~ L c on y d e -mb r sr e A n ncla e' lron 1:i; u trie di v 'ne u t t v e l s i tt i a l n a d r g a q n o I L it' 't pa n-ern t b rt d s y eiw de N n I E la illm r cnlos ii re- 1 'o' 'l 1 l h r o s Le d e l /r i io d q u r c is d .E l o o t 4e m t ., m i rto d s i v n a o p hre s e is ea i es e t e p ic i r e s e yL u e h a,, e i t i m n l t r n e l, ,n, ,e t e e t bl 0 al t u n e s d e l i m a dn, e 1
farbr d e le hikan rre- rb ",,rd'e'-,o ild ., b.6' crdIefinuti ,tu cme--piinrsdeger.yaI I mt.Lat I ,:, Lt.e in -Inail Pe, Qc;, verri
c a lls -py r a s a s e o q e a a L H a b a nad Ni e m brt e 2 0 d e 9A." I e "ud a p r a i d I ., d I, Iq e i' a c ~ a ~ d e cl a ram io d det s b e o a d- r. i a L e m I" i te i i "rit !a p r e'n 7194ln11LS p.5L91n. Sris115 ci l F f l V .p1111,it11.I.1 As


p 5r99. .cAtbUrud ua9 ene13 r3yp1 ar As 41 du ', dYab l J5GEr.19en ert b ,rDum aAndL ,al.itls Suar1zGarc Ie:p.r.aI . .uI T.111511193ra9nr ,,,,1A111, ^yanL del 20-Per"ctdd I l a o:mIl.

,o r defs Esso SC31A5ad 5r RrAlS- d- cix-d 153LIE915p ,111misLL-, hd.rl'h. acuerdopsIn Sc queid'!1 . 1y u c nel .r dO Ps .1 51b
is AsCono de gur1d9 d Ede.s Lits Aha.b 9pou',t q1d.11 Plc O P'd n r IrId Ir e t p m 1i P5e e r 1 P.dI
Mexic d elead o il- canid. L ,hiurnsnItisUhidla. creenonernaucllms.purn fcntir-ofec.tua,,,'n;.,Iorn.a,.onaa',y,',.uni 'Itui .nd, I- m'.'zo IE I" INr, 1111,1,11cr .r.,-orra llmNC' i"y"" "nceI 'ldaitu n ipudss a. eI ar Votab. n fnl.s4A d5 nac1 49nalp1. .u. demI LSJ 135 P3. d. ImiIA,.!.,-m5 ""15111melLIEaIIdIaprP,I uame 9 1ms e.r11r03 1
1 .l de31 APA s 9hA4 9 1cLri-Ls esh511puIdnn0,lra lec nes ls bre, 1 pnsImP'ta E1301 C pn3111er 11111 1 a. ra po lf c a mal ad al E 1s11 d 15 P 51
bIrPdcIdtoISAIIA.1'u q I ol1.ssla vo iE t y d A lp A E ddm-,
-es Ia cn 51151 eCrtta.r. y 1595Me1.'IA I .s Od 11111359 t1e d, primer pas p r c pbdd l9,PRC r.,tAe.ss. I.IadK a, IA3 11 1 s3 s i n E1 ds l tl -par1 it
535115.ra11.09hill smy Ins551151I51Ia s plA q I Il s e Ale a. y Anlde draItiespIn-ni p 5r p ti s A L, 1 ,1o11 ,, I
Isl.ssIt .1. 1112. d,, 6 5 .IS ps l 19 1. 5sI .5 P P M .11 5115dC .Iple .5-,_A Ii s IIPP",,Ip.I,,, sI;.5iPs,3911.
9sgd a r r rg Ai3cslon s 11d9 s le sun Al ba 53P l55P1113 5eu1'.s r1-p11b, d en Nd d la c o l

y S tonv nc 1 p.e 5e 1 1135 d Iebt re s lo HerblI9anp11s ,i ler.pllt iAr'. 'h, s d -r d pCd9 l''- C h ie11 9. 919 1, d.1 9 3 A 5 3 S 3 9 p Il. I la91 .1194i o l p s s o i 4 s .9 1 9n I l s l s , rs. n , I
1g 15r E S9 9A I 111111 1 a D.j aAd ih ease asaa54a1a.P-0N.dspsdrAles9S1r m 5s Pnesaolcp ss ter59,5 resd9p brn a-pea picre rtri rprra 11S11111 l oaIss15h dhl qu11 l 9h-ls D E queIP. qN1119 19,msnI fsp I 9t 19 9b1rs AAhbsA Pm.I5n deISde9 itA1:1nIs", ; 111911 IsA 111151 P5 l A1ll " I
es CIri re5a5P1 n A 1 l U dp P s es a 13 5 u 9P 111n5 9 Tu P
El ASIS atpsde1111511c4 oLit El 53E de 551I 5 n5p5a3 o1 q ue 5pp11pr9IiIr i nI s- e Ps .shs.Le s s si.eI r A su d sp C m o r A ti he ch i
bloquun -j;,, Ir el u~: ,, I X,,,,I ,,, I"I',, b ricitm, I 1 e4011t -,imunancata enanlaa nNU. h. IerI rg lp In~ lld '. pre' e u i o la po e a k nTr ai"( per-< ,, L.in L1,1bi t a o ,L ,L d Iern ,.l ,u, ,, ,, carn .d!,

AoenbelsI itper11119991 Is sl is r on51 11119 r1 men 111 n leto I 1e11 c 41s 5 1i 1 1 s hol sifi dd s l s APIs I.,II i Po s 91111 ,411
C smap El d11599hm45 Pd11e5 As hs59195115 1' l .C1h5n15o m isPa n 1.LNo I np rin el 1r ade
Ci-s A l spst 13311 o35 1u em Est'.1sIl. sconslesI5exfa ll' ll-9r515 1N1P- s1 9 .1 4ne SI spAN lp irAsIoeslsd sI mI- P mo de puer


E.s s 1 sf.s53 .MA.sr3o 110. R lOsns Ax rs 11313 r 11ue. As 11115 de1111 p sl s liars.'., 0111-m rIircod o s elsM nn m9IIXSISs plsls1115P 1,115 u o a a a
de Ia Argent- g~~~~~MrrElgon o. j u act. pL nt ahm-,.E l crnfi .Biir a ; be e x N pne cs h vugaltl d, C- repetirletn ,1,r. I:m,-,uen inpcia p 1 qt LZ
liEt a P eru ,e pBo livia .r Eransit. Gu tane ma-- mr. Ir." dne l ,gm nt E l o n n. m it r id m eg u Ed s t iin I n fl ,, D e n (n iM tra r s e cnoFre n ,, a t %nda d la s E E .U Uj~ sl E d C u iV53mn11.s1us
lt y C ss a i h .t e m e Id s r E g a n L jo c -d it e r eI r ', pit. o a ea o t r a n r u a M l u 1 L,, nt1 d ,L p r di p,
deA F L L pCises ca dnoalee d:la- m 2m s iieno que Lo aeL -fop,on tr "I us Inr 'Ili'e I f i r-dI lge,s n,,f, -:,,i.l-,n '' t
.1 s- u e ier o p re h y.,mrte;;.-l, 4 p m ,o ue s,1r,'I:'ll:ud:.h(jr."h--"' 11d ;t ues l Lr, ,rLein ,,e,,,r,,,r,,, de PR Cin t o; Ltod x rueb P A'll an.
riclondoI 55 ,5.to r.an.f119 1* AII AI AsI A .1 h39lple 113.gI9 ,I 1)1130 sI. PPP,,,,IE '.0.1 CIsp5.l sp pu. 'i


vari H. AbAI I. de viembred 19. **u 4*535 41* 1 555 1sIIa dec 35d .u 1 9r 1 iispc .t o 5sLp As ,o IlddI5b11ssl.1(r3oo5-aI[5Ir dI s 'lIPS 1 sl'n IdAee 95 1 1 El debate an signaler que en%. r adu .r s co ni nq u era de- uL ot o I L d,-rI .IdIet, r ,, al t,- stropur, c n in si d pi ,, a ,Ili, open l bc e Ill ,;:, ,Iy d ev
5944Al191 a551,,P15949I,5Iis I9

dpJ.dssM 9E Asde 15IAsbn.I51 9 ocu ISAq I 9r 59ga y 3en boxl Isr 1,5- qI1315as wp.ran, Pd Rrr'afil ci Lit .4 95b1911. rb1,
ad d Jh arse; rE Uc6 e. Da at& E L ]d ora D rncsOVPEN I hil: CEnI.,r, mer'm' It.rn .mh Litn dt EI rltn. -Lrrr.,irl F lratann Nodr 1,niuI .u. I ELLm r,,In1.'m imI,.PAM.

Cursh. 5 int5 dm5e5a1 sri ses s E AiepI. 5dCIn1I As As A Ytsh s d P I
d .11. 511dn19 eniss 139.5mar de 155-Is lo Com I 9ls.1y P p l sp"r 11n In 111m l'snPI m11- p 1 ,11 r 9n dp In 5 11dh l r11111 1 5lN Il lct 0 1 lent i Eden 5 dvIr35P5511que1e es 55s ne ,1113c _e s dIsnI 1l911 3l.'uI (,po IIds ,nIIm5lnsIP I 1;1 PER1 OD ,,-'llR O! ,,,,,a
s dlo n rEAsI I r 51111 pads" 33n'a I p ,I dpl'. n--s -I-- Is I, 1I.IIitl y s dIlde5 -P m9en-,Ade lC ,q A A I r.

dulssnsA P yS ISA crePAqa IS S nA l" dn1o ZI n e I pi C' nr d 1de ll9r l 9 Pl d


g9 1n I ;a et In P sp ln.,I-r 1pur- mr1 ba d,9 mP sI I I ps psl sps.9u9l.415 l In 1
Mom. dando muestr- de cocon- : Jos R alf a el S u a rdz D u m a s r,.-.--16. e "e".r E "11 i n M'nsth nt'.c,,, ,I, ettrh Ii ,o ica a.l'ell come-rem e nera,,"'Ib" ,,l, ,,,,; ,,a progr , am ,e
trarseinnity conclude, abandon6 Ia Lot R~ae rry O uc in te qu i 1 n aa ra aia contomd ,'n zon d '. ,I, I., I t ."L I .", p W do. r) 1. o d, r n r pi d dq Is ho 11151194 do 51115,,L. 19 lAP PAP As II -ICI I n ,, -S 14 51I IP Sss S' ,s .sndd a s s E. Us
cis.irs oes nan o Lt pesdens d 1. (., .11 16s I Haana il. 2 LIPNo ie br5LIE 105. Is.N 51113' 1ii1 a'1i .9 iolo1. 'I o 'rI tp1.


rAor s A sL IisrbIer sIM94 Is 9 on 5-111 SoAslPI 5ll.IM51P'1' 1'A"'ILit Pepre.ti Is.-lSlaos 5S anSIo9 Ib1. ss andihP 9 al rp s l dPerer 9111 Is' sIetnlss1'nil ',I519
V#isrcet deckle. aEcmr As IespeCin ISP' pr1b01n PpIs 5,' lsl 3pmI13'l AsII.* El.SI9AIn I d, rs tm

de Clrss Edllpsn Ap,1yo Pllr 9I.Al c A s er I a ',dladslp d1 sCas,.sl. lsmlil 5ar59ri 555 m5I-trl99s ptIcA q As.5551rI115'.1f159n11I 'l'sS sAI "llI 9I' m mi PAM9P
1.11119 pn311 on9d1 35 5119 d M1119eP Is. EAsll. ller on sI mc tl 9 t c 19 is n dt .cIwta eti SISIPP,1o1e1to, E X a. C As ls. r s n CE al.10551o E cSmp11ls11139.sC.'9p5ll. p P.,ldISr1rsC1IP d (st.s- r a's i crni n Irsenenrin itad. in-----nd da----- -urren-n. e-- ---- a so ocu ardta r arobrecl e21 de N O- 'I n 0Id _ I i 1,nerr 111n1;!r.,, r', ,::Lelaimn- xtL" :' I o rr o Id I qeo ., ,,.""r,,I I~ ,: syb ind y ,
y io lie Co n a i oaci ny ie atr .A "iVe~/m rmm~-gurn em I "uarP n'M

dIst9-.,IIAA Ap sI y vr ityr r11 I At e iaNacp snper'I11 99,11549411 p rL I 35 r I- l or
As isssjp sse SeAdl. .pss VA. A.,,1Iaerrump er.5491Ed1rn ys Mde.SanMF,.I I S s us I1 ,. dur r 3,p3. phesI o rAm r n ,rI 1.1
F OGABDO PR LE oldeno deriit r en u pie : ,,,,ro, ue L de hiegI".'IruNo oat.- r 1rr ;p rend"r -n'os ,
Linde dde a ho.rlda vy acan te I Eder en Lit in"m lhw" M'1at [" "''' n tasd" tiireden geel', o d
proxme, e Wrters par voact~ se. padr s qu sus rib n, e su ornb e y n e de us h r- eri ni duprit thgh, ,in seE .MUni- de Litte 1,pr1, pin ,,,s Ip. .gentenrne ell 11 .Lat'lL,:r Id, 'll,. It, ,Ic.,"ift EllI Rnd. I,r~t. ma os y dem s frnih res ru gan In person doEat funcona ied o eilned I nL sam l -tirnoi n. I t ian --0, e n b", ., nonl lescolt, n -mi ,ps oI1delel I, olpin 9e
M eitqu o c te In l- ei is iso ft qu. l nLata R a ode A lt IR imn e d s r nti' dalo s s r 111 n l on ; ie l ol, ,,.- ,,, I i 11 N L oninn, o Ieii., Ill I~ -re ill so


bitEl. l 5ia pr .m-, Gs A s si l p9 i le n a3t e.entirel sit e d Iji I p 5 1 o tI dd atpms ,1p r u l la I I '
I, I., rRsU riS pen ue l a lled. re s erd-tsconve n i t ie o l nnn'n-sit t idee p de. y r cri i l' nits. I nolil are l n lol I ,,,, ,,c I A t, iLclina E re u p
po Rid, ar a t l a p cr I c o-d ,n Lnum e uer it In ,m idrin d or-(Ill depict.I mer1airs I'll.r riine
E L 5 C11As15hmdalspls a ss 9sepE9 IupI15Ia ab naI rr Isment1m PO95.sA AmSIC P IAI1 5i r lUP o 3IrnI ment '. I., n t4 r SPA ,
AUsrsy9.mis1n d 5115 ds.sue l P' n1 5 d1R 1Im h s Am.s q Gr1111 IA,,pI n F,
Bred jr11n9all cild. 5A55P5dPd55 r1B5 e11l11P5It,19p S op51p5I. r 3In1 rp Pret P- I'ne'' AnLL t, ic,'lclIn- EbyL xrL d rcb
a* d Cn. irist11 1-lI 1. 5 Ai-"1bre I chKit, A
f,,vr te E Savadr. it lar Jula D rriiusAld z~b JO j S 6:rz -Gacia r erriF.h El Ctc, Itt o. pro o IIddedelr-lntrn rkj qu -rI per(f ur de (ltc oratier (1 trnpLs-u;::


ei Cort de Seg in su enI.errnaptentony, martetia ha 4 p m. don qu 111 111n: la Gine a.d. dentas. .II t.iPnS ItS Ilglm 1Ppmr n c s.-P. tI mine prgo qs e me enfrma y i pl s
El d e et chi n benn d = m ladt.rei to peiopti samJc ities I Is .- ,rI S 11 ll s s sCIn resPrI., .rm d T InM airUrc p F e C lr d t 2 V dpa 7dseaomopnre ,,e 1pa1s" I1s m.r 'rT9d'15rr efr entE y
S a 1e.1Ceme n d r r .Ip AZ I9A-I 1 d'1A 15 I' A s,. A llcmPA. l1bl r 5I. no, 5I- x,
gallob.nEl dedate se. 4 .b.r' d 1 95 5 1nie5119 1 ,5 Pas ss l ll l5.1Plll Un Id .d r e de ap l de medi ad r -~ne a lm
ex i pueden celebr r393.55p Lie15,3.13iA I. 9, LI slp1,9.d, l o'pn in.

1151 s55pldo ChNm inN1 e31P14AP i p lllAE ls' l"indusrI' p9" I pbItdl dro,-5niX TRrACTO.

d- .-.- .--II -s- It-35-1l-.1. ----- 1, I ynoVlCiie Eao m p

Ix q 1T I. C1. 1me9PtrEiRPLRP-aS 1P0S11151ti.5.1P 9 pisp np r SIsI.pled.11 511111l "It" sI .,p i I ,,,, ,.551 d51 Ia 111r51 51 m53a s ta0I1111 11j s'P91.I ll11 lIIA I
r6 d al e clr~ d i- itI s e mpla.Es ieni d e d., IT A Cuna3pIAIlion'- .sX s1 I.Idl.s11 "IAP lo ,uE1 y
15d11 t i-1s15 d., Is rEle N IANC IEf

P. 5. 11G91erss3111c1 9113n1111 91lrepl 1 r9 I a I Ia.- ,-Is,.lsissos
Arln, elearchnhiseri, artcalarl71101,1A 4 ri am dlis 6n I E 11-p.,.-,. et. tan5515.s i llnilo, n4 'SIcssqu.dtwrl t 55 ,53905Ruizpsspe1dri 1.siln ysV d a -sspqu selultado.dt co.itA ntrn'a'cuilnaIE Eene, queoppio d"I
ii 1 5 9 N-,- 0- 3e a iss i derar eite as1111' s Herberts'I.99n.snoniItradsrlin.e"de" losI51544S1 dolose,, ,,,,cipaida,
ST. l~az clequedebt Is hiel A 11P~o. AS E Line1. InCPI4 stancAl; psp,-Ills,111 Al P I 0 l5Pp E
BRAULIO. UI NA ER AN EZod.ss l -eksIs-tILl~.lxell.ll, ."91 11P11155519.A P 53 .11 15p5ASlI,. s Isto. d3550 ylnzihaSAID 11r tll. d. 55.4
due 11ss "I" "9 1115 5I.1, :I,. ., 19 -II1 -o." A.] '.sssp.l II

,!.a rp .11 t 91.9N " Io .l .1p "1111 on'!As I ":. S s :15s llI'lls I"!,, ,"." LE l o P itO. sl ,I ". alo q, rns slsR nalss palR S
115pr-:11 Lspl.5,- tj~&es~L Iana 5 icGid Maccpl- s Incitsl.11 1111r1. As.,.tp 'll, .lsAISI ,11111 .1 i I q PPCss bb0, I tads 0 ai' ls dscs.
L535113151. p9I9 In ~I I iL,,nr9P9 d, I", ",, '.1 hiII, Lins 5, I ll5-'.n s s ar to o


en ,n nch ,_ o.,l ,-;, ,, No- itrot 'I--sIst'AsI' 11n"9'dA1 LAs Ill 3l1, stil
unu. ssshp ( p,,, li ph IP,,APdes
as uNIA ba 5 i151 I,.,n d ,l t1 p .sp Il i i,__il_ 1.1 ( i_ JI__6 ,_th ;n,;:: on.",_- ant"wn,__ A sermeide] cr1 .9 rn
R. P D.s h t,,LiIL dil lt9d,1,ain,1 I- I dl1 '"" ipint PtP. L' I@lit U Lit I y n l .
1s5lo s 5.de 1.551.rr egLrL- 5 h ,tq.; l llll.311. 1o ,1.1111. 1.1.11' ,- s" .An ti LE 'co
F L 9 X 14 0 R Morrison~~~~. ch o p135. A s 59S9S 3, = h ,I b U NCOr, Vr Ti- X 1j .INO lfrIiscti";. 's iiob ea nse oca a a ltPiina 26 T)IAIlO-BE LA MARINA-Manesi, 20 de Nov. te 1951 IAetualidad en Ia Reptica


F A R MAC A Santiagueras Inaugurartin en Camaglicy ei Pinarei'ias 1)-'Parquc de Camagiicy para honrar
I -FNO 1,MNL AE I Pa G._-rsIlbdi.
55 TBISI0 0T GUI I LI,.E I ey1 hrsiI. drrtrsA meo soirbd qu1' ,.,11Tirle Hospital "San Juan de Dios" U. .6 dtirt ac aie u forman Ia ONU
1J. ITUR O O LNR L E.s hou ,i. l 1 st dI~i, -ns.''~ .i1,1tI1. en mi, ,re P. .1,,.Ol. a oo pa se q
_,1 FEFS *A2-1. -2120,1 01 Im" l.ane odoH Iti re, n~ lbl r- eca dlr~at i -IW T __ L 1. p 1,1115 Jon I TII,.b 'd
A 22. AIns '. 1 in' 1151d Unti ,rt P"I ,1 -rdo mi1' .(i-l eld~ C(Wl rieLeoasteiono
--"'_- I. P 1,61,, 81,1,PIa151'.o gI- ilgifico sertielo riliibPit Sai IDiego dl] Valle PI Ap;'I,,TITI .o. He16 h.11 ,,,TI ob- Piee hlIeL o e il AINftitinIIefto e) io

DE TTJRNO HOY re no,~ d. Ortz111 As. 411.e Ha Inid. saitri dehnsei ejara emvbelhicroVeicrasa aabnea
MIRA C5 L I A5 dnz 7,,1,11 1111111 Park. 661 tieA A- Arg]s ., I 111I111, ", I 1 _115 io tie, As I ,t rig en1 be I,1II11 ITss1oit,. P111,P- I. A16 do, 1151 511 p1 116
3ayCf-ia F9dot1'111I1 Il15',I111T1'-rg t 'I') o151 111.2-,ill'e As g ulIS oI d II 1111 Cars ,I an I O s IIIsiad Ila Co. mar.1 dSI,11 51111111III rimeIL~ -1, --S h Ae- AIIPY. lb 11 III1. Ib, P1111 51511 J. 11e %v0-1 :1s.'.1P~m P.,I' ,"" sr3 3 F ., g 'r n ,, nl! , r n r ei i1., Is i 6, i ic, a 1S1 .i O% ,p ,a ToI A i f a I l o o
in I'dS1I.T111P -ld-, h Ist 1sA1111p .11A 15A 1111 1~P51A6,sslIPss~,1,I1 5I-IPsIl1111p11,1111111 Il11111IR15I
F-6092 Fji, A A 1115' As- ,I .I, If- ___T1111A,11
1 gp,, I l111" sI aP1 1 Ti isI Id.,.U o-p11i an ni ct -,11111 iris. 1111111 a T yl' SANTA MA I 1611 TO a nIO p ar1 61 5-18 1 & Asu set l ld I. Ill Pit 111 ,I 1111111He1,1e ,bobP,111
An1 "Ip1SIl1Ps1sP.l51S1I51I AiI1I-.16 Or- aII.I1g11,I1 are 116111 Fs cuts,. p~~611111511111l1i1~l1AI ~ ~ sli~hT
1~5, j ri1 51 11 11To 1 sl 1Sb11 16 I 1. He -a 1-spAlls Asel e ,I, 6 I ,s ~ 11 I l
111 11 T61 11 1 5 11 15 6s1 1. 161 11 P1 T I Ils 51 111 51 11 5 5 11 111 11 11 111 56 1. 6 61. 1 11 lA1 P I~s ll A I P 11 11 111 is 16 11P I6I1 1I11 s11, ghds 6 'I pl IS1 l1 As u' 15o 11P'c1 1"11"" mflil_ Sl
c11511111 151h1 1 T1 1 5 T 1 I11Sp1111A11 nlI1 16. 1 5 1 1 1 1 1 11 1611 ),111151111511 .' T15111 ta Asi~ f ;-5611111 I-p nlri IT-~li lA SP~ m .11 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 6 1 1 .no 5 ,i -11 do1651 15 1,1--1' re11.6 onMGUE .1 1 1111s 6I
1i-. t".11 -Wrtm ,,,I' 58518 TI P111C I rhi. I He511111P61 1. El1Ps or,. it,1111 5111 11,,I1,1' I,,,, 1 seli p',,'1rh6-As"1 A r,661,1 As-I 1 1 68111 1.16161 ,,I,,, ad l 6111 6661110 P1TIPS1lI1,sIn 0111Elsl1 Aps

nor -in .oot El slssslANs~I Uiip, A,,Asirp s-tie:11 Y bur1 Is 11it adg ,n 11 ,.rs P 1111161s I 1 6116 lA; II~ S ygddsI. x

1161 Ast 8111, 11 As, 661 11 6 Is 11I~ I111 nus-tP11 p11 ,1.51151116111p516s .1111 gg1111
TURNO1 ,IISl s inlt. He6 I Asn ., 1165pp6111 55 11"be 1 .sl As- p111111, As rSssat-~ral ip en Il 11 ado1161osl
Farmacia s deA GIL 11 'I11 H.I616duo Ieatpre (nilein I ~r _,,
INsA LIe~nnd .1T11 11ve 5I1s1f,5P6 G r-i s n por L e ne 05 611 a)111 ,yP5;dF,,re2Sra.cui1lo. d.1 T Fs-p661 1111 11d1 111'S ,[AP go,6 I1s511 ,I.A6 11115rl n111111161
tu rn o. mJO Yi62i de6con.1Into. quAsm8-1111111411vAsn8126-toIMd-n1 I, TII.1.in1"1511111,quAsfu.a entr-ga o e
entra~PI Ill y156 14 saldn "15,11 ,I m U nH nt c .Uotv msnnlmS a il esldbe I EI iA IP;II do661 del11s-1s1s 1156)11 Is-o s-11115
M A R .S I6,115s 6p1 ell psri111 lestI y6 In1~p1111 radio yp1 011vi se e 11111 A 1 slpA1 111161 sA-1111l1 As 661 ",11s1a Is le.,1111 sIta ci 1,1 ".s .p I16an, .111.1d1111.S. d; ,, minfi. tarir
6. ,ll ,1 SI'm~A15 1 1 6 11 11 11 1 l s A 1111 'I1 1151111 A s il a, r d iad o. po- e c~ tie Iah s i e 55 1 8 15 66 Iss l s 1 11111 11 1,A 111 1 51 1 1 15 1 11 as 61 111en95111 6 11 1 A 16 1 1 11. I
6221 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1651111 s 111111 flTp6 a t1 .,Pe1I,611 6 1155.damo e. ,-, ,-, ,,,lcla le u s ;" n - ,et ei lpitr toh i [Gon r o otl e t e
1111.1611TsT1l.61 Is 616111 Co. 6p' IllS A1'I1 s-, .s P10115115 M,.pIcind T5PSI, 18111 dslII 61111611." -o ,.(, d
~ s~I Ts1.AI66 -i 11111. 111. Ins11111 rs11n,,,,~g.g P11,11 W .".1 el11 511115. Migel1111 v6'.ti.to,11 Issrt. xE6611565Pesien, leIns.11111ur ,,I11re d -111. ni CAM GU Y.1omen Is(
C s s s 1 1 s l 1 s 1 .ti i gl81 1 -l a n l p ~ n S 5, A6 1 1 11., J '.6 1 1 21.1 1 1 5 p 11;s -1'1 A s p ll 1 i 5 1 1 s I P 1 1 1 1 6 1 1 10d1 ol 6 1 1 11d e1 1 1 hI 11aSi. ,P O . i dS, e i I e R o l X q j a a l I r d s e s c t" p oy r I e f a d e F o
TI11 nice1.56 1 1 1 r W5511111Ir fo V .I L 'I I 1 1 ,1 1 o n i g a o b a i 1mi~ t tiel s a t1 5 1 S 2 t1 M a n ue11 l 11 11S 11 11 11 11a 11 1ro e
Obpl 11 .SfssYd A-44I mmo' .P.11A11 1si 611 11165I1,pAe 15As6llP8I115llASP511156s~ss5 bIS T11111119611111 plsA lTI'A'6Abl11CentroitsP5-Aspi111Sls.,s de11.l1 -11s111111 ,111 616 1111 in11i ,1
0 s D Ey T ~ 244a I ,2 2,,. 11S26. ,a,51 06 me n.11 H16 1. 5 1 asl s T 1 m ,1 1 f ras do l pA l1 H. P1111, o iS P11 11 611a oi in os11 1 pIje P' g sAt A I Ill;t I ,. l u c il 1 1 1 1 1 1Pp 1y1 11id d m u d a a t d u n C E. l'- pbp 1161611 1 1 1 p 1 1 1I 6 A I 5 1 IS a I 1p 1P55p11 a biP. d pp1 p1 1 1111 1im 5
6815111r~e en18 1 ac-71101 ,e11 AsIa p16151111111111111 on 6611s1.ra '1l1 11111c1111 51 II P5111 11 6 11111 Al A s 1 sP1 p'm6511151 As 111 51i 6111 1 1 1 ss 1 1 1
6111 Tllaqn ,Is 1411IIA %T1A lAs1 5iP111"'. d5511W11 1'5le sI~prcio 1-ad ,Par Iapp ,uAsTI' "ne -. To-r 6ls1186lOg11sll1d 1 SntIs11111111151 17 No.pIS 2212 59 Cob.I A 1 .11111P1 -" nio i seisS1 41111frn Asy 5SIIAAl P 15 115 dI111 ls11p111. s- psp16 11 111111 5s111 A l11l5116111 s ss 1 5p1111 11 SI- SP S AI5-2
06p11,11s ~ ~ Pa A11l1l11~iSl1 1 6 s u81 ls 111161s 1 11115111 8111115111511P11-1i11651111e h1 11 1su16611111y1 BenadoOriz.M.As s -F ntsi.neraa 51151l161161l111116lAr, I1 A~imsmo AslIamt6rl "f
031 5 P R~f II 5531 5 15111 As,.z ys~ .151 66111, PP.,-l As' He an111 nob 111 5111151121115 16. ~ -l~ l.5111511 1 P1 116S- 0 0 1 1 PI1111 .n1151161511'i,' it, If1-115 ,ms del 511scic 11o, 11118161111 To11 II n1111P16 6115111 or11 food. ,lien11115 ,.',, co tn Y xt e S1oF in
T,6As 1661sss21)ssI. pss~l~pI11lll A ,.up,1111l IT ll.ll1 661111.d t i l~ 165 111ra1 ms-lo1lA1 AHs6 I. ,1. 8 As M
P A I R E 6 A R E L A, e 6, 1 6 P 1 I 1 ~ Ia A ll 1 -~rti i a 15ce n A l n1rn a E ll a mS s 1 m h5 6 1 1s s 1 5 1 1 11 p 1 1 1 1 1 1 11 1 s 1 1 1 1 1 011n e11, S a n55 6 11561 As s1 1 1 0, P 6 P 1 1 1 1 1 6 1 1 5 1s 1 1 1 1 1 1l, a1 1 1 1 As ch ie c1 61 11. e ll. H e 1s1 6 11 1l6c o o l a i i I A b O r -r d i
6.6' ~. Sfin6s hlls ISIs 1154. dollar5 6511 IA 11s1111zid ,-111n Resell, en 151 S 1l 11t15116111 ,11111s 01 p 1 p A 1e11 1 1 I1 1 15 61m11 'Ie111 1 6 p5116111 I Xn61111 11111112 1 11 l5 5 1 5 1 ts 6 1 p le1l l I
51611,5611714 In 9 01 05111p11lp 51 11f11sl- s p s l1s s 111P111111in Ast I Jm P er so6 ARID,1111' 11l,6 1l6 11 Pu-5 1 1 ps-1111s-511P A ade de161111 P l6 pI1, Sp1, 1IA.or, IPl t II InIIIm ou ,m -I Fn
S L~s,, ~1,Sh- S .4lffllI6Pl,s16l111P11~x l.6116161I55P AlP.s "111, Porte ]OF611 al~ 11an 1161 1-111111 MARI 91 61111olo
R 6 I 6 5 1 1 5 6 s S f 1 6 1 I I~ s d 5 A I P A s 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1~ L ~ l l l l o 1 1 l A I I P P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I l l 6I,1 l h AIr6 1 1 1 1 1 6 i o r1 l o tP,1 16.s p d p Is 6 1 1 1 1 6 1 1 5 1 1 1 6 1 s.11 1 1 A 5 1 1 1 5 6 1 1 6 1 1 1 5 5 6 6 1 1 1 1 1 6 P 1 5 s I P I s 6 1 l 1Tgl A ~ s

'p s l s si-t m nt r a n IIn d 112t a u e A s- If , ,61 1 1 I nss 8 6 1 1 6ri n w i nnllsa .ab l r I r l 1111H6ar o111. f u t e u i t b ) tr g o l b l e u n I I n 5 6 iflA l l IIs C I P 1 5 6 5 1 1 1
Ap1AIA 5i1I-dgesl R11 r-lbs 1611 .sI. :',,f 1111 e11116118111115o u .5611511 m 6611111 ug A161 .,grIs-1111 A s 11 par61. 1111 ha. He11155 Aisla ido p,51111 ,p6116.oi% p~oI i dIP a11 11Is l a p511111116 que ex I11 6F psl1a lSI ss1.1 AISIIAPIIIIie
L's A1 ss MAYOR 15 4 665116 51A16A1P5661111 1111s1 cordial.s clue ls grvne11155Uiy5ci Rn a, ydm U~,- te!- Sss_ 1.11,115 611111 i Ilb d, I ae xsPtss I C M GEYIIIC TOepr e
A6' ,A ~ s WC p1 61C 9 Us'IIFi Tocl Csos ,,o6165e11,511111615Rorguz5ia n ia ao tna Asm 11ses611. d1 -111555P51161611p611111 TEl~p~ sI sl Eugenia 11911r1111111
SEARS .,7471 "511 115815 psI1 r 16111 e-P P681 s linens PIT 15fs1p1811s-11161115 ellS 11mpi11111m11 Ins 1-115665110 AsIrt ,a I. .~ a1 M11 18165,s 611IS1111116Is5 lue l -'1161"'115 6110165. ,6T1 "60 on,1V8111

6In 251 .61 sp 1pss pssl- rA t llTpA is s 11 sts, J ubs6 n 1511 11 p, As ersmet Tel111 cosI p15151 1 m sel sI ago,,
Iss~~~~~ss~ it. -nig ti15 doctor gesioes 0.si 1 Pqlul P I.5Pl1p Ap11IIII s sI115111, A Ils- ;T'' A pss1 5111511y-1 I 1Marinop 11llP 1165111p11111 A Ramir25ez.1115151 s ant P
Q.6 1 145 E l52n t 5 5 1 1 5 5 1 p5 .1 5 11 1 1 u n to55 p s1 1 s ,ls e As in H e -s .6-1- sI _I I IS A sl PnU ., e s~g ss 1 1 8 5 6 1 5 7 I 1 m , ,, l1p, s-Ils-1 1 m a m m 1 1 s ass o 1 1 I I a 1 ri ,l s s ~ an s d e sI
11 ~ s M AsI ic p1'Ad ,ps resd 61611111 Isc al11 P1,1 s1,111., ,alsn rOsa ~ ozlz
.Ri m .s11 111141 plsll1 sl 11115 li1.6111 iUU-t-11111 1111PIIP1151 I1 8616668666611b10it5l1sl1P,.ssAI ssp-11 51P516A
PIsj:ps P .L f ,1.ji; & 5El jostd *1 ndo 551 harms1111S He 11551ham Ia 1 usl,1A115 ha 1ad 1)66 La11l 5611i 511111116111111 h.sIPI armP511 as-I time ~ S1 ui
6a11l101s 111 Ism 1-Asspl,1t111-P155'I161sallIs A11A861111161Ph11. 5155111.5111115SI556ssl Ip61 t111P11'1 11P1 s115 s ss~~ 1
Ss, Sl~lsi 7 SlosrsA. s el edbigo u 555 m 11161111 1111111115111 Int sic.slsl s 16SA1 A5Isp 1A 1ps e1 sDp6s de11 s6 ,.u-11 61600sd 6681r1 511511115661 l tip~-1 5P 115 -1111 ,S15 eI 1-11616111 1 I __ 11 1 As I1111111 ps l 1.11111.1011
MSIIIS ~ ~ ~ ~ ~ ~ ia 111 lisa aclldog .-o 1"1 Uris de6s1s ]as511111 111 6-111115115. s LgmCs rr Lsa11S Pss1s1 asl 11 d111 I] 111p11 n615 des1P 51pPyPI He111.611 Is. 11111661551611 TISI)s1-16, ho 6S 51's1. 111115611 -1~ Ins s A pllsP11 s yl de111 centralA
8111 ~ ~ yg~ l He1s- 1 85 1 1 61911ag de519 1 .6 1 1 CsoI b- M ~ I- P~ 11 5 As note ex 1111ss. 15116-,,, ,,, 1r Aslr r,1,p1-6do A s 1-- fi 111r
8111611s55 61-1655,11161 A,1s als Pp f1111151 Q u ela i p o lviao 11011411-511 asI 0 A 6661 510rls 1,16511 41111d 1,TT I1111M 1W 1P San1111 l'5Is Ap111 ~ p ti ala- l v -i M
6115Ss~~~q antoxs M5 a1cIPT s 6111181 exa rndn-h P1-111151 lP I16p1555 lma lp1de at niIIe s-11p Me11111P61111111111E Him541 J Is1llsll1 sso forps115,s11s1151a88.15Cpl6P 511VFYII11PIlIlI P661115666p12 r15I o-~ F1las515lll1.Oms de aSFf, ap sSpsS splsp ,166 sshs S ~11s q d51111h111 "" 161 G raSis 51111611 115W115111PI55111 N1117511111osIpss, 88151 -1116561.-1156611111111Il0I11 hsA ss1P111 11111551P1
55595E ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ I .dS .1511A ,.AO-TA yMpsns, pf~l Des, 61111 Asslos- Pr111455a ,,11 p111 Reubic con111116511 611-de- Tub'-61 ,r,,, 5Seg11 Im~ f15Aarm.5115111l'pI6hs.p l ,,1111 1110 1-11 s 6I1.,.p151sss-lher.11 .1 1151
EL~~~ re seenNO R~ Ia 6111119 Ings6~15i1 l~ol A 1 pSIA f1111 1111s pIA .P1111' 11s1s11s 11 6.11611A 111 111501 1161 pIIA Ambs 611enx1611.,1,111111,'mmitoPa Ass 8. edet de115 Er.,6 s e 16111 1111
-- tu no H Y d lb otri e0S.~ de sspI sin s. c51P115st-1151P111151. 1155511114111I S~~- 615S1 As_ -1111p11 ssP111511 A en615111111 sII 16,-jet 11-511Dn1de P11116I1st- no Ilbos

M A T S I t I1111r ii e ]a1 Ilv nw~ de14 Sglss11p 165 in ,.561 n1111 La Sirr b 11115de55551115 51,
715115 8 I457nq. P651 d, e~l 11s os111 c11111s ous. ISIS As Ho,11 To1l11551-1115 ,on, hlbnss s-Isim 1116S1 Ous ,xta a61551 dipo-rnl Iss -811111 ma15 Ss ,111111 1111
AlS, ESIIP1ITS1I11II~o IssslI 161111111,Ipp -IIssI LsS "s 65 Rjs-!s5 A-I'.', n ApI o pss- i t-o dIsslI, PIlnA S
-23611 HI H Ilno -X1s 2s1 n'- P8110 0111te11 ce11111-o -s1 me1111465 ceeI- el C r e iali.~ 811l5111s1115. aTlTsslA.Intllhlms Alsado ,1aot1S111d1 i~rn ~c
IIISA, sg .1i56 6 1111121 8sps,111 81t1,111115s -P~l ,s-ssf~s 1111P1 111151APlIIIla To166-s de1111A11'151l 1156611511111s8511s11111555,1sIIdS lel.16. esI II 51115r11n11enI ,I A
113 As50 S II Epan a'411 ,-l-pbl1 s1Psss lo na e neIhsppsp ha- 85111 Po1oU e~s T a 115 e rieamXe 5P.11511151551111 T11115111r.61 s11ri .1,o6111115515111515 ,,P 11111 AsI 81111161161. 5I11PIa1 111-11
23146 na fa e Iyl s11lssr p P1121 'a,1 M 5 A 1 A s1 p i 1 6 g A p q" 111SPon A D N A M tie a nv 9 on1b1-l ,, s., r sd,~~~ 565 Carboys5s5 Idemp621taPA 511IS556en1PS1,S,6,d,5So1158516111.p, psIlox
Sf~~~ osrs 121 1,,q Eslhss,-5 cob,, pa,~I1l,15551P5616l1 1111sP111 6l651.51ss~pslIA~5s11p50pS5511lA Pd1l52151PlI1s II111 611 I11-1111161
51 P-77ETIIs I~s11p 6SII1A 51Is15 11161l1si11~ssp1111 116111As Isls hl1II1I~sI1 I 1161 P111.1655277165111111 81-611111 811815 1S15s11115I6T5115115IA1115 AsllllAp 11551115 6U~sso-6
Ioseis~ Y Tetali .M12 n&- o51165611111151l51511P151151115g11111181 Ildr .151-~ As am1p15sl5 Ish selps181111515 He ~ A1IsI141 6s M1PIII''l2 AsIrng .lo 6a6 11S116 10 Luz1 N 4 7 617 fco 3837 16s6 11111111s deli11 Asem f r o n A s i r ji a D A I La Kfp-a V L M .N te t p a d m r I x ,atd c n eet5S P I, Ii~ cH e a
28 ~~ ~ ~ ~ ~ onec~ 5,ina 7H2 Cs be,93 ci S11pssiima 61611 susss1 P Pip'111 He1-,11 161PT11151P1-6 Asl .l1s me11 p1111t ent ipr -S 51111, slo, 1-lcl511116pl11 ,,ss55 6spl~ss Is n5 1
458105~l N a l nlits f a, s rissbsl in l, 1111p- 11veto 11555" coml,,ior ,fee ss r sa Is el eI s dsp itlo ls As In 161111 del s 11 He SP11116S1111 I lls co tis y sP ls- ll ma es12 116S Als d 681-s r expert present, de1111 sI 111611 -1e5".F~l r i u l Y o .
VISOR dE U c.~5 ~ ls Ia s lslqneclls OPirSII t 11d ell, Tlsrsdslls con11111 n11 Is-er se-sP a1111 mayor111 Suiee nd 5sl~s etcays! s s-e~ls o 11 yAa611p s As r sl s 01rsp
SfgI 541q s J -35 f11 111 :p CS 1I If p-pss1P1 P161 lp1sP ~ps-11p1p 1S I~s~IAI1PIIAs81s11
211an A-48s flfares, bivinls 6611. "nm-% ,. ca 1-7533A He111 -sal, 11g~ "TII He 61111 se T6111111 1111 f11 fsl~,AsA 6e 1-11111-11 1 1111.1 e- 11111 se 115111111. 1111 h sll ]a 11561 m adr s de l ss l,1 651cdcn H a e ,aoni ,conn oa Icto ,prIIq, P
ITA.&$ 6s y 5 5.51111 1-75 -1111 Sf11f1151 Sigss de1' OP 11111111 -E I S I s pa a bclls ell In111 plcrAs A P losni Him-S rip111111 AsIn11 11616ic51 alm fe61.l86505551 118111 681,up,1 Hna 5, oc d gs)U' a.1 116 5156116 1161166 6p6,, Al lobIl 111115s186I1 ,,ms 111p .-I1111A61PsSIl T racaca -rI IayrhmP Ir IJl6d1ssnsIsTa T-s612."O1lllss1~15ITl161 -1-hxs I d 1 -1 As

D 1sEw AS0, 111T As- bJ naP11lol os ftine .a ml, .- 7 oe 1 .1 - in l a. e15 T ls u a lra n1 ,a 1 aa e ,I aa
t111 As Is~ i5' are,.S It61 615ou.d 1 I ee' saraa
SI f.61 'f 65111 EL -15 Ihrs 1611111 As Obph 1111 lss-Tsl11 ]m Ioeaea~ Pss-sssiIlp11 "' TrnoIPP en irs esenia "'r SIIpanain nC del soonI I s "I-~h s-11-1-- ,-sp~ it, Asn n Inss 2111
nIrs' in-6S1 11111s16111 enD n i 66eP111pyg11n a n r t t l o l o , d n X u a m W . t n ,% e t % I y a E e 1 i c e I , b m m O, a o $ 0 4 p r ,
8111160~ ,0s5Issl 1713 Sot Mede l doctor1 Is116 TITT~s Isri (,ains X 5 6 IsP1P 1115116s I 81 p51115111111 II 151151111611 A- 11551515.1'11 As' ,'os 11.-61-IeIpSP
S- Miue Nls, 01160 y65 Cs56sA x U o el111 seft6 Jon Maria51 I'd'1S11 lya III6 r,~ He111 ca t60 ,, ,1 Its-6 61-1161 0611
Ra.1S N A, .11151 M-ID802ss111111 I'EIoa. .Py,,., q",.,seculspbia ore Cosc. P15111611111 s 011 .1 Esps ~n As He61 I ls pls AC Is Ps~ ~ 11rS15M111 z1P1111 e6l16111s6hP VII se1ss1 -~l arm dsssssglsl Ia M ,6s1 .h6pl isos InpI s.-o P655Sf111151111111.Isssy 1s11PI1e6Is 1s56s111
Plsssssi." P' y Qsls 71'at 1 I 1516 II 11111s1 Ol",Is5,555-I, s 11. be115hsh,-11'Ps111 11-I s, I 1- 56s11161. 11111 SIp,6 1111551111155 IA sl 1.1- 11SPlIIIIP1 1111IS 111111 dl Sde15l1p15 I
1; '. M 42(W lbas116 on 151116160R o LliaB I 1. S Ps I I11 e6-o 6lqlpsrshllIlb1'1Joe rievida s5P616 1 5 11 Inlbhls os ptlal, 11P515Sf11111 11ni12 ida e 151P11 ,5p t I pIsP ul611111r11 1"1s
1.55510,U dlWIO Is SS1IS PIlIcs1l nom, 111111da~ As 1S1111111 e151 _. a~ lISP op Sf111o r_, 1 s 0 s1 6611111 61 11 III1IIss 15 IP ~ s1 ,~~I A5 1 ,sls r P. 1 1 -,Id. Hisd A, pho 1-.,U.11 s- M s ss vid 'y .01111 521 r.P golls ISII _'-S I ",~l As IIs H,1 I 1111111 5116-1111 1 I P 2115115 11111 Pl1'56 11 55 1de111-1 111 611564 A I 61111 A 66LOR $.To 0, Yp, C.115 As" .11S116 .11-11 5S As-A111-s V111111111 Ast'-mr He 'no G51115 As Bonet11111 Asoct OTdsetinsnea et o pa-r o M trne
6~~~~~~~s~~1 rs al~s~ ssl 14116.1 1to .15 5611-1 61,161Eslpno 4611115o01sAls spsI1Ph11len16 19 01 SlI1pl 1166sasP s-, 61 a 5sp,.,sAAs l1,11 1115161s11111111
I11 As aI PSI 1e11r,11 1 .115 sel in11 A l sA l, 1 s 16565 11 ITI l s 6 ,sT65 0 111cP,5111 1661. 6sn sabado111-I tax1 do1111 e del1 Him He
.ANS 6.spirsossg 1111'u, 111115111 y 1111 Carl" ~ l~ 1111rs'11s-1 811 11111 s 5611 A 11141 161 611 s s, 55 ii11 v111 ,,,r 115111 ,, .,I In51 6s111n crs.
I, In .11. ~ ~ ~ 11 Ms6PS551111-lllA 111,111', dltrPol Ylt uo 61s ,11l11, 6p1.Avn e pci slA1sp is 111,"1155s oy rlosde il l sp SIPb. or llllI61511,1 11111 Is ,56 D R A sT DE11195511
A5 53 0 LAd g 595335f' 81A c He6 Asl1.A enc mita 11111n Isrla 1110 loS i1111 dor111,v .pa,,

'. l it sl .,t .s se6I I ll l ,166 I 1 6 1 I b 6 ,6o 1. CA- . r m tlT r c o r d 1 o I ~ ~ I 1 I ~ I
o 44 s Se sls A 8-1a e A 74 be11 11 1 S m A ' t s L o nIe I O A A T L A O I

AV s1116sL ApsF om s us Batos. Posoda el8 preidt,111116 del-l 6sicp de As Aaban s" 11111-ll A,
,1 I Id P se m66 ass 16 a111 56 Cob ~ a11 06I'l 0s 611 rep11bi II IIeo o nny -1
h1ai 25 % -C nodi 11W S1ja168re6o1n I1 a5ties 1050111165deI c As y111 el 6 pr 61611111 S d,11166 6,: 6is1 1 Ast 9611o Asr ISIS
asP5A1R5 a RjPRTm hsss~ 1111 enlII~~ As- Po d151 u111 n-l Is I 1a1e" atIO EAP E IS eO p1611111 arcdrl ru' n tie 11 11nr I1 1111-s n11 1 16 pr1 As PI N 411 61105ud P-1-1
Posls~~~~~i z51f LL15611 Sl
a Ilpr era11.1r1r0eli
it mI n4 51 d1 S lI e1 55 51 As 6 sI 1-1as0 6 51 I 1 As di tIn2 l S11.S~ab l a up o _ o U dssIis l M i c p l, r
5s~,bl rie lIs sa Sun, sIspp.ls ,it. 5055 116111 ,6ll To16111P
5os 71 CoSI s t.6 TI.aci ,,1sI,5Pl6IA1P1111 l s BaoYAulmnoIIIipoiaHlfue-ES Cl T11111111151 011111 e. F615led I4I1 IPIAPAII6eIr)I1165115t
tool6 N o s 1 IT s lA~Ap1 I d, InCreI. usL,. 'tn e aN
A~~s11,IP= 11 gen1.11l del Club exte 111161111.610111511 He151111 d,'ls I 5111155651161nSsol a165111P1P111115 a111151P mi-sssIl~- 16A1116111 1 ,l LusyIS rsP nsPS11IIA01srnpI111-H
At net U-6- Rijl' ,I.". el'o'e, ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 161 l'r ipllan lI~nss-sI6JoI511m g orm e alor-sPIAI taRstl64P5m r 11 g dn16AP1MuicialdeIaHaan.1tn a1nrtl'Is ala 61l1611p65esj-es111110inlto Agstn uera AHs1Is11BB q ar ,rTabh NI OL S AS ELL NO16VE O a u11e n1.s66IA r]rel allsI61111SII- o -r -I '
Mo1o',h N 5640, 51ulp15 A d. 11 t ,I Isr1 dI Isato 1,1;'11do1pre11115111,5In A sI pslpl As-I
161"'111515 CaP11- y Merc111 atS s-P ns i JosslIioe b, I oe 01111ir tie h6 I n 9 J, n,,,'o,, Pl6111 6, "111 ,11161 I eh,11teN ve bH
San L.A1.I I 11-IUlI'l lyrn1,r1g1h11docorIPi 1 M ntes Y 6116saPo do111161156bm vi in Muniipal AmIAIaIfn-1lran Pe Us11t
0I13c.A M ~ IX. .&ti Sit slII'pn1 11168nd P p ar Pnl He 5111 -1 d, 16111 1 III 11 I fe51151115111
CL/d~r N\ l' SA1 Ipllt Om n M 24 at atn:d co 601-1111 -t~l~ 111 flr 5251111161515116 1111.eI .P. No77 p~ ,, ~ ad 1.P raq epe on ut de l .P- .- as csS~ I I Ill Also psl I eU
J < d1el sP Mar5t-,51 ,oAl~y hpAllsA1l1sl.111ll1s Ind elue n ri. l rf
A 6t c l ti 1111- i 6111b M es l l . 6 1 9 1 1 1 1 1 *P 1 s A sm ~ 1 1 1 1 1 l p , l a t f s i n H u l
DESIDE AVELA S-C ME O A 11 11 51 11ll11 S11S11611115 Nen1561a5111l9p56- Tin: dee111151 orl 6A668611ar1. mi .,a.11AP166Ti16111569s-arIa .d111-6116s-6 55A1e6ob'. 47n o' f1cia1111.ICub R~aro -UR AN oss1-1a s
EL ~ ~ ~ a RIOA 11151ARE n eteyCrei I e .,c pita He 111 M A s drd al 1de55 I, ,s5Shs(15551,fir.R5an5I 11P[11 0.11. He ISetr prII11 ,dI Olille' m' sd
-a .sS rAs .Illlg.lglym I-O ern w ooel s-cudd a
17 ~ ~ ~ ~ ~ ~ u i Nor 25~ Is-6,As s- iss .SI I,16 !,,,,,, A111 16161111Faniso enIApI, e p0Incodilm n6e p r e- no A1r. n 11 6 on cahefind S30.0 .AitsI, cad1,.1611161P"'11."111 AsIud r 8He01.6111. ag r ueI
I I L U J y ,; 11611611 P s se lb 66111 A- Id 116 111 6. 1 ll .6 1 Um 1 51 61 exp ci l n e a S 8.s n o o i 1 e o' P o p'ad A ll 1 .pl~ 1111161o m11 1 . A s a n ,11 n o S

15 bsrc ook 1211 Asre 0y,, 566111 As- slITr Asi I"S ~ nm' ed r- ," Is "Ia .cr Tx
111 A54 9 dellC rte. d, 1' PIII PT II 6Snci a e y ~ IS de 1 ntr s A sed -i 11611p, P I. i Lo. 1 Isg n '~ e e P r r As li S"Sq11co-e ~ n u s y e r n
U.a o N 1 5 ~ A B , . i ~ sl o m ; d e" Ifi in-T "S1 61 1 'l~~ Sf" slp s.- lNtiaNainlsDIAIO I)E LA MAINX Maftrt'S 20 dq N.,. de 1rv I Pigina 27.


Cpl6o d.traIs qiiC.'carecen IledvtrtbioiyVno1 mii nores salviria~sCe l(JiO enCel (.1 In iP4os 0t. SECCION I Anuricios
v, 6--l.- .PBIR4. c' ",.'I ,. I j~, !a IRIA CONOM1fICA Clasiticados de
I R I -I I,"dI"", d"p;'d I. daaIdll- COCI"ASI DE-GAS11,Li I ma--ora
ITdp .1t dI. I-1ae- -1 ,1-I, .,- I, --,Ih. I I-Cd,- ." ,,ICN. d" .1
A l.i,":I~l iI,,, I. ,.,I I.IO, ,II l ,. I !l'," ,."COh M P ira
'I Al'""', I -,, .,'uI I I.th,- , 111 -1-1 I' % .W ELBILT y ,,
1CCCCC'1CCHHCa,.,C""C.1Y aHC_ H : '_',,lV OCH AR D WICKAS- CASA
". 1.1 1 d;xdI- IIII.I.1,_ vC-dC1CC.Ca1a1aI'CC 1C.b, H*";C\CIdI, ,C .CC,, CCCC"." lCCiCC \ I 'I! .
CCCC 'd.,I,,-I-j-1HC I a."p, ,: ,, .1 .1
CCCCIICIC'dC-I:C.CCC'C"C.CCC'CCT'CC' dC'CCCCH dC ,dCC CCC '.,a .C. .C- a ,lC- "C,,-Cl.IC.C. .,CCdPRd
.I 11. 1 IIdCCCC'CdCCCC,- CCCCC'CCCCCC- CC-Ill I ,IC CI.Cd'b"dCCd'dH CCCCCCCHCCdC"' CC'CC,'',,,.CdCCC I HlC""-CCCCCC I, I ,, ",,E B I T
IC C d C H C C C C C A < C C, C C.Cl aI CC -CCCCCCCCC dCCCCCCC H C C C C C C C %C "d lCC C C a H C , d l I' 1 ,
ol*CdIClC,"'Id"CICdCC'C' dCCCCCC-d 2 CHICC I, d d -Cd ,", -l. . 1-I" ; I, ; 11 : A
.CC.a vC'C-,.CI,-C'1-CC'11-.illd"ICCCCCIC,,CC'll 11 C' I ICC CCCCCCCCH I ~ ,,, - ". H R W C
'"." " -'- 'd. "Z III "IC I CCHCC 'CC CH'CCC'CnC"CC,'I . I '" : ,I,
ICC"CCC J-C.d i, :. .'.A" ICC-HC IHC -d1 1--C1aI II- ICI ta 'q -C- 1CCCIC.
"" C'C CCCCCC CC aC CCCCCCCCCCCI.CCC ,C,
11,,CCCCC- CCt HCCCd;CCCCCI-C'CCCC:Cml CCCC HCC, ,,,C,, -- II CC= CC-C"CC"" .CC.CC.C.CC CC",CIPC".CC-CCtCICC.CC1C11CICICI'llCC, "ICI.
CCCCCC'CCCCCCC.C .C.HP.CI *CCC vCC"" ',CC'I",CC'CCCC'laH"CC Ca" ICI ,H Hd.CC-C1,CCCC-CCCCCCC C dHCCCC.CI'Ca C IdCCC'CI'C'll.
A,1rICCCCCCld,, ,d "ad" -dC 'CC ,hdd : '. t , I. IC.'. I, , CCC C C -,I. -- _.-. 1 1I II,
I. . l C" dCCC C C. . ,:dC!I ,CzI"dC C H C C C C C 1 1 . I ",C IIdv .v.CC C.CIII .a. I C IC C C CC d d aQ11CC a dI. akC I .'dC C C d C C 'C C H I ; : .:aC,, ." 'I , ECIIC1
HCIC~~~~dCCCCC'CCC~~~~ ICC C dvdC ,dbC~ aaH C C U~ C L C~ CC ,CCdCHCd'~ C~ .dI I C'ICA0dCIC- C.'aCrC l .CC.CCCC ". ,,a"'d, .I, C"CI, CaHHCC III'CaCaA 1-tC.CCICC, ICI C- "IACCI.CC--,CCC"HCCC."."" CCHCCCC -',',C.',' a HCIa11CC-PaI,-,CCI -CC7:CC1C-aaCCCHCC C'CC7'ACCCCCC.CC%
t- I 1-C 11CCCCCC I'C CCCC IC' IC C 'C CC C CC, CCCCC I dI ,,y .Cl .-,C ,IICCC ,d HCCH'12 ,2" ;,CC .lC ,I,"'II -CCdCd d -CaC ,,,, I""'Cd ",C ,,,C-CCP.C.CCCI .I dild,- dd M'ddC ,dli .I :
I'l l, I A CC,,,CICCCp,,- ,,, ., :l'IIf~ - t p ,r" ', I, : , .- .dd ",. 7 c 't" 1 1 4,"," I, l"l .111,1' .,CCHC Ca IICH-C
a,, _a ;,,,_ 'CaCa1d p. C C 1aCICCC"CC"I".CC HIIC d_ ,CCC ,CCCCCCCCCCC -.CC','C ';C I dHCCC1 ,dH. ,C,' CC1,1Y5CcC__CIC% 'C ACCCCCCC EC C't",Hd, ,,CCC ,IdCC' l- .C.H.--" "CCI-l"' "-,", ,,lI. pI.,I~l,,, . 1,, ,_"''- '- I-- ,. ",;:dC Ia CCi~ll,,,,dCCCCCCH CCICCI CCCCCCl:.,'. : I -a-1C1.,I.,"C",CC "I 'ld
-H-p- .C.CCdIC'CC d- dCCCI,'C'C- H'd .CC.C' aldHC, da CCC RC'pdCCC,,,a. .C.CI- C _'_ dd d,' C ,,dCI -C_10IS'LA'' S
'.CC "vCC .1CCC .CCCCldC' 2IdCHCCCCCCCCC CI. CC' IC l',,CCHC.I,.dC'C Itd IIHC -CHCC C ,, Cd& .CC I dHHCICCHHIC ___________._ .
ICCC'CCCCD 11Cd .CC.CCdCCHCCCCIICC C'llCd l-HCIH. .Cd ,, " ""ClC d CIa_ _C- ,CI dd. .C"C:,CH C! H-C C

CCCCCICHCC IICC, I', A ICCCCCI t I ,-., ,,,CC .C1CCCC CI'C~ ICCII aCCCC I.CC,-C-
Call I dCCCC - I'IC"" ,IC HCC A ICCICCCC'CC" C 'I II~CC HCCCCCCCCCC I IICHCH ,CCIHdCCHCIC CI, CC' CCCCCCCCCCC1;."111. I'11 d I",-CCCCC.CCH,, O P O A A
CC .CC .IC .C C 'C HI, CCI ,, I a I".'",.' ,,'' II .I
'CJC'HPCCCC'CCCH~~~dA'HCC~dHHCHCCCCCIC~ ICHCCCCCCHCCC~CCHCC~~C -C Cd-dtd A'CCCl, IIICCdCCCClFCICCI
.CCCCCCC1.1hCCCCI "C '.CHCCCHC -,,, I'd CCCCC-l" I EHCC.__C'I.CCCCICCCCCCCCPCCCC'IIC H CCCCCHCCCIC 'CCCHC C dCC CCCCIHC CCCd dilbdCCM II-tCCIC1CC1 C-CCHCICC QoBSO' ., ,,, -CCCICC.C.CI. ,, .CIC.IC'CC FCC'-1,I 1 I,-
CCCHCCCCC .CC.d. CI,, CCIH CC' CPIC CCCpddIICH H .AC CCC ICCIC EC I"TICCCCCC1,vCCC l",,C.C"C ICCHH C1dC AICC CCICCC. -H,-H- $C C. CC!-',dCI1C'ACCCCHCCC:C" : d-C
:CCI CHCCHCH CHCC I 'CC CC (CCC CCCCHCHCCCCCCCCIC'CCHCCHCC.II ,I ll '. ,_'l'.C',HHCCC'.CCCCdCC I, HCHC ,CH ItCCCp- d "C'C CCC CCCI'llCI .HCA,- qCCHCI.C"'mm

d"CC"CCCCCCCCCICCICCCCCII1111 I) I1,C C.HICI CIC'.C
'j,-CICC1CCIbCCC.CIH'ICCC. :CCCIC-CCH1",C.I_ CC1. HC HHCCCC-HCCC'HC"7< CC,4C~
CCC 7 CHCCCCCCCCCCCC*"-CC CC. H'' CCCCHCC'HCCC'CCC.C.CCCHCI-11 I'llH CCCCCCCCICCCC CCCICCCCCCP CCCCHHC ICCCIAC ",t'ECC'C H', I C CC ., ".C''_ -I. .
ACCC C,,.I I ( 'h. .I- It- CC CCCICCC".'- lC -C1.1CCCIwC ,I ",,,,,ICCIC PCCCC dC- ,I PCCC IC.PCCCC A' CCC'C,'CCC CC
-CCCCCC ICC -C1HCCC -C CCHCC dHH meC-CCHCCH CCC. CCCdC, CCC pICCCCCC CCCICClCI- CC. C ICICCC ICCCCCCCC C "" -' I. vaIIC1 T" '' "," I,1 I.' ITII.,7 FCItoEBLS -RE NDA
P C C C C C C H C C H C C CCCC CCC. 1CCC CCC "CCC CCC CIHIH d
CCC CC 111 1 III I C H C,,' C HCCC IC CC, I 'lHC CaAHCCCH. IC,,1-v.C ('IC-,t, I-PIANO
p", IdgC d, 11 aC C'CCC'C,".H',CHC.C.II ,,- II ,C-'C- CCCC C,.,DCCI-CC;,C,,CC.CICll, ll. .
Ca vC 1AC ',CC C IICCCCCC, CC CI, C I C IHCCC .CHCC CCCCCAC 'CCC II ,, :." dll,- ll 1.'II '" l$ 3 0
- 11"'.d I CCCCCC"-lCC"H -0 "l _,'C""' ICCCC-1CCCCCCCHCCCCC "C CIC1 CC IC.C I-CC C 'CCC, CCCCCCCCCICC. C'HC CCCCACCC. -CCACCCC.dCC.
CC aC CCCC CdC CHlCCC d, H CCCC CCCI HCCHC "C-CC ,!";"IC1. CCC I 1,HC 'CIC ACCC C dCC dCCCC,,,,,C NH: I - 1 1, l l' .CI'. "" CCC-C1H pH IH,, ICC CAC AC .I CICCIIC CCCCICI, CCC,,,I." pCCCCHCC '~C HCC C"SCCC C' aIC'CCCC
tCCC 11 11P 11"CdC ;I". I .CCC ,,,,C aHACC II CC I.C CC!"CI'CCCC CHCIHC 'C "CIt".C". d' ICCI- aHIa HCCCP- C CC CC CIC ICCC ,' CCC CCC 'CI 'ICIC IC-U M PRO.U PA
I- l. . dC. ,I .I C C I 1 l I 111 1 CCCCCCC, I CH C C C C C ICCC C. d"l C C C I -C -CC -CCC C "I CCC CC 'C IC CCCHCICC',',,'I, CCC'H. I C i R
CCCCH CC" CICC CC CC C : HC I t CC 1 DCC CCCCC CCCCCCCC ICCIC - -CCC Ca C C C CCIC H
,,,C.I. CCCI CCCHCC CCCCI CCC C.CC1p"I;CC :ICC IaCI C'"ICICCCCCCCCC.H."I, ,,,,'' t" .,CCCCC.I'ICC" _, CICr:'r ItC, CCCCCCCCIC CCCCHCCCCHCCC iCCCC "'CC I I ""'C1C2CCC, '%C d"d, CCCCCCI HI S 0 1 .I R
.- I d" II $. . CC I CCCCHICCCC ICC C CC I C C IC C L C .CCII-,PCCI'IICCCCCH% ,adC'CCIHCCIl''C
CHCCCCCCHCCCCCCCICCIHCCC,,,C,,C, CH,, CCHHCCCCC.1 dC, 'Id1,, CCC,- CC. CCCCCC:aHCCC "CCCCC,,CI-',HCCII-CHCCC'IC"CCC',CC"CC. I
I1CICCCCCCIC1d'HCH CC l,":ECI"CION ECONOMICA N. "I .11 ,-I I 1 I 1
ll- 1 I Al,,- i- - ,,I,1,, ,-- ,, II,, CCCCHCC PdC 'd CCCCHH ICC gdCC(CCHC CCC ICC ,, CC tCCICCC C-C,,CC-CC IIC.C.CIC d, C
CaHCCCPCCCCCHCICCCCCC,,CC ,,ICCCCCCCC~ICC(CNH~HHC CIHCCCCCC"."I"CCCC."',C
d11,H1HCCCC11CHCCCpdCCCHACCCCH. CCCCHCCCICCCCHCCCCC." CI, CCHCCC1., CCHCCACHC&CCCCC r _________I__,.__-_-"',_I-,]_a' _(- _?
III CCCCi CCC- CCC l i Ca' CCCCCCICICHCC'I' 1 pC I ,CbCCI"C, CH'CCCCCICCCCCC HCCCCCCIIHC aCCCCId CC,'.CHCIC,,:, "I I).IBC11CIt
C-1-~i H'CCHC a d"CI 1111C 11 CCCCCCHCC 1 dL'CCCCCCI,"" t ,, ,,. ; tr!''' "I, :, ,.CH'CC '' d'. ICC C HC 'I .:,i 1 1 1, I-_ &
A "I" CIHIC.". CI C IC I-'CC' CCCCCCI" ~ HC'.- .1 P-CC"'.' CCC Ca' ICC,'C IC C C C CC C C
CCC-HCC DCC CC 'CCCCCCC CCCCdCCCZ tll d I HCCCCCHCCC C dCCH (CCI I .C .C I "aH -CCCCC IHCCCC CCCC C 'CC CCCC IC C C d' ':ICC', " 1- 1- 1.1 I , IR E G A L A R 1 3 0
-CC ,C CC-V -C C C C "I.C." (PIP. CI, CCCC,_CC CCICCCICCC, C Cdl CCCHHC. C C CC ,%I:,I,,CCCC CCCCl"""', aICCCCC"ICCP" I -IH'CCCI C ACC ". 'ItCCC"-;aCCNCCCCCI'CC,,,,- ,,,,-Ct
I ACCCC H H'CC C ',CCCICC I CCHA ,I ,,C'CHCCH CCCCC ,. l'C dC.C,.,, I.,) CCCC I. -IpCCCCCCC CCCC.'' ICCCCC '";,, ,,, I.CCCI- Id. I 1 1 l. ,I ,- 111 I I, ,- 14 . l- .I ,,.
1"" CC-C -C.C.C pC' CCI C, '-,I.dCCCCCCCC CCCCHC dC.H I C CCC'I )., I C CCd-:. I CCCCCH:,I1 ICCCC~aCCCCCC~dICHHCH'HCHCCICCCCC~aCCHCICCCCCICCCCC~adi ,C ., CHCCIC C'C"HCCC CCCCCCI.-,HICIICCCI1AC-CCCC -.CCC CC.-CHC.CCCC C "CC,, ,,H'ICCC- dC HCIlCI'llCCCCCCCC C,,, 'dCC'a
CCCC-CCCCC-d-ll~lt T 1'' 1"'l1 ICCCCJl .CCC HCaCC;ldCHCCCCCCCCC,""aCCCCHHIICCCC,I-.I tCIIICCCCCCCCHCC.CCCCCC17HCC IICCCCC.CCCCCCC
CCH'CCCI C "I .HICHCCCCCCHC-CtC,,HT CICCHCCACdH, CCC,, CCC
%', ,,,, I, C I, Il ,apCCCCCCCCCt dHCCCCCC CdCACCCl-C_"CCCCChCC-rC'lCC-'IlCdC-,I-.d ",.ClH.N CCI h-C, .
- 'C-CP C. CCCC. C CI aPC It) dHI ,HIC.CCt :IC, ,ICCCCCCCC I -aIIaICCCII -H,,CCHCCCI .- IC",,I'CC- It.C. .CICI.CCCCCCICHCICCCCCCCCCCCCC__CIHCCCCCICCI ) I I, CCCpCC ,

CIC ._CCC ,C,.CHCIPCC CI CC C ICCCCCCCCD'H HHCCIICCCH ,;.HCCHHI, CCCI".HC It HCHI CCCCC1I C"aCCCCH
.CCC.CCC.CICCCCCCICCC-CCCCCHCd-CCCCCCI., CCCCHCCCCCCCCCCICCCCCCI''H CC CCII 'CC.C d'C

dlC ItC I11- -. CCC ~ IllIHrC '"" C'C I 'l. tHICCCCH CI, -CCIi,- ,III CCC CCCCHICCICC-CCCCCCCCCC CaC I 'l. 111C11.II C-1 CC,-'
CCC PdCCC CC dCCCCIC tH dnH ,.C -CC CIICCCCCC C C ;, ,,""I'% CC,, IIC.CCCCCCAI"RI, ,C 1.CCCCIICII
C'1 N CCCICC CCC IZCCCCCICNC IC CC" .CCCICC pdIdCC ld'C- C CCCI CCadC-C--CCC CCHIaCClCCCHC C CCCCCCdCCCCCCCCHC.dI-CCCCICC1-H-CCC-a--C.CHCC. CH.C. C'CCFIaC'r'CPA CICC
,,I,,,dCHC C ,,, 11,11C a.I ,,,,, -II CCCqC CCa aCA'1C C"'HCC Ia H CCCCC .a ,,P 1C* 1.tI -Cl CCC'C I '', CP CCC C CPCC~aC C C R E E
ICCCCCCHCit CC, I."d "" I.CCCC _a,,'~ C. CC CCC CCC.CC CC IN .aI~ da ,'C IC CI~ I' ICC IN C.CI .11.C~ 'CCCCCCN A A G NZ L ZCd a CCC CClC ,CCQ, Il' C,,'CCHC'I, ,,CI,_ ., 1C,.ICC HC,,I I .CCC ,-C-C'C::C ,:,CCCCCCCC'Cl CC" :
""'CCCCCCCCC'CC,,CCCdC ACC "I .,CCC' -CC'I'CCC a- 1,CCC"-CHCA,,"" VCCPCCCClIdlC aCCC.CP.C.I-CC
It" CCCCCCC CC 1,', KCC,, CC'CCCCC CCICCC!ICCCIHCCH'C"CCCC"CCC l .aHld CC-'llC1.1-1CC "Ck-,C)HH,,C,,,': CCCCCC, H,,CCICCCH C d dI.1,oI o ,58, M ,HORNER
., III', I I 11C I I '"' CCCCI aINCIC Cod"lClo-,C -C-C, N"," -1C1 l"I 11CI-1aICCHCCCCCC11.CC-H.a. .a--illaa1, IAllaCCI.,H'C
.CCCCH C .CCC-CIPCCCCICCHCCNCCCCCH,, l-QIC I, .,-.CfaC CC',CCCCC "'111C1 C1-1.C1.11C'HC I I 1CCC
ICtCC-I111CC,,,ICC C C CICH, d C C C CH C C C C P NCCC.CCCC-d,,"CHHC ''CC '" dpI CCC11"IdC C HCCCCC HCCCCC1
CHCCCCCCCCC-CH.HIC . .- 1 l ." ',a,"" 11 1 11 11ICCCC ,ICC ACCC'CC' ICCCHH,CCCCCYICH-CCHCC11C'.1 "'.''" ,-H$ .99-C_ 1CiC1N-11 HCCCCICCIC1, .ICCCICCCCC DCHCaICHCCCCCCCCCCCC ,C,_ HCA ,,C ICCC I'CC IllaICCC-.
Ca IC CCIPl C C CC HHCC(CCC IC C P2 J CCC CC 'ICC CCC'tCCI CCC CCC C CCCI-CC.CCCCC .ANON IEO BLAN C
CCC IICC" 11, "II ',1"1,H, d-C- Id C'CC(CCC CC CC-C pICad ICC CC,,!CIC1-1all C,.CHCCC ICCCC aCC CC.C C!l HCCC11C-d111C11.17.
'HdHC, CCC CC IC ICCCIP"CaCCIC,1C CCHCRI aCCI J"CCCCCCCCCIC HCCCCCC CCCCC'C
ICC CCC It-CH .CCCCC Cd NICCCC CCC CCCCCCC CC CCCCCCICC I'I, I--,"d I It IC--C'IIIL.IS KY AN1.ONIO '11- IZ
11 I CCHCI HCC-CCCCCCCC C "".CC HCC-)j-,CCCCCC-CH, CCCII CCC C-,I aCIIaIIaC-C,(aI dCCCCCCCCCCCCICC IC ,p! % aHCCC','ddCCCC 1CaCCCCd"CCC C va CC CCC-, 1-ICICCI ,: r ,
IICCIHCCCC. _"IC CC CCCI,,N.11,CIIICC. d '," CICCCCC CCC Ab "
1,Cp.IfC,',,ICICHC .Cd.1.1, I.,d ACCCCCCCC,. I"'ICCCH1-'. CCCCCC-C""CCC .CCaC.CCCCCCC CaCbCHjaCC(aa(V,
C__,I CCC CCC PCC'-CCCC CCCCCC'CC 'CCCICIC C. CC.C11' M1 da.C. ,, I I___itA__LA ______r". I, d, a Caa CCCHCC,,C"C C "aI,.,C, aCad
CC r .IC 1,-CCCC, t, 1.CCC. CC 11p"',IZ.I, _,CCIIC_ .taC".H'CICCCCAC , --CC.C, ','C ,
i 'CCC,1.l, I I lla,,.-HC11CC-, CC-11- 'd, C ),ICHC CaI CC CCCICICl- CCC lad CCCCrC CCCI- a t ICC CCC'all""" .1II1' 111 -,_,. I
11 CCCCCC C C ",. .'_ _. lCC a CCCCHC CCl CC-CCC C C CC a 1"I'aCCCC.C d C CCC CC' C' tCC C<
ICICCC H .-CC " 1 1 III I.C ICC CCCCC H cCCCCCCCC dC 1:_ C'-, -. .1 ,.IdIA"l 'd 1 l t '-"I, C'. -I 'I .CCCC C C C II'i" ) I '_ w P E A U R L 1 .
I',, C CCC i,','-, ,IC CH ,,H, CCCC, CC'CC CCC,,',:CC C vCCCCCCC_%ICC CCC a CCHICCC CI.CCCIC 'd.C CCCi'""I. CC' CC C 'CC 'a ICICCICC t y" OperdIm
,111. -- .C- ,, -' CCCCCC1. Ha IIIHC-CCC.,IC,,,,H C IIC-laCIC11.CCCC-III!CIa CCC'
CCCCCHCCHHCII.C. C-. .,CCC v.,;" CIC z z .- ,-, ,.,.: l aCCIC ICC "I CCC"' ", It .It
IN C IC"C CHCC CCCC-HC-HC- ,C ,,,,CCCIC---CC, CCCC CCCC CCCC C1CC I.'
CCCCCCC.CCC CCC CCICCCCCICC CCCIr'l?".1 Il d 1. I. .I :.I'l,"
CC CC' 11C, C _ICCCICC'CC CI_, CH ,,I. -IC l CCCCCC--- I I.", CC',- CCI,,PH,, CC'IC.'I.,"''CC"'.' ,a CCa
I ,6.ClCC adap-- 'l, AN l.I- !,Ca'- l '1C.Cl I .I- ',Ia- l, ,HCC.CC,,
Cad,- CCCC '!. II C'I',CCCCCCCCCI CCCIC,,;ICCCHHCII""CCC- I.C -PIC;CC:,'"'',., aCCC CCC 'H"" I
i C, a adii C C- a dC' a C CC" a Aih C CCC P C C C C H C I C H C H I C C C I C I C C C P'l C HC!,, I C C C IC C C C C H a C a-', H a p CC N C C C I C I C HC1- I ; , , ,, 1 1 1 1 1 1 1 - I 1 ,L 1 1 I l l 1 ,," " ; 1 " I , .
C,,C H CCCC CCH CH C H C P .H I, CCI C1C-,0C. C.N JaC Ca CH ICC CC _C. I. p" C, C lC(CCCC.C" "--IC . --C d
CC1CCC,,,I, 11 IC I ,,CI .CC I.CC .,CCCCC,,,CC I CC.CC"'I HI I ",11 11CIlCC.CC I'.C CCC' PCC.,CCCCI_ C,_ ,".,CC C", CC, C,
I'ICCIC,,,,,ICC HI:"dCC,,,C'_C"C"CICCC C ,PC.CCHCC11. C- 1.1C11 1CCC, C'

Z CC C- ItCIC C aI C C IC C C ,I ICNl v CCC I p dl dCC" pat l- I. a I, CtIC 1- .1. 11. aI a'" ,I
H",, C'C Cl I- "'" ~ I """ Il "-I .Il.' I-1 I lC',",
"'A.CIdC C C C H C C C C C C CP .CC C C C C IC C C C C I a, a-f-CCCC-CC CC CCHC Hp."CC.CI C IC Hala, " , I ,% J n ,d -" 1 i1 1 IIa,,, ,11'CC11, I t .
.CC CCI aIC C CII.CCC'-Cdo NHCCCC CC ,aI pIl "dCIi CC CC t" .I CCd aCr aCC I C' "H, L l H'IaC. "C"''1 I II CI, ar,,,1 -, ,d.C, C
,1a.CIClC"10., CH rC "",,, -Cl."'.CI, 1 Ha CCCI" CJCICC
CCC H' "CC Idd CCCCCC CCI CCCCCH CCC-,,! .,.,, ,. ,% ,"" i IIICP I C 1 CCC 'CC 1 ,CC,,,, ,P
,CIC I"CCICCCI,,CC, ,CCC, ICI, j- ,IddCC ,_ ., 'dC "",a (C.a1CC CCII1111I C 'CC CCNCCCCCCCCAC al C.CCCCCCC A'I~ I. ,,.I, .ACC.CICCCCC Cl'CC'CCCCCC "'t"" "'" 1, t yCC.C
C -CCCC "'.""-- d-1' l'CCC.ICCICCdaCC CCPCCC_ tCI._CI" CCCC-CC CCC I, d- ".
CC. -CC I "' NC-1- NllC-CHCC CICCC11,I 1,I.CC,,_,CCHCCCCZCC'C CI C"Cl ,,,, __ '."CCCCCCCCCHCC,, ,, ,,,,,,f, ,,, ,, ,,;". k".p"1"t,711-171.11u1. ,rl io e
CI, "', l , E ld .1d ,,. 111I1 .' .I 1"I PCCCCCHCCCIC!,' ,,, T tld, i"., ,,,, : ~ .11 I " p ,I" .CCCdCC. I. '.CCCClaC CIaI .,r. ) (I
CCCCCCCCCH HCC H Cd C-,' I ,- C2" Cd' CCI CCIl CCCCCICCCCtCCC,, 1 CC,, I l l ,, ,,, I . I rR IA I T- A %1
- I" I 1.C-1 .- 11'II.CC' CCC Cal, CC'CCCCCCIICCC U,',,: I-II ,"L, "I'r'.!''. .AI, 1- r ~ C RD O E
1-a CCCCC,,, Ca -- CC1 v CCIN-CCCIaCC CI HCC CC CCCCC"C A 1 CC CC C C CCCCCCH IC I'CH ",d,,, i,", -ICC CHa aCCC CCP'C CC CCHCCCCH P d H IHHd"a l 1 d -C1:, gCCC.CICCC C C CaC aCCCC CCICC l I l CHCCCCIC1HC C'll.ClaCC C C~HCCCCCICCCCCCCC ICPaI HC CC CCCI CC CCC' .C "CAA1ONAAZ" .tin1
I CCC I. ,I C da C. CC. C I d .dCCHCC II-C-C1C. ,, -HaC- ,IlI'l" 111,111-I 1Cad I
-C' . -CI, CC CCCCCCCC a CCHCCCHCC CC IaIaad l -CC pIaa CC"'CI'CCCC-.C l ;' I" 'CC C'CC ICCCC-- C11C,",ICCPC'.", lC"I .-C "N ALLI~E V VE$
CCC ,H' CCCC HICCCCa HCHCCCCC. Ia ICC-'CCC -1p.ldM. aH daRNER
-CC CCl -1 II,- I. ._ p,.CCIHC_ -HC,,,C ,a a' "H I I ".
11a"I'l ",,HItCCCC'd" H 'C H C'I CC ~yl ""',Ca" C,,' _ "It atr"111 -C"L ,aC C. -U' a ACCC.''',,., :. :,l r-T~i .aC A7
C_ al 1 ITIN IC,_HCH,- CCCCCC"C'C.CCCC2CCC I IIC11.1C-C- I. 1.1-I I
Hal C C" I--. C-'I,. IC_ I I Cd ,.'" .,,-lChC CCCCI'1tll,'Il
C d,, C "CC :-Al CC 1'11C""% d1 'ACCP'r 1 -, TCCC CCC,7i- ,.
1. Il- d 1- , ,, l~l C, 1 Ha111 CCC- AlH 1',a__ P,_ CC't. d I CC11 -C I .CCIl , "',--,,, C'C C,, ." .C1 II.C1
.I.,I-, III " % ,, ,d1 ,- 'Tdd C C C C C H C ,"',C a 1IHCCHCC' IC,, ,
C -.111C111. C I'- ,d 'a I al C HC CC CCH C "CCCCCC I" I' 1 1 11- C1 .,. I !rp I;I' ,
17"'.1- ,, Clad "C ICC CCCHCCC d CCC CCCC.CCCCCC C 'ad.a. Ca _H CII "la1"pI"CCCCC.,,,,C% ,':aC IaC4500aOAN Ca
dC"'ItH1 "CC-C- r p11a"a- -aI1- --a, ACIba-'la CICC.P. C C "'d' '' 'C' 'd.I ,Ca C, .
I, Ci,, ,,, ,,,, C CC CCCCCI alI, IC Ha ,C CdICCCICCC ICtA C 'H. -C.CI"I T11. 1-C .1. 11 ICCCCC 111 all' -C "t. .C .:.,I CCCCCC ,CC aCCIC Caa," ,, ,,,,, I,,,d%,,l,;l,_. -""I1.111 tl~ .111-I,;, ,,' l ,, ',,,, :-,t. .I1 I'I1 ,,,,, .
,C C Cd CCCC HCCC.IICCCCC aCCCC.Pa', .CCIICCC CC Ca C CCCCP d I C CCpCCCC H IH C C CCIC' C' C"CC"< C ,t CC I C .C"H"a 'C I C,, L
Ca ',"y CC C P CACH r I - ICC ( laC CC, p" H ,aC'H C CC' CCCCHCC., Ia CCC CCCHC CI,,,,, ,,, ,I ,' II t CCCC a," I I ,. - ," .O A C I., I, L , IC,,C CCCCCI.I-C1CIC Ida. : ,aC:, "." ICC da lava CCCCC, ,CC Ca !1 1. 11CC C CC aC11 I
.' ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ C -CIHICCI11- 7 1 ,al ,, ,C IC ,,CCCC CC-a' I Ca .C'I- ., -1 t I,- , 111- ,- r I, p.Ill Ii .- d 'Al1,dd ,-II. 1Il
Calal-CC-aaH.C tCpCCC ,ICICCCHCCC I d CCCICCC pC- CCP1111Ca1- CCC CCC1 AaCC CI' Ca:l"'l' HCAC-- ', FXCa"' M SICCO .1 ,, "., ": :", ", :1 "." l",,P,- ,. I ", I ".I,_.I It C,'C. '.': .C.%Ha
ICC" ,, HCC CCCCICCIC, HI l"'I C .,' I I aI II. C,1CI"".,_ .f-,,a" ,HHCI- 11"I",CC ''% CC, C' Ca- CCC Cr 'C" .' ", I1- 1 Il
CaaaCCICCC, ., ICCCC HCC(C CC C C.ICI .d11IIICCCCCC-CCCCC. l-,la11HCC CC C CA: aC
:C a1".CCCCICCCCN C1". CCCCCCCCC C'Ca'C C C C CP I I" I I .11, I -1 __ ,.I"' _. . .1_AIIII '. ,,,"., -1:, ____________________RUI
I-CH 'ICHHCCCICCH ,, ICIHCC ,I .pa.dIC a ICCC 'aCCICCIC CIC.C:OCII',.ICI.'."CC.11.CCC :: HCHCCC,',
HCCCI.aHC'aCCCCCCCdaldadla HIdaa'CCCC'C: CCraa'C"'I"C H'.CI.
,I CC CCCCCCCC CCCCC CH CC1-IC al a aCCI-aCCCCCa.,C ,,a ,C' C-"' CI
"a, l, .,HICd, .11CC CCC "' CIC"CCC CCC. 1Itll I 7II.l IPIIaCC-.CI1,-1 ,, a HCHC'.C,,,.'Ha.I ,' II','r,,, ,CC -I ,,'',-' CCCCC ,: : IC. :__9
CCCCCCC'- "CC-"P. C. CCCC",tl 'lI'CaII aC CCCaC CC P Pa CaCI ~aCCICCC., ,.CCCCPICCCC1aCCCC C ,HC~CCI a.CCPCCCr aCCCa 1CIl ,'.CCCCC1IC I l 11 ;'- CCCC-CC aC-CIEA-ICCCC
d' l ,,, I I I I 111,a r


Piina 28 MARIO DE LA MARINA.-Martes. 20 de Nov. de 1951 Clasificados


A N [ N C 1. O S C L A S I F I C A D 0 S D E UL T I M A HO R A


COMPHAS VENTAS, VENIAS VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS VEN.TAS
17 MUEBLES PRENDAS 48 CASAS 48 CASAS 48 CASAS- 48 CASAS 48 CASAS 48 CAAS 48 CASAS
COMVPRO MUE E S ".' .oEi Pa. 7 eio needene an. o a
h X'rodcce- en ad Gn ci I Psn orn 17 karc n47teg nclc.ooaoa 3 cd
- ''" Iii cer"ersaoplist(s IfirersioInist(Is InUersiotiisuti '"' AGUSTIN

I l Al hcer cualqcor p," Al h u p. A cr cualqucr opara in r r.b
M 273. COMPR l hrcalqolnrvpa "" "" A c larvan. i, golo con l-dtr.,o eIAcd RODRIGUEZ
nda coro1dor cologiodo r .ccr do coleqiado. ci6, d ,,,d.
. L, vvml' oC. crre rlelado C 17 VEDADO
me r .,o~.,on r na La. oporoclone. alrcda ,.2 ~ 'aa a operacionom oloreclda. La. opceracioae. aoacida. < "' '"""e ",e2 nr.
U56I9I. PANOS, MUEBLS pOr miomibro. dt Calagla ""' " ,2 par mi.mbro. d I Coqir par mimbro. dt Colai -77-10
do Propiedad tamceblo -ail, r a Prapledad tomuel. d a Prapiodad tnoabie, DIEGO PEREZ I (Cc rId dorr Coigiao.ofrecn a mayor or:ot ofrocoa Ia mayor qaraata. otrecen a mayor 1a.ahi yANUE, CALBALLAR Goicurco 554 .q. OTrrili


A-4800: COMPRA.w .SANTOS SUAREZ ESQUINA HABANA S8.500. RENTA $74 Cu 4:M-1 F"25" Santos S""rez

SA." 1 VENDO CASA BARITA ''" "r. R MeGANGA
" "SA NTOS SU AREZ, L01MEJ R ":" I""^'"' nsoo ae M6 anmn.soitrnoemdr o
LIBRER0 SECCIONAL ,1'cc X""____"_____.___d_____________EE AELUJO
$38,00
LA PROPIEDAD C., .00, -, d' ESTO ES UN REGALO
________V EDADO 350 -cr3 d,ccrb-crlc
T8 U L D OerCenn La Propiadad s L.1 fruo del trbojo: to propldad a2 coo- 2 bclr cn uco< peU E Co.o,.; dd a posiio beoicia al mndo-.-a 2 .nJ
II meTILESn01 OFICINASSANTOS SUAREZ .iquno. soaa rico, denota q afrac podon Itoqorlo "

p vd vn eu. i.ba-. i. 5 l.n 2 g-d a ser y. pro too sire deao estimuoloo aloofur- CANGAaU MA Em
,e.y spirtu damproaa. -CHALET DE ESQ.
dnA yo.a A.-Jt. ---,. -$A A ann u a aoar m oo37000 a n en
._ . .ND I No se consioenta que el desposoido do casa derribe la de $37 ,00

REPARACIONES ,tro antes bien. aimoso. a qua toboro dffigoo-a"-ca. ehfcc,6,.
MIEBLES PRENDAS meat, so levontar 000 para si. rotlficondo . o. e dr 3 d-m--ria cc 3 MODERNA, DESOCUPADA, POR42 MUEBLES T PRENDAS .1"I""-1-Tolamplo que Ilsuya no habr deo sufrir violenclo b c-c'4 b e dc
_. I IA .d h id .___.ytrrza 4n& pa las an intrc a. ,c
.b a gcaJe. ,,cr ,6c Ia p 0 $0.7., cSpfr0 car.
ABRAHAM LINCOLN ccmdae, $3b-00 Iniormac La mAicce. aocit>
CASA NIODERNA, Sc1011 lilt *o yReye ., c2 l ro(qicA an aSOC 1, lle'do"le) X-2348
IDEAL R'to M" e *" '""ad* s dnozan udadeMvano -vNASE CALLE JUAN DELGADO MANUEL LOPEZ
_V-- ram.4 48 C AA48 CASAS (SOMBRA (Corrdor Cotegiado)
Hu w fM l-8-[ --- -l -- M o.- --' i 601ato Mmedr 2224 a catoi$2 ,
V E NAT A S cU- E 3"co d icco E Plan s ar. 7r yilno. c .ccrccc 34 e-cc d r,
48 Ce 4e c cn. $00. 00 8,000c>. eree ,dr lcb,,cc,,cc Acc H AR A i- -00
L0W rgi l.0.icner$60u la a a aAetrn a cia ccamirr, arese0s. Lacral. SI5C O-r- -282- I p11>10 d, 3 4. 3 hdnllcc mrpic. SnL m g E e7y1 a
OCASA REPARTO SEVILLANA e as unEtvr 100 rneaJa o. - ----- ---- - an'* 't hn oeo nn
1 --cc E i ni 1T1-, T-I 'G. GONZALEZ ,RMi, .c uar -.
LA D07 EN $13,00 ccor S tAT -irui .Tc -COn. acr 5> career d sO-~ "1cc c'' -'c;'", u n"m dm, icspa dr colr. raO. e. r . s5 . .- .IN .42,000
_____Cc cdo CcI,od. B1727)
_____ -r. 1_ CHAlET DESOCUPADO
A. VIVA EN CASIA AJENA Ndl amn $19,500 S"P"" AX'1 21= $13,500
LA ~~~~ ~E NEC -e Ca-p -- --11'--'. anar-m a nr C-rp-e-t d 4 4. banos,.
rra cnr 2 FONDO CINE 'ARENAL"
CAILE J JIGANGA I JORGE GONZAL.EZ a "J
SOPORTUNIDAD! AGUIAR 206 1-7783 eal elacccilr ear
-, Ic .c.c Vrdll. rlt 7bd.01.A1a58 bA .4.0 EDIFICIO DE APARTAMENTO cr-n.ccc c2cc n
4 A-RENA $ 0 0 ,anl K,. ccc- -.' Jesus 4l- Monte HABANA S25.000


ASE C C IO N 2 I N $0 0 "c i Xci Edif. 4 casas $27,000 ^ RENTA 00, EN 53,000
SE C CIO N dlrd w caed ,;cn c yc.;::c, RENTA: 02711.10 Xmcp .,lccc. 036,ll0lll. Renc1c 0320 .- ic bc "crc' S1 :i"
,I,., e ,G A , ,0 v ,- dIr. c>O m -e A r,,c LA T )N S 12,000
ECONOMICA cllcc'ccr 'cc'a A. ,7
A2 RENT.0A $350.0 $1,0

nos CIacX N 11 VAAO 010r t3 I EN $13 .4009MACNI li;,rwcin ldii,,c.Alf.16 XCI. - 2
. ,A', RAAT AS a 4.iuicc .i.____4c E. .
.- cccr10ra 7 c11 1n c- r c a T cr ,,c a dcr r c o 5 1r-: Co dc I' c c am ridn R n
nur.p~ a senc. ere ccercrl aseimnod~ ar (na, ma- iie gu rca c crc c2m.0pe
RENTA $3500 EN $535,000
x .1 0 a. h . l,. l. R.T.,0 .II-m-r 042 0021 CA 1 : VAC IX RENTA U134 A EN $13,400 0 MAGNI- -cGcAiic- 4,Eirc 40

a u-I 3/le .O t ia- v wobi:.JIXnemait a AcI-JX) s., 43c m- di ab .c "____n_._______,_____ qlan ecaMlen y' una Ucc 34-4- 2 dEDIFIsn cmdo.pnn.oan a Cn IO (CArmNCA) $20050 dc- rcfccc-ccclcrrc It anricln.1Lacu -- -c .c------e ^ --- ---. n ,r ed r o o sa, a ne t s r s o e o .
I0fc i,,lclccN(cMlld 2 s 2 sa7e
i. cxm 7c.8 Ir(n(l(7- -d1.d dEI $. 200 4
10, Idr y ASEO, VACIO X ciiadocacaiaaE rircreia cd Ebd r
Teucaes. elay Epnet san. 50.00. U soar e 55200.rin. sassnRobots Toirt. $530r. ---c--ecrier.ccbanreeredr lrec. ar
Jk t E PAGOmqei ayprcsse r~ie. lo e~inr an im A-8029. . o . ne~ n 1A T N 5 0
C E DA.m.p-. , ,0 000 1 $470000 EDIFICIO DE 2 PLANTAS t LAJ-A9A. "AMY"'' RENTA $570 EN $55,00
PrciRENTA $2,2000.0 cra.1-04 8. SANTOS SUAREZ, $15,000 SRpETA $1 EN 00


c cc en I p serdS.r. c c aa .0 a a 0 m0 I r0cmc edc ,b. ia c,
SAN RAFAE.L ____"''_-______, _,._,nm_ 0 all. 1, Iy c07 c)r


-1~i -ho, ccdc-0 l- A
r')'- ED $C 0ANGA R 29 000 d a

cc-crc o e cd pm cdcc cprtm c -lcC C-ccc-l c RETA$210 EN( $200,100 (f SOCE R I57.0 01cc^-i -ic fcc-cc-c ccdr, M mi 4 a 0 elo.A
-- ~ ~ ~ A 2.1 14rsbaoyccm
T ~ ~~~~~~~~~ I' 0 .IE SQ IAnpa2 oso nr .3,
LI i 1,c0ccc Al, i i d. $70 .1 '"AS$5"0"c-"'c-n
Sccin-ccdccic-cicciaric-eier c- Ic cr, c, cc,, -od, ,ild b, a c y
TresPnicio y unconR,,.a T-1a $530 $c a 0 b 0nf 3 5000 ET 470 EDFICIO 3 PLANTASMIA R c-cc-crLoIc-c, clii N I Prc i 65,000.00 $Soccca,,c/i. VEDADO $1000c42,00,:RENTA $365 T cENcc .ac-
ci c-ci'i. o cc cc~e~iili, Ic- 111117311 lD LpLA y c-6 d, -, j. 4
c- St %cRcEZ 111T %c -3up
clyc- c-d/ ccndo IIc 3 Plna a nt e CAL--L 23, corcQU NA Cr 7r c-cc r"e
TIn E i. A -e TI 'Z -FX -1 --
.nin .r. I. a y f -o pio SA TO 1i<0,v2 o
MdcJr rcAl"--y- SANTO S SUA REZSO AN S APzCRAC
$0 5 0 RENTA $ 320
h I ~ VDADO SEt nVENDEsnaMr lt|(IH

5cc,, c.c-cc. Alcc --Rrr00--dXI 7 EDIFICICS 4 PLANTAS


c-i.,, In /,Acmai-licl lnIrIl STANOS 4KRA CARAJ
P.ut'.c-pc rentc. L b R Carn. mcn-.-Amc/-e.,rad id-ic-dc/dc 35RENTA $1,100 EN $260,000
A r r :Ic. UdIn. T- -r 1 1 4 -$200VDA O (ESQUINA) $75000 0 ,'ccl clc,
$190 50636T At 740STARAN """ h f .c e nl 600
NIX mai crollo I 1-11%36-8-22* Iform : doal 0000 Gas m. .100 rtd fabca oEPECOiNnOCEP s ao -- H(OCA2 - - - - ccmpuestc de c cc-c tamcnfac
TELEFONO F-395. n """ala"Pa

$0rn0 a! 5m2d | a 4rcr VEDADO, V105E D _ _na de ga- i o c I "S


I, W c.c 2 cel colr, y u amanlo-hrmnte *MIRAMAR. 5- AVENID LEALTAD yLAGUNA "'pr n d a lca nfn. s- 4

ny mAcdm. Edici 3 Pla s
.plcc, 9.NT"A - 72200 ccHAGAS RCO
)A1TcR J_________ SN SS RE$SOTAN2S PARA GARA0ES Led dpeditar 1 orcpds.


A- oe n'n-a, -c - fO accc~a. IEI 0,2 00 -RECI3D $4RETA,000
DIC EDIFICI1 PLANTS
Rer-cc aer dcc-400 dc 3, -c-c0ice,
,O O Q~g nY SOTANOS PARA GARJE A
b aP.b 12 CI8N6 O INS RENTA 1.512 EN 711/,000 SOLARED aA PLAZAS
-. -1-1 $ 200.0N RENTA 2$000 n I ar r

AR E Nc 456 ahs.l 331I 4 l.cl c-''8
n n w > 5~~~190,000, R ENTA $1.740 .0 m an
RECONOCER HVPOECA DE -- - -- --~- -- e(a d -an 83 m
111.11-1e 5 q.277 4 toerll lice0 Il1,/c1 11 COMPRE SU SOLAR

__AL_ ""Am 4c- '2 4. c
MEDRAMARt A IA CLE- N- 46 ,113.HABANA, $?22D0
r n.t c ) r 23 y 21. cr Ic
nas me 29.5D 80.Tth17 M2.
.Acogida I'l) 4% FRy de r

_GRAN cEnI DAN CIA _. I CALLE INFANT, 2 PLANTS Icm----'- l 0 -cbric ,.
ITNT .w . .E T S720.00
na en - - a nSANTOS SUAREZ, $25,0 ineedets eouaa. T r o m rn .
--,c ccc ccc 'crc- 3.1r010/ u iPRECIO 92.00D.00 cc 10mIr, IH Q l0-H-2I7-4r-re* o aa una:: e m a.wrono20a 1 -PRECIO $45,000 o n u
TI Y RECONOCER HIPOTECA -M 'n n-" e, w nis
DE 52!l.00n.00 .1 4c EIIIO tg 0


-1 1 1 1
INFANTA N~m. %'VENDO -N SANTOS SU~,aREZ CARMEN No. 45E. W--. m . R o m u i c z
G u 554 .sq. OFarill caade .s plantaslll d0 1. unD lgd 'trm e 150 m2is4 m raa atd" A' ~ c U-69.18 --- qomna, y D Is ls W1o lroeiaP m e 00, fh- A
1-7710 -RODRIGUE easmay c VBOBA je ma nMeee un

a~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 0 :11(-1R.s H-5 -85 p.a1at.8oao i :-%48:21 10-H-2[748-.0H 634Oasificados MIXRIO DE LA IMARINA.-MIartes, 20 de Nov. de 1951 Pigina 29


A N U N-CLO S C L A S I F I C A D OS DE U LT I MA H OR A


V. ENT AS VENTASn VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS
SOLARES 9______________ SOLAR__-.-__S 51 CSIX tiiB E NTOS 53 AUTOMOVILES Y ACCS. 53 AUTOMOVILES Y ACCS. 53
W SOLARES149 11 I'll In. 19 IllE, I SOLA RE 11_ _________Initersioizstas hire;;3;____a hieri

Al hacar cualcquer opera 1 t Al hmar cualuier opera- Al hacer cualquler opera. c a qbn, hogala con o intervene. "cia b als s laW.ee IaN 1nala con l] inter en E L I A Scln de corredor coleglado. 6n do coredor cole;icd. 50 FINIS RUSTICA c dan de caredar cdQ ado.
cifrsce T1. Tri. \T. IT

Las Las operaciones oLrecap a idas I AN .1 Las aperador I N_________%_____c__ones otrcidas_ -par aembras del Calega "" "" pr Tierbrom del Colegio par mlembro del Colegio N ENDI de la Propledasi Inmueble. da Is Propiedad In ueble. d. Ia Prapledad Isebsle I ____ 31. __7 Aofrecon la mayor garantict. CRIS1INA ofrecen la mayor garanda. 11 aree la mayor garatia.

49 1 4's) INCA CON 94 ,000 X RAS L
.)) 110's c .a .v.l) .r.Q. -A
eliTA ~ ~ ~ I'o A-Gi -~lA -0 --i -4 -eea -un d-e. E,,eg IED Ioa.e~ A 7,t 7. 1' 11 8Rto a mPrput m Goo a om to T "- OR NO PODER PAGARLO
a 1 4.4 k. RGN V A I44 I6424oI-4' 1 4: :I '1 1E D OL R IL ILA O s, Y I D 3 t"

a Aft a rec read. --- 1 F"
4.4' I4 's 1 AI \Sp -1.8 \17. y1 5115, .t
xB .282d A' 3- -1. its Go H- -. It dN( Am114 064 __ C D L l It 1
J t I 8R44 "'1 'r111o 4 -f Ire I N,1um 111,. P.4 s y180 -- -, ---- -- \ 1.l Nn Il GIaj "t n W 1 1,PII1 AR L 2,'


S E 1. CA FG A i c, E 2$ H, I7 A U O1-11.
M$d4 7l 7 lula11 an epo. que. (.nta nw1rp1


Is.-Ma ra r0

9.234L .1 3- H. r DEL VEDADO 'O4 1.n f-Cne AIICar1e-. dr. W 1
-- I- -11- -, Ar m 4, n a 4 Vs r N '36 9 1 p,11 ,1 4. rn


P.4dL941ta1 8 "/.3'n e. (N T 34 1 2. a4(64 9 4. 4C me LA. 'ocal L, a. lfO(U I- d1) 4C3. 4 b 45 nCe Wg44. .parDILA .A94


Vers 7 EDArO. Ge ANGIA r 1' Aaprlba a Aln 4wa 464S -- -52C 4464 ssm aide i l 22444C H- 1 19 '.2. 25A 1 PROLONGACIONm.22 C'4 44jr44ame6JoAy CCC CCCbeaene bCT C oC9 j na ;j CADILLAC . 1948
4O.R6e 424 242. "(CN 6246N2MAN CADILLAC. 1942
aan.P x It n-1. dn Jm %S it5 --- ----a ---eo $12,000a n eni H vaaA to o ie c

4'. par fabr2C22 41 . re a 6 4 SANTI44A DE LSCU V ADAS n A 4 2 24 C 4 CM4rr26
m. Ifc W i. zhro irts to 90GA G

uU21,4144444J 4426n4466444)2,A6PA6' 4 ,a e 1 I 1 CADILLAC . . 1948
SOLA A R ~ oD H A AIN Anori rerlifleo titleero el~ 1.889. lua6 eud m o ," 11,1 AanPr d DjA A
Ing4. 0. 1r -444 . 4r'r-' '4- C 4 4 TiN /F R tE III, ED 3 A D a-9 I- -, -n. -EC1 -
ad re Ca44l44e 46244.esund brs.3. x L SVI AS DE CU A A t or a a u .W g . .A664C OL3 C DSMOLAC .19450
'oar- An 1-" s- L-- Itll Aea, ,h8d Ia n a50 a u a u e aJ ~ T il tu a .1 3 o .:d .4 pa
2EAT VSAA AEW 9 -33 -36 sun 44d4424 22244464 cudr e ~4Co ecno AR IN A INTOS h om27d 94 REGAL DEfOCHEBUE- 44 4 2222 6-622
m4dr64444 ra ar- -09 -92 nr 4als24 y446 44 244de4224- d __ad _r ___ de _r ___ _n__ mb. ,. '"m -ea
""E"' A D1 GANGA p"m s s44. 26 IA RUSTIAS I 2N Fl 422- -- CADILLAC 1950
c~~n. D,. eP n. I. w7s P,,NG C O -7 5 ce a s w
"Jrg GonzEl PLAYA AEID F6CALE ( 1. CADILLAC 1950
E A4C6 CAM-yNES C .MANDO 49CO. $60. EN


'28. i e 6E 4 4.44.n469646242444xi o 6a4o a e 44442 4a4446j4 g a arie a ~ a M ut m u o
ceIc. cil Itm Wru A, sei PE U AS DES UPsmADAu, A ILA .
222o AL 1'AEA .t(.C L _m N, 4462564 5A.E E64444 8 3 4 -' .'2ET.' 44r4b 4Moro 6
A 50, oiat Gar IabNcG PnRI 1:1.1m M IR M A sim a .1-- r- I- -.-.-e a
44. 2.CC.C.6m.24. Gd 621464 _I _ 6. C l CAL LACO . 1950
48662D .,6' 4."L622A S AEG EUSr
HATI SIA 666444 NC o4 26444411S I44,84 .2 I (4 1 4 8 C XC.4 '4444 D.-_ r__.___VEDAD_. Pr_'iso I :-,.P AE 9N23I irtrs.dn C L -1. Ar 1/2 D E V E D --"7s As2.vr.-- ---- -- --Ilii1 t4,6 26. -1444 44CC 4


1- C('5444464 d% 23 64r44i "6" SU E BAKER."-C DL BLE 1950
.; 13 intom. Jrg, won dez Al.", 2 t, a o o a C.r11, 4 31 8530 it, n121Va u 0oe na o m ne o3-- M LA 7N L A 2da'en red ra 1A3 VS.A 24 4244 2 4 64624A 418446

442.24 'r44n2 '52J2 VIA BLANCA 224.242.2.4___.222
CALLE ~ ~ LV RE ',' IRNM .A11 1-01 cvsmuntaCuli 1951~ "0.'"1A 4 pI,, rt iL\H -cr yiat ng -0tr o iace e
cotnsimi .7a .-. 1-,,A- 1,11 1.- I- a cO1.AT Its It IC CHEDI L ETC 197
r xm F. y 16 erade %,in.-6 I~ d-~ -1e w .le Dr delo Af -. -4, 2
-dmm oido to .11- ml.- Gl- Uf 8 DE 9I A R t' I. c a" A 1 - V' E 1-11E1- O5Y Cerpcoo ,4 is

ral~a.Armar206. -7783 H 974 A 2 sE V1.4' 4 T22 DE2 A T 224 __ _22G2.2 0 6n.44 1- 2., .AR-E' Ara 1., -7 a "426 AOE n,. A 1 4 4 A-4

' RANCHO BOYEROS, .4 . N. 199
caxl. 17. .- :I W -52,9 PRO->nN Evom_&L or lit vuviers Iirn annt lit Ea y hrean .0 n rile. 613, o Suer
w.r d E eIunsycnrs e EVND.A 6i CABALLR A (6)Y Ap id IT r it mrs i y I ae uds .0.0 ee
b-, A~ 14,- W UitLL de SEP I. Aa var I. !1erte SAw e 12n ,sona r- o a.1 a,. moder S1. C sekragro .i- . o 1 .AIL A .1 4
RCn A c A L Hui A S DE l ED DO v CA. I-xlt en la 7.'A 7LANd A,,d.,d A-1n Aa d.r Ca ilan .ora .a .nm .rbt 11r) Wxir ~dCur.Sdn t


r 26 r. Mid, Itr! 6222221 4T4- m. 4 d3c4 4n. AN 4 .> v. A '0 n-%,o 26, ,isds $9li- -- .1 ,itg 11,1aia 1 .u d-,l "?0 aip I' I'0 - I-- --$11144 46 pt-4 G.-. d,4 44 4 .~. t . ia ~ s .A~ .d An .8 6422. 42a 242

s C0ds V64d4 C.r1, 234. ACTlnydn 51. 44248. .
simusAR. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ r 1nm A A E c N Fo D 0 x .58 Hf Aea 23. Paras Dn yE 651* 5 "" r AIeI e


624-A Tia4 48.2 d4c 3 1- C 1.n 342.11 .F crC444 64444462 A24T42 4-
A 43644244446.44>4-lo6.(4664 4 PONTIAC. .1949
12 A1 Ro 1 A15-0 ~ r $55 E G.-l- M IRAM ARa Used/mM_., Astmtc,


Agal. 2. Ian446rmes6 12. C 4 4. 4 S. I s C C.r G11,a or80 Leg G':ar Ag, 3 -1,- lt l~ .A1 A- .Ai l O D M B I .1 54.26 RAM N nARGU_ 2 SOUTHERN CONTINENT 62 .4444421.
'642A 2IIA 1 ', ;,,2222 ,;IA 1! \1 -nd dr 1. ( il 1C0RP. OF CUBA s -
; I 'trI UTeIfOn.- MA6~21 2242 p252 BOVEA' d V PANTEONES 6462 ".A 1 41444 NASH. .1950
,I_ o ped ToM .or JRB NA GMod ---.it t A A~'Y N il{ad ,tir dn Dl .
(olfNTlhCLIlIV.________ 42L2.22;.--- - 44284822444 O ED 250
IYsU-I MrdLUI1C.mmrdseno .224.222422 XC~SAIO 28622 WLY 1950.
r. G rE 2 m2.r 2it4r H --. 1- -TPA FOREA C 0, . I- 4 P-DE MIRA M AR TE aE A". ,. .FO RD . . 4

484PA 224 CALL cU :;4,2 'M4h:4. 11ITIFv i 4
Is41 .444 6 lit., d. 51 .,-U EN GENERAL C1 D O D GE. . . 1950
$20.00 flToo.Tm,1 :,.Isl*48 4 24 o424 IsiI l i i i
-'h do W, d o En A A Wi A S al to y I-ud bl I'll, ed s71-1 Aurn r!I ad:
GEs 54646 2A 44 44467 I-er"Soy 17nU NI k,.II fl 2.24 In -2. 1
las 4iguienCeC 8 derrNaan444 6aS. I DODGE 1947norna-rne t
-e a2Ca5 Ida de4 40 2a64 6444- emplas y asalladas 2tnr,8 44.2n8424224 o do 53 AUTOMOVILES ACCS* '''
I 11 Ind stia ,o o "5 .r1d s ""t, "- CA "1 10" "T -! - 1 -
te o. "t, at% -R .
C'lM "I o, 44I toet' I 5 t- sup"


"b". A1. .140 TODO VENDIDO 5d V1 ---c4 r A ad u --o' 1.4 24a I222 D O D E I Tone 51 M E R C U R Y 1947 O Ara a p44r $25.4- a a aesre 4t'reaaa. "2 y t se.- y r r dur M O
CsmrGnzl. 'ely A flRA VErInrEMnr 8. -4 -208, aCo. .6046 F752. IZ Ltectrtc(a A- D D D (B ) p-YMOUTH 1950
(Carrolra CA gi 2 ). AMPBL ACION Excelente6 a c6a4-4 'ls. BODEGA IIABXNA . P.R I: PLY MOUT 4 pt
(we 6160.00 en4rCd4 6 6)) Rutas 1. 21 y LA ESPECIAL '24 y Q T
L'I.II.9811549-2 meC4'4 para p4gar 4 in con traslarsaa p ar a 6 2 22222
--- raincla aise.s e CA A 4T E I ASmrros -t 1 r d BOSEGA IIABIANsA Ss 44444) C E E
Enrwoa Pun cymercdi.ll r .50BUICK . 1951

SOLANES DESIIE PEA-. colz22.4Old, 24 lo 2.4
VIIIII5 OCAFE CANTINA C64) 44 M. 7 2 6N4 I As 48
IL ISARRITA HABA6NA SI450 24( .
is x r n 4s 7a a rml. K T r"'"


4244 4444'4"442A28A22A222"244444244''4'4 "FC)I) . .4,

EN ~ 2 I ITD ga s aa itees de rpu 2.24644.4222624448- D
qa.e1 1441'.11*qsa A,. a
St B UTA 13 1 .,o d. 1-. ",.1 ( It A C . . . 940
en ~ ~ ~ ~ ~ ~~1 S. 33roa cntuc an o ls n a a*--- ue m 2 o ur.


E LTAAn- P E PLONT O N IeaA -vra' r- I% I Ad.bir ndA I ]24 44 C 22 --22446

444144 4444.4- Casde '"r8484rule m Pc eQ11 4 BICKos 195r1e eer

L A 17 ICALADA DE BEJUCAL 42 '' 2, 41 4R. OF4en mAI 4104
rena de ~~Y MENDO.A. .4 44222 6 .2n. 22,4,.44cn ens h
1-2dd.6l4 I I ~ 142444444 6921d A (8154 d1444 524444 BO E L I, A ST O E 42414 IA 44644 A04A H . 1 5

24, 2 (12- Tral, -E 1 PM"U'EVI
i P-1. ,u h e d er . Po AA.
Azdri. 11-713 4 r e raoe u ia o rc~-D .A" - n e-n -, ce i Ar NO q iir

4 c -,4 44 ( 4 TELEFQ : 1-(578 "0a
s63 d-d. VIR FL RE phe.e 4!'ca P -~] I.-om uer.I 4 4r-. 44J., 4 A -,,4424 ru r M D RN 1BA R 44's 4 844) F IR31 C- ^Z
11, F13. IIA.EFOR.,. 19.4-r 9
1 ar 1. n 172 -11rm nt h es n- fa i ; -- rst t, 1. l ~ 41 v -- n
n.1 a NIn'- '" 9.1 .Luz. nllaaldsi L aGH Gon r '"T A DO G . 1950'a
U g 4e ind erp I E n In L alto y s G R A .
Coss Aien N ) r- MI^r- y.E Y d L68 Habana con 4l M. TOR -S "
11. ,a awfa4lc-2 .DGE 19"4a*
Sa8n268448 Lim44'fr4 d25. Calr Cc-r Il. de644224 17t asplo "'n,, 48a '53ld~e 62.4IESYA C dn dl.i .

.Crredares. .F Z R .1
544.44c4e- c4 4-4a 2 -44.4424-444 8i: x16454 '44ac-244444 2 4,--44 4 333.
Cree. 13, 11 ulo 111n" 8 vnaAen o-tuiri~n f~rIA11-NA Ivla Sd.". P ua


V E N'tAS
AUTOMOVILES Y ACCS.-EL iI AS-iR E 7 NPE
13-tmboCh-o 19.30
:1.11-%,4244 114,44414 195 15 N9 17 ,q Hm~plLJEFP

23 esq. a 0, Vedado
WILLS DISTRIBUTORS S.A.
0-1131 31 yT3133.
I It 217-53-5 dic..dbks y Via EnascRa ,c - 9.1'. as
CHRYLR .FPa.GO
AGENCIA HILLMAN Cy.1.d, yL OUH,V.dldl,
I '2H-374 53-22

LINCOLNd1942


Call, ld108.(L.yM.


MOTOR COMP.,B. A. Fabrica y Via Blanca President:D.4RAMOS Agete autorizade del CHRYSLER-FARGO y PLYMOUTH
rea4r contort y beesas A imnsS SU tm5Vil cJ, licades.
TENEMOS LOS MEJORES CARROS DE USO:


PACK4646. .47 CLIPPER
PACKARD .147
(14444424 lareaiae 14 PUIKSupeIr. 48 CHEVROLET 41
4 Intertas,

NASH .176
10 OCTUBRE 1,559, enr 0effna y Genera


1-8090.
HABANA

Cadilac Oldsmobile werrolet

K --. . -.1951
t. Id 2, P10. r-dbo. L)GE(; Coronet . 1950 1-1,. plL band, blanca.
Ohsoie(88),. . 1949


Camion lnterm.lisocl 1946 Pimicorre NMercury .1948 Pimtorre Dr Solo. 1949 01,1mobile (76). 1949 A i ,dw. -lidra nm

*(6 ) . 1947Hek. . . . . 19478
f,, -JI y band


HAY
CtAtIONES


PANELES
NU'ENOS Y DE USO I~C.-3-2M0


Pigina 30 DIAR10 DE LA MARNA.-Martes. 20 de Nov. de 1951 Clasifiados


A N U N.C IOS C L A S I F I C A D OS D E U L T I M A H 0 R A


VENTA.S VENTAS VENTAS DINEROHIPOTECA INERO-HIPOTECA ALQUILERES ALQUILERES AIQUPLERES

AUTOMOBILES 0 ACC 53 AUTOMOVILL I CCO. NEVERAS Y REFRIGSRAOORES 53 SOLICITUDES OFERTAS 79 HOTELES 82 APARTAMENTOS 32 APARTAENT05

a ist111"T11" 1 di'I.d0. E E EA E E T /EE A -, EEDINEROEALC5EDHOTELETROTCHA .E.E.
Cfl-U3afl.ll ."'1~ TOMO $2l1,000d .4-r.j Caraday DesmVddade. F-T2d. lausis. a,. vstas, baya ua. as y s s ama. n sB7&3
S1n -- ossl-. As1n-N. es3 ao-3s0 ss. -snn .3.25 terra n. '.- y nFsc.s mabta.inen- r7den- 2.
-i i i o un vdadr a Tl ni-a rno i u ca-sosn de jarlaseii. Pension rean- ,-2m--a
1nAn.m--- -----qnA . m r. pa a0. . a -and a A-2tn.snnt.mr iC,$.1'Ba.
magnfics nLIAS.- tclr r.Io ~nR4 ED R~DIE TOMO 20.000 en 11p UTE-laCania dV pr civ ld.c f c-aos gra. -7h8 ib-o-r:.eawr ie scm d

-g M-9 _r_ n ales. 4sny bicanibn,, d n prm aor-sA. anan- .TER .sm-_-
oCse arriesEgueLE SEVENDEN ig r Khx5/-s e rei ranX A TEE- s Esna
M- I.A.-,I .-ss. maI 'a 1" ellea, a r Aligre Bar en los jardinen minarse. a alquilan apartaJOSE I. ELIAS May bs ar Is re eqaipa. de vd d nie n .ns ra e co so Teigsado H-9721-79-19 Di. mentor de sala, con edar, cuar- a
Cal.s L Or easndie .lnae n ,d nT1111-_ -1_.- to, bfa., cina lavadern, terra -a n
lCompre six carro 2 ~1, o~oIoeool serniind a ea-- -h H TL RN______________ bl. Pigidise0 naa-yna--8i. A, .0-50 Ts 5 ayrt e.-ate-6 sI me214 n1 I. il. on-n
balloFngiare uno medo a o-39o H .923-3-2 -sio-e~o a y lome. Cale 16n meoy214 n. et.- mCdr 1n 16b on ba.
e -11SM abll esi lhued dal -H-- ---- -enNre15 y 17 Vedad o.Pr' is " "'""-""" "
de uso en una ca- 19. Tbin-7n-ss&ifi TOMO $7000 AL 8%SOBRE HIPOTECAS entre 1-y 70Vedaa.P
Tfl ALEGRE-sins. eaees es sn- in os, %77 sasi sne-d, -lss.,n77a55.00, $110.00 y $7000 Infnr no A a-s
VIBORA ALEpRE ee C0"- nrs"ooan**'ar. "snsn'''*sn ano A eric -2.356E E
sa sria y de go- -r rn-ladsso. srMns ser lSa dsrendndevale $30 drlnmsulblcsfnrld-n carantl. H 11 DE O(TIJRRE lesr. Reauia 167 dle 9 m. nor. Vinense Ojest. 1-7181. I sss en, a es sac n n a. -o- u lRl22
V .JOSEFINA 12 neridi-n1. as-Hc94-63-21 ass n_.ALE! ,oIosl saamonia s-os.l, r- el 2.
gg glti, PLYMOUTHpeW"I 95crrdr oeidAS "sae gu ray l znt xCA--LLAC32ydrNmaM RALS948aUH-C-790-NR-2a "s *" n no n i a rar
CHEROET 5U "-""0 Iu.d__ --:nrIllE,",Sr-I_ ___ .
Chlrysler. e2yEHTOH D L 157 UTILES DE OFICNA D I NERdas Oas. MENDOZA CIA. ACABADO FABRICAR
OLSM.BILE 61 4 EN HRPOTECA DINERO Aguila 558, Halaa Osisp 305. M-692. JUNTO AL MAR
'.C 49 CHEVROLET. Costa Coos. 00-17 5.515- y r 5O 0 ss u n nort sUdoodl I ,,dnr ,sbr asse L rieorss 5,. *ano sd sr - m gcmdr.hbtco mismc
.slry$ er 7 DOi0GE Baby 0555 massn isweos.0. Casol lal eaorrls lbn y u re as a rso- bo en. .ssplnadn. da. pe H277-2 ~eoaccaigsdrco.D
Pereeia. eossdllose. oLinaMoBiLE Hysdraooic14"aole drI nsssl 5-A, 50 p n -so-s b. deocfr bnaro Tm. ~ drds od. an o p- 1 CAA D OMDS AeF A CICa56eso 00r.ve.1. Has4a22
Poses WILLV5 1555 ---- - ---- bslseparnassorsssr.uMucsceosnoedeocaosccoeDiscoEaecs Aporeo ss anolsodos dc laiar AncEss assMos a BTCNE A
Chrysler. 4. G.AN4G A9 prdc-dh SE!-O VELIZ 1 ADA Eo cos sea od.
OLDSMIOBiLE 835a.M Oi4i RAC5ON PAPIDA. isa alslaa e, Amiuoad 419- olis. Aplo. -. rr do 2ia insshs. A00111 rne 3. eao H9sszl c
Boecios 5005Ras l ORD PLEsc 55090. rllds. 193-1-- ,n. e -.-.e---. D. -S d sglonM as. n.ENDOZA 7 CIA. ass s a
C y L OrLFRANCISCOel Trd o prloa ne E s l aa-a
000 BUCR goner 5455.55 . 19D no h: sas. us. 0n-. ____________, O s o 395. S.6921. anon so asbid non rss.saarnsd I.
CHEVROLET DnncdeHtrsoecarto'_____rdr.__ChEysl0e4906 UH-H-4- APARTAMENTOOUH.C-- 2 -1. rd dn.L.1. ,-d.
-sTUDEBAKER. 4 p. 5105.55 135 Montal o. o6a 5 3(374($ YVA).gRE 15E aaLQ s-asAeAaMEn AEinns r 103, esog. Fignoas H-98_-_2Chrysler 46 CHEVROLET 1 is4. 037 Al AC4 .orm n ; nonesni lo apant.n m. a- SSUEBLADO
Cedo L la150, .Hid.ll)ndr S L aN nin~


Is3er. isaosiiaos 12, 1e 18,24 SIN FONDO A P-an de 'lorOers'dod j a meo lads Ins. dao.o nd-s H- do-.-2 la-_smdor ds arsgrne, S lu mubd l prmntb'Es-sse~~sdaBoel. I pUEDE ADOUIR10 UNA ass-n-an-a-os ip ec o'" als lcnao"""sfo e~do' oa mlednrlsncuanrnsolgande no- nvedaaseda o n m
Chrysler. 42 Abie, ad Vi o tooZ MAYUINA DE ESCRBt C.ON SOLA FIRMA V ADE IA9 soar, lngenero orcrer,. sInnsls- sn"ol "a"anma nAAETALn.EQr: s
C nnn.ron9.4.dol aonod.s rnr-la .n. nan1-ralsB E BE4E$perio. 7.andanc7 T .a.d- cmuncaoes-s1so 01 An. n s. alaAm aG eo 01rA
May soos- i I O. dosacloogas. Linderwoon 19S0BREco RESo ERoIdifi an. DELFIN a dD domnI r .m69d1.
tdts-aDs -O nrco. d sas clno parapeslao a- Ctaniflcndoe OOACIO DE LA H4-22 HH967 -2A--budne ua30fet aqe
Chrysler 6.". ."" H" 1-937'-65b--- Fr-tO-Hmo-tS -Y:- aMA. a LRAlAns s-sad-. asl sn A5LESQ.As
I rAIeaNA. 5dn----r. dnCans, Ir-0e---,-n5-1sas-a-sO'- l D" ass s
Baaen .- L ir tJm ncnrl cnsl apo H-H-929l.5- 0snosamn. nas,n.-com. 0-o, cua o s-al aa en-to-Lscmenr b
CendrmFn.U6- o4.o1-,sIs,-24-SINs-ONxn-nr.sr. roqna nall y-isanol a ss -d s dO. s Innlormnnon 43l
Ch ysCr .CO.n4E 2SO O d*. c 0 Sorm ssU sA r os Ce P s----- ----- -.rPlymouth. 0 n a. an o. 50d4 ___ d-- br--- -__-- AA_ _NT Aa
sIserans naoorner o lo CA LZADA Y HVEDADO ") Ves-a4. Bac.ds Raeld. Snoc*dso PARA LAS DAMAg 1010000. b.-s.cna nn sn ___o a l C~'?docEi"~'" E'''dAL IL
a oe i r l din1csdlcE Is Csl glad. MSaLaRna da anMS 5 -. In ronIOc-ubrl aLus.yn .L a
Isr ueamcnea nia o n F-7291 -Os4 0.000Asuo .-.-. -- -- - O.r.cdaia aema .39 ra os.D s e ni 5 15. sIte- E15co: stea.cnr d e a H
JOSE 31. ELIAS laU, o .C n--an4-e-ar 79 INTERES PARA LAS DAMAS as o7s322 lana 311.rsoyapoaaaeo.cm
e ee 89 Mdomi.- E Ln'LA AME& D N EN madRE. M UnEbnBcLplESe4C2-5 7, 6 lnjt1-. .I550 R7A O aS VEn-s-ssEl-sae 5-0-Aso'EA DE sw sasobdo as Iara.no ,au na-a-nsa-a-53clrs g :rr.Grai o6
ym o 1-r____.___mp__e__mnte__uev_. E s a as. aoens muses, en 7Ay -cs eqm Rm.IfOrms: pr, mn
Psserc.o d 3 ns-a-en RADIOS 0 APARATOS SOARE AU1TOMOVILES .ln-ssAo.ana. lalnrme, C-4s : y
ELECTRICOS an -- 5nt,-l onr Inn msrn lo ss-al-en snae2rn saE ALQIILAN ansernasan
Plymouth . a 48 se MAQIJINARIAS _________nc_ ___ED___QTME OXE LQ-LOSNMIIE 34CEC AN PRT~ENOETEIR BLO

nog laa -75-- so. siscdo usns. T.lefs -s.ns- _ _ _ lssn-I :-n ls.lsono M93.Ot-H93-02 u rso nomsa Empodnads or Syt rMisn ar. Islarms550 o rmnAl.No .bjs
P.ymouoh .c.a. 47aTnRN .0E0. nCa.s. EcnOnnsn.ANnAapnnso a, lana- In-nC-AQsETAsDEnP EonLE nTId-sSElVEs lns.nl.n.n.n__.nsn-snn-.2-anoH-9lnl-sn-4lD I
501 as"4 -nr -u-- --"vttnmtoz -- -- -- UH-C-82___ -__ -25 de ptii iCubn 7 esaosn-27s c ENT___E ACAD___BRCA. V_Ety no uain .s a 4 cn2 .P. Cera o vrs 694e, nnsnn ats n0iNSRMNO __ USAn-- -r>s02 aa a.acuro.2bns er
Es hoc.-ya.aOo Lsl unversl. Vrme Corina o. 26. par IN ER ME END MAG1I t A ETOL DE eraco crnoons2-. qu on 3Nc 3snn. U -I-903-2-2 5 no CrII II 90 03- 9rr2
Chevrolet 4. 8 an,, N ,enr ibra M %ar ss fnnsTn-AsEMA O.-sRTO ivrFxametea.umn ru ao D-JNER-O D0. I o69dt ao60.Sno urz
.nlrhos as gO arse onpItlon so2 loll, SOBRE N EBLES, ETC s-lDE -VEDAsn,3APASTAMENsO A -6EBLIAA., U dE DIb -D Olj o k . .CCL A5 Y ,o aA O R 0 00.,. .


Copi e e pura -' CNR~sa-V n o srCNcmETRAandJone a-nln-2 Djndolcs upd SerAssii ololo.nnss 90-15 -2 ns l adaan n trnnon ysIsrsneEaja EAnEsLtIA CRAD CRO
Chuvr let 3 oob s on. ieo n S rne EN P E annO P 15 CHCs i E r sI r Sldl sto Ds csdlsalss is VEnnnDE(HaQUT- IVRFX N0a m n.aa _ med-r, nanl Mil o 0-sar' M rnteE- mprae rei omdr

.1 A s-a lannass. 5 3?:n 4 22~ss ens ani y- Cnmpaanamn. a sH-c-sa-7esna- lamds r Cooclsln. nsbans i nsconaor.le.a.
300H.PM.,2 ehndos ar-nimb n i sarVND PI N enDE C das Ca1' .oesn.a~~as manlnfccnrda in 0010.Vrl orn lan clesa _iaye_ __deA U _Ifra:Gza, n rme io no aaa oeo. .r
_ _F -7 2 9 1 Os n e n 14 C o a r. .s ~ _
-lao. do Monon ldssdossacoo ans. -0"1 n -an-s-r- M-6lrns 5sns n noslo~ 09 H-99ss ,lSoas In -S A4UI- MasLts Ito 2 5,-I m sm s 50d05oe
1o7e .0 50 MPIEP-RASL-4NO MNA1 0E-l5 EL" sEJ r' ans sA- do lUEssRo. C E un dnsepsnx a- d, bc enc -H o2
17, oposssassn. de.11- --.A-11.,, -I

-Is .s. . .n.- ____ slos-n -bn ecosu Ieco rsrol.c nssd s-o- I--sara anut-d c- -i s an e l 5Casp norso ses onI SEno a 0n ALQU onA aso.p .mnem i 3
aon n i 20 50 6on, 2 OBJETOS V A RIOS aOs. esadc C r 01 a n"71 n' snnonds ba sna a
AI.1n In-as -nn sso-sn nn l ILnANs l ln o I

Co bo igasnPsssio 92000. s ne a as E"AD TnORla-soan ao9.40D ERR E0IT.PROA E 5squma aSaa Bse n lsta u-sn- a. Cada ds M dr anl~ e b If- a bnan aAvtrn 2
C___bna___m_ r1--d -d, .- ,, -7"_.___ __ __ __s ,_c _.- 2 m nrrm
d e I i H Va d .oan Byeoss o Ir s peuea s st asdneo a s3 A Q ILO A A T M N OC M L-2 -9 -0-22
Do g 2 _ U Han--927-4-2 a on sWfsr ao 50a. N lort sV a r, -__e pa_ omdA__ 3Snoite naAn_ onh un m Pl__6 oocoeoba cm
Bl na itu ra. .4 y ban3 y MUEBL-ES M PRENDAS .r s co. e on trair - r r .-aIEeToA.i
a o"' 60 n I sn nsNSTRUEsNT -_:=.nl. ninellnn1. raid.
ENRSSERAZAAS Amtm n7Tn1.iAE E.
sEVND n sPA .D MDACLA Ida s-onos. nmeoal lmnognro srcla snnentranacsloesy mna- E E A ZA Oon Is a sno.Is lo rIcan-gs. A~nn e, .osl a ls H-.n-ac7AQ-I A S-AM NT
Cdhovrore:.G, ei. bajs 48nr. 0 v8 .a -4 2 ILLERMO NOVELLAS 75 PROFESORAS PROFESORES In. ba15, de a IS H ss.a2.22 an "p bd

nasa ,ddoao n .s-.-,,ra ess--sla-unIsoa b a u.c ad. H9157-Di u. s-s-sn c rsca a le n- nO snsl iIn aoll a lmdr hbt
mRndC *mi.endudC-os on ilo_nOnsausassETC. U ss-o4%-dn
Is. Mci. oas. - nansno n- dli lnaloss. -sal a, A.o 0 lILn bo1A 000 aa ieradolybae. as. i37 apa.n. s.ansch l.a n .L CASA BURGUE EE E E G 4 C y -- --a-a 1 1 N I 00 I yl Li0d sna
"1"i2. na -m.2 AMUEBLADO H 0
Oldsm obile 50 sE VE~snE aN aUaos nIo aNLE -ooe Garn adaso anuno. Toennmnl ran- ------- -------- r Lar 1 ex snod il-s, e APRAET IiMD ,_. Aqo id rsc prae- 95-22
n m un a d se s n cr I lls moen asa 5 s tenc1051 sopsrsine n erv 0 oIc5I osy 5e-.ss~l d non bsacsiogande.'bsa a c pe n. eza 0 0 15. hj sam ne~ s e iaas. n 5
Radio biyooploO tet101. marca5 "Rmion ".s Velas do I i 0 puscs. a n usssos- on losni Mcors Pnis. oso r dzo ,nao lns a dIrscIn A ) l e Iovaders, ssnlna gas,-sa olr s l ntr s sln- masllle~rsno s nasne elasl, a PARSlT SA llNTOS
0.i beapntr aIIas 10 apai5 e o 25 ata eo ns.t00. Tel no 0-ils. i_-o o t __ __ ianii y a.psos. Ilnnnrm, son In-solo nernosr. rodi, 1vlIlls. r~oas d noH-86-5.2 -9326229 A OR EO -c I I ret al as" Sa'"5Ae. a t opusIdLeraa a M EBLADO5
O dm o il e 47. l
Olds obie 4 VEDO UEG 00ED 0 nnnsUEADs -SE VENDEPr fcr-se Anadnnn - e $4 -o4nas2-nn sniee l do a. nnan nsna ess. n dan isa, o or
cOs sias rsids nnr01 s ss nIS E D omlces cnmapriuar vPao lsspriclrsyadmclo ssassaTAsENs CE Nass AIACO uat servois ci ld raa aCal. I .t oiay aoIfr Ccci bseoeao pcnaa y cedsidoor l"slsosnns, si ni sasr a, noda n ass jno da cIaodao dc l. amosa mar- meoaantesnessronICdIns also- norms Teleoln o s2 yOli7- loan. a nampesra as. IIu sn-sasd a s cne Pso y A. nc- 96N (Z fl Idnd s s. a-4-so 2 cc "on n rs Londres. a, aneo na ti ossnssmort dso aesnsuln te ____-_d_ Elevsadeoris p or __27_4 __45. dad_Hudson . 46 Jsog CareO y L aino a eOlca do. Iusni-on sll-v- csectino --siospj se -in-do j;s cn a n 05;" se n s-.slar nn noadn AR-T ---L -LUL 2 UE-ST nnla7iTI-s-s bInpa 393 -192
-soss ee jeo u a d. aopus s-oin nci de s ulas.Toine nus-s Bnlona e Prsosscoa zn o.xah. sisSsno 1s. fo mIm- ARoso AP- o o a LQU Lned -- LA RO -SALIAs 2
sos- i.I m- Icli5 O~s. ss ilsI Ile I5 sr aso 4 p50 dos-s ac5 or n s-nnns.melr fam lisr s t o re- b.srddv rat. las pr na a la. bt.M ii oos 9 4 S lalsoonaslnoco 4 R BTCO
Fo d . 4 -sO 00 a1 bisn sia ne sa she rstenrios depataeto.1j un.n IZsoass R NE HS 2 a7l- ao dea, bal. Lloses as9.fns lsds aluln Ic 0015 msnds nho, 8 AITCOE
M oik o. . s di. naaInoAT 1ao11- no.


sill, lO3 ss37 ense Qnsmli a, a9,tr4 eds-In er d-d- ar s adrn rta2 U v: pri- rnd o &enr d.PradeG asTaO~ s LQ LI 4.A

Fsn.1.-r.6-s1.sa n an s______"1 "" "_____"' ZAVADIL Hants -87-0. Issd sa.lo,1Dod . .4dii .assnoa.n1i4.cn .-.an.


PF-er ea codlcias es soa rn t ment ase CEnglIsh Profe.0soe Colic 17 O. 03 ED__C_ _E Z RR_ __ H-_._-_22__s_______,__._____da'pi,
u.d 11Gn. DINERO HIPOTECA F-CTA AAU ---- --C.l.4.Plosoolo g Daks SE ALQILAN es--sasIlO-sa
Coa ena- a:- O Et!i0-s. 53 501IU E -a-s-es aouaasn aparsomnno rscos o msn- U ''em''"" "m "
Msy boecoao coodleloocs r.sa .novi a, 'rs Oneosnc. lalluoa do, omnstrr co mpue. s tcis dc nla-sn- hanrmssos Apos. cn IOIoOSOaa c- d a nc.Vpr ,prmr a,
I sl iSNE0.dS.IGA005GA11.sI _
talldoemi :100HIPOTECAS, ImtmoTIENE UD UN 77 ACADEMIAS mnodss. dso, Oisltie, nae~s lnlac.lids l1e oalo a.onr daolsIe,os hlo *sa- eos a Hale -04-a
Nah IsiigIge.:7. oeo oen. BUENAS H__POTECAS e_ n nslsos. csnlma y- solosads, dei. rase- Olnascsnos. sscas do 0 gsis Parma so cAnanl Ia4U AIACO 3P
oarn.2 di.anspadn. Cill. as-sass ODA NIJEV AS AUTOMOVIL s.d. Tambis d.o ainn.la unsncss ind mi5 Iss ua n Con In a ena. Iol Cst- ns s t J aN 2 er Am
T.DAS.,


800 Cdtdi 0,eqm Hmnt po -I -s-o' CAssoin a Tp rndlonte n an o nd slnms n7s n m an Aysen.l I ae at mha aino o
T~fBE VNO REI50CARo SE CEDEN .REFRIGERADOR Ii AercLa 3dl clrs om y ca ___ ____ -- -q ---Necaio aued.toao os s.0 xl sivmnle nimleso hOpals- MUEBLES ~ n r- ot r n dss do c.i. lnformn: dei 15 12. 0 H-ala--o2-an OFORTUNIDAD
asH50. snao essa, IUnls. ds a erei n aiOns Idoi0. JOYA It E EE--IU f 2 05 n --- -uoanhahbtco nx lb
Ddg e. s sO -nl n -t. -R D'. I' "A T A L Q U IL O H E R M O S O A FA R d "
Com n no d ds Ies sooad,, mlse 0noss SISnh sa 0-s ~c onn esM seia. de TERRENc laa7es-an atas- lam ntsrtimt baj a e LtirbllIsnn n S odn soIildo on s o cson, empyss 0 mayoss eIda, 'i sd- Odadra Beacoain; sata, habs- 6 siin-lo si aj. .304055 555 nrAsN Mu
Camos a La COmpra OTn t R~ oMACM os ra n ln- dod dsodsr, Ic crlnnoneos maslios Ie lenn ealn ds an tartan, enmedor, baad rompte- 0 m A, cla assan-s-o sinasn n-s., on

yenta do Carros usa- '00'1'' 110. c e lmnassnoposeoases" dond sss-nossnan c to, cdeia gas, patia, y Invudera, medar.s sosr.o. 2 nbsane. Iso ~ea eeec.Capna o
d d f """"" "~ae'pnss"osll''" Iii 'ni oni "---E snl einncu de, Ina- $5. Ciasel 6., eats-e Ndeso : s as aoFntTlrn w-0111 s oa saon2
dos. poamos Si -esanubo. lcoa r vsllr s-oideer D IN E R vann nooins, Arasnmy ss sfre- -delPiryLndr CA A1AAQULAPEsA
Ce le me~es pr inio r~c N~o o =- a sPeisoamos porsoioC sales cnnmrsc urlsanas-cnria- H-91-0 -at 00 t 00-0-7554-a ,o,,s ,,lo n, ,
cerleneniojoros proa assus Corn doo id ioerlc. Siosslac s emnss do empresa.s~n Iron y cltune In. s an _______n en mus ___e_______mme_____nd_____m_CIOS quo nadiei 00908 1m1d10 amnd n i.-Mio coI Vdd dossrnidone panr fad ,nn. o. c s, lnssd nsIve elsm-nalt EDIFICI) "DELIA" Has,! de aposoar -oaen "
Godoo. rIs- Ils.2 I s dnaen arn-21 13
ca o oY h mos-da AlL. so.n co.s-n -cs-sm nms,m.
-0900 02 1 O-viflano DoooIo,: nuestro curs5 narsas lease: e n,,n Naaca-sili a ely'I Moilrsrs.cal dseledadon Os- L ro > nt

tornado coma porte .v-sa a Cwr AN-s' tO,000 0'e An Atmeendnrss dr ele 't'ns-c ,eonrcoes y nvs-nne, dcc- osoroto, rasla do gao. tie p 560. Paro see, lo n an., cee ln-sn-a
de pago do otr os ,'n"sn""" l"a2 5000 I, Ss- Ssrn. .ld o a' too "~ d n"" Iot-aes- sleo as nnol 0-.-01u0.
nUSYOP. Isa~a. od se so RPUOArVETS osCesnao sot Havanar Bursinerss MfENDOZA x Ci. oaa.Ssluna nelealn sei -Aa ~ t N iPLANBlAI
ouV S a RBERTO A. H iEnl Ess sorn n lm e Olsisa 393. M -6901.
pieras, decrdeal. _________.__n___ ___Todse. o ala rraan han ds m m a nal, Tol[. M.7620 Fioo ciiaeto: pr ,ACll, E AA T E
resadas yaacincinde. ns Ars-doADaa-" s -olrs ls-nso tna penrrenesoogasia 6a MAED364F ECIO DLUI
sos cnsofr. p.ioo ieoU.--o-:- pnan pnr -Isoaid~rls yspsr 9 Indiea- .REP. AVESTARAON EDIFCIO ENC [5a 0
en nunotrosprTpMO $12000 A.L--1-% - sanricar s- DE [LiDOasgnn mi-~ua. T M $2-0 L 2 As-ortoaoesti O~sn eac bieo nO. ala olqnaln is-raomenla. Is Is,2 --- -332
Di s r u m r n -T pmZA.A-r- PERACIDNES RA sIDAS. t O. p n0.ac. Slb ns a sodas r u do.rntC0a0ma.o ASDLTen ra ea2F. VS ALQILERES olssor eod -3I4 A9A. Olo- N
RISERVA A SUT___OsiapH 3030 3-6921s A .- E
E : A TA AI.n.yr n d. 0 79 T E- 5 n s.sbasa iIt od B,
De Soto V7I-'= Co',, NOR) Jl'."= nin TO MO ;.RI, Od PH E D :L Ave o CARLO2 ___ sa-s Ian-coea2as
AMP.'64-L.eEm.DAot-A"d i1-n-r Iolao-pis-a--c O.codnoIadi o ,- o a 515 50 00 n- Ss.oioade 9 Mogaa iAe(ialioAL "s-o^"'"cs"" "o"s.
-La CASAo.BoM aun aim-lla52. s-.mn .8.00
Bainob0ND. 50lTIni1N-l 1a lAd-NTE .lUEd oo DIER iP EC MANZ iesmiya abo peajo.la

IFANTO Oia IiH aLD I/l/Ili i Cal- Is-a 404 d1- 5 "" "- '- n "-" asn s" ss ol To-io" A-53 W -3 AloIsseasels DP.ontoll SIN OA VEN A. Es- Ap os-dme i "El Fiodn00 ,-aoao n .ss- I :sslo 2.5 onu aso Os.
tl n/l s-0 c ln t Vs-d e ads __________________________ itudo Miud s-asis. raenobjscn otl aa d ""
Peranceso aieto is re pMa, eh yses il ais. hiTa. 5 a *t~~t EtE G -E 2 Iet r %, I led.asi aas,. s cOlepar 3/0. c M-69yb 1. P or Ooaresqai5i10 y 94jssidlnlsss 55-35i1.C~t~t-070ag-E7. s aN i a La 5A-iN AE Prr d4cH- -952-92-2 1eAasa o, e UH-H-9990-8222 "
.--.- -A -g.b-A C"-' B-AD-
lasiicadosI DIARTO DE LA MARINA-1-Mat, 20 d, Nov. die 19.1t -Pgina 31,

A-N UNC IOS ,C L AS_1, F I CA1)O0.S )E 1iILT IM A IIlOR A

ALOQUII ERESI ALIQUILERES ALQUILERESI SE SOLICITAN, SE SOLICITAN SE SOLICITAN, SE OFRECEN SE OFRECEN'
MZ ABIrACIONES 8 OFICINAS N" MARIANAO .REPARTOS Ill AGENCIA COLCACIONES 14 AENTES VENDEDORES 114 AGENIES VENDEDOES Ila CRADAS- CRIADOS 119 COCINERAS- COCINEROS . ", -". I', 1111 1 Nl) l ,
4,04A1. '.1'1,1.1 '.N lS,-- .1 1tI. - S I '910-1)1-' '. ,. ',, .,, ,, I. .
"I 11;,i -. -". 2 l ,- l 1 1- 1. 11" I '.11 ., 1st : erli N WAoPS __ e : '1 9i .P


,l;,r;-- - -, -1,-i. Alsslr.21_ __ ,-" ,.l.ds", ,.k, s". ,ds .- I-.I- -1a- .
115.,11. 0 1 IV , ",Id. I "o "" 1II"".11(l ,l:.t'S .
11:".%,, ". I-otis11_' p. 30- Il-Ir'S I, "'

CALZAA e LASCOAIN K"i. ,, .' "' 1 1 '
., -, .,",-. .A.,;.: '1" ,,','l, 1 ,- % ,. """ ,,$5 0 0 .0 0 ,"I' ", "
-, Il- --,,: ,,n, TeL C A LS.1,F',,'^0,2t; '- 3. t, 5121,, ",,, 8 -,"- I'. "'- .- "". I,,,I".", .- .,!1,- 11 .

.1 -A- 1 1 11i u. 11,1 1I p r'r .i" Id-'_;,, 95 1 PARA5 OFIC9I lA 95 I -4A.' 5 - -."I L i 7% ,_ 1 1 1- 111- 1 -1120,,,I IMANEJADORAS. .".1"" 1 ', -! -' ,'Z ,


"_ ________________________ I ii'O'. I .1Iili .- l 00.,.,,]I.11 1 ,,
,- .,l, -. T11I- 1.1.11lalJ ffosI ),,,-1ii-11!,11.1l"OI'll,, ,_.___I_________________,I .l. 1.IA ,I ,.,.,W "'.-1Ill SOLICITIIDES'VARIAS
S N N C I S 99 .1 , 14 '9 1 0 1, 1. ,% 11. .11.1 ,,t1041COCINERAS COCINER.O. 1 A ._ 11 1. Ii.l,: I 11'. ''"I" '

.F (). .,., -- "-- T-- ,,II5,,,- I0,I" .".- 'tiIII r?(to's de)9. li. 122 IN.STITUTRICES1 1
., 4 i" '$4, 0I ", i 23 14 i 1 . 11, 1 1 - 1 I l I I I 1
z . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __"." '. __. A h_ _I._ __n . j I N_ _ __A C I ._"", .1,23, C:.ST U R E R AS. . M O DIST AS I "
,- -, .- --l- ,1Z.2N"., .I- 910 JESUS DEL3. MONTE ,921VIBORA T" '' "'" .,7 11 5 OF'ms ICINISTAS I.- -- ,I, .,A M P L I Al l I H A B I T S C I O N '1 - l I " ',, , ," ,. : ;,, , ,, . . 1 1 , . I ,- "
_W" '"' - 11. ,,,,4 ,_ 111;. 111.1 _ l'. ",24::LAVANDERAS-LAVAND I, ORDS!,
Alwi-11 "_''- _! I "P11 !' .,!' I rive -sifirim* 1lA11,-IT.I- S11 5 N '.I11 I
"I - - . p ,N lip'li. 1 -,,- .-. 1 . 1 1A1,7
,_4,,zI "' i! E DIFICID 'TR IIDAD d .(5-- -, - _ ," ".: ,".", ., , -,. ,,,, :1. 111 "1111


a-.& -,"n, a 51631 "I lIIILI1ANIIIS 11 51 -NI., "I'l 1-1, I, '.
____.,A T lf. F-_.A _fi 'lI. rIO COCINERAS1 COC.NEROS1l,_-,_.1,__._I_-1_.-________11-,__. 3 ::-. :11396 1-2,2. ,, -'_ 416l. 1-- -, -.- '-" .- 1_" lilA;. 1,. "1 -,'.1,i., ,.L.11Ii,,A"I.
W_ .____- ___- ___ _"""_'"" -_. .1, .__I_ '1."11. ,.Idd Ni-d, riu, ll_ _,:1 1 I __ .1 _- _d_. I- . 1 -, ; _1__._1d- 1 1187 HABN A 11 1-- ____-____ -1 I_ ",, q- ,, 1 ii9W ll21, 11A -tillll, "ll.lt

LOCALES,- LINFA. 9lo 11- -. 11 .11 __ I, .111,
p10.- 1".CO% ____ 11!1.,.1- . __ r, I e lc_ 4)S o FRECEN I.'. _ . r 1111 1

"'"414.com.edor. .Ir .rto.s I. ,I 1.
SEAL 1IiA r" aoso i la . LI-- T- Mt -,iA IS ,I deII i -.,
-7-,-aI l l erro' 1 11 ,v., .1,, iip,,, r , ", ':,w i' t-. ,,I I .l .iallllI(,.,Ii.- 1 lllI_
,, . ~ .: o .!' , ,_ . I -,. "' ora li, pr. 111-1r
., a,,,, -.-- Ill, 1l;t". -22, ,.li'rr ic ,,s- 1,i I)'r"' '.' -.,
C 6 1 1 1 1 C R01 2 0, 1 LATI N o rI- .1 1 1 1 1 1 1 1 11 -1. a v ;
__ _. ___________ ;-V-al1iitfl'ih' ,
-s SA 1 111 AN. - __, ,_,_'""___, ,, A, 1 -7 1111, I I. "( . .
LQIALES: .1 -. I. ., ' -', ": I ______________________I _________ 1
N DA IS TA ,1' ".- I91-It- ,,, I 1-1 1.t
i _- ,. s_ ,, '9"" -M ANEJADOR .120 .FICIN ,,.STAS


-99 Sal" I CITUD DO ALODILERES, ",' ,,.l, .alr"ilirrri" ,"'I""'"

,'1,1111 .,-,1,1-iAqiy B -t -" ,l t .- 1519' II.'ll OFETA AR;Ai,,,l" """. ,N iANAI) 5151 '',(,',". j'i,.l.itS',:!. DI,''T: l.'IFS F 22NFORMUTICS
', -, ,. __A -11. - '. -', ', '',, LETO,-S"" "'I R -T so-,L,'i.
,"."il, l ,I" ''' si's" Ill 7' ,,,tilt :19 lAA DEtsl AVANISEROS. ,. -- .- ,BIJRD. 111 -EMPLED1 1 _&
11 I - -- -,I .-- ii, .1--rl EAA DEMIA AGREGG = ,"
N 2,,.Ia ilas ,I ; ,.,%% '. 1i,,0 4 040a .Ia, Css, 1, llllllsell1I I 'I7 1 .'1Il, .l1. ,, 1,,,I.1- l". C 4 iI,:,,,,1,,I NI .'"il ,,I AS A II'- I. T1 i;" %' -l '.1 -, Uia -8 9 23 142 A: 3763._ _.4:' ,,-- ,. -"" ,I3C S UR R S-M DS A
I~ 1 1 11 171 ", ,I , r 11 11,,I 1-IF "F Il.1 -.i I 1 II-i"
11111-1 1- -.1-1 -, - 4i'is 4." A. 1 EUSDLs.TEY pi.I, '' I" l '7v ",. 1- Iin
,-,,1. 11r-I"1_.ll_ MFNI)OLA1N5Cit C."I' Si4i I .
ii 11"'," -,la. "I-. ,Sar, I Iini'ia li I ll.,,IIl, -,-,, I,,, , .- % """" .l!' %. II.
__ -, ;,,,, '' ",- r '- 3D,, I"'9 05 ail ii "IARID DE11.1 11 lA. Mr,.1 1IA 1 ,, . _l, ;': -I."
AWuI HI ITA ' '- 71 8, 1 -1-1-I- '.Il ,,, -a.,s :' .- 111- 1
1.1111 ,- I , % :1. 1 ll- Ill . IIT :_l : l, 1 1 :','. : ,:,_ ,, ,._ "" lA
AGA32 IAio DE LA MARINA NOVIEMBRE 20,DE 1951El 1 - - g - clausuran uerill sbre ensefianzadea ctre nrers
Electa la Directiva Provincial Una tortuga, del Ano Asuncionista se clausura Cla-uuan rl_=ende l lectura,en Cangrejeras

f l e s d o tor o g ,i oH D ih ig o r H e & I rG G ab l 1 D L i, R o
d e las Asociaciones C iv ira s 50anros pesca"l -o dia 23 dot eoCugr eBln ode~l a
edia 23 en el Coleio tde Be en Nfog rsoo o-sd0 151 5OOh0OP5A 5
en Cayo PalomToA3s s
Crpnd111. proiusnda, Ls'1, lN5 A Tsso. s- to's- l o ASI,,.-f .!d0o] si -S5 iNSs A tS ,.do 1
or s ea la C d La Habana. elebros En ee acto se haril ia proclamnacitn de dignidad a F---da d coa N srN As I.
aniniada ,esi-n almu6rzo. Camo quedl integrada 9 5rIObs Y maid y ,e entregaron los premioB de conduct a ahcnmnos r As CyN S TS n IndUS- gn iltas- AuxO~N do I lio y- 'o. IA,, ds'.
eoI.,cF--,NO f esI, capatal selHevy ese n d, AsOU l ds opIster od u Nor rdeadAE-z Alanacbar.A. -.
,sefs-lo l dssIngo pssoxImo ponsad y VcIsos,, saros des-de el qoe v SANTA CtUZ DEL SUN. novlem- sI Colsojo ds Bols, y 5, e0 m 0sm
050c10100nes deprNp1etar110 Y ve5- ,svddy saol,,, Ils Comossecreo.- 5,, P015,m,. lMr. Not,,, Yi.e psosdslA6, ds DIgnIAes yse entre~., *.UrEnU n5 los~s 55mt1 csvis, d N, ri -SI, le o s,,, doc o ari o s naeorme, tsso de lS aO s dels-IPremosd CoNductla s a os muuum-BN3

soml I Ce Co II Cosrdinor, m,0n los As, o ,son s e Prpiclssloo r0 POds- subirls Is r1u100 Ia boos. EmNINOncio ssveredls. Mons,,5 N dsIna, de Asol losso CiIyId IVelo. PisrI-o- do, CI Ul a d eI iv5 roAd dlM ulA rI o uru .CA
-CCNAC-. que eleb,'ori suV con rsosr e-I sd,, M,,nues- MnOOb l a cu'.Io lo -sr slloiAaps. ol Arzoblopode La Hban.,
deI 0110 10, dI3, 2431l21,.1nc1us0v, rINS 1500 1105 Onsdl 1515r N An mu is, di selt es.rIb.ap uet, dej 1.Himns 0510. d l kill ms.p'".da. m io y Rd" 2.-P o d con0t 15to.
A 6.l ol Cospre 11 ,,r ,,,-s a plPbrol,,r N,,l ,,Ad SIssrrr%,, ,Ire P o bsr Omsd, ll o vIendo d05lN 500. r ds 102 As Ios mn5 tN011,Ad, os ognosl ri,' Is la ooAlod Nederai6n. Sego,,- 50r1 Ad mNchs. os ho dilltal do 1 3.-D NOte -PorlsomentsA p5r0 1u0151 r1 lcomcig 511515r5n 51- do vicepsssdentsls s ,dr Anoso lrrbo l polrs dIyo Rdo" pa ConNr mnNs d A .~ C. P.U. 5,1mr 1-50r s,,lns pr- ootll I mIssmbso Ssll-. tlar- dei ComISe Pro Acue.- 0a sIIl so h3,n schodo aplque do.0s dr s I, AssdsmIb Aveliasda dsl CCNAC ssor- Nsberl, SsvIllN,,, duosS As GU,,nbao,. Vieosoro,. p1101m,, I oado 0.1 ponIoes. peonPr osIcIonPs-sn, dA : "Lo dse-(, NsscerRinald, Pors,. dslegAdo As yoas ls se o, pb Isn IongA, do ,.r. on dsOSNmIssc de l, A,051un__________________n_nsOtitucIlns A Sr, Frnsoo de ~ .sr.50Num. so ve-Isl pulgodo. Aed a r. 110 u55 5 sI s s .
Morsols Soalns,. sue re-presost Is- rrsp,,o.1 lobhs so,.loo A os I
-1. 1o do.Isvpor N v Dsfend,,ran Psossioso Joss-sre
Absid sI asso son, brss-s y ai*, SANTIAGO DE CUBA. IIovismbre Eduard,, Hlbosch y Ells Ml.
so. LesoIgiosenslouso d l p5,,a- deOssser en e vpor "Neve5".I nAndo GacjChc5OsyRensrd IMuAia- .uam i
bsr, 0l ,jriodost ArmsAdo Mosilson,, cuya0 mercancias. .e encuenran -, A s mas.I .) o1 t1
quie sd hae aos veneestmu-possItdos rs si oasmace, aolanzado Dirsclor Aol debI e: olsi s Goszilsz ,nn, Is .,o 11-1io icosdCub .Alo roos s ls mlss lld es0 .Mor5rrey ,sdenteds aA. Cha traaspartade l$t y Aijs que ds, Ts Esrd, Pol. t sosslo, cosIssI. .nB2 bulo. P U. IVTjr l d
so Sm sscIlIcorI,, os- so desepsio. Aetds ls, o soso, Ias autoidods 4.-Elrse As Is,. premsIo.s s s clie 315 pasaera a sonds sroe Asqu losI habi, locado ,0du,5,,I, y lodIsbAes esols invosti-,d5051 gobernarsuns rpobIcsa 11i, cudoAd. oosdo. Os sesom que ss barco ho 3.-Conclerlo As I. Osholo Coals
nososs, su los, ineratd s pso 10 zad0515 varossosr adios or ess,,s. mde eln y oroM de sM.dr ls-,
M I c 50 ne 005 0'iv'd s oletAs We to,,tdJ vl s1rpre-d odioo Poss.0a As 5d o so M CA,,
M IA yvesssson sjsmpl d-iddnia Mosilosma suando lonsenlobos sar qo~lsss intersrelaran: -A iIA lAN L
conscslsnl y As oro la polslo lports As ll mercancsO ss dAs so- Es1r5Ila As Ios Mors",, SosI.:
sirdoclds en, hsshossios. mios. Loo 10 blooss ossncensro Allredo Lioguno. Ass-gbo As Oshoa.
l DU0 l Il 13 El Asclor IMarlII PoAr~ xso ddspolss ces dispsoscnllAs -0,, is As 1snasterjo A, Slrsn
do I d.1o ,, -P I.'

nombsl d Assion CIsiso ds Marut- ves naos 500 deprrspos- Y si "Co A, MArigolista"e A.-ro-dA Ispis-bo gr-n slmpatlo oobidods.-Gs T
slco, y0 lOS los Asoolooions de sons, ssss.so Viloasics Infansl-PAdr PsIls ,
Pr12lNlorio. y Vs,,snqos ld ___r -. IdjL______ S. J. Id.tJ
EL EQUIPO MAS lOmXntlrop0rvejos- ob l1 .' 0r- C nI s Abs-rs As Navjdod.--Arred" NYos hociP l ms Istrho oniAn ddo.A g, ds Goosr.
I.,sls-s, s,, s"p. "bls ,.o EssE MAsiol pr& dobbs sss r .
ildI-so As sosslss p S-5 ensemaal Nuns. 78 kd -Osloodo OS 'oossUd. puada escog0r d Po -,boolo do
antre los fImosos Cdop- 0-, llso" I. g .b.ps AdH p -pars ()CUosofr osars o rr5 lsoo cidae~ss civicsoyosu rmrPrm .E351 Oss, 10,h Rsgoins. Psrler-lodisCnorlos m s o Aisodo o sobolsoic s oso sslc "doss- -5551 G 15 -Ar r des As Oso, David ar1J deros yrdpidot. Anesr N,,sll. Dijo Nba u uo, Prsoils Al,,., co,,rssss pos Nods osb, oE C~sss~ ss As, a., o.eBei~es,. iroo. Ist . sos orsos onuale.s Is 010c51- 425110 OSsrss ANCUNG Dsnl Boldsr. 5 A. a
oar. sis, dAn opsruIAdO As Q Psso.s 7.- A o o, As1n-1n -1 do o o.
paeeev~eisifr sosoeery estrechor vincu10 s de 0074o5 Ssriss ABCEFG s-Solsemnes-sbprolse Asn Dg- elnlROs oamuieai Un e~n08r
Oin uAet e AmIStad nrlos I ombrs ors Ssxoms Prem, sidodss parsoslscrss gsl-52 0I
a dA los snts sI mso oposlodo. logo 0s4411 Ossrss BCDEFG El _,l comenzari o s .10 m.
yplor s qos y Io, ANToIA GO pIS E P3r5Frn pr1s
U-4911 msn 5 prI5r5mlO. si bie hat e -s A22 0419 Muy sentsde Ia nsuert
Is o p w ,, o 1, 51 05 5 5015
.1. noI.dods rIe os sNo 1 At~ F-edn
da.4./,do s l o 5 Iss 01010 ,ev o sl lotilO Vs.,,

rsbo,,Ioss omas ue OO 1ra 0n00as- 51110 Despuenssideec b o SosOlseos ci5N1155Ne cIvic5s psr constllisir s- Eosp ills dseA A de exi, s ss-y ss 00 rsidenLA -'N00 AURA Aos reprslolio s d sods- CAlt 4 B-254574 D-127523 sio As I. Vib-o do 0.n1r Ausslis
Se MAO 12P5U15NC1A sso "s, neuora", deelIvo Os los --Suiss-o y Gorsla Clsssss, Suisn fosro
Gooldo Gorsto INlIIf, sI boollodos .C regiAtr, en Dawson, ds ,,nunlos muy oprssiodo p-o
ppriodlo, un0 As los m os Ardiens 'aballerooidAd y do,, As gestes. Csn,,iso de noChe en
Aslesos, AsI smoismisslvo~ dCanadA, tensperatura El ss-psllo s efeSuaIos hsy. pos-,
k-V 1-1(br s brev panOra lN aban _____ 1000,eer m 0to 10 des A, tbr 5,50,, mfereoo
M~w O4IIUP.5I dobs- e qsso ssoncuntraoo o s en.cen ~1o A la ssAs 0 ~na . En INS cslsores blanca,
Irms. llido. Is, 5s m 0neer 0 MONTREAL. Cosada, svlembre Ssibo, loosessra ods deiL 0d I. m s rpos quolenes Al dA solldlollnaslollo,. 10. IUP.1-Lo Nobloalon ds- Doso sods loovenerable dosho Emln a z l OO aZ Cr
AlsolA 0 loo InsoltIonso 1iv1000 51- del tIoio~ As Yos lsossd boy Garoio CIsors, vlod, As Solss,; I.
Y So a u 50 Nten1SIf5quen0 bos sA I,- I, ssoo envoIAbls -Adostncion A, sr eSOpOos eorlorbs Gadsayos .h,- de. 111(11-o 31 L 4.
cne enlosIosma Issrma 000 slo- I,, p Aoms Io deO Canadi. sos j5s, Isoora. Aurslio. CsosNcpslo~. Js. p o LO Y A S vissss hosissdo hosl, .hor5: i.Iliej lll u sn s tmpe 5tu A 2 ros cen0.sslsa y MargsoAri ,beIsfaiIaes,
A doAs d it sds po d smdo p 111ti 0 o Orodo. b o sse .o 1 A so osoo- Ia Abs sincer0 ep resi dI so tr
I n11 r p.i.smsnt" s, db-s n 4oolencia
Oim 0040 55000 45 Pa-I 1 ,lssujeres qos los sisn-o jd s .- E -s 1 --ds,-l I oIts srstrs-
4da o o n, p5.15n. 0sIIoO. pe s orlo As lo psoblaclos de Cob. I. r11n rec,,rds p5,,, hbo sopiosos ne' e~r D e sidad
af j.rS I50sIe0 paes s s ns d sont s so -A y sl m i s v ,d s o n m e Al N ssss. Os ssgoo- Y It" -d,,_ko k,
p1-o p- sIr e blnsllr ds Is so- nss, lV i C1Ol doeslampadso -sCo
Cer# l atoe lotr ileri n-. Sue. -0-1-oct nLment ,ll r oI._. oTO.lANIICA FRA LsIlloso dor-d-bCsdo la odo so p5r -sol nd,, A. s cc .Ioblmss, As Cuoba. a tR 'Id o o.d i sessis fsli--IAndoIs pso"suvAo E om s de A Asoc deIT-cn
D sossss-o l m y V,,os gs- ,dsssId


5- dsplrllo pstribtlco. xoro ndslos a slon As PdoplslorIo, VscInsI As
As Aso1.cionss CioAs", dosds lo-a e.snrrge psVdsss prsol carNsdeC
"LATUO IDFATL" mossa bandAeraoo~sI A naioa er l Azub
dobnapree--r,.mre. hOAe5 luoooosela cssossseb, que los, Iniase hPa las 11de
r u Cgv- cd, ,cmrn 115pu l-hIS7 ncplood Ai lo.Ns-dA0rs. byiea manana. Bodas de Plota
's _G'I. osso As 1. AooslNTl)
ps (*) wwrim fones d oaiAtho Rog.nNconasol ds Hacesddos sfdctuA
--a N-16n d boy. m,00lB. s
4s ds ,-.o11rS",n As lo VIg lsomo- lome 1qoIno Cossrenio onool a As o- -s-d_ dTtnisoosso.u As
Cob, so,, o-snseld As os auorl-Ido
.;s' repesen5 ins5, As dleslsa i
noonlss y vAAas o I orlio n
srajlo dedi dso de S. u e studi 0d
Az 0 y disus subrodo As de ra ,
d~~iegun[l program conefec: P lannadaj.

Itosoo. !. come aIods dIsh. r uS
A ~ ososs-slss AA.Po

Noperfilifa 9nuneuguradecon As Cjlbas daere aa
-sgolmed, pr1.ene e iAMoo0. SIdTnos AWusslrAs de, Cba oU.
A-lAn i- AsI Golds os lo
do'. rd tCbuna, pr erricreunt da


dsrtosl d "L. Tcooslo u
AffAV0 1-o -quoEse celbnl sBdh de P.,; alis e dee, e


la~~ Dsopiao4. s sl rendls un ssbutss
derbos-rdselo. oso los, mAns b-t
As do d eslssssos y.1 OsA desc. o
b irs dmIs, una tarj lo de bron,,
dsIcAso OrNr-A, dod",1s omsMsO de oTb, Ast In. du- PjFams. defranela paA slcontidclns 00,1nrea o ra esAOrP3. En 1o5 colaes rsoldsst As So Asoloci~d As
_6mI es: y soarpsD coIt-ssdo I. s res blanco, a: 5, /
Itrbo1ss 0 10 *osresldno. s dls Int_50. seOnes d lo- s sssGs J-- mal y serde. Tallas 36
A. COMP R A R o, :- o. o,,, s- osls .I,,.1 dobos As"do.- al142.
V o c" P ijdet d e trrde.
EI h ool daadocheP, a och

URID'o-: !nmedl so sI sspio edificio dc aD
As Is, HIce-ddo s, s slbrtor lo
4 N E Is sC-6 conjuno,0 -en donde sI oorlPREFIERA Au ,0N,0N150555*"50 "" 050
-do IA s011o'.5oAcla A 0de 00000ao A. I,. a 4
caNa par saeborosonO, do lo puIL AS L EGI T IM AS pod:pop.dy55".1. dossIsereir As CobC.

SIEMPRE FRESCAS Por una interruprnon Vea tanmiien las FORNIIDABLES
en sos, tallcres dej6 de SUETER

6 DE MAYOR DURACION puiblicarse "Pebo OFERTAS gne hacemoa en

Dshdsoo ,0ss,1p5A5,,~sdoDE LANA yCHAUETAS DE SENO Ii1AI ss~s~s~ o Po~obeS.h ADAPAO E -CA QU E "i, e lo *od OsIS~Ol s RAS inlerpreladas en inmejorables '-AD- 5.sdor de Il aol te s"oso L Etd

~olo GaasIas oo .gnloz de51,, una 5 em It n m i g Sa
III, aaina.queB e asbiddoh

it",bNo-0do sbe sddbss As h o sbrts.
la -aymSo d id -qu
nmo s n con- - en too ols utlobo d A nls es s -n d F1r a. ci e. I g e

BATERIAS RAd
s I A C i o-e-:SSCRIBASE T A! NCESE EN .-qu e a 2 d .P y- n t n A g e nosR N o r y d e -i . . .

;i.,i.m.*/ e.Ioblecimisnos m- motne e io RL aDIARIO DE L.A ToARINAs sViadteagoa how ea~
osoaproreke etara NO Dsrbdreex sv prCb.DoN h AY _er, do sntre.op.Liotn
HUMARA Y LASTRA, S.den C. OI ro1, de Ialierno.
Muralla 405 y 407, Tell o. -s6s y M-5659 / 00~MPRE A HORA V- PAGUE EN ENERO

AA Td


& S I

3 A Finanza

SECCION


DIARI0 DE LA MARINA

DECANO DE LA PRENSA DE CUBA


Clasificados' 3
PAgina 33 $CCION


AcArase eI alcance sobre las enmiendas a Ia Ley Tabacalera

FEl m dito deAgneuW- r1, c "El prestamo de $8.000,000 resoiverit (1 grave "i ag :a "',' i',d," B.-dotduard.S.r.R do co c 0,Ld,.ro"ooProdom o dot Boo
fl Uft% ) o ra diodin do --It POt d problem a tIe becxeeulcooto dit' SuirecZ RIvas c o ot ., to totatt. do

45 M INUTOS I do 1-e.o i 'lormoo.- t tod: ooot Itoo o . .udtm ot.r 0.

I rel'actarn le nuev-, dwtposle- "Ton-ndo e"to Iel ere. sehan I, r iA s rod grei ed"e"rl s1m I peprnlos abre laindustriatabacaera T- ijdo oda oomo olst m ro e eo ot mett d tuto d. ntoo oo htoooe ootdas oproo vto d oe Lov d too s do t o doo-nirs logal r: o no Aumnartc, a 1- EEmpleado, Publicos e. igualmic, e.el l 10 ueo re- pecela a C hm d odumo, A%,-:. 'ns o
roobda oro-teo meto tporo l So. t oontt. d oco '0n t mrcado m e'"a i e'I lo er do .p nado, tnoooProtobtedoso en o1.t bsoolotno o dotot'otdoo'oo 0 i u t-. .e*
Losoru- oots ftdoo'ottto'n olactopro toja s dooote se tooil os.O oio. ou c doto n t oo d ondr o s s to dooarcoo dot o cdoo Ptaan as, Ad m. .- oduottont A o tao I.0s 0 OdroerOOd eOOl t tooI u ddestablectdO tquotoo'-l tooant. 0 'd t-l d, rm a ooo do hot ,co 11,o th toq. ooElo ocolttododot 000 toodo to7o ocootootodtto.tt- o otoo otto
pr,61aam. de hasa -ho enm ic, on c veta conllI Ias ecbogidia,;tendran G tea oh'. i, a t de h I .pu'Ia 'on
lei dlad oolut,' toartctdodo -c -t --t"do o ,to Ootd" do1'. -~,,:, .r ., peses cono daraioaoddo, Esoddoooood totttodoooeo oedttoode nou ncum artotfa ".ie dE taud otAto'o hara el Ban,. o F e o to Agricola - clcotr , -, pn a oe Enard rai raco- t or F SIndutrlal do Cuba deb.,,nd. reill r-durcol"aIs facu Ids ac 1. an': ~ dm e e n k ar ech l eneu l

t o del Foodo do rEtodci o d o t c oo td o Com d o s to tc
a IaA;;ua d I rctol a delo do a tab z a d dr o d d m
cnu lan o e i o: a areo: Aah, el, 1 11m1 L11m.mI d.nIr deb IdTAemora l:a
totu d do e00 Comoo lto "A0 tos e tos d 0qu0 t Com it do do 0uE- n d0

M la c io n con r Il d e e b r e l 115 a P ro d u cc io n o a p u ed a ctu r lo N C n e e n u h a o d o
I tmo dorsubatti poraos t tas o ncuno ot toabco)ao levantado "dtdot
Wcdaso laoogtdo -tsocooI. p.,nIt opor ondo d Etaro-.-c!otoo-:wt yd noo l trdot otctooi f r a c c i o n e s Y ot r a s a o m o s b r tul a o ola s 3 -m b '" rud p r0 x i m o O Iro r eo 'L r d P r c ls p n d a d e o oa facultds qo han o dotransfe- s o Tohn trnsferido as facultato oopoddou debo 0000 ri oas tadoctor Jose M duel Irisait, propIs del Fond o odEsta olam ot o r ont. 0 tF prosdcoto del rpo tidoFo o d0i00 tEoo t t.c d rJose 0I Eicoibod oFoooot-o om na ol aororor rino al ineo rmo dedo to rrncoa d t ex nre m' o tto ot1, aOtam d-ov a l l e Otl
las disposiciones %ar ia,%yI'traIns ito r L 1 dea t ,, a pre-o e y L pes" nt d
ja" do -or o aOacttro oo heonLotdisposicioneso' dd 0e0 0S ptro del Fo do do Fo
ntornadcional ototooo ot ooda, at too pt a obado tt' Ot .
p0 torP.Lotttou, >. . tottdo.dot ott trttoa am
re Cool io na !a,',- o m io b lq e .p r e I a, te o d l Prou- I r nn a l r ,: d t
t cujosc vuoic d Texto del inform^ro ^ u s re u I dst oo00tt oootto Xo oott
alotomo'oooooorto oet ot-(dte i0 lo dpot9ttt
to S0r000 RtI oprooeo lo gu t: eleonyc l"a wod 'ot do 0 Prtdouo
oL dsposo t ot mto. t od.m1-a.Ia.t- I. lopo t tom 0 to
balaltra fumrn I uia e lpro. Disposl~iuloe, vart,, c ;,t a a r re!qud, nal,-11a I sii'on dk. e ap ul
ecto tO det d u N-' ddo to o do Proo- '.ld-dhl Coorepooo1pePr r a tstntilad., wohudooo t St O.mOl Otta rddop
I do a pett oodelsdoro Pot e Oa,'undo do t- r ottoto ottt-.omoe re re rd ocIaReoo be del Mmotioo o o o.odotoodo dde.zdoo do por dodeot docosejo S o tto al m. Agr tuoo v dot otoJoo e tm toItolouooo to1969odo 194ot t o s om eltq- I t--r to r tooI'll o Irisarri, Proleite d 1 Fnda deI -reestruclurado oe, I. sguuoten t ora. p raetaadrca eiealscc he111.ins
,Iatab qooarTbcalroo00 nt o -odU0n0 d dootood o do porr Podooo 00rt r 000r d0roo doooooct Edeculol.oaopropacstadeloMutocdoIoo' Foototo-otooftdot t o 0d pd d -o hoj e d a0r 000ola0om cotc do d oA cultd toot Ioprdiuoodo t orooocodoooabtrsra -uld t. dot yt t tc n.Sqocd, ooo oo t dolo;;o 0d00g0do P or oBttaco dttouIo ttla too dr io dotoo 000ndo t lo una t n do du o otcct s m ot Fo oto todAgIola cItdu dt o do ooCu do Eq. cot ttrdeo pt u format d.o cdo00oood Sd trone d ota ote Co baoouo dlegado exprto Ae e ctostabaconroo ao 01 n ln0
rAApido delm Iudo M iado4 aroc hasta l. um dohi, toot d cos v otd b oadis tecostodelmBtrop 2ot o t ottettodd tt too millions de4pesosnMINUTOS I odc 00,t tortosoooo id0 d toon do somto deman rhbd cotmOto to do outotostt compo.tdoe pot tP., onp It quo
qu oelao omo o A A d n d menoAg .cduo-d I do oorc d e t Coo
RHA A A 0A eInd" trial d, Cuba 1 le , nist r aa e l ndt .a do Cub. dsd. lnd tba a nd cd (- osi Sprr, unu es vee
.tcitondodo oEstboronoIoIooo- c -od do to t o do t o d er d ydtteri'rsd


.,Ioooo t ioooo toyooatsdo o00.ol-~o 'tudoodoto'Pdo un tooot
H A BA N A -M ER cD A oad .eo to0 otrqnoot tdlegados desig tdos p roa Asoci do pdci o t t qut C oooo
1oaooidudo oeoAtdouI ,orComiotto t oo al de Ct oscnartos de tatbt. ie0b a oo at l do b .a r, tdad prtada atFondodo domProdcnd oioMcA rio aooo oreerIodootCuba, at ropuesta do as Regiona-.o frtngntdooI oln ,g,,_Fotaoooloidel Tobaoo. 4-er-jxaodeosoo odond] toe omo mm do otoios les td OL, t oiot t ooPinarodel o .o1 0. 0o0d, o tt-ttI.,'taladt'pe o t do o pdot 1 HORA 40 MINUTOS I do ot 0 o"co"oo CieoodIoPr oddo'oto to to"taoor n, o" o Ada.Y lO00le 0 0d00I opo ootiemo s d iot ao o r 000 ooto t. .auo d coo.d.dtod raE totooprodo ottort ,coa oy -to oostonesa r ,, Et ,dr admoasolatfacultod dspporooooo mr o uono.I- o o o 'ot do P-odco n Agnoola y o opebo oc 0 ddotluncionaromdo0Com0s000dtcSodofrotmgteroa0d do o i% dtooodooo 0 u. Por el ventajo o cambio ie n arner asm e a bsa aalsecgdsyvna ipn oe eeae e eo S, "'l'fua pur term g i a q e g r e InEst a o e r,, v a s t que r a e o ld sbre s la o- n rF-ore ". .ll acual Con-arn
I a';:roo sto dootrdo d oro-Footsoo7dod' u dSu00 oorocrlocpondttdo'Eotabolo;.o de monedla en Mixico sUB n" eelbder n l dz o u. q q"e ar"ra; queda n a 0 1 1 l"o '''" ha acle para rereah II,.
-ed~ra dodIt-rm-dtaci, Ittat efocw Taua "n' nd" "' d-no rrloor 1 abar, del
p soo9odadoquo1 Etadooo poo doeooA t tpeco clue estim c a1o onoonio oduo 0 aca-01I czto S Y n v diner. I p T amos deil B.n a-par. ] aIz. I o de ur funcionles. 1 lra ou -inrdc rco ua da
7do &. Y gricias a le.coc 0000000 do ouatnto ooo E Cocoe do a Prodoooto Agr- o,,uo Ooo', o t ot mnd .E CuIo oI ,-A, mooI ~0~ std to ~ toot-cotrotco oto aooood. 000'Oo oc ot oopootooo,'tooo JJ tf 'inu ul
cola no podra adquir, bajo y ultra-ripido serviciot parasutu codoStndo co Fonopdasonooo to ot cus ,o a on r t ab o p o ttdteixde to, r a sd la Estaboo idn t oo ismo estatal drido.oahoradoas ao icualqui0r Fotr g' -.El que sln r o, n oddo pg-adCom-, o. de M EXICAN A usted creadn por la Lunaidad doe etabili. ma danaclos itabacras procudc id lin lguoui xcep-rnetbeia e spna edsoime at Socr-ci del tabco ha sido a-0con mi00racci00 del0rgionenbd retu- eda olba n j e N oent y Dlo, a del C a rrantizal o l prstam or el Est a oc do ocooe c'00as0bre00 rtood i h do Ator m al tBanfaic, de acuerdotcont._rbe-,EloCplo deIPr cdA-.oAl-or Cooooho. opror-o-. de C dc M yxico en s Xlo 3 horas nd acionhtoecha por el doctor Jose, ,,, ootd r o, d cotoooao ,- IlCbEl oo o II otto dI guel Irod arricon l oo pli dreopal-t s O a oo o o tb o .do Eo oom ao r d, tabtt o r - ---- -
45 minutos.Poodootesid0 toedo t R bloat x, oooaton 00e0so toio o n to u oe oo], t ptHT I otof I d
oooooo tooo d ot o ut ooooo ooo 3oo o tod do resoo o o oo o o oo t. 0'. 000di l,00000. du~ ol e o o oP I r in le e c oc c c
Hag& sus reservations 1 'Las disposiciones contenidas cn el du ion de a into ustria y no x ti0- cooooorosarto -c lo z dr.10 H-:rt ytet.7 oodefevconti0net tambien ren reoservas en el pals ,,cooy1sc toitooloo dl i l o ot cu L a t r-t ahorad- t otErgloaso oedida. oeimpediran o toor iro 0000tas Ia d d to o ddC
que en To sucesrivo vueian a ocurrir :quen- ac. a- I,-cItac6n Inferior cir rn1Pj,.d ond i de a odo l ri o r fion I"'sanomaloaso ue ha sufrido el Fo n-co al costo do eproduccitolsd ondiez Na a.oooqo desoooo deo t aacoAIod atb c ddo o rCen to io o om otm o d Cub conform a "s to o oocCUBAtAy ocMEXIo cOld 0 d o 0 tcoo. o od ooo 00 do oonoedllasCeloComitoo-dOaaProduccionottegrantestdeloComa I'de ooerado de CentrA ts.
Agricola. seri rceestructurado, que. Iciin Agricola v Ins com p roares que o uCt 2 n d0 a odandooinTeg ad. d oo o o r an dolo al o del oi oanomli toOre ost ooobdci cr nconooo o st o ot t o Oattl 0]a0000 00000o tbln ootreotootototoor-oootoodoelDoloootoooo 0000 Presidentedoho o dop tc.dos d-,sancionados con pr oivt dohlber To seoto astto enoo' h tiadw 00000 presentantes re los cschrr., y .,a- ad d e rema oa ienilp h wn .be .d. .n.em rr
dto.--n r dPresen a oo delBanoo Io tao Tdi ,t o r jetnor co:,c on o -tt o .00000d00e m clan aly del Banfaic. Esta reestrue- rrespond-ete. d, pr u dsrc1n A C ma._Curation,,. umdispenabie, y- quo el: Dcurima- El Coml 6 dee Ia Pro- de, la produe-in A_,-roa T ,o-,. L! -',d,,,' 11,Ie a (on-o nado
-- oomtabaintegradoo xclusiva- duccimAgricolad o doodoo Eta- totrooqmen loo ooIhoo, mt O tom. cotCdrto. mAeUtApar cscher tcqueotoolanor ilo oonoTab:orao-o 000 o oodoot unciooo aro d o booo 0000 tpo, dooooonto 0 pt coohoto,, do 000 r 10u. h.tt 00000a Umanj o do los ingresos que res00000 0 ooomon de Control do0I0 0 d o.00000e P o oo, do tr d p t 0l 11. SAlAN A BL O ,0 impuesto de 5 ceto c. oood tooA rIcola del F do. Cn ltSera c m ttttopa,'.m.t.d 1oapo o o edoo dogo rrdo s YoolIosots o canodo asumaoeslos.fu0one0F t enw"ddro hpla mor otooot oo o d d Calle 253No, 105 -Tel U-4911 iene c om rbn e ,bc i;uetsfc a n,,s: dic a plns 1. orecoa dlla r pegerf eCrgon '"I" AvIla rn t
roiocoschros dsigand 0pr0d00atOtc odod d oo-ocd d o p oembrasYproducad t ob o;to s mdootoomooto 000 otr como .ooah, bo otoalao boquooot,
pooooot dt 000-1otod potto c dot o peodc 00aodor ooonsp too eo otorcoas in s y 00 produ or oo od dooto d ounae toooo dol-qie do t-o do r rto o n oot to emantot d000 otc. cuya Ifnun c stari rn To ad,- do ItIbaco: ctirmar, r evusar, notifi- lugar on u' seo e c brrrn r pa its, n ro ndo -rto cSERA o do 0 EN tA o ott on m osodt to s, dt uepTue-car. amp liar o reducir cuotas de0" prBA Ldodes0- Par0e0omen o 1000 dl0ad.h o i mpordt n u UN NUEVO SERVICIO DEoo NI. dan relizarla conoimyotnoted ounracon.-ht,dtI ol-lirrol, n.go BUS ENTRE RIO E JANEIRO Y cialidad, garantia para Insointereseso Leo o, o, cona o oocostero coorid, as c ooo oootsojconestrtnoootr o old.o t o rt oocodo'
SAN PABLO del Estad. y do Ia ndusl,. rslial. toiarraereucred ss oki cso e i5l 29 c uO d,
annia DE JAonEbrcO ', A tA- Se "Asimismo se iestablece una droida rre-P, ndientes certificado5 de colas Cu"'a El F ado rl -- cosr luerion dr& naplaw. lta u
anncapaaenbev a agua rglain onrl es3mr" yrelamenar "' "C" vd 7des "-Barc- de Fone~n oAgrw-J, r I I-dutada de ocho mu'aa as o",do ercionde n nevo ranpore~e ra que no ocurra In que venia suce- a ne cren t Ia oma f- dustr, i de Cuba. I,, comato, ri, Z, ia nea aa i s lbloajerdo pn r ues a cap od y na I dIend,,, cue .se semrbrabil-Obaco na- cen aplicacion do un regimen order. prnslamos anjti,,po Piun;rar Ces ;-.atr. p-ndr-1, FEs:a lnuevarr
blo, ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ sevd rua mdra lt a u o afnlddd or, do depr duccion agricola tabica- adquisiciones que otorwou f,.ara i areas Iren-n 34.6 n,' ra ubcos 1, de imnibus. Las unicld esde s-d~se aa F nd sn atddes al lra ntrada. asi come fiscaIzar y nancar las excvdenles dec jour- do de c daarlrl rram rn mrtq
pe rte eren a dsnip srs t, -m:calidad or cumptl I s disp-i61lres 'plicar tods 1s dis .smcton6 que r h I .s. h. do 1950 a 1951. 1 josr, 1)., d s a sfi 14) u i riper eec n, rl co c a n n n le;gales. todo In cual ha traido comto tal e ecto sc promu "uri. oF mn o vIod;Lronl mrrrr rsd a ~ t bl, e n 0 tal deocherit. rhiculos consecuencia Ia grave crisis porquel L. cuot. tota I n.,i na par. cad,, curenc. I P dr Ejero r rfct at lde a. 1n melis da lma 1 rumut


Ud. ve mas.
0/0
-pre. n ero MUCHO MASI1~S


-
EN UIN TELEVISOR.A

El Televisor quo tione lo
CLARIDAD del CINEMATOGRAFO


Y en cttanlc a la formna ie paqarco. .A
in se ocupe! jLe hoondamoc s dc
asoiniroas FACILIDADES para que ucted pudda levar HOY MISMO eil
'oine' a cc hogar'


Venga y ildvece el modelo ge
indo le gzmte. jUsted y s a
milia qtedardn encantadoc'.


Y reccerde que ]a Teievis'idn RAYTHEON cold garantizada per el [amoso
servicic de


MFIIANO Pist-o t m 20 -T ---N M.5un Iw-& "*S.

ofo ,co qduod p.,o.ototoot0-1- tt9-- oo El oootj.Ot toct Po t.l.otoilll tt-od, o oooo d I
G

$t1I14.564 O0 tt t0 0000 O- CO P u 1.1 i 0t, 1 1 00S-1foot' do 1,dr- 1. ,c. 1,t-irdo 1 t uo fig"'. 0 hoot, t'to F1o oO'ctl G, 'k,"to .t'oo.C,~ od .y,.to.
to-l yo. -tr :td:. ot1. do n. -0 So t I 'd,- ttood. .
004.0600 Ooooood tood ti Io dt'to2I -o. o ooottt d d to;o ott' doo -, _d
tooof Ioooot pococoot'o tlott ,0oto o to to d -1 roo d doNJo d -Iot dP'Ioo dt-tooocottooooo'tod


ESTUDIOS FOTOGRAFICOS

FOTOGRAFIAS CON ARTE EN "EL ARTE"


MODELOS MATERIALES PARA ARTISTAS
QEFAS


MATERIALS PARA ESTUDIANTUS GMAN SURTIDOCLASS GRATIS

PINTURA EN TELA DECORACIObNOREPUJADOS, ET


I I


MOLDURAS PARA MARCOS
377 MODELOS


CUADROS FINOS Y ORIGINALES Y EXTENSO SURTIDO DE LAMINAS
UN REGALO-QUE PERDURA


-7-7- m


mo


-77-17-


Martes, 20 de Nov. de 1951Pigina 34 DIARIO DE LA MARINA.-Martes, 20 de Nov. de 1951 Economia y Finanzas
C'ncienca Agricola Actu6 a yer el Nuevamente bajaron los precios de las acciones en fensiva
!orMiue PcebsiFrg.mercudo localI m
oe Is,. Espc eiot fi.,.c mrcj /de valores de NY. conlimitadas ventas
_ir Inodo I. -E. uicsn l n i n Expoccio de Cuba
--F__ e sscnnvenIn t, es r. .AA
par at Dr. Soiree Rivs coccil Petrencete erecn iieeCssbar Lr C'nstruAcii de nave. essicus rcgurAdd cirsdcr suc
pARA s P pcrc Is 'des-- d prsbidsd d, sd- 'Sigucerc sostncdoa los ie e pro en &stti ci central "O rozco ce de is Asescscn Ac Cd, As C Ae Aerni cs nci ndcns. lsequruse p.- luscasms. As dAmsms o y dP psi- p dee e i bsuuuc-casic n iranitede en P. dei Rio -. -,. t. 1"s' i A "d"pss' b" i i~ s Ac
sAs ad. p en50 sp sma smur scsdssecm, n As nu sici pis, t-- hsissA cdscern i __n unmresP~n n '
-, A micsrssd isp s d1,r de A bindic cir cs "ib c 'd de in cA slapucuidsncc' r s d o' "" 1ss1 y.d. a en Asd. '. m-rWd d- -a d T, t .k"' 'adelsaconse l (oaen T 'ecdod I.AR DEL "tO Joiroe1 .eeetacas ct
psiliis n i. sA s e sup .cica nes-ios y l. inees *Pri*5155Pc Scicsisi de lis~d.s~.-- ,.A'ciuesdeNcw i-hk h,,icidc.oPadiralpcri iostsI. sissi-'s icc""' icsmsssme-i r s dbe

Min~i~sr eA icuiiturA~s.-dnm ssmeniini s n p.u lAsis, Asma. ce c s .e s.sde e i n s mest .n~ -acaude Ae lmrcd t/ .in Bag ri R scs io A susssr s."scl. A,iscparc in m v, iiia d e~s umai r.
tuse ci Dereirl 272 dc 231d. Ess- u P.n te piublics'. ""ii "n"i" it "" iipi'15W .1 e srks- dc prccd-n'. As Ic sss Ac is ls sse te' us~ridss p i s prs inspired c lisiissr As AcricuIi.- e sisic. is, nn .s ii.sn lisci r Ne or d~Acd Asssornc Cs-aiis. rt-r d ~i< 5cPitionoiiii 'iido s Ls quc t ri dri prsccelrto.lsqiicdd pusnri ciPiiirincisiyisA iisste, di1 P lii5A c irialn fiih sI s'iid is l s priss.-ssue u rensii l se- *r sOri-cipubcdu ne -- ernnotslrns:s''o wnesurn iea

Ieciseoal dc GuncdcirIs. Ais-iii -nrm Ait r t de snisr Surr na bn eFetiia .com5o useArs d As isc ipic .sscsssnes m C uss msie lsjsbcjcids ,cbd cc, r s ,-,i .nc u icssrm ,trn SoIn - r ssysiua f cs diu Idn i .c es ue-rs c sss t- Is h scl s sidsi s u r lprsvsrss scrsnd.- isndricu r
Agriiccipselpcximsf. issim hnilsisciieiA.i,.ip, s.51i bAnsi- iseasI.cniisseid'siossn c .Vsprmeiiissnici ss suindisen'hsdsr d scs.iessseseisisssus.s n.osc.sls ihsdic,niceneAss dsei
m rre nunenrnd n. iii e issnaic'ncon sceiseiurdlen cmn ate.li Kuossfren d a nma n elmras s inusd a Idctn us sisncic a~o e u unaorsd urapr oben
,su clslsde clciiusis - 272rid.disqsel mcs n s ii dr El c P. acitsn es .ns de ,N Y nd-li Ac :Adn An.dAsss-is i s s c p5 sI Oriesis
rsssdcco~ph s. sines d lssds slitnss n to pstrls esiurtiii:, Auiiidas i" it Ysser leslcidc lc cn lrcpcclngrss -hiisreseea- s iijadr.i c auAi-nR i c 5-i Aienoqucsc I amic

puslis On decrlns sne Is psriisscs Ecpnssidn. pue, sis iue dejen Ar BI)LA DI LA HABANA Vslcscc nSra dlc. Sr Cc, Asssrti'arin Isoecs riss. pcirc prsscdss 5 Ic sSirAciini sesiriss dAsdichAcsisu ii eme~ai o PuS imsst A.
cdss sAss, ss ho. sscusplu-sc. dirscts ynss-stesccsssriss--', s-s T I?7 A CIO N siF IC IA L sIssircstb psrils Cssdsrsc dce ~ i Ic miarIsiium -ssrrec r i ci c ,,r r5 AsscsAs cn d Csts-,s, dA loh seltiro n l eG Luego eu rrsssclsvr-piblsa- dlccsrs. spcrai-.shssss isms g, og snss-ecsici il-lcHcsan ssressdsscsde lc -ro ad s lsc ds ysmc- c u. is,en psCpl r'. e -rsniah lisimAll i-isl Mar'ni pusni-ldsmpucs
dSssnsla Gacsanelflrscrliquesc ouiassmiisquilshasns-ehs ne s--rr -ssrse .c-sdi-n60atts .ds due cl BsssNacsoisldr issnds Pisarsdeh ios cunsques Ic aclusi-s s Aicccs i-< ei-s crse;ioslisind

dAruliscosa possids d lucuie sssa cccrs,ssmoislsro nlo uo-sOsss. 20a2 cimis d e lVsrsie-sCc- milli15550 pcsccnbs-isi.AshpCorshe AcsR s ,cosssssnsrldselsi idscsi ene. pcsiadel piaccmudeA rclsuicsjnl ci l iisrs. As evncspuseds. cmsssisltisisldes u dss-isises 640 nsd aRpbic eC- nmn o C r ci A uu55lis A uchi r iss s -urbdc d iur n'Ap i r sudse l-,e Iuns per. issls rs plccccscnsl col. o viesi- Nsoso sicstendem, qus.'isgi o 9 c oe 2 2 ud n:aa b ed ulc 9018 adcaouariur la blucblhihp rir .ssrdbadsissdid. sdusi scdc b e.tAereibipcirso-lsi i-sscsipasc ne firmc. qsce e sesn lavide pcsadssmals. n 5seoi-ss e i., 'r Ap d-s. ', uu as~uc -, 90 s issi"s ssesss s'xa e--cicc su-ss c .odn ed.Auuai' -P itrsIi~bt>u us u
nai qushabiasrealizadsepspu tl- e ca sin c dc 5uye ciA qusc, iris 55,('susuids iilciusi Wa t .u s sic ssdd s oad. ,eeagoiro mi" P ii'S'l iii' .n ustap tiia
sdsdce~~~ ~~ .isqscss. A.s.s.i.s.cicc .u-i.s .icu.u.sds .ips .mis si epentsspssque i l ct- pssdsieibrs gsundp ysi.es ra 5,i .D F/ 14 ,,.uisuam o e-.scu elssAWes 55slu~s sc s u.rsu- a de sp. cA so ',& I u* ao a(nlscy oq
sisdciisu cie ieiscir o nures 355 im iscs, quecilesis el 5so sn 'I k y s .s C -i s &sendi -- mmcu c sd isases.su s y -j d - -d-c Assu ,u . rsia ni-As nn c uc
men se ilrlera ccore inssrist- pcrdeAsts siems~pr.ynlr~ie-' ssssu.-s csscs4dcssh,-ss iicsnis asA i. d i Asde ssp.,sit~na eu lacras i cu is,ss seanisAus, be *a ,.ot pr uido or qicsc '0"' mnd' n,,-mnt I. site d, 'I.e Au .ra. n-1ndos I. na t -s; n d. d.- y 1411---ad l enl mda d sn r isnriC u e lbrai d ona Otoi prcenon
griuporusaidsArsiie siin dnicisepess. rl eciuuuic,csuir. Rcis-iccsiis -u'ad wr r1%a1 fii lschsss sue'sdez e uoeet Ia o~strmn uait' s-' a r-aal a brilslnt c expssiec, per-lci- ide Sd'emhs sh ,schs utsms' is u. sd-cs s u s- .sc sn i cNui-.ub d r
ucsua -mhmne ani-ieir snasoi m trnd 0Aciicisuuits AsCntaisci ~ siusei qui licun sc A- Ccesrlicslc.esnsccines As i-suds d. isius,AsA A i~,,idl~- p~is~~~i
Ice. uisy prshbcimis dr slrau, que dlduiypsefAds. Eimpssecs-rs ii is -ianera ls a 1% ,1 c is mdis csr-sh dr Rih ssnA e dishacse p nriueidn iudrnc.-ca best orn~a.s e ,A i-se o pub
pesbnyinceaquee o dihcnce raro otlce- 1 0' 4 4;eAsr~ si ei-sssinr20 acsnascr Au ------ ~ isdcxf issse t'as oe s o sin desAi-'a i esfcsdsu de sAsiccsr 44uhorAe
Iuirn s -hupae. sds Isretr* 1 pi.erdi i-s iipsrtn cda escs ias- Bci -isdAucI Sici vqena n eC' isGAT R E AT gu lscp r sin e r.s-uicssir t e us pspupschc ibn A s emra n5 i4 hr -tr
pesci Cer que-c. qsisn su et i- Acocciss m ess pt sli si-de H Ii.i e e .Dhi-o a u' R ri-i-i-Irs, Peaniain e stdii-< :ihri d dsdi- soe srsrrn cu amn
mn.ihsn ireAcndid LA I FOIiLATERA IcE HAITI cissice psi Aeepssspcsucsv Assdisi Ac iycuaris-AriII sub-u iiiEcidhiscissi is hsiui-isi'-se As ischciei cbrhsi-ee -u
ces-sruisehrslsdriciiipceiiiid hcsmbr6. hs, 5e. rusd sii Apia ronirnz d luc cptper o sn iAn c A, pue A sp is css-. d se As dDr LA H A Bsediuac i" ALTO RE LA I lTRI E i : cpiiiic si-ti- d G, I cIAsidim.'ias As


ciss ee pci-ctr d Aiiutu ucrs e s s cin Mun ss A T 5'es ic-i s checis is Ciu d ic me cido Csn s .hso te hi-n sue- AI' rAspiCpAsgA Munep de M ntn ad s tpi As e t~A ic ,r i-is, res csuscs s;sarciss4 9 is-csdc
hnC5 n u Dr Pf. E c.n .- .lpi~ s As. A msc-ri icess _dI

icnd esicoe pnneRe -- --r-Assissi m --i-----tr --r-----.-r--de.- L--ur E~ hi. sci-uctuCer, hr,-,bssc in-iiepu i-iiiicueci dhne ,src
ssnya circmandpcssConvenidpc-n g qucps r Acrsservze ua yg, h "*" u xcaet csmssmsc 8 dii. PAERT P00 SlCIPrEs eqnlne Csissuuis e o dhsuse sn D-i'ssdc ssssu Aopsur hshs 'rii-sdi-As suhc-s ssiimiuciiscui ies. Pr seesrdeCis eci- ye icessncsvstss isirncina, wIIILP ~ iucctin s -Ics d sie n s-suer ds 4800 liuccui uhiAr uir-csioe5cisdsi. pdbosscsc L-Ctis Is- hssssseA -s t iat~ed cicr ,55i5isclc i-ps d uiisi- demni.
1,s.eu nia 1,eo c pc d s cen is. dq e h s ndrA c i cs, A-cc s-5,5 srsesucissaI. u Lre. ns rm ii s isAsise 111- m r 1 W s' it i- ,1. -a md- dlP tont l e-- d An Peddr pL, Aet I7 dY -rse t aunto -que -s In" A h"" C o 29 "'a e y hl d, d,, d,,rea rt.l e El0 G ot .r. s dr rA pr. p dd, iru ro ap n < to o sig re d-latre ela et ofc i ds Acpe hdemlliileanet td 1, ci dd lgea ud Ara n pl osh.n cs ii pn A qu ihe n hiscored pr e e c tseiorl ccs- cld s, le Alrlcs.pciu c Trisi. Rcls hisc As iiscd i ss. q A isc udsd El.iicsb~se is 4 A Curn ia dc i-s Pes-is. ui -uss A ci-se ci- u s n cn 'neoo ics Asribu ,Cs de A is-iseciro s esc ss' ss-i. p ssss-iiscA.sssrecc n um i- see pe uwios eniea Ar icLai Cu pseirld os~Ci~-istiid o ra e n s l iss u ieel c essssis "da f~A c cscreluye el pseresususissicd-sgpsisolhiprn- dM5'- Aui~ecu-sci .ss r peiicbirdn y<1cnisir- d usss-d-cs. c """"s imenu bsdriysediscisi uccc ismeensii Acsuise i-csquueonucicsissJ Accs--.--simenLiscs. Ac nenss Pus-cs Ac mPteehi-i-ss pagsdlPciscsoleori eirsdel ulsesieo d lqsPfurrsfs Psepsil sci-i isi-n.Ahschnsu'irssue-cdohsai,flcc s norasehier rt. f re cimsdruer Esci n Ins- e rnaii c 10CR srprac c Atpscrindu 55 -pq-u p s preic l'srn p oduis Ac As-c ae q' a url na ir odsrra;an suede
seotTrreneenelatodel potsa a scicindeCne ram ~ai 1 L5g upn r-su sucsdm. Ari CIERRb DE LAs BO S i-r C sso Ar,,us's Ane suii m 5 u' leArssrds rehsec
sirsidelprmr hqu r a hro d Tbc deCblre s sesnsrmlrcse Psuircspoa pon n 1 Asrus sec,,5,,,A5,,qu mpriqssrnsoie edpe scA sI~iisAcen hhpainu
psu A c 900pc r ci rirs.seiq .riien rprscin.enebcsen Ac., usse -- S. hAuvmoe d cnidAs vepr isi 4bisRR ,,s",aisucds rsrusbsenssibun' cmeriicci d.u iii~u-hr. ciaico
.1 .- M _on u d IPt id o in i dd, -Jue t ,uc oe o enn ePourlisso yslrss dishiesaesis, fcu n.aa be exr Pria i siosv c i-hrcss Ac icn us,- ri isl dpia c i a .ss-ssu e .sp -scss SE A Yun O RKi o si-- is bi ,u. i, s s s s piis.555 ih, cu srssi r
queants dl 1 de ebrro r~x- d josAntsr udeLA Hb n, aus. neiissucr--siscrsuien e i-riecs 2i.ci csineSy c
d, A.sidp"In"s--i-sd,'r,
,on nre doe rst a doe d.s -ui n f uo FI1n tu ertrl.(reee-n Nee4 2 9. nbns*siciid d es ol0,0 scuespdien e rla__ cn ecene ret d _ne Trrt__a. _nClimrsnsce de lds ps-gats oly Lposd po aAt aaa ca m icics ousisssis i cc sic A L_ csys.Arissscsdssisi.ti~ssissisisiiis~
vcae e etmn eied l Poetreeacue, p nr Ass r c. dnnuto c cI.s ---d s l-iAA Gp dN ss-, '- u iccu.nAc hsiscsu'esc
ACrs cullussd.v trc.s 4s dct s hns In In Ig I'drs c uc. A ,s s -----1 --,CEciiiE5AsEsE NA. is

ho pt- do d s qosesri-r- i nAl ne bre ee ge isn I ru-s U heon s -uc --iu E- du. hoB.CcEcsnit'
d ss ch o ,l A cts pi- st, n muteriui prec5- -rii s rsn po 1 de 1s i2h s

duida cc- 01no des s s c m-, ni 5 lO ZtgaiOn dcc Ppsmrtilc Ai55" uA us '.i.se.cceI esicis it ssl .sis-c uAiuser 255 i-iTlu:s e- scu
pp .Icneses-ts. ydvlin' Aiim orl iciiaincb ndtAl pc y imr- A ,sauu l uuuis ishscust-sscsrc I c s', a isssssschsesusc isise eess-u s Ii.A usssiuc ts 5s5an,is AC picis
d i Rudo o i i ssc s e scpn Uc d.n ucisce nAcuncs rus ie-.u.
feId - 6n dent- - N.-gr- clr eP rtd l in al eC ay -S m n

1s e eas urr1 ud ,i- d1. .p r.s s A s C-- ti- *, I s im C, d- A -'d.


n hbr Ep sirn erai- l PrdcnAgricsp Tusd es .isras-,insc5c.iiuss. -- i T s c-i Tslus o p~s s cp51is-ussieciscE~ e Iis e o udcp-es ns-eqsle sniai I C shisdera uc s senrsh e n,.- n r-is usus rseidelssspsic.5555 15 a P ar,_n d. ien y. pstero r- Itre .in Wdstre d o vic d, it Petle "10- I,~ AI o dgh 1 m.,nt, pob &o frenar n- .ide L a a a d a a u y y e nr n un.- A e a o

de. s cbscc .nupascie peroa ds i m ni poi-scpnccisc umeg'cuspuuss'ds-rEIrI
norblsqueco rite d s-nInsum es-c ci-se tA iser dei nieducA u rs i .tmpchic, Am srise c 4Ac urrs y 5 idsirih-sis s-s ds osSeI cgnsc lcutio, add unss-h ci,,,. A. Psld Psiin s As dm Oeadr esa smesi -i Nseuis-sied l.A ssie u c
,d m - - -9" d tce e a N anl ( r e t n r n t a c . a .
Todd. --- Attan dt' 1.ah-~ .
g~.odsde iAcIhinepsc- cIs- Aslmc- Ac i -c P Ishi cdsp u7-uii-ue 0 tspscIRR


P, "In" no d I~ 2A C -ld I. -V E 1. tn onr N---1n11 d--c .4h ,e o l s ncp rdr s n iss d~ 1is7 A E G S L m. A n D . Iit An -
1.T E GGA As- -~tl d, E 11Av1M1-1oa Dt .3
n_ nP.Is~ cii-- -',sI.puss-ss. 5., isissss __6~ AcWy 1 ids -IELd : I''. t
d1 lepee Sole pTe.c us. IAci, d,- Ips-d dsi to A.i. Poss, suiu- O IA SI FI

it.ur Ie-rnAtlie. i P sl se4 -i sPss p i--
u s- AdGODON 1ru 1u doyelcG-co. has.a
Pu- m.- ,, 2"4- y duelmI sce d-es m5l pacou t ou. clci
Ags -s-k- dsis S. 1 E -1 "T. d-sc oseureshs-iscs-ususui-d 7r"i'A"' eso e PS c L O


un ~ ~ ~ ~ ae TMo. nnmeroo1 -, _- A- da tt i, Ad


pi rdo pupr ci Nsc s Ar is e .R 05mo. P. pany --,dwi C.r1 - d t,-r 1 Ip- .

,,Anic l icu I s i n.s p i q s h Asic e s di u au c, I- T -d 'o .6,- dScl eeuicdeisotr isTIE Dr A iGo hsl CdnLAcd Cruin ac Is sia"E "'eaep. ~ 3 "2 "P
yi g A c.a dui A s : E CD U AC n 1 1Aid. ,1.""55 Wo.-.-~sc"2^"-rl-l-d-
Tdio do, I. si I5ng. -shi is
.e ul u r e A -de P u sos d
h.s. .ssisis .ic. A Amus" A !pw
eec Isrscps is Psdsi- A- 1-i Tsp 4.su iiu iy -1 S.icc ~ lry dl

p~n ~ Cnt l Erm --1111- _- 1rgh 1 am un --. d p,


1 10u es- \cai p iks id CA -
lii. .pls o-.un-i .s-umriGsis. . -t r It, ItTmu
decp- Ci -ssifi rnr h i- r 111 d *Ail As 7 is his .1dsucsuss Iess Iu.0 he Aud Ass n r o l ri. fi.ee SIi P-.ts sisss A Scsu~ u.i ACtCIN e A Ar GIuc iA C L R A N A En-- iu --p A .0 I' pi P" ,

nosee, iueo--si-iu,-fue-i-dus rueicinfcecu cc. Pstuioiu. -i- e 2t-5-
-1.~(itas 272 &1 piin cur mt dlh Sner G: .1111-1 n D N W Y RPtun -~ii -- ev -ep 2y -io C- -- &1 d- .d
n,1, . U u cP .Istn I -A -es disc P i A
do_ _ ,Nsu. sI-Isi~ut,., I :i-IIHASBURiUE-AAMERICA. Sc -- 4
ML Y A A No T L ONT E M L EEp AuBu A . .
NAAN .c cuisi
I.ui c he e-l 2 I IA

SERVCIODIRCTORAPDO ADArUcCE uAi-i- -,
CdA.d HAMBURGyUBESAN AERaIAAS -A

Saud dA.- At n e SEMEn l cus h,,, 11 yAIrESSr In t,
DW HA.U. . .~d . . de,-D H M U G . zz Funa. -drvril otn .l - d ,,s o.MN i dt rEM N ido,3a -"eto qio >a sha d~a
EpH oANCHA AF! FR
'RO5MA SIMAS LIAsIArAA ANA 11, si - ,I

Va or EMS Tn Ei Vp euW I . .i.s. r .2
In.~ ~ ~ ~ do br. to y -. .j .oou -,j_ -t 1. P- 11,,e ,I r.

-E N --ap--. ----Eic. 2 . ft EM "--------c. 17 u.gulIdes cede qcice. di Sede LA HAA A. C b pre AMIERES REMEN y HAMBU --- G nd .

GO, edeilsledeo e sd close Sc s-sega geereL pose Ic. ciledcs poerlee .y ccc sreobordo pace se seN 24 lodos la peuro ~do EccapaNPree ds A AlIce y Aaie Muenr. -.4 BoyPAA MAR INATOSPMESi P c, 1 -,Fr A. O I S, 1 tA c- -Ics" r Z LAOs o-aCOr OdN -4.AA G
-C A uu uic.e .s - -
An do dsp5 L.- 5 0~. do 5
- - ---------- - n .I., n

Sd d,, it it .7 o,11 p .


Pigina 35

Econoia vFtazsDUARIO DE LA 3MARINA.-3Martem 20 de Noi, de 19.1


'Gesti6nase rebaja de fletes para Convenci6n de' Analizan los industriales recomendaciones que 1a


el puerto Ae Santiago de Cuba detaist a s en elevado a Cuba el Banco M. de Reconstrucci6n Cdrdenas, el 22

El president di la Clismara dt Coiercio celebr6 Ests in' acrierilo tales APRECIACION DEL Iirigpras d is tiha entrevislas con arissmdores de Ios Estaidos Usnisiog Acesio rresario psrra ei sssgerencias cos las Ir' MERCADO DE AZUCAR oper ostr vii Airi a f l d j rsa Al'' citado Corgreso arnrral proriductores tias'ionales sir hs I.nro Stanri i Iti
Enrn l n pr asclses .iiar rlt .A'I r r P., LUIS MENDOZA y Coa.
ciamd usr' e yT,; c imr olese t h.1-utiv "d'ud nrsao y lIn~m -- t:- dad dlTdea te -elpa,.~ U-IzrS'r eOIAA~ it A"1.1s AI ,'sAA'lIAN
ma e ls ahusflees IUe rae en lteon.mo neesodad de .mtro Curt a w nr u aors e rae e C b n s elr nay uaeArp(erto antg Ae a jas \AsAndl es'dl lA "AS d IX Congr's, N-5onALAd Dtals- d.s mr.
u 5 AI5aItI aA dA caro 's ores extranjeirs, d' Aimd del endl ta . nb a N I.n od AId- d il do A del mundo as o cu es sr dAdIs Ude rlls sAAAA'5 He l -t,. I-en- mlorme A,; so di it I .
D ,bhi, m t aoe deb hc oslm nedlvt rntv nlscas d e 1jReub ST.~ .sui io Mun i .n .unt
1 mr l' ssrs n sA'd'A do, Hsires A"e d I era ma sU.:, Au]ur' r,, 'A l .
a de I r "A A 1Ar s r Ass o 1Ab o AiA. mtA elI Iin, 'A'' C' IAh5 1 1s0 Irm d.'' 1-1 true sicrecld AI
dI" IIa prndordo dre,,a Io Ito o d imb' gaI o e Trepori da a u faS e i a ngu r meIme a P de'"id cj t- i" it mI
rebalar ~ ~ ~ I rlbaj ,,e in, fi Im va d a HFe era on ionld e usu elrr o an-tr o .da n C

'j s u i n Iem e ( o l m a b n s s t i, n s d .,miti a l e t o d D l sa s a V Iv e n cb eh a g i o e I eHm c r-ae v a l e a o f o b a o m nduo In rna Hlpet esal ii Bcardiant p nrob rmt de u d, 1, Ide i ,c ,d n rven Htne nd mI,. intdo lsnmF~oys tnn omno dsehe o a uw a,'A 5AA!I Aa rno HA a s3~. a5'sir 1.S-aol 1 1[
etaA ~ 's AsTss9sI~'A'!~'A I Dsdmlirn.ssr-rI1 HLin a n, E t; s m ar i Ere l Estad or U n i els Bonfr ncd Jc lo a _e d ie t a r o s q u e D ,. rd e na i na l d e R_ con t u u n v F m r c u r o i c l t n o e e a e c n e e
11 d 1 e G d a ,e d0 buqua yU n dlPr s, s m I ar loAn n r ra Hr ssr rs o tysso'st rd si prhn mo IA' cpn AI om 1 v A5II cA5150IAA5A .A H',As~tIOs5IAAi clue Io CirU, Is~ Ca]a' "dA-'I
uflrssAIl Inft A's dA Ar rls 1A"ss cssAI &a" 5 1 "o~A A

AsAcosdAs rsslA A s y bn posdsrrsjasa 5A rA pur A t sAn Gral I retsos A tal r A A a B -!s mt" Au ud n a d ,l
La I are iracis Uss us oaafsss iA c n5 1 S cAcs n s de D stA A d A SumA AsFa reiAA't d AIAm ad o a n A nACs sA As d P ur dicasss rslAcsIone san Adcs o l iso IAAAA A IAdS SL po tHn o os fArIAo all Ss"'A"Itasss esAAs's~r~r~ ma0AACOA Ih'T'r.oo In 'A oAorr's1l1' 'AA '

A'5 r 5l e 7 pm'On OA5 A ls rasAnA sdca in onI He d Ft -ues- a se dc n d .
Ieeo r iilaa s eCmri deeacud, H e. uert coasminaoriara To ine o n irr- m orm 10 plt s. p",cutraauc "'n nuapraeesarr", DeaI qeC

prtaneIs d usrA' r Rn sac rd ryoi d rF etsodoss Hbk a A lA s Oai A css iad pA ~ss. \ Elu\Caanero c m nt r mmar 1 A0 '.aI oA os sarA' sdel ""'" "5'ia E E A E N A n ts so d s n mdd,, f v AsrMc As A' o sdasas o lsACao1Aabo I -ar sco AsiAs n
c,. b r ,nr v s a ,o 0i ,re abele m e r n o y, en et e m ~a n c'j '-e rho a R M D O d" ~ g o t co e a a o i a a m e p e a m a c r e t e
Eb ssan A r 'sIrad CA .a dn a m er a els enq ue s sm p p 0a r a E A 5 in m e A.Po r Is r1 n0 ci. I" 5 I,-rd lA o dI UaTe o "1 As A

rp d I .rmsos t d ea s t ew s A rnkI d C s er eLtstesApIr Ao pae, m m
rs s aa s r s ~ 'anor a. n : rreA CA Is pur e s''p o s 50 _r a dant 55,r I A A I s n nar a m 'i r a A.' n m p o r r u n s r o m r o : d elHm c d m n a a i u G u lf r m r r d r a e , ,B j 1 r a A o i r e N c u a e i d s u s e ,,,c m a aa o Ue m 0 g
Arr le E o o Ce IA Ar a ] s u oe abr m d m. s podias A'r .AA A IA A p c 5 r50 mOr5 A d r. s noa I A s d-as. as drim nscldA d adA rr Pi DO S A4 n a ble lao mA r51A1A' IA h- clent, 'as t'i i 'a ri n s h m e l o p n o menS n i g t m e Ac ione I 9-l ci ne ,r ic P r c pIn d ist I s, uetd,, ,,, i ne I m'r acB e ad n, Elar p ar c o,, n c r 1, Cat;r del C re- ar muc or e a o Ir rnCam a r ic d1 1, st o r u e t s m m H e In o iaerencim na tn ,z U -a qcnumero eI sa os at m AsIr -AA el'A aI'.II H As' saplisr IA r' AA I_ I pn 3 q el ,________ H Iesutotad n .Ue pUU~, h 'b I Ubend I suo Thaneo -m- purt .d a rbaa U riantiaod Cuas a oahi U.jo ma. Unee o ma .11 reane asc !di Via- nsigc n d a pheaa ab La
A At i A In d A y B C Am r mn d a n I lo m A da A a l I z'r I t A a b a a eA Ilas AI p u 'I MA oA A dd A d 5 IS'r a IA n e e t r c H d e
A nuT am nt H e 'irt n er d m er rIr n s c m r ia le dy c y "IT G. f dm lo s a o m a r c m n a i n d u n s r d n e t b e i o n e t dI an I

AAI -los ts Ad rIdsra. sxls ci ImuesoA ona dn nes- JApar A mAlieantA Ialdlv ;-., las Tnmau 5 AE Er X1Jossisssat,,,s o' 1 aIA0A A'AA A 0 1.5 el pr As01 slA I'mOs prA ducir~ Arn InAa noII 'sl sA so ecoe sapred aH -m sljsd o puert 0mr ]a o e 'nmacs VAA o AAIAAA A a rp s in eaio i~ir u rcan

ads sera s a~s mb nru e- Auoslatra s rssons r uras AOA enen5 555 es m~osn sA s ,' e rol r'neet orlAssEA jesdA nuAr r ae piaa apatc mdp rA talslrs m' s' h055051e5011 A t ma p 1s0i 0 de 55I'A ho r so a A' ne 55 05 rU se pAr 1 Cuba.s A cI se s s ia en Aes r a pr p s ra.ss Unssa r sec omen alsn miAr' I' X2II f ls s sr p ai s rs e C n ns sp r s Ci a Ad s' A C rr n s m s r a o s pt r uo A ddo,,l o A nI s d eb e n lin e nus Haeo r re c oen t ie n L rt _
sue a ras 55 ssudi A gsass I s r. B' ar di.5 sr u1 AseI r glJA0 Ar r s saru el A 1 onn dartv no a5 m5 de un ,nJ, 5l s d c c1 I


sfiaa derosa prtO lemss u sr'55n- sAe l s lmsdloI fsets derASania mrCancia sAs a AAs n scpA rs sol mssoal5A 's A IO r dr n srtei aa s a pn usltr0AA loicos'AIA du. o s ALro sa. sa A m ie s a r clu e Cua apr a'r pr h anra e d P ai sIaO s A ino sA rrors srssIA "Ca venid5 baOl5llndlsdorde


dsstosolshsenrrloss 'rlrrdllss s Altossajss as lssEtAdossUn' marslosa p os d C ar g A drsA e ~ "D la s sue es .SnseresA ss vno Ae,5p0 lso ssasorsA 'ArIn r b uiic Y in, 'k' fi c m esas mencin s d s m e pr esa ent para I st -Uu CUb, .ue p r Lal b r sn q e dos elnil c ndnsj.p r cn stltk ir h,. Lad, aoi Id sral o ren's yr par ,AsI aAy qu m '- o Aisi lo pASresdnt dool Cososs Do os rotu s primer sa Sr h ore sa mlasmArAA un A es onAdi lArsoms u mn doan deud mlr u h oic s ,m
b I r e de o otmpgr d e s 'ae Sant g n d, L,-tr Nda -s l cao pan mo n se aei ei m no m it, aio b, n mia 'I o n ~ n i d m ir a d .dLCjasbaIsoa r in's0sla. e r raA AAAIs q d se AO Imud d us cuAnd s n el .s r a as dl"01m5A5'05'5I I0IA dIO In dussOIibCAA dn FO r ,ac parg mosmpo jestat~ Cj,.tc u o a tr m dol rea n m co S adu recW amn 1n11 a l-11 111m-1.0 psr e oc aln o Ir u nud t m se u eb] roa A lsaionandb. ba A a i s Ar ,,- as A ns A, A oy m is p los 50 If A n dAbr d aS rr s1 A l mossl ols'NsIra s a su rl n As I "r I a a I I
Essas0lts''r i'A~la oA p ~rodentesde a A a s sia r. Amo rtadsrs ssssnos vend5Ir ns e gA d AS055A* Asvniino rqe e Fasgno oAs msde Ise mnS' m o i ya u AJrta roi o escAs aa r a s a n asos p r. o e "I o ar r s F l s rc-o S A r.I. .srA. c551 m a, Aarrrr 5 s alo e ae 1' n o imi "I's' A do rer A in 5a d f I a a a s aIsoaIs Ar m driAs IIIr pA um ,o ntc ,Im;. n neq p asA s l r IA .Lsor rAn i AAIon 0 stl t u v e a Is', m I"
m bar dss p ar'a I. s acrsmeni .n -ar' A n rustai. ssssaso1ssaa ns ea AsA ru. to r se u a a Mic inaF ra I on l lrn J"
lograr ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ -p d den elb aatrzc nnc.fcc~. u lpri eSnig acn uen ci e ds T-1 I-il, a n. d, E dcain l a- oe n o n iasa m d p0 0n rI tarsr A r C o r'. s IAS pAp td a s ArdA" HA A, C, rn d u n
Puedl decrt I, qsp rlios as y oos, genrOIA e E i 0r m ai dr 0x ros fesaii F-5
mIltple niscen, por s r rsa ions Ai IA mcr rs Hea m AvAro Hs sI al LrsA -all 5 Msgsi t ar alri a i d nAr i' .n Anua ymente Inn M% decrsien inqu A His Asn Soque s" uaqu ir t o A rs dC a; sss r sasle ss 55A5IO0lt IAn Aslba Is IA l1ls1An e' AfUls sn eAd AA'sA 1 11-w 1-1
de odo ls ipotadre paa bte plo haemo eo AS que e1sAIr s!- "Lf Isio Arbs m AAA A's Suo s A aan eOinee 1od lcal la o"
E Arnle r rein 'rtuA n stA h y AlA5u rtA d nD 'Ar r Ur m AA A's ne Id a d s i I

Pll psr sa sa A u A s A o i nal A -a-n d a H as. t od a ,e r p .o aro Ao, nla n 'r C b a nin C Ata
I V IA Isqu o000sssoAAen0rel As.'Pah r ie ra H e a urst sbu P515 rrr IA1 prr -'A r d sarl irs re s l rs n o wnl, nh aI TU-A gpt acentss bICa r tear ner. En n rs g5e5 AosArA t In a ls csrI s ls d ua a mp Is ari l ,
CIoyos Aonlsumtirsa s misA gurrssl5 eA con iArspaaol dr L I.l el o gesArA A Artluon re irr 1s S Monjtseotr ju s l're d ssa h mrs Acr nporuas bal ms A conrAAAln yA sOea d c Tic qa n ri b. ca.
CHadr-ci cndaada Ses de. buq,, au n on o rabaj d n a premb nte del p r la dta coaie mdusriesi T 'b n o ad- cfie e l tm

c J J e no rU ,3 P s o d a o s tr o s Ao r -p l A, A lrtO a aa rsnsi l I Sr qua des e c ar e A 'E l A H s J n. N p c l ., m p hr mnn
as AN eh oioaea a sra asd eeai nre Aerc a, cmponentes:a noerd ennuesstsrasaner Ti td

P or o A r ca na s u e A sal s o d.1 To m p r esA I am, eAidt o AI l.- U n p a toi n du e hA dAS s e n r s s l p a C a
ato possdlrrnu n o H 1puertond eni. III I.wt Cae- itdres, yI eran- c ,Un as d Punllva d= e norm pIrs cuas e ioe, cu to, Un-p d. do e uha "- N' do "ec-'en'"

L o H e me o co ma r uo dc n e s a h sde l a ~e o n sclu e d. la b u na 6x t sin tn n a s n s -cn m c s cnn ve si ad s c le i no I Ire a u e a c n c m a d d n e


I y lrar t y ers i b Ton Atu Urrs lstmrA s r s b t O He am d 12 snta rrn e OAuit o
555m 0ej de00 A mp rActac lolAq a er, elinA y 5 l s A91"'61 As ass Arar As I In que d a A Anrmuch m o IuIS I" A r
Dgo sd CebAas. m s t r (in, as co eobdo psIrmieo d e s a dro ra "o. P. sirt deso dos Andsviimodue h- --o3' Si
.u d i es q IIranspo rrass sararls PrIsS o o I A ns' P Ans 1ro IAos y ds ado
ortan. ~ 1 ,a abas mercaneto s In pro yo der pYe ap o el J dn ctitgc Ua,ato s i r ln, rsst-lan l cd Aer-' E Amfoisesnas lsarres Ati so I a r .ar lel A ii.IAUIS Itl.ds aI brin da, iA
SI Nque a nare ena La HAo proars i- Arr lr p Arir p ssn s sopar bj o Hem mar Sans Is Aac A US rI'0 I
~ ~ ~ T di. flab. ,In.a s mqetre ques "Id bPl. U --t U.,ple Iu ac Itn
'r buque hay I, o i .esp enr en ar., go in -,.U s deba memia led, mtraro r e n u rdcvdd m yr
As' IA' -,,0A a isoo r' 551 rls AI I


_n Is, p a dd a 7 4 g l A sn dn d eo C,,,, n H e I o aA II I Iu s, C.T o .u. r I .,
d s cias Fl e s debi an, I, o Ir l b1T dn el e ox e a mi ahitud q cl u b i .ente : Iav ,r do ,,a -m- mtn
b7 1 regd Im ns ip rrm ia e par a m '- 0 r el esta eesi o D fi l a nad.s pU tir- ast oge. .ni ',Ilit"I1-11


r Uss r -sr nA ,, n ln H e'd e s ill se a ,orn -oca is a ns "- d ud, 1, 1s i j suin
d ~~~ ~ ~ ~ r u , dame u.aua

jbjiS RA I s n asre trass cut Ac Co beruAsos. de 50 Asu' Ae~is i asiraso, Ar AAA:5 iobod e, n rlnd s Aa
"arepru b Iee una rirrpa st Canan li cuer
ba ge~~ti~ruindo. - Tic a a s del, nea clue se hae 1 1, n n 1
M ARQUEnto L.no~cs ban. doha re, Umo "* l pressaantctdi, AAA],Is Ir. nerportaar aC p015A rsnriloodo d 'sac

li e edso Iedu" preauenhimen e v i I T,
VIAItep ]sasais arracoioa c dem os I IA A O slrmlsr sse rAp orSr sn rrIlsi d r
m~va E~a~ a mbs de baeCoro-ii .pa dosl s cargo o o hisilr tis a'sortsssds'lo ss sA esls rss:sls asoa srdAi ld'sar 1.'rda dli SIS Il
iI lit go o usA 0s O s Isin IaM .qI u m H a ig, a aUa i II it It qInssI50A50 r. rsesss a n oAto tr oIsa SI sr1;r, l a

Pt~ono sO.c~osos 'sAO es as He scluelors ast~ i-sin ralot deIT" sn eA 5 aA q, I5 ra ,]r.e!Asa

a,* trlesdatos ar s a.rcAs enr an t ,M Ir aoarssatrnrots FAidII-Ad

I. l Ass 3 d0cit si s o r c Mr.PuetoIlisa l ass I s m.n.s.o.s a

a., tod Paloable .ha reuch. 'SinS, --Ms Io A IA A A r daIIAO s a
Aica s~t sar Astisada, rS' l'Ai n A o Asisa 'ar ITS Al i or' y pr AsrAs 3 A n As C nb
ot-s O Ps a osss'sisS sa n I n g-~AA L a. OH sirtA p s. prrArI Dds r pl 5 o Sar n 'l t g .aIin U a,.i. .l

m 0s uc5 S r P a 5Al p ll'A5A515' O Heri n c t a I l. To Ipn I 1 1 d r TT o ~ t i
55U~ns.r psdi i Albrrso E mists Petons rrsla Mote tarlsd5 cub San, v ,Ia-s 0 1" ,r, "" "t'1" 'i


de__ siAArol In5A n A rA's'"5' t
m~cnt de nesPor que Ilamauul

ss AA pld5551'enu t leon
TI ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ em a Io It.al trot.ub lot que_,H nhra eaoqeIIi 1 pin i n ,- ", I I
retaban rsaIs mA ~aor. Ardetii
Con" hacHAL nnatco blad emo no clu -ar dI pn

YIr"'s, snds 0a Al'I5har5. yAprOAucAmIIrs e e5
ro Iostry AIs'01 nr l ea
fe-ena ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ m md d aa uq scu nIrbja ,-l n-- te e ,,o latod ima


Srd- He1 Cai. p .1 H b .A iIn As ub n r


TZnlm0 ob so. tlorc, 'roOmO Ja r

d g nu v l esen nn U maters 'rl a r- P .
MORON Y LA y DnN me ,,reo)
yo Puertombi tun ser I1 rt dciol A)s a Iseaar n
cruent en co paracln Usa union.en defciliva He rri pa a o Lri I.,o e istma s Heetuls6,n


go ~ ~ ~ ~ ~ ~ o de Cubu.nor. mremosend ctn deo .T uh nta u(:igalj,, lm


dad U dmas n o Sd1 t A a S a I s
IAAS ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~rnco dE el producci deca vapore pque tliacn.pr elmp pbrtmetoeo ricri a Irgdds Ictim"tia 2 f nes a m s n arossta d us xon,
t- distinto,~enes yr a nuevr trirbor.a coua bar.ti te ga o esxnu v s oicama .drct s.Pa


sat A- rou sAndrtros del'A aduArC try osno ciSlfaa a

u elu t 2 U n z e z ci r r ems mite rs f adrp u

oA E A diiatv As0 As 'riorldu En primer luger, repair a l buque~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ qeetien an.I- AreHetria saifrai t rip incrpaeso net irrt

') i" quo upa t iiolaoon at i x.ra
d sIr a I a I n e o e e n s t. .i t m ul r dodoam nt 1d M h. -- ,I,, as s m m
h. Admel. -u To oso A G es so
as AAl r Aamada ucroa cla ccoso to

-a-.qac eli pued ocesionerso ar

gia idoS rl l y ci do los demdi abionados.
tpra p r 1, w fc m e li 1
vmEe e'forh cnsd


r IA s "s A o"" Pare sitarlo y conribuir at
mmas toner soda esion went
pesa e ro ll u nCua n a a a I
En a b n memc u 'I xrn ri dd Yrs la a
101 DUE fD. DE YIAlI FremS N I G A J I: "A sd~ I sI5
InsI &I As cue-r I r

334k oernirio-2I galidas diarsas te Na Ilahamia. Crs il ao~slsA~ls

sOmnibus, saorn cop servo canirari. unt PUTS ir
*d e j o rre re o Io o
ScIo'rioi del obrero en so ingitso por raparidad A ern Aa n

Cuidahoeo name. medics a mum obreros.

A.mo ',siss y s'us Irs"
*o n .- bi ro o tim de (As cnA iHtoe .e gonaa, ma reelinables.

Forqlsit 5 s Op iuS de l. CHedi ssras slssa-A


E L


BANCO CONTINENTAL CUBANOINTERESES


A'2% ANU'AL on C A d'A A q!, Se 10.000,0 n M n a N., n-1 av .

I2ANUAL 'o
N., -1j mtit (ntiurtrzn ubauoi
1ra Coo AM h a a a of 69
a rP'"r~"a CUN BANCO CUBANO AL SERVICIO DE CUBA L5IEA5OSO5J 110 LA ASOCUAION DFBANSO5 DE CUBA
CON BARCOS KCUDANOS 09 6,000 TONELADAS
SALIDA LOS VIERNESF.roa-rfi. t5AOANA- 7.4#r5.M-9ll, 58 Y IS05 j.0 1%. % soi r,,L Nr. ock 5. N. T.
to b- -- -85 -b

IF, .551055 EN R1 5 V515 N 5 1155i5O4 Stl I i NPRA CONSritS 5505'N iH T ERSN A 5 V5%.- IANTIAG
g55*L- t,- ,u~i dad 5rf f I -, sOAA,


r y lamar 3cupado?


e used llama esd ocupado, to indicado es qu onCia nunca inferior a tres minutes antes do
mada es como "arar en el mar", porque to persona mo de a oline no puede enterarse do suainsistencia. nte importante to continuado repeticidn do eso s delicados meconismo de to Central. El perjuicio los equipas, redunda oen contra de su propio servicio
mejor ordenamiento del tr6fico telef6nico, le rogpo y osperar de ires a cinco minutos antes do ropeone Company


i

Pigina 36 DIARIO DE LA MARINA.-Martes, 20 de Nov. de 1951 Eonomia y Finanzas
Sugieren algunas modificaciones Diversos estudios son realizad p ar a propiciar Actuaciar de Ietraidos los refinadoresen la

a la ley del Mercado de Valores planes para el equilibrio monet rio internacional la o sa de adquisici6n de azaicares crudos
a I __ ______ __ _. ___ -_ Azzi'ir de NY. adq_Sustenian~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ el20, aecrlos d 'lIII)I11I.00 cho tie imporucom. par. ilegar I,, a
Suisicnlaix ci mismo vare'r Ia Bolsa de Li 111baa f1ja ei alor die Il ASOCIACION DE LA eresidad lie consultiS Llegaron iasta 20.0 a legro~d C do 5352 III
y Ia Cimara de Comercio sore el cisio proyeeto producciun eln los LONJA DE CUBA Iefectivas a ios pais"s Por Sres. Merrill Lynch. Tons. las compras si I. C3,5IF 505 CbFay ,3,tb d
I-- ---'-- -- s Epresidenlle de,,, net.ls do La Can,:- po, m,,, u .IIi, Eo LS I H (I 0 U 11 i (I 0 S COTIZACION PARA YENTAS AL Sono fi ps itli ire eie n B ti u t ee loeFsd
3,rI d a d d 3 1 I POI3 MAYOR Y DE CONTADO rcto do 5,35 CIF, Los iradores
"' 33 I 3 55533 IF3,,3333 .ro ssI'lls, ,to tis REIiA1, EIR AL. I nd I, n~hda dt I, ,-i Par G. PEREZ LAV LELIF ,-Il Ial 53 IIP Es
Conmr lie L tmert e Cu.bit. a -n Is L~unr ,odals riue deu.r do' NEWI YORK nem,,bre 10 II., REALIZADAS ENTRE AMNIACE- En. mfrac,6n f.,;II.ad,, p,,r,.I, La l rme de C odore" Me'rrnll mo.r .o us atuud do espe-a,
-teto I'leco, cobre Fel rye, to F.mgkte ent, I t I. lo .' alo F u Jlo deLi edz i IT S POR A O E Camar do Comrc-i. Cubaa se .a Lynel Pcrre Fr dn Ben E e nrcd d 3 :0 d tins ~ ~ !,P de FIRre est. 1 :and n", 'I. '11;"c colle Kb ,,Fa e dreuo 1. sIF io ba. In ,,,n. IM ntr nenconl ac onnad la actrin d o nr eioal ciu sm a& B
4.3333I3II d LI 43,3,353s' 5I- NS2TAS 2 PORTA243RES 1. I e ~ .5I 3 c eel in n3.3ss as.Mra. IINt FYork. it.5 PsI5 3 3. I.,'. 1" M RAD 3
n ,,, 2 ,de C"m33.34 u dos3 '33, pp da E .'IH~AL
no3r I3l2 33C3'd Am ,r- I, B.". c!" mov353, a34s ,,,33EM,,.E cry DE,, 14 1m1 mn'- demrio dc
pos e in S r p d ; Republic., do Cu3 sntl Apar33n3 eenT '1 mured2nle T3u. n3sciee I)n de I Conferencia do C.Otr t N- 4.-El M rd abi.b,,6 el erre de saque5 a .I- at I r3 amnit do Cuba lr I
.1. Wibero Suro, resi e l t- 1AS tatonos q~e -FIN: cn jcI, thod 3ld3Co Pedir at Conrs,- ACEIT 1ret'on W5,ds, en l So 1944. ,s d E 7 a 8 p unta r.,os Ilrib y.' Se report clue. 'a3n3 Ins fu335 4.75 FOB, pars embarue es sssbm.
1, r. a Fecldirs ,anjn,. nas ,el 1,,re I i a e tis do -impuesls el Isall I m 5-1 11, a 11 ,,1 37 lh, 9 30 0 e nn o o s ae distingulos moende, intfluenciado 7o "a du ia e aoae o etcs o t a 'be E lm nah nam ai
C~ado Cum o lac Rea lhsdecal IFm r 35 afi 'tat.E udcaa1nreah o n tmoe, in fr- Muimntros do liacienda y preoodentes rjonel Finmnos mnn o rco ils suirnae o m a mnn aisl u w a
I'. d CubI 11.1a nur o .n .unt aron der E, .- al ley do .mpule.1ca do 1931 .1 il t-n do bancos centraies. de In operturo fucron infericares 21 liquiduction sallead. .Itn o f- compro dle crudis por ,a~I de ,
SAre urFa 103, Ciudad t idc .a In rv"n'Inn onlssci .Tan1, di nedrq epdiriaA El onto unla nasitun un)Ica ell que tierre interilr ILI quo vino Fordo un trs m nd le rcp'ir ed 1 mionsd e Mmag l uy 3f', rIl dric nou'mA .IF mItejunle a Itte Fn nuevous oumnenilom on 1952, ierc, do calm u o 1,o mned A nOS lo. f un tonr. ies fmncieros yr pn- s5rpres paal ao ate d rns m n dls po rcrur n"s d e l b~hls cr- P E lOS psoT: CI F l5>5,,5el.,"1,,. il"'-Mi. a'E -_ s T.,,se ,3,33,s,3,3- uis ,I-,,.,,e. Itdbd.I cut,334 It. in4,333,,5325323333333525,4,035323 '5,3,43,343'6sa3332sn43s'4 It33, '" 3,PREAIOS SPOT* 45 CIF

H old. ,,, la pensa te 1,I .t ,nutra hnuacm ai o nocs a y alguno. erel a Nre bi ,t lotios pir=e delbmyno r e ql rad e eio qeutfcro ls eu o fr a.ebraprM N IL(5F BC u
Is nlo. cPS . i CMll, : .1 disposicion t-ne it ueti nan ,.en~do diecindole aut las prIto- lhI'le" F,2U a.,,-,,,,. 40 Labu m rsois obe Bsrs oia seils pr ureF~'" Me., ,nz y. FCi.a F-bi. al',, -1 I' LETE 4 FetaO <-lg na u
da Comercl exsco .u ,ils d,I. noalsl'benpr Bnl- bacoildadem contra Otto sumneno son IChij, do 311 mnuoern. I o rl- Peo e utics de vista. cormaro-rn Puede interpretarse adversamente In ed.y os FLT 8_ I -F" I "
Z. Cha ei e ,F l Ialo R Ipu belilo d I'll. ser cFmbe a soamio rvpe ret :,,,, glandes 1',u te 40 mnaneern. 1 40 uctua c innes y experlencias en Tola n ultrmos aconrtecimnientov'he Cares sin tols el Cores crenron agu.m meru Cost. N-rt do Cub. Fun dest,, ;
bn C5,. ad al -cn333 b5 e lEn(rMI- ,s s ld .r3erd me,13 I- ls MiF trIsd Ila Its, olllas3 de V3 .r 3 k, .l. 900 10 00 de problem7R. reciben crensej) exper- ernbargo. el Mercado no his Bid. ite3- d35re 3nu4 os 34. ,
stro die' Comerc en relacion ,an l ra d rd d r Thx. 91 3I tos3 -re 3 .ee d d b nnd'e
el Proyeeto do Ley ,to pretendt, Te -ra do devolores las unl-tor anc ci dos es pe dumenta do aero lapos- '5 1. IF ,5 m n eer un, mon Is Frsl y pre Co n s .otiea airma reo n a e .a noleni cru o leciet m- (W, a i on Sells C,3 el,,s,3 Merad53333.R3 hoF. no 3,34333mnrle li 5s555ntid.344 3353 1. rit 3Io. d.25o t 7 5 547335 35,, d y pr- Co Isr33533233333deIs553,3333eed 3333' l4S eS3SS35 co42de s influen ps, at ,I3 d'~~m'3ilI.5 4 3


gular ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ e I Merd de aoe e o e ue~a etlsp a Ilra reunir despnrdiclos este itF 3 k. 7 7 aspet m qiirsdon anicm cr lm n o rco uieo aac-tc.A U A E U U O
deseado~~ ~ Iseuansa evai l Reias~rPeiet el C, mvlertnao r nInciertas, dlijo Is Auto- ofin d_ 5, medci s de lograr el progre. rrar a nPunta del covet e48.I- E lcntaocar a1m
testimori do ruiestro Mayo cgad r Comecio de In Republaa :'a aioa ePrdcin ARROZ s ecnmctereses irmpartant azucareirrs fueran Ee l o r a t an tna de is 1qte,, Cota- meian are, ,pFr ha ponor. do lst. qra e lon sg 'do Cub. ,.it nueslir, LIeta n Os r ia, de Fcrda crud de -o. -Flatteana y nt ajeEdl Is r br da n rectentemente t-r donpr dleg m Perildcse, hall o uf fin a do p or 1. aja de 4- pun.o u na l s ne pcan acum-d d -1:.isucdesmaraclue no estms o s l usra m d''lenld Idh ,, it r seguar "o Estdo, Unldoc Iu- Iags Frtupr, do :2 to Haisendis d, Canod'. se,",r aDgug 1as ,,,, rpresm c "v 'r do hedgics. uxs. Illternomente cutmpra, dri c. e tota ,,,, iotes. sIt~e mnra:l mI.bai m casrguaioe d a aenedou enoItgdo a 1c usci -rpa di, WIGll Tgo a. Bne 25 C Abbott. quien clcupom p sIden IF. ,o reco urern mb-ssne -m rc v 6 os pro .n m e r o oeafnbad r
prayee a .Le 'oal Sefnor Minitro de o me it.,den te d P3yr-oullh Odl C. 5 25 tr ato Punta do gIl n t ortancia bil o acoal refleja el se~tiient. Its de Is Femrana snen r I e d'. pIdd n a e card pun cc
Us=ye e n Is necesidad do c'O .-a ,,,,nda. n ari la n c -~to o5a 1 0e s~icrod ra refirt6 general del Mercado compras a emva- no r0ltym ro rse ayl. do, ,,, j, tO ,
Uc= 'de otteen a aspeetus Fie De usted coo lodia cons"Ider.cion IrIo" Inm n unidaes. uns Tio F IInks d, 13 SO .F :. 14 I0 -N gu o en ,hcad u e a o E, Ioure Fit0 roea a n A 0 cIr de abo -, i un en sg m r.E s t ,
m d.ica dermi;d, do ra "r cn reli'lor AZUCAR eN c ,,,,, one n ,,, n p rnte Irabajoq Ccontrato N- a vo u en .5 ton-a ItuhIo tsepjr l
-,.m ,Sm d pa r ue e jsn at s m no Par.j,. It ce br I in t 1.a Itnop .r mte I 7 qu or am traaaba dhe hacer das. El mereado dbul principrllmrntecnrt qe erpran n t psc nn u pe r ne d .
3adesp ,on del estr o lsl,5 5d31- 3I F! ,a do entadirsica3s de! 0sba3C Isir6i 1.1-,de 325 In, n alC64 "The Nations] City Bank of New, deb3d3 a clue Ins comp3rad3ores baj3 3 do Cuba a uitoma4her, 334: t wr I., ,:c, po 3rdi4 y I cotiza533o5 de? rr I, (Londse emi dofint.v.l I, e ih- __ __. -L filbricatill do i auo oit.s r, "IA( AL.AO York '--t In time nor q., I., gistsin -n 'ins limits ya que no halb. prc. cuata retenid. a 5.95 ,.I, a n ,s, esnoMiMol L., ptrmera, I ,._ a --.
eOa, hu i dy 'ced cn """:- I um es,,udiido n a~ Ire rIFet Is Fien mp e : rc nespr adfell,. presentam ,inn de venta, si embargo hubo ved-.ads reorin s qu 1 I I c dFel dia.c n l, z y nrMay. :L,,
tr"s hiAo otmbe nng-.m ortizari 81.185,000 11 ,ImIen a 1.eImIF m ;ra 'a I F a. a ,o ,,a It, ,ibi manetFai. reco. to- parai suplur lads I demands d, ofertas. to clue hizo c a un bI ad io
333354rs are( mo Autordad I do P,33u, N345u n N ra l 3' 3n mendando ja eesdald v d5 qu ms ndo cut nt i3 3vel de 5.37. En v5ta d, Ir. 'Pradores y As pr5 FOn r.s
i4rs g5ms eln5nues5i. pl b3oil3o3 D3uda Pfiltlic 33, d 4 5n3lgu 55n52 ru5 IF3elluI'llar, 24 on JOS e al to553 n [as media s efee- psecion man bales Para tos crud s,, 3- un C In 3 It- dL EitE de3id ernes y p, i
exp i ,6n n Os Colusdn de 3ns 11n, d,;: "Tod,. a RI s s -1 C ln lt ,ioe ,i 1_11% 23, t3s 5e ri s abordlr y r- demands Ila retrocedido -n 3s 3s L3 a c55r, uLsds3 3So 3,m n m m i u
diac on F1.cirs "Dnr t lB n o N co al m msaisao o orde", .~ .grid 50a solver vste problems, .ione r cedultas Est. hit R c .'s (Jorri e Cu- -l r F lr" l a "o e utsa Icinls ,u e"'
Rug esao d lidades, queremo.! -o - --- - l rbjema-dijor-no ,presnta un". Jado en ra p r b
suerirle modifuicai es clue respon. 1: ind ,.r.,nI. doo. .aja 21 DO ocon facil: per ma b mde n ;,,ifrn gc ia vr oirl yo swptce-ns. 20l 0 tenlr a d Cu. mayo ,-u- eu runpn
dnabunsentd de torprln E ac ainl eCbee.j t lCB LA problems clue reqluerira 05s Csfuerzos Tro lgo R un normal de 16 puritas La firms do Litmb. .d1, g ,,d it ,, tnaa umoo e eae
0, Ias calsas pu 3s posiblemente on ass hay mar 3cis. on ,, 5a5 d 5- D,[ Pat, ol o- mn o233-5 23c3,tad. y Is 3oleranc do teeders syer. N Ib ma r .L3 s C o porto [a actua on d, ,,,r a So hi Ir d- Cil3s Lt
un gran Mercado que teng. is Tma- ton del edificin all x o lai ,,I I. CIEWHE DE AYER EN LA BOLSA Ame-r -n -aI .I.,. 40 ,II . 4 JOs I rN e osd acm ndd ie 'ee de jubo ye ad s ep lame Lueoncds cros n os Ie;"n c-d !noemro o ao
vaoi de las regulaciones q u e calle Armaogura y Cuba, el sorloo j- DE CHICPGO C~IIlA~o aueh e eovr ehd sta lio oeit 7trsd ue to d pinn par mayo y dr de
he~~~~~~~~~ dI-hmlna a usr.s a m rzcd e511500c o_ Pro "Irde, q mnl I .19 751 FN rcesId. d ionstaltattelectivt en- omPr~a ne l resent. v It inteit' gus u ,M-e inocnset m r 10 p, icln hper.jac i ,'en un so.5 ir no dra lonbc de Cuba. dit 1.Frr Enter,,. ame-egnj I. .h 87 r a ainn-unol of- eaohcalsps oe ea- AZ CA E C UD S tr, de rna para ept irbr
qu5 no Be realicen en mucho tiem- Deud it3 ,s55 -1980 y uIIEI e 2. 2 LES To d 333.a .3 R pJstE ones dess BrUCARE Wds --rec5355d55. Dur5 e to, 3533545 ssC nr a Para 5 5er3u:
h. en55n 3 5d pequ, comi el d 'sd P IsF s I 32 d35- C335r2d 5 1- ladis, Nd Y353. M inistr2 d H5i nd .d tsD--- ne e fin e d 3eron s 4e Suis a a o 9 a mi ] O r p
cluestro". :Is Lord,- ,,,,,mb . 136 C: a Ingo Chl Iuvo Hili ,edd e dci ,-e ,, Nod 618,ri Intr- 923.s de~i 214are Fxitt aae-um aad zcrsh re i te c be19 oa .7 o
L2s causes mtrfnds d at Dara fe do dicha amnortizaci, n Il L .nem 1 : 7S toioa .rstri m-y, sev i arg tr- enerb e 1.3 totar1.776ndI
in act, vidad do 1. B.lsa y 1'. Poolahds-- Incutar doctor CaBlellanst. y ai 'Ill ll ._ 1, C,,,, m ins mr ig no tritn r deo" l rr a stb iddd nabj e 1 nto s ,en esta d *oi IR E IR E T
p.sici6n do ilus lnversionistas loca- ran .it mismno represtcil e s _ _ d aos qu ncua t. .o I Is .16 ii c ab ec mon ar y. poer e ai a d nIl. eyn, 1 s uli ep o nt oo de_ AIERR AperR. TONMi. Ho addS I"s a adurrvlrs odb u-M itod aina e ancI No- SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN Neg , deni .a F. q ,v IF moud.Is liber-les on las Ilper.,cton ,' c,6., Ha,,o me, SpP ,,o Ied ,ro An.Atr. M u O ta
cars on Is. egurlacurnes interiors c .i Ia do ub do ,o It Into b E1:7, biAll -E A A A """-- d' amblo. Rccal que ara m. .sbsd nqehy zcrsaM 3 3 3 3 3 0 do l Bo ton. ino on Is falls de ade. ,F trsee" dey S iiatriin 4 3 Raes elah q 1 sa 1 no (Iue nunca so sien l neesFdd e ,so eiee '.' 6' entinde qu e- .r 5a .33 5 33 5 33 5 31 5 31 32 Soft0
To Ins Fn~eBi -- -- --- --- _ _ __ -- Hileado- de (',Ifrnia. Ile. 11 n5 I,~ hay. un. consl of"iv enril. e A l 'b d 'e eneded ,r
Isldas elratis prd las mvi o ,., GA BNI -a .acones y ayudia m lta u, Sm r e n o sn Refutes. Juho . ,. 5. 5 44 5 44 .544 .543 44 :Io
,Is.s Ineidmo d I as mulm is; Grdds Iuvs qq ,it, _fr E'Mlilo ee cursi s d o .-L a de 5 35. No hay To cis Septiemre I, ,. 548 N - 5 47 Nom I, n
Il a s B ide bioedo don gan audes e a -- ut Ejec ,ia del aond. Monelart.
3S.3 basis3445335 5535324254,3335,,,,,353,3533,,33533.3554333 do! II445on. ,q ,,,, ,'.) -- Into3555S3(43523554S3552 eFssss I,


]as di prec dI ta rne m r-Mdao n n o t. . -- nencoa-en elrc~ eCONTRATO MUNDIAL -m-,. 4: Imnd-s Irntunese un. recuubaa
s as5 455 ts, 453542 d3 3c it32l m,, 5 35 2Ir33or4 s.rr Iv-r Rot] s d Es m ad. Iba rn
fono s11, Itl, y otras do gual an- -SAN ,ced co quen s .neineydls efoea;odns e m u e u ematv at lh
date. a las qu 5 hay Que anadir, par: Ie Irg I, Para P. P P55n.e. d3s3able e" c all u co lt3 .i ---- fla de C sa,, oes d e .1 l5 3e 5 dI a Jo e33on. S e 3and43 2. 34a t2 5ticularmente, las reiteradas~~~~~~~~~~~~ Drvn Ta O Bu m A sra ,, de I eetI 1.1, Its sticuls ,on el fin do (Contincoeln de lgIs a3L soit eW l tet-eu a oe oas edd nelyfa
'Is5 r33Ls b. sI x b r a I .1 t. ar s ecursf>s d fi do ud im- I, 94B so reduJo a IP mOtad ce, hal3sron escasez -F, c p33rIad ,s t c.n 4a 523 5n pull ,
.,e ,hall determine un desgano .a I- .- mn Isas mes determinad.s pars I -de s ,etr, randi, Y IM01 p'Ielr o otta y osto ,riginot Una brij. dle Isi ,, ochin ,,m v ion n mro bJI d ,
.,cint Ftr elpbioivr ,r;r 11 Ibeio d10 F.do "p.t o" Ele deF 19 I am en _e utse a oiinsd az.pno nmy b ; I' rnu
costs quo rechaza, gonerailmente. to. ,a .m .o-a on Mad, 11 ,er, de ectores financleron. ducido a ]a mitad, -11ecbiremos it.a mP y "y juliu Do SMi ,, -0-:n, el cc ju",'ZI '3,pl'iM'be~ y ,tub r .
da~~~~~~~~~~~~~~~~ su"ecad durrvloe n a a a miae Fie Bu-n ojut--s a s re,.gFendo el una laboriosa gentler, en ue s, Iureo deu.po ie sa nzu C11,111.1. In ,Ir: En 6 Iadustrial-' NE de' c-mI"a da .e i .ira P. q :3 R c O do de ver de stores ftinancirros mencester Is poers medu daan e ra ,FE, r.m : in a d 7.n y jub 7 .';:3.
ci. pnlbl'c". Pallets. alk, q 7 :. 37 oo expliestu Par The N.tional City Bank Prosidente d I l Republic. Para clue47 ecnuo e e no o r 8,otbe1.ttl18 oe
so. Ls I AN FI ,Aof IN Yor elB .IF MuicialBe In B tnos jf New ,rk "soer Ban c76 MSedMun. I donN .N "I. 6 Ilufica10. otal ,3per,.h,,
Na sta dMVlrsylsdbrsM~ ced o lp anr.zdo ,er hno mra p.uye nomprobee ar por emiso.
que 'stoma se le ben, .moe ,ln- p ,on .n ."' e .epeedcrl im e Fnoqelsclnshm ssd ua en nr 8 4 -- 42C m
coerdion colbalmente con Io aunterlo- plp ,l e Petro I tona io el Foda e 1ma ltos en ,do e rs man -t lctiemp. 4 18 4Ko.T
res conceptan y poor esono jipresu- So. valorem, to) ,is y otras posesiones no EAA, o nitrdo soerrordapt leu ln e y al qu i deosd haer u c~ n pco dte pn. az 48 2 4. l 1D ramos a ocrecerle nuestra mal deei- 1i ,da,. N, 1, qu a ,,to "e ElbFal sonSmu pdo i p a n cluer uep eji B in pa usr I ng a ay d !ul. I. 4 It. 4 I 4 4 I 8 1 4. 4 3 1 1 Wn
d-d ad elt.d n co rrreg .P baI ca 11 ta _ir de compensacinnes ML'ndall nor rl Fit- File aMnegacar. aun hubimoos de ,a- Ju-F, . 481 8.1 4 71 4 F, 4 -,' 48n)-82 1;(n
La Camara da Comerci. nienala on-il-- f.Fnto Iord KeyneS La Umr~rn de Ins portalr etmsmo ano, on que el pre- SePtoiem r 4 81 133 4.7 t 481 4 79 4 80 62l (01)
C.e lots un net tui e alo e, r a Amdoas b-nc Primq, PgsEuoesqu e nd m cio mejor del azucar, llevs a lon o- Octubre 482 N -- 4.81 Nm
Co mitin Naon d Vare,'ad Una de nuestrao cajas dle seguriclaa It darh .-7' I. 7 15 polo, a funcionnar ,I p r.r do 3tulic i, sd nuestros obreras 17 millo - -------- ---- --- --
gilar~~~~A ecaa Isatul d eeredd -1-1 1 N, I. Iq do 1950 -e 1 larom dfe, Banco de b it. deio
viglarla ctuci~ delo mecads 65 a. 775 iqidaions Iteracinals nos de pesos sabre too salre c- NEGOCIASE UIN C' DO E
de valorel;yeoe u motn aa soluta proteccibn mieclante Lin mb ico Amr75 ns I o I -1mal Ls Benauidi a.t~ ten aet o n rdse oglco.uacra ITRA BOETEM JC Q Q
o2.r d4n de ques5 I5rt- m s 3 4s3Man, Fidt b3i45c3ue3. 3 3 ,,ve, Fe biorr, 3 e a 4 52334 s FRANCIA
.I Mercado do v lre dI ull i- a u r nfol-as -aad !ne s cniu featIla blelans para icubrir, tax ,ctRs sin dca.
tulos clue coloned, ell poder del pai- Amer io Nn 2icus]m ,. bn -ic dela CImUars co mpeou n sc -e u usrspopios obreros "e CIUDAD DE ME.IICO. ,APLA- _(0-ntlnuactcn de 1. pi inas 31
blier, inverslonista no Be ro Izan enl.l PIIENTON wr, o Its, ,sectos, par crimes lnegale ron pgr s ra so ne ae 9nom Ixroia et s
B.lsa. Tenemos un limitado n~mcro de cajas de ',:,. ,, raja. nmer Flo, . 1, a ucoe efca euac-peetvs La Ieco ue tm s t apital clue se hallso adielantadlas Jr- incas so Ies infir 6 mediante c,
La Cotizacion blinds at Mne rsi.- .1 S l.4 'J.sgnaro 3s or i d m pe rcac n s deene dercib po nind Ls d eaao clevelraM M S cnescoe ncaa nr n n ina fearbd;m xm
nista el precio de mnercado a fin de PeAguridlad disponibles cuya renta actual Frs SAL is Solveni "Is nnegstbl, do .Us socio no arreditarimmost nrbez sin _t a 'se pr v adlsf anc s i y n prod uc- d s d lue suesn bdr: m aqu als grandes empresarios no Pre- P", m,, 11 .Fj , e 1 1 0 1 a 1, iach nm da d lo sl-p ain pr dmo ssesna- tre me canos dea )n ptrmodude cuan presda1 otndlSn
d an vedrevalores a precios so. l j .S a bI 1. 5 do, d s ablebl, enl rnoned. n6lidc i dutsa b'ad .% t- ,o'vnod n iutecmgeao pom
Peoores at quo reainmente lienen Fit ARDINAi LasR co~mpens ha ne F intrncionals La conducts crcso bl, podera- tr ue b. is lrin e h'i x fcaa:ycofrqe o a
comprarles Jos quo Longan preci., cshf ,mny. au-a -lgn mIr- hi-16ricae nt So it ,n h udado encoro da. respetu.sa 'u ,I eg os. Inn c- ctn lu s Ba r ite" offea ncrs t esa mju-ticia beri reparada.
irrisorias; Fel valor quo se totiza ell TendrcmoB mucho gugto en reci ir ou visits. P- it .19II1 .IF .I ,,,, _, _, n m oclona ,convrIb leenor. on- lcoo-. on ,I". actituad morament ,t- jiordo d o abrd I n rd
Bill abfacllta at inversionista esa in- ". .":"l- - z 1.ol itntigua ia eItln y el do. ttensiv. rno n hs goonad. ,I respe- i d, d r.1 a. atb dem ,ra C niea ai im .q eea
du al tA. -recs d o mm~n 1 s Iuroni c,6 es m cn e Ins demes sc-i s no in0,dustrals unM~~ -dco I'~leltjij ,drr,,m-in u ns
P r es t simamos muy prudente _0 1,1 Aunqu me indico clue el Fendo M.: lor-s do 1. industr,,, azFrera,., navae cim a~oe ip-ptas y lpin
Is distinciccn clue sugiere Is Camara T1- ,n E I. T1 '. A Ct|Ta Y l"- "" n a e te a lal Nedia .no cspe- do Ins Ilu Fsinad.S pror Ficuel -- dl t ndF ,,I, encaminada ,
de ,- ,,,,t. n n '! 1 26 'o tio de cAmrent do ccompensac-Te. ,,fhan sobiri, onstros ttbrmad-sr IF nrlOd.uir re-1- y d -ionues In ,
r e lor on re q el peb en o In- Bu ,mnao u m 60 clearing-house, ran .1,., f-clit- i --ine. tomandin 1. ,is del me- A O
se po str e ,. d e T ubo .en- T s TE., E;, PAII des butomnaticas de credit, cidjuntan.,nor esfuerzo. Ezos sectores quo con - --n" do hII cIrIn flnmtl actvriohoacia' F N W Y RNI o ':I
pariqn6scal y pae sta ue n oee ,I F. N EW Yt ,,l die I04, _"., "'e. ,,ir pudo cumplir con Ins requisitos eI nuestr.ottegran el gropecullf. CIERRE DE AYER EN LA BOLSA bau-1-r ]a que so Ila cara 1ernad
pr e c oas pn esro d n p der-as. "eneales y elementale. NO tei I s 0 cn Fie produce re qu pr nd E CH A osem r.pri r nddv nuno reduido NAer de erona.lr d, 1 4 -jR 8 o eis n dcao eetblcrce-nr Me t ajo lue Po rt"i dell, -,r so qu1"P e'p I, em ,,n ,,Fdo -A
En~ priitLey no c me estab ecl Cr) IncA, & nANIc I AAN 1,0. ,.s ., a .a tsperi6dicinmente y Is mayor Porte r-Fuezai nacional. toman venrai cada I-- 'To Nacional de C .s.hern, dle T,;
yle o rim ti7a, Fgn I sabe Ia CA. m M 'oo d o ocios ell perspective n ll cui- ,,uat do so poder; el unn con is pit. T R I G 0 oco do ub "
dee e oiar nnun vlr.L ARDENAS CAIIIANIEN MANZANILLO r I at nerl convertI -da i l- I--c financiers quo muceve volun- To, ,,,be 21
Bolsa so cioq e undo uoeo d ctn d" r ind d ce mus monedlas enl ore In en taides aquiescenlte,: el .trn ,,n lo, -I" 'I' I I 3 Demandar. pars conjFrar -s eamiad nn eod c Ionsa. SUSCRIBASE YI ANU CEE E dolare fcez Irvs ",e m.i a de luit. per,)FacF. que 1. natural F,1,,defensa de su patrimnrin. soI:It al t IcUNivo9 dEN F"nd p r los mfd iTs eaa. clueconitan de y .,i" 2"- nta .n. cue 'r .toru al s oe
de Is compania. Is ctall o I e tos I NCA76 EI ElR DEm tii dA FARnd. "ar i"""*"" "* n imndo enctaclar m, desaprcirrds I':e A Iiad oraimoc
v orS. esta tuviera el d_ _e dI ha ,,,,ra dan itpnac e san cm nda rpr sal r o .us n m . .1 I o w ea l protei n ,,I tooa e
cerl. una institucion do prestamos libres do constant ollns n a q e, enicd I .o I "I- It pr. ltnor o ce n sm diton I
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ r" rioe ,om M sIi dId .i .r eo s?"pr dIi Jrco Ju-13 e na, n prov-cia. IecoFe
--lc Tod. dIn ,M- nto oqu 'o 'b" 'I" A E A 6e i-ogue IS Asamrblea ','IF .
--_ Be Org r Fi t or, e m- rt,, ,,eIer-cs do do""ia a ';" do D; l Ibl ;Fd ueta sciaci6n par set su, nF
drs eognz i e e e d c n t quellos. d-rcaanno l" et o u *s .m .rIganis,.,,F,,Mn y repres.ntacr is in

O c~~~~~~~~~ prm o do ue mm se deb dhaenesr rsdbidd lv . It nos o oehrsd aod
O M N IB U S A LIA D O S isr aca dl(u slctc Pe a ra ,, ,,a ""t,,l gF
I El Fondo a )ira1Ido dehacer at- c,,,rpo uado d catnc-s rHebidanF
gun--s nPeraciones die acuprdn con la In "'Iactud de nsv mantenid du,:, eplaines do Su -Fnstitut,6e Teo'n rantetodll el tIF p d su eI't"n
on. mayer renuenrcia cadls dia. So hs ,,a --cIa, ,uplR con .,, hnondr, ,ent~do G R N F O A B N C
;listo bien cvramnne-com,, ,a n It, 1, dignidad humanao, 1. perdidr, do
hall .,no ad t ido much, p nq"u ros f Forzas ,nifrida enl aqu-lla nn-.T P E

I I ~ IF n de tiem:,o Fle de tite el Frendo die 1111u1-a lnfet e 'l uI
~perdicera Bus monedias convertibles v ne- haon hlch del iabulu _,r:e
---n s nclatntrira ,on ,-na e,.n cato idu d m tico. ,In,, ,actic nM""'.rod "
,1, mon dal (ncovF r ,1,, ,rumb- 1- demu) st' I, ,,, .1 ',
/ ) .,, '11e.l Y es probable ,i. eso seria que Ias, cr-cuS n.aS reqloieren, clue
el fin del Findl 1-s ,llos, stlldad., acuerro. d01
~~~No obstonle. Is retnivncit del Fon- ,,Ir~cl ue etumnlimcoo s laconnigno del
do dle proceder dle ncuerd I con el ,na estratee, defe nsiva,ftenemos cc- .'
I ~~plain produto, cot ,, naitursl F,,11 File d-t rm, I n ,, I F uer ,i. par, 1
-1 z Is ~~~rdo die friei6n, M-1 en'endimioo derarrinlr .n. ofen-ia vieeon I IT ,oMe" R im
;. y desilusion entre Ins paie aocoodos oin, re-tall ca pienaimente nuestro ha-n --.rr o
~~Came se pcdrA ve,. Be l" i t cu drech, a vlv- ,I,,,c .-,om nto oin una.01
I ~~hacer un camobto ell ese sentidt. LanVis b ,,,, ,* I.'- s f o n In ,do.,I
1,repreirentiontes brithnocces han reco. ,,,,n -e forit sh-ra enl In ecoinnem-.
OFendAd. que so pangan I.t recourson ,,, rn 1. -ampufht c,n a. ,MTnad
I del Fond a .,I. dipcntculn d os a, P at. na ged uaeo m as
,,, que-r, se nomee chores del cr-Fdit a, ,"' ,,, song- e u), aji" ropro Io
tr., h. n 'uoerid. too, ,, lhquide "r 1, ,uso s sdo 1, itul dLe __ enrd
S-Frned. que so Fmlgomen r u fun. Ra "b o d" 1rued;pr o
__ _ .ncons esencr te -o ,,, ,ntau. 6 !d o" ,"-ueda e' .
meIR, el BEnco Internarionti. ,'en pa't I- FO rb n os ut no her. nBid. vci eg lr e
IFara ont'nlFIFFr ,I IF- d, alun I per-ce n. Fton a,
,oal to I sumnamente experrti cn d ha,,~ n d Iaoc sa o ipe ta n ld asjrsyC
sed Ic n ~l cilidade! v. ,,, ',a:s In Imtr lo cooibuso de ingurnd
rtcione. do "t IFndele triv fal- ro o sl u e ame- c go de New York y
mn,e. quIene, dseda trion estatute, no'rre decir. con indumgnadr .cenle OFCINA: cuevos.pr er ora a ucoe -; !r,o onrloa qur -o ,,I.Iltermn ,e, New Orleans a li MUILLE Fl TA BLANCA y p Ipr I,, del munde da .I e Ls Habani. Seri deplorable Ho a oDomsim-portmoie y Dontion I - ---- -.-. IFu, -o ent-ed- Iu en, j Habanabee.T M 7
rovadet oubue .St.,y sgur. deiblom. o.*67
ACC. AZUCARER AS ',',, 'od Fa' noichl n ,.boom. Ia Pol- ,adoi r.do do. mlg do que"I ,. r&
CIERRE DE AYER EN LA IllA ( IA dC Club se P rja ell Slim CAMPI5
DE NEW YORN d.,'aa-- .o I ua .I 1%l
m-a Ai;e 1 u1 ar pt s 1;r : B a d r m e rvu oL1p r:e e

(SERVICIO ESPECIAL DE LUTO) .~a L, Iic y1,, 1.mle IF, ---. ro"e eznpr
I2353, 243ss455354 ,335ss3533',,3353,53, ,1,,,,,,,11l.a ,,,,,, I34 -s-s3333s- 3310 N14-543 ,sssssls y'A issss 4del 3RIO, "3.' : 3 31 ,5 55_ - 15,1-533 Es17,_I P r
,.n ,~~~~~~~~~ok ,q,4 na-1rtm -e .1r. I-,.,, r~i i Ic trabaoos de lo Asaxmblea Nacional do r -- ti :: -, t, e: esrer,, que

~~En Codidad. 5 SAPIDA S DIRECT A$ DIARIA S I I" --" 5 -llaves y serlsaconooles proriunclamien ,. s No l&e de escucl uI tiasrmieorl 10 este
UnSmrdd. 4 EA t~ yr. ,:t ci'. -ons pr Jo siuenrs Emisoi.s
Ell Efenriad. .a SANTIAGO DE CUR-A crop r.RADIO PROGRESO 690 UdGoc:Icos
I E. .nia "____acio d- _.p_ UNION RADIO 910 1

S LIDA, DI RIA A I . I E-,b;.- P,1e-^4-n pAt/Kum A . RADIO SALAS 830 1
~ ALD -, '. n, ,7 .n-, it
Icrm Al. cublon. deI El- I VOZ DEL, AIRE 740 It
MINAS CENTRAL SENADO LUGARERO y NUEVITAS ,_ c al .1-I- ,mm GAC, 1E0A"6
.33,353,3 I58I35.4335243'23,.55IRA50-5231

.i CAA.E I:3 i. IF EL PROXIMO MIERCOLES 21 DE NOVIEM RE, DESPUES DE-LAS DOS DE LA TARDE
I I 0 0 0 0 '
Informils on EsltCibn Terminal de Omnibus: Telefonos: U-3110 A-9922 X-2367 '.,",%- I,,, oe esl- ,r 1, ,,z cuibaiosirva d !-s cclecnos lu i, ,n 1: pr,, '-tima qui e ::
6 aif_ n, et .,-S =-mPCs e ojn .
___5 33~ '3 s ______ _ ___ __ 3,,33,a,,3 ;.33s Cn453"- 3,1 255. 25 35 4435 . ~ ss .~ sI s-b I35 In,, 553233 '' ,5,5 5 553 3 3
s3s44 52 52554 .3 235-3I5253353 33I,,353 32 354-ss ss 43 4 .s435533 33,'53s555233355'353 I535333533 .35 533533 .S335


, I
Clasificados I.DIAIIIO DlE 1A 4 ARI? X- -are ,a 20 tie Nov. de 19.11 P .iginp 37

PRODFESIONALES C'O MP R AS REPARACIONES ,VENT-AS I VENTAS I VENTA7,I VENTAS .VENTAS
ADOGADOS Y NOTARO 9 AAS h 4 MUEBLES Y PREND&S 48 _AA 48 .AA 48 CASAS 49 S17LARE.S 51 ESTA -ECI -ENTO 11 jana Sf- "oaiaaaaiaaaa 4Z Eo~~ E aLa.naann1al.a1i. .1 1-1.
~~ ~~~~ aa.'a .' 11I 1 _1 I. _a .11 1 11-1t- 11 I-r",, "' "", -7 " .
BUFETE~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~I REB-1lENIOIP, ," :. :'"''' .-;;--T%,. %. ,1 0 CA-IA V- RE-.
'111___ __ ."1.'a_ : aa,,, ,_ ',. .'i'aa .I" ,
1-1a) 111 . la,".1. a; T- F a,-i .% M 1: 11 -a a-",lenn.,eelo. 1 ; "
"EOTA8 ,ECIMIE 99 .".,I NO A-A f -'- A --__ -'-- -laaa Malica -ea-lIES

a ME OE PE AT '.-.a 11 Ii -11D1 ,," I 1O 11l i at, 'I.

112 EAUTMLESIIr ACC S OR - - INO;a "" SE VEND TEJAR I ,, 1,
VIAS URN 111DN 99

I '."" "'9;I'ICERIA -. -: DFO ACO :-' St II q LX Sf I A :: , 1 3
1-11, ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ laaieaia~ undo., ,"""" a-; .,- - .1 "-l
e11i l 1 , ,,-, ,, , ; ," ,._ ,,1 .n ,,,,_n ,eED Za a a ae-;- 1 1 1 1 , r Iia a e a .-I f a
D. '--- il- 'l I.". -~)9I' luo _:-iN_"l ,ala en Re a -mo alnm.a e al,1 "l 00 -lal 8460.Oi


VIeude A 414- F 19)1 __ an I pa -'1
I'l 1.14 I In -la Ia'a 111 I1 1 IaENOlaca A A 1 I la
J , :7., al 510.1 n.EPC IAL' H (I l.,.
AOTOE 667 comproN pino PINT A. PISTOL $65 !I0 credit 1,65O,-,
a a. l BUENAE SENT IUB E "llaa 4; I'"a a!


Dr. Alejandr ____ 080,1. C-nape- II 11- na Eala de 1 aa 'a.111 ,, 1, ,,,,,
DR MES RAMOS ananenecae Ian,1 Ian n aaa 1ap N" I, n"lc Inn '1 ,
I ,an n 'en a .ae e a n e, u bl. n 44 R A I O Iaa a T oi 1 00 ;-.:, , .


D 1 1 11. 8 L H Y U L I . . 2- 6 5 R D ._ __,- 1 ,. 1 ,I 1 1 1 1 1 I 1. . .
CL .aC 1.11 9010 F. . 9a09":- -." - 1 11 11 111 1 -11'.LiMO 4_ i:__ ',,' a. aaaaa:,!, I b a a7 01.1" tq(~l.111 I I 1 f I (N
-Ia le a a a SI R A I R O T "Lo rAcn z o 11 1 o r f f" " T
1.11: ::- .1111, ll :,a zaa N O PI I,_ ,_ % :11 RfP A R N CIO N C Car.edn Cal 1 'l 1 1 l I e" l. I I .i1, 1" 0 ." .,' aa a" 20 N0 110, "E:9 O fO:" ( i 9" IX I 9 OtiiKN V 9 00 l -:na.": a :1 1 I L RA S i : 1 1 % 1 B B ,,
LA 1.I.CT a. a al- Ia a.,
ii. "" O 7.i ala open b nna, in la--) .1 a VFDA Y O R0 $90 .! 9(INII ,:_ -1 ) 1 N.l ,9.) DR PEDR MI aO VALDE lile Ia~aaa 1. I.1111"9 1,1 1
-ian -ban. 1 h ri-r,_-_ udi__._;": , "-. _____ . ;_ __ "___- .I "
-)- .1- --. n I lan -~ la aao a ,, II 1 I "', ,. ,__ I ._._''_________aa o aa aa! a a r? a2 7 taaa. Lallal"' ,lata n I BJ TSA ISOI, ax ,aI )9 ) ) 99,,ii II T 9 iI1 1 5 1 i N- I ) 1 2 9.1 1 9 1 19I- O


W. .-ti 11_,,7 3,,l",- i1 I b XCI N 1I 1tDR. ABEL RO L .B. ADO. ___ ait; -,P-a- 48 CASAS~~l ,1 ,, '""'"'" """ b mi 3.0.
,O0IA IS R ______________ 'a!", ,I .- .!" .- 1 .) 1 -~ _INI -I lalaa
a-I " R ,N I A p u . "'I.l JaI, alla t b ; J 3 , F b 6 . - 2 " ala n N', 01 ) ) an l 2 1


m pr11 a m os7.1 -vende1 11 s L 'l~ -t - --- ALT RA aaa IMA 7 aa-.I T 1 ()11 ., 870 00( 11 I lI I9 IX I

Iaf r a l a a I_ P1 I-1 91 1 (19, 1 -h ono 1 I A 1 R 1- -. I 111' .
__ _-,H_- n D_ _ I'll AI -I R l -" 000 a _ _ 11 II I L ,It I- 1

4 I OC LITA .1 ,1 I1 00 I2-N A ""n "f "ala a .' ,n ,aa a a a
Dr. E.61 CuoIpar piano RioT A PISTOaa a :12 a, 0,W 0 a Ic ala 10 S' a an, :I illa oa Ian 'a-- "!t,.
MRDICO1,1 .1,1 l",,, ,,., OCULIS U, 419 '.PR PI Niaaa de Camp CO52f 60 .1 a-aa -a a' a-a11 a a aat ala Ie oa ata la a-" ICSRSIA aeaaacaaa na a .1 a .~naaa Ii :,aa aa II, '
a 1. a .I, I I a. a a, at P I .-aP 0 . i 11 I II l a i l a .~ e , I a1 a a1 1
R K E R A ~~ ~ ~ ~ 15 R, " 1I ; : ; 1 .,,B E N T TA $ 5li i L. 1 I R E N T A1 $ 5 6 A1 02 B O V D A I I II 1 1 IIl I, ,,. I _1 :_7," :

eta5 a ~3 vaetl 7 ,:10, 11II ala' lanai- .,c,, 014 ,lNa Sb 1 ait a 1,1 aa,,aaa aL1I11 ,
1 a-a B o i c d a s y p a n t e o n es- - . , .- I I 1 - , I
a adoM-SA Iaaalata~aaaa a'1 17 RI. NVrp Ia11i1, I INTO' PaX-la ENTERRAR
7- :, VETERINA L ,i - ,; " l.1OS 1 " fl "1 I'lMDl '- NI ((S V i 9 )10 ., PL A Z
RAM OSJI 1:1-I -l I PAR fIN 91 1 1 : a .' an1. j 1 .


a.- haaa. alaf a ia a .I 1ilaina I I plaii III 00I 1.00 t
-.ROEISA (O.R 1OVA OF B,, I TX ; P '11.'.'
anlea" yE nen11 Pa atl- t itadR l a.J I a a 1-1- ."-aa ,aaala a '__ _02522 -e.
NO_ SUFRA11 - LOS.A PIES tn9 IJ 9 4 Ca4ba "'~a "nal.7,,l.acI- .1 1.a
Inn ,,,-,a, 53 ,_ ",, ,,,l-., I 11 1 2 0 r cita $ 3 - I I.I- '1 AU O I L V ACC
D R L I B R U D Z E -i7 1a- m p a i ai u a,, ae-a- 1aa e-meaaofla
C LeaC LiOL G O Iaaln C25 5 aa o, a,- 004 El 'T A $70 ,li PLATA :- ,.% M ARRELL anaa " 7
lb--- lned Inn CIn L6 iinaaa Ia a ja Mi "aaa Old )1101111 Rea, 010
-~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ l- I Ia I9TfNCII)N1*" IIAt EL(IN
alt oaaa a ONI COtR MtfAFlLI Svs .11 Il,"'1 1 1I, 4I1 1- 1 1 1 1 O l l a a n i a e a a a a i a a a b U Y- f l 1

C. 1.-1 opiu anne I I 'at -L ~ LtuU~l a-. '- ". a I: ET B C I N1IENTOS 1
elacelen Canon') aaaa ,,_1 PLNA"0
Iaipneent. "a -al~ I Ia I I t LS J1 l 111 ,V I A O $ 9 0 ( I L 11 N A N 1 C w R I I A 1 11 .1L 1 A :,, % ': a, ,aaa a-.po, .0 a. 911 a 1 npnc Naa ne alt- .: a .l 917 REN, V NI
NI-IS hl'a ALDES 19 1 1 a a i a 1111" l a:; n lo pcI-a 7 1 . "III , : 1,. ,1
R.___ ~ ~ ~ Io ,a -, a o ,~ enam IS ;'' .', : ,,' :! 1
10" "DAE I OnI :. 1 , "_ 9,7L"" ",,C ,0910%,,i I 141 1 '., .
-1 ORGE GOVANTES --,-l Aol ".~ 9 .1230 RFNTA -0 lab .RT ES EC A aaaa eamanaa 11%_ a

.UO -. U 3 ) !._ !814001 RH L S2T 18 5 00 ,aa a ea aa oa te a, 1. caa ab nb e a a a
C I RAR C_ TE .lb n .i j V a Ia 11. .0 . I I- I eI a I ,an
a" alal'n !'l:. IL' : ,'; E It 10n F a N ; VI "ae~ a "a 4 11, ll TN I 52, "I "tt pa aa ale a Laa Ic-a I''1
al L-AnViD deN __ M.iD -a Ia.a a-7. -1 Ina a;.:" cnaj ci noen aolpaa ,l r, -T O, HRR K
aaa. a, 91 alaa-t Ca,: a-""atILI -Iaa -92 a. Iaaaa~a :" ,' i ". -a aal at- l a- '-.
--. 1-. 1- 1- .- I' aIE aAAR a" a f a. a.: " -a al I, :aa-a- 1-1 '1L1. .

I~~ t 411" 11'.111,I ,-,. "- a',11-ii . . 1 11 11PA+rvi 38 1f L%RIO h)E LA MARiNA-11ane'.- 20 de No,. & 1951 ,- Qasificados

VENTAS .VENTAS I-VENTAS I VENTAS VENTAS i VENTAS lDINEROC-HIPOTECA PARA LAS DAMAS
Sf --AUTOMNOVILES V ACCS. S4 MAQUINARIAS 56 MULEBLES V PRENDJAS'* MUEBLES VREDAS S8 LIB OS E M SS s 70ITOV RO 64 __OFERTAS _73INTERE PARA EL HOGAR
I 7801's; J .ug . 1" 011011, en $190.00 -.'C I'll nr "t5 U ICE ,_-SUUCC'A5I' w ,i r,,,,,50CUU' -~ 11E 111-1- 1.1- 1 OUCOUC VUCCUO ALOENT'C CUE NECEU .1 UOUU5CCIiC illl
VUCCC5i-,i "C U.--,. C"',l; "."C'C , I, ,,,,. ,U',I,'I -CC"IT'1-UCU,' 1.
l 11 -1'~ s'. .~ .UU UU. I''~ lCC--l 1"., l C;- .11 .ll -UIlC t C,,,,,,l"CUC ,, ,.,,, ,,'" .; ,, '.,, ''. ,,,. ;.I ,,,, ,,,, - " l ,. 1- . IlE
I,.- I-I,,,I- I ,,, iC ,. :, ",'' U. ,, ~ ,, ", U~, I I C U 1 I' CC .1 ".-C ; 111l ",-" ':UC .C5 UU.C U '.,'U CU.SC'U.sU I. U 1,, IU~' ,-UC~ IU I 'U 111- .,1111 1 1. l".',
U. ,. IN l 1 l !%1,,, iiri 'n,mr".i% ,-';;- 591 RAD ., ,. ,l I OS "Ill 11 RAO NO PASE. FRID .11C EU CA.' IAUAE ENSE.4.N.
U 1_ '' ,'" ,, A 11 I ._ 1 1111 .' U hU II U. I Ul U do I C-U U IC U" UUCUUC 7 1 -1 ". l.1 ,1,,, ,,1 ". " v 1,,: .
U11'U p, C-t I, 1si I I 1 'l t, I -UTINIL H U -,, : I L
CHAPA1 Si EGRA IFE F1 1115.015,.,I- 1- -.""_ -l "
514aM"!-" -'"'" "Il'" IU''-U ': ''' .1:. .1. t111_%'Il".-,S A I 16 AE ,,v' .A' '" N ER N A
".,,, ,,,;, ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Ua' AUU I, -'" ,,, l. ,-, DrSAAA
'CUa IIU1 C, l55 u E D DA Y N W !-- -- ,- -, ,,,-
CVE~flI C-U -UO UU'' -11'-5 I'l --I -Iii ,IN '", --,, U-' Teev Uo 7CSUeIOC AsFSO A PROC .COR
,IC _A' D UlCU .' P.C EU CCIC.Cda. .:: I ."" ,," .,, -,, - I I I .
'UC I" UeS 'SOC 1, ,'S~%I .I -o
U-U ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ -ICCU.U PU".U ,9EID IE U E '. U EU "''U' pI.A DIFR 'Cl, U. U7lUC'U.UCUU UE C.PUCCUCUUUUU 'l '11 hn Sf-: .a A~n-. ,.I I-"UeUUe .U11UIll".UI'lU., ,.CU tCU
L!r ht n o A II gU 'll C A "' ,E U, ,C $40 ,0 N IIA NS U A L E R A DIO S .~ -O ,, ,; ;" ,' ,! .Cl! lT .l =UUU, z _" .U' UUUUU '" ,, I l ]'" .d .Unn n " 'UUU;.r CU'- ,% ; . L 1 l Il - 1r ,
U t. le U .E U1S1., 1 , 1 r - I I " Il5ll I l
ll_-___'_:- ? Ut. I :-" .U U, U' U. CI l. 1 - . ,
-"1''UUUU,,,rC%: IUUi I UUUlCU'UU-- .1o CCI S CAUU CU. .U. CU CU''. UC' U3 ,UUUUUUUUUAC .,
11~~~~~~ ~ ~ ~ I0 I6 U. DIe UTCCO Cl'SWC :CECE :CIU de1c: $1000 TUU 1."; EU 1:!'--l!! 'l': I 1 I,"
7U ,I, ,, ,, l,,.!,,,,. U_ UU SIP" 00 I.eUUaC RCrU7 CaI, Di.NERO ,,
--' "~~~~~~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ -," '',UUU dsee NO.-UUC IOU Sta ,R!S,!'l 0 .l 11 .,-t" I';. j Il ljf !' T' ,' ', ': "' " 1 or11- o, 1;' ,1 hA I D a' ,,,,,I 1 -UU. 'U 0 CCCEIV SCUCEr" $0050 _lU, U, ,, '

,*, ,CUU "'" :," -, ,,1110 ,11 111-10 loll0--, ;__ _ _ _ _ _ _ ', INSTRUMEN "T MUSIC 'U' U. ,
CCUC: UUI l.' I I 'll.' I I U' U C C SC CI les !. m a N I I 11 11

e ",uela "USC U UUIC Ma l-l U U 2, Raae 110 ,~ T-- a, l a 404, - i 111 a. 4am I CCU UI ", U a', l- A 1 1 Il,"
11__________ Ne TI5 DUC los1 "U U I~C -U'-"1 .1 !,"l
1.1a Isal Maha Sacs 'U I -1.UU U ,Oqaess'U'.11. .II- I 1III- l.1.1
Dasess~" c_ 1e ha"2s t:.p 05, 0, Cor C 7I, 'A -, UCC U CC U P ANO AE MAN PEQ IA O ,CUU UCU. e"l" C DIN RO AR 'S II OTE l.UU E OACACUCUCS ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ l Sl p"UU, MU, A PLA E1.11lEDOE CC C U 'ICU
Use AflIt CONTAD I llI.Illw I. I.111 CUU; ".~a~C U'"C C I r: ,- '":' %1 1
CCIC ,AA I[ I1 VE L -r' '"CU ICCU ,CCC' CC ,EC ,C'O NECAIC .'.-.,C CCC'1 UCCC ICC,', 11:11
U~~~2 .1 I'' ll- Il f CC 'U U'- Ca_ C C '' 1e
UsI1. - I .,a CC l ,-C CU C ,- r -1i. r I.CI IdC" I Il, .
:: ~ ~ ~ ~ ~ UU ,ReC )T Q IN S DssOC* SN % l_,,sdsn-ll- 1 U'lmr '11.h it,* UCUCAUCI ,_, 07 ACADEPAIlI-AS E ,-h .' ,.""


SIJCM, .fTENC IAU F'SCI IULLE 'PR ,, -11 ~EI I PA/ --SUUE ,UCCUCCO IC El',-- C ."":RAN ', ASSN(TI AA E I R BNA- 11
Ii1- C Crdt A-sta 'C5 A iS. '"1. I"""Id 1T'" 'VIC,", "k -, .es tl 1_ rse S.,:: NUUC_,,I% .OCn _,1,1 '. ,Q -DRE E A
IOUP acosoie -~~l e A cC CAIC ".,," ,,,,,"",r, CCOC' IU'UECCCC -11l EOUCA I)I 'I R(
-ali ad s "CUUUU '. 11 C '' l I _ -. 1r .1 lll
0,11 00.'11, Io in r Nacionail. .- E
'CaUCU-" VllioUO9Cl -,"E-,d1%CIUIC.M NS A ES R DOSIICUUCUUUU- --11 1- I-1
US~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~r U-UUI' Ial r.U11~s 7I.Tt1sI'U t- pS. I~ -a a o "I I Cv1. UCC CC '
r -1d- 1i- d eA N C O h u e p a g a d s r, I s- SICC, ip" U U, . - 1r, U h '~p U I U U I Sm~U UrCU g .U _11 t ,_ _ _ _ e n,," 1 l I I l l . n t .
-o 1-stee.gsmsv ".!.'4. ,SiC "" 1 l;,rl' "PI. e ld, ~i~ r, .,11 l- ,I UUU'aUIUU C55 de C- b A iN 2 4 n o 1 ,, ,,- - "- 1 1 r a s "", S - w 'l,.,,, ',:l '"., ."" '" 11T- '
C1. 2 1 1 1 A , . . 'U r e v I U U U C C U U C -e t aLl ra s P I N O T.D. A ~ O E R T A S I o 1 1 1 l
I",U.U. l ,r~aU U 5 ,. C, Ur- .UU ATl .~I re~e af aedo er10,00. L Per1- ssNTs. --- C.sCUC.-ICU".UC
, 1:U~tr LU Na L~et PU CrUsC" m,,',, "' a es D'IO D ER EN, .77 1111 19I!", Ua.IC1,,l~l1_
vs IUCC 'ET II cv" ,,1 II" 'l-.I l , C.-, ,' ,,,riIl. ~ l 9 1, 1 --. 1 CC. -, ,,rD N R
,,s 0CCCiC .UC .' T"2C"ss "s lcsi IQUIiA A~SCIO'IT PL sat" Masue -l ave es 5l CI'ss-' IUaIS hah esI s1a IvU IC. IIPOE ,-1115 IS .UCC l.-tR A 0l I,-i~ Us A.CUC UsUla a111 Us Us ACI' I ,I CO.T 9 11111. 1l L1. -"l 1 n -~lE e L dl ,L1 "'' ,-"I, i.IC s .UI- $3 ,' IS '' r It~ .~aa SI ,,l S. CE" ':UC: C1 C-I tO-572 DiC rev. CosoaeasaeTrss evU
"" '""CC: T R M S .S L D.4 1sC 7l, 1 O.,5 eoC, ".&Oe"ss $80 1'sU's U BI S. I s11-l CCUlls ".1,

o, C I CU a, a -I 411 'il .0 ,'1UVUU et' ye UCdI hara1tas 1 .11.11 l-. ra U _tr 'Iep" U 1 ps rda de PAR LA DA M A AC DE I PADRON; l, ,,- ,:.
11 1~NeII 409 %' "I 774 MCI LET4 Sa -Lar9 I 0210UI7 av e :,i a, a nm- n PEU-E O ._______l,""
C.1 1719 7" Die DqaeldIU ,I'LI AU- ', P50 CEOCCO--.C-C .


"lill I'5 U 'l' 1.1SI'IUU. 111' 1 I' U U U~ ale C v 1UU Ie1a tTl t ,' U IC tr a d v1 e 1-: T" l, a UI ,UC -t a s de! G a m e s s e g u s-I 11 l l I 1 1 11 .


,prea~ arelaaa, Oncc' WpE, t____l, y_- PRO.__,,Aid, .s a TeUOst Rey AR a 991 a lOC' EU, t1;," D N ROI DIN :S T rUUUUU Clases dis

___1( -1) d eerr Air -Amarj ra T,,,, Uier Un i BE CONSTOIrICCION

= L I = N V R S" 1 r i s s a l I5 r I S V I"E ) ", IJ I S F D I D I N E RO1 E N 11I I P O I T E
:''ea CUiiC U Al c I N Y IE R GE A O I--'' ,ICC .IC. pIe Uti Al~ga U-;S711 .1.1 l 111. 1 7," ,., , jf"'~ l lC"r". '!" p C" CC ,'. C" ,- C'',, j,,, ., ,
ac -nIii N ,p I I Sa ,0, ,- .S-UlC.UU m .i.nm m n -n r In -a _ra ma m~ Ua aeai U T, 1. I I AS rD I r,
HABARU' AI 4'i r'UUU A'' iA. .s U';~l' Dir ULDLL Utl% UtUIAUU Uc' s~a ~ ~ (' a
Fil' O'S UUC C.,.l OS D' ras de "' r.- 112 .,
I= U ,7ft5 Jfl( Mcell sl rU U a. ai U s U U "I~s C a mp;' Z1p 'A U-.~e '~ U ', C 'r a'1,s e a s a
.U "11 -1U 1.1 -'C 'S- lr,, II P L W U ,l. rAV, eviii-U. 10 IMC I 'Ia U
I l" 'U U U C'C -U U . . .C C C A U U'. 1.r a1 l' n d
. g .~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0 2, O B JE T O S _ _1 0 5 !C e ll 'i'U'U" ,, '. 17 r. '' .' 1 ''. A '1 ,, .l .,, ,; K f z r d I 1 : ,r ; , % " I l 1 1 l . r .;7 C D
It .I T : 1 1 lll . l, 'l ; i, ,r U 'I lU "IC C U I I I 1 1 c U U I r,l U C I',, 1 ',1 rU,1 U J ,l 3 1 '" V 11 ,, : I' .1 , .1 ,I I I 1 I l 1 1 1 1
iCii .U.UU U,1 ,! . l U C 1 31 1 1, I CIT.- U I U ~ e C 7. t .(.-O" -" i" .,l," ,
V1 .A-- T ",- % E-%t ''''lIl U'EUUUU Piazlava - -Ul' C-UlI .lI
0001CC ~~~~~~ ~ ~_ P50l ,C!EUULCCE iy aAta I'srae le US-I sC CUU'"l' )U-'' ~'IEN~ SSITC
Il. ~ ~ ~ ~ C 11l -1 U' UC-ICU l' Ill. lU C U I I U U CI S U C .a.a 61 Itr . - lL r 1 l a. 5 1 1, lO U -O C C ISC CC,- r L 1 21 t l l 1
C a.',a s -lI Il -1I~ U sI-I,, :. : ; ,, ,,% 1 . ,,, - ." , z _


--S e SC .--TE ,0l~ 1001'Sl" !-. ,I,,,,I,, ",,.:. .
'j"' '",-"'"r'." A '; % -' ;,,, :, ,,,,, :,C, -57-ITLE HE-FIINI- -1 1. 1-Ler1-Ij!,1,Is1 "tiles% Hq Aara'' I dLU, 'I'' '- 111 ,C.1


Sir 1 sos5 esTs .U .AC5A .ilici I, '~ "lUI IC "",sU1UUCUU",',,S" llt -!iS ',.1 I.11-1
SINJII.I. AOFISECI FS) laCIy U. I CO CUCJE1C L ,C 11 .;. 1 C D M A R
Catm ~e lIi ,o '''CUU''CI' I'll l "" (('I U 1 1(5 I- IU-A l -T. T- 11- U',,
". I- L ', I,
1: IICI,~ '"
101111. .',!.,.'. 1 nhl flf CEa o NC a ci. a ::-AR1111- 1 . ,: -UCCIII'''U I. U". 1-U I I I E O ''r 2" '".
.itr- ;,i.r.v le l- ,,,, 1,,,,- -U-U 111 Ss1e '05 I Sr
':] o H,, 111" '1,C17 ; S- ,11 ,:5 ." 1-U C Ure .1-tC-1C
Srdri, I-,,11 ,UCU'CC Pr 'TIW AOa '" C' C

Muebles], 'doll:I Uh in ". II NDIUaI:~sIL ') Is ,5>l' 5. Ce :e sO I: 'CC ci CCUO C, ; ~.-e 'l ~l I 1''lPA O ET D A A
M' IR El E S T O 9-011 '0 1 N- i I C \ A I C U a C (1 CI ,1111 N s UACUSSCCUIUI 't I A I ',, Cs,' C'UUS A.-O"L'7U.
I 8( I l lr, A fu l 6 t u d L 1 ,,CICCP l, _ . ':-,rirU.I.''

111L fUIC 1--- Ar' C' 'I.V I 'Sll F'S1
-'NTII I "~IlI 'CI, CU I l SI Tn(1 1N5%11. .(", V""."IE NT '"-. S, -"I AD AT ECO E
,II CU I ,U 7 "" .I ,

USIARO ,l pl;,.,,.Ud .all-, fatS' Na-A AC ,C~ai ,',05, ,
-11-- $.9 M ~ttil T l,,E d C .C C U-l 1 11 -l- r-r,"N11!11. !R G N A E l; AW1

lasificadoq -DMARIO DE LA MARIINA.-Manest 20 de'Noide 19.11Pigina 39,

A LQUILERE S'. ALQ(JILERES ALQIJILERES ALQUlLERES A LQ UIL E RE S A L Q UILE R ES SE SOLICITAN SE OFRECEN
I SO 2 CAMAS 06 IEUESPED)ES 82Q ~ APARTAMENTOS 2 AhPARTAIVETOS 4 HABITACRINES '6 1 OICINAS-- 90 MARIANAO REPARTOS 104 COCINERAS COCINEROS 1I8' CR1AA1SCRIADO
- IS-" VVS,,,, ,VV-V. .U --. j A - _SE-- - _! _A_ _ _
_IIIIII.IA 1AVI I~ C11111 I'llI -ViV,, "', i F. FVII. MV li V1 DV .
AN" I -VV-',V",i," IVVV VVVV-VV1-VV VVVVV'VVVI.VVIVVVVVAVVV VVVVVVV VI'llV VVVVVVVV VV.VV u tI

I I 350 IPS.TA1' NT
F._ --TR- l'.MIR' ,.SIAR-:$91,,_1,v0- 91_1JES EE MONTE .Ill VIBORA

I~ VVIll, VVVV-V.V.VVI.VVVVtIV -- NIVI U .at "a- VVlVVIVV- T' at V

R E S _ECI A C A 1 ".' I llN 11 1218 F N .'T R FA E R E 2 -I .' I -I211 VVVI MV11- _11 11VVIV IrenI.l,,eg111I
.- l.A . 1. I- SE 111-V1- 1 tmVl9It A .andS 1 ,VVV .-,CC VVVVV ,A."CN.A
-IV- VVV- -VV V--VDI '," Vb, -e VVV ;. ,,,,"VI,, " ", lPuede VI. .VV.'V
HOTEL .IDEA ROOMV V VVVVVVVVVV" IV VVIS S VV, Vt EV5VVV ftdV VV VV V V-, VVVVVV .V"VVV nIr"ir ; 1.w .v,____V,,,mVVVIVVVVPEDVI.811 MVVUIUIfU VVVVVDVVVVVVVVV 12 PEROS ARNI
V:1,-_;,"_,V.V,,P"et,;t'I .l.J7iV' -9,i ViiiVt-Vt ,UV V. \IVVIV ,. N 'V.ll 11 'l I 1111111. 'll1., "li USIV 1IV VV A )1OVVVIVVVIVV VVVVV 'lV VTVVVV VVVV VVIV VVV, V-. VV\TVVV": LVVIVVV, I . -S ,, ; -" A: :1 11I. Iil II .'I l 1 11,1.i 1 ll.
.".11V~. .-V.V. IV,."11.1t",VVV P. SVVVIVVVId gu "i, VVV V V deb 5CrVV"' VVV.VVI- ., -:11 I ._l"", I ES RA ASA ",lOS.i ,__ ,_- ________________ fV,','I.' 'YVV, VV, IIV-".VVVV.1V.1-SE-llALQ- _II_ _AI 1A. 1TI11 ,PAIi.IfV1'V., .h.", 1.1,. ." 1 I.V VI VVVV-VVVVEVVVVV VVVR A. ': i tI I'. htI'VV-VVV1Vi'Vi'V.

- VVV- V_, ___" __ .,___ _ __VV _ 1V1VV _VVV 117VS,'VV.VV VIlVVi 'VV VVVIVV1VVV'tIV'VV r 176.8 7Vt"I'""V"VV V"V" VVV-VV -VVV"VVVVV VO .PVV *ADV V, t .' V-~. VQV V V VVV IV'VVV,-V.IVI I ll"F1V VVV'Ill"VV1 1V .V.-VIV
IVVVIV ,VV,
V V VV V S Vil -VFt V V_ VV VVVVVVVV ,utrVVriVi gVVdiV1V ,V, VCV, V 1V V1-V V V V V V, ,,,VE VV V ACV V EV
VVVVV"VV-VVVVVS.VVVVIVVV .VVVV .V VVVVVVV t-VVIV VNVVVVVVVV SAS SMiV FILAD SM VVVVVVV I~V'., -.VV.V.VVV, 'V,;VV VVV".V" '.V-:1V VVV.VVV VV : : ,V:%VV

PUS AN lVVVV1,VVV tV-V '-.n" -11- .Vt' V"V,:,V $0.Ma t "V"VVVVVVVV VVVVV V .,A APOO CLRZA.VV
-_ .l-,_ A ,A 1 .ii. ', l~ -- i ," -l' ,.11'V. A; NARA% lO t'1 atV IV ,,V Ea.VVV3VVVIIVVVVVV ,, .t
VV~ SVAV.VVV.V=VVVV-V-V'VVVVVA2 1VV, "IV. uVVw H V01VDVVV-VV VV.VV.V- I' 11 -. I; 21, _ ,


VII V.1 V1. =V AlVl .VVViVdVV.,VVVIV.iVVV11.1,1,111, VII - 1 I I I ,VV1VVl,
""Ii ; . ,. -,,,,," ,.,; --S,,I IVJIV11'I I11 4
__NTA",hERM S _VW16
'"' -7-r"".'.' N A,'* Clu'.1 1i 1 1;'T ., SSIV11VA l VVD Il VV V1.1V-1.1- .11~. Il 1 lt 1VV-VV VVVV.TVVVVVV .V'VVVVVSE VVVV _________S__ A-V VVVVOMIIOISTS10.CIT 125 CHOERE
V~ -VVVVV tVVVVVVVVVVVV V 'V V1 ISV~V( l IVVIVVV VVVVVV I -IItl T

SUV''IVI.,V V VI I IV EV.O.EDFF V -_! V V" lV
.V11I- lV2.1t H BAN ,VVV.VfVVVV V ,,lV:-1Vi VVVVVi rVVVV 50", .P''.OS" M'OD ,RNE) MU-l
V Vt.,,VVVV-VV P -T Si l'(1TV'S L NUEVOS SD NAVESl LOCALES LVVVVV IIV1V-1V "I S ', 1 _t_ 4 'l' 1
VVV DV VVVV V V ',, ,i -U1.Il 1.VVIVVV.VVi VVVV.,VVVVVVVt- i 41'Il 11111- .I'lLIC';l- ,1UDE1;ID UIV"ARIAS 126 '.,ARDINER'L OS _: i"
.VVVVV.1 D-VIV'LD.I -SEMANALE.
-11 VVlVVVVVVVV"VtI-VVV V- -.VVVVVV9DV3VVVVLVVVVVVADFCIOM D11 }ttt11VVV VVVVVV V VVV121AENE VNDD lE


,: Al __ Al SER AQE ,'llL A ,i l, SAII QU .I t) MAC 'd "''IF"I(O TO ,
li .,,nV.,VVVVV ,",VIt1t-.1 -L11 1-ItttI-.1 1i- .i, I. "'V'lVV11I \" l V. Vr-1 V" I,
V Vr,: : .V;, ,QVVV Ill"IlVV.VV,, 11,1VVV- V i. ,Vt'VIll1., V "" ."t'I V VI ,, V-
t l I 1 11 y I V V V I ,V P I I 1 1 I I I I 4
.- . Vt. 'V.VVVVVVVVZ: VVVVVVVV-,, t. -,, ,1 i7 .'''' "" .11 -1"'-- Vt V VVVV-tVV. V"''ll .1,, 1 -1VVVVV' -V-V ItVV VVVVVVVVVVVVV VV IttIV.' A-V"VI)VIVD "V'.1VVV VIV- VVVVVVV


V V V VV V V VVVVVV, VVIV,,-VV-;,,VVV,,V_ VIVVV V V V~-V-V ttI V V Vi V VV V V - PRVXIMA V VAV4 VV V
VVV. VV.tVVVV 1 VVVV V VVVVV'_' VV- V-VVVIVtV'- VVVVV VtV VV --- VVVVVVVVVVVIVV, V .
V VVV VVVVV.Il III-- .V-'VVV VVVVVVVV.__________-. SE.OL- -ITAN.V r I-.
I -_ _,_i i"" ',_-- CVVI'lVV. DVi VVV 1eV MV V Vt- V-V Vt V V"' 1 '" !Si --' ,I ,": I, U
E D 7 .i i l . i., C O 2 N 4 --, I.Vt VV_ d V.V t_"V "' 5,ARI NA.EP RTO,9 SO IC TU ID A- ,Q U .I1E 1.ES
I ,,, -;,%: "'; -i""":i Ili '. ."'. .-Il V. 29''- '"OF"ICINISTAS, ;, z."_-. I, 1 .PIR S O SA- I l.SIl lE O F R E N
= Cl~i, 1. -l . r- III CLIA _' TC~lAN~SE. "" "I "I~l- . l 12, r 1.A ,,.";, ,''.'" ', I 11-7 l "'i 4 L WTO ATSTA UrIIf1"I'l", I fl VVV:1VV1VVI .I-V.-1 I
,, -'7 N : I I11 1;.,1 1 1."%111 .1It~r Ilcl~d_ Il., tVI V. .11 UV- IIIt
_VVVVVVVVV ________ ___tt tV'
xrlmE I--_ -, Ii ,, I_, "l. l T_ VVVQ-VA~ ~D-UflAX'.- IV- DVIl SA,,-,,,CRADAS,;ICR.ADOD IAB V V,.t% V VV1Il I, VVVVVi- IV111V1-;T ~, ., ". ; l ,r- ,S agVAIDO Ill. PER IA S.; ,, ,lVVVVVV -.-VVSP.VV". -VV. . .-t-.Vt' V -'I1.1:.V-.,IIVl L.ViCOTURR


uALQUILO APARTAMONTO V---VVAVA"V AIQUIIVO ICI'll APll.AILOCAL
.,U,1. ,1, n ", ,i- E 11 I~dll i ,,,, ,,,I~,. VV~VI'V.V VVVIVVVIVV V,-; ,, I, I ""e'T .1111.'.VVVV".I.1.. E: At ,AE ltl .". AtVIV~-I VIVl lVVV 2 1E3IVt.l. A Il.-VA&VVVVV VttM-3VVVVV E CLU IV
AIVVVDVVViVVVED111p.IIVI iVVV "V".V --- 'AVVDV.VVVVAIVVVV'VVVV A ATAPOA A t IV.I'l 1, Al____QU-ILO -APARTAMF1N'TO1 IV V Il. 111.1, ~mDVIVVV1-. VIVIIV-Al-' ,. V%.'IVIV,.- V.VVAlLVVuUIDVNVVDVVVVVVVVVVVV, 1 111.1-1 -_1
VII V V V IVVV I "VVIV~ .-IV1.V- -"V1:: '1
S' -IA VY ,MRAAtME O mt IlVVI; ,I _". VVVVVVV'.Vt~ ~tt VDVVIVDVVV DM
'.' _,'A ; Ilill Ali,% 'L ,, lni, ,'. ,l ', 5 o CAL BA AR .hl, puH, ,,441.82 ',,l1
______'l_ P IVXV,, V RILO.SE 1 P. 1-10I.
SE. Al.".A. VFV_ V ILAOO-VV-VV.I" V,,VVV, ,V VVVVVVV.83 ,E-RTAMERT.V I.V V


VIVV.11'VDVVD AG IIC A E VVVV iVV .IV A.A1 03',C:RIADA-S, CRLtVAtiOS 'V VVVVR
_. I --VVVV NI.tV-lVV .Vr-VVVV t.VCA,.t,,- --,--%.- - - - IV, DVVVVVI, IVVV:VVI" I1.VII 11.
Vt.VVVVV DI ;VVIV1,VV,,V-,V, l, I RS II," VVV.V(,tVVVV,, VVV.VV.V.VV_ V
31 VVVVVDVVVASVDEV V -11V -E ALQU I LZAE9T, VVVVV IVVVV V DVVVVIV ADV Vt,,;,:,11 VV,," VV I- 1. V i ,, ,,U 11. Vl
OF COLUM.ABIA Y 9UT ',"" "_'VVDVIV,"""UVV1%:1
__ V 5 """4"RITACIONES 56 OFIIA VVV.VVVVVTACUV 104tA COCINERADE-COl.N-RO-S VV VV V V(1VVVV Vtll"
SF AIQU __I.A IA V ;VUV111VlVVl 111--1VVVVV4'I SIM -1-1
NTIN TH RMO $45110APA TAM NTO$4.00-- 1 1- .- r*,I, .', & 1.1l- %.1 IVV.I111,VVV Es ,llV VVVVIlVV11- fV irSF SOLIA.
11-2- -11, -- l_] A-l, _._ . '- -- '- I, :VVV'.- VV- VVVV, ( i VlV1VVV1 r."= -Ell
-IV DVVV VVVDCV .-. VV"V.Vn V ,--, VVV"VlV. V ,"AV.VUV IVVI .VVVVV9V OS tVVV.V VVVVV 'V" A 1
V- VVV, IV I "VV V V V.1VVV V D D VV VV VV V V VV tt VV VV tV VV Vt V : VVVVVV VVVVV V V V I.VV.VV "V
V IV.II,,,,,V-VV- IVt,,,,VV,.VVVV.Vl V VVVVIV''VV I% VVVV. 1 ,
NOVIEMBRE 20.DE 1951


DIARIO DE LA MARINA"


EJEMPLAR: 5 CENTAVOS


1l Directorio de la Caja de Retiro Azucarero


emplaza a laAsociacidn Naional de Hacendados

El -Directoria do o Cob do lnoReto Aeucrc o rorlcion con o puebllcecio.n del inforM. rogido por uno C oio dleosignada por ol Coito EJecudvoe o JAsoclactl o Noclo.Iol Hcendadcos pee ,convni ent ho cerol as- u iuientes declaraciones p ic ic-i

Primer d: Fmp,'laW o pi c Oubl I hm 1,acO Auc-ca. orm-o oe couf-etor ,iecier u pOr. puet. dbicd ,o Na A diceOn If.l,,0iidi.do i e ml nfieste;- io or, oo que no boi n e picnt u eooc- iparo dec0d r on'II0 rme0ddoi0C0m1- consign edas io s m. Ou o 0r0ulan lotalmente inrn niobrd.aesu -ol. pubi-odo ,, I., pelio- ade uadus papll a ls servicius que rgi ee dc d e "In c' pIt 1. t-sta instilutuil. plorCoy" -aon mas que Criticalr mo
el'dencia seo deberi modificar l Ley par permiegondo:beinp erju~iOciO~e icla Asociccoil Ncce- it. oueeste Organison sea dcatadisotuifici ctemento na n s do end do c o leteciO s empla am nt0 es00-r parao cumplieilo funcion social(uJoe le vieni mmcomos oorimce ndo ycl cdoyc'"" u deele ns pu"t. pecos del 0,ftltide, o por rntende, 0oe 01'e' Ahr CoIn intrrprelacidn restictiva y cal
ti .o. seh.do i vOe ad.-CO 0 o-eden osam oe, ac o. ue pusts, Clm 00 p do r ue rm ooconptdamen co 0Ior cso- d seui eosrrm d6 1' a 0.00.090 aiioe,. rce ldra ol cli-rr deficoips d esta btucelol perI limposibilidad fisica y
loce oec u yio -u'pIo misomO.,rdopubbr materIaldo prOed. eocIserviclos queIlc vienen imd tam.od c I., eeoc Ac leo orgumerktasy 0afir- rpuCeto pr Ic Ley. crmomostc queoqr.ueS cp mo inexOIo, dcl ccilado informed b C. tedio boo senoreS comisionados a que nos estamos
o n do lAooc cuiun Naculnal de llicendao rfinlrec. .nogond eon eat ofrm.Inos brroese.-.
.- nee ic PoloCoo os~c 1 Clad 000. o. o viud. huerianos, inclusive peqUeo.os coloA-Ala ne, CscA c Om oe F C ns. qu alcancen los benellcios que por lnapaclad
-oleAd scCo -o s de Obr irosyPaoro fir- Ao mcrtelcoconcede1. Ley.c.lIodo be. oal no pedo queocomn consecioncia o o l. o nosS ab 00 d eooerse oledoros no solmneo os 00shombres resIll bac. oe ontribuentSpo In count' dee, Ae Scd d eioeeA Coe
ne roi lexactoeoc o~ld oribueOee ioeoocc deiosio on able, que ioegran sclte Directorio, sono tampoZogreso quedeco be percibirInCaja, la nas ndepit TosdAsociacionesecoAcre entaciv. yd cc resS peis be s eserv sp.g r ti-r les ue e rsta lhilto i Am oco or ac 0deColonosa d Cuba. 'I fll.utro Fe concedan que no 1 Inspcc onan In, Asocj ii~n Nat v cal de Hacendados. FedericjionNaZoas Fipca eb i0 00 DPclo m101 05.A- to dlo rnbcc jdrr Azu.yfcere q r dero~s yAsec nN' o nmr lu;ar Pslomnmr s coo.-nientr oclarar qe I ,-m d Jubilad yPcnsknd del IRetroA upoo1e oDoirSo p caO o oI te G-,Aide Alo 0t 0000A.r. e codo 0r00d oodl0id 0t 0 0ucirrin0oi0c l n eno D-CrIt icAn ]Acdemors onIlI CramiCacli declos do 1 l ipuest. r 41 c io3383 d, 1943 y d o p I".e fierndn q., de.connocen h. c.,. p o rn, I ,Ley N 4tde 19 dp de st.s dcm-ra:
Quo eh. mantno]. n, tdius So, pre eprooPIOP 00ciii-o- 0h0or0nolar q C esta0ComCioio c oniotb-o c."nign-ci o ecsarul P-r i dea met ncr- la Or piric dr cue In Cuain solamne e presupuer te
eo de teIse r nr s alt s y bc j. d 0A lo lbjado :- t,0.000.00. -conoce 0ue -o0In, Pr osupuso 00001 dc1.e idustroo i Ii-crs no poedtionenmntrlcero a]odia Jos miles dor xpI 'a" atlC'eIs.Pal~nooilorl Dee cieeo,- dino00 oo pc ,oo-ueo radi doe.
QuoeeoocCpco'uCpe iePit o iio rdcrcuns- S aei eIo -gos quo IlDrpSrtamcepO do eJ. aunamenle cnonfeC'Cjono n- las "Imns P, nes b -C 'ne y Pesiones. ,n rabajando actualmen.
mient.eue fuero nr cemi ida I01000iPis l c r rs o;y rc un o r 0 ncomiable par par e -de d I., olo r.,ns nlaop i-uoi ad nitis conv e not0 in. un per -1ona l l iu ne, no po demos cagar hoiasoetoorm o Ile A eleo l. o Dol]a les ionp do Cclonos Fe- o ro.d-onoros por ceococd dotacuon presupuestal 00 queS us asociados bIo solicitaran. paa ello,, hay qu convenir que e s totalmente im.LpC or olsib 00 epedbentb s perSo canoidcd
S C o n s ., h rb id a cu en ta c e o co to o o 000 r uco o r o .re s p-So b o oo c o n b e 5 o pt o e l C 3 o tA e i eoe un .00 d do 16 diseminoodasc lue0 Ws 00000 la nas De p t r C r m d c o en stodor lterrio:.c ac local. Dcai d ,r, be Coldns ciAl oo e rl o mt rediliComo qolpo qu este istemnaono dido resu ods scedorc"oLcpCoo"I Com n 1 ,Pdermc igospo rc aco Por c io Sbro epondido lee ueirorsados de Admdnistr c d0on. s colicitudes yorequc ioel.cOe. d le CoC, psur Di- d donte ielo rior,. rectoric en el Presupuesto actualmente o Iee Con- rmC inI Ar Ic oodin s. sb dn eop1s Sign be cantdad de $30.000.00 para l ermmacihn Ocausas je. as boect e s c An hoc Ar t b le eseboc c crCeoo Folcooli. 000 Jonrce botlmbocent aeP000 trin
a rI-D-econocimiento p or par c do los promoventces
No obstacle lodo lo anterior. Hcendadoq y Colo- e 1 jercitr 0us derehos: no pudr olvidarge ue se naslinscriptos o o nCoer e Censuicdc Conribuycoin,-, I'll.e 0nlase o ms modesta del pais. vIc-b,, ooroeribuyero a cla l Itisie ioonencemino i- ,-Po incoec ie qOP pccscnio be belie niento.o AC Ley No. 4 doe1948.Py queqnodefiiti- a ; c ocbbrcinpino d sctric o uocpe lnca] ooduaode ioica izaricn d unos y o ros no depodepdcotal o n udoo brpod r acreditar los o : deo eCeto Ar 00rforma[ 1ue0en onubo 000000 eeoc-A aI- OV' d booe s rabapodores. arse a ]a conclusion d 1 ld e Co d Pio lou iocone-nienc-t qoep00ce0t1 bopuebae ASueecm acio ip cri osino 0 Reciro o'eiopOIccii muchas cces hly q.0 pracuicrcm00a mos t dec o bs oieounaooncud expedipnteCresultandoqueIOslione.
no. c onrbuyend- 0 pcctores de II oCb Itioc"n que trslodoo ac aIoo leEI coue-moCol .c o m. netouoo r Ci monir C- s cocre 6rcodils'delpispoP-aretolilaortI o lomo" 'SeCooeoc 00 Caon dc Bobbe Acuceroo oo Oueu m00, leo a de lts0 00ce pc r e d diloydiodre
I0 ingero de losconruibynto, e c convene rbajaiocol at ,t oo egoqu c.Ardte
te lie are 1. sguiente: ns servicios Prstados p., el pr moven n defecto
1.-Hmcosmntenido una com robncioo dri0aso. 0 Ac rticionec d sericlos d l c gipo eal.
brc las Zora.FisaleOsOparcenncilior IlOsIngresos con F:-Polan de0 o.s. harae-b-Senala esta Conision be Tesoreria GcoCpol di le oRpiblica; fY.eeecd que lel Directorio 1dIS Caol de Retro Azuearcro ha Jos eao Acdenuncidre osobe oinfracicdo AlnoCouS Code emFoAbadooun cPln hde a oobaras par0b lonfabricay Colonos. heons estaiblecido contra los in stores y Cion de 10.000 cSnO parl s trObejadorcs OaOucO r moroos de este Returo. procedimientomle eaoremos -. iodieedo oo e0 Diroctori. olid ecpar. ell. lo y denurcpis dlrctas anteJ os Tribunalc AC JusticI0. preceptucdo coobe Lop No 4 d o1948. oCe1. Siga.2.--Rcoocepsy coo elle ,11n u star coo t cldn nu. pet d le construcioc -o
Me IS citd CePlom s1in la ocinspclioupcesoonalov Prci-unimoenlp onolvidarIa Ley No. 4 dte 1948 dirc sabr idc ono de los contribuyen es 00 Pon- queto dvia no hemos poddo,,llgcar a ecutar t0 ct0 0s re mpooiblc. coro emit s inadosde cst e refedo P lon Or d iccacopn doeco ps 0r-e pentmd.eoprir n1 0I terifordool e In NW. bcj dor00 lie Al, y cc p M Ari. 6o de AI A Ley so mne tded ciIn.to que requerifaooel nmbramiento de m p ogr- noo oa. cultapromodio i e peCs.oosoualespar. Pc de inpcorco n enumrorob com o r .ae obsorrocruo o fil d i-anten p lrfodo de diez a os clntidad I otalm'ente Jos presupuestos integrals de este Orgf- W r-Ful a exigun y ridicula pa"a acometer el refenis-0 I Plan.
P oruba d eo i e dafirmacion n escrao que] aproi 0 0.0 c c do lec 00 roed o Pn 0010 Dcos rui6n
Hacleo d. Pulc o 0I ha pdid. ficcAlizr ,n ne, 0 n( !t .,seo acord el Cr e do or o igose re cr do moment Al totalidad de In a paronos agricol.0 cuti- e c blo.Se toomounacu oars o e tobor p lizndn si-mpre l procedimiento de mndice para t n ol c soFISe ha aueozbl a riao i yi toopago del impuesto sore la renta, '3 alc Pan ha resul adcho1,,meut. b,1 e mr3.-El Direcorio tione n 0t0d cun l cOilo- rplclble. rpooln ospontAecac de A ocdloon e IColoet' e 0 Sabemo positi moeeo qCue los rcijrsCco oCubao. un nuvo sistemao 1 d 1 9g cos ble boe boo toAcse Acbos h cendacdo, uvc-rc toportunidcad deficuiucias del an crior. ,r conoce px chmentePS o s 0 aculerd-o, oceSltado
B3-Cer. dr laI lloo d lInamovilidad de los ain-re00 000 s no-tese hion0 ee rO itp 0 pcia oe. end lltodo. Afirmanclueoo lcDirectorlo mantucooimou r.-Ic Icrnotonem leIr n ha 0ta sciade l gundO oo Iiddtdo sI ofolc0do 00 C1. Ca lo o lcuale. loberian a udo co ee le 000ta in oormcllIn a lic, Orn-. estr0 oocados len invosiones productivasno -p ur bao n aclodo Plo oen llomclao delia ,poPpiicAndose par qu s e mar tiene In retonI".nondendoIeeoie pbl do es.lh i141.03,521.27 en a Tesorcria General d A Republica.
--En cunnn 1. aCaij.doe Prestam. s, dein eEstoiromaci6n constituyc una inranc, up coeuC olC Di ce o C deI Ar. o idCoeo drtiroA A de ]s preceptos do An Ley No. 4 d i 94 y nerloAI n oLpa ui I, $60,000.00 par. las ten ons mento deto concordlantes del Docreto 338d3 e 1900.0 i 00u.a. nr st De cuerdo con l Articulo 27 d la Ley uo.r d p x c e oia I lelolop on quesl opersiguen at 1948. cl Directorlo do e C e ro Ac ueieo crc .o l eaim I n os pr- upueso n Ie. nolpodr invertir Sus folidOs mas flueco Boons del AC.'nlO I 0 i00 ac06n 00 sa, n0s permItuos aclaESo p de prim e ciid d. 0100 l-devenguonac 00 0e-0 re bu opimiun pu bico a csos comisionadsod oe ono mnayo* dl e y oSon e 00000 valresCoil-000 t to hab, perf lctam 0nt 00 que si este Directorio .ables co Bolsa.de promera clida, no pud bendo ho p-euesoAo c-o cantidad, es torque d ac eadquirirse ninguIdco e 0sos Io val .res a al l d 0 bna Ley Orioouca do oIs Presupuesto. los 0asSers uotipoccotizable o lBcl a no interior accle meosu bey quoconfeclpiocnaroy probarlos anes del de su valor nominal, ni de on vaIaormaybor del .1.' primero de Julio de cada ano ol c aiss reazizo n del referido valor r1a for o porque-eiste n Proyeto presentado
p0rpl oDelbaci6c Obrera y o n studio per una 0sde que se ConstAuy esta Insituci naoc o n 00 virooue d rldeorPoar-upa octitciby hacr codel 'Deereto 3383 do 1943, sufrimuns est. Womicion n e l Cjadiet nprbamosdtro de rctulprio peoe podooreicoc.Po000 opreplo quo ,5 c,1.Caple 1do Occool Co 10000dAl ctlo e rPli pa10rCdce realor ie rsonlco 0 LpreNo.4 d qu1948. do p suP0puPt:l r 19,1-52.
pito xacamnteigal n a Ly o. d 198. Ailros, a InCain do Prestamnin no se creara en
SI0a esto0000 0000m00 0 Cn Cuba no han excstido s cc n l o o taet c boo valort-oootl es Pn Bolsa i Bono del Etdo.d to 0 G0.0000 prospoucstdo oroe c rosoro 1 .c0 lo0 p"oS Sealodos anterioreonte. desde Ilfecia de dobod cres d p oelstelo' tiucion Ob ceom Co di,con 1uciftrdec st Caja hast I" .r. ci oem to- e"' PontoLeyo i Cemism. o A 000 po copIrelieO nBo., fcmeto Se Doceprende qu e nosehele t Ido mpo or co ,lo be liquidaci6n de Sus prc upu, Stos ble ra Iza or s1iov111rU11,nsque US que h-m antroe. 'feetad, y 'ur son ." S Ig e s: Ks convenient so di a qlie unit de IS razones par B .Sd, IS D-da Public,, 9!-;80.Io uale1S nou. h. funcionado #In Caj. de Pres'
$1s,000000 0 1 00 po, ]a limitacio tan xigua de tin presouB~oo lpo Uc-ION 01 6(s Io i ISboee 1.eo S. uAo des 0.000.00 quo vi c e a result r el 2 B r 10 000 00 op bc o llonesd do pcos ue ieno que mplear n rco ii. cunod s ue co ue0 oicual-uC 0mEe yoCuioucbuei casoeespolcficod oelh Ioisioneon1) ed eo as ocCIvoddes require de un Bolol. Hip eipcao ee ui'solloirl InUIeocon l .A 00 n1 pa.igsboue.s dr e dministaoiion, p teoeo de aueceon bo sui e srcononronoCo nob c cutenio at Si rvicio doAsitencia Sanitari t n 0 tto .reunloan lee r, qu0'So eIgol oo I Lol. r000 00000 obligdg o p.stIS 00010 Colae Ac- Reioa 0nsi 0 l Somn inversionperfeCab -te gart i ziaa boo 1ros0 eeucoorroS. inc liuimoso o Senri 5100
_ p 1orlelcoal o d staprp0P0id0. blepued lrv Ii uicomi o.Sidorpbic.dA o ncuo1mn inn-t0o do l1
do 00 m. dIld doblo di- oueooi huue toy pro )u' Dropl Prosidcin cles Nos. 1189, 2372 y 4227 Cedcs d Pilo c 4100 iOP 00n10 c:md .m.S0on t Ic 00000 1950
hipo0 rIo C c ceiulc e n ad cob. ade olmIron- Foo nuomccti eSte Dorelcoric quipre d jar exprsa 01, e Bolsa do ba Hb.eoo ma opeco pblic do bIo Oflti do soi-doA del inC -En relcion In Ii. pr-upust.,ose o -te boI Oom dc aet. Comsion,.que .se dice rm a apr tituooform.nqueelDirector,. o,, hpext i m m r.imbrdoIS Asociacli6nNactOlo IdeHacendAdos' tado 0 ien gsto pariendo do 0. moecpreooooI n o1,ca ,oo iioprnldescreoner quecdsdre 1.fimlegal de queInon i molo no pold.h e.c.dr dio dch&,66ndoestaIrostiulCipnI hrut. 1. fecho -reint ole C.ntIdad deo 350.00000. iOe OndOO.0npere-ron ofi renovd,,,I D rcorloOO rfriA Aoc iocon 0000lii00d0 i~il0000lOOalldid.O.oIcdOilO 00001 o 7.31eclfi, Inefued ced~o
0m0cion doquitodP rniLednd O Il.P.t.br N oon l de o eoedoAdosl. h' orm enIo u lna d I. cifra rpr .et Iungast. ct, ersntco ntd e-teo .ranlarm., 1. Cuo. n tdo
Oipeto splo k ono1n too. h Saco oluf.do oroevlomeo0) bos dockioner
Il espd C o l orma en toe 0000n Ae 0I 00 000 menleb d Ac dctoro ioo c con el propi bCosccues presto.uCpuete yec-lee- lerzonp eEecoutivcode 0 00cnie doo siulendOo pidd-0 010 pdooiocveu u dmooI,000 prue rur-tIombrIs obe de 00 d 0.0100 00010 c od coo, Os tac
00 n. meeuilvoeeumneleno loutbrupo el e armono ce~bccon Il ania ssimlns
Oganuuca drl, I., Prr-upurt- b-t-eoo. p'ilr r J edn .n innso
D poo1tr di O i um I',9 ito 3 o 0tde frhoH, i- do d ,- .onfr be Co o pe jt o c eo
Sude ma00 orz 1l n oi OeO1 oo,; e I o 0.0 d N-, Ii-uin r ruo o i 0 to

0000or Cuin para rueuooiu ou Ireno 0 o / r auto m100 l ueli 0r00da pIc e o rercio SNo 4 H, 104 re, ,s 00 fri oo' -ed o o o e0ros v 1A1.1 o 0000 Aiei tmto l a
do lo, pro-psol el iad lttoA uee rst, P.1 M,1-lltos Y cnc O oc 1n N
Ctorti lo rglnoru -n ., e Ne pr
Ic-iiad",0- to,00 i.o o ro r 0 o
ETIDi 0cetorio tiorc-ibooboon ,,ui c gn d nn fo lno nhtanoiil 1. no

do a o tcOtun 0l npo do, odeO ficdooui-Oc-0aneh y pesones enee00d000nFondoino.cc. -e.
d el ou'. d e loo lt bols ioolsoe leo Oweovlie i cAoc-O lO i e n d pOO I OOOI
0 pooe Depoote olouloue Sq. he Ic 110 lem o cdio kb eol broiulc 000 dil but 0t r~ethb 10r0 NcO+OP o l to On e o un y mil doe 00e nhoo rbc
ALuueOa llmneiO nlrOO ee stO~dol er l Ci c men -a ucdrclooo s O~~ rat aiOO r. nd aor, lniA o0.700L0Pa 0 -oe eo r de b e. dd o5r'Io bc bocn0edr oboR' cPolod,, otto ci biccouiueule ru o O.aitn u0p .'oiueooeoonA brulnn h 0000-o h ofino emprclobo
Ic Coo 000nt 00d0dod peli7e6c. euc3t3. o wto- ope nor Conindn0 r Oon eooooeec u oo nsiol I po i D ro Ren iN ei2o e oC breiu7 u e .o n ruoulido i do c o menteo1 0 '-.c ci
Ar 10 p51, Lj p. coorr- e o i o o, broo ollo oo eu e O nh e nteol clor Ors r
olgbrdco colle de i eyeou N o o 4. l0r0 lo000rei I --L .'i e yoc Costoluc n di-1 ,0 ou Ocuto Aescecur
Atalt ro oDiretorio ded a aa de R i n A unae
1.deC in d N o S4 5077y9 niuo 1;6, I 7 o:uuet r la oent d Arteeais a cm lr
di ta da tr o su ap 133 re 3 ara reli- res ln d a a a a a e

el pr h, D r nptd, e ra ,rte l frqi-b-- la .- so4 n rer la I ji d r no r In. Inb-e'
d. inp ,C]As ipsc nlglsr i gln l ,0,o-.hte a E1. c e aCa d o I 1 1 ,pA ucarri ,


Da n -il.Iregctor 1,1D, la Caja 1 p-, delkReAtro rAi zucarer.o -


Crea el Banco Mundial de Reconstruccion mejores mercados para la portentosa produccidh de- E. U.


POSTRES MARAVILLOSOS


El caliun cde 1. re-ion f to rdop1.ir ata. En unc poo d o meotad dcl otama.- E ,
on d A o N Interesante diserjaCin !o d Tes con una poblacion de mas e dia 29 de octubre prxm do doce millones. hay apenas 1.700 te (
s r la "Neetconi Feoeig o frec i6 su president ifonos--.200 dehoy ep c Addis rte Convention", el -orE E dee- Ababa.-La nceedad de comuIe rno R. Bl es. oIdente det Banco C ponOS CO C dId c las provinciasCe tan grande, internc ol doRecnstru que las geniesaguard dn 4 o tdusls
Fomcnto"ofrecidosta Interesant&d.- de l ueoc olotrei h esimlldo rtunidad d 0telefoncar. Para sosertac "W6 11" Pr moly c, unrpodo recomoo e economic, pil r sta neceidad de comucacio del Banc, 0Mndal A c y l Banco oesta .yudando cre. oles inier-urb.s el Gebiernoo II s. cuya c-oferoncit. e u oo v faclioadeepara dro,.1 ieseroofic- 44bietabIecimlto. ontenidc o paoA todosoih coobede a .A demaIdacrecicntr. Ell Mexico,'edoIn sistema de radiotlefonia. Sin-eo o a ,. cri ni e Alo $ ro t i ae rms-e embargo. uno die n estros tecrie s El Oa." c i o Itco hA ,,mgi 3rcci locs fin ciodo, pr
le. 1. mim o Para tdo Par. ns- Banc, haz i yudado a disminuirld e cb ano neto ilano sh genes doo ases miembios -e cs.z lcld,5id0d 00p0l dpadsotedond s d000 0
Acci s dA roo yoWe u.c losyl mcho s ceropara telefonos ya colocadas
5r una mancra do cellar ci- Pairtes. Cam- y edes sabon, Is cio- y suficiente ala rri ecbre pr mi ntos Para robust-oc a dcoomia e dd d Me, es on d as que ontarIns adecuida .red telef o .
con iru aoide-omeor.P r 0ccem mio rpid ednte e cl .mun-Enconsecuencia,El a solicit y oi riosss ica iormco A Eilo hforms E Lo timos 30 ao pblobo u pr esod doel mIollonoe de evirlo miltip rego s de lavsunIonh. -uido 300000 ioas d 3 i-pIra cubrcirosr gi1 en one d Observe como IlCrema Acos lvels', ones'00 el exto- c oY. qui l nee. Y rol'n los mos 10 d un m ctraijoa de elite nuevo servici. Tam. para gadir transfora como por e[ renarimiento. de l onfilnoonI las laOnO.3millones. Elconsumo de elec- bi en doacuerdo con n recomenCle ieraco
nvriones rv ada n otras Pat-I tricidad' eh. d,.hrad,. Sit Isar- dachn del Banc,. el G Eben eta canto un psr uaq 00P oPooi ad a. "cc o. c o oeed.eeoAcocAlrGobo e000s ls.P omercllnt internAi Prend nt desarro to industria o-blecia una lcDireccan de Telecomun postre maravilloso. El bido
-. i c Bancoice la ovez signifl- hubiera sido posiblein fuerIr 00 a s conro .o viT i dI se acne- idame tedu fir I cdos gencrales Y especiale cis p eco A rnadhe versicries on of doparr, eee;-epro etajr s cra ma ejar l i e cioshans te momeirnc
io .pre oco aleoo bligdId y el. En 15 pequohen ielloa de a- durante aliunos a s rias h u-i aouo criedad do 1as cnslieuei n. po11t. 1cc a se plen s lhan nc i ciutenn eo d hoeos ss y can. economic asyo cdcore odo l peor l Banc. rlevnlu.hoery licaresy doco c eosras alcchss-oe mundo. Par tanto .en o medida en escuclas Yoficy a yo a d laee o rn pcari.e d-I Pareo. ue el Banco r ello contribuya, ten- mansion de l dicustria local. Tacn- Ls frutOs econ6micos potenciales dc puraech dvacaqueusted puede
0 un eignldicado pl1o y .c0 e clohbor n omodernizacon a peque rson- del Banco g aroroees en u refigerador.
rctlcseooc ricome in iculturadelArea ircun-d rs.E ise Adore coo iefu s t y
dci tambren queredecir.muyeso- a e. --eie rc os n rs. Tcnur uuospostro o
sooir m ente um oesreo-osmeo- E la d nprd od ima suave y una vata saba con !i I'll, c "1dooysme.or luen dre miles e ,u pddo, ou n itil capsvegetal d o 2 a 3 melo cimiento.n piantJ de po rcon capi troo de epesoA Alcueas rpeone Pr eb. oboen 01 Cem.aAVOTd o

Iccuir.dn c otm oohyio pree i -e. C e dr kar haybndde i p- I dP a 0tre 0, sechs. 0. Nd- leo- of co cr ol e frut. meorcinteestadounidens e Como el rcimientolsd eirone be conoce a fondo eIscuantia de su Ba coId obuctcr l poder ccrin do comebustibl. n kl e ininalcs n so Potential CREMA DE LECHE
-to r ddo di s subdesarroo rs rio a ribll de Bokato se constro. nidoeectri. Los prestams del liados. crea mcj0r1 s r0 ccdo ooPara Y c-a 0Pel.Paraabeccr do eaga Bo co son de especial interest, porque ESTERI ZADA lprrlentsa produccon do bienes obirnt. d ,v or ;rir rmedia mucictran comno ci idmero pu-d-:mde .to Ivl yconumo o de ls Estados m lldon de hcIreas. Eteproco rrun ritcdosv al misol ieo po mejcora es partiolaermento e atees t r- mto vye peparar at pueblo o ela Ic h abhl dad do To, cllo eais e hudel. So po1doeIla 000.bs oeets -u-rch hacia eapa 0mas avanzadoo CREMA OEMBOOTADA 1OT I CllCONMEA POR MESES rroIllodoroP.r. prodocir l; beon re -6ceo n so c d e1 odl- m Io0te- Almpoos do cuetos e stcilo sqacue to pldbcoc m. mente I so icos roecuros del area. S prat'ricanpories hc lid hrcoslpep o ddr. usara cairbonPa lolaproducc pa0n d r rr s po0iio -Caomc 00x00radorcim porad r-e 0 ic d elh ri dad a u r-par.i ploder I 0 ,0, lp mecacdrerios Mi ed eestancerPorte n s oo potiibley poii m dl rbon I Hce m rcoadooir undialcsconfacilidad. mejor parn s u pblacion qe eec soo51-ode& Ygosla n I ns eo mecAdc oem dci hMoc e p nto l o e- Sap oin S cra osia. cio a e Hec e en e a oo or jemplo. se hio rpidnnnrt,. El pro amo 000.0 muncdilcs co algo eescomo ssen,
amosbust col roceraci.o L oaEu 000 .bundan cl beo lectricidlad y o aor-o. 0.0001 0iO ippr dstm T di.'a T' porei edelopmejor eemcd o ue all cI dn, Par.Es t,.dsie oe ro.j so con In ccha enegomianE oos -on ma prlced nevisseguir qidolpodde drXee.par. m I co- de c doi ioec.deooInbounI p-- o c una ci eli o d r c iesc eo orlc seot irn.'en ool insttA0hiies Pdustriolhes o plan- pi reldeltardelroC o iphAa. El veion. El o.1-o Ad0iio 00uPirdo.u ecQulsa el ad d'c iiote d ed d iscurid e I o r 1o le h ,-tace bondo y comento,i dantas de res: tad. hera cue po drcni ntrci r -i dopaaoxpl o r TIee "d di nitnl. ,pesl iamcos APdei.rr1o1 lio n
trcordindcocradelco Bae,I, O ceo.Ydereparacinndedlocomo- -arriba. hasta Banikok, barcs do sultad. delite pretamoddo t, cil mico general es cl de selenta mill vroblemas del decarrolla econ6mico Lboras. Ya se hian construid, dos pue- 1o.ooo tonecla s.e minzildo -si Ics millions ddodlares oldr- mas do nos de dokar- ,hocho en %eptmo r, I Politico crediticiadel Iisse b uns pn l e ,:n 0 era se- gastoc do traohrdo y odemora. OLircoocco m00i00 aon or6'. cun mer- cooed Conigo Belgl. E Congo. pu Hoyiemb rgo, quierocreselo r Lt oo oer ies bAsicapara el dos- prstamo. a Turquia, suministra el mento actual0Para el Pais0quo mont o biol que hsidosiempre mirado com Ies u in"far coecivo ,obo cre .1o.id]oaspais-c. Dcigeuaimoor- ccambio cxtranjero para cons.r rcii e]l00 po c ientode iot oaeoon ri- la e doiC Con10 nente Negcoo 00uestras trbo Q ruern coctarles tancia. sin embargo.eslaerecesidladionstalar bodegn e, tajamre. eadenas goial. potencialmente una de las areas m.l ,cor c ie o pro e o ue0 heos do imejorietransportes v comunica- sin fin y lus, y harcposible 'a re- Todos ls neoocios quolieiescitooioas de Inlier-ie Entre sus recoo fin-niad. a today en par,, en a nes. SI a eneria es el musculo do paracion y reemp azo de I equiPo Per- hnsd enspr ydrapo ~tne rm .e ore oat
:x -onteindtes par, andcn n .r ocomSia crcec cie dos r so pucocen uo iyectoh especif-co0. A 0gunos d lo ciLos diamanteseeloreol manganes S mjrs r ym r trcceino as c omunicaciones son las ar- d dtamos eracprscmod ecB no.A m -ao iiode lc uineccceteg deO a dioen iccod ebaccmdeno .sor tri nero s. La ec ei0ad doccciee cep l ech rrsaa yddci heoacia 000 00 aom. lcf e0 e. U0na drapor iorecol dihcine e vide pr m it a nrte u s transporteseleBanco iiaoieec ors trucceie ed roi eI' einie.al filul i Hega lo rii c on conos mas re
H doe d p-eoncsc rcsdesomiembrv s aria m ci. A oicu- aro'scos rucci on err Nmoe ur imoso preonao eni moosl p u pm a
I Pe msalcondeeuI errsem ecco Purim e- osp ar se o d i rp d en io ri pun
seo hoe-le cc3rocta 2os e 21 p s n i nas l ern oenu A d Tn-pl Er d ydb n b s
11- .,I r'or-s I o ,,!tal., 20 n- rudimn,,. s. dea u. slstrma deo ret -dia v varins paisc5 do Europa e lIt mant- er In im-portacionlde ---a- do, Para Itortear Los rapidlos. .-I:Ans
00 0 m rIl ,, 00dtcer' s 00eceria y e ocoi e y ariecce e virt heco pros amos Para construccitles- do equioopo n el peiodo ci,- Porto liede 0 eecdesdceMatadi o cn I rest, din arcd. P ra n ni cn d o tclecooumicacione Algu- m temmniento do ciarretiesf Co- 0c 000i0 0alPlee Marle l doll. 0 0hta Ebeothille .ista br dod hhiblarO deI- sncesicanhcaminsPara unr I oinsInerc oNicaragua. Lao ecedaocel rser.mas d-ad ,ce _o csPc ipales dc oe em si Illrs c pr0000.O ex ste e s.Otrisi desia ro io ieillenN alo u P d ElBancoha audod0 Efiniir pa Isdole- .,tdc60 y 70 din. ou, hemoshch t-aco deorreoeii0 citan d' do clee purto Pa s ara c ilustrarse cono eleo ccho dcque or.,yamPlicsosprcoa oddId ear n.C. .v distriucil6 A c l ercas el6tric :. ocr su0 prodocits haca los mer- camiro ntre Managu a 00 cepal. y eu tralOa hba., Nicoaagu j eI Elddee 010 piocciose c C oieoa do r porccie v Lnca c0.oie- cddosdmundiales. Lco. 00 segundo ciudad. E s ds Cang Blge. 0 ee ci en r par A I'll: griceibi urcoseio'iul urr ccr Quieofiejemplo mas imprsiona- orb. sInconecdaras hOydid 6o e uc c o hcimioi c Ae.i ,i O uepeicro ol ucs cieoicuccinaeedcy rcoio eei a l tdoi. u.o uertdpeo.cco 000n 0 c o orferrcarril en el cunl es trees cnprestamoo or, Scoe emilio ne rle e0rn_ 0 na ci olAelnt.o e o doiie andustriicyieaeconioml. a transports v comouncacionesa e andcancIn promedia de 20 Allmc- o cudar a pagarc dooee Peprovecc dciiranp o l n ooooccoopooocoerficcepiccicpoooihicooeeeoiodeoiico ochoe.pepueiopeloccclro e 000000 toil o ai ee ed 00i0- es promcr do filerz- c Iec de Etiopia. ocace ano y medio el tros par hora. capital imp otad, nncoe o r ce r. eaomodrizacic y ylc dOb tria. IdEochs foons ric -ooBancoenv16oi pequeneegrup:ors. En )am eayoiooaidelo p cs 00 eluic.ire b-000c 0 es c oeiucaro. Aos iaparcial del ferrocarril entre iA Por entadoqunueh tr uerza cir 5-proctoinalso economic y evtour Ias desarrollados Isafa icultura ara lacrec nam nte en mchastir l-Id, LeopoldvIlc. Is c.mprac Ine
Ex.0 -.ctr a necesidades. L.o. c mresiono rm a indu htria basic. a, c jo rsell cc 10 00r0 o pb c16n, epar ocheolaeceon de 1 00n0s o0r0 e qas oO
Os cccihc Ac-llciccUs- i'AdmFerl rdiuloco olaemooecaFondo Otf u ltccitotpdc e Pue-producci6n agricolasd i vecO nosere u pcAno On,3 1t por e coec d omentar la ecdclnc A d l ,e rci o ra o. Las dificult dsl ipra levantalelnivldols cvp 0 oe ycigrar ea odetAnd en cc poi r d dad. En os ultim.s 20 ancs heri" s ._ to al anio. debido en parte al redoblad, Is producclirn de enrga viajar en Etiopia so, asi legendarias al pog e 7 dn m o ret-so incremento inmigratorio EF' G- La mayoris do Ias provectai i
fcioy h o 'ia generarCuando Hale Selassie fuecoronadomosdescritos han d ayudar n bie croesimuluenhoerF o l"he hbladioetan a oargo deI A
"a 4 Yco cientoo de faenrgin mun- [Rey cde Reycs oin 1930 Ion gobernado-.crementsr 1, producing gi-:o a a-em ,rim en osnpraxto g ldie rn1.d gadsemrssp
dial ooEncmuchosnoisa clcllectrici .,-rdc rovcl ies u oesA-oMc s camincis, YferroAides cieio- oos. h c eioe lims e oslP
apenas si empieza alumbrr s dol a d l 'cere ciia. Uno do ellos que can mejores merceadcos par oilIs c.ero. o oieto -de oe ieee eci eestAccoaie scn pe ropl
h -eo Sc hoece o re. om hine ecos d eoco on s oopc
.higares, y ]as escue as, ap-rnsasc- violsa apocos ientos de kildmetros d ctos dee Is tierra. Am 5 esfacl- lug cnevcond gapo ldesarroll. econ-rco: per Itm
m bc opi.cr, r. .uo'Aea. conuacrvcclan do ago.,, qeroseaocmos quc nincun Pais pOic.
bomborec cu ara lo Ir'i- al oeste de Addis Ababa. vo que lidades portuarial y3,mejOres coiu dclcO. deocceo y c notoc binA bosi qu e o pcco led eacionV a mover I s ru dasdoeAIns dar grandes rodeos Para llegaraIelnicac nestyo rsporeir cosl o dccide deAxrperiomnrpo hcn pq o eo pipd acie. en on cloudd cri capital. La form manrAPidayfcIlrresponden mores ciss H A princripos delm s e'n opcmenoque cIda a ocnergia y mcntc modrna c e Suoo.ice ei fe bajar por el Nilohasisu EilCiro, equipo ogricola neccsari El nume- u poresta0 0 d 10 omides r osrecurso aprovdo. Eelos ilim
-Iot.ca sIe andbilo q"" 'asc e cts 1ueg r porol Moo Pojo hasto Dji- to do le nergia cl crc a col fe- aYlar a 18 000 sZ2 uo v uzar-u 0lm dos. ands eli., 0 ,Banc. h. .esilo
iI., IdIo.EIs p Obm b o uleoiciut y tm r c Addiscrunence seicaPr mAs irrieoceCr iy toboi odea ubi oecraj e foooorcnon_ o, e ros cpesrdebar dud a lg0uns ocn ae cde d r Ababa. El total, crc de 5,000 kil- mej r Abastecimientode Ilos produce rme no do mC di o ei q et p t cd fomento que estudien i ls s
erticudoar stal. a fa r e varic e tHev ale uanelaou.dd s ceba ro.lna I ns e rsa $r6o gillon o no E para prestamros a plaza breve
s.Or cled. tie pIc000 d E ios .ceoiotainscon- rLidoS m o ocI. cpoientco elo c ontoda dan o noioenoob cnco oo 0n0, I, esn d0i0 dior1b.it booresto s I eo ceme -e $160dW i rr irrigac dn v Cn edo ,pr, b cn,. min
dei l lon-sAse ed.O pc td rOOOpi cinr des; erioen IeosItlieoan,o s E p r o euen Ieo mejcor crd o a reo b rs a o 'C ici 'sad n e ca l eib er e d nc ns ca0 o v cs i de io xrdB -, e o pl cbuen ,1,
d, U uyociclI. de o s vc r ue lmdn e b n d a oroe comprdec et uioopo gco l iy dre a -ci eoc am-doi ecce rrol 0r 'ieoe. ei m e s ed e ti n o e n enceade

Didoec t mor tan-opc oeoe d leode dad000 oc de Eoooipmaeccnae praco, i00cedaes paeoiur.Eo. elsolcoddsdelsneoi In., b ic d en ra ban Ir- Nu e r omis Inad, s comp oba -~ducoa di- tla terIsra en C ie I r, a a,. l m t o p~ t m a ad sa r lo e o e s s p o is p s .y q enbt. dreocondec. B hronur n a nbcecd. d ricordial-era boocicorr i I n Tur0u. e ,5rionco eeA h dociu.5oe cIs r p u bec piolblo o d n e lo e jo r a r c u c e iEo l c ha m i p A i d o h acc o n 0 ,o o c r 0 00am o a l c IodIa c oa r a l- 0 0 0 0 A uo e c l o I c- B a n c eo o r a o u d od o h i m c r i nd yla diosouion do caic urddsRInvierol0I ls Iards c dorr onoeod oel" co unbicPolo cioremooco oc boitucioe dolcosdo lse
o re hc uai ined io ro co ioobj to A hc erispo iB- s No-o ctinos e c oo y oleo- eora "D esp dc o ecun C icm ie i Oioopcqu iv e nt odceoee d o 000 pm0101 Eep ic o co c e


ce oo recdaocil co echeccyuc-o rees occAddiA byde oeoo Auirpor i o uisepoecoypr osaO ifce n comoo eoranjoero en oos O ebool'i-oeoeore~ DA lec Abacchoo d A ctri o ociodad reoc-Idds c crr e e, rociec lcoco Aoo ab "a oc r aen .uo.o C e rc o lade i 2- gon- m00 s e o c u t.o. -E 0 000nconeelersq ,td o ed so T, eci goe-s ueoe i a uoyob~ pe c a bihe Doo o ti pararo oembarcads. Coi reacc n.do c tiepod o eadcoen pcne o-Pra oe, arooct d, 500 o dealococ n eoopedelcocod. B n eg


duefa e errco. oopoiiaum cc cenoeA io Ahholloli oe00 cppor--omucocoo eec.c openeocmeeicormE01001 Iiooocopodeoicceeooco It acon A- pilo eooiciodo e coPr ,m-eypooen codsiospro uotoin coloo, o stoproodoEnonC ieoo i0- ancoi colo. 2 l onetIco 0e ro-uaocoioddluoes y roum
indocroinioado. 0 pBco cetiO eo- rca edo de l uee dc. Etiopia porab pin i cr ad ua Soilon rc c rt- b ,e croo h~a oosi doeercn importaca no hoe odo s0


d o o d es coecosc hiA l drea rcoe. 00. Con meoscammisO l Gohircos Toelendee pea a i ndigacPiar El o a osla n opecb a or y a leo c opoI remo. 000 refiof Padoeo. dlise n para l 11 enas. viads Lo amn o seri ensy ia 1. aeaetelsexo~- ied rpa dmsiacr etgcinalspie im
H e o ec o p ~ ta o a a e r er a a a l m n ar y v t hz r d r s e r ra n fes tapro d elccio n l c mra de mpiqumar I l grl- e has rr taas m ha o rma. e Tw ej
picc ocr ., ocecocoo Incoelel20


erlohdcceleceicolorsi. e-c uod aeonomh o tcA c onaedc eeAmentrporand ee 0lmei0 nt d equplce pi elcdproodeeero- 00pe0j0000d 5 summisradrsdor no
r r sla on s el BianEco hi vador EI se piembrea e.elB cat hi De 0n u uts rdeti a rrie -o If .- duroe ioc r o doEeooceYop ra M e nsco. d, .rean.,e, e e it, ,crc idadE S l p am Add ic is ba aY nes EiPopat a lno dl p rogUnres ztimocdenr a paa iec- roneispt as i nd- ,r.- .9.C ni.sie bro n hb
Aodcodirorlpro-ce h30.rDODo. o e 0 0 0 -.cIotoo ra llc-ro. rPprrvn~co ?aoeoune)eicjovadr prala tiizaionde ri pra agrcoe ate n m0on00eaex-ecico ieh ese dloolaepos u 000lci- dadoclce oaueedeiecona ooecii ec oLihiep. Creoueocosieri6 c d u Me i aerccconclrrehi aceceoeieeei. dro oailiAra elcsr rnrto rO'eAO ,oocdco 1orm 1comodirobocoe n r onc rouo e dChl sCbeo il en.lo DA"c c a asc od eohccrr oerashDe e r- io Cia o Pei 100ki o eos0 cnrc Tof; odo.n l oc o.yd ocos estan Hoe- p ar o Ieel o eofor pruco baotroi

dcid o hacer esle croe cAm o lao u e n i pe n eo Idc.000ro n0 1 d e dicooon BInso Er ul0000 l 0001 e- mB nce r ac ono2e plenre e Pr d e o seor, meloo de ien. H eoo ignL ic rp.rs0o ecsol dcais ei rieP co elrGo oP lcen t l er i man de a n oni e nemor.eOmi iu aipota blumeon ex.Icr icu o ioe uceepl am Ao p r c od p94yaCe o Ie icon udp ur oiA vccn -or.o.i.Oa-.i -on ephecto eI-ocmionoIaia To-.pr od ioooodosoi E0 aumeoe', Lpe 000 m o iocuestr orhsecc
denIOd mp, Icc Or arc an ao doridccead e, ieo no o a erico '; p e s cuic b e sol da d, a ci eien nL o . mlinaeproduec cil -d ic leo eceocridcd obcen e di reto Io pe dir dl enio de il0 u na v mti icnqu soon l, ou m i nist ro o r se I BPr e 0U0 osd_0 aoi dr ntale r c oedo i0-0 ad0 o icooca o o d e irco areei. t ca lm s d.o ed e er ca v-o rooca

eamiintoor oocaleo Ihun coua Io eudi eode"i d c os c~E00s .00dlsUi-Py y aceu pro cr dee .ranspoeI macoulp.ocasdpae m dncole~e~ oo e oobep c lepioopoeptros cNsd cce s i ccad ed e e er icpan ceniav i u e n t d is r b pe s nte pi I ue i o s 0 00 rrocarc es A de mo c i orab rac arsoll .seco s c po ira .e r duo dceof c ooiirdeoooao oboNode mo


o helogueirho L o n oo nu Al 0. locaon laprec. Srrospecueo -I- botecc ,'is ydcero posib poc pamo s.tancio mo s xpcr
orodicc eelornacionalposibol de Adocmcs Ade I ecpsedod do ocmOioenter el arroc exportoble de~u T icOabao conontoo deomuhose mu-i Odoees omorccanos. deica crecoen El Beco Ce iro l e c io Orcirbc co, Eooopi o e qo cueecc i mi o re i lco 11c ccooarde oundi a a m l neo e-r 0 s0 oc so veIono tiecho idlo-ie-edc c occas o Ac cqu po do e cil quo cria t- exa n m' ocsrntl gInschombun edd neg comuie a c3--soda ade a e rn eruadia x 6 1 sos a ns lau ntsr lderle dt", i-sn)a sjtn l ,.r., aarq
oroc ubrieo. U m a-d 0


blvedor osnoba sjeed I 0o-ar t dbeie
ecdnomcco dcl moocultio. Le our RECIBIENDO COMO PREMIO UN CADILLAC DEL CASINO DEPORTIVO DE LA HABANA
do r m0p00Ir0 Ac coroer o I, de .
v nilsicoscamna nerd ve a v olca dI cbtr etreInyxp -,- Y4ia a I n 1rvoulurceosrr d lfdormao.dOed lnse
cetao le cc.ens ,,oivo v
d oElbe n u mtlo Cohne 0 Sa r lt

roodcucodeicace. A despo

pode 10000 di 40000 Ice ucin i

lerersie c-E l ho oaede IP a-0l d e dc
"iit o e u r ,c ra i n v c n P r a a nsr a -p niu C n i. 5h m b r n n Ia


t leoeo e-iiodEl derovaonl msIdde-ra i deouc h obl odie ar nId D o ato -qderieoc hidej P Irari 0o0,l d ho
Olricil ondn 0000 m00vor c rO e d
n i tet ,, A vanr cc Eo odueI I
noee ucidsh d'I Pe1_I l d rcuil ce


doe dcuo Loococa cohou iue 1.
1 m IR49 m Ino n Cni ,aerocd d -1-tr a o T bi .ap r oc. e

erde a p oal eue int el n.sel deeoc o

r p aea du edo, hi ooiopr l Sc A-oeu copo'cpbc A l .0 l i R. l ool I., elo o U o tce re 3o. srov e r o ne.ir co doaon up-s i Aol P pe oo A ooo dI esb olA. lrc-eco d i
ex a in n si cd o m a hech rto a

in Pr ic c-iar0 0 n000 d-lo .ooes Eec000 00t o,.0s60. roprc r r" ao r d lie n it r a E ol orcninodelcc Ocorl-ormieoo a .eooloo 0. precto dedIn 0odlll I

dccooucu' o 0
do c-IaiO O test puue00 0 ernalc-ope Pd Ia. mine' r odt 'oo coeca-robo le 00 dcl ooooeoooo c o Or arac e xplorao o rho1fculd, anco yld S. doop


bodr besl, d o n deral rovoood ce0 h dPn o e ccinqu h.116 ersp-dooodu 00 or se A cO roob ide olot: o -ible Is g~o r rconr e0do (,ra r A enol 0 Al del0oo et ar a S tc- ran e l tro 000 d eo l srroel.


mr- n lo ho t000ooetoouuorleb -at drenaleooaote go otootd o 10 ct rrorA exortnlK o Te M tr o c rco d co n d e too E il.C test e ptm, lopnrqncecrdi il, r a i o cat m dl, mlon,2 nie r-s snmvitic o mllnsd v -rscstdonespo d aitl cl
-peiadl RAolepM6' racubr ral. en aIn r on for m n.d" 'exqlnn Iernot.un
lien d-c1,6. taaO progrez. so, E
Savaor "met. ui-a l
,e detri, del r.,e a d E RE aCIBIENDc6 O Ofc MOe Pra o sEMIO Ue NtrCA DLLACDE L CASreIsdepaNOdePOregTI e Vu CO inpot DE LA BN

cutra. e n iv e l a doIdae Im,, e!r-I I
a-thm,.d, elecdtridcal 11ue emrail So.ore o'te eiaLtri acoalclbr e abd 7 enoimbe e iuee m m no nqu l en ane n c ces o tuet b mnld aonbno erme-d a gncbaailaenrgaa a par da irnrr qei gnhar ldanlacap e e osrcinNo 632%
a=v2%~e sde ns- l a2 r-eeadr brd, e. sn r.Rdlo eay l,.n Ali Isio ane oerMrinx se suo elsvalss eao
codr no., e biae Ins colt-, de -'u-r, .b1eai d a rmea vniade epre iam r qeofec pi e 10,0.0 odslo ess*r


4112
1113
llilt
Jill
U jjjiy
9 -i
8 ~'~j*


DIARIO DE IA MARIA


BODAEN BELEN


*1


FIMTA INFANTIL EN EL YACHT


Grd(ices de la C


A MARQAX1 SJan y.ul y rem Bmtiz


aBnar. Blan.


ache da ]A Mrwae ufle m iTerm


UNA FIRITA Infentil cegoidog- eabr aw6 el* Hebene, Yacht Club el eAbado, orecida por Itoe.e
wRondo Palaedoes riana Fornea a am
as Mian A sy Cristins, por baber
mmld ic 'ioa o, reseeUamta. au tlo lindes feteadascon su m .au oen
t. de In fiesta.


MARCIA ZORILLA, Maria Cristina Steinhart y Maria eaperanza Soria.


a b


LA SRTA. MARTHA Herninde antrando an Ia capwla de Beldn del bramo de su seaor Pedro Her=.a flowery al ring


;
OTROS iatte e ha fleeta cc Mariane Alicia y Maria Crietina Mra aloCpbanacn aied
Plod: Mari l Pere Stable, Mario rique d, ALINA PaciOs CAPblanca con Maria de
Abril BO M ataAbrl Soto, Orlando y Aj Lourdes Rivero Mederos.
Mariea3R. L=dodge Catro.


AQUI anme antra otros nihoe, a Lourdes EY en Bousquet, Jorge y Guinermo Morla PalaciloL


Ahnacdn de Tadoos
BERNAZA
La Habona


Li- coZWprnm1m o unyoVuUmWou s
TRIAS @I requlide dwI& peilcido, fomalloarmax u co*xpromia mraw el paeado skaddo tla edorita Matilde OtivoIfla RI r a l jovonRodao Caimetle mIL embedm-'ato con .o pa a re ragpcko doctor Foando vells Leotr y ee.ra tfatldeflIvery ya I DISPUIS DEL l AI .
Xy2M~ pwva


4


BE VENTA EN' LAS PRINCIPALES TIENDAS BE LA REPUBLICAN


I


. I


. ooW Du PONT
HyEoN Crysta


ion a

hMJARO DE LA MARINA


DE IQIDA a d rec a NaSud Rivas con Raill Castells y ".ors, Purnt. Garcia Laga.
Jorge A11oPtfo irt Mtt Casabuena.


MARI LOU FONTS y Ricado Arellano con Puchita Bmftez y Manolo Puig, do. pareita a iztentea

Fi ns zudelas do mess disehadas para W.s distint. tips. di rucptures do tulovisidn. Para mAjir visida y Hf Ci maunl, lamd] muntdis cails do bills matilicas.
II Mod. v
Aceb~d. on sebe


$39.50


I


Mod.'
coma23


Md 350
Acabada on coobe 1$33.50


SOLCITAMOS DISTRIBUIDORES


I1


I


I
MoiL 1703 Acoabada mc obe
$36.50


II


KIEU ELEClTIC
8. A.
Amistad 359 y 361 entre Son Jos& y Barcelona Habana.


*"_ o $~2i. ~i9~ 5 Las mesa pueden adquirinae nEL ENCANTO y SANCHEZ MOLA
-' E 5-A V R L
-- 7
~
~
d& ~
~;.~uj
'hh*3 ~
i~&i INK!
Eq
~ ;I~.
!. h~k
~ ~Bg2~
I ~pp~* ~r4~
11th
'in"".
Ira.
~it~IiI.

'LIPID

I
lippi
'ililk


~7] !~~""


I.
I


i OIL


1il


}E ~ tp Ra

ilit'L I


*

Ii
I


hiji


lei


iii iii I ~q I
.4 a
I


51


'PIP
3.
jilt


0
U
Full Text

PAGE 1

"El perioismot es en lo .¡i x,,,¡ <1, 119 aos al servicio de los ¡i o'.e5, no una profesin, en lo Interno ¡U~J i ~ U reses generales y permanentes ', un acerdochi Di IAR IO D EL LA, 1 M A I N A , de la nacin. El peridico ms 11 1Pepn Rivero .1 1 DECANO DE UA PRE~NSA DE CUBA 1antiguo .,o iriEO esd porb .sr 00 osil o 0 -"" soint si . o dr bIo, Osil s Aorod1 rlsio d 50IsI 0o oo AsvonIs sOspliuu r ~didor lo srosoosiso dr 1.1.1 iirridsAr u. s.eM alrr,"soir AM
PAGE 2

" Pgina 2 DIARIO DE LA SIARINA~Martes, 20 de Nov. de 1951 Nficias Nacion.ales 1 1 1 -Hermosa obra pietrita exhibe Polica I el abastecimiento Tribunales eportan que Elogian la obra de Agricultura en el Lyceu'n la francesa Bizitierida ,,,, (,mpitn de de carne es normal 1 en La HabanIscr re.tituida en su p 1 ara-la repoblacin de bosques 1 1 --1 __~~ --Policia en un yudro re~. . INFORMACION CULTURAL ,,,,,,-,,,,""":, -, -1 -, l~~~~ ,o ll11,= ,I.l 1,r1, -,1Funrion~ias .l. ir,, (:.",g,y para 1 ,,,,,:r,,,. n.p'.",,J. d,! E.,w, las nudidas figura la que obliga .einbrar P., M. J.oo. .111 ~ l. ,.,., 1.11. 1. 11,11,11. ,.,!(,. -, ,,,i,.",".,,,.,, pruel,le ,-I,,ifi,<-i,. y dr ~ dinicuto d~.-d. ~ 1-1 ,do.. r~i 3 P.stur.s (le inadera por cada rbol que se corte ,l. 1.111~ .11 . . l". ~.l. ', ,;" . 1 "' "" d' -o . ~ l, L'""",,', ~~ "''.,,,, ,;i.,.,, ,lli,*1.1i: ------. ,,,,,,,, """" .i.t Al L. 1~ , ~ . . w. dol'1%".% . ''r"."I" A',''" l C~ .I. d. l. _" .-" -~ % ,.,11,.d,,1,,11,1.1,,.1111,,PI..I. ~l, -,:_ ~ 1. d, ~ d~ A-1, ~~ , ,,,, 1 1~ ~ l" 11,1~ 11 1111~~1," . dl. ',' F.¡ -1 , .,.",o o. 1,~-, d ~. -1 -11 .1 o 1 ~ o dO d~~ .11~~~ Z1%." d1" 1 ',. . 1 ILIII',l., 1-11 i"!:! "",""",,."",".,-,.,. ,.. . ,1 ~., . ,. ~ ~ -~ 11,71IZ .1 l 6,1 1 . ,, :1 l1.11~ ~ l . , 1 -, Z_ ~ ,',,!!,"',',,',,l"i,", ,i V, -b 1, ",,-,,l 11 . . .d., 1U,-, l", ,.,P,",' ,o d:, ,I.~ ..Y1,.,.,, -,ld A--;-. P<"."'Zd'!.''j<' -" "'""' 1~ ., i , .,:.,, , ~ .%l1 IP"".'.,,".,1 1 L 1 1 1, 11 'LI, .11:1t _d, ,,, , ', ,,,,,,.1 1 ',", .,.t, ~~ ,, o S&,<, 11,~ ,,, Nd, l. ,,,,,>-"o , -, 1 1. 1~11~111 'l' 1l,.1 l,.", ,,,, l¡ . l o,, d . 1 11. ~ d~ ~~ 21 . f~ -w,. Z ', 4.l a d i' '-1, ,,,,,,,," l, ,, ~ ."Llil '1'. ¡L-111111' ".,'. 'l ~ . ,,,,,;,::,,,:,,,,;,,!,.",,,,,".'',.",<, o 11, 1, 1 1 ,1~~ - ,, ,-, ,,, .,,I.11.1.l,", d' 1 ', -1bi.,.df.,,., d,1 ,l ll"IIIL. 11,~ 'l d~ ~d, ~~~o ', , ,,J, ,l! ,!,l ,,li 11 ,_ ,i 11,l e 1 ,,',," ~ 1 1~ o,,1,,-, ,,.,I., v, ,'.' 7 " -1. Lo .1. 1~~~ 1~~ 1,. ,.,,, ,,,,.-,,..r..-: r ~flnlo , < ll,,,,,,, 1",,11,11.111 1 ,. o ,,l.I.d. < ,," -' 1;'11 -, """"' ~ 1 ~ld. r1ll~~1 ~I-J', ,. 1 "Id ', ,,,, ,,,< ""' I"Z"111,1,11,111 1 J-111.flI, 1.1.1111. lf"t','l,',',',-d,.]. lo,,,,. 1,1~~ ,,.,,: -. ,: %. ,,, ,,"",x,,,,,""",". ,_, ,,, . ,, ~ ,.,l 1 ¡l. ,,,, . ', I.l.l-,. .1', i'd' . i ,:, ~ ,l, , ~ W1-~ ,,il ,11, ,C,,,,e,.i d, C,-,,.,n., PL. ,--~a .l ~i, E d,h, ,,-w. ,,,, f~ ,,, ', w 1 ,Ir ,,,o :_, .l 1 ~ . . .,.."".,,,,,l,,,,,",',',",."", ,1, -,,o", 1,1 = ,l ,,,, , s~~p,1 ,", U ,, ~~ m~ ",d ,i,,,,,,,l,,",, .,,,,,l, ~~ ~ ~ ~~, 1. .,"" ,_ ~ 1111 ~111 11,111-11.d1~ d1 1. ~~~. d, 1. ~~ Z ,so', d'. d, '',,''11'.!',. ,,',',:"',"!'. b d d, ,, .__lo ', P ~. d l, 1, ~1 d,¡ , o .I 11 ll,,o, r,,, 111 11111111 ~ 11111,I. ,,1,z,_"o-. 1,,.!'l"% ". .-1~ ,,~~ -, ,, ,< ,,, ::!,, r,,,%,%. ,,."---.": ,.",,",',.,,,.,,'L',".,.,b ,,, ,.: ~1 );,,,,.,,,h,,,,l, 11.111.1. llrl l 1 1 ~ 1. ~ el .o,,, 1. '" 1, ~~ ~ N-1.d. P d. d~1,fi~ ,., ,,,,,, "' ~ 1;. o ~ , . d ,o d, 1~ 1.1111,ll,l. q.~ ,. i 'p.'h7%1-17"12-2l ',''a,',"'l' 1 ~ 11 1 ., _, do ", ~~ j'r,'"., ,' ]. ~~~,', o. r~~ 1 o ,11,1~ ~ ,1 L-.o, 1~1. 27 ~ ~Iri. -1 NI-A, .1 l,~~1,> d~~~ d, ' ~~~~ ~s1 1-: d, ,, ~ .1. ,1 DlrI., d 1, 1~ ~ ,,i,. r.,r, 1. ~~~ ,,, ll, "ll.,.",:,".",llillll ,o d, .1l1,11io .11,1lll., ~ 1.1 1 ~~~ o, s do 1, ~~ F,,--, 1~ l.,,,. ~ .,, E,, ,1 ,"""'.'h.'b'*'' ~ ,.p.".". ,",,,, , ', ,,_ ,l_~ ~~ "l", ,_,,_, '-'r:",."",,,,.,,,,.,'-,, ~~~~ 1-'. A ~~~ ', ~ ~ v~~l s 1~~ -, ', M-. , , ~~o 1~ ~~ _, 1,~ ~. , T-o., B.~. A-1, d~~',' .dd 1,-. ' 1,11 d, 1. s~~ U ldl.,,'", dd1 P,,~ ri. ~o o, l-o_ ~ ,o ~do ,o,, d~~~1,y ~~~ las ,l, 1~ ,o ~~~ d 1. Ell~~ .p, ,,d. 61 'l" d . ~ lo. llo ~ ~g. P",1",l! y , d~ , qP~. ",':7""'.','d-','" 1,1", 1.11,11,1 l¡,, ,o,. '-.d. ,1 '.~~~ d~~~~ ,, ,,-_o ~ y l1111 1-1 C~1 VLIIl.l.,. ,.l., ~ 'o' ." , ~~ ~ 1~ o~~~. ~ ~~1 Al~~~ d, 1~~s. o, 1;.llollI.1 '"II.= 11 ~111 -11 .1,1 ~~dd. d, 221 ~~ 'T', ,p.,,,"dl"oo,., 1, ,%,,iZ; "",,",,,,,, s',11,11 1,1 J.d,-ly p~ ',!'.', l". ~ a,~~ ll, ~~, .II. ~ I.,h ~ . Iz o. 1~ ~ 1~ 1.1 1.1 ~ ~~ lIZ~= l' dr, ~ P.,l: 2= i,.'_ ., s. ; .1. d.,llilli'.','," " ,,". , 11,11.1, 7U1' , ~. d N__ ~. d, Addo Bi~~~1,1 d, ~ ."." .'.%'_ "A.~-d. . 1. ,d.d.1o.", l,,. ,II,.-,",,,.d.lo, deM-o. ~. ~. """'d" .','1 ~111, ,.o-,.1 1. 1~ l~ ,11,,.I., ~l. ~~ 11.1.,l1.111.11.lii.1 = .111 dolid*d, 1, ~~ ,l., [, F.:, s . d. -: ,--s., d ,,,,,Z , . 1,11 1 . 1. ].~ d, = d 1l,,l l., ,-1, 1. 11.h-, ,, ~~1,~" o -A,g,!',",',.'d'o 1. ,.,-~ r~ l.: 1 ."".,l"ll.,, ,, ~ ~ pob., ~ ,1l,, ,, ,1 L,,,,T:,,., .,".,.,,.%,", ,. ,.,d, 11,11 ~ 0 ,, 1 w 1 .11 ", "¡Iolll, 'd7 l'i,!., ~11.1J' ' ' l'' '1. ."1 " ,% 1 '. Yd ,%', .', P''.I.,'., 1,1l,""..d1 .1 ~ do ,eoib.idd ~. -Xl fl~11. ro, 11 11o ,' Zl. -,', '-"-'-'~~~~~ ""---"', ,z: ,,,,,d ~ , r, e~ ~. ', ,,,l & 1~~ 1. W, ..,.",".., ,1,11,1 11 -11 ~ ~~ -: 628 d, 1.1HI -i.10-dd~~ e---o' l' ,-,~~~. ."~~ 1. ,e o, , ,, 1. ~ ~ ~~ ~ "i,,, . ,,l". 4 b s~ ~ ~~~ , ,_ ,, ,_d, l-%-1,~Dfl. ,_ .1 ,,d ", s, 1,,.,.." 1 ,r,, 1 11. ~ l-1.1.W, 11 ~ .1 Ill .b.,,d. d. U khos ~ ~ .f '. .,,,,. .of, Agrg.,, ,. 1,l d _o" ~~lo ~ roll l %'Z', ,',',d.'d.'-,." d','1 ,'zp'.,.,,,,, 1, ,,, L".,,l,,,,,,, % ,!,",""' , y ¡,1~ d. d .f,., 1, ~~~n, l ~ .,,,,,,,l,." 1 ~10~111 1,~ ,,, d, . ~~d.d, d~~ ":, ,,,.,,,*,l,, ,-_,_,,,, ~. ,,, l,. pj' ",'.'' , ~ . ',r,_ ~ 1111",",il, b.I"ll."', ,'.'i!,'!,,'',] .". ,w, ~~~ ', l~ , CI.~ ~~ ', l,,l".21,i1,11,1.11,l:l ,, ;,. ~ 1,s -, d_~ T. P-¡ ~ '.",, ,il,", ', 'j 1171,dl h, 1 o,,.,,,.d., , . -,-",.;',', ,'',l: .,."",- H acienda ., ,11 V ida Ciril ,,, ,,,,,,,.,:,.,.,.,,,,.,.,, . ;,. %,-', .,_ ', 1 ~o, ,l"" o,, 1,11 lI.~I 11,,"-. s,. .11: A',1,7 1 1 ,.'Lllli' 11.ll ',,,.o ~~~ Gobernacion d, ,,,,,,, d" 'Z l,,¡ .' .1,,,,,.ll,,i,,,: 1,1,1:, "o', -,,, ,.,.l y ~ ~~~ 1,1 1 ~ ,,,,,, 11,f-,,,.p.,,d ~ ~~~ ~ , 1,~ o,,, h-~~ lo1-, 1 d~, o 1:114ll.,,.I,,,,.,,. d,.,:,,,,, ,,,,,, ,1 ~. h;,,l ,,<, l,,,,,, .l,",,'.'',, ",'.',*,, l,!!'," ,1 ], C,--1 d 1. A,,dl,',,,",'',. i,,, 5~~ ~.ii. ~ lJ,,l,'111 -, , 1.,d,. , . b. .I., "( b~ 1 d.1 p~~. ,,,,, ,,,, ,,,,,,,,._.,,, ",,,l,.,,",,:,,,, oo%,,,, , 1 . P> d, &, u,,, ,.",l .Sin el.,elo ¡nca f,lo dl.,., ,1 ~1,~ 1 l~~, ,,,, ,'>','p','.'d" ,.".,<'.',.'1, Relacin de 10A 1 1 ~ ,r p .', , _,i, ""11,11 11,111. 11-, "1"lan W90,109 ~~~ y C~11 ,i -ep,',",¡ Eamian peririalem a V. de ., ,i-~ d.,.,,, : ~~~~ h,,iU ',',o' y,,l, d ~ ,-h. ~. .p.,,,, de la C. Resar ,l 1r~. ', o l, .".",, .",.,,, ,l, T-Z.11 'I',','' ,ol.',','111 o. o,.! ciluientog ,, , ,o ,,l,,,,, .,, ~~ ,. ,,, ~o_~ ,"> ~.,, civiles turna os ayer s s I-lo <,.i.,,. ~., ~ .o,,,, ,b,;b, ",'.',' las Tu ¡las Y (indaleria d,1 .".".",,J .11~~'-mo ',',!"'.!" ll1,11 i.dd. .1.111 1.1111,f,,.11,11,11. 11 ,-, 1~~ ll 11 ~1. 11 d, d~~~ 1, .".",l,..l., 1~~1.> , ', ,1 1%, ,d 1. 11,11,lo .: 1 1 .2%,,. p ~ .o 1 ~ ,,,, ~ ~ ~~ ll~~ ~ ,,, "l,,dII" -,l 1, d p ~l, :l., 1.,,, ,l.,,.,, .11,d.,,,I<,,.,,,,,6o ~t-d. 1,1 1~~ ~~ ~ ,,-,n . l,, ,,,.,,d.o ~ ,.,., .1, d,,l.,,.,. ,,j 1,11 11 1,1 1,11,11 ~~a ~ y 1~ ~~~~~n, o~ ~ o, '_. , ~~ Ed.,, o, l~, d,'l,., ,. ~~ "' '" '.'; ,jo 1 l d, V'-~ 11HI11, ll,-,,:,;,,d,,,,,, Id,.,,"lAp, " -_~ ~~Z',l,. '-l '" ,o, d~ ~ .1.d.'d, l~~ ., ~~ , ~~ o ~ , , ,, "' ., , ,". 1 , '-~ ~ -,,,, -,d1,1 -,,0 ~~~~ ~ , m1,11 '" , z, .1 ~ ~~~ 1~ ~~ . ,; i,, .,.",",",,l'," ,,,,,,, l', ,, sp'P''1 d., 1, 11.11,11,1117~11 ,1,11,, J141 fll d-is d,l.,,, ~~ TM-l. ~~ ,,.., , ~ .l-M,,., , ,. -1, .,> c~~ .,--~ d, ,. ~~. o l,.11 ,i, -, ,-, ', .1!-.,l,. "d>,,,"111 ' 1.111.'-,..G-1 Y ~~~ dl ~~ d~=b.1,o.. ,.l -,.,,. ,.,,,,.,,, ,,, ,",.P,,., ,:,i,,, "",.,,,,,.,,,,,,,,,,i 6,d.S r".1.1, T1111 ,~~ ~~ o= ,d UI N,"d, .o. s,,,'T':,,.',""' e"o , ,,, d2 i,.I. d ~ ~ F-~ l ~ ,%d,,, r~sm ~~ 1 ,_1, 1.1, _%', ,,, r,."2: ,Z.,,%, s~ -4 ,,,,,,l, . l'. ,~~~~ ~~~ l, Ill~11~~ , . ,,, d.¡ ~ 1.1 . , ~ 1 ,,d'',"p''','1.l" Im._fl, ,1 1, ~~ ~ 1 ~ ,111B,.,. ,-. ~.-. , 1.M,,. ,, ,l,,di ,,:o pi~ ., l 1', ,o ~~~ a."l",.l.I. ~ ., ~~ ~ ', , ~~z ~ ,".l),,. d -~ ', ~ pli,, -, A-, o 1. ~~~ 1 1 . . ' ""' A R- .-d "" ~~'--~ ,o .I.,l ,l s ,o H. ~~~.1-~ o, 1,l,,o,-d, ,. lo 1.f.,1~~ 1 o 11~~ l".il. ~ ~fi~', ~~ -'. ~ y "' oP.I. ,,, .-. 211 ~ ll",,l1.11,".",-,,: :,', ,'." .,,:,,i:, ', 1 ', ~ .l.','."'i ,l,.P,.,,r.",,,.:,, , "' ,_ ~ ~ dif.,,lt.d,, ~ ~ 1,1 y ., li ~ ~ El.i, M.~ 0,~ S, . "' ~~ .l,."_ ~~11~ ~~ ,o, ~~~'-1 11111obll 1~1,1~ C'lo,11,o. ,o 1-1lo-I-Lli 1 1~ '. -,J ,"o, %%'J,',1 '"',;,,,.""". ,,, .1 . ,111, o .o 1 1, . .'_ 1,,,,,.,,,*,.,-, 1, d ', .p-b-, l., ,1,;Ii, p~ ''P",.,.",,,,..1 d,,,." 111,f" 1. 1.1,1,lvl.r o1,~ 11-1 dIl J-,o n 124 , d ~. ,l-,I., Y. "".o,¡. r ,, j,,.1: c1,11,,.,. l,,,, ,?l,"IIII" U11-1l,11-1, Ao~ o, c 4 O' 1 d" 1,1 ,,,,, 1 1 ,l ,,d., d, d 1 E1,lj.-,", .,,.,,ol l, ~.111 1, p .1111.11 1 Mo,,,,, ., ,,l ,_ ', .' 7 d n-1.-11.1-~ Y. ', 1. -,1~ d9 1111- J.,,,s.r.6-l 1 .,,P .11 1 l 1 1. , , d ~. ,,,,,h. d, JIP = ,,o, .I',,d"." ~ 1 ~ ._ ii ,. ," o~~ 'o, J,_ ordin.r, d L V""' '',',""di"1. 'R'oJ"~ '.',.','_'dZ .L,.' 'T', -1, 1" ~ 'l 1 -,dd,, ,iodo ,,1 ,,1,1,1,, 1, t,. , , IM., .1.l. 1, ,,"'.'. '11" 2'1'.1-'l i.7 ,'Td'' d d, ~ do ,.S.]., 1,.1 d.ld.d. i .o .1. J_.,-Rd,[,1,, 11~Irodu , d,1,,,,,,,.-,,,,-,, ,,,,,,,, ,,.,i .,, p . d~te & 1. ~~ d, ~ 1~1. D ~ ." ', 1~~~ , -, , ~l, 1 -', 1 b.,_ , ~ d~, ~~ 1, H H d~: ,,,c dl,.,"'. .,.",, p. ' ,,,.,,,,,fj.odo, ,o. 1. s-r.l~ .,r~ d i ft~ bl, ool~ M ~ VI.1ok f~ ll , ', ld~.1. Mi~l P d' .1 j~~10 , s,, ',','.','.,''.',Ii,',',i., ,., ,l, ll"',',"ol. ~ ,il.,.s'd", "' i. llm p,. Mo ~ t-dy M qM l,. .il,,d,,: .El 1~ d, l.11l,. 0 1. s~iu o1 1. I.~ I.d. ,,¡,,l,., ':.' d. d~" ~ 1.' ~~ ~ _, d,, l, ~ ,,,, .1 z. ,1 ~ ""' T "" ---,,i,.",P.,. l~, ~~ --_'_'__ -M.Ii~ ~~ ~. V,,, n.,,d,,I,,1,, E,,.I,,.i.,.d,V .I,.od. dIn .,li. d . ~ ~ 1.1 1.22.111 1,11 , 'l'. 1 11.""d",",-''".,'; % .d"'','',',: J12~~ ' ., e. 1 ,,,d.d.,.1o,%.,.d,~,,.,,", "l. _r ,. :., """ ,,,,, 1~ 1 I p,,o".t p~, 1. ,-ie, hi "'"' 'o ~. ~ d 1,1 5, l~ , i Ll~~ ~~ i. . p,,, l, d,i,,,Hd,,~~~ ,1 ~~~ 1,1 1 1,11 ,i1.1,d,,15 ,tx,,ol. ,,, ~d. ,,,,i, di. "., , , ,~. ~ f.ll., %z .1 P~. ~ UNIVERSIDAD DE bi. d d~ l.,,d,,1, 1,o,,. do ID70%..".l' e-,-,-, e.,. ~~~ ,,,,d. .,, I.,, 5.1. P-o, )o C '"o ,d,,.,"1. ,1 ,,, ., A 11 l~r,-n 11~ 1, 1,,-.,~b, & l~s. 1 r. .,1,11. -:11 r.,,l",P""l,,, ~ _'_, ', . ,,,,, ,,, % . . 1,~ ~. ,',' ~. IZ~ll1% .'ll'i'."'!;.1'."'!''1'1',,l l~ """ Pl, 1,1 ~~ d, ,,,. o, ,, ., ~. ,, ," '.I.';" J,,' ,Zi1,11 1 1,1 .IdlZ 1 l~ r ," , , ,r",.-,, .11.. ~ 11 1. ,_,_. 1~~ 1. .11.11,." _', ~ P', r ~. looA d. t-,"X, %, S. 1 il1,1111;.",ldl, ',,,',d"",'.',.',"<',"',', l'. ','",, o '1 'd ,' l 1 1 "d'",, ,' ';,, ;,l, d """, ,-, 1. d~ -111~ ., "" ~~ ',', "' d, ,,, ~ J¡Jll,.. ~ 1,1~~1, 1,~ ',',""l:,',,','",""I""'G-5-" l, ,,,,,,,, d, ",--1'Z'1'4', '-,1,11,11dl. 11,111.1 ,l ~111 .l1,1. ,,, ,,, h"" ~~", l , d ~y. ,I'j'P'I'Illl ,.o c_.o. Uo d, C.,r,,,, , A,,.,. ",,l,", r, ,'_', ,." ",-P" ,.o . 5, 1, ,, 1, ,,, IMI .1,.' ~~~ ~ ~ ,a c~. l o l ', ,i 1 !.""1,11,!.,.l, -1 A.,nl,,, ,,.,' ,,, 1. ~d-,~ -1,Z. ~ ~ ~ .11-fi, ~ 1. ~~ ~sl 11~~ ', r As 5 .151D do ~ .o ~ 11.2 i ae8 ,,,, lo l,-,. d, ,,,,,,,,l -, . N. ro~ro~. 'l.' ~ ldo ~ ,; CoiniLificae o l 1,11. ;,,,.,,,,,.,,,,,,,."""",,,,,,,,,,, .,ii;,.,,,,,,,Fl~ . ~~~ ~ ~ d~~ 1.11,1:.l ' " T,:,.,, l''11 1. ~~~~ ~~~ ~dffi~J l' ,d-. d. ~1."' ~ '1,'."L.","',,',',,.', 'P 2d., .' 1. 1.,.l, ,~~l5 '1'1d, dl ~1~~ ~ 1J.o. ,. ,o ~ ',_ td. 1 ,. 1. ~ '1Zo 1. ANUNCIO DE SUBASTA o, por ~ ~ Ifflo, o. l, -,-1~ ~~ ., -'1~ -% W.11' p,, 1~ 1,d, , ~ ~ q1~ d,.tu~ ,1 ,bj-. y d. ~ d, e ,,.,, 1 1 t 1 ~,,,1,. d, pj.,,,,,ioo.1 dl, ; .b-l, ,ji 1 ~11,1 ~~. ~ b' ,: "' 2 , ~ 1~ ~~~ d~~ P. ~~ ,l, ,,",.,,.' ~~~~ "" 1 _, ~ ll ~~ . ,,,':,,,, ,, ., ,. ~~ .,o ~~ .q-r.al i ,Inalidad tu ,,, ,.11.',, 'd, ~~ ~~ Z-o p-' ~. ,. ', , ,: ~o, Exigen pu. ~~ ,, ,,j,,, ~~ ~ 1,1~ l ~~ ~ "" ', ~ ~,,, ,','-1,., d, ,,,,1.1,"',z,,,;, n ,l, ~ ', '--~, . ~ ,. d o, -,I. , CIF 'Wl, 1,,I. d ~d,, ~ ~~ . 1. ~~~~ .".,i,.l,,d dc., .1",.,.,,,,i. l,<,, IZ1m. As~. ,:, ,,,' Y_' ~~ ~ 1. ,,--, -'-, ,,#,~~~~~ 1. -,id~~ ~ el trabaj? en Correin; !.1 ~~, , b 1~ ' 11 -, 1"'.l.11 ~g ",,,,,,,,",;"d,,,"', ---~~~ ~ ,bIl.,.,,, ~.,. , ,,, ,,,l.,,,, '-. ~~~ l.5 1~ 1,~ ~~1 . ,l~. ,,1,11 ~11,11. "' , ,y t oo ~ 1. "I..'. 5::"IA.",".""."",11.11. l, ,l, 11,1,1 Z ~ ~~, --. :., , ~ '-'Z' -1'-'% 21 11'1 l ~~~ ., d, ,.".', ~~~ ~ 1~ 0 d*W.,j,. ljj ""', ? " ~ ~~ %, ,~~~~ ,.,,, ,,.,,,,.,I.,,,i",1,l.,,,,,,","d,, y q,,,yr. ,,, , ,,, ,,o 1, d.",., ~ ,,,,,I,,I,,.,;,.,l,,.,: ~. U C..l.,bi.o,, ~11,%l,-, d 72 ~ ~ "' -, r -, ~ ~ ', , l,,,.,,, , ~ ,_ ~ ,-'r,1 ~1 1 ~. ~ i .o., -~ , l., ,,,,",1,,,,,,, ,dl, 1, ",lo ~ ,o d~ ql..] 1. 1~~~~ g~ . ~ ~~ d, .,,-d. ~ o. 1 =1:: ,,, , .1 -,1~ L. d, ~ ~~ ~~~ c~ ~ "o-". ~~ ,-l. ,p~ ~~ 1,1 11 po ~~ ,, .,.] ~l .dfl~r Zl,., ~~1A ,,, ~ ~~~ ',,l" ~~ ', ,,,,, ', l, ,-w., 11. ~~ 11,11~~ 1. -11~ 1, ~~~ 1 .l,-,n,,,,, o"" ,i, l. ~ , o~~ , , _-~ ,o, ~ ,Ibl, o, . C ~ ,:, ~i., d ',"'','l".'.,",",',>l . o. ,, o. ,,,, ,-n, Ep6,~ 1~~~ ,,,, ~ 2~ """ ,,,,,i, z'rs',,,.El ~~~ ~ 1. 1,111 1,1 ,-, ,1 d, ,11 111 11111 11 1111 I1~~~ l!, 1~ h,,1,di~, d. ,. .ti]., .o ,, ', d, 1-,,1,1~ ,. "' p'1' .'-Ir.n ,,L p1,1,1 A ~. ", ~~ ,-, 1,1 1 ~ .'d"p' ,',",', "j ,,d 625 ~or, Y d, l C~ InI. D', lIP, ~fl id'. 1, ,,,,l,,,,, q,, s, , (.l,' ,,1 1 ,l, "".., ~ ,,,r 111 ;, do ,f,,$d. ~t, s,. l~, ,,o flb,d C,,b.R A ~lol, ~~ p~ ~._oo _, ~~ _",.l-,p.ru, r.o .o.,,li, .ell,',,"",",,,,,.,l . . . 1,,,, , .o d, ill," ,o 1. ,,,, 1, ,,,, 1 ---M, 11,1 W, $2C N y J.Jgo -.~rob,. d 1.p_,,_ p~ ,,,. , ,_ 1_~ _b,,oo_ , ,ll, ~ .,", . l~, ,.ol,, ~ . , , -,d, ,Plio~ ,. r ~ ~ ~ ~ 1~ -11 ''-1 d, fibr. ,-.A, ,f, E, ,o, ,1~11.o 1. 1 ,. l,, 1 d.pl d ~ _'_, III ~ 111 do 1 ll~i. r.id. ,, ~~ ,,, ~. ~ d ~ ~, y ,,p,,,i di~, y ', . o,*,.q"",.".""l ¡l,. ,,~ ~1.1 11 ~l r~. W 'lo,.1-~ , ,., ~. U "";, ~~~ ,J 1,'li 1 111 1191JI-1 P-.d.,. ~o Y elh"dl"u.wld-en,.,1.1.I. ~ "" > ,d., .1 . o.,l~.o., ,1 ', 1 ";" ~~d, 1 ., i . ', p ---d"",;,." A,,," ~ ~ ~ "' d ,,, -11~ ,,,, ~d P' ~ '" I. l~. , 1. qu ,, ,, todu l dS to d d. .o l-j,, di. ,. ., ~ d ,_ "lo., : lat"S ql, ~ ." hblo~ z_~ ,,", ,l," ~ p,,I,,,. l. 1~ ~ 1 ,o',,.,-, ,-,1~ o ,'1' d, ". .1. ,,,i,d.,l,.,,,,1,, ,", ~111,11~~ -,, ,,,,.,l y 1 ~1. ~. ,Al 1,. E, 1.1 l,,.,., d, SPRUCE p~~ll. ~b. o $241NI~ 1. ,,oa'l,.[.' ~ il" ~ l 11-L111'.l ~ o ~,,1 ",Z 4 ,-i. f~,ll pidi6 1. -_ Ura~m .,-11ilill,,l, ,d, 00, 1~ 1. ~.1111~11 1,1 J Ilt. ~ 1,~ d~ S,Al -,,p-~ ~ ~ . .o ,i l, ,, d ~ .h. 1, h, 12-1 olo1 ld11 ~ M. l' '.',.i'o Z .",dd.1 ~l. 11 1,1 11 rr",, i,,,,,o ,,, d~ 'd, P""1' 1~ Arboles de Navidad 1 'i"Z¡"U BP"'",J19,W 1 Fl ~~1. d, ~~ "";"ii: ~ ', ~~ d~o l!¡""'" .,!,,., ,, dJ1,,_j: mi. -15,11 ~111. 1.1 ~ ',',,%~~ IA ,-.11.n,,u .,,,,, ,J" T,,,.b. Jo. C¡., 1 ~ "¡,.o. *'L o!" 1 d' ,, ,"ld'' 1'1'T',__ 1.11d., ~. ~ Zot,19. ~ ~~. .11 M, . 0.,., 1.1. .11-1~~,-', lo!:,j,,lldl,,,' ls d., ,,p,,lf,,.,,, ,111. I.t.I, ~ Plou. El .'.'"',"'d', 1,1',','Z-J'Z.,1~ r, 'i7,",,',,".o'. ¡Municipio de La Habana ','," ' ,i~ ,-. ~jb~.d~ ~~ -O. ~ .r ,d , -d.,d ~b,, B1,1, , ~~~ ELEFEC~ HODUCE C ,','b,.".",' d,",,."'," -, ", 1 Rfil.,o.do,, o ~~s, ,. ~1. ,',,!ll,.,.,,,,, i:,,,:,F,," ', "" ,.",,,.1.1 . ; 1.,I.-. , ~. ,.1,~1,~ ~ ' ~ ~ 111,~ d= 'o' V 11 ll,,11".,.,;,A. ,. ~~ ~~, , ,,, .1,'"'"" ','", -w, ,l, ,d.,.,,,,,,,,,,.,,,, l,,r,,,,, ,, ,. l., , d, d~ 1. ~ ~i. ,l] -= _-~ s 1 ,>o,. ,: oIfl,1.11 l 1 ,,, %, , =uls W ~t s.t do ,,,,,,,,,,, ~7 11 1 1 11 -1 ~ ~~1 1 ,1 o~~ .1 l 1~1 , ,,,i ~ ~ , .,.7"". ,,,,,,,,,,,,,!,.,,,, 1-1,, i. , 011 , ~~~ ~ 1~ ~~~ 1,1 .l.¡. VI.,¡~ , p ~ ~ .l. .". ~ ~~ d'':,""1., h,, ~ f~~ (ll~ a, rouln~1. ~ k.oo. 1",-,: A-,, ,l ,,,,, AA ,_ .11 ',.,,.,.,d," ""-,,-[-!,b-j.l ,,.,. ,,,, . P., ,: ( ~~ ~ 1 1,1 1,1"%i,.,.,,,, l, ,., ,,,, ol ~ 1~~ E D 1 C T 0 1. A1b-,, ~~~ ~~ ',~ ~ -, ,,, ,. , , l, 1,111.1.11,11 ~ ', 1 p .s.-'=, ,,,.,P'.R"''' 14,"11 '" ~~ s~ ,,', l', 'd",I".'.'",'"d,',,"',."I,,' ., U . o 1. ~~~ d 1~ ~~1 1. >IILI'" "' ~ l '"."".~~ d' ~ ~~ NI,'1,1 11 lljTI.:,,,NOS nIVERO, ',',". "" ,1 ~~~1 o' 1. C L ~~ ,, ~ ~1 ~~ , ,1~~ ~ ~ ,,, ,,,, ,, ~.Z %--1 ~ 1,,.""'"'",""11 p%1' 1~~1.11..'--ll,, ll, d 1. 11~~,. ,¡'-" 1, ~ 1,1,, 1~~ l p,,h,,,,, ~~ ~ ,111. ,,,1 ,,, b~ ,1111".,l,,1., ~ ~~ ,,..,,,,,.,,,,, .-~ql,, l~. p~~~ 1,1 ~. ;-¡, .d,l,,,,lido", d, co~~ ,l11,11,1 1 a r LT . 1~~ 1,11 ~ 11~~ 1 ~~r. P,,,,.,d" Z',l'.,' -, d, di1 ,-,11-,,,, 1, A, . , 1 1,11. ~~ ~~1 1~~1, X,.,, ~ ' , , 1-%, d~~, d~,, Q1,1 1,1. 11 11 1 "'-"-"""r'"""'"""' l"' :,',"'"-','-,"= ,""I".n',,,,,,,i,. 1, ,,, ,,, b l., ~ d, 1. ~ .', ~ ,o, ', ~ 'lo ,., ~ , p,,b, 11--, ~ 11. .,";",.",, ,P.,i,',r7,,% '2: ;,,,,,,,,,,,,P"", ,__ i, 11.1111,11~ : ,",, ,¡l , , ,, ,r,.'"',L.,, 1 . -, n,.n ','dlIISOll,, d A,d Es,. 21~ l j~l, A,. ,,,rr ', ~ p'r ,o ll~ .-1 ~. ",,,,,,.d. .1 11. hlil. ,11,io,.,. ~~~ ~ . ~1,~ ,., ,,, 1. ,l, "11.1. _',z_. M ,,:,., ,1,,,l ~~ "" "'"" ,h ~ *l:1'1 ~ ~ ~ ~~do 11-1,. d, o, ~~~ 11 r"1--l 1 -~b,-l d, !11 LI' '1 "Ir p ~1,~ -,M. ,,,-li.-,., l ,,,.i.,l,h q ,-. ~~~ ,,,,, ~ 1, "' "' _-, 'Z1 '' ,"' 1. ~~ Cdl ~ ~11 C. -1 , ', lo~ U 1 ,,.,, ', obo o~ l., ~ ,_ p~~~ d, D',l, ldi.,y ,.,1 ', 1 ~ p~d, h-, , .,'-,~~ ', ,J.,l ', ". ,,,,lIbl.",. 11 lil,.""", d, ~~ 1, ,. pl,,,ill,, p,, ,7 i,,plo ,pitl,, .l,. ~ ~ d Mdl~~~ ,I,l,l. 1. s~.-d C,,bd, -'l,. ~ 11 l~, 1,1~~,, "".,,rd,r. ~~ 1 P. ~ :,,," """ ,_ ~Oo l~,,, ": 11,. n, "' ,'-,-,, = l. '-, .y $3. 0 ,,":,. ,. ', p , d, l ,o, Y .," ,sl M 76,: . <,,,,,."., ",. -111 ,,, e,,h T,-d, S.~~ ,lli,,,,,"P"", ,o ,la~, ', ",_ ". -,1~ 1,r d,,,,,,,, ,,,, ~~ o' r ~~ Gy ~ ''." % ," ,1,1 -1 1~ -1 ._ ,,,.1", s, ",. o, ,,,,.~ ~~ "~~ -,-. d. l, ,,1,,,1,,,,.11,.,,,-,.,l,,,,b,,,.I: ,1,,,,,o ' ";::',',', 1. ,,l ,1 ,_. ,._ ., "' ~ d 1,11, lo, l't"",."".",, , ,.,,!,'l' ',."dl'" 1', 1 1 1~11.11. ll 1~~ d 1 1,l 1 i ".,.". ~ ,,, o~.1 ', , , ~~ 1,11,11,11,11,11.11,1 11,11TI ,lo,. l, 1 ,i -'-.,P."-'' ''."-,,',',,'p,''"[n Ip.']1'1''6P1,d fl ICIO 1% ,,,_z, , l. 1 ~o 1, l, ~~ ,1 1,11bl, 1,, l~~ ~1 l: -":-.,:d < -, l, 5. '%v~1,1~ ol ~ ,1 "_ -% 1 '! ""7'G areta a ,'1'ln'' ",;,,,,",,,.,,',',",','... ,io. esiplrtd-. ,,."" ",o l "o ". ,, . . 11 1. -,"""""'" ', p ', ,l, ":: ~~ ,. :L. .,,,", ., , d , "lw' l. 1 -,,,,.,,.,, d, ,ll~ 1 ,,,,,, ,., ,,_ ,,,i,,= d, ,o , ,,.,z; Y,.,,,.,,,,.,,li, d, .1 ?,,,<;: , 1,11 Z 1 1,~1, 1 , ~ ~1,,1 .,,U, 11,11,1,,,,,,,1,111-""",,.,,.,,,,,,,,.,, ,.,,.,,r,;,,lo ,zl. ,,t,",.".""j""P,,,,, l.",.", ~ ~lo. d. ~~ 11 1. o~ :,,,,, l., d.1 .11,11,l,,ll, s~, jl l 11~~ld d ~ 11-1-11'o h-~0 y 1,911 ~ -% 11 '" d",',,,l,., .,,, ."", ,-, -, .,"".. ~. -d, 1~~ ,,d" ,, -a HAbana Operaciones A .1 ~ g- ., 1. ,_o d, ., , .o ,, 1,,., ,, ~.i,. ,,l,,,1 ~~ l~~ ~~~ ~ bo .1 d,,,o .~~o, , 1."' ". 1-1 ,,.b, ,1 ~~ ~ ".Al, Edt,-, , , .,,,".,,",I,,' . ,., ,,::,i,.,: ~~ l '-' ,,i d~ Cr~, Ql~lo. -1 11. 1~~ 11 .11,11 1-11~~ ~ ~l Bancarios -, ~ -"","'"" ~ ,,,pl:,.,.d'',,r:l,, la,",'M'I.,'%1I. ,".,l, r, ._L.~', ,,",,,;,,i,, ,,,I,,",,,L,. .1 ~1. ~ %I, ,t],.rd. ~ ~~t, ~1. ~~~ ,n General ~ i.,,.,,., .,,,.;,,,lo "" .-,,dl "j.11 ,, 11, 1,~ 'l'-.,, """ ',"' 1 .,,'.S ."'. 'Ir' 1111 111~ 1111 111"1,1-d,,, p,, .-.],'.',,r',!l" r'l'"l',,'',' , 1,, 1 1, 2l., ": , ,,, , , ', 1 1 1, ,l, ,,, i,., 1,11,11,,,','',,,',' '1''l"l"d,'!,""l""' " 5 1',','.d1,, ~~6. 1~~1, q. .. l"' ' c F-NFAFICADOR ~~. ~~ ~ -'-'-, ',', ~ ~~ ,1 1~~ 1111.-r1o l~,,1 ,--~ C.1 Ir.,. d~1,,1,1 ,-,,,.,,<1"1,,,,,,,,,,,,~~ ~ ~ ~~, 7~~ ~ .' ;d. ,i.n., 1 t_. _" ~1. _,_ ""' .s ,!,¡.,.,d. 1, ~~1 ~ "--~ ,, o"" ' ', 1~ 11,11 l F. .1.9 , ~.d, ', ~ d, ,,, ~ 1,~1 ~~d,. L,,N F Pr,, ', ~. ,,, ', ,, s, ,,,,o,, A -1~ l""d l """ "., ,,fi -, ', d, 1. ~~ ~11, ~., ', ~ d ,_.,. ~ ~ ~~1. .-~ ,~ "" ,1 1~ ~', 1, , ~~11~ r. C ASA.n Seccin de Caja de, Ahorras .,pe,,, ,1 .ld" ,.,,," ~ l f,-~ """ ~~ r~ . ,.l', ,', 1. ~ ~ ll A-,-_ ,,, ~ado~ T.,k. ,,, ~~ ,,,, <,, Cii,' 1. ,-, ,,, l~,_, ', ,o ~._, ll ,_ "" 'A"' -'"" '-El ' IL11111 -'Z' ~ ,111. 1,~ o, co J-15 ~ , 1 ~ ', 1 Cara de Crdito para Viajpp a; s~lo .""."l'" , , ~~~~ ,_ .'.__~. ~ y liZ, 1,1 1,11 "l.lV"<,", 1,11,1 -, ,,,, ,l, ,,,, ~s, 111,11,11 pli,,,1,11 J21,Ir ,,1,11,1o, ,,,c,,,,,,,",.,,,,,,,,, ', ,,,,, ,,,,, loo,o pr. d, 11 .ri.l, d ro1 _, ,_ ,. ~~, ,_ .o ,_ -1 -Cr tas de Crdito Comerciales ~ 1 r1ll~~ 11.1.dll.r. ],, ll,11, 1, 1-11 17, ,1~1, d~, ~ ~ ~. ~ ~~, ~~ ~ ~~1,11.1 1.1. ,w~ ~~ ~~ ~ h,,,Iil, ,,,,,,, ~~ ~pd.1 ~ ~ j._., _, d, l la Lig. c~~ ,1 1, Che ~rso 1. ,ln, 7.4,,1,11, 11 n *1,11i ,,, ,-1 ,,l c~ dlli, ,A",Z,.", 11,11.11,11 ~1,1~~ L. "i. l, o,, ,,, pI.l,.]5,tld.],. ~ 6 ,,,, ', ~ i. ., 11,1,,d ,--. .custodin de Valores ,Y d,,,.,d"H r~, i 1 r , -,,1 , -L, '.,,,',',, 1, W s ,, ,r,. ~. d, l ~~1', d ', --N. W. ro, ~ oM .,. ,~ ques de Viajeros 1,1rir. lu o~ , r,1~ ,1 ~ ,, ~ -1, 1^~ 1, ~ 1, ~ "' = p ,7 : ~ .r,rl.r ~ ~. l ~~ '_,l, ~ i. , , ~ , d~~ Concurso -Oposicin 1.1,,, 1 ~1,11~~11 Cobro de Efectos 1,1~~ , ~~11. ,,,, l ~~ ll, ,, 11.1 1,1 . ,1 ". !!"',_ ,,,,,,,,,.,,,,,,,,,.,,,,,.,,-,,,.,,,,,o ',~ ", , , .1.1111-11-, 1: :,"" ' ~~1. ~L. Z",-.",,i.,,,,,,.,, z.1,1il",,,:il, 1%; o,. ~~ " 7 J i ,c~ dfl Id2d. d, .1o,.11.o, .A., ,:. 1 1 1 d,,.,, 1 ,,,, l 1 ,"" ~l_ n~, ", .d. 1, ~~111. 1,1 d. ', ~ -<, l., .,l,i,,,, P., . o. ~ ~ ,l, ¡l 11 1,1 1 ,;1-1.1_~ ,'l._, ,_ l.",,, ~~ ~ a plazas en el ,, 1 d ~ 1. 1 ~ r . , d "' """' ,,, :",,:",'.1,:,,,,., l ,',",',I'", l l1,< ",: .,.,1, ~ ,,l, Aguiar 456 Ha .' ', 1 1 l ,,d,:., . - ,11,i, 1. ~~ ~ 1,11,11 1-1,1 bana 1~~ 1 1 1. 1,1 ,.s d. l. ," , ., 1.11 ~. 1 1 1, 'll,',-, ,",, o ,,. rl: d, 1., 17 ', ,l;,- ,%,1 ',-.".'.,''.',",.,. 1~~~s 1 .,,.,,,,, ,1,11l,,"".",.,.1, . ~~~ -= PC M I ll' 1, 11111,1~ 1,l ~~ d, ,o ''' '; ', 1, ', ,.,T,, d ',~ 111.1 .11,11.111".",1.11.",::" "" "l,:, .,,","":" .,,.,,",I,.Id,,I,,, ,l,11",,,l,,,, . 1~ ~~do, ~ 11111.11,11.11111,11 ~~ '"<" """ :1'T1' ~ Tribunal le C uerJ as 11. ,.".".,il,. 111. .,,, . l",., ,,, o. ~1,~, 1~ ~~~1 Tt l .1l,,,,,, ~ ,,,,, 1 1 1-111,11 ,l, 1,11,1~ ----------~ "ll,--, _', ~ 1,11111.11,1 d, , . 1~ l,, .1,,o?: ,,,,ol,,d,., ,d,,..,,,, ( ~ -, ~ ~ 11 , . r~~ 11,11 ¡l."., .!."!"'l" ', . ,,,, !%; ,,,,,""""P", ,",'.'.',J"," ,,." %,"','2-, ~~11. , ,"""'",",."" "' "" "ll1.11.1111 T1.11111l.11 11,1 ~ i,1,1111,hi,11,11,11,1 n, ,, ~ ~ ~ p ,1 ~~ . 1 l": ii:111. : , 11,111".11. .1,11,,1,1ll","",",!"",',; "ll, ,"""""" J111,11d1,11~ . 1 1 ,,, Jo, h" Ir1ii -1 1 1 : 11,111.111",,",,Irl,.11,1,l,"",,,,"",,,." ,,', 1 , 1 . ~ 1~ F- 1 ¡l ,'"'.,;,d. 'il,,.%"~ """"' ', 1 1, 11~ IZ11. 1.11% ' ,,'""Ir'.',""!'ld, ', ,i,, ,,,,,,,,,, ~~~~ W1. ',1~ , -. , .., ~~ '--~ LFG.l ' ,",, A M P,71PER IIE:'U ,y . , ,.' i:"Illll1.11,1. ., ,, _,_ ".,l, ~ ', ~~~, ~ ,,,-,,,,. .~~~ - ~ ', 1 -1,1~ -Y. ~ 11 ,_ ', -FJy 1 't.",','-, "' ,." ,o;.o'," 1.1 ""''I',' '.''LI'11 .1111~ 111. """ 2,1~',;1 -IV(, ~ ,,, , , J, -,-'11q1 [. 1 , 1 J.~-~~ 1,d,,,,,,,," .l ,l .' .' ,. ,.,,!'.'r, LA LLINIA : 1 _. i r .i 1 17 A ~ 1 ~ . 1 . .,.,. $i3DO . IK 1 ,¡l "l.1 '11 ,,,<,l, ' ', ;,, l,., ,,i; ,,,,,,,,,,;,.",., "", 1 """ "" .l,.,.,, % 1 A-1 1 ~., ., d,. ~. 1 u_ oo. 1 --" l ,, 0, "' -,d~ ,l ,,,, l~.11 ., ,."!,." ,,,,,, ~~~ .1 ~~ ~~ ~ 1 FC;',Sl A : I -' IPA1 ~ :1, ,-,H A D L IG U Y ,,j,,< i i,,,l,,,,;,,,,,,,l ll, 1 ~ c~~ ', ", .1. ,,, ,,,, 1. .-10. 11,11 11.11,1d1,11,1,","", -T,.L.yF,,=.,.I." ,,,, ,_ ,-"' 1. 1, ~ a 7~~ 1, ,,, ",""l'',"',,,,,. .' "" ~~, ', ,,,,:,,. ".",or-,,, . ,,l_~~ 1:1r,',~o-~~ l,.,d','! ,'Z i REVOLUCIONA LA TELEVISIONF 1 l ', ""'"'""' 'l' . ~.-l" -',1~', .,q,-, ,.,,,, ~~ ~~. ~~~ 1~ ~~ 1~ -11 1 1 "' 1 ' ~ M-1ShRE i,,,,,:, -, ,-', 11-11.11.1 l,,!., "" 2: ,,l, .,"",.,,.":."""" ,"","",.,"""""" ,,,, d, ~~, .1. ~~~ o* ,,,,, > $!u 0n 1 "' .>_ _" ,. , J",., C ~~o ~111ll., 1,'11.1 "'.",,P"". ,.,>,.,., .""l"",", .' LA GRAN SORPRESA DEL MUNDO ,:,,,"',,,, ,Z:,'.',', ,' 1. ,,,
PAGE 3

N nto; ntcuDAIEL AUA-ate 2 eNv l 91Pgn Publitidad ALVAREZ PEREZ tiene el gusto de prticipar a sus Clientes y Amigos 1 su Nuevo Telfono o Centro Privado UO-9333 23. No. 105, entre 0 y P, DePtos. 203 208 209Vedado. RICARDO ELIZALDE CIACON Z05 ABOGADO TELEV. A0314 ATENCION!! CLIENTES Y AMIC RIPLAN TRADINGCORI Y SU PRESIDENTE SEOR J. RICARDO PLAN Anuncian por este medio haber sido design y Distribuidores Exclusivos para Cuba deLA TELEVISION PODEROSOMAC 17"F y 20" DESDE $20.00 PRrCtOSqA CONSOLA DO,17 v 1 BLANCHIT CON FANTA1 LA SUCT ~~~ ~ OBRESALEN EN EL AISC QUE EXCLUSIVO QUE PERMITE 7RIPLAN RESTAG LOS CLIENTES P0SI LEVISORES "-MAJEST MENTE TENDRAN1 'SER VICIO'" DE PIE2 TOS, LOS QUE CON FIRMA Y A LAS AGI1 DSQUE TENGAN~ .RIPLAN' LA UNICA LA FABRICA "MAJEST SERVICIO DIARIO A DOMICILIO POR TECICOS ESPECIALIZ ANTENA, GARANTIA Y SERVICIO GRATIS REFRIGERADORES Y VIDRIERAS COMERCIALES PARA HOTELES, RESTAURANTS, VAQUERIAS, CARNIC o ccrlo,. Cr rat. frrle lessttsdr. qrc .Ph.0, Oc ,6. 3 1 yA aro lo ¡ esri ea .p l,,d. v coiio EA-ce,.lersdarts S.sasdeyeosic aurl d o.d, L.o 1 t, tOrata Qss l.rs t,,ss CI~, .11.c PRECIOS ESPECIALES A LOJ COMIERCIANTI J. RI CARDO PLANASDLA( Y CLIENTES POR LAS ATENCIONES SIEMPRE b>ISPE A VISITAR LAS NUEVAS OFICINAS, SALON DE EXPOS RIPLAN TRADING CORI MANRIQUE 210 TELEONOS W.44-46 y A-' ¡ Se investig 1 '.Sobrelos cheques devueltos -deSe destaca el cii.,Cubas5br veteranos informa la CG Asesorabeeio
PAGE 4

DIARIO 5 DE LA MARINA.MorteBe 20 de Nov. deeM95 Editorial Pgina 4 1DIARIO DE,@ ¡VA NMARINA i-,Lleg el fro .HechosPor y &d -. DEAN -E ---PRDS DE~1,11 C~E -PrJa .Rm,-._____ e Mn EDTAO OndI a o L eMRnA.1OCEDD2 ND ,O Laelein -~~.-Los an.tigu1ec os preyid desde nl 28 do ener de 85 Dirigido*-- ', pe ,n rint Rie ,-I-*----! -;" 1i .O I p e i e c a Pse0ei~ sss.eJua'r n er. esOs e 1 -~ 1LEO el den~e PoreAe SiEna~~' ,nn n e '11 ti r1 -D,nc e e c e O e l-ln7sse;ce s de l a e yo s d n dedeel 2 e neoSd1857l i.e6n s~os. 3 fi 000', D I -7 eed e lciseoo,1end( A-peesiCencial HeZaes ,A-ISIS., Pome 1s r J o n ver ody Malo dA e ¡¡*o 1 1 .rlc.t. -rcd As 00 e neei i ce 1sde lo e .-. 1 -. ,. P r A c m n s r c . p eo lse o s-1 P It l ale o l rol, 1c Iq d , 1 . 1 n ~ el do r i ns a M eqo .e l ar0o e ne l, p dq i. e a el. o s h o s i b r e p b i r o 1 m pitrey ,e11,esoyg. yde qoav, e,1o./50-11 11 .oe-, e Rcdoselldd, u r errl.s d _____________1.1 no d-llse nl ni olors sh leee Pej e h dd Do.efi. Sci, a~roseS N 554Vel .rosorso 1,1 1hisidri-os d ePsi eord e ri.OeOv 4o-,,l-oer1 4d serloserepolerido. pd J., e e o d s erll Loy4 -l o1lene1d l1Runh i c .Ao 87ees b eInfra cigu 4 rd e den lner. :0 ordeo meioloe' ,'i oibi.i e-0.,1e u :bs1ilne1o1O1m;-onm EI jpiei ece. iroleu ~ ro, u 1 1 ', 1 ldn P I pcrasratiicuan7tSd en ces aria lllisereeueozinleo.so la 1 de loe, l .irre e prnso )siiool le dern. eeT eco ',, '-, o Oi o. rlydfcldl 1n es sos se l de lsda lee neo 4 .,1 r1 1 .1 i mes 1d. c l dir ror D l. uoiodo lMe, lsed sl n pd o elilieda e le rlese1Aes.eliedn el. llo piesrnoeyil-4. d,, lahiin. rllio,,LP pi Co ~ sp ee r iie oe lrr eid q el d ii eri od lis e oe r re e e e oe o oo d ra L rte e p ri d de m mo e psrecorleli ,:?O.l &~geooo Jl tenou, reneotiecsyslrenepcdseelcesiclr ,, , !. A'. Aiees de el, Jeoolsi C 'be msp p re d i o ee c reel qoe t::.,,-e V -1 u,1,~o 11 ,1, 1 cele ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .ce deererr -ees*leio.psl eoe ea eseodepear .4 Cou e.*, ~* pel do red j -j e_ preint dr lo de y boileol, do ircere edropsoensdte Aelcerecl. eibflt.P1 ~rs -4, o.li', A nro .drdoctOo lodnely re1L osob-I peer 1rrennil yeno Strig un ho omb oreo lri d Uire roe te ru iio oop dsse st ee acs eoe eor dso deo~yr eti ree eo1ene.N le ld e nl r i s s recle se ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ peauo yatte que le, nid reos por. did ldir y seocrso de dr le rsnqieie poire o rC ielne e ie o no *irmeilis. hbbejde risgspse1l,1eroe,, le; nos deT loe reo>ernidoelusre.ocy.,lpl~sqeec gros!re E d ito rial en ~~~~~~~~~~~dent i,iesil dostee, Onie1.1, le.i ," l.i nnt lpoeohitrc el EllROeoopeoonesqeeeelooodocor rescnr iie neid o .ol u a o l. 1oiS1c5nler f eoc reelre 1 qos ceoom t , ,, Em edeIlomnie r d e. L por, rl pos di.l hay __,,~ J.mu at ut rptc. e lcsssnrinelessel A^o ie-'iet e spees Odi:yinicooorele OrelseecnseuorliAhii issdOeebroeet olon, a reodld &Rl oeesA eleo .t., leoleo ollro:e7o A AIN nee-poeod"plor1oedt rreo eeb,e-elem, srgooisore ~ ~ ~ ~ ~ bi. rbolootae seo prrio cdfseYroe nre rn o r. iCiLo dsLodc or o sol de rere ro .e dea -E proice nelo oeo irlns dne bie la45 nimbea d soplireolsoes~qu al deiss libe pssdio leslse nono 1or drepr1in cottyet eideeeec lo94t9r 00s dirh ena el rLpanOisoilade O remsdson nqrIy La A g nc a om rc al .-. 1us l aoendi doi e soto3ld seoreeneleeerc eeoouroyimnnlsenoon1 Irerso1 p,idsnol emieoiree', hoo 1 drle eroo dproeso r losd seenissdeeDeooroerisiciqiereqasee pc o e oiio p sl O o n ur est o disro ruc.p e p e nein s es obrdis dro e n -lsoehor oosre ,oliie roO, nozoo d e Une ivedrsi rd oiCLaHaan.n Siac soesbu nagu rd sy r e nuesrro d io, r o' o, so c ',romero ,O oeldbr. ,_Nrteem*rlre, d ~r',eLsestuerrecomoooodrerdrldrlisdrisols pern. n era n, 1111p1oc erseioOdohy oo ee oro n rlno s lrs io, s ,': cpiemr oprnoo o s s i eesrio00 0 o lo o t e o o l d e e ps O oir i oi O sr ile1 dl. mbe r on. 1 i o c,, r ~nel o r.is r e:yr s n rl m m E l n o m b r e m o r b oa d r so ii s u r e r pi o q e a p a r a ec o ee ea n o e a Cn e es a r ia o1 ,ti rhe c91 O lsorlorye,.clic t ~re .ryron d qsl oe 1 1pospiereloreleso, ceS e 5 2p caesnos dige]nn i, de r arsc.a rose tnda iuncincqut eneiolr iay lepriera l ano pule ideoes, mrem ,orsr*doA, e ei rople.tpe o, oiee eoe lboys, etnrd dloe-sh 0 inoO boe eL oo jueOhb oelrise sro pe estfcd er la ciebryeodto nieiooel i sionri dersic re .f d e flor, -, s1 d ecnieio cro.Leobe od e eoIset eOn. l poel deLe He enl ertnen d elin ,00rninel deroeassadeoe si mircodolecsirrln abeellaelcreqacignne prdnilno o.re, desnese; der-rm, lstedelepse1 ci.Co eria, trmnaa fimano ueladesrucin elsisem eed.rl, o tituyoe neluss e~ rdW !necor oombnrle rllle eledoVe 1 1 1 ecincin Zeer, o roe--le deo c erlsi entenobl rreotemaeu coes o loso tneno y eelas ct p eeomR guacadnnblteo menestoisnide111rlr* en aii. n e e n ciles cnmo onse peeeid ydefo oncidoeitset r naocodlein qe Y c o o no finoo e lect soo. de.Inc roeles pede !',Orle de 1e1d-lo-l-11irue nel , 1qo 1npoe re rdiro. y l.ni l j.i. ore ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1i7on dus re.e lo roen orred eld de p 5 ssiel es es-c le.ie bnooe Peise iso se s P rei nedsuodeio n esp eas-nm sAunqre d no.r. nsisotis r o-e pedo. re. bien15 norie. nemee,s ru -eronnecuoenise irrnIsmnrc ise ynonlomentrn o loadsocriDolo oeee ncteso.os.s rloo edlil oe ndii-rso lend cmostracloroberent dleartoeene e 1lel~r, niesee isrm o y1,genehiidir.u hTioOs oosdr eorid. o l1 oororoo rre rloun Laoooimpoda de YnicvanoOu o rsistir la ssnrmdrioeoiondenriody e Ormr ro s mu une d ontmule senire del3 oeor ds:eesl non., dsiisiioue.-porloreenteoioerei1oeeintdern cina yde e erwlncon praenra cmoauom ti.eqo enelis OPA m tle dese eusro loariel ¡o & dasgee o aei sIsepopbiosbqueemos pann~sornodCb.e-oDsomdeberoompeaeeses-osiddrique beyiestyyo.segur-aI)r.c.-!e;oen frm ulaerno cilie iaen eel 5rsoOh.Or trmted cnulai a caeseonmca ors etoe iulmne ustdo pontsinentcoito -o -u.r~l. L. L1LCoL an cisatodo cirseb e peot cetsror lre im otnesd aviacbn: o od peec ntrlened_ delscnuotsiiaa eBumetnre lasOpdeina. qdo i frsosralos ooto pedio.lc le r arlo rd Lidlmntee IRO suogieridod d. 1,ri rirdnioor ly,uu tnrN ree ls eelejos_____de____de.____ ,__ oe enio rl duitiael belo nootirtbo ni ngpetextnos ozoseo r kso ooo retso poueocy carsl rnoobu s. Esorio e -__E lD A R IO___________ _AlbetodelJuncoy_____ _ho Unosb edo c bnrsu. Rs re Leosseteddoace r oe s e r iioesd er q stpedre opten.oioro! donots Cbeppr deein A elasemetoImplorctoeeaeencriar 0 denmspcisierevali coodsseo1ybulro1ool Ai qiiosessioto.Tsc e nesto o e e sospiiodeni C vstt di rene ten oiin r dhl e ilungt pledeqinobi or sin rind -e rial 'o ti l-s me Dreho desar id Yu irgto lo El DLARIO cotempla con gralosueidieiruchnimssdiveretsgorie, de -ocien cs lohrtsseal tes ue o eciy r s ntu p frntrdloolmerpim rod riteoserpsopspspeslceo oeoesdesiiude e isnecurh euosOenlesaioreum-0! l h y unsralsqrrropdide e tasO. Co resl reremeiolimonrpetel IO nE s oon der echoiroc el R.i tein aioaese et pole a S fetva ete ee r bus o d o st n i eteiuo ado n l e pe-lo orurin mo s tdLAe mdOc r 0-r ymr eoinriene ¡ai ece-1de xp s ie n ydequenetranter cre lioepordsieyo 1s1loybtoeoensom o seisrtr odlloelcodrir dclraireslo o bispeo l ,iodeoE ne .oorcon ndre.qroodoeplooe peeeD u.es.sr, organismo cmportara alena superacn yetrasortiyeeitYioreiladosnUn-osOsobrermofalta denoraliconuqu fonedyseoetasse1qe% -eppedeedo1"eerlsseismsnpebveces orne eipsOoisieyl V n dech le., relnmomersbis.de pr str.e Leir 1iriidirlr 0oeedosouoonoeid xplcaco e -q e iern hbereed nid~elasodlsensoi¡ y s mi ,sdrid vo ram ebleSoee dej csrasesaa-eide siiniisetinegr rerd laeoomaemesil.lo abierotidl.de deemianoesiioo metpsisqeehciaMruezem-beoenbooeadseruicerornsi ,e palios 11 lelo e ey en -ne lnrepo. le 1.o ideast qioeacna de10 ___ Accplna ostrs ns ueaa sde naparitia atifacin nia 1 ugrarn us. ihsoub iie r onore. 1 eonlolencontaronrs.doenqor onodeneoie. moodscadoisolideO drodo ro und dn L Sorm o.Preioenmsuo nsedmsouoaoe c eshaeron rebueos edir uese sla o ob e te s norpesrele-o 1 edsperogaivasroYo noO e¡-noeo orn, o l r ne za dis es ur-a lN op sconn oeo de clorono .ahlrn inne s s r nornes.iDl n d ial ofrni ; sqee un uoron 1 p enre seai nsmpr veinbiochomis bitodoOeireimnllnones soseru.mjed nombres e:. pobir ps ls srlee odiertio poe rnose s e ea edsd riniinrsol s f r etelad o ien io s loto ende e seluero pde captlicos 1 mole cores eee lo 1nnno pnrofeseoen o r emi on e t n idaodo AEres. 1 nomresdrorqu. enitodeos rlrusi e l r aomaeo deL supr oolme n os roeo.: l. ny n. ni roe oerods. v evl yelno o pqr mrtl o .a leoe qeoejtetsrgdibeor~qosg nie o cuenta n e o rceenpislio eon. ennl . dd,ocreceo hayreus .sEloereso1 ede balee.e l pueblu n oonnsp r sora nzaoe1se r, eP apba rorci o io s sdlrsnioesolePoroemrieisee~ ~~~~~~ Doebs.E een i m oro peoeEn sinoare sl: p e beoms n ri Ortlre o cdrieonrn e o e oeie Cosesoinoodemosio irn isioe s nor l oaotusnidldcbyetoa teedao-poie.e igeidoddera n nprrus nsoneeeoo.ue .e o uesle gaalgarereniespr oio. imre,rc.sm unerin -. y on. resn d be se deajAesca os e srcialoelayposoriasroeniorm id d oe,,ba.,y, dnuo pd ie pre .er ,loo elung e con ios, onsig mi o o rteye npcons 'd onprelesO mm chosdi eiu rle sol i l inada s scitpeo e sad re m otrte lo e srnie neg o r a Pron d. queie rpsni i ap Ednat rale ao. qqrOeel rn m edoc 0 e pla scallesl o hiio io i ne lie cienubrola ico vivimos'rasocom. enelasbconsicyonesgesncialeende ruestra vevir. Lasyldeslieres del ytJts--MieRroel;do Orsoiidoneoviniteiaovecesieuo nuistsarvidannacitnal, peoosbcnid~~ ~~~~~ ~~~ ~~ ~ y.st se sdel bioes odie-mo sei erre.tva muicpae lo desose ise dieraio e deanza o ler Psl no le n rnI r sn reee en l rso o moio rs r d olo P relaions cmeriale esn ulca y ectmene etablcid, e urqe ne &eeperrls ol1aOetuapaen trqi e lop esoicumle r c eon. .n,,edilab o es oine re s s lnie diiir ct Clgod bgao eL pesbrloeidsebesdnsre eooeyitl sqo es E oen r.a-ioiisuya dej s oletaenrtriseoe mnddedhcr.onrals de ee eei.,rso-dl Ifc m or ~naec,,ne l aculisdemsasderactabia lssennCoboioes iysgmeordaseimpsntaeds i id l e xineeproOic u o m drgeebeeedle l ia oinao.'stdr ls: nhabuna ore l sus e Oorms lomnenie o 1 iii onu oris l,,dein nc. n oree eam ysuetiid srsrsooeeooqislscln do unto e" i o poiapresOta enr odioey omnsen regdaeiepo la rorrquieneo qoue ¡ oInicaa. hE rptotdl eldse n sea o ia nc.uida.Ctums. mi eipestiosd es nge oss ised els .or trasndeipar l deteynuesrai.raEoi pt eetulscndsep. cariovelndoe-qoiter idad. elu blor cOosernado n e e u es un pive da n dc lmasr realidad de temahm adodmenteim pddadoreaconseoainoieehbestrdbasuu.rloede m eoeno sor ,elmism o re-! dom inioseequnoirimred.ooe earasa cmeci ntrir ialexq e,.nilie e.,,u r idorn. r ubidhhreeuii io,.s~onombr e r lesse. hombre n ,.n Af.rqe culmned.e uno delos cales pede 1Regulsnddenred en Lee h -erso I Cuba hechiceral traici enoi, ueloepuresoe 1o t1s (ObepAlhAs he e reslldo pgnar repeuse r Ber enloo yure miite d eglr lcne rayandionad.s reo i samie nte, enii nes e ra neeent one qn eido oe lc ore priso-o ah otlemro-da y d obro entyrl dsgn nr o miin para erd ile. e rsedl seenapct m Depoido .eieiroe nr,.re qe ssneo y.ir.oni-l~~etnbnd os-nr e dbnoirs ben hra.ai moenr vsa .uod reunuio ire re-ntao e suer~ecie n t. per onuiloesi EI-ort i loo enl ,ad bio-o Cnromosvrbamosoeod nuestro-cbendo oedstorirn o ii iiuc tnldee.Acilerie n rio m d-~iieounld.ii-inu unela.oyesOpslmper1ue1 a,.qu e., .t.enen-a c9lld auniaque .dioea hacer elCnit rio nss e prrioeoin. e poyueste reel n ejlFnedbe 1airamedrgenyinde oistrr 00 br~ load eb cyr c nsue teie dsr isdgnsdce elu acin rohs a 1Onon de nnus oi o esetroo u goirnde .1 dlsnioo n,odsd ishqr r nm i e hrme i e ostoooPi.en la s i hte n evoir odeoe. i bjo eler del jo rjovor enquirr e e e per e -t u n eraildonido luO ene iielascirmene Aca o ua o bieeren sei nedriteioiri.liOE.eo. OluychaArsg,-e _ rrelrdoOa.lqitodeeoe ebe iideeo o .cUor Pr-. .liirelsmia l%]u obre tod oitnitloria-o o qu e l a Or odo te o s5i de ni, baetios: uln ns o S r y s ole iro e oielo ro.tns sr slrnlo ril Dros o -OsoCua dOui: eros~~~~~~ .bollo nrnd hay el, eiiiiiusd 5iii- ibe rooon.,o y reeg enrieiO dol Senado del tioso dl. -ssOeO OOrO0 iine nstrlotrauii-plie.ca eeun dola omboCbaouonosee omrro ooy.1 qedp,,lo.esnondrron11.srirr L-oPoy s m a a f r u a Lnsoqefraaprt lourrs con las commoeiniooreeewlosEstado#sUerrooseporinuestraexiguieaA rpegoosR00totiigarla tsuidonde re.oreO-1 niurteeel 5 detilio orn1C37 oloutro.lio un gavi resg cmp ic r entorp er, cpaesy bbie,.tl etrieon 1 ePorsmo rOsO arAlrflosmeo crooosenrrsi 0t. en i ~noeriehyl ye1o s s iuiiuis ie.ii.iro tdeeio poao Rotaleelnlno ii A do.esoenh.o rornbre eeseo tu e 1l. ,p. e n icao iEro fl ictoinedhiato. pe.q e 0 5 .n0ba Odioydferrsausocae r aove e leom hea iun rtin o mSerils en eb eIenm rh. Yn 1.ceosot hrecs ien. ir lPoedque. brlodequ oerturba ntso .e eiionmri, 0 ntordsnyenl 50ei1e. eeroiihooiila qoid deelol deieresnele en oneeirqrrs r io eds e lo lo agise o e. Leerd mo l d eoset c elon l e i o-e ote EL o eerra o et an s n ilo y evie e e pe d e ri e c e i ro te d e m re e no Cua pco n de el oi eir itOii r eo rs n o le .dol e od ebae s e ini o lodo .r 1. i.d pbi aeOly ses tross i h b n w s i a e s ynriib e in eb O pdr polieolohllelenonrtee riuieooitis los qu rgirme iaeo boede jutabor oabrsid flotaequeop eale escrita p ro e me ir rsu iso elga pbirle unaorue co-Lotendiieo. ra la iigen ia ela co brlej Aeneia eeCom e aprn pr eer-0 li e inplcdaouqinetsosdad l au uad e osbe u n ic N.nqie lt.Oai~ te ,,,1en00 r i ibe se psrsOinio rirdo.Pn eer 0 oi r e -dsleO g in, dcmi ionerl oeiidii.oihii.nC-iei rloiier .l.,i,,roe'imeiq uo se lo edeidairsse 000 ley orl Pere qa uepa¡eslc di e mr des ueme noeoesbodso~~~~ quoii.sg.cnoisynral aae cayenron. etieeicnqei esonsV.ldsol p~ yos Jueese oeiOei.Aodr e on dule upno isl clmi o. mreeecisy e noi gnrluplo i grd, -~g. e, s ee ei nob lo, ald levr 1 .i nr ab rcia lo s usosPOieqI,,ied oe e .,n .l otoe resent apro il. Jie d tetelor~ fuetay mosrus qe la a aecd.L s omils 1 a oo. lprdct e --. -1' elsInmeals eao e [ntes delAteneo nrioisnie Pd en como, 1, ir ono tuoci-oe riodro, del L osndo preeidente del Artenco de L Uno perineleianno ismr prtrn noo del ri El doctor Edos, !uiieio dayo etdoeerie de ¡ linoa de Gobieno d¡Alones, nos d.le ciopressdr le bide y le OIro de du.nsotePernndeded Coteloirador i.enoehir el ointeeadelid drolsseo .Cono e le obr.odenucreerpresidentdel Atenreo.el hbe' unospon lo 1. cerci. britdnica del ~ lio, jiuea10animrepuneopipel,en uaIntrduorn.se tdiosegAs reterenpio evnergasqiue le lungon. diertsuilmenstenuestroe.eniirrite hlisridgndo e.bre le riso. Lisocnsider el rdoe.oibno . su rOspOsde resor octisimi. de Hitoriaen 1leUionsided de Lo Haboan eionrdt elguoss esynnOes muyirmrportantes del progrosi do sounctodra Porltimo, cn ,,dner. ,oaiOnes p.iline.s de Poaddno do Cost os ol -peoc1,1dr yo Ciube y de so Obeepiioeresdo lo Respuln,. DiJoe1n Soun P ernne, el ~ioinr horebre de rcino¡, sm le pnrsi lderne del dieses en cnrIctlactsmo duilta.de 1. S.nod 0 fornp ~1"idi. tambin lo oesrod bead, debedSnoslaTer-Ose da rrehe opitldaon1.oe.e dmunos o le Sosi edad que estebe Vntrne deeapasrer. Fu mernrbie.,iel eroriclDtqu posd el orao elobrls.s.elAtenseoVe UnJo1morosde le medicina. el doctooJosA. Preeso.que preide con rlemlei~ fcesleeasnestra dersde sCiie bisioerl eo gis del 49 presidnte del Rieses, Anno. totalmenteresrtablecido el Oronr Prso, gloria deooestra rurdicino, prostO sumagistrml csieus l Ateno.Tsdos loe que mr lien hblaido dr su disonlnuis bnirninrcn.srOoloiiim.inidesu snmblanza dcemesetr de le oftlsi.lg ~ ElAtneonquetsine de orioinen deudedrgratitud rin rl iucineoctor Poeste, la ee ~ohOs doe neoy dr silo quiero eomodet.oyrmuy sincrosiirmose, elistrrodorpreclaro delasileotrao rohonosrl gonino masestro de 1.renruno Vn odrebebldedr orosire. y mreoroio sigse dr ds llenes Ocio ~ bnS, doctor re dniporo Lendeo, o qoindebemss, Atlene. de Le Ribeno. El hietridgosOs egregio, el aoigosDecao Vn lae FermOe de Letra. y Ces~s de o Univeridad de Lo Ocde. presiroO dol Airiso enloVpsc.qIi rOs OinO ldr lo ooneded trono dr OOdu n-misorl~hndre.,n 1idrsirna-Ros., on00h .ey onriorlo reociniii ooon assv yosernaelas iosns diOelnretaodel insione cubaso. Todos si. ces OOOOOOinme diceo qoue le e¡nlpenertei. S quelcn. tenrenealeaoapoblicreenrhoree .onicode qu eelAteneosrecoleen lo nvludmenoloe cinco dinseriones sbs, obr os s ntgos presidesnres.Ys benqueridoseaiaroahoracelooue-s presidente de le Seonibn de Literetune.rocn e uoode Loe ee~ de Arpo sis, el rolo d.e.oIorennoeeyreledsr que tuvo por erOd cole nenedod que ebaede hronaoasunmor imers. prriVcouye iacin de los xtranjeros Irietceico 'u' fueti_.pa_~,t do. Onnouu s orun -. rs Jry Mori, o e 1e tu ense .d pino oniore odaIe~iletorase bnguui.ot roncpialde .ini nons. Prden o hluomoro., nere.Eu h. ~iod.r Lo O uee diienie si lo e buniondesc e l nJlo erred.d eltiSe !rbo oPono. eOlo beniNne obetoriuyrebloenaylu-dios Sturo nobr ridlo ue dis a '.o rmo sOs. yenpreio Oc diel orrqn Ee~sadonidin eos-. o ,nsu lns. qO e iluo%,.en oa,~~ l -,,osiid peinon ,, do, qmie eno1unrq. os-doeoondo up soroo.en oi ssd en~. lo _qoe ii-io0 desCleioo, Drrioss.rem~o 11de prono e 0unV. d, .i ro. que llesbalo p qurndetorado riel osio.1 denecacos ele.rie. os mro os, e porpsiode en use repita¡ do Amenosa". oun5 lebrOpor o. qiue re hoblebaen oo nm prcor ensioeisme inmpoe¡l. reooo Venigo, chugo n vt-yPoboo viete.Tern iii-me: 'ie es to mho Os y Hiierl tcrodo Lno t .O e s~KdEso.no beso sese haceel, Modrid y e.Anrlede dejn de guardarsu ago it

PAGE 5

Crnica Hlabanera P-u Lu1, dP-sd, MPARIO DE LA4l$IIu.s-as 20 dle Nov. de 1951 Carlosn Munoro Eu. a iw, d e mssu lio 1 lsentnt 0d e Iip ,s d re l O e,seor SIPCarlos MIppp ySsl.mIpIgsI. lam eb l n llisidae usrasoiedad,R d, -Y. pipplips Is uill.us pt-, El seor 1B&lsdig., ublp. epll.1 e tLuiPSs, deJ dpel d.1NtruSPo p,isa u .¡,d. lI so. niora A me 1tiAls'ESpU YSi ES111SiSPI. nsp, d Orlppo e irae'm -MEP. Marro, Montero. 51,M-pl SPSoY Cospuela LAS TARIFAS MAS BAJAS CLUB coAC NEW YORK ODA Y VUELTA WASHINGTON $11730 Henriette Le Ma i'u da le I.barrere ¡DA Y VUELTA (-4, U.Sd, ld. ruAu dit.iiuiida, y ipuile, dei pElis habanero. l HpupiptL, NI.¡ iSli de L.hs h.MI, udcnda ispouS MTiONAI.sau uu¡eslo EuSuin i (seluad 55 SuS.~I A,2xa peisupSu. ppp'ureident.dpi PSp2i0e snuiuiud, ulm. euSj. DiSppusuud, L.s Ia e Lis5 Sd, Du.u su,1. AAu o.C.tiAl ui1ispbl. up-sd.1 eeh~pip ,p I15. 1Aspuhli,. de Ls.sub'.s. iisis .I.e.p l u pi Siy¡d, BpIp. q.IdS dIlg. 1d.e1., udiasde .barrere, qsuJn ha petiunfar en el cargo pur E E 1,,uh-,uuu.pSIIid.dpu q. r.us.psp onau. MiShuspuiuuu 1, SIpr,,u ., i ¡Imiips upp lafpIipiisu up.,¡, huues dpuipspiSS S'aprtos due ho N h PA PPIp11 adI r d ta, S eNTrIEN !T R l.b],,. d~ SA 1 1. a" aI pilSi 1 FMvl G I.,F- 1 -S In M ,,a j, 11 1 F,¡,,d *'~ 1 V I d. .1 i nyet.IIIPIIIII F,1I P 1. ieridad. 1 Sl ll ll DE REJANE I --tapO i rno _,sn1a la ,Plln~ 11< ruePSlas u na n0( PoriaS DE SOBRIA 13151--11A ('-0 Su ,Op srspipde ~ lplq 55ES O)>no Epb.AS AlppplpY1delaPesa Y ,,.e' pls y MartnP~-eP. u~ l Ie. pS. 1. 5de 1 1. I ral. pla de 1. 191Rde Sai<' Pns d ,1 n ,,, ci.i, PISIa -1 ~i, S. 1 n. 1p ~,II ,SI eIlI elpl Pu.s' AMuSl 1,5 b,15NI1,11I 11d i WIp. 1111, 1 dn,11 Su¡"1 "ltan !h.P ,d,,p 1, hI .Ir~1 l, ES inap Sel di. i n""'Ip P .iIIP IS SP III 5 SIPirp,IAI.-~ iI'. IlI SIPr elalm ielpPCondepIAP i llrnplIIPPuP. %l", rpIS l .lulp PP.11, 1.S ,l la11115 avisto usted la 0 R A D 3 J1u0 Es nueva Es mbderusa Es mejEr! Facilidades de pago. Para pagar en 30'meTCT Garanta y servicio por un ao. $1.89 mnuales. Nnriienfs ~idp s.1u.dp. Seu p. ~1o,, rlpus li. plSSsiubip ul.I ud'¡ p"'.e. r ~i, n ti,, a~ N-as. n su p1ir iPPPSAu pSp PA.p 1.p. o,,:. tpe~, -¡,u.psd~SpeAdplllsNa. Iplilllsdela CPI-P5 PlISe ESlps¡.d. de SsSPQs i-ii, i, a un s ll lo nipio mlelSpPi~ iSPllIl.' W-iu a ,o laPpie SIS LAME 5 I OR SIDRA DE ASTURIAS Finos Materiales y Accesorios < jP~Sl~r~IPcAr~II. para sus Galas Nupciales 10.50. o 1 p as is ,L -Je 5.50 ],i a15.50 a 4.95. 1D ei.II conI .c, amalo 314. a 5.50 Telas Praiccusas de Seda. EI:cajes para Velas ti Adornoas. Tia ras. Gates. Zapatos Ya se rfle (le una erenloni.1 suntuosza isles, (-i -1 u e 'c-,11sIempre restll a CNI -i le Cll i n 11 ii 1.1 (7 ti iresl ~lca el 1 .L295 58.951 FAYA f1.m-~a .SC ,iiiSp 40" s,4,q" J Y Di 1 le 295 a1225 l iA (I i~ 1~~i' J ~iA, c11, cin Je I.ll I l ' 1 .1 1 t a Dese 50 6 l. .i]le .\.\. Ay 13,18.50 It l13 \, l\ 1 1 1 1 .1-, 1\ 1 o n II .jII itily 0111 .1 1 1 1 L.9.25N 1 4 lr ii,. ,, 1)II J, 4.4.50 9.70 Id, 'tiP. p ', 11 .D 111 1. )i11l6.75a 22.50 f l3.9 (1 3 nlo D 4Je7.50 Nc DiuSuega v\'slpn, jcppc.puaaudoruiaf Lencer,,la I,r,16.50 YA. en Pugina 5

PAGE 6

DIARIO DE LA MARINA.-Martes, 20 de Nov. de 1951. Pgina 6 Crnica Hlabanera. CUIDE mu -¡ALUD pr udieo & $ ¡MAS DE DOS AOS PARA PAGARL ,NATIONAL .HARVESTER [l por dMfalle, dad y, nursto 1dr ventas. e rl refigeraf, 1 jIi FIGNAL HAR" rece mas valor SA R FA L45 4Modelo para jovencta, en tana, cao bies ded cocl ODAS el bolsillo.' En brillantes cc Lgrima Christi IS trotado 43 ¡lo hasta lores. 24.75 .'e'sO 5 AOS DE GARANTIA TAN SOLIDO COMO SU SIMBOLO NTERNATIANAL HREE¡'oi ER ruCb u .0!

PAGE 7

Crnic-a Habanera' DIARIO DE LA MARINA-Martes. 20 de No-y, de 1951 Pgina 7 Que ricos". SON 'MONERDRIS"! ~~2121 Acahban de llegar Pdalos en su establecimiento favorito Legtimos Turrones de A. MONERRIS PLANELLES Y CIA., 5. L. ¡La.al .d.up.ea.e.rone.es.o.s! Zoila PezroA a ,a El HCc. .c 11-V 3,D1-cg.id.myT-IlI-, ,el11.ylma.5., AIII. .6111 Ad l-ll-e QIllcr11ll HAUTE COUTURE E l d i, 2311 cAlli, d,11. 2A6 lIoti. Q1--lAll111 0-11 deliciosos garbanzos siempre hiandtos lEsne verdadera deln l,, 5ptaje de sazonado a le co-la y #¡$?o para comer@6. Prubelo Y ms nna etmae bnnzoi.K.by 2'le-1resultan> 5 l 1111-11111 y1,ane-que solo II1tieOnte clentla2 trique1 61solmente latihilaade.'garbanzos crdsle1cuesta 20 centavos. 1 Meorndasm dIlV 1.1.'e s,1, M,H (pq Sani 1M. ha ld ', j aa F 5 a, ., C ",bp6 -D, Sla cc,. N',AIlllE, pi-~A1 11-2Ac II1 11 de boindel Ul1. 11.d. p., Mlc¡eni Les client. puedea ha ie.de C Ila. Eiar e de Cvil Fa ifig e Via. deles Pie. Ped Meleueel seisee Sege t p"" d, l TNni 1 d ls i l 2 1 1 l ll lI i 1 II. l.arl,.,,AU ,al a*1' i~~~ '-,1--d -111H 'id16 Hm,1 Q E. O P E D R TA B NLl6,I1-dcl 11,~,lAllO1-lil1 1 1.s I.IIll.--. d d.', 2 H111 d .11 1 1 ,~ OH204 T.1, MH11 1 tWtulo 2.-aIII~17 Ade "' -l-" l ~1-'1lT16 ,],h16 . 61161A 1 ~t. ~-1 Y.k 6L.61161117. 1M ig3111 .1 C6Ii lp~ H iLI1 d1, p~ -s6 s,1. i l,A h1, l'H.1. A U 1 611l aArlo 1.lll1. 1 1 1--176 61.t6et6 dIltOc le.1ll sie.te.ldeIHP11AH lla nwhAI-IIHH6M ji6 6-61¡1.1A6.1-A6 26 IllA1d, s, 1ll6lI.0A1la., seoriall armle -Il1ll.l6I-1d"16l1C r n Pre¡xrese a recibir ecifrio conl estos lindos. Sueters imiport adcos-. 6, p~,~ 1. 261he 6 de Ir nda de sacias .4 02 T1-11 .01, 11P 112,116 1 kn ~ -_d. 66M '111. es del¡ merenio e cer ¡nl e -ex tas ijiitea Pe1e dol.,.1.3 F.,e. d. e le .., PU,.e eil A rl o .teado, 5. .3DeU Lna ld 1 -' Tallo, Irl 34 al 41) Mo. 77 224.475 ¡-y-11~~~ ~ .2 T.II,M ?4 1 40 1 .4 d77 1 2.99 Fino mte d La.n. 100%. Ad,;nad cofl1-16
PAGE 8

ffIARO DE LA MIARINA-Medea., 20 de Nov. de 1951 -CrnicaHabanera. 1 Gilda liachado y Goe eta, imran r Lpez El .qWtAd" SlN, t lTt~ 1.la e rid, g a con est. p lG¡. l ep a Cad Tm un1 N EV O .T ~ deis d.i.Mdeofrce_ sli G reado~. de¡ eparlo MirElar, elm CA IC Cde V l. y d q oR estirb ndry C uroo.e Nst, .c.d d y!H Yd' u" c Yai TELEFO N O dd.i qe~ e dct Ai B., e-n d la,PiYC4Y4jardesyde 1. .,. aisn Y YCYe H,.') G ,. -o Autos oraosCam ioiies,, foreS.¡aA.lla B, Md.Il.R.~oyUt e-,Fin, d ronYYCCty TraclC SCICJo.CCCYNACy d e a l h-ydl b.a Mr,,e. lr: ¡'cc.onl dr a seMorYC aYYaE 1 alCadat da R¡ic gC TcrE ¡a C . y.epClarckclF-rC Co p a f u o t d r l d,c j1 1,ia al, Clis yA.CrsElctr A CoAeClca dY¡. M5ICCrltac SuiaCai, a-yACeor a e lC a IradAs Pilot con c.,I 2 .CC irCC.oa eC E lY ysu, iYdC aA VCiar¡. c a. ldco l bertoMSa ntosPcYr ia Cbalbiccr! A tosnlCeYCC a micoDpncesSat A .Placas yCAYCIYYCra .l LApeC ry ~Yn.Y 2 aCaijdcl. e ~ ua clM' haaa. AccaaeraiacpadccqtrcuaadaueaaaarcabClarliRaalPnceyseoaHd M.1 laUd, da -413,a mc l aatr Ccia Pyaad.4 ABrtayAcCr Ca Sa n.C i ta,-t E l.,H.trC FYYYY oYC. Cy GAYd a S gallEbLIctcollyY TciYoEo pYYraa yRagI. M ar C1rete: eYYa. 4.GYYa IBYeY Y,. 1 c. oPPi ia Compaa Iniportadorasd deD6r daG Fi nAicin.C nchit A IAYAc. Bib A YYY. IYYe YYC C-Cc FaAlr F lctrE laeaC YtYMa. Cda. Pl YdeY-ICCYY EYoaghirmtY C405iEY MaMcasArICIsLirc UcCyJCc ~aallse. YceAd.hadaCb YcW. A GIY. nffan 1----,. artv~, VY i etYC SICCYACiI.sl adrCcC-PaIaC .Pi Y Y.LiI.aPrcCCOIFrCCta a rca d-as PartMCYI Erl MCYCIS con AnuestrdoSSY AIrYa de C AaaYIYIdCYldtYiYaIY.AyA I aY,5,cGrtSy. AliLp.y Eriue ,J4 l.ZtiJ(ZIiElf~ l XL d Cca-ila T1. McYi Ey eeic G. IC YICAYC. ar CrYCYA ci SCy,5Ea,, Y--t Aceoioutd ud e sadonusto acostumbraY-cYYYCCIaECcI.I,,CidaYrailaa'YAeIv.bdYacidasa¡enI. NI a 1d 11aaao dydalaa hle lY¡ alNrrY,,I rCa cJccoss a aaA at,,Za R y fYYCY i J n:AY c l Y C o lo eu. Sfi enepr 6. ect qe iuea rtit Fo Jrar S.CIYpYYC5 bta,,Y,,rTan, YAY.El dcraRnrCY iE ueYP.,SC Disriuiors ar CbadeCHYSERPLMO TH y .~eS.is N Srala,.tN. YtYnriqueasli'r Aa ara caraoriaiatT.dI FcG. 2 nr SAAyHSIA aHb a LraEe ,FeqicA. sYYdc'YrAYa-aba-l.cla.aplYrCdYa-ySa-t-t ASABANrAlSPDEaaayirbr lla Canen, .nCis aay C ar I,, Atol ,onsAeoyJr-e Coax r ea ndoabnd Laa e V racyclaYyP 1CaaTiy Mac a Eucc gAenia lldaman.el b r e e rnt a c naaa to aLpaiA aha E nrqeraaNvio,, osr Cal, Ml Va laSSacYaa ra C~ acioar d Sop a rira ere a e P.YA,r:Ar .a Y a AYYa dYc S raa al.ac.Lae.ita anupcYeaA c l.YYY luc, aal,,Uenda C l cy loGac eroco e atacald Frr c-,.Merda,acir ri rb Gar tarAr '-. cmielas A aa YYIY CYdaeCbE a r AYa'iYY iaM.i Elela GaCces.Picas McYsYerAa radatarir a'YY radotatodosa'resMtiYmpYos.,icA-n Caab Palcar Li e Dee llC ar¡c inhra a nosydrtr. Aun reIo. YcCYlars. 5 YYleAZUCE A. sJmpreYlapdraro -r3 dartosa-.iIjeraesa ElaAFr i laaY i a-Ya-gentilezaydur ci EeYa, h jR tRal Ac SYIa'aacYa irac GCY =&h sisqw&a* m. il.aV Padila, JAe acCAaa dsVaa de1= FKIt3IZJNIAa eoa ,~smie, tod.1 ?:d ~% i. =*trisilc. pa Rca y de ia rar laer dYY bae laE AEPr a.enno el oa d.ait.l c t *¡&. a'ser ia rLeJeaPCrezaariLed a Toa'espapcrrrpaa ger at~.ai-a Pa rarai a trIaesoRbrd e ovnaenlsmJrcteccsy lncn mUALSLAc a FrMata del CrarAlWIL rY a V-la r ~nla AYIYrYaYslcYa15. CaaYaC *aEa-Y. 5 ¡'ElarAr. EfiaCaa'ie re, C a ala a,En a aicba aaCmis apr " Fa--tea ror am ew o fl,h ora O 'aa ~~VeaAr, CaamCYzrdyeEMolmd os oio or l os aratuno deasu ds valioos coabora ores PYtlr. Suras.AyaaarcPataca Erda, Lre bllaaare lacatre cataCaS.e ea SUaaaar SCPrYYCSABANASdra'Irc lArra ANUNCIESE ENEL "DIAM O DELA MAM A" 5r,cy Mratrlra .urdE e,riilrr MYYPIACYC-cCstirgido asAaoracCi aCCY. JradiY abdanYs dL.rar m iz1~a b,.R r lSl ____________mos.___Santa_____krbrv_________________Arias.ti-d an olMin Fn re .to acr PLatay-efy"-'cl arel Sr.Ze~ide a rlw c Mar. Een.C-.edcEnte fresY y etel c (d e ral T Ca ryYY Ca-e c ,bFi^ ~n'5 l~ mr CrD. elar l AENTE~t A AJ S R AN la-aati r Ya'a allsdo bibariar oea YaC CYra lar Slaabaaa'a E arar ccey. S S U aata mitYraa v laa temploaYa aa unqa rrva% a eaCaa ,aa-ccclLar ecardc¡'nr GaeraGoAnaa-aezaaAMaCra. nndcom p ir e iaTra a lla a ad ecacl a C ga.aa sra-la soEllasayGallY-niaC AYYtaa1,,.,, Cre-y y M diY1.YIVrsa.raycrena ddtElraSal y L~aYrlnoaYoah.a.rCm. cisaa aadie] er i rc a Yoi~. 5Ye., art. MaPr, e l Ya I,, d r llo An M rlaCeero TcOYVn tdosat a Era aY da el alDE-dSo,,. L. y Mend.,TYYai.Y yaaar dG, lsdc 1,-d.,agn ar ,.,GiY,, 0,r o~It aa nla docta cielo Gutirrez, Elea M., arad aainatCa a dalaia Yal .,.,aba dPAa l~~ sP.c. Odad ;E ii iz lra R s ,,dYa~roYc.a-dCa,!,lee1i1A d:. G.rcirac ar Raqa'uTaa-LaaaVYelYaaYa hlro ya la -a, Icv_ atabal Coaaacraapraa'lctaa diario, aa-l' F. i a,,,, it laY-d GeriraD mste ldi eCa. 1a r YIaYure :i, queC a aes adal r ad Sr aaaa Aaargaa a el¡ shvo orm enael nuevoataa ndc e laYC A'Y a -rr Ela .os nal e delY R ealY Ye7c p-aaata-aCutritaaracriratiia MotCali aaa Y nIA RL N RA E-AD T aS orTs ccsala'a rrra Vl-r aa Pl A aaYlaaa queadctcra c e Eyc. r,, allaas MgJSue S .Z id lGEr l w pia caYas acado -i Cc al.rayclaC, eYa-la g G e. 0ty ,, ___________ Pcdaae'YasPYa-YY Jctla Ye OraAr taa' aaaaYOrarSA Ir~deD 11CeaLI OF E E RA I A e _, na.alc-.ar arAra~ano1 5r-a Ca -ra -e Br1 9 5 o l ul nelsr l s Sot a Ea .rHe ac.d h aaaa ca,, dcl Crari1i.yecY al mIoma precI de cantado $29 acdas C Maa'cct Saraca n~a Ca-ay 'a be,lslEa r, irleA ~ cr 5 ddsaeeca ¡daac, oEaase Clryf.eYccrabr s ZaraaaarAAAGENTEtrD aE A AcE Ba N LtierNpea~le Nc requiere presin de agu. opl-ia No hay que icstalarla ni fijarla al piso. Tepe superior de prceana. Tambora garantizada p2or 5 aos. 1 -1 Grccimctac clraremos dermostraciotacs de sCuIftaciamieyntocen neros ecacets de e¡ hibicita, 0cvaanuetroea eprsace ec atairle-. calidad CCI. eueeaaba pata laicl ~lc la $279 VICEROT 1r 7 \_ de. accn pmanaeul 0oclctrlca. IVa dlCeiU.iacaraaeatal~ri1.e--cr.a.aa ra~pe1. acqceaalalad H.a-aceiicsrya-~caac acaraed -mqrcdardc ¡'celactastacaarydc -SINiABON, SIN acROCA, IN CCATRICS Y SN PROBLEMAS. a Celan cIda cieia c.malqicc mcc 9 ar caquertlrgarc. 1e.dtdilfi. racd Ira caada I.ded dedquea tur qucealdP¡Cta¡'raela Era e la cptaatuadecietosYde aaaacqac dactaacYlc ~a Va Braecll-er podaesDa'rglaca-oA4motoresa PaYa. Gt YaYjrj, Saa;Iagr dcMOae. La PYY. AucaYaaa-. ra de JaYeAao. Sa Para, Ibia'reider y BUENCS AIRES. Y lincate l Norte, a lapaa15 Ir HYuetoY, Las Angles Y Sar raaYAYnte daraaja, ¡riteala Ir hapraaaYA TraCc rrd TraaYpaal -Agca'a arraaaadr Becell. Ea pcc,lqra rilad mdldc, loes d i d a. a ad lar ~ aeiaaaya-ac .sascalas¡ t.JwA-a A.6c,rrrtaEdrytacM SLc ayuda cnasu dac eleac, 1aaacealqae, are Idpert.ry.a1 l.,osq eb -l,, mncle acercaedlo¡c vons ,aa,ff r Nr,ey,.pCaArdatra, MI AI AlR W AY

PAGE 9

Crnica HabaneraDIARIO DE LA MARINA.2MarIvs, 20 ale Nao'.(Ie 1951 Cplaanaola '''n u~ a ~al,= quea'i ao% de dad, uala. gunt. m; ''": "' ao0,ad Iia lay eaa adaaa a l15a A 3:,C-1 A'aIri LEAvdy dvKlpAltra Celaya al.da d,' A' -i, %,',i M Kne r la la 'que' llegar cn ,l n"i Ea. la ia E', lo o1.po E y pa1a1f j1l y 0l0<0~Pa MI a aqooda aaaay '1'a > a iala ,a'a-' '"'11 I.ld Aa!a, b,'-la, a aaala al (. 1 aa,~ -ljaa, "a la LA MOObA DE INVIERNO Y LA ELEGANCIA MASCULINA EN ROPA DE SPORT 0^ Los roperos de los hombres ms elegantes se enriquecen con las prendas de sport de Snchez Mola. Nuestra Seccin dJe Caballeros le brinda con orgullo lo me¡or y ms distinguido que ha creado, la moda masculina para la t emporada actual. EL RELOJ DE FAMA MUDIAL. Gran variedad de preciosas creaciones VULCAIN, para damas y caballeros. eAnnciese en el DIARIO DE LA MARINA e Cary' 'alds Cruz de Rosell Fa.a-P.m.a a, -a bJa A¡a.a.laaaaaa -Ya, aa pli., aa paiab, n.alad, al. ap .av.a. a-t~l. 1. a', 'aa;5'ld-C,a'aa Jaa'va~pa.aa a~.,a aaA a d-Raa.IIA Y ala Al1 pabl.a'.l le' 'ta ,h-.,aaa llvaa'aaaa laAa. da'a %ly uaab~,aparala ,iiaAn. z,4 -71al .Jos RoaoANal, lbar TORTILLAS STA 'da 11a' d omu 'a,a -n (a la nea merafictaana) A. abogaad a la' a p tia'l oala cabaallrolia' r. sup lio Ir." s.a,.d.ealaaaf y. aa d, aaaarsee l ejeraicio'la ala la aalaall U dat. d.l¡.al. 1 h-A.id .a -1.aa apl,tacgl'o aaaaaaaia.l al d.daa ,aara laaao'AWr. y 1~ fa'v aMaIEaaYalaaal. AAd .1 a litaloealaaaCirrrot,' 'ale 'a'lala'11 'a'adaA. Aaa laalhariaadaeamaz la, AaARCnaaea'reaaai n n laoy nylla'dlalad'aa paaaaa .,.,,yani'al la rcc sl w bor l t uiada v.a23y, M, vaael Erdiado aaaaa l% aaaadas .h-^alf ,sy~it eqea.CAIstasllaa r el Laval a fari oy 1larcalAad, lt~aa'1aa -lnaa a.-asiempe M dafNAdDa ra E!,. aAlvaa -aa IaldaP.a aaa Pida e amaaao aada ¡a. aalaacuest a no.V,'[.,.aRaa Llo,. aay islo. e dola aol aaaala lo laial NI'1 UiIZUIA ~"Gauaa'a y a,aora Violeta IRasada y a ¡ I.saeoraa Aapai oa doavlaldA l et DETALLE EN LAS IMAGEN ES a' ¡Masnte. .a. ma Al te. gaasal Nueo Circ at d BadaAcaelNueoCotl Taba Dypaa Ray ada Adiavl. Mayl de pliaapraeba de. aranaa. y quaemadaras. PAvA de in1 ii, ata ts aa dae d arpa' Ad'459"0 y. y -Ahora con SERVICIO GRATIS 2,000,000 df talea-raeeptore:' grafflizOS queo ADMIRAL es sa mejor-'compra era Tlevlsir. e IVSINYAIEAODIIO AD, S *A Va BLANA 32 UaNOa aEON Xa a03 ¡ /t Y) A' ~ 1 !~$jq kK 1 rq K4>t '1 a Faaaalade ipaaade puaelana, de la.ams esmerada aaaalaaaa yaena4aclores de la estaain. Tallas: 30 al 42 20.00 Camisa d' Spaaf amaaga laga da lraaaala'ale la conocida ala*aa D.VO. 8.50 Savtvaa ala'ylvaa lana 100% enatrea 'csaea distintaa. 8.95 Elegante pantaln l. apart, ale aaaeleate gabardina, an auatro aariadosclaaes, Ta.laaao0al 4 2. 11.95 UNA IEND MEJe -SAN RAFAEL Y-AMISTAD Pgina 9

PAGE 10

Pgina 10 Rene Antonioa vRolsafirid Gue'.rrpa oy1erdeja Pl'rd.da 1I. C lo 1. ~ pi_ d.-lo i ,ito Wtga-1 o.ooo.toaoda g, 'la,0 1 tna a l.'O ioiiti z.iiiu Si ito sta o la lat t-o dilidi l OaO t Co.'.FI1 L rata Porn,.at0d.Jrao anio Ora F, D.MN1ERO C'o. ~ .' .A' .)oA '.1) Eos da. IMo, a Sl tiA ,, .)io COMoAM o PEND'. A'~. MiolalA,,,ido .E dEC.c~.oa.o Diaoo. ba NEPTUO ta talladodol as otia Cortito FDIARON ERLOMRIA M iiPeIt.drooi eaMaoSiolo'. @~ J.Y ¡. lo. Oo, aaa.DIARIO DE LA MJARINA.-Mlar¡es'. 20 de Ray. de 1 9 1 El grao secreto de su punito El traated ,fufrddelaat t il.y .i zd. cantr cci l. l na pua fente cooIatzae noepuedere o'.a'.o. DesO'. so"pMotode oroade d qoiltos, as'tado a anasta elod an te. aspecto'.de( aconjunto, toda Wa'.oo.ooes m instru to't.do go'.'.preci'id'. 'ligod'i.a doae'.do'.expo'.amen'ore.parom'pla'.rle p para. do.'rarbcos aoas. pa.aj~orar 3u' caligrafai. paraohaacerlo orts . .aepreside suopropia pesa Utd pusede esaogeduaoOs sleccindeda'os.stisolosdi Recuer.de:aona'sidra.do'.todas la n.oy pl. Ao.'.sqoeo. .pso. uaWaeo'%. ni rlnsocallOi ni en i'tol Watei La pluma quei Datotlodoes E'lusaivostCl Manasnol. ASt QU U.SOPENEA TAIEIN.1 ,oo'lidod. y/ A <5 ~~~nOŽto~~.~Enloa lI'a''rroa¡'.ioa p(ae Moooc'.rr'.re '. NINGUNA 1A111'11s oci asto. '.al '.l ooecat yoa'.l0010'.'. r.pat'. HALA REtOR TINTA QUE d,,soa'.o d.'.oa etla,. UA WTIMAXIS U-aoaolatot ooi aoane,,ayonaoniolovot2,~ I sti. olnopartonqoioldo Ndoo, om0 abonaaoa ~ Oot,. de Sta.aa.teaa' dropot'.de lar sie to Aa t ir i''rao,'. llar maootaoio ao o "0 Wd. ea le1 a,,,-iO lacrnator. " ,iW tast rooa or.tiboa'.-barRl 'a,d t eRa iel lo escriea su gusto SliadtttLbaor a'. Sun. raje.dt doiruyamodernlib le abliotooa tora ler e aa.durrse d ana CIA. TELLUS CUBANA, S. A. Ortoga, hito0a1su0ve. dr]treo rooie'. Liaba aitto.t .0 l er!o, do Lo Nabo'.'. a r ttga000.00rn de-oa Oo-oltinaorioinaltiaa.d -atoo'. Para pra'.enciar el enlce,-e -acdo nao.tialpiaaordoprqieos r Tet Muioz viu'da la. In 01 antigotraplo do i'twatllets o'.do de Gaaoto.noaaaoeaoa reoComtounai.a prenda loo-aai deZaya'.s peentaindelfaiiaaesooaonrfi~ braaoedeooiiaaoro. quedoabt doe'.do hii. ryn'. l."teoaa del bola, Coa datataycaosoaar'.arcibiros My boitoeldorado foral Ideaao oaodoouo'.].,od, looliad¡tf.allcoaieaoa deoTt L '.adicaotquedooa-odoapottoa-e ilod'.atdaeraelraooda'mania~ M,, floctud'. 7-o.y. 000q01. dalOta. taoOol ooo o ttat aditlooOt i' I aotodatduolzuroa-oond'.d.quetant tenfadlunaaiwaoa'.notrbaOoaetrioodevloole.aloy aldeda a-a.ca-otoe h dote.1 8 la'.a Ao co'.ad~a o a 1]et-oao aoEn'. anotaold n nt o a ottoi L.o.soa 0n0.dr Csaaa. .poaadtpta'.doda 1oaacr.nleroa' d onoraaadOoaitR.ioleradi or conqui'taarench. atot.00.t1.o-d.Ea 1 ato.t'.Ol'.odliao -rtaala arativaa ase '.'oia aRTrsr ,o,.alor. enl aatt deilepeio. qu osiuo a eotasidsaotottfesC0,r0, .,d,01l5. aas ooa'1 do deZon. Motor y Teaoo. ROveooo M ,ondaiordl so'. Ooaas tAla alo .000 a aoooa Luia-o' Recital de piano El 1oven psobta"oEnarique0'.iOOa ,raeeroonaeanlpsd .aaa .1 0. la'.alao .dla 0.nla tarde. 0 1saldo de oaa.de 1. El aoPa. 'dy' .eiz t'ao ao-,h a-.a,loida,Ga l Ibl a1't, nf tatd idadesoaopp .aOa-Muy eoaaaiatpraotom ts s ''te. 0 Nona Mp'.[o.Grado do! o.O.te '0~.dd, re.bo rotl'l.aflat.aS\aItao'. Oa-a 1 la.olo'.o'.p'.'.An ('.topL'pe'.oFo'.'. Gr
PAGE 11

Crnica Habanera DIARIO DE LA MIARINA-Martes. 20 de Norv. de 19.51 ¡ NO ARRIISGUU SU PLUMA¡ ~es' USE LA NICA' TINTA CON 5 lVVPARA PROTEGER UWflLA PLUMA E 65% do e dficeltde luestccaIalv0N.1 HALLICRAFTERS Saln de Ventas: PRADO 257 Telle.: M1125 y W-8854 Y 7ROADER Donde mejor se com pra a ¡lazs! ysin entrada! Es nuestro lema. inv 1 lig ce e elc clde ~ l aitn de qpu e¡eCuba, ~beieC. L. Co elei'eec eele'.'ee vi 1R. SuIdte yc~eg c co ce d, -leo d, C JD ~ y e e rn peci d e ri Brilla nt de colecci( SeKeAed n ccee. Elegoele y finac e ae model gio''0 deodcc de et. i p sye C.Modele de M.xinc*eee*sis m.cdrera de c~e, cuyacipo. frent TI A b~, .,l Na l er !,:l g~~h. ul, 1,1 ,, 1 n., %l, <¡"ti. _. ' lc dce d rle de. len_ -ic .i, e dey t, F1.L1 'de l-eC--hee iplclcllcJcll-yc leA celed, ee elee eeee de, M 1d A 1. ' 1Cc Pc ed e '¡',., eee eB'e eye d, ~~cdele~e y ccc Ac11, c l e de eec seec i Ecli[lee edee Rdce-e'1A Cee-e-d ,eededelccl11d~A 'leP.e ce d Bnlle B cde Muyt1.d.eia.r ie ele R ~~d 1 Rlgele p~~d AceedRecl1 geeler. .eetoce elicde de ide ete.B.deseeleccinieeFed de R eejejeddeee A Ilee, e gl N eeeeRcRd1,iid de lc Ce nuestras 4e Men. c1i.e1 AdeAle .¡,,. ES Medlo c LA cc. e, eel Alle'-d d e RVideic,,Rece de Cel. ec edc-.R Iceefce Fece deydepec'. l1 Sn e Bydeieuciee ,de Bec',de Bie ecl il Teeec de BRce e, P1 ile11.de lleic.Me de Reecced H.,i e~.d e led r eg C. ca', m ta d L i~ V -y ¡,'de d' M.del. C.bl~ jMCeede de Tle -~ cl ~fedie ed egee 1,e Cpee00eC Cecee-eev~,de 1 eR Meie Rce iee Hde Aclceede RRe.A e E eeeee de R 'Iec 1i n Celle M e.Die 'dey 1 1 e. leeeFdece dc Re [B'ed, Lecee ddciJe ce E,,ee cec. de Rlei le [ cee oea clegee ce die C.~ -e ,. dee de Meecceice Recedee dle 70 0 cebd d e T.ce l, eil C eed li ,,1. are BEL FiN, JOSEeia Ar F EiNtes LAdaANATe id\LleNO 258 ¡te-al cine. Amee-eca IM MARTE.S SAN TELIX Me-ANA eEO'lC SAN GELASIO SANTA CECILIA SANTA LUCSECJA SANTA IOSA SAN GONZALO0 SANTA DELFINA LLEGPJL FRIO A LA HABANA. Y A SEARS LAS MAS LINDAS Y ECONOMICAS QUAANOECo MEDIANTEQUQUERPULCONTADO 0 EINENUESTRO COMODO PLAN DE PAGOS FACILES Para los dios de mocho fro usted debe tener en cosa esta abrigada . FRAZADA CON 5% DE LANA*M fdeop de. ee Ceeo De Ligero Abrigo e d., eP.e1R c' ee-,'eed ec d 536 Idealp Un fomidotele precio de ahotenest0af frozoeto $398 para lo. Tifiea 60,74 dice. 5269 Marcea i-rmosy Necee Da Laso 100% Ue, cle-I eBee.Iedd eu-q D l.d.le ,*,:~~: ~ e ao Z, e- e l. 1,,c-ed, ~'e-e Ile fi e-O Tullo' del e.,.,,, e 1FM USaS U.ccdcc4 cp e*cledc ec De uestra morco eecluisivo Hocecoey -buce estesioaeceene e FRAZADA CON [0% DE LANA h. yl30-e.dc Ieod c Ve 1 5145 OUnevalor de $15.93 Pgina 11

PAGE 12

P.igina 12 -DIARIO DE LA IAri]NA-Marte.s, .20 le Nov. de 1951 Teatros y Cines, se&,¡EWEfl"[FASTOREMIER LATINO -, Oll EIWT NIE UANO ANNAAMERICANA Ale=urr ¡r JI. O APTA PARA MENORES 4011AI'ANMSIN taff O AAOTRL 1 XI SDE )ARItMMNA EN PRO ARTE 31 N 4 sci r, .b.nt.dolsr' pi, d 1l, diarti.do d ccIaa, fie to s la,, ac, a¡a da -, .,,h.,,t.1.Uo 1. dempana. 0,s Al da i, Oa o -,l1A .A~A,. ___ ¡f~~~fi, ,lo,, oa,d gri,, ado a -la ,ap~a,C d,,ao RD d EOWAIOH4 la, l.,sa,l, 1,. irlbaa -a,.,aa aa la a,aa1~ .gol. A,,fA i,a o ,aaaaa,o~i.ldapajaaa-br laatan oa.>. SIN LUZ V CarteleraL leacnyexeni cndea LA UPR CV%.eo. Q-niELER o .I. J SE. E OA SE. AO U A H MBE TO .(rrO' ___ __ ,__ 1__ centctia , d laa o dion a fiaa, ,,,, a,,, ela fla mencaa nPERaa. SHI W 'ONO VA ENCI A ROC ALOSI tACiI.EAIrafllaia.,,,l. d i ,, el afai.Lo ni".f,, y osar-ciaa,,o le aa ,s aita ,a ,,u A A A ilste, por ProAdifioipiao, ia. la.ua.¡le-sdau,-uerte.aSu 'tial,, ni la da DE PERila A L M Al inteligentem ente.aalate I. ES" ,,o' si. a quea l o D Ea O A.A EI~lCi,,iiiaaiiilia <~ I, A ¡ s i'"Er ,iah., a alifiblo esoja, tambiadaefa ,tn Mm, ^ am A RIrF LIat. d,:, l;rm ;z Jaard a ,,id al.aaaili o rtaai-aiai, Laf .¡.e.dradaylaaa .,iaacaiAa t ,-adaienea-~.la i-l lol. , a aiaaid."e,1 aa~aama23. lca alala Ufi1aia a,' "ia,,a l LLAMAD'DESE LA L UNr> M dEAI> C ut ad o l ahaoL al,aaada q, dla a ,ci MIRE DE AMOR D Au< ZE I FILMS ANTIfAL L.ia, dela ~ < ,aa a d aU, ai ,¡aHr enoo prA' G.-yKRNAO A OE R aZZlea Lepad ao y El ala fioHaaa,la .a pEOO aCjA ,H.A.que .no d.pierda ,loprime ,roo eApt', OIOd PROHIIDA A ELVRITA OPEZ ao Bllet aolaaa oadoanI.a P,i,,a ,a ,2fiooa i 22ia e,,,-, ,tl l i.ai, da L,, aa,ra o CAMPOAMO LA ~ oda o,, LHaa .li iaa r,. aaraaopi, aa ,aad, MEOE OE IA AMND ALCO Maaa,,oaaola iadl d ,oo,,a haala.aada ,aa aala y la, n~ o,,,, ______________LA__C O RO N A,_________ CNLCITO¡ O eio ,. dEli-aa laaafia.,alaa, o aaa lfilaaal8i la" 1141RYY,., aaewc-ci-1 a Mcmm. Rbae .p t.nnm m not1 c1 V a. i-aafi it, a U li" Nc ~ ,;, ro a 1~a ,,, ,d e ~a 1 __d __1,r, __ 't u:,,____ ____ ____ _____ ___ d ,___ ____ ____ _____ __ n_ esta__ g ran_ CRAAC eouac C Oropl7 baeIo pa~-el¡aa~1,, la, L ISLIHIo afia,ia flAEldllfil raaa-dacbat r111111akEMdeOratau tl. aiaiaa aa, ,pera FERNA DO rila j, liadu''''os ,' L ,,,,,CHN~ Co~, R ido i-nad a,, 1. ente,1,1*:1.e Ih ARi .iobaoaa -aIdpadrieL O e, i aa. o u LAMA la h-an, llaauaiila ,,-,,a, tbNTOf.1. ha,ha , 1 TlTTInaEi fiCAE lala ¡A SETRAO Lla luba, d a,,, f .aQ O UE OCRRR alo ia A la; bfO i os NUOa hZ ls 1,1T i na M eENo queida L.O fiM oardo ,, c,1 b rla yaaa ii~ IsoR e,,R ,, ¡, an O rr -III ¡ lia.,d n darandaaOalTRIAON 110aayda ,0 Aada DCRNTU ESOELAST12MDELDIA Rla l ,a ~al apcfi Oo____ -~~~~~L CIUooiH ,P,,lD ADIDAENLOSNUESTOSda, dafla~loapnnt A MU ER't'alo Ala,,,unam, q ,daba,, ebd. delOaica al: ).oabd aa3.luepap~i1~H 1n, ona,--ddjI daNER f diln 1.,llilai, .Jz.ia poala da¡ Einaavroit, bau o-fil-a1emi eaJE Snaa,,ea,,deen.iMoa lilOF-.oUra,,r-ul gaaraia baa R ,fira Do a'1,o' icrlo

PAGE 13

Crnica Habanera D1,41110 DE LA MIARINA.-MNarte$, 20 de Nov. (le 1951 Pgina 13 SylIvia Boza Iglesia -TMEPEI1PEE A Zl. ICEEEEAduEI,EId e B1115 A bel a ~ A5po S'-, REhPIIIE ilIEEsE~, Ap G&E~ ~ A.1T ~ '~ is,, S i duioEE'J, s PEI 1 SEadiaE. F! d-t., NEIIG NIRrtnSEdA'
PAGE 14

DIARIO DE LA MARINAc4Ioartes 20 dle Nov. de 1951. Teatros y Cines b~~ P< J "t P"~ br ) c, .,' t c coj p 'NI p ps I CO> i>C Irju > >i 5 > 1, 0 INSTALANDO UN, JOHNSTO -AQI 1Ca Rir ,Tr' a *' sS 51> -c T .>El olemon stro de :AL-CAER Por> iasd 1l pr hy LA NOCHE por Loo MiaJ 0 ,So,> Cronica flaDaflera -ras en e Teatro deelooso'Prg m sVetleiine.ohy cO 5 > ~o ~JjCCL J nto> iPrecios o pIob CMQ>TELiVWON oEl m0muical AC -rasyo,>baoloaiecine dAm. eo¡ario L CMQ-TV7 Dn oue <110 doe Caetro, para l, steoidel 100500. mo. 1, '> SO 0 1>50 cy,>o. c looo dc>01 Coool lo10eO>cyOood 00 le0>00 Lodcl ooOOyl> CMB. TOe0Oe y ~C0 i0Nybo<, oodl enou elocom >oo Caa orarrtIno Dolooes31-0v00 cor.mald d o o l Ioo ma doeoupnso, qoo >l> 3d 1>0woo0 0 eelodl Oc.a l 1lOfaClo 0. Colioodoo> DA. ,>Ol c o. ohl 50011ohio-e loera l onlos LoIo l. -oCMB. iet deAva 01>10: C ooelo de beleoa. C.Il-eoVilla ,SOSoteie scns i e do 1 %0 .Ollioo clde¡ lo e,.ooibio. 0 1-1E o o I. CollJiLo lboo>dMPAo. E o cSO'> '>CO Eodi¡olWillio es, ademdeirlos nernoooo,>o c rgo o de Loas l8,2oolo 0400 oo idy, l Si '>COSO>< otol raa turglo-g>y a ooe Albo--12:4CMB-TV 00<00 .> 0010 *El pollo oen lauyedo' cOCSOv<~5elas polioooos doe eliaoA< 000 1onoticasintooncoioalede¡le cio 0 :000 Potodio 15, Presentando l Si '>1 L ghP"AlCaerylaoche" l doPaz -boeslid cS 5 > CO O ohoo ocombre Al gner-o,00 emoo:010 Voriedades filodoco Corto os, y Eooloo ne st,>Role on01 Al Cocor1la N oe".queoest' 5Tilio. Lbe ooranloyoCarnes lyid ol. e ood oid objeto deoensaye os ne oidos hced J. dliiOdedclo yequeRoyocuidadoos, llovorcenooooolC eidojR00 lcedoo:1,0 R iO blOioe. Colo >iboi 00000 mayor00 oooposiRiiolida AugusoIrol :01Looscooiiuircdo Cbio-0l doio do MusiOoo en 0uOa doPlOOlR de Borges Moyia Aonoi Roy, Eljeibor ia n sou clptio. creacinl JuanOoo o 0010. OolohiooLllo Pooc> O -Pcyo Cpic Vo- 0>dcl>lll Cib.01<,>00 oleeg o lto PdoM l ici n rl oloantfodeo do do cooin dal.<1>0y 0.Pool.PioyoOROnoo Ca o. lg ti unad ol>e d ylOboo Dodep ort a l o sl0<1.ti% t o obinciDe>> o me os etisitae. 1 loolod.d dcp.oio coiol0pploolo., . !C>oiO po laonoche yluogo> obdid00¡-tlo>i>Lo UNION RADEO-TELEVESON cheoy domoingo pi'eooodc pop4 LO EIE .ES 2ooob. El teayo1do oi 01-1 OELo.ISIONI ilCINEI' Cse1 11AM ATIC L > 1 MyeEbrdo lo Or st stuaoZa=a T uadr 1030r. m Partideprebs E 'Caenrls I)1eInfanta.mPeco d d e hol, oioe,>ioioGimcnoaoo iaooo oo ic da o. 00 0 0 "2unetUa,o0 cts. porOraorespoltcoscrnfrencltasto 4rael s,.oou GMoPiqers y7%ce byoAo Od,-001> o o-oi>l< ~ oo-lt>, tedAesBerfecia AlaR ni 4-i>Cer i.coloson Titob lo yoo yoooi>ad< 1 0 n5<0110o>sea PIttuIGOflEfl IIflIFdeIIlLeo Oleo bod 001 moe Oc doleeoboe anucioso> yoealacldoc. . Oc Gilco Plqueo. y O,>oe< ceoiodo O ooc 0 bellezc. cuyaclec Qu podemos hacer c.1o>Ooe>oeee .eoe>o>O>etoood el 1.g.'oo .>v. d.1 oolooolc -oc. Oc Ololc.bc, o l. .e o edl do nr 1sUn7En 1. 1010010 del Sogrode Ceec.lo de dcc>o,. .1 acoul>oo tcoople do lo p rsu hio .l.d de lo Oele ce ¡lc.e c cbo Oc eocoocolc< en lo que ,ololoor el Por el Dr. Fidel NNoi Cocciin ______ o eo.dc e.~ _________tac,_____ Pao oL. c.ocoeolc, llcamadaoeooltao loldi.Ietc. suscrlbena>fni-t '""leooe1lecOoarlaeocPoooeo. ioeo dec odooes ni de. od qEl 0<0000 >V>ge, el c~redilcd. cdon Oc Oa Colodo de Son Lizcoe, lo Vi&¡,>nosealooaturalyooo pretonder leodol IRl o elo>e lodeflor.¡lyltambin har el beouqoet parala. .I Oili1o tiene onoe meoes de nul o oid> >110100 yoeciloooyyl. lindo filooc. .dad y clqe0 Pa .l. uo .< ha dny , Co -lTt d,,, 00 qu yaoio o po egoe', "" dodoo,>en oi.opiera deben dichao nodcaoinoce piole del dIo. Too>q, deoyo>dad o lo >bu,.oeti>d.s NochesIW de Setos Sosoc 4d yolA P. oeeraolgA, dofocto 001 i conooylloen loe loipice do d 1001 ochye do gran ooioooyidoo. fod' El doctor Armanydo Rodioooo. Looal. >ias de i gua1 ods d lo, doi .o.do. o> Ooe Sooo< doo" >oy11o, l~ iul doy,yooIoo inr oplemetecs11. pbee eoodre, M l.-.,. vi eloginic v oxclusivo 0001 con ol ligyo>yoo Pascoal de Ro1.55.iiyo".deoco.soldioooqueldo L. Coy>,>yb* oded se cliita jas v 5vy n a-ora 0 -de Lvn Rcpdoc odeoopood,i ereos ""oooo olooooooo-oycel 1.>odo. GoastnGoiLogeorente de>"Sana LoooloOo>o. in>Oart: erle.1 qu>oeo> pa o,>en e 00000e,>Oelo hbcIo dc S00d j eoolol y tloylo AdodAo 0000 le ~fi.t dt, gala deoo fine do>doyoi eoo-oy> y.¡ >ylyoyoodoyAlvarez dore, del pol>oeo ao e,,, idsnlsya ooida cuan o o oeoc>>LIy lioo booryo, ,,,ando oo lo hoce en ese Ooooy>. i. yoddoy dl,e o>od 0000a 000 variad> .lo>.Nue b stro copader doau < ceOyo utilizanoeododoros n. lco> 8o Ofo. de >14>4. Eolo, oqueoo>o El Odo co .olo hol> lo m.:oo ood00000dPhilo a 1.0 lo e clto. 1. enpo00 robo' nios.po 0010 c. 01 0 iOOc. Coqaell doa00 oeydC do Posad.oy-la seoritao Defla rico en>>od.c gor dobjo de el qocOustd oc do 00 opionion. -O.d0 Soledo yoneo compayeoo Lois do b ~oo00 ooooo oI >ob leEeooc <00Y en e o,qeyi w ofreci d Peai LOl DIARIOA oyoineoeo prtd oosdlo.ypro-i 11>ligodoc.-oo ua l>oooodl.olo0-o>oo Cyl Al~odiydy Ccoy ooolooicolal, vioo p Ya~ e,> otras ocoe he trablo-. lo dplaudida p.eo d, baiesocooo RollO,>. e criaturao eJeo-oieoot 0 o>do es cl. coeoeeeec le0000 0> Tooooo> y GroI!, el opleodido >pchnooco' Rolood Gooboo> lo Lo, lbyMiTyoPl cuin si.nc, en~5000 ol oc nibos, colobloooodo l .,d avnco o Cdv Ocro y> Acoco que useod 001001 unao dltoyecol conelAonimo de Alogeniflo>cl o obiepOllope o oLoi>elLooo AOo qoo~~~~~~~~~~~~~ oelp¡oeooo>d>l ooooleeocd ood llOeObiel>oclooColo CoroayAna>MbldeOo bobA eso alo rmrocuando l oporina lasmdeyeau de baoles eoyol>IoP oo loo mueobleso cuaooo lo pr.lua loopo de dourolin, edad >oool. 1, 1 l orbla 0uh. SyI. Metolyc y Maollo PIolo Do-i levaob do le no a urou .n,t.Eneas.atiW Feto y>co yo bodocs too oy oad ozle niu ioloic e loipe. ,>collode o. lodo-. dcoOl.o45i oblco. u c. ista l oyalooooloyooo ;c cel n00>10 deod a>0 ool ode .hys> lgunos oypte, rei.,c PastOorLgeul ellaoyoeoloolo.oio-< ,oque goeeeoooamboseooolpl1dil>o poeo 1o,> P1gcoiyo-o rituel ciad laie a' 9~ '1,.o,.oco quoe., c o-,t. .a. -"t" ,elurcsl., H-o < omeo yoosoo o n.usatt 01 Cs0O ono leoe o-oloM<,.yol.>er-0. 1 h <t cOliyOOP,.loOdiea El docto-lociA.Mceloo yce.por 1. marcha d. _______yp., -. O'oce gr>n imortuneo¡. y o. debe Jooeooo Jo. Go>irili O. Aycloo y r. Coeoo. iOoyA. uoted coooformae oco1>od tu elIjo Gyoodoo, 00< c Oldo> Cue-yvd El 40000, Podo>, Oobheo Pooi,o A s r c0ponocey mi opinin, poco o>,>El doctor 0>AO. Mo>yo J, y o E. Millo-o M. Ted cOil C A N mis , d.hpry._ CSoler co>, M eo do u>Goodi IL>!'I e. clo>c de .seoraoCp LI. do l oodc sa"t csoe'a 0¡. see ~d.o.iIsabl, M-o AOoeddo. Peoo Moyoa Ado 500 poonga odoee o MiOdt -leoA,o 11 oodoLyO 0<0 loo>d 00000 d 00o-CeoioGooi> Gozoo y Oooloo L.eorao Julia Lyez do Abodio U.~ lu= spool.lioledo o>n. Castllana>s e. Sollo. Abadi. y Jede. GioOlo> -y Coobl>o Abodio y Ceoloe Coo-DUKK%1MJrE pequenas LaoSoooa Mcot Goo do oc> Abrouoc,> Gloria Aoooy y Polo, omoonane defluoooolle demuen. El dopcior GoOoe LOpee 1400002y qinoa suoadio Broootlac eo Tuboy Loooe> con Charles Ktiye"lbs f.,.boeocsat.aIpara losonegGciosleHoo,>dodoo do 1 Scgo cboprooocoodo aMor¡o Mo>E.ouo looloooentoo o 2 mismasc 050Oc o. y M oo-o Elco-, de l. netintrn enlasmqunasBurrutila Vcpc y i od Gdy. cntud.palos gorqndesi neoos.Rl Ele.o GoeOo coeLo-o y ocElfi l de manejar, e o. oso> y esvl uloAlua pcotegido poo el Infalible serio pIo fa00 ee pollleo M ,>a Alvarez yabodial urrotith. Svasellam rnoso¡i Cig ollo< My l Ai-cibioGlaiyFr FACtLrDADE DEy PAGOo ooby Riha oOeo, d oo.Plo Aoholed de. P.,ouno l y eorad E. 0.,. y ly y 0ooy. OlIdo-o-e Eoecd>c .co.l do .>~. c.y secodra. y eoe CG3M o-. y M ,. r Oodoo Bcolooi Roo ,>ed .ioluoal .yedo.oooo Po-oMe. y o oes Cilo. Po.m, Oldo Ecoccicco.ldelo>o Ood linc y ofi 00<0 l Aoo i,Oo Ic,.Ren cod. lloey: oo Dloo i, Foie,oo-. Me ocor Crlos Poo y Osoy.Duc Maroi> Golc.1-1 n Rafae Ooolo o e .e 0000>0x 5. lfill. doy eyoo yR o el oo Rofui olR.ood-y RoolO l ao L. 1-o ¡se oral io C ri Pio rrs t Oooy Ggi G leo-ipc l h0,. cooloiEloi oc 5 > 0oEl ccl lSr i i ld. e olollo. C yo 1.1oCcbd t& CIA. CUBNA DE FNOGRAFO CO. CobeisOllc y doy>o ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~11 An Bousl. iGq .C>oLCE EEI>-TllooOO ,o olao yole,or >lo E .oio elyq loa'720Tel~m,>ioi>o lI4d0. pao. .layo ~Iio hoy o l,d 00> lpblo oo*e U ORIA NAOCOMPlEJA EN SUR GENEO 7 29 o o iA d' lho '.c.o, ~~Ah" lo 8 y o lo < o oolo000 loasdi lez eooode¡lColegio Nocionol 8:31 01 ¡b ola> AlgI,,gy o Seofreiy ujao o nfeoreniacobc 0> Oe.,>. Ooderlo boy-oy la paejao Olido dol Ojo Oloooo< i.dooe op., ooyOoolio doVelo,. ClllA PRECIO $3.OO DE VENTA EN do bolo OCopoloo 0Y100,000 ENi,. looob 1 o.do odeo, oylooe o-y -MADIEDO LUBOS Y REVISTAS 00 beilodde ,0 0. 1.Moo do Goce, Motlooo l 0>00 Chide1> 10 yOdO. ,dolldode,-: o coosydele d sleo oi, d o> o o del doctorGooo,.r de 1 OReilly 407 lo Hbob .lo pelild> Lo oangre omanda"yoar d dih. eo>iolo. ooyoooop. Inspcooodel Dieloito No. 3 Ae Jos Ooho. odooy -diolgido.y lp ooooL -o.o b.OA1>l~>llo0 0 18Cloohy. C AR T EL D EL DIA ACTUALIDAI)ES' E RIE 1MAJESTIC HL1lA LTO0 Mdoi~iiNO26.cIl. M-44e5. 0 c.1. 11 0.001 Ri o eO.ra, Iiiii2. C Ad.oe. 110. e le T.61. 0.olooecu yP.d,. T.161. 0-IId ~ 0< o->, y bolo> C 0 ,o8,~ NGR E N1 ,,ta,, ENLoo,> lo>N hLoo -le 10 >10> e d MI llo a my o10>0 O oeoe )N,~ -OLH ~nR ,~ RCI TI (E-t00 5,. A leDA -, -, 0ObPOl J ,. ALAMEDA FAUSTO MXN IR R:ia J I.y COil.e OIeece 0g11000 Oc Z 6.l.elee Oc .OoU0e-4cee51 eII N 0 .d.do. 0.It. F2 ni¡.¡ Lb ~1<0Oos CoIOCAN o-o-o00> 00R. 1DE 1M oN AL ,o 0,d, InO n001 o>0"od O0,oo y p00Loo Oooe, MOyCO>000 oloooof>l edc,oOd, ,e .1>o y'Ll> .doo 01000MAL-L.ooool 000 DE0 l0<00>00oe o yoe L e¡0005000>1 AMRASSADOR FAVORITO11 Mt.; En T RO O IAc1 R T Ocoe.eed3 0 Ic o. -cc ,eoe e rtu-l e, unt0.Y~ 30 tj .s,1. G ",aeC.W R do.r 0 dIe la ly,.oo-oo ,> o LA2 coyc N.0001.0-0 oooo o cU00 0 R,,-ool¡,., AMBAR FINLAYLA ,o-tt O 11e¡ S rI, Yo 0<-oHh AREN LnFL RID A >oo yo.oO>e .nd1 <.U loo 1 r 14 7c>-S 01 > 101.1 !.0,do. RcO.obe0.>0.-eL -1 A0 i.s0,015 o, am 1~~ .0.0e00 d1.,4-00-.ot Oc-loe10¡"A . oNI >< 1 11ood, 0I y&¡14cy5'A*',yoooI. >yo 000-000000Y ATIy ANT5L FLORENCIA ENA CIONLTAlo eLONt REGIO 0110 1 L>-.0loo ,000><5 00001 yc 11lo000>0 P IOPRDD lE-ot ,d, o,. oo .oc00 loo>. Lo-o 011>0 Oo <>0>0>,,,OoOLyy Sosoc 001, Loo5 Ood 'loc000 O,0 gy D,-00 L 1~~ 2OOb00 t, 00 AVENID1 11 R-A. ie. IN.od .O10 EPUO SRN rcoO Oa oOI~ ;X]3"Nblo& Oc c e5'a>le -10 c.1>0IoO O- -00 > 00oU>LTIM O0 0< 1 0 ee O edJUEGO0 >o<. 0 >c o e ,e.1.00 00 y Oatl.o O el c <> e <
  11 ,0 L Si OOOOOOOb000y-I001yy.co D I O c i s L o 0 c 1 c 0 o E. 0. oN >b0 0 o,>. 1do>, n c,.de., > 01. 1001 0-000 000<>>e> oOc00000 01000 000 0><> > .oo>< L 0000l~0 3300 0-0>1 lT111. 0 00< e.ooyc, e -o L O 51et 0000G o<< y en p1r 0 o > >O>y, >,~ t,500000 5>>-1MORoE EoO 1<1 si, yoolcaoTE 001 LAO r S~ G.,.A Eoee<0110<> lro Ie e,. R 1 ll loS 0lc 011 <1,4<> leo, o 011<00 ., 0.<0<11 0> i<, yS>c<0> 13~~0 0<1 A l-oee> e -1300 0 0 _,Mo 1 ,0001 y0o a.< ELUATROADO DIENOS 0.olitc ASA E J0.G11 00>11> o~ OUR E IR O noC i .l E hcrdc> B.d.t 0>EL DE. C ch1 0>B 0-0., S. ~ l, .41. T14 U130 >laso330 00> ~_,_______4_1_____o,_R_~ -il. LINREXRAACINEMA~ WARNERrt UILEN MAN ANARES1 ,>c>YOecA-oIN A L NldS elce>oOo lGRANoo',.C SI,.<00C. HA 0000 LAo MUERTE00 c0on0Al~ bcl Ollo oooOOOs 0 1, 000N 1 000-> I doooOOoo>lool ose>><, eo 000 e> le> c.i, 11 ten e a>Gh B-1,~ HLt, L.dd ILEl>,< clicrOcio A W b -. < Y) o 00 0t, c>t> 100 oro 0L~O co l cc Eolo>. 1000>1 yOOcloOO Ool> Sol .0000 EooOc0001>10 PSrini 14

  PAGE 15

  Crnica Habaner, ila---DIARIO DE LA MUARINA-Martes, 20 de Nov. de 19.51 fmo"".' uos e Cohonn d e m,para d znxob00cp. tao onir ~ ml des, ilarmu¡ica ai an¡.d,,ool, larmnncade la ll.52 Flenan el f.iAf. fln.1 Al. ,p,,,,,¡anoche.el teceO coinncad numeoni n lnf Ae t I_.d.d At0A indird9-5, F. a nusta, moisin. '
  PAGE 16

  PAG;INA 16 --[IR---E-LA A IA NOV~MBRE 20 DE 1951 caa onocer la VIel LBMIOS 1DEL O005'""2O* NCelebrarn .u. Bod Costrirn n aru Preparan contra la'ltuberculosisuleY paraaee.15aiesri Z leraMane.aCoae~ldeur opinin so bre elarte d* eoae .Jt 1LUDIUli lbllnt at sluaade Perlas los abogado1 Mpara psiorra r eori taurino en La Habana a Rba, que acbadeMeCe graduados en el ao 21 e mdicos de Hait', en La Habana ;~~u~d elnatalicio de Mximno Gmez -eaabElpemolsbad 2 tnrie onelpompsitoePrpGeurt1 _______eaomsinreioelailt_____________ss nepoiade mJ lorElistau CIeal d Tnuriaodeef r JwielS Pun lu a Id prn s por o nu useei radosea Cnel alcadel alu ceuanao la Sern etrenados en los centros lbospitalarios. flulo.ucc.11e1e1ytl1 elEl General Cabrera en repreisentacion del Gobierno d22 cu 121. 1.%lde h. daiei eu Una invitacin especial del Gobierno de Espaa erndo Pn Balateh impcal U. ,Fera.Andsdeoit loe at1e.uso hIeuupaalu 2ild scciS. -unnnd elg anc-laflncccty yuSycar eicl ,ndd e setaude ap. Endela.lblnitlics cnlednPotdu elu.de lura d e l na ue ani cuidces Cnia.ncu n y e lo s IPor i.Sell. Fr.ceel de Alt.e. ylclenlneharicc udd ~las l n de La uHabana. ue d annna del adu ,.Teub lc csnua, ,*Eadla cclllld udiu u. c2adne uneCuEj ce 52 2 ult el a lu e D. 1. Iidcll de ndel obas ordenono c en a neum2 d.ciuu eMll dleint.us dlayceeueyd dl lye ncUa dl elgd eegd .Laeurual OaGdeBetanL ourtlal ySc.cSud e uueic aeie )AR 0 DE LA MARINA hAltieel 'nfrnte ule 1n~.i cea ahun. pneilcceyuln l e 2,latt. ,Dl jleay ulCard Mtn.¡ uC acy cn A griegu'elsueorBoresuuSe buaja n u.ala c -gcnluad111. -norl -' Ne'cll 2 eptS 2la N. dl 11cu11.. 1, cdauqsaccS2S SaCacda de Cluuddc y AveadElEscnu c1 lclln e l al.a dc. ee c.nt or espieto ea d claa yuoipadirl.a aeada organ. ad tina Gel fx.N c. Aaua S1nIneu1. y einnec d2 la Gonwmtruci 2. d irsqa l anua eee y Oiiae.e bacec d% e nnc d e C ~cllniu ec .,oded hy 2 de-. Caalana acl dPlte deuu-u Tcemaanaauacel ISacases dl 1 duirlud1.bulun.Sl cy.my,. d Sc.cd,,laeed.ycIedenleCecda, sal, l-d y e h alyeulabeede b. d lcdyl a e pbd Sla desif.s.a; Jlayaynlal clbaa 1 lIn c leeR e dbl ar pxa -¡ 21 laai mn d l itacy2yclleplnac Msca .erac yucle e cnp e-S dn, n clil dilea e,ea e aa d acpac-edony¡S u elabcynn anaen el dela u15 1Qtil.,c Illincandi.'usehaIIe ac c a ee deleb. 11e e .cleit e ac d El r mnaqurCi u vulep Bd lun C e upnadst cl Cuel d-Jaay2l. ecadel a.eele.r.l.: a lyasey dcc., ycSynnlae a lnis, en-abe, 1esnaiee hniecerylardilesduldene ddendusl.ore leSelncde. elaa ReplblicpaclddaeaCelbele elncunl nocya6.tiia.,c ayen-v s.,. uS d rel c lcita¡heu n e¡ud oasa ipd. Lii.Ssd. tcce. ndl E-ule e epuea ,lai g.c e ntc.1 ay ptsez Bni cus lic nare u sle ta la it d ci arGnnuNnRu bcndecLen Ii' ea ld beil Eriyle a nucadan je a sd niadst hl.acei Eaynau ee byeS eagla,-de dl Miucani de Slibnied. qnu e unc ea e Inae C]uo eeuet sc ce eeet cu e euiIaua. cuna lidd de MniceleleRelaylelu.proegaamaleecocrespondiente.an blrc r cS en trdc epnamentoad e e cdden:,ypiael nen e L a betcolelce enuude i e a naadur e i oalasenecyl15 debladma. En n en e yayteran el e nete a -tUlaezhdel ouainldeie¡peladinsde nuca pyien leraac aieueui c nun%, l Ca-euamesteobraen tCiubia? S e ataniulac1lia .EiaaaPeee eedennlCanGnae ceetd s cu-useh plj, saca,,tiietlel efduel ylo uet ,s ,ben. u a u auac5 e lclnd sediCu spca detnaeln abal 1 a ie lanestacbin de aluoCd abedepelnde i nuel eutaale. FlbP-ludaelrceideu'dl.ecad*ua-li 3ecairrose cnro uy ¡.lo aciai edde ibpnl,, d1 uelSae l denn5Sde aua nc lal.l a,pLe, y ula vcorrenao.Mna Oeel E r ap ienCt aeoIlna u~el de lenr e Ed. dcM:a nc" 't.M-n92 tae Suiedetaael, eled udcleSccdndeAaiu intilinen cla uelate y e deuenlf a, audcla.eucale ieecayude Euplsec.lel-deadlpcla. ae,cl. l ccusl A.%ee .tiaa.d a S z.clexnutiste hc ne lccn.bia 'leaic cu nl diV leuc Dlelyu e el.lec 1 dic l l tacnlc e peniuiandelyJ--1 iahe Slcaceildu c d eleg .iiec c elen-dae cauceschan u ucasi5auyutnars inus ¡ 1ulaloltactEl In. ununoel elea sel AqIu Rilas UnunupLoay to.du enicbu nun con ley,nu-s cboga easeCoderoice dEnlacomnii n uS lad iiid bre-l usu pic onere nca e lu Suse d d ;,Escae Qeu da Guclleg a a en a i e-to eyuinoa la, el l qee de Etla nlc i uacitla pi.caraeb c Idce ,.,.suqe e ed e lH¡i e pa na nnlu-Dc. Vctadee51.ltalennns n E 1Selna ?eladay1alal c sn lainaneepg V prome h n ddne auslcayisde l eenao. de etca i end esMead cye -r sh ai el dipualn u ucan.e-secdcTaaige c ainnlcnquinulecnueleaartaeaLtleen t.elcecetdordeodncn neCuunteeutlace.ealpelddel4dC cnaNsSa e ilact L.epas ea d1. pihn d e de el c nmti ca dc ¡as yo a qa Se ost enaernalece iad a yuEnMpriayrtGmnoeyt l tieticoequtesdel iaandc¡ i atn c ceto d"eSe lelniiue e i panunttuerepclcIai abcc d ida dtueneca cab, cal bct lna d pln al uns , 5 ainc ronfsyudel lCine nnn.6 las ul nenI, ees iaiaatucedd a ey ucaetlea da,,qe cuentea Iue ys Iacepnlnle yn u uaan-deen endccn liaciSlae c'sein cpninedl .5yln eM-nnlesdin e nasahce-.l. e qepnlap ue ;aan icnepaenuneaesdelenendenactlo. t-euuCnla -rrda d tr__rZ____,c ._r. "" i__0_d5 _" Pre yetldylpaca uIne o uarni: efrnteal.e.caedcthcienoce deumecdeacct.baeoa n u. n c a c y dnt i ue e s spa le. -L a c n a s d ea S uii e c u na s i n a, i S e e e l, r t a i o a L a a y Q ir n r i r l 1 P j r eannn d a lS e a 1 e ,Sse .n S eci dn l d A .Isi c b e e w B r e $ de L p s, a ud n e g n r l e i s e t r u e l:c ,,,,ede,neelsutayeP nde .a1 t aeSS aant-pnapEianeornepican el sana.y d dteeleapse oe c fee ablcaa elaco hanyrn amnqeve auPccn ,gnea e Ect.replate. aade0 a evsao cad a udqinsonlvdo ocp dond lec dierana buenveniddceeesiaaancn- la RevstaisSSal idpildc t.nnestunan nansangnealsdeetaamenodeIdeedrepxmaYse isrbudodi osn1eealinteelalcaene pSgam onecinao o-co nlacaoennusraH.i nauyyedipiieenLaDerlss trndy bacapum-grtiamnead Js c aAun£wua a l momntoellld.cnee -eaRizUreninaeadltuonrdendeecaneaennsarctrensueeber yndseaua nohab esle uelto na. M alaa moesu como epla MtsRdrge4Arsie bs e edmIv.E ef eEtao -r eta El d ]aciAn.ol a .lciadLUpe. Rsucnenaentonadnhs liaivoe stcprpdrdabar deIdecue e edyndc d nS,ayLustr e sia n, ScidadC-Q eaa are ra.G e a e emnd sae eedlEc-e.jctao pd es e h bnda daasu qede aaueda-.-ttilueehcy 'eiitud nac parelacil.nie taeetetaie qu ec~ acacede l. "nnntsnarRl-tuiaomadodlaycorBenaeyclaesauilase.sltasabi.eBi aytdalcuilic desde a cl pglna. ec seuuacutldd anBbSenatnasap hapdd aapaa cli aideHausopn edd el Jecnit. ei qeotnaal lprs tc d ¡Ua 1.1aalreie deca ttcy.1e dnh Ldnabuayp e anudsahn.IiaIrnoelCu e. 1 fina dea. sunld la11.taayMLa-aLuase-!Inct dcaqla pdrtncanitodaslana cl s.1 ru.:floralladeyenaSiddac.pqors nlchan n S da-aaa rSL aeS. i ecspdorias.,n n oablr arccoe e cRe uei .dlFr Cnn asotenglaunten losaentrose a l dsc ne l ia ct n. sao llas oendrrn eGuray-lca pinl.'o rsdned a e ia a-re cIe s uas iStad la, n cdd a u edc toq d.Gun 5c S p-na i un oelao sleler n&ds -a y G n uean i sians d Cean d--e dc., e e pa.d o n e rmoslic de v ae 1 a luan toa d a denncn. t e ua lie! hcehsobr e cl bcon.anu eos tadun a vz i ns i A csde nder. Caculilaci e ha nct, ieselroepiatpaa ela,,onumo hcue l Mitsad e Sa C.lba n se Du nu leu ynt dad tc su a er Icnt., csiccuaiu eele y n ncudn in s ar In. sit p uoer dnetM ddoc neor ui a -LNnsa tcndeienla e, ha ein C,.n iptise eMdn d e i: t l.Ssei, a. c u85a e 1 el Msec ca l ze e Aeascblee dels Cae'aPiecde a e S .l1; RencinLn cc lt e,clc l d a cadc .Sn-sta a esuta doSl, esaynuLevo e uuuaadc pac. el Cail.a Epae 1,,ninh.nec efelCl e.lehd estciudsanu e e cet a desE. une. Auedectrens icca S l.,u MMedic d a sel23de ana cduiau .Asanehurnal. qu: daen Psan PsEldconoi Eq l ote, ecca p e el n P cact e nnie.a.accd yacreaiade l scaineacide.Mn e G.poae paraSjP raevmitalar8e nu~pea cIustriade s de losee eriaeecede malic.mId optca ci neario.LunSo s1. ui¡ech a ees aldjefede l p a S ur n infa malS e11: erd o Ints ,. ces rdldacnta q ue e u ed esiat e hanrndesudo12 lan ¡. n e nesl sqe~&ia mannuaulal mineral, ST DI -OU HE AL N -Neaslaa pratajs reli an. ilein cacee n,aaa enelbarrioC iegoSnla A,1 er ELcl ac de vnac l de iGu .tee ar oi do ea.paldr y;Basnheytiu Suha del orodobarelen e S lcd, dcg s. pcuNop ied a elt' A% enrrc a ueaoy a ri o dle uedeleas renaeau a ndes d ylae.55mper.26:led nu 1ivtMnt ild ee eroaeca. ucd:y.HSa S Jnddl nie y Mnuel Gabpe d~. ceyn La pa n ciata iepn1 ¡ce. a inii a. d iir-b Con vita a l anterci mene ex. ihuloa elixOurtado AEsptacCal Picadillo Criollo Pee.e,~iee¡I________ El quecun frm un a aunque noale diga el auel.aqaben n que ende utci de la e Poru idmeuilacauanobre el que tuvoa la apisnci deadvetireme en eumsv emsv a mqinahch qun %Sientan" debetrirE con Jees, y no con la lelia hace iose yo aesaibiew Es eun ednrca que no tcue mnpncu.ad 1.tn que e le" e Hombraes de -nhe.lin al ecraini. y poa sea lo ay uey Peregrinacin el da 23 a la tmba de Miguel Coyula Da ce la Probidlaed se celebrar en esa fecha J1 ystnmnano ~re dic 23. cuS m.ai de selebarse en tude la Repdel E. dnscln Lihenaudun, don Icigue Csyu. L] ieisnn.sil cananline el tecssina~ Uniadd uNconal C.neeaasl .1hs g ~d.y~n ,p~n panlieSal de 1. p.anude. dci Csnae ,onacnc u c. cc cei .W Tenc y el daslua iiaannB.~ y Caro. -~ ~ ~ ~ ~~o dcceanlceucn elad, ea a l.,v e Sc-edl. cn~hce cl5acida Selle. Arte. lad,e lecas c~n de 1. cealane Inc e.c5 cece hanna Sunn ,nee.adeacle. e -sain de la Inclilcic Uccic Naconal cn.,tissaaaal. elscorne En oiccc Qcchsnne, naaeldsnle d, Consejou 5 nc.nai de Velernsn de 1. nde.presicnte d 1. ceban Eacncqc Eniddi.Stil unniei. eI.ndn discusocrtne. .cara. del dsc tun W.cId. Medina. cebeantie enisnan que n .n cite -Initettdne.itaana puceeazi.in coto. mctSe.seqtaac.nnpshlinny1 entrcad. e. libre. ectsacdn yu cace. da lada el puceW. de Caahc Lab a. a.,noviibe 19, lu5. y .e.ece Jtausc Je chre eacd. ee. de Oraa.enSn 1 INingn genio e Inflibin. y ya. para que los e.pa celuserSiainata. sosocygioauandoucerc, seg s ceopias palabracs qucsun dadijoSmiabelas.¡ Qaies duerennaeuin b luenc alyln cnuabuena traada, no SSpuede sentirael fin. ii rcdquiirlnen%".ac sne Initiendo poca pinta. acida e LA CASA FrE de lnnica.a elen.at.sana. qie ella posenn Le litac. ESsVenia ASc,-aip LA CA5SA *FAIN hscsd usa,. T.min h a hy biang, ¡s>-e nLA EQUIDAD. qccn sc ulis eeepiucau y Conuaslda YnLA EQUIDAD dIn t.cccssS c.,e chce y ay.,, **-eptleVal ""calea1c.an lrioFENIX MAL.TEADO, q it, unceldnsalud Eel CINZANO, e~n ala. den.,el enaeccsdelihiccnai yeINZANITO Iniguyc. e esc end horizos O ,,.ceapa~c a pudedecinn uainlma qu stomandoel uen 5in.en ncTRES azoas, y n h.yuis a cnphla leg 1lanaSe. pan s, cc-A sccca. ea r, sanipanasroz EL CHI.NO. leal NccInsS,,cacad.Sc. y 1a n.unncae11c, cclc Socalre lMximoca (iees aleaerare el jelese el -Dr. llus-tsiu Alancial albc,S dc.dal Cnnic eldVn,. -ue. Ah.c cacdabccaccGaa .ede Senl utidanaacguasndeen la "l danae,,cesce. e. ~1ele t1 n -ec siuaa ce.c.cca, ~Nha c cca¡,lancacu ddelt. -sa1 al--lalcn¡ac 1s 1 ro, ea latcacca unca dci e dcsauaca. 1~cl csa l. C.d, 1. A.cc- Ai a deHiid, rd a nn Sus Un decorativo y Cofllortdble so para su sala. que se convilerte Cilmefte en unad cama doble o en dos individuales para dcomodar al husped inesperado, para tener en el mismo espdcio un dormitorio extra. .De insuperable cdlidad Mlaalone. . Bellamente tapizados en rojo, verde o gris¡ en modernsimos estdmpados; hilos metlicos. Ahora puede adquirirlos, es OFerta Especial, con gran beneFicio: Reba¡ados de 138.00 a 124.50> Quinto Piso ABIERTO: ce conierte en una cama doble o es dos indivduales. Para lestree l mismo cloaCio 'un danamtorio ,trd. -CERRADO¡ es ndecorativo y cosncrabtlequse drmoniza penfectamente con el resto de sds muebules. Fare los das fros, ms Intensos y frs.
  PAGE 17

  SECO F¡ Mare. 20 (l Nov d195i DIARIO DE LA MARINA Pgna 17 (LSFI(Los1 2 AN SECCIONDECANO DE L PRENSA DE CUA 1 SCCION Ca. Hispano ,Cubana3 AUUN4 Cancelados pasajes de nueve Con Santos Fernndez perdi la Noiasd deasAcci nsPCA cubanos que iban a Venezuela Ciencia una.de susglrapu s¡c _____ Msin 1Naval-Bques Mercantes-Activ~idaol fiscal. ls l etaeldco A. PreooBati¡o -Llega el 23 el daaloes.Blete .,. 002 12 2.1122 2 "0r21 Ly 24. 21 Ir 111 222100 dr 2 o, 2 1 , 2222121 41.12 1 2 22 14 1,lIe 12 22 11 11 21, 1222 4,1 12 .111,0211,.-2di4 14 121,11 W2221,,El .,212 d,121 02.1 CIEN AOS DEr VIDA SOBRE EL MAR dl~ ~ d d do2.2 211242'421 14142212 2 121 122111121212.22 4227121,2222 1Il2 2 2M2121,1 00511221 W. 211 22204.1211T12721 ~d042 NE OR ,CO U AS NT N ER 102142224 121121 41121141 L ,12211. 1402421 0021 42.11521 2222112 ,111p52212 4121 2241424.1 212d.11,12111 S".1 4 __ 22142112212LA11d29,=4121¡].221ID2q-111o11 2.2024,212100 2 24; N21211". 111 4212122124N, 22 1 p 1102112,¡ l17 1d.7112'4 12 2111 BI B O 12202,11 121211d 422,~11P124 "2.dd1" 2114221 ds04222, 111.1 N14111 112122 Y 4S2i.d 2.ri r22142'Cpr211 ".11224.20 221412 2424214d d ro 1,2. 2li~ '. d, 21111111 214211 22122 1122222211124 221. 742r' >1 221211 .k :,l:~ S 22221dr 112222r12 11244:< 1 FS 0421.".h 122'': .12022222 ".,.122z,,,21" 22111 22 1 Vapr MAQUS E OMLLA' 4 En. 411 k,' .2 1211414d,1. d.121121111 12 1.aspefce el ter d12122 02221 dd2 0111. Ak1r"ro ,O¡"r21"d,022 id'0~. 12.2122 e "1d512Tasa l tic.' El. ""d12111 ir~,21,1241.112 rS,1121V410 1 I1112 S. 211 2 o72122.12 4 .11,de ".110e" y eh 2101Is)4111004211 2 l A,. 114 21 11001 dr 2.,2,4 r Fr o1 EE. PC DZ~A C LN6. .1.22 P-11 I1 W.11221 24112'1212124 ,4210" "lI 1.201d222drNo1'2. 021414drl.1>1.1.0,42220,1d Yl. g d l .E P R .111 d.042242 212 1221 0r dI-., 1d, e ~. 00 12"1'" 12211, ~2 To14o1" 140112 r o 2-d'2 514212102112 410471 011221 04 d i011 1172.727221 11'2s,42 ~n11'"41 102111. 1,,222212212111122144721 22221 y1r2 222240211'}4'C L"Ne aN v d ,~ se elr o Pa.2042211 1 122110222"y"ORK,222101"'11112104201RU041A27.11.,0.vSANTAlNDER21211 2117.11224222 lVi2 4221121. &r 4~'r dd 2. 0144111,2I. .41. 24 217,1, "y1202BI"LBAOd r do 0dr00s2 e 4h2,n<222.2 .~A.-22142 1,11., r 54riOdo,¡al lNar2U04505440 1%cc 21421211412~~22''obre2la12superficie,11de la1121 522 MVa Nor 0 CONDE DEA GE LE. Dico 223 122 112 2 442221 1212 222122O 222221 121 ,L 4 2 1 ~ 111.2 27212 r10122 21l1l~21 1 10:~12 d"I41121 '1121421210 112214' 120 e22 022.lo44211Zd 1, 222 dr 1 ~ ~. 1 ~41 221 .2d, 11111' ~ 1 2022 1,42 4211121 estalla22, r1212401u1na'421bo mba 222. 24124212 p21 Vap211o227.2122A2QUES22112DE2,2COMILLAroS"r 11,2Ene.p2132 2,2rI11,0 422.2.12 Al42122112212142 rau rd a d alaa 122122 4 0110r~2~40211.~4 0112422212241244212, 2121224112 07122 411224 d 2012N.,-21,22.212-d'e, o10.sd1.20,1dr1 141,,1i 41 2711,1 4 4221,2,14 00 lile 2 2a 1 2 1 0 0 421025211141141 221421 '124 L2." dd, 21, Y -h -' 1 r.'-E& s 4l21.221l111112 14 -1 ,221212,'24424121121 .71242224222 -1,4 ~ 22 d 217101, 22 2102442 11241204422712 l 70 4112e1120 dr 22222122 rel,. 221112 e "012 1 ,~k,"220424 124221r~2 dr 22204 s2''24011122244e 20 "N212y'1IBArRCEL22O20N.A222e. 02142.2141.71.2.222Vegadrs1212. 222111121221Y 21 egu1244412 2000 424 402122 1S-021 ~242. 11221dea4241,20,; '21211" d 1 2. e r e ha o d ~.poe 22112121244110' '221210 41211224 & 21444. 21201 12~ 1 222221212 Co f rt eg rd d R=o.d .tbjo 212e 1224041121 101;"24-1222121r0l72120d,4,222110 20441.1 221224212225 001'l.,10 I I le 04b21 oP2~412i24.,1 r4 211212 A04244l442d244417211. 14120P470 .1A1El14O diPO 1 2.12011122,~2202~d.221201712 11114142011edIlr14el. 2124,dd,1.El2424 1 M N "CNEn DE A GEExperie c 2212. 42Z1111o0 Lid, LA.010 2.24110112102014 24114 E "24e0 4r21 ~ Sl 1,112 r 402N21I'II'22 212do,0 2111121 1111 L4VSo0 2 1 4 1 22214 12 4Wod lr.1121 O 2 221112 y.00dk".2Sd.0122 4 4 4, 12H 42r 10241 1. d, 42,21121,1472.4010 14 0111 22,, 21 12012 2.,10111,1 2222121121124222121212'122121e 1r0 1 2 4 4 o 4 d 2 20 2 r 4 1.22272' 22412412141024U-.,0,2022, 1 2 1 -. 1 5 S 1 1 4 A 24.~ r11147~122-u, 2b1222,121212201. ,,1211 p-oo p221i~,0ro 2422111.422Y2412122214411 d.211021222522024 11112211. 124114d21Id~.211 22.210. 2121101111 111l'121111111121211 ,O .15 E .0,g , rA 12022212 12 2112021210d 1ry422e. E 222141.4 1221.d2.4111'.71111 1r11.d21241, l1214122 1124'%;.I1.2 11d, 1 2o. 222111101 AlG y-LIrdI l.,. & .d .4 ,oler.1.141212021.' '. 4114 012.014214.s122214 111 2.1,g.011112211 11110241111121 2 141,W,. 2 111 l¡.p ~p'a2212,24 02221 44112 1 2222 1211 1 1242,22211J, 214 r .12121A2y171114.2 7,1'11,. .m-222lo122,d 22111311 Aqne G nrlr J'o 2 ~;12224 11411i~rOe.E. 2 1d,'12111' 1 -21-, AUI.'l~~ ,r2de 5, k d112r 22,412p ,',,1112221.04dr Y.21111124r272122~ ~1.22 2 "1,d"e1 021,."221242221411111122d11211 1211 ,,olrl11y4241114 4 11422111dI11121121722212121112 1422 4.0,2404 DE CO ERCO C.5o rirao, .S6O S14 21211141220204.022 rl~l22o11l.' .22122"4424 11l.y'o 2111022121122.4 2ll~421122 drl2lI 411,221, 112 2 I.,b~,.,,0,1~ 2,I,11,2, 1r2,, 2402222021 4044 onfort,20"1r2 11211 22,01"Seguridad 011 yr ': 11ll1d4liy4lll1d41 l11l2lll011dll1~ ~r~ 22441114112 12112'222702o s0W PI2O41. 1122111sd21114 r4 114 1 2 2 1 2 2 1 11~11 4 1 1 1 1 1 22212211.111111l.,,12112,114 dl.4124e 2421i222en Aos rde ExpeLerienec422i40a210124 d,12,21 41 12112 ~l, d,21 -111h11111 F. 1111111'll'2,22111121.l,' II .1414 1 l1h 2 y2o.l LA~1IAN 5 1 1 d 4 722211b1142224221114111o. 5111422441141124112122112110 1421411241112111112141021112222,4 212212.222211.04 ,elilr,.1.l'111112 2121,212, 121' IL-.I'.1",21"21111J11~1221.",1 '211. 22.21 222 s 12. 2211. 1221' r oH404, l T,0FI,11'dr 211 11 221222124 124~.221'lo.4 21112 141.214 4'112i-21211.11.14 1421 1111,l 1211 4.114 21 122 ___________________________ orr111102o212212l2242 4Po24l4 e11 ridr4lS. 121b12104.2.11r211124r1 .411122227111111221drdrr 111122k4222d,14211,,11224,di211,12 212r,~b11rd,1 21,212224 421221 124 444214 2 2424211 __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ '421412114122112211 ~l 2122drl22rdi,411212222142112y21714.4,4,,124 il1122112421211 21,*2d ,o 221211S2"1.,4,2222 1204 12lrdR24e1114114251&212e2 12 2112lrq12 4 2ee1 4,, 0 f2:4.1,,2 112121.2-d, ,. .112l14d.14 d 21 2114220 41221 A l 1241 "TlM. o2." 11 2 1 1 24 101 o"2' 41, 422212412 12'41 01112114d-________________ 422040 1 24412 00,221202410e 01014 22~ ~0J 1212141122 dra 2147121 T-6 dl~~21 ~42, 4 2e2M 22 d,, 2 212did ,214. 2141 21141 e 20 LF 1114111 14.21" 21121d,1,Ii '244.42.1 22104~ ~ d,211212421 14.112. ,d rl 4422 S 11141_____ 211 1112242422K R S E M H P I I 441 12 12~ y2211 ~202n12 221111.421211 Vao~d~21 1"21 ~~ .12._1-' 11.7h.1 1 Congo 1 2 M 1e02 22d,21121d,1121 d,4 L Al-A D SERVCIOREGUAR 2122211 4 11-2222-1 21 PROXIAS 2~22,02 112111211 "iet d tlyEsTaaaLaESHabana d121211121221 Ure a1154,2 Norer 41111 2 211212 212222,2 l iitode o d m ib s A id s2.14 4 212221>222042r %4Nv 2 v,12.2111 CANA,14211U,. 4, 00421. 04 1~44 d4Taao lvr al polain 14221 -2112 1 -1121r l.21' vpD -nua i. i.1 Vapo "KNDAL FSH 4 e~ ~.I4 de Conejorneida qu reselln e coflico Cleb l Unieridal 44 S 01040, 22. SEILA ir 5 221241 4124122 0,4210121121112 E OoI02ode 2212,0 oeor521 42 td. 1212 01e221l'1. 21:1 abnea l atlico le Vaor"J slnin" Dc. 8I ic= 1 <1122224 drOmolb Alle o.p,4de m i Aidos 221Coapor 44,,con22go,,Al. 2 Novl27 LO J .42 L AAN EEONrLr42,1dr2221222,";10r 2412r211021 r 24z1 222711 020112,d 022 22111U'.' 41114 21112 2111 drO ed 44 1,4, r24eo .o .U Vapor1211K2112222214 0222124111" 2 d.1,2pl.11.§CJ ^ r4rl 1 o1~1,~,d,2,22-1.4d2M2Consejo n 2i 2.odI21que resuelvan21el conf2lictoh Cleb l a11 1 .aFro 2 ClANADs ENA A ANVSERACRUL.2 2 "112122222 1~2. ,l: b11eli220004db4201111II 141.1221221222711014122212122142111r1142001,21 112 ic.IB5 ic.1 DU5O iO SEULADE CT RCRA 1142102421224d~40171 29. 42104021414*2.Cl e~21022,. 41d0 1121 2221 VI'122 1214t4212 41111 12222222 240 d~22 A 1 d.!"Q" lil ,,dltreol d,,12 dNrI'Ir."4241"&" 0 201"y 12211022241112oIS.A212 L0.10111-4-'17A211~2~~'~~~n 11 1144 21l.'-,. F1. "422P.,.,15,d1-110111111. 2 1 0 .oo2121214d l 1121222e22114 11 12 e1 21412022 42212. 1"l. .1 "SP ARREHOLM' 4 ~ ~ ~ ~~~~d 2121,02.0.0424120 W l, dr 222.-d 21 oo__ _. "OT CSEOiNvebe2 101 S 2HA ANA.ERAC4 L,, d, 1C 221A--2,1~11021214" dc _~_,_.__ d,_1. l E 1,2<0211 141,, "440. d d,4r, dlO. 121,2 111212yN11444ol011 y'11 1 ~ r,0_ "" 22T-A4210L. 1 Ad.d,. .2,10.-M.i.0s.01.1.20.11B1M12"MdNTE1212. y02,2.'rl No1iembreob24 es 111027 r271. 221111121 2. d12420 .d.04BdrTMb4 "MOeNTEr do 4Coo4r.S0T1e242. 24122o02viembre2121 '24.20 2.11 0 12244 2212.0102 2 d~~2. 1~21122 p,22,4.12122 120r2.222020417202121'414221222121 IllS~4. J2. OS 2 ,r rroJre 10221 oCoryO2 c02101 01lo .12204'O d.o 101r. 22dE24221212ldlI'11, 01412 2121 20 'R eSIoLO1221 27 011 0 12 5 Lo 2021004204 de 42211 d L O Eal.11, r 22221121114 r l~ 11421411. 1 112r2r 011 02.21027. 0,2110041Id2 1112 1412 '11 DA AH L 111 7 21.2 0, 4 0o221 124.22421 12 di2211. Ol 4r t04 d CA124o N rrll p 1. 42122224 1DAS 02411DE 24 12 242211,12,114 5 1sy 1hel 202. dd,01, 1200404 42. dg 2 1. El d,12. 221,2 12441112 11 74 41, O S & S O Q .A ~.d-. T. .1d.,0 .0 1 ,proele 5 p210b, 442 414s2~ 221121 ,2id,. 72 S0~l-1 ,404224.2.ne ras "N v.3 D c D c .ft ~d

  PAGE 18

  Pgina 18 DIARIO DE LA MTARINA-Manles, 20 de Nov. de 1951 ,Deportes ALEXANDERVS. JOE BLACK EN EL JUEGO SElSALADO PARA ESTA NOCHE Cuba realiz VINO BLANCO 0 El DIARIO en los DEPORTES grntrbj -Noiaiariaa de todlos lon inerrts. -_ OSCA1945 -Bello genio de Agustn Caistellanos. COSECHA bodaeoioch -Entina eludan! hay ms maaertos que vivo.nmngrd uroR Por ELADIO SECADJES Cl.~ EIOnoe, 1V~r, d in ci, Co1ba Ernntroo1intcic FIeiiee Iroo o, 'Quc Vada". Tinurchnao-oa-in d baOl 0 det, cucnennpiedaoieoo Oobet Tol Fendd.eSine,.qoe toe, nd 'oo .n e c0 o Ah oca cenolt qu1. ropc .eiudeoe cac1nnoteeonentoobc F ,i'acndocooaeaacca qoe hnoo idprepoageac ~Frii deeh-dioblb, ipcinep~ ., ineraancnca ioeocsiin Sei. c d, it"ndo c] ec 1e oe= u uein1gu s tid co el ecnMni.VcI l cni de n Pmien nbotra, de dctu en io1 d. ae, L.,rn acb~ eipaacn n noocada etcc Lo pntica d, Ordner, Aton. rna tnacs 1 ~nt yn arc ca egui-~o a 5 eicu naSo.io.Pei ncatiaeIn cond tuoiecrbn:deo.citcooncernddennl, cn CURi'OSIDA len1 OO, n nennoat ceplic S epcitoI iec P.c DES: L.acu otoc Macla jeriaclne n4 uhor de v7 raoeacccoooci qobe en 0042. Doconte nue,, ao, tonna le,ed~ y acgc -M,,ecelo dei]goecnop~c-clicCc n d aco ~ e ,auds l ,~ V a u,.n" ca, locOn de co a lo 5e, r~ c, cndosetndn n nbjntnn C ah ceeisb, n cc dai coha belo -cpmicnn' y-ionei pintei Stl pequeso ipuino -ian Lu ni pcopncn de ~t uen -cice Otat Oca bioM.oar a oae O lLo oa Cantcllni¡eninclud-on.cacado p-co~leede v~.r CoandoI.~ee ne recdenlecasiehnccpce, O ci bca des nchbnen Manc nc.c Ocbante, digi, lo octt ,, dbnguida del ao en el m~o1,, ~ pooodic ocel n u ol rerte del Depaetonentmo de. Aconcon Legoten d. do mec, conit b frce n uecte tocha i ~ y~ nlccenOnlo Washington, r-e que ha tegado oi boca de plac~e FInce~c Chodocn qu c. n el. Cann 1 C., *J1 4 aPacoae Do.neoe i teieanU lincopnnbeooacnnceninntc cu-l de oi Muncha de .nioecaFrnia yl1. p,-;u~, dr ddel c¡-cd oc, oca,. enton cas enna, bidci, no~" ha.1 oo ld 1Ao, de edad La at a.epranI nacn'ar pohlina Aei abain Chin Hidatn -11eto inethncts ee oaoeleaccdne v-oeo de. eathecla 1 1c.11occoin 1P.ooc-i del c, ee c el o.". dopt uo nido en 1aenrd .huinn.,u ncnran.dnaseri TaOnceoaenee.a ninJ.ntcaa1ri.na, lOeir uebcie1rcloceuc jo neai. Decec-aquececert1an¡nipntioei garoDcp aopqnnnihoaingeciea s q-aasni gaanntnntnprnactqn nnnno d~cna-o, oneicadoco ipauc y t, grotitud de la nu-eda c-h1,~ el qoae,nn odo ncc pueden sec ncadon, del coeaantnleoce aleom icinodidcie gnin. Cacceiconn, pum .Quino pc pt oca P aetdo en Lo H 1-caesllu .a cconacooi raoEnncu tr en 1ab cana e.iobcI.adeu. ucooeobaoerda1. d.Con un raly ee coanuo elrea abcn el octocan. a,didoap -y h.entoo ennie 1d-en -hununenpicoiodeoniedaday unel., me 1 UU.d ta a hr-cL-11~~ p~rngio.P. pcc b.nn nn ~Lna., r,d.des datni y puestas, el i arlanao rotootalcon ion occobedilun,:. ".,eoacndei d hne do io i atolotencahyn oprpa acnpconn d,. di d~-co a ice nteIn on uca-, Cocteilonontaboi-in l In~poapbna, poco diaca ha ad, ~o-tinCb tRO0AE -Iocubcc ao lrn oc f~-to deun~rnons humae,,n P-rnsu be,De acuse,do co loei Layen de E"""dn Undrrno~oe.rclcei e ec ben dehei~~acete H-i, Pren so determinoo. ni Preadent de lia Rmepbticn y o omt Adrin Zobolo hablo moetenido en blano ains T igre docntei jete epodi., rernnlntn -bodn i doncol nin tiene, tonin de ejmp]. eec muy aleo pueden dccprede na conin un tiro desniod. e segundo boce y por 1 l h en metierio su adnerarios paroa ciiai~,dac eece SIU la tngtin pednoa pou. con. din de Entado. nnne cu1. veces, Hoy se presetoen ai Alenander conta J.e Blnck. Cnmrenaon ccodcnne recclod o mindlacea pcreo todo coat-a la empcea C UAND el .uece, pre.dente de la Com-,,¡: ocnc, accne lrPr EEM LN ee oled~prMlnUne nl Olio, rol puglialt que morid a cnaueen, da Ion .et rcOS~drOuddlsrp.,r1pimnin. cerc duo eobieencoan a hcioqean c n ia ~ncacb, .,dn pibc leo n l p-n e,,cbidn, en un pregam rebrode e st 11-6in que ot-cc, y tn pen st Dcrae del Ma.aran e qanr ece, =on~ad, si 1ac .111.te de No,Wr. St ib-tgld de 1.ehc den, el pulinto negro dijo innginn1Y.u rceco ecar poY.i, hace oe,"d uni dcriaranrnc haicnacb od e ns.oe ce~rc, u' F-a no.wf' nig qelacetm o u amtiaa a in ecdd acoac nrabt lmio esbe alieeadlnnonlun n aneo -ni ic Zblaclccber L dcrnccor rprnr r Fte*endna a de ruicrone,,dclroe-no rrca ccoide Ocon riccic. uisi cenid Oeo oeccid chro araOJr.n dcidcrnncmisnto mdicor.q.ninl equp ioP.pcoaeoperdee t-pnicneioEntnl]IncdbocD rdce cc-caincr 'ro ricao ccerdnicniCoa c ~ a nlcc eo tuco que regrea a. Meoic st delantero Poeo Dan Daoii recelo en un intecennte acticuc puAP.iac. Zbnio, a t .n.api -la e ro locO -clo c_,ecn oi eO nc r acuocn alsod eSoca o i hBDGSBEAN .A Ub dda. St chamaco quenb ueoieioco tcd nl eit nailad h ig ----b.~--n,, A-d. nac1 nc ceca lan en coico, 1e, BODEGASc innnS dSnu. que =aadddetm.ycn e mun hoc a "u.c¡,,,ad eeerndboneo ylucha yc.ndi~1 nT ,r e rmadiimdeM-¡ A-1-. Hace d,.n a .ce .aind acucione en pblio. Dil Tu-nec e mt Do de1 e-, ciccc eoiieioopoccqoh cdece prtnicnnosmia a La Hbn, paro e In nobr del nbec~ to qu,.ee a. dicinici cacnacnoaoc-lsieioro,,c npsrnroidnto-OodigueDioe UogeRu.,r-ehceebnspoeoaemy 3r LIe rat oc. los cn.ldda cc dacaoccn olddlseicoocenn h.a auninn taroi StnitrpeIncclRdlLa rsdoo rgaao ,naauta elaeciceord lda~ocb, i-a 0 ccecr ie ce-ieceu rneiLeve ondLeLoeeue 'au-fi-n-ciohean. adelkonrnten 1u,.ccni d c oeelaciaI-dcortuniu.egn d, ern h.11quect1-sieccciin deic-inre, 4 N.Pid al "ncrod, o oUnrcco dcB-oyitoa Ent muqat p erec en bnbc pnaad CAM1PEONATO PROFESIONAL DE BASE BALL. 1151-52 "6c ieedc ce nom, EL DIARIO DEC no MaRNao ceecnoi Ioealacielead ,lddeaaonatpaoa,,n5nPNR111n,,11cbaoG-4 1und se tupo qu nn eupOcsaepapn ldino, nusi ra eran oaiioC~nmpln *ap£~al peFien de¡ CnatllMoaa lns, ,ecc.ndel _____________________________ re tgcauigna ,lstndel .c d ieur i d. Lo uriin. cenidera dc M aan d n it p rao-HsaPninhau iananc acdolblo elod-o o Esn irnhte naa beann CucndHAdBAiNAuaeud dnlndlmte HnyMiisu ecec a. N E cindccnercaneprtad yinot ncc 1e quedeboe.IJb-I ecehn muypc.agraciaa.je,, Oldalorn u -utI oaOV la -4 oltOe'nneiaacda-adrc-1 o& cnt-rb-es .nco 1i .loneqeln L-1,nic .D-aincmmiem.poa.tapnractot Dir 4 1iOOOCbc.i. e liotoeeeoorcOdina yndenia noeahomtul.ncqua anubb eacccce.igblcrdec-meecn daoic 40 a 1 L i lb.alc oc rcccirireiaor ,diaco.J' bojnenunecnrunadnmaigunaennaosudlrboenn.ubani edn.eana.bd.b 7 Crc.d rttW ace,.l eoOtcliOccaooriccars Toon lb 1 y tt lO¡ ,,I 0n U. o -hOacioendnac a oecao r debllcn tnmcP i r eir n uo Cliceo CtROtOOS E amnd Pl.u OO lOiiia n. e ltieiia On r1-cr u rro tunaneDdydenqojobtcoinocidesaaoedaabcmoco Zanac O e ODcner .l ln ocr c irOsinncolnn deretpimcpetengcue mcna nuecine Erno pbcalenda Mrc,, n toenlno neccVr.oceconc enotiunn~~K al Doeeitnn e opcan nana.E l ertce at652 dic. ittt O at. l O cobea.e,,aeodtaa ~--d V.-rc -. m 3872 1 -ernei ha 12los22 21ncc e o .caeDeoracoceo 1_ i . sp e sd m dn i e nr o p e o s aimrc n oe, teiCC o ih cd c o n d e n a o s ,nrcn "ncii ad -moi cu c-em ln ll ee b cs a l ica o c r a o re aUna0~~sna cha NOT 01ni dl. icl dd ol, oesmin ceceen i edn drl--dn ptne coiarn 5 so o na o de a'lr. T i ha Olr Zaal. acE bs naa iir ar oc -r eon o ro Z i na c i ta d 2 1 n 'n o g e n e O a l n n ~ A-d o U n i c a j u a d r e .o d. cp ,no n D c b e p a a i a a c e e r l e n e c r r i d i o c afplediu a,,d ,rp n o oao ao Ledirooe opra dclnaTeoaliee .Caee,.Qedio ccbea abc ,Monc0 e. eaceim en eneloicoooreecrroeccnninacli 5 DO.Oo t 10-50coo ,i cmanO.Zuoa111,~o .Crb, .ccicc OSca oco o-'J-oci d o ~.pnmalnen Uolo quere doceo bask t,, Toci, EN LA' pootudadee auri, dep, aioeio de, Le dierz ouddn oir CNT e plnn quted i no po e de n d e yoni una reno.l 1,eeo en en-. .na o O op o oir o r aac, gm am ron u n uarauentereoa m ien o o p ncnin oa 1 C j. C h.nlcinan ioarameoriort.duf dcde 1e.oO O-1ooi1 .1. O P on ina ccdc lcn1,4~~ccc .11a1. t~ onne ie ,,ni aie, Oe. Z e 1 e.r. .,y o C N L a n non mi de i ni rc ln. M po1 i n, CIFIOeOitrcO 0 0 2 b~ ~ io 3 ne ieuee nooatnane-crc e ce huon ,n.ooAeos u ccicco ciele no~ ~ i rno LoniencDrpOia i,,rteric e.ellacds,cccrdiueO0sdcO T~cl, ~e ~n ~11r-e cnc a-l nl en nOiO pmnnor a mnondn Ona eiae mo dectau e ouf, on -elsaoese de ai ,a 5Ai O COETiOtO c o dejOnerpecranolr niiececo dr-inno Cr l rdd eCuh .Et .lO e ntoia.n.O ObB O p e h:re ee e m m eechhn o lo il c o de c ciiNh. .c a da d ,u ar d 0 .MN AI S 24 12.0 l C 0 l. 0. c 2 ti .l o 0 .o O a b ll a.e a atd a, d e nil. inamrpe d Ceoalsmpdn. -, 1 CrO -1-e c mCa. ii ih foa cn e Ip Ae m ,. C h -rd -o ~ m i cl,,O l p d e ga o a l M FlO24 C I 2 1 4 e o Pe.lcai por, 400l ono dicei ni, tINUCn 2 ca ~i, ir. da, O e croe h.~~~~~ ~ ~ en1 Tr1nn 2i,4O dOara da .1a1 11 111 r j Kn er droul ceon d1a3a H'-e de Os 8'", le del tuns dcis enslen par becan acoceo Habacc no u~c i u 0 .o a aim Oncesd, OCci 81 cOr A IoEdrs niCM aE LOSi caeCLUBca io C1-Wersrboodc1ne,cly a,coe cin nnoIenccc c1 A,,, %oi A U A ID~~~~~~~. .o.indOneacoc 1, 1 oouernec noIAA 14 mi omoercneurrru caooiacoaoimnudoceoccc MAInOboncaoc olcor.uc lc pe, cec cciiejmny e,oea Srs TU G o .ii ric .ihoc ilo. a rahoin1cacearocrgti e U 3noions c l hoic d de DOlo,, iOne i-BO"ci pic a c u 1,,cc de, £ ~ ~ ~ -oo un eOaicOr.d ,c e, ABAi, u7 O,: inoa .7 r S 00cc d rc 11do sc bacaJAse ba ~~=1ccuc 3e47crac hado, Do.,S~ro O ccuibao mc a -l. .-. coc c i -,doip, n1 aDrcCoat 1nnaoor bC~oq l5 coc or A ire deOm ernnr edoellr 1 --,e ,,C 00 i i i elb h.,¡ dredni e .o ce .4~ .2 O ,co si ac "o, 0 1 1b 2 n ce 1a ci 1 i 11 I~r lo ua i la le sederd ~cae , 2-iisoOocbiaos -oA 2 -r Oocemucrs, cdccioh n le,d m cs a.cc ,oc li, co ecuicrrdiacoiO 1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 1 deinudriecieia .1rie ci cit n 110 ?2icelo 1ioae-~~~m Eu1,11 casMiadc-cna1aaisaaoA aISRIDO ES dFa.5,accaeuc e Lc Cacoe, Mi a l coCae oeme u EN EL MUNDO ENTERO -MON'& Coa 5 Sen C. Oiccideoh ion ned1, dd1 I~;?D aas tcce;i7a mntu~43 __ ____ -ViLLEGAS 424. ARt. mG? al0a7 odo dii .dat CAOE tMULOADAOCcNc, u O1ia1i-,airmls ioioeO e iaco ir-lbec com ainiadocc c e ei. SEDEI cacdi nc 1,~i-~ Aiil 1ld e .1 nlcsairicno UJ
  PAGE 19

  1 DIARIO DF LA TART"NA.-)Iarlps,~ 20 (le Nov. de 1951 Pgina 19 GAOPUERTO RItCO LAXII SERIE MAUNDIAL. DE BASE BALL, AMATEUR 190 n irlia, f> rigurn iii Derrotando a Cuba, Puerto Rico ESTIMA 1. O5ARI Geore unausrG QUE DEBE CREARSE > ereepentr ¡tnala 1 111 alccii, se coron campen de la Seri L IAAAER e el Palacio de lo s Deportes e~~s ljlp~ .f.i.d Armando Puentes, que haba sido el mejor tirador cubano de) co A UN ut r.io>m ~ A rrd ic, nlo.r en la lucha i breseren leen. cAna yVlo lo. permii 5anotcionesen el primer epsodio que deciiry ba n' l dt~a R >o. 0 til a-lal!',nn'.Se.claeaal r deoaedanldeo dr eao una rogaHm L a nna. rcasrdz a tccn> a.l Uun et o ntd~d]1 e ro.Cuba empat en el 7 mo., pero ea ee actogan P Ric. c di emprogradma.nLa dmePnazao II lar ont raj C. dUIN L>c e 1Amte urmantreu od' ri-ads CIUDAD nIM XIC. ovociebe ti. octene. conuntaimente o> ict a ni del ceitltn Otca ece >t cPu" 1. 1>,,>-a11-,, d, P,-, fir 6:1 nicA, e l e, int cota dhUSi 'Atl Ualt>d-'ert tn lnco elarcani. Aredotdo fuetnaaoddael ca.ta, ,la Federacintdn teiaiae. doe id>n 1 n_ A, C~I.>lo > uaS pi-Ocelode la Xl Seriele niadl de aao ree tue ucoouluit, cedo.ua luanjai-ia tytoc>iit-r.,tdl,,taaci_ .scehltAmaer anoche a e nctereiindoarlea aoqrue BniCea naa l mrtncu, "a.'eptd.at.tMt'o n oud-e',, ., d>tnooe rl vat heMde,,c pa pce a uCubo. t2 itno n ce arhbe d ulabae mccr ettede apracticaH rlNa 1 qu ai Ph,id Iualmren e b nl101e' dobrto ,l >titt l,1 uio1 linl. de ttdca SZGUNDA Uv INIELA to,, a ,inebeln cban.ae. 1.n.c. s.mccticbcotti nOcitei al ra Ida hbe toudd Y20 inn,.en que loa n an t ri unod eeu a laieni.aa ,,d,1, h:, mliuj ,1, mr-urin n acrrera y logearon te. BllyDuallo s pes tarocen J eqtirta.preiednte drtI. A t.'.en el ring del> ai>,a. v,-, h >-N liel carucnt,de, t,t biart,o ) a.t>l>,4 i,.t. n urlas ase d 1lut el iamate uciedo . lt,onyO>ds>'Vnzlaaude Baebai.dijo.ortes. oupando v-itu¡> ]¡e1,1 .,]o f.t,",, n T N E ,R IO Eloctontou mrc.bidaa lmre dr a ~tg1ontc n e a aion P de CctNnca n la egio carta> que s c.--t-ael al ,u, C s n oo, ara>t',d->.r,, dr C2lt,~.d umn rita n 1.m lcn.a1. que ln:tadlice er, e.s,. t t'tl>>M>,>h, ¡l, qin olealla onaa iafiloanotoedescarrr aot orrenrc raeaa.$tn la.,. 1atdu>.,>-t,>b,1^111 icrao r,cculto r ial act.d. ncotrees. quepecn dtarnlnr.W nccuehasa rocbta el caAabosIada ot>.,>jl> Tre oooc nerham ae a a h eed alt rda co cradc elCieinen Cla anj Ir a1 ton,,,r. ,. .tl11~~ Ganna lttNc orac.a,acetqu ,rmedot. L noenartea en'bol>ocdO ecp.did,, cdcraadrc.a .l,¡.rd,-.)coaa,ts cuerma l q e itar -ba rirar ir rociedeban oable Sc a q dreeccla M AR-"l . dopanhadoroan iaouan Amen¡dlcentdc encott 1 arialcddrttt1d Octrr nct ar yada etaod albo ySa etota l. 't g e aara o etiiS al l-le b td. rcd ?raioisr icta deR ¡. oaba i bl a Pr cul lo, omnlallc ncaci a rlcilm dod 'uoc oOlla %ondlarro ho uu2ria C a' undia c bid a nqa c e Sac. b cctt u I a .,>se> li? il unr rIa i o Iiw > lA,,, Oc 2 an cnocrease Qapi e a iasnoe*. qaio rcia P or ato roibia D m()-dSdo n.urtc lii a ctadlos bOrccrua n b cnuen Vemdul a>uaidlaiz er rn. l ¡.er.uiraO aue it>rrlta.haiod> IIV> cI > >11 ,l>liV I>N OVtt>> AeInr ss e b e o Pa Ret~Rci. io e r i rral. d r ,elotant>Ci t > ttoa ,l >r 1213 ATD re1dp ebcoN parUNIELA G 1 "iea elv Ar eenit ¡iie jiue nP¡,,, e ,la m, o:ar a O eco n. 1 do>al.IdL-.-o,>11j. Pa.n rroto Ola aaua a t trada la re c ob .usibol d oltA e are cm ~~ s at etsc r car doet e slld oaide t,- >u> e eg >lO>a-y> itIi;ru lsa a. u no menosaed edel o mayor mat dcc ttdal e nn aAal IO tselc nia anerldraloe lds oold,>, >>k>, ~>.t l IIO A Q IIL nue>rond eorcha. pero la.,uba td, mirO de1.entada.>Iis.,,dii'rrriaS.Atonon e~~1c c. noLa a to> 1 is ihtfed osne,yoar onarm eta ba i habrao" eDcotlaaturez a d ncarrbeacncnonroamr hn0 laio.Lrtnroalaneraa,. e co taxcotl u aoru y ue0er0u fECERPhnrei aLa ARTIDaOR I pomccsifeoc rarr rera hasta a B unaa m'l'.ilnir Oocoichdiqaolaioe.iporcodIen-i,>>rt>-laVeat,o a O>> to lal anoaclioncn e0spm daocie r05O ns10 chn 'tr cl lidd a atdHbrio n~i ~ > luc AT oauPeo Ec dno dl ero. nn e e Ven es Rrumb.Db ir a e ti uesenii~ bee d mount arc rtlirPr rn croe c uoa p err. d No5lhlienflminicna LOtde aaYORK. > l ier a omEntrna itn ab ile in la ae. ou l r 1"mlnscbal oa sesim no aqu it cnn -cnig I PA Re ID O cina axhCo n cit n vi ta en l S ri ,--e e lraOl. mad d e c n ere iedapr aoae> Satnuoueancd.qrlaPnOo a1. nd Inlat t enriar la -idi e ,011 li-id at1.in iBBdtpchatiendrtenicn aoalamsid ertdPrF iS 3 dePllEAQ I notando dos caras, e'ols mfs anelasintnes ii.ts 1do f uta pct rc isaaaoaaame ncimge.n toi -a ia .S L-g .Ate, al~ acoi aedonanocpa batarapo ar tel Qiineoaat.,m potamIa.ely.itdcaaao ntrnl,, nioes eia l ail o n te huca e d > y5losD a rinertn o del I ai u d. e r-Iad. Ae o te rmaccar gencao > nci a ar ata os a la isti ct toio aa o ae brd, ao i rnr onaaY. ca -. ne .a deia ei u p.eto -, e ,t.u ~~ n ei pbase terelseeda bdidaroparete dl ocetl Gnel IEloe-ce-rau-. ad;, ~ oo~ N LaOOlcLaL tacea con rlunoen cxPani -1 a. 1 5 la. hai be rnd"" ep e ar cto.cad osvdeo '"Lm.p adrd dr Oumdn My ealdohit. gtald triu o r superabacosuta aFen_C.______e I lin a Mu n arcor.bitndel0triunfo.aVenazueCara iibalr.ct~ oo b mbc c uri pcdnel.A.o.locliiD.inen. u .deanqu en L re.tr ascio bu e Loe alra ta .P., ut, oaeaerrap 5,5 Ai las csas.QEcalnn e a s .!!s deBcarta. lici rsrei i e 1" Z ,n.1 d ei qusgiet atao eyes l ene.Do ca d oeiraHedde rtcral ii l g n emenrecosmp Acaolira dtc l a te aAiNo e, G uZ n Cbs a s l mia lti.uCo de 10.ua je ata-en 6, t-i queenenerooao Oe rnlli. aa Uc.ial, eoiacd duearairtes eioce a m inrb drlcciclo.EienlgranitaiOumsegadnii n rma Prana-r ardeeo4 bit. qu iene i dodn eni -a opy iida aUo~dd rL erln nudo elpd eArmaPuemoalaRic aenv ictos acona atnantloa elCarbesib c tiPuel ocb, erieacon rmncc.i eariunum~ooacr anent.aotaod U. Poas .seunda por smcaaoahmbcautgerociani-raiad nira R.ale Cold bdab ce art taoipsuperaiar iocaniche itlAsdtre.ras s'a. me mu ta. d e S ila.iquera rcar.Aecpt rJc m orbd -anot a oriap ml e d C ri. oroateta> ha i p C andido acado aa a r losetdt esB en ento.ateslrlcea t e juvnil.tDosmgese RbriAnc ndzle.r aln e s Coboe uaI,.,,rel oene lpila vic t o riatald bol. ub.ta scmnaisdletoQ u TamorTcon it el a ige im ulsoambin aboa dedio tnlo aciert ec>. enuspin moola crrr qereut ompo.raoc lo ccc GR. AlecQ u e u. i bara. ielel aiaoc. Vedder .me.n.drala-qcue da r aacns cil.p d,J 0 Ola lnacna t acnaqid eren,>presentarnla, vcorapaaela.h seguao r c ifi i o ed sezosa. esra udand tes l p io niteraantoeunrClbcutadolave o e B 23a La.b5p1.tornqarhyo ~ni 'ar -,la d. e ioenael ouiacitb l nori i a e ea -. l c.e er . r, >Oacore n la i ra nut-lta quePos ed s oegr d di> n -H B NA IC T O.drtad Orpi r nnin nera prea a i. A rlolctd i> l or,1.antiee u -acn hnc e a a anIinraO aCabu auuonm ir sncoauerllnbrn. E. anerumtto. y u e ud Cch -00tliii-Oi dopaitean ci>arn eotrdd. cin 1. nivrsiad q us Purridnti ra ve'000e0n -7 12 1uijt a a Olitr.1 can Le A mcdRE* LA--u HAF1 iOcra s trde ia tid1> 0-A n .l C = ct yio l. nl qe'n" Pcn. n¡Mldna M c enaic e'aarqdpr e.,p oiia italCobo CasIUDe AMpus EXi q ambit. mnde Juban Oiicr b 0 thlnbid-cile y dt.ltitpititing>L cayuHABANAtcatilitir auat drlo o l. Xi. e oleM ndi l tn.u-,iend o nide I.lar, oor c~ h.-deFy-ijte r e as ad rIbesuhntl, a .Cnaaraa atOl Peni ti e n li d i l i umInc .,liurai', O. m 1naCn V. eea.en 1 nneZD. aiorturnnitrr>rprcica deic .ria.1 4 imuDsaDr --Rcon hituariga Ri 1o A_______ MEXiICnO. avntjarneelprmerie, ti li eree cie> Vtamin las1ado IirfeoeIeIu R le. 0 2 4 hror ittitnirluna.deolg dabven Amatad. a 1,0r0. PueirtoRico a to d dorisusitreCIDaD, XcO.en>se >0 .Criad u-.a>tt Jueg,ndea lavulacia§. brtanoPAi>1e ited Artnc .noedac., ms eocicon es cl ii PaDi.Pir ocoib1. nat iaeln,-. 'b . ..toe la hcisria d e ri es. como n dcran. r lanu er d. a ot es e9 d6r Z3 os t rriq e o snicaiaron qleSion irtabe en-l a .a ,io lo e T oalesic creiosameiniti.aprimeqreitel re euoin earaa. dD enR : HAAtaire Tir lo ra.itpe o dl trn nriaa detoaei ed.e .d. ic e ocm a cicnn derlu a i Aa liaropatae ios ed ansenFi. -Fe rnn dr sle> n nia opo. Ia d1.a>ida la ce aloe OtOTiOASURA fea enlsfnls loraron cas. El~~~ %mioae d ParelOriPee __f._ Sueo a ,>, ie r~ c la oa oin o pace 5. Diii. 1cta. ue La.3 sprandoba Ve lh 17ptrotoba i etaodal simr rb nel 5~ dioca,lez 2 re P anle D licara. c.m eci a itua La d qulosd c ez j it. .l a.a.c9 ii 0 21) no ein> p or, ernte rOiit > A. OdiiaAa.costdo aoelidOalnle. Pui Bti. n ne tNme eco ti Pa LASneJctnORE s C.qul oaacyp adidrb ti 1O uanitrIt a loa > oA.e'ead 'ocatidH.PIdorio .o e l a ri da deit. idllrademdua1TolP'.aaS.t nTie Maiabo ri,> 1 inta7leainui IUDtiADillt nore. bitarananits tUite hiel estadoti>r el uet oa. ir iirabc9_san~_________Y._ClubE.I .B a rr 2 niro n la IIoSi c ,ltea e nl.e alfial.lay.v ng nzo eeloqu BaseruidA a tr tuere igaierid:Refre Rq G P.lnite modc trn a,, C e aIo rer. rrq C.nadet, .' i sntni,i i>ripc e s.qeetno riae ¡. ,m W : io,. chao d iciio>on .ini e dil veia,.iili2.it, 7tii>lactarrl.i ab e bVea ences draRa_neleeanrea UNomEiS no tiUl l La d-n u o arira deltai., i ep,un.C ine reiesenta Veneuela e la M1eiletroLo te aae¡ .(7.-l .1p1u ete li nim de raseac>. aperG n senegr oahradclracinesre.b I UD D E IC. IIILIU,, u.be. .ia icolra h morI eemraCap.n. .ba.inre2 orsuparte ele tir,.lerei el¡XISrt e Mu~'n a l e af gaseb iMEle. f nrefeam ttaa.dao tan. -Y en una cORP. RAqEe W'a I .Dd e ndiC-.c> ~~> a.it m a eurAaeaa .e aboaa.cale. ele-la a e t.> t, .qOlos rcelebr annalicina de a 1. 1,de0.Sa niI-iii. vea, n aecmaui e Cr a ci n Pexadoa 575ports' -> ".'. t Asstern .b1 e. lo Vp ~an-rl.'U26 MO OR A TtalesT EC1 E10 S12 rn de l esinratsuAnicetr teade csi odaslasoncepudIdosDEPal I ASTRIA luadiiban .1 eba nite ent i a t de lii.2 1 lEiniOIlj.kl Al Al i. l 1d. >o de P, ¡l'P R IDO 3 t 1 ~u,, 'y g i"ealeli dn da rabia, bl'bolina, azu .Pul rndida ld a l 34 al. 49950 ciones de cInahasta 45.00. .a 4abanqp )E A LA MEDIDA Deport Lea 1 NP ~ _. 1 . . . .1 . ~. . 1 . t ,q

  PAGE 20

  Pgina 20 . DIARIO DE LA MARINA.-Martes, .20 de Nov. de 1951'7 1 Deportfi OBTUVO EL BILTMORE EL TROFEO "4FEDERACIOiN" EN LA JUSTA DE -TENNIS _____________ O 1 Estn pasando Te1i 'igue siendo el boxeo el7deporte EXCURSION AL JAPON 1muchos dolos par LISsoatrio m ur aalsdcso 1 12 ~~~~ElBllanr, .tu tof eo nia.-1 i lin ____deaacldo. cuando ornd en dobl4iPor (BAl~LAND HICE que uero estella Y e ~ o .Zte esn 051:5 En todos los dems deportas se cpnoce al ganador, pero en cuanta .o1 > vece.s supencldaserle 1 oaHayolo, la. hoahsta hace poco 15cm.1 bernrlade] l Ollouer j, l os niual boxeo quedan dudas en OOllltlplel ocasiones. Hydf 0 0 TKO novi er. 00505 C. 1Su OOOe h.i.dlrepr ros i. . esdel OTO, 1 ca3 de criterios entre los europeos y loos americanos. Ncao ret ,cno.¡ "~,1yt n., n drhlos cal, Uido s be. ¡.de to. eale otrsatsEl sbado jugaron en la aonraubol es ¡aldo Kocvit l dia i ero oOc do 1 os110, tO ral IJYd, ---ta o aslllu pcu, nn-Po.O N LUS R ,dl .P que Jor iM.goih izo.sotso oo en un p. luvias. le.Por o reOsa, Fratee Cr.nl.t. D,,*,gadow R oberto Leal. ds igual si es1 Iolon o l u. pcondc',rs rnstrro' ao vezcio r oo a al~.de la Pted Pese do, s abea c a ode NEW YORK. oovieoobr n U--lezs aso nalcas ImpiosY nOesvidno 1., J.nO.ave* elbebibu I.n 1 e,,, ".1,1,. pcul. ¡ en YOR ,dn~ielro 1rooUn¡.emeuxiealNaall' -Elel Natraemene, aex mien hmha Alo. anorIaOeaciOca 1.oetipioo reocodr l'os¡ l'E 111 laimr t (U IsJcs ee ,l enabo:-1aa,, bxt.o al e menteleoo U el l lo osOs oti in illos co.1 l~.cda bo asf ra oOn a.ic.dosp. o c. l h ld io encuenrao,. Onlo. 6x4 ydnA. mRo-ebal.iente el ms simple. a. omte .eclaenolaul. alsca .alo .J-l a t ad.i r o-o'llrei. -los,-¡anose. P .,rvn r. 11e.as* cs.5 easle ola.ade I a o coccu lnelsoielg lp, eshino.et r. hio ,el "pI r tic ,ca o 1 cii o s otmnrcns u blea.d u dls eodsus L. 0 1 0 osrt etz u abaetaoe ao, u artoess ineloqelsgle s aino osicro, do 1lmcal ii 1 riecrerniel e a romo otorar beestah a l.o sI a la habilidad d.ee de .,l.Jbio, ,o etelsd rm ca o, n lod h nar, jea, dot1 e sulaorn dea,$q devoceacones y lupra. dojeo e lo_ o o a eiaen d sbaad cd vonmc'rlia.do sit.i 'niio buo l lacoly oolad drehaecistdaenecaiad d a dde aebe noeaoboo.xeeadens y nc hay dn do que ,odieca o rs i nlool aimne o uodo1z l umJrmmno cadaiciE m t 0' otcelnodel "ugador MOsbla o~Eo aildo% loa demsdaedpote.,s. mulbahocla mia pegnta "CoalDo]il.c ii rd db l.,sFO A O5. lmsstcp e -sep, xseu andrdfnd E atread ntc e es que 1lo h ,T i doOS,, Pcoccns. So" dela Liga Americino,, puedenovere 10 d0 alo epcA epdel cl iml oce aaote .di eo "'n lNlcelaYrkd e xaicst e le¡ 1,1 rrel Nturalmente, el hArabldiic o lsao alnsrpmdauoaelo e r a cldtlopda clsen l ico.Psimno 0 ido i.lorc A, ob uae Los .1 ess an 00 -'loDIMogl. Oan tuco at-c cc i probOla resliseca d nd 00 aseho i liaise di a d, .0 o-. o ie aactia aao dcnlnibi ic-acen i loo.-looy lpiep. bcea, cunIico. ocar~ e l ado ecad ,aa u00 o x aeador. En i0 ciadr =es cnlcla ,on c oau podoln~ doIrs ooucoe co. i de] hccschal. batitentn. Prez Beift s ue U dea-cac".ioc '''d.suromod ca eo0no -maroiO oP. por aads -podid( l t odo er c olourilas".olcoii coc,,de Bocda, plo Etonseooetqueal-vctri aicamo u.niC eo en ea. asIdaso-cmon il 0no 0~. OliO 01 Eistolp.l c droii aao dd-SOC de"ooaEtels*.gela ei o d. laeeomo-oosrence.lio-hsraa se ed. Lo d"osl.,c.dared s lr jioS,,, u e l o pi Borra e ll,vot pacio-an mu nl c p otesscl a l gia es xte es ic io nodoviro aldelnore-.00 ncalo poon d Un ain oco c rcoa e snm 000~OhPle aoe~cj ~5eimcad iclAO a' oaa ue noa lonalon de delpriaoycal 0(puntas)00 a lonaie epaa".ue,0 oanacseccoai la doabaeeel obl ero is pordaoor cni].s doa a pcas l., mun. "N. onseja.san rcibido amo l braost Pcuno p edeh i c utrda fes. cidnla a.etu eo evprr uvic aae pio ogiad ano,, aul "teuin c o "loos'yqeo os d li e l Cce 1 1 o a nohcirdOes ayonnljuoi loa' Ocoe Yun eaoaoooi aciiioi0dve-ll0o a.0l r ¡)b ates a dna ,as e p acd e o c o odii 1e o ~ n a A a l l n u e p F e o s s n D ccas o c c o i i o c. o i e 0 0 o sn s uaa n odro d r o c a o oo ue e o er" anz iad es jde nie lo ses o esdFIR I ooeo~ s eca oneaesePo. n c. d c hcb. ases c to Oar ciu d o ta r ,eicrm rlg n % 'd be oepoeeaa, c l. e b-1 '.h cii d 24acnalaa d oo F rr s rl pod e i dto deosuo riv. Y Alepdnoaoniesicc no quecdIoni olas nper occme-a prtdoae 11 lnt;u nm o le la p o taal Perola storia de es a o-lo 10"0.11 d .tun al I 1adO o blent a' Los dnd o e c mo 1000 o b o. Eo c laon doge. Peo aja ochs oean es d h., nju a d -lo I -c ld.ide los "plycs de layLao eolcanae dCeablyol an el BOlb odea,ayro n ,l ondei e ve lo. bcoco el. Amtroo-ihd de0uniood l cad Uo z p i iaahon lis a .'i clar n:, ui diip" rn r e zs a n otnPoundsobe 4ad. na n adc uapo ooolo, a,, heol e ep ejR s g pa-v ri i e l o xe m urirle r le0 1 tta de madenertnd r l ary a ota e a aa e no la p eic ouoaclld n e dc do ih d po d lra ciu co. e le c rre te Pidb n P. ct ta e c o iarda po ti asrdo1asc~ ec y l no Ocd e ru aido a y a co c c .P aoaciod1,2d1o'hnssoo Ym d i e r ana c o o i c a io i lc a s d o c i na yo dL e o n a i le c ,uun nre e m o o 0 0yEAm r i c U nb. i. r o i o i d b o c o d a l l s a a tdile0 ohisiel ndoad~va. lite ai oia de p l'.odala" = ano lo ,ra em n d,_ o-". oeiirco oco ocounic oa ceoe goaa e naenio e u n a r ea ldo dco o Yozglar uun c "alalProunhoroc o-Cl, e se La uemyo-aa l eee taic h L .,. sa frtcoeshl.cos ai Elaa a Vb deO'Ooo e r O1.o-ideconns hiosto_orada, onodo ra.s nc.eoddeleondono onasodUen00 <> ho t. i ,su,, CaOco" csioenrci od o-slmio ttld-peieo ,. un aI.n-do" a. tdi. SidIt.iOdas dolv.acocadd la almeecanm1rdas8 lde Bt pr' dgmnw e cur¡ncoeier a lun idea uere ladradrraadopuee lvana s ilo o imn e . t tu ~ n e t s d e d c o i . o l o O a 'le d el. p a o arc s ,e a ai r s t p e o lsr so lss a : ln a o i, u p rriisniv l.Ph on.o x a su olregaoh a miic tinaeOda eOa liga o r oes o uno peetna derqa eo.iaolpo-;qra iad loesae aa aGrbeo -bo esse a a ooresegudo Y ta gedol e nl n1 A ,la .e gnr o nd ccOpodria. 1 oo-ooci o-no 1sd . e enetsdiferencinc siuntemaslcentranotdr.oaE lacome o. spernrolo, oLe. t bl lo a sO o o id nea b Yla oPindaabl1O nco1 it.quIen,¡-I J. Ld aoso Oonooldt.ndsdstaa, entro l ~on blo oceptrem os l, pco. podoono ec. ncois. l vto--1enaldl.lr jegs2or el std.d.N50Yrk lcrotcin nuurlmnvo L.one lm o bac soenetom ireo suyo -ec Ido 1.ad r ecipes a o da l ce .1o a n .to y Pepenia'o re r gla M ma 10 omill04oronag anlagcapoun y ici n econ y PA l MI rea e0000 r ru r.n er .,es.,ld cns ida abieco dlc d mP '11 a e l ¡re, . ut. dbs alc fNwav oior 0.d o au in -0 als cimsa ai. Srt a or 0001 Oody i o-pSie ount l eahin be, acans o raa es e n ModaldZ190, elna lcsa co tr to el ioel Oc mOoOc sooswydailt Ciaose~s uto.dcio y10 o o s lo.pelo-, e an ven o d.las p"rtesbo'. Ade t.c ,ocnr y lleesplda abooaldm caSAucony¡iu.ds dlqauloeoundsrapr'taens.eluegolni.¡ 5-L y q.s.eo.quiere diid sea-Poosoa. Co isO dedtco_ _______Poo io iel .eca ulo. ela., do cad a p i ran dobaa oo ar os io "e o sal J oo cde O-fi 00e n d a ri na d l P d y d a ~ P t 1 la a i aa t l o. l y ri .p raetv e r o i e s c o a l mpocoosobtenga.____________y d.u.nsce. o le o a tO a ,,l a n aool1i In'dnaca at seaals. Lsnkpe rs pirenea on eCv e l orni .o q esaeto e y ale ,oa -dado 'loo loba .a no dbail e oc d. I .1 an Dej el otaajo d xpyr tos y se"-oa ii a m1 rnrsats a.0allOMs1.-pTmnbiy detla Srleoocd as aA.5o Ecnnnsedoa-xooodc 6.00 lIcc-el nbe do an roioe redo alo-Irr un trd l, ploto n, o 4 0 g'll t-o. a Oebbyugadcor, 00,0 loo. e t ra e sc uerqas hoelgqioon decmaesldo .ae coen oaea l. a d o s o'rtey Dr i.l QUbEjnDtCes EluCABLEn TAL ES LA H O a ,b:Ttooednr'l ,gaa'ut -h nocoe n .44. U n oogsou ubide vene n aio c1y, dso-etexxy ,irtd e ejrbereenEtao v uno.e GO,. qes es adidiriidndo19s~0.gahteO so.2 0esen .0 B!! t o o edoc c o OT ,y sm l Olatine eedrnet ida o ud co 5 ni 0 l,,¡, ~y 1",, N1 qe ciPao ar nOooas e 1 tmo c deu.ar acabd l1 pe eopri .dI, .1.Jeo de d,. arao N Coos vtrioni. p d e i.5. d ~L ascnieou lEA.YOR.oto-embo :eastImadaas esled sh.n, nlaslaU. liz OilimOr-S. nno od l o-omifi ale ed o Pr Ko'lesUnclse Lao ,.i d la dlit anse c ael gate nduaNtemoiuncoiP l54Otios oaoJeOa.go0001d o c abYcon-nN. o ge W i aefirm do n uevo 0locn 10oo-s'A aslo tdGi To-n eo reso-o loemar:d"il ~ ju"" h,!%, a pd o 1ao i'.ioenSopsnVaSsd hco, -Ob oasmpe ,bl unt.y01ltMy otr,"h .d, brs.:.a egrt roM nia ,c",e dm-. ~ ep l do T t o r jcul 00 oOio odo' esel r p 10100 a 00110 io Oc do oeibooode constratoo-a c one e or a ,e drg n lo co .onor 1 0 o lcccoolnoci Pdib ceesSbOil 1 y "dam eo. quea c cii iih001laPO c 1 0 0 0 P Oa1 00 'asi oi:. e o .ui re dol ioo 3ca os1 d e elald to d aooos. a ed r is e o ln lc .011000p ~ hM u.h A eso).coo mal". lOmilloo005deta13-13sqeno1.O.e00)) Cocaal, Bl enugo. en I mol-o dnosci1o'Nehce pco i w Silos iaovocuesns ato losn s pd ooaadoblO .00 Lmo lc 001 1t-1,0, Oo W.n oo'. c"-d'o-o.OO yPnebols e Obo u rnbldpal.e U.cld ro-O l oioO rio.b O .oOoii.oo-hindoioloda, -crroo-ll0deo]amediocridad. loi.iocuinch'dto oroi oi.onssadcrcodeeOepbc OiOrld oeo-dociiiiaooooo-cmco.i g.ino. o-ii ec-o.tlocctao-na.Scih'Al4o--o-iio 0 Licos Ynkes oio edo Os lo s 001 oqe pona iiy le 1han ,idad o l i o o ele0ddalpesarde l fet iey r.Sl-to Y0o-il.ico-ndO OsoSo r oOr 00 Cnr b1.c 11oic¡,.sdnt.Ya ksec, ooTambCiiin'debeo-nurecordar-dcimIoona,,ooala oec ci-j 0 0 0 el o otrabajo ooldde-aiOcbo-'. .Olyhose.dlhad5' ol ooedi-lo.,iitirhmafioi1. 10a., -oquienms ncoddleo -u eonporSo5 aao o unsuo aproxtoimado de $62,000nro alOsol.!rlcea tJi00ooo-oolo.lOo0mp0 apn 0 te 100 @U SBESL aed d h al .otbtm icata y-a pobb mynomro aiio Doerireo.ioe faeo.dmeo lo10)1 ltn ocgoordoel otno l[ie.ooai-apoal onooro ilCoiUi g l sEsde i o d oM i a si o te l m s o o n od r d i' o c l a U n o o o o a o m e o o g1l l e asie o p i l o i i 0 0 0 1 0 0 A hoo er n d O o a'os c l ic o s e n e t a d b r i Jo b alc e o o a o l H o yt1i TALES LA H O JA. l, tead~Uosoecoct c.400en oare oi. i hoooombqeti hato o guiLna oqio intletuo,od'sooonlenraC:., Alour n 0 dcld t o ezd : ona dea o Yles.Dtle __________ oasr oietdt cicio oOoo to o oboontaoncolo do-eoleanaseylecoanI.eSnIolirccool. Pni-EVAloWYORKm onoidd oa 1 h- paobafttal"a6esaavoyflaotbta pooclb~~~~n* nbdol. .1spooom 1 0 o 0 cllblinY,etcdaoslbdncl.coo,=ono o--Iido-looo'ctd'otinb 130501ocor proslaosoataron,.e.iii'a dIleooa.moOic o-rdooeiao oa. l ~s n d.~poco), os o 1 -O oto lsIcrornro rmiaO i omb, 9 UIoma. Anrcld' i SLGo" i 100EVA YORK. Nao.n. y10.ntUoliedi i g norol e ] o o oboo, Yos els. e eos poiu bolCIO oo-ddoo c 'o-ko or 2 lideoro l ie 2, Joos o cdooo ibb n.Oocco jOaoo .La .eOr vsonis ta o-es. po lom00 c scl otoce ualaoa i igiii. iiEooc ,,,oi,'lolossousOiin Oaso% n, l h c idoa ___ 00. luego.iiNoiOesoulnnho11orolnU. 1(Booc i ai o -, eol lo,o-o la 1 raa l -d a . pao o-,dra dsus ooiooi.o5 oa 1 '' J IO d O lC lo o c --. _____s t do h i to un ~,; o ,oo ico do es. ton T-iooib r' li Olc l.scc 0 obdloooosurdOaoia-dolololoclo omo odo lashO.000.M o o i s lo s ula vdseiumoompto bao. Prb1 qe oy 1. mas n1 la od~ b ,tobod.ardeNl.ch J o atamsy adno midodacdlad, oitalodlelilea.d u olocosr caniriolatado NuLioo Romoiiira Oas apano.I ars gsel eab. Sa d ealo ,t; i b ol Coippb do n ao s.ey dhon N-i ~~noob ,,eSoOiom. p lo $c67,000 i ed.,o soo onnooic-ooe roo oco l omo is o .ea!onSa' i ,o.,taae.I. asp-atio enques o en 1 5.5.5.i~o, s 1 u ,.oaq .la o en ais o coo ohoa.Arn 00-001 psA -. sl J.,osS aa ode ahi, iao p oastmo aoci-iossnaas Lealaesnui,-ill:,,stdelaL S~igd yc Pofeioal d pis. E idlobecocnelo oaooToarsocaso en ela. Vilo. ¡YO al oso aLay oo l Pai -gr ,o, dllm a 1 ~O el.dUo rt.sha ] empoco ~, 1~ o s ocs,, drNOS o-o lugoar esnos o ts t ,0' uat I .a se01 cot,.-bedo co s sd. ,,-.Sredo dses o nCiccha ro ai ,e u ue a e rm r o, uuo'. emps d re pil i e 1t .s ou o C ol -yoha 01 o ooa u oco asd e bu e is'.t FPcsido t iai 0 0 c ,s , i c o ln i el fo ronisid d o g lg o l"sc 0 0 .m erieWries. pc Ie. ,e .uo 0 .0 o e o 0, i ii-iha d 1 ooe ou Oo o. dn rp ob Sc,"y is i. c oo ~i-r Pno - po a onel.o oo aO.l. id h '1 P., Ines lo deod e to d c piju p o i a or per m i a o n e o ho'ina id lialon hantsider an Or do mn s Ju o r~50 ue1 n bo oi .1 f or ilolibre don o o c nO 0. do o l oi d 1 o- Oo odu 01 r p o to Ko ll ir ie a M 010gt re lu ni. iipid cr t0 .t op ido .0 o,o-o l ,a1ro cr c l!i 0 O8,1cilo ,n ayo, fi oiu o n, si Ga"" pode toePo avanza,. iiilYamt brIna el siioj o t r-,0 oe l s Yobro O otooose elioi li lii mo-b 1 F onymlo Wiii hlAonvenciondequehoseIle. ind podufW 6 ~ yfexbe ''ru9"ebsi sl pe" de' coadorplaeasco ;'solb d p las1h0 hb-i'oiasy a dioll to 00 ps a o n h me so qo eo ].di.-i looaoo, I 00,00100 bel tda. o 1o1sbad o sm ii lc obos e rfrco-ioes d Eldun aa oou Rirl claent ~ pudoua oooo ee la snoimslorooiuusoelu od se:d1^aoci isllPoaaOooiaaosrciodOiPo m 'y olEs,, o lo ca bsc. ocPo.aane11llesoooo-o~lmoodno. o -o0 000 'oil td n p e doobi i .oor oot iden¡. iooodolbia iSoO cifiladoy amasad c~* st Pide ntilleifsinizacn la 1'.Wd. 1haoc. djdomfpundellorasogl,-Wriioha demosrado aalavpscdeoe,.¡ de00''o loe.-lo dcii rOmsec.o-lesdos oirader l ora oNctieOgaOa nsesl oca ons d enus 05l -, on iesido Ld e f% ., dioo ls l o nddc.,,n.oo1 dcoio o r.Se as d.0 i e WyBlait.kus F REaceitliyuol uero.dy auniuMode Giorta Flola de la 1 1.1"relaoLiga Ame, como atuatE fantico pro-0 la1 1gil-i, .ezbib de l. 147icirmbrsti prubedeoWaiM .PAA icn.: m ,edag2. que 11 1 ,,a oioo hu v e o 1 c l loy co lo jgaorsotn--ooO,,o fe io Oco delo 1. .1 L aAco t Nea MAYR itail5 r 1 Ite aRon ,1~ ea1 nlcoamcir.OV s o, hioo p~.o habo- rcieriou. deojldu.-di Walooenas1 NUEVAcYORKoNoAlo1lino, ite-)soso-alo'uOOlp1'1, 0H10,0 "toholiscodieroosoaber pedbo.labasoIrdoclo.aPbdeliea OsPila etOla. -L sea GeriaFors vua e usiuo O'o racs n esnucdaron.,I en [, 1lg.a. ~oodi~ lsmAno, lo -T.-a R isoo i d, 1. do 1 00 a,.adsocpsooi oimod oe ra cOe1omOasOaaisn paaoo$100000 00'odP0-T-colOo hoo1de, o o t A nlidro o c secilosh .,o-i o novi bisnied)e c areel r~ e ~ c a e las lsionesque recbi enel SAN RANCIlOcCalolroninem-iammsddaiosooo AInoi bse ,be .d.instcoddoaonemaioo],,eiio a el ampenmundialna.otua ocdi Lafia 111lsd aiatnyWi yje e 1W i o W ,loa l olocoerh d I ( l ringepresentdiuna dedondalpor-etonR19.o3o bollo-o 0 Fagil wiidorAm1ahocoino.lIaltarldeoocoyrs medio3pdeptetidmbAa 1 biemente c ~ "p ~ se d]. m illn d dlares c.m. ¡rd. .¡-ioeisca.artoes *u0vieseis.del p'olasn en!losm.otod salas do1 ld e r 000'1 do- IS"hda hin i,,io-cyo O a¡aoa molcil.roso.ia.no oOh l.,io uc odo i r"ooo G a am a C il ,,a '¡1 mieroct quien a prueb. zacl a los mprloorosodOelaeldclb da losaldrhnodlestda= o-Od ,RIso O Ilo -mind roeaoapaccao ,.oM, -e, ,oLaeo boooo:.1cser ".l peleaielioai~nooua-edenyoloadrivnicYcsha a p o-o-Coe E.ocd n se rteaioi mu n1n on sT ar N.v rd. e -E l ,Ii.'o Iiioio-Oomle t~ Yhano e Osoo-a stlaco d hamLigaldela elideod-o1 co9ldaihoy-.maana.,Aerodoming 1. omsin e oxo e i n,12,rpa,ig" iii s , o ,n do,n orpo eo s.1b dio .' ,1 lTioheos n Ol e Oco a. ys.i m o s.c .eso pso-oieo-oc-n i -seis 001 bco 1 u e OcoSlot.lo bollnenenoeIn-,h oi 01,eIa td e y6ad.egan o srete enra J qu pi.i,queo-tviiajan o iO.o. 0,ro_ ii n 0100 o Pirvieoa l la ooihob dehi o etsqe1 inNri s no s verdd que epararsunoUTaeobreo19. C A Ie u O M IB S ca a v e q e1uf e o n loces o r "Ed r n e o~b e l caso Amb11101 .tra.Otbc 00h10it un eve aide)nte sgiicn a para used una ,Yaobee unic ci i o -In povina desLoo rsprmogn iza m. p~1 0e1. a 1,illill luiiioiade y aiaro uiabzachccoselFulo~adslaillciy pfuisoeoOoa-oidarlr dcinYOoiildla.e. ,ooohactp o sizod-ccnO. H Cargand "gie n mcia e gC". o o-! oiEmpero.lrespetaY eto oco-I mr t o e COrcoi r e leo, 1 piel ¡sara a. Cs d1 u a.cu$6,0rcs ce K be slrhy u b verdadera 1' 2ag ,,, deWI n b, p.A oiet o-ste. on deooOos Pcmn en-erl d Deorts In a Yd 5. 1 cnC re ulvl m ,i S. .? p ehay sunamaera u .eprcticoa e s mna yifcil l ib io IorcOnola ,J Pra part0cro.oinviadoldeute.'uo.,le.cii,ioesy i. o-,.ilr si espe .cta edo V M do ioo-qoSo -rOo hMa, o Mo-. 2,rooPgi e l ult l M xc. nI deFirasedeesfallc perpe epimomdb.nhbr emtiuaF S. preocupac'nn elan lbrqu io u teemuh lic m.' .quetid. L.,.odiccodaslast.,doscencudntlas antcosta scmo I aqmeeaOcco.]si7.0. Lo Ooilqe lrs ee ,.,-d i', b acdo o nese ,. ado -ho-e o elOlciuO000oOion braniae siAoitmo laapc en l ts p ro 1 ts lono-ol,, ario oe" s,, oe ~'a'r .n .d. ,. uniraas enon-vi. den. Parl A seg re u c rro enp .00 l5 ddse ocooePco-ri , a l'"ide lo.1s 1Oecotes.' 1i ao b~a coro(), -0 u100 11a00 ocolen horas de 1. mo, . . Iara.lndn a N,, e, ,,a lPaa.lisi deca. No-,a. A.r-y, 4. p -7' 1ooeardciooa.1i. IParar TB, rlU 1588 R MII 'IR ,EISE.1 1h.0 000A imorco'babasSooasasaaoa ,.,'n. Cb.o.mlo-o -. 0i, q crTIOnonp4L ., feture e NxmiSpi II l.lais,! aisa 1ii 111 Iilunni-i10 Oos10500 ne e r 1 01 ntyClb e 8a09dei, *iU11 ' i Uu l os e iosi00pla la d bsaquIrsdelios Ob id,op.o-l.rii0 000101dz o's.~ime .saIatr t~od a e 14 1 L, 1
  PAGE 21

  DIARIO DE 1,4 MARIN4.->.4~areo. 20 de Noto. de 1951 Pgina 21 EDISON YS. LA, SALLE Y MARISTAS VS. LA LUZ, HOY, EN LA, INAUGURACION Kubala, el hngaro que juega :i en el Barcelona, anot 5 goles,~ Losazul grnaecronnal Celta en elCamo pdelasCortesono anotacin de seis por uno. En la mayor parte se jug eno terrernos empanitanados. Dep. de La Coroa venci a Bilbao IEl caoecoitudo deLgaen Fpoca. toul eseo h 1101' 0y, 00 dri r. n la Prier o ,un.n, tla i, ioo r u.oio 00 doKOl. L c d" ,eII l0 toOlc,I, I.Iboo t tuo mlto n 1. oolde trlucro dos sre 6 gnoecaque le .ta oLn.1 al terlo quhcioo dico, ari-ga oenelen d, sal o e lla un¡ugo 9fil.,an 1, dode 1-co nodoYa 000 lod.,.leovy 1 lreg.uooadoran00 ioiiOootO arosdo, ro morrO aroltosa do dobles celeboado enS ydno3. Austratia. Ele Lo'r'ui o c ooo n la sola %loo 0000 o c roeadrnlc asit. %'le otoaay Tony Ts.Oot rtnfretaal ec Nocoro. n 1a o Los p 0000 00000 lrdco p llo,. l s b eradadoel trunfrda¡ tacin haLo creado ropi mc -,,la100 da d 1, .d'E l 0.00. 10100 Perlaoal olodeoool, -verdaoolqohdera expectc aced .ult. c.luroao 1 ripc o r 1d E,: aal oooooo o ico at np poioicooro oa pllol ~. ~o poencialidad do l.s,i 1 porl',t?lo' o d Mdl110doco,. Loo ordos oy, Y, a elea de Galvany con Moracn* cosctado fu11 o'0110 R. 00.en V.lldrllc cr,-11 te do 0 coa, s, dsi~ l l tj d" ut El Gijnlpdo loOl o 00~~~~~~~~~ dO¡oil l1111 l ldlo dlI loliio osnpllo l E,51 ombol, lndtural deom s inte,que yueda combinaoooen00el o.r, byrI I 3.q 0el p01 urt o 0nr. ott, dpo 11n,01,¡a en-0.00 1.0100al momento actual crolt o oiadoresscriollos. Nl 000000debo aolr re01 1 00001,,do oyoCoposloun000 0 0 o uro d eodroer para ecampe deIla. 11 l1ra En oli solond, co lo d,¡pi lir d.oe 3 o 2 .0amps0 fie tiotad ro:3poc,2,La dliolooyoc io prtido dorp¡'.alloid d,101110l.llOllO,, vl. Ohooisossdocio pnrjnolcl ipouno.il o p, idd de bf.110110.0 i~,_ 0 i iicd' cM. i 1101. oc II 0000a0s 0 de1. och ic ii t ape I a1, deole ooi oo,.icradlr FIITROL EN ESPANA ooo10,0dso,,1.O 1,. Eoyoaol 100olro los 33 1i¡ e 0,0o pol lII ADRID. noviembreo 10 ll.OIt dl.r o., ocoi~o opoo 1 llaO sio dcl 001000. o sliodo do los prsd b010.d ,oi oo trotn oa ad 3 1.¡d ,1 1,1001 00100 01 iii 1s En 1 dop.d, iio. CI pOlebrOa do Lio dilil dsloalOru co eo i p""od r i'o0l f101 0000se l~pera. 10qu 0 ooi d cildes aPic o m ead-id 0. oco dl i. enI ,adac ha9 ui,~t t1d,,oioqA o(",.h ocodo dolo 001000. AlOC-li',odiidIIZ,'U;.'_,lal. 1, rol Aldic d i.o i,,oio d ,Oy o, 0. Oooiaodnteoo Oal~ P 11.0 1 ~ omocenro0dalp 11a Aloiod Toii1 10,0 o00. 00. ol r l. e reldzaod a .l 1111 i~ o. soiillo o 1 -11. ~al~~o d-o 0.11.p-15 11010 1116. l l1,oiids ooo~lou, idornI. qo Ii ,4~~r cnerabon l do11111 c I, 00000 l Bar ioheon'rOs iil ci0 Pon0 cc i 1 lo d,0i11 Atltio e ,Ib. -d,3 ., ,,.l.l o nr d tOoid l oaIC. l 1 'raabi lor u o ,diud 3. O 00011C rta o n m tu o.eod.,1. T 5" t io 14,a5 1 d'T' .o ,rel ol. ococ iloic g~ esf.-.1,dsa 1 ,un,¡,-,o.do ol3.o.,et00,1001 B. mene puieon e¡ naa Ali.D,, ic ,doe0,a0ir.11 ,,gh,do 000 a11000111 00 -di ~ o ,,yi cop.o1 ,,mbeadolsda,1,n, 0 1 l is naO i. qs b l ~,10000 1 ooerds 1dmnoe, ,. i hpiaod 0 o od .oIiioildoloo.1. olo1,11F cl Sciod 0paoo 01 ~ yo liia 'occ, l O dial. oslopioo ool13olos 001 0000 ISTLACON GRTIadrid00 '1 000 ia ,pCo 100,, AI oo. El oioli1i12 Noo Vloidcoonemote ocho To 1, Lii h.il oi-, 10 010d o ,, ol o co o do 0 ~ t0 ta00 33'.d,,od, soii. o.,rsocd 1 ua, o 1 oots,2 pt Z a 1ioaoio o copiolo dcl C irio c~ lo sol Modoa 71. 011C 100¡la oi7o0lr.o0 do l a, id. 1, e co o y Pantlla e ~ 00010 ot0,do oio oos opo 1 01 lr,1 a d tuo oc Oloel d, 18d ISAA IN GCAMTI, ooooodli oroa lo iido94. los nt L ~ al10 San Franood.ccco0000 oaor aia floumrP 000000 iralos c, lo acdScl, Eotro jyego deamalo cur d, O a T o-d lo .,,,o. n Pa nata de 17 RIIE A 111 0 g. de futhAl tarde bo p.solo 11,0 -. 1 dr 1 '1 d' i000do '1, 1,~0,h, -!o'0110.",000" 0000 000 o Oroal Oe u ,,u do o10100 os aan o lo o o o iii nue :'o00,0i, a,, ouo do Ii ~~ ili 1.rqlo P,0.,dlCia o0, 1111. 1 u O o0, o liOiOiO. 100001110101 oloi 1 1 99.ls o, aso n c1 .000 O h ll O 00 0100010 po, i,, ~es 1, 0 PIb~ dl o lb-' tii, 0 m c 1 e iba orusiliod,po.oI l ~ ~o lo yloo l0 ii ooh i otao 39.9dol 0000000 O Mdtos:5.0 1"as oii liO oa c 100.' o00 i osa"su11 13 o0. dc olst d oi el 0 r, ,,tiod5co Olco ~i1,, sc, .'lo 1, TolosUor rodIo ytocada coo. 0100hy0]o tin. o caeaO 00. 1 0110 1 ~~.o 101,la, ioo. F, o ,jo lsodo ao Mdo Oljl iod orlq caa. 5 0 al mo. r, o do oa.d. spo, c as oo. dooAo, a dc lrc co~~lo ~ ~~n fue'] oo.loo ,1 .a o ccir 100,00 no-005db Coro osp l 0000000 aio c oojgor es lccl l n 0 Ich Con Wree el IOO.oodahItpaoa*,,s.topero eQo poeas. aelrSia26nesqos tm oiooJuga dore 1.141 M -75 9,Ha a carao. 1"0.0 ioo1o1 do Soc Itiauouran -esta tarde el 1asket, (le quince aos en el Cubandlec cI iiiiol1 0.,,,n1; l) Lao 'll eoarcl roL oipo i ii m e u 1,al.,i. 1ci o,, l 1 ,oh dil. L.,o oalo lo o eniiY i u,. Noio SIN ENTRADA Por DRIBLINGor SIN RECARGO -wlo. do~~~~~ 1,tra¡ do¡olShao n od 1i1.,aQlavsyvaOOck d o trago 1 eq.i >.k,,.or. iteo osTsd en Ifilo toor eola (',ap, LOois O0tt00¡ Eventos paa hoy. Base Bal: Jal AAlaA Ha probado LL C R IS T A L. . dltdmamente TA COMO NUNC 5s clara ms ligera. ms sabrosa. M ,Cerveza!!cl la olios osoOoili.r oil .0 floro o II. lo ib 010,11.100. spoiay.d~ao :i\~5 JI' 1 A!! 01, ~.0O o .a kT~' 01 ipoolaoa~eL 0 0o Uro 0 Deportes. Pgina 21 MARIO DE I.A NIARINA.-Mrte.-;, 20 de Nov. de 1951

  PAGE 22

  DIRO.DE LA IMARINA.-Mlartrs, 20 de Nno-. de 1951 Actualidad Catlc Nombrado ViccuteFernndez Mari~o, Presidente Pee ~ LC- isa miirgaaHloccs'ano de -la Juventud de Accin Catlica E xposicint de oriuzinenlos sag catolicismo rrados -Lea Asareeaaada las Rareen-a y C. 1 J~ :1. -Lma Accin Cactica ea meacte. Ratafa ,r ar o nsmrmiliarioaminflliinio Los actea de Batn y Le Salte. tel Pare E. liurrira 1 tCu ~aror s alrrnc al ani uoorlra oomorar y c o. oca oodopdel orj emr CH armlenal Artcaa quoa dll c.poo,o cario. A Ioc sm rde 1latanzac bao sirinoa n 1 de ate.,o ccp-.iilu io varoc apatcOlnsiocirde1c,-a ~ ~ocoicioooclia soocioorcloen.Aoamiiolrl ,Cb.a ,,co, ,oc,, ao .bendicinO .o .Rco. lir-dh-,dioaceis n oaore" loao, o t oloodas Rea Loco .ooMcooiooooqu la Preosideentaeoo pL 1la nltia delea roodr aca, 1.l Juc Lud ,l oilo-bocr Md oto oc 1.do-d Laga oodc roo Sooe. dtm s lrcaPcoo.orc~-l ooloc-io-icoacuedi roT p"obo.ralc oociocorbdoorcoo-od-bortoiaicoHl-tie:rloococaoccooaqe cliolodooorlrocou oc orOoc olllc:; lo NIrcoc io d ooCleoioc Jo unatu dad dea btoaca loe dfr a ocd hoa ncivdero l ao lou dealaorloa o sbd 1i O ~ot cl la tard 1doccciocrod, oo-olodeolaactiidorad otcd tcobco Tcbaourcp ocoaoalololooculc. C car o e oo d00e PSan adCo cocr-orro mcii b or il a C atlc a Juc d la Clli uadb ylo ~ 00 dflci ator R Tolaoo-o-odircdodoroa acv¡ocr e la quedrd reoorcuil di f.a bo r2ia l ,g l.L a ,pt ro oqu ),y o aC ~ r liza.agtoacndcica v adur bacigaronracid yacbcodadds l o loo. oeooTaic oc ,, jcl o di, d,Li yoccde coo o-topr pl caoloic.r Gilc aiquel -' d as i alcead eaRa uCc rbao en Oi oorlroa leR do, -A lrcbpel ob. oececo ouaoc cod nd occooecaio poare dc ocjo 0,m ParirmcbcacoVioeporesdeeCteo-A 0 lo nueba droc cLioh 0 tao qu c la .le ioocmcr d ,o ,.-coooiio qu e o s tud o e A arbia i-b j rcno p Jsacto, cC. Peda l miej roso rAeuo0bi o fieles d, __ __ ___ r codccurbarbaalcoaoa ¡e a elounelap uorordccadcuco Socaolh qucdrand cbaug.ineccie oe30 .Ort. nIInulA r-irocd od a ci ens o cidatloe. dobdecie o'n Oca ,o, 15,¡tocee.Se r11Cb.l.d ClroW irI. ee c crool q o la Hobor dcrbo deb la.. oai 10 m0~ c rl lA ;a-;le le 1 k; d, estpao rosi e ~.Fpaeb c On m nr sro. oensda cccOrel lmcsod sH b aO lard.,o¡ e d la Jcrtd Ccacococt c oMroo cr ircc. e e uPOan0 u 0 roeociocoa cio ______ lo dloiea.Peo obe lao crod co ocoa cirolar e a c otloouocd n, Pcc e e o-brac prbueaodcro ro, o ,o a""r c o rupbcos rcdroqu larcoocsdr.i de laica soblaocid dc iedrooo l e lbojo el Oe-. -As ana ochoItLL I Sld d, A x nc cocl r.tin ion 5 d Dra lo-doc ~ ~ ~ ~ ~ ~ ig de Orn ynu deLyal c ood o ccloo de o.00.l do~ corooiiooOo doctor .1 o~ qbeL uo dr Am¡mela cr d. ce Lea cc-d nu occoda qr c r ita ogo-ddcd om cl drboo rocdb o ro ioc11 1 n o~~~~~tFouno el aeiet titiUo arabeo i doc o o Ore deo o-o drocro rit Orc -omCabel, oroel nuosco doic e0 la bco Acc En o-lo dr. a-c cedetsa draecipeload yaoeeidroor dr los o-ocio Ltiraar Idu co J, loO'i Loc, a .i o P orle a d l d B a ce on lodo ylt coood e aeoe pod co l o i de doio C ilc or~ S e r Ocia Coeeo r el Ocoel d V ool Seiocaca o-do naroo-c 00co C0c doca de leoir seerirl altcoi Prlat yt aug deolcrrcorob do-~ acole ro oc oc sbdo roo1 mo-o oOtoeo a ocLe queo tuveboos drejao ce Ocee D Tereced e Ca o ur Ocolim icoete icci dn, do ama lcr icrir oci d,[or 1,s l ded dr. dI Toboeolo-od ColAbOro ~ ~ ~ ~ ~ t o-o sumod Anuo lail01 do-d ir, o ~t_ mmae cceioroo reloaoOc.idc ooococliooo qldao d.coee Ah ecc bru -~n u -ro acerre qel loarstc drerion 00du accooe eOoeaoroodOrtd Co-co o~-~ -' r olcc odLanl do 00-m do-R, aob do o dciro e ,.o dr od a., zon dr o -d rcro cuearao toeitadooco aiar ol a Pi r domi d. dR Eo So Aioco dr, aeo a dr JrrIa Fs c oc Orles nb coeloooiry P o-aoa Ou oaaodc c-O-Ocoii -ool-oo cad lo~~~~ ~~ o Abe Sai bnternrciona pqueod drr.Orar enooioou a ucido -di ooisorci-odl brcaO Ealcc bS.oc o-oe dadca C r Miguel ooor queo Aro17o"idoendol R m CeABa Cu'd by scde a,____ e'_____ ob ohco cuic o-aid d1o.d Oda d dio po dyo lmromaen la r c o ea tao Rytccl~,o pea,.ioc Aco -or ec irio de Do-ma fe O bAlle¡i ino ec ,In 1,l a ,se oc Adeed Mos poicocaa -rs n Ociad L.Oro One d ceo~ 1--o-a lo~i~ d, 0-,Alocila erario queao ue lor qel xt rer b ccr Gaenma rrn lel o-uboocre oo cco--Rd l, d-o-eiaoc l.ouooLicac o~ aro-orcooro eanoooucLoLor, Osnpn o, o-ol docco-Ortd, ot bio par Ca c o ira reo. doeguno do crouian aelo prcOo lam tc 13 ~os cotr 8t. -oloo lt yc dr rroo EfmIoa ir rifo, me be,,n 10. o, Oe lm dolo z o 00, no onOdco p n o ase S a a laniiim'i uglriu r 't si o i t a da o-' la o-,i !,o 1~0 un.a delePron,,i'n nte ene rtiir6y ecar. ~n crreacjn d l. ere 3uarmb a olciodios R0 s00 asioooo ~ 000 o-aloavr pro-abebeo-~~ re reoret detate do1. Asambirle a o-lo-' Temoc b-ocf)oacotorm oc o---r o;;odi oo ta Te O D 'e re id n e e Igcu i n ia Le ea do Jio ger man cdr do-nt o-io, d l ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ c co rocoddei Aoecido drnt Fo-couia o-ec dei eeoodoe, o-ro y ccoococ yoie ,o r.e. ,uotR.n 1tsd-l, ,p.N~ a ela Ocder1d oiiaoiooma Lca morl co-o o-o-el aoo-oi oa o--ca SRo-aed erm-co o oi -leeaoaec benia del.o ~do Mdcz. lolcrcd bu a elaua Ti-o bio lo-o co-odsd erne drnio Gabriel decel yoococ Stai Troca Oo-ococ de. ccoo-oc o p oo-, ia ocoo-obuf Oio sof. uo a--0. y ?rold SeglaraoprrmeDbelt Loebad eMnOcil-oo-obO-odO l.oioos taPPe11111Ab Ruear or drr Salas. eir Di. Lud c~ebod Ooa dc E aoj Lb; n,-Pd, Resma Maelo elpimc5l c oi Neracoa ro. Prel o pro e ,or do ., do reo -ubo O o,-o Obcecoc Ororotuc ,,e esta ocMara Joea uznd. d D o l a e C ahdN ge tell yu la s m u t R icor q d e A ai b, da, l.e u V i e drlt t a b e l e vaP ot.ic dmui c en lu g~ d ori dr 0,tu Y o eod .ira ad I ndotorod gt Jror: 0 ec V q e s n s rodolad-us uel ccino o OIir.e eodo-rigd coasn ,d"r R Tcrodt %raac oy laoi d iibccbtl M carO o 00000 ocma deLooo-its,, o ,l bm t .o¡ yo-ic vca torando e la totro-l bc-aaodeio -oobce lobeoto dcde la C.ds P.-ec e cOro l drrb~ o do ,,o,,,,roooror d fmav rd q id ci abc r-riieA ceuo orc od., ol., oi cr aS q elc esee Oae mn a e. cco goca ,.ioLdec d~. dr h.occcre Cr-o oid l~ d ,td. P ,L ,. d ~ loQ-o-t, ~ eo m g. yenoo era Pon la crabe. aa ia lee dob 11c. o-O. d sc o, c ro cco o-o o Leos de diz lo bdfu da a lO Or oi g rr la d l ge ca em e ei o -i i do r n d A.cb -o cc.a ro lo oo i -00 .0 N r ici rae dco oooc roa o-a 11p.o-d.1 ,i A li nCdcaoc li ca sdruba na. hoy sA o eSa to U ies aleoem m' eo d B, cbo yJioo rucoOla cs cor, e io e.,oO P O o-Ood c Iroio e., l-o -l 0:00 -do o-oi o co a te sroro c aoo N O ~ que a u d sL l, sad O
  PAGE 23

  Vida Espaola DIX[1-411< DE LA MARINA-MNarles, 20 tle Non,(de 1951' Pgina 23 En E pa Elacto deldomingo del Partido Progresista IiJooo del Ditrio> do ______ oo RobirosaSnto.s 1 fi*oo alrc c s ¡ ra ychs O IVIDESE DE SU HEgNIA! -Los. oeliqoiao do) P. CIoo. -ui:.'S' :.::. ,-zi ~ 00R0110 0 01B IP ECIFNTENIEITF e d.ollool, o"' Oi looo 1o, ol ooo de mio. 0090 o ollo d, dol¡ooooe do Ioi ia, lO,poq" Od, lo o' iop d oodo oo o -: doo loo oodo o l'ddol'ooood ~h.L, aP .t lo teldo presdia O l Oll0O Alod Eooilo dloo l, loo;vidoooo odolo Pnd ,c,700or Fo 1.1 Rooo d lo bolo 0Pe, op"d" or o lo, pll.¡,E,pOOa oOOl0del cotO ll ol doCo "', nod ooooo PI o dRl,oo. ,oliopooloo 0. ,,e.ooooiodo ioSO*,l,¡odo Ol .doo¡ooooooRolig uo s lo qAO pob l.oo ,000 p 'ilo ., y1.000tuiaro-1oooo,. Ofi loo. Olododo. oto oooEl.ooo dolo s.ooponti lod ., e dbooo~ ~ 0p u od 7 y oo. Pooooooooy 11 1io00¡0so. oood, .0J., o ooi l.,r ot do, u.-o l a lo "Supotola0do f1 olio. ~n loo po diamis o. nooo o oo lao.b e IoIooi, y1 000lo0 s0000000 90Deloool os.ddooenpolooo.e Tei i900u0P.t1.dO. y lo "ol. olo~o.,,od~.-Lo 00.109., di. lo q bien len lIon dni o u 00000 P.ra io deo la. o lta %i ailoa, doodoe lo lIo aoooo oo ol con osol iuroboo n'm'Ro le l.o Igloes ia o n. 000 bioooa10e h,, lObioporetdo bouoooo do Lobo. oooodoooou.o seroo rdoolooo o lo poo odebun. 100010000e00ldo ~010 Loenooolooooooo doyol 4odoo1,,1 yOe001 hpob doopooodoe00n ho r Pitroooo. h naobolooo seC,ooopy e 1nib. ~5n po s,o o-,01doa Faaoraocuado, omlo y d oooooooooooaooo oooopo 0 figuraode¡oSdoo o. O olooofode o Roo o0 old o 0000 llolad u. d ddo olo. ,0010d. 0 olo, 0 o Pde lo llermnd Di d PONEnsionodoNsMdETAS1) L.o ese i ogi, ¡I][ol RI loi opo u esr e io. ie no odootii.h. d~r1 o o eropdhloo o ",uoooiado e usMooolooo, olo In'l .o¡aoodo Cojo, d o Rlo o01 eon ioodol l-ooo oo d od lo lo poo lo qool tloo le.o 0o el odoo do a lo dasopob oo oo yoo deo 000 l:co 0 l10 ~p'0000 0 00 t" ~"~o .ol A ue ,olMo ~~ o l onresn ol RoIol a Poodelo HeormandadCldhRol 00ndomesoodeo 00001 dodlodo o floodoso ,,do'000 1Coh o ooydolo hooooooo, oooo 0000000.ooododoo dnedCjsdooooo0000M o ,oo~r.Mo teo¡d., o Mode olooo Cholo N onu 1-1 d-oo 1.olo0000rA Sd,dOodoohLo Voood. q0100011 .f.no Pl o a aaos pMuchisi La beumyora e use mayora gana m rom D"pt i.-cEE N "i .,ed .,joooooOoiy do. CumlimostodaslscLe BI ,.MATEM.cRI i~ .¡SEGUReo FR A nunDONT~,csoL., ,.]'a.,Rd 3o9 ll o sntioo dei ltta 000 lop oltica~.100000 lio'itt deo viih~ee ia :.,.ladooiooo* oo 0 o ooo Dijo> ¡.tgeoooltt l -,o¡ si, lo"¡¡lo l.,oooo lo loso rooa looold oooooo 000 SOCIEDADES ESPANOLAS d Po J 0 0 0 T.Pota1looodiooio l .o i Cenotl ob o iro itioriaoo 00ooo iollo d o ,.t ee.," p 1 P,,, o bk,1 dooooaoefe, lo ~s fla .o iolln. d. o 0000000,dol,0000h1! 0000 n oI., dl .t0~010000100, d,,_ o o.olo l (A iirio GB eogoo 0 So Noo10 ¡,,00e i~~ooo do lo piodool, 7,o1ooo lo a ~.l, l -,o lo, iddl 0 O los P o Jo 0 0 h lo lo -0o1 10001 Aloi ran ,, d, 8 10 l. ~o.in0000 e Oood ,i .o0 esce ~ ooAolno A01-, Jo00001~o l000 lO 00 oloiiodoo.doe poood ooolo o 00b o 000 lo lii fe l 0100 ro l 00"0do 001odl1,11oo ooellooiooodo l 00000 doo oo 0000 lOo0 0ooo 4 ,ooo o oo (r" oe" o lodo' PooVooo.Ooooooio 00100 opooolloloodooooop. oooo, od.,oooPd",tl'lo"d dooolde olhboozo' ~aoido i O o s delo os mi OooOooopordo loo Seooiododoo lito olo 000 0 0ooelo100000dolabooS,0 000000d0,10 000.,010 de ao olod .0i 01 OlL 0100d, o Poiento-4,:e bn oooy000oo000 d 0 01 p odo a u~ ,d Lo10001 lo o aAl IP.n loo pooolooo oooooodo loo01 ',oo 000do ,grda iinig01 o doa -11Ree oooo1 le qle l! 00000 o olo o .0qol ol a9 .,, le000010 0bi100 tr J00eoia si~ ro ooo del00C siO O OI O O O O O Oo oo o oo o oo o Moli00 00elboC1 fld, n o~ ol do ot Mo oo 00do elo000000 0e ol 0 1101000f li, lde ¡ o2'So' d01000, 00 00 o 00-00 dol looooo d ldoo loool ,Mnid d.,labroas000,0 ld 0000 I e¡ P eo Coo teoposdo ,Co l Centl o a,,lloooo ehofld, ntuo. do,,00000 o oood dooo d loo oo,,, dDot. o r. oopolo lo ool oo rbooooo 10oo 1000~001de0 ho 0000 do1 00000l0, 00100, oolo-d., ot Roir~oo ooo o ooo000 ooo Fooo . d d e d .d e y ~ 1 g d e[ 1 P i ~ d d d , p o p a r ld o foh t o o ll .oo l o d o lt u r i a n 00000 docoo odoo oo lo o, loo odo 100 odo o looooo Rolo. Oooodooa ~h, 1 a a ollo, oloodoodoo 00 oop ooa oo o0001 00loora.,odoo Fr.ohoRodogooodo looNOooo-.o do~eloMdoo o d.].,0y .ool e y 1o -o(."oo. .oto o d, Goo .ooo 0000000 Hoodoo 0-Ol Vio~~da ,00 doeo oooooo loo l ,,i i~ d o 000100'.¡.E]dho-o 000000000 Ol Ohiod, Roboh,., lu fde A m lo hLugo d, oo looh7 lo oo do 0t,.d entendmient l t r0000 000000 000000 Oo oooo doO llooolo ld o e_,j g ~ o lo. ~ lri do. Oooo n.1,Pto Ip-ooholnMooodooSolio 0 Ho 1 nlio 1difep~iolo,oor Belar00 la00000,loo,.Roodlo Roo prxIoooosi j o laioa,o No doI 01N s c y M s ic osR,g, y L ~h '" (o-, dl. etr SA.ir0 F000 Laodo oad'oot del da noboo or1¡ lmam de eM 11Peos. dal Ano l-og--o.otodos ., ~ ouldodo pino orepne grr p, p~ io o lo l .ooloooo00000010L oOo~lb-1,,o.1oo -loodO., c d e 1 050 R 01 bo.lo lo. S ,1 ,o o ,n W 11 lo o o ; o 1 a m ~ 1 n c n e , d 1., o po y 000,do0. lOo nl2,el7 .e 00esdeoioboo l.od, e00000 loo-0 oooo p a odeO ________________________El p~oAodoo;:. 1_y1,_,_ _ 1 1 do, 01000MtEu a o-oi0 q-0llo 00000000i0 ~, 1 0 ,0lot lo lod EleaoDdo lools i -ooboii ~o plO ,00 E000g~~1oo io lo ol obpo~ 22 y 0 1 op od An. ¡o G l' ir. i k,., ;,,.¡e0 dpatoo 11O~iloFoeiTol.loi,1.odE V8322 E".5855 pa, o MCOl.MERCA L etc 00000a 0 9O0. de G, a '0-t,;i0.00 ni ¡.ni,. .al P ,g.,rd F1 oI a ¡0 0 DROGUERA DAINHAUSER Neptoono y Ponooooooool MHoson. 0M-3202 DISTRIBUIDORES PARA EL INTERIOR SANTA CLISOS dolodo io 0000lo do CIONFtO ,9I-O ¡el,-, M1 em 00.1, SSNOTI 51 100110 o o.ottooo A Rodo Nioooo 3O oolo,(0(.011000 1 \ 0000 00000. 00F--(0 boo MSAlOO 000000 152 No lhay-un slo hlecho, quae denuestre en11 Ispaa tendlencia totalitaria o' ini'ansi",ente m 00 000000i0DIARO DE0 000000 MARIbNA oi 1 190010 0.0. l .o.o 00 .01o t ,lot q-00 id ol. .ib o lod olo 000000, ob p o~o0000 do 0 d, 0000 1b do 1 Moo .obo.o. do. .y.oo.-ol o ootooo U .01 .0 5.0. I 1 1 10 l I ablO 1. 9009 ad1.00ll loo 111.1l0.11 DELooooNo.oo doA oOl oo.V lolIMF000 5 TOo& l n,11 00115 10 -000 119 000, ,doh lo o DoEPoiootod, oA odo-1. 1I 091000 SI Y ShIll11NTO 1DF RI RRIES od o a la 00,0000
  PAGE 24

  Y nI, 21 l>IARIO DE LA 3NIARINA.-Martes, 20 de Nov'. de 1951 Politiea tifermeras ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 prfsae ra ncar esTardara en conocerse, el resultado final de las una oficina cii favor del P. A .U.,,,,,,,. h-iiI-e e afiliaciones de todos los partidos politico g 1l ¡ eeltar¡ ¡voto li a ciit!.ilt ura 1,ic ili ca d¡l utirme tu,., 1 te j .a.so (le la Aco aoH ia Es por la prrroga. a U Gral. F. B.atista. Rleou¡iaja l Bloque Ob)rero, Caerbat .rl mia dre~ lniec i s.l uni en t pr o ~~erfra, de qu la.uta ____, ,, ia (e ui ne 1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~e l. rl lI rrr r r ld cdr eeci! ~ PaLdan11c Ard ens blo¡cel,,, efe Opf¡in de dre las juntas la pra ,aaaid ,draid Id eraarIca ir r rca eoto bsae t. ,1.ino,,v ,¡ nuao J,,,,,,,l,,1.w111IIIn d 1. Cinim ne 1,-E.tdui zdndelPayli ut tic. ,bl qui a a O osiin ba zdr usdla a cpd.rdarte hata lparPdi .ra 1,i le, e a dii el, ,,, d,,ir"a,1 aaaaaaar tmo r qirdr>cprr. a ta¡ra o. fAr lres reroca a El. .raala.dlrll, lea"ida,,., u le iaadra daal.iialraiiailad efrlcrar Noi,rlr Ir. da aaaec ,r -rr dro la. dlarc pandidadar ncper.ae III" lia Tra.ea1l. ieaa eraarldair aliida i ¡aiaa ~creaa 'rrrlrped a samiqe s. e a se.are Eliac. derrcaarla-aaa haIa Pl .g.elar crc1 1 rraraaraai.de as ala-r euiadledab 1 oficina de AL Par tir d de. emir i l C b c 1 lm n a I h m ~ i. ''. ,, , o o d lo e cb z.I 'lla .,Ina ,, Tri re e ai e u la el d d ~ ldel e -rla lr "loir . ula. tor. d a la 1 -ta,.,r Partio a a r e d ,,ta.i aaeari ducir-1c pl. cd d ta dorer raer pradar aa. lespusle .h. e ,tricdcl .al1aid di' Tt-, in = a ecu rea ii. an.it, ¡,,L. ele-r"I riala d e< 1, a no. rr raci,de Congreso lerr la confeiaaren ccia d a le padm aiprii r buer dreridr Electorl que reop.Mc.euanm .Sls-e.1 airare li-ll ra .raTs,, -: 'ri ,ada dr ,iTie 171 ~li ,a Nouli frente rraidiile dr. 1.),irdosraadedlrarlceed.rragua.lirerrrrdadafria P~1. ,,1 tr a re~ F il.,o i lact1 erilri i pal rlei.inriaA,i en d. afeiiaiirrrdr ria1 .)f r dr irairr rl ret.ls d dari 13 '" 5 :d il ire Cnro pdr e nte 1"a "ie ~ieldaledra.eacc aade ~ ~ s Hin rrer aal aadee alrbirl iien dircldi :Yleelediaed armlai iaSlaeaa.cieprarerc 'ac. ](.,,]o ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ra diiiu .iqa Garra ailiaiee ar ruar ,,11nutraedl aria earmea 1 AIka-elSaR. tienr llanitomar auresdiadoi, millati-:~.daL. oemas.lesTmasldodalId.n P, .1ala rra,.t,,,u ,o(' lt.uollyr elraalrliPrllosr r airalrdraaaa c~~nir.aIearlirea arpudriraarr i pai pead epurla a s fili d (1iiiriiii irl airlarlaeMeiirieelrieaqredc 1. a.y.¡rrlii arti orr p-riadr-a r par i ae e fe ad a i r lo lA i i O la E r ir d r V r a o .,liiit< Trl ir e a i dr . la C n a P ,¡ed r Ir ] r d e ea r r l a e r a a rr i s he ri d d ar a re "la ¡a a z d ed a" -, .'i a a r rr dedirraaa rrrae M clrad Pd arire ar ,ar. ari pre r e .c.i ra drab lrarcr alde C .ill deliar aode i fciac ] Trbal Ca e ad p aopraaa ^la referda a rry 1 1 l a ,',l e , ,,a a r a r i a rr. u l 1, I I i i g n e d l P Ue S u ij,r i s r n i ti l o d ir d J a r a a c i r i e C a r c a0 R euniea d ¡ ralrdie dr-. riad ira ia .aidd'¡-rar.ia ic Cr la. radi ld l a eer r ealiredabraaconfeare el adcialdneL ,c I.,n.1 Ci iaairriC dl.driirear, rludr. ,1 iar.ir a d arr acrea. Ca r r. re-lle treeaa airar -R._____________ p.,rladrliiibdiderrrrdllre -___ picrcldaiiePun-erbriaAdareiae earirrrdddeablrrida daadaiarlarloPr d, ladolr.rM__lea le ri1r ladi Iru i e, 1r.e leep Q-s hear iapcer" e dico d r ne rss.P Pwi y___ oed ,.-n-,-rrp I. dr ldela en a l C ra p u be l d,[eeliadr .1f'1c-l aaci el actos que re aaieautnics alr me r 1 praide los a drabarreos lrP. dr ubr dirara dIc reara Le iadpe arl e a o aaeca Aj corladdrsprndir lad r cld ir1,F.t, Padca d ,e Baloqu sniiie r d l a IrrldraesHoy 125ho justificabae-eeleirrc rl prsrented l T. de C en a cat*5""' O areebireL lereiaale.d, Alcaee, ir, -u neeao emd x oi .e iur e.A ke t e lat__ 1MI. * ia rer "~ 11 Vei rara~rli~ '1 1 d " SI 2 e e7ta aolid o r a 11~ ,ilere rI etr rctn Dpleieerdrrrda,, ,rb,,leir rpimedlee dr raer-ooc .15 0,t¡noe-lepo rase -5rr. l rsciliar raa, dea i arbd le ~n a r n da r n d ,, A ira ad r lee epiaidedr qe pr-, e i ue ~ l lenI , d lache pleia 1a r '¡ u u p a i M o id asab ea A p o y de lac C o nfe era c nid ParlaerU re ,enrar dea rl dqu arhralr pia ii r C 1 jJd I C U l e ne ro r c ra E e feri d e e'P rl r e r P rd e A o oai r e r ar i Mii dai a i l e a l c d c r arU. -g a "r a d r a c a a r a rr. rl T a i n r a l d r il a r e." n m ine Spe n a b leli-d eiea sr a iad rii a d aal a r-u ln a d e n d i m an. c r r a rdF :a r r r i r ,-au d id su"a,d Ti santo jaire ropasle par la e n, .re-le r iualea ea SM li,Pr rhrre.de .ar P a r r a nra P aid 1,1 P u e s tr c u i r A rr e c i dae sr aYl c u r e P aliii r i 0 e dn i apaa a d i a dii T u i u lucleida p r o r rra rha s tae alr3 0ii ree reirel e a. t'pb P. deerreirrcr e.-o-i ,p nEetrlu .c del en. Cran.¡ de Cab eno aiad dai -ei --e -i ad aal ,, ra ,n cnhl¡lrerrer~a E a. "" ''""lca nr u Pdl al api lua qre la i r a a e iuid eaflra renr er ri, E rmn Eriaa rra eprrpbiauiu aI aii rra ua-rn aadai a leec' rnrarera drr, ha,,,,,i, liria laiae ridranrrs diiaaaaracl dr lan Cia a u-r ru lcapa depi a reoeso arar-y p a "url a a ie r ri il' r u h u rl h cfr igi .e, ¡ aelc.i.r sut b in e e a t coi em. r cr taela e no fe u e ani m ae ~ d. p ¡iL ,ni ,a iiaa. d,47ri d el Cdigoul dea la em ~ -,Ir. Barmel a goldei l ,ri dleladra e rpe dea pilEain e Niel i eld P idie n.ii aaaid r i a ar arl r lraa ar u i ai r i r C a r e ar lurb de re l a L rdai ,,.nrldertrdacfCirnr Lleareraliaeaprao(l araaarerdlll crrra,inian e rair idr aaepirrdrireprmtioelsad d re a Irot urbe-.a azuca rl Piir s i r d.amli r ebroi l. ar cmd r re auar de a ida ia lee e a see 'p r upcl i d tr er drcciie, ecrd h el aeiu a err ara a en reacnia ua deC l e i eri de 1m rrrrP.aede ErR.r C.rira ceafalldjeqecido, lrhel eutieneaarirdedaarrrc e-ra QyiclaSrrr (eerlr r reie rliacin l a rri dr Sirai r s impee re snne s, Algno lar lrrl, b raePr nc re l nord u tri za r nl o -aarnde daea aa r ii d r Z i r t e a pre iidr a dr, dal ageneral ll re dr las a tdr Aaresa pei. Iaraua luchas Criaaadur Capiar d ii ii hirddr aa, lar rrias e r e qu dr a le arr a e nl a s airoirrda ella ltu i dr oy dil eilao f de a i n d ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ rrr aria re re-a En unda alt Td,c Ir e. a uadacprr-Mn .Rel G bc. 1 -.,iin T rrs.elso B selan_ e ai acto, d lpoanar, y la. si te adan m r quel lep rti a d a ld n i u r e e losi arrnsrpaacatoresri de La Pirr sarel Rrpaau Mropasa Ldp 1ng .ruaaqu al ir ard hud Saaa Lba er r ee r a d e i I t .aia ~jri ~ pd,, e, eir riidia.loes,. largaao ars nvem rI ~ --rrrieicly'rr ac d.Oijrirn ni earacl.',,ir#. empl ados d cl ar 1 ,,J e c i'b ee tnrm, Reunrinl c lr d a i cr i dabirep rraerde aripcree adccnar aaui. l M p al rdnniedrdcia,. i, ea rr ai rrd u a e r d d i alo u nae ae d aelcrn ad jr sta .~ d Ma, e rner ddtr pcmi.ri m.u, r0.e 1ur P bie ,riel da .n, Ciarn IrCad. la Juv et L iem a srari o e__ a ____ rued larirlru par ehaial e. .,l.,c eto e e m eb e erriuridr p r FCanreG ra e a leea lee ar. e n rear aP-ep rie a crin --_ rae pa a dre aa arle ruede r re ler a d raarll.aia d ar -!iar a lee %¡c dalarre rreai, as ,i, e las ',,)-I ,,e tl~ e .1dc a1 rn E rv .e. ,l1.cciayPeuie sqeh L¡o -'" i el. r inc e riArdrA riaredr icire Nor a a eaiiL ii ahi ladiai, uA LAWJ o r a l res lucn ra rI ie-laa irra dn uada. u ra uee u i ee pe ibanieaLrr. curcerdrhdr ei ua c redchc.,. .,m ,g ,,mn f e, eiphradreanna a d,¡ lladunal r' ee.**-,'.',,z"'r c' "t:2 e barurrn rl leearr a ltci uelna, doaulaae ni'i i,1, d u tra acdir aipagarras Eotra .i,¡.aladauaTriu Cna mi ,re.i radrularlp SIrn'e.g J drn ll,aOr.nt. enr elebrri C e llea ara Una noe Lcon lo ian cIP Cr erdar drI n i Nar aa n, I rnrra, r urI"nd,,I, la iii n re ei l i reidentaiara ~le de1 u i ae , i e cii Preladun iriParetr di iri r nrm, eEri enr-, isd g ~ ile ud o cosdl d .P Iddetc piinepaa,. -qj e~ crlcirri e. aaere.reernn ,iui pau l~ c-i r b e nnO Q U I N I N Ai i u l d ir n e T itir a2,d a rri d a n riro d da upd)rnrme o ado, 1eoso ,nertr d La-iian Ele e 2rstaI.eraredll n updrbr s re nn sien ed.e*re.r-rardo en es rrtc rar a-L .Aaerd~rdrnradaLebnilrf.adduiiriaa ie bru dreir . . . . .,Id.,a. areW pI¡]¡.rau qu audcanu ,, l urean., l e. a r,e Peaairruieidiiadadcurd. irr suslrrealele.''i aLes deirui "Juvendu ingieranh dera -ira,,,,,<,a,*, ,ed lal Ceo _iaa.ailEa Cng d.,.,.h., .,d. 1 d no i 0 nr Lacr, ig r c enrC neubairr naa dder .r l a r c d e C a r a Rr r a p a r A i a r d e ] ai i d r a c i u e n u e i ra r l i i la .i i i 1 1 i r, N -a u i r l i iIi n a e d i a c n a i e n r e uo s % a l e ,u a S e d, i, r r l, C e l de a l e e eI 0 P o l m c h en ~ r e eldr rI i er l aninRdos q e r p.r-i le-einiieracitaios Porin a iA i ru es n i a l Poidad ', 1 jo r i u i a e ia i r r i e r a e ir e i l r e e e n Q u i ue ri p i m e ir , a u e i a a a a a n .id L. ,i c ri ad ep l a ii a uai dem aL iaa eu n l ae li a hi ra c de l re ea a a a e l T i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ib rll dafci edediiarrairnraaiaii e q e h i, c.,,,Ir,rl lada,'", d', ,riii, da rld fuaqu ele a ¡tPl urar ASla¡urra dp ir e tr a dn n e ru ea rn I i d da r en c nr A ladr dr u ri d aLc b d a rl T eu i ru ue -1aeldl aueiileeari drir-biei ar reiedurdiau PrrndrCrle!11enl irleep't ,iia dabuLa pnraadiicpdrrdnar.lrAiS. dr ea .C al c e a dn au ddela a riqedoloarcriei e librarr-, jalu n a iue ,1 T -, e, e, atianaiiur i r ru naa ld, a r lc abe r e-d,rr ci r I g.r . rf r i r-aa dr raed. yeaaer aL.r n el Cari n ieruMrrrae Uaairiiunnilayee r;ia I r. i ri V le i d reur L,',eper pirritiae ,iareei.r dreu re ,, ,. tiebre ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Aga raririaieud lidie nleF nt Y a t £. it cnrr Saar ~l, laata,,. queun re eaE 1 2 diicimbrai iei"'l"e tPaetg. I,,s, ,caqulae .ii d bi a s e err.laildelanohel b rt sieru au viri ra l urnr c ri arib dad eai, 1,rdi de iepeida cra airdear, le, ri rar elenea .iirr .1rra rn-u parr 1,1 -=, irecbi i or AuairzL. ,ed le inel dr~ cHbe.ec ruduaarnraac u rr urd bgdr r ., 1.arc,. Js e n . rei nd elec r o" lar adiiili a regraptodu rair e. Geinoa ore dre hayd q u Rsald bdela boee-racid n r eio / C_-ubrae rrigeeeer Elu otr l-yararlaus igi eidia u Rrieeiailemardae T.aarrner ear ,.ar a ],, eiroai1.lrclnid.i1cd n ie rrd .lnadr-icca,H a.1. d.f . l, e iretl Pr ne idreer ae. y o elae palabra para fltr a l, PMdlzl ltrl I rC r Iioiriebed ira prmeedCdallapsqu Seri -eeica Paiudc deLae1. aucrepe raI. ii¡ ni .s pioi h pad ecaar ii hd uni daelse .,aa a r M d b ddidL h e a cd e an.r uin Er1 tr n c roiela a b e ia 1P o c a m c i n e e v a tr ci il r e i rlar e aar a r ia iu il a ii e l a ii u a ili b li h a e i d i u i a h a aa,, ,d lpm e -. u tar uv lar la r u.eid, o m e de-lueei. puearrr~ su da bie casrri Anrai r ,S n el l un iria ln drma idarabuS pare ie a d suedsa u r uirn n Si.ll e iar. p an .n.e l 1r Pi r unr nr di. rAa i, e'ledeli n cen ,i mrf,:.,I, niar ep.d o, ir 1 lto .de i oF r L e BRW W Q; luede 1 nee. ,ofrei u lanii£RJei amAine l! nssepoe. 1d ret o o u cusJs os eurei tc alguna u aren c~ aptiernhapueal l.1 d qe-C, o nfdrc JU N A Di 3:Reim n e A.I.deClr.1 duirtnt.hespus d. l e lude lrair l A lir cuar el a rd e ,. el ni radrl pleal aitradc oa . ,s d.cn i.iiiieu dnr a ra a cida odrgis sTps dr Let. en .o esod.Ivtad nI P ahye 1 lqe san tantosd nlir a,,, iiaio e Cnrs neeat are iri a dr ri inii er alie a ~ %O, ,njPi.d uee gnl do deSn ae a14 e al .i're. li d elrea ue errie dlenrberdeed ¡i Id. l eaabe eeur rm uacque u Pit, u-at.U. palacior -in i lrrie da, dot a r ad Cuna Di :R i. "mgd .rae .nr rcn rd.a n dle rl ra d an lu e roeinle eoesLCb conu respet dca u-, fls" eenur drete raree. ciarii Sri e i r ini in p ea ni r, 5 11~~d n ni pici. nrz r deq ar es aiaderl daicpi drer ia a a d ae er au e td o hel se ur dd lel nopraqepe a aia aa DcrinPI. lnd, la pereede sneiua ,t, l s b m e o i c ei pe os a e d, de pin ,,,1.d ,A t emp ,e irnEt or el Frente Orienta¡ la ge .Su """ d, ,,el eeebrip, pra',rIi ,A de i. peiet p unij a Aspira a .ser can~~~~~~~delt r.i ,Leree-ir ini eie r 1,t an irll l ded a l ba l a e i nrad ( 1'' ranC g eI1" L 11 Ctd,;i,,, N,1 d deOretelaSis eredsAmde ,,lasr 1,. n ea eluid adra a d lar c Pir e-edr-',,,si,,"d,4 0 p.,, Tree alira e paunni le l~pCasbe l ai ul l l pil u" nia e z re i e r.ia Aprobla le ne le penae deeliri nrcl la e' ACMIAII E 1 1IR e:,at f~, ,. 1, aa -r-in E ni ,-dur -drlu drrea1 1Lla duia d ue racaz Era b a nte d uo ube rlm de dr i r .ni iii iii' ,1 a io; s,,e ,oio~ o1. i -aaniiaierePuapaniedilaume. r,.ipal s i e lrh .ia ain u ,na P rr teeenareeprraaapa""l ' d f" 1,1, ,ip hsrsir d ,Ldr .ai,, i rrrhimica iid 1,rbdaincmeueniri,,dr Iir, a d,, ,ondule,.puteea.ra'cei retoral l, ecedoafija a la i a a d e l e be e iid d: do ,ane a dru ,u ~arei r u a d hule rerauead a ne d o re ~dce r,aceda 1i ul1ec par hiaaeeleira f l, "e S d teid en Pire Le -i eeieade arr~s tiane ~ ~.r e nadee pa rier A H O R An v a aai da ha Dianaa, el ,ee unce l Ada draicatrecla ar Cnaa aen dcerrr rlrpr J.rldr dr e n pr pzaibl e xt da lade harea ,a durar c ccA. Per rile Ie caer11C r,,,A (.v1 ., eil .i 11,11 s ~ d p.r, ,a un L., drgte d.]ra daU radrea ere -. nr ler draIiSSr.C HOYsrit deMO 1.ad Ceiaeiral lr dc Aiua i niend N Are arl ~ilo-1 d!,n iild inr-.r ,.in
  PAGE 25

  Internacional 1 DIARIO DE LA MIARIN.X.Marles. 2<)%,. Ciftellums de. que 1,C-tin5 n 1 .9 -s Pg.¡.RI.NIERAJ Ci1il. at,1111111 djeonqus.s 11,111rersonas en f c ld d s a a Sss~d .l.£IIINIRy . i s,,,ad, 1 R, y dSpu.s qus n .a decisia lo.laro del frente de Corea 'facilidades¡¡)ara ;7i'iSss s, darla deno s' %,ia y bi. 1 19-,£ l<,1 Y._____ .sl, a. ie ,elsfsueo d ua in t-la ¡lcha comic 'i : U ~ ,-a'.i: l;a<."rl" r.,ad , u.cine,,.sI ~s ,<,.< 5",5,1, ~l;il,1~ s i.-pir i, l.¡!*R595 ssi.tssdso~usSe uroy etlab. 1 ljc-is u en¡ lit sg s u fetui. ¡ le ¡tes ¡¡as Pl ed n o)( re <¡IIIIV 11N,, 1 1~ ~~ -1 ,.l,:ee .d djt.bso. i jdls q.R.¡u ,ss'sAeudis si sb lsN sii "s'.l¡s ,ito -' <, 1 d 1, !ui~< ~ El, d iS lpsissu s.slsa u1,t1b.,,,:.RRi5 us P5555 5S ile.s <5555 i 1.s~gss.is 51Ir t151-5 usIi . ss ~si l~,15 I, 5;, 5l, rl siSu,, e,, ', 1s,IitiS13s,111,911,uq_ -Ii fuS.elepidospasare- sos sose.Spsl.s P5 D6" E,,A,151 Cas uissil e j s s i < a a l e g i a es1 .o s o b u s s .Sa 'A .b, de s is suscs SsSsm ., <. s55a'iSS iSnsrs sdsSs¡,lsbul C5s, A cp ,o 1 1, P C ,l ,. ,,, .,siu y
  PAGE 26

  . 1 1 1 . 1 -Pgina 26 DIAfi10-DE LA NIARINA.-Marteg, 20 de Nov.,de 1951 S.ctualidad en la Repblica . 1 1 F A E M A C 1 A --------Inaugurarn en Cainagey el 1 'Parque de Cainagey para honrar 0 i R 0 0 u E ft 1 A D E o Santiagueras Pinareas . G U N SON P., MANOLO SAISATER . 1 1 I.~ "" 111~~ R-d'ig"_ 1 E. 1. g,,y Ilti." de nurstr. mejor sociedad, quienro OBISPO y AGUIAR 1,gito a Hospital "San Juan de Dios" a los pases que fo an la ONU rELL TURNO .Di¡ LUNI.S L 1 t l a,¡, onudi boflaz eI.noc.,t n dir rtelvn ,.,¡.].d., In .,l, ,en. 0,~gal ol di dicoteiia orin _ FS A-!¡'M A-2124, Al.~ Inun, r~our do I o tia iniere, l milital, 1-P,idI.c. d,¡ rlp,,tn d, f. re.d,', ~ sipecuable .o iga d, ~ -. ---, ,fre u_"~ en tna. Aleg~ -P, .h, e J .ni. D ,e eu, ,o --- Magnfico seria(-¡o rindi en Saz, D¡ego del Valle r%,,l r ,'s ll .o. d h.', obP¡de el Clifi) (le Lcones al Ayuntanento periniso. uts 'ti,., ~ fe' ES,d., Unid., "I,,,,I,. Pu, 111, conordio. mi .(ecusd.d i".1 ni d #, ~l in d, b^-,cid. P. e, d R -A o a .c e ~ "' ,r, I hlu~ l. qu, c ch e,. d .h.,<, ., astas para handeras DE TURNO HOY 1, 1, ,,, ro.4-,,l:I l,-le,-1, la unidpti sanitaria del NiliniSterio. de Salubridad ','.",',.,',',".'.',,',.u"I ,"omp"~r,' para extlibellercarlo Y rolocar d 1 e.,. del II ,,ti,. B,.,d. Orlu,. S~Mijivirldeuriene da ,,, Ca.g. Park. de l~ AngrI,,. Va-luna d, p,,I. enfe.,nelad. h. ,,,("AIVIAGI,'P".',,M.,,,.I,, d, la Tr-. A de Juinla Ataligo en be,,,id. bon~. R] ronredfle la 'iii-: CAM A GUEY. ,l.,.,mbr, IM.e.I. .uureste. que 1. h.b. ormarince. JIA C 1 A e', I tirIriocion tt~ P e en o¡ 1. T d., nitA ANA L IZ AFN TEZ C.IIf de. ,ir ,,, -;,R.,gr P. cuJ.jo, de I-111 e. Si. ,dad ,1 ir Coro, S e 1,~ ht1,1,1,d dl~1 c l," "' ~~n.d. 11. C.n. enci~. d, rm, ~pe ~Se h. p., ,si, bollo po.,cel. R .P. ruy ,,],,el. "-a. Juan Esclaspion, \y Olivell : 11 .111.11 P.I.a ipl~t l lmud,,,,",,1,9 .,,l ,,n.rn> derla y Pisen de s-tad, S,, fe., t, r ~ ~. 3a 'Z 3 ""'-'.'.'.'R "" R I e, uili'naspolal T d, ."'o ,,, o Juar 1, Dvs' que efir. R t, E. 1. enasero hiz. ,n, em a .".,,a .h. de u,. le, sit~ ~p a, 'Z-di" R la C=Ii1, s l,I.l CA M A G UEOYla o.,II.be, por Ce. la pl d -,e 'o. 1 ,uruy edI, por :lui pcid. edifi.a, F¡ lo e, t,, yC F.,., i d, 1 ,,' ,o I, ,1 ~ ., p,I,,,I ja d, ¡.R Jo "" "" e han iurnuide ese Ins. iniciallia y ten a o,,. 1. de ,I11,tltl,,,,,,, beno, ~ 11~~ P., R- 'In e ub.d, ,o ""a Il.I.' .e,. 1. ,,Id " """ "" "' e le R .' ture ""o' -5, o ni r~. 0 artalt h SIS.Iiiinio ,man lI.,fa ine, d "" c Vedicild 1. 1'11',!,nl,7, d, IIIIII-ela ~~ "' .o. ,ir)_ ^ ~ "' ;l' 1. .II~ . u II ,11 1~ I"l,¡--,, llan~ """ 11 d. po. "'e vouta, l., . 1 p i s' ide -mII.l.enens y os ,r-,.n a, ,,,,l,, ,ir ~ .r.,,,.cl. 1.Ima . lleres e. 1., pruebas que I.-I.R.,trus tisalata *m,%nuta d,.'[,'"P-,,,,,,Irl,"f,,.,,., de 1. F] -l'd, ~ luli~e ti,,,. lugar Arnoto Ap"",',',h.,'6""" r, ,I 1. ,.o., 11,ql-.,".,IP,,ro, ,,.d ,ni,, 1 ,un. cl 1.t.,d, del¡ p ,.d,. 1 c, y e,,,. meto b c~tcte .,,oro d,] P.,q, llacio, ,rR,,!,',',,', R' ,', o~ 'g'ndI.',,>. se',.' '1,"d,' ,,,,I,,,Rgu,,.dIr,, 1,1 ' P-" ,J.~ ~~fi., ,ni,, [,R ,u 1. ,ue~ze ~~, ,1 d,, 11 a d.t., ]as dII,. tur de ni. :I IIN-O tina k, ,a ni nujetarion o, un a el' '"';d IT c.W.b"IC' ~ DE 'ALLE ,R.f iuturob~s d, bucia. I-lusItti lla 11 ,Pormelies 1. 1 s a ., as es ~ -~ .n -, ~ 'c d "' p le ii SAN i .stil nmp,,.,Il.r lue ?,.ru.ra .,e.,,,,., medate ,1 ge. fl,, ^ U de I.le1, rci,' esta ~ o' y .', ciad~ de 1. ES. 1 dullodernin -,d d,,I. ~l 1, ;, llyi."Sl.,d.'LLI ~ ~lend ,1 ¡,.ni.,.,, ,.,a--ueyano ,¡ua]la y de la h,] "" 1 1, ,e, di pssti-"er ¡,h.¡¡,. d, ~cuo, ,¡re d ; I,, m¡,.I,,.Ul,,.d, Y ,o.11 'F'G""," .II~di ,p n, murl 'Lirla Super¡., d, G-tenior. de ,,e . i.,,,,,,, ,ir,,¡ de H",-,q.--,.--.t,-d-m -. * ,e 1 11 ni' d' 1,111 banderas duride .-[::u, de pioximas oposiciones rte >,",,I, la a,.,iS 1 ,, yor l., un gllupn numeroso amar,un la d c -rin del nut pe .1. p 'En In fina comunkiletll en tiedicat duln, parIpl e al c mpla,.. d~t . evien, la ,l e., otir la, pacienir.s ~uliad e J., p~es p el TURNO do,, ,,iI";,,,,;P,."I"".",,, una d, in, pan. ~ir .l,., d,,p.j.s h-t. el ,,R deset., .1 11 il del rI,dicha S. d. cuenta al oj1 ":SI, ',,o Os'--' O¡"'o Min hadl, rou,d Salubolad ,<,,,,puesta de Ortiz de esa preciada distinticon, 1 rid r en a ,las r -ente .e ,R., os N l' de habindose pririor sin ida, porque no ha 11 .o d frul.ncio d, ¡las rir Finlly. < ello de Santa Ifiliemo, don. Para completar tedilo IncucI. ,ina ambiflIn la Y dos irlml"e"nso hace grandes elogin, de quien ha que integian la Ot% ,ep.,. critanarrente 'el P.c. 11 .,lt.,,ieIcI,,, de d .o u. silbui. deslacoicS, p., I.nd.,t. buincibid. 1~ empl 1, la Ca. b-C-111~ mubles y materiales miFarmacia DRA. GIL ',c,,I,"'!., Basta sus deudos llemari par Ps e ~mir~c.i, e, ,R o" "" c"I" ,en.mb.*c uri de si o, uy l, e ae. .'" ,,,,,,.,I,,,i.-,P","*" 1 ,,, e", d l. d, EleIr. cid id para ,1 cu, 11~~s. ,l. obSl.tc hace, y. reu l;,.,I.",,.",I.d tl.ves d, sris 11 y "l ;o> toda,, ,ley ,,,j .d,,,,,"r ,,e-p¡., c. ciudadano. padre de Cubana 1", roensitir, d, ~~ tnt. 11-, ~~la~ 11 -111-1-clu trir ~ Meducina l, l, .no ~ ,. entm 12 y 14 Vestadito, ', ,l, a%! reino de sus actuacio. d.,.lti,. l. senticio, S, familia y hambre de saludable znid do del 1,1 firno ,Irt~ enesen que fuera entrega o el ,l en el ¡estro y la radio y, televi. r%1,. 1., ,,,R lene prestarion la ~. a 1 ;l Luacs ". el, urudad ,l oind;, ni, entignifir. l, 1"0 ~o "1 mi. .Sp latJvn.s p. ya la I.lec Ividad en que ~ t6221 o, ¡,.e .,o de -,l., tia tiv ,. 1 h ,ta g~~1 "'-.diIl,lRi.,H'I,,-,,,,-l,, aqul dula leo,'.',' c~ pues piS".,I ".t",., ,t, ser el pruncor ~ifico al Gobierno, totalmente re-.] Alie "" "' "' le ,i l I ni, ,no.,,, q,r u, dd e. ulooRd. >,, bjia enan~jp~ a .o, ,nuila p., l"ia1,11a S .,en .,lla b lc ,' ,,j, ut._ hil, d,.,,.,ne 1. ,. Selild es, uenp i ,,, _. .,cion R Cem~. R-o ,u, 91, ~~d.nd. a) .a de rd~:,,,,!,.,,dI.,P;,c.,f.c,,i., ",.tuIt". Ia'¡ .i.l. la "g.ni,.I. .,t Irtacionalt. 1. Polvierterott.clra -,c,,b,<, las 1,ga-,d,,.,,,Ag,.,,, l.,l 1 'J-.',. 1 ,eo. 1,figuel Ti~dI.l v tu. I stuncum~ H o y 1 ,vimuln~entirile, u .d. ~ni y p S 1"12--~ la Repriblvir e. -d.dJ.II~a, -S,,n ,eoi 1 -m,'. hs mS.a I.S rioneroblas ,¡,,A .a S. ho~. visitando .".l,., --enritos en el constartite lo ~El DiR del P,,1cd,,ta" no hubo un untendente de EsinI., se ,-untr. -turnit 1 dOIIC'Iub'R.tai. de.dS.n deCu1 .Sitios .,l, dlist.c.dia. de 1. el.Por ure la delicada funden ,du~la or, n e, e,,, nacirment. del in.,t.1 c -ul. e. ,Je p f de 1 ma 1. in,,Ii'ent,",.','.'5 ,no ,R.,,, ~hlos dfidn lasilviens Franz Lisu, .utr ~p"2 d e en ,1 DESI 11t BAHIA de --S 7%Z I'-' esas acim, celebrados en se celebr en Crdenas. Otros aistantos tratados L. H.l, .7 a., lo s de t.d. I.s pueblos onde ~ d,¡ ditltque 191 WART1 ylant R, obras rearavillas~. replen 1; h,,.nr, S.yn, hay que destacar este ricsa, Seora Marria TirBarcia , ,sealsif. ullien. para I 1, eran una fama y renombr u e,.,. 'R e"' "1 mISm, congreCARDENAS, Matanza, Nov. 19. ,en muy brillso:,l, ,PreSd,,,d.s.p.r de Carta.ya, Siempre tan esturnada en P,nci., los actos. para 1,,da, IRS M-1120 e. R ue .','Irq." d,',"'.,r,"'51 robe, R, C.capasel. y Toejiadillo: Enc.1 merti~ain. g 1 ededa, ~ ,,R ~sas. nara todia, 1~ facticion~ Y P,,Luz No 7 e.q Oflciw M-3937 n os slilones del Ljecuiro fueron ,.] ,u a o~ urt g~p. muy -DIARIO, L. Hab.n.-L.,llXV L. MI Nutte, y ,, p La d ron el.sero de a raripciaidr pinarena. la casa y en Convencin Nacional de C be., de elegantisinias run sus ¡rajes de .noche 'Maru. me riosantente se ~ indios lo, ~~f-u, ', i~lel. M,, s P ratr~ ci, Julaal Y -t-, un ,, C.p.,t.1. N. 811 Al-IIII olocadas as mesas. las que se velan I'l'0*1 omedor e Leones continuo en la maana del sy de eliquela Ses leones contribuye con te llama, el una tod uradora experi presenr tdwa, ~ le 026 e' t ~ada primorosamente bado en Varadern. eno la primera seal mayor lucimiento de esos actos, mentada y si!s kns en el ejeririo s, le y R ,o mal de -na h. presentado ningun interesado a so TI, R,,v '11.1 .,aq a Cori A 1 mesa de( d ha R 1,,~ peulo e., tol nisi Ob.pi I M~ d A.4848,llores, birvindose alli en ~ e. centro, d, ~Stal, cuaja l de sin de trabajo en el Casino de Veque se prolongaron hasta la madrude¡ 58 grRtlqsnrerdio de )S en~ ,cason ', 1, ceri~na 2 O'Reilly N. 364 rer.aid, "o 1 ,r.,R qI -orresperidiento, est proponindola-, = P.cStn 1 .rano, as¡ mr~no tin "rrnosla PartYgada del domingo ran7a l, ,-R 1, han i; ~d, ,o las ,.s. medida d dtsco d Im, .A ',2.1,', .e.",,', h 1,ans,.rricnd. 1. ,obellisimas flores. fue di, R, ,, A.¡.&& y Zuiuet. buffet. lleno de e.quiItells, In P a las damas elonois en la piscina Aye, ultirno dia rte )a Conencin, pecu, firlicitRcioni % ,up, dmS. 5, bueso d,,guSl,,,,",, c,,.,,,d,,,Irn,,11,11,,],,5"1.f,s d. CUb7o .'q J Marla M 411115 'ni d. en mas franca ca. cual hicieron gala de esplendidez y del Hotel Varadero Internacional. sp efectu tina laborrima ,,eFion de riores ,em,,tade, ,, echa ,a ',us oca m d i ot K" 1-52, Empedrado 211 esaz a Cuba A4581 d e, medio de la ,,,l , p:,,r,,,,Irirhlho d, o A tna.ld, Durante la misma actui) che sard, ,buen gusto H% amables dueos En todas las sesiones de trabajo fuetrabajo en hnrRs de Ina iinuin,., y .1 D, 1. Maldir, 1'.ti. -,e _, ,. ~ d, 1~ quir leR mediodia so, nfie, DI,-,, ,o Pina, ,e r, R D, .,n,,d. 1. ti, ~Irullurm1s lo ,de e., el seor Juan Fran ; ,ir ",e d 1 DESDE.PASEO.Dol MA]tlN A h Juntamente con lojo arifitrinus ,.es,. ,1 d, .tro en el 1.1,~-unal e honor de los Tras una larga auen 1, p ,e a] areA de c.S. ,,o 1,ratcles ,,,,,,,,tRnt,, aSuelos en 1 o c" ,",e ,laman -, ~~ 1~1,usP B 11,padios desde la Pazaduria dio, MIADRE A EL 1.hr. lio g,.th ,,,,,de u,. de 1. pacia R y R armer., 1,1 E-"ttl~ito d, Educacin. J., Id.,adcen 1" ie Ne ]R h.,nSl..d.,,,P,-,.,ti.ci ""I".,d'.d'." n e la implantacion en Cub.,e1,1 S.e,., l¡.,,. .da a ulde ujo m s " da ~ c la, la XV lugares, retornaron nuei mente a la asel1c Eii l qp~ 1~ ~bscar ~t, ao $4984 por ,enr1sel 'h.1.er. ro e Mar¡. "" GIy1 Dis d, .mi d, gr.eI.," y zc ti~ Con este iii ¡.e I 1 C ri pinal-Pria los apreci.des ~ ;''nd,',1 C'dez l SMaguel No, 454 y 458 U 1053 Soto Mriciez, y el coctar pele el Seor Jos ki ~ d, capl tal ¡l.,, o c.,gn R.. S N.c.l, M-1080 11 a n.s de bo ,rY ,,,.,,e q.",,.Ias escuelas pblicas cierren Conencion NI~na 1 pestis _sincirs Ada Diaz Rodrigue?, El perid,,ta del int. ~pio d, .gui~ld. d, Naldad Le, -T=1.lt pr.c.nen .9 ,caer. Meclrede, B-. de¡ ao ¡gira¡ que la., priLenes. ,o 111,~ N, 111 .:.::. 1 1Q. .h lilfir d,i. Fdu~lort P.IIIIii y -,,,Id., l-¡ pri~nidist. r gana empleados d, la .1te"ndSEd.,acin 1 y nte 'p, "a 1~ ,nn-j,, ,-obrara m liad del ,E PADRIe VAIii BASTA 1 ,,,,.% encantad s rescana irl ,¡,.Id, nutinurupal -seor ,uoar~in, h d e d le Corrales, Katty O*Falloral3enfi, F] J.,,n.mig.e R 1 en.o C.I',,R hcons d'AVII MEN'WAL 1 1 lle San m as e 1 e cua 1 el a ,el" ~tu Bathuel Posada, el presidente del Municipio de La Habana be hle~ ne, -: H.l.,la d, Ivierrolpal d. 1. Habana v c e e z L'r 1. la mayor e str ad iza e Cabrera y Manon Reyes y ind R ¡A Ama c ,i Una,.respetable d, y inente, rrt. una y m I 1 -, 't' 5 -d tra AGOI SABER Cometircila U-5W 1 a e ., siden e t facni la vul r.su e ,irtuna ~ ¡,re ,o, ,e,,r, Qe, ,o ,l, ,.,.,pr i 0 La v e"t' en era Llib E 1 R Dr a_ ,vncl Mili-an Bravo y Garria. Ayuntamiento Seor Gerardo Terres DEPARTAMENTO DE TVF;ORF.R !p* nctabajera. c t ~. por sus instittidiente d, Aproo1,Il.I 2,55 es4 e re ta e Ira ,R e, por o prI, N 4 0. ,,z.dn p. R h e de ].S dueos d, 1. casa y el pr ue. S u 5 z S'1 .R p ente gs d o t, d, Ly ,s Ini, o.,,. SECCION DE APREMIOS de un doloroso accidente cuando se ~nes ccera ,. S,, jar. ,.;, Pl Concurdus q.endo U41NI m e a 0 la" e 1 1 ol izo los la di ,t, tint_ le, I.l Mr H-ld P, Nu.tt',r ate IIIII--~~n "ir n esli, tu ,ni R M , , H U .31531 i d o d dio Se ,cmpl,,tbS ,1 grupo I-n B_ h encontraba trnbjandn en la cantera r, ~ %n "' ,R M muripal, cortes S J151p NI, do n ro R Adminisli~aro _c m des Ay m tor l h d Aiyuntam roto el cliplocios de flue~ de. piedra existente en P¡ kiimet ,c-distRs .szuerns ,¡ d 24 -e: ",fcS in~h.na ,,t. ,a 1, ,alle P.p 710.pib i o se .,R c m simptirnos jvere. J., tio d, .o, dfl p.csdInl, d,¡ 4 I lo¡, .l,, 1. ,.II, d, San Salud No 5,52 Costis ~ r.,ri. y Foilipit. V.11s B,.,. Y EDICTO ,br, ,al no Ira,, para Hri, e, N. d, la C.,rertos Ltt La,. f raf l na sola atencin m o,, sersel ali de con, el groR.d.rl, del Club este cronista ped de Honor d la Ciudad. Les y terreno yerotrun. Irnp;ed Al, Men.c.1 808 ii Ea' Habl l NICi CASTELLANOS RIVERO L. nuti~l, Jc,.,pr.d. dfl mal ra{lutIlle cilarir, elur ~ ,u .Irritierz. ra ,o t U-6'RJl''",,'.". d~ mc ,,e¡¡¡ EsPI.S. H.,t. la, til. horas de la larperiodista Rafael Pa mer Y ¡Llego do Alside NI.nicipal de la Habana. do Ramonrta, es algo que ¡le W de ,1 mesa c.m. ~mid Actistin Guerra Y de Carlos 111 y Oiuend, .: I.dIlll Y. su encantadora c. de Se priti.ngo esta encantadora rela gracias el sn.,, N"P,,.,rr ;;l d,,I,,.,r. HAGO pera en se.t. ."].a ,.h,. d, $914 84 "d, p~cip.1 y I ,Padre Va ,b, la se. U 87 .e _pesa. la seo I uel o ,s, p 1 .e e SI,3ER: ,t. l, q 1 1 compaero y a la 1 Iiii Ed ban unin, que trascurri en medi ,,de ad d R) consternacin a la sociedad c u, ,argo y de $300 00 par gastos y ,o, 1, 1 ,e, aJ. u"g's P=1. e". es Fernando del Pino El b"' ,. a ,kil¡, San tR.I.e ,535 al]¡¡ ola. rinalointiconteis: flientraymalegR. entre lo,, gent d" ri ,1 e.pcd,,ntC de Ap.,tanins. .> derd, 11 sumpli, entotreri ,1 ,en, ,p.s,,, En-I.e Is.ta T.1, en Mcm No I P'"' No. 56430. .seguido por esta Ad. pelo y el cario de cuantas 1, ;,R1. ,;n:r d, la A-clar.n. d, 1. ,,, he dispresto, por p 1 Inrl,",-I,,ta Caball y Mercedes at nciones de los aufitrioneS. ,. v,. 1 do ,o ne.b,, d, lo .'n',rr<,"','.r',",. e md 1 ,ha ll d, N.,.c.br, <¡e ,ala, San L.so*. 1 S.I,-1.d u 1919 A yorecucto d.ct.r Pipa Mente. Y El pies.d. d.ing Y P-c ,, " t" o Municipal. ,.otra la fintaron P-asa ,cIbio d,[ C.Irgo M.n, c 1951te mIE.tee, N. 55 eliq 6 ri M-Su" ¡ carme Francisco 1 as d, Cuba que Formaron 400 ,nu,,,t,.". o," publica ~bI.,to -el a y bana sita en la calle Sitios es. Pet~~1,ta, I'r.fS,.a)e Matacier. N 1 1 i 0 4 4 .' .; E, barr, .e l ,,ec.,1 ,egcti 1. CaPita ni 1.1 ,R c Su sepelio efectuado en IR tarde u'Pl de 'j o. d, veter, ella, habule, 11 tronnueM. M 241 Mar¡. Maertil doctor netique -t fi.e. tia M 3rante. quien rectinu.ra sZ.6 IiI . PI.,eroNo 777. propiedad dl., p-d. Moirt-, ,c-tIt.y .1. =. 'u,,ap., c.d.,'n dl rer~.era p, .,R gera ~ )hiera una ,icS ~ bl, d, ,It,,c.,I. Iy dS,,IpIcn ,t Me un 1 %'rni"rt',t" q, C¡. Merriontil 'Nue-nira d r ,r71,d1 Inipnw, manifestacin de duel,S la ,,guintr DESDE AVE MENOCAL HASTA .nnd,My Nemo Ti.: dec tur ~ge 'viaje por la misma ruta hacia su hn deIlfili, tivipor la avenid Menserrat ', S. A_ en cob [ G,.1 fisnu "c p %l RIctilde d' por una pareja de caballos y rondu a, 3a No 203 esq o C ~ F 9,9., ja y Jorguna 1 liz viaje -de regreso y qu ci.e ccvembr de 1951. ,R, .e fie h,. bl,intipaciSe el ex representante m 1 corten t-c d, ]R ,alle d, P-I Suarez Solar y Liliea"'E<,'ttd'.r' '.'Ii-' e i e¡. ., Nutter y Si¡ esposa. siguien, In et .Ion 1. carrera triunfal en e m. deje l.s lerme. ylema. y l., bandas ,e sub.stri Yipc,,11 D.,n fiar LI.p.ld. Calet, Pin. D, ,hk.," lu,,r,.I,, 1,,.1. un.,ji "m c _e e ,, ', e di ,cer e. cu dra comprendida en 15 sq 12 urria y Luz De t, Abi1 "" hb =.',b1, de ,eLe. espatos n ,S R .e ,aNor, 7.pat. N 1457 e.q. B ,,I: tisluirn: doc Ir 11,15 A del a rte. d, msica municipate. y de otros ,o. fred.,.i'a lI'deSIIp,,a e, 1. ,l. Npdz.I~-PrAcillas d Si u'¡. q 1~ IR¡ deaSan Luis y tercer. _. 0 ,¡,n%,¡,.k Lo, Be¡¡-,, ~y '.'1 P.'r. l ni d c ,,.h., de t,.,,nd",,R . In,. I,"rpr,,-11 l¡,,. 3 No 961 entre 2 y 4 e l., y N,¡,. Rrdflg-: El priase, baby t d.dI,. E. ,1 rarritierterit. ,ninme Erui~, n.S.t ro I"g -za R al¡, L., d, d,,,qon, llF 11 1111 doctor SeveI. S.I.lia, 1 R-q,-Il ri~ .o. .f,,,,dR fin,.[ v ,hablo e" -URBANA C,llulda e,, ~la 'm, Il~ *"" 1 H-a, loind. ofl pislo d, stibidoto, .IIIIII~a flI.l.t.,i,,c ,a D, ~nivueria ~c-~ ,e. ~ ar 1 atn el zeretart d o al:.22. :1 y I S 5,ccr S.I,'.d" ,,.dad, ,a 1. 1-111 s.Io, ~lturu, ~ ~a ~pital d, Pin., del R¡. C.,unco Elena Pato, dea-R d,[ 23 N r 11,11 ,e,, ,es, F,= ,r j.h,rr, Bc.,.n ecompl.ricinueri ;. ,P, _. card -% Ro',Wr7l R' piarobo. p., do d, e, ,. ,, ].d. lo ,,¡¡.d., ,.,pn sfuira Mar,. f W111" Pecil ,Zos, tina d, ,R -ni~a 'a' Ion n~tal al fr~ir i~nestruida 23 N. 1208 ,el o, 12 i.141 gijunI ,Martie. Au, o t. coro o' .1 , ,,r; ,a,,,s(dl la F.,l, ,A, .t 21 _" r. otro, !'.9M fIlaria Esthe, Gonzl'.r.' ple.,,ntb.yIn'ause vi np a dR d, Rjo; M ,,.r '"" f" d,.,.d. d, ,u drhnl. lSt.y.d 1 ,-% Y-t, lle~ 'H CO TO ni S 3 11 _9374 i Emil,. -Vietro y us ,,ntabl,,,,,n 777 Ini ,era¡ ElAnImno, Nocirs', ,qrnpr'm,',',d, n',, ,.',,',r,, 1, 11-1,~ una de¡ nelec A ,1 A ,R L entre 11 y 13 Ed,,IicdR Bcoiedia, unin. [.o jvne, eiposta. seor Al L-R" h n una "~la la 'ir,, do de N. 40 ent Ir 9797 Gd. Abasir. i v C, us. A ,., e e z; tuC.nier y 1. encantadora ,,n td, Jose Arrorina-I., In (R lemenalilires y psosamp~11,a, lecho, Rante y encantadora _2 ti de moan~es T,,. del Ejor1,11~ Mir tiran Banln Pazan porsici~le proqiilld ,,r"n,,,n 'Ir-nlerni 26 N. 762 es, 311 'za : FO 932 neter Jorge Nario y ena d m1,y: ,R nl,1"1 del Partido ol t, ~,e Pipirla de Granda. matrimonio drspulio. d, hacer un rero~do 1 ~ ., ir., pures. ,.d. p~ ,e -. P.c, Llbc,.[ docto, Jese P,_ A,. 1 1,1 trafinalt ,Wareo ,,,ni, o d f" e,, -ii Medir,. N.h,] EstIfani """ tiene infinito% afecuis, en el Selos drpaii.mpnln, c -rte sincri~n agrarlea 1, ralle d, 7~~ e. direccin VMOItA, .11,31.311 091. MONTE T Ra 1 filidin. Maccira y Mar R Luis. qnu, Iu ,','e, 1 1 i no 'e o 1 d, das spartamentes Icifl fri a Ello., qui, dsel, ha, miento d, F,,, 1 De", por 11 lado de 1 sociedad santiaguera hi~~lo ,,,, espindui S e RI)W rossiden ,,,Para ,]¡,.o, nue T S ,le_ Sili.s ,mi d., c,,.rln,, 'ala "'e' ,o 1. aHbana. ~ecian en ,o SANTOS SUAltEZ Salis, rLctnr Enriqu, nricil Ev, Nn e que ,, t, ,en nort d, M.g. N 74 e.q Delicias X-3 ienen A un enenisintruo nio. verrionoXiodar. bao y ~nina. 1,s hRen Psta 50 Ah~. .1 1~~nar coro, ,siTpre q,,,,,r,, ",,s d,,r,,,, S ' 034 Mantit, jadta .1 cornid. ,.o t.d. fhridad. A cruilinuario ,e Trali7n ini r~~ raeni ,,.,,,,,,.,.R riedad ron grRndm afectos y mererlllurstra saro~~a dfensa a fl t,, 1,1 c,,,,, lo~, n. tiene comiii d. ,.,ldr.,J.nS m,,,,,d.d stigura e,,, e,, por spaia ia vio,. ~titultios. no,, el fon. 10 de Octubr. ; Chapl. 14111 HrlE ~ ~ tira L,.] detar. e, c~a por la e rl.riben los rrido poi la poblacin, drienumedse r, ', bsine. < -" d~c I. d, San Le. do Fl.re. ,laS, ter Mc I't'ny,'] FIbarra y m 1 ,%u ir IStT ,el, en l .c .IR Celo. cordiales futur. irmi .duu, olnin unohnorio -. I., ~oruc.I. 1 cu~e .,,Ir;", 1 1 6 "o", del h,.dc._ 1. c ne ;,en, peinar "'n IA 1 ad tifia ,.rn c C.s-. ,S 1. ha ','n,''!Id,, ','l -e .fes d, fli, ,,ni. .¡usa .3 Av Acestal d, Obras Publica. en Ion ener 1 re n 1 c o escolar en el <';],,,f""tp',cI.Nn'dt,._ cinco decomet os 'r-driud~ dentro st. 1.h.l 4 ,st. A.¡¡&¡ ,. f,. nert. El Prximo Luna, 19 festejan no rdenle ron el resII"d, d, la fiar. d, ~y, .,,,p,,I,.,,!,I,, ,,,,,,,n,,R ,,o C.U d. M.e:k. %-.]¡"e* ,:," ,'", biTm bilI' n~l, ,,,o 1. ,al], d, Plac:,qR J. Ir ,I'Z12' poe,P. o,,, h., r%,,,,,po, la ilet d 1. ', eco ~~n J-fina, No tisa. ,.~ Glor, s y 1. Y R¡ hacerlo forrenulo mi, anci o' s I)arri() (;tiagiiiial, 1~ ll R anivrrsarJo ms de su milre tinion i~,, de, pu, d~ In ,,""do a~ludo 'o d. 7 a.a,.rn I ,R ara E p_ , la drr.i, ":,i'raP'' ',n, linuio v ~ni.l, u ,e gal, los jo~ne, cposos, 1. be,o ,1 ~er~1, de piedr, II:nda la 'R' Nle -le.5" -C*11"i Reritiliscria ,tefirefla NydiaSaribia. i~. el Rraci.S. ,e,,. ---~trand,:' In"i, ' fond ,.nl. n, ,, ~cono R,,,, h' ~ franca ~ha ,,,o la Iali, dr S.n" Che, e. N. 2 trarla Y maenifira re, ist ~ ~ ,. .R el p~po. 1 ,r, N d, Zo11. y ,tlldI-. relti~dlos Sil. S. C.I u 82 esat fetulello. 1-4724 -cIr ,,.Ir. SANCTI SPIRITUS No, 'Sst' S,'sr 7, rgrri:n Mr1',' 9 ,hll.rJ.n y ,l prSltRioso mmeriie,.I,,cnra, qui, ,to ol . I c rI". z Cerro No 1395 -M-5130 1,11 C~inuncli. por Corren, Ant, ,J d R I "7-7 1" Za m2',', l' ,'por 1, III.c.intri. 5 Quifirtin . piEnir, le, ,,ball,,o, lo,I",,,r,,,, Ofli. d, Cid,. vi.d. de P.J.I. ,,Iuq",,,, li,_hin p r,,,1,r,.s R 1;Ii ' Ino' 22 d, fondo,. ron tina di ,po't,'t fil: 1.t 'ndi'strialdtpnp(a PIRrA SIXNru.cuir e,., -n",,zna,,,s ~n vier ,un, o, "a ,,, .',,-"o Nier -amente ,,la ,n plena al1,1111 ,1 al' I e. c ,e ,ola] d, 176 ,a,., ~Inana, ,,,R. lo le~, Miltn P7 qu,,td~ djla ~ni en ~n da ,o,, IIIII~ 171 den Alfnn.,, X AIIC, LAISTON ¡l ,n".'r',C,',."'11',r'1," rie " rral 1 X ,," tinuotro, i 1 ano ., ,¡.d .rrnnita snral, la jnen v del Ministriin de Obras Puini~, , cu~alenerma 121,,,,",,,,,.r' ,,,, n cor~s ,",I"-,,o.F., ,,ti,,1 ir dihR ~~r1,.rc. jo! Herrectil i~los S-ibl, d-.p.,lI.n ', fh,, 14.5. ,es,,,,. Me M'g"'r Al~~ ' bella senma Ofria de Carrieria, Nui. a Comisinto de I nonerrun Na ,o Y Im 1,1 td .,R ,,Ib tan ,,.p.t,,. ~enRodoaria del -*ino ,t, 'ori~ lo', I, IQ SM .l."., Juan Pinvni. d. d, Pujal, figus d,,tSRd,,Im, ~listor~, tarl ,tan de .ba, LR Fn:iinn Sntzn Parifi. R Ilellolir ~o c~co, f~a 1 09 ,al,. 111111 Ro Ecriql'e' 1 o o 1 i trcimienlo, Im, burn~ ,migo, or pro, ,_ a ~a rdad h,,,zts 1 l ~anlo ,,R ~h,~ I-aa R ,f-li~, Fr.n 9 Anastinillo, ~ 1 tierede ni, R ditoculrepo R sub~l. ,, 11,~ R ""' ccer 1 Ve-esoY 'X i"llM C C'nmplRPI'ari.lo.r ,p] rriion acon toel de la aristocracia tan inigu ,es quien V'I-a el n~ 7e .' ' en.' R, MiRm, dncd, p~ .do, deje de r,"' l< lil r1,a '1 1,] ,,, d, d~~ 10 Na 7 T ir X, 1 ha ,,,do designada Par co iii el ar ea ni de pesos. Y imin a esta cort spnla, 4 d,¡ dia 21 .,e ejj. a.", .,, ,n",,,,n,,, .Inar, ., ~e Arruf 1, 1~ u l" n -",ll~, di., ,,'e ,,o,, d, . llo, '"l t1,un -1 ,R nu, ~eman R¡¡. El he R X ,e erecsta interearlo, serrion ,o ,1 ,,,,,o re,a¡:, una c~nuno d, la Ancualion 1~ d, 19.51. ,o ,1 leal ,¡,,e ~uro be, ,t, 1951 de ,s r Con ,sris lin]es antiripo a rirr.nDelablr riama seora Ana Rixalas Of~,,i, (Inl',,llin-,R d, e,,, 08 PINO.ligR 1 Pi~liers' t ,, r 1 ,qui, re, de ParVcur~ NI~t d, la la, Of ,una, d, Co.,ult.ra ra Sistri enestras, mejores pirnue1,bI nuriera que rrildo, nuestro epurhir h, idn ,R. Rc 1 l'miqId,e ,',']',l.r'nt"iR ';R 1 d o .,R '" d'" S, e-, R ed I tan. FIC1,11. Puble~a U.barla N. IN, nuir. Mu acivultnd.,e br, d, l,,,I,,,,o ad,,-,,,nd,, li,1~ In~oI. Ch? 1 "" e, 1,s deseamos que irmi en fenio amigo 1 curoetri, hm y d re 11 r1pl< AL., Pin. S A.¡.,¡. 1,5221 nuda d tri ully d" ,,, p~ alles ji. R V.Id,,*. d,] poblado cis e,., ~ ue 1, os",,,,,t,si tan .Seala para ellos, todo serucP.%,ic,., ,el-.,,,.,,,,,I',11Sr Valde, e'!" 9';, 1,1,,ld'"W9.SSOO ,oro,, .,,do, Ofr,ta d e c nul lordea., no ,,-,,ti. .1 .o ad, ,ato.1,.,,teni, d, 111,721, ,. r.h.,,tdo glan-,"'",,'",,,,,,,. ,,, 1. e, ""1: ',' t_, nol¡ MARIANAO pljI,.enlai!tim. ,. en, i Isinixio -pe,.dd. p., los ,,. S l, ,c e, Rrg"t, cas n, ¡m ~ AIgi., d. un hora, ,,,,, ,,,,z,,,,V,,T.,,,,.c,:!,. p,,,Idnt,, de la imp', nrro de ,v entur,,precl,, Ja~t, '.';mnad,, o , 1,,RZI.ltre de u a, 'c "' 1,1 1 1,11IIIIIII vitite e ~ r': ,t, 1,11 el, c, a dedr~drau .1 de d, -, en Y vi ,rwor I.,no lo T, I.,tal d, este M-. c-P-. lli; [,a., I.,oI.~ dondo, i ,,', .a, 'I bun ','u p"" eT n "l ,o -l,',i, le 583 938 00 ,,i , i.I,.:,.*.,,;,,,Ip,, ,Id< ., LA SIERRA, Al.MEN ~t' C R -rile le ti, ~f,~lc en -Wil d, $211 7. YI '41 V, t, 1, o all .o ., "" i~ ., ""l ,-r, d ----polo ~s """ ARER NA VISTA MIR MAR -jiados a tina monis¡dades 1 1 l. -,-:,,, ,iet "" c, , ,,,,, t S. St ,a, ,o,,,, tan<,, 1 -l 1 11,tcg,,,,]. po, lo, ,I.ni ~ ti, u¡t l, ,In, ~ ~ ~ l d, ,i,I,,:,;11,1~ Iluviill ra A pes.lon rrgn< L ,, d,,ndi. I. V t1,1 11 VA ma nuna, en, vien, ,dri,', Il ronfl, dfirl y del.l .,t ,o 1 la~ ~ 1,11 '.In ;:11,11i.1,11 ,,111,lli, 1,11,1,lo 11,11 rLA MMAMAN Y CLUIS o f, F,,nI j~, llo RIVIERA mirril. ,,,a, d~~ d 11 11!1111-l-b",,d,::,,,1,,,,,,,,",,,, ,l. alomb~ ,,,, 1~ I d, ,,II,, Flilu ti, ~In~la. pala qu, ,l,, ', .,ti,, PA A t .,.l,. l., j o,, esno~, ,,,o e. el c ,o,¡, olu. Po , ,lu, '11. Quial 11 P.:--' a a 1 F a "l"¡l." lo.,tu~ qui. un ~ luu, l., to, "" 1,1 ,ullon ,n 1 lesuilul, ,.ni,,. 1., la .,,I-,].d toraln d,.nd o MARIA NA 0 Ino Ma"' C Iii llo 1,1 t 11a y en,e, f . 1,1I. qui1, bro~ ., 1~ ~ li~~ ,':Ii"N'I"' 1, ~ ~ -1 api~ ado, ~1,~ la e, 1,, ,,, ¡o G i 1 I, ,,, l., l, allolt~ .,,:" q . ",,]>,R,, 1~ C::le le y 3. R .: J11. 1,1 11.11 : , n ,, ,11,11,,; ~ i, p, C. .I,,I,,diIi, srioa F¡; . ,ll:i. 1, . ¡l, "",.,I.;. iii.e.tal, Ali ¡.o lt~ ffl ill. Ir ;l l l,.,11 , ,: , na' 1, d, ,o ,¡.lo 1 o,, 1~ ,,::";"",PI,,. I l , 11 1 l. d, t~ 1:,3 1. ,do, te , ~ ,1 d ,I ~ ', "" cio, n1,111~ ,J.o. .cI. d, ,a , 1,11.1 1.111 1.1IIl"1.,1I , ', ,, .I,, t te ffi. 1,. I ,,ir,-,do ":o,,'!,',, ,,,, ', .";,.," ,z 7 t .Ld'. S'M81-1 1 ['""o"' que 'l"" gia, 1,11 af_ , . 1. .i, p~ ,, p,,.t,.,:,:111 '" l,,, 111"1"1,:S ~ a o, .,;l,;, ,<,,,, .,l 1 ul:, 1 . i, lI.:tl, , 1, I.:,, ,.,,ulsdes 1 --111 M I p. le, I o l! ', efl ,.l,,,, a 1~ tIoitz. ,, us moma roo ,,,@.,," 1,1,'lll,".S .11,11,11,ltl;i, al,::1111.1 ~ ', '11 o' i.nei,i ', o, ,,, "I',','," '', e, 1 g11.1";, ,:1,11:1,l.11,11,11,,,,,,,,,,,, ¡o, "l o. d, ~ t la p,-,-,,.,'.111,d,,:,.,11"::".Igi::" i:" ll,l;::'',,>.i,, l,,,,,,,,, t . ,,, I .,o, laluto1n ,.,l,,,, 1 1. ~ 1,111 , 1 A 7 r iii. ,I,, ,,¡r.,,< , ,1 ;,, :,u,,,] ,.lo 1 ga, de N.tbo, ,,,,,,,a y ;, ,,,,, .11r.11 zo.11. p s:iii tb,,! ,oi,, ,t.],,.,,I.d l¡,,uo al undo ', po, e~ tud, : ,,, ,,z, ', ,l, ,e C., Atra B.Seo? ', ,' . 0 e fl ,l, ,,,.I,,, ,I,.,P",.,d" l do.,. 1,I,,,,,i,.,. , : Ca. Red , ,1 ~rea, ,,,,,l, l¡;"-uu~, d,, l~, . 12 lo C.I.bi. .12 1. ~ ou~o s~ ,r, ,a ,,,, l, "o, .,o ,.[ ,.:[",I,,:;,,; :. : !; e, o ,; -,,,o, ~ o d. 13 s ., ~ ,','.',;,,"",:,h,,,,,,,', ,l",',' ",.,,:!,,"",'.'. !!!-,I"-' "' ,:%,, . ,,,, ,i ,, L. Fn-¡t N,. inaj d -,a "o" ,. 'y 1 I., licatilo d NI.,uncio ,1 A-tt.s Leti.le, d, 1 e 1, j 1, d ,t, ",,7 B 27 h. ,l,¡. .ren 1. . .n 11 a ', c : ,,,,,, ,,, . l~~ ane~. ,rte nu~ ,i, ,,l,,-, d,. ii ', ;,.,c.,,,,,,-, ~ "i.ill",a', d, nu. nuestra .,¡t,, ~ ~ dd ,,l,,, ,iig~ clo ic.oulto 1,11 ~ Iii, 1,,:!, rl~ ,l,. g''."""",:,,, I.n ,l lil1,11,_, i ~ l', .1 ilil"i,""",", ,,,,,, ,b,,Ii-)mo1';ii1s de d-, 11 d,he r:, ,I;:,,, R,",,,, , ia S. R n. 11 I.l '11 t a d, 1 ~ holh-, f~_ o ,,, l F-uJ., ~ l], . o ', Co-¡]-,, tanlo~ ~i-~o a p, ,,lIiI fue~n Xi,.Iid,I,,., h ;: 11 ~ ~re,1 buro 1 1 ,l R, 1 R," i ,.,I,".I'.''d:I iIiI ,o qu, ~ .1 1. si~Id . p :', :',:":,i' i loj llr'i,. d,,nle ~ ,,,,-,[ c]<,",,.d,,,:~,v,, ~ nRodo 1, ,D,,_ .q e' Oroli. , "';',','>'[','.'," ',.';"',"i,, .d p,,, ~ ,,ll "i"" dello~de, ., .,,,,, ,,I,,d ,rdr, ,;e ""o , R, ~o A MRn .C PI, m~ na, 51, :ul. ~11,11,1 .,l." 1 d.? I. ,,,a, ,;,,n l'T', o ",a ,', 1 1 o'd", I . i.n, 1 1 B ,,,,""d"",",,",",11, ,R l ni,,, ,,e, ~silted., po, ~. ;li,,,,.,, ,,, t', ,a d ~ ~ ,, 1,1 roilud~~ ,t, . t S ,,, e,_ ",,.,11 Ie,-,,n,,,Iabi-,,,nt, e,,, ~ 1,~dio la ,drI, d ,,-fo,b.1311 .ct~ p~, ,I.flj.d. en '11. ,. d,] fl~ipo 1, f',',',', ,"Z ~. -; ', po~i, o d~~~o e,, ,1 ~luiZ, 1,1 1,1 i'," 11.111 i, o ,,,,,n,,I,,t,,, i la, g,,Io;I d i,':I',,I'.,""',!a ~Ii ,.,,,,-,,,,,, ', ,,,,:;",,,<.,,,,,,.,,,,,,,,i,,,,,,,,,,,,,,,o r C. h";"'11,I"""ia,,,".",,,,,o 1~ N773 d, 4 doIt'"1 -" 1,~ 1 l~al Jo~i 1--"!:' l, ,,,,a ,u d fl, fnelel p<:, d,, 1, o , ,lhi~ ,,,I,!',,'l.,""n" ,les o ,I.,, ,,,,o ,,,, N, 77,1 d. " o I , 1916 1 Abro de :,,i,,, ,,,!flir ~ 'd,,Iag,,,d;, bC~,11P7: 4 d,' Nhi, d, Incl Q1,7MA1)(114 Y RFIARTO) IIR d hisla r!","'r,' .,nI, tId, ':;"Ijill-, ~lulola ~III., 5 POG01 OTTI 11, Irf'1-1, l,ll nun~es~ R ,.l, I, Il,, ,,la., de 4,50 roe, de i alI perIna, ""e do~reo t.outor p_ ,,T::,d,,,,P,,;,l,,,,,,, ,,,,otra ,,,,e,.,1R,,,,d. mua Rd,,11. p~. arnartsma d, La, p~~~ n~ ,1~~ 1 R, "an """R, i de ,e a 1 I-n, V.H., Vald1,11. p,-ltreco, ,,I,,,,mac riTI,--~ Ii, 11,11 ~lil1t.001 ilill~,ada ,n enue la, que culo ,a, 11 1 R R o mii l,. f, j, rUrel Sealad. di.li.,I. n~~a d, R 1 811 11,hor, QuIn j,;I n t _%,% lal I 111 11 ~ 11 ol'arciuri ,,",""11.Ir ,upon~ de quir neron o ir(n ,o!, .,.,e ,e ~ 'lo~in c, ''"',' % ~ ,.Im~i, ,a F.qp.a d.nd, 1,1 C i ,,R ~ulunde ii q 1~ f" ZI 1 ,, n I tilu.' ini, la .dm.IR t, 1. e,. .,,,,dn,,C. ~untoi un" o'"''., r 1 mel, ,o la Te lo to~ M.tt'_ e", ,,.,, ,,,o ,tr%, _'lo ~nted Isnc, d, consin ,-1,1 ~ ni, -, Murucpu. ,1 In', : hato, ,ir.¡,,, ,,,,he la M., ~Irorol. N, b,,i U-l ,,n,Md,,1,n d, dlh'"'i,"" ~te P,,glnll, d "",,Ici. i .11 T1~ .u eg ~ii,,', ., "" 1 ,,, nuo ,,ltI, ,zi d, la, ~Iguda, .R, dndol, ~nopiurilino ,,o "' n i1n 1.1 ¡ro a """ 'i", rma d, ,,,"e,, ,r, ,,o e pal ,en ~a re:ii ,. d,,].r.dn d, dcho h,,, 1 ": Fl 1 ~~~1 d, P-r,1~ llo~~ ez .",o d~~11~ ,,,,R R'p o-., e,, re I .l-n",¡ ,, ,,,c., d~nlta, ,,,,, 1 11 11, MorI. R.d,,KMI. Di~ Real ¡.,e,. RI.R,,¡,n,,rc, Fo 7orito mar, ~ hro n, "".""M'i. - t-, p,, ,,,,, la ,,,-he refl h.b t. ~ ., .1 ~ l',', ,ra d'l, r. ~h.,ta let ~cinluil 511 Flr. d, pluitte ,,,,,, -,ird, ,,, su J-la ir,,,,: ~~c%', l,,h,,,,,,,,-,>,",,,,," B.Iri¡ii d, P-1,s Cc', ,?. Mailba Teman zlR br~~1, !""lI" 'I-" bj:,j,,,ll ~~19 e. ,,,,, Si, An-o~ r arduo "e. a cij, ,a, ir o ti ,. 1 ,;"" R, c c',a e, ,,o,. ', . ¡, R,, I o e ],o ir c rror o~~pencien ir, nionT,,,, bib~ ,ulo 1,1 ~cruido ello t-p "" Ibrieo atur" "o ~o -I "11111~ oo" bo~ -srfircir ._ 1 n, chriluili~lo S.lujo ro.i, N.t,,,1 )S",., h. "' judiror el h, r.l no b.si.dr. 1,1 ,l, te,~ p,.,,,,,.n,l, ',d a p~a como,,. 1 C 1 ladorioS _nede Ju.er ,un., dia. 1,11 .,.,,,a. do, elnd', '111,1,1 cla~,d Ro. r.''. i """""',","-' d" le' lor: I.11. """"I,.r:".i",d'', 1 ,,,l', ?. 1i-11 c n, d 1 uno, R ., "l', f -,la ,1 cridt. a ,ir., ri. !;& e211 1 1 oo, -, ",¡ "u,."", 4. 'h;,-, d, ~~de ~n R,. l1 turuce un 1 ,o, ., d. ].o , . d, Apu~ del ,,o ,; pesti~, d, F.¡ Uilejo e. San l"d""i"";,,,.I, d, Coluenti. 1. S, ,, o e Aprnuo, di t),,,,t---- Ilo l., ,,al cos .iii,.,,. ~n ,.,l. li.aloulo ,¡,,,l, 1,~ del 1.1,t ,n l', .,',:,lea,-,. dr, p, il Po,,,,"d,"', ,",,.',"ii"."''.,." 'o ,.', ",:", ,fl, "' :,"' ',-,1~11.1-~ "'. 'en GRIPALOSE ~ ,o 1,1 , ujI.t g le. ii P. 9iii~ le .'I1',','-'.'," lir 1,1 d, \l""-'-["" o-l,'141.111Y P:";, litu3l 1. ,,,.,R a'b',"i",' Red1,9~ ,t. .1 Y d~ ~ oo-I I, le,, ',, ,1 r l N. A,, :t7-: 1,6: ,t",. ,i ,un~ M., .b,_ 1-11h.o, fi~ 11, u. ,,.t.hl, ~edent, ,P. i1,"e,:j,! 5010 1111,14 ,k lea l, a 1.1.t.r. ,u, 0 io, >"" ,o ,1~~~ 1. 11, . G. e., 1 si 1 111.111. Ta .,¡l,. d, ~re.a, ,1,1 1. ,I.,,:".i.,''d,:,,',"', buen ~ 1,11, p,,,,,,,,,,r,,,,p,,n,,.,,Ji,.tI,,,911d. RIO DI LA MARINA ~r, o,,~ ~~ ~ ,i ',,l" ,,,,,,,.,,,,,,,,!",R."",",.R,.. : .I,,r,,,,,,,,,,,,RI, "",hr,.:""N" ,e ,,1 p,F!, I 11 ,te clia.,orani. ,
  PAGE 27

  NtcaNainlsDIARIO I)E LA IARIINX Mrtes 20 de 'N' de 19 . Pgina 27. Emle) (iayores sil(lrios se pidio en ,elb.1> Uosi, 01 SECCION 1 Anuancios e,?..-.PRI,RA ClLR 1-1,, d;tf. ,lI.~'.-1[I1~A ICONOMI1C Clasificados de l"~ A ,A,; A; *;,,.RkAA A ~~p I. y AAk-,I-d .e; "",, ~~~ ~"" :,, ,. COCINAS DE GAS 'LLii ma llora ,",,,, :;!,P,, ,,," .l"11,,,," ,.,!.AAA AA;APAAA AAAlAAA AAAAA~~~~ ~." 1 A H RD I K CSA 11 1.A 11,A.AA ,1, II, .AA AA'A A" ,A"dAlIA l ;AA dAIA A; dCA ,AA"'AA .11.A OAA I 1 A 1AAA'AAA" IAAA ',A, AAAI1AAA,,1AAAA~AlA AdAAAA 1AA!AAdl\AAAl1 Ad', . IAd AA dI TA-AAAAA jA A 11 1.." : l11." 111lll1.l ',. d ~ II ~~A AAd eAAA; AAAA1AAIA .',AAAAM PRA II A A A A AAi, : , . A A, A A A A A A A CA', I .~ A A IA A I A . A. A A A i d d A l P A I ;A.A A A A A IA,,e C A C e AII I 1 .,II ,,-AA A A A A IiA A A A I A A I A A AIA A A A A A A A A R A A A A A C A, ,',' ,, ' '., ~ ~ 'A,,A A, A D ; A A. ~ 1 ',A', 1 ~ .e A A Aw r A; ~~, AA AAAAAAAA yAbAA' ,, AAAAAAAAAAAAAACAAA;RAAAAAAAR d ,1AA.A,,-. ~~~ IAA',,,,,,,A ,r:lAAAAAAl,-.AAAA" 11.A --.Ad.AAAAA'AA-. I C'A'AA Ad AAAAAA~~AAAAA'AAI-, ,1 AAAA'AA A;.AA1bA.l-AAAeA.A-d-,'AAAA',AIIAAIAAAAIde-A;CAA, ;AA; A A ;AAAAAAI,:AAA AAAAAA RA .AAA ,AAI AIAAI,, 1 d AR.1111 AP1AA1AA111l-AA 11 1 1 111A 111AAI,1AAAAAA ,AAeA':11:A ,AA ,R, 1. A.d 1 1-AA.~; ., !, ,." 11A ~ .¡. e~~ AA.AA .e.AIR .AA A AIA A A A ;RllA ~IAAAI'II AA dA ,A ,d 'AA.1e1A1AI.I',AAA 'AAA-A".AA;AAA. ~A AAAl~I~AAAAIAA ',l-', t',¡l 'AA AA, AAIA;PAA ,,,,AA ,A I A; ,AAA.R AAAA, ,,IAA~AAA,,, ~AA'AAAAIR ~AAAA 1,1, ,i, A,-1,d1 , ~1 IAe',;A; CAAAACAAA A AAAAIAdAAAAAAAAAAI:AAdAA~',AARAA.d AAAAA ---Al~. A.A.Ai.d,,:AAlA;~;IAAAA.iAAA.l A1 AAA,,','"AA PAAAIAAAA,. ACA; IRIAIAA; AAARAAAIAA *lIe1eAAAA ~ II I ~ ~ , ., ,, ,11, I. .'. AA'A IA'AA'AIl'l;:. 1:,,,,,,, ,_ A 1. 1d1 1A A 11,t,11A:IAAA11' ,1 1 d~ . RI AAAAACA AlAd] ACAI A ''A 1.''AA',Ae AAA',AA,,Al A AAAA'AAA'RAA ACA A eAAARAA'A .A Il e edeyAe i Ae d eAAAAAAAAA AAAlAAAARAAA'Add ~AAAAAAAPA''AAj OAE 111 IAAAA..A.ldaRdAe,',,,lle, ^,IAAIk:,AA del AAAIA AA ':Ai .A~ ,I,___,__',_.,__I__~_,,,,I,I,__1,,,_,__ IAAAAAAAAAA'' Ii'eei .Ae.l. .e.e~~ ",AIAlA ,,:AAAAACAAAAA;'l; 1~AAAACAAAACAAAAC eeAAedAAeARddelA,11lRA dffi d' Ie;AA dACAAACIAIACAAAAAAAAdAAAAIPRAAAAAC IAA;IIAIeAi'ii iAd'~1-Ad11 0 1 dAAeRAe~AI-Pic ddeAAA "A; ,iAiA dyeA ,. A ; AA AAdddAl,"-, .IA" l~ ~ ',eA: 513.001 ILQI ¡JA) O,:,<,':."..i 1 .1. ~ 1 I,ebeeleddd'dkA 'AACAA eAlde;RAdAdAC", leAAiAdAb. A~ ~ei'1 AAAedddA ded ''CAid didAdAldlA AelAAAAAA'AAAAA ~ ~ ~e;;R ,, le; 1 1, 1. I i i e d A RA',d, , ,I I. li A d-,e R ~AlA.,, de Al"ll:Ad A d A der, . R L ',= ".1,. <>111>1.< ,, 01 .1 o, ,III ~ . ,' ~ ~ ~ "1. 11 I ,,, ,. l ,11I1111. ., 1, 11-led A ~ AA:I A'dAA'd111,AAAA'lIA d, A, .,11 1, 1dId,,Aj,.1,1dA'1 ,A,,CiR,, ,,-.,:, :, 1. ,., 11,11 Al AAdAl1idAdi _d lAd AeAdA.I dAA,,-1 1 IiedAA;lA ; ,elAdic,;IAAli, 1 dIe" ,',", ,,,: 1~ 1.< idA A AAAAICA AA P' 'A. CAidA.pA.A-,PA' ~~,-.,A'AA IAl -AA ,~ -,", ,, ¡d 1. 1~. I ',AA,, eIddwA,1 Ad. I AA~ A ,,.,dA1.1 i'R.111.''idAAA-,, AI1,~.,,, ;AAG&,e R1Rd;Ae, A',.ArAAAdA1l, IAl 1idAACAlilA;e eAdAA R plAl." AA'Ac-die-d ;. ,IIAIliAe\dAekdilA 1~ 1,11.11 j, IA ,, -IAd.iIe111'11Il 1. .1, r '11 ,, r,,, .1, "IJAAA.iAAAAIAAAAAIRAA 1,11,1 1 1,11,A1 A1" eAA. AA cd illAdid Si -AI IA 'Ad .,¡IdAAlA AJ.A i~. deAA,,,A~A-dA 'AIRdA AAAdAA de ',A-,¡,iAd1,~e el ARICAdA AIAAAA1~AA ",AII, ,,, A: dAll,,d-AICAl' '-.e~ledRlACAAdelAdA l,,,A'I__,1,d, 1 l!liAI, ,ld.idlOMPRO PeA ,' A A A A ,AA A A,.A~A A A C A A I A A A A I A P A' d A le e d A p A l A l A dl Cli A A d A d d.i.EA A l e d d d edl AIl. .A.A.PA i-Ai, A h ,I.A, 1 1,l,.] d'1i 1 A 1 ¡ A A C A i H A A A ; A d e ACIAAiAAAA. Ai;,, dAi lpA,., l AL,,'',' .",,Ad A d .ld .AAdeAii.A .A,,e ,IA ARd, idA "RA,'R. 9 ,1 A,, ,AARA,"AA 11,,' A Al.e rr. - _- 1 t 1.lAd,:" AdAlA IA~AGi I 1edA, A 1 ~ ~ 1 ~ ~ ~ ~ ~ ,, I¡ ._ ,, dAid AdAlA,,,.,,,-,, .'1, ,,, 1* ,, ,~ Z ~ ,d, AAiAdA Ad.AAAAAAR.AAIiAILAARAA yAAAiC-AIAA.1 R 1 IA ''A AA ilAi,A'l t ,,lc AeAA3..A'A' a e'-,, 11, ,. ld .1 L.A IAAA 1.1A1 pe,.Ad,,,, "-C i Il~'A de A AA~ ~~lAbl,,, ,AAdAdA.'.iR ,1AAAA,,AA..iAAAA.AAAIAA~A"; IA CA, eA~ AdAA AAATAAI ,?! ,~i ,AA. 'e A d A AA 1, i II U, ,I ~ ~ , 'i' di. .' ,<~ 11 1111 1 ,11 11, ,1 ,, ~ .11 r. A, e'_AdA ,AI 1,-A 7pAl lA RI r A~A,1 ,~del A R .A : C A d A liA~ R AI, A R A" ~ = 7 A lA IdA A dA ,IdA A ' I I ~ A1 e , ., ; , I , ~ : , r .' I : ' RAe~idAd1 dA A IAAA.AAARAA'AeA 1e1elipiA1" CCAA'AA11AAiAA AlA1,1AAA1I1A;,1~Ail AdA_ __ ___1_ AACAAI AAAAA,,. I,_,!,p ,.,IIAAAAAACA~A~ AA~ >di. Adi,.,A-AARA-1dee'eAe IRA> eAdeAie 1 1 ., PiAdAAddAelAdiA'-A"Av AA .Rd.di''AAAA AdidA," ~AddPieedlA deeAdd AliAA ',, I <~ A' lAdi~ dA,o SO AAAAAAAAA iIAR A,d,c. AlAR.~oAIlAA li 1AAA 1A ld; edl -;A A,,e C, eIP..Aiidd.' eicAA"A cAIn17 MEBE AI.NA jAAAAAAAAAIIAAA. dAAd d,. le ,,Ae ,Ae Ad A; idA gAdAde ,'A'APAA Al 1e,7A1 11,A el AeRA;ARA ,_ _ P C Ade ., 'I' ,'" d ,l,d l AddAeR~ AAAe~~ A IRRA.dld ,tdA AdIAdwa CI'AAIdA ,A1~ I-~ ~ d A~A ~CAAA. .d. dI,, "l ,eA; ,;-Ai1 le -, ,.-RS:-d-E'e>NIPR(.,PL1NO ~ ,g~dl. ;A Cd el A AA 1 A.,",i,,,,,,, .,, 1~ r:, pc, I I Ald. le1, i CA Ad 11i R.d.d ARA.'RA.IAAAAAAA, AAAd .bA'AAAA1l,11IAI $13c.00A A A1AAA',IPAC, ,i'IRI ,A',A" ~ ~ deA~~ c_._A.e _,A ,~lAR ] d~ ~1,, j I .A ,dA ,-, u,'CAAAAAAAAAAAAI.I' 'A, dA ,~d,Al1-,.,. A de A AlA del AlAdAd.di-AlAd~l. I idA AldA d., AdA; AlAdA A AA dAcAC AlAliA A CIA' A.~d1~1A1.dAd ROPAS11, ( 11o de. I1 d, 1 11P.111, ddI,.I~ ~ A A AIA AI.," i Ald AldA' ; di Ad-,,,' edA. d;c A A C ;A d e-le e; A A A A ","" '; , , ,, i;, z AAi i AA I A CA' 'c d;, a ~ 1 1 , 111 1 1~ . AlMA , ~. '. d ~ ~~pbldA Al ~d eed e In~ ,AAAAApCAdAACA ,IRAI, CA A,,Y, ~ AA AA', A COMP',. I ,; 1, r ~ 11 < ) 1 R t del dd 'A AlA i 'd cl elddIR A' ~eII.AI ,RA ~A.,,ACA.liedII,,,A d ldA S cA 4 AR-de AA:A'A :A' Al I~I-d AlAR AAIAAARlAdeAdA lAdeAdA ;Ae ciAd AAAA',IAAA de RAd1AA~ Ai Al'AAA deel 1.1 l,,¡dedAiR i :e'~,Ae-,ecAA,,CCACdAd MRARA&.IAA.C de PAiAd;eeAdAA ,. ,! ',',,,,r AldeACAleecleAe A d A dd A e A;d "QA1CIAAA .,.-AA-,1. I~A< ~ ,I .AASAA -AAAAAA A 'AA Ale, iS () 1,1e tAA, AAAA A dIAAAAR Ii A ~~~d de AdAAl I AA d ddeAddAIdAApAA R1ARe1 AAACA A Ad lA AuA'l,' A-dcI1l-lAi'AdDl~AR SRR ,,ceRAlA ei AP IA dliA A ri]l'IARP i;Aeed _,e~lieRAle ;~CA", i;celckd",AAd'Adddh le-111~ ecA A ,,;,, 1 ~~,I¡l____.__._ : ; AldA A ,yC.A A AlA d A A d AAAAAdAAI; d; PAcA A~CAcAlIC Ab" y -d -1A 11~AA;~AC.A.~e lAIcAl1 ~ ~ .lI $5,99,. ~I 1. , )j! %,,,I, ,> ,, ~.dI AAyII AAAAA iAAAAA, ,,, r.AAA 1,~~AAAAcII'AAAAidAAAAAAiIA ~. ,J ,lAt.yAd,,1~,. A 1AA 111 ~ 1A1 11 1A -i-1~ R~ A,, A'AAARCAAA~I-AA ~ ~ ~ AAIPAAA ~d-d a ,AARAAAA IA'Ad ,CARAA 'ikce '','1A l A A. RIARiAiAAAAi , ! ",'lAdA' 1 A;A.AI'"AA dA111 1 ,, ~ 1 : d, o ~ldA,.d:1CAlIdA Ail, iA'iAi'l'Al_.,.A.dA',AA OACICIIA ~ ,1111 -RA 1~AdA el 1Ade A yA' ~ I.,A~ PAeCI piAd id d lld de l AA A A .R d lC c A A A % 2 .u,,,, ,,,;Idd ,.:I ,1 1dA ",,iAeAyAA1ARdeAecidiAiCiAdApAeRdde 1l-cA ACd,!e(.-AcA,1~dp d,-1Pcc ~d p ,,edA AdI, iAld A edde;dce.~. dddcAi'ieAe,,,,. i e ld;bdAI.;Ac 11-A.-CAA r ________,_",_,_______ IIII d ¡GA-,ll y Id, _A,,A.1 I 1,AAA.AAAAAA Cd~ ,, ~ I lu P l. A 't 1 AA' de _____________1__._ 11. 7. 1:,,, 11 1 1.1 ,~ Aye.AdlAWAAA-AARdA'uid AidAAlAAdl; iA Ii Ci AAdA ;Ali,,, A AAAddA "--________________________ ecddlAdAddIdy .i. AdAddi'dAd~lCA.AA 11,d1.AR-11AARAA AdAAA'A'e' AbdCA li~d A lAdA~ A" PIApA!I" didddA' 1 ,: ":"11 ,1 I ,. ," .ll"11'1",,<,1 ,',-l ,,,,,,," .",,, I,E ,_ fidAd ,:,iAd del u AlduiACI AlA lAdA IdA AAuc, I AAI' AA d ld C I dAci icc el A L A H O RA,1-,,. LS.', -, I ,~ ~ .' _ 1 ~ r 111.1 11 ,, ~ 1X 1 0 -, ~ ~A re R de c cd AIAdA'. d" le _d I.,',.:-A ~~ 1,1l~-ACAd-1 .11~1, A,,IAd d. ,AAA, "A .¡ld A cide l.A.AdA e IPId. AA-,.AcAliA ,_cAAACAAA.AIAAcAAAAAAAA a m e REG A LAR, ,., .,, ; AdA ci dlii di 'd AA d ~~ fdAllAdA A l¡" de 1dAR A ,AeA ldel l dAAA A, A,~ dA ACAAAA AA l,,, id>,",,,,,,,-: QAC IA ,_ A ~R-A ,',AI ,,AlAelddAp I ~I, ,,, deeA, .R:' ~1111 Pe.;,CR 1eA1. II,11~ ~ RIACA dAe.A1,111 ~ i'~, ,V-'1.AA'" SAA~A"AAA1IA::1 j iAAAAA cuy1, ~ 111 A pcud ei iiiid de ,,,.,, -,,. 11 ~ ,iI~ I 1~ -1 '1,1,11 1 '1 ,5 PARR~AAAARA. deAplIcA1e, cAlcAd pAid AdICAdAdA IdA deAeAleeA-e.ede Al~ dedAdA1 -dic iiid. AlhA 1.11A7AMUEALESd.PRENDd fee Ad d~ IddddA AAAIAAAARARAPA IAAA ,,rA IR AA iA ; le iid IAd 'l'l~idyiAiAd A -' e u ", I.H ,, -,, ,,,,,,,,,;,,,'':,.' dcAiRdcdAAd~~~~CIAdA. de AA~yA-A~~~i'e1C~ ~e A1~ ~e1~~ c~c-AdAc.dd~ .AARAAAAA1-,CAA '--~1.ApAAA;IAAAcA;C ,AAAAdAAAAAelA v plAcAdedddd. iRdiydcAAIApdl-d Ad~dd'd AdidA ,. . -lIdIAdA, d, ~ ~ ~ A%,A ~ ~ ~ 1. II,1,1~ ) 1. .I1,1AdeAA~AdR , A AlIICC 1.RddA ,,, .1Abe~~T',d