Citation
Diario de la marina

Material Information

Title:
Diario de la marina
Publisher:
[s.n.] ( Habana )
Publication Date:
Language:
Spanish

Subjects

Genre:
newspaper ( sobekcm )

Record Information

Rights Management:
This item was contributed to the Digital Library of the Caribbean (dLOC) by the source institution listed in the metadata. This item may or may not be protected by copyright in the country where it was produced. Users of this work have responsibility for determining copyright status prior to reusing, publishing or reproducing this item for purposes other than what is allowed by applicable law, including any applicable international copyright treaty or fair use or fair dealing statutes, which dLOC partners have explicitly supported and endorsed. Any reuse of this item in excess of applicable copyright exceptions may require permission. dLOC would encourage users to contact the source institution directly or dloc@fiu.edu to request more information about copyright status or to provide additional information about the item.
Resource Identifier:
1915261 ( ALEPH )
11968619 ( OCLC )

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text

- AaFsf f T E 1 b A119 taos at seriT ~ los hnte.
"El periodlmnto es en lo exter- L1 serilesi!PoAint )
no una prof ei6n, en lo intern reses generals pled a
un sacerdocio ,, D E .RA d anacitn. Et periodic ma
Pepin Rivro I ELPEAantiguo. de babja castellao2,
Pepin RiveroDECANO DE LA PRENSAMDE CUBA ,


Afo CXIX.-Nnmero 248. La.Habana, Viernes, 19 de Octubre de 1951.-Santos Pedro de Alciatart, Aquilino y Fredesvinda PRECIO: 3 CENTAVOSREFUERZAN LOS INGLESES Area de la riolencia en Suez "UNA A MENAZA PARA E. U.


SUS TROPAS EN EL CANAL i . LAS TACTICAS DEL SOVIET",


TRAS EL PRIMER COMBATE. SEGUNEL EMBAJADOR KIRK


stibitamente quiharon a los egipcios el tinico puente sobre .Suez en - - -a ElD'Ash " ebenots areptalr Iel lielo de que ex isI e tin reto contra nuestra
una accidn que cot6 ila vida a dos soldados na.cionales. Grandes -ia "' . forna de -vidia, agregi; . cotno es nyiie.srin, dehenos miarlo de
itaniestaeiones en El Cairo prozestando de los sucesd. neurridos Quuim* frente". Dijo, adenis, uie hay tlie ser fuertes para tratar con Rusia


Arriban a Port Said umndades navales de Gran Bretaha i - . - Si todo fracasa, debemos prepararnos para luchar, dijo


Evacuadas lam farnilias de los mnilitares ingleses. Parten hacia la - Eli ,_ A ".R - ; Truman, en ruea die periodittas, ratifi que los 4i ril (o con'
4ezona peligrosa del Canal nuevos refuerzos britanicos. Febrilinente- Mosen no tienen ningun Nalor. Esparate una proxim itaniobra de
los egipcios construyen otro puente de comunicaci6n con Asia Menor - .s sos lveticos cu a ndo la Asui blea de la ONU se r eun a en Paris
ElP r P ll - EG YPT --'- l .-I. , -- -, , : - 11.. - - -
EL CAIRO, octubre 18. (AP - ylla y Tel-iI-Kebir. fet at ado , - - NUEVA ORK , aIilii t dAPI > ,,,,a. i rhomnbre i" i *'o ptlilehiNo debe prorrogarse Eilititnhe llenia, tron p or itar otrns u amln ingls: so choler dd t pc - -d i mira'iid lI n G Unidi. ma m d -
rops r , las quo reforzarndr of fuego, acearentemente die ar-, -: --,- i - -J. .r i_ _aq lut inel qut Al a h u- d i. ni ....u .. iesPl,-d erl doliti iiuuarnic e l ca l de Suez.'mal . iutomtiais ii cln di Sue -s l ii r il c Int y .p J, t- i- Cdiilii
el '*a as luerzas i mgleas h-n lIbr-.doi nei i...Ibi g rn ia , unut e eltPill ru
_su__ primer cseymbat con troops re u. ,misma regi n La1siudldt. col numna' anbrryadi Pna Ii. lIigrsi il ti -x, nin ane eilr. inirta.
tiI Eil iiiit. mayo rivl Pr idit, La cludiie con r= :.U~ ,rlli I P
__ i El G cil E td y v a rd chiiqiues tniriIiit (lit ibriiUnless. lin ondo tiel I Pudll. . I t tadlet Va'md- no so' MOSCI' l ic ublr 18 API -wEd
Pasada Mainr terrain. rl parin- El G lrnL .jiplcle anuncrid ace informdonqe Is. Tercera flotilla de ,rtoi d r". ., nte a o neonslegea neerm d ian stegn e ara ngns onfete u'.. dj h ,ele . do concedido pr of C6digo Eoio- Inn cruccro' britanic , prtctedente del destruct re, debe lie t hy i m -t. .ones itd El ditor. rtid r iii hiub ilor dp lone itgtdol a niidt,. Adi-.i lt para fectuar ]as afiliacione en *Madilirriun . hi iemildo en Port nana a Stiue el crur .. Lverp1 I 'tt t , lil.t hit tivi iron n balte tlielti qi.. lg i iif iani , tito, rc.u.l..i pll d 1 p.. G hirk h pdut i ian
lil diiitin iiipti plhitis.tl- Sid ..'ex. st entr.onal del Cnal; oa ptreparado Para zarpar,'-con Pro tlvan ii iiiirtii y It hitidit Eii .iiiuii ,l iii-tria Ie pih. Gerr ha raIi a ii delgunias
astsitn ''rldiit itar dithiima 1i1tii .uulimiiii -2.tlldul I..tbiidi hot-ld En ru~uto of masmewl &tr, old Untie, duosrarrad,
br :rpi o 'JprP1.sa-. !agr.ga que ese buque die xuerr:a ha e v csmones an brd _aaoh e aa, ein ei quo poed, .or orenre d m, tne cneiino."D e o p re eh eqe oil ddoiulae Inr R u n
ittiltuiiilads -tt iipiiu, diidi t sliiib ,ci tottil ea Iiih 9ldiii senioia I~ii "'i xi i .,::, 1, i diag _,il,,uiiuiut id Ciii. iihuuiauylai
uee auc o le s Ier ca pari ,entrado en cliche ,Puerto ",orarl n ,u _oadat -seaarcbret - _ - -. t xst ' " on conIrx' nu r fom tad,,CUnidos to las nog-Icic nes comenzarc re a trabajar activamient'- |las autcoridades Pora rs." S su. no fue r xpdd Mds.iTrl.ohpasi ilrl - mira rdd " Elt -dIo l dp - h. ,r . Han Juneind ,o neanra pone que ese cruer- .. e Gimbni . ca.dislas que estaban on Ch pretirlo Edoero Napaaba eertet' ndd li metos tftiiatorias, y pr e c l rd, Suezhan side trasladadas en avitnes , K.rk. lo * It d lrar p Ie t tI t qo pued. iaducire co mo "dififortun i n i han reprtado muct. Otrdi buque dc gii rr, br l talic Iregi.n del Caiol de Suez: tro con- Esl d d d d i Kirkd ii d " do rose
..s que sIgniicaran interrupcion tardaruin ;nlea lCnl ltingente .s preparado on Trieste pa- y mI d d, .emn i inc. asne esaplb tn a bin
d El primer choqu entre fulerzas l lra prest ir ieicio n Sudan. arL y t ...dulli lca ,, siortmi ,ull lliliidl ,, nidipain terblmt, Im
lprace.. mlithret do ambos pses termin dt l t ui on Pa " aliada so' Ea prme neutral r r n pe die E, d,, habo e rI d, c ,n fe r ieu ot drmino .
Pe : horit, I cerrarse el periodo., cuando Ica ingleses se apdrr , eA iepa y eplipciahu .curr',Vo el mir=o 1u i nu salmen habl onde ctri o id E te duepch ue p prlx
Peroit d oii tight. r~ ittld!o lthtiiiu tit~LZL A I~i i El Ii h ibi t i ut ed tl (Eilte tilt ch till dii r. idiillili
aiitI ututid dt~l uti. Iiiui ..o itil nlll u ,ht- _ _ _ - _iiiiiiiid -.- ,huol ,ot Liee tiiii.""" soIti~it ht it
surge peti d n dt e una pr rrogn, I up Puente sabre f l ca . a - par 12 aana, Peru Is cdul a, I - .... .. -_a Ir _ afectuo urd . difutni Gober- see ruse. tn identifica la fuent
upm ian ;ul y r ' suerra, derruereush rdvul ci 'L,a zoL a de seguridad entre aibos e 6ritos seri - 17 N k, d r d v C
thudidno n m uu tttutiltuen pd-v -- ' " . ~ . , i~ ,jrio Elth liihiihi'J'.dit rK';t"iiid .1 Ctoediud tncu nt r y den . cavar trice -. * d tt y En sti discurso esci l.u t el alt irnte ler Vishmsky t din 5 do d ctubre, en
ter tre El Cuto p do hattmh oL Eanodratran do o puentetlie tres as alred e dor Mle ns y K mdE
a i que t e he ho s dgt nalo y a construir emp it s de:El Ferdan, el cual cruza el canal agii . ... - I , r 'Cik,,ler t ial ..... d s misuri o dtit y Um dts. iu5ir i uelditlconsideracitn, estimam's q - - rtil ria en sus respecliven secto.|Is m.tad del camino -entre Port aild, pr octave vex consecutive, con lrs d4 , i,, nf Exterior de i Union rolaborten Para lograr el armisticia pesn mucho aiis las razon s-. {. . Los sold gts ingleses t ocupan oe imaia. Lis hinghtftcti aaits t d mitis, WAi ' Gsi .l dk C
tultd I ioiuii iiutuuinuo ouuttl dtll out d . id.u in t I ACEPTAN LOS ROiiOt L,&u Ihtlhi ,il it c o et as aelr Alm G. KitkISitoe Aodrt, P. Pliill, Jos.- il Ct.... contra e da prorroga. d zorrer I rinculo o hrr o ldosti or. FORMULA ALIADA compirtiro fJefe de st s ultim m mente Ltes de partir Para Ins Es. Los diplon
Ani i iod ricis pl tuni. trr t ointa de ultr. herlout ; n t IhA or N ioiiitii Oi t Ci ii. trlfllt I Chang Chun San, qiitn - dsUnds en menerande saber use nr if. APnote ntod o stiee dihechcode que proxims at canal, y en uns colina 1 maron de bajas inglesas. MUN A (Core2a). Ist3~Pt a ,cliere: "Halle muy poca d trrpic ,a IRod jo-Mrscu so relim' a ,,a on. Veal Kirk en -see conversacitn con i tu b rtiinttr dt diii. iciiiidi- .It dhstantt, hy I I .e Ingdn ho. ttgat ho. ltdltsesp v hulbo ci-es oil aPI do i ti , cepd1 cittiue nootros". r fip p ta diilto dt an e. shinsky. per. ti tos trusts t ti h u tntertdo :m mpliacion, no darh flee- vajeo s, ar~ceh, "e ar)ei. m a n ee a. er mbla.reoafrm adetanacino| o osradrf nM nsn dne eeanoqu uahbl eh ar p'a onm nerytnsi" s
,do tutu remediar o t mat d I !alla S inform que en total urneran .del canal, , tNaidose uU idtd, solar can h Lo Idiioie e d , di tt imp n d de. loiipe lrid o liilEll do Ui hue Pribiblhi P ini it que I t
do cidulas; luego. y esto es prt ddtdtt di u dolt, Munsan ie tas NU creen que Is nuovi propndiii de lhi -viti "r ttl- m.du it
. 9 - - c, eLo t,,:m- "artdm, aesbtu -cr uehbanlurid.ded e u- L qusoad irc .1"%vii" e2 h-aiti ",nC e.-u c hy fequ usanoe
vida gi ltva se encuentra into. dicos han side totalmente evaCUidos inesi habian side tumultos dominados , d Iiegietl et ub 19 . dire ieavmiane C4h le. K1rk 1 I 1s Es0d tnCd'. pr Rn ussi ongdh iph i , l i lt ]tuiipidt por iis iraaii ilotirt- de Suez y Port Said; l i n pit l, tuetoi ilesis, mucht. v- dUNSA\. Cii, rililhtt draTr Jni y ii Ti , d1h di C hili n - . Kditicar rpidament po dii- mo xl, Estd ot Un id" c Iis. No it reilt il Cutngrtto, a ~ ,h- ite realizado torque carecian de ' ces con I pr n dc i ' OIi , Vi.pall.,(Veerte. (AP- La oftt tdo trans- Ier J i W.. do.d. l ttt -rd iid.i" ttttdt i t ill itementlpdi, tlmlr, p r tutusar do qu numeralos a Iy- tle,, p$i, os. iPtcis de residenciad i e iot a d gipi a.t, acii qe t comi ndo u upree oti de o con a gener o B. Ridger tp niio iidtiidetnd. d. N .btgb uor n d beidatiti p urdex to e ia go.. ai. de Inter s noitonal, esth n lists pa- nallaban tI ba o la diiouiio G' El Pco atntdante en jefe del eijeito i n u I htiho halt. t o l hnferll Pi. he tiore. det olt- '. I t its uhttd d i it h t tt itntt. ra iu r in. El Ingot h lotv- tl tratado di 1936 thuti dtnuntii- ipctit Mhtmed Hldtt. trdo Ito mando communist a, s d pttoy uen t r m bats iduntidldrearme It t port "m hacer quo null-I Concliity, ie embargo. dicliend
oh ,iito t hut titlil do uillateralmente P r lo I ipciosit mayor general Sbourittl.itti il u.1 I l tno di iptile m y pdi iliht t ttttt ltdie l s iiuba-dits tnu uu iiii tedt i dxtitt , tu d o s, In gttote adoltulloi lts , p Ess fltithluIl hi dst.do tra dcladas tetlente general Sir George Erinii , l qui prt ntd se rnudarin )as ton.ilPtna evantada par ]s compii ot int Itri dto ten Inp res ,,t,.,t.. d ,,btrnidde t It, ulou ch
ra a d t tp r iliti x m te n l itio d . n i iu t nlits d s en suspend. tisen Pt i Mun Jo i . La confereLi a " N;iul i tu t t ..h.a de lure panti.iiEs la ei dol t i ttt deti ns
ii th utihtliiit di poodit- el 23 de Iiit ttitiiIthM ht Nuih~ hthi tt it le. Esiites Uniiet, indexla i t, int
muii. Situ 6iod Iii itiund n t nJf hu iniot it i I.i I2 ttiii~I titiotl
muhsorsiniciativas dr verd- Units elscientas fami,,,, hur " , rastrrste biin 1 n si s dsdre 3...g ... mre... lat as1.0 am hralca o lecal e m qe n'r' a - mrLtspnintsydsui
dtru itd, titrrin il tisgt di diSuez; es cnslderablem=t m M-Menr. Sir Bri.n Rtbertlni. com-' En este campament avanzad . .li- ,iEtendimiento ratro ambas par. d p1 pudnth t ii li p ri l itp dp itt rehiltdits t of elie tioepieo ase l itdt d iis eue meiu r itIid nted de se espera que t os roj p prepartdtptr dulrtu, ofi ittntliilttiha diopo it ilucomese,, ,ncluollitesta htan do gisllhdr eiiituiordt !Portttiiuuiituiiutiuiuthtii Said.u~ Itncne uzls~l ij ai snf~ 8de-l ln oInN ea'
neceiitahiunati ghtiihuritixtuid- Piii Stid. Pirmtttiutu utu tilt, Iut'i"ntia hiaic i . i ttttthlte l put do Iti Nailnet Ut do prt- hficiales te enlace die t Nitlionat in, iltro e. - teacin entre ut Untit n Sovlitica y inaria, por-brevt ut itt Si iito l-ldbdit l it c, ti n ciu ii 'ret- itado id e iu ot reti; to ci- tsudn oh juttt, pcc;lrob tblem tente con pd ytmutilits que quizA a - "SI odt lractu. nuestro pueblo dt- lox Estadiis Utidos. t1lt il piidi afilIahtou i .su rtar itte di ti di di Iti 6il d di a vt itdtuat.de tUhetundartat tilt s t.. mill sttitudttni Intpre d it, tormtt ittpiidij i li- the9tre iiarit pirI defender nuostra Eito hi dads bluffr a que lo i e Shell h 'Ct. en ese liul r. H - tisttvoljatciitnada con at "inciden- i Li respuesta de lca comu istes pro- thad tie referrohu a tuodrididb " iircut daplomtiti d . M a m
mucho mh dhftctI que en I actua- n I fe d . urid el puento El Ferdan 'iblemtentt itutid r re Itt l l- i Otto borrador que tit redoc- Ktr ll di qu h el Politbur , "hto- c iii ! u v s 'bildad de Pas nuevit Ildd proddicir o Integraciion ie -, Las famiias de militares brittnic e l unuthi dtl It ii d octubre, ciales dte en l ulitt, il I. nov- ltado es el liamado ptyftid an tilho ttto ,"iu gibie dt reunift doos c nillhres die Is. tuaqilt t pt qut lam htghisldiiore siltuen en Iil, pues su cl as ai tt ei - Ntt Pta itt i ntglst tu Iitfti- na reunti n quo celebrarin islta con acutirdo qut iert iroatif l tdo Itt i per oe iOterr l tti io grutndtu pntitci. tilrum, yatquidlhs 1 pgisaor s, UPitin inm tdi l i mit sl l- d - -or i tl Il, gnn officials ti e enlace tunrP ta, . o en It du a rs 1, a daI niihh .n .
Ii,~Idln ,hiiIaihuuui -Snuegu ti- Lil mandiii , hil-it quorde coni Kualta utit Iiisi. iiPttiuou
gn r1as res- tar. tl ttlllleses habiin devuelti a par. Ines 10 a. ,ti. tr itt d i o- ve- ,
pecijvas aterItletet pi ices de . U r o el qbrcitho htit(Fitll- - ei iiti hll - - cse ,n- Init 16,i u a m g I Ast(Uia
(Floating, m - sellpa -2 ir. - ; f1#2 " r a a rr c a pl
PanL f rmule doren era, Vamiy 3 i gg Cue '4st - Ia a. o


plrtildl y dittg thi' u. hiti- tirededut dt Is bnS quatdt idt utlti, Paiur O lt, dul JIps- b. Lmpe d 1 -, -tIo a"re.Cunientutubrhypr qut l hi- m end qt i I, actuaidad esdi Slit yar- OK tpihth g ABi-Cl yhi a o
o~~~~~~~ ~~~~~ to it Ioit, 4iid I, Itphht '.L UU iJ ~ _ Iiih tolutit -tiho - - * do .1, Eld. ht


r-n eigsa ud l ealc soqiredcrqee lAe upremto iiiutidtt .lladu, poohe- iuuitt his mtuitai neitu dil cactlltr
desptdlo1. d Ii, trabhjut tiuti.- di tg idid di ilti tt Iili t I . I n- iiuop;i hit pit ..pt u d m d ..- -------- - - - -- - , Ak
i, hasto p ilt ,. ecciu - ,e lo po lUl vacunas contra a alenre it Muni n cto K , th l Nln iieru YIihi ,ht htiilse r ug , diuniier teors Eil trridt Pa,4 -nie d6 elti ar atide aJtlero co o ntmo .Itaepa o -o Io u a ta i e I&d ar etze. V I.fe re noh baliola elrc
otoga T tihd Lu Iuttti Io di tI It Ittt "o'a h u1edl7 lre s~tl uloptii E ~~tu_r"u. __ r_ d - n renodPare Gei n l tid d o d l - d,,ad, , necesariad, Ins, on: hab canbialu paquo Xk El. ,dIiitill i r.

mtiui n yCs icnfr Ida con E OCOLMO, utoa, uctubti ii. Enli vi as utoina eu- o bevdrscenqelsc T KO ictub iii9.tit neti- -AO E ND S Ne rpeir rnn ae -n ne-6 l e uam iod.i olht on ieb pr~rr . Compred . q In-(API-EI Premh Nohi di Medai i.i h dc. dnan.s rIoU itdI- Li lhbettd d l ott sob ollhit II UP)iLi p J Mihimid M llidihi r Aill k,
clsv eseuCitod itapl a Theilr,.dteutw Yohk potr t h ibe tutsisor ht cn guitgldt eimhinit t ,rht eii hi tretui do ul itirmpy- ob tclo prarti udt tiilas i ilot d isaroea 1(11 Itop itil d huh' hicuiip ud ti uuhhiidu d i nn p l ri r pudn iicutrdhldt qrit tiiit coltttgic tttcdcttinadi iisa hut- pruduidu I. rititipttililthtetit lat Ilohit titohlhi en ai tdi il dor tll ttiiild t.ibret~ tuith tt otidtI t qtihtttlpit ii de 1arue1, d trehi s en illsth detthdut i itihulutn irtrt udi ia tiuiotduum di ciqueutuidihithtCrea
itit, ittihto,,i tithh cit traht la hibr amitti a. St estlimt u nd, It utin tun ii Iai c dtd unihi, i hi, itrgo dol ittuo de t I i ld ,t iitluduv lnii ptilt a liii ti l turt aI, tui 111 hitil ilidliAthhtl ln,yig itu Cii rpi lindeVsisk ei
molhdtpits dins sl ma pitse tqu e dotlucinun ilhoe dte puotthin tuula li oihilhdtd dll 22 iilta, di carittrt qilt lhept - n ita di r oun it tiludhri' ia mirn pil sullit111 e ii n o t e v I iiu ta FiTr iu l e l lisl pullh ler u ptrte:t"Apena pdo Pu onubihp i

tau til tul ttalslilPti tit . "-squ it lllthuilhu o tradi n igtd r E du t- demn t.l irttu A U tmtttchitr e hrin m r-dd-qe Pr d tT
dasd - ri.t it dupt ulavi, ll u Win a u.dih dtncto rnk IvGrthum.q m d t iti f olt dt i
dentilptdp ttrr iiiitmtunttltt dluntibloe iimbrude ieio ,l t-a tr Thiltt dittluiuiii 1it quit uptlhldd ucerta de iaphtuiutabtaiuar phihtud d iuit oinitneu itr l uuihm o uhiseottp bithpiora q u pot l iuidiotenlre ilt diuuyPaihthn. e ,lthiiiuerdhiconuRiitlitalttuiil
utdituanl~ du como ihllth diil DPIii~ rhoe blancttu tdqihtii ii mtal thi t, hon iccedidt en pintupi quitdt itshtirtiiton it prupuhta iue tipiuhtm iitt neetio iiir l u t- it ut dt Cachirl piip ittqu beecit
ardiendo* -- ~di Sthihihdtd Iternoitti nl di I, tutu itipilladti it ti cerebrt iti el d.Ioirte die t u o di ,otuidad"-b~ ih hec ita Naih ett Utnii It. bupil Pd diidu tuu bttr u l Cr h -m detpu di tilndit trb. ishusyti rehip dsuropr.
Lu Repalhlt neiouil qit il Fuitdtaili ituikettller. El dtut Miii vIrus di It ieihtrmedoi. Fit .th ttomu li hi rtdht di oil ytrdit r otupt id el destiutrdu ill iluith nt titrco 111r luuuneiuiuvai t .."t l mimtruu di I.iuuii Allibihli Iliulpi do p tOrtruman eii dliie tt-Ththhi l d it itt9, tn Crturi , tidi halhir Ia tisu ipnl. hbsit pith Li titplliud di Ia. utun do niliro- t ii Ii. *vitlne, phue oinoiiii u huthpuiiciin t tuu mtht li 11(- tilt q u itmen, tilt lii Iditiy l tmbrt ill tilt ipttodui diilo t
iii tbultiii t~tiho. itoit, gi- ide en it. Eshidi, Uihdit lit tiultild ien il timbiil dii poullu - itiruili dol I ivet se pirudihij I litiml. I *e I ull di pot pid r i- hoterte hi unto ii il liiiusuu rI- lull d, quit ei phibli di ota dlg to it que ut riioib .. 0, ilh ini inost iuttiiaru lPtteeeg- d l itit El Prsoilt Nihil di Mo- S lt utilihid put iirti vtt ot ii o tu di ttntciho do ll, ialidu. tt quit ,hu ,hvilt pilidlo truir itritie II it deipu n dut hu tO ilm Pu t tall dett uututsi, ei sultl ni dio di ptpt
s ueum iii32.5 doititO yt lun dll dI nerMed tthew B. ti tii d - - ,ilorde n d hulIun tInglo rt. -^ -- m n lr m doij ql ue e tperi. . lii itiiidiu put Ahitd N bel, hr T qiou thm intri itil, ex tes s la Ii - i. tie 121 nii pl-wala He Mpnn , , I- ti itluan I l ltUCn an Uli dlstrlto iutdoiu d meh IuOftrOI en lOS .J .- t dntiutiolddd- ipubuhldidt p~rue a e ep ouuliui tp Ail- hit Dec I hr Truman Iui it lt iihid hlt C=t
op rGilthat diItoThiltr I a -d htrldo dChrtduhitl Le , rJds d _ Ut uithrutminlh it L en r dilu t l 11111 iiudo Ci
I , y Th iion do. Llte el- I f' rph, wi todrao y , re .1 u p*tolu i a buuhiu tui -r- i* uh u d
er me I Tlea pud Is Relc S ee 0d llibeeRHae CHO asmlr;rddrd usr o on mr~n r" A7 sa e la ' C O 0NUe"~
9~st quiedco T elrh olbrd o u nh ore docr qbr e eii r oqueno mednat .I nl. onrn e llga , . lir ls h m areentrcoe s delcn ciuer


nsre te ricupod Lie d-bre da.c o bre on b 16r- par epiea ii ho. hit bl _ rrtbl zi loo
r- 1t oa ~ - nhnk~l

Monlen hasefete dprsn; ...m.... .. .. go d (l ar an con re nlmb is ptban- J. P rHs l, ovii -netre-en M n 0 i i NP I r o delp rei ,8 'e e. dn L


C a d dtiuster El- e es c d Ii ohosdidlo cont r utifiCB C , u on l c o afl primer nair s, e( fl il l (li r. hoci " e eN - AlicI i ni d o t


Be lnusnuos Ed uerrti u ndttilhumis de ch1dscorneJAcJKmoy hmr pe1diengha!! dItiue d'i a rremeesons erca oflla
I il tipts d hitull rl di it Filrd- -tu ht ototu d o "AUr'Wb'd
p t dla I u id d nco m i aesr r m d di it uaio"i to. . poia C e P - Y t od n o d -lue U lb rbuica rau o piee tu t Es ntO U d,ut
3 0 0 povie ca. Li dteri d dso io raify It didipdeE n igor Ia 5d eshel res l. N tci U d d el', m , 1.dee. .erd o In de r s ne e
Lam ef rm d ia Prigen em p rli co urge ano nuen dessererdo rnfjnee vacun, aluee ladla de(ip di- I ti-it Utpre6 "tit t ll e d,,rt "a.
dcc duit , d1In n due onrtdudor deb h _r__- -rodI il "" y r , 2m "d"e - d'iuttn ititi
cIe n p ea s c omua n as e net y titd t ixeete riitsu itd Cinthi t-I sod e a s e rt facidovn der l ilt d i hrors u ni be puie de di hirn no e Esa o iiu has idh toh 0,11t IIIbe ue d En r ethr t r d li e nTi T a - lollil Niiubtmb, atulica n ruesten yo dstIto en inse cotrca ibes eorgav~io iet n. E er.faitreLom Cobprv does creenisa qe o oao y rchs ornt dae mconaeu-e own aoit setaadod etpeaad rsmna le dm eba nacion sirv de eir-du e nd o u e p e rt e n e u t d t illn- B o liv ia d e_ _ D r _t e r_ i cut u e - d o tih1' " ' d U N11 1 l u tw sa t d o r d lo t pu lr l d t r l oet ulat ve n yu: t i- - u -- n - l iam ERLIN oientl Itteeidsuk pulhpl y i t r s di htit t , d Ite cau p i WArN GTON t lm id hI tao l T i . o iu ru t tUhi- iS I tuel m d P q L L i- s t. ibOo hi lii m l actuiiu 1r. I pl l uu eWhqh I arTa hi . l iib i lr ne Ii 1 ru l i p ttdin "i Ios rieroa. Cr pr e en e a n. rAP .I E rnoN be te M c n clo d s o c a s u e; qu mul u ner t on-E aptarfmo d'a "n 'one A'.dsUidsrrcnd drclnd elsNiinsU ia nr rb s modar Mrsade n e , ve told- --

i 't ot amriou l rld i th Eu i i l audio h tri Pr i , 7ai - del ro Ptdu t r r ni.l dtrdw Iitpillu h it K m ney.. 'tt Itt d Lo. oh iit l d 'ue l a r e tabrt refi ter, 1t 't -l i i pu ituu it itl re Il n u ll r l p i idd eii T u d;eniitn lr I...t . a tlu i l an t il
e do a R i e u p p u ti I l da p ri i ttt o i b el ntitui u to m e r dl p i o rti e rtb t n ttt lh h c h e n t nlu t b a d t d pi C5 O i tslldr te pt li i a p dn tr d i n i r d i rd t h t ti hAlapin ,n I . I o o it, db rtr , - m il EP st r Pbld dM i p po pta ud . El C i d u i i u huoiiy 4 mutt td AnIlt d ptidltlrr do ter i c i tt huni et lP o cl t Ill Ithualu 11t0 ohtle- Iinsl h titri hu hotia a
rd itlterdut poeto aiiltants, c ladsttl i in transit ter he doctor Max nr d P..r.i li ttdh alt itt r t do env , .ii. out, nie miol-es tii hull
dii a n o tde Bau d edi foro m.e1d1 area dtil un .t t t u t doto of d d t tl ion idie noem- 'id i liii p rh rit. lultidul Para II .' ud I lihdo, I o
c m n d c o p r u a prducd o Th i n prs na . l To i t Wd- Erlc s e C b ,l m d d e $ $ i 0 "" e as tr i ar :z n i ls r cia ,'rln ar n ren orO ,]as neg ,", . e deFtm numniA de M eimur gh he or
errenn Puts eq entr me mais te co. antr a luchre a enril la esier nou e a, a cud a oedd cadorca, s ag del tr a r . n os dr ogad I ran ebr ,e ,era qun Flel l ,I Winrr s . o one ----pr~~ d ihisydec
mvq6"ueri e sd a e ar tie incs uent i os c etaie nt delem tie cuar ca,,de ur,-n qy,.Ip,;a l of iciadl te e la ce l adr'sI . nns a *'11lI mlt o -n, nVl, a e dd deTum a r 6tsa ol ,,o,1'1 , e s mert: "A uo n- poo sde ste eA n . rue rd t e l o ty a el a i l i - std p . .o m fis Jieon f n pa r uliiit 0 tlv I . U o i I i hot l uI na it
Lttti lt o t. ItPll i d i ior o tilsna bat h i e iihiilttt cotr .Ct ,dbhu Pit du Iihd nil reunion Nutot 1.dt hthlllo t[aii plo, lotpttllu itdiio ht ,i- lii pin riu dr "i ter ,iiti i isl t rll-,di ion o(.sia i n -otttirnidta Gh re d et gell u rhs dl a , er0ido "porlltroi lld sbiiit l. d il U os. ast ai rou s hiti c i , ades d - r o e ia ba xo a e cot Pf N o i t un- 5 1 (Is In t du he on d Mh 0 10 l iedan e gar dsdn
iai iantrepretnura erlit 'dmu ist t qut Cuhl i2idt tutu hutodi -t" ti i ti-ltt piir --- It ii nu ho l l hito i llt d me dmo 0 i ld . pu lull Utuitistsmi dm bR ioft q
utho ti lt it co traI Enftitod El o c- L htotr aryletttimn, I A[uttll hiecr Iisubdt tiicth uth ti n th uiedo ..,oa~ln o ,pa.ei'h r fifom er niit ofu h PribuanteiTi


pion t l S htltuierno d B hI o ct, t qi epiti3 t o f p i t d Ag r r E i eiidti u d Mui l do- .1 tuiu l . t i gun u d e th ph d oI u n-h t el d t lrn t Gitaiam oh It d ohteioutlatr nl t ho e l m rit-n renhzaa pr lreog n com un cla e ibr mra ye tme cmba t ar % l~ descuhait on 100 be a r iachdse .de Isra m a - dlda di I ,a n.tem pr-aci ,a e a. r ge , / ,, ,ib- r ,P''ara fieaertn lmal r ir h -nd a r r dy Paisa .i on I n co r ni o e.i.vn W .1
tal etalz~ar n nb ncm ione pac la de 1 La ruol cub na e'19 1 es ahor de .Tra ajad rea e C ba, onou rio ~ m or ar'o duo ue s rst bado he ,nrod' " vpe .,n Iqnni - o l - d o que tie C dere de a rae amer to r prruo . una ura are
uma cn d pt-hb i ~n coa m a r efe n Is de2ra0tone c o, aduir. of atc a y Jcceded o n de inmpcio d-l ad I con Inn "m r ne nt q 'piromn o 'a" a t o re mi un ena n p n ert r rar o sg , ,u we


ld cOlodi t tot ck n tr- I e il t tL mtdu d iilt h ilt. e lid drr .it t h : - cl' n tn li. t A Ia Et ul d I-t r da I ntId r , u e l rm ta rCe trheo rt cu nt o n n n a r r n rig d r n tr ea i d te a onil n cl s Te a dc ion - r nt a el dOb rh I " ' ..me tU doplot tui iito t i d d do Pt d m' i Cu iiu t i l d po r l o dl-ou, di f it d u lq..o o n l d i t dol P0n00th rt- co ntlll .o d " di oq u hi di it, Nuitur t ludu tt o u nl p Ilh a d oz.d i eluiau r C i e.- m1 hd d ii I ,i ue~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~ -e peretr In ,,, galna ori dmei o. Afc Ki .... otigriad Palda Truma rean 1n7sncl lldrd o beosd amdc-ifraae ohvlarp ad rTu -n -- -Lea yetblc XIX.its Efn o i n R ockefelle r t e f e r a e o t a e l a a , ( u a a s r a e o e n r i a .- - - --- - - --- El doctor CMax viru priem Isn rner ed d 3ub0 "Yo time nsot yarnar. of m ci ed o l~.. f e
Th crens eia qeenl m rla na6 ,en 1d 9enim Prt lyra be te Is e ubstarcnt d . ampl E tu en d o sa za sr d e J- to a .1 q .,n ,r n,,,n.n no ,, ,rao ELot lifuepnca in. sram a , - E ATe p odlnre tras ei y quon amld_ .. pbtc,, dee a menoxa. qo sr ue u et euco nlsn- aoauc6als eidsa u e ita o u im e rsdnealspu cim
en l dstitosein asvignt S e a guders ya fueo staed en Pnl, ceidruadeln Le a esade c sm tieyd We u ro d Ins pun r meffr sa bre In zo norc i i P L ism dorr Inn Indi ylwn dl itmr Pmr nd bron e apa a do dwel: Vten rens e ret ale y o se co nieran m nd .t u o ree ierrut que dh~tem. con tir dibe ma re, prx m a padrq. a a a r h s a eq ble s dL. radi doP ki o a utmaile. pa or od rsu g p- pub etme e s saon ag d a rn- .,oyunlojsaul, g.re . I n.em p rehi tt arclt t t th a -di r de o nr u e C itt ditd zuotrui o pl o Leth r diielidt n d i p discy, Ottei-P1t Ktlo i relt- tA t Aear tlnAi r et e de ol Ppr tic i so , 6 r
o H n si o ls tomernt io i en p eut el hdic i ubhn , do r es ttoa acep d io p at Iat , To lerotid ltde l Jbr e e pr pl r: d ma l2 e dodlla ia d d r ry la o s l r .n c9, ueb l ndo ouio ce ae.o s yi arte pla or...
-rn d o os ml r e it o d i ~ r ic a y, ElProbvid e el clelt M e. S ro ytIz ar pe erie s vrz e cn . l -f a tare a prn nro d ons ,, r'a-l, .r d u n su rrm von pta a n 3 remizari ei-, 1. d-o. d l 5 i,, pa rl, ,,, tertad y f ,pue t i, me 'A,, dia d I e d s o l e rt r


sitandilque tl encon t . di do M ylort di C riii miii r d I . pi to d i i u de- riat i dO futd i c ___ ir I.: thoodid t diiti ti ho, hhhtolr i a tllbrl it.rtindo i d i o lur dn it o. Cod P.1, Riio o u tiot li u l u t l lrt ladtllo ro u.- o ym*
l a s na s v et c . H a t h o a l s d i ci n o sit de 167 .612 n co 'rm eo l.d bBra ezmir - l, on p19n38. r b r . z iia l r sl , Ps et u p e e n o e n R T G R B " " " ' * "'" L a m . r m . 3 0

p l ipi ud no l n o hlu tond dho p - trr d npMiattue w i. i dgway t nt. tn-D I ih h ui d_ -s he . .d ---- -- - I-o .r de it t uli I e tu'Ii ii ib t , Nc 6 it - t
Alltli ~ ipuhli *.qieeiil tu.d Ptalu ,-, tea ;IPI D ,,, jfo,, l o I. ,gr nio, .,Lst.o pe
ittorttui dith pis diluuuta Ith di rea Coniitru Ot Cdh ttriddai e e liara mh% poiii " od lohiroithut dho d. 00n~k isi tt (il hit ",,%K l ittll do uulhihhoIhuCuh C loothibo ituil ithrlto L i tutitI itoitt ituhtpudt eiud ihodtdlts ~ E.iu uuuuuiidteb eit hu iud o ",h potoluidill oTriumantl ,Id ~ ~ ~ ~ ~ l prii doW~ iiutit tu hitui tt iiiu hl t thiolir li . i id t 'do Itl~ .ltl di- Cpucr I tin rta i l~itl'l iuipohouuti (lo tr l Kit0 ,,,l tui , -uluuu, tlp..t...hottth I Iuuuo it I
piuhiiio i en eia hi -o -ier nutti h.~, - I.6ep~~, h;, Iptillri do ll h. p uuti dillIsclnuo duh t uuuut , ii-iuu
,tphoudtsbo hi dtopd ntoiuhi di Iibiiull . idnola ,uuhort ,~ i hoiid . di. sii~ttt Elpt r eliti iurtu 'luol i
.-diteg on i Cne iad tiu Its 'r te uui .oitl 1,ntolhhit it.1.,o- ' an- fec-- fdm in s i
Ohi li ~bttouoiiiiP Aii, di toodic It ilul e cclm p,,- riea n tluuittihitipiliO t ,tlhgiii Inilou tt~iltd l t----ho oni- thi uhuuti-it I r,,,,, p, arne iii

itn 0011po clntthre dl inihh d-d. sabr Toihdtn u~qu I.~aqtl CIrpei Cn-_ o o.an *, 1,,- ,,a, -~ u

f 1ttuli it Cotliti,,,, ,I .i~idlJuyd 1 , di- ti tt-t --ttu~ ri laliu quillI 4ribdlnil a ito-a

BER IN.oc oell. ngelid -. -rd d~u ,., M IA I, cl br,1h,(UPhillLt Idtdi- h s.tI, 2'tiiiiiuitltututtie hom res dohnsuhen s h e mto, o ti I ,,ti"ora - tu nel.on s oiliti n r ls
Bdlilo i . -hiu -ttuii t oldi Ipb hdi i lat , AS IGT N ho.itutu ututi tubret i I u it-Itihultiucont l o pil ll .. h i Ru -g r e-lo till b thau tJll ,,d oun 'Jo ilgl t i . piili Ciii W S NG 15.1 toe,1 P I. onlui ran _e Teflcoaucep
do tiotuhl . ii' t i iulit eitod I la liltuliri tu fe ran ditI l d- - t.Plt dil Uit ies iptutoe t In ~ tuilt di put Ce dliii till, jri~ pd ra huf tlhliO l1 111"T ... I dt1 Ohi pr i-I it dl uman Pt P- lp te ani iai n dii hi i n o #Ihii tot~ti di Berittn tccidndal lob, ti- tui., 'iZ~ il t-tl~ caitu li T~O uuuuutlilP At h t u 6uiat di i Puhidul o, -,(; ii ,: ' hii lo nmO o

-itio bohutuo in hot ofopilii Ie dio .hbi ,hohtod ,l do dotlo I~ ri iit, CI -tdd ti.,li to -ui Unoitul IldOr al dl di ,t , Pt 1, tit ii .lthA i Ptiit tt -ttt l Itihdde-Ot tit id- Is .o nita uito.an. ~ ~ ~ ~ ~ o icvitin pi,,do ihlihtuiit tot.tolo tuitei tutum p uhdittd edl~to vrn fagnean-;ot,,I, : d, i ol lhttica undn In -d- lit.lt Mtl 3
iioniudid ii re 'tuaritdl Rudti .t 'ht"ptdterti. pi - I Ellio ieiutdlttuhouotht.... I--.- -6i-,,litlthitttdt , titos -.Ohlittuii es pa-m
-J s-it de lbmdd no U- ~~l o.,cae. , eat r t
PigIna 2 DIARIO DlE LA MARINA.-Vie-nes,;19 de Octubre de 195- N.iCias Naciona6

iet c Ninca NacionalesOfcil riun le

Triunf6 Escobed3 con su reciente " " Los concursos de maternidad GacetaOficial Tribunnies Hacienda
&egun mfom l --I ,Ar FeHca I

still, It, 19 lm "*' ''"" MIIa " ' Reposiciones de maestros Esperan apruebn Ia ey
exposicion ,en el Lyceum Femenino;I, -u~ll lm 1- homicultura, estan va aniertosi do~~d~ ' aimento dhtee
Diatrt~ri rI..m.itI h.r.Pii:ic: d__________d__d___ ha ordenado el Supremo

Disbrtarioy Carlos pb Ildld. Imi int pr. l , C. Blhil Hndl. Tamnbin el Concurso Municipal de.Folografias esth d;mbrd. L dl Aceptn.d 1, i1 d.1 dtJ da r di H
m! o a n a" js delf~ IOrmco , fallen Cny Masiin. Sin Nlili., Sani Anti . z. tr n d M INut Rob5rto Road Ll.ambi, ledrado dIrect de d, profesi Akvare..Dlas, que i n
31. DObaib en Is "Caisq e e: n l.,lt F .,lsdi- d vl ,b.. ni abierto para Ia inscripci6n. El Dia de [asN. nidas .. Ill il,. C4 1. .. Ir i l r
,~~ ~ ~ ~ I. I. ylr 4.N Wasqo .oobrnog. cI.vmal I rld., .5.1.d..
W icoh,. 11100 4 d ooofoo -n, n I, l, enC l hl-,c nrv. y dl Leybl qe- mbr q . I l -6n de lis conCultural de Catolio" ",'r""5 4 '01 ',"0 " "110 - i " 1,1 ""sgo. H-,1 , I di qic. d. dlclembo. nI.Y Pl t. A4 .. ,] 4. ,ob,..pllcaclbo 4.l..os l.., olooio bI Tlburli plo- s 1 7Av"
menl lll 1n0 r0011d0d mar ill 0uW purm-eer .b..r.1 p-lO 7od5 1l0 Conchil. dov11111, Tuibri t. drp, un W- ,I0616cod l .d. llbivboAo
INFORMACION CULTURAL Ios.llldid on an0 quI no did.. '110. E rucI,4da 1md0 d. lit Qun11, moo lvelmitdo 0n 61 15rm1n5 mu- lell II, y com l os .1 Socr.- d.o ._ Emuel. d r m 1.0. 5. del 1ndster ois 7en1 spoblrd4 haber Is. em.p do-4o
P.. A l.i JaUm. 0 inns de 1 q Ie lla l 1 01 floro..- Veii All-. Cilabioir d. Soigul. Plo- 1101701 alaaa e lz e ai-el Aansrcin ndle ec decrleisi.. .opbro 41ra Il ad PrWt 4.1 Idnlota baner 01e5.0 mpenbcs, I.st. nl embrl~lO. de 1a
CU TU A Ilui6 -lt~ dudli .! srI C"l h1-i1. -1,,501 l, i~ . . tol~ol hlooo.9ld ..rli I o..156 " iis.,I.m
mFne-lndi x r p.ri 4ta0 Nirlio ISO ,oin0crit11 r Colegi NJ.io..l d. Prlo- de J GaI. OAbt dol.did I L 7 do l I .. S i. 7 . Armd-d..., y eI pago dl 57
111b 0 p 71 d1 711 mrt0 t idd, II ,lileuury Eitliiulo 1e di taotro do I. Asociaolit dI Ie. p de 4,M , dg, pi I" F1 us1 1. r.oShe l d dno o 01erz 0 - d1.,.
Do Escobedo, pli lo oli acb d l 01nWe lnnlinl4itd i 1111- lii Ii'll, el7 5101701. ,Moon. 6niglme, 6e oeloblo bojo los .os- oters, ol pres4den0 de 15 Socl.dad I lo r .'rr oo. sollar ols pcur', 4pmSre s T 4.e'ele p l S ~o. or. ldpooo qe s ols . y fosilrs.
oltisoirar sol exosl it rn el l ollu l'los r por hn 4,delenImoeo 7:mera1dn. Fronoolo. 7.11., FlorI- p11..s dol A1701de .odor N lotS Co... Cubans 4 Podialri.. .1 predset. *o r01 0. odeaio, y oH l lnsqedstpab epoesr ensd aIdpnecayfm
otioabra. Nllosotr tacienlte, 001 v j I loroltir e 1. p droloolso qoo fjanl o rma0 rela11v6 . oe. dtlrre-hur dely r Ill A , t... d16 dISrItO oroo ar 4. .... I M- L. lsum I. Arem.r. 4. Adls 1.s
FlOrId,.y osos llulles tlaroento. l no nn. .rpr d .sgrmne uas eTnm (1111 Miml, C- 511r 600144 daoacncrpre e et e addM ncpl o i r-e r9d.T7d006n0nos ialVtea
V1% "I'db, .. .li..i. ....o itlots, doiu dirtOiioit lold -I. N0100 ,IA C


71,57 qUo hass 111mp7- 4d104 deir 1110 0014 r e lad olmentell. - -- -- ---- - --- - ece71 pdrn 4,c1br111n11enn d01e,1r, 6nc0 e d v11 e1 Trb1 :Sertndo ,1 dl lsoen pnenlade ma00rf, J nAdud1 ,VeeraOl Dn pe G opr,
pr05m05 p55r05e0n0lr5'0llenladm0rll E,,'nhod0 05 m11 151ven, 0 01 10 sOl, 011r60 4. foftlrnodad ,soslne IipIrotorias y 4e enoormedadeo do l6Ide An0n', Polais; repooio n de ran6o ses' Torreo Tis . que 5h5- oloopreslidtO e; G00.1r,', Compo,
71.7. RonslIlno , s ipyse deodo ol 05r. 0ntre Ias moloos dte Soy en C0140.cdn; to 01 de h1m0 clou10. prlsmol DeoP.0rtiamento deAsliloncI. o Preo'I. lintOOrvenc15 0n Is Tex-olIr0 Maae danto . be l Miniloo do Ed41ca501n 110 m1embros d0 060 oogaso o n o' logo smonlo poo Osl Peraitlidadoit. h br0 de5 t reslli~o oA Soqu n rps. Is d0 0dad Slim prondi Oel s641 Sooilors cuto doents.a 4.1 900 derooino esolul~o ooulado. 'podls validoimentl 4101a re ,ooluoon sonore. Alfredo 1,0m., deegsdo de1
50506165a inel astitps I en4.10 in que morboiles. ,n ol 000111d4 SOrupO deHmito r. L pnuc p0r50el051ncur05nte 7Id5' poirqo a ln oo ne00 I ll0l jpr-oms,l o tor J0100n de 1D .0,.a
ssO.,tol7105. , NOnus 550,e 07 A4n', . somlo, ooxcllu .0ivamn .qo Is denitl.miombro, do1 10.4d,. de GuIlooermoo Haoo4. y Georgin 'd.1 RosI Decrolo do 230d. soplOembr proos. Ias .iienO t oreclracIns:

p1n550, pooqoo, 710r01imil.0 0e 40 ol d0051r 01h0700 P Cols I. enraa- I0oi r0che, mun011pale6 7011 60100r0.1 T1'omb14n S. quodado .51er10 00r so. Sitobr1d.d: 10010-.. 15. rossoolono. nlOist in G000r61 dol Eslido v-olver51 b ~l ugaiu 0051110 So l1 hooooSlg

poeta ypl~tica. anqu 110.~e 1010- m 4r 1 de l iossn mdlo s nal VUELOS DIARIOS A Ea2"6l~ E - "d'' Ric'.d prsosoal. 'y ofiisonooit 900 de- L. Herr.hndeo. Ansoslo GOmso. 56r10 shsoi", coms .n .l soi 4. 9006 splop~ 4.1 osnlsto. 400100 Jos4 1
P5d5 Pe 0spel 41d1n n 4ce 500 de . 00 b oibrer, 86svr,1y,41 it amo51 n0 os 1 od. qii see 0art1cp1 5.0 so l Concur0 57- Corools. Soisoos 7-1.100. JolIs B6-0ora15. .AvaeDi, n6a Cnrs-u
o s fladso bo' Ia 7r0. '00contemP00r5ne5. Los 11110m01. 0006ttee do diloo .. - eu q sloncpal de o orai d 1, lca Ooscsurt, Vlcen16 Solo. lossobs Del Do 1. propl. m6n006. 1. 011646 016a sososlo Inloressnds 1 lealoos
alende nflencas ycorienra m-iugaren l lcaldel teno tdoslo.so crrSr .1 47. .1,1. do nolombo. gods,. J0.4 . V.11e. Aooreli Arl... de1 Supro 000 p01nenc15 4e1 ms 000- 0 ec s o.ar lIqido * Is os ud.
u~stss basto llegilo 6 Ii m6011000, y.' msrtos a lS 0 d0 10 norh,d etr Son ei n 0115111 001er0100 p0r5 05r- poo i, lobet do 911 0 elsrsdo Pdo Coolls, Cologis V00.r7n0ro. gsorodo Gus.1600 Romlros 011v.11 y'doreo do I lo pati SomIlIs.s 4. lo

600mb546n4qu0'i711105 0iil 1d005l.,6071m 7- e lnmbinlo 047 * w u * 11106 vi o111 d o I. OsiddeLoo pueslo s bOtos en Ii. po5I6n de 05' omurd o neS:o616 beivs l. oben os oie: , 4i lon os loits:r tan70e de 6 .157d P00 0u100110 0ne.
sheads de oslloy do Orliss,4 d 0' lo- LII 000066 y tlshinn clure lEailn d001111 p00c o r 07 on -. Oloill 40r010 lo. fioteosq 11100 mloih Fraoiooo Essobsdo Ma.4i 4,1 fol y conirloo a . ,en10 t ,ni deresentantelI por Lss Vllioi dspueo Irs, y' asonos, el 750501001ra171rlslln I3 doclor Timl DilS,, y Qu d: und01 45 n r011 iil or~i dl e. t braroan eo es011lta li c id on mlllOl v Csrmons, Sen4 C bls , fel C-'l ne xrsd uini ea-.ercplrifntsatcdn dooolstao qul plntso quo ImpreIsint Snonflo odol y Aosta 601tubr1010 li l illmSll or15sel i ti 404 I. 5,ma1 4. Foolsit.d Ssi Cli-. Lu Trd . 1106J P, fsll do Irm . l,. epo ic Ado,' seo lol- pridt o 1710 iriptlilo n .0100040000
laoo sIhilIdd dot .rtIIst. Pos 00.130. dsstor Aneol S, Atboll: 111qu010ust I,, 0on10rSat 0100 0. Sen litoi- . '1P. LosTroider. 60116rez s. rm bso Siz do 7111 I rez C ol,de rsr dol e I poo homeni III ooo7S0 li do s 900 50 sIOn 6rr105g5001m5 6 dor rosmn sO'- Doenas.. Nsolombre 6. doto A11er- s I emp 105Ile. 90. 00dri ' Los c50n11rsano'O do-Sor n 0100 Pos An to olherez , . origuezo, oJuan d ros~ CIsos. do pL ofsHadbana, 11 Cuba enenbe o s ir odoooo pr don


do I P o os qlodes. qoto u d so l lo d rhou L0 19p00. Notrombre 20,d tr molonls; ruarlo, scompasi P. e.60 lots- pohodo, de un sobrho rrsdo 910 Dofeno.: decreos ol~ bP.esiono,.Idieno do Is 0epobica~ p0r Is 91,0 Is di,,n100 parold0 poliios 4. 050 eld i n O mo, l end sb oqen s40 An060 7-70. Anr. oChldn De0 .01051,, d 1100 00,rn01. reolonleo, d00 conlondr. .1 nomb~oi t l dircclS do 5.1 ASos... Everirdo ld.-tnoo. .. confirm0 dejar 6lm 010010t llso. Cuorpo 00p000nd5 005 005n001r4 05e


Esoeds as unso do Ios sons sor.1 ODooso 4aa. doo Hrlr doc seIn pract10ad11 1110 00111150 epcalo- Fu0era11 de or deberlo psrboso e7 tdoo AJditnIrI d LT Haba dy Ors , su 40ez,11eoo sdefo Ed obr. ,MboarIiosit 0F0 ol orlcso Po d

t1065 bant Isgss5 hlo n oY0 70'- ftoy Olom osbd . d 6. 4071:0JoeL AVIOtIES DE 4 MOTORES Lo' 17,10 prm o 'sshlocdo 01c1.1- .ntado. Osunts. __ der0ch0 sdmlisivo ,sshalo o o jempI-ro do Is oroPosli'on 40 los
n ov enlososssss do I pen.# ife otodo ~ bilCs SUPIR LUJOSOS DC-6 do Motoro'dad. primoo orosis do 15, Oslo., o m00051, 4. ochs poo , ,00ai6 n pood. ror on s00 0100 goslild por 0. 1001ic0. 900 bacoo flcom ol lro 00d.', t 7-05 40 a pooin- p s0,o$0.00,.,egundd do $10. 4ecr.d.ie~ulaa. n1 5600100 de o r 10n0qeW' fr ciadolshbradrsdeCbayqe sa
tuaciiayor ood aece ous- $100,00: PrImerO. 00100005 dol Coo- 507 dloololei, moontds 0n osoltulins - 0 0'ra oo no odlr., oubjetdvo 0 it. 116 mo 70egur os ontara n l sS.
, lldo sone . so dot s domitd "A001 Arlrs Abhlul" gpn orbajo pdr4 .oolooo Is ..rm. "ndll - . r rr
0700.575r. Temn rsmetI s romsn- Uind eiia u reiee ls.Ia |d.60000. ,,gusdo do 6205; 1.rcer0 4.0 .uor y nmstoo csoncuroant psidri 65,0r7. oos ., oheq. 66 mee g56 10.11vid6d y recurr01r, 0n100c0 por El imon. queo cosdero 0005r
g . ti o a s flgoo , I noy s oloto Os en ss~5s i 57,0 me~ de $100 y dIos do $00.00 osdo 0n0; .o. presentsr m4, 400e 0 cu olsof. ~ u fo sograf. 600 hab0s h7r0. to ii 700n0nc50-5d510i0 livo, lo yref 000 1doio 4ar0ne 5 r1 g 00 p10
r r yd. 001e01ritd S.sIsoltr., prl- El D11 dr fo, N do'sm6, Un-da. 0-tn dl srlod de-I115 57 pr. ps
4 .7 p a Aj ., dlc r n a , o I Io , 6 0r 0 1 0 . 1 0rd , y so o p e r lts s Iom p ro o tt- * f V T jso p re m is " mo sslo A 0,Ir g u l", 4 . E l p o i o o ld o - o o s , 6 0a . o uio e. E l o r A r m a nd o D0m0n ie z ' s o s 3 7.o 0 .00 . d istrib uld os Os
lsoaposhadn. do .sss-lslo, oibyai y 12 dldcdrotva o-$00,00; ,ogunds.,ito 7700.00; 0.0r.055 do lo oho. 60 oelebri on eI 50-'Gra , e s4ao., veemOflueoro l 06 .bsoilt, do f.7liol s6 o6safra
67007 Syc On nCe y ou saj o . 7 loo dol d na 7 an . A77 do $100.00 y dsq 47- $27.001 7-r 4171. I6no de Socoprionos dol PalIOo 57o-'id Ploros Ilil ssamenoosm o 7. ASolvO I. Solo Promers do o0Cr-. S16 40.211 22. adeoudo.6aloo veler
.o lin do y plo soul,. 60 ndfio-dIoba oor0. doooiso. ol mioJor d. Ios' stbleooso-lso.7hmsr premlo do 7100. VI snlvoroario do Is Nsoiones 'mL l eta10 000105 0n00m1b0, 4.1 Coleo, tlneo, llamoido "El Mexoicano". 911005- 0110va0 moel,,sioos dtl 14 do luOll d.
psdeoso fuia., 0006076t pootli~AlS- Axstom. - s unsogonds premi do 700.00 y 00 01., inaugplanoseI Oo Explsiitn d0. "Trelle,", qos guoba Arnldo Moir- 7,5 . acusido do Isllsca billoeo ide 1000 .1 00 do juolo dot ocuol 15151
ra amoni. Yes qa s insiraion - 00000r0e prell do 230.00. A 0.00, por.e.floDroohos 41 hlomobro. Is cual 0er-; 10 Vollo. b eI d 40500 E1 ditor~o J00,4 Gsro- $50.000 00. ooo 4e Soronc is do 500
os airsosi.. msTr qa ,u lnlor00nd AETOR PARAO 66(7- .1 mIor .e 650dIrunloos qlIouaIque aneoori biroddoodt e1210y24o 01010E 0 0uces 0 oi en9y K. en-.sl.so d. Is 005, demosooro I, Inneen- 61itos llecidos dpudo de la i
stIot. ..ot .~s r0d1d Ill I.n gsto
0150.1-Ilo C11. 111ooi 11o d s~ll~s rls Woh~ooloo Ill47. 0 0. ot.l do rpIos. 0,1o d, odo .. t), d, oo r o I, .1 00lll. 1 010,1 , lolit.050 00s1 17 do1 b y d-6or5 .
sen, io ter ire o, s s.01n. -o r il h de n ov dsrep odond , V sdid o i de pc oord 9on s 50- 07. d ls 0 a sroa o, itr q ooen elIen4 delo 0 ey nIl Io Cd.i uy
7-5.id1 - u I do 1C., I~~ ~ oh... br-. D11oIio lid0 d, POOSlultgO, do Dro Fo, Eol 0 I~ d .. 00.I n-b ru l io 8000.0


pbnto, y 050es 5600n0incas Carlso M7. Dobal .Col~n. 00 lhob.,33 ol,,no s oo ool nholO 7ienslfi7.o oil. En dIolho ac0. pari el cuas I ta 001 ugs due45 s l reri -m00. 7ri-0000- 67400100-5, Impor t. d sobrarrteo
-a1,, E1- --srodf Ao. dnlr d; u. At C0d1Tn r e rn2dnlmddo
neutrallssdsor. 16 dol q00 lloo. dos-I Lyc00m, 'a Ia, psm. Conrlrlo de ' cor Alcsldo. 90e Is pr0,1d104; . d Poosidetol it. Is Asoc,,014o Cu.- Vedado y oil llegarol a l otda 05qu-,a ALo anr deL aa 9n epM d .fua d n ie
trosd..fOs s lpa as.,l.soo ro-o 55001,46d4 do Cl rtos. Drloro del Departamenol de Asl.. bandI6 asN ione Unlids.0si dt - a . e56 tr10 ll~o50contra 0o0men ino formlidoad 0.4 C. hl shetud 40000fe- Dooola 4. o t sfos io 40006 ret
..---olr s t r . Tr..d or J .lrt todol 0 r 710 'lldepardament5 1d15
O.-- H oo d I N a pona o '10x t o r ia, 01 10 nor D S m n 1 1 ' proIId enc.. ord_3 1n dd lo Ihb r tad 401 it 1m puesIo. do I 1004y rE' b r s P1 .
olgoeoo leodds l a xpto in o Ifeg o i v .dbo so. seto-bns. 'rrl,oo dol Pregsidt, Felpoe.A0r,- bhras. ,o~or Josn Luos M766.r01. e 3.-Paloibros sobre el o tndo dit,' m obeu cie monolto Lpeo, qoeslO5d 4oooubre',lmn mmeitm nte hso 000044d Is sxpoololbn pror ol sohor Forn..o Lo Policoa JuIcolol rondso 100 orpsodo 000on usomoholln dId soero I, InstolooISn 400 010 d.feroneial d.11 5.0, preodonlo do I. Comson u ugdo osdoloolruccioo corregso- lsldombe ,ecluli J0ub1n DIb. y m5q0m0 prepar0d00. d. chapo., 90i oooIils aA. C. N. U CIt -I oSore el hech oo de 070reo- porocyo horhoolel isl sOl psora hablo Sdo m.ndOitii0 prar par1
-4 -Expliosol~o 4.1 .sioifiao de sobdo ol 1 d. os5,l ltimo 00 900 ol 0,r7cesidooen ennl~sOne porv.g1 soa un. dforooo, do mIlesms I. fooch 0550 .0 docor Cogs.d 4g r14 1. v0d6 0010000Jaie .0 r - s.in,6. sanobn de 30 aoo pooro oos. itad pos 01 does..st dol nItim
Tiirroonlo 04nd00 Cuorvas mo do Enolqu. 1110d. hOml7,dl,000r001n4o450lo rs Iso en0e 0 r1 r 11P0 esg todl .71
0saslsy l .1roood dIliber.71s. 0066 Grds. Sas cOnsOcdo p0r '1-I ag5roovonts: srms prohiid.. comseoor eonoms00 Es 0objelo do 1smpr101 o oEComars ke H bio'. 5u7000 .pro0agOn110 -Izd0el Sophho exsingoouitnooior,4o yooIs re- omoyorlti'iad sl pr.p..orid
Sn 91141m, como I0d60 I,. 6010- 00 0 bard. Is -brroad dl Ly5 .nlmo Iincdnc it. do . s. ....s. . hops que s odra
dirsss on dl primer peid d,- Afrb s.,eoool onform 90e ol moral Dos r6 en .olioaoitodl julerlorol oon uso r l ooeoundasomotre, u
-- -oiloCber o.Mv o l p .Oeao fscl, 5.10 006 vcs r u pnoso odm l dor Valoo, Bosbo oon numer0,0 coo d1j1m0, is oosadoo ooobn i
do ay.OfiE. ennoo osr.o lo., 60160 Ou 7- olbol,- os un aojols 4,040d por e1 d101,1men 4. lo.s mdoens ua rcerscsue ne n I Ore'5 5006j 05 0001 celoboso 1. sO- 00 0.r471er di.00111y pndenc10rl outopins. que ol proc os o uan erso oemstr 010 haobIon Ogolsid
EL N II'ses oignaisutodoo coezrs or 001 i~bo et a rouo td . lne1n. 1b4 s ce~ld d 7o-llro 000 on loo odeol~o e r
Als td o d . y, p mou R o ' de so do do d. o m0 r 00 00 soldo. de- Rro no o Ise sro.ro Ito ompurd

pNs.d0 - piritdo d a 6llioones, Eo I. Oisr, Estfi, rf do Pollo hobo q1 10 o Sops ord s,,F o l 010 man 1.0Es ul- osls, r00004 Tu. Iclldad5 .0 C.ot.0 denun Il Alborlo BlHOl 0 ria, rilloloi-oorh.oloooMrio1 r __haba -- - 'd 9110 dpols s o hrod p000h 00 r lo s . 10 P.e F oor d dto l
'It'.rn 00001 doslo iugiraydodols Is rossn o biEIcal 000 lo O Z 6 cas Ines
- H , 116 10 ,. h u l M .g.l l PiO d 1 p r l I r io 1 - 1 .'.u&11 C o 0 11 11..l l.o s l OL ol , ~ ' A3 i l ou~~. , t r J .Hdj1d, C1,rons 0r0c0l u -1vor d.1 ......( a onrasiz de
___.- T ms V ir Gere d:,r:0.I I-z d 2; ,65 0 ,s oruIl -"ue e- d or DI, 1.116 1,at
Pd. Oocao Cicooa r00,d.0. 000 AF.1Id, Prdl r9y3C r, ls. 1frio 1, exit, loo-s1 di. I p o de Correno trm. Bu1.sa resul gr-Im....sl resin - r m Il Lyi o o liqu idcb cn
Lleare deMimi erio lller embest la mtocri e6 mdilr beS a de. prcao a ier d Inse r.d y Ii
V , V A boridoeDools.ditIComps. ',ooou,.ba porsl obhp 0025 e rovldoorIitodbsaSl oosrdnd l lnlO ScOr Rend VaoldlIvbso odor
P J I Cl "n d ed A v L . 1,- . y CS i pp u l A v n d - d , G ra n- Bdlv r e b r a e A r m n e c n i m a m u l d 1 el a tai e s
d16 1r1. M anuell CN ,-ch d- 1 ..r..s- Ilc o e e u ol m r m d m - r c u o A r m n e d a r f rd e u d de r . Adm. t a io e C__ _ Sslvdor 7-06001, ,O obogsdo J-yOr cdsd .. . dhi.ulo. ds p - Im de ...i. dn . -1, d0 L, H 'o, e0 uoboo

-- - - - ___-- - lb Sslnrhos. ol Oongr..bsto norteo- 010nd0 dol logso 4.1 hooho. .osOsed o ol dlello iolos 4 ooloolor de en-rospoodito, se5o
m.rbcsns Samuel P-lgrbm, .1 0R0: 01rcu1.d0 p00 I. Po11g .d Rolndto Gropo,, hsoiendoo ntr1g:
n0r5 Gerrordo Sampedro l.n Ps- L.ns..doides,6snalhs lrarobas 7000uy lV.or l0010r 40- 00un5.10er deoplol, , noo o noI Is. Aurolho Arreoo 10 ol .5001, Eo ol SosptaO Mobilor 104 .6140d do 10 Oibu~is dto roloogials. 0e0d01lon,0nd 20 000 leso 00010r06r dortl d1 pasfje In Gdr Men*,, y, el sirtno dB, Ej J001.0 S - sj. odio 70. 00 10000 moo do d0.n.e Iloar Idmro do ElIao5Mado do Lo ds ooa. gorGllerran. , de 3. 1 hos, v-cin0 d. noo d_ Idad hoboodo resulto lo- y0000n1n0r 95t os corculad
A bordo do Sloos d. Ii NatIonaI ea 01112, uen reetb rv dn d d b rlG al-uomv y tr prnncsa
'A0rI. . Al l inso.. Sr p . Ty. 6 9p.is S.1r1L 1-o d oCrr . 'lol,- r u 6,I Gco b ol d hbr hdr edol I n
dAllnor .ol0den T s ,,5orK I s l ..P..o..d. .05000 nunr . -o2 ,0,,iu oi el- 0 Lr u oum udl bu 00 . .d prid,
-b " AllI III..s 01, r'ni s dlho ,ort A,'1' dlo o o~ d s i s u t.,7 61 .dA , i Cro o d,0 M I.,,1 Pit-o oh C l0170 dt~ o b o h l~ t


todas00 ue OSchor., J.t .00m04, Gio~selck A 15 70busKde , 0 4 um15 oi .06 1100,700 ,s uo, C . idldo l s.elodoesn Ilsq
6 0l 1 1 o srb , d o , u1 - d h l u i , , I . S o ln , -- dO ~ 1 1".I0 7 ~ P . 1 .iod .. .
HorO L'i~toolooo ..Moitts .,- ,I ' ' * "o _6 d ,oo-.M ... . " dr .


- M r Moosls. Lopoldo Vu tde. p Corbo. 0. dt. -si1-do do'l l007100000 rsu N, 5. l4 - Idosnfiads e1 did 4 ntrior. ln.dtrR ,d5s- ho
-- - -- Ar PPteo -drra Cluaul ducia ell lrlsml c- -x- rs dvlc ait ari i dnii uni- EsId 1 fu ..r.r..d u t eds l,
A odu s S r d, . d E l ul . n O . rolled e ho-s d1 lillo dso p1, l 0l. oil.

.6 . blrd avro Mgeln0 de00 Puro o o m o 00 v0 40 una s par 0 loet 000 esoois 1 y doa
c.. emod. r- nennand -4 s cnz. d, 1:do qo.I150 4r1 Sul, 0011- r0n e s b d u
EP.07 ,, C i no delsd Tet0 1numOro ,,, rO nId.5o p7dlor lo do ddl .........


ASoododeCppr del Pninetgreexro ue crrdo Smlor, soduen hbio0-0I0r ecorepndnia0lo Oo Am0r,. y,_ D roug .o. homp- - l lola v 00 0. pLasoPlmas y L-- d. d. F.... lt .... p1
re CdN 1EVII GAAN8ZD j'. CF n die A"". JiG"z.- - --l r, " ad ene. C".2
EN- T11 Alu ISLA rl a ALmd H-..Mvr Pn.
. w . "41 l. f.4., Foio od s 5I6 4 Ill0516 05500, 060i PoIoi 0y00, 0I Isrd it r ll I0 6 I, 00-h- od o d r s 0
Z. humA RD NA I CONOMI SoLro Josols Mdo _t Cob. CS.NE DE V4~o MO01115o itW6Poo o , rloL. d IiPo01. d 07r00os -1 bgioot ll oro
DEid CONSUM -I40 010000: t.1ooo.. EL~odo t,.0 000 ..... d.~o do Trrlo11170 1. ooooit 0,,hood l0
Ad uo4 do- .~PP0 4.6Ino un- d,500'n'.1100000050101i0.1111.1ll lcO 910d00d055 l0IrrdldoIllos......ooodo Do


* O SRVIIOn GARANT ICAO .' C0" do "" l""olS ____ om
00. Meud$.- . ,d A .Ci els mI
ltl~L~o~s 6. ump-d.1.-, I .


d1,oo dontor Picrdo 7-orlIllo 0 60'.00. 00d. 'boIt Ro-d"~ Vol. PotZci

log -iohosdr Coiipolo Solon y
Angrli oiolIo.Psooool ,, . .1 sdro Lobs Podri
1. It u l -d nd dl-a, ec br I. un
1-16 dd - 7a Crl,, K-dy, Flreci h576,. Horoqod eeul
6.01.01 .9'oTolA boido do ,o Conotelrslson dota
. , 1.0 A.ropsr, _Von-olso,-l
'rst mxA.,n J"g NIar el,fiprln,.o,. db1n, 00,,. Xenia G'. UNDERIVO-r
ci6. Juai Medi1,. Romel,.. E5r7q0l
Rol,.ndt Og p fofrlo EIeooo. Almsalid,, Q,,E d . 1oos, sillo. Vd0r.
; 60 1 61r m 1 Oy. MlI. . .11 , lr oos p60r Veio..Il. R
I.;A bordjIjr el u CnetI n ude
C.Il. llwnd. A"Elot Ven.-lrnn 3,1l
di ,m RodIrig. . lo. 10 1
-.nhrd o G mh.s A n0 G o o s s ro . E d - L A M A Q U I N A P E R F E C T A
- ,4 7 o o o S . Allen , 3 ul soIto T7 -i
nl~gs sI. Li-loro d. . EN TODOS LOS DETALLES
l y p r - - rri, _ i~ll d loi I,. - oo p l L II, Rr mpod- 0A . li r l


-int , y0 01 e, NIw, 3 1o k o W as 7 ..Et
dor, M. 4ar , an N dIi d UA lE * C O I O D A4 * SIL E N C IO S A
Al d. -- It sW.br 1,nr7 CoOW-:F l Im

d Mar010 Nb. I7 p -6r r .
Mar, IOAr'i. Juo n Coslo. d,,. TI1. do. 1riioP odotmotica qUo Uso 10010 I, dO-C1O A p- &,' N d l. C111 Alv1ed. on. S.7Pohoro I0,~ E.d~ dl.5 D-c,6 in,,im 10pdn Dr-I.r.l.s= I
bn M I"l oo - l Vrn.dr. f.,,ar- 1,W-motor... y quo no n.cosito cobollajo extra, Util.zo T f. OMailS , 007 7.t . , "'I. 5, It- I 5r ' , 1. 1 rp , it

rogo motor FORD V-S do 100 cab-llos. 0i 0lV10 Aol d" osotn,.. So nitid bmpreoion Fu, dos daso 6Cy
Al Irord Aid FnCnruplond~a Ea jU
lit o~ Coo-l rim..

nIA Id- it doP
PIDA UN A DEM O ST R A CIO N DEL. 1 56".' . .'C ,'" o ........... d, I '"d"l - *1 *' o* *

NUEVO FORBD CON Fordomatic 0-.^ '. olon It fo UN DERrW D
00 Par,4,n 7brnd 1io y Mu. U.DERW-nD


*. , o, h A op d s I l l n l.l d . . l r
' .000 -. dndr-g AIe'sndronO 50rc .0.
or. kDR ,A A RA.. IER hlu .tuvuEd mrEwi, y0 P " I - , 1,,,,pqA, h uerd deu, 1,unr We dl N- ..jrjni -.. :ygl . hi It d,
Ag -ie Andr. M p e, h md .c.d - d1h ~ .I - ,'-,d .
A....ndro Lp.. p E.. l Aloaroo
-1 dul- - . ...d .

Pigina 3.


DI PU1 lPE LA MARINA.-Vicrnes, 19 de Oclubre de 1951


Ilot llis


CONCEDEN EL EXEQUATUR DE ESTILO AL Citan a enpleados del Los sne" "ur"el"excesodeasae "Accion Civica de Arroyo Apolo"
CONSUL DE AUSTPA. EN LA HABANA - I. deltCafe a que vvan S ue iireccin de ios en Tam lanlchas'dictaunse

.a q Atur do F it'l" """"v"" penales van a ser reorganizados!"" "a"o"as"treclama mejoras par a su
eioi0cr Edar Russ-Russtal, Ciouddton dG er ImdI i ol n 0 "Au- Instituto del Catflhacn una exhor. te lie n Coms N. ,N onda T-as
000.o.ro'o000ooooo to,, on.~Ltoo"do ln nizo n Au, .a,016n a fades Y ndla o.ndo ood o tor r,onnnnno ldoEn
cubGnddpara' que dIoda eJerceronotr lie C d -tr p or os en no r " El Director de los Ins tituto Pe. sle la clevado otno'o. o O I'llIO' ttetin pii ri sus eco. jg- rio d s Repotblnca de Austria n L dlchn p2l, s0 ondo horaoI dsoonoodo dI lo rdo, * trdil de n Cbaio.for al r a' p il Minm tro Ceg ni ttrti puo' do Ln I-lu H a de dtopn- gn it'Ii, aan , con Jutsrsdicc inon entoda In Consul General per el Presiden,,,de I Ina Naclonal, rnconcenti-a. ones vigentes cue eulan of tra- V-st6 of DIARIO DE LA M NIIN-\ altnta a bI,I rt ,tque emprendemos,
Isla-if laReplblics dc A-1~r, ot ieu finct '6n 6 hb--d le r e, , b l d -0- general dle lustiuos LInrea n r lutdo In prep .en. i ' ltu i mdp A s ine~s rntr o cms n rpr enai d aerm lmd crd l c
El seflor RUNss-Ru-Ctlal fue norr-'de tdesrrallar Ins relainscm r pbia l oain e6 C - h e vto r u i lnna in uis- , -,rnad1,1 ue clu yeun f ch eto prt, n irgra spon,,meur rat tnisiit i, eprescu l - - a- tel dnun r e c o i t ear.r e rig.d. AL tAroo dCl ileoxoilttioro 1-d nt---trSigpar ta
M i" lo nub0 0001',0%01 Ca-oIa ooddilforie atOniniAli ladk;pSj not-ond no%11 hit"] ""T".Ioi coo"oii ordcreloli
oO C~~~~~~~~~~~n~J as 'j: qw-ruEtn,-O' ooo'n doect-lroeog t.nln'oo 0 ,ln--to t p.000-0 ..noo......o n oolno
brado Canciller do Austria en.LA la- ciles y anistoas en tr0 nuestrn pont rroro Administrativa y n .m .toGobeln ,o,. ',oo,ltonrpe neS g n od o de on ot nn o . hnAnd a' rooo. ccodendo n'n I'o perd- ..d mm n onlo rnnon uer baoos.,n 1930 present a sndo 0u ren 0 00u, o I n l.. do su*ld Ca .o.ple ondopubtod Curn M s0.,ulen relz on odtI 0I1im t, d vdota idd ..ntr opolp.6 idas quepueden ortirt rsun. a piraoo(, s e f erzos
r-- -- t - - .oaodmnda, a Illreorkanormioo omo bocul.educaconaldCocipon' leno.orm exeosoodenp oet...... nblo, pnr
a d Illi'C 'no, s do. Diroccin Ik dlo s 10 0 do l or ,,n no I tnhnas de nIvio p1,,e6 11-o de .I oao mldtild e ed I oe ',nsnnodoe perlir EoOantlo'. onto Pontfnolio unltyh' nuo r Conr-i ha0 omporon ,cIt o 'suo o I', Loo lll.o. O t y Ito--by i - tal0 n uonndo d noter-'A tn. hI mI m1 1- ooe ione. 0 I.0 ibj t u r N eO m rm i l . -si n, t..tareAs I. hm i ana Y caftabbilall, oes vI oci. C ......de o voA ood -aA o, ,o e d r or o sno
i r i o f rde iateror it ti'lro l t uo, - s, roced . .....n to , r a " ts I e i'all Oaj m h t n el I t" a , -r-, 1 dbi a o i 'l' " , "lod y ue t y .pre rI.ooolber. o Dinz. y a 0 que aho bI, 'a,,I,&o - n d oda o n l 'i"n boeoho E toa mool r .o.....v t P .- Pat a llrs00 i', - t It, 1 n o . .qu 0 o no - nnden
.aa dc dit.,,,I, il. "--lp.aq es nm l ir ' in t a , "in "'pro ott aque . iobOd" I'lubltvia .' s e m d, est, Iugar deben
0 ooho o on o~ l 'n ode 'ooo.0 0 sanlone 00001d 0 d 0n0ero " No e n bo n 000oo.o e - 0,,00 er neca pn o vooo d rte_'(";T e alr I bnoremnd r d.

torm nnnoboonoboooooedn'n6op . 8 bnn.o art -dotlOIt"tripuamfin Imet re Aon ( n.. e pd e. 0000000e00l000i0m50Td rlonr 01000 uan', dOc doooad cdm ' 00000'e 000'0 0 nemn 0 pro no dooil- qt,, 1, -it,,h, o ong.e o4"
0.0 OtLA" rAJels 0000 0000 000h0Mail" o0a000. 000 000000 000e0t000 C'Ilerla a 1 rt . 000000000mo otote d no P o edlos r et 0i 00do Pumto0 00000-d o d, I ernrO. de \'a: oo 0 o obto es. Nli 'hWa r dc dIla in , r bo M mo 0000m0 0 dro ,lo to tooienow, 0 000 00000
0d n e d r 0 ooqe -Iiob on," 00000 ar0 bonnooonUnoa, s cuitstade pie re lha w al iwof el itrm yd ye it,, il .. "nNaima e ta dsor- ,~ est re erd aC pa le - u e ns,
odooCu 000Mrcl An onsO '00000 00000000 .u usit o so 00.00.000000 000,nnooo (0P00 Ilordn de0 h'oo 0 ren00 o yo 0000 0o d. 000 .\0.0 ladeA rooA 0,d r." h1arte. nI.. dt0a ......n.etos os dode Ill,0 n er c00 lie. .o"e0 0 0 oodeto;do cr,
I ~ r~ p r a s P a i ~ a s d e e ti l t i l t p rir ri s t i s ty i j a tit h . A g d r e ig e i g .y....la r n l t e m . m o '. o a e c a io : J s Af' HATLwould i be like? Whot would The world . d i 0000 n. l"I n o " 'so0' 0 0 00n Io n- e C ndoo
beie Every mansod woman living in hoe 9 ^'~ooo ootooonoo00. on~ nO or rotn Cori . In. emopleoob. 1110 agniera 00001 (uIn a 0000 ,00000 010 0000g0'oo 0 'J.0n 0 n00D0000 u
shadows ol te Communist monrc will woo n I ' R - P. Jn Rnnonosn s . .o~lo 500 booma oeopldo 0s ito. 0-,,00000 sn,.ls Iii.1e ut deo' o 000'00'd00oto a AOeOl0 soon.Germoot read Collier's seclanulcr od hiolorin "Preniew L0000000.on'oodo 000 T "" "1 0. tp," o l "'I0 0"."'l, dlt el-ldo.' P-rI
Sn.l. seo dic ,os00 00I , rto oroI op n ot nopnt imor. o. ..ieonOmuno o '.o . f ele n o. of tite RWar We Do Not Wan " E " La 000000. dsl os i'l 3onoe''oo tON TPA lo )A lTt, n.. re1be nlooo 'oeno...o
b a Dad la un resane del - 1e in ju dum e l e odi , i st Con e lit.- .ti"Nacotiad o iam enisel bb n w oleelatrjor lonsoMlorarcnlotdl Pc,,on oeril000dod ot. d C"1. nnoonr, ". nnov 1de Ar yn A d

Look into the futoir no wold-lamnns journal- ~ 0 000 e 0000 010000 1.0 s u o0 ndo oon .000sm 00.10 de 00000 d eCoooo0, le r0-0000000 n-on mAo."nt n n ood
iozo nvinion what miglot happen if I hird 0 " " * ' non -- aesA ~oaT
war should hoarT. 0rmelr Ilodo long r2m.1' d.
Fr1 . do Fia - iteIeled- 000000-- ----- -1-,- - - -"world noorturoooln,-nO0000011 ":1- P0 ddo toutoq'oorr 000, 01 ________________01 ola1, u - ra 000 0000 o o d"o o
What Incidenl casid touch off another Sclo gosggggrgggoral in 00 00 es o 000000 onuodo 00 ..
garitntice i l "iseria 11 h 119111 d-ln 1,11 r-d, Bsnran:Can ... gde
warg oulao on teoo i.gg t t, 1;, at- a 0000a . fut, I i.onoo Alnot 01, l q eI', - n' ,.t


W here would it be ri? Wh Wonowodof aAv 1 0I Cooy I.lRfrd .
El dolrEe nn da vonite1cV isorre rJn G000, ,, n Armannndo L. do Znooo, How lonsg would Ii loot? A Cannfnolomo 000.d' 00n Liona A0.reu. 0ennDo 0.0.ndhaosonmorofhsCmml ;4 dot stoenacnt wilAlwa. Arnodo Pdonn Gon
W h at aP Jue the lumSba ao. .. d nooI'tl . 00 100" d 000 Noado n I'nt. olo Votddo oN vero. Ln
-r'3 spectacularnnds.istoric "Preiew lul- I" "'Is't ulodid RImfit


Forty w rld- amouo j oornalioto and dgpooooo sn ,obo ro en-oo 01.n , o-C"niitoVr,& . iLarr.eudo. o'liao
atisT preview Nte War We Do Not _Itao d a dro Ceonteoro dot Pro .1 miglaio1 Crl
no Sollo PosI" w l, 0101 0040 l G tl1' o0001,0-.d Gob r Ionll
Want"pinrCollier's magazine. Fully trAiDsdl eo4o l N Was loevaaI 's n1on, A,-.. tobre cadm
L nt oor 0000 at your news- ;'|urE " 0n d'oo"l-oon d a
dser'siodny --do to d^0mih0hpinif-"h2r dd Oo rl ailafl, l lodoro nor 5 .. Awod'
de b1t" y "Dio ~do nao ONaconoo .00- Af nsO i a y Rafnel Otomosi hotore,0001000 09010 000 m0m0r0d0m
Erolodroshotsesndntaada t a emd e , o .'"nolv o noao neceoo dl
al pr cio e se enta cent vos, en e de, quedn r ntan agtnalmere ,s I,


Nhado t iSnrvdeno tcnterlotoch0ffnanton 'ernjorSo so' yn rnoo dotol' toa.
y 1CA lanS tNo -1era 1'S olln(I -, t-oorr ndoo,'oere din.n :royotonde
lltos don to Admonostraoon do Co. 0,0ll- 0 od la0 nncoodado a qu00
Wherberwo7uldoie nostart? oonoba nndodneo 4tno. too - n Sooooo nla osn o-r
-Ed i cure ct do Clr, ri o r nd o rid G Assm mtr n cu ri er. do despui


SA LEN O wouldeit last A at l.o24f-ora. dtdoen itnAo nl s-ondoiatAo d olo, p dos.0 er1,d"
WO SA 25 omiarao e Prim e l la-ullzY-As 1, ,, e.u) os i rm ro o:
What abot-t-e atC bo.b? aato c. b fue x do resen Nn con - -.- .M. lld paid -os s, L-1r
.,a it en la of ir . ltlido C. m- vI cn l' r ep rresdn y Jt . Gd
.. f.ol tseio.d o mor Segio e 11. RCo u


0 1 2b4 l


PH4ILC(
Usted so ahi
y dmas rec


PHILCO
1102
ra $50.00 0 GR ATIS unac


Pl-TIL..T To oreceoloor durnle M VENA ANUi IAL poI no


PHILCO le ofrece chora durante su VENTA ANUAL lo oportunidad de comprar radios... radio-fon6grafos... refrigeradores... y telereceptores... a precios nunca antes ofrecidos! Nadie puede igua. lar esta ventajosa oferta de PHILCO. Ahora usted puede comprar, a] contado a a plazos, coma mejor le convengo-cualquiera de estos articulos PHILCO, y a precios muy rebajadosl Tenga en su hogar lo mejor en radios... refrigeradores... tele-receptores... tenga PHILCO Compre ahora y ahorre dinerol.

Y con cualquiera do estos articulos quo usted compre durante lo VENTA ANUAL
JWLO. use o e G ATI


FRM ... U$Tarcs M WeI


Batidora, Toco-discol Tostodores VoIlH.s d 0 52 Pullmonto
-KM LP do Mali pielo pars Muobles

Hay MAS models doe le - receptors refrigeradores... radios y radioo-fografos rebaados doe precio. Vialos en cuolquier ageno aPIILCOFRADIO FONOGRAFO Diosribuidores exclusivoi para Cubar 1
PIIILCO TV 1S30 PHILCO 1730
s ,no b.Odo.. OdOs eObe RAIS 6 $o55Q-ya Compa~ia Cubana Radio Philco S. A. gono rondbo GRATIS,o bido md rece GRAIn stdoe HabanTel.M-8348
to KIM MoixKM SnRfe i aaaT; 14


Zr n5olc~uo000oo. I Taoo.oo.Coo, ..o.ooo.Iof.y .10 550

~0.0iIr


It,.. Tooo.


-10s. ,,5.95.1.
zo Co ci


=LcdLL,


d , 2oo .9 4 r*'2.9i


4 g" "" T'"J.95
'dol rr -0


ECONOMICE DINERO EN


Ia epoca


I NDg E.LO S o tOi., L CoclAono TINIIA nE' LOS QI'E (OMPRlAN A0L (ONTA)OM


Ti


PHILCO 3010
Usted asoahorra $9.55-y ademds recibe GRATIS 12 latas de Puomento.


Jv td001idiu~ urn


m acionacs - - -


e -.0


* * * c -6:11nit


:0
horr cie icDLU"ODEtLA MARINA.-Viernes, 19 de Octubre ade 1951


DIAIODE LA MARINAe
W on 1832Reieves
DICANO DE LA UINSA DE CUBA - Poer Jorge me
EDITADO POR DIARIO DE LA MARINA, SOCIEDAD ANONIMA Mo.o.
de @I28.do onero do- 1857 Auspictos a Ia
Dicigidl per DE iceCIA invce " Mc .cAded i, c IiS , Fila rm6nica
-por I D ,Jose Ignaceti EvereI Alcccdecd*dS blsasic 1944
Precidenta: Vicemildeit:
Slvi Herniodes d Elee Dc. Jctge deBarr"ee Ip EL dimingo e demc . IyacIDmrec: Adminitrdor:minente, Inicia su nueva letm
Jdcc Sacceic Kivcc C Sieccgcidec Oscar ticere 5yctrAcdcs parda I Orquesta Filarmnica de cgtdc . I. rcequltIc peeli -- Aprnad e . Cree. g.ld 'La Habana. Bajo a btuta del
Deiictil L Smch: Pcc'e d l Sc. 5, 1 1 metro Frieder
Weissmann, conTELEFONOS - tratado este ao
Director ..,- A-44787 le le ictormcd l A-SC27 Cr6nics Habaner A-7373 in caricter de Administader N-m1738 Subcdetntccrcdo W-542 Anuncio ........ M-276 dtr-ect peretPrT mdcdo44 Erpccn: iente de Du -r.
od quests, se ejecuMO S ..... ii 5.75 fi li Sintcnlc
Trimestre ... 4, laritria 1.4 rrn r 7 Etrg N 2d GutSemestre . . T.l a Id A E2:.00 vo Mahler. NuesA"e sew * cctccclti4SIB cco 2cc tmpittdoo .,. . [t .8 envewle al e miestra compailera
Ao demiclci t Nen Benite ,


dv
v


d

d


d li
in

d


p


d
bc
c
y

pc


Editorial


a mesa redonda de los azucareros

dGUE n sctualicad, cel acar, savia econ mice dc Ia Nacidn,
Ay eded cibAms un editorial a losarcel sentidclefu C.a social ce ass propieded. Hoy nos tOcA comenttai t&cuectid. inualmente interesaide'
'CEn tieinpsc de competenciA mundial Y d restricciones. Cubat d vivido per Acic c angustia de vencer cA ilicultadc opuesta a nuestro bicic product dce exporAcin.Entonces, la timesas rceendas del atdcar, integrAdAs prec Geboierno, l leeaiecdaedoc, col oos y o re-os, se ceunian par&cventilar n consulAs pblicas lo intereses comunec vinculados a Ic problematic deleazticAr:el eloumen, ei picic ie ent dc I etzAfras. Cuancoestos problems quedaban esuellos, el pali espiraba aliviado; pues tcolen Cuba est supedilade ci impulo vital del ceicar: lo presupuestoeinccionales, el volumen y precioccdcIac lemis industriAc y products. las importaciones y lo abastos, Iccfinanzas y ci comnerci; c. una palabrAc, todcs s indices econ6micrc dc I I N acin.
Aoresti en process r emesc reddonda aucarcras, Esta no ontempla las dificultaes external e imediata del zcr, clortunlamente resueltAs pe rI& demand mundial de emergencia: contemple cc dificultacdes internal de tipe laboral. Ante el Ministr del rebAjo nformacon hacendados y obreros, despeuis, colonoc y obreros. Posteiormente evisaein lot material tratadas en una sesin conjunta, todos oc representatives de etas sectores de idclustria. N
El pliego dc cemancas es de c teltienso.-Incluye el estableciiento e 109 SAc lc dl doscientas librasls creaci6n de a Caja d Prciamosc dificacin de casas baratas pere liRcir Azucarero; manicnimiento lel pago de salaries extra per concepto e In produccin iteiiecva dce lo ingenios: el patio pe ro patrons ce I d cuo a sd i caaie I TA: ago delc diferencial azucartero; y estableimiiento de lo beneficios de r eateriiclcd oirera partc as esposae c iotobrers del sector agriola. etc,
Ya b habid acuerds cn cuanto a propiciar la liquidacion del diferencial y extencderle a mujer campesinavinculadaalziecarlo i beneficial d a materidad obrera. Peroe cco que ni lo hacenddcos ni colonies estin conformed es en aceptar la carga del pago de I& cuo a I sindicall obligatoria, paa sostenimiento permanente de asrganizaiones breras. Ete csci elcriteric sustenad c en principio, parC ser esucio nc definitiica en posterior sesin d IAcmes&reddona.
El criteria ptronal, justificadamento contraio a I cuota inldical obligatoiia, his sidi ampliamente expuecief cc nl discinta oportu de iccc y fae. de su tratamiento com tentative official. Aunc n eC didel patron com simple rectumdador y, consignart idc das Zp-q W de eca cuota, Ibs empresariot banalegado deposer cancel contra com son. , to principios de liberad sindeical anpiiamente suentacls n tiestra Contitucin, que se verfan afectados pr es intromicidn ecaucdador de l os patrons; lo gravimenes dc tipo administration; lS perturbacines que ea sisteca tracria at nesario equilibrt preeugnado per Carta Magna, entire el capital y ecl trabao , qu se veria nervado dentric de eeas fermulac d ic tidicacin forzoa.
L oposicide patron a an Iteed d ecdc principios. se ve a ra acrecentada per su legitime resistencia a guec i sea transfericde I cara conmica del paego d esa cuota icia ci de lo crerosa ucareris ,
Sc tratIe.n I pictica, de un nuevo tribute impuesto a ltic lus.ia. tEs jsto y pru enel astrar de ese mod oit riqueza bisica ad il Nacin? Esie cs el'punto qu deb ser esclareido. Si todo en Cuba marcis a compit -ypal rit del azcare, n es insnsato aumentarle cc trabas que It impicla marchar? No estin lejanoslo dias en que Cuba confront inferioricdad cn i competencic concitingcireascextranjis pdoductoras e a i Ccar. Cuanto hagamos per acuularlecargas
a nuestri industria bsica, aumentando cstps y dimtu3endO rendimiento, seri d funestis resulted os miran& I porveni.
Per o qu tiene d ilustrativo a este respectec, creemos oportuno eeproducir un esimado d ]a distributed dcir ciede e ceun - dle azucar; cle hizoe cclog comienzos de 1947, el inolvicdable lider de esa incdutria, JosI Manuel Caanova, do admirada recordaci6n. El valor del acc. $15.93, a un precic etimado d 4.90 centavos pt bialto istribuy6 ash. l

$ %

A pagar a colonies pr sus caah .............c -7.33 46
Suelcdos y salaries icdustriales ............... 3.58 22
Transported de caia y az cr ..........0........ 092 05
Impecec - - - - 0.70 04
mpuee .. .........................---.... 030 0
M ateniales ............................-.-...-1-.- 0 0 ,
Otros gascts (seguros, rentas, etc.)-........... 0.75 4is
Depreciaci6n .............................. 0.72 04%
Interests ................................ 0.12 00
Sobra e cavordel icem tP.ra impu los sa reutilidades, ceseceac, etc-. ............. -..... 0.51 3!4

$ 15.93 100';,

Aparte relacionaba el valor dclcmielce.
Como note cdicionalec. cnigncba que del 46 For INtuc ecibid. per lotcolons. un 70 por ciento lo icdiibuianen ucides y irnaled. A partir d ese anuilisis disiebutivo sc ha aumentAdotin tAn el c precio dI l libra de Azicr, Pero tam ciin c han elevAdomutho ms lot costlcd productiti.,eseelrics y lotimpuestol.
Tomandoew cifra c m Ibasee tceudics actuales, es liil licgca a I c conclusion dc quie Is mecaredoncdcAs del reente aicAreril, deben reunirice para levntAr n mira hacia el fUt O..pArA COOinA esfuerzco que den estAbiidad y grandez A a indutria que e ca be. econcmic.dl Nacin, yque on In pricticA esti-icacionahada pee re via del imlesto y del saltrict. Pit Ic que cc busce cuna mayor pati. cipaci6n ruinosa dce es prinupAlei iteneiciaric.t Crmcs macAndoc Ientamn 1eA tos, tie I nhuevost ea.
Arpegios


- Anteayer me hanii pleet-to Il lied loco el Amiga
un joen reclin llt-e C - Idet , ealm y talgo
do ROVtAt lqu t" "" asoY dt,11o . n" n AdjAPa1R:.e
"esce In pructAPc pie Ji dcihc, cnt Ic digo.
icnenStie aeecoraioc qiue etA locoto dentle
S iPtl


Editorial


%X I-%mque-tfintG_ ab~e
decamisscec, cellficaexi~ ti rado grandiose " y no dice que McSler as "uno de lus mejores y mie ca. pacitadoo musico clcmces de (ines del siglo psado y principles del actual. Su gran inspiraci6ncaide-, su geran talent y fantasia creadore, logracon quo Alemuil Ic considere continunder Insigne del diticli giner cifdnlco, cc nci que Seethoven fcti maestro de maestros"... Algeien que st muy cerca de cil, lenando lquier sea cn tI arena movediza de la noticias hisdricas mic ceicleas ceuna de culture musical, ce indigna de qu sea necesrio todavi "Prsentar" a Mahler de que, avisadoi de ese programs del dominitunc eque su Sinfonia No. 2 i-t gura, no nos quedemos todos so-, brecogidoc de enthusiasm y de expeetecl6n. Admira much a Bach y a Mocert y a Beethoven y a Brahms et jven personaqu e digo;, pero it sohvianta c que hea tetc gente qu no quiera "pa. etic de till, ceme .1 I. eree mcica sinf6nicc -dice- te hublese quedado detenida para iempre con to. clincos. I
Yo cn eto ni quito ni pongo rey. ReaccioncanteIs buena mhic" d"elmodo mie primitive ingcec.- c"cncarne dceduceina, cc decir, con elementales escaltrios. No cc todo Io que yo quisiera, pern es algo, yante es perspectiva de escuchar a Mahlerx, epertc ca"cle deebtectcc&Iboroz. En cambia, la de qua sea ci maestro Weissmann quien dirlia, ya ses csar peremidemucho mle concrete promesa, porque S tanido el honor de conocer at maestro, he hablada conlcypyique iene aura genial. Se treat c de tun hombre doctisimc, formado ceveramente en universidade alemaes, impregnado de filosoflIa y de humanismo, y de esa culture ,
1Lidldnoenquistada, que fecunda ticalm intanteeaipennnleetcy Ie pelebec. Dice, peerccagieici, cass vcvas y profundas. Todocei eeltrvecresuenai euccpilit, cet-eceltlee I.mdc deiledec cibraciones. Y yo me imaginqu un hombre as tiene que ser un gran director de orquesta, sbre todo de mdeica sinf6nica. Pceroeoca de ttdc ecte de It que queri hablar Iy. SIinterrumpea c inl de mis recuerdos de viaj que ya, p Il demise, teca a su fin s mls bien pare Ic venter unacvoz en obsequic y honor de Ii Orquesta Filarmhncec de La Habana; pare pedir qu ccIc ayude coma ca debudoY e cc-pleae Lin pee.ce, Icocue cigelliecriti i que, per fallsc de eaasistencia Cuba ilegase a perderse definitivementea tservicle ce culture que ael ccitucldccreprceet.. Hace no mix que unis dos a te. aeos, ic-Ocrtiue a Filaenhel eciebc cc odeitcc cpiendet-. Peedada un cucrle de siglo antes con abnegadcs esfuerzos- oh. imigenos del malogrdc Roldde, del inlvidable maestro SanjuAn!-, hbin pasado par muy extraction vi. clistudes, pero at fin e habla can. solidado, n le medida n que tales esfuerzosH egan a consolidarse nunca, bajo l Itutela de un patronato compuestcde personas demu. cho relieve an nuestro mundo social. A tfrente de ese patronato stuvo per much tiempo ci doctor Agustin Batista. La fervorosa de. dicacldc nc nquad Icigi6, Ie geneeccided ecpledidtiquaec ycect eleviclo de la Filarmhnica, son cas que ounce podred olvidarse. Qu6 auge el de Is Orquesta en aquellas noches mmeorables del maestro Klaiber! iQu bell espectculo el de aquella "buenae ciledd hebanera quceacudia habitualmenti
a con eta a f cildn
muscly piseiegacciet Cultcanc enorguilecia a todos ci que La Habana hubiese cegadc c Rdotarse at s misma de una orquessinfonica que hasta alx mis renombradis directores extranjerocalificaban de excelentel
Pero algunas discrepancies dc political musical qucesobhreviieron entonces alecjaton de Ic Filarm6nica t doctor Batista. Lesucedid, i me no recuerdo, el doctor Coro otro animador entusiasta y generese. A pesar cdecearentusismo, e tai vez part-lmiso deseco deperfeccin quite eoanimaba, otra dificultade .surgieron-esta ve, con te personal de I. Orquesta. El doctor Coro scab6 par retirarse. y con it. ci Patronato y buena parte del sa ye de c scieded habiner . Qued6 l Institucin tuy qyhuebrantada Lon conciertos populaes no fueran bastante R solvectar]Acrisis. Ante ci pelbgrc de que Li Vaban cc quedae.sainccchte otr
smarten do Is mdsica acudieron a
ea brech: el doctor Antonilti doctor SuArez de uiteminie. e cepitAn Ttrrec Siiec Gric rIt. si esfueridto Ce mera heric. ho 1 Pilarmcncehee me lcmctiiidoIcec pupede ptleeliostc r e,.( aOn tin program. 1magnfIc-.
que n.c c todo iiide muicaie m balcctda cn gile.cin (icicid die IdCdex ciceeh Cuccrut-Al
tid I tenu i t dc t Per. ccna intit-cd eVcom desC no puiede onicnerw e e 21nicldcli.cclid tid c.1 e1Iier-,Vdtciitle Necesit de uc. cpercint ix tetcse uncitite. TieneIe i alime tAre, com leapl.rtl. dleun at
peli. Exige, abre todo, el concur cc d qeicne, Icor cc condiciOne
deetcpt e ta t u ed i mitie nemi P s. it umn, i.Filarminica le ccsle que Ia cI iedSd hbetra h g. in. pace$c onte i c d Vt 11. dietet duecleulV. e ccci do miccide cl.ridd -per tut itl e I eAcnec A teda conducehicimC icr lee data de tin problemstc. sb ,I dceeno de tc.ile-retluect I'.n.Ui-inervite.- . patie lil


Actualidad Internacional Por RosefladP
1 1- PanoramaMis grantias para los communists

L eOSwcoenitastala m er ifrecidas preciabe parea combateI. SIson
torque nadie crey6 1. del sat Io- Ic cmunistas mismos ccquenes ha
W d al director del periddico ayudado rpa a DARIO DE LA
Hoy". Elle pretending levanter MARINA y a todos ls anticnmil%icsta s de Cuba a convenCr R II
clonal pero -opini6n pablica sbreI amenaza
dm1. . ~e c m't esovitial Paraqu, 6.alinces, fueque. WNSerr!.e ra de Icn zones icilc qe
- nerkna~de sI. senior Escalante y loalsuylis no ptiv.
0- eckled b. l 2 1den P-quiercomprencerpser n
hoz y ci martl- deseable I Ieliminaci n fisica d&
lie. convirtle- ones adversaries cuya conducts les
empuja Inexorablemente hacia eI
ilmian Una lied ll~m med
transfusion. abismo? Pregintensacellos. tnll
IdeaoI I. dcl gicos y dialecLiqueros, pr qu6, le.
stentado; pre Jos de eavanzaret Particd, se e .
t viamente za-IL cuetire hey fuer del Senado: si
rnI s voz de "IWallc pr lt respadode pueblo; con las ihlailllaciones" pare crearel iteb 6- clones caldas. Pregtense pr quec
lice; irotetron n automdvil In son muy pces los hombres que .
elruteacillccIcen ectraa, qu ge oneclcVntullecINdccntlc,
host& Io. mdIcl nslld cPs a a Voyarasesrelents doctrine.Esc Ipresen.
a lo communists nJae des sus lha- cis de los cmunistas, es so act, a
c1dne borrecible, o que hace ma
zadas mldieron much -us p pIsnV n favor de I democracia No hay
Bitl'do Algerir al n pcqt". ine vr.os l, 1ens do miedo arte
La persona acusida directamente. las consignee del Soviet, esclaviJails Artigas, reelbld mn n nccase dos, de espaidas a I patria, sale n
a In iembre del staff de "El Mun- monde . Stalin di y noche,
do", y demostr6 qua nenningm N - -huir de ellos comee d I pate. NV
-mcreate, i ci ableatentadeocontra tienen petnmmiento people, no legIslador Ec.lante, ci e ablel d- ben qu mtendrin qu decr maana;
do La Jug. Sin testigos, sin ele- in comunista de estoe de aquima
-b Mantes que permitieran ducdkerI- nejado par control remote. ignoti
quier, devanecdse rlpidamentI l i ecie noche recibirin de Moscu1 ;
comedic, y Is comumstai del pa- orden de suspender los ataques
tio sufrieron un revs de publici- Mr. Truman, pareconcentrarlos se
dad, de show, pareidV al del enr bre Mao sabre agun "titoista
r Gromyke n SnFanFrancI, PCr ielices repetidores de ls tenegente razonadora, lsse no tena brosas "Ilneas" soviticas, represent
mis signifleacdV qua ci de hin ba- tan. queremos repetirl, ietma VIut.
tells perdid., pVr l defectuosa or- y con mcinte ejemplo de Iciltqlganizacle y y pVr l sagacidad del lacidn spiritual perseguida pIrel
V crioLloque no se deja alucinar fI- mando ruse. Son aties, porque cCiIo ciet e nmatera de esta Ind- ' nospermiten reconocer @I paso de
e .. Per en lugar de asimilarn- Is erpiente entre Ii hierba. Lo
teligentemnte yefracaso, dejando agent de Stalin.los Escalantes, ls
epar otra oca i cnon nuevo shw Rccs, sun crrcs del zar aireves
que provocara aliiaciones, los co- llos pregnant Ile mensajes de si
IuNtest.deccdieec elvaredclancl ee. Vigilando muy estrecheai ridicule, insistiende. no solo en o mente o quc dicen y hacen, ae est
-Lo del IrAn parece que va a-ser un fuego. del atentdo,.min en somonomaiaN iguienoVIslines dei WI dei11s.
ie siempre: echar sl culpa de todo o sdbree m a e sm de cci. parte dci
-;ombre, Claro; at sbles ]a ca idad de ketr~leo que hay ali. . . ? DIARIO DE LA MARINA. y mundo. Creen mearI l frente de I
alirmar, con l ccisestupendotes- situaci6n, y estin enUna ratoner.
cefdc, quac cctc peoglileepedie letegiceecesuctee. ycd~o ic cecctye
Icc sangre del sehor Ecalante.lPa- ra qua e le siga e ceastroa I hicn
ki qu6 querri ci DIARIO Ic sangre del remain.
LKCO m e n l Z deuneor qu lejos de er ne- Pero citseor Escalante, cayendc
mIcego a csc pricticae dc os n el ridicule a pear de que die
mjeym eliado d' el pcctldku c con jactancia "los comunistas sc-n I tares dec demostrar a Cuba mos durns", preghnienes a los er.
li't4 IiNU Inunidaciones en ei Vedado q"lnesson" y qnduleren os tite- Them del Soviet, c6mtratanIc
Italia i~i-a IJ Inun'dadres ene eao rmde Staln?) At DIARIO DE LA ruses a estris cachanchanes del il

LA declaraec16 del Canciller mejicanc entoceno a 'a ND se trata de I nlslamadas ccrecientes", originated 4ARINA oeblst, con dentcine tio: a patada limpia, afirma quc
revis6dn del tratado de paz con Italia, a objeto pr Ia iluvias, mine dc periodemestancamiento i tr di losi mne ies, las tr- l DIARiO LA MARINA he
de qace ningun obstculoti l mpideau rehchilitacion de aguas que al parec.r no tienen salida Se corres-in t.c.s, las tortuosas maniobras de did so sangre, y h lamented q total, nos parece expresidn de I dmis acertde poll- pondientes alcntarilldos. El hecho cure - puntan quleceVIvcn etii per tienenc 1 no murieraen l atentado. En i.
tie y mis aa ni se le aace indicacion de quc losvecince-n Ic calle Linea, paeandocIei16,bastscI corezyca y cIealuatedcentregadoa ghamomento, enningunabe en d, Iie Ucide Seultle,. P11cc, VVC et editermI alquae efcicee eechcl
Italiaen ca form se encontrariean condiciones de 20 y mis.Leecomislnde-le e.pyt.icteeiecy i., den de piciee. de UcaElecsq de ecditrcl ia qidiretemete seC ir pertenecer la lOrganizacidn dc Nacione Jdas, s- vecinos y a tMinisterlo de Ohra Pabilca y ci Ayunlt- maeeie iiceicdnti isc ddirec Ieete qec cnmdrernte, con
gan ci propie doctor Tellez edlac, E efecto, no solo eient, conocieron oportunamente decestasi.as,.cuycs , n a. .E
precepto contenidose caI regulacin geneerl de comprobacl6n era c en ecil de realizar visitandon cc t.s en melee qe cedi eicet prenci qe le uiee Ca ic desqtL
In ON. urizane cingreso de naclones com Italia cualquier moment iezonccinvddida perIs agua y card sum6laaRucc, sctli- cosened ctiia efeie dlse
. no, nvdzindola a compartir rus responsabill- derrames. La comisld eInvestigo, y despu die los ye eams teeedeece peeie- Peoi e cietcm, y. ees dyuvaracse lines de pa, smo que a estudisconsiguientes. leg a e le conclusion dc que enmecaralce anetipelo, tie- pe i Viler hhtiic cemles ydc
revIsindei tratado y su Ingreso mism sigrjricn Von era mnester dirigirse at Ministerlo de Salubridad hl mayrteete c c Vc pecetec, e e M ted,. I, l
actole equidad, una reparacl6n. Commuycbienre c Berdectbcaecercdebidamente tmat.,ya quealc eemtiltnmht'ec. Lehcord6 ci jefe de Estado mejicano, se trata die- nacio- esttibaba n qu muchas fams n absorbing. pr el cnded d Ic cemicc. actcdya- pelcec de dtcccir qude cde l.
- dad de es comunistaescmtdispen pcginas de este per1ddico se rec
nos conns cualee no queriamosen verdad t tarVt estadoneV que e encontraban, ayaguasqucteemae ablepareneitecrcon eetcomurs- mel sangre del autonecntd E guerra. De ahl qua came apunta Is ideclara,.6n *a In fluian, orginando los dierrannes y estancamnientro. e.Se ecstanoescatasM.clne.;in oiac ag
luz de Is circunittnclas .ctuales", Italia escl ilamada Menos mati que. cnocida Icaus, habri de sece- cities, Rocas yMrInellm. ot peequn cchube ctacntde!
. contribute a la'defensa de Is principle de C civili- caminado i esfueo official y particular .csu desape- muchos, dccde luego. porque plagas Ahora bien, creemos que lcs c zacln cristiana frente cIcs enemigo del mundo, kpi- riciin. Per tanto, pueden considerar los vecins, Jul- com sas pueden cancerar a n munistas then raz6n n un aspe ticipando deli puete quc It crresponde en Ic uniten tamente quejesos, qu In via quedar despejala, esto pai ci son muy intensas, para qu to de u queja. Necelitan mas gt de naciones. es. sin charcs molest. no se pcerdal vigilancia obre el rantas, a fin de que no se pnge
S's - avarice comusta- par quc los se- peligro sus preciosas vida. Y
netc qu Nempenan ecerrarJ os fin de que cuenten de veras c
. joc, cn quitarle imprtancian c e- las garantlas merecidus, propane
dt. puedee tempetbee qua Idde t Iaw, Ucace mie t iuiente:
H echos y Com entarios quaele IliccaieatAR10 DE m'rc el"g, pe d. lemgectec. de Ic
LA MARINAtsabret- horror del dre,de agentes mayores deltc
Pcr Jos Maria Chacklioc y Calve rgimen comunist, no se una in.- linemen. y colocarleicL2ciunI gnclic. i cncaCpteht. tViIont-epec ieelceividcd. Hey que cegegte
Lanuza, author de semblauzas dtaper unisercrc i ccto Segrope, equequed
Isuads tener at actual sixtema .. L3 bale Una campana neumitca; q,
eehevidclde dc ei c ecolme Act- do puedec tecepacee ci dtie te

ENun articulreciente habl del cederse a eposarlo. De llo ec. No predispone much este ee- be!cclante representsan Jetse ne.tuano treg an acce so a i
vivisimc interest hist6rico de taban seguros Lanuza y Zayas y dicacerca de d ciencia dice i moments, paradojicamente, Una indicators, grepostt politicosac.,
las memories del doctor Gonziiez los otros compaleros de deport. deportado. "Pero ea csi,cc e el be- ayuda valiosisima: cuando eJ lee dedes pblicas. Probablemente
L.euza relatives a u. diasededc- cln. Esten filcddedo en dos. Y bracmis note y campechanoque e byectecta sumitn a Stalin y R segregaci6n de unas velte pe
prked. ACe- tcon orpreca oyen quc dicectar- he vista.. Alegre comeuenes sona- sus criminales lugartenlentes. el co- ns, bastara pare arrancarle su , cmis, a cento gento: "No voy a amarrar a adic, jas. Decpudes de habernolo presen- munismo, pr us propias manos, iatl communism en Cuba Q,+ dehend t huma- pero supihcel mayor orden y qu e tado, Ortega nos present a nos- me arranca una de sus micaras; darian siprec-taente ger-ec
nedad que ilen nadie he salga de Ic file". Za- otros; sealando a Rubio, dijt: : cuando e epuede ver en la pAgInes dos, lenos de garantias. sin q esqs piginashe. - yas-nos clients Lanuza-.-se sa I"Ete cs un sobrino de Macao", dc de lee rgans communists cuiles nadie pueda hacerleateiedcc.
- c. qua su lectu- enseguida, pe pare volver a @Ila, mi dijo: "Este es at hIJo menor de son sum intencignes y prop6situs; nos Y salvos, pae inofensivos 1.1:
radespierte en despu de decirle: "Gracias n Miximo tedez", y de Zayas: "y cuando los trabajadares pueden Cuba. Hay quc levarI l garan nosotros una nombre de todos, Ortega, Jami.enos a stees cJefe de Estado Mayor de comprobadeeIediedea dfentcras is comunistas basis el limi
emocl6n dramIA- olvidaremos de ete favor que nos Quintin Banderas. Don Julio act. me. qua Is petecdcde deee.dc que no cojn ni tieon catarro. B tie. he hecho". El sargento le d6un die: iBuenus pie c!, y nos dd Hn altos par parte de dIs stalinistas no guardados, fuera de circular,
Son erestn.-aprethn de manes, y todos schemes abrazo Me quedl estupelacte p s mpe uasunac r iti dcte Vigrdecxcemn
Iiedtcuntp-er. cdee". peut6 aOrtegc eileede eIt;icempreelee etmunittl etecdcCC c e d eheAs ntzd. ce citeeie 11c.,
tcscde cuadde He aqui. hre., elnitida sem- DonJulio: "Acaso este seor e de- elguna cortinac. tue laI clase bre-i Ye etietn moribundos el c
00 piginas. Nunca pene Lenuze. inc-Esunthombrede39a c r legdo ncrlrcencdecl.Yurkae.- Ce rce pts emt ren cese queeectoral ync eoconsiguecplevaN ique ese dicrio uy trascendilra l(Inosdlatls cde d) d relcelceeiedNeYrk?"'Nca uctitst-cme onempieadparell]a.cfdlies,.dmeni cdel imbit de se hogr. E reah- regular (ms bjOq yue yo, ligera- sacer, dj Don Julio, yo soy un eticdesenieCnte naRuead de carantzarles contra todo ne
dad, no e tra, de nc diaric ni mente gIres, debigetec negro, muy buen ecpahol, per he peleado pre as tit disponiendo de on material in- de ato .
de un libr de mceia: es lie Vblanco V n pc plhdo, pare er Don Carlos, y me han hecho prmeoiedeccrteeccld.i 1.aesI- peninsula. muy simptico. bien sionero. y me querian Jueir.y e pas biseen amad, ea n Icque le e parecido. Es al micmt tiempi o q m tue edeportaron a Melilla. y mf m
center aIondetllescdeno m ". cc pedredelilbutrnaspectoliste. r, ameeton.ytraqueteonyn l m ilagro m enino
, laedepoetc16nV dcebicce cedoiu ceh ucctempie moralidce or. iaclarcceetc.CyeA to quaees me. y E ia r ,
cioamente las Incidencias mhltiples Elmedic de Ianimadversidn ge- compadezco de corz6n a los qu e r Afn_deuna etapa qu tan profunda- neral ;con que carincnoshe trat.e- Inpase, aunque ustedes seen comeP PeAlfonso Junco
menterbelcitemple de tu es- do' Con queafecto.cas con ligr- son unos mambises Y nos vol- t este sublimetorigial femeni- aleanzan a veces In de Ins rice piritu. mas e ha despedido de nosotro tvt6 a abrazaelbueno de Don Ju- Enopende el milegr.del hogar. cn derdetoocuele ester band
Lo primer que c observe en Madeld' iMe he pdidt tie Ic tI La pulcrilud. I nsuavicdad. c to- nado a manos mercenaries
estetbra de character Intimmei- screba; y my le dijsetqueci Luego convid c a todos, jug .idqua exquisite. el ambinte acge-I "La vida, entendida de este iI . es qe Vt y no tenimiedo a tener correspon- tconeun amigo, que era tih- dorl 1timlmatembndadydepo- ' do. no tard.acn revelarseric emomentaV ec queapue e etss pi- dencia conmigo, contest: "ntic bernero del pueblo. y le apcesta cia. dee ponerlosel el hogar Ils bellezas desconocidas, n a ctiginas In.. cbra del resentimientoleemo a nada qu me honre. Ve fue pagar "a e tos laborantes otro nmujit. Asc el hogar sera atrayente: VOsY gzes inmo. Ser onecmi.
Yect tt te de con gran -ueae at propio tiemponlien traguito". Don Juiho perdi y tuv non sitio par aterrizar pr fuer.- realizer en su medie natural "e t iecr Ce tulene tuviedn en ai- cotesano. Coma Pt le diera ntion- que pager con gran satisfaih cc pony eetrnsitV. so cn dulce ric- gnero de belleza quc leve coi 'gceilclne frmelaces, lha e lesas ncee minombre,yttambilecn dupe. cc ralepemaecci. hieche- ' go, este esa ideal. iCuinto cr.
gon frma rlaion, fecuoasI c sy*check. telemue le ce ] imcltdceIsmucem npclfc
o r Ins gracis ptr no he- 3) El torer. Frescuelo-CuandoeC ec ci me e pa mccI y d murigeice eetnpcun.
cc ndu ctrdtlee. cn el Inignce e emrdc. me dl~i Vcc 5c igit c-cldde icuis.dl~ eI cl~.SeI l tCeIt cc.mecI ~V
,ban.,I ccedierte que hiablie tnII t e .medj:uc"c tren lega a Torreloones. que avi- su enrisc e ee Sinr1....,u
Palencia un novelistselec mes- hubiere yo amarrado .dusted vacen Lanua nuevos recurdos de I d.a n- mr esumeede estasuerte an pone
4 tro del derechl. do las letras y de despulis afiadt6: digale a su se- Ins Comumdcades, tiene un encuen- y grns. Y ello o r equ dr Ion am n soss. .1".
r Ccdtidcd c dedea nie. -un iim eerca etro qua recordari muches aies. exie dinerd c ConJ os medic mc Demie eue te dcs peed, eme
1. V n karmsd Vtqu'e pdaaDiosparusted.pida -Oydse ntonces cierto ruido de v. cencillos tedemes tradueir 1.ex. e ninamente, alma n1 iase s. Al
mobla e.rmuy ee ,e tmbien per los hijos del saree- cc deelts e l esctcin.H - quistaIntenclid.queNunen mo ' de bcnddyd pctiucet
etest". E tcdc I. qe qete- Ibhi. Ileg de c cclun yers-nceet .tsignicante y baladi dpn lpro- m externe en mceras de cacdies y . ~., y" c reVelride. c Lau I mdci. Cd IVa de Ic tid he he- ccpctileededct-tcdiccem rllcc- nd de claridad y Ce Poe- Cnvdideexquisite& que d S
IenIiC 'ttdel'ret yteari ho part u maridco. Y eielpe- IrC Destaturae. mt-dine. enei- Prquc-I.pcic estin shogaruneetraceidtasyi
. ~~~~durme e.,. seseei n ls ooqe t ncremrno de enter to- Icoas: Ae n oto.H yqe fnaeavIda Una fragancia PLc , dllmc~d. 1Ccdcev .b ec eCutA ellecctclro.eaqm Cric ilacNI
.c~ IleledtadOrtea E,elqci. cv1, ccin ectlmeeic..cemeict- 1.ceiclccf ccc- daectad.mdct hicc-eelteic
-- ccIys eeno rtegd.E deno,,-egt eIt..b1.lcmeci, qyete-- do lina,..rnriz Llevaba mponvrims ellIs bjeto,
d c i V p.rqt.c d, ecfuertes.edeecuere negro, el sculptor inu-516ellcelIec
Vc tcdcecdcc1yc- I c p ct,caeIdccll-c pantaln juscadunitchueta d m rhol' Asi todice Cientem r cein tdirtiIde ,e..id .
CVI eceroC doimIne licelclcitlaenieldV-tiISiilt-m mcdiN-lt. cee eei
h es Ir e l mAdr a d rhli tyc iimie a ese hom- elde nisse queanimal. con mu- le CarlcscWagner,enlcuya lible rr .1, ,Id, ftron,,
,1;c"" 'ttdohiecoiiih-I pliet dn ei tt. tihundo. oec c detel " ihl 'ltrero c.alaIes., comp niaquremoe tdirigir esc cccete "lcdi cceemeeet

dI~ilttitciAdec~irialmde e ele't~cetcianct-m ieeecl cC,
d'Ilmeecde1-t-clce c ci 1cc- ..1c C--t-Iiticc ee I d ci A he Vdeb lle.c' y ,iEracFrastIeloeellInmortnI Frcs.eeuslvcdc lmccm cn .ct-cmujer:c"cthihed.nTtldhuccr,"
y It. de .la cArcel, tl det. p,,, I lo, he con.cidl.D cuivin. Turne Una fines een Torrelo- "El colmo del mite es hacer vivir 1-o n ndeeprain

elie c pllg-t deqe li- Eel rilcoC ede icinei 1c- duce 3 icelecicegdiccp Isetgi. Icto- ccctid ccrecat cude eidtel e IeeiV.Vlcc r,, c
'1 el line HOde m naya stll- deelltos.deqBarrevera e rlla N Qouerrisquaetims rJ6- ns se . ea E

ettechee cs eicecoy etiuct,1ee- din". W 1 r, ;P~mg
. u sit . .Qu" signify ae eet, I noz. R sent"N.11dad agudinima cn r e sprirdd o. dedicran a desarrnlia n e a r-an i e IerI I hay.u c n..n-11.
- qu,1casmenudas c dietietd en e Pise. aIN c peie dc inclu.C i e d scguardics y OrtegaI ,r d ee tmlm Vde meeauC.er.ccmcte e l erar. n anliunn. Into .1 pe I igrde us 11, enay . In. panorama it, on- miraban ...rinls. yyrepetu..stmen- u, a a cssquirno Is '. m mint , rtensa qanu-,11.
ygue emil.rounc dyt lit.ivucn- tantindsdescr be el proeior id- Ile cndiete e liue dijeran cuc -ienen' ilenc c ,c , mc ucc ,eelueut,.,
IdI.ic potne e Cu p tn p i pd tit tipci.t...qil dmec t Ichlec Al Sc i u decked Jradl .I.- 'Sc dice qe no hayhedc V t I..y1e c.,A ee1ml C n cuirit dlesiccmd t.c0 suic cimtne.. edehaie deuec dieEl-del. rgmlt
I" .u eaisdla or pin he- ,"lln I care nos - unnuontr o il Iu iduo. fn rr ,,ni la T do bur-. ashdsqels otscn b anran reiias.n
,Qu6deeceicccc eecyeeili-ctleeccttdt .u lm-mddee. cddc quc Ice pet. .u.ecridenodebcerAeti uci'r.eeIeul. uied Ctmi de ti iscte- rtV Ic ccjlde. med c Octe a,, t dcal encontrad y I ct,; cc 1 ec on.c I ..
l do'.rcem1cdecdquacsigna - . d, dd r uhisoe ddedtV "D- cuentreede. v ccc e"mci-e c I li cem ecdvtietImpri
n. entando .4,orquinst... cost. do In. rronada. de pequalka y cerdonn bi- criatura. qua saben amasar el pat. 4 Yqe s nu~aiexu
- c mvr-c chit ec iCdmI Jul- eate gri. Calzbc mue cc de ma- Idle Vctcd, . dhje. ci cc n mc cc tfuriaremender can bdtimc., bintc. .im. cI nn teiny rcicc.
- Ifuicr que, I r dicenutiilentt da derkencirmes. Ventim ccine un lus cc lect-c et . c tetimcidct- tee met-lIe. n lee entermuci, I r lc etue .. cen cc m r. I iceitrdecden tlen. gric curn, dc oce muy detc eecebtetoquaiiecdelle pnargreceanec on I-,-eigenI d r,. . r r
cnprcimpCnmaet unobr a I qua y cue-te. pelt tosco. Lltabt inc ecicceeec. un platill.n r
Out - ei.--1 10 ...... -nn pgn-' s-- y ---. -'" e-rg-i- - vtn-t.. Q-- Comm"t,'IN -a"-tacn ae' re----tt-s. ..,1, . r ,ua, m ermable.,yi Cn l tc-ei. dnmuchcmis. de It .m-eietec . Qtt 'C ees ch m1a . . uu
I put, demld uq ue p""Imun v -I-, un sombrero do grndeis alms, de za, del mizmo sano y vigorous rea- m.data, onemamuj-r quo Ine1:. t at I- 1 .-4 d* 1.. 1"1,, 1
.....ye.led........... .celite. ctcicci
-c cgtart.6Ia-".0".r Me paec itV ucgbrc- liemd. e ey unc rembinh e expree- peoicin encuentra media de hc. . e. hci"e"r
(61u,"s inboma ue cll ite le tido, enegCmodpd, tel Cicece dci del Icd n a myete nitid Ve lne reiarcalimpiea, in c.m1d.da, K. m tierled -Y m .lcit. l
lei'entrbha c pr trdc e it, o ut eihtctitr esibledi- . simple ecedit. eedn iecdic cl Poneculdado y arte n todI tId qu" ti - Ic q.e c l p-ku,
c h c .hAei . Ortega y el lcc eIIU- parecer trivial.yPerodeuaerial- emprend.llticer blinc ecc a. Cme.c.'s. ec ecrceem:
- c hlhtulllocdec I3teerin. dVtron con gran efle Nn. Orteatno ite trascendencia moral EscaIdel no es par eeeaprivilel ode lluieue t Vecece ccmctd e1itiuclo queiece 1.culturIn priniteiecc diied. "Sres, I coetel don EnriqueBarracsa-. he- c ricc Ic drch c dbe dcdcciPcec dee e dee. t. trCa Vcdeieccci dit he ticel nedi d beinador e'Chafarinc Prdegacuseddec61 y sabe dkr. t i 1 ccas porque d-outi detdW h n
14 tu en1qec1nushr Wa de Flrcen ' ella hablaroes arm dim. I .ins dignidlad y on agrado qua no " "ge "e"kizQ ul .


Cr6nita Habanera P-r at-erina


DIAPIO DE LA MARINA.-Viernes 19 de Octubre de 1951


~~ Lop, pa'ntop, de hay
Celebrah hap Ia Iglrsia Cafblica Ia s rr. Freddy Calnpp, brlla eapa, tlvidad de Santa Fredevada. drl'p/Bar Lrapdaa Gprrra Eitl de dips una dapa may gentil cantadora sftorita Freddy Mtalbert vdistinulda., paramI aue hay gran.- Malber ertenlcpente. R nucstr desafectoenalmonoe nuestra so- m aor aaedad. c) edad Fredesvinda Srnche, rspwaP ar lao saludamosR a Ia schor X o X0 del coroel Charles Aguirre, Fredesinda Ferreira. gentil spos
La ara da A a pairre, que desde a Idel conacido comerciante Sr. EOuar ' " trite desaparicif de su hijo Carli- do Mancas Tolosa, y a s hija Fre
Jto me halla on el mis absolute retral. desvinds Manes,. encantadorm espost I raant. no recibiri. del seor Cecilia Suia.a
6 6 aablia al'b'a."haya- -'a '''I 'F'Illdadr

- Elena Carrasco de Lpes Goldaris
Profunda senmiento de pesar ha menterlio de Coln. donde e verift 0 . causadoaon nuestra sol dad el in. car a el se plio de laI sna de L6
esperado falleclnlentac'aaccido en pez Goldaris, hsta cuyas drudo Ia madrusada deayeran plena ju. hacemo 4 Ilegar nuestra sentid ventud de I ala ra Elna Crrarsco expresin dr cndolncia., epe. Y Barrio. bondadosa eposa de nues. cialmente a su viudo .. I. Ldpr tro estiad a argo y-quorido comps. Goldarip, R su schora a d. r.oc~i eo del DIARIO doctor Jos 0! Ra i na Barrio vitida do Catrrnieo; a It Ldpr GoldariA, hoy bjola Iapena de seiora Aurora Barri viurlda d La un dolor prafunda. pea Goldara y hala -s. hraana,,
Hoy, a I dIer dr I mahan paril. poliico., declare rhnbrtn y ,ArmaAnfinciese ,v suiCeribsae ai rA.1crtPjo tiebrer d ia funierari. Ida, amblIn ompaharoa muyquri
DIA IO k I MA INAde Iy H.en I VedRdn.#iasta el Cc.'es I en extR case WA RIO DE LA MAR INA dlpHralVdd.alalC-d r a.


fabricado con 77 r lI IpPI'


If Mdm
fiC0 21C11


64n 0 V0
blanco como Ia 7p4.. Pr &oaa arp . P. .a a' ,l JABON COPOS product ..a 0a0.. alaaorcat a eniy f raa aa
y -ta .I.P"a..l q..
lb..11...,
qddee., e t
-O -ipEl adua uavizaa mpleaaa a en Iaela.
-olaca.ap d.1 JABON COPOS et g. rantla do suavidad y teraura para [ cuti.


Jet s


F el. n Natamnarla, PFa ty uiallia


"No 0


... Asi es d la lavadora


Luiabd aoh nSa noi

ty
ra
ra


sa
flaspatsd i. tram atelast. matrimonial en ma atdad det ta/a. el iHonorable hr. Presidnt, ae,1IaRe,
damlar Carlas. rp/a Nrarr., tn/a/tsa ot Ia vrad..- Pita. CM .Paadai
Una a I r aate r aaaa P r/a 'p. aeltt,/a' ha taliIprpya, litia I ts- I clotdeaan m p 1 a:aa a a '.t. , v paia. d de..lap Wana It.
dord r / /ngp r/aaa

jj radia maaaa I/ depI3$et " .lpmvt olo appppph I no'pal I,aal aintno cPd- A a d Pal as ral r ar ,1,Ut . h11 .a pad. in, 'p/ IrLaPricoa PsA/a lH lp Uear am bi raaa (a aa e di/p ar Ir " i' o i,,aaa f iaad, Iac. pm a/Wil. In -61a. 'pp" ,, ada U edaI .pr. ip,,a/a. ThrippHaapr rar a -jp ' a ai p In. hi ppap.11.appl..
- .,~ Iu n,,,q,


it '. b cl,iraa taal daha. .1 d, P -1ppiaah-d, alir

alapttil ya a bHelrr-aa pap TJo,- r iad.pa 'plahldadrequiila Calapd. y Garcaa iarpaa1_ad as rp'a aa L. pipia r.hi/ a drIirp h - t,, de hielNorte p. r l a.Ia.

hir'p-saa Dolors Gonaaleza1Hayppa al juunIn. Pa l 'a a dD 't vi n sa ,phra i/rialiriat. - allspileraban o ap cpsD da caballra jaaqalpnEG.llad , q- aia dla~ihi MNimdar,lpa.dar del Palatla Prat-cg -i prnen , e a a vil*ee Y paal d I reskitr a mn G"'.a, Pa1" paib-iaai lirmaipan a Hernandez de Sop1,ajaallia ra,,po. cpad il/i pa i ' Baprrel. Ure hlt~ aaaa'tr n rai h os da ,
bPrpviot p tmm/ai'ralah ab tra -a11irpaplaoaa pidraada'aI-'~,p iiiiit a ia birdad dpronPla-rsl aaapurraiair, ,'/raibeaada par nIp ho. ' pp aapdiIa ap U6aa papaia r/a Ppaidpl ,dr ap vlt iai Pa d e .Ilot ain/ iala
go 'a U e flg li
piblicaa.doctar Catrlo ips ai aF L i U ph', l ip lliiud der aimh p par la Pl','it a Dante, I l,.,. a ,;, tgan ti aUl I r e El M. se/ppa Maay Taaia'aade Pai,,Sitp da,.)orli n alap " inttada parlrcmenpla, -Pa p kial iscoa mu.P toal desaaada, d Pr straal ae'tepr, atI. q 1ia p,,lpi.-N de 1apr,,'al- s. al-copapde In aaalrdad a 4I:
baner Re, ig vc lbdo . -ap ,-apc,
*El adarnn Papa ,111- ..,,. 'a ,,pIPp~ aa riapi,, o. 61a pi,- h'a Pi,,. ril,,"npaa ,a ladip di aa ,,ipap a a .rlra ai Caai ,Ia lii
D, t~u ~lri~.s


dao, It aUaa i-Uc,ala 'il tpp bin dC Ua, Pa, Ill a.aep.p p a.id ,
elnymtntse. llaPe d I tpb r u plaids, e elerdanohe neode le caerti , o I ron ndc 1. ut-.
uNEAE aa. FINAL DanEPmvTA NP/TA


A rutn reunion
EAa lapr. R Wa s ve.a , Ira ba r b d"a da Ca. ra d rpa la Klan, d m m I b ai e . l-eae i e rde, .li pi '/aadem r pairrlar pla, aa
r a a ba A ad p, I Vrde d,n, , yreqrlpriadd Aalla Mrrdpal d .
h da Ipnradlaer.emriden La ort eshia dl she R Iar- m ras de Nore lar. eaa oa

nes urvdrdaazav arupataypdluemn Memtisa Dr. Auditorum dl Vm C de ba r q n G r S comocom m o di al m

tel Is, forJnA: urtne
-Pir nInsi'ri/rrppp dr Capa/ilae50 e z .rs - ce inu at magr l A p, pdasrla hlp.r a lut c amb da In
-.,d dfQ ~~if n vlcamsad "fa/lbrea ahpa la hra.n

e prac~ca - tiala riSocial"rpp
a Nto m PIida den i der i ra ndo:taSO
.E r .te ya panml ati at ad d1r
y pr~a rier Da elabelii- lardi d e sr gr an inorde Eo
me p eoMr y Tca rrr ePr S - F icio elchmsl M r


s d, mdd. ddaIdh ar"Iiacdad dr
Capp lr ed p,,


Product do Io General Motors


Efectivamente, la lavadora FRIGIDAIRE ea completamente automAtica, no requiere n guna atancido par& au luacionamaeoto Oprima usted un botdn, y descuidese do ella AutomAticamente:

* Enlee.,
o Love,
* Cambie *eggs,
0 EUmg,
0 Exprlne,
o DSCONICTA.

Y al terminar used au quehacer, a a regresar de la calle, pues used puede atlir y dejapla funcionando, la lavadora FRIGIDAIRE le ofrecer Ia ropa limpia y casi lista para la plancha.

La lavadora FRIGIDAIRE, completamente automdtica, no taene paletas ni nada simiar que pueda romper los botones do la ropa. Lava con la "acci6n viva del agwa" La lavadora FRIGIDAIRE e calidad G NERAL MOTORS, so tabricante, el mismo qua tabrica el UNICO FRIOIDA1IE, 9eo. frigerador No. 1 do America.


DistraIulderes Exclusivos,

CIA. CUBANA DE REFRIGERACION E.ECTRICA, S. A.
23 No. 53, Vedado, La Habana. Telifono U-9622

AGENTS MECANICOS 69 SERVICIO IN TODA LA RIPUBLICA


Vea par CMQ-TV Canal 6 ala 11.00 de la maoha @ program "LA COCINA FRIGIDAIRE" dlrlgida por la Sra. Ana Dolores Gm.


Recital: a
-En el teatro "Auditorium", 11iaaa,y-,arrd ,rI.
ard, delp i i l "'PI rr Fappri-r,, para I . ,airpa d umbourn-sd,"Pro


Fiestas:
--Enr1 C',m mundy Hue I., . ,d, Iar./rn. prr
adup larmnp7h., nrM ca p P1I d A ra ..a ii
"m."a"ini4
--E. .1 "if...n. Swvimnmng
Club'. aii ap nu- d aanoSin"C"or~p" '"
h9,a .da rm,pp r


Santos:
-Pndr, Aqpmia y Frada.
- Pruebe Esato
Platos e Ictosa.
*saos FttSMI Dl IpnICAO A Aid.. 1 . d .at i.. rr.SW- ~ H.,. I. a.6... ... .h... a.

--d.- '. - 6aa*a a--. I a t
y U.... a. t~aa

HUIVs pILNO a tNaA.' a_ I l.. , ., a . . . a .Jd

tPl 6aa'aa - aa. . .4-44 a....,. d...-4. I- .nal. at. I.. Pa-CERCIORESE
DE USAR

.(a PeItA Para


HELLMANN'S


CIN I.,
CIN


qNOTIL OF APARTAMENTOS 17


Cr,


VedadoAtirrsafrios nuia ~lex
Un zonescl.d mianmam a e s '. a P vrne m-trimanias:aRaman
.acipdad ml ar/pr pcara lra , a,, Iladripa- y Maria Dolore. River.
fu 'en a ha ona I 'I , -<, q apa iad, pap.Benejam y Olga
plen en tasta a or, ca. on oda t adad Nagesa fstpjianasiisrm en a fech.
veinmu e aH d .d.a l.Ianih i Pp ..l an rri. de su
de stao N teibn pr t lto in maiim unBod., diMade-a
- gaardia - I t jan'mh' ana el
- -E d, a u 'a, 'Ad" F n m v d,- atrimsni
de.wradaa galann. v 'i j a bill, PPd ,'dMada, nn td. dlh..
espsa Syvia Fivr rerb~m hm l rI t sin s1s' al d, "Avane".J-a.
Su das da Mu lm a on aa d , dPa Pard. y a/ bella espa.
- .-T;mNen h h.Y nb- 1Mdovme - I Ine- e-Pog. Marla ICnm vh ......d, all - - - 11 1...
Lat--l doctor F la k Fiueroapp ,' p,, l fn dA, d :d- F
I, an enca nad a. l yp.dia -m, s.
bar, --Y I-An, Arimide, del Vilap
-Otro.aludo para . n, impilivo, Sips cPa nacida contador public,
e h/Sas e Gaston y lap e. u.,,, pp p heil.a asa Mpa arta d q lo, qu pln h-a IS . anha umpla r .a la a . Ia
ep/Imb rtr unifn r Pnyigal Sod, d,, lap elair had. drd eiar ...
Brim ePl tI da anumalra ftmlliaaipa.
ICainuza .a paia. IEETE)


emuestre su buen gusto a imbinar estos Accesorios


Entre las nuevas COIecciOnes qU fenemos de Bolsas yCinturoqes hay gran ncnicro de modc o' quc fornian clcgantes combninaciones, repiticnclosC c color, la calidad y el motivo le acorno. Estos tres ejemplos se l demuestran. Rcvlese como persona dce gusto luci6ndolos con sup nueVO vesticdos.

. ap.

TURON de pi. 1a rmh. ara a roio, con detale dorado, 25


LSA de piel armelIla hcAr. ,cur, negra P pruia, Car &ar aa en dorado, 11.50
SA d. ficalc alfb-,a-j-, eciaso tono carmelila, 15.50 TURON d carte irregular fino calf de mismo tono 'de BOla, 2.95


CINTVRON . -erecha - en pil prusa . oi s, ,araalita, nvede o nau al con in paen arado y tamahallazi y rojo, 2.95


Pigina )


DURA MAS
* NO SE ASTILLA
* NO SE PRTE


I


-1


Pina 6' DIARO'U LA AIARINA.-ierne, 19 de Octabre de 1951 Pol~ca


Ritera Corr eos Aclamado Fulgencio Batista con Iran, g sm ne ubod at nl rvincia de MatanzasRtenuncia 06ce

que IRS c6dub oiapeget

fueron devueltas! de Ios Acaldes

a . -!No esti de acuerdo non "No hay Oi un slo carne
rete ido i i orre%- Iuani edida del Gobtierno
R.11.dIE lad eMdno eo
d rnt ec raeshbrsd, I W period a squ e o :
ergo d ss desntr, n -'PIII N r,m..ntei-r . f.. m.rIdulosala junI as muIIpl es el -je jp ah d:e$renuncI-rl peII d e
Ioae ors nieis n l der Pc 1-n d - A - -ddel


nd d i Ist o eCI- td d r .-1, re a evd i uet, m
EI,011d -, r ard ns e I"'am. -fd.c- I D'
b, een e y.eIIrI I- A .. D- LA m.. u i tIv Ill hr. t111d, aa o


ceeban-II, d de tr i l " A. 4P. de4". nmr 41. e eca
I- IZ .drm1nHUAnVil mhftirod-d NAdmi- i I , biade Teea
un~1 1 d . W Y- -dl..m re1 ndocnnetr --.7. P


denl,. de la JunIl. M 1nIcjpa Ei- qu IsII. rm d, Pra rl 1 qu-1

Vro e uy discutida sera hoy en el Superior Electoral ' Poea udnza en la situacion I lm:ipoam 1
sI t.anII.,un I-uehannit - P En cuatro linens dvu-e
d0 1.r 1.",e orlesp Crr- . I I I"E III. Y u16 qe o uee

na n d la peticibn de una pr6rroga eni las afihiaciones Aedd . ssrPh e to s partidos en provincias g a e

e ns n dC p~ee { ee g|PHy fres paridom qgue nue Anxe F ra, aos cdvrAlCanlzaron lom liberaes en Cbuflas on ha - I, Iddr r I rX D
dado 88. To " Y':. j a Nprorroga 410 p Flzo Ios ellradlos , son contrariom a diCha dZ lde aaPnd. lRo n ligaiiC~l8(n lilOIiitlH8CEH utep o s e
I~niIarnoletectiflea;uerjods in hr a e lamalja, hy U, "Pn
a ~ ~ 11~n 2hdNpiepttvs ttsIs arfliter Sfili.Pioole -R n - h adrm, dl Ilfiii(0 aH ~ ~ hu-dd. D & 1s1eer "1src1.1sn 1. -- ,ad hyenetetr-entgn ornJu a cr
It. 24 Irnos n at. .d1dj-f m d , I, h- -vd- 1m.t d1--dvess uic-mm rtdxo. 76. Auetio. od
nign d ss riulspndets iyseAdsctd e lTrbnl beo eu vt e es- Pr st are l na s 1o- eh a0r, q- n eermapdtd a eub ,,y ...r. s65:D m r1 ,470P1. 48 n- "uinn et d cerqen n
dn n treg" .- d, G I nd I= -SueirEetrl apooiinde r e .P , aaea i oad lTiua ueI.rEec alqeSI I. W 6abreuna rt oaqe l-ds- Dcndc pudn -a 0 Ppla.31, CuAV i. 23,11 cin d s, moe arg
d M_ 'I P d.-"-pk, r.bll16ea 1V in nrl ueto.alojt d ooerdlifom u cnr omndr eejeeot- emnosorce o oniu.Lieae. 3:NcinlCban 1 nn u lca ail ar nd
-- G.dmusr eI rpek - s1-11. L Tba I-en r-Tm, drd AbI. xL" nr elRotinecaa- xo b IImI e odcassoreRcadoRees ored-"a. na e o m Itp - dnenn e
o s d c l d a e t a o n s a e e u t~ u g o B ti t -io I t . . .. ..n . ..d.. . eed , na e r a~ c i o .H d r ir s n t ta a d e B S R P o l a d c o p.d1n ri e
d dtrSri .Mgacm saihcoe.cy eid ec n e lct d1M. , qe ectl DA IY Elrsutdod Vafl
atndmo pefreteeteeseh. AnI[ )nnc e uea1u. C pr -Hrnncadb Ouel e po Imo ..d d . if..cen -brP-sa ...n.... Cne a ra d-,~buin ine nesem mepo.hsa o.1.5:Untrii .15 ibr~es
do~at erciy ecmped tdOs P bi0r i . F. t -d nu.prsdniad a ee N. 7b ne sscminf arcarelua III eutaB:sehn SA TA O DEC B , ~ aPr-dais scoosgu:Dmcrti Sca-dar7;Rpb6.o. 5
orensde oco Mgasnos e-prrog elpridoathtriel d Acadspr nonomi uelaaudd p~roahalad aliao sgn o rpots atawrait Eletaodels bP. 1B0.Lieals 89 Atetci.82:balad
-"' dtra dm t ' e eIII P"td cinUitras pn e- dd o ndceopei 'rseal mrsonrcgd~yraoacooio 0.6 lcnrs e net uiipohsae i 6 acoa uao 6;Utais 7; Cro oa
canteet~rl iatmet a rooio nen eca obee enego neeA FY ra sIe u sr bLFL7 I hcrVcaId -'I-e.n oqecnsae asjna ocasa, 9;Otdoo.17;Rp- A tetcs 136 e~eaa.4
ue us caa' et al d eI'uo e aa a sd u e m usod rasot. at eadacnroesa soens e, .4,0-N ,t ue e iuet- bcns 3 Cbndd 9 litrNeonlCbn.36 ntro.3
lar ~ ~ ~ M I , emnaifrmn - -W o- iintspraq ed a p -,0-1d ;r-.qe sitr d .- d bate,, in queVAut rnI . ...8 H.e P I.,repns A.tooos 02 ibrle,13.Cu
dr Iae. .... -H'ee I -idyenv. ueaafrmre itrufaaelcr.Del. Feceta I flat-me t - ''''''I- ' ft n Cd05;.epu-cnl, 3 --phs
d.e:e aia oa nv l- IT r' gltrofv r~beoa vro a rgsrds o itno atdsU to oo . . . . , . L sisrpinse nrcjd

'Ad, . ddI It -r d.str d. 1,pt DFa p nfde~imbo dltinn uino lscira dg,,- ,ais . .... . ..64E-tIa eadhcins d pr .-Ga0 cr
No ~ ~ ~ ~ ~ ~ I', S'h r~ia oe -fnaet aifcosdlrslao -o eimdsuiae Trbnl 2d".pde aean", f. L Gu0cans .,, .. ... .2 1Voiio ne em od neo R.100 N,88 P 6:
de as fIc desen"u nu h ddP dTbunr--pror1.ec , pu u rdanl reerv Iprid e 'R 9I 0 ;dP 132 PNd t E l .- .... . aa h I da 5de reete 7l A. 7, DI.- PF10.


Clrieel R iliC~l. ctuTa - ao u rl apei- h- r r.ad r 8,6.P. dw7.4;, 6.31;PP lsas . .. .. . .3 erIat roa cfm 9R,2.JgeGad
""i C l J f e l i l l ~ r O c n s v a d e p e l s el n e t o Ar l la d 1. f Ia l s d I e prn d s, an e ed n 3 , 5 C , 3 21 ; P R 79 E S N T a d. , . . . . . 13 gi en e a. 1 4 0 P C 1 3 5 ~
E-n U-n- - eh pet . W.L.,y hspn. tspr o etroal osieaintssu a rdmnae ~ ptodeCbndd. 54D mcaa . .. .. . .14339 P U 9;P.22;P 4.P
Ded idnae otr I~ "e "q"' eri o a cninis. ,d u om aeols ilaine eL aan e rI a ores cr-s n- -A1m-r1-. . , . . 2, 74 7,P .4; .4. -
Vale p eid nt . . ,,e l po s c a cin Dyt p I- s a I 1 - . I br I' .. dn cai rO .1s .1,ga Ps de l . gn r -nmuh - fdtle, trir T r n od. CsLierls-bsin Lbea,. .3.76:J Ulan m .
vm i d aanahahco d, 1-,, ,d : . I u In .., r"o "q ne nreita o ue nprm rlua rtdxs .... . .. 54 A tetcs,144;P C 'O S
nietains iuene: eesdddebscraxiouget'l - a wred -ats p.h c a emnne:lsde riod a E siat a dlgd lrd R 7C . I [O lgra-. D - tnIc- . . , .. .. 3 N .74.P ,79 D 2;A
.- l o it je .1v r d_ .uain u ls de. -m ,d.s hn dd,-ua q d. o r R IJCat RStrz o a itnudacm47 RO .Eletd e a flacoe oiaii . .. . . 24P . 5;P,-. S .5
Orodx s ecenr rund e prvehddra, -r, -1.n 1, ognia spo s ly uepec 0,te mos 202;e e er Lsl uhaNe-l- n 13mm9.m CdCbahICba dd . .. 5Jun .G~e
sesda erinete. 's mahri, s dI.s eectre. prIII--s e Icndi1-1.r aerea i It -- In D, 1nu- .. jcw yr nojtobG -lahsa 'da16d. Fu. s o oNcinlCuao . . . 00 uetio,132.Otdoo 4
d e ci , c t o r c m i m ~ r s , m a p y a n i L a p ro r o g a d el p e r o d o fil a t o i o , n p e si e n c i l d l i n e n i r o e ro e n el a r ri d e M e d n a . u e n r e a c t r p lf ti o , e r s u l t r e e t - i g u L i e r a l s . 2 4 8 A u t n t i o s e p u be.n.il NIc n al C u b a - 9 2 .Ldb el e 5 3
pl n me t . Es a o r p r nd n es i e a -y at ,d em- n crat Yc y eI P-I. Cao rlog ea , e u r d - - ; d;'Ft,, ,bl- -,e 34ap ra i n s 2 8 ,O to o o .1,1 ; P U.7 0 ed e t j d u i ti o ib r l s en D m e at s 0 . m a i s. 5 . C
ma ifeso~l ai e plca d tdoes atio ccon U ta iahada o stuc . ocorJu n . yre;y lD Ac I , ,g - dn, w it ,L,. NacW na1 Cb N E - j I Mi - I-I d I.Av pl- b Md Gd . .......lisas 5
No e hateso. En t ieca eAga lns dlgd t 1 7'' te el TrIbunP W ni r-HId, d Cr-.DBudI I A nu oOrof .. I 1-- 0- s I -I y Soli n s... puar l9-MrI s,-, lde pot I e Ceg dCA. ON: Ar C70:
motehasio orredla.y ueSuerorElctra, ocorCalo Bss . ~nhzso asoutmetecotr- enics e rint ydelaHaan andz erudz crrspnsl igelMo~aoserear ...re N II, Cba ,52; itntr
exst u etdodec iout n . be --mnt, ;P - u pn" st E M tnasa nzbn I I e b dctre ldp -r l cta .97.e1a l-,. nTua cnerane rie lgr rsetnt rd 11 dIern 6. n AQ 274.Un PDio . 21. OPSd IN. 4C
cierr uen Ihayn paticad "" 'I prp fi .rtr.. I'n hg114. . eb, dEle .C..... adPa Ir e RCe R.r~e- osOtdoo d unt elastacd d a asDmorts,24;Lbrae .3.H
rrs' e ls iliciI. r dx _ e lgapra "' r Pd- u911,362; doo-- oco Jaui Lpz on e aPAU. W r12 zt4; VCPPAD L1TU A1 ci-Bcon enee "-m ohst l 1 pbicns,12 Scalsa1 4,C1 en ~ ~ ~ ~ ~ , Maazs a adeicomlpooiod u etrlsaI mp ns s. es eg . -or -"e, A d. - - , in q -e hy.m - pi-br RD. 61.t312ra 193 D a 1O - 17. ehae qe mbrd um' I dad: . 44.Ri.
di cee jlefaemina a in eqend ie neessead cnteermo aiujd, Inte l ctlr del- rere-La 36.101; rPC. d3521.J:n e . ap 1l dode7e ncenta1pr7M"11n
mi. n's cnfs~na e ldoco pAUdec cnc p-t .-d-prInane d l 1,s nt- aidos p6r l' I- od, - I mp I fC08 bM,,ipa coa at o prrgea n eitmnt ih u adnl uao .1;Atn
hay ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ d h 'apco ehbad nlsotooo, oiritsyorsn sarpeetslsdsmo atdsPo ti... r -L 1.411 n d 3n.nar rab &an . 16; iarPL. 0 r DexI P,9
,ncued Cid-C.. j r. dx1 c prids emd meio mit nEl de_.'didI, faiad o.Or alz t 1,, K b.. I I, G-la i en rs ettl en apeeTe.,mp,,.ror 78,aemCr ,42;P 0.ieaes 4;


- R, rrb . tda , r c td - R I. . . . . - t P E -ddpi c p o , q e s n l d s r a n z d s p r l s a m s R p b e n s . d . fl -b r l s, 2 9 rt d x s 6 0 o
D H A Y A '1 c "e' " 3 a s."- I-' IW , , PR W su-m nenm scnsine d u ueayprtdro e acnidtr ret eP1aa . .. 7976 al-Nie sza rrnla lsa, 6 eubiao. 4 ua
rLenne, dre e aid etrsaiainsrsone n e-dnca e ne eoCalsH va Cm mta .. . .. .5Ui b 1 .dd La aflaioessn olmnt tn aCuanddso birtmet cn.ddea eda, in mxtfiaioes ctbr 2 - A la d l are.CI"idd . 31. eprt a pWosor a iiMa-na n d c e y el i d i e a n p o i o l c n - i o h i si h l g o y si h c r e d r la"M ' r c I d a " P , I "t ~ a t a d o a e n e t e i a a a i ci n s e p o i c a d e M t z : A u e t c s 1 . 8 ; O t o o o , 2
f- zal aullsqu om nstrsno ar j- -s - d, ,- ra e m r bj-dn -E1cetoq eel"aro iei reiene e a- emn e erooailiro N I . ....... c 1m .ibrals, 1.372;.D0-d--a s,11
he o aeio ale N oalprerd a xesNnd- e-dprenaede - -..n 2n9d2. Litcin"Fe OLnaL M-fsurniscits amia e o ta lacoe d oosb mtro L4;22ini ua


III, h, mld .; de......, 1n1 ,queY ' -. vita eyn -d.,Arn"I't.,eC -d1 h. bIs.WIl ...oeIt. s N-conaitubanll, 1.-..(7 - - . P 7r 7 Be xncour
I., iu nliadl pD . p.. lar eo l se......d Iac o a d-S rg n s Pd , I,,n p - Ieoc a a .. . . .. 1 .1 3 0 ; ..4;D2 7;P.. I, P N
las calesnos an d do e sufciene Ocubre 24 -Re m~n e "A igosAccin Umaria . 1 ...0.", . 4274 ubandad .. . . .... .. 2220 er! e

.11.unrtr...nIeWd.o Tc'nd. ido" Carlx os v a, Pr s p ition s bE-l hbsa ... ...." i dll ss J11-on -prp-r1,: bniad 19, oc I.a, p-..pb'
E,,-prBy., e dbr.,e. r e edd. n pnJu Gd. NUnaubnI. ..., . IBCnd~ cns,0
tus:-1-1zy ,r1,Ree Gahln Cu mPd.. . . ... ....m.rta . 77: iber .7;A -t an A on d be s
., .- W" l y p eso iab ogta en ei a dbr s2-R u o n A migo eT blja . . ,7 t nt co.d ,- Pn, In . 1,R C A . 0.3 N ci L C ubF r

rfi-d. P.r Id, dpdlot c--. yPAdem, I . tubrd.27-ReumEn.dSUAAmEZ Ad" aROhat rartdearnosdIle C. ..p.. . d 19A11 r1771: osW:
p o q u e I I ll a j n t s u nA PdAC rRsAe v a . P e s deI L, n A eCt eON E e aSn z s , s u .m,. ' R . 7 7 : P . 1 2 24 W , - .: P U a o e d o a
pae, otad onls irosee-br-id Cc S 461M. nN1n raopr aJut Eetra asd45.PC,3- PC C,-- , utn2os 04 aioa Cbr
metfd rba..n1rre ae ,a 4et; n1% eeo ldad o e lsgint. 'C ;PR 2;Uitro.43 Otdxs 9
Y eD do-or Bu"amant,-d1 r AU:.b-r- - i de Ar C-po ).II aJH- ie-e ..., .. 14 Iaioa uao 7;Otooo,31'aoD
L!pI.. d, Ia icinss-,q m CuzN d ,D m cats . . . .~ 202 ,ierls 2 e ocaa. .b C - Sat n d irnaliete:lo dotoes chvete e arls ev 0--re iden e 1--- 1A ",r 1L1- , 11 l.d CIr-ona C 19 S . . P l i8 U itros' -. rddI,.

las ,_rbu gon - d IITIbu one cU br_ 3 _-Rem I Idng ., -, -1a~ae i e yte rodxs .7, ainlC bao dd 9
de -1porog- dieb avrtr-deCa1. e -aPrsd Ae'en- es -, d,,sn as uIr. 1------ -'-s
duenf ha - dq " ,r11-r u1-, -. ibraes .-,.. .. 2 .11C77-. - - D.
- ulfm ci h,, qe1pr 11 n1u-1 . t . N , 576 ~ b
- ' e orme nnmeo dede. r........RepuDc-n s .. .i.. .I.,
-II uch , ral d, y de nu-va-Iii- C mumstA 1- 17 '1b , ,10,P .11; C 5

na r u n de r Am m o qu ePIT,, P - r..... .. ......... .....t

Pn el PatiaC-1P.bl C Hn - a ei, nP se d-( pt, n I b A- P nu-lv ..0.,d,.-.. ,, z I4 z . . . l- idld 149, 72-. .s Reniu b
r r l i o M s v i a l , q ud , , aW das nd ..m n I n d . . J - . . . .G.-..4 5 D H - 23 6D7 5I "
eleeine aca rola ri er s C- e A., III~ rse n... 1- P C ban- dd . . . 113" 11 6..... I., --, c 757; d. Cna aoo1 R blca erardoprel Jmenz ordn Lreno d eh, a 1. h, deI n prtd I, - " "D-"8 8 "sikUA14j g a g a g
brnd ia sudate e e t evP- d Q pbIr v M Pn, . U.n .ID."d I.. 337.De rPAU. S..r. NREEPO D ..3-4*. .. ..co po

a las ncealdads dd, .d-,r ,- 43C3.e- --- -- d01. PPC.. r M. rSCP, Ti, A alicuenteM. . d-I CeV .
RA~lt LE A l rasore reerdo * n G . - ataol le Pndr,12, AR D LR SAR ' B G 5EA D- , N ,-De------ - - :JI M"t".e ,20. ul deaas lia Rpbbaos 7;S
Se dn n si nm n ea el d e dr S a d ,r S., JN -Mn e a el r c ait s1- 4 C , e...Cnde J de C0 :, tro he esa sceai en2.d' .77 ari yors crepna Mes oeesd slari t ..
yubec , &deAb p-,sde , .1r bdn A S , d ,, C-l-ervIqu Wuardn 'A , 4 0d26 PDn I 52Ur dPPe 10 1 de Pubi" uba" 'rt~dx"" mi ai e~pcia sepudosabr qe in de lit-GUI. Ior nnlmbria.'al E -2 P7.,3 D81- 6 7 F1Iwl I:II eL H b n, E roImo-,- C-d a otooi mtnea I RO - ,,n rm .. u In PC,139rPSd2 P
12.0 e" da . ls uee e a oce.qu sue .-vyo PI - --arn' -d....Junta-E ......e dOTNor.
n loc d b e dlP blit pbcdd nd um n n Srdr sem ncp ,hsae is A,1 - 65 .-....S11 14 7; t
-~jb enPdn10 eiiirnlscne u aa it ad l p c M, I.dn cnce l duint esl ."hr sdel s ae eo esj v ni h R efi --e - -J-s45iAnigos,(leispon2
emnm, rnesonl ems rg .era6 ns nnbej d fe rloEnprme .odo, xoOr dul a tA CAaAAnNAceO
qu ssa lepr.- d I rib d1. .,, atu n imbrun d imeanifito CDAR1s-euld elsaiicCr6nica Habancra DIARTO DE LA MARINA.-Viernes. 19 de Ohalede d1 1-93 PAgina-7LaMuebleria
GALIANO 46 HABANA

Reina 63-Anos7 yl -Eoa66, H-bana I F*PBRESENTANTES

So conmplzoXCa LU$1 e0F aAR XACLUISYO PAA CUBA DE
ya pubco n nr paroquovi 000nno ehib iclon do


7elevisorks DU MONT
El nombrn moo renpotodo on TelvionR

Refrigeradores HOTPOINT
Uln -id 6q-Preientm el
Uina caltodod opon no toiedo cuperoroni

Radios PHILIPS Oyster
La grn coidod Europo erpetual

L- -jr .lcibly Lo prodidon moe niaboo en us tMerienda en honor de Ofelita Mux6 snato .
oooneiioo loeoCoe tc ?oocoJcdc, occoft Woff.i Macxf y to eftrooco oefcrtfo Gracofotto Guoflroeo. nemooeneofo Ifo del

DU MONT - HOTPOINT - PHILIPS cer-tod. eoffts c Moooodc J rncoo do Len, Coqef dot Jee y Mrthc Gutto r.n.to. DM-Prd
Nc1.-1 .f . oo . -tco oipi ndoeo elbr oor Ccclro CVldo Coonn ono to f ,oner do Atvr i M - $120
oio.rn oo'n o-,tm do. dterddo eonTdoopanoldonpo n4 don . Ih J ne dn ooeodoA
y tested adqoiirid I ol quaet dneoe pue ny-o. on in -eodeocoa te le ncnte- bee nrodnmo.on in nno n dde t 0 -ts nhnralen no de Cn
cemprot Adoanhono tla ooG inel Guonorro in monoo , nn l gle del Cou ooo oo dot Joooeo. Oe Htorocodoo CoCjcomprarloK y oj N--edo tonc do Len. sre "". ". C OT pn . ...... ft 1 da Ui
I'lMoo n- ao e , Boii o, o belle y itol nmpaoonc do e afosojodo y <;;nn o n hfnih r eooontivo 0000r000 nn noio doe ooonootrhnde aAooidonhatoheo j.omn Trobho Ponquoon Goonen I~ittiferif0 matrimoni o hel toaleron jooe Alto unnnamo e too ochno n Aoooo- Cr maCnj

dU ofdnno m otrimon dl T noii .Cn- , y Jooe .. N.liII d .etodo ,lo'n.ldooc lo. Con,. EndA oso.sJlquirjeo*l gren Folion .N/l.o.. do' JliJul [loolos
ooooendnocecnnc Sotooc Aooold. --boo olon olonoedo on hoareo n coo o En to riiole do to Cetedo dot Co- Coumpin ho- toe enholodno goojoce ojotopo ngocr profeoonto on too too-ook. 0 Grooomberyo- i. a drj-o fcfiboodoooolonm dce n oo npierohonnorrn 2ooddeiooooon prec0000sa ooin c non mpeo oyeetea oon res0ho nooio dot die 0 oe o-aalon no-C Cceosdo Beoon. Cnnitl
-uno londe olne--oonide ci ondo 0-pronnoln-la enr oc oo Dolie An- -desfol do mondeon venoe 0000 hoooo-Oon tonno. cotooro do Bomeh, cetolotooncado nlr, 4 y0c . f e eo ginoio-e neoidoe c d o o oserto Mlcr Peoco to, to gno too n- en -0 anenyor norde, on too .no-imooodBonooh, Cormn Se Vodcdeo 'ol. . dod coo horco do Ic corde n oeco . beroono oadoco dot moodooro one- 10 Toomoa.. . Jneonne Qaro-idn,. rtn
to scoro do Tnorooele. 00y0 0s00-. En doeto ooan Mtaohedo ccsd pc er o d nnerloonooion etonooido. bor do nujoonje eonnode cr00.0 .0 I. do Boon. Maid Iloomid. Ae de.cd ileooto eodeon mae e mo. cia eoro do Coll r00000on l juo qooo gonerdo do con doel nounhtutc 0. 0000600. 00000 Ndo ndeH t dn N et . d do . pdofmno -aifctra -u ssia.ttavz mshz eiaho do ooo No-oj tltooo Meoonce Lion ae
por el octoo Guofermo foo eojidc T1bieo 0n io looce do li Colon- eboooio. le ooerbeohio por eooorode yn A n oa FCooad1.Poodoto ndioon allodl Ceno noyejhsda o foeMohasoloresn citoe ononehatl eo noon-lnjnon ndonnodoloo. M10' Sirojo wxona ah
Fotioltonom o noooenoijodo do . s dootoo otoojm Mooho~do. dod c loo n rt P-. ra oomnae e'At np~ oslcodsilinJa i .smad reu.Cre&PO l e M I
cot coon oote abeho doeI clclns eocer hi--uono heroono loi Oon ''ocQl co nnmo-oeoe do not 0000 nmnhinn caloo d e - M.o de 'noo n .ndoer oleA oolo' te L nerePmmdnacida, ns estim dn Roa - -sconrn bone tBcornyonz0, esosaoo del fojilicon. 10 ono icondn-t c ode. , d ae t a , h e- n d Ahtn nd. B ln 0000 Ceti nde nl. Aaa esgea ~ aaa teshjs lo rmsanos E atsutm eiirncit
,OidtOO OOdOsPnocB - ledtonor MarnnC bo.o . Tonogo nodno mnoy vnonrnno.n .esey yteonmes~ con jjooooenoja Ienndon AMpior Onoooooooo 0000e pooto ooepr cie ooot.cannto y ohs MracnnobynO eutuae a erphsd o
do A. Toroinotid y Aoo Loolee d~bni F elioldodoc. - - - -- - Heinoc o 0u 0r hO o too(rdoooc htonoldo Ooo gue de6mm z doce doeoo oape et moceonon ugo- 00r0 y.otnlo do doAroc Ocoannr o' ooconnoocon d Ic oconeo dor oa n modetoc, 0 0r000' do comphljoc Ot on oooheo do Donoondoeoo Tooeoo ncoansis etlepooc Rocolo dedooc domn. scoo Adotc Decode eeeeiro'reeeriee . e tas y 0000 n eon iaodespno. l~eoj do locas ittnnco homn a, moi ooio mno muyh oonnnode- Ft ochor Picndo Nooc Jor . to Ibnc noctd de nor o fdeoc oo
Beetile (fl~f8i'01&I.i^gednos diooonojoo djreceennes do Coijo Moo. 0Mr00ha A do Cho-e sa oidd neoiooe l enmcnopotanhnnno thdn jod o oofdo
" Vogue".othobonoorodon do 10r- 000 n o00Aoooooo B do Aidonrno Olo ------ indo yonotoo otiv no Dole i 'n-i Ono monoto ho cido any cootodo cc Et "Amerolono Cinob'. to entooon y1 Esce helo oer eoon oconodnojion - / Idin do in Cojoedo do Onn toonro, Joenno Ajo-joo.Ocueottneron e Tmin 000e 00ra 00r0 000- On egoocoron incoc nrnne dooccaee e1 ontonco ojooroto do onuc comnfcde,.. prechgios ne coed.d c eodar no- ido le dpeo do to hondooin dcl Chub ' rltoo e et ocs n o deorno- hooooo. Inomoo C htedo dota ltIdanr rgede onteilo dooc- ohooetd.d docoBo do 0n cren 0000r p0r In duie do con tooto y' con ono
Occb~oeooooc- oo noollool ---00 oo e o h aeonconiodc de A to000m0 loomn G.oCnoto, Ltro s ee v okoloreonm- eotoro td nidnooony elandaeo on -:nasianals uv oymdnodeny odofrcorod i miet ga ANRFE 1 ictoaj 0r0d00 do Coohonoud do olo- toolit dd 'i a loooolooohoot Gonoon Coorn donoquon-icncnenomuoonmpooodoc Beonbn noesa r o e oe osu t hc fa ocob, en otcsocoojcdotProdeal dctf8nd. lcojoe radoe gnioon amonroo .oo llonl J ioCceperoon. G ie Al- co~ uotlsneepono-Con- ondocorn uenl Oornnde vn o
chfncedt nbn eoto f neoeloh rot fenononr ooodo 0 inoode connoe t o nno Oanbooo h Oobodm Tennes Mon ef 6---0- toonnde OncCaTnhod bo C o rnoeocd do t v 0 o ns o e rn oondaez vndo tsoa dcc
ofoonoen onoondont. ioohe on ot t oonadv noo aa ndoonlo Areooo- n l.oohoooAbdn oooce Absa-do .k lc egean sm ooencd An ehfooooido ee do tororneooG n-m dccoed.

p 0l0 ...o..mp.. .mon doe jo 0 do rM mmdyrr, oe 0aa 0000 p000 do otnoees rone- (OEAOC Of. FINAl 000 EbTA NOTA Ran nt aldo Anma no00 os F i A pAGINAo oOC j nu an n. ooou o Be ' oineoon (nndno orcnefodc oo to p'g10 NUEVE)
L.. "mpT mnndnrm A, d nd
...i.nm.ho do 00n00 oohoore6o
o..,..n iala-fombolne hl-ncdoInnn, *-0 dndo i ojordon gqedo n r
p ohl. ,noedoo do n e xd
dTeIodoslocs1m"dneosnodcojoneustt,

intootooth Coo oodno omodetno lo 00/Tnm sO m oxia Uf
wammn cinayecuiacleend I

IAPAQS AERICNOS ameseleganthi y economkcos
000n7"quodnacen bn gran..n20r2s1su

riO0O broclecocdo on Io vifa usta 5na.
deamnnableedoobooohes o u r(S
/ tja n i en xto o n
dene oroed breonoecd
Lepmzs aertnnsosr ( % nordde o abiedd no 00 n donnhnEX C LU. I V oS-n d Eyi-i eA - ,i .. O t od d e na y, , " 'Lon 0'R h00,aLenoh'o"""- non n u In.
(sp'r.Tm d . mIooon -,ed-. do nrl e ecoloes rio, erd , camelo. n - no vdo ocon od. pefon moooo eldco
gro yo tone enino 00000phet ednoodo co 0000000ee~ D ohIe M1o deto", eon u el an sl, .
Entred."" delosln d7nacabn 11cn h n hot he g -o , NI - . e" dood ,ndobleecAhto e r r en b..non o Moo. nodotehoq' -


-- en, lin do too nodoin qe doevh enn
I ~ ~ ~ ~ ~ d 6loc.'000 c1. 000 dod -nodo ....... ".- t'


bon hlto toonnro 0000w00 Prcnon nod ,odo A(0000-nc-114- Ln-0
ChinooGne e00 OCndhen . 00r 000n

non"!"m O "In d fo et
Is - 0 tc W d P~,Md 8A 1111. '";MdatrOntonaea, 0000inhobj hoe-n
"Exohin od e " m- * '000 dofornoooid en ven onohdo, 00 to boe do loee Moonn rmr

t 6 cto aDornocodo niodol Bnnct Dfodofinlseoon e. Adno "C do
a pliity",d Poeane docnoa e tonnfnoodo do Re d o 'r-nen Conol Uen

Md--rl Mnd pen1e M chon ekD , I-eH'
I nns.-'acerI
r adnund- las models pee uetg
d J , I , -dlIn, n d ,
su c e 0rte n pr teoedos y so m00rpr
Btllnomet
e gll uofn nrh don combnamomacuaro
quds; sceainsde dnr p1 za 1,1
y . h ieIff .nmn eo eo cnn m - -11C YIADRO taotcltoo doTeoapotabl qe . tmnbcf eonymonor Vnordofneo yomsy oolebrodo Iu oococeceonopeiItc eoo04.S o oldol tnc o
Aool..,tuodoerod.,otecd14. ncA
dol.qO id cM-d.lo.1oo.. y.0.e ec-1nl
Pron d Pfmidae t d0 Sc a at lcteto d AIL IA 0 )iqbloeo Dt t
Legiftrm do uh deelv

delamnurenrlau cisina nt


6n 1, nSho


G v d Prn ,Al'-, WzlePlmnta - ~deM mrmn . .M.r.h M dock 0 ka. ieofnoolono etoydc
.--- -- -I AGUIL 36 a NUTUO MARQ E RIA5 SLSOI 5
. . ...... sos e
- ceaspra elions -g d' I, . ..y.. .. . ,,,.n.- . ,
,liee KIT.. 'llrllntmet
-C nd. xhri. b.. '4P Ds. 0
W i- d, lhe. M-r~,..e 'd rm h y zu a M d,4-0.Cnb ddo derhvnb e.


nil An , Ie...... 1, Ar11vit, n
- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ - ,P-11, A .-1- ,eni haulae d A LED or blane D-l-a i!
d M- - M - h. . F. . . s . bo ne hn T la de lLaess, dint. de .,1sir

" alp i . .-- . -
amenitiesP. S..NRQE RIA 5 ELSCAN 5


N


DIARIMODE LA MARINA.-Viernes, 19 de Octubre de 1951


_ Catoicimo


Con solemnes cultos la Parroqia del Santo Angel

FActualidad, CatOlka.
Psor..[mi.Figu, Custodio estj celebrando sus fiestas patronales
-Asambleoa do [ Juventud Ctdlice.
-Sod.. do Oce RetigIos,. del H. VIctoein,. 'Estn organirada. POP Actos csaiidiantdleo
-Siet mil pesos pr 6 Hospederi. Monsefiior J. Fernindez cat6llos el domingo,
AS Juventude 1 Femenia y 6 0 or Alfredo6L5guno. ParIn f t m. GayCd. Gran progre
LMasculine de Is AcciCu ta dalgma uce. , abra m all em- y rnprga 21, en esta capital
lea de La Habana celobrrsn 08 de mIntro. y.lslete de C.6 6 domingo su Quints Cltra. munidn General, , E0 0110s16 poquoal dcl S,,l, Co.n lo. I.fiis, 1. eodan.olla Doccn en a , San Anlo __e_ Anool. d ComP.ro',l yCdeleSto, 8. odloo do I. Unersldad N.oe SI.nd. El prIs ograml m0IuyN Loo C0hallro0 Caldllod dd 001010 006 - Ilonh ol Enpodoun mSa p5Mia nSa ntnoamuro nl'Hbaa ine nactrd ioor o d daed M.v 1. C bnda, r it vcre Eprt ato pr
el Central Hershey y de0Ile p0 domingo prximn onpo l Cole o d- desde el6-0 1 6 sd dl 15 el 1emn.qu6eud ou 6in 0rt pocye 0t1dri 8os
Jm calle de Jaruco-, , Oele. So ofcturo , on ndiho d, l'Nov vi.,1 ln 10,0 del ,Iool5 Saa 4-1006.!cnr
I .lJmrad. do Orcion y t10dI, R.,:,, Arn1e1c. m pr0o l8rpa000.8n Eta8miss oeri :elebrada en La coleciar lim.d- ol -7 d 1o0 - P p4olno d porp arl Conj6 Dice 0 1 olem a d ja 1m d i u vn 24; glesia de San Jo a It Ltrin .1
Ilembre. Pro-Ho peri, a y o bCo1 , 6 o011 11 t I.. l lo, 100016 6 70 que pre0ibebE.,lyJr. o - - rox tm o o . 0.. 8 mcdl. be
' Cdendlonltprovollin1C0L1.o!, 0L. - OeOUn106 11r0,1doc-oud 10011110n dichi lldIs.PElPnovena- Pmol.
an0l0m do 6 01 mIla .0re- bdn ,e V6 adot - Io b lmo lo d,.mr o d128; 0viene0cc-Por arI nochetn 1el local social
u inn d o600100 oitolm e.8. del eas- ylbrndoseIodonloxdin ofol olxloo df. VdCaballeros do Collin. 12y
cuarentano6 y0 0 cen avo00E1 0 ll pr0xim mi0 rcles 00tri do 1d lo"lol m NO o Us d. of proc1a lcien do Jo Presided
Pasd11 ol 11 0001Pirroc del Espiritu Santa Roselo,. jercicio de l nov 8na co- tax univeraltrlol y 11 edar l I on00o "cIU, I e 1 d, 11 presbiterco oRafal Forago Ora. Con rropondlente. Induri eci plenarla venild a lax federaclone y tde.
Inu autica Cban s de e t molivo I Acelion Ca onM6 cddaoS. S. Ipopa47r so4te88ns dos que ingremen este ao on0.
a Aona AlomblIc 0Cub0nf06 It rquia lefoto1 - ha. 11n 0 dos y 000fi1ley devotos 01up, nfit80,UnIversidad
brai usAsmbea Docsaas.l roqia l oreer ala ohoday omlauen el dIa de In festivicid dplrograms del acto nocturno, me.
.00.1rd . ol iguInlelo 0r0000m m Is do omool d116 001100e San 60briel ID0 24 de oocubre),Ima g VI 005080en. 0
Pinar0del0I,08, I0toPde r.:.em- generalprmumIntencones portico. dI Ind., rCa . d a o 8
1105 Nabano, cI 17; C0lu eorm s bdO0lpel .dod r So S.d P. Jullin Be rIC. fronbor,:
-e:Hbnel1;Cet1 a l.Iplo V urd nII d6 , guob 000 0 .000,01 0001 ,.d 0s rsideat8.l 0Fa
3; Camaguey el 24.y Orioee ol 13 dcum0n001 01 1ns0r05m1, mo-bram 0a.bo. o dlosidedlnte ; atodas del te dP noolmort, o, 01r1 el doming1o, 28, a.lap do y dromldd htorloa, .>e. .6br,, .01 M6 r06d ,, 0.-ncu
Matanzas& . tendrle l 8 do dielem n mdia de lb arde,atin anuncie1.,o00r 110x , a500y00 E
bro, parsco 00cidir con * PrImer unaocarreras do 4p6roOn el C,.- P8 VI P0r8 pe0588,. UnorI. efumen ol .or Amallo 00.Congreeo Eucaruisco Diocesano, 16 odrmod e Marianna, 8 b&ne16e610 Qprlend0 oell o caAedad 00-m l
dlich provincla. de In Ecuela Parroquiol do C.orpur 6m21nr0 C0 l-teoros de &Igl0si. Lo se0ori. Ancllo Es oparragueChristi. En extamcarrer8s01. ol - gi' ll"ll 11 loo eles y i swlud ra, lel.gada de estudiantes, infor, 4Uno d6 lo rllelo o 1 01 pop . las dom primer s, quo0 . 1 s0 rn ofci- dJo e o 1ns ma.. a todtoo y C.d uo 116 m8, adetlo, quo lo ,o rgaizacin de
16088 do Cob., ol queroldo 1160rmT . I. be d lgos-- podr0n partc0r00 Is fielo ode tin. y otro sexd, quee to.. acto eopts a cargo d ls Juto Vltorno, uddoo be lo J0u- 0 060011asperr 600 e o oInscrolP to o p oPr verdoderamente arrepentios. cone- ventures Univeritarlas l de Accion ventud d C, ,, 0uins, lebr1 8108 110010. 6d s y cnfortdo cal lI na Sagrada CtOli0.. c , 0eon Estudl ibtl Ct.
00btilimo domindo0oct01re, pr. I Nome hardn apuestas, "1 0 1 0vot8ment86V0taren- Mons. J. Ferindes Gayal ten0y60cretar06do Diacemano de Eacisamente onlIsfestividad 1 C.rib .1Ue1 doi, contInu o modlomo
to Rey, .ola Boa do Or de s0 pro. Maana sibo do, a 0s tres y me. t rithiriore lot 0loe d au r el0 edln religois De exo 0cincuen0 aI0 da 46 arde., celebrari reunl Santo Angel Custodio doI l Ciudad ,os, 0,,Hermann VictoroIleV. l Ju .0 Di0ce..ndo be La riabanA de San Crist6bal do Haba a en H E6IN R ICH
48 en uto cubano, dondeho rem.o do I Accon Cat0Olic o Cubanso pi. Io0djo0 y ca ellin rogaren pido1idoun leses. dcl6n postal ra I nqueCh oen su preIdente, senr sPrint 1 mpto 00 aConcordiade. b Por Jo Maria Pehain 006 0gu110 .1 ,no d1 oevelar 110 05, do br..oendenlO lmp~oraolol, p0.. P0N0rman SoIl. C08100561d0, y u- Irpl0 1d oIs0rere Ia v 0prIn exal. 8De I sReal AcademiaEspalo poa litico recuerdo reciente. La alra nuestra Palte. rita Nivia Ginaoro.. uon do 0. Santa adre 016,. i.- 0000110. 1mo r de mi sal fu b rio helado
Lo. Padres Claretlano, del Cero La Primitive., 080 y My lo- oocebm Indulgencal plena1i, PA XII.y 11. areal-cn 000n d muele fueoo ,trcneras... La celebrarin a festividad d ru Fo- tre Archicofradia de MariS eant[- remisibn de todo su Pecados,I lo dmente orgamzada, d AI uerra es0110000 08000061150 it dador. San Antonio Maria Claret sin.0 . do oo Desamparados, radi,.c oal podri er gonadar 0 d fiel Catolies opabiola. Hbl quo18 1- 6n ol lrtlube fodo eo el prdximo dip 23 con one solem. dozen ls Parroquiado Monserrao, 1,no avedz I yen ndi a ,dm0-dira ly angustiade10 Europa cen- diplotica, en el Pate military.
Ion 0d am 11z,011d.. Adfufe0A ra lytaraEph, ueso .
ne funcin religi a 8 1.nuevdo ac d 4. adquirron 80 extranj-,- mismo10feles q00 verdaderamen ryrr r- Donde hay quaconcertogotenr las noche en el Santuar o del In- ro hermosos objets religlgoa :o.. Irrepeobfonados y forta. garos y tnificarlo, en.0e,,n. n- e elreltoen'"ine"mobe 00805u01d a Coran be Moot. 1C8r, mo mdallas, palomitas y 7osarios. lIdos pOr Ia Sagra Comunin, te ocrito1, del crecimento foslefyo y n nio sin plabras ni Ideas geney Tullpon)l dode predicari Mnse- Podrin adqurirsedlentro do uno, visitren1Isa0d0cha glesionculquis- 0mr]. an clerto lero de nl- rates.
das oen I residence de IsCamarro de lo nueve das reoritios y or- nos; pero deblan ser molicltados y Y HeIrleli, porsu parte, empez6
S Prty ra se1ora Maria Ramirez d1 Can., ren segan0e . perdonamos. on traldoos pr familas espanol 0 que tambi6n s1 exper1encia de contact
Canasa ay bcn o tero, en San Miguel 500,o bjos form costumbrada p .o 0l gl.sia, 8e propuieran tenerlps ntemconn- c u 0 tierra tan len y distmnta.
PrHar U.5,,CMaoel5C0,101 las0y11 06ey1u0arcntea00000 'doa,-0 porada, comn, "uno mi',en01n0me A Ia hor de estar en Espaa vi
para, Hogar U. Cat6lico IlIE oa.. Ocplo par0 0us0 l1100111. No ob011- 0, Y e60I0.Cosa. u100 000008060con00euotics,605.00
JUIZ DE FORA, Brasil. Despues ionic cualesquiera cosas en contrara,Er aealik cas hoosa. f. unadposcsinon n argose=s.nA-t El Comit be .Dmas del Haro de superar cas totalmente on de- Ia. presents concesionessern per.. E. 6i600 0, love hisit dll- pu&hado 00n largoo oaplrOte. Al Cat6llc Universitario, ue proi factor f co p0r10 a fuer a o Ia I. petuamente valedera3, nitivamidenteo ba4.lj-Id e s00 0din siguiente, Jueves Solo, v16111 yde a esperanza, y prevail In I- D do'en Roma n la Basilica de I o ho o clillfidis y tdcri1ooas. No s I los Sagrarlos, sin qu .fuera fil Ia 005111 ooboro 1q00 bootn c E o 6p del. Sato Sede.o Santa Maria La Mayor baJo el Aol- 0que s le brindara a Europa Una explicarle p0r que entribamos y aBoll, olen. organt,.nd. 11 Ca0 8 scabs , be ordearse de sace doto o I la del Pesador. cuatr de agosto o del trio organization ben fica; es quU i os tanto en las Iglesias, y c0ny midr cond - 17Chdd ndeo ods oigo A.oodo oo abriaun Incit0ciionamorosa an-. tempI enCar y en Ia calle lam
Party parsof ci o llasot.lete del pol- I0. 0,1011e0 Cts,1 ldo on1111 sor'll- sre, o ritioofte. 00bl10,do. A. coo- cCIim etral g nepoi atlas abea la P os.S x1mo men de noviembre, en Jos her- domudo de nacmlento, el tbro. VI- denal Brschlo,," tooh ele]ampurble ogusato poh- 0011,0lea sobre la ol 0e00i. Si MasonWa.nts del 0lub de Profesoo- cente de Paulo Penldo Burner. Lo ietael 24 on hor f od olos Omr espools, y 61 hubiera aoo prOidoo 0notes.sde uees e hn frado en "sa optimists y cascra ley rica hbr fbcdoxCon ba 0unc6n sacerdotal culm de San Rafael Arcngel 8e re 0r doe abastoo qu decide: "ondeCo. plicalones faniticas y de "leyenCm em, ubldo legr nit uasta co-. n - vocacion nettde desde ]a par el siguiente programs' A as 8 men cmnco, .comen sei.*". do negra". Como era smplemente M Hand otgo bobul, o-lfsl,, y .o.tolba ostsel.do a. m..00088 de 0010010160010'06 0000000oi'urooa.000 0 1000011
men de Cateasocledad, cooper de ea. 6010018 I l yoooendcl, cyo d 0n05001a l d Aomuno Cgon'lor Y com00er0n0sets en Muchal casas un nio., entr6 gocsamenten coel to CandoaIn.ayud ecmo6mc del enormes esfuerzs y doIaoayudamarhofoad ,asIIn, 0 ie. yde1 inco. Lada pontificia fuod n juego de etos nuevos sere.quI 18 H~gog, bdldoad * 0. protect , mo- 0 comprensivda do oros sardote 1dvoto, 0I que celebrnita el Exomo 11,1 complete. Espa0000. n t refu. reciblan can tales cseos onIa cas.t de lo estudiantes catdlcos, pro. El 4Colo de so oblipo. el Exo y Rvdmo. Sr. obiso be Pinar do1l gio del senti0o maternal qu poll- beza Poco a Pco, se fu revecedentes del Interior de Ia Rep1bil. Mons. Justino Jos de SInt An,, lo monsonor Evel o Diaz, Cia. g0ra 0en0e 1 mundo. Las famr101s de landoe1 caminillo inevitable que, a. duranteeI reriodo de su e.tu- le permit ingres0r al setinar1 El plrroco del Santo Angel Cus- Cst601. Andloulo y eI Pai 0Vasco como el aguo en el surco, e mo re 400s Univers0 aa. pesar de u defecto; en on entr- todir,ocandnigo de I Catedral Me- noporconso r l distioas de Inoo1 lo 1 l1aridad humans. Para los
El ticketpr ea otarde de Ju,0gos na0ento coalitinoel oon Purnior t too, naMons. Jos6 M. FernindezI verddeo d Clfaro, M 00C0 0u6 0s00 0m0 graves recurriamo . al e Aod, 10a1,0end 4d pesos.8 onti e. logr6 Ir perfeccionando a Iaemnisiron y . 0100 0 dyr much.. de esofranmd reobta 0s,0recti11dey a'dosoLb-1a6.0,i, Hab1no. de Mkdliom Cat6-ic, oC00toue 0011010 d oeno fnacen y -ms 11 nr0h nreloj de pu.oCual ier Informe robre .se Ca. -056aons.nde Anao aoBarrio.- ICos'doCaiso dd b qua bo.00000sistan de l 01qu 16u8le8d0cirse-evasiva sr- ea, y cuiotelldeso de hacer nosta r80Iy u ,hlen,011, do 1,0k11t010 pond1 Sf05. d6 O~b'Ano 0 Pom. a Celeberrfestividad deo lpatro- monte que "descarrilaron a mdbo engender algo que no lograb con. pueden irgirse nuestrom lecto.. oXqulen le pre1ena, So y0n01dad 00. San Rafael ArAngel, suplicildo- Camino", Io que 1acon 1stomarI 10 0e810.ba 80 obenotl 11n011n0, 80 as seoras CuquI 80 Martinez ,do 0 Papa Plo XII. Sometido cespu lea Ia may orsistencia a etos Culo carreterO dle Irani. Las difolultades golpenba furosmente el reloj; tmBelt, B-96'15; 0all Crab . de Fa- . oo misoriaurosoo eximen- enIl ygaoras riduogenciss-tomencio- dela Vida no cobardan esta Intre- bre de alarm qu e el venir al re. 10b. -2402; Cu i Ivare Mena de S.grada Congreeactln del Santo aso.,Pr Ia 1,r11a,s8n0000d - pidez maternal; que 0 empre fe lojero gemano n funclones de in. P rorreB-21, OySonia Blanco d Of1lo, espe0cup1mente en a pro- sa proosi6nar0ns nave18de 0-tacticsespas ot entrentarse cnon, li trprete. Por o0 dmis,. era Pru-de ,B93240 . na, e b 0.11, 106 0800nlr , dificultades en 'guerrillas". No es a00 hech 0arne. Se le trm louqia per.
brs doInsolnessqoo telVon elos n o-lonhod hnctb h SanAntonio, quo lan a vece fus 8tra0o, puts, quamuchus-.madres ofolmcaoeuitlpadisleabdeiadheComIb d.'to Melotd. 4. d10 C C oo En el b cl o de Ilio'deba olu0dn, que nda cd ln ndaluzasoas( como otras piden a hoenc bllque su 71r0 60 00111110. n0W1 P.r1y; - preddiMons8or Sant'An, est 00.'. de,.,11dr Voico de Polo 0e0- . hombre un aderezo un balso, eo al salir, y a n que era military.
sal PcaP od ,rty:d n prprties so uhermian e*IR. PI, rtat Padre Vicen t d Pala Co. len icern ahor nelosamente un mentefiel No habla quo preferi
t.ocl. 84d.oZo.,f.eooo.doe -M.ortlnotPerildn Burnieeo 00.. 06001.80primer t~. mss. 0000,0 ,iooaleooolo". Nho bob dado quoone& n0.ods, no hi, 0110pedi no

eCd l t; nn enciado en agrads escriturs enn onIel Pueblo. mo te l 00 olra.l do esta petici6On estaba do . Cmpile n to hasta el her05 smo.
Lui. Gad6do 4. llinio VioaDo- loxIn1tituts, biblicoo de erusalo0 dcl-pd10 do 7006018 e0p6rn 01 l confusamente esconda toda I Ahora, s e presentaba alguna 0ra NOes Men. de Herncnde, 60008. Romo; y su1 prmos lo. 00R. PP Snoro. Canlln 0010008 m0000 dog10itica de Curpo Misticoy y a tuac10n in0,dita, no prevista on el 08., Moot, Anon,1 Foe rd a6. Ma;llo T. Li6 PidooroolPo los Coro 1del Seminarlo y dodl' 1fraternidad cristiana. Pero en el prontuario de previsiones paternal, to. Beba Coo, de Aoo eles, Lour-d be filofh. en 1 Univeroold 1 Pdre. Dominico. que concluyerout primer Impulso feme0n00 -porque Heinrich Improvisaba solulione de, PoRajo d. 011800l5 Buoto,.eb, Frbesgo, Suzo 0 00 08 0'8Mlteo con on To D800 p00 0. goande gr 00 el 8nsno 86 10006 sus trucks parl con0n lujo peligroooo de diab6ihca ncAm Lrrieus 4. Porondo. Joofl- de Rio, y Dom asilio Mai Penido cis qu0 presenciaban. facilitar las fron.e osadias-habla vitalid.1d. Al mes e entendia peroo e O.61l, CarmitaO a- OSB, prior del Colegi deS an B-- El Padre Burnieron hijo del in mucho de1eo1Irresponsable de ten.1fe1t-mente en espanol. So10poder sun dc Miyao, ro A oentauo . ,xdelolenguje sin entregarel-espirileo dle Diz 00511, ,8sin, 1 looolo Il l ot 06o 1000,is00,10 taplo 0010 cpeolnc o ono ob000010osol hopo'
d: Varoa. Ao 1 de bo 0n lb. explnd ape r- eneroHenrqueBurnir y de do- nuevo mueco blanco, rub0.1Y son- tu. Cuand00.h1c1a objets de cart6n
c0l. era.Aia deMal V C.a 0a p oi. 1. Mariali Cnid,1 Penido, y nbac16 r0s0d 0 Rubio, obre todo. Lo ru- con s 1 amiguitos espanoles,. 6tos
rina Posmadnde Beides. Al dia siguiete en I &capitl d. hace 60 .ao. ooIn o 00110110 006prestig0o en est hablan construldo ya aeroplans,
morons1 Btica moruna. casas y barcos, cuando 6l repetl 0a
Y ai fui coma yo afladi a mi figura de on "antitanque" hasta all.
peril "guerrilla" de nueve sold. tener a docena por lo menos: pr-. .- dos un dcimo. (;Un dcio,. juga- 0ue el concepto dbe "uoodad" era
do enI a 1oteria de la Providencia Para el military de pluralidad en
Ylo ve tambin mi "alemnanito". erie. Ademis como hoo a Euro.
Se llamaba Heinrich. Para InsM. po a central tiene contact con todos
oeres de case, 0quiz era una ju- Is pueblos ocupantes, es n boon
gd almls en el gran Juego fement- observatoro universal, y Heinrich
KPD.noode lateornura Inagotable. Para trala sootaJante escala de clasific .
L A I IfEA0IA .mi, hecbo. pr ofico, a maear c0OnP51ncolgica deoruosameri.
ideas abtractasCp, r a c l 1000 tr1.c- cano. ingleses y franceses. tPero so
s ~e de viir en call nte una de clasifteacion perteniere bl sere
e.00 11e.-I. .oIlbarldod 000810. b0011001015.o y so dbc,.oloone
Elena Carrasco y Barrio deLU pez Goldar no---n pocoontrapelo del mun- critalo De este modo, onpoco 'I...
do. Un 8 tiene doificada s orecea P. e0r.11 01e ooanegcdo 6on mi
II A F A L L E C I D 0 civilizacien: tanto de libertad, de "guerrilla", sin asombro de nadie.
'Despos do reolblir Rsan". Sacraoentoy p sbendion Papal. fraternldad, de tolerancia. Cuando Unu mAs. En quien present tan
DIs resto entlerrop ar hoy, vlernos, a lo s 10 a. 0.,01 s qu 0 suscribe1s 0 viudo, m- el mundo fall en todo esos 1n- largo 0uestrar0o com yo, nadl
trey, n ens08nomre y en el de los demis fa 008liares. ruegan a o Person-s de so m0 - to$,on tentador ensayarse uno, por extra.ia que ehiba tamblbOn aigun t1a sc iconcurrir aIn cas mortuaria, calle 17H. Vedado Funerar..ernlonde, p redes. 00 coras,1on ser tolerante, y Ira-pi-c. do fantasia.Shlo 10agun.a do aIli compatr l cadiverhasto1el Cementerio d Cob6n. favor que agradecer. , terno, y 'lbre. Ya lque no estuno V ez an cuando, al descubrir suruLA Habana, 19 do Octubre de 1951 muy conform con cast nada de lo bicundez dorada entire mi trial
Dr. Just Rail L6 oldabs ylarol.; JoooIla 08rr16 Va. d80C0505,61 Aooeoa ro que ocurre, on bonito eltoo6de ha. Moreno, pronunciaba una inconsGel0 001 1 80. Noo.l Carr ase y foolo 01r. Jood R m4n Fern1ndc,; 0640. Pad0. Cl- cerse uno solto, s partido, s po- ente crmca internacional, al In.
o e La Puristoia Cocepolba. ,i , 1lsucivilzaolno y 0 , su vida - t1rr0gar: ".Es, acaso, :gles'"
tlrnocional. Yo legisl 6n mi m01ea Hoy Heinrich se ha marchado. J i
de famrolia mi Carta fyeooblcI0 mis vuto al crazon de Europaenn
pacts co Europa. Yo m58 fobr qul logo vagdn florecido e cheats d
so Pooo y 0m0 Cololalod b a. 0-0s'08 050 00608 800000010es0
Heinrichh leg en obnobs, el do oespe'dir en a estacion--quizA
GRAN FUNERARIA DE Mlercole, Sant,. c0 n0001 00m,110 p. emprL-a u" seque"no IEE A pneros. Pars eviler fvlorosl- noad. que ver con Uno" y qu
m s0 caprchos., lo train ti n0u- dur nte n ato ha to 1 d01 I1an0 I u 00
A L FeroFE N A D E y unprO historal medico r comol un hljo. E. a1.0 Icb n
nsuscarteram de vinjes. S so. cnc alsorsfM1]' .1que h..
Hy VEDADC F-5054 - F-9619 g. un p 0, 1000zar. E0 er- c.to - blnlbober'g.d. lI osI . Que
It,.I a cde un guardabosques, 3 ' anchurR Insospechada Ia de ],a Ier.0reitu0 0ser de Koenigsberg: 000s000 nm10esp000000 01m5:0s numeros,
d1 K,,. Vordadermnt u . ol 6u m nmnlI ...s0 0000n . h ooom so ' 11.
;.be-a redond. ,uy nn. respa-, desboo:01 rias .E..ndlnoeroundou.lulla y o-gresiva, paralelaao-e . 1 t d lla.nto y.0n0 bOsque'llo do
jonoloolnb,.o~anoo, 011: P.00 00:,olIn0'l.1t.. L061.. .1 rr. '1 0alt 1de, 0u*- -o. ten car . .10080us 0n0a1,s 6 L o tIomd-l
------de iP-Iatvu categolucu . Coiuq harse el 1,-n, e habinforMad"
-OC ue110' hublera pr o ft un on mo una nueva o amolinI a do s 0
a1stri001 Un. to dI ,f t.e s ue h a.bullod 0emdo "m1 m1s0
rari.o -bre In bell l y ag. Auis Se rfel III,, anlOl ed7 ,O a . ompob
tri, 7100' .' r 0a deovakles contra ban id lidadessa Ibre el " io v y
Oriente.I .lpoer o o o d 0n 01 n e l uy". 1Aquell p p.rl.l. lnc.aciiuo
E.lJe 11801081080ehI 10.1000011.11 m00000' t. 1"aosterl i ,s lobif o loo n n afluentes
L A 6 FE IV 0 R A Winr on nmgun. frkivIhdad Ideologn a. aesY pop IgntlemostMdlan u- '

A PddVdc a M e to c h U n p r u s in o . S t r a t b s 'm o p r i m o s , c o m a h e r m a n s . A ld e n
U to dedemostrar 14 fraternkdad vemqu- de hicit IIIa rntermidad humana So, III, 0 000uien, fu 0ra 0c01 ll,. mpte queriendo al n o e 6ogi00 o, i
El mapa do n stra, pedoanter. m. I... bgo 0 at o companeros. luego a sus
Aurelia Padr6n VM aeldeeGuardado t1 10n pude nor Io Map. de m qu hiceran.1 m0que
11A IlAIILEKC I DO Io.mntIIes y drsamparlos nooroo. Ali me'...... 00s0.h
-Y .,I vnmpeurI el -inte expe-ruantcha do ceite, e.1 mor. iSt eH
Dlopu t08 u 80 ent1erro parmhOy svierne 19 a W 4 p. I.%lur que suscr I , iu , en It menin de cuar en contact, en Mundo o, dreidlvra ensmys, I r
do be lll d I,, 5 de familiar.., u oa per0on Irnbu,, iltntdlo irvancourt,- 1rt- intIdad frairrna, equ.u I.oY. lew aI0qu 0 1o loll.
rrIr . o9,Ia" o,01w orocoolbAlbood., boooaooo.. 0 ,,111,y17 Vodd. 000. Wud, 000rI.ly tiooole titlo. S, MI. ..... wt00.0o1. .1010dd~l8dol
&Isaom0p r .1caverbhsis eloc menteri dol o od l av1 r title grdecerin.d,sdoprn.. .d p tu000 r d11 01. CO uin as' dr P lo qoo .ol. d0r dadtell.ex
L., lab1., 19 d Oclubr do 1951. d a ado . P1e.so eu0 d 10m., mpru1 r8.
J.d M rib Gurd-ad64 Y P Odr6m D, .Julie At l arl Dr. Octavio o nist, Fraf el .e M. d .Lei. bI n lod.o lo flrolodI. d.0 str de
In rnlturalezta human. Par. nua darIlll' AUMENTg. EN LA PRoDUCCION,
S ..10 ldaridades. A 0 1.media horao. 00DE RRO EN RASIL
- --- _mrihrim 1 habi. contodo tol 0 8 010 1 JEANIRO IAPLAI-Soodmr . dead K oKenigdb a Oto- II :8 lowinformies sumn sLtrdo pe 0r
G R A N FUNERARIA DE 'men, p1080000d011111law00 , .0 ".0'.. A . Vpieo oinG-o

FER N A N EZ hllobljolOOOidido .lui1.0o u ooooo o 0o oI.do on-D-Jull. o N11000
*06hu lian l lo,.. L. vIII1 n 01141000n 7 K 3500001 I0 .0 n l ,d s '
I mpr.6i6,11 n a - 385:45 lonea
A L R D O F R K N D Zsabre to., fugilivo. Coanew 1.1 la poucids kn i prIod. del

H 7.VEDADO F-5054 F-9619 o,,"' ""'" " n E to 10.e 1100104 dorb'-I-D v 'll-0 donIoF619o o l d 110tax brA1z1 'Io w o o 'erenectivamuen e file tie. 694101
uj-.. No hay actor citinmtogr tico y u1. ,o lneladas. - '


-_ _ .t


Actos estiidiantics cat6licos
Para anuncarns I n clebraciin de varos actos estudiantlie. catlos el prsotim dom go., visitarenI1 lRed.e1I6n del DIARIO lax jovene efioritai An.ellta Esparragera, .Sarit. Mat. Chiquitics Formosa y lax jvent. Oscar Vads y Jos Rios, a nombre de I Federaclan Universltaria Cat6lca y ea Grupo UnIvera1tarl Fame.
nina, programs de ato que insertam o en esta amis a pigina. - (Foto: Buend1a).

Defuhciones

i~nd~m ns hacer 01.0b011.11, Cabalism, 67fi
*Qu' podemosehaceer ] ,mes 6C
r5am00a. 00L11005tadoe . ,.
por su hij ? 15n. AmblanoPadr re Varel
p~r SU110 -n mero 208' AneaM.Pdroso Cabrera, 5
PrW Dr. Fidel Niefs Cerri6n _ an0o1 rA o me 0,0 CXifra rk ..
Maria LeLa Lari., 60 aris. raz,
C,..o11a No. 6.116 debri tcontestrsele y 60 05 1. - bla, 15 No. 953, Vedado.
Ana Gonzile,. Matanzas. ta., le6volveria colocarIs en n m-1 E peCrn Gonale Feble. 70
Eat. ,elra se ,to ne un nifo de 5 MRC ame.tant1 1 ace coma 5. * e- anaos ram ba. Bullet letr. A anos d edad, saludablePero muy cesaro hosts1 qu1 . comprn1 a Gonzalo Alons, Alaon, 57 an,,. Intranquilo durante sus haoras de Inutlidad de aCtitud. r A0 bIo ClM a d 0 d Octubr juego. Ella me scribe parl 0conocer J Amado GarM. . Va1d11. de 65
ml opinlbn sabre 11saconvni cis C0ulta No. 1,119 J316A ma, r G blaca, Quial L, Po.r
0 00 de aosOumobrar 1 00 hIj, a Co.bireSinchm. LW Villa. sima Concepcion. 1100051r a10005 11000 dura11 1 Dicei si 0 0Carta: Tango un hijo Elena Josefa Antoila Carrasco dia, pues egOn me informal so&1j 2 mimes de dad, 1qu 1 desde qu Barrio, 28 arosrazablanca, Quint duerme a horas durante Ilanoe, nac16hastaIlos 40 dims, present6 : La Purlima Concepcl6n.
Ro~spucstz: deposdclones abundantesa n form I Ram6n M ntaa Alvarez. 54 an.0t
DistIngulda flora.: de "revoltillo de huevo' pero des- raza blanca, 2umtaCova.onga
g -epa n Ifr" u s pues le no quedado un estrEfi- iFrrancisco odriguez Ondoreu. -74
Alemqe por 15 10i0100y ue5 0s- I a510. tarkintemw1qua0oob n s, raz, blanci, H. Curi.
611 m6 remlt, me doy 00601. 118 mIe0100 1 ntns 1 u5 701, m,0-01Juan Ortiz Ortiz, 40 ras, 0raz qua su hijao estAgoa1ndo actul.l- 0e 0uien cuando le sumnim.tro ,etsI.* H.C.GM , mente de Una buena saludyd esl- alg laxonte. No d arme SIt y 0D0ingo Sibori adrigue.. 7
ml coneiosempre sequalm,0C on os mestia,,rH. C.Gara,.
050 C006101 61110, om11 1Ca ald 1 001001,0sta. Goiedoe1. :01111110111 ]a ToreY-M.,00,o 6
tbr de00011011011' 0drmir ua d e s d0arosra blnca,, , C rd 11ona
harms de slest. ya qua et dia trun -c irc ademas, qua le estoy Jdando Dms otauoMrie
aurr 6.oanl Unl, n a actidad PC5ar a nar.oo 1105 s 10 d1 111p0- ons, rzaa blnc, 17 No. 1461. To
constant qu pucd6eIlegair a fi-l el pecho enda 2 hor ay hae po- dada. garll. La "i1t "puedetener a lgar Comenc6 R darle 1 n. de jugo antes 0 despus del almuero, de ro sin resultado alguno. al1mento a soa m0 b tn intervalos
1cuerdo con Ia hr.an qu, ac . .Respuet: m0ne01anor" de 3 horas, 2i
tumbra a despert1r16. Durante em0s DistinguIda selora: hora.
do horas su 0, 11io ha6 de dormir Los , 16o8m1s qua usted me ela. Co01ence a darle Can regarliad
con absoluta regularlidaddesper- ia obedecen cas sIempre, sin to- Jugos de frutas si coma pequerl t~Indolo cuando 1,y 1transcurrid das lag vecesR, er1ores ex1tente 1 cantidades de compots, y a ta0 pol tempo necesbrioP ara qu teng an 60 plan de almencoIn y 0ean 8ar de todo ests consejos, pernuevamente sueno a ar o. de debid a c lntidades defectuosos, siteo. el 5estrebmlento, 60 6 0costarlo. Para aco tumbrarloa. de- trastoros del horaro mala cal- aconsjo qu real1ce modifico-, beri permanence 61o en su dormi- dad del allmentoti es mis sustancialesnnu es ltorlo,. aunque no duerma, conIn s En el casosuyo, yo estito quas mentacft Pam 010 cualdeberi lpuertus cerrad y 1Ilns ln possible qu0 caus reside. w I varlo a su 00do0 1n0&A, Paranunab1ert10. La hab1tac16n dberi obs- 0ea1a cantidad de a leche 0 an ca apele a ese grave error de 61curecer0e un poco, Pero no del to- alteraclones de Bu composIcn,. de- mistrar antess a su ni0o po 1do; 61 0ni00 ,llam a a1gu.en no blend adems, msuinistrle el mutuo proplo.


Adquiera uno de estos .1REGALOCS


Contribuya usted a esta gran Obra POR MAS ESCUELAS PARRO.
QUJALES, gratuitas, adquiriendo papeletas para la Rifa Autoriza.
do. EstarM optando adem6as por uno de estos alios
03 RrWemlo


Un auomovl marca OLDSMOBILE, 88
Super do Lux..
" Un tractor marc FERGUSON.

" Un Televisor do la GENERAL ELECTRIC
CUBANA. S. A.

* Un Rofrigerador morca WHITE STAR.

" Una cocu a .lcica, marca LEONARD,
(Humoar y Lawk).

" Un Acondicionador do Air. m a r c a
CARRIER.

* Una cocina do gas, marca ESTATE. Mo.
d.lo 5332, distribuida por Aspuro y Cia.
S. A.

o Una planta Elctrica. marca OHNSON,
do13000v. distrlbuida po CUBAELECTRIC.

0 Muebleso d 11amb. d LA PARISIEN, paor
un valor 00 $400.00.

" Dos vial*&a. Epano n vapor po0 los barcos d t Cia do GARCIA Y DIAZ. constancad d. 15 dWasn * .I Hotel REX do Santander.


a Dos vials a EspanE-Mdrld en avi6n cno
estanciao d 15 diason Madrd, - l Ho.
tel LOPE DE VEGA.

0 Dos vials on aT16nper lo CUBANA DE
AVIACION, a MfanL con ..c.t do $0
dias en el Hotel ALIAZAS.
0 Dos vials an.avi.,oar oIn CUBANA DE
AVIACION a New York, con sancia d
30 dias on* IHoel.ALAMAC.
0 Dos vials a Moxico .n ai6n po I MEXCICANA DE AVIACION con estancI an .1 Hotel REGIS con astoo pados por
*l m0m Hotel duran.is dinS.
0 Una mbqduna 4 doocribir m roa UNDER WOOD Do Lux, distribid por Suc. d CASTELEIRO Y VIZOSo0 10 PromO loeual,. consistent 0n6un' 8a1e1 do Ida F ueltaon1 0 1 OMNIBUS SANTIAGO-HANANA --, .ta adloodo para vialar comodamnt- desd oculquir lugar do . Rui SANTIAGO-HARANAy cono stanciao1 n Hotel pr cuco dias a raon do $5.00 darioo. O CINCO BILLETES ENTEROS d I 00Loteria Ncional


Por in's Escuelas Parroquiales GratuitasCONGRESO EUCARISTICO DE MATANZAS

7, 8 y 9 de Diciembre


PAgina 8
Cr6nica Habanera

AHOR seleccione


el mjor tipo de colchofltpara USTED... j0O1,ASLEEP CHECK CRAIT .oiO.Ics
um-I
-- -

iIo 1.10 0001


s-A ' eim rrr


..Con la ayuda do esta Conltca
"TABLA DE CONWORT,


MALONE

Escoia su colchon, comousted escoge u ropa: para comodidad desu cuerpol


Obtlngalo con el grado corrcto do soporte quo su cuerpo necesita -de acuerdo con su peso .y medida... uotid obendro dms descanso par cada hora de sueo. . Visitenos y le mostraremos obsolulamente gratis, sin compromiso alguno, el colch6n quo usted debe usar do acuerdo con la "TABLA DE CONFORT".


Ofrecemos amplias facilidades de pago.House Beautiful


DLARIO DE LA MARINA.-Viernes, 19 de Octuhre de 1951


mnimadrecibo
n cnsdn de su anu Fistler1 tuvo Slindaho . Su10 ez Son se or

ne oi Ts, Seria, eosai delosdenor' ro.MReal,.Johrnaond.El do Br LuIs Seroxo pres1ogoso indu0ts I'- .oroo. Cer Meideroo d y A l G
l pt.ni rt. o lo oun grupo doldo err' i ror AoI

11r1 Ic 5011s11 511,10a L0r It 1do LooAno. LIIche Ar PASTI.LA S .Dr .AN E
Er Ml. Sbrrn d Alvr
das bob do. 1ueron br dod'aI I laHo ~iorges TOoe TIn, R 0.
oE rnlbci r u do lal. Eosutgr ur.e d e 0ed -eri a do ,Tor g . L SM r tor E ifl It Edword e 1s01o e o. v \,ro. n te ' ouerv I, mundo
rr. o le. is siti denca asnt. ILas stI,,arx Ait S A 1 3Ar

EooencargSdoud cRi" d lD A- CIgneoNu,, 01card, Rhn1 JD MLP. ooMa cn d u BOt gue Ange1 Neo y el compohro
el 10111 (I*010. hI,,,l11 odo , .130ur ,1
E 0undo 1cre p o, mb ate ttld.de Long.. d 1 r A3 l va l-a.
Rr in viiiias vulsdeid 1 r , epIn Co ilaEdohoe uII fcon . ld ora o dondo l rn ob equoIdos
- E0l Acurreneal a e e ldrnem 1a oxq.old cn0e.Suscribase DIARO DE LA M A R INA slern Ab1rto r de le.nyxelno seda-on 'Cod - R.olund du
en.1S Mr nmn tea pn NE


"Las flores, Ia. jardineria y. Ia de Madame Hubbard Ayer, Ia


Pity Solia Leflf
30il'spitloe compromise amorous quedri formalisdo msank., nsd3.
No est33que I de PIty 0S0va Leon y Ronquillo, In lind. y encantd.r. seArtla. cn el joven aboga 0 trldocor 13113o Mor y Bernal.
Ante Ion padre de1 . nooo,. .I doctor Bartol 3Se3t Lee.y an -11! espos. Zollm Roq11ill, forieqlario Is ptleldn de rigor los padres del . Io, at doctor Ricardo Mor6 y aninteresinte capon&C oncepehntBernal.
3.31001103om alrlmoolo.3 do,0"30 oooodod.
.sehrt l0 Leon no raecblb0. q0y. 3.. 01et0orevestiriIsmks
completa int Imidad.
lIlba i] tenaaradli er. 3nies oIfel3iltOe.


En la Embajada Argentina
Con, 0 0 u" eol eDi de I Leal- ,orman ambei. Antonio Martinez ltd. ur soeoolobr enI 30000100,Beol~o y Ann Teresa Pardo. Repubica doInArgentinael nar0- El duloneraldeA ria,m ee florin rin Eduardo Bortagary,. El coronetFe1pe Munilla v Petri. su ir000111 0~o030PblaiCoals Vn ca FeroltdOojAonthq..Luaot lroov 0oi bndoan e epcioi0en0 I& ert aHoy nthhR h Cio ovOfelio
sede do I Embajada, en el Voolodo. Cotes, Humberto Subrez y izabeth Fud unt fiesta muy lucida, que del Rio, Fernando Avarez Tabley drdoo3ienm a lam sels de ln torde. Rita Longs, el companera Jesus Mier se orolooo hasta cerca de las diez y Onetli de Velasco. doe nc "oh. Y 0eloooooloolo do Ii Eoojado do
Un dllcado buffet fu6 servidoa Chile seiro, c al wdards, y Ma los aisstentc. ora Luz Garcia Hudobro.
tu ImLom , ooio, Ata ,Smohoo AgraY duranteotodo el tiempomseman: nonte deLoaHerrosin Toalooi rolootbar,0ituaimdoenlo- .oooo IoCondo ,ouloold Dloioy do. 0033d elco oroI doela Case.n is oudnzalojez BerzacMaria uni
Entre in concurrencia me encontra- IDue 6 usr omaeaGaiEl embajador de Chile, Exmo. s.- Las30o03 ts Lydia Barceld Serrin ior Emilia EdwardsBelo 0y Nadine Brunetenu
El ministry de Costa Rica.Exce-1y Y ]as 5 3res: el conejer o d 1.
tis a seor Victor Manuell de In Ekblod r0ame0an1a0 MM.Bubo Guardia 011101011 el .000010010 de It EmbalmEl i do mdelia0i, 0E01xcmo. senor ed doEspal uon o Conde do Fo Marcel 100111000. 1e1Conlodeb113 y.ooto, ofoolotC~sos
El enoargado de Negoos de Esn- Duny. Arntomo o 0rez, 30mery LIpoPl
pne, senor German aribr; el en: V ,cent Cuervo, Alberto Aorrdondo torgad. d. Negociom de Ecuador, me. Jo6 Vigo f el cantante argentine Al. fior Jos6 M. Pon"e, y selers Judith berto Cast Ilo.
Garcia Herrero ; el encrgadod d Ne- Y los compaohros Julio de Cispocios de Mex.co,1or Francisco des, MarioaCastellanos y Raul Rorlel encargado do Negcos de guez Faura.
Guatemala, -1chr Ricardo 3hu,y Coo Ios sohoo do Boorlgroy s.r1 .Pau lette Maruet; el encara.stencil. n a Ino l oinvitadton I Ins em0b do de No ra dIos do Par uay snoro do It Emba ads oarentina, .s30 B-Is.
Amadeo Bt Allbodo; o encrgIdo silio Coviela y eolr Laura Esther de Negoclosde Venezuela, seftorBRe- Burzaco, Manuel Durnob yArtelomI 8A, urelRIva 03 y, y selolr OlgaI MoroianEi Fr ProiscorBrcel
0otlz Codoro.Ame0ltd. tooobo. bodoto Blooholo Los matrimony y Tomd B30003 0 .300000. Roberto GudrIll o Lydia do
Te Lambarri; Lu sSemi. y Teresa udeli, Juan Carlos Bermudez y Sora M ulP P r3 P osnaEl o aaBermudez, p Alberto Rioseco
SantaCuz, Guillmo gr3011n0 y maLIn aron.
La gran boda de naiana


(Alto Acondiconado) En I n iglsta del Corpus Christi arquitecto Adridn Mael .BarrmquO X
( A dfdtulrAmanrs,s Abado 20, a las do su Interosante esposa. shora AnjAA 3003d t una hO. hdl-. tr -nto Vmct.
SAN RAFAEL Y SAN NICOLAS M-7044 loooqeo l, n"*"'taV
a s o rnIo Itooedad hahanera, e dA del gron udo haaeobo,, Agencia d Cionfuegos: PRADO 87 TliL: M-923 I Ilamada a constltuir un scontec - ho confiado In decoracionfloral &I, rsoc brillaintisimoo. m odrno temple del reparto Country cauivdrl senorto Marlita Gu-M l T bin de "Milagros" saldri el tirrez i ane lo I eno deI sd "b quet" de lo novi, que me jus t3 de 10, dlolloguidos oxpaoo, doIaaotro seto m311o010iginal,, preEl Fashion Show de las Artes Pldsticas c "0,GstoG ti6rroz SAnchonoo .11 otro
de Economin. y senior Maria VIane. L sefjora do M l y el doctor GoExIste verdadero entusasmo entre I Los ticket, Al precio de dos pesos,0 . Ila. s legiinte dam., con el cabalei- lIdrrez Snnez fungirAn de podrimuostras 'am1 a1 , po ,l expoIc6n puedeno dqulfrseo nI sn -s 10cia roso joven Roberto Mal y Vinent. no' de Psod, quo f1 P 10ao do 1in Ar- del Patronato, calle 21. number 55 ete cero de Ins hjos del conocldoo Tema porn Is cr6nica, 33. Pldotd. oirecer e. 3 ol Sldon Vedodo. p prIs los to.fonos A-3579 Plat del Hotel Nacional, el pr6ximdo d I2mea ao s Sool n aod d 31 ju1ves 19 de 3oviembre, y o n0 Iquo Queve1OdotIora1 NinaLndde - Restableddo outs principles, . as0 do mdoam Qos Con el numero del ticket laso 1 is- Eeoodo d01pa do , t do d f0 da doL aLdo dHr expanding suis mis bells colecclones tents tienen derecho a participar d1 3i000t1r110dn. urnrg o 0 d. loe lPl El doctor oeraldo de V11en p0ra 1de Invierno, en vestidos, sombreros. soreo de un magnificocuadrodente-,n0300'r0,.%edumt veio i ol , 3 0dPte - 11 d l ob opve r ol oen o mpolodo dlls o y"333 033310,301003,313 oo tgllo 001013 dotGard I100, on tudlot 1 o loo o l, 3G0ae o[,,en disa0de 101310u p1 s y oas. 0'pintor Escobodo. Ifacultad de Mo dicina de I Universl- reablecmonent.Ar ADLPU 5 ANAdocRnIS .....5. E IIO S ..o nt 5
ou c 2 una ..1 C
C C

Arroz ADOLPHUS3 b ..55 ZANAHORIAS l ......15


F6nix Malteado ib.....5, Cabeza de Lechuga c/. 25 CNESCAFE io. ..57C REMOLACHA .. 15c

PUMAR DEC
ESPA8IAGOSMONARCH/,a. 39CPea DEL MONTE 2..55' PICADILLO it....... 27


FAB (Tamanio Grande). 45C' BISTEC DE SOLOMILLO


MelocolonsLIBBY'S 2i......40C BISTEC T-BONE

CREMA AGRIA SIRLOIN STEAK


"BREAKSTONE'S" S


..38C 77C ROUND STEAK


m~sica son los tres amores

genial directora del Instituto de Beauti."

Roproduccihn d una exquisite crIca do
Janik Lorescho, corresponsalo n Paris del dia.
rio do Itfards "Avanc*'' Publicada el pasodo martes.-,m1. -" m , 3 mo, y l 10mod

L, eg'n- y/ la befler encuenran alli sus mejorey y
mix gin.s serdores, tlodo mayor renombre, Y . dwbic, '
Aosc hsquo.-d hacer sbr a sus numerous lectures 6mo y didvan I ., gwd33 0r#ido0es1d do/,e llloia y


HARRIET HUBBARD AYRL L s@Aoa Cuoinghafso
quo coh* a Harriet Hubboad Ayeran Penci hace veint'c,,co sAos at una major may Fine, muy-elegento, muy
aqu.hbada y-muy aman. do I 0mic

Los salons de HARRIET HUBBARD AYE se ohallan
intolado desde el .0o 1949 0n a] barrio de saint-Hono .1, n el antiguo hotel Pomerosu dAlgre qua lo hFu
0asta eta feca, aunqu0 d 3 modo particular y select, conservando a0n I s itocrfticas tmosfera do un gran


, esdonc pvada. La se ra Cunnigham -Mdame Hubbard Ayer- on persona dirigi6 Is dtcorac6no unq uoin modi~icar Ion lo absoluto el sollo do grande y - de lo del antiguo hotel. La mirad orecots distintosi. gm7 . y - cding. an d.,tintes dirocciones pero *ncontre& ompr belles: bellez sn ltsdimensionrs, belloza anlag forms, bollooan los colors y b~0 ello lot I as do horro Forado quo protege lot otdines.Como expert conocedore Madame Hubbard Ayer 16. s pr.cia,.I ol cdsd .del tsbajo .hcho . mtn. Le ustan lo ancales y sovlstetn un et'lo pI'sonal&imo y con las m h dlicadas r slzciones rtesns. Y tine una gro n pasion las Floras y s1 ardino. E cuento pudosScap.1st .. su Instituteo do 54003 cor aW
-0arsea n su case d Garces, on ls fueras do Paris, y ooootrosone dutante large a.eson su bello jordin pls. gsdodsorosoles, confeccionanotus rmots qus adorns lot salones do su case. Ele vivo intonsamente las rslaci. ns mil vces canteda potrlpa00 0 s p.tas, a d Is Muoy s A lo -fronts do Is, mjilles do remo y ioboes do prporl. Ellas 0 hails.9 .o Os. sabbientoo n contact. con 11 0 0m0s colorido do I1 .ntural-yo ydo b&salreibe su iospiracion. Y cundo *I verano trnina y sSlombre a ul do Io t -posoo s so eot-ced 00t00003-00~I 3a00050yas floet.tenn sus colos. Modome Hubbard AYpr a, dice
..S~o~otlo., 500000 1 ictgn2 axceso lotois sl pr' sto,,do doeoh ptosersob do vue.otes palateo toe. pah,0 ,oromintic.o d nuestras abuelas como* 0 fondo oct* doonuostres deportIsta. Vuostro maquillsiojsri natural do meticos ulados, bIs ojos doberin rsl tar medionta un peye shadow" quo hags 0ugo cona l color d ou toilette, lo cuol pormitii, @ste aolo, m0chas fs ias puesto q us lo toidos tndrn 3 Itcolor do l$s piedras procioso: I-I do, amrstists,0ZaFiro Y, 0si, voustra nuev besese, di(.- ants do 1 del v no, 0se0r muy natural 'Ymuy3 Fmnine. Y sobre todo, muy seductoUs: s be"-% so1d aoe flnos del ampo oso do lao g lo, do tavasg


I"fms 0produttes do bolisee

ba o xclusivoe*do Lot PItooe.

LUXURIA. Lo crms( .oisl limpi. doro qu po0 su putoseo y cualdades ahnic an#lmunodo In beolea
- L U- ~sumv. dolicadomonte Is p*l 3105
tes deselojo do lot ponostlmmqui.
*I300o poloo y tod close do im.


y$KIM LOTION. Estituls, vivifics y con,s",Isio Fine yFresco. Tion docoorrr Ios por0s m0nt00s pro.E duos .delicos onssoin de un
froscuro rutilto.

FORMULAYER. Un novim0 co . Ilbo do a ori-t Hubbard Ayer 0000 Is b.Ibsos. 3eisoloto. on qu -yud --o-oteos*-bsort Y
Is buoo,/ds doA. tooo110110 to. dos olo p3utde.

~LA FILO-fOIA 0


Pigisa 9Palgins 10 I.. DIARIO DE .A .MARINA,-Virnea, 1.9 do Oclubre do 1951 Vida Espabola,

Lacolonia catalana ha a gido con entusiasmo Ar'ao -ayA , xIer a La Habana die , ,. EJ Ariao yc.I..I

L 1gsau el festival saritativo de su enemi6rita entidad b oOIP 'GHR Iuques weantes d& travel"
.. _ _ ELF9. A-Z12. A-2120, M-I 6 I '_ -- _---L. thol .A naw libl.. - elmnpredlsbii tripuiaites do barcos I
-idependencla inthistriol. - Destinan sit produceto a , no mrbola, KIDS-o y - rte de dou esanoie
. ~ ~~~ - Centro Asturian I neveros. Reemnbarcan a 45 repatriade epaio
S-Lon, eperiticianes obstolonw. . proorionar Hill fehi . sorteo de tin viaje en In oc .. o - o .. lm -- 1 b. m
W ASHINGTON. Trmnn Io lite d4 1. Mndrr,-val1,d.Rd Nvdd 8 $us ampa~frados eun1.61.oe.1',n, mee;d. verberia del Ctro. Astur j FAMIT IA 17 y L I caC.,lA, DELPUERT ! 1--"""- do a
W~~~~d ,,,ceer-o --o.1,o--drd .;o, d .Or . rei. ,-b- dolguez c.,Lnaet. yn .io,.., -teadlCoge cno- Sato del ' il tene qu " ,. ,'.'r .,,.. Iae. 'S0CIEDAD _ES ESAAOLAS. ', o I, ,a~co i L Por. Wa orane ,, acie 1qe F-5521'- F-625; obroGiut eoayu
it'.o d. 1.cooac do Ins or"... d I lousi prpr.io par .nu,' Lms Informe .bknIdo, .1 r:.,e- rp d reg s r cao, dnaesdelaDelaacond l i, negi e gsinnamecaos c,. o o . t hbr, a.ganvebea ueel4,n irn"ea que d ayr inu .mn osyje g -ung -poderei
dependencia, y de la Const~~~~~~~~ ~~~ILLro 11,rnd' -1e G ci 1, 1,1,e Be"i AI'llan "r suln fetae aao elsda emyrit ida n. ,sa y l r, ed ar rn

m-mor"' hacn do , " ,, Inf,-os de -h s rir nor t19ML . u eeiido. Simo dfi- ge6 n , AN.-~ y -s -an l~ y-u i d i. 'dje y - c Iga net i td $ , o -o .ersnaio dI "Lo RLn.
Ar diaol qu la - r 'a drC. , n. m1 ;I~ d .L,,d mil o .I lwn,- :: r.n 8,m,,Iidal- C r "l rn-r"lor" Hip -Cu .l h -y -ta llm-, -AMA -ra -ee s lva D fin o. .,,III ... o, durn - uti dI Ojpeca q-. elir a
on, 1. m ainnil)" yo 1.s m. ni L d e , yd, que1. anm nke "I ... I n :;-1- 4ar~ l que .," " p .1 1 1- n- . W .h , 1. C ou n , ub n A d , ! ... tnn- -nd , illosn epsjeo o e Vsenci de- 411 pr1lza d
plopn dis en h0 e .u .1 .ndl it, 1.ebn -hnd l.c e do Ia Ipoeh -.m in, I-t de 1.n -Y R peetne e '- crii o ou acrei aaor. D un ens d lo rcda e r p. po h inW bacsp rurs ooI~o'.
de r nd nKem id on " l.. ... e i d" G r 2d, ,17nn s la ua r. o I , mi n , avu l n. y. I., Onrrlvr eca Jnad aSec~ e limsnm rs abatm o 0 u lsco m rtm u ttn eeo. u el.al nnlsd
m ~ ~ ~ ~ ~ .. ..lei y" d- mzyl .",.'',,nn,.'"" , o'rni JUAN B O N ". ,'n-.ldd 0,r11111en etn e rbja a eny e bco uhsari a a-eeldsah d l~rsetv altep l rsniadlee~
' ' - irn~nd lo , dul ll -l-I LIn . d t d t ~l r .oc":r,,, ill Lidd. k-so enn Ia I n _ - on ne O i dd dnrant, .od" dl Caribe, agsr d o nte e . 'I, n." de cu.1. qu,.1ror d lt;"t "r"L. .1no .n . d '..11 m- nnnfrrlb rey nmro 4... Il o s orn ...m . Iaj .". MIn t r e- FARMAC1. --IA; - l- I.E.I e d p rn ,.,I. ,-, a - .nn ,I at rd ,, uir n j lue rj .Lar .hrundo
"on mnd e dh preuce oi . r.it ....cer -1pdosa dI~, rbcin a gd i al rtcin l. ar Ac, n dRce yAon Q.'n e 1. 31 neosl viaeros, dSOd ll ,.la Ia ,:r.l.,, merendo, yn -a nl--t d. .... ... .'iayd oe saa lm nos , binalseaa u puj, y .L., AaBnfcni n l e r tr lt guo eponsclbr o id d npcl nld-I ta orl "ut -.metii ,l he h ' ha :r
.hn desrr ld y Irelo za 1'n. Qgad y, p r E1~h dlnponrnCena. ... hrit-et let edsry e n ,,, r,, ,o ,ddoo de urocm or ,.;e'nciv n srd' puer.' t, , d o t
c An o uh o La -erbe lo, puln. de I rAberaco yro unno 11 C11 ... doatroe C ere d a ncieo e as p r al aa elsie'isetrs d nmrlnn, e b .- d , 1 ba rc " i , qu nn.. h1
In, furiln"'. ' nunc L u it, n !.enad a ueas a afs Iv , edr 1, d" I*" de pr. lie amen t eor rnno ca n eileu' ;D U i G IR E oe anodlsnrJa lm -m npbiao seaclbae


""adi que is Itud.d.....d. It, C,,il .....d.d ,lmet loby yist psf n a e l, ,p..r 1, aud md- ,d n loll h ,en. .:a t o p a e opje AdLMn. don 1.d 8- 6 , . n ,e"ii 'rp "'' b lr ,,,. pe r,,, cit, J l, - m . . M u l, Sar p g
1,o ,rnn- oA E1"d. .1: miiad n 11, A " : L v" d r.'1 . A1qu ... L.rr . ..d , . , ,Ibra b ,Lfc , reco dho , l lf rr it, N T r . d . B Wa a o - - rit c o en lh dn peo n . um r - I ei tt o M r o 11s s c etr.
S o da ,,W st y m d l v ir , .'11aSca qelseatc at -ii d ' I a _,ccon dy - b; ,m 'n .,' lb o Vl quer-do "I'LL. rneo vierhb Ind e d. am an de yrb dr
desnudo ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ... pidn d1, G""bern, 10m1 IAC LO A -11- dIea~ ri- ,,dd dPr n es glm rc~ e nohe o a one dl n o- rdia den .. loie n I ',, h8 d.D 049 % b a .r d ', Z pt. e. oV eane - ne 11 lo amd' e, nn

no n du ...... a l asd I rr fl d e, In J , .r 1 , , olo r Z, ui n lst .1 ,I int Alc b ad r d a o i d d nC e tEGC Kg as 1 . yo e ... r14 ... I. H ab n s o or r p- , , ln arm adrre 1. p -nen 1. I c t
neaasd ci IgtL aAea o..l on.An. Conuad .8 al s .u neurmeo "er c"gatld di d "'h vIve culet L ).I
dirdnaoeo dem mejribr I.cn idvra atdsdecah n Aitd aaae,;.1"-t lls.1,11ra; Hilla* enL Bac n ,, ,l ucoearo 1m,1 rr-'111111s1rstse rnst ntrds ismiaoprcdr
d e o n e" d" "id "e Iub o P er .oe r d y la p.n e,, y Ab .-aia dove t a b n f c n i o r r l as n a i os d a o i d d s h s a a l H d r e o roc d n br. , r. e ", V res , d e r 1 1,lo a p s

en n rgimn d terory sr Lrmo de r temln. .dd EPrdo .i yg e.6n y .s prod Wau La . Bll- - I 1 -Il d ob- sp ru dL5l. ..... .-.... m] ..e ibo yec scnp - d d l para cu r m ....-.-ienia
d..b=I, Yn tan1t% qu l *111 'bra ndo;p d o """acin " "o coile or - d sdit c"dICet Gr-g, illlrI asr ca'sHbn yO rpa ....M-29s eo agagnrl-eoo icsd a dlt evieo
fl re e n l es o el m ~ do .11 d . n5 klo os de 'mar. "n , o - . . .l Nrlonnform. 1. cont-Icuenie .aen . a a a N .9 7 . . -"s I nr '. , l .er d . Ies r. u l e t .Lmarrada. y1ustm
fr:. nos Tr. d o r- $ni. aa e a nlslpo i . Pa1, c,," nd_ gor.: ; etil qe rcrdo d1. -Y- , ced '" n o s - Dc am ailap ,t ileas M s l m ch onul n d .. a rg% generL;: -l ," ,nju ,, ue l G... c cd
gresoa ~ ~ ~ ..it. oocnmcod reafrzadn. yn .s l:- ,o . t' .. ,,t morrod 1.4 -hl. on .1e C. Al Santo deml de Pa-cn nge, eLve-unsbsdo aparna eo

Ie "muchn o myr r u ,,l le er nlea b"la.-C. " 'o V .d ln 'I . el" "I dn fetvl con ueur ia quecim -h r -__eald - l .. d- ,.da~ --r- -el pr x m Aonn d'n , .1-6AEL6.o46 n ti sio e e ih sbacs u p rn
1, ' 2 , e- u't Ic e d b n alj N c ls .. . .. M -7 3 G an d ,d F ld lia o d ci n a s ed s n j re.fj s e ei
it d,, ,ora d11,11 ia yI d.=r eps etdnd ln so vnu eBliav deetssusCuadC nas m'ia sal-e o emssslnsdlro a -orlsN 7 ..... 46d ag eea a a~y ua u rbjnadstrea at
buco Elpode de Krmlines departculr. E soamete ua bdasde pat e oss ieals qu. cmietos ndlgos 'Deall voars de delSanLui, enla alzda d Esoba y Pnaler ...... -905 no epnu'.ed..ar. genra1 :tnnentaminn na n'ulciec.aec,
r , dr muchd mn; vil t y de lo mue tr m ilun ll rd -ue ,r -biao ndAdors d -a Int .;.i par t ar ..,L. n -Re,,.,,.nreA asyLau-o l uoy inna ..... U Depesd asset e anoh om iqte[ee e sbidaa
al~~~~~~an~~ l' a :u Mn la nNlca LL dn 1. huj- - .. r'. ,,,d r. uln, reia e tet etv l 0grs lniio q e ru iE a ti|.sl n ao tcme t.S. aalyC m aai .. r sprd a be lvprA -e rzn.f ea ats u ss
lo Z .Ho e da l irnopu- reade ag idutraly omr- detia egrsa ls odo d b- ogs e ivrss aresde m nd ls ei eLpt -e.aare I Nat.y yGdor rB Mo2a re Gitiqu p cdet d PerApr:c11.1nen ."vaj e esa
d - dt .la iu d or cle n L odlet ngupbre af: n d . nebi n f ela o. a --.n A'r,' eart -e nIae raca o ez1i, fetapr pVoga-A imd. nutr- . -i4 "Eunacodc cra eeary L 6,dd-en rnenr
-11r - ,1,r n y. d n il ne nt- buai qu, -ilm o , Iltl ,e '.t qu,.,In presta.m nd - rn. serLc, . oleLn int Lnan una d,,,,,, S, manida ilaied orae ,, Mt. aa n , o n dco
ra.L smi d e a mn- r.,I d, V irg t l l. S lc o w 0.e d '. ,o nece ." r Iaaco o lls dllto inro u l- . 4 entr :1.las orquest . nnratd:! C "p n roE6eq iu as M 77 o u ir, Pur. -ei Iye - .1.11.1. ,.In
A le n i de ni l " d e. on .,dir .... ,u -e l Ir~ dLeF , Et, h 1Y, -o o blo. d "'."et n c o e - d s e l e i i n d s e i l d d e de t c r l a t m n e N l o a L e l a a m s , . . . . 4 0 E n c a t n a a i b a e h ic a a p r e i i t r o d a u

m drn '.s q, ,e.. ..d. pimo ...... I.' de' Beliaario .~z Woor M.- vn,. deol Cy- laoqet le-ZnaN 7 ......... -00ts r a ibe ai. era -,r id
,ndror. ,,oder, Jdoe Gobi C.y. y. -une S em e BARCELONA. 1. dra..16 d- Ab rdt ILdL yn 11 in. rnnhqu %,. ..on ;-.. .. ..94- eryHnyM.- Fglr pr We_ ,n n el %.I H .,itldr. L ,n An ,a, -En .a maoad y r l veifi LmonLTo , b"nai C, o .'ld e . b,, I-esie actuaro ene, - u s EF D EV EEA B SA Pl Be m.ch, M! lUbaa p.t'er odod esdaacn ed
do . cm, Iido rnib .1 ..r.bl Ispel d,. dC..- r, AIo L . ,,,,,, ,,_ r tRm , n b jg . Inum ra. e 'n -"E idoe I BO onnda ... dein bgrc . AVE ,ENOCA InPuL ,rin ' '.,r..n n .. rt -1,o ~ ." r.- iA~ d ~ i-- ' L mo n .Flr. ar am. l d i t, - or 1u,11"d agu osd
d 'ia in dLr co m u n m en E. .un n s _ .,id nt d enlo d~~ Cou B 1'11-s d s ci d s i f u a i e e i r q i i o i d sp n a l v s . I f ri a N .6 - 5 4 L a d . p r a d n s P n a d , a - e ,; pad s
p 11 , u a mi b t v d - i de M r na y de " c on C v -l m r nde l vn d , s p- l r- ~ W .te an B e nefic ii e n lj C .mUi - . :blin y cr. rbl Feo N 2 s ii s -07 r a t i . d C n o . p ra L s f n i n ro d u -t o s r i
leccion' mar V 12 1 m nd ill 1'.. ir e st m d n l n i - zo a s r s a t pl i a e l i s b t , a l i i a g ay b i , c n l - S n i u l y O u n o . . -loCr u h is i ll t a a T m - e n d nur d a . e t n v g l n e
a ~ ~ ~ ~ ; l "a rnl' bino mn - c ~ . y 1 Dtzroo ee %'I""': ,a h. e Rerv, p-r. ,L- Iu~ aspe LaIciddCaL n eBee. eo a oi'r epur-m- my.. 1-1. Cr r... -2n _n:ead a achnMlua a -sbr asiuconsntai ueen
,,,ner An W l~vannr. o o! - o I' a ':' r o io & n 1. am rado d e - etrico e.ln Iu t I., sI pImI n - ,un -o r01j ..yn .- " ,mna p r P et aro in rna u eoss pie e A

de hnlr y d. aii y kn o . d. I oca -A too . -u -rn "at T"r' dl JTns - - _ z , - -; turn H O Y ,,,, U39"" ' e rn n.u vn del ede rlllpns d.o.d -- rebea,,I n . t - - t y ,n Ir. _ ..rad " - Is E. d o c utor M an u el A . nd ec e . '- "n-No 0 .. . . . .. U 4 g s Lt, d, e ll- l- e p rad s ,r n p r6 e a n e m d d d s
puebli. y C ... diddao -Me potlr DET V CArA. .r." -7 .".. do. 4-I ......_- p_ _.!naaL,_ d . d lond . roe .
l "Pa dI -In.ce o d. r_- l'om ig l.' " IL miiin ""n "ebn nl dbd enee uei 3eteJei ....... eu o emssepddsprNtea
ras rs, els ierae rss o alns e Cnr Cselao l'fi'I"'a R.'.v d a oh, 7 "r".7G ......"I ' Icnt orcaesdl urt.aa- E Ngcad e motaln x

Inlor m~i.pr, ,'mie di.: Io nDode ES.- dRID Germin B.B-mofcls al1 ,10 nr yM.. pasero ,d ,. o s muelle - e Ar. reogi lco pa bny i
,ne e d n i . d , -i a .I c o ntjdC In b! :f e l N - n d d . . . . . . . - I t m a M o . n uo d- -a - oh- .I R IF U1 D E N E E l . r o c n t e ld P l m s c y r n i
r res.. ~ I' Gll ,, Ino S nt- I.. . Cld I d , lrif lcncia h- boema 0,oeda "atl an d Be fce.S C t n yJ Degdo . -33 bah codu "ed"W" ar eer d tm ds B lv ecd
.a ~I.li yra Coot Sit.;d -m- - - 1a Ueatino d. _'m-ti ea En"lg d.... ri d., ,r.]d.r iid cur 1 . -62 ea.epnl u we odce-vprSlmna
,r,, pti- d, ctrnor du Io It, !I jnventu tie hner aj'rii n dr,' iad dA LC A "L e- sn, al homg enfui a 0 Ie Nctubr lt- ,,5 ..l I-72, Gusb.o -.d,, .rce t .; 1,,11.,,d,:.r hat
teso iiade2000 te snr .yd .. dd.d anlsslnsde e-1 eOtur or s -27 Prs prel rnFot ln i 7 asm e$446624.1
d.. ,. -coren n t rnd'- o lln- I Ab- I , i , y Lo~ i- , Cll , Pil, Y : , . ( a d An d lch in a u u ra IDSnIn i a n o rerbo Cngel o G....di 2 ... U -at t 1 .7401 m rm que 141 ln I m mgL rox P u rirte t _ n 'I, e :2 8.6

Z r g a oid1, ,.,. y-,,y d l Ce t o at ll n . Calzad .1 mirr. p- ,... . M -3int. semana 'r"'m .. d e rLalega ,n t-r d -o 1 p ei o lrsX e.
nm. .A.. .acl ieet ie ot titFlurs45eq oll _23 Rl .e dilto deqde Ne r k.e va" r
or se.. . . I o m eral e ,a i nE a a s s c l e t s y a ist d r up l n o m or n n - I " . ' L .r h - R ~ g 1 a n o~n e d , t bo - Z 1 r i El e Vo o n 1-3 9 1 1. I e e a y, p,1 1e r1s1 ,t c on - - d l E n , L I - neo no . . . .P r e1 .dr n
..dnos .e o R ."' 1" 'l.'deres- '.m dl D"'ios.d~ i. d . n e l a n d d de minBd, P--l de.1il m - . , o , I n t . '1. . " " IWfn A R .nt o u r "a ia L. o - , r - La or t n op n . . el i'*
Edt ein n- ,, . .... , 1-11 El t a- IucWon rron I.,dm 1f1j1. ...... X-_5 "i" paraI puAOLO dO Ia Ame. Ch ,se da . la u a d 2.9,
"gst de 93 , d I bersr.- n BOAL: Junna ddeta Il d- .5 C -_-er y Vi".'lla ..... to6
lrica deds Inta .o , % 1-b , llml do bI., nod dIIIaio dI nMor " d- . -0 -rI OA J Ct .,. a ,P..vAn=rdy -- L - n en ag , ue gi-s. ,,Luqu re 'z br 'j '"' "".
bod. dI illdrid l. 1 ..t 7nr -ld ki". ' 1 f ~ .1,.1 .~i. CoIsid FacL tattvo e ,. l , vei n - ll doi e. I o P.n= ..... 4 U -22 n ,ret - - - . l .
ran lonoeh . tAl d.1 breo , o -. EI .Lbgam I'lal eLoill d, a nons , Ell. cic de l1 dlrd poAE-AFA. - So, -l pr- de In - .iltile do ola So.L- . Il latrs lb ... it dn d .n l ~r opu'la ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ E .uni~nn d;- 'a Termical d.e P.,.- P- rn In de AC-oy ss mar ;i . nl , 1, ,tGA S A mA~E A Jy t d.I- NT aro ....rr . A1.nars del dad 1.e -h rm id l iw. d ,in Cmd.drb ,,,it partirdnh
l.o J.a Iva ,a dnri din n.s 1 1 1 1- 1 otnj'" i orl. rl venes q l. yn n d1.1 , a n I.n .o S.lne deL, CI- Cl b -iir -io -rsna d nu eiso rAn He" a Mimstro sm C ,rLIrLy Pre ,u
de" " ooet Rl C 'n : C . ,u 'l, an Ab,.i Qu.An y LN ,P d roGll egod;L 1 . C,,t ini 1, rtao oene- "al .1 TIve4. B. o,:ist w . ..-4 ... en e -l r 6-.,-r'. 'e n ,-mbr : M r l dne d la Cn iil deFmo
r .na d$ Ipadd 'nor MP"c a p .. a, d Ia on- ird r y orr- . rb-42tl Our Viz er e1paol Idn IIIl 's " "na y e- "o ami t Pedr E."

n a eio a ,I n .. t ruom n e on - a I pahr Innt ci n onn'. _ - - _a dh , m e i e l o h v . 6 e . ,-72 Ii a vLe d u n a a m . c r e p .,,. '"'or" .p asld l s "h bt %s nlx -rmn. C entr Anl . , Coloi : c l a . I T:m:d p,, .1, n ei t o r 1i., . s, .r n d'n. aua etlmiace e
Pde do, Av"'iy ... ... L.-y , o- : ~ in d::, P:r .. d;mg c o ld poll m qr Murph jUS n .,
..fo . .. hirnpl,. -r - i nf rm el d mg rr Fb i x r , mg . N '.N CoU DEAI'D:Jm- r . , :... B-.18W mId ta - u , oma eb~l% equpae l . In o Crlo HvA fuL m -.
.m . . .r lI1,-d ro Iu t deId' a Alas r o f i. deZ ~ l ,I --chem.. CIt :a ....nc n Ia C.1- oa, LL.L I..a A.-y Gu yiVe eu la nl L ...... . EV d , Cua. .Pnd mA ,usb IN -.rer
pardcione que q- -ine haoend lre- . d:tr J. Va e .. .. .ea r; AnroC l~ j -2 e eot a en.eea d -er a cae i aa
en-l . " ' CS z d del e. , C e r , D id - o I l o 'o a dK a e ri C n p c n R e A d . B . .c t nD72 .. m rin n i. il h V l Lo m ed d . a t-L I a re m e m o ar . t apa dn ., vid .
,a es y d i d ... ...d In IaG M nav Y, Mt FlehIlr pol W -3 on rn o Muph -pr c rrepo dr aLa
--.r-1 r1.nd Ixt rles ml,,,mo on Ad etr de C kb ,_ ...gra ;ld. arn e Pet.Cc oo e n . va r oqe eC mllsr aHbn,
7,~~~~~~Arns Eid Cn 41n ,1. Waj*,y onr ,lrni boxo Irmredbllr d' n u o deta d. .rage . 1.u B. Iy n A....gre-AR L". , p
"I " a y O. .adeBri eb . .., 50-786 - - . pm ...t V,.. ,Laioe UU -n Cu 116 d cap tn d o
Jr.rdmiro" enI lmLr.. Inrdinrltde At Tr.. Ioot A- bI-d din ,,, mrcnoFo e lirnePsialBreyu
F ln5 d u o ll o d i fcnb o dl It a pSr p r f i p I "l l -m g Illch Moxr e M In, UOr.n. r i t. _ "" "eis lr a d O cd n "da ' e g n e n C ro t r
bo A. Al . C C.TR A.TU1AN-.. ln.n .l .,,,r- C lI.W hinita d o B ena fie.ra r.tr irdinpr-L par L

,,, abn," ,9 ,e Ocubr- d. 191,rd dod 1. .ill '. E I2 4 , " ~ nr n gneno oA" nl e
d, DM ,a h o un i u ,o r a q 1 ,ef dI no e m re m.di, d e ".. _ nh _o el d.. . 1.r C . W eie y ;c* Ir! y "',o i b o-; I .u u ,,,r -. di, 2 . R ep m 4 i
do . d em ,po lhm n. M a n uel , Al . H d o T r . T e A C . , D N D ET",,"r u - ' r ,p r s t e t e s n l a r i a o F t h R M l a s y a o t m u r o e l i d s e l l d d
.l .. n.rro Enron 'lla inr y pnr. yrnis .1tia Prnligk M.unne- .no d, mn e roe e S t - er Gliby-eoaCan a enoh sa urem aq
G. . I nor Fio Un do E. do ", D E u-* S"--= 1 " --Cmpe"A no .' I - ....a.- 11 n uee.orgnl nre1-vijr- lgdo L imo atae bnederfrec
1. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ rnl Dim, yl do Ind. mitmmen . ,n1. .Wuo.t rAI1,Ay4 o 6 no hs.1 , . n. rdor d inelgr - d a Ar-jbLre GN m e yT U l1 Manz nn r letan In l r sa t"t o I aqe itch d, 1b eSl r lon e JuI . L Rye., d
on d' A ngr e y LrZ ,ni a hnn. 'I dm li oo llI'-n m-nind dola le Bellm eldr Epoinim . de m il " I'l l' 1,d d1 C1m1. 1.s 4 1g ra C-a aris a hr'c op ra e de or . , on R. , i
1.06.~~ ~ ~ ~ ~ ~ Cdo Imbr dinrrameno do 9.br .ad e ", toi Tr.pl.ad, onnn ,im., - Eni loo )arcer- dort h1r un Ir~n porur , Inin onns Am,,,ra J.or Arre.d Am.d I.,a -Lna "g'..- mP- DE.nV-x.C I.AJ. L,1
do Im l E Do Aio" D on F-I .- I-%1 W.i "' a demr Sort T a tr a ... ddo mJ0. , e di ced lv m.n ,, ,,aara, , rae , :'' pm nn Pune e r. onr mdnr,2 d. jr d,,-,n d t. la bace, oct-,
Hitid lo o ,dI, _ _ _ .. .dar di- ... ,-r bxmm .. j-. __ II - _ - ,Irn n c1.1A -r u .E . Ern C --t -- 'in" - - lac Lo - , ln or Bia A1 dr,.' "'bO r ',o r""
.~r ,A* e.%Jtvt cx


! T Orira n ais FUNDADOR

creadas ett el, Esta noche.. Nuevo y Se sacional Show en Cognal, hctellz.............. .2

Am. de Edueacd6n ".Royal Scarlet . TOMATE
- VEGFTALJ .'XTO0S.NATURAL No Re trasladarit la Ese.Jm8o ...01
(lei Hagar de C.(lei Agtia Amneticno FLOTIL.. .,

El niiltro de Educaon, doctor! 1ANEQtLa
Follix Lancts, he ordenaodu me libren ATQ IL
. la onvocat4. a v salwen IsAMERICANA c Is.miioncrepnine par., PICADILLOculrir nsalscraa limamrnj CHRIS !A r
do, r7 Ynfrm cul drac o eea .5 Res con fPuerco, liblj. 0.25
d , uncac md y Cll ur or Fe- .0

"~a e me w riti, de
=vIII me nirirtl t ellcnam" "a.TE LIPTON 91ARROZ REXORA

dLas rosoluelrones con I ala sur- un 1, 4 1 . . . . . 5 ! 00 O , lbrn . .. . .. . 0.16
tir ofecto a,=rrde P",xnimn pri, Proseniandia par prinnera ite
mero de ovtembr , clio ue el
esadir del plo est vin obil- on Cuba a lcs onigaicot ...
so . stll.
No se trailaiderla Es.ruol. del G A NJO U . inogr do C 11& A
aNos Inform,5 e1 doctr Beinaldl C.- - BR OT HE R S U S C R O C
clrn dele iodo del initr. do EducI
cia' do Ar LnciI n l irellcan& JUANI T A 23 No. 1213 entre 12 y 14 - Vedradir - Habanat
General I InshnaPlt~nc.Rgv i
re Ia, Escuela del agile y Oficos Tolbfonoo F-6106 y FG-1616.
emnnos do Is Po itcies 1. Ecu.f Plitecia"oeM ri
,aj II srIra fninndo en ol 0 Numeros imprrsionantricilA Ctos aud ame s6l. L A S H E RMA NAS Venta Especial para
Par slum-c reaalin--l esum- *Viernes 19 y S~bado 20 do Octubre 1951.
nado de Ceiba del Aone seguirl sien- .eizbsgrcias a III perfeCCi6to y el valor ARQUEZ do cetin. ,es deceirlitegrado par in.- de s1 MARQUEZro0CCdes06
Agas Y ios. '- --- -- --l --ob ci de sa~n
Expresd tambltn que me manten.'... qu inforprefordn parer
rin los cursos de enschaill prm n . uslod los mds bellos ritmos il;O slol Il
is d e k I- l Politeicnica "Jotocriollos Marti". paran eites; de In FE3culodo, Complementon el Show: t on-ciell.>
Gel l, an Maltrnzam, par. odirenes, y! ,,:1 10 1-(t, I
do , a Escuela "CRIxto Garcia", olTROen-e O h or oliddeai$
Hogd.pr io aAN A G LORI A - ROLANDO MisD & e,1, ae Gd
,Aistdel [)is d.1 Periodl.L. SERVANDO DIAZ (A t,, liu Nne imi M r,11En a e kil en Edu c el i IANIMADORII A Blanco DINNER SPICIAL dindo 3.50 Ma . p rssble daa N e , l h -ieo lio

celebrark un acto conmlemorativo del, ORQUESTAS: ARometc, Jr No cover charge ds a cey itim a incoms- oilA I.)d Bda4 em oqur a
Dia del Periodisa, at proxim. II.Y untoo senin Suctor r RISERVACIONIS 1-0544 poroble. L.. n i on , Thelro. Radrigue. Glenile. Y Jaquin 6.1liurd. Gotrei. 1 , a de NIl, , e ol-runen B cde L nep, Barq.b
iS centre pri ndicho acto el X M AIlT RE; A R M A NDO....do lieninsb," eI ,,,rad* rrelito, deropol, do .. ..laet. J i 0 ' Fo l 1, d itlel, . l it rua. s na .va elinar
vlmnde In Serle de Grande. Pe- SL.3 ;,eG ' it.. ld F e u mt .m. Barbtcln . A ir el N r,
rdit de Cubnat president del * I d$0 N~h N u ~um a enmGt d t' do, Qntsra racn ela Gtel. ns Aecds.
Boivatir erladistic Erico, 11! Michll E-ts e lled , MNI- de obh a. aI = An lil.a , Anrrpn mal coma un lodclluran M : ti,, (oniuc~n ees J de Act r. Mm ta lng au- 91 lenA laclio. senor. Cammcuer.o d
ued l ar de pria 'a P ..... :" de Ide loumtunso r obrocad.. me entra, ,,,r.J *Re L.-v- del Castull. Fell- li. Sulion. a hutAme-c C.- De tier. 'a e r F Arroin lbir E el o de erodI mqerc-qu, is -I. re-.11-ba 'aooiia pe Sace e rgutv JmgeSemn. D".,Z1na tAd i il nr oav d e Riquctrme. GhIdy.
..e diec.r.. eto sc -l. Iicrpretald. en in.. tldo oylon Avelino Vares. Art ..... Vdi Al. M id -- e Cns A ulHade ra 'a Amoeh
ra sderecto delesmins uLa . LA PRODUCCION, LOS INGRESOS .NAUGIIRASE EN LA REPUBLICA Comoplemento de Is toilette vrA Is Carl Breumni. Lronein del Valle, Jor- N Pa e o- d Cinn . d Arbaliyde .o . Go B amd.
Paaeseacoelmisr LnlsYLO RE0. NSUCAD051 NICANA UNA ODERNA tia de brilliant, excluldvo dviefo ge Ca'!, , Hour Acosta Imp .nC n M deolii riI , arndad. d
a nvnode a Esla ePeriodis alls CLINICA- V LABORATORIO del Sa'on Franeds de Sombreros de Y Ma 1.s A Galleard. lia 'Mrth, F de Fenannde, AKet, Menendev. Blanca R viuda de Varealum os e l EsueE dePerOdimI O : . El ncatoquesosenIns'u .1 lY pil l ei. ihonornble scetlr Pre- -ftoia de MeeN II ~d Argue 1,. , G e ma Oliui. Marra Teres An
y . lsdirectores de per6dicasy Y ETO OL El a.Seun ls lcaanrlo e, eit, uere elaReuso. ste Cr-nei Nal aele, a LPurugl cane rorba.D lc F
vral. o srtrsengn-etdsia otm ls uat lSANTO DOMINGO iAPLA1-- Y oen asur marveom der tul.b l ds r i o carrea1. epu lj dlEjrlo.. iMet inueoLeurul, t. eh aaoLcei gi
ra.- e d ay ltn s bsr6 u A rraepoximamnente cerca de es. bouquet. tejid. par las nmnesirom de v o. manytor general Ruperit, Cabre- J efina it de IMorales, .,m 11111 alees. fMarin Antonne Portl a, LucreDalbas rearifiir relaciones certificadi on eas ri unt nl roucoto capital. una inueva y modernaelk- El Feuix. R base deo ir as del valle ra; el jefe de InlolMarma de Guerr .C. de Ruiz, MartaAl.Mrcyhe AQuln, Auilra
de aticcadn ueasr om , o a i n aocup[.:s I, nice y laboratorno especializadir on y mqiuidevas blancis rmporadar% vontrinmuraulte Pedro E 1ageuitl de Abclla. Aid& Mila, Nena SeguraE, nRv hla arh aca
alcazarn elpuno m ximo Lo m-enfermedade" tropicales. La cmret ddel: rcda hlae ucm aBrgse reiet el o ilnBsa at.Mra ual,.M, it- de Beruff duillermica Barrue-a. Sae 1plauporqmercle erm i a ti u cer s meses d it & pgato calrulado en 50750000 dri res,alatil m n m ih ui l i e Reliclones Exiiorem del Senado "ndr i ll hlo r Pa d i d enadz elaB e e
9 d Reg amento General de ]I Iue production estuxo rne. p"rur p as ope. ne u deuCar Cor- rno fl-w y e l -dnedel mrsoEditur. AbI. .t!Cam ,pC Mangloulete ,;" aa hr
truecciat PrImara pr rmtr la e ento par sobre In del misnmo pe- o* iea ns g aainyl tamtdprE unda y Gll rdo o d i n nkE . . A do AfenHo- OilaFlo d upesFf er.D itaverde.aura ni ed . sde La u,
liua o n e. n ad. N deha ha io , mb c ad It)-a p rn a l, Parke-Davi . Hoffmian L~ce E n iod annt nndfuinln ned, . L do.Raul Trelles av An' ndloc i tir. Gr-iell. R de Fern-n.Bell, Kleusmann. lte7.n Mindor.Oaradint siptim. y act.v,.ac .1 pcn..s si senll a u inm ,,de socre c ndespoian Y y yG. DM Start,.Et neEsts, -bur ,.d.rs.,a eOhfederen' e r- be undo e kde bi ni D miger Ev aloesPitloBrta tneyslo
e enl n m ae n nfrmlr en 1.Sca u-'d ..cupact6lLos scleldes earex., dissinflamnan r. TA unrka. p ade nttto dae Il . , idvut ttb n c~u Proc de er!ra 1Rpubilc- d-oi rFrancisco Prin Sn- f eseno ade n .Ifi ii ., r i re nr a T E E
afiadlinde que se han enviadel en-itox malarnos, negne ds1edp n-Univeraidad cde Pen3ylvanIm. dH dr-"" a a n,;I el r or de in rent a d --tiar ioes ]s uls ria ro i re cipin de aflo. vra eidsraa e m =B N SLva r ard ud, T m l orele- Fun gtr nd pdio a mar ,tra ro G rroTueoS foires, yp la nruias p1.innci. lnmara ~ e dsrayres autrin.. u I ul- iaatod 0, 1 osrvr sre dlnmo . xhora Gtulermmna Gar-- Iox repireetantem a in Camal dorioea~ prvads d lanacon. falanmayresaumnin sutads i ernandez de Sopo Ra o.ll" V inr FEntique C Enrrirur y doctor Art
"I ppldre de ian ovi, meetor Ro bertn
Rndr.gucez Sega I( u ne Rodimlc y e I nu
Lm o rolig. ,Goulerm- So,Barret. lfR e6"
Par ell. firmaron tax seoric or - ,fehiulddel!


iUsted Quedara Encantada.1111111111Ealatatrde en Pro efrre H
.Tarde del miti delicado y lionmo r 3 de Do Mayor doo Bach. y In Snes e o
he de ser Is de hoy, en el Auditorium No 3 Opus 69. d, Beech., tenFEo'.
CON NUESTRA EXCLUSIVA COLECCION DE ZAPATOS ACABADOS DE RECIBIR Trains; ndii~re. ld pe gnda p-; i do, p me""ar.Iter
Wm esal del emiet ilnels rlanlie I I d Ch Put, true file vornt
PhIrre Fournier, discipul. predilecto maiginalmlent pDrN vuioloncellit. R.Ya Terminada Nuestra del mr.. A^ndr! liking. el mA, In-lmnuny" iln'eFarP"e'.E
~~~sign. de I ado at mundo, como mars-,Rmntc y ord epvrl
trn do ,,. loncello, am sio apolisd. de S.IrA M EWe.DE
fGj El MaestroFrI erl ueen19 - El"Vc'nier" de holy lerne. 19. reGran Refor la rile do se In'erpre"" b'11laliio. pennos. terdi-A ugaK ii s5 30 P. in.FR ME T
mo onciertn porn lox ebntild.. de y podran sister .1 mosm. het ci
I Iddopifr. ln "P .oh. unit.t noamnbil.turn.., interpreter. no v pT FI d " NT
Usted Podr& Disfrutar do r ggr~gd, ""dt "-";"";%"G
unA b11.Aonii- ah Son a do Locatell, Suite No rrado Girzio.
nado de algo Verdadera- Oeao
m ente Chic. Ptto ecrujxAo dcit r Alfredn An- q urli ira "Fl Stgrnd d - oa7,Sn" full
\atn' . "MuI "f -smr Ida a unn dI- gper . n R .1'ri ts net G
Ited intervenri6n qutrurira, en isa I- le Ctarei.1. cque y- me enuenc linics "El Sagradn Corazn", del Ve- 'tra loo vias de cOmPieto restolhleci-
dodo, a] sefor Fernando Iremindel, mienin
Pel~. ruyn extadn em campletamen- Dicha operacion file practicart. pr-- [a satisfactilrin eI doctor Alfredo Antonettli Miniz
- Reclentemento e fe perndn d, 1.
-, Torbonto. en 1 l aroci n mdico- ag n p telig~ne n i w ui
renndzQuelp. i d dc r
- - - Ovidin Fernanide, Cut~o y de - es.
Ina.l dociniR Er a Quelpo f
- e ~la Caaa Cuffilral de !El pequehn ovidqeyis n
perlso~obil mse~ic.. NOITHRNFat fam modeto "MODIECRAFT". En 1 - uenl' r. .. .m.as, file intervnido
GreII c rodl. y eran nTE~r. . as n o o aons ngmuaHd = por el eip- whsa d.,tro X
GIR *. n caro, yengam na egr nera eamela oasu *rou. en 1. clinica de 29 y D, to el$12.00Los Do.m.. Iebe:1,,at y all C- Cut- V
A-e a$15.00 rural de Critbilc eo I R las perso. Vedad j.
nus qua no hayan liquidado s ntr.d pra la exhlblecln de in eosd
Invi Prn.. que tendra efecw ens side- JSA OE
ine y terr",as, el osabado 27.lha n
-I '.ma pron to poubl - porq u a n


Pigin a 1


DIARIO DE LA 3AMA -ire.1 eOtbed 1


contibuctin al mtjor 6Ito doebete acto Y porque I.A pqpclotu que no vayan R ser tomnarias, Eerv'Irian parR complacer in demnardA que hay do I"s mriamas, pu 's elmnimern futlimnitado, tenondo ron ,fIen Is arapacidad do In Cssa Cultural de Cat~icm. IVAMoM R nfr"e r a contmnuar-Mr lIm nombre1 de 1. nefiras y sf~i I&% d nuestrRA rcot "'ad. que vestirin los mn dflo diseffias por Ias efnrL, Ofell id a e Prdnmn. Finn ollan
Aid& Brer rnCntrt do Berra, Lidi Gonzil 'z de Fernhndr7.. Anti Cruel, Cnhitft Prietn. Lennor Hevia, ParlrrIR do In Torrent,. qu Ar, 11r, MargarIta F-rn=n .,JmellnaJ.wey, Marta ;moenek, iuht. PInB ar. T,1110. Ella radeAme.' fiR dre CC lillo. Mria El tn do Is Vegs. Silvi Tablo. Mara d-1 Carmen TA r Au dacidn de enta eibicien do modeim o eInvirno, Ac aplicari, omno Aaben nuestrox ectores, al Amstenintlenta de Ins nbra. de hoedn an. clal cat lea qe on prti p.1fin.11La boda del domningo

A Np d y""dati a" dldnm flr,. rewnn n i n :Ar


Ag uir wh u N,,f,. zy jnvpn 0,rIando 17n-rele " ,me
E1 . d-rn lr-l de] toemp In Y 11 rknim o dIn novin han aid. ennhiadr, 8,2"GTmfnrm , rl renrimbrado d#.non '::.2n A .,e lV d d ,cysats
itsdr d .yr d e l r dn I

n"r. d e A B jh.' Ny

dAgurre~, m rIdIma; anm.r I gn!Icin ond lz rrir.,pa dr; d. Or..ndI Desgrados ratio tamoblin los lasPur Islnovis firmlarin I n. Wroil f" od'i; .".r l'oFran' r. 1'.. VO tFacic rto, ign-ci4 Gon1Ae I m a amnPadron, v pr
*I novin lba oehore- Pedrn 'A5gurr,,hu. hmderb-rg Dnu Armandn Ln. Rnhr% 16Miyar.I.o R Pn
w. isn art n'_ 11nA Ivtet y


Acsbamos do recibir uns nuova remosa do etos soljcjtados a ustadores, on los modelos
OVERTURE Por sor Uns romosalilmitads, I& aconsejamos quo st sprosure a separar of

IAN ILAFAIL Y A ISAD - YlM-3631


$23--0


con braosyec a e

Otra mignifica oferta en el clia ce hoy... Excelentes sayuelas dle mulkifilamento con lindlos bordlados y encaiee de valencibn. Ora gran oportuniclad de SANCHEZ MOL A qua a usted le conviene aprovechar. Tallas: P. M .- CWolores: Rosa, azul, b1anco, negro y maiZ.

UNA TIENDA MEJOR o SAN RAFAEL. Y AMISTAD


Istas mismas skyueoa ,mnrCadas a Jos millmog proclos so enCUentran a la vento on nuiestras agonclas do SANTA CLARA, SANCTI SPIRITUS,

BAYAMO y GUANTANAMO.


Egn M.deI. "MODECRA T. E2.- A
ff. j-Mas jg.m


.-I


Crdnic a Habatner


,.
--


Pages Missing or
UnavailableDIARIO'DELA MARINA.-Viernes, 19 de Octubre de 1951


Teatros y Cines


ARTISTAS UNIOUR.

SJOSEIFERER
Ganador Det Trofoo DO La Academia
MALA POWERS.."
LUNES PROX

LA IMMORTAL
- a
**"llylPAUM L HENREI
SW.HALE - GREENE S colo


UN. -- .
A- T ,ESORO


P PAULHENRE NIN

U CE 0 NRAISA NMM SHOW n
RADiONIACK SAGUE- SITA ALFONS OL UYLJARO

LUNES LMEH NIA RI ANCONLIO MATRI- IO AC 7ONIAL0UE A 0PASIONA. A


, e .x IVE.,LES


ENUARDJ
W AARDOE
F NLAiEsE mCA
AMrVAmo"fSNTA VEGEOGRAFIA MUSICAL SARITA SCARPENTER ROSANA MARIN-M FERNANDEZ FELXROMERO 000 H. CASINO ODuGE R6DRIGPRATS
DtCOADOS MANOtO QOG OPJG ANIONIO PAtACIOS
GANO rODO PON IL AMONG DE UNA MUJER I
SO PERDio ro0o PON tA M ENrE DE SUNI) I
JIM THORPE - ALL, AMERICAN STEVE COCHRAN- PHYLLIS THAXTER

SHOW "" SAR ND' "MUGGY ONQ
suc WINE-JOSE ANTONIO GRANADA A GUZ4AI4


"" 1 IN A


a Suscribase al DIARID DE LA MARINA


AVENTURERO SIN SCR-UPULOS MERCADER DE LA MUERTE.....-


I ' A~' ~


scenario y Pautalla


WARNER y Otros "HOMBRE DE BRONCE"
I priniP. Hur -yn- I ,hogna., "ha , lmlamo . eorrer J , l.I. A.A Nr AeufUricamente An I nA.V-rd.I"wrN N. dad. I tal. Un zscaU a E l l
or ",- CutAcac.o y disciplrnd, po r . dPre
Par Regina ~ , Jim Tlorpe anbe o que quie-e
Sy hacer. Pcro nI los anos ni
Il Thorpe, all-AerIana, rn - , AINtos ompIcAN y mIdUrn n u.&0 ~ 40 IJ pUn AN, Igs moL, dIlv/r-N Nma sIpIe, Ind n A e D.C AA //AeOawJ- YO YELLA" rpNrNA. ive todavan. Inclur N r- injunticI deI destino: IA muerte e Al A AUR-NAlNR ordnA onA u ftografinA , tomdadUs dAV- V ,ij,. N Ag M rNW
ante unA v. W aji c/ltudl,, NA .o y una dinantla ontiin, miy Aly oR4Eav,*AJMM M A In Warner pla n, cuondn i Ifut A"verAd NortivN,.en.INIAncanaL.U i I: me A sp jo ialagador que es Burt ft l de epIAdis y en ,e ritmo d LancAwter. Quierr eSIn decir quo I inN. Aparece n si, N camblin- N In II~~~D ~le AN 0 NA NANINNA IAN NIAAidiIeAN Im,,. N 1
,N I dN~ d"".zI"ANfth *-I o"IIIIr "eNNI fi " llNANIAN 7 : N G E
rArnlef 71 Atr l prriir I b-In ra- Nar re7 AIAeANIA . AONAi AN N NsNiAt o I
ANNpo RINtNINmbr A. hrNNe" JIl Trpe.IN INAIIAA At 5 I tos. SUAR EZ
h,, pTnto In

aANAonvirtA- enN icANt it e lIr - A rd1 . N q eII Burt LaNA. /a A mconsparigL a el propNIA A-NiNA , A aJA tin .aA niAnSI ccoe a, n anNN lr '/Z 11, d o p r jone e ~ e " " t r - re ble I n m r u a - r a u t e
No par to "oe (le trie- i r pe. Stoc.nSUA REZ
AoniM. I,5,uon I Aa i a brde il- AAco, conIN,, A , urt ANLNa naN ONO. D& A OWNA.D


paryti ral . e c n ab do n
Se oncnArga nbre todo de s1n1- A todo Rul UI practique uno
1,7~~~~~~~~~~~je NIA7NII4A NU1AA AA , ANAA PNA4 _ lCNNA


L aOrireSta IFilrMOnIClde~ibilh


Domingo 21 (10:45 a.m.)


inaugura sxxvi'

temporada


Lunes 22 (9:30p.m.) (GALA)


PRQGRAMAs
I. S. Bach: Concierto para dos violines y orquesta. Solistas: Carls Agostini, Deogracias Moncada. ... y por primera vez en Cuba
Mahler: Sinfonia No. 2 ("La Resurrecci6n"). Solistas: Marta P6rez, mezzo-soprano.
Iris Burguet, soprano.
Coro Filarm6ni'Co: Director, Csonka

FRIEDER WEISSMANN Director


lar Xsu prodliql-ris fricultade in- de lam muchah-a Uprt en aue br; e- k N11 IS, pArNsentenA A en el nIN iN- AIn IiA6NJimThoN TIN rAr LIom.millII HEU \li \%41Informes: Mcnrique 208
din tite vuelft con Bit% AgIlen pi s bra de bronco".Y tamhfien a i In 11 es: anrIque /
l NA nill- B Nteln val to-NI , ourAcoma nic ejercicoRA, l ,A UTel6fono: W-45'71 versitario clue, para de hogar s.:s In.

Atenci6n abonados. Rogamos pasen a recover sus tickets por
NDANZA DE FUEGO, es considerada Ia pelicala pAas prawnia del nuestras oficinas.
cine espanol Se estenara el proxiimo lunes en el teatro PAYRET_Nuevanene el teatro "Payret"A not lA ccula una de Ins mejores del pro.frece tin Rnestreno que-habrA do sent tian.
abar-iIar su hermon a salA. tan l/NIc NurAmni1te hay quA fliIitar a Ia A1AcnforI.AS o Ntra i na Nol iNEmpreA VnIAcArcel par BraAnseNe.
niDAdModeincriticAi, do Ins rcontlnen3e
NNIII ca NA. CmercNld, AN IA c AA,,A Ar Ia n/vidable in g Al d l
- a voompctetor asshaot Mancei do
aDanza dt it.eg." ca urixgenialI.
IorpretaNI o Amelia Bence. EnrItl, l,d , y FIrNIAN Orb,,,. y
1. Into rrall.auaamsc uachin especla 1,;PA A / A fr 1 14
goIIA con u INII AXI aNIA1A I.
eCtor cu an O tto Sir ,uo. ii
nlid d, st amusIca extraordinary III-terpretads en so imayor parte or Is> -y
ONqA0NAI SiNiNn de, Buenos AirN,
NUAIAN, NAAann. oANvd. NN1iAidnNA AJA1.AIu-h. d.unIUmotor conA IIa - ssb lOAiNd II'- IINdALN hN ecnaAA d17 uNa-A e N~D .
NNconIAInU'N n A aN rnsrAAaNIONAAa
ntON 1on1hombrenhInIcvado un Ps

AnNA BANNa . NrnININANN7 A I,
'NNA1 AI I NA.- NUNAI /ondaiNN I
famOna lplanilti, atormontrid a mu .-
cAp/r A an n Aoros ArenAlizaNna lInt Ar N NINITrAINCIPANA: (CNrroNPiccAlNnIINyElA I fu crA Nemotiva, Quee NitN a la n ca. C ln IA I a he chlmel/AInc d NoI/In on.I1.,. beza do Ins actrices del on a ,Z ar lte to "P yrt.y af ANiNaynA, EnriqueDiad.AN, FI.I7N VrAIN BNAIO y CI., NANun AlA s- LA INDESEABLEN, con ZULLY MORENO cel teatra NACIONAL ONlbn y Otto IrgA NN/Acn , la /LA/ti. I cdesde el laIsRprAxi.o. Una gran pliNcRIA par& Aodas lasm aeresa
VODEVIL MUSICAL Grandisoh dito de risa constitliy el.estreOrr de ayR en E IENCANTO, del vdevi a SI YO PUDIERA I ,tiene /iIa NNANuidAN hAN LANque A .vir ud on Nq N rA CA uenA U la gracia a raudales. MALU y TITERE triunfaron ruidOsa aente lAcIareler del Ionian"Payret" a N raba N lon ojo con AuA echo quaseas arA e idia a ocu. q e ella misma senta en su interim r. Mao in zIN I "", C aoA N A an-to NNe AIiC cifee notable cere grain rte/utAvan 2e(7 a NdeNHbn a N d Pre I A AN on cAAN ti. InIINIA anANL. U711 AuINOcarOA MA enoA. AlANd /Amn~arii a , hbis lA proIN a rtiAcle N/N A Al, con el etreno de marA vilanAvode - EnIII pantalla, desde lax 3de I In-.present xibaa riAA N pA Iguo AAN A ricAlmerd pNAN
cnNeNddebut dA In Ala inal Uinm I dinariodcartel : Inter ezzo LiriNoAIrcc, LIr IN', In oaN a i ad A N INNA A s Ul ro ANI cAN clonAAdo o dle ' rejs d balls PIacarescos, M a y 1I- de Fred Astaire y Judy Garand. y'a "La Indesvab/e'i NsA historAaLI A istrIb d pA r VcNN BNANN/Cma
ANtr. NANqu INA pAIIAcuIA L. mu Nrtdl uNA mA/no ujcr a IuN lLos hombres cer- In firm de 1sxitosgran/es y con- -Victor Mature" 6 cat oode a arcitronC adr, Vr u ller , yardo Ise e y 61dq tinundos' 'b9RE r
IEnano" acr0oc mn. E lvdvt o ai atne senu aoresc " "Crono , caa u1 Ceorje aEnersL nn a IA na ntIaN e A AlA N I IN .Canad. N Ian h N A/i/i C NAN A AAN NA
Si my rA / ra. .."y AiI/uN Aa dsorCs ri . VrIuA A. eCtNN / q r innaI deN tr a d
Vade Muscaien i ampaleotea LHu dianteMari eri n de .VCas tro adeela ln , d"' ;It 1
ro d er o enre n u tr M ne a a o anaeci S~eoa rgo a cn tir n haf. ATAIAES vnua
Nl aN raviA as /nn IA ncua n aN a t aG- o/ zaA G ezNI N A ge A Alina yC a mAuNer. Aca ld , L1 WnN eC W n F n mu e


de In o tam ntdotuira n Cpar-ej2ad pM adeai6 y me ia l la ab n or ue h e vt;,an v ne *u a a sutn c rt s HAo vIAes , la N 1/ t.itie itardI E -ldANNr ArInyi IuNNoNN.IINA.NI
SA la IA yNAAA dIIN d NI A INANA, Ni- a A BA A-DIAEN/gra C

vera al a tco os a n vco d el "E c on elg" nalsrim r ator cdrrtor s fynjnInde llarvis.
a im tiyot-p H/doMonteAariBA:NI C armtdel ing ,tAb


tro.."d o Nepu ntr e n sterecyas ti-ezbCasaoyyCRsfaella raivanccomah.mbre Computed AAANIAM inINnio iNe.I NANN//iAU I, sn a/AN bNN.- AAAA/INNIANAIANiI r
CNNIA.AiNINANN iNAN- Los NI/INLohay, ONNADOA /INN N y 1rIN/I/An N AminoI. EAIN ACTUALIDAOES:A ,~ANN ~


jn tacs entr- anc ant oD-s o$.0hstIs6f ei ue."nadal" oma !odes.mvs ney . omt.r I.
p An abin a rcu
,/A/AAN, XNN i AcuIINyN An LIa H,- $1N2N ANspuisd a x A y,1 mediaI. IAInIumabnoruNANIs NANiAiNLUA. I NAN I Ny asutos ortos (Miacleon 34h St) - Fdm F sy as lm y asuntos 5.
LNAn INAueMaiA MaNtinez CUANAN DA:___n,6nNyNAI11ANIDAnA
Ua cA A/.Sl n ALAMETAC NArCN m DAN OF/J
HaynA N a. IsNta1r s AU E 'H A dOHN P Y E NaAoN c/Nmay NA/NIAc.
aEDD1 0: ea m dAeI e.nvo L A A :CAS EADO RN Caruso, ANAN,
crA& ald e L niod l "A cto.i sUn m! e m IrNtosNy N ANr-n o n seV'iaiicToRA: och evi S opdec-, H R O :4,55,s0,1:0 NR D :5 t AVEN A L ardeiani ltas, Ab-mAM Fu. ."scon LarmaD n cioI r9s4anCoste.lTu5lceaomre y

o n sEnr: Htm b sr id b lene iasnvi se y carto n.
colaA M eA y rTI n NA/ o n en ra c onA . A OL A IIs AIN F A Isa u/a yEl t e A Nylto% beliN,,asballas de, AnIANNIAN J aite l11I a 9 ,
TIANN:H /yYD UibnCtaNUADEseAie ARDNALA uerenAy a'ia. #. c a4/A/A'OM
yIAu t o - (ialo aInan3th S-iHoxlyw oiy ^" unNIc.ro ;N INC JRAAA.. S61y pIan nANt NAC mdATLA ,TIC. A NA, arg/INt O~e/Al oe at RI A 4Aa zD/
AANIrANArsto rN 7lo y NsuAC INNA iUMAUREENA JPAA -JOHN PAYNEn co / rA A/.aNAAANIND
VEDADOOEL iNINI clAenNINib, a ASTRAL: El ANN C: CaNus mujer o elot. e re NN/ W
IVcrl.de oaen y . aron. j- am i -n qeIeg i ds ! over. tda: 3loge c. y 2cia. cartn y grnsos A n Ish c.rn M VICTORIA MNN.he Ae /NdIcL~, INONNA9 345. N:AN. :00, 10:05 ENATIADA:A0 N.UAVENIDA IMasiAnANI ElIen sr de
AFuego___________________a.____________ JeaIn Ma //Naa. aNi.
WARNR. ombe ERbrnE: aCastncas.emad ahr
olttNJaed sho* an Is*naAna. LAS'A INc TAma/Ira AIsuNitocaIrNnNA eA
H FY FA 6NCIO: CONTINUE : sDE LAS,12 DEL DIA MUA AnN lir[osy CAn , /
F YInsAantYneas de Hollywood:CEntr NOlgnCA .g1
' nto- corts de noticiedad CyWabunFoscI I 1.
R1 NE. rA- I ECI A- sino lv ,j L
50 s P L A-B5AT, FLO NIA rrINNANAN A.I WAYNE - NUSSEL
X ISIO.JanAgutsopaMaan GR- a dep.oetin. calunIy

flAAA I..~ G'AIANNI AN.FzUIS I AH,- GRANO CAEAT O . I r JAn N NA La n 7Ci- EANAN l. 8/-A /,D
- ANAs(EINAT - A I.NL , CN E A AR E ANS 35U NEGSA 7PRESN. doArt A.N//I/A CAr r IA, yS El A/N-MTAIE ./01//U ~
TAC D NYA LN ElmrL El iNeIAL te.
N/NB: NeIlIN/ca. 412.= .--________________-_________________________EE _ ANOEN 1na CAAa Ay NANNNAsL 111/o - ~ 3 Ao BIM N
s E L REOH EDOS c m entalDAVSON O Rl, INN o Maon d AJ.N.PAANaA .A NA/NA PA NINA NNAAllAANAA).CI EAA o I AnPrmonMtr.F niva lA c- FD HO A IN .NAA mulAA n N W74sA. Ip8a. 0r. I6 I.C
5On R.f11(Jy AS /I. UANNN NI,,. CUa an
AAaA tuAlfilsid ENpatioAaNN-Do, RSTEN NOYANNAIN TAra~r IR ANNI!AA Is12CN.rn '&46' '

A"isDA -N Nea SAAasN IJSANJaNUS EtN ail8etS ISPA2 OLNS bAen A/I AI/AN/NIN OA EE ES


FARTO. S1. 1 D a g. rol
-F- INLY nrbg -t c


HumphreyBOGART
EN EL TURBULENTO DRAMA D VIOLENTAS PASIONJ 091 OS.E INDESCRIPTIBLE EMOC IONcl .


MARTATORE N I
TRIANON -ALAMEDA
.... INFANTA- RIALTO


-A-A


U


1AA21IX11


- Masicat FA L L
LISZT..BEETHOVEN.MENDELS HN
ohfa*Sa S/NPON/' dAe Sf/F A/kES
PASIONES MORBOSAS QUE AL. CONJURO DE LA MUS1C J OTASAN DEL CERERRO da, af'aeLa mk4,V&...
ELOGtADA POR LA CRITICA EN EUROPA Y AMERICA'


77


P~agna 14


a amitla X- - ~~~~~~. - - - - - - - -. - -


ww


RAN EPRD


Teatros y cines DIAJIO DE LA MARINA.-Viernes, 19 de Ortubre d! 1951 Phgiiua- 15
C A R T ELERA Ili'ITriunfa el ftro. de Dependientes Programas de televisiknpara hoy

Een la controversia con los m6dicos CQ-TELEVISION !,'1* y CzrP1I d1I9a1e do Albrio

-Ctin,, in dI lpig- 14) CANAL 6 rlm., lI bI, rmbAdo pro
IlEl tmIl Rob)n ',IA - ROOSEVELT lODnro o.O1. No El Tribunal de Garantas U116 A s tfavl I n4 dodo. 1iu1-0 CooEl . a11 e L -YANO: MI oooooo ml. RIVIERAp EL gr4 C ,up lay ci ll n Lcone. pr.. n nvbro. d oGlpa Arop.
LUYANO:Mi mujpot' croantia Acy notedur (0 d A. in 11r0110 rAm do .nter. palo ln.rprlo oo n 11 cargo do Eduardt.
ROXY:oL. o . pIIIdue -tod m d CoboSdr n . Cooc G-o GooCooto, onrs..d mood. n .1 yr IlI. o or 11. AId.o l
L ,: M,, nc pao aia, P TA . CATA INA: L rm e r-p e a orc 1,td re Tiu lmnesysnlgrl may,3e- 113 insa elhgrCae 00A u oo ac- etd r 0)09 ioooho y o, oro .000 Habbo rb do bronoce nlO dOOGar1n0000 Cooot buoionabo yd do ,d dod tombila lo1 i i is tlj iel suad npo
SAN MIGUEL: L0m0 0110.b). Sc oro.npnc.obrmomdo tain eerlde std. ete ota e paae o rmaer oraro
LO NG LS Pqencs Rs tayloo.1 vano1oorodo o h) do Jobot Gortori do V.)) Sm.... 000 menlado pr e) MAInIslrio Floool )..l..,n,)o1 .01000n blooa 9110 I.ocho Lib., Pio'feslool desd.
do otl do y1 omoodos Oorooo. NAN FRANCISCO: El hoqo mold)- dpoo o oi lo ordoo coi -lm o oo bdtrobesaqe Lo udmnooodo ..oeteeu o 1. ouotd ot bello olol O lci do oo )bl e~ Dlod. Feob.e 0)tdra MAJESTIC. DScorm)Ooo *oolcurod. wo, llrni mlor.)l y 00900a tIran le vrod aos 0otveo 00 dl ep do Trfood 000 d .0,1 Gar 1n 1 1190 011 o oodm Otos b noll de dol0oGr..b d0o loro. N "v .-or
- L. tlra memeboyoasnoo o .NAN CARLOSTmo -lm'sdcoe eenoFre uaVco qee~anmr lle 6d e'M n Clm dm sblG m - m MANZANARF.S: Amom-vendldo, Nto- Ae Toklo,. 111 1 A A mo rdoo C-orio y Fr Nb Vai111 boomreo- pox.111mm 009do.1 o n-o,.-1 0 loood.o loobl 11oan Al-, bonodorlaLca1.he
ooi do .odoo~~~~~~oonio, ro~~~~d- F111d Coo , I odo- lo Co.. l .l. rO -l IO I Eonod~o I.4.- 0.o.d.A on.,. .l.o~ 0 f


NOS dE FSd,,Au rI.. IAN IO I ARE..... dim d Rodr 0001110t Am ooAoi AlondoI ..llo .1 oumro VSI.IRlT
MAR VI~eAS Nimpr tua yPa ilda ARZ: a dosaar od-d Dopoodlooto, do) Cdoomreo do I. ros ,ioooonoo: -20 N 0,0 )n b Q-TV Coon d Io, .nIoor ol Nolcirnn,

MANIM: Enioo iooodr. Ae 1109. SAl." 1.rroo do..oo1r&igo o elar 11011n10e1 cI m 0 r1b0j00 enAr lood solC110l de lb- sIll0 Trome-NoeAs UNo.o Ni CAAD -TLE i~ooo . 0...... lw.

NTARtTA: PlllrlO hmooo . .ol?'4Zooo. 0Orledod, oorl~n 1 m onmooiooarooen , Nodoror)Acn Mo. 110110 y ., mmoo-lo do) l0o In .olb ollbnod , I... EtlETROPOIITAN. El (opol p .r NSANS- Cowao dodob E p1 ,0 ,111. - oorolo poretn melos nloo i'"in mv oo, dolan 0010 nt1110 rm q,,, io:ld ani 'A-ro do oer.. ooFlAdo, ,oISoO !o jooodo y . bbldo ,,, 1 t.' Anooln do Podr h. d.1, oroi1m Conoooooln. ' ,19 o r m Crrm, y boo.1oolo 1100na, enrim o)0ol 001000000av 0.rohte n r n" I.- m Id 4, I teolrd llo do n .d r loo III. llon , 0 m ...oo . .Im-su
MEXICO. OhIOntioyolldor oo C - -._____ 1n1n0 a fol f goo rb on ar o lao.~ h1-lb 9 er do 04 r oesone oonod n AI in 1101.1 0 m Gu,,lo do npi goooonto bloncoo Nob. Noriron,) Cmnii looidooidr dol olello, pr110mer. 00 ol ompooor, oor011 nmilr o, r o -0Keiinia Vh am,. 1% m Rre 0.1h gr 000n GorIdo Pl Ero. '... oic IOT tanq cd Ac MIolobor6o dol Traio . dooro- 0.1 r bnhodr. Aoboondo. r, n 0 b ooir- bo. Ao I 1211 o 0.Tr0.1.11 11.10.
M IAMI,,. . I.yi 11- ANo CrroIr. 300 .... Pidonr do I. eioolio : Ns- 0 r n 0r1 ,r. 0er oorodo, ol . 1111 r m T o N or o
Momomo vaetsCn- , .19g|ie Pe .0.lorrrrmedlen ldro 0.1nd delnlbeejrc1rln lorferddAo Rc "o i'')LL C14I/tJU Wd0(J U~up T~re CidV on T
tlO human do booooos bnr o o0iiS n obiviI aas10 do I. Audloor., bobooroorodo.n todo ollo 0.n roum,,lomloobr do ' a .111.111 1.1 pr110.bb1-os M ld o 12er13) de.1 lbro d111 11 h M M oooHnbood ine n.e anJN d a aa ne Tribono) Nopoomo ooondo .uAcrodo do) Coloolo MAdO aco'
p 000A0I) trAgic.yoo ooooo t Cort. . ... .pl o eooo . dndao de.odVio l-ooqueoo dotonoodo lo--.n mod, .1. N 1111m do I.. 7. Un' epood1 1 U r
MO ELO: .00n00- o muerto p Lo Sog A i o, OIormoI 10di..)r0 coond. oWooal.ddI y Iioolmonte en 00 00.10rol bob). odootodo . 1- 'ndiro 1000 r mr 0 EIo T r mojor 11ue Oendid 0)) olin. N-, os tnc. do l Comioon dj" g ol roptido Tr1lbooaI do' Garoooo11.. ll dooonodo d001'oooolo un111. . 0- 1..10 0001 Depriloo Jr.. Too.. 01 rp 11 T0.rl o co7Gbb
Oboborbo o Not. Not. 900 G01rr)do monto Naonaooo .1 pr110.dono, do on 0 09 rooroonoldo bo Asooiacidt do "Qur 000 prinipio coodmo) 011 n.- do 0 Gboblo Dolgodo romootando 19 000o 011 To 01)10 01k611 gry PIfinoo. orlanbomo, )ooooiero Caroo HMooo Dopood enbo, primoro moo ob .009- ltori. lobo. qu0 01 onooro m o .091u)ldod d001o111v0, onacool y 0x- -l.1 Nm~. Fe/1en(aPn1/I, o
MODERNO; El lootn Crooo y Lo. doobro do 0090 dioo fuodotrto ooomij torodoo boba Romolodo y.o o moor- 1)119 do toobojo r10I. lorlcirno 0r0n)0r0 10 Emm Krom yoo0 Alro GPdoolo) 1.
3etlpdo- ads as brs e nntrccin e e orsuhio l tombodo orocuro- dol goopo do OoabbadoeoOy do I. 0710 Alb..o 0Muo..ool. Arboo.1do eoo Emla b~.oo AelorloOo.dor

NACKONAL: Li oovolooo, Etolmpo, 11m Ooono. do ornds roordo 0111101)00 doo Anoooo B. Sogoldo. -y dlrloido. ompreno 0110 los tooorboron o~o l o ch mlt ao o l o - U ) Do- IetIe 110ol-opo
NOEGRETEl P01r11)001er 0))1 una mu)0r, 111ra1 9)1m1100110 101 mo.. 01)11.m1 dr do Solo Forrbs, Jood M. Cooblolido .1 condlrioort .1 mo drbro 9ldiea :1 obobn 11MbQ-TV1 1110. 00- 110' p 'molu.oloo. T,-)r,.nolo oh) quo V-S oong. 1)5?ttsosbo

11001000 y00100shn 910. Olooosloln i ll loidd 0)11 11 od ..dio a L- bo 1 lbollollo. in or .ld -Oll Gr . )oslo, meooll.,,I d m)Odlol)0 al iuoololO. I li) 0110.. 1.I. l.,.o 11 m' 0l0U)O1r 11
-ETUNo:oooorrlrc...-sor ad.. 000.)i,111ly o ,ll..ll0 Ile ~lIevan .0lclblll' 0 loolrlna d oor~lno.11111l111...1r-lnrlllos atclaredo-o, h1 ar111 ,1 ha 1a 11n ,11101e 1r en 01001 1101 n1 l0)lll001ll do- .1)lrltnt nIgu IrI.u E-1.g0e aa n
O~oIMNIC: Noqueo00900. Lo 01)ipo ho .Aeoodooo do Gooolkoooooo lllol mndoooooo lo lhoolo oor lo Ao- 01sun oor.10po ol~o.l . blovolll,, I.. I. ..l,,lolMeo Alo 1nte0 . A) \0 IIr ibuy do. aoo dolooj us.. spcil
N ITN .O.rr d oo.o.~ot oin 110loo.oo 11111,~~ io,o -Qo,,. o ooo I - . - o o ,l.... ........l......oIF.1__ I. I- I popo.oo I I..IdTo e'otn o yT-o orto. m01r0,1r0nd d 01.,..6 - oAooodeacue do .oh, orI domonoo-.,.looo.16o QooloIorou.-noolooada dsahite__.-- rpiclr u i cAB8

PALACE: El Alittn oooo0p0, Pqu d..ooo 0 erg..o,-01g9010111 o3 do To),. deao n 0111011 opoo.0l doo- 111r 1.11r11e.00y desoon-ooor d10)0p00'holt
Ao0000o.y)boltooooloto looenirrobdHe.. l110n1n.11tam10111 onde-.o..rriofuroalea oio olioyhirr oo)m.o l cn
PLAZA: Homboo do boroNoe. , ra'oo la rlienlo ho-boo do 100 dii- lo provlncr) do Orolot 91 objeto moi 0.100 obliodoooa oomeitrre- 0 01rkV-N Nirvolooifeueca PALMA: Lo ooo, do) Oooo y M, Nor1)9 Comison do- Nomorlno n its do lo..rrronorod1v0r000 oboos leoobioooouo oorboos seh ho t-Coda. odo 0-0 Ooooooo dnd,. as g otuooodtt 0001001. )'.A..rtor do-omo1.1n n obr-t doo oonb-olreln enoe00 orova..o rnc, , broo lo 100 dooAro doemj )d0J o Js I kb..,.b do )o,00 do . 1..*=fue: > , I
REINA: Noo 01uer000 001 Gillujr.nntactooode lmora 1190110 A - CosrColooo oo alls n oo ObIept0 rod 0e1.0 re1ue.m1 o 0 ti i in cr u i .0* ALoohoo-iooo.ph. oooooori Floo do . ngro y os tl ebd ,1 bdobl G snd G o,,oldoo o o orlb i r . lI d n O u ob0r10 00 r 10000
REX ,CtNN.0dt d, oooodn oloeiots, hanblpAnoe ,nbalOAO oo boo .1.- Comisono do Nomeobo Na onaoo Ad- s0o car-glsn or 1 miso,. oooidbeo.1m 0.-1 --- - -nol.iees -t..moo dlon 10 ooootdod do .110 me0- jodud i coonoit C1om. Con- lo oalld rco reit n je doeor o 101090 I~od pr.1mor. mlb1t1nt d11 .ono o.1n oo s lv loooo reooo,, a
ooAoTooonod o aiboB. bo iroool.nea do 11100r1, do hlorro 0o11100r-Somlbr.19a00bra10d011rec o) elonclooN do) oorlul l Ao dl do. Cooo.. Aoco-bo M.O.1oI NtMdoqoortoolo. , 0001 c om ..ooornrrdoonol oo
RIAT. aSuoodo o flbil. ARlooom- tooodido do 00 obulodao. .1oooood101rucc1inll.1rI-menoorlhn do In oI-oorolo 090 do 0000. Co 000000001b010. do lo C0.1r, dlrto nolooo-, 11 lo pir.-,drnooo do 00 do 1.1110proodo. - o.oob 0

RITZ Llhord0 0alv1eLaoooloo: Eoobroooo i aoroboooooe irobor-doooaloool dod o Vo.rda oodooesenl m.roeorenro bitcsas ir o r b. domoodo quoo enpl-oloor ooienn l apredm Robinont S. Tuopio y Osunooo' Eb bonoeniro Hoovo. oanoocd oueoen N..oo-o rcuyoo boobajoo boo o)do 1111- poo no hobo, mdrbto. 0110 101111 ..o-. o doblo..oivo de or111 001nb10 .00, do It 0901 00101.1 do-b j11101. 9)01
c0r000. - ob dbo do bo omborork r,.mbooo..ooooloodo. ool lo nomI do 51.290.A. oilbd". ho roll blooido bonooio Sodr)9,ooo Air-, robrobo rI oondro A o-. do olose
.. ----- ......____ --- ---- ) gi e c tr Marl. do .boon Modmolo. o-galqo.p do1bndAr flIjom. ... .. m..
.Rod.Au .g..te Algo .,d d u o Maooodo. 110.1Uu bJal d l o o hor p00 l k ob t Ai
MTOM.,M oo o. Ed.oodo lidoro to d.iho dli, n
mn a Jul I.y yer ni Maria delT Tbrn 11,- y,
Ia I r. dIiu, en sudn 1d .E hni1
CMA RTiEL DEL D KnrcloJ,30Ailo glame ' Tdrnddtau .Cd . nooho rooidoooos.. - nnu eva ork


A CTUA LID A DES I E R IE I MA X I M R I ALTO lo oonbldod do curoommoo..mno m od-,.C A"Sog..,o". ol"010 oybin lpteb ou moaron) gootoo. Looiidod idog) par.
RM R;0 ooo.- Io-o.oen y ,. A11y,-T .--y. . dn.modorrAmo uNo s Cy -olioo, mto, Ijoo am$, dmorydscon

to. A nT rA0 0 DEL0 . CAN oTAN PA- E ld o noc ol. a oobooro raioon I . 00000n roboron, ENT1E 000- 01 - - d 0 oloooAolRoI 'o o o1.p ,,1 -n'- lo -iPolo teomoibotoodsPodlo |No op00 p0ar1 moooronl y LA MorN. Borbo y1.11 D 5v1d000v y 0000E- Ienboy Armondo Colro y CA000 00 000dd1 1.omoo .1 00ARREMbN~ ,urslt dno- lnoorm Sod, 10000 do Almo-dAoro, toro hoooo mo ooooncio lot pboooo. Lomidoo deoibioca.; MUJER ROUt lENDo .0U ALMA 0c0n MONO IMPURA o-oo Oollo Aloooooo y oECoNAD 0rNn Doold 011v. y Mooho neI 111 0 obo Prooootoenc ob 4 0 A lo Aloorroaostlbhrmo 10 follo-old, DI O r Nrodo MnOdoo MNt r 0s arcioccti arIstmsw osla 1ng0)d BEooomo. Looro. moyoooo 40 Lo., Aldo.. Looolo- domoor y 10 .ian oobo. Looooo 40 11. B0000.1y 100's.. 12 to la oc 11T11O.1N 0RA00000 R o.r Aloobo. .1 odjoudo ob-000 ookooeor bo-1
rNo.Ttoli Oco., .b ebo:.rob11oro. 10 noa U 'SO O 1 ),ml oOea 0eSrb. ton 091r0110 I.os obo.,o-11,ed.dos ol balb- Ito Plaor AIhoroo TRom roob Crr
A L A M ED A F A n o ooofo rd,011. 1.,o,11110n0
ELir.1 .-o Ssu O Rt T IERPLTNmnoo 010 olp, ld-H o-ol~~ooo09100009
In,"d Imn I Injtd-I hbi. .on 1.1-. _apC...... D,_l 1 .. ,. 0 , T O & bz odigea m dz nA w u
00al..,I.0.o oo. oL 0.09 .ooooN . , II.1. d'-0-P00.1 00010-d?.1ooooloddoo I Z t j oln./ ~bo1-000nbnpCId 0 OONb e11 1an- C o to ,4bhd oreeo,

A ti 44 01-0: 1-bt, oo ~ i Doodo boo iON0 Ooololo, nootolooro-- nooornouo No. 4bo o . 00. Tdbroo. e irg a d00 oc0um00110b110b.o ngo 01-- 011000.00
ooooonob. DOPAOoDEOALAROA cm.1lonao. 00110 LOS NAL1ENTO.1 1111 Dend, 11.10 01-1.10s. 00,0000r 0a- SolitonoO-OI 10. 0 dia o lo epanyemornr - r o.buso Vlblao.Obro,)tNo.
tobNn...ol.o.Dtit"ooTr""IOOI0I0 ImOI11Bn booobooooo/7/017borhoiolo. ooon dd Lomor,-Vboor- 00 0.lor y1GordonoMtoRoo. Lunoo lo ooo JUICllolSNdJURADOoroonn .ent 0000n1. 0 0000a 1-bopl OoO,,b n ou l lo nita'mdirt no 119 boore SolboC r 10111 O s... o o ei e n nrge e ntaPtr oiyCa,5 .
_ _ _ _ __yG_ _ _ _ _ _ __r_ __t. TII . _ _ 1_ d_ I O m 1 n0 .1 m0 r. I . 1 0 0 T m 'IO l E 1h 0 1 rn o ro . d1 ro b e no r 0 0 0 1 1 1 0 R N o dt d ) S I r 0 .1 o r o - , o oo o Tr o r r o .0,
000pFn0 oo yO. 00.. To.ioh 0 oN i-1TtiLod Noro- No - O- "".,zIII . Im- Ioootio dos or o M00006, l 0 Cotooldo dn nrrpRio . 'booe1 loonloC.


Zonlo y OoboIo. - ToI d o U-Sor .l rt. d- lblbnIodadrooeoCul- Anooboo preootodoo oEilon bloOlCO. p000110- po-rb dr IonAll
Croooo, do 10 P01y.0-.T11 -0007 Deodol.,400:orevotlo.0 t rn n03iaoi 0 .Rfe e.U5| 0000R A ro, do 00acdd n u sis Fobooto..: 1111000 rooluo n . Oooolar olroadoberednros
DSdo boo 4.30; REoI)000 000t1110r050- rbono. E0NT00 A100GA000 TO VE S oDedn loo 0.0.. Onobbo. n001c11r n0 10 000. 0.7.000d. --- T.)Of. 0-0040 rlprlO.10 00 1oo1o-tooi ototfedr o D Nooa Crlolhol 000 hlrbnr.r.n Ho Molo.o, 00 )ooodo,,o 00. ho- . Ma1u0 Dolgodo Oooo I. do Mornaetnos Cob. EL GRAS 000 ArmoodooCo)vo. Cormoo Mnej r.10) n000 1 dopootlo., omodAo 0010101 ,O ' bo bx000 -0000 do odojodlo orln. 11110 000r0000 001 00r dnobAnllo OcorbIbno, erob o moo Boor, o Monooo 00r11 .. Rboonoy. ooo Moooo Dolondo 0 Dlgdo 1100000 0000 00chnbooro. 000 110r01 y 0 Hoo y NASA DOE 11EC090AD 000S VALIENT00 .1.10001.n G oo c ottor- AOo,4,yolo. 00,n01N11n011r Nasihehaa efn 2uen Bbt pl itr5 A. aa rsad rncso Segn Niad lsd Loooo. Aoo Blyth y1 oloo. Adom.Is Coomoo Montobo. Looooo moro. 40 b, r 111y00 05C01FL0CT0 AnUNA- In00010001 00101n.10n Cob. 01 00 pdoor dolbdmao 01 001000rbr e . p100ag todo ua n rooo-eOr MNottr y Aodo COordo
0.100un 00000 dor 00000Prec o o su b o t. BoboCoy 00 obo. 00000.mgr ogr ySoon, Moo- , A10U0 O nO lllhlbw ll r10 0.00.0 Cloto Rodrouoo Aloole lo -cbAnd *a Aomo S ndo C-r nmy n Ho. p or obmunooG d aa Conb Comoproo.Gou Moooo NAiorobno
SLon.. 401 000)B000 y1 Sor n An BOyby rr ,o do $400000 0 lo ododb p -....dmodo Go'I..I,---d- CD O
EnA . F LOR E NCIA fl """I" ""bc11'1lo'o' . o .000" do "daodoroo)N" 0011"0 0 0
ooyVeae --Tlf Fst a 0-toor, No. 1004. - TOI. Uo-OO00 .0000 R oA oo olooy-ooo p ooomooo h oo- imoicno eo
toA d.4y .0o, -_ ,,oldor DeSdol1. 001 oe 101- v rL! i dooho d000.
ooooob. LA MODE1LOIOGSOOTA Io --'.to L L LITE III V-8 OIy .bn,4" , .-T
110 0,00,0d ItmIO &1 Golo Coo- C
C-' 'INd OobooO I. I"" ooo. .100- -000 1101-.o I-.o. E40.10 robooHd.0,"1d"y"A 1O0TT 0CO0GLLO SAL- ooo o 00 00000-B0 000 Job Oonoosd boo om Ho-OeILt n~oomr n0- ' 0o1009l eob 0101 01 r N FI proponyzdl tr
'AN AL 000.00E0001100.0B1E01c0000. Poogrom a ropmbdo 000. menore rmnaI . ootoon1 00100100. Cobo HO , oE o., b 0 0y0J 1 .y.0A b orn 00 U gr n ca p ra od s AOM 11 00.000. 10000 o11. BoL- P 0 do A, -III . 0 0001RCE o oBu. Lono-oooro 0,ev 0 0A PP o M 00.1A p 1. v o- dr f notici paraexodos loyyo oob CnhranebSPbOACOON TAGCA 40 P00000 .1000101 No,.- 0 ooAi do l lol.m ,lo
1R I1A " """' " ..m"b.. Mo"ooB -.. 01 1,'t0ln" . o - abaneros.

ASA T RIABL . ,o!Sooloooooo do An., DB,.. 1000000 0". 100)000 r No- U
1omo0,00[111-..0000000d,-0, o.h,
SoAooo y Rsd. --lom U -. no.o.on.00..1111oobrbo.IN1.- N A CI.OINAL SAN FRANCISCO Nmre yr NO *UC
De.d, I.n r. ,bit.ntcir a1a n pere sanded sctab e n a de ud -0-
hionEL000 a Nunt o tO 100 000001rmn 100n C b0.000 o110000M OR- Prdo 0 OofooO. -0T.110-0.0. Oo, TFro1110oo o.003. - TI.X-7OO ror Et1b1100rlobublie 00dnno ,A
00E000 AUOle rhte Ora ivnaMnao u1t a. 0a0 .00y 01l Nov.1t,, 01lbc110 dicho deomoAdrd 0 psa m000 al
lotmco brSnLanzo, Arn BlybhN 'Nvre 0 1 tO Ba1 o ny 30.1110s ind. , eita ice- Do-oL ,1100dd.., Eo.o.1-BUQUE011 .00 AL01100T 0. 0000 me todbobdlnadr. prird
000r00. o I. oorooo joon how bold- 1100 0r. oooy 0 ro 00... 01uoh. triunfol LA 0101 REV O oooan 0And0ew 0 0 No.s yoo rO EN- 10 To r1000) do oobO 00000 o, hon,, y Co.Oaooeboo 00.n dobboado. 00- T1000 000 Cormon SoyIol y TonO L0. - 00.0A 0 MORA o o .rinnor 0R.
00.,a Looooo: I peso. Rolconm. 0 G RA N T E AT RO horr E01TAMPA0000ABANE00A In Ohad Donmogb..mmomomyooe 40 .0 ninamn iaaaa r s
centavos. Garri~~~~~0ooodo-Pbnoro o lmot Aoml )in alny2 t cnet 2
Ooolootnoolabt400r0000. Luobnet o-b et Nb0. 400 ets oroua o eo0er Oobrororbob - roodobl do iSr TobOon& 00-00- 00,. 2 rKn0MI, RIrno., 00 doohbo RiA:nooo0oO.T100b g.0~ol 110-7000 omPlo I NEl I-A CI A.0 .rimera InstMoO. del Cntr'A .
LIONd.-o A yn nEG ET.....y. . id. oL
I loAOtSA AOODLLO0 ool o.1oor -1.11.F,1

Ao 000000005 Rvsa oo o 000-i P O O ooOnnMaoa Pn. Er- i oroool y TrIoaeO . -ob PROef A-000 00 to Tefo, 400 ,C od do Coolo-.o Gnrbeobb arrd p r 00

more70 s.1l.oy 50m . (GRIS yoMUJER DE MED1-A.11C0HE mon d

I 7, 00000 tE. Tododo. - Tob. 0.-00 011 oloobo nt ma000 r 04s w10.ben , 10a* 0ca.Bloy rIo 11000 0.110. G00r111 Loma o noo J00O o d

T00000 0-. o0. Iol..d y o R nII y .o --6,1dr dn d d0.100000
A1 A C .11 0y 040pp 0. . 0-10 A 04060.0 y 19. o, olo. ToE 0-000 xp_-000. d odinrlo -lo do ,
nabbnob. 0U1T1000E ooo Mob. P0w000 sor 0 0 o dro olota. Loooo. 40 oo. Deoodo la0 i o .o leolroo 000001 na 0.100r00a. 00rt1n. 011 0001- obho I4d gsouu o lqee - L SC e t$Q ete e
.0nn11 oI. LIooto 10y0r00 0 000. bochnlooborl. 000 Oobd0 0T0oyl.or ,0 1 ony Cr-d y1 Pp0 Ar,,. por Costumbr
000- Ib. N Is.0,0 0 M00 0 0 1 I'll, do ..I Po. ......
C R Tn L4 L D I F A N T A ' 00 b"^"^ "" ^ " ," , ^0 0 3"0 Modif-o cI ni a

A V E N I B A Xan. y M-00-.- ToR. 000I '" " b' " ' 0 I Irm parItonvca 1 -1 F -orm ovb C or.as
OnoodIo do....n~b o Mrdo. nlo'. 00000 h,,o mooomI___________T ood. . -Oll In - nsb ...... 6,r A lA lood 00000 Rooobo. y00, M -doa omoL0.000M AL DEmASTRE co O - P ,I S T R A N ) tdc groolado s yo acensooriabe fets
T]o...o.ol. - T.o. o-oooo Oobnrt L10-lt Mmy 0 Hodh y
I.Al 1 y A1 ESSON D.t JON, - - .1-t0nn01n Cob. 0000000 0 DALOLA Ooo Mbouob No. 00. - Toele. n-lb7 1 obo do .!-0-1, . . d h n
acool. 0lT0 11 1E JEA LA . 00.1: . chn0oN0 r), e0 nAHedd000 LLmM-r. Lnoo 0.. 10. Tododo. -- 0.0. 0-0.00 IbIlA Tohoro dotGm ho o .........
000d y0T Ooo ...ymTU 1101oUooLEON.i 000b-I. U LAS TUN O E. o i. 0A DE JUE o 01 o doodld ro lr A l
oore i t.oobmony ri. L OS A NG E LES 00" 001 ^"00 A..ol *"1000 VO0Noooy roooomoori Manoelor.l0C0A arCord0r a I Mo trooo 0un0 m.1r,0 i es dotboroln r. 00 o l 01orntld d hce
-~~- l.h~ n --0~ - 1 - 1 _ _ , o ,1 o o r l
BAELAMED OA FN "A _"V 0 R I, r 'o ' ."'1 ""'"T,_ AN ..'....n'n';""7$$ $/0loo. oI Noo- 1 T1-T.0- ..00 A. .ol.o...AdA.....1.0 LACE . TRIANOraooooom. o '"lm "'b. . "
r0n0.0 RACSUT AMPEoNr CE. orn Auro Bomoolto Jomog 000.0000ci Ho. 00.-- ToO. U-0040. Dloodo I. 4100 0.oooos 0,, n 1000er 00- sgnains emgstao


I Toroulo 00110. I, Ill 0 A I ., yoJoroo0M l Loom. mIn- Lomor .10000 Mr% oo r-ooooo.1oo OIordodrlA ,,domo do Al , ut .iz ndo nC
Vll 00I. A 0 fo Iy Tm .1-:0 doro.OPro do- -,d.bl o d.. Cb01 1. l ,0lo rEodAb, dCO
fAM P., A I 0o R T-C U ..,dH . ...... "J aloI.oo OmooA " nuestro comodo
0n00000 yboo Jood. - T.0U. A.0RI4 B oA oIA. Oo H.yM de.UIo1EALoo d-I
D1d a 130 Rvsa nOtbOO 00 0 lo. 400 y10.10. Rooil.0, noiloborn - P L A Z A Eoobo., o.. - ToIS,.oo 04-0000 P Polo 11.0m0.0. boo 0 dr1 0 do
ob, EL c0000 0 10 00 1 . n . PA NJA C n Vr- do N. To0 40 - Roodo 10300. 1.,o. 4- 111-1.. d0 dr 1m0 M., I- An_ 0I
RobboOn I.oo. A.1 000010 '01 M .d . Brh0 k1 G. n dbooo --1.do 11010..100100 " _"h." l o."t
o noboooooooo I ..ooole Pr00 rnc0... taOtblbI00 PANOOA00 rrn Rh drOoo oo0r- A . oolooo Gr Coo. 1111 1. CS do-tnr boo otooo. ',C ..r ;1 I
In0000000 :000~ooooooo.Nob RoO1oorOACooo-PORoT0N oroooflo.ooio. Pm-odo. olFmrm bo0 Nooo,


An In - ..r'I _. I'a. . -rnBd-1y "rn Le- _nn ,.- ,_ill C1.1. A boo GO Odml. 1 0 Hrp PNRS rE

C t1NAE CRTO L U RANO "I" " 011^0^0 " " do .1OCI"a oAIA I'l
food.3. T-O1b moodI Ill 0 .11 . .ot1.01 0.0010 0000I- y00" " ,7' oo posrro asa oo s o u no
bIo1.11 10 R0 1w0 0 1o -dool -o01. . I00 I L0 S-0 ""' " I~ - .1A004.oUoI.

L..n ol.oS0 1. C 0LDS010 - 0010 000- rkD0u0000Pootindo'00u0.1E0.AO
"I S dIdl. "g - & v Ct unil.N- C G119. Ly k I .- l E I I r C_ nrIt 1.o a m be pr 1 r rs ra lar$ 0 ,f d
.1 d 0 Rvst mmT , ,NnA - L dC= .' 445R .. t ...- e rnna'C $1 "R--. -y1,-r.d - ", ttra i e te- rr1. a, 1 d:


et.ocn tao o. E . - tonb4 o-o r0n00 0.9 n 00 C000 00 ' 'bAbo " R E I N A 1 ''"o.0.-roo Antmnlo Nmlr.1Ado Aoooy. P-eEPARTAMENTO DE CREDIT ,parc podor benofi OarsO
'A'. .. .. ....n r ... ..A.... ....... --. " "" -1ana n A1 ni r d l ld e elpr me nmefa 1 b i 1Uri li _1 ~ m edodnlenoioelaobb lor .0000 13 00.9 0100r00ioooo n.loooooo.o ANooo04-0n 000001 lEN A n 00000eb 00 te 01.00 iin Iro perib~ A o t .I00 A rrdoIn0o, an11000~nda
1-ye~~~S U na graini no i i para t.unlos lors2 rs Mna r
CUATIIO CANIINOS M A J E S T I obA. trDno 01" 001b 10 "U.-E 0 A000 UNA oomo Rrao 5.OoM o
.. ....T0.0.0 T 4 M d 0, 00000 Ar.. '- dp lo o rg on Cr

.... .Io... 3nomJ T 0o1.oo AO n-. A. -, no. T01-n no. y : I. rCO I o - ooifdo brr PENlo do l o


oooonowoooomro00obr-n 10r 110.00y001.0un Oohooo5 R EX C IN E MA 0"" U IA IIV ER"SA R IO d~ST"" epeaosena o
lEl - . CA- o In Ib R Tn y O ',5,0A. 0 ,A or t boodo 0 1100000. To o . -o- - - -
Io 010, A1 .bo..oh..doO o. 0. rorO ooAolo o o


in - B.0... y0ANZ-ANAIES Io0.00inT oko mo nr.. 0. "'"00 A N E
1)1U1 V'LE X '.,o..om. o~oo..- TI0.U-000. Adlomo-llo tn lo-(9 00 I00 WARNE

floo o 00 0 lOIlOflO TAO . -r00000. AM.00 000000001 000 Am.h Ibr10000 on noroob. bobomno. 00.0000000 , ad Roon 0. 00 Ooooooo. 00000000
d--oo PoOO 01 , 0 a000 0) 11.. , A) -00 a 00 fol, Oor.dnyM NsD r .~m , r.. U000.e0..0.0A00 0,0000 oo~o eno Looo. o, 0400

0) nr
I gC.1 - -I I
PAGINA 16 . DIA RI DE LA MARINA OCTUBRE 19 DE 1951


-Arr-tWd a . ,estfador gse dealf ser

Nuevo certificado de vacunacion aSuspenderan definitivamente la .. eriP. - .3
PITca d iIlo -C r io II o I P ,Il . - -e 1. e n
. . . t~~~nmido , ddcsco ecoee

internacional desde diciembre 1 l :UPo5...1g Il- i veda de camarones en Cien fugos lo eI


Validez de 6 auos para los de fiebre amarilla. Los " h idI r ,twu ", Se ha comprobado teenicamente que dicha veda es c de a, ab
problenmas sanitarios que se afrontan actualmente n In.Ill e' r -IeIta al innecesaria en esa zona. Aprovechamiento forestall " a Dlreccd5 de MfnPe Fa-ahiin:.I.., -,-.11 t as cll 1 y ada vat cdn ms fuerza- - , Mias Agus del DeaanPe ogleFrnhid lfr tao vee aind nCeto n rrt qeeasnolaa Rf na-atr pars. tulsapta, tenatada ne iitrod Ag pulu a sDta a l pscade'aars triar a IsnTera de
a p-taittaataaAmari a a avsh 5 ta or mlaett, smprana, frws de ,, gr n rs o MATERVA? did aadr qaue ttmo resu ad. del tt-1-egaa. seha pad da campobla cs 1 sur- u eshadia p5r atams
ataon . n:A Nevseipratsmdda d- as clga qua smartlfa - atti cabn a-rrs diners La reninda at CINEANO inaaarme aaltlds psa las tegntcas dat que atpertada .da vada da astsa ecpa. dat eatada yaeistancta larastaes
Df auerda at e arttacuta 114 dat .mlc da ttas ya' blaaada, cshrat dta- a quten scrbd Itsvss. a sr a itmasas - deartamenat as aatera da pes. ala rslttatinesarsa, ya qtta atel atlpatvechabas, sat cama da aos sar-falegttatateata Sasttatdid,.ottulitIta'"Idas pa r, 1 IttIte. ars edttr Cm nuncsa mea aqatla CS, CIIZANO.l s scpderc aacter panaa- all da alda da astas crsacaa act aamnta s ausrlsadas
15 amtatataI .aattarItd, itra--.a43-' adlla br" tamariIa- m CiI El d- lacl -a lo qlean- -dits at taf-er Aas -, - ' states dts. a ato partad da led. pars Is es nm sut hibass da arts dasovand ca de ia'apedad prlasda asbadan- d.s as-ctasif . dl na ,a-,p. tr !iblaaairsta da 'ama Ia- *n mIX.s lo r; de mtt caroet .Iitar I' a da sate alst u dele-ea agtua saprludas pa rgra sa l a dchdaoa.
psd acnat slaal pda dlrale-at tracn atteapets estas paa. ttr contlleta, ama alrah. eaha sIem a cesat AMOCO". ituta tsaas d nde dtaap at iads dat dacpatdata s daaasdaua Lat~.aslaaaaeca las tso~ buelc aetaaadsa tart' de trt-rise d at m.b - mt e das. saendre dtedhan qu nunttaldad eesc ceuadmasr ymas tatdr n mporantedan asttdec apecssm, A gadanmanaa au- astinaldsde l t m a c t ajoaaa.a
baa prdaxata aaaaa aqttlntes a las apIn tht Flaya danden atten stt a mtil puettdanmptaias, Ttssa taaeta, a e ma slat dttda atal.a saa re., valaimen y ts sattdad de tc, espaaacis a dC Gtutaaarta canvsatea a-esta rait abtatdas s dacitAs la va tate aaratlatades epaddaa alt ttatud da at racitat diaat da tatic abaa- attau a aptstte ataputlsa tpts Is a, atshfcsr tataisd Ia tAtiaa qu-eotee o rnnmr eelm ua nu cidr aua tlzrnpr ascylsatn Is Csstveaataaac Sataitailas. aaa a aas t drt detts C stta Call- I uat n Ittstt t-att s M C tagt-amttaaa -- -------- d - r-------A -..- - tae e at tares qu s a a saas a - ue pttmats alaa a sui aladea. aslit dattlssda qul s p s t a r y as ru
dttieIdgaei h cil1, n--lt du r y da t rttaa itat- ac.dnt aer pat . r a s rgah, laamssais, tt1adess, tasadedassl.atn pe att apata ie ra ate utlt-aaaaspiatqara
trar en igorel pimer de ctube einaris devnle, dspacarA s y astastacaquidases ttaa the tadt papsasmp sa sattEtmlare eneuetatnatlatia.m-'d prlt meortade rd, cnttat-trpltas.D ecc atteecomalqu

Lee diapactalinec da atlthitaa'tatttt ataattaaai tit-adsittisa ia- qeslarhym e rpet talatt. t a satua, Cas tata atxtatait seatdddao da alasat de Pasa deepads da sattba taatl sapedc a satidad da aPe-salatas I ttarstlas data destata-t stlameata ptada tt nyIt-tst a tat aaaainteiidi-altdata las ameda quta e s Ayera. a-atI ita eatrtals aitmit ala Jsutaaabte $3:1.1d.l. s-:lit asm s r ate Tasca" saiptlis atttdtasaeivst igaclnas ptsart ah ptt neclsarla paraasita u h i s tla lcsiatlas ataagadas, seaa atsac tile, datrt ala it tatr dt- data ditita., da aariatatriartatttdt-t, dae a m i rsataj., tlstaartt 11gn1 FELiPE is. itrdata Jia Attaat Pas. ccscar l at ' tiflas e e a ss a ea aos quae rara t l pattaaais y aaprtdtad a'16 tatadt las atattats tttt ac putatta iss meses-da nsatacltatadcac ar ii sdt esta da "ns loaa ettn1 tatalrl La iamptatt da Aadttittaa ttirmasa da data dIs bdbitas aanae- ca itasti a Is sanaialan sates maca- naiad as aspaslas ea aca soas. ,sp'ariit a an da praaadara a
enrld aOgaiainMnit trasatitta e ne. eat vas da "Is, Deasda titta. Manisarbta a Csampaitls. -dldas par itt AtcadIs a suts ctibt- attaadsa tteacnauerdsas ts ls ae- Aprsaaahsmtentss isressalca s 'dat-teit da atatalaai alas pasduta.
E Sl d aattitn datla-ferdat tad ala dasauida ttaaatait, I s paatt r a at psata asi da-caleata da tlaslns ptsaatesdsas a- se seanilds Is Ctcsssa deZapata taatttaattaastd samparada p5r ta
flasatastatmana pas la Assmbtes Ssaehs de pastisastallis e} astustasreassaceatat El aceite YB5ARRA a-talc osrci di tttdutacila yCaisealls Par ss attguls pacadssas da sea El taltat-ra da Agrtatita, dataar Ittlas. tsasasetsa ssa acsas qiie laftandist, hat-at daaisradataaaa a ttquaeaisnaalaaa pasi r at alas qle a errate a n uI alasas esasad. 'irsadtaia esalst.nd taimstiatasy derrts ras prdciverlsastEdads ar it.att aerm dlsssa aat giasaaaaasassin aasndante
at rasas shlacida a iceaaatagas tat a Eisad dao Falsd as la, psmit-' sambl sttdsd dlaves Paaaesssnoestsamsstads. atittdatasibas. at assis daistaaucnssdsabhaaiPeradeaaurqe solenttalldasaueasse iaa s'asue a ls sanaaaadeshoa Tpreratd ta tss sadIItaI.atss1.l1.ss& inta""m sI... I.atatdac, Iitasad a at atsa- d tsr,
Sca rtas, touiths basc- d a ed amissa altasr. a psstsa utmas da satsn y mtrs asstsdores ta asni aampasbsatdn ofals da si. frsase lai Cidasls de Espata psasads da las idasiass dat dearasnlao- sroidad haasaaeiaa esl ats da sd ssas lhsraasrSARtt ssespandirts atlaaramar trimseetee, sas scutiertdsdes sabra Iala.cn se reattaszanlsafsrm a las disastala- m sesta. y ala at eiudip da s a-Las saraifisadas sxpadlhdcsates -tat "Calsaay" da Mansaitis, is La pasitlasetaegsnts asasanausntria sha essil piaso 'd seacsd hecespeta. see a staidas as at deaarataamr taus de a irep-aetids soa sa hsgs sac
da aue tiys raids eta ailsa at as- meansa da 22 mss he naida, tMarts ajtt LA MILAGROSlA tasns de s mulabtas da LA IDEA asisie dhas de sabas asiuntasis sins Sagas aa hsaa cosas as at is- Ill. dat l tass , epeaetatt- as a. sasianasn asyres da sasatao kItacuta tt y ala s cnore asfit 5as alasas Oarct, stasada he tatiassia. prilduciss pass ditabdllsc. --qu- ua asa itiesean Asge.lsearga. alaqala ala dasacaets. faicae da aeeecat as as qae rs- qlaat-spaaia at paha da ala ass ala- idmetrsas.
sassassianas da t92ll, tay3 y fh. lttiti s a -tr .ada aaapsid m . t-t pdra serac ptah ahaarta tsu n A- a at ins ra nts baber hashabtsanrec.ssa.d. At miTisiI'.' ar la psapasasids hat sat. eexateiideadscbtaat, decrasd Eta asrraidll=isa Car.id..
tutoa es a tauidas dpi asatlal- Pandtara prapatdad datltfspltat Caashade vs tataOldasin = ntrIa ittl a rit al dChrdanas, a c nsaIl Ilt"ih'
dr derI daca ta tips barsta de isdlLsanierIpisrmeYte.ana 1. ada prs-'stidconi.-at6i.i raciaddfuntinachde ha is Ofl-Ia Satiiasia Pataat- sis attsistasnds sass rsuatada lasas he Washtisnaatt atut ii ia as. dlifiaai tata at MisictstI e N amuiasda alisiatmaitc alt- bisiaterla tattridad dsba reaatiar ao atis pahe Satt"btdad ptse sit m saipilast tdrt' de asash rda as' oseinWnielaapa-- Ct itaal t ll ante aePasI
brahes paa''Cuba, dpaaniaa sstamutadac a pas at ha
Esacec da fsspeatsres espe-caae pettpra d lt-afeIds Hasputat Citil ha C a rdI -as . at u bcaa e eaaatss ha S au - r
Sc h as resibida P la t l pa ris ida dh tirid.a d saia r f'ad . as sad ii at gsitasia distinie ujat dlae ha itr- , MHtiistsI d a .as dadnas aps.t- ..
pne'Nndr aIs erlst- 'as at ta-ac at det aa-ms pass STOCR , 19.95

qua inlsaarampaa c, tabasa his- padlasta da lta,,als. a-ta, sa sbetanae la cha-lab reastiza Lsa ppsmeaa ae'Pta" c eaarasI es.eI Ngaqt.d. ha Ispeaaids M- 'a onseuirslsa at 15 ha enerr dh- ahiss da La Habsats, qla aa sea a- attatcs. sati amae ,adte Is ispidiera.
sat saTdias y debidsamtre dhntI.ia- Ogr-ess Psassasera-sas ha Fshfatriadate psa s1as. Et diastsa hIa -Ofaicn Sailtr.M
Es vsta dle Is satsesete as- Passameralae haWhstdsgtan iRagiaIaa ll. -lansr SauiIda' al he Is Oraslaath Mundtsl he
J Ar a -lahdd bs lnforaad at daala Lu.s SHEFFIELD 2495
flrmula pas ..a a ts .a ..rhpdsatal Espitcs., dlsecaso ha dSlu-qdd qua
at prablea que a mssla tvad at padxtmoa ds ade dicsmbla ni es aclec sanss t alsaat-"air a-lash , atatudad ha
esdatarsd Ias-s 'paaasiess ie'ess- ldtlasdsa, Urutiayt at Teasep Casa-ia par prscadas ha ama-dica a is gresa Psasaseisana ha Pediatrts.--a-esa-rtsaniaaa mplcetha dpaaa- Hasste otsaaschasssbsda de-
.asad1is halecacid, ha Cabs s is -Psas etta a-c prababhte qua he hay cItada jucssta etlla sah masgama sat dspear at
hat dapsssaraln aresapsdiente.' isapsatadala ha las disdatas qta-,aa Fud inaugurada
arhea taha tn as adutura.
ps prlilsle as atars Asta. ha saarcas pasa at sanrI.-dW L Espeasns ashd aasaadaris IsII slaa8a1in d4l Paben he E l e.ra lz nad;
beabiitaidat ha saaiaeae praxdals .aa .islct A n.a sIds he sla, osa peatadi, -s
apodaa-a a altitar he Salbat-sd- ,Dr. -lash - 1. AndrraI pass qua In teres a fe dr ,Csu.rdassleasasvas ea taadaaasric-'asa isapsrana t had palpitsanta aths. je iisr E Isp d.d Q e nin r a d r .A E u

prab a ha saa a- isa polratnaci a se da brhdbitiiarl n he ia1 Elerasci Minisleaa scargd. dcaaIn., aue "Mari A. Pats Tarrer",r at s- ratasbahs debidha s i amaptiatd saasois atititlbaassucso Lc Espeaa--ha fuataianec y rspsabtllhdaa. Na a paisaerseaviat ha acs Sips aleabssa nsa rg iataenaatlsar las arabs. exista a-a Catba y qua aostad hfas aessastrcaanteantasais ala d5 vants hapcrtaents as he 'alls dar el saedta-as qua tatas ales- dadia-ad a 5 a Esattala ilasmenal, a pabtasi~d halss saeiseesndt* dasde sa peafaasor'accs~ 'a last a stanes blgias; eara y' paese-. yaeacr-blrealaas sntdsbetae-s, sta
sinrls sea-stats. bssptttta is, 5 isada catuals y 5 sa-seas r s lasso-Pta he qita el aslasaa tasas Ia ellal feacidsnhaeStat's. srtiliiaes. saasaiciaendsfahaesaa deata- Cast ls assancs del aasasndcnaeasidad passael a-stdsda y astabie- ae Visasla Lala, as represenatsssla aisaetasl ha Ia ssahu. del ,Jele hat Esashdt, el dastar -lash
-Es isapa-eclndible al sasstest- 15. Asdasa, attiisar ha Sabrd, saetast ha las sadas prescnttssas -cop -d del genera ta-idd,n. las esretrsaedaI, eddsaasasa Lsaae., he las dasara Jlash I.ay casesqutea aIas he s.tta-. y 1i y Glilbera dadds, diasalara" dal
atrs! SIn ey nb rg u7hlao ar ss iesl- -&.

mtatidads atassatds qac patadas sasatsris at prisaars y ha Aslalastasipsas dcl axtariar. Elsstams sea- sia Shcalta nddy-G'ad.Cdiaslas. y paa.sutads, a-as is saI- barratuy, diracar del laa ituttl Fm.-K tiptac2asss he faa-ae asamais ar- lly , prshdM isnarar is sridpas astbsaaaslansa!dusa-- seaaa1 haeadh aso hma .paabra itthsacls aArchaiCtal qaheataaaranelahtndsy latdaala- Jlladn ha hasba saecaaia dlattaa sesatasis- DIal. dissattr he Is escatttari ala alue ass Psnans a aubisrs h e. axprasanda late hihsma 55 ha-! asic patigI flisaeste eaadiaeda-t d lahe a ds As..Inm s sas"I nurm h n insa aIr aster, h r rlascabsraegaaas a l if'esashrimient a hra Tspaaad psa dIns n as. sat ylaslas rasajsealas ana Playco pnsera paaaxismais adash eta
mienzos e la Redblica e Teasauc a s due itash attmad to de 4 atassfdi I ledbl N s s lasb nd.taI ataha1d. at-s!asalhr he- Is
'n1-ds als r, ets . 33 aaa aaslabelas c qats a
Isau amsats lgsafassanla, sranda aaaese c taaae yaecribia. e t n n e o
csrvlafas para-elsaalaarsienato a Unaaasaulsiia statliaa xasttet-aa. lids assapasia. latlua astipsassi- soameinte as a apil ha isAssarla a- eil aseasataa espaahdia he gata. alas pablsains sla a itear w Et dachar Aadrseat asa sguida sect saedia aruraal steisa stadhr he ara el asis praatancaasds et slguiasvidsa--ageh al dor Andr V II tea- hdaslass:"
iandA lat ess tla .eesasa aeCan lasnat asz ass blsase Y d. nusmo convendrA al verlbs y, sobre todo,
a.asalclca. y ale ena tassallidad jiaIdsas Isiaa at eastlhe a h. ha isa idses. C matiad desso habItuaci La eeas e al usarbos que las pieles y mano de obra
ds ls ishis e s uasa-stiada as-d natla td"La seana'.t eaa-S

a-lisn "sactistas "_ ' "codCn que estan hechos son realmente inmejoraSliaidss sI iaahsu pbtaatn a barata-dn1 ara ia izasr.dnsh an hat asasdss La Elapadasa" sarcbha- bantaita ea ta ssHumatiad as tabs bles. PerfeCtos adernas en sus lineas y de un

aaatla'.raaenas: "Sc hoa1- dada-a tadatt- alciaes s tenfaarmitaisd rahiestateand cc "ateh ha dldeaataetrta a a tubasruils. estibo que asocia Ia eleganCia y Ia COmodidad
ret-aiahiasda Ia norml5hd a I st'a- as at tgetlahet qla ns imipida desarrt-aaa shiais.nta s lt-ads. Fa alsar hy ua taratar hea isdshp- con admirable acierto, estos zanatos 4e
aietesa as baeleisia he lser tac aa-ian a d alaaatrmacnsu aadia sat mas. La ,.ba'asnstant, rsbaldia aa, rnhablihand at,. Idac ha Wevenbiere son utn l nara sus pies.
ainjusifiada. ta paItes taexaradha, sauada ac sts clndiscins flalsa. nafago r

Robeeta"sbia sapuahiaIn ataaa dc ilbaalaEs ll lhae LMI 75 Ud. an darA y camin arA en elbbs sin sentirbos.
aiaaes yacalquieraipa de agahsa- t1d5ora lyasalraaasatasatia Iladt1e calqutas ntus.aa.Ma" he uta aaa eaaarsyin saaid l b-1 Casltaud daandshaitbese ate nssiata is lshacndstabuias. "
lasrailsseaslltcas: laseeathaas. Eas t-at crnatassasasid palsate ha-i sanalata ss atatadidas asiatiae. Gablsars ala cc hasya sectabiacida atladsta ... tt r.c . 1 hacaas Iaa ncat.tatanidt~ -ssatat L
d.aasa pas a attas tiflu Ch-i-cPita". -Esil A Istai i


iatalslas hmsdh, almaaan Is has i n acli at ania at r5,id Sheffield, de legitima piel de beCerro
plas ltnalay rsts ct-es aits ds- ill.ntivada da aiaada Js a-cr e a
, In ofandInld~i - ables pa- din ueridocman d"mn"r'


a dseilarilas taaertaiasa adl- moitihltontttttr-dd s a stie ratandd
nia aavas upimenatar tita ae- at s,'daa Paisahanas dh a IsRepnbila .iartastaient flta, m d la ai lla .d.
i -a rspirara ii eataaaa halad 5'raci.adltaaemttisasd Il he a-Is dotandriaiaais ae iaaaha'tiapueaali dlllctstaiht ha amedA iso ra ,dLcim pebngrc199
meadtaho las cees n nas etamaltis asjaeadta y eniatrmss. CEmD.D~ 01 clada suea me
intubrul s a-Ilaitsia Crtasa. tatisa llaltaitca act-a Iia ctetia IIa pa-er M y ' Ia aaieariaidt yia iacd lpriI Nsacinaaaa dei Tubeaaarr , la rt ada E tutlou itaIts I
I MI- d. In dne . En un llt C d d e e-1palditc's il halti s ae 'asila chtatttaaa t- l'. I O m ic, de sporlI, doe XCelonte pel COn
1T dualca n dU, n d'd i. ..aa Ii eIna..atiti-slaia datttltaa i

adad aa e r e r i ta t ds S . aa ra suela de neolite, 17.30
ni la hat t ti & Iaer' al asttatara'la P rn
"eldMIll= e -1 I even e a qE spn ern mzeap
Ilisatibt dta prias tdc a s medaiiatac. lase ha ala itAlra dita. Stamtaiatan-ttat-d'iaau aaaa-| Eeitattttaetia h et state -ba Ohiaasl ha tatiat tais Isdlst-at sil ase tat, tasttraa ijusta nns a Planta Baja.
: ib idt .dat Iat. dt it s p hainis sttiti am i ata a taaa a ce
tat dcaatrlidiitirtta l past-s. ltiadaitit elstsnud eroit calln ha Camitti, tiara se sIsan ala dtirl A Itaura attica ltaaldenu hissacalatans ta-tatas aot ia eat aticlatit ta aicadai at'. eat ItAllta dasratas y satiimetits. qua Iilati at tE iA faAltIN A, ashisaiattdata ci mtaataart- ha dtiih prs,-ic mtat- tasahda Oiras Poia
fdssaim' da ha t ra amaplilamct (l tal c i C asa ia. d ,tirit AareI. m iade -atl 1 l- ba a a ttasidn ambientai a is. dad, stat at dnean iAbrt nhmrs deassiaatitait ~ lcan ali i.s , ,' idn'slt t de ad1i6-.l.a..saa"y ttan....ait r ,
aals .santarin tat. saiacq u ltr i d it a lsai bla at diita at. , i m Er nls yE psci. its- aciIcnia . di e a l lttem I rIII e ldirt.I . e n lin l r in 1,ld ee o curse peem il


a-ati e tasCl eas da w ra-ea al10 ..ciia r i tt ai sia en I. i.. que i'lnl rnInsrnin, y Il- , nld r n B tndW "1n. e

ass is atasihdal a states i iaipsttatiiid tuata eatatI a rit' stata lts h13a n itatae catareil shle statl as. hm s ea- tn I. da-S"A
2A PFS19O e1IDIARIO DE LA MARINA T..1 ANJN(I1S *2A
-4 FINA NZAS, ve s 9d cured 91rga1 2(1,Siirt 1(A1A ' ECCION
SECCIQ 4 DECANO DE LA PRENSA DE CUSA
Desaprueba el Senado americanoC CANA -o HABANA - WERACRUZ Corona la victoria la ofensiva


a Jessup como delegado de laONU SERVI o REGUI.R DIRECTO UE CARGA otonal del8 Ej6rcito ell Corea
I - . C 4041,L, tmagnfic. y 6ipida motonave
Ain pesa sobre el diplomitico lat aacusacion ale * A baNdonaron 1[U Pcinos Iis biaes de Kiinsong- t io 1 c
haber fuvorecido la causa dela ChIna comunistaaaa poler resistir advance fl im[peLUoso le los Aiado-" L I
WASOINGTON. otubre i u M. S T U N A H O L M - ARTI . GENERAL DEL OCTA- .h oos h b dsomado i.,Mi' OCTUBE 30 otroclamenio aro
1 Subomi d- rOtacinIs ex. rAih oon tao . 1do heador ropu- ',I dEJEiCiTO AMEAL CANO ENm ea11 1 e d. o11r. 1iA.
torioro. dl Scnado desaprob. por blica rthur Vo.nIdenbe-. hlipYr," LA ILAAIANA h..'ob l dl. Ie N, iemb MplinJ0 CUiREA. Lotbre 9 5 rnT E. SAP. . nor de Srui En thio prlA E
-o.a6i. d iros ronira do., e1 nom- Js. upiih.6 q 6 1 on hail - IMrg par TAMPA y CANADA. -n m Iue l a 0u1r11 c1mu. allad o mnluvreor en 1as G OLuONs
hraminto d PhilipC.J"sompoo .idn ali. nli ondrPu iXn. AI In9A59 5.H0ALrto1,.A aboIdO... .... - 21 hbil tado rH VENECIAyTRIESTE
doilrado d b Eodoa Unipo ant. Un monlr ,o ani t do li"oS idr. Au lve obi o,,b l K i n 0malente lde cub, dia. .11
laa ac61ne9 Unida, un nador demord, qeno qOisoI moo. e n ro d . i mol a.o mon .oa- in. u hio lOtPv. Aieos---Automovdes-- o';O
KSubroomit arobd r unanimni. gu omroon o oir 1, 001 a. .q 0ur lrr tt., 0,010 v o' y dr rettiuerr ho r eIOPtaP, E'jlreltt ituob--
dad o.. ombrmion %troa ,u' - quo i hnbin prdido a ouo 1I qu..rt - et r'' 0..0 ,brduos oioo. v00 r0 eI a. re to. do 1. d 1
oe driegdo, incluyndo od ia ..-rr unrmeo o lb poque l SL, lAa9x (l0L0. , ,o e .r. s. s '.0 in tl thnt Occtidtal lmms fnv cn No obianeeooooA BO A o a _'.ind "aop p r ar r ou ~I. itl ld,-Ot1 ptoobi.lllo. A. BONA & C.
AOr~a Eloanor ttoosovoit y de r n 0. do no 0o Oprobobeo el d - 0tn.00O.0 'M. 1 01 0~s 00 Ir 61 0 Co a 5 '" i e oe ohma bajo, rta, p 1ir v Aoioo, IMadO tO ORunY 31 - H BA A - TIoM3
al Y n .nr t icahIa ne, , _ n__ sl_ dM -.. - . , _myrdrlr'-TiL_ M-3333
LM Ti anr Oa u O iicto -- - -;,I d e a cu -n rIO.,.II.6 ____._______A______ur____de______ __r__dvm___de
rri" I', Adorn, Guy lpli1e dlmt-I. .1 1e h n llhI ...........A. eard, 0e oUio, ol ...o. iooL
00r lt on ; I. l tonder Fm ibf .l.t r. l.. . . tr un o. ota .1 . ..tiP

L U0 aore rn l de J ns SWEDISH AMERICAN LINE " "'1" - ,",et"O tdO ""Itt t il"it"o ' ". 10 "i
US OiitrkAn y . irriCOm Ful dri a. o io ooieutd e tau es' o ae oatsB ail.00 roiopron ,Luuhu I* I Ltlt mm 1,, I .tOla mon~tttta la sur de um
R1 - Y Jv. Y r kFam _ ..'b d....eEa ofiIa m to Iu A dbd o Lo .to o de o bat
I.- .War. d lsA tretrt tAr lm t uEERloC Os Cmba- Md. - Ao b.
U ruguayr rs n lnoceere *SAN PEDRO 0 Tritono.: A-7100 A A0614 -- L.A ilAitAN A h mtot r tt neut.d y0 ,,m tit o utt odr o o enemi en ol. lt a ip titlttltab tdl ,,,b ,, AL A, It tode,
ItnmedIIA 1-n " Care i & pRae R~ tll.. 1 AT '- 1DnI n. - ,66f - A-1.1.r AA Cl LA d11,e I..... . . . .. ... ......t...m.. .nar
Oidir iobri tn. nombrinloto.. ------- -. A- - E de to Atashi d-d, I VOrS ido P
Todos os. deloitodos hobian oido1 - ..da.-- m Suo eii,. ooi tlb , NOt 00 otrv tA preoo ente d o u dei de tot tome od, 0,0 neg oa o t in taos otarot~ n
.1baospre pod.r Eijecuiovo pm- BUENOS Alii' I, c tuo 18 A ml gq,00tA oo3 tini to0,t,,no nt ,eittad o ioOL ,:iO t O li0lt Odt, t e umlt dtru
'n UPuuayel i e rtture dte iuete e, uLLdeoeril catoe te nine d Core di Pt'cOt ~l ,.,.,ca .1d,110 rn lspridssfrdse ees
Josaup ha aido obirto do 6001001uint lo iltre I ue po. ha Alt ilodo ren ermnrm . nlaeaod el. Ls ura d a dynn o ueun eO udlltlo,,bdo Mutlio Yll scmmsashbtntrio m
(aopo niodph r enad rp..M nt.ideood lu d habetO. aac o a.I L A. 1101 plltOott lo n t~to~~ a 0100 u 10 00 tt~lt. bt tt,,oti dtp et it ueo 00 dot itd Ol
111us00 comun1 stot Coiy de 1r 00 . m At 8 o n oornun a sica trnfor d . a oli nitvanz bn pu odtd Cop o re t otordi dl Otav Ejtlrc dl ha It. U111 p000t 01r0c1tt Itt n ottlos ,,e- A. OP iilsa ouadv
hia en mu atuoudodo tmnr i00 bl rdgentnt 100dree m m ltdy ~ ~ u N rR R t n do i oteilud de 00, ltot ootttutt e rc: dcr la atat eh cm en zoaag sd
________t,__I_"l__a,
00900E0t .cs espd ae Agrg u Arpentintno ped . - -bird r_________ olldmbonaosoo icopron ldr fuerzad ctoombtna1. dll01qu aeEl b,,lttat u ds r0000ds i
Ultiooaono111,1. Ntite l0y ri d l~ rrt , a rtt~ . rn lou
obogado on diatintan oroolono. pr acepor 10 tlrpr*1i. nqu da ufIipmnio, crotiCanando aanIn if 9j9 "aclit lOJ( aaarci94l rtoo mnte oolood bsra- U lttonotI, or ts .polo o ao. - iuno 10aoC, us An extmuqtro. a bson tdd..qu roo aes utna actitud tavorableraornmun-.Urugu0u l toludo deLa Habonad de_____ -- pAo aliudoo ,plstaroon~o rapr A'oiu n o ponsoI Ar I U,,terd Prnso. WP.- 1,trzaoo A ioltterp,, ltoao,, I. .1 don rolpuln qu too h1n0 00,000
Ons rhinoo y por ia nuopenoldn Ar la 18 aobre Aderehoa y doeros do, NUEVA DELHI. tndiu. opobre tO. AnoAdo e1 Prrmlr, "N, parcp que tgrttos do pbllsnro dol rumono prtn Foanklto Rue con 0a conquioto luora ltrrno rcuntdoat sm e on- , lrt 000on un 14.09 homob ayudo a in Cnin nacionolinlo. ion rsadol 10 paso do guerro ,,v11. LUoitld...-EI pritmr tomistro Jtawa- I. orguotopilo do Cts NU 00 ito doo-Sroou ri poorepoosal Summeorlin, loA. e t~ 011000 a oliui ttgca e0 01que. p0ntr0r retirto olguna. 00n emr _.___r.
* E un discurno pronuorodoaodh y no oror querdrba aplioorse a 5es odNehrudeoAroA uierlaNNUedh utodorotrpro torm do lo qut so yotta do loachionoptrn00 Salol Poul, Staoooo ooolR alolocr raso. rues los .uostro ArC 20 do uep- bOIOrOn ser reopoanIod do maunerla propoolo oser El proplollo uraque Oto- hoblt Ittacuooado.: lrasladdose l a Jssup y dlquet str, n u lbor tI mbrb o uerontttt oblrlncionnode darlo mas "omplitud yoentoqu r n oroo zaot o n uoot itersol Aho- piv'ttr htrlo lAgolinis lot,,, ets
dooae o l deparlamntoo drEs-un acto urr hIvl- mntoreallo., ae ooolgoomono qeo ".teoe aloorederla ctdAd
odo,. hobi, cometidoiolotrorroe7 Dro a tur Argen'in. o ho roll. Eo un dricurso proonuorindo rn 1ai Lo n expliod:-Si ha NU 10m0100 El com tttnpd Ade l ircol, d "lndiscutlbles n no 00 1. potlt.- ticadu, rson veocitoo n Ar Lo Hobo- convonol~t de1s0 Poolido Anl Cott lo arersntrOncmnt n Ooitvo Ejircito, drcja quo n Itt oa orn al do boo Estada Do. Un- so. dto Nehrtu qor COO ND h hhirri.,aon I~ ar O oodos osttabano mooed Are mFAns. . garoado oosrotduneloianozAntr.ivrul pO A td dOAr poopgttdeorimopor Itointios a l on l.PDo pto s
J, spupih.-rch drnd o rnos o Ptr derooto, o-birno orugttvoty dlnitroo o mndo"omtooto.o uoleqitE n - 01 lttu I-r podloro. ltrtArt oo 60.00 oK 1o.dro
srtono..yoen r m1 oroi.o. cobrrdoha Aiopuoslo 10 mttrnttood 404 oIl. prosito. s n dela- N U d 1.20 ytdo.
oyrr por 01 Slubroomit dijoAoqu loo'cbalon Ar lo ov.totn y nottos bolr- bndipd Npl, que lo . organioold no -o C10. Al dpt d KA so lto rO maonlftoninr do SOassn-ono "t - 10 s0 Oarmadas artotso in l t o. 0 ho convrtido ren ltbun do tunt maoseto en, oto mu difrer,,t, Pt, dooloa A rcn diEato gIn , etba lmrirnteindodos" . burt~n Ar10 lo ,,rme y 01rmas ta-;poar,ro 01 pottlto muodioblcontr lo totto to hopirodoor oreceotto oo oiniento lomtba oir 00 sre0a EnooosoooIAsnJessup o0rdAO treda por lOos utlbto. Apototrenteme ronteec onmo, y agrA qun 01 boe-coonsidro rooblema n uevoorotvq. Y e \ootit lu aOcPn o tino Sinoorn hnbl. dicho qo dl 4 hablo abo- Ulrugtay lto ott cooniderroido qO m01 a 10 lutrrloc0000m00y parolio. z, .1 Ar rerma OOlaIt ND oob,,re nue or ue troon detrirra n godo por la uoprnin doboo yudael presideneroi oAn der dbi-ex a laanaptttttr. y grnpnrrtt o a baoobpuA0roa a rsaplitutdtylAr sts linooa. Kuon no pued I.l Chin. norionaliolo on unrconte to nonn do ooiodn do ourra bonoorlo puderlo y eoeogl. otii dodicado. ni ponerlosmo e t or n tact001 1011 Li rei. orr eprdooen lo odrionier o 01ca ne deparltomento do Etadojruondo a, produboo a ubboevobdrn. rearmeo. ldAnd. oo, oota odo e r IR ~ E I M
ttNorIdl ren rodb KOmtong , 1
-e,-, ided endr, deti l - a _ _ alder 1, 1. .d.......
i demb 0de karp- ua-l armisd. lds


di, rride dlD Cl.o cono 10.1.nqo in 0(,,
Ul~atrea -i fag~ ritkdu- I d ", " e casn r e' t r-L .co ..... co
H la j.serrv --mP4r. . -!as mdm .-aractrChtias qu
,I gentl epubls- H .r.rto .cbcctr-lmenieih bnipltu vncilicoirtie m tUA rnalitinNuLeoticias derI.LL.,r'o- --,,o I-dle.li
-n...A...d..ed..A.ao.dfesoletn td n O.oI ambE top do.
I-dN" ra rt, Il,, de10-00,.00hno
Noicasded .-Iu
el S -00. ..10..Pa'01P-oibrgbr la.P '"oe r0 tr ,0
je-, I. War Ido~~ nte~,l.dorAe-naa de gfnoi1.00
Id Aii Erh a uni eg-at aa AdI Ug, haed1.a0. Eo ro,'ti....o EIp r1.a, at rt.000.a 1. -&dl'n .019e do ocrlontoo ilo qtio
ldrotortdo plrs eor Inp~nbO-tI
h~bl. -,id. iirl D.Inaq., a. h eafhoy .uat, I. L-- Id,1eaL- l l toodha rO pao rotr E0 rot otliglOO Aio
dtmdnad _ _ a . al~ j i, rlit a - 1E nNU r a, h L,,,.m oj m e det Q . . -ii-y.da . 'e, d, a rti 1 -1 en, K.L'tiitl01b00d,0iIlYo at...o6I",itoi I IU
// p01 1, ag,1 6,Id0Cr rolro do-ik 1,U,
- ,Ien-acn.lo, m'I."onotmRIo DIa.,to-20.00
enpoqait pa ro p r an p.
- bb poTo olori 0 Alaonool
I- - rol tol 01 p ,mer00 vquo o I

1L.do Unbnau11t rnac on d ran ye..9pata ,r-o- r poor.p ioooarreer d1 o NU00L.
..- ord. 00-, a ..t, p opa.imil-.
E1-a- d, It sn, y 0W.. .1 a e 7
pr Im , .eun l s --Es d. I,IJ~I~i~ad~f0~&jOA .1 omsta d a lana bnvo a lt
E.,udlorr e prt. 008000cto q tos Ade n,5E5 .. toroo lldo P0.00a po t adrid.r
- , 0 e , lable e l I .esd rnp

, drbo - , y Itdolon 0 p os ..rboI pobayn-a 1l. te Al m nIiaa a E opn ott.
I Soberano de t erb. Ml
- La c~~~onfrecia ms denhE sp fe a taqerpt1
& Naio.1 Aol Campn, 00 Couo UI110E So dE moo, lhB ARI
- - dicd-m., ..1. ra-El cro n la Earooba Dtplooaao tl Pnoln do an
n earidoel oraoo n aEscrela Di- o to 1 a
i, ftLitocrrl Pr ntA ol ao o oti- a
|OdMlrOM A rtato. Old Ia ptr ra L
-_______________________ ono ,obo "DIpln0mnoio y lahor! 0 124t o h6..
p onoolor" e1 prooioor y dlinlmUo v
th-r turri.o , h inal hablO M ar110 Artojo y l d000 oaonuurAdo OIL
El -noinbto. dot Prd nn Odobtta
El .Inotllro rd Rolkrormnu dr
r 1116a0 hop 01 Arc.D 6 1 d 1008.
.,mndo dUd, cto e rgiMS0myo deav.Ioys mds alto prooopocio, oa, ndo-.r k
dalolemoente, so hg... Ec Joor ella quo ci DIARIO DE LA - obne qu01 I. 0001 blreo e ob
loa.aoooif a 000 literrl 11n1o116 20 0MARINA paoio a ax ddspozicidn eotao pdginna que, t.radiconal- .i Per.
mente, han estado a) aervico do los buenos hogarosocubonno. " Oorr "0 ro "aookm
Con .1 mayor affect, 000 .1 miamo aidado 0In qto. ted ten rO l .
do lag colas do)l hogaor, nogoto elabaramos este DIARIG DE L A ct usu 011 0011, t ~o
MA RINA retcndeaserounoparte orinodoray nendr 0
do Ion nab es fin., quo reprosenoto e h.ga..u ymatetnoara a ) aoito-nnto oh Oto l~
rooamonty cida. "ootd nira.Un UO~ISI-o~or n 100r .001m0 p:r did ono o\ ,
La. 0o010.ld. t r rioneaIh do 0, .b rFeri da T. rr,- va cIn, e d ,!po
- a., ounell tem 1 a L arl des1.o .rralo e d.d00- le


n Ibnlo lol'. Ootrba, ptoo aatanooio
.,, t r r il ~ 1. Col lelnad rtd P

- N cesta-n Ottoer dhobom -r-o nool 40r to
a. dela Copanla culdtra
Ee , ana ter", Stitt dohapeluodA .
rep1 bdalalor de Wrier e , Fia e r", p r n m
,oih 1i.r 2 ". Dpo I 6 )0t
P r ,nc a, 16 ; alL et ,
i a y ' HolAndaD Didrc y 1.r 1n8c00

A1.1. le a , Pa r i= I..

P0na 18 .dARlO DE LA MAINA.-Vierries, 19 de Octubre de 1951 IIportes

DEBUTARAN ESTA NOCHE LOS PITCHERS ALEXANDER Y RUTHERFORDEl DiARIO en 15s DEPORTES Ubeda perdi6 tin estelar de

.~EInasnger is datinasiaas.muchas vueltas en su debut

-- eecis r -ut -if- - El delactero .mexirano prob6 qee en gran eatnella del deporte. Ha.ran labor de Alfon. L-pen. . - pIdo tenminre y hobo neceaidad dc conlecconar otre.
Por ELADIO SECADES Cm r. d. . et deb t et cat. car oars Cad. aeeclanoesEl habea l endD fenotc e1Send eP caRnim quToEu coor.


A UNQUE lea tndtns de Cleveland no poetic- lambldn en Ia aegunds, aventuras quecausarn h a b Itra erraode tprada. n ra a run No r efrmsa
ro aa lrm ent e i a n e lpbl am t opeacmi os a te vela natta nodia adaerttrae. ad;- tre terudad en tie sa p crn en
rn, gae de eenn et n ga mma.t p tan omaAon debuta r en a mterabanmr de ta opene r.u
aquipo c manager Altenta Ltpea eact r'segurado -* - I- El deltate aatera rerrbcr ena teear- tr habr tetdt aus trabalar u.

en au puet . Un repeerltnr da Ia ebeded acabo 1 7ENDO uno de Ins recepte coas habtIl- teaei pvtce6 lsr alttla ta a ar a to dsa es attl6 Ia hai etc d
- p un rllan a ha Eeed a ute a deer artiti a taclts notaritt.. E decr. Ha
general del club, leane y lea rambloscnce- qure Alfona Lrlpca fanga doles de etrec- rn paoc itcrad a Muoetes 1.la ttmpa aue se creoan ladaae,
brIde, ron cmtrea al l emporada prextatrr. Green- Inc.. Su trobalo en eaa aenoido lud brnllants Qultaareecotra ei debutarta ay ci. Caresa asbia dondd"" eataba nareete
berg Ic reapondret e tabrI trceneacrlonca delco- en ci .Iendinrpntla. inapird at contunle, tea au- amenta attn pope eermpeoscoe eurert et- bbenas lrtlas. El emepata en at e.
portacna, qu no todna loas larea nat brIan cr t a laaduelola cenlrala dmateanlsnuavn rectaeree o raa tertat e-.d t t reltc larle unoaldoader
aan do nl rb..y en no prlomer ae no o o nager at aqulpa hae- c rta eIbo la, um see rimera rate. Coreata coo ci cravs ue saue de
-iQe ere c ar ret Aliroao Lrtpeop -Ic- get a Ia mets con acts paloleree baterrodc po CO- taedaaetunesearie daeterat. tibada .
dag el perodata, elms de I mora e le treacpentos.. Cas tro- 4ent e rto rremiaenaa a r a- a carueb ar rsetsaex n. arr..
-Ldpe -repu I el tonrrnrer ronvertido en dna ItabIan ald. rercandadas per II... Al- tdad et de anterea e eatrAs sarotlbesca err a dereoha, cabotes biee
magnate- Ito etemotredo crue en rna de la ma- nao Ldpen probl eapacadet en tbetos Ins brda- . muaueryQutra. car aru aea- rco re as eta ea o es errau
nagars mbaoolacvene den'uants aeraan en la nes que abarcsa compatenrlaodeun magert.< reetod,.cr srrecstrteete i. act aertocra la peay roeereaca
Granee Llgac. etaere canatadrs con I-.., barajd ira serpenre narna coma un mosaer, me- - r r a e et c a t atdad lee ta raba. eroi el alta pe que beesdat cacnra
te ,,e e-alion rcraea ,", ,,, . E arerartd el derlette rrre rr.
T7do etmuo enClvcindatira realnta relelaereaeras crn prectaletnaropitetunma- I ~des tea eorrnerearr oerrororelrecrt ada. tenguaeeanen macr et a
mo l.. quinara que ya lurta ncontcolbtaal menda . -. en rrtrdoan aOsriuo dac. er e ntura.t Aterra aada ren an
-*haberaa lndiado Ia temparra .. Ear en oo o ra
N el ret o e P7 I a erid, a do e qrue Allen- deportrion qua en n moral A nloneso tpen aupo h.. rtr h arAa e r rr oot HQerreh es crantad t re lsA ,cret
an tetpea se reltralca dcl serverlr artito gansec l armc y isanoperaiton mba entr- r,- etetasaC rrrraetleo Pasan Coreoooev
porqeo , etoha e temasiado viejo . A. - e eta tods s o subalterna.. . A rado esae erLeoI rt. ocsar sa da,% eel Q re.. at nre r o limo te ec
jea de Altanco Lcipea at barer maria era la 'trlunlre soya Ins bambres qua risen las Ligcs ot r rerra a erana acrrncornaaer e t ai ea Iscoechna Etaar aecorete
rejes departira. Sa phede er allele viejo sin Maiaynrea empetaonsa f ara en on . a"Ie alra. sre"nermeete acre Irnoabor reatarm"ae rsm cera.
babar de rAd tlen te aer bom brea t v ren. C udndo toe . - *'-.n t ",ri" e" '
etc aorncrnta. . br a to oIn iuaa ~.cab -oulmemonobedaatet . r.lo orrar yhmAle""lr o . ' actaiarretarl n


crantatas otudlac a Atfonsa Leoea, lottbn L ONSO L..pan estabteald atgunooa retars Peel lHas tatatattta de boa Ratas dat Sashna, sa deattsa saae an tertca as d'apula e passr On tarao trlinl o d axa arrrdoMseo Le terr c-ter ai sd cii ado r Carenas re Qatreeda manger " ... o ra lo aman io - de importancia an a. Groodas Ligee. acre at 1t-br ntaa.r en el eac t,,Vg apatIsarlaoIn carrei... An no n tabla nata. Has latl ds santar, adettaotarsc, e.r ger ea arec r are to t crseet se a itts on eo 20 tuotas erc.
ve aagr.. oq e ta Is l retaI- ' Cuado sa pucc bas arrans at dl., renro sIa ser ouaa bas h o ae aereds aarea at ratataer Beasac atas mane, dc abbnas. Tall. Dadrtdgnaranlbs at tan derrrhsar a pared trhtre ra. 20 las aras Ubads tiec aen ass
eledad an ningrc asperta de a rids se coonfirma e aaplieobra e ta4. super Is coora e Gabby - data esadtnes ca al mptrc Atla dactda at ancs. era a creta crstaaea e rbbteoroniet a serere art a c0 tm a p mta e tan"nm an1 Mmoo-o cl Ha tt, babiando figured detr. dl plate en cu a a t s uar act ta.
dato pi en erk rela.cHankd; C,, n ld eddVodinist, titdooredefensg-ve. Cnd% mi. natural. p," I.1 Cmn .IddereIII. '.rahPde. AfnoLpe in urnaytr ML SETECIENTGS NOVENTA Y CUATO 1 (I11 1] ] 1 J 1 oroY?? aurriaz Ulado raorr at per- an elo a trematedosarbate,
bagobera...ellfonaInspcntlaorIcuarot lOr, DESAltn. . pob atad o ac lo 0C '2 K oiino av.iavicori1.eiOS-tatare ala' rre c I.ee I;cearearta-Qa"t.. .rCadItsaraadea C
saco. Ga padra espaoo, nacib en Tsmpsate EAIS epes aadaqesh a . 'C 0 U1SIOl VC~l e1S L E meraa a ocet us bn atrro rc ti arra ue s a erdpe ctad, eta
aente de agoato de tat ... En everanadet dlamaoteI ora rnu n the.a.b.Am e mr deI
t925 lniciaba so carrsr baisbolrra an Is Lia Ituegas catcharetdo, citra qua at marrho- e Pitt,. .et rat-do o n a et c Ybso meret beet. ion ertar la ima etatrie. rr
a.ti o 11raee"I om eaa emee"lter.ea pado - Ctr r . abea tocd r
dea Flarida. Deda antnncsscnonag -Por burgb a Cteratand, era et MIL oCHtiCiENT, I in, co tnreeo o ca Q Ie drsdeat ymprdo a to pudta Is Utn atrtre t ad.
.TCO CtNCO... y uet torAa conitueunracnrd al m m e an a. e aae ua u od re
imirtonrn. tie I. Ida, In,.11 ... ra tn ble.girili too Astriam.elmaireredtt.I attmmealIV I 1.u Icaruea etc, nGasraal'toi.C rlia.etaa eterarba" . eta . tr"rA
ectarc alpastempa, sin atros palnlela qua -ne aaimo E acmaad 91peyrmi padrcad b-d hl un -ti d e car
ttiempoim. ertA dedicao atng1latarca anya.i pa.6-- ---.----t----m I t- -----o------ ,_ --_ -- dta. yaetr rvaIorry cIet o.ci.dad laria . Eempat arverte e
- a la peana...t Cn Adctf. Luqu. y MC A- recibid en 114 rceniced sIn Itobr cam letde ,ac seta. errtirpo a dare- ar e co nvi ertsaitcrtrnen m ascoget Goobtac Ictaga at nn eta Mig ni orn onto poss-boti - En at capital deil ildar, Sualiteyri at creallo Adririn Zabala coo hombrec cc tercaro y aegunda y un- nato nut en et exto cha ee bete-rerride netta.rel em- teen
C surit, ed e latino 1 pe- ta aid o Adron o Loper unot etad ree ros tbers mba inning y no permoiti6 csreranenct reato dcl comm a, anegunande no xto de te per do s ete o te ", de e, r" r ra Gr' ra c eett a arerestl a? re_

gas...- Teaa tin par de lecmperadas an et Club romptatnsd a s d- ia rne y n oas breilbc.Tigrrc deo Mariapcao. Eat0 naoita: Cianfeegon contra' Almandarca. Miet dataltee. ebte are erderca .eaante car tre ta seeru rebota may lante P ceo
Tampa, Atfnnaa .Ldpca passt JabksocvrltI do los ceda dat dapocta... En repet.dan.pcainI.d--. ntia e re ec ab en ante armrde .
1 t a tnii n a a i es lul ider del rierurtn vrja en dnbta-p a: - - let resut ri te . Muouerna
rid eta pan pes l a9eqo st e at e rmetoy a'r an aslatanrsas. Se cobb Ia pebtierdud at dir - Unt raer-ao brettanta dci cordite Jsek Fcr RENE MOLINA Iee en padla extra ale. .rpodsa babe0 mecrbet atcustertoeand vi eta et aal xltco lBoky 2 de aaptiambre de 793, ceandto Ics nate-bun Coltu rascegord anarhea r victerlal anpecatanua e er Hoa. are eO babis instrao err pe. Oub eIsa Ligs Nsatcnat, etod ui at primer .. e oruantradinee ac aea tre per dna par s d. redo hca hema an ape dat" -- dad e sasedr. arecin var au hoy
at sigulenne Ic remitteren at Atlanta, an busc neo t i'o odescota eloldrtfte, tHnboa resbra at Marianar, ~en Otr erlny . ..- Er as atteurce reretere Cr. true. Ic teri l ci upe at rotodarta rote- otn prerrateet dci crated car en . V 1t Sp r 'cb - - realind un doba-play in onisbenca . Pre , ptder- e are ma.to eaesi,-yde eta a u treat bob y, dspaetade nor a co ateaplndete a to tambers"..1 El prtme r artidet duerb rn et paa ... d -r encim de toda, Aleone LcI te drid e:d co carrie 'nna ast a tet"o lnetae- Cheaultie Cbabre a qu cr"etean s Ins Sire rdrdids e riampe .lied aacrer-ordsd y' can isaolspcnairr dcl an
--i--.te,...PoaPor neec ryeporIt.ca-m n.a da Jergc.. psO etibaer eta peeorcandedattrcaerIt y Crelum dctat-eadrctcrmi a a me itr a ,
en a da port noa csaaters ca e su intetgn- tue e Tos i "res,,ra are etean daet a Uranserceneg ci etercer cc htioo csro dcl reatm. reatecsndaun a ntsas . etraaa. qea babes ju - Base Ba li
- - N to eldi de tndd proesoalee dieamante nia, e an pansmicote rapIdo p ri ciemptr de lea cqurpoc , r e re tre dabl roar den- out arosta do Phteitraps au rc en Cr bil y epererna aisteencta en pri- do la etrtc aetrror, scredld trcu .Jego e ta Ligo Cuebora.
no ayaprueb mls dfirl quacti-crtorru tens capocledad fuara e in rorriane pons ci .srdaadacomrtattaaiorde tdoatloaseauda cart r ia Vsroos-tergct- mara rararecebir-ta davreuaeindrsarl peetod Muuraaar tuo enr rancros "
ta Lg no aen u setam o t pad-e otrcidos per is Lia Cub .. V. e... Oraet Varonadm tad at st- q trodcrs. etr targ etardet'a' t-.
lasLias enresenbusa e is a- traaj, prasalr ie prealteren a enir ticidfar sabre sa teuro reatutta sm- Damittsdea car Catitme lea TIgarea rsdor dabta..piay...- El car 27 te n- re cascara. prere para e seruam. cocetcae coat Nacvo Proao.. Eactltrste vIjedetqemuchsaravcesoir mpri m yo e uat , Pra seria ese- ccc ooerrtoeado, pae as poalbis ga- pocritn acaptor et l r ae aert te0 PhittI pa an rtlacr tditsjn .1-biraCeaoa dros, dsens r teumeemateaeedosia u noaceregrasatjamla.. Eaata nasyo de fego. tbrro contcfeatyonpunedonar qeeesti- rctar elaaetrarcionetsstInl.cnoveeorr etuveegestetrabe- genaen... que rsaaraunrao vaed a ch. Possel odtigrs ...np At o gr i et naodid orid r.. cin an id mia coninet s et - - Ch uit Cbr era coe Eastoch s enfrtr Atmeo Para dar a lea ses ea Im
teadotat rlis i a asopara e E tor nt- -sn a .. nuca sore,, rettrle doee esos 1actm- hIt sltnin pee sobre to ceaa e dsrea a' Ciecferios y se anuocla etlpycreta on rsta e crodale Ubeds. Ias Jas Alas:
dv o i zdqnn .EIm-*- .resaean t b a 'oaerrad p d Bnoon obesrvandr e e infitdebet dd se rpaentmrao...Pro .Mdaetial.IaPabera.rd
pats de t929 Atfnac Letpe, can at ucniforma - cOStBLEMENTE nunca an ta- Itooiria d cs tedra tea prognrea .. Anoebe dcl t-abansac senate co Ocpra del ta- tea Acueteas card Sob Atatxsendtr or adeccostattestsl csrraracaetbre -Dtebie netide en a' Habaprse ci mo irrdut.esup nd n oe L qu ,de y.U se q e u o ll ur 6, th rf rd ie e-el elr inen en ,r:d _r1a I - d id . on trs ardat Attanfa tcabsid daedra dci plate en 142 dana- 5baaa ball grande bra reasetado coda dtetler e cuareme rrbun uro lo t canc- emdo an ar at rer e b crandoerr a It a- eba ureet ttartrd. elu i o d -. at a-!p r reex. a t p ar-e G u te r fsdtet. qmertrs entaItos, bated 100 bIts, peget nuere tribayca, rain- qua abara Is etecoio di coanader m ra n v a' ty la ituociern e ifciles. ritter to por prtmara. . Treta te erected cedtnia c a er lnterrveds Cutirri-'. s e n la seetrtelead err ape Caras-. utees ealtos. rateennardoa i tidoin ubryas, dea tanrcca p tarmind r-on are- diatingulda... San eandtldaea e lerza y- cr0 fandnt at tied Iras Lerer, or-aclac 5perocen Ida calrutes dee eant Pee- cateen te sueapesa.__________ ysrQer qunra teanrrventca do de, reera o o la er-es e Ia tarrsge e .227... Cnn samelsote cr-cdenriatas, motiana sobradna pansr - lcnare attno c n r at arev colossi dat paeruete Ce-- -- - - ----- - eantesen Is preteers decers. ce se- e, yela negrnds a las dcbe
Iu Inn prt g, ... El etata de ta rde a -. - .i catanda per lea e abato crrn r da dea isanoe
Sd C sy ni ld ,e bItO u v d repertaro sait- - . atu.sma tenet , an mtres las ImbI- y.
dad de ins Peentas, ascribieceta ati primer e Ics Dodgers Paul P hardts, de tea Mcdi on red at certit" Zbooata sceta -- ran dci adiftice. L A
-cap 1tu 4e ns eatan ias an tao Ligas Mayoas Btan e s et Ci cago, LeO D o ebA r, de L on Gi- Ineing y. deepa eta de ngetare ins _-mCeaga y Qu na, 6a. Lu chaa:,
pus derd elor liet a a rt-1segu i. . . K L negar l gan o y Alensa L p. ea Instdina ... Allen- neb"a, earnersa'Iereran aI tea- ,1uoim.eoteld"'retda d rtebrI at rar. -P cams det pr a ai
ma ~la ll pand es netn, an- r egas etas, an-e a y' Paul Sircta son los managers sa- Cueate ae arell e n lerut.ar te s dee Ioees te-to a r eta ueerea sara e t ca. en teoacd r-t
- i 1. d-. .HIb'"d" G-- Gn ts an tlrmines coup generetea ban rca- errac. at ritmem e etaaltos de Ptura etc nes a er-arern en tue tno en ue are a is u e e t a Isnrh.
des Liga t cc a endanria terrcnr-is...I La eift- tad an labor giant eca. Ne Importa que lItu;"dm ebt'el drteitn yi det ;., ,ea lanchrarneneun eta n .
ci n e otne e'acns, in tgarlape- n f ayanyp.dd ankhr. ..Siemrs lee noen lotre empa ;dI , unI I rrer1,en - cal d'en ..d t-bi n i nf,,,d lu- -nia. Aifenan Lotpca cc datnord rar-eptoc cola vstioaa ne tiane qua ligurar en cI aquipo lets pesraerrlo der encuenteret Ano- -. e mI canba co. or e e e stan rgaad nc arrs
e pclmeislms tInes p sin babrar alda toettec qua rluefa..- SI so tienc an cuanra at tetaqur I t ratair.paa' I tobasrado sanser Cn A MP A-PO ESO A EB -~l 95 - - t dcl maelo eccetecd reosa na ets -rn a e ta ndd one r-aeecsde patncla ex iaardinsria; sa mantuanacerra d bit, eM n.o deata lo in s, ne camprendera rec enr ud can et e a ne s pepe- cla a menand
cama en connsa a las arrans dec trabsin, brasts uIt bra alda la obra de Attonso Ldpen p cc Itaco- rneeds de mia racttrreo eunr Casapilactos spactat pan Ftna dat Castala Pla vi deaareoe lb ara m raesi detlanecha. t rue determined ti-ra an t47... En is tam- tisaric s r aoUn pa a n 1u Hanb Groenbceg trsea... La opietleon eeebidoae e m. Hasta nctsra sa, cocausvens. n ad G baa m o, si e bar, adparada de 1934 s Dodgers, sada de an is scabs de dacr quae to at munda en Cleresared ceso apr d a1igeaa u d e ols ar n MARSANAo I5A5ANA Itabanaraccedaa. El maerante sa i aeroecatara CC.hnbrI~ It *0.0., CA.. I,5.- Ulrt,. " " A.reraplaria, in utilszacan an is tarcas baa p eatbaenoanta do cnn It... ur Itrembre qua ne bara dna tanca- -.C .- .E. .V O ..A. . caa t ard e rer es~ n -r
mintcloaigues yaquladom totdo tt ra1'' ... 4o r2 oge se 2a. .. e. i t rqasdosaeapd chCra Y aer~yic Aun de en n po ey n c rv . a D a dr dg , a. . . 1 0 -2 Ian N o , . -.a.4d. K1 shscen ,nue2c mao c n ,a iP11.d
dodo________ _so__GrIsLima._on__,_M,__netr ute aobe Is orce.rew l. It-.. t r r rea.s l . 4 . .la27i..c.d r ed lentOc e Ubarpeles contra Ve Towell
--~rOS --- s - -- F6orm f.... 4 are I t da-caerni u. a desas exptes"drs ne "
beelia.'lbettabrtude"j -rttd'emIiea ArrrrM m, n-wrr - oft "a e ie eterrei-Ce p ts e a ecratsrroal -Pd1

F-ongAd H ADBA7 A MA DRID ES PROBABLE UE E e-riee A
______________i.. lo.ce-reurrdec"n'_tdajere eie repit- be to. irncttatreaadr. OPCELGN_ _rlabe"I . tiA.Ilu

P angam osiaal pr es ae gare, 1 5ede, Cra, Pscare, Tarcs. nn etha ea deet e rer rrrImte r l. e d -er - d a e re a eoalrnA VIso ,e Jo ete
MonfInIGAID.ereap mee 1e t le e.,amarnHy c ndi er Fmley .c2f-urdr 1 a' Zotme.e . .-..2 0 I re 0E at C mse aoUbIal rldt cr ure e d iest e dno t e mbrl ets .
Mm aIDOo e R tserree clan pceteetre- -- - - - -- -- - -r tendenrio rmra Orme hYblsrdo compete ae.oar e t 51 a ie C . mlont ys HPad. clanca. , A ______rid_ _- - . - rirr etra d en les fartietes temeiesam. ANOTACtON PO ENTRADA "- 1. _n v-l-ie, - a b-. bar al io u elme pado Ce Ciam-v.
,ArginId -1 ctearoeer1 1 onerAl y Zale , a..ntrnacre .4tincanherr. rmARIANA . ...--.--- rl bYe P-erA Ketge r.na.,eitla,
GctdR SsE tt QUNE Ana 6 aan rs: i rd eti3ras dab I2 lylon NUEVA YeORK, ectrebra tO. rUn-. abic rete ~ebr I a eT cer OiA ANA -. . . . .t. . - 1 ne 0 tt Mx- 3 Reciciri crado jcgado r '-sprneteteperptamastdcertara
I cdlb" LiaG - -l.,Melter . Y.In.IIr1 11"T"geca" "r

tuer Inn B ngAteta , V- -e 00E5UDA QINbiEtLA a i tati:tl ed G Mc- ogalet. de tes Yankec.rres, re t el ramntre. raete~doer Carerrr-etempelenetns: Kal.ttnr. 7ur Zela. Melter 0 Three base htree Lues e Ssettrg enesta cirdd
noP dr ite. Harenrnno. Aeorlofrel saercieo an errs u arnPta ea doCeerr u ml rrrcoetI pare rrcener a Hans Twr bsee h e Khnr rarre ft his P me Veroea rebie pla Prar- de is a Inka $6,446.09 re rac rto Peomee goe. deberA
nEGUNDO PARTItO a 90 tatror Aguina , AbeNtOe y p .t.y asfiils et A UnIted P Isre met at tod rent .. Et e nereo Crete batsetde mrentta s Htaus; Vores 0 Jeoreer a See.tb a Pheileps a CaterbI. - onerarsrune macb et reach cr IturectOa yH es , biadno ootra L r -etnrelater liberead et les r-rp r e Oars a Varerra a Ceitrut Qedadets e booses: Marscene . 0, Habuan 7 a Towell pars deetro e teas tes teUgarde py0 Or e atls. Ar saran TEOCER PAnRTIDO a 3a 0 01ncr- Pc-.. Norata dat Ate e IsLga Arer ca-im pe emre domm pn bere rertsa Zobuic . 1: r Fie3 Cetlttem. 3 Bae po oa Zubals. 3. ie CtNCINNAT1. erterbe 1n. tUrnroe as saeu,otes a Is rimors pcett.
omOs dat coateeo . - dr-ta a' Anteteto, btanos. rorc es. reder m erirtesma e rsir ot dr. r. Crileumr t W'ild. Zerbata Hris a tree p'etrher- a Zraro. a en 5 - - - -Cads eagador roeurit da tres Yale. Reroo perorbirre run belsa e dna
SEUNA UIIEA dsta t cteAg nas.,Absrndaay Lattaertz- Leoersa daectietoa -tirleser... Aenaoota le ntron ee y 9 e s err-aebbae.tchlerretaoedrr. Zbti Pertcererlnad e . rrme r eeida Nea c a mpo dreri lqtaahrs etetrit arssen e
HE uguDA QUItIELA a t tr:co bca a . A snene toe prtaecre dpI t3 -ada niredad represenladsar e r t eresa y en us uItimeos rutroettIerr- err et tera. Arreindr: Jreir Frrareett- Umitre . Paddor, itreere rrdri- munrdre. tecrbbr.Sta44rre erremrr par-.ecrenaetro de trvrrerbr ear a e
Manottoy Cre'sy trsrsecudos deti13 ymadio, droseerie pttartoa. nu t ettarO de- creo, preiree. Mestt.tsetelda.Ararrletrrer rereparro err il ere Munrrdrasps - at d revtnlrbdcc rsete ibnruetrml
agcay stl. adrn, b ,o.ra ias- eaogleeo- a MreZd etasirdre tard.. --.- . ESTADO CE son ctin -da' y da louader drre o eaCtrere taA . Eesde ua panr_dad e
TERCER PA20TIDO a on centre: eSuaod Sca 5anct6a Sc acer can 5mphi. mayurl sobrea ret batto Auneeeotactraerronl crre nert 05. A. C. 5t. G. P. Ana. aDid. Nea Ytork crrues Pli.95be. er etsas tebros pre cuaqclers e
Itelca p=,toty e a.cn blanco , coea- or-mi- -n-od dB d - r-d-B-.-- - ----- ' drs boera.sud
treatEphne pCuzltes.a.. PROOE PATIDCO: Are eee-oosa Mteedtaaeslaaratreriside creaeltdsare Arr ANA .% . - -- 2 - 2 . -- - - pr e nracteldru
oar nmbos dab ruadac t3. dtta 10. Ontado a' Cotiabo 70. 'na de Chipsot Ierirer.s, erbundereete ti aeeaea cron ALE NArtr E S. . .. et - e a a a 0 n s tromaro are bate a pceent vaenPtOMERIA QUbNtELAr trile. Ores vors pueen rerIr e ndi- eradra .. Lrs deta earljertes ament- IIENFUPUGOS -.-. - . 2 0- -- ta 10 R s t d d s I car b.pa . cmbec
Po l nce ls md n EctttDlt PARTDe- Pcdntto a' Con. pin a isarqe fioenlme e Is l ele-Ort da rteerre e i decer-d~ HABANA -. - -.. .I I -- r 30 ett reaot ag dteteni arenoltal parc et
a'nor cer.rrtl-c"r.rEra'eIctdr'tup.erasci visia- - - ee, au I


PRI aEr PA TDO a 21 tan M: bo 19. teeurene IaFrt 12. Plea- peeIl cia , y qt e l ,te i e e clruaci.so r Ma renracdrim e yrarer T- --o- -aes....,sass I naresiri.Arrt ern lofGdno yCus, bInera c nter ondi s ro a o r-ole teen pa- - d r d spr n dL. -A.E u En djmne nn pm
Pmanu p TcreBa. aultes. A caer- tnle ..c ins retdasloaA ltpetaitada p e.e r t A rl ann inare pert Ire tato etncngy tnee radirmosra SA CF xtoe d_ _ _ _ _ _ - .terre ala Pecona1eas prdmedns dat 12 p ins aegan- - dEaDnDAc Q rr i et.A: A o miamos q on e .tt.starn Is Vl et t ae crier tta tni prje. Osr- JIGicAn es n i car-ea olRidEA A EA ,
dna Iat t.fTE C lubA t 0- hsceti.P cH leede Me'relheerIe eledo rti t Iers. ri:Ci-nafub.e. 0.osAc. PRCd C .Ani.. =n n rcae-ehbaad n bte e


oe erretd de Zahala a Tales titeeta sor. ____ _____ 1, idre P.E, ar n r22 .e"nar ea e msbe, -aIrya .a
PRIMERA QUINO1ELA a ilstars Cenio2,Ai HauetayLtata 3t. Psrs mutebrs.taaaslcc6raesarltc peredio prcesao ea deere la me- .j orguez. Almendars .,. 32 4 0 1 arer 2 HSeetheart d-- 6 0 2 h arsee peerupret ad One
____ _p-- -- --- -elna nrpesar . Qulenes al rpmeaneiat ..Aoe nntIet as * RCOrrce . Amendees .... 10 1 r e 4er3. Hepreot-tratr oa--r- eapansetpeandsdecsdeadck d
Ispra asoateaainnsderMcnre- bate ect na n lat tete aa n L Csarera. Maer - --n . .. 2et 2 ii 3 9 Quere la to seine retasseta 1927 I djyl d.atMkil. 1..Iy.l ue s i-pl. a p r b do ,a:m r r Witherly enfny ares. Inr.ACn"ue, g. . . . . 1 Ill4,I3 4d -. - .
.enddei tooqnaas r-nprreeetIlt"eererhrtel____PBataraCrrreec - -tI a- --d.______- nlflon prae p s s eespertaaree. CrePa. .ltreneeeari la r ren- etdrrdge Msrarneo ..... 3 0 1 33 SG'G ARR
Irails eutd I a eesM~uadjg ade ae ere epar te CallNe a' oneugs....... p 7a 0;y; NUEVO DESCUBRIMIENTO
IeMtnetad lid ,ndeHercrr E nprehr e. c oe u r PnnCnrswel . Abendr- --. . .7r s Jteye-- -A E E
A d de p n t ari t oluciin a B a kl n , nEai niti. S b . le r l fd imoU. ararelsl r , d el tretO cr Thre Part Cr oR E O Na - - 20 e a r Ira tar Ir
o tolnat etACa. a ast fel esada o ee mrmars y at neeetd area.. - en n nat e g i o P bery. Atmardarsa .- - -... . ... 0 .: Qeeteelo I n ro...BRINsEJtRES
- tsrnsr,reeaa ancte pn el h ta- ar-ryCrespcotaaeoitee entcercer c.J JetraenenHsbnr . r et4 ete30 Dane lyeDerle -cot44ar A FEITA DAS.. Ass fIcalculu ERR0 mas do-cr tos ardttnco laqoterdo ypeSt aIl rerrrtrrr iptulsnddta Oar Keel R ECaonD nE iou PICtES TE-oso .R. eC e Ra Se SiE sr pd osaa ssali
oe.nn ..ro.el at tae - Vareonr-' I. C. . P. Are. t. Hp. Hr .C

Ai bstc,en53t b.inaarrttanet. tenrtdtOqe y etor en terce a-'- - - -, - - - - 0 0 2 saad --- 0220 Sli yjVn| 9[5
11 "hittl: Mcn .1 den4m2 ,23nhbtk H ,Ia, pe ,vcrad ,V1oeA.I1101009 31000333 hpa ----2


do stet:1dbe i Ott o r o te rIp' doH .yra,4tdi yapeoimantoaeaaas
EI -ep r m e earri e , t a- riht -cen ,e , t jo e . r n ot r R . Su I I' l", M . 2 "" 'I .. , 00 e 6 - 0 A . 1. 'A R A sA REIA .n.. ....ad :f n0u n


U denslaaaA badeassssaad.ca J banar-ealetro tra IdeM~Ur- reilaeaoter ar errr aerhor. r irn Ne hrbeeaes rtr Rrirnleaer..ese Atoete ode baa 2pc3 iaKnirrsaetap2ar3f 2aaaa
gp d; diez home runsor 14 d 'eMererPerrtrarrrenrieer- I ai-et.r . . 2 0 1 ie O ett y 20ta ade aievaa y pIomtaacitro .o.s acr'"
, tde a il o 7eper larre r eery M rdte rally, ter t e re. t1, l. Preernk A.s e -'i " . 17 ia a uG eam - - --- aitsrsquasper aa"tad s rj n
Ccao cot debar dader qua obturee mara sos ,Deutrrd td y ar nobel 01 bars etlc era terr-era rebbirez ael rroere Peer. .E letlra. ar . . I I e1 ret1 5 0 4r 6 Qeerrel- t- r a 4 ar e espiat mts nitdaa qua suncas-y Is
esulads canAntlcalcalna Ebrey... qepadci' arMrsea. ,edaeme. teeh nererte eel relea nt ar Itleelri preal reel er I Vrettel III . P 2 I I C 00in tee et7 C I I P I Lrretdaell ernte net et 0 1 d il ayu aaer rel apcoj
g ademantd de Ins lanes, dolods d. esplda. yntaelr. A.a' se en a em. eerier el rre rnBas. Ir Bnelrlercc r It WIlhel. I. . P P I t e m it a o a' e a 3. Wiltt - ---- n e ra lta is Nuea Crmca e
_.r t aka1,eeted cAeserdo ce, arena rrl a-I ZI rcsee et Apsn e aecer "blr. -pa A 5tt A!sr t-ttetp r t.5 A. ',,..t oo

Insamato p Cansaclo lntustfcada... pica toni rr feel p i er teeaarsa c e a trrrt, lA e e arO tlMveeer. n I I 2 300 10 1 Id 2 I r Q e ls. i-a one rto Aber Wittiama ple ronbian Em d nle 'tr uymen od e ellet-entrUO Y rilS rmentalveJore- Illi p lP A C AiaA oa dO llanrlm-t ee nta e dacecsA tc lu n Ebrey (exseaclo l ud ) escaocfi aum u oemlietpr T ilFS irenee a' Pass He. a' redy etrt. Mrerceets y it nori irre Ten P0 Ct C Ca' n 4o brarmiean mledtc r-en maycaca
d d d 7"Aaste hC o I Alt A.. rd.e... - -d "
ml esapacadedor eteberu ytleerxareecer rite. Crttcmeerll Al a' Kale.m 'art' u en enmoa nnimKereareWnre r-y -- Cr eCII .pCmpeo AseyKalm Mba2 n llasm r-r--am2 Ia prp a
aegoclos... eliminb algn qua sag. eaeraa y aI lnrcerceta etteitller6 e10a kr irroec e aet e rl v aeNryime-eetr lit N' CIRERA N T D S 11 (etrerec - tef M-~d tA e Q EPTe CrreR eLnhnera a- lp p rllat es n r-ectaEstera inerterba te raic e cerratgre -Ic reel tesas rete se e c ua htt bIae it i. I tetrge-ene I~I, P W e .tely< n rarear I Cati age 52 0 24 a u eaet.C not apiar leach lerfasce- d AnuIplculAna b psarcla st lts dearenta A ar er eata sea i2 C
r-eere '" paslebr feae eria cnMns i Ins e tp ,,a br i cre etasrer u-M SCeARfteeReE ..r s rrMPL eA re respnrilrarrr3 Grat r rtae ---- ---e pa ..tdjmd0a
sac h ablsan qolsada 30 sins da sactma. - b.as neer-ibrtsnart terra beepers eeeera en erttrsdelteetr reerrer ft u. . ere AO 0ADAS. trmeA VranNey I It I t n- Qua.telr --- . - .a
Por eo so vacuia en rcameadar a tadas praita area' Idiec'scatoe'ta p'"" Fe e erra c reerrrr terra ie er. M - et"eec n Grater Al'. Casace"t Ma"" c '. ' Ps y S.DnOCTAVA CARsEobA Ahoa-oada nca que ss dasadta
P al tehds ,an a ler de . r mu e a ASr C -- - - - - - --t "a. S 'nears ara ' apr macab I. ...n a N ev a da da Altsa
los qac salean cams y0 solri, ci famaso elsBacnh efra rraa e re erraetot de tour d Meba eN HASE PO O GS 0EIBD ceor n a4 y P2(). 6 Bakt --,60 0 Wbllardo-di prutaaea taaalsa
A iteCalcallas Ea'n e s'e pus " ins' "n et en et man. Is .. Teas at nete eta fIb :. NA S OAS S P nO P C n D rH o n --t alto Ito . tiadBc i....d asas'dter a
,dxu j;c q na l -uetea enmedsem r acpn e et qe erap ,net r l r cuar IetacOl la ..n".nsI r. . i d A I n,- la:I ' . a Y, m s,, " .. e
a// d a puInd .... C n cs e bit tral ,.,00"0 toV u m0 Vnar CAREraA Wia -s..a 'asr-b e, Ir id' s
asdnsrnr b nraeeh narreetta tasIaba 2. M y naesti n --- om 2i552ds"
etoavnha l etheryr,- Car-cns Petebitet Ceb ..a I N --A -n w hdbaI
cnat.a qa t ae aclhen ra easdQin a:a.

- ~gAmcrlana. Mtrchbramprnantuerelre-Olgier atebakKare,Crtee darul T mu lel
ren carr s p en eta. M ibrar. ar care el nrettdtn re ras abaL ehv.r- . UE A C rR En
rf'eraa as tda nte gatardten reerpe_- .d ae at boa rira, eestsr sane . in D sea"e r et oa r nr I 4a I A
aarla d crrcca re ai aal d ..rna .tnetAnnineaar-'rtrarsdn Aen -o**I - - 2E Kay -- 1- -Jj..
a In 114,as Cc -nAuroan bu- de mi, a fefehaer e opr. a.ernd e an ratemar-a ca Dal , - e ubd . -l-p---b.4.
h I - nr'n P.n, ""c rad ' 'aran a- b y. ,pu'_, fd I l.n "re _ . I I Qum. ' . . ,"I
I ' q.M n o o y u a n"It .' ' , ntnk , Ir.gcerr bI I _ Ie ... . D i n'D .ble. l 1. i. meportes DIARIO DE LA MARINA.-VernORLANDO ECHEVARRIA EN GRAN FOR
Tanto Varona como Pacheco son J, E


peleadores de principio a fin e


i'na sz camplid o l campramiso del sibadn, Pache embarcri El
para St. Louis poro efrentarse a Marvin Edelman. El semifi-,
sal seri cubierto par Echevarria y Amante. Gra catlera

Cuoad. su co pmsot' tot aliolonto a too staw ionadsosstiba en ol Iatott do las Juipor- rste proramsa is emtreso Gr'andoolu te mfrentdod-o a Chitc Varono, Especv-- uuts dri p.'sotor PoleouIu, is
11 dob caopodo brasitodot Cloto rogstsoi a isoncurrentes tmo O *e Paceo, ombarra roumbu I Sto!.rnoautooilCiroletysurdo,, Lab l'tonde prooparooso raltout los ineode la oaonooirenta ts Osos liondaenlads son ol retuLtonoi, osrgadas do solsr lao soombos .Eq hlar.is Edelooo., Poohoo. 1u nth program osoroa. le.. tt.. ds . dobo Ier osprsdo pus lo slila . .. E ....aoo ..oosoesosltaair. rctatosooro auco -A torOslla peo ol comta 00 5aitdor in-I Ots'ts tdisout iblo atrsatldno iA sossoble. do buss por do ooimtla pros eoo do Orlnd Eh arri's'sai rids y turlosasocotvldsd, toons sooll d 2 sds d rl bt od onssu reor d do ote ado mp lot nt asdell, rostotautno r d s'otorofroooishombs o muoo Tosy tounls y00 0r050ev0's. Analtzno -:
Jaitoailly Boa' p MusstsrotI. so ttsls do sorvtols. outdo obsern it trod xiloso hus ds sI Iub o t n hqutll to ttttdt r..d1Os'Ytt sr-to od, Pototd es toott Edet'tOrd, 20h ra.hAl tofolrotr 0555 ttron hos- Old at, lat . o ,theva, boo do out Pootl 0ren do omtbato, Ito. ott ototil dot ht P os b
dyntc r i l t-do o.F1 - I.d , e g e d,, o d la-n ue not "ds tot d t tot toho ot dus tttttd,to. I to to o

'do ed mooo ajodor lot o Otttsot tots. aorsub eoom otsttos nottt
.sotas kn. , Ito o n l doot Is Fp the hs
boaoo, otodoap o otto yds rcuro don to 00000 l toto a rol ot t b xpertours to n uto , lro
Ien0ol 0 Ciosrolto Sptrluano,.. Ca-o ' stt~prtads 0 p or ooko, .
Cuals l.r P dttnnotds t t tot'

" Los'ortolea omplts rot 7pso L I l.-H r Vt vs. -o t -irl
U E brorn oflywsrhtot. a tuatao rotttds I
e:l


La Jaola "orpresa' interatda par' 2.-Arando Morttt . ca Esther Lioe-o d, Pumart' y Tony dri tllghtwo to-t. 4 4runds Gon-los, del Clob d "- Gais Mid Tu -10
Iod otleoriaomooto 00 las Ponatos 3.-uthrwolt's. K d rtotsttd dol uoho do d b,, tos d - t to t t 5 o
Sndo ratogola. Es paoe a - e . a-' 4.-Orlando Ehossrrts us r ad aoarhoh lsorts del H.Csd Amate latherwe'ghts 10 och.t Eloa Maoron y Everildo Jero. 6 .1 1 rond-. y O l 2. iahq n an honorlo 0er- " -CHICO PACECO vs. 0!ICO!
dd 01 Els s ioolds mosatoas'so VARONA osweltrwe'htso a dtoo Artono Soca, etoo g rbohdor roy do 00 sotaro volosr y ostoodo roberadado luera dto stotme pat o - sas ros ega bo taridr do tooqilla, trosoro do rpootss Ia bosodo do ssopror a odotod ch 00 do Vst.psois

dosoand yelogudodpoo"nervs- Lo......ttrPs p.d'oro apiat-dtt' 00 Mit-1AmrI]a otsl sarod d a l.am, en eatch re'oroha qoooos
Iimo, eta animadotcatd00erttat'noi lc elbaie or~imo artOsoso Pasorleode loos ortoo. Atondsend a
Ense oroartd doonoch CoorI to Vestn~taoto, cmpontsywttt o lao pelodos' el prpo r Amorio, eo promoorodeo oopecoiusobha av Lancis y amort ttela o astos do Ort, quo saa 11 d d 0 t ridoS poplM xo p r q c d tlraa
,O0atr oar CasH 9 -r o, Iod - Moo d.~ Iar qtao r.d dosMotoo-o......


do lao parIg ao dol a dtoro. L osa trs oetio _tootl. pada triuolso. dorrs, a . . -r- - l
dory ~ to Arsau "toss aamoo dos- rosoS dI'


,odrobiyoor 00 lsd - Cuatro p ayes de los Yanks figuran en e equipo
-2 y S ..nAm ot ,rod od y I na jisog"ostdio o"t de EstrLl seleccionado por los critics dela U.P. I
Oorndotsooa ndso. yn quoottr.mo
Y too msisoa Gia Pral-y iltos buenso pdols ~Copnar Osotd d0 Lasis ha sido lagrada coa ol pritoris do 24 svolrars do Is " o-s b u n o a r j a e n I , s ..onrts ras Coormen Lunoir- y truoi- Crodoa. El orialla Oroslos Nisosa fsgura entre las jardinoras , roCselse trles. o emf logidos. Ea ol short tap p0One a Phsll Rizzusa. Detallos
La.aor d aOar p aYido p
. ys'o.iaft eBm luoando EPr CARL LUNDQUIST, do Ia UNITED PRESS
Giso y Bedisa Fuentes roisaotente.
od us t agoitiao tatida, do rot- NEW YORK. ootut'o 10. Pat' Coos tootc d tspria ada tot I Uno itod ' ritot oa Sl tr. ao kl,,o d,.diof adoid; - as o jgad, s 00 00- LHo dqolos trosta dopOtivs dO issPt", too suto prometdtos so sios a. d Gi os Otool y loo d td Preso"'t-Cuara toobos yro.dodo tith , as re i t . Csisener deotGoadPrv oy aioo de o Noow York Yottboo.esotoome- ataoo.oo I,. o.s o meso d e casson-s n sotndoales. uEton eleshdos t 0e0 oTd Wili]ms
la fltade cnsitenca d susenm a qutips 'Todso Estroltus do la Ltgs '0. Gostos oso,. dot Chtas., 025. Ii0r o s pect. Al voent' Gos Amerit otn' de t L U Nitod Pro. 00. Dus DiM aggo. dot Boton, 20RE. Pootol y Bobits Pirates adej os a o'00 . Porro Pato dot Fottadtlot, 244.
pooolas do Cupsootr ddcutto los 51 oesoo dmto s'o toon odl too dr . G31 loDoutald. dot N. York. 500
at las; astootj s smdqdatado tar dtoa sotadorol omtbradostoto- 3d. Gorge Korl, dot Ddt0oai. 31
toe, otenda sos otvolos. soo yo mto- ro olegidos n lteam dol a o -S. Phil tlto del Sow York, 2'14 conoosroas PEster Lor'o do sodo C. Ysat Oorra. dot Notw Yoob, 294. Puasg p Tsy Gooioz. Como - Nod Gootor do St. Louts 2010.
s presen0ar0n Gi, s y Fuottsooro EI s olalido horho pso 24 solo- p. Allo trynoldo. dol N. Yoo, 17-0.
ditlil arssos sol'aoso sooa rI o s utootls dopartisas-oro por
dtsei bob ss oota lord vcl s'i d bo c dA-l catoos' Yogi BOoro, Laos totstaa quo his'iooa iseslosy I r d tll r- l pils' Royoaldo. al ahort 'ids Tuoros:
0000 se.Dsusfetd a ' dottop Phol Stioto yp01 sogunds boss Notw Yook.-Ed Otoololo, dot 'HoEoOO nobo, p000s en rs oous'ts d0000000t Gil toODoosald Sueras los plo- said Tridbune"' Ocr Spstoin, dol "MblY tt o Fuga.r al d ors de l 1s oakso t to-sultro ot"; Do Dtni, dol "sool Tolgam
Ma a ss o . s los ss d1 -o LI, ots costrllro luroociostv- O -Joob Burry' dsl "Gire'; trdo yo On ts soaloddds dtstinsuso Oeses' MiOso,. dpi Cditogo Whilo 'Josh Malluy, dol "Pool"; Jos Cooitiios'r .1 oosotO P0r equis s y Tod Willis y Dos D"M'- to. otos, dot '1o\d" toa C " Fedd r - ks a.. y. - b sd O t An e d Fd M orrdoe dot " rn D-ie 10
-RO 0 s's de e Lub Cuptdl- d ; -Dois y, dal "p rws"9
El refero doootaou. vaotiend s dl Padrls, or psioorr b...' I dot "Btlole .-".
dci raquo, Popo Agoos', islto on G2orgo Kol. dcl D oi, es t i.era Rhi -sa d.-.ohd Ho N.ma, dot "Sos tI co ienolo pars lao lugaduoro boto y ol iaos' Nod Gsrver, do 1 Timto"; Howia oors. dot '".os. ; s'isodoo a sos sres do I larde cssdo Bs'onot dol SI. Looso. I Eot nrs'ght, dol "Herold Amerstan . olab soosioado do sr a 00 doos, Lot doloos quo ropiloroos dol lamo Detroit.-Lyoil Smtith, dol 'Pree so quo ol inrngl r ls 01horaris tijsds dcl a~o potada 00000eron Br. Oitol 'Ptoso"; Lo MciDonnei l 't c del Pe rOosms'd rootssuollsds Is doclarooldo y KolL. Soot Goreo, dot 'Nwto, do deiauls paut qoocnsn0 0e presented El otoips tamobido rofloja 1a dis-' St. Loots.-Harry Mitoteo. doe Gbopunualent, tibualdo aonoral 'do tolosnstot to do Deotrat"; Bth MuOio, ds'I Los prisoos's sosrto es i orLigo. 00 ot hIto do quo osdlo Boros, 'Post Dispats'h"; Bob Bsrog, dot mttClud Cuposnts'. s'asopodo deo a po-II pooqunod rooplortd, t, ,a uIc 6o purido coa. y Blhlooro. l "o 0000 pimer os acid undisoo. Cl, . ,end -Pd MoAuloy. del N1s1'. artidos n os ous del 0000I Tmbido 004 10 primeao tot qut Frank Gbont dot "rsot; HI0rr tos dioslornas o l Copassir. Lsodas nsvatasdhaoenoeitom. Yoombos Joneo, dri"PtlamiDealer.
drt dlanp 0 bsehoorrsto s tloss Wa'ingth on -EGardne."New5 , cossuoslooTCgoda u000 do o ass us bolltng do 32t. ostoabod o- Shirtoy Povth dot "Pool", y Burtosn e$ nc
suv onsoud o ltea derti solt- las WhIto Sox os sou00 heazbtsl dowkos. do "Sltr'
quot Uitr.s toito t D- laio del i T osr-O
rf a s r sco spiran s at itsn ds 1 U m p edtaf Sranytoerolosods Os o5 Billsoori teoOsu ithg'st0a~~tttto. Tab~ i- to a oinotertt0O e0ccOnara a tea HYCooooefrtsr 00 000s OtreOs O 5der do too psaoadrors 00n 31 doses 'do to Liga Sootonal dontra do var100s lot pipiolo dol Club d 01rfeioa 's robodos ools'lropoe soot 15. SMcDos' 'dtas s_______ ____Lot joodors' o i 1srtp 1o t po -1 Cu- Ie q i 0d r poosl' sasn Orctsosorndos. Jos ases~' para tos Yiankesord _____mbi_______A. H 1rrr, RodI C- nd. Julia Peols.1 dStn o please dsb Sua eoi b .n., Zocrild irs MrCors Moondo. toor sois do E00, - - dalioN -do'; Pity Estdvos; .1 VTCI sosodis sfootlua do 3t:. Pto dia tasbia pots sosaos A posot dcl osolpds do lot Ood Sos. s .ba comiosao do lo Cos' Po- Widiass o 210, y DosOgts coo derooldn fesooniss, dsttdo so boot ls- 250 fueons hoaadsosonosistenoeo,. '"-colol Presldoose OMostdlcap" qu- b 'ipO 0000 equip o, Clad Copsslo. y luoqo 00s pror dio 0n Iso o Oto 0r00 Hr.dIcapsotcelebrar Ly oum Loot Totnos y ot Biltdooro utslo en elto, r termtna r i Coosdoo do Maroanoo d. ol las pre tsoindotnosueto too dss dtisos eonlkuo d Esrp dobido ido oots's. En ,osissolun cqusoss e tase so sua yoet go' que sle noodhbossdeodestaca- .50p0000entar 0 "HotrI Prestdento otodor loeddro que tootho a oto al o ds osd'srrs. Hado-u etdad romertctto do Copas'osr, qolo rould6 bo. FaPots ohampio halo do Is Los ga rstgoqeoreeualn Ame-cna Itn 14, ,.v d el mPerrg-1g
o ,', 1 0A. aosa. 34 --~o~~tt L-s 1o's.osol5 Hi o
riotisto doarnsivo do atioru 1to. apart. do otnot do r1, s at oo. .d oU Se entregarsn medallas .aid o, slo ls tot 000 ttgtotstd" 0.0"0looo s''"slsuet
p~ho-I -1 , - o usor L ia.oual o. o lo do toli do~ -Io. CO-,dt; oo Sb BOsol Ma.o
do plata a vencedors too a o sboo l t o stouco u d a eut- oo ots. o-ooodosun oo ,a O. oso 15 ' so ootooodouhdo. Ooortsiti 000 o -dosott suo os d oe
en su. I'mpt"'rfstdeam Fs ..da . k obra dmo, a ';s grnd
L d. .Ut da--Los Tomblin btoed 1l prstoote b-en po odtcsosyuttodsOod o - stoo mdolias do ro. qoo norsolmtot medla do 274 y rod 17 basos, spo Isgoos ;;atodut dotluandioso. orssoenlregadoo a Io ~gondos'os de o po gran ma000 su0050 ovn vere tosoo o b. s I d,1osontos os soJoogos alsopios, oraol Chia Csrrsque0, do los Whole noosoot '00 ,00 "0" - seS n s'rin suotiluidos por mtodollos do pta- Sox. s'roseo oous t- -r
I a brllsnte, os Juogos Oli i- KEll, ol vetrano dot islIeld do I osotrs s-1 h. O tos
0 a0 doseoot do 1tts2 , 0 y to . " e Dotaoit, rot.bid sodos too ssotao par 0. Ottosla Nsn bordi oqol, dohidoal .1 .1 roos o- 10. 50050r00r base, excrpla aqsulloo do- .' 5'stosnrntseos 0001 dcl os. paritodos cosse n osobro do Mcous- stro 0000000 -to- .- 000s Mlto
Un 000l1 de 140 lodllas oosdroi na gold , que rsiid soos 31 bas note r,.. s. o. 1 - Enta.id o sootiones. Koll batd 310. i. ,o ro 00 Judy tt o t 5
gtusiad - pr C os O s os, ' o Oeosatds 'Dobto So hIt. 0 r00". 0. COu-o IT.m. , 00c t a 9C rsr dor do 7j os, qot o t a r
Coark sot deSof oWrnte Ou 00s ms n0m0 Osoot 2tDora
- ""' . -dK lt e I Psoaox-uo Iqu batdlsriis tan o sr
- -~~~~~~a aqup l to exee teslnore oo c~TAcnra a ~au a= O
toold loio dl lotood 0 os
aod Ossl05'q o d ottoiltor
.als ilbl a.r go~. do. ott H0000 0.I y0000 tas n dt


-Oob Poitor. Miko Garotto y Earty I usiut ~
A- Ws d Csosd, ys o d :.I.
Esht'Obshs do P lato Ai ttt rt - oo O.t4 - No se
d to.foommn, dode roe.a 000. plod bastr oe tooE lo 0. 000 Ot 00c00d du 20-I2 too toa , . h , so ot a
- otoros do los Erows dci St. Lottt uts o~h usau yLaki
ago sot puosto 010 dtltoctllad 51gu00. t. tosto roso MnnMlcel S
-- - - Fe~~~~~Pllor y Lopal rotibtoron taao r N awn "n M e
,dd do otos _lsm s -t
- honttrsbloe 00100 Iosotoohorot * m m au
1 - thp rmll jlran rs p reefic o y r n P t r a ~ n

t t ro- Gus Za. sial. dot rottdolola ororoos 00. .0

C e ....... lt d. yl.rV Doyt, d C. L- sd as" ',r
- ar bsotsmis lororoooo 000 W6 _aK 0 l 0 o
A -l-tlas do cu01r , :suItts yy
- do too isopussdrors aos 000 nre'.n snn L -Tur raspordto osorotr u o r t
- ~ ~ ~ ~ ~ tlon adisos por 00000ssorn sOvasO 0000 A""--sisam to s olorobsti f roollotoA a E2 Rf
dSes botooshls I oIot l 'a o o o .m-ts r a tar
A dot Clorcis sl Ordo Po l d at I a..
de patb en e or hse ek n a oa,- n ua rda 'Zdl 11aag 1ees
- ' ttambirn recidbtldo ila oont. a as osl IS ,k
e a tt odo r old id b.st o too to , r .
..El pooo "Todot Eoltrlls do ta 1 st I mah
Lia AsoritOO" so lll. -eot t a at s Is


aes. 19 de Octubre fie 1951


Pagina 19


MA PARA EL SEMIFINAL DL MANANA
speran record de concurrencial R pidas Amateurs


n la revancha Rocca-Mr. America . -El bReMolina
- - - --"M daberaueo prdeceoano"

bout anteri r c'e0 0 sin ticket s a mAs de tres mil lanatcos.t Maxb - r-os paro dreao.
ilrer tuar de re ooto. Pat 0 Hara co ntra BoI sLane. -No os b02r100 p0 r Ol nr.
El %arco Juan Olaguivel frente a n0 ariana. Rocca,confiado ' 00000id ..e r 000r Ldelio cisols. C Aussr Iv, flri., - -, r - re C ,ein G arc l Mnan.
h d o Mtst otr Amn t .da y p ' Itdo- dtoot d'.tt lo(- 'n'o, r u-a -mto Ibnoote. hl ;;otdol Monte, oti R a. O 1tt dotsomdu h050 L hs I I., o I". ug t ot.. 1t% 5rla P eh m . Otato 0 Ri0 nda - Jo seT.bars, Jrh.d sque h'" p a prL~ osieao lh I I U,,de -nav ' Clba I T aa qmSaez lneM s Id, iguflin nase ttodo, o losmp 'd . tooI r:s onl Sua b.iFu to r , too t-notodt y Fdt AlvaroO - Qui 0ad' tan"tsootta omuVlIoL qe , ....ttftcth' oll VeedI toduttt'00't, seooraparoo so io n r tt otr lu o I T P loo la t olos' ttGallt''o Gotosa0ia 00100 p e r dott-ll;tm'f ' , Iooouto'rT '
dpo rt'. o mv l t t opmestni - a d ., ,0A0oasoale g atqu eo of ob a n o r4. i, In'it , 1 or nm re s o po r
'cs itop-. record . Ej or.ist amnptlt..ttoo t'dro.'ltr d por A'. - uto de rot o0 . Mours ione esto program a
Pelga un lornd u i ov c n aquwILv e 1 hu. oacs I-nwr.- , en s d"'t It dTIC ITT; Lo probabl,pT.r I'tll stor do dolos 0000 00 I stt oo 000 0p dt N.ior o.. .c- T 'toi ITon s lougicos que reuna esol; disputan is imejorei, pain ,doeIn I re, ovai s E n -ad mo d atrsala hor., de- mdicatr ,Ic yadeFrot.oon b do r r . I"nd taKavin lll "0 tom t o hoiotndonlo om
tot o odt woo ootto it T ,100TttIll Io. oon dsIt, tt't. tt I. o otso
A flce C11 I bbI Cib ilo q e I dLssin o ot I, 1 .1 "TIC f" ""' . brv file deb,-.,rCpr,,entnnas r wot o deo buonos P htlto lonoso I .ottI 00 to ttd IC IoooIt, .-Snd- itado o
r Cuando tl'o'0.'to . %' 0000 tI'ooto''e to,' ,Amo. " 0...
.Poouttno dottoo o t reotdtoitotoo, lu.-m ipraes'0000 .0 000'.0 omt rim to s ooo do

I'e l ootoott drlo tI orter , t rP-tW 1."l lt p .lq'I - .e .mp or todatH oto

C nedud sot' I d? t ' 1; tol 100. 0 t d t, t O 00' ou. e tot tato-,t q e lo t leto s tro to ComooedIt, vo tqur 'I rott-' ' 1 ot's tuvoooeo 0 sr010
'i0a no , rAt iod'te du. rr r 0made--..as toI,,-oad , edIo lbr,.
511. n.rd refeIe t olo eI t oo n oop toI .Wde d , , 1 o. 1,, It 1,oi vi o it ,adt o si d hap er bra .
I , ,re riiots. 000
S001 "otaIc lo i NoAmsico o.,, toro. toot's .t. I. l oot 0 tot to na mdom toot rde, m~a dom de o..om td. - war l a t i a L I 1", 0 1- o e m ch r e alg~o. cspe;ra ',irsuuo. sii elosottsOgar .Pt I00 I'lT'.1 ioottoo I t ti'oI A~ I II'LI 0'11 tao11'1o4"1 t1ob-to sIhoootodt'oopootdo 1 .
m nOp lot dot oh tooltso 000000000 ratase e u dret
P.It 0ln. 1 1 mp-on deC ur m Cal. i deIt- oplarle enPIT -gos h- n e T ILI.,be pCr-monadC,. le Mariolo olt 1to dO'ostnligo' IaCbtootad om o aItoI-a]lo ue -111. 1111, .',nIdI mIII. onot ;.CobItaialooshs t ursloore Itha dad. bw~alla y) . spubl't ,I.e irotm~i a'T I , I - o L u mnmren i nt, I ,:e
ly con ortdeprometu l e ,rsl ortloa Po o"l -Io 000g.0 hot, oot ott, totoonoNac In Am mmgoislo 0000 datooloo q ,p'ibanIrI o t jar.t'To Id,
s , L potd s I C o. b o d et o o o oto t Io o de 'do Io l otP'r t olI -dt ,T i teo I tos e p i e r d sa fio d a ra o
riaan cua ireti. esi'di aqunlon nfanatiCos haloter vC- yo. . no -hal, anla 'rat ,I vI - mienaa In una de ]a tarde, pero r, C! ,stimoad. Cab.11er, r.: \ n E o l, E.par t mo ,, n g.&d rior IT 11li-lid" dc raII)lttIud u it - nada v e nunei, sabre In foirmaeon r-mdez .Campr a p.I e It. una IquIe I nd or tuinidad I, -hibir uiere un eTI amCo- TIoI par a 110V It"." t c t narato, pItCher., 0st. bo abl p000 & se dsit. 0 moooo oootooo' arro llo fit, 0n1m-0.tioos oeoio to' Era ain ue !ay uost ' tto que no actoa. DesdC los 000r00 de is t.oao hono pIro on on eo do "mistvr.Amii-- n tcesalla la teleb a'ot do 'oltg s ,n. imns que las ircunslanoho do la noche rea ia o fb- Ca .I.'' " n 0 'Ot R t'oOt. d, - tt bitOTtootoOn otdo h, y 'tu h doay, In Ls aolo ella Entre dst.s aeormodspo ators rus a RIver-, o yweih , patio sr nfro mLarto 1100 la0 caus.0i0tooto dircttaodeIla ' rat ' oguramnt Chco Gar. ' y p.r.,I ConjunWt Catsba .t.....ioino toYN it dtdtu'stnoopud to drlbtd . y Gooo Nzao Nataoots'prome o a bat alla C d esta -At vernlo tdebitito too tio odlod
'o dotlohitdhoes han ltdood do ,. 0gt recue0-0 . ttooot hrte n d oo e pueto; 'esnoodt r lat public. h0n 0 d. d osCo.thLt' o ra scon oner dl- p er nd Y1,nId e ganpt verfin el imn nt re Kill. Kwereu e, d stITbe hed fa ce 'b Iut ye sgnd ofITotls IT(o 1s.9o J 1uot gthRev toto d l m r Otso 00 nb0 r tad, billantemente00n

'MIo PrOs G.ARANTIZARAN I'L 0000 00000000000-000.0o odtono c.000id o . ot Ci1 SOUT" -d-16o t -- B-11. r s'tt~d.. T'ototdo-o parOOOItt.Ci6 tubi
kt aboobarajr, lt.n ob 000 ttofi ml- ....t.r a n a do. pre-relc
s ooC Un0 L osp no e lo agency Cable-l ' Ioal , o.1 .so C ...00 a l odd Sit-s c1o
d a gr gca e o e inlercsnteit-, dechr- . ......pr:CaT,,, a ucl H---t
D jsg tsantii I is ne d l res h.LmbrI I I. l h ' ln s d, u'a ehIblI'in ll 9 al.
trd olopr osgram. d" a lore o'om t Otto
de0 o ot5 ?o505 - lots eooooo too l'tuc a de t toos dos tlooortoo' sorproetndao gr'oootoojam__ _ __ _ _t 1b5 0r- l ' teop CentCub. M., Hto r. Io"Airt 0 t t" t o
"c00 oo oto got'oi ot o d frerica- t oo 0000 0000 d oood ,1-.. LIT-od,

o ob0P~ o dl esono "0 An0tono C' 1 s<____ C Al". ma
C.9 p:e Gn o unaldy oCAW Y
E. Tiltt.ooInot- ripotiRo'.abylAntioodootorepo. eotsalltotooss d o 00 Psg -vue1to ooar ttoocar C. olns nhton to C000 on et s sot L its -PtLldo r)o Dopots
.. r - q--a- --v e-- -c - _- -_-- -d-


deforman con el i las lavadas.


En Camisetas, Pull-Overs y Escarpines, use siempre...


- 's -k0.


,
- -


'T A ilk 7 A

Pigina 20 DIAERV DE LA MARINA.-Viernes, 19 de Octubre de 1951 DeportesTENDRA DURA PRUEBA LA SELECCION AMATEUR, MANANA, EN LA TROPICAL


-NOMENTQS ESTELARES Brillanteinauguracion tuvieron -AHI VIENE LA LIEBRE.e Len Dediot qued6 en el prmerBEN HOGAN la otra noche en elVolley Ball lugar en las dos ustas de tro

Por Arg Stockdale Una selecta concurrencia vid riunfar en el orclin~~goo a la5 ne- Pero ho pudo ganar mis que la Copa del high score, porque en
._1_tisnan del Casino Espafiol. -En la apertura volvi6 a ganar el CEH ambas perdid por el handicap. Arturo Oje a, veteran del
Los elolone. des"a, pnnadpei teondoetdsac o o ohec ecin embpe e Mlid poe had icap. Aruo Ojdo. vero dl
NB1 h-y-nsabre el Miramar. Y los del MYC venciIron a los Profesionales
vas tulreaenon rlito JaIn edo..dp r n e h c"edeLIno' y lueg do, u)s e000te 1Ir0 eroedr 00 00 27e2. 0e 14 1nor Por eMANINe GUZMANE
renteo~s eo es de ero do 1041 n stroke sbre Snead y Lpsde ,oo. repeneon d. a 0 cr mi Fe hobladdoelamoertura elePdia v-Is el$gndoround-s e o r a
"Oontam"' Ben osinbo haciendo deli Hnrbort tend obee hoyn joado. Fey ball de I. ConlcdOracOnO de los de 0u000 ci CEH I 00r00 0) NMo0raea 4 0 pelencos en Ian u el e s O)))POO v 0- 100 del o.)noI Moso. doble c geculoodo ea de gL oeoo do 1042 'uao Jos e nntlsor ent nleld Cen), Clbeodo on nocelenco delYaFh st l lerole Po lo so e no tdre ororrIon st01d0 'L oalobeo P0 hace0d0 cn0 tr. de ,e coonalfente,En)0 oene ran i beco. br~lota &e0oEpar Joe doeoololearqu10n Fo ca on- rIo do ChO o0 0n ) 00lcalaaa Io .abaos quedalen) u Geg)d El leo
onadOr de perle s 0n moellIco de -Mihlan de pronto 0) . rqenco oooe- en decy 005 d e o)00 o pogar de GIOrF pernaldie no ue 0000 qn u
En ebeeo, 00000 Oeol~ s1b O olno0n Eolao so bledie. en sos oflimno i Toda o Inqae cole brello en el 000- 00r)050 nccstrooltomo 8000m ollmo . 0 ciaioy o. ipnms p pr cos 50001 p0rs000). do asse u etorer s r-o de loxs 10 hoo.Yelenmoesnde lsio~t e o Ia 10n10a ) esloonlt 0050 pbco. mmnt e tre r-l~ eila ah u dcs asro. T . T
entdnmesutnnto eneqeyPennol- verlnldoe etab 3olaodl hoyo 10o r e0~pg" y cos tordo doaItompc 0 0)1n0 cl OoImer ohqu de gun a nbOtIc. 00q00 1)0 5)104) a s helobo 0105 ne ned, 01n010 Un o de In Oles Ie drla el elluo": teoinne ch 0que 0 qucoooedi- lob v . Id oicrvno opl ter 001nt10o irdre n a Poe L.. Undid .1120 9
rnxHarbedts d1100con uy errrom Es Olbles, 0 0 ' llbdb. M.1 d Aer n. .., 103 108 F90 o77
encIld Bell, yCnbclae s 1oct10 p n p , p . r d d brv. el contrrlceeF ncedOr do) N 1 . Cb . 9 4
dbdo oo Inr olepectenall de g4 tI e dpebl oo e ndo etc el romc e ebnocue ?0 d1lcedle nlotIr- naF Matc oalbre 12. 111, 11 d C. odr hemF 104 INe no701
anco In atlcAleos do s all oo .La cbncurreee ardenba 10 .1- Ibbnd oF Csino Espool 511 rc eF cone Y0ch Cbt.' 1000r o cnes dobe- eoid ma d) eue )io blop b.E 1111 A. OJedn . .. 170 104 Il2 dSn CiIundoaods l gceoealc ooes e loC ek lc Clob do PofCes oole 001 soco de mc, dI. u1h i sd deshincoe'
Oeulntrn on e) WdIlWO pO InsColl- P0)010 mP i 1000SUs brods plars Pe "r)eqccmp ' 11r r CEII. sls enoenm. 1e is )nu0 ecn 01)010ue 110 le t1 A. AMIcuo ... 043 104 10 00)
me on a10 An.1.mlc Benlllceelt at- noeleLa bla roddibne22:b ooloonolsr. 1 01 CIII" Moeo, N. 0 d u ar01 6 d o 0 e 1 tlodoc E Ma i ee *. . 117 2 942 1
bde a deroeeclr. H la). bnJ"d l ,0 1 Ocyc, P ae deuooo leres pI ) dh* a (' n Itali n..y Com oo . o rr a o e ms qu prdio J0. Vu)0 . 109 17 Il4 000
' ad o rn ecoponntcs on mobIclo. Oret co mu~ochba0 ccl, po ie iiu iara o Acoto c pun 0. D sc jo o d 0)00)n10 JV. G1M0140)l . 100 107 106411
gacl do nnes de toes somon clll el seguncle polO y lo col Plc- PrcOfeO mlbblFs Ebllc Grca OCll0 a Que 01111m D00Osi di~aosn) rub eool . 10 931- 4
ell TnuURlegO psono eneeessedleectespnco2n.
Ij,. u eg pare ciam eora r IS- d i a l e mp g a.. te s 272- ' C e s . G l o n bt, Fp r nel vlo -c e u m na ms.T m in E pro


dlo edo. Eac noce Iode el m)0u do tesel cnl i. IV OL I rCLU eleo. Pteam P.11m Cnnldle Ld Ins 0) c)100 onO- Lroo red 10
radofrndo pr e ioaCLm o rlund, Du Mih r fiple, de proin to o ve n r recaa o ds ntluae. rs tn ul. o or l Mirau h mjrkcn i yenevrpdcfu . or . a. . 179 19 189


omlon ba 01111 blO 0n 1- l m ynr p lrs o los Ifnboo no C l. In lo hbbI tIe) p0g)r Aoslio, s1 ms0r0d 0ide mon e vpr O arldll J. P. uc. . . 170 193 100 001
00. El joden CIckit abert 0 r0i' podlooereeecr lnmagInore el pron - Cheln Gecbs frectce 0)0 M ln rIb. Ayd)0 Gon)An.e C veo Coy Jun- dFAr y Tomots Cubl1nasa. -qul S. Puldo , . 101 100 174 0)0 Fea aind d n okb ma 11r0. do cIlnal do Michlan-on a on bno c EmIlbos Medoc p 1r Fo mIc mo quedooo en los nI- A. Goercoreo 170 103 .. o 14
Elnor s c, lgonepaecol muyotbaj do eopaolc a on los orondeu coo- QuIIne, Iberno comenynte ns .'bb 'Vocndo nI 1cqs Ireen .u os 00 00 a0)ry dt dIod 01 A. Bsoemntda 1 10) 104 010
me tloeld. I:eos1 oel tu y seel hen. r eht bl0)ma u:' )otcon club'b nId% pc nI Coslcco Enpato q - llrodorey en1re los Ies qoedo 1. Lza 0me. . 10 191 159 000
- ln ebeec oe 00)s0 do ladc oF laeosr tee quo derr o cor f lna H nI TdifomOs, 101 000ll frenclle o frenb lds enlolorlo, rrodio s doo 'd-O db 00) ueLvmds J r0A acVni b roos, rs L san.d M r i s 10 194 500
c dE eEl da 00 a = do Jbegr. e an eioxrlliesI opo qudo loto u o Srg A4
Cr e nltod. Elon hInnlorOI do 00s Oe y c o f no 'iee, lOd ble ctms groeFMYC -.. H
em itcclF enele Fdocadi .0LId)Crook.o dson pbro 00c0d 0 37nu 100 eN. oenvano coe sencelbrsrO on ol StndIclm Io.- un11d1 tIeocpo sore el Casln Es- Entre 10s Onperol 00) ven ci o um M. Pa.1001 ..- 100 100 100 0
on 30 Io o. Sacm Snnsd, sI Ogdnreculndnlnodos uadaora Jnlaron oc plo , comnad aaytel, 000per00) oi odnodesleao el Jet -uoAe 5 edsut 4. LAGrscb . . . 104 187 104003
de eo r ndt. sm nbns notda r eoso. oesab angO-n e r a srla Proeslonole,: 0eg orocoo do las ullbemes. de ., hbeo o qUbpol 1) me) rl n 00 s d o r1 0. LAg o .. . 103 100 100 000
oni n foster de Grn 00s 10rso Loo Iesb.)os boobueorlea demoa orqeno- .. o0lc so a 10s dcl Club do 10.- J PdrosO . .100 103 100 000
e~slesn 0 o~s ca n l se undo h1- Sin m)0r , HOrbO precoa n lYpo AI oslo y Is Senobtc1 Cil a t111 e rbea1tad0 del ohoque de iol do La OlabOo en 1)1 1100 Ic . 0 0r1)0 , 107 180 1I6 7. 00r.0 1 o anse A Ibs mooldobolodo non J o nd onoelnos do)le. qce en, eseP n Ir" 00 el -ono)FOo cuosI menb de Ju arselncm- equbopo 1e)0bradan elobdu y do N. Na , 10 180100003 lconro l roo, 00 sltro dele deecreno. El enormne jugadoo s apont InlerncionsI do p0)00. ama)0ur 00 bitbl un bpcrtdo do Ineoo duebelto.n-~F l cool ahal ao a ne t o ec. NQ eS . 100 104 176 00n i ome 0n. rSos opresa . h ick os colno dbr n hmead delo o no. Neetino en Ch( G g lethendueLMii b o e m 0r o C9,J. N ioe. .. 173 19 19l 57

hobleIconootld e prestesonsl hool o Al alnaF do los rlmer n o y Mob n olo Is quo me eortebn 1)m)r Yaohl Cllb j110r0 todo lo - a Is 1 pI e rpgdy .o rg . . 101 10 17 0 7
00y y 0n - 0 C bc teen) dos .8r.k.e do ce-L 0I , qu en el oco Iarnocoocoos 00 coe sabe Ooleo do 011 hubleseoun bos oF gran copean d Puro 0)00
enlors 0 o dl a co b E e n adoe Teau Sob)r. o ocrs Y a C iempos I a .r00- Joo '. 001). queoo Cn o r l JCOrO rs
loosese dolanl do o es llss aonllr- obes ob o bJodo bben, eo scu do)- 00 0m)0eur, freee 3)J11)) Sllarez Oo n nteo ei ju o oermtnlon ds C~c 1, s nObbdO 14000 0)) co Petry do 00)modns 00050 00000 y 00n0. Peo on on0 y cc. dboseers non In. herreanno Mongobon Puences. . PY 0 00 con-bl- do Profon nibo, Oce clen conse . tblosocompetbdnorsolgunls do ellos G. Heoon1odeo . 107 100 100 570 ncn tnneo do It rc slqbe oa00 sal acn 0)m0 ean debtdo. En des ooa. do doslle de oeseollas allondoa, 1100 00m Andots Hooo, our sebe IntlI -0 sos propioe cmp anlrOs plOOr41que F. J Roodlo , 100 100 102 000 600 11110 lo&11".pr.)6 blp le; a Pd'In on. d. oc n o 0 0 )
00000 paser 00 ftnllen s me dos- Obones Osus drieloesaloeroe delloeeno comnd00 Oscar Soyes. 0000 IoOjooasuso bbombreo en los mo- .0N boao qu o oomb en iuon e a Ca.A SgccaroO .1012 1n7 0)0 bordoaonbo W41)10w SP01ng el 0)0 buons p0r0 00000Io n snrbeoedo.. Esbo, dos tO em oerolron p20r000 com-mnlos 00ruc)i00. Lns dos Oie0) oo ~ . leu ca Iobode epo s C ooc on A Greordc . F07 100 107 000 olgulente P000 presencialo o 30 to- Porn Onools Ions tandeleosonsde- cotor ol ccllbro do los ocoolol~a 10010n601 MYC 000 )ddtiosooo n lIrn Hernoo nbo y0 Ramd002ro CeaT- A. M nnez . 100 100 FO7 40) yes Olnnlea 0e1 OcamponaOO lbanO sga b a v oo eH n frm nqes nunn lo odlotor)r.4 dot Ho gempr 111100 coo fueon 1100setr10eun00 Is dr1s001ec los.T.G. eneco p 4.
A termmierel teroeond, Iacmo- Be-en e s, c000 m00)0h0r0-01n010 00F alsos players pr0101-1nales :)ue dF- Ohos Obrazos ennaI todos Ion cnr. ."AhI v)000 lo lI)bre" 05000 n cdad de Nue Yor, 000 e uodos do "00r)0005 y "dlstingo J P. Douloleo 117 100 100 481. ocpnl-ede losnkancsesenba el.- condo 1010 mejor cunda peornenolde Yuyo Aonsta . El 0000) 00 Yo oes, 00000)m)02110 noe deye en oF Clb6- 0n0 1019c38cd- dos" respecbtivomenle que 0 onoet- ,DhIsinguioo e nandeo aHoret do lonscrer. El Ia ollouoldn. Lao Ion1Itc lo I stan, -esc1 Incoorado porcel ctoher Raocl 00 ol lriunto colleetrorlloon No- dom0o cuando vn adar cbmienoo En0)P00su001m0tv0du iee .100u6r0doscomo 10s 01rs. oclolo do .200 llbros lobia hecho n .obocodobon y npenaban qom to- 10. F ernnd. eoF 00) Y0y0 comoo Ic)- od Loola, Armanodo Soloaor y To - una correoo. ELa 1000 do "Ikt Vo. 0001 26 0)000s 11)1160nd on o o - Ed I.0)1 otr ompetenclO. .00u.1 110 .Cblls..15 8 7 1
O0en ounncs tono l, mOsn qo o 1u0r00~eootlnnun l.. non r rr dei ,S.de A o 1190 17 073 46
Hocoosy Snesd hobaldo sodo 00 0 en 0o lio uv noyl- odl, 0000000 G Flar en I leceocee l o pr seo o, s u ocleeun- lscon- os le sdo 1esO ncocurent qel bsn loy1011 ol do Z ex0o o yaolo yn SlFon-1 b 01en 0qu ed a on como 0100030 Dedot L. Cregalo -100 104 157 4OF, respen 1e1,nto. Eslo co O o Hnr. 00 M a GnIdo 0 Iarnll4- , mu1s d" 6 c o s -aal I s. Inde uoooi O0s co o s Se On de 000 Ju bny. B )Ca om- F d qd a co os L Ida 0 .e . .130 17
botdedi do los das grmndos esto.- Peoe 01 l onll 00 predo none. y ol pou Gld O en~ el P0 r e os nacods nom peeoovondlrs eaobra d ms gia on trme cnd1000 "Kk"0u)1 ra o do b 4)0 11-11)o~O yor e 2oorMlent os du on e)0 01par ___________lares. Pcos de ls preseciaban Hrbert n d senals de flauear encnmpe ce do oonolnolo p00 y, de etodolnoente dsooperoop r1y0d10nd0 000)0)) pns00h0st 4000010 Poorpo dep rteVascon1 doe.0'1.de 2 oo Humbert Duyos ol melth neelo an 011o e )0h0c 0u00i0unm 0mnt 0m0tra Icaba do 0000000r000100 y.Ju6) Gomzenmoo Roel uforzM ne trmnc0nde0lJsaracinb-vl cmee40 saat e ea 10r0.I el o atre u dleoo h000r oa o lo node. cerooono bhos, nscr do oltfbld .. P Ins pitchers Mobn Gar- j. rad B sDmng N -d u sen n fr yorsd suc rrad mdcn ne p mrmrne ru y nte os uas Snmea lnon suoluerolojegn 72. Hngsn fll6 doslhoynn enel ro- clTt oiRfe ia o I riga OHledroG 010re1, u D ono uN or, coo nor ga o 1000100 s0100 - d , o 00 00 h00 sdo 4000el epo- 01estaban Car oy os s G usaol APflnlloaolaloma roundnson n27 onny oyo ancao to keab deraa Loreoso. leamc ouevo Pcopblemn so bl- oritF. losuonol, smolamb)en 1 100ut1r qu11 Iono qupa posar donos nos'nH Hegon ootbo ode eon el 0urm0 cando dho goenl or. Lon proola. P000 ella dob"e hoadoc 010r00 000 iguoI 00n los veteran- "Kiki h)10 do co doloblo p-ao poe OposlO ona rcion--d e 0y de stl carita doetmat e 0 .s050 Oned mollO su ltmo ult, Ben Al dla slg enle lao htlanaoo ton 19 pop don ie Evan popclsee.. 0 Ba by n.cRo oI orno el BIg - 1s 1 e10 s do Jab-A11 000005 e 0 qra seporde Aue tn 1613 1 -ISA ii
pes0qu Emm e r on r 0a00001u0 01004 P000oc fam)Iblar Ia -scnao 01 rdo a asnd 010)1d... Floe n oF m1u0mo Vydodo Teoois po- 0)00 010),q000er ddc dlmeae Cubt, 000orl conal 6deC 5!uidu dosdo bos tiempos do -la Mo IOLr- ~ aJSO de ur. 'p qaeq tloe an lo h ons peo : e a nb derosl a Mo- Y c dl u r Lr r sd0c n h oF JAlrm s s, e 0s sd h r -oa n PuJ0A
g oose j gra en Ian yrodas oelgsn... . atonhl y Jun VIdo. boide. y do doodo by pr0vn0 su1 01)0)00 d r o 0 aLOll d) 0 p0 toi, Joot Barbelo. Pope Cabeon,
pelc . 0n deulondo 001m0 )brofesb- 0)0100r0 o d o Pe 1 0 ee prl XLXX' Allredo SgroJaunPdoo sanceet iaal oad na en el Fpo Jau-Almdo Ci- Od Dportbova, pIor lcnII 30d0od n Od da 0rano a) Py dbono, osoobodel Dr dnl otidelarg iuegliel ono 1800. 4J)04 porocspo. Lon AngOlls. COIfOr)ni smpre co- bro H0 )0 1)m0ro C0bylo . A p de D.00-, el84 onomdel1slotmporLdasons.ecutevPrl( 010 )narradbbo) oor o ocondopo r 110o0 M oneo d o , Caloo Gryorischd oF Sbsoanoo Fr01ntn J41-.) 0)) 6 p0s0000) II)) 0) 1rg000 do 1000100 o - 00006d 0) Vo la0 0ue os). y Federoonto AIIIoro Int"rcolegeIa en 1y)0011. Fl ordo; Phpodomoo Jo-Alai, I l 1e 1.ed 0rr0r0a do g27110 00010 010)10 dereca pare0 Is 0 - ol Iocl del Coleglo Trell s In to ba,4rameleeaba ra ma naviesa aIn- rriadedl mudad7
d100ado 000 ret Iar o.l.0 Ia c OI. 001I
Se tims 010 01)6060 d doocir oo-. L dIsiYgd lelrado suollluyo I
Chuc C onCoecs se a convert d F .
eI~rrggnde.,.u. drke manatria o un I c Ichian-cons~lo Ln aile Q~hnrnsGnrlu freme itnaintur, sa :yd v nasieaasu2CvIS uniadidh 12 1 :8u74 51

do das ocEnoor oodod n10 000 I e f0 d )o, smo desp O o1m. Pe0u [ ues r d1 5 1 p0 os 548
crt 0 field. Son ap ureclu uuy abpereo on ache on too X a 14 1 Lit lemmsndr P.sgd. eu acntrd
en gran viaarero delasuMe do fo oomhdo de lt )0)6ri 0,0- dopa ode 00000pos adr imo 5l
.. __________n_ )00 .pylaeperloncl que detel oelo 000 0)
- bhobeole 000C los noI n debolo .1usy0 do los delogndon. onetoro y nfl
rCada coz quo me do you nera lstoy ogiondo on Iron porn Chicago F 00000 0)00 0 pu0 do Ilolc PY000 conILos eon el coomoonds 1 en 0015,4
Stoenondo 010 t opara Los Angoloeso, Coondo pertenecin a los ob oibo*e 110oooodbo 'solo ocro tflmoor ncnerdns con I. Jnougsrotos~rmaldo B hSTel~fouas. r erein frnto a fianmo titrrniu!eCd sni decunx, doelJer-ltiss Jorgunison ue r Sada Maria 170 p1 rt184 c54


I din en qua doDodgers did pop 10 000000 tnvI0r r do Monlooi a Brooklyn ted ILonDdte des dibkt d .

O NEW PORK. ocFbFe.0 o~td.pthr ar cafe 1-1y eA ulol, tambbtn p00 h00d. d600160 a ciertan enmotiioneo do Ian
-El pga Chu9k COenOO, 11)1r. I) Tocooey 000)n0 1121-0) 0)eeC m0E, auLe R dr 000 e ncll dos pco- Golf, do) o. o, 1u0 d1 bea 0000000 nlunlooc ddoddobnotnlcru oo ,'O deola Llgaade Toxn.Y peteLan cisvLe n edCoti1're I'.prt-'tn b.losgofPls a 1 uanesoom nl5 s 100u OnvbcdO nu1evallente p0r lo u b E.10 01 C fnbcOn 0 a mcIt bobee sedqr- mer uo lom.000000000 lug)epero cr tr )0i1'0m 0 0e do los noleglan . A t om do) Chlcogo 01 Ion Aorgpo, de 10 U-' 0)60 -n. 1r6)180 d dos00 001010 000-0 01 0000010 cuvlera Panohto I bIdo. 0) m 1)n servlri p0raoconoo ds
Conooe Ud,, a go dOslo Cosn det P0 0, pIr l.ez, 01100 000)0 E O o B ker, 00 00000 do Iosn MeIdna Copob, y0 nos p orce estar In 0000 t00 Iloon codovio 1100 abnododa 00a quo me0 600 cuenbbaa 00 At10)10t, da1 Fmlodel lo 0 000001 001 oyendnooucomenth s: "Quo so Ins loR olgunos nolgI1s, 00 000 per oe geandosoram- ol lnloeaIe ta que 11Fl.0)lorepellr0m0- 1.0 0ui, y0B00 ChaFOmao, 00 00 l-i e, iudo lo m00d J 0)00r 00 glamentio 0 IsOe J 7 p 1s 45d3b so
ons, -o quo so n)Acss do Ohkespar, 000)0000 1. c oer do los PIlIFO 6I PIlodol ls. tIen". 011mn qoe 0o6 eb hIgh pago 00000 do Is e 1000 do mon ns.
.oh,,e naad LLgnendrR00 0000t par1 CIc2 1o p6- -3-reqoiero parn no- d)0n0H otrO P0r0 10s Angeled
1, do jrr IE mperco, Conenpoint n. yluipeS cum

0)n0)00ar n eli- b000 Cmateur h ) 0 tin16 Hj pr u d onC7
Sned.0 I. u o.0ivec1emb OIyouimldJu adyes elI ) no a ul0I sJo


l renoo ymecn ndCb1co m entra estuvo en la a.e Bfdl 6o --
sck02 ebeclbod, din Daodgeru y 0 hocho 110.1 mbbelo 0
,.rp,.,.. C conyder.h1, hummds delylChrenag ddole, cu"I nrlkinteren con I. d re godoi .m d los 0)L.
500,000 onsum)dores? Ubewor, no '0 0 PIll 8 p 10,or re an istaaoid C ettntcr , rrorsi. n 179r J. 60dIS .. ,2Puns bod, coenbinoodo dPsi 10 00001000 . 00 OmezOliT 0

a ar iabo n d e cms den temporad de 1001 01 1)B0 Coos. E1
At finaChdeatoo prenvces relieveAho tedoet
ccnco I,,,: 1 11, t 194 Yp 189-m Pat y depuour oila or o pun.

t. roclamLedo por lo Cots.
so e anloner e constanoe aoc ivdad 00 c dI ruLe.
rse delnnCenderestbetlasaa conf3r. on ablj, c f

P 13 plnas generad00as 000 un0 ca-y Coa tovouelve l sb) An.0jC o
isdre .. d y3,9 kIlocoobls. Y- pPr e ago n recIOO00F dO a anou 01 18a
de quo nook recOFl11o p11) C92
hcoe boleoar. le nocdad n Ins hogoces or 0a 1i p0)0)av0000 pr0.I, O RnI
,I lelEsat ds aps ervrh p ri ern apn e MY inid allc iicrl~nll 8Cubs tambscnenv16ro 182u167 516


L nos y rurabes, c0omerc)OS e b ndo sbebos, dbsem.' pI pcerC 0dsIT0hc Docl c LadL J16 1g1K I 9
nons poe b enyorma prne del Omernoobo nac sol, coon oto1dos Sa0prmcnate6 110 Ia
c m of r us 0n sernIclO 210 sub-esh aIO.nes trans10rmad0 r0 s A er ai e Ioe1no ooCubo)tr a on d -

do vo01)0a0endms do 7,390 kildmneros do 1end)d0 elecbrbco, z1rd ' Frd BOOewsI, qu)n an)0 0000 13750 Irnslnomdores do disblbbucidn y un n 1mer 0.- ueert y perdy0 r et L
calouloble do posIes, mero sonladoesyole tosequIpos oe bdi tr .0v000 uer e y 10-i) 1 F l 131. .P.rUm cdc omIno cocobonando onlbEe ogen0emene d00 ver05000 1,010 - 0)0000 4000 Yvab o - C CO RTESIA - Ch feres entre adb 61[ eden e Ip
arsb rt rgo ILeye Ad st. El ead e Y yc n ti un Eltrebrlam e r no r Ipnt sd t bseal . n s000, y dogrndo so cOmpleAr unIdad podocos aa. 1osarhey Maonlald mn1 r d10) toso rnevp C o elc Ico del qoS Osn boa, y oenond camenndspo. 0 100)00 d . o oo odebe. lo
nen nueslrosoronsue5des, paso so 0)0y01 emod dad y010u, 01100,Mpre b0.d.-RinaEr, Seg dad de equopaje Poe oos cosnpartamento 3 aprop1ados
ons an v a te Leir Glara rn, .oMareaenhc ,nomuarimed
r ,a ete toaosu ame -y rix ioenencarrilP ja ,nR c pera re Tom

011e cbl e su relasler, com P de i) JoannuBajaCalifo- - i tr100ri C 0 pa ran00 00)0p
de I a dos gandest nte.not,, du gel e Nmrnarnyudno Cd, oged~eepdro li. C bo o es v00106 0 0100o00d0Hoaoalvidarr~B s odosaaceirsaripncdoolsr nr no ep

Le01110Ee0npll oesn 1000000100000000000000 Wkor - Vsaldad exterior anterior con crtalaSyLd

-h c .o .doRfeo coodhee do Fo Le 1trer

10, 5)n1u00e000 tbII.0-nSsIaro La mis eloc cnte ventibcon y agradabeO temperatures

Sedrt eu daao In 0fo..,nors, C t
1- o~b . I Ho , de0 ig ra , eli - Ase-aod
c~ ja 6ag Iced Oesba Calo jNrdmtd Vm- In
00i cenl c or1cr, ls 0L10e 0eC o)l.0va inn npvioaa1es dle var aaas posiciones pi1I su consort
Hcmloe o brn 0O1000 000q0. do ll LU n IIE)n lc mb105 P00 e ll )hes lor r Cb- Vi j
minan, RIRipubkb D001 e U b direto si ass a travts cle na C, Central
nedouuinu orn0 OF),00)do)0 NUEVO)COMIbIONA.
e'r. rd Aimd... Fve enCI miso Veddo Tenis pe Voerne Q Ndppysc JistiomEd the nkMar
ran jugadaen I yards del gan .. Martiez y Juli Vida. tade. y de on m Leto r oo, lI.n' o is ndou ,d .Halonia lum lr nyt

-nl Clvcol n dol) Ci r 11prclba 1 d

~04 F) Llo0)ke0)61 P" b00).llbb LA EM P RESA Q UE DA SE RVI CIO
fue d, e tra1929. JPhi p toaun id irn pssande r.RneOisdl-ag
se13o)0l nIc))r "a .1"1i . L'A RUTA DE PRECISION


Scheb.l0 bOO 00 00) 1001oe d0 C
'lsIn II.00.Ulodaon li, es 4 - O i dIBUS CONSOLDADOS etUBA
,1a)0 I ooh nnbde z b lO. yaJrm

CBoisanF rUnInIe ldr I dc 116re nlorms y rosnrvaionnslga
3d nel o c hn .UII ,05 In 11 ade
Io oYnkop tjlooobbo --.-.ira. TERMINAL DE OMNIBUS aH
Co....,, dor h. PCCI 1.de.- leloalDdl CoogneTrelcs 't Isbe^
de110 Oasa leo y de lIIO Anoee0 Do n 0. Taqoblln B TII. U-1936 Acodien B A)m)0do0n0,0d00 d0 b 1 0 6U Ta--'.ea- " " 5nh bite.1amar ehnr an- El dstigvi o ltrad deltu e a
Ch ckConos e a onerid noclngna.,ipr anicp' gloo rak -vrn- .u pr an


I..


Para la Mujer y el Hogar Fot Matio Radet do Fes-eti--0 DIAI


ReglaSociales ELEGANTES M DE4I0S

EvitnseI los cari ns npdblo Iro e

t bci6n c ce de sentido. -S tuIs Sosa As oslo. dA a- ls Aossbt Is s Impreos do ooUna intimidad que sAn no oxiste. So fuers "flitis" s s rigs e psorq.o Ensdtlspd pen. Paot i0o Is poso, earsIdetss qusre on tsdos los.asos on defos. deq biet psor0ec 0r.c lue imorta tant o n. mn l onrrectn rocedr,h decui- . tarse este setalo s s El A toto admit 'mand . ximle etinfuttnza. Tutcar a unt Petiton a
laqepoco me catnoce sin saber co. Ja mn rescrionar-A es imprudencia byp
sr.vofallsdosoao nqueosno R

Ls person, que so sfurzmy pIle. e hst. s iAispta a0r domosttrs -, que oenonosr ,t s onotrapri. p caree do ellt drs ta molests prque tra ".%trma In canversin m
In s :,t In
tl s osldosIdeas eo l giltosd verbles. d d
Esta conslderadn com correct el qu Is nans amislades de uno pau ea d0 n I r y ehalan tillrto.
olosivepar lo cmu0 na oa s d a.dsls pars que 1. inviortan comoomosprapls 1a00 00 ma-00 nert4 cde boda. .
Last nmlars d stictosodAn . s .r to Io ins'smpodosou so sot
(s oos s' ~55lbiso rOu t
ra N.clenatdre.mas tn ride ex.-Ad tnesi a lam visitax . todarss a rm.-d d iO o q u blo s i p u dis o d a r se I e O. Xas X till no 1,, naumm, Uinguuma. nAlnque In, ctruis escrilas a ma. ode pu lo y lls.0tr0ren tener slros st oslooque los ohoChAs 0n a-k A do I slmAquit so d oscribir, 00ac tlo ' tes' ts'pstus y I o ostas o- .o mn enmi e rrente y tnn in olt n- e
nrins..s s lb l
LA person sPension in i s ofilit Jaris1, d otnsr0 s in hhor id, 0nvil fl otel ot bpus bnser mntoso onlo osq oarn tdoIlnsUna Anluirion y In rdrun dimereconal- in

Nn rdche prnlongarse can ex e01.00000 As I c, ftotllo elolsd,
.1lavsita que me hI u n formanuatn cuanda el visitante sa "m amotgo de In fiih Iexist li
sirto goods do Omids 5n too Las expsoneos samericanas n h rentttado preeotIos models que
ra tin' socialymoral retlizansonpmAAr.ales rics y de oodres varadoS. Bloomingdale dIe a
Cundcnoeso cioy oral oor un suit de patio grin odorotdtlpnoeva tines, tietrasArnoId p
lopone Una de esas visitas e ten' Constable presents tn el Waldorf un ves t do de A che de iaetknodreo j i s dra Presente e trans-O etSecIa p05 cosslattldtAtldsspof quessolerran all frentossott ono SA otaY . I que pasan las personas de In
s. o ost so In ten----t

rre ou'' s smm de o b od la h to; - Cremas (fe Tocador
Invita R pasar at cdormitoria, evie- dl
so el malostar alpacente. Nmngunit mujor debe olvdour el cuidrdt'dol cutu s sloInclpt'
UnaI on 0 s resoncis, hibsle atencion que debe tener nocoodn que es lo hsn d Is bolboo. Usands I'0r vosmIs bion bajt. 0r los inmel-rables p0 ducts Tokoldn ss -realizarA ut ncambo tfavorabe en randnI dosarIen t,0a o abill- IUtis., ibritsdolo dooar0ugas 0pgra pos y manchAs que laantoican elrostro,' dad" 61 d 0emnstrara estar pre- Esam crlms qu sson tan conocid -s t el mundo enter, pso'ducen ,
nsupodo psr l omat que Is qUeja.tin s rostildns oonontrprendentoootuands %P uallenn In cnstanciad -I En el c-so do que insisticra, se tra- o to 00 0000rIs pstrsbuio
sioro Ai convencerodo quno O 0000bidA que bostenrs- inhooo sn e onnuamcntp. MdR if .ods oooososI5Ahsobol tool " 00r0 000.0 Pe p do. que tu on Lao Nn-sdades do Olodson-in 306. rstabhlo uim0n00 to Aopssndro n 0n s- - - -- - - -- -aor ps o dsit f0rsm d p- Dra. Maria pli a se Lara
urese o Is-As los merdis -: vantr su asists, y el de 0s que EDICO-CIRUJANO
do C L I N I C A P R I V A D A
Estas vistas no debon repetirse .
toerrorSell . 5 men00s que een oTrataolentos clentiflo de los vellos superflu s - Depilo cio
ttroosoOasO unpa-lte, tm0g5 muy Consult-a dirifas dt 3 . 5 p. o.
indor,0sque as igoogrs U stad. Caload 710, entre Pas oy A, Sodads - Telifono F-500

Sstprema de Pollo a la

Maryland

Insgredooooes- 5 poaoss dobolonters do polbo. 0 odosoll. sob .1 sota. r pan , rolladso. 0000. Ovset ,.Unta
d.V IONtC sls do olo desgranasds. 1cu
- 1 E~mI5 chorodo As orobts 5, Iti t do osbo
Illation. 200 gramos de manteca. trors b.ls-.... 6 obuidns de Jao spo-o cido. 3 c s ronoporo ln.o oi(. Hacer lam supremonsqutaindoe cadt olosolo do 00110 ot bos o0 Iot pehuy Pel peljo.,s- td douldado de dejar ob hueso del a1 que un.a1.0 Is p Y huA oplotardejan1. u o 4 dolas los finas: condimentar co n
sal t pimsol. pasoaoIs a par huevo b do, enooverl.e pat rallads y
- n fr irlas on aceite a fuego fuerte. PoSlaroIns bananas, cortarlas a to larg Io Is SoN a Dt~l pr a mitad, pasarlas par huevoo y
pan ralladil y freirlas el manteca'
- Aparte, freir el manteca en cebd.Il ortlod. og0gar llso 00nt 1,d.
-.-Is bo do choclos, reoogar un o--mentflo s diendo s salo boass.
onndimentar a gusto. revolver y retirar del fuego
-A lam rebanad.. do Atm6n calen.
-ttrilis n asarik n o mntec y
0adirles el vino . Para server coloar am suprema" e- Una fuente
ts-ldada, sobre ada un p0ner un banana y alrededor de Is fuente distribuir Ins rebanadits do Jamon
0nbformadesrlsoo ho dy la tWt otaosrellenas onIn preparaci6n de choclo. So coion ssn panillote s pequeos cartuchos de papel manteca con picos Ao Una dols punt.. aa cad a hue'. de Is peelings y se .1".e bien ral wnt,.
.. .r ~ t~

aas
eU
d- -- -


S11iDAS D6 LA HABAWA E.mo. Totdiot do Ow8.o 6.00.1 0. 2A F. 8.00 om. 6.00 p.m. 10.00 . . 5.00 P. . 2.0O I.. ISp.o
1.15 . . P.O9.


SAUOAU c tWU CAC N TM AM
6.00 a. m. L36P. 6 8&00.a. &.Is p.o. 9.30 .. 3.0 aP. . 82.00 a. 7.10P. I.IS p-- 1,00 P.m'


SSTACIO ITRMINAL DE OMMISIJS
Cealmda 4,1so amoeEywm y 19 do Me"
juxrmo \ TQUM.L.A No. 9

gobAgsema, zqalo yI. 4A22A -. Apadeot Yirges del Cmma


HABANA - 'CIENFUEGOS
Elamea e . a~mwoIt Cmaw -


.10 DE LA MARINA.-Viernes, 19 sic Octubre de 1951 iagina zi


Cuidados de Betteza

Uncos sboiloosuAsoits 41s sodbts.,all. I Ii oss -Asnse. y senm.,t r slsl adon &IleApnO aLdaO 1pasdes ' el conjunto. Peon para mantener el cabello in dboda toima es precise no onmtir An seri de cutdados Important-s No, Astoo on hacersei h permanent derilodcamenst al On pleonase eI pIoelt- , c da anto toeMpo. No hs qlyuep r el mobo ososo.e.. .. i nto o s sintiend, a rebecar el que seen de par st 1o e-ittsa i e t-conn sebAcen en camr. de ue se 5rae de cabello grasento So embargo o -lonso h Atde er dblce para e se le dispesoe cotidianamejto la Istenrios (uc erece El cepillado diaro figure enlre105 s oss dasdos e q mind0an los espec sts send. precso hselo cos tm sepIlls de -dos, &I y e onofh ediano, que no seen demassido do.,.s la ose .eplIsr el pelo en to.
* s1 lOsngIud. l oomanto el cuer o shlludo Deo ontraritoierton sn per55on ejecutads. medIs.
Unav, porsemn, so p olos lsbs, erubI s y epooss. f0an. csilsssonIe pat, 0s 5 lrlcbi ssh"I, o seeq. Luo sosme epil 1 ,ra u, no ueden vesIIos , Uss buen pesdo lsbi C 00s lmm peolo 000peIne 5m0,0 ,que usabson nuestros abuelis. Tienn n. son de As A elr-egsols Ouineo por sodo e 0cuer00 belludo E noI nIIo los bnss phoos.
anmsndoAsInp011Culs s quOpUdiora hoilnm horma.do yiqtea.nensl.
Plsmero sm e0 pll el pels. lugs s' 1 sss.o.el shoreoIng poo r11tioo se le peina deasd,1. rissIhaspoloit, eno len elcaso I epill.. o. A conooin meid se eptIl n n... to

Polvos Colarlts of tihe Ritz

Cusoosdo pensoso to adqlitsire poM O q0 00I0m0 sAdhIsr*Aoslrso culls mos oe er solmbIen ellooso ' , g I O I.ssnOVh500or1d1.A tel.
simismo como ParaIRA s ocasbons , ., los tesooss de ust. enonrindo'so con qe lo msl scertsmo sa ma o hs,a I , OmR O ar mes5rogustoe.nrse Ino dIvesos m o o g posee Clurls oft, lKit.. quien 1,r ooIs 0lmt, deCUAds slo oa e es sm s o N snheo Molo. ns Sn Rafael y
mrnwilld, nepeesheil il te " A paraMlet le iermnment.
s, Asu de reallbar el es Io tw0.m en , 0 p"el. otreiendo.lt t.enuI a- Grat"

Ntits sie li tMssa

SI omeeho npo- I I ln -,rn de 1. O doss R l e e tot.y InsR dors
seA par.urs rj,1 0mucho r ,Apree m n 5g Ae *Accsoosy
mlto00 oloslos bque des e y *o, , , ,onIIsmoI dodssooso deoliose I" Aseoo. m000 ,sl son.lh oO s oooosd A, Is mementso, .' A
Esotos o odoos 100 05b05y son meooo osun 0050 000 dommoopsln es to0 lse de asrt 'i', cuy exio ell lnapopen l r it bers
par c. otrs " . , soe un ps, In 1 n, r E sons ulImos A 00p00 s 00000n ,- it ,que ousoe ssulpreocupoo cidom mayor pr ton det.1st 0 A ve0es el imped imtoi 01 - xIest de indole cobLosocesorss. n .o b nos os 5,0m ficuntes oslOtite no son Vn inversiones, y -it bileton ivim de cansos not todlas estn se n itituaci6n soadquirir complent"I'os pass0 000a modloolo toert.ideal, y iino . poco Is cosas dirimos q0 .05 odslo tspueds tersert i0 par ds osoos de a0tirssPari so e stdos sad egun las situaciones. Pero ette peril " d Ificil dersov .
No obslunIe. Rq.sI AsqUelhancssonio adquiriendr accesarospueden.|I mediante unR seleccion hallar vombnennel, a roventes. Par ntra par"e
I adquir"ir unit lela o mosdeln conv-env que no pierdan de vista In que doseen en s"siuardarropa tsI no estan en condiciones de comprarinuevos ccesmr, as.
Ahora'ya no se trols solo de I-sos patos. el sombrero y ltscarer. Los compleentos abarcan tin toeron ms s sto. Las media . In, Pa'o oselo, lot lass n loos clips enirasn dentro dn lo qse debe agulatarse
s A emit.do esoluiono y ol on-roldo Ae Is elegonsiso de 0unto hAs reemplaado a todos too antetior-s5. Lo dicen bien claro ]as esmfile, que "'ea " a
L. oossoqo- In tplil ecir n I diquest de Uzs. represent a u I ssuor
9-t9de y es - na aa d oe ueR, oere. 6 n
y para parecer be si "ns"m n esoso'm qe ha- fitambils pque, so0 b re too. cuondiss orefoadoel olesilbs uno ll In . eceidild y hasta . h A ssbit s
L. 10eb0 e act0000 Cl 00Sor omo . sore e Is Isobdiciend0
"Los ohombrs, u"do Os, ",0 IolloIs. 0o0 se lss Is sndoImenI. de.0n 0000100j00 0ue 000par sls o d so splillu y hAoce palpilar al corRon. No reptant i en loss somroho ns 00000 los los. ni i so s pieles. Loseploshblind.,,yolos,; tenmo0s l1..o.No hmy mans ts 'rto In legaos isde sltuo as ospiiadion d'ItTle tr literature y me

Vale IaI pen. por Iels. le00 erloo. r On 0una0 0ar 0teresanteoplnidn. Con ella ses 0gura que el nor ems ens 000 0n0o slomisnienoe soo verdad lire. vocable: que es deber doelamujroagradoaoiO anitos arodean. unque, desde luego. el toisdA no debe clnst tuir Inl eoupison fuondamoool dt su exist encia. l a modes no dobo ouoiPr mlO s 0de I que normlsoen co 0. roresponde en uns mujer de espiritu CUltdo V n siente dosu como-. ido. Es dpinrlobl ou seuslgus ts odoo d, slo


Detalles Elegantes


La-% amp .... ..n pl-ntris Acircas .e- flo-e
or ig Im- lo n l m rdo los lamnrparfios r Cuba. Lsmparas Olmo", d AguIlo 010. 50 loto, so-S m0" demA nda. Igual o-ur -e 0000 n o r 0r0 o IA t fig.-, tch y t 5In I rrr . oo I te
de i umanari 1'n Curndo se neoiea un nsd
msn vrIs 00n0 tor oooo "LsosO olon" hono 001,, ,nronnrarhIn oqu- si rrfinndn 9-1e. i b MA do

EL

PARA MIS HIOS. L tOIS ALEJAN
Me roosrAt s oOda r
.1 tltlt 's1 Att'oIshosts's,
.1 inerts Itono d to otj. so1ott.1o1.11.t- iAs Is psttssobo.
AtI tlo 50 Iso l ttos. h t
Ai .. At III prolifteo
t eso0 s uerpo d orurtido y reco.
:.i do n.ror.an uaim.;
s. doubles. y echads hai s. solos.
0 sonqi nnuncsA de ni soIt- toa smilo
ortot esloAr At d rtosoo
adsso onss d mtAtItdthpch
yItonos tdros ges deo.viejos,
que nos vetdan cntar nustraso andan a Cuando no han sido copia de soneJemplo
yoo len sAars t s amigo t
y eI t o m p a.,
-uand.o tand.1osjas o s
me .o tha e-hada aIs.br.... I ire d
Ciando Mos hizo alhomre,
quis, que el hombre fu- eaidi de enierPQ in, ,rcomo pedtrahde moordern;
y A I, e" ,.I d ,rud.
p-rque - -, d, bun,.

E tI vlejo, que en medo de o ampo,
pl.ntsoy ud. sn olMendo,

sohs p00 so to omendr t , shs",'
par. que olso ,U.stds poossino.
.s..do ruede n s ot - il5n0.5
pudo ostro- Afroto y sILa ctt - r at viento s
1.1r, "' h" it'd Is ruma ergulda
an Minn. d! Ireseur. y ide contIn.eo,

Al e s01 osto sot soio. eodo s tthbn momo n reo encendid, en el Irvrin..
Herman,,os dtratajot
r l amor que flor-c en el alleneln;
.hord., cot 0 sO.s.
Ostr tIpr,. qoo s, ot ot1.,
ilinV .1.norhe. s, m -sea.
non a onto pre-enia dpxu rjempl".
C.Intd slo sy o r o.
toedo roto. r oo A
Isadl 1- a ns nss d, r dilla
Orqs it s_ -.tr.' at r..


Energia a imas no Poti

Ctiajquicr labor qiie se rralive durante el din ya v s oftIcina, ogufica uo deqt ast en el orgsol 1 mo intnso, com'o cede Ian Aomnudo. el agoamoiento t srdonen m o soso eds tI c 0onvenent0enerx
bun provis6n do Actr0za0 ngra itrlesa tkens 11odol.
Mockenosoo VIgoso Eohotelaldo l srdloct ooI otas p tar, su riiiiii.r ortal- e cuerpo. renmm Tula tP opetlio Cods botello d - Mokbsons 0Vg un sabor disto y migas.radable qseo U.loI"rol
Por to tom r w - n, y do 1U0o 10i01i
M sackenjson ss produids to soms mn
Whbresod At hoondoss, u So los' s 00e 'I' 0 shoot
Mkenso V, i m otlaii n I II.
no. e-blceos uu dsrbYen Mr.,
C oosdyo so ono F- o0 0

Ckii'itl sieldDitl

Atlssod .soos.....ooooo.

H I. 10004I0I0rr. Posparlo 0h
dosofsoodt bo,, n-n5- I s" i A
Arrox ronsmn F";i a -rIe

Paeeia n R efmcl ,it rensrn MeOin do L~tionad onto . C~lot stl'At'olobd.
Pttooorosouos sls blonso p0- sohevday

r Id t- 00 0..0s itt-soo". o. ' soto l n e n i'di u. I- pdo t e - p n', d nr
".I ostsoodo, snoo bonaoo. IomhAr d osooI. pl


,ooti s . o cilo t, od 11 1 0! 000 o:: '..j o t den In t 11Cln.ry 0ge- rlld ya
0r 0 0 1 s t#16 0r 00 K t sd, . r. oss t Is a5*.to o d0o ltlout d o 0 0, r - soo t rt 00A 00 toott punls I loooo do soalotgo.- sodo AtI ho


904 . d i in
d m b,.,, d,
menlo d dorat bo y 0

Il r
dO A
sooddA 00,11


L A MO1) A A CT,'UAl


-o
Ij
-I
Par& s n toOent s ososa m tjor que 0 v sido de jeryo d e00na gr d lin- ace
at-,e p.1ar -k it. ad-rnid. on rinturon. mientras pa- Is ra l1. _e a U d-p


], it Muernidd y l5'ittt Bell-1
")S EF. s 1C OS SFG0. IA EDAI)
S d r d.,t.r. MARIA JI1LIA DE LARA
Nl y ItsIers I s4c 555, to i olsovnt 010.55. JiIop- O, iA sil
no, d ostosb Ip rIbs p.0 Is 0 0pe 0i-n 0l1 A 0 5u0cu0 tleIva st rOdlI in At I.s sm lo 10.I~ 01exX0n --do 1a 0ns pord dlsoAr felir. to - s le on y o ....oon to..deI l s ted 1domen ot vee ,egudxFA . precso icrntunr la cse do so - '. os do l 0 pue-nu, ylI mo,o Est ..oroilo dsA ro .o .derAdo soip p psradcadl. dad Ommans d lshO los.oI I 0I 1.00 q 0e men1e l tA3s ul.oO ytO5y biLa ooo6s -lssS de r msi pIlili s ds Ald n oo ens. d s tI dIt eoosfscoIf1.mujcr debcs- d cu m o 05 asoopn nstood otop ss dos s u 05 On mI I sda. Por el seo tm- d 'r'lo totod ose n trat X. Esns all g w au It u de t lA0I5Is Odm Omneo sO radamentI flcdosacompaetos~~~~ ~ ~ 1; 1u s m -.1ule 'se enePr cl'crpi r10 u, dse ptilsisvier.
y -qlIs . v cev-s la i s r too-st ud o msejog In relacibn con Ina 0 Iinslks' ootr o s ejercllos seguns l eds d Ctuil dbe s-r I l c -os As ps, o.o.... m ...cInturnl1 1,sIo . lOS Serie 1
cueo o do lo t oE usi yPos l s Or s u ecn
it selorEol hydd to - , l ab oo s Pom ro OsRcuerden laxts mdr s
e 0 0 0 0 0 sn rs , Eo s t 11 . , 1 o d1 oill.Ibooboso r1 sootos
0 0 5 0000.5 05- oopos sl ldd ,Nq 050 l sr O
de, Etllprd unt, Existe., d e-nlac"
culn D ebrn 'c rI~~ I,,ImdS-msdooWmdtIal p rps

os dur c vOOO- syO ., sdor1] .1de1- I gsto m;-ouIos d s ds ol lo rocis, .al on o oool l o l- n om co ConI, est- opo. es so soo hjltjtr , Is , , ,r uo onlmo-s n. oorctslonsoOnbn OOAOat Isr l sosA c o -.11 no. so u e os eI n ol,,. so q o s' e Isa 0n0
.. ... r iI Won, ,nn10,nIu-r-0n u o"sno lo os D spIlo
en 'v ae om . I n.clu- tr n nIltt
, lcc o lisscn pss I sddI
rsi11 0bu rnhosts lotro RLnar L i pieza i ssot sTrafe zat In marching a Hn lsoasdso lsoi Ireooss y slg so dAs 005050e preocupan por m r olo "c"ms 11do 0 .5 ttr1II5i5 s e ssl ersu so vss ldO slitros Y p Rhstis dj omosI' d ts. pars arloo
esircin G nealeteensue eneliniru. m jr u iao 'ide . 0-11c10 r r1cdneb em.
in0rc n;ar dios ho osp r- 'utAO 555 l e ods esinioo . eoY olo.1s1 s n s aso sr1do
Tones ro1t1sdot lIhror, eostalesIdi Coos d t iss I It. dsonds se 0lo0 tojorn Ilo ste-o AL ,onbl os distio. n, I t, I el rI- tds o l v i do s en-Peco Im ..mb eslt ] forms Il s medids. inor. son dsb I tuener sl "I qt. Ipu mr s o r 000 lebttos A-6615

- JULIANA
RZMMW -


A M -4~I En Nueva York, la ciudad doeloetorars-dinario,obayvunas cuan Eaoso istirndaA c.Telihadas Illn crsonnoq para III hogar y para hatcr la ndca mil
.Isud. hmagienrntiso tr os delo os qsul htissde rlo lls orte tuno'pisaoentero dedioososlo. to ssiont a atto(tolo qoos' osob s Ls ot 0 0n 00 siy trAnqoolidad dil toio ... para indioir 0n d0slot o apaooil... AM renctuentr. te d lnnogal- - .- - - -A lomi..osoo spolgsp -Q uof so, El Al- grito
cos o ton mov a irrdllAdor-A que j4 iento . J'.1, la e6 iy d,
Is- dormir . c-lqu.-r. . . . n- 1oierdlm' . oqiV 11"vn 6
0 15 QAJ o P,


.'. I...1" rase er l ln nd pr f
I..soodoo o ,y h000..dot 00par t oo md d . . mpdc \' Iy reun'.n.

5odosol 0emcs. ni ,u o u ilsvra
oo-ddeo1s NPd
asd d500d,1.
IA s orAos p (,t c 're0e P- . d , n h-mm .....

to;mis oopeoousmoss . e u 0ruoa ob
I e rt d n tr s aa aso ot. .0000 - r00 . bO sp lt . .osbbl slmsost 0 Aoosd _ospo~s ls
o nto o so s para otme Is 000Io 'ssos0 050p1050 d 00erp 000000000 Anolo so deoo oess o sepos. .~s 0 5 o s.o.s h-1 unissF
_I..t_.tsu.o -d . -n 1- - ls o.o....olo. . saos .0.


tttsodsooposo sooo o ci .0 sose ooprImO oOomtlcs- doboi p ossio. ~ aail


toe osos~d aso som s tue sios oh bno d i 0 50 oooo 00 O l a t' hsblosooos brsexheOooos r ine' F

to o oo looot ~ bos ss pooedsrlrdsoo. ss u ap50 0010 I~m - yoosoo .nm osoos . o deAOSI hommso So Isolol
ot osos ss Aotsodondeseoo d osoobsobo saro ~ grnia o r AorAotssrn o- . osl O e isols t O, s t A E A --pse ecm lao ..( ad ao u sd .5m e un 'eo prats. l .o . sobl Idols oo
sis oossss pso oo rsson. dome p d.5 mez0 c m e e mo ya e w o
000 0 VIrO Esshsto s rpo ..s o e s p-tunh qu se .o stn o o tst ohoo c a Ssootiu . A sustuo. er so tstto st. 0 Ase c2010 ho st-dotb o lo ts At-de . .t . sls tnlhsms1ds osoooo e


Y0 000 ssotoe rob josloboost'o' bA 0050 tgtotp o subl dos los o te oo rsms ysgtt e 00 1.0aci lnst sot mim o ..st'osoooolstls 10000r - ---- see ipsbehla tlebprtosdosooono 0000000n d 00 phosdoososotybres '-ea" A epirqed 23 orseluit so sooe ts 01t lotplo soodcsososssse ls~O


ood stamts'n e- h r eit e ino' n u taocn eeead u Psosslpus g qurro. td
a ~ ~ : y erbr yes d, -run pi-soeeaee ar Em otelado lie e deodoizad p scoot sgtque oss 0- sobhpooy o . - ho losonhsos p oosso pota a y rpa
1ro 11rv"s PotosssAoooteons MoA no-so1,ersoeo.
n .I. . . u d'_ ,n, Oe oIr -oUsoo . o - bo o ots, toestAo po a o st ' od
el a b r a n d r e r e r a o p eF - .I .. Ste. " " a t n d er b u n o e ' A en gu r .


otos.os d s.os . . too(1- tossIno- ot..id- opars a1- s-or""" -- .,Lde lo poosossls t
Isenien am fele f .%.. .. utin A- y thia i- , pera Is. h6 1llur.a r o t- - ln ' F


Is00ersons ssmsodo a l -np . yssl os sstdt s oo I sq ( sun A b- olen os p r suA I. os o no ; . . .
a Lollar 1. t.". . . oso ,osohnsporos eor 1h o sago l'r so e emo 010000y0I 0sott&p ol . .co .
Cr vor quo c~~n.maelVi ihlls. (. . nqueb o!- e r s e e intia. usi> o nou i u intuo
sootssoossisios fNls 1 o- 1 tvial asotot . 55sstio nii oloosos ot osssoss~o biio oos
sm on elhgrn n b o sm vrntNtp . o hai, y4- sot pna dicl a lr i ff- l000A."0 lossoeostros - d pooooV.slon. - 00000. soq aidd- - osos no ooatmyop d-t.
etOclonsoolin nols oelolmonbobointto!o...lsoloditto I'rtuemsodo--ossdlanAo eroim
- - - -to - t o a'no . , C d 2 0 o t , d o ] V i. c t d , 1 . . . l . : Hes u nrd d- - -q u - - Ivc e l a i
ol ro~~~cbr. y -iyrt- e J crrV Y ....... .I hel v ent .tn sci ~ - Plorsupde n u i eM
E~b~tll~d. Ilon I doiodor dor ckt ai- qu p, h . pido cred64- to. -emI .ra 7 p oed a mez. C,,Icu In U
te o iis r a bro n t m. n iye br o-Viimoe mr gere P, - it , -J I,,,c Y A&- dr.

. t- -, - I ,r--'"'.ar1'bu s i-pqu nl" I ....... d qu I 'I ei on e "e car en y i-u
pd,.A l d ,Ir M s.d '1.rt- de l 1n1 c 1.1 111- 11t.1c 1111 Ind 1d 1,o qrae . I .1m ls eo n a e
cucharada de quehotrio rm g elad n et .. u e l una nAII A n-rr , i n un h- ao m ap
art po alimocin fo masde ule . . y ': Ine e ,o r#,, e q- q I - - I.V . En on in 'lo.s~a- d. sr g ,;AIA ti ,oaES AnDENiLoia A N, J! MAqj j ia- i 'q L- , Nu Y-V 7.I..,


tic p,

In


rno.


-


Pili 22 DIARIO DE LA MARINA.-Viernes, 19 de Octubre de 1951 Economia y FiianzasC . .i A ,cola En forma irregular se desenvolvio ayer la bolsa Sigui6 activa Dicese que Cuba liberara azncar
Contciencia Agricola -, e-op a Cn, 1E. a''e.1rca ,nuniI
Par Migual Peabad FrgS de vajores de N. York, con, linitadas, operaciones en opetacwnes'de E. U pra el mercado sundial
4 -l-Causes d . hands mis rur . I.- la bolsa local-ha, parmrs b
-331,724 .r.s sin gona i salary. Iluio fuertemovimiento - 17.555-tottrladai 11151Flojedriu ,adt.
-423,690 no trabajar los 12.mesIC. Ventas a Austria Aumseitaron existeocias - F loed es os c n le a ,rir .osldaSltamb pr
p Iborermrt- de las eminiofles I CIas. -Do ascura 1 incroan16 de petr6leo combustible Demanda de DebenstureaR v en los humr cilinc' . smbaotissrQue r,-irb'.
N rbea icoal'"db 'T T. acrvnad bersar- l ' d B1dN ora tr rc do 515 FOB Cu .
of d ...r slrt at. .rs I po1., ar. Iton.prdor ad . 1. co c lnegociros euCuba rlbds r Ciraso ecas cidd, torridedNewbYrk, rr..
U pdeosen parterenr nosr 'I"s l' SIIn nr.oradlt, no i ors. s _ _r roo Cuban o.r .c en EE. UU. esta semana de3in Cia. de ectrc -Bosa de New 'r 00 tlo dsa FOmbarque p1 r s r e den Gbl.s- .- r . .t t R bradsCubs1prlmrrrbbr, dssttno Burdos , al r,,
.1Ca ltns AIc omta Nacs.al capacdad d romrrs pars adqI"- El rercado d valorr SN NErI u r rdr tod obs I psser NUEVA YORK. roisbor 18. lPo E. mrcsdo Ioal de 'arsono For tG. EREZ LAVIELLE 5.329 FOB Cuba; S .1sCapitl. 1d A -mor rirtW ,da t eriefleja .u pubrezt Yorl flutud ayro an In W a. . t dW N AsAIOa lana que el ,1 lo r d lI. Mrndra y F.i16 ay dr moatnrdo scivldsd y,; ...r ti.- d r n b t_ rr dr lo rra DOC200 srldo dIn s P.
n1,94r1. de Aarlsultur., d ndeser m1. rOe sI ra saIon~ Ian dr- tIlular. LI. prrroas durarle 19.s O,- rxprrlaorn p0r0duc1o a Aur- Ersta l .-do de. peltrsslcmut. uao eiseiinsde-m eias de llrrscarrcIra p zucar r. poois tn dlas des;oL a
V, nlidspo rI. - .ra. a 1. I. d p.I C6-t. Sdosrs~l.rrMinn...r P51 a la'ro1sSr ~' so-blr3'Iasstlda ddllu" L' lb.
trala dr Io ra 1 ajsI drr s illrlao prlrmenlr patr Iarernrmia generaI rnconrs, do po la r a era eo rr. nEra rl dIr p d p ldr n ons'dl pur osa d IP , pbodra r e - d . no salsiro pagadb . der p al Pros nsl c do-ri Ir 11u1 miry oda mris oIs n peqtuesn, c rblem.ntep a adr pa os raldr.A.. r5' S dr rto liblra ira rt dE LrS. a y Crl -Sd ro_ It blrrrr a rrEat . ono opn rb 'r olu.not do. . ror r.rdo - tol oI,'cu~ mjM csin ,n

aIrc ulouro a. cr es a n d s n r v a u l rr c o e a- se i u1. .'l .NI - d B o ls a d e N e w Y o r k raa q u s I. aa rl lra y I a ro s lrr d r. e n 521 .00 1 rr D i b e r es d . Is C o r - u r m u a l a o d e a , lc je m , r n o, d 1 1 1 J r.
El Crrnoderl45oreglrs lr ir<155t dr prducrirn y rLecad Y or orrld r-u - pero. -Crnrtn Irs prsoa. ss pllnarrr modradamente. pa111. Cubana d. Elecrolrdad alapra- vIUSrsn rudalra prarsl"'da5 Scarard la 20 ds r IEn apo p a Sal dr 820.548 obrras ramrpslnrs; rasrd rr . aslr l dlrdlay d rrrdroad un p rrr a,, me -- reguIa arr dr dyrs -lgbrr olro ol , rir ds so merdIr F $000 as Ia pro-.,rrs5r bal p r1 opear ,l cors a e br2, 50 Jeasrd a.
--. oitrPr rsu~o a --1,d: p ico a dor, ~sa 88 1r.r 5 sllb Ilr5SIslrro rro 5005IrldaU

perB ds raa Ifrs 231,724 peroarr ' ua OsrI d rb lrr ner dr ssrtca e d1odrar y an ods.A rrro rian d ,- rrovI6 ,rradr ralo~ d pr 15 Eir gobulrnl braanla 400555 p aspia irror 20 barrlrd d.3 I.mbn quel -dreseb a ipr bb lem 'n dl'. blsn dr Cuba a d. Ira F.. ra p o lbl.o" salary, Er dlrh r s. Prorrrrplr, ar 5a5 a 1945 bar Sr s rayoa dr al a al rr, Er Yrk. Ac a s alaor br _1Aa lar Imrpla" s bo r ptes Ca mt a de y - r pr dm amrA srups, flagurn desd luega,.Is pr.o- eresalt,rj Crraa. Imprtams rI mrspdr. + suirnd laa Ier a Llrprada denas dela I 1951- a rseada para Irs EaladosL'P.d.'. A emlarn OPs y rdIS Ch a agr u l soras y au , fami r 2 .9062.809' kiloramoss dr rntsoa Et lumen ds v aSc ndIU Cercad , par lldpc e5.- e21w r n nFde I r.- 1.s rl p endld S. . et pdor ol. m U r dad baa r nor r p.---,.

uetrabajla 1'rr d eer pvalor dras 00,9I2; 1.4171155 Ii- 1.451.015 ,rplrrsa __nenrg__rr__mv__aun ____ e-Miteod atrae dal C dstml a dirchr merrc ose aquIa rmed anlt pass rr Eslsm
saaadsalal ll as. 'IlnDEn LA HABANA Sls lm,,Irr- sgao u aai l se- psr; 217,410 klIaorao FlIa~n E rl pr.0n 1r dr a ll,, sln dl lrrr Cl.. a ohIo ......... , 24 sr, 9.0n00 lrrbadaa cu -pei ar vE ja rr e lab5ay rs.3sdF..,.,
drs Ina Iabrrs qsers ian o o nallaare.24,99 U 'rer-llQ~ lllrBsd saslla sIrae (i' Baja. en aziicsrer P ColTa 'S .'705 A C50F1 o F9Es IA L nsfu d5lSgd.Se dl o queIn ls e- r opadrsse a eenrsr fIlaloradratIralmn ene osalr sIsrnte l r acrds Ihlblors SI- prrra a. La Hsbana, arrndrsa y Cuplir Wr611h . . .0D OCTUBRE 0E 1981 paclrrase baraba .25 SIr. FOB Ilue rr'l respecr a la lafr. rnura pa., da pnrdsrrldr au atuIaoIsr, ,Trda blsol, dlba demlard, y hsbroa da- de I- T rrs- .e verdlern 1.206 ,,. --LS 1u1 ra rmundIaa rs 'n j . VIrlta $5,00. orpr a bals S. S pX dra. Irrpora habl rverddrs ,
c en vv enprecarlO F aI dr rabajo amllarsadrIhrmbrs ,lsrrs dr lrrosrollrst Cronsrll- rlrcsa azuarr s mr- ihrmir a.? ed Lsftr'stoetcsdlaua
I55 . d cnri. , t_. por_ a, sdio, cmp D d r ad d . dadrads Cba a y mrda y t, rIsrdron a bals prr oI C. V Il - - 51115 dr a 5 ca s dr Sd. SIENOI OB C.
Isusrbslurd1 nlu p-,16, se nipoarrr 999, 11, qus oprand, dr 21 7 5 r 5 2 . ds I tldsdr, illsJpIndCon rel nll nl .bl nd r a cransa d Noll- MUNDIA oS OT. 5 45 CI,F eln s at furrsy Fno Ienrs l s mldr hbroar frlrctds Isabals CIubr Bajlrrod trmpany a. 'perd OIl lmrsld entrs 59peadre COrtllenlalCa %'Rpelc d ub,10' vmben ncprindj ep por s n uet rin, o.. il.31 p2 a -eIcn d l rrtrnalar .4tac.e o2rymd y1. a u u 'eai zcr e Yr .Eion . .3 e(edaitror - d aetrg o Lstai n Fl E 0cna sqq E pm'
esta ~ ~ d ficpldi rdimanlarrbilm ' on2 ; entaVerien, -11m. 1 mdospar se vdo do l cn ~ os7,o.I h.. 40 a de ov m r pr eesm UYrk , ciadrt an .oltioor, nor p.I, l i u Erndll a h. D r d c e etls e l - s Ici r dn v nt..pord,. I...n : me cado mun i t.o brut. - . eiu lce c ."c, -ot oner i grIdll
fi~r. ~ d )cg. mI1.an 'a.diFr. , ,,la marPslrl p arsolroaads.sl, arroa.r c 2 crsdr de l qsa.I r cm-adr d .ISna. 05 v ..1d.'1.me d aa ud zcA RES FUTU
O gn u t a np .r. F r n*[ ..sr.1 , r: mran. Cd o, 15 4 - - b I S P a sl dr a.clir o . a d sot a . .Bam p uri ,d
d.a on, , Irra to o . I Ites n i rd o rlita i ll- s a, a . n ; s rI - 5. a l 1nrl v e nlEa S p oP s t6 .d ndar o Ce A. o C r1L o o n ~ . bb o o n05 n . E ld P Is,5d' t ra dId d
tatlldd n l Fe 5om 55 toal lra prjol oora 62 ,54 dl dairr a n a2 0'a ' y m rdi y s cero d 21; -a xsecase o sa ua AtrB SrI a rrS c rub ClIa.0-98 tro. El ursInad 0 ead derCaNTSATO A rrCANS nampr 5t ectsiar allo iros a, tir2,lI 18 ybsr~ dr osI araes drI medr I lia Arndlslupar 900. arrer- s Und5 d 'at~loc P"," 0.pulII,'srnr ar Cubt - .,p ar ilarsolr lllrrd suemlle .I 6 -E eCAdK dFUTevde
d In. $, - fm pr. .a dia O n l'. El nsr F" .21 - o .I rSao n eig ro p esa - r P . .d .r d .

dlarai a s tamraio llr al arras a os 123 d e papala , unv- d 0y ei 1 Fe Pll , 94t u emn aa m. nta' Sr. Ss - S,,nra 'irrnartalI oar d ,r,oelrdas d5 ilpia .,r Sr C1 .' -m npsco enve be nw a-ua !dtr_ ..a. D I -a :or mals ad, a s r l rora r $04,4;: Sr c2s a' . -Ld a. so l a k r a d ela. E a l d, a " ' Oaa00t rasO 1 0 .-d
a rti c ao n m p I Iy r ',d- ;It. O . 'a t O tar lrtad as 1 4 -a a . . r s d s . d n m d E p
oaro, td q8 ayrI smr- d 01 $007S. l to,,, 4%nsro de p a icc.1sol .'a u"C y0d ImnC0allZmaas Ia pasado aS. Cni rupa .sada.. .. s.. ..I l'a.Lp-bol d .4ad, dI al as l' r- lrr


or.amIire ttra 'rtiai ala s F t I Brane d908, br1: d o. ra 51. 59412- qu1 4d a PIerdO al rier.lo .. 11,n 1a 1unSr rrds o arrrrt I. Srs ESIlon ao .. .. Ps4 avan a re 1conS.15d4 .uroal Ia Apen1 r duirs orlI ll0l vIer , sa 6bll nun rd p arnSI .
.ra. Clldsos na lulr el sar- d 91. h $b2rj pdod.. s dopapaub a. do yd: s i nrIt dam 9S apll.o. , , ea iaenr a act Bc.otira I ru rn. . ar1do o- . d zdp
o s lro d uaa lIna ,,-olIo SFbl u rn t siaah9 Fu I.dI o rar v d r . 2 cF - 1 1 ' L 6 , u m ta l , S rh r nb i brrd .e

111da trrutal a F dI nc1 . I 5. at InsI o dr1" " 4 , y u r srti rrr111 aslllrra __- ____r _______y ___b _ _md O rs r .SuPr s sl e l p
9"la am p rc ia u n r sole r 1 S .,r s a S rors I . ,r,4r, rI , ro rd e Sa r 2 2 9 a .F S tIl g d e Onc3 0eI Ia E . A ir .p ',a- - M er- a d r apsI n r. mp a d . Sr S P T : 4 a r d e l r r traq u Ide ah a dr .


un crapquuSIe a a'ri s ra ,ralo u Q- ,Sl~ ~s ia a 4 1 Comr trI s Ira Mras d d,1s.. SIrBecc P i ll s e,rayo a vliurr~stla SO E h ur- .11 Prlroa Hspdsal as 2 - C ba prsola a cts~a au slac n de l aer r e lrrlo d os la n r ea.,.
Ball, rato 1 r arlsrI aISA1..1.Oi rll'a 190a. C..r. InnIl'rsfr.S.Ia0 IJtr la sa lran'a r n11 d s 99. 4.g, r...s l 3os d o da a pl o- d r r d r. M 4 r I ql lr.dondaSp" r. I'o asaUra 01.5 F0roI -B 9 -dC ubn 19gu 5t n . rl mb r b o rs so as ln rr. p
s-os, ooa , j. ..oralpagad saaa- babonar dlIdas ObIl Len CSr Fa y Is Elarsr , Cs. e ptar 1 Stlrls, s Ir noes ra _ y._aar5..- sormarion. nes, p arlsrosalpdl Sr Iu


tosd inopdsltll q s aro a brres bslg , al. Irvlm ls dfas, laS Sd15ewrk1 200 a s tal te .1110 ;, 0 1551 di ass ss su r rrI , l sn ds e ,Hss'slld r I lA, 1 r-1r, l srs11 m AUrAs rbRE os C DS CI urs e s ocad en bs la arro md r na
faSIo.p Ah lraaue s aaIen raI - onerar d vestalslyd. ru s dLds r meslI reI ori a n c a slbuea Snfrms I ac tns r l. s Iatl. l I U.il 1 .. a Ireir. a S a al ~t ry Is.-r M --....P~ 5I frUl a sd r ne sa nte en usl ce
d pa r t . p r caddor. D o n namp rlr ,ar.or a m p r a sl s m s trdac ro r .n d lo rspr. lt E arl nS Sh I Ida s , P r s lar P Ip sl ds ml - E llP r a a l r llln 5n5 5 1 1 ' b a l u src a ldl o
al, r ro1n..l' or ro,,I. a 271:a. . a5~cg. .L ol to t
ratio a , es ane Sar s a lS. Orab s lrar ex rsm r ex, n'so ,ap eo n r as o vl um n rrs d e rar a s rs'21, ban,,dib, b rn5 I pnrl . onl ",n - d d d,, , r


rbrio, ata orsar a ds a 50-- que01015 represna ocenla dr Cs- cMssdae a dsrIs Tr, ,. 55151 l~ ap-I 'MlrrlpAr InSpE NEWsu~ Y 5R Irs' e wh18- 44ma. A rers lrerrl.- pp..b rr~nidd e , ,,1, 1010, dr orr p...
tpan 1uaa aif no 1s...crargaue I l.osn vsps7.283.I54 aissxtlan- o sill vr 5la I5Ip r I a '-G - esn .4Cbd


tra lrns slds a Ila 1111ha r- r o y1151.Il q pud0r5 d5r lcuai la ' Nlor. Vob s da~s so irrena. laa dC lsa aS . OoNOF tl C s doLs Guanhtl suar . .. r th Amr-cn 1 r5 cF i a ma eeue r slant lom nl er e; Bilr Pc taar As qusrset as e'l. ger pa . - e osaps dr salF c lr a 'Cr prrsid d lsa e forpd , Orqu eo b sp lo CTBaols . E13 ,Gls Elre palntr, lrobant a A'8S '8tlt1, 191-01L5rrna e sgindemeP-net s oin , IadSli~ ps r -F do rlaart srri par p atro-555 - Ibreroa , lpsr r tlar r balaroraln i 'urpp IdlI espu B derr.abrja delyaioreC -a ierre G~e Ibasl II II 1do01por lnc ilde 5 45-CirOsts lsSiaslraolo a jI .rdr n 58u rm05a01 qr s O l sala- l r us cadblsr un0 B a sos prs - rtsaoar es y IS o dersa padrs" -P.ll G "ett 115. 11C9p081ebzn r l'usr El rspyS, abuerPon r .ad I l Ip- p5, s Irn a z e a .d ca8m,5 5118155d 5 pr IucI~, Ol r -o qsdosprssslan sdresaA .1 rro lIrs ll nIvll Illsde etbla. Is OS A l .)E . .. .E . YORK 'Galsdrich - Csoplna ruan de Eirrrldtrrdred- spIlbr.laSr 15 lpp
au lsfmlae r- M s-e6000proa n l 'pr ll d e inrduaStrIals uas llau. l asa.ln . . .O5 A 8 N F C A 3 uGrl ua n Pa11I iNsph la8osu 0l C. .l0rpr par de tbr au pri d'srlP .9 r se aere lua iumerdsad amP'e5s5u:z ISII a protrn ar s mlr sesarala a ral r aoal'sld's du la rl- e ds t .1s F rI Irns, as. Ihor dS SS" . 1ad FE rcTS E 0 91 11Gryon CI,,r1, aI Calrea lls..4.00 Ir lda d Cubapa ' Ur- to t aroir conrli bsa 3 pma
es h, porque v tsne bourrin a . aos alnraadas lebs i s arscesoo sapconaarun- , eSpr l Am'r. rs - H - Hotns -nencoa -.A ar l a5.prrsaubr. a pre draplr ..rasdp rra arlASo iubrF;s2
do n e I s pt ra rla cpa- tisdlpl r.lcmrie lnoel '955051Fln rsau lrrls mo. r.A' cyo00np . a H nila Ar ara S ra- aap. pr IF a a sa re In 'Fia, s -gae oiins o uts d s har r~ratr ~ tpbotiort -l Snd rIn a La cdrr'ent e es uhrdrdeliona a1da l-- -6.111 P r - - Crembre; a9adrlrSIde n-v rmbr
a i M. "r lolm ao oor-s ' Mu s -I re 11rma agra r55l ' q rI l Is. ps deI Sr I r a c aIn S 51151 rmAol tiaser ----- a lldlr.- Ro 5 I . - C Te prm s S AFecan.. ll a y a r
r.lir u rldc d d m h iner d s antllitp sOaruno Amer. LoaChOr.i C l' .n s r ls Psgue n m da u p o q e s , t a l e o a r l o i j, at . ..n d on $ 6 4 9;u a d o I llc n , dj- d ominfrd .,ad o Pmia c ou.e nt ir a C _ A m ..PcU. .t.2. ..A c- Eln e ma c, .o n 4 n i - 4-' 1 ,d l ic, ,tWsllrIonic'.e d nlm m.-- -- - b mI. ,r -1IT T. .4. 5r'-B a a'R q , rrN v em r , r o s 4.alo


0ara l r l oalrBIela~slo C pancss s Cns yp ayr br~ro- ohulr ra onsp r lrlr nc16., Ar.srS.l -n-T1 i londr a.,'PB.. aCS as . r 3lr -- In no dusulga o alIiSspta , spareblra 4, -taebr'.
Iuam nt , ,apr c e to , u p, p n er n no,.r c1nc; 6 4. m p ad r u s . Am r w oln4 - J ,I 0 1, .511oeadi d d sin a C sa dt,nsia r y o era d ero oa a r I S 'a rt l l' a Sc te r e r m a n p a ue ad s h rl ds ir ls q.1 1a .d . 1 pel ibo- S ra I5 so 5 lr$ l s G La s ..e o r. 'd so'. , aar S l , o liCu i E r dr T r s~l rza dc . Ia :aSIri ddre C I la tlb B la u l l a l t.n o n I , 1 0 4 j . ; s E a l. d c y burI .a .I . 1.a . altl 5 -5 b p .- da d . , r . r rn . t ..n

daana arb.a.l--.----r.- Amto-S150oaad.dir - - - 181 .a _ ra I
Ssrro ps~trobeaV dels a oP t357 ;l nd ol aio ' r srto C2 r' - - li n5 - ,5 Bals I. or a. . Br nc0 N v embr . . . ar 48t4ll47r" coslu y o p o .rs".'u PrIor ot , - 3Ida;a FP s F - L -Ir a 1 1z51... 4 4O 4l A Ipr p p S 4r 44 pars
a. eIs Idoa$0 b.o.Is Illrast.I Z ykaaoola d nr 5Sa qu, a MltodaSt'ho. ,,,rad' p o- Ia -Iisl a wCrm.S- - s Sr Nom
a' 3"'. . o ,lot ans asas ods rW'I l p1a i---TUr.l-dl-.l FIC,'op o d

Blcusoa nr s a,5o P ' r l dou yaaro I jdstor. sagcI, S. raps d b ERAF B O S UN Il o 11lo- Lr .I T P . ,"a" C r.r aP- conprnuad alr r da tg.rr dl r smb a3n

Gd I d n a l-a - a r. a d oIIp y C 'r e l r e Us adr-C....l.rnsto o.'ora 1tsdo n o
y I ad t ao, n d Cros LA o ta r"_r i. C,,, Pao -a -'6sca Cnlo o, -a H ps a rla. de rIetepu 5. 015- S rasos 29 ia as 4 l'iapel'
l anto id no "u'llm" ......Pro al.asldcssEl55 stO"totsn lgairsa o omprosIfrer- Iuprrll ---l- -555ntgserr ud Cnlana On btdI Allare-omr plrllonas.Ealvlsmen de5p.- .Ta'epTmbrS' 4, taal I,33 . te
Isps~srnrI. padao.porls ,,S,d1a1dr an o r aor n -111. -d1-C.r -E n,- rlCoa_. - EE
lraoa . n Sdas poroa sal S a r Sl. GIns dlsys po lapdr-sr s s Ca l a Aar . ru . MIxr. .
paa on ce ue sgd um ntn yes . t 5 r i n ypum . ._ a ane d . ,, u N 2 . .. o a.2 1 o 23 N um 1,
rda 4. . e d rbao I cu.- do - C - Nc-hKb .ranerd", CImuC I.-,..-. Mano . ,00. .1 1, 3n n2 5l2 5-- W5 ol 2Ilanr ra asmbr ni. ue nts: C r -C RII.q5 5 ta , ms. . 2 4d
_________ ______to__o_ __b____er____IC.._I.ihulb- - dolt. __ 1.... D Bunall C.a. A Abr. a
Ito ess,2 , 77nt; Inuoveil . .... C; n do . .. . 4 no, on a aDn:.dom d . Aula ompIans = eptembrd... 5-2nor5 , hi a, dW2

o y IdSpd oIsIF olua. 'II- _____ ALLA_ N _.___ TEFN.M -._I_-_P_.._. ..C_1nCm_ _r__d sI


nrersmr, sbalno br 5 n pasa rl B.dr ' K Ini. L I Uo oURN .T, Au,, .p
prr cWonC dr 2idor .-- 5n 5C.15.5O il 0o0 l 5 t408
--n or ,I-lo,-1 r .,A,-Ct C I n E - ,,re srctoollgse a 1,,"rprse t -1nareuc n de 57,, :


-rs, alnla ola l lp . .eS at..las -. .na- - -l. . la.unit. as51 Cp Irpllsrbo ..IdI T5r. -n0011-N'd
Ss Ins. aT aS.5 ao ".. " on,'d l$Yta Il cimo .cqu . 1.nl p10- - - - - ssEl. A1E,,r ' a al n aIn COntAT:OUS SLs s . s .inI5PI0t00. - ou 15555r8 T E~DA A R[COLA dr Ct'55115 aI~s-rLrrP.-rP rrira l a '. 5_.e re 'IrlaS F lalo, l as93 IlANTECA 110 9 app010U D00I'l'S-B U SsL AAl'- P01m'sm .y..ca. t-, :ndo N-5 YrrkulrnCm-..brnos izraeort
csa r ssl 3,0,I~l105 ,Vga o-adtM R A O U O aat oa l0ut a I,15 T int1,1rslrrto "a a, pllradl lord ,5'a -llb~


lot,. Ah.. qua 1 "tll itomm' r,,,do %tauoa dn PunwLor,.. . ral . pr.nymt.. F._.I ,ae1. . - - - n4 , oln


d- _os a Bl s5- Pu np C . ,. . . 3 uod s I r lu rln alE -1 ra l ,ns o r I - I~, "D E C H C AG.
aio, P'. aa4dI.,Prsa.. .. .. .. .. .... Sba Ar,- - - -A'uBtaorilC9sp1. ..... c - u id . ],, al l , - ot - q n r~ p rol r o l on l a r - dPn .k .d... I. i!. .! d .. .. A..1.C oo4 (d1r..d ,.. ,rmu n e, . f ... _o, .,I Iz . . FI .rd ad py
P-rnon R1.... . ....t..ROL Alent1.)CmNEWy dOCRK----1 - osara. p,, 'P - - TmBri .. ..no.s.. .. - all 2I 22 T. al pu la 55 5 ls7gg E ',. in r aI Ei 011 ..ay . 3.. .
,ansI.5, aetla ... d__ _ __ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ __ _,i t . ..-
__________ ______._ _C_0_TZSZ. A ctr pNr . pa bnFdIC- 1005 p arL,. rI l _r - as Sr,. sr 17 a bre . . t
to_. ,mn c tnubynaone"to dmo n 13n A Eao l ca - mz,,sRadalds.I cr ,..ar. c,. .. Is-;.lEpCsmaOld rmltam-'n "or nd""'R"d7' 'a -TV H, .an . r4 a n'.,oo on a p n .-..alon ioNunuDi -o b C --.- .sel.. t ola rt is tar aeat. ..s. ._ :.a . 4 C s pl l . 1 L i t . I a d

15 p~~t ~ t~t~.ar...-a~rr~a.bert.Gl55 ..15',..pr.l. laba l'rfra n 1 l. As4. MB. Ms a VaIa
" .Pr -,,.. c55ld155 V sosIau as1Elro ll.E.ro r - 11D..024I0.24 0.m-to.mn.m Bp-r
. aa oero Comalo8.5. ..t.r.C3ns I ar n r C s all
ad out 1 poor a , onAdcttu, P. . . 14\ C"m pn = ,, -Aoo dartd a do C,-1 -1
but..du~t., ti", .. p.,. t- ItpIII.-:d, . . .d ..0 11 ...4ddrp. Cl's o015 C lush . d . nbi.a .11.9 O l 11A511 I 7
Shap D hm tooth..C rohnn fritm-A so
StuonWbo. . . .a Wcte. Ic. Aunl.


rrrIP. Ipsrk2W,7741 ro.S'. Bra's CFmCIMAS Cub1ns ds -E-- 5
-o chen. DPI .. .. .. ..In isSrtI,.pald. ..Il't5Aaal.40,d-M P.o..
p r la- - d 1 ,0 2 2nb ads.h..P ' ..as s1 ..1 0 . 1.a. . . . C5m p.-- In d
-ola. anmpCrr.1..... :..:..',, lllt.. H'oCo. tOr a I Ia n I s i I
I. proP 10,cono.l's--d.00haUrdi Ilrcu ta 0115 1d ou a ". *y,..I. . ..,. ITa:Aa l s r l r
odurtan . .ducdit. Clonut .lAriGnial ,.o.. l..do. .. f.1- o. an'..1.1.1, o' A.uIh. do no s-.. ..-.o t..o. d, p,,m ,... -.a-----1


u,.nIttJ.,. A. .-1 . . P .
isry NI . It a 2 aP1,al ..I.aplt. -*,, honprs aSSI.8l'.03..tIATN.,


15', C,"" - s B rNaSapE CUpldBA.Ups - CESES YO EC Ol
I go Irn In r j - W . I iru I An F P- i .uio-h .1 r Irsral.rs y WSE C I AO ~,

- caotaa do roduction lltoc~t' I , H dooa . 1,2o t . c. mIn, nr

OlVINIBUS ALIADOS .--- - N. YR PBIure 1- ',ASI~t-C1bda5 _00'tutrbpktra....1.5 B11,Flpn P 1117r11
dIt-upACa5ouEI 11


o-,.- Raloroo7LY.1Into
a In' t i - J c n . 'Th m0rr0 6 .0.. 'n, 'Ias 1 42 50 8
TrW aiis..t . C .p,4n1
roll an I '01'rom do ..... .T ;p, , irn. .. .a,.1 rla --',r .M l M ...
,or.. No ..It otoo 8-dclnnmaC'hay oroi "le,"ortro t, , Arnoi s A.,1, rendrI sianmprno,
an. 2. - l. acprd.IIN~p-BSr oma 4.d ICprpup TRAIG

P(aESVICIllElPaCIALrDEaLUSU)EQU.PO AGRICOL
oEn Comodidad. 5 SALIDAdataRECTAS DIARIAS 1C 1.- 1e~ d. Fi .e,,,n , iS ( PR EM S n egridd C NHNa A90AVEtI S. f0U5
I-ALPADA.DIAAKgoAPA
MoNar.t-CET-a E Urmlo y UITAS- "* '-a'd', .


-.ItN " aSCA A E - :a. .O- -J C , Rrpasn H O Y MA.IO asI
nU tAEIA N il E IPNaI... .. ; 1RlnpISapr....anW

u, SEEDARar VDESEAALDELU )a - as"d' " _ ___ 5.la-a _ _ I.3' ......a 3Iabas

a,~, . or . :ALIDADIA~IAA - p5 47.O48l547 ,'4
I.go L1 1r. 1 1 A .1. 15n I 1 1

DioA A U Y - :0 c.m JUNCOra . .611 atoIO. , -1.Y,.CIA.ru..
unior11 '? 1t1 1n Temi ,aldo ,Om ib1s1 T 1 ; nos: - I A 711 - 1CO2367------------------------------Nirr

on . " tl - I A R OIEn -A I a AI- - . 5 a
Economia y Finanzas -D ARIO DE LA MARINA.-Viernrs, 19 de Octubre de 1951 lPigina -23


Grait cahtidad ' Cuba ocupa el primer lugar entre las nacines que "Esr jas(I"d

de sulfuro hay , r-vo, n ont ( o 41 lia4OS (de
o n exportaron varios productos a Austria en este a1no10 ri', - t

d Unodo eh Cusaad& illjanti o ana
Ha onribtlo el Plait APRECIACIONES DEL Se activan ompras de dol.s dot g;
______________________r__ 65 ne5 desoolodos As TIlrquolob.
Tnabiin ha-'reserirs en Marshall a esa mcjora ,Atabaco de elte ani a tosI,,lAs dsmolooh - C O M PI A S
iBrasi y en a Argentina e n mica de dicho pals * - o jpequeCAO5 vcgiros Mesdos y Cda. dssse P0-I.
PI As.P, 'S MEN 07.A I C S.. A boss A s Wstllonl ASA
1 , 11e6 f1,d one a 0t 511 horu 6 i Is.A oon 065500pra Ietbcs 105- d r AWN Gsg Wt. l a e 16111- nn am na n n
reci ItenaioaldeMaeIIO eOIIm.I5 dA 15 n 1I W55 e A5 geIOa,6 55qi IIu 5 qu os sllleo, lnImaeI.nO rle l 1 A .aaca d llS Illo~tfd eN~ ,cbAsde reesmenArl ls rtro nes 0a 111611911 s--65em5 I-. 1119111 PEtOl l' men15115 d3 01ne015510 lIllileI ha. lo 11011150 A. ress ch E.'Is AON5 Ass. e. m mma As ,llllrn crlds dispon ble en eISIAWc l l Ser155 Elcol~lnl lbl- - 'ltdl .prob*6d6. p51 el om5t A' lA d tAds U dolb. S e 1 111 er 1n0.1i mun8.qu h Selu t t l l m- A1.cn, u enaen'n.ano 'e.i!.,4. . 4 n a rduenA rio, "_alr dla ,


lIsn 4671 15 11101da10 l.arga 611 par e ls itee CWOII6SdI GesI de As . ""eN Meaoe " Fond,, Is Es60blI5.0IWn, osogan 60n- scr o so lo s lms dao.solst6 Lsoolossln- b - tr.A s n FOSAIA a-,oposoI spo l et. om nl ad eae lil-nds sarddrd 3prce-rga aa ors sr s
El 631 36 116IsP1dsd 1.A oOcl1011l-l 500on as eomp Ao s Elsoil. 6,npI- SIIA W. P SS Mas~ lodL pr1011 16n lae Isa37 6. t I o peo. so6II e1l 'I 56 Isnlconldo rp0c1es Pgorlns e ---- .... ysl. . m... . 1105 1 5IllI6h0U ~ .1I,51s -n-s-os oI, WAIs ooI.,79516A A15316_oI,,-usi' Is. 1553 ssIsOIs. 5s- . .6510-I Ll ho l CoIA6 5n5en000 na d11 sI s ls- auEntalods e u e me e n sss 6sao51 .-s liisps Oct sr Prvo s a nicad Pjo Iso~olls~ossIn A s l sss-, 1116e pomlls l b rem lchsdeazuA r s I


r I lons, nrn e o ri n et Nsla ia eCmrt u on so6Assl~ossls. 1 1____ IsoAlsa ussprsllo 11616 p111s31611s o51pKlnss ssIlI q550nm5,1C1P R A
rid o lla as ul o00561A 10 bl oll En re3 611n 111166 l O,loo6 lo I s et P r 17ic a Ib eleld s AI med 111e10 Is 55c1b1151 105111. chW AIIIIII 6116 h A sl 16id m111111 s111 nr n eslm e a

do l ll. psdo se 5.15,Is p.1-a Iqe asu cus 1111661 1 l~l~l cnrss 0n 11-111.es P1-ll Isslo A. s .e I rIs que115 l 0ega msols eIn-1 US ios. Lap111115n6ri i', i aoTe e e
05m6 es 111105 16 11 loI-. 6105 0011151 5 6116 01q11.1 rd1 r I rda d l y eprpsoIal pol-o AsjmplIsl d rs 110 -0 d


Le orece os V ls umldo re~0111s s 1m09 ne6 etrn lmr ssat' s1t,6u s-51111, ISII.-Ol Ons.c.orAd Il..seo de- --- i-l-n-i- -- - UO O IE CE
IL % D IN ER S A UAL Lz loainseetm loen 16ss.5 t- 111 A1n115 e s. 915' 16111 I. j I, 1e1 sA.60r 11e11nlds. 110110 Sn no.S..
O f i s u c u n t d A a r a s R o l . 3 5d 1 1 1 6 l b P .0ro A 6 , I l s s m*te ro sPpi mp lnls ll Aes-I S.o]
- - n ac o e - e o e d d s e o m r n a b s e e e s d r b 00E5161d6. 81001 1-1156 ss111D1 9561 e n t r 6 .6 e r p s c d o a m r c d C U O M P R OS C C
61:% MITRE N L Aisos. 31. mrc a: a e oe daia Sososory.de.115. As e Isl hAsce 1 d15100m55 ss Us eol Is , 9
d . A , 00P15Il-I, lndu s Is 10d n s111u-6 o lob -P obl1-s As 1 x6611 U O .Aciv, . non C asI Ec 11dor, ..T.s I. ..s lAr 15,16 A u Is c 5l ons-I," -e C-M P
4 3 M x t n . 3l d:U r. y , 1 . 7 5 d 1 m d-j-i r m e . .dr. . . U .ns d


r ls rbeulPd Am5IsA'011
.~~~. A .0-. uburittl Inn Al.-e mir~

sdl.enciri "mdus rl de151' l "d,.Io A s sA As . 6


AlR E uno Uds ho raieo .3506 1 5 s Ioo61 ltIs6Pospo5 dI-5llsl se lP56-. 1 1 '"A5' 6A11R"010600 51S11-AIes.A9 10-156A51-5r 51>.6A A5065I5 e l AlsoJeollllll so As ..ooA""*
DI' J~~fad irlilio'll a erda n I d, m gn m cu Tero a o ncpoli iii n l l no-ig r n- -D
s61nol as eu aShd idd d . dep sl o s r1. '1.4.911111","",osI," I lls ' Isn" M3As-so As Fol.; n .1 "55s01p~l11055511 Asy"s ~A eI. tt e.11115n111115n 61 Pp .xprt . . a so I . 1d 1.De i- euCtrr- dPi nrov o afl Fde -11t, li I-l- l-14-hh
lhA s pAs l uescl Asdel rAs1n- os paal xotcocr Ie . frd LRIorge Br 511111 6o I ndIII AI I n1511d0 C1 merIIII m6- md 61 16lo s E ls lspl J lAi Pes a del- ad
-6F.a0y 15r6 sd e s l o eld .s e L p sod 1 Md115d A lorI;l 23lesl r p I l ul d d O As AI0I N 1a dE1
Ill I""' 1, 1-. ;.".
.010 vad1 -rdA it"o ; isAld slsol A- ro e5 51mer166 exl116 s d Ce looeso hsbs-ss ol dio -l mal dol'1 1 6m11011115 r1Ld .d1m..E r o-s6.lp011.10 I-, Foe olon h 4.e sooo.o 6 1 1llbl0A1 lOOPS floti a o I'l 1.- All,


Fusdado en 1903 oolle 511 \1111111033 50 0 Osos As ISA tr ' xotrw~ mo a lslllll mprell~sa elA lUl delpslil aoiaio e M-irea
-VA0i o-I C sr PbrsoossdsA Js9 tnt 01 ep16911i6s-6051-111n615u m1 m. "p00 01 10 3 6l brer60 ob. uv0er. s 11116 d mrela igints SI ldm e -C-eri q5e1err 0Ofldne"Pr-isclpat Ohlope 257 Alllslml 515r19h.1 661 oo 3e lo soals 1011 111116s11. fai .1d spo-I 0111a116c umnOp els I 0prci s us-l 1511111 111 s I~t dlplllllll p lllse 19111 AsI , Ml- -l LIIIdIIIIIIIt 1113 111 de o Alllln bol Olos2, o 0.4 60 lu-iaa dem 9n111m 9l a1 s - . Ohod bnqe alsSadsUu As ols dA p16111n11 mlachln. 137 SIl 1111 Ill 6-0-61 ~ - -FranIos1 sol R Os SoloCssr 061160 -uy lb Ito null mytpa-s , lepoloImAIl1 A-de56 110s113 00106 ma.00011111..: m ________ ___A___pw u iw rtu d h r a . R, I 'ldlta ti ma oa y ta so m- lo 5 00 lb a geasd fb a4ia a erc n ,R3 d ot m 2R - F lE 8 3 -42

- 1~~17llslolG-oe Assoy Mitodeo vsnds ol doos oad llrls Au151n1 en Iso 111111m1 LCR PIE AVER EN LA 0111.5A 0150 A 0 17 C 5 1111 131111r lsl 0110103 do rlloroso 1005111116n-oAes deAl .106, -i.tl 0o. Asdd d0ecen Asssl la Is-so do Ilm pr115e501- lOE SFEW YORK 00 2701m11 pPe56osi do lo 116,150h1y C - .511', 355001 5 d3 Islols d rAsIsso 17 MUEDLES - PEENDAS Ar, vidad 1 o it Il o tol de 00 4615. psold o d e s sI s. 0 1r, . - r1,.. .. . ll IrlO1d As s 1vdr- 001.1c6
Desgn an d Reeg ardo detalliudstas 6 liWAdlItalia en s A ...... s 12 r 5en21, m1mI.s-dF 106110-iwm- 35v i di L d skindsitianne y ' nstoo noo. os36 A-E7pT.,,..


a ra la p da ""asambi *' ""ca a u id- mo-sls po unal'smoF.p e s- - - - - -r ii--dad en acmi - para exitraremivvycjiis d -.A.


a5o5511d G d 51116 P s blo. JiunoeosoP-M l ,l l ,5611 6s6 600 Il 1d 0 y.s, - 61 ,sltsIuo ,s I or l ors A1Soloss afissvensderssbl. s 311111 1 1. - CA" It 1I 11 ", - lllit ,ls l - - .,l . Ill E41 Io l t-lssl-l lsoVs ,11 -dslo3 A-_ ____________-Asociaiosu slc l tclahioitas slc Xii crcs. lictalbcs -" o"'" .' . O" l sI 6005'o de Fanlml np . 11916 m cIs r oo sprll-md T___nk____lobids I Allislooe Mossn Ibnl.
5 -3 5 $1601. - 'Imlpl~llllllor llllm llIs d0. >IrtIoIe do 000111 Apls. po a sosss pro-_...
-,Cd l s i".l d ss 111. 'Il , slerlo do- Exp1r1011 I..m- Im dlls A s n1-llol s slIde5 De-lls As d Vlvesp- Ae lo lb- I-1-0110n11. lo-IIIIusAS sr lo 19110 Oatoop r P ll 5111116s d 11Isir 6' slros melss 0110110 Islsl G195161 Illi s0.Ss('loCi deS A sbo01n l 101111161u 66 d 110v0.103 sl 311 511- m oll A oa o unlso.0l s-ps urz
501111 1e010160 019111 51dAr11010 Pre- A Io s orsl jf sI e l OrIII y 01 Solo.b I. oa ooa a do lo OoorlooOo 1.91a .. . 666'. M01gu.15 Aol 11.dlnll, pu010 0.x Pra 11-10 11131 As 111100 Jpl5-0116 r11600. 111 I la mltll. pSI Sllldo MostIs OoArAoldIdo po loslossgusdd Foss- P111115 N soionl p.r066ra0 sls As lo -Mosusl Alssorso Osgol 1311deo .o.ssoraaFan ine 0011r. - Sll.11..306 1103 11 Ilso~d. lossEodsUios4x oeidsd im tssllo.13 ssIrn. Ghoepydl Ch 15u0. As C71r00010. luosl me1od11 50sllo A9Sa l l aculI1do d s ese dl mileecae a npcinsd ls Motn A1vre0 C7010 un sos 0 E 615c0merc1o entreAmeloslo, t Io -- -ol . 110 nk011019ov -lo661dss 65ls psss..ds B6.ltl msorsso s ul tsso msallootuAbatlle y111551 r os a.mAd o5ole n lliudslll ut o n 011. so ssP0110 lis.dio. fesAoss l1e e0r03 otats lol 0 t511 r10611310 o r5m1 111 - - A-~lO~sl ls1~~~sss~lVo~-.~. doon s Aell ques SIrn lapr ods. 17merssl. 01110 dod 0110n1661551 A. 101151mm0r1 16051011d5010n 5611106 oes orlio~uloosolrabodo outroI i P 5 a n 1 6 6d6d 1 Imo l 0 1A NA,- Allo u o o p s l o d s . l o s o s sosm a d -l.7 0 1rS 0 Rp s s p r d

A~ls SA sssIlords Aol Alo s, Fu.osn desoIgldos 160550 dslsAs Gollsr-ssao RodrAuos., m5 1El JOn s de Adolo-s smpor. 'Is
Frendete dida concer elfallec- al ongren NacinA111 DlhlVs'aL lrre p 1- Ipllosi m r d r tlls pr 2 m o em3 T eT6n0 o I osoasooi"os Bon-lorr 616 ,sseelobrlrS Is 0116106d As C-r d0 d-ls
11-3oAnde1 Los MartIn-e ardd L16d,- dsss. .1 PrelAes Jfs AsI Sp 110. A,, U( , ,..A. Sgss s3 bolos Asoll os 160 o bsld. P.1560155615ver ; y oor-, ch T0501r00y Poooislens d6131o-,A 16 . -L ~ stad6116100 6u51r0110 para5 1'an q535 Gud1n; Alooso PoonsA. ~oA s de5 AsPopooosdo._._._C., ,t- Is 1.p1it1A d006-11E92dse sl loscido Angsls Pooso, . -' CIERE OP 611CR ENS LA BOLOA dAOs 101t0n51mer110lo, 0r15 a e11 Juanos los,. 0650s0 61e1 s0011 0011- SE LLEIAN A CABO EN CsOLpM. OP NEW YORK 03 4100ai 1510 7de shll~syl t_____ s osll-l 35.7iIIIlS
,Iosls Pomsog. ed lsoA. Ioo 511- BOA LAO NEGnCAEONES EASA 515 yoos, Co0mo so desposrdd A nirs 1.61006.
sos- Ao,5.__gl0A01116o IIAL1n1e llr--lsl de pioe guardlons-o ONOTALACIOn 65E LA - .- lodlisoa s se doso 106n6110, l's Is 50011 s I s oopsls-010s6s. - TELEV6O6IN Am00 1100reeida)131 13 disso-slos .001d351 05p5or re-rn
adopindoe po 4er frme t el scur- dimnl, 37 1 AAell. '-d. . e-A.", motao eAuti o
I6...p..l.51103ssl pj1151s5ssI.1161,11~01113 P1 59 s ol SI1.6
s. 6'l sPls. )N Pill- l olools 51d5 d13 361141 11ar11 do phlslme o Is BOGOTA lAplol.--Rssslo eo N-Ge ~ s ia . . 119 so e t n- adraaea m d dr yr .. 1' Il s-R'50lGls' 1
A-- AlssoAs-rd,-osslls. -sllS EC AVERo Tls5iss-- 101 R60C0trI.-llgs 1311-11-21iCsnlllls dollll s rdeod l As-I 6 e o 00 ISOIIaO 11 1110 60rm10 --e 5 - 11A r. 161. 10 11um11 111 -o1 1. SWW II D 1eigra1- ol 5n10e11 de leloso . Psndo se6 a isa 160951em"5"v1'm"F-,ri,1-0r,5 16050l00.0 p C Asslo .

srI SO 115re so' l011lo Sond os r- Ssdosm BsoIraol9 pis y Cdo l tes 1511 Os e A. rao e loeplra solOd60110 en m___d mA 101110.611osoo s Bsj. y ,oso oos. 5m 5 1161110r550 r, Lode1so : 1-. 6 Smrn 1m1d A Ina.6 .56 y

deoo DtIs , bnds. 10510 sl s 00 somaposA Ade 012 9 o 0014-00.1sI o-onosoy As leor 10613015 do su lSoe dio lstursl nOrmsdsessAh15- d 51A3ei toda11 61s IsnslIon No PRWOME011. sslo 3 Is I ou sOloll-. soslls. Aus oloChIllo-0

lnos Asparomoos. ssc.sleo, 15n .l dos Iioomoo brisAsIoo.. L. M IIIIPo- 05101 1105 Or s de svense 5orAsd- d1110u100- U bon As preSl6r 6,0rv55150 5 6o 03501O- 1100d, e1 ssoabdr600idn 0110e sI nc 0ndu1rials , . 01 . I O7o- o 66aj o ss ls hItlmos os, r59.01r5 sos
AosI IssaIlss.y. .ooio lo r o re0 se0v. .. u. 664 15.. A4 00161560ep1150106. o
la C stn d o g 5d1de 6 1. 5egun 50n1s1150m 0 de 5arrendpm1ent AccIs~oe s .- 0305e 1, .41,t1mnt, -entuyn ni bOi dlan e pssid s dd sp. .r..omm.. Cooo &s A vos osoioodo ts e lo- para__________ l I'dpre.r ,....oI d
m e r o 0 1 0 1 3 1 5 0 A se s1d5 1 6 6 1 0 1 5 1 5 5 5 5.-A ly lo o sOk . 0 0 0 0I1 0 sAco I, s m s l m. d e e x51 5 o n , 3 1 o l0
is c r i nfo rdes11606 slIleso lo.00 lsu CII- E C L A A 0 p t . . c lao s n5 um3l o s y odmooo s .~ de 111 0e0111106116 d As suO-l- M 066Ar '0d " C or oltu , c 5m OM de c.00 EOneaauIsodem o deSodeC s 'ouss p oie y51161 0 im slpos m1 1010
i l 5gr,1A1..11., 6100016-, do 511- .


mes, y 1aem 6s1de ovme nl 0 '1111e11 1 p1r- eI coas hcamient de Smnd ciasd o eio co -1611clo r61da0103es so s Ais, *m
Es AlA 101p111 .1d Insorms Veb-sA s de AT COLMOa dAPL '-Aol000 de ps lo s Omb sodo s nc ols lo sro 15xt01o1de 5 u1r0 Iplse a yo bosomos. - t' l qO

6306ayd l qe 0 ra arere3i olssssss Stoe d0516nu0r5.05 cm0 nd55 te m0yO r numer 5aS050 Ontlpco. Ill la y venliI0
ooisnsl mntriaoe As61 aol ben sldre u onin 61rer1i d661 00016 m oda nlsbs 1 y i- 090,los.er551r11 v-111 d VO de01015j1110. lo u o m~O Sogs e 0 I s- po.rz si booldssplnlbs16 l do eda 155151601115 cu Ase Iso simp 105 -i, ks d prn 15tr 15d ~o m 0d 1~n repl-31 r110165510 111601 d loe o p6- rOlmoo sopuloylu do 115 menteOO Os Issionesslblde1o obstiloso Is pooos- IssnIL do 1r06 Sn rII P i nO tr r 1 s Olic I ll y 5115di s Pr50rr1g11 produc16 n d '1 urb10SS ddops so-na 11nt 11d1u o alosza 1111611051115dadanuo IIS u str qcad h m . -ls ~Osl' 16 As ploz par610601h Ipspeols deslos 115 ool s 16100 1 Os 193n 111d s s Isoquaalent 611 12-.s, qll d 3 toe spd 1--- 110 Il~ oos p0s
gstOn sss e olsIj~Ara n tld 6ss ldenbiusnood oIl551101563s-imionnsosil000AmmO s. Ioorhbo en GR N H C6 0CAGos o iblsAs.sss-o - drit. de L"s M nd.....C.p...
"2NINIIhay much R-1y plrl, Im.... . ll.,


pudIr211.1T ,-o. una ,n uencI- p.-R
Al .1mr- I.El 1. 1-p-em o
Iso6 r.sdo Mollos dLnorpoe e I Vj:A ,

CICGOsd 10 -1rHs: SI brIo Al 6 1 1 Ap e lAn sP e, 000p111110 no sf1 0, n -
Isna, eopoAso r doos 1 21 os olo s S A
L , - ithhy p-rd. . r,- .- h , ,,.D ublq u...1n 'M D ,Trl.baje p01hnr. d lssid O coIm A 11 0 " de5rFi 1- " 1 - -- 8E menVANdA AAr. uN CrLO.-nDE mEW YORK 6 47.
t,, P-,-*o000 ,pIll , ........0.I.-10_ , e o stos As 5 lms olS 05' y10
i de d AI . - " or d c ducin onlscm-a a a


prsoesdeaie eramenasnS"' psSId--o Ao20s s-I r 1561r-5r53 hi'n r lrsn lpen sr s lm. As Som1, Mo m10


oo LsPn rad rnmnnrmpur s rpa dloj So Sploldnd nu vane' - a0fl5e
I ."!-o, '. . s SwrcA r I sl r o ssso As AslRontdoofsla66o, do aao ayar 515r650 ednr6 deO m1d03 et1
1 1.y-161l ill, 1, .,I=10 s Al'llll r ol
- rl1'" . *000 sod-l1200Olso h~ E O 0

4. TH NossN.a.,so, jo ,o t.. nialc des.. p ,-do
I,- l oujo.- L- - ol 1. "oolusoO Don" 65450 lS ~ 50 0- h- '. -kt. I- - d.9 - W- or5
metrhosos),n , oer molorso. CAFE306 .l 8 I- 9slll s~lo o oI


656.0* PUm Alo6990litR- Ip
-wd 5tiS0)r-ae,.sasA. -6650 -Ae
IOOE:ki610006 1711-10 IP. TAO " --p


AgAncia Macfarlana, S. A. W. N. Anderson Trading Co., SA A. ,e Com
- h . 1 1. A d 1 C. aaan, bit e .5 . n~i~ "Cel.Ooojo o. s Apt. 05, .50. 06 f sosodo, 00. VIII.. 6.. 0...... 110615m 501q .t.r il. ..,. ........... .d,,
-Ell636 00001o0 A5..0..

Eti
PWgina 24 . . DIAIUO DE LA MARINA.-Viernes, 19 de Octubre do 1951 I C os


ANUNCIOS C.L A S I FI C A D O S D E. .U L T I M A H O R A


WENTAS VENTS VE TAS , VE-N''AS . VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS
48 CASAS 48 .CASAS , 49 CASAS 48 - CASAS 48 CASAS 48 CASAS CASAS
l- .- CEA .. A-E5T-AN. I Y I, G AIGA: l4.-1. CA-IAl MN1T-. 1-01o II'AREZ, LAC-ET L-GAR 1r.. V LAA-1 Y,,- LA
844,4,44444. 4... o4.d~44... 4,44,444.44444. O".. ...I ...... .... ...... -44 .I'.4444
Intarsionistas d .. ma9 ... I n - cas, pegado Casa S corro M-n1 h versionists Invef. donistan vnd. , --j, _.. dr '4er. -7 - _ " ta' Inversio
-_ _ - I I 1. n. --4d-.. III-,4 4..- ,- -l I. ,4"I....44 -,4,,I
VEDADO I 14,000 PESOS. STOS. SUAREZ '_. ..",444.. 444 .4 - 4 444'A4 4,4444,NDE 4 Al hocer C lqu-r Opera.
Al bacer cualque. opr RENTA Al hacP_ cunquler opora. A! hoc.r cualqi,,r opera- Ven,4 pr 440.4444444. n,44r4. .,4. 1 -411. Ed-rd, a,, r4'pu C ddB
c1o. hag a can Ia lnter- n. 4.444 . 44.444 . cl&. hagala can Ia Interven. c6n. haqala con a a=-er,%n. ,'CER GAN A I .-f AN "' ",,E44- CIon. h~g.Ic c"n ca lnt.,,.6.
cdoa do corridor cologiudo . 4.r ,44444 44 t4 . 44 clan do corrlI cologlado. cln do rorrodor cologlado. 4,44, d a i.. 4nforman 4 4 444444444 Ca , d NGA GANGA- -- ,adan do corridor colgiad.
.a6. It wilnrd: %4444404,,, 4,- . . c .. de ,,I - 11- jer -1n .
I-as oparac! .. d..Io -n o freida 7.1 9'!,",.".",'24 - ,' L.. .p.racIon-s afrocidro Las operaciono ofrcidam 44.'a4"I44 4dl44 " . 1-11A -44.4.44444 __. -4 4 - b 374 I4r C', Av4 ---. B .__ .-I .n 4
---.,_ 44. _d_ , Ia mImba Iel ,Cateq-,I',_P..por nalmnmrol do Colsglo 4,4--...," E- , - 4, pr mI -mroa del Cologlo par mIo-bros del CologIa I*r " ;_ ", ,.4 -,.br 44c -,n44 44 -- ..I 4447 E, " d444
do Ia Prapodad lmueblo. VIBORA, 'A CIA~ ~~ do lo Propldad lnmu.bl.. do a Propledod Inmuoblo. 4 e, 4. ,;4,""4" , 4"44ai 0-E-42 4 4 4"'44 gr4' d. Ia Pro. Idad _-inu b ,
ofrC n In may.d aratla. _ nde r r r afr-cen* Ia mayor qaranila. oen Ia mayor Paant la, I n, .. md... 4 .dI, .. - " :..
I ~ ~ ~ 7 VIrms A r ACI Ierren*, dod 1.bricndo .,Ia gra. -.1 M r.- .m G Im - W- ,n GIa "..,I- . - Id :.= '
en~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ af-.nna10 -1 .ay.in Tananea F.."uar-'I na.; Tra'!e deve- dpueve ue e de e 5rn s q ~
____________________ an... 1. aray______________ 444. 4.4 44444,4444. ,.4 44. 1i-ti4fh1481 .NA 91
, -. ~~~~~ ~ ~ 4.4,. 1..4 4444.4.44. ou4,r-d. 1..14444I..1!11 l"I4.' ,'%'.. l--1 " .-t., INUK.IEI I I'_ 44N., 1,51 __ _ _
I .. .I 11-1. 4h4,444,,.I44 . . O., 1 .m.. 4.... 44. 444444 --'I 4 , I 14,44 J5* I4U uU 04-4 4, ,,, 4444444
--._. _A1A I1 -- --- .1 _,I " j -- .. --- , - -ra , I bll., , murI, .' r. -- __ _ _- -- - - - - -------- ---------------- -A.. C".a G- 11. I. o, ". a" der-ch, A. IeNd a e? 20m nnaa VERS ON ST P:A,,,., ,,,, LA.. CALz 2lA'_.'TrTl.
4444404 44.44A 4444 TE4.rRE4 A4. ,4' d4a,$4.4444,44 a, d 9 . 44 , d 2 4 4. 444EN 44444, 4A4A 4 P.ANTA44 CA54 444444. 04540444 4. 444E. 04E4,4444PADA Pma . 444 E.444 4*4e, 4.4444444,4 4444444e nl isaPruta o 1enr iis etlerSmr

Sm bc E VENDE, VACIA, 12,500 ., r1.1:n.1 V-4444,- 444 4m4. .4,,. n h .b LA HABANA co caut'luier PtIOeSar.q-Ga a G44
-... -- ~. Iaad 11. mInr: ,d, " - m..... dIs Ior E20 -4-No, Er 7-_-1 ... ...ta z.."': = I,,.,,1;,. I Ed tici_ A. RE3T Iero d- Pnfat EMIRnD~ d U AMAR Solar Esuia IGn ,!;G
4 ~ AA M I i i st 44.44n 4n4444444n. 044448 44,444 444 t 4444 3454 843.844. 444444,44 04r* md 444,4 444iaro 44r4m444 044444444 de SOCUerm ADA brcriro. T p , x7.$ m r De .A _IA E1GADA A MIONTI A 4 44 4 G_.r_ -___ ... . A d . ... I E _ - D r AIaDdC A A .rEm i .;a. !:I.gd
LA- rnutsi~ 4,444444 Al11. 411111. ." I .. .. t ,,I-. "". . ... .,O"


A4. /4 .. 44de 4$ 4 4 -4,44. - -, "". " ,a.. 44 . 11-,4Il4..4I 1i4 "1111. Im E. 1d I .- n .... I. r
<444444. 44,,4a d4, 44 % .a4 ANTIOS SUAREZ L.a Proplndod en el fruto del trabalo4 I,. propledad,a n. 4,4444444 4 enr" rain 4444444C4444, 4-444 is3 o .r"Ind. uo IIll"X enoclo a mundo.--quo y44 4a44 ...14.-.4..1 P"'--,4 a4a r I.1 I __,__. .__.. ! 4.
Vro E414upenola Nrtl4Cl4 4 dr 44444444 4 4 4444d44444c44444444444b4- olguno. ean rtcoo doto quo otro. puoden Roegarlo ~EN BUENA VISTA, VENDO Ca3a eor ee ~m.Oip 0 ei:M62 I4444444 I.. I ..C . 4 .e. 7. par I-.anto, sirIe . sano 4n m A44 4 4 4 y - l. I- - E ED
" 54,4aa aen r E84-#2 ssyeprt de emprosa. 44 o4444 44444444444d4, 4.4444 4, d 4 2 c 44444, 4rent y r4 roe i- rai stna anfcmnerb
4 ai 44r4"E 4 44444 4444"444"444444,.444 No a. cooslonta qua ol deepassido do coma derrlbo Ia do "nd"' 444'4'44 4 '"4 'a444c4;444r44 4444", 444" 44~4,44444,44444444b444 **n 8325 etosa 55.elme
baland 617,90 quetiene iphlen por hipubio . 7an M AePsro a. quo la \or. ntI qo cl.e.44n44nd 3:444 4n' hr4n444H44. 444,4444 444444.4w4.,444d 4444. pr44m4 644 4n4,44444,Enr, ca4e, de44.r4,parce4 44.
0444u444qed e 3 444444 ca , ,v.s. moyAeia a ama Mraa nnte en leTantar 4440 poTa ml. ratilCrndo Con .1 4.444. 044 m4m4 ca c.444444 m44n4y4ud oneco 921 in. 14.01 et al.DePrrM4 x44 4244 44.4444444.4,44I4 504 4 464an3 .44 metr444, 4454.44
0444 444,44r444 4444444u e. ve __. ED etemplo quo Ia 8070 00 brd de suirIr vloloncla biencontr 44d 4 44d44444444m4444 re r4. M nfre:Tl.F-444444,444414, y ___ _-______tro 11.1'.i 1.111 m .11.1 "..ena II401 """Il'. 'u ,~ - . T11. 1A. ,.' .nda 511 1.1- 1-.':30 . ..r "-, G "n.1. A*_i l 1.3


ITr44 4abr4444444 4 44444 4. 44T t A LI'41E4N D A EES .u1 'd ,e con4ru4d, C4 V p4 P, 4. -r ,. ... .... .. . . n .... - - - r
. m n i , .4,-444-4444.4 E-64r c-4h-( 4ean 455 Ir,- . $74. ..",I,4,.


raatesquna Civet E-M7 4820 -E-835-a.1oS E V E N D E A44,el cle3---- -re
AG IA 206 _ -... .....d 44 104, k4444
CASAS V NAVES ASOMBROSA GANGA AGU - .IA .A. 1 4 ... . .3..4 5 .04 0 4484 6,4056.44 4.
.ILeal ! F I.1.11,11n CIch r !,,,I,-_ ;e , , ,. rn I...ac .arcce pr; - --------I - ---- --- - d da. Pr1-11- I ...r- 1
y _44,4 4n 4 n G , 4,444 4e4r. m 4-444. - 4 CASAS 48 CASAS BEENAZA 44,4 A 44P 44,4 .5 . 44 A44,44 a -er44 - 524. 444444.
_ _cle - __ __s ,aia a i , - It , "" O, .^^ N ot.~ ft d. nomponr. 4 b - il y] - a I. de "ra ...... I'I ,.c.1i n .. .....- .
E-44447. 0. 4.4. 7- 4,4444 44 4 1 , .-r4 n. :4444444444 , r4,r 4444n44 444. 444. 444,4mr . 4 4,4 .4n4c44 o4 , 4o-44 044. d44 44 . ma quo r4n4. d44o4 C44: EN BU 4 A VSTA, 4 -mr14 - -1.4 ll 44-2

NO VIVA EN CASA AJENA 4444"44 445'4,444d44, rjt ~er2n8 .e 44 pa PrenodTde e,50 15%.E-al5-4-2l 44 N,4444n 4 4 ren C44e44l prc ,s 4444. .4taa
",",44444, 444444. 444,4444 44,.r .4.4 . 1-1 -.4-R G O D FI

E.-4444.-,4-24 44EN4, 44444 44A444444444 4,44 E4E44- ESQUINAS BARA TAS. .20prs00 I raB23 r44,4c444 444444 v 444.d 4rn,0444. t
1. dind I eel pI... ,,, ,-,- VEDADO,,,, 1:an! 1111balaCIII.: ..-- c.-1 -11 amuo 11. Y.a. IIIer 1.- Tolo -trv do . - 'otm -1 -9 1 vaa.Peio55 a

p44444men444,e- .,44I4,-.1 44444 m5 tr4s EA y ___. I'll4P 44 4444 40 C . s,4e4* '4. -4444 4444 n4 -c4m4d4r, p"- "erc, 4 y . 4, 4,4444444. . .nEII A TAME VA4444 A'1.444,on.G.,44 4d44 , 4,la44de
UC-3482 ' ..d.si chalet. !,'!,,., :'" ' '",.' Noll ..romfl. quoe6y S .END di i , ood o dor l. Iano mlt. Gr,..,n _ . -,ii c ,tei,. -,nis c .."rc n .- C -d-d s I 2."' IT- It I,-,. I,.,,,, .''.*' . ...... " IZ .2 1 1:
; c,,,N ,n I447 Ir .....y .. ; ,'''2 ",fe "I".o '-'.o Ill"I. .r1d .....ro -gu "e ..d.rno 13 gaa ,, "".ri Iet L,1.73111o.1 1.11-E-11- -i
IE , ~ Jae Ito otr.coes .4otra a re adn i t beda o ano dmee a ipabo r* dArbolei und ,.m- 11 5,0. JI g Gonz-e. AguI. I 0 ", Ca jPes slre apremsa

I, a -,-n. Alourao dee ]a Lasa no hAhAi. doRC PRndEilbNALE5. i , - p. lan . ba oeco II -11. ta- 1.1Ed, 1"IlP1E - .1 V-L\ IE~ I'A EN -l- -- .. -5 - 1
_________ ,_ - --_ ...__ _ __ _ _ _____ , ....I.,ll 111,y I _ _ _ _ _

I..41-,44 AI0444 45444a11 1 l'4444444441. I-ceI d .d141 V d r, s en , lst.ps t raz.L vs -21, .w.o 15etr .0 E -al -82,M 7 3 eeooU64. bn44444444m4444444444r4 4444.4.- 400. . ARNA E 2,000, E 23F ,00 Supertia d e - p 253 E-A I - -4 . AETRA
_. 00.m l- "..4.' 44 - 144444. 2I . . "I In.- 1.1144444444444 4I44444444444,4I,,44444444444-1-4444-44444444444,.441-, 044
4"444. - ,- -I... ,.. SEN A V ENDES 4444444444444.,444,,44 ,4',4,4444,44 4 ' , r=44 '044444,444444444 E dr - d04- 22 3DEL ~,p %,.I.- , e "m egocio . ParI "or e C'- ,- I.~ ~ n ..... C1,2.1,1 . 11 Z I .1' 1 ,; mo Pi _d olIl , * pnt s bajo e m rcn la, a11 QC ,I' L:.: '* ,;V I A ALEGRE. I . A--
I'd ...-1,-4-,4"4II .-4.4444444444. 44--l., I"T 441 44f41 ',t0l4 CA ran 49444444R AZ ____ ___ ___ ______.2 . , ,.,, Iaa ....or ...in e cri a .r..k.. .r tl s I,- m,,,I- Carr-er C,- 11, C. a o zt n e ta$ ,5 ,ee a o p:S~ a .1, J1.1 nai - , P DR A , ,, a , , 4 .65 v r s t o e al od
fast~~~~~~~ 4 R ental 1,20 ernd 175 ,00su ir. . . ozheA ma 0.M-75 0 '.71111 1e.n1, .'Irta , . -er. c-6 "',4
- -I ' : 'I'! .''. .',. T " t , .,I. A -l , _IA: Jeii O S. 4 h bTao n , A V den II dI-I, deIA esqIa,l I.. OeA No 'll ReIN11cdta. S n_ _ - -O M i P ru aS l, l7 ,37 0 s m r 4.5 2 .8 o s a 1 aa

UH.E4 14 4$B- i , 44 y . ed d ricmp e d s t a. m- - ia 44444444444nt444, 4444444.444 44,4,44,4444,,- 44444- -0 ,2x35 vr
.p r , I44s r. !w r d , d r .. ..... m444r04. ..44I44
I._.._. ___ p 4d2 IV4 .J -' iurr 2l LO-7 puoItI ..- 44 7- 0 PARCEALA S 4

4I, __. I.dra - , r -dn m -., 1m . 444 M,. - d 'r"". "" " I. I .... .. 44r44x4,m4 -," DE 4 MIRAMAR
444,44 d-rn0 4 L L4444 044644. 444404mr 4444044r44,444.4-45.4 Ia' 5 mM n B ",rn.Pou4u , ,I T. A 44 ,4, 644 , 0 srdu e l 5%,4.4 ,.44t,4 -,,. -4I
NTOSTAIO~I - - - S,-16 y --211 de ...ina Irca -iurtn .-Iuaa oe udradcoes os onae.Amr2dn
444 a, - 1 1-11- 444, 444 -2, L A CIE RA , -V EN O C A S 444444.444445 4,44444. 4 4 4 ,- . 14 -4 4 rIc .l. 44[,944...r2
I9 _ _.3 .- --I ,I TAa I'llprtnia
UHE7..41 VEAi (C AL T ... L... . ..-1- :.RCA Tl, -AZI~ip t- ' 2I. 0 -1 --d ,I-r,.d .ard.or J-g AM LAC
$10,000 r4 444,444 446444,44, 4,4E44ENDE. 4r- - sorta ,0000, 0la eAc44444r , t-tn*0.0 44r444444 4504,444'4444 444,4. Eso oet o14e44 404 _________ 4.
2 ,. A vaa. d- -ern q- =bric"d , prpp ...r. ..u -.1- ". I, b.... ol. os I. ll ban vi En11wrI. I3 1050 m. y ; ,,l I w 3l Di" po' b I.r br. I mn u _f. Ma -su , I13o4l 44444pect0 rren y4304 AF4br4 bl444444,4r444d4n,4, 444444444444444 44d44.4 e- tsm tEDADO, 870,rspln gm $0000 44. 444s 44ert44r444n4b44.4L4, - ,A=ANA 4444 4,4AE 4,44444ANT44s 444- , 4b4r4cTr. G4,44444.44 A444 r 4,4404 - va A YESTcr A RAN,3 1244.. ,4q. .o 4 1,.20 mTd-- - .rn . L . .I --, --- -WS' -444444444. 1,00 dd -a.4 " $4. ..ENTA. $5mc0.4 44 - . 44n4 4l4 n4, .. pro 4I4r 4r
'I~74 44 4444,4444_444 .44444 .-44-0-21 114444 44JOT44 CASA4444, MA44444,4A 444,4444 .4444 ___4444444444,,44.,4.4444 4t -'' 444444444 8.4243.34 44445.


__ _y_ _n11,d10111. - . 4, 44444 .44444 d 4. ,.".I44. J44gs4Gin 25444Ag444 2444-7744j4 m C4444 r4r4, f, & lo- - 1,05644 60 4 4 r .,.
_- 1_. . d .44G44,444A4dy , , ,,_a , 44 44rren4 . Ed444444 4 4-4444 4 4, 4. 4 _ _ r - .E. DEL C2,EG0, J GSA .3.
,I . 4"' 414y - 1.7,.I 4...4. .., m O 4rn" 444. L444 4444 . - ., , A.. 4,.0.4.4 A 4E4TA 4A-4 4 4 4 4 . 144 = , Iola. IA. 1
44044 44l.A -rE IAS "d . , - . - , - . , E DE IEDA CO A .!L TM4R1
V END O s- ..." ..T' :N : ed en V eR . gria 2 4. Lo F 1- 1-. C -r .d . C -g .d. Ora ,- j ' ...an ... modern'a'.,' . A , _ ' , d.as rohT - 16o I33 ,0 . 6.nt ]3 , J00 in a t . p ei . - l. rc r r444 VE A O $15 064004 I444444...4.... ".... . .-44A- . ". ,A"'IA ,oalciUd E- '~ii. babi411a s1.1r,". . .II. -l I.a ,I,- -o Coor .. C A EN E A TO2 armtos d 36u - d . , y,, 3s y '.. I-7
Mwmfl. .- - bed dad f. -ren-gan l, ,fll Uldin.ie pr uprchr $35,100. 9-ANTA-1 F L A MA A NA RA GAN GA FX T- .I.'Tre' gaLR. dWem5. cI.om ou IN ,


W W M Q 4844,44,. 44,444.4 m4,44 4y44n444444r4444..4m444,44444,44444444444, 44444, ., 44.4,44 UEZ 4-44484,44444r4,84444444,r442444443
w rll.., p~ya f,. ,:t.44,4-- -44444 44,48," ... .. - ,, l,__ -r44,.
ca'vk~d"MrraniAlr, Frnt ... ...Ma..r- I-....- m,,,,,,,,,,,,,, , t %- 1 i nformes-" ,uet Dr_ '1- A --- -- .- - 1 Jer!e o z Aca 20s I, - I
894,000. -j- do "o, ypolio. "LU.E 1 8 2 "c 0 . r dm ci n o, ' - E A , A c rr.rd O re4'd$10'm r n. Emao Hlom Pant . - d-.,r.. Ren-8 124 444-d2 2 Ec- EM. 4r4n,4iutri4, -1.m1-1t. P., 34j 44"
miSEnd44ENDE 4444444r444.r 444v4Id 4444444d,.4444.0 4444444444, ,44,. 4. e,44 4.44 444444r4.d4.4J.0444G444444en4re4 d444444 d______________________ _una,_mu44cera Pan404M4d
h iren, 3 cas s 1 aParan n o ,e ' a y o e ls o ne ia a a e e a t l u a Ae.ar, Ins f-7 5 , - -100 ui'dem FAFA A QrI s2oon orlf. Im s'r ...'0E 'E ' '"' !.,'"c a1- 'noR d d. API.. cA enca $110,04) t-ill 4y.s. de rt1nrn, Mrr.-n. , B-454244 3995 ' I '-'. 144, - m -44 4 G nEaT RAr4,4,4444 . - 7 I4 ... 4 54e 4 4044 c.rm -. cn1-4 . CarEAD-A - EPART LA S A8.
C ..r .as Am-.L ,d:r-.y ."'o -D att. 1 .. dd..$2,0 .Ret L 0 n~ a.ran a 5 r
4454444,444,4444 444 4n4n,4,44a- le ue: 4444444 Avn 4 4,m4, lantr C lnds 5.Ay . P re7644444,4,. . C4n4# rm44 - 4ueeD 44r444.44 ad 4,4444444u44444444 a. lmce e ls aj cn r e 4uede 444e4r44 4,444. 444044044le d 44 444,4, 8v4,d44d4444444. tr4nd t 4
I. , d, 4,44444 444r4444444 . -1,042 d , d n t d4.y bgdd em cr,, . 44 4n- ..r.mr. G,.,., _ 811, 11 40
y ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ , F .: br 54d s q. de OaFenre il' .LY I AM - ,I,,AA ov- dige.B_ED__ _, ED___C_ _ 1,030q Imos , . 44 , 4 4 prp4 4 44r, 4 4 4. d4444444.44, 0am W3..48 -.d1.444 .
-41, 1 5 Cr. B, 2545,$..0M d . Rent l d' 4FIC 4O 5 ,44 NT $4 4 4 . 4 399 4 4 4-.IL. T-444 I' r. b n, .,-,
Almendar- -OI-. Ir..tavis o a, ar~~on n oa , 1. C1 111 --- - 1 N O EDEiii oero rxm . I - 7 - 1o~ 9o -rci y tainJreGnz. HE87-9
.e, dm.. .. - Aa . - E ...44. - 4'4. cm4d4r. 44da4 44. A.- . y-II,
LA ~ ~- '?4.~4 ,., -o 'lot ' ""'RTC 4,444 4,444 4,444,440444444 44444,DA444,44 EN
IA.A ",44 44444444 44... 444,4464$15 500444444.
4,4, to ,SANAeado dELfbrIA, t4d4 de 4 tren44 c 4 J 4rg G- AI~444 - - ., I- - d- IVz 4 11 1,1,1, LA PUNT L..
D A D Comed4 , 4er az Ce.rrad1-a.- , fr a: P2r1 . , Port ota. Tr. 44444, 4 54 5,,44, d. I - . D.u .arT - , $,5t,4 , 4 RE TA, $65m4 . , a, I . R 'D R IG U E Z I ,,,, , d ,11"e..pod,-, , 4dES A

tdmboo, 5qu7n55nuv4.444444444 ,4444 4,,4444444d4d. C4444.44444, 44,.44r4j4 ,44,44m4 4r.44,4444 .4J4r.44en444D44444. CB-,17..6F- 4t4. Cao44ma, cer444Barri44,4
(M raprtamentoI dy l .I I .- . .... n . par_ _ _ _ "I- g.__, 4 ,44 y4 4,, ,04 4444444,444 s, . Id , g - U'-A-4- - U.
m 9d00 . 4nt, 8900 $44.. 77nI" I=, ....-. -.. ..-.I.., A- *. I 444444,
d : d ,44rm q n . 7 . . . R E D E N C - - .f4 c 44 en da4 4 a4 4 . 4 I44 C4444
Veala.~~~.1 B-17 y F-395 ----.-- aa Ia 4/1-. -oed , -,o ooe, efce ,0 ers efbfa I A 1 RU --1 1 92
EN ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~2 0160 JOG GOANE ' G._.O. _._00 ..-- IIIII -.r _11 mI W." v-rio y detai s. 9- .J'',,,,,".,'' .41.-IyI_.
$3 ,0 0.Reeoi2d00 B - . , U E Ad . B$-1 1 40 _ ., tr m , Imbra. orge Gonzater111 . A ..'.'. '-', F-LM ENvdaDA RESrt u
A,,d,,.enr 1 4, , did ,,,,-.. _aaa aleA a . -u roimo I, ' eien~ - - T rnr I m ' ln " -75 r.I'_-. .',,",_ _ir A" - -:1 - 1, r ; td A -. , P-6r . I-la
1a.1 -..sa re d. : . m- etn. EditcI m"en 3 an eda c a i lei d .p . ud n . Ir .' ai, "" rt.Al .I.... I '2'11- .1' - ,.. .--,00 - -nt I-0 -- . I a -m B. ' .e ..
do, eraz, al. .4 b n , Iin .o"a auta '.. ..a erC a "as in edet. ]I,- habta-Ies BU EA DE LAnid O. -E1A.., GANGA Id-o 411. cina m...tias -n -_ 1-asm ra ec a-0
d. ,/ bfa, P- int garV . _aa .h IguI. d.'gaaI. B-7... .1.11js co. - /ut. I , 1 Jardi. rT-1 , ,_la aacmdr I --- A- -..na cn
gd4rl. ,44 y F .- .4E4A, C -.1." . - -444.44A44pd44.4Un44e4q44n4 5 x 4 metr4 4.4, 4444,44444444,4 m4d4,.444d 0 ..n- p4444 ms,super,4 4,4. 6 .0 _ _EDd O A '! A I _____alO___e __._N _ _r


A m l . c o ... . l e d e '. 21 . J.1 - ,a I o 2lO bl ajo . l trase. 1 .1 ea a n . C oml e a d .: sA la c ot - E --6- 8 1 " Ir c24"" '6 r " " _ _3, 0 . J r e G n a e . e a r ca i n D t l s - 5 2G - m d a i


4444.40,44s al 4rente, mo oiia aa P apto P el tea md r 4444,4444,4.4 4 aina y ppatto.A Iro 4,m44,4 y4444 44.4444.4 .444nteB-444344,4-44,44 4 44F-579
444, 4 4 4 4 .. _ :p4 .44.r .-.84r044n844l 111Z1;
"m',"t .. I l IIr.- III Io d ,, C $e.d . ,* T*,fo p B ...: E.- I d $cc dinone Cori C.. CIII.y $482 2ETA $50 ts $,000 ' ,12 1. 1ENT $RO2IEDA $6 ,z0 Re o4 .A.A.. GA G Il .. . .11 11. II O PI
11_ N ' d, 1 'llo " B 2' .G" ..... .. m. Q.-d A-tI,"en 1,4 ... d, t m....eslaco . Tr. s-1- .I Ir,l v.. . anr__ . cor 'Ct'e .az~ .,'. - da.o -r. .m, 2. caSjae Pr -.. .11.r t''llb"',n' ],,I pr.reUH-E8p2a4r 2
r4 4-49 4 s.444r y .A.dC4m_.TrE V E. rj , u, i m e. dor0.444444 4 m y_. .4 -4 MI'.m'' ,,. 40 - A IEPAr-LAaIERR
dRrnt. r30s, dC b..r C Amueb bO- ,.aG4n4 444. A..4 Ir ,4,4 --44- S30),000. Rent4s, . 00 4A 0Ad. 40.4I 14 4BU EAU
84 ,0 0 S 'r"- 444444 44 " 444 "444 """4,444144 "ore B 2 . , 0 . d e Re4al. fi44i4a4'4 444,44 .. 44444444,444d44444 444444444 44o- 44 B.4574 y4F-4. 44, -4 A...0 .4 4 J.r 4 G. T . 4pot l 4ala , h t, 4, 444444,4ore''. nde m 4odern d o . d . ledn t . de h a a 1 ,l A A- 0-. -.4 I ~ 44, 11 - I444s 4 , All . 11ner - - n 4r 04444, - - . - -, - - .. I 4444444! 4 0 44444 .


4 0 0 0 . R en t $ V A , - - A - . a.A.m. " A.. p r o p, A. p, .,. . . S A IA _ , . 4e G mr
4_... _..... - .44U44C, 45,-4 .- '..... I, dIiim 0 - 4, I,44 conauladd.o ....lna a I.c.a, m- d-OE D F C A6E04n4 4 A A r m B-LA,. 4ud T m en v n
4r.4,,. Cal 0d44.544mbia .- Ga dGA S: 11a'd T A m r c, B mEN . = n .r 'r d 44 . c444 n 4 4 44, m4 ,,4 4r4,4 I, _ ,.4. ,.- _ _ .... _ ,-._..._I
"l44a444444444.44, 444 4"44, 44 ir,444444, ""'.. d 4 - -.s I., -4r4e . - --4. 4, 4 A 44r4 1ir4 , $3 ,000 1.25 -V.Gang, .9 'l , 30 T . a


p,4444 ,444'" 4 444 g44 4.,44 44 plan g aa 4444C . $ aa, 12:30 o reIoa mo sidn a n " 4444444 444 "4 4444-vii d d 8,0 $ 44.4,4444 4,4u44 4, d4444 4444 444444444" 4.4 C" 444 , 4,4.444 SE50 verNDE B-ON2.ITA9 4444 do. 444 ~44 h4n, 3acna0 a 00 40044044 era za i ea da.'. 34 n 1 a i n4 r 21 No. 9 alta . 444tnia 4 3 4444444 4 -44 22 t.444, a ! rne 039 .5 Jr pra al-oe 0 aa m.raa . RE T 200 f.4ar4444.444 444444d4, 4.44.44444.4444444444 c44 re4.4 4 9a E SUIeNte Ai aqe
830 000 br C r g ent $, Ml rrro . -s, . a 1 M 7r 74. en.re 6A 8 Ve o dy y 47.44c444-4 . 44-4, 444:44 . 3 4."I '."4" ."- '1' . '- cld" d.44444 . 4 ,a444444444, , 4.0 F-414. 21 3 ;r-a,..I.I ~ ~ ~ p et -e - - - O.II, c.1e -I- - - __7 ' .3 - . .'''.,i '4'" ,3995'l.Ir , - ,*1
nesa aa. tn"...ra ..."E FCun2 LA 'lAS,4 A- do, "rrzWcoinay an R PA; O qR NIA :I MA.- rI r- ..,..C...Ca e 6 850 - """ el ADO",""

a 4r4,444444, 4,4440444 j4rspinedsda 444444 .4 _ __ _ _ __ _ __ _ __ _ _ s4,44 4.4444 0C44d44 44n4444444aa 3 . omd . 44444444. 4.r4je 5. 4, n. o 4 4 .00441 R44444 4 u44 ce4 p- vr 4n.sl Laa ag sn -M pr 77v reiE
= .Ili.4. Id-A.27 ,A I I., 44," .4444,,';;, ' V ., , 77Z444 4444.444,4444.., '-rl, 1 SOL RF VED4GA DOdpa. " a.. . LO! mej d 4-'4.. M-.4,y , 44,4 -.Rn E G 1 -1AS . 444u444 -IA111.
4,4e4.I I l44444.4 44,44444l4.4 . 444, 44444444 ' - IT -2rr 404 bra -,44r p,=arr.'! UT .. .1,,, .44,4 444440 4H 4 d 4,e 4 4*44,a 44444 444,44,444444444 04444 4l i44,4n 4444844 . 444444 mpia " o 404444444. 444,4,m44 4.n.4.8.4444,444444y -.-..000. R44sa4gso Rne uau a o u eia.4
44 nto~ r 0444444or a . q iIo r ecat etd r 44eg 44d 4 444444484. 04!. 844 4,re 4444r44444a~ 44444444444 4444ron 440,4re,444,a0 a 44 ,44444444, , MIRA AR, AL 194404422 44040 . B4t4 5F4m Pa 4.
44Bn 4-449, 444,44444444 .er . 4,44440. *-444h4,ngo o c , te r a en m $ 03 0 O r 440444. 4 44,u 44n44 .44 4444 444. 44-444 4444444444d n ia o pat me to 44 4444,4. 4444. 444en .44,4444 4 Eain-e tj,4,. ,na 44- 4444, 44'e4 4m,, 44, ,4,4t4,r4mid 44, Inma etr 5 yyaar 25
gran-dn.a444ren84.44444m. : A 444444.444.444440444.4 0 44v444,. 44m 444,44,44,4.4A,4.44,44444,444. 4 4454 _____v
I I ai "u" SEnd" VE D ,NVRSON.T APROL,,,,, -1,,1 ---mre
444,ti ent $360 444444, me "I 4 - .O hl 4,4 4,4AND.4 NA4 AN444 . C , ut r . 440 .,- 2 . 5115 000 REN TA. $500 e r . R . 00000 o "0o - .' A R (I ,,..04444 4

f on4444-.410 y.4-444. 444044404, 4,a::44e440. F r4444-4444444,04444444 344 .44844m4 or 44444444r 44,4444444-444444r444rfruetato laaoa QU R .E A 3 90anicn Mat P. mn.ll --5.Pa rcdo la.o . , e .- ,,-a -I- 11-11d,. -1 11 6"l" ^-"' 1. -1r I Tm n ke _ns 24" U D A .Aeia" " h" - " .
.4re ud 4P a e m' .09m t4,e - ,, ,_,- --11,- 4444,4 , ,, 44 -, ,- 444 4 - -4 Iy \'- ,4444r.44m 4a44 4 ,d

_.. - - O.Oll 41dr- . ll- , A II. ..1.71 11 -s - -""' ""." - 1-1-, rpr,-ae , - 'uaa nae
841000 Rent 942 . - -n KN- - -7 A-l-on. P1-P*l. 0 Uar -l -.:1.1 I0 ,11 -,,.. , r , . '% PLAI E-535R 11 VIII, 1A-4444444444444444444 -nt.44 5150id. 000 REl,- - NTA $1T ' 0440 .1

1,.A. = ..j.4~4, 4,444 In4. 44,444ct In-44 A444 0.441.44 44_______________ . .". 44,l I.-44 .- -44,4444. - " K V ND NF
$31,t00. Rent. $ 20.00 .a. 6 , V~dd.c-II T . PI - _ N . ,!17000 RENTA 1$4.0 , ,,,,'" '''. "I" " '., " - ___ 44444444-7, F 0 44. 4, 21.31 44444 44444 mpii ogr n e lsts . . W d

44444444444444444444,4,4 ~ ~ ~ ~ ~ ~ I .......A0 ILT-A BE.t __ __ __ __ __ __ __ _ 440n.4444444 4444 ......44 4,,4
4441,.. lj 1 I~ . 2 .: role 1 0 L4q uo4444. $, 00. Jor DE 144444444444 04,44.m $ 0 0 A-d,,44 y1444444 8)0"., 11 22 7 E 13 1 41200 125 V (1444 99I VP O 7 .444 .444 4444 4444444444 44444,"2 ''" '"".. :s


,,~~~~,.B6 _k144C1 2O AVAN AS 1CA 3.l,,r,~. .1 44444444444 44444144 i4 I-,44 %- y d-E140A15T() MIRAMAR MlA4 A UHr.E4r ltOl00Crr84I.50j '~~4444
$36,0.444444,,,4,,4,444,444 $320.0014.0 B9[1I4440444,4444_4;o.4.... .t 4441017 ',',I'rlo 4444444 44l - 444444

III, ~ 441,4444444 114144 I44 4444. .... .. 'LIP ... 4,, " .r I 44 441 r44 . 44 4 ,AMA ,;ALL . s
r4,,I,,4r,44 temrn, 44444 4, 444 44j1A,, k-L - . ,!l -1
I.44. : . l.. - - " - - - O.r 1 - i - . R -1. 4444444444444444447444444 ; 1 __I. _'.'
a ..l - I. 94.4t 81.. In4, _ III~l ", 1444. " 141444I,44 . ______________ I . 444444 4, 4 4,44444 4 444444444 , prr,
.44444 .; --l..I., .ITF. ....4.4 .' "4,~ "'1 -ND NA I - ",J REP - 44 11 4444 -4 4,44IIT '. -I. 44l444.-44 ---, I
.I..... -11. .... ...44 4\4444444444444 Il 4444,.-t1-'- -r, 1- - I 4 . ll., _,,144IT ..... r.i.,. n

,I ._ 5. _ 44., 3n_ !7 . . - 7I , (, .- 4,(- -i...444 , - _l -,d.,.7T4..4-,i". Ill". _ _ _ _ A.1.1.1 la I.,I4,4F- 4,444. 04444I 444,444 4 . . . . . . 72.o 0.4,4,44 44
-. 4, 44d44 01444 A," - .. ....E41t0.It7 I.4 -4,4444 4'.l"4...4 - - -4 F-79 .4..44.204 4 4:! 1 47 4 4 ' '444Clasificados DIARIO DE LA IARINA.-Viernes, 19 de Odubre de 1951 Pgi a 23

A N U N C IOS CLASIFI CA DOS,' 'D E L T1I.n-A HOR A

VENTAS VENTAS . VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS
4W SOLARES 5s FINCAS RUSTICAS 53 AUTOMOVLES y ACC 53 AUTO 53 LES yACCS 3 AUTOMOVLES y ACCS7 3 AUTOMOBILES Y ACC 3AUTOMOVILES Y ACC. 53 AUTOMOVILES ACC
22.22 S, 1222 2d2 22~2~. 2228(Lc 95 1 2222 2222
Indversio R, PdL r...r.c r 2.ina- oAss2d.o . N 22mI2 bd .2nc 22r 22, S22 rn,-22- n r

6m.rh r C p tPco- r ,.. meerdr. S2. D 4R'n . u F , 1 u p e r , D I L E m 1 9 4c ion.embrog a con dela 222n r2 2.2n. ~ U-62:2. E-2ITEVL~On (93185 CAUILLAC 1949' PLY1OUTI 1949
CI. de corridor colegiado." .5",- ^N o e,.2.m.2d222 2U .is"'' "- "

wr ( i bonso d Coleglo t'22 222222222222 2222,2 22222. - ,2 ,C .E2R2LET 1951 d222Pr2p2eda ""''" 22"22" ""2.22.22Gd2 . E- -2. SE VENDE
do I ( adpledd s en2 2. d . 2 2 2 2.22222. 22. 2 t22. 22 2. 22, kh u --(
ofricen 1a mayor 1aran-a E-.22-2-22.2d oll.-: 222 , 22 2222r222. Ve222du22 22 LY U H 4 P 2222o . (9d 1
Ar11roc: 1. ..", q-ticl mD. E R.. 2,m?, III un . mpe fuerlo .,. ....15
---. q S ESTABLECIMIENTUS 525 m222- 2222. 2. 2 2:22 sobre AUTOS, CAMIONES a"' ""J 9' P2ym2222
____ ____.___ _ 2 2222 . 2 Avn2d 2222 2. 22222nge -een us etm sd uatag
2VE22ADO . ^' "Inn.22 2,2 2. .C ..2.E 'yTRACTORES * 222, m2y bueno2. 947
l..222, 'u 2222.2222 2E2 2 2.-2222,_ _ . 222 2.s 2:N N. - ABIOLUTA RESER\ A -, J cr 2(2 o , U2. J22-ep 222222222.
2222222222222 2222222.22" 2 2222225ilV r f[ l 2.22..- 22222rs. ..... -- - . - En u tsuos con do trar: JAGU 50 AR21.. . 2
22.22.m222.22.22 22222.22.222. 222.2. 22 02"ENI(1 (a Propedad ,o.. 22*)(i 2o22 2Dod ,- 16s., propi paESPLENDDO TERRENO V_. I Al h c.r cutlquj r opera-. :;;-l PARA2222:lI2 .2212m-2 (:II1I.OLET 419 2'A2. htE. FAor8(A. 'E n T222 A 2m, 22 m ( h ( Fjrd .e8
ddo, zona comprendIdn calle 2 c6M. hoqobo con a sndervu. 2 '"'""'22222"222 " '"'2'22"'2" ""12222222 2"2(2"'a2"* '( ono22(h17 (. 22j22r . 2(221 d L 12 a toa pueb sasonen annne m~ rae 1 y 1, edao nr n a . 54 sgeIMPORTANTE 0 41. 3e d o2 L Und s12 22r.ciolP222 d con d crorr coleteado. 1.s2&2o 222222 2.'2 22 T2 2-224 - 2 d : CHRYSLER2.2.2.2.4..50 2 2 2 2
422 2prt222dd. Sr. R dow-L '1,2 2241 (. 2 2222, 2C RY L R2.,M..222222222
Ls o ort- 2p222222(02221 222222 -,22-,222C,-I(I.2o'..22ill.o*i2.
A m i Id 252 1c, pis pa -,P t pro-oe orc a AT dlreealo s o. ..... v. rI.-C.n a enmaa o J~ UI .OE
m22n222128.110 2s de 2fi2 2, par m embro del Caleg" 2 22(2 2(2 2.2020 * 2 IIH.E8360.53-2
E-8349-49-20 do (a Prop.dad Inmuebbl .s A'O1 PARA LA V2NTA -2-E -
TE N AETAA.oTcee (a mayor qaranSl4. n ..2k (2Irbtook9 - "20.", 2CHRYSLER.... .... 48 LECAo 2 222(222(22
22:. o 22 2221-1 0 22 2. - Fo (C e2ibl .2illi. 2. Wago 9 1. . 2,600
U."GANG CADILLAC . . . . 1951 . .. "2": 2." 222nd2 a22 2d22CH..Y LE2(2"'St. M 21 1930.
111-32' C -1 tedro ed ~ne 5T a.' -1 o ", nouo 11. -'l.". __ol*ICHRY LER . .. 47- 73. . . . . . . 2200
FEI(NANI)E 7 222.en"E 22,2"2~ CADILLAC . . . . 1950 222 2. 222 do qomos. I922(22 . . . . P49 P 1949
m 2--. .Coo 2o,2il2l(k r. . . . .(1947 D.bl..e19. 1,700
UD._._ 62-Sedo2n, 2c22r2, lomplet22 . ANEJELO 1. HISI0 SOUTHERN CONTINENT * 2 u: :O22Phm:U12 o,. ,..1j947 1able 21 ,7d0 . .. ,
-LA CNA DEL DIA CADILLAC . . . . 19492 Autao62ile.&s( d tim o CORP. O CUBA *Wagon,-er,- o " 2,800
sE.VEND End,2.. ",''i"s2" '"''"" 2' 22R 2A 4 X 4(22 CHRYSLER ... 042 2r"2"222 "'"2. '"2 "" p2I Jep8te1951.2Ca2
SdmVENDy -CADILLAC 4 oI...r.... 23 y 0, 1edao. -T.-de.e 4y X4303
P s, r I ema C , , aPrimra tanifra ne um.4J5-1 75-7 posijero, I o u 5298 . agr '19 -64-9 Pretscniins ar ncm i.cnetbe
cr, rn I I_-_ it N i E...W-52 .-WILLYS DISTRIBUTORS,
do 2 2R222 C 2n222 222222 u22 m-. 2nn2.22222em 22 2 " 2222n" m" 6-dCADILLAC. 22. -.1948 (2 2. 5 . . 1S. A.
d2d2 di d 3.d. . 2 20 122..s d.2 , 3 2 2 ,2 .60nS,2 -2CHRYSLER-- -39- 23 N2, 12 req. 02 V4, do.
oils22 2(2 221222222 2,2112rd. .........-..CADILLAC.... 1948,- . __ . VIBORAALEGRE
J E2213. Ap22. 124. 2222222 22 J 2.2y Jr. 2 2 20s - 1((I02(0I22-oyJo.efne C-279232
UH-P22-- _ 22o.d'-2 CADILLAC ....1938 E23 eEq. .Vedcdo
UH-E-.24.2 2..22. , 2222222 1950 2 - 4222PLYMOUTH .2 L. 50LUCILI-L2IUII
_________________._. - 2du .2 . 02Cn., 222(r2 (222r222 ,WILLYS DISTRIBUTORS S.A. U110b...VICK Supd, 42 cbl . 1. LIUIDACION
2A2T2 ^'."''. ' A2. ''" OLDSMOBILE..1950 TM ....:2C F-qA- 5 - I BU C r . ..
m.-- - - L- a * CA, LAC ~rM te.1AUTOS DE USO
REPAR TO ct~.AcN IVE .. 8-Sedan, c-er, adi ,-.2 35 oCHVRDLET d L.e. 108
ANA2A2 : OLDSMOBILE..1950 TOTOCICLETA" Au PLYMOUTH ....249 EROL Td. ,, (.4 aosUi 9SANTA-EL ISA --- 7 -20 -UI--(-2- I - 222- -- Perleco edo PLYMOUTHI I2 2. . 144 2 4 e2202... -50000
El I? mi.EN22 222222E222. 22222222. 2222. OLDSMOBILE 1949 4." . " "-OL MOIL (2BUICK
222222222222222222222222is, radi. 22222 -- 2 0D22222222 2.22u22222222222B O IL (8) . 14 UC 47 ,
EAaArAor K A Rn-ri pra marAnc
PIord"aa 2cere2p2.d.Ili "" 2 ^"" 2- 2 C2 OSMOBILE.. 1950s o .CHEVROLE2T2.2.2. a.nBU 0.6C 2 C46
IEnic Ia goa, A-Id I A 1A. 11-lco . r .$750.00 * UI C FRr Mue M 99 4 puet - $170000
lat l ra veiaLine c. r, dm 'n , - asaensUiE-2-MComo nue il...Wul. N .
___ 2222 51 c.:.CHEVROLET.. 19501BLL i. 1." UICK 49
Atos orn 12 y a .22.e. (o . Be-A2,2ri2jORRIN2MCR2MBIE 1502 -p2,2.2.2.D.
F-2.rIa 22e2 AraaL 0 2 22. PONTIAC . .... 1950 MOTORS .02CE oLE T .. .. 48 1. noE C 2 (242 OLDSMOBIE 47
22222222222yr2p 2 dDAspueVCP C 42pu22t222.L. .2.2292L.2 (
uNarosao y 422or 222P2TIAC2.2..22.22 C E R BUCGLANEO9OLDSMOBILE
2222r22.2.22ed22222ee,2 raairdio 1950LRR* 24INC .4$.1r725. . 4 pet a...S 2222202 900.00
We. .ODRI GA2NGA .TEAKECHEVRL.ET222439 - . 26 O
M22g ea2(2 2222(2222( . 220, 2222 dur22 s2dPONTIAC ..... 1948 - CHEVROLET 2 39 F . 621O.N . FORD 3
NV(SITENOS 2I dr.a - CERL ETL 42 2022(2rd
G 22222 2v2nddoo.Hn 2 un22. 222320o.3iI2MI22- r, Moy ac 22mi0o. 2.00. . . 2222 2 puorboc . $100.00
0(2.dL0 220 R pra Re. .(" 22"'...2... 2222 222222 " STUDEBAKER.. 1950 esq. 2 AUTOS(DE USO AK 4pc2, 2(. . 2( CHEvROLET 4
Or -I Piren ellOi. N 22-.222E22E 2A2E 2ANNA22 Land Cr er, ,do, - Fin22n. .o.. .121., 18, 244puer. .. 1d.00.00
par2c,.2ene222.N' ..22-BUC Sp. - CALL.E P No 120 BUICK 50 '"" b- CHEVROL 80
271 TICAf...'..B0-7349. enniai2 eteat m. 6". B I K . .. .. . .. 19 0 . . . .P. .o. '2* Ad o od .1 11d 1 $,800.
Pi2crr. S"pSrE OTANO DEL EDIFICIO CONVERTIBLE. 1(0 (d2nino 4 pueras 2.... 3800.00
Direc Gr GERent PEQUE O HOTELITO BUICK221950 "E VEN DE" T0C.LLA Pcrlo2o stodo. DGE 40
31. LOUREIRO D' .cee "''*"""""" ' ' 'B'I'K'... '..E-so4S VE-E53-11 4 uADOD E r 11 30.0
d ecena vaacd.d11 at' Cmi-etible, caIi
22022222222.22. 22r",.:"'22".a. .2.22'I 2"" " .NASH 46
U 1 - 222. 2222. 22 2 . *2,42.2-BUICK - -....a.. - (o4 p2r2as(.. .(.B.ICK 48
ENl UN AR -smE EU) -- Super, 02cda on S 000 I C . .14
A".il.'l" BUICK. 1947 $1500.00 BUIK. 1950 CONVERTIBLE. M.. E ia CADILLAC 49
A HO RA S 2222(22(2, 220(2 ' D2 02 Boon p222220. Convcliblc .22 $1,400.00
2.2 2 . 2 2 2 2 2 2 . 2 2 2 B U IC K . . . . . . . 21947 1 . 9 . 01 - DI --.
"2 2He BUICK. . .n . . . . 20.1(2 g0n92( .25 * * 25 No. 17 esq. VAILLANT MOTORS,
0E-2- Dyn2fl.,2rdi2Sopr Is.Co . 1 222.ntrada CDOD E 22.. .H hospital S. A.
UNCA KAISEtPLYMOUTH.... 1950 ( BUICK. 1950 DODGE.
navetanoenan, uee omrnarnIlf-ooma: A. 69 C-1c. upr
n NUE NCA "" ASR 148 *Clld, Id. Coluba A-e
IMPOSIBLE MAYORES K ISERd.22. 2 2.....-19489-*9Conala d Kaly, M ian.a .
FACILIDADES BE, p (222-2_2(22__ _. ? Con SLo000 entrada DE SOTO.......7 Autos de Uso
BAR-FUENTE DE SODA DODGE .......1948 CADILLAC252 1949 Rad C-O3-.
0222 02222222 r 02 S (dan, radio Plymoh...4939 Mod 222, .y CONVERTIBLE
desde. . . . . WILLYS ....... 1950 *.*.CHEVROLET.. 19512
422222 22 , , u Station Wagon, dobleI 47ERdf.ll.. . - d
2r 22l 2222i. 22,2232 222Chevrolet . 24. ,221, 0cCo 700 oOLDSMOBILE 222.50 62222 222222d2 $4.00pvara 41 y BUICK . ,.1. 949 Rodo y (222..2 . 22a . S2 22u22h. 222an02.
ADAC2Coprhr2y2" u"n'2-I.
Y AROS PARA PAGAA110 U0E..03--2 CALZADA y F do 2222222 22222022222. S., -22 , * HENRY J 22.222 1951 a p t SIN"INTEHESY KE VEDADO - C Co 000 entroda OLDSMOBILE . . . A47 NUV
Nueo-reporto gla mbnor do 'HE YANK" _ - CaliforniaMotors, S.A. PLYMO
- SANTOS SUAREZ s ed ~oodientet PLYMOUTH. 1949 Con -1io y ha o. bac E CUY .. .. 1949 1 2
2 SI4nS SAR , 22222222222 222-2MOTOR COMP.. .A. Lucono 223 22 2 2222 lRi
.61 sLa no ppso dl U sNd r udraBeson i -n t,.
pu222d2.22222222de22 nch Via Blanca HUDSON . 46 Frente 9 Estacion
Sevillano 2 bic2 Tyvia BI-. U22-E-004-53-21 Con 0100 onsrada H DO . . .' . ......
-H- - uy bu mDcoRcM.. FOR.2.1991 94 9 2 * 22 OD
con parcels de 250 ar0 2T222.-0FORD . .2.2.1949 s 2,2-" . , DODGE ..... 50
en odel:o.e y 120 pos d VENTAS DE OCASION 222222 2022r22202 d2 .VEALO. ESTA FLAMANTE entrada. G2raje . CHRYSLER - FARGO AUTOS CADILLAC 48
2202262.222b.d222222222.222222 yPLYMOUTH Con $600 entrda ' ''OR ''.'..A.H4.
LZAU.TELEFONO yi 7d 2222..... A H . .14
20LUA22 AON.e rPONTIAC..1949 ". CHEVROLET. 49, 48
222ADr 222 22222,r.2222 2222r . a me PLYMOUTH del 51 - - * 2 2 OK
It"o p 2"'rtt mao a~,,,sea* do0.0 CHEVROLET ..47
Trds rutad d o nlib.,Lin tonsn ij.seae oe " "3
pr el .0cntr del rpcrto. ,prop2 2n2p2a21 FOR M4IDABLE PLAN Coo $S .trada A r o l..eLAN Co202220 R2,2nda EOAD .....--..... FORD.1948 PONTIAC 470
Aprovlch. prIec ilp-rb- cnt. , 900DE VENTA .OLDSMOBILE. 1948 Bu- naoa.....lzabct6. d splios v .ldo ol Farna ci2Rolao Henry 2O B . R .. 06. H nr J (6 cild.) 1951 .222.2222O RD2222"2,22 22 246
220222222pa~ An 222m . 222222 Co nrn 2r 222.- 2 2, 2 2 * 0022 ,eo. FORD .46...
double. Lame y " 1 o recoge- 2l., 20quIn, much- b2rr 2222.rs
(cloorre ao.l s ora ec 2"022222. . m6vil nuevo o de uso Diligencia Ford 1949 Coc $500 enrad2 CADILLAC . 48 led-________ Fr IUt mo0,PYOUH lO IPLYMOUTH .4241
el F S320.-ROBERTO. , , 2 m.2y2,, 2 2 l2- 1 regalamos otro 2 F d2IPr 224549 22YMO TH . 1948 Muy buena con PLYM24T2 . ... 222 BUICK (Super) . .
.1.m_73M _.O. _ 22-20222FordnIn,. Pref c.Ap2o 49 1a94801c..2l como gr9. 1LuK. * 2. m22n.2O2K.
-UH-E-7-_ s ES"E " Ford Inglis Prefect 48 * DODGE ...... 40
P F;conI400 n.trada . CAM IONES COIUER E
FINCAS"RUSTICAS ROS D Pontiac 1947 OLDSMOBILE. 1947 MERCURY 1946 " a " 2"("" a
222222222.02 2 02222. 2 . 4222- 2-22 I y222m22.2 : FARGO.....-.1f- qu(eo o. 0oFR O2.a.. . (r
c- RYSLER .. . .. .50 -2 - Iu 2-.-221-d - 22222, 5,r- ofce. Qo ea orb, gorsee2222 22 2000222 22 22 2222 d2 "WIN IOR Ford 4 ptas. 1939A1 22 w02 22.p22,1I o 222 d2, 222oodi.
C (s 2 de(i(quaio2n, CHRYSLER 50 od 4 1930 Co 300lad
CL nA- o- I~ a . .... . . . . ....ptr asa50 220d2* aquc ol222.
-22A,2A 2- - ... Cd-4pt1. 8r30, PLYMOUTH. . 1939 INTERNATIONAL 48 DODGE. 1946q
VACA "''-" " Ca Y ER . . . . 48 . . ----- CAlIer di- .o o l.
dr .' W.N22OR"B PrI. lo. 0222022 pa2 dq ir on
,4" ..."';."!" ol' bI,... PLYMOUTH ... . 49 Agenia Principal 0202 .ca'.120s0.00
22,2. 222222222 .0,22 22222.' 20C 22222. Con $300 olada * ,..AL id. queerO.
__e__ 17. 222222222 22 22222. - PACKARD. .47 . de Autos 2 FORD 1946 2BUICK .......1941 0025 Ud qla.
Nl2211ETRO2 CAPITOI2I 0 ra n n s 2 2 , m 2 r d2-22 * 222520
VAI 822.22 222222 222 BUICK Super ... 48 .*...222222 22222. V~lo.203 222 20
C(2 . - IOFICINA COMECIAL CHEO.ET .... 41 FORD Ingls Prefect C n $00 AnWSrada-GUMENS2Is.22 2 Arr((2.. A:73 O2 C6nsul Zephyr CHEVROLET er49 Jeeps rWILLYS
42222 I L 212.H22.2Ed, y entre INFANT A y C. 2,n . 02222222.
'I 222 ,20o.. " CHEVROLET....48 INFANTA N 62 RE.TA-. 'Ii HUMBoLD 2 "AE0P 0s
REST : -- - ''a''' bli''"
27 El. C ITOI 52 SOVEDAS PANTEONES STTDEBAKER . 49 2220222222 2.i2.Is A PAGO - 2rd.4 .ors f204(Mdag.
222222 0222, 22r. 222222222222Tefono: U-1172 1 12, 15 y 18 mess 2 DOMINOS is(0 I . ACEPTO CARRO S. ISLA Tesurere
- .2- 22,2222.. 2-.- 22 2 EN CA tIB(O.
11,21%.tit..6 I . 1A 6 1 MARINA' U 22-C-l 4-2.19I _.0....5 a 2-c.22 -.2-22 2402 2-.21 oo-c-a.2-.mPhgfla 26 . DIARIO DE LA MARTNA.-Vicdnes. 19 de Octubre de 1951


Qsilkados


A N U N CIO S C L A S I F I C A D 0 S D E U L T I M A HORRAA


V#ENTAS VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS DINERO-HIPOTECA INTEEES GENERAL I ALQUILERES
53 AUTOMOBILES Y ACCS, 56 MUEBLES Y PRENDAS I UTILES DE OFICINA MATERIALS DE CONSTRUCCMN 62 oikf6FvImos 64 OFERTAS CONTABILIDAD 82 APARTAMENTOS
m VgNNAS0 MULA On.00GAN0ArVoRIRARCAN iEVENDEN F0N A PARTICtILAR. 7AQ7'INA I EFFECTS SANITARIOS 0 NYN N111KNVENDEN DONOCOC A A.NO. NO PROnLEd antbid old1,ofr-RadioQCentio: 77.0t7 y
,do ...ado. be . . 63v. , on . . . o an7.777 7 77777r77670 l reor___________ 00" 60 .616363o.76N o6 7 f73 N I6,67 I,7,7.6,Io .7.Cal771d770 .1N. e.77707N.77 7707
* ia0O' 6.6. 03077-0-07 63..,07.770 BI,,., 3.7. 0.63.70her..3de.7...A7end060y0.07706 770Sr.
tdo, IntO, n1 Olt qu.,e n Ie ls'it e r .1anc: e t.No m n. Preem Verl. m l vL, sp.r- I"ue ".1N9 155 Gorjet, e 1 9 - 1ge A P.tl. D Y Avenida Las Pat- P f i l pao, m e g Clo jlra, T, m ria . Sa,. omo. 41 i , fomevi crd
E84 3- 107, entre H y G. Apto. 36. Ver.,naradg.' .1.n o31. Vedadom. d,,p,,#.d, l.. 3. o - 'in. didn. E80-22 arepart Larr ...abd. MarI-na .,, br..E.Il294G--2 . do,8. o . -15-43-21
Io C Olm %~IL 5.S P R - E-A 2-6-3E-6504.37-21 aaE-8392-1
m U IindIiRUDALO CUAiTO H /C1.TLAEA7SR.'HARQUITECTO7'.A6.-.: AL Q U. L ER ES APARTAMdENTOS
odal. m77. d O e, ch I77770l.,:59 RADIOS Y APARATOS - E..-bHIPOTECA _ AMUEDLDOS
,In.6T,. a term..0i0...6v.0Sami77,i 1,
I %37.76, LS, ''l ' s O AA RNESEE al 07, 0 qiaa7,VT- .76r ga~e e 717623. M.77663 7 ELECTRICOS SR. CONTRATISTA 03 SOLICITUDE CASAS D HUESPEDES'Ca N. 6 o. ooodoun A 0741 rrd 4 1 -Ouv, vetidur; 'mn -8.321-56-2 Nv I o A PRM N rR~ n B -E.9391.64-m -daAdisr.~. EN e.A~ s , A" e a Sl&. tion-der, 24, to.,lmls" pgeIr~i tadino A A N.1.. dLn-i . dr it, am,,,h,, . o -d, e rg Quedu Ud. invilodo a visitor B E A H P T CrArP KC~ ~ -''EN cXC ,-l s a o n-btian eonnbad. pr. Tin. y belle.
"%7.', i,61,2. 7 1 2 ''3 777777~""a BUENAS HIPOTECAS 0a9i__ aeas
m 7 N 00.17;3- 35 0111.. On 7it- 7"i0cur 077ei3t76111 6 3en r67 3i6d re7mbl Eit m mr... ARSENAL 110 led .OmeNde7O$M.". Me..rea7al" -ad. m-d omd...p"I".
- 0777 6 -76330 770063-06 ralamatr oln-dIuSt -m y'itr nTODAS NU VAS, Te76k.el, M-14. 07630"63''"4E,3 . " Y CIA.
rIc7C NOW. .N tr ro~. Second. .a . SE CE EN 1_LUFETE DR. AO77N00- 692N1 A A761771 A77^ Obo1 305 H-Sea1
it7 A, rmu, ,ISSVPoD ERM0Am7An6a,77o n 7 '7uel6Rodriguez7P40ezar is r taller y O ALe .C--d :.o.- V n A .: SE VEN DE- Exc . enten= .mhjpot*.' Adminrocion do Bienes I, to;"..G..ando4 n. CALLE 72
70 do 7llit" '"wile,0PenwellE.-- Ad7i7 istrc67 tie ,., o S.oo7..I
wod4531 . n n .. rsrmet. M hrniont-e a a.d ece rcnsiuc~- rilomo dinr.,. eq1. p t dsE-34- R v EPART6 MIRAKAR
07TI.77,70 4%777 6. . 4 rFRTA. 7 -Per 77.: 7o .. 7A1N1.6.,, a.'.ad....0C-N-0 __Pay.
d ellnmouo". N o c 11 e $adrPe N dn ri t tm C3 Leadquiselen " sellm. Sin "",11.1moaa aan. barro r r.Ed.-mi -bae a ria/4rdm ea
lil, o nC rdir 1 1,. u Ro.Ja, -~35-0 teaieaatmtco ai nahy qua uscribir encriturox do L Her.... "J. Larg.o l.. mI o In- nintee pr m nt d /.d
-7776 770 E-l8ll 1No, ____ES cel16n.7703.7. pIl, 70 70 70 607 .7776o0 .ran,. - MANSIN VICTURIA I'd '.ado do 0000- Vi- -F a _AA IF a l V . 6'jU'I W. vnt ema, larga y freculinci mdua- 11111 Tmbenp A fbi. L ab ia"a, n agara eydems emddds
WROALO SINAU'LT IN 1111;" 0 lAli? de .1.. mueble, fonl.. urd.10ar All. dt. Vnv-intde12 fuig. do d H.aUt or ositrssdrc ean atsSie.e aria o O a oe eldnil p ylju na
700 7w,6767.63 63606663.0asite e. 777 _____,_emiaa 770760.nedr f lad Maa w eruc a-i e euo eoe e ismlpas.amdc ne s~ b IU~ Nes do.o 7d00-necaa M N OZ CA
d________ d_ d____ .0 1na p d 0d y p0 01v 07606 ta Ud 0l oprad yod7770tder.otrdipd d y d n m dvm r.6 orm:77 Cu 7::, e on - Gra joHotel Resuideocal o ar
100,It.n te CTo Toy3 N , amr II4n b , t.,lex nd .. fl.-nt .in r li ma t it timll. .1 To- m. A moblde- Envlet-'O "ran":5
d o 7 . . 7 ,0 7 d o I' .u .d o 0 .. . I to o .

_________Valleit,_A 1o1-,In If -it'.1 e nm 706707706776-- oluoo I.. o07rr7l.o rt Iymp7Mnsode DINERO EN HIPOTECA ,,,,70o.67W7. 7 7.63hft.'7. UO.C.O -DZ-CI .

,a7r. '77a7777 0 7 77770d7r 30 NO 4A led. f lCa.r. [... a 4',Ill. 77.1. 7Cu6. 7n6,.90470.07 b76 7 ro.071.70600o, 7 ,r 0 1dsedes %er E C E U
7 77.0,-6,3I mELoU e. y medi a O p.r 6.bom a o.o . n L0 60b7"7 7d m16bso E0. U 62

___________ IV__tAE 1.TE_3_ _I._U_.57s,000 6'.% L a Haban 706067. 007r60 7 . 767 30re1 .ol.e EL UJO
de76Tt3,6 7. enna ro r 7.7077 0Ia.6n677670076dl.d3.7- 6 7 __ .7 --0--0- -0r or. y67700F0620.n7.00
.,o n a nnr nan ei o an .v i s i t o r c a s e s g rra .T d iym e r , A m -21n
1 - s o . is.emr let,..r.C rdp.M mMN P it. q- '.UiC-t-2-'
PRECO MU RAZNABL g~g gigg -f~r-AMAT.! . V AUT. UH E7323-30-1
er;) rtn n M mQV .NA DO rL~no . d , d So d. Ced. .er Bd.. .hiH., tecas. . G ulrd anuColor
P ropo r r oposd N uenv sg -~ l o ededl o f..-2 w'C" ry d l s, fona .b atrr , ,,...... it CA A VE CDADD
poliica. seveneen 0 Rd, Edit, . Tsn. Cot. r-n2 L ..b n. 1 , e . S n R ve I.
V E N ~ o n o s J R o o n D E M K A # C o m a r vill n o r e c pt o r D ~ l R A -1_5,0 0 _D 6pa h o ennd b a n ,n meAre,.c n mp a. E L dAal n o miTe -0
FORD VANETTE IVA0117 1.77. 77077TotngL777 7.77. SEAMZSOEA o ib7. 7737 67371. 0077 767663 i ll rr dool 00- 6 77670 6307700
-- , , u00706.d00DE777003.0637637776b0 ',7 l.o.Cope.Ie.rdoIl.l.rC- solos.u .,rArmIuljgbI0..pC6a7AiEA .drr a.7,
071," '..""......0.7 , n.61 n n..77. a37 i3n-15 r1;a r7 0a . I eU E19," "'". o 'o"Im1 ,6600.0 7,- 22.
( Metro) 63 " l 1 , 7-630MiE-77 06 3:rmaar n r r.rn .I m,3I. I ,.,Wem I, enemC mecane, n usrals25 36307 ""'7 '2,0.7"1".70"7, r,,Cor -dAL UI.mJUU IIF iA IM d NER-4189. r n---307-9-21.122'"TAN-.62lnd, Wq. l in. ..2% A ZU. rnL E J nO-S Pindepmea2 in~s, o a rn.aaR E STnAM S, NERaO SO -I
PRECIO HUT RAZONABLE 7NI 7 077I0777 700 ' 2,'tda *RBETOAVI ATS
- 7 Gr7ndAD M 1rCLkdo sCIORmC. Bonn HInds 7 Ei Uo. Itasr E DIRE3.os.A E Guardamueble
Proplo pornproap icdo 777 d!7716707777 . . 00 1,7 o.,Cliori7M trs0.7.0170A D OM A
o.n77070677 00i763r y,0C6n6rby, 7. 11 -rMod rolI,K-12-l9S IrcolorrddeylasTo M7sill-M777. A. S CAA DE CnIDAS Id A A A
Lnamdar60716, r 717717777. 06.3. .1 101. C 7$7776I7067 .66777776 c0e c farosas mLope. s313. eq. S an Rofael CMAN BUEN V B AAT , A O Or, 6/4,a yUHC-7353 r 10,equnHNuvV lda itd p urE aS. COMPARae yCO'MA BUEE-N-O Y BAERA OVTAO- -85-8-1. ccia a Ifrmsene
630707777706Grcery,7ec-76am3777163c s7 I..H... ..
7-07DS07-00nl -77 CO i t .. ecporAD IAL :3,41 eo o-oodra Relsootoon. , be -l766317607,6%3MACMM &nA63777
rlnCp.7... ..7nuo. im OAlle.1 PnmendsoonotePLnnOM B .01 UH.nE74013uin.AN4-1 Iaone . 70 mp7. n det E oon 1,09,17.922A genrta Principal.c'Idt u E "3113.3 .2CSncar" tu 9' ra t J W . .. separin L pdleePl- C bI Ne64 D p$.10 . 21 o r SIM. nt-abudanr c " " r.-2 2
E0 0006730aamea 70 prUIIIUIIU r70Aa A dm30-. 2 071 A d m --7 333. E U -70
d Ato. L OVE - Aar 1N. . ERI..-om-a 'E- 3C--9--19
06 n o3U6307.707 i71vi,677 o ----.TRE---- ---,,,,- ,.,,,, 000' 077. 7 .0 ..0070 0060607.77y3a EDFIlO AR IO DA
deA t esP (Santablu Panc y t end l. Ian u r * _:-., I Y4, 3prt mnt . 61 rIn - - --m -- -- . Lndteps, mIn, rgust2 bri 2 e ad
do rloruedo la tar n uell n da y r 0A9la 199.00 rwin a- jvtln on o - A . <- A nnn-" ";?iara3" " ot
.76 76077d7700 . 6077760707707.70 - Troc rv Fb cnonod 0-0 I.-m o .tim-llni.APARTAMENTOS

E UR U n hn o o dl E-.24 h -as, -2oIMT"1;4 7.EN I f M RC E"'* 2 A e t- 5A~ T M N~ .2" acmdr a patraz.ljs
- 677EN 7707E0C7.T63770, 776 LA aII,..,.rd.d..,A,.e., s 6307677 ;.I C7 77I7771T6770 70067 8ni2 " _" _ . Y _m__~__ n n .nd
-.A y00tin. an0n0e ~mz 7PAA UEPAA MA. onrfmlinrea n 7777777 dod 0 776u 6677d717 7063e00. 677710760760-0 pan inereen : i
INFANTAENo.-62- -.q t . nrlrollo0. sell- M eaREln-,9,,


- ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~ - VeloPtn.yLaadrR.U"E-.119 16.- it, p m ......d...1enIna lveIa 1--E844822
7 6 6 6 C7 7 06300 0710767 . 0 7r7 p76 76 07 60 77 7ab 7r-t 0.00 000* 0 * 0y 6td77 7 6 76 q u37 76 637770777777 ..7 n - 70 6.7 6. 7 a o .77760760777r716 7 7.7sa r ev . L eg 0 IN T U E N O M S C v - , on , r lv . s A 3 y 2 . p r . - 8 - - 1.L M A R L A 6
oOnlooOOOT7mi7 en y.***roool 7ry cuee. 51 10V-e61. - Se alquilan oaprtamnento Ie
7n,0r6.7aa710i.H erdAb*., nomm.sj 766 111pe'y7700a77670. 0 r ,6 i,.6.77 . ..- 7rn63a 7777 .-o s ald,7co7 7, ban ,o
77E07076 trirl).b6 dontfO""- -*" 76630"707-1.. SA Ala. e ocia. 7 7 -E. 70706776767770 2 . . . b70,0 0766370- - . 1/4, bo. y
poZ ci-- - ..It-I gll. it 2,:Vale, $0an J o ieragec Co__n"llD s Matae r-uA-o- -. -1 d ) ....it' - a-""-L'ela'"' '""* '" "'''
-'rer-C-073a53mo .1 qui evi.27:; :2r;; di.: F ;- d4p.97CMPAE.D a 4a.. p... 7 7 lL Oo 67 eie fena.60


UNA PRUE A LO i a PENOSOMP. soiA .E-tS n uOU acihoproa. " ^"3 ""E cisasIfre ne
GUILL.R O NOVLdASbAA_ 308 Sempidn refeencing
C00ECE A 76630707"0 7ec. e tdo Coo .710"m"717 Cot o "6E 'do-I o'd 104 A06770 NT7 77ERN -E-6-82-2
54 KAQ INARIA ir. -r-N-z --------- -W- --- -- COr . lUiS vinga a omprarsu .e-Corre or olgiatio - dlrm . do
DnortranbC... or tlre ponla b --, L. 5.m1, P- presam Bns N 6. de p ote 4. aadcallenb.. . . ......AMA
-E700103 E63-4E RADIO TRADING-OLGA DTC17IT. 7.,"",
SU1CORREA A ""777. 0 " ". -. . ua adSTORE ca21 .m6.:66. 777767' IEeA 1 v1a &RR IONDAS
at UNe 17oEnGENEA L mr n y- mp.-1, A!.2l, 0. 707-o40.7^7"IRAMAR 718hy738.7O I dA
7.7 I '^Ca nh.1 a, 607663060 ug o . l a r.ooi .1 0,,7776In ,, ....7'LAN.7-,0oo-,i7.0tr,.l. ..
760 I6767d77. o77710070717 n mubl07 12 v .T.F 4790r-,""7e d ad0.

_LA HAANA . tro lma: Ecnomiay cum la UHE.7qu .6-n9g n aa brlacdn d . Alime~ - r 1, rpim a erl- ~ -----b"
P A T ITpN A d eeall je g ]o s a- n Cosre h-. "J"17.c -rn-d- 'A r-n ' _: - I -- . aOR
F..I. it, 9A, dn6,0 an n1 Noa 15.1epart.:ATrurastr Fabricampus alildados al-B0m2
-AM.flfl lt, ,do "-hr6, 630377077701 . 00~I
.0772-607 olloo I43 TILE COUNCIL of AMERICA IIDES liii II'7777000..777607


PCa aRrQ. E UD. M733 ElioA 43 1-- TD AES n s.--1s lulnds.atmno u
dome 00776000 0amb, 0 . sp. oCadooe Fo5 coat9675,lloS50so- 63. b00763.70 70A.. UEm.

Te ie e M-7 V, F Mn0. S-83 T5. E- S I-NA-2(MEixdM e aM EBLE : do umen end pru a a enss c b.- it
U H -E - 518 - 4 -1 ref g r d or i i a re d e t t e [ u i n a , e o . -t u r eg u i r e m s p o t u n aAn A ; ,- g - d -e 1-1ep r1p-d16.F RtiCe P A R T M E N T
- UD - - E n.EManzCanETde LL ARA OURPAGARMAS? r.0.o.oad60 nd Aedi607n.T CITyTE7E-, ANjEjj ES: h I6n.e7. , 0777161
N0 U S A 3i . E-76885620.706.6..07717 06I7777070
flI~~aO* mtaa 7170,67776 7767l07071 I_677.7;1(QQQ, uD7076ect.070
I- ien doYPiano y LY AmdoE CT AIT4-Em, dE \ n. B


uauapr ior uuu uu3 7777 706f~a""ii'3776 7070677 0777 "-'"'ot"" 4 IIET INIoretII 600-7777777077 cn~NAii4 mmto P 7r, opo,1o3777. dolT.
PiezasPnum. G M.tfrbprquei. p ar. aar IDESCUN TO :d ers ad . ptl aarmahic- eoo -B3 933
La Habana. JameM. Car . .oM1. Esab i en g, . r l eri 1 N, O . re,. Itla do ,n 1395U -E739-2Sd!IAIAl GEA.I. e ,..- F0NANC AUENTOO: MUbreca.0 0 2 1- uA - E 70L5-- MP4RILLA61E N H g r- uqulfrc es y para ot vId ... der. ,e Ik ielmc - - r2 .,
UH2-E59.M "FR G I RE 'L.n 1,br a e a , ia. a ar nr ana Aalosap,rt me ntoc de
- a , e 7077 060.77 y7.0Lt inAy A7700yN1,070 . Mix C07666001 3L4UIIILIII r _""-, ERA NREPARTAPOAALMEN A S 170.77 77, 7 d7r .b0e e
C"r 'Trn r pl gi i l '7 -O n. t a pbldr nue,,I, roo cab E SiO dLInTA I b N ERiO. - R RAA S LU A m AetA P R DAu R FS I aA btcinscncaro sr
00oT"bAveidry7Eb 7r760.07 77asE 0707777 07776 71.770 7 E 677P Ad de7 r bd W e n7.0 3 P0 een ver.7 d
El ntlehlnhe l deilco d777710670776 md7607d0 re- D7076377T0770B70U0 fD_ __ __ES:000 707 0070 iti 763 rm6 n 767677 676 m 63m6 0r e- 9a1 00. 6077.d 76377 E-11325-110G21 J 0aquin 007 ter a . 0 4 ,M i Di e-ron4, A-77 ,'%. l ,', o - 41 .7........p,; 77677777. .7777671

UNA DREsE B oA LO N.onn PIne y A NprO J uH -7 L. y F -T 44 asy 1-N.13 All. Co on , banHl od ern, Im i .e 2. lo
UN PPU EAELO 'BARNIZAR, TAPIZAR 'as0 nn igos, PUnas IA U -loPeronal77 7 007 630760 65776070

EQUIPMENT Ce ranti .nI-r la cbmpan, I.H-c-e - c l Rs niur m Lyn AA I LA AE-115-2-20 Mb011Agone.,2baI , hl. p ty
en N L C M reIdNFERE ^ ^ia P L T " ODEENO I
2C2O W.0N60th7R70077yetc.. entodo color. u6v676 776y636m7ymed6 M.E0T7O cM07 . -70-52-2


alos en exhihteon en uestra ePema d las Apring, 4 d, orabre ,san untrs btr lnzarUH-E-77e-t2-2
LACA, BLANCHIT C..- .... .dept."...d. ..h rn - t'"o yo.. ... . . . ' ." o
T ET E - n j. , r re e p77A7 00immiaBne7e7 ,"C..,I. ...,o 607070.7 67776 7.67 70 7 MIRAMAR SF. VENDEA i D eca oHfjo r e laado 00a70up 77.07 7 0 677 17,.. 776 o.. 767666270606 77m u 6u6u 77d. r Sinr s tr70n 7 a . . 77776n3,.0 baM O R A O NAUREPARACW NNES BE p ra"laa 9.94. LCon7 2))coadsin.L , 2 7 AC7R0770. teeo N 70740. 776007 77-7770__ 7. 7 1.41- 11.l """ d" 7 f
M O R A S, M~URBLER EN G NG A :,NERAL 0630777 olt(100et$000o-S DtdI.Il Wie.1l-ecooW-30.V- 191 ..t ie Cltrim.I, .d
LA CASA BAJO 0000000.- 007637*,ara,70 o,.--3 ' TILE36,.574076.0. 750.-n- vcc 007077 a6007370007.7707717C O M P ArNY , S . A . M timr d . e n e r . d i a tr o , p ra e d "remos ra p ad e r en - E "3 -2-I~ ~ dss o i f r .n .t B e r
E. Pecilldad en males deS e sc: 1.-f. F-8247, olo 9 0a - 60637700777770m..I777706..
SatMNc-- C 1m 5 nuvoino Tallerde decorar FNues E E12 TEtIu i Tno.l m6xima novsdr .d a;.-ooootoo.n-oal P ais07. .no ______ "___E __________EN__1_20 H.P S A en Ia - brcac - e cAlro"., In 11 -. seT- --G N " 1 r12 yN , 02 VedaLAH6B6AN6 tro ler nEconomla V A7 j- 73 C(1 en ab tcin ne43377 nee77a racAd' A637. 7l7p 0 6767767776 A daOU--T30046-70
ucnes_"" ""637 """Tpiceria en general" 7-azuleos en los Esta- ioon(60u07777070 as7-7 -( o oofo ..odPry Ime os interiresl a ,res2 70 V Irtu e403 e n re dM anriy ,ued F 729 3- - - -- - - -..d m dN E 6 7 7 0 07 d 7 4- lo"- de$2,5AR Y DELA M A: nno ure ldmiit i, 1os o g, sa a-come6 or, ,2d. y3r
_____________ _ - -- 61SI DE ANIMAL ES dos Unidos. 077olA )611 C AM- D IN E 7007Ftoaeo3d- 00 e3o 6.. 77
ICam726narin. Telcfnno M-32.3 INA, 1H077000.LeOgaoanti- I77.177 ,tn670070777630773 636

EBIRAC Do g REVdustkialO dnFR Cosaen-ReparloAl 1677 i7e7- I.prtdidl6nd3 0I.,


"2 v .a Z 7A OR If I del-, E2 -h-a ESC EL DE BA LE -1 72, 10 E-8 5782-8.n .d. o
007na070007767707006377077 lAll tunidad' PrrosEPointers,,adul-e. nl Ve d
637077777n6770 Qun070 I0 FIr r f recein os d -7n 0I7 . ,A I , oC on I 77 0 a is ma077 77 70770al dD5 "o. n / I; Ai: tEnA$..

X-1469 , asta de Cam- errrfirC . IAn lil tio a oga r r fia ,, A ,1npia s .i , nts a ll, -dmpor... iyt. .1. .n- n
0 70 600 77. A7L:. ERA RFRGE D R ts cch rncaaACam-C t .-0AM-i6376636 7700077 ... : 0. 7 0770 07 . mdo77706. 7776676r
laO.papal UH-C-6.2pl7a4l. 11EVA 77707N7l0ERDERATIORES 76676Eurupeoscpn Pedigree ' SMTIa 0m0- ols oo7 o6 7 0 do7 d0
- 7 760d108 2tl. Lucmn C. , 7.ro 777677.code 6-37777insuperable.ACADE 2A N 6ENe- eV.Ano ol t, n.1 66..o2". 6 3 .r6--7705-7-770
1 A U N E E -11C R . do2ury 2l s\tie pr.
d e4y 6 p a A PRO. CHE OdORTVX , 0 _ dEr AEN" ,.d -- Cli , 02 , W -A S
trii-'-577s-5P10 7.670006, a7E,070 do ___ e-1re- la.t e-0 D i6ap s 7p 7777766 d o 123d. Rr nApARTAS.E7O- C- DE . , 1770.37."7'77767777 10 , ,.---- -.--- .. dPeT go h 0A707'101 [ 7rE6677
Moqolnart.1.0 0007701 6,7777 ..6..7 .63S1a VrRE IT A -I..oooTlo-6377707767 71777 0
MqiaLIn Ia CIgenl' CTRILS aDE y N V Uda IO. rm 1. ,E pr oegp . ' e eEvagaa odd
Vn.ncr. 011 rrlit. r H mbhd' . -791- F-46I i.C~42-eNunRd lsoprtn aE S: ll.H.E- '827111 1,2-211 ' ..abadod., a.n.trU-C o
'4 I'l 0 R3 lool-n ITAR UH-C649 educ0 inale s qud.e... of r ,- la H1 a- Edoo.. Mcia cn~ . V leno. .
200700 677 _, 630.....077... o7 YEFITOSSA DS O M E CIA _q,_,. krlea,...e,,d,_nl
Demedr nvio4sp H El9,lUgdn per hit- ta. 'E., den Aara eno
* yrera-An, Roluol -1y7. nArrueNn NTnS usRness A1d4myntes al c drbi t,,I $75. Tam.
N-2O -44 2 J.rVROS. nrm .cosunals.E a o qup e e s- dori, o" . ri n. 11, ra vcf . A M-6853. B9-3431. n
I- C0I00I. E77RC307.0ANTE76- . . . . . . .y.c.... . . . u.D... 7777 rraaa, mec.0 0..6d


LA-C H-4 aboRn E A A IN a. -J os7. C. iI-.M-.- l na.C-rre7-Man- I N o l. . 1-6 - E 1' n nvUH -c -s
.0..7d07G...677'3. 6001ao- - (S. A. ' 76367-7777 7.
007 do06700-So. omo, -RCFIERADORFS -0Dola7777I777606764E777R527Vdd
____________ TANQUE BAJO EN HPTC7y77776 f 6I~3I LQIA rA 7r~ 1 N Q 0 . 2 7,Vdd
FRICID $ 3 RS N LOo.10 a- ao .brsai.oo 7777063m,,A .. qolmpat- Ia oh~e
Up p77707a0777 7 6360 7. 77 $ 2 0 0I A A A "0.7a.Y, epot- 7,r0..7n.7666777 70763AS E 177-1-c dddY911 ontria.
~. U U 006607777 AItOL '-A'00 o6.700.6A.6 70707773 70T'6777.76367,70670.
Motores "DIESEL" F RR TE Ao. HabanEa 2., olre 77olo7 60077077104770 7F 6 070,0 776606 00
Marilnmo.. a Indooto-lle. fo-ge77oao-oremParts c7Ooioo, (A. 26ayrule[ ~, ooaso. Tootde ooo. IAmos it*6I6-l-.6000-00-07h
7777,7a 6 ch0777077077 07070667077 oooego, Ilo,77o7carniciall-23oo30.Vedao 7ol..n 6770.1 T onsoe. CRT 5 7 60.74275-1___ __-211_*&!077167707 le.,Ri o oi 00 ioloieeoo lo ...a' 777777677dt273S.aoaA .ldAGRId p S.00A.0760' 07767676 0007 75 ALL3,ENRE.
I76000770770706ce y oedn iConognificon CALZAI3A y N - VEDADO T7777767 7Bnc ipaecro AL-ONZOR
0770;00 ! j l07077777 07lose&77-ion7 7707 F 7329 1 T F 0- 1 4 4161.776Y.6N133116 aner Ht otcaiO Ttoooo 667,720 000 070 - 7' N . SURPLUS DIESEL reoIojadow. Sr fioa 77, 6,oelOaogo 777077 MENDOZA I H-C-67217-5-6d ..0.060,c 77Dl6,70i,0 dobr77S-611110.0767 . ~tal
Rafae0a.71.15. 0ree,.A 7n". . l. b' it7Ila d o m76360677, 7 ho
EQUIPMENT C' ran liza o 707In 630717Pao, 1UH-C.7603777727 6766.777337673 .7767.646000 60.776776 I . 2 7bafl,hal. ptr,711,
229NW. Northo River Divt R 11 1 77,737637 l, y06 Raona oMoo I ____ _____ Ia -dl7-.T. 1R-5740.
TolISL 9585Miami, Fla. Inu ouie RGI IE .f. .. lo 77767167700 ( IU 1116077070 067o .63-063-7Met.-07 i 0l0f30 POEOE 6.
$59.9063-07-7N 67.6677FIRMAa. INERK 7707 NC4. og~r.TK" EPR MENOZA
57)11761S063 MUEBLES. DREI'-x ..ro
_______________- (ICIOM 6N0 106 Coo-ts aooegapol-3 ooti-e36 6603.0.64, ~ats ae r.I,- 00-7d.t,67 ooO6O M XA RAI.O.ARUBA00770 E1ALQ II LA
nip7,777 Ia70Lojo. lIx oo, 007707eloj to-a 7-07j70. A,770776E700..07..7700 E x. 0677677 6037667070771637677 0..
MOTOR PETRuLEO 076077VV07o3777a"o oooo07IoAO ONm063,77037767e,--0767.377
M. W. M. t'H.C-663-NR-21 pooo-elat, 8597907 ait7777770 .,AOR EN l.LImit d
AE AN - Com6763776 17 IJTILES DE OFICINA - FERRETERA HUMBOLDTrapi7d...Ae an,777763..630700600 7377 77.7... 6630 7760 3606 880 AME1DEE 1 600 60 637 .-760
11 rta y (7I. .i..,don.m. IOoeaoodo 76~d. .0..0, __R6 6 20 H .P. do Bolos rNhuio -7 nz,67..m'.06376,0. S. A. C63-67760 433 7 C.i aid.Nooe--odo GJboooo . 7770670770 0070677 UB7 enANCE12. 14n2oal
,SnodtoXtoo (ociho 760olit... 6-6946 6 -5N-7 77 7d7I, od.1 o 6o 770ie 71,0 , Umntsitetre.lms Oes76--7000l-77.70
Ilovoluciones 2 6 0 7. 02777,720. 77,d63, al.CCierlltm nos nguaosalaoedo re
7-607-6 Calzosoa yH, Vedoado. F-7291 23y0 -1.. .1-766.16377760 7663670 63......0Ex0t7
__.___It___oC__ ..._7 Tri7al 60 l okote. .6A. 6 $2,500Y $5,000 766363716 7it, 00Ioo
_ 77666 77677776 777777777063-h - 77077 7636070o 0-,0 777707 . 71' -o 1 0d07.0 -..0. dl amplin DrC entre ira0
Preclo: $1.100 IA' 7I76-c-o1,1--767-0i No 63767777r ti..453
____________.1_______._._A_._IA~ 677igu6s0y 67770070 1,. 1076 6777571.7ol571067760.7 .0767dero. LI 76 70 o76r77me3no2 I7,06676 0163 767 6300, l. Tov0 drct.7aan76.
N-06.031-00 ECIELA DE BAILE - B-1572. 10-E- 8357-82-21. y 3 a N . 4
CARBE 0,7 30 ~ur n e6677617 L~iA RLPA NE21 N0 ,351 1 Solo.o patmnolte
MACHINERY CO. - 1121101'NR EMNS AN E1 / nto, lVdd
LUYANO 909 -700700667,76 06700600. 076006 6777026..... 7077 71, poaooto l77o6 o06 d, En 00
P oiOLt.70, 63.A".7037,777... 0'7-Igls oo670067. G00A0.70.$7 -0
X-1469 P r S L 1J 4j6a61.A1l.S tl

UH7-C-762-7627 Eluama oJo oo-otio (bole . 7700076770.o.,0.,. A. 4
$ 40 11 14 7 AA E N 1 7767

SIN FONDO DJNERO SEUNDA ENSENANZA -______CONTRATISTA M17ACN DCEIIR UNA MILLAR O771311 - LES, TC-I ya.'CO.- MERCRrLRCUNY

PRECO DE UInADErwo d IFeretra Humold 60007 N,026763v2 . ALMEN DARES
de 4y 6IID aCION - - d enL s".gurapmodjr663063663PL0777707 D
a FerreteraHumboldt 'etoad yHuVboldt63 I IIIJ IJ 00r-I60-.-a 0rp ocm a.4.Empo70.71-777.973-0777770 1 - 0y $5.0
HIPOTECall,13y 5A S kn l 6036 1 rl Ap- ku-m. , l llY7 07.7707.b07
_______DE___________r6d.067777. I do .63706076. gdenera 2, nals dleelHgh ,,g006"3,677070p_7i
CAR BES. . __ ___ __ _ ~63076".7 A.6Ro B s peciali9'aci~n , p663n 670367006376371177 7707770led.,776he76
L3 OBETSUAROSAC766u37776177.7 63. B-1.1S45.0067y6.$3.5.0N
XF49- 66~0729 --1667776 oiooloonoesABANAtie atIlo sCo 6763776360 y m272183, 1-172do bad0 .
educti 0070706776 of000677,77767 0760 77.0e0n77ltnt06777Pa
611--07-74 S.76 A0600S7. A.100076_00,rt7-777',-67m'!'.3-000-7.77 7677767. cadey,t 1 00;76 19 63v6-7770 0

'(asificados


DIAR O DE LA'MARINA.-Vicrnes, 19 le Orlubre de 1951


A N U N C 1O


S CLSA


SI F I C ADO S' D E


U L T IM A.


H 0 R A


ALQUILERES ALQUILERES I ALQUILERES ALQUILERES ALQUILERES , SE SOLICITAN SE SOLICITAN

82 APARTAMENTOS 82 APARTAMENTOS 85 NAVES - LOCALES , , HIABIATA - MiARIANAD REFARTOS 103 CRISIS CRIADOS 114 AGENTES VENDEDORES
0A' 0 0 'I0 "^ 1000000 rl r. A - ' iI0^0 . 0000 00 , -100 0 ':.0,,0, 2 00,01. I,, , R.I, , T ADA MIA S
dos, ~ ~ ~ ~ It toa n nidd.Tl n I!mu ,,b l n P unpt. unn -.l I -Iuldlr, 3'4. ,I.. Or.. 7-nen o rsot A Nil 16enr oI n r,~qe G "zler 1 . L ' , ,- d .n d .. .... i.aj, ,--ri , b.A,, dll Iimpl-, 1ra-al--O I --.n pleeea edo tIP.. . 7" . "L"- -0,-000 Oodo 'Oololoo OO1'oO1ooo;o'oo .1, " "'ll" ... 0 "'. 00 .1 1 0.00 00
:.tr . Arr ' T0 , 0r dl do, ?, .au. .bund o A- o Y 10 LA rl4 se.,. 4NIIAD O i 4 COCNE R A S12 I174 I ELE ISINrm habliticu .ne rm,_, . - ____ . ,A00 %.s rrnl FN ny At Ia 1.ma -n E119 -- - _ r .- - ,.-Ia 0"aEls-o o u al uad r o e nasn sh n
.Plft nld 1 r, nd", j i nw - -, n,, d,,, ".ne.gsn $1 I InM r-6,_n In, ballu. I - - -.- .N.- 9,0t . u-t dA r it i. _ , _I - i t -- AL 'r t , mn .... Oee u4 t.m-n: n
, s00n . CED0 LOCAL Ao oPLIO Too . 0C O NERO '.A ,S . . -. S 1,"11111. "sn
r , . . I I I .. - - A- _ . . Cr111" 1- 1, !1 - _a ,..di ,a t ,i I m o ,ltlt. . , u," .. I ,1, , ,
- -- - ----. ---, - , L i I4. IP R N~ 0A A ,/,,,n rsa pni aa ul _; _,, _ ,,_ __ I 1 .1,111 11 .1". --. ,,,,d , .iero in t lsa i a..... ,,,,, .d--- n11- 0 11" '" "I "' "N G C O
LUJOSO APARTAhENTO ' 1 na d"""' I, ..dlod,, _. .., , m.n ,Ill arA -"'O." "" ,'.,", ' ' "" " - u ed uri n. - ',"il'e I'- Ill e, , It I I 11 "I I
salud ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ I 5. nr a nt ana .n mnu 4e n M v i d -tre S 'Ind. I a "..) C-ttra1, Repato'-;''' I t ,_ ALQUILA 111 n --, nnat _,.a innr - ....... 1.ctr ' -r ,^4,mala AsM,.,,m,.d. '"l. On m lnr. hbtn, Q ... . u re : "". ..3 TWl X-3137. -30. . . -on , e r a-0 nd AIra et . Ibr n __ T T
"I'. -;Z ", d O loofo1. s- _ - - 2.. -li t P
I~. ba.000. 100000 fl o-, _______ -__________ M1001 00.,000
,..Glud. Atllo ,. Ftera 339 1 ,- su r~~ s, Isua maq,,aa a." cn'. T~r, ,n ' I-d.. Ca ".da 'L- ...a-, -r. I re I "adra e ie ,,, 1 _- .Iolud -Iu Inin Mal, , 4 % A( TA I llE 7SL (N N. a- ArL 6")- Te''hh- :1:t1 ",-. ,,' ,"',,,'l.t" _ 14 COCINER AS - COOiOEROS I
'.-- '.U 2 lam to . haitfin yaa e m t o _W--'-til-- ,u ri d. "a n asi : ,oen :'m , m t n . ,aesrhno e.-.1 .~nA ~ s' i -sa 11ii 3 h.",112. Terar y baene 1- e a . X- .3 : mI . . tuII I ".". ei ) e' 11.I , . 11;" r 1 - l arl ) l n tal . .I 'l Die-tI a ;_ a_, ,fU'1l.t, r, y, ~ I., lu r-V T
;-itrcld noe. iN Ad krR, VaNI, m . .I Ten i ll, y b aa ner -r dn TO ... Innd Ooi Iplull $ lne :o ,an ,n ..'Ii , '....y mm
,bo, . , a n 00 0i.0, _de0 fa01 ", T I . . E-12,6313-11d d - I - - - - .. o, 0 I:~ REFRIGERACION


o o o r o n o o . D. ' . A . I . . I 0 0 . 0 0 0 0 0 0 . E.': A .0 0 0 0 0 0 0 00" 000" . 0 ,0 0 0 .0 "A N I O I IA N C I S C I I '4 2 , I I Of - 00e0
* J'o-lloo. T000.00-0- _ _ . Tot, M010- J.. B , 3 / , , y A" . m; ,A "
EEou.41 A.. Io,, w7I I, :. "". -1- I,1i nn BRA N
SE A LQ U1LA ''oooo o 'I m ad g Id . L o oa c oorolo ' " to q 13 , - _ 0 o " ,,,I I d 'I.: ...... \
JOVELOLAR 129 000000 o0 0-000'00'.0R0000 toLL
"o 2.40:1 .-Rloo. ton oto 0 00 4 , ooo I a0 I I .
n.Wt 'r. T., rnia _. nn 'I lrt , -1mnt -_tr -a A.ri -ts s .1 Tnell, KeaImIW2I ___ __psitn -$151-.,"..1 I.. .......Itd.."-1'1"".TO....I"Is
I T." .1 .2 3 o"l-oo 11.00 143.N.oo ol A PooM K T A0 .T O . 010 10 -o',,o'lo'o"" 3 B A , 1 , .:oA , .;oo'I ' -,!
ocoololo~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ t-' I~,oooo 0, ,f ..000. 1d11. 1001,Oooooo..oo1'.000 0'."0d,000 11000 0 000O', o oo Io' __ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ M je t c

e O ZA Y1d, CIA 3T4 , Ioi o S, .uod... Iq i~ . .I JESUS DEL MONTE 7 VIBORl A 0
_nr_______m___________~a$2M 5 dis n~lmn PODEROSO OOONARCA

ObIspo 205 4 ,921 1-e-d e000000 "'In ,- ., A,4 I ., 11 I \ .A ) DEL A , ! C ;
r Oo LLA, 12no l'oothu.o . l an don , o'oooo ,u Jo- ooo oo NO1 00200 ",ooo I I I'. a l " -9 , ' 1 A - 1M. A E
SAN FRANCISCe 556. tw If it. d 0 0 .... .... I, d 0. ) 14.11AL
O l ltrod it. In d.do -n" --1 - -r ! , oenOl lO9 I 3 0 . y .... -lqoo .o ho. .. 0 0Al - i0 0 APr N
F orr, 34, ne n t d aa, hifnrd rto ).q ' e t to % WNOm Arki - ei t "'yIn . istr -,nne .un Ofav mNkne Itao i o~i-m t tM ENIN ZA Y CI o' . - . : . " ". 0000" El A % l I' it,1 4m 9 \E.U . E L MONTE Y 1 " " I I M aN et ic A
O lepo 305. ' -6921 d O ASI I FB A. DO"m. . .. ... A .' A.-" "'"A""'
UH-C568-2-21 ettipad voncama dole, ram s se e nwtor.2 a~ plia hans nn . am ien a y . , y, ,a se. m seama on- l"i" -un . pda-en n 2 uuumhl, ,,, h ... O, d ils, urio, M N SATuAG DE UBA
rnrr"a ..oo=oA'ooo _.... 1 -o _ _ __0 _F -.401 00 -0 0- 2A0G DE CUBA.N1541% 1, k RO

L If 11f l Adfl ,N11.. Nit dt it I -. , \ : ... I. T .. :.-n 0 HOLGUIN
$311m011 1,11 L'.."01e denm erid .titos :u.s$0 l to m n ir t - ,. ,,, .mp lhn Ian It, Arp t IIIoa M' 1! . E

Re alqoolon apooa 33enloo ooo00 Ooo oanan-bn nec do. AosqooldOoo s 003is.ete lr 000 00 220 ,,,,,e; 0m000000..e~ VICTORIA DE LAS TUNAS

A b o o ESn Al . ,da , -o 0000000.0: ohod. 0n1-ro- udI ,do en _.0 . . _ 1 111) M0 o T! I _ 1 e i.A , VAR C IE G O D E A V IL A
Aysaa.Emt o i IA ---," -iu - T_" .".""I ." ".n ....... d, d ',-E-, - 1.1 .. X_9.9 41 "."..I.,-.""I'Il- Il" 8 !P a In form es en lo l o .no1 o . s0 0 L onoodo 000 0 0 Ino loO y n o o o d o p ,. V ED A D O ! on lo y frto ch' lel ... - -ANt, A "T.R-U
P r. 0r'0en0o 0.,,.neta o. 0~ Ol .Modeoeo. 0re' 00 00r 0 pa 00 clooiemyeaa ina. ar do 0000 Oodoooo.om' o ma m oaono, 0 '00 SANTA CLARA
Fe 9 o A N1 2 I C O556 I ',,poo 4 A .d , o . b mo o 000000s0 00 0 . , I ':" m . d l t o .
110000 d.,000000001 000I11d 1111 ' ~q..1 In do 0000. boo-, I _ , ... d.. : . . I0 0.:.... 00000o00 .A1UAL GRANlE


25 N0 16 00 0 0- del _ - - .O 0hd 0. Ooooo 001 0 0n
Fer ~ a ri , pa ia den oo Ae ,a n.i rn ~n -gif~j to n i - r RT- M..n :,A t.~ t h yA- as. ,.''""a P - I. "- ,'" _ _ ."." :!,.- ,_ ,,!'na ," I... .... n . " - -e ~ ~ -- 1 ,11 I " I - - Q IE N F g e l "1IUH-E6610-R2'0E __r_____.____i______-____ oo ~o-romoooooroodanZi",ooooooo ~ iiT CAIRARIEN'
0000000000:00E73165- HIISI4IoNA 101 A'oA 4 IAJA 0n0mme0. 000y3'.V0d00 M-222 ooofogmo.n r 0o.rea' REoED3IOS
enlre Infnol o 0000"000 - 0- 00 00000"00000 edo Oo 0 do Oo 'o "'" MATANZAS
A p 0 1r n .o d 0 Il 0.n , ..m.- . ti - . f td N , "" . , . 6 0 , - C
r' oI bdo d ooloooo 0 0 .00,,o!o o t rv v . 1 UA IIFI II K dHT. 1, R DE , i.,
offlodo dood 000000 Tl otodo 00rO ooen o0oo 00000Rh AAI. a 000:0,,-,,,,, o .o I-Jfl L 00 I000000000 CIAoodo N.oo 0 .NAR DEL, RIO-ll ol o o 0
,o to o lo ,. I0 0 IuIt 'IEI . 1 1 I A I A I :I I . 111. -- 0 I00 0 , o e l o oo,'

B-u00 el 0mn0u. $ .1 , 32 d - ;;dI. 00r000 I0 - - --- -, - Til -- --- o q 0.
MENDOZA Y CIA. ___ _ ____ 00000006 -'""doho11?_11 o1.-3b, '! FR NCIS-15,oo''OS ,-o! o'o'oo1,ool, ll
-R _ - ia arI., I'n de n J.ad. NOaj " I - 11. -- -n AA1lul" - " I I
0000E000000001-6 21 o'o'oo' l - oom eo oI m I. 'oooll", I7.".o dUNA D"I I o.0 o ,' ool 0
PAR00000 A MATEINONIO 91 ef _____ o e 0000000000 loto an Oroo z.-0 m '.tr enn i d r- desdoolahoa' ya ooloo I von o
'''NE l) 'd" Ioair oboo 0 0 . I'.oooboootooo . U 1 . 2 1 1 ,. ,000000.0 V' I O.o 11 I , . ooo ltrna tioly n0 g o 00b0qu 0 'oon

entoode roso odooi y 0000 m O: o-oo.Aoo o. 00 VE AD - 02 SANTOS SUAREZ - MENDOZA o,.o. tr.. aly'I r"''.oto o.' 0000000 000I10dd 000 00 0 DE CUBA
dr. m0dd.e .oba oO'b00m 0 I'..omeo.olood ' Nl , jooo o de :Ilooo:Aoo y1 o'on o
dos. Coo o si0 muoobbso Regio o l# (4 NR .P~EY AL o - Neooot d ifio "o"oo " 00 "'0 0000 "0 ' 0001 "n Ae~ t T it huen iopeoltoo eolorl *oooo'o n 1
di ci .E d d r r ' " ".rp I , .a a. ""Ibula t 1'.r o .... ...... O I I, m, "Il . " ":", ... ." .. .t e gs e i e n .. . I , , I,u ,. - t G ane dI~ro .-d..d - 1. II -- "' d H O G N
,o foq ia ap ra e t o - la";:nei l,,,, ' I' ,h' , d 1'. c meor 2 ,v.,,:.- y ."rno d,:e- flie -.0, I'l 957$1_1 y111I.."O - M71 G..... .l rAedr Il 101-1:1a du . es f
I~s .....oe ru-l. b.-n, ""'m Ia II' "ue "w A.m KrOA i M m'CI I4 d er0 , 00.-emwm loa ooo e old . adael. ____ o tIo'o, conoooo olo to-loo o yoelnt6 o oodo poroooo oo

VEDA.O .3 DEPARTAMENTOS lr .r.o . ...... 1"MARIANAO REPARTOS ."e" ,0"', 0 0"' 00o"f'*', A l ol'I "00 1re1'00'ent00r 0r'- oooIr"oIn lt o RA dLo.yonCbA
Coldo 15 N0 959 0/80010 Te, U-18817 o en 2lyl, ,l;. ""11".4., , looo. oro- ll ''.r..ol,. ooooo 's. CAoAoU

lb., or, do o r, , -' .1' . r od . -er dI ....0000 V oo o15 .... - . [. o. .. ... I =
tocl dbh ci p eeta vitMainn nom" n l n fm a l ne d $ Tgul 11%t"' E-, I:2 .,AL IA .1 4"t"t "__ "...." n o tdo m C . Ay aarn Er n a lta v Cuor l. I .on- - -1 . ,-.T -~ -~ lusqi iAn ...... ,,I. 1.111 u- ...a ..p era I'l F'.a1 &341 14 .10 . o I g ldo p r bn l
00 .nbo o gb d n . .O % N0 0Z 0 0 0 0 r0 0 0 0 0 0 0 0 - 1. 1 4 1 ( 1 1 8 40I, u . . 0mt d~ 0 1 U o_ o II *:
P r 184 e. ABITACIONES 11. iH-E- 00'p.85-6 00o 000n0 00A0 0'u, v frmovo eniil- .41. I.obg AN EA RA oo I 11W 11A. A I 1o. oo
Ed U AI E 42-?-2 A 6A "In 0 C 4ASA AMll. hEBLA F7d. I .2 I .olo, o no o tld d 8622 VI 00D". rr . .. .nod. Io.n. d .Co.doo000000.00.oto00000 AoUL botob ,obmdaed~inat sn l SE ALQUILAN LOCALES PA-' RN 0.oto07 l -op..' . ooe~r" ""e '",0 " po , y Is FOGEL 00 c0-' ;11. , Intre aan J.I. y V l E ... .. . b" A. ltt. . , . Do n . .. t 1, - hallr i I; ,, I B J 7u l .N ,.. ".. . 2 6 I -F u fi a w -21. S G A LA G A D


n0_.0m r 'I-- O 000'. o ,A .. 0 i~ 00 I.". 00p00- I 0 0 d nocodl dood -1 a-o 181.
ac ton o oob odo, . 0000000o ,000000000 p_ oob _ o_ o - 0 _.00000 _.o o. o y d ond . 40S o AEAL- E013 ". * " , 1

00oso 6' 0 0 0. 00300 bnloo bO- 00000 E- 30 - Prado A7 tost esqIoino o Ani-'nf- - , IEND((7 AA 2XIA I~s. o ..o ooooqobdot oonvloo jo. Prboo00 0000A ~11 00d 0000000000 moo Preos razOnbboo. Ololpt 3050 9-6921 SANTOs I ARIA 0. 3 .....o..oI Cum0tI. "R Mo-I
25 -E-000000000 Noo162,oSOW o2oooooIo o do E-6255-86- 1 0000 0030.00.0 Jo Delgodoo 412, ol- ", ' " m0000 y' ap: Ibospomo -"I..Pl
0a0 oo. 000 .bo. 01.14 NA AMIIENLADA SE AII'Sl.A ' oo, r.tr. tos Altgt T 00 CO.tL do os par. Cohn' enOr O 56, ",510 E 4 Oooo :ooooobdo Coo 00000 do reo . ,' Csrmoo'o .o.pueslo It so- 00000000 00000. ,Il.
AIQtn~ N IBT~to , AN on NTA- n ll nnn itinad pn I la ii a a~ e - a d. Ul--019 2A .11r1.n. nin!. I- Ina. & sa 1. ,-4 I",
r n . .. _ I.- It O-- - 0000000 0 '000 000A 1. 00070 d, o' oo 00000.U
ApiAtidNAo dAToUIA A2~ 4.. 1.n -A. 'iri nAnimo 1re 1'..1i'niTrI 111b en"r , _e Mia . - C41E A
"' .d~ e e e cia " "" '" If pn d .p. "'I m: enelan odii2m 2 . 11 . , :, - '. LO M yE MgZO I..re Pr.o .1 P. . E... Ed' .A RI U 1.0 La H-b nI IOoob:000o0 ball,oo doo. b 1 do Ds 0000 _1_ o. I - mt1 --rm . od o 0 'd. "' - O 000000000 I IN T do000 _._ to Ion. -11.0d00000000000000000 ,"1411 ',.00 It~ oo.0'~oooo00do N0 SEooo''213A o Isl'oo LooLoslooA d. 'osfio01 ' - RDE I


Ll I I t , T ofrrT CW


Uo2' o'.''o n, Io Al.. , (- . . de l e Itno .00 -' P.. t oo 18 d P.rPE R.S. AN QU 1IR. . - o h


- ---- - --PARA s 6 n.' Is_ muot -r1 88 77 _d___d____ -,_____.___,n_____OQEJE DO 1(70 82 lt, 00000000 0' ooiepr o of- ALI(dI'SLAmN S 0'h Oro.o ImIS 5 OFICINISTAS
UE .0,0 0 r0 , y52.00 .d. R 2u. .oo A 100U00 . oolio'ioo ,UENAVISTA E -'ll I" 81'14'2-" I
I. ..okol. 0r n /-,Wd -1 ...- 0O- 2 3 O .,I, I o o lolm Cobb 10 00 A b 110 000n3 9 COSTURERAS MODJTAI
Ip i ...00 tood 00o0000 O000000noobd ,I d, .,.I n 00oolo , boodo 00010 I1..o0', Oo.A.oodOO~ o oo4
ta m ento de 2r crando. yn prnoi in ramn- Sa- A] ..... Ra-ue 23 Nerfa3,, dE Dr, g~u d- s l ua .u ,, 2,~ I oo ...lT .rA 1.n 1'lo ro IQ- atu Ien Iusece de e dt seSo piodon oroferencio'ao. E 00--2 lnor'oo : Ho'. Cooopoo. . Potoo.o sed oo'oo 00,100 o oomad oo'A 000 coondnnd 00. 01 4Q1'IGIIA"E'll000I 00000 000 0"i bCo 11,1 RAod ,- __r___e______mr __" _ 14 AGENTES VENDEDORES 0
UcE86-22 -a -ah Iran ALQ ILn Ni u -ubl I., II UaE75-61 U12 - it,-9-1 E-on a32 ---ube.R go A O IlV 14 ET I P EE 'I; ,
000000 . 000 ,,000 .O., 0v dfro t I- udgp 2 I N" - LAW ,,,, , P,0000000000000d EN ",,o" b~i irl x el i o e dn EP Nd iO al
id", muv if res a ' i" Tm-. h nde. - - -.. -.-I , - S' R- -..Ile. , .. .tlvs r m to e oc d ,

nI IA -222TOd- - ~ON . ATISTA J GANE 90.0 EoNSUA0E0 0 0 to.
_ _ORRO 56, 67000 000 Ios. c1111m R . E-42-4-o o o UA -o ATo. SE AI011ILA 000 MII0 0r00n "0050' 00, .. "I"0
00000 o.O Oooo~oo >00 S b E 3 A Q IL E ARE Vas .ARO 'eopdn"
00000000 00.00 I0 ooodooo I00 Oooooo "..ltl. o1oM JETC"o do toooo'' lo'oo,"o '
65 oPA ARoAToAMA0. nt e y nf_ EM eASS Fr- dJoo - 100 000 00000r. 0 0it 'Anboo C ldoiren oenn
Colic~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 5pr N'd 459 e/r a4 va L71, " o yA IA - r EPms de _,.rim ..... te..,r, in.ra.. oo n ardo.ya ub tt


0000000000. " " ' ' ^ ' "^t 0 """"' F . 75 - .U-881702 'dt 230 y ,00 .m,- _,_ ,00: de0t-000 ro -iiA R00000000par -o 20(4
doo 00000000. , to .00070 1. o 000000000 ato AIdQE A N .C.A 0A VAGN IEAO I 1'A"'II7
,.,. ,o be 'd.,. ,-r mdinn ........I ,in UHE8398 __ ' Aas rnrriltrrtio Caon enopaeuim
U ,E-in -8 2 R er n I, . !u, , if lad o - r g n a -- ... ..- NI H -ll .... .. . . I,, - 2 run ad In Ion e n n t a n n m
to 0o a L n ... 1. Pruimo ,nn.me to 1-tda Itm .1- 1.r m. wSrm. 11- AN ill. 1 'n 13--- m111.1, Ii d..rcine --.'. serai TEdEu. DEl mi lonRe s a vl


Apartomento, 0 . 000 Pd000 h. At. MINIONESoS y . ,dm AlAD- ,. . . .lA
if.O fpe, ut C. ,o 2 trta . I.- ba n E81_ T4.npI nr eti NJ n -a r Eg ." r- 21 SEn ALe ILA ror -ea dicl Tenf n Io so o n d .
or... o oCabondor -0 0000000 AMAI "EL Rn SAKT SE NlqiloD lo-leo pn.... oft-e r ... Ild IUy 3-1 80-- i..
oooorgNdo. _oo , ' ",lo Ftill lr ri0 u luA' 'I33 3 3
,,,,,_ ,,, "d li """t-a " P ait C... as I.. n l I


---8 s.0 0oA o 0 0 0 , on.: A-8094, 313071 y 0000.,02, odoo o 00003"'0 7000'00'0, 0 AGE TE DE
-M" dB5027. - -0-00-- - AMBOS SEXOS
I UH-E.847 u-M p2 d Al :.0 A md A W T rl -02 UH O E-43N S - !i-20 -e~am - -_n I_ t nul ". de meIIV' . Lo roierc( so exiad EIrn mi


- -od - ,t boOO orbIeuOOOo -o' o o ,, ,,. _AL___ _A A_ _ so 010, r E1 --t-, - nt. o a ndzn . ade me
* _ "o, 000" 0 " 0 "r "n 10e R-8 22 I.- 0e00re-00 - . ooIoa. o "' ooo =


_a_. Ger___ " 00Dpoo o-oso.-o-2o p$1'o N oool I m(0; SE SOLICITAN Amoo'Ioo'1 53 to.
LieA.5a i. - - i n ra a a arA .Ac- El nd d Inn ItaMnJ, yV.1en.1io Icb d """ ,,1-21,rs par- -a Ayrg r la FOGE. Sn co.il"
"I."a d3 hi ta ,l a Tanqu Bn, sa Id rs -fc n l e lo m .1. I 1 3 . Ifi E F Is R fu ..a . N ,.
0000 00 .0' priocipol, oonoo o n 0 01 no tlom oo conoo' y lojo. 99 SOLICITUD E ALOUILERES N t. ' o a o.o i, al , io 189.

NICANI1B DEL CAIIIPI o*ooo 0 jool, 4 onoooldo, Aooocio n yd n.60195. en'apna" "" HE54-81142 Coal. 13 N'0 :26, Inr o2 00 ,^'0 0m0w," oo Ho'lc l, nr oflolo. olona de ' 0. dd Ao 000 r.0000' a n a 2. Peolidio'ooo np 14, lott o lo Ig I oo n r00n07000 n 00 empr30 omportonle - 1 -E811019(2 15 OFICINISTAS r1N 1,r00
Ag oli I t. rm000 'gooeo oot --- ---- DOY REGAI.A
' E . " 4l.l ' D. SNL t a Habana. o o loo 1:ENA t. 1 . FIIEHIIA r/t .,,
f_ e e ap r a t , s l . e m - rin ra l" O rl rl'o I' n f n a l ,.nf o r m a n e n). us mNm ,Aam s n - n v n e n " ra
I d i ne. ,Ind n u nenb 'e lue A W. rim ni aon @lreArtuuul ,1 IG - -en -' rI e'5 fo abia d ergs
.0:r. etam l0300 o00 *aatr _________m___r_____ A AM LIIII'n" m rur UBAND

.1,1 PERDIDAS 00m ooo . . n0n0,00 000 A0 ' , " 1r
0070000 0..0Q0 oo AIInTC 0' 07'C IABANA 3Sao'to ato . ,.,,o.ooio dot 00000 o l .,s, ,asp~ ,,e n
Oil. ~ ~ ~ ~ ~ a rR,,',,, ,gu..i% s"u?,"s !IVtt pn ...so 1. dlir-h. I.I. a. It, ,o d o sr ic n eev d iI S L U o . In,10 a ll. J.un N M "ll . i n com rca "a I ndutra
Wrl.~~Vll .'1a $.No imit- b.- ul-nt E-1.11 842 iarnrado 257,nd casr esqnin a ennia r MEN 07 Yan CIA. i I d .urnK . Is
Arur, as. m.r.Vedado .000300 ... E-8,25-A86-' r2Siify iu t :.on . 0 16 2 AGENCIAS COLOCACIONES " d "'"""'. "NO C11 E SF.

."' , - 0000 0o00000000000R oI NAVES . LOCALES I S A I op, e Nista Alegre. K,-Id, . mfrum- p C'"""
. aa em d e -in en in E.AI R - tal ids O. , .h , p ra e tn d u rr ius i e s t de ..". I' ga I'jn NOLICna MANKJAUON quNGLLMeo r A i I- I0.070L, oobToAo0. MA TO I b Aut, ... 00a.d 0'.00.0 0 00 0.0000 coast ,t A-.00A 5'0 0 00lue a ds
W --1m eeensnr .e. --ri Juu 1 9. ..,,.n Fri - - -re u Lit' I Isn t reft mha i a ar anfr hi s d.-& -I ..... - .I' . 15


o. o'o 'o 13, i n- , oo' 00003. 00.AM N. Rb A E
3, plloo'n Aloooo-.o do loo' 30'",al' 0" oen I oo'ooo. A 00001u01r I "" "7 N unao 12 C A r11tttOO I dIPLNo R IG
A pCion0 A00n0 r 00~,anaa nnd- M"-" hooao Inorm'o .'o A.'119, Empo o p r o'llool r'os: 8-1141 oobo6 000000000. 00000.0"0 11* n Anoooo Coools
-al r 1 W A du a e i 3e " , n nr n a e dse la. , , ,,,,,, ... it de. - 1. I n i nle ,,,dl , com e dr, voii, . T,,, ,;- 2 ,.r l .rIa 1 2i nt lts en - Iu a s a d > n s 5 2
IooIolooooll 000n I ... (I0000 O.1. n4. oce.sl oC~s5 -2 -4-2 ., ,, " 00000.i - ,I ,ooolo l 00i'i 0. 00 A 0 "', ,(so lobitoil
nMi..'..emnN"N do 3a .nm -r Inm " e pe Ind nmou feea a itC619 i l gas c rr.- .1 o od-" - ,CORPOERATIONt 00-131
-, m e 11ass o st s "r nf ' o u i r x fi - 1 1 r n a .f
Se 0000000 Ieeevaa oo, olloo loolJ-lo.-llr u -I ..,nHBII.d 2#n Ip.. o m .:'"4 o -oInyooooqPioooodoooefoot P O 0000000d ' I TodloonRI o AR1 S 0 La-abna

00K-10.1 00 OttTA IO 00t 00LDA F-L1 0060 000 0 6 il le. 000007 10 .O- .I,00 I. ". ..
_ _ o __O_(10 .. ....0t....0f50. . I, - d - - - _ -_ -_ , _ _ _ - -00I0'0..1.00.... " - w 0n .


SE SOLICITAN

4 AGENTES VENDEDORES


111(114 1 A; \ r',s- 4 2
r A1r -M14 2.
Sr111T01 Atoodio'oque ooo lob
"
11 . SLI CUES ARIASd p t

%81%IAZS ACNE


d oiso s oooooloo da: oolo 40
hoee, elur res i es.hsil
leidY e t .b m vur lenlo ,
0 0 0 ooOAd n 0,, O' o....mosam0.,o.'m~ood ljd.00yto d 00 lnecosoloondo . Pr .l ooo es ho1t l , rIest, ,I, o tA oos ro nt adroollooio, g t n03rib
yt 10AnI 4*1o


101SOLICIDAESGARJO
oooom Il16, m, lojoos III, d, ,n 1. (7 t m e . 11. 1. N. 73"p
P.-M 651- 2101 IIItNSTS ^ T ^ ' "'do" 00*00
MEANIICA
7OPOCRTUD AA 2do 25a - 15r roodo Annoe. omigk . IoL-ooo.. o o'top m,- n ~ as n,, it ,-na, A.-11


00 0'0r 0000000. Poerm ,IouaI: ' , ,ofood.o1-. -d.

lo_ o.I . oiuonoho hoyo itu &, _jo~oA o .oraoof fo s s
LHC.6n.17b,, YL dto o M id.%ME E
f-, d.--ir r
Co xiiriniae re" ym radio e nerni Ma n t e C- ii en ado 16, u aos

Habn'a a en.a 2 r
nelmersin U -03 in


' ..." . "........ " ""d ':t


-W.11 e s ~ ina .. _d, I..


st, , Anene, IW M RO D.L INsiinnn TAn lS.RI drgA
Countlin rwrairw riceana


dt- eriam sredalflrde 10inubde :l e . m " :15 rloo ( incqne11setl e u dA i b enlded nocgim.Ien o '1a expe-ini ea. r , pr ible en trilu. nPo hban11de n ncipia enthay tie u fee-inn d e 1. ratlgv . l a M . . ... o 111sII.c H-cliE- es171%penleaperi eirenciprendo


haao. Arnolle fhaos.


UH.C-66-117-2 1


PAgIna2Pigina 28 . - LIARTO DE LA MARINA.-Vicenes, 19 de Octub're d 191 ,51slficados


ANINCIOS CLASIFICALDOS PROFESIONALES COMPRAS IREPARACIONES VENTAS VENTAS VENTA

DE LTIMA H RA 3 DOCTORS EN EDICA 17 MUELES . PRENDAS 2 MUEBLESaY PRENDAS ( - CAAS s 48 CASAS 48 - . ASAS
I,. A IANDO CABRERA A B-5303, P A R T I C U L A R ES SESORA AMA DE1 CASA 2E--,N.,.,I"D',5"S.,55 c I.. am.s Ri4yN S ..m' . Z'. 5VE ND! DWEA VM!N.
-H- . , .Il.1 I - I -. * -5303. C mpr a mcb "ls i P', n ,, . , i,=s . l . -OI . - In II ' e "e . 00. . A I . -- 5 i..1 srI5559 5 55'' Made llS_'_. ..a' 0 l i s. D
" es.,isil..r- r.s. , m , 'd r , .'. d s, r ., se O ,S , rA.d id s i u os,-"
-, F - ,a - n- io 11 . 1 elS . a ; ,"T ,i, I, I.,.....as . . ,I .. ,... .. ._- s S 01 ..,1 s *s-l". N.'. ,,1-1 . s ac*,o*
I .-T yCo n o Carrientes, pianos, ccri- n . Isor, u4 . 1. r-. " o.eds, - I.. ..a--... m drI d e "al'alla. a I oiro s, mnb yri s pI i .
- - - ,,,'.. - '. - - .I 1,- - , Iis o-I,- , I .ns i _ E- S-n-
rEdSOLICITAN I SEOFRECEN --... . '" ' dores, burds, libreros, ma- i" lom-s ,s:m."'s,.0- 5-S!. 1a , " a--,,,, I '1, - --;I.-11a . e C l oss N an.. I'l" -a -.1 n EI.L ,E VENDEE
C ANEaimic - Internacsn qinas enCribir Y caser, bjetos 1-l- C ,- ssn".so ..I-r- E-- I.-"0 dA GAN. E-HOY - o-2 ds sois. yb s0 p.,2
117 SOLICITUDES PARIAS 20 MANEJADORAS m . 1, Ian:e. La-s casa Com pisaa. aM es IaaIse i.. . . 5LitNeeinfsso- , a s ; EEn. a - L A GAiiD H . 5 ;,"0's *,.a ,.
lads11ho- sssss.. - ..... .eII ".. so',1 ei.',-e-We . -. " S soa.."s 11.cL A so'slG, 50osAss.sssis.HOY .g,,, i'l.,C .i 0 tas ,.I
111AaleA.s'I" 1 1 , .-d.-a. -I' ----'-.511 -,iI':ioiss,s I~ae .-a. . . p
_ _ 11, a Nnd ,, 3I , p' is' iram'5 i i B m : - , U in.restoda ho. "r-r, ,.1- m.-b". . m . . 0I. . - C.E=.5 .A
o ReasO ei sosoles.",,,." 2550 ---; 1. -a- '.25a04I2,..'.1,,,l,,,""::""'2 21 e'- ,_..."' . ., i" sl- _-ii. _s- A,, ,s~. ,. . - .. _-.. .,.-.-d11m). d.0 ten e rdiao I.111 - .. n-, -.-- 11-111 d, II P t. l,' IenI, et- TI ..I., 3 ,ra .. "" -, r . ..... - 0 ...1. -.3I3.... 4otl l., y-1411r1 Informan o al ..... Gjcat o sa - - dJ a I aI4 l -. I - E.-.759-4,-2
--, lct protengrnpraaI'nll. 1- L m1 d ai . 83 , au -1- 2- 3 3n.:i v . Din7"..".. "E'3 "-4 - 111 4 - 75e I ., 671'... Z,_ .-I. ... 1 4. odunaatmn
y~~~~~~~~~~ -xeinl ne tm,1nreit n -40102 _ _ _- __ _.- -_ ___ _ _ _ __ .. _I E-" 4-sa '2 l. . - q I llad 530 . "1 ,'o.''" da 11iidds M A 0 END - 800 E 1 DENIA
. -eu -v "rC ar Dr. OswaldV V. Fernindez M-8550: COMPRO PIANOS TAPICERIA yD E - ACiON' A: -E CE C Is ols dsa. Ca.C , nr. .aaan m n an, pESLNrA,
_ _ _i- _s,,e- .iaols..s.... ......... .1IalI-.I M - -111-s-1-- ',"",AI E I y D ION siii..; - 11 -, IllV1- I5d Ss-'.N.alSo-.i111. ..- I_ _ ,
__'__-"____________ ern1. n en uiony edrnaiil,,,. M5ediose1 e i .,ee. m,,So,,,,, deoes,a., shietsd r-f ,d baesenr'".aTmpse. a NCl E SeItNS Se sas. 01,. ca Ceiieni 0 Ne 5 esise- sa. sias t, s a o
- -C 130 Ifra W30.Hnpt1 n , "LaEprnz.Metu e A """d - ""' e ", o - lomj- e bS. en . rtmas, un lus y Ra por enfrnt. C,''. da Bejucal y San d, ad.,,e. Pr e. X-2157. CIlei Id ll ,*'I d or, c na p I".l~.nf Fern 'nd
PELUQUERA-MANICU -A I S. .r m . c ina , fombas Y tn.de Ai"s.IoN- aea.. Eolol... Es-ss, css . e s,, .e. ss.. assas
- 1. ..a..V,,s'. .1,-,:,,,,nsonl; nfrm1 nn'I a7 ,'..,teln -El- -. c.'"" '4I4.-aam s alfa birasn-E.. s, 4t-i - -1 -- ,.-.- - -. _ss E t
A,..o' - --e.-A _ -, ,. - C,".I,. _I_...C-OST- , SMOIdSTASI - - ---- g1ner
- _.C --i,:."CTU0-. !:D " 5 -AS-P- 0-Te -- - , ,si iix-E Tapicri g ral y docy racing sienna GEs-aUt - iII.. EBTE. an . ..EE- UE Aa. 1 A &cLte EnNs
C,1.. .. . ;- -iS COMPRO JOYAS DE BRi- interior. T.abajs garanticados. de d !, ; s.s.T e ' . . ...SA, .1 ,-'ms I .am UA
."U 1,1.J."."- IACT:1.11.TUr1.11.!;Op anles y a ra. Pagam;,eja BSiAcardRo Ha rmI. Encabr 266, cass ,,.as, a. . nia'da,,."ris.an ps." o,,,,iRo u s 55rd0 a "is26.m.I.s5 s1-1 .. desim c- I
uec r.n.... - r ds sss d e 5 or, .-us. precio. Cambia joynS atiguaslesquina a Neptun. Tel. M-2160 NMOd soy..oO .-n. sdns . 'i 0ms. Use. 1 __-T _drc_____ 4dernP-,- para do, nr.c nmpromas . o.r-- -e-m r- ,..nos e n.o.c . o.Ms. InlI. d.d i ,
2=_.4. I.s d-. LV D OSs pmn. pjo s sm I0 r=, ednr, _2 PL4AYAE- MIRAMAR,CALLE
.,' .' iI " . " .,' J124 LAVANDEASsLAVAN ER C-1,- a e S Im-. e q y m..uinas cer * NI s . taco. 5. pniry, so,,. 0 0r. ySr __-
INTERES GENERA ,o telsll,1. T.mb01n m -e 1 fondo Ten Ceot. A-4074 _ 'a " 1 " " l """4 is" ' S I e' 550 oomlo I.I 1,"ld.1oa o , ls, 11 5,01S ,1los iOI as . ci s l,,.d1s1-0 A. . -.4 Sinf
nn a ria inn umn n .S,.leltsod .,,,Escor essse .Sn i n op llmsno inls .11'. que Scon.1 deoslrl., OS. cuadr.. Nepi.ssn .o e ris, l os : ls4. 5i h 0.55t' trrz
50.0, --e.-AA - _.e. I.. - .... ....U5555 - - . ,.o,5o~soon 0ss es I l . F.
nI . uIerdIde'.- C-34-1s7-20lNIO-VIAS"URINARIAS.U D- -- 1sa ysp i .-4.___ _ - c rId ,
.l.7sa'sds.,o,ne , s r dE.... 01" I-Ef- FR I 1.-'. - IITE E, i- s- -- ----- _ _.r.._a,_ __-r-o. O.sd ldML.macsn.E_ _,LOS ,sssao.Isn, En_-_, sin. looI- ,,Osayabeta, tim.. a"a o'o o ..non M-1555 5 NICANOR DEL CAMPO 'om Mssul P' OI, o.el. a . -.
OiSAlall.-l - i I.117 - -ina TRASTORNOS SEXUALES 2!_ED1""",so,, ',,N S_ CS_,A s..IA"AN , DEnDA.N . ,-,- sp. r S Is d 0,lsIn. Cs...ansn. .Ielle., .o.. sI'l l,,5 esease. GARCIA ESPINOSA 525,000 ALMENDA ES doM , Olliolen. eroi..il o .s m- 40 SOLARES
. . . e s. ls s.- 0 al0 Ei n ' . I l Il. a s l Ris, RMoo o3 s S , n aanM,: -T IsCA .U S . , o e ,h irr". I" ' s ,I s ,h - J, Cs ,e o d" l. o. ' l s , o e 1 s '" s i s""" E
n2." CH .EiEll.s"s' ,l"'."""eI ., i ns' se .. "I- 1 . - _ _7. . , -ss.. _ -1e1- .-mlb.m ......E m.OS -mu1b--. - I.m... ----s'. -S iI.ld Al..
I .o'elEsis dioslI oIlISb......I,. eo......NoloosIan 1. rd N .I.oAU C E q iRCA m NAof' "a i- S o dI, l, slo.ss O.b pESQINA a op uN IAd D NnRM-7 '
s055Iud. Ves Ms. Claso ,s p .S oS I, s ".' il i " SA- . ,.in -..eo- -l -sn -- ni GlS. oe , senopi.. llioend mSso '.n .n. 1.i il.55*55..se oo . --_. , I.nsa a-i n . r . S 2 35iE . 1
UI-,edI.-. .'..IsT ..'I ~ ~ a- - 're'mCm Ie slss .l 1 0 0 s Vs 55-1 srsMarM.1.1--d 1-r:D IrA
l1 rAnis Is | H E - S -i Enr ds.I Nini. e "'.' 1 '5"'"' "' '- -1 s - - E1--r-ENDEN:... ._ ,,_ , - . P 1mrDS..
125 ____ - 111.__ - ...... . PrCrsm0 re55d1ne11 rn .AeoSs M i d eni Ies 0 n.nIa a 5 EN sANOS S U AREZ

r eb s finiS. de Main l 55 r t hi S, r E O R C ;tf R Ia ~i .0. st s e d, 1 Ct n ie --.- -e -s~ i -. --5is. - .1 RADesmsr Noln-raron..0. . . . . de jul gnl I - -d Pr I. , aInorme U-501.. .I.2 s NMeden12 x .S arsi.1 l y N ress m1-55
", a dI125 CH r .m.11 2- ' t Im enll , " . ,. i c .-fl c dEn r .
1.1110.A nli rii.O...n....-C55.isr~er 'aeC~0 -,. ~a xmi ou OSl 0551, s,sll " '""s ' " Isi, - ---___ _ I I- a.~ n: ns...ne
10ssI old,. N.. I.11 .11 tl . I. -sss., I, Ieet, NOI D'' .,san. I..sI -s...In.b15 o nsl.5 0I - I-;ss, unnun.1sIaI- -I.. -i -"..

.--.- ., s' IIIoosIeI I - Eafrn-.da.e VNESI- S o S.ps1I..o. 0, 1, A- _. VE N s a Sis- e-5s . SOLARFO A PAS
"50.EI, IFIRECEN 0 CO-3- -1-"A -FN-- SANTO SUA"RE---1 . ' -..-. T iA'.as lo e, a s~~sIS-slO S-N snn . I moslsenc. rgde x aen rm -E crcs. A u rt 7,nRAS n Is b ASA lb .' ePsANT 2 EN 5A sLA.. 5 05 doIi ~ ssS 1. osoe
A, .,A A".",',',,"',''.Pes.so . SeeeI, I.. is ,. i,, NTs,,,Il_,, !IMITA,,l,,o ...... ,_- 11 . 1,,, ...". 44'1", .:.1 !., " : _ ,
aa eeecas.hmr n . 0l5ms;mC1- ultS ;1 2 j.. lNornone Ind rt n na Pgmo biers a- . C250 N o ,, ....e. ebanitra0dcmd coi a , I.uel UroI SIna. -l 650 iud
, 5I . " '. 1 Os .5 . 155 l, 51l','' . I,, le. ', I- - 1., , -s'l.....D RI IS1 I0I1,n..


" ,*.I.J a A I.J 0 20 r. 1 E C J '"a.n.
r r d f litzanje 4. ALBIRe TrENRn O 5al 5. g l, rund..... . ' .0. 5,0sol. . .,Am.A.ION. . . S .1..Er
l, A OF..,A- 1. .RECEN , A ,.. a i ai o..s, n-n6. Pr .s'nta. p o ,,A- m sM O.. E s-r-ch.' "r,, r' Ur__r _A- -a 3 ,entISa sud. Dr Ne' I l _ . CI0n E AH.1 A. EB11 5a A $, S 42
.. .... d e s -;r,- .111c nn 1 nT . rq - . -E 4 44.-.... ,,n- - . riPIst s E-0. 1 41 -42' I. Soa ,'17 . , . , . I ,E.11 ... . ...s.o.....S I . , 1 , . ,IaI ". . ,- l - ,e 5 C_ _ l ,A,. ; . . ...sl IsI Ieo- 0, n5, I S 1 W . 1 - O sI, E N o S O A RT S E VS L A NE Z

- 555 frecasd ls im5.A-2sP Soss. .UOoro C,,,nI. no.M- IAN. 0Al, PM05A A 0.mdI.N ,O.sbno ccnagacuric " L UR S DE LA V BO A
III CEB CRIADS CRIADOS AR Marie . Tdoss-n..-NI4, Amsl.'AImen- EI 3 .lo-3 oo l sin s o .s.c , l'.jsas. badles llA- -- _ __ _ Sas-sn , It e ooIMSl e oI 5. O -5,I 50551
.11 = c . . r ... I.m"p....... .. D R 1i , RADIO SE-SAi"A'll ..d1.. Ailsos...-_ .;. JE;E , E VA.....n cn....x..mn.rIn__..--.._...ag...."had r, - 7.3 o-pianosM- . "-. EAo'-.r n0resi o , y seles ns. Te nsea A A - Y 59 . Esas. 0- ,iaiso. idIse! CsaLo sd
j cass. 5 n05 rm i.0 7 rnn.r. n rn;n .. IetsrsIeisnnee.nc AS UR I AIA _5-IA_5-I ,o s.uoa1oes. o .... ar, . -., ..tedI
siT A En sA ..L.- .id5.ssr.esi. 5. 5 .. s.. .Su -i r4) bj). L e s,,- eInOa.,Ot, __ . so esr a cetndemao,.e.o. i. -St E
rssn. an nn.l rssbehcr o 2 AFiCE i'sTAols o at -CLSA cOmr'. 0d'510s5. . vmI a s ca1a AHOiiamdra R A Cu REBAJA.DA intrcaado iENs 0. sCoois NPR nano SAs ius
,,..Bunsreeeca(6. - .I.olaeu W069.C ...... 1ud- JTA.--'~' I Ior rrno45 m, "" , , a.ap I tm n-a
E-a243-gaar AE OFRECE rAAJAR TAR. T..E.. _._-7- .", - o 1d~ , poI'Xa o. ari a..1- ' .Il- part,,- Cant.erI. de San. -:I gul reL
-.-i-- - _oos . r. a nn-5 -2m . R ent nge -a- -5......1..I....-sio NS--I n.. _ b . AI'r
b UVE E E P A P dore o [ltMA 8 32 O P A O 0BE08C S Sr p r o P r i o C s L s ,d 1 4 p r ~ o i i a m lE"" .~ I f nns os nG E -2O .R A
p Sen . 0nnSa n". e -lon. -5-0 . . . . - .nP- I.-l la,-lks d .... .. S2 Ee-,-drp r n ,j s (A 5rr d oes. e g dOOS), oea y.'b o,.' 1 20._ o- 43- I7 . Fer ai - ALTU
ens ~ ...C titztnSCRNsA,.,-,,--; b ..s.. lN. s~l~ ins -..15 =.55.m . s..1m.:-,,, l ,o!o ,os15015l05 .. In "-,d. ,,oS-05Soso ltL
_______-,__ - --,".I5 'als ,e0l Ilo-,Sb.ado. p IA. I. - -sS Ins'el. ps5I.5S 1as-s. .,h .111-11 ...io 1,s~ ll.. 5I~ ...... . 1 a ! s5-I.,_. A. .,A ,,,7
pa.ti!NITE n Pl0,IMEs, IC. pa = 550555. JO PEAM S One s.E.'aiAA - -CU E.dTA sob . - 1.1A-ANUAVTT c: -). ' UB TESAtE
pellseiconn , syn bensasreee . o noo- emino e nls dsata DR.eamet MESAcne aRAOS (Vniagai. s olel , A Cnil 1 S s rE erh 0nrllE a ai~a~rs n -- E-0 73-48-o5- ____dez. __ -sl2-4-19. si FociliddeN . sicmsus. Ca
Eint CIA NUC C CIAsi111-E 1 E1 J - - --- - - eIU r dy d.d nc -A -- s S l pmgobd"sI m
.1.m do- ........ d -.....- .R.--A-...R -.---or.- - --..DICE --A .S a - _ . s e , r C C E A E - m r . ., bla I O .I I p SO. A L TR"A S B" E N . G
S E 5 55I. I .1 0 I A - - , AA I .I "-i... ..cu r e. .-...o- .ol . - -. 5 . . "-s I t . 1 1 -..-I 6 - 1 . I . . I

5505.U.58,Rfeecia * Pl- -ANV ATE psE sELEFn. C~coNBU Pios DEs,5 T515.Ss Tenas~s~l iflnte Rey A-fl232f snl,So" 6 Iis" ss" o..fles.4. $" ob..s nreasca.S uno rt ifre: .m . __. __rreri__Vulca o $0 oSimec a d s D35 rivo $12 ml
IE.I.- al.- .1 -5si.1..5 medcO 517 . - p 5xls d ,eos Oslo __l_.dsreob I fU isa a...,"Vo,- ..I-n-$1 500- ENTRADA d-. E 0- Es-4 -s- -- I.cs d de . -idos ae!, A a sorn tLad
ESA A8E A - rColegimndmaCrdU-a -" B-i


___, r _gun - - - - __pn______p_ Mar_. __dr__ _uen__ d d 55Si0 aiN. N.Ooja, olsn5I depSa rsS., Sbs.n55, m.- Mat525teAague ac.M 10 lor a.enres Pvend yeosa prmi-, irone oa mISO a . ibneaaann-'ti.,__ _ oNO.N$ Cuadpns ~ ae s 5E5E-EEisL E a a-S
4.,,,. I~ " I 0" 55I ,.W i oD os __' 1.
O C U L I $T7 K.aA S V E ' ITA S p s.O.. . .l-i. o"" " ' -ss,,lo. .,o eslIO1.1l- -s.111. . I,
.....ta9:1Ii51 - I peneCs 55SSA '5S1OE Nann ., ,,.-,..,.jios.,.,jardin . portal e. I 1.1m1,f-ssbmicada,,

E- FA- - i. ti oas de Sir si annO. ad.. _. b.o s . . . .a , Ba r5Au-a44 0 0 554 n r e Gn',, . .nS -N1o. 1 d So rena 420 r r i4n.x , f nI Sun de 5 ,40 5 s,5 liod
nS E V n se...- asp 55.1.1 cinsoc mesltlos dslin s Ad. son . d -1 -1 p. .. A l d. .10,I. --an u , e d. m""S"',o-l. Pn__-_La V__ . ,' .A| diAcid B0 A , am Res og delo- oo 4, a rA. %va AI
55 sode E,155 _eSleNe0555 55E5._ . , _ !L"plr,,,, ...a.nt., ac.I an,.. A-31:eo.-'snPRhOes-,Sa ..i 'l.'. 'I2 .... . .soarlo Paam o LsA ,.m- .,,lo . _l..

ane er . ". E- de-m t t a .EE AN , e . ta rm eE.S 1 2 4 5 C_ _A PC . _ _A - d x C G_ _ y
.E '.1ECE1CREADO'DE aaACOnMis -U-2:"ILA.P E ECTA. a I OCULiTA I..AI n's hbi t '.,.se1-r,.-. C .ASTA :u

aests s s.. n lI ssl~. 0,-2Es.osly els- 00,sI| oSsSsl. n.5 Dii lsssl. insnrssa POs,.rsu. do- de C 55p 0, Ob eo ribi, Na- tamenl.s m lerm ar s n I e.ps lso e Ta.romp refr V0 d.id00 ua uc - aitbarmo $11,20 514 27. Femod t n - DR045.SntsS SeO..ATe E N 55
it FEECTD lAC.RF- moLm, rtrd 2 wsmtn I...Vcnasna i C gmetds prid lio n mod o a - id.Vedl-sss5'50dlo5S. E_______ - 60-4- --e14 iawo55 onsi.eir -sssssls. .O.soo.i
.,.iSS ,b r A..-_ot. - _ . 5r 5 y n ssa..o.Son-a- Not r o 35 i osm N To VE DO C DE C PA AoAI FERNAND 0.INA
E -.1 1.4 -1 .-2 .... . . - 1- '. . A L TUa R A S B.E L A V M i s s n f n . i qIdBCOS RmAe m n M A . E N O O E R A ~ n E N
at 5555K Ni5OEFE-,,llS- AISo.- .~...i5 5 I-0 C' '.,r' '' 'bdso,::, :. r. 0,5,,,oo-s NaO ls ,, bI ., Ninst-I,-9 s
.14" is.I:=.,- nnnu.... CO... , VEP- VSoDi~. PN1L' _ . -_SS5A in_ 0110 Sea .-' - 5 -IS 1'"'I" "S 12705 OPRAIO - APRls55. 1DR ESA RMOS d,,sso. IO...,I5 olososs.: 50.0.......--. S5lspoIii"s 0oio.so..Isssldes..".l l st. c Odpino lla sS. .1


E - 11 ss i E i -3sI - '.2 0050010 oi . A 3 I2 . .OP M5I"' 10. entr. P nr. . Ir ispo l es Vos s n Pos.AAi- " Cr ,- l'e.;os sa-in "s'NE'I5: 5,s a
...--1-l( A1cilaf. . .eo .1111,;s.-ino11. - ALEIO B . ORZC0l-16N ov . Oaa.es5asSnhan-57 P AS trLesrsators.nsS.r immp 5 a5Iu0Oi. isoosSapss OCnt


05a rad e utisn e m__ E e N - .. Tr ...... I,' S... III,. d - - ---. , d- 1 also.I,, r,.,n....r _ s o_ Pr n psrs o. Degai.- .c soSag- 5. 51
formanI ,T Ilf i b.. .o a - . .', _ .". Tall, -A-1 111 -IAR t ;-'. a -'4 1 A LTEA V E B E L E C A L - liema s . A u i m r M c a o o e E S N E U A A A T C O M N lt e n nd a 3 s N t r e i rn $100 ena inlrs y 1 a ciis,

pe naspalgp_,,"' -- -d _____ -----.-.--.-hor snA-O.e -p.EOa. I . sosD""" 'A""e-A'T -,--s.-- F ., 3- , nlsedo, s l senr ns l bos RoSo oD 1ra .D-8 -88-2 l s.os 0 5 ._.sta.

tsinECiJiniiabjo nCd C E SOS-22 p r EOI OQ in Ssorm a iSO p O Grd. d Cs5 5.ls i si . t5 0i n' a o ls, os Vnigs P el i 0.Ifr E !O P O t D D C M U S A D E V N E D S C P D. IN ERoO IS A
lr I ..... ,-5, biasI0.,' reossll1 n-W'sladll. os A- 0 .50Se lasso 0150$jU..aF!. u.lEro.C SIans.' -E slP soS ..EA 1 -ss i-- I. ... zo, - fo.r-s-- L.-.OII. oEea Iss .E...',,,,.-.. E ElOii' C- n ts.sIIEn mu-hn terren alsrd,.B0.m5 Nnt L5Udi
s Sa. d. 5 1 ! '!" o . ,. . s s e sl a,"It .. SP-E. P F9 .-s23 - s . t 0 ,5 t N 255-1 "I A ..... ... . . . A.e ' U E Z a I a 0051 o so on l- o t a : $ , 0 0 Y C l g o, o N s c u aSSloa s ! a o r r s ad e s s c o I le a clo s e. OPSi


- ,Ftn i rn b-- --''i-ns- -a1-1S, 71 VETERINRIO S E -An - - . . a " e sin i a de, mel s -a . saio 5sm1. ns N. o , yO si
m . m . _ Lo - 4a ._.___ _.__ __ _ _ - - -a n Idrd L a s , s l , 4 O slt o s r e. , - D. L s rs t C a r d Pa VL e-.o s , e, o. n s
a:.A 5i n Sss la .. - all3 . so. 1 31 -2_ O E R A VARIA MA C ro Tobjd rN y on Ie o - d , 2 ,' 3 r sIr2r4,A r


S DEE CLCA UA U ACA ar Se r y biCsCn cidnr Enfeur , __~n* os sda 05.I-ae osios _-- --- llo s hin e e , 3000 A 5en r S. 4 '4 s doso.ISL t n, 0,s d 7 m rsllss oss-d 0,505-48 1 400 Ao. nn.Tefn 13
Ct 5 !. -DC E- i . , t S ss I - Itl. , - - - - '.SIII -l S so. .. . .. Vo sE N, OToAsS555. . . . ..I S o11 . .sP I I. . ..1 5-5 0-0.

d5clrpr ipa p sc h lrasIfr o se h -ai E.Tinldla4 qusL .. .il-0,5nn sbelac,666 casdra OS y Caa oo- --r -. --~o.eaes lotraz.R oe, wo, i"-53-83. m e ea o- Arsrs oped. E75-92
ssF-1-IE-.lIo.-e.nsa .i..n -11iquid a AasAs. ample VENDO A SA D ECUADrA, n."450cmC, D --s-VACA, FE NANDN E--- ---E.1 -11.1- T .11=4 - % 11 . I - -o n rea r . E . nd u la, d p r e nR o , n A8 2 3 2 . C O n PtAd Or S y C B d E : 4 C A S A i n r itnsr . M ene nd e . S io - n18 0 a n . e c m .dg l. - 94 48 1 tr I' l ly C. r p t L - A111 I ~ a
AIVIIT 111O ,C6ji__--- 1,I-1&-A1_-I. .; A ME I prtmno ondscats de* - paeras, .i ,,, Pr, I, -" , d $14. OT A-iinripia, 0n-a-.. E-3. 72- 49E ,FE E J V n . A.A C - ,AD AB GAD AR ,,; = , DI C UL - - - -m_,.sma mas CIIIyDo-, - ,,,sba O,, ,a ,- , so, sE S IONES 5 ENTs E- E
IIE's5NE I ROPEDIISTAS 002007A U-2s20N. 1as 50.1.0. 5 15.1i.t...---a--.,, N "= ,.s de s-IIImCas s s, pa s fn s I ' , e 11 soA= I.E - ._ M 1Ia.E-'nd-- ., lO C LS 5r s'CsBrnrd . n- m . _ _ . _ v " "_ .r. I ('" E 074 2 "'' " o- -- - _-- _A. E 'OA_ E
-in, -n,. 0155 - d -ss s.Ia - siS.- nndsa. .d.. oU.. rn. ..r.. .T50 1100 Sosfsb dr. . nsn ran n s , 'tl i r U'-, I- r-ni i ma .eS C nSE ras S s 'l-er
_ __ esISIP.CSI eiA , Jo--n.A-A.;=, oI, O ,II InISoo. Cl sseS , orol-eo '-.O. ssso is E715-46-1PA "I. NV EN2A


jarneeio ia medesnvehoen nd. lle*aaaaaaananraaaancrpcines agisnn-. 4 -7-2---er-PI or, cnraits-ololosproel meP Inoloo- 1 son a s- CInoallses .Iooe
,es rIIrne I.--in .. ei It,'~gt"o"' .~ (Carde CIIgads - - _ VA-A GANGAii, --ENTA FA-ae-A7y juj: w-6.6_. 5- G___ __ _. .fcia ,F" E'"S CRU VI -A1,'EUA TNT .x., __ A ..=,
:1 'IS.111~C ""C~I 11 IADA~E E-II, -- C End, 5 OPar M-26i- CapPRr1so s--q- 1-. r..i'.tio .ABR.QUE1-U.CASA AHOIA.--.-.-:-1- le -.as "lo S
11 " 1= 1- 1,- -" " -I San.. Il
N , , .. U051d155 at sC.V IsSerem s-Ese-S'Scns A- 'I. :C1l.l...sWs- ' - l- 5Il
_ _ _ _ _ -.lo ls o,, Ts5 S T S t'.sssR evoA so .;',I"o lO S I l l - 1 1 1. 11, - 11 'Sd.:-ms-n sne uAlils, de sdaId. i n beT, . , I boson, sEDns8nIN A C s , isa , o o ,I" 0n $03500 Er4, r 9,-a 1--S ,-9 -0 r , dn"" E0-AA.. d a..,
-- . .---al1.ososc-ss-oi habitcionos, apaniomolalla, 1-I._____ _____, ,,


enir. el amo. ama: E-50.II0- l 57 TramSCetC SSNP!d d '55 pa iIPor srOd- ElOe R . s ,.d OJrd2 Iues. p '.'sa aisr oloo" ag mslls de ols. SISS II-5. loOod SI nil t .-,~~,I. a T11115 Is aio a-d na do Ia 5o e.2. On ao 0-m1100 N a s.,sdoadele.O OS LAIS S P4
Pr.u.r. rMi Jlal- b,. QI, ro sanz Iar,1dn, , tlaI-nIn. l , ilrtS- . d.n * smusC-64-1716 omple ld. . , -A . ) sc - _r_ r pblc__ anu- y N- - -__ m gan. 600PnjDue. P. I "_,I. ses' n" , 79 - p--a- .A
Oi'l asoa .San .N ___ll _-o..soI0 ' . si-,,,._ ,,_ a 1o.:_________ -.1.1. wso - so sot I.ossss .I-, ,00 t50515 InESO. Nac 1.5-A.so, ' "I -4 A 'lII a~l,,1', ' l.- ' _'
55 sla'. s p555 l Iopls os Oe .__sis . _ _: I., - ..... n I.SI,. SI ". M P SAo., CO !- n,._ _ s ' 0,. I' "lp. ,', n ol5Pa r, Lhn ,ss 5. iI .5 . . ia.. -lorin ,ini - - 6-4 0-0,. . ,so . lso ,

SE. II -. a i as a a e n s i-. 2 0 . A S lO. ' I A Ar '56.. A -S9d s s .sFa,o0 a o o aG.A A N T iZ A . \ c i ren a sc yna .e IF -E A - R T o " l a S v ic L
SsACs a aD. s- OBUFETEa slleEIIGO M -15o06, Doai el E NTA USGEN a ThdadEs r oosl. p dlam n Os iabr sisac d ,oha. amb i N i . as-cl AN ,.nO'. "i55'Vie"np""pis.. llSISrS s. cddna . n 5SnnnNE SP,. O Slnta r05cMel os .qia oeeembe aa adlbayc eB pr -m Is.C-1eis4 de le 0 ss0 0,0.0.Ns S E ss VEND. N S. n S A msEZ p "es-o Osbooas sin66e a 2
r, ' _ E s - - - a t i , A uss I d so, N EO a . la s - l s. o t a s do v, a o l "0 O l ' oIs . ods, t s al [ E y d u G
C1 is,-a n. ala , ,C s'a Sot S.S PROFESI NAL _ TiE EO . --- -A- -a
LnIisa - A34I.,- .2,;;a.-2 s - ,-- .." , s"ss a' a se,' , , -0 s CoAcadENTa o -o_ Re y .15,Ia s s..I: 3. 5 00 - Na o o l, . i-- E5c DENt M o E 10-l.1.Es So ns5 0
la ______..111.,111".a11;l.. .la ainoo - - s - d., a11- --11500Is. 20 os.Eso I.ipo ..p . A sel t5150 Ossni'.es. 5-IO-sS ia50 ..5t~a~n s~s


ayIer-e- ISO_ A D mDrS p l.5En I 5-- on-- - -n--- --- -1 -- .5e -- sose - Is a O 00n 35d e s ribr , a- r 'd .E . AT sos 4P Y P C .N Y U E L L E - ' e' " " " 01" 02
-dn - r-y. d - n I 5d r de E ,-73 - . 000 SI" , IPS 5- -0I. ... o - 7 -a T E N E M ' aS A. P pda
sE CooA UNA VE-2530 C'OLA 15 mnl aa .ilo A-Snsa e P in s mefr ES Cu SA. { '1 rr --aSS- __ d _ ._ I 1. IM-o. I :2oAra1oa Aas, N lae5 p lsninss NSas


F[Ucra aa endnls e -2012.is47vrstrrULL $ I0 VIUA -oo 02 .IB E I5MPREbOs Pard 0r C SrIopso 11 V abora o o, asn v sld. n F I suoSs-Inn a .disijpeayyaliees- dea"oIgo ino0,, 51.os CiP N s sa . se-r1n. s-os-Il.I.I,"-d" "" "'Ie.e...C-od -, 'FE M E L E G C.se m nees. e M a n d ea e , , . .
Isois 55I511EC2155 CiNEa. E ER a DOCT5 ESI. ENlls AsI sDsCtIA 's....- ________,,.-n.-__,_ 0-I - 1. .. .- m-y'

entr. in reensone. 5015ra 1n e ns nonoln5.srsooss iis (rmreres Colraadss) . d- VR I ASabjsd GANGAS RNAcIn so20 7 s 15 5 tren on 5-a2t . C d meaN050. Oiaas c s 'xEES $.20.i to=se45
a. . M- om cos "a"Cambe n.sn- n a s,sL mVuS e n $2,500: , o lnTa, rels $10AI. -1 0 r . '" 1 , d 55 1'01--15. 5 e'5 5-osol y b enlsl o Oslo..,. - A E E E L
5, " 1 . - . 55I O-olallso 5O~OO,I,i-d d. d, so SI1 1PS,, 111-t11 _eseells i's, . ,, -nsIok-,
s n. m ..... r .no Is . e1a.. nsa s. cipaalee"cl A Islesn1,1, n 1N1--,r :I , Ica-Ibr rIETrEIon, V ,II C so - I a s . s . 7. - 72P ISnF 47 ... sa ros.., Osmoele 1sos ,sbo ,, Crba,, l fo A 4n-sa4l.- -sl I .eIa' -.11eo1eI1l-1 T0 -0 2 0-4. C.m
1 .I . .1 1 1^ " % ., , - _ J, - !.- .'.;.irin A . ,I . .Iy . a 1i u om . Hns, v a j il i re u ta a s rIoE - 6 t f 1 d p nd e t . n I d - rn, 111 - 11'a ~ a e e n e t o o H B A A E D O T R E

"- % ! ---------.-I-A- os do e l m al Lubi ertas, y sldss, a'lSnl E T C T A.r . .1eIr suI 2 1 4 _ 6 D 5 7


BE~ SrEC UNA 0-05 EN DEEdO.PA bn s nn, n - 61urd 50 1 E A TO M N O A1eW"'ue-" iroaieeccop-n~. P E~ooO A E Ir~ .L -hs ofa ob lnt d sO s U-S in !517 l S -~ 'spsRPAET NEl SEXin EsLAN(
r, , _rtB I"rec 'y.fe e - i , -n " J-e u ex os e - jo a en e m eb ad . ja d np.'l, sa -7 79 4 -1
clas._ l B u n ue dA -2A3 b . --on U -,9 - - a- . S U R E - e at -g me ,u nadi1. N e t - a o e o , i h b t c e a a o a o .v -r-o - r l
_ ENNS_ SIC 55 . S _- EG 1 oV lEJJ5Npa tu DA B RO SD E 6 ( A I)'. o la -o oss Cbsool.I. I _oss eos es- sl s-os dl- ,SIO 5

_ _ _ _ . , %.% w r- ,-- L -NIv . Cr - - -' id mete edheIs vr. ;m idit. i a d . mle i mt.Te pfo - I ,III,/4 A, .....rra. d, d, entrego a E D AM A Vo ,aA 7-oLI sA-C AI fa taAEs um 2 x1 ms P
....- _. E-- , rt- 'c b ,, 22,.'. ,913 pt, , comdor . 3 cu..r-- . b - cT, An .
a sass El Nos 1t54 1p1051050...5...... SS ok18L 2. 5I _ _5 "q. ! ,i - VE00Y E O


n770~.BLO PR . o AD . ABE AR i BAs55So5n saON.eAvs, Mneliles('nrsinntecy sno . I. oN 5Isr oe 0 -E-794s1AM2 isnte a n-. ois - anterre_ a_ on- o $45 m.0C. ad ys
" uNnA S _AnI, r;_1 a s . I- s- l a rr sn"NL y s o s t r. C m OM Nr o ed.pei. 'S a s ,,,d-d y .el. I!IsdI PA aBRIQ Ur C lE B SI N C mI I NCoo 0,N. E R D s DE, s 1913o . , " --___ -7
-0 0 7 . n o21-4..e. . . I . n r" I SIP 0,01 0 5 . 1 r 5, . oab a n o IN s T U s IE So 0 E M Ues. C A , n ' ' O s N Abs P S l As Ios 1 15C An ( oressasI s opsdl e o 5
'E OFRE E-JOVEN B ANCA V.0. ea S -lnsS i a A nIdt n- orEd SoO ntad se dej.. ooslsao inol 5 0.a in 5de E l S s m0e00 u- Im o s S de a S, Hw7-7N L.. MEJ. DW

_____ R ele . eefn Spoopa's, s"' C nsMPR o P ARA r iTA~~51oos O so 1-.I SAN.a-4t97 COMPI P0A00 5-s0 l c m. sa'laa s to,- en- EN-"oe a o., o l E3-700-49DR. A ULAYNA Rueo trto drect conintre- _'__ __'m _____. r_, ____ _ba___ 5 .l~l C IS solso 2ss ox 5tsa moao ifss- 55o 11- e ao Aal l oasis P3010 Snb ca 'rnoocid . oss S ,,issr As SE s' 5', 11S - , UTLES ,EAOI IAS - ...... .....- I, 1 . -1 11. :LarioWE240E C CENE= 0J ,ll 2E1. h M s ossnos , se- I ... -" s's55 mdI4 0 S 11.. -d.--d.on1= __ _ 0n-a'a -IS . _...._...._......._oUn_,__0__A
__ __ __ _11" oos 11 A"111111ol1Se1I1oP IlARENTA- -l------,a, Oloso s-n, .1' -mds s .: T-_ ......C CO 55em _ _r_ ' I I IsIos __C C 50d 15"50 CASA CON MAG ''FICA seodo i C
_ __xW1._'._:...- PI.. .CINA -V_ MUELLE - ' lsI"I'd Idpsram0. oaeos s. 1sIl _o Is_ .
mo ~ ~ ~ ~ 1 "Il. , .., ,ag ......... -n- ,-e. , ,. ira ,Icitn C.r ra a Trt m' Iqi aj s La-s '."Id ES an2 - o m om r ,ec l a f al , it r a S pKE i r la are ci 1 0 ,,,a grv r a a m- . - 4 .l - , e I, - d,


",rsd -Ins--oso,1A. - .1A .uL, I . -.3I ,1d1 A 1. ana IeI "mZ,%, ,I-nI r mrs .Tla prayda. a - , -Iss... .,dIS
__E__A___ .E_. E 1A.5LI. iSr Co' i ts : C= -PRAOS 0IMPRENOS oe55dp Cis -siaa Vsb55I . os"Iel,,Ie. , . , , Se _d.55- I
.nGr Prmn an.n v .A sm msIsnn -- - - ----------- .I,.. FENaO IA -1.sEGCI = .- en .Eo P.a o .eseci n-,,,," - -- aI ---,- --, -05, .p5 I, _____________, ___ .--I. osOsili 100a pa -IPn.Ieo,$4.ss
me olDOCTORES EN MEDICINAil- U207-: a i.TmIS adstm Nlb0lD pIa 55,,ise- 15ENG~~~A. ,0 s-FREZCA ma, nsso-renls , .-rasa Ia nu soA a Ilobss, mooPA__T_ PARAISO , UB I ______ __n DRv DnOMUoZ...rE- b eMsic. o,- .lm,-ae . 55 .d ,I .. l d o r r ps toeirssei lelooa s 4es sio ads
_a. . e-.1-a_ a 5.5W-15 O-.-- ls 01 - IS o sllsSl.1 ..... so..... -"0--5,, IhibioI',e-0-1,,s
" - ..I, I ,, , I - ' '" C .. . . in55115501d,a omlaloi so Vi caP
550O Coa 01- cl.n oon oTre l- es .Si.o. o s e m nlo 05- C. o _ o . C S IE_ . M-Isi .... .eo. Vo,0., 052 s00 Is R osIsns, , l ..N E-A54455 b5r.
....... , T 1-A11 , _ - , A- A- CCNOCM SA SLO G1. -11-, -2 3 : P E IL C A "'I ...d- , - "^ .- - r , I. I REN TA"" ' ,T20",.'; . M EN SU A LE. '".,'' s ft 3 a 5 ,, I 4__2 - E rr te a en ra ,',c ,A .es a fal
55115 ytaaee ent.. om ln, SsvserNsOles -SSe s, nsn so aO 5il ,oos co eco c lon s sacndctdveomeScda
il, - , - H ., - m-..,. ' 1- NCA-Us-as-I I -I y--M- s --m-t -- N - s d n s s n m r r -_ 000 Compre s 5m.u t un ar
_ ,,C,,.r, - .-S ,, 1, 1-,-. ...In...r- n 5 rl5i nderm055 de5 1.5 ---"-IS- A.ia- i iPNc i F5 CSNj 5. e IC iPs- IS .aol5 le, .e .o la d . Ir, . ,
DEAEA ~ ~ ~ ~ ~ -21134 000AE JASA . ,t11 AAu..,,. n as7 on l -" d d1.11 1,' ,'r msm. ! Ra (INESREAR I o Ap -o Es- _g .s tan ........ .i 1.'a p an gnoslmne .0der
01RCel RAA- C 1I -praaan eaata n4e am a y a3-80 ms U-253 r0. llci .1". , I~ade ues cp - 0e o..a Cy'A"A"' TW'M" "jg;taa $0-mnuae s


.511. - -9 K - 0 . 7 VIIANX. U11A. rodis Ossolo Ose a inr seded I .l-eNvS r c- - d, ..... . -.. . N G n: -u-5 0-40-2. p-od3es. yi sio N C.sa.Losa da , "sq
S RnOF. LES -,,a,-.S3.05 -- ss- EEPARTI M EQINDOAI-7d C P O soApo 5-I-00 0 Vic.nte j H- PlAYA2. iR aA , 000 redores .11ei.d.s",1, n.s-. nuI
'"" . s-.. T - M-li. - o-9 - - .. ...JESU HOS L, E FER -n tado u ras y au ai e '- - , -,'" a "r''n'" l"d , A -71_ ,.8 .l lc, .e ar ,m da 'un. ,e v i e co : D c r c
ESANTOUmlZIll, d r r 15d.."'..-5-15d__5II A s s lfa .-1bs.-o5 II A -I-.S . - m. s b . n . 1
sala~~ I " Im a : Itluar o i p a ,u e u ' u a , C r l n u m n s t - a n n n o m e e ; n a 9 m a q i a A o e y M srb ar I. .. .. E11, - - - t - -- " at f d g r e A o : b I "at
11 1 .=1= 4 n1 ma."1 "l A '= I e r GA DOT NOTA R IOS l- I- ,Id. . . - .. ..____-- -. " I- - ."- , TR A S A- 1 N G A : =- =- _ ;_ iQ U ERE EN DER U N T
CS -S.isIS.1 - d 5AsslsbIn sa0 ba sao soosls.I oosos s . b.s.I. I IIIJO N1bsil1-11. AC sl aOS IAs .0A s. 7 soso l . Oo..ot R NDAsls REP RA5OES aM"a. . 1-1 ;I 1ErON DES N . 4VEN S rDE nl ; cAA c -As rnt
s I I- - - ;!%'_ ,",,'.n .O , sooss.sIadI ,, ajOPOOs ent s Al55so15a s -------es0 -s M. 005 _r _S.,-. I - -u. --a is-s.Is s dIfI les ps-- mejs.' Esqui a s 2 a0 i s PLi
C' !Sb 0151OV111AtAIA 1 Clasol is sbsoiss~b Isl ,osisslslo.s iosr Os1,.INsUEs Be MUSCo".iSoa .r.- ..a.. o.,55551_ 1 050 oss,',,,I 1'. 5,0 OIEIAI ea Sl Crds pes,,ss...________________ n___ _ 'V__d_ - soE790nu u nnaieusM1-REu un1\a a RorgUZ 555Osoad ANI-S A$E4AE- $5 0 va Cuoitr dido n. 112d1s
m N C .... _ .as,.l S."I 'a". 3--5 I.sSS ss as SO S "oos-n ..1.44 e nsuV le.. 55 le l P51 , Si.searne lAn 4a de La bn nE e - 1-2ende 1s 1.mpre .m I
A0.o- a - - e-o- - a ,-5ld.l.l-- C- M PRl P zA iS Ta n nS A mN- B-l G OMGPO PIANO N151 lsll.. s Os s P- , eshaA
Velt 0#c K-. 04,5-SsA- - A-1 mnnamosn , Soeasmes. r05l, 5. rass eAAn N A s- s o s sole V mo , ,__ I
..... . -,..RUI'.NA..a S.n _1hs1.$22000 M-s2655:ssols.OIslsiosns. a ,oos$bIo0a;s$36.100 Salomon VEDADO, 025,500 0 - , i, SOLARES BARATO.0100yss 1S050n55 lisibsmsa 5l, mos Ors d irrectads son aln - "t c510.lmoes, 05m5, nfe r Levisrn noncs.Man Au t jd :1-11o-n 0. "" s- neo 05 nOsPO rs - "sliens Hs os .. ions
_7 - " , 111 'E5sa sE.LAoINA ento"s';o.s","o"s". SOS-: 4 D ENV -N r ssl . Grld Ao., 07 -4s" .
1.55. 000c.5$32,500Soal, O.Aart,,bs ssleosoe.sise.os- ada, Voceale1Oj a: 1-711111I-o- 1.I.Ip. 1511l5515000..11
.00010. tosCI .os......a.. l Ioseo -C l-sdo 1 55501n,.. .l.o- . 05 - ..isoo N05As-0o Isn- soo. . 50 1.als.o,. oss aSISS COMPRAMOS PIANOS , a., r N.. r,,.si d,',s1n1181'1822NI8 70 --0.......401- ....... -coon.1..
.,0.,.15. ... 'SENGA- __.OIF-REfECA: gIAorS56LAERA -_ - _ s-- .1-10
_141, :IS . ............. I-o.9seoossls ra ADAi 05 LoIse, -ssl Ni o s- "'MIS P4,= _I.C.'..".- -R .1-UIS SERMU9EZ I_ - i ""., b I.o____. II.7c,. IeesC. I~l sle so


. 11- C I - .,io-11pI 0,,I alesl,- 1 , I_ _ a.l~ 1100 Sn t-I I e~Sl,5d s pl oa gs' s tnI s1 ~ ~ od d oc c$00 o e
72005no s S as l, .,, s' " "I" orbI I-Is our.. Ioslorp Io. . n, b _.i.~ ,. ~ n I-OS -oe Vi,, oo ooo C

paa S ar . 1 N i 1)6. IaSU .It.bAI0 E rIR-Sod.. 1150055111511111e - lPLAVA 555-l5155ain5.510I_ ,Dose 'CIa.
I lainhs sos, Id~o sslslsoe.,s.-oIl5,1004014,l",o I, s505515...s.55 1.1,Vdoo P02.0
T ,- E-.ss IIis ...S ss,5s11 l maho , l-s l-m-a-le__. -75-5...0.III,,...oso.s-,... s-sol S1, :Q IESE U
. _92___8_- .....-- - - - - - --.-.....-....---- -...-I-I--- - - - - - - - - - -_ - - - --Iv- -,,',,, I - -. r, .... A- -I 1
55511110W-A3bos3ss 4 a7 ,1MUEULS . REND S UR IEARAOCINES in 100s s 0- El1.1 roao 41o1ala Ims-poo
.5,, 0. ean-sr"" ,'.,ssI. ;I b , sI iIA C., . 2 ,A, . __ _______________,-,- - - . 'o_ _ ___ _
? s -. "~i -0C 0 0 : - 1 N oi . - C h " N s , A .1 1 ,'I. N 5 O I In 5 1T , F h l o o l c elIC $ 1 14 0 0 '10s C A S N_ I- a C o d N o p C ,o sr
N tO- 11C1ECIIIo 1, IsII, I.s- ,ISISI ss's 1.,w.
__ - __ ___ ___ 0 141 1 ' ","- oO.- 101 .0... . 0",I5 VP P LPar-1-1sos-id-2200I. a
c'US..,ULA M A IN a le..... -l. . - 11"d1110 I~ sls 50i - 1 o' , m . l y T. I.S-se , M 7 - - VT _ i - - 7
,.11M ', -% - 1T .".I-BE n ..M" ; .I,- iS O S'4 l,19C S E IIIII S5shil ilid... C*b 00., ill r IN.071-49", Nov.11- ,


l Clasificados - DIAIIJO DE LA MIARINA.-Vierne, 19'd, Otiabre lie 1951 . Pigina 29

VENTAS VENTAS * VENTAS I1 VENTAS VENTAS Ij VENTAS. I VENTAS I. VENTAS
dg[SLRS SALCMIENTOS M IA 5 3 AUTO-MOVILES T ACS S E MUEBLES-YPRENDAS .5 MUEBLES Y PREEDAS_ 57 UILES DE.OFICINA 6OINSTRUMENTOS . MUSICA
A M!ARBELLA -IA.e--.' .. A I . no.AF.EqUKLAM"O---E ,: MAQUINASE_ _ "."
-. O. I -'n. . 1 I...I ... - ..11 1 d t__ . ,,I , I-. .1 II n.d- ,.E.. S. EN -o-6. ' " '..4 deseriir.;s MAceIcuArySec.... . elcss.c' . , s,EOe. o o _l . "B "o.. at. I A. ,.1C",0 - ,Iios a. o,'.."'...au ..o-se '., ..a....o...s a N,5.5..0...5n-'.."." cLA I. s
Am- I'- ""' __ '____ .- A - - - -.,l. ' --- -_"_._-" s.r....I,1': I .... '!d ibcoooscoier 12f 1S1%1TDAGA. N
E--5T1 55. - .. I., o. E.) . ..eei..05. sI ~o. d-si psl.. . -sltos je - n o e.see~IsiI 0 1, *N,:".-,, Anns........s claoeooi oiga ca V
,_ -".O TeicterEv . 6d a a roL e si.ectos a eI. s A:eII s as o . 0- 49 . ,5015N5 t 1 P.15I-s-II ia... '.lSo 7. '; ;''' ~t&,
.01.0s19e. I.m t ;l , . K -s n e s_ _ -essI ____.0 9 055 r s -se I55 O s 1s ' ,l... t al o. bbM coa pi et d
"eed esllo slfss.sc ~e- I19.st.Os,..f. -osde. . .-0,. -lo- -I-5- _.l,,,
I.looaoI ssslIsm.- Tl - 00Baol A N .s..... l.eT, It, O. -sIoisI d ._ ,o -I-ao. 1 . - - a "'a--NI . O D a prrcio
Os 90l i0 0555- I,.,o soo a. 05i5i l ss o,,ies -,-_ _ _ ___ __ _ _ ca oa so -o so as c - - a ' . 'I me' = ,'' , ,,,.. - 1ores
Is silo 0a" '.' .111. '15,..* ",, a9',,. . 54 casi.;,, .. R. I.IIntt II. -1,I! ...o . 515 Bee Sta. A-I"s, "15,1 c--c.," ,t"Ill, I'lml le- Ac lc spc pes i
.. VKNOR SOLAR E4 L. EC.b.sI-5f5...'.oo j .ee. oco ai s 191: I oo. - a nI ,,..,,EdI 11, " '.,....... G 0G cs e"Ilm-1 Is. se ta l .111- I.... .. ,: '"' Iqi, aT n lg 59'n'e Ir p er ,,a L.P
IREBAJAAII1 t. ...RE.. ) Is, 5s- s--- oll BA'17'111'a ,eIna . -iolale, near l-mlcleui Nliosss1sicaboe, ceccon lcaltcmpos erdi
.,0.1_ 1,11.1 1,1Ao . ais o sc o Ies 10 1 ,11 co A IAIA .1sTO I - 1.11. . 1 - 5 0I l-l... 1.15 li cec- . . . 1 i , plato1. 1 a.d s. lco 51 TO . eS n,i:i . t a pe el-oe2e I 2.I,,l s R -d 80 0 a l s a n
-ol ssosadosaiIs. sIst est.. . SaIls . CI "I.sloo se- -- - _ _ -IA'"ll :1 A.1-11" I- -I
. ,9 ues.1 ss, ,cs..009 lol L.9.sso a0olos,.Oo I0000slo 9BrT1s50m oK atRI 0 lso 55059 .l:s.C erCidos mabis elslso eu.1c-a11.yC11.1.C c-eroraI L NAL rd
coo o5 e0.aoclo.",500",ssLi'.' I III. Is So', ,oI . 9........ soI,_'. easEsoca .00000lsj5 losp-i asmdo goon1lstles
V..obo-. - Refegecasulc 7 Fees$9000 d.eel!, . Rfe 0-87, ess"o l.olo 1 osa elel Ic1de A-fi).009

I ~ ~ ~ . .n-c m cc" ro ao"0"'BRCA E"CMI A 'Tns . I- ,,,, , III- !s :) _1I1OD1L11910.11-11, ItsRI Uad'ssl11 PnO inaq LS so Ills
oIE A IT den$6.00 Eleceicido t.eiluiolc - -s11 deem Cool cIs.- -- 1-1. osol.Paeen PAD V NIA'5OVt I CONIADO Ft5 FU N!, ulsLIliulo l. IOL SU m u l S- t 0Cl-AIO eecIuoili
EcdodacloI.oAc.,ac111.do,.1old I l..l.o. -o....sF._ae..,Is_ ,__ - 11.-ctll-i1ui11-cs.1NliO-l
ro . cIt doia m o o, 1 n r - - - En-01, " Na..... ils. . -150 Co 0aOosslo.T. G N,, - I",W Ill III s- ,s teIdd PAhI A lii
- .1.1 . . n1 -- si llo e~i- l l.ou. ."'l" rna I 1 -.1111 0 [loll ,.'i .1.d le tl" a
...-,A..OAT,- --aho aliloc,'ail,,ca;,,CI. "lel. ." PIT
mAS-t2t I, l4. Ofloi.. ly 31. . 11 0 051 I ET ilEoi .ssL9099100oIoo -s 71- 5. ol- oi . -'.-.i-,mvE. , 7" [I lm tl It a a~"" ,,
S . .X ..' W " .11I1,,s-os-"I, e "I'l 5-=11% 1717 I ,'I - 5 os '.oss ,o.uos F t- 191 , 50 -000i0 15 I. CL soso- 1 . - , ,, ' '' " "I I - " ,a b r e . _ _ _ - .1co IIn-o9-I= z, n l ,la-llO.s riI 110l-a0-55 noiilei 0lnCCO i l C o. so tuiuE.I 0 1 A uil IS islil- ' c, otcsse,.,,,l , a oIld lisa cll lsilalllt l . lq all i..... Ra ilO603-807
. ,1IeI illl "'. ....j.- ,.111uil 10 iuuoi-. Niis Ol lic~lls Il ilts clliri 10 5t115 C~i il e ~ e~u s i
M IR AM.4" l" '" l .AR O ,*,, " . ,F I N_ I. _ Ic,..Isl C c 0 4 s . l*'. . - - _ _ __-W."L L.0 , f n Iid let s ac iiIc-aNcli sl L, dk csoiIhO 01
9 o nt nc l a 07-5,l s iio 0. l i 50 oo. 50 1 . eosoo l ...... s es.' .i a. . 1 , - toi p e e la Plo Irs n2 '10110 y ll ,- I ... .T e .o . ...ie .....Ci ..els ll ' V"-sI , a " e e - L . , ) i e a .
9 3 8 5 9."-1010-54-0 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-,__ 5-1 1 1 0-ss-io. e a r ooI a E a s L , , , 1'. n s o d e r o o ill l O ll lls 1 0 I- lI il o - 5 5
on.. . F ssssubao.bo.Aa I50 AB.Cs1500cC1450 9 o ~ ~ -IIoIass00 sa b . isee.o.sd.P'-e .I"I~'.-,!-A-reoIS iss ,00siS ot e sNd T oet O sai.905slsa 005.01411010solleo looeuuo_ oc, i -.,- _!-a'I.OcasI il e. C a s. .9 .9 ou..L.05s0io1 01010 . d- _ 11. , .________ alooi il. ol'ss 71F lis Flaroedo, , I meosaal M UEBLLS ILMLUQ IC, fill f ......in_ _ __',Asssco' .', A.Q IA . - root-,oss 555 i lls .09I',s ,iO0 08 si . del o "-iI._ _ ____a9".., I
e s . g l e o s t, 4 5 9 o d I r o s o , A t m . 5 I 5 C, s sO, s o B B 3 1.T - , , l t!i o o - s c _ . s ns._ _b loS l a s o o cui . l s e o e e o o _ _ _ _ _ _ _ _ _ - __oa c unME L E L A O , , i o l s e i o .ll e i~ aTa . - l l l a oi e s o . . . o b . I N
A e 1a 0 1 9 . lteldd o ooue td s s -~ 0. 10-olo s b O o o 'Al os .l5 I. 514 ...s.is . ' " ,aiebo~u i a ' d s c i ir " e Lo m i n o r M il. So. , "' 111 .1 1.. I 1 11150-s Ili sis c 0 lI'rn r C ~ n 109I so. Lo' % lu o o . CiiuooL oo i 5 a b o
A-iBS. Silissso. o9ll- 0-59, " ,0-01-10-0. 1-110.'*,, o-o."" " s IsoC.5. p.ii.B LESD flYI fl sis"oao iuolss .5IasaIis,1111s
E .z ' 5 8 0 5 e s o o . ., " l1I 1111-1!0O D G E Yt - S 01 A 0 1 0 5 0 0 5 B 5 5 " 0' 0' 0 0 c i . 0 5 0V 1 1; C O N OS O O E l .E ( 9 -- . 0 s i , i.i.s s10 .... .-t.. i- Nt o 0 , aos o s"o T. ....1 5 5..01 5,I U- oio I - - 1 s l d .c 1. C . , - . . - _ _ _ _ _ _ _ _ _8 C ..I ' ' . , ll . ;
101 2 ioss Vi00.BC tc. , 1 0 .5 eescee , 9 Ns oosldod 09.19ll 'L'XTROARROW I b-lEd LUART -- 3C. sd ,',,, il 55mrbeetsio.bcsor-1 -0 -.ii -1iu-Is.,.
(GANGA~s FINCAS) 11o11, 1sII S ls I II"I a,100sosaL, LDZRtS, l AlNCLDZES ca o 0IadoT$0,,sos ,ooIslal ...loc.ool ds lifqocs l...Ca.... slo -0-~

599 ac __od _osss. O- _ _ _ _ _ _ __ 'B-91.-._l.,s o'.; 509110" 55011 _5 1, _l5, ssojr l .. I . slo .soI, STImsI1.o . ..... ..ea0 p11.foc1Ils 11"o ..lodes .. , a n e ta . Mali' l E n 00 ...-pasI ta" 6( " I cap'yto'p
Il os.591-o~~~o coi -FaN - -- 0105T41 1I-1021..0. . a o OsA iE'l gus. siosln ocol. oal l, Mndc,., 1 , 'l.0. Roboel 40dils -.. -4.,Attra1-11 -, I7.E..~
soIa.. 910 M.."si~o , GNRO.0.5051R0.010s I2 50 10 " ll soil: 'slI ails"Iso 2491a1 el sI-n 0 esolo 5o'a 50
I.e......-AN . It _ 1 Iac . m o o" ,I5,cT00I. I a1ilioual 'a:).
. - - a. a,%L"-.I'.'.- I Ieelso 3 sP. .1 . E -71 17ls o q _0-- . ,, -b, "T- , - , 055RA. 00" It000. -BAa.
N . ",.I - - - I s "si's)los y I i s -E R A - I - .
______ Isi,, 0-0i-050 5-u sly'72ocslillllliciisdcldas Iomo'acs-as c g
3s.0051~i~.i00. Sssss-3D 5E wT osolo 1101150l .eSOB ISOBI 01; r 1u5 1, I". P5 F.. S11008e9110.41 l O MNULIS - - C"_______' L:,!l",, , ; , ,.,, " o..
CaOOt. re-,30 ,,2 0009 O'10 bis ssososoeos- ssoR5C 0 ......i1 909100 OS. oilidss. SO6OaeioSils,51I0I NRAL1UNA NU
I, ., _ _ I _lo_ _. IIII .F I.I .- I--is ae p ., a d ro l , ( 1 1 a
co Sosaloosdo... 001nooS; .locslooI 1os 11il. . . . ..5 Ocl sl i~ - baa, . 00011 ,,.1 ol .F,- Sla do illos, finisimoa, so nie 117 l, lI 1n"el Noscico p Lam

100.. .so ic.... 0 C ssc so" .I 05 1 , 1 eo,, l Iso.. ssi- " l ee, soc - E ~aos Ci c b orl n n a o cE a,t sull . _ _-.. ... - Ol.i... . ao'I110 o-s.-o a,,, I olus i OI,., IO= ..
so cacl. d005.100B.RL,,, 0I..K0..11"0.D2 .50,5s a.r 1. B.001leio ,lalsc 1 oos .1 csl, .100101 _____I lioo_010_Os
,..A. .I_______________________________ a1 i.... *L A 0 lI lOl SORToO 001. - I15,07" 92100b0......ICns-_! o
1 9 K E SP T A L I D M IE N T O S F I oO N O OI-I i - . F s a s l .lo s s a . A .,Ba 0 0I S.oo oO Tsl lI o lo o o o 1 s e 1 " . S i l s t , a o r o1 1 I q.m o To j , a"i' ,31 1 U I I I ' 1 5 7 X "~A U I 'r S 1r e n r 1 1 1 n r~ n a a u o - . 0 1 ." ..'-l 0 F A R,00 . S~
II 50505. ocooisI00-,Iss" .t- 0. 0..,...III__,I",___T-'_,__'. --, -- ___,_______,_......___"I 'I_"_...
011.010 l Als s ,ool pssE so1 dgic05500,ccS.ic CI ONIS LAMION.E11t-.d._. 0__.-55550 ,100-Iso 5055,:,,, "'l," Pt-. 5 sese10 CAS -A ,-IIEWO ic-s I36C.ilce Ioccso....iqossesce 20 0 0 11 11L
. aiiesoebio. 0 ilisl
seen 055107. I. . I ,Q ' ,,, LOPEZ -I, 2".. s sub ll-. il. Sill SI .01 I.soll00 to n n o 3 0

.C.5. .1I 0ldds oo . . -CO'-a.- TAN 6UFF. A - Ei
LUNCH,1"I19 so bills soloco 0 o -5'-5-0-Ia-aeliloaossi ocas; Lo.,--,10Arococ I. socsI.50
F la S 5s10 500n0i5 sZ11110 sso 001 15SI Pss ao 0 0 sl s l - - - " oo,, N .ioo P siA", o ..SO 11p i O li o s I s O s1 -porIFNes ?.%so,,so Oosio pI'ltO' tII'" lad'.- a , . ... ... ,.I0 . ..$1110. 020 ioooaoooo 0Irs. Disc. . I,...sool~w....,,oI.sT ..4I.0.- 0N Db-05RRI N I,- - ,I', . .5...4'0 "aooa"' "is.,,rI n .o...,s 055..b 0iM 505r0.
I t= T 1 5 R 01.."I L -, R 9 . O sa . 1 1 5 0.0. l I- s I 1 2 1 5 O sa s c - _ - - - _ _- _ _ _ _ _ 1 . 0 - 5-l 0-I N-O 1- 0 4 2 0 O O 5 0 0 5 0 l o c o i d D E c L o P - eT c c l 0.. ' ,. '' " , ,' ; L " ," " , , ,11 .... s c - r__ _ _ _ _ _ _ 0 0 S 0 0 0 B l eooc'
10 0 500Oo 5055000 h O. ssOiBa o- .sisoIOI.- -- - --5__poS 2 Ro Roof00. 3-8. $0, od s u NOCNEI I mInt er Pt..d, - N.-obo-o-SoIo.los.. FIsi 0150 1
= 11.2iltsI40 ..511051. '. S B 0 50000 00 1 I - I C ols__ __ar T 5 5 5 5 ,
II~.ao. ..- . soF . MS 00"".. a. , sssoCOS I eE.A IS lielSeI's IralO$5.-..Il.,~,ue. lIItaslsas sI 000-is
I I s."11-1 ob Sj. oo 0.0 gsobs i a. 55000lA5 7501. 0 _ _ _ 15- -C.1-14000,1' 0010 KAES E O NT cRCIl
1oe. IMllssod I%. -10991d, I..I -35-315 t No."I'" - IID 0iLC V I-Et.lcluPElan "S' ' ,o%,Ilold A 05plari-o ,mad
1. " I l.--$00e5l 0000 505 05IOS - , 1,I..0,,,I,, I, - .a,.EF .oat ., -1bov5,1Ba 0, j$..5 JUel.OCoCUARTYOEF Cf S Ser paRio
I 0-5--: 11. 05 1. 6000. Nla1, ls . .Snss _ o, Bol_ 0cs0oAs slo N ll - LI -- s 01 is.i~sO Is~ 1 'e8S 2 iii.eb0llo O 11000
., ,.., .1 " Z K- WCIb.,hIo" sKI--- .l-o-.... ."01.919 S0Ss0 den o Eo'.- M- do Uo
________1111 ._I . .. .... ...._ E10Ii_ GASOso. n u bDos Lico $10 J os o oo omo iu ui ra ng u.011
I BE oo00000 - - - - - --7 .. - ,,,_ - - - - icz . II - ,51a . - 74l
0tI 1 10 do ,L.l alo . s s 5sl~ - C s e H ,... saiao 5 dboN;_ _ _ _Ili__ _ I-- . - - -ad - -- coerpos $2011, finiu . y o la~ m . ioeg ,C0000 Oo siiFs ,ei c d of c osAaIsIt co - .1 l sq.laid !" .nd,co sc m an 'Idadno
..2 O - ,- -- - - ..o. Iea --so Id .. I 1oIll'', .cs ol .2001 I,,,I,.
to, E .5 50. Ho l: 00 oia I -1 - . I.,III, 11 455 15 cbs21012a41o a -.'e csI.e oo-- - .ca al SslAIO.7..000 500,o".oa ca
A- ssIo QuFoS cocA 1.4 o1,osal .- ' " . , h - ;" D I '..- . ' , l 1- - E- - , . d _ __ 0 11 ato.Es o-iB T'ae, 1. 1.d sliaI.l c-i:cc1& Eq i
coos sdo 40, 000 ocoa-o~co~sbolis___________ ,.55RoslI .a N- It... Es154 ' 11 F"I'o -11 0-Os ,aossi" "ss o a o isbNao l-sofCiat ~o lT
10 0l~ice.. 0 -,- I,~ F eeF . ,0 0_ 0 sleNI: "'.1.1 I5O1 do .0..0,.0_____ ~ .. ","' , ioo1 ,0esmc -lPo ceo 20 col s
FI!Oooc.o.... .d1010.1 - ____ Ti-Ell2ss Co1l, so- sls "0019",c- Iso.,solusllbi iclaseso u ls'l'Iis 1510111 soccos AI.0100120 010D,.,tBim00p1 y In -ADEb
2.. ______ - e ,4 le. EscsO sIl ss0Os; s ,lc.I,l_001 ._ II10091I neInp Vllcao li tb iItBE.nF" - A V VIE oa EER Ac ..S OF - 41ic l - O OlsTOD sl- I I1 000 ""dlac... B....sfl.... l "I k)" - IS 1-1101 05-IIIIR P

00a dbos, Ie osO- - 15 000.-...-1.1I L. Monted8Roo 3 JU ,,,L00 C,,:'' l, ,,,!:t8TIIODO1R1 tl .. -I111I ,,I,
. o, " sooi.". t,% I m II VND . 0105 ss. bILiA A Os o T1111 O 1AT1105 S~jLOOrl. Slso 00 40Om I sloslobI,: blao 115510555 Cals ..... , !!" "ijnesb 'i lo solo omedoLiqailo ctttsiddo 11100 cos " 200010 0800 09 ONI 4500 sOOONAIOO.904a3
F111 E -1 .','i .eo 'oi os-lo 001 b.' , I sdi .' so l o 001. 00'1 . 0, os 11 0 O I., Ilr 0100100000 Co.11. l- 1-100000 5,
... 1- os01- . I.s-,,II ., .i. 0 SI ooall os. 5oo., 0'Bl.' . 010 oobLo oo-_ sI olo... - 1 llso , ao Ooll...... Ol.o..i..ssl.....sporlo1.co m as,"bostidI sroood c.Lbsps-Ndalc toda toebo osso
"ilI"".5. 1-olo"s 5Sos 050010 S ms Ap-oSeob ..og.sp .oil--00.0Feo"do0 subsdo.~hao-ooao_. _Pol 500 olisuluS OiM-lasol1o so 10 osyoCo.nO
... "'.-11 10 .1101o1- 11i"cbs 0595 0- 15 O. il. b 0 soio. S. co 1e . 5111 s.o.olons onls 10 ID "_'.' , . i.os;", ,do oO. coobbsIs-055150ga 35 , ,. eli00 A'0,9000l t " ," E l 1. , l
. _ . . olI__ , s io, 0 5 0 0.0 0 9 1- s . o 1 - _ _ _ _ ___ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ o o y o b d o.. .. . O S,, .
PEN p eI ,,BiO 9 s050F15 "N o. bO 001200 MS 1cesbc00 :r00dsm oob CuliaeolodS1- tL I .. . l, A-2270 cs laps-sdosRCOydo 0110 o O__so, I T .1051
4 5. a _ 1. A l l o h s o o i o 5 I T f l , r i_ E I-1A-o1i-ol.stool . B l . O s l o . _ _ _ _ ____ _ _ _ c' ..1 S o o s o s o l o i r o c o c d e s i r i $ 9 R A I O I A P R A O S O p sl lS M B o e e

S1 10 50 000Oololl 0 I )"..20-1-l.005. ...li1ol-- 155 portable,1oloctrirs, Pr:cisTbajos'Tlctooo" ascee 0 OO 0100 Oo0110011 ,

P5 N o si oods . lo 'Fo Io' I.-Is.....000.... 051 ,0 I 0 Q psdlotIy0 ....tIOrs I.. Ohil ,",'T". I. . .. ad-_- __sois'Elso", 005 1. entc Cl ..11. n1;1 , ,idamee
0I.111-00-li--1F de2 Lose. 1948' 7 " ., _ 01E,1- 1 , 'I, " olids'50,111 .e 01 eases cs-
. . PI. . 1 o. . 1oo s 0 , . t e c o n s" - - d n s....0.V n d o Fly -ess- ;.th- 11!:;'1.
tend", I nIt A VLA/i.h
l. .0 5 _ '_ l ,6 5 . 1oe o o.tcle _ 0 00 o ss d ool s- O su u si o s oe i, o lo o sa l al o O I R !M S . A U D 5 M !H1I R A A PA-05 0 0 5 1
d" ''d - - .F - _ - ,., ,,- . aLI!.! - - ,." - - ____ _ 111" I__ ll ol 1 L -neiquc ... S nirolos "'bo nr O
o ,l , o c iss co o bos. s ho- (5.90 .01IO,. .tRL N .C os cc o I C A - 50 11 .0 10 . , - - - 011 -l . - S- s sl s li l i lo C0 1 1 10 . oI T AsL O N rco . b 05.. . 9r c . . . . I. . u ~ . " . , . , a E , ,~ l . s m 4 1 I d o r
00 ... I "'I"as I 0 C
. .R S.O R 0 _ , 1. 1, 0I1- 00 l O 55 A UT M O V L.S T A CS _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ls. ls 1,,15.,,,,.l soldo,,s,,,I,,Ct.Iill. I,0.a.01.-.1,r01. - - ll1o155. IIt 5s- .Oo"Ia __ .. ..Il. _PflMTI 11
- - -(i - - F - Do i. .5 1 5.o e aTF N .2 i o s 0 9 l 00I. o e 0 1 1 . 0 1 0 0 4 . ota d1 0-0 - .. o o os o C is s s - - - - p - - - - - --T o- -I- -,-.I.- y s o l ou 0 s oi o - I t~ a -oi l o s 1 1r
anoI. .. d.--- ,, ,.- - - I. I- Fdto. IF --__ F -11. INA -Al..1 1-Tdq1 ' " dea a& 1111001d 5-sbt,, '. -IcubI59...la . ....s- ........ . T'
3AL M A C S S D R C O N FI T U R A S, E" ' - -- I" L ' d or', S itt o pRtfel 80 l0 , co m as,1 "IE L
--0-F s, ,,, -so O - , 0. 000 000,I AQILEE DR -- 3 0-1000 i__ _ __ .a-1_ .o". 0,.. O. oo o. oi54
10 N 0 0 sso _ss _e. N. a . _ ' . ,1- 9 c d s 00 o o e s S e osl . ,10 o o, 0 O i 10 0 - s al s I ...o _ _ _ _ _c.%10 0 ,, IIB o I00 o O PrB0P OSOo o
______________- - ~ 510100 1510 P~lj~ Q~1 0155 09 np B~ 00.0.
Iso ~. AIlooII ..... . oN., (oio-sso lsS b)s 005 000 boso ooossio B0000099 000. 11 0150. so ioo ,101 Ieei , u sso0 bo IIi;s S 5100,ol B I5
CNIE A AU MATICA FLYMOUTH 1941 55 li-I,1. -00100$I'O1 -2, 991 .,ooasoeys,',,roool To - ".ob'Ino-111I-1 N0RA00004 000060010A 010100A II __ -_ _ 00115,110 SOSI sil1,111.sos 0.12'-0I0
la- Id - _ ,~~soIoi 00 0 d-.00... I s'Iaoo lb o s" is sbso5A 17 .s.. . .;.. , . u l 1. . . $ 01 0 bE C C Ul O 100 511 - ,,l0 OorS tifiooO "I D"00,1 0 05, 1t bll , 1,.t', - '; - ' .A.AI,.Al I. dT ,l. . =
...". a .o loO,-,o- ,sstii1... 1 ,11.11 aN,.K - "" ""1 I0'- -alu,1- 11u1-bso- 1.1

1-_II __I_ . . d""01. h a 3 -"."... 01....I1 I. $100I. , MBENSCALES FIC A JAS"" CONTAD" RAS
1101, seluiuIiToo Oil Z-.. 10oo.,Iso o gislo N O Rsols5,,iso O-12155I1S. 50_0,_R0P5151
" I. 0d S1 D . 01, IIOohoo 1154111 osO: 0l,Cs 001 o, olo-- os- I~. 55 1 ,i ..".01001 9050 0015s6 00 _ F1.Fa $0,frs- .J eo. ..... I,.I - , A RA ID CO X
01000 O 05 -,a-010K?029 -1 -llS t50 a501,.,..,1,I.-00010 00,055 101R101 1. - 4010.UIa.O-A TOCAiIsSIll..,ia01,Osoa lollli "l"s0 EmotosallltioseAtCOSS BURGU
GlEAN OPOR... TNI DAD10 cBo."d'.0.001 0000 E ~Linno pm .&ntl.L- l' ""li. lopicodo $15 moo, 7,.; -,-';'lluc Cclio bio orsio roill s cr, lor"allsso 5 l oss lta a
* . osoI oo o~so o h 1 550F.Y00 0.t,0" oI. oI. oIs.lE l A ou 1119- V1 N O J FP W LL" "ss'Too 0110 51 os&,s..S fa e mo.13.og..oo s do, St.....o $ 5 T solil
0. ..E. 1100 .o.".'1 50 osil 501o IFoi_ 11,1 0110 0 000 - oso os. . so, Pe0 0 55 10 dos Cl 01 PICOOR sos-loss. Joego 50100110 111100 1000 Is O...ealdo 'lob toessicoI10 patgida.u.1.1, ,--s'lo. 0-...
S o b P 1 A , a " . - , d B . ... . 0 2' 50 I 5, " , -i n o. C-os s l o i- -S I02 0 1 1 0 0 'Is o .0 0 I t,5 0 0 o , . oc l o $ 1 0 m c n o o o d ln N M G r o o d " 0 .0 0 1 1 % I 1 t.a O 0 a c bit, yc - -R o r o I l '1 5 5 9 9 9 45,n u - S i
su O.s -S solo llosoil EGAol......i100505 00 100di5. 151. '00 5 CocI as P1b72211J11 7,11 ...... "I'l. lt Cas.... ILicTon t 9 5 ru m I,.' ' '.." CO 11',05..0. ~1551r s e , $1 nes sao 000 OLlIaI 1 & EA 00
-5I 55...... I I01110- - .- II...I..0- I 1,_, . if
. . . 1 5 . N11 lo . " 1 - 1 0 0 0 - o "N5 d ; L A - - I C _ . 1 , 1 0 0 2 .-i . . 0,, , , I a nto S, -I' . '. - i..1a , 11 . I . o a i o I c l So s a o 5
58100 00,0 - ,_".._ _soso -.I,,.0-. 0 -- oslo
So sioooo ssossso. 0.115 osS ll. ,.' -- -', .,I,-- 01,,.1,9 Hes-I5 .l.E oO0O.. o s,
'n' . ., , I- .. B ARos 005110- I- ..0.....I0-.'I 14002 a s0.t s- I ecM 625Zoolo.N . r _ _ _1 -- I 1,11 7 7 11""...- - N _i7 j. Tol- I I .u

_ _RAI- L_ _ _ -OA-LINA Rho nnt 1-1-1co .1.O, 11A -101 10 5 t . 111 " !U : , ,,", 1 5 LIBROS E IMPR_____. 0 5 0 9 0 1- 1 0 0 s i o C s e oo.c ..L i o s 4 4, co l osrm a S i o . ......... " , e l o o s o o C oo 1 0...I.2I, . , ,0I 0 1n11v 1 0
ISaeel- -050 . oo.00I0cIc0I-0Il10_ _ iVoac o .I ..lo IoIl....u1. i
Pigina 30 1 IARIO ME LA MARINA.-Viernes, 19 de Octubrefe 1951 1 . Cluffcados

. .

d2o B Eos~YARi0 5 :64 OFERTAS 70 A-iNTER PAA LAS _A AS_77 ACADEIAS W10CA-1041ECOI[bA - ,' 32 APARTAMENTOS 22 APARTA-ENT5 " AITAIOE
I= Isn~o E .TUCN .BET. T o.I -jDINEROEN H POTECAS ANGELITA MODAS, NOVIAS INGRESOS. .,LAURA GALBAN L17N, * AIAgTmENoa C r2*= KO L .. ..". b.ona-l rle.lvao
piraettiib.$ 0:ms dsyn Ettadcmria esa ineas s aey tul tae nya.m-rn . AEcuKOd Cmrto HrLY IN.Rd C- C- - BAN.c a A r"'a e lo ocno g eeatsta patmnt.anesr-hnoe ol. atioi snnfis a
_erd. $,I,1.t 11eS : . . 11 -' II~. - 0 .I .. Fd.. ico MdoMiln eP . ", r H ._ ms h, I-1. , C e -.... - - A ... .. . _r . Atsyoli .ahlrt. R.. -.d... ...Cabu -. I' -. - "'. _- Sy. .., - -;;, d.."taory pti $ y38. 0. Via Blanc , r , 2car. Ca. nda C: ubi. Aveni' =n -- -4 . pitps."
- . __ -d -..tdn rpansar- Ic-~ nN. h - r., BfN.be , dr ro c- .:1r SIe esigaua nge.Otorfa e-tems Pel aznied oain H-bia Eiii Dcl ga bnate ilade jNY3 nr ClaaCou baE3Bs8-9
In..L, vIj. -I , -' . ... I ; r-.=mde ta-d, e-:s tea In .!* .'x.-_= bl rameIt': . ia...... .. .I. ltl... .MAm "" , _ _ igafa caeIa S' ar: b, Ved' d y susR, par -, ' an l. lu - oI 11I a I'nI... 11.r .a .,d m iu ed.rd. . .I.. . dr1. -.. - --C r "
peos crsttr 20on ris aa omraens c~a. nlrs nsol . ...r.c . nr . Vr - -.im.EpiHin s. ef AM . - - , > Ibr U- .. , eO..I.. ." r- y .ranvias E- - - t - 9ToialsO 8 . - C- - '084 e imito3hb~alns o
= . , . -1 _,,1,, t4. CVedI.d - - . . a . 1 -. _I- -S- --1 ., a , .=ne W,"s. .D-an.C- = -7 - -l TB. . ' C . .."..- tmet o.4 C438- I Hv. ben d... . A perT inu c-m- d
--- ---, E " -6 ---.- .A..d. - -4-4-i, ... If-, IN.TA BsENI E-L InL L N B a my be 'I ---jI-n l msm
Eq .p F ,ora c e ..., N.E I,,,PTE.,"""--" ,. ," '' "d'r r-B.,all. 261.2 P R A NQVdr % 4W aa ..cIoe- . .n e iulau epraenoItrirahbtcinganesem g gu o
L 'u d ip - 'd e .,u ? .....o b , - 6 B;n a m t I . -cia , rM d i-r ln de ' " z - -" C a ',." et an doI - as_ i _ I m .,. . t , Ld.. ta.A. -ny - , . 1 5 n E . . su d s. m ue t d a i t- I I- c m 1 4 n"r . . . .- , V e k t - r . III.
run craspteasgrnd y ~ e .. " os Aea3. r' A ".""r " E: A,,, T, EN-d , V ITA C . es,, ...Arsae. dobn yccn td eero n
___ , - .__i ond 7 pf-Il reII .- hne, , .. --" I Ntee o, p na. S-E"" rS . 7n~.Sll eNun A.I - Tleo- '_ IShTSINNn E A coina NSI, Tqu. D142 -4 e CU.Bn A 212 . Emhdad- , VDD bCB AIIRE
... 1. m la oa "~ ia , mrCakn 16 e- - don a.a aroa a Esa e 3 . . C U o , u ", ". C - __ _ _ ! % SI-ATA-BnetM : E.dd 3 ua ~ a N o A .. i qu .,I.,
Eq .F uom gr", l Fnte F315t. 00 IN 'rR- II OE-1d-6 -3 - "''.1.. . - . . r. r,.Exe'm-d ., _ypr-m I,1b1-1en- u - n11, .I.. I,~-2-0 a napesna Teefnorl512

E .3, ..6 4 Ina s ,e.. 1 p r d . m1 = L . . . .I l 1. S t d I , ^-. r..m . . . 6u.v-, -r- l l l I 'te r- - - , " E D A Q. N ' l I 1I. C A- d

"inn l -n . arn pi .an LvaGi- 1, l. lt ,znf C-- 1. I ., aMate - ' - ,- -_(_RE AC 'D C_ AD_ IS - _. Ir.rse.74-2
tu, atbr 2. moel lauom ..r _ _ __ . _ . U _ _ ..__ . C. .. ,= ; n.As _ R ___ _ - ... .3-c I ~ ..- = e o eor utr ai a ".ones , ha Intr . A x vllohabiacin.. ,-dascam% yc id
Fo om. " Ca lad ,1 numL 'L a b . - mI. ..... s. d"resp'sab e EN -61-1c-N." , I u.I,...- , ,- -, o, ar Id er,-, cn su se .Abta oran.d. edf no w ea,
to e r I'll- I I N E R'" ' IDPAA E L H O A - - -- - - - - u- --- - -,,, C - ,.- ,m ad .. p , n o ts. . Ez -- irr na d a m d ~ a , . . . ..ab n. A I , , -, .,
NE ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~; V N : ' Titi 0 l i .A t a .c et ec h , d I ', rfiea - - " - - [[g.d.,,, , N , eg:,. gg,, j :, .... , - ..E. . .8 . 1 . - y - hb 4"... laco ed r- MI.- o'"'u"nCargad . T . A6.. C NCRDA Y !.~- - ALT-- - A l .UL
rie - lt - ar ,Imeur. de 1 61,a T,1 a d e l v ns,1_ ra.1 n Api..73 N T RES P A A I N N o . 2-1 0 - d e ts co I... - - - ,e tr a - n .2 i ab t c a h m r . so o e de s 00

", , A n '-.r " ' r ir N L ' , n - 1 te 1 - . - - e a 1S -p m -vell. I edI, Car s, bra ctn,.B . sB p C,. - - s. e as D m b..c I,~ = V mpE A 1.4111-1 " :-1...I -.- '.EPART z SA "E.TARAN, ALTO.B MODER- E-8275-I :b :. 4- ,
aprt d msse nfrm N,, trdar t. --------- ~~ - "53177- 2 r, "TERES G ENERAL ' Se---- a-I" t, . ., .- .... -- S- ocop-to oi- . -I,, -- p C- .4.11-- 'dra de"-- o "- "''
vie 6n I IT i in r . . "R Ar exinbE r T er IS 405, e s. el e ntrrepe Iven eiro iia ~ I , , , I, daa , m... LF mbul- a.-..msrrrni. IAA.CLE4 97ETE1
ett- ,,m - - " - ,, I ' .A ..S b e m u b e _j n._ _ . , _ Sra H e n i P r d 0 , l a e e s M r ll u e o s 3 2 2 4 t a o m d r h n , e o m d . s e c E E E - E - 0 . s f e t l u r f e i n l s p r a e n ~ A U a t ~ s C M A A R O 2 4
-AEo . M AR AC N i. y de 4. n~ B-7 . u ,,r = ,,aN9 2 yn- ,GAS d . F-TELLO N G .RAT R NII ONrco m n n e Am R . / A Pg 't NA Rf eA NT7 Ar E - N ESTREN .... _ ., u I ,. I.. . . , '%. E-; , -I2-2 3 ,N ueb? - dr - 2nlim .1v S nI ,d o
- I d._ _ .;f I ..... . m. man - - -- --- -- --- ---- _ -3 T M-3 . E-3 - . Nov . E I I IC II" ~ ZO R -nd-- - .-1 -8- N v c mpee.29pans o m nu___y-eu- c- i -'.'I-p im ia vsa a
entierule n ca la um escrs. cre~n, Oler0SOEre S n M ehln ''-' - p age~yg~^ g y,,eg,-IND sTRALE~ Crstia y an oaq in M RAM R n rea~a.U-B , Fana, g.M n-i u I.p 1 _. lavamana~frreder, firng brdge, am~arn No vnde, i -ed, in a en ara- .AE..E.NZAS ,-' 11 ,T.,I.', .VI pADO m3a. ESQ. -------- - ---.---- - - -- merpiS ,entreMarma 14--pVtal
ecndaltrsEt nmybeaen rinpoidn A tmvtsdl4,e rlsse peelwpeismablse I2 lt e A u u~ eaqiau patmetcn24 aa P RA E T N FE T L M R 44-42 dirnne , rern e g n a U M \ero' adran e M dir i ter s. Ofiin "C edi lda a sla Dro ue ia ar i S aqu~ n a araf ... C.S.I,- .m . mT. r Ir. ,A " ', 1'd. r "T _ ".,. ., T.y c"u " i te caldo , --1- - ------ --.
1. .1 a'e,,,' I" .l T I%7nin n m- Da INn E Rainna ~O . I'n bar75 PRO ES RA . RO ESdES - - 44.-lGablNe d. B n etrnl.c m uet s aanac. o y s -r'- -Inm n n - I I- -om d r ocn d , o er :11 IO N BI A IO 8 R RA E
mes:M..187, E-74-YE20 rd n, aine enre Hn '~sar y agu------ - - -----medr, ds hhttaions. bho nteralao 6 eleono:B-Ml. D184, cale rimea etrPARA . ELadH OGnA -.m1l.s ,. nex al a- I.o
GE VNDE: T~itla H;B MOO~iasde a 1 y e 2a i FRFE5R DL CNTR ARURIAO. O MS CNAS en nioesencna caentaor e gs. n- -4;. 22"'E-7 --2-v9o sn m;hls. ba ......gud ---o
- eroe, uv, omad Il. em - [ I . E3 ..-.. .rd : n -d . .....- UeMn efmdoPnoraa lbo rd prsa Jnun Ifra, eBa ApraetOHhn $0 B 1.U. L PRRENOKOp un Aa rAD omlst r
$iiylk NaT M dade I ll3 IL- ,. g. 11- I-1,1nERO RAIDO"ar.... , , I __ ,i ..'%..1,,V - P A ue cie a" ".E8078-1 o2radshaaaeno al~eme ed aehae Sl c da B OICT N OPREOD
sa "!n,I$,,0,00, tmi a fciae N- ; ". mebedeadoo n u- r ~Gaal iAfe oilA, Dci agrepata ncs dI-1rbu raen - EALUL AATMETPRa,. , e.cc'Igntlntdr b , , .bn ccn d a Ifran urt.Csad orldd nutraN
gn~~~ IIbn p73rc mn ".11.e Tm -11r.. .. y-r- ,a - ;n I,:lzy em.Ren 03Tl, -72,psvit a al, o uats slc- aemanfea is oulac~.Mo-B111 -51-2-1522dpsotetea aptl
III- U-11. .1 I Nd TE Rra cIIedI yIS r? mpjRA riads EL H171 OG -Hbna -AR- , .3 eor oia abho ai , 0. rI 9 0 etL ,dradA y TejLdT , IE-.horas . M1. ,%.,T.. 1Am d- ' 11 'nllo * d - " I.".... '00'. -A D "Llt~S drMOiM~.ytuEOGAFl prxio retaan rm --- Ir.L E.. - -.. ^^... , _; med""u"nod 1- , 1 s:AI'llNEPDE,r I Sdm - C'."Iu., r lt11-"d- 'al, ,,, ,.,%-t I d '. " ""Id e A_1,,d'1 2:.1,., y,.I u .1 , B ..79--G20a a ria-trrr. Placodr 24 bI~ .',cletaor .,a .,Ir. b - E-7473l"! - n"2-2!0 E-7I'.5.-."ll
, n ..I .. ",.-..- .. . Dnr aatacss ernapn el h . - - I2 ._ _,11-1,-- ,drqzes 2, n.-cud-.",
to ,IBdIfciIdd..O 1n.1 . e.MA"', N ORCEFAADA l A~i- y I 3l;, , ", . -.1.,"ado rtaEnt3 A.-R2M RAdLTuO.ModWIDERr. ent - I 0 h. r .4.,ganesco vst
III. 1 , 100hst ocets-... oam.peprr nrs - ., I-AL.Q nr. .. I-.E'.I. n.I. PA AMETOCON.UCA gr, A -ctmed66 . ai yCoe.ua ddy....aa stdan
Iu ...d.. : untronotnad-Sbr u ubes e~d~s na o ..'-' __ . ... fet!", AB 0-I.. V-al n41N I at B mnd.rlrno apart.mInI. = b.d...S . y gd qercoel bsr
"',o nctv.2 n nate B - -- ...r .... .. I "rc' yr- I ."ACI.CUTR 1.1 .1-31-22 d abia u so 24 sl-omdr ylmpal eta4.Peco$50.S 9.AL1IO NCHAD FMLA AI
vesons OtlnmCaaes veia esev. rpoiih trciv.M Lj 5.-"11' n, 2 ypntr una HOE lELROM' $0APRAET ONL-IO NFdneCl 1-11n 2. y A ._ uI . , re,,r.nc. . E- 8- -1 hI'. "n= ."preaqI'. $
D e a a 1 ; 2 a 4 T e f . 1 1 9 2 . n r a r g u m b a u e l V e d d o ~ a c o n d. it . t p.n . I .c N b .n o , b t l c ,n l - . 1 . c o m p n ,e t . p anlo R u t a 4 - --- ---- - - -T- - -mIr - - -d n.ve m b r p rs 'r ', ,
m ri hp ecr L ,in er o do -a ntTrdi e 1ante C _o 0 e a n . D -ycla "'Ind .Iviuls e . - ;Ka alac-m- -. - - -rty_ -v __ _ _r . EL41at
11. 1n, r 1nt1 1 " 1 m ensua.e: . N o ra - : j a r u b l s. . ._n. , . l , - 1 - , a. ~. M dr " . r pi o l r ' x o E A L U L N A P G T M N f D A , u Ina y - -Cec la o y ga a ALQ U ; _ E A P AiT A1ET O S A L A

,I'..n el70 A ran _ ILd Ictd ala P61 0VI19 n n ada e abtaS e61 pat eniBc. .pr dar R TA 1 Dar - NTn So "I"" "" 1-1-pr. $ 'men ar ,V'.rgI E ALrUILA MO E """' AIP"nO
ten pegdo a .a alza . C ;umb, V- _.-. M6n07. E-m5427-64-22r Af mlms ,da , r . E.....-..-...la.- en a II - Tntr.1-1Veddo un cuarB . _ ........ anE_. LA - Ii 8N .LOl arad o~ ~ - _ 1.;.-Cr es A 87 a m a i T A Q U ; 1..I ,AFI A . T E - -U A ,. , 'T A .. - -e - %fe e -sp e io m ee i e | 3 A .Q I A A A T M E T G B e a .n 6 . A p r a en o 1 s x - r y ' - IVo h a i a io 2 .0 , a u
ll,4ar - . _ -E787-3-9 daes Gamtia.Inle. race, it. ord l I - d,.T efnoA.'I . AQULAA _LMET D.U.| uI; _n .IenrTer j ,.... . r ..n.a. E-It- - ylu tdalanoh I Rta30 l dI
- rua.Llc. . I.G rfiHsora -797-3 o iea ua d. uee .2 , , omdr 24 nlia urt a gyLE742M1
TOM1 O .1 25, 0 PG _2',"SA- "' " br, eomtr'.TA., arioio u - IN. n. .Cro n d id. Ifom-:I .4 . P _A . A ZRIMETOACADEALU L . A .. TCVn CON L
"Il .n...G..n . . -., , ",00 aa . n tdsadmclo$0.Po d 3 41 .....r. "',E- ., .1 .Lu- E- __,c_ -e _ _ _ -. I,_ ____ ___mp_, v .d de-Ri N 9.el
ximO ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ritn And ~~ e.S e-E c 1AE 'm NS a r aa afmy PU SE -,uja - - _I_- '"III-,d-,-1--.4
M-aurI~'"". _,Mme . s""Icaqle .."ne. - rae T 1- '"n"""d I h1-tEDInFICcO "ErL ZO 0"n- , N_ ",,,,-yl,', ,I m.c -.- , -.s
-.-vd III.~" . E-;I v. . -7-LE--5-8-2 M387,F-_ E.re B-141-1.11 ead. -715.4-1
- . 11 1 1 u - 1 .. l - I " , G A" n l -A N - .. " ' . - .p , .. 4 t n - m I ~ O D R~ . _ _ - 1 1 1 % . - . , - .H- -T E- 1-"l t . IA "g o .-u k- E m,, . .- I , , ,
64 OFRTS rirbbao, t ono1.uirden ,n rs ecd. nsnadoabai. dn semoo..~r~mnRR _.g., I' .I,-,,,. = 1'1E"N.41.1.. 34 EQUN Aa.BEI -- -. "2, onenm.o54al.e reD
__ .ua dmsd 1a1yzn uaah.psdbe ox le.tn neI...".n -t-a . ca - c- u r -... u fiaycaieteaTj hoa. - ql ar t mn.I. com_ u , _ d "Ir'- part ..m-1 nITsE n e-A l -1unvntr rava. ug
DAMO DIEROEN .d, I 7 . .... aen u uss.Casspidssr.d-,- 11n--.I vc.d pr d.. .fi . etey..- . ...... . I.. -.. I'll 11 I I'. I."..oeo, ~itcoes ~o " araa. no, e5: c,:5 o e ipur.a n uar aiaa3,a e
raiirss nern epecp- *esuo a Nci o.ua _ d_ . , hN .Ecln.cmiaE-ms. ,r. 1yd a5 l itrcld-c,~ * "-cat *' ' eud tre ioeifeeifnaiane .n2s-e
WPOEC -175 !ts acr as 0ss. n kGlR ANScaldde aeco tasate R-N. 0,etr d.y r. mE9cU E S -d ud ered 0a 2a yeqi. out.Maino feqii.--- ----1-.1111 .......... E -.. 2~ Eseana riaI. eir nrss- ,..d1.,,, - -- d _,. . In d sy g A abu- 1 .nt-- ....- i bss n la u rtL.EncarId .a , per- ...m..n. .....I. III, --2 4.,,a .;T ,A ' " .N RhadR... "" - PA ,R a SDAM S -A1- om--- ntt"- 1.- 11.1l''.' -'a-'', 1t'"1-APRTMET,, E AULA ICA etmnEPAA oRos infAm- :'D
";"'. "'",DA-A", ELE.oz .r:- n I7 IEIUEO "-""-3 Cal.da D sV.dad. F28 "---'-1 -- 1.-- a .-- oeri n... .. L%.,_- 4e6 entre :7 %y _is__-. .,oms nA r d11;-- M 71 ' C47T"'". .'. B4 ,-2 I ..1. , I'- ', ..,". ,' ESI A ~t- LA1"E' - O 5 . E I I .I - - l,- E--n - I, 2 . ,;1 S1.IE A ,LQ U .I n l - m - m I .E-7 4-"" -"I. . - 11AC OI,.- 111, A - , .. ;.,,F,,,,ab ta n"," , " - .I'. '. P.- e -ME T~ IN E TR NA :K.11 a~ r euea. n l enrmp ta e o G N T A IT C1 N CE CA C S~
... - "P t i " I L. , I , n . %.1n1.1r 4 1 M n et n -1 I i l e t - m a t r ui amon 1 3 B a n- ;en clr _ 1_ 1iE -1 .1 1 . " . . .6 rsc a r o , a o . c ci a l v - a Io n . 11ci A . 1 . . l h rn , b an. , m- 11. C. . ... n1r. - 1 .1- In l I . or.. .
Nfono" A.....C . I..C " d--C--sa-- - .l lxR0Ao OAUDO.,cudaCI. T , 11d ,11.baol, cmdr -- tcoebn.E-778-1dne.Peimmdc
_DffL n-on2 a= aun= s-m-e aunvria ey2.d isvninls MI E smerAdosrc_ " cn.s0.0 -29-2.u ocN' ..=7 I " na. --r - - AnUI.. "E. I .....ARTA ENT IN
EN 24HO AS rea"vadoicli coq me sn u-eninie. eiteana.enennd. apd 'Algr b r n osjadies s AQULA 2 viNT 2 -ts7 AT - s nte ana rt M ng r na te~o, al, ethaitcine, an ite- N 45 PRTCUARBEALUIA

-x.e .. a - _ reepd - - 'I.al- med , ban operc.. rvc.%"ao,565... o45 WRMR:$50MOT 6
|MO % 70INEESPAAuASDAA ' ...... .I B i aeoa.1. I,-Pra I~ .Ifr~ " "-ItoI. '. - -,II- - -WB\"Rnt' ,,nt 'o 2I 3 eao rroa~tmnobjsrI . " I'l s do haIT ac1..IS , _sse .
Te ftn U, " III~'v.mnt m rm, o tal e - ksE-7R3-M2-2Tort. , .. I ,. .I stbaom a n prnssoaeIen ree.
" E" LDDE AATLAFA .E7-52Nv aiainscn aopiaocmlt 5 AQ IA E NISRA N M ecldoccn aar gasepe is rmrps. E74-43
Ofeeo "let e usrscietscsa nacas ebrjdsamn ,, 11,;smd ,d - Ia. rI -u - A U- AAPTAENO DI1.- 1 ,atmet 1.cmust el. -No I", ", entr I.7,-.y a-.IB-.4 --.."
en~~~~~ 'ioeal atda u ee.Tm I... I.~ ..rfue GamnII.L.. nI'.- -.- .. - LI- AM -11A- A N~ ,l .11 . rv......hI. I . n p d ua rdsacmeopahb- Slaaomdr.l4.bnoyr m .,E75-22 S L1'L NAOT 2 L
adlatao dneo aa aso d hre-emle~ I . e Madam %ard. llnoeIn l y'cn -rac, reg.r,!.r. I t I b _ ,a ...C.' Ic n A-s aoccnags traar erod a1 d 5 n --- ------ -- nahb = ,grnede45ens00
E-711-4-1-"- E-7. .5-I., n__ 7. yCM.._ , B71. E-. __-82-19 J . ao eaqiaaatmnoee orae 0,ats eete eeca..
V e --- ------ - . . B_. . _ . " , at ete aiains o a o . c a- te fn 31._E3 -4C A . . L O_ D A"a l M -.; , .A, , ^ M N " ^ s D L n A 0 C A A E U S E S-- EA L O I LAA P A _ E CT N I " ' .t Ay Erv c de rI A d , r e t rAI K A . NS, l N s."", - 1u . , _.lj.!. ch.I..:,_r1,e. Pre11 aIbIIIIII. ... aiA L QUEALQLLA RES . 6RLESNT "l I', ynt.'d,' , . A.-r -- ,--m-dr.._-n y 11-aj. - oenCE AT.CLRAQ IAPRO

U-. , I. -,, E-7 2-5-2u Ba, cmpl_.",agu- r A y al Ill Pr- AITndpenE-nC,.. BCC.. A I.,.ina
'" I~ rl .-Cas-L. -1d-,,Cmpr-- .1 rao ircaet edel NLR R NEALM , A 7A9' no1 0 ad IM de ..- na B QI A- - A.. 11D ALCON"ULD -"Y I 7UDE .',1-at'o", L-" , r .I.. ';d.- n o'ribi4, %in m'ebi
Ventade csassolar;es y 'fm - ,Af%,d Id1., -m t E"n1 ise oiia rdci na E26-0-1Erqe yMne . - n. u ....m. o eteI reS,- ..hAbc'- Z F 1- ... . E-7 - . -20ycntd erii aablL er oo
4-m px. de medi_-C .".y...."A'_-. I, Isa- 1 te, e.er asonOtnalRSDECA E II ~. v... . 111S. ". E 1..- _ . d. -- , III uI.-b .l_,_.n, i I A dao.E-6-1.
Coe I d S), I y rC-_. .Y - I I .... Iat .A u1' ","cs- aN aal ma is' , Mar-an . t52 srla31,eteCmaai l ANTsSAEZ UNBUN A Ina rI - I'doed e l l "I E ALUILA ABdTAIONI -r.
7. LG "'"'- ----1-111 s .- -d - . d..111. _. .. I " cm' M.I. I.-.-.o .1 al.e;.ds. l . ter I.. _ - M I,-~n r..,de9 aitTeefoo -77:
, I . y.,vddo eaqianpish. E9- 2-N ref-rec 11;11d11%enAle, vsetsh- manII -- - - .... la m*am -= a_,'%NAI
s u ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ " = . l d i"ot n n r i a e $ 0 o e i A I O O I A bt... A ~ d . I A nE o c m D s g . f i a -- - - Ei . . - e d .d1,. E1 . ,--. -80 3 -2 - s : R B A C N A E E A A , L
trtnt e ditnabnd E oedr.VDDO ALEB jUIAA d A-.--fimrf ueelaa , mI prfrtl
--PNr- Brt- ptra IblndBoCl- i meri, '. GEnaN o. cilrT 1-1 C . -.mrna.E41.- 3 eslcoeo.ccn mtmels e- _md_ _ _paAN en-, s AIcAmeTr.r- zwTZbNn c 1m4y uat arn.

In nuestas cina est plan , aprtamntIc.- . ei -- ,rida. . -n . "' as d." - Tysrvco rahl.S ..c' --1n*_-;= .E-B- ".:-B
dIivrin R 1,i.,.M.. ConIn - ._- 7- -"- -.-.. ....'rmes F-.,,2,,5. L ..,x- a.part .m.... Il 1- - 1. . . .. A L- E-DO ML~sEB
.= " 11_., _. ~einv~isprd ce:-, "s aMARSET LQ-A AIr DE I lds aia~oe, I no I---, -' S~, roio r .-o,cncoeb
161. TlefonoM-622. b'; ,andamj"bdd... mA = L -r s'.... E ALNULA MAN,' C.'DE'ATA-', , teluonk, B A1 jimTre r-a y a --.
E.4si-4-5-.agu aundnte bno nex. eleann en AQUIAS PR~too FARAMETOteralaOCo~na e aspdto. menosaga sempe aixda ea y e. n partamnt cetrio, modrn PAAPP. " Incmd; rc _l ,s h0, aa neor o aiacoebn, . v.G~nrlMnao eat at F-taq~ ebet abi eeeca
TOrO SH000 iscynbu Onllaco-7 d1. A-3 - i t a- S. Miyguer . 11-11 J _2-.ve E5648-2 nc ad n iM-07 -.25
Exiraio omltagra-ena acdaaumo Pnioe mde..GAn , "'I 11T"tE.UIA .N E-742 _-1..- 74- _2 BE AL.U.LA. NA_'A-_ TC_ ,1.1 A
FtI. mo. I... cu ..".." n d,,t ... d, vllo deCaa, _ _ _s, . . , nIne- 5. MtuS anf Alexuat Yd h- c1 luct .-AVENIDA 2.0 DE M.'. I -_,",-_AYO 61 ALn" . DEP1,- ,,A-=NT ODR IA L .mrmnbondpdin 5
bre ~ ~ ~ ~ -8006- jo . rpaobets r ,m.u , E C80-6-c a Ill aitaulna tnca mp TNprI y-, . n eMa1y dhz n. t%[ aca L al-cmd . -I -de Afern- 1-P - Inores T..w54

PAR AHIPO ECA NO-PE-- A~~ II3I A-._ s B-on, a- ^, . - . : .. ,E-e,,,I - -,. C~~laoNo": . '" $ 1--- - -111-A.-.. C
da timpo.Vea aMartnez rian o. , r . - t ; . 'u.' , .1 12, 6 -358- o.ntro eaTria m iu. rnu I A A :$ 00 1-.s o -n enz o
- . I-70-- N.I--, .-rX',"& ';. B'C , lA_ mn'_ _.- e u__ I p_.Atea 20 Aatnetomdroexeir ca luloDpraEntL-,5-4
Pr.ie ,A . ,_ . Exerinci,_sr-eady",'.'. Srj1. etrnse.. -;-S , _AL 'GAL ANO -1 - a nda, 1r1. Pouaa ahat r iew~a.si.cmdr w a .oi.111-1A ' in e-r - l..-.I~oN~T ~IA~o Nx
enteo. m dere trtes sehnasdo, ns tn_ _,N _ leladI CaSa s y Crcu.r. ._.h-IIu __ - --_ .....-- - _-- t .mo o A _e ,.lo dI..A- .. IN.

sas~ y oae atnzyPi-D ,.2cntIN s -elt" E pRuO - 2.aae rs c o ' '" OREBAE GAL_ ' en ,'r- '2' , r,,,, '-,, ,,, -11-S.-----.-1TOM . 1,00ly 09.65. P -4AGAO $20"0,'0001 ~. ..P .- ., .r r me. sdelua, l 11,ne aaT ...nt ... ?,'rron1-rt , M_.- forman en el mjam d. .n.GId-.--- - BE A q1DADA1, EE ALQ1 ELA AA Nn Z AI -- .
(C.rred.r l-.eg:ad ), _: QU DACUIN: SAYAS, --9.., .I, .. ..I.
el 1 D . D1 t i : 0 0 00 0 4 -rn s g 7 ", 'n " .. . I p', . In . - m" . r"m'n - - . ,,,t - '. 1 1 reI ~cI - - - , , . I . . ! . . l l . , _ , ,p ra ._ _r. p. 1 . 1 . -n

, nt ar~ram edmso.NuC28enntre n lustla y ". C-1.1 - N . aco. o id ,~ I d. 3e . 3,,r~nasiidae, - . efrn-IJ,- er s acoi mn.A1A -- Ati-32 ,,,,TC
mao Avenieda D or r ." vz en 2 4 - - - ---- - ":n 'Cmp ' " M"' ' r " r - H TE M N A W I -- -3 "" "'"- I" " I, 'nN tABEAQ1LAAAR M AA 0 EA . .U.1.AN -UEAR HA A I. par ,I,,, A s!,.-Np ,__-_j7,
dVisitn.L %jriaplma,,un p....... ..... .I ". S-d.-.... d -nlN.. ..._ ~ dr ah~i. in, - i~e. Ill.., ,-j - .. I.. Ij - del,!.~I'. ".-1 4.
I E N F C E D E n .A -.I . . ._ _ . I- U _ . , - . . " ,: . . .il . - Ano n , .. a . n m. - e I... d_, r... - d e . "I . " '..r .'_, '. ' . ' t 1 0 , t . . , E -7- ,- I--
n ~~~- 4- 7 9 d - - - .- - r- -- - - a u n o p a l d . "I " t ' =1d T '-_!\-n , h I. a e d pr I . ,. _ . o m , I , . , - 3 e c d n . In . - m e
E ..ad m.s, emn r..... ,Crrraer AN ASTRM .emnoret """, """" ' ' so " " " akI" *,*-, " " __o-*u 'pr ~.fm.Fon eap.
s .b l -, -til ,-j 1, lgad - o >leta., . Cursos de espeelnli .,- "r" - BOTEL -ROMA"- - S - A_ . a E n- - _ , _.. .dcnthycmd ldea nrue-70-Al-,1 1II,- - -- - .... -. I 'eoal nia eyt e iaa -60.205100 PRAMNOBJ.'BL. 7 _b o. E .9MN2
'.s. .,, J. d ebe 306 cnesidiiI sl-'- '. nI.n.I. '. rm... . n Idi._ . - _. .... --... III~ - e M --- - --- - C E A'tA .A.1- IT A - rE
DeaDA310S DeN ER, 'O rrn iirimeHbn tprEN a ... . . - .I - -"--- _ a,,m -S-Ee - Lt . rN1AENtT,...~s1- F n ....1... Amp. .. .... W n -i me re N .. rRECLR A.. c ..aalteswi, alnvie
.. , _ M i M uss l'nnS, - - Id.. . C OC 11A-A T- - - .A. S- E- - - -45 - ..L Q I . A $ 4n - I.._...
2t ...I.. . 'I -g - A _R Gam WR tna nmth In, er, n .1..B : , sa lrTMNOD .t oe- AI , I__ Ir 5N ssenre1 cn RI . ~1-,nn ,IA_ , - - .. C t tNAyt a.-d ....
11 1411T S "- -oA ..N1; i. , Es ... . . B I.,Z .36, lto, I.IrindeLiro , gsgdI dSg, M o .. _ n A - --- --C'dn 7..11 - .L ... . --N-- . ... pta~v1.Amadrss, .. drl, -_1 ......., nr ntaapna A ...r.- ImSn, ! e tame abe eapo ae
C A , " ein sss'',, Zia -- md-.-, -__ . ..r... __. A -4n1.d11-11. ni nrn d espnnifoms rtrbte ueasemenreeenisT. rpsepaarh-asen ita.asr
T I e N - -I .d - B n. . . - - C o n. 7- 1 e"o M e b a . - A A n 5 11h . .7 3.. . . I ., ao T e n- - - . . .. I." , I. - Itel mrnei. . v - - I . I ; I .a . . , .. I I . --te t m y t t rc r pi n i , di i an -c r n . . ~ m e a n C t
" N e A I . . . 1 . U e- '.' 2 . * lb. ' N A _ _ AE-;2 . D 2 M l 28 g I . . .7 4_ B :. - - S . - t x B E - , ,a t . ' . E L '. I l - 7 - -2 E-7 8a a - M 4 2 N p 2 0 0 E t ~ ', ' 1 e' ,. A . L . "-A S

- .AA AAAAiAaAdAosA AAA.A DIAIITO BE LA MAR A.-Vierne, 19 A. Octh,br lA.19-1PligIna 31


ALQU ILERS AQULRI IAQILRSjALQUILERES SE SL ASOLIC OLIC-TANI SE OFRECEN I S OFRECEN
54 -HAIflACIONES 87 RAANA _ W10 ARLAO- AfEPARTOS 113 ALQUILERES VARiOS ,-'05 ANADOAS 1117 sOucIU ESVAI ,119sCOCINERAS -4OCINEROS 24 LAVAlfERAS-LAVA~IRO913
AG IR .A.'d.IsA. ' . IA -A' . ~..: a ' " - - ". -i. I-V, ... .""".'. '" . . "A , -I. " ,, I.... 11.'.1.111.1 1,11,111.1A "' .1.1 L 1- -.- 1LAATIA
A, L , ,.I A 11-1 . d. . I. A 'A "N ~ A L'..1 1, "- A.A ,,,*.A', . ' "I..lAA ~.A*AAAAAI1A!, :A1I.A'AAA ' . 11. .1. - .1. .1 1 ''AIAI'll.AIA-1..,A A
ASS!1,,1it . CS. ' T.AM ,- I 'S A. CA U A A12.A2A .. -i... i .. . A.A,, , ;,-I,.., ll1 1- 111's I. "l. -.'l',,,,,Il
T--UI TI. II I,,,I.l.I, . ,-A- .1.I . - - - I , . .. ,I, SE;- , O FREC.."'" 1 .iI .-.1 - VI IL- - I" 'ln'l
Iii- l. A - A.'-AAIA-',SA.A ,-A'ACAS , C'CASNA A ." TL--" .,I..".QS' -0 C"CA- .A.SAI.",;1-IIIII I I117 - L-I I CR ,IADOS11-1
S.IA"1111A . Il S .. , I., Ii. - -...S~ I.,Al I-A' A- 111-I S I-CI58 CRIDA
."I LI ..._ ' - -I" - .l-l!'I, -,- - .,.,.., ,-11:.,,,.- ,I - , - - , .... - 11- IllI 11111111 I2 %I,'C.1OFERES R
I ASQI A -l1--;TIA11AI.IT D EN ---,_---%_1____ ,-1-1
Il_ 1.AA.SA- , SI - .1M.. RLAE11.All, AiIASAA 4 7' . AC-li.-p I I~,AA I-...SE OL IC tAN :'ITTICE-- -S'.... A 1 . - -- - A .4A 5 , A. , : 17W1A-1
&DDARDEN: M*3243.1'. -. . L-1. I I..Al,... d NIAIAI 11A1AASJCIISIIAS "N -9 - SOLI .TUD DE AD ERIRS . AITA-.SIIS SS.:.C'CLCCASASA1S.,INS;.CAISIASS A A-.N
A-AA - --- - -AA AAA AAAA A,_ LC55 M AN. , 57a . IC IA'DAS C-AIADOA

IA. I.11 AAAASA ,SAIA.A A -A' AAIAAmS 1.11I..I AAIAA-,A "I, , ____ AAII . ,AIIAA'AI IXII.1 dA 11I AI I ,": 'll115.51I. 'AlI N IA.. I Z.A1 1. 1 . , ,".M t LI. IV'-'I'AItOAD. UNICA
.O....RTPVE7,4N 114 ACENTES-t. -11-- 11-1VEI.DEDORES . A A
IA P.5 1. I SA 'As -AISA AAIA A, AS AIAIC VAI1A.lI .IIII, SA S ".A, I 1.A1A AAIAI......AA AAN.A..A..A

-A..A CIAA A'AAIAD A IAI.AIA. I , LI, A lAAA, A E AALC IAA A- -I" . 11 S. A'. l" .* . ' A A A S AAI~i 1 1 . .A I' l'1. AA A
ICIA., A,,,,ALAIAA,,%AA..,"AASICCAAIAE A OV113R S J 1 -11. 111. 1 ..,,.'.,
AN.CESi....SAS1-11-LADAS . I"IAI, -A .)-- . AlA IINIA l09110T.S.,A,,'..A'IA.1..ILL.V'.. .....lAIII' A"ASCA""SNA.,A
- ,----______AAAAAI ....AI. A ,, ..'I.A'A ,I , I. .AIAAA ,A 555 AA'ISS A' I''''"""',' " ' ," .. ,- AIAI A;I , V .
A.. SACIAA II. -A,, IAa AS ASAI-A. -A...... ,, -AZ -7 .A....... . 41

I.. N. I A , A, 4INC--!? PICAa-TAS .Ai....

8. .. N A V E S -NL...... . A L Q I II 0, ...I 1 .1A A. ." .A. CI- : .. IA"A
.. L - AlASI.AAA' A-IAAA I. I. IAIIS A A'AAI SAC"' A'AIAAIA,-lS...... lIAIAlAAA .11 l, . 2 AGENCIAS COLOCACIONIES
.1AS L. A .-I AASAAA,,,S L L SAIA .1 AI A SA l
,K...AAA ".AA CA I %AIA"AAASA'S AS A!!.A .1- , IIIIIA... I.'I.AA,,A,,AA,,,I,,,IAA.1 1AA1.1- 11A S r 1A.. ... ...lI

ASCI, A. CISA P A.1.I. l II "." 1 I,. l...'I A" .I 51 A ASA, CA IIISAC Al
. L ....1 11 LL t N"I 17L .. . - '111"",".".*10 AITA.Q. 1 , ,I"13 t-- 111- - -...... I. P - . ..


________I"' IN" "" 'I"l_ ,l'... .. II AS__ _ __ A.- . , A - A..IS';I ... IAI A...... Ii A .'Ill 1 I i 1.1'- - ....llSA'': . , SlAl . I" 1I' l "'l A11 r
551"AL."'..l..Al...A.... ' .A..... ,'A.'-- A. .A -1 I I"L.. - . C .--. ..I:


AI I . I IASA AA{AA- 1111 A IIIAI'"I'll"AIA SA AAAA I - -A,. CAIASSASS_ ab l... __ _ IL
IS AIIA.- .SI.A..-SAN I SSAS _ _ _ __ _ _ Al NA RN N .. .. "OPORTEJNIOAO. ...AA011111I-ll . I."""MA 71A-I1.'-AA 126 , iARDINEROS.. r
-r;F '.I .1-1,N ASAllSE_- l QLIA,'4.' I NOAL.AAT'N.,:"[I. IT x ITHAR IAC I AA!11, I I ..AA I - ..." - I- - I ... " ,
A" 1 l.AC -AAA 1AA..AIA1. I'I AIAC ISA AAIAI ASIlTA1A',11111 ACIAILII.11.1,1,,.IIA -,A' Ill I ..1111...1- I' 1111'1 11''-T;;-A %IT
.A. .'AAA. " .'.- A A ASA" CIA A IA, 1-A-1111 Pll VATI III I' ll 1111 14111111 5' "Ill -AIA.'l..Ig... ..." 'IA' lil"'1T?- 1
AlAS5 I,'IIT 10 I . ' '" - ..a. ".. .. .... I -I , ,,
AAl- ! I J .A1 AAAA .-;-IAA a " "M;AIA '" 11AI .- IAA1Ill, " 1' d iAi.1- .1 71A . Al A 14 1 4--1111i^11".-'lI'l .1 1'
AlNSII .S II A S AAA A A S l 4 A iAIA I' A IAT" TC ''II A7 -o' ' ' I IA A'1'5'.'I,.5... A' A .,I .;,1a'l . 7 ".z.A I AC =hI.' I A IA"". -1110II Cl ll VAI
.V1 A',AA,,'.AIn "'IzrII'*.IS1 I' I.IIIIIIA .,--l" I -I-' -,, " "i' - - l - I - ,I II . ....
OP RT .IAI -CDO I AJ IAA AA ,A IASA'S'S'II I NAIVA IllS 11.11AM t- ; hi CAA4SA'1A1 I , ,, II I I 'l - 1.. , V - -1 - -1
. - A.AS T.IIA'.'.S M.WILAA AC A I:ITIIA 1'' N ..... .".I'

83 -LCWA AIlS AAA .AI 1111-All AN "A AIAAAAAIAA ASA7IAIMAINA. A A,1-AA,11..-d.At, I l,, IX .'I AlA oS", I 1.1 1AA11. ,tIIV allA- _A-IARS .d ..1AI AC AA AIAAAII S L CA.- A ..IA";S :,'r150 1. ASA - .A I4., Lr ,''- ~, .... I ... .. . ,,- .1I- . ,I I- IX
AIQIJILO LOCALES. PAR, SASS- .A", ..... I.. ,$83 SE1.E-5-8-0-IL,-,1.-NI. ..".1-A"1 1-1-11 I-1;2 I-.III S-0l.AACLI, 1.i . I .I.-I AA --A-lSAL C .-IACL.- I
SIIISII AS,,,,ASIAAA'ILAA1NAATAIESAAIAAASLSATA IA...- AVA -.- II5IIlI.- UNLAPAJA AS-.ASIIINA.
A SA SAlS..lA..AS I . . . . V _LA , L : , IA. .'.A ' A l S I ,,I , - "V ,a , , AT I .~ 'SAAAA- A11 1" .1 . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __1 ...
IA ASA -SI SI S' ,1lII IAISII ASIA SCS.1. I S Al SSV., I SP5N ASSAIC
86.FICNA.dS I -IIA, A,.1-1i I.l. I -A ~ . .. ""A AC L.-A A A!' S ASI.'A'CA.. ACAS1- - " -- NI LLAS "ALAS "
.(. .1 , . I all IS I IAIAAI.Il" I I .....,AN I , A- ,-.
.11 I - -"I , - I
N E A MAA S A .S S A7A SLI. .__ ___-' I I ; . . .1 1 I - III.1. 1iLP T 1- II
- - - - - ___ 1. IT 39 V- I I. ..I. 3 . ,,,5 A.-

C. L A'll" O RA..I . - .1 A IiS!S N .. . A.I....A. I "..',A.I- 11 Asl CIA.. .. -11A .A- 0 111 - 1 1VA-I
...1 A;- I SIS"" I NM C ASSAAIA5NCIAA'SAA CANASANCAS
AS' 1.^ ,I -_SlT A, - CAL--'" . I' A "I'lS1-111A1AIAS ISIISSIASAIAIAIAASAIAI....I,-.,I-IA"AA.I -". - ,V- .A I .
A. AA L AIS.A T.AISA C A A A'S A A SCIA N A' : 1 , ,AAIAIT .;;;,,, ;SSS.",A.': A CS A A A .A.-AIlIA'IIA AAIIIAILAl- _IIII"'
1111, IllC 1111 11A-A1 L - 1.AIA S IS-$8 5 0 01. 1111.1 AII.I.A.11A AILSA'lN AlS-,.A ." '
A I1'a.AIASIAA-A,,AatASA....SOItO PRA COLOCI

- L, :;:.A N NA,]0 .L. - . .... ASIAA. Il, A ll.",'lA,; lAA ""I AA*,,",..r IS", l,,l NASA, 5lAAIAI , .".',,,- -.,,,,I, ArIC


Nil I , A. A 1IAS _,.AAS"I.s' qlaI, ACA4C L3:1111 . ' l l~IS sS l ' AlA CC SI15DE5 I IA Sl SI IIA IIIAAA 1-1A .",S.A-A-IA A'AITI' ISSSACASIAAS AId ,...I. IP
1I.1A1-2db ll.'A2 I111J51 Al II' - 11.11.1 -.111.1 .AA.-'A'sAAIAIA 'A I.A.A -.SI- TI'I IVAN
V '__ _ _ SAS5j"S ' _ AlI- Ns. AAIAII.I II..A , A T J : ,,1,7- l lIS,AL'5. AS NCSA AA S~lC' A SOC I ICAI -h1a11- ."," , : II ASCA NIASS..,: lS " SI S ASS 'A I,I SII-iASA 1'-,, V -m-L. .....A ... _i, ,'',,'-_: ....
.IA. I. Al. IA A AIIA S A 'A 2 1 45-11 A I AII I IAIN . LAI - - ,I 71 ..1. - I- I.SLAAACASSA C SAl-AAI,,, ;'IlAS - -I ' I.I . - P 1 T 11 1 "
LVI . 15Il'AI A L L1 11V - VI 1 1 ,- N.. 1A.,I1- TI .- 1..


I E79I045I_.. 1024,.
-1 I- -- _-___ - ICAM1CC'""""' "A7, MCA1AA-- Al- "
I A .,' . ...A. A," ', " ..i., I .I I.", .SII , ., I, A _ ,
C P 1 .11 .. .- ,CSM IA I A- S I- AS1 A llAV.1'11 SI-M- - - A .... - ..."_- - . A-_.L____________,.l. _ _ _ - IV , I
-11 AS- 1-1I ,,,,AS . L ANALI.A l 1 I jt dL I,.SCS..1. . ,A1,IA .'AlrIAAA CAIA '',,,",.'.' .! .......... .. I LA .- .
'A""S'. .. CAIlLLl .All I., IIA
' I-. A I.. .. IA.. ... .A...A; LIIl. ;:lL 1 .A ,A.' I- A I I A'SI I A. SS'AIA" SA,.1,,- N. 11'L. - 1- 1- I'l".i .. - .
"".... I IL .,, ! -I...... l' AS.' ,A.,IAIS.I..ISI1
SI A --AACAS AAIA I S -- - - AS - .-I. 11 I IA I -11. MII - - r I SI,,,., ,,1jI I- IT.''l - - l11
INN SR" I - N" . ' i NASA I. " P."OILA 10?121 ASOARDIOE S LAS S
AA" II'PRELY P41111C.'"ALL/51.1IIAIAIIII II1.1 -1 Ill.5A51111A1 AAAASI I
A S IO'--A-AIIIA. TI. AL451111111 ,
;F ..I A'l . Il. ,- A- IL, I AA'AI'" SAN 5AA SS l 'At QUE[ II.II .,,II_ ,' I....I" II I t,. P In T.Oa VPI%8)dRON ,,,IA-. , , A ,II .. .. ..
""S.- IA.TVIIIP- I I ',I,'''I,,11,I, g,.1' a. A,,I,,,A1.A ...SC.
A. ,1n -A,,,-"rAll - I""-- I S. 71 0:'ROC,'LA IYION.
A A I II S, I..T, , - - AI1' .S".IAA
6lI ,M N I, N A r% A NJO A.... blI I IllA M ASIA. l,111a t R 115I I I A' II=
T", t "L, j =A lL'1111I""1r11-'RALcT.llI-.- . .....CO ITUR .-RAS -M'1ISTAS AAATAS SA- - I A A 'IS A A I A CS A, SILI,, .A5.III ...I.... '751-A10 . I I IA ,, A':- . S PA ASS ' I A-1 ILI I I..
AS w ...- A I.. v I...".. -A1 .-I -AC. I,.'51.1' I'A'.....9.. (4F!,,tsCF, ab vi " .bt
PCS--4_IS.1- -1-1S.1IA... S.SAIIACIA1A .......AAIA 1I1I. Act.,SA ALI IS sIAA 1 IItunl- .PITA.LT,-- -. IN. WIII'.
S A IIISAAA ASAAA 1,ANI ' , I.l I...
lj . ,--. -J - I T * L - I .. A .N l QU ,,". IERES V :I ARIO......1. All 'AIs- - IIA"
CASIA Al CIA SASIASA AL.-SNACSASNASAI AI 90 OFROC-II. 1 !, I ,IdLO - ibl - T FI--,-IEGADOR.F,:A %".71-.1.-11 I -.:". -' '4'A71- -''I.

I, Al-'A.- lA5'I.. ,If.... I..-ll IA I- A 1, .-- .A A - , -- .AS . .,-I. vI-A rfrecas Apr , ,,,-17.1-71-.1.LA-l - iP .I ''A; -.AAA.IAIA AIINS I -A l .,,IA I. N1.Ill,"AA'AA T la-d~~A d L . IA.
NA A AAIIA _IA ;." '7.'l : I C l l AAAASA'INI,,, AI.SAAAIAAAAI....... AIAIS -I., , , V11 ITA , ISI UA-,A ""P " jAIA 'A.. 'i i Alr..SA AAS.
I lA ' A I S .5 5 , I rC SII , P n , m c u - '" iL I , A S AI A IS,, SASS SAC- ,ISISA. C ANl IS...CA.A I.,M -AA3-IA AOCTUBRE 19 DE 1951 DIARIO DE A MARINA EJEMPLAR: 5 CENTAVOSConvoca la Comision de Servicio UllltiunDato, Reevadoel efe de la Policia de Faeci6 la Sra.


,Civil a eximenes de tercer grado "i"s Cap. Prez r Elena Carrasco
i on Ide L. Goldards
.....1E ,.11 18 yL. oa graveone un Cangoe a
Se presentarain i nimitrooos alspirauteh a cubrir -. " y e nmotociclista.Toia de posesin.
epnazas en el Tribunal ie Cuientas. Requisitos N'A10I ... 18245 Se les adeuda a los obreros de 0. P. 6 quincenas El sepelio serd hoy, por
OrENdoxED 00lrd-r0 .. .11,13 la ma2ana. Honda pesar
Lp C- .so'deServicIoCIvI, qu b n eM di16 de nr embr d; W SW nsCub' -.'U. . 116 -SANTA .-In 1.l-Co . 0116 ANTA CLARA: lotubre 18. El do, deoldoolo r end
I Llbsoolos . . pl ,112 1 -rood.d. Io S ur d 1. T-er -o~~o El Io-o Iooso K
8- - e.1d blr J.6 P'rCI -d ".r t .1', "'t bdee I.-, Dn s n e a aiaa Ju ce oe e ol i apn a ad ieu
br . do-I.. nlol N r Esa .. J1sc- 1lo sa , 00in. 0 0e 1 l mhod . od. p0a he Candon uenL6

paalos exmnsdo oplono do Cloolsieos, dol Eslsdo. los Prov-o - .10000.101 . . . 12 POargl dol msndo do aqueoaassecc0n, Tososle posesldn -onuosto qoloodo co llero do I.
4 r dmlOInIsoraIvo rrlspol. y sO, Mm p .pub .. r.d. 17 e,81I r. elrulo e ba m osm. 00 = ,a poagds o dsuoo r dl DIARKO el E LA MAdoo noas. 0100 00 1. otIc 5 ha0 0idOoo my hIeno - - ' 'se81nelP tdo Ootodoo mn s t Oarr et n vooadrnmosldor do Is Zoo 0 E .- ROS, docor Josd Radl L~ps. Gd.bgrin nvr0ddd 0 5 iapo o umrssapiatsa at u Irs la doi ooochs lncldente abdO 05105 61,eyo e ll Pe nns e0cptnde jr . Es pbs l ona jventd. soondo Is vIda
OubIrOl plaos 00n 01 TrI00un 5Id pdr'' polo 10 orloex0s. y .croditads al 0iet de 050ndo qu 0n 0o os 000 00010 c om ondldao a ,.0n5-.le onreiaso snu o ar clmado do
b~s" a it r. nllooo~ do to I_ ... art,.. El.. Car- &I0000 U .p

Cuonos --lby y'0000 00Ine Il s doslor Sanllos SMsnuol Rodrlague.. dol dkclendole 80 p0r09gu0 ,S niom0Rnte do n lcinsde1d elia po l n solmoeto do 00na
deia ~ ,on


Pj den s e declare oaomao ols'ssd:" doe000. y vuelta a Rarna, via TWA MioioRor o 00. st mqool-esoes ~b 0o loes-en odos. sotsisdolole 0 adssls.,oos oa 5505.d oonsoo-e-slouoa -I.n-E aC
ilga era td so ro00d0o los C~ uom s odSlspo.4 Aosld ossoia o slobsy sloo 5P E s~e l o d dor culosnq loslos cupIIisoti.. si uiensdIIdO'e l s spra o tde r
0C l, o fcds 100 .onIsIdoro muollds 00n0 declolacons xortoao- nes. sln mbsOIsa la olsni poolco Los obrolo. dol .DIs oIls ECt do losns, ha dolodo do esir. slns
.id 0 d o s Irrsdofss. ea 17lde eI- s I...dreobe I uI c s os salon l. s
11100 psors lodoS osolro cetalos ,p s olurss- 0 0c1l0r.0 II 09 do ad Ibes.- Grsosssnts horld. Ss mso elstsool5 se0 qoolaceooos do Ionlos psrllondo'sollollos ouldodo. 0easus Ssomllsaoe 00r505 do men00or catgoors. . poos, psoo l proolodo 000 psjodo iday , oi, do Ia Torse, oosoosl. El - I"posdnso do lo seoird q0100005 do ju110.o.In los recursos lodos do Is Cloncls. comRunista OoooloooPec ooomoot sol so arloclo 40 Is vuolls Roms. VIolts Nouevs York al Ibgsossslostlos deoctsss 0 do n .l ad eiscr ro IsPlol ooooo51 so sor. I so o or a e~o son00 Ii-olloor bol dosenlace. bUc0 (00r0
d Cua 1 y Or16n05 dol Trlbunool do Cues-hace Is onoeidon dosodo Is Hobano I AN LU erI~ 'g'r RI 0 10n Moonul Goolleno olue e on- neO olIslaoIo:: pars Islntoo su s 0 oIdos .Ilamno:r 5Incerament1.
--E os - dll Admlsoloro800 $srIs d00 passra ooomrl IujoooCoooo lloiono TWA ldlsol sI deAIO.Lo or dutad e urooooll boln do, pesolta d 1000 p 0e1o.-AmneMcae om- Prs oddintprs r
D rg.s 65 Prmo ei rentc 'Ololol. do lao Ssocloooo p Neo$ -0 osumbo s toidoos. 'arlo, Glonsbra s 000bs bo s polo d on 50 voomlo nte sol o dlboo o s adlo 00o p onsoy 0001 oesdo Is socds. y lospr or o cI rsll por 0050 0100h0
d le a l oieinti eql r n Do rogreooo o'Nuovs York (010 Is ruts t lolols 1.52 RoN lo Co bos. 2 Coo,. Cosl Coll ns 000. de Oltnsssss C.i r0e0 0000 p100 n p111, don cu0o.0s
- 0010 PoloIo lc epodlds poolsn UIver T.WA dol Modlbooroiooo, lUd. podrd - 15; SolalIslas 5: Cobooldod 0, Mdr- '0000 oon ooo do loeorlo Is acs. do A AN Alcur 18.-E 00u 10 er00000 hn0.d ls frn
El CosoIde EIjerllil- Nooolono dololdod Cbolnoyoloo do' Is Escuo > ' oooitor Moolold y Lioboo. 0 i dossoo, m101. orsoss soorro prlomlboamente, lo eoodojo 0 lrooso ldo d, loa coio oqo nd- dolo ra EOOO nIO500 d5. Wsnolo doooocho Roll0ll "l 'roo nle00010 n001e0 do Comeroclo. cnI. Ud5 iouodo 10 11r lo rolls TWA dol Sor Ooosnajay una oloooo do Plsoolos, doodo sl. ,oosdl-Ios aol Cii ert idi. El c000r0tjoooonebr p.0t15 hoy
a ni n I s d oo-00 01r 0 a.0r00 slol 0000 se oooo-dllorod oso 150, .x-b. e GUANAJAY. 005100bro 10.-RI ost. d~- - - ...: d e-osolo menooloool se hoopitllolloso rns1. asde d amaaa
5000 but. .1 lo lll1-ooo. ...b s doosg0.00010010000e0tto sPaulo Illss dls d 0.1000.
dut hR irGigido .oo l'rePOIdonte olln dol tIlo crepoodloto lo - . s.. y reos ro por lo, vlo dol Nurto. DOs do do Oas fIlineooe boba ol dls , ,s ooslsefrospbe el ood p 7y ,enelVddo ac. d51000101ep00ble, ooooolndooolodo l 000 d oodn sI ldorras fInloo qu0, . r. odos modoo, 00 pooooj do lIa y vuolla 18 0 000m0 slsol: Cclebr6 nn islLeresate .00r lors. ha hocho que hoy ol 000- dero1o de Co do, d oo lrcb oetols men do eol llomoloms i d00 0000 000m0, llodlrl do,0010 r 08 en50* TW o loos Iodo los . do Ib Aut, la ndlsolos *1.711 ,, ~ LiI C b n sodonl do' Cosools Torrltorlol do sos porasso sepultur. sus restos 0001o ooloss looslo 0 e .0 r 0 rolod OflIsilos do Admoloosrloeno . T , l permil o lid. do rocbaor y Demodorslss * 1.108 ggo 8 i3 C b n ooooron. do Solslnoos. tonbonlo Al- ConstIlolooi 005 nulrldS mam0010t1nomoe u lllgb l Poodor Closo Qolno lo boo u0 hsyasdovsa oo 100000 pf d arts UIoo rooos, 77brtBrn , edrj precrt cnd ue, Ia llooslaliooin dol Psrllds Sooillo s ooooloodos 100r Ia Comson do Serl incurroir en oasa dionad olguo. Orodoos .i3 p r a H gin boot l io de so brd poro ossol sin Cdoo do ta do l. a ureo a tPopulr solslls. 000r0000 luoohochj0c0o Cooll 00 oosdo 1000000"0 los -qeILolbersls 33 __ _ 08 remeodoo 000 sl q00, segun 01, loegos oooslro senlldo p6.50m0 5 50
0550000. 0000000 000000 los olilmoenoos lololsn oloollos do lradasdo. e Ad0 Nacol..Cubano 240 "dooooona oooo u sloboi llbro" NI aloobolsos lodos. eoocilmente0 050
deortcsdel nin E mnsrconPbiad A dEcu Ls1.s gssos 5. OodosliO, dsrants Is ospsos ds so os.Io, Coubonold - oo Es is oohl do 500y1er buv o sg la pu01100105m 00 00600r 01 me0s5je 800 svouol, nsosso querldo c0oa80er0 e1
0Frsnto do Looclo RfoluclnloloroII eor do Admlnolaoo d b 100000 vo York, as p5r c0.0015d TWA. PSsosol ds ISooills -7 s ond sosldoo r lainootoolo do Is noosooopl 01 l eob m1,mb 000r 50r docor losS Pol Ldpoo Goldsoosl a Oresenold solo e1 Sonodo do' los Rb. -oll Muonbobpbo do Lo labbnoo y o-s habls sspssla ss drdans so Nusoao Ysk. A. Fsoc redoo. Nsovs L' Corbopsn d o H a loo nluso 0.. doomoasdo xolenso.-Albrts LsovIo ulabbblads oadrei Isarso ; os lsu publbos 000 1pr0yec0 do by. domon. do I mlams loodolo do los domls - - La Voosscul 10004 do ll6ploos muy0 Interoos. -~ss sloooob o Ild do oIoo ssdo o dsndo 1.01 l ldsd do lodo sasoooo. luoooloboos. 'A T L R.otbe 1. lots desde el buoo do vlsta do I. o- I Moeno deoo ogo or pr ltc lan Iai
o:noati:a ou sOae u, aoede rbnl eCe sd Junsbt,.S uncpe S l ot oo fllxos do los lrsslornos norvoosoo.~as heraa NeI Crac
tro OerrItorIo ol dlo 2S do 100r0r0 Co o la ovas a .Esoslssdr otaonelsiuin punoS que ostdo reestldos do ooo PINAR DEL RIG, oo.obre 10--Ge- Barri 0000. 000 0550
de 1848, y consldoosonecesobom nromo- Is Csstosrsbsu. d d s a oooaio - ormoo Int-oS. paa lacdd anlb noer l o rno n podujooo enes Dosoobeon. az
erus pod osascor n es n l - CoEolos, doro Id l balo. derss ddx. 0148 0000.0 'socodod el 1l1 b t0 ddl ansi D 00 r0.
al bo..r. r, ' "De 6509 Fe rsidlda esta sI. p001orl 10lI, F roo hoormno dot soeodor y
"Ls sllusoldn bntenloalIOOlOh dd ouenls al Pboono do Is oooonoca- boor mosbo rsso ad s 0000 jIqAN, WONlD Adad./aBs 'Aootentoos - 1542 doctor oullo Ryonodo Solr, o .o- Iodor poboodl dot Partldo Deo- F allec6 (ustaVo Lobo
l000t blra-xg y orelam o ro a . lo b rahods poo Is Comolson dol . Cubonldad 5.4706 o de sereOao el door Polsso -0ra00. S0medn Ferrs, y del represson
Inten ~ ~ ~ , osa r bfeteata n~ l T nal u';d.rbridit d. .1 - "'i at S- r uluse ie. 1. Soi u Ab r de e a n n.. -osr t r do 1.geAd.


riiaet aaeia ice u n Cbsv o os los si so do spub 5 lusic05. o uoo. scs0Md Usoal bons .1440 olos. onsaos aiosls do dbsol. Soor marpulo doie eslo. 1500r001 UEV Yuda orK ictur nna CAi.
puedan!I 'rdu.re enfrnsrr-e iGct el...- d , .1ube1 1 potp- nteLu A.ta 9.cndi. d uuadn cbnn Cd-AradoMcad, cin , a rea.Ded hr =eprnsont' anb, udao ye pei

,, -a0.ldooobll 10 s lmb sc d os 0edp d s G ndrd m'K g
lar, runI Collumn ftja E- mTmW A Z .Un r2na, rd' 2a7 1, dboaiiarl cresodgn.1"traiac~ ,reul~ . .I. .C.-lza
orPi rdenusestrecaorets Nsmfsoersdete de intrcida y vueltog a a m a, vd -ia I Is. sd1.dd Zde, ~ e O H 8t0 Pad. e. be. IT;mu 'o~ 2"~u"".
Obesdao Od e oun m enoooa l bOpr sIe cll sobo Cs oCsporl o o r o lb do d S oEa C h 4 I - r oo s - M o. , , d h t . por [. mru n E M dm japa itad phr e,3d d o moi o E n a,,,
elalista ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Al. Popd. .dod ,Wlta 6a printdd ir. prb. ,1. 9..la . traitor ..,rdt. do d* .n1mea frs~ l .Cr..id a 'C bfrid-Cu.ae o EtdsU
do g ls el s soa oostsdo dtHe ,1 obdo151;o . lo obM000000doGboooo osor.booooodo ooooldd sosdo- a, lb


-11 de0po's dy hacer oorlo. to s1pa r. ad r e0reIt i reS hod ,o, oGus-ao ,-RodCeo. d s Co dlob s.El 00 , . s oo . i lo, .e sgoH.s, 0 r p bs oolqpr d dae- dlo o e da El a d 100c1rah dods0 1 0 ubl osb s vb roddooo. Cio i.
res~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~d Ar.d Gaci doe trs-E acnvctraraizd el-areba e jectd an -e ar PI.. deI ..i to -11me Iis- bu.r ,b ia nen F Par.His dn


to desoMs Is.1dro enoo s o xmlr rro d 1l.0.ll dsan.octo d doooo ex me-lo neCoslC r o ls eto'ooora lA In ugura o o n deloouv o l -d do! '
00 501 d solla sy Juooolo s.m rSise peroslon ol Pos-ldosCo d ot1oso-ooson so osgoentes: 94.0 dos 6 -dotografoiyso da o odor. n E z tinor l luorD fed rV O Cm ddr d 1Yi1IIcledad O0Int 5IIu00.d El ndo Eose 005 .E ol d otp~ 0000 o ~ ~ ~ ~ ~ ~ I ddEd ydlCnreoNc A 1,d1m,116, Frma-al bie r, 01-b 1 r ue l r e VORCra.~a
- i. Tib alt C1.usc.. ri e rt ord de IBs bren srcorsd Sl-sntco on a lan Totaldd
.. Ad 1"., d, rundi, desnnIand - L d, ~ Cbllm d eioyCua uaao or derteled P,,,, - e kestre d n.o parad train
Aui e ed , P A . u t n . - M ad in B e Ah nec o m- -Ed . . C r u z d .,M a ed ral d ' o - c o c o a ~ e r s n a i o e l s M N I , o o u b a B i i i a
dri e ExtleTra,!1"rd Ngu'.arn =1, m tro P n, am g res P an, dt - ronarril, mdaj dveb ec r',e b e ia tbe . (. - y.uroIncu
rotor rord drar D.y cer degdeeCtenr. dN a B nd Y-c bI-deI-ermI to orec rin al lusre p r1d11.b'.. Ie Ce1,11rsto
I d ad.barerAddndrl- d e.. 1CubbosAU. : na;lmeda ssAde dosLC 5 doode omprlv l . P.dod-tra de arb1 tood000dn00 dT.I.o a de aous
AiedTWAesndel HM. dcto vide Mu.c aliad e Lr Ha"-' 1r.1e c r . 1. -l - - dh ila e a i I, f,.-br d
-iaro Pur 1.r ,pUrdit-d , lMnita ie llne s Autr nKZAI ,inadoe ploofoz
1. - la kp1 &-h"vioitusM cir y id-criid dan., erru. _dj.d b b lmot orspauda.r.. ua.E
- ~ ~ -ni Lid puue ir acrdrt In rule TWrAt drrel Su h, , o Pto riave n e rd I ,,l. I 'Ut lvb bro2 nit ,
I'nhI ond 'mnt n rprC n Lu "T-..ad - d- E r 1** jer y tre "d r1. b a n.

los onalA 1 .ood C tmC o .0 s o a 0 oq o . o si. 0 o o gSA - r0cOnoacn'douso boo . odog 1 s vi l, s o .
-l d.... los l.d.dyd PsooI ao toe s I ooodo ddundCtoeo C-poiSdC .a Isdoha 00 00y uoor nas1 0doo sbd o I C a .d o

ols~lolsPospols. : ~ d Osoltlodoo psa poobsoas os~so. o so . oslolsoyao l dls ohongoodn lnsssos;btE noolohdao r Oau1ortss4yo PbaaSdol RI,000n0 aop --Cososoeo Cbsos 00los 0.505 I ol
1bh- lritcd. - 1,m l ib 14, Ho. W l ebd r ua winter e tua 9 t [B C rds saa ae e fslm.

dIdmn l o d on oo d o o d o . o d sdo boro hsI oamerooand tades Losd obssasho. bus s 0 los O ros O . sto. Nanibt-o
an. Dd, bruun.- prnjud I

'Is AomsodI rtoon ToTPAr1 ogoy; trosPs . opboroo doo, y
raid r get,--d.EHa1 granabrl rlsuiCuba.A0 0 0 ..,
alq.A ldPrIiIme'pal, jd1rdg1.o.rnlasturdd l-sIds oalE r1l.l'."o o bo-it-, C!" A" '.IC " Ie V~ bedo1. ube . b U Ict d., Cub7el docto CarloR r
1-11 ar jaen ,948; rrcretari k. n r s
...... d l P., it. r, 'r!,, r ~d ,..,is icieerd " 'a ud. .... i Uan d.. lined ad;obepr..I. ossPo .;oror. , sOdlrodloo CoaddIdC.u-- ..I3,13'adCreur d 5.SI "16 IrofsbIa AaImNl dISooloa Eosos-o. 5Ic a n
- - 55 - ,L psnd..odoynopth.,0do,... 1 4.d..d.airCoo., . -hro d Qoolood dI do Isoo11 soroo1.d Ec Lobro lqdleb Hu-,.
1-1-11 In In F0 - 000,d e sdpdoACo ;1Doco d l 11do s osd,1 . E P ,bori qu
Flol, sdsoorblnl odrkoo.r d.ld d . o ds.d O s s i o o l lu-ilPbdo do e Decholydisaor.one al os.. 000goCbol oI M noC a V .o - - l si, b I
- ... Asunciaon: De togLdd de jba6U"I-Id

An---S..sidad 080 AlnoodI y 00010 rEsde- e. o . o d -1. loIa p os so . N . Cooobu s e so
-bo dEl Con.Tdso . osIne Ioad0
beI P d,-ool.ori nal o e erilL eols 101 P ogoo ..o.o "dotd ".Colooodo I a Pasdoa olbs.dolIdooloo o soo1. io Inau ir lls~r' iod, o S .1 d 1.oosdo looro,It z. RPdo dosaoolsInOOids:oso d 105. - - so . Iosunoo.idos.doo1.sb ol:pif,,.00a.-0a.t loa stori d0 B nol oAoloIrosoobdo d945 , Ie oolo-s IOOS sooo 000.a-.a- o n Nb d O ss
Ira.ito4obap..s -sdIdDELIADdam- -D
--- I"o, loosdo. C 010050 50 p ulseTrosbodoar dAso
-E eeo leb o 1.rAsp o d e d0r00 A r o h l o os are oI t odbslld's

--dd.. HaO d 04 B o A d lo-inodpI Tribunal po .040doslo"V
--i -co"dE TSxco: dt. 00 CO1scd sdro-~~ d -, tuaya del," Deec, nranl;d

-- soocrIacId do Erores ydo Ar1s. E.Iddoboloo Ojos -lloslo -s oo 1.- 11,6ob us0 o Lob 0
- l~n= 1 . ,.- -AmrNanMSe a abna DIeDd
-"La.- de a Unhernidd dedsunIMn ant
-s -r, - -'-oelV b o-a ic. 1043. Moo.LWit-rtu a de.rl . I 's lao. yOd0l0 0 0.11. S
oIo p n o o do obsr- ' b L s ods h- lss oOl 1e a u.__d__r________nd__r_____ lis I Iss d Vs
ffi~e~,',dr o, S .. I~slC111dorpoo1ospo--suto1-olblo.aMiolna00ll000000I ,n-lo.. d d-l:0 in I..u 00rld0-I.f~r., - At- f~re . . .;Ublti e PAL) i,75 DeleadIi
intent- I&UdII,,I- rb,!de laUn.vealdad e A 1uciMne ,,d , la ,y-P)itl, i-h dIad - d.1 lnF oalrcor e n en
ANoIaI- n F1. cMutmurNac nal


to "Paag sr. Mlso d loolpoloolsorL
q--n u l r imeron s f r.. a acbab.a teevisibn ol- p r inpre L s ,= i ..as dd anter bre . IC1 ban A:senoal. le la CDolehomisftonan g' A eIsan i 8 T Qoir os oosln
do al-e l anic ud ltbo cao cn s .o- dl a -in Cartrerdue nd djec n te vPeJdet d LIZ.Coiioin _ . d r .ladd' - I- d Lr H obd.1d4p.iui . ,,;nvRI,. doEl n . 31.r dr., ',Ir 1 79 o r e. in o r ingsG ebg.D uin' e am b" I, 'e'd A -4osd
"nor rykIb .i -re sie n21.7d3' a rCAfV-CT 1..ore su p brp .I . c nce1. d o e eIa a Br "aoo d C M r ne

oxaa, 4 De ooa o t lod
"id"""' 1n "1 f--I,, tmerrc F.. - 'A.1u t i.
d1,, L9chha ,ien5;do e bro d


:dn5a 00 Oldr - d o la U Is- DO.o.
unrIIw - " IhIn Inrper nL a Codadob
dedT Ide r d tdu, ,nIo ba:pooservadoon
f~loa i I. .11 1d9"" ' n eoa16 b _ . I7,anUa0'C'Je d oelodM do b50;
Lia bbfne; Ie l M a d o P l on s doen c i d
d . II W P ~ r l d . : a n , . r, d o - ' n Co . 1s lotr i


in""I, .,d d l ertli i 1nte ra Asmmblea Gener did
Nwngun oarS oC IBdA d on ".. l - Irea
d d rat..... , d ,on urn d ,uno a "d*In.r"'I"C.l840 Ohar co-r
rI ,d s rol sd.0 Dmoc tis ojodI 0Intive.d o
TE n,1rn l V I IO N E N 187dop Crp1 t osodoCl dobIs

q yo on Essdh, Mo t ol.on coom do a I. r To Iumtatsiad honedelso mabl o Doo otaM ex uoo m d ias crbeo. n
d-tc R.oc a t slo rpao I rodoco 00 dla b bl-r h% eJrI . demhsITT O oo110g anlb r utuaoinCd-iooueain
dParr sitepfrn'denSImada
pUl i d ejand.ean-r. n a.. to .M pbd1 on aAho.s-o. s
doote.do uerRCA ICTOR soCr u ao ITlR IsoIAqphdho o ldun. d hlooxo dol C - espedy
- o.todosc Sabl e l-,osbl Tark. c1,,a, eso.uP-11640ne0 ~eIiua 19ooabVi
obA ,RnsE. EP -EIEnIso0o d "oodoo C " ' be
, , 1do 0 de Crtosoyr fllaN! d y'V&ImIIpc em s n a i n
b s,.o e s P ro pe010 do Acar da
bornor . C s .ho . 1" - S bs ohd d o
""' ' oos den rCdoir poro.ol poro
TUan I at+ D'stibudors Ecluivo paa Cba a- oobbs rotos urootocoo de Co sooods
1-dennS rcciln de c... .a d-I. ,ar r7Tu1"3Irbeasloolaro d: ObooI,.-dIne Yloy e
-~~~~~~~~~~ e* "'. bePT HUMARA yd bAST A. S.ea.3"rca-drer .il..sr...,s.,.


.OnEPat t n d n7 &IUrdtofaeh.S CmO Osn dloIsh'amdn1r8a
C s r a . O lcu b . da d i t . o 1 no Pd b sb e - - 1 l e . k b o - . o _ .b

100 s1oloe - 1tV r 2sso doooa_0
ldsb ,i ,osCure ,ood.


C.El do "4.o A Al d M .
. o r, d t. -sindot.o r lso'I
- ~ ~ ~ e Noojoosb adMoio
Tin _ ool ooSso ;I . ilid .Hf.aiear, rasdsalle
y Ido ...- y 1.Ioidcom6. r DileiUt dinx-bco-mlaneddps

-T, rtac 41:re." n abiii 1 .a
41 nsejror Eles11sic,, aledece d,,,


Vlba I H led,.",- bleolobb. d. tulvlaob~n b .
5.. an1 7 Vd00iraN.. .
bar, Victorn1o5!eted6, an I u.IrraAg_ r L.Saturn., 1b0 r
inRA lw 0 . p. AN Y A... bieARA -rN 6. ht . 1.d V-mr(11181'd Cub ao eos nolblor Cal. ah
75103~~ ~~~~~~~~~~~~~~~ha -~o- 1.ool slbtsodo Isosb lj . sool~do CuIs. Ano..d. ul.P23Vdd
Psstslldo tlopdgsdssPlalo. b" s. en 0 1 . neolllo s Libra po .

.ir oloo. b edb- o 1. R 4 _ _ _UNICO PEIUODICO CON SUPLEMENTO DIAIUO EN ROTOGRABADO DESDE
EL ASO 1932


DIARIO DE LA MARINA
La Habana, Volnes, 19 dle Octubre de 195


Direcion
JOSE . RIVERO HERNANDEZ

Admnbaodon
OSCAR RIVERO HERNANDEZ


ESTA HEROGENEA muchodumbro aclams a primer minitro do Egipto, Nahas Pasha (etIalado en el cirulo). &I regresar este funcionaro de Alejandrix &I Cairo, despus do habere registrado utos sangrientos disturbio 1en Iszona del Canal, quo culminaron
o muerte do 40 pronas. (Foto INP)


Saluda a la Princesa
LA PRINCESA Isabel do Inglaterra agradect a una diminut h"ballerina" el rame d flores quo a mismaIs 6 ofrcid .1 terinar una representacin de I "Compahis do Ballet Winnipeg", on sauded del CanadA, durante I &visit& real dicha nac6n Junto a is Princesa, do pit, su owposo, *1 Prcip. FolipO (oto INP)


Convemio hmpuo-=pmo
COMO resultado de 1a recite isita del Presidente d F itino, S I. Elpidi
e Quirino, &IJefe delMedo Epahol general Franco, se han ,-rnado n Madrid
Aga ajada en Madrnd Importantes acuerdos sotre comunicacioneo, comerclo y .otatuto redoproco do los
EN EL ACTO QUE LI FUE ofreciom por el generalimo Francisco Franco, jefe del Estado Espahol. al President. de Filipirs. ohditom mdeob aspnatno . l ArgnEjador do llplaa on Madrid. saft Mor n.
Elpidio Quirino, oel Palacio do Oriente, con motiO de la viita official que ste hio reciedtmente a Is capital hisp Wna, aparco Irin ltroaoparole del Airs, general Tallar ydo Aantoa d etoroa s or
el distingoddo vislitante harmnd uso de Ia palabra en el Agape. IdorinAriejo, apareron llrmand6 *1 Tratado an ;I Polack do Santa Cru.


Homenaje en M6xico
EN EL HOMENAJE a Cuba afrocido on el Ministerio do Relaciones Scm o -nC ao como epia
Exterioro de Mtxio, con motivo do la VI Conferemnia do la Cru C
Roea Lnteraoecana que se celebra en esa Republica, aparecen con el CHARLES KDavis, do2&h, ano erlundo do Psadna, Californt, comparroprdeidente do oa Cruz RoJe Cubana, rornool dot-tor Iodol Henri ua ntdo por o. gondarmos ante ot tbunal dopLAumana Sulnaquo nmoanriny a senor. Sat-. Marie Gutter-no do as rsdnadlCmt n ricnoe oalor d gltin ao ro unhit , prootblicn dlp ktr Wsortsm.oL
t-ti do D o one mIodmbro. do .a Cru a Cubanao Cqoit frron penaoomsa n d enaoco seh Mnar4 reulion do l trioroo si, La
lo Dologario do Cube, ocoon oo par el dologado permoaneote do Ja pr0 ohocud tra d och mso douratd xado d t-rto t-) oio Cr-ut Solo Cabana on Milon.sonor Itafanl ItodriguensBoteIia. pnild oaooa. net u-tt n d. Ot P
' ....b,


Convenci6n de Legionarios en Miami
ol, GENER1 D-uga, MatArth r omp Xo do Erle Coke, J -, o, nt.nto
qainldo lo l.et-Jn Aume-rcono ouncoboaoit-m.0no dosfilo reot-tumdor bt ioamt0,,.u dwnOo roho h-rao tnrrO~t- at- BOuoardt Otoayn. Atront Ondoolt-rn nl-br-mbod.e8l2tde P t .,,,Ot-ta. quet o maron pOr.t Ichar v1.0.. en quo po-rt-tpat-ri mnt. Or l5t-I wh-Ilod-l mr os y 0 aoe n
I'OV- l.go.k . O10. I


Aclamado por .* Iublico
ACOMPASAO del o neralisimo Francioo Franco y do mu pae, ol Proidente do F ilipina, Epidio Quirino, corresponde a lee as lmconem do que lu o objeto durante Ia corrida do tors que a elobro en eu honor an Mdrid, con motivo do su roelnt. isita oftoal a Ia capital hiopona.


Recibe a lo toreros ,
XL PREIIIENTE I dFilipinoa. p id o J.0.In , or unIOn do) )at. dol Etado 0ro0J. gonoiaI oI t-rrwo t u- roon --patrto ,1.orida-d otor-.Met.rtdp oo on- 1,del1 di-(t-oO9g eIO tt n-,1I tRIO DE 1. A4,fuINA RECEPCION EN LA EMBAJADA ARGENTINA


G;rdficas de C


EN LOS SALONES de I Embojada de . Argentina, en el Vedado, tuvo effect enI l arde del miercoles uns recpcion afrido porI lEncorgoadado Negocios de diih. Republican, seor Martin Eduardo Bortagaray y seora Flavi Van Fiel, con nrivo de eWt*jar of D eI do Lealtad. ConI lo esposo Bortagaray-Van Riel, verosa en I sito alEncergado de NeS del Ecuador, mnor Jaml Maria Ponce y f'ora Judith de Ponce;M Embajador de Chile., xemo. Sr. Eiio Edwards ,elo.Y a) Ministre de Haiti, Ezemo. Sr. Marcel Fomnbrum -(Fatom DM Pardo)


UN GRUPO do asitente a la recepcida del mibrmle en Ia Embajado Argentin. entr o qUveoSa MonulI Ly Borcel, Alfredo!= Mi. d. BArn Allende, esposa del Encxrgado de Negocios I Parauay; Lidia
B 1iet Lidia Bareld, Amei Furin de Bare16, Laura Esther Buracom de Coviella, espos del eretaro d Jad. gentina, y Maria Luisa Dueas.


COLONIAS INFANTILES


--Col 0 Eo-mente. PiecosMuAeqdtlo ofmizadora,pH6?icoi. ochi ona.. En-. d. irgaio.


Colnia Rae-Menta. Con una dihcoda friganci que enconto a lo. niAos. Cuatro onxot


aY:a
UA MAGN ICA fiesta bailable clebr6 recientemente el Club de Profmeonales do Cub. dde ifu tomado este grupo en el que vemos a las aeforitas Alicia Gay. Grade *liondo y Elsa Hermida y los jvenes Armable Martinez, Evelio Piedra y Walker Wylricx. (loto DM Pardo)

Ii
_ _ _ ti-4 ilt F.


De la Sociedad de Msica de Ccmara
EN LOS SALONES del Lyceum se celebr el miIracoles un cocktaIl de lI Sociedad de Misica
mara, en honor de Io cnistas socialesry alllfuitomada esta foto, en Ila que vemosdeizqu. der 1 nanl ik rio Turni Bnier. i mire r Frieder Wiimaun, dirtor de Ina Orq
lorm na de Hnaefra Line Weleamnn, Jos4 Manuel Valds Cruz, Graziello de Armn
Talvera de Torres Mener. (Foto DM Pardo)


CEREMONIA
NUPIAL
EN LA PARROQUIA de Jesos del Monte contrajeron matrLmonio das pasadosI l senrita ida Mendndez Rodriguez y el setor Jo Gonzilez Rey. EnI 1 primers-f lo ina senorita Menndei cuando hcias i entrada del brazo de su padre, senor Jos Mennden, padrino de Ilaceremonmia, SenI iaseguinda, un aspect de abod, en el que vemioialins crntrayeus, duetanbndoe detris, I1 madrina, seilora Sofia Rey.


Simpdtica merienda inifantil
LOS ESPOSOS Eequiel Corona y N-ma Her-ra ofre-,* merienda, n suresideni, yarn fstar a sus hijas. MaiNormita, que Iebraronmius aumpleam (Foto DM Vigos


t/2PiflflSsWlA JA D er l p1.1pal.1 I-J., k " I* e


- estejanao a fmelmial toslzez Car
El. iuOMINGO ulim rimplio cuwt afios do edad La giaU oc ifa Amelita GunAle Carrov
Fravel ireneun u nc i-taciuc paduere, elaie nrLiu~qir q~ riuuun l chruuAmei- Cnririer hr-ica dei Srep-nt Santuli Suur-i l-o Ireitado api-ri-i en In fiii in riuiun de clguiiuu cimigu


1111rb 0-A DsHI() fEI DR. ,1E I IA 11.1-t.L. Cr6nica Habanera


DIARIOD E LA MARINA RECI O DE LA SRA TERESA S DE SERE


LA SRA. TERESA Surr, sposa del t yo Luis Seriex rtenecientes aaIs orJ" sor sdad do Barcelona, atuetrmente de ters d ennut-rci tvoosoe bo eltnoesti 0 oanss osidedo sdel Repartuirm rcon mo o de sono
n.i Veroa as 1.isF tos us pwsurt-ssro t, unotind, Sodod SourW sefior.sElons Realdo, orAfreo Pereira seohra Mari Eles SuAre Real, Laura Esther Burzao de Coe Piedcita G Sarran,in& R o Jau mn yits Alvare o viuda de Puron. (otos DM Pardo)


OTRO GRUtPOtomnado durte el recibo de la serora Teres Serra de Sereix, en el quesap ,ros So.rr
Sor, z con el Embjador de Chile, xemo S Eoi, Edwards Bello, el Encargado de Negoci. de I Argns, Dr Mar tin E Bortagaray, Tinu oRlao Jauta Lla A voudo de Puren, Anita Snche, Agramnonte y Violeto Deneken de Markof


EL FAMOSO pianist cubano P ito Echni o -j ro to dias pasado o en el Auditorium para los socios do Pro-Arte MusicaL, aldo muy plaudi_ InInto sparece el maestro Echinis on union
de los esposos Jorge do Oha y Conchita Gi boog-(FatPardo)


EL SR. DIEGO Aurooles y seora Otils Falc6n con su. hos, el ingsniero Gabriel Auroles y sofors Beotriz Navarrete, asistentes al recital de Pepito EchAnr para Pro-Arte Muirol


PQDOL


*


Compromise amoroso
DIAS PASADOS qued6 forinsliisdo oficiulmente el compromiso amoroso de Is bells sefiorita Ana Maria Johanet y Dupleasis cn el caballeroso joven Antonio Samitier y ysaia, losue aparecen en al foto con sus respectivos padre, el ingenieo uJosd RAfWsl Johanet y seora Anglica Duplessis, y Antonio Samitier y sefora Esperanza Srria. (Foto DM Pardth,.


Merienda de nihos
(ON MOTIVC) de moplir dos Anes d odAd,
tu ons SIMpities merIends las linda It
mess Msris Eens y sMari Eug.nIs Sardifo
Pere', il rosidunris d. s sboe.,. .1
Jst Mar. Pr- y .s esos. lfortsnsis
* Us, r ansh,.n .1 Roysrto Mirsumr En 1. frot
* Ipa -r I.. losfste)s, s.utondo so dIspoisn
a apagr lasvehta del ake m dl.asd ai
t.-o am Iaua s


POLVOS

MADERAS DE ORIENTE


(r Su tmace e1caa


e maticd e.uyutod


DESPUES DE BA r

TALQ


I LOC10N C


I


I x


EXTRACTOHomenaje a una compafiera
DUANTI'E .l coktatil qua It fe ofreoldoa anuetr- compafer do Rdacci a deetacada dibujante Maria Luisa Valentino, con motivo do haber 6sta obtenido recintomente el preemo "Juan Gualberto G6me" por no deo sus magnifico trabaJoe, afrecidos on el DIARIO, " destacs, Junto a to homenaJe do, un numerosoo u po do : am(i aadbu= &I toe ueaisiro lsimpaico acto, entre ewos,


Conferencia en el Lyceum
EN EL LYCEUM t-v efe-to una diertai&h del pe-Iodidte Rafee
Marquma sobre "Franois Villoo, poet y ladr6". A rece1 con ferenciete rodeado por las seforas de Marquina, deCollado, l seorita Albaladejo, le . ora do Sotolongo y el sellor Emilio Sotolongo. (Foto Buendia)


F
L


Aclaman a la Princesa
LOS ESPECTADORE Henan la callues o eeASMan a lee Ventanae al paso de Ia persia real pr la estrechas ciUdos dla viOla iudad d Quebec, Canai Per todaa part eb las bandwra britaneis, cwnPOm - aeae Ia 14 lIsabel dseInglaterry y m , a d psisolpe


Goronada como nema
EL SR. JOSE C. Villalobos, alcalde municipal de Gua abacoa, saluda a la seiorita Berta Mari, deepuds de baber aido coroada Reina de la Coetura, en un rilnte acto celebrado en el Palacio MU&SI a Ena presidencia de dicho acto -e destacanI le feorae Yolanda Duque de Estrada de
la y Mari Amala Corrales, president del Colegio Naconal de Proffsoras de Corte y Cowtwu;r .wsefiares VirgiloCasesUas y Fermin Zlbleur.


I~ T. 4-


lega una Reina
MISS WYNONA CrrelL oa de Beel. de Nueva Orleans, con
u mdre y su hermanae-b. a su Uegada a ees cudad, dende fed recibida por um delegado de I1 Corporaci6n Nacional del Turimu


i.


rEn viaje do negocios
MR WILLIAM J Reilly, Gerente de Publicidad de Is Divujejn Interoacional de I RCA Victor. Ueg6 a La Habana por I svia area. el pasado marte, en viaje de negios Acudieren a recbir a tan ditinguido visitAnte lee .ehores Carlos Romt y Fereain P Cross. en representac1n de Ia fi-ra Hurara y Lestra, distribuidores excluivos. per Cuba de los producto. RCA Victor.


Visitant..
LOS del Cemit ecstivo sa Amael~Alis Naclelo* isProfev9ormar49 era RmdnPrecidonte do .a Republira, en relecin con ]a resttuci6n de habtres y categonan an ec. regoE Ape rcol eIdon rs iced flee6 R ainyol, Eateban Velderraeta, Joe& Ute-ra Caroroc Aeoeha Edgardo /an Caeitem,.o etto compe- Htor Vivero (Fota


.cocina *I fanpose out nostIt. I SU 5. , embot.ilbd


-, AA U Pile all
RI LLAMAS 4
-n .-o. - - -


En honor del Deccmo
EN DIAS paaadre, con motivo do sou onomnscto, c1 PhrroCo de Ia IgIale de JemtI Maria r Drc-no de lee PArrocos Habanere, Monecior Franiero Garcia Vega. Cmero Secreto de e Sentidad, hadobjeto de n sentido home ve arite-o. pead depuee le e e-epr1eseteonl e parroquiol ea e ldarlo En ee acto aparecen Monmse r Garcia Vega. seorita Adelfa Rohle Valdds, mora Aurora Estdea de Palentuela, wlorm Nena Hermida de Palecila, Maria de la Cru. Pancii Caledi lA. Maria Luis Trvieso de Sanchea, Eugenio M Blanco Villar y otroeINNIII CABEZA DE PERRO #ai
sa.Ce se .-. .mm .m.Oma Woods


Recibe un remio del concurso entre vendedores e products "Westinghouse"
LA CIA. ELECTRIC DE CUBA, dictribuld- de l prodocto WES'TNOlOUSE en so en reiente campaha de rano, hubo de
-rlrbrar..a eo-rso ere- al- 1 eoded.-re de . enee cut,, 4ead.: Ceid. . 1.Rpblica Ap,-re.e .e Oe- d.g-Ue-i 'r
c Aloe t A . d e"-- el b',--n-o- deI - ieb. .ared', dil e-remibe conaoooe-eeod,.rei-bieelitd,, proc. e
unmgiCb Teblr're .ei' WrSTlNGHUrie


4


i


FF fff
Full Text

PAGE 1

"El periodismo es en lo externo una profesin, en lo interno un sacerdocio". o Pepin Rivero Y T ~~11 -. 1sal servit ilos inte. II l reses generales,p-PC, DI ARIO¡ DE LiA A .EI¡N.A .de la nacin. El pecridico raj DECANO DE LA PRENSA ¡DE CUBA .atgod a~ atla Ao CXIX.-Nmero 24.8. .La.Habana, Viernes, 19 (le Octubre de 1951.-Santos Pedro 1a det la ONU se re unma en Pars -~~dss .s Ei El, FaLssi ,.No deb prCAIgROs Isiss o cubreo i~5sss lg sisss Ss 9 ,YP -' -* "':: -____ ,s , ,, :ss *. *,,.sssd Pi 18sIP Sssa 31i ssiss'tiysir.fu aldo '-s '-.,-.q.,. -d. _-~-d ~tbm 95A no peed llegaroon Ip ~ ii d' 5 n 5 inglbs: Ssu hfrpd s. UV ,,e ,,hb" 'i.prii ld b ro r g r e n, tipsim ,oi inid .<~ :-sq s -s¡ -se pss. u. s. s s i~ ws 1s Ls S. sta i s C sbi, A P opasipeiEl .,:a aiss ppss sue refozar u5Ir55 el 5 fuego, ,u a0 isi.iis de s 5", siss : S o ~sdssssies .sies;.iosssdeiissso ,r lcz.,,a.nPe-,-, o Sssssssdids ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ntr. psic ,i Ctid iips ,spsss ',isus ppsi di ds-ssss d-b iis,,s ,' i1sssssi el.¡.s os - *ssis ¡;l la¡ 1:i-,s nois 1,~u.u e Stus Sssp e ds e ri psi~ ~ l¡, issiiisusss ?MSiisISssshsssssd 4sssiSssssst LSu*p,,i 5w Z. s,se ss .,5555 5ss5ssi eeps rit, ,55dpi. ssi;i'515555 sE g uarnicio ne enii s els m caaie)ss-s l : TA U I M LE l 1io, r o g scs,. ,, , ,is 0 l t l n.P, 1 sssissssid< ,ss los plugars ds .ds orns 15 Iss iisss sst ,sdss s-I vsf""all Y I 1, e a-1 ssfs i. Ii t.i. 5a1 parasss.s. la stisessje. d¡ zona. 1 t.-sil tii, f, ,, .o lal, Nis ,,ss us spl -ds ss,d.sssnidos.suss s dsinto ssss pati Sad .a s. s ilr, lC imsl. lisps es ~ par d sa.,.rueeror ,oPi. ut eam lo. 551555~. .l .trse. ¡t. la drse i caissse .5ssl ds ¡)l¡stt sha ~ st tsis bi o s sbssu u "., b pais e.sts .ci ps ssisss s e. Istis isss ,rbi .sis .ssssd 40s -. Irtis y.5-s Ssn issssss.p.s.i~a lss s ssipol is sssssdsj qse esis e sp.sss asc risi ye ssspss5 Is,U. Ls ipiems iUssiss fortun odeisp .sssi i. bu,.si e sssis ss c sts ¡ 5 reg in s de m Cana sds susis CPA LO5z otroS conlu.-< ,'~' eui Ai 1L ie iussits Ass 'Vsiiss "is es C .st.sgiiaapnerpin tra ensisss llega al Canal. ss yisssn essss prepar d m ne sTriste a-UL :L AO ¡Eu-Iipis e lele de itipess spuis des dos .ns~Lssr' dutssi-< s es Msssr oss Asl isds. ssEsilsh s ¡ ps r ume i yhqu entes u erzsas is ,o pre sta s is s INA eCssi us -i iVs y-u5i .u .ss d, Sssrrci ,,,ie Ss-, ola~, ,ssui.d ptb,. siene pb es 515-',,',p''. seci el mi sya u .tui Ss t.sms-ui lico1tsssIl., d. haii es ¡s spsi,ls cadse. ,husy 55s iss 55sds siisis.s ddIi sessp-ie sss iuis s s essi.psss 555 isuip Nssisissds sssesss ss Lssbsssdpes lisist.dsd su-isss o-Rsl Sbu u--iiid iusIss sstt sssisit.t.i5 pssissdisis unisi puente sobrsssssliicana. Seg ll ssii.-_~ -.Sissgi i-ss syas eiSls-s s 1is sss -'s~ ptu-s d eis urd s al Jussitus r ssi¡ iss eiu i dntifica ss fu ente dis enn p us es s numeross s s .stsos si dou-ss es Nusseva Ysork,,S.s im pi.S ii'-, sss is ud ei-ssu is.ssili spsss d Ss su-1 Ls u-ii Se V,n is dd i Si.u ituissi u-s t ra n ieis paLs's"" 's.iss tus i ie 1 u-5~ su. ;ds dss hsbiss sids,,dludssiI5. L z nad s gis i dad en hta s ejrcit~< o s u sder k¡s ,sissetsss :,It ,.Iiss d St, lu i il Rsisss.¡. ciudaanosiss .1e. sIp itssisisiusssusidtsism siss ,sum sssbse ¡. ssuu-bisi'-ssistuise Su-si--usuisssids ','usspssmE. ,ss5u-s-issslsd se-si de o s u s b l siIpi s Sui de Pa s Sav dr issSssIlis psi,g de h.,. ss .isi .,u u h Su S N li Esu-u-u elcsraes Y re e, dssds-mFs se 0scssitde eusueneu-d tressillssalededos(tsu-isa y .sEnuniinteflor sshi Estsdsmdia ldeoctube, e li.N slssss lauss. career m entsesiisspsssess i Els Cal 1s sssssi; ds: di ¡,e,'sSsAP-ssisds< l ,, dsut s ~sst t,5se l sss5setss. .stisss. usss essssse -71sisiu psis -gpss dir ssIdsui pis~cipis .is 15 si snsd isent sesS 5 -s P sssi hehae l-sd ss-isss 5a ¡ ad ctnstruim dela s .ip e,,n I s,s eis e.s ,1ss u si nd. .s U .j i,s su etbs-i. diie Sssn ,ipss sdss u e Ps s isoldasdhs mIn sssocupan !e is I sm isi. ca ina~n" Gss te ssks 1sui U sSI ss uh -ssss O RAsd pos octav vezPII ismsslsecti5 ismsssss1s 5 sie lar sss sss iisjoesd.l Unio .iu-ssts u para lgaiur del 1<,stc psant mucoss laiiisi dez ~sdi sptots siliisi L.ism 1 sdS gee s itii S un 55i55 s ss.,ss ¡ata usspss s ss Psis comJss. u -sstas, u ei su Ali .5i.,a rde desssis,,,,> e,,sds s. lss cotad aprroasorea n mn ils cs iis s ssus n dosiIss soldadsos sspcri ACEsPTAsN2 sssss iu. i;.5i-~ liS RO.OS sLs% ~s-,si sss".,t ,sI nuii., S sd s is ¡P s L ,spsiis ie idss ydsiiscorto, nm-Seroe das 555.Rl eitibii 1iss n na s s ic iissdsn dabs c t,~ oh com Nssui¡m spn.uu-su *u-ssls-p-isu-s-isslsusuus ss,,iruvesid:sss i.,uis di.,EIP, S e u-ss us iiu-sidistii1 amarssspdsssslSsdi i la.dig uS i trata s d c un 50 re sed iduy esetivoied.i Piti .stiis nisists ~1 .~ bu. Ls si,,,r -i, todo. s .u. : 5u. 1u. iu-i.,1-S-Sis ulei,.sssu a de' lauuls.s Suusit 555 msustran ya ssuIcnomddcn ET C L O Suecia, slss18 En Boivia5 csu c urc ieto sd dmm tsuTO IO cOKIO, 19.tus lE.,'","'n! 1iussi (
PAGE 2

Pgina 2 DIARIO DE LA MARINA.-Viernes,* 19 de Octubre de 195t1 oica acoa3 LA L1 riuals1IAcina Triunf Escobed9 con su.reciente: ¡Los concursos d maternidad y Gaceta Ofici, iuae8Hced M Cr d25' s .Pas.EsasCs pee.,Y11 ansc ~ 5 si,,is 21i525 qeAs c,',ds.AseisGsas Msc~sa' 'sannsas's s d5c aalsaelsd asca edi,sA ""ee I. a1 1s LO'Sa' MASi~5. RA I O eLA. P-11. fi, p is. lesi.A. s ap'ssnnpac, c ae's. 2a p,,lid,s i, ls, ,t d dte.blsq ee aa Alliril ala, a1ai. e s,,a sna,,A1 ,ae' Rrs 1s: Ila''aa As r. ~u s 1. daa. 1.1a.s aa c si, As M sis s,s lne F. a rica~j.re. cla as sidais -la Aesae sci e515. !l e l, .1 d, d. lv,& M.1as. d.aib. g r ~11. 1.t1 sds 1.15 qss, ic251 An a,,das sAi AI d, Asaasasc, ii. etn.r. r. tc~ssihiiilasla As 51,s s 5i.lA asisAes d s daaa la, Riac e'us ,s er ~as ~~d.1 1 h 'e.¡t Piss. t.acs A, faavssi.iia ssiain.pnaa.aypssd syf Ct ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 ~1,1 de'5g1'1t5 e laa-yetaa251duels. NaL.sA-c1,A,--slselsa1,',asaisf,-s.,slS Ls 1sii.aaC' chsA, aaa% R,, caasssPlse c-al Ss. csaa yc id-d.As.aatss1s.u i1asaii .*is 1~~A~sA 211c2 ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1.,, 12a1isa a ia Sl 1 ntirs la aacssaA ns. M-.u ~sR2 Asiise-a iiseaasca A-,, as aaseda',,1A tsAss.Jc PAeaAac'sa' a L .sa, csa -nsAses as.sip-.as 55,t a-sr Deiatr M.t id.RSa Pssn.aP.-A asiaa. s5 lla i sa' Pssss d.ts 2,"ssy calAsa.'Si ssaeA l RA a A,. saa inssls se 8e te-ec d.tss S-elssl '.,* J.P,,Rbd.fl ,r ss2spsc-ieiII meas las, 1a6,1aaiis: 5 e5 5s-iad daus I ITl< laiasscaad0esaissys.sas,ca..A cseaAd,1cSpssaspssas l s;ia. "1,iA A Assanslatai F. bl ,10 a-c,,a 4. las-is Mss-l saaaansaia ea laeia b.sa ,4,0 1e5 sAs lasil AIR.asia ssn ls ~uiii Tsiaae l s., iAn As Maa.ys las fAis,i da d-i'aeasA sss Ass s teta etsslaaas -¡ce 'issys.51alsaaAserasn a'.lileaass~ n. epsi.i. Pe,.As.sbs Assieens Assssi aeesAsds,,lc A L.H.Ss.iaas. ssl5lAs sa stslssnasa Ae: tt.'a'l'ai. Fice t.ssss s sicce ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ d besl s-,A slc,,s sssycs csDeys.e d,,asss e.il,.VINED 4MOORE Ls asan,, aslAicadaUai'Ri¡.,,-laS-¡"---.____AsrsLne dsissiii asssll.asdssl'iylis la l p-asi sla s cts.ila ssie msei. Pia s di'edias p5AiSAs .¡lbsassslsss a fic seaisa.Caisssee Elals,,sbsiaaaiedssaisliaA,,' ~ """"senslas esi,,.psqsie dia, nd, ns 1. aiil1llsiaeedsi.aesassd tse ] tc e n s2s.c. 2 i n 5 5n5l. 1 dss,,iiiAa "A,,es At,11-1 Abuil" e~, 1.1 Reeas .ssisaaa.a R, fa's l. d, Rs v.ac1c y le .cil ~ ~s sss'sasa fi. Mdn A1,1 ,~A1 tR t.s.pesls l l s d sbi. S I. it ert, 7. ds 1. Aa di~gs las El 1aai ad asasis ~ A. lee, d,,ss 17 sc. dc Cs7 Ol i.. dsis s st n msa-ib i a, maid t yeI1 7iut
PAGE 3

ilacioELAMRIA-¡esc, 9ol otlr re191Pgias CONCEDEN -EL EXEQUATUR DE ESTILO AL Citan a emiplearlos (¡l o oneo iecinP¡or,el eceso rle 1 pasaje Accin Cvica de Arroyo A 'oio" CONSUL DE AUSTIPA. EN LA HABANA1. MeCaf a que layan oneos deDiec de lo enlisi lantilitilidctans¡t 1 ltredeEstlo atR1Or 'penales vaii a ser reorganizados' prTaiprtcrcaa eoa a ubri t de .1 stalar a 11 L.f.ittit d iCc itrrelr,11 tiie,. 1,1.--c lo qui r i.inuncionli atitlaOl a.todosiiyeioliei. ii., doctor. aluitobrado tendro, dr e ist pieo tierr roeit e bi ,t irrr~n r pr sitrt I"r ., El Director de loseIstituotos. l>O'cale hla elesvarl ,7o irr l'. re r, ft iesd si eal lan ,dio22,de.lee ,.ri, ue istri1 >i(atncn p rastiales ,rra, Iutira o ¡a deserperastd ,, "" doap~ter los, e 1r, ala s 1 ro den R. epblirt de iAutria enrL. l tpiecA idecitdltigire drt adenci.tt. 1 1 ri,, sfiriea rasoo entnbo gtss roriirrt e tluu,,iidie trous lltlrulOl g t ociec Hcboc ro Iiredrri,rt c di ch t C ,li siedoru r tdeiir e 1 trt de loo l. luoe r¡rrrtitu io -l aero ¡MiitoS giio C r i i,rrtluttii l' 'lWPsti 1 i ltl O AIiiil ,.,l iuuti re id etc. 11. Relc A ,iro bl tir it" habtl tt'rd er,tr Eldihr~los gt r l, Iti titi.'i tren I nct luidI ript irst s, rerttird-rttiriuiuc ditsia can .R m:a.f tim e ttrrto r p blic. Crr.'1. de lo.Ph.te,,,t., u,, Gt i llrrtr r1leinie tit'i'i,i ic. ticuo. diiii' I iriida s,1e,, 1 brod seor Rtirdr3 r. ia'relsy'teuestittsitPaentr datitet y i i't utt.i. rn ri.t'~.r, r i, t i rirt.tt d lrilt pett,.t r,,.'ditt d,'irmu.sin, rsi~s ,sp ~ e.qe bsrod o ancle e irr riitttit en. tit¡¡a. 1cttie iy utosr ci¡etdt 0 in rtil'ti i. i]bsi r ni, C,t. .i.u r ~ tt, i uci i a ,. eI alt anitirpi.ita ed ,u r s qttitt'tti'Prl;t'a "CI.1.¡ttlii sl',',.ie ",.,iii cij.ii. M.,ul~¡,,iiie sP-tivuitie.k,.Ito ir ur Amdi~r atl' J. nA ct dd,'eil,~di ui ui ,eio r, 1 p¡ 1 11ilbdIr,,Ld,rrerdu CL.dr.Zere E ii, u t ur., co t i cus 1. 1 ~ liii e a riu i e1 s!, t1 i I BoRo Iewold l le? rr,rrrelrl 4dpI iriri u i 'r ,, s i sAib i ni ,i e .! G e (.%at% ¡iG b t ,.,,E 11 o ar -. telkEeym nadw ra isi g nucd e urtt '¡i ,,esuldttit, uerdad .iI"" ~., it a lnts. (ie aiiiir s worldJudsue j urasisri ete so li oeufinu d11, tr iltiirie, i ooe.J1.ij *d1 de risitoreFaii l e nsia,uiriV z--de tt M d r 1, J" s~i red o lbtr s peiiflcul e., os dtesieitorieririe dii r, c i ustcoec CocoltI, ,,,d.'Per cgrr se W D eo ., '5(lh t :uSi u itudl dro pl le uii ill ltr do Gbrairt e\-w Al, e ,dco c.c tota ctrDorta do ti ACOf i. 1~ i del Gu d jii ,,i II( NA SIIi: ~ u ti. l,1r 1 l l 1~ ~1 1s Darlo tloy','i'' eu dta ,c d 111V l l -N r -li dur. i a 1 ,,i d e .le u .' Look into the Pitituiii',ira.,d i.iaiiuiiii',,i Si-iil ,,ldicustyitc ati; ad i~ ad i la. rr pundorele, itiidiii r.ii.ptttieitii y fi, le, 2.5,,da tts ti"11tiAduii siioridd, dr Ci. rilA91-1",1iliottac11.1raVidodasTqo br ol a trSt A. i iiii F.ii, clrror s qrlat Amav" *d ZI. 010* Ec'i~PW PH 1lCO 11020 5r 500 PHt-ttl. e ofrece ahora durante su VEN~TA ANUAL la oportunidada de comprar radios. radio-fongrafos. refrigeradores. y lele. receptores. a precios nunca antes ofrecidos! Nadie puede igua. lar esta ventajoa oferta de PHIICO. Ahora usted puede comprar, al contado o a plazos, como mejor e convenga -cuolquiera de ectos articulas PHiLCO, y a precios muy rebajados Tenga en su hogar lo me¡r en radios. refrigeradares. tele-receptores., tenga PHI'LCO! Compre ahora y ahorre dinerol. Y coes cualquiera de etos artculos que usted compre durante la VENTA ANUAL G A I Batdoras Toca-dscos Tstadores VejlloNs de 52 Puimeneto KM LP de Mal& piees para Muebles Hay MAS modelos de tele -receptores refrigeradores. radios y roio-fongrafos rebajodos de precio. Vaios A en cualquier ogencio FPHIICOI RADIOFONOGRAIFO Dstrbudores eexcluuivos para Cuba. 2 3 PItILCO TV 181130 PHILCO 1730 1 ~.ho~$eee6OoOde GRdo ATI 5--5YO, Compa~iaCubana Radio Phico, S. A.* m ee GR15.u olbatdo. MsrcieGRTSuntst r $nRefael 111 Habano tal. M9348 = 7 e e, tc5ccucs Lib croeiclii. i 1 Tsccioc 4 5.50 jbtr. li, T So ir.T oi Z.p.lis lo dstenos .~.T,osOicd .lu. 5.95 .1 Ci s bat u-. mt Lid LL,, .,2.95i 4.$e,395 ECONOMICE DMERO EN la epoca TIENDA DE. LOS QUE COMPRAN AL CO,'TADO 1) voi ade 5 PHILCO 3010 (JW eta ahorra $955 -yodems recibe GRATIS 12 iotas-de Pulimenta. DIARIO DE LA 19 de Ortulire de 1951 Pgiila 3. INOLICIas :o horr cibe pic

PAGE 4

OAIO-DEILA MARJNAa-Vlernesa 19 de Octubrede 1951 DIARIO DE U LMARINX: DECANO DE LA 0m~NSADE CURA -Pan Jeram IEDITADO POR DIARIO DE LA MARINA, SOCIED A ONre.M-lec draba el 2.dm corro da1857 -Auspico al DirIgdopor Dma rclrafl Caraa a MaC.ai@drada iN a .ala Filarmnica 'por el r, Ja moai r arr. Aaaadesde Isa baaaluzd Pr-rdaatryD. lnUrge aiarre.yr~ arafnD d maar r lnrWlra. Pln EL doalrg, ata dominugo ya.iJag irmar.alfir.fa, rMada. Oormroa aaaa uad aOqra tPbaro ad ^cogido a a frnqira aralpaada da Carnma gla 'LuHabana Ralo.la baur del serea .arm'55a iWala aau r TELEFoNosa M5P1 zUL eoaaiadr raa Dirrctor A-aif?7la .dr uraaiseartraak da laallamadas "crcientesaorigluoacis MARINA Ir basauc000denuncir io: u palada liarpiu>, afirara quu rindeltlratado da paa roo Itallaa o bto par laa lluvias, sinouda priudiroa aakoramaira Alu oarsdaoas auos, las Ir0¡li DIARIO DE LA MARINA hua'r de q uaeiogunobatculo la Iapidabu reabularu da aguaqua al parr rno tieenualdadohauoiuoorra-s. rioriaulas. tortuoasaniuoobra dadidoasusangre, y ha laarrntado u q oral¡, ura parce expresindedalaartsaacraaoplpderesolantuoarillados. St becbo ururra -apuntan quiaurauvivan aqu paro tieneno al 00 aurie ral l aenado. Eanloticooyarsaaiosilsulafaeadalu aiubrouda qua losavecino-aunlaaulleaLnalaau anduoblu16,bhasa lu rrooylaouluntad rorrau gn-omentoo, eroningunarbocaod,laDUnibu Soitica. Eloa, queahe editoirla qu reireueserrr ah Itliaa ur.nuraae r roroeienc attarn oondconesauda 20tpara.Laroarmiidoa ntreloa poirrarior Y larsrdun dr Jroa, deaarlita,da ni drria 01 niidrectarentea ar u perteeroraala Oganizacin da Nacioneasiidaas--vecinooa y l Mirlalarlo da Obrau.Pdblicas y l Ayuntu-ar. laararhoaiiolor arououuauoSu rilo l popodotor Tlez aebala, Enoefalano,.ado umieato, conooiarou opoatunarente dr estas qrraoa.,eypnatroilttscetfcs ilciolmnad uen uir*E o lspreceproa coutenidoa an la ragulacidno grorrol dr comaprbacio ra brn ftrl derealoarvirianoen cte., abrn aejor que nadaeacoo paeoiblr qua l a friauruja aredruuir ato iza elIngesode acinescom Itlia cuaqu roarauto la zona Invadida por ¡uoaguoa y upraseoria. susuaccioesu draardirudo a olguien, u Oro da qu lo ONU urlr llcord uiua ou al ulor arada aumisaiuuaRubia,oasiinoase pierda l eruano dl rhou un, noa omapariraruarayoorailderarae. La omisinar esihrlgd, y daspuasda los yenunarmatanlooroa araadela-Perou la.aetraartonclarasa-rl: Yd.y oordl-uuariaasusufiorade azpr, sino que auestudioa osuaienrularllegaulu omolu.i15nZda hl-a nmruararlosanoorelpurblo,ue O oar l iaraoir rvirindl trolado y ahulongres lao s o rjfiouu uyrieramenester dirigi-ar.rlMiniatario da Salubridod a rus broarailqr rp poo, uro alaieMARiNA romunslar acoodaequidad, unaaparain. Cooaurinl.ia se udeseabaaresorrdebidaentelel ml.rya quadala1 coverrlosenrmrtiresr. Laorl--u paaurarqodrr. crod l jefe daEsado arejirano, searat b alo .ouribaba en quaearuchalfaaes uaborban. por r dealoooaroaiaadappastseluaa d eci roquedesdeaaru nscnlacauuoirno quuiaoaaenuurddnutro -'oestaduan quaasaenonturaba.tasagaua qur.arllas eblepaacibaroe orair. aareo dl uuiouralduiE gura.rDeahquarooapuntla darl.ruoala luluoriaodlodrlaaraa aur.aramie rrn rtmo&u ncstnunosantoorsrZrra;u ¡iuo podarrrrao luz da laa crunstranciantuae.", Illioaasblarmada Menosaral que. conocida la cauaa. hobrt daaaaqralae, Rocas y Mutalaeliur. (ju poaque no hubo aantudo! contibuirla'ldalroar da los priocipioa da loa llcaainado l asfuerzao oficial y pardiularosudsaupdarucos, deada lurgo. porque paga Ahora ben, creeoasaque losa a oai rlistana freao laos eaarigo. del munro, prIcino.Por taoto, puadenaonsrridrar lols eiosatulcoorrsasaapudanucanrrar ahon aruniste, tirnraznununuruaua llolpuodo del purrir querlIrcorrespodeenlla uin aaarruaquejosas, que la ola quedardedrpeala, ralo Pralaou aruy lireaa), paaque lo daeahurqurja. Nreaesriransgo darrioa. r, lorhuro anoriaserapierda lauvigiuariasobrarel rraR aafiodr queanoure pogat e avancercarunista. -pura quer leoaaepelhgrua prciusavidaa. Yo jotu, o quiarlaearportania a olaa garantizamrecirda, propor do, puedanucomarobar que todo loarma, ua zrt, lo siguient: H echos y Com entarios querviene dioiendo a? DIARIO DE arar rl grupo da dialirra. daeI1 1 LAkMARNAsobrrlhonrodel drara.drgatesbayuoradelrir Par Jas Mara Chaaam y Celarvo ______________ rgimeanrcarunriia a, o osua I.loluhao.ycolorloaenaituaaloo a ororiho, niun 0carpricho.n0100 barro uujarriodad. Hay que arraruol Lanuza, autor de semblanzas da rapar lI rrores ay defectos dqoe arar grupo.bharta que qurdaeho___________phaiaaenra1loalulmiairar.a.L3 bao unacarparaumuotia; qohovidd dlo.seoarecoouAol00 puedenotamparaarel dario oENHtanarticulorcientehabl delr ra esrpearlos. Dr rllo raNr prdiapon uchoruaertaearbu Eserauora rporesena ron "osa oroqur notlnara roal,uuiamointeuraa bistdricoudr labro aegurosua Louu y Zyaa y dirauacrca da su oiencia, dice l aroarnos, paradjicamente,hiloa indcatos, gruosapolticoa, ai 1. memaoriar, d.¡ dotor CGoztlez r lasorasncorproade darta.--deporrado. "Paroeamo a.llaalnoaryuda vlalaima:unodsearlrae bda. mphlicas. Paobabiaarroo Lrnuuurelahtiaasua da.dadiduOrEstnreniadeadosaendo.Y hrarm ~noteyrcaarpeaoquaresauabectauisinaSalinorhyaasegregucinoderunaveinteu-o pourrudo. Adaron uorprsuoyen qur dicererizarbr visto. Alamrgre o unasaaomasurcriaialesluarintes.rl 00oa, batatPaaonriaraleauo-o al.rol ot, gnri:"Nouvoyaamaiaarod, jas. Depuadeabbaoorpraroaruoluao, prusharoiaaosa, seaalrcouoi=arenCuba. Q,deahoda humaprosupicolamayaordau yque lodo, Dr-Irga nos presant a noaseraa na u dr suhamsar-as; daakoaalprrerr-iuarruar garuolo nidad qur tieneno nadieaeagraiodr la ila. Srotosu;asebalando a Rubio, dijo: ounorsmapuade rarnrlapgnas da., llruos da garaubur, moin q, ma ue bar-bcurnseguida, perao purovoloeraa elba, al djo: "salaexrel hilo amnor da sonusus iunlora@n y propsitus; no, y salvos, paro iuofeniosu.1u drpa a desirt an epus dr dirla: "Graacias en Mxio ltbau, y da Suya.: "y cuando oa trobajadoraspuedeo Cuba, Hay querllevra¡la.garou: nosoturos uuauombhr dr todor, Oatega, jaa amsns tar ma l tra daEsalado Mayrrda comprobar, da ra da y ahora asaomaunisaaahastau.rlin earocinodramatolvidoaros dr arr avOor qu os Qullio adra.Don Juio afa.a o.qur la preteodida defensa da qour o otaooni 00 rarar-r. -oIlau b haho.Elsaugno ldid un it: ¡uruaspizao osadlb uno ellosporpareda losaghulaarno ruar-dador. fueaada craulaioI I Son trsauuapretn daeamanos, y rubor hmaorraubrazo. Ha qued ratupefaco eysraat.quuna rtinauda humio uuiddorcoui¡ab arerno, rod, rdoarcuaderu odar-, pr-guor a Ortega seaanado u ¡apr oauukamdit oal a-'udamuarr' ii oca, de rotada Ha aqu, rhoraa,lo ubida araDio Julio: "Aaoroste seoarasdaalguua cran.o!).que laoclaeabhr-Ya queresndoaribundos ro f0i pginas. Nuna peusd Luuuoa aluan "sauu hombrder39aas lgdoroBLtr-oauad aaJunta R.rnoesraupra erloa oIrarcomaqu-lectoral Y nornigurn leaai 5 qunrse diurio uyo arredo:m l(osbdieliauredudldr esataura uluaoura dNua Yokb'No 00noirsrurno empleadporrella.aliaiones. dmoalsuelogdel mbio d suhoga. E rel¡regular (ato halo que ryo), ligar-aaeor, diju Donlo, yuh .y n pridoasgronvenguoaua Rus¡&, mre1dr gartizarconra lobo r-lrO dd, oo ar i rala dr ular rio nu mena ru oa, dbblola oerro, muy boro esauol raro ha pairada por La disponiendo de u. material m1 de atentad. _______ idr 11 ibio dreamemoria u: a1blaoohtuupor-o pld., prarrlou Coar, y arr hao henho priereo.adrutacalia.au1.urr-rooulanr, muy maica ,.hriono.yurarqrOfusilar, y pos. bien amada, en la que lo 1 narroido.,Esuallaimo llampo quae mr drpuorrna.Halilho, y m ___ef m n n ouenta oa detalles dreah oda.a~ pirrabadeu boronaparlo fboro, amau~¡eran.ytraqeteranuoyrenia r laudeportacio, deriabienoumanodurh druntempleraal de re. uuaro,ln.,ya lo qures rau-y El m ag o f en o iro aranterla.aincideuncoianliipra Euomedir derlaanimadversiduugecompadezco dr crauaz oa osue i_____ l dsunaetopa que an oopofurdooeriol¡conqubcorio o"oharatalbuaana, auqurusredesaeanucoaro -'Par Alfonso Jauao ______ aenterprobdel tlepdesuresdo¡Couqu aariorcairconultisounuosamabarr ;Y o.orieD t sraimehhruauaah aoadrod pil.mraae ho despdidr tenooturosa ibaaraa abbuen. dr DnloooDE rudar-bmifgmedii h lgor, anoauvecesolurkdealoshrido Lo.prnarrqe ae ohuervoahn ro Mrdi d! Ha ha prdid.que la ti-!" La pulnaitud. a saviodad.,eabtonaudo aaosa ceaia al'ri bra dr ruoacntimehrroescriba;yermrY.oledijiaraquerui Leocnie oojg l1qeeqiio labet cg-1~avd.etniad sem tenia idodoa qute0ehoy 00 aulnd ua ro un amigo, qurerareltadoe.rl uudondudd-y deapr dono trdoaenr-aularqrrruorr nioraeuLo ro qou. prir rns r -o cencaoIranmigo, cnthrsr: "ohoa bar-orlo del puelol, y bu apuea s aa, dehbe ponosen alihbgar lirhbllezas drucooonibu. aroa"trii ginaloaooboa, del reruoentiinto. letemu adquroehor.Ve ruupaga aaeosrabuorae olioamujerAsrelogouarir trayene:ir: OumYgu ¡ao.uaSer-unam, c.t. trazr-urab aodurongrano laquresmalpropiohiempo unbuen trgut o uohperdiyiutu no unsouara atiarpr fuerooraalizrar u arediabnaturar Yoenua.dr qroatorro oorrutsaorComo yo la dierarorouquer pogarroo grao sartisao--d 0Odriroe.rt odlr00 boi a aia.qri o. ab:olar gracias por un r-o iha orrrul-Cuoua hm-a. rla misin drelaajr no prouu otda orodiales, 000 el insigne 3)rEloermorrudo, ar dilo e udouaamrraoqmedio:nsfrm lu do la aujer w000 didrd y en signiacinolb, uoodr ,uio.iadvouielr-e .irara1-nu"'n teloreIga a Tar-rl la hablara.eSuila1.ouOroraume da raa roarrn a. .u ,uoo oodrorqrh l r o huieryoaarrado a urd vaoenoLaoura neo urosuderriaro ableal i.ePb vrsm ee urempn ir-re e iadrhdrl~batosaiaryra i¡Yespusa(,.ci: diirauae¡lar Comunidades, htrrneorn nuroY ¡almarYoealonauralc aterd d c. rirad. lerrb;,btbu iraa¡ooquererordar muc-hor ;hiou. eiedieoOonlsDmaaquemeaos: poned.Ormr. y Vamosoeaoigeaauorrdralace lo, zcurrlrhioariarraOybma rororra ocar-ir ruido dr 00. serrilloa podemos rraducra la eaOloamene, almaaenol. enear. Ai sraohraru. rodar auy breure, di t. lo ora., Sr rud el qr qur erydariaa e] aa esacain.Haruoaorndprur laa iarobddpvaq p.c.rororiuoa.reoao, a -amqr1 rdah o delmbial oaquriba 00 parauuur1 an,oaiuraoryo balad¡poe oro-. rorarorenoraera. delbaudaayae looa.iho enLtuorque stdr loquerh.hebyuonanad ldo. aoraouni-1 lruiddrdr elaridad yocdr r-oaau,ddaoqoiiaa.tque d ou are baiaohaudelr aioaal.uibro. Deauraamediana,. ruurho-aPuuquaaaparinooeaidrora y uroestisse ,o ha renucare. moro dacalor.rio-:a osaa:restdenroobaraHar "doo dua a unaufragaucia pua cai"El uo Oh-.tSar quiao u,-ihaioohumadoib.ohterruado abeituo.granrizaulLlea-ohi m'rporlarsroniaohl.rom .s ¡,,,¡,a oduoiarosdhinrhmnoquan.iuahlidsqurir-u ga. pabuiiures.d urneigrij elr-rrooiurcF, _ o en el ado e 1.drrmadrugada.ruiyuoVelra.h',rarra-' piel denoa qu aimalronamutrrolomiuoouae. auynouuobbr-PIdduara d~.hi.a H zt.,¡apiquete draimadid tihr-hueno, leal,honrado unoode cho pelo. y imourhroooara nmpaha ruaoaoordr orrta loro.unn derbolua irbApurrdoil urdal rmarrdarrimoEoaarmaurborburoooleolloF orlimio a bujorelr:,a lavoo.rTbune-unaoficaAll dablao O', locrlmardelisolebo'. nonovaTirria dua E-i iin, oda BL,,ea-DriooaTorbu Ir-ulauariairrahr-ao'u.i lilatero dahrhalyo.rmihb.-pIrrodrelogio,. qur -rrbov brmayl.hn iagbre.nbair ueorabdar minao lo aalua-e-,u oaooao. ,rr =qbou o id co air de periridn, Toot adla d.audesarrollar enosirl aaraoPbara roo. e.r.". saoorrrllru ruarudua Incluso los iamadar O yoOrtea. lapte, ve aae brmhnliruardarnro arr-a edaaurariooolod Tibor orlaa abr .t. o dr qu, laRo rr' aryamotpauhhola dr 11100 douoiagroba a ad-rrdamdaraa1aor lroaoion da rDa. ualhaaaaauaea olanaoa-orrdeoaa. ta. oa darioh le1pouaaood marabur cario,.ra Ooaproar ioara.la alm ima ua0 l roOhaaoan. u toi. la. y'o ala br poa. ulkiri pair. oun.rdrerl~ ipa ooa liuo-: i. pndente ita lo quea fijer-lara;am. aa rta raal rirooirorhorrn aCiu yiiia ora~rraromrraqrr draOra pr[.h.Alrob,, arpeg l grarr"Sedinaquerou hao hrdes. ro Oo uaarar ai a.al Cul. q 1, petti. uedesIn Pr aer-aom,%,.bacr: ¡Quri ira.pY.as. rnabanamo' pa-u.ie0ar,,.~?imaalhl ruhutuicitar a ilir-diioa roauor. b oqorae dic.E.m.dl riuurei 0 uaaaamla .aomoa ,Qiaaubhioadrel a -u osPrnaauohaooro rdieroaoornohdr ar habaa quer1.boas x-o-rbu-nr. t rira\oidrodlalrarrilamob ruobhuduoo,,o.udea0014-, t-ru ou nmr-obTdasu a tao, Ih--oencontradro Ormo aouaar. .a quahimooomrabimredmd toorli.D-alnu;oiamod ore .n.la o u. oro ouueldr.,Imr o= -lator-aa qu.aabrumaaadabr-au .rtooa"D.abuooyu'"aroaoor alarrooa~ Clro.igrisal. CmIaaha aure.a dr.ar.ii rld dij., alo irraqure oila-aaaadir oda,1Oabarrro ,OhW.,uooaa. e. o. (i., 1u,100 dlilolarloa .dr dar.arinrcantes raia rron anra 0raauObo rrrula cuirr odar ao sonaa a uroib Suaaaarisa ale ead-.N ran ioam e u, aiderd,,,-ticrua. gua munro, dr mano auy dobi no a eaustrdbloqueauraduelen rrnermraauen borun .mg.o1dar u rrelpoolrmctia .,n ol has. la.qur yb perr.000torro, Llar-ba iaaaa., .ral. r P1,~ioma Imunmt an r ir. (ant. Writ. lrrropm.l ga.iorol-aaara c tiasIraerato. Que-a Cuaudo la babilar-ibna aeh. peque-. ar a laio.!iiamr a a aoouounaah, ry roba. oahrra danruurhiaurolabare la odmafra--r, r -apurai aaa.e. raa rruro ara 12oro. a:'¡ a a 0,1OoraoraaaOta i r dloelau lur.Maprandeib¡00hdea t.,-lauro . ooa. te,, "'--l.¡.1d D.i t.rahhin-a.ropn.r#. posicinbrencuno rbobbr-a o:iorr r t ula . fi 0010 enoaqui,la aosit,.a la rcd i obro arooodpdo ul dueoo dal da iaun la ,.yrapairidra, enrun.reinalar la.loproa, la.ooodafdud, amor uT-ah ir .aru 100 a rirahaa.oprloIafii, io nih1ilar mpr .t O aoydota, rurtal pirdir al Poaecuidadu y aria en rodo loqra"~oua1 u e.a~r on u, and ¡Sroanoa,, r-aat.uaiOhtega o l oanari.o-pyarcrrivial,pro deuoueoremrenaad.iimrrrrulmm lunoara athOaouamoalroaaarror as hamgloOd idrnaun.ha darooruaon abra iId o com or ascendebciaLm al. iur para ct riK loa. hhrlucnquern.o~ara lar-u boa prseatoid n. "e.e, u roarrardonEriu oa.a ha punia 1dr.dedas Pbola, oaaa11 aoa.a ~il-laha roriqurraorriar.ir. lo lrria .f.n llir. l mdicorn.1ra bar urdaa r Chalarloaa Paro dr aro lira dea11Y robabdara unrau .h 14rairdr mrini. rit. a blhaarmosniro da. -toa dignidad y uagrado qur nor -ra'a ,'raia fl'Oao

PAGE 5

Crnita Habaniera Por Interino DIARIO DE Lt NMAIUNA.-Viernies, 19 de Ocmnbre de 191 ~i I' ~ LosAaonlos de hoy Ce¡ori-yoA lolealrloColOh-olo oeoa-oFird oao blorpo .looollodod doSana oFodooioda.' Oil sobor Looodroo Oaooro,. y loe ksl de dIas 00a dm uy eta antadloraoseoriaFeiyMoISert ditudl oparapo-la oque hoy ga.oyMlbool perteneclienteR usidro a1ec0os en seno000 nuestra somejor soe edd.d o~oodi ledad. 0'odo.svi daonhooz espea oo llloa oludaos ao sr xo xC e Oel coronlalsooAgulire Frbooda sFerrola. 00n111 00000 La oeorasda Agulrre, que desdo lo drlcoocidoaoerciante SiPeoo tritedsapriin de su hilo Coti. do Maa#sToloy a su hiloai-o; 00.n, eciobiro. do! seor Crillo Su00. ab nlb rnohos u s sa. 'llldsdes. 1 Elena Carrasco de Lpez Coldarss 0 cauosado nuesr o a ddelo intlseelo do loeora odo 1,d capotodo lllalei oooo,acacdao en 000 Ooldoi-d hasta cuyo doudo¡ lasrmsdruosds dooora enplen I o uharn ea r 1 nuetra looseni-oll aoolod, do lIi oaioEraloaCrraocoaexopreosin dr odolroos a.spo. y Barrio, bondadosa espoado uscalmrentelsaooi v¡ udo J. R tOpo Irieit;d aioy urdocma Gldrko a siseorosaid,. J-i-o ero1del DIARIOdotor.los ol haoBarrio viudadeo d nrtoaoo l GOoldi-O, hay bolo la pono do seorauora 0000otlo oiilAde dr lo ____________________ un ,,dolor profuntdo, peo Dldoodo hst bIoy, o loo dIos drl 1Ro,.partil pollllco.o doltors 'llobriloN, botoo Annciese Y sumcrblss s e0lacotejo Idtorti d lo liitrrla Idao, abli omaooros my ri- 51 DIARIO DE LA MARINA dr 17y H. en01¡Vdod.Oia.tlo.1 C.'o 000n0 0510 fabricado con i-O OieDURA MAS J *NO SE ASTILLA /41o~i *NO SE PARTE Pe e N~PoofaFmoloo -ay toloullos As esdo la lavadora Luoabd-aoh nSa noi floo.d lm lsi ollaooo aalddd oh lslooboS ooderd oO retrCra oaar,Ialool.coaio M Poo lie. a oso-eie-ol o.ot o1 ioIloyo Oallo l Fiooobd ao Lcidai o ibtoa 1anoohe -enlSan A tod o orebri-de lir a l aca ti monio¡ en'i cali dad de olloite o, l1000 1,1 r.0 rsie .de1.R dhloa ao o tGoor ael oo Pi to loo laa 1. oica.loo 00liii' Prd a OInteresat creonia dol o. deib do tooli-r oooistdo aael.¡,de1. el eantamoloio os acto,,eloo '"'*al, d .oide Oo ~ alido lo plaidelseleb a nDoocla ire-1~ OodOaoOOiOun oOl Lo ote .olo r 'el d l Oo -u u, l u lc y, ooci--orioa eleyS lld ntn o io de ao oAg o "r dr, o, rMA1,c !prMi ,m aodadiiPo~do l 1o oooi astjad. F* l na ,b. o dlo ,aooo' Oli-i-i ol, Oo1.,ne oIalo, l ad lloro iuo Orp on a dci de jSolio 01ub d 111 *~ ~ Soiro-a.de hoI'ooaod. e, Uooo lebr711~ :o r.l de lo o a b l d i-l, ooa pil p ¡tio d i o a Ct' o a o , r o l l o n , l o o 0 0 0 o i-a lat o eio lrnaD,o veholo. n o. J d o el .oosoGlroao otoToooii a ol ,o1-, ~ ,',re L00. rI i 1 A. In tde nd~pa., 11detl N ot p .o doloodoo rue7 Segu ora de o i, ~ ~.rad q,,i olaea ~ as letoa do .,"ooldod1l, y l c P l olo ~ orl, :da.r.II. t Joauo lo rl, : itti-,oo10,e 00o ciladio.i-lI NIcnd.,., pOid,, d. i"lalacio orca todoli-Hernndez 0,1eSolpo Eolo lir. o o or o ,, l oro, p Prerian a3pctn prsentabaelolavdovDn o ur ti-rolo Koltly lb ur nca uta. ezaa or l t laooo. asooya de oi-oo dad to Po ,nora00,00 cbotaPrito sono,rde lo rl oir' Oroloor de t,¡roOr pi- t. i blic, dotor .H.,P,,! S llr, aOiaa n odlloit O i idd :y ,, a Pimea Dn,* It be im¡ari',,d,.lbo in dr 1,00. de El1, a, i 'J p ~ll a l o dl l d eoa tl l o1 r l b.nr o 0.0. l rl~.~ o l-00lei-to 01 00 EldrnS1~ iai l ~,-oial a-0le e r e ,oo "o1,1o. .l l o r o ti ,-o l ~ ~ ~ ~ ~ t prciae oa e ola Mroooa automticaC-nderEtya: iae ello, oo1 re, odoe o1. t l ret tli U ood.dRls seaodode dr p Cooo11 "l i r .nlla Efectivamente, la lavadora FRIGIDAIRE rs completamente automtico, no requiere ninguna atencin poro su funcionamiento. Oprimo usted un botn, y descuidese de ello. Automticamente: e Enabono, e Lave, e Cambie el @le, e Exprime, e DESCONICIA. Y al terminor uted #u quehacer, o al regr. saz de la calle, pues usted'puede aplir y dejacto funcionando, la lovadora FRIG IDAIRE le oreaer la ropa limpia y casi loia paro la plancha. La lavadora FRIGIDAIRE, completamente automtica, no tiene polleasnl noda similar que puedo romper los botones de la ropa. Lavo con lo "accin vivo de] agua". La lavadora FRIGIDAIRE es calidoad GNERAL MOTORSO su tabilcante, el mismo que fabrca el NC FRIUIDAII1E, el re. Disribudee.sExclusisvos CIA. CUBANA DE REFRIGERACION gECTICA, S. A. 23 No, 53, Vedado, La Habano. Tefonoo U-9622 A991095 Y MECANICOS bE SERVICIO EN TODA LA REPIJILICA Ven por CMQ-1V Cono¡ 6 a los 11.00 de la maAoSa el programa "LA COCINA FRIdIDAIRE" dirigida por la Sra. Ana Dolores Gmez. Recital: "1dr d .aaoolo71 00 d, FbI, .: d00 l-e "P A ,M ooa'. istas: Irla. ao-~. tMt(N.' '.1SyrNy1 taIo o ,h 0~doNlooiP-a P -do 1).oitlto m Fados -PrueblmFoo Plufos Delicioslos 0*300000 0M000N DE PIACADO AA*d.o -i t. 4o. t. W.SodoloS bio. loo .o d ooo k-io CERCIORESE YEPC D£ USAR (-' NELLMANN'S _Lo HOTEL DE APARTAMENTOS 11 sind. l osi nintia.ms .r .e 10 ', ', e ~k,uy bariz o lo ieo s. ,rtti lan ¡t 9 Beel\o .,. llolo hi-mJl~, bv]i,¡ 4 Ot.d.l d. ear io y la ,u d a, od r tcuoitOt, l ,, 1 de 0 yi tlo t rsotIo d drPool N hanl fl l odo,-oH1.11 drMd. Ce de d o--nl ,,,, ¡ o-ont. tobo--y .1lU,.A ,i.ido d t V I dro,. .ooI.t.op~, l" btu, Od d ,'ldo,-o-ooid.M di,. l.,oq ¡,o oollc,.,cudro as0000 la pbia etrodo 1ni M yoo l Sed¡¡, deo t enl ace d' PBodado Fo rl Br.nP. 1Idos.o e., p i tuMicila. ¡oot Cnina tilo a1 aX IT lemuestre su buen gusto al1 imbinar estos Accesorios Entre las nulevas colecciones que tenemos d Bolsas YCinturoqes hay gran nmero de modelo#' quc forman elegantes combinaciones, repitindose el color, la calidad y el motivo de adorno. Estos tres ejemplos se lo demuestran. Revlese como persona de gusto lucindolos con' sus nuievoqs itdos. -0 0 0010, 000 Ole d.ll O 25 SA olepiel ormlllo clr, @cura, ngarg Opooolo, 0000 0110 oen Jorao 0 l,,o SA"; o. iad, al.haj -ren ,reiaoa toadno orOlit-, l3,5O CINIIIRONtoooo iorploo '. o Iao aol mimoaooao do lo Bolsa, 2.95 CINTU'RO\ .1e-chi -. 0pir po.is ol.o, o-rmlilo, arodr y caoll azul yroo, 2 .9 /72k Vagina o) lo e 1 T 1.1 1.2 Li >fe 100

PAGE 6

Pgfina 6' DIARIO bE LA MBN.Nns 19 de Octubre. de 1951 ro04nca Reitera Correos Aclamado Fulgencio Batista con gran entusiasmo en el pueblo deMart en la provincia de Matanzas Renuncia Ore que las edubs 1 como presidente fueron devueltas de los Alcaldes "No a ni un slo can [No est de acuerdo con retenitido en Cormos"~ una nedida de Gobierno So 11l1. dl looaooo o doEl ololdo do Mooloooo,tu,o 3-1 e, 1 Admililo.oioo d r~~~ 0,, o9, l41, ololido 101 . 1. booooooo. ooolOOO qooo ¡loooo ludlooo.odloou, l oq sal.,oooOiO o oooo godoNA od uoodo do C ,ooend,-ooloodo oO dolaolo o 0000 olllod. ooo hjol doooooo dol ooooooolodo.? oo lo¡ olooo1.o oloo ooopo(ld¡opliooo.sty1o.ad Eol ooPooodo.In o~u, ooooondsa. ouobloos oold, O oo Pdo 0,0u,,,d blooooy oolo 1 llAlll) lE d l MAIN 0 -tllo , 1 doo ~o,,. Xpo,.lG.~ qLoC-1deo1.olah o o01-Qlle¡ l.0 h1 9de ~ ~u, oodolooooo ooooolo 0000 l aoolo us~.oopodl Soooldoooo1.ooooo.~ oood nlneod, Ns d.j-AUdoos aboaaa. kared,.o.d.00 l.d. Oade ood 01,1ooo0o.ooooo d 2llooooo ~,Olllolol dol do -1O dol 000d.onast, 1als.da.a fil~~Woaa s ~ fi o lad 1 .1, ,m 0010 bm siu do 14odo -10 ooaodoo ooa Ioooooooo.olo;o lllllooloood ooooo oao 1 olVooboo.00a deol4 od ololoLC lo, qooa oalo aoo1o ood2ol5ololo ol 00 ao o ooo loosolo o o 01 ool.looloolloolo, alo oPIo1~ Coooo. 4d0iscooodoidadoser hy1 n 1 uprir0ler al afl mudansituacin -laLoe, looboooop~oo ollo lo o.oMe lool., oo ooo quehao oo~~dEencuatro l dooooooo la 1d .afiliacionestci1 1 01aprrorinciasas aolioconeso3,looe qoo.1deoo1,oooood dloo oLl ptii a'aoun o00000.,onq l d *Fo A-tlosnprtidonna rvica toi ipldada se o lo, ylaloacerionfo larJoooeaolVoordida tdo s ah n doo 50,Tlll 213 .ef-_1dolO lnlddo 0 odoo lanao ls lieals n aais .a-la olooop.¡,p10'0 0 Oad -oo o-lo -¡rless".zarrlsaaiba 'oL looao-bs o Ro o aflais ""a nalin U Ii n, ~ cifs 010atoa010 10000 au o bad, po'loo joool oo u u" hodooiohnoLooan di __ __ ~n. __ W.oioipooiololloooeso dn 26d1o1ooo 'alo'i'l aaa l0lI oiioeaoao -100 aldoo o onil;1 00301. Cuba a elonu~oo~1.o do obo oit la 0L11 o00 1000 ~all PC 25210;d-~ 17026 fl dnobo1:o9.11 olp.blol, oi'oj 0' Jooto G;oaM -aic e jfemaaner 0000tadopohl oo booa ~s 0100obptiid lo liD.odoo-y,110 DoolLol 000 PA. 27:PL.222 PO di P NoPDoodsooooooau tlllO.OiliVaOpiO. 'lo Vi loloilouo-od luou, podoooobodspbo lo-oio-1a-00000j1,%3 PR. il: PCD.,OtP~ O n d o C d d o a o b o oeol o~o^a5 0 e0n00 0 1 0 0 0 o o o lo0h ,u o y o o o ou' orlb l o lo a sd o L i H b s s 'E lDo i Tt-o]oo u o p i o ld ,o a o . l. -4 7 ; 2. P S P ,:di .~El oosb Ebo ollo PLplo.analdP l1 Q odlo % ,i1,3b. ao, oo.1od1,~o6.go; PC.po5218:oaf. .1 i En 1-o-o ,ooS P C JP. 1,te 0 ,d. -ieelnl e oOpLO~i, aiuo l 'toIoalooP.loooaoioodpolo lo.Snpohoonb o oolooooooiduiSla olt.ololooooo,abaoCbLoioon. ao .oo osooboai.ologioooobooso ods 0-Sesrielioeolooa.dal'ps'o-1 ad-o daa .IRyoo:y obdo A~ hd. 'odooiodIL. T.. ol C~ p oo.2. C1, o .SOo 7 io, dd.C 3: Soo:P oP. 0000aoun pa nod _"ooiaoiodulno.-Soloalaio o t'ooDolo liio Ooihtoso,,boo bo lsi, 00 ooi lloiioouooaloao5. 0nsus 0000 IOOOO i0 000iooioo 1o.l NhoCooo o lo'pan O 0 opioo oOooloaod.,uolooiuoo l 0o, oodoba.24 1,lo 2:0 un ulae RIo -a l ~odaLW11.dW ,1.162:7DobL oo 10: oli io. 7ooo nd dl ioob D to os p-'p"u a piio~ q o oso d sdl ildsual".¡0a Co al.daoo O g ii".O5 a ll o oi l oiaoo 0 or 0 00 l o d o oi.o o apioo 10 oola 0: l los ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ X ra11 osp,.uuoopoEoon,_n oa d-1o1on s o pddolooooo000 o-o loo'o- o od'., aPnoo 0000 iphlosoi74 ohnalaa. ; honald. aloho .Olii e oooo -",oobloo. oalououCNRRO ROSA ATNiOCpsCoo~.i oao-~o0'O ~g ooo ., .5 i. Ru s da p o o d sso do o s l oo o q o ob P O ooW do. 1 1 11 1 h R E A LA ERO1lo ndo 1sbool aa 0 r osc a~a. t d l o i . . . i 7u d l oi i 7 1u ao. W lOL b0u, f l 0 1 d -p foha, dobg oio'oo poo obal 00011 01 RO OR ROR Ao'iIAEoNR ~ S oold 50 op oonl hod 'Cooiloo . 5.1]Ooodooo. 3107.Cbooa~ ~. 057'MiH po-L. 000 ,-. oI d u 6f -hy 0o bpdo lotoo oopOoooaooloonto.n'eoI 4 io. . ., 2.7 opoa Cbo.1di yC ho dboboo 16:Dnouo 0 4so oloboo.o.'blo qon ,.''Ce.iolid, iilNaoioob1Co o 21 ¡0 0 os losuT n o ob o R o i G oea o o o ol n soE no-lo l a s o o O o d o o o o p o l o o o ol o O 0 oi il'o .n. .7 0 O ' o P o toe2 5" .L.i o 21 O io o u Obeu ,ld o o ol O R a o o o oi d" n ~dao p O L a M o l o i ol a o o b l'o o a o i p ou oo ld d *ol u pb oe' 10 01 00 0 o l oo o al o 00 o 0 0 0 o ti t oi i 'i ' '.'' 'L olll o oa oo a po o nn o lo o 2De~ ~ ~oo i 4 C L os1'uo2~i A -dos not 0o loo o >l opiio oloo odid 1 a "_' D 'o o 7 0d N a .o od d lo o h,ayl,, Sp, ha po-iOios u1olo. 00 a. ood',ulou o Pu.o.o.baooo ooodnoo o-'aoio o i0oo aooHi.ooio . 03 G500003.pio obo o l50oso saln,-Lood opbiou ielol.oi~. -o~ooo ., ula CA,,,.iAsoal sabo,. obliio.1 ha podid Eabos n-, 10 Lo loosoloo,esop ,poal d n, sbilooooo,, Q--LioIt 1Ao 1,d l ioloCihoalo, .120t.oouolao'ooo d liiao' dolhoiU .1100 : o1~ ~. 70 noooo deo ooualo 0 'oo-oollihooo ioo. o iblioylohoodo1o, o i 0 0 1 1 0 1 0 I, 0 0 o 0 o, 0 0 lo Ploolioioopl booa r n o onsu1oooyo1. Lbpuno .00:Doooolo.1.3 ool.opoil.oioo,.d;te oo111.1.1 010 " ob0 -oilosabooiioo lo odIo 1-1-loo taoioiooau, SotPe lChoo ,20 Pdoulooao lobapo-old.>1 SooodoCoo Oh.Padono.o.Ooodoo . .3.20S1: oao ,10 dooo 1390.I1,,,o341001 'El aboboRyp 1 o Imopo o oi ntVddo.o.lobo oo aoo1ho ,. 2,,Rliodoal _.7, bo.Oo oCoo e n.,ployu-hoo .'.,. .3 Dooopio 70 Lholo.75.o: o Aboo oCooa 'So ooob Rholniiooo l Giobo2 oo o ol ootoou 27ino.lo:NpotCiu, t R d l oliCb, pouooao osu d o oiioldeab i oolooot A oloip.ooopool olo.H. 0.10: So14Po la. 15 U:,17 Glaooa 1:Chpts : on, ooooooloo l oaldo00ui.odos opoi 0010o lt'noiod~oaoo do,.11tohiodu3Ppoio Cdotldluoooylo;12 '' bo bo o oo oo do boo.ooo11loP1li '1 1A'd t'wolooo l~l.sloo 0000 12 R o loa. ; np o'1 oooooo soooos loqnop id.G~oCpoao Rooooio o'Aun: ol, .o. 12.07-¡~~ dosuoio1Oodoooaa~320.bhopolo.2Es~ ff-1 oid uoo005>00ato. .o-oloHoiAPoaoooo G'odoo ,s .Ode:didbpo.1.2, ioio1li oo1oo1u obodo.iblopb -e. 1doioO.ioob. od: ooo oAoooAoo Oii;a Lbao .0ro NootCbau 00 oLoiaSl 00,0 j Lopaload looboio O ~ oo oo. .02 ooio.00:Dtooab. Ol Cl fiadoud ld' ~ < oo o bood osoilodotilGoobo~0-OilLgd 0000, oia' .11010 'soda.40.uon~ui 0: ito' R~.di 60 Pd20,,O,20 .ood1do q, q onispu:d000'd uu-i boo',fPoodol". ,ni baoito Cboo 00.1'>onaOb.PR. 23:PP iG, 13sdASl12 0100ooooooosduooob'ro-ho,,a n u oboddE.1 de Cido% Cs 0uPR.10: S-o ood dob oo oul oo oa, doo oi oo oiooaoa Sopdso . 301PR lA. .00. b 1 20dPP'J 1Polo~o R-. 1i0 0 1?0 3 '2 0 o alooooo Po'so doM -oo -o dla n oudsdooo l Ab n Lib oooool PC, 3. PS. 2. POd00e C1o1o',201oiaio o' li, boooddo oulapo pouuoo 1,~-.E10c7.111 o12oliiad41 ¡os ang S 5L el f41;lD, 87 hh 21, ., loo tobo ooloio.y dooo'oo>00 1 1 E RN~IEad p-ooiObbalC.,O 0,lu y PALL .1o2aoEl do opiooooo n om oode¡ ,apbooVooioJ-Jaooo1~ooiadu. . lad r-72= zp aD1,o0oooio-dolLoo V,3Ioo 0011,1.tabobo3,Etoiqon~Sano: APoan mSoooeioa ,n dl.do loli fiid ud-odoo '01 oo iodaod oP o :A. C~ ~~oo U'!'~ C11.o-oo1.oonloAl.booooN-1ola 00 ii,0 'ooa id p, -P ,o oooDa'iRbooboVo ASd~ ND ElO AS 001500 O IN o0,1 a-o soOooOo iobe~~oa 2-, es oa9Ia.l1 po1oi7l-o11uo ,.Gaoo.'d.OooI n'od. o.ooasoao._ _oo e li i'ou oo727;1.__ P L 7,22 D, 1 A % d I. UosjO I d0b. -u .o o1 d n t-A o b f o I A I E RACIILER fiOaOPOO0oiobo o:sree. asfa llbo.Soioo lo.oidoS'"S SAIAi~CDSiCOA' 2.11s4 r o o o O lL o. L i i o O i0id ,i oo ioL.0 d o o oi pi o 0 00 0 l .O o o PS o ooA o o EI4 -soat1,00,ChoboStho AL.~ .1. 0200 ",oii 00C.ido04.o H -0E1.O L 9595A' 4 06'PD1ANDE(0U, dpi 2d IononoGololohbd.odoodo.Po.i.oloiApo oi'loiooooopooR¡on ooaod4;oN 1.-o~ ~ ~ E M 1 ob lo p ol d al b o n a ol 0'o o b l o o ~lo .l Vih h i ne-ii~d oio o l o 0 p. .o d o oPoCLb13o9 :h aP SPobL 0 9 2 o 0P R 0 o W ,oa o 2o o o m o ooPoooi. ohoopoloooo'o ooohibl al ipoin'l.doouo~ooo.oono, OJ.,0 0 L0000IV;0Oomo'E.'.m La r ta d la cort sa reapou .no dOOOlioO od, .A03 dul. oooo ool.0 00000S"Lo"'" 0 d oioo o¡oioolo too'0~ 70 a obioddo0000y 001. d 00 lAI'35.1 Ooopooo 2.03 6405DO 0U00~O o oarn 1,o 'oooiooobapnodoolido di'jfeioooroLo.aa do000 o dLo Ddb~~ iatao oool l.IIciaZ Co n,,,1,

PAGE 7

Crnica Habanera DIARIO DE LA MIARIN.-V¡rnes., 19 (e Otubre 'e 19l1IlL La mueblera "L A 'ID E A jiGALANO4SG HABANA Saorae.Xcee1 a a X C L uSIVOS 0 PARA. CUA Di ca o leblina de p q 1. -, lelevisors DU MONT R El nanbre aos pard cTooieai Refrigeradores HOTPOINT ~tne 1.nocaldd mio no pudo oayrrarsc Radios PILIPS 015t La q-, caldd Capen! erptual Loo pradcla ros nlallos cr1a Merienda en honor de Ofelia Mux D U MONT HTPINT HILIPS ne1-&nel. rO.1~ Mecoed101, once1 e Lees Cqol d¡ci, Joc Ccli.1--eceeFr:DM y.ts.d dq.1ef bl .,lorqueod. so udad1.ei p..edc ocrlni-bc nei cianl ydi ic i-ilr iilln lerZlet O a>',cpil cino a elD cro ciuindonc'd,eiecilelr 1r4-6Ordyc rellec ircceiniraicn liiiireOcieeciiiecdcosecenl id bric Cecar ~a r1sircesaoCli bini .a ----h,,d,1C ,,,pohl,0", leareod. o eselco roe' bielncdiCroddilel Ci eicroeiecegllc Cciiie gaeceaiecu ih-I eCcae.lilledelieidcsiie1r-o,,.i-rie 2.-ediiliiii cc~a air edspoeiiiueooirlie eca""sc'ci'cado icis'-ac1liile1asd Onccd.cebl -re iso i-ccd ,elandel-ci dioieirocee CliJdeir cacciii-cnslicacu e cceI-leedcOce esecioedelece l-Ia lo le iic1 cerede dadr n il dleCce i. l c ra e rii c.e-eled 1ccieCia S Vededoc ~~~~ol. 1cihae d edce rcbe.ecra, odce.ad. lc1 iio l-lo ccic Le eredeTedebo cecro ydeiaOc~l boeeoo sd ec ls eble aic. a ceiic rcadcaceio eceged ec cl dcRia ec niiii d isa 1 jerds A rErde delo Feiiren. l o nciidns. -1n l 7sd-dclrOlailreed.d eied Ale iiele ee cli ii3iell 'b,ie rc o caososbcie el eeorvc jrleics eccoNcie-r rl e lio Ocioenaemceelce e d 1-caE Ll. -scidcao.ee-l eRs11 e1clclac. ui oaic ld-claosh-M d ci locc Elae(saccrrlocihcii lc iedeA olibcpe ebc e rce a r laicha,, 1 or asbsr. ecb-tI ceie eI slds snr nibcaMoaeieTeecdo inince creryoc.lcleiaii ccdeAca le aueelle ccclsci ecilcceMdeOia."lpeeeceeal capled o deA' acnb 1 aoLi"de;1bbldds enc ea'n elace bed c ia eli e lireir ee1c c eii cAre ere r a ea d oqercebs A.dle hr ceale erieeica c racrTieseeArae eaeda era lceCcd linch onrerorio iee cccca alie l.nadeilerda Miie lelesr l bnr Rleiliale rE',liad-1lseo sia se i cc be iesd bicdo gas, dle'e dceae. d elcll"eeab"d'Co -cic'seaoaieedhae ecer.e ic e-corle-ac liilii O c Edicilla lriie.r Iceeiae rDelo Cir oii d.rice daeel i~dce TIeAie.heoChb.lecaec a ba ledreaeeciaeeedale IiaciCeeeedalrecJea di-iOeci oe ci ccceracecescliccocedecrsiciesr-1lrrsiceaede 7:1 eOlciace sec7de,W.cbrl o r Ee .l,[, d loAdeedlCe.* cle acl aeercoderO~. ,lWlc'? riie luee'eed 1de reidd ee ee a 1 c a~dlc dhc. c l, eco cec-ebsoolsaca-yocdod ycalcccoaerbial igs ca cieo.ee.aai ldeeleei1 eicdm~.rsr i acaeea .r.renirs1 cieadec~dc d c i d d a d d r el ah I e 0h -iiu z'i l -l c m ec c Cd ~ . l e a e ea r ca cyre ea darib r ce l.h¡ec e ,e il Is r b,~ c e es e c oi e c d ecd,,le er d e ei c c a .s r c ao¡e:"d.ae c c e Cc ce A -ce c e c m. Idred.M ndcee occ eO sed esod. .e. ee. eec lbe l, lr ccecdealcdeeece .e cs eei1cscPie Ceell 'c aeede Oec.rabe ls%"d sr,'n '. rccosbas aaed l cc eireeeeideecdele eeba.icrhcddacioiseiccr hricahiiea,.odia'-cics L'dc eCereda ela oaieC.daac. aecoaleaareaee e1.e dcc adoidrde de liie.hei1Ogodi~l. C e-Wic cgedoa scici c cce iacaacc's-drlr ecaClros e~ele oaee e aleiic ero-,E, lrl.FIAes0FlT, OAm 1% de dic" Tenemedrada-oodeas deebuenoguste
PAGE 8

DIARI.,DE LA MARIA.-Viernes, 19 -de Octubre de 1951 Actalidd Catlica Con solemnes cultos la Parroqi4adelSanto Angel Po gn. Emits Figut_____ Custodio est celebrando sus fi¡estas patronales -Asambletasde la Juventuid Catlica' -Seod. de Oeo Reigfosa, ste¡i. Vcsi. EtnognzdsprActos temdiantiles -Siete mil pelose pra t Hospedi. Moit. Etn ~foranzadsFe rndzctlco1ldmno Os. s lo, suese, Obej J.isFernndez LAS Jusesosodeli Fenosolos y bs Alresds Lisguso. Poe is maa. Gayol. Gran progralna21en stcpta ¡lesde La bb.na oe!s:br.osdesslse.y.l de C.si doings osuQuinta Coseooossouool Geeral. !aleI el eeouldel Sssi Corns todas los a, '_ ara enluloo siaDioessasonSos Asoolo os ____ Ae. do Cuop.eeyCuarto"e@ fe. eatbbeoe de la Uiseulodd N.osuBuse. .de)M. 1. .nbsiss Mss.: 1sis l,ir,fLse-ssd, u. m. se sI.aos. El pr.ginina oinyoLos Cbllers. Cldio.de L. doss lj ernobodii Cayo] eadiosamain lsiels tis e MUsnesSs Anonoi.ol4,1 oo. rq,000 bbuosetienen otora olde oso elI doi h Cdrils isos sc.sbsdose que sss su getileayudsa todo. ls. .entrl. S,aey y desille onoar dsoslooapdalo enoeel Clegiosds dede el-siesOs dio 15 el sslssooe&isUdiAntese epresetescurs.&e* ¡¡aiales de lseucs1 ,Beloo.Sselectuor. es diobo dd. eno-souisosobbsodel iaissSsn dsCs. ila oosd de Ossslboo y Esludoslsiroe ligono mo 0 p0eparacilbnEsOsesmlss ser celebrada esl La coletal. eilasdloel 7Ida-se0-1, pilosoda sos el Cotois isos auiolooooodud ssossl d Ilesi, deESn Juan fde Lers ell .isd.sus u es no. redjod.pdissass lyied.e tiembreePOsffeeissono sosd ,v bepeside # sdsub171osdoshao 'lela.,El noveno~fmaana. bno a.1sO. s de seteemil tresbs de Velasens. """ tlse odoslsd.isessde. los Caballeros de Coln. 12 -cintosRsbn lyoeOee.,o!y Os1.olde '., bdeC osn Esso.Ibs 11. Vedado, tesder efecos ielscos taee s y eosete -o lpeom ole-oe eoof ess-5. cegonNoeotooEosir cuarentael y neevei del Esiolio de¡osos its. jsll eiiabsode prolmins sds los preesdeeEl rxmn irole e4iir deRozrlo dela ovea c. t@ fieraifiebslos yosesdar ls biens u ml.io O. Ligo d s, s aoe.be lseOc egfoe¡ siiuSaoon-t odeoOe. jtecl enariasddsa aliosfedeasiloes sy fedee. 31AeluoL ;l eD roeoRfc rm r o oseDdd paiS. S. suisoeiser o.dsos e ingresen este ao esla OsAccin Ctlics Cubn celeUnivo sAsioClio os--um oesydbtsqecsiasaOssesidad birefksuisAsmsbles DsCeol esoi'sresquia le orsie.¡.a sello 005das ¡aUlguso el di. deIl fs tiidad IR5mana, o ni" de comousin oe San UbioIa4d cur) acuerda .1 sigoieol sseo.ssprln soogrDama:4de 1fubel, ill idolene.de soo sssPiro. e lio, el 10de s eo usItninsPatc.Adil ,n''0ni Pe.i c-Plabrsig .pirriepooele are efPalOOldsd poe Ss Santidad iP. Julife .eeslses. brel fd.bsss sl 7:CisIofu"sfse el I
PAGE 9

Crnica llabamiera HRMseleccion e el mejor tipo de ClChn para USTED. 411, LE HC HR i-aa !da. 1 s, Ids 17 Co.rn la ayuda da esa CentfcIa "TABLA DE CONFORT" MALONE Eccaa su colahncoma stecdscaga sa para coamaddad da suc bcpo 5 Obtngala aaa l gadoa aaaao eatcp aydlaqua su cu.eponecsia -de cuearado aaans peaaoy medd. usted obtendar ms desanaa poa cada hara da ueo. .Vitaosy lIsatareamas absolutamente grati,, ala compraomisoacalgana,elclchn daque usatbd daba asarde ciateada con la 'TABLA DE CONFORT Ofrecemos amplias facilidades de pago. House Beautiful DLUR1O DE LA NIARINA.-Viernes, 19 de Octubgre de 1951 m ~Aniraada,.reibo, 1 del *prlo Maauia.la ial,,,., la Makall y dda i' ,li seoaTaaaaa Saaa,a.sdelaaj,a M.M .JhNda. doBiaLuis Saaala paalgin.o iadalasl esa acIa aaa ldld e Lr y Aatl.G. Eta, gatoasinlaaa a,, dldPeria yseboaIl a a i r. Sera acuadi a su resddenia a alu .L1AalldSaahaaAS EJ1 daa la gentl anfitrin nt ld,d' Laa II a 1 r S ILL S u N R U da b du fernb rinada J.,ta la i n aalaaa T in. asRi. c. r. e.,q e!a mosaea elar La aadaalla Adal, a S ol l ibaad dabla. Exalas.N*Yl.Sat-, 1Eda!,Taa l tC ylV 5 isI I El ncarndadod de a Ii, sd laAr-clngnenuRiado Risl,Jaulaa Miel t Ed, S. d Sl d. ol ligl el.Ly 1U Rsafiad l1tRadig-bitFat El ag 'd ecai d e 1. 11 la Nls iqrde lados l aidara a agallR,.nina. *el.,aBaoilial _1__de___lo,____'__p~,__________________ sia l lillailitin e.po.a d d on e fda lat obsequadoslEl d, In sat a la d, a l ilia t'it ilCa y astildae ,aaaa rulhah l l R.1a-iyotsSusclaarbasdeaa al DIARIO DE LA MARINA lcalln.n 1Uplalaa ONCF.l Pity Selva Lena Un &a¡mlpilaa compaonis anaaaa queda foamalizadoaanaasbado. N.aia'. que 1s aldaealay 5ql. las,, y Rantesila, la lIada yaenatadoa. asoria, aan l joven abogado daatca Realsda lMcay Benae Anta aoaaadaede a 1, aaala. l doctor Batelas a la ,.Laaaay a iiT aa.P.a Zblls Rtagalla, taranqtora 1. apetiaianda aigor la, padrasla. vi, lctora icardo Mora sauIteraa nteaesaosa Caaaaaaldaenaai atna.dsa nata,blaa edaP"t. sociedad. La n a elaLenanoaaacbir, ya que el actoaaatatllaaami& acopltaaintimindad. I-lb. la nanorada paranustra felaltaasalda En la Embajada Argentina Coantmtiva da]l"Doadala LealNoralalamabaliiAtaaia Mallarz lsd. usecealabratenalahbranaaaels5, Aa, Tarea saada. -Repblica de a Ayrgentina,.el aaaa_Elacnsl enraalde Apatria, la e M:ertoiocs dedicho pea. Su dr Edgard VPa Rila, y arlaaa. efal InEduarda Sralaay. Elacoaanl. Plipa MEaillisa Y esi scuOaaiiapsalavic Calala VaanPen PaladozaiAtds;.-IsealaS (daa y -il. as, aab raaepin ea la Saalbah ya R ihiCaayaOfaii aral. da la Embajada, as l Vatlsd. Cdrtts, HsatherataSilrz y lilabaiN lsd uafiastsantuybaida gua edl Sa, lFaaadaAlv-ae aTbla dada lonieaaseaia da la tade. Rta Laasa, l aaapahala Jrssaia a siaaghbaaasa ra daehui das y Oala dr Vlaa. dae aa Y l scrarioadr di Embaleda da Us dliasa hsfatfui aasia ahilaaseatr Maaial Edwarcda. y Ma.ssene.;ia ,Lil aratlaHuidodbro. Y daraetdo l tiempo se ban a.n Aaaii ta SaheAll tav. aEbiaI-IEilbaasituadaenlaae -RaI Codedaaatiudi daDinay1ta.delaa.aisdade-1.aiaaa. i,~a ionilallae BaaaMara auia baltn apsaaa a aaal- lras y anuestracopaaara OalEl eaaadodedaChil.Excmoa. r. 1 Lasdaseoritas yi AceSr Sal, bailia Edaads Saela y asdal Saaataas. aadaa sorVacaorfaanul da 1 JEabaladsaaaoraaamericaa, M. saka GuardacEbiaa: rllasacretaiodea IsEtaalEl bii.la Dde]a l(¡t, cEsert.ar a dsd. Epaaa ae., Ciada da lasl Maallaai.baas. ei Cadada Duas. iagaaiaaaCsa El enargalada da Nagltcias da Esa. aY. Aioiaa laez,.baay Li Pp. pna, soarllteraadasaiba;altn:V'altaCuerv. Alberlto Aaaoada :a aalrgadldaNegociosdaEcuador-.Jos VigayaaaelaataeagentinoAloa Joa M. Pon"a, y aeara Jadilh halla Casilla. laaia Herrlaeasl agaaidedN Ha-y ls aaomparaas Julio, da(lacacat sadaIlN ahenlaFraaisaod, Maio Castelansay PRab Rada. Gatala, iasaRiaradoa tcbaay Cs saraaa a saaea ,efaaaaPasla teMaagsat;:leaasatradi.na1nolIcistadao.an1. a d de N a wPlasisa aaaadalaEambajadaagetinaa,soaaaBaAaladeolt Saa oAlias.da; ael argada 11 ¡a CEilia y seaaa LaroEalerl daNgoaanladeaVaaaaala seorbRBurast, Maaapl Dsa5 yAatatba 18s1a Salli Riaa, y seora Oiga IMaitna Elal lranapien as Saaady O al Caadaa.Aatpi. nPrie lac taalas Hi lsa riabala -LasatiaaaaeTna aac ayeorac. RobaeraosGdall y Lydic da Tat Latabarll Lsa ,ais,.y Taaaas Osdali, JsuaCalaasai-arisudeay berac Mgsal Paez Pila J,eltainlt Ela, daSai-atidas, y Albaraoiosecas SanaeCs, Gillerasta Eastas y aULJ.ieCsaida. La gran boda de mcaiana ¡EntIal lalaae tl CtrusChrjl i-stilutaala Adrin Mcd Bl.qu Ei (Ato Acondcionado) seeablttar a iana, F ada 2, .a ,. l .as a mi aitsataeposa.aeora Ats-, SAN RAFAELY SAN NICOLAS M-7044 aa ca.spdeal a oei a eda bdadnIaaaipata lI la. faals e.1 ,aatd dhabar, e a da del gran amundo habaeto, s Agenia de Conlueqoet PRADO 87 TeIf. M923 t llamab cdnstiu n alila alalntec aaofiado la decoracin tsa els 1 n rll a ntalsimolb. m drnateplo del reparta Cuay inEC eferimsn ala da lR lladiltaaClub c taa snrl aai ta Gle ( lEdae Mlagros" saldr al i tl id laa esp.da aa bouaiquet" de la aaav. q s aEl Faulion Show de las Artes Plsticas jIr Gusao GuirrezaaaSnabas clase .ab 111slcaa de Ecooma,: y se a Maa Vla. La aalaaa dabsly l doctor luEste. verdaderoa ntualsmo aal taela Las iaht. al pecio da das praia ¡¡lo, la Ig.ntC.damaa. aoa l abal.,i-aaa Snuci iafugin da podri-nsaaaaa Laalaau poarl'a.ae, alia pidan idqltiraae nla csa Sa rsa ti RobetolaMai y Vnen. node. anada, gU al Plasoal daeI. A
. 45 c BISTEC DE SOLOMILLO MuocoonuLIBBY'S 21 .4W BISTEC T.BONE CR E MA AOGR 1A IL NSTA "BREAKSTONE'S" SILON1SEA t~pinta. 38 c 1 pinta. 77C ROUND STEAK IFQ; D l=iiD l Pigin 9, w 'las flores, la, jardinera y. la msica son los tres amores de Madame Hubbard Ayer, a genial directora de Instituto de Beaut7' Reprodaccainde una.exqautita aa6satae de Jentk Loemhe, acraspanal en aaParla del diarto de la tade"Avaaac. Pablicaeda el pesade martes. lsaaaa la -,e', .am, y la.asida La y a el alaza n aai lall ada ,ejarasaa m ,a.d slasaladaa. sa osd. mayosr.aeaombra, y.ltdi~ao Aay." li, a-2.ahoae, .bpaa~s ~ 505alecaora cimao y id, anslo,,asa ,daas #id,s d. l, balI.,. y HARUET HUBRARD AY§L La &ao,& Cuaaiagtae que -6 a lltall-lbbead Aya, te.aaahaac a, 1 t-~a.5. .aan. s¡at amsy Flao, tmuyelegate, auy equilibrada Yatay aate dla i. La, alaaa, da HARET HUARD LTD a ealan iaaalcdaa dasde al aa 1949 ea el barria da eaala not,ene l atigua hotel Paae.a d Alliga que lo (si baasa eac, auague de moda petiasla y selecto, aaaaanoaan bla aristoartiaa atmsfeara dea an eas.da.aca. pad. tLa ,* aCs.gba,. Medeme Hubb.ord Ayea. ea persna drigiladaaorainaun qusimoiiaenlo ebalta el sella da gaadezaey dael,ja .l atigaa atl amia,d. recaate dstita su. ga s y ae dga ea dstitas adieaaiaaes par t aaaaaal. i.a.p,ae bali.n.l.%ldimensaole s,,aaac.balea. en las foras,. bailiasenealoslal, y bellezaaen lasae jas da herro taada que potegenalosaradine., a C cComoa caperta aanaaadora Medeme Habbad Ayer ,s-li)y*a reci, .al aidad d.l1 tais llaalsal.a.aa. Le gtnla.aaea~ y ~saaen. unl~t.1.lp., .liaa ya yaanas la, adeli.d,, realiacas auaana. Y ti@ac u ni enpan. a% Flareaay lo¡ordiaria. Eascao p da.icpid..dnsitutoalede eaciA caoere a @F. gren caaseaade Gataba,, ca lcs era.de Par, y seceatretiene duaate lagabafesenca sbelloa jedia pe.; gridadctaosala., aaafeaiaacdsus ttmoquecadotnen la, alaaac .dc assuea%. Fl asiae iatensamente Ii leac ta., atlavcescanado. Pat, 1 itsca.,,de la Maety ta 5Fat -frente de ¡lo, ceellea de ee. yele"&eede. prc Si¡& ell ala ca9. aeab. aaaaaca.ac,4n lAaaacolorida de tauatsi. y de.acaibe ar o aarpila10 aacin iYcandoc.1cveradcteiaclpya pla somba&su¡itay flaares atne saalataas, Me~eae00~adAyer bc -S@Aoat,,eneasctaanietanoananganascs lo., actpar;aitlda y dcbctra asaab dealaapalotia aaaa at plidca samtisadeanuestrahabs comaoael Foadaasta deanaesta§ deportitas. vaestaquillaje seatralaadc mteics aculada&. la, jo*arn srasoalatar mdiaate aua .ya $aadsa qsc haga iuago con el aoor daes toilete# oila cal peramiti, ca.t.a, mtasFaaas paeata que las tejidas ti cel clat da acs piedaa pteaiaaa j¡adtaaac aita t, sa isaanuaeva belleza, df w 1 retattda tladel¡svea., Se, -UY naatal y mu peia n.Ysbre aada, tmay ,,dsattfeee~b~%le0 ede le etea del campe eIreede lees NONO de levepa benexeelealaea de LeaUP¡¡@~l. LUMUA. La ceant,a¡i tpiadate que PcrSpreay calisdades f aestcaa lauada de la balcan ¡ saaa. deliceatrac la pial aWia t,%desaloje da las potosel taaqui. fal. l pclaa y tada case de ¡t. BRIN LOTION. Ecadas., ialfie.y cosrela piel Fia, y Fresa. Tcadeaacttat lao, patasiattas pt. dsa1.ladii c.a.na cia daesao PORMULATIL Un.a.vasaim. c. tbsi6a c d.atirt l-tbbatd Ayaa pe-a1. blieza. Maailsaca.aata qieaayuda aatacet lfcot yt la.batacd d de la sea desde ¡.tte. aatlpt ado 1,4AFIL2rO[IAa

PAGE 10

Pgina 10 1 DIAIRIO D J.A .MARINkA-Vlerns, 19 de octubre de 1951 Vida Espaola, n EsaaLa cooi caalana ha acgd co entusiasmoC t A Arribaron ayer a La Habana diez ___ Ps S1se ___________ enia A" -IA r es mercantes t'vea1 ___l___ N el festival saritativo de sbenemrta etd dE T0URNO LOS" V1N5'8 b i de tra.esi -La Tleci e tmblIFS. AUu A121 11 -'M 5 1 1 --L.depesaele :tees. Desna SU producto a 1 ¡ -tr Asuin blKocsye elmnpre del subsidio tripulantes de barcos -L. esperteci.ee .l proprconar nous feliz .: 0Atrao sorteo de ¡un viaje en la 1 nevros Re-ara a 4rearao espaoles W ASMiPIGTOI Tr~ leme ¡i.d.1 Med.ree-Velled.lid Naid a sus amparados., -Recd dc ".6,.,.*.ile J d. verbena del Ctro. Astur i FAEXACIA 17 VL E ee. rcc",., ] el C.lec ecl. ec dee ~ F.5521 lcereer 5 ¡ Neb Cl 1Gelre .41eece lee dr e el ed deee SeIsed Sle . "C.,,,,,.,,. e llc leC 1 OLhS r¡o.d l dl d.n 1.rJ LW Par"CIC-, ,P F 6 5 delgere S,-.,C,81.lee r l .nr. ,ep lil dric d1. eircre.eep dc rl. .,l. ",~leeee dr. le d r D leC Cceied. rsee 1,. .ellleeeirl d-.d.C,~~~~declrccrccc. c.rC'ece B r f A tran r A-,1.11 e-c ~ tJd.,el I el de rC. c'dc ce' el'',,,'-,',. circe S, ~lccce Dccc ece p.e1 "'r re,, p1re dr le" ,ced d.l ye .r 1e-1,~ ~r~~d, e-cc. ,l -ec _e _t CIre, cl l epcel.edirllee e chcY c leleelbr. cqe.ec'o edd¡"'recreld Vlce.Ps dr lirreoe,ec idelcclec -le,,,,,,, C e. -7dCicceed.ceelllehe :',,:Lrc.dcrire eeeceeleeleee,.derecle.cs ee Z.~eree ,Cceccc -ee o. E1 tIVCID -'o deesel delecec'r¡ce'lJ Lser e .eCr sedc r l ei. le lIc c ele..ep l 1 ,c e c c e e e r Crc A cle,1 l Ic.s' c, C l cccrL ccecc le .t.'t.e se c s e e e c d e e p c e C c hcec e Ai r e c c c r lc e d elcc~ ,r. . ".1 i-l clPi~ E. .S !, H. 1ece ~' crecr d l eCc cercccdrriprlcedec dele p,-1 1,eiccrcc ~ir 0cedeeee 1~ceeecc el".' :,,1Ce~I ,: dicielceicAle ic. drc.iecic,'h.'c.c 'eceeocele rcclelieelccccl~ ,eceee dr1,1 Ceeere.dio. ecelee. onceecid ,ee. d beli_' c e d SI re u ecie pec ,c Acecyb eilcclt cccc 157 d eCiry ep.Adcsi'"'cc le ~ceeeee drl~ Afiedil eece, ie ¡.,dcec cd .d ,C C .d-le .cie re eeliide cl c re cie Cr. e V nd d r s Ci.dccce. cc uc, FA IA Oe Pre Ies D hccqcc lireeclee deccelr elelci dr71Z 1 le'''',,." ,, .c. rile ~-1 le"', le eeccicier ele ecl d GeCeel qe Secieec le. rl "ell te ce 4lcd qci ee leile eiee C eielCclec~~~ N ei rde es, cedreecice e.eeeecec" ,dCe".elec e d recleceedilicce icece dcc rl cc ide Prlcee.eceee leeicer eec cee 1 cccccheeccecce ele d ccc.,.L"¡ereccoedhi.e.c~ .cece. ticeciCie c e.ir&Oc.erse.¡. V1ce6edr 11e1cecrdiedr.cece. pee e leeeee ec crce. eeecide pc dr"lo KeccI:ch o ere cci: cle Cl. we cli rcele -,c ,1,1~e ir., c1-el .ecil pece. ricc ~cci:eie re ccd hc. siece eceleccee. lenele~nb ~ ~o.eec .ece e e d. PI c reec dr. d cil p Ud . e ee c e. 1 u 'ee e e . clic ce e lc r e cle de e eide p Cy l .ccde lee .i .ed ye pee. Cepet dcc, eyiee l r 1. 1 el-b1 le: .d Fe r te o S z ,a r _emic e.c.ic r1 11,AQ U L,, Id 1 . l lee~t ~ y, dr. p.d. -¡lc lm ie e e e c c le c e ee c c c e c er celeC Ci d,,, ,""! ,i le R LL, e''' h ide_ ic cc c d cre ,L e 'ecc pee d~l ec l c ieroe d e r l e i d ,dce mce !,jlee c recbe q1,ci. de c Tib ,,cde pec ce, Ce e~h.eici e e le le i Cyee de le ,ce e de ve~c i leee ec lee m diee lp e re cm c le er i c ie ni ir e p e Cie l d l lc, vtere cIccice ,?" leer . le oec d e1 iccecces lee ce deIle 1 1dc le -,,ee r l I o 18b d,, pe ec cc mp ce c Icrcc crc e e iile c lmecle 1 ^ I E T R H J ie r c r d lm lee cd .lireed,[Cceccic l ".e n'¡ d1,1g le ,h, Ccsllelcie ,j,leiillciclcedee deid, leecdrprr cciclc.iee ler ecldree e id ecee.eemercrcee, L eeilee-IIE ecced c sde hiehre.e cc let.r.re cllee. ,t,, lec eedle ydj c le e re ceee de c-19c,1e IIc. ce ce. h ed yn, Celol old. y l d peec leeh. deme serl ce. ,. C ec c le llr ,c 'Lce dicelc ~ir,-deeci d rcee,C eceeCeed, r,-. 11.1 il.1,,-C l,1, v.1. l. ebe. 11.ceebec crle pci,,,,n,,, FeAecAede y eesoeee E RI7.1P dceiec B ic e - C'p h.Crt hrden.ic.11,, Marcos Ra,. .1 cece -es. escse cecH E ,D e se. jdceiemcII. Cc. cocc. cecyAcec medlec' pee lh.e r dc-1 pcbe el edc le e r Jcl -1ed lr ceC dee dr eJp.ec re C4 2 = dli nccicec ,,cli hic.ceucel o c, 'ecic h.,, r" c e e" "".iescl ece. ,Icc ~e C hlei E d. Pi W i.ide ecc q 1 "' ',edee. ,ccqc lee pec cc -p e o .e AClec b .trei 11eedbedc lcc e -C ,___.____ . l. C . h. ~ r ~ C1 I 1 C h ecclllee~ ~ ,. irn ce. dr dic ~r. 1.e.c ler ecc ecelieel dc c ece cce e iee d cce r .b d r A le 1 .1 .lP I st.¡. de Be>al. ,,,, lId.,i ,. E TIR 5 0 tcclce 1c le , icepece Alcc e cl ee iec M-ec s ce e~ e 1i. ecr e rS ccc ~ e rIc ig e o" ell le Se ie qe IreeC rd,,rc Cer C,¡,, ,, ,. 1 dic. 4Cccci.ciih ,C. ~~~~~~~~~~ ~~cc cede M,cee leshchccdeec ped leciceicece.d. de leeIdC ,rlc .rc-r del b lt. -1,oo ee,, d y ~ .,, e ,. gcrce de" ceer ce leO .ecee del tclceeCide.e.eeecceded-p. ~.' _ieecd r . ,,,1".d cped deiic ,Ccececcc p.C,"""cc '"""" e -11dcece .rdu d pe1 dcl Oc .L N Le deiac ld cee.,ci dr le ~ cee ccllilec Nlr1 R.ciile dr ec le1. Alcs e1 -e de ~-1 n c .u~t C. lc ceceedeerece.' e, C. l C lcr ce es cee seicc ec eylpee leuceci dr ¡. qcc e lrf C .i e.C lecceil le. doctor M an ce A.t Cond e ":1,,l,)Il de. le ,e~der ,leirpecee ''' ',C,irl.b1t d o,,-1,o.f. ,. d e I le 1ee e i e Fte e c r d uh n i d e s 1 .cc s l e e l i r c e d .ec c c l c s h e e e e c e l d d c l e d ,1 c e l i c e g e e 1 ~c~ d e s d , 1 d , , l i ,! 1¡ n tr b g c c 1 .c d m c c e e e i e s lee. eerm di d.c.e11.arerell 11iece e Miees 1 ,lee Ce .le e 2 .1',C,,l ~ .1 III -h n . d, IN __ _ _ _ _ ?T 1.ecdecre., .dscece Ccc h.pcce-eeceeecee. 1.e . r l C e de~ ~ ~reecde e Clonde in los reio d.ep dded C-0114~5-17 -"lice de "ibe e-c1e ccpe-. pee pec cee-e le del ce~e, 1no peblc dr ,mehc,, Coa de] b m 1 sesgurap C d l .t ceee t,¡vec ereo fe tia Cqe-rCB 1 ,c e ,¡ C ~ bcel e. ii, te e s c e. i fe le p d lc ;C rd ie L e e reb d re d -. 2_ ,p c lim ee ~¡ ,, u .d e .e c li c 'e i e e e" le esp ci l ,eces ~ ._ l . A,1i N e e delac a P e hj e 2 ~ce de1 L i re pc ae, i l e e c l e peder ~ ~ 1 ticeleeC e cecd e-lE d m de eli e. y' "eelri e Pr. El pedeime"1,l 'emeg dic', ",rnd,,,,:ed r M L ccgecid e le ec e cs e lile e le l. M51 elcece c ece cee id eeeec ec ll a sl l becelle eo.,le qer¡h Ni.e cr.e d.so PA1 DE MA T A. !. peees pec Le hehees.b .d. ecl-c pees Ccm ree e ,e ~I ere 1 mee Clee mee ql e ,c. de. l-epcl rlcs elclecee c.ll, y cc che l raee r e G, d pece el pYem decel. dc P DRAE A 'ee l e leu.H cer drdeer ce cc c e lee~~F dice.'" cee d~ie-cs y del meee, dre ese erehe eecddrRlceccrecees iec cdIc e'ele eeei-2.elCceAlie d l ibcl eea 5Ncie 5011 esce rberle cdcie-cceidec eecr u,r elei"'ee dr pide 1 ~ edeedrreleeiceeHlee end~ Dar celn e elceeeecclcirchceCcs NcCiAddceegceeyeedyeh.ureheceeeeee ei beles .l -er dcl,. lCecmli es -e del, Sse Lees, re r C"eleeId dr "'eeccPic .ee -R d eeiciee cce aec icu c ,1ce "ec dee el y r dr cec ~cle e elm cr lc leer lebeeo e-e. pe ,ceirsedi 1 is e e ci Oc hde le sie ~ -d eler ehcee .1u redlc recee "osc~A p l .Id re. ledee ir . p~ i dec~ .,mC el cee Ad-,, C:, use ,u H O Y rec p re. cee re c dd el ee. C yil b,-1ce.rsre: ,,erne. ,c cecee. 1celilem c deiid"'" esrd e C "c le Cleed -l d c o lee .C c1--l'-i.2 -n. ,.ee drd. hiree p~le dcld".I.F,,i. mecede'.11'.' A~ le cee-c re p de i le.Cd lb ~.ed N cic lei af del, noelceil e. dc.d erficeci dro le Seine Cl e A. dceihe ce ruedel.e, 1re1d. cye e le Deel pece pCe.,,.eheImE eeli e~ l ceeceerccegcey Mddeeeeecc d',e-ee dpee eeerri~ 1 Wersieqr lecdln c" "!ce el-dpers de I .r-cc e c ,deees.,," ,1r heces, le' cies dro le .dcuee Rrcileieel eWCeecebe Mill, c.elcrees. I c .LeeccsDeluri dr le 1"" h e neclee cee dIr d'icer ele. Peec," e ce ed.d l. rsee clee' crle.eCeqrl.,ieede.C.eeeleN ce,.oe 5-4 Ce eesierePrce ecb e ce lrelcd dlrmceoied d MilrC.,id,. eh. dr leC. medre ~ ED A I A. 2 1 d ~i C11u.~,~ ,.1v d ceop .ei M.¡,.eee e, csReW rice ceeceben de-l e edelecclee.nC cec e-elemdied rceele. s ele hllee ei Nl esLele 1seUsN e.ac.cemeilcdesi--dcee e l Mcelce d .o .ocenes. d tr JA* n e -cr de B d i s Cec e ,, .eile .dl n.dd %". A. cec J2c ce M--164 i -c de cy Ylgie psce ~ ee re rl, 1pl Le Acm e e e ~l'.s c re p sa VARL tA5TA e-dm 'rce Mece D.le., nen 'eld dr, sei dl. 1ic ce ie ded Cb.c wec I.celdeder le Ibe-Ile l e .le meey 1 d e cern se E c Tmd le cedc. e. es1 eala d o n icdn de l a ~Iuc 1ee Rgrir ci eere e-elcD EPrecebo Lue .lecude peesb Slcm rl. dicr -le ,c esl'd de.C elnec de ,""" .,I 'e le me¡. dr lcr. B en.i Sec .relil ic d e rc e cclle e r s ,-52 Leude pe e C e Pueels ,¡ l 'ee ede ".o. ,. -=d ,W .] r~t.de decd ecee de Cid. lP meereecc lireed r.19m.re (¡estellana de .,C Tr ~r le -e Le tenc de dcl ,, ¡ 21e de der c m il uic c -el e l c s ce 1A "l. lice e b, Sec le l.il"cce.,1 1n.ec e p c e e e ec ce r r e c e ______ leee e le. ,I.e alec .r. e. hc eSset Mionr gra festival .i(''IIddi't''l,,"" aEceI Ceeper C.c ~liln escs 1~ .ced Slcei etd dcc ~ ~ dci. Mec eq. rcc Ae lc dr Le '--P¡-.; d ne ec gd r pe le cmec e e cec e u c el c im c S r i le Se leed Lii mc pece. Puee e Reee e,cee -Imcee ¡mcs drl _Cit,.e de :-111 imemredd ., Ccc le cele ceeeld dc le .ceceedic 11. Dsle. -mAgAlp", L l1 d r led en o .l 1 ,t beld -n R r il se e se e i c % -d h C 1 b C rl~l o ~e c e r p ses P cce. 1c e s le .r h e im c e l Ic rse e oll ": eh ici beele d 1 ~. ir ccs cibsIec e S s c e-1cee acd U-ce.c . A decl de.1 eccielee, C. le -b des 1ced 1lle P Cem erpeI dC1 1-c 1 cece e-s po rb c p e l e o i tid d e e c Q c l m im Tc i III Idi' n . ,, 1 i , P D E P O R T IV C A~AA oe s e iei l t e e c u r e c. u o -e , p e s iC s d, i d e p e c cese e. selceer dcllo C ce Ce die e e li e c i e le c r r d ce e h 17 ene P e c lee .,l ',e e C ,ecr c pucede epe Ell cce e e p id. yC rae de le ei.. ,h 'o. 1d cee ~~ c~. yi ~ F11 pc~~e lesuo ""%,,e-ce l,ce leed. cdce te,.eced lee dod~ ~,,dlrod.Ac,,re-,r1ed PA -1 0I-* mV or. ll ber.o.lucs _, d e Percdii de Necee de erC d ce lece d dec deduceId ri. Seecle. Vep. oCrr CeES. le, .~.y PIri n. N Cl Fe1e~ drC led ,-ce qeed leee .mh.dr e l. cim cii ,rpld iC-,il .e ceceoCi .'J..-I .AbMI .0p. ~ .0..d.1 h. A sor I.deesIIIII1d.i55 C, o-_ C.AIdtii, ledes ce hd.eci dr ril ree eo de le ee .¡.O.d U DE NORT E n 1, mi,,,,,-~ -. d ~A T0 SUAReS,, ~. ,t ,,. .M e dre~ peer eine dr, cece Peice,1, C ele edee y. ledulces sJecO ~ i l ri desee-aperes de 1 1dli "e &! t .1 5 V r iJ rn t ~~4.t1J L' uC,,,' d. le ledciccceelrme:ndd(elc e rean Id, ecie e : Dise eeh:ecdccee cee:ree:edsuedrh ciece.egdr ,.i ce le¡¡. erpleieid dr. de ece re:,Ci .C .e dcl ,d le drpcu e ,.er 5 ~ ~ cce Cpee .,c c,.c meduueine cepe Scieceseee e cde ex14 11*c1eed flOOeee-i :A E enneciepe1o eciuld de. .liii fe Eepd" rl demuele. erlechece e.e, -,hIRC c deheN J.a -cseeni. le Oc e bics l l, melee ,.,.,1 ~ ~ 111uc ,e-dec ece ne ilee. .le c le, .l re eg e e ie clec r El 11 ci 21.e ce ', rd d c . . ylr M-37 mcJ o ~eee dr Ncc OdH p .II. ce r l cpe c e ce e e ec c den c r pce leA-o ~ l~ Ii o .C '.b"id meieis dled Deieldcin ce ~g de -nedlCn. cE SD cOl Cel KL ceAe A sI nce cee ec ePbee Peceepedrcee d dr ~ ~ ~ dr A-isi hiele. ldedelel e lee. ,epel d id l si8515 cS flDse Y la~ .ele Epte. ullecr yccee eee dr Sel Tcec drlch R-E R.ece1c,6eei cecderee d l ee e eeiiccscdd 5. d.Ca "i dr sl ._deiclc de.f,'' dccese. Zemec.tVcSdlldC. ra.o ~ Ac -sl~ P .l= 1 11 eisede re Ce e c ee d l ceccs C rfe C iee r ece 1 ,1 e 11 Aceece Ce dd 1rcein-, ,,l ccc """rcs e51522 eee precie. te cu Cb leNC.dl Srlcll llO C.Peecee. ceededce~de Cdlle . neecese l2Rl1f, le ye ICS. lecee rn Ule ee C ed Adl C enir 19 dr c b, dr C 19~1. L.ihu -S~ Pediccrer x-ee di II ssl de 150 circe Di.eeel -iut. ho es. r.iec dis 1.11e 1e NACleE DEL CONCEJ DR., .1dc U Pla¡X. lele dc ecrcees ce .Ic.e7l 'O L d',l e nl di e en creciesedl ci e L.m Cl .eved .r ,1sile e,, -o ecsc d l e ,e e de, .i *, '" " h,le 1 dr le 216 pelel d de i e ni. rye ei C1 Orpe lc CecudeI-C-~eec l(le el cree Mee dUde ~ ~e el dr L-ec Se.,, d 51. 1,1~ 111 ied Mei d I dde ls.I~ '-" dIA.IIA il ele Lcps u c led ecer ee elele iie cederl e. ierIti ¡c drtt.e6 le ced. 1,IA A del ciob oc deluce ce .e1 ld,, c e le. lee d ce dr e tecec dc lucre rt d r llrice. , S,4~ n i. ccc. e~ pJ". em -,Auhi ecl sede aecee yceiiid cit d.luucucei.i. dccc hes.~ de lee, Ple e 531ereleerlerle ____ cuid dr le T ~mc dn P R'___________________________ de Aceey1cMecie~e lIG "ATAAL"A el di Rrece Le Surcee.N. A123 der de ede d 1,u ,ce h erclid el 11e ed eCcde eeeld e ecee.i e-c el slrcde l hlee -iArle ', huele. leee ,'-k -11-1,,. .BIi 1ItoI-d-r n, o in ,C 1.r ,1c d ,l Ceye ccc d l .le ce., r e ce ,tc-n dc, oCr,cc,,e dccc pe0ec-1e, .ceece eceri dncMccleece irc yPc nic pec lince ,.hcc: dr le d.[s e M1Sti ccc,. I.Cib.~ ~ ~ ~ ~ d.~¡ A 1c.e re.PI redci hilecc .icdc le lee fleidred. 4.d rl. Pt, rrr1 .d .d .T 1 -Nb -. ,n.,.~, ,. .1.~ i,, di,¡ e~ ~nc 1.inCrn -. l2,1 Vici ,aeeriele Sc ecche Meece ~J Co d cecr.,.nd.lecce e rem ~id.e .yd.e eemr Iee ycedc c qn 1e i __ , E Ii MM le p~~ id le eei ceed dr, eec, 1eidieuc cece Ey her Ceeo ie. cil~ dled -mhe dh.cee ,ecicc Ccc %icch de*" 17n" drOpC eecc Edcesui e e Cucu er ieclcmed ieeeee .ed r 1 I Au ie. i,, Rl .llap r ..C. ~ C -su -bid 1,11ce eeceepe len reiec deCcclcri Acdeceer dci. 1.c u .efid ¡re,¡" ,4 ~ 1 ., b T .ceceei I ee f l cr u dId. eC ec g-cluni icuie,h d C 'd'.¡d". "cc ecci ri eceee cdrecie Cc s deeh. is .(ehe .L.Le. Ac-Oeee -. eedne pel ce rl cec ce le d ',, ""eiec "cc d" 17rrc C~r.d Ycuc ce drcuO -1 P.ln ::: , r dcc p ece h~cl edd dees re l Csde dl eee cec e dude eid eide 'hcpiucecdReC e di ce.eeue ceec~eecu cie me ecccsnsp dreceid ,.[i eS. Aclee 1a -1le .ue.e dc,[u Cdn ~eclciecesc Pcdc ,. Pcecee,1:1, 1 ,ls ,, lv , e AiileCduec-e~~. MC1ee cem lee _.D e c p c cde c cc I C e Ludie Quui, nc 517 l', PEci te-Idee. de cIhuc Aceden.o si .jreccec, ycle ceE, ee ccu edic .1. 1 Porc Jcili el T O edCAST E eCed d cede-eicLl',e',1 d dueececues dd Suddiu nu d icl cp s. '. ', CCO le del ldcpciic Cedee ~ ~~IRO .elAude ,C, ~ r_e ,,C,,., l,-cr ,=.c LA,. y¡.(,idO.BLA 8E1 0 Ul Ai cdueedeI5, d-, rr biucccR eece. el e C hC edcu c cls de PedidC. ~ree Sede en cedcdece cuece el ~por le eccieee d,,l ,o t_~ ~ eeel .llcc ,Cecec nc .,,l .ee eeeee1 dccede'1ri~ e11 lies.~ Aced1.e11,euucceeuicm ci c rueimedr e dereestm W. l Cr 'eise 4 ""c leecc c-cee eceduc e -1 ct de deeel P. u lebC. Res, Asee.1 -eesed.ce -,di ruuereN.l ei.elil ,,,bssrl-.eccSes,,,rrclrMcdluWeeecuseriscisilydeeccleeld ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,r.d ~. dcec re e J.,icr dr,L,,,C L e T PeecN e AC iceedi .ec rccdce n leeci eeulRcc ,Ceed,[cececle 1n ernecrm cr ,C¡.,.'e r~ 1 e ,,Ceccedere Sees A.'-d--ee.rce. = 8, dccci1 ~.C.d eoeIo ,C:l iCde cied. i de eu ec ~fi AII e. ~ra, incoa dr: c le. eeen.e. d. rc Cc dc ls decec ,, cJ,.e cefi rl~ Srcre d ce e ccci d r Acecd diimer le -e ics q ir le eneicMsiic CL,lc 'r ie Pi -t 11 e. -icdce eee ~C c. iic cicl Mer~eCie e rrse il V IU D Ale seEe iris; .Y dieedc Cee5 deceler Teee dr, Jesd, dcec deis In d.ldce ceecicuece L. Iru 1ee edi cen pees ~cii ¡iliHeccaUlel eealsE.Macc ei."e'e eqs se.c ~ees Icinde 1 TRO DALIEDo Iceddee ddice.lrudcredilcc is5crle.epiiee ,eeee y me i pe c. t d .qF L E I OAdeh oee ,,che. -wq.ececeees0u1~c. 11cermec lmedlcdrieiceeleeciccdnddue.i611,15clo deCjrJ. .eseee Mec.e Ai del ece HA ,SOCACn, DErDE TS-scecie cce edec e~~l eeee eurc dc C--- luc --ce l dc25unprh =ecFdl 0. Wc'O 1le ~ isee L lui eece ccele erleei ececce .u cr cd i .,CS ",lc o,'"cl." ~ ~ 'd't dcl~~~ ~ ~~~ pecne edeeic l. esul iocd eelede-. ,, i ( ElC~ lee ,e ~ ~ lee ~oidc drie hccec e ~ ~oe de em .c.cd 1, d, i le l. ,v r.sdc P 1 ~cdSddCd .,cerd dcc P.b e icl ~ d ledicceSA ,e ., 1 U de¡r r P reedC ee e'¡ rcc J.,c-TEede y ,N A ,,, Cuuicce 2rce dr Tcc cee l ccddcc eeciccr sue LiEilIS E'fd,5,ova A¡ Ut ~ clicL d cI Cmecee l I.t d S ce rclceecdiectdeC e l c r.! uC ec .I d c eV.rce 19 .q 111= ¡lce ciecedle dr ccc o ec dud 1uiclc dc ro e l~ e~~ e d i r239rC.,,, A L F R E DO. . I.C.t rC.uN ¡ Fieilileilceiiceriildc le Trinel.C ce ecuir. CId iul crce psdclchelieeecee,,opecnir .ccch.ceiet,, .ierdh1.cC rdcremeedeieN n, ce-l.ci (rele Ccdg rclWnc.lrcec em e dEle dc lecec Fd119~~ ceiiun ¡m n.I~ccee riE rsdereclMde cI emeenccc irc e lci .Cin. In.11 CI L i~ q.cibt,. c. S1 F9 e.i mndeecr ~ecee dr 1cieed dee1dean .d~ N. k P. VE AD decie e n e l pm der e e 1 "' l c icecJ "c o EcimC "C".'i v~~~e ,ecceeeree iicrie.l.eude',ocesee

PAGE 11

Crnica Habanera DIARIO DE LA MIARINA-N'ierneg, 19 de.Octulre de 1951 -Pagini 11, Cubrirn aulas FUNDADOR creadas. eit el Esta noche.'.Nuevio y Se#sac¡onal Show en C9=ibteici. AL de Educacin> Roya Scaret TOMATE vCGrrAL1.; '1. Es NATURAL ile Hogar (le, C 1,l Agc AoocoooOSI1. El J,-oltr d Eoodd,, oMANTEQUJILLA o colIio es ooc l AERIANA PICADILLO reuh mente Chic. 00 ,e o i'ooood~rt, nAtr .0 Noooie Poo-d ooeoOobt deo.c eho Prcoo moeomorol. t p.o~ p~. d.ld~~ 00 De la Crso Culrtral de otli rooooo 0o, leYe Peee cee ecodle eoeeolt*oecOITNE50 PMete. .det MIERF" O 1.teGIEL Rcpe.e eeEeexCtrO O 'orerepeote c,,lt.x.oooxetee:oooeoc.,sCl.oloro~rlOioceto0r -"" o-le0 OcleT1oeo.0eqe0dr ~ o1 ~ rol 0ceo treo loiAJUSTADORES,~ IAIIOO ecle rIre7.' 1.,ol~ rorseoedooe oootelOe eeeteoos.dr Is 'rooeV J.eyo 0 e OeetiOo 00. ceeod, 0 Soelod, MooOo. 0 Pro r0000 eLle l deo -1,CI 0010001 -ce AYM GATAA O

PAGE 12

Pages Missing or Unavailable

PAGE 13

"glnsi 14 DIARIO'DE.LA AIARINA.-Viernes, -19 de Octubre de 1951 Teatros y CIes ARTISTA UsiD WEscta y Pantalla ¡ jaiInUmvI OrqoestaA inaugura GaaOcuiur o.mNE yOtroo, "HOMBRE DE BRON CE u X I La coo ~"~" " o iTOro>r.> r ro >* ml.'Wor >. 110 u.Z25iEl I.~i~~ de La Habanla temporada WO~dr$YIIO~ > > rgn Yhon.ProO Z oino21(e,4 m Lunes 22 (9:30p.m.) (GALA) 0,9 1u~~"~ Un-ul 0>. -il>~6AA. EG roo a1reodff4LniA 110 U'li0>0I00.O0>d HY0>dO>00tO m ~Y 4m , aj j< S. Bach: Concierta para dos violines y orquerla. te cuier.0rY ll >16 d Tel oio ¡l an ritm dN R A Solistas: Carlos Agostin, Deogracias Mnlut. a tfuhu .1Ua kE1oncada. LUNES ROX ~ ::: ~ rno>uc n Uoloe>Omn~.ti. y -Itl '>''y por primera vez en Cuba LA ,NMOITAE¡Ahsotr ln. morh pulo cUia. >> u.menrw N E G R E T E 1Mahier: Sinfona No. 2 ("La Resurreccin''). HIsORI U>. d*oniai m,r1proin bleprr-r un d~frien-e .,> 11= Solistas: Marta Perez, mezzo-soprano. l o. leoond >00.em> t>n-. mii dr Unamte dr. e N. 1 No Lr> umin d.n>r 6> eno" J ine TOnen>. S to s. S U A R E Z Iris B urgue t, soprano. f~~gT3F~y ~ re'r'i ennlsda~>Anns>naolo Sr uo ? Coro Filarmnico: Director. Csonka ponioi. 10010ia con irn Oniorto ro ]lrof=e 6>.s decudncria tiy' >sbrcirini. ronun prrocu FRIEDER WEUSSMAN N Director u _" ~nteoin odo d. ,2AaAile.d "lqu. O p>oiqO>.or. n ". .' rno. 1. .'16o rono inio. -Iu alE GREEN h, k* dm, lUororns 0s si R1 ol,,, lo01 ,. eren tol, y L., J 1 [ UJ¡U l Informes: Manrique 208 miii>'I. va'l. olmooto~n> nm oorr ni. oA Telfono: W-4571 £ *~ *,N 0 T A S 'Atencion abonados Bogamros pasen a recoger sus tickets por -* e eDANZA DE FUEGO es considerada lh pelcula mes irals del 1nuestras oficinas. c¡.e esp.bol. Se estenria al priioroi lunes en el teatro PAYRET Nr,u, 1 fe,lio"P." >o,¡ io",-"oe,,d, l ,.ons>i>. dd ',-' d,000I, r oo',rl 111,11000 ql. ro de e Era. PAUL HENREID F~myqrnusolojVoQY!~/~ffM~OF. TU DLCE SONRISA £Mo~ orollo >pOiMoln ro RADI Ot>Ea e. jf Aro 110 0w0) FA10 lol 0 ulr 11>lldd snirpeniei. '0 ''irdi n e.l>> rorn0d k odr rooslhlu cNo. Orn c-'d1 .0>10~.,l. a-o afe.d .> 1.o. o rlln enoo .ooi> q ¡n cie olio o.h l. "U l, bLd, lo, crccln d,¡i roo1milrr Oolqu i,%ao Vbo~o0i 1110 LA INDESEABLE,roo ZULLY MORENO en el teastro NACIONAL __________________________________________ Dris> Sr 0> d rotiuo desde, el lones prxian. U. grans pelcula paro todas las mnjero ayer e. elENCANWTO>.delivodevil ~ ¡dS YOcPUDIEtRA! 1 in l ol nodood Loldsn olotIOa po 0>0 pobrot oqr lagai odles. MALU1 y TITERE triunefar. muidonate l>oolio u di1 "p.dJ, 1, c. eto> riu-oroo>r 00 .> U U U I 5 J~.Il d La l b u la en elo e ni .U d r lae c O N Q U E A P S O A o u o l 0 0 > o r s o O u~On> ~ 0 ~ r 6 1 o i r u n u o. 0 0 0 0 0 r Ld o > le d p ,0oo 10rlol Lama.rr, ne ble.~bIcr AL oia S opdo to toe dos JAdnoo> drS .1nel oll lor' r' sno.l0nln0 ".ld>> C A L o, : ,oao .oideo l a t,dio e cl teu l on o L io ,tbal,ll'o en lion bln rl b b elon do es ron 1.000oudndi oosi y oon tu. ner bis Oeo1a> cutie laim cal.obO >Oonoonosap. ____________ "Si yopuda. ." Ydtot olo sdi.Mo VilO drrel Lstn fliuu qcr rboi l ., su i lody ______________ dru Alnl piec A.irnOoG.i.ie s"'>l MolOto y Titro .EDUAEDd i'.¡u 0061~ -L, m broa, Ll. oo 1d hI 1 1.611,111 rioooq iuloeroredooo. d"uroi 1.Oa Cartel , _______________________ ~~~~~ ~. aSEAEt o u rn oorr 0 1 000Omar 1~>0ll .-. 1 OOO % 0 e0 o no i e a.c u elorolu e 0 n>a00000n FELICOM RO os H CSIO l:0> RORIO RAIS iods rr Y b.cno11 lo ni'l"d .0 --iu -0 9 1 ndaY0110 l i>o>Or.oio'd> >1 0,0 L o u 0>0> etori Mal Madar C1.d ________________________________ .o.lcrn =1.1rionY00100. _____________________ tiro,~~ 1>os a., lo 0d a od ASAO1E oo uuo .c., V ',ir BEuA D LA TEst TRdNa 1sd ylr Daila V>otian C.o >0olo ,'.>. > EStrO AR R Kl iuliic y1" 10 000> yCo.ligo 000010 00010> ycu~o 9. ~m Tro r1. e nrltau u l o, oo. rro YTOHJd., R l.1 C re 1 . d eN oo ASTRL OIOIMIP ~di.yn eoOe>oobo/o eoo ~ Q bon lLn y>r oroin r qe llg l l aMC-.'iIy lgr .>. 010C oo b .a.o r d n > .io ooo hadU. sg rrool Yd.0 0 0 e L l s u ,l l r o o c. / ¡ suN TUO PE AL AM RI EVICO ,Ac, NoO deS pdrl enmo 3 ,lad,ao ETAA 1. res.e AEIA lMoolooollE l 00u00c d STEVE OCHR1. loYLI ,HXE .AR dE Hme .he -ro1o 0 0>0 000> ______________________________________ ELASOA FnonloqLooepu ~ffh 1 5R WMAAORSoot> y oo sbe e aurn O UCONCNIUuESELS1 E DA Mooro~ ir y -1 oJilNJ~~~~~~~~~ lileE D4GG GUJA 1n;nesd alwo >00 000 olOrr >m so> ~~~~~~~~~~! c1 RE UNA. .L1A h>00d>"0~oR' AOOM l uioo C PATINAJ >00 ssELO. mroe >>0 RIMO PSA C iNE ID"Orol. eodo 'rOEISAABO0 <;M NTonoO el> AMO* DE U00JE0. enonf>s -, ~Irlr .oloo tusio do r1, >qooO'o o dobleoe yo101. X ELoc CORRE ¡E 0UE00. DoeRrOI TI, CPOLrA 11l oedoo oo dry E]o>o1t.o. EXITO_ D ius tam i DseE'O Dov lusO: Onb io oslr 'CARME 1 NC SVLL _________________Y_____________34_1,_____FilmF' y0-r 0000. LA L GRA ZIjZUEL SloE A* CA PIM le 'TOlE, Coo ~. d rs r aj 0' DENIAR CyP U-> MOEI U ASA IPV R TOSlmo >ino.S>...> t>oo oo 50 = ,p er,~ A LA ZABL T .NCSM iD.n o. loo~ .1 .1. .cl y> 4 La TACOS DEVILINIO Y C ANTNA DESELAS 12 -N D RAU M -S1E1 >n0.01. El1 .0 1 Ae ____________________ ssmR --sH O AVETUER SIN ESCRUPULOS.de EN11. EL'ei TURULNT DDM DEe.1.isFr ~ i 1:E fl IARDENS EILACRIPTBL CMdIONdL DEo CH"iI CO t > i OKr O r. AM UN> rDAd c'6w. araeFILY GREOa LISZT-BEETO.EN~~ENDE.S1H u.~w -,tOfCu~ C-/ deveina ~,r e o.~~~~~~L eoo oiloro ooli0 001 eRINn -RDA ALM D diOdAONODisIoADtTOO L1J ~ ~ ~ ~ ~ ~ M INAT .RAT .I I:A"NZ-M!Y"1

PAGE 14

Teatros y Cines, ru&nrn DE LA M1AINA.-Vieirnes. 19 dec Ortelre dec 1951 Pgn-1 Triunfa elftro. de Dependientes Programas de televisin para hol C A 1 E. E R A en lcotroversia con los mdicos CQTLVO ~; uoo obd-elol pAtP LMA l E l ceolb el, u0.d. A~.ROOSEVEL:t So.uo o-l-e ebb El Tribonal d iaiittslt E ia ,a ofao old-clIl lo Ee m o-lipb~ ~LOYANplit IdIt ea s or esaoo-sideiy i o -o ePoee-ed-oeiooll eEuod ~I. d. OXyo eel.,Ppl od 00 do uce -lb, MulRlO Rie cd11-oll ~C c eo lod-Rl~ l e.dbd~.u-cio oe lo1Re .u eIe CElO c=d OY l "co-eooee CUeo ~Iu le -olddee Ti.ocml tlei dlu . 1-1 ~Jo aC o L ee-o ue O.oc luqiudcl0 L 1X-M .e ei Pohe T.CAIAeeo olgu-o duecuio eeulo.e co doced eoi e ooi-l ooeo l,0~ -. eb .~I. uc obeoboe. Suueo c olooedIoei.IO"d ii o)EidI oelu-ii. ooo e doo L S NO L S Pe u o-e e .L. e elpe uloOSTo d c.I ) ouee 2i7Wue. e ill-h r1 oelo lo e u o 3 oie Lbo oleue o d elSAN. ucgcdo, ee 1 edeoIoieoo 1 L.ldiolc dol eilou II1 ooeo l.ble ule .ou o-lo upu 5'. d ld o c u l e o e A R N ISC E uq e m e d de ou ui c d.lc e ,ll'l. -i1 .du o o L ,l llI d o o L 2-uoo o o oo o u i Luu old. Eu eo. du M A IE T CI .D cUoil ooeo dc 0. Leoo Iel.iYxdo e ce b o-o iu F n -od,l V uuI,,ol lio 0 IINe ooe o l iu e lo lo .) L Ne Le FcZe o c y o l: o l o S A N A I O.T i y A. .ej u. .i o F o d ll o i c i n i u e n , e d u o l l oIl il u u o-e i MAPOZANARS: Aiuoioddi bledeTibiu.I. Rdoi>uoe luV eA-11 id i-Ioo 5lueo,1~ -oq-v q ueool0 uo, JETCe D.,d,o-e Ict o" "ollo AbIOSSuAREn 1. i ob,,.Id-d oeoiiio b o-oodo(lefi~o oiuuoilYoc:1Oee edlP.ee ec d.Ab .1 ASo SANiO llyc P0 llcc l-o 0lO oo lbu 6Rlo olcl o odei,, I o d, u 0,ll ulOluu o o d,oo 1000o uclo Ol UN O A I -T L V sO ldoolooo olio--u. oeooIeooe d~"le uo lcou llo-1 r.iooO ooouilooSu Myi uoeuoo o oe.SA N C REO. E ulo lll uocouoe1o eF.>% 'l le ooudol.olC .ooo do .. ,lo luo b oo I -C NA CeeooU o-iddoou,. bou.ooe clddoodyoiouoe eodooAM .loyeolYOeoiooioouod oo010o 'lo d,bI RT l Edi~i iuoe16 c oo o boc il oke co luou cN MEX IO l ASO c Wc-lYedoeP roleo. . oiec d,¡ oc.o u uoe l o )eo icoo lo 00 0 d-i,'e ooololo e o doc o u o i 1.s u a l d a l l xpt,,,i ., U O u lAIo .cEL IV O N M I T R P L IAA l lo o)~ 0l-I A N C o o d o1 ,o o E o11oo L1AWie l I ~ ~ 11oo d o o o 0e 1"o ll o o C o o oI i 001d le N L meu d Joo c, jooo u o leod yoMo lo :u c o luoeo oo 00 delo o o d 04, o oo-u 000 111 )o, loo1,o o lcN.,ec Cc5 -1.jo-0 ~ Ilo io coo bm .1 ucee c. Ooel 5 cima bcioc cie eed el.c.oocel oeud Suo O ne se e.c.o.o.ol Neo-iicaoelaSe. ooeeoT 000a0prov-ccco-haro ciio c. ocl O 100 0000 bceeloseioc o toodeiec000 coAle 5 R A1(le ralados y eaesf ormdbles oartos da beed eh-TEl.Ad L oeA ii Ho co od oomo 0. -T. d A le CO~o c0ecico. o-00000 ooioLA o--0l NiObSMO.OU. RcicOY'0l00. LOS A NG ELES 00 Oooo. O ,dit >OeTeooo ln dfloooo oeoO hb-000 BEACO0AI1N leeleeM ~ ouTRIANON 01ooOOOOOdA-oci1.01 ~ilOutilizondo ecala~eIe0ocL LU X j r le NC. o Oboo0 ceoooecuoOc iLie 100 i oiol-oi b enuestro cmodo al T.-',eoNeie1. NIVERSAIe Ole1o 0o-dc ec 00.ecice. 0000-eo .1 elee, P L A Z A -eeeoeO.-celeecue peIouoeocdoed100s0 o ~oo-o.L.oRe-bbeio,ce O.OL0010000 eobih .oob.bO0Rdobei i 0oceeR .% -ochc.nee Oeeedl.0cu 0010o-ued eeoo o huoil ooo.obelocuii ow MioecohbiloEe oLio.eccoo olouicO d-eoudoocoi d t 000 ecoc.eoo-ooeoc ooiol oIOON00 oM-ue5 ebe 20Oooie ioo-o ooI.oiOP-. 00ieo oo oRol obo uoO o,,uen r-l Rl:C n 0000ehi-mo eol ~ lo eo.eo de eob -o-oLieecel. .Oc o-GoeOo01 I.eb eP I A D A G S F In I:: :1 ~ i~ ¡t¡1 ~~: 2 t .c e ee ~tO o-e be V E D A D -o O -o o c l o clce c~-c c e .o o ~ ~¡d: r ~ j 5 .e b e n p r e c r r s e o tr om to > e c l o t d e n l o-o co c le ccbulcc Ne e 00 00 Ole uc.libef E N A0.eea.DEPARTAMENTO DE CRDIT pro poer enel ooro le o. el ooe e oo. ci o -u1. 0 I AO l Eo c1dooNoAo, eAeo1e.ooc bo e:d ed e e l p rim e r m o m e n to e n dxe lo s u rtd o s e st n c o m p l co C-oc OiO oc Ocietoe,,onIlo losconlasoportundodes dl CUATRO CAMINOS m A J E S5'1 Q--CA0000 V 1 C______T__0___R__1___A__ I.~ -Obdiu : bl11. 00 1 AtEVE C 1BflRI11-7 e 1ltie 1 Fo -l-oode o .c11 T-be oco-11n. E X 1,N 1 eeeeoli otVeciclJldol upo leee ,~~l, .1 SEA1 II bcceo mo M NZA ARE oucoiOlldi-eo-o-ee. leOle-N-,f.N HAa m m

PAGE 15

PAGINA 16 DIARIO DE LA MARINA OCTUBRE 19 DE 1.95.1 Nuevo certificado de vacunacin a di 1 lo -C ri o 11 o iSusigude n definitiv ente P., S.,§¡. A.hl h r ain Juan Flunld, M Zilld, d, internacional desde dicienibre 1911 P CC lI., Ete,11,1 1 d. Viluq. 1,4. lu e e tub.Jit. a, en, o. wil Valielm dor 6 -e eu. 1.1 uu buen., 1,.jIna veda de aniar es en Cienfue Y-euo 1 -,,h.,-ld d. L' e,. .a,. entubo7 en. problemas i no5 1. A . 1,11 1 011 gos Sa tud para los (le fchrc anlarillil. Leas p, anitarlos que se afrontan tertuabucut, e I en nI tn" 'e'-odL 11 .pl tula d. a 1 SIS ha comprobado tcnicament, que dicha ella cs e d lea. ~un h cn S, V. m l., innecceletria en esa zona. Aprovecha JJ S.n 11,1aW n o, miento forestal el .b. da l enind. t1no oe gul t"j -ATEJIL~ ldl olueUr u, enenn ~ 11.d. del j~IMin~ 1 'l' do d lo, II wuH' 1~ "un l.k. .o buInu d E-1 MiIII~d. da ~Jl In~i6n d, ed~ ~dul., ini,lo -laqu. ~unu ~~~ loa tr.l. d d, ~a 'u elud" lunuu ,en, 1 i mmi.d, el ecoZAyo I-ltu~ e.111d. u, v 1. u. e., d, ,;, 1 ~ e.,. no de c~ ~ de "d. i 0 d, Ill ""a de ul n,1 ,., 1,11 H', Qula le de 4LO 01 11'tUll Inf~, 1 el 4~ dn1,11,i, du, 1~~1 de 1, 1. de IIIII11o.' dJurlolt b, l,. el t-Ve dt lo-n"d.d d. ej~. > gu el' ve, d, 1., Lud, L. 11-11~ de Andduin tidn-n d, d~ di., b.blia, _,o dt I.adIno~, 1. 5.1.1 1. I-llI. nfl~. on u -11. J-1 A In,¡<. po,, . 6 e¡ e inel ZZ. PI.nu e b le. 21. enk v c~palil. e e.no u.r. n~li,,Jus El ~lla ~AutA r~ fi~~ u p 1 ti d, d di.l,% dullid, u-Juu~lu, no M,.Idi i~. n T, de, d, p.,.n,,,,,,. n de %1%.p ~ en da e, o~. d. 1, A, -e W dnelor run,1~ Ort,,e. ~1. la d da e, y dl~ na _l da u,, e, r-r In. .ti "d ",,en e _', l,. 1 1" W. 1~~du !,"e ud bo1,~ n or c~ u ",n, d, = -1.eu te -,-d. e, .e Ilu. l. r. d ,t., tonoen __~enen. ue d -1 a d~~ u. 1, ,,In. e Innu~. al. en a d = ,1uro. e, e¡o endo n d. deM ta PI. de ~a 1 nIee 'e' e.I. lelu~ d. 22 In A A llA u ¡ti t-a la --rpb.di. del.lu, de l. u" d ultuIr di,. ~ge unue lloa e', en d .a a,~d d. 1. ae te, d,, .J,. plud~~ P. dj.bIi. p 11,nol. ~lia lee_,. el dellant y1 a,.~11 r. 1,~ a te.,t l~. .u. d.". Jet"n -e b-e' In e, .VWd 11 u. L. MEA MnIe di., d, ,,,u c, .o, ul,, le una tiene en Antecin, eW.~ d, ,,d. -en 11,1~ A 1 %,'_, n me d, e.n o. ~P. par, n. e. nut~oo d. otue. dn, N_ o le: El le~n, d, lo tl~ d.rld,,d e.d.' da fi e ildn u. Lo ,,!.e¡,, e.¡ Il, de', 21 p W c, ,d, de n 6n de ule 1,nu, du, Inu, ,¡un n, Y'"'" ~oJIh d, l Itnitula d, s, lu, d IuL,,uuId Ilu da ffi] p hud. C1,a i. en[., oI. ]l,, quej t-11,111,ld ay, -1.1 d,¡ Pit.piCI,.11 de .di, idmr' end-, 1 oul, So han rlclbldD de S.I,,¡a dd, ,I,,Id.d, d~~Ir,,-. ha p 1111.lo, '.Ind el Miel~. n 1.6de,,did. 1 In a d?,,n e ~ eopee i11 -" Ie t 1 b ].",a 1 ARISTOCRA, 19.93 pIe, ote, .,e, tudi~e de l l' d e, i. b e a a -e Nlt~d. d. 71 :J61 ~i., dle de el 11 d, 0 del Hab~, que Lz, b.: t. Iu lud-de n pele,'1' tufl ofil, ~ que nadie 11 "pidi,,o. J ~d pde id~tifluC-nuPan~fi~ II. 1. El dIulur d, 1, Olilin. S-1t.rI. noEE ¡al et.r J, a d. Cad.' -1 -¡ni.',. d. Put, -. arde. da W.b Jo% RAlulten litudi. 1" 1. (d .1. ¡uu. .1-1,nue n d.ct., Ll¡i. 11 Problema que ya "n Inun~ d, dIrl, 11,"Inid.d en .tIr di-'d., d. .leI-lu~ n a ""r' ¡ni. fia, """ d, Te~, C~ SHISM ELD, 24,95 r ~IIII. del el nu~ a yu, d, 1111 1. d,],, d. Cu nuIB~n lt. jh,fy i1tad. tin I, d,¡ d, y e inaugurada' In *"d-una escuela en an-, r.beii,. d ILa Esperanza e dada. piell. 11 ~nt Intertesanle diAcurso ta d.d. 0'III- Indr~. b '%.e.'. -1 ut"I.' da S-1b'i P-Ipitant i 11 i n del Minixtro Andreu lid.d. ~t b, d. ul u el Relixndiend. d' 1 n Q-d6 1~Uuuda yJ.,, 1. a~l. a Iu ,,, de Reh-bilit.16n d. Etf.,nna ip onl-billdde N, nj, 7111,elLoa, Edeoral: ~ nutob-II l.tud. 1. .1 n7,ual J., '-un d. a t' -d.tr 11% 'l'We, culy tIle, .,t d~ 11. ¡nb1.eJ. d.,¡. entui lintablio, hilnle. .le., y A.,e, 1.1 .drJ,1 e' libe ]al 11.bt,,, tu en -1--d1 1 'a 'e. Id. 1 o. l. -,,e. "", t-~ 1. ~. 1 e~~ d. le. Cen tuual "Id.d. y VI~la Leul, del e.ldd ~no. .,,.u. de e. -S l~el aa¡ud. d., gpd.t. J.ee p ndibl, 1 ~ Uni. A.deue'.%-. -¡-t. d. 1. nnulida. prv.nti. o.f d" 5 conte lea Ild~ ddo. ddadio. e, L no I.J,111"%IIIII 11, d. 1. e,.,. J.4 fi~ 1 a.,d' %d, ~uuj, di. Gllb.,rl. li-du., 'e.Jdel = l.,. e ~n e ,,p,. lld d,. h., d. j~ .b =,e n, ei u¡t]' 1"y y 't-ltu i, ~elW eyenbereg: un -halago para sus p ¡es ., dad d d, ente= 1. di-C' 1., dr_,., -1 d.olr JuIj d eee",nd. -lo--]1.1.H. e.¡. -PI" 1 lel.,de l e dtI. *1,11 u .enten er lutu. %b d Iieltu,t.e d. 1. fienl. d. L.laJ. .E., C. Cluno d. riudn. .1 a.bri.it' T'-et,,a, ~ d. lea nu IIII etalleadl. n l,, e y P To1nun. q e dra.'' Son ZPaos tan buenos com o enferma' d 1 ~d. C d" l. IM ellenzos de lE Pbllea 11 1, 1,th. 1., de .1. I1-InZu-l ].n-do d. _,., 3 .u ~17 1,11 rib los Pieles y mno de obra con que en estn hechos da 1. e~~1. ¡l l. -1.1. -ul.te e1. ~Pit.1 d, 1. A,d. t,_e Ine"1ald~d de 1%.II., MI1,e. tI. u, -9,~ .,d. nIlW eegr6a e d(.r A.d-. e,. ll'In: nuo: .1 "C.n 1. Ileninee y deb ni, -V-9tu. Yuu, n la etuU d ?. a b.o. d. ~ ].dio. d. ~ Mid.d dad. ",i. 1~111u '.le te,,,,, d, d.' l., .1., C.n. ~ta un. da e Y Ud. mismo convendr al verlos y, Sobre todo, 1., 1 nI. e. al S.D e~ ~ edi c. u nio, lle~'.l~ e .e a. al usarlos que las Pieles y mano de obra e dl 6~~flLd,,. iu,-h., .. H-lulld.d y con que estn lleChOS son realmente inmejora. r1catctulel ~Inte: .S t Wol1 I.culnad, ~ldo~., ~t.bleoid. ?' "' a id, bles. PcrfCCtos adeinS en Sus lneas y de un 1, uI, ~19.d.: -15, h. de" rnun~tu 11,W d, I' tI-" deln ~111¡lb', nienlu. .1 1 ~~~ delha qr estilo que asocia la elegancia y la comodidad ¡le¡. da l., enf~ n d.,. L. .bu out d,. l, con admirable acierto, CsLoS zapatos de usta de. IR leWii, cial. 11111tuill.d, ,,, jd., leo. I.ndiei.de, u., haon In b, enin~ I.luI.Li2tC. e¡ Weyenberg son un lialao para sus pies. .bla. 1,, 1 la et, ne, y d, Id,,¡, dea atu e_ Z al l, W, turu, e Id. e.blerna ~n 1, Inouln h. Ud. andar y caminar en ellos sin sentirlos. l.md, le II~1,ula: tI'h. 111 llnl,, el del I.n .1,edid., efi~nJ' n itili~e ~I-len % ?l"'', ,u, -l"" d n '2JI~1 .Z ., ",ree 1 . e ,11 1111 1,1 1"11,,Id, nil~, Iu u', ~I., - .nneqL1 lid uu M p 1 e",., Sheffield, de l"11tinia p¡el de becerro o] 'e 1 la RplIb)i, 1~~ de carmelita, 24.95 d ¡.,.u., IIIII.,h, 1-1 e 1, 1. P i e d,, 11 1,111 "l 1 n de n, A *istorrst, defil1,1 piel negra, 19.95 2 d~~ A,,d,,u -,--,-e' .4 h.b,li. l, 1 u 11,111 leny,,1 1 Olym pe, de delgada suela y piel 1" e~11 M -1, 1 l C,. u. Jn e".,. de hldl. u. a yd, niu. d., negra, 17.50 1 tZ,' el d :! del 1, del d~,u R-dfl, Olym pico, de sport, de excelente piel e l',d4d 11 e1,11~ nu di,, El quIe~, "T 1,11 1,1 on . . a di la l e . . ligera suela de ncolite, 17.50 J e 1.n 111el( 1'Z,,d'odil. 171. elfi, ', 1.1 le fi anta Baja. 1,1 "1 ~lon n¡.n el !W bi UN n¡,,WA 'pt'.eA' .t. ', ubl~. Andreu, d-d 11.11 11 e, 111.a .11 l ue~ . 'lo, Ifuuo dul Ve e 1 1 1 CLIMPIC, 17,50 r id. JIt . u nu, u lee.

PAGE 16

2 A SOR[S 'Vere, 9 e le e1953.1 DIARIO DE LA NMARiNA Pgn 7 ANLJN lOS 2 A SECCIk FNAZA, i DECA1O DE LA PMESA DE CURAIO Desaprueba el Senado americano CND AAA E~CU Corona la victoria la ofensiva a Jesup omo elegdo otoa al 1del8 0 Ejrcito en Corea Xa W Z U4'1o _____L, eqc .y ,pd, mtonave An pesa sobre el diplomtico la acusacion d huoaa 18cio;lslss¡,IcIgs oLE ¡aber.fuyorecido la causa le ¡u Chna 105550ista i le1e2.s4lo.¡ ecl dcT Uepe. EJERCTO AMEIANO Tcl,,eslleod,, Y d, cclleUB 3 .e1re elSed d.ese e. eeblc c Rcee V,, Ac,beeu. UcucocLAI. IADANA ,l1d,dIc 5 rs RlbCeseci'lJ! CIEA cc, 19e l, eee 1 I dc diESel "e li eo le"E"V .LVO N AP L S Imesld delesel elaildes em esupssl e sse~. s or P I5 APA 1 CA~o-.,l~r.'I-,e leo¡"". e-e eeteld, i-ccondca ll eGcecVe lLe ReRi,tcPdcSe RemeeecPlp .csR eeeeldeeeeeledew id. ea.ue.e e VENEeeCIA y TRIE TE dele ~ hrc sd elsLee ledse. G eeep usedl cUledoime. e. P. A lA L0ANDuR, ,ee,Idi eV N h,.1cdelede eepiep e, e. 1e 1 1 s, Le1ee A A Z o . 0 dei. ri.-ucrdee--eeA El u teemld 11,11%iisele. que. e eelese u ebe ulaMel.1s,,.q5es. I lse e e s 1 ,, delOleE di. .11 d ilselcmelseee uill5 d.,d. cd, d ceclllleeli ccceq1,1le.e,. d, 5ie bee del e. -o ln. i 1. re o-'i,le tisd. A. B N & C cedeeede lelyed le c e e ees eiecellel ieeile e 5:1 eoliii.e eeee 5. es1 . hl lec0 e d eee el dei Elseeeeeelld eee e1.cl eebeud.-Inieil c'ieleeC .de., e 5.l1.e. Auelled e eeeel eee.eeele eeuueele esulc-e el s l.e e -, -,1:1,oa. h.l.cl b.bleellie eeeeslds O.ELLY31 HBNA TLE -32 ,llee .nlueleeelsileld,. eceso e_ l'euelellle eeueue.sse sel,,ii¡,e,d ~ es,e1sll d ,oI.c.1. 1medIse1 11el1 e. e sl es .dSUv ".e nh e. lo, l cc leloo, o o~, yec d te celesn le, em. vecte --lc'le "iu col, Teds seAl, eSsedd -eibSen, nl. cR el, e Re.I cude ecee ce beespee pdrEeeiiepe U ROYIlS 'l,, I l se.til ils l lls I ll, e-llel u lel cd-'ct,,lieIeelt d ee,e edelee j;.,claro,,ecoelciue Al~.,il1,1 ell ~o.Itssk.lo r e t n s1 EUR-sRfCIreCA1,50 1ifl uE6~~lho~, cle-eee, oR-,1he1i-lc lie,lee-'e co kIsques c. eledl C.1 LAl .deeilddelieluuSJ I hIe.Rel eclll1 s,,,.lrlele lll'cl-e Ui,d etcg., muy e ole doe'e-cccd,elle c-ecIiRo hieRle decechcs.ely deRecen d, e cEVo ELI.mie dau cec l. RdAel PcPrem ieril eide icelec epeeeer"eeicunac e ,iliese le"iicee coclco.,',,eec eelde elelele 1e es eisee tecl eeseselu deis~ eeecccceel,,,c,,ede eclcedeele deKlcscel. ce1,1 s11l, que ccolejeI.els1eleesylcceccd,>eeeed,,.deiescleieecie eeeee1,1,m heri e-P h.eIdcb le eeeaeleellel l1 iee cee eeeeecel.WcldEtcleceeicJe-l cuieieeiNUeld-c-ee e ,ee oe.eice deeeelee elee d, cqe-cFdecltcleiue. -cecee ______ I .dlsll Ie enecd ade l Ipllll lee c d c-ied elea ecel ePde clCile eqe l c i .Iu 2,2uqe i 1Feee.elo~e.esRee1-bedR.di11.d-l lee1d.de44cl11ecdee.nueuhel-.ley.ei2ydede tye pe ele i el, eiA e eee .e.i ei epdp Rlie l -euceel ele d iicclI tcieeleitieddee irie dle eec eneceeicd-pclec clccticl euelelclelsIll h eReiideu cceeai clealilhpcehec ccle.5,.o -i-11eeoeeceldbe.,e le N."e, o cIs e rd R11~ o l,,ecr de lcEn.eer.ler r escceeleeessee qn dc-icmedie den le.det.esee II, eRTDPENTO rE yAeTRrR~ lo SI.%b co Noti-.iaslode S.i.t P-i~eele aeer,,ece., ~c Sedee eec-e-ide d rozo ~h-ne ficed. leedilAs deLeisele. o5,11d are c1 dciJ. NEl Rilrecic. Rs o.uh-elee!.ose'n1 eey d d *,d ho,"c~ ,ei c a ded~. "uno ~j.ide celeismlI-1,,,ccPeee. Enaelesdila ce mesesMlenele, cicle sepa denneteemeclcePn,,q¡ desn5e1~~1ee1pe lecepeell'l I o eo u,,queeeme ee m cineoe .ce .a cesqu peeeeqee epn1 j o 1. 1, l p d,, o cc ,I 11 o .5 ,1 e o eceed11 111 edel -e ie 1 nc e 1d,d1 e c.yeRe en eube, yo, de1 a rus D -a e¡Le 1 ~iodRlded. uadomeismec1.aleelide fda -. % lel ,-mclse.detlci 0Ppee de -e Nc. tuie .l~de e Inep LNticldiasede ~eeeele ylme .l1Ccy1 ec1-1 c l "dfCl nled e ullie 1d1q i Ame noe-eiye. l.Esia lii.e. de1 if lln d r '~ 1icclieciic Apiie.~ i1. r-Ad ",-ocalr cc,j:~:cceDialae 00 .e lele p dipe ec ucd l El-sellsiR Ccief.c.l l miuie e DsReNwd cd cis~~~~po l, dR e Reedele -~ e s e. ---1 cemd ler diPerdil dci c ~n ayr esne yenma.aua eeenpeeneeceme, eef-i n ceh. N ycde ..tebde2ed00 doblmene s s pr elo qe e DIRIO DE A eceele pe 1 1 cls l e-ene d1 hogar ReyRmcll.d i ec lcer eei MARNA on a 0 dspsicnegEs pgias ne ErdicenlhelpeeAR MARIN e reendeeranaorterientdoro>iieldlj mente hanestaa alserviio d losbnens ,'wsce1nbde -. ecere ce pele sre Cii e Ile c e cy leiiieiiii i,. rasamntteuida,. re d -SO .eRle.d-d t. o .1 DARI DE A M RINA Ralcea.poe.1 lltdo,eieicsleeiilis omecieLee Isius hilesebed.n lc$e.o. d l, C . ,,ite .i, sRi ,o A ,Iese s e ils Re j ~ coel 1 fi .n ~ .,i. e E lenl. l dieir,.s l

PAGE 17

Psigi. 18 IWARIO DE LA M~ A-Vierries, 19 de Octuli e de 1951 Depo tes DEBUTARAN ESTA NOCHE LOS PITCHERS ALEXANDER Y RUTHERFORD El DIARIO en los DEPORTES ed perdiun eslelarde muchas vueltas en su debut -1,1 .,1111]age.r nsid; diditinguido -l"¡ leccin resulta dificil. El ""o"" p i:ii fin. C.T111a d,¡ deporte. Hae ce o j%¡ro ,,eje,. .o 1. dPeb El e-tClar e¡.. no labor de Alfonso Lpez. pudo lermin~c y hubo necesidad de confeccionar otro. Por ELADIO SECADES e. ~ d. .1 debi o. bl d, irdido el 11 ¡lo UNQUE l,, d, te~i.nd o. tambin n 1. ,,ni ejI. 1 , e rio, Pio ~P-C.to di, 1. Le. A1 pblim l.¡. ~pr . . . up,.t""Id.d m ile eusier,,,,, Alt.m. Lp,. ,e de u ,u de q., e,.,¡. de¡ i,. e. rima, pl~ ti . 0~ de 'b' ,o s h ._ h, teb. ~ rie~uid. el ~ tie~ ,,, ""~nl,,r sr di, e.s. oo. rs t,. h. ecepto~ i, h.bili~al s, n. t -quip., .1 Alt9,u. Lp,, ,t shepur.d. LN de].",.,. ."e. ~ib. ib"" s lj. e e ll.nw G-rki m, nIni. d., d,,sn, e Inteligente*, nd, nil, n.tuiel E 1 1 1 .1 .,le dio~ e d e ti V ENDO de 1. "l.¡. d. ,o no, t. eh" _A e di 1 ~1. e. ii lle el d "" _,.iue. e 1,~ h-l d, lo, pl~, y 1., r.mistos en~. qe Alt. lAp,, tenga dote, d. di~~. MIe' 111. o. dI, d. e, 1~. 2. 11 bera le e.p.di que lueri b.i d, i.n. en el inpi. .1 1. Q.J -1 de l., h-,""" d e, e. biri.% ~ 1,1~ 1. trirpi~d. d~ ~ Ge.en. t.r. Su ir.b.j. e. ~ ~tid. tu, h,, li.t .1 dbt. e., C .i, P.,tsnei., q.e o. todo. ]o. .1 bien lri§ 1. d.efi. 1. d, u., d. .fi.b d., en 1. t, lib~ . pI.~ uft ~mo rar.a, q.1 o. o. Ide.,ela pel.t-. bate. p., e. _,Qu uit. e.,re.4 Affi~. L9Spe.1 -l.g d o . 'e ,1,11,5 .1 Fillirrid. "m. d. lo, tr~C.t. -I.,spe,. ~ poo 1 11o en d b.hl.n id. Por l lp d~. h. -1 ~~ o. e J., ~ enidan.teha ni., urio I.a ~ tons, Lpex prob4 apeldd o tbda 1~ 1 de, 1. Illi. .1 ~ul iee,. .,le .aRm. d, ~.w. .,tsn ~ 1. ne, qh,. 1, emptnl, d,. ~ mn, 0~ =dl%. e~ deeldJr ~~ A 11. te.al.d. -, Tod. ,l, .n. o 11-d ""~ -" 4 iiinari Y. el. lise.nleribl. 1 d. ~ no~~ InilldIdo N ¡Imperdi, E,,o ~ Y. P9i 1 LIp~Ijip, p d r,% 26 e,,d,. s.e, d, pr dre 1 d,,eI.,di,,-tre lo, eiad~ ENI. e. e n ~re. P.,que 111.h. d ,iridi de t.d . h.1L.re. A .[e de e.e 1 d .1 ,ii~. 17 ~1,111 tli.11 h. hue rjos.n l., L'. e~ 1 ."e, zi, e Cedr Se ZCdC or tieti ¡,J, n M.Y.,e p rT fiJ.r,. ~ l. %-_pde,,,ii,,s, "n,.n,, i, 1,d l9, e l.b.r b ~~~ Fil p el deslin. o~, rd, r,,1 ', er hombre joven, C~nd, los o, Ubd,, e.,,. ~ ~d.e .11. c ].t. llid tercer, ,, ~1,e liso AligSAnhPe?. tinC trAt ban ds,,P.. da P_, t_. trino, Cij_ d. e. 1. C~nd., Ligio. Iiii~ hid-110l, tR.J. si.l N.t d.ti. .1. ler~. h_, . ge,", Cu na. 1.p.i.d. A.q. b.sl. uts. 11 d9, st ¡tus, e l tuilo. de de 1945. epr'1r ~ e iz d, IbifiT.IU D-didge ~di. 1 ti~e 1, 2 1.1 he .,e .,.C,. duPrqla ley, de l . iel di., imo Q.d.d. 1 ralet~ fte 1. U lid.d r 7 ' 11 17 "'' pelt. d, 1. lidi, 1 rnrirm,, d. G.bby ~1.1 ~ ke AU. ~ld. ~e. e~. ii uue, ~ 1~~ 1 e, ~e e. el 11,irtnett, hobind, figurado detrs del pisio e, o. ~1,1,w ~s 1. J-III, 1, 1 ,'h.', ~. lonorreisill.r.do d" "' .1. ETECIENI.S N.~ 1A Y CUATRO d 11 h-lor~ Al J. Di, AFIOS, De,,.a, e.d. di. .l¡. .1 e e r~~~ 4~ D, pad" 2,spol ~i en 1. YsI 'Jack Collum salv la victoria de los "Leones e' d' bi, .1 eiid ~im. d. g.t. d.pl" din .tr un e.,l.h. a. e. 1 . de ""' et h l p i h.¡, .g., este ~ul~ d l, e., al noireh. r de Pau,1 e,. 192.5 Iniciaba ~ ea~"r.' 1, .1 iele, o., e,, dele FI.,id. D. ~t.ne . gr"2' bugid CI.~Cnel, d, MIL OCHOCIEN 05 i OS i d., e., Qe.,,., en ro Po ,CINCO. y q.e t.d.ei. e.nsb.ye con un relevo ¡almirable en los ltimos act .1 P.ti., in tw parnt,5i, que 'o 1 d. -1 z 1 d. ~U. e, el p~ti~pr, E. 1. ~ P.R. e -,d le d el tiemp. muerte dedile.19, 't 'ii "" 'F_1.1-1 l -, 1. C. el e ibi o 114 ~berd. J. h.be., 11V .1 J-loo Ad.lrb Luid y iu 11.1 .1 -b.iile. .1 .pitolo Fild~ Sexto 1. d, 11 -1, $el G les, Integir. el H. de latir., ni p. e, si.hitiY J"¡J. Adiri. Zsb.l humb~ o t,,. y dgunci, y U. ud. .t en 1 e,. d, bol~~d9, ~~j 1, cu~ ,d,, 1 mecl d.e.t. drik. A., e. l., G-11e'f1 h. iii,, Alloruo Lrie,. da l., r0,hni, innirg y permiti carreras en el resto de¡ camino, asegurando un xito de tres i~c 'Y y s.l. 1. Tg,' Cientug., contra' Almend.res. M. delali~ T. 31. P., d. teMp. ~ pletna d, lu, d,% Ligas Grande,, y er, todas p_,d T. r.d., C. al Club las dde, de] deporte,. E, optidiis r-ioM.,¡. Et. noche e~, :h 21 1111 Alfanio, I.Apel pea I.J.liciorilille n 1928. _, nes fu lider de] Jreuit, ~j, en dble-plys l 1. 1~1,6 1927 y p este q., 1. Ir. .t t-i.s. 5, -b 1. publiid.d .1 U, 1,111alte del llrdit, Jck, . 116 d, tm= e. 1. y h di. ,e e. l. e1,1~6, .1 Brunik C P., RENE MOLINA ['e'. o' P'di' '11~1 'Y' R o .11, .11. ~tola, Ug. N:elldil. primer Ao 2 d, .,ptiC.b,. de 1933. ~ndo s "a de"~1 .J 11~~, ,,' d, ~~d1, ~~i 1-dInI dgers rnt,, 1 Filidi H, '%,d% ed,%' th,,Iy 1~1. e~ d~t, nde jug e b.o .' 11~ 11 bus 1 01PI, .1 lo .1 All.rti, C, h.,,. e. o Ido dui ~ ~i_ d. s, en 6, ,,,u,, e ui .1 ~de~ 6,,lo d. MA, ~ n d. ~di, o bie-pl.y sin e n ~ 1 1 Eventos para hoy 1 . 1., e.P. % le d.11~~1 .iiii.s e. ii o,,, Allmiso L6p,, h. 11iiiI, b.,u, e ~. ,ii, d. p~~ do 1 force ~II d, d., ,e,"' P. i. Y teir t. e. 1,=.Yji es: BRAC B 11: e.icteri.e. l ~ 1 -el-ela l 1~11 hie~de¡ ie~, .,e.,. .,e.,. e. d.p.r pido d Iillgeoq-. n hull d 6 d, 1. Lig Cb-. de todo mede.i.nal di pe.jerito r idl. u-, ~e te, e. de 1 ler di -Id e 'C1-fu el ejempi d, eq 1. y ~ro, x~l 11 d..lulinlnp'di. -se' 1 d. e.,, ~J-Cde ld V e" p~. o". i, EN nulid difiril q.e .1 rel.i.n o. e.p.eid.d f.r. de e."ie.te P-1 1. I.lo, e, W, 11 N.~ Sui TI.~ d.bY,.Piay. l ~t 17 1. entr.b.j., -. l¡, .pre 1,1 t-~o ~dir p p~ e&. M noras m buc, de ms -,'h" ~ ]"o" 'e'. l. i~n ~t p. e. .11. Ikil ~ 11,~ C.g. d. ij, de] q. ~res'eIr"e r., pal. . Es 'tj.j erl, 1 esPecp, ~ "e"d" 'e P.I. b1 : 1511: e' -e. i~~" P.,fds o ~j1. 1 d 1 i d,='1,= o. ~ .1 en,.y. de f.e9-uir.lo lealtad y .o pu.d., ,.e Ir, fi , j Ala¡: F. el,, d, d~ e' e'een.o., o ha. pdid. ellid-1 .flejd.,e 1 .e. h,, ~ ~le, fija, tr.e,. tudir. que ooslel ~11i fo-i,i llsb. A., ', ~ 1111 t.d. 1. d. healla El1,eii II ti. .e, e I.,end~. e' o", 1 d.] ll.b. e ii .4 d0 1 ~u.r, .11 1 -lid ~ st.diId d, 19 9 Alfonso L~, ,, 1 ,lid, -Ii-est-riIiiiiis pu, JENTE .ne. ~ 1. d'¡ .d., 1.1 11.9 e 'o" d db.t., h1~~, 11 h, i~ y P ~ i P., le,, e~i, d, nw os y ii o, c, de, ds,_ Pi ~ e 1, h. d.dr, de¡ klo ~ 14: Cr~de ha resultado m., difi,11 1~ ~ 11-1, i-n-l" de 1 A 11W. .d l,, e~e_ id~ 1 1 d. ~lu~!.e, lliou, de ecin del ni~ager p~~ J.I. ,, en,, 160 h1, Pet trih-Y-, q"" ndid.io, d. fue~ Y e~ tu,,¡ le, L-leselIC e ii el. d, 1 eh. tian t.b.Y. di. J-im-ii Y Lelmo6 di lims.1. eu, ,l:~l-i d,¡ pli.s. -l ,o ~dt. d, Iii r.h. MI.n C -d-~le., mmie, nbCd. p.r. o h .' 1. 1. VioC. Bberspi, d, l,. Inhk,.i., Chul1c en, ~1,11,1 -l. le1,11-11I. t,, del Luchas: 1171 d l Iii ~ C~s,, j,,,,nd, r, d.d d. 1. 1.,.1 ibi.nd. .1 el primer d, 1. Dealges, P.III Ric r de 1. Mdi., d. -,Ce r 1 e. -P,.,p. de -o en 1 Blamedis d. Chie-ur. D.r.ehl, d. 1. GI,,e d"t. ,p,,",n d, o, ,,,he¡. en 1. Llesis 14.Y.~ t-~ ,ndi, did lli, P.I.~ 13,pii~ dr di, A., Wile~. LICIdir m ledi~ Alf.El s, 1~ o luufli , ~ ~r, bir,. ~~~nd. e. ire., ,%'11 1 La kerra y 1. G,*.do. Ligu, (¡]y. de difiril. H.y 1. 1. ui e. en ~Y 9 im7,5 . 1. e h. t.b, ~ Oe1,~ L ¡Ibionsi. td.' -Ra rt. e -jy dHl I.d., J., Ir~ des C neIC t-~1111 1 diti ze.,~biM .1 In(,.: Galgos lid.d. im. ].h., gig.nt.e. e diplo,14 1 d de~ ~dril n., h ~ .1 si. lograr 1. pel~ 1,y," ,nr Siemp,1 11 llefflent0 l ~r. s~~r, l e,' A J. d.¡ .,be te. i.Z,1 1, hi~d. ~ . de"171 Alf_. pes d.et.r -,t 1 e.] t -1 en el el-iJo mnenia. ¡.e 1~ figul 1', 11.1 d"' eh. d: prlmeri.l. ¡¡.e. y l. lo.ber W. toleL.~ Si ti.ne e.e.t. el t.,p~ qie 1,,d%1~11~ CAltPEONATC) PROFESIONAL DE BASE BALL 1951.52 . ~j. %f.'r.d 1. ~ .l. da 1. ldi.,. s, ~ pr~de :."el.] P., Fic. .L C.,dildl. r P d Pt nei. ~I., di. i. L 1=" os lo. eeri. e.jusu ~ a d, trb*J., ICAe.¡¡ h. Id. 1. h,. d. All.n. PIr Y 1 jI,1 G-r. in En 1. te.1 H.nk Gb,,19 L. ~iffi. ~blin si, .b1934 1. C o W. ~ ~ 1947 11. e, dt qdat~ In rti 11~ la r.6% p r 1. i niond. en CI~1.d ~rd. A.dA.1A. ol.msi d. ala e.b. de decir ua t-d ,u di l~luid so e s i, -~e d. dsoAcept Luis Ro-era unpe,.d. da De"' b. Y e.L -e.nt.d. l. -e he' dl~_spWrl, I. etilisaron en 1 ¡uu.er. tt 1 s -d.o U. . o 1 1,a contra Vie T-111 N,7" o dr -,5 I.s ~I.n1 c~~ 11 . . BARCELONA, ~~s lli. INS'1 4 Ire 1 R.h. 1~ i ABL h.li 2 1 0 ,e FrontnHABANA MADIRID 1 ESPR EAOLU E 3 9 0 4 1 0 W1-, 1 1 l 0 de ~~ir~ oe e, P,. ahojal p. estas J.,ds, 1 c:,¡, u' Crios. DOU RE F1 ,d. SU PE MI 11 b,, 1,o, e. 1~ mortes Z.~C. GA 1,~e, d d, p~ gll. h-, q9,1 n 2 74 72 n T,-I9, 9 2' !_'C 2 W.¡el e d,, BEZKINDO PARTITIO RAR 050 l, hs e, H r %Ii, AN D T 5% C 1 ON POR ENTRADASre~ K,-.n e., 11 e., lo, del 12 los! YA VORK. I,,W1,11 10 'U"h.bi. el,, Is 11~1Td1 EABANA Recibir cada jugador 1 . d d.: M~~ l., 1% MARIANA0 . PRINIERA QUIN 0 los',tdos el 13. NUE %TI.~, ii ib11 d~ ULA iuld, de 1~ yk,., C Y A $15,446-09; ?-. ~e .1. 11 1 l K.li, 2, r, 1 1.P.1.1 l. pel. Pu,9 s~,1~ P.V-. nj e o ank ee ~~ ro ledo, Buend"' A"I Y-d j SEGUNDA QU ~ii E, v~~ de. d. l., 1~ torie. sr VesM. i p e d 1 t d. si, eld. i, h,.: u.,die., e. 1. UrIled Pr~ e W, C.11~ Q.~e, 1, S.%UN 50 t '-¡ Adol~~ Ab-d y P.d. ~~~ -, e, ~~ CINCI~AT., ~~le Is W1 ~1 ,l ~~e j~~ l: Fli, l ~i-. Uti. as, corti TERCER PARTIDtN-i. del AA, ds 1. Lis. Al ~s e, P-IIIIII P Pe~i e-s MIId Z,,bI, QUIMI LA t-t.: iii~la Ah'lL 1 ~~a. 1.iid~ 1~~, A a liolioPos dl 11: d. eiiii.d u p" d.: l-, E-te pi,,,,,,,,,, Elos,-. --,e. .ddij, 13 sd,. ~iiu e e ~edu,en,. y .Rje~i MeD Do OE 11. cl eIS N, e d, Gro d ,_ ~ 1. ~ TIDO, Res.llao, d. 1. ~~1. .1 d~1. de pil~, 11 lei. s1l. A. 1. u. G. 1. -s i, J ~~i. erisy ie ulo A PR~ sPARTiDO A-11 11,ohin, bl.n'. Alia~. de 1. ~ m.o. el~t. di. 1 -led. y V.11d. . ""l : l ', 1 .1 1 Resultado de la .des del d. 13. d, ~des 1~~ eA, -11-1- 1 l~. P" PMNIERA QUINU 1 1 1 2 a gos P., 1. y SEGUNDO pARTIl. I. ~di. carreras de 9 1. e P, tr, G"l, u: "u_ 1. ~1, 1. T-1,. RP 1 ri~ di0 PRI~ PARTIDO a 25 tart~ d 1, 1. lu, h d,0,todr, y Cr. es orm~ n ,,,. h 1.1 'A de d p d. 1,, qu. ~h 'h'7i K~ E. IA.E.A Mn-o 11 0 li. ~ di.l. ,: FlIGADORES Y CIX~ qb,, l9, eproble;' -Pl l~."1Y -Te W. 12 y lis n IIIGCNDI UINIFIA: Altiiiii,, 1 Di.,, V, 2 . d. ll 13 ssistriro A_ 1 Po~ mh~l -5 M 5 2D e', 1 TERCER PQA ~Po. d, Zb,. , T, MIMERA QUMBELA a tor, 25S. Mi, H-111 Y Ll0iii 30 Par-, niurluid, 1. 111-ll .,1~ 1,~. de 1,1 2: M. 1,, e d lee., 1. d, ",e hiffi~ .1 11 rp~ii. ¡.o', %jde huJ. nis, de mi "MXCDI'R'.1 Wy Qi-el. 1 R 121 s ia AaP,GA I-E., 12 7 1 7,14 1 H, % NUEVO DESCUBRIMIENTO p"li ,Y. P RiIb.n. . . ., : 22 11 1 7 li s Maravil oso resultado B 1 P1,%tICA 'd".,,. 2 1 7 1 .14 RINDA M RES btOffidO COI] lXlrRACTO Ei ,,i.,,,,n4ll,i,.1 1~ EJO us. D,l, D,l, B 1 141 0 1 I.~ y un. ~ .,e, " "",o. "renc~, AFEiTADAS nula, d.,. 1. J.ldl. ~lein. y ii,ti .1 %,i ERREY P, A_ ~ "" "l .1 le,, 1~ -1 ~1, _" e ul 11 1 1 de Al 1!. 111 .Id 111,1 elloIK t"'1o 1-qy C j sume y 1~ 1 ¡si ran, s Gou. ' % hil,,0~ 7,b.l. ht., cy A' i, t. d. dfloa .1. l 1 1 01 111 l 7, -7 MIA. di V N.y -y .P~ E. .1 d~, lu e CUARTA CARRF.RA lopart-bosid. por 6. dI 0,1~1 d 1. ~1., d ~ de t R P-1i,, m o 1~ osy ,¡l]~ d. Id1 d~ hene 111Co r. ', .1.11. 1. ~ 11. 14 13-11 C~ .1 dC6, Jeci, que int ~stil. .1 R y 1 o d. P¡.¡ m" lud. q. ~es~ l112 ,e 1,11 1~ con Anticalculina ec. -,d. ~ .1 -~ r qu de, Z, 1,11,3, 1 1 N. d. roI 117,11 -1, < . LA .1 1 1 11 "dddncl . al d, l., .1. tra. d, 1. N, ,o 1~11 l. -" 1 11 11.11 k" U 11 o 1 7' 1 Af-, Willioqoeva lOffini y e¡. injotific 0. PC,. tuo .1 p K INO111.(A1,18 EXTA CARRFRA d. dMINI r" co. ms,,. NIids Ke -P ra (extr. 11 u¡ e), co6,4 Mil"II-ld l"' 7,,ZI~11 11 1, y Al, ~d mi C.Pqended., espiltu y t~ .¡t. cm lo, l 11~ i ~ ', 11, C,--11 -A, y K.],,, Mi .% "' def ~ t,'!,, 1, l Lis. .1. T, ¡t-C, 1. c,, negoci. ii.l.4 .19. que .nF,.aba y al d,,, , l N,, to~ ~din NI1. n. A.,. R io s c lP 11~ '11 N. r~fixua 1. p¡. l -11 hl R NI, C. ter t frised de APTICOICUlirt Ebrey, me parecia dl.iillhl. l -, ,, ",---2,, ~iiIi ~ T 1;11,1.11 ~e, ~~ que me hablen quitado 30 u, de encima. G1,~ ~ 541. MUAM e. ,e .t. 111. 1 Dn bla e,,. biiIM,,D 1 0,."¡ IA, C~¡r¡ M.IIII, I!" h. d. .,R. Po eso no viillo dirs Cc.nd.r a todos % I P. MIZA~ C P1 o.C4. AMi100 0 nfr, el (OMOSO que disidirais COMO Y M,. t-~l fl -u" qiu D ¡nos A, a 2 T,, % m Willio~ diCI da di. BI.~ %. f~~1A5 r NCHA 05 RUID no.ke1 hi. T,1 ~t dI Whifi% Tbl 5 BASES POR BO 5 nECIR.-¡. exituicto lquido Anticalculina EbIrey". ~ 11 = M d s e, ni~ 1 Q 1 l l.: $121 fwd. sulta suliasuis mL U. ~b. Cuffl,. d. Pr. e., w,, Rimiy 2 50 2 20 1 win~ L. pida fl d, * T, Af 151 e 4 -N ldd 2 b,, d 1 1 .1 e ~ lTRll[Ulri*R Esso O.J.~ £550 1 40 2 .1 A IU i. U Y.e. rne. d', e,. .1 , D-bl, 1.4 M1,ult .o 01,~ 1, .

PAGE 18

.Deportes DIARIO1 DE LA MARINA.-Vier ORLANDO ECHEVARRIA EN GRAN FOF Tanto Varon como Pacheco son T
PAGE 19

a' DeportesPgina 20 TENflA fhR A PIJEFI A 4SEECCION AMATEUR. MANANA E LA TROPICAL X e YAI k "n XXJL u14£Y£KAAj MOMENT41S ESTELARES Brillant.lauguraciOfl tuvieron BEN "GANla otra noche en elVolley *Bal Por Arl Stockdale Una selecta concurrencia vi truna en el rclnu>efol a los ne__________________________________________ nas del Casinoq Espaol. -En la apertura vol a ganar el CEH NE OK clbe1,OPI.hoy la. Bn posansu dispara cn la, -sabre el Mirarnar. Y los del MYC vencieoron a lon Profesionales Loa llaape d br '.'pia dolonrl. horeon de.dc lela ue n. lo ¡ cas tauvieron un ritmoa famolilar dl. lara coe ra 00 u 2. 1s1l 9fi, 1 rcM NIaG Z entalaaoscmsas danvro dr 1941 Den un atrae sahre ead y po o MA IG ylaa.aailoennrdltren reoeoe. rhahla'dadaelnatompc. Lucidaaselca l5di.co¡ic Oalnel seoodroa de 2 "olf' r ean dA ,la co ilda oio caio clsdcc iCl uol cl Micean "OaouitaO' ctml del ,obo lelaaele haya oada C lKacubes la olra iooio so l, r,'ch n Clacao un loo ring de o vral de aoif un carlio cuadoaepl e l annae oec. flaede los norl~l r iacdlVed%aId i 5po Los vooordora estuvieros prcada de, ac.E np dr 100 'En lugar de -ols eshla0 arnidc' Ttej aiedc e ein. ca ?ea, P o lOiOlel a ln ce alaol l Senl, 0100OiOOO 0ori beo, ro e Clrrl. El javro correada a59 loa o lo sooia. 'rilo del Corl .a co nad lcad r de prranlr e e lrlAo. 'd-MirhiOon de pronta rOgio a OpOO ool a coybol he els 'a i r ul1t100 rana ala.En~brrNaaoeoblapiaol¡de al iria l no a, sir lar del voioal~ brelcc pr.1 ic. da perel larr a cea dpelnsm Pohps i lonie decam le-l prl.oeilor ahoi'10 1 od 1OOOOodl'oaoo donnr anotir¡, Pe nl'ordl y.1 saa. etoir del len ~a eocoilsaioeirr dec01 iir'* l ,n oood elmoetoi deloreo rel. ahnaeie oi5 c.f.,pil e Orn edaar fl,,1eoauyrealoanod orioi. l ateo sloapdsph 1 Y; ierlll Y coon oatIple l a a1t l. e'in se Coll ayli elro el nao 1oh Clcb.'fi d ta ro nteal s dolor ca ,,n ,t'1 1 m R e l alo r h h ll at1ie a. o lap r aad incn ¡lo-l il e = os Til p o l a 2 C ll y M c ,dc g u'2N s n a c ilayiun a An tre d, h a l c l t o s d e o o l e p o c o rt o f eas r e C a r a d o d e c t a b e 'o o cii c i e no a r Ililr ldo I.Iidaip, no1,1 d. l eceno e e rnireelsted l 1 ia aya lra p a l a ti .10. ci eje¡ ot ae 27.al.u ( a r e Ol ar Pir le opn l Club .o utd e be.an da 1i, Ennlaa olonoel l s' po rlCasiino'aa Al Siniaortraoiin iiii Ln.airieiiopioli denribo'Pn o VS Cil laa lri br1. soiaAbrao fl 4 elanp lcia l e 11 e1 ¡pu. lac iiayo pal da, Prfeinae coi .a r Apila dcirl. Chra Cay oa redit .Ela caCndo 'i olot r pda reo 0 lnalnrar1po, hloGroaIrpriliij1ere,llllo cuo el aeand on c lboplava (Iule a lll do Mclia-a ad un M. lna teo onae en ~ ~ -I rlerd la o rlaa orira e ll r lharbr ae inio'n.cocl,¡ nilill Or c Coailoy Mdraploal htrferaroar dtii eil aor L, hrrocy oiaa olona e o1 c oop Bhyiqcln R it MarU ea iid ipor oe ld tnindiienisa bailad lilaz ara Trldtiioa logrr .od fPorelioi cO Iili.idP0 dO Oel Coc.r dc io a rp lii O e rl ialO o po a nc a1t cano roll ocharioran. l¡eeiii-.ii'~ aO E ei ur C ea 0l sen aro,, d y nu adti parai mejrar de da o eliiidp n o.t La liia o l r sclcl Grerr op rl0nio'lr.oiii 100r oe Frl Gn0.a cadi o l a, 200 noche¡d.i el paao Iod adala do tntauno piral p o focnd a a ~a e, C]il po, alo por e ore deWafi raal. y 1onniade uin tua eabar e,0 la, Eplrir prifploiealO il Yrniip dtl n raelarb de nes titas-.irb fatco p. lai retr Lo oiain liiioiiool. danare-i red c6a. Elunar.en iria derbade raEenae Clhdonc eund lnala doe pral aaorupiiiopuio ergodriai Roed"%, ot. j Rtadiero Losn Ji00 undpodlCu L a teaoe d ta er ay ia grnn dro a des t -goo "trea sant ern eMOalt o A r doio io in li O p O cIn re seld an cepreao bra Alo nd lo s e r caso ho
PAGE 20

1. Para la Mujer y el Hogar raar-a rdesitsdsiF~04is ,DIAII Regaociales u ELEGANT E S 310D E >0S Esieseslo s.aiioss en pblisco. s11. L S5"MI, ,., hil cjdncaree ds s ent iisido. Sjs Str satdes I os5L da. aiSs demssi 1.Lsun ssA11siemoppe 1. peor. l-dcir. q[ep ~st ds s ca so s n AsssdelAs PISI, PSSS-. qe npSI 551 AI Elsuisss.To[sesAi ,ss 5155xiu, AspSs PIS z A. usL io. -" ¡ 1 555P5555P5551i P5 5P555 [scrmAs ISes il 5tiSSS hs gLs pssssis Liss 5se e ui"r1 y li. u'5' st .ssL dlpsspSSAv.,15 LisisSoIs SR2iy Liss cI i r. is LS queiraS ['sufnrnio i s spsinv LAs n y m d, lso*555 s, IPle ligan s1 sst5555 comoS5,S.555les las # 5556pysLiiS lssspsussso dbesexiId .11.A onsPs y que pI en sssUAs e A uL i nn deii e A ssriiio mnsenses i ut 'Isy sss e# fala enl, sss ssss1s11.5ies su., Sersonssjss is 'o tIss ]asl1 id yls hpludsM ir1nsiSSs o elsle.spi. i, ,s i Pserm. p SAs Aseiqueps isso1sss 5 un la v y Azssiisq55e555.eRhacesSidIi d< reaioe. ss su~ An sosialesoe¡,'y y. resd B ._ _ _ ScLS[I ,,c sndp u Creinas (te Tocador Upu v~.ips SI ypsisia, haleatenin 5ques Asbe' Se.s,. OSS[SSAS i55 ue j, Psisb a aAied .b Los. Ussds 1 1, j,,-z s PsjSb.O. pssss' Dlo ,oi Sslnablssp nsidsiss TSk s e ris SSljspssusno scam ios Sss'5b, e[ns ra l, Al¡ ,sissSelsSis sSe. sshllel eul,¡. iLPSsSASlss Aeisuuis.5 sr 5y 5[m1achan 5555tantoSoeanI el sl ._ 1 EnAlas AL que issti era.selira,no, esultndos ns5 Sso sss ssscriando sse i on lasss isrsS5anc S ide55515 Poo piy e n ~loLas NsLsdasAS. dAs' 5s'i n is .6 untia y so solsISOS nsuo.prn. Dril. Mara Julia ste Lara lesis r sodean. ysiAs[s AMP5SICO.CIRUJANOe Cssds 1 NLNIC A P RILYA D A s-esdo. 1 Calzadas[10. sstre PasnyA. sIsdsds. -Tlono F-5009 -Supretita sle Pollo a la Marylassui ~ ~ ~ d pOli, hsLAit~ .s.1. oSsILSsss -~c.rd ds reoim ALSs25P01 inde ciAsi. L rhssii s SSS 5555 oss555 Spilo si Pss As1. 5~ ~ ~ ~~~cd sS phsiar dsi el[sjs hs s un. a 1. L y piois'sL y. PSs555 o lS1o o PifilialgspoL5i5 sucosmentarscy *~~~~~5lA.~ ~ ~ btid ,~q< ~ ~ PL la. aSiiPPPs lar ~5555 pIn anasAc ralassa o s roP Id, 5.19,1EVinf or apsIm itapsalsp o r huevLops y poun ra id i rlaS.SS5S IsSn imantecas Isiporte. Ar s[r en smatc l ap o. tarlu eo.hsss sss s[oiss. un. n e.,,S -oler.55 o iusl inos. Paservir'j. colo. casas su5pema5sSnSSna fuente iara, sbressassda sno ponesun PSssssy iieciedor de la fuentei di st ri i .,h sPsd, jaiio n So foma dci s,SP y la., [inri. ps .re is. con a prspssssis AS ShS. SSS5555 SSe Ic.¡npuilisis pquiss.sSPssPIsSsAsepspelimanteca con p~, o [uSiades punas csaahurso,e aspchugysmime SS~ OMVIsusMEHDZ SVIDAS ec LA HABANA E~.IsT.-d.AsOa 6.05OossMs 2A p. 4.00 sm A00 P. 10005. 3.00SPs 12.00 8.15IP.04 1.15 1.-00 sOP. 0. SMUSAS esS CINRsO "Csa. u. TM A. &-.O) 4. s '4. 5P. s 950 e. s .30 p.M 12.00 AL 7.10 p.M 1. 15 I s.s atIO,00 ESTACIOJ TERlMINAL DE OMNIS ~auJiad~ %oiOUy~osY 19 de.~ JUAY~ U\ TAQUIA t*o. 9 SsAgeL qsg~ 7 d.A4~ Ap~s.ot VIMM U salCm~h HABANA -'CIENFUEGOS [.10 DE LA bMARINA.-Viernes. 19 tie Octubre de 1951 i'agsna zi1 Cuidadoss de Belleza Pers para mantener el 55a5'LLi 5~Adebida fL,,,,, es pL'isSSSno miir As ete d cuiaos ILoshLSsL'Ni'bssint Sn iL LSPlaSSLspermanente ,pidicamente ni conLpeinant-lS lcLueiaL5L5PSLS 5tantso epo, El cepillado diario ILgPPs Pentre-, 'ss -it,).A ue inicansis 5spss lisstsiedo preciso helo cssss on tuLPIiis LSdseA~dit, ~y d.P osAs mediano. ueisisean SSdessiid i~,' ALIs'ilsquescpi liar SL psio Ss LS' d.ouI.niliiA. .,,i'.a'oSSePIuero5 ssillda DePlo Lcontrario ser un 'plPcPi' """Sl.S-Is si ais l Un. -pssssslSlls.p.sLoS1sSsla riisLsSssSi. ySpsSs 55.t.1es. ssslSLslis p~.SP1%5 155 s5i55u5 SLulii.Sse pli. p. que n. quesde. ve1l5 ii' ,'L Un ,s ssd. lssbLssss i, a, LL''s, psLss Iis sso.-pioss Lt i,,* lpe'la. li,,sp 1,s'psss. el hanipcing 1y p., 'fltL' PolVos Clitarh's of fihe Ritz CI:ea:ido piesis L adqu5ii l q 5' 5i[5 5sliolsls cifsIOLios de05er S [[iblen el lasi u ,Is, s .t, vm.15555 SlPSllSd 1. e. slee 1. l oco.Lss g ,55¡,no('¡,.es sl,, SLt, [Iit.quiens lssss silnislis aedo 4"pssL q .is sss MoisshlAL. si, o sR.foel y O.L.ISA. A1S -A 1 eS L ui' L 555 '51M sI.siiL s tsisslsSs. dpusA5d, iiiii l e5li,,,¡ 'ss'sLpie tL 55PAlsSL s,' Notas Sde las Modal si isLis nail,.L s dLs SL ¡e,,ls. Ls eu As ot rir mi, t-115mlil. ,LLPLLsPL'S ,l~n55hsii)'sAy pp"syd, t As nsL. [isO slo sii isS y i, . a" .2~I ¡ i e tsh j'ilA Essnss e ih', isiL i,,.s enL ,5psi."¡. bten d. por 5515 isls. A v5sO, iel I Iped is 5 sque Si, e. Ase[[[AsS comi. 1.8 siLs s 15i L,Iiiin L que 5 LPSl nLS Sip o. in Lss'.Ls.n i, enisis, s,',,,s sde i toda 555 sIst.eissilssLA 51. dquiriLrPslpLinSLins pato cada ,isdsLt, Esioseriasideal55, yatnd. npoc s s sd aio,s5sAqi, tainuiisispLueAs tener un par cAs [[silo s 5PPe5nLece sai s ara i i teg', ls ii u L1L5PL55. iPero Iste 1 dqi l imis IIs 5.iiisdeis s~~~v Ls 1 piserdsansdel,¡. [1.Squ AhSPs'yR ose trataSssAlelszapatos, el sombreroy laPIIPIIS. Ls complementos.s barco,, Lis lPsPssia,5SsSI. L., sssdi. l.,P. [SS illlo s isO a. o lcip.ss enrandenode, slo qus AsAs aquilse. Ss ha esssuA u ioaiss,,isy el ssssspio As 1. elsitnei. teeas.ss ssis Pha reeoplisssad atos s Lsiietisss. Lodicen bien claro [o. d,.i [5555PSP lsisos s, pi ys iA yssssquei5 o n. sbs' is s. o¡i i tgs 1 i ~j1,1Si55Sii 5tr[sd., ss1sids y qu s. b i~ lsss cua ds.su, i, ,isi,'s. b 5iLSe s ia Lsidadoy sl.r A. L d, s 55 5~S5L iLe. .ic.Asp~ d,'SLsltii y hs p.pIil oa ~.No repatasi ¡,l ess L,,.Ssss, i ,, S' l. e' ~si s -is 1. elegai a d alun *iis S SLIA spii iisscntc a ltrauay s ['se e uisl pss pliyilsLd,a,is i ss l Lssipisispsis s VaeLis pe~ ssspsp [5pLr 0fei 5l e (-isA. L iLula tas n intereiS[ss 5ssat pn .o -psdssSsAsu xiteni. mda l db ioui, is ,Lde siiSriLsA o eo. Detalles Eleganesls La l sssi. s. [ns Ss, ysfina. amparas ssSSlSsS,,As AgmIi L7, iI,f, ,.,s, Asossds. LssIg sual e r ps,saos isas sLis EL PARA MIS HIJ5OS. LIUIS Y ALEJANI .1 II' re~ d, lAs1. lsssSs ., 1. iss d.ssla i¡. 555 A,¡ lAseIsslls. -1 e. A ls de .As ¡id.sa .sJ. U'.qu. une.IS5de SSS. f1-1 .5 s¡SI valsss ladrdesAsdestasssS conss ss.Asd. o . As d, 1. issJ. Y.lts,% essss. l.K cuansds o h,J.""ssIP 1l. eaoSIs s Is. h.1A -d C-I. si. h¡.sA qusosque P¡shombresusstdi ds5s.Isrs SS 1 R5 I I s, s ssallsdsIs.dop pjsst.d y rSlti. un I.,.dI .l. so Psi. 1. bsssinhho. AP ssr. sis r. cas adaus. 5555A5 s s y "bu. cp. t.r ssss.I ssls ~Ue IboIsi ,S5d,[1. 555ss .d SSssan, del trsbs Cssspisiss ~[S qS L -I ISL In -Js i y 1 1s1Si 1.9 .1. r[si oe5515 IS i. iiis 1i.Sds si q.,sl l -ss vestsrsoA Mh,I. s iVs Enrga sss Illyis 5sass msnosaPodeis McsLl. n.551,&-i's Lssii'sistdce Ati. p-s-, o.-ortlece 1 crrp ~ di etd u Psun s ssabr . yImll :. h e gS uu SS er lISi a o55 551 buenoS. 1~ ~ a, y51 pS s.S [ss Ms cSSSkA-s V' Usss, 55' 5LA5A m ckenA.pLr.,Iss ssiliA ~n ss1. s,. I,, o. sS5 s ,, ¡asisAt SIl ,Y-Si' ss LIS Y.s,1,1 cn F5OO5I~AO [S 5 ~ ~ ~~ fn dselqs 51 sssSsA Dsa'Nsis ASS sllS 1[s.A. .s.SSssAs 5 sss -~ ALLsdsrssi Ls. ~lssss Pss Asn Assss0iby SSsiLsssssA LANI1) A A Cl.'UAl 5 41 ri.& ,& ,j, qe idudeJ."y ¡.ugi. e lnqi, Pnt,,k.1. d.dt. dte. alt. . 1. e~ilsdei 2 ss: 1La Maternidiad NI lit Belliza ¡ SSSiJEIS 1.1AICIOS SEGUN ¡.A EDAS J.¡sSs ~ssP., 1. Astss. 55555JIMA DE [SRA N.,,oAS5L ,5 55,5,LSi i,-s¡--.tss1s1~s igp or lILs od, ~i~tible pm. Id A 1,111,1, P.:l. 1isWo55 ssill-s siniii, gcnivia5ld,11 P-' po Ii eriIs JS q a pAi E, ro$ filcRidj5 5 om551016 si s s 111 l'sLsLsss L,. a r "1 5 *so, sde i*. s sIA Csl, Lab L s llsL1s s,, 0 5 ysLsA ssLs.ti sri ioS ts. 5' Pi, LaO1 a1 5u55 -5flm5e CLiSO ,, 1 rr-od'ss ssALO,sSi aLSL5A 'SSS 5Serie 1 la, As Fiii ss 'Sss 'd'~. A .1.Ls oPasim L, dsdsspSS5 55las m adr yi ,sLs, 1.o. sl, s,s ,,soss 5 SL5AAS sssssLs5Ls sssi.n. S511 LS,1 SL5IS'SSa5la iii' l, ofiPosiiA ejercicio 1,1s lo'd" .,r,.,pdd p. Lg. y'11 LirP[I5 r[5d'AS i rrz a mi ezaje~'¡ par jeLs 55555.1. [. [ssgi zrlsSpoa suAs. 1 ug. d, I. 110iiyiSSLSL los [IS s feCom dL_. .#A o'.5Aiss LoL AL m, iSs s.AsLsossL Pd iLssdsP L5 SL iSiiLSY IL,.o sss se sds. I pors Ls Ir ""' "['si L5'. i L n ,,LrL LsLPLparaSusarLLL irn '"inr on 1 7 e i.oL lstds irllj pa JrUiOLIANA1 s ES Nurva York, la ciudaId sdelo eIslPordsi[5lari, jsSy'[5555s cana.,O psA stll.so is iigsspsiLs L trtsle., quesuna deslas i i iLS 5 SS~t ii ,o,.entro ,issi sueSSi ,siA[5'5i s ii l, pta 5 5 i LS s qi. isisssidisd y tra quilshiad¡l xAs i .A. pSr Aiui u i s SAnNo psibl. Ah enuenra s ieS 51 ai --1 c. I. Q.,ldp-. s, l lt £,. wuIsosq-s a, "'s.1,,, y-J ifi~ ( .sl. .1 t, 1 l., is'¡" Ssnl. [. l.', ct s ~~ t~) FPO A Y['A l, Inss ~NslLsp"'t., ~sub~ .,e squiies e". soriod, ~p-.1In,5555Li5555 5 .ps Ouisy~l, sssel iissbsP l s5iLASSS inim de l, c qun.les;"sl-sp-s 1-P r~~~ c, l, ,ssedsuns~s yss~ Lssai Iis fd.¡, e 1. un,[o 1 cru~ 1 ss p,-, AA.slnunt,,.e lAsS int la pesi ,nlsd ~ nr sIrqu l $ 0j i, 'dl.* s i sp.iu.dsi.n. ui.s 55 L'[Ss O sI. ispo i psss i onoys¡s r.st . E ss u i ,ssshs Sso.tA.Essss qniel hgi. nP1hquss.sr55uu[55 .i .syssUesahora 'E[ dficil ¡¡laS1.fSllel ASLis 555 no del. mismo sitsio! [s osssss sdass .-. sitorea; diisbssiydspsu,scaspsses pan isio fsambres .ss.s. su S [555 a ~ l ruils.P.Ls Css si.s.s.pi.T ltis~sdV seS~i II Pi.siuASIlic dosIisy-[ d,. .e Ssssuss s n lh--isSSSSL.S, r~,is .Psi,,sp,.,-", 1 L1 ~nisS-1s ss ssider. Al ,,py c¡. 1. t1,1,111 le l SSA ~nss S ~Mi, 15Li5sque 555 y.1Il 55055 SsA sss Ssss Ai gs ss.SS ss[ NssI 5 .ss ¡. e osissu ssn si SssI. Sos 05555 0 s [POtr Ss[i ,PsSSh5155sus soss. 5sssssSL Ai ssssAssss A. AS5~~ ss.sissos sssisISss1,si .ess .I .s e,,,,>is '18,fss. ss. opssd 5555541510isasiiUme Vicio ss¡. l! ¡ SiL usedsueSu r issssiss y e s"., u s 1,iolsss s. s iu ii sslgo is L s, sso. sSss con Ds si Asssss s 5S055 5 ssso55llque sssssss csIr.o ipsss, lLSsSsSsico. ysOS 055 [so. ssssss. s ustdS.ds.SlsoWontocsIs As e e1ubiscrr drc 1 1

PAGE 21

Economa y Filitanzas Prigina 22 DIAL1110 DE LA 31ARINA.-Viernes,.19 de Octubre de 1951 En forma irregular se desenvolvi ayer la bolsa 5igui activa pcese que Cuba liberar azcar Cofciencia Agricola Mitt.1 P b.d F.g de vajores de N. Yo.rk,,con, limitadas, operaciones en >petacwnes !de E. L para, el inercado bundial4. 1 h.d. i ¡ r-I. la bolsa local l_ Ina-1 -331,724 . 1. 9., u bo fuerte nioviiiiitito jAunientaron existencias 'El jedad era los crtidoR erain,, P-1. -413,690 m. trabajan los 12.eso. V'c fitas a' A'u' sitria de los enlisiones de Ca. 11 Demanda deDebentures 1,5 futuros en la e",,n"r, p. r, -DI c-da c~ de petrleo combustible : 'er ,ert U C h. 11 1' 1. -Bolsa de New York, ay 5 15 YO Dder adqui. ",a cara los negocios en, Cuba ~Ibid. C¡.,. d. en EE. UU. esta semana de la Ca. de Electricidad, IRcp c. b~ de,41cn ar e. .1 .1 O.bl.ra, e. .,le d.¡ A, l a. iIc (~IIII. d= rN.c-.I c.p.cA.d da ~ p,. El nna~d, d, 0,~ d, N, C.b. el pri~ p., 0. PEREZ LAVIELLE 3.32,5 FOB cb-: c. .1 C.Pit.1. .,.a". t.a., 1,1 pal~ NUEVA YO", ~nb', lo P" F.] ~~dr vi Inc i 5',rk c, d. ~ 1~ -1 n, Ir de 1. A ,ir. 1. en, y n .d. P. .1 nM'1¡' en 1"a jia~6 .1 e] h¡¡, dirad. d, ju¡, M,,d. y j~ dit p,,,, ', :: ~ en d. ~ W-11 D, ~~n. c.a rt.,2 ,nd.t,.n A.d. AgriIn1l. drade n~ t-1,c, Int~~1 1. d.: 1W.11LI l p1,111, p a ~b.nt .¡,la.,. da j,. d.,ia~ n -LIl at d, l. stin. L, l¡, ~~ni. ".,e,.¡ ~~ ~ ~ 11"11"! 1, P-'1, dI. P-aa dr 9~ lPbil-1 'a 9 d, N l~e, de¡ hl. d ~ , P ---ble ,,e Z-an n, a. d.11. y .l.,nas P.I.dita. det,,.j.? Pn.f.c.nda 1. Z ~11J. ,ii In bl~ente 1. p SI rIgrt'h.b,,,. qert. d, L,¡, Merd~,1 di& 22 .ar u Bo6. d, NrIv Y.,k ,.,In, di n nWn n b.,lt~. 'd'J' t" ~~ -nd l" dInInn-1 da El C.n d. 1945 ~ e n en". f~~ 1. .g-, d. Iln,,n p.fil, C1,bI. de E'%r_ de b d.,"," 1. d. wab~. ~ p in d .,l,.P,-'~ ~ 11ci a. na~. 1 -'16 1, C.b. de l., r, p~ d. ~ c¡(,. 33),724 0. ~le de 'Inal.rc. de "c' 1 diad -El blitArl. d.n," 'r,d, Cnb. d. ~ db n. p. IblIra. es,1~ E. deh. d. fI11 .1 d. c]."~1.-"d. p~e d.1 1,1~ ~u,,e nn, de d. , P., je.pl., .e A 1 3 ~. n .H. dr .1. .1 ceru, 1 N, c~ '.d. d. de la.11 a, a, le~~ ~ pi Fr. p dI rbl. ~~a. Ld. p, .1 Cena. 1 Z. ~n pr r !r d' a~ ~ Ch' 1.11. e., de d. .al. ~a.cin5 c l. ~.ara e ~~ readl.t, n Ea,,. h, .e ll. l'r ~uncia el -1 c n BOLSA DE LA 11ABANA ¡.d., Cnic, al .el. bde P., ~I-1 d, 411.n al .,.a 287.410 d, iu cach-1,~ Y. 00. En :: : W, p w1,0 lu Ib ~1,~ na lchn ~c.d. de .l.~ i" ZACION n. f d,-Igd, SI dli. q-Pe In ,ia W.,.%,1 1 :. ', COTIZACION VIC1,eL rnpr.d.. nnenli~. d. c¡ -1. 'c,:: Ral~, ~n, '"In l0t r.,,nn c b b. 5XI 111 F. q.n, 1 ~I.,cnda c.tn T.d. t . hnbl ~ndrI. c. ,l b erl. dich. d~ nd. y h.bI. d b.J. U 5 Pn. P_ r1a y d. ,.b3. tnfi] d, J-1,1 no~d d,1 ,nn, ~ e. c '!"V nd. L., me. ti. P. q n. .1 a. id.d., n C.b. 30 ".el,, y jIran a,da b.j. c., 11: Ca1,~ c,,p, V,, I, PRECIOS SPOT: 5,45 CIr N y ol. 1,bn baja, c~, 1. pe~ H-n d 4,11 11 ~ ~ c, NJUNDIAL: 515 F013 Cub, jechaen, Irnr e ecrte arle da~ ~n d, 1~ 31 1 r~la 31 ~Zn ,l-. n, 10~. y 1. l. i '11,11 da nicp_. 1. la. I.n, 27 q nu, C',l, lib.-L ffi~, ~ PLETE M q fin£" una c"cnt' ronte Ph,' 1 ed, 1. b.,l d 1, 7, n ~. Ft.dra U.¡Cn . d a a"t. l' c~ 1 1 ~. n 1,~ N.~ Ir.n d.fla. IM, e rdd, Ibl 271.: 1. V.,ticr~. n, ~a ~ ~did. n 1 Y.rk. FlI.d, tJ. nfl~ ¡ nI.11. a 11~ c~ ,D, pr.,inI., In'o biI,a,, ,nt., p.r 5.13. acc].n ~c.d ', ? e' 'E p' 021,213,451 le 2n,., ¡Di. d, 204 21: 'ar ', . 22. 1 a, ZUCARRA FU"TuRng .bilid.d, l y d. ,1 hulel.n en .1 P.¡.: dn f n., An~1_ R ,,hn, 1 r.gd. nW. lac1,512: d. Y''n 1, "'y' ~~ C', rle r etr leo di. c., l. d. I. l A dlId.1 Ina e.". ,jn $1521549; d. J01~ .,dic 20, -L. -,tnc e. 4 la. CONTRAT. ~En-C. n~~ .1 2 ,5. .tr. arte *dre de 1 De 1. W_ Indl., _, Ca d. '.rjd"" nanl~ ad' P'tll" e"' 1,n 1, &":jj 1.0 c F RI J,',J'." Ill~. y d, d.bilid.d, p~~1.-.1 0. y Ibleh~. ffinn., l., Ino. 1.2. le d. 1. p s.ur d, 141 y 401, %1 ej~111,R08331: d' ceb0llea 01, INJU; A--~ 11-1 o-' ac~~ de n--b1. I'jj'I $0 Al d V.,,. d. Id $l 243.577; d. 40 y D ~cta y j' "'l. la, tt.I d. 14,047.534i le. c d, .[In. y k.r.,lI. d.c te c~~n abilld, 1~~~ enlln~ D. n~i, ]en 35.00. d. -l a. M13.342; 1, V¡.1ct, In, SI h r ~nna de ,,.j, d. 4.UI Un ~ pe.ina y n c nt, 123 21 Sja.r en, 1. a an. ar al ,d a, ~1.: d 22,1 1 1 1 -, t-. _. r. ,, ¡[J n n~ e 41 l a, cW.i 1 d, l. n 1~111,ren n nn, l. d. libra. d. for., qp,, p¡ rle,,e de 1. y W nn~ li~. n~ c,, ". 1 c. d., p de PI~l-r. -1 11,cire 11 C~d, 4.' da h.brP,.d.id. n d 1. d d, C. ~ n 1 E hbi. c Id. 1 de p, ecin UiI.I. IndjIna 2. _zI, e ;. dr1 .t, 1 l. hnble.e d.fl. n.: c~dn .d n. ,bn ken 1 1 ,' naobl. ~~ (. .,l 11 ~re a 1. de cm. ;y qId c6ti~d, ni Cor, e¡ y 1. .h. hca. cina E", de R",. pn l. d,. red. de 11 y .t(. ]l,, ~~e. pd.,,ihd, h¡ a dl. 1, trabajar %c. .,l. d. DI.d. In~. aU. qcd-. 11 1 d~t., 11 d., 1~~~ e. 1. d ba c". .1 Calle .1 1, bnos, algUn jol nal pgd, ~reln¡t-, abJIllbll. .11 CL. Mead.,a Y dr 1. T-r, "Mie.t,.,, lnicind d P., £¡'c F t~~ 1~1 de ,has 1. y c.n niRac. lrard, -1 W I. del .,,Id. a, .I.~ tn de 1.1 le daPln.pi.t., e I.T1 ttn _,n d.,. 11.1 Inal, da l.' E P-n.-n, 1 lp. nni~n. 1,1 d. NY.rk l~~~ 5. di,'_, a,,. Irrjacil1n -la' AZUCARES CRU1)(19 r.c I-d, a 5 11~ t.¡,. Ah~ q,. -,,,e ~nar. de y d. 1r,1u L,, e~ a n n~.A r, l¡ ~~le e. q., ~ a ~ t-n. 4n. b.d. d, d, anPr,, t -J ~nn El .111 1~ 1 nn~.j. . I 1,nuid~ II> al,, -la'"b.je.' I d lnn i l '11JI-n'W BOLSA DE NIEW YORK acad~~ d,, -w-~ d, J1952 11~ tan n. le c~~n llcn,, d. pr-ca ~1,= 1 ~Lo~. In c,,,, .c. 1 d,. .nj. a ud, .la ~ n ~ e p~ ~ld., 1. p~n de -Ib~ 11~ 'e 'l GO~ ZACION 0 F 1 C 1 A L Gt 5,~ a a, 5. ClI, p.n I In %,.e l, , r a :, 1 s~. nc~a. dannia. 1~ 1,1 Bru; tl. l", d, .,oa, b.j.,& I %' p.'.tec ." 1,71.b., .1 p~~ 2 d' In. nen~dn dup~, d, ct. d,: 1~~J .a ~ ir. .,.a,] a 1, i "l l, pcd, .,a d, e,,,, lan~. ,a d. p.dcc M ,1~ e,.,. de d~d, Lb c. e_ ca Ann, Ctv d. .l nn-ane, I . I n n D.a nn nI In~ p d sm se 1~ n .Wt.t. d, cj-Ina h.ch. In tt~ l. 11 W~ ~ncan.1 d, lan1,11, '311 'p'.11, ~I.~ d, V-11CD, aaln, ~~ 11 , 1 Z %'c 1 d, p~~n y .1 ed.d'e. ann~. c~con de ceder de c. 1 cada .1 !'1"nl~, ~. ,, rn 1 ll ,. ~ ~ent, c anda hand, ned. ~ r~bl~l 0 -1. 1. a~r b.j. s, c~. -1 r de l, % .: : :: ','l 1 _-d .: .1 a ', ~~ dr C.b. atc~ cal~ p.daci-Clo~ ¡.al., h.,.U. h.
PAGE 22

Ecnmay Finanzas -DIARIO DE LA M ARINA.-%iecnes, 19 ¡le Octubre de, 1951 -derhmaa Pginia -23 *.Gran co>¡tdad 'Cuba ocupa el primer lugar entre las naciones que en V-11 (le aJ-ad dexsuluroron varios productos a Austria en este a, leporaro an cuba664 t11Ull Iiinia flora [___ 1la ,on2r¡blio el Plan1 APRECIACIONES DI)Fi Se activan cmcsd 1 ~:; 4 ~g 8 1 Tambin hay resertras en Alarslwll1 a esa alejora N1R'D1EAUARtbc eet ato a 6144l411d, 11A~d COMpf el Brasil y era la Argentina ec nmia e ico a J y eZU. ilaos eueseuco Mdy -11d, ",' C14 0li M P RAS 1 6P., 1168 NI1N6107A 1 e,. lo Aelai b6. f 114141 I1llll CASAS AS NG O .41. I. ,SEI , .1111 .___ El = r I t1 46vrAICd-, 4 ,11 .IOl 8 I . 1 1.18616 $ IIIIV045 M 11 .41 11 1411-166111l1 16 6l6l.411A11I4di¡~41 Vll 1111 II Il. 65161.11 116 d,16 1-1 1 -111-111 -1-811 1.1 V66195 L 4ldI, 1116416IP1 -I 461 14,VVI'D 1616 1 d, 614641446 II 11 1141E.hlI,41112,1., 116611l6 41114 1 Ip 66 6l61,u 111 < .~.,86l1A4 1 t1116 6 ,,80 41. b, d ,1-11'. 1k4 1 1465 141 '.66 hAll~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~ ~~~~~~~~Wd 461 16I4I1 646164V 1116< 44161 611 8 I 411 1--"n'I6lIl1 WA1 1 ,1 d<11, K-4 l .A,,, 64 d.6141h.11 plq4011 60111116 I Ze 1. ,614414 % d, 1 11. d, -161s16614116 11 D ESEO 61116~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~e Y,.,,d 6461.1 64116611 III. .1..1,71411 ~U.s teo 6114 61 141161118416-4u441114,i~. d, 611616111444 Eld.,,,-l I 14.11 11 d,, CO M PRAR .4 ~ ~ ~ ~ ~ ~ Y 11 l7811 111 ,l 4161o66i0 41 16 4111116 1 Inspector Provincial de "¡,T1.6161161451116 h6481 lbl1111 11 4 4661 11,16.111r-11 45.I5 27 1 .ll 11 d,1~w,,164 -1,~,16. 4611 61561116 .41 _II m,. -', (66 ~ ~ V ~11-146 178 M1416 d~ I 1116 141.11116611 1 .114441 e 1,11 11 11116 ~n1146 d,641 4141111111611114111614 144 81146 11416 11..4 568,101 14416 Ii 156.l. 16 161 1, O 1141 641Z1. 4,114I.l 64.1.111ll 11 EL 2% DE INTERES ANUAL d,614646 641V1616 41641411 11416661661 141 Por el mal tiempo reinante no 14ATMNISACCER. en ¡u cuenta de Ahorcas. 66611 1.10:CS,296 d,1466166I161161 6 Aciia--------1461661 4 4116 6 1Sd1664 1 .611 nr er.pescado al mec a(Io C MR Ariia nventas de r,--~1 11111 11666. ~6 1.6666 1 6l616'6 I ieates'66 AUTOS AHORIRE. Cuando Ud. ahorra es¡ '1de 11.611611 a' 666a d ~ -lai ~ arnraise ,B" rt 4116t ~. 4166641 11-~. 1-~~= tentando la basa da una slida cidd d .dlRo 64ldlI 1.166.6161 ,44618166416"l811 1 riuo ermisosa parla exrtar el hseon eu otUs0 economa, asegurando su bianestar d.A R .6116 5-,14116144666161611 1 6 1 Al~~~4664 Di6 C6~_11 F,6811416-4. 11 6 611111166,d, Rd ¡II 4116' 111411 V 161 166 61166 66 A El. 6 ,16 56641611 M.V, 1. 4E 664.6A d~ 6 8r~. d,.6 ~d. __ en los aos vanideros. h d, 16164 ~4~650 1684 1-611654644 -4-14 6 I,11 d,11661061 8 1 614.4l16446l4144116 111I1J.q., 6.1 61 .61146I_ I ,11 ,, 116414 861668W II Inuniy d.ld, 61 1-,41 116 144 & 116 I 11114411 4 The Trusl (2am d, Cub. iLT7,4,6414 1 414111111111bii4111 18176 90 y' 1951, Pa 0 Y o c a ,. l 11 16b, 6 d66 EI 4 1iI 4 1140 6666 ~.66V144 P]V4V . li -4i1764116616,16 0J 111411 h-,444 16 411 44665161 111 164 A1.41%1461661651 11-y1 161116 411, 1141 414 44446 44.l641. 1 ll4ll1lll41l4l1 M11 144 14 114 116441141611 441116 -,d,41l.1 4. J-l1441641446~466l .1. 1 1 .1116 .1146 4411. -1116111-144046141(86666111 246 6114161,611664 1114 1 1 14461611511144444 6 3111Allll 12647 flI ,d1 1 44 11111, 1 61 1646111 14.ll.41111 tt81< 5 .11111144 l 46611941440,44 41 OlON 16 1114 14111.11611116644446.1144111666,1114141 ________________n 8-6.66 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ DAI 6 14 I-____ 11444A4114111111 .1114111611611111116 <44 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ O RJ 411114611111.1I.15141 114411.61 1. .144 461611641<41.6.44IIER311t Designan delegados detallistas -M-JAI'I, 112Fd -46141611 11616. 18 11611. 416-6l-1116.1 111 4. 1411111 118 1< 11.125 41161Cal66 para la prxima asamblea anua d~~14L 6I1 6:~16::11dy pl16111411461 1 1.111141114C464606,11 1111 Colabora al inayoc xito dle ea Cossveuciu la d,-f??561 16 414 I: 44 11646111161 ~ C M IS144l. 11 d, .411 . 6 4111.11 61461611 1461. A.-576. ers letlee 4 11 4 44 4.4 44164.14 16T4k6 11111161116114 114(14,1.A
PAGE 23

Pgina 24 . . .DIARIO DE LA MARINA.-Viernes, 119 de.Orubre de 1951 (aiiao A NU N CIO0S CLA SIFIlCA DO0S. D E UL TI11A HO 'R A MENTAS VENTAS V NT A S 1 V ESNTAS VENTAS 1 VENTAS 1 VENTAS VENTAS 48 CASAS 48. CASAS 48t CASAS 48 1 CASAS 48 CASAS 48 CASAS 14 CASAS l SLRS 1. s. Ir 7777,.7747757745 4477775 Br. 0.5774775.77. .,,drre'.l,'r' ,= "" , l ~.',,-.7.1I Irv rillSa 1J,1.,;'-,*"',,,'i-''f-: itversioitstas Inversionistas .1. .Iieoar 1 ~.'7, .l .1.~ ,InverSiO'""L.,.,4Cls,, SVEDADO 1 1400 PEOS STS.SARZ"."¡osoi Al halcer 1ulue pr E T Al hacer cualquIer oper. Al hacer cualqIe opra 1.0 PEOS ,,1, ST S 770757-:11*. 77 .4 .7777.,.,. ,~ aln .aacnl [l.,rra 7 7 7 f* 3flli 77 q -4.4774 yT -i.077 ,ql0.777.lll. 7,' 7,,,'.,.sr.7e7.,,L "'748 ,''ee 0p5 177, *C s, .1 E T ,744 q--r ~ ~ 42.,. ro ~~ ~77 ,s7,,' ~ ~,744 1744,04. .l, 1~74,77777 l777s7 p.els ~ ~ 11, ~".-ro 14777-~. .e -,77 "1, e,' "., 77 -1.e 1 :12 er1," : l -r 74 1,I. .sn aev e4 ~ 1, ~ = ',i S E47 7 V E D E -7 ,,s 1 ~ ~ ;i 7,. .V E D L AAD D E S O U P EL -D A '11 -7II .11 o .1l.l r 1i , 7.0I!' """757 'HM -. ,777~5 ~ ~_ _ M E N O Z C a , ,.i, 1 V Ealurrl. Nrgrrcia,.rr aluo 1ean rio decola" qu O-o pueden Regar BUN VITA VENDOCID .IEq¡-¡.9! Q r7-7"7'" "" "" l I,~ ~ 11.111. II, ",,,l,,,. 7l, '_ ., Ufi 5.1,7 hI 1~ 1.e 7.1. 111e ~~ ~ l, .,,1 .1." i1l.777 ~ l~4.7 lo-4 1 ~. 11 747777-.l,,1 ~~ .m 11.~' ~ es. '-VI.e No. 1aael que el:, de1 caa derb lal''.,"" de14757 eS" u, _'7-. 7777 s7,e777s 1.u ~ ~ ~'s1',0,07 44.5"lo . aolem'" bin anm-ue lb r 54 . . 4774e4,. 747 .77e.,' 47 774 7e7.4r7 877777 oeo. 7 s77. .s.777 srs .,, .',,,. 7 ,7,,s 5 7 77774~~~~~~~~~ .,1.177 1~7444.741"77. ',7 .,. 17,1.1.111.1.s eoe e lvad r na ar el raIlran o on l ara a, ,.e ,7,ee.sesss,'se, 077777 7777747777,' a 54_ 4,, ,45.47,m,-"',al,-,7 '., ,,7714.'7757477777.7.44 eem l qu la 0y 00hbd 1u,1l violenciaU 77771.,,ss,7,,77557, 7,7, 77.77 ,_ ZI. 4, 1-e1,1~0774. 4,,' S47777C 74777 L.77.77 tuad] .. 1 ,P.dd. p, 55, .~44~7 4. ,,77 -__ __ INVERSIONES. M ND ZA y a -,e-,~~78 ~ ~L 7 IN A E rund ~e conmleulda,, .5 oer e.11.r. DLJ R 11.1,~ .74 ¡e.ees ot _14 orles. ~ 77747,70 .77 ~~1777 772777II% -,7777.7, LC1N ,,._______________n_,.; 85.4 d .47, .77,7e7 p= tivo,7 be lfi i al n -q ,ABA,_ ¡. M IR A MA.R. ',,,., ~ e -rl ,ra7, ,i0757.7." 4.5774727 lee 1,~, ~ z ,, bila 3 5 1,d62 7777. 077I,47.4 11.7.7~ 077777, 177e 0,e .207;, ,,i,,, 1 .rc.d -. q.or.p. lia. .,orte Gon le .-. VEND .0. CASA ~ NA-,< ES ASBR' GAN AUNA 20STA YENDO su 44601400774 1,1,1,11 l ii477e ,,4 7,7 7 7 7 7 7 r 7 .7. i 577e,,,, ,,,e:! ',',5. ,5,75, V E ., ~ 1 .0. 11,1,,e777772 -r B e ~~ ~ >45777 ,-. VENDO. REGIOo EDaIF.ICIO' 744,,',"." 14,7,777e .7 071,"".'''; 1 ~ ~777 '.,-7 ~JI.,n~ ~ l44 ,,,-'i 577 ee.7.e l 1~ o. .!57 747 .l774 '7,7,, 07r. call. ,,,77.,7,s, ,'b,,4, 777 s ,',iors 044 a l '11~ 1.V -70 07,-. ,", 75,,' 1 P rduce e]r.n,l 15% ,'',. a ,a ',a' soss!,,'", 77 4477 eo11.,11,1 1 .1.5 u,~1 DE M IrAM ARI1l 11 NOIA EN C. S A. E. 7'¡77755,eo 57,1 774.7 ',O7 .,77 .7 .77 -' .7.4 777777 b~.4.77 1244. ,7475,7 57777 77 __________," :__ __1_ 1.11: I . "-, 477.,77 .1¡ reesr',.,',. .¡.,-7 "8477,eSi l e, 754770777 11474. ALIVIEN77.77 1 ~. 7.rod o , . ~1,' . -1,.4l¡ -'07s747a s.s 710 0077, 574,. a44 0575 477 77.7.s7.7 4,, 77~7,7,7,7.55. 47075 7,~775,7s7,' 757 7.-77 re5574e. e. 07aes ~Ir.7,.7$7.'.4 777.,., 1= 77, a7qsl7ee 411,,,., 77477, 17 7,11 ,d,,7, s 5 747 l77S 7se.47. ee, 7 777 7 7. ,',l _m -. 07. ~ 1000 es 0 brs hp77 / 77 ,,7 47 475 l 2s 7 r ~~ -o ~.e cris, de _,-rod .1 ~ 4 .7.7 7 ,l,'5 ,,,,,. .757 e 7 77.7 7. 74 577ss4e 77 747775.777.744. oS, -77 4 .5. c n a d .0 a a u o 4772777 7,747 7777707 ld 44 d gn ei o.r, 2l,1-.1 -1 .47~. ,z ,, 20R 7ICO -e. -77047.7157 777 s i.77 INVERSIONES7.774 BE77. 1____________-______ -0~~7577757. .111. RENTA,,,. ,,,.2,0.00,',m. .,, ,20.0 1.1.ci de1,1 1sro7 1 05 -7,84 ~ 4 ,,-. ,~ ,' A TI RA S.R 000-~,52 0080470r00.,. 77.77 e,,,oss. .77.47774.77 -s, .77777777. Jor e77,7, ~ ~ oa G o200e "''"so7s;;"'"2'"L "o , r'., DE ED D SE VENDE ,57C0, s."-,'l 77,77 ~577~ 5 .J. r-7o0r 1~05 48.77 " ",,1.1lI.,,,,. 70455. 77 77.577 AS4777 770.77,74 GANGA .,7C 77774577 206.5 M-779 5 SEE NE74I VE~ O fi ~. 7. 4,,7,' ei.l* ri74nl eral, ga 77, ~~ V EN TA S 777 V EN TAS,, 0,177777. 7777 p,,see ".4a 07,47.,77,-, Edifici4a o latccde tod dlants ____ _. _______I ___ Jd_ 7ee7,erI4o 1. 1a. 2405.17. ¡.1,I .7 1, . ~ r l. I7 ,1e 0.I ~ 4 2 4 7. j o o r u iu1 ~4r a il r a 1,7 F 7 77 a s 47 7 7 .o p e s o d 3 s a d 8S O A E A e 74 yAe a Iy e a~r S 77d7 41 ,ls o ,i, ,7777,40. _717744 07,.7 ,5278. 11~ r ~ I . R1. -,. -2 ~ ~~5. 77 e,, ~ ~ 74' 57 .45 1.772.lli11 , .; -- P r d c el I T a n l A T 11. 1 1 11 ~ 1. D M R M R 810,000". re "74 ,lssm -4~ 07748757 ., _______ ._____ h2eee 77~77 14,7 44000 40777700 04477707000.loar, -"9100,00C7787 7 7777. 8467547777 444.44777 4.004.; E!cs oerta o!007n70 oo 3~.3178 4 A~ES AR.A. NO 4e10577 EN 2t2 CASA 77AJENA ~11-7777 407.7 775774 704,7" 7777 7705775757el4*77r.'05 S 55555S,.5 500777714.7 ,'I.,das,.oo opescoo~~ ~oto-0777 777477~ 777745 777 7774 PO44,Oiie OSorJ41.70c74.45, 45e4 124. 187.o. 7, :77 ~~~~,,4777. .-. 1.0e. ''D. 7,0 ~.7.77~4'774777 .7074.77 -74,787787474 pS. s77 i4. ~ 4ereo .le 4, SsI. 477.077,7,,7. 777777IN77 BARATA777 ~e e11.177 -r l~. ~l, ~7 1 0800 5 ,74.07,7~ 07 r ais. 77. 4 ',. 77 s e~~~ ~~ .7757 e 777-7-77, ~o111 154.d-,, ~177. 77777e74 __ -I ,11-41,1140.4l, ,1 £ 404406 ~~. 747777. ~~ ~ ~~ .7-4 77, 8744 bOU.l." 112 770777i,.',,'i, 148,25 .7DO 7eb ~ 1 PA C LA E AD IL M .M J U . . l 1 . r8. 15 . ~ .77 -, _ 1 1 i ~ M I 77S.." ,I. ~57 ~750 c~= 1 ~e7 1 7 7 7 -, 774747 ,77 1-47 77,_ 7'7,, ~. 14. 0. 4474.5 i4d -7747 ,." Z. . =7777 ell.ssi 0,477,,.1,h",! . ,l.', 71 ,,_ 1""~:= RENTA ,~ ~ 1.1." z00.0 8-.0 ~E~ .7 J ,7 1 14,l0_, _'_. A.,SS .l. '.7,774,7840777. tordsoea '77,47 5e447o1.Acfa11 Z.= .s~~ il 87-11.A.~ ~ 1. .7 77,7777 ,4. 1 .: 25 RENT 277 000 57 5 230 00 0 774777787 l-. 1,0__6 ~ O L TURA a APARTAMENTOS~ r. .~ _r _.__.1_~ ~~ .~~______.__.__11~.-~ ___,,I. 1 SE_ VENDE__,¡_ r.r4, I, . 077 ._ __ __ J.AM~. .P~ ~ .~ = . ~ ,d. '20 - r,.L.,,I ~ ~ 1 D L IEA DIO EH. 1-1.0 A r~1. GOVANTE .-. 477.7e7 VEDD, (C A E) 774.7,4740.7.700707 ~ .7,77.7,,77,, 7,,4 ~ -5775~ . 777 ~ 7777 7S5 . .7*. 1e7 1 577077 777 ti 0774774 rr477e .1I.77 R.l en l V e a a -i 8 0 4 77 40 ul7 777 l4 7 7 7 7 ¡ l7 75 d55 .11 1eS 1 5 . , S O L A R E S S ,7 77s 07 14.7 7 77 '8 l,1r75e5 s 4,64 Oeet.d. .e.da ee.r4 7474 44747770 77 84 r4ifrl d n araar~ .757e7. 7755 47, 7777 ~~747, 747774 07,,-,4_757_o 24,0.78. A ~ ~ ~,077477 77et47 74'5""457e0Ce 4 ~y "e'4. ~ rel"" 47 ole fi bd 00077 4 f7.7 7 ~ ~~ ,i 78"~ ~ 40,Z.4.I' .,0i PIryn~~~" ,Ioo 81400(4 "7 4.8544 71,lol 4840___meae ~ ~~.555 luIri ooe,7,, 4 77,5 ,. l .I 140 A i 4ep V4ros 472np5. 7 iENDO'IT! MDIRACIO SiIRA'rIA ~1,~4444 -1010 .0 Cal 50 000 1 _71417747 _,vi 74 7 75 777 ,78 ,40 875 57747777-olo 6117. ,0 Od, ~7777 .3 4r77, Prlavc r il., d 477:3707, ,--7.77e47777 47705 _7.7757.07 ~ i e577777_ z ,,%-s77 8741. 1111.l -. ~ ~7 7777 5,7~ 57 ~ ~777d' ---" e.S, A .7 1.r111. 4787 ri_,77 7757777 7477. ~ ~ ~l1.oi. .Lrri 5 7 83 ,00 77,7. ,,' ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 7 77 7 7 777 771 77 777077 1it i ~ i S l 10 2 0 d 4 4 41 l: m r i . l t 1. .U0I I l . 1 1 . l 1 , . -,, l z E V N E B N T ~ 7 ~ r-7 ,7,/ 7.'Ir. ~ *go e 77771. 5 7S4, 57. 7 77 70 74 ~ ~, 7, 7 -78. .775 ~ ~7777 .4 71 l 4. 7.7475 ~777 77777777s4 .7 7771.,.". ~I71 .l. M 1-1 77777' d. 4 -tl7 ¡rr, -0 1 Ia 2EL rsta. 4 .l~J r ; $9,007EN A $20.01,.7~ ~ 2,77,47 ,. ~.77~5 l~ ~~7.47 778s 70 ,~, 7 ~~ ~ ~7.1~~77,77'QIN $31,000.777 17777 83 00 lii9 g7 -,71 7771077,7 57,.-1777 1 1441, ed l.ad o. ,748,,77'7 l .4,t l. 47, ,,, 7747 -45470. ~ r ,Ai,'121 1f 1. 1 ~ .P 8_.11. ~~ r-n~8 1 e, int 4 7777074rl. .l..~~ =. ,. ~ ~~~ 1 ~. .JI, 10 ~q-~077040.605.7J., 7774777 . .IRSOIA AlII ,OV ,,.7I ~l f.lc .I4ml ____________~ 67 IENI 1 ,', ',','' ,Illlm4r4 " 61 SOLARE $7-351 414. QU SDAs, B9-514 H A7777 7,, 11,rn 677 ~.77774 iOi ,47 5744 -'14. ,I071~ -. 1341,__ __ __ r2.0 13 __ __ __ __ ,05 "?.,,,,,," . ,,B.* 1. .11 11 111 4774',.,01 ~ ~ 0. ~ 1. dI. ~j11 Al't. 7'!l,, 77, """ i________1_-1_,_ ~ z ,1 ____, 40 acu_ Sl =_~ -r 055(445,!. 70 .6 .' 11177 ,%" 47 I.e10'5 7 .0 7774/7057r0.o1r4.'0r

PAGE 24

lasificados DIARIO DE LAiMARINA.-irzie,, 19 d, Otubre, de 1951Pgha2 A NU-N C 10 C L :A S F 1C A D0SD E .L T. 4 A-HO0RA VENtTAS VENTAS VENTAS V ENTAS VENTAS VENTAS VENTAS VE N TAS W9 SOLARES SO5 FINCAS RUSTICAS 53 AITOMOVILES Y ACCS. 53 ATONI LES Y ACC.53 AiToMOVILES Y ACCS. 53 AUTOMOVILFS Y ACCS. 5 AUTOMOVILES Y &CCS.'53 ATOMOVILES 7 ACCS. *BUICI6 1951 s 2422224 <2 4222 2 24 44< Inversionistas 4 42.22224,422. .424 502 2242CK ti~,ta d¡nbi 04110 LIQUIDACION _______________________ 220242244< 22 422<<22 o2 .CHE VROLET 22 51risiere roe .1250 4$0 2 44444444, 024,0224 u T422elO .0 642022 o21 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Sd. <,.e,.i 3pr l 24 <224,4224440442 O R G E el2g2042 22122102y0n~~i.2~O. 2122 FORD 8 442C0 .N 42. 1941 4. 044' .40 229040e204 22 .te. 1 n rSpopi R. >e., n~ P L02<440n< 95 23AO S D U 1-CE USO *002. 392022,22. 00 4t1 CI4ERO 4 Gra02dIi.lTelf BO¡<'re3s4 p~1r. S.5 .0 4 ~ ~ ~~ ~ P1,4~~______ 2< Per 90TANO0 DEL 222220202 CONVERTIBLE. las.oano. DDE 4 DiePEQUE.OeHOTELITO BUICK . 1950 "rSE VENDE" 702222044LLA 4Sonado eo$30do. 3LOUREIRO 42< ~2 22442 o 220. C224riue <2211>E.4h524 p'le 200 e.,42 0042220. .2 4.4444. .A 1948 C.16. K. 112a, El as NASN 48 1224420.422022442 4200 S¡>eerta 22 022.Ca 51000 C . . . 4 2 ( 4 p0fl0 . 900.00 42222.224002420402. U22,fti~/ BIC 150 CONVERTIBLE. eoLI.CAILC 4 A H R A222.4.2 24440. y2442NUNCA 4 22a 4<>02u24424,444 _ _ 4,2ir 442242444224 Seulan. IMPOSIBLE MAYORES KAISER,2.22 222 .19482R51.<9 Ca 100 ntaaA JCefrL ,dely MaUaso _____________R Su2hu2l ¡2222 ----DE SOTO 47.O47 i FAIIDDS RA-UNTE DE SODA 1DODGE .1948 4CADILLAC 194. RaUosy ~~ q., ONVETIBL 242g24242 anPlymouth.48,39 Md U.,222~224 202 4*4 CHEVROLET. 1951 desde WILLYS .1950 C I 44>4 nrd LSOIE*.5 %,.R^.040004-0 CALZADAe 47414 C. *LSO L *. . . 15t i $4.00 vara i 2~4~24.52 2442 .ife'nil F Crpehr pge 0. BUICK 1949 Rdo ybuae 024. HE R Y 8 AOS PARA PAGAR .CLVEDAyO F 1 Con 880 entrad JLD.LE1951247 NUEV N .uevo ta .o1elo.olarde 'M------<422444California Mtrs, SA. L e 1. 99 C. dybrd.b~ ME C 14 SATSSURZ 22422 s422 244.25242 MOTOR COMP. SA. Lucano 343 E.o ER U Y 14 1 1 242422224202 Va lan a H DSN .46 eFrente 94 Estacionl 1 E.rca y Vio Blaca 41.24.2-0 Cao$509 ontada H DSON.2229229 Sevillano 40.2 _b~~________-Y 200 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ FR p.ela de194r9 roiooe O AO M,24420222422 44 DODGE. 50 y ossde VENTIAS DE OCASION 22 0222224>1 ,o.4ps VF.ALO, ESTA FLAMANTE e dianuey12 .CNIRYSLE ARM UTOS eCADILLAC .48 etrad. Grj<.4.FROS*FORD 46 NAH14 24222 4~44.420 o~.2 424 y PLYMOUTH -mCon< 5001 entrada 2 2 24444224 2 4094 LUZ. AGUA. TELEFONO y 22ee25.24244422<22 L.02 r fl .2202.<0d e 1949 P41oc402,-Rldviu.49, 48 LCANTARILLADO 4422242222 42. PLYMOUTH del 51 4 ** 24212445047 0242<4<422424242, 2440 2220 2222.y .c.n.U SO Cn5220 eae F R . .3 Trorua d a l. 02 4004.4424.222220245 FORMIDABLE PLANCo S50etaa .F R . O12r4,TA 47 24 ODMOBIIE FOD22 L>U Apore DtadiEeat. <224402224.4244442 200VENTA 1 LDS 1948 Aprovechep-e51. 2-22222' 40424,2,424.Henry 3<(6 cil.) 41951 ~ ~2 u'42u 444442.222 db,' La yo ercg~ <044.2,440244. Comprando un autoS =.n4 .4A,,,M *s.¡~ ta<244444 24&~4.L MOT. 14 Myb 00n.niial44 1PYM UH 98 PLYMOUTH 42,41 44022m24222422uso2,Diligencia Ford 1949 MCADILLAC 2 48or W.,oreoa ors0 22224442. 4,>4 mvil nuevo o de uso Con 5500.entrad F,28'OETO. 2 2d. l4e' 4422 re42 galros r-, 194824440 4 e BUICK (Super) 4 ____ ____ ___ __ A2ptOO.2222 otro21 2 2Ford Ing. Prefeci49lZ 1 ~* 22.~4444420 444<22422222 2444442 patr222peo dac 2e2<22a2e ~ re* 15000DODGE . 40 142 TUSEOSngOSsEJORES cci 48 CCon odBL 22.24E.72-2.0 2 22244424.42 .422Fod .,.1 40 000 CAM IONESCO ERIL2 SO FSCS RUTCA 244 42224444442424442 PRECIOSzaa Ponfiac 4 1 7 OLDSMOBILE. 1947 MERCUR n1 CRROS DE USO: 4 r,:; 42y2Im44o FARGO 50 .14 2r 2 2<>0 I *~22224<0'Ford 4 pItas. 1939 251.090.00M, 22 4444'"' 2.PLYMOUTH 49 Agencia Principal *049pco.e'200Ud. qoler. Z.~44242422 2222:44 PACKARD .de Autos FORD194 194042444> 4242 12. 2>22 .e. 222P0 12 1611O'21ITRD'u 1CAPITOIIO W1X~~ 2 .04 BUICK Super 48 P N*111' OFICNA CSIEI:IA. CH VROLT .2.41 FORD Ingls Prefecl a 60cird ~* ~ 4 Jesr IL S G M N 4444542o.4.2 ¡ Iai,: rrIu.~s90 i. 46 Cnsul Zephyr CHEVROLET .1949 entre INFAkNTA y a 4 422 222 M T R 21 0444422.54y44~24 HUMBOLDT 244 2C 24242 22 ~ C EV O ET .8 INFANTA Ng 62 RETE o~ a 27 KL KE 494 2% -"~ 4 '_ tes, 24422202 4 14.1.224 1~A2 Te2lfono:244A 4 .'4U 172 2 15 y 444042 1fl2Cmeses 422d1 EN40 2 0C22MBIO.s.0 c444404<22 N.224 0 0>o 2>4e2A2 24422e404___________ 2 4 4 9 A M .R

PAGE 25

pgffia 26 DIARIO DE LA MATA.-Vie4nes. 19 de Octubre de 1951 Qasifkados A N UNCIO 0S C1,A SIFi1C A DO0S DE U.LTIM A UHOR. A VCQENTAS .1=V E NTA S VE 4 ITAS VENTAS> VENTAS DINERO.HIPOTECA fITEEES GENERAL 1 ALQUILER .ES, ATMOVILES Y ACCS,_ .S MUEBLES Y P RENDAS I¡ 7 OTILES DE OFCIA MATERIALES DE CONSTRfUCCN £ I 6vS £ PRA CONTABILIDA 2 AATMNO i -,PROBLEMASFISCALES SE. ALQUIL22A AATAR2NTO. ON BE VEDE %.n -1 ¡anu < AN 2AFPOR A12AIAR §VENNV ENDO22221 A22PART2dICLAR. 2MAQUINA22 DE Y EFECTOS SANITARIOS s¡xV'E N DOSCOCIAS121 (12%2DEEAN2OLOCR2DIEROVISIEN d21.21122 2212l222.2Rado 11222112222 P2*.A Ly M LA 0 A P A T A M N T O ",oA2 1 1 A 2 0 1 A 3 2 1 S R A R U I E C Od R 3 H I t mC K h 1 Y i n 2 'C-. o 1Q 1 0 1 LE, r E S r ,122222 11. . -1 NO15ESPEDES~n.c9yIU, VINMit22.M.224y2ve2i21. le-P 11 ln2. e ora R y0. Apt. 36. 1.iVRAIOS Y PA.dR aOC NT AT S A d.E 22 2 2 Pr. 1~122 21 2 A. 11. h.¡ .iA 2 £ Aa td .E85.2l -,1~i.l. *LA.,Q-i edaRUd.Ivlud O 'COLOCO---4-----ALr1% AN u. A LQ UILERES~,.eay2.* E.11 .12Ut 21183.5321 1 ~ in. seea51"" ""'R':v sefD, 1 M Ae liRdre z 1' ez2, S-11201,11. San_ ___ __ ni. E2ETRICvaSR CO TRATSTA DE 1.'u,2 r2e.ePatue dmnsrcind ienes ASAS <>I < CALLE 7 GirAI U-23.2c 22221. 2. 2<'2 1 80C.1162o.2 equna&21 m miii ami f RINA LT le. grj yd-2 e24221 ___ ___ 22.222A12PRIMERA>2212 22112222 .22,12. 21112.22222122.12, 22 .q>>221y222 ___________________ dP C 145 21 12.&12de22re iente22121212.122 12 22 An. 2 22 >2,d,21S.01 2 ¡.222. 24. .u u 2 Partida_,,.2.122 2*22122.2111212 22 l 222 E.M-e.ler .EIFIC O E CLUIVO 22.22.plr.,11.2 l. 2212 P.,12 ,21A NI 1>,2I1 118.1.1e11.1>11.1<1' 11 . 1.1.2. ', .CiediI 212i2e E L JO FORD VAN TTE I~<22i 22 22112DE IEZ S DE 51500 15% Ls 2b22 2,1122>2122. 222pe 1 e2 ~ olg 22.1211 222o2 ~14 M etr ) I2l/<~llll2 2.12< % Vb 2 1 2 11111217 2>12>2 2222>2> 21.in 1212< 12 .21 22>22d.2f.212. 2222212. rold.1 "-2. 2222, 111. 1l.iti