Citation
Diario de la marina

Material Information

Title:
Diario de la marina
Publisher:
[s.n.] ( Habana )
Publication Date:
Language:
Spanish

Subjects

Genre:
newspaper ( sobekcm )

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Holding Location:
University of Florida
Rights Management:
The University of Florida George A. Smathers Libraries respect the intellectual property rights of others and do not claim any copyright interest in this item. This item may be protected by copyright but is made available here under a claim of fair use (17 U.S.C. §107) for non-profit research and educational purposes. Users of this work have responsibility for determining copyright status prior to reusing, publishing or reproducing this item for purposes other than what is allowed by fair use or other copyright exemptions. Any reuse of this item in excess of fair use or other copyright exemptions requires permission of the copyright holder. The Smathers Libraries would like to learn more about this item and invite individuals or organizations to contact Digital Services (UFDC@uflib.ufl.edu) with any additional information they can provide.
Resource Identifier:
1915261 ( ALEPH )
11968619 ( OCLC )

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text
I I I I '. I .
I
_ I I .
' 1 19 aficis al. servicio de log inte-,
- l "W p6riod6woea ca In, exter. I ,
no it n,,en to intc!rno I reses generates permanentes
; ilk 6=c-,.! %' DIARIO DE 1A M ARINA de la naci6n. El peri6dico ruia
Pepin ivero I I DECANO D'E I I antiguo de habla castellana. I
'
- I I I" I I I ,LA PRENSA DE CUBA I I I I
Afio (V I I Mart", 4 de Septierribre de 195I.-Sautils Mois6s, Rufino, Julifiin y Teodoro; Sta. Jere6ni a PRECIO: S.CENTAVOS
, ,-Nfimero 211 La Habana I n,
L I I
r I I I
I I I I I I L L L I
. M n 41 IMAXIMOS DELEGADOS BE
RECURVO IYA EL CICLON;' Trum que Rego a Sa Frma'nicisco-en la tarde
- I II
. ANO I I
, CRE 9 DIRIGIA EN L .L0 fi e 6 I LOS ALIADOS EN COREA
.1 11 I I .. ftWma, presi& ai esta n6che la, c n er Acia ,
I 6 I A I
RUTA', HACIA JAMAICA. L ENTREVISTAN A RIDGWAY'
1_1 I 1. .para concertar la paicon el imper io japones ,,.
FU 6 maglinica. C...6 grades, estragos. En Ciudad I i n hecho acto de presencia Ins feviones de eaza
. I)rRjfflQL JUM adoptade precauclort". Depend. de SACUDIDA I i comunist.as en el frente rate central, Expulgatillos
la& futurna afteeiracionels que One& afectar a OrienteNuevo awnce haCia L LA q" AD DE NUEVA YOM PORIRigidas normal para Jos rojos de su idtirno reducto defensive en la zons
L
I.. I L I la detwracid este UN TERREMO" DE GRAN AMPUTUDL PERO I hipedir que Gromyk *
TnWE VIENTOSLDE CIEN MUIAS POR HORA DE, POCA PWMSIDAD. CAUSO GRAN. PANIC L O!UWA OPINION OPTIMIST DEL G. VAN FLEET
,, L
. I Florida, septlem to'&" Vi to Mateorolftico Y.I.,i were 1. pacto de paz. iGans I ; voycotee la reanidni TOKIO. septiembre 4.7 artas. (AP). menxeron lat nagociaciones pare mus.
bam NUEVA YORK, sepnornbre 3. (A. clarion de Rockland, Orange y West.
JM dcl6tk del C"Ibe bu, re' in I El vicealmirante Turner oy, a] can- pander Is lucha, Is cual adquiere M- L
d. rumba am m off,,litrides. Vj1n mallans, gra, :xplorarla. P.)-Un temblor do =,ale gran che.stetr lodes cercanos a inmedia die a, xr Ir,,Imlr:,ntl, JArle h Bur.kady at ma-,cimte intense dad, an as zaoj man.
,4 clcl6n del rib axot6 el do LExpuso luego su criteria In' a tentrional de In .u"*ahana nerd un din t'e,,.r gon g, ale
If ante a PlItud CfgCr g.dm tafosam an all ri Lde Car .
. ,I., gi t6. = dos Ii.stc. Y. V.m. dad do Nuam ,p
JM&I* r d ; Vg art a6V: de'! ;.,&, at, an ro 7. A York-y an alguncs! liados a let converstaclon" do arrais- Aviones de camcamunistu bear.
quo de que ha de ayuLor a to Va log prueba. Rusin tratard de
U I? In- lugarft an at norte de Nueva Jersey,
= *I :Tutts deade Paris que.el ham-' Jersey y Connee caj L ticio an Kaesong, vinieron a ante el'bardearm y ametrallaran a lam tropete
form6 a] Laborstario gle. de a trav6s del rJo Hudson. aft V lures pare conferenciar can a] supre. ,dne 1 aJONU miLltau;s, d set, .I...
te at mia Inte-o h blike &Ili normal" en el Pacitico I 11 te nta a 'r nt. an a
Se ,I ,15%1 1. Inform i me commandant shade, general Ridg. tmL En timrs,
let r V In. a % ., In lUnIvUsidad its Columbia. L el'obtener otr e jas I
conce ti Lllo& IUUMOA Vetnte atine Vl#nLoS .ten lf l
12 raffles por ham arrancaron te- rremo a me sinU6 an Ist cludad de d .rid un tan- I I Way. las tr alladas tomaroner doe
at terrijoliQ L di Is Imist a xnedlado, chain y derribaron Arbolej an Is 'Ca. LA MISION DE L CUBA Nueva York. L blor. MIllahm do personas, atemori- La Inquietud an Corea y Takla a dos I= rt ten c.Un P= h
El temblor EL PLAN DE ACHESON I I "' reductic de.
. -tin do man intense i 'r a Jos rojos de an 'filtim.
do Is rumlisaame 04 marten (bay), m- (Ftimalless an to pigba. 13) L soon 1 ,= 1 am :41p- Zi ,,2.0anutran alms estaclona momenta desdV,'.ia al '10d.'JaIi.'c-o I fensivo an "a sector.
I d ,tarl. Gool6gicto Lamont, .. creyendo qua habla side, tuertes Vientas 1. Observe" "' El genXIdv- Fl;* .c.0- d
= 70* = I. -=d- r an en eUa, entre F%vetal .919dant mitix-irtio, I I, to .4
Modell L de.be ,Univerzi
. .. 'gu Paldindies e, cu to fd.: Serd id limile
de agasto, v do I d6cT L, Womelt, subdirec. I, It Is man ra-X- art"le- juaah
"..6 a_- pirdid. mat.ri.- AnlineiaSe que hoy OtroS, Machado, Meyer y text del Obts affeV a, de log discursoa una hora. Cierre de los eines Eia," P-6 one Posiblemente Ica ro torlci, dUo qua "Ia. g.ero at de boy N6 at it d Lie, it-ptaran loo frentes scleamle,
- cudld, en at 0 -gls= r ca mucho tienapa. I e..;. lines divistarls, Id se remmuchm
I. "a""i el doctor -Nicolds Rivero fu .,.= '. fet, I 'Key 1 Las replicas: L5 minutes'
clicti6talcia -is Inere. A de tal Vi i ,as conversations de ire made
R tampm o se ,- facilitator an centre con exactlitud". en protest la = = 01tal
,- die ta as hl notes merldlonAles En Peekskill, Nueva York, I., he-de D-anial de manes SAN FRANCLSCO, Los parties recitildoz Iar! n ,.,I bitanta salferon corriendo do itusl SAN FPANCISCO, Cal.. septle- I ta por ,xa
Hal A Ism cliece do 1. taxde 1.6 (AP) El If t OscauxU!lp&J!. cenino del alzmai estarva, n- canati; tram parties buba momen- 1 bre 3. ukli.)- Ft I.-ideate Truman' I 1. -M .ferim qua at Pa.
- t I= ",
experts qua on tan PrAxientem hora. de de Katmedo de Cuba y presidents, Inflate Ramapo, me siri on ]as con- for de inqufe ucl. pronto calmadon. IIcg6 a San Fratilist r, a lam 3.25 de, -J)atiiia,r- r-. .-. -.n i t- iircit 11-:- e--e.
..'I. de b-cia, an .mb- Se dri hornear In delegracibe, culcanes a Is con- coaccion sa L Ig d,
let vi";= 00"Plant an el menni- PO I I I -sts, tarde. pare btir. en la noche
* d d r.I martes, In b2taffia an at Este penetra de 25 a 30
eir,.i. = I de -11-le's Paz ill. an at Norte de C.re.
If on '_ "' No aceptan los obrerom .I '"' n 1 La oficina de Refectories Pilblic.
,
,e ham" rn tea domi- "! Acuden las empress del general Ridgway die us tan
.,tit an let I I I ,,a- % eva treta L roja paraextenuar p .i. e cer.7 I ", P 6d?' i v ; 4m l
at- 76, Unati, ,.h- .cut bay a .,an pres,- L rounitita. do..- dall= dfament.
It tairde fui! Ims. qUe numenten.el precio too Perlodistas cnri, depeun. ante el jCfe del Estado
it qua. to entrevis. n ensciones de tregus pars
I ,-M
I tado at centr. d. mat urt. I ,,miletstii I jjhl a it Vuel. at !! ata .1,V .1 rate del mundo" an
I 3D rrdUm #I sur-lauderte de Ca be E Sindicato de Clerems Panadcros Lde hanthre ill erhn occidental" L. UnkIn If de Cuba-la confer"encia de pax can Jap6n, que
Pa a '7 1. ,. a' ,m anst, me
Sents. lmi puntx an ?u "Ist firmix del Printer Mendota- pr.Ertip,, Ar.1
is meridianal de te I& rovincia do La-Huban q I celebr6 Una man& connemaI an San Front.
an I L it, cual acord6 nspe-ider Ins funcionesrcisco. Afirma qua chin- y norcoreaSanta DOMIMM Alradendor de m4uAI 6 IrAllnisterica del Tral an in do do ._,.. re.liz6 at set. exi6ti an
ce repreme I n test as
lu -e eon .. I
tosta inicisdo at idleado V. ' an, lattice;
bay. clients haste "ckn= pot at Lwo do pm run ante dtmd'a We. Z cloact"Las y cin" de La nos iniclaron.lu canvereacionem de
I role hasta tanto too Mum liestablecen 'el cerco del sector allaAo niedi on Habana. Ira sefi3l dr, protest can- de conseguir
de ada Pa S ., Uquidtim ,,an Paso de en nueve horan y a i 'r Re '.'hr' :rf'padid. I.,m,
Lp-= In I c rre fie 1 x ,ina decretado .11' q'.e In ZI
11 W& J-Vt ,ml .Vg ,q,7 : .d.lid'... Ja;m=W-.-- avanel! hacia una Porte tCrreStrC 1 56 minutes. It I an lc;,,Z= ,de 'to I"'. I- -he- ,
. I. Is Par elect. desnoc: qia fruc- gravilitienciii exerbita ntes at trattis I por a] St dicato Ptovincial de Tra 4,ndicem
.4m uxr I F! aterrixaja me bajadores del Oiro Cinannatogrifict, chas queloue
-Z ". ill rtim, Id 'to ame sumento = r as Y qua I am
mem, a slat dftXj de f me man- liters"" L BERLIN. Seat. 3 (") Icado expedido at termi- efectu6 an a] irete an Is noclic del pasaert !Abpdo. to qqe its ?h, : l If o. I, amorb en
prornalondf.h. thous, ; Ze
ante & Dr. Games Expumat at Dr. no de Is zonat'sovii1iticat do nor Una retualtin ent]rt Ill autorids- cansideran cam,. una agresi6n .1 pu- ]an I P'! Ita = ,16n
com =7 d del .= ,= a ce- Mr- Treatments an !:_ a.- a .
N ..,tit..' "table at via-- sted n Pre.- it" is.1ladma y fas all on d. mri I an
p"e-d*n= ,dW. 'I- I '. Isclen_; tin a.gU _za I blico premenciar
1 '. 'Uht,, I- or Gam gu creericis dViami ,tratodo, of scr'lelo de guards es. ape, Aculas. extrechomente relacionada con at tra.
:. = de cl ..I a a rf.-true on various qu, I its disp-IR a do Pax, con J.0n.
.= .,Uda,-A 1. ViO'Avl. m vs. rida cto a qua
,I or t & cast-. donu
aim 1111cem Is carmsterm, in- no palzri aggir esta nueva ro P
. V as ch ,g cc. g It dignstario.i y pe 'ot;it2s pa darle jn a] ILeal de In Ui, j afd
du2o %te an 6 'lqu a He antservistarfa can In de !dmpj "mt. de an tictice ft PV feCone
5 in ZXULd'del MA q.e at qua va decide, 10 mar. tret camU= Pr. q a vierte a una recitin-en este caso Cotem, Ir = u I me to' Is bia.,)-id.., rt., de Cub. y b
'r ga ties pax ce. J. martin medides pan as, -r,uh.,,
x1dents, de Is = .dr el puixbl.ol e I= 1. "]c tu Larr"re P f.6
III q orgauLmdo el sed..od. zi 1. tisI'd T P 6 .j t; =,.'- ) .obrat tan earterruiviles, to r E.c.b-,b. e ...-'cA de d0isefiri-,jil-lb, ..= rgjapt :,n Inch, To,u mail. 4 W marcont ($M) 'mobre Ica ca. rriente continue de at ment( E
do Te 1. entre 1.4 de Sindicato do Nnader dT-,,u: a. d6n do It= tur nclpi --tado, ra= con idera a' d 11 viole2to de ret P
. at mic'" misen JCm.*Cota ft. me, lot anatomic all do ,e, disc A!6ndosa 1. seIslas n Is Lucla lop I q a a I '= n,, dancers of 1 ruo A. c16n at secretary tit F i.d.1' artes. no
,. rUnics, 7 an Zr a U a a -Ibl ntarmhI5 lam trmb ,T Vid., dg.tr
in kpartis he prom a mvia. tilde rip_ eeido. par let Aeltesim. El Primsid-te to atroof
Lualvano air at dencencitu flettur q debts taniii, dih. antleladjda C.rp 2 er p.M IZIti!
te d U d d 'cf:,ja Ique cZ disminuida at Lase, I.= %tom
A-0 rimerst den cion.d. is? an a .P,,.. "bar u 'I' U
Unub to, -1-do -or par at Pre I SL In,, q a mea' ca d6 Iuego con un P ante in it .u-16n de grupdom vlear at pueblo deI.e. an exam Pat = to. ed A4P.f.d,..r trathdo rulmero do comic n to '_ d I b J dot" an di Par
no mar Ins as 'I:..%hd. I. tas mereaderia q rim'slibe g'L= .41culas qua van hacla at cc. de Bar: dal".' 116.' y stilue . I.
= 26M. f. possible sued. al pr net No- 'a gas a A ablemente po- La rt.ntdm cines de rejoin delJ= :
di" aln tal ...;1 ..S. [in y a too vehIculos reg(strados an 1 1 ]am d
.,. aeve .r
mar Ubm adr asSy mt do nBarlignu h.oy me %n.n: can
Pact an a me ans, a a par tax .um,!tf I am I:sp,.Inngar Ica au.
I= r a' tot6gral!, ,am I InAt'a' wt-tsri: 'd
ft t, as .7 apecialan"t' forms in at rate de Berlin. Los alludes y lam 156 pan ql,.- at "J'b'a dtp- mp 't, extra
ran babitsulas hanta Is, coortia de -ea- pan 0 as I edict I Menlo an sefial;frintlentoz de Corem, y cle fir r an
L 60bluernesto, comma.6 "U nocatarl.' r 7a no am am'4119"aalgiculi 'relarlonam con Udad da cantiones itud de none 7M movJ6ficom; stable esentant. presenters temaran f-jfo3o5
mo ro durante @I ps- a I I uiiuglr 6, uns, inedid. Mr. T-man vastia un trait, asul de duelo prr In munte del lider Pro-teventual unidad Para extorsinnar at
a a an an "" lostagriaccliploo its Jibertad y dome- .,., 4M qua dlariarneaft. pan.. d !je-prX me a a. 'Urfa an tin I marine. Tama vjIi,^ terio afflin Siri Caxtftar. cuyn ca
UrN recurvex battle al Norte, 16n miten J.du le F estn del mundo in San Francisco .
do %horems. ,,do.,Imauto qua dfi
littientr" pota clicift, I, Cali do ri trahim at "a a. 3. I He Vr ,, -rantraba endido en ai Reelbe A general Ridgway a[
1, ON c1c a' impue.to a lam barcan savl6ticas to aperabe. lei
Z PT1.1o Jambi panad" El il,;dtor Ga. 1.6 basis ham doe V4 Capitallo 14 .Icionpl. vicalmaireente Turner
la 140pormuls, ham shmensuesdar, I qua deben poser a trav its lam re- lFairmont, donde me hoispedark. Atli Dempl
no weeptain, 0 ninguna man* still, embejador de Cu W Froses a .mri!i,,. de iber. TII'O,.r:,
'10 logjam Z3 un dr ,,,an of costs. Estiman tan cimu- I1eg6 a In, 4 en punt. do to tard.. ,,iqn"
qua, I 0 it I pU:m 6b16 .
qmenor ft tumn." y 2:1 UIA tmpnq at aumento & &L."abibil"t; N o esperan que cities elements qua ale ire- Pas6apor frenta at "Opera House",
= .,T I = U.U' conocadar prafun a dellldermho In. fueron towdoi, los -iter as It guien- hbrRfdnr.1ftr,1API.
AtIlinti it, Vr:d"Ner P = j p '- n .I Po -El Iglene a. g.
IM a a lam noy vicalmirminte Turner Joy. Jesite ran ternackenaL ue,,lo A lam baram obligarl d.nd me rembhiii 1. larenc a. a.,:
dI M+
140, f :;;i i. ft LA Ilatmeltin cubsne a t1coz desembolsaria no ,u con ,rd,.y no; tf alV.rift effects a Is conIli Bureau del I I, a lIn Acti.. Ahel.n rule
" it Vr an I a ,,,, :YmPot Inerpue Jae I rejp.,: 'I a do
'. U. Informs, quo mt A I gT "y t a AI. at "Mark I am ara cib mas obtart ch'eSude", v I '1',', '-,' .!a I' ac:(
4= Z 6 do anuel laC i ra ZI secrrtiitiu de Exti.d.. Acheson, -nmo demost lerarcia ac
an tealn, y Li-itnt. I ni i6n
E.r A.. or r a' lanpuesto a' I'Tim. ontrii it% borax
P Unu I 100 ml. .a %to I feel a a. par actual am. site P carreterm. c3tuvo -nfrawido dunnte ]a runfla. d La covers
1". ad gust y misto Cj- 112 doe Pat .,,itin d, p,.IIt. ine I., hechos a Protest. r6h-d.
A, ,V Pam .1 ante its tit hoy an Una "eumpatia do Atli- shbado. ,lite slgnl; Una aqrctlt!in TOKIO, scittlembre 4. (marta-.
i U do LLL kL. mar horn'. 2u!
R E 2 oar" 0 a 11. 101,01 nj! L % ,, lt!-Uu la legislWtaur ,B.d'1 J1c,' ;.3 1 ',r,',
-4 iA Uca, ea- 'a come I t go I 1%! is I be N11 ,a dentro its )a zone sm 'r Una "I.PIZ ',P, at p6bll:o y emprr*n ,Jas, as[ came (United).-El vicealmirante C. Tur
L' AM:% MOM r V tarle v 4 a; oar objet. de modildet. it mimbr. do no, Jay ... h.x6 de III ... 1. Altima
'V: cut an torl L I 11 del trats I at Jap6n, rsi
rMn. ft, vapor 01A PO I'' an .. bloqum camiralstant, To" Is aide, at Mrlmel Alvarez. pratestat del genera
Vak Inventisrume y I r 'r ioipl I noreoreare, Nmm
rftliom: ',a & d. Unities. ,11.
, I a .memens Lid "IfiettenCia do 6"al doetaid.
mt, a act Mir to il, Envimt tow uu,5 e pi otest. .1 It sai 1, u"' 'I cl6n par lot
i : dro *X" ct.7Wr, =',% It. In Acheson quo prtf.ric in delap. 1 61 Ut I !J'au.aulmlicisid do Kieseirg.
taQ undjusinn r me fal
I. rw herrIfilbicto a- a., tmz dei4kv a um de 'WIedoiln, A2 ',L ."81 all.d.o de
I I" ameriqnna, so ralinti -r 9s fare. d, 1. JW jv .g ivig.- trat.1.
Una 4& 11 Asque, leffigliad rejl of 1"trilittictme 1. = ,,r,4.Ua. I L It ,,it* to. nechas mcnechloo ,a ..
.C di IL -,, a I P ammm= .Uadma "..a.
- -- Udomo7 -: 4, ,in pet.16n
lonte*1salmor" 40 I v, mit, to "Ior am hol rox ., $ g1w.". ;-I In -PI-16n r,
.1 0,11211" Unk' i P III a J 1410 I III') Koalas.
- I I 11 I I~ Co- vutrz,
- go I "t 't V, d. _- --It
11y, I ...". on lkr,: a 0. ..... Pj I," ric, 1, __, I .I1 11 IL,, It. Is
fro I I "a =. I I it .1 1,11 -nl 6'a' d'a
Ll"wx JR)N Joint. es, at i- ft Us 1. 1. in ,, -r I 1 raftion..". ,
=r1w, r-" 9"Ity 1!itcl V"
r I I I d I 40 jnt"awles, *ca In, mArl" S I Al It krr;e 41 co&ft
,. I "I 11. ., ,I ,r I W TA ponsal
j OA I 'is I I I 11
'11, Is m Wilmer lld, d I Ide gucrra Humplitrey, que
4" or .. 11 so
Pft I 7. "H_ MOET4
r -je .L I ' ' I cAds par min "I L ik ,toirrild.ri t= 01V I '.
. ri. d % ia: Tram do, itunlotte, ee4g,..1r.; I..
17a I S0110 eon fine's e pppagando va estaba en :ubfg en 1898
.", -.. 11 I ndr* ,. Rl, 66" Pam at ... r" Iti d'rjn"dfij cianumdantem interface v 1 4 -;r j
,f, ..:",& f el et-'.."'! L' no L I tJ*mbM a sz, a die I as LTblevnp x laAW-Combiltin qua so 1, L( nf I I TEXARKANA, aszrlsz a Gar.tt,
41 YOR"- :tl:; ,.,46, C"te == Vr dt.14 unlri. of OVAI.j eam a im Tex
tan egfutrzos an I L .., It note wrt ,.r: 1' U.P; ill ph
to 1'1 4 6 I 1P : em ,!Irje, 14rn am", 'de,r el.i
rJL I I A n 6 us It In" me
at ;W ,
te 46
, IV
ffi res I I I content& Rusa a la grencia de Paz
. rZoa I-M ." t "A. 5610 15no d 16 d ,.Or= 4doz ordensdo Pro Yn" ajR.' %"46t as ar., or U I If Daily News", falleciti mquf a Joe
It v 11110 u riN *.". mt 16nard.1 1, '
44 1 qua b au. I .1an jnumba. 1.
fCc ocrulas I vocalic pinnsiden.1al, 0 X tf( ..nde a .1d. gado Mowrlson do lolgl.,,; ii caoperaci6nde I P&, bliseft berli j' .fi ad neater come carries
:4 I I pormal an 1. Ami6rica latina etiX
', I = em Interla, deals'. Se esforzari en volTir a los pueblos asifiticos oJI!,
, ;.ph,. e l lull du ,.21
cl axi o see. Acton of if. 17. Lq- cc I I 1, -,,.
I one quo a] "binpulato establecidu 11mbet
Me to W e contra Occidmt fui voPodkidit, "n Nortw fikrica finte a! probliej i croado por Eglpto- r articular contra lost E. U.' C ho a=d
- ___ I Pam *I -die 17, itout on que.debe rr Ina anjor.LISdaiLde Im, rans, #avid. #y en p 'iado at ;;&Fal6do "Maine" y anvia
o a. ati.ends, deL Una potid brine la-lestalerthara ,9rdinarls, fast. I I late discrithatirstaria,
LONDRIA septlohm 3, (United.) reAtirwarls' a 1, informacl non sabre a]
I Cc a lite". MOSCU, steptlemint, 3. In It
-Una time conkall motto do In pa. conjuis lo-norteamoricana. tin enunciation aletunoo veto& (AP).-La I de Jos imperialisfas anglosmaricance, ,im,= oWd, Is guerm entre Espaj5a
contends o I. P= inar e;n dictate tades U ddo do Borr ogarientiveran at Parties, do Mena Josinuat boy
litics anglo-nort.a."I"ne an s I A Ica cinco do lecUrdo ne divvadmF4 alIT
ra nf= d I an n .'
, llgu .dM cusimill'arnris ban sciatic on, it mal6to do Inion" un I cdontal, Ernst Unl6n S"Jifilm no Intentarel "lubill. ':unI6o'j.ftTp. A..., nom. % im
yp "'. blimulitilco Cerement, Oriente, 1 q m, retrain a] Reuter, qua PartlelP6 Is zeunds, tar".l.a conference de paxjapi y E cortnesp Z an Calintablit cu..*I Came. Oriente, 611, do 1%4ni I n- hre do millions doge [a at righnien de Pablo Marroquin
in cntr* ]at missions a dorm Irtic, He. ,,.]It T rmolfr ,44! g.nifin. e, If .- an It a a Put:log, to, I as imcatintrio cut hide- on us IN side Francisco, "Pam !rari ca- En In prime n q x pr'
I s jor Iftf, r ,, n Una pirlencial. ag-stuat Euto do esef In, Jdate ui"n I a midente Rafael Rey. earnT:at' I ;odat a unnp r *,d ,to Y pntebll -,ado, blic. cle qua Retail Per,
Ji1 6rd1Zq; x1map 110061jes. I b-Ismante r-oat da", Ioz noun. em as X. qua .. bach. Pre. lenon qua el proof min eodon. L I Prrtfzm 41L I to_ 6. del trailed. daIi an Y 'Rd
i1a -i, conve're.e.n.. ,tilie'se pra L It alit It :b tes Into mat d : re ...avail habis determined. ii
r. ,= n man a Veron qua at Incluyan an at arreglo sun punts dr Francisco, 'I despech. .it e
bi IltcT fir 'to mar Berl n a6n no at Vista proplog. L an In inde dencia de Panam
to 10 t4ledrsd do Santa Domlnjo, La slimmaim me he ,v ;g; v,*d enoral-itteettle ..a aft yet ri A.
La peVridud dot O,,rano Oriente r1:1 or: .d..A. I I "Si at tinted . printed P.,6 .aim .ft. en ... primi ri
u9d:,IA elfid.victs, 4a.1 Itemislario d1djamene, par Is ha conadderado, Pam lox funcionarin ,,, pmoad
,W Do ifido me Inflere queA dZl.,= J Qlllvm, not,- in qua Unto ficeldn". litar centre amerlicaria actaxamdo do
.IT -itt, itertamcnist antio-irento 7 at rate dodo Dot DespuI!- de men see frougurarill 01 attacks rrevisinuente he, a and del "viet dennondmilmos'- u sign ficacittin puede loner cusin- apoyar una revoludim. Dade Mftoo del it Jn H '. tz par:clidn'mill. Via per sterna its mire scondicinnado an laqu an lizarla de no a Ilem am pro *a= 1= Jo!j lacm xf-umform6 acres de un terretion, .
-1 19.1.n... '. :.a. 'u". con m 04 ral .Ietfilv'?. a ,are .. mart. I pueblos de Asia y del mundo en
quo ,.b I do p.re br domid.: "Iblitatect, "Maceo". q I .V. rn It .. de
orwil nAvitmeart1q. is u: at bloqueo lohic a pa P I". r. to q e czus6 7M cou'rtes.
,111 v )" t1tpIanN;,jJros atribuyan us lei x tin Is ausmIchIn brit.- Me pnte -z"nt'.'. the rpuatoz it?
,* ale, dot ;1 in, an Si'a, L CAYO 1" nes",.y_ entorifts dej" qua Its costs L _\,.- AEROPLANO MILITAR DE ESTADOS .igmn..u curse. T..bi6n a pelletal
It friescan otro gntepmyecto its
Iratodo-d. p r. .-,..a amd.
Par 1. aargg r
Prooca malestar en la m ustna Morrisomowl'a"vii't.h'a' Wimob in ton y UMDOS'EN LA'CMDAD DE SANTIAGO DE CUBA a &multineos raids a6reos de la
, enjo bail illatte conference 4 del I L I tittles. madole fianblin I I
, Garcia I I.La .r. ,
f 'm Orgiritimetinn Pace SX.-J, IA., saptlambre hem Rutcridadoes annertcanami- -P ,It I; I
Unit Oita I 3. a= -U he at pueblo de Is
I M% all "4on w 1j.Z.& Iud'. It avi6n hina corrumfirta qua ca possible quej
ado I a 'Zi4ir. d"16is adommitall me constants an aviation aliada y roja en Corea
1A C0111ision & defe fosforera ,;dduv 3' ill' tmnAPorta-dcI-.*JdrdIzi- Lmehca-. I Una Junts, do notation. at rcano It !"_ -San Franclacia'al traOrlearts, be) WIWI:% Prooeftniq do-ta astachin naval dogamollmere do Oubne ,ale le.e M d.-UenIdaTd n redactado .
In in its Wn*nVM domectendI6 vicilentR, SANTIAGO DE CUBA; Oxhicate, A,
- stalitlecido recumo tontra Vmmn parhcj .11. F.I.dos xpexater nja at serojpumurbxi de San Pe- pePtimmabine S. DIARIO, I. Hobo.&- Duda el general Van Fleet que los"comunistas se
el nombrarnlento de Ila pat= d "'" Uo ci
L I drito, an atm. Ciudad, decide UnL' Al. de ud- a a'
Itniembrots. ProtestAn to& acuerdoo contra el 1017 "" 'Ile It '' 'mU"L' "to do union dosclentoo metros, w .d.,id. do la'Aduana do at& ca. -o.-o decidan a atacar 8i no es por motives politicos
I So rhil registrado ruperivit an Is re. Um"Pe -- -"tr'
an quo I& me d',Ja at I&Ip ttrellindoze a un cootodo die be pbrUa I L naceriderate a $U3,015A, dumn. I
InadatencJs ma. in eviscutechin de M Accidents acturrih &I tomar mature
-his __ III P r% ar ans _*!.
a u. a.... sm all a-..
I'd 9 I passido met do agasto. v a -I a M F'Zv. ESTADO MAYOR DEL OCTAVO I d .,4.Le r ,Vnj.rae racfoa
46 Is Conal"in sco totalaroutte nulau. T."brilinteca do -I& r -1, tiedo avi6n, am vIkJe do regriato -a .,
D :4t= 9114= AV= 11"4 ,,no del Ca V.r,.
._,. I. t J. .. ..arm
.' in .' do accou
Arb1=laat;-_I7 us ,,, I Z ; a r P 7n .
aricu.ntra rtan an algo 6 I Clestacliln naval do Calinuarien. all I I EJERCITO COB a Sapt. 4. martes. No
I'd an ',.I idieve U an*" I I. R_: It del E anour
haff q X dV 1%usiric tan, plan" to (AP).-Los tax fienen unam eimpli6ldus; dim ,lonestgbre qua
Cstreten. pilot ydom tripulantes, numatinco bay me ad_ br an as
. L dr .Ir ,IJ,'l= ErilIq,.Fmmi1Adnt. If mitcoril.litte, j_.: '-).Ulm I de 1. d die ..In ._ I= eb
to an oners del do nnardial Il. 11NION ,,Pldd _" Jae- ea :1 munistaii circulaban rumor- de qua
4. ontoo naes ra, Ind-ti & jle a r? r.mari 9 Ill Fuenu Armadas astadoun& P = p'.'r
n-i - ortm e acnerdo parsigue con Is I "voluntarinsi de tan painia Oita
a Isento,-em at I I 1
.4 ssrementactiln uIV "' Im'o I.=
cjd:. 10 I sn piabli ... l6n unique an Corea, non dmlar6 .at
)Z un to genera) JaTem van en Europa han side reuni an Pam
J ZI minisfro 01 RxIerlor egipel lunft at tenig:
= do a Ica Pm 'it' 1'1= 71cloper = 6. tea to unmnagm&mmtq 1. InaprX5. d'e",.e'1.i a I If
n= d.'_.'T 'ck"rn 1A.,u. '.a I ,ad cien rxnna Salsh ,I) Dhl. Paalu. anunalti fictionist do 1.4c amL1ma",n= %m ,- ye del"ottl, a udado Par lam FIN conesm. inteerecare, one de In luchar at lado do lei chinos.
as gm a' "' deloicosechcros V x4,,uetd rVl6Uco, my Cuand hac men =laracio- van Fleet qua Im rojos at&MI; re drn selarrank a d= h., r I ,a Intentambrattur el tmtsdoqd*s des an Is clinics, "Loj Angeles". I Japtin, y xub- nes. vines de cambombardeo 'a Duda
as ar a I 1. .of, JW _ZL I c ,Uzaa as ,r. uen _aPta Par an.Liven politicto.,
--- .Z. cities T.mlii! an 2,,tiifia y dead. "'"' nut me. individmalmente, a avl6c, centralistic battle verildo r.,,.r I. del tratado chino., a Berl gno Dig It, Znr slrruir entrance has taIndo uumentando dean. fatie cludsul am at prop6milto its sovi6Uco qua establece In Interven. Ia fq,- as
,W l. as V ..... do Nettgm J.aj We ,onterne Dispuestos n retirarse c licas a. a] sector &to rart, .an- I L wrists earturnintsts .t.carmi
"I R:. .lfn t at csi6n pare Una rup. trandad" &I homphall military do Cal. c mesa alfadas mire Kunthwa
T.1 ., = Alberto iir% joaq It Pthrez Urf on Ism c16n mi caolquiera de lam dos Pot~ I .w.ehan. Una, de tan ap -= un
1361do I T-mr.: Declararn an sasJ6. par. __ I ; .1
I 4", Wta Uy 19 Indutlo* d] I ... oQuit" can at gobler7 manners. if at lm tn -, po tral. He side at antis intense d. In' as 1
rechazen lot 11 realized,, par lositmenue
Ft qu U lenient* Harold A. Brad* 4 de partidom politicos r.IZa 'Nerss de
dAnjr..M Justo jis Satellite Real, no brittinico. a. I .POW
Ur k ford, de Is doIschlin tit on buque cle "" ,'Imd AK-9 sai lanz6 un co ale
F" n Z'J.d. uerr a
I y U ,. I qua a.....11 i m I .,i publlceclfm do ale carde do
P == del an 1.
,,f it I I OuAn. ban articula' Let parli crucial let problems am guarm ancerkinno'surto an Pectic, %l r Vit.n.vierturte f crucial wsum norn rest rompectivits, m- In de qua (Iran Brot.fla conthado quo full ItIcado altiltamente do on Una Importante Is vipers del Inicio ddeia Van Fleet calculp qua unes 0DU dians orrujaron loombas. En Takla me
fr "Ibis 11m quo .1 a Y trascendenial annferencla de San Francisco. I soldaulos gas estan an el frente y eVlo to sig.lactia sabre em action"
IF7t deakild p 130 roUrar aus fuertas del at&qua zpandiculsx. ,*La, tripulantas reumt6n celebraron an Is tarde de jue he Unl6n Sovititica be desenfun- . .. possible qua lam mine
if a rmVile c7]. (Floallms, @in Is JeAtift 17) n otros 400 an Ill I-erv-s: Ins Alla- h _":
, OR arn "ladic de probarrion -pan
It ca u Is 'Itaclonest do Jos cassaba:
syer re do
:. 11.1 0 1, mill, Canal Suez. dondo to- "Port0s del avitin, y it. tenlent.
ca I I I mllltarvs manfiemem quo a emencial In ran traubstalsda, an Bradford, ado sus mits grandest caftones de a,.inar at egUibannas alerts con.
d, 4=1 de San Luis, Guano, p opaganda, an un Ira lit, taq 6reoy pare pro
12
, Pinar del Rio y Is Zone de Particle.
aw; at ,er a Ios -fit eT Podrvlb. bar n stratsude5f. air. Ica an ,
in LA. ,.J 7 Piden que E' i t I Prommemucla. par., In defense do to, fees In smitaddra nav do = '" dre leas Vue tra Hillase, grave el U.,
.2: I V CC k6mlt do *1 o"ano a contra Una mZl aviftijue domacendlil, violen- In P ovin is de LA Rabonsi. par.
ran a. A, 0,, act Bout. I rp 0 posibleCaginerldrida:"c'emunistano 10' laments fud llsvado tamblin, an otro inter 1.1meconizactitut de is in. noclones occidentales, especialmente, mos.,Tambi#n ext possible qua Itayan
, "' I 1611ca. 4= 1z tabaquera naclors, ad it in. tan Estaulas Unities). querida determiner qui! macedin de.
am W y d Par Unarthe dad 1, erd.. I de nueestreut license. Asimimano a
. A, y ... 46n Estados Uni. I tris
k- 'To l' &" h V 'Ru rm
compare armas a Ja r log ui- do, v3J?4dose!d!U1 trailed.
Los'Infirmeat recibidob do Et Cal. El nom! __' trearecriber, xegitidaffmacue: que itj j
off AJID(orest I = P-a Wt'.P7e1 ideft" eardenal hfmgaro ble q a non -hayan querido decir
f -4
k, Is A Real
rod I k I ro, par ntru urtai %laran abundant. pudantes an comattienten, an reserve, par co:Prieri Surname at acuer.d..dop r. nen rehablIttar at Jet do Pax' a. Miren, notatrom; tencenos aviones, 7
4-t I do actio: F trace hly
I- S. a vertirl. an nuevc mAs donde salfaran atits!"
- rll"S FIF, roo. aim lh.1mJdU: pra p'.' Id-. Salb"emo-rXISo --- -11 - I - t1do- Par In Asoclacitir cla.:gremara St.alln trata do Versus- f,.nta este-cortral, 1.
a .1 III. ., th qua m de San Juan 7 Martin mt at as &zjUc de 1: chnient.
n u. S. &, ban at. n .1 un. Mons
or Rusia So'16fica Pat~ Mindszenty F."is".1, ortanto JimCont in jlaus fiin an lei meedida, at FaI16 anoche' el flimido cual todon man comporlentesmse darin djr I I It
aDortunom recuirmeat bba.Ad. Goblernic pudlerr onaticatirst- Impeal. do It plaottili I I,
neloitrativits. tpontra Is ode de otra oerra mundlZues, ..r.. 195TTn, i-P
-4 quisarts. To t to he pe t'd- _JJU-s It dome &at). qua U. P_' '. in 4
Jeel mairdr. muntit eliketrico iariss horas en at a ler .1 ramU.1,. I ,.rata,, li'.'.I)'rn .. ..U4. Ed rechazada la oract, eve or, In, .1rcitlet diplarrulti'mr, favorable- to Llevado a u'na clinical ( C aistas p re dirigirse hacia at sur.
ment. In libel imeammizaciiin tab.- in reproduce
"I bloft'... hirltifialcia, me acatle 2, a a ds, el t6riffino-de- Marianna- qeem- --- ----' -- ,, ---;- III in n It 1, d igen
a t pri"'I ...... Superfortalexas B-29 bounbardEat.
de leva d a I ,I d ,. If qua
'us at my I -do
dtiplr a 0 u I an ]as zat ferroviarios an Chonga r ndo: D14i i do.," Trata, Checoeslovacluin I I tax
I ilar unk a .,. im as amm n I vif ... h. d ;.did. ._I ,,u. den converged dos linesis fil,
I-ateU7a ___ I I in Jet- '-' Ja
retar. .*P'eW"',J.ralerid. -ru ale Ins ale to 6 U -P'c no 5J.
C y 1cpalft tit Cosecharos _Al C ,led) rAluencla cuandottecieve a El Cairo. lei En Vista de I" constantes Ilamad" do 1. ep3rcIvInneim, do Pinar d I Rio, F air :. So ctieffer.a... .. Joe or g VIEN 1. toetiambre 2. (United).- rreas aue de Manchuria van a] nora 'a- ': I I
Pilgins 2 DIARTO DE LA MARINA.-Martes, 4 de Septiembre th- 1951 -Noticias Nadonales
blicas mejorar Yiajeros
Estudia Ohras P# Dio' a tonocer IA Asociacio%,dc
Par OSCAR CICERO
las aguas de tools los acueductols Llega'.. it, Istev York y Anunciantes el ultimo "Survey
A b.re,, de ou "SI., de 1. N.Ii.'El 41riti,11111 R elliplear For a base de dosificacifin u.I AlZu,, i ;'N"u. dris Them.. La CMQ. itl el primer
adectiada dec(ortiro de sodio. Lo (lite proyeettiit ,::I I Ads DurAn; lugar y Radio Progreso
VALORES 'a Nia" I Gn..Atez. Esnfe.
or na Aul. jw.an. el Radiov
a John Palma v seftal ganiS el segundo pesto
Allot rl sthnr Luis Casern Gui- I par at dient.prente del atro, mando Simerra. OtfIm beimez. Mary
04 1. mr0'. 'In no %U'ro. Infaz. Anq !. T3-q2I6, Andirgs G6mei GI!6
- In 'I"l ha rl To. INFORMATION RADIAL
sulvalwol Word" prolognial Cortina roho, fm rwlas di.cl't it es necesaria el empleo de Amada Ve;,,i, !,, pr.,Iriorp Altida P6laid frez y W-o, y Man el Quiroga. L Pullin darningo,; a 1&& 9 do
en. M Jnl..tr. de Obas Pihlicim.da : por In r In I
tic, Ji is VAIdis LA terminstid. del Falsele do Partlian La prestiglosa Asoclachtin de Anunp4rdidd ts intorldio, si los coarp ol Banco Ga. qril ll Jeffs it is noche, se dirtied par el ca
1ai,,,,,,,,,,,,*,,oIe Justiels, d. 0, lose he'd'! it, dllClan I tea de Cuba dI6 a concern ayer. nil 6 as CMQ.TV un nueve prolots. 'Y ctraquit, opticici6n clut listed deme, as ., derioll. El .. talista d I !n we I Y.01 la a ma h a] rextaltsdo del sur. garn de "gas Hotel", que ha
Is Ljrie Ae 0 a.: ex re do en Is ciudad de La KaCo. *ties y alros Cut rtiutlvo adquirir, Cuv. ir' Inte at halls Oll-r A- 11.6. d, E,1-11.. A11.2 z 1 aid., notatro Julle, el -rj.r
,left!. at M, in ,,, to,,"' ;;3,axsr6 Ario., ha'sin 0 1,Ad, q ut Alvnirm 1,0 Slujo. Gladys. Ber-)bana, Guanabacom,' Real& :s Maria- de led. eat. serie desda its inicio.
all toratt 44 c*6,. CIA lot internists a onatsfilet. tax plate C X'i7 "nu,", An, Josel f.,b;-,. Alf-- Corrine., and. Para concern el poreelataje de
,,.,,, .,!U Ilene nuestras Libreto: excepcional. Oscar Luis
crisis, a/ Banco Galati /a 11#va a Cabo s*gt;n d it u. U Im tuctatnes I..-i fiueopk i"Zs Uh.. 1.librada, Emi.; principles raditientlaoras. Ldper puede sentirse I.gitimamen- 9
n d.U r !i ente terminado. vsperandt)sv 1),,Jer IT Ml.- ;..il. Grin.41".1radicaudlencia Rue 4$! M
Iluada de thiu- do urb.. late M a de riniembi,e. r
1buu, m.o-, c..,.,,n 116,e y Julw y El survey se iniciti el 5 de sg-to te satUdecho do firmer one de lot fin liz el 26 del mismo mrs, Its- mis admirables libretto. de video vs4d *,dam, cho,,6 odolt Pastoral jr pirdid.s. EIc pr.duct.. jr,g.ul. .1 Wis. ya I La'Avealds M(ebselion de 1,raupler. II.I.nds Windme interrumplilts las lAbb cl E6- que se ban presented ed Cuba.' 1,41 M I
I dt
1.1wrings coraplet., be' site 'A""joses y .6. r. %,an r.C.I. ctmtapalp, Santiago dis Cub. Firtire 110 dos dint. debido a Crest, a qua La l6enica. at dillogo, las perso- Ud. estate In 4on do salids:1
special en Im Cueduo ..I'll FU', C,,-te1Iat1on" d fu- orodor Eduardo
dicts S.rvicio .06na" in.bl. d4p.sititirt. I gn ya enviatim uportunamente A he'd" de ld I rajes, .1 daarr.11., avalsm on IfUrs of tiptipal
merue I., bt.liene. de ratio I.. Santi. Cub., par 1. -pe, I,,-) In K.L.M. It %h Airlines: Er. rR.,
dti. d &U p,, Lid. excogis fast
- Imulia en forma de table, J a fn did MJ'asterio tie Obas PO- na y K.U. critor que Ilegaa Is module:
solif;ftfos at OPIO. do Vol-vs An Cutiodits. 111"ar n a Cabo 48,65t
fl, U.. Pat 11, not fichollive, de hsl in p- rAl. do
,reel ;I Prxz mrAPI
efect. is to de born, camp cho., d. q.iCn p.Cd,. lper.,ie Wine
A fermacitin de is deade 1- 2 do Is imfians. h. ta; jar,. IT
"I NIT 'K'Mude CVo'A'teIIatIon- de IUAS EM
contrary va se ha determined U -'Aleoida, il--sda 1. Alword. 12A be amas y fUmeebidas con el 5 SALIDAS DIA
porter preservative bigli '
nice. ichaeJson en aquelia capital. Lines 17unezolam: la1Qa srdie. y media de ]a noc is exActo sentido de to qua rs CUATRIMOTORES
21 bass. ?. .1 letgvd- prCfcl.r,, Josef- 11 ... q,,,, el hatter- He aq.1 I taultado! I video.
B A N C O G E LA T S i Am n Giallart dodo Jorge Esuliez. e) periodista, CMQ 9.69 de ratio. Radio Progreso Produccitin: no pecamog de eXa. SALIOAS DIARIAS EN W
tson muy pocas !as qua IIeK.,h Me. L09L. = d df W61. Mail. Guti6rrez. Se- 193 de rating RHC Cadera Arai 2.91 geradoa at afirmar que, para not- FAMOSOS CONVAIRS, S ,
dia parte par A! or a- .1 iguez, Emma Laraga yJ 5 MAS-MODERNOS Y RAP['. 1. 111, 'X"7d ', rill h CIA rating; Unl6n Radio 1.39 de rating; otros, Carlos Suirez as consolida
in, in Ja .1 mgerleirci A Wit Guitars, Cledid. S'a'.duy. DOS.
9o.l.de In IA076' o'Cesalle di. ena
for inlyada par In senora Del Radio Cadena Habana 0.93 de rating, COMO el PriTrer Productor de pro.
rI a E'eill. y Al. LITtA,.. do Miami Radio Garcia Serra 0.39 der rating.
de e "'a un I e to 'a de 'I !a L'T gr,," drruallem de C. TV, a
AGUIAN416 MARANA tonso Infant, no. t Ma us dicho A hard. d,, "Sl,1,'
ireali nd*eIMI.iAtCj.deObasPU- : el Pact. 11 1 CUT Marla- fare.. Radio P el LAW" a nor Aposaft do PAN*
%ijo. hy at. ch. ',.,M.dd .19.,. .rgsh ., de Is, Nldidh-l Come ptudr;im oprollar nu,,Io, loeli six rA etecto el din 8 del men Airlines ble, ,pI1ndI1,,,Im%Ue,IonanI1, Ma,
flod temirat:16m A e mclimudieric can
del "itteri- no Maircitez. Lui, Auirec, in r-grel. -.III. a.-' cresda ya "W" estild' inconfundi
,; rn let Hotel In-,IaVrra, ad. vil P &undo lugar-d
Wocdc 'U'ros rn muchas 4guas di ,,A d all d Ro,..i Alougo. MiNa Hernandez un peclueAb margin sabre Is, RHC- neia las cimaras con inu3itada Ori
0 call on"'na" I COHM.AUCA"
Cuba a-, rd,,,, 11, a utilize todosl los redo. a' V!,' i6 siso.eLte, de d,,h. roulo P.dr. d I ginalidad y Assess, do,
. 1. M1.%l C.dcn. A.W. Represents. este asceri
f p.,,Ucis dmific.d-e, proptdo, director' general de Xdr." isir.-A6. A b-N clipper o a so de is emisora de Ios hermarms curses Para logr., el A. perfeclcad. -- particular de L ,let Minim ri. it Obra, U., q" Eu. Pan AM,-- Ail-- 1. co"Pr- lFern5rder un brillantismoo tfiimfo reullsill. Can 1, miavific, el,
latarse. Ire W adhe ri, is le.11,11 D111i, P:ury. ly Is demostruciin evidentisinia tie que cenografta de Luis ItUrquer y las
L' thdidi-66n, que i blend. Por, e tel ue v""Ien il decoraclones Interiores de ZIIIA Alan
as or 1. etuni.i6m, 'in. P"'d 'I otreciend que ponen
I? A bom T def ]A Pan I o y el culdado
p, oles., ex, indepluddIente do 1. L ere, Ministro de ObT., 6., id d,,U. us Rub n Vigim. con Un report. rjem- RJAPOLIMMA
SUSCRIBASE AL "13UR10 DE LA MA-RIN fir,,66n. dith. c;m 11.,Tgg; ad- It"- West; Buts, Y a-fi-: W. M." America d.e.. Is. Cont
de estos--ollnum I To ,.: I placer .1 1.n I nIdio rice una
'. 'g -fe- plar, el schor SuArez rub R Ann"
n to P.Ai. C.br,:, e A,;Iji do deseads. par ]a que
ei oba Aranair. Paulinil y Te.esa Ifavd de nario nortcamerica:to Im J. Astor, llritam;i I director de adei6m in.lvidable. C.Oaz de earnIs misma,
Bache; Dr. M ... el Idol. dr- V.- ]as arti. tn. "Hursca y sus CrIollos"; nue3tro vilJo y muy querido surd- petir en jerarquia con cu.1quier
po Todo J11vita a p I oseer una ran. y seiiora, Rene FiAl. M" A, ffl'C"
doctor-Leiseca. sublecretarily'dSenor211, el funcionario de 1. Cubitna de Avia- go Mano Feraindez. produccifm ciormatogrifirs. de C:
bjo y seflora; Pr. Manuel Angola, cUin Guativo F. Ar-1. sefi.ra hi-, En cuanto a] Circuito CMQ. el mar- giMero, l Aff=W A&MWAkY JY372W
Vitlcta Pexant, %ch quo to Atiaa an primer lugar, ret
to de arradir. P6n ... is; M.- jes: Eltma Gib t .66n: irnp-bic P.,
miel Form, min istro sin carter; Da. Juan Ar6valo. 1,119-1 'Miv 1. Ju 'ales realmente notable. RHC Calicos parts de toras Jos int6rpretes. MAurora Pkrez Almeida. jets tl!1 14- Coello. Rtm6n Rivrrlii,,, rt a EriccjAsul, harealizado importance cam nat Cabrera y OtJG Sirgo forma- I gistro de Is S. di Educacidd. Zoaida 01, g._". to Bosque,,bios en su program tin y Feguraa on In pArej. TrAs sensacioUtal qua LA LLUVIA
Los aifimecdoct.r Miguel 'JErnest. Y. P. Ciacon y Antonio Or-ituente marear mayor rating a
Foriels, me- hem.s visto hasta short. A Is be- I
y arfors: Dr. Carlos Guenrero; In- ega. dida que pase el tempo. Unitin Ra- Ileza de Gina, It -atr..tiva fig-a ( Segim informs, el softer -Ociltvfo
,1.11 erro ror nueva stops, tiene an car
Angel do Zirraga, director Partlera. part 3fixice en to do ells, Marti, Jett 44 Centro de Tel6lialm
st do _rquitectur. de 0. P.; A beret, at 1,., de 1- di% tirtantisinum cambiot to ]as de Ott.; a] temperarn. tan d. sta Ciudad. durante las filtimas
or ..1. 0 se Z Compahi s, An'
Alto Jefe d A Me a de Av'aCCir.1fi rog,,.,m_. I a as v,h ad. de. Is emotividad de 61; 7 let dos, veinticuatro horal Ilayi6 an: Min",
AnIsterto le gal o;efora Josefina Robert Benjamin. Guillermo do 'l".1a an esealaUiscfmden- naturals, tan veraces. tan cincmaPedro". directors as Is UsIceta_0fi- dems, Mariana Gt-t1la, Alfonso Ylte. Santa Lucia. Mantua, Vitiates, Puerto'
togritices. Lw escenas qua hicie- 1 vax,..,q:Iai1,, del Nor.
list; Wwr Carl.% FW1. jr stmor.; Delores Patifio, it,0na Gonzhlm ZI vrver do Is JeJerislis' Arr. us, San June
doctors Roca Valdes Ruiz; octorn Juan Ca na gc, Roll) er Armas, Ada Drutra de dos semarvas dar J ran Juntm stentan clasit ce, setus,
A[U N TO W-JIc,,J *-Jdabriil unique Val- Barrios y Am.ld, NUez. nocer Is Asocaci6n de Anunciantesl ci6n singers, Y em1Unen,,mcoI1.d, Lar Ft. San Cayetano,
do. a, F eft, Paco P par. Fpaft tric Cuba el primer or Ill I videp, to milmo di Ineario San Vicente, Pinar del Rio.
left del Ntstr :14. A b.rZit tl a an rues ban. qua cuando con Is narrmci6n Jj
IC ... Y'. de Court. i-vi-m "Estrella d, I alas, Nueva Pa4 Casablanca, Sam
CI-a Else]& Oriente' d- 1. Cl.p.M. Cubans sl6n que remliza It Martin ,, I 1ag. ,CeLlral :lerceditan,
..,ta
do I-, do capital. de fando desplegaren one Mimics VIM% Ci d I H no; TinO R AL U TZ i tupillin seAor Miguel A. lfe.rnAnd Ai.Ci6n: ilismln E-Pin.ch. Dole, Mi I r'Amiries "is nft e en Voids: e infinidad de xes.
Soif ties
Marlin, Jar"A Lit., a, ne,,Il, eJs Armr1JI.,.
Jfmdne.. Lanod. ex.-S'eundAndolas un bien
d. _cdutl do 0. .7 Radio T.I.,61O. 1 .1 d Ibao Puni'l, mor. P-IM. Uille.
gniriCmtcid. E Minter America. of mAs.Ci=i1,acu vnca de Matanzas. LIovJ6 en todoor
Inx. R.nuo Of ou Ka- B-Jm1n R Lqirenado reparto, destacsrulose
ime. ditct.; Zolla V"tura. Maranrit. I I ,l, A. tar luchadnr del mundt E raga Wernpre, tom diatin to, d;,,,, ,p,giloriax do Los
rgerieria de 0. P.; J., 'is, VS isar Car is 0 so Ed
San DrAp Juan. S-rrz. Jm6 Claudi 1 to noche en el program de lu ChA guida. ran gran damn), Cc villas ]m,
'd a a do libre q.e se 11lv.,i rfc t. to ll b6, -Ernest. Montt., Antonio F.- dtinfii Can rts, do Is Repilblica
DIr C6'6 ro'd,nr. d Cord. y P.)Aciri de ].A Dep.rts., JIMJ6.
0. P; doctor JuAn Guilarre Y. .y,.q,,Tr,,erA Antacer Dominguez.
C a d ev r
_avc .: lefienrolli- else. Z.Id1var;,dnrtor. Fid.11a C-- trsamltido par Uni6n "ItuflZitm a come estas son las (;us
,.apua uhrii,ce, or de Ja R(n. rrAnza Espinosa doctor titan Antonio sl6r, de.de ].a nurve do Is Cloche, ciev.. "Gan Hotel",. 1. mism. LA9 PENSIONER DEL PODER
Lade ywefara doctor Yr.n. Rubio. rainkiT. m mit- y a t,.vg. dcl C.n.1 4. alturs que "Tensi6n en el Canal JUDICIAL
El programs a televilar par I&# a" y -Extudio 15". A todox, nuel. IcAmaras de Uni6n Radio comprende
id" varies encuentras de impor. tra felicitAcAm y muy especial. fim, III, I ve lnl,!,rlm I- ya:
Ma Puzi. .dm col P.
tancts, entre ellom el del vasco Ola. mente a so mAximo responaable: 5m a der
guibel contra el TArrin Gilnd; el Carlos SuAre lcial co respondents
de Bobby Lane Contra Billy S.nd.w L Dir:I pasada
agoxfo, paro to cual Is cclan Gey el Espartium contra Moctezums, No neral de Contabilidad del Ministerid
3P olvide: a las nueve d, 1, Cache, Lmads y Gabine Delgada Crimen- d,,.,oier"N iiluii Is umn de 11 .11 Humb:rto Estevez rserk el ArradO land. 1. a6u.lidsd rl portlva nacio- PC as. de eat Stan event I not y exianjers. No h Ay que reradir qua ex pre11KI )Aherinto" its Olga Rollri rx an MA )as ? y 30, Album Musical. La cJ39 quit ends j u bi p preaente Is fe "Es'ud'o 13';.PoruCMq.T an I-- voces s, Instru- de vidR en el Ministerin de Justict.,
noche, n ve. vuelle 0 him do us Majorca Intirpreirs. Im P'goa.dr, bgrl 1 %Scretb.ria d
tag pantallas televisnas el maidiffl-I A '" 11,11clari. CMQ-TV Co. aid P aid Ju flac o.
r., program. de CMQ.TV "EII.Clia O.Jolmeola dli Joit'll" CMQ To lls b.i.. de Is Iii.c.11a,
15' Pcitemm dlll,,Ir de.,4 job'* A ].a 8. L. Eats, i6n de Im Trr. Zsl.slAudiencia. d, Dig, Ruil6pas littibad. be. Movimltntox Programs rrimict, red
EL AUTOM OWL QUE S TIGIA rinta". con un gran reparto que en- Ia Interveriellin de Leopoldo FerninCahalan G..py. do Snlll,,,. Angel ,. dAhlb&da Mar CAI y ell
EfPAAands y ao, d. Arms.. u To C Llbr I..'Udl. Alvaro REPRESENTA M DE
Jor!.a.Gatereredcornienst, a wear do Vils. 4N FAS ICJW
11di A do k it, Stlecclonto Illn
Jorg G errero, el ito title no_ Doc' MCoM a' "impro IntercannLes. Trader, Its comenado ,, sclu.C16,11 A W I y 30, L, Tiberius de Pe- Bervictin hinradai jrriphle.
an RIIC con rotunda 6xito. Se Is ha Oro. Con is actuall6r, do Jesus Al: 1-..P CAIIAVO
confil do un program que firms ex. varldo an a,, lab To "Ma" P. dirlik, N., Y.
11mardinarts, popularidad: "Roldin, el dreel Ito nXdr. par A' I;
dim de Is stIvAP, on el Mal learn tin ampos. Fernando Garcia, I I
Guerrero realizer Into rilldartlAnn. A "I.nsldl ps_ Alfonso, Juan C. No. alb it" U es To
I or ruirrativa. it traso llierto Delgado, Rafall Co.,
kbodo en at copacto de Its 12 y 23 rres,'Juanito Tremble y Aida Rodri-I del di. OS OLDIES 9,11
be-. it. red,."
Its" ruarb. "I. is A its 9 Eatudlo 15. Prexenlando
par CMQ*TV, esta ruche esta recite is. obra de Olga Rufl6pez PO'Y MAL ALIN.
Cmoo italics I., rmtep El Laberinto. ActuarAn Gaspar do VU ER
CMQ-TV Prttefltgri A 144 MhO Y mt- Somittlices, Angel Espastande y Mae. d1a el divertildIsinto programs "Ll got de Arms&.
Tftberm 1, Petr,",rcon yj ...... line A lax 0 y 30, Hiblinteca. Guirin de T 0 AM 8 0 S
t cismi Is tua- jmg A, Bulls. ofreciendo ]a nor. M IS M. 0 "TI 0
Witt de Agustin d
.,to tBalavica), "" a t:,Paul Bourget El Perrino. Su in
Id.11unlrit Do do prelaelfin ,Irl car,, 1, Ms. Rafael Correa. Jos Aco au t..Ill. lbc't. In. yell.
4 A. InsitiA. Ala .1 Ex
Alfonso, Aid& Rodriguez. Juan Trem- Martinez y Emilita Dial. ble jr F rnando Garcia, en libreot de ReMalins. Pro- E N E F I L M t7a.leai.oxua
l' A Us 10. PantAlla
Stuirer Sort-. as, I WM& &I.
an I P._ yeeciones cinernategrificas de gran X n- y P. .6 --- -,-in- A dis,
G.,rfd. y Fide-, Interks. "IINUIL" zharaviflo.s "CONFITVRAS
t Nueva an U-16. I- a W TV Y finalmenle. Noticlarlo CMQ TV
VFRDES- solo confident clorthilal -EL
-'--'a Casa o-heirs, I -PAT O It Fl-ra- do Ust"n R2d')orM x PROPIO DESODORANTt DELA saldrA &I sire at dive,I ra A Is. 10 y 30, P.tr6n de
ma con Garrido y -Pirivia. Interpret. A Iss 11 Cocina y repo"ein! NATURALFZA E. ...t;d.d atiliciart
tando Ito gracloso sketch de Alvaro A lax 11 y 3Q, Gimnasla rit rA, frese. coono, ena marmium.
4. P_; MiZZT.,= momr..'a. I- a, 1.
Sinlre.. A 111. 11 y 45, G.i. dl
t Trmutrih part., dek,, t,.s ties. A 1., 12, Cocina at ininuto. I- Pill y el inal alicrum "11141FIV,
tacada3 figures del teatro y is ra- A W 12 y 28,. Telanolicial Trial. It, protease. M.W.. dt, 1. alores del w dio. dad y Hn.. 6... kw. relbolla, at,- Pids,61 mis.
ItApfdaw de CMQ i A lag 12 y 43, Tileres, Crinflos, con' da, en Iseninci., "INIFIL", Mornitrat in.
Mlguel A. Martin, Jefe do publi-ITito Herninder, limilaciones%. 6. a- DrP6.u.: Dr. Not" Firsts.
Icidad d:,.M of rucitenla In A tax 12 y 55 Ultims horn. NDtIC(M. t dex. Uancoxi, 601, H."
ffur
e In qu rfirXIC. .a )as 6 y 30 Travesuras. con GRto dis. asadm. by. YOM y Miliki. A Ia. 8 y 30, Fat. de Ernesto
-Gina Cabrera serA Iin ligurA ro- A las 7 Feris en It Pantalla. can de Lecuona, can JIMPas trial de un programs de televilidin Emma Kramer. imaestr. Lecuona. actuatl6a del
Ti5ximamente strA realf4arin en, A lits 7 y 28. 3 Irlinfici... A ]As 9. Lucha Libre, dead@ if Pa.
YeQ!TV I& adaptaciddi, do 19 facre. A I., R Teatro, can Garrido y Pi. lacio de In., D.uges ss oba, *am a 'Icana "Sorry. wrong fiern (an persons). 142 if Y 3. tims. hors.
n onber", que interpret"I Can sr..
6uito on 1. pants]U Birbara StAn.
Yck.
ragiriass de CMQ-TV Oak
do
it Al. 10 C.Cm.. PTA.C. cocina. Colaborldoa: An.
Dolor" G6met, 4
g gA Its 11 y 30 Girrinasia en at he o ft 0 0111
AT. Close., d.C c.lt.'. fi-les grit ei
be 11. also. olaboradars: elfin.,
L u.
"All.. 11 y 45, Sea tied MA. be-1
A. )I.. C..,ej., de belle... Colaborado-i
-: last, G
A We'12. AN'n't'Iciartis CMQ-TV. Notic !as internationally tie) ervicio del
Te e.Newx. Verdaderg CRIMA.
iCA lax 12 y 15 El mundo al Dia.
omentarlos interrocionales a car"go de Lutz; G, Warguernert.
A Iss, 8, Titer- Los hormonal C.11-e2o hacienda lag deliclas de los ni.
A lot 6 y 30, Gimn..I.. Cities de
culture. fisics' pars j6ve-s y nifim.
Crilaboador: Johnny Crur.
A Us 7. El Cine de las 7, Un episodid de acci6n diarlo.
A lot 7.13 CrdTlca Deportivn. .III
Je -N hay nada que melore mis at
shot do -im t- do call cits, AfcLis 9vo debas sabot soltris mit Poll T deficits" crenut
*1 dolor do si" Ida de mean anot massitiva, Hairs, I los
cereal" T friat" lot hs" this sabro.4. -6. .6 son y nutritivot. Avast, an CaUza
askl: .L. -yf. 4. delecheesteritinda e higUrii".
Iw.- its I no necesits, reffiger-cicin antes do
Isdobid. W = I. desimpturse. So COnserra pot meses
0.4-ee do I- oltiew poveles. simple frescat 3F sabrca, iY to
-;"4, sion an k. hear Convertitritt ttt)tfl
LO"
.4.4- .1 .-A. I- FOESE EN LA ETIQUITA 'VERDI
A- 1-6
ralitalt Timis itruis a a a Ak
Noticias Nacionaics DIARID DE LA MAMA-Nlarted 4 de Septientbre de 1951 Pigina 3
Designam a Ios nitiembros iRoberti escribiM cel-bris 1. Universidad
'Pre bielf de In Sala de Gobieno de Villanueva eximenes
Special del T.
En.lms ateocknes tentrotili SupremolUn aro histbrico !I mtr... Junes di4eZ so (luintiona GALIANO 358
nlcas tomar costs pare senfirse blen un Be reunid a] Plena del Tribun., su,;i So SAN MIGUEL 255
41a y m) &I aljia gnte, no al"e, FA pre prerno an 11 41de de ayer, d breLaH dband Univeriddaid de Santa Tomix do fa c a
Int- I illanuava (FA.Ultad do Cienclas, CoI I e.j: in
doo tomar Rhindgen para llegar a-sen. clones I 'ho judicial 1251. me I does h
ele0d6n, In h c "Car & Como
Hftc th"wo Oew I.' "Id:'n n"'a elep o, b, as I.,
Par L lWlya sit
ultrabrCs de su mno qua duarde C,, me halla en Cuba de Clea.l.,neingreear an Is Escuel.
eo P* k"' M omerciales qua IDS exi.
dw"dm. &do ban do Inlegrar 1. Sal. do C; el ethinente. escritor menes; de Ingreso par& el curso sea. mcloscis mobting im Ono Is
d6mics de IMI-1951, at celebrarlin
FJP-AJ del cAtAdo alto er9l. KIIATIL Cott RIUAMn
I dia, dl
n1amo I I. eieca I;Lnueva
udlels.], condarme a lo p, Ccep Se enclientre, de nuevo an Cuba ol e A tuado en 13 ConstAud6n. de 1. in; reipal 9111111111111DOM lxcLtmvos GUMIN,
'1w intnte eecriiar, noyth&ta, 6 hito. de la inotitucl&. Cita at decaria, de LA CASA GutwAmn,
rieutor W. Adolphe Ro quien Ia 0.
8011' led alimbrOd propielerloe dt rh*nfacultd, doctor Eduardo R. Mo.
841a I-Peeled. ON msgutrados l6d6 hLes muchoa LjjCa1=a CocaB-UW Rosa LeTto Vidod, Fdr. = pals, Pars, tomax datzes y reall.
y Bru Velensuals, Mi" A. Buaque ZAr loy"llgad.aw, doottinatios unow Interesado el G. Civil
Jull. O..-j. do ot . qualls. de ones obirses qua por et arreg 1 0 de tag
60uls. lemillO Mex4ndes, Men#nd y tr-W de I& Louisiana, 01 Golfo do LU14 Xarigua Cuerva RUblo; y su. Mftko y In An&LUj, Par an no, plant" respecuran ffipedfk Im (a hieddrica, de I& guerxs, eubawhis. calles del R. Rosario ineelatradoo miz,,,cj I Angel Pir estadounidenso -rho Single
UtIllee 1 remedlo modern mdz ATILL Padre Cankro Turift, Carlos wed6 qua alcow1a.de Is El secrelarlo de Is Admi-istracidn
iplelo, mis oaturo y major; Nedra. 19"liaTablo oeej Orden de Merit. -Carice, Manuel do Provincial de L3 Habana, doctor Ade.
con tin Palomino, Aurelio, an C&Oedea'! lardo VRIALs Astalfl, laf.=6 Iw
tome Vd. Btsmillen 1, el prodigioice Alvarez as 10 candecorsaw, con cl gray J-66 M-all Romero; ell9timclose, do de Cabalism, allindole puestax In PheriDdistas qua c; gobernadoe Ponlgullmauta ICA "Ututoei general, al Insignias en &W do I Ot, 'ggr 0 B list. 1" h. dirigid. ad nums. obleto de qua dicha Sols its Gabler. par 14 Hlbourc-cuando I tr, do Obrn 1?6blicao., setfia Luis 4110.1 010 11 KILATES, AUTOMATICO,
a Fpeclu, no tenga ritorpecloann. Jamaica contrateedo per IL Univej- Casera Guillin. vidlindole, q e on. 17 JOYAS. $60.00
Ws an am unc on- eity of the West Indied, j:faidIet,, tre las, olarn do repanci6n do In 10 ')jo
un c1clo do conferencias calles de La Habana que viene reaF P4 Izando dicha dependencla, incluy, to Is K'ILATIS. 17 JOYAS.,
Por otne parte, 11 E161a de Go. veraidad de In rindin 00cidentales, Is hucl6n de stis migistredon par'Salas ca'y Joe te rritorjcsL t C efec. AUTOMATICO E I*PERMEARIE. $90.00
bJema del Suprem, =d6 la dismal. que scistlencre el gobl o do jeuried- a' a ee'rnadonloBatist&Aha'ecitado
5w con lcfi M13ince qua ha vendda to. earl britinlow de .1 PrIegdente de Is Unl6n de Pro- 0 hAsto, at r pielarfos y merciantes, sehor Je. 7
0 wente, aft, qua
Dolt* do DWestiozies lantas o dolonesaj, Fm- hay& habida dereie de Cincuenta oailfercnd r0an"D d objeto de to.
Cho do lktuldo a *LngT* Acfdssz y r ofrodd, Mr. Roberts an d1cles Contra nocer lai necesid one aprentian.
Ar&. Gasng DUistaidds, ita noc16 de 11 nuegnJI4 labor docerate y pay Is ractia sabre Is nis- i's deal. eferido a 0.
= 1izdV rIo& emplesdoi do is torts del Carlos, y fuj .oavdsdo & In
rerrnenlt.'jo. V Clidwes dureente Im b0cladess series abras
1512, Colmdn's dJctw otase serie at AgrCg6 -1, d-t.r Valdi. Atold], do centre puld. m a ut 0 v ag to an dixertactimes. Djo; do a .,In Inotruccio.
Ll de.. am 0 qua cuerdo con
Cuant. Ircr= conme. ft wares, trahj., its Im de.; shdel 'a rnador Panchin Batista.
del lca tlcos y 'la jas an 910',:d.
fnuLrfc n; resents, all dicho ptrfoda. balo I& direceldh in
ad a gUnced stoo ornt do tcr Ml9ueI Angel In CPATEM do lai, obras de Is calle
Rodrlgu" m- m qua Marti, an Madruga, aj,
re0n, qua que taval q -ropetir Condos, habia
ftkU6- la-Bala-de-Vaca. vaces, porque no Va del notable pattittif BIAMijen, y don., be pr zones'. 44 labor del otrecido nuestra-prunua autorided
ceittificlu!on truis de 35d Ap6stol hubla &[do Isentenclu Y nb mence; de prosentads, plena- F.0vi--i-l an ocasidn do lnaugur irse
400 autos mente al Pdbllco Jamsicano, y sh larretera al flementeria. t d
hew* fti h "a u 'a Code en at nombre a WA"rff e. menctoham"en qua deddid tomade. Coda frecuentarreate en Ije-prews,
odat'.111M par tros, annig-Ijetm
Ante a] exito qua obtuvo mister
aborts con an Ilona -Und f.Inna
sea', an el u gedles.t1les, extends.
Capital. lCubeL IN aditoraii, Co.
E NSEN-A'ZA V1rd-MCCLnn, Ltd., do Raw York,
10 ban Codalfilonsdo pan socrilgr otre
&car= do Is Ciudad do La Habana,
qua dtscrlba Ise Motorist do am adt.
ficioa, monuments y lugetroo de g"
.0 Inter& en a) panda y art ei presenDoseribiri I& Intendencla, is mzc
tmnza de Artilleria y orron; edulclas,
EficaZde 1 Idio 1w a In i ties de- xi.,alor arclultectimica,*pm d L
j.C=0 able valor hist6rico, qua
ban aldo shaurdamente deconildo, 0
fibandomedw ain kepararlos hanta qua
all gran PeUdUrobra Be rindle- AHORRESE LA DIFEREW A
0 Cumos Intensivos do ingi6s Para princl- ran". Estse nueva obirs do I&, Roberts sari Publiceeds dentro, do un
PfCMteL sula.
0 Profesores norteamericanon ospeckdIzadOL Para 103 mismoi editorea ascribe
Mr. W. Adolphe Roberts dos voldmezt de, su autablogratia, q4e so
0 Clages 11mitadoz. Atencl6n Individual. titu ,,, 'LOd &dox verdw-, y hall De la mantra mis c6moda, f icil y econ6mica, podri usted
do incluir deade aun experience, an
Is Prime guairs Mundhd, ClUenda
Abier(a to matricula para In# curses Pir or& currelIP(Moal de Wril6ollcoo cfe E,_ adquirir en LA EPOCA todas las TELAS -REGLAMENTAe-Comerclat y Comerciales y Was Unidw, hunts, el pressafte, desonvolviondo log suceelva, situarAml. WAS que necesite para la confticci6n de los UNIFORMES
porn el V, '19'y 59 afias de Bachillerato. hist6rICOPOlitkism del cound,
Do"'unne qua 61tit, quo on In de- COLEGIALES de sus hijas.
C1111111 PIrrmileral, do *
Adolphe Roberts an Cuba, le.runito
Quwa placentera y dill Para sit labor lite.
floras do
VMADO
OfidZiat Vxcxn bar In OfIcinas del Tribunal ALGUNAS cALIDADES:
ToLl F4465
R USTO'N ACADEMY' MUM bt '"HuY Mullen no habrA actividadso
on In' Ofictrmt del Tribunal do Cun,
too, Par vacor todox 10, tribune!", In.
-Cluyanda at Tribunal Suprc!t SATISTAS b6ocas.
OPAL en blanco. All
WAAAMOOLIS an hlanco y todoz cplores.
'y m P6 kiNIIS 6 n Islanco 7 todox colors.
RATISTAS a ray&s different.
GINGNAMS a cuadros carinelita y azu).
IRLANDA'a rayas azules.
PERCALES en prusia, royal, pastel y vino. 'e jj
SHARKSKIN & cuadritox azules.
TN' SIDA FRIA en blanco.
OXMN00 Cow LUANA ers blanco, crema, negro y prusia.
MULTIFILAMENTO en blanco
0% 8 D" AVIADMIS j QUIE U OC Tow ALPACA en pruXia, nedro, pastel y Vino.
C" 'M PONS"Aft PIQUE WAFFLE y cle Cord6n, en blanco.
ZA MMOH SwMARW mi- No CW
ROMANO ere blanco y vino. Lft 00
V 00SAPAOU,0 on, otgclow- UN RGPORrAda CON.
N. W NVID00 QZWA FALLAS en Manco, y royal.
SW I S44 rArMWS. GAIIARDINA en blahCo, negra, prusia y crudo.
Ar INC071AAMAR, ) I SEERSUCKER & rayas, en azu), veirde y rojo,
ArscoNmRM Aw
-OR 11L- color-olivo.
DAIL-crudo It hilo, y lg,d6n.
PI1L Of AN61L hlainc..
OIIN &ATISTA d. hit..
SARGA prusia y carmelita.
L03 SOCRMS DE -SHARKSKIN en blanco.
ACETATE en Islanco,
JERSALINA en blanco.
SPUN PRUSIA, etc.
As
Tambiin ofreCemos log ACCESORIOS REG
AN"AZ. LA1A1 &A M YA 4-A MENTARICIS para. '[a, ConfeCci6. dsl t.d., I..
Uniform, de out Mies.
Vea en nuestras Vidrierat por Neptuno, LA EXMrALL/00 POSICION DE MODELS MINIATURE de
De 0V/0XVQ"
^04W d,0AW9W AA aAAtV C.jeadi.). d..J, Usted pUCdC tOrnar
PAO&UMM PAMEA., e De interia'7-pard log I CSIVOS
1NueV0,,Pe1o con cortigons? cificiales que necesitee.
0 El -verdo'dero panoianja de
Cubs. LA HABILITAIC16N COLLEGIAL DE SUS MJOS, LE COSTARA
0 F61" acuiaci& a _ffifsionerw
franciWAU106. MENOS EN
0 Rq*rlajes de In, finis Senucionet an Ckticia, wltes, poytka' xnedicina, noticias, depwes, t,.
Am r%
. I I I 1.
I I
I I I
. I I
.
Pligivin 4 1 1 1 1 1 1 1 DIARIO DE LA MARINA.-Martes, 4 de Septiembre de 1951 I I I I I I ", Ediiorih)
I I
I I
9
DIAR.10 DE 11 LA IVIARINA -- &*extendi6 Ia huelga ,-. Pbr Ro4fiada ,I ) .
. an oram .a,, ,
DECANC) DE LA PRMSA DE CUBA LDeslindes -.11
Ftandado 'W on 102 i I 7 t ,- 1 Par Gastilmot lampleirso I I
per Julia 1. Rernm ". I, ... , I I I I I -, i 1.1,7 ? ,1-1'' I ,
,- .L, '', I I -;,V
. V I I I I 1. %9 -4 7.'
EDITADO FOR DLARJO DE LA MA-RINA, SOCIEDAD ANONIMA I I 1, , -1'1 11. I I I I ,- I '-,- _,, ,ak -iiu lj ,
guitar! 11 .. I I ----, 7- ., 7 1 V Bustamante .
desdo wil 28 do enero do IB57 1 I .11 I %J I I I
DjLjid. per Dun Nic-11a Kle,. Y 10114411 deeds 1896 a till 7 . ,' 1 9 ,, j.. , "I, 19 tAl, ; 1*11
A, I .Y,, 1, - '.t. N Buenos Mres, desde ]is cc- puheao dejsbo, (van peosaaen tic 41,
par at Dr. Jo" Intends litiveas y dad* Is, I basis 19" SI Sailor; no quells mks Tome- Q I I 9 1 9 I I I : '11. lurnham, do "La Nact6n", nupt. perct prefcrut e1,Sfl" D,,A
PTegIci-ta: vicirproolderste: 'pedir Las .comes entre grits Y its. cite: an Cuba as Imprescinclible I I I I ,;, ,, -- E -9111 PAguyl. H..L.d" 4, Rivals, Dr. Jorge Barrels. I, Pillar I. b 1. I , , 1: I ; t, ; man dela remarks tic Antonio Skin- them As volviii pocirlante). rertartDfiect- Administration nuestcas part qua at haga, coma tit 11 "; ", , 9*., 9 , ; , I, :, 9 j -- , close do 13taturnmunte. Zaa grown PC- clit a Ia. clanow do, prodovoL*,..Ludvcr
JOA Ir ... to -rs st Stressed. Owner Rj,.m Y figumak-Ses to qua me de- I ", 1-1 '. to .. , I 1 9 r tamb ,unit reis ft-clulcu, pastel Apurjodo do Caere" loll, m:nda. MI y I I I -, I 1 ; I i -, l6didoo argentine sitaricis que no
,.jjd. 1 9 [ A dedicative, unit It- vorqcom pare = t o!w9riss. 7
Dorrucillo Social: Peace do MartJ No. 551 III TV ha punts. I I g, I t N nit earligau a 1. tUVD 4utn1pre al puoor,,av.,mpaido nuestra tit. r I.Q 1 9 V 1 persornalidaud let der an actestbion issadvarvilluil, no ,
11 I 1 I I 1.
Taillibloxic, Clastutrah Pizarreat M-5401 rector, Jobs! L Ill. I b cubano intema- 7otecodri'villudicla que onvero, an s "Co. ',.- I 1 '. j I I con IA pi
, I ci ..1mers" to cubre tant.as rivilldindes, Ana can IGO
TELEFONOS DIFLECTOS; .;, 1'
I mentariV del / .. 11 11 I ..
Direct. -- A,4741 Jtl. do inf- ,16. ABir Cr6n I I I I -1, I 4 I 'I, I 1: I I I I TO. Y nomotrod Obra. Sabim, to ilue ensallabs, I
- fishermen donsingo Itimo, I '. '9, a enseliblea to qdt sabis. Par respects
-1738 S.b.drnl.LI-r.dor W-0242 A.-Ic ........ M -i;a I I : I""' -7
Adrnlrtt, d.r 51 I A quo #61oen I L f- 11 I at mLsmo'Y a to qua esperalim, do
r 9 1 L ., I : Lr,.,el fftltctai ll Ift'juventud,
Procloo do Suscr4nli!izu terms pocirl can. / ., : I .1 '14". '' A :, -.1, I tuado que hoy", 11 1146 sd vwgsptr0 i, ) L,
, I ;1 I 11'', a .
mee I I 0 wernswribe qua .a 11 -11. I I "I 10 I I 11 envu.1ve A to favor do gto .file, on genuleso
, , I ,,-, moteatm.'Lli"Anyu na sv 931le3teipS eflom, at
111miel- 4 Isl'N403 tKIrAajv 13970 oneen Clark" I 11 1 I Part- InSt..,. .:::: 'o Tl ; ,. I. A "' 12360940 Z-k!;rzJovm .... s de Ia ciucade infe.cadam; par ..4 I r : I 11 gia tic an We a "reptiou 'Its but. qua van a,
All. dcr, .-raw. 11410 00 G-nv*Wf lam peore4 costumbrea, practiced., : : I I 1 03 .1 -- -1 I bra tit respe y ,,,, all'I.,fibin ,blue beef% -PROW"
. I I I purjota, I" a i an"m
coma Import, ofersta, frente 1. .1 Ad- rag"uis d I Cars =bra cultliaba; onirountriba en el espirl". i i ., a '? ,,.- ', 9 ,: ,jl I :1 .I I
,, I 0 .'d chami Bustarman- to tic BUS alumpm Is emocift del
I names morigunclas del been vi. i ... 12 00 9 ,
I 9 vir. Park vista qua cor Instill tode, 9 1 1 :,. I I 9 to. conic eastern, in Users. qua Ia V16 saber y Ia- bsl eoa Awl espirltu.
Editorial rozo andento, tocia exposlelim me- 9 .1 I I 1,9 ri.cesr os wams'. .ame Imen- I aldriumbe -;!pOrq1ma at regret*
1 I I I 1" : ciemun trssJe no se-estill at tarsto rd
I ,, I Of toa. urw %asuracla y fundamentada: I&Anoofe. 11 I 1. -. ,-, ran& ale I& hit be par fin aunde Is mLS cercuns, mactualidad- ,
rtncla mks allicilerta co, Ia imica ret- 1, 1". 11 do nuea t4 an no; -tit quo It muerte its Sinchez di Buspusistal. En climate. lax Mayoras ", I I I 1 % ; I mosole on ITI)o -'eml Inummuste U6 realkildis
Espectro de dictadura sindicai X I par 106 cubit:trocidades, lam -mis evident" .. 1; I - MIT a, lu
I
tropellos a Ire derechos adquirl- 91 , ''., 1 ?" L L L i nente, Una CUM an tit cWturt con- ban ston la-emod6li'l, at sanitation;; ', I 1, ,,I' /-, UnClItAll? 74 I'd ire Is nelticli'de to colsdflkkktstkm; Allopumeracia QUE Ali
him. hiz. el ,in L 'L ,,
dic.lincod, ,.6- clot, I- mks she tin iniclativitz,
.S.udat ,ts,"liAn qu, at "bade L LL ,,N I 9
I I 9 "L ,". L borrores, perturbacloitim, locmz ealkerio-11131t macft-de hommir de
lot mks injuztosao mpefioj rista- .. 9, ;. .. ,e I r ;, ", 1, .. a
.tw a 11 1. I 4 In' -AjkGtGJG;t mW ,da Its autorldis
no "' .Pit.] y a [as fueros civilizadus cle nuestro puebtat con lizan Y son echos6.cuAndO to$ 11 1, ", I I Porque at despreWgio, it Lesjjmjm
-Castifict as do impulse in expotectle, d"'Onspires- I -L at exterior-en todas posrt ui-es tau des, tic Ire artlatas; its lam POW,%gica mulcritt accisicnIal del lider Emilio Surf : ; I I -! " 11.- I "
Is, que inattetalamente ItYantan Una ale do protests general Como It qua to Y descondderada, at criteria Co. I ,L Interim, quo me nos conelke.ccurso coes, cis lam protesores, do lop off- '
sordecedor, at esciodala, an unit -,. I 11 I ,i,. J ardin cis gangsteriseno, y norcoma- tudiantal Univeradtailos, del pueblo,
ha reacci-nado contra cl tirinica, ascurecimiento cle. LA Habana..1a: istrape- I.' 9 -,,. ,'- I I .
Ilador& suspcnsi6n dC 105 C3PCCtiCU]03 nocturnos, at allanclonot del tra- palabra. La ctseffti6n, ex torrour bu. .", ; ; I L On, do desbarabluste uterint temkiw qua compirendian c6mo itirtselles par.:
bajo obrero come senat At Paris equiZente I He, qua me den cuesets tic qua ay 1 11 9 11 I" L y tic constant friterra politics, par del mascialso guirlowin ars, Una
an Sin, Cf.cto$ a dec"lu qua epalve Can un estmendo an' 9 1 1 1 -1 .. ill -, ., 'r I t;l at Powder.- Pero me nus doconacen a C onclabla'Invitateires, :def-,ma, P. W"
" ',,,r overLus Codsto J, = ,Vsckfdfakma Wmx-1, -, I n even Ia gruiries Virtudes, del on- ran
" t. ,,r I ... i It
un duclo national. Para obligar-a suspender on baile me "hibicron ame- Y entonceir thdo me allarn y It as' I I ... ;; L!
tralladoras; un empr-ric, fu6 jolpead CIO S ]a So conslague in" tic to qua at pIde. 'L 9 1 L I I here. let groundless norribres qua he- tamobate aheartusba. an astlic, perL -0 poor lot, qua exigiiandu Triste- mine at del Is -bam Presents; !- I L ,- -.. .- 9 I I , !, I 1 --':-- L I Ina Unix
6,.,.. L I -91 I L I L I I I raw smabldlot dour a lam letrunis, a 9 tenecla a esttrpe cis culuestron
Pero Positive reallslad, a Ist qua, I L I 11 ., I .- .. L r I dencuss, I len- cloarcla. unisgoa tic tit Ina, devotoss
I t I I -, S, I" artes, aa Permission
Ell is Atm63fera de Infinities, de falsam imputaciones, de interpre- derstraclarlamente no a. possible vol. I I 1 I to I do In fritima radmilles: tic In- Mann.
tacionc3 mali tat Y capdozas, de demagogic rampant qua padecomm. ver Its cipalclum, so Paris tic qua 9 ; I ". ': 9 IL 5 I I .1 L" qua seespera tic Cuba an Vivid I an tlempon difictles, de prueV* I I k I .. extarica, a, par desdIchm6 un ex
t ... list Conduct& dictatorial puesia. lax.cosas an gubb, queen defini- I L ,." :r ,. : abrupt, Un acto do barbaric, be venclactera, qua presenclarion ti
1. .ire an rclaci6n con el dolor clamista, con tiv mento an mancts tic tan vocife- I "I 11 -1 ; I LLL ... ... -. 1 19 I '. L '00 signo tic frerittless locurs., For en- Unclirdento prectis do Una lEtepillill,part& y at mspelo qua Ia mucrto inspire, con I& emocirin piroletari& adores propugnen to qua propug- I 1, ., "I j i -1 9 L
. I I I I 9 11 1 .5 C to, Don Antonio Sinches tic Bus- ca. Y cubundo main neoedisdo lud
' 4 I L l .1 9 tarriante, of Worir, Ia him TIC
ante Ia calda repentina or on lidcr obrcro, a pruncra vista parent faster Pen. I ', " , Ia di6semoa at mundo promise, do
, .
-1. i ,- 1, Z 11 ,, A ^ trer serviclo a so Pablo: did cc&- qua rneresillamos see unt pastrim, irs.
colostiestaciones lentimentales. Pero major o6servaclo, lejos tic encarmar Dim prandox Internet, una "put. ,?,' '. T , tL I on pan
L
el6n respetuou, Steve" analitica I ; -, ., 411, -- , I .1 I Side a qua an tea contras Coffee, depericklenbe, torque no Sidles do vs.
tales abusiri ainguria crisis do IS congoia spiritual ,obrerms to qua de- # ., t 9 A ,
nuncian ca un burclas y torpe aprovechamiento del cruento accident Y muy ideas Ismamda, calucks A MIL ". L ,G4, ; -1 Z) -el mundo me hablase tic on ell- lOr mWt&r -POdLILMOS vivir, rwPlan- .
-enticto y tamtntado POT fears, .1 Pais, 0 L bares distlaguldo par 'm6ritims del deci6,un box' do Intellgenclu, do,
_pmrtw.h&Ccr un alude de fueQ man tit per. net todat till reconod. -Ye a] principio de Ia huelga iba a- Matanzas' a c6inprir pan.
ft significatl6n, on algrunbe If L I &bar, Pdr eminerselas, .do Im. cul. washes, cle firaras. IA. Repuitillers
ilicitc, subversive y profulaclor de I& muerte misma. L let or: eft l at E.
cabin tic nuestm vida soci !TbS -11"or qui no lo ha ahillsia ? I I I ure .; &- tEaWbrav F, qui laver Parlamento Ifteldo; supo hatz
Todis un grain tic dictaclura sindical me he pratencliclo cromancarado Sando par qua at respite at dere- "m If al .as an him deade am petrainattla -,gentRos.
con lam aparicac4s tic un lissomentic do compafieri3mo, tic ar.6tud clor tic Ire qua reprelverstan lam cis- -Chicills, torque ya se aciab' hasta el "palm de Matanzas". des ,. IS AnWWo W eber; tic Bissittamantur
sea capitalislon a patronalem. Las I cle.Bustainnate, consitituysi un cuts milatird, alemTeselkapreclable teCla3i1tA &I lU1chAdOT CAWO no an funciones-de so ApOstolado mine an Us, lelmos con escepticimeno. Hast. I 1, a Fatalism, clicha con
fatal accidcntC de Iocumoci6n. share, qua Separate, nacka ban con I ....... 11 a at alms. national. ly quA trLs. Xro qua
e an qua necesiternots cis Una muer- clariclad, ran elefixtrisclis, con belie
I t .
En prescocia Cle scamejante 'equiVocir calialmenit imptio. Y Torments seguido. Fn ema larms. CA Carrier .1 to C.M. &to Pam matter lax pen.' resm&r tic Vn pensarsdarsto lattice,
& camplacer pretemiqnes, polimic&s implicitsis an care artificial de nuestra tlempa, El comentatric, Inclusive no F .'E l D IA R IO co samicniatis bacle, IOS perailin miss him in
tortuous politico siradiuii.tv, at DIARIC) to abstuvo do recover at clamor ent"aft" cite ca's qua at excarclo. m en ta bella a Impereceders, del Star patzlof .MOIL editscl a trubelabro, material,
No be respect .in. eWrLfw Puarcm JOB hombres
general tic condenaciiin y consignor its propio y rotunda anathema rulan. ... A.M.M. De BUstamaitte'puede electric, an All, lam hisinterel; qua "lotant
tea. ill personal, ni principles. Ni at- .- cloolo ,que"p -umot -w upre---I W, M padmilime dentror del.,
- contra at nuevo.Atropelia Social do nuestra, sindicalimano mientre, lvr. quiera me dispute: a] mks profun. gLos 9 in,, true evocable, Is callidad expirl- y del mattiquo Iiitculfurs erxretmayieciers. ins, pulto at cadivcr del infortumicla Surf Castillo, attendant- do despreclo as at Sea qua ulcun. Tribunals del Trabajo El pacto hispanonorteamericano tual del InUndir boll6nica, Habla tan qua dismn COnSfAnda 4111,qUe ,
do do tat made Una morecida consideracicirl a[ extinto y Una istia Can lot Pastures civilizadas y 'Cons. no ructives. Ya estannoto hechem im- Sorksmos colassisclas, me han dhiaddo at Congres altos .11cialle. do cite, flisturan treint. Perkins 6pece. Saber Amu; intellosarocia, Its- cans do pollawar; x1no quo tauriblilin sum. '
condolencia a *or dcadichadfor fAmiliarts, flatclulas par I& ,,, c' ell LOS aborfaclas tic Cub., a* travis tic sum diverse or UNA andslibitrallitar norteamericana. an In qua. Junto alga an it tic triesse tic In budee nosotries.no emrrics tan We Cape-
skedia purser In colas par I, tremendo, formulindole alaturras .ugerenclas an relul6r, con 10 tic 110fterzat areas, labors Intatigablemente an Ma. or
farm. tan tinpi.dada. l y no .a tome an consideriscl6n to minclaa a flundrindsom; r9lism him bf.mw perl ar, 1codillcuI ordim
. 1. ,,an queda integral. wanted&; Pmfundo unar a IA, dis- ,con vohmtRd tic Ina In circundants.
PAT& cite glincra de ptolcitax. paris luster C, starts pr6xlma diacusl6n y aprobaci6n do lot Tribunales dical drid an mendonall Inforniativas, mlentr
contra Una qua no venga par exa-vin. Do vie Tralmajo, mallcitodom an reclente mensoje porel Presi. do delarfact6n milltur expahola, proplisito tic Ire- let6n ffaornlti ca, raclonal, VAIa- A] mor1r, Cori su mor1r, Bust ,
Ia .as conocid Is trust quo re- dente its IS Repilblicaldoctdir Carlos Prio Socarr Poe
dicladurasindical code dia mks tnValentonada prefiriii at DIARIG avert. qu al terror&hay que combs(Iric, is gar a Con pacto hispanonortearpericano, At proplo tlem- .
liter inae Circus her** an defetencio a IS primacls, At Im, -alidaridad cut, at terror, pun blen, an tat* Partlandc, del hecho its qua lam debate, an at meno tic Put Una cornial6r, areortimice, earn to par iflual nit- do, do Ina ideas It tic Its Calibres, mante volvid a clocir qua nombotros i
liumana gratis& a nutskrk latilk cittutaTit TIC vigilaricia, y dcrwincis, contra 'no hay qua senior qua at Carlin. lax candidates rempectlvax, g1ran Mobre at anteproyecto mern do rallembros, viene estudlaque'sabre el, terreno nos dicen do In extructurns marital no contacts tan &61* laW. Tomblin
lot valves At mean ainclicales. conflicclonado, par at Institute Cuteness, tic Derechr, del Ina necesidades qua tni Ia produ aide y at Consume, its hinchex do Bustarriante. Del tr6- I& t3arm list& did, varonce a Ia padata 'y 19 IMPG#Icl6n no pueden. Trmbajo it vlrtud tic peacocks del doctor Gkircis Pedro- ofectan a In Peninsula. A dispolic Pica no terila mine I% briflarde nil%- trio universal its Is Aptellgericia. '
comb-tidox mile qua con at ,,. .. .1 Eistaillot %chain 1% riectaidad tic numentar at mit. made# comisdonex mar encuentran Ic traclorst.. ml- i
Lite ex obrupla oindicalittis del slibodo, cite situate usurpador do lot cAndmics y-JA lornoomiclilm, mero do allxilinres tit lot nuevois Tribuntles, doda Is Ilones do peace a qua me contra 71no'concesidn memo. nern its elaborar ]its Ideas; ,pide, at At leer noststrimal &U W lejca, tit
Mo. .110. Y clentibact podettt t lNe son PrIebu oulleleries 104 deals turdtlim qua aquellost habrin do ejetcer oil Ins trial del panda &gCotto, y qua a. cledican a In ayuds rrstq era an it Purim bralmajo del es. notIcla tic ad muerte, experimen- 1,
t1firchos, (Jut dispute, a all Soldier del potential clictricii, pore $LIS servi- litChas 1 0clellito, ent clut, sin Top*. conalailicabom tic coliellinclidn, culclandin tic qua to. nom- Integral a Espada. No hay dude -anotaincto nosotrow- pirillu, qua no tleme Upliefilialles ill turns caul.,un serrunalonto de,,je-i
ciot mill kilge"Ito, (Joe tutpencliti copcclicalas pilliliccis arronjanda I Ter 10% gravlalmon conaccoacricIRI br.dos notersters, )a condici6n do elongation. No as me. quo one pacto Inmediatemerste me xeflcjarA on IS defers. marclusionse refirlanalts, ,Aftlo qua ca reaso I
- terfass a urcur mediclas In. allesirlibs. Quien so hadds, Ida
III, am cOn4ider-66n, a is coricUrfericia ;lot haIsla P.g.do so enrTada"'y 'clutinhuittas do c c a for' It,- .1. .U neater qua anoterstubt Ins restantem, incilesclones huchas an ouropen, frente a In amenam tic inyasl6n, run Cans- at Coleman cnAodlax parries. Pull par em un maestro, reconocIdo put tan
I tstriudicando an so econamia a lei empress. qua tendon pagoda its licen. prime pur del., noTo tried, I;m '. par at Colegit, con ocamlitis del mensaje presidential tente. Unit Empsho facile y debldamente armada podrA rate Can 'enerniga a nativitate do majorse, indembria, do Una jerarquis
el aludido, todas muy starldibits. Ea may natural que'el despertar Infunclailts escomr. Milo, natural tic Is )rivasta, conotituye un isravisima alentatic a lot derelict scitialcs y hum4not "C"do cl6cirica, comprarristiondo 'a Orisardsmit estsblezea I* defense, do In cis" an contra, ]tried, learn con cite .a aportursk a la causa its In olvill. IS, contuiddri, del caliticit mixit, quo ,mundial qua cc an ditimul-truitassI vIcA its Perfect. an Ix. ..A.. do a lon'*uxillarem, pare no hay qua olvidu, tamblAn, xaci6n do Crimtsi un combatiente qua an Ins turned" tanums; an mix Intake, do acutrob- a* is qua cuentaklo. qua quells,
III, ItIttO putilla. Tat% %love y licietti 0 que'admil. observer Ia labeT., operation,., ll.v.drom par ,
, ,; ads catar mks Inigmenclar qua a[ Coleglot del expiritu s6lo woman Una meta: In del triunio a In ter tan Pailetim y Its Ideen. No co- -' Amzr qj flia R Ire pueblo an at IfiMpUhid.d mile escanclalcion. Imperative .". ei; off
144 call que of. istirrac(ra an 14 d. Una Interveneldn qu ta.put
Ilitm to cleric quo on ca Una calnmi4d do likerierAcitIn esponlArrea. qUirsirdica organic, .,mbr.ndn at an Una ley 1. .6. perfect. pcollol., tic haber muerto par alcontarld, noclis Is fromiciallind, tan paRtm- I bra 1."'Wirwis
1'. und gocrte. do "Wryu pelaofits quo at solid hacia Ia forms mil'incivil Cattle* an few qua tra.tmdus, an Dad .1 trio 'AUG
Cl "a Clases nocturnas para bur6cratas, 06 de divorcios, I I am, tan tropical, -o an&, tan all- jjjjk,
;tr:hCf#;IurA ptoteforim, ,1110 .C nos mucalrA an Una tic mum ptotell6roencts ,,,!v a To" "treoldc" d" 'mpmvt' more I foisforeacente. Cocillicar, tratrufartimalms an Purim pifnaj. eu'I DIAIIIO It& clam.do, contra un aindic.lismor 'I cum' Intatrumptendo .1. EN Telm, 16n Con IS aperture do to. nuavas Was
ilk is martin, I. dcde- tex-rall- do pit apectilcul., ,in per CbN oamO did aturserstar antral.del divarcio,'entre der nW'max, astublecer le.hout al rupee Is ballislass plants' vecln@6
stool Y Italia Alfresco del hutttroo ltyta lalmrales. at lei Itics jc-Grap filter on cu.nta at derecho .dquI- *$colors#, Im, president& do Is Jimis do :24tiesclim notatrost, embrin pridguntar cola n la cotp4riencla posme do Ire tiampra y tic Its com- parisdiburicas an Sustaimuijoti facets
Illibli(l) Y striuddad aerialist y 'tire 'Icide track tiempo vice* isuptirtdooe side par quienis, at Trustee do a,. do IA Robert, doctors Elena Rodriguez, be juddo culossinal. daoda qua so oncuers" vigeoto skilcha, I Ya oil Ift defttag togas abonaron .u entrada y Una idea an extreme plausible. arstanizur CIS* nor. so Saba quo cuando an at cibilriige, at matrinnualm no tiftbreat' Its# sit Inallipso 3ablarusiss. ya, an tritrisitil, Jusels, Is
,.All* Vast, nit* tali* y etir."JUlador ell I& indilercriti. oAa Isicits laterals- ArOzaban ;let darecho do exilgir quo turns, an alsunce, contras do Is capital, expecialmerre kiens, carricter do Sacramento, so oncuentra expuestor a Ponster, Orders an )as costs quo Is VoItIva. Y no sairtun I eirs at
CIA 'IficiAles. at let compilers at program& qua dedleadam a lam serviderem del Extudo, IS Proytricia y qua at quietire, ante lam prime. contrarleclades; par rod*Lban, Con latUdex, con lionvits- trio del m mc ol del sicala.'lo quo
Nurslint Pervitics, pAlitus, Auss jai (file it filulaft riscionalizAdrim, me Iva luilifs otrooldo? Y to mks fire. ei'MuniciPlo, esto as, a lam empleadox its Ia Adminds. to qua A meta as sp lmr at romplatlento tic refutation, As do cludulana do lam PaLied Be. nos luscifin Whitler Lin pow as van
- r close do lodo 'Coto u qua so he. trackilm Pittillca. ])a vleje as s.tildo, qua con arreglim a mks meta as Sun no flavor conclenclat tit "coax salgra. 1 9
' nit %t stioli "in At ddiiiquir dcritialpillicalronle clinic an at Cabo dis lot kiln dals libelled y mu ostgrallor Tea. In xnilgum ley del Servirill Civil, at emplando, on sit do" a lax bucket a costr1porecer a'cumplir at -trilmolit del 7 jamt full vusta prislim its Businesslike. lam searylilares do IS. Intelivencia,
Atitolmect Moultinat. Suspotwers. its* actividada, caprickiribuntrost 'Path Palo. Como ,I at Importer tales me. a.pIrsci6n a *or clatlaracto lnamovlbl., Cued. Interessir iJutgado mislo par "llenar Ins tormas". La rsot cla sabre No losay an fit vesicuetas W sibrics- Ire qua viviam an inviin del ftrelrbrar omagnat 4monalilcall que on Indat lifirtcl fiction Writer salvada (filter no fuum on carstrS do in If- me It sonsels a examen At objeto tic demostrar all capst- d1varclos an Cuba, coincide con IS cahdente actumlidbod L diflosm 'id sal4r. (Estas, Its zesneadi- berlog qua income" a culanto,
plirtmiamonle to confiWuldad clel mervicio a son sup6tuldes par media led quo tien.aricads ell at do pansar cIdAd an at cargo issic dcoempefia. Pero, Ida qui ban brasilern sobrre at proldr, agunto, con la diferencia quo Ilas,.frectiantialmas entre noscstrow. lueran par he jermajoluls, do Sir Indel ttlerels-14. IA* trudges generates Como AmtnRzas tirstrimid impu- Y do sontir me a venlia an go. valid a I* posits tales "America an at moment its an at arstilluct reinscia its Pedro I I& Constitucl6n to conallaten. an Is rIkIdda ficeilln, an tolecio, Be TMAQS QU11, vistie
Imorol. Para effecter 4conquislask filincial at Palo, Para :I. tat., I'll, dictlarse Una general degollina7 Mai, ahor* camblan probille, y vs shorn qua Una Ia* del Congr,so-trats Its surrions do 19 IUL LIeM otrom,
Comprand.mrs. qua as Truly ill- lam perspective.. En lax mlisma. vi.peras tic IS, aproba- tic cleric vueltas at precepts, Para Sultorbeir paracla Is velam:rrunners, qua proseemcbm pa"Onorrilk coho"A Y .jut IrVinlen contra Ina propins frets, j4dores, Nell qua, a quictlem .. hall farm.- cl6n tic In Carrem Adminlitrativa a Ley do Offelox nes definkillysts, Para Implanter at divercla a] Be. Pero ..ra loacer crecir qua sabernow tat cle- tan diatIn fies.rijust OpUa@to& qua no
1:1 4'.11"Cio y estainics ,to loans IGO der"hos tic patients. consumidares. do -11 air.. metric., a qui .... I~ Pillillcon, come tfuleia Ilamirsele, at examen do Cape- at revuelo quo AS he fortroadr, an el Congrem y an Its see _que igna Itay muschair murxwn smarldow an Is, micras Utii4jerno. art train ell fin 114 to NACiAr C"Arbolado, por at alodicallarna Position A Una aducacidn disUnt., cidad do lam elopicades, .at Como )as litulo. do silver- claxes soclaies braillems, ca delal natural, qua dfo culture do "ah-al-ya-ad" y tic "asea arm, sil continusse an at -'tin ideas$IV .Vs loo. ticlutivaracrile, come .i Ia Natilim no form mks que )as ::,muy d1ficil loacerles tamer put Sam Zscuelas do I& Univervidad. han Vie p set he
a Camino at unit. Y Procisam an In itiblencidis del empleo a qua me as ire onent In fiell results anticipar .qua is prapo-Icloin, divorclain I HIVrO-q4-muy-Inlvresante*. Son POI Y Coto Pons frics an Sol AIM16
oinflot aindicalitarlso, Y come oi k0ol tic falsetto" parte ,It Co. Naci6n, mt(flencidn, del qua So cle.ersopeft. Do ubt qua, view progresla, to qua mucho halmorlarnom C lebrar, prood. I sonta-ittillon &I Saber he" tallithim on pace: IT sterfir
te an to& .easurickad-ustli Its-Ictuel.l. 9 1 tic I no colaturbi
sino que inicalvaran Lin superibiAdo plarkindsts do priviltgins arruinadorti. cidn Impure do quienem emplean clams pars bursicratam lax Women "come anillo at daci mamente par at blers its Is hermana repal'bbea surrefis. I i bles am at. pachelfularms, portion I par dentro Pe nowalecto an a]
Y Cods, earn aconlett sin asit cortmacitm clot Ia tic 6 apini6n piibli- el 'Isterm, trercitiva del aboacklidul. I 1, .
pare Imponer sum Ida", mum pro' "finials a Carlos Manuel do Us- I
ca. tic out id mermir lictict efectiva, official ni judicial- not 'Ii-nt4 rcrilrTlimicu., mit caprichost. Sin pod", digna do no sligr IIr.cark6ts .1,1,,. I .,
ronints an title IS Violent& pOndiville y cl Couture impatia del Putter .mbarga, to cleric an qua ,no vs ,dries, pues baits at 1, Las M I efias causair. Predo y servido 9
61di-I. Awl Poster del tralsain allianitado no Acaln plastic par hundi r- q uedando mks remedio. Y Canals Insitil todo extuarto an ante senticlu. I I I 11 9 1 .
roll A InJos In It cans. IS dicladurs Y firalmonle IS anArclula, cundro ,too at area personas quo reclamem W Iniciatival lilgislativall ban ire. I I I I Par Rafarell'suarebot Solis I
r1lidialmentr AhOrAtin Y estirisulado par cl crimunilmn intern acional coma ,us drachon, an jurryu, civilized*, C*"40; log 4malicusov, swe"'.. a. I
I leadiera par Adapter larnblk rkanx Cuts sentida, ban side ineticaces; a ?nil, larkiss'y duress campatias clones tic Ida porristes, lotflemposs carts Una burls. Alga sa ..me oc.pilarrits'parm, dass: un pueo.
14 1"11. trixlura ifut Act Athol Coins par vrav,,dad ell .Css Auces mona- far nos lociviles, blen mat he fail* sabs'rempandido con in mix EN ire atn'taill.erfarno" ounce perlociliticour do Jornales its ham. -pornbrarlax mens4em do Is Press- major qua part it, .1 tmwo, In
triloux tit sissarlas too air.., p.rqu,, pun. Incompirequilble y cessiburabl. Indl. hire much. p n In-cuestilm bra.- at Gallic y- deffids -trotifient6a -jjrIdkad- njefia. -Entregarles -a fin experience an W ftquknox-wmo a
KI DIARIO DE LA MARINA .... C all pro(esfA a IA do Ins demis 119 c; Wersta Y Is culture at oar. ferencla. Vs .a ser necesults qua del precto par pualis, kae CA un cattipiclos quo nos his facade pade. If Ines, at dirsero qua balifam cis re- Una tic tantas descillclists qua at
1"W"fic"I Y OVIMIUM line vt6cmchlc ,xhortuiiim at licirmy.61c sefistr iclis tit I& guaperts, no Ca puts "a Is cottons", come .uele docine, I Aspect. .Good. car a lox do nil agen.racl6n. Enter. partir diariaTnente entre 105 am- demitinc, dectica a quierimiim 60 tiener,
a renclarles IS$ garthelam a quie. me hakia Una collects p6bidics, do San Tried, coandin a medadCs y doctor no counters. Son pleader del transported y lot acclo- strallas Para Suitt, tic W procarin
'rr.idente do 14 Rtpu5blick par& quc hAlla Wiser lot itscirles politicos y 11G. ,so tienn in&. unnum qua 1. Antonio a Metal, parm, trigtr, con todu lax Indian. gelep del PlICIG do-existir: del.,. nlstu do In empress. 1119an un, candlel6ra its Slimplas tivideodanam.
-ocnoks title Is' cnmFwlen, ask coma A nuesirn Pricier judicial. Para qua CA 1, cncja y ]a coaccidn. Mucho. its produce, at monument qua a Tel" LAS Colas ps-kamplan .at, ,"Plrltu,-L os--di--.'..'-Olc ulo-I ze vari-que. Dor-ease-sern.- --- La-carms-tarde, arC-unm-jguaguU4"umpl. .1 battle- comerlian quo nur.tt. cmetituciiin 1. "Wa. Tea Oren meditar cut., quietism ,j. bar pide.mI.P.dr. do Ia viden soridurs-'u- ]),as, YF l.nh6-c6mo f.vorecernom. viola,. at pasajero no the a ganar se ICS816 its unit protest violencia
11 ... film 1-1111litth tin- -Ilvrrle"ciA final: %a engaiian quienc vast A 19 monshm do tic Still. do Kkirl, : apero qua s6lo padri conize- catIlded Y lat cir- Pam Iva aluespas -y is empleman ]a comisl6n, corrempordlente. Y pu- an at debate tic Ia zubdin del PooI r:l Mae .4r.p.11c, quo #a he entrackmadn, Sul.. qua sea un hecho, cuando "matunclas. Y a Sulu lox mks flamantes 6mnibu& tit a Samaria a[ at tribal. .a Ia CIO del pamsaje. ZI choter, bombim
'jur del Milan a 14 harliAtir sindical pueden salir vilittrins circle ca. So Put- coh- ionic abuse me Classic, Ju. lax airlines mottles me conviertan*eti cumunclo be train y autobubles- son artef-tos del In- 'reg-em. an major servicir, re- tic muchm, edad, levard6 I& vax pawolt.iia, quicit imatrain. qu. IWAVIAndo Tat* Pfc-dicladiua, Wandrit lucrans gandn at torrent quo ban events. airline flilcom, Es sencillomente Una de'vervicios CIO- Verna. Maquinaclone, del demonic alkildo.'ICurintons millonesde pesos ra clecir, nisperstras solpaidea me -1
Para V1,111,11 ',#I 1952. I'm no 4 ,cIns. lo.,quila: parquet 106 propic. .1tor do, a carts do Ia redgriacidn Store, verarlerize quo Carlo, Manuel de blicam So he tit Para porternota an trance do blass. supone ad afto at mumentu do dos India Is. oubliette, del moton "tA, Sul
as A Ia. lucent a gr as. v- a ter Cdspecles no torula Una estates Ia. trainer an cents, fare)& ISIquiers luese at noestno contelvo, at peenje? Es filell dedu- tondrilin qua matarrime lam qua preIns I.tfin ceramics ,Is Ia ourcipolcuriA y Ix)nInleraticia At so. diriblenles. acesula loclumlve lovauttarle Una vantada pdr Ia voluntad If U capacidad ad- un citable alarookill Metisidifele3 am- air till" fabulconses. Puts blem, qua
-1-1-1-1 ------ --- a so pue. tendon dentirdir ,esto que to Total
I blo; ya Sin data troducids a ire. I quieltiva del Rfj- .bxuc6 a Fausto Con at melffluo pas. in ganancia ae, distribuyn con Gaul- iLo he garibildc an muchow aboms do
v6S do m drsuic reporneintattv., bile.. tel de Margarita, ,y at Leverkithn dad. Tanto pore at andnersto tic ins tmbalot iZx of Pon do oils hilost
qua at Canx do In Repilitill- PorAo dlcho, el- lector no debt tic Tornsix Mann con at orfulld de mealtime, Que as atrevarol"... Y tentia matrellneas: ZDe Ia bafi a -0 de Ia cult_=ura? ca-, It par rhoollot do air. forms, entuidardriuse, dl.curro, at hablar ionic Pam Is acickedsicides,
9 I qua CA 1. solitalula: 1. colectm Pit- del precio del posse an gusto Competitor Ia mks sublime mitslc do vehiculaff modernox; tarsto pare z6n. Pero Wild Ia vat del ponje- Par Ernesto Forrolincles Attention ___.I_ bite&. No hay ya Interests tucs- 6truldbut y autolouies, climoduntn' tic let Altimos tiforspos. Pero coal. entrenantiersto del material, rebuir. Tat qua me utrwAm a safialar la
. ----- ---
I nos qua muevan In erecallin del trio. to Irrallinado on Con muttion6vil do qulem to consuela con Its estrisuits trodrin Wide a 14 publacitin me Connote h"ta mum mormento numen ciall 9 ento cis tan inversisinex y earn- parte do Propitutball Qua a 61 Is cato Is Climpecies, desda Wage; I elusive priopledad, quo music
'Teas.,,A. .I 'a A a q it sonrI6 con houlds.mallufacclArs, me Vero as ,quo In figures coma In del in Ca denclas tic Una guallus, a an pone perimsel6a par interests. El pfjbll. responded an at stagocio. Tualatin
prTHONA Nod., m-tr4 .1,, ,j. !',! -,I A POT I"' I III I vi 11111- did Ia Mann, Y con to mi.m. .tire- caudillo, do La Demalagua, as its mer.lie, mt Lm.ment&t ea'quft mcO- a brustar Margaritis an un chi-, an ecomannizarla an Invador tic Tape, Ia flustrulat an del possojearts. Y no ems,
. ,Ita *P,.I,,
-eI-,ks.Ina loss I ... Io,- Wtilb.1rent" d, 1. 1).te., olvIdul con.la rual Ia habla yo I. muponer qua tenjan Incemanterners. ]mean log 'Calls do Jos compainedo- quarts, No hay'racoic, do Imaginar Ifigrimats, an zurcidos, corintactos If- tarls tic mks quo at pasojerns y el
lado" IIII jurrOold ,all, 1041 i torso nit discurm, me dilm -!a. to an .1 comadvC do pueblo, 1. ran do cite vials' bates, We pmlxa cutler serlan lam lamentackmeff do chafer vlaJoran an Una guagua mePOT Is rtOntrOct-jint dw us, ramona it Piano&. an betas y mentis do can. Pervistencla do un Inkorks cercano an a stllkl I blifirsomox-jejuircist contra interest,
-Co ,at qua .ttu. % Ilatoo, Ly ,III,-, Que ti IS menro. lot Lao peticlonca. liaison par clan. PO 4: I me mks do limit ham Job metido 'an tat trance. La mks Y J 1vTd-ad human&. (;Ne trobs, uo .Jor qua .ilitaikl1a. Ninsparso do too
I I plantak title ter haerr lifniorni-Is titogratim lam Y results Imposibla darlas, PC. CrImped-emoopueesdial p roed uci c ou"u distress. jPero 4u# liamal Las peo- terrible dersuncla contra 'tan as- tarribillin.pusecle see =tied& de, a=- rksam,,n culpable del lamentable a( I It- Ina -11IIII. It,, 1-Inim, onOsO1,,,c-PIan. r401* to hablemom do bu Camino., motem-1c. mine .1 product. Par. niAn, III Ins "'a -dIfaI)t()- "Oil Sit fill$ Annul- do Tea do Till larsat y aceld.ritmoda vida, Parstost, VeJamen In exprej6 at jar- so to Ladd del vehiculo. Bfunquesso an
,unt.m., 1. l"1111-11 y -11 11,1111, ento.W.m., an ill .I.mpr.. 'gal. A meffldn qua me reasons.
Sin excluir Ia circell, Ia# Pertinent- 'casmat tic* Miguel tic Marcos quo millones do pesox, cerstavo a t2bi Una, Indc"tirl" uni-comervArt
Hot. "I.0 Y.Y.". 11114 Cars, 11, 14 ,!"at ,.n Ina St. I Allis a "La Volts" me fast .1 D4. NO "late poor dictacturn quo In no. hLzo Ter Una vez &I refulmor, ntavo, me adquittirlars, Una a una, qua se halle an at estaida, -o &tin
. In contact" 11.11 Solent,- PAII.Ins' "A principle. do rector' do Culture del 41 pare ver qua .. .Jut. .1 rearraren do 1. its. plielrcia we .get.. Y Sutures on r
., If tound.: o ,,I .. .... jAyo tic 1041. .[I ... 1. Director do alca Gilleland. S1 difir Inaceptable at limit. y on at agotantlenta. Si qua 'holmi. vista Car hombre Is- vahladam maderace, sabral 10, qua pooir it- c6raor "a an at prices. .
. do Gore. Iva notesild.d. do .quells y 'a ", par- no quads mks remedlo qua SrItar -or I" nuevas ,to
otrot. InW117,1 C I -,Irr Ju.# 14-H. Ch.. excusla camp"Ins; I edition, .qu6ll. 1. yendo ,!I "Don QuiJote" mientram; to ,,or r Lr)jkms Ea PiL Testa t Cuba prospect it Clubs
or it rnnvllrt. I ""Iy C:11v:!n, U.S. Standards quo no perralle imputw 1. prtit". pars acadar air" greltoa*sunque bade Strannsta Go it eirtribo do -a I -, -
I I) le-raerdif pidlin." Y gotiand, Ia con'trucclilet del a.. Itant. qua Sil preclo an In males Vista. Mar qud no Ia Inclustrix
, I
I I. vs I cannot, ,role 'ou"O", Y I. "a all Vislicass. mine QP. debole, heels diatel.ki. I. 1'. I" courts do dirlstir, no sea mis quo con Ia prumen do Una jituagna. ,filarew, foreskin ter. del, transports? Huta lam vehicuor Ito,. -no. -YIJII- P-ra col-goir del Gobleor. miles venin pidlencto Petrone Nods do mod. officer, lp"ev iguaSquo purearsecert congelmdo,
1 ,I. d,. rntorne. ,at., ,In. ,O ... : ou. Iva y logre Una r Ism. Todo vuamente at incivit sist a.de law Pero no nos hagansucts mu.h..... ni. con adverse ramultado. KnIonces I Pa. a baldle, qua q luessin conclartaremoto deflnitil lure un pueblo qua todavia law a law Cleaves man vieJoa ensespolda.
,I- contneinut. "cc Cervantes? h-. [,or. r.mwIV, turn, Para Una Directores, aderalla tit am oblig.. tince, no dominate, mu kindle. .La I gritca, purea is gritul Ilusuative, con este sixterna '*quite- son Duane Paris 1. memo carga
'In' 111111-1 sit I sonn-. Y one finne ,-OCd.cl6, clones proplan, me complaclan Car glerilto q1je at ittleclo as Una
Croza, title r1knWir III InMoIlln tin Pars title nos arrgla.In nowir. I live. Lao' risks do ire blancit ?um. del tralmajo constant. Y at eircuVTI,,iI4-j1or ,,it,, del it,,.. ,s, ,.t ... acudir a Is demands. del ciudads. no do cite is C-Hicitainbre? Los vs. contra urban. Y' quien Ia Intere, cuestl6n a discutir an at terrero, bum mod
, 1, To hwc*,ft versus, m6n an plans in- 10 VICIOSO me cierm an at Once do
colal comirny I clr- "Takint Intel. 'I v-1-lu. r ressid me smitten do Con clnosda "La Yaya" express qua so as on. rusesirs a nombre Tin- t I a
-olin" 111, I, 'I o"It's, a 1111 Mrs.. del culif- problems campaidno, En once to. na, ban vista par aquallo. parties r tic jus CotlZaalearea. Pare jumpers' tin plillencto a triton, urrom Ia Incits amid tried Aquell malsaon centumur tic ulumnas y tic to&' t Ia a W qua gratis luera Intole- man* &a tic
Millillerill It., ()I've, Publl'tu, 1,:I,,, ,.: Inn funclonorin. 1116 1-1, cluelva do. M Camino schre elylo Tarojito, a ningilis nuent, cristlano, qua )as guajlroo todoe do squalls zone. En ar m pIntum color ma- no franc qua him' larronat a an goallies III "A(ln, adlaill", hagn ...... Y mldml, ,Jut Y. d,1jd( 1, a L, ustre, lax muftlclptoi jls Collin It Ituelit R Ingenfercit, a delinewitte, Ia mersolonada ancutia, an equal rable suit at colmot del slausce. raliuds, can at qua lantylein flue. betriante.
un P"I"Itt' de 11"'t-rin '19'11 14 II-Iii'lla vIfln, 11 .... do ,immis. Manspulto, conflnu6"dStronatimindon at-. comin,,u) squella zone, me halla. Forque me irmta its on service, Y go&# otiorden Ia cligniclad artmitica Pero native an Ia guagrua ]evenPara Ilustrar 41 lel'tor, flar, li,)j ,j A I" II'ven Amiga Peril qu en Soil.' an tonat do tombs y cumbanchat-ifel TV Tit Is .tin .Spiritual do Una ex. nix pareast see vote Ia considderaclen do In Ciudad. tstin ya qua chillan III, Ill vOX Pun sollcitsur del chafer
-m%.*I, 114 1 ..... ncir 171111111--s"llu ; 1-111014 11, ,"I IA li, ca tic conia, Coto- do Is bateit" baits sChars an qua, Zn line carts a rossatros, enters. traordivarls mu)u quo porallitia
I
1*;IV.,,IIYmh. 'no' N 1. a debatir entre Its padres contain. par lei ,trance. Gotten "bra, Ins' Ia parts do Propiellad qua Ia Co.
ch" Y C J -lull- ('In'- 1 Olt 111WA &I Devul.ol-C., .1 doc. madlant. at rticulo tic Ch=6n y tremor:, LH& excrl nuavarmarlots, pasadoAue Sul lilk-perunarsecid.
-.- '. ,,, col .... n'. ; I"r ("I'Aren trabaJobs stanommmus. Calve. our comentmorito editorial del Chaciln Destitute It hhr If,,. 'I to. v an cumince'lia vislisda Ia center. Tortes muy atentax. como muelles.''enclelos. 17kcam" ioMn" I iren.mt& arnt. ,t. k".O... -
Cr6nica Habanen Por Lull is Po"dil DIARIO DE LA N1,kMNA.-Martes, 4 de, Septiembre de 1951 Pigina 5
Aclaracitin. Cons-altenos antes de viaiar
Numero- nmistadeF del doctor Comd el nombre el prle, Po= n Alen Z us,:.
LAMPARAS Juan 4a Dios Roincro I ild of del ; t I gi. .'.' 'b. 4 .,nd "h-be..- VELASCO TRAVEL BUREAU ,
d. au disit in I P Romer. vj.m.nt... mu-i
It. Angl-danludaiaupown layer una con. ro, docto Edilki. LARREA. Dpt.. Z65.
De estilo, fusidn &I leer to I. prens I Wle. ch.s Pe, lou.. cdrey., Enavedrads, Y Airular. L, K.b.n. Teld.a. A42K
cimlento del senior Juan des Dins Ro. I ba de cuan o no e, all. ien sugesliva.s mer. C rtiq, c3manrlante del Ej6rcl-1 A potil: N
ititerpretaciones to Libertid.r. Anglada Aclaramos el penosa error.j
dr, u natalicl r de W beriefactoras del Bando d
A I o' po c'uyn Z" 1;, de
hacemw legar un saludn cordial Pied.d Cuba, a uya Inatituefim moderns. La Viuda de Baix dedlca Aus e
Liesde. 8 7.5 0 j Uns damastodo bondAd y.gentV-ldwdtlinoIvd&ble caballero Edgar LA meftora viuda CIP BR17 P tina Un dfa muv grato le deseamoa.
In seftr Lelia Muchen vIu- 'Ba x, c lebra hoy. ma trz, Is fechn (C..finfi. e. 1. pizi., SIETF)
W- -0 WiNow
Tac6n extra alto
madelo Skyscrapers, 24.50
_WYERIA Y OWETOS DE AMV
SalvaAw FmA6n y On. W& Tac6n alto y patt de
-vs- K w" 4" Kw encais, de nylon, 17.50
1.413 Elegante boda el domingo
&'it-" X.19 y R.&M Dias. de 1. Vr., c. d-b- l -grad. reeInt6, desils6s de an eniact. (Yoto: Pardail' ABONAIAOS INTERESES and-1, "-*I N uevos'cbmo el Otofio
En el Santuario Naclima I:de S an qu. r ui- Wdv. ent. do -rkAL 2% ANUAL I Antonio, 1. bell& y hermoso Iglesia
de Is Quints Avenida, donde tantas L. ,a I y tan brillantes ceremonlas nupciales dor del Vedad., on CUENTAS DE AHORRO quo no excedan de- se. vienen celebrando, tuvo effect el decorac16n floral del modern tem.
= Ingo,.n )as once y media de Is PID de 12 Quints Avenida; un ador- I DIEZ MIL PESOS on Monodo Nocional. aria, tra boda. I no lindfsimo I que ontrlbuY6 en Iran qd e Ile a... Y en fin os,
Porn *as lucida Y thuy bonits ce- parte at luc mlento de tan sefin ado Widtanos informes sobre los CERTIFICADOS remonFa e Is que, unieron sus des Bcontecimiento, 9
timis dos fverfes bin conocidlu; At fonso del altar, en jus extremes, DE CREWO. [a socieda habanera: In sehorita uedaron dispuestos dos grades maMartinez Roig y el doctor Rafil L6. oiws do areas Y sobre las gradual se colocaron dos jarral de gladlolos
pes de" ve Inds. I& seficrita Mar. blanco, .&I romo los vallosos can. BA N CO PEg)RO SO -L,'--d--,--uy"l delabros del temple sos tentendo clLa enjlg tsdurw Nerits. hu. twe; Hs. relucientes charoles
Aq% or 305, Lo Hobo". Telfs. A-7452, M-8288 A-9606 udemAs un trato cordial y afa to Los.= 'up""ore' de los pilluna-dulzurs, lin-par. e. hija del-pres- -I.. Isdo. quedar
c. lerto. con guirnaldn do gladiolus.
11iii- on logo doctor Marl. M- P"bs if.. AV.. D sri. Itad En I& senda-marcada deadc el Pborr.
Lde 0 ontoloift.o.de 1, Unl-nildaud de tica basis el altar p1r a If..
H!b u lientilisims esposa fris perlat de In "Casa Trfas.", s, c,-,
N-n- car*, Itr.
do I., b-ur'a do "pr'v";b 1.dh.rlel doctor .-, In. I.. .
C oleglo P H IL L IP S r- e do, cc co net c dos p-1.... m-l... do gladi.l..
e6.11% luepriicr.16. dc medical r, hi. bluncoa que rwifendo del clo Ilegajf4all"* 12141. de tt. c.W tsnt. Stal1voiligld"" haft heal. el b.rde upertuar.
CLARIS gn INGLIS &.99AA01, PARA 1jr Se a 1. ntr A] hacer mu aparici6n Is novin, en
AN190% cGrone midico del tj6rcito y de u el luirtic. del temple, un murmullo,
japosm, tan dlitinguld., Carmel& de
XYKDKRGAXTKN WASTA 911, SSrJrIM0 GR"O n do celebrociones Ile116 el ambience. I
"ENTURA DR CURM SEPTIDURE 10 Vega Estab lindlNima li felix destosadA.
El crimista, urildn por vielos Is- A on juvenile allucta y [,adorn se unla In cle groc'a c'u
NERVICID DR 0KNERUN VIA; de xmistad y stec a a In amIlla I q..cf. dci'
Avml4a Csis"I 14. 24 Hem de'01kina: Martinez ltol canoce deade nifut a trn e nuticial, sin duda, una do Inis
Ke a 11 4, w. In flatirds de domingm tol Cling mAx pr1maroffas quo han ss.
V J, P r ID tanto no podia falter su'lido del atelier de Bernabeu par#
T11 Ii. Io I bods. ins. noviag de I* eKtacidn.
En eats core m I.Vp ckn.. El macalro del corte y do Is lines, i
Krovo do Meow Publicidad .6749. In- it. buen gusto y do r '.
!AN nc,j, WEAK El, FINAL DE ESTA NOTA resincle .1 act. In jmI, old. EN LA PAGINA DIEZ) Tamn alto 0 MeJiAT16
dih N 1.34 AcIalle Je encait nylon. Isib"
WAS, 0 DOS ANOS PARA PAGARLO!
Tac6n extra alto con
puntos*.nietilicof, 22.30
Tac6n ,lto, model
Melilla DA5%
Nuestia primer gran colocci6n
al servicto do la nueva elegancia
Son Jos modclos qLIC UStCJ babrA visto
a] hojear las nuevas Revislas de Modas.
INTERNATIONAL HARVEST De hormas alargadas y de corte-bajo,
Compare, I dctallc por detalle, cubren s6lo uria pequeha parfe del--pi6,- Com-0
calidad, capacidad' y nuestro, estuebes finos que protegieran su delicada
formidable plan de wntas... y FAIT) N, liminuLa belleza. Zapato s credos para ]as
sc convinced que et refrigcra.
dor INTERNATIONAL HAR. ntievas sayas, de forma acampanada, o
VESTER le o(rcce mis valor -a de
por su dincro. esbeltas y cefiidas. Los que usted It
pre erir y querr6'usar desde ahora en adelante.
3 AROS DE GARANTIA PrIefor;o: Aso No. 2
TAN SOLIVO COMO
SU 11MIOLO
I ;
L
0
an rafad y iguila, m-5991
I Sandalia Skyscrapers
tsc6n ho, 24.36
INTONA116WAL
MAAVtT9R
Witribmilderts para Cxbw
n ekaro I negro, y tweej gj,,
I i I I I I I I I
. .
I I
I I
I l
Pighm _6' DIARTO DE LA MARINA -Martes, 4 de Sejsfl laibre'de 1951 1 I I paffW
. __ I
I I .
I I I .
.1
eunt r
off. de 108 A h rd el
Willa estuvo contribuyendova's & '" " '-%, No red za
11 -P 0 I i t i c a I -- 1 .,. 7 ,-. .
- I I N ae. C aha** 6 : z
_ __ Par Francisco Ichose 7 (IIIU 0 S dd D ,. I '_ I
-1 9 I a los gastos -del Estado sin iiiecibirlo q4e'_4hofia - ,, --,. I I .
E L H 0 N1 11 E C, A B E Z A S H S. Ferw indez, __ _____ 1 71, 1; _.''._ nutguna itisw*,n I I I _. I _:",
, ,; I .
!Se reuniri inafiana el ;
o?4 I~ "P-di, y ,,a P- ,,, vijii Y hi-,ad. r"gon,- el ExpresivaS:P144 rals ent- ; _,,, r .inlerar" n ... ioada I., 'll.b.. Alatealiih.... Esperan [Nora ello que Ortodoxon I los actos"itfectusid4)a for lo mertog-hast.,qtilf", -1 -_miss QkH, )as P-l-h- I into'- Em "arita I~ "nib" 1 Coqsejo Direclor del -Kfkr.,,ajan ., e*ia pase la reorgannsuctoni-, h -da P-l ...... i" arm 0"'9' o'c ]
1.1tin I'll 11111111,iZl-,, ;.. dl ,ra.d., dindlt,, Pcdli, ,,,, 11,gue Itoy Piro'Pendlr s' !ou, can cilre F presencia de C. I I I r -1
I qmlaira ,. I.r 1111a inipostlaic I& permarracii Ili, Migaft I Partido del Pueblo da,"aricier vilneiml I 1- I
I'll i1cular I iRtx)inUatn1rrsls Irlit- I ,lidit.it....,gro ad 4"'t = at, )Ir 11H,1. I ..' 1.
1. ,I, SnArtz dratro del PRC ,kA). Est. Nuincroses representatives del au- .,, ,: Dapu6m de sale do, on, EI.eJkei;tl%,a nacifnlil del Partido
V_,. i(i r ...... i i a.. V' jl Lii raikyhana tilripcit"' de' P""" -' ribnr:AI- or 11,11, ,In, 1, vlmnh do qn Con gain in dim I Narl no Cubhno. ipull1do el Altimo C_ An
.,rI.d ... III ,Ul 1.: c, litCe-16f, Sect,
tel ilt'aI" ,A U. ,,,,,Pol llerr l'tei,"'. MrIO"' ,,? "1'1I:rU mdr' Seto Superior. ".1", rin '161'e6o Ik3'j: domIngo ,n V,,sg1.,,,m scored, par
a'. U 1, .. .11 andrA A- lt-caldort del If ief. .! del Puebla Cubano IC pri5ximamente ,c,. 'ue, ric .%= c it6 Urardemided. In tk; I I
,he dt dinln1,t, I, ",!6 ,'c lii- eanininitotitis rucaninImitis a lor Ill site[ SuArn Fernindez. vislin- dodo a conaccr que b -. 'I ., '. I
qn h"inI ,; ,n I.,rellidencia del ex Proldente habrAn-de' crIchravic grades con. b ... .!" 11'o.Vla' 10:gtraraboa pue- 01 'Im a. link. ite
In" d lLll in fc.,nl1.11ic.iUr:,I!1 trabajox ' a '* :
, qnc hllgut so qwvd, d,.',,i d let Season ell Ia Mariana tie ayer. rem e .del op I. f 1. -01
do Si'-i.gi. :I 111 till 11"Pill, 11, i ... 1 ." tracimies pvlilicpx do raplellln d"I" pbl,,Io,,, y Ia I oalt 'Il I
Ini, t it o ., hIlit 11 Spice to- visitantes me encrintraban r.lP I., ""In., rsill'. Diez ailos ; as 16
diez ahos de Ill re:., dd -Ins deri= ,priln d, can
ro"' "'.7 mai 6 'I pr Y claridph lot 'il
a do ph:, '1101110flms, r; Itirmarion. Aao r lmpdr1"generaI Menwal anUt-dt1esit'. cx d.tkpj I fierpreitid.,et a ir
o 1. P'casa ,,, A Ind., as pil't" y con'Rdtlil' B Stcl j ,-I doctor Edgardo Butter!. lider he. to me hiclern -ell Ia Lnudad de ,Benti.. at if
;, 1, ;-1 1 I, i, ,,.,-,-.,, ,,---d.- d, I ,,, \,. sefi r NicclitiXiinaellano!, aplazand
,,, ,li,,1,,,,1.-,1 ,,,,t,,:,,,o i iter-ii re.ndial, ,,, ",no 11 Itches lujac-, ft Insert. .
'wal". I o,. Ii. RI,,iIniI. 11,1, Iasi, ju'mk 'O' ,C'rl,19d -IBuUo"I' l.g b'.r,"",-!go de C-ihn ind6m Comena 1. Una lors ticnices do Fomento.V R haste la'watitucift de laAsambles I .n- ,ij, or In. I In I I 11 "I'ad. ca It liolaula, dclyp."-, Na.loral, citz112 pgib1.,1da.dm, Sabre i
" al ,hli y I~, ,-I- .N,,,,c. sensdor matancero: Pedro P.0.bev'1taL f.cl,..A scifi.1nda par. "to. a.. I'll I imll
Ag-nlall 0,11,)s !.rnAra -%-.,lo -nrj.1 do Clog. do Avll clar s,.son lax xtgviemcl,: dia ff. de. tida Derri ,.a I M 10 a de a if use c 'L
, 'i" ,:"",' ") 'ca gor lerra el look, r oride u. ell mifiwri qua nuestro
,or ..,
l 11. _1 1,1,1 ,bell,,.. repirakinardo mi Or. ol !r6ximo sinana, on Septa Cie. 11 IL a ""M 1icn,', to 0S PI(
I)" 11t1lil.rooril. d ..... I 'Ims tie
,1,,II iI P-t :ll Cub,,. r doctor Jar I d tra a 1. err. a is UnIrts riondidato, sefior Camr.Ellancis, moro.,
K P, i C.%,'lant dCo or milk ra; el Hnux!S. ml Conniley; el 16. Trabajo 1, ri A
a, Flit claro que 1 Rojo. Quo se'encuentra en- La Ili; el 22. or Matanzas, 3- Aritill.- sells, S. d it im do at c u,I! I : 'N"'%"uU a n F my g!mt a'.8drm'eF .tly, ,dq 1.3 .fi- M e. ,
,,,, -d I geCaballerod' C me I .dealt. r i ,. r,
" .' rt,,id into f.ranr ,,,, .me. mr on en c a I me ,n,
,a ,,,,, dr.--Il ,b ..... .. I- ell from ell lox Eateries Unities: ran- I el 30. en Pinar del R a. ,,, ,xeta "'. lin lj, d ll a cx U- ,,tdc ,A qn,,,,- ,, Y ........ ra Illroar en oldr In CuouradId cliani O" Cciazfile.. jtlcald do Me- I li '. _I i in elope .I inXeni a evia. I 4 I- cleat, civics colnelcirrilu ,
A I li l Pendant a,, In mla0,to on 1. .,,a. irmMirt Arturti Surirsts. alcaldo del Tamblen ,e h. init.-mad. quiera.- ml. levl, nd, 0"Irlig.1 v do.: d, A.tillm, sefiar R.f.cl Rtljax
"I I API. ,- r,,Na- i o, ,C, r n- pe I, to me llily-f. Hirant Sam ,z;, de Shm- El reevrold. an I MI
- ,I Tr ...... :1 elite qU,d. Ill c.mm Jf, Cinlokg",k1.,,ce.U;dm flim. mle-rewes rel-brarli sesilin el 10"'I'drIld"i lievis-ribi 11 -I- a c., J.L.o P. In,, Me siqui line relan --on
,,, ,,,,,_,, ,, , del A"Prit or'. M:M"I.C8. 1 Conni Circetor Lie]- PPC, per. tr ira o
, ,,, , I ,,I , : I .to., y C been; I .to ld 1. I'm do I.. luml. a' 1-,Ah- bjeal"Unno on, )r elij-rx: tie Sagua laGGrande, Juan G. Santa.itar ell firma especial. sabre ,,in.. 1 081dc do An .... a- In "' an'. Beft, Sinchu, Y _" p ',1rd7= d es que visitors at a alde Caste a. .
"I.1'silan,'n ,,Il ,I ,r I-I, Ihi- a- 16. ca, ins, I : Pedrn nnzilez. Jacinto B. Za. cl6m del altnicie de Holguin, "Get one he. .glnlitd. qnc Institu iones clirlini, do .a" filk. nos A I .
h,,),,n 1,11nni'll"I'l "a linientris .virill, nea Anjae e7late". mino&c I I I e "r'. 'A',.p ,rd'" In'.'
- El , I'll li'l 1 :,bj,,, C,,,j_ Inignlittie do pnineia. que I I Irro" Ochoa. quion lie side acusado de in ra y muchos mis. I If A'at, ,',cu, un ,, or .? 'W
3. I" So ""Pron' "Ie el skilldeor Parfi- Intriducta ordeal at Inatido.- I En Antllls_ isitli, Hc la el Vni6a pinesidtate de Ia mpabllca dodo; sen mus suaves;
'in ra.11111111 lalat"I""ril, 1,i I't"I cu., han side ,u articles! "' Pendk, Garr., que tie et name- En esta reart6a, e er uvenit Miguelistas Club, dande.e b Ifidaer on Up Poncho G uIllernic, AlonamiPui-A y del Otros .
do ad'a- V,,h -, P'c'.", .t,,. problem. :at. ati en Miami Orlando Castro, ,e .me irja eFIblgnh ,nail;glistal reelb" 6,4 piro:.bs aria Is dolgentes del Portion Nacional Cu.
-da' p. Chbai d ", .- dodomingo .. Ilegari a been
it U, cho un &I.? fee .tores do 1. patIlari,
Us o"ig." t'ratr6n 4"" m L. Habana en la Tmailana de hay expal.16a, del 1. 1 ;; .1 ,a I
i I as L I Hay eoAlrllm 46 Jovellanom.'de 9 a ... ut
!,l, 1"" ., I npr . 1K lipios,
- mariness a side V,,!.,d.Pnkrknd6;j. hoy mis- concurriVa. Is DeleslocilIt
-t-s ,a P-t ,, d,,,r I.Ygiiiiiate, i I
"i ame cop.a. 'k t I re OIL I 12 del d!u; ,en Carlos Rojas. de me an r ln qua A 10M I I
I Fernindez me dl- dodo a 13'pubi!cl., I In. be" me'ut"" de Is, torde; de 3 si 5, en Calls.
I. M, mineral de cont Lima C No
S,, S ", F--,12 N-!, mln5g.il. rnigne1jiti, ca lax Irigid do Iwrv.sYfti. m I reunl6n 12. is u"9 c I
It, Ina .1 9 p1t, Qli, 'itill.'rt-, Can. .t- dIt. pal., do"Pejair act. .. .- - wrA 'do Be' .:
,. ,= ,or fad 2 -.a lgu Y Abrade SON eh' ,
.let ,,,,,I,.,,,: 1. v definic 6n. j b ye d in en hores dO Ia nache en San M el:
g",!.a.,, t cmU3 to -M'IDADES"LA I le sell. as ..
. que PARALIZO SUS A -F
IN su concurrent, INIR. If "m d y Cfirdenns.
""p,"n,"lo6n; I effect les hiza, manIfe3tando one JUNTA ELECTORAL BE GU .,a he., itecibid. e, clibid in. Mafiann vnsitr
,,L-E",,%",!.l_% s i '*"B l'in Augrtmyo.n.'neI raifidid Ws saves
it ,,,_ I-Q- Pep, San Mat 1. redielim debt. .pI.-ro nor sumen- 0. lam Porter" Contain. huts. ,at S to Rita, Poor,
Iturloabou, se.,raerml-blin L. Junta hfunivip uan
I- "' an., lilt, q ...... n I' .cel.* mt' m-li ',ral: I .1 Ee""" d I r _.
- "facado 'u ampi"ci.. rim .,
tid. 1- is ff gnt! momentin. I'Tirlg Print rail I I."i b ... v to F .! Sfinutse el al Ide de _d,
,,-p,,, q., a. --a 'as U-om doncits d. 1. Rep6tillice p.r cl Par- I I-.r. do !t.1cI.6rId.k GUIruyraIIz6 to sle, activid jo_ ,jub. I "
, I Ca in in U, quo me E ukves,6,' In 4; Is I .
ingto v de diner. de, I.-Cubanidad; ider" tatbanercis qtai-h2bl el- des debt a a quo r Tribunal Supe. ir.isw Manguito Collett A _1 A rnsyor4
nCrucijada, del PRC, han acordado quo AnUlla on. ......... A I I .
"" l in a Una olliza de trom dies Mrs estu- 1 rior Electoral decloi a connote a Sri, Ft Ing:,.IrecNHeIs two lie
me canal searecarims interroSsAlas ...
-I"h:b','d'n"Cl,--p.Ude .1 b-_ 2.-Qo I- lideries del Parti.d. 1 d; Ia situarilm. I E I.. ,1.;(..te, rxanbim- I
_, __, del tell con rude .111.'"., n.1: I D, j ..plead.,. aided. r I rgEn' Jen6rolime. NO prueba
D ,,, el od r! MI: N.. f 11 11 I 00jitirog se I al Partido Unitario c "it EuF correlitio"" irX1. ..,,I. .P.6s i.,It6 IM Present. at Los tie tin viaje de tr.%jq.UP.'to flest imparcide, de, ,
,. -d. -- -b I rer rn-",' van Iraquietax parl agregil que -4'ers ,, I de
p .... H, rnIn., tur. piresidonchit do Nic.lAs Ca.- que arudicran hay. en horns do a M eon ox ', I narios de Pericia L:.s Arabox. Ca 6m;
's Ft doctor A --- ,I 11 tiellica- M.A.M. 1. Dotted. del. Florid. ello, ya Ilea tiew- nerwidad cle re- Las ofirin" gancralc del Partido a, ref %A'66U UdIVO, y ]am de I xcentralrji d6ft
,. I reperiar at sonador Penda ante elus Junfa numeroanslArrilin Uirnlmni, m1ormatiron ayer of 9"T1.%v1n.'.%l!: definitivarriciate, gwri, Y iklava.
De. dead, .so ddivo El dam ngo..dia 9, 9,,, te[ketuark -Una Yefi6icAll"All,1110 lnspisr
'I, ,, P _'" "Im. ,- o 1. opo- 1. do Clean de 'As ]solver I
M,,,idc.t lactim es en estos nair.icatax an .',";ej. ,it.. Me- ...nA- .I.tat,..dM ca. IS pr6.1.. Ins eso in ft PAW del -tUal .1rolde ollente. L I keonicentrAcion provincial en In riu- tmlntei'duds u de Azo&-- I
I or inder dr, % d lArdi At art- jilb., I 7 .1 I d ,rep.rari6n do
,;-,-, com strin a r i a,. I lam mistuellsdia. d. inamanteacl6n, --.-...ic.i tie Enerac",r]R. en In pro.
rt ornpointiacess on il corl 6!" que Mile tarde @I ingeriero Hevin recl-Idad e I
Ils eias manac. I I holding ri
- ac termino y as de Jatibonicia se _"aton ... L',,'c del jc1c del lri ., ins, riablemnste
I~ Ind. 1. tait.r.chat y f.culta. do-, zaMx,.prfectamrntf drflrlld a$ li.bim trourldr, y arordad. rarallt.r ' ,Incla lie L., Vill.x,'ilfirr LutgArdo him Wicliones do b.nefici. finuctri-linite act: a .1
rez Ferman ad d lam Sinclicston de Mariana y PNC on 14 reg I : I
"quo tituchlp lie, lecit q Llovet, a quien Ygulm An as an nue. PrItt.ricia, Unkm Sindicaj tie Marl- lAtonso I lam '- n do or efigen -lam. lipjan N le-, *
n ,. Ca 5 I 1. or .do der. y seguir Ia lines ue IN tra-. R eunwik de' :1a ngd ,eui'nl'.rm.'td.,
I I va linen polilira. acliginclos y *raises neros -c'd res Y Gre a tie a Otte, I 011 frid del Pardon Ill.
f.-El Pallid. del Pueblo ,Cuba- imcmg% M.
reiter. it repudinchin.del em. Opinions del senator El doctor Butter!. ,auenombre "' "' I del Mir en lienr dW.rmino. .br.r Mprinworliqu lt6. tuad. ie.,.ZXu e'ta Y Neptune, en es- 14ELADO pot su Ithiyor' .
.a I habancros. expresit I ,,a. Ell un banquet de ON cubiertos. to CUP
restito y Its I laban Una consideracilin oveciel, ... I- S F em enina de El .Icnlde LIDvet rijopt6 "to di sultri&d.:
1, lecture que no votari Ins I Dr.-. Rafael Guals Inchin ly un' 8 brindado For el 1,1- -..-. el :: :,.,. 11
,, forms del C6digo Electoral. par nJuste de su mituacl6n. Per 1. que I I termlnacl h par ficst4ones 'del preal- alcalde 8"romi qua "IevIs eta dljo I I
set. 'pursto Ique eaten miciativas El do domingo habI6 on Ia he- :pedia tres dims Para ca neretar sum Cubanidadl deal. e ri, me- no del sprect. etc I., pciblec.6a Otras goticia'S 6 las 'Ping" Cis Y convirtikie .
5, Heven a ra to planes. I Id ; d I PAU rn oe munlelpi de su brilinsfila
on Urm mesei antes dc!"p"attid Liberal, el.sen:d fi r acitim LazArraga. Cuba". A nornbre de Antillm, Rarinl6r,
or, r liR% Hictor Carri6n. a notable del ma- I "liable ,in. brindar- suss., .
).A 'I mnel NO Glass Inclin, quien 3 0 1 dlo qu
do 71 El on tie actitud del doctor ,d,: ib.Irmadau carnalill.1c x.nocIeXp.Umm clam I 1. I i W_ leor,"'LIacurs. eel ,.tar., si. q le con- ac6vidades -politicas ,,; .
t.n ..ft Sa or one do an .e I rfe is el k I dia PIDE A SECCION JUVENH, AU. tinuara hacienda obras parra 'Cuba". mtado rcordi!I can primeraila'e'a ra I Iliad . resustencia y ,
tolerate Pu ceridici6n de least:: r a quien it rill ]as Tendrd lugar Iel
rim It liguo los me arcs atecm.. Reconocia ministry cle Estado cumlesquliara one I N BE ainiati tl de I. durabifidad. For esa-m-cl,
Chibis, a quien -hIIc6 ell P idlk gen R12 vo& mutin cat
entre airs A it de Santo Clara me hanjlrl.,Id*
tod.."IR3 aculetnes do .dalld. tl laterite y su,- extraordimirls. cu.11. trinco en Prado i 1 7 UN JEFE ,A,. 'rAUR.1. In ell Ier, Heviu. eta i For esa-m-cl,
ades de peleador, No scene de earn. 9 is a...: no ":: stre do Obras Plibsto or fis m.
Ell In misms forma I' htc leN,.,,l 6olimiRfervacnintlin libertad.. con M1 at .mi nutted lot enatentri
ejor alolde do Marianna to, Pero no a a a bifn super .'.'a le
Las dcl.,.cl..,., enittrid., on 'ender. no .Mninle. ,I Pa... ,6. G .. Baja In Presidenchu do In titular L2 Secci6n Juvenil del Partida An re It bf Ilegado Luis Camara, a fie d got malijim
b ,, di 'I- ft sell. quo he dad. dam 1. C I
.1 numarro 3 rierrrin a so al.itm- y led., Iquo all me encontraban. sefirtrit. Mercedes Feelsiss me rettairil; lintica dt Gnanihamma. Oriente, e 1, 11,P(lbli_ rl .
Socclina Femenin. a mi. sltuacliin tie .11 dl. 5 1;II 01
cancillerin If E Ia Clue Om Servetat 05 toa senor" R, am 'c 6 R a r n a .1 1. obras de.
,an 11,11, do E xu no mente que nos lie- lit directive do
t, lipariabdidad-th-nn-entrod Y_ k ci or - ,or- class... ,:Pe labor Juridic$ dot P r%-d-r -- c z 'devoliedo, I ..
. c a ple tU. e 11
-c uc a ,
4. ortol..I. I on 'c' el pien d.r Perid eu ., rim Naclonal de I& Cubanidad el mlirco- .111. Bot oncou", nt do, Gm'r1 .';n. dfiea'Prl. Y San traltzscirina can rucel6n dellae ciallea del bilFirlo .
nol"It. 'I'tre y 1'. . I a I G ,,,, T.IL',7HkoPUDdk- I Cond.do, n "a capital. r
.1 .. donde va el d onlaruell.t. do Los Vill... IN dim Raise administrative.. I -Milar. R.14ted. ac
Kac and, ,'com 'uLocha de Ia Poch
loam mixtiefitt.s y ... tollitnist. ,I., S ."ce or. I I. -ca. dA, de lede Nor% Linfernal, se hi dirigido at
me a "a ,,:,u 1 Desputs. me convocari a Una reu. L. her at lam do Prado 117. irdialstro do Salithrift Tf lruid. el act.. ,I ingenjlrl 1,eia Entre lox carO166
Y. doba par dianint.rin llt rn 1 ,,'.Sul.'rkr. ids, ,u 1 an It doctor 1-1 .
.11ral mi IA ,an is le"Ittiellm via carrI6 ]a poblaci6n fin cle ropiclar Ia candi-
nl,.I, del PPC con !I, - 'u d comititellIM Alitmove do m.pir.titi, pre.ld ... I.I. .n faint general de IN Ia Ine: 'tre Refugla Y Gentm,:convagando ;I I 11A *
Is. Ist secretary general me"""' Gra- R "droi: Lo"I bottled do on innumerable* Maestros let mpat a. de mente,
can I lure del doctor gueracifu7nern d recibienc
Jones quo PRC IA) or. tin mossfirmarte c"I'doz. claim Blanco Cassido" I If Sit 11, turn proldencla Para 1952, del
diritten Batista y .. ,r.,.rlm d .le Me I 1 A,
U pwf I e "' 0 F ,
Gr.u, C I bracto emotive on Ins numunes. Aqu I avarice importance a Ia Soccl6n pablarl6m. darter RodIx Fresneda, trl.ruk Una brilliant j made adminis- doctor Aurelhmo Sinchet Arango. ft.
Ia hrap ell que fcriinivs exuln slip alcald" mills tu to 214 Las citation icteritasTeixam Y Blan. Expert., clue them lcm.do atis me- I live que tuvo derivaclames polfil- Saran lam siguientem: s o I I I I
I 11" dor. holes y device. it .Ill c&1t.:1Cogicen1ra66n oriodoxa ca Camadel. mat come, Is directera po- iltud ante el abandr-roo Ell Ia fitrics, "La Con 1.
to ran Intorill If il.iit.ka; 1. lie. n I 1
1,0 borto .let itonatfin I .... Until, tropleits au ampiracillin prol. I ianitarin on ca$ cepci6n", del
a. do H ,. denial con d1ficultodes To Una Pa. title. mehorita Sara Conde, ennictitrao Ihs calls de In MMtlpleq pru has de adholinn Pa. barrio de Marroquf, en Santa Clara, I
fira) Ponds's I t en sa Us tit Clara el flibado oratorios do pwidenil.' que ". lotion tambien recibili el ministry con la.presidencla de Miguel L6pez FANY '
,lie it. dominado tin Mite hillill por parole do L qua ambe, meflora Consuclo SAnchez .. 11cas a cludo-de carters y president tie Ja Comis-16inn 11 le INAMOLAIT04FIN CIL. COM
P, cretarlo de jelog k. Venerando K L*Nftgt o,
rr room, 1:11 %rx pAw re. hticri In. hublar Padilla If I I it Ira Lavandel- de Fornento Noclonal. en el recorri- nalarme M Y G.girt. Mlr6. 0,.zco; Massive, 0. r. -, smalmont,
fl.illonar iiahrr ,I .aUjjjjjU .... a. v Ueor at socair.A. %mini.t.1t. .1 El libado, dim 11, lie efeciuari, an den Roger y sectors, El,
A" 11 a 10 IU ,toy qua irxam-s Vieron it Prio diecis6ita drsd'e, IM 6,ccd6n do rrra y.par, i.ls text core y vice, Gablno MIr6 113r.itina
dta 'jua lUI ,,, tit* Clarmi line concentrackIn pro I. ,.r.c c eta Is
I Is. .1 . ...... allow Illopicla Como ft todo. DompukIS- ris, notat v""aro" or .
(live PI doctor GuAs title rim puede an.,vinclal do too ortado .motor Z.hec. ni'actri gilealdes dc U s Villas
rA I1,NAdAU to ,Irl RoUrriaidar sea. c qua lam n1mcilu, is
eUIvj:jr.jcm:, ,;, : ilar lifigurl S114rtiz quo at ce.aromr Porte intern Ia r 00nello Marern Remake; -vacates: ..
general fls. E.i. dernmilrAci6in restiondo a un Gibara, quo rallarm el fin tie memo.
CAWIrro Ileylonit Wilma. I
title I"Irr" chin quililuIrs, '" j :"",'mlvI, li; 1 1;.ideslaciad. do 1. I ,,am ,Uk o'struldencial do In Cubani. Guilmo Morera Remain, Agustin Mi. I
" mm!l. g he trazadn In direccl6n trin. dad. Insenicro Jena R. San Martin,
coraild.rim M fintlomot do frart drra do ,us porum 4, r tie 41 Ia ban. I del Patildo del Pueblo Cu one D1,eiiiiiis alculdt-4 6 In provincla r6 'Oroxch, Marceline, Abreu Diaz INGRES06 EN LA ORTODOXtA
,Ill ,.tlnd rim, I En Holguin. deride ell ,I .eta de Joaquina Lemus Sinchu, Guclella
plachma, lie rtoclaxa.). he desiathda do sum ampIriantimiles; no, tie Las VIl!Ui ill-ItArer syler mi Pre. claim. clue cerra: Guerra Rodriguez, Scrafln Ondarme CAIIJARIEN. (Por teligrafo, &I
Mial.1 t1l;Lo.._ wron do Caste Intent so clerre lam.' lax he jorpriendida mi he lu
"Illro" Pon .0 I den atfin at I ... del g.bl.rno tora- fuk el Martinez, Mouriclor Matiss Mottlas, Ra- DjAjup j- 1 6 -en cl Portion
U met r. . b* state 01. Pet 0 Portion NA. Para tratur tie 1-mN uu m, y ofiro. .1 Anim. dhe I., muj.reo del parild.. ildonlo do In I'llipahlich. ZAN steel- be at p.m. do Is, carce
lidn reuifl ndo a Us I I ra Carlos ,111" gopla alcalcle ortodoxot de Holguin, realm Mellon Matins y oks o del Pueb!,j Gubmjo ,(Ortadoxos), at
iltitlola. dill ,he. 11 vIARAdil ell-11*1 Cuban') nitet, ,,in Vid. por Is minalliara, hall se'll, puts. no ei.r.n ken do Mae Iumm. p -- Ili
is ar --title-. ell talptlachan inuldinvelsit do Casette. Im. ),IN prilvinci. ca y qul.na it ,race a qt e. ,; preside rl (11,01 I r1ale qUUan ion recormeld Ell ell proplo barrio oe or I,
sarvida Unclean .1gam. preen Ila ... qr a Or' 'I
hm ". York Y on 1,11nall, ", ,I 1 ::, ,.Y. ,(l,1,tI,,".,,n,:f Vi.U.,"n',;,n;U ,air, funclona, con el president r ca. do ,tit, ,mrs, mpr tmr films clerclonel... .seat de, Vill.clarip. r I cl le doctor F-di;glrR FitpdFlaun de Is Ve' gm 0or ,her ..br filertin aria). on In. I rd ,retItiIviahaliechormike 11
,Ill.. dot alialow", MINIIII Kull .,R I Plit"id., "Mile Comm.. oncombi ,,v __ or Holguin que et resin do lox go- Echemendl. P I rez; v cr- a -a Wy Tr '
, y linear .t.11MO itra.me, Par en ernantes qua he t ai I jo.,notari vbloci6n.
mi'll'. yj ciahl"I", a Ia CUllarild.11, Or Il ,real qav i trl nfa.dcl partido y do sit candiduto It, tillarim". En air. d ',do Ciulrl 11PU; ,T r1a.e.cer.ta. 'Echuemendfa "
1-19,11,11 If urgaillce ,I P.Midgi, INVITAN IA LA PNFILIACIOI, me P .J_ d gere torr
i"."I"', d*,,,,,,.,K 1.0 1,01,1.4.1 :: zqvilpo rAIRA IA KIBIOTlr.CA all dineurse, ofirtral rolavole ret r do 1S. rorr.,p .... L ,
,It,, ,,1d o'IIjrU*' Ila all'a"I'lli'la Inall, r' 1 11.-ul. N rI._AU r dicho alcolde quie dencla y vice, Inocante
.1 so latHid. tit) is vmp.A lior at All
1. Ali"'. ::It. Ir",,"'A 'ItAlt ... I i in.. 'l;.,C1",l!;d1;j,'Ir 1. vielall. a (Ili" aspirm "MACRO" I
I,-, .1.1. 111 0 q1tAU Ira.' Until, Ill.,, I lai,',;, '('j 'n ...... .... ra'lui,. vIUmrA ... I Ell latUrflein do IM follow quo ad., "A times, In banderm do ou ParLidn pa. Yorrou RichHee rreeiaigTeypoLruroiyEvice So' r' Do'la-Divews Mim qjm .qa,,UA I;N CAIMANCRA ni.Sed.f dl.t.OMi iitjic iiess*t-tPi.1161nicd.e',,-,Cne rdatihoac!erra felolmrenttooddom IV yiednetolN.011m I. ; mkm ir I
4"" (C.U.'a, ", .4 ni.U. on .. ri.lenl. vinde a IM a u mi dial 'vitskist : ,Antonio Echarmssdla '4imA:;eK'1iV iecelilin a....... 144 dAr .k".'aficta, valit", to. 'lue, 1. slit C.1'anner., 01.1,11to so cralidl- III, go in doeLdiA Calalhim, Points 'UtL Manuel Diaz, Vicarlann Luna e lj' io I tr; rA +A"'
,U IQU ,,I,,,] : r"All"', d1IdIr frIng.1-1knign dI.J, rat de Estaidistion do Hacienda, qua
1111 .1,11 Mile I a 4 'I doctor GUNS ol a. Climate ', ad corolla quie Mba arii fee., to. meard arda hacer tin 111mmentlento Dentra del a ntl hrno, At menad.r read H-Inind.z Y Adolf. Pica. las exportacloncede pledras, tierra.
x',;"' Ic -1,10111-A del 'uftlerno so numeration objetoo Y Miles a. 6mumandIdAtura i.rooldencial'dol,. 1. m1fler m1natim Para que an I& Luis Balre L16pix y su expose In Re- En ]a barrioda "Coronel Herrain.
At 1'. I aa, 1'. I .... lida fil. ;1 10 Ila 119,11, ,I fllwlor Slairrit. a too 1011:11 culdsclo Y-atenclilln do In &. In onlera Carlo, Hnvin. Dicho tirga.,rcorgan z-06a quo me avincina, me all. resen itte 1. arm, sehora An- des". del Propin municipal; president. Y Productom mineral durante an
.. A e I U. "O", 1. cinco primerom mum del presented
It ,to 1. valUoildiall w. U rrolrv Quo ,I., Iar 'It"Ilellirma me more, Enlre alone emu, un equip. mi a to livotirle Annual A. L6pez, lie mETAU. a ties oJas, lerent comostraclim le, Melchor VAzqUa Salazar; vices, .he alanzeran un vqlarde 8 millowidwirs, I"Inik, .. II(U,)A tic III,. Irrho lie I-U, par lintivainonghtn' do airto mconcticlommiclot do.cincoattine. I Ilia a su I er as, qua Incessm. Apse) Vi*quez VizQuez. Enrique Y's' ne. 155 MI) 625 pesos contain, j mi.
I.r 6611", rallono .III. ,k :1011-IIIIIII 11 Allan-talal. larto quo flonam is en Iscla r ulen ya const q Ctleiguere% secretary do actis, y lion" 854 coll 257 pesos .
, Isdam. Para Is biblioleca Mace ", do am : a is en I us] demir.f, ma rl'I'll Its$",. 1,611111"art., Sjila. i 111-All"'J"'. "Alul"nalk tie' title or 'to man ,uar;lpm, cqloXiml4dor ran see :,n, I sin 1. re vice, Rafael Azqu1Z Fiauered Up juago is ,,, I 44
mi ,tilaint on Ir. "position. dondo cuatra same. con enc el a to a "fut ro leov!sIldo 1.6pez Av In; jecretarl. pol del site tartar. resist noose un
,,III vaillai 'in ft, U Antares, Para I P'ni tj do ,,N.. borremplandencla y vice, Guillermo
ell 1. tell MIAN11 .1,111--n irrodutillilit.; lialwa, Costs. ,l it it c I a memento a r.% or de WX MU 368 puft.
N, ;:111,r, ,#I,, d"Ir lite I'll -- W U- 114law. Gina, IN Ortoduala y share pisicorre" qua ag me list Un com- ReptIrlaime que no hubo aqrante Nos
nine e Alonso Y Angel Vik..quez Fl.
let 9-111, ,it Jet, InovinciAl par Firrtaltalc final. our Para he ,Icjla diez go. E" N_ T 'AT S 'T E L E V IS IO N tAtublAn SUA- V Ell Giber& fu6 at serve r Vz.d temorero, Crist6bal Rodirl. aflos expartachIn statute do dlarnanvilwilln. F.reander jablin IlQurl a, me a John I do Le6n, quien one ect I Sun; vacates: Frarail3cr, Castillo Mo. to talladw. 11
,, ,IUU.47 d. vliolAile Mont" Ill"I'llatio sliallar con calma rat con out brain* set& lop" do ": made candid
Ill. his lIoNshilidd(Ur, fir Is ortodoxim Y ,a mi .1,Td- blends, ca IfenL&!L-de A"- do Titlettlim.16. -0 lan.6 1. t r vt ..
Irl. 11'. y 1, I .1 r- la,1111, ,,, I'lly Ia* lot PAII, w,:jAndo rl carActor do puesta; trairila y sets Jabomeras do ...= .6ch,". larenles I nd. qua "a rI e "test Joaquin Vlaetuez Oquendo, Eu. 1! I
dll rll.. do Ia ... I~ "Pho' .e 1a.. '";U2.1" 1.1119, I sebim Airman Alan,.. "t I r'
set wHIlt, ,)it, 0 Illarl. villaritfut do ,I cristall; Una cruess do pastilles doln. .. 1. 9.1= Model": I 0 contipuador r e r .. Alone Adelina Vizquez At
.' a do R a eI no"w", di, Ina. .a.mlo feclanton, trot battles ran exprtmido: I 'MO 7 ON JUEGO- Z,(; LiTC rk" ,
' 14 b If Is a
U Illldn 1.11".fl, I ... r I ,
! ,_:! lj"UU ,,U. I: a 1, It a P C. otrox.0 I I "
All, it, -U._Ii l an 0- I do ever. to. y wine 1rmPo.d.r.m*d. Pi.W. Ade. PIEL60 MOTOROLA alulld. do .1b.rra, p I Mn 'reuni6n celebrad.1 o el '&A
ante Orlin I mpar-. fl-a-monles do. secretarle, do Im. Achadnistraci6n, all FADJUCAIL-MBETAS WPX ,j
da P I is FICA VICTOR m6 quo I-el motor Mato do Hevis pa COW-, r,
-11 ,bill ran lilloaH laa, -Uia pAlie qnna, ,,.,,I ,Uja I ... ,III,. I MORAJO rAJLA'PIIK ,,'
R IcT( or boat d
I~ -__ ------r -.- -'----- tirades a Ia. ofleires del Seguro del I ra ser el candildato de to. gibarefus Id, & A it". del' It, .jjUjIU(.. ,j M U 0 11 A 9 0 T IN A 9 il 'd local Pre" to AlicjL artssLL
. 6 de Glenn y I'. to 9 "I ea, etc. Hertmennientas Mottles,
,, Camara.. VehlGo" n"Vi"I'mra e FKud. do dam
- -.- ... el do expedicicinarl I IS &pay Liable A ed ,V6, flx7, axe, Y; IOXIO. mad LIE N
if.l. I share --dtJe- Ia constrecclism do U ra Prot lWy razonable. Vital* a .
Awlienciam f1pneindidas E L14 F I E L D 'S carreterm, quo era masts, do eate Pue- Monte, president, Emilia Grimm. Ve. 2497 N. nth. SL Tel. W7558
r r 11 blo desde here mass de noventa, allies", t comunlarict mi a lam tirgamos 'pu. .a 3,3174 Miami; Fla.
c.LNR,: I
. I licitarlos on is Reindbila.
L r el president PriO 6" LINCOLN ROAD MIAMI BEACH TXLXFONOU 6-1111. ,, .1 En Antilla. Nevis, reurilida con Ins En d Ohio acti, lifelerim use do In I 1N a d a j"o r I assemblies. anual-P-1Z do lixx Partl- palabaral at proldelate, J. Machaft el I
,.x .11 1Ulicka, uticlal" cloncedidam E .dam Autintlect, Dam eta y ,Liberal, delete c MISA EN CIBARA Post CHMAR
.Ia del barr a, senior Nny; doerecibld, a pr larmari shat
or r Prcsirtenta do 1. Rap,"- I I tar Ia Torre. el .efior Viftlea y I
. premise r t do lam ,,a1'. pU Mo can I . a- c __It lax higuientea: #I primer Mae. cur Igual acurrIA en Banco, otrot mternbroxd I grupid,
ia",i I., GIBARA fP.r leligni at DIAMInjstW,, dctl Felix TAncis: at mi. I deride ervin q c R!O.)- Se IlevI5, a effect en Ia PRrn so ulor H A BA N A ..to# ,ciraderest'ircc n a Presidds par ]it Dra. Marfa G6.
I I doel"t 'Im !and y halmlencla so, U N IV ER SIDA D DE IA "most dis lamina no so fidech a mi -a's f, clal. A R. /.4reu y minis- rbonell.-asistida del Ia secrets. rroquia unamiss, per 4 fterno den-, M in o Ill 4 nixt FSCUELA DE EDUCACIOH siquiera par Prelsidentes que hablan 'no'
Ira tie Cornerclu doctor Romidn Zay- I I I Melon alit, extaban slendo curn Ild &Imiukral y tie organs Olin doctors canso del Lider Eduaid.,K Chiblim.
. pee .F. a! boa Pozo Gain y
dirk. EL DOCTOR JO'TE, MANUEL GUTIERREZ Y HXRNANDEZ, Decann tie par ell Presidinte PrIo z es an de lassecrat El Seto fUA orla:uzilljo.par damas yHer 11dil tamlaiin el doctor Carlos Ia Irscuited de Educaci6n do Ia UniversIcind do L. Habana: ; to vr.U rnldende de In Comisl6to tar ,'de correspondence U to$ slim' ti ,!ores del-'extiti a IlderPri. ,lahn dot plirno de 1. Junto I I I I I 1 tie ka National, Ingentero Car. clocto Runkle Candin y a pa za
C'. IJEM PUEDA INTERTI I.en am. rtipectlVamente. $a mount session Garelk carreiporsal.., ntral de Salild y Pirlertildad, can CONVOCA POR ESTE MEDICI A Q1 t,94 de los Ewtmtl.IM lam Hevis". It Sixechin Femenina del All. A. U. an I
I doctnir Gabriel (Minex del Rio, su cumplindento de Ia eatablecIdo on el artictilic
I I I promidentr, a! fiente tarlos, farm, )a alibirmici6n del Concurso-agatlim pars, cubrlr;,un,, plan, I 1, I au 10 I.social de.Prado NO.:II9 (al. I
- l and d I atedru 'IF". PolcoloWn del Adollescente, Di- .- I OT110 .ItUPO BE ACCIOX tool- n-PrIm tar U.-aa_ Or. larm,-entri6-ello -la-deWgnael6n-hecha-- -- A.-tria-MMIMILdores-Adol.1d. Oliv. d',,P, Q,'*,PlJmA UcI(j s-'LcundhrI., (PrIn-clit Idictica-de-114-rAcuelsor __--LnTA11w 1. 0
I __ a guar r Ingto de mi anclo ,a par Ia site dirigench, del Partido'cle
1 I- 1. '. 04101VOMOnte, lusted no puede de- Remel;ni y A Eturtlic Remedlealv Secundarlas (IN511 .a), y Didictiona do lam Escalates Sepcianclarlas (CI clam ,,, 'I .era rhand'a 14 seficito doviia Mitria lam doctors CarbeirVill, Consumers, Podoctor litirinc G;Ircila Relms- Pre- do nuovs, crucillin, y quenittinacue"Ir ad Irtion Gainers, Una nuwa oronizacl6n political me If Marl. (:;eta viuda de Pozo, ma- zo Gain, C- in y Aguilar, come t6c.
Plrlenj Salim Nacional do t.. do 1. Urilveralclod, ca ". ..it, I:rd" a a' 'an Dos DOSIC list else amantisima e 12 secretarls, gone. nicas enceargaillas dereciactor el per.
brinclar em mingunis (ormo, nocla t de .1 ?Inmei ill. nualliche cab. dt constituir fin ut'.0 c d
,cgrd vu Part". "Viejo raft.doctonal
Sarle des CI-.n--. TOB CINCO PESOS ANUALES, PtUmd-ro, Gliardia Civi,. Unl'p axe Gain, fallecida re Ileve, a cmi
torim", clenternente on scle" "I'le" old"o"
, del Alicia can to de me Ia do 10 at. csoltal. Segeld., one. .&r. ad. 1. Priedderi
lam especial Como las exquisitas Mi, litatIOU. d. Potosi. I La "ISnaturs, do Pslcologim "" oul. -do Dl_ qua .11gid 1. ,,gulntit dirretiva: ,
Didilactich do IsLEscuelas Secundarlas ( PrInWillo.l. de-un cars, Monte me Pu6 par In doctors Caren.' cla di; Ia ReP6blicii Una i(barcm, fut
cuelas SocundRrins 'Letrami). de media come y Is de Dl- Praldent JN& (Aiden., Cardillo; poll .a, c Vale .u
Settaningal,. que el president dActica tie lax I cante- Arcs- render amplict'Informe a In ds la trUcia: e.ondmic2s jo,
I ,F iClenclem).cidekanedin curiat. El ., ,Tlr
is lie ,A era. .. scrarohicl.a S lie .
_I d on .ed. ,.A W.Irtimirc, Seim. Jovita Java, assembles sabre det ronfirados part
gollel;cas surticlas Prin brarA mi;.% ni old d as an Ia a I
- on breAre mi I .to FAccola a In di.p.- joj Veal I e ."
rilidr. do Jolid-. tlau v-allt-. Par ,icl6ri do IN, trite las me hot a on In ecretmola ena Cobo. Pedro Montana I ,,-. I- I I .
... dam. 1 I ; I ._1 I
BOffill 7 INCInit VCLinfirdel, Bravol me .
h;:ber m.di, Ilevarlo mi Minintitirm di Para poder correct &I Concurtat-nimmiciiin qua por elite media me con- cretarm, crordinador, Manuel Fernfin- I I I .1 i I I I I"
Istria I uc fuera do Jusildim, doc-I...., too aspirants. deberian reunir Y acreditar to, a eateries requisites: ex Ovendo; recretalto de An. .. "I -,
,a, 1 1 .. -1 ,. I t., , A4
If I'l T 1, E Y & PA 1,14 E K-S - Oscar Gen.. gel Rodriguez; tit.utilrG. Humbert. ' ,
-EI minlitra del Trubsjo, doctor A) Sir cubana de nocintlenin 0 nature do. I .to pr.pasimo., I - .", !, 1 i
-Andez, Informil, at J B) Ratar ell el Florm seem de site derece I Salwashad; director 1 -,7 I''
Proveedores cle S.M. Jor' of. civille (Acreditado par e Mariana FerriAndez I Parhem; direq- 1 I I _. ,4 I '_ a
go V1 Arturo He I to interim correspond I ,, ; '-,
del Estado sabre Ia verdaders situ:: C) Penn lm' jsg.n domerecer an el tar palfi:co, RIgt-!(. Acosta y un if
xCenlrecer de viatecedentalent')iN qua A, I .
elfin on qu'e so envorntru at Prot I 0", 11 t
concepto f6blico a ulclci del Conselo UnIversitarlo. Acreciltacto Scapa, comiderNbIt. tie vocalism. 1,
tit. d;,Ia Finforarlim Azuearerm do D) ,egl inr cer 11ficado do Mitisterl. tie usittitill. Todw cAtca OICMEIJ'M pertenecle.
Coma ey Pa. el titulo do Doctor on Peallmdosim, do onto Universt" am- ran a In Educacifin Rural que gon 11 ., I I I
I --ImformI6 el litter tranvieflo, Hi- pedido con anterlordad a In fecha a publicaclim do Is oonvo sclerto -irnpugnsurm, el general Ful, .
.. les obrejai do too Oln- atolls. genclo Belisle. I I
,,11tD.Y.-Mmw.,k.- seven Informed an E) Acreditar enter Colleglado, ell active, medlante certificadwexpe. I ,11 ,V
Is .00 hiss quo me Notions a O"cto tilde par el Secretarla del Colegia corre.pondieritt. I , ,
0 Para to mahim. migrecics, sable, *I memento .1 I Invitall pari el acto en I I I 1 4V lot-, ,- 1,
eberin dirigir has solicitation Par escrito RI wehor Do- -,
' : l',Timdd y prementarlas ante at senior Socretarlo de In misms, 11 ,i.
m9riNI del P rein cl pass.le I una'aa %p, honor dc Tagle el dia 9 _-ZI doctor JoA Grn,, president, d, rrc,.Ipgrdiliecdimt, cramd.t.irl. delaidarnentin legalizado rrel documen- do t. on 6 I
P ,Jet Ili C.Ugmete P.n.rnerlano ;- dentro, del t rianino de als co"v ...... rI.Im r"Mp'fl ,"
- vi.tfiS at Pallacla ou xalicitud de too dreaverento. quo -,dition line .xtremoi idea or am 1:1 p-ldena'.j.0 qirrelm, I' do 1.
is Para log I citorintiliriagoloalk, I come In docu- no N L. rH JA M O K H O RM E .
-,I hms cil0nauldlarnfircl.11stai dco- articulate 37 y 95 de lam Estatums Universitarion vigental as Unl6na do Ca all ... - -, -__ __ I I -_ -1 - -"N I rmy .P,,dro mantachin relative *u r,,,,,, y marit. I ,. .
to .,ca ca.,.: me 'I.. p ..... recomenclar su 7 1 1 m i
late. Rcl,.Id. do V Ilte. ".g, , Gabriel 1.3go 5 6 riam n Vargas, vi- I I I 11 11 1 "I
. 1.1 demiscut.16n on 1. ran, fioletrisi itirtleuix sabre re- sitorrin Ayer el P Iae;o Para inviter -econp cq 1,
invilfadol; HernUdex -r."PVQd,!.r ell enter: ,.a cort fired.. do Joe .1 J.f. ,14 Fstall. y At doctor Orion ..
l; I c! i l '. mot., clem. laclonadom X Ia material. de lax inuile, me U Salarpso ... y :.,
. a I I
,!, ,.r*,,1df ,nit. &has tie ejerelcin on Ia dincenciii Public., .1 lam tuv ere (ell irliver.1dad.
1, anitanto tie aa event etc :n I I I I "', -,
, fie.. I uIVa a cj etc.): lam conferiancla ,ol
Para Insditutom. acuals normal, acukla.j ablicas a y cur- Z JI!Avf' ,Tr t ndv0nfff6m"nn t(il- L. tnis i ItUe Iia;- prk, en rellsp.d4s qui en lots$ ma.dicladon an Insidituciones cu I Plains, timbre, wrintas pi,.Pl I ,
,.-El grihorn.d.ir do Idatintumn, ft- de Is mat c rim: lox Primates y diplomas ablations en "' ve de Ia noche ,, I 6ii HORMU es be. Cienec, el nmcioa qumi,-" ,
obseclul'tar .1 JiNA R. Sether,'in .am v.riescil t,dn wiirtific.c latudl clliplcirnaam!tVt' rl Im: rare ..' .tie qua ar.d.ril a ..
tornados an an, I'm d" -P'd'-' to Mi -,-a en run. Horimitel 1. onomme. per proiceellwitel in
1, vc.nild.da ..Iran entin, -edento rein! oraide, de ll-gsiv nti a'. steatite do ae
.Idea do eAa rigl6r, solicit y can Iquier Mirn motor
cries tie In caterr, qua duee Barneter a Ia considers. tinnina. medial Aricellu Tagle. especiiat quo conoetva, at "sabor lustikgre'2y cl julga
Pr"icient, dt 1. litirAkInlics, Ia reett. cirmada con Ims .at I I I anitachfin do ellidlli6m abroa, qua ,ohl ut. chlan del Tribunal I El rowmarn de r Seto me 'hairs I rend clet jant,6N on jmuza5h superiorisimm,
Gallet-icas misintom an MAanzmi. A a trite. Tomblin a oriapaharil a In .rilleitildrituainir.gir.ma im forma de Ilbro, par at inticricia C V, Hevia, prest- I El, *zn6s%-Hormoci multa woa4 ito, porqueno hay
vista aslith') a) ministry do Cement- met9dica, do lam maignatura, bj do eat& conaveratorla, deter' dente *de Ia Conuis;6n de Fomenter to
artemem, doctor Sort'- Idegiam. ,,Us opholood. Naclonal y pvr c: doctor F4IIx Lan- L ,,' """" "Im' bibliograil. cammultada. djIsperdictio alsuiso. No-riente huNa, grain, al pcflckx. I
inglesas I a figure predominant@ del muten. X1,0rinino Improrragable tie cat' can vocatoris, ca do current. y clitc. ,I, president del C(.nsejo ,tie Mi- Admirable pan prepaw suculcaros piston a peare Poija
1, Uctim. In matalisse. I dims naturales, lox custom comenzark contents, desda Is publicacl6n de ante nistros. I entre, luaras.
1 convocatorlin en Is Garcia Oficial do 1. Rep6blical. .Can ,e]. jsmawmHGKMJi1.mc Pasoan horer
. Y parn all fublJcxcl6n ell in ,'Gaceta Dflotall" do In Republics, on PA
iiialetin Urivers I aria, y an tres perilidicia do efirquisci6m naclonal, me ex- CANDIDATURAS deficlosiss plains at horse, smacDcb.d. a fritow. 0 fria,
. it. Central fiends Ia rrexente convocalorls, ell La Habana, a veIntitris de Agosto do .- I to, coka- ejeoe"as "emadwkince" a extended.. lijiven
H U NT IT i PA IA IAI ,.g.?"Lts' d,4'1*2" (d"!_I't 1'11-11,.Nfm '_ Imil novec entom cincuents y Una. -- hay a cosal jurt HORAM
a., __-___ Iri, T- Vill- f- -,eIi-1. 1. 111
Qolnica Habancral DIARIO DE LAMARMA.-Martes, 4 de. Septierrshre de 1951 Pigina 7
La viuda de Tara w
Otr. djej. aa.11 1. qua c.mLign r.
TAt.3 c1ll itileimiat. d, Is qu, Los mejores muebles al alcance de todos
pars dulce y boncladwa damn Adr- odos]
Ins M-d- alud. 8, T.r.j..., h
cho seseeido at rinnninjen entre 1.1 d.,., cle 1.1niliar!, snrigr..
Ayar-t:,'Ie.,r"l ristian. to. n ntlevo tifto de "Living Ronrfi" Ir nfrrce ahnTa Is mutbleria Lo Ideal,
pulturs t, '. C 'cntri. d, C.16n comfortable.
as resins martairf. cunf nd.xa__rn mk.% modern. m6t lujrnsn ) mAs
tan trite In, althcl. -rcu- grande. facilidarl" de pagn.
rre cf..
Ll
reciDr'n 1 jrnnptj dam. desegdo Ill., h1jo., Joik Manuel.
a 1. Amnarn, Placim, Taresa. Or- Von
a., brie 1-16gancis una visit a
Les, Celli n:estra exposIC1611
7 Jos
If 'a Cmrcia Sa d Angeles 56 y 60.
Dublaa, Arlul
lazar. M3rIa Tetes- .nsya. doctor NIcalfia % Al.dor. Ju-ldla Sirch,, V Halb. Y'J-1t R] G.rfj., ,I -mn,
-us nietos y demAq lamillare..
A Ind., n-(r. p6sa-, -tl- Vol
dI.I... or
Blayrica Sellin vity(la
r de Gonxtilex
as, R e ot ti-iiei, ta ri A e did .--da -Iregh
1 S .1 Cr.rd., ell hala,
d' Ia
an. d, y,,, In Bi.an Sr.
lien. viul., de Gn-L!k dam. n.billat.. de it., 1. qu,
pa i estimabn an alto gradl. en ]a sociedad habanera.
T o d os Jos c o leorios t Uns a owel enfrmcdad. que snpor.! MUESLERIA
6 c. sent. rristi no,
leva I, juraln, in aF.ra "juda de Goozil LA IDEAL
to efrecooests urs. at.torts. jr -fasalip talattl6n, fts, lot.. H 13T 11'elle 4e Ia mahana.
pore onfectlemer fee trailer do Co. Tell: A-9757
11 V.. as _ostit'snan'l6n Reelban nuestva ccrrinlencin su hi-i An-l.t 56 y 60
- ~ Setas P, n de Col.,
"an,steres -, "'Ita."., m's -.16jass.t Blan" G.rzkz Selli REY y HNO.
Isms. su Min po:illc-, J. O.M.riw Leiseca, su -ierman;. F r.fin. S" 16n
OPAL BLANCO on 39 ,1g,do% do ,ch,, Yasus nwins WWrede y Hern nij
I. Y-d. 0.45,0.70, 0.95-y 1.0,0-, C a. "TIFNri
PCOLINES RLANCOS j, 39 p jg_.d do (Ccmilrniz, on N
(a Y-d. Q.60, 0,70, 0.90 y 1.10
SHARSKN BLANCO par. t,.j., d. Goo,
,L. Y-do 1.25 Ofertas' de Septiembre para el Hogar.
WARANDOL 040lAN HEAD an y bt
1. Y.,d. 0.90 r 1-00
RtANDA Gloria Yalenda.y Belfido.cie Luna Lo que su casa necesita a los precious que a Ud. ie convienem,
MANE a royoi pa- colaq;o% hcolop;as, IT- bad. d,_.H. range -j.1 he qued.de filed. paral at limels dleellel. L. Y.,d. .0.95 del sentient.
MILATIFILAMENTO BLANCO de A5 pulgadal do amcfo, mile de septiteals".
I No '. in que is Glarrl: V-11-als Y Rellid. d. Less, seliarits, led.
P-P P- b ., do Ga.. 1.35 gracia, y bills" -- a"eluturld Amiga doctor Arttrml. C .... If" y Mantles. Magnas ofertas de arficulos pr6cticos, lindos y
I. Ysd. alsoissul. ssbtfnfr lde y forestiglono del foro habo.nero y elements blen no.
ALPACA LESA 0. 54 1 odor do ..ck. p- 1. aselde an le.."Indad babaners. -econ6micos. En este mes, idea.1 para habilitar. el
!!-I. 4 al, W.-.1 dPUK;1d.,9ot., y J-Ih dl II eleganteerrements as Nest ... i rn el do lien i
Halt~ Antonio del'adva, a Ins state I, media de 1. nnh,. hablandP aid. designs. hogar, le brindamos los mejores articulos a los
1. Y-d. 3.25 dw feadrhass, at doctor Lai. Carlos V-Ionla, parlrr de. eft, quien Anne
espeetallmente do Colamble, dead, r,,Ide, y 1. ..tire de it, Is sit. dam, NOUES ItANCOS do -d- y W.11. Lily Id.resen dt Co ... ties. m6s bajos precious del aho.
Lo Y-fn 0.75,0.80 y 1.40 Par Jos Impati.. ties tien," Ins at, erk on deadaends social.
HO(ANES btANCOS Batjj. V Cl.,J. 11r-an.tors.
to Y-d. 1-50, 1.75, 2.00, 2.13 y 3.00
LI A RAYAS on obt y niul. proil;m Para var;m
0.80
AkPfCA PRUSIA on 47 P09odak do ..Cha' Para lot
to Y.1d. 1.50
PIRCAt PRANCfSd, 36, polocnlrn d, oncho, as prole,
,.Y.I. y P."I. present
I. Y,,da 0.75 estw do Papal de material
tUAN A IN R tANCO y PRUSIA do 43 plgl. do rntb., lissmaltacics, Prictica Para ofi.
tn Ynd. ojinej cle goma do material
1.20 y 1.50 as Ia deliciosa colonial cina a oil hogar. plAsticts en colors azul, verde, amarillo, rojo, Para uar
So"lida "Blue G rass" en el auto, oficina y h.g.r.
MONTE I UA z Ilk,
3 RE
TELA- 89 de 2.68
IA k:A!,A Uk MIJURIS ARII Y Mato IIAJOS PRICIOS Al
A V & L Juego-Caf* de porcelain china Porta-Cake de metal, esmalta.
compuesto cle 6 piezas fina. do en contrast cle Colores raja
Monte calaclas. y blanco.
of NIMIn", y CAotilda son Ilookilm, Iftn'ruIrldrs Vinda, do rev, Is fit dad" ""InIlwa. do bay, met. dillillil Ida y boldstifto do ;,&atos osnlo gV00110 ulls isllmodlotmam"a.M l 2.9 8 0 .78
Witl do fli, 1. a sale wacledod,
'I it io. Wad.-nna d, lhuil.nuarfl,.
bell. Ia it ..Auto 11, t
D'OernimnoYlleb,
Roselle ToAftr% jpven Apo*. dl davior Antonio arcla, Roblou.
[Lasalle Carbon.11, 1. VIUds del dor. Percheros plAsticos plegablej,
tar Aulunin Qua tud Ins. ideales*para lievar en M81etas
clair.du do 1. Audlncl. do L. ]I,.
Un' ulud. mil-i.s?-pars 1. date, de viaje.
houdodo.. di.m. None Nint],
-.1, 0.11009 dI ch.r Audi-#. m. Win. 0
S f-7 H 'Try) I,,' f-1 L y
Ch.111.
jmy MARTZ" rot "or. or avo y Chili. Ban. IM PBan Y par 11111mu, do. hallu dannaml 1,'I.
NA M4ZRColr IY Chabau, Javart uplo.. del
MARA D
y Lily Smith as
to Luis ou InX. :. ,
a. Clisdulla del dlmtnr A alardo do Ist Camps.
JUENTA A Knits lastiflartlas PrIm.ramente,
acirs Zacenrlas Sillas-Playa plegable de Madera
It It- do Z ndejul, Ian cil.tingulds.
VIZANZA 7 1111044116 00111111161 y Suires. line do
Sorntg 11691pia. Ia. hilit, del estimado rostrimonla con cojin y- respaldo ficroado,
Polls" ablo'Gontuller, y None title. ,AARAnn a rot, Quo brills, ell ratio do better* C Muy prActica tambion Para ver
a, do Ia Carldod, *0 lod solons Imbarnerm.
Y Is lindiAima -jourat Rosa telovisi6n.
del Cobra Maria Ferrer a
bar#.. His del c..1
DOMINGO 9 oncida doclori,11.1 art., dI Co..
Barn Sergio title y do all topaso None Gibarg.. 14.9 8
11UNKII U. CAndidop:
son Sol Jultra Iss orhars, saludaremos a
.Cirsdida CUAI-al-viade do III do. OUR lycla gentil"a y simp.t a.
y Is jovell darre, CAndids Me, n6ndw. Bestially, tape. del alftor, flul. 0. Berlin
T..blAn not do d1s. an
"1 ""a as .Iud I
Fir, &rI -= 111 IT I a" 'did. do Ila.
garonle, d. Is 4 tInsh.U::;,ta. C
.1mlemn relobran bay su
1'. 41"d-las ult 41. may falls, .1 drrr. or Molotis Chadisk, notable Selena, yl P1A9r1,blIrn d-lor Moisis Arre.
ch:., to .0 list pueblo do Rest.. Doyles de goma en diverisiclad
Tomblin sells do 41-4 el
an dim. doctarNotowil. ch.ppsttln. cle colors y en dise ho modgrng
0.89
TELEVISION
Cubiertos Cromados Para cocina
ATW ATER Como una gran no6cia para nuestrm de afilada hoja y solicits mango.
tnoo" 94 000 Cuchillo Cocina 0.981.
clienEesle anunciamos. que ya tene- Pan 1.18
00 mos a Ia venEa.la colonia s6lida de Juego cle Tres. 1.68
$ 3 2'5 111111 Hacha 1.38
C_". Uizabekk Arden en su delicioso per- Tenedtnr 0.69
00 fume "Blue Grask", en un tama6o
.$285* peque6o que Ud. puede fkilmenEe
llevar en su carter para poder usarlo mUEDLE EN MADERA
CON GARANTIA POR VQ 61AS, en cualquier moment durante* el dia. Jueqo cle Tres. 1.68
I I I
I
- .
. I
I I
Pi&a 8 I DIARIO. DE LA -MARINA.-Hart", 4 de Septientibre de 1951 Catolici.smo. y ,.Vidal Espafiolg
I I .
I
' I I I I
I
'La Juventud Cat6hea Cubana celebrari su dia el I Elogiada Ia. labor de don Niceto I I
- domin o 23 de septiembre- c on ampho program 1 del Valle 'en'prol M Ca Llanera
- -- 9 - --- - En 1. nuevan y amptle-VrIe to do Hizo at magiTen con turns, election.
I Ia coveceria Modelo otr 6 cf in a "
Ell La Habana habri uiut 'last. Club Llaners t .dlclon.l 'be.: ft' .! Mac, 'V natJ'.T=
qUetedd ad --let el Jim- Campe, haclarld. ... naliti-min
I .do O nfonfr.tmrrdd ION notational del club hastm Maestros
Misa de Cotnunit5n eu el Fields Un ira
A ctualidad C atolica -I" I I 1. que. el tialteno diam. Nefifi&dOlIt RI Centro AdUxi
y at estampBo de am o d tin. no fundado, per humLIda 'sea .,
I Parque Central, a las 8 ,rlmi;ron una note costumbri""4 quo clot res C0010X
Per Juan Emilio Friguls . nts ,6 reasons n d
- de almris a Ins lr .go
, go a
. c."U"' 'a Acein C.A61t. cuya item a'" I I= & Pit mixims m s
Las 'Ll' made Ll .
-Folleto do MonstAor A. Muller. rem,,d. tn'tcal at Vbile6 con
. ca Cuban., Con,. led. 11na. fuln n ... parZimidad qua Cases. in
-El Elcultisimo y Ia 1916sla. Jul Jolla, yu Ia organizacifin del Din do Llaners- ado clu" ra orgullo do tan asturim-Vigillot do Is Adorof:16" Nocturne. do Is Juventud Catillio Cubans, ,ye de trescitntos ,mmensbatte .,,; : .u pr.pla'T* ,
can carlicter Decimal so -viene c a. tielp-no ditto ",go
Mae 'del
ONS"OR Alfred. Willer, Monvehor Enrique P6rrx Scroll. brands le-de 111311, a Iniclativa do ,ld. a a lencla praverblal hadeado honor a cita hoslittalided,
M Obisjo AilXt11:,r d La tlaba. tea, Ambijpo do antiago de Co. FecteracifIr tie Ia Juventud Cat6hoga, dum m'-.1& L.%Iciano rerjoindez &I Is palsk" de orden cs to cordiAlldInd, a
-.,-1, I y principal promoter de Ia line. bailable amentesda par. Ia Croatian Resonating Maio feliciter a Ia Coml-do edit-, b.j. lu, b. I bronco c12 Ins actuates due remain Ju. I antmodu martin. lerveM6 dictendo ... -- I I
-P, de 1. Ali- 6- tie pederta. o.ptra Ia cooperaci6n too. -iles :I. 1.,Acci6n Ct6lic.. I de Era ,a
Sr-ta 1, ,,,. hol- rue -to. Draoleti de todoz tea files mori Aunque Prilanizudi Por tan fedora. 11 atatim. 46n. do- to = 6r, tan
1 ,,b '- .1 E-, a' due. ,I D:.o.no tient corieter federa. ,mTd,.r,,nc1d fund I" -1 prectuso Ca. ROJIM'" I Garetat Diaz,
o'. r, ,,. ,., 1-1 y 11 11 n", 0 r In,.
, or ...(r. p- eFol t6marim' extent. i Garcia rereanao Irernionlax; I
d" l' do. abarcinrin a inflict lei Avenes tie In Ia mesa Princigil *I presidents je'.1.111. I title RWrfjTez y Aot.
p,,j d hb,,l, o'. ,,, e D-t.... on 1511. 35 .Acs qua ub-,..n u e. MInd Cot For
C" 14 in neral = ior el am. C ans.
, o, -ie et. rnism. pill.. IN .1-.cJ6. IA ca. ca matter Fiat esindo Alonme. 11 ad
It, IW1111' ,.111 .punte. relaci al; niencle, a no derecha lards, I p1recido a 10. soclati,
cut M-malef., M.-I Al-t-gll or.. ED La 'inbona. el [)Ia scri cele. an Fallen Iv.! I
'i", movim-to Lle at domingo ,d:n :ltnTUA if
-66 ox Niceto.dai Aprobada Ia tar a de
el Por IR radio. brado con tin programs de actom qua 21 r %or& Zrntrfum udo ,Is
B-4 rill -Ill d, G,111,11 y 0 exhartando IN contribucilin game- -tendrin ir clo d,.n Col. argon central Va Ia y "Eda he'AgMat
ao Ia omu- del. Calle; al viceposiod ricticos de Farmacia
,,, .- ,, p-ond, en forma sen- rose tie lodes Jet rubsnom. con Una N I'miln C
"I a dup-cion del Itiblica lec- lIn par So I Cis at tie entro Acturfiano'clon Jmd rolelor .erte de doloN dr gran net Manuel ArldegunbBelan- micid- G.UUA= a abIlefinlets, In't,,6,, ell ..W.. in- uort, sponlutorince Oarcis Joe ix cis Ia be. Loo o'lilores Joard Ram6n Cahouet,
to, . loi 1, Bendecidia unit Gruta Often" Una neficencia Asturian, jeKts xo;w r dinette do ja unelected Nature- 11
E, to,, et.' do W-,-- blUll., I 1C loral ante at Apfort.l. I sorero, del Circul. ivilmona; it ca do Ortiguoirs, y Enrique Mnnt& ..... I I ..... I 11 11 ,, LLLL . . -, I., 1. 1 t
.
--q,,, -1-d. -3 cle. I de Ia Virgen de Fiktima Los Conzejts Dioccluiner de La He. Garcia Mindez; Dr. J.peramed. Paid., earpo PJrex jacenturiol do ontuitce R Ia eta del Ogar Aiiiariano ja enendez
claracionex de Su Enlinercia cl bona tienea b2jor so rpsponsabillidad, secretary del club y senora Until up as del Coleglor Nadonal de L ; I - .
Cardinal Manuel \r1eilga-11ene !n En el retire campentre del Sen.- Is rieparmcl6n clei, prograina.'que Manuel Alverea Su"I Pricticas del rarmaciuri- I r I ,
C ril Slienz cle Prada 69 "AM" doll osoin = XaHez I preside once,
tro media un e5p-cial mdrito der Octavio Rivera P&CAagila, in In Isitas de Leneficencla tie rez y senora Fetra Rivero de Alara. co, not envlaa Una not* 40 q" con If,, 'd inside to, I ate ado del Centre; dm Kowel agnAtes
an lam grupog fedecallos a tea hospita- rez; Julio Henjacies y sefloget Hof, fe(ba treinta del pseudo man st in- 6. al made an again reaw"M lim, po Alounte, dye rdZekizeasenle I.Avillm. Delude Its dome" 401
,I ticne en ruenta 0 augeque Caneirejeras. tuvo lugar an dim pa, Ia, creches, entice y eirceles, afre. fertile del Valle tie Pereuktad= son *art&& an Ia Goooda he side mpZ Asturtane madisair Nomijumilla Macedonian. Ap&rW 00WA6 a" equities, oamille ptualifimmals Aamils,I o Cultism. 1 ts lamirulo on nuffi- series Ia solectune bendIci6n a inau" ci#ndwe at. aigunos, program lite- Iflice Julitc, y Hortemits F adez bade Ia nuisva tards elc8allarloo sid6coodes .1 SIX doms Askok Mikedang Milindes; at =
,3Repoblica y a coliboraci6it guracide, de Una fruit do pledurs, qua I rtJ*FA.t=1rSW4e jMoo@Ad2un;.AriewfiwdeFe4romidad"ksMsBNWdecn ]am Jardines del at' a he levan- notes musicale.. del Valle; Alvan Termitudez;
Gene- silence Para too privilcoo, de formacis dionia del cmtm maw amjumk Ferimindez; eluefiff it# ma, morks Jnda Meque viene prestando en inuchas Pei- abri t veva Pena, Irenita Fermindez, C4r. quagressat1jundserviclo an clfnlcmt y ca- ponjecide klemil.dice, Kimelke Tproadjuges Camps ,Nice-. River* Arreappor, ftlbim GORE"
- &Pital todc, cledialledula a Nuestem Sefio- En at Interior tie Ia Is!a It sm- dido Fermfindez; LeoPokdo A. Carman; zxm
rroquim ionic de Ia COMO del Romado. de -Filtimm, clevoci6n blin miss, de ic.munidn y raffle ]has do rotate, Ca'r gains Lists, Jai sefiorflas Haplie y Yolanda Garcia, etc.
V Interior in uida d: parroquia ra as de Modesto Rodriguez; Carmen Lavande,
d, Cc- Ill. blonselAor por Ia qua tainto he venido trabujan- propagatola cat.,ica, tunumdo Porte go; Josefina Alonso; Alfred. Crnrraz I I
Angeles RodrigueS, Osiris Vega, Ia I
MUllor I d-cle -iste on grupo Ante, Una hunter I ION Mix CLitt-d- cr3doies cat6- iessefina AIJut.6"et A,'.'r*, Pa"'
Alpnio; I Mire- 6fanos de Ia
'm 1nittrada7ecialFento at act. ej X or, Crete -solem emente inaugWaados Iosqmr
'I plot d, -u Itismo. licour I a A ,a A- Pel.teir.
Tw I "clod. hub-or. Aron I. Can. ral de In Catedral L U.Jilo Ajuna. C&ar 'Rnf- I ,
in .so C a, Villarrubla do
onto Y' u Gi i- A. I I I
6 I ....... N', a. Honras 1" ebres
m-I dt, Ia Aso- ,,a ,. ., tan. d Le Habana. in..- Triduo a Ia Caridad. en tul s Garcia Gonzilez. Carmen Gar-c- ;-., me- Nf Alfred. Lb.guou y Col., Pro- cis tie Fernindea, McCluelfiFe rl djee Al- e a Candeb ria
i
-- udc .Pi= de C ervicia l cedill a bendecir.con at ceremonial c,.VTc Par it at= del inner Manuel C casa de salud N uestra Senora d I
r -1 b!ics- S e As s Josefina Vill nrubim, Frei
q- hX p-t.d. M Ia. pr u an Francisco de As a vo funas Deny estimado Store- de costumbre Ia little groin, asi3tido do. Nit-to Warantroliec del ValletZ, at te, Jiaua .
r- d, toilet.. del reverendor.1ir Lino. Hdroanda. !Jefe de d del ,Centro = noosee diri g,- e nuo .3pacho minor Rem6n E& men miss &I Camp if Sol- I I
CMF. rel I ,a 1 '- In ldigl.,IR tie Jon Padres Franci -' Comenz6 desdc ayer a
C Actu6' tie creastro- tie ccramc n ,trzalia de so deeme.
tuarlo del Inmacul.d. C.r..6n tie canes a ohs y Arnargura se Ini. Ins Plikusibie gesto de Ins
- h o ,- honor de numtr ,Jcmn a Gal- La pladcam ceu ernmua he x1do dis- comitiS
ED roii-d j oca5lo-s nos h,; Maria, del Cerro. slenclo colocada an chat on solemn Triduo en pifiero senior Adolfo I
, h j.dNde ,at., MIND' Ia interns Ia belie Imagen de Ia Vir- Nuestra Sefiora do laCarldad del Ca- C,., rillindoset a so estancla ca As- huesta par an viudo y llama. land- JaCitiltatilycliti, &SOCiadog y
-1-ua.. d, obr2 spostliffes y son del Rosario tie Filitima; traida cle bre, con at siguiente programs: Juries, d1jo qua habit tonido la so- area Para el Pr6Zeandin Solo, 4 Its 1. -Reuni6n del Comit6 do Socle. cobra el autuento Ia
eul,2 1s"ca de Ia Adoracifm Nactur- Portugal par encargo express per- tisf.ccl6h!de linear visit.do late tie Ia m.,,... Ia Islesia tie empleados ac In migum dades Regional" con S na- Asoc. de Dependienteg
de Llanera Ia coca natal de an 'Via log Pasionistas. torte, t1as =ca de !a Mariana I I .
ubans, Una u1bra que, feliz- aerial de monsefior Silvio Muml.iin Dias 5. 6 y 7, a las cinco tie Ia tar. don
menle de, ExpasicilIn del SanUsano Rosa_ Cato del Valle,-donde fuera fecibldo --WPAROLAS an ntro Gallego. I ,,,
Para Cuba. va recicndo y Pradera Cameroon &"rate de an San. SOCIEDADES De fuen larizadas obtuvimos
-tendlinclose Par led& Ia lite. tided i rio, Ejerciclo y Bendle!6 1 eciivfin- cint-aultio cartnod, Ia proverbial gen.
-dirroca tie San Nicohis de do 1. Rtui- Padres Angel adarla: tile tie a faced a iel valle. 14Y o. Ia informaci6naude qua Ia Asociacifin
He en rotation on Ia Adors- Guillermo Basterrecheat y Sera do a contimucl6a tines cuartillas del A ctos pr& iM bs Par Joiciii T.-Pitis Centro Galtego I Dependientes comenziI a coorar,
y Je a Europa. Ia qua ful! construfda me I --junta de Ia Seccl6n tie BeRair des
66n Nocturne Cubana. not as are- fll Ajure, 0. F; M. nor Nicetc, Meninciez an 10 que.da I I I do d4 7myer,,Oumes, Ia, coal& a raz6n
an at mLsmo Fittlams y bandecida des. cuenta del progew qua pudo obser- INEROS DE LA COnfortme notable anunciado, Aries, a IRS ochn y m-d' Cjdje. do 5, ca as, Con at aumento tie
to in crime a conflnuachin Is ca p r at Ermo. smile, Obispo de El dim A. .an Ia miss solcinne it rein a CLUB DE CANT se Ila veinticinco centavos qm L par acuer- a var an In querelaijarroclul Pero ad-, 1EPUBLICA: gran festival on lostar. V6 a Cabo an )a millions del flamingo Ia ruche en el Palacio r(
to. ECI'An. monseflar Joni Alves Carrel. il I n In melanins bendicitin e insuguraci6n
litill't cle lei actividades de U6 Irmnuave. Fredicank at Rvdo. Padre go noterecogidi so intent y to el %ban- dines its La Tropical a tit& ueve do general cis association,
Is Arturo clon on ol omado milt, qua -DI-Silva. permaneciencia dapu6s In Ignacio Bill n. 0 do cis Is' iants g
no del pecluefict commenterlo deride septicirribre, do Its salm tie chrusla do Ia case modificative del artleulo veintitr6s.,
be do remitir cl dillgente a!- do mind Nuestras Schools do Ia Can- A. de Somilgas
Dan lu Imaxon antes tie see embarcada, purn doormen at ratio stores tantais acres CANGAS DE ONIS, pARRW Y --Junta general extraordi "'a Inclso cuarta, de ; ertatutas geneIa T
crelarlo del ConseJo Supreme, ca La Habana, durante mis de 15 dias querldos, plilleando a am Ilaniscom qua = : banquet an honor do Ins delarla, de Ia Asochijifin 0waria. a Ins ocho y media de 1. ea. .loci .. ti 6 eta de $2.50 quo
c U J u
Ia Adoracilln Nmturn.i. seflor Jm on ell Santuario tie INS Aparielones tie El Circular comparten Ia ale del actri qiu. el nueve de seqltemb an Oboe necescrimlinest magnet =a inter- cheen tan salon" del Centro se venia pagando. I
L. L6pz Nielo: Fdllma. Portugal. A- lot pies tie couln re n a,, not, a ids pe un a. Jos jordines de La Polar. mant 0 president its Ia h2mtltucjdn
8 ... l6a, do Ia It.b.n. I Ia Imagen so vein un precloso Cola. ria con ue r IN donut man, CZNTRO GALLEGO: ablawrth !a sehor Antonio Rodrigo= 8 Gal ego. I I I La junta dirictiva tie Ia Asoclede In. a Reparad.raVill usable Ia p is new Its. Te.
to tie in Agonla de Limplas y tods Ia 'Ili oAnu ,st '. I' C P ractricula del plantei. Home tie Jon- que, Coleco al moratoria, onitreeZ rr *; d6n, 3egfin Minaret nctIcim, recallViffillm IG4. Ast.lencia d7 adortuada primorommente por Role. y G.r-s,.. element I d us at me ego tie! crigi6n tie 9 a I I a.m., y de 2 R 4 meros tie an g6nero. Club BeImontino v16 splicer to dispuncto an eL citado
area i,,,i,, ZOU pruta Tests. de Ia Vlbora, ador. fiefor 6nd I alle after, .in Es de domineer que obra tie tal an. -L-Junts directive ordia-la. a articulo do lox emulates, note In. ne2,801 a obacclulo del sonar lion dido con at =to y In C ridad ASM ACION DE T)EPENDIEN- vergadura he side possible an tan me- las ocho y media de Ia nd- coddad cis incrementar-lom Warlos
litenti. it n note Rive. I .. che an entro Asturlano. y porgeftambi6i con one tournament
- ro, cuyn expect to Una gain dievola Funci6n loonies tie lam Ila pa ,,or lizar TES: ablerta Ia matricula deade is tittles momentax gracing a is Colman- a, C her vote at alto cojoka ,de In
-En tend. tie lard, y Duch Its obram qua me . Una y media tie Ia tarde
5.663 do 1. Virm.n. .era. W rucl6n do lam canons facultativoi qua No
8-16n do 11clanna Dexpuits tie Is ceremonla its )a on at Cf.. "Athmile" lnnc.' A mesa% del president sector -u- cloom diuram; 7 deade Its de Integran ell cuerpo m6ofice, del Can- Uni6n de Baleira vid. y do tan- ervicics somatarbiles.
I ficio its Is Revidencla do Lfnl- desinda Alonso, hizo use do In polo- Ia noche pars Jai nocturnes. tro, Its deleforiones, represeanstaclo. Rounh5n, conjunta tie In See- I .
VisilltuldnI7. Aaltni. it, bortilcidn Ins superlorms, do to. Sul. verallarlax Catfillcm. bra at collar Emillo, Ganl Mil-nder, CIRCULO SALMNSE: Junta del Ca- net, ralearnbroo ejecrutiv-, meet ION ED d Pr paganda y del Ca- Declaraciones del lider
,67 1 Jos Alenocal J, Truffn qua nslxtleron Ideate del Candid Central As. mlt6 do Damon a] juavem gets a INS emplesdox an general tit Ia colec
lidurn at Set. can air. hermanitan 'ttirl.ri., -- dad Sobre ti5do auto& MtIm Pe. Ja
am IA pirtsidento tie honor del nue a deC!n nache an at Centro A Cc qu, VI: do Do Its -he y I
ilubwo.cl. do title . . . ;,, tal, alum- Novena C.rCu,. -. ed a de, a noche en el Con
"' , , I cc r v We I' I Me'.
tins, conJunlamenie con I on tan least oxprecando I., Cl torte .. to Is mecretaria M. Lu me un reign cle vercladero Corbin tro Gallego. sindical del CIO. Astur
-- I ailstenten, renron ad Santa Rourlo, -A In ,5:00 & in. or, ,1dAnPdcI fC.tJvNI del Clu Linuera es his 6rica, rernfindez. cis Ia entitled donaron un din tie I i
017 rillonAndome entre Mlstarlo y Mitte. an he or In Carl tit I y qua an un placer observer clano HIJOS DEL AYUNTAMIENTO DE bar.
MrCelilm it, TrInIdAdt l riot In" ewrofas del Troce do Maio, Cabre. on estom momentum an c a In humonl- PASTORIZA: lunta directive el rnttr- El sibadii. a lam doce y media do
V1,111" OT Los citudas quir6fanes eathn a ul- -be
Ailitencla tie ell In Cava do Irla, clevindooo Pa. -A too 0:30 jCminrnC!a Cerldod dad an dab 'is an Unix a a do materia- colem cinco, a lox ocho A, media its Ilk I In noche, mientras ne catch on
I .dora D1 ;Uirlas a IN Virxencita do FlItImir. on honor Didn't dd Ilsmo, at club ofeece Una. Dole tie a- noche oil at Centro Grillage. Clio paclas Can lox operates clentif ca' ,? \ balle an lam saltmes del Centre AartuI A Acluaron tie Podrlnom do Cubre. piritualidad y contraterniclad humm- a) jecretarlo schor JeiUs Paz. mis moderns, y deletion tie lam ca- Misa riann, iroumpill, mat grope, tie IndiviA.I.IrnclN tie filet . . a Is bondi. I de mire acondiciona.
-- l6n el proola Notiodar, doctor Octa. tins. Ticne frames do afacto pars don BENEFICENCIA KSTURIANA: rrespondlentem duos qua artmax in Mario exigleron Ia
. gran ,r Tcrla demonninadit "Act m do. y one tie aneldesica qua ca to mile suspeiisi6m del -mismia Ante at temor
a7a vio Rivers Partagils y In senora Ado. J 11"In Nicola del Valle prmldcn a do tin- .EI mWeales, a lam I do Ia mafinno,
hot NUAn Villanueva. Lo councuirro"* nor do In Inalitucilin, quien to Ili Astur as at dim iliecildbe an lox lar. avuzsdo its on else in del Ins. L.n Ia lglesla de San Nicolsig. go cc- tie qua portiere. derit0ar In misma
Avc,16. con Cmanditit J. selects a -A Ia. 9;00 Ill 'lei con,60 sake firms lemomento. puts R trovis dines do La Tropical, trumtntal qulriirgl-- am rarkin honras lCmelares par *I at- Una grave alteracidn d4l orden, at
Viulliot IA, Asistencia it cis ut numrrma y mire Ins "San Agumty%" do IDS Cab.. do me del collar Ricardo Sal.m I, Suj- cellar precidenW tie la Secclft de
a .a rocurrilan at rNpromentento lam ,ties no qua JJvj do Jnstaura. SOCIEEAD CONCEPCION ARE. Ante Una numerous concurrencia
Ilero, do Cal n, ell all 0dificlu it no he omitldo oncrificto mignon en NALt Tome, do posm1iin 4* Ia Jon- do emaciation an at pkbell6n an quo 1, Itico del .fine'Rem6n. Recm y Adorns dI6 par suspended
elimarm, doctor social, urm del Progreso do In quorldo call- to directive at mil!rcolex cinco a Ing estilln'tibica3as Ins nuen. 5.1 at acto, no sialploducina, Ia corresAW"lo* it* 11.1'. . 212 Zimoka "Anrai Maria Won At. dud. Este. hombres, dila, San at taro nuCve do in notha an to local .octal R. P. ex, presId te tie PuentaAmanda Aronclblapr oil Z1.1 to ponallesto protearWille centeneres de
""ruti'll" ' - "16 11 War a Partido'Judicis
-- v 9 do Don! Encornarl6n Camit do cuuntom notes realize a) Club Lla- do M0 264.A LGD 1. felem d.unne y at ol. Invi ban an aquatics
o3i Lauder, preiltirtils tie to Cruzodn del no bendIcJ6n tie Ix a u in Per"Knousil;, %: OCUPS
Ia Dart, Es busno dolor seTudo C ,DU S COVADONGA: !kidandacc'elhombillit. parm at 4e -P Ila sellors.,X11sa Castelo"y
"ord" 4, Not'ita. Sent. CrIout ,It AV.Dlm do Lim. TOLEDO, Sept. iNC) ED tod-4 cInticinnItmt. do index In 1. or Jim ,!! ad".,, p,,c-16n Sri himor C. Ca I I I tn Ltifi. -1 ta' ir. .a.,.
- n.hUA IL Ila, y 111RUS -1
Ing teniplox dD In arcluldl6cemix ,,- 1. Up I A a' endentat act. in 'do proceder, el.meacr Aurelio Ardldo alto do IP37 call on. PC flea do in colectiviclad y All. ekEF do rifen do Covcdongm .1 A. slatierron at I FA Cisco', aminju;z:
1.1, A0 I P 0 '10 devolom; Carniellilm clectuaron rogativus liar 12 191"in van, repatriandii 7 uyuclindo a mltl- 6l th
ouf .l 011al 240 .!:4,.x., I ife". ell pormcquida on Ins paim-A finminadom gar mlsorlas de lox rnnterrineam des bodo acho que, Marc& on ,..At,pm I do .upernel ""a dejudo do Ia Seccl6r, Sindleall
A.1w ticig do (Let , 1,200 I Ji,,,.ooll suirs ell cruloold. -prann: 041.
, 1,11r, Me.pd. 4. Gall "pan. par el crom lll.mo. ..still di.vu- ,I valid.,, rinAxer.us CLUB PILORES: .Junta general an a vide do ne scl6n Canaria. did biitro Asturtake not entr9f6 al
- to it. ,,itnordmaild do Zone noactindle do my"' siguien a de
,dgaluterm, deride le!orms. *I regim. at pruldente mentor Antonio Rodr'- Convocado para hoy, el lei ., ,
(lei cront a its oinformo. ornobixim, 8 i Enflne.nein at Cardenal lam grocim *I p clior Ru- Devon &air s, 1. ocho y guez SuArex. at director del to.
to Enrique pit Wolil. ment. OfZillion Indo Alonsol, y brindando par lot tried de Ia macho ell el Centro As.
Lino cifin", ..A.r Emilio Gal): Term. Ill. I des eta doctor Eduardo G CognitiE de Socieded.C8 CIElciquinuserlbe, come delegado
Mwlain do Alm".."1110 ..I Us it 1. do S.nJcJ.d"=or Croon
Dormant Ampara panut at Club. II I-Je 'I ":
vorn, Jant)x turiano. Cite a] secreturlo senor An. on onado I tie tea empleadas que. laboran
V141 in. 11 A410.nda d. tit %list@ himparo ifusted. IlTrazar, Clinton plIblift. do Canure?.I.. 7 on. gel PLrez Alonzo. do Sierra: Ia senorita Little Mendoza, La reunl6n qua estat
,all.ullurn . . i4i Nrroldo illirrin, Jonil Wife, I n Do sefialadn pa- an at edWcio social del Centro Astu
I A i!on In inernsom vecinom dem4A a Dinner UNIJDN DE TEVERGA. PROAZA comixonada its Culture, at comisio on ,. .N.g. riano, contlensis par declarer qua IaAWenclut lij title a . . ... it wrihn Wind., j.,A nuin,., Ili r.- con nvitatim. WON too coal.* go.- Regres6 de FApafia el de ayer an at Centro
, Y QIXROS: Junta directive attire. nude do Beene ftfior Yuan Orlando
ria do Hulnex, floborlo Carcla, In. ran obmoqulpdos genillmento par el ordlnuris a] sAbbdo diez, a lam ocho Mention: el administrator matter Lo- Gallago, de Jos mlembroc del ComIt6 Monte Ia muerte tie cualquier Nor hu, y media do In Doche to at Contra rarzo Ramirez; all Jots tie personal torlSociedades Reglonales con gone. Maria, sea Idler sincilest, politics a cle
301 JDffim.G6moj. it. Garcia, Tatman Ill. )octor Itiveru Paring" y favollim. Sr. J. E. Diaz Sedano de do
CA. 0 full muspendids, activiciad particular; Para to 5ue-no
. ,, oloo,14h do Mica. ,do (lull L vpru, doctor OfItorx Echavorrlm Y Ali nxi)u6c, del acto Was use do. IS pa- #after Jerbnimo Garcia; a] Intery
to los'Cabafleroo de C016n Axturiano. Clio el se.rotmrio matter Loa menclonadom mlembros ban at- Euede aclardtir come trabaja or de
Vigils. .11, A.I.IoDrjo tie ' eI ... no .,A.r. Carmen Go to. M.1-10 I brovement-le, senora Encnr- I Manuel Terninclux, tar Dr. Francisco ran, at Dr,.Luis boy, a bre y propla cletermlinciel6n, no
I -r POrn, dorlor rhllx Golzitrin: nucl&l Carlut Lauder par CENTRO GALLZGO: SeshIn cis In Crespo, on representsW& do stivilre .clisturnbra a Adlualtir Impaticlonex de
.liar ,:n, "'do 6 do varloo meses de union. el senor Luis Crespon tie lam cod, $a eg- auto a q
N5 lo too ,mp still, ,lei doctDr. lAiv.- a log Manuel.. 4 lamvl"g c1pr Dexpu a Asumble. do Apuderuchat at dim dim. at pro- am"m xig
ml g comisionado do Propagance; a] sailor MC CU Cal
dr, lleirm . ;IfkJ rut J'ArIagilm; ias Aluminum do log vs. FAIlms, cf. .. Espana cards rnrrui Jos ]m (John do In Docile, an el painclo d:be hacerfol. .16. Siricill 10 dell
An ',1 ',1nv1l'iDt' -- o"'m Ca Incipalm sanluarlom espaftoles, Joaquin Rural presidents tie He- IM10 g
JAI I me at do FAtims 'an Portugal re- 'octal, nor; at Dr. Rann Juncose, director Contra Asturiano 1. quo mine
... t4n 4. 11.1jul. m grace, myer a La Habana an at' va- ASOCIACION VASCO NAVARRA I xm& i 41 11. ..J6n
DE BKNEFICENCIA: junta directive do Contabilidad; at Jefe do enferme- hablando con Ia hija de don Juan tal dek ; k*
Par "Magilancel at schor Juan En. ran Senior Luis AlVormiz; @11 We tie staila, qua
) Guerra, Una do lox fundadores de In
Ijull. dift.robar'l ri D Sudan., .1..br. claim. el efla sets a Jon acho y media do 'a Propaganda "her E= or Asoci.f.16neeCa L= .a s W i -milib.d. dl.
- nache an Agular 109 (&It"" Clio el d turn Eustaquic, officasC;KP; t= %.Piddo 'observer Urma uin crupo difralmitoricas qua me deI It. r. D. do doula Oroden tie let Cabolle. JON c6mo a des- cian gar
V1011I.- W A-lifencl. do .do. r do Col6n y do Ia Unidn 27 tie Co. secretarlo, doctor Ruperto Aranit Me- do 05 lawendfar a In claim obreas. &I
- ". I . I 150 1, A 8 K A 0 K A bottom. C.t6lic.. do Cub.. ndrulet. Romero y seflors* G la Zatrada do viven por at Progreso linstilm- = in or ,icI=UMMto at bell* qua
- It ci6n; 6,t*.yum, .0cm. home- Ichm Imillitucidin, comcdomman.
A.voillon.1. ,It Melon . . 175 RECIBO DEL COMPAIRERO ROL- In Rive: .Mario a an BmAn: Art ro .16 dr ,I,
Blensen1do. BrIta, Ca a lo',,Radl Pifielra, :njon fundadares do in do a lam trabiti
DAN: Lo verificari at cranial& its "ZI .. .Jadores qua laboraban
In UJ.L .1, Ed% cf.
423 Erneslina Lecuona Casedo de Brouwer ) I I Pals". doctor Miguel Roldin Vill", Eduardo vero I Larroft-I mcido. ,La .br. do Im oil- tie cut me Docile (Fdo. Aurelio Atoll.
Jon In PW era on, delegado AndicaI Seed6n Can, .1 sibado veintinueve a Ise doce del .-j ga do Una Impr n a me,
... Iin 4. .Io Cl ... 11A TALLEcInG, Regresi6i de Fpropn el Ca. n; Jos sefibres neceaddaid. Destaca quo me debe so Urn Asturlarn. a
lbulujur.d. am diflembirt) (Dexpoi. it* realbir I" Militia Nutriment.) tit an ocaullIn de so onomilistim. J e! Manuel er, Cabrenn t I %f n a] J i .
I Dr. Julio Morales Gi6imez C LIGA, SANTAB At .r ESA: Remmildn yol, Miguel no Bull*, Rod.lfo Jim .1 ., a I .
y .art. 4, a I.. 4 p.m., JON qua US quall.
Violin. -Wa.d.. 115 DJcPt%!rW, tit entlerro Peru he 11.
"I"11111"U'. XUAC I "I VIU41C Illjnx, conjunts.ei Ia- Socrio ie. tie ProIr P6iez Art a China Gentiles, let oc .an- Agamajo
' llrrmun m a h1jom politleoff, to on nom. limit regreade .; P64. tit 'Ejecutiva, see
do tin.., A.04, ends y Femenine el d cinco a Esteban Padr6n. JomA Delgado Villa- pleadion; todan on p..icr.n a
. do I"I" ANN .U .;I d, F a 'Lm Habana, des.
". tire y it In. drrok. Winli.re., rueg.n IRS personas do ocho y needle do In ruche CitAn flue recut, Jos6 Ledn Blithericaturt. ,Far- buci6n No enfuerto y so Nine
c:;:;::::;:;O: 11 14 savan c(incurrir a In Unerarla "La Noclanal", xltu puds de un vlaje de varlas memonas .
am distant. el .11. a pectivos secretarlos, B: Ficialgo y nando Alvarez fieflora a hila; Miguel = d. Me um, notable poloo tie ,=: En honor de tan coonistas de Solo.$ma Junto y IlenjAime.do. paru docile alli .compahar at cadfiver Vor Europa, recarriando .usprinci M arits, I.Apm
I I 00 I I 11 ban it ol Ceinenterin do Col6n, favor qua agrudecerfin profunda. Joirlem, antes ellas R MR ei a Morell y senora; MmuriclO CruL An- ca qua contrIbuiri .a Una mapsia deflation Espalioliss ofiren,16 m buffet
I metito. = r 0 Morales G6mez ex ilre- A 13M CION DE INDUSTRIA-19al ChAvez y senora. Rabel Roca, cleatiffOg. Eaton true Wants tie ope- an so hermosa realdencla at senor
)II ,Ila 7. ronin beat,)# .mincladn, Lm Habana, 4 do Ileptlembre its 1951. oldento it* Ia Junta Noclo al tie Ia LES DZ TOM RXRL46S Y LAVAN- Angel Abram, Reinaldc, Duarte Y se- r Coln are ondidonsdo y Francisco Sarcleful, president del
I ton., DERIAS f)JC CUBA: Coronsel6n its flora; Faustino Suirex A, sellers; Fran- a underlies al
. al eotu.ri an Ind. 1. lot. 1. Accifin, Catdtiea Cut y at doctor J)1117&11414 U Una Centro Vasco
,.,,, o 0 Juan 13, nrouwrr Etchecopar- J"Clul, Jose y Whis Brolitter Andrille Valdespino, Priciddente del 14 telina xwlsl 1951 carforitta Adelhialclacc, Gontlan I when, Pascual obra lam* de Ia que debe.sentirse Participaron del mismo el doctor
Aoci if p tillem a folDr d. Is "' 'Lootions; Angel Barnett; Arturo Random Plflelro Paradise Y su COTINI do HO- Guerra J, senora, Eloise Pifielro,, Ger. te satlafec, Ia Asochicilm
J. Just, Claims, Too. Conmajo Nacionst do bc Juventud Ca- I Miguel Roldin, y nature Cannata
11-t-leri. 'let Color'. .1 ... It X-est. 1'.." ... Canada; metal Aintempill vioda do t6lics Unification. nor at domingo AUQvS A ISS .nUev& min Padilla, Candits, Iglesias, Rol- rtia termin6 d1clendo at doctor Aguilar; Joaquin de Ia Cruz y sefic,
ran r"J"to' I Lecu-nal Jaxelins Amencle visit& do Leculass; Paull I Guiermlea.
file hArA tin no Senate; Ambom effirliffentes fuemn recibidus de Ia nochi an so cdIflelo-moctal. mundo Mistafteda, Roque HernAndez C-2 C eta Gets; Angel Gumbau A,
D o Aurora P. C.mantes do Locuounal Junction lineal an marrual; CLUB CARRE111110. Junta diffectivs, Monsoon, Jack M. Otero, el ex precil- ED nombre do In Assemble& de Its- re
abul'K.d.., do. Dr. Frank Barreral Dr. Porfacts, sales; Aydo. des Ante- on multitude par So Sentient! Pin Senora tiatz Abarca; Adolfo Garcia y
or ,,, do dinnm We I mlircoles chmeo a JA9 ochis y me- tlenW Francisco Montes cis Qcm, pmentan* Ia sigui6 an at use de Mine Heydilt A, Yolanda; Daniel
li nderg ,it Kriat parta"'tilic can In. I ale Attic. Ill, = aid arms par Monseficir G. Man- din do In Cloche an -1 Centro rimunclocia Arrestor y .efors; at vice4).pU.*1U1e apondic. 'I'l f4rdis.. tied, Susultuto do Is Secreturin de Italian. Cita In mcdora Carman N* Iffeaddemi: jahallera el U1. R
. te Segundo Alvarez, Jor a to JR, 4 1 DJmU.rm;
rI;;mN.CJnm.J 4.1 Cable pu.d. tar- at. Prisitc, Mittel Beim, Roberto TmJ111c, mencitnapArsolde'mue benefit 6n do Ins Soce, Plectra .y cf eticargado cle min
o Ilomp. brave. listudo y So Manin. 1. .1 C.rdC..l fial, tie Suikri,- I 1,
0 Ia doctorZ q ... e. ado, Marecon Rujis, Ricardo
..... *11, on INIzzardo, Director do In Accl6n Cold. HIJOS DEL AYUNTAUnCNTODZ Zinn Taleake, Antonio Son y senora:. colonel. de operaclones maricut u 6n*
PASTORIZA, Junta -directive el din Joed A. Gallpf, ate. I do .varoce an tan -.Its do Ia i.".Tl! Atendinevin gentilmente a zus histtic. cfhco a INS who y*medla de Ia no- X) diremateir del Sanatoria, doctor elfin. Ex altamenWernotlvo a] tar par- WON at Sancti Francisco Saralegui,
Blenvemidom. cheon at Centro Gifflega. Xduarda, Chiernicat. se rafters a qua. ticipe de "is fran acto quo ll:v:a Int U 7- ficou Amodio Alvarez ielto Ia u n entre C .Co'doicteir Juan Manuel
it I M an; puts es Una cause core= el Bilbao. -,- ,,
- vials an min program]" its Son veto- I
I I clu, Este.. min qua on senator[
tie Indom tan sociou. La Magna velada.el"dia
= .go u b a n a an enorgureace de 11 en el Centre CaWi
, gico do primers categaris. Lee scion
. 1, east. Con un ameve-centro quilarAr.
I an no debts confirm orgulloccial de El Centro Catalk, come mis ya was
- I
E. P. D. oucuerpo miclico, de'los tjecutivos J, costumbre tauticiond park conmento.
I I M= do Una mansere a do oten rar Ia fechn del once do mpUe3Ore
11.0= an on manipulach5n, Par tie 1714, estilit orgamizando Una velada
I c its = pgn eunatend vulfteselfin a, onecton-an,
Ia f0huntientsipruele r,
R. L F. tMgo an a Una an
fCjue nueve ,do In nochii an ell
I I do... Salim de Actus do Ili lastitucl6a,
10 El presidents nefor Antonio Ro. - ,
E L. D 0 C T 0 R driguez Suirez Itho at resume, mos- Dizertarli Sabre Ia rilpilficacifin del
C arm en L uisa 'D iaz de 'L ug o I triadose enorgulleeldo par 14 sinfu- acto 4 catedritico, de In UnIveraldad
l. I I I I lar comments acaboada der reallur. do La.H.Issms, doctor Calixto Missifi.
HA FALLECIDO I lxpren-sum g else mix cumplWas a Ademk an cumplimianto de on
. I Jon .=arm y rvnm Semantic, tie Jos asamblea general tie
dos. 08 7, p In blbliotem
Dirrujonto all rtrillarra prucy )toy nicalep, dilt 4, a lam 10 a. in., 16s qua muscriben, L E O P O L D O O IZ R A M O S :".Z Or 1 Ue I in pres; do a ,Par ,,CIO, I luau
ill viurio y hormancis polillcon an sit norribre y an ol do los deans lpinillares, ruagan q olars. So ye %11 doctor am I
"B" do Ia 174nerarla Caba. Qua kill" W pasado 8 do Jiucialci- Fibre, d briendo at pmLA Fine a] ifir r r Guerrilea, Pic po Su* D hrito, I am deal p to
lam pornorinn do au runisind an mirvan concturtr al Aplo. ob- de arte'do .142 to"dia'oo
I I I ... ;;,, 13rit., ,
I)ora, -all 23 y t4,, Vitriolic, para dando rilli acoulpoflar al cod6ver hastael Comenterio DebJendo celebroirse solsnrnes honras Itinebres par el eterno descanso cle au alma, to 0
. imar-91 tie r p.'- ar .Jan. nk Car Soler.
da Colon, lavor quo agradocnr6n. pasado mariana jueNfes, 6 do Septlembre, a lam 9 do Ia latafiana, an Ia Igleslor de Man- in as firocilm r Una : Ca- I
Ln Habana, 4 do Septiambre do 1951. serrate (Gallaaci y Concordia), sul viuda quo ascribe on su nornbre y an al do lots de- tb.r.Jn tan desinte- Sabr. IS. pirreendild.cl clel ,Ilusrtxv
r ds w come a Cal Vidalia rw Ili desaparecide, dinaertari at
In= Fiartacloica Luqo -1 Mneui Dra. Truillin Manclizaa do Lugo) Toni Antonic, Lugo Abreast M68 famillarect, ruega a ]as personas do gu arrilstad, so Birvan acompafiarles an tan pla, .ngrandeccn pu at a on fial- 1: j Mo. Labrafin, disdagulda
dono acto. ca y;rtritu0 1 do jeassilas par Circular, y altolicle its h Becientmencla
Dr- Anael Manuel Torra, Martinez; Dr. Ernood* Puq&L / I KU do M Cfolian.
') La liabana, 4 do sepliernbre cis 1951. -Todin cuiento aquil. So haim, an Para I
. I I of blenwtar cis Ids NOUN, todo contain La Magna valsols still Isajo law mug.
, Herralsda P4roz Wet. do 01s. Rome& do brearbolo, = ess: piclon (I ex prtsidente y vocal nato
-- I :tO. 116.;' = holds ass ilarma. do Ia Utuctilin seller Ramiro ,To.
- -- -- do a todom too mociallas Para qua con. Dole tr. I
,flivilm, prestimarnis so valiance cola- N I
bouncifin Para saguir mejorando y an- I "I
grandeclendo a nuestra Cdds so*
. I clacifin Canaria, R. Ia bid, Ade. n a;T
I L I I !or cuando term -, X 7"k,& W W, fig"-N i-T
an A N I A GRAN FUNEHARIA VE kk IA-1.1- .. Del ni.n. 1. =211.
&OWes! HAanera DIARIO DE LA MARINA.-Manes, 4 de Septiemb.re de 1951 Piigina 9
El almuerzo bailable
del Billmore
La alegrJo y in atilmachin reirni antsayer. domingo, en, el Havan. Biltmore Yacht and mmtry club. or, PERIOD DE DIQUE SECO DEL VAPOR "FLORIDA"
ocamil6o do col.bram. un almuem
bailable mix, de Ins quo vIcn. of,.. PARA REPARACIONES E INSPECTION, EL VAPOR -FLORIDW
condo In entusimistor Dir
g;midl .1 ntimado ornig. doet.r5Y SERA LLEYAD A DIQUE SECO EL 10 dt SEP.
ria Costs. 0
Desde In una its 1. tarde haste Its
ocho y intla de Is noche, me build LA ULTIMA SALIDA DE MIAMI SERA EN SEP. 71
let card de In DE LA HABANA EN SEP. 9.
4. = ta de Chen EL SERVICIO SERA REANLIDADO DESDE MIAMI
Valladares y del o.Casablan.
Err )a hemosa yrt saReirraza EN SEP. 24; DESDEAA HABANA EN SEP. 25.
formaron Ins nu ne 3::cp n. c ItY.
relaciiin afrecemos a continuation:.
La Iniclamos con el partT del pre.
sloente gel Club, doctor A berto Ca.
am y senom Evantielina Aulet, donde
me encontraban, ademis, at doctor
Jame Remark, Llarabi y mefi-m Ampsro =, Joni Emilio Obregim, coEl Oala*der ma Carlos Hernilndez Andres
R. Ar.11... ydM.rt Ob fg6n. S phle
b ". il=
Admitkii Wal I Frank y'M.,nonza
Aran a, ef..ra, B!b. Quovedo.
IU:rn1,.r, Harry Bustillo y motors
Alicia Cru. BuirdIlican HC:1rhr;ri C y
BU.Ull. Jr.
FrAxedes Paligrin _y sehom Lydia
Soler can Alfredi, Cal y seftorita,
r Wirmle Batch.
Alicia Arlin. Emit Rodrig Se4ricluyen dos-noches do ensuefio an alto
rafa, Maria Luin mielin,"W o:
60 Itam6n Alonso Latoxy. mar, cuctro comidas de(iciosas, descarfso
_AW" McDonald, Myrim Gue. piano y dlittracciones aboard, No it cobra
rM Puche Benitez, Livia Camplilt,
Richard More, Johnny Arellmno y recargo pop excess de equipoie do mono.
Samanny Giberga.
T E Mr. U se ILd. EL MEJOR SERVIC10 VE FERROCARRIL a cuolquier Punta do
H. A. tle 9reTer: MMisal'BArn
be- Anu Cripper y Mr. Dick Crill Estonian Uniclos, Canada y Mexico, utilizando Jos frees do )a
QUE "% Elena Menfindex Querejeta, FEC-ACL (Champion y Mi mion) a Now York. Ahorre tempo y dinero.
Olga Ortiz Menocad. Stray its Is Va. In
grI At ort. Menead- Querejets, Adquiera sus bol.lines direclamente. La fiesta de quince de Rosita Ferndndez as In
To* en r4de6s do MESA ("Table-Top") (orw RE- Ro5o y Eduardo Bolivar. vil m6s reducida. o6n
OOD, En an =*=cut* 4r Is fiesta nuestre lot6gralto sorprendI6 a Is festejada, Charles M A-y y nfi.r. MrIb. Walker forifer para transport* do cutorno
DOOM cira*1v CateitailirtAutomitko JOHN W sefiarita Resits Fernifindes Cervern, an uni6n do gas padres, In esposoA R WT; Ela Galvin, Gladys Lripez cucndo acompailan of outormoyll dog a m6s posaierog.
Ektrko a de Gas, It ptow(ionaill a5m y aFm de Ramita Fernindemi 31 Ron Cemem. (Fate: Pardo). Miranda, Manuel Yanes. Jame Miguel YEA A SO AM TE K VNM
Morales y Rodulfo Herrera Jr.
Umplld. instrimanio Rannin Caballin, an tuyo momenta me viii Putha Benitez. Ana Maria Barra- para un servitic, comploto y efficient
El *M N WOOD" no tequ ere iten(i6a_ puei su far. Farrumdez, y Rome Cervera, RCOMP&62da par otras Vince pa judelffinin Rubiales, Fernando AreabrIermien Is noche tam vistiondo lot murc _hai t "' tavo Armenteros y Ramon
donwirw Its AUJOMATICO y SIGURO. its do su homage residenda del azuJos. G ... lj2r. a
Es (OMOI>O p"t man6ene a Iodas horas una pro 0 Keohly, r. u- fiesta 3u. P ... dam; let does de 1. n.rhe a Maria Esther C. de Rubi.Im 6n LA VIA, MAS AGRADABLE
I=ta-anima- 4bi,16-el-buffet. _Margerita-Ntvarr y-F nklin-L-oui44n de AGUA (ALIEKTI dqor#lt en lodo mattit- c, n. par us I=
6 to. Err at comedor me hallabir dispues- siana.
Zra en honor its In seflorfle de !a to Is mesa, adornada can floret de Margarita Guti6rrez Oli;a Guile. to sin dememan emim- ca la 11 y airosa Jenne title Ro- Primavera. rrex, Graciella Gutierrez. Maximo At. THI P[SINSULAR & 0M UNTAIL ST[A MSWEs ECOWMICO poxque solarneme (alienti el AGUA nItTF..gdL. Cervera, que arribaba Err In terraria me dispusir airs mesa .rer Moore, Jorge Powell y Pepin
on sin fecha a los suspLrados'quince do hierro pairs el birth day cake,' Rubtles. idf P-d y S- M-9U aflow. que me adornplon con una linda mufte- 'Sylvia Skenz y doctor Coming Or.
Exta fiesta, ein ]is qua reun[6 Rost. quita antigua. que jugaba armaniosa- drifiez y Martha Garcia PeUn. y Ferto at grupo numerous de gris amisk mente con, otram; quince mufiequitu nin Loper Dirub laden del mundo juv4 all, did carillon. %,emitting Iguales y coloration a su a). Maria Josefa Alvarez, Minle L6.1 A I. at Alva. yet R.v'r.sa ca. Yoly Rovirosa y
zo a In nueve y triela its )a noche. rededin. ?ez Lima. y Juan Nuld SAncher. e my.luichez Vir-Irui.d. RC.Iti y Ruky Pasalodox y
Iniciaremos Is relseldn de Is con- tar 1 .. 'y uter Jor. "6Como principal alicienter reln6.el Myriann Guerra y Johnny Arells De ad rite Botifol Y
eurrencia con 1. porejas quo bull.. no.
to ile n, Gladys Cadernt. erla Mont", 01
CONGRESO MEDICO REGIONAL Nue'. fe"Iel. Pm Phmw del ale Wn los amplJos salaries as dimtribu. ran el vale: Tery LOhn y Rom6n La- Teti Brava y Luis F. Delgado y Te. Esmermlila Garcia Sinchez y Per. go TIM y Juan de Dios Tejera.
TEron tam Items recibidas par It In. vin. Istria Fscolto y Arturo Villar it G6mez-GLmba y Manole, Gar- 5y Aguila, Syl%,i3 Garcia S6enz T Ro- Gloria Diago de Lorenm, con Mer. Par resolucl6n do In superlorjV ejada. Ins quo an milij y allit Ernestine Villarino y Luis Valeiras: berto Mendoza MarlJola Fernandez cedes Marun v Gabriel Lorenzo,
Dumnta Ilia diam itumre, din y orce clal, esl6n solernme do aptrtura del armitarin me ba dispuesto Im, Inat un moUvo de cza y buen gusto. Thesis Eireato y Angel smilacl. G6mez Arays, Consuelo La.. y Victor Gonale, irqu Lourdes Lor-o y Sergio ForninI lerilu2os con Inman libres, haste in cider en el :dfflclo del hospital do T en Ins Jardines, bellornerittt Ila- lar Abella y Manolo Arnaldo,,Ma- guertiela, Oliv Martinez, Beng Mo. Nena LeW13, SIM llez. T, dez, Miriam Ledo y Ernesto Santeiro,
k bd". I d dia, a In tres de la tarde Materintrimid Intancim, do Pinar del irstim, me colocaron treating de hl.- ly Del it M I Pdrcz am- rates. Pepe it&, Rafael Cu6lar, y ry.FiTferoa, Hilda Castroverde. Baby GonzAlcz y Bebo Cervantes I,
poriencla del Uoglo Medina do Sanc- Rio, deun.S*rvlclo do Euseresla y rro balancer y let, guarnecidair con M-Mnst 11 =tt- M-1318--co. Maria M-tin.z. a Betuncourt y seflora Ra. Chuchir del Rio y Rinil BofilL
E drlfusfncrm t tur finialmas corb=Hes de flams de Pri. Bulce M. Fuentes y Pepe Mirquez. Margarita Leira y Wilfredo Ferrer. (Conlimig en It p1grina DIEZ)
a a de. kemn libres begin lot Romic ninvern. feJldas par Ins arlistaxi de Is Igo Menendez y Enrique Blanco,
.J. In Crian Trims, el edin del Vedado, con Carralti, Pardo y Raul Fernandez,
Domingo m.: Parterelk dt an dealarrari Is mode del pr6xima el arte on ellw characteristic, Purita Alogrin MWuel Lavin. EsIs Socleclad it dicing y CJrugi. Congremo. m Mungua y enith its Levy,
its Santa Clam, con tames k1bres. Se. Sibudo 10, 0 a. m.: Pon-cla de Is La seftrita Fermindez, qua vestfa ffrmn2 uu vaporcarn troje do tul nylon blan- Is de Juan y Lorenzo Mungui., Mioebo do he anent, lanulrumcl6n do Is Wit do clausum con un almuerso ci Socledod do Eatudlom Cllnlcoa do ca y enenje its chantilly bardado ri a Arango y Hector SAnchez. sompeoficift aft)unta, y biblicrince pil. Cubanacin, durente 4 quo at conace. Congress Medic. Regi;ral, donde .0 on brillanticori, ini.16 ol hall. .1 e..- C)t Fornos, Rosaura Escato. Gra.
d lox mclaillosirs scurries del Marl
blies. Una horm aria tarde, an at So. rin do Ins moclann preAentailiks, at laments sa pronunclarrin tre. discur. Y ln b% Azul, con su padre, terml clele Lucas, Anita Ugarte, Marla Isar hot Vald6s, Mitten Motion, Pilar FloThe do Actes 6*1 Uclilorno Prov)n- allgiri In nuava Junta do Gablernar y F am. ruindala con el carracto oven Altred. res Lulxa Romera, Jamefina Calviflo. SEPTU M 8
Fltlna AV16, Wits AguI16, Cuqul
Lavin, no Mary Blanco, Ileana
Combarro, Lucrtein Paz Humana,
Martha Gonxilez, Mirtn Lavin, Cowlance Linda, Martha Martinez, Mori.
Lula Smex Cary Alfonso, Sary Llano, CU I Lit an., Maria Luin do Olm.
.,0;00!P jortg, 18onchits do Olmgorta, Emilia
oboslay, Carmina Truclos. Sarita Kra. Sm. de la Caridad del. Cohre
Herrera. SJIvIa 1,14hot its VlllavlcenVivian do Villierm. Sally M.to,.
rernindez Isla, Marina VIIIar,
Ragiellta LtIhn y Leila Marrero.
tre tax j6venes, ademis: Pedro
lbrQuIn, Gonzalo On Jovi A. Cort z o C I oaquin Diaz.
zofi lei V Otf .r'X r'.tir A t ', n1 Ferreira, Chu.
rho Fernindez, Jet Fernindez, Jose
Menendez, Jame Farmindez, Manuel
Conxiles Mayito Herrera, Reinfere Los riagalos PrActicos
Incerm, )Eugenio Olm6nez Rannin
Sn"r-, Ilobby Smith, Dlega Luis
.a.x,,Jos6 A. Lavin, Manuel La. R@Fajos "Filosofia"
On. Alberta Lopo, Alberto Manito AMW'
Jr.. Raffo Marsicano, Jose Marti"" Marl Martinez, Jame S. PiNclos,
Elcnjamln- Pkrcz --Armando-Piqug A- 'Jig
Antonio Romaril, Rrundn Suirez a- SU paskl6n --on La Slope.
A. Viziluez, Orlando de Villiers, 110- una erslient& colocci4n 4
Ynyllo Alfonso Luis Roca, Roberto
Abell., R.M ii rniind-. R.Iraldu
Martinez y Manuel Mortirim 1. Do nwhifillamento, con boral.d.,
Model. IiAll HIKER Nacimientos
a) Passaic, Y encelas do Pont. 'e.
No' 7463-1 1 Un loven matrimonla do nuestr
I a0cledind, Antonio Santeiro y Mahh: daftalo formondo graclosm, conchs.
E. neirii, blence y car Ilia, do Arcom, he vlato its nuevo alegrado, 14 on olhordr. 81inicar, am, azu/, nePart J.vescling au hogar For, el naelmiento do una
Nrn. 31 1 1$ MOdW* Wmihtr RIM Shon n 11, u tercerm, hlja. 91o y jalm6n. Tell., j4 a/ 44.
PVT, alinica'del Reports Mirarnar
machos A In it S ji.oo Pig. 053-3 1 y atendida par a] emInenta toc6lDga 6.98
ORTOPEDICOS doctol Julio Ortiz Peres. did a lux
Corners aIIdYb4j0N. Err rittro blaften, 7 camnellis In menom do Santelra. In, quo yx h.
M.401. No. 1911 6 Was. a I at 12, anchou B. C I, D. $8.75 aide trusladarim. pang su residencim, do
to own. Man" y cow 12 -J J. A. B. C. y D. dicloo RepartoL__.,_Err 1. Hot. do Mix-r. tamblin,
Nmi, 11111 of I "clas D. $9.75 3 1 al 10. 2A.B. 1 0.36 he dado a lum; su seffunda Win, un
ki 01 13. o 0. Y D. 110.71 hartntrao niflo, In motion. Beatriz CaIII ad 1, A.BC.jD,%il,54 rroma,,limUlmilma e3poes del moiler
A. 1. CL I wis OTamr1flo-raeetaiscagedo, a quicn
atendlil at doctor JW& Ramimmi-Oll.
vallit, el renombrada toc6logo, aeri
trasladAdL mRAAn& m1kroolles pam
- - - - all midencla.
Con I& Ilegada its un Ratio nifia
$a encuentran oomplarldisimm an ntax moments el conocklo, arquitecta
Claudio 0. Mendon, y Zalda y &it 0
bellm. exiscom. Omelette Lagamealfirr
A tn%42 a )a beftom its Mendoma at
b on r putado toexilogir doctor Hector
In clinic de 29 y D, an
Illod.1m, PETERS No. 40A -I el Vedado,
Is CRAYON Nm. 970
&a Color nedre En awe. wance y carni.lits S
tqrm., 11 at S, &achw C. I D. 1S.7111 Not. a j -1 12, anchors C. y D. 1 7.7
.. 12 al 3.
S. C. y 1), It 01" -------to, DERBY Nro, 543
SUYOS
En blincia y notm
OPP 00 Nina, III .&1 12, ancho C. 17.54 unos.OJOS que
12'1 .1
a', OF Model SPORTY N-. 6077 CO NQU I STAN
IA In blanco y nctira 1Q,-i- -rd an" In, j., dn.i. -Z
.4 j"" P AL Nrog.1J .1 13, archn C. y D. 6 7.54 -4111 y not_4Ax, Ili a. y C. I S.3 dMiiric, d, I.g. y seduncitin?
rv,07- TO, ou 'Gla. Puts erimirquelos ca el obscum
VIP X GO 111 .1 to 2A*Iag 6 9 so numi. de as., P-06, Imrjlm, r
I do- ..pidrim yVok cman-d.ra, d ... t-mi... Co. 2. Do mulw ngrftkn, can inc.t.on toque del Obscuicccdor 60nOs y orli an satia, Himacti, rc
6(JS 0 M.yWli.c. C6rrd., ino(ca.J,. y,
2. t1,6ANA ficil d, Pli.,. it Obscrucced., sa, asu,
J, I --gra. T.11., 34
6 ') M -y 11 ., ..b,,. "d-iti(,A01 8144. 5.98
0 DE mente In pcjt&Au. En Negro, C ,
SURTIDO COW L" Inflo I, Axul. I P.&,Io bay mminu.1
LEBRADO LA"
ZAPATOSDRTOPEDICOS DE EDAD ESCOLAR. 11401.
cub.,
Mr 4d is mom I i r 0% Ape% r A
01AIC10 DE t.A 31ARIFNA.-Martexi, 4 df, 9eptiembre fle Cr" ca Hahanera
pigin 19 1951 om
Elegant bo& el "mingo
japjr6 ea d, Sjo,,h_ Saj.-:,APquit& MoreBearribm se it tj I" P .. Ind.. oiN uevostA sOm brososi x1q 1,110de Botlenciatia, e "t 0 viuda
f Un T.U. 1 rm Marl. III 'I Pill' J rjOue%
antiguo.
ate tal, n lindo it@ MuAiz, J t d fuel. de
ad Lnlia V.1; viud,
'u 'a. I V'g
nd.".... aid..
C. L 15 otooplllon. v title
De cefildri corgift y, a". ',,ell. de, Meto Is itt, an
a e. i%,d To
PERAS in un de Seadue 4. P,,I-- y In noi.dA F-b
Pila, de Alearso
y lencienrim L" 'an
CLORODET a To de Rif. ,
a I. E th .'
ricar mantat de-eacaje do, Ing I, 1_6p,
cuts E14..Qd
plead III Is madre de, oil: bi
. ,s=Rgdr11L11'1e11pU1
7,r p Marina Jimoteez do
0 utin to IIev6 an su bot
qm siene, par Un. tiara PaL
tgbl g JU sortertis 0 189 rcra-M [a Airtortim CoEliffling" 101 olorts'eftmhw I de axisheres, mory original, en forma Alicia Her I
do wron bill. do Palmer, Zel W Central, do
I eft ors Rolf L6dolfirva iA de Vella. Con. n on I.Tot. y io,
cebolla Y 61 okm 1W Cw"... sw w". 'arodiso bI To
mad De P r"
at valloso broo:he de oro y brillantes no Artois de Ileteir'llitoe 4ue adornabs at cortilho. ralo.. del 'Volle de
41i Hoch*& a boost dif CLOROPILA L2.- Rel'
d e licio sa s mo details mAs de exquisite to Wee olg of mi. .
un a To libro de ri me Ali .. d: Alufis. VI-1-ts Pore% 91 d6s8d4w ts 11140 IN Nlft- Doing -Uel coninolocar," can marcador do Cueto Hlida Pardo Machado do
stage.
de, orqufdeas &fena PArez do Escarza, Y Is
in I ari confeecietrade, Bonds,]
r, .r,er
0 ZI to do Clearmisit. sati sa I' Procedida do do, Rod. all 1 ,II.Ide
clurefil., q-tand. ordo do 6. Its Lourdes VIIIaXeII4 Quevedo, de 110- IiN,eb1 de Csito'16tell. Carwet tri y Alfredito Cano Curtis, do to, d. Ciorio ty Margarita Rool; do to. q-" Purities .1 .1. ashous, ring oY Y ce,9durld, lantoriutte To, A
I I ad ran y encantadural
6 beat. I far In ofooe doignt... tre. j ,no,
do persons. bel. share 11.11frecibida alli PDT su elegido.
mifluou. I 11flisila Mansard do Canons, army
Sabin orem.d. con do d- bPl- Seguidarriente se Weld In boda. I 9.n in
podrin. at diar or
oriental qua to. Iflal. do MACU.arcal dee LIM nine C.ri d .VR d in
urthi I. A.. Y. 1. 'efiet'. nura, Lula Stincher TIE al Fuzaz
death, at printer chicle. Vja.de,!,6pez Castillo. Castills III Gonzilee. MeIrmar el &rta tax Too- Tin Lu,,,., AD.uel Tgfano delJ.nI. Fruibelom hoy anism, comporabork que vid, rl Alonzo
Is ,,I, hlcler.on '- tig"' :, "I do
or. J In. dTsVea lurd. it In
son agradables y do ofecto indanti- g-ydeyVBebe luevedo, Is bells
Potailat y Ioz inform doctor Guillor- ..fim illagell ..
nua Es que Clear"ots, entax as 01 moAlonso PuJol, Viceprooddente de Finalmente Unt griflact, de sefiorfn
gaijani Too -va, ollawtamente a h Is Repiliblica; menador doctor MI- tax
be", at "obamso, In milew, )m pi- r. el Suirez Foorruienclex, Armando Pax ,tye presidia I& lindhimat Winnia
riablefe, doctor Lorenzo Beltrin y Regina Martinez Cartells, Maria purifieseah, todo at cuorps, Adertula, doctor Antonio L6pez de Is Vast. Elena MInindei Que"11 Im di.mas Ilmoopim. reopho, tilde senor. doctor MU en,,,Sdf,8,GUapj
f .1rtt:.- MaV1.
4 fcl.l. to doctor Armando de Is at I, it Vilaret, Lubt
doctor Frank. Canons, doctor y Jelseffna Sampedro, Lolita Monts ri., -1 r e
to Ad I Chedude ,We,, signs: Teti Ferrite, Lourdes Raig Pa.
G tos. u
Me no. Ro jou, as, it Oil to Dencompoo, Elena Per.
M laberi Isle jiltirsolitio muy que- nindez dl.t Gutvara, BeTtha Vidal. Hein de Is novia. AU"c or
ECONOMICOS A continued, se I id. cat. p e.de'% ,hel6n
-La-seffora de Cartaya y sus hijas-, elab -Trx1"I" Y 4'":rt
de vel.d.n..,.lenda I frf aoi I_ T._Ita Barillas Bi.bi, tan once.look. an all. ads de a Rate F, Nena Roist de Mai td.r..
Co. t.d. felleldoid U.Plen Io site egu do Lopez Cox
nutrldo nuevas nrmou nueotro
It doctor Until.. Its. Curtsy. Oxrj ll.. y a -p.-, is. beaesta, 09-1 T' 15 p to U 10 g-po Par& Ins
I& que vents In is presents totairraffa con suz monhimass hiJas his a ballereas dI6 ratio; sincere felicitael To.
ch.
A,10.1merito I- eopmo. C.rUy..Vg. so envisjo de phcr
zt it", Iniclaremos ]a retortion de lax doput Europa. roas con I& madre, de ella, Nen. Ruiz
de Martinez Azcu! due se ve a &to
Eribearubeem.. 1,
vladi con un pre. me, toxic its Mo.
IlyLuit72.4. an chif6n his rose.
"Hort(martre".. Accift rd- d del novio, Carmeh de I&
PWO I Ve I de L6pex Castillo, vestia un
Las fillitfias firstas celebration In de estancia con tattoo los fusion Do- more 0 de tono orquidea con join.
lol ntmarltr ei elegant "Inlaht club" Rados. brern do tul y notes.
habanero, hurt rrioullado plenum de Todos lon concurrentes reclWroin Saba 119m. Delmgrupo familiar do Is Davin I
animacieki. reuniOndose allf redo no- un ticket numerado pars participar uncle Do, tambiin a su hermana Do.
ichr. numeration; famil'as de Is secfe.;en of cori siendo requlifito In- dable Iftica, Is bell. sefierKa-Cormelina Betabfrijtar do de Martinez Roist y a U IN, 1.
ditif hiolancroo. Para do su dispensable. estar present en lox iretiorm Lolita Brito de Martinez Az.anblentc yadetstui Truchas aliciente.. moments color'"
freSC2S, El si ad Seguldarne.q1,U'.ferccrm..,:Ia refs. cu..
iRicas y como cogidas del b timo, no Rbr16 sux 4" M ASTIQUECHICLES ICLOROD" g
irniertas Montmartre. pern If domin. cionde x1jourias parties Feunidas In Entre lox farnfliareff del novio 9.
go. fe vi6 concurridisinin. TIT encontraboon mis ties Matilda 1,6pez
irbol en plena madurez! Asi son estas A parlor de Ing incte tor sirvid I& lifgaEnl represernantr a In Cionatra f1m. La persona qtj-- rlsfo-nde- con %Lj I-Ifil Castillo de Valdis Daunt y Zonation
L6pez Castillo Auda de Coffin, asi
'q Urlicisa y If ba.le se man. for Indalecir, Pertierrit y tru bella es- aliento es 1(3 ull-(O (4- tic) 10 50 com su humans Polltics, Amelia
dclicio5as peras DEL N40NTE Ife connicIR
vo has a la modrujoada in. Pass O1gxd.I Pien con el doctor An.
dru de In nintiesta carrafints de 'Los gel Ai- y senior Stra Pertierrp, Sompedrn de Lfipez de Is Vega.
facilitan la, prcparacj6n ripida, ficil y Chmales": In orqticxla "Camino de is Manny G. Farr v sellers Ruth Carol. LA maretoyeas de Villalts.
Playa" y In de Adolfo Guiennoin. fid y Ed:li. C.raboi y Tutto Pertierria. Auror,,b c e de Mourista,
Meet. too it A gelf.en,
Sofia a. lucinsda '7' J.
A M:nt.
econ6mica de los mAs %,ariados poiStrotfs, Elf r Udable show. ite preset-W El mi.1.1r. III Pattern In EspaAa. it GuIs
dai' Ir en 1, ",,he. to In, dlz 0. Ingenicro Rodah a Mention
on. to a I. Iorol 6d, I It
Para jClCitC dC so' paladar. to in is Carmen Mario Zarrill."ir".
did. Platafnr- our 'a In ctor Col.- E. Sanchez. r6norul me.
our. one U., .l"eea!dldVj1d rat de Paromh y schora Curful Menwrfindum
!it, I.d., Im i alm6ne..
.Turnarini ratio, In fornildnble pare. I Das pare)itas: Marisol Vitinto or on iialtin Nil. ..if N.dy. R.I.Il F.,clA B, go y H-trazi. Social
...... ; Ins.h(-raroarus Jullah. trio de vn- Amcz.itga y Reno Sllva.
"milullca, it, MI Ic"; I Ngo Lul, EnlWoo, 1r,, y ,I,,rl CrIf. Flamenco. ouxafonkin de f4ion later. trin Miteltil con it" pare.W.P: Me, iaclonpl; Luls Carbonell. It acu;;rPl!x-! Rol. Entrialgri N. DArri epmdodos. Merienda
o it, poel. Antillanu v In Kran Orion L.ret it, Main y R ard. Uga- M a ry G e n e
crr prrin rop4otlola de ',,,a, C v y Becky Bolivar y Ycrionnoto It Havana Billincl 0 1 al
I call onno 1. 'a Lo", Too a
an at o.,!.
Otte mesa (.on cunlro minapaiticoot .5 p. m.. Ph honor de lvli IzR
envoso uno solo calidad; LA MEJORI F.I. noclor. nfrrell ad tilit I nutIrlmonfor Arninorinno,1314vnins Y ALTA COSTURA de Beche. par sit pr6xiero enshort del conicuria, "Una Frmanit Marix lines Sardthan, C ho tremolo. o 1.111 in Mexich". I d I to dex y liortenalK Menocal Eugenio fare.
':lno)" ' dr.".f ari 8*rdI1:iXv.rx Area y Wnr. L.m raticurrentrit it iro" ENCERIA
IT A CC"I'TEPARISIEN L'
,can Was 1. rlona Sardiola,
Mullane rotor E r Jorge Nevarrele, y Ratio- Fiemta
MARfliA. jroV dr$"oV '. fr'.0 roJuliette Itablou con If doctor Pe. -En If Havana BlitincrP. a las
SUSCRIBASE Y MUNCIESE EN EL %DIARIO DE LA bella tiltoys florlderip y Una nemmiur M Pool. Mundiv* Y satficto Tuley CONSULADO No. 16 (altos) Tolifonot W-5312
Manal Rodriguez LIRTUI a r: ':I'
MIT% entre Prodo y Gentian. p M*;.n porA, rilpln.
Fro zz"I Habana. Lu Cout
CU",.8Xny9r.W.0;1 A r". I. It Ilett. an h1j. Loti,11a, Q..
En una inexits-doo matrimonloo: rumple quinoo, fics,
doctor Pedro Wool., bdjo Oca y Ali. Pub. 0 Cruz.
C I L .__ _I
Its H.ruff y Minion a a It-. y our. : S1111008:
ties Orion. nor. LA..,Marl Roberto Rr- Trlann con Glxela Morales. doctor!
M, Joao, M. Vlll,.inll y sailors Room Po. InAnde, y Elenot Cenderu, Tc. Alberta Martinez Patricia. Aida Trip-, -Molsh, Rosalin y CAndida.
3 T 11-;r-I1n llrr,,Aado y large I oil, Pe IVEAKE EL FINAL FIX KOTA NOTA
florn Tulilln PrAll, unnito Yll am.1
Y heilors Manit. VAzqt1P. v limits Jra v Flenila aeIR yr.lljn y Her R CA PAGINA ONCE) A H O R A Villumil orxuypronnetldei .. d6ewr mi.,, 4111".
L. sPADa Teretin do. Maya it, Ga"",',mrkd Inclom&Nefiora lithria-111,fat ran Chein Foreman y Emill. no rernnrl.peon If or Pedro -Jo.: Marcom y Mary Pepa ColulaL y Editor. go Y Encarnucl6n y sehora Loocadig do de In Torre. Vit dom. I I'm ,.horn Merced" Aznarex it. P1, blitevo discabrimiato e# products de cerd hae Ue M IDE
EI doctor Rafael Penlelict y sefinto 11finfrnn Belion Pallita y Le6n Brunei Ifildn Martinez Piloto con el doctor, nAmy Molincro y Angel PortionIbrrW Season v schorit CiLda Mar- flaill Charoin I, :f"IrWon. it, CAdons, y oreictrat Coinnits V.
unit -a. P y seftorn 01 ga
'ear 1, .1 Algeria Valdo. Eticalm Jestis rha
fAnch 1 Iyooseilor. Cuca Martinez P.i: C.AM!:j. nj. 11"Acnu; c.lorm Irollr: R A T IO N A L yoF G.Ivb. y Jorge do Q C it. 'elgraon y t. U IS
ad.. Gleiri. Chmeein Term Pledro A, 9
an II due- liqu, Aiv.,,x Eluilla. Sylvia ist.Cour 0'"'. F rnfindex, Berthe
1. IZAr, II.d!16, U i!, Ilai r su s "A
"our. V Jm4 Muria Pin-rd. y ..A.! G.1d. atria Gue...
O FR EC E Too L Oferti. Matho too-. y doctor Main,'. Mo..
L."iteft.ra Ross Rouratin run -- Lis,
.1 R 1. y Roily Acosta Doctor Frank Carrillo y sefietra Me, 11
tic. olm"I'd R to liters y Go. "fit Iforterma Questida y Joaquin D O
K -6 trielG IfGo- drI Rig Jr. Rodriguez Rental y ..A.. Hild. Vi.
L. jeriicorsi Horteht'raraf, civin If""' Ov f. Iteid,%rot Friona Y neficirs Tid... do Goo. AT jUx" Ernest AnIon efeir L.i. Ruito
rty Ernilft. tinfoil X Y Toud" I,.." .I'd. do STR E
. ".a G""a Y"A"A ,qlill. Pl.
El doctor lvl ,uel F, Milrolulz y of -1 doctor Penn 'I sea Rebated. . "W AR DI URNO- tiara Justine amino con airy Pi here Babita Carron. SILL151100
rez Catalan ",Iav em6d.z. L. ,hot. Hilda C do Gomez can
E of for 6IG sellb. M rin do
toe y a !I Carmen Tro eu y Juan de
To Alicia Vignau con h.bel Mari. Mr. TeJeda y Sonia G6mex y Ma. L6 ex SlIvero Y Coscir-Gloon-id: ---- nUeI-Gan#.----- SIN
I doctor Riadalta San Martin y Jeorilit Capin y JmefQ Hoyo do. Co. xejoleor. Consuelo Grxu. pin. Oscar Cabrera y Raquel Plan.
Pape Alotshiman v su bella esposa chet de Cabrera, Martha Huerta de C o GonxAler Fueyo. on Una me- Prot, Emmy U. de Costs, Teresa Cart imt. bull. it. Carvalul, Norit Callej. do
Rafael Tell, 'Id' IIT'.r' c... le fixj Mour. .1 1. Jun r I jet.,. Una. carat.. I .,!%are on N.Ity
LA seflors Was SuArez fllv;ury Crob.noo Y Ifenry Menese. Jr., y Cie. Altdra Saloon ran Ill-It. Can Carbonell v R. met MUrarxl
.to y Jorge Alone. P.tifio. Armando Mertind- yN!vlerine bet.
no I. Abed y sefurm Felicidad I to; cuii Gloria BrO y Guld. Brit..
12 ItI,11n, run Ju a 6 M. Hernkrade I z y.se-l l.a infiora.Elvirm, Lopez lvitudit de A& All
p
Dile color
Sun m6bles y ad6mos de madera obAM natural a sit tienen el brillo irifis espl6ndido y duradero
4.'* que usted he vist6-con.PRIDE johnson's.
Basta con extersuierlo y dejarlo secar, pasincabeild dole luego un pafto ligeramente. jEso es todol,
Este liquid qua fluye fficilmente del frosisco, deja un acabado
N EW Y 0 4IR K de ciera bellisimo. Y no tiene aceitet, a Jos que se les pega el
Y 06A OsI6 11 V1901 RAN-DAMENTE I polvo. El mismo descubrimiento en products de cera que M
Ids tatifel rAbliodes SIN CAM BIAR DE- AVION luga &I morravillow CAR-SOL Johnson's hira, pDsible PRIDE.
do yeldna:
IDA con Econ6mico. Un fresco concerns, el mobiliario complete de uns,
70 ca3a corriente. Cornpre PRIDE hay rinisirno.
4 HORAS-srolautog,
s130 it s7800 +D0
IDA Y YUKLYA I L PRIDE J-hnso*n
I L A 6 TAKIFAS M45 MAJAS R A P n.6.-&. ..UA. ot' oo f.wb-- A. se Cato jw-,. S1,
Woo, v6lidat pe, 11 foroolidades dislinfas y un 61o re.
30 d;. LOS VUELOS MAS KAPIDOS I., ado oficoz. Es'Inofemiyu y permits
10 Pornsarl Its ..pulsed goe.f. do Chenille port Q.- PRIDE. h 11.11ad. .1 saloon, di.p..iIii. do
La Plor .1 P". 41" as .Out. .4. f- 2-tv, 9.11. peas [test. I pohou,
Para inform*% Y'.re$arVaofjone Su Agentost do Pascies 0 twurd qVq 6 di" .1. PRIDE .1a 10 C-pr. key .1AINCIVIAS.10,11MACIONALIS AGiNtIl lot. nuavis v1da aolalsstllo
Diamwd.Peo satire Cgh.. D 1 a t r i b its i d o. r e It
U IRWIft U lk I -A- A PIDKIRA Y ?UtNTfS xt- A 0- A r-A P-1 ourou sa N souse,
DIARIO DF LA MARINA.-MarteFi, 4.de Septiembre de..1951 pigina 11
Cxmiici Habainer.4
"Montntartre"
(Continuaciiial
Iiii... Lotd, ." ,z Alvare. I
A dquiera hoy su b.ienir" Renil Rey v Liturn Lariaz can vAchri. SArrho. R-n.ch
V Ilaverd,, ""s'. can
i a
EAR y LiL. son.r. Mari F CRr-, o .0
nielin" Gonzalez y Antonio Suarez Y;
N .,in, Gonzalez Cuesta y Adolfo
C.Ohell.. i .,
KENM OR Albert. B.Iot y sailor.
Lt Pablo Garcia v sehory Estela Fer-1
p nindez.
Josai M. Frgno y nora Chuchita i
to. a c ,ic
17 Codfilach Cc 'a Codinach Y
doc 0 R"r
P O R TA TI L Eli rea"Ylrria scil ra Martha Alztlry can Luis Rlera y sehora ]tilde
D oz Pardo.
11 Doctor A "or Herrer PELU LAS EDUCATIVAS EN TONS LOS GRADES
TcU Niifiez de Villavxcndy.. 13 c'-rr'
ELEC T R IC A L' do Planat y sencra Araparn Harrllll- I rai I ...... do. k.da, pod.g6gi- taili..d., p-A., rn.j.dez y cardtAn Guillermo York y ol'
fiora. Nenita Nfifiez de Viii-wericko. id-,i.nl- nrt,,
corlando Rodriguez y schora Jc nny, H.b... par. 1. ped-t. 'r p.r..&. di, ai.
-ps coil Gustavo P6r"
colors, p...
Nor. Firralit. -, 1,p-mento no-tm-cana y
Fl do P.Ill-i Arand. v at- y high-h-1, it, In. E-det U.id...
Ton p*qu@Au y ligera co. fiarn Char. El -p-.1, p-(,, .... do, q., ..a,. ,pon.h,t., r.d.
mo una pluma. 1g., nGa 1.,.7ie .AF,,?. ,. Ncorai S. ant-i.. a .... 1- .1 .1- ". "T"' d
do I., anis
El d-1- Lus earr. It. n-1 q.. .1 imp.,,. par dtd,, 1- pC-suclil. can Marla, -des it* I,% Estdoo UIdm.
osefa Diaz Pardo y Jorge Villa. I
Mar a do CArd... y Din-h S.
de Ciiidonas v dho,., JarSef'A. do
Cid.... y 61g. N. de Car nas.
Sollia Azcuy y ia carte nupcial Y touches .65. LAFAYETTE Schoo
Tan oficlonto como un so. En la e
.bib u. fi:;fLe .,,kzc ,,ti*,mp or.. Enecalla d its inthlos actuaron las dad feliz
1. b .1 j,.asiq r, I,., lg.,I.ntc. .4rsonm:
crotarll perfocto. in eI X.d."ZUtIna.,' oral Ca- h ;&. h E d am ing.
todral* de Ptnar del Rio. L,,di,,Gutd, , do I. c C of bnarablj.,aeofioCpr e,,;d !nte ralall.irice a Cu indi'3,,0fi'.',Ui!.
A, Im state y media de nIA3 Mar,16 de Is Re rIo ladys asa Los' 51'A y FernAndez.
te rgen unamd. it s 5 ngi, o:
,unanutrida concu "' noc'e an' 8 'Carol, flower 91 Socarria. firmaron el hij. do Ins estinn. as _7
III sus destincis, con 'll'disolobleor simpAtlco chIuLI1,o M ith. Mg c as e oz F an
g b.aynolit de S.Itibrid.r .
lezos del matr= .cltd, lez, de to do dyloet ministry ""'go "or "a ual Lcs.i I it.
latt. doctor se R. Androu Martinez al dez,
two "Co. a; R I= _.nte I., iinciese en el DIA
VAs econtimica quo ninguna. D c.badleroso'Javer, Sime6n Eancie can- 're'. fa'.",; = on -Francisco Pri _gs ,.yjb:jI at. A.c. doctor Carlos Saladrigas v ZaYas, ej j Folicid.d Suscribase y an RIO DE LA MARINA
ferio y Suero, pertenecientes anabos el Sal6n. Fra n'c 3 de rl general Jos6 H. Vol4zquiSo'cl ah. larl (Coattail. on 1. pigin. DOCE)
d Id families de squalls aclerto milu'di, aquella gran. til d. Carl.. into,
a I.. a tambbin oor relaclo. habanera. lutirpretado an tul ny on I aide A' I Marquez S= r DA' nurn% '
ad Let do M6
R1 o lArilill.
,a an it it at '.ua. blanco. Rod urz A ]v.d 7
Mate Linda tra)e, diseftado especiat-Nald6s, W. T. Hei A or "in 777J,77
do habanero. ti 6,cnt- r,SA ble Suez
En un marco do belle lncomFara- Mente pars oils, Prexben .baciiu.. :ro Verito y Sixto Ferro Martinble se:deiurrol est. cerera.n a5ZItax do pa0a ro.eiixorl., d!raines Ou .3 xdaraada Par pore, de In novia testillicaron. a,
P ER FECTA- PA R A Cjavj. As hiJ. da Is botithadca. con valicisoa e at jefe ddl Estack, )kAyor del
Df'z'v'ud d De tAIIusiVnt"&onbIin or. 'at vi,. 4 "',iiolayor general Ruperta qn
11 cl: isorml,, d.A. R.VbLLA ." %far I..,-,,.te 0d. Wbr, el.gia.d. Far Maria, ""gores Jo7 E.Br.aguier
or a I or d Sanchez" Go a. F in Ron
crrb di ;tacacha d-rip1rz. doctor Tiib ,Msc
ESPACIOS REDUCIDOS St. a iVlartiti,4 L ti a .1 zih 'I ,
Faersonalicladde nuestra oolitica'y de Un bgc rel.et, de In-1,1. r"!jI ig
Interesante sailors Dulce Suero. eve J. que earn rz uc d I A a, doctor
Un reghii adbrinct llorst -obr d lelaba Can elZ iguert nuptial, do re A I.. docto r Arturo T Fe.eld.pt or". do.. bl.. on Torre, di ictor Clemen Ir'. SilroolzIrA".
line d: I.o3 r tmerosl lardtaes a aduy l1rhi.
dp Rom Franctsco Perot 6. r1. en el A erfor, el del valle. many.
ros-s fe u Los kguilar Benconno, Luis Viflarj
Loran"' iinalzado iamb par he ramos do lax dome% arm de or- Vald6s y Fortunate Ferro Martlnez,7. I
m.gnIfI Ideas hibriclas recogid Can valoo. fe c
ca flum!nacl6n. roso full. cuyo celorsrMaoslainba, con En Is boda civil d;6 omo riots.
Fn 1. nave cen rio el doctor Angel Fernindez Ubica send. on 'ra' ,uilde' ad, faPubr. "ordegi'm traijes y of ramo de Is Do. td. 11 I o (in old fashion bouquet to.
Ana vr de I Contra, aimmad' I d --- leron ,zl soA'. do 1, ej RI., .1
an _tri._ de.jordem rni, r 'b' muebles de CLASE
robot lodes c u or
on :eftles Doctor Ordos, quaieoostenon-j= .. ro'ch"A atIVIii.
orlas Is. Redmo. Evelio, Dim Nirl' ucl G.n ,,.n,
Anne y claveles blanco. To ber,11.16. 1. ..= : '.'-,a"trt'.'6.!'P"e, p'or.od R
a .. a it- F r7igdrz:hly
En at iltir. veseltab n led -m- I it,
bill.' tiu.' o it .,.i D ecoracion in r
blanco en siren or fit a of
do con lot candelobro. del temple fior. At rr ottrigir, el,.r Its ,,,.,a, do 419 1 a B.rral, dust. 16 ior
let. Alex vital. do A.ou T du Ju n
fordo de palates ue lucla.un elexantislan Vilddr." -rl'l. doctor MalfRs Dorto
ad d.h.. f aid. on chi- D que.
Can guntualid u sntft Fra ,.. de El Ena att.""
sparicl n on el soberbio temple In se. 1 on az4I Folicid.dog.
La orquesta Wing Merly' en Tropicana GALIANO 212
FI vietres prnx;mo, din 7 do lot co- Hugo Vallejern, con Esther Garcia y rein, Aurora Pdrez y Miguel DurRAo. rrirnies, haru su "debut" on "Tropi. doctor Oscur Verona. no.
c no" In foinaso arquesta fern nine EduaI1dCg.C4:c01,j.Harlcd l- M-11- Charles Oms y E I be Cossnova de a n r. or 1.
do "VIng Merly", cuYn cdntral.c oil 'in. can PeAa Data, con Glicer Cepeds y Francisco
par nuestrn jilaximo centre do div!r. Y Sara Kasporhin. Orris.
Olin Sir oy Magda Heller dr, Sl, Y doctor large L6g, Conde y me. he sida una, do aus Mayo c3 on,, n Ila
d( 11 too. to Far ndex y Dir Acira Chiqui Hernial
R=r tizille..
I"I to Ila it in
TrAtuse ar ii i cotijunlta d;rlcu,,,,,; La Wore CrWina Ber lclcz r dox. q% A I a Call ri on
cimern' on at suriblente artiatlco in. "Icarriiso. doz ri
ternachin.l. r ?" R' y(, uHcrn%te y Pa.,
It Hernilidez.
SerA. el atlinero asicinr do lot Con lit silhorm Merin Diax, dos part.' q .Illrr ',a to- let: MArthn Duraftona y Raise La., C/ erh6
ch. rpAT up to
por s6lo mile mcniz.rk dulant. W mTd x
Lou "It
Wcriatia.%,ll 14 E er
a do in h.rmoa,, rmtela..1,Irgallial! !iorg t .
s q k..'Atico 'I r,
part* I .... 11*1 Ij, tradable J."do AGW TE*
,cut '.. b,!,;,,.
mkil n in. 'm
vinflnii. do In rqueut. do "Vln&Oe r
ly". air*' Poscjas
Purn rmo- o1rois rin-lAculosi title
Cantada brindarA "TrnP,,1c
n a,"",
Vic""' a old t.411h,, .1 ",(".fl EN LA HABANA
n nn.gnIfi,:. do his
A plesesi $34.00 do snfrosls $7.00 mensuales. ac%botnx Edwaid Brother o
Adriatic Ana Gloria .I.n1.,j DAVIlle y Cie.
0 Case FOrf*OWASMIO 1164101 41,419lonte y koolo stills can toda at corn do belles muchathes; auto. 212
y at poirfaccirn Miguel Angel 131on.
co, d T.161- M-1 I IF
0 11191slis y les iijoeldial, mahl:. onimsdor 'y maestro do earn un ACONDICIONADOR DF AIRE
Ki AP buda eoftivn Inactlvn
Con lids4roadial "a itorelove IV Vista. "Tropfiasin -, SX u acoAtuintirsda fiesta
.11 a nold 1. P 1:: Willens, F r i ed
ta I.W.'so ..y Its.,., lis.h. 4. 1 .1-claii do fit& do fin A.bled 436
W.I. ....It. -*... ..w A- 4.4 .1 P,.d,4, isImI11nita del lelflx ador y Hefei obrero M.1732
7. 5UriC.xt1l.. e
1 11 Em a am m
:r. .it.:. W.J. 1, '1.1 .1., title" Pis ;.,anudaron We Pull ID a d Produc
1, ,, : At .,. .. '. as po Adom'ng' % "oft
".1p. 40 14-1. A.. .41 4 P..d. 1-1.d.te (11 ... else ricich. ncomp.r.1, con lot P'.J. 260 to cleo la oral Motors
.,.Iclt at haIlluales I bell, y "
'em.r., 41K
rta up".. and
04 ai W. howill Will-.. M
:w, I. Ina.an p.r.bI..p.r.j. dol
I., ,. on. I.r. I. not. Optics Iglesias
his cancloners, Annirlo. C;cxpo; Eve: Monte y fl,....
40 jt.%,,:dZmLraA lre ii det trump.. TOO- M-7054
twou-sk- "60 W Ast .6 moravilloans; An.
Gloria is Rolando; y In "Trnpicana's
I vue". o1A. Nogales
do Bell. Robert
t Entre lox "Parties" notamos tax at-, 330 .#7ej,0
suite 40: U-7352
Pared allot
Co. .1 am CIA, it
of A?'
orto del Calve y sellora Mirtha Can- Fillic A. lorlrdn
Was. Noel- 360
El declor Lit is CarboAll y motion Will- M-1 011
Thais.p o.. 2 Miguel Corral ? I I .
rafters Carmits, Brook L If.. A
verm Pyupro y Paqt'llto f7larbonall. Leirnparas Cluesside
ESTUDIO DE BALLET Graclc[J a mrx)6n y Justo Aide A- 1AI-1. y St.
bal. Tollifon. U-1975
DE rj. or y sailors Horte Zo
,om S.rofina Pirez,
lquar con .I Ingenlaro C sar
A N N A LEO N TIEV A a u It I socraturlo de Is a d; G We Z.'!. ?Yes
dd 11.1lat Rusa do Col. 1, do Dealt) d Chile saiiar Marc at Ed= NO- M. 1330
sefl:ra 'Y-Lux .'., wardue
Iml n at for a. Idero. Refrigeracloin INcirlea
Ballot C16mico KindwirgCuten-Ballet Ejerciclos I Torcuncto Luca do Tens. director
CLAAIC3 PnIVADAS A CARGO DE 1;i dIcI6n..!1rea d a A1IC;,od*,M, Suaria, Start&, S. A.6
EUGENU KLEMETSKA d"da." "It"' is,. 'dis P or: on't.. 106 T.I&f_, M.650
nAn ., ,criollirlp do Is embojada an
Grodonds, do Is totuel. Imperial do at.' Petersburg hihstegai'y sellers; of a do do Fri.
Ito WASconsoars do U eMb DALIXT I)IAOHIIZJ'r. )ad. do PA- Universal Motors air*
MInANIAIA: PAIMERA A In y amends Mrareno. secreturia Service, S. A. C P Ito dial
Y I 4.1VIC. Y CALLIC VZINTZ. TEL 01 1.
Se 14- mbs ads Wool. 469 do,,&
$a Me Mari. j.do, Its
A '0,, 11.10- V-4720 a ,candicit'n 1c, to
at. '11.1 do"' ran Wall', urr,,
0orm 1rula, met) .. ),I, Samuel I arlisic
file, J494 A. Cabalist Preid- or
a .:n A
Andr4s Prieto Marrero Oscar rd. tro y to r. con 2.1,. 312 bolsillos jljo tire Ya posaron las Poscuos, los Reyes, y todas esas sigJ.AaStu., florar. T*H,, W4643 Nuevo a y i Pisa V
Zl p ... I at .1 ",T.nr d exi.ifir tum. Y..,uit.hiJAo. JosA Antonio Prieto Ohm. Trueba do 0 rod Los CCio an nificativas fechas to de las Madres, cle los Enema.
.1 .1 V.d d, on 'an: h1on ,Us on; nodr u%, don Sorties. Or... y Te. JosdAentesinof iloyrne nig%)n O!P. Is rados, de los Padres, etc.-en Clue Listed hizo a sus
11god, I" "lot) r.11: 'I... at 'Orossf. No CCVPo fecil y rOPIclarnen guo,
,n VII y a rare 10 A: 0044'. 436 0 a coacricl, a seres
.t6 c., .1 w"I's, "better* a sus arahtsdam qua recibil,17'.4.1'.. F-Chic. an 1: ,6.rhI!ar1UId'.*Vil. 10 do Odni )l, A.. 4. Mail. S@ Instalo conducIO" queridos el obsequio demonstration cle su affect
A"dr* I. di, p6sanne, an ;u.re, tools, el vier Man" Miximo Fernin. 7.11.l 1-7573 or*
of W I it 0 y su carifio.'
.,r S. pe do 'teclus-Ta n"Y- Lc9aA!T'ycGcI joven No requi conlevo
,11io U I. net, I .41b.do domingo, Par Ise dtz. Is u, no&
Nu iudci*. ad.r. Merced. Ac-1. Wd-x Mar a Dolores Bravo a Ingentaro Modl do y Cie. n1i m6s Cl
on caIfLI a dodo ... Pero jqu6 obsequio se ho hecho usted a s; misma?
C.h.d. do C.1-61. N..'433 0 No le con un ,I y liten- jQU6 mejora ha efectuado en su oficina, bufete a
dio facilmen gurc,
So 'onelo. to rauy 'a consult, para su propio regolo y confortz
Manuel Ferindridex runc I i.nlmlen alaci6n is hurned.d Aproveche chor a que estam s en- los coluroso di C s
CREMA DIE SOPA DI POLL 'cioso acurn c,,.Iquir do n
liscebods, Oducee or Ji igido del abrasoclor Verona, ction la labor "ca so t4,, pr 0
11- h-h. No: 163 faligo", pare obsequiarse a si mi5mo el m'ejor y m6s
1.161- U-4369 0 it Che Pu rneCOnismo
A a. a A. -4. 4. Polls, We, d.1 fomoll 6til de las regalos.
4. 'KA.MA 2 it. ". provislo
0 .6 ftxs a do pe" Angel Garcia CUatis Major, tAiser froboW
.6 on"-deta F4.h N.A. ,odxx M."t "... 124 1 126 CIV, PU I control do
0.11. a Unite eclu'po Into per:
lhh~ to mut*qUUIS, [A MAIS"A camilaniss a Il Afliddin &I polla 1-do jerrA0S Solicits informed a sus Distribuiclorips ExclUSivos:
sxiw Aoi sa taaA catiourela trade. ydilJossiliervirdosminutcoloidisrevoll do H. C. Day Con 'In, turd
cLldo do conatantements. III As dam, sailisfilitigies we taropalt!
1. X dutldm= nul C.1o. No. 4 03 reni'la %jarL1- cls de go CIA. CUBANA DE REFRIGERACION ELECTRIC, S. A.
or lent.. to 0 man, ta
musysts can. meato = 111. a cico On, odelfis Po 00
"U. HIM I dos M are Cue
has. '. 1. MMCLA Aspens y 4 porelaso. so 0 1 Ce a 60 medion0; 23 No. 53 Vedodo_ La Habana Telf: U-9622
Cie. Cubana
-a" Use Alernpre MAJUKA I)L#tY- do Refrigoracldn to 0- im 'rsiorlar
Pions 12 DIAR10 DE LA MARINA.-MaAes, 4 de Septientitirc de 1951 CroWea Hahancra'
Viajeros
moral imostala
A borda del vapor "Rerna del Pa., a- -I-i. r1fico" -Itercru d p-d
be umr, el li :Lrc m6d1ordoc:J
J Martin"'(3
ler, o 0&1 amp. SAN' U'l
dl3u d'
en unl6n de so MI., I "It. send. rRa Josefina Gelats y de Laila
A R Ki C 0 r.hbe 14 VAn en so cornpailia otras dw.he.,l
(5/64"). tEl -W I-e- colt. 'o-tsdox., U4 Portal y;
se caisi,,c I Aj (eflo.d. CroItlin Arellano,
n I Un Udt ure par cldto d, HAn -11do ha lx Miami, para j N ueVa CREM A, DES01101RAI(TE .',
Imp--1 nu cortu vacaclonw, at presUiliwo!
Rd ciol, -.1t, d, P.- -,ull" Ariullise C.;saliloni ',pro.
cd- a pruel a dr Addo" laser de In Unilversidid If Is nU ,,a co'ie ad clonst Fen I LSIM a aspasa Celia Call'i rss % I., do que a .mpana au 4IMPAUCO 41 U. Fc,anto-sba).ble. MA' ARRID con el
W-=.,porq" &or P nandito,
a rrd. orei balm. -. %
Ical-or May- 6". El dert., d,,.M,- I
.1-1 I tend.. PAM,, Mo tre yo;sgs Jov, y beJ esp- nuevo y-sehisocional
con sus trea hij.s
d, l1repw y d, noint-i G '1. 5 Qui oy
lonipl., Marta Lot. y Men., 1. IAeC.I- H.n- -d, pd- nifl., saldri h h.64 Mloonl.
is Car. X_ 'in. am.o. aqutll. COMPM41A NACIONAL DE SEGUROS, S. A. ingiW iente, C R E M 0 G E N 0
Pid- 1 23 No. 55, Intent. y Is.
si-1. -f'l y ... lud
"Por qui el Ial Mel. V4z oar. dl;,: NO SE RESECA ... NO SE CRISTALIZA
F. I doctor Luis Riva
dead. I. b.. Wal y su m.riligion.
do "538"
so Fl.,. G.1dis. quid6ne, resident
ancran No halls Jos cmod a media% ... use ARM%
Caracas. Venezuela, me tr:rr
an La Habana Pasando ones dime. Via- I N(EN D IO S
nen de Nueva York. deride distruta- I duaderentim do disable acciiin quo revita W
CIA, off "scroll Rome ran do ,no grata temporsda Motin, Cidoin V Terremoto
"6.1. sib a regresarin a J.rael I I
vpspnITRAMSR Paos eladactor Rivas Vizquez. t :Ior do In fronsill"Kidin y too manchas on 141
arnigo estimadisima y para so esposa. A-.r" Is & lit.- rope. AMID ahorms as major quo numicar,
,wf- U-1171 KANANA .Wde de bonv.rld .
porqUe vione can Cren4tions, *I Suave y El lcnnirui pr6.lrdo saldni Is AW DENTES DEL TU BAJO
6rea rxuritto a Noe" Yoi sonwhinall Ingledients. ARAID no so
r& opl Wdornd
r is
,Axperksmertois M Tdcnp oetuiml ... no so cristallita.
' 'v' %t!Z n!
cap1twiles, Ist bella y encarrum
Compruishan 0 d.r. sign to 11T.i. Valend Alkl 6
AlMan Ffksxm :Wta%. dich. a y Hey. S EGURO SOCIAL COMPLEMEN
DOLORES a ddnde
eronr -do it exi"
FEM EN INOS Carlos I' Saavedra y so ieella aspe- 1 1. Evica at aler d. 1. trarispiraci6a.
:'r v" mj" de m.-d
is M. I; Cecilia Mortineza"A'c oisli TRA NSPORTES
les -i- quienes vienan may camplacidos.
Aircos, Terrestres y, MariWmo 21 livira las shoincluss on 1. rep.
. I. ar"ab", H.ca u.n. d
P aswma I ; 3. No bey reassidsul de.especarj, qua sm, seque.
tr& visit, add.
v- dj d, on
'jd" 1 ."""aaa dos mesei. at Joven protesor Pa." assid. mi. despwis de afeko-seasom a- d UnNersk
D,,a.h. Be.... d, 1.
da L. H.b.... doctor Julia Me
.Rolssrvee. role, C4me, ONSABILIDAD (IVIL 4. & ad alone pur., IsIme-'e, I. Seems, qua
RESP elia desslaurece conipleauneare Is plel.
LYBI cillo Iget, .idrln had. -00'bo CrIstales Celehirsom as eak& feelims A 'ximilytrairris de no efectuade emilace-par ease
Sur on Ice rni li ndam. visitor. Molise It @RVI;uw" wwl= d tar Jorge Rodrigues Pediarsisda y as S. Tiese ol "a de sprobacil
P,,u,,Argeo1,19a ruguay y Brasil., bell* am*@" ofells its Jim:
'l or 1, 11. del lastituto Internadoold do
Bouxmi y sailors, Re
Carldad G6meL Is Inter ... nt, dome.: zigwi.M fols, qme psolloaxwom; fammoplaeld aparize I& nefiars do Re. i 1eva"als, Pat set inofensin
fiarandis eon an IrWewimi MI. ofell., qua .,.b. it, mamplir dos
DINER 0 AUTOMOVILES ad" do *did. porv Los telss.
En odas cantidadea tabre fun i6n de cine
En at cine Atlantic del Vedodo. me! 'a La fu" n bertifica del Ctincer
lcya3 y obiolort So company celebrari hoy, marten, in tandem del
11 p,1x1po Iu,-,,Il 1: ,1m I I-IriscI7. rain ririr u
& c. a. h
plendca. pagando buenof a air quince do 1. toorda y 8.15 u.rt.,
u 0 y "LA UNION Y EL FENIX DE CUBA" rn b b arm 12
de In recite, one funcidn extraordi., vo to an so Infloututral. Per& I- nau a numarosa cancurrenelk ;Te do,
proclo. narla a beneliclo de In Residencla ftzc16U. us, V via do I& il
ri luelmiento y ree ce into nci6rf Universitaria, qua dirige !I querido GARANTIA DE GARANTIAi de caricter exUraordinarin.
hermano Victorina. el car. viene orgainiLA EQUIDAD Un Mru6pa may entusia:tsde me a. so 0 at tuainstu calth do Dearms Tr.A.. u .. cpl.,Ir,, del d',6 'or IIv do I& meriUsima Institucl6n;'., i a,
rilas *Y I ventures do into a ad.d, h. u intricate Jun.
Naptuno 156. verido trabajando activamente an to. I lin='don. dome. do ii LIS& to de Patron dr,I, Lfl.go ,nn,lrp, I
vror I! _u*,,n m m6lo mamanG Yee na me
Consular de axis funct6n. durante Is pcu,. Atenderemos solicitudes c.er
cwl mosquina a pr.yeetarin dos majimli ridarle ou mi. decidida gnifica sup rp
I I an '; duicion one in ma r'
cut %ril'll ta.r.dnn c Mularcl- at an a dicha InsUtucI6m ger6fle ep petiole Paeneres' batoo 1. n c" lifftu prin-i de Alentes en ei.tnterior men cuentran trabojands an into Is obra del adre Coloona.
.,.r,.;o
Ida is at amor y fervor d, qu 'at.
cipaleas a Margaret O'Bryen y Junel mi. opera., .. h 1. W.p
kilymon. ran ctlvamente. 1 11 mark do r.- a a
SUSCRIBASE Y kNUNCIESE LN rl p-clo tre Is lunets K deenchend so tar. qua sun ealuarlas an corimen no Aurora Bautista, I. n
rial.vom y el del balcony usl con ell mis rotunda 6xito. I tari memories despuVeen $III persec rna
A lax ache y media do in noche el del "Psyret". rl IIIA DI() nF IA MARINA* rentav.s. Le Nueva Create Dooodwarift AAKIDDespuis de ia palicula me premed- rfa From6yone-M re
larAmun forrri dableshciw, en !
am rin par rt alms -at, c. d7u I a no an alsfaliss.
in., del tentr., radio y talevial6n. A Is large UAL do personal que Iran obtenido papoletas par& onto funci6n del )ones dial, to in. qua agregar Ion sigulerstax no ne Boda notarial
Julio Blanca Herrera y familln. EU,
Francisco Goniviler, Dolores Mental. Ante al notarin doctor Alorwo del -IS BAINGS1
1,.P6r M*r art Jintrajeron matrimonial at atbide a poiros topidot a Irritallok to Fern d. bad Itinno, an In InUmidad, In
'd .It. exi n puede ser alivisdo, majorsJo y
or& Zli r del Colorer
Ot allM uez -4
Gregorlo Bernard Fernindfzrmd*J,1o, S.r I ,
. 1. .6 y I ..IS., Wild Pat. clarmax,21 d6mi Can
Rodolfri San Martltn ,y r "= '" '!
L6pex Smovedr E P6rez Peril. E. csildod de t"tigas
r. gold, Jaime
I., d ,I. to& seho a doctor M An R N INUL
sehorito C 3 nallita L pel Samdra y PIIRr Ural Sanve r., .1trin Cram, Agustin del
Alberto Belt y sellers, Extila A da Calve doctor Leopoldo del iZiuvo, y Nodarse, Carlos Cove. y Sr.. Bian- Is* sciioru Maria Lulop Robau y Jo. Honras fAnebres
I ""'r" y 'eil"" sefina VIlloclerto.
r.. are'. a 1. or"
am onual d. Panda mallarso juevn a Ins nureve
Albert ne mailer.. Cumpleailos de In motion.. an In Was; a do Mason
J.. here, Char, Iran rrate. me celebrarin solernnem honrem;
.a a ha, Par cum. t6nebres an sufragirs del alms del
fiarm, Josefina Tarata y de Armes, Felicitimna ell esta fee doctor Leopoldo A. Oil Ramos, .01 Andris Cnrcla de In Torre, Fernan- plir dieditch. often. a Is encantidnra destacado adont6logo, follecida lines do Condo y seforn, Carlos Caves Jr., sehorita GIRdys dW CRrmen SuAret; on mes. y Aefintra, JoscfIna Coves y G6mez. Dome y a so herimi0d Carlos Sufi- So Wads, In inhere Hernalub Pd. Drs. Cofichita Valdh Crarne. Gust&. rex Pertlarra. tin almllitico, chiquilla rmd, 21 connunicarla not a lium, amis.
a 4 do Ins grades a cumult-s-per.
lumidir y seflorm, Santiago de Solo y Ambov ion hilits del safer Alejan- 0altincia an squalls ocamil6n. f.milim. dro Suirex HuSuat. ICsimitholim. not to massive TRZOK)
V, Diaz, doctor Ricardo Nrifiez Par. qua cumple tres L". notion Is enviaran mensa#s de eon7-Z
Cuando UsteJ necesite dinero ... pfdisel0 a su mejor
4MigOl Y, ell este--Caw, 91.11 mejor Migo els el BANCO
I-IIPOTECARIO MENDOZA que le facifita dinero
;obre propiticlades en Is Habana y Suit rep, rtos-tambiiin
pars fabricall Upo de interns bancario. Nuestras
operacionep son vencillait y ripidas...
Acutla personal mente -agradecereMON sU ViSita.
911a NUEVO
VENTILATOR
ACABARACON EL CALORIE
Ios
SUPER SLENC
PALrrAs mim AticHAs c
ACONDICIONADORAS VE ASE
MI"IMO RUMO Y VIBRACION
DEMSA REFORZADA
DPn=S TAMOOS
MODELS DE MESA, PARM 0 PIE, FUOS Y OSCIIANTES UQUEADOS
BANCO Mi 14EGRO 0 VERDE
CORRIENTE 110 Y 220 V
HIPOTECAR10
VIS"I"06 Noy MISM0
If *in at
uevo vent"dor 11011HVIO
to MNA, MAR"11.1.0, I
PALACIO ALDAMA
AMISTAID 00 MIJOIt IN
Cr6uica 11ahanera DIAR10 DE LA MARINA.-Marles, 4 de Septiembrede 195j 'PAgina 13
El Dr. Guillermo Halley f 41
El blen reputado galeno doctor Guillermo Halley Y so oncantadom "pass Mfl. Posada as ban traslada.
do put on hermoso plat. do In mile R E B A J A D A S Doce nCimem- 33. entre Primera. 'y
TerccM &]tan, en a] Vedado, en unl6m do aus munisimm hijm Out- Y,
Ilermo y Beatri .
A Tan simpAtico matrinnonto ofrece
a sus arnistades, par cote media, tru nuevo domlcillo.
Aniversarios nupciales
Saludimas a un grupa do rn Lrl4 monlos its asta aociedad qua hoy cumL' 'F' pit ft. do c ... dast-Primeramente el conocldo perlad1sts, Jw6 Benitez y so Interetante up.. Esther Heymann, 1 que arrit, ban a] trlg6gimo segundo anlyensar!o con W. foll.1d.d. M-Tr lnt y tres aflos cumplen asI- rra, qua go traducen en nueve afias Ismoeel aftor Mario E. Martinez y do m.trlm.ni.. 1
su gentile esposs. 4 oncblta do IR ve- -A aus Bad- d Bronce-ocho Ferreferia Monserraff go. sfja llsgan el t e Amanda Pie- L
dor or e ele
-El doctor Rafael de ]a Portill" d come slempre, Is 0 MAN Bantu&
su eaposs, tan bonita, Fife Otero ru y smura CrIstina Perminda. rr L: ria M
j _y r 1:1 Los major. "cut. &I -ft
feste an el d6cimo primer anlverja Itima, saludamas a u bajo peels.
rio -Bodu de Muselifia-, con Lods, 3oven y simpfitica, matrimorio: u b pro.
felicidad. _L, If _f
as or
ello Carlos Hevia y Estellta del Rio, OTEILLY If MONS
_K1 doctor o&6 Luis Ca,,,jjo y let qua arriban al segunda a8o do E
tv 5efio. Mercedes Guerra, ]a gentile cuados-Bodas de Algod6n-. Telifecons U-11% W-41,41
Festeiando a ana novia dome. uriban a sus Bodas de Ba- A todw, fellc4dades.
Con farteld., .11-Ita Mit-in de
1. Angeles Amernro, vemoi an in (=.,I. orgaististleras do die. aa-I efi-re Gloo,4a Rey DI.. Y nefi-Ita Coriolis Vi.q.En el do
Ved.d., c cam el 2 y
-1 kbd Olirn'
ep h -" do 1. L.,d,. un. 'to.cia. Fn hrar fu6 do Is en=d Is Marla de Its Angeles Azco1'1:ct7 luayCenlact, ,, of c.aus is ppi 7 -mL so
h" concerted I Md
nueve de septi& ru, 1. .r- e In Mafia a. On &I Iglesias 4e San Fran.
Ves' Los nurnemses amiss do lot seller].
4.Anorra se editor, cite so osta mcrlendstlena de imiaumcl& y all is, Is a 6 coratenza a Los ctnco F. tarju Ia
e, prolongindoge hasta potteries
Ins state,
llueron orcanizedcres Ia sellers Gi. sale Rey de Diaz y In sefiaritt Car. Aa dejo do ver esio intere- ratio VAXqueL
'sqnle fort 101 do Ashttleron. ademils Iat selioral Rof ue de Aus reVnIka
b I ofas O c.:tP11 ectio rumdue. d C.nUj 4V b. UZ
Gloria Nodal de Fernindez; nom on aep4 100 de- ze Martin.de urlart
nier" con dolicados esfam ( de'Femindez, Cum uv I
Maria Garcia, I., her,,:. R,,1d,1e pociones store fond Btuza, Georina rernindez, Camalt:
mats. buts d ft 11odrljrUe1,,111LrcecJ6s Loclul, Cum.
"elm, Lydia FlodrIguez, Sofia PI: go, ocova YOZ, 7"" rre do Espinosa, Vita B
chardo, Amanda Ron, Martha Gutl6. f
,t Ana Was Oliva, Hortersi. Me EM dal'ostilati Con mongal n6n ez, Conchito TernAs, Jule's 1:
z HGr.tns,T I Carlos y sin mcaval. San 1G.1o V.r Arlo
nit AnsVits Pug.. Wits t
Tollat 34 at 42. Rodriguez, Gloria ufilz, y 41da Lo.
Sokkomoo Del Coleglo del
E .. ;6,44"do J.10/1". Apostolado
E.4 de pllcmes tj Cologio del Apootoludo, ol grin Cologla del Vo, dodo. quo coda die consolida mil on restixln on Is labor educative do sun
2e 16yq1716ee- tAmnss.
Xtt; curio ogress so programs do astudion *I Dapartsmanto do Zen. romin Dom6stica. exclusiva part Ing Alumnas do Segundo ]Lneefisnia, be. )a is orientikel6n t6anim do Is ducto. ra Carrots, ritz-Gliabons. Lam J6 venom oducandas podrin sit orlentar.. Joe problem foment. IVEA LO QUE TOMAI not del or do ton urgent nece.
a aided.
Los curson do Economi. Darnkti. Co. no raiterin I.. estudloo do Becill. zerilo, tods vez quo Ins altos expe.
die nine obtanidoo par Jai aluminas an 101 oxiniones. oficIales, pormiter, Ju. tutelar con Is amplitude necesula, astas mievas materfas qua darin me. yor propugel6it a uestra juventud. D-da .1 antuslasmo quo he deeper. Indo at nuova plan, is matricula to. XO -1610 -a-X0 -1640 sult:, 74 limitad4. par to qua at Cro.
nin, hscl6rdosa coo do enton triun. fee fallcits a Ins Rellgimas del Apos. 3mosAlok" y o"4neloas an W 'DIARIO D1 LA MARINA, tolado del Sakrod6 Corax6m, do Jostle.
PARA SU FELICIDAD
InW wm& NO ES FRio...
y'BUENA. SALUD Aire acondicionado es ... scondicionsmiento do Is
ates6aferk par& vivir mejor. Y CSte Concepto im- sin6nimo de efficient servicio; garanFA BR IQ U SU CA S17A plica no Solamente disn-jintitici6n de grades de calor, tiza el conjunto de ventajas-6nicas del
sino una renovaci6n positive, circulaci6n 'imper. E N ceptible y purificaci6n del &ire en Ia habitaci6n. Y
este es cl COMFORT maraiilloso quo CARRIER AIRE ACONDICIONADO CARRIER:
if -y altos no- le ofrecc '7. torque CARRIER Temperaturo aeliciosome nte Circulaci6n imperceptible del
es, y he sido durante mis de 50 2ficts, Lin specialist fresco aire, sin former corrientes.
On Aire Acondicionado. Aire exterior filtrado y continuamente renovado. Ir Atm6sfera limpict, sin polvo ni
* Sin ruiclos exterior humedod excesiva.
* Extr cci6n posit4 del aire MAYOR RENDIMIENTO QUE
Viciado. NINGUN OTRO CLIMATIZADOR.
C 1' garantiza el mayor rendimiento de los
Corca do La HCLklana.
Esquemas "o"ron do, "o"ron Climatizadores CARRIER.
ctlir.d.,..
c6nto lot. CII. 9 L.
Fresca, Saludable y PIntore;C(L- Con Carrier introduced aire,
qXforior on to habitaci6n, Una uniclad CARRIER de V2
Rio, Lqgo y CancdoiL Para toner urt dmitincloto H. P. Una unidad CARRIER de I
dolo consfantemeMe. (coballos do fuerza) absorbe hasto obiorbe hosto 13,000 BTU,
Yacht o b6to do rocroo. 7200 BTU (unidades cle color).
* Una uniclod CARRIER cle %4 H. P. Dotos certificados par Underwriters
Parecelas a pm'dos m6diclas GRANDES FACILIDADES DE PAGO absorbed hasta 10,600 BTU., Laboratories I Inc.
CON FACILIDAD DE PAGOS Garantfa de ificiente servicio*. Unicos
Pida Inf6nnos an Ia. misma playa o on con talleres pro pios
MFNnO7A Y CIA- 'ARE As mftw a 1,0111masub, S'amm an A.
Eligins, 14 DIARIO DE LA MARINA.-Mattes,4 dc Sep fletsibre de 195... Teatros'y "Ghts
Escenartio y Pantalla C, Musica
USICOS
JWgreso en el Sentinario-de Artes Dramiticall s PWOL'A'S CWARON
de Ia Univeniflad POR PR3CM 'VEZ A X E S E Per ?40114 $@"it"
0 -El reclLal de Ittarl-Its, Ent6aile?
I NS H251a el pr'simn 1,5 tie ieptlem- duado tie alguna escuela superior;
KA SHO. 5M am bra estari ablerta Ia mattictila tie to' contracia, sorneterso un F'.-tes
"d 111110, del Seminario tie Arica Dramilt can I "test" tie cultu- general o demos.
de Ia Universidad tie La Habanit'. tror exCeientes dotes pars el or. lee Maria 'trre, it t... del
El plan do estudlom del Semlnm- Is dramitico. Werio Connie de 3 Corson sicaddimicati, (b) Realitar on. pruba do ap. tie Orion,,, pr I If Pras
con siguient affignaturas: Mull &rUstJcj ante Jos prWesores alu c %
PROXIMO LUNES! 1,11.1toria del IsmUr lAteraturs. del Senninarto consistent an de. let TXcinei; del injitituto del Vendoodean
Dramiltim, Ionic logimar Td let de air un mon6Jogo a Ifflogo do uns 4 t dorsJibal 11 del Mo -ct-ML
"ClItiltura corriedia, atimeendido, tie mennorlis 7 A ouolir an
In Actuacitin, Diecitin
FSAI'A Vocal, Lecture Expredw, Esceno- &in spuntsdar, upe premlm tan merecimliont.6 dIa Joven pianists, con MUY manoKralle, Caracteriz!citIn y Maquilla. (.11 Tenor do. I.toll-fia. do mr. ros plausom.
Je. Drarnaturgia y Entrenorniento net pan tener derecho a la Jos.
Pric lea del Actor cripcitim. Maxiiarita Exttiniger -ruentem, MUY
Lot Postricula es' ompletamente El, Sernipario Uene Jos closes de 'o-n dy'ntex on
k- gra". pa- Jos extudiont. U.N.,. alumnost squelles clue doneam on. tamps It cal
sitarics. Los qua no no son estu. loner un concelmlento histdrico. veces Paccallari. tie cle to re
me:o.. w diantesuniversi melon tendrien qua crkile.,del tentro y do Ia, literature onto qua Ileva aurlacla Is eze-Imls,
am ANN! shorter as derechos I in mitrfcula dr2oni ICE como amplind6n cultu. profescra. par MarArtistica tdiez pesos par el curso ral y aquellm qua demean see ac- me presentAdc,
r"'TtIngr rumbs, a... al.
A6- complete, pagaderos an dos pin loc' d:rec1or: I Identical Ien- g Pat.
Post. acreditar all deracho a For rLe Of clusters, on progrRene de graduate am
nm4fo M e 1.05 Anigmiles favoreciclos con matricula grati-, ; n liefecitia an Ia off. 01 IRS MAY4XIMUS excelentes..7 do Orl' I Cina del Teatro niversilarricl, Edit.
Pan Ingresar Initri. a- M-.z enlad.&P& % Prelulkia,
Auto Magna, (fondo del edificio) It
rin rectuisitas (jumm S. Bachdo net$
Ser alumni universe tarm. Pa. lodes las it as lalarrables, tie 9 a N mill.
I line Fantaujil (Bm Qv
.."atitula de bachiller a ter gra. 12 y de 3 a fl. Telifono: U-3645. turtle en ratudoir, an
Vb ter prM=1
En el Cine Club tn.. Plus U lent (Carvamt");
as D
La Moran (C scle);jIterenats
11 Clot Club de La Habana y Its San: IM PirroAndalux!', de Sal RmtHdicliat, nco) 7 at M onto
iii>cied.d Nuestro Tlempa, an cola- vador Dall y Luis Bulitael.,"Hictro. Perpetuo.. bar).
!,-66. con 1. Dirceel6ri'd. Cut- incept. F-tikiUm", do MaJi6.
IILA PLIBIA ONDULANTE'RANCIS Lax turar del Ministerlo. de Eclum66n, _"Ondsimo Relojeria", cle Durarid y Par In expueado, pundlen apirec%,
C_.__ brJ_.q.rA.-pr6xImamCctzum__CI el_ "Fausta". do-B-Ittemiarla-h-- me Jos catilm y dilicultsida a- 19.
d. b '., eta de Pelicialas, genermannerfe ca- J897. Juan gut enfrentause Margarita
d ti G_ did. par It CIrtimiatem F-ttemn. Extus pallculas pertrouriecenn pa- i6ager Fuentes qua. sesift entendle,
man, no Ueta alln slost quoin".
Fzt2% pelfCUIR% paseen un epor- ca. tempo an La Habana. Pr6xima- SI blen, ou v6%dad qua an t empemc valor Artistler, a IaLst6rim, par mente at actunciarik Its fechn 7 at
I q a t )met an qua marlin presentation. Ea romentat nervous Im, dombod, a, ve,
YODEVIL MUSICAL. Mario Martinez CataAla %a &dotu %no Ile to$ "' us ca at'- y. .. cntceirrolie.- local do Nuestro Tiernpro, Wut- Ellen ORR CM particularmente an 1. primirs
1, old precedents gut- scan exhlbl- -programs, despu6s Ist jut. 6, Re., asu alit erto de. 5 a parte 4ell
tritunfos restaimisattes de so caurrera, cal, A waravillona 'A. L. H.b.o.. Alqkrtas tie lsa 7:30 1. ., I nbeirm Is notes e.t-- rote GO P vocal piandstan fut claddo in" I an"
ME? pitcher de Its datinuass, doce films que serin prosentachut ardinatims funclones. cle Scan des.taciallim facultades em -1
7hopha y. entire todo m
bailarinas out firig, I f.J :be .e 'tie caridu eV ol y an
III, I.., bollizien. of Movirrilboto Perpetuo a Carl May novalros tomoso car-og,,sla Put atic scsar 1A.- ONO -,
to proclamamus: Mario Martinez Ca. ratio, delpita Invista con sum talla-1 W Tie van Weber. ft list& 'Utimis core"do at d, 10% Tenn. blies. patici6n. cistrinumente only difiell do
!not& uno, _)n&3 3 dmmrant" rIU fost de u Arrers. con at El teatru "Encomia", tan siMpiticaj ejecular, Margarita EstimM
woo pp.
tin retrigerado; tun inUmn, met tr6 qua no an valcle *5 d*
m.ravill-ii, -oii mi, I cal "El Pit es I to- Dulce Maria Berret' tuna ZtZ im,
,her de litt Do.",. lisec, preferldo de Jos habancras con
Obn IfACIM. carr. Items. Op- IS pmenria .. u el6tlatt'a del Va. timpil iia,'isjustacts an todo me
I" sum dulotton. Simpitica an de,,,I Muskal cle Maria Martinez Ca- C IA W"I F0 Ift V rnenta La concurrencla, cocoa dill,
tin an At@. y 9,.& on man 0' principio aplatUP116 con CAI, InianclAn it, divt:th ingerlitue sado. at
par el lenguaJe-purainenle belsbole. Roy Ia' ptrsenta "KI Piteiser'de Jos FRAPAY MUD[$ Ildo erittudearm, lodes In obiral del
to gut 3e am lea an suT es-nas me. Damas'* % tam 5 do It lord. y a 1.3 pood-id. so, prograrna, hacienda Ilegar ME fell
Jorm Alrevydo IiPor Jay illumclones 10 y mactim cle is noche NAT HOIT citaclones, tanto a Margarita come a
galantes qua planted. Audax par Ia InAlterris, a. 1, pimialls. To- YdtY& Q LOVEJOY h
Trot. Abil mentor, Dulce Maria SleProblemas 8 aromas qtHe frovism. musIcal Insuperable. 'a 3.
'111. dim un voill"ll rancis. Pe- liculam Stalimpruep iCora%6r%",wan 'tKAN SHOW EN EL W&RINER
tn de n0i votleviles quo hicirron Ia- Ki y F;mnr Pit G MTV alTen y al- 1-sets dis Ballet do I" Arks
..,. Pori.. L ter Hunter, y "Juntom halt& Ia Miller. LOS 5' Una tie let Mike acreditaides inettNunn :p d;6 un fxPo )stusd A tie te", par Joel IacCrra. C H A V A L E S
Pitcher tie toy Mt eres". Par at ip.161droa del tentra do Nep. tuclon" artisticas-de Cuba, In IA$rkr. Mario Martinez -amado triun. tuna antre IndLxtr:a y Cousulado: EN cuels, deBallet do Pro Arte. qua he
L U14 PROORAMA COMOLE+kMiNTE NU
f.n dem-nera I"anca y clMincengs, M-01M. pii-den socir cuantau datca CUARIETOUOMOULZA1013 044G(MaloGRANDIP roclueldo Artistes tan eminentem ca,us 1.11r1ri- .,kAms Melba ri- necesite piris ocabar tie embullants. AUCAR Alaimo, an dial.
fue" pone a ane., all accaltumbracts funL.ydls Mmirlin. Vivian de.Cm.. Las preclao Son a bare do $1 basta roci 91,111
r,, y Kip 'y C.-do, Was 6 y media do to lords, y C 6,,
1, Co loll on trosetom,'cl co"Jurilo do despite. do lop 6 y media. A L A ..'0 P I N I O N -P U B 1 I C A nall. anual pars, presenter a Sul alum.
AMM ... low Main preventacifin at back So del
funclones an at Auditorium el Marto
LA "UNION NATIONAL DR EMPRESAIUO8, 9W ASAMBLZA EXTRAORDINARIA Cli y el jueves tie ante memana. HOY,
BRADA RN HU DOMICILIO SOCIAL, DIN LA MARIANA DE AYER LUNES, ACCORD POE UNA- Mattes. a let 9 y media de In cache
NtM1DAD EL CIERAM DIS TODOS* LOS ZSPZCTACULOS DUILANTE EL DIA DE AYER, EN EL y at jueves a lea 5 y media do Ia
MUNICIPIO DE LA HABANA. torda. Las dos dedicatee a In aboCOMO LA YAZDIDA PUDIERA INTERPRETARSE TORCIDAMENTE T DARLE ASPECT nation at corresipandiente, turno. DiDE REBELDIA ANARQUIZANTli ESTA UNION NATIONAL R Y AL rl,%e Ia Escuelm tie Ballet on maestro
mismo TtEmro TIENU FAILA LAIVANION PUBLIC TODA DR RESPETOS Y ORA- Cut man tie renombroi Alberta Alanf tiN ifiera U ltinio M odelo" TITUDES. 28 A 98TA, A LA QUE 1139891101011 UNA AMPLIA EXPLICACION DE LOS HSCHOS so quien este afto prestantmill tres
OCURRIDOS Y,4UX BAN DADO LIJGAX AL RRYZIUDO, ACUMMO. eminent Mayan an at program, "Butfiiitlrt Prmtyi riio rom. ZN"LA k(W=,DEL PASADO SARADO I DE SZPTIEMIMK, DR UNA MANERA INOPI. a !nfantil' con milsics de In mulRODEJIT YOUNG MAUREEN OIIARA NAVA, anit rarm AVISO ATROPPELLANDO TODA LA LEGISIACION VIGENTE. LASTI- to Caveanueces" tie T.thatkowskY
MANDO INTXXXIIICSL PAXWCULADJES MUT "SPETABLER Y CON ON ABSOLUTE DJCSrRIZ. y coreograffs sure, 4clentils..de on&
CLIFTON WEBB ACU. norncl6ut qua estari a cargo tie Ia
Divsirllda y Alocint Cornedia. OS CO COM_ distogulds damay ercedes Dora
Mestre do R.nnebe "Aria" Can Md.
It NNDO- nice do Bach y coreeltrafla 1. Alan0 A- PT If L
110KAR10, LIA. 04, Man. Alan, IOIU ISINTRAIDAt $0 .1s, so y Scrcnata" so re m4sics, do
Cm GA L L It LOS
NDs TA 0
A 0
A A ALA Mozart y tambJin coreograns dol
0 XED1
A
Mo
_ACA
'r A
RE C Is L It Njjt X .LA.. L
L SzTX 0 Y
'.. AM Of OEME Co.
N L
Y L Sit A AEA DOoil. pot tw 1__ EA Albert. Ali-.
U G 0 "
0 U
IA CU.2 Dus t r U.. L
A 0 j UX
U --. W ARLDS..
HO Y LOS ErI at "Suefic Infanill" tomadn
III ; NO A V. ST ISAR = .Iu sliarnniui mks pequeftam. ac- ft
CONTINUA DENIM LAS 1. DEL DIA A Is A. L OBA N
'a BAXA N ON 0 EN 8" r -COM
U 0
HAGASE MIUONM O C4 PAUL au ummi im Eaun A. D N EL emo sollstair Maria
at 2 WinthIm Lig. AT uM
1111'res Pilo lincumvillml tie IN nerle M E 8 MMEOZ
YYYYYYYYYY pillicki iells G"06,
X 011011JISM110 LA CORRUINTY., .1-. Vial. Par Mdridez,
E *I Pie $Ind.* LA CAIJITA XN 91, JANDIN. Oro- N 0 T A S of KL CR TRO DE SOCIOR AIIIJIDOY 1,111W Maury, 15is Otero y Anita
'Jose vartimn;n Clients. kril.ron.clila musedlat del ljgt 'PAXA MAYOR ZSCARNIO, LON AUTORES.DZ LA AGRESION, AL INHIBJXSR RL Grands.
.179t INEMUC DON DR GUARDIA POX SER MATERIAL COSIPVMNTE DEL TM UNAL
"Illm. nalinuts on 1) IATA "Aria" y "Screnatal estin reverAm. SERA TMISLE EL ACOKMCINIENTO DEL DIA 10: So Ingapa C 911 X DE SER PVZRIrOS INMED MENTE A DiRPORICION DR DICHO
CINEMA in, Universal. Aetna d-O tapaut.- NO-00, TIM AIL- ERTADOS BAJO TIANZA EN LA ESTACION DR POLICIJA CORREB- vadas pars lea alummiss de too eftrZNTILADAt 34 1 24 .41slaYsts. PAYRET.. S. W., ."QUERECESP y De premetwi am a1uperlores. Eri lm dlffrrui matumAwwa IlDifiskit I ILA -UN-410101 14ACIONAL DR IEMPREBA]aOg", 18 LA PRUMILA DIN LAMNTAR LOB Tin come solistam, Elent del.Cucto,
ATXO"LL08 MM"MABLES DR QUE IFEM OBJETO SL PUBLIC -QUE LA FAVORSCE T SU Lea'
TMrOTIJNOLA rAXA XVITARLOS ANTE 1UN ACTO DE FUERZA FILANCAMXNTZ PUNIBLE, EN note Commilex y Little Din Cruz.
Aurora Bali'LlAta Ia egregirls protg. NUtSTROB COMOOS DR JUSTICI& Los diseflos, pars Jos tres ballets, main
ULTIMOS DIAS 491 Stop program Jg JXiI6& go III scALIAZARP vanilla 4, 'Locura tie Amor", he TI_ original" tie Ancirls,
Hoy, ca funtJ61k CoinklatAst aceptstic, Ia ;nvtLui6 tie Cifess do 0 A El maestro Goniulles; MAntid iffirl.
aAzI immuriA an CIUO* y %TU SMI)er no. limcor acto do prosennia on In Insoa- R"Itafiall. 0061C program, citseassillogri(ke gurmcillet del textro "ftyrtt". El %call- N A fdri Is arquesta.
110 hisrt,. y tn. wilt-1, !Jerea'. tocintanto, pues, va a Mar triple: Rlf Pr6xime hommsemija all Core National
I. It As", To R "Iya quI.,e 'tie Installrocitin do "PaymV, entrorna do 0 cialeass.
mull in. IlIttill W uf I's A Al-fAdeniilx, babril Importantem C*at -PeqUalleca" y lartatentsellict parse.
llfttr" ., wt- It wrvidlitso 1-19in-'rn at rienco artlAtica do Ia Compa. EROS El Coro Nacional Cubano qua let
nix to exilm ran rrVLitIA "Aal lAim y ntru Intlell" linvedadeA. net do Aurora Bautista. opera y wriclartom he %renido, duran.
M:Irl.l lin y 1.11 Miller 11'. Las criticom 46 ESPIL113, ban calta- L. Valbseim, 3 6. Somitiellabris do 1951. t- aft.& do.d. IS .did& dis"mot sts,
VI 9-no'. pot Mic.rdt y cJdlda Uninlisomenle tn declarer perforlded an este sector de Is red.
ArrIldil, III ChIrin JIlarrerm, r6mien qua "Isequeficces" an on. triunto PM 7 aim en Cuba, mars, ablate, do tin him
I 11,1101"tin Amando N A C IO N A L Manalizima do Aurora Bautiata.. Par "UNION NACIONAL DE EMPRESARIDS" merecido homenaje an Ia no-Am a del
1114 tell K IIIA eJcMpJo an "Informational", Jammomi pr&xlmoi domingo 9 an a] testro do
)", x1lis, MArdl y 11-do ;I van rlrlio y muchs, curinalidad par vor EDELBERTO, DE CiRRERK Ila Zscuell Vald6s Rodrigui,2 stlausA at Aurora Bautista lostrobs equiparai Presidente. do an Ia calle if entre_'Tviaer n y
Jett It PAIIiAlIA: tin program. ii A E71010W ., con su segunds actuaci6n all fisdto Quintet an at Vedado,
! rfln fit 0 111"Clo"Ah y morldn: "TIllin do "Locura do Amer". Y direction qua
Ia hit suporsdo..." ISI act. comenzark.11jamente a lots
It Vartorin" can lluiripthey nolsirt, diez a. m., y In presentatcl6o del cola.
IF IrkAllor Parker Y -046. AMAIIC- Ed -AX.C.-, Jecrio.: -"Aurora AV me me he cardisdo at distinguidle
Bautista, qua at an -'Locurs. do Amor" *6 .
irr Murrn', con James Cooney It don jobtrju Ia" .111, Ia miemboo de Ia Cimers. de ReproLaillunct6ri ex Conti- podLR Insrangartairse con cualqulmrA do a. 0 C /A R T E L E R A mentantes seller Segundo Curd, an.
I )an grenades mtrall- extrunjeras do) free 7 lucksom to
flux 11 11 11 p, m y tan Jit I modle ambkmt% umgn an tualasta do 1. criuJim. y do "to CaOn, ."It I. Prattle: 60.14 1. j,"t. 16 11 cine, q"da cleflottivomente conallgra- ditimm. assethummuslitift mmm ENO AC7UALrDADES: Pacto do Sangre, GRISt Abbot y Costello an Holly SALACE: C ... 6. tie hial., Carrots- i to Nacional.
I do ahors come In ftless gran actriz A QUOIWOP PATIO". Coal 9 Too" arm tres y a. Carlos. wood, Perdidos en Ufi bar& y 301 y astant.. Carl...
#0 CU. dempuls, La he mallits, is Is Isliceel, Y to reg- ALA UnIdds an Ia vengann, asuntoz corWs. El meant= Gonzalo Haig harl, *1
cirounistogritlem, tie exportacitin qua PLAZAt Adi6a I q..rCr, L. "'a restamen del acto y tambiket dicip.
III it Ox IAns hot., . Mattes. do a-. m 1. Carlos, ja rod reads y asuntus INPANTA: Mandato del otra mun- Ire Iicz y mounts Carlos.
lexcla. Itar defaulter a am smas. Carlos. n I
do, Unities en Ia venticoza, -r PALMA: La C. do hicero y Gi" Inno. ri une parts del Interatomic progn.
no"1114111- In I Alkituar": U n ditatt En "Pueblo", )eemw:- Aurorw tire 7 a -a her'-" states qua get- AMBASSADOR% Alar.p.d.. 71 cCg,. tei.e. y .. art.. REWA: Burlada, Sens..Ild.d rant. Ctrs, paute del misaine, ants,
Bautista, plane do Wooperean.ulto, rari herfir, rallar r arrefeenfirse. folento beroico y u. Carlos.
otam, elrevile de is old&, qua Z1 desialmadia, Una muler LYIA:. El 'imperio submarine y El Carl=. comendacia, MI estro Manuel Pet.
eloarlonal y rprrodo; 11111A Mar- 109 AIABAR terror de-la traders. REX CINEMA: Documental, deper, ro. taniblin dim del Care No1W Spiel actrJX, AN COJOCS, A IS =be= A alorn abegaillor smilice go andstion- indecent Y a, cartel. rector
1, y ois, i-pentrell. espanol" 7 ancarrim, _.I.. at aak?!! .Part. ..Isla, do APOLO: Bongo y Blanco selturn. LUYANOt La inuarte coarearticia, live, carton. revistam.,-noticierce, cional Cub;no quen he realizade
"Quiet* Pattle Yraelve a vivir en Is A13ENAL: Odlo y orgulla, rom Coro. Sensuaildad y a. Carlos,
en IA) eta rin jus rrana4s I. er(occl6n It dIffcJJ pope) de pountsfilst mu Romille Too,* reaps. I Ic
t ttmin d, it. nl,-1 zones &a. cirto4 LUX: (Meet .... I El g-jIfi. p.11C- RIALTOt U one bunna parte cle Jos arregloff ca
Paidoz en 12 venloareta, rales do lea obeas quo figuran an at
Is .180 MiA It slocads. Candems. mass Delta Iskisimem. Chat& trials, ATLAIM Mujercitas, El-Jardin ra, Ay. mmor ctimome hast plues. Manclato del otro mundo y
4, BArbours 011. of aide Miguel Puna Secrete y A. Carl". a' prograrrim. Marta Floods, Maria do
Jr, Nally Moutick Miguel A. n. to y a. cortm. I;Aca- A 1.. 12: ISI V. del
Itto "El Alcilcor", Names: -"Do rein, ladmilto Acepta IT III ASTRAL: Atrapada, EI regirrolen- LOSANGELES: Ei en!gms, La ru- i d'ismo, La Isla Ia veriganza y U). Gan to y Parictilto Naya figuran co
Ricardo Mendragain 'MrA to Iteration, a. cartas y gran bin tandulante y a. carton. train an Orion a.'
Aurora Bautista me docis. qua liable *Jc show an Ia eseena. Mo 'sollistes, Intervinliendo matinismat,
Jta7 00 ammoolmaill, am "Qu to ratio I no MAJESTIC: -El hombre Inalvidable, RITZ: El corren do Ia muerte. M U
tv s. quo ver cri a pe a rips, Pulse dejour do ver "RMORNO'AL or anao me y Can a at cormovin asuntas car. tesoro de Montecristo y astuat"A
It a conlo Mora 0 Act go V Ve a 1, Ilec .Tres secretes y n- tam.
Ott del ciric ampaho). Y ya an I LQU6 V v -Oil at ca a -do..- to. ca Carton.
'2 1 BELASCOAIN: El jorobado tie Ntra. MANZANARES: Puerto de tents. iUVIERA: El region, berolco,, Nocitan&I Cahoon on ..to solar"Ift.
EY actria eapsifialmio So as ilubij- III, del =-do entire. Um VWellou Sm. do a- "framm, xultreas y ammeren I P.: c16n, Baile mi rey y a. Carlos. Atrapacia y axon Carlos. liente an tan anales cle all vice ar,
PAT 0 RIEN STEVECOCo h ra oncarrado a Currits Alborno; me- 1. "Yodilmle, 4@mmmrmM1a jr iscummile", asuntol c rtos. Coercion 301, Asesinato ROXY: LR muerte commends, Cre. tiStjn
P, t4L&L jor jus AuraritA7,111mulk. Ant, mtun- qua 1. Thatribeld.- -Niagretts" me CAMPOAMOR: Atrap.d.. El Progi. sacieclad. limitaria, 4 artone. y Sadswul- Y a. Carlos.
01t ... small... do presenter miento herolco y a. cortm. ecartom. MIGUEL: La le liin extrenje- Lee entradin paris el concierio at
PATRICItAOR01 N Clemente! noulle CIA eta precio de on peso, pueden solicitarJay. an" del a astem. Se air.- Revisits, documental, MARTA: El gendarme desconocido y Sa lifillo an Pa
CINECITO: cartons. TRANCISCO: Malin, Ltis,-- an par at 111-11MIS).
Ests. a in actrJs qua va a venlr a learit at laus- It m tom musical, deportlya, cart6n.
C. elua,,Nagratc y Luyaml, Limadis METROPOLITAN: Uniclos an IS densclos, no Horan y a c%
La Habana a presenter- ants at pil. a CUBA-Ay amor c6mo melhas pues venganza, De pleam a ptcaro y SAN CARLOS: Prisioner, el dl
.1 PH.P13 do a7itlevellu., blin to'y 16 my del b.rro.
A TRA PADA 11 blim qua concurr" .1 "Psyret" 'Is en ts "falls a] Session SullrPit. imuntes; Carlos. La marca del zorre,
tO nache do all Inau V- 1. ..latimmatil6a, d. "Ci.i.t. It- CUATRO CAMINOSt Stempre toys, MEXICO: Corona tie mstral.s. 7 SANTOS SUAREZ La be- it. 1. DOLORES BE CINTIN
satir'Llic Am llursollin y summit- Sustrut a. corim. A lax 12: Del Muflems Delato -. No I Pot 10 verclad, Sfempre toy. y seuntox
-Oll H(vot tin" to 1'XRTOXNO AL QUINTO no' m IS
i ". La trudIrne Aurora Bautista. me Ya- 0 remicup"i
PATIO". odin Place 0 amor y Asesinato It Nactional con Garrido v Pifter.. courts.
,ON IA 1111111" Iko 1,,jrNSA ACCIO" OC car a Cruz, MIAMI: Motin, Pang at ternerario y SALON REGIO:,Bcstias 7ue fucron Much.. p- sedirce, ". Is We
RA: A.min.t. -elected limited. M, asuntess Carlos. hornbres, At tin de uegO Y a. rifiness, ardor do valise Can firetcurrath
4CRAN III$ [I UPSHAW il KUPRINA y I. Isla A10611c.. RAMAR: La dame tie blanco, Carl.. IM-old. nocturnal. Pasha -bKRUCY40 INIGOTEN MANY CIWPMA IDUPLEX: lfiC,. ultirn. ..del. MO Adids mi queer y a. cortoP., STRAND: Vendetta, El capittri An- Solitude, otc pramcadus, par, W Idde-HOW ASTRAL Oro F MOMIZI =ORADW usaoun a K EIGR con Clifton Webb.. DELO: Contigo me he dq casar y STAS.-I Y sounta, Carl...
La venJganza tie Montecristo. CATALINA: La Isla, IMAIL(ca linial y Assail -24- .led. am,
GLORIA M AR 141 ERIEt To besari an Ia hoes, A L. Noticlarliba Y T4oL Naclanal. Can y Adl6s .1 quarter. a a .1 ,Zd- Peru .1.1. mon -Ia pcs
S riganza, P-616ta, al -MO@ dWdmgi-"
JUEDE UN ilOMRIII AMAR Habanii'me voy y a. Carlos. Garrido y Piflero. TRIANON: UnIclos an
REALMINTI DOS RUJU 7 PAVORrrOt Urdidus an In vengan- MODERNO:'Atrapoda 7 El .glmlen- Cartel a ind arriade, carton, docru- consillont. Ia use dr-son boost diwAtlc%
M.G.M to heroico. lot y a. cotton. Las'Pildorms do Faster
PRESENTA A INft4!STr.*UM,1"A ,.yC8,t 'Al t.5, del NACIONALt 1.1 Sal TO.T12, XI bar6n tie Arizona leurls,
To am, y de paidaries, y astantom cailt x
f b rJff *'1 ambo y a. courts. 'Hoy cumple.-ler IS do saloons Mull, cola ante
FLORENCIlAa. El monde es mi., L. to. eating. UNM RSALt Canc16n paga..,%oI_ acd6a probsols, ismaschlalmon -fi-.
R A Y M IL L D terrible amenaza Y .. cattas, NEGRETE! Ar.b.l.ra- SeoutailliI tortim Y Canada v asuntos Carlos.
Teatrosy Gmes DIARIO DE LA MARINA.-Martes, 4 de Septiembre de 1951 raging 13
SABANAS DE WARANDOL n hospital contra la ceguera
Pilladillo Criollo
For -gic Acebol LA GRIPE
serik c-onstruido en La Habana 11 7-7
Antrayer a -z n, cuell. I FENIX M 1,T.AI)0 free. E-de Vd
"A ZUCENA" br, hornbr, It be
He In ".do ur:gmaljm- EL CONTAGIO
'1,,1.qui0i rnol.h.,rin, licnn? Tim" In., awat de Cast, HA-rim, afins que funcilme In Cu- Ailric Pniier el 14-1,11 -1 1,n
rciduclda onlre Ins, much rics. at. u. hay lonlicii! qu, n.pr.ii ilr- EL CHINO 1 he Lg' "n"'. in S,,s!in, gle3- dcmadn Pri 111, d- con 1., 1,
Menten T;IY AistlatlechaA. jrficinati, on I edificlin F ad jocenlro y Juan Rocataglinin
Las cinapeoloom do lisdoes too goojmc Econ6najccSc y ciu- rmas d: aquelle cuadroaa Sl 1.0 7'.u' Kilmrran? nrrlul Is trriz un dispensarin r.lud.llrdaom Is callp pital Santa Lucia cl 1*npn He Chile
raiders. Wormciol AXUCE?(k adedimpres *1 possom prude quelae'of It a mrsdo, '.iWvennne a Is cArcel PASTILLAS
Y. SPro I] -,,z E1,0 1NO risce 23. entre D Y El aporip se enorgullecp He h-rin.1 F1 Set.
pueriss y ventanal. spuVo
bqlc* Radio to Mine 1111nowwarcifla "AMCMA, am to orWcL y pontionme a pan Y c:rv,_ !,1 .11! C. "isto 'Con6mica q6t, "cib. 0ent, exclust. varim. ci c htzn grand- Is il
Los Ir .. ran He liss ... as He ou, .3.6-ligur del prnfesrr Ca IoF Ch 1.11"
Ctcon6L rlos's. KI hombre que tales triton so Is '"' or "'TTIC cl.sificacitin He numerarin Cuta Ilene tin snln rj%irin as
Do Toselit kins latellom flostdcas 7 aim del, nitte" a 21.Lua Y d. V A L D A
del firmsbre. temsencin MCRSO Is In LA rASA "FAkN;dJse dquicren cuestatin pelincal a6m: la del aclivo. cializado el He In Capdra. rn it
clue He un luca lie !ratara, n eek Aseamit, it A rcciQLS qcl, bLn r icuios. pro ec or y In naflictor. respecti- b,116n In I H-lutal Uit-Z Pa
INARANDOL Y SAU NAS "AN CE] toda ez que mpestia ra.. -Ifilill.n3e, de espli %,, oo: nc.j,l.,VALDA
It St 'itll A (ASA F NE mente cinco. diez y cincuenta prices. Fur. He ,I. soin I Hospit 'I 'I'
'd, E
-I- Cesar at.., palabirs.: n vecinct de La errs 31 saldrin muy complacidw. En C.,,r, ne, s, u,:: me, g-us, it, L. Hit bn..
"; to Y. no tiene nombrel R-ccrder, 1. nnar.. "RE' so Is, I.. a- par. Inf-ris d, jos.
FA qua as un report. qua fricanta. It adhesion I'll
&10 Y. de ubuso P83A! sirmpre clue -inpren 'ja L'. pelaci6n qua su comit6 gestor I. I g,..cu d,, d.,,
St se ecieculs it. a. creel as chol p
L CHORIZOS "REGIO" vienen hiz. In 1949, caltando un folleto con En a
urj!n allmentarce. axquiit.. idatos sabre lo.matitt,16611 qUC -se prn- di-,d,,JaL g ecmca ]a Crgu-,
---ad, a metc. I.. uardjaa.? SI In ."Iterten P.M. it 'ElL.T." Y "lid yeCt.b.. r
loncen el vermouth CIINZ .40. ..It" ilonestabis aSr9tI Him. esta list fil, clicia Is -ponsabit, de se hit Had. Can ixito: el Dr. Tomas
-lambi6n do E:pRalfta-e., Tres Rios. Sin embargo, I fu cionamlento He In clue I-tan Ill meou:.eun, R. N-anes acaba.,de lm mciar I, S a 11 1 gcuu wilulad He ruvg-s
O PA.,, TILL -c.. 1, h Ct. MI dIseubierta I, it que It
Hay ,a, It ... S, mprt n. e,
: III~. y 1 1. 1 .... nut Horde III~ It hospital
IT E L D E L D I A ? t..Cr In 1. .,,',In Ittro. I' 'u I. de 1- app-taril. s.e1.1: I set r0ubilitadus,
Hoy 1..4. mius ic.a., 'i's I. L. Habana It, his sm. cil-ida.
distrae 1. 1 de IoCsf servicids hospita. vist 11
U, RICA Vim "in, ,,, In, en,,,,,, I as Jos C.-L P.I. .,,. [.(I. una He I., Y q I en breve se hara formalm-1.
R. In. cl.sr, pribres drina-m. Acluillmerle I I illiman
teleel-r clit cle A,,., Il.r. tod. In 1. itt,t rdidn, ,a, rf--, p- In or,damas. pi In, I
receisila it HMI..i rgtAg,.h.isI -= nh- I] .... nn it, in
ACTUALTD ADES FLOREN C I A 1 V. Lrlsle 11c,, leg.les Y -enlric, umm
vecin at VICTOR, c.!nrrueh Ft, LA 'jn"' .'Plial et e. drs "I- I Him 1- mqu,., rm.], al studio
Is A L A C E F2 s "__ r' a I 'n -licit-t6rurn i a 1- presuptiestmi
X-olearral- X. I&L T"t. M1484 T.161, U-3333 C An. He Neplimn In clue dirmm I- rumn-, .0 j- 1, n,; del
a.. L ... I. lol leas. He 'a,
11-1--fist Me, 1111. Toldt. 11-1441. qilr es verclad to qua es Him cmi. 1. unms mCt,.,- n
P Deed. Ill 31001 eaunm co't,,, D,,d, is. &15: R-kc -1cer, a. D11d, I., 4.45:fRevlsU. notICI IIIAk dan diners Fchre alhiij:s. I" ,1ShIICI.i"tn dIdl. h. -,,hd, --r -1e, A
ACTO I It 5ANGRE con Blur- el-t. 'i am -- El ri,. FENIN : pl-, par. Cen In ronstruccinn He] Hnscstfl
LL MUNDO F_ MIP rcn Ed. ZADO con mi ad. M af,,i.ne Mr.,- n1i it, -,truir tin ho pitnl ade.
Sum ,k y Jere, -I* CORAZON D. IIIELO ,, I.- no c,, Fair. o3ra Joe r eres mijy perju no.
urr.Y y N 0, G R,,b1n.- y Pell, C- go Costley y CARRETERA 30t can In PrCvncmm He In (7,9.1ra. to
L LA air., Y share planc.has el6ctricas. Y n LA EQUIDAT) nn,lgu,n lulole In I hnpit.1 He In A-ma. clarn
VI ARA TRU Jan. W en YTERRIBLE AMEN ZA F.1 a harti un inappreciable iervicist
Vat P ys, n H It v., Coch.re,
J.hn- ,L-rt. may.- cla J,,hr,'3 D. Herding. Pr,-i de le: ,.. as ,,,Luneta mayo, rndins y muchos articulas JnY&s a muy baJos pree Ili. Icl6m parts either is Ceguera. Burnes El piu- y Inns in pnrlant, pan n ru-tra cnlrti,,IImd.
as y Teri. ill 30 Iti. 1-1ir nny 30 Cab ------ 7
P L k Z A
ALAM EDA G R AN TEATR.10 Plied. No :to. T.16i... M-IM
Illa, Calthea, Y P"is, Tot. 1.7148 seat T za u Isabel stionaloo 3.30: A.visle.a.tider.
tgl.. .Icrtmc, I. Cub. ADIOS A TA30: R-hua. T.141
ruclons CA S A MI AMADA 1111 Dsd, le. CM 6LI 3& Con Joan Crawford Y Ro
J-rff:, J- 6 Joorph C.tt- Oct. -c-.1, C A DI; 'ALT :rt Yourut y IS- F.- CA
tre- o Culto 1 111 1 EN ILA 11N I TRAICION Poul.K.Ily yoCg6. sun Humphrey Bastart. Preclos de coo.
GANZA (I, -h,1-I-) MA 0
It tumble,
%=nd.ll Y 'NO
C-IcY. M D-ld C-, 1- ,c
Bal Nle, x y Lul,% Arcillar, LAt_ui Nis- N i R-E I N A
"cly 'I'- fe
Itolaa, T Bar.. T.141... 341-1172 itta H
De-cil 43 3 00: Revist.. rIcticler. ael.a.l. 13URLADAden Jree Mistral a c e W11
y GGrm el V I y at...
Crecere do 1, Pla,- T,16t. 11.7117 T 111fill I ELIH. .11
E). Vdaul T.L.r-4111111, ub. NSUA AD -an NIn6n
1 4,00 IM: ABBOTT Y COS- rR.J(f,;v F. Soler. P-hibid,
ATRAPA. LLI! EN OLLYWOODL Abb.t.P-- on no 1. 12 11m. Lunatic 90 1
is C-h,. rce. 1C.Mell.t. A I., les W: PERMI. cl, Zalcctnl 40 to.
N.4 I:L, M11, 11'IENTO EROICO I OS EN UN HA A
am C',rn.). Pat O-Br 40 It. as 25 It tn. la superioridad de
I. c In 0- y R E X C -I'N.E M A
an ;, Ioo III' -tuntbe! a I
_11411-1 A.I.I.d. T.L M.n14
A M B A R Dead, ]It& 12.Do: Haxo3e millonaria,
I N F A N T d.c.- tal): Sill-nd. 1. carrionsto.
14 Y I .4ydad: j L.& -ita ,, .1 I.rdlin
liefecalls 7 Noriums, Total. U-inval d
41 Revi.t., colicir.); Ulticam Noticlences
. v.,,. jt;.R,
ILLYDUALMADO can Do. v1r;1,,. ne. Paramount, Metra, Universal. A.I. Ea.
DEC&NTj Rile P,.dn y UNA MUj.R DEL OTRO MUNDO Con MANDA 0 1 P*Il *A&L r ..... a Y. Not.1clati Na. It. I L.,,,l :r.-yfTtb. I .'.'a
..TC Its (..I K Ruth Humey jNeptre
N14 00 cut. a y bLDOS W LA V GANZA (on tach: R I A L T 0
le.l.irl, can Wendell CreYL Me Do
t -aid Carey y airm. Precloo Ld. Cox- Nall- r Fred.. T.Jdf. M-1831.
A R E N A L untlare. '113,,d.,I., .1.30: R, 41., ratlellso na1111, ItIllon Cub. UNMOS EN sulfa a la Vista".. I
A, *. da Col-bl, y L Tel- Ii LOS ANGELES I.A DV.F.N'-AN.ZA I.,W1.eh"1C.1.rI. I..
oaA 1., 4 43 ll 0 30: In MI old re, Cars, y KAN.
cl l, C) J._ D: .
one OD Y ORGUILLO can Ro. !. 11- at oususe DATO DEL OTA6 muNDO
Todli .272. Milland. Lull 50 tuakc,
1,en M 1rh- Y Ave GoTdmer y DOS Six T 1! Cuando voya a compror su televisor, docida
CORAZONI K ,n Charles Boyer a ecrictime.d. A 1.. 4.49 0.11: 1.. 12 it. 1.!" S Or
111- 1),-, Xrescloo do Itolit-bio. "At,, la. LIDIsMo. LA
-lista, ..tie ..It ... 1. EL GANZA y ULTRAIK EN ORIENTL pica aids ... compare los hollicrafters.
MA rnn Marvgait '1;,h;r.dAL" _To1111 y LA R IA U cm, Lumste 40 c1l. par su pro
ASTRAL r 1"10r&.1,unel. al mi. Este lis cliamostrarci la gran superiorided do
Inimis T S-n J 4. Total, U-9941 n y ".In.y 40 R I V I E R A hallicralitairs... lie claridad do sus im6gones...
D. 1- 3 18 .1 illisolicl.r. 11 N** 111, Veil T1111, F 1111411
A 1&: 4 15 y le, I t 11,Vila, ecti.l.
,nal. ATRAVADA Lon tv, CM ter an A su polrfocci4n visual Y ac6stica.
r., r1r1, N")L EL RrC;IMIZNTC) )JE. 11 U x I I go
nor on rl, H GIMIENTO HERO
I- 'nrl- I.. onto. Fries.11. y.M.mles.. ",.I Rj Pat. O"Bri.n,,%C= To Otonts, 2-773 ATRAPAD '. I I
M fy CIUrhow V "
M. lima.u. L'm.I.*, 11 At *,:,.I ad noth-l.r. -it. eI.. NIA.. 40 It..
70 y PA 1. EL AVILAN POLLERO call
m6dr(Mlnfatit; YPnIgly AYIAMO It CO.
Ic 13A U a o Tin Ton, R I T Z Pero ademas de convencerse por
" Filly VIN.I.. Lullirl. 23 cl. NInct. I
A T 1, A N T I C no I I..y to It.. Mo. ton. rarica,
Call. mi .. I I. IY it. Yeasts., T.16I.M. X-313'. bril'i'to sus propios olos, querem os que
Tell '... 1030. 1, U Y A N 0 MUCHIla Celesta, do L y to To s.,,hnlr. ou 1, Stephen Mis
its, 1. X nee I IF It
MINIKIWITAIII In. Merinial TESORO DE MONTECRIM.
to. noodralo, 4,46: oullesprn no. T 11 "'011, Lunal. 30 Cie.
III JAftOIN III&CRICTO el orclll LA Miltrilly KNIAMORAMA Nifir, Y n. Y is 1. sepa por que vistd hace fe ...
1,1.,, "'n 1 1 0 AtOn 11-I do I on rn.lld,, r.riumn.,
_,,s. ... i'loArn ran Nihall
A "'lob..,.
lin, "In is a R 0 X Y
A N' E N I D A I "A". Alles-do- Tel. I-Aug y por qup los, eXpertos.,prefieren
... 10. C:I.. A Lae 4 30 Y A.30: R.,II.. detain
Ill. of-doles. !.A MUESTIC ENA
T. NA...A..,
in me sea
Ich.l. III. Car
"' "it*, y
onil"on Total. M-4411. 1 1 USCULO ,uI.'iiA1I.itI davI, .. Y IA r,.,
W 13 11 I I! i,? Cie. to
I.. M
(1#A it, "Jill y T"i Mt. 1, nn1;:a,! ........... 0 11 "my ni'lisr.. los Televisores hallicraf rs.
CAK n I'll I ".11h Nom- y htZ INOUVIOARLIK I'M.. 1. IS.- - ----eaao""t0-,_ I
A all It c min'. y p.,
-A 1,111 L.rly Peril. r, CANTA ]KIL
ZoN I is -eIllil I), con L-Ly J."k.. SAI LON It E G 10
:1 Mile Is ;,d:!
,,taifliq- an H. T., Monslis V Anitat Beat,. Tel, M4194
In go. Y ReA 1, islit: ralick.ra
II.I.-hit Me, fit. T.144. U.41" I _I..QLIX
N M in, r Class.
Is. 4 Pie. M A N Z A _N A It I, S Coital's y A. y AGUILAR nX
rllis I 11,!.1,A rurao r..t., y Gone
, i, ;i I _111it
MA IsIn NTMA
Carl.. Ill T,111, 11,11. TIrIj.y. an s,
Is AII.li 411tj .11 6 1 he
area ESTAS SON LAS, RAZONES11110,
ATO rX 41'" Ith'.. so It, drop,
.1, 'Ur4A Ir"Tr
XmIll n(likil IV 11'.'restift A,.,. nil
11. MI III is tie ties 1.1 SAN FRANCIS CO
It In "'I"" !e'1!_ in todo at anclinclo do In radio, to imarca hallicrafteri goic de fame
- --aaao 141, 111, Tel. XIIN,
r AIM Jeol, T.I11, AIII. A X 1 A ]&'111-0111 Y 8,10: R.W.t.. rmlirl.ro
traditional, par to coliclad y precision de sus equips de largo tacilim.l. MOTIN Co. -St.v. Cochran Mod. 17811
-.1, U.,,,, r, Ilgi.l. ray y LOS CONDENA.
ATMAPAI)A orc Mt- Coeh. Ay.t.,A. r Sno.6-A. Tel' alconce.
........ M. is 110,16. Noes y tn "a tC1.LNrZRAN.;" brC,G.rfcld Televisor Y Radio
III, Rzallot Krim Iltholco not" Mir : ..110 ..
r-19- %h!ra:: CARRX. Pomfolict rectomgular do 17 pulgodos. 19 pulses y 33 golsiornas utilizon Jos equipcis hallicrafters, pues lot
GI.y Y AMYNINATo Mi
I., NiMses so Mancict simplificado. Bello gabinele ertos y specialists qua necesitan to mejor, lot prefieren an todo
It-, ulloi SANTOS SUAREZ do dkeilio cidsica-mciderno, :xp
to 40 ea. Do my It, _r I ... Y !.. Ill.oltnee, finamenlip ocabodo. I mundo.
C I N PCITO .161 ... r
to A-1-J Y C- 1.4.. Tel. A-Inill M E, IT it 0 P 0 1, 1 T A N A 1.. 4,4,111 YH1.14: -imliclCall. Is. Aearlia.16 Is A. I-A ORA Or LA VZRDAD laincle 1934, hallicrafters mcircha a [a Yanguarclia en a[ desorrollo
r-4. to I N snumV.1, Ash ft 1--rdo Morst.lbir, I V. S.rr.t y
Id-um.bl. sj No 11 To &logo A-1711, estlana all Cub. SIEMP X TUYA Can do lot onclas de alto frectiencia ... las mistricis que uso to felevisi6n.
narre 0.. He 1-, 4.44% llevlla, rnjJJ,,o I.. Maria. L .. to Mod, 99o
a ra one 1 1] n v.
Mi' I Nn"Cle ji Ill -- ..'Cub. UN 009 FN
Cgirto"n" do flal ra MPa;,,vl-,rAMn,1: A VtNUANZA I __ Y 23 '1..(an 1-hotimlinrl no
h"lAni- lid.. nt r,y ),I Ningin fabricattle iguala, pues, to experience cle hallicrafters an
led. lail"An rlerii Mail, 4. IT,.. ,fftdfll C.,V,., M. 13 41 1
area ett 0 tn.$ t IIX ICAFIO 'A ailid S T R A N D onclaz cle felevisi6n.
slft 14 '1., 1 1 y Llryd Noland. I'm-ts N Pordalla rectangular do 20 pulgoclos
11.1.ny 40 111 '.a Hilisol Me. $60. T.161. 11.1"I Toca-discos do 3 volocidade
Dead I'll- 5.00: Ravi.i.. naticlarin no.
CUATRO CAMINOS ninal, VEND rrA Fatllh Compartim;ento porn discos. Owunte In Segundo quarra mundial, to solidez y eficiencia de los equips
Selasealiala, Mo. 1117. allot. X. M I A M 1 111. 'TTAN 'A". Luloso routable. hollicarafters qued6 probado en todo at nnunclo
or dktl. Luncia 30 r1a.. Nilloo y Ter.
I.. a an Movies.. I' Rate" Tel. 11-3111 lull. 20'eur
0.10. lillmloolenz TU. I-Ill. to. 4 44: R L -stas innovociones do Ifir tolovisl6n, he side
ton JnrVAM*#r*I* I.. r-di., T 0 S C A hL
m y at, y Worse Me. 11.1 Do'
%31 rl* ill, "sAW Steve C-h,.o N I )a Ira, delialdo a su superloriclad on Sol planalantionto
.4 4. ot .Iukor. 1". Total. I-Mes
c"n Qui-t-A It AHIO on norl, Kar It. SERVICIP
3 '* 10 M CA RIA ""'. fn
)I do 1. ".be, flat, X I. CU. NIA_ y 11.1-py 11,15! Bevies.. imotilclor. Y 1produccillin.
A. 0% 110ANKSINATO A CARA 0 30 1-y" XL ARON DX ARIZONA hers 12forclizo
CM114, Loy I. ao ts.. ji.lcarly So c1q, slicers PrII. sly It. Y FURIA DIC "Ill"Ile
!'ASIONKM .. toy I, all. .1 1. 111. do I.Parl.
'I.:; is Lima say.- 60 'to. On Y pletes do It- dktimno an to *xploreel6n do frocu*ncloj tie tiolovisicin.
I it A M A R I., I'.. I
1) U 11 L E X n isest., I.. vis fie. z
will. A' .1 0 TICNICUS. No :
Tel. A-4141 -, ;. I as a .717 6, TR I A N ON ee,*,teo#ce4* con at tuba-pentalle rectangular.
M. Mo D Ujilill I.$ do comps.
,.bb r,,,.E r .I. A nA r, ., ,N,.
..,A I "do 'an no""*: LI.. ff.. I., V.,
I- -o, Park,,-',& 'l, lost$. y hu.' V1 11-1. is. 4,001 7 L as ims.rs a indo.
I, AnIOM Mi QIJr.flxM I C.rlln I 111-cols. r,
hu-i, to It,. L"Jo., Cl.- I .- it. it-. a 11 an to 'ecepcitin supersensitive; a largo clistancle.
ford y Robert Youref"'I net.' FAI ct'L I :nA AMI AMADA I.. a,:
I Ir Jones Joseph Callon Cub. U IDO5 ZN LA V&jA"142n
1 14
E K 1 13% N A C 1 0 N A 1, 1- Wendell I. r,
It 11. Ritrill. 11i Prodo y San Raises. Tel. M-4644. en."Imbr.. -Y Y at,... Pro. 1. con In antaines Ornni-ellrocclomal IMCarporade, I a
Told ... X. is. 'III Show huhlictafters -"laledno", Plato.
oa o 1. "a- 1 roeh.! N-t.sa. oli nood. I.. 3.3o; nevig., ncjkLi.,n no.
I-MARI: U NIVERSAL (MO-TV, EQ641 11, to$ lunis 10:00 P.1".
ad. iiclosion. It.SCIA "o-4. AMAK out all PECADO rnn
ron A au a y VEA 01GA te,*,teoftew con all n y sonsecibnal Slintonlituder DISHISHICS,
Y A HABANA Me ON Can jamli cu a Need.. T.111-ol IIII.Iii. Uevo
LAM 11 wW r,01aY.5A.AA-a'Dss1 Noy "Voca V 11115gaillthe
;V ut Am, Tit It Luj. do is I'm.,. In.ydr.. Do CU. T rl.ll.* 'a. do Cir..Ito Improsse.
cab s.- 1, 111 Cie. Pohlbld. .1. ano".1o., CANC11ONReVI.j ""'I tellin Radio-TV, (steel 4, las leaves 1:11111 p.m.
1: It toodato n1c.11cirrCon Eth.r Will= x.=
Real Y SOLTERITA Y CASADA
ol'o", Nr
net. 40 J."" Cherie. Cob- Lu- 1111stribuldores lxclusivas: La superiaridad de hall1cm1fters. "Salta Ct to ViSta", y out
F A V 0 R I T 0 NEGRETE Mis. Y Tfrs"ll. as -U.' vistq no le engcffa, torque hallicrafters as tilicnicarnaintat
al-k- lat ".. ON, Tollif. 111.2fills, i Plod- 7 Tlaa-&-- T.I.I. H.M. VEDA DO CIA. CUBAPA DE REFRIGERAICION ELEC7RICA, So A. perfecto, y par also los exp6rtos prefieren hallicraftem
, ndo I.. ow:'al-Ince. ismikii- A" 11.410". 1.;
23, No. 53, Vedodo
CAN all a- L A. I 'risbuttoact b ME an ....... id" Call' "S.. '*lro 37 r IS- T-4040, Habana. Yallf. U-9622
M n, old C.,.y y Wendell C y
7 Y 1'. A Is.
y) r, y 4.30 0.30: Flevisto noticim AGENTES NALLICRA"1111115
.... ... I. in 04 one Tartu en. d,.,.L.d. n., AN ERMERA Y b9T-
VY c.n He%, T-m.y Y REMILLAS c:1. IM... Let. P.111 1,1a.k. a. V.P" J..& moelel..I.. U.N.-I Me'., Se-k., S.A. C.-.1.1 116-k. Collie., 37AS
f)r.,VXNOA ZA Go,, Com A led 456 Pir.j. 260 M-1. I, ri'vio. G.R.- y Z..j. 10 do O-b- 436 W-1. 649 ob-;. 403 C__IaJ.
1.14LIA-111732, A-4363 P-.Z.y-335 Y.O.M.1123 Tell.. M-7034 7.11. M4330 Tell. 1.7 57 5 4.11. U-A730 I.Il. A-7901
I N 1, A Y N E P T N 0 "N ,a, T To, si M-6267
X..Ik T Gto-I., Total. 11-464s Wool- Pa. 507. Total. M-1111 M..Morl. fit ... to,, 6. A. Montreal F.-*
V I C T 0 R I A sol.. assailed. Ldanp:.. Gooselal., 0. A. 4,64. Bea,.4. nil -41. y Pages M-dielol. Y 94.,
2-..diIe, am: rofll- no. Do.& 1. I..vI Rviaj.. tiott'l- no. 2 San f'. I, Mo y So, 1.41- N.PK_ 910 11.1-cle, 921. ,q C.- Celsius. do C.1-1,;. Me 453
All, Mi RI1,Y on Ron-%. y in, C.... 16. He. all. 7.16f. X-4m .322 Tell, U 74361 7.11. U-2187
AL 01011' DVI, AMAO an A..114 Vy Dal, BAn
).I. rwn a" Tin P. Tell. U-4053 Tell. W-9670 M".."
A u In I y filli it"PlitARZA. tn land, v imette: Alevimlia. nothdans
r Par" P "', on, Tin an; y M .... In eacmical A. Hassles
4. Y U M... no y V Jose A. caboose I.Ift-salli. adistarts. Ill.h. 4. M..W.. do offilme siloodoarld. Sbroiflo.. as
lly" 4; 1 A 1, 30 11 30 Ite: sAN A. 1,10 Antonio assedis casordeolle
ONE at Sseares Illsoffe, L A. torlome Altertleta.
IA- 34 1.. W.-I 339. Tell, U-7532 0 stilly No. 409 Osl- y R.,.
C,.DX GUERRA, Lucia iol-3'2-T-"JW-1643 ORdmI06,T.If.M-fi306 lalval., 231 Tell. M.iooq T.11,. A-7743, A-7744 C&d.." mirten'to laptiblica 79. Arteirobs,
F 1, 0 R I D A 'etre I Alakilt. Areas. "...d. UR.- Illoooki
PAGINA 16 DIAW DE LA MAMNA SEPTIESIBRE 4'DE A951
In Criminal ron el Tribunal do
1,08 mecall6gyafoii vun G. BrIto, Ferrando "j los Tib. le. m Aencia, U C i c I o de confewencias
to Y E. q", cl, ,7 01,111 rr I& msfianj do ocho
'I" Wu Saw=& Y Cu-ta
Juicio contra falsificadores de unos che" "" dT sobs
tener titia hora radia -.1union. festive el dia de hOY de lo rincloal Y I" Pr en Ist Asoc. de Catecroo
cla, nntifittark rnalUma, nolkrc.lat 5. le 10 Ci Par i1 x7:rtTe, Sde El Fresidento do In Aoodscift Nocon Iss'pruebas a desan oler p 1. E.ta techi. 4 do fle 16nm En't Suprenno, nor la ciona de Carteron; Invita a Is inmUTT
La asambic, Ir-oincial de CglegJas Ha corner cado en I& Sala Pv mm ques del Iculturs, y Joni Ten"Iro VizqueL por 2 mil PUmbM es fes- =
Como a as aludId,, -mer, tiva a, Ioa,,ef:,= Jt dare a clocn, an todu sun jur On del c1clo de conlerenctmi aa
de lo Criminal cle Is Audlencis at jul- austral".. """or" do "'n el sho 957 p"os c-on 31 "rtjkvo d a cesando, tarde, de
unlcip.], d, 1. lf.bo deldo .cl.nd., Partes.
-6rraf.3 6- d, 1. -um-guida a Alberta 1947. Cc.nc.o, cu.1" ,,.dcfraud6 a Et fiscal C.Iiti ddj;[.. dli=-. I ord- yA "Los De-hog del Hombre", or.
d. F.,H,,P10CMKo a,;ba m,_.tU. on c= SVy -,tninnor di. Job-able del n.e g-l-do por 4a c 1 n do rels AcIn M.s&6 tj inn do d d i..tes ItUrs
bli,. d, C lb a a on I. Uo.u an el Ministerio que c.ti cn v r to Jay qUe d 17
P I'm ve. Rafael .1, to or C: P1',rA'- -'Idkia? d falsificari6n de Islas d-. Id a .-Jor I N 6n de CU
2", z. Lt. N= "I' j',= v Vaos hicleron Jectiv.. a ere"oro M. mina qua es talidi r I.. a.
lica Y
r, I" relate r a an" t I- cloe tendri 0-1.
h. sentant" ante 10 hibil de 1. raisin. mention. Irterrawndo per& Ina ancau. go n
c j, j I Cong-y, Naclonal Antonio Bet"court. JwO P6rez Pi it ran, do_ at Iad.t,,,r1b des c a- 6 "c'
c, am I" oc fln, ftclan"d. pue" "
p fue I".. It cla dT-,t._'.-n
a an. cocidn. hut& Is su de so sum. an d nir ticla. ma Y do Is uali a Is, nueve cle I& nochelde hoy, m I
r eb
de Mrcan6graf- 51 -orcI6 editor reL Marina Leal Z= gno'ra ma de $11,794.94, sadlc&r as do, cotrala i C -P tl,,vz tea 4. b-ja iom suspicion d, lit -ti
Un Periodiro h.bladn trxe3 de Una cartAdos par is I& de che. Son los min perjud '68do" Jo" Lo d frandado, y qua hicleron eta falvifici- idaft"'I'mi6rcoles 8, r-udwrin acuardo do quA! lam to
I", par $1.513-91; .a uWas, an cuan, juveall de In ACKU an homensjo
w. w-t-, -i'Mrs c.n .1 Andk aocpe sus activiclades Ica Tribu Ifta:orn gal" qu no dar I& propla de Cbkqui, primer carterd db 'Am#6 us S3:604:711; Celesti ; ,l con Is expreanda aUmL hueni fe par in hAbil do la Uven, D:t par Ica min to a %U= tr. 0.
nbjr nd ront,, -n on 6rgsmn do mrjorucy defense, de lon; 1 t-sis S2382 ; Francisco ndcn los doctor" Carlos IL cl6n, s6lo natada de costurnbrd: en ls A en rica.
1 -q t. de d, no C Mencid, Carlor M. Palma. Jorlt Ca. ritnentodw. Salas Primer&, Tercera y Quints do forms que hasto ahora.
ANUAL DE AJUARES DE CASA.
G RAN Y UTENSILIOS D E COGNA
-1 or Todas los artieulos 4ne'U di.
miecesita en su caserle cuesJ t1an Menos en- El Encanio
Le ene4sta M@09*8 renovar completimente su ajuar de casil, enrictuccilridolo con nuevas
sibanas, funclas, (Callas, mantels, doilies,
col6ones, dccesorios cle closeM
Le Mesta menell embellecer Su CaSd gracilis a los bajos preetas de inuestrascretones, crasVICS,
marquisettes, objects de ar e, 16mpdras,
Or s artifi idles
Le emealts AleA108 renovar y amplier sus utensl.
hos cocind, sus Vajillds, su cristaleria.
.1saegox de nidsW el de excellent 1 ,
S 6rdndol dt algod6n en a cqres tstampados A horre din0o* dprovechando esta gran
de colares firms: IrdgdnteS flores de vivas oportuniclad ritual.
tandlidddes sobre fordo 6ldnco.
5454 con 4 servillelas. RabOodoli de-5.75 a
11.15 Toallas a lists,
5402 con 6 ittvillews. Rt6aladas do 7.95 a
6.85 magn fficp por w aparlencla, confirman esta
5ijA90 Con 6servilleds Rellsladw do 8.95 a laydrable impresi6n en la cxccl nte CAM
7. 95 de su felpe. Defines 14tas in azul,'verde,
salm6rii 0 Warillo con elegant franis 6orda.
"I"r r da in tono colitraStante. 21 42-".
Rebole'das do A95 a . ........ 0.79
1 "4 J Ilr 'a
De, #npiilera fe"
t r Estas, esplinditi4s, toollds de superior felpa
constittiyen otra de las-grandes idquisiclones
en n en El Encarilb. De felpa 61ancit Con fr1rill b. eclasenazulverdtodlm6n,
our'e
arriarillo: 24.4 8 Is ... ..... .............. .11.08
SEGUNDO P )SO
-'HUNCA SE TIENEN,_'BASTANTES SABANAS BUENASA o'.
lptltiliex pldimtir0l #4 Cie grdn oriqi.
n4liddd Y muy Prkticas, on dZU1, rojo, verde Y iste es L4 moment cle a8quirirlas a MUY
Y dmdrillo,
RoWlados do 0.85 a ................... 0. 72 6uenos Precios. P;ro bay tres cosas que
Stiviliewi dc h0o puro, Vlicicndo jutgo. disfinguen IdSsibanas de E( Encantci y que
Reloa)rjdas do 1.15 a ......................... 0.92
les han clado. fama de superiom Oueremos
que Ud. las conozca y (as o6serve: (a call.
dad, que es inmejorab)ej Ids mediclas, qq e sorV
amplids completes, como Ud. o6servaA si
Ids eompardlNn otr#,s pue aparentemente la s'
igualan; a conrc 66n, que es esmera
Perfecta. Fliese en esta s tres cosas al ver Y
com las sSi6anas de El Encanto.
Sgibimnas Y fif udas, Reina
Exclusivas de El Encanto, de excellent leildo
de algod6n, en tainahos Cameros de mccliclas
completes.
Pafiojo de rtifiliff A resislentc teli: 20,84
do de 419od6n con mczcio de hilo pdra mc)or SS6andS, di PT CIO MCCidl de
serviclo, con iirmcs cilaropaciones cn linoi
co(ores: rajo. izul, verde Fundat .... ......... ......................................
Td-65o: IBX32 pulgddds.
Robeledos do 0.70 s .. ............ ........ SEGUNDO PISO
Ld CoCenj .......... ... ........... ........... 6.45
2 A A
SPORTS ANUNCIOS
Mart", 4 dc Sept. de 1951 DIARIO DE LA MARINA' na 17" 2
ON FINANZAS NO CIASIFKADOS SECTION
DECANO 6E LA'PMSA DE CUBA
Ex4gulaltas, Golosinas. Arlib6 ayer el vapor Makallanes
Noticias de
P=40& claste do, 4"CL f abricar
i& on en su viaje regubr desde Espaha
Uldma croad: Maquinaria para
f ump or do Boda
It C *Z Espafia
citomcA mL PUERTO corrientes Burnaron 4.735.503 kilm de
For F. Fires 964*94 mercancins an general y ]as del al.
vienten dia -dlaron a 13.510,725
Tras una travesfa muy feliz. y &I if cluy6nddipp on asts trun. (Redl. S tei. E-P--W varp, BLOQUES DE HORM IGON
6, da oportanidad. un cargander, a de
11 1 -S ig lo X X man a del caFittp titular dol M14- 8=546 kLN de Petr6lev.
me don Anton a Lotd Venlayo, rrl desspareclendo Items do Iacono
4k*-Cigy mpg! a w-vm U-sw U40L b-6 ay*r par In maun. at Puerto do In el runner dis do actividad fin. Los Wtimas; ast.diatims =.Ill.g,. 4' "1 dal P tan qua Is parte scan do Eapaiiat fie
'A 4:011 .-AAn4W s carriente met. a sea of siba.. eati tratudarmand. ripld.m..t.
, I: e. F tj ntj (to primer, Is Aduaria de La Raba. Ll '0
sed, I di',' tJerTas fdrillm. Uldmamente so han
gue adel"t6 Ju I egadA cerc2 (a Or no btuvo ecauda In hala
- ,6n Idt R convention an tLereas do regadio mis rica. aca- r 1. ta T6cnico de ICE F6b
12 assle qua trajo at bar- dowde tund. : due.!L%. on, It- d mil closc antes becttreas, y
Inaugums ho '11 a. m., el-locisl de la FU "' L a aotfl.'e.UL: r6 d:ntlm do un. I moses a, fiadirin tualinente en La Halmha.
I's a Ims od. :nl, -tas cito.Mlap, & sabi.
'n antander, GIJ6 Vlgo. do Jos sAbadox-mo at respEaSla deans. atru 24,000.
F2.can cAn. = Z: to C do Tenerife, y un chat. par at can de lon lab res. de FJ 0"' ajde jUt1 d l .-do Mexquincis dispouffiles para
1107, a lad once do Is ma ane, A -Fee Correclores de Aduanap. 0 Dan dre IT Mas '. Up Ama:
F cldn ca, of d I I ea excurplorlistats qua suble
an 1% .. Rt- d
IN estudistatnot It" Dor.,.i_ I. "" a- asconcii6 In suans de Hearten he sitirmado. cles"Ns de ju plants grades o pequeCan at motive habri un "to an = Que-Hu b or su toutt In delega- Her an at campo do golf de Ped-lift,
.1 qua y Mau" Rattail a, P aid nor at&, y Curaxac. qua de -yl
at S-W de I" bUrtixte, art a u 1Lpjt6 at aempu art" de Rancho Santander. qua par au poalcl6n
'luablari. .1 Rector of Is Univeraj- cratl. de- 1. 1- buq.e; b.IA.b- b.,n ept.d. do Boyees, reportaron In siguiente. traeado es, in ducia, at major del ficts. Tambi6n rheiquinas
did do EA Habana, Dr, Clemente ln- salud. .1 mundo. Se er iri un. bufleL Como a r rdari 1. rat".6. de 7'I N g Zd. do Pta. de 1. Me- DlariateenLe Unit turlfit m manuales para Ingenios u
nombres = rjeros 4 blica- Has -de Gut" a Ecs gq de' effortt!
Mo. Por budlo, ffddij, g, to .'do r.s La ofidne. cle Turismo do San Sa otros sitios donde no'haya
. = .I = .. butlin he dado a canner qua duavesla, y 'I Castillo de In Punta,
do a is rante los dw dItimos menes ban pa- fuerza el6ctfica.
rxd 7 N crr da E"ct Is Policia sado par sue; oficlutas para Infor.,oclatin& ILAdr, Vor ran ocl
a de Marge, parthrudno media, paw mil
axentoo vints 6rdenes, T deld9age. Debldo a los tourists diari ente.
r* par Stak"m ki a Loyola APROVECHE ESTA
del director admia:strador de as$ Observatorict No = Dole pr:!
INIVIRIA AMA S6,46 0 01
d den ton status no Ud. p .1cl6ni.. IM maestro. Stokowskl hat'sabdo,
rf C11= 0 1.14=41.1.1 a] a Is Orden, para Loyola acompabado de Guridl OPORTUNMAD.
d:rdn 1. (111, ad .18&eia F
ON y a.V los Imagine a a I& Re- gra.
=d aamW =rlo Liv
as Perot Is luilan do do I. m= P espaE poodsewas y polon 11rawarfidask-It, pfi.1 t I ca r = 911, -t 44 gn. v IF ad n Informattliva el Plan de Emer- fiolefi del plain XVI, qua tendri iugar
do
"Nolm unksk al Life ocho de este map. Escriba o telefonee a:
qua farm ocauscloo. El Mjaburio de Xdxd. hasolicl- 49 viviendas para ferrorlarift
9.1" do GAaactirts sobn Sapnotsixte 1. Dcorcolona 3 Ta-blin we Droced16 a wllxr en Is Leda do to& funaiwariop de I& Ada, .e2n:11dafi; ps.ra obrerw lerrerviarlos; INDUSTRIAL MACHINERY CO.
= del buquedros; article xj = quIks pars el Excele.
y CAdix L .- I.c2aiial r IM- L Beatut Un platill. volante de axtraUrdinarlas
qn. "LA. ...ifeads d dor de los ratacim Uni preporciones San Ignacio No. 20 Apartado No. 2375
or No I Cub., Do un pp.blo de Casto
Swricia Hubmau Vorcv= qqu, le d.,i -,.to at C a a cornpgfil.,. 116n so -iE i d.r d, 1. Ad.-a darn -de so pr.qure Ii at q a el 'dia 22 se vi6, can bsoluta
r-elva lo qua options proes. "I como 9. nurse Irene Men6n- clarlutid, un plaIIII, v*lute de coat- Telf.: M-9030.-La Habana.
B/M "MONTE kBRABAL" dm El trolonlador = a s- esp.- ma tam.ft.
rado Is gagar 1;Fe..
TA esoradift I. hfjop de metewtrM tendrin
$d*& do La H p= V ocibre a] 23 do r boa ic. e1ZLIS 'lic.4'i estudlos aan a nueva
a map a I tr If In tard?. P H ad
Septavabro. odishloodo posado y carqu. 0 pro=-.1d r- ,.so dio,& concern I acadl
r inlaterld de Edi ,ofici.a
noral? Wr Talamanca do as con del fit
oticlss rem du syer an a] g v a ordena qua tocips los h versitarios, gratis. Esta disposict6n homatrfcula an cualquier centre of1clad
P=a inlorpos: ci= roarlunno de La Habana *a desdo.Ne 0= wcodsde scores. maestros tendTia estudiow de cual- causado gran .1agri. enLre mis de I seri ahsolutamente gratis part leat
to It I IN sisul-tes tog: is .1sesenta mil ma.
T, quiver gdnera qua seen, Incluso add extras beneffeladw. Lai Map a lot maestros.
Imp-rLaci.n. de I., :n do,cpur- RONEY.MOON 25
TOUS & ASTOROUL S. A. go mmo 25 pasajeroo paD.cho buque ad 'd POPLIN INGLES AAganin Generaleg a a "' as do w S OACICLOTW 1.65
yt Sit"' an N. j
.A.,ROSATI EOr mQondUcje1n!d'0= 17gros ars SANFOR17ADO
To pre jk_,)4 1
Uddo Lank 208 La Habotapa: Toggi A-13W y W,7104 IA Lbarm ald Como 3% tone lladas
ROSATI
:7, go
UJANO I)EN=A d OTROS S TUIINOS COLEG10 SAN AGUSTIN
CIRUJANO DEJ4= A 7AW61wqueo conducen Imported- DE NYLOKY'QTRA5
racre.d.rfear,"tan .bI*.Jr, y "bell., Midbleeld. 11141)
,REHZ_9 Et a noted. TELAS DCFANTASIA BAJO LA DIRECC;PN DE LOS PADRES AGUSTINOS AKERICANOS
d. %Jtn, ,a Jdtd,t.p;ryides
I. ee!*d*
indas 51 one- DC 1-65 A 3?0 PLAZA DEL CRISTO '- BERNAZA Y TENIENTE REY LA HABANA
CANADA HABANA VERACRUZ de car, 8, p J f go an CURSO COMER 1AL EN SINGLES Y ESPANOL HASTA EL NOVENO GRADO
(Kiduricip I)a "MO cwk) PRIMERACENBE14ANZA DEL PRE-PRIMAR110 AL SEXTO GRADO
M VICIO RZaULAR DIRJKCTO OR CARGi ... GAIAAAO I a'.194 con cargo a--, 'Para
Habana at) comot r2a It MODELS EXCLPSIVOS
La firms na lcrs tf aPelareio an So 5 0
L. r Vsuz PATFNTAD.OS 5 0 APERTURE DE CUR
an d. famento do sebo It- A SO S 8-.30 a. m. LUNM 10 do SEPTE9411HE A iq 0 S
""' 'or' Td." ylk. alhro. an L mom 'a I
L. Agervais,
PUESTO on ESPANA Habana capers on nues- P-010 LA MATRICULA alerts: do 11:'30
en dal 4. j an., y do 2 a 4 p. Up,
20 lilm" 4111" 1'-- Ill. I de In# care enr.'1r%...u*3.IQ little 00 DIARIAMIENTS do lunes a es, des, lun. 11 do Agent.,
M/S "SVANEHOL M rl -I. PLk. _ft4Uc'%dv= ,U1,n::
w res madlu NYLON 0.00 par. 10.. I In 0 SERVICIO DE OMNgIUS (itABANA-VEDADO-VIBORA)
Baldri do Le IlVn. sabre .1 din 7 do Ilso mbre &a 111JUINA (m1II6nj 1.00 made turlotes on trinalto para, reali- SU0 19ASE Y AM CME EN 9MODERADO COSTO
STXZPTOMYCINZ -Or.) OM MEDIOS PUPIL, S 9 EXTERNOS
Par. VKRACHU COATZACO ICO, N 0 KA I "r, Ltd. Vl., VeNedor del mu1ndo' EL aDUR10 1- MARINAw
ALCONNA, I ;Wtsn& CNjW Pont IS ork. nr A
TAMPA yCA lfia*swerlm IDJY00 CL CAA-0" Lp motoneva Priam Berths
PROXIMAS A A L I D A 0 7 TviL do 12 Amedento Vitae! Bravo do Mena Pub. r4741L
- 11 -an v J.., No, Orl= c?,n.
To- A.Zd .. ra'j'fier
14-4 ... a t, V *n J!Lb.. path," N111114 6 a gone '6L n
rm am gn larlo Been.
OLIA .. 1. .,L It Mu 11 I-P, 11 9.,%. 11 Alianza military de t'n'ento Marina.
P.pt. If PP16 it of, a A.P. 1. $.,1.
o.t. Is o.t. to
LLNUAMAN A LA XASAHA D O '
XAGNUT paiSCS. COMUniSiRS P r-6'V66a.. I.-- AL MERIT 0-TORGA
................
.VAN& ULM 4. 1. Pic, PRUIERA)
'SOUL'" del Lejano Oriente
SWEDISH AMERICAN LINE cuiwiContanclow Adminlitradv5w
1 111HIKRICO CAUSO Arvaltq 0 Les surniniatrarin arnins = ,,ja dpSIrc.16 N '% Itxdoa
.OUoft For*.,
Rusia j lit China ruja wollenool.-runa gran cantid.d
ILAN PEDRO If n4fan.: A-7M y A LA-HAIJANA canzovers Juiridicut Olanteed. en
___1NG, septlembre ja Lidjancia de-La, sapima, 'i n
It. n. '- land s t
Unnaaj,-Un magazine china pir. .=Jr.rjwn
quo las a as M
to or =Ude Wad].
baclohallsta inform& omu. tuQue 1plienda n cabalidad, A tart d nociones del L.Jan. to, Ing
trot. V:i
moron ot mes pasadd Line corn It cl6n fiansitorla del Do- E DISEF40
Director do halia y Expaha a La Habana V,', ir IN to SO, do mv o POR EXCELENCIA D
allanto military, medi an to Ia. cual do 1951, y ou con''ordduent2e7 of articulo
auslarLis China communist um," 11 dome mism" = a seIR on C6 Y FABRICACIO N DE SU
Wain arMAmento, pare Id. ,Pa. .1i =vwn
Itur. r One mayor
on otroo passes. 'u uaO a 'O1',01s In Up,
11*r cb11,iojXj= e 'Icwdodl Us tornm Liable, .1 i .c.'tlvcf teac" LAVADORA AUTOM A
ud p_p. He an mot: ar;.d-Il.nr reIL Y v if p de su Indor LIL an az It
mocidn' y fuentas Occidental" 'U_ r n do 1. 1 MIT1'
qua no T.U.J.. land. yd .u
torizatlas dicim mentando i Snr a-$
confirmor In notices. extrinsecop del mup-dichn Detrain Its
SERVICIO REGUL" Hm ulkl. icacl6n, go- 1017, In. industrial" elig cron par
norsSallrn.2'alrleb.I mairuictu"a u. ntatorl., pan qua deal.n so r PROXXINAN SACIDAS J gtjv. or. 1. designs.
de d Y LA S CAD f4ER1
Elide q comupiladso do Rustle, cl6n do Ids milembro.
"'ratio I p.tr.nal.a AWARD-'.
Vapor "NEW ROCHEI.T. VICTORY" CIA. Car.. Septentrional, 1ndo. Ia 9t." "'n"A""jictiltur.7 diciVoli
0.14ri 44 p.. A. 4. Hall. Is, .4guiiA. q.1-.- do septionab". chl.. Z,.rfdp.j.;,. I .. fnI,.,1.r.dd.
6'. or. Lord.. 'A .'. a v,,,d* 1,0 ___1 IS ti
ii I I 1111 I'll . . . . . . . . .
re or S., _Al
do pearl" pep.A.J. 1. pd.. durants cuatro dias, as, -.a. add ad 'I- h (j
diax do -lubts. a partir del a yre1r..:n1anI.. .Orah,. U.
do jgoato,, y Ilegaron I at siguiente habim obtentdo In to alidad de an U S
PARA MAN INIFOILMESI I)epart.m
acuerdo., votox emitldom el dia do 1. lactl6p; Cnto de Ejec
1,-Rusim y )a China communist gut allo no obstante fueron deal 105 Etlictricr,
aox quatro miembrox, -Jos6 Ace
LYIES BROTHERS HAVANA- AGENCY rho.,
ontinuarim ayuclando a Cars& sap,
LON)* t Itntonib Castro. Nicomedes Co pot
.btVZO "GI ............. 'A
A 414-W LA KAX"A T911.4100140i U4845 lentrional. 1 4 dto on, -quo no
1--Rusist y Ia China communists IS& disk on P'4AC;
armarin y ayudarin a lox coutunts. el I. INGL 11 Coh
1 mj;rooea idesputs do qua son r1.e!eHAxricU1Ut1Urr1- u-. *.,I T:
tra ad. de patz. 'pro in reatfotaron Iss terns eleva. a, .......
do rr. SM. Pue up clas industrialles fus3-111a el aso Ananias,
muddled, 1. an 1 0 do une sale terna t an
marlin orcito intannsclonal cazats? = 10 00'0- M.l rdefi.la
. a I M It'CAM DA-CUBAN EXICO LINE' bVo al maxido do urt jorneral *a- ma Lome colplaut ual6n A4r.Ajc4% (I "NEUT AWAN" as
cot $0 procoft rulo sopecifIcamente al DCJCrj, OF I atuged. "Ientrato a UNA
Art 7 do et 17% qut.
Joe ENIrvEr" contipil. So (We Seen
IM STEAMSHIPS LD= an "" t 1==od'e?
tila cot% J. .. loved. data 8610 C "pawlitsdi., y .1
MORTUAI. CANADA. Fuera de control tents dertarbig, a ljcltr rt avas teror Ilve 'a 1. key. djad
ro on :'nombrar dis eclaWt" Solids do Liters" a to g Industriales, go In WESTINGNOVSE
Is I.dustrl.les
meottradl T hrvs Skers L4 Hosanna, "nt pagorjjd M
.3u&!rp V igow" 4. Is insists
efinandio de un Ito Int 0 itz
JUSTINIAN to Inconiflitudonalld-d 0 at.
,r neati.lell, egUttud. del net- LAUNORUAIJIT V to S..&
13 a operturounente on at Mi. WESTINGHOUSE
Sept. 29 Oct. I Oct. it mosque del Brasil nisterin do A turner
.1 sop"fas lo, book
an IrML n, hoblend. I. ot LA instaloci6n y In detriostracien a ]as Lavado
go ardsooKe cow qoas"d Para tovkkoal. I-Ivo,,16 ft do..debld a Its
Allis de tree mfl personas c 1. dT ittreansuti. ras LAUNDROMAT de WESTINGHOUSE,
Pars Inforroac tUco9&ddx&d can de.r son GRATIS..
han quedado sin hogar jamdo CI an .1. = nd Ademis, sl usted adquiere su Lavadora
TOU S & ASI ORO.U1, S. A. I oral o=n active. aaltdieclr:
an of orden V LAUNDROMAT an este mes, tendii deret:ho a
Agent Govierislos Poko ALtRA Brva% Sept. 3. Q'U@'don.'Ir'.., :'Ind.tri.,I optar GRATES, par una Secadors, una Planchadora,
9,11iffliole Leal. 20 Naboaps ToWle"t A4M y W feek UP) Las llamas alivan evoran- Monte ;Jecto, sceptabot al. .aacu.
Tflorestaa del municiplo'do, III& del Pscreto 101 It 11o toc.nte aun Calentedor de Ague WESTINGHOUSE.
E.) as Sierra Do Mai. No he a In ravrivkhtht:16n P. I de In Coddol tZ ad U adn al crigen del, in- mill6n-Foxforars.
IN Los 4 as a m qua open t I t % C A A A C T E P 15 1 1 C A 5 EXCIUSIVAS GANAPON EL
0 quo, ent un an a' indu trial a Flat gre Ir
snormaildadw Ilevaren a oustitu r a
irgero d larsudo So de IN fabricates Mayon PRIMIC- Al AlIP170 PARA Lt.
rive an que uvo su agleat do Cu a, to an camo 11.0"gnalll:
Iniclo an efle tog to Us jMj= SLrn6n y Alberta P1r,
NESI hace cipras Us man's Be m U- r4dow I ., dagargdoo an rebeldl.
vo estaFlonaria debido al caipblo an Us ntaron con UID
I!Wgo do gas loan lt4l.1do a
de ipmws. :D or lt.t:
La idtims semanalf persisteacis pat .0 P Aid. taln.nte
do los vientos del our LiWpavoitpw
go c-place en antunciar un torvicia -Lrair4inarla, director do P:1ujFjU expo.1.16n do rnativas
Increments a lag llamas que ya han awslao on radmis PUIRTA-RALANIA ... TAKAORINCLINADO.... 100NOMIXASOR 01
devorado a contanstres de realdow- do iu= nd* qua no so tr* INCLINADO... AGUA.
M A RIEL a H O USTON clas do campesinos, dejando tros ofjo do qup 1& n-diustris, Vm":
do tras rn1d= s =4 "I= Z ralrewentads senulnurnen. N..d. y C_ C.d. 1.1.! .-1-, d.j. q.. .1 v.d4. 1. -Ad.d d. dti- Jj4.
t 4araow Is C mpg It" evu-w P- P,, I. "P.. -fid.d 1. d. I.-,
is par In Cornlpl6n &I travis
n In his. d-p. qu.
del K S. ELFRIEDE Uurissulite do baltramerito- MAI rqu.c = 2"UUo ad....
0 2 SEPTTEMRE DE 1151 3aal It no haz ro r.spital saneado, do as
qu saitdrt do Mortal, Cubs, *I LOS, W YR No allovort a, u cjv i 'Cia. Elect ic do Cuba
T1.1' n as ae nn'Uiee'&rd*jctIM 13111d. tE I.rout1l,
el y do mu-r :Uetjtd7tc1'r
ACXPTAHDO CAIRGA GZMMAI #parte do nuarve personas que f brvr* dandle I bran so divia
Pora Inform" y tipos do Data: Usd bonizadas on 1a to udl IS ronas, fin (it ;[a marca de garantia!
4. vacs. k trVi. Distribuldores WESTINGHOUSE...
urt "Xwto!6n
roan do seemorn d r I'd: do
Habana Houston interior I GALIANO 408 TILF3.14-791111 A-2911 A-2912 LA HASANA
ndustria- zaar.l. a I.nitud .1
Pigina 18 DRIU101 Dit LA SUM A.-Martes, 4 de Septiernbre de 1951 DeportesGANO CURANDEROTL PREMIO-DE $113,000 MONTADO POR AVELINO GO, MEZ
feller obtuvo Aument6. Brooklyn su.yentaia al
Eventicis para hoV
El DIARIO en los DEPORTEES 0 "'Braves" 'O
nuevo triunfo Ji Alai veneer dos veces a I s
-Notiviario de 10dos 16s Illartes. Tienen. se is.)uegbi
Otri vez 16S Indio$ do clevcland -runci6a diurni on el Hlaibe 6 de. marverk sobre lot Gigantes. Roy Cairr,6 nella
-Fin de tieinalika en ]a cArcel. nail con fees pert dos' I I to
I printer I I.ugar. Se. lesion.6 en 'la fui el hircie clei pruner encuentro &I initpulzar cinco Ca. ras
-'i twelve, a ituplorar Pon Mende. on clos home runs, uno cle elles con 6 klues Ileum. Score
una_ pierna Orestes Mifioso -FU 6 gn of FconI In JR In A Im 'U'rno I.., art dos
It Vor ELAWO SE(ADES CLEVELAND nda a E V r;q,,Nbre 1: po, IosBrfg.,, y Is aloe .rrer,
- R:I.s ninielaN, enmenzA (& on
Los C.I. dm,'C ePtlm3- (Unit"l)' y media on punto. Bed _ad, do r;. do h ). .1 'I it Gerd n,
Cut Tetornaron klyn aturnomittaronii Cam a '=b 'n el
&I, primer lugar its Im, Liza. Ameri. a juega a lrdCi6
AMES.(; Schuili Jr. file 11"adn a 11 "Viva Zapal;," Ins artists Puri lingir el Can. con media juego it entz!a GaIgOS: .,!Ilu,. do 1". txjgixfitop: 1. eg da entrails del
en ver. M"1ekad I.M .Ceir 1. Brii. as do e 0 g&
coji, cle st, joserth. Mo_ par conducir su. sud.r. se instalaron en las etudias cle Is Fox sobre Jim New York YLnk:L e:.:' i enciflo tras
'v C,!T nj
on xcesn de velocidad. No aparains do "color mcondiclorutdo"... A pesar, eor _fi- min Chicalm White s= -Pr..,,r.m,.dcf.1 carr;ras' en el v Boston cros veces par Idin- I y j oritroneiI. Up
1A njulta Ilur to impust, el Magi&- do que muchisimox ban terldo que Comer sus a. can Bub
nen.had. Im Ch. 7%. -dia* tic. anotad6n do ixiete_ axmexragi por Posed.,rB diin que Puerto.% victim del arraign de )a television, 1IR prime 1. ,IissyCGI.I H ddesCy un tri.
r 01nisterl El detenido r1cloria del affix St=n"G.I;; tn Punta. c1m. p lo o on Is ter.
bii I 0111,1),a a b sit surldo y que to ne un R ostadistica revels que en Nortearnifica fun. permitiend. &616 Is hits. Roy Campanella fui elt'hirce dtal cera de-la iornincle.
,,cn ra jlrimpr, clesaffix A lmpulAar ello tax
on. 1"" or doghAdleron dos en in
--k. 61 Iia 34 Cn el balsitlo. cionan 23,120 cinernat6grafos... Uno its los tru. I'd 'a ayuds ffrgerz
art at I. .-ad Luchas: cameras bateande dos home letes de Campanella,
Fite dojadn en libertad baln palabra de honor Cox mhs fecundos y frecuentes en Is vida me, t,.,
Garcia losustltuy6 108 -P en el prime, con lax bmes Ilensis, y Pa a from un feincillo de Yee Wee
6 w,,A itne- d, In n.B. p.r -rvq... derna es el de lot "divarcias arnist.a..". Mill.- JiruicnLemt, Ires rogrITI do PAnC -no of Rees. y 4.a in"
nzand. P.I.a de I.. o;:frf aIi on u. citiblet y Un sencillo.,
nueve balm. Inco luchm, co- nn o Walker"Copper jonrone6 on& vex pose gratin a Hodgemll'uin olr,
ric di --tores de Hollywood integraron cl rem de mujeres so casan con ]a idea preconcebida 0 m Six
tbu nI ctin, it, par uninimidRd. que I par, Zorill. Im nueve do In nothe. to& sencillos do Cox y Clem lAbine.
,r -(inovio, do obtener ventaim ec n6rnicas travis del Mitiont, Jut untituld
ia Sv artori rs 1 -actriz que menos me ina- 0 despu del primer Inning at limit. 1J, I I i
at divorcio sin pleitos y sin d ores de cabeza. pero Gordon y Bob Elliot impulsaron
coarse Una roditeen un robo de base, con
prvsitma ante 1;. cameras. Consideran que su an Cierta suma de dinero porn darle amenidad Los ed, Doble lriunfo lotraron endos home runs do& carrier"
ii It svio igualida por ningunn. a la rCtirRda Se asegura en Mixicto que el at triun[b en el liegundo"jumega T myer los Neiiiiiiw'Rojag por Jos Braves.
"IU.;ta vn ningima poca Se iuAinra entre tiltin;tp viaie do Cantinflas a New York obedeef, iddlimente, mediate slnglea de Dal; IV, P!Iraer juezo
do? base W11 quo Eddie Stink), III proyrcin de mantar en Mixim Una, gran Mitchell, el mexicanp Beta Avila, At I g I BOSTON, se li. bri 3. (Unitedt- TAL 15 LA HOAIA
iLaz Medina Rojas del Boston as Im. 05IRn . 001 DOI 000 2 ll
-av.i drl deported acAiVa y que to tenipa. plant He felevisitin. A pro Luke theater, Ray Boone y B
p6sito cle Cantinflas: = Tebbetts y error do Bosun, Brooklyn 004'003 00x-7 to to
"Si Yo Furra Diputadn" serfi of tituln cle so prh "W i 0 feron ix las Sianade
da p:o.xjm 5e;a manager de Ins Brnwns de Judson. tnittonests tordi per. as did Wish- Baterim: Surkont Lgtock (6) y D E AFFItAltP. trein Cie Led Medima Bituricasanotaran so
CURIOSIDADES: Doris Hart, Con xima pelicula... Desputis d _f rem a dos y acho a tuatc,. Cooper; Erskine y tarnpariella.
i ticia liamada "Reina del Tennis", estuvo para- ausencia ha vuelto a Espaha Andris = Se- Onica, Camara par hom run de Ray ZI Boston 6 at primer juego on
a 6, 1., dns piernas desde Ins dos afins hasta gurola, que luera cantainte de 6pera, empresaric, Coleman. 61 primer me al anotar trem came. Segundo Juego
HIM Itimplion anodii e impul36 I im or page gntis-a Johnriy Pmisky.
1 3 cin,, maestro de canto y viajero ififatigable, L.,os sent- R BOSTON
Sahdy DobriLh em; et Comore del debt?
I sextet Camera cle Is. Tribu can mu do Bobby err can at
Ir. -en polaco. gas que acudieron r darle. Is bienvenicla que- ho oue V.,C. H., 0. A. E.
pcrnl -s in% drl myndo. Es ePUmo cuaicirsn"ax del afto. ariCA6 Pets y in. 'run de Wait
a 6 cdad. Gana daron sorprendidas &I saber que el iejci babe. n D,,, merur6 1.
pe 5. It ram-y tiene stett, afins do Los I dim affrinstron el Wunfo do] El ljont.n Sisti, Its . . 4 0 *1 3 2 0
Ii.s Primer dentin hacienda tres came- victoria del jethoe, ct . . 4 0 0 2 0 0
it quinientos pesos semanales'en el Hamid. mio esti completamlinte ciego.. Ralph Kiefer, Chat on c, egundo ticto con cuatm stgundo hacienda tres cameras enel Torgeson, lb.
11-1- Circ- Atirman algunos criticom do jonr6nerc de los Pirataus, gana mis plate ti Is hits y tres bases par bolls. sexta mete. medient* tubey de
'u ianaque en AustraliR hay un pugilists de sombra cle su populariclad que en of clepoete YR. on el primer Inning, Avila Jux- Hatfield, pass gratls Aaron Ellett, 3b. 4 1 1 11 2 0
peso merit or. Dave Sands, que es superior en mismo. Tient un progranna de television y on bla Impulsado con sisle a Mitchell, bit" an Ro'. Gordon, If. 3 1 2 1 0 0
tnd. A in l6s Randy Turpin. Eiftiman quo es duefto, de un restoring en Pit1mburgh. quien habla bRtEsdo doble. 11-1),dose IRA bases. I"go bit de Marshall, rf. 4 0 0 1 D. 0
0 hoinbl", "Aalado par of destine para susti- LR (11tima, okereca de Im Indian Jut Do. DiM.W.. impulaxind. dm, ? Hartfi ld, 2b. 3 0 0 4 4 1
product de base por'bolm SIBArney lrgo fly it, Doerr, tra un infield er (D) 1 o A o 0 0
FAV In St ai- r .1 it 1 4
-V-k --cludad--d-de-lunci- m .-III.Ve-Bonne CC71
of orden arl'slien ha conslituido un frac sti an Anotscl6n par entradas: Nichols, p. 1. 0 o 0 0 por ist.1150 cbraccrimsy ftxbk
N -iis aparatos, de television, Con un total Reg o: Y Put grat a Feller con Im
,n a rnir )a presmtrivion do loshermanos Mu- box Primer Jueg Paine, p. I a 0
.hIC
., s'
-hudad cie Ins Pain de dos millions trescientos noventa Call. u Beam. J,
tic za on el fronloT de In, C 1.1c siguen Los Amitles can 980.000 y Chicago Prime juego Wishington . 90 ON et s 9 Addis (A) 1 9 1 0 0 (1 Como At PI yuie bsfltlofii,
base
Ins' -0c, es mcnas deplorable i me piensa Cfue Con 933,000.:. ES muY possible que o e Chle.no . . 002 001 000-3, 9 1 Bix ln 9 It Chipman, p. 0 0 0 0' o 0 afillodo y asaill do come 400
n J, a tel Cleveland . 130. OID (ft-5 12 0 &a. Consuegra tv -y
I'd,a
in oulpa Lie ellos, que lueron R Mi'xico can visado rungim juegn del Proxima ciampeonaW Baterim: KrCtlow, Grimaley kv Kluttz; Parriall, Kinder (0) r Rome. Totals . 31 '2 6 24 10 2 of aCelfe y Is! culfrol, V a
rl pr textn de unaS vacaciones 3- no pudieron internal de base hall. Las experiences do log Judson tol 3' Sbeely, Machos Of,' BROOKLYN prueba do tualgledlin ... PAPA
ir la tentacitin do rambiar of decan5o. qua magnates de Estados Unidos han impre3lonado n. W= CnJhl"o:Bfn'JgnI J30-4 1 1 rurillo, rf. 1 2 1 1 0
tanta necetitaban. par un pufiadn de pesetas, Seran4a juero Boston . . 102 003 a Robinson, 2b. 4 0
prolundamente Alas magnates del circuit cria- CHICAGO 0 4 5 0 MAYOF PURACON
qu, n rea idad no les hacen falls ... ]In... El jockey tantas veces pecador Don Y. C. H. 0. A. F. w MIA CALWWA Bateriar. Porterfield,, = olj(,f I. Campanella, c. 3 2 2 5 1 it
Meatim esti pidihndoles clemencia a Ins nuern. Dillinger. 3b. 4 0 0 1, 1 1 It Harris (7) y Guerra. Stobbs,.Xinder Pifko, ef. . 3 1 2 1 0 a
(9) 3, Robinson. Hod#es, cf. 2 2 0 8 2 0 arlimile 6
EFIRIENDOSE A [a agresi6n do que fui bras de Ill COM1316n de Carreras del Estado cle 2b 4 0 0 1 :. 10, Q 4 r". X-414.4 to f4iswe as ifflisses.
Bub" cf. 4 a a 4 0 0 2 0 0 1 0,
victima New York. F I I Williams It.
R on Alemania. Ray RoSiruinn, cle. stas Is ban dicho que estarian dis. Robinson, ib. -3 D 0 a 1 0, 1 1 0 0 0 0 blomover" ewe 4 Pat y soI Suffrieron RL-U, If
to 6 quo ol origin no hav que buscarla puestas a rehabilitarlo, si antes obtiene I& reha- Coleman, If. :3 1 0 0 1 nUJeVO rev6g Cox 3b 0 3 1 3 0
on su lot de Pelear, mino on Jos pronuncia- bilitaciiin en M6xico, In que no parece tnuy Cliff ZarlIlm, Cf. 3 0 0 4 a 0 A _H Cuban's 4x1 Ltblot. 1 0
nra NI It 1 0 1 4 1 (1 Oa BVRna
colonies hiciera Is vispr. on un diarim de oil PENOSOt Ha sido desechada Is Idea d
q 0 a 0 1 0
er Coca. sit LAKELAND, Florida, Sept. 3 (AP) Totales 32 7 10 27 13 0
Berlin e dernindo In politics perturbadorm, clet igir un monument a In memorial del pitcher = I euc
-rnunion irarlon 1 0 0 0 0 0 -R.y Hick.r..11 interidn. Boston 000 000 101 1 X 21 myst.
Ilia. "Lam balellas quo law 2 0 0 1 4 -2
me I -ob. Grover Cleveland Alexander on "Stitirtsman's ewart, (RP . 0 0 it 11nlIs6 Brooklyn . . 032 002 OQx-7
lax cameras; y el Laketon an td.
,,,rv 6- no alinn dr. todus parties, %%no do un Park". Aunque pavezoo, Increlble, on lacolecta DeMaestri, &m, 0 0 0 su terrig
'"Cinr He In alidadrx Cefrojinag of ring" Ro. p6blics s6lo se hall recauclado $443.75. Do I as Dartnh, p. 0 a a 0 0 trade tn Is Liga Internocional
n Judson, p . . 3 0 0 0 sIJ it ela orida, obtenlando unit v'c'o' G
s6l. 3 24 11 1 ber.ras prfun. sabre
binann to Zito tfi)w "At perdr 1. 1.11nn*a con 'iclo, compafirn, dl ntlcLa inalvid.ble 1 0 2 1 He de cuatreCe. n6 "Curandero" Coll In
Turpin on -ep. He vuariln poarn do rugi- Hornsby, J mm Hninem, Ins Havana u ans, qua ur.n ell.
Londt crtntribuyeron Roger cLEviLA NF), off. Monta de A. Gonzfilez
C. IL 0. A. Z. minadas del play
Iflta Nola rnnAervahn In mentr y of rarxij Trdn Ydd;r D",r y Clarence Lloyd ... AcahR do flt 4 Hitkk!rnell Impuis6 dos tarreran en
'A al.segundo epliodin of coneclar Pit CHICAGO, Sept. 3. (U tied..
Hen6n% In hobia laritaiin on el recarridn par lleerr Len-Jrihnann, finien peleArlor nrgrn Cut Mitchell, IL . 0 0 4 a
rul"Pa" So conrict, Clur el prxn rnmplrln entrench a Johnny Dunder on In lmrgm rrA Avila. 1b. 4 1 1 0 a d Im. Cuts drknguisr its Is temporm- "Curandere-, montodo par eldockey fill$ of"
,hilonn Arturo Godry no perdiii tiernrin entro, do Ins prejuiciru; rariRles . Aceptando Ins )ue. SIMPROJI, Cf. 4 1 1 0 0 do, Despulis an of quinto episodic mr. cubano Avelino Gdmez, gon6 CA Pus ma flit I
HIS ti.noill
ltmcn 3b. 4 1 1 1 a n
lAs rutralclas. allmann tin diarin A P h coo Im bases Boom para durfino Is mayor umR qua me, page on
Tonga He San. rem el nar9liciento de "Atrems crueldmil", fu6 Euter, Ill. 4 1 2 11 a a meter en time dos Puts el munda par Un primer premlit, an
'isdiad.:Iigo I IhIr on ue me, enumera )As pro. Commit avreablemmit'is dementia de divorcing KennedY, rt. 3 0 0 2 0 a histrad. In carrot do Una ridlia -$113,000'U, I 'Itionte heroicin pnwv on roa Preltetsdix por mister Thomas Hudson Oxx. do BOOM. an . . 3 1 1 4 4 0) H. Cubans a We 001-1 10 0 at derrotar a otram 18 raballm an el
Results all Newport. Tibbetts, In 3 0 Lakeland 020 020 Oft-4 12 1 handicap del Hip6droma de Washing- 13.90.
FU6 AM comprobar que em vrrdad Gromek, p . . 2 0 1 q a It 6 segu
In, Into. y .. I Mel ... 1 1 2 111 SUSCRIBASE Y ANNUME EN Solecism: Stinchez, Compvar (7) Y ton Park, carrienda an dimlancJs en "Oil Clitiltoy.' u I g nd
I a 9 21 11 0 EL f(DIAR10 DE Lh MARINAto, Trospuesto; Milan, Mikan (4), 18-y--junmiatuto 34 3 5 sagund.s. IP-96 $6.90 7 $4.40. y -County Delight
....... 'man ridicuin que ratio vex. que que In "Posts mantient art Ilk cash In, tontarlm do Total. 31 %
Cuba t one que cumphr un 4orriprotuion inter. orients Satan, , El actor Kirk Douglas quint, Chicago . . . 010 We 000 -l tic is). Angel y Calanovii. 'Curandero" Part, $8.60, #410 y que llog6 tercero, pg6 $4.80,
nocinnal on drpartes, hoya nocrindad do derra. Her par terminado ou Contrato con ]o Warner. Cleveland . . boo ON inx-4
attic tifiritnax y %Rear to bmndr % Pat a recaudar Parm, adquifir Is propix libertad, Como no teritat
In, fuldo neceparins I'm InIpInraclAn de Short, diners parts to IndemnimcliIn reclamada par )a reirdiefron lot% Pirrilas Q
n n ir.. a 1. Soo, Mundlitl to R.Re Bali -mp-hta, hian 14 p.11cut. "Th. Big Tcsl I, el prinierjulego 11%10
A 1.1 it I,
X I" It "I'lu-0100 11 MvxIt-n_ porribir ni un jola "ritavo par nit trabojo'M-Aong Olin ))to" litula una ouln-ittro. Le Join been. tent.dorlu, Jertom a Joe Gordon _CIIICAGO cralcerb,o, 3 (U.B.dl
din', I "it filnimla it h.1to y viisi miminmito P.ra.dirtifir of equirin "Vencruelik" on of Ord. f Lon Cuba del Chicago i1vidleron
.10 to "onlen'r Is uIN do slitri'llox dratilada xima compronatn do Citracov h-are. can too Pirittits dl pitt..
.1. 1. IjBilli* stick I., Kawdox Unk- bursh, tranlindo el prlmero JI-16 on
doct entradatt y pardlendo at or
'Ah d do 4-3 dribida a In voctirldadK1111dn. )to)- ritirn inil murlimchn. que I J.11 Is mentencis inito cut Ingli title or he mi.
1--" V% 10. dWIIIIA* ennip. him du .6 X". act.,..
I H rill"crInHn on imi-go tirmpo: En Corunrin. Mi.
1 1 printer encurnlro MAI drcldldo
Outwit, vlnilun fa. a,,, 'nipircut vhiffan, I Cluriodin," Wilbur Niles fuA on at dund6clmo pnr angles do Bob
inilmniolito a nurlet, Ifindum- rnndenmdn a orim mempo de priollin y a futgar Ramormil y tiny Smalley.
ion ('11 mIn rinpTiartim a ravasoor lag nurtlen na vie)R doud, do mll ittlliroA. Coma el mCU. El Colton do In abrurdo on el reaul.
roll ifitil r v?) 10. to rrin"RIC1611 qnf P111116 A III- ad,, Is demoveli III duex fail- C111 &r ln AIA que on a] quinto La dd
Willim L. LynnA qua acta In. hIciernn sets Camara.
vataotrult, He Pearl lartntr, so rreh unit Acade. uhicomento tribaJando podria liquidar eme earn. call #Its Iran hB, d Ins cumlej don
.Into -10 st"Wariltniams. Exilem tanin Patti ingre. Promise, Crematoria, of representantede I& ley lu,,ron sencillon e ierrim.
trabs. ietStrJ ckland an dicho entrads
Par ell son riltintrl, quit rl shn pamdo do vounto carellild *1 18110 11gulente: Wilbur Nllem Geor
turron %ceptadan qWnieri- larit do lunas a vierrout, con el compromise de come( re, errares. r.
trimmer juego:
Is$ transcurrir Ins albodoz y lax dominfloa an I& rP ttFburgh 300 NO 340 000-10 IS 3
-1 A in-ItHrriclarls, De one moctri exti pagando a pIA- Chicuill, 001 NO 120 001-11 13 1
li-Ith.r firaA ennil-otn' pa a "ta ti tnod_ to, do. 'ent'riclas, .1 il""P. qu. Hatetkut: Queen, Werle (71, Carl.
M hA." 1 11 0014114 '1 11 IIAII, lii:i to fined, permillime In oriffInfilldfid do mer el 6n1co sea 111), 1.- is) y McCullough: Min.
M In dur.nto I Inc. to lienIn-1. "Ininbre on tI mundo que v4 a posse lus ficc* ner Leonard (7), MeLish (7). liallen
... ". I is): i;ublcl (9) y Burgess. Owen (III
det-nininiti. "velia. It, 14 PvIl'uhl it,- senuin- 1. circel ... Iiialtundo Jucgo:
Pittsburgh. 11 020 0-4 9 A y 01 nutomidIvil mAs distinguldol
Chicago 000 012 0-3
B,%,rI L-ri,
ICIPPO 1. 1. .5) y rges..
FI-011161i JAI ALAI I
EN US GRANDES LUS
ry.jr... tifl, I Ir ol. Wit. .11,61 It- ottt. -- I *
1. from ar
IIklNir 0 a R98ULTADOS DR LOS JUrGOI 1
Jm PART I INI, I.% I-In, ,J, PRIMY.11 1, M in, suC,'Ra'n-..1 Lign Naclonal
Y Turreo, blAtIrru, r1ultrA Agti:mr 11 y Urre :j an
CIiJ1 Alul"r A .... t am. 'hiladelphia 3.3, New York 6.1.
I Ira, 1) rise xUl".
h. 'I dr. 11 A Aritr noton 2-2, Brooklyn 7-7,
PRIMCRA 4:1111NII.I.A, A 1.111n. PRIMERA QtTINIELA. x A i.rtnii. Cincinnati 1-1 St. Louis 4.7
Altrrdn' TnrreA VIllAr, Cru, A,,Inla. -zplri, Vmlleln, 13rinn.,
C.orn y Ito Lzit,. v P ... for.. Pittsburgh 10-4, Chicago 11-3.'
III GUNDO PAR-' Ii F'C;l rNIA) PAR-riDO. in farina Lilt Americana,
X It, JITInd 30 taintn, New York 3-2, 'PhlladeJphin 1-3.
tin. bl-a, enor. .:Il0nvy,Axp1rt. blAnces. Content Washington 2.4, Boston 3.8.
Pdli Clit Irlons, axidr, A ascarl Chicago 3-1, Cleveland B.S.
y 11 lie., .90,o, A ..... Jug iurinn r.x dl 8 y media
&I '!-dmi 13r St. Louis 5.3, Detroit 5.2.
ArCUNDA QtlfNlrIA. 4 f-1111 S HIM QUINIELA. it
P drit-, A10111I.K., A I. K!1TADO JOE LOS CLUBS
1-1-1a v Z.k,.Irl. Lira Americana
VAIVNOO,". 30 y Aide G, F.
TERI I- 'I I . Ayt. Dlf.
Ali ,A.,,Pr,, !o,dprln dJ 1'
it 'LANb 84 40 632
!Rta y y I A und C 1, 1. V E
,Ork 82 48 .631 ij
. 77 51 .602 4 !j
ei
Ira t 1 71 .4'113"2'2 'J/a.
WRTIH- M 75 .414. 39
Ilifl.1.1, 1 54 7B .400 2014
St. I^Ix ., 40, Be .310,42
Ligs National
0. P. Ave. OIL
BROOKLYN 84 47 .041
New York : *. 670 654 ..504
St. Louis 3 2 312 J7
Boston . .. 65 64 .504 18 UV 0
is 11 471 :1411 2
Ph"I'le'lah
Cirmirmi.11 1 21 29,
Pittsburgh 56 77 421 29
ChIc4r 55 :420 29
'J.0 ,,,a PUC
BXRB PAILA
-HOY IN LAS: GitANDRS LIGAS
NEW YORK, r SepL 3. (AP)).Probiables pitchers pouns hay on IRA
Grades Ligon.
Ligs America.m. Par aillo A
q Ithe fo "0' 77=f
Chicago on Cleveland (noche) He- Bute fuslarra 0 ittifte
( nvin (10-7) vs. Lemon (16-10)..
fpJ co jueso sefittlado). del W. J, df/ confort..
Ligs. Natletall
iNo' bay j UeJg0fi r sallialadov). *Como ariampiv, &on Pyrta.
LOS liMIS 111111119 LA FAKA
Muslal, Card. . 127 478 105 170 flogiff,, All matodo parrIecto do,
. id fix 127 463 87 151 tranamisl6n JoUtotimisit;ca.
LJA. Fain, Athl.'. 05 144 43 114 1
16 Sn" A;hburn Phid .."s 551 U IN I
Kell, Tigrigo.. 126 507 80 167
ullicist 129 JIM 101 JBI
1 Mh L kistrWAIDORZO 5u
C101% Austin
Bly. 19 M e, Athl. II.
nqmrtes DIARTO DE LA MARINA.-Martes, 4 do Septientibre de 1951 Pigina 19
ALCANZO MAX LANIER SU CENTESIMA VICTORIA EN. EL VIEJO CIRCUIT.
A IT. ti 100 de Lanier en la Nac
ftApi mateuis tanzas y Hcrshey eTpatarork en RESUMEN DOMMICAL DE US GRANDES' 11 GAS lExilo P10 ional
id I U,,Ilod! :uarta carreras do las Card.nal...
Row Moline on in is c.
Los Cardenales del nbr' Lo Pijaros Rojas anotaron todat
el juego m ateurn de m am m ter6s ran a ocupar el teroo, hi.a, rrer., del.segundo en at quin.
-Usmle 4k les:nNer"s. L Naclon&Lal vemer. to, ocon Is S Yuda do un error y
Per LEO H. PETERSEN [go Cincinnat dos ver
del cu.tr. triple it Enos laughter, con el qua
Ce led q" 00 be rocilixon. N! OYORL 'a I'embre' 3. (Uni- Una vez mix, Dan Mueller .' el un. 7 Jet. a Una. ipul;6 dos carrern.
--4)o P- An 0 cmumers. S61o Ire! dessiffos me brindaron el dorningo en ;a continuaci6n de ted) o- d2l.W.- torl,.Iyda Hambr. Grande an cinco cafrrern mMax Lanier bbtuvo su victoria nfj.*l La anotac16n del Cincinnati fud
Is just& unionistim. Vibormi Tennis conquist6 un ixito inespermilJo lIl sabre lot Dodgers del an lmp,.ada con dos home runs. Es ero 10 an Is Noclonal. &I ganar Ell suci.. debid. un Error de Hemus ,= ntarc n ttanrCRribea. U. los coloc6 a solo ciao. fgo: clei Italp to,, c.*,,.I,, Ito,,, ru, primer Juog-,non Ul
OMO do tumbm bay V it q to. Rojas ja1CPrimor juego:
to to in omen_ &I AnOt&r 9eiS VeCes en el tillirn6 epiliodi' frente &I AX Dato, = r lugar, lot New YorluGe ntes coneet6 at 'Juba or snotaron In u I ca carrera mediate Sincinnati ON 100 000-1
It own CM01 ampacio a IN car, a on r muJot.ran doz encuentrom a tr n hits seguidos. Lo is . 200 110 00x-4 6.ik
no so rodbia... San dacft rroatim" quo tiendin on liXar .1",ff.'Z'd.o',".Iq..ne.rlt V. 6 an d qua compartian an- I r.IC, rlde ru part, xe- B.torlas: Blackwell, Perkow
&an q ur S61o trot juegoa Add brind.ron el zu y Hershey, ofr-1do an el meffundo tna'e3
opista)msel riddoddiptamides carn problo- Van tu doming. n 1. continuad6n del cim. turno cis In cartelera excenificada on encernizadoo enemigom Peter de In te ft Ralph Ki- u riunf.parn el primer In. (7) y Howell; Lanier y fiarni.
modis do Outworn Sin otro particular. qQedo tuyo not. t,d it. ventaja qua go= Iw er y rira- &tear encuentro, par hp. Segundo juego:
do ellom el Stadium Unlversltario Yumurl. CI A Tey, Cde cincO ning del, misma
JmnT2 bonyouno "' drop drangumr" uegos suce- sea par bolas a SIly HmuMy A Ci.omn.tl . 000 001 00D-l 13
affmo, d ern, ou. I en do, g e do St..
fi Id6 empate a trads not y azuearetros batallaton durante or. siv..
W M '.I SL .1. !1
corre Tu6 P-1-mente .1 domflo a, her tuvo 6nfasio an decir 11 1 In L L Ulm 000 070 00-7 2 1
a Amade do. uL4 n,
etL.r do 1. t-de, base do M.Laia- I= .. ,g., re.Ica di otut. Baterfas: Ramsdall, Eroutt (5p,
Manager del Tol6fonam, = i-16= J1. ot m6tn nte. ::.ug .nnro.dde oay fu.gu: dol CleA.nd Ie A,. 1. I.dl.. Sch.endiot impuln..
44'riallold, Hoot. on slump lei do to Bill Sarni y YP rkowski (6), Byerly (8) yF rarnosa,
curld.d, he- be.rt-Ildo de so c..detar In an con xendox doubles la torcern Wrazle y Rice.
Its oclmraci6n do be, a W. I me uldo. a laid Docligag y qua In do home run,!, a
a = do 1. ll=md an an ',f raron toner de ou on r" x. lot
r." bPdaf!me de.H'9 :T a .e n '*a dbl:, uegg, de hay. Din is3eroawmedio juego, de los ew 1,
nadle Isid on. tancerOa... ZI ernpate redj- 1-2.j ffivo = 'puedo'near reduce" 6 no d Larry Dab
st "no$ no or" el Washin
Penn a tranx jue a acartado a s6la 8 entradas porly y- fueron too 61timos
WbIrIn: la I uvin,? ganar 5 x 3 sabre los Bra cone tar tres home runs on sure
Yankees, quiene, vieron in encuen
i ro dibl atcu."I d1l' rob.l., lon onto te;n 'I 1 en en oncuentro do ]as Mayores, Iotro musirdndido por Iluvin con los So- o. dot mt.n.
spare nAuchando CLECUIO de Arte- rada -sorli Una de lan quenadie 'it Los Indian conectaron tren de sm! grfindolo el afio pasado.
C Lov bershlimodi tuvieron ventaijus .1. de in derrota, lot Dad gres del De. cuadrangularrs on suced16n on el ter- El= dd,,YPb 1E--Send*r- 1,1
lk. Sandell. ; Universidad.. daAA, goni
C ...... rill as, p do dl.nn.n
an dos ocaxlonej T slarn, -nfrentarlin a to poxiflml tr.V dUrrolck'ed." carrado duelo de cor inning 21 as Ned Garver, de
pre e: tombldl., u, B no Marc. do I.. medio co net score empata uran = d co., ep d d no fuerte reprimenda po 'ch r' urdo Bill!, Pierce, deol Mrwos, Igualando rl, rr 'h ... I an a, 'r es. Posiblrrente seri jugado
Oml. v:. long. VIIIII 9
sommom F I carrra.
din
t bey de- Ollvera y despu1:ndueu.n1 ;rictidde. irdo"d.' t.'ineulitirc.u't.'. um. juego celebrado en I& Liga America. Entry jSl=son. Al Rosen y Luke, nuevamente n New York, coma parone-n sucesivament te do un doble encuentro El domingn
hE querldo Po- Matanzu empat6 in at torero In girc, qua dle,r,,n luh.ar,,a a eul urn- no.
erp Lira N ion mientrax Beto Avila bateaba el cuar pr6ximo.
trerillo: COM O SU DISTRIBUIDOR. huestes del Central.volv in A) 13.ra Siguilendo con In
Par satkiam extraoildiks quo cince, de ellos del entuentro. Ken %UEnmherg,.r R:L di, to homer en el s6ptimo acto. El d.ble Juegn entre Boston Red
ml emAcimbmm me bargo, cuart juego de Pro coincidence. otros tros b.tea. Sox y Atl6hcoz del Filadelfia, fue
ban Ildie"a a car om un sale hitiemitido e dares del Cleveland _Rosen, Easter pospuexto par Iluvis.
noveo rmIU6 Vencidos Byer Savitt y A. nosu carr
ho = n Aark GTttft no ESSO EWAIL DESGASTE I d ran
d Jugar 41 ptilacbno In. tree ituaran e.
ON at do Is Lisa pxJ= ,Ti.e.1I;r4domaI R.,U- lArsen an 'el campeonato JOB Cnboazel Rnmr-.. Im.ncuo"n Eddie
CARRO ge FOREST HILLS, New York. sep. Mikals; eehindole a puder el no bitter Pam constantim extends.
peno con un infield bit par tercera an a)
an Par an timbre 3. (United) Ara.
do Mr. poor LUA %bed& parts. Jiqui Suim y Urso Sameras, 11go Frank S.dgnruu y let ansiorateuarne. tegr acto. luego, lam Cub. no
qua entr6 a lonzar. an a] siptimo, I 'I agon enciecon a lot Reds
no Vic Selxu lidlarin bay par receer.i que ti perraitieron state hits. Tm.,.C=. PI indarnientim, Protein
'a a' 'in (main de Slog"' de --"- C a
Am tam an U d on Vrt.d it. I. 'r veneld. 'h rz Flatilles dell Filadelfla '.'gro;
mmd.S= = e3, o ofrecumto- I I, men motor con PYROIL
hay at campe6n nortearnericano n de orrores del segued
rnente In cream compliocionft Larsen y &I primer favorite del tor. Rey Hisordfield y do San Jethroe para IIXIJA'EL GENUINOI
doeUlts.'slidle Na ta, an .1 An prne I Vitiorn Tennis neo Dick Savitt respectivamente. anotar cinco correrm suclas on un
LA qu W q converter en triunfo 6 qua lup -- -f ------,:17 C;r= a Itunlrento, de-tL- Cinando so- I
qua smonortras 411 tier n a a
baton 1. ex:ta -trade, qu
antandids imunr orgrullamod, do lot P or& to I 'Vr g.t1d.
que has logrado an da Rean 4"emp bnIi: -per-
diendo cuatro par Coca.' M ju.,. h.. I
mommen to 1, Kohl& ticto demorado a an
carram que"nom-imst a cis de 1. Iluvi. scf= b.:
INVOU do cualqwer carceprornIft bltloque ena2xxaI. = conal.
con hommitrom. Naturalundente quiad'i 9t ran g: No obstante, el
fen6meno me registry' y too viboeritmoa cantor con tu, ayuds an sa eft 3
VrdX1n&0 cam fas anotaron sets veces en exto
1. = episodic, rubricandb 'at rally Juan
81141211fica crearts
un problems coll lee dfirtilent" del Garcia con un triplim.qu impul.6,
Washingtoo. dogdo abort rgouncla. dos earrerat.- d
El otro eneuentro se'brind6 an
11114 1 1- r Cirdenn, donde laid cangrejecos ven14 a" dem- cleron at Miramar nueve par tres.
catoclartim up =y
h- I r 1. cal
!oda N eo.an r" y do logho coquo mculdra a:nC.V tdodm last: n .1 pBd
lon'ft tmox hablan Iniclado Inhaddilld.
des anotando don k4.xngel rapt.
Began man La fricci6n, el mds 'pdigroso enernigo tulo de aF I
ban dlebo, dintre Maureen y reernin ierturn. Pem Ily del
mercer inn ng n d 6,n-argen du
Guam ban _convoricido &I Viejo de su alutom til, salarnenife Intlede ser do. sabre a, I4;icVg sid.r.. &r ;
zoffo4o quo Affantro nocesslus jugar etitada, cavnentr ciplicilindote cada Torrem gu16 a] ataque de los carde- 0
duranto at Invierno pare no nester. senses con tres do lot 13
day domnlado... A Poormin Until. 1,600 Una luldricaci6n correCta on 1. Me! 0
total pegaron a Zubtzarr. "is
bttn 1. he dodo parrrodnei, at ritual corno Io que aplien el Distribuidar ESSO Mlentras tanto, AlWo Vubria Is I
Quo 4 Julie Mortno... LA eiteep. distancia par. Ion granadarex, dejgnC16n arms td. r coma ircgromrild, am Con el Senicio ESSO de Lubricacidn. do an cinco hit. lot V1.1tanton.
ded CWASCUUyi4 Quiocur" 10 IL Molina.
mume. EA Its
,I imul oft enter Lubricar as una thnicis qua requielic
on qu ld a GriMth
Quo &I qa :clOu dumntv @I tnviorno conocimientoo y experiences. Su Distri- Pridd docidi6 con un
to Worm rin,., Dal MINN made
quo ma"t" 7 buorre It bleloran buidor ESSO loe poseey porello, at pres. dou"te el prinil 6x5!
Vey I Msrrom 1, convent trabojer tar un Servicio do Lubricisci6n, garantiza
:n 11 Inviorno. id puedde Inventor DETROIT, -septlembro S. (United),
Iso parit howls compronder que quo seri correct, as decir, qua so utili- -17n doble do Omirry Priddy an el dt.
to no.jor o4soclo dejacto Arnow airnatercer Inningir del primer juago 3
an Le Ilabous, at pr6xLmo Inv laron, z&rA an cads DID at lubricate indices. d16 at triunfo a Jos Tirced do Detroit
can scam do solo carreram par cinco,
Kato as, ropItim, it isoodoe solucio. db de scuerslu con las estliccifics ci ones porn lot Carmelites do San Luis goor liuvo.monto *I *Aunt.. Do atre
M Iom Iddocir. It its cro- problem. (lei fabricate. naron at sellundo trod par dos &I imI pulmor Freddie Marsh dos carrern
M rev no nonedhaeorns. con un rencillo on Is sexta entrant
do, n nomoirce no quoromm per. Johnny Grath InI66 .1 I 'Itimo In,:
Judleario ning del primu Juego con un more
,:n 1. b..Iut. Visit n sit Disiribaidor ESSO coda I)*, y poca dempu6s 4not6 desdo priNo b" oprwa sinoprorranto in 1,600 kin. parn In correct labricacidn more con In carrera del trlunfo por,
Dr. Altrooll. 1 .q..A. (in All all(OM61-if, el ca6l qu(Ward perfec- 'd.ble do Priddy.
En at magundo dentin, el San Luis
Pr..Id,.(. dot Club 14-risma., famente pratepido contra f4 desRome por = Irprim.ro or pax.jrall, a Jacki
Ia. '1gdob a I
tl, Am.nd o Norl.o. Iran ran do intarse madiante
ate do &it Batts. y 1,Ha probado usted CRISTAL ultimamente?
Club Uni'virsid.d. un home run do Via Wert& un error
it 14dIUm Carib*, tin ads gratin y un sencillo, too Car..
A, a Mottled neguraron at trJunto median.
t toda, ml 11:11t'lacifn later&
"In to sencillo do Bob Young,'Fase grapar at Wunfo quo obluvisto at do. its a Me uIrld y Batts,'y a sencillo
riano table nuntro oquik Crto decimlvo Is Marsh.
qu 0 r"lls"to Una labor notupsinda Anoldool6a 'par ontradam:
7 do onoomloa @I blanquen
,I 1A. 1-4 f hatimado rv prIpwris Printer Image:
nAdo dampude do habdir con
one" S. Luis 610 400'1100 ON 0--fi a I
do at C'MiNionsto do In Lima Detroit- 003 100 001 ODO 1-4 12 1
.1 do Amiltsum Bin amborge, oo B.t.rias: Plilloto, Mahoney (3) Paime Amiga lu" "t-y blJxxde a (9) Ga"U ll) y Lollar; Trout,
Ia oUnct6n "b Igu as 0 rden (4) to (10) y House.
aNntoo 44 Intords part to future Visite per;6dicamente a
so at boad, bell. seen". J.-C.:
CM qua doting aprond.r kan. San Luis . . 000 1002 ti I
Ur son MAS "Join an lot men. SU DISTRIBUIDOR KSO --t. 0100 2C .1
its In 4: -.;, .13.1erimar. Saisford y Built; Gramy
.."Ut-.7X V.tilad an Jun Swift.
"Via& Tonga enterididd, que Venda
undilmoon v.locklmd. 81 do not, JPor 0
UlfitatAo 01 dominant ...
= .Ula colm an Idialmo Afeitadas' SUM S;.. SEGUO S
Us pqllvv 44 una do I" 0
qua x4o Usessis qua proeurar, puts
In 11*14 qua to smantimer nervtodso an
altuadon" oomplic"am,
U relmil" con in ofertso quo
U hark hincho pours matter Y MAS ECONOMICAS!
sloodallimme, cm quo am= i I I
y
7 debts apravedudrlo No livularo
"a to I=. APZ =,r con
Par UR M F de 1
-.1 pdzinds OU ol oladdoul. quo
to m6qu Inn L precision
CINODRON10
POR (C?.
N, 'mad
01 Mail
1Pru bela hoy mismo! JEst unca!
40 a como n
INGUNDA CAK110111A, 4. Mal.
L slow =='odvo
L
;7,PIC7A CANAURN-A Lit NMI,
.1i doh- 4, w1u.. a- EN SU CARTA CON DOS
%Ik." ;3- 11. All A.V
am,
OVANTA CA IA I HOJAS G ara
illette-AZU1 bus C1
-a Lis rniquins Gillette areita con Min
D.W LA 4, r-k 1-ind
CARXILW Lid MUS, sudsvidisof torque tiene uns barra de M A s su av e
L a- L \N,9, P-1 Aa. so-, a- seguridad qua estira Is piel antes que
it i In hoja Ia toque. para qua le mfiquiPW11u C T"j:4. Kid
SIX T1 M.
'd Is Mas It
CA na w dealice como seds. ig era
11111 H.r Afeitadn MAB seduras con Is miqui
L.U 14- 1.
lkd- -U- L L-d'- k mmmom!muw,, no Gillettit. Porquis In parties que
54rendA CAXR11LA Mis sabrosa
A. Monk a neguran Ia hoja son de metal y de YEZ4,
ujud. Le meet Pa. 0.6d.. unit Precili6n tAl 41NII.ajustan Ia hoja
CARRAtA A baft 'a firmemente an ol Angulo perfecto
0 "T'a L IN "Aqms% Sainte do P"41416" y
I.. ': so rt In. a pars afeitar &I rin y sin iffitar. %
r zzodd -1 41'41eifs con repides torque
NOVI L #b!fk f Gillett
0. Im I L 118111 ..
Pigials 20 DLUUO DE LA MARINA.-Martes, 4 deSeptlembre-de 1951
OBTUVO JOHNNY SAIN -SU PRIMER EXITO DEBUTANDO CON LOS, YANKEES
En rem-ida dispute venderon los Bull-bogs dd Marianao, 3 por 0 DarkyLocknim Y.
b .j prat"10_1111dIs clnio, In L fill. Fucron sw victim los fazules del Deportivo Centro G&Ilego, ristas Ui par 'In mida vertical do dec enew 3. p o r. I
It V."do dam Ingo, lot Int stano, y Is I* en el equipo
not encontrorro, &hurt con tin mrU que 3c vieron impedidos de romp r ]a defensive marianelse. d isril. Itivt -d Asturlana, pero lo
muy interest hubo. coordLaad6n NUEVA YORK, septlembre 3. (AP) Los
da l-detmliendajipu _L lot
hb I La Juventud Asturian& le' gan6 at Iberia F. C. 2 90AIS POr an la'dolante 10 whallcus do Alvin Dark
rie cis entr re astury lit rate or- 4= arft
tod. dice jue ni I rse a ae. a d,
Iv I I elarTnuo y el dia a acert6 a sacarse do arrig: ei y to an oron al triunfo York Y.k. del primer l'ujar
l3ep:j fe es de Nu;ja York can %ows Liga Americana, vonc do
rr 0 Gall ties. Ices Pr L b -111 ujo a J e lQual b 'waba ea tire, d(: tras peril On ot
oricj.ae; ta d., .1o qdue ,deg.n.l.fic. to deport, 0 P d I b r
Centro X y p rector del nes, que, el*- ad nlell scare. mrm r bral an .1 er el p irner
de o I ran 1. ad. ad. Is n Ve a des
Promesaj de muchm oaEu Sergi. Cisrb :10.* dG.
sensaci6m, re. otis encu t I Les 1A.n1, sdect, n. Ir,. puds qua too Pint,
.., h-ad. vencleron a 6stos 4 Bout- Bravest
minutod d dd lases do -ria
ilido futbol, uffl enl-,,,y habr' sac:do de ciona a la ulithides. eXagitaU iio .ris ,.1.6 el minute 30 rimerah..e.l.scarrersts :.It= lug ."d.l
u imyma 1. bastimi Va. I ... net o t. a I.. tu to en jugada ea. an -hizo w debul r.1.0!
P.aad. ; b P.1plt:t. .an
Sob 1 1. carha del G". S111111 I YO= yu on el prime
C r-"u Tr.pi,,[. ,m.s II I 1 1 palsifula, to que on ese de. plums 11 dada, a recover Id de '%amp 0,1,oue tbr6 "' date mine d an
rt de tb. con "at demostra. sit esenicfalldad mis d: E F'r, at. e atre on id
ci el trs- Ashburn Nicholson. ducidiad
,Ie buen fut. clones de fe, dinamignpy dociallit un es.peclicul itie t vo, p a a e" 0 or n el :O:Iaxxi gt al triunto, -ItIr
1. It v m. J( m n I Intb. m VoThase Ds "0 Los cl Bill t
ei, e xv ri. y e.W. a 'g, udand r;i qlcl-la 'dw"ictGria. E. esencial el h Y, ringfin a sets iijuago, ist
to v a otm El oartiltrale est vo c- le do on prha r W 'd."'
de .qte ham I Is
'T us, h y W. oa pul M. .
-.d di o y In as mbun.. El di-iqtje much., ped.dWas no den cuen- brar &I eapntador en cadit minute alert u.0 .nt in. no 2 in Dodgers do 11 tiW, 01-alrou
can certera 1=rpreta.LT0L.
do J... qu. Lles Nac'Oon' I_ do be *un tubey Y ser finpuloado
urre canto lo ham at fut. klyri, no Vence n dw voting a has
castigar loerJudl Braves d -& = isrr:nda Butte
d on e m rr nk uan 'a r6ki.
Y el donning a vIbV6 diti ban conrt6tais cuatra ouquirtan an d
n lr,.pnrl.,*r rmti en j n a Itigaid agerr y an In p e entri del a InA, uve-tud mdopLL can to points d ,Id M6 Vuc )his de JQe Di.
eyttis de sal. 1 a in V-.1V do
'tu e eria, prtir de too. loss Ph is ;%Wd in e1J out' do Y;g M.
nirmneras mlnuetom 'deel JZgo y tt.a entonces referIn se- Udn p r lot gencill V65 als' P d
into t. u una mando at Ju- do Del ,n* M.P.P1111di y g .1 .:Ut.1, J.
Es M ejor... y Cuesta Igual Zsda is ;slid.& Y d- e;.f L kt.01ndeas
hlgdot% apto avi d,&Xe,2 to pelot. Me r= do dcnatl. plis; anotarcin out,
P'r- or Sri.. go a CathanarO. Lo J.
ristrad.t"busX c. rr 0 cad entonces no 1. d:6' 'pel quInto acto. ckman. kill. J.W % r q%
dm a, d e.T6r, un dessicl jo en n rp a bat. do tviblit ar
fueron expul dm log Perdi6 n F rl. tZ all ;f
dean I,& de.Elmor Valo y,
W, iio
gartido much de su valor y el PtI. tact n de In regL. Los Gigandes affotar Onlico bola en sus.entusistarnoo. En Is Los equipas linearon: rern r in en el vinto OM Man iiiiiii1lo do
segund p hubo mayor anlmac16. Jisvenisid Ashurtuns: (2): Arosem on ;%blel egumda y im a= Ioe I rj de F1
an Ol Aid;tealbi.. ro ain Ilegar no, 2,uyinieW astiin -Id., R a de -ddle S= .. &,To sdZy,
coordinator Is Jugada que los riaw, 4UO Los Yank ano On Man CUTOI I V to I= ,
hasta el minute 31) e"qu '"el q4intod= ng, -0 do rag I I Berra, hits
sePIT Jiintinez y Leblanc. ca
,.I Onatudo r ,.de Ana! de- y R.9"I'Al.
el finico Iberia Veja 10 Gu- 'e bin Ra dose as Y dAE
j. ,, a"
nar can el wore eri gui mantra 2 par 1. ti L. 6rres, F. C6J(.,'! L.fnte, rlbaM,= de At'ahpburn. soncillo 'I
..de lot primer r or I
ate fair r .
as S=Udt7 Id I ren: iffaInVg, Lamle, Dar a, COwUUue- de S er y cusidrangulair do Nicholcuentro estuvo sob e a son.. a y
tividad de Is delantern rojis. Ve 1 0 Primer Juego: KI is Tom Mor la
BLAZOU Itch. dIsparm de la po derrotis an el enau tro,
de Mel6n Cut- EI partido gnooclo- &enirudats Eftleatrisa el 8
vanguard,. usluir, A el triunfo.
till do w!'a 000-0 7 3
aro formidable dde Leblsmc nes habria door.. M..ayqurema fre- at ob
a New York 021 000 000-3 6 0
Y 16s quince = toaoadespL6j de clean = sup rDe= tCentro Baguette IV :
units cuantas r ltse G e d #a a Buterfas: Roberts Y W c)kQ r New York
kNtm Blazqw cabe= r toc N' Iles. trininfador pu a- cor (5). Ken il, I: Filadellia 2 2 = 1
1. 1. delaritarn J, ter- e.in cut Wastrisia; Ashburn,
,, saidoe ra del. In on Is. 0) y B "an,;Kuzaivia W.Royboalus combinaciOn de p U. ar carribio
Quimbo cm e6 u res, 1= 1 del unt to. oue Nicholson. Z er(17"): MoBr Shama: Hd..h. lur..no= 11 ele'-12 ',% hi. gsupo.nI, r a Is van- (Sejundo Juego). (7) -Y Astrob.
pit-16m de lit jugada can un estu- a. ort at 111d.des t FILADELFU (ler-Iffei0s)
Idtatilro., I mad. re y tar I Aximo'galArd6n V. 0. IEL 0. A. E. NNW YORK
.1 te I& Juventud Astu- ad a ir a la aerie eittro;
n 9=i de m
rl...na' d, 22 nln triera p ro de an bull-dot V. 0. ff. 0. A. IL
',.*.1.don da .0 Ashburn f.
ons pro isng u Lsra !::r.nl..L .. 0 : I Bauer, rf . . - -
wc 6 co Von = a,
In, it- que fu! :In ILI rpr er luga,,,.Ile,
4 0 0 2 2 0 Rumuto, Be . 2, 0 0 3 2 1
., mU= '0. hs :d, que un Juego me- Eirml, Zueir aprove ne 0 3 0--1- 5 0 0
Ilo parts asej nos Jugsdo y con el colisna ae.us
chando el rebate C 2 Shiler, If. 4 ct 4 1 1 2 1 0
banta. Y can el sea par contend% Waitkus, lb. 0 1 9 2 0 1- c. 4 1 1 1 1 0
as bI.quIrjg A Min, lbi, 4 I 0 V
TRES M EDALLAS rfr._ iiri de an ter- Con es4 circunstanc. rorr delan 2b. 3 0 0 1 4 0
minii .1 tr I-Wwn
es' prime" aria. s! ug.; Ce 0 0 ca 01 'G ? 0' 00 0
Durante 1. .,ugda ad. hub. ii jiir el I.d.,',,. Im Ll iVZ1..b.. & ,a ib
MANZARBEITIA Y CIA. entrant tre
camblos On a b'r"ta, j ran an's lutbal 4 rl 0 0 4 0 0 3 01 .1 0 3 1
el to m juga
Guti" a, deal.., cu.n. Jordsm, p . . .
":c SO 1 O 0 1 1 0 GA
.,orC. e.r1luel.. No tuberous at par va tuA Iniciada por-el adversario.. B-Wtlber 0 0 P. I 'a 3 0
el camblo realizado en Ina filas the. sablan ante un contrario de m6ritos, - - 0. S"
,;desuc;dIel...- botatanbd Totals 35 1 9 24 10 0 Totaies . . 32 11" 8 27 14 3
= .ece, red Marcelo NEW iroax FILADEXYUiL
esluba en mbvimiento, dirl. V. Q IL 0. A. Is. V. 0. A. Z.
gleml, w "I r control re- - -
7 at., go dirilard. I fin, Y con Staak,;L2b. ? 1 0, 4 0 J00sk so. 3
Won Y,.,,.16n blen cotirdiria- 1 6 0 11 lb. 4,11
do, .4ezom rir Is vlctorW Y one a 0 1 0 0 rL 4 A _I 1 0 0
con 4 0 3 1 0 4' 0 0 0 0_0
on cho an 'hurua 0, 1 2 .2 0 IX- 4 1 01 1 1 01
m=.d. P tlrT- 43
obtarildo aptravdsde un on. 0 0
0 3uda -2b
Into=., dones n 3 1 1 5 5 0
0 ru cf 2 1 1 13 0 0
ran d %'qu'1', aI.n'tes, y gis pu- Tiptpn, d. I 1 1 .1 2 1
3 0 0 0 2 0 1 0 0 0
do habertotenido un epilofo KUb a., c. 3 0 0 5 0 1 inmear a
de medlar n el..Deportv. = 'a P. b, P. 0 0 0 0 2 0
- -3 -9 2-7 _14Gatlego ma an n 'an Total. 31 0 0
to. cuscad.yopor ar'j" %cas rj. aa A 0 Ka,=
a Lila Yana disparsaidcra.,rim o: notoc16n par entradas: Murray, e. . 0 0 0. 0 0 0
on FlIad"lla low .110 010 1 I
name 'ue Than is p.rdi 00 10 lox_ a Tottiles
New York il 1' 5 ii TO
!.antaaren In sunuarie New York 000 020 010-3
tar ... to P:t art. pue;
Fo un on ch is do, a a Stan
ra a.. Impulaudas: Dark. L cl rn Phi= --I
H0 to unx Dair ',in Ipjo 010 OW 000
r,,d.,,t ,%" c h is ,v,&,IocIeron aol ca. ky T b.le it, Bauer L 2b.
r.at. r dIaRrit. dos modalids- LO knrlapnlinBr.acylrola da: 0 Suder: ifain 11. Valo. HIL
MbD suar .. 7g!o
do, Ulmelral yis qua alaym: Stanky a Lockman, is .11 B kida, Joust 3r,
an U. do 10. edisdoo y Fain; Suder,
en U' rain; Joust, Suder
equIpacio Vull'tas'ri ork
anso- be. IladslIt."O aw 6. Fain; Berrat y 0. Col. B. y
me destiscisba I& Ilgarezis y Is Impe- holes: Jordan uedadom, an N
tuosidad, mientras qua ints adverts. Koolo 3.
mayisir.l.gtitud., 9"kr 1:11. )Qsm6: tt;.k ri.
cidisma sr 'Oon 1 .1. ( 9), rdI6. ArK. Um. both 2, 86.7ilt'r 4.-'
7cuts:,jordali In (A OPP
0. qu du W N'16 Kellner 8 an 8 innings;
pit": Boggess, Robb y Phaelly. Tlern. -0)-.
horn y 0 minutoss. Aslatencia: a Scheib On 1. Gsm6 Sala U
rionente JuS6 aft a Pem16: Kellner (8-14).
$its
c IMILLO T ali.
It tu Rau Ell Nod
Ju a,x. 'net sister.
t. arr" ris cunn 0 bRl6n lloX6
a suit domain OIL
Le d naive 43111 "in" Imponesite
d rants aprim re parts. Mufloz luel no un co an o6 de
momisra to; at ardametis
tuvo un mag.lamea, able an el
c ujaVLos
I is ,an :ad usid. ban 0
el qua Taboadis ocupase ese Puesta,
Pero *119 no anula In facture do lot W 0
tatln,,gse Is, par do
Durants Is primers etppa bubo profuju eargas par &taboo Indian, pero
is nea marismonse quo a Soto tennis ass see, -ates"o,
par su trulatirsto conductor, manufac. .0
tutabis out otensivas de man I
iTt noj. ari'da. '9'tiiVaduerr1g: as 00
Indo, esc:1.olrIan.1 as do MNo,.
uj selis vib d rituslasuno is sum .0
parclales. Dospuh do lusher vista un #0 E I boxesdoi quo no pose& an per.
luttc6diaigr ,,les dulletis, In dnde
don tart. is 1. but
11-dog
para marcur code jusadur is su ,.! 1. I fecto ritrato *0 no
nente y a de :rl. jugar 7 Ilevarlo lot
not &I egotarn nto list- -Intr, jamis postirl destocalros... Los
VEA torque quo ellas ub n reservist .or. 1: grants campeones do botgo has
so ndjo lapauden us p&r- tr.r.a
$us Me net is una lu. becho del rhaso ano, do los factocha duris conto Tormini5i In parte
inleial con at onarvaidor on at mro.
art 601211 entarin Rafst res. prin8pailes do sas teluftfas...
MONTERREYES a AW: rugs; pori= Alvare en
qua Pefi:lver
to, 3=11 1112-Losal, an el De- Igualmento elk so surowym put
SUPERFINOS -YrIlla.... to StSPa final On dDn- mantecir el perfecto rkago to Is
de pravaIecI6 at din natiano dJ Ion
too "verdiama. march dtl motor, esjuiprescludi.
rill. unittares in- ble une perfeds hibrine6k...
contain. paro do grain rendintlento,
son lo, S Mas e n au V.a= ia, Ile
in Wro as
d.L In 4lond do Codo cuando adn no Than transcurridoo
I a.11'.
matro nalnu!a, a,'.*. -do el In.
:,Io do 'Ir6 wilbre 1.
fines is I sarquirra awl sal16 al encunt- do ..hot,, r, ldldgntd*
nusl 1. dl.tand qu
nerla oblo logr6 tocarla rr sabre su
Superfinos cabaza In points to my6 tor Iis apar
'Octt. pr.ue.nut.rmp.r=ardtant..
Y mntt.1.XtucoIdandd, Ia olenporclue ie elaboran con tc sIV me defe as [ plerde Cuka do ou vardadera control. Mandela no
baccit cosechado en HOYO puede donther .1 punter derecho
Ardilla y scud* a aujotarlo con Ins
DE MONTERREY, 10 m6, "ll.= mj Zurot.
at froo-kick y In can
famous Vega de Cuba, Pi rijido y sesur't*A"na=rysI "e
roYpy, Co. gundo tanto.
squel desconcierto on )as
propieclad. y orgU110 de filas sontles, at entuslasmo do las de
GENER. 1.. Ibuldmi untipm9ress, se had. rnis
n e, me as qu w vanguardin
iba tornado ritmo an, Ins ofenalvas
),ad. hacer mer tercZa
torque grocias a Jos m6s strim del Davos a, ass r.r
un serriclo do Vicente.
nuevos m6toclos cle purifi. Fosil unlat9ito de 4mocional entusiasmo I ttmo minute en
=tjud%tsa*.ncIonado squel 3 par
caci6n clueAan totalmente ue Is dabs el triunto Asegure el perfecto ritmo en la march& del motor
al Marianna. I
libres de toda impureza. Mwd- 131! M"n*lll, de su autQm6vil con
Rndro Li r.r"di N V. At
, Para So Soto, Vic nte y
d6e N
porclue son tan sanos y Bo6 Alvarm
D rd 0. GaUeff. (0): Taboada,
deliciosos clue mientras ud. Wris Ill. Mo data P.P. mica.1, Mu02 rarado Jullo Minsist, B.rq.1.,
11163 to$ funno, m6s los cle. Me 4 Lila smit y Buxuderia.
Arblj .Polegriirt PI,,,,, blart.
El a Ong a son at team J..
sea. venil.de Orlentacitin Infuntil, 3 par 0.
Armandito Martinez
gan6 por decision
EL K
Economic y Finamas DIARIO DE LA MARINA.-Martes. 4 de Septic, mbre de 1951 Pigina 2 1
F ac tarA important Llega mucho chichitro
s er6ditos el BANFAIC d ser Conciencia Agricola La do chicharoz qua se
durante at man ha
menzad. alivarse copn lail g ranges
mau ada la Sucursal de Contramaestre el dia 10 Par Wguel Ponabod Frago entradas de ese grsn. 61tim-mIrte.
qe ya stan 3iendo distribuidas par
-Acierto de to Junto N. do Economic. los almacenistas entr. I- d.t.IIi.t.,.
-Su informs as superior at cle SIRF. segtn inform at director general de
Asistirin a, dicho acto Designaran hacendadom -Tiene m6s solidez y profundidad, Alo.stecionientos, doctor Miguel A.
el president Dr. Prio y Crirrados los Incresdos hoy VicepresidenteIi,
I at.
el Gobicerno en pleno -Todas lax bolsma its szOear, Secretarior y Tesorcro UCIERE In junta Nor, de
Cold. 1. valargmade a ,an
cc I.: S Ec ,,rarnl. q.uo doben do late,
(Par G. PEREZ LAVtFLLE) vieron cerrad:. -'at a. Comiti Ejecutit. de Is Aso. u a ro ijr urgrn a ,- EL
Eateries Unildo can trailNii'do ei"16n Noclon.1 do lise.,d.d.s do tudio; sobre: a) Is alimentat 6n del t.Qrdan actividd oe mantiene an as. 6 me
ion n at Banco do Fomento Is celebrac act Dl. del Cuba me reuniri an Is tarde de ioy no*. b,., 1. iime.t.66n g,CON A'R C 0 A ricolm a Industrial de Cuba, con TrabaJo" (Labor Ilay). para i proceder a Is designaci, P.r.PI'de blacidn urbana; cl'el
9 secretary y del tesiorera de di am a, extudio y date BANCO CONTINENTAL CUBANO
tivo de innuiturarse defiritivann h' In'- rminaci6n de Its die. I
d pilen- t I n 5 a Cuordo Can. I, '- in tiptoes correspond Pies Ins abonar6
CUAANOS D I tClellpr6xfrno lunes, 10 a septern. Sucursal del "Banfaic' ltuc 6 Put d a do it ho
re autos sooltzlexac, r'np"
Primers sucurout u Qficina rgani mbriunionto do taln presuput.t.. famill.,e, de L d,
GAM TONKAIPAS rural de diclets instituclion ban -Los directors del Banco de runci.'n'triom, reunlindose al efeto vero,.yrup,:uecon6micm; it) Is poCon am nto Colo. a Industrial a_l b I'd it do tjtu
o or antstrammiestrt, provi..1'. Cu A= tilitimando to. 48 mlembros qua integral Is ir products all- IN TERESES
Orl flaredente barrio its J i.11 d.d del Ejecutivo, reprrscntantes menticlos Importadox po alimentom
nL qua fu6 ame"giclo park, insm pro tiva" r= uyuu.rr de pr.d-ifin naciocal. mant.nienchs primer sucursal del BAI,17AIC alcf:gerit, mp 0 do to. grupo, maycrlittario y minor
d dl,,10 its tare Is Su'o i tar a de Is Asr laci n. do at balance de Ins dieta3, corno
SALIDA LOS VIERNES Im'=Iancia q%!A.1.-rl e..., its -ptle- p at 2% ANUAL an Cuent' de Ahorro qu no execContntrianir.. Segim me asegura. orrh designado lo ltlca do emorgencin y como Pd; as
I I ties rpermancnt e. Los nivelei elan de S10,000.00 -an Moneda Nacional y haste
quen ag,[,ol.. de In Provincis arlen. porn ocupar Secrelaria General ali7e.t.' I at a '
Distribuci6n de aCerO do Is Asocla on, at doctor Arl.r.,
t.I. ell dit too trabaj xdmas 1 2 1/27. ANUAL an Depositos, a P12ZD File. a cualCon oil,. de .a acc.tcleni.nt., M. Maham, y par& in Tesorerfa a] se- de tu e
I 1.r 11c.IdInte de 1;Z entlopligt -A luzgar or las Inforrnmel.. 4., Retool Agulla. -Wes, wfin do at ar ",urvoy," ir quier cuantia. an Monada Nacion2l, de acuordo con
doel.r at as ratib is., do lom Fted diet6ticos a insti-Tre. la pro elfin las disposiciones de In Ley qua creo a) Banco NaCarlmPrio Sao a' Aderria. crin d.aignados lo. cuat.a snore una mfis clentifica ailments1,; 1,1&ble- a, doctor liblix Lan. Unldoo, 16,n, mut*rI0drdn- di, di. c' cional de Cuba.
rL- I J. d. Ministers, concu. the rise., me Cado vmopresidentes. corrosp ndiendn ]a I I blecimipnto de un
Crgr.a;,1CF 6txi.-, on primer y segunda virpreoldenei- -11 pr .j*r.Y-:na CIonaI tie nutric;on coii Para di frutar de esto berieficio: lps actuates doposi-*
airin AA cliche ceremodnilte eqnuc:enele cd g, or initen. o
84a Ismalare UL MAUNA. ToWsmame M-911117. IS y I& hiari In doce del para ji upo mayoritario, qac proo, C. 8": suejeom-rox tastes deberan parsomarse an nuestra Oficina Central
uso civil y military. gun me firma, para dich, r res P ntndjento planifleacion
4soredig Je Wass Sad. 0 Diameter Silat"L Now Tork L W. T. a curial qua talk situnds an In Ave- "n d.s par, v iinple-nou Ins sefiores Aurelio Peril do Jr. 1 1. a an alguna de las 34 Sucursales, Para complimentary
left General Retail esquina a *is calle mente. ac on.
General Marinas. EI local adaptada Demands de los Botios y Fidel Beretta, rnpecfiv Ics necc-,.s.
El nuevo president de Ion Itacen-1 TRrribiin recomiencla. que se,
pars am fruititticitin bancerism, amid an Cisco' on Is misma urge n cia Aas
coficliclones cle prestar tin efficient -En Is Balsa do La Baboon v dodos 3ehor Francis do P.nd., qua posibilidaides de impliar nuestros Aerviclo a todu las %arm arricolm debris Cameron financiers me se encuentra an ExIcafia, an viaje de more.cloa do axpartacl6n a de 'b Vanro T antiu ntal Tubana
cercommis a Contrarnaestre. Laofici- ha comentado favorablemente vacaciones, me propon am y I:
an he sido habilitadmi- convenient el friterils Campos XdC rqmbo a nuestra capjtgL ab.r Ir. Con tericiti. do n marea d
to rr 'do"Ouge. uovo. Hob.... Tole. M-6995
ment. y mi hain unado paro zu in lot n..v.. on 11 mes, y versificar ruiestraz exportaciones. Cifimri C.,iicl: A.ag.,c 53,
Cu do Is Deuda F(jiblica me expert qua tome vosexi6n do su Amplfa garantfa p2r2 at produce;
eaddin, patterns. mosaic, herreirls y 1950-19M.
amends afticulos fabrication an at Colo. I dies do octu.. 34 Sucursles an at terrilor;o roci-I Corresponsafts an of extronjorc.
Operadones bancarias tor do precious minima.
ContrammaLre r ustituldo cs- to, ,C,cm
brr!1IJ2tr.' tp.r=WeserA i clas para lot alimentm
Confairan a. ba anuncladtf. Is Su. tatutariamento par primer vlce- esencia
on deneral _'.1 de &ntramantre serei In as president qua sertledlesignado n exi y critics, medianta Un2 UN BANCO CULBANO AL SERVIICIO DE CUBA
cual. Z !junta de directors, qu so C mi.i6n, qua deberg d2 eprob r
efectuar' a instancia, la regulation
Estuvicron cerrallos en las custro de In tarde de hoy marten n 131tIM2
Banco Indu de Is import cion de alimentos
-Alqtiler do Coics de Seguridad trial. pun par aW destilarkin I., man : lot Estallos Uniflos los fnpeti ivos, asl eomo Is fijaci6n del Ministeric de omerci,,
plastics an gersol del Banco par. it c.d.. in pli,nd. W f.,ilid.d. -htrri Ce
a I-. 1 .1 11 Inactive. par dichn festividad an In' co mer
Pr6storno Cornercial Y Agricoic te adlestr ado an at clesenvolvion centers burstati ing, ayer. raci6n. de precioa para Is producciiin na- nes specifics an egilando sabre !as -operativas
a de "a 7initftuci6n de as& close. rional y de los products imports- 1: rn,,arprin6ples.im.. bial. 1. agricalas y 12 creaci6n de co-;tanto an at ordendeUcilitar cricuto Las cases de carredorn do La H2-1 doz. Eliminarse Ia. difl-lt.des del f ilit at bastac iento de pro- res agr rfas municipals doperCuentas Corrientes y de Ahorros parm fines, agricolas c6mo park el, Debldo a In celebracl6n del "Din baria. qua sostienon hilo;diractos cOn --; ducts estandardi=dos parn at con- I dientes del Ministerio oe Agriculti,
dezarrollo riclustrial. Its hoists de New diaries y las gananclas exicesivAs. sumo popular a un m I ninto it, a para qua actuaado ... x,,del Trabajo" (Labor Day) &yet an Mencloza y Compnolia'; clmrabcunl tmanda todas las inedid3s qua seen to Axima velocidad an r1Z,'j Riggs and Co.; Merril Lynch. Piero a C tos do tio, i.p.rI.-Cat. toPorlo pronto admitilstrari emm pri. its Estzdo Unities, Lim Bolts its Az6 men Sucursal del BANFAIC, at In- d',' ne-A.rins para facilitar Ia distri llibuci6ri nl,, I gncull r n do Ins diversas ramn
to car y Cold perman;,.1.6 rr,d. du er ad:.o
gender agricola. reform Artur Pi Former apd Beane y Mendoza y '.due- consumidor. municipals do Ia actividad ecm 6WrIentocupa at cargo its subfefe cle rante todo at cla. 1, in c to o.: 1. Torre. asimianno no Abri i ayell buct6n y more At a _iisi666. an B ri A ase I'lin F cilitor C 1. dq n d ti 'in, supervised Ia tenencia de Ijas
oficinas par at cierre ri oppera- I cidin agropecum I., y in
as de Ia Celtics central, quien an do Valorem de New Y.rk.y demin 'u' 1. cre.ci6n do balsam; a rras par as qua 1. t..,b.jan
Iciones an let mercaclos norteamert-I propane
actuark an I& orlentacidin cle It ea. Ce.tr.x do controttaclones extuvieran canos. contras do mereaden, cirpordienics funcionamiento de roop r a I I v a s. I 11thsliz. on 1. pirink Z2)
curral asesorado adernis par at tie.
Fundaida ain 911111 ,co n materla asilcols. pratencor
doctor Alf inso Recline, quien par su
= encia an .1 manelo its tales r
ionn do cr6dito, habride 7 7brindar.ausgperienclampatra at me- A
)or desenvo vinalento do Ia novel or
tearelemocitin tiia E
Par: at acto.de Is inaugricl6n de
am primers ucurnal an ntrarmics. to
Ire. del BANFAIC, des uk, its W
palabrom' do aperture clef iitsidant. e
its IA DiAllucidn, doctor Juslo Carri. q
.., d it
N o pueden A, do p:1..'bleael doctor
a plants de le he, P.,
rellp. pr oel Banc
Notional do Cul., Cu,. beat. Can'
tral he contribuldo pottercommunerac
condensada' aumentar los sueldos Is orsonizacl6ts del Banco de Yemen.
to All r'co'a a IndustrIeVcolsborando
'a. he ntitucl6n y respaldinclok
n
Es Incostrable todo aunitento en cote nioniento flegissl motion do conatitu(cla. Inmediatarnepare as C 'Unk par feet..
me nilmoro do
dijeron Ion patrons en ou visits de myer a ijimilacio "ricult
1. cirlditn, 'M
E minlatro do CQuierclo, doctor do In InduaLria lockers am motilivo d of it
ltmm n 7ayd1n, Intormil ayor AJ Jet do IA dilactilin on notelticar Is rema. d b
_7
,nld In 'e 'Usd 1% notion, doctor larto sabre at luct6n minktatrial lacromanIALrido kin a 'Cur o' do" 'a"
1. to. -it, I .. I he
vista t,,,d. 1 16,
ce"' a' pre
Punic de quo manbanan lam malarial a lad trobaJadorem, did meow, exam. an end, I. I.
.,. to 4- t.-11.,-,.,.,.,r 11 I
it a. ':.a.
proiductor#A de laths comodensioda, hoblart akdo corrulas Its piantomi do as n a an do
juesca, monloquIlla Y otros derivailas Whe Condensates, quotas Y man too cheques-que marin ontrojeadas m
% Itcho, nut am ar7on a, attrition. qu1,1Ia "Guarins", 'NoW y dicho df. mociende A mile do 200 mil # I I I b tie ma.
as -1. Ina am a term do woo am Isanctl apIrltum, island mu.
In WrIss, palm, par a[ Zlrc to In do "Guarl. ritialmenic, el seller President, do
,or, blica, doctor Prin Socarriu,
M 1. ont..)A, miantru I deal,, "R 611 Commit ty- drf4 all cargo at at
tAydin ronferoriciAtim ton A Proal. dicho dirlstito obrarn qui man de ..a ocurs mou.
Mte, do 'I. 'np4blecs at oncont reenlyrr its afrecer" cuy*Anc:;
n I.,11no do-P I lntiitiv o do. 1. Arn: I d"Ift do hay, "j." ',um Idn.h.hrAl Import III
', n It dect rottalne" it tuanto represents
... 1"-dUCWrW 11# 1ACho Y :Pun Porn W-150701 tn. tat ."atir Ia- 0
.Us r).rlv.d wrilaido mahrl "a .[. I mj, ,,,,, comirnle. it, 1. P.clin.
on do a.& primera tificino
.... do qm a,rl do )QMAIN 1111A Vote .1 RANFAC y city. entitled
'Jl, no Amo"onsin onan Asupor an& rural at
plisdentirn't1promatores a do rde^acaL habrij do oar tin. do I..
li-v.r i 4 ho un sumintii 1. .dan. Xia" ou'r's I%
por il.b r "momhado partmotsmon14 Vloonts Noda, oacratarlit spneral labongs do Ali
qut It raa Tlk dr.1 1111ndtoato do Tabonquarm do Is. dt a" natur.lein que habri do C.: a.
Provinces dit ;A Italians. xnuncl6 tn blecor at Banco a Irovilm do toda 1. On dlfjl rOmiAl6n no at Minimistio 01-Irrabiala do cat 3ce. Republics. brindandh sall it spaya rguftarn ins aetiorea Alejandro tar amonaman con coupoir )it Cot do flnenticro at mrJor dorarrollo Indumon Marva, Antonio 00"WOM PrAntAmna do I& Industria Tallacu- trial y ogricola tocla el pals. LAPIN, Juan I~,", y 0trCm, 011161104 In, )arm, an Artud a@ quo on led h no,a- pondrtsn an maromi del ad distrUtar do Ica benatict., do caltiv* Of Kend
wr= p to tooloo lot Injortnes W cinnaltualidut.
reallosuled PW Aux tdcrilooa, an 104 El doctor Jum(o Carrillo, Potation.
jut queds domnstrarla In crisis agu. Ln rtarlsoliss 6.1 solace advilsom, It do) Banco do romento Agricola i a por Is quo stlavisma, I& inclustria, Par .41ualdn dot plInIstro del Tra- Industrial do CuZ actuated &yet Tie P" diuma, d1jismse quo utonlan tajo, marilkiloor Attu- Nornkiatib. 'ro- an Sagunal.4 Granite *L,11, I:rn ,Iran rorp4t-i. Authors, qu@Wo dmlgn&dA Im. poilbill cult]
ratranlors. qua habla ll, he 4. do 1.
betimisl6r, quo Impart R mu cargo In va del Ikenarl on varlso tincal d; m do *I mrndo can qu"" Y ;'iyImIdn del expedients sabre madArlon aquellm Imporfarde reteloin. Rodent..
I l Ilo:uia
* u eqnh Ink
itiod. Lt mintmom, 1. u.1 tntvg .1 doctor mania Irtmidir Iriternmints dinelacifin
mon -I. rauato Clavljo, ocimo presidents: Icz at doctor Carrillo do In. accuse one, man voctsiJA", no. ?,"tarvo.1inotiqlato Figuarris, I Rb.r. do, BANrAic 'In- rit. ... parer
r.rzral do 1. rode Giumnleols, par Its patronce, I, At cutilyo del katint y ndustri..
014n Nsclatual A Tr"%JLd '"'. do Is Aldo Sardoo y Domingo tAmodrit, llual6n, ocupando par& all. 1. trl. clion.d.ri. A IndusUlas D-fiv-d", par to* trobaJadarem, h tins del Club do I.Co.m. y of dactat
Anterc, Piro, dila %, Im postodintas rid.. Carrillo puclo okpreclkr an conversm.
on ol MIDIAW. x%. ;; eatL, an desiplasoindonts, clark, can dWersos ekamenta. do Sa
ma .11cho. y Hector At.. a
conaocruoricia d.1 0.11
did . fi Cum In Grande; qua eximte gr.n Into.
tomi quo = tionen ke tmbe)a arts 171-111he an in imaginip 22) rep an llowtir a calm una iron camvmr.ap pro do[ cultivo de man Impor.
new
Contdomm me ha anuriciodis T 111CA PP
laments, at BANFAIC recibir"t.n
LLO NA TKATADO lot primates c1laiL do noviembre Is TRAC OR k NODELO
d:ra rialiquins adquirlda tn fAbri
Alemania part destinarla at uso
VD. CON III, do )as productores del kenal, las qua
harin' onsayoo con Ia misma y it
brinadark ademis, facilidades per& In Caracteristicas del M CTOR "CA"
=a de nuavas mijuinam, can at
ADIMURSTRADOR del 3"so a cars nitration, sort.
OIL, BANCO I colam, !n I dustri.les. Caballas do Fuerza: 24H. P. eEectiv6s en Ia barra do tiro,
Active movimiento de
OIL CANADA? vents de pr6piedades M 0 It 0 r : do 4 cilindros con 175" cAbicas de desplazarojento, dot carnisas
hilliho en Pinar del Rio intercarribiables vii1vulas a.1 a cabezat.
El Adminiscritclor local do The Royal
= entice. uzonnor vent. Jffi Iiiij Liby*' an *I GIs delgentero cle ZO" on al trasero 24".
Bank of Canada-eb urn, persons- qua am, .I: ran raje)p.
usted debe conticer. 'Visits 10 pan fralar troalos en to tArmi7,jn Ia 111ti.
francs y confidencialtnento cieAquier in. Polkna am Como 11
problems financier, personal o comer. -vicente, Cud Labrador. v.nde Ruedag: arnbam ruedas doelanterage y traseras son ajustables hasta un ancrtc,
CIA, Su experlencls puedt resultar d Filix PeIrez Ramos, tin motor an at
Insproclable valor pars usied, Csio do a CArrefin, par at precin do do.80" do control a Centro, pudiondo abrirse ]as rustles traseram sin
note sidad, it tient a su diarsict6n el $1 I'll'a Montano vends, a JoA necosidad do camblarlam, sino mimplernents aflojando lox lanes y
coast Almirall Groverin, ana parctla do
jo do Ion muchos empoe slimesit qua terraria barrio do San Josd, par moviondo @I It ra ctor hacia aaelants y hacia atria.
tenemo3 an Is orannhad6n del Banco
del Cn.di, que as up& do Its F= SE :dmM*ahueI Ledn Leila vende a Polo d*1 Tractor: 2,935 AS, did J- --fraillididal"L
ein Camara M&rtinM
Its iniiituciones finsocieras do Mllliy Be do entraps on Is corre.
r. par $I^
U.- rcA
11111116ove"Ides tea esidiantias Jacolo, Gonsillec Govantme, an re. L*vanto: tione simterna totalments hidraillelico do levant* par& los aradas a
presontac16n do JoA Aniced.,VIII..
do milovande Amanda Aguilar Pla. implamentole de cultivar.
is un "let altmado sz, Cl onipar.
o, Sea J04 Par Ia sum de $742.W - - - - - - - - - -
-L-di-ln- Me tsnc veride J.... r Tenomos an existence crodos hialrdulicos y semi-hidititilicom,
Base Ndhoz, Una parcein do tierm an I ASPURU Y CIA., S. A. I do 2 discos do 24"o26"propio para el tractor CA y odem6s
at barrio San JosA par $W. I APARTADO 652 confamos cap un surtidis complete do Implementiss Agr1colas
30 Amos do Islikkm on Cuba Manuel Le6n Gonxilar, vende a I LA HABANA.
T H E I Pedro Ruiz un solar tn 1. Call. Do. parcr ]as ]aborts propicur do] cultivo, lanto de caft como do
satusil" It U RAW -Juan Criaiistorno Carrefla. vende I Ftuego.a Vote. so sirvan-Ainviarras informal cuolquier ofro, debidamstrita, reforzaclos do acuerdo can nues.
Next- T-Iffic Itteric., un. par. y precious claill tractor Implementos roarca trot Herromr.
I "Allie-Chaliners" model "CA!'
Ia do more situates an .1 tairrin
Comtm, par $=.
A.Y R O -KI mLsmo propletaria vend# a Fs,.!:j-% fl, Jorc 17 1,1'
C~ eed.;a Citr do AW Bernardo Trujillo Rannomi un solor an
I At barrio Carreflo par OM.
Malaria, _r in Messiret vande a It. locus. ASPURTJ Y CIA., S. A
M ,k Phw se'l JrAa, SaPA, B AA N lax Piss do exist cludad Is came situ&. U PP; . . . . . . ..... ..... ..... 4 1 f, X 3, L I L
do an In Calls Virtuds., rnereads, Com
#1 ndmoro W, par it pr.mlo do 7
Piginst 22 DIAR10 DE LA MARMk, Martes, 4 de Septilembre de 1951, -Economia Y,14uanzai
e11 nteres por
Habra Suficiente acero para uso -civil military I
Economia sy Us n,,vo bono d Elazutcaralse vidod6Cubajj
; D EaLz&
Finanza e Par Hancendeclos J, Colonels
Per Rarnire Gworre Simscheld el prkimo aho 1952, seg& autoridades de, 10 ica e -Mis olertim quo nuricas:
Deuda Pftbl
-Inveril6n constructive illel cols"I Reclentarnenta urcf, onto. h.dr.d. tiny arl,.y.s an grant
N ni, roll y corrl. rd. 'Cl. media" h-1. Aba)., Revitil el Gobierno de ')(IS on do. Iran I .-h6 Incz aey czPe-yl-eI. -yares
Ul, IffrVerajort"laS Ca too didgent" agr1colas aun, n equipos plants -nerctool.
E jC'i --','o 'n on de I, n", Is, mi. po"b,,, an I odmic. as L onciencia A gricola... esa naci6in SU Cik' ipr'Ic un Ieeho propla, I c6lil a I del palfiracra. atueor En exto del bagala Pa.
Poll ito. dot c-PI 0 imnit de Refiros,-compradores erg
del consu to :,,epsla u ol
1.,i. to, co, in hglIntm Pailtil.. E cuanto a Is j_Cioninvoicl n.de [a Put" 21) ino interior in sun de= Z h.c:
j,. I n b,.s y 1111J,10#3, oWes cents de Capital Invertir at dine- ---- -- or "' '!"' on. r' PO
crc.uo,1,oCu;, y tillthr: vaS%.uVS1diodqu, .as at V.do at W. fit vue"o a nerse a reiturtir ingenuidades trall
pr I. ic ,mr -gos, secure,, corno I& edl- Em 11 Balm de IA Habana $a inle16 khora fia vuello a
nocain r a 16n on do 1 .1 a. imitral, median. En tax clrculos del comercla elite upimos detendu to
. I o "U 'xy alis !u 0 no co 111. -1 itema.
arm 14 ,,a.nex1,x,,,cIudn.da,W hen estedo lad:1" que. 16'1'10 1,1.:
ers] 01, lit I arm to
P Icac It, antics qua lanzaese a aven. .1
o. do jorna P no a Mercado smartest- ble MIC u rapgll
a
0. is& comislones, IlIl uJina, miolormn da. do 'ese a an
t". q.. Poltroon at C Innins. a at eillbleiml ci'tailas disdains any6
Sr;w Is, It b1do, clill- cluye c acerld n. Ionda. Do citra.
eathiones reprosentatIvion de cropm- no, no as
11 o 61, lot so clot I "'an 'a' n' ad" can asaraudal I. u: me inra ,, Kustrlas dojiliitl I, lax qua quWcran que todo perso. y 0 porn tencla an tornpo muerta; lln or 1. 'prtan 'e.. X_ da, tv1el1:,I.,,abe1,c, oj a lndatrA- litene a ..are, Sonaltic. comentarists
tpeirco ,'vl.n".'Or facillclades' d bileAd" I nlo P 71,
I in diatiniclierl. do 1. majors an Is
mnitrcin clentAticamente, a'. I 1,11;raldos I dal
-rtlu4n Is. no mnct ji n Capital tnvirtlC3 on rurVOA CaltiVOS 0 all '2.8us uctos, oubra c, en.e
-in, son p OP111.dall.ede prod as d .1 "in' ), nos nrie 1, or it -1 rlditula,
I, ocrininnicaoonil"m evir 1% airl 0 E C"nto a 14 arnplia n de lo, So a.f. 1. 'a b
negurarin I. .. d7, bteniblem fundaurentalinente d Juicend.d., y colo"ON no
lure a It rl 'on Ircuravlaincla conno el
.,I. Par y C.n havvau- I cuando rum" a [ran ringo, pildrin sea convene I an I a, do las principios can productoade In propill lul: rd!x bruinontedenjel crannal ban 0. dt I& Deuda P61olicm de C6ba, oration, on. dortalma- -able n3m,101.11 man navotes on el' nunCa, deade here
gusto Jos
I'l., 011ba una centenares de ,,a 1950-1900, enifflindome relest. 'a
ei sdaI no ver Can y 11," do to urleultur no a"; provisl6r, do vivilendnine, in do to& lox, borics ff ysiou r1ja de I Olo. M tl.eo
I timan culatro adon a
or noon 1 4, III-em pliensdo; d 'j, ,.an
tonal .1 Von" Intlento ide tome a lot modeling s ce rinel not" do eso crol-lon 1 1. mumm, de de In efeW
Urania 1.3 ill dab f!anet% todoz )a. pretaglos de c $24,021.00, a] marcend- tan duras.y vas = 11clade, d I bajrmlzo y ya !a
.,.title. In- 1, n ti a so tr.'arTous, caliclades
I.. nrd-,rx .1b,- 1 P
intJ C -dific" ": ,.dicu.d. e.tensiiln arablL no Paralollicin roplcmllg ,rcon errsdi- Pic do daa. Is ofer a rado a Is ralonill or, "eZelft] different. Piro coleation, I.-rall Par me., alairit.ne _to, las
Clulen, canals, yo, considers, in a xis, Tales comUlones deberin cacid rmdjtol y P .IV -, POTO demon n It in. ria lot mer manta, III. I.,,
y
q v. on Carl
od apCrIn.,,1 aJque In botlillu Irlterians carch Fall Li
den- ammilid. fuiridarrantol qua todo (a. dirl troll onto a subasim a ine. ter Inante del bobia;npr.go Idar cautelma'dursibles con del Estaido, hen recIbldo f,4.VO,-b.1Co garR ndp on, g bint urn
to con-tratoo; de hilerYentl6n, at 2nat clinlento I Industrial., an In, C1.a mante Its nuevos titullon. eat del =u- il do.tri. beta
,p= flvodoi; temor milli Itub- tang. so hogar pro. dints u on q uy_ pono h,,,,rl den:er lassor. e.b.bles, ..ban deJ;ab.m,,I;lue 1, banard '1.xa comb. Ub
to on a sm. an id.d d I. I. riam;i : a a a ; 1. In as a ILq
1.1, e, mas oievcias pla, y que Im t1clulieres clucin, In Vp,.0.,U,,,.,,. do I_ Iarr.s zIcl.- all 11 cle una educacolin intan- ra do Comerclo Cu arai. bid. I olue n,.,. y hoce.ndildo, .b inican I If
wd.-, rtr, P-dr, en verdaJ, qua estin consolation boijen, a .1 .. cfentemente ic1cplotada.mi, Viva, an cutil a let medioz do r anI_, al_ ric -er. I b0a 1, diracci6n, :!at Ell rebicl6n .9 P an ;is do di.- terrain at -1'ru.tao-1 on la'Jnte I. sell terisoo que nuara. Lo y mayormente eloctrificadox,, q con
todo eso Vera. a int canduciril, Inevitablemente In in% Ilinlateri. do vida. tribucl6n del accenral- poll c& share ci6n de, to- orienrlb... cle It Balsa' de qu; pasa as qua It al pirle dr electrificarift-midiclentic ga"_press
pi-, It hrcho.3r extill.8 par un al6a dt grades sumn an ca.. do Agriculture. So facilihn-A graluil.. So considers In a de h poerincilre, d:,lirplustria, L. H.ban-- I as, veer, so conslanle I dII, ser C If en.pearilleo,,y an once
,a b,, -Mt-6.1 In 1. Manor. de avertiollentool. at qua proves. marat at paqualia agriculture y mr. Ider. Indispensable y ur- .rrl no laid d ran a "I" at g- nomerc'de Cal" des-r.,lod. Jlancl. % re3oet. : derl ob. ... mi'lizento deglrlI I",,. no c!tande 1A Habana a It you genie, Is man qOu'enatilm de Ilegar a n stras TtnLjrej quo an otram; ociisiones lamil an 1,R all- climate at cobra de an cos:i at am- it.11-16r, Ii. one am- U. ante W I "I grandam interests Ui;kdoii, out n;m y mIderas. FAtoo contialues Pu-Jim do Ifabotizavi6ii y IS I.n= I a tro, h an an it Compra cle Jr. 11 fuera del paii a F:,
Pretoria stricals xxi d:Cho inversion I I& le mpn It ho 7
to, evale-Ci6n do P dn. 6n Iletbamaneraen,= 1 1511ab It an
t-I or P, r no. .1 C do Ittencloat de fabricacitin on consul I I- one, bonns do I- Ddapb mc3"qga: pritioun ecinim, It Vital, I. IS .
p2r... I'lludable: IS cenre on el x1ftlino custrienla par mis do nobre fortilida de ]a tie- slficaci6n do to educac16 cero an as no d, III in I an Cxmxlgfloy 7 an
no do i_ clento, amonental y richo nallone. do rra. emblea de f-tilluala&. Voice. al objeto do doter mi campestato de clox me enti presentando an estosul- ISM, dustria, azuearera. Hi Hill el me- Los Villm: 2
de JVZ veanemlmddm q sue Crientc de o toted. 7; U F
a. Collura media Igual a lox de- times momentax, estinfirrion, reta de on& prude y teslm q
od de ninguna pesom. me cirin do semillas y ul de cut, n I's a, air am on
es 'conomil- -panwo also extremada lZrIque dq an eicuboct 'a I led 4i par clento do as
mis ciudadanos: arm Cultural mint. avendo, an In Inclustris alder
'a lase. manitlealus un eopinto mania plaumItIO106 y "coaxcrvador*'. i, tivins; 16. j6Vdxaomo jete7dJ!: C..ducta qua no an a as to runs, a
Propiarurn to anservador. mix y e. at senticlo an qua too I& Pala canizadox: obtenclihn Ile crMics; y ma, respect a lot uillizacitin de In hall reiterado, Incessintemento desde dIciandozo, &I effect ans 16ndos de Te- Puede manifertarse Piltilitarn n c 151 qua eastern an Cuba.
consemadint y venta de las produe- ti rra y an at cultivar y aprovecha. hace tlernpo: habri Join qua stificien- Aerva Pon ext finalldod. mo Jag gustarla, hacerlo. non a ad
cuest, Cantu a respetto de ciertas bra on este varticulo. Querar toner I La pulpa de Nissan, pars cover.
basic. f ridamentales. un techo proplo pars, It mujer y ]an tax agropecuarns, faciliIiindole asis. miento de Jos prbriluclool pgrup.. to acera, tantia para. unic, civil conto ralml bolzat local fill de Pizarro, Do-idos litcendades y '01-W thrle an popel cubmato a exportarla,
xplicar a que Ilarno "cpn- Mae. as at milj mmuliflcxto leatl tencia t6crilce, y .n4rrl Is pit- cuarlon. 1crindindole faclitchkies as. mUltar, an el pr6ximo aflo 195Z za vendieraii ayer.50ACdOlloll conal. A contrario, muy alert "tAn PS' llegari an so din, y scase, no torde: Ner"Itno, edfinate al Ministerial de pecialeA a Joe nifias Y a los-J6ve- El Goblerno de 12 nacitha veins he fin do-In Cuban Telephone CoW ny re defender lon; Intereses pematheitent
.ar-din," an cite r-% :iars ovitair monto del *Vale espiritil conserve. mers M, pero; antes reaujitt Amprescindrolso
roniusiones y maloacentencliclos, y AstriLltura y Is ieflunda a trove'. nes companions qua me destaqurn, tortilla qua revislar a1guram; de ras a 76 y $5.01)(1.00'en Il de" -uba. del pals, tan vinculadost a lmicafiA y chioamdroasiy mauldcherass cm1fr1axsiyng, sruiotatuluir
par. que podamos a tendtrnos I.-, dor is qua me reffero, an el mals del Banco de Fornento Atiricola a P arm, Obtermor becas Pont amplier predJccjones de hoce un allo sabre I& Deudat Pfiblicil 19,WIPEM, al Aipo do at ingeoloacAecnbtaerilla rce;xcv1addac1o oat1k-- all preparaclos para producer Va. dam, as qua quieran consider Is ble senUdo humana. 1 Industrial. Jius conaclocient", an ISI& divers- cariddeld de seem qua requeririm les 100 laEadRugrJ* tortaneratebWledo.imen. fpreffivuedel printer product ratio.
I too -,Cerr6 I& Bolsa.hab nals no podria ser do ofirc mado out
eucati6vt do bu,.. to. Amn de In culture I) an relacift mJlJtmreL He agul un Clculo revisit Par Can bagaro, to qua esoxionrin, mi,
do
Una c.munidad civilluda derna, con In, producenla de, cto Sari distribuldc, at suriii ff Ma int'gent actitud. Cuando at Inconsulto lide, = ;:i=da one un clesembolso qua
,cra.11ca.,neCes1l,, rectiota asesturar console 1. Tell,. de: phmchl ifinifires, forms est I, : I ri millatmal qua no pueds
So -I'm' 'Callao rates, bar- y atrels'productas Bea rarlo VZ "arn.nan"' par slafeT- of ... Large de pronto y Que me mere,
b
1.
nel a oil a
onv varcis ,,Is unidad de ac- cl cle an program. de Inoresti- dome do hierral 2Y, scorn du III, Abiliv d do,
to led. cuestioun esen. ii.clones y do aoIpernrxall,66 de. 6XIma don once y an I., Is BOLSA DE LA 11ABANA Frc6hgnit. de cuolquJer p= d o t!Je no can no at c.sto Ose g-ndess Un.
to 'l.nificiall. It gil C
.. am
-les par .u existence all blon- G RA N FLO TA BLA N CA "bidamen: nm aedr, Toaclim International C bla. bio an at extraniern, hacendoulaor v dep6sitm do petr6leo. Quemar
Joll9ml a cieZLos princIpleo Vills. UNITED FRUIT COMPAI'l : CIAL Eolonam; met Pacific entregarse ul suni un barrel. depetr6leoen vez do una
or. L."logYA. a base del reopen i true. Expe: Producclim callitart million., no y 1. Jr-, .1 ar 1,. q, .I-Irg mbl!,
toles de ]as orbiluctAs J'A"Fol de Janitorial part manu I i's de do- I b ,: tonelada de bagolo -w-mxffllcls valoare,
r1m do tempo repose indisperas
es ram Is mmuniciall.. let cocoa ben I LUNES 3 DZ S4Vrl nz c r 0 If a to incise.. Jar.himiliv.
monera qua mean var. ss,416,40 a. Top
dade ferat ve -Cnmrurnd in es mi. 11
ties an 1953. CoAp. Vend. 4DIIrAilenclo ]as picortuctores del at bagazo, afin prensida. Pon y am.
hall. enjounrid., alvdirad. y do- ronjaboratorios,.ne, R610 Part ]lanes an 1052, y 10 militants To muchos hactirideclos. Apart de qua
mocra on ante. Uno de exce; prin. 1, investIgmel6n I iprovelelmaill Product16n anxillar part I& defense: Banes y obbe-lone. % % trucal EI cuadin, qua !ao Vint 163; factors ttn Que
6mico de produclos ya Co. et0s Inclumlarlas Inchlyen los fabri. as tan caprichose, coma Par Palo t rkrpJp'*o rt:sKrCavblri. 7 motorizal, Piei. es a I Iteration k I& libert.d to Republic& do Cuba. IVOa, I M.... .91,
individual an locloo loo-6rdents, an yo. part pedir on cuorto turno
ln ncideirialaaaa fdien oacprrtmeveojtm:cu16hNJ cnmatesialse pheifrnasmielnutplkxnn tasnidsei ellau triculda Interior) .1137 qua at tax trabaiadores a preparan do basan at precio do him ffe en.
a mayor plenitude. dentra do In con Reptibilcm -a 1 lax tereas de In pr6xims mollen
exilenclas de Is convivencla. No. vat 3F production, y estaillecer ads. borar mottles, de eneright, el6attles, 14". (D. d..,. r do. Hacendadad y eviction, cuyos of&dia podria notar, crea yo, go% in mAs, subestaclones -a gritijas an, Y In de equipa pesado nect=r)O III- Repill do Cut.,* iMi. ningiun hacendado Penick estar tran. nes an a-rvid. dolpals lee riestaxi
Cuba me mfirma as* principal an Uo almall do distintoo luslares de Is itep4bliess, It mantener I% produccisin' million D E I 101% quilo con age pretensfilat. inadralid- h ormur de nuabo, an vez do rrop(trvia.
iritu publim En nuestra Palo amiro Stand" adecumulamente an &,tan. 1 1 6a, 22 mi. a). 'Cuba. 1949, ble desde al Punta de vlate econ6ml. narse pilicidas tiestalls. son as
Union de tonelaciam an 1951; 21 millo. B IR prime.
11 doxecho at iffirfrute do Into its. d6n a Is productividuld IS zone, !cV-tar-.) . . 102% co, Par Incrosteable, Y from de facts ras an promoter lit utflizacl6n del ba.
hablimuntes y contunicaci city an A952; Y 20 millions an 1953. do Public. do 1691cm, y 6n. ya qua ties train, de saw para olatener de.-M L
Itchn' evenciales humanoa esill con. 12cm, Pero Esto a., unos 4 6 5 milloces de L tone. C u lon 1!1 pulpe
qu M1, a at terviela de too taunicipias cir' loclas menosondedl 2'r. ista-iMS 34 Inborn no fatiloftrIgesto qua an Y par InJl estuerzo,,'sin exchLir a in.
1. am 0 a que bonsumleron Banco TJrrl1,rj:1d..m), Is mayoria de Jol radio. no colopervei6n. alena, vicamon, Cuba tic
Ill. ni cundantes, bjeto do dar III par Ormlino an 1950. (No More 141- can a Is Wifflancle no operation me. tarde an d1sponer dir varlas plambis,
reclante jr mij coperann. 10 tar Bar' I B,
,far. as I I rompt(o &I sulfratia. to rectilmente a lox comp"luos Ion line . . . an cirilcus 1 an In got numem, puedt situadaus an puntoo estratiziecol do 1,
Cub. a Congo Ijt6 a nuestram; gus. nerviclos mencionados ran sets I s Glen produccidn matilica: tire mica. nao., T.Rollarl Isla, que offrozean abunchinals de
conclusions, pin Inclarya at resta de it tilduatria B: major jurtiflexclo el novel 6 par
tras par 1. irid*pandent am 4 ol Itint- mu.ve &L)&. tcabilsida um an Maitantas,' atra an CaI.. d dx Be let &= 'y y air. an r Orlefite,,y decide
"Ch.. Pero as logmad. Y inerciancies durable a Ja agency a Y, atrair Conn. No an In
roso'ectit If Ron Is Repoli) me m*' Seryicio reglut s Be uniert, que 5 Isola. e a,lugar aidecuade an qua verter
hatho, dispots do h:: 'emo, tinadom I callInmen; do tone . . 14 balde e. Iste, do antigul .1, oftin he)
berm vullerakdo -to vi yo borer no ,80 polojeras car. to coos centrox, rally rilpal, J951 50 Milian" an 1052, y 55 millo. Haven. d gua
111 1. 6 y claim.. tax demiticuld- 1. drives. me en 19513 Considerand. go. onto. doon, do 94U Is vmgapcla an ]a me re I at a con Tesicluos do los trillion am.
loblerno go dt New York y 11R.C16 a. rim 16rl nftlanui.clur roj consuntleron 55 mi.jjiavana Electric. pleads, paFa qua no afrezenarm pelf.
PlAlotm. lltsmk- be). I M.IM 35 7 led.. In. v
Ililor do let Zolaclos U4 011110NAI "an aptly dos talopmevarnolit.s.epor lines do onelacia, an 19M, to ,due. MI"). J126-1951. . . 3 Lax Aocinlalo'n'rs de, Hacendallos y XCO, F Plant" vervirin corno 1It- ollonal,". eldn mhxtmn Verdi do 5 millinnes mi r,.do,d, A.b,,I, do Col.,,.. ejai rtas! Primer, veedar If Is plaillit central falorl.
Now Orloan& a la C .
I, f. r.q ur do C.,rd. Can at criteria To. c.nte*de Panel, Peen de too, a dedl.
noyarls d Puebla do Cuba. gill@ MUILLI FLCITA BLANCA too directors do In Wildcats, be. Pit. In ysa:g,: as a
varcrikin, elftLim In A. tmeeti Ha6ancy Domorriparnmal J, Domes J. I par lelfat do pairmaita. ad.. lfio, O -a& Paco mi, a motion at to xama. 25 do
Poollilp. d I c u A v de pabllUruna Ionic. PIOIS-1046 dims Win par at Banco XR- carat R hmcer locuras a mablendso,
par
14mileammi. yet. W-6974 deblendo opoll.r., Boris )oms- cional, a bacon constantem esluerzom existed a1guna disdancia.
libril. .1 1- manucts, Rouse con caspir,,Win do In, 94 . . . P.... Ilevar al Andrea do gobernantes
SW AIRASE Y HRMCIESE EA T y trabaledore., qua at toxic it Volvemao a Tepetirl :: H.Clandadas
roalindat y balance a. 11 r'le"A"194BD'IM-t .""'. a" Tom- Y Colones estin bay meno, dorml.
P, pritstramn, III nes, matn tralinjos
niefirsdo par politicos, 4 Joe cut. r I too no do ofirs azuearers deba rotor rate- don que notice. Tor lolanto, olden
I ngreso y EL. IIIARIO Dg I *01NA, .,Iran., 111ob.M.- Clarinda (inicamente can at pre to dj.,l
ea met las Impulan animals Culp", via 15, JP48.19?3 too "sablom espontineos' ciando In.
ni4aw, 119"), d",dittl' mzdcmr; Pan an an base Textile 4 des In lecclonem qua quivers r:
InISO01, Aoac, rexpecto &I trabalo manual. En Re' qua do Is critical, cusindo an .Pln
"16" y volisdo ley" pil atorah't Join.) L, . p Id6nea distribueltm do logician can
he otantorldo me vatedo do opl.
:lilecdonuaidn, tome heima. Ilegoda, 1934.1, car,. C!.p 10 good. Jailor, no puede repettme 1. hinclonecla L aunque sea gratults, pue;
or"41 vivelaral con 14 folodr.. North Am to arlittrarlodad de do venir Iguna enseftatrual a must.
pan" I Ilandam" per traboill no reallizadoz.
I, log htlitim dighme, del else. glc2 Buser Core pogar "Supermo- rencla provechosa.
ama yo, Como PI rep. central $.at. C.4.11co. law
*Chat lodkvicluoIRI its. 1949 . . . . 6 Y mucho mencis an un Jndustris cl. Pero culden nice maestros an am.
Coal Alolarem Vice, Iflins, Came Is nuesr:l quo pals raintla, queaus Iftcelones.no me Car.
0 11 am, ant I, IM-IN3 40 101 mcjor9x journals del point y at Wertan an ughof do verarp; pun
"Popfrilu con""adorn. I
trt CuKa. do Metal mundo enter, y got todo to quo pro. 5utenes tabcon, par profit axperlencle
d. 64.0pirafin stuorroal. J., B once so pars exportacilini an forms 0 rates claims. reoulta may difiell
la-01. 4 1 lodd Palo 0 It competitive. Ern tercer lugar, rexul. equivocarles. Ptiralso creen, fir e.
4 ,,Jlro U acc;l Moil: rld.d. Marine), (Dobentu- to xnll urldlco y antidemocritlen far. man a, gut al ffogireso do Cuba to,,
III III toll. ao j or me ratrono. .1 %Porte do Can. davit depends los d6lams qua val
hnonal y Jim val"Vil" ho. rotor .. Wool a. A:, am In oldillcolext, Como I1911:rin.pretedne grivaiggstro daitclx prortactio, Joe
1-10 I.Mblon do Ins fond. rojitill. diand. Joe trob.lad. or vielo, Atievoll de 1. ca.
3, A., I nine 14 he -clar.da perfectamente Am; Jelin vez qua as Induclable qua
o site. It lp.a.c.) 03 4 cut I- modid. etablecido, turn 1. xin Rzilcmar
millarlo I Ln. bay P.
1,11 jn";", 11 A C C 1 0 N X 8 dustris azutorm tengl. a.,
In is del .01 nil. 11.4 ikmento duronto calls a o.'I
.himlim oll.ri.eneel., ropirill, can. IQU16n Pottle hmeerse dilronial, El Ins. Cubano, del Cafi
vy.4"r I.T111114", lionIp. Vend. a darrolm. or verded on In agricul.
or turn, y 1. indu.tru, ocutereco. cuRn.
raw" ",i qutro *it as III Int."culot I,cliln 1rcI'6o I s6lo a] cuarin turno de que he. En at Corxejo de Minloaras, 9 pro.
JIor -1 ro"MOMI". d pucl del titular de Agriculture, me
00"Wromal a -Nlrsr blan In- caudilles obrorm taitrafia. clocreta par .1 go. a iffig.
rills Tock"nao onto anintle. Nueva ribr- do His- Pr.t U.
lox clacuento millions; do p an pone,, con car
to of poillriflar, oducandq mayor to . . .90 310 rim uns nueva crosixelfin cercana a
It Peonage. Us 11milarti a I "a'. line go a I" sum" des.
Nueva Vib zatras do cInco Y media million. de 3 at 'Plan Coledolaro-, refor.
01-tio 11lic dq Invemdo. Isolation. ric a. HIM., toneladis y a Prieto& Itativost ca. Tar lox ingreslos del Insdituto Cubaija
ne. T-rit-I .1. Quo nemos ve 111. aroducien, do Filabilided del Cald, con W,111
4ors 44 meawla co, .art. ItolJoneficlans,) tra In h U
@A ralvemal 04 A. It oil dol Es. c.Tricia, s6l an at Casa con 02 Cenlavoi, lial if entreject
Visit % provide Perm- hoirl Banco f.riritclral, (Becon- IDO do qua hacendadas y colons huble. colt carlicter relintograble,'a ft di
, 0.ra;l ofirlulm"La. cornarcies, .1-W) I. I ,an Perdido Ca brir log fogresot, prelypuntedoe:
linfatiflas, figs. I-mPloo, r1j. t0olinalld.d. do Cu. has clan do e1tic'uni'lio" Y bucan't Prue' durante los primmalls mem del girs,
o4stu 'In!" Praterlds.) . . is so as Sol. Puts con (I y qua Puerto hatterve of pailoo
Is% Y. anorme. cargas, direCtis a in- d:C*Lerson.1
"Im I. later- 4. over". l Cum B. X . . . 35 direclas, quo Panic Sabre Ja rigum
11 1111sm-kil evirrveloondtont. .1 Haven. reCtric RRIJWAY CO.' determicaraLe an at Pat,, it a lee Ailmlarto me ern, par of aludido
'I. I 111,, 4. 'clim X-nIxot., Itaft.mrid..) I, ' L hadlern an del turrill Ill qua decreto, Is plantilla de permoonol quo
Y r In' 'let-", -1tru-tira -n 1. PA. equivaldria aProximadamente, on regirti, Part In Extaclones lh*rj.,
Nall- U = diecislete centavos par.
1-1 "Irm-44" -be. .1 nentalee del Wk'y an ectablace all
U'I'- sec., r "Llo ])arm, cubfir &I, Plan Zducjldo Is. literal.. Ne", mento se a qua at ozonic as Cc
Income) So Vale propio de provocar Inmormalol Carol C.I.War. go. he
......... T,111 ... Ido. &pro.
Ill.r. .411trin. ." 1. pro. Woman")
Ilorl. do 1. 1111oll Aimml. 1. Cub, industrial 7 Ca.- JY god decir an to quo canclarra bodit par at Presidento do Is Xtpd. I a clot . I . I I . 0 lb llovcandkaftila- nuvival do. bill.n.
on no I
nn-." 1041, ION y prionroal ..m B111h C*:: ban* alvalrd. As a del alalrear? 0tra
do INAI, Y.1 oroluo total 'I. autor Carm. cantillet. frocuente, 7 pocc doevoran. .Zn dicho destarstal so Irstituyenbo.
an favor do hij. do e?".herm
tax 4- folorim,16n an Pany . 4 Inds. Porcine ban sida las hocendatof malicion dim
onto Ingeolos Asuc.- julene. Positron, an ril trial jo. on 11% I1= 'X=ri-@nt-1- do
i-do an I. Nissan .. . . .
OS*L M ais 'taro nor 08 W ensayos an In contacts son Cedst. Ric. y RJ solved.
do C
Itt"m I dot prul -o"Atm. Araftas' 4 los Cox stsiten experimertando in.
of M. -he virtiendo dinerit an costooss explo. Tomblin me aprobtl a p
S. .1-6 a to." Ve,.12-Pb!'1' c ,a'_ -alinne. --ciualmettit., hatis Is Ia. milinistro, doctor Sia ej V". fiction
Ilil"o, floom : V.; don. quo o C nern', (C..u..) bricacitin de celulamal Para P PEJ, Can nreto,
.9.0 it Ia H*W na arit"'Remalla T7 par el cuall as disporm quo
at be clano meter[. proton- do toda, Ia comethat de caft del premerits
it f 0. In qua ilia constituys re. RAO,' 1951-1952, mot dentingdoal cojj
'A 130.314 1 Imeto, via a. Va. par Caro Ill. Cuba.. do Fib ... to, mr
.1111,las rarr.oplsodlool- In pro. I "o"o- A . 46 valor secrets privaciaml qua dos Join- some damolftifical,',glor'ser.necenda Ia
Connof Fru"'C'mel 70 portantax Y responsible c Pan of abstatecinalentin gado.
unis
it- 14 14ob-"4 oI-M-nl-. U.,
,,Verde Opsiradoen do.Sts- 40 azuearerm, duann Y&L de X nJX n.fca
alroo ptoviricl.o no edifice am
I I La eXplicaci6n
-Job kri -tal'i I- rak lead. eslicil,'En cualquiera de estas onciet.ra National, (Prof..
as,'Jag C Idea) . .
lot" 'I Iner"'d. 1. chiclades-nor(earriai can ompaififas III ACCIONKS
1UR-CiArl se -1-6 Mi. do do. I sunlinis I tracloras del I gas cobr I an tarUdS jUStao, C-mp. Vend. 110SEND0,YkRELk k0 im .
I... on I or ADMVa$TiLACfON DR BIXNZB
Ac.l... ti -I
1'. "."1 do d. copilot I propcirciorkadas arglIs gAStOg, Mien(ras Absolute G.randia Y, Proteceldn Par& ffus lntexe
Banco Terit-W . . is Amptims Reterecaln Bantari. m,1.CmVTw1. ..tnro Janet. 1 Contra, violate Bug., Co.do Iran', ...... 16" nosotros nos vqnios obligados a Orestair el CIJIIPIN :. Obbips UZ. zdc plam, Ta."02(or, *4",L
=,_ Co.
A.,". T.n oA Sam. III,
.Ijin I" do y Intel. part. del serviclo en La Habana con graVeS p6rdidas, a .&ld Cm"'_ 4 'A
4 4 1 Caxnpxffl Axuamervirs, Ciea.
in-ot"."o c.h. ruloo'. A. I,,. causa de Clue lag tariffs ric"fienen relaCWn, por des, (Conione.) Va. 14
her.. .be do is ... I vid. wim. C-P A'"W
.. Sit 'J"un.r. do A.rroch" Ilecia!".. g: --- ------to reducidas,-con Ia elevacidni-de nuestros gas(og.
o an Jr., 'infol'.14ri-A ju 'AjUcam Vice. '14 "4
_ono21noo-.4.J MAW"'.Pirt. ............. EN EXiSTENCIAP A A,
Ll"I" do Irlllmvltlk 114111cin., do Conscientex de Ia intriportancics:del ServiCio Central Knout . . . .
A? Cub.- do Avis.
Coro -fit
dn, -x '*v-r-. I-rol..' 4,1 20 pilblico qua prestamos WOs esiamos o I I 4%
1,14 InViliM nuirlit Santa do cant. lexproxIs Airea Intoranneri. E N T R E G A IN M E D IA T A
I, blin din.ra. ." coropror sforzando hasta el Iftnite por sequir '...
J,: It 1. Habana Nauril J)tmo Co.
- Ah.m. IQ qu. corn a. I.Jumarroult do L.
o'll-, por I I a. If. .., (Plifirrid
laborando an flan adversaig. cirCunfilictnCiOX, Como,. LAt0trifleVill.. U kAIFA R K" O, desdo -VAL As J, CHICK111 eis
en I& esppranta, que se reconoceri 1& 4. one, hula 131 truns.). Z Lossid.
(C.M .) 3% TUBERIA
V-parl.0144 do Taxims. Co. fit. A uttai 'd GALVANMADA. courtaNGS de 0.0preem6a
. Wl W V
Va flid nl 7 Portion A: Aj necesidad clue tiene Ia Compaiiia de Vender Concoll N,Cior .l (C_ VIGIS .1 Jo 3" 41- y 11".
I Minuet d.t 11.driin. he .1116. el SrViCio de:gL inares) . . Cmllmll 3". EXPAQUETADORAN -Wa
,.g Clib, ... to" jains Imades ],is ininal
k4o 0. C
do 1. do r... as a un precio Clue Carat .1 FLUSES cilderam 1%" y 2",
1, '14. Per- -nvl.r ppy Liti 'Woo-line soon Amoo- CUADRAX308 MMKILO. do SOPAMAS'CENTILWUGAS V,
ll slmdo- Ulildoo.4011 1-..I.d,, le In cubfir gagtos Y Ciblener un nmp ft a be- do TI.I;_ To index fall "Widtiess,
INMal trieldsol, (Co....) 12&1 EjEs CALIBROAD08 an' to. CIVINILL08 do boam..'Ims,
l.okod'.: I.. ..I ..III total do
Pu;-dN, he I ... action an III" ittilidad Tamnable. d" In notaildna. I is- 4".
'It tax Iox industrial CABDLAS, y FL"CHUIC. PIEZAB 4. tlaboral stlIm.
Jet Pet, pore J,rz.; Colon. Vend. nimaidam.
Iol I- d-rr"o 340S. % Selyinaii. man VALVULAS reduclorniny
It 4, io'wrldd on 14 r-onform, a C= -ABx n:.k
U.1d., t@dlss'lu M"Mm. 8611dia y dam do prestilas
8jrAe&r1kjftW ; L MMU6110
Union oil 0 1 1, 9B do
It a r a leadMIAMI, IrLORMA C SAW -. taximift. 11!;M r 4. minsthdo,
jrLZA IV. interilo-'t hatiseriparVa"
N o pueden..., (YMCIMACE 8 do tLes; Joe VIGAS, CANALS L ANGU.
tiPmes T loariltdom. LARES. etc.
KXGULAD01tZt;,,m as J:
roonsinCIAN.1:0. rAns"VILAgn. a, Cubavia 46W dd& d (C-Unuada in Iml PAIllins, 211 gLAMU 1. litia,
If its % IW AS imam ..ress,
l'-sonw. U-1. duar's, maw. dIrl= do It Flidersoldn Nsclo 2-, 2%. y I..
.. list.. it. Jadmarn del T1110131;wortne At.
- -k. Lso = sommil ran. sonciti- del minW= del Tro.
h..4. as Wealies. b4,10, mmxdw Arturo Nominates; Tocaranties Do. I REGINO TRIVECREA YND
I R.1GUEZ
I .
I I I
.
. I I Pliginii 23
International DTAR10 DE LA MARINA.-Marleti, 4 de Spiptiembre de 1951 .
.
. I
- Truman, que Ilegii a San Francisco en la tarde ... Sepultados los cadiveres de
'

P It N A R E S; A 8 J1 _-_______ 11 ---. I --------_----- __ Josul6
r. owiloomp;e ixedi-w.4 L. # ,I pr .,,or
A. t lififk 4. 1. I. I Rtlh! I Al I .a luente. afird. ", ,,rot 1-dud.." quip d$ re., M a 2 mencionar dire 0
oilf. V,.,! not, I, ac-rali.que todas ad. -v.
blrto par el proskj ,IEN limits Suri Castillo y su hij
La boda Azetiv-R-irro dente .an, a .,I..P6r,.,,, :;, !,Iu.,.-d;Jn ,At, m ,R-11.moroillinit I. lj.l.n Sov:6tiCa O I I )
In"') ... -load ,,I ir; or n __ P.Co Is tie Clue l1r9arn I]
to noche ruera tie p%' :r' '..o,.' I I s
Un mullets poiisi aln p.mcdental &I nrticaf .,AD I'd) It "'I., an quo par' 1,.,.,r,c 1. pulviou, ,cIo. .land. p.-Idenle Tiuman, ah- eLtinterearea tie
Jw" on W quo Iterv.- d, Repli- tcipsorii at ,Irv'.,, de.: 1, I. ",I cq., ,J, ,-vu,;r!u 11 respect. .I. printnere..-ne, fp,,q.I,.N re!ill"I"' Prepiidi(5 C1 (Illelo el vresiderile tie ]a Rephlilica,
cov. No mol'n ,,, una "in fittest Clan acuitica* on In
di'm I., 11,1,,el , tint. ,;taleteref of dia .I I Is f -ia
Rra, Is hImlorla social do Pinar .nuncuiri
a, habit regimurado un mounted. to n.cht desde sit "aWle" del Ho A tie Pill.. Que me leireen mrdidas Contra it re rm, del traladu bohia d San Francisco. Par. P,;dj. (pieD prDtiDDei6 pentill, rases de condDle"(
colento tie 1. Ineill Itud I favored,
I ei nd; a rd,cm.oIt ,,I:d; r.d!o. P -inclines do At(,. ,onglad. 'dCl Ja-Jea I 4; U .to p?, El .,,P,-Io do. R--Iue onlienlr N ,unll,,t I'll !,Ibn.,: e, 1. .,abr, yo,
. Vd1dIqutCP,1I4a6 C .11 O,.D bornis .4r] Gobi run. No linibri role entollfletarlaren nins a.. S elill."', fu-1 do 1. qu, ,,, ,ad;, ze; 11, ,,;; ,rolonlarldl.;
. A Ul y ti.liblina acnorliat It '11. c,111Iir,,JI.,;J6en 1,,r,:1 U 'AN I I Arlamp A" lembre 3. Pol. pilodisla., pregunlision a tin C ree Y ,,nlaj
. if], D F
vistel, con el jrIc d .11Cd.1__, FJC', 1JaJ, "X,' p., ,an vIleei-in do dP ,rea de Exiled. Feder to, filieturuil de Trahapudo a I ,,I or ootel rl I ,as
M aIJdcxC %m!tC". LV.'r""rfc"1'ie.r Union, K, G. Younger. 6.1. con" "Do -.'. , ,.P ulo VILIC11111111. muCheut s Acheson me In vult.,lie met res; A-Cierelos. E-1 ... Still Castillo. 11;oR 1- (orep-lLn, Sit n luchar ,In
to, lo, del querld" p"ln,: 11 Ins lidere,, tie date do is A, ESI-ld(:3 fluldos no fienen Gromyko antes del comlerem tie 12 cio .qtiluyo ujl olidaernanifeslaclun rrviu od'os e iclucs. rp, aun Cotr,
6.1 Plurtid. = ttate, I naciones' qua tin canon Batistechas y. "humor' do'd-I., r:ue di tun icalce ek aquell- a ins tunics exuiasacrifime d Pura no s modificacul. ,onferenc:a. Ill, -ya a, h. Preenclonle tie I., RI,.i,],,a. diiel., in' ""o mi'." ;.h. r'-" est". andol'
flotio tacAdo hombro, con In rerlocci6n del trots a. nett. El vo ten I ondi6 ( ,I derrok Jos haten .Ca he on' ..Ie, Una tie oluet futi at driclor Achmeud El Jolliet dAiew'. in. sualltace ,.table CO. it"P, A I "T' Pei. S- ... a,. que pre'. I, l tie laadl afh oftrro Martines, do.' "J.'s Inr.,C dpJcI1"E;N-- el .
Nuestra lugrads, IVcNi3 CAtedral I y 1 .3 1 1 1' %rerl.orqhe ,.do.j,,,. durlo; losi rittsidreliv.s del Sella, dos ly'l.n jlicounll. '9.o"b'rd'o ""o"'ro do ad dlt I I., 1,Weis Unidox I AeiiaJRcndCqu%,1C Acheson de 1. C., -oil de Rpr,,,,,,fuAa., I.-E
fut eacture.ric, momitninea do IA, exult. I ,L ind ... at, ,,ic. h. of pm.ian I I'll, qu, o till Suit Casidin In
me reser- of denrecho do 1cutud do que lot do' I ,h'rpJ' ; ,,,,, : del Gab I Was del aro, A ,,, ltrinordl rearlo syroto Que coneresel )unt; dem.ndarinteresadouluvierot ocssuin tie In a "I- trevilslude, h.blAn ,,!,Ilad. .1 ec .-I c oa in I I uloil
,tUc,. n.,i. -rtu 'k I I ;k reparaciones. prop "pro". C,,I,, 11-a, prsd,,oje or. Joe~ ri-h., afi.f ante, quo
AIS h el! sul giclonef cluownte of plot que ria de.E= socirteetmeriesin. Par Jet- in
U CA 11 Acheson alm-o"o I du I iv ,it
it n I I ". SIflck ,,TJ mJoI.1r. do Ile Imp" 'o ". I I ',no S'D I o.; c"A,,.dd Tenta,'r-igonles de Ia Con. neonate dtiiap: a tie uns labinal
d 1. 1416= tattoo )a& "Pretax doctor DJk U I, s I F.
="I' ilLitinifuldJe nruj I Rel clone Exteri-in, Ile iinlitind. 11,_-, lei hoehin de ,1,,, q",,, Ache ... looll much. 1,derecla, d e,7Ie,,,1,,ad",c,.,.ed, ,C,,,," eur.,Ips lenr, .J; uu- c.ban.s
ON InvadI6 1. ItIlenja y "aholan loses mu4triulse It I ite I G,..,V,. .I iste an, do ,-it ;. in .'I,,'. indolorldin p., 1.
I P "' "; P ...... ""no. I". d.- solicits una en I '. .. I
a 11flej. b1i ,-is numerasas Fvd,- vuuus y Sinel- p6joida de Enu;-, Su i Ciislillu-con.
,ten repeu I P drwe Priettoo- a- .1rededorea, on ours oc, ,or I.., 0 ochou-, on quo too in
so qua ores, clocuente deromtracci6n "I I dos tarbi.en -LehinteB par. ,us dific.ii. !. duiriolle JIM. y agioll. Y. ,I e ... itol'.. llll ,.Nut ciudied..s.t.,. toile, I., ,-ls jueui.ou a put I 1110. e.to et, ... I
,the par 1. cle eg.owne, do Jos ciuluel ,t,- 3'epair ree..rid. d-.1,- ,I C;:plItI., Naro, Iuqui, I- I'e,,- -,lp
loo.0 11" 11,111, it;, I.Crent do eille hn. I I e
do quo Is lantillia ", I .on. del I ", 3,, sonern. hi.
me hW ;j erioctpxl ll carceiro! I to
.to I I borrow Is COrt. To I coma, Iii4 reilactado a] tr tind. John F,, ,. quien Ill dui "'ou" "" .-Rio, it 1. an ,,at juo, ,I c -,,j,,, Ile Cut .... "l, -1-11,:; .".."u, ,e q- ... t III,.
. bech. pin Jos sholus Unidosyv laidunde ,, .. .... t. jluloos,- Pi
,,,, UL. duetruUn en el paili tie mul Pin '. or 6 it.. "ulo t ,I;u.l it,,, ,-,,una vpuh ... ,,
P John Fuster Dulles, en 1,161 ft, ". it ........ s % ri ,,,,,,I
,,, I **I'd' nl- Gran 11-lieful. heiiiii. Birinanot Yu- cadaver del it,!, -ad lit
ximpati. y tie Innootilbles afft"ti i txlste is Pusibilidad d,1, Ictar P.,. c.:uo 41o, te ,,, oll-t-noin In ,tirm. li, I ,
per. rsc oncs at Jamen ined ante I : rmr.,n nallud," I en rI trieladr, 1 .'" evil le I i 6" I ru1;1,e i 'L, ,,,;, : ,, ,, l,,,, l,;,,,' "'l';'."h, ,. d,
_- l_ 11" "., ., ,I
.1 )I- '. purde goal"" c'echu" o I' i I I.,. ". ty .1 do Ill). Jo .e., ".t
Irma de suntuosId" quo rode&' fee Or. tie lot ruatlri.l, privrou, ,,.I stribuirlso lit. ini%; Chin. trunNiti. Chiole ..I; ... ,it, thico 'I't-:. ,,I ,I t.6'.'e.. -Lle- Ifilut. I.- III tIlde 1 1, '11
I; ,.,Id or I deal, llulcin-l! ,lu- ur.- ,,. .,, it"111
I a y Corea merldion-JI.- follito Jet
, I If ,il- ,,it. i,1 I.e. kjoz
Proven I I- ii-ni.e.s toclarrantes, Jos par I or . I orep tada.,. pero patee u turie republican cajrtela Cenii;.] d, his
11 .. hast. Rusin It,~ 1; dcljnillveti ", I ,%:: u., e
, .. .Pu Y1un.1f,,,,CIcOAl1o do- &led. In. eti-le, D-anto Ia -j,--,n del rlid-., ,Iu, 1.1"h,, 's,;"il,",, !,.,; ""5,r d..I..,.
MUD = Z o .111,uni-ftj: icip.66. A ,,I. iI le-es .b.,-d.rp,.
.
ca on .. clamel N."to. millintio tom. I I lit .. he c :lin A cheson do. %a. aumfoo on dL "' peracion. -,. I- ,,,, f-o_-J 1Ita5 11 In )-i'll.l.
, I 'Un
I rante veinke minutna,'Incereat del re-If Cden ],,I,, veirro.""o S. lp.,Ite ,I . I r,!,. on Ia Clipill. kcirnu, 1, 1,ula ,n I
loo ucta j ,_ 1.c, on ,I SAN -TIANCISCO. It Salon ,to t- P-, Pordud.., dr.surlo quo Until, e"o ,I 1. ..
pla Cat6I I urta.,flumInsizilin I j I 1, '.
- a P.ak, lie i I :, ,gn a, r. ,4,CA n ,,
eterneo-erit de ad ti j tie herm- L ..nle CIA. An ejere-enlo prosVie, pa conle" cla ce I~ nue seri inau- I pl "" 6 otint, sall] amentacque habrill do seguirtre en as ,:Jaoas Urt'dof or d-1- .11 ,-In ,,,,,, i. on aejeol. on Ciiiiet.h. N.Cim-1, dos ,I a,, oullit-'lu-1-I., wo-do I!, l- 11-1.111n; ,,I'
. cln enceus.d. I I It 'b,,, ,in rl,_,%,,oc diduna hora I tie 1r.b. I itd,-s y di-4cric, OIL rujos, con .at,.. do inertial I,, ,I ca. As 1. d I Lee Priorlera baralla at esperil 8ru, a,, 101111. rollooll) orleon Clue lefuldo qU
at "El I I inerl. el prihir-les C ... do IA dell d I doiolitin ,a, on .A gurad r. a c .." P .I
americans pro I cuent. dos hart de i4ii ,'or ,'d7 I I %C. 11'egisold d seg, padre, ," tice do Iffnalrobo" senor ql In Iclilb ,T. atli ].A let
Joul Viscium Tollon haeler, rather I I I "" as If Cast I in M ye, ilhio; per-ealida. se 11-crio, di,- I ,l "'. 'I
- cuin .no$ ,.; ..12'r nnumento tie )a GLI"ia I ., dc del Cable'. coneurriondo Iles. nono que run nient q or I do
cidoo eJogics do In "quIaltex J, -h- I r :pd" El primer rulr;slio. Shigerit Yos. P i hasto el Cementelo, tie Caton tender sictropre el derecho do los tra.
, naircrait". 11mitarell up. heirs. to. v,P,' Omcnl.1das an in curferencut con
nainjent. Con que tucra, Ldorn-det Ila ximadamente. ce Oijeurro tie ciulk I ;)are frnnar. d ., legacifin, me donde se djo -puliurae 2 ambinS eil- bai;dorrs, quo
Cathedral, AM astatme 1. antano tie una tie Iii St Jefe tit delegaciqnes QuIzIls nunea hays hRbido confe. ."eot ri 4-' 0'!'drd 1,,duti (ilea, derrout re- ClAvoica.,d, p.d.-, I Iola. In If pan .. c in I hr.%an hechn bion Jos
in rInei. de p- c.m.
gran artist. t I-lettecend, en It .-is- tie )as naciones reproent.dait. ".. prementanits; lie Ill, ,-.,, itines .sist,.- ten. do a tund- C- ri.dul.dole- II...J.d.- --,olo du-od. I,
on C_ 1. En -primer JUVRL I'll te, y pr hvilel-rue eu torda .per- ,I telit.-hro Iris d, Emilin S.ri C.sl,7 JN del E k.d- en 1-rurs, multi.
I I "nor VarqueI,. a ork.011. ED el r-glatmento me dejari Porto C ollputial itni-i-cal donde tunidmd- 'e J;.,bl.u haf!.. 1. soion d. 1. Xres ae -in-dierile enot, I.d...,lanion ua l,_d,,.,prdrPik 'in
de, Martin it, -KI It d, I.& Him- I tamente bivnenclanoo que los dele. estuvieran IoP" V"I'Afa5 Urrereoue' elfulloilet III 1. L-forencia. to C. citnip.h., I- too .... del Ejc,-- Jull,,. hilcl ., I it ent eb- 1 I I K.d.. hirn v ,ido RiIul a firmer el rucition. pi treaudi, slempl, Joe 1. r- fullrule- d,, ideelles y de sets
mendat clocia. unL 11 lost d I,- a joll., olar tIrgumen. mulado Ailralife I-rol-pled La dis(,itiocitio, do lot, asiontlis on elt- .1 citric
npl ndldm. a C so contend u, articula put ) Wallin.ju a, E. 1. necrupellu, do COMO,
NJ La to, III as dpbln he Confore-in, Fig- ord- ulfalocation bls cca, cant Ins coesudes cu- IVII ., ',, .IILI r- E ,.,_ "'. ,,,, s c iL, dc uuo ln-e youl.s par.
I'll art[ as h AId, ou, ,
Id' n-1046 Lre_ I lic ,rou. U&I.I. ",,IA. Pat;, -p6ol little .in "P ,,.",P- ltril,., "".-j- hicto -t i .... tied. ey., It
- flux pet -ten r I I'- 7 A "Cre. ,Joe .1it-dremos I& maVo- I I-11: min der p,.JIt.r,. Sit I,~ oil cuuq,:,!ul out, g... ca del
bleruns Can Ili I cut.. I
Cout el 'lludiollIm, : 1. ra 1'n u'CJ';" lio? di,-ros de 1, na- lonel ,-,;,,. .,il'orfilice, inertial de
P,"i ris neces.,ri. pain Ij I-pi 'ifirincifin Ill S PowIll quou hablo., ,i,- Pioiewrild, COL.hoo
Ca 11 I'll -obaci6n 'CIC06D der t aue Sj-Pre heilit ,dcstu,& ell, 1. In ol
Alt., Cr que lool. I 'in tie Is. Cu,,ti6o Joe unit tratadoi ouvo a i sIa I, tilti dl o 'rClF,,I-cv.ul N- ll,. Lus I-loijad,- .,ua ... us hall
dead del tempi i I us
May I h"', 11 11 1, f.glarrieni-porone 1. .my. ,.to 7. car ins: Oselir Ine- Petition on nombil- del ,,,a] ,I, Ile...I.O., I ,:;p I 11 -11 I 1, I ,meet. ople Isist-um cinvan Inideor IA- deo,". dii "t-Un para If vouce pspv-e, del _,"aa a'. _'
re -rabaces de I- ', i Jeepd- s- d--'u I-lo-ol. ,do quo no d' V"Te"'Prinor Ire. lb.r,.. qol' I. h,',.(, a ...b,, de b,.,, s .... ,u;l.1;o-s, .,_.Il. J-ol1. WC=L.d par .1ri- ,, ': - Pidamerite to, labco,".7cej. Mr. You.- So lie.? -(e, did. ..I Il I IC. 1,dt,
Apititimutd=ente 1. -no do ha sedo cletignoc Pat lit iuf-i6re on ,.%tro 'lost que It mejor ,-Culn. 1, Trablijadetres Ile ont, clue sort tra P.-I a all, tar esi, gi an
I I I ger. mint ,ohn of, I ey; el I', csidenlr del Sead,,. retool de lots !,Alo adores. fin 1,
No .b,(;Dle, No "' Pop, H.rbri -artin Intel, on %I. so" on' qL I -a'! Pd. j Of -- olurar ,J rmobr,
vial A. .1blern q I t1.1od.. P.,Q"c It .is.. Is III, on ,I, J M _" l, F!:,.F':i,rJ. 71 r ,!*r Manuel A. do Varana: ,I I,. qu, p-dis Cloche III.= Ali .ntrads I. no, I. a-,.,- on quo t- .-.&"arm "Ill-lits, Somel.- Altotay Disr. battle P -1, test, %ra de'll-air.u"el I no
lendo un clatake,, toilette tie till entroolin on 0.1compl. tie bmam tie so padrinfe. of sensdar do Ia Repti If I ... u rfa ', entente Reolitt. L.-urk.l. quo alual vre's cAturniacio. pern hnv
O. me to. surnsurneritc ritincole c- It vencleirl.- I Cum ... d.y_r an rinTrEado y querido do todni, Jos
J, precajit blienco. conleroolorradia an Iblics P,,Ildln,,,."Io ,rh pia do fActIc., tie "" r e-ille 125 Palrn- habjn A horrible do Ia
Simecin Ferro Martine., padre del novi.. "fllibusa ismai" ant" de q en compa-tiou3n, con cast jodos Im iiis 11i'd- "Zio'l-orn Its le-sPI-11"Iesidente tie ie Repuhh" _ba
'11 ,r,.,prl,, I 31,mno: tratudos do .paz. I e h-tur tie ]a cx- Carl., Prin Set,-iiis. q ro.u.1t. Potation, del Dr. Manuel A. do ,
f Franc de -E I rtculltos, I ,has ir.bet I Its~ up P,
encle a en Moritint, Antonio Duarte Allonsce Y rYdelVMlrlA-Ato,,I. jr.r,,n 6ar. 'tmoth. ,,,,,. ,resoduls .. .
If Ili end El Irr2d. ,.noi; on total tie tols pardsvon C- conot.oca 3lipinesu y RCcP- '-!.Ci9b alnnt!ll, ,u.i.bso 1, ......
= par el m:r.isIro diplitz.fo tie Relacio Mil Pa abew i.p: I le or u ob
un rothe d bri. BeActram. Cie; Cie Gonxilex: Mill Garcia, I 1, I
reliquil laraill1w. Luctlautto- Lilly Blank tie Duarte; el tie k.jul net Exterieres, Andrel A -ox;iradamenje. Tle- Angaas leslecoollese impue5la. El prei del Spnadn. doctor
bift Is adorable Poets tin elegaretif An onl, Alv.irct Magdalena U t: Carldisd 'Mendoza: Gramyko, Dc mirlto no solo PC, lo,5ut do do ri'a'z. Junin conno suit tir. "Una uniplocule- manifestiecono III Manuel A. do Varonst, ha escrita On
Per tie tie JUanddert U "d Julia MorklesseAther Cordern; Mar. oPcrolanuell) hcv ,rctulda, en silencjo. oino lamblen par !a ve no .uic .due, minot, on rerocral. dleflh.., ,.jd",e; sepolin 11 SLIN Call. (x!cilso articulo titulado 'MI Tribu.
do, larn senor Anto. the VIllam6n: Re I& mavilltio' quo !'a ullfulledo en Aun ue el tratadoq Los fum'iLnae;o.% u-tiameric.n.le ',to it top do t.d.s IristIlect.. ..
del rurylo. of "Itatior St. into At moat lill el do Corvaila- y au espeen el dU.t.o ... Sumuele C pettfieso4o b En memorial del lider tie los obre.
P. ri:rrte. ""' it rruz un lu 'nr. !tjado a %einte mills tie no 'jQ,,,,%C'an'
oneft F,-, luln 1. acradulo hantut cl6n del Sur. Mar 'c 71 I 11CIn quo no hay jutencifIn algona rgsalcttrf. t,,m parte e ca. ros ancarercis Emilio Hurt Castillo,
duh. cl.o. pan If rearmitr'se py ficon he causado [ tie .seNtg'r ti Yuliul, ., .did or, Co. I I he to grain
.It -tin, Lell Dl ell Otero: Manuel CasUll. Jr: Jjjfjo liter; ,Ijun.aciee m, Intefte. nSrincutmr, pr"I', ,,-,,.,,,'Ir, ,,.r Iaa mfis larCas Go litter cal a. destaR
Condo apperpolia at kfor. preeldente del Ayuntamiento Ptna. Model., Mron I La fiction Ellie ponlrAn en juego ced tando Ins ,It.
t.-A. nolr1o, r tur otiqlatta ratio, senor DernardAnD Avendallo Cif e3 ,Fe, hiltin ,.III, I lisleres it marten I los mi5mos con l on, quo tin
y I!rnjn- liempn I, tiler co.trt-versias. vinirron aicualiclada tie luchador que "no solo
do It Or, cf:!O.= 'A y 'ell" I., ruiort linbrill tie ,fe is clove del o.' El d;)cotnrn.to conlle.ne a still I
do de Is messier de goal&, I p u, y ,116 Y diff
al onferen comicer so fiLlitild Y lnlncl,- Impo ,, 'IsIcto mrij"Jos supol .1uperers, In slas ,ondicionw de
?m m= V9.AldeDcAJl Je(c tie POIlcift, mlncltc GaraY; Ounlerslano Trjay y ,j.. So tirdutackin 6 .1vointlirlet, clausuli e Ago, ,fine so
Am it "llon exti frjado Para It ,,I, dur; ... 1, ,it pro."'.., re. In Co. Lei. Casuhu fuI tin glluR ILICIID- s
Allot. "I". T-m-Y-. y ,I Ii-udunte senors Raquel Crum, tie ,rrJ y:mO.CJur shbodo I- Ia ecrimuni. do 1. Items 1 on slet 171J.111.11- Pr:hclp.l-. que I .-retil,...re, I!,t.1,. Do. re Ill ill Ache. do,. lf,! ded.C.. todru, I.,, Inco.is do ,,, "un 'r "_e
ean, of Nmador Plitto tie 1. cmantiniont. Pue' del tralolo. L. I it, I.I.I. I roup ,
Persian it It tInlitink, Pirvincisr. III,; r t y seflorm, E oil I I IIA -,,le Wv.riuarii pars J.. ",it. Is df,,,s,, it, It lot I .1 I ail, os. so PntrpJ;6 It.
"Iff-ret N "iell MovAre do Pa. 11 am liju ot- I'll'
rtilptatea. MI. 11".b. un p,,I. Pow Pits y el trinlente Lull M En 6 ...... 1,, Jr.,rp.,Im, a- h. dichre pan I,; If u ... .... 1'. En eire-I., ofo ro, Japanese me Que erlr-rutlflro Ca, cinno, ,on ,it'm" t"oe" 1. t .... do Ititibut, par
eo: IA- drii I y Aeiorltg Virginia Partrall: doc- so" is '
"an" I I ,,,,, Iraon: -P_6 in de la ballilla 'I'
"' A to'- MIlln Jar.hj. .art: 11 dooft.ir tTAII1,1 F. Oubletim, v penorn, N,;nm j.'sleulm ellextion tie Ili ,rifuriched c Jos do Intel, I., ,Jn., I.
lit# --ull ildZili'ado plums' ,I J.'r,"cep, it, I q I,, pr1%,lde ,.. loo.g.pleleii., Mier; Oda do, Until- y ,I Jap6n to, oon -I in "" on" S, ,,II,,e I] doctor Varion, In rs.
reel, Hilda Ratio Perot, ,an ellic-ol. u-"'. n.-ntr, doeloos do it ,.I IN r,,,,,I.;, ,.I,, rC.m Ib.a,'jh'.os
I,, Crtp. I Tortilla neyck Dial, aultleirw) nodri N lips I .' '" '
clelm do LoUCru,. irres: Emillano 11sirbero. Elvi. do pl a poollir qu, Do Ireterom .... dal,,. JAN. mitrollol-l-mr I, 'i.uh'. net -Io, que oy1Ti'n ..a' a" d:'.u ,Jr; ,'u,,,'u, It, bt-lio tialoatin, R Ia lacer prolitActudoorn eme to diella tie Campn: ar oAn, Luuut VIII.r Rivadull.: little,. I 'In to I Is ronfluelle ,d,.,i (to SuI, Castillo coma top
Dom" tie Honor gu7mtp forlia, All. enufl.t- jn-ni,. ShIgero Rio ;fullifi. :11, I'll ::., i I r,Zt.nLI
' Klein C r "" -'46 of durillngo .1 ,,Cie. I No Impe .' I I ., -.1.j ... IJ.-dn ron ,,, tillu's ca Rda .do Ia
-16atitalk tAdl,. Clu. CIA v Z01141da, Disk: Itatoull burn: Fla.. ,r'trr'n C'1',.C. rt "'yD,'.j': Yoshida. el dopo)pdr, I d' fee' .."' A lid, a,',ei I R IN Canotree v tormiren
I-- -ImPAtil "mtid- con ,I,. I If hill,,, son Sr,. R6.1A Fr- dTFRRITO I : "T," ir in ", 1, "".he 'I Joplin a 3 "'lo" as 'ol'
I D torin Aelloson. If I;Ilueoatr tie ,,,, ',' u'uctr .. pre ,I'... it del title, d,,.p ....
0111. y tKild, leIO, 'I .drillileft, B"ru in deletion- tu'il' Auli,.Iko ii, 1. nol A n. a 41. tie 1--stif-dit .coii- ole Il. 110. ""!: o'b'!rl"' """".o ',';"ur',: 119ishude., ,.m. dirig-1, prel,"'on,
a i tie P. hirfeeirR Clara L, Canals: Jorc, L. uny hill tie ends tire. lie -1 i;fIa:,CI.n. Is "III Lit. I..
I
,,I ano P0 IIAI,J jo'Cel rl!DF ,J;1frrn Ar'o, delete, do cable s-lboorolon. El intiol-'. loivion )-hid. P-d, % I, I.- "'I "In" I In I Ias, obrorh y comn Antign -tTRARbIr, c_ nctsn y
a ,t,,, ,t.,J"..,d,',.Iti,,.m&rilic,,,-,tI till Artx,; JuAll v Retool MArniRl"ll pp.
Elf It
C, Imenle tromerlinn of rer Arleta: V D 13,rtir Urru. SEGURIIIAII: En e-se ,.Illttjl.,, 11" 'I", 'I rrn-, Ile lit ptirlutild.d. Ill ,I. Ia 'publ"it Padre rJemplar ciudadRno A quien
droll gua Oil dro Coolies: koctor J Ill P
up M f!"a dA do 51.1.1111.1. j.1 hrllltplhlj., -h t. pocurtuncill All rilslurin onto 1, ,lialito, it -.9lege, II ,;err del F,ia. proocupuban hendamente INA clics.
J :11, del t,.,.. hall N I handles lantos tionu quo tie al9un modo se relle.
04car III Its Rills do t4umuV1edu! dVRr.' A Antonla Wit "'o, I do oltrushO, 1,al;, o,, A Pro I", -olldo -?I
HIM 0$ Matter sill, 1. Aloe juk" Ifinum Retrial: Ran I Ilk: or' I. I,
lo lirm tar Ifidetanso MAN: doctor jxlrcj rqr. I 'I'l j,"Jolle;lor "11lon negn- 1 to ',Pl 't Iralloijaclorrs: Por rso. to.% linmbres y tell A Ins mejorrs condiclonea d! vi.
B Blue, Y Morla Ali. Alto. 11 esperado level, to nlkljrI, del pu,.II. 1,an quendr, tstar: till del Pueblo cubano'.
- Irlono"I"'U'd "And" Ollbirt y W110ra Fifth& Lima. veto; dolor SAIv ,*I C .1 'tie -1 do .,to
anatill.1 A,,wy, 40 tfa; Vicente Beach: DOInInso Cobra. "Or T.. V. lit l Illelchn MID cril hularics Jojd.d.'',.,. Call Lot I! al.,,:,, del 1. laign do it,, calls or. mo
ot m )401 till) wmn MACY Jdf noiit., "" J "" "'a Ant. Virludell Ca. Coll a f
i-"i". ." "' .' dt'
Tantn I., Aniolnu, Ar No 1C1k I L "I blintoo' Contra 'am trier ,.it p do ,
to; Carlos do in Palo Clirtif VAlenU quo tat.cloll.1i truffles Jap6m. in e.r1all-rvo
clonAdlem; J046 allern Ldi",!, ,",, .. t, pso przrinche que III Pueblo 453 MUERTOS EN E. U. EL DIA
- "' O'flo- I Lem japnrents lujlh liirl convienom Mp .. ct a orgulloso tie so olora.
Die low Do' ."'Of jf., n.,",*,'.",, ','," ,Per; William C- 11004110; Jax4 Aturflu; rN, MoUldc Currvo Rubin: dcWtor Po.lurn suitinnallsta 'N. DEL TRABAJO
rineorm, flecimply f1k. rellor Jusno Abele do firnindnal lox ffiro tie is Torre y ArnorA Ar. q on resolver itselfirtimente Ia, distill. TAIll Ilotnuoia. Sept, 3. Writ. IA vidouln me ),;,go II rc,,,,I,
Am tie Una do Ins poln. bills Cuer. las Internclonatep ,, .' NEW YORK. aCptie.bI 3. (Uhl.
0 In Ardlin"I haboneral. flown arm i'll y Ally"lln lif"'ll- VO: Jllmll 11, tie to Torre l nenorn: OA- CLAUSUL&S POLITICAH Y ECO. led.)- Cuolquier traloolo do Paz Ia. do Surl, he thrill qui abitt, nacl6n celebrii hay of Dix
rA Mad I Pmra. los traba;Ipalroli. quo p"!dCC'yr Nioli-O doi TrabnJo. porn Ia muerte
" 'lei no"to all rpWilinflItAtildo 'let 1111011irro Cnr* car Pertlerra I, mollorm: Junt, Radii. NOMICAS 1 41 Osts extent, ineccift Pont. qu, fee enordAtio C. San Free,- tun ,( ... I. ,file I ituivo pu C, 'oil
hum hil 'a l"'Ve"A'" Ins R.A. 10,ouinthr Pedro Coal vcIIIA ,,,,A del tralado, top joponneF cloco, deArti, do alor it Is China it 'I .
in nutrof Vent., quo y iontirili 'y:Vd. ;ITs-In a- I'll ... I'e, ins Itaill'br-l' rof ,,, d ....... u,
faminot": )' All Win llrinijin I u1j, A met-. iorguir 1'. for.%. ','u".'Pro: "'Oh"ll'it", ft tihl diee 'let& dooleir:, dpono no. I-in so ,-Ili 'III'. El %,,in[ do 11111111's one ... idinte.
- -ewnhIr,,h-A J o of- ail hill; cifahij Guile more, a OIR. Am Ire Orja ,,A ,! ,_ u to, a 1'. to,
1, Itotirl. u! .,vIGn,!, .1 nt"I"I'le Ile too, 'I Iuroh- durient, Cl fln
lu'vie, I nAlle, -1 Allot Mayor, 1j, ins ,,,D ..I tim', ancellin Ln. a 1: 11. ','.I,. ,u 61 dierti.,.,
F;. tin me? W") Van udo Irk 1114. o ,,I,, ,Job IA Mol.j RIIINI PROM 411. I lit ooloo v affiaro: Rowell" jtoqllf to, Lojlll flujuk." (11,1 ....... I Intent, liger. III comerclo exterior, ru, 1.1 Cc! A ,i.,; ,le ollor ,retallo RoeIttthip 11 It I I a ya I, V. ,:0, 1". rpla- hr!u a 1;oIl 1. .lot I I 4&1 hust
6 d),1.1,11: .Af! Itlrm IIIIIIIIIN y Alllmfla It ... Irloury I -',in r! Japan. tool ... I .... I." ue, ,- d
I., ,- [.,.I,,e. I .;,:::: ., I:!":,*p j '.'d;,.. 40' a"Ji'l-o". I'll
11" Par una do 1'. 'no, r ,ffooudioe jjrh n1i Aldn P-Ildw N,,I% Volta: Monte tCIAPA cljerfundo higal, ralre I I
Pvtoll.d. rom Inte 4, "91 Xtermillo" J A. I j1vrrJm;, ruillIx More, A Pin I c"' 4"I ,
snolle, IA cofirorm;' span Al'iNeurl" I If,: L'tonn'do I .-,:-,-.. nzo1r:nIo '.' quo -pI trie.d.torn ;fee". de -s u!,-lp!cl, t .... at ....... Ill-' El 1111.1 d, nourrin, Per Accident-, : Lit In A a e I at- co-urrIve-lip on ,I forms .1fona .fre-A I-- "fact ,I'll"
, I- .A.r r I 11: 'eut to I. alnun. Olvit lIndvix"": title do, J-P% 'Alledle I-Ido-Irlmmonle, ,: Allies Ch .... y Japtin dI I,.,..,,. ,loo A jol.
"" .
)I. '?")it" I'll', ,fll Join In : lev.d I 'If .... Ju-o.d,.J-u,.jj,,., Ia to. *I, ideut a In, ",I:, mnII "'n"fro 4 A D MArIR rellirlsk V ?I'll. Ilrftr RI)l I iluillmoril. del PAX. do
011,1 In I non, I par"Clono Un vncein del folOetion reilviii quo ,be rno ith-a. -1
I. ,,,-.,..,,, .......... lines Roofers, Carlda, 'I ll.hjv,:J 11-drIVIlls: Andretit "mirieu,.: .-4o. j 4 El Ir.l.,in dill: "S, r-,,,,,,,, (1,,,,,,,, I J,:uy-J. tie ",:pdoi, our ", -- on (-rrfj,, jame. In IN. d I;.,mur11II.rI1ao.s 1l(.1,"
ll;WJpJm,, y ti'lOldo Ohl. "" I. "Rept"I'l.e. do cities" nutrient, "I to I ofu-q 15-1. in.
I,, in.. (!I. y mp1m allo". In"ejO DIA? MAWIAI Angel f1ruirigue;I ra NIoohAK PJhprjIJ.t v write fIrrjuAjjo,,: joj,. Illitunn I -mlIn" ,uu,-I ... ... tout le r ... ,odo 73 ,,h,,,. 1.
prison df 1119011141" JOI0 r, Tolldor v oflo. jr.,Ill
A 11 I'll ,, ill,,, pq,," Arlool. y ill;,lilln 11.111011 A,,mq, Jr.: !111;h"cu lIt!, J J P'Jo 'to A ... 1 'Clo-l"Irerno. pr.-.,, - -_ - --11. hi"fe- ",sropoullnp. 1. on ill% *rojldnr resmilmo :'mo 11 No C-pults" refs h ... I rp -,I te. , I ... lie ,Ill,, n A ,,. -o" 0. quill- --Onto Mitt, Ol., ,1,4,: I I it. ,I'. ,I, -loo ____ I -- - I
it. I reethin I-MVIlto "d,. Indom Ins In -, 11 11, orollino emn I ---nuriinn W 11- 1,111flit, I in ,fill ,I l, jur1aIr!A: I don I,
6. Atevy y Ila y 11.011A Care k .ithotue, J.Ijlul ,,,, ,: oto N on- I, .,, %Icl- a Japoll y ,,,, peptic ... on.
I Ifeadrol do 011mull. Anighl, it In vp .: it,," y .uIrl", ,vir. y NI rit'noo il.rep. "" _IANusjd
(tin V floulle it- or.holl" ,,it VillOr Y VAIdles I A.Ams, err frenfj jmj j rbilpeol I oil or., ,n, .1-1191. uIP.- ,fit,
' Juan P. OnumAlote Clan orn Martha 011"ll" Millet 'Ur oux'"' Incompatible Coll lox 1,1;luillin, tie 1.
Wastes v miss oil A "'I ,,, so E IS Papel H igiinico
. 14. pit It, octal y .r.406. fillAtro; Rollo asycla Pill 1. III If A Cheik M. TAS: Los
mk .it" 11 r a thrmn v ArAnra: Alitrult, AnIm. Japonesedglac roinpromsten a solven. Justicift Internoclo.nal I lit A R C A
'11.4.4, 1= &om .1,10 '"I"i 1 ): Ili: J',lI,,J,! M'.'r
P. maulti- tax north& Delgada, 01 Chile y a] AnfArlian I
Cle" carigh #jtVhoxy_.r', dor Narmilin Miltichell 0%,jR, y Ann I (It Ins FF6tiut unte rl Tribunal tie SANTIAGO, Chile, Sept. 3. kUoj. 1
to .1 JI-11cl. Inarresecl.nal.
- Takulljunn ,I AOI-90 lenstriatexpliell lot arm Fernand", (Fl -o' MPff e ICLAUSULAN FINALE lod.)-rLi Carrillerlit VuIdrJz6 a
at "W"fox" y kallnjr Art ----- nation .1% 1. 41ink %At k rB: E, on am. b.j.do
XgUild Us to )NIN del _________ in snelfin donde to% Ertaillets UnIdeem list Nlift Chilton all Washington,, emCa floo, I Rodixtruem. a. ,.nIrenI3ron.nI, esploomo Froblerna tado de 0 del RIO. a surcribir
Off 6) ya el, per Soon el J uptin an is ... "O X FO R D "
, tie cual Chin .a..
cid oin; anocite... lutclonallen) hark's "'mun-ts a Ia ferencla as or Franclco.
EImm. .n %'I' a ,',','u' 1', n.Oj R e c r i r v I I,."Weeks"L-140 dill Itanavalks. P In pax con Ja Prodoe Nodos. Eahvqct insamedialla.
(INIA. it is renotmit,., Of, Carl = ___ __._ El article J&* Pre.viamente, Nieto del Rio pro-I
ein p 26. coi crnd. par nunclirk Or dl.curro on el coal de. - D OLO R lies come, caracterulr& nueva tie Jorb collilinclit de u%_e Chile e, pin- 1 BELTHOR TRADING COMPANY
N-off I an nuilem 1. A.lubrion't Mirtuoutillith die N PAN. rXIMIKIll I XiAr1r.-l. quo I, I1,16" Pa., ,,, 1. DO PZ,
___ -1, ___ __ _ derclif liberal. poo, to .1 J. It J..med.,"dc"obinf O1. fheranin Note",
Pie' Jose 11 All"drioll, -1 Ur, Callum Mo. 1, rort d.-Frolln. y .11 Is vol.. 'fielf.i.of nation Iflujil err,, IcAlOcilll' I"aladn, bel ... rjujam,,J, '
"Arliou, J, x4yam. un Iran P11111"' f On !:! .1
Otar"o -1 -I- PuOviort I steel "I'llillholl 110 I- 1-11, Lop ciorpioa, If ,m Peall'.11vt 1,,.I,,. eoulletrik is. ot;'.. P.A.- P,.u a. I 'or ..u, in -n y que 1! 398 Broadwary N@NT York 13, N. Y.
,u, ,,U v IIII-iss ,I. alleaml.ciphijorrel ,16,11 1,o ,,, a. y 11.111 I ne, (.Act,(
= 11 f.t .don -r ,,,(,A 1,,,, .s.11','I ,,trjult:etist,.a fic-Pleilli ellielettlier u!ls Peuce6n dc
!VI "" DE CABEZA 'to" '!d.mi.I. ..b;. It --ol.
sejle '11111. 1. IAIII Set- ; -_ __ ._ _Instill "Onalfam, "Its. y icll, .V I let-i ____
,mum.d. 'J.144ro general. tuition colloids. on muclul. lumoo;. .. 'Ju? IIOAM '111 do gon-o.
lop I"nuill(Mollnuies dlidoceertul -1o Cambia do dur"e., - __ ____ __ _411 sertoe, ler.- ,IS,,. .1 no,6 re, loinniliff
ImerO r"laf, Astairr". .. plialan. .ulrl yul e lor.1 ,lei 'ro,,open I.., HAN ,
ushe. general led-- diinat it en cuanto empiec'e Da.AhC'.9.Cd0 ,,C.I.1 sort. 3. ___ - __ - ____ ._-_ __ _____ ____ __-1 )-I- aillileir 6. ), I, Fr. Ill.:" d '14511 del Cartier, R-11"..." do I'
JI" $4 voltiatuee. ors"dit 4. 1. INI'mr. .1 huhat -$I. .I tonnool 44 P"I'm quo of oil I 'pamill (APi.- .6, Ile Ile. I
Ofurs. no. ,I A ..$Joel... I;',4.d,,ruKI: m.Iah, 1. capil. it .., -do ,.I- cludmid del promdout,
Due, Anitteril, no. "Ititil. 4. a.. a Pearl. jol- '. in, lit 1. hoeh, del nourin. 'I'llonan, .,-,-I tie Ifl- Plincipplil',en SORTEO MENSUAL .
0 istuto .1 I~, Y,;,,-. A ]*.III Pin, lie lony. ion". 1. per. A ]- P,)..- .i.tilont. do it- one, a P- :' ill.. be o If I I A : I
lindusurt.) jung.,h,- a tualsolta -11. .1 .W.L. I it If
. MIAMI, Florida, so ll,,,A,,-, 1- -ho ,.It, ,I ,I .I,. A ,:olu, 340 mill., .1 In, it. rallemse decide, 1. p Ill. do por.' J.p. ..In,,,
lhlpell .1 as I.I.,"on, .. (Alll-.,Kl 'I , V.S.P. do K o0vi.. 11.1-10printur rom. oullerd I ry -,.,I ,
doclar da1v nurno del ;bmp. dw -1p.cilien. faceme d, trati.j. A, limbo respect' A 'Junne. ,,,
Dos IN- valets.; )4, 31, ji-grify, Is. title do I- JAM. lot. 11,111,11" Or I., 'i ,it an Ia. P la n de B e n efi cio P ib lico de
Antabl, Muen Yellin ". O.N.0, on. vIrjd.d do 20 r A do rm eliborlecl.o1. 411010 Pain "Ide"It' do Ran Juan do Puerto R,. par hdW reemido M.ChCN forme La fault I, D tie 17 rep..-w.olles .Ia '
"filil".r I.A. "Illeel ,gro JOIN. ,'It u ... vi ... ient. do do dichit. lit
Dom, 1. h I ran par A ro: matter I 1'. di'minuld. 6 I., illti. Alk-Stiltomr. Ropl.l. .. ne. on I .ad, de" n a As
"o"io-jjrltI0fJ1,Ao 1. mehadejok, Mo. Jlh"A, 11. ,irdenadd Isar totilotto, it, MAN 1101-AV r4ifin, A dictut hors corcm "I'lliZ C-lorl. 7. q.. comovue d licana. acePtindoze on general INA NO. i I
, Fit 11411in came in i'll I- I-Illud I-ill Norio. In"Neud 12.5 &arenclam del locretallo
Vean Acheson, roll tie, Eml.dn.
"a fintillor. X. upliol: Ia 9,11011 "' I' it all 1 Os(r etliin, I re.91'renen. I
. Hot --.I.1p..."rd.m,",'' ,, "
Am raintm %-h Luin handle .1 Optic. In IAJ L- nayrnr Ioerf. ,Jet ,jento so Col. 1: "' o""""""er COOPERATIVA BE OM N IBUS ALIADOS So .
r, .1 Pylectloo 0,11holoof y _pecto a I A
If ,,ti, 11%litlerrit, Aujrqee
I, C d ,
it- 001i.rosldn lo;, Pp t1c1r1r
111, TiNlaill. cast- fillrolkle do ),$It(. A 11.4 culs on 100 rolilo, par Ila,. y ,,, 123 Alka-Seltiver ems un onalgili .r On i
Not I elginto Ca 'catlefa, Indoor
Itodritu, 4.1 11-Y., -1 onfigistratio Ia 1-fdo .1 Contra del I la. coke. del canton. of& An. Zeleindia, P.
&I'lliAlCmut dixta, dllllql A, -sradabl., dameactilte quo Ob. A : PROMOS CORRESPONDIMNTM AL SORTED CELEBRADO EL 2 DE SEPTH:NORE DE 1951
loths a Ins 13 gred. 3d roloulog do Me mconmajan pretaliclons Para is- I "" ,,P
Ariam: Por" I-Illud Norio y a ins 11 Mrsel will. Mato An so
diftitarks Tallies 4#,)& TWfo Itill males. 1. r.Xi6n SO. do Hart. Do- "itailafamallemes.. Com- .. ine I-pers. L.in nel.rabraws LEt-' VDAtUnldor. i I
Y Mialflante Aodj R-mus; lot sq. too do Lonallud Ofate, junfellin thing- Y I- 1011A S.O. do 11.111. .,I I, Nueva Z- ad., it,.- I
buins Irran'tin. -14141i. Ajp m ca fee pupda ram-d. e, ties Intr all, parle .ostu vieran One box. PRIMER PREM IO: 0-33779.- Ganieronot Rodriquez, Calle J. No. 104, Vaclado. !
11) patirm, twins Its,, vt an rev itto "parallicambiter Imp
9%olns I III, tormsekindo, a url punin a, i3o Comte I i
Mandel AffuIJ.:j 'A1,,,eoue, ,jap,,1j.V am at Sur-Sudillo- do Cahn Dr.. 114e n4votlon on am prebaol. mctli"ujm f-ilerts. Una Is dam tabloves In .. alone.". No me reve to quo me dZ: '
lfw JJJ.r 14 -torl, 19 Aproximaclones delmiSmO n6nnero de cu3lquier serie.
"J"D. el leacumuol planna. to, I6 voulart.o. an I.. ,
, y -atwio rv,; foolm4fdod Yx rnt)vvv share ,.If rum- a of If Vumero 5-1 1.30 p. "I. Itenterl.al.... 1 49 AproxiroQciones a los tres terminates cle Ia Misma Berle. .A. to In. P 1, I II.C A I... do .X_. V_ I-. burble. cutid. I I
,non o.,
Mount bo -. Y v-1-1doet horkille, da 0 rl Clelft .little in.vo ,od'. in. Ill.b. 1. rinfreack.l. sol.tion. Adcoldi do Jlmltxr Jos elletcorso. de 950 Aproximaclones a los tres lerminales de ohas solos a Ia aglactoda.
in losal.n1e; r.pidr. 114.4ii P ends on&, deal&, dele,
an 16 PI-1114 111-pla'C.L.Airml Am 30 N 35 1111111iii, N.O. cel b it ro... me stured'i aelii.da. T- lettiones a one' I
.favIt,d 11 bae -1%1,o, .,,,,, ., it "KI hur.cAn ji.o. vI, I I
W D of I
'Nom ,%an, I on. #11. dI cle", h!.nd...I.-oI 1. p. rumbe, unmod.; a- .ereffert, Alket-Wou,, A peouna, cor'n Call mento extipula quo IN i I
I,,da.!nR: hoillao Par heirs fl.rc. del cifitrri, it itself etairdit. Sit ,,,Jr. .,. on:, nolauto!,astanadoz Pleriemma ,:
oL Pa, a I Pulotlit. lndr It Cut, ,,I, ,tJJIx liq.
1,140,10 ,omau tino evel. I Keeparmon fo, Clothed Trujill. .1 ,1,16. notntie, .ct,,.I,,,t. hall. In, I 1. .
11, Olkoilio ft.d= am V-,Id,,. Ctn. CIM)AD JRUJILLO. .prillImbre. do. 4. I.tlited rM72.8 ittadin. de n. Alks-Settlier Is tooloo a dioris efedl.t.m..t. des.ou6s tie Que No ha, SEGUNDO PREM IO: F-30451.-Pecirc Brilo. Busencriventutte, No. 522, Vibara.
rAl 0401141 rionforourerti ,I lltjd. a Alons Ran Ins preoun 19-APT02imacionfes del misino n6mero de cu-ilquipr serip.
"Pvl- lsffpfdee Manuel (pilit jj.j. 3, (A T to
net Orplod. ]"al.k.A., J, loup2- InUlAs .1 Sit,- del i, '. 111111111401 it 001 11111115. odn Parrot, Inclemir Cup ins ,,avoi. ,
rr allman. vA oturtmer aniverelarin ditht.... o.orto PoreelpI. Ileeltly 300 ... Ill,, I ,.,
gr anallutl-4- Ane or 03pidl. a 14 aum,,[;, .olruyel, ,I Vdi Plimo 1, John"". Seem V"J ,.!- -' tie. 49 Aproxinnacionsis a Jos tres terminalp, i
to - TWIN 114. tamblin. -1 proponent dilenitill, tun Infleou. 350
J I. VVdd W ; ,,,I ...'o ,,,,,.I ...... I cruniounic vit. I I d "' do. &,edfue! las (res terminalss lie otr- series a III ,,qj,,cjqd_ t
11 Tled-1,A11-ri 1,JnJ.. Menial IN, Vista to mem,"lon, do at,.,, 11 O'i %, fe X I re "." ,sq U. ..ntr. .1 fir Aproxinnaclones a
I
,,.!, yi'l jel',N1 a, iW clelil", ahoad d, I P I
Au' 1. on Ill, in hhuA or ..led. par I.. 11,ined. If I. I. i
0- ". Dart. III,. ,,Kl Observniorif Metronotelako del clothe, y too viewro, ,eigUle- Gran Bretons on on:ul I C.Ilyll.
,, o1res once intention. do 1. C.mi,16n
'Infild .1 "Vajii.t. 4. 1. IzjAkj&A#. refill -Nis I.rd. quo me, exrA ,111'1',. it I a or rxIlenden hatilm 140 InIllm do ._ .I TRES TEACEROS PREKOS; TRES CUARTOS PREMOS: I
I
-Jhur.cAh del Carlini gap- a I stir lie ,listioicla do] Coulon In 1. ,,art, hoilto .. oblo, del Extortion Oriente y olro. passes .
Ant Beinflieum )JOIN wan. On tonjun ms Capital, 1, In Ir.yeelorla, I 1 mmeeN*e-,N14hl ,eei Intoreenudos. I
to do holithl. m6.1,- won4"'te atmealu, del olellain me 'ill El orl6elle. "Pravda" dij. I I J-17210-Ricardo Nitta. B-03688.-Ignacia G6pbsa
4. 1. runilho actual c.11111,fl. .lend. In Me-%- j 0-2SA03,HUda Herritindem.
11"bans, luflelfDO A Ali cargo Ia FORT DI; rRANCs, A "'I'll"l!"I -1 O.N.O. uJj4 vW,1,1.d tie 20 mij. I ca 1211c. Ia Uni6n Sovittlea ';In. tie.
dJeefull M.rll.ll. P. aid a Astir a to conferoncl. do S 1-34633.-Aguodo Morales.
On do 1. humor ins rupaJi v off. 3 (UP).-Uno torments troy'lliel .fo. ]I#- par horm I per.od. quo contintic ani F-08380.-Angel Ybiboz. E-04224.-Ana Madrigal. I
"Ima k an 1: eo' l li -1:,1114 myer drilruyeso I, Ills ca. lei Ilurmnle '14: PI-11,111111, 12 honui, Francisco, donde luchart par Ia Paz y. I ;
to ei,,. ,ut I; le Club fal A. vpr 0. ly planWelon'. do PiAtte. I'llentrAx it, seprixil", i 'o.I". -.-- .- desenmescario-4 I., Planes tie Jos fin-; i 57 Aproximocjones del misnio n6mero do 57 OprOximacion'tis del InISM0 number de
d'-- -14-0- -M 11 rernt.r. 1,1111 hOm I I)- lrhulll ,Illr nIe, leaullull y treat*. Idadlion c AtlAnjlco, Itiera del area rneutkrfi proptunfies Justes, elleencon: cualcluler Berle. -uolquier sene.
LASO' 'oull"N'l"Mu"Ad Ld-leenst at Ohm Pricadores, dospmrfelevol, C1611 log v cities fuerteo it, a porle do titles Mallorca, Sit ,,utru I
)."fit .k3 pue.'A.. CIA, :11M.D. :ereclhe del c1clilo'-f.clariI ,alre- e enchentm .cto.1mall do 147 AproximoCiones a IOS tres telf-runnie, do 14/ Aproximacionez a s tres I
11111*01IIIIII-of loul A hall pareldo. Lox I I a In Ali I tie pol..... hi 1, "' un it, I loilln"! erruiriales de
i 1-1 Occidental de, Oriente mg1j."A par 101 )it do I Ia misina Berle.
me .11"Id .1 faipwridido I, Will Am- x"WICIO lielf'16111COA Y flileurlea. (Jupelet. t. 'ituh P
,-I. y ourrourneem, van,., I. nocho. ih y. ,,.,.I,..; 11 it I Per, t.d. Puree. I I. InIsma sene. .
,j I ,am rail .8 91-tiolo, do liltllu 47 ir., on
5,
rqhcix, lolorruenjildum Peru y I nirturiideud qu, tornefirl Go"' I.
I me. lap ci loolitud. A ten.$ 650 rnit as .s "d"'
1III-1-r-11 Perot.,.,",,,. _11't.. . t .'.' d.,'Ihjebletr cielon"t ... I, .r..y-'
raimbo. pos.mag r,,l.cjolAf par It tie--'- '
I 11 I ii. il."..." rEliv I It lemloo. in lit" do A1,11jifl.. I. vclmld.d do No, vic. crA of
Z' 'e"n"'I tt"P 11- C61alkin JA. M La tormon. ,hortei 1. "at. on .. I; .okiretile. par 1. en. CUATRO QUINT08 PRENVOS:
P ell Quill" t1ria y junare, pli Its 4:00 a hool. on No PadrA III,, d Ann.. cuterid. me
reenj I I.M. del delming.h1.1711. ?fit ,1,.,. L. ..,:: to .11"';mIce'lim dTjreNJ." "j6,P,, .11E.1- =UtIr 11 P-'.Y.Ct. do iregliument SPS SEXTOS PREM10S% ;
nirulat vJ U X'jaa7n-" VN'l- Far: Aloe P"" liol!"Id" -%I Pont. I, a', I. 1. 're'. Ir,.In I NO me H-3721IL-Mmircedlim, Dicn,
It. Andru, ,I. ,1011nin It too 9:00 am. ot. J 'tI'le.", A dionerite at Oe.t, ho. ,,In, dad I pre, our lap delex.ei.ne, 'd'e
ad, i ,,, repo". '....hph,:,?dl1'v 11 ho A 1. U.6n Sovietica. rolonla ,y Cho. H-0742G.-Nitevem, Marrimichall.
-. boner Pllnrtojt. I from cenelOvelQUIR Dejecian Impe Ir Imanpr .. I 0.36240-Miquol saiz. H-2188).-Leonor Dorr'qo.
Disk. A. mal.tt'in in. plr, hurt.
In I it. 4.1 tllboa-jmzj N.oli*.' o rip r-1,11" 11 dl- a, Jim demariollmdolligra I a Ia nmveX.ut n u"","',','ez P b.chln .Jet rellionn. .or. III, rodu
Lar A414Q-l A. JNCAmm 1*1111lidn't A Marion I'd .:: do Guerra, v re I It 'n .16 1, '. del D-3759I.-Maria E. Forn6oldem. C-45240-Hild. Bainil "
C
: ,I ent. 1 till XAP*cIAJ lillmorre 3_51,0&j. I a F-27810-Miquel A.
roAmr N.Cl.roll, ..,ji.,mlo., 3 4, jeSt. Ijaj,. c1clithi do modnol. I'llon. Allintico. I- ,in po.umpaida y n i
Atior, 9:_".::iI1An =.'nti _-- ____ _- __ ____ G-.yk trots tie .P,.,,,,. delete .1 *A
nallof U-no-1 14r. Oullinj Ine, rep "' ""I'D del I r., och., 1. I 100M.-Educard. C.-Ph.. P-fiolver. :
" C I 'k is M-21919.-Ang.) Remains,
et"Itentak, ry.nelac. C'earea toollno terthe, ll.b. ,l ,nh"nl..'i..hh'$'Ila',,I ... r $" I ,16n P,%raexponer ].a Pont., do eo,"Ateeks Ada P too, Luim A. Collsdo, y late menvic sells t ... -be. of trituid. y 1. 76 Aproximaciones del 1,11smo n6ropro -23436.-Euselola G6m...
It UNIVERSIDAD DE LA HABANA Acheson, comn Jere do to delega.
-riL. P Jlrt.- tauad.: roller del At II.S.O. DAID--ort"Ail 17, pill s
I'll 4.rta bil u Print,, 11.111,1 I Zi.,alcluier sefire. 1 14 AT'roximoclorie-, d l ,,, ,, I
,.% UpQu1AIA Morbele. CIIIIIIIIIJAMIn all rapid. match. en 4i-[ I C16,n del ,PAIN dande .I CIpbra 1. ,11jer. de
rup: d-eur 0-itake pelli-I dota, Ca,. r.ccthp a Jamaica. a m, jhAmdj,,j.. FACULTAn nr CtENCIAS NOCIALKS con crencla, presidiri vrovillonal-- -,jalquier serie.
116A Soladrissix r.yu; jot mijual fe". : VSCVKLA'DE 11RAIVICIO SOCIAL mente Its primers .ellone., y aJXu-1 I 196 AproxiMCICiones a 106 ITes tittminales an 294 Aproximaciones a 105 tres ITt-minales de
I'loom AYJL mAgutooda del Iftibunal Ili out hay VavjsCI6n_ VI rumbel, ties esfer&m parliamentary Due Ia mistrial Berle.
'"140 Cattail Au- que am at C.N.O. of .nails voloildod I Podrla contender a to, tint a MiSma serie.
4uptfm: act" C I C 0 N V 0 C A T 0 If I A Am "' .,..
= yf,-Wmntei do Is All4lorepi.- r_ do Ir.slacitin toenails sabre I., 'lots dealarAndolos luera tie .a- ".
,,)Is ,"tta:.J. m&otationed o4lari .1 So 1'. .rdim, ,I .
old I'llorAndes Ity A4,jill' Ia- ca saber par rate media.- pars general collocimlonlo, que. tax .e.dedican sit tooter coast on.. 15 200 QPTOXIMadonell a )as Tres Tor-minales de )as Tres TeTcoros Prerinjos: Cie los Tres Cuar.
rem jnpej Von 8.9; Y care* do Pont& Mo. to exilmene,
to A". I I., itectrom. Kate d. J.-.I,. I.'r-uu.A .. ej !rimii !h jt ] Cjj! j lei, A it, .. el 41,0089 Jos sorn dam a debate,
.1 _jm !,r yj., Sao I Mientrais tanto. el President. Tru. tos Prorillos: do ICS CUatro Ouinjos Premion v d,. I_ go,, g in, A11- 1 Ill
I I I I I I I I
. .
I I I I .
.
Pietilds 24 1 1 DIARIO DE LA- 51ARINA.-Alartes, 4 de SePliembre de 1951 C11asificadoi ,
I I
I NUNCIO S CLA SIFl C. 'A D 0 S D E .-U L T I M A H O 1_11 A
.11 A R M A C I A IPINARENAS
Jz.j U E at A 0 9 A I .
JOHNSON ""2 16n do 1. pAti___ 131 i I VENTAS VENTAS i
onsilatro T AGUIAX ,. JWR.. Media: Ra. Media; Vl- CO M PRA S REPARACIONES V E N'T UNFS cctite MsLilla y Senora: Antells 50-1 48 CASAS 49
rI&TU 0 08 L. I ------ CASAS
NIN 9= C 1 49 1 is
21M A-U31, al-l"na montio Sllnch ; doctor Pedro Sin- ::A A 42 MUEBLES Y PILENDAS .. -CASAS I .
- a. CA XONOLMCA IN
Chet zat7r, y strums Marla C. To. 1 C.V.N..
am. ascoNAMON IN~ ~ tg- U- us I,,tto =Aot. visom. pa
. rres; Ren6 Sotolonjui 5 -A.r. .I. jin.1t. ... to If.' it it on ,_ o'.., _..% di&', I 1 1 versionistas
r FROPICTAT'lost 14C D"TIMSIA C -I. m- ci.- asts, troo, ,,Kruti. -'..d'c of J.=, ': I I
wmt Z !1111111111111111 "." n I .. cl.- Pcoplaid.- ems.
Borja 11jesim; doctor Root laral b- %"ludo d..'If.MrF --- .rtuiss S- od. C "I" b-17sa-as-3 il W do. &I ve ll .. "'I. 17.141- lilt 3.174, I
- i. SuJra Villor., H.b...
Qtj nt nu: Mo sly Carrillo y Arm,,. "V1 d.S-I nde Sr. Cru, Wallis. Luis haversionistas Inversionistas
ROBIUAM M= D-1516-9.5 D-1707-43-6 CASA GILAND9, ; ACIjZ71MOX61i;FIC; '
V&ld65 Ramlms: justo Vgldf.% Ilri-' I r Con 'a V- $-udi y Po W' ft" U.
115 MAQUINARIAS CASA ; Al hacar cludiclular Opera_ too. Dole- 471. VW. V I I P. I Al bacer cualquier OPWO
. arft r& Tomasita Ramirez Blear- SEIRORA AMA DE to? opera- Tclokf- I-90711, $1. Dieff.
' 9 6 1
Oy senora Zell& NIVRS: Auto- I Pi.t...".,,p ,;,4,, .!:,.,4,.,Z,,,, ,,, Al hew., cuolqu _IAN
I 'iS'm I
.9 7 9 7 d Form par, much ad.,.. I) _43 8, 16n, h6Qala con Ia Lntwvm
Mo Reyes y E" 11hilsts: Lucrmla RO- cl6n, Iluigula con Ill tnterys- ci6n, h6gaiia con Ia Lntwvbw T.- cidin do corrador coleqiado.
r1jur.: Guillermo Ctfervo- -,,Ic-,)r Z. '. lv I. riot, I C
', _9 7 It I.' to I .IEST.0110S INTERESADOS PI.v' -.1hJul,"" r =F--"-"'= 'j6 m"= : ci6ii de correclor coloqlado. ci6. do correct. cal-91-do,
"' ""' C= ""I'll. 11 AN
tit. T..1,10. h reudodso. W4&N
docto, .; 6.1 en uns concretcro liortAlli, I P. r214. hall 0= = --4rakft. C-US-43-3 -t. I., most.
C46- It 1. .0
- .- ___ 1_ = Arnwido Dfitz Bmv' I ; 0 PAU.. V.P.U.. 114.0 O.d., .."s. V.- Las opemclones obigictficis
TU Is I Is
*C.I.q '.do.
-_ htParodiy ftorsRaQuell'toll-i Chien, con motor gle Nona, I- Las peraclones otrocidaw Las operaclociss ofrocidas Infornmon an I into I
ci6. do __ad.'
3" to D4swo-9 par ridenabroo del Colo&
I CC .1
DE TM O HOY totc: ld.rf. .Ddrigues j)J3z: doctoral no. Pueden diri0me al Sr. zzz====_ niiambros del Colemic, par miambros del Coloogic, .
3_ y A N A .. "i"T 93 1 ableften 1. cany., 'Clemall.
ortella Rodriguez: RAM(ill Iodripurz I Oscar Uglorte. Apartudo No VENTA S pot I I Proploclad Intraunible,
IR M A C I A do Aa Proplodad Intnuable. do ]a Propilladlad Ingiclusible. GANGAAPROVECHE do Ia
' y I LL lam. his. I
It A It M C A If led
VJJJ C V ital. I I
HmAndt: PatriCto 0. To cs. 1 1348. Habana. tow, Vacia afrecon Ia mayor ,garmatim
. obacen IQ may., garantio. otrecon Ia asayes garazatia.
nRA ANA Lull 89SPrIts Weldo ArgUelles; Carld.id Maruln; X- WAS Vcd ds, $20
VLd* 11 cor I- ..
I... AS ..d .
yC E UH-D-268-15-3 ,4. = 7111 no
M OD .No Garets menocal; gnwiQ13 DIN. ) d, 107. .. = swa.
.
oftors; Forlivio ftentes y Acel oro cortot 12 Y.Hmla
Vedodo Elena pando: Hilda Alnnr Wdes;l __ PAXA R-A Ho"ORCRS, o"11111 414, Pon. I __Fl.-W. to, __or._ do '.4 P.v $111,50O., CASA PARA RENTA, $10,000 .. j Dem Oontiles do PAU& Atlas: Coly 17 MUEBLES PRENDAS ,rr fC JJA,,'ou W.'.ec='.. it = I. I it ,cocina, coarte r atc,0 in, 1111 GANOAI CASA VACULI=RTAL. SALA.
t.d. Part- Pernindez: Oscar arunex. a ,),," -7 EflQUVIA EN $4,541111 ,., 9JK-m notroa. Sol P.z1c .';;i. a,. tZ ,,,
, 6,1io I '.... 0 to! eact6n. Voida: doctor soiree. a-W Wo. lniarta,
glo, Perm 1CoMrRO MVERLIS. RAGO NEGOCIO RN art.a., 2 --- Inforda t &-to I- 'W ig ____ __ __ D-13113-4111.5 dolid, 11.10.24 Mir.. 3 PI D-1831-48-6 ra.d.. =In,% PAU& con ,1-.W-. G
- 'r= '. Diaz Cruz; HlldA Quirim. of act.. I-moo c..oW' soda. LIVI.I. = Carlos III y una del Nuva Mercado. tons. a SM. Folaricadda so .. A... I I Jr. o- ,,d.r. .I..- -ft- oniQuints c W - -Rents co.g.l.d., tn2ft let.- : And.- sctoud. Sn. lot.- .A-Ut*d y n- SANTOS SUjaFZ f.'.. Too %== _He indes viunA tie Ord- ribi,. lib,.r-. .rchi-, b.16. ... ,VRNDO POR, dT9NllR30QUE.AlAGA UNA
HOY DE TM O ,,e-':; M ... dos en it ..'es Ni of. do ti.onbes. .a. W y Tluom- Vidriaraj del cat. do I da I do I 11 _r '.it I
blar, a Orufta: Perito Curve- Atsim caso, Laln. T.Jil suit. ..' 13 y 2 6. Al-ro. .. I .. I h J. 11. d' I I -Do Al- M.,afflo. c:v l %.m .J.- ef,dd, X-2961 to IuAv. W. I D-130-U-4
jet -: Zolla D-174&tl-7 .. = u:,.H. I ,._: 111,r, an 2M
am: Orlando Bouladn Her- 10-D-1704- 10.1 llo2,A- y C_"_ J' a jor. TEDXnO ,126,06A VEWDO 111F)CGNIACO
tie Arronti, aa:.o". aA"oR'.=r. Ir
Farmacia DRA. GIL attain, R Igo" aroi o., ban.. PAU.. entmil. motonvivil, rU4197: COMPRO PI h= I-... bal., cool... p.U.,y it..- iperflels 140 'M. odU ',C,'O..*PIV nm s,,;:; n;i, 6'a I.My
Rodriguez de Alvarez de 14 Campo; u.. A ;1. 4.1: ,ctor- Y Plot- ----fill'-- I adt.ri. Y.W.. Stl 1. a, I6,"
23 *alto 12 7 14 Vedodo. doctor Salutsurio Camucho: doctor At- 1 glu.bI., m.d.,n.., -tigiM W.W. a,. I fairl ... Join Oftecoor Par 61. Wells. met
mando Rivera; doctor, io,6 Jordin I. A I to, 10,1-16. prime. Into rc,]Ans. Vajul- c sta alm. minia. Precto it.=. B 31139.
i ir. .:, --- - ALZ? 1,10311sub S. CATA- AOR'73* .
,Z -111,1; I i.l As son I.l J- I-13-1310-18.4 I
,.i. inout. .gr ,,,,
F-M l F 1940 Avendaila; doctor Emilio P'. ,JyrdAn '. i-D-175748-1
Avendafto; Guillerano Alvarez do 13 date,: rariscradores, muebles otiml... ,qul- I,.VlNng .UNA 0 A JIVACIA. MXN. LA P H 0 PIEDAD , IN 1u nA0Y-U1:-La. Jardine., P-. --IA. hall, c, VVNVO CA
'-Laz Maced,,". Cit'"m I I cools Militia, c.. Patio. 1/4 ertudoo Jardin, ,:;, I"- ontedor,
.I, __ ca, No. ,7. D._ Rep.
pa: Nona Monte; Tell, DCl.ado,,,Aj.. D_1793_17.11 III,. LWrmm U-3795 do 2 41 P. an. n 1 4/4, 2 luJu.raj Portal I.. a '. "" ."',
,,e Monti* Eveno Prieto' Pato Mar- ___ - I y wo. So .. .for woota p.m at,. to- b1fto. -II... Palo. Rom 205. lot.-.
Fai acia I n ].R. Columbia). at Ict propiodad so con.' sa,10todpRIA24.001). JW5. on 1. nm. I 11-1731147-6 ,
do % enindez: Tony CaUlas 5, seftorl- D ...... AS-"- La Propleclad as of fruiop!ll tyoWboneflao al -undo-quo I Ill MATT ,is -PLANTAIEN RARAWA. BURv seAa a Ross Gon?:ilez Armaw- Eo-oi-r-ko. -ON- -- (Cc" AWT EA. AnAXICOS. "N- 11, I ZDCFICIO Ill TRIES fLANTAS IN verilents; rinds un A. F., SALA, 2/4. CA' An.. is o..,. on. deme.,.d. 1.
o.1,.. b.h., do plot.. poi-411ii.,rops. D-11, Agular. on
!-y in .DW ptm!: .6. .to- -. cagurans soon rivals done It.. coriod.r, c,, patio' 1/4 ato SSX0- Mers. X-65M.N. intormodl.rica.
Maria Oruda; Francisco FernAll- WItIneo. mAquinas its cinr., I'd Is, to' = "',C-1_ 11 .a
-J.r quo .,too 1-om. 11 o as. Pm.d... I.- lual f 3/4. 312 v. S.perflet, 112 .. to
dez ), Severicus' Diaz: Nimlis Do- 5 to. de J-dif orild, .a... .onutdor. U. -, b -16., 611.000. Cu. 2/4, $7 Za-z"', D-108414
17 No, 258,iinua ] 0 1. MlI)gLICZ Jr: .Fillberto Oil: TomAs J'su.: W-01 r .. h4doldmncol morale a !it y, pot Ia loonlo. shTs do so= fmatinuale, III insfulat ,;I.
. C-177"'17-5 V'110 do crindo sr Palo. Frerl. .. ED y espiritu do simpreso. BUENA DiVERSION
DE TURNO HOY Pendis: Hipoilto PUevi Ren& Her- Pit ,u;rl.,d. ,,- a I erlas: I-MM I r D. -,
F-6092 F-3837 ,ng d CA; capitin Dounkn7o Arenolt f.-on 15-3430. --D-137 _. -4. I I let' -- An Wrrolor do Alulcoldolente Ortelic, Montequin y SADORE., 111. GICIRTUNIDAD: dos Poirdaus. 4 ,- -- frictuo in Puosargento Barium Ideas Lxw: lIZ!,ti A-8133: compro pianos Izund 'roodo. o... A id.nuis. I No se.consionta clue a] claispoosisido do coula &wgto lei do BUFETE, GUIDO COLLI ,fz- -=$520= 9i. 11
, Junta a I 1. r 8-5071. Alit, r: ='O-d6.."'com
a 13%. Stnts co!q, alto. antes blen, anizatiewele 6 quo labate dill"nio. METROPOLITANA 928 Di.1313411-8.
-- -- Breton: Otillo GuIlirrem: detail $197.00. Puts. I-j r, 'Doo"A3dlz .,P"'-- -oJ'- P-1- Qj'T, t,,I..rI.. pool .. .= .4w.000. DI_'u" oad To- r. rol.i.a obJ- do '_ ments, an lev=tw una parat sL radhccm& com Ad Tel6fanos M-8784. 13-2802 E TENDE CASA MADCP097= $&-2- M-40- Dhti AnF:rl C.U1r :nV9.1z: D it, loom. d-.r1."Ttfl.*dyuI1- '- to' U'51 484 1 s- rnedor, dog cu
01--_ v !,A I I Womplo quo ]a suya act babr& do Robb violoncict ,fartax fo d-pt.. ;:.1 I
incim Jr: Carlos C"5Z Mo 0 M d-iC tod Corredoies Cole&d6s caudidades. arm. esqUas
IFREM a Von a &W &ntm u"" 'a 31. R
- "ma 1 D.1374 A 17_5. inal VIE I 1 CASA 3FAMPOST3mZi cua do sea construicial. I I Warman Ist
LA -10. 116 EOWSOOS nuel Verde Parts .y senora H11.12 Cat]. BI.... R.m.. ,.. 34 r, Wo- I oaten. Arco a Naninjo.
80 U.502, PIANOS, MUEBLES lkku ot ,IquIIR, isII.V. .a .1 .. Ill. ARJaUM LIN NTA $605. 05.000 D-14io-60-15 26 w 1747 Ari_: RlgIrdo AlvKree; doctor Rafael I I COLN. ILE .dsm. do I 7 P. DA- A-640Z IAbmdor y Senora BeNita collado; C .w so clan a[.- fit ,.I... at.-. .- : El "'a. i I I U1.1. .ndom rammution, cit.r6., . gj= bt. do too I .
' .to '. M.".. _. todus a fronia, ,,,no,, SE VENDE VACIA $12,600.00
10 Ftaill Martian Maio: doctor Rodol- .. in I 1, jd *'
it, a', c ...... it, on E parts-entow a
'M = v" y all'u"" -')P I Mqufl.d.o. bu.ma .IW..i6n. M- 13-23112
to R,%drJ= ,P= ,dw.-tdnr TaUri- -h1vin, romM Ir.m ,Q1:d.%7 ,Anu.. ..
tit it, cla Au- plt., Ult-com mucales do officloI on 9 Monlitka., acabda it* tent mals, colA-19=-17!9 Zia. LUJO .= I I dos ""o" do.,climmas .Sbitfio Incife.Rdl.: C.Ii.t. Mourthitz Mnlo;'Al- noral.' ., RENTA $840. $90,01)(I ,mdr.
' n U'V'. ,Rlle del Court de oco
E RE M I "1114t,"..losets. or. er too indirect.. V E N T Edificla asplindida suuorl6n de 3 of"_ torc.l.d ctflonwa no do Am, cunrberto Gigntil; Fructuilact Grand3 MR ... I, .-lei. do .,I.d.. It.a.d. do outnuel.rin-lds Otero doctor Jrs s Diaz "o'granito. Informed: A- .. WA. 200 inar.. f.1,11.66. to. 1-1 ortS ,A..J. y .it.,". luboles
190110:17515-411-4 I y 13 log
lndnre : doctor Angel Garcia! doc- COMPRO ROPAS c' 48 1 1 paMamentas do 2 y un in t.%,!'. V at,. St. rAVal p CASAS 48 CAS c2arLM -8736, 11-2802. I, So. krwitm... Vibon. Par. ,ort. d.3
Nr : $17,000. GANGAZO 0, Into,.. Sr. cuddroes., T.11., I-MO.
to Luis Mantes Junco: ?.Inrio Reyes M man ... y caballero. do too.. It...
11 I. u I;..I* D-1 71-48-6
veto: JG36 1. de In Torre y Sra. An. pre"d .J*U, 111'1.1 11
Farm icim de 0 1 Rodriguez: Eulogio Estrada 7 = o,,r,1.1,r_ ., on or. I .or,. ,,. or.. a del RENTA $426: $41,000 CALLE 17. $35,000 .
chat& Luis LAra: Miguel Bernal: 71- rl: ,dw S'lud 103. Mao,.U.2- An on a reg 0 y L'44A.Ihtaca Zdltlci ,1.pliuitio. 2 C... .1 frente, $50,000, Rest& $4111111111 Ruidencin mad do ladle. port.l.
AA_ D-I 33-157 5 plant:, .3. drodtorins. SarZe, I.J_ bak.. iquirtiono. flmd 111.1imuid. c, I or,., .. VENDO:, CASA 2 PLANTAS
turno H O Y "" I "A.'r'"t; Real. edificlo, junto a lot C'.1-d. do W.. SAW.. .at .. gm. P if.. ..".2
coolo ,- ,p,- *. 111, o;no..,I;%jot I=,., it Wr ... c Alies Valo. Re V aien 11.1b.,
to.Avendrsfio: Jose, Fuentes: rl,,clor I,
Ju It Arbiti Hermindez doctor Attu- o..," : ,..do .." .;, lu-too balm on bJ- All. r As
M-9550: COMPRO PIANON .1 food. I zu .,. ... ,"Ira .Ill. Alt.r. Ay,,,,,In, 4 PI:.11:1,, B*1,,.-1.1,,.-._r,
M.,bl,.. .b),to. do plot.. -)a do ,A ult. del Do L to ft a '. to y 3/4 con bona comply, coloral. 33-97as do 3/4 I;X A., = am, .dt M.
to Tellez do Ist Torre: sector Oscar doy .1. 'p ei. pot ololosit- dina& r Ira- 8 271011"-, M.-I-..-. D-.fto VA.q.- oi- Alou! 9 IP.Acl.. M 1072. I B-Doo- pal. 4 1'. Marquis. GonsAlas Its. Infor.
v seflom _. .. Ira V:rdader, oportunided
Pastors AWUY; MI cosar,,,d,.., I.. nfl., ,,rA. q.i .Porturild.d. anol D-1363-48-5. it ... .H.. do 3 ji 3. D-1530-U-6
V d,11Ij 114ul-sId a on to (C.rr ., ,.1.91.d.j
Dtgl)l BAHJA A rA690 DR "u" Aironte; Jorge 1,6p Varona i run .it t'u,16r: .I Sr. Da!Y; B-9916. -13111- SANTOS SUAREZ 10.13.1651.411- RENTA $445. *52t,0011 I SE VENDE
I
MARTI Pedro M.rti Carvalal: doctor r6lik voohr". rid'alro. pianos. .title-. Caar M.1,1. y T Jdlllo _.. I. a Chonftrd: Sant ago Lawt junn : go compitta: mi-tatio. iGANGAI $9,000 LO QUE NUNCA SE VIO oll"j' ulng, ire,.1tsel. via, -d- ,. L.y..6 2 p-Ple,
,:- R. D-IM-11-3 Se ,ni,,Ko it ... could roll: It..Id,.Cl. ,or., -.-.I:- -c-ii-inso.- 1. 6 .n.r1m,;;l,1 o I its 3 plants.. Junta, .P.tN. 7 -q 0 n it ,rid.. Del 4. Ogg r:d $40j
anal ,,,:i..1.l1VJ1.",. ,91 "" 1/2.0/0 .178
......... ,,I $16,500, R. VACIA' :1 "L."'.
Modillo; doctor Pedro Diaz Vent- .r qV
Portal -rrado .or tit
TI, W, y %'do M... 'Por'".1.7.. P"
tit& No Sit. Abinin ron v senora Elolos Agr.,Ialb- dope"' = ... I a. me 'a
- .. ;ods. Ja'.1g;..p,..-,d._- -,I-- o.- W.r .I.d.. -u I.e., Jot. lo-raim. ,..to Ila a.- I lo""bi ...... ,-t.n $394.00, raurudLU.=.,
-, Wg!. 155 m hA 4L A 4644 Courtin, Joaquin He ... J" M I. L".1 R.- m len, _in.. P._ ,,, ,prl,,,,I* -dJ--'- -to- 1.21H)l an ". "'
III, -q Cocap. A-awo dOs Jr. Avelino Psi 3 11'. baoi. '"""' I':- dim-1- 1- -. Ira ,, .. 445 .at. lemno con mu.
0 Ir r -em, ,,Jlu, l, va r',) .2737: COMPRO M.I.1T;111JC.r1 or i 1,d, "g!oa
inC L&- dod. I ,. ujar.ul to-, I it ,a WI...., ,h ." fruod... Va. 1110.000 oo, I'. MIRAMAR 0(0,0. y I r.oldenclotri ]a Ampli-6.
), Zolls Cruz: lUcardo 11-1,11.. ,Jan.. radio.. ,,Ilgr.d .. .. No T.16 -3Z39. .1) ,Peo, ,. FRAILE $18,000.00 on it Vcla, Infor.
14 I I I... A-2= onto Cc as lid hj, 3444,.5 1133-sit- dilis tomato $6,000. No inlormIZZ.Ar 1,.:Al-,,dr,,. k in team
A"Irras -, _.. M-ION Campos J), Raquel Fernandez: Anto- -quin,, ,-,r,,, r. :;,,11.11 to -.. ESQUINA Sri. Maria: U-84211.
Cub. 74 1,1u,,, 'I.. .:, lifen. DO-Me. Cal. Cons.l.d.. Chaht
400 Mo VelaRdo v Lirlda HevriAndez; Pe- %1,111.1- '. . ,4.1:t.. --- to.: Jadi., P., -ffi".d
0% M Cubs' 'A, 236 1 dra Dim,: Jumi _,, pAdrdl,; t o' "': NICANOR DEL CAMPO ,lit.,ro.I.-cormod.l. -In.
Ron .dmtd.n2 7'. " a Martino, jo.! or o. dre.do.. brill-loo. top,. .P. RFSiDENCIA )E LUJO 14, ..,.IeIr. ba a S SUAREZ,
in Perra puente: doct,?Im EVIdi. goom, r P. .. ,.car 14-21U. armed. I/ ch.d. c.-Pi.t., T SANTO OJyA
U94DII PAN ll C-134-17.1 MITAD DE SU VALOR Citar6n. M011011111., do jordirt. A. GOMEZ LOREDO Vldlll;. Pal,. Altos; I cuorwo con Stan- xo-,d, Palms, Jujos, $12.4s2l. CatRCIA poeittra: httititiol Pere% V senora Jun- -, Do nqul... Iride Vilsor., bar..- it. ol ... U. 3 torr.A., lose c..,I.to cut.- g.d., p.m.. Janis. FICK Mo,
34 U: iia.MoriA Rodriguez. 11.111.1 W1, ims, nutva. sin estranar. M-1796 D.Un. lia.m.
fiol Mistiol Mot, 4" j, 4 am .P/ 4'doa, c'.Xn.'r; tbr f ,o",'r,',_,,.' (Corredor Coleglado) Ptmcini,. 4 .-Irt%.
"I I Settle Fernandez VtW: Martha A-6705. ROPA *,,-,. = ','.'1.'o,',u" naojm mod ...... ..I etc "'
1A I 'a u .-16n,'u. rumors Ira -,be,. .7119 U-9193 I. P ro.i.d"c".1,011'.12 a "cluo'"
wIll, .. ,I .......... rx._ .blwl-., .. "'.6,11C ,,. I 1, ... Habana 203 altox, A CALLE CONSULADO $17,500 -out- u.s.
NnIo I tol's .: OWS Petit, )Jetties vilhinuevt liars; LIN 11 ft ... I.. P, I.. limit. '" M;rl.
11 LAtarri No 803 ........ III-4211411 clorcIA; HOW Peres: livriherto For- Coonfurn toda close do ropm so norm, doing. -toodidadle. n V to y Is. fnfo;;i;;I B-acal. I Undo chart nu.v., .1. sitmear. l3a.i: ;,',n1'. P rqu', $14.M. May's Rod M
rl" 7,1,v,,1.1" ,J11 '" .W ,1,,;1.,. E!"1.1,1, Utcri.d.
A.1". j, Mami'lo. ,. out., ..!.ad. HABANA $3,000 bp.11.1.1 Wd-ru .... do,,
11, ... I WIZ11 nAluirm Cotivachn 1.4urvaim Porlifill- ,,.1,0101., do 0.11'.. f-al-oW. -,Jet- ,I ", os' "": "I"' $-role, W-k timid., Wj ,..' I $9,000.e
Aura - r al ,ovI.!,,l/4 orl. m, .. "., 'Strial.fifiquo I tAgliam, M-4UI it"; Ovarollitt y Slon AIvArrf; so ,,::,, ,.fivn0..P.p'W"Atl-. I ... 1. It IS' ler.r., ." 1. vid.... V "' it 1'. it., $11,000. NO cutio.01. ve)" : I-MM
11 ... I 13-D-132 TH-D40448 r,,,,= $3, on 10P.W., call. V. At ... cu rtoodStance. run dwels, b0o 13-D-1"849.3
vitivide, It CAC, at ........ W&C311 tiar0i H. tie HodRrm; Altir0o Nodur- I to -Ug6a, 00.1te. W. -- _1o
Cotijolodo y ColIhi ...... M .4440 mr, ItRiKel Ilerryinon: blortien ciron- ,I V I'd., No .,I. qua IWI.. RENTA $1,050: $120,000 is Aid. .136.13: 171,00 .,It",. I'll- __ Via- W.mo, I Wra.... IA Congo.
A*Uil. y U.,c,19114 11.1 .... do' ,to Gladys y 111WA 119yon; I NO VIVA EN CASA AJENA ..I; Lmodo :A-7 10. U-1103. (Co .do, wgm MDEVN-AVIBORA, JOM:"I): "*. &AtKnif Alnedri 06111CA; '11111111111111111111111111111111- j1c-r d.1 Campo, rind.m. oduld. lcfina,.una CuRdT& ChIZACK, Portal.
Voigti-0 I 01#11tutT04 ...... A 7. it.. 3 plant... 14 y 3 economics. 0 3 do)..
Ap, -to ItTvIII&I-do .... A-41 I ;Jahloi. 12 Ca~ Y onnia60. Banta 116411,00 ptidl.nd. t.nerin old. Can $a I LA SIERRA $19,000
13-18MU-11-11 91,00, CW ... I ...... it.. I tfl-id- can fadf., paj.j. ,.I., sale.
liolwitto nadrigoet y Arnora ohn ner. I 1000, Pe Iwan. pro. Vadado, $47,000, comedor 214,.cocina, bafia, pal. ; .3 do 4 1A."i $2111'eminint.1.1 1. Rents $400,00 ,."",
VWu4W "'i'll IA-I)II. V hit Kiln"M Beltilli 1 11thWitt It TMPRESOS olluA.. "ba"Na" 0:'..j 'nu 3 Wild. 1.16.11nn Un.. Y 11, 3 -11-1.. .., ,,,d ;,.,).,lm4rtn4,,hAA,,vn,,npl, .,.,, ,1,,?14*1 Illiturl No I M'4111 11411der; ftift A.drism-r. Roberta on C=., A,0174 LIIIIXOS I I C a N .Ilum I.. *Iamr. do so a.... Quit... .1 a.. re.molluo., .1t.r6., to. 4 ,.... im.- a tie. vada. Trotte
VIYe# a 448 #Sq. Am a. YT1 aoo ,o;uun1-.! i*," ita'del miquita. Plat Intorinow J. --- a-M03. t I 0 .D -13111.45-8
1311tillill F'ADRI VARAIA IIANTA M I b, I r OutcIA: AlurlIA, y Off- ODAN CANT10A y";..."'L. 1q.,,..'z.I1l1. Alm.ml- I Rule. 'Apartado"SAM Italians. I .. .... d.r. I h.hll.ol..... 1/4 y ./,. _______ paradero Rut& 15. Todat horns.
. Nicolas curvlavevu all nwh.. K.110.,P.. I IrJ,. tl ... to- Mid" 'I 'a "; 3H '- G6' ESQUINA, CALLE. O'REILLY, O-D-1153-484
AVL lklg ,'WAL 111,olont,,1111 11 I Co-e....""..... .-,,-,.,. 11 mists mar I litin I ,.do. A-7110, .11 3. 1
Int-mlo 134 -4 "tuldl. Ijj....T ..... I. 1. Ju-tud. Wasis .. RrNTA $800; $75,000 I
U-Mit It rnwux; K-11. Grinral'.; N: __ a corTla diAancla, Ayunta.
it ::..I v-.p% ,,,.J.., Ig. rt.dl.. Ntloc'. 1, 01,n 0440, 017,000, mul..".. dot Control. I- ;, -C-18414
'.1-,141. It 0-111-110o ... U:. maittia hiptairs LIF114 Vn;(10,1; It It& In., oy douilrd a. T I o 11 _U R Edificlo 070,000. Rents $590.00 In ieflloi r lbunal Suprerno, Ali- Go GONZALff ARMAS
... it. W I vooAuir Aid. .lot.1. ,do or," P.. .. ..I.. I ,.a ..
md I 7 I .1,1161 .... rJusivilot ( .j lutin Art. ).u;wI4. I'olo. Vallod., c.11. C. Pr4a.. Line.. 3 diencia, Hacienda, zona banca.
. , L.14
ne, .1 NJ '
4 IQ -::: 1j':" M A ""= 1101 to mormirt; mum Jdarojuto- voirrin. ,,,.rk.l ... I 1-11. .. a A I Miembro Coleglado B-1727
"""' .., ;71 I...Z. PARA, VENDER VkA of .It.. nicamlitimoo. 'u.16.. I
Pawl No 461 11 I uldl;: 11u, m w Y Arnotm ')""""'tit 1". ,agt'1.6.1 X Tia.., 11.61111. All, .- =.ut.. front., W., a 3 hpti: Hill y pronto On Ia esquina el
Aw 14f,,,w.I 904 #,q harlivi it ed, REPARACI NM to. I o.111.
Ft A 014104 vIlido tie oard.1 Pit I or.. 011.1,,. Call. 10 No. sit .at. I., y 31 IICARDO R. ARELLANO 'I...., ol ... to 13 I
U 01.,r.. 411 nutrm, 3 ,' "' ... I": Barco National. Informed: Set.111.h dociny ItIolut'l om:"zao .'%6 .- NICANOli r EL CAMPO ,
ilt 121 : 1 i T", 11 14 ... ('in ... Is, 1.131,1:1A V141044; I ASA3 _iiw Pa. ougeepror vest a ,.do: A-7119. U-Plea. jag, O'Reilly 214.
11 flowtod ,... $4;0 000 $62,000. RENTA $600
, t):071)0 ,1:1111 OAM141111%; RENTA """ I.It limiti.t. IAIr%,I,,,- Ara:111, til :C: 1, M.,10--diflol. .a d com.6. d.1
.*.."" "l'"... .1"4'.."".illI I 43 I I I I I . all 40" .11 I :- 4.1, Campo, no RICARDO R. ARELLANO D-1786-48-18 ,..
,I jj ren mrson: minavino del v Vadado $20.000. Benin $216.00 Jrd n.
#I Wag y flul.-Isd -1 U... "" V.',)'.: = .I- mot 53. Y ,-a
444 od.rn. ,me, ig. I" i;".Ia:-= 7, x/ to, hot.
. I W r Julio Carbonell Junit Idirt, n An .It; -_ I _Q114116 256. M-37 mco, $10,I)DO initki.. C.1,1.. 10, P 44. I!=
r4n as .%,, ri.r., dIll.k. ... 10 1111... .. F-P Pro, I 11 'm o W" go., W.d.l., Poll-. I
Mol.": V 424 I rollm Montowy; DrIlin Vilinurn 01 Impermeabilliante :,',' W.u. Lt.... 3 p .at.. '"o I I -t (hu". ""'T din. P.,la. ..Is, cmeado Waia. h G. Garook- of" IIII)AVIA ll-)bllllJl: 1,1114 HorliAnder I TrM. p-bilk Ahwmdra. r I $31,000 "' Mita I g,..d,.
Ia to h.blMd.... Pan.. 1/4 y ./,. 06-' B_ 11
01KIIIIII AVV,. IIIIINOVAI, uAinA F Vend- nii- do .paJznmut6,. I.. Arm 1727.
- ova livaimirl* Imerniknort Ulf-D-603-11" i., %,
,, 4 111111) AMNNDANtN ParaTechos RENTA $840! $80 M III#, U-0193. Crr.d.r C.1.9k.do. Do, ,
, 1 4-"t" -'d."".*I,'..Pl' d..""'U'11 No Jag onit. J 9 I rsall, N'itiJK: 1'JAIIII. DW Vollodures: IA. I V..d. main y moulano ,ditjoi. 3 plim. Ila Pit Reco. 'Nicanor del Campo $23,000
AY041alint; 0141 N11fros :: V.04ol diAlon AfIlAd-I y wrvors, Datobla At. Para. linpormamlillizar feeling I.J. I comms. tod.j. I CU.,U.. "I.. ...ad." OPOftTUNIDAQ La Sierra $50,000. Rents $452.00 noutr hip.t. s3.ooo .1 7 Put IW Modern& roddencla Judo, Jardin, portal.
it D. as ,boft",J_ ,,.,,,,:: ftmu.. ,diliclo do 3 pl-las, a. Informs so ouerio: W.. -orcdar J,-j..d:U1az on As
14 No If 044 0 C ,Jmjj rily Z111 y (7,111AIIIIII AXIIIV; MIltu, do to a a CA, use 'SPRE tilt c.-.rl*,,I" ,",, .qc.,_ Train direct
Ia -.vIIV3 Angel lllvrA uIllotallnA Iw- DON", -,.:. ,.-r.,J,,,-.-.- '-'-""I 2 ..... .d.p'.. t, to. 3 .. So = to, I, V 9 ... J;.. Cos.: ..I.. biblim.- 111-111n. t.ut.,J' to.'
" ylistut driijurg; Narrino Cult 11 doctor Atito Mato... formal. AY.nidal J211.01s). 3za torrent, 361 marns faviricavitin. ca. mcibidr, 4 habllacione,. olmoo, 1/4, lu.bltsol P-71 -'131447 -I 4 IN 111, ... baos com ba. let ... too.
21 No 041 fulI. I y 4 : W voide y matolia Itult da Q "'V" lImpermen y /1. Auna. 4 .p.,ts.-I... Midi: .26 nosts. folado. do ,ad..
I., 1".41311 11 tops !I110i'ani Jim "' OIL Verb, toda. h.ma. Cbtod. do in ..W., ..W In a, 41 as I 4 1,
1440. o#,I, In 111. I Vordo: doolor Viernle rernAlitlex or I it I h Vnlumbla 50, c:Art, AVVn 34-30: $49 in. G61-9 l.mdu A-7119, Uli-D-IM- 13-11 1/4 .]to con We.. S.I.J.. Patl.i .I.t.l.a
0 8 repar a filtrachl 6 I.. RENTAN $530: $46,000 Au.d., A, A K hit kict.b., G. GomAJ. A- B-1 27,
71 p:: at),# -oir. K y It 1r1IJ44 tie 6 Veto y morafft Charlm MnrlAn: to "loj c ones o oc as Ca to r Id. U. 9113. C,,-d.r coksl.do,
3 SIN ).1,04 it rruto I'tranclin, F.uArrz; cam Odom! latest use ..5PR 13. At ... 16.. VA..$... ,..do toinitm p,.pi.. D It 19 1. N "' A
t! 111. ..? I.,: d-lor r DON .. A.PUAo16n Y dodo. N. del Campo, $21,000. VAIC Ia PARA INVERSIONES VFA A LA SIERRA $27,000 ,A ."t'. 3, ,,,,,,.It! 1,-414., :m4 i"llont'l OrKvo Mail. Ducliu, Q0hJr.*A: ." dos :0 JUJ- Y .od,,n. mourtanumins or" 1. y 21, V.N9 I
duardo Diaz Or. r1o hocho do sal.11. con f- ..d.r.. .1 front b' moln- .dl.la cidl. Sol., to _Id.dd.
,%4 ,I to 3A 11 "J .1 Clet. 1 111.1"., 1111-D-150-411.5 11 C'"o Nadai'Beiga ,;I-;10 ,,, Mrkm I -ya IrA.11-7 'h= d?.d *;.11 ;.'..,'--t- y cltr6n. J.rd wood. am]&.
I tie. 2/4; BI.: onolitiom ar:
" N. ,"" I to r,9 *11 I.S. doctalijuvit atiornid V senora hr.. do asbestos y act leg mi. ,Construccl6n Ia. Trollool 11-3619. Ahandra. din, Perial, ..I.. ...ad.,. ...., ,I*r- hall. ,omedor. 4/4, 2 tudw, coreplaus I..
1 4 I?. lei -I a , 1,0-:032 inowitillia Maggot Jumn 011irrachu Portico. 1 D-11111-484. ... -U, ./,. Altoi: 3/t, Going, Loro 4 i Coreedor Coleglaila. Wnrfl.doa. oacits gas. 1/4 7 ./.. $or.).
V111011A, ,10,A1111i 0141. NottiTt I I'moooli:Matutol rornind-a too V pe- Entrits. himodWA VENDO PLAYA SANTA FE it IIANTOP NVA flo r. I", Ila llariullidx; Wrths'lorr- clo. 0: ,. rid. pre. TOYO, CALZADA 10 OCTU- Xn Colo reold.noltal play. y cam- A-1 I, -1103. ILI.Sen lAzaro 553, altos. = 4,2-77 P" O. G ... Ca Ax.
N.no.,o Nn It -I li-sheXig. X ,1034 11AINICI: doctor narnih, rumit.a Jon. I bre, comercio con 2 Castle, al- po, finqUits call 3,500 varns Due. Miramar, S15,000, Vacia Taff. A-9173.
do Qllkibr. 0j.lil- 1,7,104 Auvollin carvaimi: Cow rarnbui: julleres congelados, redrita $220 casal, portal, solo, grAn Coma- play, o Alomid., -bla, I Plants ... ALMENDARES $11,000
J ,.jjj4jdu J, all,)r#j 1.1444 Orl 1. ..."C I I
mot. ando t0whot Malvaitm Al%-mrrz: LICUBA TRADING dor n 11=-,
'Yen', but91. imill. 1,7374 josi Luim F'rilindom UA116 Carol.: jo-, 28,000. Tiene 500 metro fa, .1habiticl. e%.Dnict, "-Ca. 1- I .mRa6., ).,of.. Porto), ..I., --o- no" 0 ,u;-'-',n' alloo. men Cut to., .go ., h -/ ,ormajl limit., .... N UH-D-IA948-6 ,ont., .tir', 6 .. Ard garid..-.
.'.to r-C.- I
"! y _m' .it I 1j. 'a. I ..'
te Ojeds: 1-7181. ricto Irunno cono, J.rd,.- do, I ... J. 13.3@ to, --dr fond,, 3/4. ,Iwu ,,,ad=, 3
do ".....
11 do "I W., laic ,.wsri -A A. AlIntrull J, Aonor. Nora. CoNflo; 1. no or.. oW ...Pa.
1.0 I.I,v ".1-1,1 "hil"Ir'. COMPANY. bricadon. Vicen 119 to.. 1/4 yll.
Mu.qirl. li-1111 rnllwbulh H110m it. Mier FIllus reu. a X 34; 341A in: A-711t, U.9113. ________7 INA. irl-a.d., ..cl.. poll. go.tit. '.Idlltlii it 11. Caiol arm 14474 111, fit Alvnr,-r: unberto ontero; wile Agular 261, Il.b.m. B-D-1952-48-5 H;ndo a perinut. coom tit Non 'NICANOR DEL ,"IPO' do. Otmi ..d.-o. 3/4, 1/4 :./%c. do.
bars, a solar Miramar, Almon. W-3=. A1.9.111- y bonito V id.d. 416,00. G. Gontliles A=
.ap% I on. 1: ... I JNy,,, Lolog ruy JriAllrrtlo Her. A-4151 A4116 I jOSE OURAN, does' rePurto colindwite, To. Alturas de Bel; n $12,000 Vicfa I p.,r,.,,.,,,,,.In I., it,. no,: IM.
.. IIAII Mori nom idset it. del Vella; I Plants monoutio., -11r.. On .Im- .. J., ol, it, b it. 'I.
li! , it I I , is I ll.,: tr, ,,, ,A .an
dj rolerenclas, 12 go, P.
k, 11;A1o4-, v, Ale A,-.I.. 1 wicsfun; CIS% Wines: Aida I UH-D-937-44-4 VU BOY I i.fita 4. A-86511. Vd., do "111-ple, -91: J-Idl-. Portal. -a-. ol,trad.l. 3 luibl. -to. pmr.to. do .,vol.c. f.rm- AMPL. ALMENDARES $14,500
Agagagglaggglgaga l 'I
, 42M DIIj. too"" on' a b'A"- o no mat- carl.. truid.r... Mad._. y oll.M. front. -...I ... Imies.
A Who I Atc Ain.11 j:o4oo 1,11,41do it
(,.11 do Mo" I %,all."%* 11303 I mt Concordia It 111111, altos. WAINS Sam),. Mid. IWI. 06- L.r!:'- citt-4- dos. .1.1
'I a ,are list-res, It, cat A. etc. s2n.otat of- Jardin. gar.Je, Portal. Axis, concedor, 2/4.
,,, 04 No C, V no: Norihim Cnevas, 11 1TH-D40043-4 .A.
.,I W14 As rrriW Borta IlKrr ...... i-tintoo ro axiios y Jimics.
Colo, Mo umau. 94 I(. .1..riow I rZ mot jO;A Recorrii6i Lit Habana win a.,,,,,. ngplooloidam do todoo too priplos I closeto. bah, Jmamajado Jujo. 1/4 s/ on, -_ V6.19's": Mendez L-rt.. C. C.) It.- tas. .I.L.I.a. 0. G-Wa Armat.
In rAldrinns, pitTri- MRmirl to no r us ballins. Prieto .p.. ntry Club W.M. B-IT". 10-D-163042-6
(11.1110 I on I. H. R. Riviera Call
C(;,.VVxld0A: wtor infin itiernindoz caravasta en I rolegillit dcl cla ta. 1.
troce once. Jwn U=!'Co1md.r cal'"'ll., D-1794.48.4
h Itr-. No 301 "I Pookilva, 1-4124 liltwhi; Pedro Diat v adnom Nativi- Ulf do ...", I- ,
r1ou""C-r 0 N. 13, 4 M-111341 glad VAIIJOA: Iwo Cola ruenteo: Mir- RUMCI)IO de ;05 pinanjes it.. W. CALLE'CONSULADO ,J,,.,lJ--o, mon2boll-t5coZo,,,C.Itvra6c.'a
144 0111"I 1.140 tit. I'mirAlt d, Wines tie MollnR: P .o."'.. Joe
- timers. G.Ls ,.'a-_,.., ",,./,. a:r ,.,
1.144NO A,, At llrrYA P", MIRAMAR O ILLERMO, LANCIS
lindrIlloft 00dfl): Mlrlhd El pasadn domingo, lag $CIS y SALUD 10. P. 26. VACIO $17,500 Lrti, grand, to x 40 it $170,000. 014, ,J,014,drn. Zoo.b.1, it. Pl.ra. $10. 500. C.-trill W-5285,
rAl"I'. I lkw.f. X: 404' I Chalet, acer, cobra, ninnolilloo. .rilhem Varmin. A-7119. U.9,0. (111ibrut Colegi Car 5)
X G-)Tot tie MIM11. Itild.h.. Limicht Media it A416 do Prada a,
110" E.Ir ll'i.a N. AIM L, 2.1131 Mirl-In 0-1114101: Pedro DW: Julki n.ul.,V4., .guill. 5,1,dod. 4 O-D-IA44-411- Itziddenclaluja y contort. 3ardJnj,, .
. %Ilk t&%Al ,01 Pot del pimi... W41. ., .. W. ori.d., A-1.
it I .. .... I~ I A A-wil I iAnder lloidriVurr Armantin I" y liefug IOC-de'XI tiwil., .u.,o, Wn ir.tr-- I.... I .1 a6;ecJbJdo% satin. farm .
1" 11 ., To ,'T' 14rJ'0'UcA all"OdA: Zolla Pad-Ow JnrVA Iluablo In anUncloda aravanA or. sm. rowl. $40 mad. W-6c4a. __, = U ins both, v INM. A HRAMAR, $17,500
14 4 Seed Putdo do: J.,dlu, portal. ..J.- IPARCKLACION CAUFOXXIA. AVBNID;i acts. jupitts, clo ,4,. ., E, 6a do Locuto- la.dur '-dri. So,, rut.t. y us. Romeh. R.,croo. thala Ca- do un. plant.. dc .611da corodroo.
I ... : I I ': I l
I. y _."I It ,I rol.i 41111liuArez l1uArt: juas Mjtjajjz; ja,.,, Sionizaas par res Ortodoxos, recofflando Its prin- no crisdom. pato. la-dern, gara. sal.. corred.r. 0 rid --Q: 3/4' moI d6n: IIW. -ad.,. 2/4 co. baflo
.,J P .. of.Zlio I.% ", .on 3 boots Jamul., Worta.d., -pit. -ini'mos, .. y .A.
'ut. ".. I
c. t.,.zI.dPA.
ndrblues in -, a c=
Pury loortoorniot Mirtha ,.= .. .I'. I...I.-.
.' .,,on -l ... on. I I
.it-. ..at c.-1;1111 ds"I" ..I. .."ll I IR cipales calleg do In cl Anidm main. n tit.. 13 ... oil coets, escararates. etc..
A,. L.. Ill,, Ant law" rlliellt'. nlw No n ii.rin opital, on pro Jr... ,- ,.to "". Aguil., Va. J-. Allos: I mr.nd,. Jj.hJj-J..mm ,.J.. to "' 71.1".'.7TAII: ,,,I etrid. W-J-. Manon. A.Popot .. Lando. A4191T
MAXIANAO t It it, tendidio Rumania en ries, N..V.1, I -ban. -anwo, to- do 4.0w 111-al". W-7UT. ,
Vj.;Irl0,r:. 1).Ila Villoquor, Oijerra: tests Polkel Fre .I.. 227 ..Amo. no... ftbrkalaji. 'I, foo. .an .-to, 2 t.,-.., in. I-sam M-sial. 0""" UH-C-5444 vi, --- h 750
SIVIANT011 LA fullit At MEN. I 41 or Podro Aluilrall Michels clj.eclu tie pasaje; Yn el cart Y.J. nuw a I ....... w-4m. loreal.d. -I.r.. oomplel. y ... p.m. f- 14M..0-4. Puad*
PARKA, 111ANA VISTA. MlltkA jx. am"41,A: Manuel Pordq1,),,.Cril.: Mi- I : I of prs do ;%. "' AMP. ALSIiNDARES: $21,50
r, qua presidia tit caravans fue- .1 doodles boom jutit.. Duf.t. 170 000. Me 11 loomodl.to I. ..Ila II. Cass inoderes do
rLAVA Ila At VAldto A111mr ri: Manuel Per- ron lom dirlatentem do 14 SecclIn do -NEPTUNO y ESCOBAR Gold. Coal, ,.,rod-r D d- .. $170.000. Mande = *1 ic.
"'= a "' .41W,. ll,,Iwon.. fidvnc;Pr Fort%&. Lecubares, Antonio low6n, Ricardo C- 4. 4:21.nta.. 7 nor IS 'not'.., .cl 1.1.zl dos. MAYU RO RIGUEZ C.) W-BUL ons Plants Y do ,Midj, conit
I I U-slag. U-2802. I diat. nolal, W.. core.d.r. dZ-16.1
T 9 0 .. I 2 Plants. Indepenawntea Aida, ,o- "I., I .- Or~ 2/4 y a/c. Hermoso tras.
IA IN I -111M Y nal-111, M. Main- Z.IIA Alvnrot Valladares, Agustin Polrex Olivera au',"arlsbrl' I fte". V.d.l... 05.11te, tz
Mo lox organizadores I~ 1'. .at., I I 1 MITO-48-4 WA;7V.1d-d-o. a.".. Guilkno. Land.
MARIAllAn VundW (Ilnolva I),~ likiiii Arnaldo y Otros, nL en 1117.500. N.K.F. W-4m. Manor, 3/4. baflo. 1/4 V a. c Dec. I
11011111111 MAII1101 CfthTrrn Y .InAt C'n- ,it UH.C.130-40.9
COil, 0 7 3., Roll 1. Al't'. A-3144 1 hem lahol ,milllbrt Mor,16:1 It:ix Jim- d 01 In unlorior prolamin on Contra -i-- ocupada. Precto. $211,000. Informal -7657. A-8917. ,
i! (:.I AV- A11.4,14 Mir, N-21144 I..r 3. Ill lIA,,: tnPjl11I,t numento, centuries dirocrites PLAYA ARIAN16
(,:! 14 34 tier Alm, Polls (Ia Ia FEU doctors Armenia tabon. Inot 2,000 malroa, ronts 6255. T,,,,. I GOossio Foreade. M.021, J we. INM. AVE. LA COP, $21,500
I. 11 Y 70, lty Alm --IIU I. h %I ll rr. Martinet. tj y Fidel Castre, quietism holstle- no Para fairies, Procum ,,,.. I N. gjuo lo, ,,L.J-urri do ons plant., fli- do te
on undill. ,I firijold" -C-3-484 I -.our. 3/4. 1 J;, c. a/c. g..J.. Gotort, Avo UK &I., ."m h.stal tiurr ,lei wivio. ron Invitadom liar into locUtores d el Amplischin. Cat., I .at,. to y 1, ,.I 'RERAM OAS M IRAM AR ., Asti. I milrocisit;oortall. livinvolain,
":,M, F, UH It.-. Land.: A. t, B-Sacy,
Von. 'I to, A uillarox-411Wtar Anqrl Manuel ppC. IA miliquina extsba adOrnada 6 v 4/4. S.I.J.. Mod.: DE Eta
7, A EMBARCOURGENTE Ina frail. $18,000 .
r 11 to 4. K Im. 1 1 :t7lll ,r(; y Arkin IlIntwu llivilo (lei Ilm. Con una liven bandera cubsina y log 'In
A r S., ft hun., 11.1told, to; 1119to Petit) M.iIiiinx y trnorn Ct- I PROXIMA A BELEN, $17,000
A"M I", Ill Miramar 114012 is flitirlivA Morejou: divtor pahlo cartelonem que decian: "No auction. Habana. Rentals. EDIFICIOS $40;000 A VENDO'REGIA CASA Prechmmololot an mil, Con.ol.d 7. P-1- .hotel do .611d. constru.16.
IRT6. T acconallums. ruo.vn. I n ca renar. Mullolitien, C .- recilln t-ral-da: .11,*Idr, 1,,",4
V. h ..q O..J., Nov, tortia, Mwitirr y ooftw'a Ampar- to del vusWe". A Coln convertible 8 Son Mlg;,.I. g .,10t,31110. Pride: S"O.W. I C' tar6n, Core It t:tA a I Rad,.d. do J.rdhzz,.p.,ta, livi.X,. 2/4 to. Win let.
NJ I". it-Ill I tfir.mo; irmiunnin rrrrn martluez y segulm'otro tie. In juventud Carlo- R'7.0al A"1I.JXdc ir"-c uil= 0A .I'-'j I 5 I crembido, c. y ./... a ... J..
QUKMADOR T RXIARTO 'A'I ..].! aff. 31 lUartnto XI..d.,, 2 hal.A ool.'es, g:rajs.,l p -Comedor, Lociija grava. olinlaot --Pit- -o1-- Voldaner. gamis.
I fividrili, ntvla lialicidta y clovt1a doxa, portando In bandera del Sar- .... ,..to Ago.. ll .ci., turt.m. W-40". $25,000 to osaa. cuarto alto y Jim 0. Voint. ... r )l Alan -I.d... I.r0fli LOrn Atwm; .11111,1 Prip, Nlitrifti". -Y Nova ticia, y detrAn una ilran cantids tie 3"I*, ,*,ad,,, ,-I.", ogg.g, I.. v.daric, poll.. to Loo.h. w-ran.
, Mar, In., tit. I to. raradis .an bit .. doluds, III,
l"a, K I 1, loahol %is. -11OWWnturn Allii-,inimyoInrlArerro; miquitims, representando a distln- Habana. Rentals. EDIFICIOS I r.J,., o..g. ._o'. .. I too: 2 c4jrjenra"'. J4 1 ous, roll UnIv.ridd.ol Vilano- AV,. ..r-in
. ,Amp.,rj Poric; ins organizations. A INN 7 y 50 In infants, rent& $1.250. rrocin: lia.fito. I URGE VENTA z= nnmtinatgr
1-1- Maria ,,ravann ll.aJ6 frento Is Emisora it I Club., .air. .Karl. y Suit. no ,,, ,:.
11 pail. 1'..N.'Wif 1271 !; 'dtnr 'p,'rl", ,"'For F.A.11., ,.W. far- ca Almendares, .$16,500
, 119fil. pro I.: $55130,11. Fla.. to.. Colli.
It.. I t1l"'. It vild-16" 110-14711 It mn I t I Id Ft g.rr,.-,t y CMQ, donde fuaron rocitildox Jog nm-,.1;""01. Wo. B edortz coleff3dolt. M-8756. I
X4,1.1. n"llu Coen "In, It.. -rt ; g .r a 11-cl. 151,M. TolIpAo. I _2=.
.. An if. INK 111tuit),11Z Ferro: Call-, lim.t., $4&"o., En San Mariano y Brunt; y I I I RENTA $160.00 '
40" Art C.ih. L. Lt... Arroyo ,,, dirigentes l6n do Locu- Ulf-n-lmii-4:8 I L XdifMn acaboda do fabrlozr rude ,liqui.
A,-., rl Cars. p,16n firrulludoz 1'rrrij: Noem torts pot elarespirtnta.t.1 Ilder Zeysts, dos cases con 3,300 I'mWidol. Rlqdr ticuridn Ferri VIBORA. VACIA 1-d-. I Plant- co. 4 .p.roummins, too.
NVI' Colo. i. I ""laxa-11,321 I ,chfirm Delia Arenribin: nefunitas or y del Partido del Pueblo Jois Pardo 11-n-ent-A y Cat, UIIC-111-49,1 han', -.I.. '-do an.: mainF:..l I!"ImIlAndro a hd,, do or. Va 11...doo, 1/4,
.1.. 111 :om 1" dro U it miCt,,,J6., ag.%j... on., I.rrven. aun. rus, units do exquini, mag. OPORTUNIDAD baft y cocina. Umoit A i B-=T. oello no.7xw tie F, .: j r I ,
Q11 no 11; 8 P.I. 11113-7140i'll li." 'I'* Poll, Ylrll.: him I a a, gulen al ocuptur ]an mlcr6 ,
V. r y ..f%,,m Rather I mar. I-or divi,16. h...d. ..do,. .1 u,
___ AJ.r 01101 dicha emlsoral di6 a c Jwd Dori". loffics, 5 habitacion6s, Iron P' ',/, = VIb;rz4o-'1=. VEDADOAPARTAMENTOS
, to to ... I Rommit y nocer el kxlto tie IA caravan, in me ,/,
'Wit ile W-6013. "W'. $877
Jlanitn Ferro Liar bafto criade' tod. custom, couna.11U... oi. Fleet~ idifl.i. .&.t-dd d2/1411" ueblo &I grin Mittel I b tie, .g.
IIA Form; Apulinar senora: din 5 en In excalinsts universitarls. 91 comedor, onto, pan. -S V. A plant.., a 4ff= no
Qaicadoe DIARIO DE [4 MARINA.-artios, 4 de Septienibrii de 1951 Piginat 25
A N U N CI0S CL AS I F.C ADO0S D E U LT 11A H.0R A
VEliTAS VE?4TAS VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS
48 CAA 4 SLRI 4 SLAI 4 SLR 1 ESTABLECIMIENTOS 53 AIJTOM VILES YAC S -15 AIJTOMOVI2S V ACICS. 53 AUTOMOVILES T ACCS.
"WOO SM6 RAJTA r="JE CALLX 1..NT"CE'iar501A.ns. ri.Cr
mine ad n6 -.,It.~~ ......lo o I.r ....
cathl.Iccls 090 nversionistas. ALBRT GoJvrio a Inversdonistas Ilis3..P.00330m
loolo idA 22b# .....ooo. Poe npodlicoOO. o -Aaka ul PLYMOUTH 1141, CON RADO.43
Aj It. Pat. opera. Ira --. 5 al- hand P30. Vp3, p0.. 3fl ..3 ...33 .d1 P N M 1
e0o .P.. 100.6ua o C..- Make-~ 6Al hba ce I a l olerOea Al i6ue e r V ceot .30 323a ol, Plte 1) spe MII Part, coai otla
COCAhgaa o laIC .n o MN DOZA c, uacnl neprea c1. l cgancon In telerveee. 4032.4.3303270C33,.
,a. aCl t, 0.1. IL Bllot k. = d1 PONTIACdN it VOSK-.L XUL.D 65
C-"""30444 66n da o oortda coogldin flf ..P d6 Lee sdo epr c olldo. 16 Le repecler c loledo V40.30Pat,13 3Iic -7..0 ALLE
PC aeark ltClei O f re30 -H oy:20.0 VIO BTABY D-~ r 1.4aS. as
Ai P.J, dw 0320. Choo 10 mayor qwaatit BIL M R -. m f ir~ceon la moryoo gorantie.' Oireeo In mayor garcrati, -MERCURY 139,4 rTS oeO..ohuii, .Oo e .oeoovoooO.3XkJ )W -2~ Te.AV.MR410E SUIAf.00
_ - .nos ".. CR.In-.000 330 oC0o DISTRIBU.IDORES DE
20333W. =Or Ad.AN wl- S03., 32.00. #2,33.~ 60000. PRODUCTOS
Ban "Atji Aur c~dx e Ia mabtIsa I Ttw PI cn -4.g M P A CHRYSLER 50
eeO. 0032 1 o eed C_ = 0 3 -dIoe ey EL~~e 4.2030 A.,1a 30 e.1.dole1oeb3ooe ooio. O IX toooO p. la.... Veoleoe Il. -d.30e.3. I!o~ V3 ENO .. N ..... 'el VVC
35.3123 It 56 Bm. At vlrnr -26 adg.lll .-I, 5Sou
A030362003066000 Nptiee1 023 D _ _. 3co030.Cl.3.3 Y CAMIONES
T.-- AX M 6.W.0. _____U 70. a..3200T113W419 -71oPat .60 .3. I 0000 : I,3 -. 03 eC 06 3 A 06 vat&. It. 033033. Vlrda0 I00 03333 3303... CU VXN0,30 0030 OLLE333 _OCO D T
30~~. rcis$ 20 e..12cuft A .t000e o 2 g. $.00 1 3333.,tia tal33C. iri enl -.033. 33. VV 300E 3 11,1.10 0 6011 fleA CO. 0
WUSAX .I PLA 4 Y A. VIIN WOIT 032 p ooti.. ,1,, ZI-I. a .olo t. 0300,21003.2 0030 30;3 3.. T0c,3., ouy3.. CoO300oo0 o 0 --03.0 -.I -30 -300:3 Vi l .- odge Ch yse CHR SLE
pI,8e,~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~al POINTA, 303. oooo d le 0, 020IeIolA oodlotplp 303 03.003303030 SUPER CHRYSLER 4
000003 Y~qin 223M = T AVENIDA0 Y*200 rUuuuiu D-13324-0. -1, .l,- 1LA RAUNA in.. 0-o 33u. 300 -330 ___"..__I_# CHRYSLER 47
- S, __________2oTA 3o4~ SM P0 de00 I00 _Cro T la A tdo. lad de anteior 300030300 . ~ P0 .0 A: 3303 03 iu- 0 o .13..
P0002. 0002200.d an04 a,-003 40;n ______ .34.30 Codoet Y002p231o Call.& 5945h_1." CO CH N9 100 03000ta cond'ci .
O RaW1 EllOS d,, UNAAN C.DR AVETU AN02 A $530 3vote3d.0 FOR 1951, 4~00 003Co. PT
.Pqatl .11:59 a- IY 33b3300 333 003300 3030303300 30v~i 30033.t D .ePO ..,U
I M01120. 0020 :30 0000302.003003004.3It 20.00 'reia S82 3. L'o4.Nd "so 2"" EN00 003 ,0 000 ,0330030333 '0e 00000
030I0.ALR ESQ.00 A-un ne~i
c-________ _____dscada c-epr taa I oC PLYMOUTH 59
-- oo lct. 01,0 Ao. 0..0 A30 I230 33000303 30el 1271 bl0l td 3 .0. P3.c3. 23. p330
r al cal 11 l. r A F t-17 G rl ier, D1 u ( ol.50Iin frb
tlprlr ol ler oo in ~ drooo-oooIslo (Ooolo, Ao.2.oooeobolpaio. uik up 15
dora ~ -14II- Ruan 55. yod heane Marana 2id. Ale 5aPeejor y dont All, par-. 036r m13-23 000220 A0 loopn.5003003.adC3333030 ________.. i33303. 03n330.de
0033 _3C0 -0 A303, ... c3 17-do I80 onI i ydr P95 LDSMO BILE 49
it$36.0 EN 352 Sr.5N Bale.'f Ceot,. COU T- CLUBo 7 0 Aven 0d Ca 00II.nc on .'c_______ "' 3033 0 Iil
ioredifo r .o d )I. 11..114 $3.34 40 TOAvndai eddo co3mo0030J3.03~d, 033000303 CI53
-e Pieriao lfcooho $14,e va.34o Import SIN Sdptiooo 3200714 $14,10 ~loo4. Ce~t3 11.VR0L32 l F
3000 e 300 .0.0 30. allt obus es 2002 000 Avenida20 0030 Nort, 44.00.00 $1C 100 dc- 000 G. 33 00Ell, 350 U, 03303304 003.03
38.21 x2 10.0.Suefil: ,586 ", do1.6 B ATM R opiloo 00 0230 a322. v-0_3 02...d. 11heY OUTr4
00032cao& 639500,0 0aa 0030030 Vec0.o3., O0 0 a sm r,1 00 8a3.00 vr 13 ,103,e046.d6 ': 2103. 3 723 v.0,04 a.3. It, 29ii. 43310uv 0233ar Ursul0,2. 00321pr. mtros.0000000 5 o 391.45 62 d0633 ChRYSLER ye ICA miaIr t n LYOT 1 QYrTIX OD
por______________ G20 y 4060 40. 000t2432. 33n3 3033,3 0lo is $3000. 033 0033uda2330..
P00.000 0300 0005. 0oal p1.3. par0 25.2 AI me8o y3e33,3330qaiclynCpia Itm" 5 A E TA A W.B03033330 N
&D-I96128.Ove In Infornest X-463 33., par 0 do dee o er pag do0036C Cn333 1, o,1o 3 3333 3 e 2
30005350S.0Sl.0 0ci3030 7_4 SE0 320c030 BuA011G a oro G N A 8 0 Pnic Speci 1940 BIK5
003NG CON Cr trelli .3 Ranch E10,. 00 002"l-7Wt "0 l cilltlcou do,.a. F'dt4.j 4 06
0 (oreu 0e330g30. opC30070030 ,d 0002 one do O re Part ja 3Ud c-ptoo.o 0000- allnd .
COTOI'.RO. -50 *ch 11)go.Vn.AIME nqe 6 len60 .66333603-1 .1 33,003333 000.. 33.ouo0,3.b ll 1 1 8 a Con ri bl ci 33
0033000 0,0000 o. 00 I_ parcol Us 537' JM Np 42 .X3,11 vras .00 3430..33
4",0030,.,03. 11. 1 31 a. d.3DODGEY19:1
0. A ~ ~ ~ i 30334,02..22003 AC.04sdcle44p333 4Ij, p, 30.3330 D INE7,jf33 IUAC- 40s a, ;
B33e.31,0.0 7.11~3A~: CLL Lt.rod A dea.d0 .33,2.Wu CONCHA3333 N-.3 00000 Rai ONES.n .CH V OL T 4
Al~~~~ooC AV AVENIDA 33.. Oo,,303o3o0302043.0o lam1260 ajo r e Coldenas C006d J- 3.233,,r 333~ 0o3l3o.333X.31594).33BuenC 30 03' R U
Ill.3,0 3 ,0.rd,d,,3. CT R S u
- Co il.J IA.AN lVooo: MA00 lolot .0 ......3. 2.________________E .
VblO A~~6 0 Ca.ll, 0 08 r 30 030o". no*.1 13ooo Apt,2.2 110333 3. 333 I633 0.033 11. ltro C.02 1 CopD D E5
0010 300o.M033 Cqtb too.6. JEEP0303000 1947,3003,33 C1,01 Buick Specia 194P 0
11.33 a632.002003 0M003 0233 00 100..026 a06 33.300.23. Itotucloe atlnp Co L iu rno aAca
AMP, 60.03.. 2000.33 22,022. $20,00 221...... H 6
(. w~ dO io. C l.Obbr2 33 b1. A6. 14 vara. Ampll ot t ru de03 33dr.0 Y33 ca33303 33 .11 Clt,3 It3333 Pel-3a cV f Buenas An,0
321 Pat'.00330. pr0303 po00 ohotoel trot esak# d.. plm.dre allPED CO-r33.300.0 .3~0
0303~~~Cal A33.3oP033330,33 I FE~RANDE 30im .... 333. BUICK.3. 46ro~ W~EU
* .0020.00022200000, oo~ooo 6 p06026 20,1 o 1192. ovie 4. 3/C ns 003033033 d33 33.003 I30 m ______________01060.~~~~~~~~ 00274or.3.00.0330. 4700403.00 ~304 O ~~ 20330 00 t 3.0 P Tom. 0 C. to 303330 I330 3.3/33303 3 030000330
000. 9ogarfde 3o0343.0362 3032E30C03A33,1.33 3.33.0030 203030.00 81 0h.,d 030603. AO M~
d~bUO00 04 bblf032 60I'o9111330,5303300330000A0.0D O303:0co.n.3.303 3..0.0. 3,0003
00. 4 030300,00200220333300000333 -A3.32033330,003 nIr 0 0 L A PACKAR 47IIJA BX
033.. 07410 Po.d 30 0 6 3 3303 Wall. call.000 S m.303000C330330y23.,3033
024o~Z~o~o A. 062.00 a d03 ]1 01 Avnia on~op 44303,y3 Can. D1.0 I~60 N0.00 E Ro. 0ainsC mads~N S
0IAUAN1,10 .210. C .oro poop. Accra03 do33 030A.0. 0 I03.- a love 23.c3.3
39200.la 02 1ilai Mille 0~o3 000 ,43.00. M ENDOZ Yo3,0.0 23 0000 -16410 110,.-3- BUICK30 03304300d
~020360400 3~Z00 $Ja6030.00... Ma o Ai. Oh1,0 205. TIJRA DEL2.4 vEiSAD Oipo 30L0~1 32.0006 TOM.036 330p03 0 M-691 GUOSOC 10 obdNA A AC DIL C4
dopo1.205,1836.00333333 030,0do .o.~o. 30 0t,33, 330 NEAION AL 4
____ ___ ___ __ 2.0200.5 0060. 32.,0..333.30.03o3.o 0,o03.0o33o.00.33~o3035. 0033,03 .0 033.03 4 30 l~sm bil.FO D 4
A t30. ;:, 3,33 of Cu.a 0B33en0. 0 03000 Ui.3e00 o333302.S utenDU C
.1 4. "' Io .. w--_o0 y Jain03 0333t. s3o3 I,..,3,. GUA AB
-., Oe N 30,00 0.8 0 3o pOwloa It0Is Jt, AL END30223,0 30303030 3,30333030 se30ALEI Corp. 1119656 Cu
LA T N tn00 Calla Ga30.200403 .3 I",0033 I33332330 03 DI33.T334
Ja..RUuhse. ONl O3E on Ils 1. dy R1o1, 030.00. At 110300, 30,033339~T0o.o
02. 00 --0-otto C- I3333 .0 ... I.ALl Anal. -L SI~2L .. 19- 3,.30-- t un1. i~,.
evr3... W 3 WO a Oiloto 070., 00000. do -liedra WL TAEIMIN SE vBunsDEm
630 ~ ~ Tj. 03.0 Ill IdullRNANN3or CI 3000030 3 4 1Md 200,0.3.330.0
Pe, l ., U1.0 apto,.oaod 00 d~o. 4.-.033,030030WV.I OC.333. i .tp3.0333o33003 BR T3 9 33 CO
8.4.I 'n I3 S.30t0 3A4 331 0006 3..30 33,31 333333 30,33 ES T 14 o
Val S p er ici l 1 4 8 v r s I H W 4 4 n ~ t- h3o .o~ o undoo P ilki~t. Pi tollom ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ paty yaf. -1d. dsI Poee O IAUO 1.30l300, 030 3.... l.33.. Maile ..3n. 03 330 3r.030. 002030 00I. ~ ooot 30.
0 3e s 0 .3 031 0 I n 0 2 3 0iL M ot, it. NJ Intoe~e 030 00 3I4 All~... .3 3 33 02. C .od Cd0u o1 5 5 E n ie.A K A D4
.2o.O p00203, 000o Wil ha be yl Mai .... 77 lit. DOD E3
:- O. I, 330.. V. 0023 0.3 hall, I,33 LL 0030 O 0 1 0 U C o le t. .
*1te~~~eeeInt..'. a d,, Wil ,7,0043. .3. o300o~~,o
t0CO ~ o 3560 olo2,ooln Folooo 22," .330 2.. 11 00.031 3.5 00.T DE36,3 23plt do333 0300300200
0320 d~r~cbo, potfo, cool.. 11~ II 300400400,V-8300O3.3.4.0 "~ 114,0 .. 33A IO 030333d3oo
a03l Ojd: 7 5 coa ob.... al... I- al 4. GR N bl oBAR 8 .333 13 b300 33323332 0030020003 0330a00l 43I. 0030030 IC40303333.3 Corn. d03. 30 F R O4
-0 he "If0La-0 101,18 0 ca lo ... .220ex do to el Coill. 43.4-03 P" nd n
0.D.1an0)do I&Cub5 REA TOlpul AP O 03,00.00 0300 NO- 0,111 J-e8090.P103' olop
Col ..A. rot0mY~:~: .o Call... ....3 30.C0.333, 30 p -oT! 50. .Uc~0200 co C54
HAD 0LRI ART30.2 230 0003.1 CANA1 LL0K031236 230N.0 0IK NAS 4633203
l3l04 _,3 ,2 0 .o L4~ 2 03.j 0214 .00 TeeA000. cC0 .3 3 030
000330 ~ ~ J 11.t 303 630 J AMo0 o P -"l 3233Q40 R E I D N C A A L0. 6 2 0 0 0 0 0 5 3 46, 000 3 4. 2. o 3 o 3 .U d D 0 7 1 ~ I l~ e ). y o 3 0 0 0 0 4 0
32.030, .30.22. 0000 oodo 341 ideoo20oyloooo0o. o322tee0303300,.33333.3330C0.0.33. 03.00000040 5 33CItEROLE .195
to O $21,0A 3 $i71081M ..1 u d c nP reccsc0d co e
02000.30.0. w0 in Ul--4- 00pri.0.030o~. tre.at. calrt .i .20 33. i o-flu- lPar It, o. o L 30.. v- .4 oe, I... N33030. 3 4
:arxty -n20,2 A..E G.-l. .lll barNER Ce .. bod:3. Oldso00l 033D 4600600 lbbli A
LA TO,3 18H60uprica Ce235 63aeo0 c,,;0~ 0 ""DC- 030120 33 0 13,030 y .1bOO).RSG
0.0340 C OE DEA LARN OO A260.00.30 $20..3,3 Yarn. P. tl-5. 0,w 10. t
W, Pis"1 S A.,_____233120 PoloJ. pan.a p a.,. t tle 3w ,0 C ...... I..t bar9
______n____ I.b 'o.T1.141... A.. LA ad, NTA 031. 30002 ;.. zi03020 Cor.of Cba I
____________ bo(0 doI.,m1.1oel .p..Iv IC ft. .... oul ,413 u,. it-, sabTMV E 33 c s ...ld o 1N-E ..DO 1od Chevrolelt
0.3320.3. .oub~ 11 1100 l 01302 via_______yLuc._UV43 IO an3033 O00 40un. take0 00.3.. Inlie. 003- 33333 303300, .Im.6 A I
003,063206.000303 0 303000o ... 22e0. 323333000 3 P0030 33..030 33. 00 2060000 0006006030 oe";13Plitt.To art. N...O ViDt,,
030 20,2032300 3,..3703 390r000 05 65360. 3030 30 lo~o 33.333303,a30.0gA0330333a3.31.31021,0..__ __ __ __ __
0.30.0d, ut" 404 'J 0Oi.4 333ur, OO~ 3.0aOOOOe 3300 Hr132.
na~3 .0 .33 UH-C.231.2EL2-SOS, 6 d ...I~ ,I. .p-6 2
Pigina 26 DIARIO D9 LA Nf RfNt.-Marlea, 4 de Septiembre de 1951 Gasificados
A N U N C 1 0 S C L A S I F VC A D 0 S, D E U L T I M 'A H 0 R A
VENTS VENTS -i, VENTS VENTS Vt:NTAS VENTS V E NT A S DtMO HIPOTECA
9 AUTGMO ,q S3 i la MUOLES T PTENDAS 57 TLES DE OFICINA KATERIAM 'DE COWSTRUCC16N INSTRUMENTS MUSICA wt
LES Y ACC& AUTOMOVILES Y ACCS. S3 AUTOMOBILES V AdCS. SOLICrTUDES
10L.IT"It'. ll"T11 "UIRTAt. to I .-a .". ACTII'A- ..IN.A, r,.vmo,,,w 11, :.' IKIAII 1-h-l.. '.No' ItIRGO DR BALA rQUZSO Y 61icros sANITA*IO$ $1110.00 XINXIO PXAIQTO RUP.
%%,- its, do 'r ad;. it% ...... call, I m. tislormlil.qu.. Model. .1plott. PARA COMPRAR EN $22,009
-id, No 1. lot.: x-43[11. In mit. A00"'.d., .chnt DESALOJAMOS LOC
so b I ...... n- Hospital Of, do I... PYlmYl.. c- late terreno pegado pacall6ro
-D.1#44-33-6 list "... J-.Ij ar So, 3QL balsa mr. at ....... V"cle ,gald.. Wide. Vi.
344 ol.. oqu, c.u. Los PInos,*R
r4,r.ni_ Al-71 but.,. do mIQmmKmi.aE a- I L.,t uta 13, tome $10,000
_;S4 MAQUI ARIA 1 VXPilia 1:1VINO VA OUARDIOrA, 6 1-19. ImjXml, prime, P---. -,I "I to ad., 6.
AN kiit VANION FORD TKANr Tr 1 jWWlersonra, VENDO CHANDLr al 12%, ;3or 2 ahos, garantizan
-, 1 .;;., tls. lilloclik.l... I pin... cm.N.W hors.
Irm"t Tom a kolo CUKK.. 4 -1 10,10, to nild, 'io 1.1 Conin. pl._. I so. RXd'o. $7.95 1. Vicente Ojeda:
..... P, I,,. mim,, ., I ) 4. liar despite. it do 22,000 varm
Xml.,bin .1m, c 411 1 Disco to. tquirmi ES
"15 1". T-1 At.,,., N -1951-63-5
-it r.quina a to. Ved4do. D-1431144,11 1, ranjuren. Coma Grit. )tilt,- 16-11 ls. DE ANIMAL 1-7181. 6-D
D Im".13A a-V_r Q it u B, A 1.% -'t,, j .,,do. I], I., laid,. 6 m- --- FRUNA Fregader-' de 'chapa, 16"
4, tuu.. motiloo,' ii NU13-3 NAQWH 9,DE H0J.ALATC MUEBLES
RROALO rL1 mini III to do., EVEOU BARAI... it ton we .Ad It r 24". Earnalle, resist.H. 64 OFERTAS
T,1 cut, X mrordorr, .dY.roe at AVICULTORES
.1 7 Vollt be-16m. V., -c- 1 'EscHt.rios, sills, librerm, 1, .1 iildo con an vAlvala
a qu.. "1 1. 2 to me do normal mitad. U firsl-rtmmo
It. ord it '" Pnr rettrarme del misocit, Yt.d. I
to -ciji".d.. do Ie., I ... J, A- Bads D.1791.&4.3 I.pim.d. Ball0 muebles colegios, archives y ar- tie I.W'. $7.95.
its. card. eacb. 3/4, arm. 1,0 led
ujo. i ri.dn,.Pd ZIP. do P.o
ri, I ter DINERS
XJ1NAULy.,ItSti! -EADIO VoTOROLA M Cline, Hbn4 0. Enanche Haban, marios acera Postindex, Kar tie 200.15oj
tall. tallos c/o. a $40. 1 jauIf 2ili-54-11 ri, led. do hit,,. Y
FERRETERA, HUMBOLDT, Is d- imilic
dex Miquinas oficina. Cajas c 1 5 EN HIPOTECA
l-%IKQLKT IIK LVJ o Is. In luri- jutoo cl
-OX rtbadoramic uoO imuirofelu. Torso Daraft diners settlements" on LA
rooy ,,load.. ourri- T.H. A-3304. 1. .111cm, a. still. b.1.1111.
yam 475. vitie- V", a URI,: caudales y pare diocumentas y S.A. ron.d No'
'j is" I""'. *]ad,. 0.... 3IG enor, libros. Baja precio. Angel, Coin- NY 4 La.-ten T.If. X-2931. 11.1samomis y am depart" .1 .-.adtol-1. - I _- A...y 3 j. min.- calzaday H. Vedado.,F-7291
PARTicuCXR vFNDF D DRIX SAIST IW, 4 PVJMTAsTjrs. MOTOR D-INK1.311.1 postela 360 (Obrapia y Lamps- b Use de interim hismcmiria. Tame,
114 H.P. T,11. A IiMC: tKC N-jeW.N-TE$1W
oil .. om.o, am old ... ... Wod. clock, rills). tome 3j. a '16'o -7743. C-91-57-3 Oct. bit& V.- f.bl-,. Israeli- allows
-11.; nolsoll : :, ----- lioutromr, tapoado. I*qurAd pars. [it devolucidin cc derftho,,a
...... I..,- m. '.%'I ...... V I, C MATERIALES ili C ON
I." of CONSTRUCT
no rin it 1 1;A w". 10. Bronchi mn, coin p.tom prei.les. Trot. Immu. OF
, i." ;i. 3-1 14,11r- it, PInl,, G-tral hillor., d- trolumn I"Ift. cam, too Y EFECTOS SANITARIOS
Ili, traits, Emcobar MUEBLES. DE OFICINK RACION W IDA. 9. A-HE
.-rotu, I&16r.. m, 64 S. R.I.O.
.m. par.. it, p- gradeelds, csol. peemarmshombele,
a ..... .... .u.so, vicer z rceizoo loss. it'. Y nn, Cajas hierro, miquinas escri-i
Los. Im $2oO colradl. Pl mn lih 1%0; not,. Intiml. 155. V1946 y Ford IH jsa, ..FA CANA C.4 bir, sumar y calcular, $595,901 Banco flipotecario
't4',Z 1 Ilk eirl" mu"t" ktr j9y7 plmoolh vExnn 47-KimonA us Inormlzl TA IA- not ". dr,,, bonito. ,orbok 19311: st.,11h, arm 3 c-ledor mod, no protect tores cheques, archi-' is I.Ilrl- n 1 1. 'It. lom., NY 419 b.j.,, So, NI, r'd.. us. M ENDOZA',
..'y 1111. Riudoodol- Ch.Vistri.. L.,rl,. i Ill" D 17 1-8 15"sli 1,6 armarjos "All-St6el", tarie- '.cinno do gas & 3 horni. A H O R A
I our Cc~ y Rancho u. C 1. 'Pa. e. ims ,ow
517.., '"InG IN IRAN A -r PALACIO ALDAMA
'LlIn 11STURA ---- - - I N $1. IZGO CUARTO, terDS Kardex, bur6s y sills ace Has, horno Cluj tie lempe COCINKS DE GAS Flats its Is Fraterimidad
as 1H. VENDO b.. No cro.chor- Tellif.r. R-111810. i ro., "La Casa Gonzilez", Cam- return. Gabincic esmallado'
TkCINTO MEDINA VENDEtmL1951. de Tr.cl,,.,, I)i !1 -8638 porce &tin. 5 9.99 Telilioni A
13-1, 49 it ...... 1 I.iotts car,.: I Ch-iole lie 11 H 1. 11
1,, d %."d ol 'ARTO.-Al AJOIstad 51o entre Reinst If Monte.
is m-, cre.e.t. ll URGI VENDER JIIEGG DE Cl postela y O'Reilly. 'M
i in. "I's cm me A,,.p n In 949., Itscm, ron -n6mill pall md1l too "os. Vit,11, l.qu,.de. det.r.d. .. chum. Co. M-8081. D-1376-57-5. FERRETERA HU
flat. c... uevo. radio. bonds t Puts fliom. ButL Infants 155. m, C!piln,. )urge Ilona. 6 putair: rri- IjIBOLDi,
blm .U C.. Ford 1942. 2 ipilel- Chevrolet m- .6l9ko-l- man at. -It- Normal. I T A P P A N PARA
h: c- cc, KIFLETA-4 colors S. A. dlolvcr por memui.11dades.
lrp: el mas lindo de'C.b.. mol, 6o XG&N vIENTo D-18111-311-6 IMUEBLES- DE OFICINA nt,r,,. dead, 6.0/0 AnU&, GO= 214
Oldsmobile. 1949. con radio, $1. ,irs itu"cl .... d% 1. Vlt nlj h.bas cosouur I.,.r
o,6 bit, 1941. muy bLiterm. or. is '. me C-firl li. bcdrX-,VKNDO EACAPARATEX. DON T TR Calmda 11, Vedado. F-7291 1. ran I., trimmest
JE E P I-, c"' ""' ""' b,- -- Aft-, crisis I Muebles de oficina, cajas Cau .1173.
-1948. muy buent, Jac 41.7,
s.lua,. -11. W. bl- $ 9 ,7 2
438. luitc, Z--J- y -a- daies, archives, estates, acero, Coy Dirorflo- SOBIRE BVVEDAS,
1. 1., an jort,- d ... ch.. 0 ... del. Edifich,
23 esq. a 0, Vedado No ,mpre min %'er suits est,3 r- Tilel ... -9418. maquinas escribir y sumar, pro- UH-C-8741C-9 p-tem,- t.mblin trog. Its BlE.I.WILLYS DISTRIBUTORS SJL 2317, pi 5-nrnt. W ut. In Nrifflere. UAL tc cauddades par h1poteca. "Ol, *too*
no re us so i.re: 'recios ;,IgNDO o"a '5'-s tectoras de -che I Veldab6vd, nuevot VW.
Tallimfortomm: F-6111VO 6M y fa"lid.d- 'DR JUEa* DR CUARTO Cost-- Vs ques a precious
l- .-on.. le,loic-i" VIN
it I .12 -It de is al a lilt do "" Int-man Aeolis 3113.1razonab es. tenos. "La Co P 6n. D
I'm I to r-.cmmo. M tie 12 do 1. l.rd Progreso 209, entire Ferrefera Humboldt,- rAR"CUIAm__dt EXXN VitSiMM0
UH-C419-33.3.Oc 1. "i'p. let;. Ru all 1, olmol-,1111mercial", it, dos .. tre mil moom a.br, prepiBuy D hu Monserrate y Vilegas. M-6226. Ilimit c.. co-or-lo.. I.forrum do
S. A. 1 2 Te"'. A5-4113ml. or. Roche.
j,,cn mil., P. D-1-04-5
OLDSMOBILE SO 18,000 MERCURY 1948 VENDO im I- ..do *not( D-1375-57-5.1 I I
K., nuVo d, ".. Rollie, Procio- $900. imh,. Tilt,. c.,. flat ....... -rjo-' 11, I... der.c.d.. J-11- IB. P.roorent. Bidet 2 [In Y, es, desagiie do CALZADA Y IL VEDADO
11- 11- -d- I I cdl I fuu, w. hju,-. ICE~ "110TIrA 1111TIIIADA DR
-r __L tapoin, ditch&,, tornillon. sip, KIM .. 13.700 ..bre c.- im 1. d.o.
d,, A cc 'IT c.bo,".'T 1 D-1771.56.3
$1,875.00. Ger.je ct Agul. CONCHA li 1,002 ..-cm. not.. Intomn. IM. u-'11. F-7291 rO-1446 N Vd.d.. I.b0c.d. -I.r it. 13.50.54
Is. cialle N'lvrtl y Confusion. G. 1119-34.9 vENDo U*.!! 0 blentes, flarones. $27.95. imtrom. 675. Arnaldo AS-4131,Vklleg 441.
Teliforia X-1590. ipit.d, nylon floread,
Sr. Pulido. do, I.qum.d.. ..11.. Upfitooll.. 6153.00. Ak P or S O L S-D-1673-94-1
mocularn NY 9 C.'"'; uli-(C-81 MC-9 DINERO EN IHPOTECAS
Vt,,,. p.rt.onent. 19, Erummch n FERRETERA HUMBOLD'r.
SIDESEA JIJ A. .-- D-1649-56. (11 1 S. A. 62 OBJETOS VARIOS E.tidd rmnerci.1,Per... Tie.. s Its.
jotGRNL-1QU__IOACjON NIULBLZO. A 154- 1 0 7 .0 0 1 P:mX." gr.Vd.. My & "'Tm
VA LVULAS corn.d.ratim ' 1c= Mensual Catudim y H, Vedado. F-7291 VIhNUO 12e.mc, COCINA Do _GAA. TRES cam. etc, r inier#. h",r' pmibl,. Tiinb.r*
N'ENDO Vibora Alegre Y cri.tal. r'e,"s,'e on is C... Laclit, -111.. y hern.,.b.Im. -mitimn- =p.v nt. cam.. ..]at. y reamellim col
p Mendez. 56. intor, 6 not Emilia. General dales. &artelto IN. Tel6i... W-53M
933, Let. Illinois Sloirm R.I. 15. Sri. Altid.. D-1334-64-30 Get.
10 do Oclubre y Josefins. DE BOMBAS, !a SIN FONDO UH-C-84-MC-9
CHRYSLER 1951 PLYMOUTH L... I I DE TRIPLE Ejasroxitoizit-'Dot CAG I.,_72 p Volition CASI REGALADA AlKlIX-RILLAR HIPOTEC'AS DESDE EL 41/,%
y ,,, c,,,r** UEDE ADQUIRIR UNA ocilk-1 I .. .Ao- oaquera &no&]. No i(!Tda liempo, con,61t,
OLDBMOIILE 0.1 46 battle. J to. ..",ad... Arbod g- I, d,-I,,* tall .". per "--,I tar I ,
coo, 'lot, I o- n-1, -,u, le CHt"OLET L.- .. .. o altos. D-1835-56.1 MAQUINA DE ESCRIBIR rotor.,. TOM... 311-11. C. Fran, C=-' net. 1-7761. DL 1666-64-5
y Qr;ir_; l.il ,l 'n RENDIMIENTO V K ik I.. MU = sit, l-rp..mom pI .... ilmlino -;A-L-iiA- GacA-N_ CON SOLA FIRMA Y ADEMAS
v"d"d- :tK1._---d1ol.'11,r: Do emp.l- riod- tie Ill in in W 1... $41.95 tin. ,not y 121olpli- romdlum- .b.
r, Al.l.j SOBRE MUEBLES, DINERO
C DOE Underwood' Calentodores do agua, pairs "' of.... do H.M.. paust pod.f.
1'. lot. char. ADILLAc Wed. all USE VALVULAS "Ill" rli,, Ii. I... C.I,,i Lin
sitmilill,'. or CADILLAC 43 : :: :.: ,, on dr.' Ill do:m To Us. a V.
denier d, --Lys plot- 1 Less embotellado a Ile clU. me 'Y 13 V-19,17-61-11
- .1.1mis: major. ant. cout m. d0imidile. an
ItEacurk JVK 0 LIVING VLAYIANTX. HERITA It ,ad. It* IISDIN I V1111i Y IN 19, pi Ud, id -,d*, **it* *1 I-P,mail, uNt, 3 Y Ferretera Humboldt, Palls tie 15 goillones.
chod., 4 1.1 49 Rhum fie liable serpenlin m In"ll n-., .11-Pldl. 1,11111m. sm; fires, me clmirmlie. ca- -61. Is
CHEVROLET Pidemor. ro.161le. 44 v. xv ilo- 31 L-It.d. n.Imm.amj rhod.d es. Wessell.. elaost. It .P%::
Albirtu #I Curliallo. Parisi roRD.,,C 7- tin Ill. Ai.bl arm. .m. or. S. A. tie cobre, 4 conctInsirs y 2 do. as i'la mom Phose,: romar-l71 3 To. 4: the n-m, ollrltu R.Ioyl. it,. I ..
Banal ENTER URAL 11 R U B -ST EEL dtd,. I, or "rmn, r IN, 14panco. $41.95. FoLfficrim, niRre-Tourm-DiEscrigLA-ir. = # He he"" %-6-oie
P-1 Donor. I Ton.. 41 did. ,"do p, ,-trr -ratio alcomadet, c040TOAXTTE 1 8114. 41 d lasionoo. Mo.-. 4. atimeamr. 35L A-98M
AGUA 11-11,04.54.3 F-7291 FO-1448 FERRETERA HUMBOLDT, 4M porlm. ompl. Pal. V ........
ESPECIALES PARA a, v R A. UH-C-1175-54-30
S. A. ,nl,,i -,Iares n dlvtrin,. (a.
C..16 $78D.DO, arm. rb.j.: U-3147
47. FINANCIAMOS 12, 15, 18 lo"rhiorio,". to ...... 14.1mom c.;,.ro;1 1jH&C&UvB74 Calicaulle H, Vedado. F-729 c-133-63-5 D I N E R 0
Plymouth 411, 11, 49. .11. Dlairlbuldorm oil, morch-, color., y rit ... 1, ,, I~ ISO
24 MESES ol.lus, Apllq,.,. Y I It ... ...... I, RADIOS T APARATOS DENTISTAS A crildito personal con a min tie.
Immd. It ...... .. oN... noombl'. do ..M. UH-C-80-MC-11 Vinod. .1116,, Bitter Par. Mle..
(;.%N(;A DE 1101' Abl.ii. .1 doodYsto tell. .1 111.. rub.Im., lo.idm, fill., Y.,I. ELECTRICOS nd to- clor. Empleadom, prefooon., Illso.
M 0 R A 0 AA cUXl d to lie pedestal Y con Well 1 to a"A' Was. it. It.f.rionctas. Intent. 1%
u.11 it P.Im '-III- Ir 1. mr- BANDA, PAIRTICULAN vzxDn T111. a,?u1noadol, apartment 11 (antrada .... I Amem-U...16n nonim.l.
Ford ozo, to No 1-lot- 'nlf* 14 y to- I., V.11. Vold
11161, Admiral 17 1" "'i
COMPANY S. A, Ill.'PT.Cloci do tooribs, Poll .... .... do, v""'t c""" No Pida bore at Telif. W-0340
DR 011ANVO CO141ClIf. v-1djo-wo,
FACILIDADLI; DE, 11 ,(,1# .. it,,, j, 11 an In $39.95 L7 VENIJE
FINANCIAIIIIENT(Is Piezas de repuestos sall N16ol6a No. 105 .1."o ...... .. Ariml Is I Eli-C-50'.64-1-Oft.
5 Mrr4'u- Ai-s._ Ri Dios C.). tie ..it 17,d, r:.f mus. or.
CALIFORNIA Nill 11 Ill, k. tall U-0.3. "Philips", "Emermon", ii1th-not; Inodorts tongue linjo, wo- c. nd D, -r,
blool.d., firminsor.d. rmilr. ,I file. $2DOM) AL6%
para JUE60k Camblo, vendo radios plado con modento, I'llatill., Be Tolocl do. cini-I,, enn Is- y
-mbiro- lot it Ttlim a P. It c.1-.r Ii.boomm, It.part-,
lifirriso 3 :3. rail ill, 3 cuevpos, model-flos. = $10. "Philips", $35. Te- fornillos, fl rt$n. $39.95. ries do tall... fin, III '."d..mI- in y Wrihih, en f.bilir-oin. parlirbom
I"s ro no I'm fir 1 film. --ca(lillac MOTORES lc%,Isi6n 16 pulgntlam, nuevecito tilt it 'in "'Ier"'r do 3.-. $111. '1 ord. Ii".
c9a Ifim, vxt-l,, drtairlnont-, y unn h $2110,D0076 ,ion A P'i ma.
,cliniedor, vitrioN estilos. $250. Facilicindes. Retrigeradn- FERRETERA HUMBOLDT, d, o, leA lliminlom nellbados, $3.00 I.E. I, rills I,. bli.d.jY f.rl.d
Buick N Hotpoint 1931, $15 mensum. S, A n nd. I'trYu"vrI m'de flichn Opal- A 425. Tony GaUrgim.
merimunlen, 2 millones portal, all- I 111-ol dll,,. -6
Iem. min entradri, Calzada J 'I Puerto .,. on Santa M.M. oI.
"Am. piezris sueltas, colcholles effort -7291 onerio.4011. momilloqA a. Suboans
IfIrtracda, $3,00 mensuales. Cam- lei Monte 9, pr15ximo Esqu Cal"film y H, Amorlts. F u- wa. Suboans
AUTOS DE USO poilliac DIESEL blame% muchles. Calzada Jes6s TeJ Its. C.-.125-59-3 Oct, C-100-82.4 DWERO
1951 lissollon. del Monte 29, Enquina TeJam SOBRE MUEBLES
14 wt, : 4 d "Casa P&tiz". C-122-56-3 Oct IGRAN OPORTUNIDAD I S E V
V -Oldhiritol'We DjAnd.I. an ou Dollar
t te's 11(4) rowo, 'do Bob
Von eirblo radio "Phillos". con pi.d. '.m cantild.d L in.)
'I... mi. t.. mub .. 561. hay do. an Cu. c.onjorme 1. wtid-.
Ellin 1, NEVERAS Y REFRIGERADORES Toladi ) c. do ties v.1.1d.d.. Soindus
m evion owool. Y-Irst do dV CR-1V'e Ago" 0
-Forirl aig DO. P.1 9 A& 114.95 ENDE is
VINDO PANATO IlKlaintRADOR. rojR. fl%- it -1
1. Via.. star. do fortel ... I an..
It: Did 1942 of 1951 1, roo-dwo. y troy ...6infin, cmneo.t.l. Lavabo do colgair I I x 18, todo el eqylplo fie ton wats. UH-H-1513414-1 ftpL
I's use lid, limits. *rIrd Empodradi I [lave, Well desmagilie lie ta. derot 1 Imisetila tie 20,000
CADILLAC 0011r"TIO BY K TcLr. Omit Troolooporin tin-D-ND-5o.6 2on
1 1111 __ ositoo mirminKRAnam. OKNNRAL E6n, PeWlecadens y taple. DINERO EN HIPOTECA
rkl."m the., 1 roman, 1 tanque tie
no.imitle .. ..... tieco, 614.95.,
In .I ... r. go
it iti.1.4 ratio. Call. 34 NY Is ..Ir. Is., TELFRRECEP+OR
3- 11 Jasolina, I loombs moder.
WILIA'S Pirl, lilt marInto. Ad oral. 16 Bulgaria., .1. ..1 .... r. FERRETERA HUMBOLDT, Ricardo R. Arellano
1*1 -1. fio,". me Voting BARATISIN .... is I na, I diferencial, garnelloo
M., .1. c. I, I !,- "do ., pr*,I, d., all,., limits
INFANTA "8 KI-orl in S. A. y earrilerno, tejas planams y Empedrado 25,6. M-3753.
U.: too title. vedad.. am" 1", = om 91 1:
,.,.r poir
ruvirlo. 0 D-1.1.1-Nit I !i ,nu% P11' at: Miji-I B.- Calzadin H, Ved.d.. F-7291 Insiders. informant on Is
J.C.-in.
C.,"-cca
OR after4ii-11, IIDAR NY.O('10. VENOD 1,N P -no 7
virrn Porriam! tin, df'o,- CIA, Ferretera Alex, 4. A. UH-D-602-64-3
OR 56 MUEBLES Y PRENDAS ad., it. UH-C.82-MC.0 Kil6metro,8.1/2, Carretcra DINERO
ELIAS do ..1. 1. .so. ad
Ratio "Boo on"A"'To BIG- #"a- r1ilar, Pa.- 311. Veoidr. Tq RAIrld..
uIn. 11th Von -ols, fit') co',u- D-1711-Nit-B do Gii ines,, entre seem n 1. cammum. 2"
can. 11 1 v-4.4., in."-. eagles;
.ttlemorooltorms. -6 almorl.
El Lro. Pregui .A 4.
t. is son .1'squIn 343 oti. s .011uh.""or 7 Promossim. R-- Iss
y !.13o.Dfi FERRETERA 11
__1 1-101iCil.14-131116i I J el "' a I Cotarelo. SERGIO VELIZ,
vzxno a jutoos cuIATOS. A CVtR- evism PATRICIO IUAVEX. B. A. A-Imillod 411, Usol. Asia 4.
us, color r.r.on.l., 0111 lip., Do I, a Tat
I Almoom.01.11.4 do UH-D-589-624 Us alsoclon
V ia B lanca- 1,*dn. M11"lls, 11 Is GENRBAL a- I
I ,Ud as TodeaJ. say aly jo.11. amoulmos
MOTOR COMP L A, central. I ..I. m. ELECTRI Cuba, a. us. UN.D.1767-04.10
REFRIGERATORS Amoroso. Its
Via Blanca DRIM0 HIPOTECA
"'a'*' ""' "" "'"
T-10f.momij 9.1101 9 Tcl6fonos AM63 W-0978 CITUDES AL,57o
VEADE G E N E'R A L IV SOL[
Prommilider3w M RAMOS n-1627-56-d. Alambre Bear gaiv. Nos. 10, Day on 24 horse, dinero en
Assist. VMD $ 1 7 111, 12, 14, 17 y 18. BUENAS HIPOTECAS hipoices, at 5% anual.
ig I DUROSIM PLANQ6 T Dt ELECT R IC Cidens lialv. do
jidril .. A m4qulna reassr. Ul.
CHRYSLER rAIICO floods "to ill.,. No top.,. P ... Iii. Infant. do. NMNSUAL /8 -3/16, S Portels, O'Reilly 251, tie.
7 Ly 0 "'I'di "N"A "'r"rin' -1/4, 5/16 Y' 3/8. TODAS NUEVA mortamente 30R. 14-1072.
It .4... DODGI 19,16 en 30 ineses GRATISs I aflo (to ga. Arandelas do He. platinq y SE CEDEN
Hid i, 1,...oo i-AIMIA 1111-1 lisma--l.ujoso rientin. I mean
as _.rooi 1.11.4. r I-q, do ij esl6n.
,PLYMOUTH del 51 Exclusivamente
OLDSMOBILE. 19.19 emes. 11"'. do enable pairs Angulares da.Ho. tie 1/4 x use do ociente
I. ,= ,hlpote Comerciantes, Industrial
Nor- somadmi'l F bipikso. I Karl.. on i ..... dmt flo*Tfi-m,. #:64.80 y an televisor y Is 1.1/2. La adquIsIci6n to sencillit. No es
ABLE PLAN nommin, mnio,"'.. H.al. enjoins. 'Cumodradmis do It". fie 1/2, hey c que suscribir ccrituras do Le. fluilit. diri.r. *.bc all ..AFORMD STANDARD. 19,111 $13010 REFRIGERATORS m cc
5/8, 3/4, 7/8 y 1. ..br.
DE VENTA C., ... .... Ir., In, mercom.1 cuticle las interests direc. r,h; dolumentea' e
,am CASA AMUEBLADA Grampas liters cercs lie 3/4, LnDe,'nteed del deudor. t ...... I..
Italsolaommomim I- A.4mi.4,14. ror Aforcivethe aloniR. litillase itq so $ 1 3 9 8 71A y 1. onlenlirs con commrci acl
In Brindo infortmes; completes in. Wales ecacl-i-mente. m' lbdU,-.
1 1--olil). . . frigrod"'t I. I Lana de acero,
omprando Un auto- loc'u'll-l". Y Wilson. 1.1mro, j-ji., No efrilersdor finn v grime. clusa Ns eszrituras i dome.
h... pi..r Vt.. 7.11. U.4153. a in l.y .1
re n ne, d.R!iRAo a visitor sr.
m6vil nuevo o d uso Totlionnos sit reirliterador V
veto tie visa en parte Peep. Pains de Punta y cundrada Interk. sittlact6s. Corridor Colegindo.
I* regal= os otro. F()IID 1946 fff5-.0 -juEGO-tUARTO MO- 6RATIS -Con code r0rigeractor NIENSUAL No 2. Cuba No 64. Depto. 104.
A" $#A- a. 11 ... 4 )"o"I.. derno, 3 cuerpos nagal clari- 1; It Wrilto rts.l. 1 1$ 7,7DO 7 Veclado
Z- 4. somas. y dam- f.milial.d.. to. Usted estrena el bastidor. 5 huclas (to Hit. Ile 7/8"
red$. 19 111 hilov, dtro, $60. Juego caoba, 3 MARSELLA" P 777" y V x 1/4". 12.00() 7 Alt. Vedado ;No
AdrRib: refriprad.rcs FRIG]- Ajen-eist outer I hoods Plesens do tuberin lie Ile. y 400 7 11, Sant so
TD(D403 LOS ME)ORES cuerpon, $200, finisimo. Juegol DAIRF, KELVINATOR y PHIL 1 11,200 7 Santo.: Su' .,, PAM LAS DAMAS
PRECIOS oni 1) K comidor caaba. Sala tipo Lill CO. tdos los modclo, a paver I GENERAL ELECTRIC Puntillas c/o do 1 1 15,000 7 Santo& Suirez 70 INTERES PARA LAS DAMAS
CARROSDE USO. 'AALLYS., 1916 vingroom baratisinnos, nuieveci-I Yn 30 v 33 nits. San Rafael 820 3000 7 palatimoo
ion. Calrada Jesim del Monte 29, I-ent"!0 1 crodom-y-Staimislaid- __T.1/2" 4" 5" y 6" -LA -bs&
.... ..... VISITArMONOB bo;via led y '""n"
PLYMOUTH .... 48 altos. Esquinte TeJan; P.,11"addiod do -.age' 7.000 A ",r Loma del Burro d c.yl.. Tall. A-7414
HABANA Verde y Puerto do 32", out.' clot
I C-123-56-3 Oct.! gerader, comparand,
Con Fast NAS11, limrxim $2711. Is. "of.: 15,DOO 8 5 Loma del Burro
is. do cod. dodo v Earned BE vxxl)x 7,3111closo ?!zAZX DR
CHRYSLER ..... 50 CUARTO 31C $98. 'UH-D-1337-59-10 Torni-floo Carre 1 15,000 7 r; Miramar 1--. n infers), ,it, rDII
rol-ii, .11" .1,1,; uaje y Ile Mi. 17,500 7 c MAYA Miramar, I l Sal6n Fran.As d,
- in CASA GONZALEZ quints murtidoo. Nu-vu- h ..do on,.
CA VK ER ..... 48 'ripin. n. 60 INSTRUMENTOS Tuhcris Galvianizaills do ROBERTO A., VIEITES "'I.: C I* "Hel"al 1200.00. BY lode..
C11M OLET ... 41 c-111-36.1 NAI10 PARA, PXR11OXA DNOVBTO.Aco. ACEPTO CARRO EN in i 4/4 y pirza lubt, Rimos; Hipotecas.
Are.-I. ,let hijus, N1. ermladam.1 I. no
relic Vill.s. 1, us sni. GAX4* 0 zvlxol
ke, 3!7 antrit Teld. M-7620 don fantasia, lindom cr!pe, piquit
$3.00 MFNSIAL 11111 Ill,, d.d.. F.IH10. le 1134-io-1- Tubes Floors para raiders
td., I. it. T.If... A-7513 11 jra. ft... ill-. 11.511. qcd,c... tra.
.... 46 vas. Chile. Ill TRUIDO TA34AND Its. do call res 12, -13, 14 c-11H.97-53-B Jr. snairr, dGa plexam muctlas pstjlw
madernas entitles. Juegon cuai-1 commit. come nuavo, ruerdso c ..ad..,
Y-. idwrit. ni y 16 p es. y c.1 al 43.28. Bellita, *rutuno tall.
W DGE: 41 tootcle niAos, finialmos, $8 men. C-137-Nit 1j;I.. !art. xagonales SOLICITO $13 Vo
]AND st"Corms z Tuereas do Ile. c
QTTTnru a ta Irmilemir am ri iiadslil ril l-.. -1-ilit. vreco, ..." b.j.. a no.. 'At Is Par too I
.
I
I . I I
- .
- I I .
- .
.Gasificados DIARIO DE LA MARINA.-Marles, 4 de Septiernbre de 195 I 1 Pigina 27

1 I ,
C L A S I F-1 C A D 0 S D E U L T I M A H 0 R. A
I .

- % I -_ a
I MiMAMM ENSERANZAS ALQUILERES ALIQUILERE Q U 1, L E R E S ALQUILERE ALIQUILERES I ALQUILERES
TS PROMORAS -'PROFESORES 77 ACAD04M 92 92 HABITACIONES 186
I APAXTAMENTOS 92 APARTAMENTOS I!L APARTAMENTOS I APARTMENT S OFICINAS
7orlmox, as ZZ;; PARA DAM LDKXLA AOSTICKICIR COXVXRSACION GALIANo IN. ALT.S. ENT" SAN 1 0.: 19 AqUILA APAATA14INTO IRS I'll IMENTIS L 1'1.1,;A APAITAMENTIT MODERNO. RFSTDI.NCIA VAN111,11. ATOTI ILA n%. sr. ALQvIIAN DOE rLANTAR INDECrTv" an ,All. as do, ".ad.. A .. 1 41. _111TIRKNK rZKCIOB* APAIXT 'D_ ."..
Sir y Do A %Tl.' ..I.. -.lo., ban.. ii.- 1,11-16. -11. .1 1-1 p, -- d, D-- --., ,, Do -11. N runnel. 15%. VId.
. .' "I" .* I 5.D Ral. 'it"....1SE"A
41am do, Primet Lrue n ii I.
,-, .-Ilall ad, P- .111-13
I 'a ,S','_',',7." Sur, "" 1, ,- ..-bl.d.. tothis, innn.did.dua.
"'rat" Lag. of 'I o do I". pl*& a n Dr-- Ilan~ N1 .1. oq, A-5171
A U III 'ini- rnl! IN"16d"T .'h" S =.d.- ri -1. monist.
11 -kl, I. FI,- H.Cri.d. tranquit ,X,,d,1I,, ,A,,,;r,:.br !" I dr.','..YA',*... dl'.,.'I" lp"-lI 'I .1.p..T.m!oI. NI 3. .hdo is 'I- on P' -Do AI-66D ,individual. Ii- 1-11, P-i.: W W. fie" 'I Ties plants. .2 he To ul Dire 'T." D 11125
1. liticlonasc I I I(RVoda r N d" "d". am ,,I US MitryLa .. IT ....... .. I do,. N. 4- flup. IlmIl.doa4&cipI .d- So. Ra- D-laQ.124 Hula. 26 y 27,y 79. streffuh .r..d,, I..;o, ,splilgalld. -,I... S.r.tT. A ... pinion do Alm-d1ria. ,prtm,,,- D 1159-Bl' -loo. r4= D,1517.71.4 Sal 341, all.. A. D443-T74 r FTA. 1. quira.H.. I 10-143143.9 -,Itlog ,d- Intormes: r-7131 Wils-1149 5. Vlrlo, it, 4 II
__ __ I " -_ 111111 at. Ltat I.
ALQUMO ArTO1. JLACO __ I D-1824-82-4 3 D.T ... !...- i.l CAaA .117.11O.Al, A OFICNAS
PROP112015 CON lxr I. ..I., -Ddm, 4. ------ ____ ___ - 1, %,,, hbil.111-11 ............. In
as __ C I~. .,.z -I. REPARTO ALMENDARES -_ Not -- -- .111. .n.
.wo, amatu'.. _= ;"_ .'.,.. ,, us in'. n. -6- 't"'. Irld.. '," stco its UNA cU!T,.AcE,. 1,.,A1?..A APARTAXISN'TO DEJAID, .1.1 11fe"no., lli.,,,j. II .1'.. -- EST San Ignacio No 256 se
... kl. _....tr..,L,. call W. astlernar. port.I.- AN at ., ,-,'air. nabit,,,lools. /einfla Y Anilp-
t- I Into a i""i ,c IS ""
A* _" 111tod- I P U BL ICID A slin" ""' .m I.c in a cuela Normal. ,Iquila ApIn. A(13*1117 -,
,7% Ind. lidt. ii., 11 c1t1hoo ,,,,,,,., 1. ]ad.. c .it. hriblia.jernea. beft. Inl- """"' .. If a magnificals oiltoo. D I. *4 IM -l. -,Do ,. .I.M., 2 cu-tox, a 'I 00. I IDtho Int, ... Ind ,nnitD dD -ndo 0 sr._ALQVlIA_ I NA HARIT IosCo, ofrecen it
,u__ r- abundant.,.,,. -6" A "1dj '1415o Cities doubles 7 uoa aencilla.
Re dobilir. Intotmes! IT I L"" 1"t'.r... ,-rgildli 4 Pl- :riulnl.,jnlh.1.1 ,- In. as. .n.d.1u. W1 .A. -'.
. D-1112-IS-4 I eferenclas. .I', . ,
do, Lujoso Aptertarms.t. entre Lines y Once: a "No 13.141a.m2.5 do I D-1384-81-fil ,. InfmTn,.,.n: Csll,, fil,- xrond. C-1jr.Irl. %11,1,.1.,;,,1.,,I
ralmw as DtmrTmWi5oN-ri-oCtm' Y V EN T A S ,vCad,--,.: ..I.--nniden, trini-li.1,14TI V15M1dT6_"EbMCI_0L6PZZ", APAR. 1, it, N,,, 111, 211-11-1,11 1111, sit; 1,,.,,D,.,. -1 floras Ile ofirina. Inforrinical
IT, Do med.- par. a.. m .. I .It, A-546._ I..1628-I.-' ., -_ Tells. A-2930 I M-3859.
.A- gv .46 t Do.. b.6.. Ii., I ..... *. TTTI ... .... I: REPARTO linnento Independlente 11 __ Al.'Qlfll.O IIARITMIO FN 9.0% BJDR
r pt-Do sIodiol, tion. T, ,.,. AW ON ., S il
Hu
DDiaa dan-11nim T. r.xwo, a,,. arla, --land* 1, d ,,do 0- "$Idj ny sairaJolil P'nountar nor a-, cocina y Talent ad., rl.;t. $ LAW APARTAMENTO MODKRNo:,,.d I. '.I. "'. 'an .' -- I~
do or:, qn' d ,a
rkoV&SORA as hay pa- ". Td. an ea- _a .. .. .1. qui L, Vint it to 19 y tril-I as .... ", lm Del, In".1:, -n4do, Ii.bri-16.. b.h. r-D"on. ril.. d,, I.DWI, D-17.1t-el-,I, D 1735.864 I
- .UK.I... z.pat. 1411), ad Ple-11 1. it T, P IT
.re" *.orr --, -- lil..6 m. Aslarlamment. ... Sal.. o5- 'do I'l- 6',"_" i...",,,P.".'P..,"-.... i CAWA HVEsi'Vill.K. CALLF. -I 'r. I
,loo IN Cl RA. NI MI ZSQVINA A MCRCE 11 1. I I" I I to all. par. inficina. on
, soxiaietwoods, ,anlunDm w-,,as an slialass advinsary h, ,rganj do r ___ D*15 I. M ..... iiluna- p-'n, hl.r.-I, ..""'14
Cuba Y al .--J. 'I : 4. ecelits Ir bale. Wa a. ur .. pi:1. C
'.. n- "I- I" "-'In .' """...'". -.'.a 1. d, .10 ALQuiLo 2 APARTAINCTilrog M I - I I 4a, ll 4.1 14 yn 15; D-IDO-RI-5 ", in- -- 11,D".. , I ,.,;,.
brat T. r,130, 8, G- sen- 0- id,.I.od. --:mZ'X .n.ohinlr-11D. Who -I... procia par. .I., aot.]., .--Llida. a'.Dair I. r tro lie LIE Habana
D 1324,13-13 .rn- Tltotloa d. Mendoza y Cie. "::',-a-.'.-2 -.'. I.f. an 'em...1- ., I
fe
___ arad. an I- """ I 'T nD---, .1'. preelo S33.00 1 123.0 .'. or m.'el SRI A, i 93 NTOS "' a.lqulla plltl Sit.. dt.,Id, -Dttenaafl.n. I, ba. ......... ""' "' IT
1111A. Ex rtLGeortA o PA. an .D ,,.C.-o,,Pc:':, D ... Lo-' Obispo 305. M-6921 301 son jul", Mail Re. an --i""' _' .,,,.,,,,.a
,ad. 1. -Ud.de. do ..." I .11! .", l('I! -I.-I-I..11,1"1,. A. a ., _- rrD .npt.
is -Sall- ,,L- ru,,Wa-: Pad- -_ -_ 'T4".'o', p.,P1
HERMOSA VISTA AL AR C-UH-04-11.9, am
fi 'P ; C11 S. L691,.. E- mervid.. I RE 3a. Y So., I AR COMERCIAL TIL. III, I'D ,-. D. 011,,Illy, -L1. B-n-...y Vtllg ..
I C NUMERO 60, ENT UG _rn .'rionrLates -cl... do -PbIlcld.d" y department Bland. y lr,,r- "' -76 "' B7DD -1 polo :.,. Inf.,,rn: W-41115.
It. prct.-M.-on. VFDADO SIN ESTRENAR _:. lind., -. F
Do M.Ctin. t to, purecitian, Ap.rlmH .. ""'. d_ y h.r, b.rb .
I' P-1 "'_-= l- 3 &- sa- -VIn-- WI-1-in I Alo,,Il, Hnd. 4 1 1
1111, balm. U-91K -00 "'M y do o"' *'I' I-r.... r IT~ : tininpu at,: I q ALIQUILO to cle plants 1 D,,,d I.." eill., 111- li nil- D ...v Ina .:- riipt ,-.
.13",75 it J. illelo: h.bil.- baja, inmediato al Parq Vill.16n y .,r.d.r "I" x1l.. '. I -'- 11 I'll "111-1111 ell-,","" 21,
1. -1 timnritas raoder.cs. Xetkl- M.
1,I-A,, a ,art. d ; Din :,or 13-176-1-5
"I" I fan'% '.':,,. eT "I". P. .1 Cologio dc IS. DiTininicas America- I -,rr., ln""H." rl",,rI. ., DD-h. .Dl ,,. t Pa. .. nninin- I UH-C-230-94-1
I. ,.,=_ r, Del, lbu, .q. F111 no cuadr, Monte. So- ,D, d
FI G 6_ Diaz eliqUITI'PrientiCs. Veil, -' I 2/4. ban. ,mr.
rm 'I'D no I I M 'DI'DD. I_ do, la-r...d.r. 1/4 bahol cocina J.16I.D. A"212. D-63-5 SE-ji-LQUI-CA-1ARITACION Asti FBI,.,.,
. or- 1. ,11_,ty.zd A-t.. D-1973.R1.5 ,!Poll., ,no,: Wa-comedor, 2j4, -- -- -_ ____ - -D.rirn.nn. ... D. ,IlLi. 111.
,, = Into-,.,! Monte on. y servicio criaclos. Alquiler, $80,! SE ALQUILAN 1.D,.hd.d, ino-bldr, ,.,I Ind, ,, '.1-1
li 6. N.0-1 do Pro(cal.n.l.. ft. I..
Despais de la 1,11-d Is" D' VEDADO UNIVERSIDAD brical Carries. I I_ PALACIO ALDAMA
B-5307. D- 1 721-82-5 Do, dip.rI.,., .%dei -, do lid....." ,_,, .. ln-r. .an-. 1".. .e -, _;,.I. do 1 ,
L-sar trillion y sal.d.bl,. plecl.. .p., I M4585. h In .h. _, .. '. 25 13-164.- 8 Epplindido asl6n an el piso
tanninin, .at&-comed-, no. luni "6" 'I TAMENTQ luln" $."M. Eipd, 154. Vind., pr Is .is. ___ -N ____ I'
. cirla firun,, 11 or... X-2664 de 3 6 p. m I.It
Ilralo ,bah,, ,,,, permanetI. L"'- IN- 1111111111pe ALQUILO DEPAR ARTTACIQ1
1-finaur. ... Sea .u. Line. I ,I Vrd.d. knin. principal, con oficinas ad
Prim aria... HAVANA BUSINESS y T c & air, notrues'. Con UH-D-737-62.4 Call.. To~., ..I.. ...ad.,, 17 1,b1l-. D- Iali-13-7 Al ,Q ;IL0 UNA It
At ternninar el mexto ut ,., 410"Illur 260, entre'lluftnt, y t.60..., -!rtrl bafto. mucha asu, T'Din, 1 ,r,,,I*, "P. I .... or. in, ..... .. I.. joules, propin pars Emba__ 13-141-1-si-5 PARTAMENTOS '. .in -nud.. F-202L
-d A-d-y Pa. q-11an. sin tstrener. amplias Y no. $35; 13 y D. Lo S;_ ',--ra 6am'' eft'r. 94 HABITACIONES 13-1=44 6 jails, Consulado, Agocisci6n
1. H= Z411p, UNIVEM Y ESTRENE FRESCOS Y MO_ trewl-, tie a- y it- en.rIcs. -i. D-1.00-82TY ar--LUILA VNA WABITACION INDE- n Sociedad, u oficinas de
Ins e d ernos apart entos, en lo no %Iam. clomla..gu, c.liente y -1 - - IN NErTIINO .Va. 111, U'. PDS I4fi!%4Y_ 1 pe.di-11 r.. 1,, ...... ..,,,,,n,, ,.,,,,
cesaxio curics que Lines No 357-361, Vedado. I .rn Iris it a y noche. a b del ISZ ALqUILA UN APART it ruin, D ID, br,, ..].. I.f.rnl- Vapor empress importapte.
U Parqu, Central. dos IT in not. -1-d.r. no I i6 ,. ,. q ... 1. innoli. Illibil-1. .. -_
,:n ,, mejor de Arroyo Apollo, sala, r gas .. b.Rnb lompl.k., I - ___ ITA:cxoN ll,- B, sports ... -1. 25. 1n, H-P.- Situaritin may ciintrica .
= o,: n.a wilida culture F-304S. El I .1
cam an Lh$ Mra.. 7.' $75 y "D' t,1r.... A-nId. CImhI, I ZE ALQUILA UNA HAD
2._: E.t- -.QI- cornedor, I cuarto, D.1711- injentom d.1 idionna lrzl .; !-: el 6 do sept-ictribre. bafio y co- v.raeapu Yts -to. ire Irruolur S, 1111,11,,, Mariana] Ir :rn 1, '.
U- il y 'patio. A Y, B. Vedlack, at onto farmcia -trnlii.,.- ,.Ambiente dijiinguido.
effpcclelf-66. -m-cfad campoo I D-12s"12-6 "".". d So- Rafael 776. e,,_ 5 CA- .1 FA.ILIA ALQt1ILA I)O,1 ll ,,l
cina gas, lavadero oqu", '. D b.1-i ... jD..., .,,p-d.,, ... l. ,, forman en el mismo
To e.pahol y -_ ___ - D. .. .
- d formes la misma. Calla Marti y C ommommemammom -_ --- c.DO ,ArAa1AWZNT0.. TAANIIISL.AIDD Al --I.N VLA.A I I- d d'.'h",' = 77CD IIl,'9 N' In~ H REINA N' 1. .
- .1,1D..t0s. combine os on at- -1 Calzada de Beiuca.l. I C-73-0-11 To "... vadind Tre.. n, uQCIL. EIAISCE
I, I I'd p I. ., I Nldrnd.. D.1- 4 6
no'CIDAS tie serlVd y III I '111*1 do Dn"ebl". 11:daill. %I.I..1-11 n .- "rep"7-11-T. up-.. ..I. 31s
d- .. Dis eass. T-Ha, ,,.,;;1, .
de. Permute. nuestros D-1595-82 I'll... -11 J ... DI..d. Y 1Y.s.., '.:1ie11A-RITACION EN SALLP .... c-uH.".56-t
, a.=pIniia.ab;,1:b
. -9 REPARTO AYkSTARAN 'I-,. S..I. 09,A- I
are, ad- ,,, d i IL D-1111- __ D-1 44-5 21p,= Sign ,:,.,,,.ni1_,,,Ie11o
I I t 4 T,, D .
r
ip 7 -T _ikFA.NCIL1 ALQU HABITA- .
BE ALQUILA APA-TAMEN 'I A, IT, tilad,. 10 d O-bri, In
rl ..
I_ d ca_ . L A CR ET_'657 ED 1, ,all, 1-6 I di'M., ,L. is I dor. _I.. it, Iii. be! ZA nat- m-- 87 HABANA
- ..I. am n.h... e, li__ I..
r i ".10. ...'--fil prinnn, Sun, ,,D "- -- ,,,d,., mat'lln A 2 rm
I I
, d.l.. lobignific. pilot .11. can sal., I'll, do portal. salli-enift "* ,X '2T"rT-1d9,1 "Dill"m Is -11' 24- -. &r ,.no'-d" H a u g h I 4 .A. come I.
it ed.r. I .d.d.. 104477-23.7, ..,f-ibl, t 't"ill.".e"", ." .si cqXuu'.; D-1-1-4 5 of. FEDK FNA CAilA CON 4 CUARTOA.
.ed.r, 314, eacia. y IIIADL ISSI.Pon.; p;.. linrins, podo. euina do Tani .. __ IT LAzr' p Ina 134160,11- I IiiA.1iW1_F- j 6--Ij, "-,, d", P11, Ill 41 11, "" ,,, I',
Till Re. TEL ne mail N CON RA,. _, do r..Iargews .Nw- .1 9 do Sept. A CA D EM Y ties. .1 T.IfiIT'.'4* _FG'3GM'" 2 14213 "'. altautl WORD spartament, baJul" Do "-.- - - -- - - all, in-Ill. par, "no d- _-Da" ""' _' ;.I.'rl-. all Dr.
11. So ALQUILO CUARTO AMVERLADO Coal- -... Mr. fr,-. $211. 'Inninn_ fer_ ,_,.. $.a. .0o T, .Il
I dl ertrid., a". Ca Is U ,'I.. Ale. Nt a .. dou. Prod. 15B.. -ir. Colo. y H"w.- __ "..'ARACIoN Mendoza y Cia. ,,Doenia do. cilat- b no prt,,Ipl _MI211-4Intense y efficient T' ripilisIonent, indipeldir,- ba 7 5176: ____HAVU A BUM S Obispo 305. M-6921 U13-11,3414il-4 map .or.. 1. .at. 3, uo, ,mbre ,,],. Call, 25 No. M Dim. 3. pa a C-11111-93-M-0 To ("U"i ""'t" A3.. "]..I,, Hospil.1 M.1-6., -14 ___ D-lami-S44 CEDO CAAA GRANDE. DDROaCIRRUILOS,
___ D ra.3733 D 144 __D __ UILA -C - "' I.'-'-- ". I. -I. ". so"AN 1111 ii.. .... In. 5L. T-1,16, Dr, para
. 0 Shorth "'n'. cisco I f173= I i pIdC4 2 i.I.. r ... de f...fl. ,nni,- -I- --. 1. llbn ID.A. a.I 11 ...... Is. lDl.r.,,. .n Arun, N 2 .
and dictation. I 1 lilie l
th 1, .. ITS .ilrn., _C.,: ,,14. 11 1
.25 No '162 40 PESOS .7 __ Y S'" 1-11 I In r '! ,"I", .,.Ti.. 54. Rf.r ....... D-1174-17-5
. Al or Shor and technique. CAMPANARIO 215 .111 IS WAWA Ir O, Aparlamenta. edilficle mievo. Sal,. I'll. b,-: Intal,16n t. o .. .
(GREGG and PITMAN) A Do. cars Ckntrucar apartairaentos. SRI.. To. 1..Z colored, conr, son, Serrano No. Lia-, en #7.00. er encarg1drul cualvier nor.. -'"""I"' _'_o*H"11?y ____ D ,4 .8
Ta 1347 M-6 ALCISILLO. MUY CERCA I GALIAN., __ -Acolors, ,.,!- I Wr' "ann, But,.. Rut. 14 .So. .1,,6. jnt ON I CA31 F34C T MONTO* Contabilidall elemental y I I I ddrL I 1'.1 I I 11 9 it -itihnd, hbil
IN Prillowas Asigaithermis tire tie Nepluno. ampil. D-160-124 BE ALQIIILA V A RIABITACIONA. .1 ""I"' Y. nDI ............ ",' "D I b p-- IT~ -al. ,,I,. T- enrto .
,.,.,,,,,,n t1ab111"1f,Ie, it, no ll ", tie colares,:er%,t,io. A 1. ".11' 'D do ,r,,,EK141w y Unit I, Tr.. .. bi'fi. n.-r.IrDdD. --d- ,-- de ID.
I.._.pd do r y aKUN 24 hil- ALTUXAB PLATA MIRAMAR. SIPTIMA .I.. -mId.. ,"I- d.rl, lianuull.d.il nnr.ludind. Fie
an it. .. colm"'doll IT 1. Tie... Ina. II-nI, ,DID Lnrl : L, ,,,
.a Ide-16na d: is. VIIIHOTTS. A%,,Id, con, 72 y 74. r-co annurtame- "InInnfil., de -into ,,,, Ind, 611111111-jill, do Innnill- I Inin-11.6. D e I'. I_ L, y ........ 1 -nulln. InI.r...
ba ., 4. -1 U-97-9
on ot- - 1-nninn' -. d. ftonitia. 111-i- ,l:,.. -, -f ........ A-1543
Ull-C-73. To Tan= efla 7 dicisdo en "glinia. T-int "' ... .1 Telfs.: B-5977, 114201 to .It.. BIT .. en ... nor. hall, do. hribitildo- 1-nollild Se Ind, -13
aiblt.diln. I.f.,-. ,rc.r, .... IDTA.. I.. '... ,.,.J,, ,, j- f --Iapnfiol. .- F-111 I _473_1.1.- inqn. D.. C-del. N.. 177. all.. D-IS3144-5 SE ALOUILA PISO. I HAXIT)iC ONES,
is .1, I
UH-11-151P-93-7 sin, D I.6-14.9 --- -- -- L ,.I.. --d., Inift.. --.. b.1r,6. .
__ - D.IM..2.. I CASA fE rAPuLIA, BE ALQUILA 1. -11T. -,tn y --- -i.dra. L...
-_ IKALQUILA VINTILADAIMAISMACIO.N., t e 3 ,1,1, hribittleon SIR 0 ,Ertam-i
74 COLEGIOS I uwD.19,121112-1 C. 4DI. -.I.a 17. V,, ad. ,lr.
- m. nnlll" Ir It,,. A ba. I, ... 11, 414. Inform,, Int-,
Nuestra especialidadi VEDAIDO sr
SAN 511GUEL 451 :IxSs.1'-' 1 T. fni,... is, e. ,,loirel, %, one Ir;.. .1937-87.6
ENGLISH' CONVERSATION i 81 .IqnII. .p.d.numfil Sa. pil. nuni.r. en In_ 1.___ _ ___ _____
- I I e 0 1 ac ba n."'s ""an-' 'a S la N- 520. krilt-1). 1, Sol I Sin' AL U11. CAIA NYTT"IT A?-. Tmin'.R.
Hdgas I VEDAD entre Lealtat C.1I..8 N. .Jr. .00. UNICO INQUILINO D-1932-54 6 .=- 5.1. Brand, ,..,,. ,,..do ,
Awnricicus Ex Usivoo r 4 -m 4.,. ... ,Lr: e-iie"I"b"'; !Idl H.IntlInn, r- 0-1 -A-LUIL - xB-rcfox.-.l. a.. pro,,L. SM. per. -rb, do I Is y it,
at 1.11% Alitull. modern- Re IT Color'. go,. P-ln 37S Mr. DDID, ,,-.. b.A. -.rlel.. T-,- 4.
Sintonice Ins CLASES I* IT ,,I,,,,. F,,ffd.r,. X11 1. inn.. Too.). I ...... Co. ," !BE
Dr. 3 Its. M" Inform.. ,2-rid.. D-1430TI.-Ia IT ...... Din ... UNA IT
DEUM AY M INGLFS par CMOX, 1490 'h*.'b"1'1'." l.*..','," l'.".ta ,,.,I.n,, To On, I'lil ... y IlIntill... F-ET II.Inble ..I. S.I.d 752-11, i I D-II.I.B7.3
So IT _ _ _. _ _D i2r.".5 :Apt.. 6. Mo..
, VEDADP __ --- -_ - -_
D:T"'u" -'9:b1T-No 1Z ant.. -' I I.d.r ..,, -nation c.. air' 7 D-11139-34-11ALtiviro IA.. II.D.I&NA estate.
Klee. -it-. .1. To mbi6q ....blenitia. lal-,.,d,.., sea. .bu onto. a., I ro. A'n" 'LD ANSILIT) ArA.TAN.N-- -e-AE-0-ViL-) -Uitk-)i-ABITACION- b ""'. l.T:r1%I.1d7=";na 1do h : bl'.Tl-..
Colegio GARCES Lune%, Mlildrectles y Vlernea, ell. 447. '. nuitillnuml. .1. .M.. To.
I hic .
'Informesi F-3489 -8 aIQIlIIA P,-l .... ... .. ..,no. ,It.. C.: _ibn, el, la in-M InLan.6, 4112."Cs 5 .....
23 1 C, voilsole, a Is@ 2.30 p. on. it. 13 N.. 13.1 saint .,.,Ir. K y L. t-n., PI-1. 11I.M. D.lM.i4.3 as,.. Indi, ,I in. mrit.l.cran D p- .i ,',',_ Mi, ,.Ilnl,. ,.,.,.,; y "'
out. Terrors, -(a- Palo- com"'n" $1, ALQUILAN 3 NARITA to I -l. -1. So. LA..,. 6SL .1 $11. A. ,.I". r.f.,-.
A, 17.j.11%,.-.,! .",I,',. pr-1,. ft,- 1. IsIou. it.
11111-47-163-53-a 4 .DrIn., I ban.. T.I.,, lua 1,1DIII-M..., trinnuil, 0,1D. CrC, do Me NIS A M an I G- D, IT . No 4
C. 1 14-76.4 INFANTA Y W, 1,,Ilrl" ,,I*I,; ,-I. .111. ,..,,, ,-,-".- Mnnt, CA still. do 32 4. -'. -.-Ii.. Inform.. 1.16t... A-30011,
__ __ 17TUNO SE ALQUILA 23, VEDADO, 1,461 coil. 24 nnid. do I I p. .. Mi. In in, I, r., _____ -- D-191344.3 HANTACION IAaATIIIMA I, PARA ....... *
Telf'. U4484, Alqu nento Initopendlenle gad.. 2t-441:13-ID !VI"04A ,*"Q.,I"O rA.AnERO TIRAN- .,".,.".,.,"""il,.,,.Mll.,,Ihll,,,,,. I'2.0% rlrb., D-1074.81-6
rruy "..c"Isn't ... ..... .,I I- ALQUILD ArARTAURNTO IN. BAJOI7A 'I... .lq,.Il. lunpll. I-r. lulblt.,Illn I'Minn"'I, (1.1'..d. 814. .fto, "quin,
EST U D IE RHi;dCd.. t um1',."',%:"1' m 1114 plant.. 3 1witill.cl.n. ,,,,, 0.., 11 11,111, 1, 111. 11, Is,. Abrand.-, I 1'... 'Imn'l, Inn"ll'. ..I.. In Tie~ I ; .D. I
I IT To Mi ..I.. )i-du.N1 3415 irn, 'I. H. Vtrlad.. D 1791-34.8 ALQLJIL0
C 1 10.71.4 1!11 yl'*.m., I'll.. P. .
= dit" hinn. builviSil-t ...... ..I. I ... luir.l.p. I ., .,and. i-m-r. P ... 1.
I I. ": ,1. ,;I.,I-DDrdol, !, % -2-1.2 44-C -_ -_ -I .... San Juan do DI. SIT. im.
Tallulualls y mn,"n.. '16r' ' tirr.r... 1 'N-41'%"%'. ban., r-Dri. -' Par 11 "'. It i- QUILINO I ', ',uad"l, IT ... Till, ..I., ,mned.r, 2/4,
...... ,,,.,,,*,.,r.,,,,,:,,,,.,,,,..,.I at m,.m.C.rdmh. Jitfin-man en, is So. r-7403. ISO.TRAN. u-I 54-11.5 ,r4.XINO IRVI'KLA NOR ll:;o $411.00 UNICO IN
F1 E S to 1 '.y 1'. I, I~- Initin.dT A :D ,,,.jl l. ..... Ilo y rnlill. a.., ...
Motianorrafla. nitnin, I r I I - - -_ .ino I IDA ,non, Vdindn. ,,,,, ,nDnk,,1. Inlin. h.. "In, _nlil.d.. b.lr.D,. -11,.
. ...... n1to 'I ..... To I r 'l 1, ,:::,:
- I 14 - -I - ,,,'r,, ".,I n ,.I ... ...... .. 10, In"'.1, .'It dl,-., llfornn.ps .i.m., 9 2 12
k 4W U HURIII-RDES CALLE LINEA : 'p L":: ... .... I : ........ :-',""1r- 19444-ll il '.D'.-T'::i1,nnn, ell I ...... I tINION ITS& dins. I
- I I I I I
QA2A NhRIA. PARTI II0.11-1743.1114 __ IM-D-172a.u.5 ""' __ o D_ 0.clILA", Tah". -- -- .___ ___ ,- ln, cioiT ............. ,(, _r.mnL_ 6_6 .-5
Ar,,.I.aum6, .h., or.,, t.r,.,., .. "" ALQUILO IIABITA'
,:Da,,. ,ard,, ALffl.L iI 'T
COLEGIO "GARCES" 41.. flakpi.. "I'lloll &.1invor ... .. lwl, !'
, I" VEDADO 1. T, Ill. 61".1.1"'s 'I ....... I 2 AlnPln. 1,11 Y lanDdInt, ,,,,, All ACI N DR DOI
No der -n. so ,.I :1. ban.. r'rnl. Do IS I ..... nn ir"innill. ..,I.i'E* ;'magammagagaINE'snamem"' UH-D-738474
23 y C. Vollada, m I. ron 1 rd. Nao. VVIDADO V.I. inuilitntin, Inno. I.I.I.. N, :"' il '." IIn..n.I,. Mr,.d,, sinDipli.. I un -- -nD
SaL N. aw" WITy Kocabar"' i 13 y* 24 14, V.d.d.. 3.N, I.$ Int...n.. 1a,11.11.1ij 3d.. 1:_ D 'Drdnin. Pat. in,"'In. -I.. --,f!-W!!#41'1:' 'L .-.. - IS. 1. ., . D-110-94 1 I ,nar.da: rrcumd1n. 117. Inijorl --L ,. "". 1)
414,! j AIIAt,:,.P.,,,.I 'i'l. ,1,.It,.,I .,,,,I., Into. inSain-In. 'i .... I'll,,. TINOIRAI ALQUILOI APART" __ -17II2-54-3 SE ALQUILA
-71 Ii r, brivin', ,,It. In 1. 1.11.1. .. "I'lln" 2/4, Is .. conned., linplio., gas PAR
RRIIIDKNCIAL GALIANOI 13". .DI .. 14 r, 3" Vinglasin .. dITACION CON It"o r. Afrtaj r *"a DD, r- de sills. ,,mdr. hall. drill
VdITO --,- ,-- -_ -- N D 91 1III;11!1!,:1n1PIl it la,%;, .. f jj u IT
1whrood's. SUIT ... 441 raly,.-lirto ,I. ,rl,,d,,. V.I. dad. rdainin Ind.. Ina ,-ulaflus. Lt. .,-I- -1 ,looll, In 111. 1*11-11111 .n
. h.li livih, 11. il, Vill. Ina 7 be.t,, No, 181, Nu-- DmI2IA*S2a3 All an Ir. 11.1 Ill- 'In. _.
Itall-tiall, 11-lilliolainill oa,:;, ,,zd-"-.1T-1-7 "'..'mrinniln. .. To. I "I"' ""' in""i' "" -14 I-'- -.11na, In,11. -m.lTl.. t-in. do.
I"a, Vtl- do X A. -Acto, I.-I.D. WAD. ffDD..rDi,. .4, I,(-n- I'll -'--, Ind- rare, .... ... Al-r;alD ,nioll. ,.A. .I 4 go,. -I-Iadm.,,Iv. $78 y dam spar
DIRUJO h,,,,,1..1 r,,Wil ,tr;n.4.,;7w1 v .".."T --n-1.7,I-4.5i1r.11 I.. 11. .1", .. :,., f"i -A ,.Dne.t.. d, ... --dnr. rrutrt.,
at I ____ I
YSnO A ALqlIIIQ AMrLIA Y rxrh(,. 1, 11 ALQIlLrS AMPLIA. INHrr 2. At-421M..
ainia.. 14. I.I..... 1111-D-11100-03.5 ------- VEDA00, 10 No. 206 "' In E h.A.. r-in. do a.,, w. "A. I.c iam-" Mi.] Dos 16. Ddlea dl-... Inalln"DIll-, n ., n-unti. insn."6. .,
'0MERCIAL Is, Lin.a. Ap.lumninin :b1nr,; :jL ,,,= .1. na. -II..r ... N, I., ,l. DD. ,.: an,,, Nos. 210 y 312. At4 .
r-DIDirl" '. .Dr .nn.1rI,. T, ... I-in-, II. Sl,.
41 CAW DR COMMAS AMUERLADO I rr.1.lD,..1e,, ",stin.,r-li.. 1, 11-1-11-14-1 .nIr,, 1, ,,. r-,,. ""'Bee'saaaaaaaaaaaaaaa
Ilmil D4.2 .4 5 1111-13-1915-10-5
Colegio GARCES 21 y N Irwir' D Art.. p,.q,..fk,,. it ........... It. -1110D I ...... __" N N [NOR __ _____
I ,II.9-Ionm do. rlulloo I., Inrlininli. .Dt,.d. IId.TDu;d1'.:l.' nny 1 iii"T Tc 'To "N. MhA,TIIK'M1",'0,r1I 'I'll I"" AMQUILO AIPLX&
ATFNCION ban."". In* 0. I, d. ial To .or, I .. larl. -Iq.I., Inn.1 #11.. .1itull.d. ".. I'libitininn. ln ,no- "., ITABITTACION,
Api 141 I 1.1 11:1. ;1. c y Snitinin ...... .... l'ha. .n.u.dId..1..' U VEDADO '
IT luoll:"All, allow. laws ortininuloo anturblad Had. trig'... ____o-'D" -a 1"""".
,- I 13 1 C, Valletta ,lov"', "aia.41.1., ,'!:I ol. I -lirlitin Ill ... troll.. idifllo nuiwy ___!_ JAy#Srarr1n No 1". ,11,1. U-1695-14-5 %!"D "I" ',,l",:i ', IlTn"!" 'o a. rllrt., ; VICIIAD"11 ALQVILA CABA CALLZ '%.
primola I Oalf. Etcuoll dt -0 01 -14. d."Ir, "" do.11I)II, Alro scandiciona., AnI r0lo.d. 0135nnn.u., I ALTURAS MIRAMAR I ,-- - 61" .1 : _D, 04 .H.D. ,.". II I, 31. a.)., I.t..,d
Dibuit; Om '741ZAL"! rv .ily'll'IMISH' da' F'" cargadoi Fj)-1480. o."I .. .11 1. "In stall. -D.1p.....bilid. a" Coil- 11, still. 13INK AL ,1,1,11,A [INA HANITACION PK- I-~ 1r;II, Is. --_";I,. ) 4 ,
or 1. Mi 'I,, I 11 y ". 0- litnut ....... 1. 4. ..I.. -.1'.. IT tln-r-a. Talk .n.
li'l.... In.. A-Tirin, 11 1,41'TI.6-1'Al -iliiT-li't'l. R-1 NA I.A. A-5 .Iol "l-as
. rtd-l walikids =- ,".141a" tlluG.di.it, ,, .ntrii Co. -ri. do,. 1, .1"D, is. do InLinn. luw. IDID, I ... ... I .... ,- I ....... 6.1n, -n.,
Tra Culta .1-ltuil 11-4. is. .. ankams, un, '; r,,.d% .-, ..
- ,,,,,,,,,m,,,,,,,seg,,, .. ...... ... ...... _'.. ........ no. '. .. .......... ......... 4 .. ...... ..... Ill. I ...... bri, ,nh, ;;
st" d4 los F 0. A. solicits 42 APARTAURNTOS I Ull-D. 3.0 1 Won- M-0411, d- A 13 Y do I I.. inaariD y b;h,4d, ..,,-at I .. Mun, as,,,. I~ I :I, in K.4. r.I.D.-I.. Pier'- ,',: vrmADo. CALLE CALZAD iG611- to imiss a. BIT I "'1311-s" me ALQI1IL0 HANITAPION DOS VINITA. DD,, I.nX-A- MI. b.j.,. Ilr. A V.Did,, I or, pan. l-., .b.ndwe .In., a.- r, 6, 11 Din 1. _nnd.. .1 fluid.. hall, 4 c-rins.
infamies I !-11 1 15 EDIFICIO PADRON B g'. 7'.arl- bale To I. pars 'in. "...". y ... rut. 'I'". -I it ...... "n"' ,.Ie-I.d .. .... ri. y Re _,,,l. do
__ d.r ...... bill.. .A,,:,,,,,, 'A,.IIITIC.1 1 II-13il-144
A(A.IA1,1811TO A.111PLADO. IN 11, LACIIFT No 260 1 ___ __ - ,,,. __ '. - D ...... ','Iadli. Alitlider $100, MS. Inform-, to, coafn y Neptunci. Fresco apar- ,,11,, i,,,Ir,,nL,, Call
ail"., .I.. ini-., 4, .I.. do I., -Mij- _,_ -d- _,,S, I,
I. 111,78 4 "I ....... I"'Id'i". 1. I., an. 11 1 14, X. ... ., Hill. 15 Y ADIDID.1- V-7 -I j:j r,26 B, ,:E ji mi -tD.. A.9S I D-140043-6
n. Xntrc -Juan Bruno ZM)-UN y I : SF ALWJILA, VEDADO, lament, Sal .17..14.0 -,, ... A omedur, 3 j IS pn,,l- I, I hllb-lailin rn F-Diindiii. h .Ni.i VDA]Dai, LII1 .A
! -C__ Illo-u-6 J 'else, APtu. N9 8, ApDrulmimw par. DratIrlintma, be. cuartox, 3 balconies a Is calle,'iTA-C "I".16,__ Conc. at V j I "ID.T. bill., .. illit.u. -r. ..I
-:.NAVJ2TA Ar TA --ii-RT'c-t'L -'CAIQ t!".A iC-- _I 11
77 .,I.;- .- "., ... b. .. 1. -to it -.11. Inifin, r..p
.Zo I br. -I.. ,n" ,,,,.,,hr, ALQIIILO NAIRITACION A TINA CRI40A 'Di'd-lirl.. -arto do id.
ACADRULU ii sale, Zfiplcl= Itadiai habitat. "Cuu, balio color c To aluj.,Raol; Ill; 11
. no 1 34 A-rud a nea, an is otbana. xatio. Infer. Jo. Irld.tundilmi.., 31. No 341 ompleto, servicio qu. tab.j ._ il.66. inn oil. y . C.1"d. to "' it' d d-, Iek,
,:614", 1 Permanent.. I.t.rennn part 14 do. H.b... 'W.. 1.(.-.. W-3.3.. le Lr j, 'Zl; !;. Nn'a '%,'
AIIANKINIA I. as. Lal. man IS. c 4'a fi p.m. IT I crindo, cocina ca lentador gas. III... Call I- .... T, ... I.-ir. 4 cl ... u,. sonata. sin.
T."a"Asal .11-, .oa,,,Dao.A. I@, T IK 0,1 ,lins, I. P. .. 1. y 1 -I...-64 3 11 rol- 1. ,,,, 4"i"' F-'144 D-140-me-11
lintrIL 41,1A *OgIrVRA. n D-1-43-i 'ON14,10maginummom" I Informen: Far sciR. 13-7572, : '"I"',-r y rArraga. Into
'. in -_ !.D T, a P W-.".
.: __ Extudiantes bras Sol '___ D_- _" 5 1 27, 910, entre 4 y 6, Allow
.X-1.1--, -, I
ON;. Flft Ir __ .1, 11
ir ALqAtIIA SAN %ArAwL "ll TRt1sa rl, UH-D-1523-82.5 I D-1486-82-6. u STS11-16. frT..! set ,it-ai .Ie MOB 311,11 31RCRACTCNVTB Al,,.,l ... -- --en-1. I-a- To.
, 13 lsusl ll .4 .. Din~ .:H-.,gI- y ,--4-,. it- I uH-D-I14m-s#:! n ,. Io All-61% 1, ,-all-. a h-D- la. --. intr, hlbn-",i amplill,
ic __,%- Ir.,,,.i- --.. ,al-i-., .
xl- "A. 'u, -I., d7. ..it. ... in MD, Susan
.w MODERNO .." .;';'.11'I.n.. "hld,,7o(X-i I-,n".-1ni." %7
Sal US~ raloll :. APARTA MENTOS 1-',iglopi St., 1 ). 1. rall. TT.1111,%
basis. so C."". ,,,.I"
D-INS."'A APARTAMENTO 11 ..:"'". .",,Ib.h ,., .r.l .-"-d.r,,. dints,
otell do apariamenjon. 5' y 9 -- In, -. 1- 111.1 InfAfARTAaRVor1Qi_6-AA 0'XID0R1 1:-Ii. Done entre 15 y 17, Nichnor I IYMADO, GANDA! DO$ .A,.ITACi6: Sir IIIAa._ 11.1 6 I,.,,-,. 'D_ D 'A-7129. IT IT_ _B
. V"I,, ID N*.,maL -11i, 11 V AsA YANT111A. NErTI1-0 .11, .Li... -ILA-wr-..NOrKI go Plan.
MI-l'..Ik"":-"",Z"O.*,;.:""Ib.",!, .1,I del Campo, Compuesta: Terra. 1'. 111 14 d I I MV%4d.d I Amp. Almendairse. con Be n. ,.I.. ranran- ,it,. c.mpanri, y sr r 4,
-portal, recibldor, coined it.. elaeo, 111. imare 131ne-ventur San I hidin.diin torndirn. .I"Z,,"d- 3' .17"'. ,,, IS N., 1. -- .1 3. Vrd.d.. B.I..
elcon fp.rt&M.nlm iftbut Y bags. Inform.: LAzAro. Vinora.
Bit do 41. Yet -cargados. d,,I,. ,b,,?,,I, n-.Ildad, p1l,'"ad "li,: "'n'. nnitir. ,,art" ... 0ioln. doll ln,
C AR R EM -'- __ A .. bi Ar ... adi 1.6 114
A.#.'%' L""A"I Ij ... ""Tt "'laVi 3 amphas habitacionem crin docr-, y to' nllu I h- -Dred., -Dul. -rt. ..-Id. do
too Y oil. h Am tam. .. I" .."I'l. Tom. Mendoza y Cia.. I D-134644-6 I lerinehl. do I 4. May wif..n..
M -- !!I- I iii Too To
___ ___ I main Wig colors intercalado, .4 to ta 0 i I a In xnrp ,..,ad.,. lnl.,m.. .. .1 In. pi. on .1
IlAYSI, Mi No KMTs FRANio.l. 'aln_ ago. #blind. t.. To it on. F."71. EN LA VIBONA. O'FARRILL III Y I, I . _1435-111-13,
no I it. do .%a -,M I
llln-- "Inol. Ina- $me cocina do jam, lerratta al fondo, t 01 spo 305. M-'6921 D
11 I.. do ,a., .,a. .ban 11. y ciin-do NANITTACTI)ININS, CON ci-sli ,4..L.'w. I, serviclo y cuarto crisdom, ga. I IT D'St-rope.. Alitull. am N -Dn .1'. -.1da. ("'I"T".." CASAS AMUEBLADAS
l COM ERCA L ..I. 111. 'inn'I.L4, I.,ol".. 'I.. raje Amplio, fresco y *bun I UH-C-11-12.0, =11-161. .go.. y ]us W. 15 I 10". ,
I j 1,
-L 11J- AV., 1, lal- li.,41A.. :, I 1111-c-113-434 -tq.i,,.. W-8373 D 1345-94-5 tor I.,..d. N'.pt ...... nt- XI..e-.1
danie suits, Var encartialiq A & D DARDEN: M-3243
,': ....... I:, y, ,,,,:,, ,,ubl.d.,. V1--y- ___ XB Ii -11I2,ftU-U-tA S211 Un A-i!7'- IT ""' i da p itirp "Do
COM PIET a"'*'-' "' 'I'- M" SL 11-1141-0.1 todas hares. Rogamoo releren. : FRENTE AL COLEGIO Arnpl Fresc. If, ITACION' T"D' .. .... 1nd"'Ill". .qRlu'l' IT".'- '" I
CALLE 9-N" 158, OF %r b 5. Dn"". --601 ..
4n-A_1;2O iLA-APA- __ I _11- else.' I ,,,, I'mill, alQuin't. ._,IDumIk-- If.r. 11-1 6' 1 -NXI$3NT0 as 0ALA, I)E HELEN 11. IA., ellmil-Allo.. Ali.. fail. I ... is. ""Till'sinloTtlirno
k "' . t .. soon.l.w. 411111111111111111 I 0 ... I 'I. rln,. ldrl It., t0il..- Sol', p- ,,I.lr ....... I-din... ) -mal... Ind.
ir M. T. I: -, ,:. I 1. ...".. To. 1.111-D-1502-82-0 ftrmtra Calzauln y Lines. Edificla Oliver, A y 3 Benitex. ann:1'"l-I C I .... r.11drid; C, 511. .In- In- 85 NAVES .' LOCALES "a- Ill, DI.PDdild- -G-ral S-Iea".
A" 0 1 in ,quit. SO ...... to eminpuln.k. ZI-DD lot. brij...
V&LA sisters U ruslulculs, 1 .,r "i;1.'.',N',.'l', '41 4 r4r" y o'Dl' Be alquila amplio y fresco ,Ir! IS y II,__yed.d_,_ :___ - _.. 10-11-IM-ma-3 -t
I" dam camilenzartim, I P-10114-A 2.8 25 No 1,009.'es.1 esquinim Id AQUILOI UNA HABITACIOX A NO.- ,nn. 1. _. son M C""C"- A"'!
__ _ ,:: sale. cominlor, rocibidor. dos &Pxrtamento Con Sale, Come- Tire in]. mritrinD.OlD -I*TnA,,,,!,.- 11-11 D-1-1 ,I'.','. '.: ""' I '. IM2 AZXTA XGD xarCiriw IT.
Alla 5, ladividuielval y coirc- LAWTON ALAIIIIa ON AVANIVA1191,111 I b1tanclooles, list%, intr,,Id,, in i my" 2,
at Nat -on"; D-1420-84-6 knir .T.". ."":::'r. ,mpl,. DI,", ldd,. So
1, "I, .4. eina do gas, cuorto I, intrvicle do dor, b4fiO Completo, 114 y bafio 111. Idl. plan -tre Auil -.. I'll.
- _'
V.I A ..I,. 13 y is .S.., "'IT
t!'" r A .ri.d-. So -runift. do 6 P. .. criadw, tpclnR gas, patio y __ D_1543 .1-5 ..I-n,, ,I:1.11 ,".'- '71., %''
i&ii5ma, sioning"o 41, Gaza& Alqliljfl 41,41141"I"t" on eple fin. 10mmuell ND IN, do Invadero. Preclo: $9D.00 In NICANOR DEL CAMPO MIARTILEANIPirril) as-EsTSIN. A I 36.0n. IDL-n- 1 -46il. '
toperiallsourilloto Tonitilgra- A.T1aftt,,,,rAma4a, tr.-T., .plirk.- it- ildfirtir I-Ifl, -I- 'D ft. pri. m 3 ll!" for- call. 14 .tine,. ... .11. 5 .,""rin Habana. Be -Inn-1- -anin ,rDni. -., D.lA.,;-Ik1-J5.
.." I .. I In. I., .. 11, n mpul"ID I .w. 71. TI '1/1 :man Apta, Nq 5.r !it- Inibihill.- ..pIfin, y ,-' D' -' __ Drb. r-r1lo. I.I.r.... on I ,ni.nni. _1& ct pad akrtgliw Morano. h-1,11-1-rinn. b R : ..""' '. d. ,.P=1 1.1111. ,ra"Il., .M.-Oul. 5:1 3 P. Dism hAn Its. 1. i:.b:md. -In __ DI 7,N 85 6 BE ALGUILAN EN SIS." 1.64-ALT65 *
.m ,-I- I .1. Ind.. nor.. SM In BIT. 5. ,T, Is -11, Is N, IN. VedAdo. crions
is, Itiloome LnSl#o, Ton *a-. .AaDn"r, ain't.= it r, habit -clAnSr,,, I-ii. I 1i I (Irl-i-a. SIA-1 Man di, r - - --alETILS, TT1V1zN-'I-1 Y 17. C-ml-ritra d, tll- SaI.. 1,
ART.. Weinivn, IT To., 'in'... H-D-1416-82-5 D-I; -X4-3'm oO eL IrlS. rul
Z ie, CAntalitl1dad, Arttm; __1!_-I I !:11 _' di%. "". Ulf-D-671-83- I I it. 3 4. .no dn,. In, An, .,,.. D.rdr. 2 liabitalil,- base, rocins,
ties, Grintisittles Sencretar-1.1. AT" 117,414aft ALOUTL0 HAZI'rACI, IT V ILln,% -111, r-nil.. A~, m,4 _' ,.nI-, 0-1. ao-l- it. cri.d. ,
.21.1,NAL3COM 1". Dos "I a NOV:T, 1 %W $I! -x.f!I,. 11:
14:1:1 14-11'" "S."...N 1. 370. y Ins .. P2.110. e ',r. .,.2; r.-rill; Se Turd, de 9 ILM .. .
most.. .... I sul-wan. ESTRENELOS too ,,it, Cn,,ri6n ,, D.I- How lo,," 1. A: '_.' 1.33.9. I!~ 364
4010111111111101111 1 .D.t... I.- I D-1 .'.',.' .5 1 I. I 5 v. In.-.11117.11"." I I ALQUILO 24 X 79 ell earl i na. Carroll LI '. .,I,, I nt.r... M-9243 d. AM1;.II]_,T,
I- a '" "..""""' 4' I Ilr- To hurnt, T,111- W,10,1, -_ -Academia Pitman lo-Hist-m-A D-1611-12-4 Applartansentoom rainderwas ___D.1342-34-511 Cundrat VedadoT Hills Clnb VEDADO
--- - __ c6omodo# am, 6mnl: CIRCA DEL MERCADO UNICol
VEDADO $55.00 ampli APARTA 10ENTO 3"CUA. I "Seil:lqn ilr.lip ... it,.,. oirlie ,,,,ad. ,D.,
anir do Goilvirs 21,*,216. APARTAMENTOS MUY or.. it, Cusio Camino, Car. ", I. in Par. .- ... I, -,n-,-, ALGO EXCEPCIONAL
it.. -Iod,- vinlod. qmsml. clu line ruin 15 par el frenle. un., grill.. ,-.11. de ..... Onl m.,I-n-..
12 to. I 1. ."I'.. .. h -1.1; VFNTILADOS DE 2 Y 3 [)code $50.00. rdificio "Lim Mayl, Rodriguare 644. ,glia.-lued-, ,!on1r.' dlahVr- T,ian,- 3R% 1J-I"S U73, !'I'." 11i".12, ,,,lln. Trr,,.. TI(. VV-..,.. Fp,",,,, plant, ,It.. al lad, Cole.1-ww.,. Dos luadlavilat. .1-1., '... o12-.54 ,,,, 1","urn., Call, 15 N- IDH. T-14
Imendares. .Ws ..."..11, 14 611, .""I- .reals. PIFZAS Carldad", Mayls Rodriguez it. Inall.1l..., lunfill 1111-11d.,
.S..t. ".149. T I I "' LOCAL 24.18, BIN COLCMNA% 4 -a -il;W r,,,,. --,bulm. sets. Inm1dr. 314
__, T.._.
0- Vl L.i.n.
-rC '_ ', n j
,or.,__ I- T
ACIIA AHUNDANTE ESTUDIANT", iiF-i:ci-..,ma DEL
iS 11 trial 459 entre Carm y flatris. IT. Bill. y ..I.. do Bas M,11.04, ""' -- - ,
P" Vedado.. lqlllio,,Inagnifics, Ilabliselo-f I.). ank, pan,, 3.1.. ,.,is] 4;, .',,ln. S,1,,1,drDD,,bS1,; VDI.r ,nte-l.d.,
-75*75.a __________________R11I Lu-1 ,ELEVADOR OTIS clulin, Viliors. 14".04 y WAS. v.11. ani.. ,,, 'non 5' -trualld.d". TA- tindal.r.-inninni, sin. rn.", = Tuarto
- .. ', a. oo A En..Drr, V,,,.... I_ y ..... .... d
ji ._., 9 is 12
IT. r.l.'I" "Nt .o!! Xdlflclo lerminado men P#sRd 5, .d flll- .Trillion. .1 ,timed.r. J ,.'r ... ;'.' B-U74 .
I N No. 310. shmi. el 15 y 17.
I. .,JTT' I -1 San collins 150-160 entre % Inforninnal .....I'lea-ral, ", Dd.d.. I D-1.14.33.1 1-ft'rell.n. he mistrust
1111BUJO, .... 14.4. Sit TA-16.,I.. 414-glirlij". %.DdD ..... wl.a. A Animas Irt& a 11
".-... I.., -lil- .ad. I -13T$ I ,NFOU AN XARQ-Mt- VM '_"T v
iiTN I. UILA-PA _______x
ONEXCIAL I W__ RA-GARNICERIA1
D.1111-RI.I. "_%iE:;ZQ_
EN NOBEL AC"XMY ---7-- -Dr.-Valefolopino-O'Reiliv-409- nin
s4i-w- -"Inmolbiflarla"OAMAIII-B.--K.- ___YANUAZARU 9_F2_3_ in114,1, "I", a, 1rITI. ,,,,,,,, -,IT* I-,I. ,,,,IId,. n" I ... I at
N.- A,..I-, W -- A"AA 1. I I Xcliticin Bacardi N9 412 1 Habanas. Entre Industrid y Crest o, ;:r.'r r!'.Ta .' """ "" ',Irlm,,I, 1,11d..,p r. harlria. P-dn ,,Do bne- mil-D-16:0.88-6
aD' -- -""-"" 4' 'in' h.inI-11l,. Ins., _an, .at. InA....11 Tellifinin M-812Z .1361444 ,,Dra. M-. .IDnir 1nI.rrD... 1.
01,411.1. cl) "CIA" a- I., do,: 9mono L Apartarnentas maldernos, D "n' nilinn.1 A,,D,. Arol.. i
I I _T23 -
_
9
I Li-Dafir, D-7405-112.4 UYI'H-2465M .4 Sopt. mm Prior, 2 habliationes con -- -- --- - *-" yn"' -11.1
'. __ v .I- = ;ll: Dd- ..... D- onoan. -- .. I I AL Rut .dr.. as CERRO PALATINO
Sri So all -t;. 7M ."d, "M in, closets, gas, bafto colors, mu- an,1,1,16D STARMACION CON CLOSET IT .15-.
.-Cr, w- ,- 'I h.A.. .9.....I,.m,: on 2. 'rn:1
,.. '"
I.I.A. .. d e._ ., _..Im..., ch1!a:gUa, $75.00. Inforniva en- SET .."a
t;= T.7 -N 1-111*1." oi.."11111 =,' li'l"' .7;:r. d.r.1,' ..,,fi.dl... C.br, CASA R=IKN CONBLA O'L CA o' Apta.,41. .it "I I r to.. I..d. on t,-cD- d. 1.
w4a 1- 14,_ 'i,,,ioll I.I.M. y d:.I., Motion.. B.I-', LOCAL COMERCIAL EN -Qnit, I'militin.". 2 terr- .Rds
N"INATO.- avid "a.: SE ALQUILA sparnim-licinm' 1. DD.I.I. IT.Y.I., le'-',
D INS, ," c ...41, 1.1;:. it.3
CTT AXM. an,4o =,4 4 aba A do I LO MEJOR DE LA ; ,,,ad.,. "orgill"l- c .I. IT
III AIZ, A li CALLF 27 N 100 .HABANA I~ y tend, -.. G.r.). con caNn..
1 0 NVtVAJ rrMICAA D CALLE L No 210 RE lose, y Ill, no d -a m""' c.
Sam ,us It::
'A'A'- T Sin estrenar, calla Milagivs Allutio 11nd, y fresco sportsman. d,.d.,. R-I."$1dIo do
r 15 Y 17 VEDADO EN -i pl..Pi. Par. cualquier negocio, 1-11-. -,ni., C.nim ITS.
I aa I = APARTAMIN'TOS 1 AMUER-AD __ __ U.,D,11101,82,1 11"ll, do
swo Ina LCIAL ma il. 109, entre Buenaventura, an Esclutria it Calla 8, Vollado In lijisouramt. .q. diss.c. TOM in, to it. on .ft,.
AD"A.5 N" ACA surs. to.. ,.""x I calle de ni2yor afluen. Pars vi'llinr Ilan, r to
OMIT L4 00- To, ,a- So a spartamento al kton, 1-3821.
Loc:AAA uns 4 15.16 4. t- hay gas, agua F Ill.. V it u"a a D-13214
.. LAuro, Lmittor, DIFICIO ENCANTO = *' adi ', v. no.,, muy fresco, pri .94
no .to I.Np. do c. .or. 'l."'. HABff ACION AMPLIA I e,, ,no 'tie pittilico y mits-transito e
1
:RYIRCTUB atT2 abundant@, mildernom, conforts- Me, = .U1. It 1. corridor, o: co puento d il
e
* P 7 C! txA A as alqUil.n ob6ancaloo pants Som tra... .........b.fin Inurcalado. ESTPENELA
'""'A # ,bles. Verlos todas bursar 40.00, 1 1 man ants arquesina.
a_ I 1- wn 11a. he HBO~.. c emarts, an -I -10. do .0,ndoo, dos habitaci Al se, Calzada Luyami 21, 1 I_ v ,nil,'Oull't ,nod.m.. roornifi.. f.t.1w ^_ -. I I I quilai I con esplindida in - ---..- _____1_1 __1 -
. I .
. I .
I I I
. I
, .I
- I I
I I I
.
I I .
. I I
pighu 28 1 DIARIO DE LA HAR[NA.-Martes, 4 de Septimbre de 1951 1 1 1 1 Gasificados ,
I I I
" ',-If
I A N U N C I 0 S 1 F -1 C A D 0 S 11 I D. E
I .
-
I I I .
1. I SE OFRECEN SE OFRECEN
, 'ALQUIIERES ALQUILERES i SE SOLICUAN .SE SOLICITAN SE SOLICITAN I SE OFRECEN __
_ ___ - ,- ns CRIADAS CRLADOS III COCINERAS -'COCINEROS I OFICINISTAS
I a CERRO PALATINO :91 JESUS DEL MONTE I VIRORA1103 CZADAS CXIADOS log PROFESOifiS 117 ICITUDES VARL43 .
. Iw
i jog OVISSCE, IS ovxzcz jbv.x ..CA.QQX&7,o,
- I jp"CTo ,eUCS A A PARA 1. 01 ... I UNA save AcxA .TARA do do lEtCOCTIKKI11.0. IGUAL CRIA .. .., .. ., roor 'a
ttA, ills (.kAA SUSI-A. IDEAL WA-1001110 11ICITA PARA MATXIKDNID AD bAC51A -5221. -anoda Itfaenct y d<, de m6dlco PAti
he led Ilooluman -Lw. derml, fters. at
,. _,o.:13,..6o Ible bum D.,
! ,. 111 1 I" 1 I .. ..... ,,,,,,,I", _'_ --.'.. -. 'e-ed- .l .... .. n r ...... I,.. tl.,.. u_ Lionel do 2-11 7 2-5. 9511-1124 Rra T:lm uZI. PV-a.. -.d. 1[-- u-sm.
I'll I- bl- room litu- P10,,lbl, ..... 1) to 1'.bmj -" '"'b"' "-do' ' I rl 13-10 1104 V-13011-120-6.
I Am _. 1,_ ,".,,,"It,,,,,,,,,.,",,,,,,, ,,,:,,, e ,str., .. nobtris Bar, ConceKlihi I -; -_
" re, .."", -..-.,.) I 374 ., Prolesor o Prolesora de .. .11 b- Part. ..to 7. %1.d.%.jw.j".5 I C_ I INGLZA DO COLOR D9$KA TRARAJAR jj-j-u iwCAovI7oQcinrxxo MIS OQLQA c-"I"'I", 1111.::" I 11. ,,,I,. ve-U d' 1 \ 'I. """' n Tl .. ,- .1-lont. ..malptler tn.. 131 OFERTAS VARIAS I
c."o, 1 1-,,- 1.1, I 1,t 11 , N -.- A 1114A jovzN rA So caral,-cluli ref.,Intj., -le Iual.1, I 3 -! _-'iox_ ---- __ 83 __iA-F1FA_- As naj r Comerdeles UMSION be)". V. .1 men Bibins, cd.cong1w
,wi, 114, CDLZGIOI MARISTAB. LOL'K-,69 BoLICITI'll SUELDO FIJO Y C1 I D-lus .6 871
'. _' as B "n. 'Its SIMIA T CON avirtuvw, ..It muiluacha.. BU no Prison- outer part .. T.If
". F %"-II -It"! 'I.' 14' b- -W I bell do. % Neptune I C3.1"6-IM-3 am I D-1613-11D.Al '".A "
I his Y ,.W.W.21 I.. 1. ld. ,,: ,i do Prosidniese 81 OFRXCX. JOVEN gIrANOL BURKA AA.'. .'.f^,.. par. ...War Wars
" MARIAHAO ,, ',"T .u, Pirnpagefids. - gals. Informed at U-3M do 3 5 9, ra,
REPARTOS j ...... .... Htredia 363: 1-3443. A, '.Ij lt' ,In P"fear, -fos- Sol . t ... do 1. .,do. g.oo, cIo--%f::g.1I.d. do rommem, .14 Lao C an Ci Co '.' NU.tr- I I D-131$1-231.8.
, .'a. .c.o d- do plot." ". .-' Ir m COCINERAS COCINEROS qua ..i cornpitente y lease H- I.... od. I Z Y It- IS ..L. I d
- -_ n 1103.tl.3. retire ,#Is, cualld.d. Re I.DP-.117.5 .. ,U.rV .C.Aam .U,..
U.m. do 3 7 It 11holgr, Tehill. J1.5115
SoUCrrO COCIPIZAA If HACER ALTO comerei.). y n .XX r. Im
A, larl'ime r as oFxkCX SRA4 BLANCA PAILA GUAR- -, .-""' As"..' U" Po"" N*" aTNU"O M
Tlll:. 1111i, 11 .11, 13 6 92 SANTOS SUAREZ MENDOZA do Ilinol.... rlrenli., ct-.. do,. r "K."I" ,.,go Dal, to c earnpostaxote an *land. leftram. .be r I USA.' rafenm.i..
1, I .116a. Woo y 1.11 rum.. to. Co- W do 'I.""em. Lmth-16. 4. M agnft a -- Reftlerels, ,,hres. Wide-, X-2447 CON jSRXA o.MoCCACE NNA IIRPA, r TIn,""
11 1, Ios %volvA. i an 1. ........... d- 1-IU- loo3_ D-1017-1134 I r...., .., SOYER
_ ;Q, -- ,, "" "" '--i'll, ". 1,11" I VAIITA INTERIOR. %ALA. i;ffoa 3m Intrg AWN Rodroues y Gal Xnaeflants. I _D-141311 IN_,* Aots,
eu."_, b ,.,I.. -1 -1114-6, ran'ad'ans, edadi.de ,act -, A% OVIRICS SoACIRM ZOVIN CUIDAR
11 -, !''- ........ ...... "I ol -d- am 1.1-1.d.. c 1) 511 dede
, ... : :.d"._l' It' 1,11 selil. Proce $M.W. M. RodriSueg I SXC1LNTZ SINVIR P-t.rIm, P,.f ,. Pa. m.111.- I..." --.- , I.1, 11, ,,,,,, Ulloted y lolons-, So" ___ __.O 1"W- on ,I 1,111 A, '27 1 ule NTS JOVRN be P ,nifecono din a noche. InJoe" reformasion, SuA. at KOLICtTA CGCIIIKRA AILA N w D-lff7&1314
11 11 Is ,,,,,, 11 I yi, ..,_ ,In AA.C
I., me ... asuckbe Abid.amht. .1 .P.rt.d. Imet, "I I 11
.12.1 an I JIM'#.' data. -I-- an Per". "Ira-ill. -.In' do. .a I.P .... to.. 'I'l.. Bull I-San' r .
I I I I I
.--ma.-. ". $,7111-co. Y du.c . cul- itene bunams notersonin. Indroom At r.tarenlkoua. To ft 103 3 LIBPA"L ZSP=MJZADO X's
___ 1 Sstl.d. Pat.. No, 1. Viban. Ln Hob... Director. A -0347. -do do slembr. do VII.Indmis y jal
A LL IL71 Cvvl .1 LQU LG rLA.NTA ALTA BALCON. IA- I 10-IM-11a.5 _. 2-16. -115-1.
. 1.1-1. "I'll... .,,,,d,, I eullies. Imbee can 0os*I3.1iK-a CITA UNA CoCINR.;j-CjSzj. Bot 0 R t COCINMILA. REPORTERS DO dines. W conto loWacionsula can toOrRXCSSE SERVINNTZ DO COLOR Ic V. .-Schan 1-?ia: cl..malsui de cultivan, afrals, Rio, Beryl, ',' ',':::V1',,','- ,1-,11 lllu---11 -11-1hat"I' _.n. ux-c-33-1.1 O portunidad --I.d.. collne. C.I.aftd.r d K... e.W. Do,. IV.- .1. or. ,j_ .I
,l .-," C- 1.11. IT' 11.-- ll.il-,.Y. __ 213 ..". rjo_ & .4ll_ Mae!, Para 1, lines JUIII, I homb,", al ""let. fin. som reava 1. rno. Interstate. TO,= de, oDa 12 a. M.
r G_11W.S2.51 P. bi.or.u Y E Chice. ..., c.I.I.-I.a. .!a- do $0. .. are,. $0.011., 1130.00: W.W1. Mari*- RefeCenclas. -1451-1314
--, 'a- hall -._ is-- rl I" call .. retoreaull.a. No D_ ..;. CZ f.m In. do. D-1965-1104
: I'll., 11:11 11111 .. ...... ,,-;, "', I, r__ -- -- r- __ ;.,.,.. 1. Hospital 464 Was. do 11 1/2 d -I 12-6
rI.ml ... 1 ALQ1YV6o euvr L Mass :03 a". 12. D-Isimill".4 Par& h6mbre hortrado, RE cx
-, p. S.,A-. .--m d, Port Oara colegio por le tarde I acitado cloyetz AZRDILA PARA CIMIJAIL.
actvo Ycap 11-1177 OrSZCFSK CRIAML BLANCA PA- oil sons, .1. mt. do Poch.. V . li.r_-; ..I.. ',',',m jj_ C roodt.- ,man iny r; It lot I I2,20 No
A UIL ,,rn cls <C%, PROM., h.bll.- -.. -,uld-, ,,, I ., go fTj,-,BUENA7CoCfMMA' ME -, art- cano..C- do.-.? fuer.. he d1,&jmm.-pr-2 I Ch=br IS. ..".." Z"'. N'
.,.r is ... relf,,sullies. le 6"'. Sol. al .--. MIAD L Can-. Mari ...... on- Per T.
, I -11, ft"-, P ... I. r ,- ...... '.."', ;b5.,,l.' I .1; ; a. -1 d.a.T.o.Q. SOCIM AD ouno:'d-s D j a.27511. D-1443- -a., -1 "": 0- Wer-el., 011-TUCT.1des" 311111t, bull -fco., Pro( ...... D-1811-118-6 a 'do" 530-119- 13,
I 1-111 "I I : '. ".", W I, ._ 'I ,;,.,: 1 .1-4.13,i 14 3 4. I hurls, M No. M entre D I -i r-', It. CI 1 .. ... 1, -, y I- 2, Its. i a, f.ribl. ---W.- i.eltn. n .
_1- "-"'3L V d.d.. INTERNATIONAL -- -A- I .. ..... III I-' IC -We DEBRA CDWCAK81 MUCIRACUD PARA
-. w I ;Iz D-1369.90.3 __ ____ __ I D' "' IN P.*. el.l.. do t.q.1grall. last- ]or. con burnme reforenclaw, ,frdc .0
____ ______ -- I loar. .y.dar al"n "Wo. nummajero a Para oln came, flamer AJ
11 "Q11L, I 11, __T.r 1. SANTA EMILIA 62 SOUCITO COCINVaLk IMPA AU TAB.- Mundialmente conocidat ,al.ce-lon. No me.- do SM. -b, Camilla. Ion-am. A3-90=1331.110,, X-2241, p,.gmt., par at China.
", .., raelver limpt- S.,Ido tn. Gross y courrIspand ... 1. .p.h.1 Ill -lawl'a-, I)_ D-1444-M-8.
"" ". ", jir.w. B.1,6l. ,"'_ -_ I. 7" MAI. -_ L L!
11 11 sll'r Necesita pars C ba ___ I --- -- ,
I'll "", -1- ........ I". "". ... .... I.-d,,T,t',i6d' ,,rl.. j To bill in.-J.dar. cesponsabl. pars __j_ I '
.. r. 0.23
I d, J I I III, ... ... Trlf ...... I. It." ,,, ,I No 3. 'p-1514.1..20'i .A.. $.old. $20. Ref.r.actes. u.- lost". Deb. doollror .1 train. y An- SO CGLOCA UNA ISPAROLA CON SM- jj' orjjC UN 3OViN Do.= .% DZrL orsUCCESE joVEN BILAIRCC) t.SU
U-11.1 D-14..W7 I _.- I r-I d, I I 7 P. .. No It .., -oil- nmu.C6cl... S.cA a.. DM ECTOR Yl.renel ,,Sam,-.]. Jis. ant.,APadleme Rio, blartlo. Para anfi i. ,X,-..,11,, ptrtl.. C.c. III 1'r
I *' cs. Iho_ 1 -10:404-5, Glorim!' D- 7WIll-5 to f-Ui.. Solid. 35 plant, bull. r.n- ,. .1
BE n-k r)'SA. SALA, C014ML I d, D 'If. in a. :I C"_I
. .. _-, ,1. .. do- ..- -- ej. y p III. Tomblin Dtr- per.. M-1149. D-loo-lai-A
'i ."*.''l "L''r- h- ,,, 1,--lld Ill., c-in,. Pat~ y frj &.I,., dl.. ,.rl.d ir nalid: pr..b. .j rrKlum. S.%L.1 1 2 ,,,.,I.. bell. Interco). CONERULi.I., Citable,
*I; jSE NXCSSfTA COCINERA COSTA 'Alkn- InPULDA DZ COLOR, PXAC- lame rUcular
Go t ion S25.00. b I Decided 7 eaveriencia R. a. buterumal -fore-fiss. we pat .flabses. ti-dom .---, --; 1111, 1-1 .11 M P-dllo ,"I Libe.riad IV Was ron rto Men- Aii,..Id..C.,. tr.1--ldl.'R. i"',t- l-X. hly B-MI3. De responsabi idad inso., cu.rtD earn edar. La Corner- C.P., ., led deses home W-7171. lq ESPAItOll RZSPDNSAZLI Y COMIT.
a ,,,Repa 1203-1 tells. deals t.bm)mc am. do 11-Vals.
F.". .1 11.111,11., At w n.II,.%,% i do. Cu en peaus .0O.O.I=.92.6 I -IG4.5 Clasific.d. del DIARIO DE LA MA- t D w.--: I-5597. .
D-11104 Dispondericko de 10,000 Pescls ttn IL-1- m'1149' D-ins lls-6 COCINSILA, REM BTILIRI.10,: CBUeO D-1591-1314
I ISOLICITO' T ___ _- IUNA: I I Idt
X %'RIASkfli t AIQtlt.,k ('ASA,-JAR _, LICUTJ"_DVRji 352 IgAjoz ,.CINERA. FAMILIA COB I "" ....... , efectivo par& garantizar AM OTILZCZ UN RUIN SINNIENTIc I coodian. soled. deals I
-11j.. ld_ _,: oil to. flef"..... lilarmik smat marlin. IN. I gesti6n 11-9 P. do $45.00. Told. 110-2m. BE CrILECK UN DULCERO PARA TRA
,.,, Suir,'). TOM~ I-Sm" VIbrm I I -6.1, mirv. 1. ruse. Reinstall. do .1672-1124 b,,,r DuIcerls a emait Pard
- 1, 1 : ,,,',r I -,dl. H.o.d.l.l.. .,LP,
-1 _.d. un hall.. b.h. in.lr-I1d-- -9 N'C"M' cocl-.- -----. D-1104 Mwalidad impeccable l 101-11$4 DZSZA COLOCARBS UNA ANUICRACISA Ituarroes par .1 B-875Ld I.: -.-. 5.- j'- -- A- I_' ,L ..".. I .d an ... rl,., clit- -lma5 I BuIxt. sam, canocidals: A-124L 13 ... r.f.conctom do cases an CA =
IoD.IWT. d ......... dl,. In.. P Iiu -., wr- Yjueldo &M.N. Be exis- rctren insLrucci6n Experlencin co- Para asmojnac duscroe, fuena. No
1-- .1 =Mi 109 COSTURERM MODSTAS I TRACE UN SIRVUENTIC DEL CAMPO ..gA.I. D.1722.1314 ,
I I~~ i,,,d,,,. ,;,,,s,._,,,rdm., Ilrs .., ,- lY i,.3rl. A- NQ 247 (Weel mercio acl6.n par- com b,,,, ,eforamW. IA=,,. 13-1137. A; $0.00 $45.0a., T.1f. U-SIT. I ._ ____ .
- Q1 VITA N- .. Ks- I ". I u. y 4 'l L 50 -MA- ,. I C-lip-loo-. r' is. '
-._ 7,_,_ -I_ r.d. cll& % d .bl I -1132-11 9 BE OYSJsCK WUCBACRO TRAMAJO CO-,, I h.I.,.:5.U_.'_t. UCITD MV ACV CSXITAIIOS MOD18TA BLANCA. Cluz to Will. D-1922-118-5
1. '__., __, ,,d- Poll.. I CH a in =.1d,= u
f-d 1". 4:; 1-11, ---- ,--- ___ IA JOytN DO. Co. No __ __ 'a a. .. -is.
j--jjjj--R Cj68 lor Par, -irar y impar ,art,, N.M. u.F.. InIne.06n, .Yud..d. all..h.. Iten.
-1.do .11. j.,dI..jALQU1L0 ZAPCITE I.- .ueld. $20.00. .. .. ::. .h Enviar referencla.a. y curTi"- TZLXIONO 1-14113! 0111sicasl7catialao Sell CO0i N"A.*OLA -,j ll6n."'I J-V-l one
' r-d"' = :-r ;,A enmbl, bull sueld,. Infor- jaV.., -far Pardo. en. milranda. Due,- roh,,.nradi. cocinar, 1I.Pi.r. e.,t. -t .11. ,_,,. us[.
, cal.da. ..I., .a ... I.., qlr,!-b In
"" :"" "'-' do. ldor, Eli ,, ... Is A-7 4. D-IM-1-7 I 1, JUDI vitae P. O. Bc 3W9 : rer f it
'U' 'to"i C.I-d. del C- Isin balm man 8:
,- --- I 1-1- It-- I.I.--t s5o. P-L.I. made, = d r, patio, .-I-- F.ti-. 12-1710-H I me I% caloldtl, B4463 11 1 44 as .,,a. I A. Ir rj- r-- baft cOeJCA. C In to b-11511-1114 Tlf: 11-31-16. Dw155f14I!4m do. D-HWN1214
,-,".... I.-detL 0-thust S-2 _' __ -
81 y Ruto 11 IO CtTA UNA 161 1-, U. Ill LAVANDERAS-LAVANDEROS I UR-D-1337-117-5 SM I)IIIMA COLOCAM WXA XOTSIX. 120 DESICA CO OC E EIP
aL. _1FFt1ICAC. Informant: Durege 3DG. biijas. MA]ILMDORAS ,"CLA PARA
or t Q I -, LA W-1 13, D-11.42-. .. .ri.d. y I,.. ..hel.d.- cou. -1. In- paraTclada do cuartas a limplar, -be tlimpl.- do .fleinam, n hoCmo de, Is
I.W.'"' a. c0fier, lere rnf-nci,.jF-%9b4
I'll t". ". 1". -- In, __ U. j-f hum.c. less. Pe, SOLICITO a U E is . SE OM (:;M a% OF..C1 UNA sUSNA XANZJAMOKA de. Referonclas honPr.bI.;_A- .
1 11. I'll -nod. T.M.. 1= A LATAIMICKA
11 11 111 1_ d, Alm-dare, T-e ____7_ po dd.. qlr. ,,*pl ... 11 1714-131-6
_ ,,5 __. 13.191.404-8 i bl"cA n 1") I.- -15574-11R-A.
-1. --1-11' In.. on. _' man r in ,m7P. .- de rotor, I=" 38 aft buen. 1111c,
MENDOZA ___ d 'it. ra d ....... BE OFEACK ArN RMVIINTK BLANCO el.. -- ; am D_14H-1204 BE OFRECC JIUCNACKO DO If ARDS.
P.. CO NINA Do KADIANA ZDAD S1 I Lot ... I Bull. S. In T 141 IIjj reterenc __ __ __ -I..
;1% ',' n ;, l,-,'tr'il'"1- 1= W. P"ro '. 5, .1quil. v- en balm. CArmen deals, ,on 11, n In CRUDA3 LWW s Is, prictica. preg-ta, nor -.1quier bill S..1d.i an ..
I.. ,,, ,a 5 V .,.I.. 10. V.d.d.. D Arturl, M_510 an .01 .Llmhomr do I 3: 31,7911
h Ga_ -I- 11,11. d-llr 1337-1 0-6 59 rRKCX MUCNACJFA BERM, PLAN
. 11 j d, 2 S ,ed., jr. dt.,a No 4 -11, Juan Golm.do V Gal. I- Ioeseliln. so, I .- S. Caom .,a 1. I, LAVANDIKKA PARA--A 7IIU5_1154 an -MG. -1121.1314
D. SM. cur ,,,Port.]. SAI., 314. be n. Apto. 3, C&)Io SM. Calk 12 No 1. .)or a fireviart I D
. entre -do y Line. lVed.d.1 &GLICITO VAII, INGLZSA nlgCDLOi. DILWZA usarmst x ] -1"0-12a
_i1 _Lj __SjRRZNj:_7AZQUILD GAZA I re do complain. called., .11 D-1113."104.5 .1 disco y Ifirid- 3 ..rfn 2 bell.. Is,. joldledf. do.? 3; It-. F-32101. is I
and., ,betrut 3, e.j.ot.d de "" No 23 an Cm ftir- Dor.. OiTKCZ CAUCA BUENA CON RK- G1T-11 -" NM M I.
1- dl. Ilrl ... 1. 110 I re y T.-im, Mliam CNC f- j,. medley, send a ebojha, bRRIA COLGCAZSZ ZXPAAOLA T.z TROFM I0 I
-"'I- c.. 1,riew .1 found 1.y.dr. SOLICTIN? COCTRA, NO PESOS. DOR
"',,-k n .1. F_ -ZSrA KI,_ rI.3471. Claims I -NOTAK109
In ;
, Poslill. do we -1. .11 I= dlxr. as.. .11% ta-loij. r. Main~ ; all. 13-1131-116.4 COLOCASS fiMiTKNi w 1 O_1533.11S md.d. Vann-1-11, On e. -1
" !:,-,lr e'll. ,- Iwz- %I:. LIsrutut al t.._o i.!,1Z 1: Eo! !gn I ABO"DOS T
Ii.-I i
I ,,to. I.l.-1,111 J15 ('P. ll.alplLtIllit.. 13 on Is InqUire. P.M. Y.U.Aocriada do maria. Water: All. di... Wild; norevotent. led. on- me-6 a U.
IL11. .No, 1: -l,, a y le, I $--. In'.r. Telf 1-7an, .. am Geller- CmmtLI1%_A4=. 113 OPEILAKIOS AFRENDICES Ill firin. Raderwriebts, Coalition -I- o1b, sx zxsxA CoLOCAR ANVA"LA o- U-. I D.Isss 120-4
I$"-IwB I sm. D.1"8-1184. BUFETE ISERF MXDIXA
0.1;'...511.1. I ___ I- u- -_ Igaro, cuarton, 0 comedor, tons. .- 51 0FRSCX XANZJADOM BUZNA I
.- --- I ILE orXECCZ XIRVMN= joTW, ESPA- r-clas. W.6!17. 0 ""tacliks alsoldi, NO Postpones. elodsUH-D-1673-92-1 am touciin, -BuwNZ__c6ctNv:KAC0'N QUIrRO I TAPICKROS EXPEItDaZ- pars Cover, a do modleame *died, rl-5471. deal- I.AdIm,16. ..do] i Wq.il- a.froW Chtt 2 ul-l- ,. ;;7- '- d.b.,A d.,.kr -I c.OI- Y t.doa pund.. tiAb.J., d, n.h. A.I. o.W .tantt. Bumnam, colaranclon. 11.15 120_4I
al'uner menudenclas. Bull old TWO. B.
11 277 I.t.cment do.ou4. do ,a ii. In v,.fl.rn. PliW. 14 W. Is. .-,-.Ildt. : z:I.i. ,._ itsellold- bIbI%.,_. -- ZAPOTE N' too to do I.U -_' MX OVRKCZ KUCRACKA NLACCA Jos- SE arRzcz uxA:-iF"zjZo he
, ,v_ Lqli,, frol., Ch.l.t 2 .1-1 .' D-IM-113 KQFWS ISTARDL CON RjL TEN.
. ,-, ILKYS&EXaAR disna adadvara loonder. coan. W-3503.
.. -lh. se &= can Aana Bra. Garcia, Indumtria 404 Telillono: - it of ,a referenclam. Inforinum:,
__, ".."';, Ill.." ba, Bala, A-114H. Se SoliCill Un MeCiniCo ,,* oft-1.11r, les. P.CU.d.. obi ru.n. a erld do comm... t man, .... .
,.,.,. .d. . ...... .1, Ili. 1. Unacara do. - --- D-1140-1114.6 ,I. -lose. -1453-1194. -Nil. _IPIM, 1 a.. 1. .
b..d.11.11 lOW... h.l.l., -I. TO 1) ,I., dau-Ir Wrl, Clam, 7 __ ;,
111,1111., rom car, Clones de as MOUCITA MUCRACRA DO MAR CIA D_ SIS-1111.6 ,.A UNA jovzN PARA N 11 Isur ITIM REGO
., ...I.. n-Isi.-On-S 4 par 4, bah. intrcalado y Is 0.. _I_ Y lim.W. I,." DE11EA cOLOCAJISE UNA ZIPAINCLA reftc.all.., dti.c.a. But. A ... 1. m.cosiltil.a clfles. .H.I.Aaa
I palln. Inform en Is an 5u I ... 111". d-Ir d.ntm. 1. par. _;:: crted, Ill man Uafte rateran- 69 OVILICK XUCSACinA SOrARoLA VA.
"MR "l .or ...... elecirldSh ,Ipara -jd.t r.%%..
Al:QVILD CASITAt JAnDtil. PORTAL.! Ina, ..t,. 1. ,lid,, .1 ... ". No 143 i.e. queaconom Tok".. I'l-72317 D-14".11a.6 ,. -art., eounrd.r, no ..... do 0 ps- I Ims.
-- Hol : in", ;, -"d,, hafi- Pintor Ram6n del Valle. -.- D-15"'130-8- b .I Jv"D,10 '=7',=; 11' 7=d.daub b"'le .a= an)kt'ric s, WERRA CDWCAR51 JOVIN DEL CAN d, eulnumm. Admill1trollit, 4, his mm
,, y I., ,,I,,. 1; gi Call. Y It. ,_- Mt, ;71 ;1 I., D4 .. in d.s ; -1 D, 'I"-116-i SM DESICA COLOCKA UNK IOVZN IS- U.; !.. A
.:to Ill I. Halo]., o ,-I,,, y Ilrop1r,,"j js R elld-tom del Trebel.. Dr. AU
I I
.1 .- -.-J-d-, ,-no' I'. (an. F.
..I ., A- h.%,), A ul 0. L __ ___ di, rl.. 4. m ..A cl' Locn T.
A[ U H RIXI ICIT -i-le .' ,trats, No .Ross, O'Reilly 215. Dept.. 11, Be.
''.. ."a? -D-1521-92-5 MAI So A cocINI.A P"nrr:. do re all. 1- p.r..... all UNA MUCIRACRA I pf"',. Par. I ,to .if,
N1.1l.r." 'I"'no. 11 MMUCII.. Can ,it,.r 'a.t b.... W ... net... Total ...
bl.nr, ,"'l'orda."dt .A.. c'"t"O'e, tl;:71. oust -* crinda do mano, Per homm a dorakir. 1- Incip an lrb,),r fue. ban-. M MI. C-101-1-3 Octubre
"I m1bod-ma-1 e- r Jado en IM11111- do SM. 1,1411.1i.-j.' 8 ... ... lots. 7.161 ... M-Am. go nv:nlent*r
..'Tj.jj,.& ,S do ]. clud.d. TWH ... M 4011j. ,
__ - __ *4 LAWTON 111ATISTA ",P7,.Nx'., =Vo,', sn'.d-Vl' _l_.' I 'Z.' cirlado I.lnmarlt.4.11. billictricst. NIC oTSMCE UNA XUCHACXA PASA I I D-im- DOCTOIKES FM MFACINA
REPARf6 MI" 5 .1cf."all... L-1a.a l 'a' .1 Jnformex Sr. Cassre. Director de cor.ocAsswis -is-vi_*____ _11. *11111 !'- I,,.,- I tl!!! 41-, .% 16 N.. 4A# I in-. On- it 1-111 'A. I ..''.. ,,.Irl..U, dI Mo m
1. A I 1.11. W M., -"'d ,, 3 111.1.n IOL.112.1 11111. D. .,04.4, Personal U. S. ttubQr CC. L.M. ... X., qua f4mn A1141111-n IN LAW L ,Xm. par. I Cartoon "USNA nr, olrv, m, 1, ru*^; 7, lb,"h 123 COSTURERAS MODISTAS DIL MESA RAMOS
_. ", I ,.. .., _ll,_ ,j,_. 4".. 1 de Tierra. K116tri Carre. __ ____ D.512-113-A T).'.'. ,.f.rq.rJ... TIf: M-51111A, Pill. .1till., ,.ad... EsUrpniold. do
I .l!'.,, ."Wo 1.1 .... led.. '"' "".': I -- I term Central. ___"., -- 0.1.1: ."W-, -11 111- 111--,.h., rl"11" 604 Mll"T, Mud-:dl',if' '-. ""'VIVA CICADA TARA COCINKIC DO CDLOCS VA. _ D.161S-1111-f. SRP.r0.TS.1Cr1 ..NtallsK, val ACU., .. Fr-jm. ,-..,.pli-T.,.U.t--t,.-.i..Il.iL
-T K 0,71,10% UNA joysm ku.A. reform.. g$ -_ -A- KRiA
, -111-11 IIM- --l-l AA-11.1, V, -1 3 rl:I t-14-11 11'"pW. 11.1,r ... Is., Carl. t-111,. rabajA joygH
.,,I, All, I We "I I ___ ," C-11-d- do Calumet. 03. APV. 30, tju-D-00- 1 13-4 llsoyerliedna .d.glolson. ,on rrAfiOLA XXCIEN LLZGAD Drom.. parti-lar. Teliltona A-IM Orald..IU., W,,,.AhI..,jv Lasurials. Twx AA-6401.
,I AIQI'IIA C _7 '-- I $35.00 I is__ _--_ __ -13 P2-104-A.. D-1413-IIS-6. do, # CdaTm1o'jWt41$4 AT.iIIW. D-1311. I-. 7 -I 6 1 a, .., .kbed.;
AIA I 'n-111111-13-1 W-ODISTA KXVXRTA ACZPTA TILAISAJO '- - 111421IT-3-1 I.Pt.
,_-. I h.,jlsj,;_TXEaA ,sA ,",j!!', A%.j,.l1l 1. -a 1W.11. .13, L-1-. Is BaLialva cotmus3kA 743RA acm 114 AGENTES VENDEDORES CKthD671i VID CCCM=X1I2FjWT -.
- I ... 4". ,,,, t"I"." .;,:".- 1.11.06.,111, filit'lil.. mt a'. ..bl, rilcil. ,W u. tmal.r me-ditsda, Ihhummo or
_ :%.,""" I ...... r q Plctico x.rvlcln t1no colander, caot.. x#rAfiOLA TINA DO WEDIANA rVAD,
- Coll. it "quil. s., 1 .14. . 1 L".."It:: ""I.. V11--1,, C-t1a. N,. NIA ,., oraRZCO TR% J0,.:,, iC,1.8,;.jDI1VON.1 .1 1..g,.bi,. sa .tcme. ,- --A-1. Um- -tn, ... Ina Bull. par LoW r-4431.
". 11' 11,14,rl 11' 1"11i 1.6143- Am ., 1f.. 36.1%.I.I.-I o.IM.1234. LUM BERMUDEZ
A,. A-,," Ill 4. A1-41- 1-11111-1-11 l-'If- It- t--J-- h 1131_04.1 ; j3h," do .element. 41 Sm DR.
1. -.. 4.1 4, ".4....l. 1 nli 11'3 1. jaj.4 mpl.,.u.nl., al __ .___ D.1 .1l... do ,Aamm ,arlbefifam, To)#!.- B-70M.
; IIIII.I. ,.,,u.,c,,t.,,.n l,.,,,.,.!!; I I D-tUC-lll-i RAN OPUZON UNA NSA. DIN COLON CLINIC FOPEOLOGO. LP-5299
-_ -_ j- j_. ,C,:'=Icm 1''.'AJ- 1. .Amndlgmm.. Sells. 61r.01 111,01 ux joy&" BLANCO OIL
-- .- --- LAWTON BATISTA 11C 116LICtTA ,U&A CoCjNjjj Is .Pa. Ins ... .. .. I EKPAaOlZi-iAiA do median& allied, pars Clear so came
Pinch. Iftim bell, = h. P.c(loul., -. ft.111-1sx-tumbred. ,'to do vagelomme
A1,41311.0 C1168A MODERN,%, .. .Ioutk.. 'n't. "'th. -duld. Wvidik led. 1, ,1r.. do 0 ... P.O. ON OYXXON UNA WagnWoo Y trolmialr
I", ,,. %, :,.,- ,I,,-,I.-1-d.r, I h.1,11.11- Y d.- at.. BGDnl, 11 ':"; 'u"t" C 'of ... o. tons, madjt..,.P 1. ._. T;Ift X_,114. sax-les. R.66,11.01 I In Measor-At. -amble -I.. ...".01. l1k. I~ P I- 2.1d. om..d..d,1,,,PU.,,*on*l1., ro,, l=.fl1;7..,:n". absolute. j.1.4 ---3:,t,.1,l_.P;.; D. .'Z I,. 4'46 o" [37soj-ll I- -.1. Innalsomal. theldws, fmbla -,..I.
., ., '. ,W..,A'eI ...,,',. -Wl 54.! ,_I"W- ..."... 1i:cW1 will a. tespontabl, Y tlnr to. W I Mt INS. V.d.4 Jfb..., -Itll.b I 14024 ltf .114 L.4liferso.l....63 land. == al,or n SM DEgr-% OCLOGAR 14UCVLACI t tv II" 1 .oq ...... 10. ,:;*:., ,,.,.% r is On~ "'. .. or ... nl,, AV.. 11.1061 = .. __ D.1 2a.m.d.
'.I. ;7' 1-. .1 T.11 W.I. I I-I'l-AN". "YnA I.-AAAf0N AALA. 4-0. I'vill- r 111, Pill. D,11.IA. D.14ofi. - i p,.;tCKAR CISIADD DR MAND. S Abl. parda, par 124 LAVAkDFMAS-LAVANDEROS = u "
, ...... 1 _j, W.r-i- .i- rose. at-, .. par I 11, 11, as, Ifienno gonflof Ir abooklad. Wmmoll%."l. ..'4: a,-), "' 11.41 11.1- I 4--, 1 1114-h AGVNTrS CON SUELDO I go. ).I. I it W." 'n"'.r.'" U .."n.". 1. .1.1 Is. An. lict-rims do artW n. I.,.. j., ,Oltn P ,pl,-Ib. I,, lnloltng ', 'A Am clam. Pregunto par M.rI.G.,T.I4f ... jx orzzcx UNA AIUCWACISA PARA LA. K., anall.l. Consul'.- dI.A- . It 1.1
MW I I ....... III r,,.d,. 1,1 .1. 1. V.1 O--SjjL-' -'-- '---- A.111111, T- As, 4. lon .. .j 3 :
a, A ..I. V I .1 o. ,
4.4 lul- ,-1,111.r r Ill. 1-1- as .., D-I w-631 1. 941-1111-41
sslviAo4wo: cac x D4 ___MV N. %.-"x,.11,I is ..I ,.r.Y,..I.,,,plr:..11,01,r Par 1*1- .C..oslt- H' 3. matc. ICY 11. sold
". sm. yvicKik '". CNA 11. .L1 TA 41XIROXA """' : i,,,,-.,,1.. ... ". r us, ,,, n, 1. _TRAMAJAlk UNA CDWmrIcTKNT% 14.1m. r-asse -1311-21 S'PI
-;_' 111. .O."10"I.11. 'uhl"I'.. ll OHM LA WTON An "Ill-,Illl, . d -..lIr 1. ,,it ... ..... lon x rom' -i's _0RZCX PARA LI.PlAlst Q .AT')-.
,!:. .. s I I .,.,. PI.I..I.d.., tritai'm u.111. I'm I I...I.. .W. ."l ........ ) ..r -1r1-,-l- ,%.- 1-44 '. to 11. gods No I 161. rhirli.1h. A. ,u.rlm. .,faft .. do.[. do co.I... I .... del am -04
l-- ,,, ", -.-111- ..lid. 10.1.11 Ap., I ....... 1. ,.-Ml 4, W. .21"T". Ill "I P, bi.R on T.n. D-1434 .0
I'll -. -' -.11-1. A.A. I ,..I,,.. e.11. .;.. l-.d-,: .,A i 11.1haq-1111 I. .or Plan. D IUU3-11$ A vmn...d.d.. We~ I-Ition, no. __ ____ U, DR. JESUS ROSAL, ENFER:11.1.. -, = I I NIISNA LAVANDINA,
.4. .1 a a ','air __ D-lb-6A.6 I ,. me less. F-4mJR, D-144BA244 medades de )DIN nervous, glAn. I'l. ;.-V.ivi--iWUKN iniVIINTIt. TIWN% ..%C% PARA SM.V11%
11-1. ll- I 1. ., I D.Mm. ) I _____
1, .. i: -,. .".,,,.., i.,.,I;.*.,, ". h, ,
- -_-____ 11 11 LA ones" LA NDRRA, 51 DTRZCX. RAPIDRX.
--14. kl,---- A0 MolhljA.4Imm. --- 1-06." ., BOA W., as, F1.41311 ViromW rdmd-.d. ,,..Mo. J?,.n Par- seeld.. Toll. r-3110. __ ____ dUlas, coraZ6n, pulmones, tuAt IWO04 ."A. 1-!-1,'-I',IN:;,rI-r -144rdas. -,, _____ --- .4.11.. '.. %P,,,.r. ,, part
- -In., Ill~ ". -Iw.. ';""I '10"'g" SOLICITO VFNDE -..I y W.-M.w.Mon, C.1_114
-1 ". V 3, "', P. u-Id" l D. _. _6 berculosis, Criedicina internal.
, Ifl. 1111.. I No .lft. .1 ..111-6
I4. : Y A. .,A 1.16n, igarm mralla lubricant* No OPXSVX IINA JOVON PARA C06. xosGSNVB-xAy;AxjizSAA-c o S, Conisultas diarists: 4 a 7 p. III.
-
.:11CANNA I *.It IN AJQI WA
._",.,... -,::.,.';": ...... 114.4", fill ,%-,, 111ilw'. Y P.u&yollil. 0.1. ll.l.s., -__ _______!i__ It. 4!ad!&d r*dlt.dn on Intr del Rio. Rebels y 4. ru.li. ,..ad.,. due-. he. Too.
11 H -. H-, J -. I) 11, -AuW ; AlOravild 0901NNUA TAIBGANi- Millilassm, I.pr..clndlbl.,,= at. No ,at ..... W. 3 ... ... to.; 7.11n. ,.-.reluk. I~ I plarch. do to- Lealtad 160, boticis entre Animaj
) 1;4014AI .,ly"::,1'.'j;-, 1-11011141ill.il., ... IS .ccemorlom y sold Ilion rein IN.N. D-16410-118-8
111111-11. l has- %impl..., oll."am, -1--lail. 12N, SE OM ECM do, do Was. 0.,"I.,,,T.If:.JtI- 4 17211. y Virtudes. A4342. F-7909.
- I I I., d"I.I. ,,rll.. .Nil. in I gaiola.. Rainier.. Aport.dr 4 i's m-I.. -11 a 1%4. c-013-3-14 SARI,
ar 'ALMILA PTi c,:o ... .... se .. ;--- .W., V.11.1 do $ i Y do c .. wi W#voti .11.1do IAIAP lab. '13' a IARA log MANON CROWN _-_gNA LAVA-ND_9KA__ .
I I - "N*1 I ., ,..ad r. III COCINKM COC[NEROS NO Orstscic MCI
I, .1 n-jos.b. 115 Wers-Im. We .1 ,.Part% 71-Ml DIL ABELARDO LABRADOR
IT ,. ...! .", .1 ill."M'Ira b ,mr"' "...' .j3' k- _--__ -111. Poil _406%. Naa jj... 1. CON
1 4 4.1 I C1. dnfnmrajsm, j.r. lu.,lnei __ I D.;534.1344 !!= dadmCrt."PCfi- y=
I
, :., A-: I! 1I. A11141-t hlil.dllu A OFIC
I : 0, $1. ,vl..[. 'I. Car. 1 .W., di.m. .d.d. tock.or. lft= no VAl. PA." sma".h..., .1 w, oc-lwii-A7. .61-i-c-n -rANA- CO- INISTAS OVIACK111 CILIADAKiP(0.CFAXTZ'_O DZINICA. COLOCARS2 NCKFA ISOLA M. I
140. v.." I 'llt.n.Im.Imq %,..%.lr .1.11 "..I,!: ... ....... P,4,, IMPOISTANTk COMPARIA MO= A "'I"I -be ames' "a'- nah' I tit OrRECE UMADUEXA LAVAND Z. Nujoi, critnim me" rREii o="Ww y .xibi.
ma ,4V, n Is 'I Part na or In In. Lava Yap. fi_* AjaCdjLIbja.j24
! .'111111' 1 11_" 1 11 .... ... 4'. 1, .9 32, ... -at. .. Fla.. I.falmeat A.3M. jbj6_jtae a roparto, A! do ad &"" D-13W Angeles 1. I"... A ML (PIdn'taxional.
j kRAZAR m".',"I:.:.,"t'.".,',I.dr't'.".b'.: Mullen, de INPwtl*ntio Wohar T- A-wass D. do 3 A. T SM. I to rafte
-.A.- l.ir'.1.,s' .1" It',, 'i"'#"-C'*! 15 A. APOLO CAU l .rd. D.1705-11.1-A 'a-6Fi-.fjm- jiivnN- rAi; -ciiTii--o iF-C riic-4-6v .
_ __ R as c w44 11,01.
D.lm.i",$ ol.eh. do -.I.. ... b ..... re llice-kno. We. -10. .1 b .... cal.reall.; ..
'I., ., 1-11.11.1 11111in-I.. 1'.. I:; T 'A. HAXANJO .- CC ZN OocUNExO gr : 12S CROFERES
1, 0 ... m h.N.." I __ DR. PEDRO MUROZ VALDES
RXCI UNA 39VXW VAILA, MILD10 D_ and. 104 .ImCSYCn0ViMa iar Meet_ drojen.. lin.destalJon 7 orm'4'r,111.1 y 1) t"'j or AIQlltA IINA CAB'k SM IA CA1.I.K r in ... J.dlr. ,,,.Y.,r,. do so all..' n igrifa Ingl6s-Espalfio .11444. D-IM-118-6 be ..rVicia J. run.. Twittsma, F-7132. ;;- RJA U
"I 1111_.1111111_ .1, 0"M N4 "' -'s 2OLWITAX COCUSISSA. UNIiiMA ja IT
." I. I 2 1 t. .It'l.)Il...I .t&..= .A,.I.d .'d', %W-"- __ __ ___ - -RVGZPMG, I.ler, -.I !.X a bunot Russ
-,- I s I W $1, .."'. T.".j. 'uw.. ,- Ip r-. 1, f.r.u,I.. d ..... .... old., I~ ." 1.11*dl.".,.".,."blp,4rl., I c...rel. Due old.: T-311%. ..P.fiel.. .none -1-nel... .rI.D. n1a trastorman manaudmm soulacrines, mem,
DF I ....... .. 4. a .. i *- 4%WY. nu.".. .l.. A..r.',.,1.1,li-, d*-","*Ivl 1. led.. T .... ,Z OFSMCZ COCIRE -1134-1234 W.... sumbas mmum- C...Ww di.rWI 2 .
NICANOR .I CAMPO T;,., ,,,1,;,.d* 1.4. 1,M. ".be... .. .. D-1565-Ils-d No. 03. ..1. A y B. V.4.d.. Call. 12 2f-Tfi"
I 1.0, h1l- I... 1.14", ...." ,.I Ddjlj PA it ...'d ""ifil-1011-1. .. 74 I I IS-0 i OFRNCRSR CROFSi-OvtN.-.CA2fa), 16,7 9 11 I' R-n""": P'M- Lao do'
--_. i -,---- Wrier macrible ou laws, $348. Gquamdo
I.- D-13411-itf-6 a andicular. Ill coferoncl- coneen
,,, ,,,,,, V.11. 1. 44--.".... rrl; -,;. : : -*6L161i7AMQ1Wi' -S3WVN QVICKIC I-V% NT,- %,S1ARGL- CON AMYRRZW- A dl 151-3... B-IM.'Ple..,"', ARA. H.1ulno,. Toldt ... U
SE Ll p. -ol.biltind per. tr.b-J-r an u(I'I", I'll ":.1.1.1 1em1d7':.1cmm' -be he- MAINTIND COCINISO IAXroffTXRO Sit Led. can .. C-11M." a..
- -......'..'. N I r..- SOIJCITO COCINERA a. C.M.I.Ilidad. flu.1d. oWma. A.W., N, _, roe = do donor; A-6401 .J_ ,mmit.u ... I Iurskul much_ ._ ___ D. 387-1234.
I n, I
11 ,'I. I mr.
foo ?Ejj thatfirnonin main, hay lavadora. M CulJo4, Almost do a 10.1/3 ,. m. D-INSI-11-4 1-flosi-res. reftroad. emainefil-, Man~ Dmnz^ CoLoon, CN "Oran itsrk. Re DALEA NDROA UX0
__ ONj:_DjjdH6_R,(W_ PAr& qUi, 1AVe mljUna rapa de D-I7N,.Ilj.d - "AsZ.'-. TAQ ... S-7701. D-1340-1194. Rol, modlana, edad, bulents Walmejam.
I.A :AI.IE (I N' .1 1, PARADERO OTKKCZ$K MI[CMAMA r ____ --.-- T.I*f-. X-036, Wom. .
$30.00. Refe.renclmx,- SAptima ' I.;l.con buelft Prolontil- Para unioll" DKIZA COLOCAMIZZ S roKA E"A
h.l.". W-n- .. .l.to.%. 1*1041411,.K. 1, on Al. entre 5n y 52, Miramar, do Par her... A.f....I... 1-1-1 I Bola. par. C-t..,. U, Cm.. him.:, --- D-11111-104 WAS URINAWAS f
"'.111"".11"'i. I", I H A U G H I'- A. p-la"-118-6 do-. ..I. par. 1. 11, = Par a. ..aza, C. .
.1..:II,.yl,1 I 3, != D a .A."OYzj.'A'.9: TRASTORNOS SEWALES
.illl 1.11 All .... lo d, JF ,="- !-.-V. raja carmellta.
,,""I,.", 1111"I'll": _'' ,,-,;, "' NIA.. C..",st'j. ".. I IE D jowm hWrxs. tollf. 194 color a comerelo. 31 1
- "'.94.-.j. 1.1. u.. I _.oj ..I. at OFURCS KUCISACIRA DR COLOV, CO- 6- -Mallid. 7 1. fteneWletes .Q
'I"'.h.,14'Is ft-luo-lon 3 ysi EM PLOYM ENT U.S.d. d..= .1 .r.. ..Itl.eo. ,.I.,,m.Io. T. X 4. 1. unts; ccliniskungs
I be cmrr. clam, I, I D-I 73-125-6. CI-91s. GAIR-d-It. Italbscommoduldne
I,,'- I ,-'I. I 1.6 0 II.Plar per b. ----- tutress, = Uj= pdc"wvi '. me.
. UR-D-1524-1 -5 1 do d:,Wt1:j; C" ." isp
, ,'_Ahlilllm 1102 AGENCIAS COLOCACIONES IdUREAU W.rrn I -a M-8143, maskma ".Im If.i"&11&6. 1)31&2& CQZOCA3L" ONOTS'S IVAIS- --Imm ,=W
-Islo.IIB.* is Drina.. UKA I.IAACOLA PARA CO- n.do)f.. I~ ma Cbsa;,
Ili 11" ,' ,:, ,., D D' 61% 5 6. ,: Stand
1 !'. '. '.' ,:_I., tICUIS1. .H..., .1 1-9146 Shielded
.P.11.1-1111 11. 1. be)"# .1 I'u Nj n.VA I:0NNj'l& TXAMAJDR DOME,- MANIJACDOW HAUGH ACADEMY $ SO oNBRC* U T AILA, I L13"Tf-Z. ,11- r Umpker onct, filmill Ti s-ni. I __ -it -1. -U.I. r-naultsm, Elect. 1. I I Camop..
14 1 -1 P'...I do allies o 6i-iims cxOFXR. MANSJA TnDO. 21 --- "A. sequina Ceneandt, Tolf. A 111.
1'. f ...... .t 164,64 i "... 1-01 PoIsm. Jos F.cmac .. TO 13340.1304.
,I'll.;, ....... I ... 110I.m". .h- I INFANTA Y NEPTUNO r-IYAR. D. 194. c.107-240 ..PI.
)".11.1. -114"'. Y : h'.. ram,., Am .A 11= A.10 UVILAW: I tT!L .f.. lorlsette.. 11I.- _. rat- tail.
:191, 1h.""Il SOLIC1770 *Ijzm I. To. StRONA 11PARGLA COCIUMA 11111N. ILE. F Ssao
___ CIC dtvidaoksa d t.. 'll """ .. 404. .. SFI-RiiE-NT9 IiiPZi&_DJ9SKA COLO- laftoLa, Malls. repowle )IVA mamulso. 'D-2913-1334 DIL ANTONIO PITA
......... I- Co.,.. "" sabe he-, .- clam. sturiplidul. 1. ,a= d..-.;
I I !
II- ,IV. 1. rRECONCIEN, CROrlCR ISLAS!= 29
,wIn. 6.1u4: W4)03, I 14. I.- M-1. 4,
, 164 t to k jond. marl. Iff, I.. Rush. refermaill... r-41:1. Cum- Alt-Ijoill. ID-14111-119-1. Para nalsajar pawflaular a edAmpharl4n de Alinten4larra .I.. Tz-, N, -.Abl, -.I- I Tell. U-44" Enfermedaides'Neir-Amn
_ ___ ------- '..Immet6r, r-,--. D-13117-1164 -_ -- - auto y abrah-l-re- dkitervilas 7 ragodivi
..- con-itniant. = "y
.6 I L 111111.1L
ri-1131-IM-8 I SOIlChIS1110111 y Ofreeeloom, ZUICKA C r. r Co.. I'dulann 7 wan-as ..t.4. .6.
.--- ip I ur -I& at& consAlcell'Im ,1, 'N' fifl, vilir. EmPleot pars Iforabres: M-1149 iW'-pHACJIA JO= DZ CU PARA Kjl ,=;= ,= aTx m 9!:, .surratorn. Beficnillism. pre
CA MA Personed wers-Lo, 0_140. MISS Joe '.b ..13: Nervis X r 4 n1cos. Pabeassiodamis. law=
-illit. Wt.... I~ fl... "'....t d-RQ.C jADWsA ALA ,_ .J., .= a. ri ... ,;Us I -1725e -1
12 y 1.1 Ill-111- I ...... m.P r-h... Cold~ I.. per '" kAWS raparadis y cusurve knon _43!__ ,made Doolaboassou, Dbabo6ou. y rialotsI I - IllI.I... --ul-I.. jim,.., 3 .Amsda.25X No Is~ Rajonnupi. 4. uhn 1, ,mrowtlsm Mahan. Am No. 11111; 'in- I D-13371-11 414111411MIA
s. -': U. do .si.. r-i.iS. examimde. Wlec. Gas 7 I- ,BURN CRIOTSS realm. Iran to MillUes de Lot Rebels, IL
I.M. W.'... -., h""'ll... In I _1!_ktT!I1- DKSZA COLOCAKS1 JOVIN Sao, blome, q. duUD"VN .W--16.? Puto CA~ 67: A-nM Consultw 2 a 4 x me.
' I ,_ ._ _I!I4_1!!_S __ 19 OrRXCm MVIXNTR rINO, IASI WA. 1. 11'. anitalto Marl' TAW11. I D-IM l
..1 ....... ""l,"', _' "","', .%hi, VA. ... We- ,.,; __ __ C.I911-3 lls NO
!1 I".?.,, 1:.1.1,_ 17111i',,' ,'.' '.,-;1- "' ."u.,', l"",,m "I"'. '.l ....... ...... 'I"'. .9 RQLIC1tTA UNA NANXIA.,00A. car -1.1. Union relf.ranal. do Inumms at X_ 7 4113. D-1444-111.4 no OnLZCN UN CKDrxR 95PAINOL PA- VUS URINARUS '
"..4. "" "Ill ". i c-111-115-41- T. 7z6z D-1 .1 1114.
"" s _' I's, l, "*""'st .I.I.. an ma :f,.,. ... .Ift. do ... -a- --&" -- BE ,OrRECE CoCCMMRO CoXprr== ,d;;.; -.--.-. Us.. rowenciess. to,
".. .I. .1 '.:!, C 7i_ ..nr'k1:wtxNni zns'!' .M Sm ., so E.nj,-ft- Vendrome.-Tromismeass-- .1.
" t;. A rizic NIRVIZNTX XSPA*Ot. VISA
VARMS . 0. plid7r. SRI. _,,,,, ..b.. nexam,
I.Id., .1 I..11.. I.i.11, "'l, 1 ; ... ,"":. .., .W...W. 117 SOLICITUDES I.EZ ;.-;:.-dt:t ,=Cnt. raw"] 'Poste. r4ui. ,
4. 111.:I.... .("..I. ,-.,_:,W..-., 1. CUM is. .. ..S"- htq:f9 "i-r=t. IA=
, lj1j.;1jj3,l,, .,y_11I.d. pur .,,mmelml... P ... ft.l.r. 4. 1 4. me 1. AV,: *= ,= = "'= --;-. X-- fter.. A-4391. ISU "a,. ,j! Pill,
, I .. I., D-low-119.6 VNIZA, CNOFSX MIN 11, CT-I.low 1.,.dI% I Mldt. A. M..d.o. No 43. an" It y % d .S'rGd i Suez, muldajSM1411L. -- -_ .mm.
A'. W .11 do mu-- 4. .*LIC"AN nowei.g. NOLO$. vax.j=- v : ru-I.,; tiv 7C .ZA j Lff UID-110-1011.0 ...l.bl... Per. Ir.w., 81. D4 ;K OVISRCX UNA COViNIRA KK10W;W I@'-.A. D l_ n AnfilhlA. Dr. Marls, Carnotite 7 *. m.
r.. I to ean r fam. man I _,._ '. mrsti. D n_ movs.
I U.7333. LA FE,_ U-7333 I,, do 7 a 1, grr'la. sm3.-lIj;.Su.Id. n_. 'r
11" "'""' do a I- -*" b, .,. rd Z d,I $0 .. ine, ... To U-3773. Pra...- _. __ -_-___ 46-C lost-, TIT'f'rmI-44ms. 91- ':, ri,. U '"-* ,: 4 AS
I'll to f 4 .", -_ -C __D Iml It!.& P.
I'll to f 4 ., ".111", -I'111 lt::11,1 ,,. Ml ,,,,.r K.11-1. 01r.- I11$ PROFESORES 7 I B-i...., 4185o. Gerais Mad.- P011CIWCA Intemlaeloinvill
.... 'W""", A 'U'L to I 13-140-its.a. D, David C.b.- Connell. ArRU..
1.1.111. .."..'... "'.d. . .M. I, ....I. Viso rRorAGAN- _or_ 59 OVSNCI UWiZ__iSXCaA7rAK1CC. JOVIN BLANCO AnklistI, luz alains, DilternaLa, C-W.. .... H"Y C. Latoinn, rule 23. do I. Be Interior. Peor"s t. Wn pretenslimm' =am
.......... ", Md T .... 1,knuill... Bull -C1 d0orago 1-1, ofeX. dande MIA Par ,I trnneleme
"" .11-jad.l... !,"a. O.U.'.. do I.M. ", 1. mm(-.. 13 Id,, CH .
I""'I"L ..... ... - .."""."ts; __a__ due,- not T.tII3: U-", Cecil. .. 1
3 & I co' "Clu"V"o."t' %.= 17% KNOPLAOINA, IStANO"ICOLOCABI I*. D.15".119.6 '". 'to I D In ft. mt IN&
iALOUILELASI. .1, 1. r CiF '5.1175-125] 'r,"'...; U REM. D-Slo-3 SO" It
. .i6F..cocosii,,76oN %.,nv"* -I 113 CRIADAS CRIADOS P ara BE SGUCITA ISOMRWI _b% XMDAXA ,aIs 11a11.tP.I6.11nf= II.21.4. TONICS QUIC UK TSAZA3ADO = 4 OCULISTS
-d-d' a.. 9-bUv. as .timplide, do .. .
,,. .fl'a-v m-l-- d ... .... 1. 22"'.11#4' Dun-- '. .q. 1.11-mr: A-Mog. Phl. f ,
del.,. Z-A .ubll ou.t. do _I_ __ X-Sum do col,
........ ,..I,,, d. I WATRIAIMNIV ( .I. 'I. a. -I.- -I. _1 ,$I. dead. trob.). I
17'a' ".7";V" "' D-151B. ..-o.,d* = ;;'nN NIAA DO MIAMI) ,-4 ROAD. v.S.S. ,.- lmc r I u_ or. It$- I. r V W Red Is Am .:
von". .1. W ...... W. I ...11-Ill, -11 ..Ill. 12, 1,-.1, .; .,-I :XA. SLA"CA, = L4.4 -1401-INS-8 r a d b r L del Rio
l. Ill.. ,I, -, o.- ..-. far.. do P.A. .-...I ....] N. 0 I it. ..".d. A. "'.". 1__ '-* "' ", ",bAj.r Para r ..= ..
U.. ".,I" Y ..""", -111.1.1, IA Irl.-, .;;. 1. a- 'u. aracilln. &&be Curtains. x-1540. CmEctliz coclK=A -Dz coLn funw-Dar, mario.. v
.. Palo: as at,-. s.amnsm l. I I dormir dInUv a Cobra. caller solo _4. .11411. 1-1 ,,,, b.", n1-16'. IS L., 0 I PCI i 0 "' on- ol vdar. Co., 0 f 1, C,
1111.11,11. 1. V.d.d.. "I _'= .',m ,..am .34"
,.. MED1100 OCULISTA .
I., Is lo im,.y 1".... -11!4: no do I..=lI4.t-I..dI. .k--t..e lImar y limplar a ay
,.".... I ___ n %.,f3 ,.,. OVILACISS KUCKACMA C D 126 JARDINEROS I
I .j."', UA 9, CO CIA. m-1149.
-iil I nams, I ... Celia.. Call. N No M. ,.ad., mon.j., busbas r.f.con.i. to D.I"D.119.S
.1, 11 .I.' - I*A ( 't I A Is 't I A 11 a:-. LA N CA INSDIA I _. Wkt "at-, "at-. framer, do 11 .. j P. .. 13-1044-11A. F-Postaloomet. .Parocteass Cat.-ton (v-5 ....... III.$. ii; --mta-iWi-ACC A1111. Y LIDIVIAR, OrRZCIMZ 3OVEN PARA 3A3WTKlMC .uCWt ,1. 11 1 3 a P. R.Ihm Mo.
A, ,ni.l. 4 D111MIlin (""") 11' "'-"- 11- -- ... 1. an .Wml" I. 111strabism. r).,j6. do boatem. con.
'.1ol-Im, In- coal...I. ...sol-to '. ,1.-,d. an" notchanoll. Bush -Id.. Co. t.lef. M
'. ., iiiASOL 1119CIRN LLSGADO _:! XA
-cC, Iazftvivta 1Ipssrn j I ........ hol",-, 4-1. a Parterre, int.ris nbal.r.1 IJ-.r T.J& ... od.rrow, S-.1" Oelubcs
r C.II.___2Al .... . __,_,mA.tj__mmmftmIaa._z_. -- ---SOUCITO- --Am -d-w-1--t-u-nace I-Is I_ toramets. rt-tign _513&
an 11 1111.,:,,,.. A","1W"t j,4,o,1., 1: 1 05-115-6 .
-dacs Vit fee it lial"'. a 1 e4s, 1 INS via jw dalso sabre C- Id.d r Sra, educada, buelia prearn. j,_-k J'! 1.31-.621. C.Inusnele.- D-1764.11" Mt OTIS CA JARDINKRO xirANroZ__i1. 7 VET" ARIOS
H-3309. SIR I -D-1441-1114 .-
f;kii rrcx. 11 '-aWl'iTAVllA_ ml.V1. NTA7 "'t.-I. n. 0. ,
-'so"e" DIAJqIO DIS LA MARIZA.."i 4-j eia OV" PARA, A. Imcdo, Poldh IZAAITN RA- xAnA. vastirctio.
I., 1. -I ............ ...... 1'. mvivenlionle halje tn. 6o-.C1sR j RA7,ioN_ vile, .... w. n
1. 11 CC_ i
"... V..1.111.1 N., ,,,, :2o ... War.a. co. nelf.-in Sm. Taronii. A= Cd. Omrak-C. 8.1 'W6 1_- "- Y looph" M"7 ,or- Pro- DAL
.1 Malls- A-4321. .- _-eh_ -U- B-Sloo- dil-16gl&. Can conocitial ge, J."'% Int.nnint A-41017. .2 -_-__. ,'To T A Vlrarr-ll., Possar.d..d. ,do -Walter
1:11-C lormil'o '-'nC ,-- -, ___ ..,.S&.IW.j neraleas pars dirigir If NOR. D-1641-11&.61 - D.I...11- .__ wl Z"d A 77= 8746,.%=W jbt.: Iii
CU ___ I- j-S,..r--C- CCIN- ftf-fr.-T', 129 1 OFICtNISTAS Tell som del Porce. V1.1to dinefouit,
sauclio CAIADA - - I U A.
A.? a a CO. M.
- nejo de calsis grande partlesi. NO OT .111 '''
11 J13US DEL MONTE Y VISORA "I'll .... .. ". ".."'j.d", I ,, ic Rio DICINTS. SON. or a. Sm. In. -TAM 7 M41151.
1. .. 11,1111.1 I I ........ R.I. -.I... t.s. I'll I lar. Eserfbir in "Sra. Arna de ,ad I'S a.. I"'.- '-- "" -'-or 'I '-I-' O 100 RiPXRTO H
E I dnl.;, d W-rlel. To- _lml lit-a ses""J UL !i= mon-7-19 SIR,
I
I .
. .
I
.
. I I PA ina 29
Clasificados DIARIUDE LA MARINA.-Alarteal 4 de Septiembre de 1951 -1
.
COMPRAS REPARACIONES VENTS I I VENTS. V ENT A S VENTS VENTSS I VENTS
- I
9 CASAX 42 MUIEIUM T PRMDAS 48 CASAS 48 CASAS 48 CASAS 49 SOLARES so FINCAS RUSTICS 51 ESTABLECIMIENTOS
OSt TA- ",xt o VACLAI. I PLARTAS CASI Itac. NNODO MA43NMCA CASA MONOLITI. VXNDO TZRZZNDS PARQUET iIESIDEN- BE VERDE PARCELAME TERRENG V.NDESE FINCA Ia.- VARA8 A 5o.lo sE VENDE N TALLER DE HACER CARat& dor, ea, PoIfte 155, Vibera. pr6slarm ,.CaIg4 ,1,1, Allures del Vdad a, varcle Us de 11 x 39 varas. a one cmulr de 1. I.A. y ,a." 1,6,, i. 4 ."I I Inni'lla, lloba-, -- "'. anilum.. Sill- I no.
lan IN U ", 'I .a. S
W ANDEZ Y VIDAL 'LpiceromdeywHEdRorAmNuebles fi. Na. .6"m' Ia,rvV a .5,,, Sarnia. M do to do Oetu 1, IDA $ Yale. "" fast veto. M .I..,- Alerild. do ArmA lb.ra. Trat. a-. Ill"Pla 11 "' I l ... P'7cu' "
A 21-filt M-10 ei "147 half, interral.d., cmr.d.r. 11. do. media ..ad,. Avenida -d director, no lnter[. ed111.r1aaV 1'."' C--'- "II. &I 'A,,,'.,: ',ri::- 4' .1d.T"'
(C,,eeINPN, W ," Ge) nos (y reparaci6n): IJ-7547, % ,T ',= T- '=r:Vs,, .aa: ,, I ".. Tel. I-'=' '.'I. -C"1-='.', o,,A.r -,-. .11-1.14. hul.gon.
-13ft vacla. Inf.rm_ D-716-A-4 "'"", ,,.,, ,, ,Irrlm,,: La- NY 1.3.4. .c
AIL R Do. 11-309. ___ ID-0-9-1. sa tL.. P.IVD-49-8 imebl. .an
Campramos y waderaoil pars Ayestuin 207, (entre) Pailrhito _. N-004 I ms- forri twd_--m --me7n-44-11- l'O.DERNG I D-BOO-514
G6mez y N&stor Sardifia Ha- SE VENDE VNNIIO TItIal DEPARTAXANTON QUE ,GANGAI VZNDO NLAQS i I ... URGENT, $12.00 (VARA)
,.to. SIX. don reentran -.at.. hummucT,*77.11 d- Ursula etrulm, III lie Otumr, 16.12 ,difleb, Arapit."" A" MODERNO BAR
chftintae. Cai solares, fin-, bana. D-92242A urbane. ,I de I p, m, Trot. ditiret.. D -carenber per 59,0,foado. Unic, rr t::!
ea.: do AMC .1rufmomm yp., so
hipi ActItividad. ho= dez b ,F.l..-- 4lmati 4. Ia Playc ,P-10 I. y in din Cru _33...
We tw.g 6. Q ad- c.ia- SE VENDE UNA FINCA1 S,, -dr putn- bar. completamento
'11116 CLXLO DI IUVI". 69 WARNIZAN I'a B 'a- brorr.. coul. D-un D-451"5-4. bl 3 .to, ... ba. nor ,I frr. I. So
malierm Wormell nuestroB U*r can Joe 7 at-. .1, built. VSNDG PON D93RACIR III CASA, SZ VENUE UNA CASA ZN BUENAVIBTA oyen oferta,, San linfart NY 876. ,) ,.,,, - -r. -Id.ble. rlernga
ell 1idemast, "to. y W.- in" It. Parts "i -11 ..IT.Q'i DE .,,,_,,.--l. NlIjm, imma talent.
todoe los Bancos de esta cludad. An ._ G d YUp= No I =duirl. edar, ne, laidar, peoUT, amit .goall.. to 4.001) ..do Its Q Ave. 6 N? 31D Parisi. Asia. 2,e..rt.-. b - 11 CABALLERIAS ; I"",- 1,fmu, 101, esq. n D,1068-51-11
roe -d.. U711. y don -Irlos. I. an Ill.~ corldlelorev I.R.-I.d., Imi y rociff.. Un .par. BE VE DE 1.200 VARA3 DE TERR%, i;l
Nutro, W y Dr.= 7 Not .1 Ill. d. IW .,.r rallied; tanumto amollo .I,&.. I.f.l.. BO-9350. 4 ..I.- St. 500. Tod. P.e.d.. A I __
ODA= Aguilar 5K A-2112. 0 I I I. ton: necAbUlar, I tubusIbettes, terrible. 3.003 I, Irfamu: Alfam- Z1,101A Vem,911, -11 FAAMACIA: CALEADA Do X"ANWIN& HI-59054-10 Sep. nZ.."Arton, hadloo m zplatYo. SM lo v9da an w 'caralro 4 on .1
A lx t H-0544d.10 -Pt. NA,-.JQ. A-1244 Q 2 P. m. al"li-.4158-40-5 ;,me Norte de C,,bi. I ,
Carole We 3 As'.. H-4838-50-3
lavemial. Co. W., Line. m.l-.. W ;z.,,-,. ,., 'a': :!., ,, ,,, ... A -', '., lu're. "a.
rAPICERU ir DECORACION, SE = aruia cried. can _kl. 7 Us I ,
ikUTOMOVtLES ACCES. Q*B tin' SE VENDE VENDO 1. TE Dr. TERRENO CON Nave' ,, ,.,n, 1 1:711 1111ablll
INL aosa de 7 varks. Ell repent, Baluarte. Call, D prmpi, par. ti..QI.r..,I., carb .Ill.. I. -! 11,1.1ni.. ,,, 1'. .67: j A sa.
hacen cortices, rundas y COJIneL amm: T*14 As dad -, ,. SR VtND% NoNMA CASA CON TZI.E. Nov. bloclues, I It 13 metro In t-em, 275 CABALLERIAS "I" ""' I' u
&ws-aal Sep. Tej.r. u dr. do t1im"ai vioomv I 'TLTua..- 3= 4S, epere.U101 alfambrat. Tapicerfa So- Im"' "on"'am'-a"im" C'Do"do" 3 c,rlr: .46 waccho Boyaras a 2 cmdran debts v a. :ra. Nedida: and melr- 7.00 mell MONTE 52: 1-4716 -1127-51-6.
, A to.. I = tjj'.'&ad...' -'"* ,, Inui Iltmeal.d. IN Cerro. Dealt~ Vlad, in,- Camacu- nZNA1 1m .1r .1.1 j,
ftertl y decoraci6n interior. "I'mimics VeNDO aCAIA DO$ r1LAXTAB CADA UN Averi A4.1, ". rablucl.m., I t A.'dri-. .." Allsoloo, I, Banque At. D-175-196-43-7 ."'S 'li'la' Invrln,, Canal~ m, V 1. FL.II.ST.al ANUOVEFFIEN NXCXSIT !
iamntizarlot. RiCardo, Barro. EAcDb .;V.% cried.. -.. f.mi.. to Asia, 10, I a 4. Tell. I-142d. 12 D 3" 49 5 rI1m,.u-r-d..1,,dk ,
'-d- VS.-- Ida ,anI, I I ,; ni
,Amdla -- do Mt--. 1-716ii. -4144 tri ine A on 1 ,_- ,'l = :' dl ,' ll'.,',,tl q d', '; ,,"' ""'
K t" csqu& a Neptune. Telifoi d'7'lo; "a" c" mile ORTUNIDAD 40 ,., hi-I Q. N, t,. -.. ,j ....... -, l-rd.d a.6mmr..
and- mr, "Ande! CASA DIMOCUPADA. $7.010, oRrILA Ila "do I Pipe mt. nuem Qreparada Ila. Playa Norte, .,quln, d, Iran. 50 mt,. I "I". R.dLc T,11 BI 2aI7. D-HI-514
No M-2160.. C-26-79-1 Oct H _" ., A& ;squiroa Avenida Columbia. Portal, ii I I I I _u
as atill "'a' do do rit.r6n, 3 apartamentot. del ,,or Y no, ruedr, Date ,,..c -. 1-1 VIAIE Vir.c.'"Ir ,E 'E'.e rELU.
- twA- ballo intearealada. real, 41 IN at arm. So d1n WiliiAder lcf.rme.: Dr. ]i FI-0852. CallI F .N,. 61,'.. CABALLERIAS REPARTO nuria We. 'a"ad. I It Vrd.d.. Llis MAQ LUT"O_ C le BINAYM&S Ia 13. BE ...do, coadent. -Uo. larraza fond,, $19QW. fiiiraraa en Estrella P-39 49
- -a do 2/4, eals. -ad.,. beat, tronvou. V- ta dae no,-. I.f.- : Irente. D-12 4SAII --, -5INARIAS Q NQ 5317 at 611 Vdadl. M v_ Ill. I,,,,. -,- de ,,-- a;,, ,,-,,5.. D BAI-51-3.
X&TLLAR PEU O A W T-01A eac". ra". y 5 -aer-,Armentra. .We, luss. 2 No, IN: hil - VEDADG: PARCELA DR TrRRENO. L1S_!'.i.,. T- n-0,. .tm.,-da. lona
NrZOl TRAXTOX ICAS in. bona. -I-, pauY, ,Cotarl., Castellano., Net ran. I riurtaarrm_. ,.bull-', PI-) Wlilllli. mu.
let- soma 41:33. 13-784-48-41 It VtNDE VACIA, CA 4 LA CALLE p ... fabric., d a 'A a a Alllf I_ m') situad. .... .... 52 BOVEDAS Y PANTEONES
potato do &.at #I.- or". I- reticle 364 L aa6. 114347-41-5 _' a 0 '. (Vd.d.l. 5 At I do ,, ,
_4 10 M .Itr,, ad., .1.me 5"; 1-4,16. j."t %-7-50-4
torm- A Di ED eli case a cat talltr. refrigendo- VZIN)O RAPEDC1, CASA Z= A, AL- ad,;I S, '.:r aa ilj- I
&DInetem etr L Aqu t cormul.r, I bar., I, call. Quilt. -tr, A D. So ,lumnin-1
- lto "anTON. T-AR ANN INQUIRIA, A LA mt. do 13.16. $I=. slaga. Urge _Id; do cried So do prctlelaamle ,I pl.yrelo de fbric,,i6 farm -1
todo close, de muebles. Ga. 11* sa. An rrid, c ta comadjunal IN vents. 2nionsum: r-zm. aer It valor del terreno. In= ell lot ,I prm,-W, do 6 7 o--.b-c.I1e"A'r,!
i7 XUBM PREWIDAS Lo Xooi'- -DEL talson, do 3 a 6 P. No al I ;;% lot, Vrddo. ...-..,A rE o ae pider, adebbobas. 3L,6 $4.900. VeraA do K a- 1 ,, _T. W REA $230 BOVEDA
8-m I st-wa-el SE VENET KNI D-5 MANUEL I
B-SM PARTICULARES '-=I- D-11 Vedado, csiga .Cgiue 19 NO. 161, enue k-.n .,aio, lista Pars enterrar. FaAN LUIS INTIRS, SAN CAJLLGS T AR. L 7 K, iftrdfn, abita; $14,00 Campanstrio.jr Reina Mantrique 2, Esquina Malecu'll I
B-INIM Campro muebles ti aaaablaa A I. VG Altuare do ll Book. ld I M
TALLER ILALKM REPARACION D raor So clildades Pago. Pr6xima pantc6n Or.-a,. A. b=chJ resto.-M. do ,L;;; ;, 6. m -L chodect... se- clonest de 4 x 4 ir c= h.u.r 2 Pl.ruad. sal.. 314, rmned.r'-d. pl.m[a LORENZO MORFFI I Tel6fono: A-6836, Habana
n use- aeae y del aels. G- u. sense t in-d 7 'estate do bafto Interealsido, cocials CoMpIeU, fl.50x21.50. clients $15. Santos Bullet, iguc tra. Informed Grillo, FO-3732.
.,a.adkjlla to fra2teed 'cl. -extroursto do cam of no, tramolitica, 2 plants Indpend
deapenia, cuierto y wxvicio de criada, s J mtu.';
QS -ties.. 17.-InAI., Be hactra brobal ft".. ,if I (Corredor Colegiado) I (Corredor Colegiado) nlrlior Cementerio Collin, lad. Neuse: 0-T700, S. Jose SM '0:4 14.tr. Reoust $120. facilidades, page. Arq H-3=41- xaq 4 7rcuo, db! .1 .Ida. A.5-4131. Wilson 441. 29 N9 110, Vedado: FO-2105
it c I" con amptios patios. se entree. des, Q i ,."",A "" in. Sentado Silla. portables cle
V. "eit-ba pmad.. bit- mr, B N9 Am. ocupads. Trato director. Informes, D.looo.48-4 Vdd,, 26 Into, N Y 0, 19 A 44 " ".fAlWd"Ica,I'a ri-Con'
Telef. U-7155. D-1099-48-4 ooi.', I.d. 1, Rpbii,, ,- W
IQ -I--- _. r 5 i--isAyos. 15"f5o'll, ot". N. I'll, 23 y 25. recba, entrada Principal.
-o- 00.0. Marfit: FD-2105. ..'I.
TAPICE SUS MUEBLES -' .'I- 31, Vedado. vERGo 4 "AGAN. ALI
VENDO PROPECOAD DEDICADS, COLEGIO DE BELEN clelo inum. 4% frente par 15 de lon. Muchas Fineas, no se Anuncian C-74-51-8
, do, calla Florida. sale. cu.rt.,,.c. do'. AYESTARAN. PANCHITO GOMEZ CAI Si ,ende 2191ln2 ".'""'.'r ,.','.' '; ': FEND 0
M H-3563-17 Sep. 26, GARCIA ESPINOSA ccroarclo, Rrn MUM A 3 insdralL Chalet 2 planter nuev,. ,far nipt, am
te Co.== ,?= Todd- -'NMUi construinadan. Jardin "note y r.Vdl 4V'= ;r = I eKma. Sardines, 11.79 29.47. 32", 6 0 (an.. Par -r-pmd,,uc .., .6 ,3 CAPILLAS CA14TER
IIIJOS ton, No ar.j.. note, .Made I con rnuo es lines. Carrara. listrus pa
It IN, Of. &I late__ 11raftet, I hadhas or_ rmc, 3 lashit.el.a. 48-11 S,,rAA A0 1.rr,a ,Cm,"'P.m6m. S.buml. Vrr ,.,.
H.n46-41I.= Rep. nd a.. 5 .I.e., ii Dil_ an I. I 6 A 18 meOo,, $4.0013. LGUNA FIN*CA RUSTICA. ra enterrar. Pact rones dos b6vedm
A-6677.:coq ro pW cs Caak do ..S... __r,_ P.ri*; :- .iZ ... ..'III: ,Q_ io, St CQM!RAA
'10' Pines Grant G_" $14,500. C NY BE VENUE MDDRRNA RES '""' '..."'.. I. Respildo B6%-edas de uria. Duefio:
cbi au dUponici6e. Tan mao, "qu'= 8, Los PING2 PINLAY 3 311aeldn Almend-1, do. ,urt,, bj,,, y l- Le pror.,cun-Im.. ,a Esteban Blar.co. FD-2529. 17 No. 1,112
I," bo-Oarecat ,, ,an A Do CAAA I .,',,-d mc-"" "b'"' ..,
I A, r Not -..-. I mear. "'On"' s I. Tells* B4M D-734-484 uno .H., do. harea. .Irvl io I, ... -I.- MIRAMAK, LA COPA. JUNTO TERCE- a qu III -aert,..
mull y solooted. I"- Ul madesses. Llave on Ad Iira ul NErTUNO ENTRE 6.0 =-.- It 4 = = Z1. I,. Americans. earned,, He- ,ombrA, 24 x 47 ,-are,. $20.DO ,,,r,.; _C""". A ISASARRATE Y Mrr lent.. learreaulpostrUme Inglis. Ill. ba 1".). I 11. y ardidm. j.m. Quiet. I ERA vErrEo BODEGA OITA EN A Y 1i
M is Sam I" u-1131. $2.7110 Max6n, terreno 200 M2, 2 112 lefl.ct.rea; Y.cl. 7 Avenida. $24.00 v ... : FO-2105. INQUI 6 A Rcyem
])-TN484 tsbal buena can. situsel6n inmc ,'.rn: S*r d:-d= *P'= ;hI-t-A. Inf.ramo: E I No pronamr.o. fin- An, Ill., .a,, bIll"e"' P' "m- m PocIto.
NY too an" r .... i'_ As -I.-. I. 1. i-A Urg, -nt.
RADIOS ble. Informal, Ganzalm: B4961 Fuseure Ia- D-""R 57W A 584 WRAMAI;, BERTA AVENIDA, ENTRK"' mf.rmra de 1. .IrlId.d 43-52-6 SM
_ $&W RKNTA SM SALA CUAWrO CO. D_ 1 52 y 54, -I. 17.611 42, 420.011. Otr,. arl, I.. In Indo -d,, Ann --riCOM19LAMOS 0190 --= D-7304R4 1 del q,* ... debuldnntna flac., ru-sn. E. -.
7-en, -Ire I 11, ,,tar ,,ml,,*, 1,121 rme.tr. ..1c
2. C-_ fi"_ 5 _yl Z:- 2 VERDADERA GANQA. .TkR- I ,_.__ W... M.r1a: F.-2105. E. D.
,once No ET -vm D-MG-0-4 .rz1N'AB "iiK 1 1 111 UE.TL1.N
&:,o-=--'_=-.1="'--:: 7 SU RADIO ROTO m "U'ra"n"O" .4UCM SanfiagoMartin .b., I. .I. _.I,. MARMOLES PENNINO
c= K_ Len SIN, I D 74148-4, mmada. fabricar, $5,5K 3 Ro- GANGA, DONDE VALE A $12 RE- ". 'I ... WME2% I-OR TELEFO
C 1-INVO KAIIIIII RODRIGUEZ. PARTS Ali .., M.-q.. 2. Tlel...; 3..
" 9: m, NO PAGUE REPARACIONES Gas y Linea. 1 cuadra Calzada (Corredor Colegiado) galo a $9.GO vara A.pliQci6
A Okiia, ban .--.I- ba. Dallas case nomom do un site do I- Columbia. Otrii Curve Padre Calla B No. 3S6, Allemendares It Al- -1 Carrea. ,.,,-, Mal ovedas y panteones
- a. mendarpj, 12 x 50. Ave 8 3 a-,
MUft W__W.WI._quA .aInalin, haste Ins Nam- larl-16a, Jordia, portal, -,I,* hWl*d- EMlo, "at'n 1 9 Y0 .
li Y U- ftpararborese Redle nes, d= ir g 1. An or lattice, coor- lado laboratorio "Le- Telifoso: B-1126 14, acera de sombre. SO duerio M-2 o6. LISTOS PARA ENTERRAR ,
A-7140 comproo .2 t. 4T3 rtdx Ii D-97849-6 51 ESTABLECIMIENTOS
Two r Renriestim. onsons. ",w lda: -OW gaine Tactical. to 7 Patio It Sarnia Pa. 9s "d U
IN, y m a, mar", $8,5DO.. Otra $8,500 con
r I AL CONTADO Y A PLAZAS
d = Wcalron. C-3n." are, s nes. Two dineeto.. Asuia.,t 374.c:qu PARCELAS DIESIDE $1,000. 3
Murell.. t.Z.: garage. Marrero. B-2266. M-7774 Infanta CC %E VENUE UNA BODEGUITA rN in oc, I Tenemos una gran colecci6la
I. N 4T OBIETOS VARJOS M e., deop. IT, do."., .1 '. I D-66 W ON Rosas y Linea I cuadra Cal- DUU. D31. VI. .1 durf. d,.7,&I
-sawalore. % 3484 9 len IDS mejores lugareg del Ced" tkw" A- Eaaa. . _.. D-9311,41114* VzNDo CASA 6 zada Columbia. I0xI2. 8.15x25.1 .. -4
IT-to 5.1 1 1= PK1JIONA5 IMINGAN ILADIOI, 14 ZXCZLZNTS VECIN. PROXIMO A Z3 = In- 511 VERDE CANITA DX "hespoSeM. dW-I.. -ch. states, tonoolina. ,a 17.3Ox25. W O y 16x20t 8.30x17.' BE VENODE UNA cAstaosemuA siruk-'menterio de Col6n, s6lidamen.= dZ,. du:, Ediflele 4. fires plantans. Tre. .... .1 do an Juan Bruno Zay
ris, erm1= d:a, lati=. I A S'"" C.- te construidos y a precious gin
ArNn Asq mA, entnotgo d tai on rin y sale apartamenlos Interlores. Co. Sale $8.OOV. contado. Marrero. talitut (Vimr.). I.I.rine 'Inyl. ...
W mlaar- : COW S 5nd ry = Imao '- __ V1ztU _.Iq= III= .: And.. do. lubit.d..... 11-3170.51TO .1competencia. Walos, Ilamando
.. A. I.Inw-, mom 1"...... ,o.wv. I b"' d 'A,',',: 8 N9 108, Alturas Bel6n. B-2266 Sep
anne ,AU__.1b!r= "P. enine Primer; y Llnd.r% prs- ft 1 U484 co;:.dor, cachet It sourvicloo -_ al U-2242. Infanta 1,056.
4N. V bar.. D .. h.bi- M-7774. D-6624M. .,I.,. B.r-F..d B .... -ImIr.. Vit-1
man ...ja4cid. oil- w-01117. tar V lo.%, Irlyta dirsods"'atra 09 VKNDS UNA CASA IN LD M930A III U,16,. b,.Iftt.",-,.,.,C.,I.n ; .,.,dC.*.- andid.. VENDO GANGA.,POR ABER .ui c4lto-12-lo mt.
blitionblea, no"an. lameaeliol b- ,_.', ., rn.SAPARACION91 DR TWILKY111101 T "Mo: a 'L Wells. Call. 5. .ritne 3% Y&413VO:4 Independlontes. Santlaso M run: 11.1136. DIN ID.2s hall. a.911 llmllr,. 011, 1P.,mmdd pa- .
-=494 INA do guasuas a SR nN LAS .. to A n, rm I.. Ife sun. cWtu. "' I I "' S3 AuToMOVILES Y ACCS.
.3-tes, .61. 01-04. Pa.- -to- I D rQ= .a V = be.. y VS 3 IA VANCE
too cuarle., to 1.33 I call. D I... I 1'.. game. H-,i;,.-,, 4
T*cnien retroolact.. Arlan al A400 0 -., no.. It I mar 3- 17H.all... 11.11.1t. Alme. I sr N. __ --..- -Eu
-I bunna I' L "' 'It" "'N' do ,.,IAnao. Informant; M-441: y 13- NEGOCIO IQUIEWK UNT COMPRAIL Ull AUT "
-n .. an ..... holes Inflades Q..uel ... Amp. Almen. $55,ON I -ts ,,.,.I,,rr,,.,,, VI I on 11"' '.' llimerme a] 14- #
' -,.- u'E"= -- Ili LORENZO MORITI do. ..ch.. flaner. #a ,.do Inertia. 1.1mr- R D-1130-49-9. 9, ,Ind. no, p ... dIrla trb,],,d,.[ T mficirmt. d1- 7 V o.
M-2655: COMPRO 4' 1142115-41 gap. 0 ... D, .I... D4649- I ,.I le"
(Carredor Colleendo) RENTA $541111 ALTVZA5 DKL VKDAno ..,v,,"r,,,;, rjf.Inl'..,,mr _,,,,. a Idel".161 "I acts
I. cRm... a.- m r am ... -, I .. or .. ._..,_._, I mt.
N-16Mow- '1,= r'c,!:r.::!;k= VENTA S 29 N9 110, Vedado:. FO-2105 VENDO EN MIAMI: 490,000.00 Trot I-, .1 inmt, y quince ,,.art.- ,."I'. Q:. :'a -.rj'r' v,.T.Ja l I. V2' Calbzat. "I, Culdd". biWGAZG: SE VENDE-CUrE MARCA
-1. ,= w. 1, Acabado de norntruir, r-low .diffirld m'r.'r' I2'11',.Y,'';.Ca-' Portal- ""I "' I.H- ,.,IlQ, ram.d. 'I. ado (rnt.e Co. i Packard. an, 194D. P-1 N50.00. ImIZ do .:vu .:11.d.% do. Pl...t.s. = !.= ;y on, in M.., . to GA. -Salra. PUMBTD DM VXAlN-- Alm ... 1,- Verde. FAhric, y An.
INA olval el C41si Rept. a M 5 11281500 ", I ,N nala.' = d ar"h.DIfiP:11 'n: bll:j 41- 'so v"" No later ,,,, .
MIRA "' .. ,,. Inflrmom D4407. 14- .... Be ct7 Illt- u lilno ,mr.n... im,,n. TrIff.a. X.11AI. 111-4911-53-8
CASAS .ad .Ua patio. Snail ... Martin: -- -- 'a
Ch.1.1 d.-Holla. Adams. an .1 wflo ..1318. VENDO SOLA.xx A FLAvis zWxL us. lufn"- I', 1. muou., 1 GINGA
111, rWXR" Be SALUD 4. ONES K4QVI- VENNL LO NEWOR D LA ... to". 4 I.W... 2 bafta.ru. tat part, quit 1, d,-. I ...... P_ #rz, .,Kn .1. .q
little nAcibldor. ,at,. I'll ;.,-Ili:- . Al-al .4
, vmc)RA. b led-. .-ja 01", 1.11. Pro. %.7': .,A, fam
r*aI ..I'4' ..Mo.. I hall. lalm... .: 21-51,5. 1 PlYnninth emp, ""I. Eman, bonds
- Guiana, tommors, I sp= taa, rwl. 1. .. .d oil.. Barer ail a "." to ... 104, Cerro To]( I-2-21131.
oootiman 4. a.., tairrutes, %"-"., rVln P1loX01 brD,.A6 a; I- RUaAAW 'wd= .'A AMPLIACION ALMEND4RES ei&6- set*, 114 Illation. $38,0oill. One, )Onto fill We N Pl. ... 11-408d-49.4 sent. o !;!" 1'. I.m1l.,'",;D1141, lit.a5a. Old,
en. ._., Imader v Led" ,I- .. I Iwo a wria.blealoo y equiptlas CALZA A Dr (WINES No. 201, REPA u r. 'r r
urali v mot M var".rUina. .1.1,tuabooloot, MD. F I; cNat calarton, A landon. $31A I .16,, ..", Cine. lolmd.. ,.mt. do 1, ;18,500 RENTA ;I8Z Or. VtNDI IN 179,00. KN Ill, VIUADO. son bl"warl P.ift.a. An ,.ad, lum- 1- Itd,. lots. $1.3. P.Ind ... radio, bans,
-, eon rksol Clipper. grm d. .so destacusaida, Tol. A-GIN3 Un. .. .1 front. y .I.,. wartann.- 17 I'll,. A. 1. 111. ii OW, y 1,
A-4110 '. 1. .... all .. I: 1,. IIII11- y I'llad".. c ... YWI..d. a.,. an.. ,,,,,, bonds Meru.. radio, W.
mar aNU ui & mpoo. I A lac muy bun,. radio. pria- as Ia. li d.;L I elmle So entr D-74-46-7. l- C -mfi.l. I:Il.1. 7.4.111-Apd:1. habits. In,. star. do lure, 1. PI Wallis u .I,. -,-.. 11 ... I.. 17.5noo. C.d;l
A-711141i COMPRO ffNDO 0 P .. A rtuarmt..: W. 5. ..use. d.-up.d.. InImnum 11-3307-81-11 Sep 111,14 ,fell,, 946. Admit, ,art, an I-blo.
,.INA NOROLITICA. VACIA. GA. MIRAMAR, $39,000
1. 'Non ."Nnolota rental 1. ai Pr A-L f.Al IN. GANGA. 2 EDIFICIOS MO- ala"Wra.dol, ll.bll.rl6n, hot%., call.. y In, b.j... 111-46411.4o 1 -- ;,-RjC km,.IId.,t,.. 11'.1, Curate.. D.catell.. mUlja, a owed. III:. I = n ,,.,, ,Ii y lulletc,, It ducti. dc.6 : 41"1: 81J'a"t". N 1*"IIie le Do ., hd. JUNI. Club h 11 ...... vrmoc nuEnA 11.1111CRA .. T I, rignp,; ,923g, D-810-53-11
"' "%" 'tt- L"". ii: l vier'.1". moselat., andaw" pow. VqtlbUbi.b;A-I-. dernost 4 cases, 13 P*"0* """" """"' II
'. AN mea qu AJ ad. H. Ir I 4 -III$ tomrad,.,% I.,11,,Zlii rIene.. dowel.. .., I AYA MAR BELLA VENDE ClIEVItOLET TWO DEL
,o.4 Z .4 a as Ill. rear terreno 2240, os rll ; 1. .itu,. an $3.5.o -.fail., la ," a:,,,ul,1,er y herald, propi, SE
D-A".17 AS'N114-18, o So I.., 1-ful.ri.. 03 urrm ,uc
Ilse. 11,060 mita.; renta barsta $615.00, rmI, 1, t,,Idl,,Ia del St. Mould. I.. ...... In, frent. at h,,.E1Ir1ri. 3S.111bin, r, 1950, do, purrias. radio, ban... A. torinese, Poll.. me, fit P0 Almendares $19,500 ,,Q'1!','.' Collide, T.1lifort -72 s I. in g: daA Ill at ru, extra. Vlore. en B No.
rVNIMQ rI1*10A ?A '11,3141,4.11 San. D-B73-51-16;461
.: r Ill. 21, Vedmi T.1f. F-5797.
_.!A CARANA of 5,000. Calla 2 Nos. 5 y 7, Cur- no... I, LAS RgrARTO _474.w -a'.. AFi,-,..0w QUEREJETA, $27,50, Pad A,
............. I A CRIOLLA OR VEND. CON D-732-534
A-9311: COM-PRO Y -1 V.1116._ "Warned. .., ans va ect- Effillio _-Alturam 'no-- .-AV-13. cap.: j_. r'1l.*N'.'r.aL ..,n ItHrld-dor. 3 onert- ra.. "'I"'d
.1, Cast D.P.rOve. U 11 .... .. 1. 8'.. .. IA, 16n. V6 .1. a U,,_,,,," ,am,. .. = .. I.. .. adr. oth-m. Pat'. ,r,,Id, 1,11 -.. at .a 11 ... dW'.
Note .Doon tzelan sawalabis n. N.W...0 T-11, ;Ias. B-2260, Marrero. !,'.-,' .1-I I-,. .. Sao .or.).: .u.". .ad A a., T .1. .0 I, I PARTICULAR' VENDE
Plarale, .. .-r-11*.1 I." Ia: 1. or 'I ,,.;d...I 1. haIM1.0- %. .Dl,,, D.24BT.4 "' tin Il.m., 17. LA L.I.., At..
. w I I I I -1 MA= %.n a.. at D-064-48-.4. Ydenviefir- crl&dos Y patio, Llav.; call, 11 1'1313- .."", n. ,I.
1. orm .. .W. lan... D-643.514. J ritolid -,"1111,,I!1 1%,. 1,-.1,dnmml. -Ida.
B E l ;-;.=-, ".4. I- be- 4 ___ ,;d am
.. 336. Beat w me Dan It .... labunc... 11
.r,4, ran. = As "i I ...I ,1111 --- n U_ -1124. PLAT Ift -m. retire. P ... 1, lnmj.r.W,. V&,.
.1 is vKwhWN 00A66.,110 Do. a... IA- III ""' ,rA 4cu .t, O1ANAnO, ON VKNDZ
In", or lusani .Iudd I _... r Iflid.d... Call. is. VENDO -- ,.It. to NY 71. ..it. Shot- Ne-6 N .4:4.ga .,w Xcepcional! ALTURAS.DEL BOSQUE Ina".' I "..art I.t,,r-.-,C-U on 13. At- Gom Write, do ,ml..- J.r.a. mu-!,..., Mlr...,. Talf. 11-8154.
_-__11A___ .1= "I.- 1E ran y rDl ''mi. DQ4.8a, or..' mumni. ranni.l. Par. 1. 0.1--im, do
w iw -- Y.T.'"o", ,41,1 PLAYA MIRAMAR, $30,M 1 CON FACILIDADES ILION4.49-1 Sept. ,- so-, MO sLas, di-W l.lii mt. I E.P. D-St"34" L '
.... 11, pundurla. 8, arl,.,d, ran -16" i TVAEMOS LO.-qVI VOTED NIXISMAs a, Lov" al hadriff.. 1"Arl.. A.14 Set.. .1dinati., JWI., 5% L i4- Wij It cralpre. R.O. Intent. 155. U-IN.
se"s, % NP.jwt = ,:,.,, ILIM44-0 .1. ..,Pat. rount mA!7h!%X1'.2 $65 N O r'dit6a $6JO M.d... I earned. r., N, -. No lul.r. I~ No.
all vtNr 1161WWWA V ii.M. r e torl.% sale. hall, rufin I abilarinn- lla lrVKNf1.KN rANCK AN 9 LO -6
1 'I ". 13,151,11.4 Dr., P" "'uh "I"I"' "o"'
-A,4- aaae anowill. ".1.1z tar. .... .... I.. 9 nall, .1 b -'no ..dI.rI- H4.4-43.1"' Vdad,
#evIrw_ r I AIR J a "Is, I I 4 ,11.0.. It ... is, I be. I I ,"It. 11hulln, PANADERIAS ,. Samna Sk-,RutA, 14
ME ._;:" A .7*r=1;l_11I 1. ne 4.1 W IN, A .1. ..
,,A, ,Ax c.s., of w a It." I a $14.0se .I.CIlY.
.... I. San, at.... 1 11-5397-49.2 D.Is- - _437-53-8.
- I M4 I poldhow". "it. $10
U-V
I y: 111fil 7111.3 cc I Eellilkle 4 Plasilas y Pe 1.1 rASC'L'TArD' "." 1. MEjOU 1.1116.1t 52
SK VENDE DE SOTO 1047 OFARTICU, 10. 1L., arm.. annual. y u.,io"
ului ' I. "T;RU I -,a Vadado, calls lairs y fr6xlmo a 23, a. IP3 a ,un. ,.I.rl ;..a.llectal Immirman do mackrell_4,L_.WrRWMECTAhi ; MONTE
-m,4-.-,.-, r,.-. N. DEL CAMPOt $2010" Sequiturs bormiglin, C tar6n. fabri. d I vim rimer" .at,. D'F.rrili r Vond. VIII. J.-H., .7. Worm.
COMM objetoo aria, muG: = i.d-."I;,.;,!,-"I-l -.,J,..,d,..I,- "Un"N" Patracluio. Inforomm ,.no 11 mI-- bar- in de A. c La -rt.memt. Is do 2 5 F. .. 9, Darn. r Xsei .UadV fcI..ds C.I,., bl.'I*d:.I'.".','%...'d., chellIncerititersdo primeM $650DO
I "all" joyaw, v.ajlllam, ___ __ __ - ..014 tramned.l. I sunt. .. It., mWenia, on BIG vo I H-4927-49-1. 1 lablinit. Tarnb16, w1mito tin amm.; ... Y.. H-323443.4
_b __ I .- ,- I tin -:: Dos maskDriNCIAL RAWA is. WxNwA engo varimm mile que ofrecerle. Mon- dW11A toise, bibila Nos. ruarid errdaa, Is Sombre. mes"apartam'Sn,.d. j. plants $14,000 """ i 11016K It,, ONVEIT18LE, WAOIO, 11111,
cillorwe cuadrom y todo ador- I C,.Ir.1, )laid. p d 62, Vivero. lamn. pooXI.- ..
ru) ilino, Uquido canas complex. So Verde an IQ maJor do La W1114 $10, Unreels. Morins 1 041ol"na" IS; IUX Indirect., cornadar, cocins, Ill. $21 votes, Wine d: ... I. "I": Ill 44:
hormone habitaclones, DID- ALMENDARES Prerl.: $1.0.. fr.mkir. air. do ...,.. a Series. $53o. or
11 .. vrot.. .1 ..b.I.I. Lmd.,trl. 453. IIIto& it-, 8" IUI&ql Slartia, front p U RES, $20,000 So hff. Dos plant inderaindlefiteN. Code Do,: m-021, 1-sers. dad,. Into.,,..; GARAJE I ml. VAI.mr. H-4an-as-s
"IA PrIdI1116 AJU o COYU'Al a AMP. ALMENDA .: terram ballo colnr, cuarto,
0OW i U-2V0, 112 cuadra do IN Ave. Casa Isdas. El penthouse tiene too Ms. part&]. W% hall. ,-..d.r,, do. habitclo. UH-C-4-0-41 Vendo gainje, Ilene 1.723 varns, CHEVROLET risicoasix,
sm alta c!li % = :Z.111!_ mas cannodidades do los 2vartlarnan. I-.- 1. are. .At I- ,.:I, i .... effientein, per no poderlo aten-, I..
c-55.i7 oct. it, do dom plant, dos garaj It. tZ 1J.1.1!e1= N, b-A- S iran I .san,.ra,,ArAcDcmomt, .CUIDAW0 CON
.,Wizi i l...Allemil 4 -.,A. ,armplise, tim; j-doo mis spartamentox do sale- do In. .,ad... t.. .. Status- EN LA TERMINAL DE OMNIBU ie', guard 50 triliquinas, MON ga- it .load.. Mantua
, = ir Am ,_ ., C. g7el. $14101. ,
vacfn. 414 Verla 3-5 p. on. O M I tin, herinoso closet, Ia Mena It 13.111111, ,GraI, Sierra, 0, _". ..Pt
li'li. I ... treat. cornedor, habitaci Pozot Dulces, casi esquina a Des' ln.es limolina. Deja libre $1,000. Pre is
X-1741,,0-7038, dueho. I cocina amplia. a. cirladog.jotal do Agile. vendo solar do 15 por 24 mc-'ri. $32.0010. Monte 52, bv wcr,CompramosVendemos too 0 penthousi .Mdndez ALMENDARES $29,000 to- .
C-114248-4 AMP. A12ATM AREq, M 500 ,"A.1to.l." SoN. 1. &age oterta). RENTA $M trot. que son 511 varas. Infoirmes. __ _ _ __ 908-514
I'ENVO MAGMNCD COMERCI0_EN-iLA GANGS
La muou an LAwvow. N" I I D-a-133546-D. EdIfi'la.d, 1*:.11-1* 1,6.1.. .1 Cre. Par A5-723 1. D- 1 197494 Italian, .l.j U.r fznal- M !; d,,! l l- .. V-d. 3 6aaalbu. cant mu.Yo.. an rare
,ure do Co. do. I... .!U!"- AMP IACION ALMENDA RES,". Il.b.. I, H
X., t No. I' man = .1,11 ,onul, I,,. .at,
__ "- Y ammfir, Imed- ... ... L :31 P.-Woo. motor dolantro Itereales, IN
'.. r-',%'1' Z! -da"Ma b:-,, --I-- Eas- m M artin Paderne to f1woo. 8.11.11. 14I.M.1*33-1 mildo, -1. I ).ros. .tar del
Ji ._ ear y -I.N 6 4. 1.I.,..1.4..*v".'1*. I"" #It^ Mo-rill sis" Avenida ,,, I d,.d..TIr,..;,mI,,.,, .ratv. ,- rla marbi; 111, -111,
". Tar. 11 ... h= Y None. I
. P*'!1, .w.a^,,""- til"Go, 1" ALTIUJIMS LUYANO, $8,000 (Coo a" Cologlado = ia.. 6mni.b.u,. PrAIW NG.W Y.r.. Le- PELUQUERIA, d .I:zl ..I..w. Casa SANTOS SUAREZ $2A,500 Go m U. 11-1: innednit, 1 .... il" '- or"D ... 1 K 31 ""T
CVXMO JOYAB DE HRI- T I'll.n. Ill$.41-41. Morally 450 (akes), Opts. 12 CHALET DOS PLANTAS get D. "L Tell. U-11i U'rred., I.1.,I.. 9, ,-and. .Me-. S.16.1d, DAIblr#.,1,3 ,e_ Him,, All- Bit H.b....
td pzt. = ubi... .-..I ... a- mt. o -303-53 Sao. Is
dras No ... d j. di.. Portal. W., Iturnal. do)* .. Onlurl.. SIW.d. I. ank.
"' ". rI I, habits I 5-11-5124-0:4 P ... I.: $1.50t... I.f.ramen Robert. Do
Ilanteas y am PaSsmils major At VE DE PLINOUTS APZCIAL Do LU.
80"S SUARU A-642 I A-9742 6.'-. Who. Noma. N hV,*- tr. I%! ALTURAS DEL BILTMORE ,1,,d,,. T,,lif ... U-NI9. D-89m.51 ,I
in D'".% oil'.' o""' ib.uk = : r Alt.; I hall do. .nor,. I.e. on an.gaillean
"to. Canablo joyas ant.iguwai 84 v.ndis Una prociloss, cannot mano- ;2 u= ',j JOoG"" a rd"', I AN-1.1a. .I. _.. of __ ... radio y Ncom front. Sale, do .Net... M.,niflan .,.u.1d.d FARMACIA, OPO UNIDAD %"ho','u ." "' I P"-Iftics, fromi cien possome algiullor, com- ili,3 swftu.N m.ril.: a-Ilse. pars a %u rfir un t-nm an West do grat, ',,r.la do .At& i a 3 p. se. '
ds.Clslassal s IW O Renta, $30,W too.ned ad. -Ul. It ,aasuhl. A ... Ida dI intica. Tiene contract, sin deti-,C NY 157 -L-- 7 Is-__-- an- _ssa
'a"" nN'* d Lets'. 'do; $M ," RFNTA $36 "O Cristo TIf B n4iii 1
= It tar. vollado Dool. LA. 4-'.,.:S-6- 1. ' E.D. D-904-49.4 da" raz6n = icada. Preferti IQ.,.. Ira.. L
3161, MEICAI I 1URGE 111N !Rla A m men. $16 W cwxrNG-Dji;oiTW do CAICION ITUDZSAMM
m ...11 = o. patio w.,F 4 'Farmac No inform 1 GAN"t r ON
so" V 7 m:" I I '0 endem., ... "" ... MP 7 RESIDENCIAL arracorrin cercads. Mentique Ill,
- I Informse Ban Igno N sell, ,!I' M le commode, 3 ..Ment. I I I son Imaterlo. r-26143-4
Plil-l" Y-M-C I c Matter I '. .1 %a1.-C=QlsaaaQI-As, Ili.. y on-. tel6fono. S61o par Ins tardes:
I 0, E NT 111 dT I a 4, UPS&. Procio 1116dica, ban.. .W, -" wbid.., GXXIAW rall. I.'. ) ... c_ CASA Y UN APARTAMENTO .. U.. lured. Sep
- 1). 1 136 e, .,.:, ._,.. r. St. __ rdl, Ill saha;mdl ..r' lubli. 347.63 VS ead, on,. $3. o: ,ad. ....""* Tte. Rey y Compostela. Sr An.414 IA, Gesmis, siontra re-sloo. GANDA. UN CANNON STUDEBAKER CON9
wl I. ._ ble .. ,;it:
No in dts... M-3131, A-31M E_ -trade. lot.-.: marant..
UTW 1)4 OFIC" WW'T 40 .ma clUrne, ro.,.j., I. .In. el Rivero. D-650-514.1Q-'- "11"t."I'.. ltoa.l.nka. c-213-634 k.
is Ia"". Wb-. call. -is, AN. $4111111,01111 RENTA, $46,000 I.. .,..,. .. .. Poll. d As. Sets). -let. do .6.. -D-7111- -4 9.
.. .r. .'etc. A., atily Pat,. ... It. y AN N A: PISICORRE DODGE, CC20M
- 46 S OAIAS WAArGOnKSAIa '. V d 3 49 __N
. .t.11. -A' eaquirm train, fireseb. ,.ZU. I I .1 .. an.. I.. I n9l.11
al byl GO Ida. ..?=i:19d1.1k ad.. _dA.1QrAP b-""" IDEAL TERRENO V!, DO BODEGA It. DEL rAlS. As .R r $
ro. ,Bob a I vel-medor, do. hbi
F&A '. _u 1.200. Tell.. F-7301.
'aw Avam" I Plative. .slid. mAkUna Alr.r No., Bit, I.-d,1.rIc 416,
rjL"A 11 CAT ?. be a "471 h-M-11=1 AN aS61 NponUtoommat", bidedwal, .111,' I clas, do So. I, patio ...$.11,1.1 11.1nme. G.-ti.." 61 -ad.
,an I.Y.d... $.ties. SO vende en Saritosi S = H-41133413T
. se g as or
,,, Jr ad., B. be A ,E $11,7,00 RENTA mArthul 11-1134. $21. Urite ven- hdad 41.W' Nn-u1:1 "- P-recl."""". Uuan 6-1, M 2.1- V aiii leaft. = a,.Olno. .U..: $1 Its 10 At 40 m. preclo
bia :'. 0 ,cc Modarno, niallotitiloo, pr6ximo Con- Ware W-041. T, direct. rl.11 000, TI- VEN DO BUICK ESPECIAL -311, as sm.
.1dift, After I ." . to, Informas San Benigno N de d;,A.. .Ibn- .led. .C. to I in.
_ L9 adeau- DU641 vtonat It" 141. I; o"I x7as P.L D-115367o411-a .Manuel Lao~ AU.ma, all named, do III fall X-4021: SMnc" d.251 IL TD-7111-14-4 Ili sulado (A, Almanderm). Otro: can& $2500 RENTA $245 2 6, L6 Inc d.
" "low L.4 apartamenton. Casa: JoTil A, .. 12 .. 11-40,63-51-14
.rW I 11151110114, !-' D-832-334.
311 DR MUSICA INAA, .'',A,.o = Sale, connector, 2 hxb1tscDno ,p= EDIFICIO TREs PLANTAS .IVZ
I. = m = In 15K VENUS SALON IAIL URGE DE N ..
Lot !L .,A .00 RENTi, me a Matertildd Ch~ Y Cnae .N
1w. f",008 P,6.J so FINCAS RUSnCAS IN I D 0. C EVROLET IN Y Sli ,
No NA_ an. .:%,.._ 1* Intarcelado, Cocins, ratio, tortuals, .4. Irallunern. .1. .roule.d. rdlhmeli. Call. 11 ,darem, U. V
rard. a tai ..I- L. 1 .=61.1 _,., ,.Oem Z rnotoa cistams. Mar In Paderne. I-be- .1 I.A.. T.d. front. A. ""
COACW LIMOS PIANOS a.. bim,- 417 IT AJ% A~.. .unrurmai., much. a, d ,r'..,p.- Blann, Vrl,,de 5 a I p. ".mm-n-I
11,47S.- mt. ...... A ,.!an 1;
AIAA ?ft 114 eliquias AJ= tar-. -ri. L SE N ENDE bar ar -Y I.,.
= = = '.-'.' AI..W:*;e A*U:e-Z:t_ '. I I t.el..... WTI.11-111d. ...hall. 2 Debt ,"Nullo, Better, del War
ne"anden. T.U. AAMO. AN 'V,"' ",_ Rd-ill- .a All.dimr. 17 Y media can. 17. V.d.d.. 14 0-314 c6 NU., Asautemanalme ;1hW mines. "Y" -.':d.r .-h'.' ',il.A l'.".".. t.fi: .'2:r! I""'- t! .... .. larada, near& Y mml-; HAIKAT. DUCTO SlrAHILCON AUTOMOVM TUTUING. I PASAJX-
,_L= M .71 I" ta $13,5111111 RENTA, $130 1 sale. care, Cartel- Contra co. but.. -, I. U a. r- I" 142. an bmm, entado. $MO&
.. I ...... y Modema, manolffica. Casa y 2 Spar. 1;. ovehas It poll,. Santiago Media; Y v -do, ..table 4. .11. now. are. 1IM Frio .Idol. re Vr In C ... A it.. ..I. 262. lotA-1. liz ,."I. tZZ'i $60,00 RENTA, $75,000 Jamentoo. Came: Jardin, portal, main, India.. noinn.a. 2 tar. He[.,. rrm. ft do local Di _.
,rd. = = Ik 7t-w In Wier *- 1202 r;;u1u:d, .... .. ;red'-" D-934-534
U-Uft CIOKIAIKO IqANOS ..I- I -lH... 2 ,mo. treat. .to im.b._, ':-W.31=
.. A. =A 7,21: I == .1_11 :1.. _.M.1= 1 =-".., comedor, 2 habitactones. losifint Intpir. .M.... AN Atlanta. hrutal... L cobalt.-, _ __ v ... 0 DO. CAMIONCTINDS cwtvamAN" Coati = .", = .I,.' Alloon Dan au- O AMP. ALMENDARES $13,500 am-y- I,- i'rd-d-. Alit.ti.. 11-1-11.5 .I ___
- calado, Carina, Patio, lovaderos. Am- I 1,1 Panel SIdAn DII11- r.cilid.donkno ti.forooaaa.. = g ,.N,-I.*hLI,* .1daIl,1U,. I ojear Wad., ..A, nueys. con WM a do cuo- 5E VENUXN ARMATDNTES, N'WRIERA3 I it also. .6, 1951. pr.pm, ne'. tobals gal Not on. Viachln, Alrnandareii Verio: Martin r N." y Its: Jardin. vor. ire
= az-, n lir= T...... __ d I ties. ,.It. 11, Ila; $52.m. sID, Ild"ll, 111111,1,, do are QW-_ um.-I... n ... drri.. ..".. comolorts.. .I,. a 'E -,, I x-ma ..., .... oni sm. Writil 70-2146, eme, Hares oficina. A-6742. ,.I.". ,'h6U, Ib- hitil'' '.'V* '"' death,
eake., Ga., .. I. set. D 4N.".$ .nael.do. comedor, _I.., = ,,b erl.. tl. Ilfld d,, .. droJ"ten case. an vs- a. par nfernardado Verim. So, fle-r- I mrmt% VIll..; V.D. NY 214, .." So~
I I do-. tenons, "Ila y trm.t1Q. IN """' "sn'T.Do partial an L, Hall~ Inf- dino 117,irrur. San I enugno I, San Indale- Ic y 1 6n.
M AID01 Serna CWA IPAS190, Ell- $800.00 RRNTA, $90,000 NICANOR $22,000 vacla. Santiago marunt B-1221. 14-1061. Aramoo. ,m, J_ del Monte. 11-4441-51-5.: 23-711i
b-ffi __I:1"A-_RibdiCTkw !O I -Co-" su--um -e jWMIda, readerocills, Dos plantit Mo Ink-W.to, all-Wen .it Almordaroal, 3 Can inanoiftlea, excalente situn. ENDS SALON rROPI. rAZA VA. IVOR EXUARCA ..
verticales, ; IUM preparada 4 plantits. -1 :n ALMENDARES $9,50 or-- noun. I.]. del 49. am',ha"'At-, AII'mro .'j, ecoulnumlil.. I AAW an- cl6n. Jardin, portal, onto, dexpxcho, AV] 11 A negacl.k. Co. Oviirul
in. I tarreno. a" fabirt"dom do I n ,a .1 f.,d.. Glen p.,,mm a IA reatt2i 11. lad, r,,lg.. Line, 59 I Johnson bill.
I= ',,,M& pit" y I do I aujnt. G,,,Aao'sarjr 4 habitaciones, bafto Intercsindo, hill, malralfi- = ,,.Y*,1b,Ul, r0l,. Irl-I.M.I... .luuml
Co P"no, v n 4: cm l tg .bu .':' T-rato o"I oum .A. ".I.I. n Iran na- prIpr,- 1-- Santa, S..r,.. T,161.n. 1-1497. Ru.
f"lla LIA I_ 1A.'al, g2boL corrector, cocins, cuarto, s. criatio, to- gorta We. ,h I it.- raimp-11 do IN ,A n ib,, ,,,_ -- a- -III. Y -. ear. .. 14 15. --l..--4.
d= 1.. = .= ,%. TWO '- a. l.t.irtal.d.. condor, eating, sgQd !1 res aguadas. sets rabalba I
patio (frutai garojr. Martin ::a ,. IIII'Ll"Worn I Ida -r.,:.ICt,.,. cmui ... San. Va.,,,,. _ingi. patio y Ia dow.,Santi Martin: anosaillic., W nQ* V Iviarut,, actual.,..'; a"rormidt, 4 Kate, Club, A-y, ,
".. San Ra- Do. -ir,'L- I M %;11. IAUTQ; $W0.00 RENTA, $10 We loul.r.e. RD," oficins, A-6742. -b, ,,, -1485-51-7. 5
6.11 ,-.- u_ ja pdl -.Jai.' I.D.1111 .... Im act,. Fr,,Jrl,
filial 8" 7: U-U30 no Worm Cal) .set'. I, media 4.1.1-te. 3 -_ 2".41-Dt- it ... lu.-Yorr.d. lot. it ,a.
3 noses y D, adafls.oso on .1 R r. .1 111mi.trio do 1. Pr.ol.d.d. BI ... MOTORES
C756-it Oct. iti W"4644.2 Beat V= 1.611d. y .ad... ronstruttla.. CAiA $211,111W 40 SOLUES I W trot, an ,Irnt1Prrvl.Ia..,1a 1nm vlll ', j SE VENDE CMFE-BAR i RES '
.AAAA .1 Intel., 2.nia"U's ..oil. y v AMP. ALMENDARES uk Wtu.d. an
TENM OS DOM O .f.'rierepow. a _." stand.. B.A_ soma. 16ADO. VXNDO SOLAR BARATO, IN Vndmon omi do ,vi.e. I, il.a. I.-I taurant en Ia mejor de Ia Ila: DIESEL
mortal N-21". d d in' 'a'- Vs-I. 23, .ad[. .u.d,. 21. Mid. I MS ..,U.Y.- I,-., do .-min. Pa. ,a.. bana. Impossible ntenderlo. In-, T.dmi arn, ..a. M.cL ......
CA M S-10 8- T be __ an'truneude, _____._ a A I I. cc W. naer: ,Ombr,*. bin
1. No! .J, At ,forms: Tanabe, Cle. formal, dirijax. a J. G ... 1. y Cmoaala.
.16. 4. wima'. L. stand- c in..
f., I' .1 v U W D' I, val M. Aquino Inei do IQ 12. Ap.rt.d. mQuarre 7..T.1 grain .rcl.- frmai: Rogelio Martinez,
i4______CXW _r "'U"' $785.00 RENTA $100,000 it. go pro-: 1,3.,3 c' .hba.ll- Chryoler Ila e.b.Il... G. M. C.
ctlg W.%-Z.1-1, va.... 4 h.1A tacmlco, 2 b.8 inte'r.. D-413454 TaItfinno 1111. Plecall. c. 30_4 "int. TD:11 .2ercub" cilmdma. No ...
. Junin Pona-, mars. 13. hanon. .. .. teublu., ci.to on 'if. Pa. Lao vill do 166. Emp. H-4512-51-28 Sep. ba m-Y dal. May baW-3114. A43,10. ramt-.1d., 4 V ..It.%. so Lt
. Tde .Ila I rna H.m .ticifta -- .6 Me SUBASTA DE SOLARES _- I _ _Z __ ___ _._ 1-1-1, Imm-care, volume. VI,-3 I ,YA
ti:t. qatand d A 742 A
IFAI!!! Uz SU CASA AHORA o'. w-m' '-m I so 561. W, M ad]. $4.N areadmele,' ,In bl.V UIE DR LAS .ELICIA. D.CC A .. I-W -11" I ,
.lad. "Ama.. rz; $w.oo re-te, a a... -i,.d 4 .1. to. Guenall.roa. 36 4.1 ,=.' ia r' mrllll l gmll .d. 1. cl ld.d. '!rrVENU rll. 'L ,mro. gilarl". "UN HOT ICON Ant' CO -=O. c-20, me.
I-.- W- Tod. NICANOR $1 C.Pli.t.. 3 rules Quintana. Gloria. A-8111. in .1. ir"'. I :, In
1,161, 9,000 R-- ,Ilid.d,. .. I N on,
1 2 PLANTAS INDEPENDIENTES ___ ._ _24"_AS. F.rto Alder. = deade 3.0dQ vra Amu-. do furill.. Imf ...... R.4-ni.
11M .00 RE" k $125 ON -mal"Imale i L:"'-!,MANEJEL0 VD. MISMO
___ "N"i __ I act-. g, tomm- calla. u "I" I i do cla.. do 9 A p. an. Al-IX
= 7 11 Coo :'F" '. Wnm V.d.d.. Me" Live.. 4 Pi ,Mdlo sl in n"' "" el6n. ..or, IA D a
d Z I No _t_'__'3' J.- do
vw-6o A.' 'c" 'EsIn Do d, ,.!.'.1 .. A ert.rarl No M T,
25 SOLARIS FINCA3 RUSTICAS Us 'm 1-4. ;r anals. nowntroa-16. tonswerv. 12 nL onoutte" "'I"' I lBrffl ante oeasi6n! Ii-31A.." ... N.Gocl. .. .IF.1
'r- auto I- T-'2uz' I 513 1. sat. 134. dill... randel... .61A
he"' h-b" an I, 11 11-1.1 11.1bana. I -- If'--.. V- Sr. NI-Its.
.,I _a, _o .I_ "' led., .. -. "a .;i,."n '11ram. C-I.. IIc-r S.,dIAA. Ili I D-153-534
I bricitcl6a GAILAPM ZADA 'd".21, so = "UUD .xe-W.PU a$ _- be, ... ro .... .I..' patio'
- T C"IL 'Vorle. At I ..'a c.-. -,nc % taA = ,,. A on, 3 E VENDE DUICK --SUIE I941. CUA.
CA .1 *_=" C .: =ud it. attleZ ,1. 14,,. "Ne. IN. $"I. nmala Iskofell. ..'. le Ayr.I.,I. y I
,q ,: _- ."gf, Snf ': ._ Se d der.Q. ..
don, Urus ba r I. I ras oficina. A-8742, $75,000 re'diW a $850 PARA COMPRAR lament. 7. V., par R'
M oaw x z trouAtee-consomakenall. oltalial Irs. -4 'fl:5":dIu 11-11al, macnificas condition.. re= 43 A-610, NICANOR $9,"s ( Fineas ritsticas Como usted Ins -- --D & -- Y31 ST111-1 Ime- 51-1m. PAIDI.I.r.
LAhORATORIOG PRODUCTION rAnMA. $1. I.. I U ... 11-7DI4. D-41534
sm = .we EFECTIVO) 2 Comercloa y 9 Apartial necesite, Vent a Manuel Correa, I .0-blea .-- AcId,.- -" $1 I C 5 00
ammove W .z a, $75,000 ED efectivo y $3 .,
N.A. lr lft !L SYN RM GO Jamul 1 "I Vedid 'r% '"'.. value pa ,i
,A ejET Y CH4ECITO in. ,,, Urge D I r,
- I..."- -new-, .7-An .. -.!6 ; ro I do '.",'.'I
. -! -N S. Ac Ldaje!. ,I! 1 -6816 I.W. T (an. 44911. ,,do,:. O UR
li r1difine. P .1A.- A ....- d .radlannealea- biew-ell.. ,_ _ _Ssli ,equi !_._ __ Mantrique 2.. Tel6fono, A
7 I I I
I I I I I I I I I
I I I
I I
. .
; I I
I I I I I
NOW 30 1 11 DI.WO DE LA MARINAL.-Martes, 4 de Septiembre de 1951 1 1 Gasificados
I ,
. ,
. .
I I
I
, -_ V E N T A S I VENTS I VENTS -_ VENTS V ENTAS DUERO HUPIOTECA ENSERANZAS ALQUILERES
AdWOVU.ES Y.ACCS. 54 MUEBLES Y PRE"AS 59 NUEBLES ( PRENUA3 NEVEIIAS T HM RM so INSTRUINENTOS INUSItT_ 64 OnRfAS rPROPESORAS PROIFEWRES 79 HOTELLS I
. _ ___ I I
4 SIVILIGNILADOR JOVYN bliAlArLA DA MANZI PARTI.
AA! PARTICULAR ,$,V7, .A rAMIIJA Y"DII COMINDOR. IIISNACI- VKNOO JUKOO UVt?(G. BULN rkIC30. YRNDO MORGS 09 WINDS 14ANO DR COLA rLATIL- DAMOS DINER0 EN
,I. 1, wanted, Ga4Paat_ 1c)d. 1. V.13 W-, -'... -'ed WHcZ- C.suill'beaces" ... L lc"-.: E't- Ulco sonad'. also Volta C 13 hach" ass rrecief..,lored. SM. Teldl- d- wt.aada
. ead --1 weetrie. It. No 331 C-45-444 .Z .V Me Apa U4 V a 'I'm 1 U-44xs-" HIPOTECA -=. p_-Prin.,k,, HOTEL AZUL
- T - '. 5 ji jj 7__ jjj _MA 7 "PASTOR. AL MIO- Allka.d .I- ce pede"ALlijU LIER DE AUTOS =' == T. %. ft,,._ zc,,n ti-pa ,i, diAua. RA
_1 y EANGAI JURG. D1 &A" T COKZDOK oded. b-117-NA-1 &F. AMADIORES n '. UrTg MANCARMIl Avo" do 6. Prositlesixg; No. IS&
AA" p -_ J.4- :; ; -s- -_ .Ici- _,"" l4c;-c! Iteratchol.ale. ,_
.- b.,t. R., TAMWZW MIA VA"ICAIL OPSMACION lau"' P" r MW111
C- d%,1.xI, ,11., -- -!T :":,'e "'" C' "'4""I--ld 3- a'" dirtartive. P.Grall.1d. .ct. Z y D. ,map" Ved&dq. Telfs.: F-9975, F-911 76
_ ..,.. ,, ., I ,, Q..- V .d.. DATI-1144 I__,",, M CIAIeA TItAM& A"RAiW GI rKOFIXONA 09 ING"ll. DdT CLA.V1 C_ ,,,,
""I" Is, ___. SIN ENTRADA, Krnm go PtAXIO 11,02 841010. Ail vre"A ASA ONTO" an .1 ress, M*kad. Pl:t. Id.. ,Ived. y ,v] Z : _-,%,= .,=
ctire 0 K. 4.: r.Im -,, ___ __ ___ -- --- __ 009.2" loid, so V. at
Close Ise- H-4316.11 ,. '4 : sE VEiDE upi JUIEGO DIT COME. vitreous y pru Us' Z "..j.Ziparc. Ad-IU-. .6 e- r.d.cid. do al- Y NOCHE! A", "ld* *""',ft 11"Iffer"Go' ,,I, Arx"twok ,p
__ d., Is.clue.d. til.- a H.,,,; ., TU:.d. jae .,W_:. to D_ = ,-dafird..; a kld adj 0 mine cla,, n. mejes
LLAC COKVEX1 I. du _cis BANCO 11311 0 KLNDOLA -,66u. M_ -rIc VWI. A.. pe oa co-Allost do Gaaao. C-kILS Vii1tIIiF6A.Di ..c'. j I 1rI.11kI.,1..,l, 1- ,,, e iUSELO DIA .-I Ink.-Goo I No~ o dim r, rALAC70 -ALAAMA'. TXLXYOIIO &-"I* I 11 73,0*5.p do _issote. ri j
bit, bonds., bit c.,;I ;_ itilt'll, A&i tit., as 'or -1.11. 30 laia WeeLe, pose ua;rar. Mou, York isrone. At y zu- c"!,"-A- gA-nxs' A4980. RENALDO y M.0. Pores~. III 4K'n.4 4 1 Fj m4m
"" ". $70 Me)or Sofi-Cams "AsiISSIA" br- d tu, -Mlxal In4eirlec', 1. -W T
,Opaldw color beige. Concardta H,@M.AY-16 jvl, DINKRO, GAILANTIAi MURBILM ANTRI. '
SUES NEGOCIO, DODGE DEL 50, apartainct)to 13. Nlis l1til y c6modo. Un nia. &0I;,,_.IdPk Moo Just. .dukke, I."
C-NO-HR a" it a ... d. I .0-6 iios. MI- 7 Go- Re" y'Sus, maestros de N. York
con muy pocc tita,, crdt, parte tie] 5 5 4 j "I'""" HOTEL MANHATTAN .
cePIr,1 p,, etil-,edisd llciblion I !Lii? L Puede cat sin ayuam. -A .1 I 11I DE ANNAUS Lint.d. h1pota,". ,- leconce. Mit!"' al" .b ,,.'.. sounceed, ifil:,t
a ,,,6k,-iU,66--eTkB,,U ... b.-L. Carr- t'"""M =r- cu. 'I a. 'at..L' aiG= ft. E,&iQ ,eI4, QIirta 0,p,.dI-t,1. 3- .%I()- O..."... 'ce, ST LMLIS 01 ()FWMA cladics. CtIcl,,a Invicelones addease. re. clut, at, 'No I=rbv edijd, ,ld,,,,l AM. -.IIr,.,,h.bII.c =.. can _Lcio
pot, t.101a, D 11' ,:;."I- 1:11."'n" 17. I ,,,D coltside. .4 Turks. callus]- y I.H n, .]ad. .in
suntstr A 4 ,,'d ..... 173 Jug. -Inddor, Arle to, armassonso d, .... ICAZADORESI &.at I-1231, do a 32 y S A. .-bI- I"
_ _ Go. No ca.- oxittan)-.4lid Mcleod. be Gotillso do 1. -1 _M4,,,,, cl_ obber In. 1= COMPKE A FLAZOS CON PRZCIQI
= 1 I"ti, 3, Wl-, W. Sill ... a Parisi U0. FA. nalculo. indurate ,MI .IW 1 .aidar. P-i.. V l. h-1-1 In II-W
FARGO Or k0t."O. ht'rVA6 W vl- caparnic $25. Never Sttrjing $10, .1rity. -1 GGGI Ill.. O.,,,Id*.r,, =.'e. ..Pro.. 0-0-ASWU SM I froc, U-J274 PrcpJ1-I-: 91 Col-04M I
c_ -W-d.. tt $. C. -, ,.did. 1. be-. 1. .Q. : Zu t"clorkil real, do imill. a-- cachornot, Puent. I.Slurado.
lt lzl 0 C-ch. 116 c.q. Enaeradis can .z.der. -be- -- P-reves L. do .. Jbir, nuev% do paque- abom 14 murs. an., apt. I. on 13, C478-7N4 SAPL
".I. nes. v PRO CS6A TZ
A3.1 S.v der do I b .d., I D-16144114 = A7 N ad11. COXV!ZT
I D 074-1164 stint. to y reconstrull LE INTERESA y Ma LIN nisdocrike X"
TI .."I ,reptiles ficiticlades ill r1e;i, dj
atiFiiIco-., 6_-ATA T1tta 1td1_11 1ktd page. 4= As WINDOM I CACKORRO' SOXZZV' -. Petition" dl,- _lcuis ,oniubod ..
", UNDO "GIC -XIO X&6 CiiiffiiOli. "'I"I *= Z% r,,G -'dr_--u.. in .xhiblel6n en TArnparas Quersda, "' allies". Deal. _- .1 h ST.C.- lan"e" suit = do ,I.- 4. franca. d. "" HOTEL CANADA
a l___" C '" I' c, lr "'. bles to I. 20 act. So y ff. Asiparto Aluall.- ber J-Yas m t -,.an,,
In Zen wtAI, -(, ,-,I-. $]. .00, spread,, caaar I. rapa's. olJ :rt.: -redded
014-1,1, A. r. do .oup"Iments Ukde. .ill. Jesus. I A,. Intakit. y Son I.Azaro. teldforto U 4073. .I" Gas, orticalue .= Institute. Uni 1 G = -.6 To. a
a- -111=4.1 I'll MI it.. "Ic. --- lrll ,*1(11, ,*.,t.*),,,,.rr.: to 0*41"A' 111"111 R""11 Moo 1 71 Al...d.- H400414 ..a diitucl6b. 'La Case Nuarea-. Assidet lot ... ; I-NaP, Ik-0 0f5-"
R-41lut-33.. ju, -,- .. let is Vote 'n cIt.' -' % 7:
tbano Is 10-1. .. ,,-,.ral. Gerd IL de fiCina 11 FOXT Back. 11 __ .eu! .'
.. 5' SOLFZO. VIOLM4, *GU= ,. = dPriary console's todso hcaa L_14sTu."K1x ci cta -COM F7% t-hl.d 41 c1ldra.Bel-cut.: -.*.,= ; H 0 FIAIR ERRIERS 0, .not- u!!iIrxSr,. AN FUND .
- i iz.Sad net 5". 'Is. .. 1. .
- 1. I 6 56 __ Procluesee cliche= h0ce d*-mmF _A_- e1jeearads, roch, Peecias e-n6
_ 0I.- Lateral Y 51ir'. ___ -4. d. C-471 .-. IN." P fik .1.
Ilolx.4. G. Muebles Imported.. Oportuelld d ,datea, Peak ca re- I DlN EXO I strands, rApId.. balloonists del Intsel Cootcolluder put or_ _R4044- PorRenovar Mobillstrio andablassLVerlou Avenida 12 eactm I 7 6 al 111ciUkeria Voy a donalcilt, Bt-13W Pa- access,
! :a A,-11,,j Alul.nd.- Colonial. hundento subra dikkables, d-Ast- Antratte knest 'I-- 3 I serhedol. cacv:lst M*=I-a k-,,&u"v1 I
" I Ar.crumo Verdict J..g. rustrideacit. Pm.00. cus, CAJAS DE CAUDALES 16. 1 d MAP
.X,, : facilidades pago. Vea Los mis D-73S,!14 ol- %rba a=- caplicaux Will d- SNAL Madhad an. C490-154 int. *=-711!
ILL.= pasew. ovese conne Y .- le- I da ands ill do ctfigst. Mon-
also. -= .)-d. Ud ','-.',',-c. lindos tipos de puro estilo y al- -I. r. Go basturce. too. W.M. lkec- Varm disefios, coloba. y ITILL TZXMO PXXCIOSOS CAFNOXMUTOS PF, do Go- M T.U. 1 41 PVPILSOR a AMIZIUCANO. AROGADO
At cz, or.,. -b. do eased Steel. SHIS Wei. raduado n IN Univereldd do Yale.
-- I'*" f'""ll"", c ...... -" ta calidad, en 'La P'redilecta", .ace ',, 4 tad. Archives metal Steel-Age, alneasse, hiles, ss draa hopartedus: law del; I R43N4-6- I
11 :.'T.It. L!,11.1. DG. cout.. echa= le"Ou '. EL TROTCHA ,,.,= to =tjZAve. Pon Atacrive, No. 107. Ran- -_ - - I, nosed, Go Inglirretud. 'Apt" .ft.H 5i." i-sopt jSan Rafael 803-807, casi esqui- bonquelas do boost $11.00. dos tamaifios y Para tarjetas. am, ,I hulo do Mosorra. Dinero: Cualquier Cantided Intestate: ,or I... I. Ittibacts. Ow.
,Ib, $15.m Gas, t-l'b" Alids u" Cajas caudales y archives, to- H-41041-1. he vid Go -61521 1141135-7 9 Ila -ZM
---jj-DGE B, -Liy1 4_j- na a Oquendo. C-57-56-Oct. 19 recualkiAX.M. Zscriturto 3311.110. Des, Sub- Put cau.1s). del". asa Do 4Z. T.161G.. ill .
- it.. tropical. 145.00. No ese-1.4.1- dos tarnafios. Mime6grafos, tin. RATZRLILLES U CONSTRUCaoll _- apeetichiss ,siphe can distareck5a y -N. COMPXTXN7X PROJeCROALA 01 12101.95 Frescos habitacioneff rodes1 bg. es-, lsit., I-' -11- MUEBLERIA 'LA i's Call, IN N9 358 .It. Gaix. 31 7 M. Va. lanT. Proundei6a atractliva, "cis 53. ba- Tacku Claus -Pi I"... .1 I
_. I
. G k_ j.ul: k,;GVd.d,.n. dos de sardines. Pension earn
., Ins; M-9170, data '" "X
AWtcdes hlu dapes d, 111' to apel Stencil. Alquilamos T EFECTOS SANITARIOS : 11-4711544-4 fla"'onsellusex_10.d.
" 1, ,,t,,'Il 14, A-1t.- Salud IN. Manrique. S. Nic.li, Gou" H.JP133-II64 yip ___
.- ..=_ V IN. cal.. $.Jet Just. do cunno. 3 MUEBLERIA "TINA": M-7197. y exi references. "Lat No- elsocia. Dater bm tW= a d,'_A06. pleta, matrimonial tlI0. Balfie
- n'7M-I -',-c,_, -eci., I .1. eel"' "' Muebles contado y a plazon, ontal", Manuel NaseirQ y C(im, V61t B-OLICION. St VRNDI IKL Miss- Ind.husts: w4m :!!1t734. I do familiar, babitaclonek
54FXR-M Into, ___ ,'abj 'k,,,a. .r Porous do tral .... .ad... lonbrill.
.. 31.1171 .cL Is. U.-, 1-1. cll- -ht" Tud- It paiiia, Vilegas 359, cost e3qUI- Age. Call. 20 Gone 33 y 33, Vocalic. TECAS ,,, ..... FILANCIS, TV GZNXRAL bOo'interealado. Precios'eon_ so ro 6 as Monte 902. Cuprto, saja, come- r Eilrar
" :_'_, ca-4 T I*taua It,"" Ila a I .
U t I ., ,.dl.. Y tiev- Ft- --it -R4""MC-5- Soon :,Q Piano. dibujo y M 5 L." Z:.:-"- vencionales. erat
h- As It I ,".".i c Teniente Rey: A-9915. propledsohn, NO RabookI Voloods, I Muice H. Apartio-to A _jft . do servIcio. ,
. N.. 311. .h- D-Ia6-41- _4 C-ro-111-5 SeM dor,. sillones tie portal, comas, 1 C-65-5 Cor Ihntj td L gessionts -a- 3 LOS jardinex. .
SUICE SUP AILLO A COMO NU&_ 011M AITI, YHO dores. ;efrigeradores, "' "_ "" at 4%' 's= "" -! v'd do. I I .
M 1dL.J6aE2X57, G-j ra - 7- Oct 19 Cina de Luz Bri inutIes C-.&It- Ill. adink. 7s COLEGIOS I I H-5337 79-10 Sep.
'. Faciiidades 'a precis cie arm-. ... "nine,=. A4577. (auto slanadjas;CM __
. D.70l)-Z-3 I En porcelanas, cristales, mar- diOS L u.s.lonal .ad- is. ties I C4 44'.
- fill contado. "Tina": M-7197. MUEBLESL_ BE OnCIKA Re I
"A seavo. -" broncos, Plata, abanicos, ..We lg..j a.. juse. N. comer do ,,I;=,,- Coleglo MARIA COROMINAS
-,,_- = r.- cuadros, muebles artisticos y _ C-206-56 Sep. 30 Escritorias, Minstat oneosm, ,I_ r, Gar Gareatilassesse ". .. ZZGSSYPA "'S"RE01
_. ac .1 ; = ( ... 1, -11 In. do dead. 1500.00 .G.1. M.01o.. Buen triternsido. A, HOTEL BIARRffZ
- ___ huand. Deences talcUldstdoo. ft.. Pro
Ms. t limparbs de gran bellezat y c,- YINGA 11159GUIDA. "soAk _XSu breroa, archives, mliquinas de OIL 0111vical". huhatifis MI. aserctins a.. rdI*..r,&= Ake- C ... ado, Co- L Ps sustenance B-eh1D-rNk6. c ... 1: do Slit frente a] Capitollis
lscilidIsa.. -PUn, I m '. I..,. = 1.914, desele, 1. -art- Raciuldvian;aLe coansinsock" GottablatiL Lao
J.L lidad par poco'dinero. "La Pre- tie-.. $I.. UM1.1 $naatu aullrim. 'nal. escribir, cajask tie seguridad. '*'!I-- -' c-"I'Mc&-s !" -t' A-2111. Me 1-poetTiu-st'. n..'....... =v-== '"
r' I. .dt .., = 'N:.,Z asuct-clarves bob. V l,.da-.O.MIM Is
tackle. T.d. her..: III-3142-44-4-SeDL citin .i el in
loss. Santa Rose. Cance. .." G-sai osbasaala ashe_ el.subs. C*,,Id- do -11,11d. U-aw.d .1a,
dilecta", San Rafael 803-807, es- Nalrelel c- do' Compras. Vents. Cambios- 42 OBJETOS VARIOS to wl.bs. Reserve. bNft." workers, AM. I
S4 KAQUUO" quirta Oquendo. I 1143alk-14-!j A-7743. I !it S.P edUntor .board ad
_ P- CompostOla 360. Teldf. 0 VMR=RA on"nox, "a. do 111-4- 1. (Cuarle
C-58-56 0 t 19 C-357-57-8,SeP pla dulce, ,Figure... ..I.cKlIa_-,v.1I. FROILAN A-2611 u P'PLOS VEINTrE- PESOS P-1. 11 C-11546-211-11 s
- I on I 0 do Orti br. y Santa. Set, .. I Int'nead, "San RO"A. hour .
- ,,, DillgiM.116 aftay Wudabl, do LA Naul
TANQUES MUEBLERIA 1 RATS' to -AP.I.-. I Rl"fir'sk coareass, C K A.....:
IDe I,~ doe.0t. 6. OIL- "T"'I" ... I Is -MAQUINAS
Gliviox la had..Ift,'.c"."Iflus. cose ;d7QUILA.AOS: Do dincea deeds $300.00 beat& $211.0011 a l" .bund..ta. Lled. blea6den. atenehict
G., .. W-- do cl..." Go ad. ; I.. T-bRu --das. 6- Al V I Muebles al contado y a pla- tie escribir, sumar, calcular y -Aa subee coses, Pless, Y G61- GG- secustnad, Can& Carlos 7 Daloet a HOTEL,I
.503' clon ;. Rabone y Rspenjus, Candpaminig Apale, "fano I-3007. Ruts L I Situado S. MiKuel y 'Golians I
tutis. P Cos- CA..ICL = ,A4TJ3 ok O'b"s"" o"H'i"! U contadoras, a precis; MMCOS,
L-- H-7 clsaa- actell's "' MI .4167-31 Sep I zos, Monte'1,119 y San Joaquin. CAPAS BE AGUA AT, do 4 5, trood, d- lest. A-3611. H-353-79-25 Gap
__ Seat. LtYINGROOM ARTS MUDINNO Juegos cuarto, sala, comedar, can garantIas cornerciales. "La I -,.,- Centro do Tiondits, I Teattrook
TRACTOR CATERPILLAR -,',--,-,I,, ,,,it, I 11 FAbrica, Bogle Clara 111, netreCuhm ". y tipartamunt" be"
Del ._ .,A _..Ih ,d. fkncstda. line I,- sillones portal, camasI bastidn- Nacional", Vilegas 359, casi es- y So. Ignacio, "La. Ruica" AS-4 141. L.L. privada Arust calisme. coleb6. wAtdlft%
coo ". 4. 4 dl'- y ~""U' Go = ,egaltuld, Call. X MY Wt .at, 'ra, A-6626: EMPMAMOSt COM- Magulden comeder. Clanneor-A tmWn
M. y pastarenter, -In c.mpro I" ROOSEVELT COLLEGE "'b"'c'
va, Gsprelvoci., se .ft- pose tLabQAG .' ,..rk. sI 31, .yd'ny res. Aproveche gangs y facill- quiria a Teniente Rey. .
, vass". D- 19 do. Ine tip.. do rlud.d y co,.pG Pa. pramos y vendemas del battle dinuestand. Pro.]. .modRMe
V,_- cl- We cralcou Intolives XIMO wT dades, muebieria Prats, A-22278. C-51-57 Oct. c.latill.rost ..be,... rific.. O.bartile.. ]Oyas Pupflos y Me&*^ Pupilod; por ill. do exceddake. T.W-'A4M
ast, 1. dardava. Masseuses do GOnces X Lod close culos de valol Cola plaptel, loodbibelo X-mi-T" so
111.711:44" Sg .ij0N., I v ye .. loader. Barrimin Inalf. a "'
A- AmSe. n-= led. ..led., C-2% Ittis PH
be.'- bona Is 1, y let*. 1.cl- .1 1. do .61B.I.. sersetlea M 0 It v"t"I"
__ is ke Do Caj. contadoras y caudailes, M16W HOTEL "TRES HKBMANOS"
J1AOZR jj.s split : boo Expecrod. *do he Z Inces
dtXOA CONCAIrBIA ;=%_'u'.'W -_ch:dG" c"n"" MAQUINAS DE Contadora Na ,.It& oeryltrox pecildit. ,4t.,I,, Solll. I -- RGj._j8j'.,.. cerca muellest y ministericks.
,-Id- AIAM wtalb. N I .a. ,..dd.r.., p ... 1. -P.O.I. maquinals c .11tateau.16n. Wift led.
we r-d. sna. 11,5M. Orae U.11.1 16174 :,-tnG trinchistle, Hein cle oser y escribir, toset A.
tGnelosloo sob., -14a Mack 11 NO rv..I. y BaLetorces]. H-NIO-34-4 -I- UL Obabous., Act- To
'n 1= ger, nuevas, de'lujo, De pie Distintos tipos y tantaflos, re -c- 09 92-2s-scPt. dios, objetos arte, c6unaras fo- 1.741:111. 1 n4as-is-I Tado nuevo. El mejor wxvicfb
T.,_ r.1'...". 111 40341-34-1 i5igo4 XoL Om7af-X-=A]j -COX y portables, ellictricas. Precins construidas como nuevask y go- Cel"ABOXAS NATIONAI CAJAS GAII_ __ del.. .111. y .- emnsuldeek, (6nildre. togridicas. "Casa Bernardo", iNSTITUTO MODERNO at menos precio. V6alo en Sol
VENDO .Us .111ac'nusec. Cie... Tcribike, especiales pard' comerclantes. rantizadas. Venial a plazas con = aserIM. t.b.e.t- am. 1,14-re. Suirez 63. H-234&W23 spit. omtratolnes 7 amosess. tribes, Tound- 60, entre I Id OfiCIOL
tG4. .1-t- ruess, do 11 Ins. Milla AeP% f= i,*. _-,. ,I I I L a ank1.L=- Alt.rk.06. .4.'! Telifono uild or y
,. It .11 I ad. In I La Nacional", Villegas 359, e references. Alquileres tie las a.'. coding a "is. Ir 09. I
.W ,.We 1j,"' Icen. tables T .y b role. Urge .to
, Nelson. SM A-UW allinhas do rtfloodue WX
-1 .. _d_ Z ,1,;. tnnekt4. .3m. D-04-56-4 quirks, a Teniente Rey. Servi- mismas a comerciatntle.. "L. No- _b"_" C ... C"" 11.1 I ;W Capecialldell: Prionatel. cl....'all H4534 79- 28 Pei).
no
ALM. I Superior Profinsons" p nt. I.... .. '
..I -I.. Soo, ._- xu, intent 184 sWas-r6iiaiVedosAa-0 T=RA'. mos pedidas Interior. cional". Manliel Naseiro y Cam- Do LA IIARRICA A BUS MANG.9 Dinera
U 'oes. D-841 4 .. 4. .l.b. I.pk..d.t:.r;.j .. .... 1, Va... en,.. ..rt6, do educacl6n y disciplicus Matleuka It
1'. *01I..... intli y ..I 41st. In. C-62-56 Oct. 19 pahia, Vilegas 359, casi esqui- V u" Mikado. Mist.... ..it- Abundant. 80 CAW DE HUZWEDES
VENDO dthitria Ne, 164. lor. and, coal to Not, I Carl.,. realgi.l. dead. 10.114. ,I A "A". .'led '.I.- a.Xw 7 Psqb
ce.spol., ..ri.n. I, I.. Go A... .;gtId.d... T.ft .., It. u., .; nuit.rial cliciAltica Ctn. instructive A....
. I I 71b.Isol. Lus 03 W-1418. Pa.. 1.
Ty-1- 4. "1164- sl. 32, X r Ad ill. lum, 019-1141-4 naTerilente Rey: A-9915. _1: _0 Ilornpa cir Mcneltsts ,uemlsdo. we Radlointreenculdcarl6r, ISILDRITAR ZITUDIANTIS. XURTO an.
C-64-57- Oct. 10 04MI-0 moo ,.M U. Confortabl, ediflelm am gar nah,"tarlo, do led& coorabdied. C
_ot, ""_ I rkikii -makao IDM D I N E -R 0 learrower =11tud. venloseldn. C= -..,: S i
_ '.. ..m. le.b.j. .4,1ce se, ukox Tclirciti crica steel. 1. lin Rep. 9 Jjurcl ... 16, 5,crtairt, a. CDMmia. in madithod. busue,
u, cuarlojars senorita. a pi tin V ,,, 1^1 DR 00, Onudb.. Ciudad re .Par. Fiction. see. Abu m "" '.a I- "" 111111,"A 1111 "a *
-'st A, ..I.I.j!*A.i1T;'o "I' it rhino Co.. Retire ji.yas as led&
.,4 kta. M.L11c'.1. .ol.cle. R-5103.4111 SM 8
_4 ,1, st, docrued. Ila. ad Pro 1. par. .011,1. PARA HIPOT ECAS, NO FIE am'
.? .1. 1. -I. I'. Mc."Chall. cato, c.. C-475,11S.15 lisp I
- tl"._ 00. Aid -te... 0 San. Cow no" )Oyw an, -,a"'- Miquinas de Es n, -.,L do tempo. Vea a Martinez y PARTICULAS
- 01AMai ill 4 ,at.,..: r.am D.jmbd.o Is hill.. 1/4" Alto". .Aqula. do It .... b*l** ___ XZMIDXNCIA I
ild"9800.1 C -M.Ta Re. U wase a,.- tribir cxz t --, .a---"_ y *nbs. a" God in. EMERSON COLLEGE. TROCADERO cncrtlava hablieci6a ibuy trese
,ia i I ." r, -"1'1'tV 7 i ; PERLA" DE SUMAR Y CALCULAR 11-513"741"a"T P I ,to. Experienciii, seriedad y d
' -7 "' __ L A r e I still, caquins AgUlla, A-1078 PUP1- - I- buin' carclid.. g.. callsieft,
MY an [..I-, -- -..- rapidez, 5%. Tambili damos M; her., rod- las Put. .. n bZ .40
. ii -114-3-44--A BARNIZAR, TAPIZAR "
-I'. 14 1 .... r. I Man 4Qwt call asq" a 111alkno PortAtiles y do me". Nuevask I Isle. Ensefilatio. priviLria. C;rk;ince,
__ ___ __ y uso, garantizadafi. Reparscin- n fabricaci6n. Compramon CA- dos $Va. irmoo. Comercia, Secreta.
PIDIA10 Int! CATINPILLAR "Ill CASA IDE EDE1. PRAJ)O Isk
I C-53-116.1 oct. Sam y solares. Martinez y Prie- I'lado, Inside, Tenedurrio, Tartulgrok. slow" .ban." .UP
-... -- 4. tap't 6. so a a Igualas, Contadoras "Na- tin, MainanogrVIA, Rellsed6n, ortki- conldes"p,
ill a Ax' n CA)A a A t t,&LmkbmGh ltacl "A
It. 0-4's. "'itu, LACA BLANCHIT ficonall", reconstruidam, distintos LA CASA BIURGUE to, O'Railly 3010- A-69511 1-3456, rfUir ramiLics.
t..-_, ,, Aritniftica., -*:. will ,c Ma' 06n. kbecatice G"I. G7W Ud. t
M" 1317*1$4 4 REFRIGERADORLS models, garantizodam. Alquile- B." allit.. (corredor cola ado). Rblorta; D-12D2-76-16 Wit-stai, D-M40-16
--- _V i ,:.Pt= 936, I- ,.ad.... 4, ".. 1 138-64, Sep, 21 A UNA CUADRA UNIVIRBIDAD, sawn.
, exigimos references. ..,.% ... t....Revnet rusiltl, T ......
DO REPIRACIONES E I A C. I I moo y : Cwt P6EY*
.!1_1. .jail'. A.". It v.11. ,.,,,I: MUEBLFS EN GENE AL RO SLEY I'La Noclanal", Vilegas 350, an- P'111110 RGXrT',.,:."17.' IZ aP1,-.r., ;;: DN..I. ...I..... 111= : .-.Tl..A. InCessel, e Cl ... I.. Curnarcheles. ...1oxnandas do on.. Put - 1. ff ve- ,
. .,.
Ito """" "' T.14t ... =114. becolut. M& tartiodd Cariverch.1 I .A., Mese.rojeefl., ."let. N y .P.U -td Me 8. Pei., -._. Go Itoot, ,* '":! 0". I
InA ._ It .vosel. y quina a Terilente Rey: A-9916. 6. X-108L Fission. on.d.., Ail. OJ.g-tl. y Tinitilgricte, tab I ad c! plea. Z I H M40 Sap. 8 .
_- I- -I, LA CASA nAJO Con $20 do Fondo C-63-57 Oct. 19 CARTINAF COTAVOIALINN Tllgl It.sal VOI Mn- "Y"em 4"oet"of C"';tUds" 11.1acrittoo. Irk ... riona.. Motel
1-l-w- 114 "ijw1.,4,o FApocialikind an mueblea do ', h.l..-Itteof ...1.1fics., so.". Metals, R43M, I I., U. T-.d- IN. -is. Piad." ItAfsWorgoa CZ& VNIt"al".
_16.,L $.aqt this. looks, $@.MI plot i.e. ked.. T.It. A-MM. D4 7 _I, Alutill. bob Me pril.d, to.
-- Vil, NDO n1likoo, Toiler do decorar. Nues. VINTAS A PLAZOS I iness It "16.
Ill... do ...or singer dead. I,-, sto.w.co.p.-c. .11 G... I.I.Wel.,-arokIllosatuld, do.
I ...... ,,. .. ,. is .... I., pi.t. o. Irk tro lemn! Econamis y cumph Miquinas "SINGER" _A
-".". _., .1.,. ul..,lidito, n ....... It. Liss 77 ACADFAIAS .. 'air ..... ILA e..P.a To '-"*
miento. TAlilcoriA all general. in 11. t P.J... art. .. y Ack.17. r,.U-..,.. .10'31: DINERO P.isklk, I 4 64. D-711.0 '- tirt.,XIcInt-te, 11 N. bit. ."t"a I 7
GeTau. at. .urndu P.J.., 1". W _... __.. O.i, it to 1.6 ,43. 111.2's, -Pa., ,
," s, ,., w .'1.f'Il4.'1jH11=l- A"' Virtuden 400 ontre Manriquill y, Con $10 do Fondo a aid. Old, liqlaida 16..11.. """' Sabre joysis e n iodas cantida- ESCt1ELA DE COMERCIO
I Us. st. A.@.I-'Nt 3 GsPI C.. EQUIPO rOTOGRAFICO
I 1._-__1_'2)1!t1 1-41, Carripanarlo, Tollit. M-732.1. I ,.I., ...7.47.1, G.I.I.04. .. SM.00 ipeteria onjari saun des compramos y vendemos jo- JOLEDO
'. I.r.1-4-1.1. practice, to do ,,,,,,rid,, dabil, east ts
Jurgas do Cuarto. 10, V 11 A Time -I rovi do ". 0 Ine,*.",'.*, ."= .1.",: yas y toda close tie objets do O-C.i.."I". 65-'.%. P,.I-,.d. .r=.- RESIDENCIAL AVANCE.
- _- 1.cc. For. I I
WIND"Pas won-iDA"'Nullnwg"'Jlt'J"-'(I%@- I Do .Z.11411 1:1.111M... 11xbja.. L.Ic me sell 4"to LAI's 34 m- IN uiud- sd Bond d.: valor Antes de compare a van. do on to Necuala Proleslocusl do Cam ... I, Cmulade Dome= 234 a; Put Gasoline
A. -k "n. 4-t.. .t .4i .1. L,, Rag. ComLdnr on 1, Unill,"'dd HaeleGal, Mento h.W 1F
Poled pt-dil. land* 111"Pos "pa!"118. 91*1 1.1, Z"1nk ,V 1111"111:11. der, visitenos. "La Favorita". 'Y 14 .1 cartall. ^beat .1cisubnd. .160rim 1.1oll A41214 .31". M P"'Qu. C .1 Ak o ,
molor" Irl. I- '- :". .", ". .. . Co. P.01"ll u: pl. gnk,.6-13 Boo licip.."' "'i""'; o""" "" .....
Is IT" 0 AN Juegom do Living. gorld .. ,narannotrox. I.e. .0. is .]a...
li,- 1, 1, 3, A. I V, it. 4 ;, tacker, it. he. N. _U .. I.'I ,,, = 11.4. Im Had. ads, ACAOZMIA H-11143-77 _WA Pea. _p1Z!;t. ..711 ... Is C.
P, AM I I ')a ", 0 )NI.L10 I I 6- Animas 166. M-3315.
.VL AILCRIVOO COLUMISIA, CAJAN C,%IIDA- 'j"I.'grit"" ua -1'4: dual. 9uw ""' 02 IDIOXAS ROBERTS: ."id "" Uftalt." No 'at- "'I "'
1441., y Y.,ilol.,, antinto ,t Toldvisores, Fistantes do Co- %,IAs.t.rj.unGGG, .Aql, .. .unanr y eacrl- I 401.1 I C-10&64-3 Oct -4, :bo.dt. .. c.rjac, ;
to to, but .... stecluot, -=, adinei y we ustad spender !
'N'to in to do" b.,6.. Gas 7 .Likes. I .1 .h. -.6.d... Allaull.l. evockill
1. d"ded 7", c.l.., C ,; % .
- *Ill. do III .... 111Y.N., .art.. r so -Kv, tie. .P.,Iu 2", MAN '?-. glausbut, as d:y
"'.11 PIj-. I'llckepri-O V.111M=14-111 cInA, SotA Cmma Radios LA. ut) and ... I... T.L"... A-SM Prodw .P.W. .
. aficionado adolantaft a prose. IND XAPIDAMANTS CON TG conninicis Par ol Gold. DIGknc16
--- ,....., MUEBLESyCOLCHONES vallorms y demis utensilios 4,ng 'I I """ r daudar, active c:7,H b. '- ""h"' i.QiL. del interior. HU$0404 Mest
I Inc __ I ___ -''- .n tGuablea do ... y ... be, ..a.. 0. ,GioeLo 331. Toliooalo u as"y use ,% jr.tia, Reau, .djuj6.,
I in .P..Cd ... C ... I 11.1sar. AN A.0407. ,.',"aa* "'*--' I cap. an, Orr.c16.rt.1Ap d .21,3"a
PLAZOS pars ol ho5anr Con Vardade. serfirive ]do al Iran.,, --I--- R-Rif-a"A J-P do, .[.,do .6d re d. C.L.1hinds. r C ST14 gools- GALIANO 1011. ALTOS ESQ; BAN
Atenck Med nicos St, tnmon sum inuablent an fon- ras fac 11 des do Pago. ----- .- """-"- '_-': SENSACIONAL Oft ifATSI a"" 'I" 34 I A41sa i,.D-7N.94.4 ]
TOMO KAOUINA PORTATM --- cl6n, baho, vista calle, exquillits cap. _W, s,' -- w.A,, ,.,- do. lings una visits a "La Ban- .Ingt. Kng Utm. Want.. luI.,- entrada, tomindole su cocina a - AL MOUCH" QUZ WILCIEWITS ACADEMIA PADRO midahabitacitIn pequefia propiR per_.i_-4s,:-.- -ce-so, P- rodox", an Monte 357, antro .W J)-m-n-li usada cornet =Ara too. Iltibectut, R= ao y b4laideas slackohmn."ninaress. Tintel.r.n. PH, gone gain. Solicitor compalleral babjw
- L. 'I V 1 do sjtldr dAnd _parte do. Pago y C-titeria. oustresca6sitakaj y lipuls. Loild. y Santa eco.d. taci6n con bLho, perad6n complete m,*I- -,, ".1, --I "G-=7 A#.- Agulla y Revillogi Ill I ff SO RADIOS T A ole un ano Para pagar. Co- Tests. Linda, mayor dess. ashiser Xo 7 Greek
Mi". ,, .. .,,_ I as t d PARATOS Liao, dr(guas. 31,21131A A-1133. S-D-1274" S-11 Ill... con., .U,,,. Clalllsflld AtTgrd"rl, *do LJ- sent& poser. I I D-11124M
- :1. 64.4 mill cinas tie gas, cuntro. horm - -_ b.L,
U.1 I : ly complacido, .It. 'La Eminencia .UICTRI tribe individual Cpo m LAL ALIN011,, Al,
U A-7795 _._ (I. At., : I :5. -1. RESEDENP
I - _S--1__ C.311W(l Sep. a Cos ___ horno assidor, termostato, todo PAJRA LAS. joe- Allouteabit 58, T.M..,
, DRAM -AM ... quila tiLigifficas '
Cori(ATILSTA Neptune NIP SU entra Ger- is mod habitacioa. -4. RADIOS clal'111UPSI, 1951 de porcelain. Lo on erno. ____ ... I., l I P-1 -1:11.14".1 ." FL 116GAN AGAair, Valle y Bel!kpiceatis. Aa.b.d.. evelbir. 011, s""not :,,::.*.1a- Instalaci6n gas boteIJ6n.dondL- 97 PKLUQUI RXIA MADINA.-Ar as con toda'affistencia. Calle
r-xi 1-0. Looses, tua adi- t riAnt.-A. ..lot. ",. I.J.. .1 joe. Plata, d.ool. 5.ft trana. .. ROS tie "Aram" y k"no"I r-astanne *a- 11 N9 409, esquina a F, Vedado.- Z I'm do ,.,- Astouse.pos. = Ga. I __ __ __ -.6. ,.,.blue. Col... ..del. d..... quiersk usted viva. Venga ense- th.'Llealcir"fist. uncessest"P., J.:
' """, cw..t. do .. ".... JOIZ. RX PULUQUIRD Oliiklfg". VA "at I
I ...."'Ino ,;";6:"=t .. Case graaaas Idi......-I-edo. At,..16n in H:7771-80-14 Sip,-' else u1so wool. Pei. .peaq.- I C.1 r. 0-1-0.1-al. Ink.entes 5.1i.d I I H Pa- duratelfia. Ceaquinoll ,In aarri tv, do
=: .--- *-, I, Now File, K-usest r __ __ J. .eagrtn, U-IM, C-19411.16 Suida Par our ,.,,,a ,f.,r,. Z,,,., ... diid..I. Tord. y tancest. Old. do Job.,
V. _= Col-- I.,-. .I A- at" =..A. I PlIvess Console do hA.Z tal st'. Crultula.] do entons, ,I. D-333'ry-3 Resideticial F-4DIOCENWO
A-- st rovI-,- '. Aso ---I-'-- '.= NIVIRAS Y REFRIGERADORKS TELEYISIDN DU.-0,,. HO Ill., I-. Crackul.al. Titraces des" $519a,
_11 !a4at-1 16 Fee- H.1,11tedon.. cut. = ,.
.14.0'sureek. .N."Z.-I. ".. corteri $148qo 10 D-ldst: Soct
Irs;."_.*W.a _,rTiP!SiL- Go is r. 4. sit a T.144.. on om tip %Kra '009 On U nc. modules dilitintom s;abacn. Payret. B-2470-624 Sqp. z0d= z
Re. IGIRA us- reel ir, ums pbra Madeira on code .,on_- W i iaZb. *M.,- ,," C' Pool- 11.1 do I Go b-se CEBOLLINO DE CAKA 70 INTEREST -INARA US DAUM I I
be.-- #-I... 74,these, ow.hosa, So.. ", Televisor. Dames facilltiodes pars. -BIAS :MEJOR PREPARACION E No.
, I Ald-es. -'VI4.d a.'. Hscame. cambia. Co. Garcia, U uA ,= U..._G.__v GREGG, DE OBISPO 310 I I
41 IVIX., as 31' ". MOVIANI'ALQUILO I .
Go =..= 411 Note- TWA. Is Stal '- did'. M All-]. X.P. No,, B ROUSILILROB. VILOS.
,=- ,-- *;= .-,.;e.;r.,:%: MUEBLES'A PLAZOS bal- i Takensest = _111111-41 5.91 lamcoaln Boo. .ntre Salud y .1. Pere- lutoo. Proof. SAM l1ba. R B.TRI-0.6 .., 11.c- .-t... quentIlleas y I.).. .. I
, .50.18 1. A JAIRE ACONDICIONADO) RESIDENCIA OCRART ,
I -1 u-im. C 79 .6 Wa "'34 as Los tall...-Arechfild 219. .at. N.IsIn.. --, saiddlow a ,Principle do cum y apra Lince to whola, V-1116. So
.1* :- 6. J d.j... .... .. 46 V
. .4 r-30,24-AN .." LA CASA llIERR0 .-he Ollfft. aslasslants ,; j,. al"Llbut != dlL babiltoclonoa, Area,
.tbroli ...
id. an .u.1ok.. do led. .1sess. tad. a essurnoille .a todits. Iria Y mumt.. a todart hares;' I assiockstput
12611ADRORAi -iO AW-tO)A'-r'-t-)I-I--M'K'C-K-- nr.'rI.'.'tidirjdtui. denote Pars cairsell. F REFRIOERADORES, $13 -- 111. pon,
tiler ideal Poll& I 11111011,11jr GANGA AS tal...11"a, tunpolda, anpre,, roankla all. ficnabou servings. donI
I I I-, eiphl to. of,- ,_ y Ila, I I 1345440.1s. Out.
,' V;Pdo 1.011,1.4. rl. pentus. Ad.141- Monsuales, tie I pies. Gibson, 'Ard. des t.1-boures con 1.4K t-dI.- T.do. ad be d .iz..I- cance"Ll.l. _wine, .Ar a 41; You.b.. VELLOS "'clu"'and. P'6'U. -MANSION LUGul:. periodic_,, p",la", 1ll" VobM1-:,r d." -a" 6MMM1=1211 Xma Neveras Sterling, $5.500. Gobi- co. y di.e.t.c. an .G...I. do c.ab.. Uo. ... I ... li'l"I .01-.2.1k. I.."d.d. 0. I I vis do atichus Nuaves
E Z rok"'I's" at I Verde.. de- I ".1'.1. Peru'
no Viluate; 6 at. an J ... III tell.. Fabric. ctr '-%I houll." Rci6n definitive de 105 do 1. 3 do 1. Ised. C d!% 20% 'Wtoe), alklitilla ba.
01, notes pocinna, &Carol $5.00. El -p ,1. krW1 .1 I 1, 1; I .z.Gins. E t, IWPL 1. Cl- doed.
. leftent. 4048.. Gan Arlie am u;ra do. y l6n U. N:n, ", t! 1-1 x balclin. atrssfi*
n.l3w.b4.4 D .,..:I in ,_" r ... cadAncloolets.a: Ve III
- -- ------, ,---- MIRE ESTO mile complete surtido an mue. Ila. -9 I.. ...dalliess. .1 llx0slTe Is carat muslos, pier
bias. Muebleris "El Modelo", RADIO rifILIP8 HOLANDis" 45 a 71t!L_"" nas, etc. Tra:tamiento garanti- TAQUIGRAFIA MECANOGRAFIA tie a. mks persimax. Otra non,
CARPINTEROS POR 14OLO $10.08 MENSUAL Clages do mmono5crattla-Tactudgra- = onabres sales. desde W. IM
San M atel 409, Mantrique y spends. victor mailetaL, w. Toakakcfts- do, 18 Rhos tie ixito. Sefiora tie Irigi6s, Contabill ad, Secristairta. tencia. ,I
JUEGO DE CUARTO, 31C. Campanaria. C-862-NR-6 Sep an" autannitico, $15. Compriltninme MALETAS_ AVION zZlexander, Terceira 405, entre do,# Materniticas, Fisica, Quinkilca, In- .
'r."go anitanso .urim. 4. .Ihll- Formidable comedor, $8.00. Ins treat Into day an clients, peack.,
We give. Instittkilas, U41venldad.r Ac.
PON easplopubs, .rrds 4. tiller y Ira. S I caLin nuoyar. Curacao 103, teittonn Do Imn oil GO., I, reeling. del" it. 2 y 4, Vedado. F-6572. MANSION DORA
Gar. pel.d.j. It 1.4. insickulnerte 4. A a. $0.00. Radio, 0.00. A-0159. D-IIDI-59-4 do plot. Sic" Radios, C-212-70 Sep. 30 J.* Tel6fonct U-M71.
No Gamjr On Van"., too Cochin, $5.00. Plazas N ,,;,: Reffi geradores $10;50 bodog. caurarale, -L. Cadnisl". ft, has. S.M
pHILIpS 1951 (:rl Nl,.- ulna I I(Ite," Clausal. 111, -, __ I D-Ioka 77-16 I LfniM'6ig,'(B y Q, Vedado
act.. IT.... jr.I.I., V It ,,$, M--I;. .1. ,...I _,,_ ...I-02-11 Us, LIQUIDACION: SAYAS, $1.99. A.011a. 7 th-ses
i !i "Ir 0 a A nuesiro surtida. Prect T.I.,I-,:.11teaQ...rI.T= . I dos G -IM a1jnP, bkbM-;._jbj::
113, fe..I. U-11.. 0 ,,,,wtk ctaildarl y facilidades. Mueble- Rod'- -- Blusas, $0.99. Payamas, $1.75.
1111 '" T"" Hit Ins 4. Z M.caull. M..1al.
-.0ters, y -7 .. gaj. . A .he.- NESTOR LOMBA Batas, $1,75. Ropones bordados, ... .build.. -v- ""
_. t Vlj4j)4- His "M Modelo", S.'Jialnel 109, = '..". 1. 4. -0,11 4. Raised.. .... ADE viclo mmpit,. MtrI=Ia, dead. $100.*
...bles Joe nia, .... fitrild.ol... ft co ale. a.. ....l.nalut.m. .up ... AC MIA RABIRA .-"" '-"'I-% -G_-7%---=
ll 4. teol Munrique y Cumponarlo. c-,, 2.1,11N.. a... usa 1. h-bb be.. huy ,.41. A- $1,55. Refiijos &I hilo, $0.99. Re- I I 'T
.W4111_ IA It, P. I -.- original plan do .- I It Wad 461% ILL Now York 0, N.Y. N.= 4W!. .It- Total ... U-73419. [di- I.."Uttlee; parse- pleacku, con.ak..-.C-.- W."411", 011, "I"," "A fajo-Aiustador, $2.99. .'Gaklia" ... novena, Tgnedurls. Taquilseafla.
Go C-077-5d Sep. 24 ;r--vtcnx, Para ;61, -I.] ,Klooldev"
L. ", tie
-'O' *w- A. .... '01 14, I. __ - __ volit. uP tiffigralef Westinghouse. I 01. tad-te 01, "... Ron J- 13 Oft..- ..at. do ted. class A. Neptuno 208, entre IndustVa y .'jT"r1.:%;= 7ItuIa.,Yu% 1* .2-,"de 1 1 C SAS CONMAS
'. 4. $is, JUEG6CUAIiiiYCAOBA $180 del Gas 4' 3 ., do 41"'a. . Ms. C-11tAt I.R. 10 nene-loo diort.-I. do le.c."r.s. -259-70 Sepi 30 coupled a nuestras Ga., A -,
. proul.. Itcht.floo. Za.dbass on AmIstad. D jihad"*.d. ."pi.,,
VV= IIvlngroom taplindo $150. So- OuPhIX is"wee $kIA-_U=-.1'1 .-.-.n n I __ - - 1. linciptineriiin do retest ,.I c.d .,.. COCIMILRA rAILTICULAIL- GMVZ CAN'Tk.
V!O: tiny INSTRUMENTOS MUSICA guide. X, n"'. has dcnral;,1.11*. U S'
'Am" O' rm. """" I ", (A cams, $125. Jurgo comedor, % A MY AM ./. y All'onar. ANGELITA MODAS, NOVIAS Q" I"- "qu"" ,qX
'I-. -1 111', Al= -'el Ahvend- 11,11146-14111L.4 mecost VINSO Discos MODISNOI A C-101-634 a L""'A", se act. __ ,I.. con, I == -ounit. =
. ".Yalj., ,; $1 r 13quilA traces novls,. cradena., ;!L.darkrI .Ts ;1d
1'... 8,W. P ... 30. Pleas sweltax. Juego cuar. -' d."..". each.. Halos, Veto&, mactillas. Gone. jda ftGLme4, D-934-77-1 Get. put couild:aah, Adisnel 25C ased skesubalt
din, ff.j -_ Gotten.. T -a AS-OM
,, 1=7 W. 4. pesd. ".I. I.I. 04j.a4ui to, $10 MCIINIIAIM Grandam Is- loo. Is."Inh ... ic' = I ...... .d.=.,y pauper.l..': Pedir,- OSCAR ESPIN
., l 'u so so :: "U b sets -I.a YATES I EM&ARCACIONES Cie.. ,14).. y h .
cilidades. ClI Ord6fiez, So GANGA filbil.1 "'ah"Ar,.n't Cakakgic-Ac.. ..j"Rt Id. T.Wi.so:
"I Sol.-. "' let sea .
Beach, Monelclust ItI. Virtue, CANTINAS TERMO
* u Cans". 41- 1 ".M' but.. .tapd.- =, -1 - i Pes
.PL SE VENDEN W-11,11:18. C-111tb-III S.pL A-1422. Penn prinus- .
!!_ !N!1:!1_!ELU!T1?T A_ Rafael 470. li-1092-56-21 Sop jAprovecha Eats Oporfunidadi 'Ar
11. Unk,,coldd do C.Iuml
rlo a Octavo Grado con chnes tie Inside IDMW ""Th"
Twelve Allsola, ON CIA save Alone"" Estamos liquidmindo nuestro VZIrOOq= no." vvi-akn- P-, 1-chl Go puts "Gill, it- mtw- --- - Moscandscon. b- a ,_ "' = d: Zic!2 =
- In Par Mo... VA.). do J rtnnpl.t. do task. .1. Pa. _.,_ T-culjr:aos, last&., Out. Net, ... y .Pont.. He- Rosts,.P&. P- ssaI,$. .. I pj". 63'.00: d;= ento tie refrigeract6n a " Ill $1 blades. 0 no: 34 ples; VELLOS I C. DIN-77-st mute, 11 No m really" a S. T. r-Asts
P. in. an Dag.- 51. b.j- ug... $6,001.00. T1.1aid. -1 R snbal-m arm G 7. "I" ExtirpaciOn
, he IM MILIEBLES A PLAZOS ,,..,%-. I .= ii. ""'
.,.:-,.,,,, ,.,m*,,,, .-,,- le "a" 1;411 564 freclbndole Is St. ulu-u. 1-111d.d.. Have ..bias pon, be- .. -I~ .----,,..,T L;Wi -e--Wi RtN FNTRADA, SALILIDI 54 isuiente mercancia, lcompleta- PIANOS DE TODA GARAN -- Into-- U-31al do 1. I y do . radical tie vellos 6 ft .'
.. Va.". LPjc44i-k.at tie la cara, muslas "Pro I $201
' a. Otras PrlL 14461. Accand". senos, etc. My 2.2le. Ypg,,,-2r._%sS__.
Lt.= mente n X $1.40 -.ad.,. ."
.r' V I, '.... ., .. ..,,V p Uieval, a nuestro preclo tin puqde verlos an a Pre- I r- U-2330-YE-N Map
rS..14,.71"..4,.b--1 ,_ .-.,...',." ", -.I,,.- "I,.,-- ""Gose "L Tratamientocientificogaranti- ke; % .ttva .nu. to-19'. Alan.Gdaee es- f .I d-:S0U-W 91p! -no'
= .. 1. A-14. .0.11.. -nalo'.. 11 A ----. --- cost.o: Enfrindores tie botellao. dilecta". Preciasos models ver- MOTO. MALLWO UNIVKII^L. Cis d .-- y ructund., Look". le"I &I se. a .
4j. -.1. A- y 1- 'Vil ..H,.tll "'Al. ll",X..'."' 1"1. loillk. .Aq-J.- 01.9.1. vt..o zado. Sen-arita Zayas Ba2An; ,,I 5. H. .. 4 cilleldrus. T.Itlatio U-4644. 'a. ad, istaltespell.l. tacce
vl_ 4. Fabrlcadore de heladmi. Refri ttutran.. .rLt. ,1_- I. .4'. .. .-1 ticales, baby cola y spinet, de r-ccu :A-r e---: LAURA GALBAN w
wp pon M-... NQ 408, agartamento 205. TeW Me' Go
. D-107 YZ-Y .... 6= U111clrule M', c-" AN Mor ,.. Radev,
n"3,.-4' -- ll- -.11-1----,.,--- __-L geradores comerpiales Weber, last maracas mAs acreditadas del ----- forto U-55 9. C-1179-70-30 Sep g r*h'd'ukc dft I"' G., ..U.M.d %Ihua ,I- 1. aske ,ot.- -11 I 1111M.I.e. le.10.1m., $1. VIIN11% 11.111 t idriers". Para informar- mundo, a precibs muy tentado. VEN'Dr, Co. RITO TIPO "11 ess York. .. .-.ad. --.,do
T4 iNZIraiivln.o T xrikkg., Q ille, I I .4.1 ". III, X.: a "v 'a "rulda!%a 30 pies, T.- R"l t77 th-co. Md. ,-.able do ouse!6.. Re1. 11.1.1'... ".... '.." N".., -'11- "It. ,,.,,.,,;,AV,!,,.,1.I Ft. I del, do todolk Los detalles do tan rest. Conazea nue'stro nklueva m.... wmv. u"..'""b"" ENSERAM M U- 0. No
Gloss. $1- V.H. lo y M .. ......... 1. ";.d. C."O"'Club 'a. M., I, In ------R.lll.yz.T
r. .. I niamm GE t", v do
vad-e, 11-121-A.i I Gt)'AJ"44 g, extraordinarily oferta, pueden plan, ofreciendo mayors Iocijj- REAAL in cG v.t,- y -,9! :p'u'
- ---,-..-.-, -__1_-1_-_.______-__ DEM O HEPOTECA' 7S FROW M .., P-R-0--FESORES ii U -n&ji.-ii-6T., 6-.. -IN .- . _42_6 1_13 Sep.
.... ItorA C1 close. rA. le 1111 V01410111 IMILILI, "0* JUI* llamar &I Ingentero M. B. Ma- dades de pago. Compare su pia- __ .
"Mavd, as ciao, ol M ----..,- 1 82 APARTAMENTOS '
.4.4. 4, pies. I. -,A 'I.. at's "..'t- I ..... xia.d.. .1'. .1.1r., ve -9887, a visitar nues- no an "La Predilecta" y evita DOCTOLA, FZ No pGxu4 else ,
W-se -1. P G I .V- 0-1 he --k -;h. I ...... til-, .is. ...hle. sui. DES I BAGOOIA. WILLOSOVIA T or-'.,,.'"- 'I- '" EDITICIO MODESNO. CALLS I
4, bej- ".h.. 111.1solval ..an, S(LL'-C'TU 1.
cIna, an Ilk Compafila rA contratiempos y p6rdidas de,( so pri-P-.uporl, P, U- V"; :B; r DOE as.
' ".." be' 1 v"" it# ch"o" I=.!.T=.
It'4011,A141 X., M, 131.1 '.1,,.,;'1kc 1y 154.. Art.. I-:.. is Irs's 0" III c- O_' !*t a 1, VeLI Ghttill. oorke .... 1.
.',:, I' '-'D dinero. "Lo Priedileta" S ,Ic'.. d_ r'
- ----- -- IN. InIMIll.t.,l, .. istribu are Cubana do Pro INVIXMTA RU$ AMORROS KN rA0T1iDAS ,,IS--- LacroA $11. T.14J.- 1- !" ..L.U."hosibit;.6., col beft. odaraq f
ads Rafael 803-807 G G* peank D-ANI-75-4. pr*,Io $31J.". n. -7.
i.t "in i. y7i. -Cifk-._ ducts Elktricom, S. A., slid ..I ..qk jn.,a et.. in, ... ... I Ilk.. iMo6_ Yiiii7 C o
.:,6. Ij, rn.t.rl.. it. no,. ALQ UI
in San Jamb N9 6, La Habana- Oquendo, C-59-60 Oct, 19 j drle..- I ERES
to !A11420"thlijew; at an ou .......
119 7171hresAnn 0I. srVNI-A 11 sAllinfil H-4139-NR Sep. 12 ..... .... ...... jj- "Can.,., Total. N Nd':210
,!M. co _;jPjjj;,ji.-rskuc_ onct.' Go ."a !r=!LT,=t.d!..!a=.=. .= 70 Ill -,
- .I I I
. I .
I I .
I
I
. ; .
.
Clasificados DIAR10 DE LA MARINA.-Martes, 4 do Septierribre de 1951 Pligina 31
. I .
A L Q U I L E R E 5 ALIQUILER LQUILERES I ,A It Q TJ I L E R E S ALQUILERES I ALQUILERE'S I SE SOLICITAN i SE OFRECEN I

d --- I~ -------- --I APARTAKEM S ZZ OARTAKENTOS 1112 AJFARTAKKNTOS $4 BABI[TACIONIS ," VEDADO 92 SANTOS SUAREZ MENDOZA 1114 AGENT S VENDEDORES 119-COCINERAS COCINEROS
AXUEBLAD40 AMUERLADO ALQUrLCo APARTAMMENTO NALA CUAK- IN CONPORTAIRLS CASA VM-wAIdILIAALqI 11.0 CASA AIAOS CALLS 20 Nt 1.1: WNNA PAMMA Plan. $A-' PARA GANAR DINERO HAY QUE "y "RF" "' ,rixrRrT villrotnx.
bandit. ,, to. ,-i- .Inoder. Patio 7 d.lu, lon- la, .IqWla Iloilo :f:-y--.:IIdl.; 11,11, 2. y IS V.d.d.. I.I.. -Ird- do o I hrilln... Illfir"y "'""N 'n y it.. Tit.
IZql.L= ail.".1.1.1%o. 11; I "."I, rl';7 -4401.
Algona I.V ldo;trbi,11 Tj-llbl. Ill, leloo, 34 crillor Gundreoll W A. anun, Go- ,mouslabill. r cen = ., b do I .1,11.11' ';l" -,,,,... -- 1r.6,ij.r. Si no sabc 1. ,nseAa. .It"bu n. r0r- TO.I.- V
--to IV, I, "' L I'd -- I I'"'- V-11 C-1- ,"I,;. I y,&I I oril...111. Indiaghtd.. I r.,;Ir. Ile g- ji-o ',11 1, .-. G ll 11 H-302fl-111.4.
,- runat ,,W.rallar. ,adto, I.n. 1.441 .... ... III ....... I... 'Zin". D.M_"4 trid.".dlitin 'No. A Lblv, I oil r.33d7,hj.j.jSC., ,,,, 415 ,It,, Illla Ilud I N's %.,nA" In I_" 'I, ___ ___ __
bit. road rlld.".. It itl 113, .Ioi 1. M. A, all., I-C ""' I'll I i, il! ,j- f familia articulo riccr"I hall, ,.do N
d. -Noi Me: Corla=b, it. R,. r. U- "qona 30 do x.-y. -1- .-.,.I.. SuArra. Illf.ru I:illl 1 4 rin. Cl-irm DESEA COLOCARSE UN BUEx Cocl,.-. W, Tornua IdWi.r- ,.ad.. ,.it. 11 1, 4k- ALQ ILO I A A-Aid- .. COUP of r, It-' H j.1- -NI M. 3.104. ALT --l' .11 1 -1-111". &.h r
td Coebt i t.., ..I., 0" "T" ly g..,tqL LI H.gar, At,. dd Hotel 'I I . ...... ", I'd- ,
SMA. tritdc" o. Con, or, rvod- O TTT434 too ,ad. Ir -rdaeor, dw eidarl", .- h'b' lor! W .,'l, :I I 1,, q- qu .... ".
MS. I- bodo, -, -in. do ..., vo. nti Ph- b,-- .."r h,,.,,r,,,1l, ,l ,-tradjrrd sl ,,,,
ad, oondeio do "I"o, Caludit
1, a vA. trvirl. ,ri.d,,,. 49l, Abull-'93 LUYANO N'.j'. Trtill.l. PirlInn.
I" Carra roo- 7 A. Vrd.. SE ALQUILA UN AP, A- dor y Clio. am y Iss" via mill,., Ila. Akelk Halikadin Gralidi"a I. 1,
6-341-a-I is .bundbol., ,1. Y 1c..., b.6. 1 Y toda solidep. dtl-. Ill y -Ina. Mily I-- V,,I, 11.11-1.111'.."
monto, Sala-comedor, d 0 3 ttnr.rnZoc-, ;.I"' rubla III. int.trini.ri. alloolut -,, In a ,,, 41 4 7 ,old, 0-1!30-16:6. ALQUILO SM." SIN RITIALIA MA-I D-111 '2 114-4 lilllj- 1110 ... F-6090
do illrdooll V.dad.. T. 71. --- -I---- - I r) III Ito
ALQUILO uartos, cocina de gas, vista it I tra"y"l- 4311.434. b-11-1 I I drill 11 1,orr. 10 4. Ortubl, y M.r -
c D 'ALQUILO CASAS ACABA- 1,111.1.11. but .", "n
I ,t. htt! IA.,l
D-1106-1.14 lul, de 1. Torte, I .l.,?,. 1, !,,,,,., lj 11111 I" .d i" .""" """ I' """ '"d" Ia calle, Calle 17 esq. a 12, At. EDIFICIO, CIRA as de fabricar, iiompuestas ,,ferr1l.l. uI.. .. ".. I I .. r- I 115 OFICINISTAS ,If,, d .
doo bar. UILA UNA ANTLIAe j ... bar. ...upl.t.. lolar .... Im .1 I Illip- d-m, dn rroltbrta. I "I n' 06 cu Stadium x,,,,jI Ma, Prbvar..,AI-Id. -I,. 14 y 14, an A q -, ."Wo, IT Call cle'sala, cornedor, dos cu at .' bM .983 119 4
:Vei *= -,': dol-crIll, I tirltll, o- mendares, d adras .. ..16L. pars, hlbr arto 142 -SP3 I,
'" do I "j ,. usmUlla y mara Informant hr. SOLICIT prpsn.NA PH% AIX[ F 9. 1".. ____n
., %xbidar, 2 It 'I.- ra ,r-r.1bhdld. -1-n
In ,btr W. .floo. A BalUd'bafto intercalacill, c y a ci-ia-'ALQUILO CANA MAJOS, -S 0.
-kb, do -I.4., -In. ,nod-. y ,Z Tropical. D 646-82-4. r.b, , .r,*." 00, SALA 'thril I, ,; OFRECE AIUCOWHA D E C-6 Lin R
,.,.. ell I Solo, colaild. N, UA. No. 6, entre LeAltad y Zscollar, dos, terraza, hall, cocina e gas I living Y Inniedor at critirl. ItIpAr- I I If"""- In" "Pr"""'i r' """
I CABI FONDO CINE ARENAL CA- R-N 81- I.P It -1260-84- 1, In %T.rtll rit.-. at lado RrrI, Chr,-, "I'll"11- Oh"T"' No 1"' 'I 1 p-a Ini.,,a n ,rutd., d-rme. it,-- -- Ile 15 No 110 entre a y I 'lavadero, 11 V171--A ,,, jr(prerriaF, Informa: sphorl Ro.
b tj ,Pa closets, servicio por Jr. Arc. C- I r. I y .-do. It "I.. 3.5-6. Ill. -- 1ga, LQUTLA APAIKTAWKNTO T9IKA- rrs. Isla, com a.r, do. h. cot Apartarnenten PATROCINIONO. lel fordo calle Bahos n6ineras .- SE SOLICITA CONTADOR ""a"" 1-1 5F -- D-1030-1151-4
ded lablUlt-I., 1.1-f.doo, 074. Tit MW if, 103 fnrnirx: 10 11." -Ilmil-111- ",rn
ad .I, 01. IT No IN sho. Is L Is 0. .34tIld Urw*arrPIfi,1r-. h. -L.XTrIXO
Oil. bNA. Ci.d cociri calentador AN ,lotal b Ila- 94 LAWTON BATISTA I 11 -- do all.
dia -"r. Cot Coll-bla balu, Not I~. y ,br., al.'"'ll" "' OR "I
e...-IInt. .1t&I, D-11033-9-L -ad- bill "......11,16: 451 y 45'1. entre 19 y 214 La
-, at ci.tern., SM. counpo, -I., I,= t.d-.., a. do 1. vib.n. .. 10- Y. lZ11.111. rlnlll '11 71-1 I 11, .. .--:." -.. ,o
, M k.tareal". I Lav.d.- Radio o del edificia ]a es. -bli". -Irldr 0 ,I ....... -, .- ,,,, ...... -pAj),1,, -US, lutnrhow: Argoolir IUV A-3411 do VI'- "" i,,e encarga .,, At
- 0 dr,, I" -,,- ,- Is Fr~ I 1. Irnrl.
a 13 R..1-401 MIRAMAR hod. lrubl_ T.14tol. 15-734L F ALQUILA HABITACION CON clunri Tell. U-5926, $115.00 y, COXCOO. "s"Co. V ,." ,,, .- "
t): 04L A Alquibo .p.rurntentod wid .csi X-M-04 III. Idompl. .a'.. .1PIrt".. .."It rl.,d-r. ..- ,.,,. At UTLA ArARTAX O sort. comidea Y ropos limpla cai IN"",", C"' -'-;, dn ...... I ";:, I I l-1 I ,,,,, r-I-1-1l-1. d ... n b-d -I.
2A. r-j'. Alquier $113.01). Informal: E-nu, ,1,I,,Id. ,,,I -I.-41 111-4,
- Sm 4, d '. ', Monte o pedrsona .tnplftll: X-1-1 F-11". 1".. .Pba : In.u'l,",luo= -I, -nut'. let car dos y tre. hitbitaci.da, A, ,,- 4110.00. 'I., 1, I 10171, 1 1
Ro. roerral ti madro Cortiol), CIooda. lux IndiractA, pletura, super Ken-To. EIAIIANA CUATR S ., r, ".'-"';l-'. I 11 ----- --Un- euildl, Aparuoa OCAMNO mercia, 43 pe". Trocadero 306, eo-I D-802-89-4 I- ------ D-79 -94-3 11, SI PFSrA
'I- Calw, Ic oldn't do 7 14 Ili; be, otm ComodIdades. So. IL In- 1- ;.ban,, 13 161 115 S UNA COCINFIRA LLAME CRA.
do'Dorrit. bilburounale. oeoaio j, "a ""'""' itaina .Agulla. icenterstor, College- I jaLq..LCe.KN I-.- CANA CCA-16i. jW(jLiWh-WPEAKIN6-- ACCOUNTANT, ,.,',,',,' 157. h.,rad. renIturl,; I, dI
formes: mistral Trif. B-3200. Sala--niont.'. -.. Sao, told, nitat", D-1201-24-11 loll ..do,_ bad. -rd D-I.1-111-4 I-adl. 114466414 SIP -1( linowlsol. Rolldhol I r- III.. v-In.. Cuban. 40 y .... l.1d, ,"elj- 11,
- D KA-62-6 ='= _, '!:,bl;. ... 1. Froet. an CERRO .'PALATINO Ild.. .d.. Ipbrudid..,lb, a .
AIAXTAX 0, ,I sufurNa. roacht". I ALQUILO R"ITACION, ISALCON 89 Pie "' L7n- I C.,,st. A-Solln
I conilda. Sines. deo, Primer pin ,,11., Porv.IIr Y D. 'F -1 IMIll"i, "f MANEJADORAS
MU-,: Wk,-.d-. a.dal. -a,. LAWTON "' "-" !!' 1. calls, min ll CANA LUXOMIA, AZQ: 160 bil, A-3.7-2'4 ; '. old I 't?r"P',og'o-k%- 120 1
, L
I- 'I IN%. 4.1,., I .f L. ., -. I,~, ,- A ....
b- I Ila.- I urtala. ealetra. cuact., b- '. .,,,ujI- I~- r!A I 1.
SM hillittl,161. ,.Mlda I RIO D '
pl,4 oacttel.. S.nU.: 8949". ". ..- .- C No 1, ,-1 c -I N724 U. -I ban.. c.elpainari. 22i. printer pw. udgis
-rI., .11-, ..M-r.. -I ,L.ta I. 4. ra,- A4 n CollIlInrl. Clill'I'Lild- Ifir III OF..CMS. XAM.JK1oCv1LA 71"CI., A. ." treavot -r,-N.r1,I cloo ,a,& nu- esquind. Concordia (Minall M -;,.." ....... Ph".. .I". Ill; y ,-I'.'-,- I'll)- 98 ALQUILERES VARIOS E LA A4A k1NA D 957-113-4 1. .,
H-Cn,41-6 I... ..lo-eolood 1 .15C." 1 dill. ,,,,IInt, fami or. iod',Ip,-N I 'IL, 'I", I
_ -..its .4- cordl.). D -84-4j
.wPwO T -.Mr.; -" Onto. Abr- -at. w. & "I," 11-1.1 1111L 11 :"nf-,
FRESCO APASTAIN ,li. ki. In 1, ,l,
I., ."A"".lika. W44. T.robld. 4. I y I ..,I.., 1, V- ALQUILO CAMAN FOWLER, MODVSNAS
- -- -I, = NTO. 1Q,.- .1 V; 20. a.- A FKDADO. INAROS 441. INTIRK It Y !I. .At:-,,, lit ,.f.rencla,. 11 No. MIN brj.,o, 1. rt.K,:;. M-110 F- Is,
-a- ,t.d "L 8, cu.,I. k", d:.Il ar- uda-rl,,naO6r. I-,ina 7 ealont,417 do CC. 117 SOLICITUDES VARIAS P-1344 121I to
L. U!Z,3MlaI .a. .dC,.d 7, quit.. ..ad- .1. toullblari boidel...., _ --"* "" sold. obf." .00. : H-!7U-_964 NIP.
vul. -.: bWI. I-' 'a Ili I-.. ampflos.,ventilado.. soon sit ndanl,. Ver I .. 'F.SITA.M.1 t NA TCR90NA PC I
1 1.11414 I... do 13 7 do 3 I L C.I.2- ; MARIANAO REPARTOS ,- '
ul.rXars an I. .L- R-MU43-6 lkP R-nn.n a. I RC.PAKTO LOTFRIA. 1111110, ,IAII ,I' ,.: 123 COSTURERAi MODISTAS
IN LIVILA Moocitme APARTAMIN -- P- ,a- I it. cast['. ..'all ,a. .. na 'le.I.I..nn ,.vl,.r,,d r.'.
aucaus.- It"I.. AMURIBLADO. i ,w.w ALdCLO I 0. Alcull. ull
'A, b 6, VAX ... del. W-u Sao 141, S .1
It 3 arruaw, M.M.I.-eanoddi d .Wa- I'artall, sals, corri des hallita- libe .Q to -24 I stli a. UN AP= AMKNTO .I .524. ..jJnrAd flrrdl",, ." rI bl ,:'.,,'Itri 1';;,,-V. "'.7, NlOnISTA OF COSTURA FINA BE
- Itshe, I.I.- d, Pin -in'. I y = 1 Ad-" ad izaa, a a To '.UkA DRCSNTS '.A1 6L ^-susd-ISE ALQUILA CHALET, ENILAYA, ... H- I. CIO it, btkk. COCITIA, s" clos do eril-, Ia c".. let.- all -- I NerruM. Y Sal 1,1191,11, It, I~~ a do,, ltrrre pairs cala particular por
oervuill ,,dall- 33 I, M. Vd- ,.,., I. do ballet. I... .1oraper, ..... 1eIAf.... -trb1,d,. Call, A n(mbem 5. ,ntre Pri- !---- ---
: U40L ". Inl- radio, retrUendor, teIeloce, to- I a' Ruiparl. Club NA.11c. muctisr A SAN Fr. jZ it a d. loor...... Ial. h- y ,nta led. prenda
In. do, R.I.. 452, upmd. ,I- N ... larl, rele- d, 1,11trituarloO'.ri0c hutblurettia, y lu ad del Parque Central. Tenemers crulli- D-stro 111.1a Ir'll , I I nif rme 3 peEns at df.
-H-C I'-041form : B-A.37L D-IM412-f AVARTAKIKNTOBl 83 ALIkUTLA, SALA, .net... I H-31911-94-4 dr, rrfid.. C.Ibri, livl.r--- ed. b,,h-,.p.,t.mr.b.,. ,dart,,,.,h ........ ;GRATIS! SO I LICITO DAMAS y 1.1- r M. .194l -981 -:
CTjmTx al n K -t-17..
j:UTLO AIASTAMINTO pit- BE ALQUILA UN APARTAN11= 0 .-not do ectol.a. a.,-[.;. 7 3 LA Call, ad=. frealo, dart rout doe..A.,.d., Ill, ll: ,,bnlinl. ,ilrb, pees. ele. y .hr,. IT E 'tTNA D .123
SJUN 7 Sall laccloo. do E., i """O"' """""" 1 '"= = :o" ,'"I.' ALQUrE,0 WASITACION917Di' 11 A M 1dxIII- lerrum altilondirecon bar y or,- I..t,,. Ind. l ... de I I. as y I.Mel- I Mail para hacerles tin CTNUID"I SE OFREC MODISTA CON
lr j j= eltrat thu, P&ralero Ortil., Lriforogn, San Mj- tp "'. "' jard at It I. to e, Cox sobrant, del Arreduct hr us conno propaganda Prtneille -prcl lldtld d, -M, H.r., l.b.= t T 1231. C.Iw 44 I, IS, soon I III .4. Intervals tr Ill T :. h.bIlarl.n... b.h. -Pa to. .. fjjc.
D-MPh uel -M424 """' allarea 1. ddreac. Call 6 X Min familiar y doo torrazu. Told, J. e ... ; .0j te IT 'IMvrCede.;311. 0 M27"". Ia I 113112-11 $all Mad. Ll.... c4ii-98 ml' nu clo Polurtueria
CAAPCCM 412. CAIII ICICUTW)k MATILS, D-IT3-144 von Ill~ de .roolt.. ell., .Z1.tiu I .j -- R ecto 54. entre Monte y Te- ralbles, Tel6fono W-7116. D 11,117-12!4
as ALQVITLA AUCIDIANO APARTAKKN- R IV- .po-nn..t. r.I Mal.. 0 APARTAKXN" AMU orl'.1on. ro. -.f.". lnr' r In ESTRENE PRECIOUS CASA Anton r qU j
do NadI- 7 do bi Uri- rrd hlbl ,J- ban. e ro"' 0" a HANITACION .OriA PA19A MWTR1AM- Inbn.. It .1 t.16N.. A-11BIO. "- R.Y'r- nerife. Expe to pelu vrn-R '.'
-1-blad. -- I- dbl'aala. -ld.r. ill da. do, d.!31. no.I., dri V.d.d.. ea. to, IOLA -,. .ere. Ael.P.,11.. d.bb, ,1,
Xol-t. bolp -Irat I-. bodo, Par j..iI toilH.... Vitro. 13,40,11. .Mra -- VId,. ,,, palavAtr $75.oli; .1r. .4; -- -- patAl. lal.del., ; % Itltir- lot.... doldEldolor. ,lonat Idetal s"',r'' .I.. AS~ Iderr-. Bud.. -.Ida- Ual rarn 1. I D 1199-1l" 124 LAVANDERAS-LAVANDEROS
. = : ro-1917, V A .1. mqueno; $M.N. turnout a,,,),,. ,,,Ina SOLICITO S.AUCAS 11 .F. .#IlTas I~
I"ka'1Z M Ii. .1.1. Call. Vi In- to"- No. 1101 an. .. dado y j 1. ALCIMIL)t CANA ACASAD FA-illor-ii0s. VoIlaIl. Illonnal In. I)-IN" -4 rt"Reit- Vuaa -aellaul lood-n rulao. I D-4 r.r nlt., .,nolla. ..I., Or- lurion.6.,- .1r. Put. I.I.r...: A-ClU. I Iin'_.;.- r. .,,,I,. ,- ... ,, l ... I., d--,lo .11.1,1s. 1- AN 11,1-9 POSITION AS
do L. I 44"-42-4. ALQUILO MAJIMACION CON BANO. Abnu fid.re.l.d. Int.d.r. bdiv...bly r., b..I-.Inio. D401hmm"a I 1111d1l. at home. Ph-. N-12I u;'le
L i It u r, ; .r. C-r- .a.
eardradit, noutra It, 1XI W tall- I I 1. so, Lu '.no. '..."','..I'd',. V,',b" P ..... r'.
ALQ11ILO APARTAMEKTO GCHCU- I ..A.. Ma. q.. Min.) y do. I "' '" or r 13 1.7.1244
U41tal. a ;. lod. arlil"b" .
95"*Xtt APARTAKUM"IUNAO 001, I. co'l. In. "L Apt. a. .at,. Ir"I b, 57b. ad v u. ,tjbd,,t.. Tioubb, ,I -le .11. D-645-7.
habit.. bSbil-iP. dout. Nall.,lowdor, -I.. ,an ,,..,,. l 114111 44-5 SIP .kilil. ,,,I ilpiwi.merat. MMI.. I.I.Id.r. Out ---- -- -D-IW04 ris 616, Sala-comed0r, dos n-dd.b. .-.,a.. ,. I SE SOLIM AN ; SM SOMICITAX 3"CRACHAS QjZ 125 CHOFERE5
, I A -iiaA ,-FIWA ATIAC16?t eciet,"'b""""I" b-o' ft,-e.I.dd.,. -,
baft. inter "o-, "Noto
SE ALQUILA i.11" -0 d..It" -)ad.. 4"..tm,.-Almw"uu In IliclaotQ Ril I ut. I
as ontriz, y lava a. -It .I.M., I.I-r J.,- I ,
Itarado Araoh-A L' - "" I"' PERDIDAS ,In l L',--CCA I .. U., xlz. rno-.?
,API--trota. tedre- Ploo, cl., P.6., Co. l- de'. y ..ci.. 4. '"at' Ids ,urtarnento Indirpendbulte. ,'t,' ,n4' ell.. A ... Ida Italy 14 Ampliwil'' 101 or 11 1 In r"' ) d-"t' r' "' ,. I. 11. I o'I'T ief- F-53IS d. Auto Mrboa. nl Ladionaut M. boloot. I 111-41411-42-1 Most IQ do Oettn. M onim, I Lue. Ible.droea. blo- Ill. Iv.. 9 9 ..... I.~ 1 'm
, .-..,,.-.-, 11 11-3906-904-up smad, Cxtnr1CACIUN. INFORM93500 .. .... "'ll ,b. I -rdbuil-IAII I.;
w- D-313-1124 Ins, $55. Verlo a todAs horas, SAN*O5 SUARRIC.' CORTINA XL FORM. I "" .' I 1-11111-;I -, Ills V-d. .d ,.far rIlopebut Ia
D- I I 5"2-4 4LQUIL. '.A. RCI.N .11AN... ..I told. H.rlY David... .bl, -- --
""' TCIKAMAK. QUINT, "a, ..I., 49-8-C E SOLICIT MILLER BLANCA, Iri-H 2.5"2-F -FERRERO 14. 1952
APARTAMENTOS Jal .'.'d.,.';j4."b:iW do =jP" c.*d:t Z ,6" "I'll lava MAL It A I lon. to: br. -.-dIrd ., .i "I'
- ba" -It- Viboaa. .- doo bultolo- it ALQUILAN ArA.TAM -.R. a- w., bee alb, tr.b.J.'"' :,1rP,.:S=: ".,z: r In. I I ..... e..P. = .I... .ad.,. it. ht.,-i. ,.It. 8 y 4# B.I.Mvida, M.H..... ven I ld1p,.d-I,. psl. l-,.., If, ---.,.-I tri.. r "I" to rj- ,V, a nna. gl.Afill 117-4 SRA COLOCARSE UN CHOFER
odla txlerrdbbr, .. SM.. unto I phitrun.w. ....1thido. y ulplow ron Shato -3M 0 PIN arm., Vt.. apartalwontla, 1. I Irr. I lreu., r.'.= 100. it.'" I R-1 -,t., 0C .... %.it .... rep .... kruIt, Agu-te 13 kpr,,,,r
I .14elut. ..t.. ,I--,. r V-"' od. M ." I I 11 R."Nl u SIP 4 ll na'awilln' Agoolls. Presuntar por COMIAH, ;;Rol. ITZ: mrdo d 11-im-101-11 npl. -- - blanro: de .15 afins con cxpcr n;
Cobalt. .. y It lirpor = 4"' d.d. -- Mi Ropt.'11 A-011t, '
FT I Nt SM. V.d.d..'117,11. r SOLIM ATT' MATRIMONIO ,Ia v reterecriall. Llamar T IZ
.6. h- rrC-1X1ll 4M Ilrbl V djw -' U ALQUILAN- APARTAVENTOS I BE
To 9- 415C A-MI -,. .6. 112 4027-90-13 Sept. 102 AGENCIAS COLOCACIONES D-41 125-11
K.wrl 14 35" Sol, it asla. camecior. 3 carted, Ali ALqUILO --- A---- ; callittilol sin hljn; para. encargarn, Namar a Celestmo.
.. cusurta Ill balfto erkdo, trat b0ce :.Pn. b. I el", Ir-1 toPdd-P"dM "A"" INAMAIL CALLS is. ReViltz ',n Casa d, ,,,,Jnd.dplnfnrmu R..Iat ""'A .. .... 0 ':! W. "' 7 "I 'ILA MATANCERA": A-7740 ---AAITAXENTO PNO- SANTOS SUAREZ $41.11111 $42 S, 1. ,,11,. Curds, ,,I,, molSs,,, i leelento bafto. mahintori bi I, I BE OFRECE CHOFER BLANCO. SESIP ALQCYLA ,%1.%rVI,1!*.r.21 Al, 'bid. Madill .It.. culd...,l., to ..-! no NO. 53, a] W, A to. N de
to o"' or"'- """" .,Ill.. inbova. r.- no to 'Ill to it ". -I... par. ,,u. 0. 6 2 Tin v rumplidor. conozea bien La
- I- 'in ;1: dr,. I h.bIlIel. ... s- Ibl"Ir, part, HbP.
A"Allroll. bbryoo trando a tualics, cocina. bafo criatict, P.;,Il It... Id, ;drilP.1,,p.rin. ,elld..b- rurb I. ..... .1 a 5 It. CIL
I-INTI-1 CollolDlelmetantrol. .,gundo pin, aparlairld ,. ..I" ry-1,'.d.., erarla. I a Haban a y toda )a Isla de Cuba. RefeIr c-ool". No. Ids, To. a. -1 I a M-5135-8 A ehlord, S.,,J,. InIlrmam 6-11111 b..j-. eon let .... trill. .-- .. I --.-- 4 rencias conaridas. Teti. U-9354.
'"ut". "'I'dis "adr. P"". "'-I'd"' --in' 9"' ba&o "10- No. 400, ,ntr 11 It 19. Vedado. rh- loll, r. I 1,
, =.. W. ri- &T Ice Z ru j,,:"4Vla"" "N R- to ru* -7 Sop'ylde. Sol 465 .nt,, Laid. y -- -I x a forma: ?Ia. 14. -- ..."!. P In
ltrtauahdao ALCITTELO -.!- 4044411-1 I Ij-12SIA 82.6 IN ALQUILA INAIRITACION CON MAL- ---- v ; '13MOPOSITANW21': WZCZSITANOx a D-976-123-4
"' e6n. In~ Brand. y fr-.. eall. d- to. I 1.1111.1. M. 1 C-1177- ,,I ,ept 1 ll-, :- Il. I.n.- I.. -d- I
11, -, ="ra;;,;;=. APARTANIENTIDS SIN ISS- -KIi+0CTZ ..... son 1-1. 511. Print~ Ili ... ... a ,.I So !; A ' CR v -l-,, 1. X.,-, ,,I.'.. Or "' 125 CHOFERES
IsIle 9, A, APARTM M I. ..L., -nrerd
.. = qui.. Xae.bor. Pleadable Par Fla.. -"2' "'?"" 103 CRIADAS IADOS
C-- ,:-A I., I~ I., 143. I. trenar Vii tto"Tatern.db. I : b.A. irdtteill.d., Son Vielul, StIrion I, ::,- '.'.:, ."I'll % "'t". In I --b.
C.- No, IT. -1,. I.. I All.oldit. Ul. SIT, On Ia c In.; ( 314. ulluta. 0.225-44-5 1
I 1). SM UN I:'-, 111- -1I I- ilbill"It'. -11,l OMECESE CHOr1CR PARTICULAR.
,- r',,Io-, orritfints. ti.ml-Mi. 4 y I menclares. Los "" "' "'vil.l. ,rd.. 33 No. 1 Ithbo., mad ...... Dt"no entre I AN HAIEWTACION90 IN MALE- t IN "' I Z -a "bMUCHACRA I'A..AiNI ..... ...... 1111n eliu-u. .in prelind.ne..
134. It F 13, Voodoo, Ririe 870. -KULlC.1TA ""' N"."I" 9 ]: 12 "
APARTAMENTOS NUEV09- apartments son de uno y doh D-INII-Ull Cell. eol 3 11L .a- 'I.". --- --- - i 'I., I. u .1'..t. d.o."'.. I d, I &. oil. blu.'.. "". LI..l.r. t"il. FO-1747.
. 1. To'I"."..Lildo re"'ZIn L,6- III ,"AV .TA 149.00 RI, ALQUILA CANA! M--l- blIll. CAld, .... 51. 2 Ill, -- --"Bltl., -li A- h-Isibo-talloo, "Ad I- cuortas, closets, bafio I -- 23 4.4 I d .Ibn. uI.. I ...... I,... Who, --. 11, I D-1132 II7-4. I D-868-125-4
en COICI- AL rONDO OR MATERNITIAD -elu lot. .noln. Moral.. llof...:ull It, A-uId. I I v.11. 1. lblun- -,I., W .,' ISO
Obrers, adquins, tranviso y AULOull- ol- Y on Call- I 011-1- LiCIT
.i..'";:$" ;-'I.",.* 'cid.,-,Omt '""T=.- Yen, Cocina de I to ...... ". Ind;: 0 liNA "Mil-, IRTIME. BLAN16, AtMMPF1.
Ventilada arritandento Rltm, -- CXACXA PAIRS So NCCISl in an -ENC/iRGADO, ", -,-IIII. H.bar. ,z.til ,,, rl ... ....
, i una a C-117-84.4 1"-j,- I- - 11 ... Ili~ ). .",I, li ull'.. I~ ..I ... Par. Ill~ ,r,1.. .,,I,. h.rrodr. ., ---lu Torl1r.bir: 544, li
I'. L.; 1. I .t. -ad, d.d,. .X Ynas'cTTi'enS G4 M lin o x 1.90. ad a-COCTINIOr 0 It 4j WAGNIVICA MAMITACION 914 AMINTAII,' 7"I'll li-11-, -111-ld- 21 .I.Ild. d-rd, or ,,, .,I.,I,.I It. " ri- IIII;;I.I., V' IN .. W .I'- 7.141=r, ;Sd modi II11KINAYLITA. SM ALQUILA CANA ItZmb oblign,-lon I. Ili
,,1,.,t.rjn1Ib ,,I It ", -.,. 'llollur. IV. Allb, 4 S- d. .. It br.bl-- -. ,,,, hj.,, CiSKCCFijCS- --
F-Id -- n-mid, 93-4 SM, Rules do Guaguas a menox de eloarta 5.40 I 4.40, min. do a-, barn, Mo. To. ..quln. Bad Migo.l. cir., ,,, 'ArIt"t. 'Ab 4.dr o to n it, t.d. -- or -- 'I ... 4. .r-M& 2 A.TDDA
L I C17 dil .174 I; ,.," .b, y V I ". ..b.r ""' I.-I I I, 1113-4. 1 d,
-CIF; -NA P A jj-A-Wg WWI 50 metro D-640-62-4. Pleto. Cl.term. 2,OCQ fraignRa. In. I 1. blionn. y .. Clarobb, 57. 0 "C'"I'la-.4.. lo-rmll ;a-TIj--,40Nj0, A- -- -- E- ,rr It 2b .hr. IT ,.P,
forman IfolI7.604 TA 11.11.1br,!, .,ln,.1,, b-r ... I, M-1.171. br,
'r.,61"- 4- b,,l l,.wb-IqN- e. NO-11604. ----- --,-- ,PAR R1E 0. m1o: r- ri b A.-.d. do C-- ,III,, r--. I,. If .... par. ,a.. p.,tI,.l.,
'th., Il4lo.".. 1.4,4- ... x". OR ALQI114tPN I ArANTANIMTOR Cola- .1)1 -$2-4 ALQIIILO HAVITACION MOINSIL's Sol'"IFINT-1010119Y AMUSTILATIO. MIRAMAR, ...... ...... ... rilb,. H-4911.117.5 It ertn-ir, Liame ,I W 1,1,1T P.P..
V.111t.- I'llniolL N'. 1bdr,-- LL .1
,,-t"t- l. or.- W. ..I. P... .. .. I.-conod.,14 a "wou. so. __!?_ ..I ....... d.r. I ,lbirl... I Wall, 9 0I.1 '11. TI. 25-4.
I 6. '.., iii ,Qwiii iiii-ii.,ii. i4- 010, Vapor I20 .11., Jar, pit.. ,hot litopi., ,.,d,.,.d. -,
.-.,a I v4t-. M.11". J." .. loll. "It. 7 lava .,.. Pcoel. so. 4. ..,I. entirld, b.A. clididtill, Isla. 0 *1111-11,4 -1,, -Irl, -,,I", bill" ,,rll I. .... I,. ,,,t.1IodtIrNr, ref,- ...... Call, 21, ntl- Sr SOLICITA MATRIMON10
H 7011.1 y Call. 1. SlIa.-VI.I.. I "'. 21, Aph, 14, 1". I r 1.1,47 F, I I 11.1r. BLANCO I I
---,-- ----,-- -- -V,-- AV I D-4u.n.4. IA~ y Z11, 1. 43 P...., miye"..tit.. as 114-:071I.- '"!" To D.lnfl2 I ov% de buena presencits, que .,
991 ALt 116 I'M ArANTAMSH1 I NAVES LOCALES :L-,,- o 3 I It t lira. lAbons. A-431111
,.QlIINA A "l, Uj.d-____- li-841-1254
. bdr .... IN I., "ah.d.r. 3 d. A .1,111, V.d.d.. W. In.d .1. KTdVICIO M.. AVZ. M8QnA 1.1,!'aSrA. 'ITA UN CKLAIII) OF. -s, tenga experiencia ell
j-- 1. 1.11. Is .. 014, a. .14oll. unduatolk. I bilumn. D-1161-13-4- LOCAL AMTLIO IN CA,.. AS A..r, C I I nlr", ,K NOLIC Rawl, ble ingk
I.. A., ."":d"111"'. "u, '""O.". '- -No :01,11,10 a No' '"" IN hiloviv"N", IN ALSIVILAIN ACRartcOll ArA AITA- Cm ,.A. n.N.,,_ Illrldrar I- ,In ql drllep, tlk,,J., de 7 ,,,,A,,,a a el negricio de ,.I 126 JARDINIEROS
1101"I'M111016I Plpa! Hlb. Not ultoll. Quill. Al.obt.. it,. I M IT restaurant, pose
- C. ". I ,Ifl,. Portal 71'1,'blI.!-'-.'.' u. 013M. Call. D. 051, ,,I,,, 2'7 Tde'
"I .I.I. .. 1. AN ..to. It 14V 513. .ofta Ird. """' Cl.b. All ...... On 11-5.30 .0 Illodales f
- a,.,, ibbinn. hall. bibre. ad.. ..IN. do su,,al'it. y I .I.yy all. ...... Pioell"' rl...I.. halt.. ."In. y .."'I"In "Li.d.. I.: Y.'.1""! -- 14"'am"I.I.- illos y carrectas 1, ARDINERO 18PAROL BE COLO1-.,... III."- bl .46tona., ."let. 4. ditoloo, rudbi 1- I to IS y 211, Allot.. do 91 V.d.d.. I.Itrm'. in .:.r tri-- ,.,,. I 104 COCI aporte buenal; referencian pa j ,, pnrticulAr, Male at Campo, at a
$111-11-13 M. y '10 jw-. fix P. a. Int., b """'h'. y U....A., .It... ad..... "I'll I I 11 6n de un ecstIrK ,efreric CUILres y
11011 do C36 title IN. .1 .1 W.Pl. Ila., do 0 11".lb, M b ....... T.Iol.b. U-7479 NERAS COCINEROS
. wt It 7.111.1. ro,1:1 11 .- -......--- IS I
4. I'll I in, M P, IN. D-61'a, 81-4 D-414-16.4 -n-ta. Ile_ n
- -- bih, -1
- fAlirl ,N'TO $Wii ".1"'Illy No -- , --i1-F.rTlFXhXr., At,. NoLICITO TINA MIIKNA ('04-INKXA ME.
00,60 PA i XIPAM iAACSN; isdal Torias oficins.
AI-1W .I.,T A-. I -.,I., ,-I.. 1- 1-1 -- -'-"-- 90 A1,1.1,: .4'Als, Mar....b., C A- SELA2, A IlI.1rad US., 11 11. gocio. Se CIR alimentaxi6n, mag-"I'll"'We'. ]]an
AL9 RN .., 1, .bj.. Int ... .... : ,,, It". "I'-'... 'll".. I~. I- 25 41,,D-753-126-4
1* I" I -4111, AM.... TV 6 1. a.. 'a 01, ....... ::,. ,ridI. ",
"-,. r ell cLadboh., 41l.l. -, 0 11%, lNil till.l.a. ". P., ,,I .... r I -1,lj ..... -Ibbl- I~- ,,, llificit nlopurliento y retri uo'. , t1-1 ",. ,;1, 1*1 11 0 1.1" I 111:::, I I" : 'u. I. y bu ,,,'I l. A-11 .7
I lt!""Illl "A.""I.rk".,.".I .11, I I I III, b
Ill. .at., volloo.r. ol.'ll, ban. I-,,. i!i,.,y e.1,"I.d.1 fr., I '.',%'.,L, vi". I. v.M., ........ I Ill, I,
... J .11., ..."'.. .1,11.., ;,". ItI.1lI1,!o1 I a, or hall., .olorta, loriviwi'll., Olt. -.----, ......... ,!.u'l'.,:, l4,: b- .,., it"' "::o". ..", "" 661I adecuada. Indispensable'127 OPERARIOS AFRENDICES
11 -Tilrl"' 'L ", I" 1"t"'.!, :. ;'S..."th .1411'allllhl a, k ,itroldiod Ill .all. Ijifipol.:, Qnvirii.doijilit ALOVILA AN4rL11-T 10tirII6 ,,I: ,.rrul. M.,eJ.,V!.IblIub.I- wr,'. 1111 104 4JI-etinir estas condiciones. inror- A
".1114.11!'"- snfrbl. "Millottfl,". 11 2111.11-S. $r.,.I To liditlell voli-10, v ... I ,,,I,,,. J. .1 .1 .1 (brd .. .... . - L.AXIL as C- CR TTVA CLASS OR
6JWAF" T MEN;fiil II45-A0 "o '-' It. I I. I 1. ----- loll ... ... r, vu.bjulrr I,. ,:;......." he licidlial.raR: 6 CmICNAT SLANCAC. i Ines Tel&f. 1-9245. D-636-117-4. ; Irlb.j. pdbrra, ,1,: A3 1351.
Alq-.11. .,J., -.4.1, 1 -.0- -bb, ., b"Itroll, 3.1 .1. 11,11. IN y 1 4. 110111110 A- CAMA-,-T0AiF11KATA IIE '#"I P- I D-792-1274
li. ;, ,,,,, Cto I ort FA 63 'DEPARTAMENTOS 'A trial QVILA .. "I" ,bar- dulit' tur-li I- 1 1%r.N.' VIJITWRIVILA 14 -W 'A IN. l- ,,, .I $-I. J."- 'dl ?.,;".,!,-, I"'! .'.. ',-.'l.%,,TT: --
- I No. 10i I do N 0 .1'".'"". .
I" 1."" "I i : ". .brd. .11 Plot, IS W-M. a. -- "'I" I'00". wl;" Ilr .1 .viul do' eu3.r It I;.: All..bonrlb, 10 U-NI3.104-41
Ill., 0.11 (I .! ". I QVIN .11 '.I "O.N. I I -cT --fr i 128 AGENTES VENDEDORES
k-., ...l., ....... Tz":., I .,,,I, II,M- .jdt .'!a Ill'i""blu Vub"nub"I do ad"' 02 "QUILA WEPTUNO as A I U-447-11.4 h An' ".d. a a SE OM ECEN
11,6064-014, M Iba"".,", lo h",-",I' "" """'I U- N.,h Or.ovI.I. No. isli, 3db 1, .__ __ .,_ Ill"" ) ""b'-- """ Nei Surma: oic
for bil Au y Mad. I. d.b."..brIl ... ...... I ...... y MN 4,CMITRN ,MoFoNjCjoNgA eon ji 1 g;lkj u, r,i,;, grvbju, ll,,"Il. III,
a. Oro' 11 A .11t1r, AP jj;. I IT ...... I. ZOO* It ..... :".:;; bf,". 1. II.C %,:, :" to. .nedbin. ,do,]. dnn...' clint-Ill.1 ,BE
"I'd" 1. .. I ;,., '. c.p.ri.thei. de 20 Silo.
""l-I 14-Y ... 4"' I'll."rid. I-: Nt. ..I... lot, ........ III, Ito- .,..It. -.1 Plant. nbldIl I,
I'm 01-1,46.. elm.1111'. On. Pul" a I a, I llr-.b.I.. O..... Infl.rde.: ".%I
... 1- I N,'.1.., ",:.-,,,,, ,: jk.all.,J., ;' 'A"jill "a TNI. ,Vt! .7"I CRIADAS CRIADOS I "..,,.' Cr.
... l,., I 1. .l., It I no., P-4:1.13.4 convi. I.1 ........ _T_ O -- -1-I v rrl I ... biru I eltr. 2 y 4, La .,,,I .-, I -"44k .11 ;. It It. 'hudl... 11 ^ V 4, .. I ev 1'. 'I ... I., crmlle. Ias It or..
41 4 1 1 11 1' I. !C-#- ------ --- '- front.. S.. Mlrool old, Zrir r- MR ALQlllLA CANA SM #At. CON NALA., In.", 11-313a. D-NO-104-4 ; vNA ,rxnxA rRrASOLA T x-obs %- vincla., [lame Armando, R04435, I
"'Mit ... Naloto ,,..". I rilI.Y.-- A 4.1 I------ Dt-' A;.11111,0 .%rA.TA.NWVO ruRTAI, 'IN, .2536-04-14 %IF --d'% ,!14l. .A .. ........ III ... . ...... irs--j-0- - -- - -- j I Ill. do .. Ir.h.j. -bl de .......
$0 .0, Lujoso ArAOTAMPFdTO NALA. CVAN- art,, TIN y rnr ,,,*.,*" 111. I.I. -Wrln d::.. Vill. ,, ,,,,,,:,,,;"!, 11(d[.TA COOMMMA QUM 9 D-6q2.I2A4
. "Itt Kid- 1, .11.1 -161. do 1. hinfln. Ill 1. ,,,,, 1,,h.)n
d- 41.4 rm.. billion, --wld.. -IN., P,.- L'a" liola. n to ".3411M. FOTOGIfA S Mo. 44. Iibn, ,,,I.. I.. A v:o:, ,. n .......... 'I'd "I'lli'll 11"'. d o- "'. .1,I.I. P ... .... -fta,
- -- I I M OSS-13-4, ........ .111 I. 3 R It. IN. Ill-lu, fallen. 11.1N I ... In It l .. ublu
OV 0411ICAK Ai PTAXVNt 4 Inill I. C 0 ,C.11. 0 ff.; 111%.1bod, .04ri 1.10'.. Oro. I ... I LtbirIn.d. Mal, ....... 1. Par. Irldn, lobT 1:1,I. I.. 'Al.1111.M 770. Ali,,, 4, III. ).,A.r. d,.d. Ill 12 ,,, .del.W., in ..'.."129 OFICINISTAS
ftovidi "ATUMO Ill. burnout fulpritti. .. .dill.(. ,old .... M. AS Y 9. Alm,11.0do Alln'llfirlit
,-- .. .I. -.A- 4 b.ilki.l.. I .buohi. VIRI.O., 1% ...K .. No. jfj-d 6,--,- jSjjC,jj- ": III So blrdul., III lad. .y. r..".1
... Ill, -114143:! P U '. -1142.1t,4-4. plir van debtr, prsuntar Par Crmn ,I JOVEN TAQUI(IRATA-MICANOGRAY4
. Ill~ ,, oit4 'l'a "Nut" ,a I~ YIr 4simr1salawn 1. r.116. vu. r..I. '. IT '" Saba,., .;.it. -I.I.Pd. .1,.. to ....... .. .- --,--- 1) -- -4" ,'I'. -- --- 4..#I.i allows. Call: do bodr, MuA Ile allies.. rr.Y.Al.l..Il It crur, L, Pat. A MA C DEL COILCGIO INIC- PANA cociNAA T LaarIAK MOLICrin j T,101.bo A-4#01. -11!-I hltit ,opllftl. Trill.- ead. ,..,, or.
- I II.OADIRA
1 'u4 WF .Par. .. I.I.Inall r.II.b.d. Cli Total.. I+U
BAT 'It" No. III. vot., A y 7. flie- I blIn. ,,..,,, b . ,d -- -- -- 2 134
V
-- IMAFA CIT_ ,b,- ..Irri..1r. Stmal.l. do .berra.
. jj:L?!O.gA.II SIP in, ,N It Ia 1. I, 0 A b ,n,,Iot, CILAY PKR.Z. UNA AMACRA,111.y. I, Villwilrolu, A ..'j-727C Is _ i,_ C ._ all. do rutv.ldan.ut. -vo-6 APISiANIN"I .at., 1-6 to Ay .to I ---- Pat I. I'. ".. .1uph., 3 I"".... n1lut. j d ... Ir.b.to. lbf--I.. do... lir I-e-ril, I., it., ,robot.. ..' 1'.1.111 lurn'.1
A Utel' I NA FRESCO '"- t!-* SM to II- ;0-nrlaa. dua. ...It-. I. Co..
1:1. ..", 6.0o"i" 1, D-1010 13-4 CSUO_" rwtj1oitIKKIA. MMAD SALON. IIpl::ai- 11, IT~~ 1.1%. -1111111 "a U n ......... "- '"- I-111 I'll" I .... I ..... 1h.,1,-. Un. ,,,lot. it, ,.fit. ,ldn, y -Iv.., t.bNo.. RjVNC
fresco, cAmodo .. 1, 11 I ........ ".. D-935-1.4-4 i 17 an.,. Y ,I dr.r. r.l.,-I., I,, It, In ,I H-2761-1294 .to.
.. !Mi,.".l'."b.. no 11 4, 14 c. Apartarnientil I ........ ,, 1 ".'", I I(,
sl 1. N.j.Allulll O.. H.N.H. 01.141. .,% I. CA)CI "I'll' I- Nrrd- "'I'
It."il! Wi...:." I --, HASITACITki r"b"I"r'" It at" ......... l.r., ,.! ,,,,,",."",,,.",,,,, ,,,.r.,,,,,",!.,.,,,,,..
9410 Is 4 y r1rionle, Kstrieta morAlldn(P 84 !-I". Not. lit"Ibl'." ". luunulnub 1 1 1. HOLA LANCA D-1012-14.4'SECRETARIC), '
- Ill. .' "ll"I"' "no "hil"16"' it 1'00 J'A'"'I"ned le funilli., h-r crlrl.l' ...., -it, oninctior, I hablINCIOllell. ALCIFILis VISA AMVLXA ZANITA- I's"' '"" ...... I 11-3005. vj.t.,b-udIu.), 00 C -- a-1177-liki ell. 1, 11 .PARTICULAR.
- .
CALL11's-Na, 34, 18Tic I'll -PnoxIxA1" FIvvu,. persons. Atria, durmir colu. -Iel .", 01-7.4 CSI'AROLA. In( l6s, espafiol, joven experM116imik Cu i ... 'r;"... N*.E.,
IT closets, boilu JnLoroalodo via'. aN*,* at Loss. May -111jud., ----" 0-" S'P'-V iE-ALOaILA UNA I 11
C .' AL4111LO LOCAL. 12 1. aIIIIA SINIL, C.11gio 11.11-11. -111 SASYA Ile 611, ".1c.,nel" 'I[ ".., ,.To v.1n1d
S C U-vrl-w 1. ) I., VII.do.' F-US. y ; 1, 1, ..U.0. Uu. i I I
Stab AVEKIDA3 PI.,.. doo.a. .. -1 C-111 12 rrill Ill. 1 .' to 100% conoce todo Estado.
"' It ; ul "ll"ll"
A.-- W. bo- -F Oula, .to n coins Mai, calentador, baiN .n ,,".!,'r." )rC.n.111.4a. 101'llr.- .I 1. .mltai. P.rini
re"' 1 34 y C, 11.11. Am.m. lni...'s'. brIj".'l*diu P"'I.I. dill.) It'tro F, sit., Wcad. I --- -- D -INI-11. .I. '". 0.1 ... "'a' I'""bia b.11b, 'cunplet.. elvdi. , Unidos, dispuesto viajar. InferI.- CI. ., 1. "-: CRI"G ESPANI.L. BE 0
. .*ooluai -, ; do fAmplio bolcAn, 2.1 y 10, I.r.N.I... 13. 251-. 1 ,.loll In
., .d-, I 11 ,duou. .It to. .. V,,III,,, -- -- irld D-I -104.4"UEM 118,11REla"os. 1 I.ol.dor. llf.lbr-: A ... I,. "k ones F-4264, rnafianas.
-- I Tell, X-1515. INAMMACION AMUSI1tA,9 4. ..... A1,1191'. D -L, --.-' ; Pat' Co.' ""' ll.j- ..lue rr
h A, IA CA- ALQUILD RAYS M MT. TIXNC ort. __ __ -- -- ASSI-129.8.
ll:, .-". 11.1lanno, Wild 1. ol Ill bor- LI,,,. 3 no. so em. totor, inonot'n,', A -- :KI thl- :i. WIT. 11111.1. br.K.I..IRL. ....,., Id"Irg.Illill. b.l......'efirerb...., tek-f.- 14
P1, 7=:tt=d,-" C-35-82-4 .b., ,- ,-. ,14, .ild. "Mon.. .F.-!; I.,., """""I" ... to .IQ ad D-11391-11.4 --OFFIC, .ny,-. lot rRAr.n IIIIIN -BE 1=1611V 11.11I;1; !.":;'1-," IIIe,";"T,rv-NVd4.M,. C( -Y
I* "I, "' 7 "I "'. or "r'. ,.: .... lo.n 00. 1. or --- -- --- -- -- No.,.- oil. y Muol'. I, inqnbla, M. A, Parl,11 I It I* ,1,, do 1-- do] Con~ I ... r ...... "'ijNIj.j4.'I. i1LThCAKKTOWr .TiNiK CRIATI. all., ,ad., ,r ..... rlrn,.... I~. -.-I- I-To, Na In I In.. TI.b. a.- I -,- "'Irl"Id.d.
r VxTo--iN;iSO ALQ%41 0 10IIII4110 "06SAVAR'. BOLIVAR N- IM. U-M.*4.4 Lu Point. D, Sil 11.1 I Pl" 211-104-4 !,,,, ','f"',',,,',"' ,',*,""" td.y... pra-- .,r- -rn ...... r"'
."I- i. -"t! W.-oalloo., "t'"orou"", 2.1l....l. -1211. I- H.5
.. Ill! iLCVN.O DOG IMS[TACIONCS. ,- raja .a,,. ,bundani,. Intrin- hit-fl. I .... ra I.Irr- A.M67 ,
-- AM la, LOCAL PARA COOKOUT ii 6.11 I hot. in SAL. .4171EX y -- Id-, JbIple,. y rdb,,I..j 1,.7-rlr'-:1,vv,
lil ... I IT, bot A., ;: r-34 __ I 165 MANEJADORAS -51.. D-914-113-4 """;-.-ITN.4
rw = A -I--. I-- ... .I.t:. '.-' .. I -.1 I ,
" 1.""".I.R.' :.-,I.. bi U%.- ... Ill.;. It. t,;..,, leTal"I.Ol'., laloslilgdolwli ,w; too ... Irl, _- 1-1111-ol-41
*t" x Vt . Mon. '. So '... "T,.al '.Irl-,, I.. -. --"- XX ALQUaA rF.NTMOIISX CON TODAM -- ....... ,-,- -I' -1- 4 ''A:"":T .4. V.n -Z','IM.- O1.114111 M. 1-1 -- MR, I-'- So I N."tou., -4 lu m-dId.d,. ,j,.bro,. ydroofirj- I"'- SOLICITO BUENA NAMEJAzIONA, Con, "ra I, ni '.' ""rll"C' RLA-CrTjRNo MECAWO FtArA at orRccc PARA
Is Aiiia'TAN" s, u $016 81,13.v .. I "I 11-M-04.4 --- It.. 'd I I '-; I .b ft in. ,,,. -I.. "" : In' ,Irr'-X7 I ,19, ,,m,%,r. .
t" ". ou alwasia- oi- 4. --- AZ4V=* CASA PROVIZ Y IAL- -a3 o'"!db" .' a,'':.bd,', ,'. PM rd"N.r., rr Irleleld.l. bit,. intend.; or I , on, .I.,
7-iiii Inforble, M-5259 rIr gr 'A,.rar.dl I .7 '1'." ','.', A'8
as III! :I',... Pj ... 4"21,1" I. No. I, & vw -. .N,,h-.. To-do
I., SM at ALCUILA Will.% IKAX 64 1 pull.. D-11.-11. il D-1094-IN 4
I 4. -"Wait- Ill.. iw111 1-11 .." .-a .,O.. ,...Ill. (-.I.rl., ilInd. 6.1 C.,rod. L.. Hav,. ,- 15 No 06, Sr.. 1 Lnd-t,1. No. 2 .
IN. 1.1 ra it M, 71cerin'.. it.; A I. q N'ptun., D-831-106-4 s'. ,"Ry.t.r I,
, ell A., ONSONSAT No. Sal, 14111111. as .1 sides, een psl. I, I a I.r.a notarto Afaran rtrrx. X., rhi.flit. 1,ne.irnal. Jet.,... I.. -- -- --",& l 1-1 .b,.l1- .dark Noul ...P.A.'ad, -4 .44 Ida .11".. a. ..., - -- -,- -. - ---- --RW17K.N WE HE INA PIT! JnVFK. 11 A."S. CIATILA T ENCRIat (N.
A :,rhl -" 'I 116G.' Central y .Ida 9.024, 11-600. i0i5cl UNA MUCXACXA mrl.* -rbl, '.. 'Iferenrl... ,drt;vu,;" 1.11, 11;1'1. 4-1" I: '.,.A TIj,,",,-1dIh
kIqiriT.4-ls iiafAwSTZO .1 ,07 4, rlsla, mal,11al, dad Isailli- extown Tvibraftess. OqUend. 4611 IN111"!i 'I.I.O.. 1) Ah-L n
to. IIIA YTdo. bull,. ulud, par. m-j.rrl- It, brpiet. -ioootr aucu
4-1. 1-1.1-, I ittorl. "W", duol., Ron, b4A4 Interealadd. InUlards. D. P. I in .. '".
.I'. bl- -- A. ... I .11.1. A. Irt d1, 9n. AJKVIL ACTICIS A7MINIMAJLZS ATA. MAI, d- .An.. d.rmIr -I.' In ,;-,. hr, del .a--- Lt.-., M-l?". Lub.. .or-. It.1b.,- 1, rifie" bo,. .d. ,r"I...
, I IT '. 'N4 4ad INII- A I 7WABITACIW 14 OFICINAS 3d.."N', 11, ,nIC. 13 y 14 Cs.M, jar-1 -16b. I D-ISS-119-4 IlDrej. Lullar: X-20,bi.
bl ". to Z I p.,54_1"_4
, I., Ajol."..:"J .,-- "blor ,*,,,At,,,,,. -,n.,,tjn(.lni ,,It, ALQUILO FIRKSCAS Srld. 25 III~ ta P. I., I .
, -ljW,-,!-! 01 l I WL plis P. To. 1), I... ,I-., ".at I'M a nari" .mtbabl.d.m sin a con led. ..I., Ioned.r, I vl-t-!J d- ". mirle.". Sla. d. CrIX. AnItlI.1',ii-
d*oAslailisawox, vialo, tolkono y damils romodl. 19 ALQUILAN ANIPLIAS T VKNTII A- d;.',e','.,-,'.'A. jbI.,p.I.,Id. poll., I.,-i7l0-_IIr. Pill. let,[.. 4. D-1141-105-4. ,, I" B'XV'ZN'I JOVEN. CON
'd Tom a. pood* 0 "j"'L", do. 'ald.urim at -at. = -I.I do .67,13. I --- --- I - -FCjI terencur de ,,,, jr,,brular. Ole~ an NRt. JOv" CON ro.worimIENT05 "
I I., In .... '. Into.
No r- b. _!- tilde# do 19 loss Ii ,Audiantes. I Ill,, but. 4".. IlTdban: lit --- A 1. 1-lovi,,bin. brief ... B-4493 Ir.bIr, I, olr- -1 ... ...........
h. ,; b, 7"Z k- -RF swric ,uI 11-1 177,90-4. i I n.nL".C.n,-,.,-- laitC"- 11 I..,.
..I., 'MINId., imphal.: O.r, "Bi .1 Olsix ,Ia CALIA 11 IA NO. 5011. $1101, .. L) y E. Virdulo, Pa M1,1;b, ll*.,4*1 1 d. D-363-113.4
- .. Aj- ...". Ill 16 l.i..Ij ..;"a, itkile.. I.N11111, 11, III.- -' '.'"d .l',' _ It Ir'(7'",'ul. I.I.r...':
No. 304. Mir. 11 L Ved.d., SICIUI- do. wulva. 13.1dar. 11-743-114.4 1.1l.'414. .". Villd- .1,TI#f -jak- TERMIIIlk6A It" In ............. .. .Ir'1!rrl. "-," I!:- ---- -- -- -- - -- I. It I.., ...,
-,-.---- - .- ..."I... I "I Irlit'" 1 111 '., 1111111.,11lill Pill U-11184 CIFREcr.sE PARA RACER EL M-2'
I Ia,~ - to will sporistronI.It do 3 Billiton, It- hl"'". SE ALQUILA I- ,'I 'Iti 1,1,r -. A 121
NP, 6CA OUR 4A. ViDAD6 car. Ave. 9"S., entri, 12 Y A,,; ... I I -4"I"'... 1. -' Ii pj I Is
P,- 11- UILAN vingroom, clatall, II.A. ."Vktir, art.- Al4oll. hooll.06. 1. r,10., m.j- dc f.bri -:-':T1, I .' .r b."a' ALQ Ill, -- u .'I bi, .1": '- I, "., ell, ,cfi-reniri, 131 OFERTAS VARIAS
4 Ili 13. Amp. Almendares. lardin, llorlidji
I. 4--bbool, ,=.'.-_'L1j.jo--"j7.: do. roollia y terro", Injorm": Telf l: d 1. .. I -D41ra05-41U-I880.___ __ D-705-118-4'-
, r- wrtla, Co. 14.35". 1. OFICINAS I.S ,.,,.,, nct.1-11.1 ..TI.AVIT. .CMA- FTIA.
-- "' u-Ital .b" vol""'..' 4a:"b'14'. N" %...!l. .'j1'."- mill. 2A, cilcina Ila., $50,W). Inf.t-' .I-A -11.011.1. I.
III A ... oor M.tt 1, M. SO. La at .... -r -- D-674-4 .10 ; 109 COSTURERAS MODISTAS Ill, ..... bbi-. -n r--,br, ,Irs,. -pIli- .
-1 1iIyl 1J."11-al-4 I'M, At if I- -.---- BernaX4 243, casil esquirta mail, en I., Inisma. : --, .Ir,1,nIe I I, 1-74- MN1l' "-,al'-'I;.r'bl ",-h- d,,,, -I-,,,, 1, -r ...
*I'm-* 11- --AiF;NTw AMPLIA. I '"'b"I"'" .I --- I ...... I. ..
cl6n Almandares, slquldo espaclit. .H89-90-4 lC11.11T. ..RMCPIAR SsrAN Co.,.. '"'"I" _"a fi.-. T--..
li Vwswstv VIVA FRESCO RKSIDKPICLAI; FAMILIAR Muralist edificlo nuevor servi D 111,1111, It .
.%dfi,,"- nl-14lJ-.PC- ll-lul- --- .- ---- Al-litla- Iburill S---.I. .1. -41. I I., 'I". it h.bit.616a still. Otra con m-bj.% CIO elevator. 11-517346-9 Sept. jjc -ALaul7Ckx -s.1W ch I C Ir. I -----
l,-,. a- -"::, -No I ...... 1' ':: IN: '31111 hall 2 habitacioncts, co. -' BAN- ACAZJZ. 1,111, Ill lot.. or .,t.n,,I-. .C -- "-'A"- .11ASCL NCRII. H---I 7 lt.,i
11, $20. B-4046. 4110.8 ron.11.11, 1. .diflO. do IT., plan-! I I P- -d D-615-IN-4. Ill I'll, ,,ovbl- PI ... no, obahoub ... ... ii- s.. CiTrI7ns--m-;,-.-DCsE.-""" ""' __ IT BK ALQUtLa rANTICIVAUICIN ubt vull.do,' tru ...... r frenj.,. I'l,"n., no-92". .
4 _w-- I- 6 1:1"Lot -4' 11"i nictilwr b.Ko corrifletal patio .... ALQUIS Bell RAPITT .rW Inudonk -LAVANDEROS D-1-1-1 a., 1.16-I ll-.. --Ill . -I.r
sb *t;infi ti ArasuWe ot". I. 1,,-, do, tileft. eurin. 110 LAVANDERAS ,- ... .... l r-bI-r-- Lut'l.,
-iorvi-iFiVio con au I lived I Y "No Of Card an At- 40. 9 11 d SIS tralou.I... In ,b.h..,
. 1. on.A... ,ael..N..." -4 v.-I.. Old a.., -11-1 ......
'Lou Mi% --- I 1.17.1: ovxr.rKsy MUORACTIA-InFl. Ill 607A F-- H-11.1.1-I.11 4
.r.% I;.6Xw -V" '1z, ,-" ,"a'.- j,",: Ile, calantisdor, Jes6z del Man- ,d,.- 0. 1. roda. doon. 4 I Cloont. MI. W-04". 'to did.d.,, n 1, mjrd del report,. -- - -- - -Ttl MOTACITO UNA RUINA LAVANDERA VA. 1-111bo. trIir-l. Id.d. Ill.d. -;,, D. C-11AAnjon o ,.,a,,. .rjrrS
16, I'bo; N; ::bC. .M.rT.Id' J."""j, to 541. Llaye On III ultimayiSo. D-347-64.0 N.Ml.dd.j. .. Avenida y Mn-.m.,,d..d., ,,h,,tt.da 1, rp, Ile 1, T-l, trier ... bo y .be t,.I,.,., ,,. .P hr, l,,d..,,. ,I.,
do L. C.p.. all. d .". 1. rl.r. Sueld. SIGod, In. I~. r.7al,. 'I ,I ......
g.X"ildn' C"DA $7 r' 1,11, C, .-...Mr, I .,Bl 117, IV,. I fllm,,.: B-7139. Tlr,,r, No 7 ,,I,, aO ly .2 ---- D-le,5711 A .I.. PI--ll, I,., """t ., TIjj. S-2 ...
FA-X" o Old. lmrl 11 1( I ""'" -' Tolf, X-3533, C4742-4 PA!"S.Me CA at"Ho.a. 0 _.I'd KW NA P r. .1 .U" .ba Ill. arai6saint an 4
St. VKhA00, 1- 1. -10. 1. B Its D-7 I. 10 I XADA PAACTICA PA. hot., d, N rml H. W-131.9.
.. .NC.,bs,, .0-.- I. Ill.-ubdo d. VFDA66,AT40L0- hall .1 t-d.,.:.R.. .at.. till-l'. D-1013-90.4 I- Intlot). entirlIn. I'lmodor It 1-.- -- --.---
t",..$bt, bl'T*.Z,ar4j latul-J.". 4..". ",mr: .to subrishold. .in pi. 31 ALQUILA ENCt RMYRO GRAnUATIC). ATIL-InE IN.
g. Rio Malronar, Cabold. 11113, .at,. IS A", Cout jualoar. 11-4536-84-4. ...n., 4. Iii .. Vt -- 114 AGENTE5-YENDEDORES- .11 J,,I,-,., P" h""- 1-f-Ime's; 1-111- A-11-1-d--io .-he -- -denc-I I t pirtir-y .-2-.;S-. -- -13.1,42-19.i. 1'. I I ... 11'. ,,Ill., -Tl,,- ..... -...
r ..' I- .a '." ',bt rj '#',' hollows, y bloldupw .Mbobbn d.o-,-,I"""' al4' 91 JESUS DEL.MONTE If VISORA SOLICITAMOX -- -- - -COM
:.'u,'- blij I I .. ,.. r,..= ., I.": blibiblor a No. ctrN as kN TOTIA I-Ailr-87471 OFIRECESE MUCHACHA TIef,,,, A-117415. FI-2351 B-7913
0-9.111, ". WIN. ilas it as d No yjuhbojt j.jhNModN,.- I, At!.- .1,206, ILk". COMMISSION brift- 1.1 ... INS., Nervial do, Lot
0:. P, IN, ..C,..L,4' bilsoli ou Ida. I bln- go%",. .-vII, ell,.' due. Ago, abundant. At~ d, 1, briu. ... ,--..-. Viva" I NU v . pill, do R I'vIent. y formal. teler'.... rl ... '. ---- -- -- -- D-7-131 .3.
, A or "n.."Ru Culn Apodaca 364, ,-1 .". Solo... I.I.r..,., In as ALQUILAN CASA$ DO'S/L GAB 01. 1. do R,,Jl,. --fle,,dj cl.vuldit r,,.',,,:aCjr -- -- Saw, tT I I..... ". do, thoeh. ent. 13 1, No. ,. el .,111111 ,r , '""" Par. "..."ns' OCRF( FS It JOVEN BLANCO, FUERIE.
keA.1A..'"T CAIJA :8 ; ,.b. "Lit "og"Nd. r. .06i..... Cap. I,.-,. @I Foolo. r-idw. 1. al!nta. A-0111. C.11.11_5 r-l,, I II.A. ura, .,,ad,. do I- M.H.. Iiii-I do v ..... Men our ratio I, .. ...... I. .del
A,*""Ill 11 I- I- 542-04-b. Edibuni y Ltood- All, Inundll.. Obbint, Sol In~ Clh. Me. .d.I.L Rabe t,.b.).,. P.la -, ., .,h.r 7I-. It 1-11d.
Alobiblul. I,~ In .,.., 1.1381, as 11 y %.n :.-- D 4 ,,go, ut, ; Ande..
., bi -- -j7jiljF.jpE ll..J,. V1.1, Algre ,nlre I pirdla y Plitly 0 slim It-5111-114-J.1 - ----- _, '88 '111-4 T- I ............
,bl= ... ht- bl 4:obi.% I VII&A Ili. V-144-11114 It ALQUUA SAUtTACION A NOUN, a CEDIC CANA r1toru -- _- D-829-1.11.4
- 1 $110 Mo. 0,71M-05-4 ---7 14 it. IJN:Illl
MI ... W bili. ,IETRTA DESEA COLOCARSE PARA TODO st I'
-Mi- 1 $75. $115 I a Part or, .. I'Mi..... I. del. Infornien I Il'o.m. I Y' "' _11 .-pt:1soLiC1TO 0 VICINDEDORE111, --AtQUdPr--AVA A -i;6-- IN "' P4.!-.1. Son Z y r. Ill". his Ratio. "I '1116, JOvFN IMSEA TRAIMAJAR Poll LA NO.
"' ....... Aind Ila XIOIIEL FRUIIXXOA No. L ti .-. -1 I. itfiv -uddivionirdl, ,Iv. el .ervici. men .. ..... all d, Tura ... lout, -.I...W=- ..- A... -- %a ., -bb.-w '. Katilly, 1/2 ,,I.. stooolo... ..., j 4 q. Mantilla D r, v, I'!, :i
" 4 44 ,. -Iilg- 172 u""j ,b '".","'b" 45 4l'. ( -,,,v r."--l',-l.'9,',
.- ,,, 1. 111, -1 rd:. --------- F .AL ILO AM. AUUTL r ...." .!'I'll"i'11.111.111. c. MO solo. Puedc lim li-- C-11 Col.- id: 1 4 i .1 I- ,. ".... --- I., b, _d I I.. Lbir. F. d, And..d. w, ..., ........ .. too. 11 1,111111"1131"u-'11.1'. mairim. d.d ......... I T -ard- S-I~. .M, .- .,i-. R.- I-. 11 WR CASA AWVICIILAS Cl.,.. .A. No.
" ,IlA--rb q- Ili.. AS~ 'I riso. Intormr, A-MRIJ, -- H-4494-4fl.-Id:. Munle 71L 1". I Iol. ..an .."
-- I~ A:I dill "I Tin. bdoltarl ... .1 0 AGOIAIL IN. Sgarilldo I plancil.tr, ZUrci,, ,1,. It,- L l.i';,',-I':-1II l"ll"T' T-lb-1- -1 bt
Lit said-u-4, .I Rio .N4..,N.. No -j"I
to. elilluo. Rodu hor.a. It aunv. Aa-,.,a,'.'.-': I'. bablitel ...... -rnd-1. I~ -T -Ila 11- -rllj. Lbl,- Ill C111.4. 1. C.I..bb, y Al.i.rbill., I obt it JMQ TISLAN 0 BALTON MAN ANAM. D-IM-114A """ I .,
...I. ilool'. lixtell.11. W., earlout 1. ... Wert- 0"' ..'I'.. --. ne 8 gun. 1--11I. -a... I.rd,, M 5;.15.
".I I .'-.'I. T-Ii low. I.N. do. 3.. Mo. I U......,.,. tood, at.. Trrt,. ,at,. NEEEBITAKO* itra on vswr^i rASA in-11-cciti. y III ... rli. I~
I'. CA N' -' .- A I "" IntorMan BLIM9. Air-'. -- .-- I-'.
-11. --- ..- .. .a .': .. .1. Lit." y Surtionood Iduldia., -Ioldor, bids, Ill,-hdo. C.0-i -rurb,,r
4. -1., : li 0 ."; T It, 2.8"j, 1-111, Or ,r1irubt. h...r 1,.n.,.blc,. TIif.n. A-0638. -- - -- -, I h.."all.- I- -- U. .1 D-970-44-4. FOR PKQVK*A .XQA it ... r1,1P d. ell.d., G.1111.. Aplig.,51dI.Idd romfidlin E-ild,.. rC.A.. Ar,, NECESITO TRARAJAR. TENGO
-., I .Y.A.l""-0o nral,! =.I" ho .r.. Ill.rnro, I. ou... I I.: C D-112 '
- 4. ... 1 111.11 -- IA I -. -I ,Zh. ul.. Iluld, To)&( ... .. IaI.'.. "r'l.. *11"..'P,"1,61111,i. Illr- I~ 4 1 184
I. ,;-- ..I,, S ALIQUILIT SIANITACTOIN Teriencol Y upirad6n, fi-.101-114.17 a, ,,I ----- m-:91..n.. Ille- La H.h.cr, y d,.
= .,o. .r..s. 4. 1. IN 4 W B-7913. 04. IN -j-- --R X
A. Bar. hunbral ool.Ut iml,.d. I.* Pat.. ....I.. I.K. Md,411. M (bat--, I,,- - -- --h C -1-1141 11 J-%'F.%' TILAN-.4nas ptninctal. Clor
d.el.dCa.l., Ardee I.I.M.. IN. I :1, IN n %endedor. ten.
IN IN., ., I .1 _: 31,11 1ASSIO."WINTIL" OMsIM IS ,V br"- mr-- b.", '- g. ,4 .,i, I. -f ... -- Ins que 1ru.c-F1 -4. .1 Total-.. A". y JI.Al.... I- (Illld Old. 1 ... rl.1, brIk, T.l.-,,,r tell. 11.1m, A ... ride. 50-9435
1", lt, X APTOS MODERNO ...... .,A" E. -E.n... -- -n---- --d or... do". "' GRAN OPORTUNIOAD ds"""rr";" Llama I
, MAS3, 24-1. CRD0 CAMA. WAIJL. a LIC A co C "I. --dr. do, Id.-., 1,.A. ,It ,-,,-I 11 MI 111. -.1r. It Vouldi I .14, 10-1-1 I T."X-ItIn E"= -- d.
if-AiLiilvit zw-.it'i- XV7. .. rb.: l."L ', IT no. 1, In 17 u I' I 4 1-3.-l I.-I D-691.111-4
I. --- d- rdl,1- -;-'-' BS ALQUIIA UNA RA01ITACION CON ';d'I" .1.,Ir .1. ., ,.,I .. 0';
N_ b__ ,4"- M b-,., dd".4c..' ia' d:d.. Ctrifiril.. Allot- Ind. U -1 -- - -- -- -- _ __ --..T --j:,,*--.,, ""I food. fildu I Ill., Noll ... No bd Pill. I.f.r ... a., Af-037A do ,,, Venddo- prrt-I.d.jg .prinelpit., .: A
lb _- ,unIN I, - -Ibl. .t ...... Tv. In re a :1, CRIAO FOR JoXy rLRr7 Dr, 1.4 tHPLTA.19 IN EL
I No 4 -, 6.1bt Ili -1--, .."d.,,ill. vulbi. %-., $100. Indiapur-1,11. tbolmr. Mi% in- lira y d I I 6 P.m. D-1124-01 ; Rfla OFRECESE
#1 1.11u). D 1144-4 "' In -1111" y -Id., D1,1.1- Sra ]I- Mal CUMplidnra parm I, ,irrd,, may,, di, edd
izIl,..d, I -' al-all' D-11J41-11 W mg 4 farmu: Concordia 111, Apto. 11 I .1* -., I ds I.;1;.".., 'I., 1,-11-le o no do
. .. g",., P I" ". J--r d -- -- It .;;I.7 Can. I. I.
14 .It I ON AX.QV1160 KLOftAc iom me ANN 04.1-17.4 0. .2110. Apt.. SOI..V,
11 Al;iXrl ..I FI.Cdo ArAMIAMENTO, CON dado Crimed.r. par. ..nCj.,I.r.. C-11111-- 11 ,1111- -,1d.l. Jr., Per~ hodel La.
rl ..=I, 4. Al..NA-. In h ..I. 010 I 1-172. 114-11 'P I .1. Ii lirdl,,- .
D-ill I 1. ,afl. .bl. MoIrIfflo"I ONDO CASA X 11Z SANTOS SUAREZ MENDOZA __: so con nifion, referenclis, 1.1.78$0. Nr,,,I.,, ,11 4611
"...... I Ino, V refdrut.l. a." MI., My -OLICI rer. D-703 118-4 D-1013-1314
T.W yi-om. 1. 43-40 "I". I ...l. lo.d., I TA VENDRDOR CON IS
. y (:r.1b 9 T"llo $17 r I 113111-i- III 1. v.M. do tiflubto.. M.11. d.
IN Awuii;k ".. .. N "yXr X. 2A37 -'T5r Lj 'Patirecimits 402, Ejq. DiStra BE OrTlErE JnVZN BLANCCI OPERASIO
Be --iim LA iiULALAALTAM, L.ITIN IN (." 91 I It.-). "in Alloolltr Rod. 111. (2d.. plan). 7; ..u. A. Rqual. It ituadral Allots.. ITT% D. MPES ,1-11 ad y ,--t.vl6d,. B ...... -nbbin - ,-.,--- --
PAGINA 32 DIARIO DE LA MARINA $EPTIEMBRE 4 DE 1951
"a
".a. Estab" in, gervicio
ento del w .772
M'y sentido el fallkimi i6vil P r*suntifiis ar A ,e[TAbunal 46'.,C
:, 1 -, I A S
ilv4"UD 7 pa"W 'st log hospitales do P=
pya cfibiu conVocar. las Pw pagan"- Sam "k.
la compositora Ernestina Lecuo-na, as
El reverend. F.dm Fill. del Val,
Dej6 uns eAtensa obra, fruto de su gran inspiraci6n.' Capella. do lic I. Is
a Us Aprobada Is relacl6n, do carps. El Dr.'F. Catnus I)INER0
Gui6 en s t't' i dirijgli' los goberniAillrePi Y.a iiii al
us primers estudioa a gui hertnano Ernesto 'tN so, 0 my" a caldes a. mancorrados, con cover M Pit a del TrIburtal de Cuentas, El doctor JoaO
ir.iiecm Byer is I ital, traj nll, pd, lamIll, del 1cl6n do ft g Us do i
large artIcrintdad. 1. ors Erres. msltor y pianist. dol I Banco do Sa= dot doctpr Zrni- tario del T ibut
pu a a 11D 7 rides, I a en
rn loca Ir.g. EZA -1i
;naL*cu=a Cando, notabic i.ris- bi-e. d6n "Carnum, acar,16 spro- par I'
emplimilkirs. NacJ6 an Stan- Us a "LA IDEAL"
be Ernestine tnici6 sun estudim mu. -y r lcul quo citan bar to nomenclature its lm cargm a in plo ni ks, thablendo informado qua DuSTILtA
mica). on 0 n 2T MnIps, cubrirven el alto orlimlonto, Bad Co.. *%' scuerd o el alto orgarilmoqua N-rjlTUNo EN
d u I.
11 Ctnlbro .1 in I, = u
cantimI6 rills 'r '. a mo Cain ocar, oticialmentt, a Utdo, lot los models me entregarin a lop ate.
Madarne Cold r6n, del Cns. .tart. p onto gratis. amptrantan a )as anlerrics a 0 fees is Identilicarl.6n, y me- om y alcaldes
Weds limbers. is dr pr'l': e ll) d n'i. 9'bv t:l 'rm. & = tit. .1 nui-iD.spu& =6 Bodo 4% c1next.,11 h,%c" n = dd Be tim V ,,res, modificado el pig '%IdepeC
sum an dlm y t
10. modalm a P &" d d. 1,
mje m ce hr-.n. Indut trials& do L& He- I joj e r planillam a o- eribi-mente fij.d
Ernest. cendl d de, amplost. In relachines do 01 Plena, (kel Tribunal, pars I& entre- 1jd.*, quu,.l ,,.,n LI, mayor br
M dins- 6 a 1. sums do 1.1ugm Im cuals.pueden optair Am do lot rnodelca. Odhic too so
Se lanx6 conno ccxop ltorii con y deron datm rel.clmadhis can Is a. Attie. r344. Joe catiadlos que,
living. el
"Anhelo been del -_110 X= tu r convociatcrim, I'd Wd Trib
mucho suate, Iot."coaa r, ia Clients g- Ci-I" P"
" n ',%' 1:'=q_. C, del TI- E pl"ld. Tm de mmontrat,
an Trl ural par I dal rated cl
habanersis que obtuviemn dituBldn ca Ciao rC. nte ban III,, mincu= 1 _N 4
= ,:IlZabjeat diction v-CU- bttd 1171.' Te'd' P1 lei ma
list risrommos Y= x
t Pr 1. cItsm A.- Ice Viale a do pder Ir haiciendo In Cuentan, doctor Emill. F-joinde. de lox i
lon" mks haa to, mi-mo Wa 10. lembilcacI6. -cl6n Ide Ion elegi, Camu.. tC dirigi6 ayer telegrifica- Provin
pul rlzadm doodle entrances fuerca:
do Sangre esti situ do an 0ZC46a quit "Crin'dimaiTelillo"
%W dl.!-. -Ah.,. 'a corr"Po
que.erms ml. -Ci.rrx. U 6 rra 1. funclarin bC6.dIrec- L" pl-11". an ost",ark,
Djml, Wtsrnc c n tern ra". "Jun- chim del deglo M6di,. eaL -= ..b po,
..it., el r. I de re,
to H.- y d- mi d, canci, &cuerdo del Pleno del Tribunal de D
- de exquisite tabor tropictill que = 7 unles, ju se,
le ge- much" Spin- to- Felivitaciones a nucsVo M nm
do Am6rics, incluyendo los retail. Rate ,at_ _it-d,.d-t.r J.,6
Unld- Director, por an camplafin ter Calms rit, I" pla.
allies par W des, de dm y media
C Pianists r rnesflna Lactions en defense dcAA fa ctnco Yfts
tnclUT6 concitrim on colaboracitlit
-n h C, teatr.
Y di d:V en teatrar
r. has principallet M doctor Jumm Luis RoldlitSUCK he Tvicibitim achrZtl Pledo del Trt.
redioemisoras do W- Capitation ame. dirigido a nuestra director seficir Jo- butima reser"mew el derecho de rericanas del Sur y del Centro y Norte, at L Rivera, at siguleinte telegram: On' cualqUiAt soticitud preeenta.
tales ccano lot de Broadway an liEn all timbre Y en el its todoo da'Por aEpkants a
Rex" y Pueyrred6n", de A,. Im vecinm de Im topartas Kohly rgaid... Mell;
rcc 71!unkpal; Vde Santiago de I Am Obil'Id9 L enpilinae I" NcTdi Lis" Alimendues, y en el de 1. Plantain 1-1X1 I smaller do In paiall.1 -Ftbreg de Cl.d!d' WM*v. F. mayors del pueblo tie Cuba qua 034WO ems Is 00,6161, Oftabil
plexism mmo neacitras, te fell r AceirtI6 el*Plmo dej Tfibiqual de auspiciado cor el pre. Sol ims-loAnforraii at
Idente de Im Estadw Uniclos, rals- tum comeem4riox y ta actut
t'el Hoover. Invitatim, eiratecialmeme % Cl-t= Farmindes: Cannot, pre.
ior Is PartarnAricion Ual6n de Wish. defen4a del hog" v lalarailia Cuba- dente del mixLraworl
ington, g=6 aviation" y rilild- at, n C'mmagrain una. vez nAn, a] Sailor de Cuba cioncedu un, place,
Kim esitlecis. I- is destaciedits cout. DU O DE 'rA MARINA Y, a ti, de 00 din a =tar* lafecha = clue
tastes latintiamericientim, tiunto Cuba. corpadisno sucescir do tu lustre ps. salga publicads an la-:Gsteta OLIclial
ars. aft-than not cannot de lot delouse dre. Ricemos -extensiva Cate felicl- 14 convocistaria zir Ion carWit gm, a fin do q.r1% %bteressicloo en
marine, Inchlyeran las 1.9ftd ra, t-46m a I& seflora presidents de In ACU'dir &I concurso-opoticift, presentel It de enem de lW Su cadre canclones its Ernestina Cecuonm en
lue it. Urn& periodista Ernesto 3u rewrtoric de mis Witt, 'entre toin Ime planium.-one ll!mm 1 eniP, edu dirmtor tlim Wher Boda. Maruia-GonzAle.
d.) it,. r,. J Co:e esta ca Wall Maria Moralm Carmen But. A
guete. Maria Fant.p. Zoraido Mo. LA -MM
rivw-Tomasita, Nutiez. Feriandn AnId M mroto lftuevo M-UN,6 I A L
Allue-1. 11 lurguot, CarmellX=
P!gLCDkD Y ; i 1
Wres, Adollo Utrerms, Graclela Ra
rJM Tito Gulzar, Juan Arviru Pl.
to. Pedro (Cfttoorr rt
bar Arce& Margarita Cite Ae la Carte' ii D actilar
Vargas, Lae Dan Marl" Tito C
VO TAS ral, Daniel Arroyo. Mercedes ST
Conoclend is Iran demands man#, Jamaica Dragemette, etc. Tdm6 posesi6n del cargo on In linsifiana do ayer.
do a artioned. Aunque aleisda desde hacla o1gu- A pie a In escalinata, es Hoy, por Is upche. cis al
personal '. in n Man. par deficienciall its malud. Designado'Cruz jefe de Is 0 Noma=
M WIldied-L I -VANA Btl- deals Ads artlatic. active pus can- I ficina do Oriente
UNI14ULSrrY he wile, clones obruen difunditrid;ae en a, a consigifil do Is F.E.U. Parque del Cristo, soxi
nu.40 dean Custom qua carn, me, U Is Piano its aye entra6 in quo h @:er east collim ro
it. .1 Sain de mmsrU life. Bi- Y on e extr a trav4s de pro un
parg el mitin de inafiana el mitin del niagiacri otreedilro'd I jus slern
on grabacloneston cass T peliculaims. a Is CartarsVactitar del pro rno.jh u Istites.
irridit, lon. mks trUielem. =A. illso
do con at aterm university. at oefior Manuel Cru, rer. Y A.1b.1 Ito""ad' ria'"dalmr Juan Baja Is milaigna rodos a pie huts Y. a his oc 0 y edia. do -Ra. al doctor Anibal Boritoto, en to c I "M
Iam princi into Pietism on as Ch.a me Cel.bra A en I nt. do una reeoluchindell reels in
an caper, deJa trem. I) As 1: 11niv.irsidad do L.
'n a "milrica millicadam a be ca mi riot en to. ey y B Of
me Y un martin, all campatia Contra sue .1 in do Gobernacl6n, doctor Lom. 3u.ridm,. de. tis. r ild.des do n to mr* *4 rlo- .1 .1 .We an I Proxisipar- Cris' J. GALLARKETA Y, aAa, S. A.
Wit. A ld. Ido a' uj mmasIt'll ITZ a is urb.na i 14 in "*it I u
I= vk tl r,, tram or I do, par *I Coloo. do We dlsp'Yuer
"do dyr do Is Falls- C undo MERCAVERIS 413,115 TE1.00040 14-31PI? KAAANA
1. 1-. de 'Pubilcidod 60 EAU41h i raltarls., me tro Me .5 7 ulparkidoo do 5 me Pon a M 41o1r*cerin Jim mart DIA 16n dm sq. star, serviclos unit allicis
No. an In to bV
Far *f;* a tailed an I d
do ADO a PJS) Y do 112 Corld.lene So habons. j"Lr j:0lje "%d P. riente, Como je recithin a alinTU an liendmoal pus- cl.
blo. InvitiodalF 41 a exhartado a lom maestros ba. vLncia Manuel C do to [tied
'I LA NOCHIE y astarin a a is in in qua colebra- Immortal y a lom qua aimpallian CON Doopudi, its atectumido. a) mumble, vices y de )a cluded-la,
,also d, 1. prolsourn Reill Ou. rI'l.rdinnoilens, trildroolest, a In calla y arlodistes del Wtor Converse.
130'r.4 Y rmllia Royntaid Grupo do cap Is nocho, an dichm, Zsca. Nil cause parts que astiltan x dicho n at doctor ]Soltroto, quien hi. 0
t4iliki- tl licto, on el qua hablarin It
Pit. .1-mbrom go Is Rr"CINA, ilhats Como protests, contra al sumsm. But;
Plot ociatial it@ Pro. Interessin 6 ciB Nacional Angel P rd x bar ju* 4urming Ant.pamal tam.
(W"4 Publiciterim. Warm am Lo He na,, t par a DIrmaccl ',de Carterit
Be inilate en quo no Be afen lot
Its a P rog, this, A 7 an prootmillk realim milstintea
brerm y me evils tods agrool, P, P"I Organ y ;uan as,
all ealudlonts 11r, :1 orp. do mejorstitionto' bmj9 In can.
HAVANA BUSIND doctor TrUnk; C U
lare ra, v1AIY6 problems a itches personals, pion I It *I d 6nde que ow depariamento
UWVMW" 1j, jostion.ndo Una mudioncla Its dentro ndn.ma ]Pr.n aid V:r, Una Una, dobLb: tuncidin, as Clock:
Until 337-341, Vedodo. I Join d1l FAtado, 84gi!in me d1j. .1 lMd"..'11rU n t Ifinsti dartirritico, rag in acbromali also do nu site At pals atdrgeado
Con 0 doctor C sister" "Ific"me to conducir
train, rculado not clas do un W. ja
Coniq ban if" me B_ RAN I FF
*ILA r PIT.Ind.1117.11. bre Is compro do Ion pasIblo porn do Omnibus a lea cuatro lom de&PM* d a a petition
Ill 'ur.. romi 1 0 it*. rprrocarril.ii Put ImPedl islands quo, tr.ntej % sculud, at .7.0 dernuestram, una evident@ en. I 'N 'I Unldm do La llabap% d. In told, do esenhz: a hatr & does a in, me a on al marejo do cam vshilcu.
"I 1111mbre do tin itrupo do capital a- win ol iu.bl.
It". pueblo respond*
Pr 01 = Uado Y. quo :A@. III-, n niv,, tied behaviors pers Ilr ,!I vmi .... Co. mg. .j. .1 c. let. y der &I cludadmimn quo pallolts
'I
entire 1111n. .1 tjociAN" do I. ri'V"" Iml rds Prot (&I tl'u" al ydl
man icarlioc 4" 7 pairm.9 *man.
1. ad de sits mas zosas colaborad4rds:
eld. 0. tu rr"p,,, te, 41.
paneAndole tode lit atam ft QUe me.
a do part* 1. admink-triatift
T 1C Ro n ro, mljuhi dfc do *I doctor
Borroto, quo )a$ bin.rlos do -to
uno it la Was. CONCHA;,
UPI Q k to der, Vo "Un
dhr $4 ol 11de Agrallrist act&% SUAIM A #X
part, Attlee fins
1. = ., morvIclit al V6lids do
blic quift Am orga. Arnk is P
nize, 7 quilim pap au cootomat fun
clartan)iWo. I
dguib diclando Ad doctor Borro.
toj "He aldo vericido ya pricticamenle *I irkrille do Is rotiovaeAn an
"DispoWds, coneptobar tods Is Ratidblin tripttaclim anual
an quo on a ptiloto no he tefolociansol" do at = air. roonaltaido jaNisolar In7otANIVIMSARIO. as sicalas Am. ii1ilmente a Mines"
rat d c For, meterth(ocha do kaborle preferiales I& e=
Quite ),,cWo do, obernaci6a.
sodas like memo do] wercado dlntiai .I berto Diat Rodrigues he
ju rimido pars *I future. I& motive.
Lis Garcia Ponce a i fin' x'Cusel, Ilevindome O atocko Is
que mcombid de efeatuarset par un t6r.
minolde cincit sifics.
cofitinuii tipremando all nueye di.
rector do lit Carte 4 qua at De rts.
niessa ha ile save r sCrendilm riudadona. me proponSo cresur do In.
m.dista, unit ancift do informsel6r%
'i a cargo do personal capseltado y aten
to pata=:ms Itagueuna'parooas MIX
ordintaris do Nig al. iomm at ledfluen.
Leonxrd, adernis dc All extra I.- A 'Cli Lee tang& acew
ld ""Ut ::018 m&;16n qua buses,
x At aboo, utsumnate
bellclut de lift"I. J finds en todos t us IQ Inte= 0a Pa.
Tomblin toomblin, )as salomsom do COHM MARMA SU CASTARET,
lot modclos dc su, scassucional scric ""go do lom madon
tan viticrias 10119 OBISPO 117 A UDQ DELAYONTAIIIIEW01. TELFS. W-00n T A4.M
prefedrd un 1951, txtracirdjoiri perfect I ion, mccinsca .1e -ide'
Formula unn Acintuncia 'ofrece GRATIS, los sik, n'tes sereldos:
Y cliclenit funcionamiento., Como
4 Contra un decQrador or
Leonard 1951' umptir c o inpro
resuitsdo de us! ex less ini.-I "Un Iniorme y unot sonrisom" S cargo do todam-nue ress"o.
Aft 1. oztmclikl policimics. cozras parece ser el lema de esta accige- coanes do viait.
'n if issop de AMC luk dern-1-4-doestf-41-dia te-AuturixTda-Biroffif -y
Ppdi - clormi-Agen
CIO -*yet el seflior Rociallto Marcos,
it de su eficez Administradbro-Srs. Le mirage, Pan rula. .,is pint
ec&hdor do eats cmipitial, am.
Senn atti estbxun'parJrdi.M Hilda Pirez. Cam, Y arregla W'.61C.I.s Y
ants, al incum ento a as earnto contriaides par el referido Let lirts. Conchs Marine Suiretz, vicies colotarciles,
sefio Marcos. no as Imi pri- p6r halter viajadoex I tierijamente
Vim los on cuA vier Agenda 110NARD1 Sa,106n lite Warmin r Rodolto or Sur AmArics- on Its I If to infociner sabre forifos, ycomm.
more v qua a P :, Ness
at 4 A It COnflam Plies- AranIff-podril'exp! I carle. lots ven- biode mon,0411011, acomooducierms,
irdeadian In Clocc, do All cmuai 11jid cIU'1 le, ofrecti of servicio, do holiples, pectins, Site.
y I" cusilex Ven comic papa &I Vqtn- granIff. Tambiin puede informarpo tifaft y no so las lince entrega
its lost muebles Y obJdtos'contra- le do lot formidable planes.de
E Le udc con my documenlaci6n
excursiones Brwnjtf j California
y Sui-,Amifics: -do -. shins idem
Resultado Ldel sorted S_ I E to cclarc, ctmiquier d6da re"c.
M, U. -A-e. W t -k" URI U. ,rm. a". 0 les pars pasar units vaciiFicines a at ctimm, ripc quo delta 11-ar,
U a'- = r,4 :1ri. seminal nfignero 67 do intolviciables. Cualcluitra qmi sea IS,
h_. C ..... t.U..1b, 46. 1-361, ak- ci a- 'Autobuses Modernos' indolede su viaje,,por Brooniff [a
J. W_ A.. -k. l C_ .0" ass va n. =1. it a,, MiS B
A. -b .. W.
a ...... a ratc).
Con gusto
ran ""no
SEGUNnors1two mmirl@ ocame, do Ica excursionist
T-0m ;. Arionioff n Noom, 0 iur-Amirkv
TKA490. FRZdAcm
1. : B4 1 2xi",
cu""s rannos
N I
II)t in !:%MFG
j QUM00, rsmon
Hay on Agenis Noli 14"J.11molloo Penn C1+- as .440 ABCDXG I F F
UNIC* PEEUODICO CON
WHWO DUMO EN Director'ROTOGRABADO DIISDE JOSE L RrVERO HERNANDEZ
EL A20- ISM DIARIO,, 0' LA MARINA AActinlairadar:
OSCAR RIVER HERNANDEZ de Sepdembre de 1951
ACTUALIDAD W
IV 36
-7
Na iftagio
VISTA mArea del taro de Montauk Point, en Long Uland, N. y. frointe al cualrmidia milla de distancla de I& cogta, aprvx:im&dament* bjvojJnW @I ps- Los funerals de Surf Castillo
%isdo sibado al nauh-agio tie -The Pelican" recreo, III
taM tma tempeart&d. M barco ibe cjtpm= -Pe= eCarr*1J1 Ile- KL JEFE DEL ESTADO, doctor Carlos Prio Socarris, rindi6 Is fllttm gultrdia de honor &I cadliver del lider obrvro de In Yedemci6n Amicarerm, Sumi
jor an CamrtWo, 'I cuAl fu6 expuesto an el Salon de los Pa.&os Perdidos del CaPitolia. Cm el Presidente de Its Rep6blica hicieron guardian el president del Smado un dia,,4k2= -pepcsmo. so ld ;;e do, dctor Manuel Aintortio de Varons el mLniBtro de Obras PfIblicas, oeftr Luis Casero Guillin. y el mAzirrao dirigente de Is CTr_ senador 2kimmebio Mu16; dessistrist, alendo Ion de- jal Barrilol. Una inmensim muchedumbre acompafib el I&-etro que conducia 0 cadaver del reprementante Surf Castillo, cuando era Ilevedo a] pante6n donquo acudJ16 ripidammento a de fuh sepultado. Aparece tambikn of Primer M&ndstario doctor Prio SocaiTilia, pronuimcian#o Is orinci6n ffinebre, can Is cual degpidi6 el due-lo del fenecido Ifder arucarero de su 0 j
Z'
f
Prernio periodistico
INSTANTIC9 rn qtir rl rTiln.stro do Defen" Macional, menador Rub4n de 1--i isitante distinquido
y h.cia -t-ga del preilrdt, 1 ttxliatico "EnrttItir Josk Verona III mrs tie junio, a Is c-opmAorm motiorita 1-rior Molina, p- Fl, DII RAFAKI, Fusont, director del Centro tie Informaciones; de lax Nacio
"I blillant. "" xAIUd del purbl,, es lay suprenim'', pubhcado I i.ea Unilims tie paso par& Mixico, hizo una visits tie cortesia al DIARIO DF
11.rop.ft. Cd,&..- Jun W I coiafefa laureada, aimreven Larribi6n I ,, A MARI A, siendu atendirlu, en musencis de nuestro director mellior Josk Ig
lierolco gesto lo.11d.w. Carlos Ileinrind:1,4jefe Jos my rd a. too ,, i Mates tie] rninw- I, nu-, 10-to pm nuestro conipahero Juan Fmilto Friguls, EI doctor Fusoni
).f.n.a' y nu..tro -tiot. ero irraticisvit GoriLklex Dlet, jrfe del Dr Ir %,ution pujs tie A-6tivit en nilai6n official (Foto Molina,
lrddAi) vdtin(mrlo. so lanito &I still), avqt id., I,_ artitin- to tie Pterix. (1.1 nintei to. IA mi-Am its Molina ag, adto 16
"a's ""ll."i 14 .1"IrercrteWo d. p-jusli. tie vniotivas palabims rate 11alard&n parlodWicu.
I"A rd. I *Abstjo tr.'Ilo 1. .1. d. LAint I.I."d.
Y 1: ;b- pud. ."witroor hasto In, tos'lla all 1. 'l, .
We. I-lo.- 1'. -Uy"" 4. Is. icti ... a. W-Wiorrr'-I e
lidom. do Inuallos asciendq 37) (row mv)
L
4'o
Curso de entrenImliento
Los Contables AL TERMINAR &I curao do entrenamiento pare Jos vLgilaritve que integiart
el nuevo servicio mbvil de patrulWe, se eelebr-6 el acto tie clausura, al que ASPEC"1170 do Its visits do -traim h-lix on dies pasudom por of cj tivo de makst16 of jefe de, is Poticia Nacionad, colonel Cet:iho PIre. Alfonso, me-pa Is Amcwisicitin incional tie Contxbleti. &I seftor ininistro do Hacienda, doctor hado de In &Its oficimlJdad del Cuerpo. Pkrez Alfonso les dirigI6 breves pa J-4 Alvarez Aax. Itri ch.rlx -n I ministry, el presidents, director y teso labras, exhortindolos K quo con al mismo cele que prestan mus ser-Aclos ac rrro do I& Aaociad6n, ocAorex Dioninjo Ck)nzklez Porqueres, Carlos M Ba- tualmente emprendan su nueva tares, en blen de I& xot iedladl y tie la Rep YonA Varels y Orlando Pent6n Alvarex, respectivarnente. blicts.
Allanza deferudva
11 OA MINIXTROB do Estella d- Ion Y4d&doq Urdd Australia y Nueva Z, I.nliti,. nrTnaron 91 pa"do skl-io. art Sort lrrmxici o (Cal I, rn pacto do de I.... millu. del rmciftet, Apar *I Cainahillow Acheeon m of rn Imnto tie .-Ibir Instruinarit. At frw dti (dal inquierds tl-evch-) -I Ernbsjad.,
j,! ,. roat., D. I Iae, -1 sehador Ek rk. llickerd-per, -1 t..4 Abraham lUbk-ti. .1 renisdor Alx"ar Wily y of
INF)
NAR10 DE [A WARTNA
BODA EN EL Ordfleas Aie la C-,
A
La fc.mil.ia
"A WDA haddMm so Ud" a afoeW W PassIdO dow b"N 6", v nwdk do is *11,111"t =Q ZL DIL = mo saw Cam"llamm Y VA Ted Pak
m imita martin -low y U61 tA- do
mis vw vemom a In enamorads Pwvta
IM-blW "60M car= $1!=WC= C(FRI Pardo) colk Mar r & Smaeboo, do So* Miguel = Gira=
Art, Soto Bonacbea, Orlando y AMandro Soto GIL
Dj:spu= do recg& Is b*Ddkgn
*wvCw ftromm"n acto im ows"."a
d d
a
do upax C-5.
DIL 0 Atordxm Axem Cmendo "No La por is ommis del Sommunrim, do Som
016A 0 1. nu tal w ilev6 a cabo el mAbado F
on in Igicoin cc San Juan de L&tr an ante uyo alter d- Ch& Caln-lina ) k dacick, 11,11-ti-a hot&. Nana jur & annur t. I. ..A-its, marts, L.i.. S,.At. P.Ili
Wh. Carmel. d. Im, C&I y Adcd; y ) )ov:n Morlri, Cl"-"I"Lf'"c"t- He AVul a I'm W)VIM
d. 1. du,-t. I carnl lo d. I- Io (F.t. DU rd.)
(MAN BQDA EN PINAR DEL RIO
N [VQ 0
fff
J
DIISPUES d. fl-;, 1. hi.. I J.f. d.1 LA ST(TA &7,CU Y y I
rn. C. b, r z. qu. se, "lebr6 c-n d,
LA MERIENDA DE )CIOMARA RODRIGUEZ
U I V I' bA
rN [-A ub dw Is IlaYs
del CtainIII. x4pulSol ge mtsb .1 *bad. Is miriSMAM, WD hnor dt Is -horll XI0MAr& Mdrige. l-,ex p" su 401181 MAI IVAYMAJ* 1, vo. ri Irrdwrico Homall1o.
I^ fl-1846 Con
K.,) S&T*biN TOMS 10, 'kits
ria Rodriguesc, As VVITA FIAIMANNIA. 1, = 60.2k
.1 -1.1 1 1 y C.- 0. TrvI
xL jAljADo viltiamo, a let "ale d. Is -tw, rMtr sambiwoI. MEIN ca Is CtI sle, rln.r del I'Llo. 1. mcf-Its 80142 AJNUY Disimmal Nor. Sur.." re-a IS- -WI dkh- owem"KJO c(
rneyor'. ft )a to4o. Is novia entr..do an @1 000840
y V*Arv del Sirnedsk rlff
Cocina f/ famos,
DIARIO I)E LA MARINA
nica HAMsera 90DA LOZAR-GoNzALEZ DEL BARRIO
0-polo
WALMAdjobno do I& eacwdp4 habum
Can tal matloa2rum an
Tom rvWdAuck ddl Veda& ti: X IA an COMPA&U de lot pa&jK 'km d- nebor
M it
Isuw y Ak-U sot. 4--,U'i'ta C.-ripi.
LEM"
XL DOX1000 I- doe. y rj di. &I dl-. uni.run ow don unco M I& vsi*;L. Cam- Christi, 1. canola
L.Caw PlernAMoa y *I pwAnr All-to Ganijklex cw ?).rrio, mm" 1. tA.,- I- d. II.A., A 1.
Lsq.Wd.. .1 pa f, _&at 1,-, (r.ta m I,. I,,
I-A HATA. ")LAft ... mit, rur.6- 1. -4kI. m I..
i.A AWI A Zit IEZ P.114
4. A- J.- A.
COLE '10 ACADEMIA REMINGTON
SANCTI SPIRITUS LAS VILLAS
f
CF1 H A ESTE CURSO SUS
oe BODAS de PLATA 1927 -1952
El 1C.olegio que, desfilando con su gran banda de musica y Companies militax-es, el posado primer de abrg, ante el HonoraWe Serior Ministro de Edu caci6n, Dr. Aurehano Sdnchez Arungo, le hizo ex clamar: "Como Ministro, me idento orgulloso de e5 ta Escuela felicito a su fArector, Claustro de Profesores y afu=os jsl como a] Alcalde de la Ciuaad expiritu-no por este alto exponent de culura
-V
I-AA 5XTAA It ItTIIA, C-td.d y It. A --,ni G-alAs.:w, Moa"A- -io Taffi, que
fu r, ur On A"t,,: Su B&MUdad, exim- n el ilburn de visiUates disting,"d, .01agio vu firam. ruosn& &I su
b wh.nan y catollcisrno
po" _; '.
K I N 1) E R G A R T E M P R E P R I M A R 1 0 ILA PRIMER h EN SERANZA.
PrImaria Superi- Autor"da Oficialmente R-hill-U, I.-prad. .1 Institut. de SaCunda Knaef- d, S Sp ... tCornercio de Santa Clara Tftulo aficial de Cont.dSanta Clara Ti tulo official de Contador VARONTS Y KIPAS,
Pupki- de tWa I& Rep6bhca Media pupilm y ext-nos t Matriculs ablertik Cinco edificios-
DIARIO DE LA MARINA
L A S D E
(4
7
a "40M
01
Y
Itojr0$6 el a Alonso
DESPM de su triunfal to e -a nuestra capita al Ballet Alicia Alonso, per-& actuart do nua-Teale*6 recientellowt6
vo Auditorium. A tTd6e, 1 : cbSurlroh so tribute a In #snial artists a so Ilegads. Aparccen Al" Alonso, Camita Perayre. r Alvarez, Mirta Garcia y Ada illeftnettoti.que
4!1
_4
. 'III, ikA'
A/%,,
on do r0lid.
se" Nuevos directivoi
entre 41 C'ZO 246 XN LA JUNTA General de Mecclonex, de Is Federaci6n de A" clones de I T VddnCW As IS provincial de La Habana
AJ-3 Lfroll, rt, tar
relf. 344 fueron designados los sedores Roberto Sevillano Fernindez, P-W
doctor Rolando Sierra, "cretario; doctors Ant=dente; doe=--, Rey QUeJlju' Vic C.11.0 = = ero, axi come quince vocales. He aqui un aspect de Is reunion
b,
'Y
T
Cci eros do tdbaco
Aw -L 3UNISTRO de Agricultura No, or Eduardo SuArez Rivas, recibI6 a log coserheros de tabaco de Pinar del Rio, a los que acorn
pahaban los representanteta I& Cikrnara por esa reltn sehorez P4 rez Carrillo y Crespo Molina. Interesaron del Ministm I& soluci6n )a
del problem& que se deba sobre Is mecanIzacift lei tabaco parts abrir nuevos horizontex a ]a citsda industrial, y se cele.jr6 entre ellos un cambio de impressions halagador pare log cosecheros.
Ponche de honor
EL PASADO 31 de agonto, en ocasj6n de su onomAstico, lox periodistan del Minixterio de Cornercio ofrecici on un ponche de honor &I ministry, doctor Ra m6n Z,,ydln, resultando muy lucid el ac-to. Aparece 6ste rodeado por log
comp eriodistas del sector y un trupo do disUnguldos invitadoe. 1 4
T
X
A
Pago a jornaleros Despedida al Supervisor de Agentes de la Pan
ZLYASADO shbado'los Jornaleros del 1"misterio de Obras FIdbUcax _perte- ; Ainwic= W e Insurcmce Co.
necientes a Is ciudad de La Hab" 6obraron xus ha eres correspondlentes LA rOTO muestrt 61 marowto on quo farnillares y amigog del senior Diego
a Is d1tima semana, habi6ndost pagado mAs de $125000.00. Eats, inedida de J. Sarria, supervisor do AXWtW do It Pan American Life huWance Co., Be reunieron par& deopedirlo en unihn do au asposs, Bebita Ballmflh y am hijos pagar Ion sibados y no Ion martes corno ,ee%la ocurriondo, fu& adoptads por Diego T us
el ministry de Obrar P16blicas senior Luis CAsero Guill6n. protegiondo a lot Jorge, em motive do su via a a New Orleans, donde ingresart a su
o reroo contra log "Sarroteros", que qe aprovechaban de que Jos trabajadores hijo D ego en al Saint Stanislacus Sthool. A] mi o tier ipo aprover
no contaban con dinero el domingo, pars. su descanso y. esparcimiento. He charfi I& ggr:unidadde visitor I& oficina- principal de su Compania, que raaqul un aspect del pago, del sibado. dica en Judel (roto Visco)
7
Full Text

PAGE 1

119 aflen al servicio de toe fetes DIARIO IE LA MARINA" de Ia nation. El peroi6dieac.mss DECANO DE LA PRENSA DE CUBA antigun de habla catellana. LaHibana, Martes, 4 de Septiembre d e 1951.-Sanina Moise, Ruino, Julion y Teodoro; Sta. Jernna PRECIO: 5 CENTAVOSON T u a a l e o a S n F r ci o -nI rd M X O D L G O E E);Tuan u lg6 SnLOese n a areMAIMSDEL ENADORER E1 ultimo~i presidirtiesta noche Ia conf erencia LSAIDSE OE AICA '~~e~1 ENTREVISTAN A RIDGWAY' n Cudad Pa o cr aPaz cn el imp eri japon h Aan hecho acto de presencia lns sviones de Gz panda. de te comunistas en el frente Cate central, Expulaulos a Orente uevoa aance hacia SACUDIDA LA IUDAD DE NUEVA YORK FOR Rigidaslomapaa Irjcden atmrdutdeneionIson R HRAJodeecrci tteUN TERREMO } DE GRAN AMPLITUD, PERO pdr que Gromnyho AE OCPair AD AUOGANPNIO*UN-A OPINION OPTIMISTA DEL G. VAN FLEET pact depazGns oyc e areunidn DE ~ __NUEVA AYORK. aptlccbce .(A. .dodde C e SRckland, G A .One ,y W t-i ___TKOIEOKIO. ,cnetienbnc 4h .ek cntc, e. el(API. .icc n e eiacioepars w epienrarla. .P)U cbo i (naC n tctn ennce nedee ie lict nccm.c e-paner lc ~hs, Is col tiee ere" ci t ioCvan Expuao luege aziicruterw ceplited, eepots tn~uld c teteespP)U tmltd fred n icaer i n ct e aptcneeoC m ctoe nco erd on ice de ntcAicgh ncy ci e ntac i Infdcd e a zoos an eo.a La((j ( (aiog aadeadeuva Yerk, CcCad d ueva Yrk-y en cignee'ynSetc .C Uegc cccc ceeac icnC ta .eecca, de qua ho de ayudlar aaIn Jc anonccocect, ccin. ecc ec etC ee cey rueba. Rusin tratarci dea cij adeelace nenccncCcde cj,Avine ca c eeeeista bee. quaCe if for cof lbrsy Cneciclgcine -lauamtoe d elcn o ra e ~Hudd. eaJrey' iei)ceaong nin a tccbad-Crn y etiaonae trop baie,.cii i*Cgci IineC obenr tria cparja! e nf n ei canAtsprae le a OUcec ened acja utu sta. l!normal"aden elPacifica is ?iendaC deColumbaE teiISege aelaidno dr6eI1lfe te C~aa'm ue hdgnrlRd" ne N rnee lFt us cnrl aeFtaim an .c caei --.Y etnWe,,ah eeedC ee ted aadca!.moneceeponacaile ara. VieNueceetorke.acLa in(a neleS cencCes y nTekieo c lesdsipern cichic, epeiaaedc ialceas a LA M LJN EO CUBA ,E c Joein&~ n, i~. 3Ceica de eroastemondEL PLAN DE ACH S q~ e cetai~e ieCm ee c nittendeo4 Cgygj o o 1 P6 a~gao e tocl ceyede quo hate),,Ideect ed c i ,it e n icca n e se c te. en~c a etr O rvt io o ~ pnemt en cde Pe" acegugetaexcSera el limited mdxirfmoment. dndedqua of 10 de foliouiecc g a.Elddi Lad ld peete WCCCL aeictcd-eeen c asec e fcted, ' 1en ampaad aO snepln Yd Obcnvctc liadte ec ra e ,i eniszonCc deaerre ue ios cnes he, cclpnn qCu e aticccic ta c ey y os, Machado, Meyer ytr-.dci hcn (tisC quoi eNblen Ccadec tn di or d cc civapanci ncI a era e e heLsoyin Niccp Aetcicetc c~a~ eldco Ncolas Rivers eio n tcLeas.td itit CCCC.replkcal: 5e tee ((cto. Cin viseic cinccenedce )OCO( s -tcatiunca ntoenc ccneacetitd'. En Peeksill, Necvc Yenk.ln, te en prot()est; 5 tJ)i1 l ea icnerin~ n e e gucacCuanda ["-O C' SAN PRANCICO Sept 3. LeapcnDame ebldielac eicc dctc cceceni IeCcc SAN EPA CISCO Calicptienrsc aepediceo eaic nenadeete, -( AP.Elot or eemat-cnreel aosuomlam ncaes,; c eoen netct eeo beb.enenncn-prec7-.(At')-E.ieacte Tnruman .-Cceeeas c eicie e e an1^a" ac.Ocan Ga.anitPacectecranciasccatecca iamten-25cdelC eeaeie ee (asC,. ctc aa erPan d o edeg5tad~a~c abana pnccireicci oete ie, amceeaicidc e e-eCCceqiid nnt ecen.'ig r total. 11 ced:coacit saatiiaLa u(t qet,.eC cecc Cipcc Cccetc C -rtccc ejetc c .C en a "ada p d e r1 12 d I matt Le, nbtaeininaEtePnetadCc 1 obeo ueva trtaroa arw n uar2ercn el iJapdn .j Acucien ia empresaselCtigeerai Ridgeay dicCCC ida Ce gotel preclo ile pcnlIdem at e fdl Eiaet ._____cnciecn ai nccdtc c ewepar -c t nenicvl] 1cBrln c",eln -endc e'cI ctd enccaei este l Cc ndcg en -rn andcosti1 ue hambre a e ln o dnal, h n C ie cuael La Unitic dC Ectrnecoan e Cb'iaeeeicnrenc Ccdpaxcancc pClc quc Habanacctec-. qnaich d delarimerreaad teia:ccibd oeeeieel ackn2 enieccataccemanncicenxaeSner.c sTebaic qcc -ictcati 6ap ha -cialCe ted iea (net eo eecc c Leciee, iciienec ca chincaecino c tatleabdt ~ eoc e tceco-tinbeecica iec n Sod l eeatogas ic tine eLaconen n.icinea coe ione eo inol fu".anpg eR al,.Lc c cerco dlscora lado mediante tCrdec-Washingten Habeanoe ealce prtss eetegacn lpoost e cecuic a lam ccrtia -'en pcnaeueva hoes yde 0 cctoe ier, n In n ertdil!to qua n e tanp'mad. le ige A (a Iaia acaecelbdeo. yea gravamenes exorbitantes al transported terrestrm SC e icete. PoelcSindicct aie enice cTna cc i].aceo epecCc falit. Lahec-15Po dan c eetxcc truIee________a"''CeiaicecCbaicdnnc dcl irCetne ttectegnc-ine c c ebeinicetec"iodineequc peey qcc cc c-lter. BERLIN. 5cpL 3 (AP.-Ei oaetnU c encetad e cpcdid tei lectcitit e c n c ra a c ncecdciel aaneer sbCd ieoqce1 ehahbccc pneducido csi eacebtoenc e alc.ln-. -4ai Enctac i b. co Cc a ccc tciedioteepeidee car naCcc emie en a in ceatorietelM-rC Trcainac~neac m n l l ien nec ta.IA Reca cci tobciCcidele nc -dee.i.a. I icee c ,e ,,Mode acoec ecetcic. e cpcanth ,fief.,eat der ana nut iCC icde itdceneentoon -nbeneid elvai cencinto; Scprt-admde b~ct y -u incned segoncice qeaseaeescinn.baeXcae cac caca -,i tc e cnc. ec nc-c na pa ae~ rrnlen cto a cee-enceecguanrds ce nnttriI ecapne e c de. Cii cciira a heece ci Pemmabfora Cc aen, yel ttcsc. Iccle qu. e fecoI canccericn. hie aroabe pen ata nea costaCi n ute y pcneehtee aSecEr i t c.ieC-Ceent eazcnJpnElm ig iea cn, deac'-"Panel'cipuebic e Cub.,aciteae eea.ci(e -ccq i en lcaeteilaec-qc a e biv id Cc_. ccc ie ucaiyeaitee eessete. te-rt -cccnc ,ai2.40, cebeeteaa am~sice a i e rlec~e ecdtdaapane eacCeencnart cdlsn"Eebrod ar o lar .ana da pac etenciJapnpd nt. caee (aeftO)1be a" rnte cotinue d~eielahanc C cnoiba ei cec,'iCdcreceapdi ceCabc ein cncn Cc i nCC pe e a te (C ia on. te rn .Cc tbndd de la n cio nconecechie-ee eacccionaecteexa aitadnc niici nnel c aeoeCFeaciceeea ciadcnasn t e did neioen.adeiiceeleaate uebqed brtnpce-cc u e-Aj Cci adCo s iuloi t p cnn E rictet srch o naidrs dsAnn La-hbr oi.dstura Pcatdei C eaylce dcb a. eeednteec a Lata ecIanieeeca n tahc leCc Dcco hd ~Fdbt aacih cl "cealiaeele9 abPlcat~pcdeea i Cnect De Na luetid, Peelte; a ue bc p cdc efcine accbice i can ae c i mncic a nee e alcbiceeic ee cnncecndccd ice eec C ors cle e iccabe ic. d sclnd1 radned ata zala;ace ac b rceica iu ee e ciccacatcece ecn luo qevnhese nc eBr e v~n S ab:eoeonnete. Ipnc i iu!cin e eepo eni t a c ebo ne Ce a cc-lir *od lwl.ci cc capla la nicc u e ccoidade stca Cee cerin v o e a n fnaeei toeo cie csrplerds ni etee tcense itabetee. -ctre dicit Cci capt-etnoe eciedIntecete. C a Ce a C.Iectccn cc in eh adn ee lcele mrvesema .a nonieeiece cc ci e macic. le C" el eat a e eeerln tLsaIniceecylooto an netq-t, og t-e~atttd graete acini Cttte Dr Ctn-teie tyn-ct Cieed cSnPc ce danca t mci a aeac eitcai ceein lireeca Hiiien cnncenaidde tccami mcntciaccccdei Silaeca ala tepac&a e c ts li dter One.idd b mon ad bceiaobaec7Cc. incdcbc a anatznled c n-Preienl.mdec-n cc te dcnl itiCnteli ttetel cdiuo nacc fit n ldeCoracdc uTcc p l.E odit cccce eo co cc 40boebtine nta pnt-. rca t oe ee aeacee Cnac e i ter n i nitle i OptaJHi. itte elo err-InC iteel e preve C nccl n eiececan Rtceninncc tt cc. Can eecdcc pe-l r n oa ts c ddccccb e pa o f p erae. q deren ccci e.,-cnltcc tea nin mari. Taman 4 cc e lautCc que b ed Cantth Emiionen t eniibnnentc e sncc deOlOccndtten San eancco At Cn al, Impue~~~(CctC a ia beca a a vltc Iaeedencte tclrgeotaecic e leec cve notab edd e n ieeeiena i dgwayc nn.ic la paned" aEl c a %a he;;c" quccdee. doarcebcica de i e : aC Ccidoni. eme se -StAl t p-tiNct etntel e nd t t I c i ciet alteC.una ci a n o, macidn doCuba an h"uN mtes ra ura receCa Chance qnctc CC.anPvirtu. ----t "-{ npnod olrs pr eaou cr tLa Ineneceeiet ,_C. leftAP al u ntodal nl PC L in ?. M i ee-raat pe nar.I na lt C re PiC ear cinteel "eacH usin fe ron !.mdei ey lno t uentCcgen E l cncelMat e-.igwyreiI ii -cado ayAeald uau hpeam eaoe.letesi lspe he1cti.eaAceo ,~in the de cicnia nh lee (nce di Peiatackbacd Raal tra a rdontuc amdenic cia P.ebila ic Ccs e iiara Ip e, tioa CCc8:a on a nettat ucetc Ccc a.cnel" TOniC.eciibnc 4. teo oaie30 ~i~i~cli a eilt -cnllbipt e C adrl. cttaaauraccc ~e yIeetnenec Utid-l tnaeieicC Tn I clanra dri dcieaecce pamtc lamcerecrhec-Protenccccpcnaec in cc td Mro i. dr a tn xo'Lua-f-eroa el e d eBeln "s" o d e hcc -enai re a pc ti de nan ccciie lg~lrr e een C cc iO e p e eeeCcpicc(amCitto. pedanceaatrnipacdcic Sc icc peteiI mN" i4 t n ;. 1 e !T ecrded C la a isc ea.'-.-ParfIran rhouwo ailunAchesondquocernllueolaodel~oad dd arerq 1 C"r-*rute'T Rplbla o iede Sept 2. el~~n ~et c oa ucii leCofreca dhe ecldtua tch eSCQ uee Pas enc,-at rla nd l topI'eann e Sea'rirtc Sy s .ra asp ueblos aaiticos peecio andanece~ee mt( a 11At Por a cla a I c 17, La re caTetec ail in Aelldcip inc cte ant c prblcrc do porEgpto Pee i-ita~ eacc ee c lcpnte athicde cara,de I ciltua .Q ,e, pAt tul cn .aPhCrajacnecccNc etcie -dofqin c elc ca cc ta nec i 1-Cc acca ilar1 tca~~Ce b C c~ e te c (aS, ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Ft dele.)dor .eacnl cc. bdac a ndca-ioe-csic cc,lm1____ tdcc cdcdce iio pcet qt. CIPe c1n.cao-cctc"tetaya ce aeld icnat. nlnaCIaat o e. OSU.cilienc-.iAi-c nCc lee te4c ,41icace.is ni eetce c( ece en aei t acllt-Le Me iae a rt, ip A4inicdeltcd up c a,'y,c L.Ctcndajecnnon aoci e.n i aiC th C ee i ci ceepenti , ccc iote c M Eedci le Eeo acc Iaceacel c iC eccOeeIsic re a tc Aeecce"ic m,. ie.Cl dten, n ald cc (a accdw cii C16in c cic Cbii tCeic(n-.+eepa od ce e icauereHue mpiha eyeiceil e T 7 ln aeIIr i" d ap qosdn e Ierlacc acc pebiep aC cc eeie c icce cpe c c n teacithbt clnledeeel e. leUeca ehllnaC oa eciiada1 a d 1ieeei-ielsSemica 4x/116cd odc ieen Cqu iieieaccccncca Tpee cFcece i epneccc ci E dAKAA edoca Sept.ael I elc a lia n oa, t e nti-acccaieiYe= I teciceni ccitctacicec a c ac c cct e andc., iR uspes'i a'---Si ci ectedecca cde cPadc"i1 Pant acidece el' er enictic eel661ec >Wicic ontaetar~ec a nnaidpaicicanlempee d e ri d en per edenic a ele cCt it~ecqcIadicdc iia t cCcaqe e t~c an al e lecicc aqaIonC beacaaa ci-eel i rce Cd e Oaped Cc aec cctcceiee~n,e aci qiacineceeaic tecrae c6nt'dccl 7Sc ceadad eccccadscalcticic e dc cc toe n e ecdad ith. (ed paadelqE~pc ae.aboici Ina c h lcc a le nu Acticpientccia tlasicceiitccalecene nneecUceepn ncctt-e tccdcCpntePCo-cye eed n-tcoeenet t ae comttelnt-ec ', onfi c tclhpcc icace c a t iet~,aeeaclle a ccctlCCC i cac en l e lns cccn c e eafcccwana e apc-cccceicn veetatoepeblos n e tic~ o c ncIn meTieca fue 111 rea quo-dYO"7m naCC b EstAfl iet c caedcebdc ectec ccan lprb red o c pndi cchc -di 7 o ledb u raide arn oid otaO~l e atiua ota .L.Se eeos ub cde a o ccact cOnq ci Pat SDTAO Dd013 cpeeeec I ahildda acccicu. "MiaLincce"ccedliayiimiueeeei ha behofecad ine Lle cccn rdnL. C d"c Tea tehe ecie Cc bdnlalrata rmrsja Cae~ obreae fO r er "a l cc deicl laneic OIaa" A a eo deLa q d sdecaeldaL es oadana gcp aca -Ct preac ecMeta on qeeca bic queIste omaviacspto a ndchl adsU1 vasa upo ~ aje riot llleceabon cacpees ld ccltu elo N cac l aaeaBrna,.dece dddcErntcacnSwi i apodne da ebicdc ___________on e om Er rorpaa e Clmbaeun -c 117tehC ico cc edcC c P tadc Cc cnaale a adc Sbdte pci ltdc cnctara. que oc M a odel ad.den a acar Sanrooeetpar mo ta po tco acacbt a teeec locceraado lec e oa cinbe A ccnoth e ated n~ec cI q a eeYcnc iqe onnP cearcI _n__endne__d_____ Kan nOie cs la ,c.ectac (C d Cld acdieetpliL n e a523Ir l .nea-co .hatcvsta r p t "Stita~C i o rld p oa ndfpa eam nt mDilm denlct~. n acceae C im.n e teel hac e chid cad ceero lxc acae. DIdcct nIhnfl ietelde e l n ST gacdiMAY oR unDE lOCTAVO".Cet acenro tie ptoncpncad. a"na n it dhieiende -Ic ceca yal Ca d pd Dclin e amctcccN c~ruimdade a h -itrvtmaccnan ate ao el4ve e taccie "siccc'cee -QuaNCnITO Cin edente~n ta. I pieetcnuna ceictcc ae Mt N cc aed mil-ci pnd an cc. cce ecad s. Iea i se ld o cc l Sc i n le a qu ci. in Ccd inv d cao e emo"pncdCp e c ha ancc-da a Pt-ec ecencty e lmticcee en-Ic leepire ae dete in e e o Il A eeelba WIco h"O I HetecmcminnaiHce peitepen bMepnee lcccobne. Ic. 4. e a eel ci paeedici IL raroamctern.ein lsaeic ini t? ece tehq S a uscie. bicen cth. nInCc ual~4 mecIe. tgndsccnlcl Ccac ata tc-eb niaa itdci-a5Di i ~ l r tes".inhccte ces e r atla ce e ncpcp -a-aa hcene-anic-ce-lbc eeeeC e "eiciCigccea ciecoa ceecilccdao a eliicceIcctcc11cV queie d afoCaepeco te!cnan eCea cC cha ceieci. C ~acPcehtt a Etrisenete a fe beey ori c nt r nca cliealce Iyle. Aeccico. -deeLiceas c icdtleci Jpde, ain OiiCceckncdcecie-te DCcee el(atcccce t1 oehoieicastin tcisiicda a"" RTAO DS bch c Npecc T im u -neran.4ac ana e e teecicalCciutblicde ette c.anteea con acaeteice c l n o e prcelaail ac c Oce Dce la-a .-RI e Ceecc ccncn vib Tanae pen coe nne. pen~s qe nptsbecu fla esct de. e dco e ecioa td e Y',ee n a.pied Ccc .oat pcp cA ie a r l c i -vi~odna alaonsumc Ce elnhlccc ic ice-et,-cneaacincocctceCe c, Le cee eendcaaene oneJutadoDU~u~le ran w, isda4 s c cciav a plide~gscos en dic dci CccicdcccPaz, tacaeciioaa ceeceKeothee Oritcie e n ticei el i nc dm r itee ni, cn-mlden j he. ttci ewmlithin U rearar ar Cie ai ceabe n a c ee e ie Ia cP It-cieoci Calcte ncelooi gchic n ecaseciecl aaceiCA de aGnt pBAOitoecc e mdpejp de tauatticcicec cn eeete. e ch. pe aC bclcdil 1017 le, Cc ,cidlcele Cc e -Dedcd e m (La pe-un, n dcc uac C dc nt. C.pCc cam ipe cc cei niao L ai eceme h~lc d o Eebi cc ceel a sio s d Iaalannie s JAL cc pncttt,05.9,,un ndle.a ccal l nipna icvtc Cc JI. a ic ecenectb ctnencceeae ebe.Eeeee cacletcaeIc C a ln~ O-=ne dlelaaal, oftido nildo aledo iia eeta. UaIeaa et dp goto.cecdecic ccidcinaicCORcSc. ,m CTAOu eer tch erccnca rjaepet Ci ce.ndes icce m w n~v erca ci ta 4 11e 1 ap a lde.Lalhipneice. c ieeccece cI dc.~ eceeca Cc Sac d el ancI.aerrce(AP):La c necx tene euCite mlba ccict be qu L onll~dt co~la dne ed, in-plne Uciy. a dplnmc Sero im nddial c a Ccc 0;0neet ee,,t e icatee ban aywldds anepc ea -es c. I dca11 tPa ia eedi Ciach c i acete DcCcc.apnrcuccte cc c e cacb cat, ea ecdeescee Ccacece ieeibea it-edcc cacc1-cccacela. pac yy Cc cea Cc Icno a a a seacuentcac4ieC ((ciecec 4nc5lcpecl pcepcgecdavce tic di cece pen neiica xtee cte(Cc a dcce paled, pcc-it Earie ~ n entoddne ed ue l c ccl A ite pccccieentC d .cencaeeeiaieronn a ov tei e e a bic e icaEaee Cci. mcmissccleca eel 1 laq ?ctCces iapes lcoc. etetco t-Dhippeci Cc'a reta CCecan clda ec-d lamcdted C p. .teniros esctrdaederet etotic ens -beyc qnt ide Cccir ml M a P -er, pec It-cl ache Ptia una ahec opi nd ccaccsitcc ccccca ceeiccctdceiccecehtcc al utrd o.p a Pet .H ad o tites etiscce Ideztn nIneccetnenIeteecertne~enea~ rldA Ba. t e ae Pocfcadnicecwaho.Un e n at-oa c;HNIaad lccccerte cedefordpitsileopabihea n gteie -hide p dapeeitcosep Qle Cc e zeacic Ccnec cc m feareiadsparce-ea comay-e dceicneImbn eea! Ca naltSezn e Ia xprtctl ye l.aicca ci raden ciaye bipenc Cc peeti e elecaic e{ci. nn idn Cc hiuha tc oril ic a e a e "qa cc icc ed)trteCde eeaco de SharnLuisv da e abic sL gan c nic c i nee denIselevad s u naicl nica dr. teetec nec Ctnte An ertecci pac furo 1c1 ",l acad te.n.cacccc dtr -cccec Ia the, eaeclce prob a g a nd da e snhAe C ae Poecceta.It e c .IrS e ico S-Ccma eeel .ntra c i 91ocwa eC al eccpar.ce encte~a c rmnoe Mar inanso d -C latom e ec C ctecceetsCico t. ha Tras ~e cera ve e sI c e ente encnen c1ht cninetcpetc caecdea a -latein ava itstel ( el -Sei~tea decidon ~tdelch-__ _arc. nedC ceecine cc(cI ca fj~r5 t deieied Cee cece rceec na a a II Cine.tcmctct e hee ,. ccn t raic poia smetclcde L in e pa "'d on Riie, ?a -c p c cc, cntn eide WtcennT:ccci ecCennc. e seeen quiteec ta,1 vlt ec cea CciCtenacc nicc, Cide i anie d d e, renC eatecci, k iddle crosqactaucdrl Vornoffa lta.Ui tcHrgicc ioee beead ce-tr o eca bmr ouC eceglel p inpbl.el-_ td o.,a-adcibnceet,. te ovria d J uvaCen a en cc etn "ICinIhded adc mae Cc one bee ,asIcpn obpianaeno, cudet citec On aC Dccmp aaaceia dceidcec en, a idc nee a icqDoltc en.ure unll p --icpndetiIded la cceeccebacccm apide cc ., Cche r tafia.glde. a"elcideec ide horsepen a n Cc I e ed. Cc h a it -dc eeraa as 85 asoc (nnaccen ecethe P a qe cc E lfaa :s ou alae egic a aniteaeecce tcn lec. dci x Lace-ceac-ti pnac, leaado aulna clniccndeiistas pn harcgia nhpidacir Ietcaci pcefetiec Cc ucpcrnmdic behi,. c oo neee P CC cCChhiccec --d-Ccl-cncn-o checnpacicacc. H-29___c-e. cc etc Ce1atade p UnSANA, tic a t d. L e_ tAuneckncdenitidine qncodecicop, fenedCiccaci e cc saeakc Cc .En vistace ludcd nae a a itekale lel Pna el cdi -Et de cotec nche cnnipacn hicica ccci ticN e ee 7,(Uintce).Pmnciec e c hur a a al ccc ,arti doae I: A hcem tyea a nn untn am ec a a nt ece ericich.a u aa e e dto. letecha Cc cas nte C ettia esE erdn c i cdcccWiencergaet o C e Cos:y nmnt erva Pore la dec;cgtntc endeC cuniae cc cci-n a ds Nuev a Y rk gI (sueecdseeeeride ectence nti-eCehCcinig.i 2C0l, ietemCellerrcee ptoepi l icqe c d ee .lm co cc Cci Ce ictn e Madece iclc mivccCcte -~ rfi ted.e Cafa eciChcceceice:T Ict pelee e del nPouar n eic dciE Cogutee alcocd e f.t. cd a(1. loin die2 Ie ia iede eCn e ntcc ,4. i i ele ei -tcicci danB cad a aru. ecarcccee a~npe. a inticeti ci ci aue ctr ece q ue elnccica inecicidaenl a zcesteicd eAiee hnbecna basetcti I c elt cheat, ce m cbaelinba bCn ccnaeheccc eqeet eticda eelinina de e ehcceciecancrcledeed.isquc cPodsae nec ciad ict-cdit dnde et I driciheal an po cache elgyIdciac, r-a cn atlt a bae n~ensqvefode.laRD a p et ect1itu N" ese naL 0 a eiic ctteecid c i. I ee ee dccdc ae eco r adcc eecen e n nceeeddcie e ugncoeeda s ic cccae neebcall.te d -C bldee Ccica EtetinPorn e.aeeceie Cc anece elile.1106efpnCihe e ai maeacle, cc tsiPnIPto ccc. deeec. (henquoconucetheide Cc i a Cp n eec.)e dcciiia ee q cc 31eccca.h etha. a le i d enic nfceenac el qcci, cfiii c c~nea cte O r an t. ced ecectii e ccd eee Ceec lvi.iceaiei. nn d" cec Ju acccdidcc e Sue, neecic ae i d.at yque? ciluPet.ecettcaiencdeiocictne. Aneecci qune citeniteee n. Tenninc;eite (.M int(etd n lcciceen i i~eeea bretie ebh dacl a a e RTORAAbjON, aent~td(c~c-a ed cncEe-odter icodlrnen eeC cccntcten ~ltacan atad mo1 an eccC ncclen cccc cc atecind cleaeahesccldicecccteBce eacdtn ontec t de ioit co,. aicee Anae c n n Coc qu e en iecete Cclo etee cal Cite -g mrts Cta occ GeN U. d gt toe e ra s asda t5, pea. --ac C N e a Y o rkee e l i etnc .c innce iio mi a e t a e. a lr uydc ininneaci d. o et o bennnaahw m ic N nlcialktl d i em. g l r n o m nd o ue n or e es, el ej v ei l nt l on .ma a d l E te N od se l g nd

PAGE 2

P~gb.a 2 DIARIO DE LA MARINA.-Martel, 4 de Septlenibre de' 1951 -Noticias Nacionales' Estudia Obras IPiblicas mejorar Via jeros 9i6 a conocer Is, Asociaciou, de Las aquas de todos los acueductos LPar OSCAR cicERc Anunciantes el ultimo "Survey _______________ on" do _________or________y aA btolde ,0-n drI. Noun!!1. l it incnna euoplcar ea a base de donlificacidn n .1 .mo 4sn1 lde, o m.'nLa CMQ ocup6 ei primer fi c,,,,gtrt rn-i ,\ty1 -Anol.Progretani of2 -itlcciida lie cloruro .k'sndio. Lo (hua proyectl to qnitn ail n o a-LuaryRaioPrgrs t .-ad Atrninif whaLuisCarsCutn -Igo at, nderndirentr.onto deltlira; ntw kuJon Deruann o Son. rgand ci Segundo puesto 3tr ar~so n lie, instItIYbrs lt)i a an tot ___ a__ fluro leGmso pmA tnEns iRadodm V6MarPUy puodnda al iris itts non leoon o nion, sat nu.im do .fy 'idryho lon Noa ra 0J-poELtgniiAlinmncs d Aoin-dgo a a, Ode VtI Nl/l a, Vntontqn onop.cn-io nn-noile deeRoton-R nijuntaenn nn el Bo cat-nnnt Jo l iet .denOrie~ntnne aoin A io-a n-d. -n6to Cnrt iotion s lannttinde hobe, drt n-onnsa yeart i g omono do "Go n qoo hio nol yc~ qir o e n e ie deer deoni.nli os nn.ind e A tinnyBti Inn-or sls-S nto, .it eInnonsedoonIn n'P o--!a ins etnri; ii nn--Oo s Boo-1ubinsmonsho lrs'Rots o en u-s io o-so ont,0 n relzrcnsos0 oo sne n nvvode nsito nnnn. onitnnnmn-nnlontnr Znt-Efacin donnnnnin-nndtnn enoon-nor)--p.on-;'onnEoin'olv r,nt O--Dolornannnn-raoizao-It tin-n-on n l-ran-,s e .Gon o-nntoco nnr yn00n-ndnn nnnnnet! thg n .ln-o toinnne S obWa ainom dO -as-unaao;Rgs at-aea e.s llitco all Lama J colsro e tn-sontrannt a:.n.li'nm um teolnodi, En-not-ic n-ntnn-smn-iein-oAlvaeainenntinnon, I an-n-nB n-hnodelsnonar n oeieodesde u nn on.4 onden -dot denonse pdoddnos eotn plazandn-en~nl o nnon n teinnrn-,optec iriTnn-n .b tpo artinitPta on2otnon-elin-o nn in nnA ioobostn--nosadnan In Vaaone o-nasndca-,nntin-enlox-nns d stnad s. on-o-Sn n-isaole Mnm ot e n d On-nr ItO ~ --n-o ni~n-Cttae latn-. nn-,ttoin-n-nin-i n-n e n toinoe n-on-fexceptonal. Ltdr ssoen no onecos oolden pnd-mo noon
PAGE 3

DTAPJO BE LAMARINA.-Marteg, 4 de Septiembre de 1951 Paigina 3 LA HABILITACION COLLEGIAL DE SUS H1JOS LE COSTARA MENOS EN epoca Neptuno -. nNicolh. Galian -7-7DIARIO DE IA MARINA.-Martel;4 de Septiembre de 1951 Pagina 3

PAGE 4

Pigna 4 DIARIO DE A1 LA MARINADesindes Se extendi6 --. ucoo. W a 153esin es DECANO DE LA PRENSA DE CUBA PeJula J. Kemn-._e.s EDITADO POf DIARI D LAdMARINA SOCIEDAD ANONIMA A J a decdsie 28I do i osnd do 1857 o 0nAritar Olllghdo pa0 Dan dical c einen a nMlisdld.tiE ca1111 pr at D. Jcidso ososCienr Aiisdald111hcrt I SIisedorooquido miscc-miPra odor nt O t Vn io6a Hablsoe dicanCuba ex Imictlibic got.UHeoie"Pro de rD. frompoa 0l pcdiipC0.anor00foct oydoOtoactnc: Adicinloncdoon ciccdopiotqu t 00 0 bgo cmonido Judl gl. Slo ici o S7oHarmed' Ococ a iocp iRive e uico Iido quart de-I "' mcogdo .l1.Icooqulcic potal -Aiariido di Coca liii6conod,: Ml? Dm icltetter 8010:PieP ad tsNo 551tbie bc cpuma. Teliono cioilo iPliaor.0M-5601 rdcto, oo iiiEditorialE 01 TELEFONOS DIRECTOSo iveto n ud"ot spctro dei didasdiiA-SO tcal adA-l n c cnhono eldcorre Diqctuoned0.tm17t evaidntnolA-e7pro nl am lan qu t-ydeo d ltl.tcido W-ero Aclni. -t J1 ui 6.ena ::'. : .ocl::::o S::lpcl6fo anmpodaeonMn t, 5 { .77 {I lotura u.s balms r eto ."com 13 RIn l 11e tn ,equ A 23.0e z n e tuc aeeecdo, afdu m tarpa Sll. 1360.010 10 .-s aw. 10 0 00 cc d lam lo eg otiodod, toccoo d 00 un ldo nc aol P o n ih cp ano oM nu, fotii I daTrs origo-don oadl dbc e EdlC~riaci.ec: Faoscvidi cca lomit todc braas yfu ana :tnd fqe regcidam4 belnt c tos sible col. tacoamaoasycaRoMsdeEspectromaegicta gura sin uica dco roiaesalda s io ndeq Am.n odc cg eooniqiai bal osibi reanic n l oIo lornclica tbcdona Im cd abaod ei ia .ves la no cim apisy l y ao ue liour olein r old npi m oonlon prblo cn rador ldspopgn e no e rclumia do a i ia codod uldoodelrlieo aE il o oSo aCric ctsdo ipune o Inmpaini doconcpcocinbio niedans entem o eo ntlenPo m or ni os dtspo n eralomoo narn o y Dc p moncdicados ola nsln cooaleeabonsdo eonra det lam conocpiitudoLHbcnr.Iers loepo n rodc ocmdelvda cm analie iico psubvensivo pdo n aopdieu la n oc uere im a n do iddl teI nuki s. vLuu i dtl a s a tn aa do oru c crac iec boy CO oqe lc l o oer s ci me coal e npo once l deoo uanosuso lclc noc oent c dun lehh n ln con n O0000 m a m o duodonionaol. Pa ao b lor-ca -nsspendnes nm hld e a o coi aron a c on0 00tenterdreo opts lec y bo te s l uaondin rdo n a m pooo ic to o uolp ido p r o t nca qu e i ng da cod n tr da ]a s co ini bcciirclonquo a tide. E ee rp iTn ctdenho edeopd r e o a o da hmo c c a; ha.o oo pruebo s auiidens o dablen-qu t iEr I smposn do aiismaoo de lonc imputciuco .da suse i pervIdnnych odmn c e n quolesin eeolcobc oloolomaits qep undozi do dcacici aopnlie aroanpdonolmc o e tol e o rpa r con. denu bi ett tOoca n conodirc dicna coin currnoia qoelaci c pag o sdoluo clniraon yo tom cas e C nau riden doidus riccicay yn s conpeioqia aI ou em npires tnan aeodo puoicno i om r teminado tilmpa lo t d a t n00Is ud orepntinsdo uclnteidca broa o p oimor cin umpc o videcan. codontaticinebic nyos in. Pero major oeu adbo dtdia bmer rq labe edrocc ie. p doc alo Icc en il ax t 'cie' en ooet qu o eua cam ets4 generaocjn toc ibmon Ienlu e, d ouir r so i masen, asembrande a raun yorod i.etn -Y a r d as00ontOnddgndotncl ovo lgo adomnt& lilcIt, ccbversiv y profanddor do Is cocomccsseoia le camhernuetec ordaamiai, e-P or quenoio Tobo.no:d:dictndcbnccdiccacretopYdidoann gcr-oeMndooaceilaccpsldv c ea poodonodondoomen bomncjo doe copctioolcon, do onotibod Chonade wqa itoniocponolesnca dlom et. Las -Cco, P Orque cllssc lcior c no n 00unnionco-di iil cposbolado lnin cme Iterim c con nopticmo. lnt. faa toopintir poclocomqoonspriicooaimplictlocn care0010 cioodiococloc Obiempc.El ocomtarbn Inctlus in o oolicon petitionoiodimnlic. ciclDiARID O octimoodo oocooo ciat claor o Nc cri cooto omrssen~de;quel cguon .nrid ucondens cide tconiglai Nap nopic p er ino o o sdc a clm mi c pe hon er, t ampicubplee.cNiel conoi relnueo otoropoiy omcalie o oare alrokidiiio ciesloia tmo000a me detiedl ot ma speurLos Tribca le s modecloto inisopuc m ct diooo dl iclolinrd6SotmCamianl dan-rdo dodcoode aslinetc anq eabtua do d "acodo dcn emoeidnnco o pidac cidlpdonnlobdynarl l o rc m l o I seo t d rc oorn a ca rquei n. pom c cdbc tIn-aLoue am I ea a slCtiv Entred neasl Dedic bo miiocon lidolan bate ia boomdi cc cu turntca? *o-ri**Oc mondc* olilac ooidod rnestoerndqumacmomeldoda cladsao c cuaidibvo ea-iDo iieI otia Ndolciio y npo forn cob gnirado conbocbo, parstenoi fioteacconta ab n me 00con0l p0 oe. momento sqchodi. muenoltladoeenT dimiodoon l ndicci code uti m a ccociecoooda proliri6 el DIARI pllnse ,qa ehn y qunco da ca05 denat0d t coorepdio, v cial ue ttie 1uen Ly uiQue4 e ma es oo a pior lgnr by 10 nooa oo cle n otp ndo die pueobn do~ [te 000no oo ohoos miost doloncich a inpifmeo rdo la ald onidd tos rt i poso oiblen, on ne C p ndoasal cpodq irc cehqnioqmd o adointan pdcocn toeo hbem o co ca miome so el bo ot jut pg oa na del a s 4 u oi d li a ci e un i o t a d irta la dm aw~ l nd pde d dena t. o d&o ellao l a c e dum br rn oipre de mmneini c a.,inobmh-mbued oo at uo n Y pIe Edi cexobrt oy ardicniiao dd i do inci k l uyn c rpdo deous cindaoicy-rfIc mpoclno oTatrnl Coli aole st m y cio a cco "ii lr.c oncioc~, ole poniapi diotonoillugma Nc ccc enp011010cc oileiooio 104i dob dumiiliroquaiq0 s000l iiodco, tuo iojoom ccllo.'natadci ponciilcilebtic., pnronsucon cilch no rolcobci, c 00 c omi ap-coonoitoooo de onoliibu ties ms lloitone, quoi uapus ddi ccprcuucuico piooar nojodo o IsnCA""1s00 ho0 O ocon mn c lno brcdom catoon onodit g e 1qe iot less .tcccoo-cccmodidca In. niateraaccnoinicos lic Ile, tin co~idooctito, a Isc ooocuroonin qoo iiojdn pando iiucoirda, py tcoottno do cm i onmon, dweiUparo cCobooto cn o no imorlludiccndo co isc omolaes mcpiacc qua boolco pooado a c loo Pmeo-ti aco doboomlndi bitempo at .ludtdn.odas moo aod! eta, ccnoiliop on siroaclocndo o Ion doccolon aoinlcoy huma Ito7ildo litoto,nocipomolbodo Is Ocicdcoonmocinabioca toa 001100010 anp00cc. y c i 0 cla'ad is odedver 0 100 oc caln., ..11c iioiadn. cpacra ng'ou lliioi, p tc boolacoitlaonpropotro tcc alimporidad midc oancdclocc, tmpootio dio in iloocitoldo duo Ne od noocio-rno Ilibo oci olilo quomonIS00una cici do gncacilii Capoline. dlrltoclaiurenio i, cibnihcdorlcm ndd la4cmcIanletom dEa una0010 riodo no pldoioo ilo ooqu atuo a i Iolcrnsmicbcicii i O Ctleie o e utO se000 O b n anc do doooilmi bi0oboiccli ccco noictriii011 ci cl oo lcdomn a tdoc, doicnict dr i ioipo "ci lasci nocturne oiio oirmocio. Ed DIAIO ha don ioodoocontra 00 irdiolinno deidodoea-ctho do piotnpooicuin, clii EN 0 ociln c o Is cPr o~imh eats, p d cci c rc de u tollm yroc upon ioooc ic d einococa do oridjt isteroo0 luoens atdorcobo dqut1occoioni, to p ocior liilti1Oiy p cigoolclnd cc a 'ioco lea dcl cine opi ca ioco nuiT tc rilde par0qulenn.~, at margin do mz. do La a a oa oaonStetal n daox dccmico coida vtmci olitoyociicoioiidoioen00 i ldilroocia coils ttic iolrcnitnicbno bt dcoccbo do OcilO lO a luccn 00 lguwc onta coo uitiots tcilce00 c oplioto it prom&o 0 dcdcdstolcaco-cidooc Nlicgoet olioa cpoliiio, nidonoofilebor,00 Olanoici ooiiodoa, cc tootlobic occaidnp Y t i c irge. l Mucmpli, co 0, a0 o10 r d dcidqir lcm gdlaoohici cimo clioc do dodo 'coin on qua so h. lonoidn P~itoe. De otoln ni t. iili nA ttnurdm pbaot omaan-a ai d l odo i to bod ycO 00000do rc ooIa ou lcty dei Sorobci A~alt ic.Micbrcon, Socpriodcc nun ocioldcd c O chnoiomocn e porh n to01,Conmocaibatl Iconoccotll ccnplatin cor dticoad, repiderrc.ma. r lmc oddccquacc oi 10c bon amiake mic cose slvdod 0111c 00o (or iooCencr do I t I t somatcciexmco ecocn at pilooimonl o I coloiulrdmrd noci ricoo ooni oitodoi paro medo od quo li s decuil di porzer ilddoicit cargo cue ad del etornal. In botletgenrate cmo Amn~z eatimi~a m"oe 00110 omo lebovicga 00 go. oaldc c in POS0ITS toos idolle Paraodo Im dicin o ococcioc con onn o o al, pn I t o tal 0000 dicboo nagenealocm dog oiooooiiin cidooccY i p 01000 r o ntradoc 0.1e0m1uy0dlbc ppoloc bolcdooc, toll iiu, am odicoocica bhoeno-mc-, 160d is L C00000 Ado ptd~r cy ai i ts Icoo linle.ccdrochnx ie dcOicionoa.eocroocidoroc. dooonotooi coids., caoilccio c. POdhitini, noma odloocia l Idol na" Icit o ntn11o .Nccd r crtldcn mar o iicddicliap nledoocios oducmidn dito, folded do In coptondoc,. 00011 lii indooooacci, 0000 i doNacuic 0 lovo ~o oc .b oicopdlilol hate.ooio leorocputoiam Ecantesiol I n0i t ob nrooo.iodicd tndlonybcame tomm .imon. 0 otmrccro in a ma.Ccon Nocido. it oan u oniridodoltk I. coo-t.s. roillbacidcida 000ua On .in oqo inloicrco ccmnouimrcclindio llmoido do privilimioccaroiiidooea, CId'l icpuoa de dulmociccoplooc dccci para buoiccmtic tom Y\Into I cinnolooo do ico cnccnil qcIn ticodo ."told' Pisoici adtchoa icrlito dat ccdnl, no, in ouo it orc ramooo cnioocdficiai ni jiidicilnoictolo. padtcImorterosusIdo ,sspo l, a sMne n i4 on II. ooiooli oodiotoy oI corro impiclOddl oioler chdmno 1 coobio pcboho. Sic pod", dlgna do co igoihbo 00brgo t 00re coasquafa dica, Cpuic hccli choti m'lodeoI.Adl podor d rdellojno coaicodo no .ake pronti paro londirqudlldn dand ocmoilo., Y'coiscio mii todo icdusoco onieat 0000 a WAS eno at o n s .oIS dcindula py iinamoomo Is n nclbo.coodro quoicatcnstpraonaddiuo coitncn LcsInbocbtbcon l g tob cnda e iloRhodoap cnhi iicdo pro-c imihmo i suocsom codoctomon00formao oiilhiid, a nd0.00;Ioclcolelo aai o-ofordiioioonoo i oao o ciadtoro par cdapboorbcmlE;Iboi atcloontibde, bhocsidi too It(a 0100 icoqdo 00dl Arhd oiolc pu racdd ccen cootdcoca monalln oo c ltilio, ble o tci ho-nIco todtcm ho icpoodido co 0 roloina do Canre oto cobona, porqoc, pu00linconpoipitbdi pesur El dIARI) DEli.A MARINA Imo all lilnluclo o jc do in domd o nbo t lctobo IS cult ur tom itmm rlcica. Vasa see n0000 1rl too7cc bn 10 cdoooc coocioi doocicooo ioidcoicc hosOcicricboc a ouboon hoag una cobiti pt: roiol0o d14Ropudiitca Parnquo hapc ctooor ele po l pittico p tlo stio iono ccm4 iac nooqos Artonio a Mobl, papacc do coa itelc r, ocooma c. 00u 010tro iindoo Judicilipars quo ixlgpncta i ctdo. Mhcoho. au pooduoo.t ot 0000cc i l4elbottle-comeiooidii qua mitosis Ccccoiiimciiio lo scinia. dic rnmodllrt0., ozotonoc oalinimooch.pldo at. Pm Ilarnm l~biin nn .verlecia inal so e ano uie 00 clan mv i la combrc doiccontillodi Pololi: Pooquoa bopodo 10000 iroi 000cdolcl iol crnoocq .c~rn looccim o 00 o00hoe cobcoondi., aotoco qua sca onhocbt 00:oig mii ol l tainaduacio ln ellpo dicdlolbrlcainbri utees Rooi iat 00tiorrnq a haloietdo .lgr olbocicota M o eclln p.410100 100 52.olco oc nolc.ocin o ooto apoiio d ooAmpldni b aodo obicalad ,r~na0 hd Oaon. vgo enoc u aoltC. a icloi A it oar'sruc coiesocv.b ca-i p d cc Coobi ua l ens clbocr.nccoa c I. pmillooooiyl14iondotrocic do ium diolgocioo. n o acocb lucbioo Iconbocto oios vntoldcpAoloaI. ntobodo __________________________________________bin; yc.ntato Ich true do aon doonno r Iu aot Contructdo lt Eitre ineas: iDe 1a bate. o de la cultural too otariadlo do omot _______________Po rtoicFosnidac Aoroncbi.-iston .c.No hybop patedco 1 I1111 doio in 1 phloc, olomidid cori ul a 00e enobcht. p cob. a i~iO du loodco 000:0 lllr111.11doisoiaqu coldco 10,10. t inonmePeone~qeInogndodoo pool "It o No00 itt100dodi o ttpto o onrr~u e l00110O1l i sm eainbooc o i o nib urpcmcadloct.LaOc uo ru1 -u it s I :.elm."las O no 0000 o 00 t00 o t~o "oaot o. n bda oi n ua l ocuonmin o., o niooccqualo iip 00c ld --114Iro io doio oo0-41t t:o c lodboe oinil .tioc ihm ditotc-No. Cdt o d a co cra~ odu PTis 1,111111domn iatn Il ilooto t-lb o000oio nit anocp odtci o-dnlqu ~u 110o1 y tt:iooiuoulii mntntn".0 ponbao di toonc tocoia do lannd uo no pedenbt iecclor ,1oplodoesor co t er barerdo t oto-oto Dgtouoodo dimy coo tic. ooibldai. do Pn.oCi i cpe nolbbn.a1s il at a ~ltio le0'00 men00010in-otolo ooi o 0 inoln o c l 000 doojo hctl. dlcbnml meintpcn mine000 apo, pe. oti i, di o ns '14 11 olour. iocn fin .o n05t" dcoci oiitd Eoooc m ptooic ihiotyo.ootrid1o Yy"d noaoo Car la 1'Inooooco .motsal.ta"aurc bonoooa adico o looheta.D I co 00 di onc t 00001 moodo': o no: 1:0000de1041. utit.im 0cc ircitoro o codtoa Iaceoiton d e l cudcd c e o of miii I da nhI -~idiiortr~tll 0lnb:to. Culu0lcoboncnobooarla oo, odobooci cc capnab g.tobdooc lonsodqll. ytom quornnl't. i ru Y 41.,0000le r idol~ pobbcmIcoooicatinc.EoiskcCo. qa oipernithococoqoat l bolo'-l yne vri uo.les emeprcotttn, '0, lttt i uo:toootlooitcoic aauom Dinetociooiiooc. obo amiob lla lc a c nolb tns, entor loee t 1 a11 aoi1t0 dtenc oolmtoto dicodoottc11'11011bono aa aa cotn aIn moblndnl icy huci"no ieI ldioo 00 110100000 do toinalcd rlO nttotoo itotottotto,:. tiooooo0,delcullmsopr obms ctc odpSin o oin icdnedo. no bnvt. a ul plortoo ()IItIto iuioMna.1;e", i m. to torcotoo -cofile o cobb; ca oIcoc dm o Sabre stno T io nnglnnuvociV ta allis v aot 00 0:00000 O0, bugi n y 00000000quoittY.odoccldco dLaanralbeao hclioptn offinoy. Zt .ign. co-ba un o 00 Cttod. i ocotot:: .,toriaoootoo Olmgnn rol ohi rmn o soo r. C.Ion~o, cicococic dl inobol 0.1 Ibaitc. opd i Para cc osrto41o~tcrI. 0 :1 i t,,0 tn ic ~rnota' arti 0 00 Odoac I n h o-eDi diOD LA S mARDy A a co coc OiiatbooTV do u ito000000 to Ii io---t Oc bo t lto 1 000 S00 old cato Coibi o o is lceto "lchuliarso o c-,, anCico-ode qcart baolmt Odd d I. iioi~, 1ltdoiO r0000 ii 0:oo uoooooIi oro0o00ot000 adooct cimoo ti c oprluim do quo on yto do coH&oelCroiolip cony tv010000000001a t oloom. lorCuiirtoooato old ooooil Ci alvnpoouoo-mntr o oiorilnmi ohooc cibonrcnolddhe' dO o Isves"'de,t)o 0000 ttcod"-looto m1to rstST idii o t oip o o.e cc aldl codl o-cbcco CARS. Carao u o Karila mu ooa-oI.i lis::bo-cNo. ioto'P0.' t,.u,:ci t eoio aopooooo ule:ougocdolac cutonton do oon PIn.cooh~lionc000 00g 000itr o, iltro do (P00cc Otiuitci coy -." I lrooniocdi Colilot.Iifri-c o ds, nl000IS ocochoc, 001.10ai aiil~la uo.ila ttc to Ci n, ~oo. 0.0:0: 0u00 tI,, o to. ml nooy cameA t omo. dachao".paen.;itatliolna;.l t nio, l mi o de la huelga iba a Matanzas a conprair pan. o hceg ahor.? ya ee acabi hasta el "pan de Matanzas". El DIARIO comenta del Trabalo aiooov~sddccusidicro oriai bn d lmdo ci mCin oc nooohbicnood6o ticn lIs nobcln di de Tiboculo dot omn o eaboapd 0 naPoes i-l dooldo Carsiii Poo dotonic. qestaea dennde an e eco defeInc do incs on co d n, 01000 cobhoiatDoCoroapto ain RCoino di eD encho dci nto del Edoto l91a0Povdnunctdid do iimoonooiotonion e sTodbuecla, dda ts too hbin md ojot o Ins pl dsedosdioqu n 00oidsempdi dogeo. No oa evcinen tomdonao dedhco"h tin dot monndo vpoomidoottot biniv. Es munan tioal qio it dolonon do t ose anm ii0 t no hoo quo ololden, Onmbtin, ik n tlcoocdo 000 ci Cotooto as }Saris bur6.cratas 01000e do ieanc nvoc piodoc ton do tos.10010 do Edonteinm AEtoecalRodrtiue, 'he icoldo luibiti organize in* nc, di In copitl, pciccmel rndot Eitndi, to Poovinoto y 00e omptoodno deIstoAdminlinia icloldo qua 01coocologi to Cittt, it cmpiccdi, onniso do loomoii, puodi Iino tobjbondi domocloouca cpscioempido. Peo, Ido qid boo mcinieveon ot memento do egtilocl Mo. aoo ccobon minoouiipooo do isoprobatiliaia o Ly do MO lnt .mioil,oatotxminode oopo Inccop ositiuocdo diverocrldiod, boo I1e00000 moobo pleo scqtecseoapiron on0It docomliodo. Do oht liua cm is01e "ooanlotdido". eldo Cd. rI hoido can Inc.d trbl I ndo cOdeti dii [I, de San crili, tc ocdo to :, iioiido Manuel de coictotho,, Itn Ononcol iolooii pa:i dol io. mdi luogn; coma In del pimoi, tode idoto don toon.In cp000. ildlc 1q00 olin. do timli. Li El pacto hispanonorteamericano UNA onildnlta or o-bomol on 0In ico, jbno Icc1011ltoolcioc ndo otto, 0100000 boloto pecica. de IcS fuecam atto nmeitamentocae edameno la MnMdrdan roibroa u rtomatlns numbtoad quod oIn erdo Icn edligoldollo oiepoiaaola, capsopdalo de Ic-l gan d0 r PO p ut oin ort onco, At potpo 11cmp, ab omutodo ronocinaclomc.do opp00gpuol ndmeoo .mlcmdroc, olcoic ociudanodimosaeltrooo lax oeoeotdadon queoe00 In pondutnbio y c 00000c clOco a eoPeninsula, A divr poiitdosdosmc codna omtodooco on rolnoIan cu tulcleocmlcqu1e0 do quieba pqu i a contra I ioecldo ceobalbdel posdo oor y moonododictere a In nyoda Integral a apod PiNoy dada -onomo noanic queon cacoo nmdlciamncoo socoodcjoti 00 to dcdooon odonpo., d a oboC aIn oronodny lpo rucei-onmaos. Coo Ecpcda tuoclo y dohidaooo roormda podci doocopntarondadm moor, bib obooucildo in dbocbidod, peotcdicon o po-bood c Is oduco do Ic 010111. aclic de Cotlbdoc n cobloob a an 00laxtocndam dl ooplolits dinaonot r e la p oI d dc vo to do boboc mocobc parcoaooio oglade divorcos cr smNsiir did elbl d b e o.ana repdi ooba s c cogiolooc. anoa.aOrodcoino tool on Isnacporcob oubtlod dao ae cicotlb olgeots, dichd lop.'ii as Sacboquo coon do accait ncugc, aoi tmoctco n Ioeec cctlor do ocamenoto, acc muocoro oopuo a queoai qolbhooaocloIRS poboniot cootroliodoc; par tu quo tmnas cob cc opt o nrpbombeinido omaclono., outs mai as sun olmo c ibosoconoboocbo de'oanoon cdncdc aonsbobdnc i onioporocerco ooplo catIrb-duo dcl Iudingsdi n p00 "liococ bnsorm.". La p001010aocboc dbvoocloc on Cuhn, coocide ocnscdcotoactunildod bcaailioco oobreo 01 proplo 000010, 000 Is dllcooncticquc cn l ontigouno-otocd do Pedooiro InCticiln to proniho, y iiabocrn100qu n boy dei Coogrcccoirat. de dats io oociioto ml poonbpara oiiotznr cocotnobc 0n0eddtottbyci, penIocmpatertooobdbnoclo at Ito. Piro ai Oeductcddue nda ocoado anct Cngreo n lax las oconllic hbralicaooidc tolt uiicloo. dondlfltruts cidnctloionaro miIpropotcicdn dvorcoit poogcace, lo quo mcoho hobolooco. doecbobosor, pcoiamncoop00 atml dnodo 10 doom oni opdddccoourdc, DIARIO DE LA MARINA.-Martes, 4 de Septiembre de 1951 ii. N m4t cbogomy duoo n acoolo ie cocobo idE otn lsooautlo dot presto por poccdc ba inco n onpo cooci0;todri ax Inodioi tine. L o a :toedome oc to di'.cotinpothticoxas iho do In cpcnidod cdquiciloc dotl RdPoo to dlclo, a00leono d00eb10 eotcodccococo di~aooot hiab dei pronlo dol poccdc 0ociiuonu, imnolhciyp utobocoxc dcodoconIc hoo-oilccdo con cimomdct nim ml exclcdovc ponpiodad, quicoucic mcr i&pootuoo.mecbt o n 'quo se clora oo nts odo0.oIncoonpeodoi-c do ats vialcshboe.,hWc paoo n ,gisoco inodo (rmon.loome dioce.(Pe00ucEthooril La poormdombnilro opcnctaavide, siton ocot e nioocris re, boa pooom poobsocin a.n sote. Y icnnima men atlit 10110P cel ccobuoobooin Sbt 00 quadc not,. coondin o que 11cc p000 acclir ir.ocon notoc, cnuo cnoea mao Oncn bi-romdo qdi bingo ccndoocreooocddloltioameotc 01bbin iu tomn do In. goltc., pumato isgoltoc ir Losici-ocntourchne. Y him 10t10100r iii cc qua ii nucsI nests c nocohoc d._ ii.cwaleiidointnoc denlonosy deIna' 10e 000 bc gooioo lidoc di idiotiaczonec, En deiatocc, to coonionido oscoiiii, on idiot comno1on iqittell00zone, nhlr[ i n clo asicptit gldo noixirscoo. trordloocc m uier oui poocht 10 iodoomnioio poodo, oooal[nit d-0.omnneidn boo Inlocdtci y dl. coondoloc nilindo to el iitno Istacn ondiolonon caGOalol i. Si oiotni, til],no.01cc dolco coga nicloldi"oiomiolic l.,1 in anpoitici 0 iccicdn 0101. "Ig e on tn leni. Dohccooo coporm, Piqu00 plancone-n of"coi n o niutur i of LaoopeIncigionlio colic dii 10 t0. ctu001c. O, ieboi dio101.00000 do cnlo 00it. 4d noca-, proutodo pocrolit actalObinoat oi cininlmi tomnailnodO. Las peqijefas causas: Precio y servicio Por IaaelSuon SoIls clonea do Ioe poociobon, ho4Iccmoc pcclodltIboodde ornci ni m o boo:-cIof xlio p doli. o mnoc mtipiiic quo nos ha incido pndocioobcooxdo mil genooclin. Ecteo. Ocidodic p duoho cnotoc, Son gobop dot phln ndo cuiclbco dotoci-. dii sOoopbanc ci onplcibu tLon dn. Dioscc, yEronhe ido Oaoieccioo. Peontoe cusocon -pyc ocomptane ccci. bc oic cbccoochoc do6milbm y autobuconsonoartfiholodel iVerma. Mcqucioon sdot dimoo pars pinodnmoncctrac cdo binadoola. tSliobtem c dominof noonbot 101 dablotonidumdl Mctioidteoionm .baucina Ficottocon e ottbo pat de Mnita, p al Lovokbtio -do TocodoManonto ogotid do comopocor to ooi.cubimo miilct de otn idimimo mmcpo. Po c oooqitcca o cooooccon Iton 0.11docciac do una. pi,o, 0e00pone a hoocco Margaritas on on chi-, 100000. Mo hoymoido do ltian todes bon lo bc entocionoocdo Jobcmtdoecctat trace. La cis torriblo diouncla ontmo'tori ccpnoot noo c cpi-mi ob ja-dMiguel do Maroeiqua noc him oil cocua ooo 01i-odeloot quo loodto vtota a obreloeocndo at1"Dec Qoltteo dboctom honin bonc~ol iin ut oibo do una ut"o. 0100.000taonaibu toobitureopueblo qdi todnoto ione.a Cervaontes? flcpblc dqui el poo os una cuotido na nutlo or ci ioooinc de to cotbooclonim. Poo coponatio ao qua100ractst1000.Ictoe. cobb suit t ocalsdel 010u000 Poodoccoe loctedeon 00 clob oixpccocoo r maoIccoiebdii-clic adobatlo inton Ionsonata cotrlo0.010. Todcsm cup clontb, o m -diei-coio, as000pi-coaIntoclrae.Nbnguoo n edo bago, als tenho del Itid pdhblo. NI atq01m nnio 00 timehhn is t01 ci a cci-o o rtcuoondy a otboapsiuha. 'roido too Whguli cc umnt Ios bona. Ita t init. paracobo no, buils. Ago ncdcoo nobooo-Ic naoodeodincondooesofd ao qua Totoonocbi 0 11 pait cdilaicl oc atr0 lixconplondon 001 tccnsortimlo n.auth Motm do Inc copteasMigino n nint,. 01 poictio o 0Idno ococo In cotin oi-conpooadlonto. Y p0dborm gnonsc ccintrbo scInt ociooonsras 00 cao cciioloroolbido. ICudbniii dlittocodo pimoc aipoo 0 nco ci ourocoto do dos oeen. iiatpiiae7 iEm icib 0000aoirmraObiloim. Puon bon,0000 In gocacti. on dtrbbdiica0 niutdad.nTontOcpocrsl at oontn do Icc cibdon; inoto ptrs in odqololcidc do n'hcinohiodnnoo; OCao parsn ontoencaoionio dot moiirial, e r ciodooco dc Io n toceon p ycoocpmnsoobdq pac inloo-oin. El piihibco eonomicobo n la n ooo.do rotc. igoboe n n ccdoooln, ontacoruItbidbno .jcguocm contrco-aterom ttin cpoodo mc mocads de tomso legal Aoimdidiquaccoo-aodccon oniinado peoscenntaoc centao; ciuo dquirimn, oea unot noohiluoc-midomocmbcm loiqoc haotr lon ic ucoac tiobici Ea 10010 qua ol proanccInomain cgiooc pirmnoco-ba cngitdo0, Per o nno. bgonnoncdh-c tio. Losm1 ciido insoniiccgutohooci modernsic. an lecsonob 0dicclm,,iu ptdiccdo c gibbosn u mn*nQ&ao n pinon zdoe coo-agunc ofilodon Is digodoed edtition 0e In cbodod. Echo yn quoa blocs pa ooi nsatrs"rnmlavntdom, 2koch6 dcotln -. do hur inmncoccdl oi icae. ocbioh Inc .bolcdocoo dos, Isnonnocla ohm s1boron' gboihcnbidon gicada. ccan 'ooniipoti do Coesc Yal codcoooor'sebicfleow, 1 Eocoocdoc ciatociri. Y boo doc do dn a-c rot cmix"tn f J II oupibomli ocpoc dod otn poeon, ocodoc qompom i. oa]tcchaoo.Inc coponmoa n onso. iqilnon coca a -unc do atol.dndiohac pOnquecoh doslno dnita 0 diiO0 tnec agentsopcr itodoto pocinf coodobimo do simplesludodonia. n hm1de dia000in ibconiab eno cl eii do 1. cubdodel ore010 del ponjet El dchorhocobo do mtuchonodod. biociohi in 000 paredoom, oilmclocc cilpobclo-00 0 0000 In. ciboccn delmontior* IA cot Ocodoin qncaotoa tonlaquo pretendodontzioit cauo a100aontmn Ito do ganoado on noocho, nion di odit ot lto to pa00d001ots nicpaoio do propbodcd qcc.a 01 Isco oreapcnds cc ob negcdi Tdocolin~ Ito gulmasoneiobpinjeo noestoahodods iqoib elpainless p oh thoder oajci-c coeoo nicegac comicor quc oqimito. Ningmon do ion dcc n culpabdel dtlamentoblo is10dm det oohlotlo. Placqeont 00 ouf uadd tododoob d n cocotte 000 se halli an 01 otodo -oc cdn peo-do decmo coaon ii print. opinsTodo'cc Col on sers aocl 0bodic. OPoc qcE no in indoctobn Oil to-anspo? Hontoe n ocbcios.ncuovsanccviu-Joc ocoocolda. Eon pass on 00in onotmo co-go dcl t banbecooncinots. Y7lci crtbo lcon e Born en ot oudo do is boooilocbidcd. Aqomllc oictscnfrae quc imn bmoona cn got Poro n cdbo en in googon ovnt6is toz00Para5 cttocdelot odo to parts de proptodod quoaboecon. cccqpocldli tuo d e Oc boca oinaOnci domodi .cmInc des, blim codinit oca -c.oddttooi ucn coogimn dlgs, dm1-tochodo del dop yp:t dlneop dcl 0cc, Pon n cicvotlo timbidd 00 moioedisOd ta o nll Editorial Panorama, Per Gatm eajie.oyn Bustamante ENBeaArdad lce coPacheo ndenb o ci 0000.00de Si, E do "a ",.nla ltcn AQUI Pm de asm deiiAAntonio nChico devvooin300dicnte).?Octioeohio do Boninmonl.iagnat pmn p 1o le ncitedo pocnocqi,univcrl6adlic oknoihmo itooloc ptd & oiociltaroo cna c dodiona dniIvohicdcoon pars s io a tidco, y no c.6w In.lo tovo h lcpro cildo qdeonplpoldediir000 nt id nl* clviolitli, no cubano lototmsI non In potccpttdcvttloin qua onttoniictOm0incubci tootoc hold9,dec, dnccanoI mo Yano.oo conbra Ic oto lOnePc ooby Ye esnoclenOhm ab ld~tegalcoocrdnbeoy tuado que hof 61. 1 oentud. leg. '.a 00 pro en os le a aploe dnar 1 q eongml predhe dmt J uo;i OP c a o gntoc oi deoncdsm -.s "repndo na'0in Iclasqo0 a p nia lo In I M p o b o d o ueo .d .rdestine ,flu e b o ots -p oR dmlcdo doolca l, 0antcmsabc ooldnnbn, oMnholdeb a dvn'oold4 eiInltvldio a8 ctiosdi Odoin tod de lau sin umn dI mooldo d.l to, combl sbelintiers-.quacto v16isaber y n bflca-dol copinto. par dedich ex Vio;.yvopccimocImdmas empolice d.1 cne-no t anmoi t pond0 Y aCcnta dn,%dodo dcltm no s -cts 01tCanto fu1 rntaenta Si 'hiblohi par fin Odo do In mdi niocona noldiidddo nuotie imark le thcnnmtn o ic qudinmoit d o pmailtoe d e Dontnaglor salindol pan :un cmitontnic dim. qem ldor pmy p nCubon qdUn lamfrin n uutcoI mc usnmnon 1 iat aoitodint nil 7 oo tn o irni do sh n gnObi.1vSpnnminiquadot torooo, pe bnre aqlo ue, tloncm uvon 0 400 Oliaaent ldedo sono d Pooddo el docpcocttoio, do tCulba do.In ntoectulldbd. do 10lossiuocldoel ondoio-en oil oesp mt-om inn d, di eos atliei, doe lo b oltdelo n oq do cas o m o ocb de dm -a lo p do noc, edo elop nloodli, do gagoddccmo, ynsarcomatudiantoc noioolineloc. del pueblo, n a doelsraruoto dmn;tcntlo elqa nmrnccpodin nimo oille pard cdniolo 6 pumspolitic dp a.tld die lamnd ueoeglol u enn el pid, queo onosc dcp on at ifaionolmc cadinadic s e0 dpAlsq. clogoalid ondon0l00 dod oe alo renos eso .0c1 ao hablllhc i.o bo on mandu ombrtes 6 pque outmanto ootnmanrn. do, pomw ubd deemio anoaiTtrvis, lid omnood ni emspi deo ocubnoi lab docttnirm, de oiiocmlocque md qude. do I 1too u -dote to, 1a a bmpmn ud Cum o do In qu1ma mdlcando Iii e0I0. l exteorno 00perdediclolon onm vliivi ottiompnididflida. de poucnodpt, d I od n di oobacli 15ro bo ooodcdmi, qii pcnincinoi 01000 di re~iccoilo uon. P00 onondlinti pecio do non icpibd, roo Antonio inobei 1d ean e.Y Odondo cod. ocoicrlo d tamednanlmnm ,itldoidcnp -qicadimp mot d mr ndep o ubnde trey comollo o oginni:did ionqui mrocclpii coo dn painlo tosalin du n Iaa n ionocltlonddopdndisau, poaio no cnosdioVndci muda nbt za r don 0010 iarhlir-odi vlilo, capliobane dtngudoshpm mtnfodel decoun oonuditolinintioc, dir caber, 10* imlnmilnso dIn cutocobon, dodeignoon. to.sflpdblon lion. esn icgin. hcivinmnmc iieon lioPoliceol lildo; onpo load tioniordclocplctc on oblciandoto-. bloc dindo 00ss pr010000 ;ttomgon don plc-to pan oo cmicIn digilco Antonio Unethen de Butlcconte d.dumtaymntemnattyk. Bn Yo oioanotod clicpo oielmnap abl topoco enial a bnolono 7 ddh ctrcsiro cu00 In a rPlbon. dlcho con to a qunoneltochond mo n uencoidedd,cn olgancldmcollc to Como Intc ooamomovmrion pinocnocddeii ponnidmo ntnlmoi, nonilco i 000Isn poniot min him modinsdo, modomo, rcoiali belleoaloupooodonn del trpatr1i0oti-iiitootdodmo. P0000on lImonl DeiBunonincoto 'piodi dm1000e, n cmni61, Ilaohcmbre qua iobtpn oetcliuilpncn 0ntcaonun-iptilO ae. polommni donlro dii. ow'= dii qua nvnbo In odldod oopioiy dcl Moat iii u o r dtiinn iccitint del conodao l~lonim. In Imin iondondieom oitnnd.qon. alga an 6l de nologo do In biumi niosono cnoormsn iccbocapetinon. Oaber olno; n;ttcltgcla 1000 do po1000; diii dii toocltnc omia lunddom; oite lolod bimo n cocoidtlclorndonn nocotndo; pronnoimit a in' dl.000 valunted doeii ii leotocndonic, pontloln geomitolon, rcaonln, nibAl condo, non son condo, Bustdc, do lancdeasiydinaxpindooo, Montoooild adcolodqucnaolni nos dicon do Ii ecttroi montal no doama inn 6di nio. Tomblin do ltooloondo coninmionto, Del iidIn tineootsEmdi d mn spapica 00 lenln mina In brlloido inntlon ivel ocidc Isn liihnl, nendo cinbicco lienIdeas; peono atAt leer ncotoco 0110.tont liii, In recolein on El p000 tonloodi del asnotmb do no miocto, inpoolononpihd, din no ibm tlphclodns ot01 ammii co. ii nintlilonho do ,ooi mxcliiclocoo ocouicoici, -ot o o onnrote lnf. 01dm 00nocids do at miomo on tidoo optes. PiE 000r000edui maestr, caorido pmercto onto on coomigo o cothoinlto do mijoono.onlomlondi on jeoqilo In olonldo, delt milomodoedquoOnindiot 900 on. on iltti-n Innicncinn eta onto bobdo oninni0e., 1 Isqacu00000~la0 quaiqdids, totrtn poincoci y Ian bdom. No0c00-" lw~ucoiod tJnIo puceblos n tcIi0mb 6Is londoddod, inn pillionbhon i'a. o lomin. no, ton tropicat, -o 000, tin ilDhldi liii., bajo'a01ro qui imin, p mdndiinn. Codthttoo, toocidocooa nli cpuron pn~ojc iSdcc.no"0c, ctodloni lecondon 0 onpon In blctittoonploco vsttos, pn o diait. mpon y do an cnonpoociinconan flontonon400 mnio ti lbroio0 dnuIiiloinsinIniooiooo. ya rn, ldohealsno I JIdoltPoer 00dmn 0 n sogsnudoc ii ttloc, Y 0no bIao en at i codcobon, mc tidoxcto licotoin del 010,. 0oe14delOo toIndii as do ododone o dilogPatcon Ennon Lads tiiciblor 110 p0010as0va ic, ducn pilin dei Poanlot. -Ian socido.di Is n Wogmoino, Nonipjy an I lutomot calnesotinqdncvtltiO an O n delimIllon'01 onbdc. tEits,, tIn onnodibric.a que iiiindinrm ic ito t' c,. frioiindtmci cotocno0100, 100000 poo In jocoarquo dionutoencontoi n n zorpids Itotic. an on Ocoincvan ion quo olotieon In vale: mnnconqdia loneo paIoIn is00ei do In inc. Llogani oloi. on:.noacr ctoer qua ndoimonleac ontoin dloiflEi, inn ipoonni, diia'no asOtocinon. H0000 cbO porocooc coodo a n n i cdcniculturn do nto-.t-yc-m py dieo"r oe mn 01ontoin doa01atlco toof lhoOa-ony-lttioonnn. noon n.s,00. Onto poniedci oan et nlna, coociddi 01 andoc.rno molfnodipyloce tncdilcrono pc: 7 cifrtr Who acoo ot pnnloiqidmoo 00000pmr dm100 poonoido amcilcondom. I I .., r .,i .nn S come n 4 v u a ya y v a

PAGE 5

-Martes, 4 de Septiembre de 1951 Patna S Aclaracion Consi1tenos antes de viajar er AlrsLadde rst : u d aramos per a eror chpru OTRAVELnoBURaE of -Eac SCO d uj 'inurtuedem Juantle ios Romer s Dir. e. bs As l, eeV.sl de .n dltlrgia sp s ara ~.Are.loo del p igihe s birgsdr hbsrsJA.JU Ii. ArgisdA.,I:uflrs sayerrra-rsr. drcereRrerr Viserreres. m -Edifiri, LARREA.Dpn. 265. -"-" fusd leeslss~r o sp rnsal faischr rhseu reysrdP q eaetrl5. ,,5edray Arsiss. La Ha5bna rild,,, A4ZE menCeslAs r .,rstesdlEjdrl-f A ptc'n e Aionee peso t-es to L~irn r.Atgis. aamseel 'pnsn rror. -I -Idsau ntallca, pr runmo io n de lax benlstr a delsi ande do La tuiuda de Bazz hacemonsUrger uPaludeecrdial y Pled as dCuba, aprys leedirplele afectueer. deelipt uxmejorern tuelerne. Ungaramstdp bedArd y gsrll-IdAtdt l noleldable cballero Edgar La ftees iuds d il e,! uneer d lls v ree' etr I Ale derso. Ie ..a hor l la Mrnlens, eeu'Bri, e, mbnt.hey. martens, Is (eht Creelleelen I. jesie StictE t aI'Elegante boda el domingo> KOS INTERESESLee ,ss, Nela.Msehs y Lap. desVsra.cs. ban2% AN UAL Au e1 Se tsa Aseabseslds Se r qesere Irde se sed Ansretsnesds,Asrne lms L. s Trl eI'.ljadertreefrI y tan brllles .eoIse pnis~Are otdel Vsdsde, tej. a seg sla AHORRO que no excedon de e eelebreedetre efec eectnralrel neder Iemde leoa Ha oncee yedia de a pin e las Qins Q eAvenda; rrodrI S en Mondda Noional bees. ato be.neran ies sobre los CERTIFICADOS rm IqePnrrsudes-srrrterleetr. tIre, r.o s ee.ls eel oncde. o Al toso e,.dl slrns use, rms In socledad lisP, sr.: In sdrrtls auedar A dpuentes d des ma psasiea Veg. .rrirrreros Ar. a e glasdilus. Lieda, pry PlA;s. Isenoit. a salnoalcm o als cn O0 PEgROSO.Ranisdel templo smtelede io .K J~Lx eystadores ent., quers e is a. Teifs. A7452._M8288 yA9606 .deeuedirstecrdil y iii s y Lea beresupeetrea de toe putT_._____ u dnpare letS.delprploes ilusdrs lte iaAoe. .qdsn ~ ~ tiglsss dontdisge doctorr io a els-r. rblerlrcongeernlelde Ag~laiols. ___________________________tiezs Ague, Desrr d Io Peltsd En Ia sends-ee rad, s a el ipieAss Odstelailg.Ase .Unielr dad dAstilr hase, llar per .reds L.Mtesray desuitgetllllms. npraa grleprtls de In "Csa Vis., a o PHILLIPSod Ileeee U1Ia protelenstrd lnanssdribllrs q al, s dbdeselega 1IN=1.n EWrAAOL PANA )ie SegunAo Lopez Cstllle, telents Al hatriu p (cide Is on n 75 MSTA RLElneeeMO 000.l ld prrlsre Is Aeeurllnllelaygr. DE CUR8Os BEPTDORE 10 tVga Eltba ledlatIa fells dsidle fVCIO DE OMNWIe ad m y sl .Im nIydrgounaI lgnl .14 Hera4. Wfnks,: Matnlc ezl noededs l aosle plel, sin deda, eeea do I 14 a 1%i.s, nI. 51.Ancs de domieegoe, lltottles ees pelmarasi uhenIle sd 4; ..Pee It laele nr poda l. sr ssA lidel ate.,ler ds e etbeu porn ese e. boe, Is Elegantebod els oAmos tde. En es cerms a 4ue can tnto Elmaes to delicate y delalines, havee de M m Nblicidedlls FA 6749 Manna do asa. Pedklslda .AF41. i a.2ueegs ny dsselt 5 EAl, FINAL D E NTA ROTA IalueAlstarts .1act. 14 .okddI (YEAEN LA 5'AO5NA DIEZI Taedn extra alto madel skyscrapers. 24.50 N nevos cono el Otofo A Tacon alto y palsade encaja de nylon, f1.so que ilega. Y en finos, relucientes Charoles Taeean alto median detail de eneie nylon, S.Se Tacn extra alto ton 'puntosa erilico, 22.50 Tacn ao, models 'Delina Deb. 13o Sandalia Skyscrapers ten alyt, 24.50 Nuestra primera gran colecci6n a! servicto dol a nueva elegancia Son los mocdelos que usted habrA visto al hojear las nuevas Revistas de Modas. De hormas alargadas y de corte-bajo, cubren solo una pequefia parte del pied come estuches finos que protegieran su delicada v diminuta belleza. Zapatos creados para las nuevas saya, de forma acampanada, o ee beltas y cefilas. Los que ustedI ba de preeir y querri usar desde abora en adelante. Pelreir.o PsoN lo. 2 san rafael v guila, m.5991 I Chrarol negro y tweed gri, tac6n alo. 15.30 i

PAGE 6

pgioa 6 DIARIO DE LA MARINA.-MArtcA, 4 de Septienlbre'de 1951 PO11tlt t o 1 i t i c a Reunion de los Antilla estuvo contribuyendomas de treinta anosNo realizara el Far F[.ntia<. lah.a rt inigos del Dr. a los gastos del L-'stauo sin irecibir lo qq ue 4110i& Nac. Cu-barm, II -: = } a tl M P E(, B E Z A S M. S. Ferntindez a ng}cna.fus}an.l N n n -Sc reu Dlre mono un DI Ortodozoq E lo. pre"h'a acto" as bpalabra"en I h e C a n hq Arrnn Ire clip 4Ge lee uad, for In m enoq ,meta put .1 1 n. c , 1 l FN CDgeelo Ihre(".lor drl _v Ind -711 dd l!Pgue hoy Piro PfI I(el s+ c] k treeencu dr C lltvla PHae ID renrgOnrAOCton I g +.1 W PArUdo del Pueblo a a pp ",."'2 IN p 1'' 1pd R A S re tl< l 1i Rl. 1 2' d L .1 ~ A P dale bid ddl 1 EI Ch tl Y I) h(Ik,.un de h De E ]lot J 1 tl d I P ,loo C ,a po I d e g A b e ea d (.un qul In l-1.1."k d 1 Jec tet din a r+ Plm 5 d d Nab., [ 0A rely Su i n e en .u+e i:,1nD ro ;, a 11 nnC DV d Ida ]U, V no h d do cl .i Mlp 15 A F d III d d q p d l e per or. berg >> hater told on 6cv P nIm1A Ku. "1, r L Id i d I Id 1 h b A d I to d tl bl Ihm dot aLnd IIDMat R ti[i Lb II d .i VI rvl p' yd d d E ] Itf ) y Pt d 11,1 Pr P 1111. dLz JflI .di D1UZ At108 d 1 pot e Y1z aL d I pmlcie } I I e lid "I. a f r ,i a 1r b 1 I Ill 11 PII dl h I. ad l do rgN b d T SI I d ,+ 1 lot t Ed artl 8.11 Htl r h "a^I tl] hf t A h do 1 tl 1 p an E Id ion 1r t h CI 11 M H N 11 0 1 hi Ir 1 d d d 9 ll+of d rh dl h 1 I rag 11 b H 4 fl hl IA C d d 4 YY x d C h N id al C 1 1 r.a 1 tl F 1 in. hN1lU A d lu dl b tl d! Pt t del Ad d d 12do SIh1 c t d 1 1 I Jr P.-n 11 111-1-1 1 d Ci A d A ii id i dl de. D tl 111 1. 11 ar C Ie C E tle tl 1 I'I O A I dh "I "I pn 5 pt ClIlnnllld Rfe, d m Hll hhyabgenenll f, C b 1 I y i p b d d C U d J I df 1f C gfl Y I IR, TrdIa I on n I. n A I Id, C h11 Al I 1 H.AP Z M t i P I d b 1 FAnne [ n.aV II dgenie i d d l I A no '. ,* tot d U Id F I 130 PI d 1 R( -I -' IIn (r.F tl-A O C I Id d' d it I d g r H I (U 1 lea c[ 'L O 1 A INTER.SjAA, pa y1m l f 16 O a/k .fig la. eo ponuL yy gin Itl 11 I 111 de Inc Eat tutu Pff Iv I in Roc 16 F i a d IC A V ppoq .'pb w! 1 d Pnd o ]I. lot. xl ,lent., Id 1P pllmppi t o[o A d 1 {{raN+Co I 1 e Al tl F fPPllala IP d I Ad II dfe. DIORU vu toon 1. GRDIO OF._ACCION lorNC [III tf[rN pr Wu, ante ells b-0ai. ac16n-hobo1 A 1 I gblzdorcaAANNda O11 al "dor lu EpcucW 5 tl 1 --' H' I IPioU, -M1ct1 tl t .Elcu tar L7J1'hAA1A'-I ub 1 it Id a pot 1a Nb dine 1 d l Partida d1 ocul -GI "CIIVO USIed n0 pUlde d R e : Y x U.-n Ir. Remedl fiecuntla 1 (Let +I, Idl 11 a 1 a E+eudnsecunearln laeggi -! b I me ri d 1 aeR r d ,l Mgrla lad 1 uCirtrotl a C mein, Pot9Ultil03 al dm'lhr ,J ur G, Idn Nacfon arloa Q d na de nue v. creahbn, y que ae encuonlra doled' en Ia Pruupve.toa Oehe V va Pr[1muN6n p llllw ae Eel Hourio Gala ylutl do Pool. so GatoGamin y Aaul camp t!cbnndor en ninguna forma, nrldG Plden(e A< 1, i 'a,"IAn (
PAGE 7

1MAR10 DE LA MARINlA.-Martee. 4 'de Septiembre de 1951 La viuda de Tarajanao Otr d. eaaren' lequen onlar. Ttta, detl 1rl Ittno d a t lenra duke y bondatn anAdIn edrxvu a a dana AIt''ho ad aee rte na A, Tanr. hl dotor d. tantia,, Vamna I-AYer-t.,.t,. -aib.,itiana r oulrtaa,,,ni (2-nint,,trI, 011, usrsn ot ar unf no-n Lin anata setsuntal hdaa taapa aatida aunh1,na tuna Manual. Gabriel. Amnan, P1 acnaTeresa, Oe.inn, Cel,Uti,,Tnatn, sus hlae ans tobla Aturo G(arcao a. tazaa,. Mint. Ta, aa Anana, doctor to Nicola as tado, ,Juanita Sdnahen Vittatba y JoaeIR. C.rrftl. A aato *ua ntaina y drnma anmtttara. A tad,, anntnu pdnanna, .ntiBlata eSeller aaitada -de Gonzales A 'a adad aua,,.da e rg ainma al Goad renhonda I flan. de yn. a anina anna Se, ama doit, ia tt,aa qes etiaba ato gra-ek nan sce dad habannr. Una .fuel rt nnndan. que npnn-! titcoan nasari sina;ntn,, stna tteanAaIn unba A'. enora viuda Ha, aacpnita. eI mna Reannun ntna ,,sn neneian tiS. lana GonzaezSellerde Con{, Y u nenn ii'nednn. .tnManin tCnntina.e .aIa t,. lo NFnrFi Pagina 7 Los mejores muebles al alcance de todos n nuevo tipo de "Living Rod" r ofrce abra la muchleria La Ideal as moder rmar o m nfrtable. _________grandr a ilidadr dae p agen Gloria Valencia y Bellido dte Laun del rbed da Itran gesacialah a quedade tijada pan eat lna diaelattle det aaa-aetatm. ada apttaba-n. No sta qu a dea Glert. Valencia y elldide de taa, aenrit. ada gnat. y batlle., an el queride sml doctor Antonin CoInati y Morate., abgde dittinguide y prestigisos del far ohabanere y elements bleacta alsoa an la satedad habane. Etela tala t caaaaana t aelertuart n elaninark Nalonal de aen Anonio* d Padas, alas slee y media de la norhr. hablendo side designsdoa.padot.a.at d t Lota le ,Valanita, pade ed at 1ie n'tin aaaaatatiaaata da Cataaabta.daada aesde, y is nndda it, Is sittsdaama Ll co e .spata a tetnea leo ntoa, eats rnremonia serA an dea.mnd. ms s ataaleat s. Ofertas de Septiembre para el Hogar. Lo que su casa necesita a los precios que a Ud. le convienen, Magnas ofertas de artiulos practicos, lindos y economicos. En este mes, ideal para habilitar el hogar, le brindamos los mejores articulos a los mas bajos precios del ano. Cestos de papel de material esmeltado, prictica Para oftioinet de clna o el hogar. piatico an 0.79 de, amarillo en el auto, Juego-Caf6 d compuesto d a, monte calada Perched ideates de viaj Slllas-Playa plegable t con cojin Y respaldo muy prctica tambidr televisi-n. goma do material colores azul, ver, rojo, para usar oficina y hogar. 2.68 o porcelanaschina e 6 plezas fina. 9s.8 2.98 Porta-Cake de metal, esmalts. do en contraste de colors rojo y blanco. 0.78 ros plbsticos plegables, para Ilevar en maletas. e.O de madera -. floreado, n par a ver 4.98 Cl d Juego de Tres 1.68 Doyles de goma en diverildad de colores y en diseho moderne 0.89 ubiertos Cromados paracocina e afilada hoja y solido mango. Cuchillo Cocina 0.98 Pan 1.18 Juego de Tres. 1.68 Haca 1.38 Tenedbar 0.69 UNA TIENDA MEJOR SAN RAFAEL Y AMISTAD C O it

PAGE 8

Pilna 8 DIAJIIO DE LA-MARINA.-Mantes, 4 de Septienibre de 1951 La Juventud Catolica Cubana celebrara su dia el Elogiada la, labor de don Niceto domingo 23 de septiembrecon amplio programa' del Valleenr&el.Laer III Eu La Hlabana babra una siat Clu M5l0ars ldt oal Ielpa tar a.101 Man d A ctualidad Catolica Mica die Comunitin en el rdo d n[5eagfC crdses eadel' clubaa M at FA0mhd _ _ _IParque Central, a labs letm odelovldrstn 8o d~d par baa da lalSlo. Per Juan Emilio Frigalh slIl drmeo u note dtumbra a teis. n u com tine las a'I Lu, Jyualde, de bascIt Cat6llcuy lieloaslda salb a i dd pilandapana eo silasa mdil -Folleto do Macasia, A. Muller. Cuoa rslda a rsdecutudo ba .1 blesoada Lugo I~apoaalded qa abeau e -El Eacultislmo y la Igluel. asdad a la orgaadlant del D lar i.eliaoglad ~iolil -Vigila do k. Adoration Nocturne. de MIs deenu IsessguiCa Cuabanle tir. aM ,.de noia go~ 9i lada Ml~a blsedreaiu nalot ti broad. to~d 1e3 eidpu 'dl h lpdi bae.5laO au P5o latr, par tent. l "solsd aeeld& o I.r 10 crnl proverbial Ileoenda baenar a Ue oaupllsldad, ONSIGI Callld G I [alg -'gllalaaa Serad a I a pollase do ardga o to morad 1'll Oluapa Aid ra d< La lubs. Ce. Aaaablopa de .ts tgaic Cu. Federualla de la Jaaul a lu.sa asad aab.Cemddand. Iaatlr bj I a ylcl uaau d12 Insa :aadlactuate da srast1 ja: qua g1 nalamtnetris llno. Ca. uau d ol bjIn tiy prcpal promlte de la H bailable aaraluoda par la asauvea MtAanao la fellclloa a Is Cagal. asgalais de to Asoaluaids de pedeaaa, aspen a coopraaalba dea lalls16 Crechel. ~ Ealaaaa la aalaaalaead a a Saride doCu. tia Inlrersalrt.adalea de Clocoslaon 1.1g raa A de a lqu. qorinzudo par Io fade,.cealad par faa.alu .1 cs e s ar.auel GalenBas Dlla laaabe1EallaaCIa11a.d. lD:L.n dea Ihaa ete a lac era. llsl de lll l xllar. a ge .do. ebrasla a Jadas lae Idea e and dePClub, C.uaaaaa ,.enlto r asl oaad rded.;l a Cululic ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~I crIder,. npr ul pn,"sruoon1o9S-rqo.baeItfn-nlamray priaalpasl el preodgalae e. oul~Obb llaaitueea y dAataaio F-o pald CuAla.daad reldguna reat Puaaaspre uauae 153 l~ I~Suo a9 srani aeeear ajulada Alnso, g. ahadear el Carrasa atdeaeo psia htrabsaa .purer sela lele alasr pd{Ina Ia alaaualda C61lca. .leada a eon deraubo a laqulcrao a IrStargldod plreldao a l oliog. Is areaulr apsl, alulaaQuo Maassdaa Mtauel Artsasa praEn La Ileb., 01l iage adaCos auepaa odara Aauelta Alvoora daaosccel asslarala de Lard rausad .1 damig.g par la rodia. bra.aaan tiprogaa rdealaaqua aesideat, de aaear don Plcal o Aprobaola la tarifa dec buad n-Pawell de a~disel cauhanda a IA asalalbualda geatlteada~ ria ei onl toraqueCentral Vale y sellas Eadrll Iseal de tlllamora. 5aado tao orsorags do lads. toe aubanus co uao sea de Cualau y o-da1e1. Cals; olulooeprooldesag palsar Practicos die Farsuaca ail dipealona del I ibliaa la I alda sliriada par ala Fielilal e de-I Ceatro Auarlaodaa Jued teafor ua rteide detw deraQaaonCrdealldaaurl Alroego .ten-.5SadezguairoealetogolaaaLulg tae ntr.a Ios bam scot e. Bendgucida Un Gret saaaldepaeiiasdir detpudeun Garcaan ra dpregealalda do Is Be L d. -!da o Cd lasadd Cabsooas, El toilet. de T1.nsanris Mller i. slagds:Iaaal ante el AplataL Cagllagasl AstellanaJoas Mari, topaodgsodo .laasldd Natusu -1dcaun.d. de Ia V uraen de Fatima Lsnt ec lceae LaGH.soeol de r.oAilno Foasada Prad Osse r oaalrio do Monte'5 gaa -aasuaasaa r naelec Lug o Coga Disassars d aarcra Mdenlcl laa; Dr eslrand Irdo doe~ elo y orqase .atria aurasisse, de Su Esaaassiuel aaisa uao asCsaaildd oesrarlg del slab y 'sla Marta~ pravrlasale del Cadgh StoCbana do Caadssal Manuel Aaleus-ienaao e a EnI ratias casapeaa del noneaIs prprclndlpr~Ojgraqua Sdnu de Pros Maul Alsase ao u. alllare Prfcadala 1 Oil Fnac ati. au maseedia as especial Cadail dsp Gcavsio l~a-epa Papl~auds as cui vitoea aLeie, a a e yls sen Cosbra IlIre ier de Alva., nee envsan Un5 aste do quocong suea r. ana en cuena l augg qus Cuagrlcaaa usslgr en di pala grpe, eea a to aiasn; Jells blesadadg y oedsra Har fea t Calata del pswood moe ael eeullunotre tomntl en lut. aaoo a soemubenad~na i ea-de, creches, sells y aiaaele, lasleal del Valle de Peeadsdao; y s gotads e ay Gal~t sid alds Op rI eaullsarara~dIsau~laas Ia.s~a a olearr bedials a rea i at as lguass, arogamer lel17e, Julllu A lIsalsasIlo Feaiadar bads Is aa, turWl de: slarlso MI. Is, R~epubliac Y la aalabsaal~ ourala de una ,.ash doials piedl qua~e Alaor~ e;fln-rn a aprciai am qu laprsladsen raahsnle-e asleirdlos delstram.sbeaa-uavev Pea Irdt Tierm~ind C~a uare a apilaoeao auos la aI -pbl ld dadicatdala a Hueara SudsEs. elsaro de l o las babel Carsd eo rsl aaae.Gl u sasagllsrsdad ci driqfn ned d l a. pt com ra dl uaao de Pilltas devusils bids miias de r r-unid y malls de Modatlp aadrizLeooldCoaeasa~ Ceame, arrasissada. gseoe naor dl Crear gasrosda Clussdr i aar laqueasleIs eld abajass r{p{uualiaIaud aa~h~ola~aalrdaCa. qeraseaygaals i~ilsIIa s e tint1 [aus. do Atruaeegsa assrasai :.ins sa-adoe al-'AsesHdasu.GriVe. lbrdr eslta par el geoa Cdoa I Is a Cards d Ia ala. as ae sails esals Gsl ad Aloaa; Para.Pgel. suaparealas. iad epelalearrsoa. ofaa M.1~ .oo Alao;MldaVllt "a Alpaars.Pae Tats .1 prelada haaser Am'a I. casslala sassara da I. Cadaal ya Lua Fila Aluia Cesar Radrn rI Caserlac cisal Ie Is AsoMltpaupslllu de La HusaI. ., manTriuo Is p ars baiel Vlllarrsia de IsGaa. Hna fnbe nsd Sasuls da Cua s mese~ar Alfredo Lluguas a Ca, prosrdu aIaCridad. en aEloGarca Gasadlsa. Coaren Gap-* aerasslaoubsdslraalaao~alo an Francisco de Asis Joefn a-mPsrru Fn~c Tt coon do eareIslca. desi Ce~oaslpadrs Lisa Hersanda, Jefe de Irapabs graisa Rlasbez elco Issdl Canra Au ol, pa od. ____ CaSt religion. alargnaba dal ssEsl I llesati lo a .Fanislas. as t.l al. sasaplrrsteattuarlide In laosila Cstral Is cansa Is Cuba y Amargu a e iAactal ale m aaaesto; dla aearssaies vtanrda ala ons act--es. Es giileasdaa scaiisn e aos he MuA~laridl Cgrro.aedsasoladagstaalsolsem,Trilaaseo hsnsrdae suaglasaapadr senor AdaolaoGalLa p~le. ceasIobheaidesdimass hats era. aleloe esa s s la55 mIsm 5 1. bello Iar dalaI ViHaratra Sedsa-a ale I. Cidad del Cs-I alU. SaRelalns a so ,.Lasals o AC. ysa par a slalau y deaasa tadcalumnar, ale Ia .bra aposttllas y sea del Rsaris dg Filla. Irade ale baa caun cI lguientepaaaas Iual abbs iaa oe pp aaa ll so a rasasiotisa lola. Alsarads Hactas. Psrtugal par osasa aspres per-i~c 'ale aae as o le ugloe Is Ia ,aale., as Is Igleos do na Cu boa usa aebrsalta. felons-eial ale masglr Silvio Msatana Dia Lil yI Isaa ~c d atrd Lbaep ara aulseinaalde doil l Lao Paosaso saaopsCubaiota issIsoy Paaea aaerseht ale ausus. de. Espcssi Isl Sastlsmo Raaost alel Vadaa dasle lasaa asaibids gato-adi~daa par Ilds Islla. Ildod sadp crass ale San HiastleIg ris, Ejerslalo y Bealpida. elrsas-oul aiayI asp gs Hay.g5 o-isia as IsAdsa-Hari. dieLa Hoboa ga sesieste ao lala as.~r SAng-rel~ Iaara i de sasatisuaslsa vuae Ieba .t.tO r i o Hoy, ~ J an Pataopo. con qag Adudn a ar' l a Guillerm astere es Seradarco talladadnessluaala -e C Spf~,1 aila Nosluana Cubasa eos ajel aEropa, la qua tai alds fts Ajia. ..maoH. ~ oein nldqed oiserterptaa lassnudd is u" d p el ram A~ b10eid deuenta del epsea qso puadsa serCLUB DE CANTINtEIOS GE LA ladiatioa ale lag acbIhldadra si eli, asoator Jad Alvs Corraeia lsaas.nve prdiasi el Aias. Padraag sabeogIi NanIoy Il %lbandines de La Tropical el dian sags. do I. llsraribs gao-I isaada ols quo sDo.SiIvg. petaraoesimsaa al pu a Ia Igaso Blain. dons del pequedoam saralcrra d se aleaabae. soaaba d Is r olial dllarate .Imges ate, dg derombsaea do parn dIseases al ougl outan tent,aorea CAJIGAS DE GNIS, PARRCIS YL arelupiadoi Caseela Saprsams Is Lu Hlbaa, duarance ads do15 due qacailue. pidd a Is. Ilsateaso quo .AgIjlC?0 bssquets as huon dg la la Alsalda Nsalr,a-s.oetaJa on egl Saataarisoea.Aaasiaiaae.s Cira-m srtaan la alegels dal aot qas aeaaolsnas doe .odraa on L. Llprs fNlets: 0ia atg. Af l o piro de rad olsss aasoapsao Ia Jrdisg te La lalar. 8.16a do e a alas I la ager at vea as praisas Ca-Ia-Pall tapoas as In Caplila ala san a rpar beats cod.l re CssTa5 GALLEGGI .ara to Is Ia 1. Agaala do Liapiss y Isde la d Is .Jldre, lsapaassas Is psblo Ia pgqsOa u oapis a alluada 155.Ias el Viala. IM. AailnIsa Ipa-atola oa-s prlmarsauassto paSeisaya Goaasals. name aI sd fd qu el aegadel crisaldade 9a il sa., a-de 2. 4 alsusr o-208 oIl ciarls Tsao dg lo VlhergaodoraserMraidalrIalll eaeoAteny 9 sa n alcliatsl Is fls :,e no 1.1 a-a saqil dlI gatos Erneato RivoFunci6n ils aal con deellot ugsao y Ia raesde]rla : AS ICamaIo GE a ticdaePdeadNGaICr c apoan usa gras alga-al eaao olgIalr, parsia T mabetoI a-ata dedIa a-sal d Is i Virias. -Ea t~ala do" lardoyisa-hr. lit abrog quo sc-an oasssrlog." usa y meas Is a rd, paro lam terids de lo.311U Derepasda Ic o egaslo dein nal Crc~e "Atlanti"abnAaaocs.alal peseoalaeaor -slat. Iiaasa ead! o eco db ae lasslialla lao oaparlsrao ala Isa ar. a-lsio Ca s I r Calecl eLdeolna Also, lIar oar de Is palsIs noahc psaro lam aocturnea Visiliso 17. Asigtlai.ratat Isilc. hra gI geor Boallso Gasala Mide;oa CIIICULO SAiEOSEI )ush del Ca. -ad~tlrrs 2 Is identical Cf Trufl que ailios -rpraldesta del Csaalth Cenal Asmld doDsamon el Juossosaes a li isl.S.do Islia 9} al acloan 5 a hcragsllaapcum Nolan. ta-i, IA pasoldoto da hanos del nurso do Ia nachca at Conbaa Ag. tncasmenaal clon Coda lmo Nvn CrCasla aary exao qua algl turaisas CIt Is looarelona H. Lutoa 01 -slolra-isa ranror at Saats Rso, -A la IM p:0 as a-ti e1 ba-an feotiv-al del Club Llaaaro ca histErica, 5aratsdsa. Ild eTlndlt lon lasomesata Mietaris Miles es hsnor Ia I. Cusluld e aquae ag us placer osera-sr admo HIJOS DEL AYUNTAHCENTG DE riotd d Teadl Ia i reoas del Trace do Maio,. Csbas,.o asto mglmgoralon as qa In bumasiPASTGSIZA: hisaa ireciva el rids.Viglilag sII Aoloalod Ie pan Ia Cava Is Iris. rialada plo. -A la. 0:30 p. a-a to l Caall alad ti debates sas ti aola saleis. sscoasana lns echo ameas do I. ada-ala .1'1 ia-ite a In Vrgitas o al illmaa on hsonr do lit C,,tli dil Ilos at slab .irate a asia Is assnaotie atl Centas Grilsgs. Cite AIigsaciai dr tliro , , Il5 ACaapaatie Pada-som ale Is ho-sal. Cohas. pipituasllrad It saslsotariaaal humsaa. aosopripla0o a esus Pas. clip el usa-Ia .enoder. dsctor Gcag. nso. Tiesce famso ale .facto pusa alas ENEFICENCLA KS T UAIAA Ill sinAro easIapbe C In aenoao Ado-. Jambt Nia-sia In Valla Croaileo ale lhngrand sa-sassia dessasalada aAN a Igstd~nslp lis Nails Villlauea. Lu sacrsass norg deIs I ietltlbil, qulea as gu AsturisI lb ellloi gim isIa. Na~d .Cr~UY eaissdumcra y selcsana in In tAiUl .rtdlynr. ck lasa bauasasla. pautsltas dine, deLoaTropical. Viullliar a5 latleasnlo dot quoasosauraat o roraists es oCIaa.i asa deo as sqsln siosrSCEA NE'IHAE tir. da Cta-s cu it Laoo s-ia da aes aall g li li.a ala ton hea sanlls easalaisis alsasas H ALCTuaas do poasesia deaOCE O Ia snA.ala-IaIsi Iahi. 402 1 PloI. a~~o a tr Mari Latas s soil oa dn paarsd Ini qarlao sallto direclivaae iral a soItr.sttta 1 artadg 7 sance Pssda s-Ali lad. Pas. hmbrsg tIls, ass atls laa Isi asabasa 1 0. all Louder, praidra te tg Cruards del rae a oalso rar ie ldbn eia. d 284. C""s0" Ar Nanig sai Cristosr ICI Aauis alia-a POLEDO. Sa-pt. (NCI -Ena-in la-ao allta ala rago In laboail. C~as -ptDO ALJ GAGG V alllu I1, Ilalsrl ir rig dcl Id Iad Iualsn Is 1297 ca-n a-lIss islel-oIn 5th llarola goe Ila ala In calladd su o euor llde on~td pei dosslls es .1oasa -Il~re .141 taorugas st ta1 Isa-a-la-al Ca-neltoa aeaolna-C Cnaslivsaliars In lalesia von, rpaisiaadp a-uds tlbd aiaad a-ds.a t plalayn a-iaa Isll lingod iaIaosll ctil ronnCaatlea atttgIna or. peaosyitd on aa o InaPtaittadagsp ao erao ale laos rasarepdses e lso. CLU leLGShlst -,lyMolt datC al sptan. par ,l aaitittiaa-a asahin dI-ors .1 a-lii, Plsaliaagut polahraa. derideaxnrt.tud tfrt~ 1rg 151 arnna-e atllca de ialrmo. arstleia OS Psi iraCl atI Cordral lam arsais s1 prgsidenseno R5nurlga~uid~laaar 1L1laala-,. .AarEmiliols ToaIlrea 1l1Esriqua I-Ia Doa-laI. daisla Atoics y baildasds par isa maa-t f Ilieseg leai tari Cshn C tgsgl6do Ia Maaoslla untoi Iailola Batum Amarp Cotiol dlts del Club. etdi I sb ec, eml ata Viliso 12. Agiotea-tla ala t %tagt ounpt1fugtedg lC1aaa. asri eag piblisg dr Csa-gaeiasagy a-u. tlpias.Lia1 Osr~sor Asisi~d Nraitl Per.l-dVli.Aiaal trto ris el gll-oata eCrca Alsogit. Iurihn ~ ~ ~ ~ ~ ~ *s~5Ci Winda J16 Wainer, tittla r.aia arrniato.lcntoaoia-u.R C6d SHn C lalala-li IA hi tla .25qaI s-~-VlldJ-iaiaa.liaC-a s-~~e.tloioaar a .ti Epa Y ZR Q Juntaaa EVilrGA IGEA. -Is doillllra, Rotoipa Garcl.lea. a-iaabaqalpds { i-lel psi-si Sr. J. E. Diaz Sedano de ardisarlo ei olbads dies. log abso 9-U1 ,ligll.Giasae,ltoeGaralgTsaraaIll. illatateRlvisa asg aamllo a. as-dim de In chcs~ ar el Centro gereli d. Nta, d Cu saliaoaloora Casra Goala.r vb-l au ba.tum e bacssaai Iar goetae. lsaC. Ion Caballeros de Colon Aelaria. Clit el oeralo orar Vlsiiis. 91 II garli ale rrroa erda-a ar Fldli Gsiaiirls; tiaall Ceaitl Lauder pao haoer a-a-ETR Maitasl0 Sa-ss~a ale to aiI-iiail.liar aIn la-s o a mplso toI Itsa dculia-silsa lita sasgalg 1a Ia VIrses Is Drpuio do variast moeae dg on.rsle d CENTICIGGALCGG dsi ls As1iel-asir Ialr .lilt rii IPa t{Ol dos alum deisam ssr. l"Alls10.-l su sapafa derialosesaIna ns AnasaohetiaI Apaan SI pi. dlg priasipaia salsaslog aapalslea. ald a asd .sabr lpla ad __________________________amatg da P16tas a Psrtugal, ae"sciaSCICIG VASCON-A VAIISA bosella do Caalaaia ~~~oardayes a Lu Habaaa as ol a-.llNPCSI ut te N.,rldn A. Ilalguln ~pear Ma~llaaeat s1elor Juas Es. D-EEIECA ut iet Idolls. o lalatatucl mrl aaDfaSeans., lesar dia o eilsrgiooalea-abho y mediadgo VMettiu, 8 A alalsaliae adoi. P. P. n. {atalaeala Ia radga aelaot Caholls asa ha as Aailsar 102 ballast. Cita rI m o.ArW do Gilds C do Ia Galls 27 de Co. oerslapis. doctor Ilapert. Araas MeaI l-ir a1 a-I Air N E N U r a 5A blaCtll at6ca do Cub, n dadra. I.nl irf~, 7 Steaseslls. -ICCI35 DEL CGMPAREIG SGL423 Enestine Lecuona l'asgba de Brouwer Pl" otrMge odnVru ba.ln Is loala Clara PA ALL 0~ c ssao Regrre6 tie Froa el o sbadoalsltissga lit date de1 vil ses Ass -1a d IScbr Dpuse. nler ~ a ey ,sars o sm m.aheal u Dr. Julio Moralea G6oatCZ LIGA, SATAlACESASeaslda ElriminsA lee .12 ,uc ben: gsons~ 00000050 1in Palnaa do oitcs unmo doa elim Sdie VI e P ] Visilisa arlIrinaaaturg a pap ha-C. arae 4.0 laoa, le ihetn il de~ vrra slasho ad In ~ochce doIrata -u Curn~ tlnh o d~ anla el te ,It Intu tu r llen um~ a, t o da ao s~lto e io i ou sou ass-v r p r Eu o a e o re do s e p l c" ~ e a vn c ea ld B i o~ inaugurados los quirofanos de la Nuestra Seora de a Candelaria SOCIEDADiiTWPAROLAS"Poe Joni T. Pit Coslsamo esaaba assaclado. ae thav6aabo esrsnmadsam dldosiags Insoalealar bsoudlialdae aagsaasls do l a st.de' luaado 00Is a do glud DNurtab Whoardo Is Candelano. Icde inAscladuanarioos. Ohra nacea-astlma ose aug b oosae gi petdeabe ae in haitsida oslar Antonio Rodriguezo balnr. p qarraoloca aas ooelaaa Ins plE alo dealsar que aba de IsI argadsraa holds paoble easme tunalea amemento, graiai o a soltgrasel cssaps addira d101cestre, Is. dlogalooa. eprsnasats sas. mmoeaasdsao. asacio aIsa apleade en gengalaeIa siratlatldod Sobag lOosonboa ultimo quaesaas as a-ago deale raodens aallshsla ha estildd aoaras as ha dohater. Loag sitalso qlals as. aba riasas assonooxpplo igaifiao asS.s mslasas, ay dotados de has arraepoadissloadeIsiroac aassalna-Is. asas de osesla qao s 0 Ilia a-asala dg au clsi, aarndoaelInso. trumaaatal qlaidagles. Ante una aumepononurci do asoialsa es a pahell1aes ass goldsio biaaaoce lag aoselon slsa IL P. Armaasdo Arasalbia passalhd In elesase hssdialdealI. ismas5 yuidanIo ealtasbl$ad5. pars eoh arcAgitersa al traeedeslal at. qus or uapa aslropeadIrgaparsaila hea-In ieda o ha Aacs-alds Casnaia el presdtslgadr AtsooRodrigagzsluireg. ci director del ssnoo la doctor Eduards Gugala el co.astossds de SasIdal aedia or rr-pas do Slerrt-al seoria LCidla Moa, sosisd dc Cullara icoiao nsae dala Sassenr f rlanGp~do Mendoza; elaadmlattngdsror elr Lorenz aairez; l joeade pesosal elioa Jerdolma Gacal el lerastoa r. p.nsaslca Ils. l a.Luis Crae, en t-pa-csnla ndoea padra el etar Luis Crsps de Iag Areqi, comiionasd doePropagada; el sdlor JoaqusnSaasnd paasdtalsde Hun r; l Dr. smda Jabao, director alo Cnablldadl el labe do safensaraoes acoa Lutz Alcaaal .1 single Prapgnda senr Sloras061l. Co daaicaala Eutsquso emodls; Peo Rsoraoay edsra Goals sda do Ia Slvsarloo .an arsArsro Epits. Cuerso Cs1o'~al l~la EduardosAlasro Atoalo Leaanla, JoqstaPujol Itogla Gals.ialldit GaCoa. Arueeheoaddaaalag Inormse Comite -Heuils dl Csmited ae SoCaedales Regional"e con SusaIsisolasoneae laaaa si et ta hie alrgo. CenIso a elego s Arlesa iaceagch-ba a-madia aded saabsgsen ri aaciaasaial. t A. die Somoja, -Junta geeal xrsa-dinaris. lagins hay media do Is stGallego. Flub Belmontino -Junin daeatiaordinaa a ica.omba y aedia do Is s-t tbhes el Centro AsrIaas. Union tie Baleira -Reusils. asslasba do Insseapals ae Propagada Cdel Cs] sidedeoEaDamo. a las ocho mesdia ae Ianochena t C enCslas Gallego. Misa' .El gidareo am IsaSae Is maaa, laaaaihonesa Idaaesa pr eal 0as del gader Ricardo Sucars CSSada-r, pars pslitico del cadr assmts AnnasAlva sa.pasidoula do Puentedear s -a amtie'JudicaLlasnite in tsUbl Ia elosa,,Elioa Cosels. C one nAllaaata e5Leaslla ay alas hltaoafiaCs% gooadaItaaluAnn aFrihata asaises. Convoeado para boy: cl Comite dee Sociedades Luausla aque esisba aelulada para la sahat dassyr enal Centro Gallego, de Is. alesbra dsI CsiId do Sasiedadga Sggolescon S analarlo ud upsadlda. Lso masaloaadag miessabnhastgdoascooadopsro l alaia dAsy, a Is mlama bara. de .a-I a oss Prasa slasiladefinitia-a del problmsaque leaiembaga. hablaads ass Iabll, aladoalanl Gulerrauassdoale bafuadooro ae In Assol~IsCanat.iands 'shsrava class I. ardauo s alada o ls-e rises pr el pragrroo do Is basIlscie; e it p,e.acme as boalonaexis le a. lssaaragdo a asoalarlda. Luaobra de la salas do lpoats. era Is as Iarprasalible usossldod. Dstsa aqUo or drbe s actepC~inl IDr. Lo Flee; onms lleasectiv Ic melee ~sy I. ~am-t slealagl Cta os Gatinss lecos a gafagai~ s eues Cya gearsoia.]an oable pado vn sa quoe satriburi ._aloas aepsis slooallllsa. Eatsts.elasosisdeIa panacaluaes. ao siresaaondlsloasoay "auaasrasposdigstsgallcassls.a ass 1obra rallosarde Ia quae dehessllraa Cate, tosrist dilsads c. dotor tGueralra. EonassabpcadeIn Asabiea de Parpreagatarbes. Is olgid sa el soc de Pa yasbro01 doctor Eagsequasto eacdloepsa detar sepa apque Ia esoaas olemn bardla6nsdogias aloscoal copgpacsar nsear do evensaensIlas.aatsnala Is lasallaa dsn. IEsaltsaamioarolla-s oel to aretstpo ale r~aga an qua inelars meealsllslmalaldastscana~ries y uvs en airals pro nasaedearo losag. Erie. eqeuern asle.assabara el bgoardaLsobds. Is.nodaes. I.aae uodtaaa saboa a esso-IsulEarde cooapas tar o naora -excias quinba go ds prbasra ptegorla. Losda a aadbe;a arde salles deal asagespo addlas, ddelso cisay dt.soaodeo m asaao deosbas hielsvapen s s 05 aslacda. par 1alsbaIta tepeaba dale aplalla progryea~v5qlse 150 elassasemtraa ea El prealdeals eoo-AantalaitsRdrigaea Saiass hlso el aucsass. Inbados asorgulsaelda par li olsgslos eeaaoals nalbad a alste. Ksprv-oau sralasmix ruaplldar a las maldlsse slrers. ny ealesma soag. gaPlgalae. .osla. yprag, poe .solar quea s la s reartsda .I& Comenz6 desdeeayer a cobra ci aumenlo is Asoc.dte Dependientes De Fuentegs ulaaiadas abisa-Ios is lalarsasiba do qsue Ca Asoaids Is Dgpasalisstaa aiseral a aahras. drales yer, lansa.Isnisals a rads de $2.75, rato 0.ars, 1elaumeata ala alataciarosssnasaqua par asuardoaets'taa era iggassiads saliiaaiadal Iartlaulo rgntdtrda. inciasa ursa, Ic ma ratatabeg ggseratess ill a In oasdae $2.ll ass seats pagasala. Lu Junto dissabisa de Ia Asalaaids. scuds aus aaaeclinbs. agsla-id apits!Iaoalapueastsan el altodo abtlaals degxIa ssluto. ets basesaslaa olacaeea po s aaats C pseqac ts.ablsacoass a mesta se tosrd t-rte oataalso caasdc lo a-ida ypdeirts-aersiia gsaatosialo,. Desalaraciones del litier sindical del Cio. Astor Ph aibadoa.Jlos dores y media ale ha asabe Isleote,.ar asglehaba o bails enaLos asluags del Cestro Aetalrilo, issampid s oepue d hailduasquoa asta en mona gaigiernois sapestada del -miasml. Auto l ameIsro ale qug puallaoderldar Ia tsala unsav aso lraalnda 11 Orenate sailor prasialoslo da Is Seraila ale Itesoao yAdonasdi par uapnpaadio it aala. as ala psaduclas e Ca-areapueate pratstodae nal eageI Ipsoaa qp aha cen aquehlag do .prasador. salslArea-lio ArdiSas delegads d! is Sesalan Siadia del lbnattra Auslaks speaenestpagdS adloalla do oyer' )au aiguirnaaa4dCEl qussasrlbo. asmo delegado riadiro laelao raipisalsqalabosa elnatelfilas ocaal dei Centras Ausasissomena par declarrqug has ataIni suaste do calqubeset hubaorb, eaIldea alndialpoliticolas aal arisdad particuar;l permstoa que-so puscal adssal soars Inabalodos ds Sir y prpepla doaacmbnasits. as astuaaboa a afpaiilbpaolacloa de psertos llp a ato a Is que dbbe haelaIa Sosieape lsdlaal del Centro Aauhl p05rlo quarta tai dalaaadetssaaso aidmo ssslbo yy mnasa aargsa afatoaaquo laseswas gasps da~aaaclnasqaar s doclunae r 'aseotpa In cas be r eroal "do aoItsscb dores ass labanabas e sllleta oba .i(als.tAureCigArala ss. dlegaosa~sdlal SegasloCesI ra Aauua. .23C .IGRAN FUNERAHJAp v.d1f NONE 119 ALFREDO FERNA' I H yI7, VEDADO F.

PAGE 9

NA.-Mares, 4 de Septiembre de 1951 El almuerzo bailable del Biltmore La alegly ianlbi ellanOlosnon. dingoen el Havnae.BillmoreYact and Country Club. e osulb e do mebyansoe n amue baillable mic, dae ens ninlneof ecndc Isn ehouldasDlrinol qu aoeede el e tnodolaotodotorotAloche y media de Is nonhe, oO build oeacde dIs eeoa do Chen' Vlladaeeay del cenjuclo.CsblonEnin hnenoa y frsone rjare as fmaonIns numrsp. t".snuyo milac n tnonamo a sn thee cedn La.ini geos eo l panty del pea.lhonte del Club, docten Alberto Caamy seorae.E nelins Aulet, dode se cteabse, edemua, el donc ohRoade Lianebi y seensraAmpsr Gusnls, Joe dEmilio Obflogln,co ma dunlo Carlo Hornedee, Andni. R.Arellano y Mani Oboosfin. Frnk bMendoza ynodcenusSophie Aancc, y Alberts Vdhaellny sefcn. U ea ucenedo. engoleec Horry Bucolilley senra Ithedene Healy, cnCatherine y Alcia Crcauz uslic y .Harry Cruz Prdxode. Pelemrn y s enra Lyia SercnAitneda CnW p seotl bounle Bhn. Alloia Adion .on laRninlguoyTaria aridu-a Luleu 7Clndel,AlonenAl yRmin AdincenLat~ -aaraMcDonald, heyrnl ue r Punhe Betez, Livia Ceoeplll, Rihard Mud6, Jinnfy Arellano y Saemmy Gberga. Mr.y M .Rid rlperM. yin-raAcoc Cppen p Mr. Dick CeipDICO REGIONAL Nuean oe4 anop ;Wtg 1del Pe nolunido do Is sapansd d at cast soolfss olen. do apentuns delsnltarlo s ho dlpusstnu}a Insthr*Cetco anmeemon Ilbretan bah a c nnonnIelodloe} ospbetal do t. do d d0I on ee do Isn rdo e loeldsd eIntonlodo Penrdl desooato adel tslaala Mils. do SonRio, do unoSenile do Eugeselo y a i Spiritus; cong Iseos liboos hbtobanIceHemiclluns. L el Larhd. '. Domost I, gIe.t.: Poennlb do oo doesni dI. n d dc} delnnme nIs Soeeodsd do totdica p Clnnela Conneeo. am dse Ot.Chara, cneoo beslbs."oSbdnl0,I .m.: Pnnnlodoh ide laaacoencsnalmuenau ndSeledsd do Colndina Clina oodo lCebonacno.durnu l o Itqcoe cen. Cnngneeoe hedlnn nodileal, odeo.n o.rnde doI. msaleeeo pr eceds, so lamenlots snennsnie n e. discunn clglrlnIs nema Jn do Oninern o am. l e 4 M!dI O In APP i. n n 7 nc ORTOPE DECOS anchot lADI Cortg os U yD slo Mod01o iN. S ,* it a 5 esa."oC 8 3o 11t .1 1 u o aC. p 0.1 S isl e CON NroM 9 ,. I11 a n 6" .y ,t/6 oddo DERBY Nro, 5 1 En blance y nom Nrso,4s-J1 I, anch C. 17.04 *11 01 4. -c.s 7, nut' -a/, La fiesta de quince de Roaita Ferandez E Euns on aa ct*einflootsetelo inefo e s'cpeedliis1 ealejads. Rn oaelolta RaFeeaiodes Carer., en echoea pdoe sIne. e eoso. R~amio eooohidoa pOosaCeenera. -(Fclnm Pardo). to El nuonelldesele mneleRumbn Cetoclin enan cyn momenanse ia F.ndideecy r. Bow s Cnner cjam pacsdc par ntnes unca re-q Is etIl dose. shielenean I. noche las nlatleede ho m nnusach naea ns del oibade an ensaaroaldenela del uncesa. 0 reate RKbhn. eera nc }leia. PsdsaaIsotdne dnIsnocehe no d, aeen 6-comenplet-ania -br-el-bule. to dde, sI nar qua luilunlenie. En 01tcenednn se toclluhedispuessal Ern annonr en oInaeor~nltade isltoI.amesc, adonauicnnflone sdo octs Undo yp o eajonfil~nl. Primaeen.' alt. Fernandez Caersn, quo senibebe En Is tenras ansodiancoc ela esav anenoslenhoslot uplsdusqquince de hiennc pae el birth dacyaske, a s~jns. quesae edenbao ncuna linda onute' Eslc tiesta, enI. quo neunli Ilnolquite onUlus. que Iceabs senonnioc1d to ol, Ceepe nunoencon do susa sob enle flee, stngs quince meultil laenodel mondc lunonfl.did enenVeoodoo illusies y nnlenada a au l eo n onuo e mdia do Is nnnhe, nodedee .pe Ceemo prnialsl slnte relni elIninlss-emno Is neloelde do Iscoenbaffle. eunnenels finn Isoeasnotlsquo toilcE leooamplloaoess dllnlburnnel vela: ToryLllon y RannLcyrnsee }lo res nonbldu arueIs 1.v-nIn.stria PEsney Anturo Villan. tlods. lao quo acedau onid yp.aiff Ennesllco Villarlnc y Luis Valelne., ancc v dntle b s. buenguste Thnel.Eanele y Angel Esenln, PiV en las jorne., bellamenle-Ic: an Abellsoyp toln Amnesle Inconednoa, se nleesern e nolaso oito-ie nly Delgado y MonnIn Pimez, banc-, fine Maonna y nlalsl, uonecldoo nen Ill. Iartieen ~ezn t.Monolscnn,m Ilnislnso nentooil.doeflaesde Pdllicelno.he. nes yPenspeinaquez, nmaven, ('sldsparen n ntlloho deInsOlgn Menfindec y EnriqnoecMunna, oCeon Trios, el odin del Vdada, finn Cannelta Psndo y RaluIFeonundez, el rt nlellns noesnlsetlne. Punlia Alofinls ytolgol Lavin. EsLaeosdnnllu Fennedez, quanestla PnrneaMngleynnnnn MnLevo,Mun ~ oenn a51do Id nylon ElseIsio deJuan yLrnz agI. Sncy anln.dencnapflly hcndadnnlsts AngeecYHinln nchezn. on Inlleonllnnos, nnifi el Ihalve elnnanOlnegape de oofinnlhol do do lIc. elndinoaannnrds.del ornuFnnnoe, Iloua es aolnGna-. I inolAul, n eu p dnorennternil. aLnua, Anilta Iusnlst,M lotonlounindnlntcl een)e In AllI ool Valdis, MHis, Msalso.Pllsn lenn ennoLulusRoeo, Jaoogling Colnlt, SP~in~no Ali, LWill AgullI, Cnqnl Lavin,An. Many Blonec, se Centosene, Lueneln PaooHunmne, Marnlha Geneileo, Mirn sLavin, Conslonno Linda, MtdhlMns tiines, oria Lulea Uane, Cony Aldono, fUsry Llano, Canal LlanoMarla Luleado Olenlra, nnhlls do Ologenlo, Smills nabnolny, Conetin.Tob, Sonilo Iene, n, la Rnde do VllsnnencVlon do Villieno, Uslly Matco. A Flf FernnezshisMadrino Villar. lRsqlellls Ltlhn Y Leoinaeo. e tanslene, odomse:oPedo IaqlG noClma oidA. Cnn tesn, Ooen rCenne. Jqule Dia. Otto Eoonln, Aenon Penneloln, Chnn choerroneos. oeFernes. nosh tots. doc, JieiFendndez, danuel Ines Egno lenines ez amlie Soare, nHobynSith, DloenLuis n. AlbtalcLnnn.AlbtoMardonh iV. eoIn oteadnon, mob Martinezenid tnez,iod .Plalo, ---"---------enlsennPinnez,-ArmnenoPiquee[t, Allinnic Rnman i, UcenSuarnez Josh A. Vazques, Orluandn do Vilileno, Yopltn Alfono Luis Unca, Ubnton Aboellu, .Uniienanden. Uelnsldn Mantinez y Manuol Matinez, Na~ti-uO p Nacimientos tDn ]non molnlmeele doe loslstr aoeodod, mAnnie Hnleloy 5Mansha do Annns, loAldoedoe useo lonnede au heson onar01tnneloch odo n 1 odol' Wsathern Sld IoSha a I. Mile,5au teriors lls. El aciisdel Uaponlc Milnuo Ennods. blao a eanllt. Is oo eon doe scnol in, Ito noys h. Ij 1100tf13,saSl. C y D, $510 aldd.pr u eldeca o ~ ~ ~ dh ol i.BC p. o; I I 011,0."'ie. 0C.y .047S to s daolun ac MiamarndnInln, aonisn ee.sponSeanno on nn Is lo asd on c nee Los anoola a secnlde, a qulni .tarsals el dotoor. Jae.2 _____-Ol_. -. vil.,ndle S.Made. y Soo terc bora ens. s nlslhmurlss. pnn alloeldo I sfis.do eeus a oon niutdIedleode no Hnano Mndo~sClaudTa 0.Mfldola O NQU I STA Nso.Oolloste.~p. 110 .Ataonen Iscaennnnd eaow 51111. e~n. 8.04 on roae dlacnilag nndoctorRc ondnqnolta1 g1cs s oe 7anuso a Medas1PTERS on6.1 loVeandan.p En sae Wane yna nndli s Na 1 a 17 suh"C.n D.fc775en an uqn IOh -i Maben CdeJOc nele Puseasa po adao ton el os cu. "' 31 1 la 1.1. nf 9.31 muca Ps de se ey soa, ontq a e bsuc. o Mlade EleaMenenden Qnonoloh., Olga Ontiz Mennnid. Snap do hs VegAltoenrntotMnendon 9conolonc, Canlns Ucon yEndudnUlvr ins 0'Elsa Galvin. GladyosLina Mirnda, ManuelalYonHer o.e Mignllo Mnnnles y Ucdcllc Hennons in. Pnnto eUnnio, Ana Mheedsaac. cie, Micin ubioales, Penndo Ane, n.oGustavoAennon.y aon MasriasEuthen C. do Ruileosfn Margarita-Nicearrnc-Fra-nk~llin--ond lolsogadlct Gnuierrez, OlgaIGuliloGnunlelle Gutiernnz.MaximonAlInns totons.oine Pell y Pepin Shlldoa Siona y doncrConem.OnItoos y Manrths Ganels Pohon y Tonin Lopnzfi Dlnto. Monrsin oseln vnoezMinco Lionz Lima,.y man Hulni Sannthez Mynisac GeaenncJonny AnollsTetnBran y Lnu F. DelgoeypTo. Sit. GimGmon nonos henelnonaIe l obmez Ane., Conaceo Le gnncnla, 011hartinez, Benny henales, Pona VII., Rutool Cnella, y Marnionrlnes. Manganlts Lelnany Wilfredo Fornen. SEPTIEMBRE 8 Bra. Sra. de la PERIOD DE DIQUE SECO DEL VAPOR "FLORIDA" PARA REPARACIONES E INSPECCION, EL VAPOR "FLORIDA SERA LLE ADO A DIOUE SECO EL 10 d. SEP. j LA ULTIMA SAUDA DE MIAMI SERA EN SEP. 7 D4 E LA HASANA EN SEP. 9. i EL SERVICIO SERA REANUDADO DESDE MIAMI 411 EN SEP. 24; DESDE.LA HABANA EN SEP. 25. Se4neluyen do afches do ensueoanen altlo mar, cuotro comides deliciesas, descaso W piano y ditnenccnes ebordo. Neait cobra no dee oop e dch s odab poidemono. EL MEJOR SERVICIO DE FERROCARRIL a cualquier puno de Estodo Unidos, Canada y Mexico, utilizando los trenes de la FEC-ACL (Champion y Miamian) a New York. Ahorre tiempo y dinero. Adquiera sus beotines directamente. Midicoa Sae paretansponrr deautenmil -tes reducoida. tn pandaompaanoautam lendesaispasaos. pIa A SO AENE I VUES (zon~ paew cc seeninle aaatpl.ro pyseficta An'Mcnt y M im Alv'annUe iia cn Yly Rovn ma y nou MenaMargaritauS~nheny VinGido Cllin yRuby Peclds y Inn Oelgadu, yArrt tfly J. FabkUnniracu ge Powcell. Gladys Caden-. Perlh Mont"o, 01Esmeraldu Gaia Sinche y Per. go Tiand y iun de Dios Tejne. fly Agnlls. Sylvia Gannia Shen yTlRnGloini D odo Lorenzn Mebnntn Mendoza, he llolu Fernandezc edes Muol v Gabrid oezo, y Vlctor Onnualoc Mon. Lourdes. Lornzo ,y Sergio PenninNnna Lenwis, BiieGonzalez Todez, Miriame Ledo, y Erneston Sannleil, y Flcpfoallda Cslroerde. Baby Gzlez y BeooCrntes y Edn ddcBet lortyoseora RaiCtonh l io ny RacE BfuIlL lCsetlnao e l tlu DIEZ) Card Los regal ReFajos" Ass Jisponei colsis. ad del. Cohre es Prcticos Filosoffe" isn --as La Pil. Unto sotoscubo \\ys Do i eilllomomo, nboorned d of Na.o y passajoodo punts pa. Sdu nd omanoagnadeauonchns. on olb B S. Blanc eof., as, soco y salm6n. Talks 3* c/im. 6.98 2. D. mu) con ineneai. ciols y apan satls ino/ncsr 11, asi *almdnn ro .Tl/.a 3* .1 .5.98 LA FILOfOIA NIPTUNO -SAN MCOtAS -SAN MIGOJIL Piigina 9 En tims a "0I1 1 i k' t 1

PAGE 10

DIARt10 DE A MARINA.-Martes, 4 de Septiembre de 1951 al ',ter nov doe, t di T Mai el Que C pun o di en Loi we Ile M. Ve I vie la Po ma 1a gy ydor I.6 V. Mi Mi rl ., .a;i W ___-La aero ade Urtayo y sus hiaos j.,COOI0 -CooCantode fellcidad canaico n e se les m on imim sme o mmi~mni. sn, 9 el duel rlimit. M. Cnrc.5OBecall5.Dmn spoos, ta beota5.lotsVega, y 15 P~r '40C la qua vesos.en lai s entsaert. fai. con usa .nlmismems js his1a e Arluasloim me s posmsCarley.-Var.mmcecnatoma en ri~ededopiacr IvitC MCl _s "En Frmscm. macl "Mon~martrc" a .Actlrd.l Lax animas fistaseleiie ds. en de oes necnlode. IcseRaosiP aP bn Mecnlmcra e;r e iele td niohi dabb" nRdos. hobocere. hsenrnciisdc ienum de Todam lo cc rremeclb tin Iber agre,cinm r a idc i cliicads non-occticket mo rtondepar ali iaI.ob if che. r,eeeecsa s c ilmmde Is wsn d-c el ccenacie iede eqaibo -.d tdo da hibcrospres dirloar de so dipecnsobe.i, trcoesenleaox-e mbilentodic, machsa iielcl om enoe ccqcomeeatacble. MASTIQUE,CHICLES CLOROD S m ican y rCca SComa cogidas del 01 obbode uimoc, cco bria 51Cc ecidscctofrlc ellIsmaapallsMomccacrt re anel demncieo de ~ o sa rtes nin ocidem el zrbcol toena o evdcnurdiin Mnmrr.o 'll Ol% madarcz! Asi son saes pa iItelce xe lvla l e. p cci nl;;n0t ermioCamaa osCAU_________________________ decis oie > el ibear us c -dcr icdoiei ecl le~r yasbells emdrliciosns peras DEL MONTE quo cl-c hashl Is.,n in ,,n slio a7or-Oos Ognsdel Prc cn el crAn. Cs facilitan Is. preparaciordpida, fdciI y Ciavieai':i c rcar"Csig e li.Manny .Frvsrellers Rutlica Diseyosm s aido e l ya"vIn do Adleo gGuzccac. b.d Ed~iis Csmbd y Tlan Drlierrn. economics oInmieroo o rM ilo~oi b. cpcoi ?eiiie oPcltc oas dcc ccc, c incccho. nrena diec. enilcciopcddAlemn Stre cnnnstl r ie elder3u m. ," n Ino e acn.moo sloeimmi. doren Mc, aiaebo.r~In p paladaral d id.prtnis. Ics., c ea c adcids dcor Pi ,E. nc ez, oslme .e olaeit, lm rcee ,.eplo c Gidd .cldo n am eor u e e # 1 .d o h li te s d c Mmi e l a n i N ec e I, l le is n A l. y o r e V emtt ieloce In-~mso len, io c, 111 1, de n mrl ccc cooSoilG en t{ FaernIo.iccml nCarccrIndfence ae.in ntr ae:MmaisM ar n lit, La .unicecl. c el cIcos il. ems tilconiiie Dmenn, s" edc. In idn oeI oes sllsnclyeIran Bobal, ccido Mel. y lesoden Las a y. io c, ll sue cinrosLIIIa Tis eiLora. ',a unlooaaiadL EJR in ic r. i ,Gt~ lcII lvrylcmemio Acr~oilcesiololl 0ALTA COSTURA *nvoso unit solo ealtdad; LA MEJOR llElonlo nitrielcld nthi coasInrm, a:Amad inlsyMiaislinesordtilco, Clache Frcec ___________________ llhero e. amadpalmte.om do cli S dltmI Ec eesoso EToc~ elno C'TE PARISIEN LENCERIA _._. ._._._ __ cal__ Wasts c1 n ihe, aDym imtcc Omdi l.a, SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN EL oIDIARIO DE LA MARNA. 1101sc ssi ex, i pni.e aInr. Jinbtois Reie ynsho r e Tlno Do.N.16(lts Tll W51 b~ Ioel p lo celo .layln e nusso imcs bon Mcdisoel r __ _____ -__ iMsolaoRIodriuoleao yo e sistano y ond n Gslom. Habsana. Ftslsa c%in99o r l ocorJleel in411une, oltDJsslins Aml. E Un me sdes noaricloies doctm e r o n tas Me yle dcr01. A. Pub, 0. Cr1z0 tin CecllllY Mc,,,,,CblhinonYLaolc.-des Ge,,,. flors An c ci,, 1c, R nortoe liro. r ncn ieaM re. dco JeCI M. VliIomlrly sa~ilosllma y 'Cleon inilirso. dnlr rros Gsnlle ca Priae Vlocl ,,l lc 11xaCImal tcsCeldoy-. To-:Abera Mrinez Dtricia. Aid, TrioO R f limnTullln 1r5cJoana siam~r,, t l cellleGurcnn 3 Jmmy HocIA.EN LA PAGINA ONCE) Gal 100nul~rcc. 'Li cro,, e,,Tresi deMays ho GilRocdncPalmlorvr Cr01110 I ailllicnn Choi r Pcesec y tlllirJ' 1a RAvEcasrsnoscleeosLecshdl d iIaTcrra, u 1Vclfddsm .fis ariesMerced", Ao,,eosid. Pa ~El doctorRsfsel Docloly seorlco a its cccIP lls si y PLeonBruanel 5OtiOd, Mrinrliniccco elcoctor. lreynMlnry Anlpen~s;a nd A T U. linio i e dr Clden1YI alChccdc y.senra CtalpaiV urn merls Fuslesl, Aberie Vsidhs Eiea.rs. Jesui s rim yslsor.Gis Sandche y WorstCoc a rtcinezP. Camino, II Rnoi ltusea dernsoCMarth Into -F i nesGli yJorge do Qua. Csdsesi. Jlibneecsa r o En csaci. Ginr,, Cison, TerensDled n.iY e tE limen Aer scusnedehaname Aleuc ca Rai l vi a lee Glliccl inin a,a Cscoi r.,Ain p YOscar Peoc F rnadez, Rerr cylcos v JmI Marl,, Oends Osech hrdoGeldo ar050cmGa D C -,sLoa Oteco. Malhu as y edalcoMoissMe pO Laclios wAm Pr,ncano o~lloec ,nnsynq brici Gbmez del Rig Jr,. Redic,,zos Rsi c seocron 1ildm Vi. !IJ~ il~ 1 1DIURN0ne Miu l n nne yssoLEy l ocelds dglcclReoreLal. Ra re ao e .s~r sild ri. SILL al L d zSllcolo y Osca l'U* nesyC .' icl c.oelc n b rd 0EIhoctllo Y Cc0dolenMrincy 'iuCapin H Jo8olsMcccdr, Cs-satns.Coosnelo Gru. pin,.Oscar Cbreoa y sRaqel la -PDeo Alelslm vst o e ll e ilemoing cart dc Cbrera, idartbmha wlla do Coa onGoslr Fnnyc. llner.moProt o I Ude Costa, Teresa Cs .115. ball. do. scesvl IccneCutllset .Raal ara WI z b Pe.yI .els C Jun. P. oevlmy Oleicsl rims. cRuloa esosy o a cnNelly La toous WaNo aes Ra ivosole.rCeasny Henry isrews. Jo., y ClcslurSen co clns Cmss.)e nao CsrbonnllcvR. aci yl esl. "scy Joge Alae Pa.,. Armando ienedeozyVeiacRn. omnda Absd r sclnora Pdllld i au Gld d tllide Rlin. ^x ^ '^aMalt. cas Jos! iM. lHenandz Y +rI,, sedote EleliraLpezs Ilals o i 1 de. // *. AM NEW YO:RK.Y obn asibn in vigor ta Crits rebjlode SIN CAMBIAR DE AVION de Vero a 3070 OO IDAM ._. 01V78A~ l 4 HORAS si issuo DA Y VUILTA4IIR S .j. m *,,vi o -LAS TARIFAS M4 5 BAJAS a ho s por LOS VUELOS MAS RAPIDS Para infornies y .reservaciones, su Agent, de Palajes o NATlONAAirIines Ave. ldelas Misiones 17 Tels: A-1904 y W.740 Dile color natural a sit cabello RAP-1-DAMINTE COtz RAP-FOOL in Ionolidades dlit a y ohin o reolldelic. Es inoeniva y permile to hintere quq *. d6 cea v idealuicabo Dlr. .Vi.Cu. Airqe not n iar.,c.l. P Orh&Rons Fmd~msdsnv tcenlssCoeponcorio206 A-4142 -Ian Ihboca RA0-1.00Ol dcirrbs~elCg Co ls, .o 11. /.c41.,tIN. s M 11nd #11 ____________Cronica ,Habanera -E'1egante bodya el domingo ox,noO u,e nplcd sn dc SncenSamiazar, DsqaltmMoosnodclo dotsisoniama, ds onillo lea Psoslodm vida d hoRndclann Clngas. Ceres, Mmria dci PilinCng: aicla nay miuvse t mate Celu nd MaO1.lJomfinado Vla iua ded ro. de suav scold. loePoucAvd elme-r inda D. colildo oorplio mplisloro de Mniio5.4ala Tra no IC rida Ida, -ssesvloosa mi.lllcon n tsdmGoczalecs Nsc limu ado Mconaicon ,bccdmdnqds' pocliin en" ie, Fabi eDom cs do S.C. ithmis vleotlesoos. Wlscn,,Pilor Colie on.c.ho Alooso J er caolo den coslcehlY Esiher indpoc Coaleeea 'dc 00001 "r, popledmd do L omidre do Im Do. eciiic dam00Edih bLiom do am.p qeloic-lo hod ccma bd*,so litecsm y Luz Mmcicinahiconim zde tend. l invslec,e po aiss Pacz.s e wliro, conyle dcmPelmetisAmnAittlsHnnO tin, deo -c Ireecnasuston Rland Psboer. Aeells tteCnsond do m i.donoiloossde brtilsoico r-ma HLdcc dc Pz esMsoitcotin covaleso bronhdedceoeHybollimaico noioisdo dtRodriguez Carlos, ui cmdoonbesbcicsoeplo. otodci Valle dc L~ars. Teti 0cc. lmo dalila mistdo coqailie o. e I : shies Rein de Igesaish.Msolm Lint. cca lscoeocto n llboe m on -aAlescez do Cabs. 4h'tonal.Pdcoa a,,llgno, de nicer.0c concdo Caclc Hiuds Psodo Machado der eorqaidosbmcso. coodcclocmdo Bends, EiserPdres d. Ewne., DIn lecs "Trim". lads do Feooandez do -Gevrmci Pocodido dts dom litdon nlanos, Mellldc Robs.00000mm ,cdoeC Vilisele Qacr-edo do Itie Dnlls Vilscct do CsooiclIis Cnoet Girl yAlosdioo Cacn. Core, do iea do Cmeo y Margarita Rain din an boy .ouada p cr sei pdreI Aoglc, ie. jlnemyoecasoldcrm sI6 hshna ltarI. isnclc, qua IdameaMraad aas a U!cecbidna4sillrco it elego.e 011 clc oCcsco negeidscceate seWdllin bode, elolslgnre Actnsroo ds pmdtn elcidontor Lo1ll Ol nmdela de Rodrlseci sobfes Asya0., mctbrnde s is au Lum .e m inbhecdo Vidal. CMs cjsq.derLpcsCuatlll. Msainez Castilade Gonzalez. MIancopdo 00fiomor ci gctalog o -orteLube Duecls.1Talncm h.Jaco no. In hiotosoon tonVlec., or clii.,*de Port. Accpolto Room do Al.,.o a ectoosJosmtn e eVeganin ca ddoLiroa y Bobs Qeedo, 1s bells Pcidoy Inc mfionci hector Gulilericlara dn Viliogoild. o,Alocsa Pcnl i epde lhcc tsdo irslccecto an goapo do sc~orlaRepublca senmdor doctor Mi. to. nao presidia I. Rndtslin Winnm nol RuaoenPendnhos.Acosoaz Mach iconbide. docoLor aeno Rotoic y ReginaMartines Caitol arlaot foloc Antonio L~pes de oimVeg. Eloos Menendez Qaeolets. M. 4.rpot ei, lamgmeoesdoolsor Raulens Rails Gastien Martl S ilvirt tins Csililo dootoc Aromadde do Is rMinez, Mirism dins Vilisoe.Laint Ves. docien Frnkc. Caens,.dootor y Joscio S Rooedna, Lois Mostiinoto MAsact Cledlob doctor midas. TellFeornoedco olai. Marns .MsartlesRoig o ioml Raig dobe. Odette Doiome. Elena 0.r. isisbctnsich ltioo lb oarua-n-indm dc Guasoem.Benthin Vidal. do do is ovia. Aseec!l, n yhloccoIdrlm. A ceonmudho s nolobod is ohs Ceermneozrta pasohe I.oml eelacoces. stead, padoinns, is meMsmgaeitas Rellis libI, cmn onm.fnsNeneRoigedeari zy eideosleons: oa ecund .peo Casila. aaIsneose unet Do celnido gmoeasdo damae onla7 ere i~~m ceso obaleosd16il csiacisconoonolo sinceredelcitaci ni. toniceo a tm csothe dolax do -______________ m non is madre de dim., Roa Rela s deMaotinez Ascac, qa sCeveelsa1viuda cncaapodmo comjc de Me-i .nnc A ll Ldpos. so obtle ills rose. Veg de Lbpes Cinseilloreslis ec meolesdho tnsoqeldos con smcsrohdetel y Gre. osion alaobio n a b ecmoempaDtsslI bgl e iolilm elisaB in he iMoriloes Rashy p i etub, I. lefoom LouIs rolto e Marttes AsZetre Il a moiliscoshnl covieer ncnrbmn mmetins Matlihin Lhae Csille he Vstdis Dansld. ic Eneht opez Cinstillo rindad. e Cmi00. m oscone dcL6dcns hean Mega. Lmparqcoem do Villta. Au cre .Qeullh.dhe Magnets,Marla 5icb dhe iMom. .Magd lens atils Al.ibheGeno,.Pon Rt Memorandum Social Merienda: -F IHavana Billmore a n -c ,i ss" I,rrr. c n 5p.m.ehhcodrUderil-a do Rche. pr ma, prhxilcenOlice. Fiesta : -te el Hsvan. Biltmre,ac C D p. c., Old-odds pocr Ic esoc.os Lua. Castro o Arenlnl Netto a su b)s Llsila, qua Scumple quinceshoy, Sa nyo Cni -M,,lad., Rc.Cllo y Cucids. en products de cern hace possible PRIDE S1!S d-MUESLIS ES U N 0 LUSTRE*** N FROTAR g Sue m ebles y adbrnos de madera obtenen el brillo mis eepl6ndido y duradero que usted ha visto-con .PRIDE Johnson's. Basta con extenderlo y dejarlo secar, pasindole luego un pato ligeramente. lEso es todol Este liquid que fluye ficilmente del frasco, deja un acabado de cera bellisimo. Y no tiene aceites, a los que se les pega el polvo. El mismo descubrimiento en productos de cera que did luger a marevilloso CAR-SOL Johnson's hiro possible PRIDE. Econ6mico. Un fresco encera el obiliario complete de una cas corriente. Compre PRIDE hoo mismo. PRIDE Johnson' .lad gnueds. Chl. pre I-PRIDE .Es ad demredispend bid plc .1 .1l,. 51w n ,.l.ion, mmOss 55c. rlspc ipo. l. O .RDE0105 i in. .Cap.Iy sis Diat rib u I gtore s : CASA REX-TONE,S.A. FERtETERIA. Y MAQLIN.AcRIAS N, .c .1 a m s0 Telm. a-155 .w-as -Uwasn 417 mwm w ROM rl I I

PAGE 11

DIARIO DE LA MARINA.-Marten, 4de Septiembre de 1951 P gina 11 "Maantanartre" ff l no Lpez. Brtha Triana Lpeza ti ~fIdoctor n rnanAnnMlitn zAlvre "H 7x ~ ~ ~ t ILn olier Rne i,,yLtnnCa taGalnAvctnr ncAheznRomanc': I'A man~~~~~~~fnonzaezyCntno Sae om ozlzCeta ny Adolfo i" ~Pablo arcia v ntina Etla Far-1 Josn1,. Fr anoy snorina Chuchhnin ,", .' r Codinach cnCnhita Codinach Y Elnoise ieronvaenora Martha A-. 1 ilary Pn Luni ieroay .no nra }ildem do l. mans aainon Amparan}nei'-i.c I dez raption Gulliermo Yank e noraita Nnnnez ar a Vnitanct rlnd. Rdriguz snoa eny NaaPanar'. n Fnn EdtointM. Palacinnn Atnnda vs Ti t fotatad Fa,. arinora N na S s "-t"S6 da Gonalez Fat I .Cons lma Da Patnaco. Maria II JostanniazDaro y pJorge Vili Rf Maio de Cardenayfl ni S Id arCdnsYdtorJnrtn ., ." --Cardeas Y N. N. de Cardeas Sonua Amcy y as corte nupcial E aea e Par an aran bade, bait pa us ue-nrth Az aa 1qan acoapadaaaa En aidad de totiga. atuaro aaaa taoet.a fl tan e aibada iithat a hrmon. Cabua eatar1WItuatraattaaa aefla to, gaienter persoas:El aadt doaminga.nnnpii'5 !sIus tndet de Pnarndel Rio. Lydia. fladata, y ttttda Frran mo Can atlttanorabe senataosndentea arato nce ano hn ilndansita Aletoelateay media de Ia aacba an. braiddaGUM, gaacla na A.MaoIsdaaRepublicaa, dcor CalosEianfitadysa Paaa Leaiely Fenandez, teuaaaaattda ncuraanclaiantan Gauaad aaama flower akiny niSaaafimaroa-nnana""'goa"oaaarna d nnnatimnadasepAtt :,nngntn all dattnnaa aaa ta inaibtasA ainnaita abqu aaManaita flnaaa ao de etoattaltra de Salabridad na Mgaai Lesaial t pZta Frn tadiatinanatiat-nle. tydering boy, dctr Joie R.AndrewaMartinezaetdaa Uy be aa anarttaSoia Anray RPaaba aaut ntreaata ttatIa dactar Carias Satdri~gann'Zayanael'Fahidadrnn iaz elt abaitaanoon tnSiraannfi anceecnn na nttapantada an lpaaoaaFrancisca Pr a Soarnan atl onySuera etneciteaabaniSaln FrennhdleEl aEnan ntrai JoseH. Vazquez, aatdoclrtan Caan aa~n sPiagao lOCE) a datinidea.fatmiliesAn Ted qauells aaiantn malnde,qulla gran. ienda-CarinsaMaquaaStrn Doamingoa aaafeidad. tinadna tamabihn n oaaiabaonra. intrpratada -en tt nn Mena Minez,.doctar Atoiogaat net itda -ndot de dfamilati at an hiatoil -----rdriauataz.lntdoctor aSavador Dan .dn habanarn. ---EttteiUdo to ie. dinadn eapaaia Valds, W. T. ttaaanay< Anaintr San -Eanmaranda bela aianaaarantaarasaelst. raaan aba ua.no rVent y Siatnaeroaa~tineza bie S. d epanitd nacola rmna aaiatasnagaaitaaanase ia bno e ot eonii elt r Actsan d paser .apti~aata, dtraana aiatadn dea annnttanaRn'adoneatta Faa nan-iadaa saoAkyrdl ata ahita datla bandadma Icn ant noaselapa an:rit. ayor neraaaal ttn tnin Ca a e moed, "' d.jldWdb zey~yD t1 t,tsinntambid a Pe hint-a In nadnnan land E. nnnn a datdelatadnadaaflibtta.anobo'tnrndan braat mad Stman Fara Mui i dtaiatai iarada pnbaa. ory ManuelaPt ezaa lain, Francisco Painaa eot ahoaafceltSaaran. natrahaa~ptnoojia aannndnnnawesnni'r ra;dctrAruo T aazd a Lin aegid adanaoaptbran da pitab cann at boaquet aaptial, do nanoria.doctCemne oA ge u da Ina prtmaros artoedina. habaneaoanIdea blanapa impnatada, Iran ata Pa trata ereitraimo atn Anann-mpana.adnrtia an .atlntainar atattala.Omnanda yAaarHttaa P ann Laiin Vittar ku empaniia tamotattn. n atd heLa a hird ax andasen ndn napmagnc it u~ri cntral curiotu~cyat. ay r na apntaon aEneIsyFha bde ati d6 Iam Kt Entlannaveveaacnta .oqadd diaaaaa, edalosstroiesyarampndelaata.,inidoctoraAngeltFerandezafia dea land, eaeann"*db addaotambra aaor ir era (nn aid tahion bouquet to.aattlnn-to do aaaaaa atnannd da na.~daa. minattora. ICatestantiana a ro~e aamboatdnscann -adnraaooaatinnEi tbnpn de Pnar dat PtRo. tItnt. por lto.,inlea nosintor fin do., qua anatattan valedaa mac ni. n ypdmn. Evelo;tt e and i pari n. avin RadriguenValdes. Craanrin daaaotaaytan ylataasbanna. taadtadaataaaamnradita aaia t'ada, bMantlnndtaa aynonv Pt at attar. nalaattaan aadintop ta tad apadrtnnoda poaratlarnadnamnin aadoFernd:p orpnl. hie enran gatpnatln. nambina. dintadananna anaMatnaaayDoepan a ain.aasnaaesdnctor, Etaidin fGarcia dnasannon .ondatabnna datltaemponornaAicia fe lp ida da Aoaaa. la Tadari, Junt tataosaBPraat, Junno ytandn da Delmar oator. oena a nto ataaniatmo trata dat ,Vap maniarit.ydaatr Moft finnto C an a atnaiidad dainabta hlznntpa'Sodo Faancnade Et Enantn, an ahifhnaa. n anliainaa on nhaakerin tnpln inn a'atn anji pnaia. tFaiidadra. Lea orquenta 'Vinog aafrly' en Tropicaa Etl vi rn"pannx, dint 7 da lma o-1 HugaonVattaiaa, o, nnEthearfGariat.a a nl, AuanPenrne hayaigelaaknb. rrcl tianmnanndabut" an "TrnpdoctoinaraaaVeonna. -no. en l m nnoana tnannal Eduardo Cocoaa y Hnataasia Mll. Charles Oana EPta Casapnnna de da Viag Maly, aaya dnatalon nnIta. an n innntaanEdaaado da e a aiOmla. cnn litnan CapaedaeyFrancnsan forn nnatrnn tnnaIntennteda.diraliy Sara Kapaniitt. fina. diti on aldyaintondAsaaa naynrnan flint Siana iyMaada Steliar d" Sin".Y docator dargelnnaa Cnnde y m. dannt nntnnnn a n, rainAnita Ferntdndez y ieglaao nn htnn i pnpdn tahtaa altr.lLiarltra Caalin Paarddaonnlt Aina aonnannnnnnlndn I' pattatdnaaLateosClfltio iaadna ant atlannntht dr aa RaqueatAmatayPs Sad-atel ninatoana aaatada in. Can is oatn aa Diflan, dotpaae altaci qa patlntsdnattachat)no MalMaittn Dlnnatnins yaaeaLL aba paaaanntrd Tatptana ay da. mile ntaniaaatn dutanta topaninida. Lna potiattaadaattaprap aile annntttarla deaia dat pnhttcanara. t, .-, cn de to baamo tarnaoat plan itb, panta Paaaatla,t agaadabta jnadn rWIAG E~ set aa hnttdprn nIn. aaaatntaz' 1 I I e t-Ittlttda aaaa uptea da "Vita Man.lrt radnn. 'Tantnan nratt a e.dat -a"".tr.w hid i. aat nfacnt. tn Pelle ateln.EN LA HABANA o r o alnahaitoounc nbl ait-nagnticdoIt nantta. Adeayd, Ana Diaia y Piada, Ddaa y Ci. an tidte at canada belataa aaaba Osloa71 olda pnitt~raahtna Migntat AnttlAnt iat. awM"1. altC tc, dpantatatinay maestara do aaaatllaM Et ppadn nhtatda aatn naclnn ~ a"ln Taapana. St annatnttiaairda iesai gg3~ dan tndataanlnpatnnanalsppaaddal,I atataed lid nn a a t d a a a ld t a l d n ta lt p n r at ta i ..II t a ld ia p a tM "1 7 77n t Pero at damin naneaa anntdarnn -LUdSPao. abnm ~Omanap tata Kapatna pad ata.n n Upaama nnampaaabt"araaaatadl "ittclickna nodarn.; ta.nt. Optics Igesias IIIaaanninana .Aatdrtnp Crapn: tinaMaala a Pipat, Itn and Emit Ire nyam datt inanan. TalOlaFnal Iln, ep ndm.ana manalnrt.np: An. Benna'. -Pntan". Tatatp Rba HS"A. Nagalea Patiaat D a. c at doctoraAyn Eap tap naa.ta npantaat. aaaaatp Lertoal tCalve a caltaa tlitha Conal: Fdila A. Ba11lmd ElidoclorLuita Caabatll oion patnat aliM"11tt Thus Paahtdn. onn.Migual Coral--y peana.Canmta Broatn. Littam Almaa usd etaao P a aao p PaittltaCarbonaell. manaQasd GraantatlR iaaaaidn p tapta Aidaah. Ilalaty pso.ta p. iL Villa ca. y z.pin Refrigeracldn Elfctrica Suero, Sierra, S. A. Of.ides106 TleUP-M"6306 Universal Motors Sarvian, S. A. talha. a6ana0 J14/&A. Cbas Ta.I. W317h Jesd MontesInoas to d/o 00ro'. 43 10a1. Ontahap aAa. 4. An-1. Medlondo y yCa. Cas.dea 4. E. ibl. N 43 Maden., Hebe.n. Manuel Ferndndoz Issbede m "upalna Ma:.a163 i.61m. 436 Angel Garcle Custo M.l e s 1I64y 1s6 H. C. Day Cub.aN. .tt t.s. a. Cie. Cubana da R.frl acsdn IldatIcaa S. A. 23 No. 3, Vd.da, L Hb.an T1161aa na967 natcompleo del nia SPacond a n al iance od baol i n creado paeartis .Nave tnaev 0ao an el Pisea Royo 090 menle ago NocN (,c ductsca~ered ~u o ia a unos ceala vosa o. nato manaue 10cedo *NoC 6ailmenl con un o anilenSoanea ale useunt dd pcio eeudain d h uer pNroduce a r dido a cu E*.aire P mameconismo todO' dl og fa m e Provisay~iser o taalar .dp,a are ae incoa omodalos-P CSeOfrd ce ido mediano P r ao a to aelo s dimensional PELICULAS EDUCATIVAS EN TODOS LOS GRADOS a msavanz:ados metodna adagagicowuil.zados pr losa planteles edurcionales norteamericans., estin haborua lrn ntLHabana paraiaperfects prarracion desbjs Educacon tipic.mene nortea mer a ns y preparatoria pare cole pin. a i R-naln-rlnnade I. Eatadm no da. Ecmbamptnea er feorla a, que cnta cn eiahsta onends ter nt. n air a. l ndo un tips de uca del ms In'1que e] i portdador aamis acreditadsuelap AFA. ETT._ESchool Suscribase y ananciese en el DIARIO DE LA MARINA goer ONDICIONADOR DE 'AIRE e lao General Motors serO Ya posaron las Pascuas, los Reyes, y todas esas significativas fechas-Dia delays Madres, de los Enama. radon, de los Padres, etc.-en que ousted hizo a sus series queridos el obsequio demostrativo de s afecto y su caring. .Pero iqua obsequio se ha echo usted a si mismo? IQu mejora ha efectuado en sa oficina, bufete a consulta, para su propio regalo y confort? Aproveche ahora, que estamos enlos calurosos dias del abrasador verano, cuando an labor "cansa y faiga", para obsequiarse a si mismo el mejor y mfs until de los regalos. a Solicited informed a sus Distribuidores Exclusivess CIA. CUBANA DE REFRIGERACION ELECTRIC, S. A. 23 No. 53 Vedado, La Habana Telf: U-9622 Vea por CMQ-IV Canal 6 a los 1).00 de to madiana el program "LA COCINA FRIGIDAIRE" dirigida, par Ia Sra. Ana Dolores Gomez. por s6Io

PAGE 12

ronica Ilabancra poW YEL = COMPANIA NACIONAL DE SEGUROS SA 3N. 5 nur. .I nt. yP. INL(END 10 S Motin, Cicdhn y Terremoto ACCIDENTES DEL TRABAJO SEGURO SOCIAL COMPLEMENTARIO TRANSPORTS. Areos, Terrestres y. Maritimos RESPONSABILIDAD CIVIL Robo -Cristales AUTOMOBILES "LA UNION Y EL FENIX DE CUBA" GARANTIA DE GARANTIAS Atenderemos solicitudes de Agentes en .1 Interior 6?9fli Cuando Uted neceoite dinero. pd.elo a sn mijor amigo! Y, en este case, su mejor amigo es el BANCO HIPOTECARIO MENDOZA que le faciita dinero abire propienldes en lasHabana y sun repartos-tambian pars fabricar-.a tipo de inters, bancario. Nuestras operaciones son sencillas y rkpicdas. Acuda pernonalmente-agradeceremoso uuvisita. BANCO HIPOTECARIO V~ /6 PALACIO ALDAMA AMISTA) 510 fTlfs. M*2325 -A-2010 Nueva CREMA DESOBORANTE AR-RID con ei nuevo y sensacional ingrediente CREMOGENO NO SE RESECA. NO SE CRISTALIZA No hogeoI. cs .modlo. uesAR1iD, el dnnodoroots do dabhI. noddo quo *via &. giodo.ntrnnsploodn y innnimuhsono Id rope. ARRID ahoer as nejor quo nunc, porqu""vioo n c'"Crun"d"nnoI y sonsdenal Ingedioenf. ARRID no so resoede. .no so cristollz. 12. Iru Sun to d.u1. .pnon. 3. Nu oya noidud dnnpanrur. que n Pondn uno n oou dod de afers. I bll wnisns Oflln s on Inssadai. FAn unup Ile, nun publlenmun enplnnldea. nparenn lu nedrsrdfinRn. I dl Stuno nu nnrnndounl in rimun Wuorunonnun era tn o esklo Wenls., qun .,nbe inounplir duen voruIs, punatnset uarl adsnoun n n. pprItson olnu -La f unwidn serif ice del Crnoer KS podulunu ltuns, rid iles.el nuontero oPayrl"brut snoonpuorolno Inutetro Poyrni opatiok nunurniuoem pare duer reideoen y Oronurnt.,n-b plion, 'u unodid lMuuourni. para.-la naunournuoroouronlnquo Syr" n udnque, n bunlluld}. Isr dlu nto y relcnarts tooouloot n on eCnuer,ovinud argentldericutnr ooluurdiunrlu undo 'ni u ninota Conlde inDnru Trasunouuurlobran deli nnorrMl. den Inunnoliruiu ntiuld. url A. Suoarez. prenldroir d laoJor. S Lou dstilogoldnn damnsundo le Llg.ton dn Polroun ade In Lg otr l qua o 00dnsnn u nlu uunentau Cincr, s n lorori In boorolr, proor oblnud or In oun sd dd douope. yrolhdnr In oounllonnoprpro sldn a dlnhu Intituluiubuudil o. dEolourpt, u Poonroo iu neeontrtrlobulud n nndn nulabndl udnColorn uronidulduucan ionry feror dn queoineunomuoprincipal lrldrprolu nlnuprnyonsporuu, nombuBhobo de ren.a slotanmbe onlollo del le hlno.nolr qunons eroloinenn::-coronersunorAurora Booolilo, In que se presno eoun in urbound ulbu. Itr omeuorrlrdenpuoienn uono A Inaxoohe yrmedia dn Isno uurlrnIdrli"Payrel". .isgoNuna Crnnnn DnnsrantuARg5flnnpooindr In pnellnlo or porese-Crmnnuo o lord r loormidablr uhow,. rnel qoon uCrmdnnnnini Man., mono deliteano, rio ny tIneroln. AI arelsldn pronas nqoou_________________ ban bdo papeonllaonponBte --o boroliro denlureon delno. rn oqoe Booroara in lgoolron oobrn: B U I A R S Julio Blaa o Hrrrrua oorie, Anel rlnldocor oAlooor dol no, Marluiaae odou ooesdfo P, untsMno Poilln, nrrloloo, n nilonoln uoodoporpdu Ido Cirdau, Morenobrn ondno. obndn ltimuo anrIIn loruldud n oloudlanlnd zdoctolrs zl611lCnlo odelgoe: pundoonr unniu, mjos nrr o rnrd ernandez, door Ilw dSlrolaou ulorrin on odooul Rododi n oorinrilo snors uon Jr c I snno fl Pa o ers.Q 'p LpzSnovedra, Esihero Pirnzo Pooh En nlldnd dneOnulgo r Olon al no r IE NOL Is, .eorluConrhoIbooLdopes nrnnnid lnoeno~rundolor Mnueol An one yPlno Limo Saavedra7, uooo, JaimeoonindoCron., Aguotn ldo_______________ AlbertooBell y radarn. Enll A. dn Clor, doctor Leopoldo dm1 Calo,y Nodeno, Calos Corn. y Sr. lurIelou raonoMadra LolnaSoboro y JoHonras fniinorbren rho Blry, Idarcir Soulolr o sen, nofln VIl~lneon. AlbertolrFanr y noura, Muel rde Jesnsooncolo Y nodor, IHlrry Too.n -.nPnnudu urnanon looonroi nton re bool yorario, Chorsn ooboo o ro(umpleallo o In lemaoruon n Iglsn dn Mun. r sAntlonio rcidIo Trory noruleno rnlobrrn olemnernhoron Wor, JeIrnolbroTonta ydo Arrmen, lilooonono r, rrom oonrnnrnofuidmnnn0. ArdinCrrln do In Tore, Feornapribdlroooho oun.Is n lnrlodnrudoctorudoodoidOlulRadomoo toConoy sedan, CarlosnCavesJr., soatiuollaCidy. diCarmen-.Sooirez oore y amior,Jonolloo Coesy Oorro. Dmonyn uoolorrmrr!I Carlos SuoiSuolooboodrandon HerunlubuP dCoCrlollo Valdio CnCoonloGst000 Polleroro. oninoohitbou hbqolll reOn, al0 ruoonolo uonl :a acneoamisdoJoravnDior. doctor lRicardo Noino ar"qooaroumpeae ~. ae sevmnnefd o ~ een boorodo y siorso, Santiago do Solr y Arobon snrhum adol!anooroAlenor.dlolen no n quel ulu oo. fails.dro Soodrn Hoooooro. lContlnndu no l.Siuhnn TEICK ) r 1 0 I

PAGE 13

NA.-Martes, 4 de Septiembre de 1951 El Dr. Guillermo Halley El blen repuado gale dtor Ouilerma Halley y au encahtad espsa l fil P1sada se han tru1ladadop par in hermo plo ,de Iail ace ndmer 33.3 entre Prlmeray Temcerm, alt,, men el Vedado, en unl6n de sus monbilmm hijai Gullermo .y Beatri. Tnlm tcomatrimonioar ofr' it usuiloiadmtde, per eate mdio, a Aniversarlos nupciales Saludas. aI ungrug dem matrimoies de nh socledl que boypm-Imementel el conocldo pridtt Jpa6 Benite y an ointeemmlnt mypsa sther Heymann, i quea m i_ -'~bena rig6dlmo egundo aniversur!o con W. i lltlmp .PUd li'llp -Treini. y e ho .lopplmplen a mmo el tenorpMartoE. Matinz y 12.gentll IIpIP Copp11111de 1a VI-El doctortaf ie de O oa y 211 liplol PPtan 112.2, Fltp0111, *~feslo~pn el dipilprimeplrll lr fulScip-Boda. dd Mil ll-, con ld. "1 felpcidad. -El 1docto2r IppilLida. 011.1111 V sema Mepiede Guerauml e nll dll., .2dban a p 1su 1u. de BaI puPal mA,1.G611111 Cui.;. F nro ou taduc r m Pe e C m sinraelc dC y trdoeIo O ErreLriaponserHtg -A 1doeBdodes d ppp-p dp Y .2121 elCidaipd 1p&di r oJmp.alp 1 t ( i HldrlpilM ercemppdesP L h, Cprmem plpLydia Rpdplgpep. So1ia Pl111r,11,Amppd, Ron, Martha.Gulmm., AopLilimp Oliva, Hpplmpplp Mepdldmp. ,ClpphltpTmldpJmmf $al ppd., Hpp~lp.pGlladlmz /.l1lu. T.gpppm Giloia Tlmgo,ppMarlamAntl. dIt~giiP, Gloria MIl.y 4da LoHis. Del Colegia del A postolado Pit de plipupie.l Cllmglp dei Apatolddo,p c grm Clel dV dado, o que pnd dia lconollda mAs ou prestigi nILnla Ibor edulaiva deu alqmna. hte cu"no agrega su program I Q A Ut do utud, o1 Departamnto de Ecp ppmlp Dmtllpp, pplumlpp pars lam alumna de Agunds rdsua, ba. Jo b olenal6n t6fanll p de Ia doctora Cerloai Fl.t-Gibb.p. LT dJvuoe educrdas drnsta OarUE TOMA;.blem fament pp. dm1 b.; or lIPanI. len pmLos curves do .Eppplll.Dpmpillo, no restarn lo estudios de BachtIlorato, lnd vez que log altos expodienite obtnldas par Jas alumnas on I. exilmenes oclales, permitenn n* terpalar can la mplllud necuala, sas nuevas materlas que dar mayor prepmldp p a nuestra Juventud. Dode el entmlasmo que ha deper610 -XO -1640 mmbnclese onmel DIARIO DE LA MARINA ladp del Sa krade Cordp de Juds. PARA SU FELICIDAD y BUENA SALUD kABRIQ LE SD CASI7A EN Fresca, Saludable y Pintoresca. Con -Rio, Lago y Canalos. Para toner un Yacht o bot. do recreo. Parcels a preclos m6dicos CON FACILIDAD DE PAGOS Pida Informes an Ia misma playa o on MENDOZA Y CIA. OBISPO, 305 -TELEFONO: M-8921 y 1p w4d' NOES FRID.uWi G.o Aire acondicionado es. acondicionamiento de la atmdAfera pars vivir mejor. Y este concepro implics no solamente disminucin de grades de calor, sino u.na renovaci6n positiva, circulation impercepible y puificatin:delaf::e::la habitin. Y mP5P es el CONFORT maePIriIIPPI qle CARRIER if --y otros nole oftece7 .porque CARRIER es, y ha side durante mis de 50 anos, un especialista yen Aire Acondicionado. IH Oi "*0hque~ma.niaslrandol cdm, lo. Clim li2adli Csrriteynfroduenovir* q1Ipfl ior o1tohabilllidlm, elcl.ndl yip ovn dIpip opslanleipnle. GRANDES FACILIDADES DE PAGO .-sin6nimo de efficient servicio garan* tiza el conjunto de ventajas lnicas del AIRE ACONDICIONADO CARRIER: Temperature deliciosamente fresca. Aire exterior filtrado y continuamente renpvado. ~ Sin rudos exterior. Extracci6n positive del aired viciado. Circulaci6n imperceptible del aire, sin formar corrientes. Atm6sfera limpia, sin polvo ni blimedad excesiva. MAYOR RENDIMIENTO QUE NINGUN OTRO CLIMATIZADOR. garantiza el mayor rendimiento de los Climatizadores CARRIER. Una unidad CARRIER rd h t. (caballos do fliral absorbe hast. 7200 BTU (unidades do clor). Una unidad CARRIER do % H. P. absorbe hasta 10,600 BTU. Unauidbd CARRIER do 1 H. P. abipebe haste 13,000 BTU. Dafor certificados par Underwriters Laboratories Inc. Garantia de ificiente servicio. Unicos con talleres propios. TELEVISION YAIREACONDIGONADO S. A. VIA BLANCA 302' LUYANO TELEFONOS: X-5034, U-8966 PTgina 13 ,a de I de en el y s in emsAetsl.lontn 34 ali 42 Solic t.inm Ag. 112. .1n 110 .IIidi 4 4V i i I\ 1 1( I \ Q e LNU. k Carrier

PAGE 14

DIARY Escenariot Ingretno en el Seminaric dela Uix Neaa e c i rmm 15deaenpllembrannolari blrtn I. nla lnla del Semlnarit de Arca Dramtllraal de Is Uni anldad tie La IHabana. El plan de eldlnadelSendnarocnala de 3 cuaaanddiwlnna. aon la. lglcnaitnlgnaturnn: IHltala dl .Tnnr, :Ltrtun ranntln, Pairningl y TcAnncnda 1a Antnnidn, Dnnlkn y Cltra Vnral, .Letna Enpraira. aaenngn.tl, Cnnntriali a ManiUnl. (a. Dramaturgic 'y Entenkalntn Pntinn del Ato. La trlnla es.opltnmnnktn gratil.parn Ian nnlndlnntn unnlrnriarina. Las qua no non tu dianta niveaiarlna tandrin qan abnar In derhnn'1It mvntr~lnn artlitina idle: psos pr lrcurs complete, pagaderna an dos pin' awoanrtalan a.d namae flneioscnm lrnla gratii. Paingr a e t ninana e ra em natala indlenagqla: a) Sac alna n lm~nra laar. psettuln de banhlllnc a Enga. En el Cis ~El M~a Club de La tiabana y l acadad Nneakcn Demaw-, en oa -hLir .oacn n nIn Dirarlda dn ClSpa w aC_ [ ~ -brndrndnprdxlwanen c d"nit Onainanmnmadaapert NIsClnnataka.ntrnan. tar plclnn paen nannaranvalnr risic. ra liatkmin,'par VODEVIL MUSICAL. Mario MactiaazCaado an manl annde Inn"In ann ranniky n onalimnnir~afnaaio rnanaan d a. nnnnn no .4 n in aapranadenlan qunnscannhhiiltria~o" resonate d ascamracosA Uaraaaanaas von ildaan La Hahan. Algt'n elua. a aQ Pichern ea lg aocaan mceim Ihaueansarvinprenalda An rmamn.Sin ala.de can. bllisintan bailarina nwediina al rr.rLaataalll,.l,rn y noannrns amInannanrrnata rman onac MaIn praarawa ioni Mtarinat C.mn, dleiala vinstna n annballs. adnananar'not n deata n a resablew. carea riunloande an arrrm. cma l El tlaakmn"Enan'. ,tan alapilna rbcr da Ia vin Dawa E Pt-Ia etn'.rdo tn linen l oprnts mriedni pe r da Ina ode cn b habanarnn cncmnpcu Oi n ac~nrt dl o lula. en a la. du .Sin piira n devil Munlrl de Main Martlnz Ca anes Ann c~d ornankanan a annscona. 1Oyad"a I a noednInlad a 5 jV W g nlankoa qu an ter:k .Andan par Ian Alkrna n Ia mpnklla. an logannLOVE)JC prrbkcmasaawnrnaa almaprnrnra. La IImuaicatlnuperable. Can n apa. annac dem n ~nIle. nan. a lnta"knrnan anaodn"an Im no NL A rn im ennlaai hilaron a I-Kay ranrln, Gloia aWer,,arrnpy'VatNr. ar dan t.!0alulnIal In k". ar ,I.e !ttnCran. LO1S "Er .itchar de a tarrlleaa". Par a lcAaldnn del tnta do Nnp-n ahrlr Malnl a d o a rn n tulna nnre Indmxay p Unawla : EN L14 PROO0RAMA Ola fen denra-m anryaonraa.M-IIW. piradga padla mania. data .JR~~i1~~Zr an. belllno anilnino bMelba adrlnnonina rnbacdc awbnttanag SMEOOSUtt. funl. Lydia Manla in ln da Co. Laepanilna ain aba do it tuai rnn p Klpein Coadn, ltn y mediatIntInlnd. p $t10 1, n log eckcarlna,al rnnnde daapudla n6 ynadla. de Septiembi dunan de hlglina anualanuperior; dn lo' nntario, inmetae .ti ,,tut" do naitngntnat dan.trar onalanint a doespernar. to drandtinn, (b)I Enlizar n.prunba do ap. titud artlla ante loo profeanres del Samnlnaatn nnalakantkandecia' un wnndlngo arillogn doin nnined, aandldn dneannwnnlny do apuatadar. (e)Toter ndao nkrtlos.do n net par. tenar dnrarhoa l n .ripclin. El Senaarln llonr dosalsesnd alunnnnI nanllos qun dasnn nhtoneat'un cnlmlantn blntda'ico' nrlinn del. knknn y de latitnraknrn dranmila cmaw .npllncin t rlta. ral y aqtltla aquadnnaan nnr annorea.diranlra y ldntnlm.sneLa nnnrnla senearlisoIft-l nina dnl Tnntnn IUnlnnrnilnmn, ndtl. Auto Magna, (fanda .InI edIftclal Lodnsa(Inndies labnrnblrn, dn M a 12 y de 3 a B. Tcldnn: U-315. 'ne Club 'El relt Duke : L tei ve P. pr 8e q% ]a v m 9 to v I. fe tt p v e ti u n n cc r r anso: ElPaa Andnlan', d Satrndnr Daly y Luis Bundl;,iHldrataeapt. Tankbjia"a, dIn Mthid; sOnimoR ajerrot de Durande -enl-'Yanana". dn-Brcnkkanheauhaen1887. Ealon pnllrnla pannancrin pa. coImpna La Habana. Prnimamente enanncar la teednsna a qun rinrra tadaa.En el loaaIde NnaoTlnwpn SDalnnIa 838 ,!ta,. anti abiertn dea 7:311. el nbno .noaantnI Sitlina Pretyi -Tm na RIOET YOUNG -CMAWIE OISARA CLIFTON WE3I Dlntvrln pyAlanne Comarlin, aiSARl0m lu.I1, its. at,iaina NTa.ADMN oatm A LAOIINPUBLiCA, LA -UNION NACIONAL DE EMPKESARIOS, ENW AAMELEA EXTIAORDINAJIA CELEEADA EN MU DOMIOILIO SOCIAL, EN LA MAMANA DE AYE!. LUNEM, ACORDO POE UNANIMIDAD EL ClE!!.! DE TODOS' LOS ESPECTACULOS DURANTE EL DIA DE AYE!. EN EL MUNICIPIO OE LA NA!.ANA, (1070 LA MEDIDA PUDIERA INTERP!.ETARSE TORCIDAMENTE Y DARK!. ASPECTO DE! REDELDIA ANAIQUIZANTE, QIIE ESTA UNION NACIONAL REVIIAZA DE PLANO Y AL 1111111 TIESIPO TIENM. PASA LA OPINION PUMLICA TODA CLARE ME RESPETOS Y ORATITUDES. KM A EBTA, A LA QUI OKOEMOM UNA AMPLIA EXPLICACION DR LOS IECIIOS OCUURIDOM VY,9U3 1AN DADO LIJOAX AL IEFERIDOO ACUENIDO. EN' LA WOO!!, DEL PASADO ABADO 1 ME SEPTIE!MD!.OD UNA MANERA INOPINAVA, SNFRI VM TOELNO OAL EILCO IETLAMTIMANDO IINT nRE 68, PABTiCULA!.EO SMUY R!.MPKTAZLES Y CON UN AESOLUTO DEBPRE1, O I3UP0AEMAOSDEALIA OM (ABOEEOOOE ILT ATEO"ASTRAL"A COMLAS PUEXTAI. OEEALOJAU LOS LOCALES AL PIMIUCO Y AALO LOS OBX EBAOM, A ABANDONA!. US PUERTOS SE TS.AJAJO. I Pta ana aMa g1yo. iNBO A MEDIDA, E VITACTON DI g UI aAN OCUII!. ECUOM L.AMENTABnLIM, CONTNUA 57SD LAS 1" DEL DtA 1oeoo --r X QUE LA ACTITUD DEL PUDLICO ERA DE FRANCA RIPULMA V LOM OBRENOM DI LOS HAG$E ILLNARO fx PULK I E3A ANCE~iA EainTODD PARRNTA r NO E REPITIERA EL DEMDICIIADO INCIDENS EBAXIEOLLADO EN EL lo "t mlan'TKAT~rO ''AN ACATALINA". CUVO EPRR!.EI.O. !ENUKNTE AL CRAE !IMPUESMTO. VE N~rrll leleta i .er"ona ry "boa "-"I-_UTALSIENTI ADREDIDO V LEMIONADO. IENDO ASISTIDO ME DUIDAM MEJIO AVES SriHdsLA COM(ENTr., DalllmeiIano ar T O'aa-7 *+ e a ElIEL CENTER DE SOCORR!O DE ARROYO APOLO. EX e Ite i en ACAITA EN l l. ANDIS, ODin. I 1i 1 ol.on toCalatlpa, Peawa naal N ., ,L-PAXA MAYOR. ESCAENIO, LOB AUTORES DE LA AOUMBIDP, AL INNIMIRME EL Caan. nJnnntnonatD R .NRS!.UCOOON DE GUAR.DIA PO!. SE!.MATERIA COMPET!ENTE OIL TRIBUNAL NoIA an "4VM A4oaIM ni aaaiaa n anERATRIPLE ELACONTECIMEENTO DL I 10:S.u1atm UG;NCN E ESME SEE PU~dTOMINMEDIATASSENTE A DIMPOICION ME 01(111 AdoCNM lwlerr4 aaloaaLk-DO At-L A RS T!IU IAL E.!.MLI!EERTADOM BAIO EIANZA EN LA ESTACION D6 POU[CIA COREan ar. da P nnaL Natnt.Walnaa. AYRETS .S. oornan PIQUERECESlayS ] jrleatapi PODENE alR E r ala HAGASIt e MLOAI AL ItA> CEmliR 3 es, !.PECAUO AMOOETBISCNOMSCO A EE ACO O! IS!AA 1PMOMan.-Amara a11i 1LA -UIN lNAIONALDlE E UA!SOS', En LAPEMA EN LAMENTAX LOB PA___________ AIOELO VNOIALM ME UI FUR OEOL UBL CO GUE L VORICE VM IMISPEINCIA PAXA M!.ITARL0S AT UN ACTO M E FP UEEZA TENCAMAT NTE PUNIE LE. EN LTMSDA rnaa l 105nniALAAAuroara. Boilliaa1aa gnanla prleOZCAgqQ'40~ NIIEUTED COSNOSOS ME JUSTICIA. ULIO ISdal taprgramd ot.toe AKZ a [nlalahn "Lanmrn in Amor, ha I VIl'S OAO Y! P!QST NIDDQE LlaIaA. D.VENI ELp aI lmlmh g ka nC ATE MMAS O.1SSMUM TEATEROR SINPIC7A 'UN DAMOVIMlENTO AM E DUEMAOEAAVJO A rr arnn ~, ~ta.r&n ntnny a a n DShanr alni detrlayann MluanaI MINAnS a LEMENV1OS, CONTRA AQUELLOM EMPEEBARIOM QUI E E8/MTIER ON A antan. ,Data!. pogas cnealatgnfinn nnarcl dalPkealsn Pnyrel". A a anACEPTAR TAN DCEO!.ITADA MO,.PON 1111V hlarlea te~~~~~~~~elalenno. purr, ra a Nec Wlts: tKTOl SON LOSCIIOM LAMENTAULES OCURIDOS EL ARADO I ME SKPTIEMBOIE.GC e ,mfclAe Io qlr o"Eo1'I e "an teaa Cr.A.RRCAt~8L NBVN NDE ICLDCSO R LPEO AI lit ttitmn lan1mmaleqAlA mmu ir AlmrlmaactaBaocamataa" :y.rmpnatankha pr. [ UTORIDAD LLAMADA A DEPEND!.! A LA nOC LDAE. CONTRA LOS DEaAFUEIOS Acan"onlmnamnal anmlmmn aogn .rri alnrllalirn inoInaUCtmps'-tol do Auroaa Bautista. QUI CASTIGAN NUESTEAS LETES. -nt I 4 raIling mlliPInn raiLlu A M 'lI la y nna namh" mamtda" lp tls eEpn a f-C Dbead etabed .1 Sdrl ino ltm rhlmim' m"'llm Whm r a __ __now_____ L aklr"I'a"naba -LaUbaa a nniabc .ao Par ron cnldia anlentaaa an darar SrInlmAaa,irlmn prldtl aa)Irrr, mnnr n il a qalao o PequeinmArr a n~thntn atit.pa-; ~ana Sn4ma linaemn.mma IU U nnklnh AtnaBalt.Parn";UIONRsfATIONAL DELI E SfLARLU" 11mIl ll I m a 1nl. Amandolejmpanana"tularmardnna" anwant SImt iul Nta Otnerna, lnaAntm. caagdRa s -Eal ab akla -na.EDEIBERTO DE CIIEEA. In. tlma Stll p ml ci rammailmna 4 l muanhln nrignaboaqpar ve 1rr In pnmialla: tn programa inhin audo naaaaaiats ed mr"tta rmla6 uu iirmnfit nm rmrnn a rlln."Ttin laA ( ~ inha anpaada,." drl Siprla' aa ld-mplma 'anL S/5 "A yn"A.B.C, loam"n: -"Anrar. dole. A T _ELpElnaminrm arkepr Y C"ade n IImaM.:. -autistarqan.1ant aan a In Amr" >K a hi naqb nnda O IdMran'. mn James'G. ra ynlmnaar co ulplr dndn -t s o Pera uoa Onornae t"l. La lurnrltirm a ct Ao ~ adaprnlnma a anainam 7na ita I ewln Ila.sa.C" -R T L E/ ae ta acaJ:0pat In rm[anh.e atella n nrant al nI elaon. al antsa mnan asa tonsan."It mancn.mn an.It Io lunrt. nin, qlcaa into ktlnnin anagradigaa naeald. an KTOENO ACTUALIOADES: Panla dr anrnGRIM1: Abotky Crstllo en HollyPALACE: Cnmnzn d i inn.Camnaka-I dnaocomempsla ln rn attn A QIIINVPATIO". Mattis, Taina Nnala nalr ra a. tr. word, PeiiileanrIar&ry mUren1annlmnmnmto. Snntaatartla In rnpntcnlhaaa :nt oj aal-a aqunAAeA:Ulrba nnntad a nanarmaaW n tmann PLAmZA: Admn. al querr, .la mm I Eapala0 pnnaaa.,"lat. la.a aanielndonnspaaI CariesJ' i a t n sia m.,nalN FO ANTA: Madamodl tor irnn~ica pasunlo ano. / p m.te."nilee o or 'dfandr a a m. Itrtna it.tlniita an Is vetoanan.r-PA M :L C.ihrnp nla nata arrmca alnaor ffcn. mchi.rSi ta"Puablo", lan"n:AntraapdNote 7a an InreaaaDe nanuo gtAMBASSADOR: Anrando, El rn:tm ya a. mn-am a. -REINA: SaLa. Saartal Gldanop lmimnmv arnmm Ai tlaa nlaa .o: Uanlt, n n toupamawaa a rn hatr, cabac y arrapenlian. "lento herlcn p .cots E A uld en ald ya nrmarirmial I ralmmnin IlaMomA-',rn. gall utsa a alama n ala ,. enep naoadtavt.q.AMBAR' Eldealan. Irnanurm m cE mrpl naa am l anta. j1d~A J geil ori, a'oo. L =e= Aanlanrtalaaadecaobaa No atatenietentyap;aoamoa. lerrom de-la tnmnhnr. REX CINEMA:Documrantal, iapnr. inmilra t la nimrr~a enmnlaa a I I f l Ya dela.bl.aaful 4 6nrte, e'l',.U AO L uNt amrd, l dpr oaaan p in).IrIelanoamallaaap yln na anc .t.Elalo ecrt ana APOLO SBonitany nlaan.ma~trnm. LUiAveLaanntdnraalanan Ia Ir~n a IA pemfnalhn el dlll papal in Qlana Palle S ,oa l i a na.t AtIENAL: Od n p rgalla, usrea.mnSannalidad p a. corto, -ae'tc, a rnnla rrar Igo Itrarm ord' ar. I nan ~lalla a eeEalluor*aanapaazoneasay a.artoan. LUIX: itinriannal El gn an tllsailRIALTO: rnldtan aInaengants. Yelnrmn1nin -jafdaIs alga mwin aa lanada ConadanateenDells Miliana. Chain Pranls~, gTLAN (1. Mlarrllan.El 'lamdila m, A .onrr iwn aneahan una aadt a am u p n mau nrinar'."'NIPnln dae In. turIorn,, Babara Dii. .ifieaMigueliPunn. a reapa ak. rn .mcan. .P Manlt Aloo :E muno innin.Naity Mantlal MiguetA. To.IASTRAL: Atcapada. El rgmrlna-E n aaL nninn.L anm agn En "El AanMetter",teem";-"onYrta Rdlfo Accts, Fnaarr rlttaLnOSchop .ANGELESp:ma bndank a.m-an mlna trlnn In qo et.an O ale1 .rena eaea i na. "Qenle lle'ntoea abw a I aa.MAJESTIC: -El homanre Inntllmble, RITZr: l7 martaod a Inmuerte, El -qnan rn "aknFaoods damn MannaetRETO.NOAL AVENtOA:, laniral El balmla y Canna el cran ypnnniesaanr. tanma de Manknerclatn nn nc alldarla panonaprmenr a t} cnaa nha UINTO PATIOn Aq l rana Ia larh~ef ,Tana ernka p annfar. t, pot",y sulo hal cn.o apannl). Y paoaea M itr, QnM vrtaiannl ai idanr2.% arn o -t ma atd. MANZANARES: Puertoadeinteal. IIVXItnA:El regliont trararlco, PAT .oIRIEEN ts mnararnad a aulle Alonana min talat, daaeaada1 anadenn ana r MAXI: Cammnta 391, Aaalnlnk OXY: Latnmanrtneannaraha, CnnIn a naia ndn a. an naI iieb ami a C MD M l kapd.E rg. ncladad Ilt,1 ailm a. trtanea. p ia la pa. tr" GER EN pR1~ k, fo qa urrl ,Nbl. nt ptto-orn nlad oetor man asCAa, Mn olol a~ atmnngl a. rtosanySAN IGUL:LatIAN trnl DEtd B S gt Jaya nc d elee"al"" aadmetreCINECITO: ainnalan, dncmntal, MARTA: rtnElngenarmea,-ann nocnnmdny ttiltam Pamla. Seaoam isacidsaquaav alnenat.Po depamtlvn. camtln. METROPOLITAN: Unita en In drads o 'orn n at an a nml nnaanar a in.Nngraaa p. Lanl da "de nadnnlart t. a. r La o abannmtkaqu" rrri atantnpdk.ate ta3 de as taan"tar fCUBA' An nrmya mo n doara ha. pa. .aeann neanrex Drt mn nar aptarn y SnAta de as aePdl laamana blea quo nanncrb-M nI "Pnprai 'L ins Ia paaidtia n ataM ala Ip la m oin eaat mna. aarm e nm noanohd I gmi aCU OCAMINOS: lnalpmnlave, MEXICO: aCorona a eEatlrlnas. ySANTOS SUAtnEZ: La banho I gottX d a dS100S ~ nced a aanaln am loptio "RETOENO AL QUINTO Snuana. amas. A t lax r: el nneman Delatarnaa. Nntlilala madad. Slaanpma inpa p onn Ira .IA l1.ItTA US SUS AECIOH vaa. L au l na AnoaonraBauta.W-PATIO". .nilanaveeI .mar p Anneinatln a lnnal ran Garrido a Pinar.cro. Gmr.caa. an-Ian.S I~ ~rrAl~raosceda mdmMIaut-IerD ae eebalnu A oo ~GAullld LO~~~ gl~ mm m a. .M a t tn a d o tc lt.S A A AIA a Il ,let A N r I RIHBeaClitonsa rvaoY b a.,AnLaMONioPa mar tina hn TAdhc:oUnaos in annan p a. Cant I USrt OMBRE AW-tatn Ip aIoaLinIAMRA t:Ladatghobnnnemtn Yrp 6 InLMSTn. OS UInT O FVITULEX: nitaaies an nnian AdliO:A al a y Ea. rmmn CaStR aad natla, lcaplla ncMGM RSTAaAanananana,aa: Cllo n acorto MoDeo: ln w e meemnn nt an atos ,maa ITaaI~l nbn a n y a.mLta.tomrnlaupmiUara.ETBA: yndman in s aansg'oaa lln ntNISSOth I ma ~PAOteie lda n n nnyna.-tot", E nNOT : Artaoead p E l adln tao a aa y-aazt, art n. a EN [L MA I O AASIONTI a A03 DtLUEIES' .EnILmw Fdo~d a B am aalna oyaearlsya .Ineam. milya e m nara sno ML.G.M.SION N NA MUER oW rolall, Aal-any, ERAlcran ml HAPtUOA: Awm aanay ha brt, motosCA lbri eAlnn a -' PRAN INMA : Le g nn E l nceba a elmara l a, abresInan-VCOA : EAbbotaey C psell ln ItE INTO tHORNING nabad. p Bandlda hdrmayamnntm. OLMPtC; Ansarla nled. Dalla r al hme invisible, Pilanarn OH HMA MANnY a adPIt HS It SEAr !ra mn -AN TEATRO:. Culpable in allo aeunaatrtmla. de gerre a.sactms. JOH mnn M~t IInn~hI 110, mll SI a~rtaltlda VtYano o a rnr.npPRINCIPAL: (Cerro) La mnrla mdl WARNER: AdI a allqee,'imo .............We__ anknartn.bnoeoyRbno s upr otsyga hwe seen: a.w aptanana. Maraala EngnrFntonhiay j i ad mtn osntnd .atun yntaa tnnpaaannnt n nnnlan, dnnldtdn, a e nanceacln de nea prnalln prqa leva aanadn Is nnnelnl pntnnara. El pranaa nnanntndn arMararita Entingar Pkuantes, no. en quel, nnan angrnnnad gaduada can ]an ayara anneleata Era an pagaspara profentnaa de -Of maecalidad, Hnln natLPralltlja aIUa ataL Mthvnaka onia tunonMl badt!d ttdiE, an Dni Danzaaabanna; l~enaaatal La Macann, (Cbamnaadnl; Pinacnta EIiinla,-(ltanco) 9 at Manilanta epetun., lWeber). Pan to anpUeata, pandna aprndbIn alo tlna y iltinaltadna cnq tunn gut enlcatanaMargarita7' Anna ma uante u, anett ntndaann, no lIneneadn a In.qaina. ni bleuanar nded qanemnnramntin nanctanaIn dmmA a y en, qartlnnknawantna n to prianna park edel -prograta, deapaia In jamunl pianit t td nda mdaypead. In ata deatanadan lannltadan an at :bn d .a cd Chtapita satb~ra H-tada d lnaknnPnnpnta inCant Marin van Weber, men l attlaao poaalnldn, clntanenta aunydifinhl dn Dnlna Maria Baaemain ana alnanldn. danpia. ill 'inaada en mtanmmnnk. La cancannaanla oa ndill. nanoal pncinpta aplaltdld aon iIldoa nnalaaIla ltaa bnna dat programs. hacienda tlngan wEtaelnrltanlonna tantoa aMargarita aoan a an hibIt manora, Data Mania SeLa Eananta An BatltldonTwa Anr lianehae la mi naditantltlanea at'tlatlraa indeCua,.In lPaanla nde Bltda Pao Ata.nqa ha prndunldn atiataa Ian nwlnnnta enann ]. gnniltAlicia Alonoan, a dlapnn nd ornaer an acatnabrada Inn. nlbn analnpar.aprennteasun alumEita praaenaacltn an hand an don Iunarlana an at Audlitriumn alwartsn y natnna esdn cainaanna. Hay, mrea lIa 9 media de In nacta y at nvaaala. 5 y media dn In landa. La. dna dndlcada alnoabanadna at nnraandinntnlnturn. Dl-Iga In Eannalo de Ballet an aestro runnneha nnwbrn: Alberta Alanan qulan sale ada preait re. a n lfantil' ran andalna de In aidln 'Caananana' a d Tecaattaa y rragratla aura, adnada.da n narranltn qa e atad a aagodele dltdngnlda dawne-n arcades Doa Mettre datoannnbnd;l"Aria" can nb sladeBach y criogracea de Alanazo y "nnratanbohra ad Mntart y tambidn cnrrnnratla dn, En at 'analta Infanitl" Inarda parka ]nnalumnni amaksnanatlaa, actanda ma n lata Maria Eugnaa Mdfd2V cl amswon, aillOaaad, LIlltd Mauary, tala Otero y Anita G rande. "Aria" p "Saranalan natian aan. ,nadna par la alaumna daein. nan an atiparlnrea. En ts hltlaaetnarin ,cmen ata, Elena del Canta, Lentila.Danlna p Lidla Dla Cruz. La dlanoa parnnoIra. ballts, an originala In Andrea. El maesoanCnadIan MMntic] dint. gidIs arqanata. Prbtnina.maaja at Cora Naalanat El Cnro National Cubann qanan openr onnlrtna ha aenda, dantn ann deadaI. wndkda dana nnupnrlnrkdad a ateam entrcd t In laimn an Cuba, nerd nblnk onoaanime nenenida homenaje en Is, mnlnna del prhalmn domingo a an at knata de Ina Eananla Valdes nodriguez, allandn an Is, nalla e d eTi''ars y Quints, an at Vadln El aiatornwnnnarh.itjawantna as dian a. a., y L praaentarldn dat ala-, an ae ha aoniada at dittngain ankawba de In Cdwara dn Raprnanatntesa nalr Segundo Curti, an. kuaata ha taoamins. rde aka CaEl maeastraGnnaln NaIn harA at a taumndl aa oy tamabidin hlrlnri una parts dat knternt paograame. Okraparts dnk amwnantin-ancoedd lmetoMne e.rtamabidn director dal Cnrn Narsal Cubta ankan nha rnatlnaed una hnena carla de Inn arreglna in. a"rlea In Inn nhraa ann linkran an al programa. Macta Plnada, Macin do aGnnzaoy PannhtonNaya Iuran ran an attatia ntkrvlatandnaalawn, na natrida aranakta. u Ha de nar nate homenaje at Coro Narianal Cabana an aa .nbwn]lana an Ina anisea dean aide an. ltsa. La nnrndaa parsat rnrlnrtn at maecin de an peso, pnadan anllrltaran sepan el U-an79. DOLORES DE CINTURD Ye a. me pamocapanI Mucha. taaawaa alan intac a Wi a"thesesarder do aig. n nlantanth tavnada. noctirna.alai ahna a'.altadao.a,' r. r anacnt am ad.1 anmal.aaalatan .aat.roa eamnpanldn, an aantaajabaiea aa. aaitaaat nandoan been dtmoin. La Plinnado asnter aal a .sat~ao .doa lga. aant aa n n_ ail panbada -thaodo.a a ao. J M rem; r1uNR ceuece r.a.a a. eer NAT HOIT y

PAGE 15

DIARIO DE LA MARINA.-Martes. 4 de Septiembre de 1951 SABANAS lDE WAIANIJOL P bolc. Zd-nIsNs de qAq d."AZUENA el. dli. Lns. loloLol Do"vest, so I. melee. Usd. y almaco.n 411101111 .4 a31110101, del hombl1e. Im od, 1atria WARILNDOL Y SABANAS "AZUCENA'1 oqedeu oasetsaa in EO .11 11101 10000 ;EHyl de lbul .!o CARTEL DEL 'DIA, ACTUALIDADES F L OR E N C IA PALACE, 44.44e.L.r aII "4.U37 "ac~alale-"LV141 O~dla, li 10101 1CD .l.o ri,11, 11.31 Ils0k15: .01, 10.lid ,. .DCot le I .3:I,lld,. 1010110, FATO DE ANGlE eon hobo. olI. E L 11001 O SMIDanEd. clonal. OSAZON DE ICLOcadiJS11,101 oPn01100y .oMM ur7y N,11,b nnoy Tay Co,, mgry LA l oonef~oy CADROESA 30lla PL ARA TRES c3.0. eWbman 'TEOO1IRLC AMENAZA rnn010.3Howard 11.ohanyao.Lun yo 'itJonsnL 111 m~om 40 ci.Jons 1D I. Hrdig. Preens it3, colr 0i. s. 5101,. 1looy 30i s. ALAMEDAP LAZA A A E A GRAN TEATRO P01. K.,I. e-Tll4I.I.I ital.10lill1as. 1111. as.L 1.1145 14R1a y 3.10. 1411.1. DIao.o., 110301.s 3.0 010111,. OIIIOIIO 1a A la.4.44 y O]0: 1 lolil. 11001101 0.46.o. ID-HL lanai0, IIIHODo enCub i -DOS '1 lb.Il, CAIITAS A 931ANIADA coolnD dI1300v .31101111,ta SUItDQ,3o01anCawl rdy Roo 31111111311.1y.JosephCo.en y HO e IICLPABLDL ,LTA 110 I lol y LA ISLA ODEDTICA tren cow NIOO1 ENnL.A 7N TAICIN Pal~ely I tur DHuphrey ShrlL Polis dela 11101 ten Co l oNIOS 110ca Wede.l AOO.lB'k dy l POO 01111' 0 CO tumble. Corry 10. 111 .11. l o .ooo Man B Dby Loll ADO1". I -" IN 1.al. m ciao 0a00 0r.SO iv II. 04 to '~'CDony So l",.ldoIA -m R E N x w 7 ,y rue M-2372~iIO AMBASSADOR GRIS ICGOBUII1OIIVIII1'lMni 11111d 1 h., -01061-7.171 7 Il .LEI. Ydld. -OL P.311 10Cob. SENSUALODAD Nn cn0lrd 11"" 100r0" 1 4 M:ABT YCS S Iia yF oe. rhbd aren" Tloll 1110 I AI l 1.1 rDc'.yO .nll .0001 Ol. 11113 ,,= _.l,, R A llADA on5" 0LLO 00 HOLLYWOOD n Abbot. e00W' n'I12 alie. Lomita so rClohrl. 00410Morn1YYP1130C1. 1111. A In, 3.0 y 9.0: PE111I0.Ila1 10 eV o._ _ _ NS111' EL GIP EN11T O011110 O CSs EN U00AREMA bott1110Y arnt 3.0.01101', o DImbr 0 1l. 011 oII. 0II.Hi20I lREX C I NE MA 0.R.110 i AI.0.d. -TAL l-ali A B RINFANTA (documental): 110 001. crl111, 14 7i 11 d .da,141 as* F-.111. 1111101 OlrlI .-0111. 1071 Idepol~l:il L.e 011111 al II 310 A Ls1 4O '1111011 0111 11111110111.15 y1SO: 1,1 0. P10.00001. Mrl~ olor.); Ulo 0 otL ELer clon,01,EL DU1ALIADI can D.-. lanaiDade is d .3 ll, HAOOD e. a ramoun, etr, A U ivers11 al.001ct.11d I~j II".d pyUNA DI r o r DCL __A____A__ At._Frnce. yNO.__ DEC ooo nn1"1 re7 Rfe 01.OTtoD 100011 1eon1Ray31111,00 Octal-II. 000.3 0 1' 10 tl. Il.1dd ~ Lnel.001cs0. 101107 01001 OLA NHssyVESGANZA Inl10h: I LT NI~~aa 10 tiro n01011101, a0Wndelll Cry c oIR, A LH mil0 Caey .t I I 1O 1 d Co N 1u 1atPtod ."11/f. M11.1 A. Colobia7 l.1.111i ILOS A N GEL ES LA VCANZAIOtenllhOkInrl nI. AI1". .43 1030.DR vIsl., onlllro M D nSlod 010l1vW CarlyyMDAN. lnI, Ol.DIII DIIDLLI 1nN a.10 II 3 .ild. l.Il y .i1. DATI DEL OTAcI MNDIIO l10.1' bel ll hoO Y AN Gardery O l 14&s. -.Tdlo111. 011110. LAela1e0 lo .1.1111011 e. 0010010110000harles.BIys' OAII .1001110.dOAluI./l y Ce;A lIit.1In.oclhe: EL VA EDEL ,retire1Dunne. P reel,, 01 IlumO blI. '1101.,ll0e III 0011011,LL Ilfl. 011119111 LA lILA SE LA VCII e~nir Il act.1. K,,TANZA y LTRA31 0, ORIENTSC. be AI AAO U NC uea1 4.Alm 7 ea ata 00Lanb d.L ,1.100 1cl. NI. LIo. Ol 11.1. la I .121 .111111100 .-110. N" 0. 17 1de. -Tells. 1.1930 11011, ATRA PAD, an 110 111C10h0a0.0 1L U X -A Is1.11y1 .IA:,1111.1, 0M110er1 0DC ,nJm e.Y1, P., 1.0 len Il 1 ..onP llI. oY lilodwb., em,11 3111111 01001' VII. 1111.1 Y.0 oren k .11100.0 1' y T11Il.n1 ,.177, OTRAPADA loll e1.0. och110.0y 1Ip 10110n11 y11Mry11 A Ia rn)>61: ,il,1111rn Dnis M r n.IIr+ manr I y looolll R ll I. 100.0.IoI .0It lll. L L AVIL.A OPOLLEDI rnn1c 1s. Il'00o Ill.,NIb. 10 is 10 y M II OPl ,01311Infante y llnll.yA1'AMOS 00. MO M AllAOET n in on, R ITZ 1arr11 y1'Vl~l. Lunl+ol0 c is. 0in.a ATLA N T IC r1.0'I 11c. f.dlll. No. /01.Z Call .I.elm I"1('.u7 114.4.~o, LPU Y A(Noll. Olln mah, 0,o.li, 0.11b1s,. Tell 03.01. .U Y N 0 llIl1l. EL CO IIR O DI .A 041110 a11 L"0 01. 0 t.011.I. 0lnIlll o,t C l.0.i. Lopoi l. -I .10.M .Iiy011 t. 1' E R.001DE 001710111.b I1h1l(11 1113 OIITOOO O n Mfr+ol n 0.01011 4 Ie: ,01.1. ls nl0110n"" .TI nn0 13111il lll .LunelaI 30ek }Il n0y 1. JAh I DI lR0C .11001"m l tLA 11111171 10 AMOAnA OIfeolYlnl',,ooII I0. 011000,1110l11111 0010 -.rr llb iI an. Fernndo rrn~ 11111.rnu r IA on Nine. P l~lla y1'r.IOII.p 1111011111,1 or 0111 11001.lll.I .i rue R 0OX Y A~l M 7 "A""ll 0.01,111 -,T"1,1,.1193 AVENID 0.1001A' I Ill.3I0I0,. .T.l. 11 0.14.i. E" .I Mea1.d.o, IMA JI IT 1 C ( n010,nlll, IA 0,UIIOTD D0A111IADX Al11.0., .0140, 1.1 Ot I1 01 1 0 l,1 yI F. Plloldly OOE. A t. il IA in, 0111.1, 0.11 0 01'9 .4nu~d ., 1. l,T"111. 0M-417" IIUDOULO 0111ArtdoW.d3.o 1 d,. 0 1,$f ,"m AwI.11111 Il 01010.y 1 III". .viol.,lll~r l4 OAOTAP /I.L A n r dno "o. Me, 1% on "i, 0001 ,Ia. "HE 1N lVlIUALE[,1 1 hair earl 11. SA "1 L 0 N I IaIa .lnSlC00rt AinyaoIr~ 1."1'1 3DOW CANT, W.1110111;Ekll Il JON I.,.lii .lot),0,,.011 lUEOINIIIHI SALON 11R0E.G0I1O 111041001I~III.'001,1.oo. ~mArl NZI HAn M11' 9y.Mania lll~.OIIIAn 010100 P0010 ,111 0.011 l.llllll 0 301. 1II 111111".14la1", l "0 .T AnII on1 Klein.1 -1, Tel. M111 1 II L A S 6 (ll. A'O N1 1 n11 o0 1 m1 01,. y1.0,Ilarsll 01011, 1.00I .~l I .01 101 011110 411,11N" A .014.ll l 1793 UETSnOEOOAIIO n11 II0111,10 Il 0BESTIAL mi I1.J 0 UKO 310 11.1,110 11111A1N /ANA0R01 N:1.l 01' A I 94.1 I Ill, 01011. 00110100n n3. N. .-T0ets. 41/0 I and1. 0A0A~ '0MI1REY an. .A.ra7A tAio370 0.1 Oql.0170I.,1.0.00 0e001. AIDI M AL.04710DEL. MUA10D3nn A, g l 110147 DA LA. ARVlAoOElo lan01010 mu0,: nevi.,.di.111 300l., PZ 031 b5,10-7Ito. LAo o. 1 e01 o -T~b n, J.l 010101104. 0000 o. 11 LT Y AO. 10 I.AL l0AI011 di t. 01010.A.1 01111. 04I00.1 M 001.PI 11001C101WARN01111131 0001 415ll Rr.s .dia. ."" lon e .1 0 O}' a 1n ae U 10 20 R 1,,11.lao ragna In c a d i l l o C r i o lo Un hospital contra la ceguera Por Sergio Acebal sera construido en La Habana LAOE 0 'OLO. 0101141ld0000ream I.FOEIX tTAIOlfree. .10.11 0 po 0nee ae0 t reon.aIoeoDdus aien"ei0lnr -eu d hplEa ELCONTAGO E; o m qu goiv l no v ero d n A A t d e d is e n a r d s oI ae u c a r. r I d derl "I e1, q0 nreartque01 y entolit s1rnpr11 .h 1 qu ELc r0H1N0 11,l aL 0001 1 0a Cnalonloams 0.olao 100n 3ms.0p1Ia asr to a1 ,cn. osn "II oyo 401" 10 117110 sr00 1110111 011'uly aalfehal; olici el o dliflo n ldiooyolro vJua b Il taglaInll l110 0olf i r S110 c004 r dn nm 0ar de10101 70E 0R I GI z i nn h 19 t 0 editando un oet 1',110 011.cal 01i elat 1a 11 cobaW I C eguera 'Ieno ha InZoANoll pro tO -t'l rnzbEdRadN 0eRo 23. o eloamD y it t Vfdao. El 'oll eao n psll l o e a ohat dd'o1xtllD o rias >let a para dos entermos1 3. 1110 11000''gde o o Co 3 olit I e o aI dn c l o t ineele so t daq r LAcAS o A N eaud t crda dest a npenator Ie a clhorn el n e d a C a ra n p mit estl es v en a nn e la booboo 11i l Ioo; n eoy u e a.y p on piu alo ro LI cto enact o C rgu et B Ce t E l on 0n r y mH s po t ant p n n VtAc Lecti D a urn,.: --03144001 d3.11p113111.11100LA ('ASA FINE 0m111a 01000. dlDz y iOOcnA eos. F000y0d30010. solo 0100001111 CpI~ V 00 1.1101 do La 51. y OIIO1100M0yo plaOdO. E forma lponinOa sehen prc t-I.Erne, 00111 do L~o. Habana poer que0es1 0 1'oao que 5111 .ROcerl c a mare, 1'0"REOIO" do 1.0,. Idheallonellc000l sol y lll' 0000 0ar4 O l 0101111 Ins II. 111 C n vey a comprr ue lpevioioaoolDnl. d S llpede 111qu 100 fWi l or1000 lexigu1 nr11d1 Prooooopo lment.ol. Los CHODIZOI "11011" ien Oloio en19490. 000 an oo l oll 11001 o 0n111011do Ie-:;0, s-, Si o r su101 10P ro iods Pe .s old.q lo ll. 0icr at obre inslloio 111ue.10pr odic s do1aL4 0 1o 011 -la C g er EsoE e ota6 la r an Itodesup riri e do St.t ,aaa t i l rsnsbed 10000s11tomes nelvr outhCIN1ZANO0 I Cllm l 010dol; 0111 TeeRis. Snero ; el111 3010 01011 1101t1d 1 01 qtr it i u me11010 bdia 'o add neio e r oi CINZANO o000oneleno Hydsilaa l00 1TR aIIse1001'. y ,uo d ganlpA nrtlO id l llb a'l l0'nset 10.ab111a1111 l a rrud30101 11 ,'01.110111d 11C 1a 0lqAelosptl ten0 1or I loll'un .lk01 01.lbl liO. 010010 ed e Ios 110p1 .111001'l.O ib011rl.11110d11011'I~o l'llloutgia .L .HabanadO d It,111t.10 1 11140111 hal l RCA T R, .vil a iad u im genes.lo 0.1 o olOll11 I Sep Ind1 o per qu0vist Idae f deo.01111a pbos.ind a, f p-01 pd ema o qu lo ek rtes prefslerenI -d V oo el VICT elevis0 ohru e s hilnLA CODl a fe rs. llDioloh. thn n -r1 r0 la aunt 11t1101 II 00111I1s 1 qu sCi a o u e fn -ra W i looen FE31W ALTEADO 1don13diners00or 1110)1a. VPeo, parl 001 oolhlerloio rlo 03. 1h 01a .13 110d 110, 1',0 1 1 Co I 11111111 d!l~li. no1 so00.0lo.sta lnoa. 0110ro0110110111' 00111110. 01301 l nolcoe rn01111,M,1oooOnblel.'do oooolo tn oo l p 1100 t11 d,' 011 la010i'onllniod la 'oglelal to radioly moiiI aol1IlolI 10l, a muy 111110 1100010. 1111,10pare00 1111,1la0Ca001s. Burins El p-.neVI11ma y lpl00l0 psso atoolob lor1ll11 a.____ YlstHaeef&. SIa superioridad doe "salta a Ia vista". I Cuando vsye a comprer su televisor, decide -por su propios ojds. campae los hullicrafters. Esto Is demostrera Ia gran superlorided do hallicreftiers. Ia cleridad de sus imagenes. su perfeccidn visual y acustice. Pero ademds de convencerse por sus propios ojos, queremos que sepa por que '"vista hace fe". y por que los expertosl prefieren los Televisores hallicrafters. Mod.I7811 T*Ievisr y hdie Ponoll 0rectongu .70elpugadas.0 Mnl i i 01' 141 .elogabinel an pseio cidsico-modgier linomenfo oibodo. PanlollI oetanglad0 O lulgdo eo -isco to a d o O31ociddes. 0.IIIIo 111101111 ,1011u10m 4. in d *1 Show holakrofterst-ii'dase" VEA y OlGA MO-Y,(ah 01 6,. D Y 040u1wnnh3HID73ft04", UninR adio-TV, Canal 4,1 lasomes 9:00 p.m; Dst~rthulyderes Exclusivess CIA. CUBAI4A DE REFRIGERACION ELECTRICA, S. A. 23, No. 53, Vededo -Habana. Telf. U-9622 AS SON LAS RAZONES. In todo el msund d In radio, la marca allicrafteri goza de fame tradicional, por la calidad y precision de sus equipos de largo alcance. 89 poses y 33 gobiornos utilizon los equipos hallicrafters, pues los experts y specialists que necesitan 010mejor, los prefieren on tode el mundo. Desde 1934, hallicrafters march a la vanguardia en el desarrollo do los ondas de alto frecuencia. lasm msmas qu usa a foelevision. Nogdc fabrillts iguala, pues, la experience de hallcrafters en ondai do television. Dur oto o segundogue61 3 mudia, ho solidez y eficiencia de los equipos halllcrefters quldd probadI an todo el mundo.[L nime ocon ogles innovacioneo de o at.IoisI6n, he side ha iiiifter., dobide a s suprierldad en el paneemint y produccidn. d s, lm en I. 0a.xplorpsln do freuen01 1 do .vsin. d 04lme. nc oIn atlobo-pentae cstangela. e/ lGM6CA a4 n lto re*pdn l,4peronoltloo alaro .dlst3oIlu. 1 5 im49n0 Ian 31 nfne Omni-dlrealonel Incorporade, de Plato. d dCl?6(t4 con of fmv y ysensedn3Sdelntonlizoder Dndeice L super iridad de huno.ter1. "saltao to vista", 'yso vistp no ,o yn poraeoqoebollirafeers es hdllicafnte perfecto, y par eso los 0expertos prefieren tooliierofter. AGINTIS I4ALLICCAF7I5S G1. ..1 /g'0"e 011. 11" .0341111 041 M".1. Oll"rlollI 40. 1.v, S.1. C,. l.t l Clo .., 1.,1 1.10. 63641 041 h0. .140.11.1.11bae1260 .Me. y0fig,4.4 0".10 ..4 0100 d36 W1. 66935 -v 0 ..0900 t M:.b0 .4foo". I, .I 11.n1 0.040145. 111111. le.r. 0.1., 1,A. 1146. O.4. Pil 5.31 y. 0f uM N.41314 .3. 0ub.10400 anho U N.1 311W.00 .4,Ld.s ,.ooool 9101 SO--10 1, .q10. vCo. Coiodo d. C.1-1, .4015 T1, .10.0.411 .1.0 U411369 .1.10.0.2017 el.10.0010T.10.01.1170 I. aa r.,or libol ..0. 'J.6 A. Ci.H. 1I.00. 301104h"M. 11 .1114.4.di i,. 04.1. 41 1413NNH.1/1.11r dTMV .~ilyN.60 b~. .Main Mrie .11101l 3. III ..73.157 .1 l .1 0I.0W.9643 D0.1014,1.M"3061014 1 .1239. 14. M4009 T.11,. A0703. A.77664 00041011 11111101 110ob111179,0031111 10.4H. 251. 1.16 D oq. 1.5e .r. 71 A1.1. .1 C .4Mani010. .0014019 .Hi176 o9.126 H302 1(1 .6.Io .May ..yI 0LAD MO .111 II 5.n 1 .6 .l.L IOAHabna 1249,1 L ..o1I. boIo.o.bl. r .I. A.o4 ..y. ln.o,I. .n 111,C1. .AHula00,4, 0.1. 510, 6 3. Iy .ly.Io 0 .S1rf. 11 01. IlollH. 1113.f.3. 034l.I.,y R-. .1. .117141.1 Tol. 0111.1 CI. ..o. .1100. 4 0-., ..l .4.4. C.11. 7.,5.00 .N. 15N.0.116 I.dM d. oi.O IIIDII.41110100 l.n 75N 5, 40.,41,10.*o. .300A5 rl d*03 I Illnl l,, Sg. 3.l. V.6. 54.d 1M1. 1.00962' 0.1/. .03,101 ,ki

PAGE 16

NA SEPTIEMBRE 4 DE 1951 tra falsificadoresa nc em puiss1:.dsel, de Hacieda, en u tfo D .Iaegoa de'rsunlel do ocobnic 9uaondnldo isodon 00n lcgeso tinpaddOs do colored firmest lrdgantes lores de viVds onliddes sobre fondo blanco. 54o54 con 4 servilletis. Rebalado, do 5.75 e 5472con 6 servillcts Robilados de 7.95 a 6.85 54.90 can 6 servilleas Robados de 8,95 a 7.115 IDoIis iplaintlEon de gran orii. nlidtd muy prliicos, en azul, rojo, verde y amdrillo Rob.l.des do 0.85 .0.72 Servilletddo io puro, acindo oeso. Ro.)dasd. 1.15a.0.92 Pa70a de rajilla do resistenetolido do algod6n con mzcia d hilo pard mjor servicio, can lirmos estampacionos nt inos rolores .rain, zul, verde, amarillo. Tnmdio: 1832 pulgadds Robaledos do 0.70. ..0.55 La docena .-.-.6.45 de unos chequesb n ocnaon. G. Odtn.aadO EEn los voTriuania es oy 1 c u is bo r"Ciclo de coulendas no I doa MrZe 3m s seese ansa is festive e di d h a o n el cp y u end a Aoc.de Cartero. B5ooo o 7 artaprrb r o r I.Sun-da do to CvL l, ad, de. E yl oadootd InAodadda NaJoat Tooreiro Vbquoz, nr 3sil Eolatich;4de Setlosbt e. alUdote "odnoo M Sp Indon., do Corleo ni na w El Coca] noll1 [ic do-do. dOUIo.1 inCmore sho 0.~O~OO. Imtut cmrlie a loa olootoa judIcals .ln0.lrd, d o"do a 0 ,10. tod 00hue Lios delonocloode 'wobro "r0000 deenn oru-opleci"da do To d s lstos9a1qeoore -d ldlidad on I. contodlo do doe o one ne i ui torinde Hacienda qeraa n Il. o la y que dolerA n mr a .0n-1.Sloe" ~ lsdo po lal r eldO do llr otnla.1 7 aidlic~1nde ad. obs oo',. to rlnlar el e pb .ina qua u ta1 l I. Crn .7" Darnla: o d o nta 5,l a5 d e zelre yl eci d ~ d ut mnoe nte lresanodo pan .em a ocoos r su queeoo daloojonto, .Inhbilion I. Adoinltla,Gbiernc do] rt daide Tribunal Sn-do caa oo it que end.100 adne pn" de coatro "ot.ait.ofAc dde -nr rido indo tocttnla. .emiaon7ydo I.o Atodna ad poota Ionooe ede it nonbo~dO boy, mr roloees, dtbaendoen dsicas feees atado connIa onorsanda 200 at buena to par io h6b1ido la aloddiasus I~ vld~dai n., IN tir bo coe en Sae do 'sse mes rnotercla men ts. baln d a aANU n o I a o Defn t -Thla-door,, Crlna x cdn, Balan ntada par l ot V 'Pede o nnumibrd: on Io Anjonnnlo, tanto a S S oS'otraoa, on Ia propia do Chiqut, primern narteo d! d bnMennid, asrtar .Palooa,JorgeCarimmntadnn.aoese Prbmer&, Torrora Q uinta do luor a o chaste a nr a. rice. MANUAL DE AJUARES DE CASA fY UTENSILJOS DE COCINA Todeslan rtie ul es douesd. ecesbita encsu euascre cues, tanmes ienEl Eneant Le euesta. memes renover complertent ~ .' ou juar do Casa, eoriouccifndolo con nuevad lbonao, conde, sllas, montlec, doilies, colchoned ccensriovdo st n Le uestal me a mbtstc r nu coon 5rdclt a los bclns precios do nootrtScretonts, crashes~, mtrquisettes, ooto de re, lpras, Flrc s ersificidl on. r Le cmpresfn enS@ lrenover cyanplidertusutonol. lisu f oind, ssn Vazjillns, vsuer1daei. Amnrre dioaer provechdndo ia grdn oportunidd d ui. T eallas a lstaes Mognfficdo por od dproncl.nirmd e ltc quvorbel ipresi6n n l encoteelsbld do nu flpa. Di bodlietesn zul,verde, salmonoma rillo conx8 leg"nto Ironja hord. d en torso coptrdltdnlo. 41x44". Reb.s.du do 0.95a. ..0.79 De aiuperetr lelp Estee eeplmndiddlooldo do duperiors mlPa onosipuyorrotrcdo. Pelrandy radqeisictonos quo Ie operan en El Encan o. Ded plcnto.e cco Iranesnbordoems on azi sverde, ismon, doartIlo 24x48" Ru)ded s35nz. .s.observ laoal SEGUNDO PISO NUNCA SE TIENEN BASTANTES SABANAS BUENAS .; Y V ste es el moment de ddqijirirldl a muy buenos precios. Pero hay tres colss que distinguen IdS sbbdfds de El Encanto y q~ue les hatn dada. Tama de superior am. Oueremos que Ud. IdS conozcd y lds observe: Ia calldad, quo es inmejorable; ls medidas, quo son dmplids, completes, como Ud. observark si las compdra ontflrs que aparentemente los igualdn; Ia con ecci6n, que es esmerade, perfect. Fijese en estas tres cosas al ver y comparar Ias sbanas de El Encanto. SiSbasas g fundas teina Exclusives de El Encanto, de excellent teojdo de lgod6n, en tmantos cameros do mdidds completes. Sdbands, el plecio especid o. .84 Fundas. .1.13 SEGUNDO PISO HAGANOS SUSPEDIDOS POR CORREQ, o por conduct de nuestra Agenda en su localidad D1,

PAGE 17

191DJARlO DE LA MARINA ANUN(:CS 2 CSI"C V(S SECCION DECANO DE LA PIIENSA DE CUBA o ye el vapor Magallanes iarm rdesdr Espatia Noticias de Manuinaria a fabricar vijereulrEspania qp A DEL PURTO Corientnes omaron 4735,01Miln. de Firs Mb e mereence en general y 14, del eIIQ E EH R IO eed. mayefely ilel dCnndc. nut Cgn-.DIARIO DE LA MARINA) BL US DE OR I N pp Iyed n SecclniUN dpnneti poe. sftu6 n~lu l r r lin epceln Van deeopceden te d .Casa to n. a-l guar'.de En l primer dlcde cilvided faI Lasioeooe enonpe denlodune triect intl. Mgciicedl del co-ilente n es, .sea fcib.d'Notn qua sOreel et de p annn e 0n 1 el dV arddel~niar d enopnblnern Is IAduene de L Heba)iicttas Mdii. OlleleneicecHan -Acmcode Ia Fdbrica a dde u dn I s. enI npohllieleo e noeebr oo a.nee ele e oma doc!LO. del1 ieli dnnpieetaehectdreau, p noerti .ndnet, eie.4. oin beceii a ua:ncnmp esn eb-denm eOnmonnmesanot cdieine tualrnente en La Habanta. oder, G16n, Vleo. C. doe ain. ddcnn -ernEnen dep. Otrn. 2400 rwde 'T. qeyuncheno a cnde>vlaor. eEl eejor Camn en n golf del .eomd.! M~lqu nas isponailes para canto lee quanaei-.lot Coredneeede Adueou: 7. Un d Ion lcior ten ca a L .V H.de .ynn r'cendid e I eon.de n elonoohe .ipeodo. despoesde dn i-.pa as dee. la Nplbtn. den 445Q00004 pe ts Io~n ldemonagnon e caee cgolf de Pcdpie, p~tsgad.ogg C-n en.nqcavitboldo cnende lee eeenu1. dRnc lnho e El Ila qua sin par adaTamueln meiqulinas .baeneencneledde Unyeegmnanen see eion. OnaonoeCn,.ip ld Jc orel H s.n dollquna uno .orde. 1. renfo:6n de Ellneledo d. Prenn. de 10 Me.Draet ol uax auls aaIgno a aer icn.l uile.rlnedcGucro.x -eerq del lee DL lcioee T t e noe6emnaepraneno neanta NiegunPadednPoledMnbedenonPd). ine-,dodes-e.L feled onn eSPSotros Cities donde no' hays mI inevenIa.y pper ladadn dededceliCstillio de In Poolc, buetAn he dodona eoooce qua dur dunR enr rn-Naio f at orame on llnnt panenhofouerza el~otrica. xlllodedond ne. dencorse, po ittinenmedia, um llj drdeoen, pel dleg.Debid. e loe eepntnle ecnhne poerciat .toplolon dlalomentol.7tn AL + e. 1r edeinededcde ntnObeeeeinnln Nedlenlabrec10en-. toknneakl a oyceoAPROVECHE ESTA aol, reelzetpn elleonaeqnnledc onepeelerbd n e lnice. El nmoeto, pioknski he do-d toe enenatnndi-e n ei Crlb en e auned. l en, n.paro Loyolao enpnhao de dc 0idij OPORTUNIDAD. toesm o en;n. na eylantooeslee poet n e e la dc1.Repeen ptnpo &eo l gronna eciod Inc~~~~~~~~~~~~~~~~ eloene.2 c.piieoccnpc neood ononlro e. npeen nneee nntlda-elornnatinodel Plan de Emee-hlen delsgoe VI, qua leedrd suone unsnencleereoe p -cidideh d eeno. inncnlnec.nor 16i 61El ebc. 'eena d4edipnoe ee c.leoen E scrba a elelonee a: toncdoso El Pdinlterio e dcea snold1 7"t 48 ived pa rvlr ercedld *.Slier en oiclado de li on udoeoeloo ade in AdualEdIro~n en hon Ieninede 6veINDUSTRIAL MACHINERY CO. lopue~nitn. etlndedo ln frnncln.pan eleci ecieiodope e1tnlcteoi enlde mn ledeo c de eee~bcidr de lsEe dne Unipepeeln.lncoN.e cncn iln ee ~le.I lodoU ~Oconlone otndero San I 3 O 0 -Aoartado No. 2375 da toen l ndiectorc doeen Cb,.ua incee en ton~plic F De on p tbebde Casellnii e de iL Aduene pore dce n e.spen, reeleilcey onebile.a oqua e]d e e d nl bo toqa.lm rsdene eoiLdnue Ielne Mep-derided. on plotlllo olante de .no--, Tell.: M-9030.-La Habana. e.t lord ecerd li c aeeete ee G -I 1on. de maeto.teedejo coci e d'da deni tneeeiyeen ca .) t s .stueidio, gceie Cuofro de Llarl~ds. ) o ed eHyey died en a i nd o N e "ee -c~n~neeeIpo cniedeldc Mieloteple dc Edoooioe a e.R e ctei eaoel ~ a Y ts BPa e us oTehamnnededcoe tdo e odei.b. deceeteeo Eodpoolo nmite eneloi elteiii nncor bec-.dededereenndneeoe~eeeneeeF ledn ieoeeet]elgloeodolendhoi-nlclgquape~e -iglenl o QQsedened es-ewmy:1Hc ork, 864l.tnseane u de n.omeqler eerea qor osee, Ilose oraleensets 1 maesoenoseebeefeloidn.L sh)) de In.nmaestos, done eeldL ederPodflic,s toceeed OPINcIG-ES2,2 n Lo H--Pnoen eelns.Do.olB p qa eeo nbqaceqeep-i2o edn, bSo n~ I t ROSlATI ileo. iiSiben tpun ecn cNen OOICOA h al.r5lnlqr ee eNe RODLOHCsEOLEGIG SAN AG UST N e!C eee Te, nnedoendo neee~eeee pane SANI'DPIZADO 1 -L. Hacheepdeel m.n o ,Idd tneedd. de nieg. TROS SAURitOS IANO DELTITA Anmbee buqu on n oran l ea cot enlncdo epepa eeie e 01 DENYLONO 1OTeAS ( eelde en Cel1) ---Apweinenlo 3prel ee eede hcbmeo. TEAS DDS FANTASIA BAO LA DDECCI9N DE LOS PADRES AGUSTINOn AMERICANOS 5~ eM in egrdnelciMnterrey des b Te"16kie ec42 e lmbeneconduendndnaelitoeeIDE "A 30e PLAZA DEL CRcnTo -BERNAZA e TENIENTE REY -LA ceABANA Isla decarq y."8 pa~coa n tdn-1I cURne COMERCIAL EN INGILES Y ESPAROL HASTA EL NOVENO GIOADO IJ4O Y KE VNO terun, cneaoe nerl -Para Lea __________ Hrabna. tCom ue ye -ra MODELOS EXCLUSIVOS tLa rm nNCC deFe~rl4 n pTETADS 0APERTURADE CURSO5 ___ ___e~lvpeaMeia'u ndceenecr1L.nrcnbde Cabeii11--A ROS 8(8 a, ..LUNES 10de STIM nBRE A ta 0S guide pare uw iedoetcl. ________________________ ea ESPARA Laa gcnnc e Lyk ne. rB onerten .der 4 10,0 AaH: eloepceenleleicalpouquaini LA MATICULAbe-io e d8e 11:30a. a., ydee 4p. C. dof 11W4 n oa.rnu DI ug en-UARIAMINTE de o lne.rni vie.dunde lone. 11 de Aabt. edie NYLON.00 r .elpre ILe Habcneaeal eno nnneae.e vaSEIIVICIO DE OMNIBUS (IIEAIANAVEDADO-VIBORA) IMODERADO COSTO Ao( ln idj C.14rome o uleloe en it npee. cHalSSCIBASE YAlNUNCIESE E a "HZDIOS PUPILOB8-" EXTEPNoS PLI n N owori.aculnreee)eltonedal mnod. IJ O.UO 01 -PnneedAno Ynck EL sDlAIO DE 1:L'A MRINA. ____________________________ IDpL 40" W.I -sera La nmnonaernt Pernhtoard t Iec eM. o -l --"_____ pnf~rd d Is 13precedentsede ___list________a_____d___Me_______Pu___.______-_____ 4__ dunindncccl gneraCgaln rn0 iirtar ,J emo wron u ntgelonsecnr ScII -' com-ni,,.s r-.-,a. RRMUtO AL M ER IT O OT OR', ano Oriente m idenllde .Pg.gy ,. -11. --noenoCneenlen.Adnoqnitroldi _.ecdren. la China ro onl er n ranelnnld asdedWc e s i ))a3 e eni d-a na pen.n n mazne pcino ernue .leebedol ECEENIoD DSE (e nocones dl L rn n pie ndoud~O ldITde eataro tar, m~edian.Iscoad dee 196, pmenene7de mono 'e17noll nnl lde enlen~oocunp lelennn Y FAB R IC A C ION DE S U iaentnq pars eu oeea *04ndl la indwitice a ona e en ndlI 1 e. -br.eer, bar ma nEa nlde velm, Ina L AVA D ORA AUTOMA paale Nwdmeaqalbaa ~c oane. MIIII iconqua o pudet.:ee-uuednhianllu e be l ci. enieiie U eneenlo a ee Ini nlin. E11 dee7, n.nlndstriac"cellaeyeolnprl o epndri,. nal, n to iec nda elldlnho s fet ,W R roe lrn ane adcin leer. ie c nen on rime SuactL on.Ollloagardc dsel 8,Inlde do ee elentn e ,,IclrcucR AWARDci Seiepeeeldo ice nlldcCendel de;A e la eltolo. O~"'r 11OUS rydnoln res ap, deolonldo edlenee eo ,-oscic tolld in a d ii.aa p? 1 -de l l I .e n l ePpr n a c l c n n e rui l o bucn .beblan binlde n soo.Inield d 1an ea beennnquainl. ru denetnteloeton;dqua ni s1 j1ffie "fn' 000I0 de LrO r0 yuadcnde pax.oael onn ietrn ltrne, -lev-cwd nger ~"puoqad ndral. o, ->tl 10 tpr nqu dt na l or A ntdnea sate rn Ya Nboeec C 00 '00 c Lsn" uedo de r senalwiebluna edl n nl old n ,,' 54 ee 100 0a eend_ n gcre4 saw p eoon ee. dee led au sx~. rr~a .os-i e(eN ele control .b1 tvon ceermso oe nlcva nO pbensal eldvin iteeenlod" .ed ir ic 616te4 e.-.~, a ie control eediteennce dwtln n eI a;ejd. ndio de in qa -oer Jeoni Aebo Db peedApe onendel.ea edecd Ino ~lnl n aiaaac~ ndlcand lescevd eleptaM iA WIn dCe2O elesve,, e tB~dnnednenle Up i ~i1/ ~ ail personBasl2e fle~deo.toeldclon-eo LAUNDROMAT de WESTINGHOUSE ---nel .ntra "a nndecreto ynLEA on RAn-. qua rateneu nado n tle de beeeeede eAINRMTdc WuieEIto1NGHQUSE le-ddd ntr e deydrLgunnBr.en et8oa e vobelanten oderspcvo. LAUNDROMAT COnCalenmss, tend deecho a en~mAa:a.ddrrConeondwtrel Iptenialoptar GRATIS, por Un SIcoedosra ~ePlacoee deem dar(el nonlcpl-d metele paeln mal1en precIeentaro n Calencador de Ague WESTINGHOUSE. Sierrae Do Ma. Ho ihe a inrecbnldddn pelreno dceCo-"-C edo el neigeen de imniad n oFoele. en.ELon frente de,100 Lee lednatoleme. een n e cee eler n ~a eonden lee ericente, emayno. 11os .en Meriv lasTq v1 E ee-cCubia telex come engnoDI in cqhen eets i s 1 ln Enosui Sbedo yAbert Pd e, C-4EOl ne aleehnpe In.lenendee adee en teblda irls debide al caipbe lo ulddinquno n ro ne o n eemaraselit crnisecnrci eldan opoe hbbe edil o one I sdeleourcedpcvncnc Pn uenpealbdode motieII' en lam ren eeasreor nee.cende qaeoet tn .Masae.C. P1nacee oecennnon oneeie nenennen ec tpeeln e eneas l neeednaA.ido Is nd dn r n mnoneeoen I poade e. de. Iendqon nd ec" e,,,a e. deeoee.en .eo a. ee .d n.:1 enenecenld ead eorrlu por -teem -a~q l~yhfr q.Iy MY s lvqa atI. n Ob-6d-eulw o h ~eFptlned de -A. ec oeene n nc oe ld n.c luden sv ictmdnnntn lR t tneand lt ee ne e __ __ __ C__ __a __E l e c _ __ __c_ __d_ __ ___Cu b a_ __ Id Pd p ernqa de oA dienma o nanuendonqu dilip 6. bntue n ie n uba,, Te bme d e persoen-e, fdeD -adrsW SIN H UE 1 ae e aata Jterdl nmulelplc dc l n dul e4.enenoic dIlold de GALIANO 408 TILS.M.7911 A 291 1 A2912 LA A ANA edo duecpecedeinndueti epnleaepiclandd el __________________________________________ o~de del lIenrae, sin t Ad l eoil, nmcceantlii u" tteveleeteneed Ol.broyploeed quse i. loln to'paenquealed ceade, eivlcdn AGENCIAS AUTORIZADAS EN TODA LA REPUSLICA er enci 0e eldn rctonee Aal. eonedea par erI e. co S*INRAFILE eeinesdos d ingee, n lee 730 P. M., pwel.C ADIOEMISORA CMQ.143

PAGE 18

DIARIO DE LA MARINA.-Murtes, 4 de Septiembre de 1951 GANO CURANDERO EL PREMIO DE $113,000 MONTADO POR A El IO n ls DPORES Feller obtuvo. Eventos parish y, nuevro triunfo JlAa DiA. L. laide. d'jai eai. y e ~tciltiiari il t~d$ Ls inrte. Qa ice acs Indio% de Cleveland -Yimiiin iiia ci Hab, -Fin de. steniiit en its edreel. apiv~lgr.S eja en ii drd Ma c n ice parildosc iYelve a implorar Done Mende. I.penaOeae IMiea delaiiunc ie. Pai~r ELADIO SECADES CLEVELAND, Cuepsia J.(Uitd) dia qiililelaa ci enmezad a AMESII chel, J. le lt-tan a11 Viv Zapta"InsartitesPruen a tiga l a primer lugit de 1. LIta Ainaclleans a ch lidieh Vi api'icililcedeal iar. cona mediace d Y nke alaa Galgon:t 1 Cote Ac Si .hiocpi. Mle. piiar odii aiidii. secuncialarancano le cliidiaa Ae Is Fox scbre lea Newi York Yaxkni o xen evlcdd o aarlsd vlraodiind". ea, e o'ema heaa, Whit vamPgrmde1 aru' med ap 1 ultsqu le *impu xci MugiaAe qile euuihiaiaiaba haciada quie cerac siia Olae a area yy ela. a" caorn Bob Cheadeini AdIs Paysec cede A. I. Olmisted El Acleicaih dimn qie pucccax tihculmia del acealdo de la leleelia, Fiela a iMoa pu nlgie.Oeaaia min-d aiii E.3c -:di iii nh s iuihi abs .sheit ciilde p qie en e ic ~itca ajaeecisqiiuei an otambeuca liunpermlinda abl tea it. mnr loioeic 14 ueiiuac'sen cic ela~illic. ciuma 23,120 cmaidgrafa. .Una de Ins lee. Felicer, eiapeca, neceaild is apilda Lulchxae Fur dciiiiu ell Ililiiad bi piularAc dhanor cosi mss feciidic y ccciieaie en Is vida meel novna n uiaa, eraid q Milke Acir ii n. ,I ciiieuii de Is mulisxm ecnae. doa eacIt de loa "diuucia amiaaas.' MillsGcia to 'aucdhxyd y deapacha a JOB -Paxcums dc peciecaiuui el Q ii t s rtieeid iiucl)'euoid iiiedelioccciiel c demiiujeei se cccii n o l idea precuncebida nuev blac. cico liucicci ucmaidi a iruiiuii-l quie criuii. m puce iucauiiidid, que de iihier ceuiiaa ciqadmica. a icavee del lu M itid e aiiiiliiidi eper .Zaia Jas neioc de laiuiicho. _le.Suax a i u e crenux sc iidiciciniipleiiii y sinidolorei de cibeza, pica deapiiei del pieimec Ing at llai _____________ pr isitaieciucacai. Cucauldeca iiiiciicoiieiriicisiiudcdiiccoaedalcimaidd macse unaacadiilacaiuiuaobxde bee. piccuuiuiirl.Idaa pmcedieroua aaegua n ti: I lu,uIiiuiiioudilida pit iniunii l xieuiuxda Se acguacan Mixico qei el It euia lI eguncdauea r4;I,i iniiiuiilllii cn .Sruosnre uln va dCnifa aNw Yark abceig pidacacale, medlaile aiagles de Dm1e IV,; i Schuubt cdl ae i uddeinkyniiil piihiivcie de iililaar anMxc oeg Sitixhell, cI meaiianip xeii Anile, Al 'I~K lee iiuu~iiuriii di hic lul qil Edde Sliky x iiui~i'Cun d manue CaMseni 5Lii keiea, sii era Rae, my oomny y t ealnl d report aelly lue lai xiempipiaix d Ac leiida. A prepdaiia de Caliafla: icidie Tebbeila y ecrroi de Hoie W raga Proxiiia era miiiagr Aciea ns cawai di "Si Yit Yucca Dupuilidi" seael iuln decii pio,Judsan.--""' .,ii Ce CIIRIOS1DADESc Dxiis Mail, cn uima pciiciila .Despuua Ae. iicixiai afros de Los Medias Bianuui auoaaia so iy juitca Aclaci d"i d eni" et pacaauuiai ha cuclia a Kipada Andres Pecclld Sccilcm career pae hami riin de Ray linsd ]s o iirra dca sda usiu ahu guiia, qiiuiixirs axate dce pcampcaaeua, Coleima aa iciplc Ira cinre Sedy Dbuli es cI aaibee dcl miesicoidcantoay'ideritidaigcable. Liscimtcmx ierece de Ia Tiihiu caau trprsam-ii jaica All mpadx. Es pelaca. giii que iudiccxa a dale. Is bieaccaida quceaeptlma xuadiaxaiilai del ala. peo Jlbi syBne stlbeav'i eiile mnas Ac dAxA. Guia dAm cu apredidii a l sabar qiic ei dicia bahcIn Idi ada adlemamin ci icliim iel Aoseuluiiiiiiiiiciuipeos emuilcirfn l Halmidrareesiccmplcemdxieci.Ralph Mincer, pri ci cugicidiciiia es ciane Ficioin Cicecus Alliiia iiixunxi citiuii Ae juui~xd a ixagx npaa*i hiii y lie. bane pxi biilas. Fiiiaiia qiie ea Aiisicalia hay iii piigilisis Ax oimihe Ac cii pupucimeldid qiic en cI drpiiii .a en ci pimcer Inouin, Avila hapei mcdciiie, Diitr Sanuda, qiic e superiren ii iilmi. Tienicuo programs Ae teisinh y es bla imyiitnmii can sielc a Mitciell, ludoi at nglei. Randy Tiepiii. Eutimqu nesc diiibii Ae eun rusoiaen Piitisbiicgh. il hlite xia Icedi dole. hclhciu r icad ar eicl deiii iainnpr usi--I liacrer eJsiao ci d~en ,ui'iituc hi consuruidoi in icacaii mu\i adcpuaaoso A television coni un lxiii He iliupunacewalka Fuler con la enrm l preinatwnc A decwhreanoiui dectmiiilloea eiuciontnulmil. ae Pdciariu. ri:. dciilosrmeaosAdplrable iire piciiiain con 3 3,000. Enmiiy piible qu 0nos eC ccc ecleed ..10.010 a-5 120 a culpa o i Ac clic, cut hiieron a Maxe cian uiade nmgun jueg del proxmo campeona Baierfiu:i Kelow. Griley 21, rl pretext de unas lacacione ) no pudieron internal de base ball. Las experiencing de los n rudseo ii6 Shecly Niarho (3)1 resistrI latentacion d cambiarcel descanso que magnates de EstadosUnidis han impresonado l .csq d jao ) r u rum ae c i a h a n .op r u n p u i d d e p e s e ta t, p u t u d a m e n i d a l a mugn a t e s d e l c n i geir 3 b.a -AI C A G O ru < paueqalidad iodecKaren r. aAqu.eb 4. El j41e7.la ."cecpecadic eii oV. C.0 .0. -i* -Muedcealdt pldibxdoe. cemenia a Ias miemOliiiag. 3h .4 0 0 1. 1 0 EFIRIENDOSE ai gicien Adceqcdbra. Ac Ia CamialondiiAcCarecca del Elada de nich, 2.ci. 4 ii00130 d rn laqeas dnume tu on s f. ..O neea uncimi dorAlemi RayRindodeidedete ndEcu cIantra oq canlai aler.vRahibn, .-on0Don1o 0 cina iaraannahay imiinhagumen yepararabilleioaineobutieneInprahClemaniLn. .3 ldn0dI o l d iiima tAcpe i ala d in i n den1, p utirichilimacid am rn t dMuci, I Carcuno paccecmiiyhdill-CZr ailla, nnde pri rn i-04 0 0 minnlitulicine a iiii te nii imilae ii o i.H PENOSOl H e mid nde ncnadaI .nidearflu decid0 0 d1 0 Beino ieiunh o Iplica rcpi sur nrdul eclairt oudemcua a InmdcriaC el pier dae.mqurimd mr.d n0 re rem cnatoi."Lae oelnanuo me quiiei-niiabsdrlelenlaidAlJexiideiiSpoLan's u lenda urbhli o naqh a t.ui ostr ai earieAh aria sie duniAcdui n Parc".Aunq pauancrilbldp a ii acoiclm r D eiical, d. d. 0 0nscal 0 aidrc u'aladise ruc'etuuaetr .ed".Rprb mica ndl ri i eprenid an ds$44.7. Das ac GeaSh, r.ickl ic aent hn e ii ia i h i d iii. "Al peiron i ncp a u u c in uo elnen eump-iur o une a Am can el l lc m a lo m so dl e T ic ..er are a Ie TrpioniLeuic,.d e ar nIn percedAp ug e iurbriyernli e Sar ornsiaby, dJse el icer, I' CLEELANC h ruaii ain u'hrnrncnum y rlereic. T i 'A An.i .Dye Clacilceo.yd. .ArnunddoI.Ei, In euiiiia In ihla laeaadnoe ci eeiiuiidapier lre rLeaJihaaai i e n plcin iinicgniqua Michlcl, I. ., 4 1 1 1 0 0 Scc icicrpocm ia cccaecilda Jihi Diinde ciiIs ccm ra mBaxerls i.k y I C l Lo ehiiuun Acicune loeinoipeidin ci uicmp ion i drAcIla pcjlcieeeaelalea .Aeplaad Insi, ccRaia, 3h. 4 1 I 0 i 0 lapaalelac. Tgaca mrion i Actin i A c oai. ccrcmeo aiaum e Ac d "xema cniieldaA", Ouit dialer, lb. 4 1 2 1 ii00 Ila8a Ao Chile cn ci quica n ciiuie ci )aspcieceelia Ivaeablcmcnlc In demada A. lorii Kenniedy. ., a3a0i0 2 0 0 Piedadea oftiCta Illpa i s hetair Preacem 'arst pacaspa p ie a Thomas Hudaon Dx, Ac Bmie,Asi -44I PRIMER~Tabela PA 13 i nn Ar 0mlh y1I c EUTjaNKL JEO capia):di.s hires p ci hitel. Reull anIi Newprt. lTub!Aiel eampeibar quocexm rrd d Orimeb, ., -2 0 1 I2 05SUSCI pinnaa dme ia iducunu o rceida tova. i. quo In eepoam mien n nIn a eash a nicrla Ao Ttala.-,~ ni e31 a 9i21i11 I0EL ci CubaIli ce aquaaumpli tuntompinii Ouiieb-acicel cgain a Ne YElac Kik 3 D Jphs 1-3.qul Cicago, -010 0xx b00-1I naPinilcin dpiel ,hay a neccidad d r Mad vepa surm n a u en lc a ne la ca n e. CleeaidF. .-. b o aal1 -a roriealmta y aearaetIa haidclapara reucuai Pen .duicle I. pixpls ilbeciad, comii nontsca Praarj b in inmra eea i c IscIipiracibo decarsuu inAoca pare Isiadeaaiacldnrecriameda pIai rd ro loeP rta r. ns inias I Scu'ic Suciucluetcie b~ imli paciahienm .p.i 77lia 5TheBit0T24a" alan celprimere jaego l1x10 Amoiu uillciai'cliiebreiiknnMimo,,. peccbr uh linocoinac'o picaNic labua. viceuuuu s ln )tEli i li ul m ic.a le eeuur. iLe ia hci iteiiidoicia clecni a IJ Coe rdoni CICAGO.neecliemiiic 1. iUnticd) ,ii iui'iul liuieoia hulo 'ci" ui aliiiientii Pera .di lel r riulpi "Peiiciiilui" onn cipe1Los Cud. del Chicago dlrldlcouii 11.0 ie i curnre1sIa do uicetri o rice d i uiii rnlod CiAr a .unuure cao Ins Picaadel Pi. iidipiuii rc,. iurshi, eacn ndii ciplmeeuuI ii ,iciuu In icialluiiaaii E umldicahhni-dAeeinetdny ayceduena aitacaucrl hrA o ol u iia ilca.quoahica accdAr E rqcii I eiuul n doe cli Wit u oeu srcchae Iiio 4-3 quoc Acido a Icicauldad adi' .t nrr r n ci he. Alaillbaaeu'c upahlpac Ac Ii dicucdnon roicgo tiimpii; EiiCiruul M. due li cl. Ph.eiiP. Ave.iia hd ccr.d avluem, 01,41t. vintin Rhe unghrm l.o.F.1 rime 77 .421 29 de b cciniicnc pWcieurriaai C huicdedae i Wn la en cd el dihdleime p i e de aoi Icea cciai ructlicA ri celiouc lic a iuuece rediicridcad a Pre eu melcdAcpclladiip a pae cm. iiuiiy flay fllhiy. Ile 'nad. lnpxsrn a eac erIRA Norceaen itnsiia ludymddcml4l~ddac, Coma ciel cuEl oimende Ini aheuiide cii.1 realInn innlii I iee o houRaI oc u lguld I"' aido I Acmiiaed ( c o a iJuiaWile o .L. e q ) i. 'a el iui uheo rndlquliio (Nos hay u os sen eladoar).r ito 0iuh~ e iiiPal ii. arbo, atn co nrsne pa ca dct-uiiiamaila Ibabjiedo pedria iqudier one cimcc110ilia licile Ac Is cule. dia ino olacibuimdac.Eignlhulpi aipuimiai mo alu, el icpeealanie. de In lep tuereencii ela cuiena. no eari cant icuecccia npandoA. i'iiic cnlbid I dciio agulcali: Wilbur Nlca IbabGlerge Sicland en cliha airada ii niluueaelmhntuerncciiuoii qicinenlard da iie naa, iaa el cm r Ao e c imeldlte errs 111 iraic icceIns ee ibadoe. p mac iimingoseonInha i'il tugh h.30 0 00140 000-il h5 2 ---e~ilincl us D Iao in d ..,ol pxgiodc a plc'8 Chimui 0i10120l001-il 12 1 El i 'iic'er~hl-c Ilriuuic rnuuuiuciuu'lci a iiadiiiiaar dos eeinii claa, ail eiupoueoq -Hl lcuaQuen, Wele(71, Cur[. iiis sum *i eM,:uulcuahu Mlii las* qo ec r Icu inuicuii cu i e ii'I i l IC lu na rci lla i'i e a xeuialdd An c i lu mD c ondsuu p i a. ic B hdbmiccicuuci ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ llbugh .u ci .ue 011 020ulu 0-. 1uuu ne iiuaoenaa u ii ____________________________________________________ Clhcag .0012 0-3 a 0i *IM siaiarpWild. :efGara:lllLim. IllllnaAll(1rf1 Iroii ri AI LAI ENUS RANDES L S 1'nn .all cai o rc. Wilcel.ie'aia ma all.(eain ro. .che a.L!. ~ ha ice cis nxic i teca c icdla ( RESULTADOS DEI LOS' JUFGOS \ 'ildi1n Prn iiTIei'si, 5 a n1uue At, PIME.II lubOTl3D. -.3or inl.ei Gecnayii 'Pure.haecrecuur a r Aduiec 1 yle lc. ibuliiecrc .-e. ifea Naaeaal vii eay~ ucict-A d *ara m ioia iniaii e y~/.i. auli. Philadelphia3.3, Nw Yrk61 hoc dla dr n ici ,0 AA aecee cube, uOI uudri P, Badiin 2-2,fBrooklyn 77 PRIMihA edQll~i .d c A ui. PIRIME RS QIiNIEI,.5* leiuic. Cincinnatli1-i 1St Louie 4.7 Ahiicdou 'Pne. PVltc. Cact. Arroa. aipiri, Vehle, llc iiie Pitsburgh i0-4, Chcgde11-3 r~ero yHuns. .Pralrr L otwA ori a ei s I a ri nt N o. 5 to lNl PAT o. a58 *ul ca od3NeIYd 7-2,Phliadclpbl 1 I Wcihnnhi~i 5'P lero' re35cnet'r a lice eyAxirh, bluhaiie. cnta, Wagintn24 otn38 u.iiilr aeiuia PeA-i iiuclamlc., soles. A aareet 7rnn t Pcdlii Y 11lie.,cc.tauulca A .e.c. Ionluu euunedelie ymcedi yI. Chcago 31,Ccleed 56 t iucdl Ii 1,pu. dci 10 ac 9u~iei S. Loui 53, Detroit6-2, 0FGIINhS QiIINIIEIA. a S~ 'icu 3ElNieA SQiiNiI~f .at S~n iae ESTADO DEI LOS CLUBDEU (coilioii. ar, ai~ii suuua Ad, Visa.M rMaie aidle iiaaRea,--Lisa Amcalaa TY:r ii Giidi3i~.aiiiiic. c ~ cii lc'i.d. .Avec Di! 'iu I ntoe li riPlaec /.lot u.' yll culdc c I 'C EVELANb 84a 40 .032 II vAnlnl -nre u -.A r~rr Ie prmrro II 13tloldn 77 61 ,802 4i _. .W -ehiuai 61 hi7ii .462a22+f. UPhiladelphim .54 70 400 21 l~urcl -. 40, 8 .20'42 0. P. Ace. II BROOLY $4 M47 .M1IlAu Bostonii. .t6 64 ,54 1608O. Philadelphia .85 48 ,489 20 Cincinniati 56 -sa 12 .421 19.: + Pittsburgh .56 77 .421 7d Chian a. 55 7e6420 29 POAL PITCHERS PARA -nHoT IN LAB GXANDES LIOAS NEW YORK, Sept. 3.(hAl).Pnikakica cpiches canay on ax Granidee Ligia. LIPSaAmceriecaa cii nonCeeland hnioch) Regacn (o-7h ns, Lman li6-10) l nlc hjecgn ediladal. LiPa. Nationaal (No hap muega. ealalada). LOS IOU BLA lAMiA MSalal, Crd. ~127 47810170611c Ahburci, iki 136551.01 CINi.141 ^i^ ibiiii, fled. .127 463 67 1l1i 331 .gj Fai,a.Aibi. '' 014 434114 .331 'WED IU Kell, gair ~~i126 507 0 l67 320 y 16 o W .o19 1ib6101 1Q1.24 Au 1 ids ;t~f kfweeADRERaa ,o ~ ordon HonSO Z6 fl,l AhII 11 ~ C A S A D A U B A Raaella 9 1111ba mRed 01RIOO Kl 5 ir 0517 clsl. Aetbi c basin ~ Cac. ccii6Wlllm, RoA 7 ___________ Um, .ItRblacic, WI IA2 Anooicle pirencaradasu Primer Icicai lashiegicen ..0 000 00-1 0 aoimia 300 00 Qa-3 5 0 'SBalec~ce: dlrc, Cnaiigra 171 .p lulia; Paei ll idacI(0)ph Roa.e W imsieii .: 109100 10-4A710 Botcon ..102 002 701-4 12 0 laiiecias: Portrield.Marena'(11. Harais (7p ycera, Subba, Kinde (0 7 yRobinen. Sufrieron naevo reos to Havana Cuban'. 4x1 LAKEELAND, Piaride, Sep. 3 IAP). -Ray Hiekeceell itriac nhteiili. as pamra iyelLaklciad inaliad Iu tempaclada 0In I. Lisa uIiecneunaai d ia ciorida, bicaiandnmenanlcinI. Adec uutui carrerua.praiacnk Ion HvanaCubhaiiaqua liceuaaell. lenaduuc deippla-ilf. Ii kkinel imp(07(77 Aecscaeiae It Segunidouepicidl. a1 rii. tarcii nima cuadea adcec Is empareda' Depiula en i phi hiepheidi me(6aecellia ci lea bascasliia, pare mcte laiomedos mdc. N nle~ O .Cubains ..000 000 001-1 10 0, Lakeaed .0160 20 50-4 11 0 :N fleerlae: Bilci. Cimpver 71 y cracuestn; ZMila, Mikaaa 4, Bacei tie().Aiigel p Cascanov. Nichols, p. .1 5 0 x S I poesc~ificlcoc.'pfiaM.b Paine, p. 1 ii S S0S0a Addisa(Al ...1i0o1i0 i 0 o ngo tac aj.bbers; Chipmani, p. ..S 0 S 0' 0 0 a~lad vildo comeo4,t Talales. .3121 624 10 2 c aha i cae pa. BROOKLYN .pcceba do ocldce~ce. PAPA ullo, ci. ..5 1 2 1 1 05 Robino, 2b. .4 0 5 4 250 MAYOR DURACION Campanella,i. 3 2 2 5 1 0 if~ a Pidkx, if. 3 1 2 1 0 I 0h. Hodeca. .2 2x0 82 0 to el$4ae6 pla f ea. WilliamsRsee ,5it.i 2001r. Cia 3b. .4 5 2 1 320 I ee giq.Aala peaba. L:aba p. .4 0 1 3.1 0 Tatale .32 7'0 ix27 12 0 Bsnx. .000 00101-2 -5-6X lICIPI. Broolyn .02 002 0i-7 Gano m"Curndero"con InL Monza de A. Gonzalez CHICAGIO, Sept. 3. tlled-. "Ciieadeii'. maniada pire}e eyih ata N niibana Avelhin Dmez, gaucd pica ccurcncsi. } cfeit duanllaislamayairaiimqie se pa en el muadi pie hi pri mer peemir, ci laacae.4 e. cA mll. _-________________--__ al dcrenar a alm. I1 phballi.en i c adicap del Mipddama A. Waahini$3.00. liin Park, eircicadc asccdisaaml enci"'Di C pliaC",'que legd udgdu eaaiiuuint3435a aauiedoa. rad acex a $4.40, y7"CountycDlight 'Ciiaideca" pagd $.60, $4.80 p queileicgd ieciemo, peaul$4.80. L .ylautomvil ma s distinguido # or a go oremos ase urar qe Bucke upern el /mite delfonye alonort., Comoesiempr, con Dyna. fONY &l Mr 04 & pr MeClo di tronlmOica'n .noa tica. GENERAL MOTORS DITERAMERICA CORP. *("Irnc" h) 25 y Hospital TlIfoesi U1085 La Habana AGENTS AUTORIZADOS EN TOA LA RBPUBUCA Pagina 18 .p. v .: ..,o .:._., r Aumento Brooklyn su ventaja al veneer dos veces a los "Braves" Tiene sets jgtba de margen sobre lo Gigante Roy Campanella fua el heroe del prmer encuentro al nlpulsar Emco carreras con dos home runs UD de die cin as bases lena Score GEVA.YORK .aenUeabcg -I. picliefBavee yvIa ir atmera hUnited,-La.sfDpdge. e.Bciiddeaocc Ia imlpilanBid Gordon khynaaanenaraa.e ia uegoa au Campaneada ambliba nciid ci detamanlfel lcemel huarde 1 adlaBme CI abeginda cilrda der aaa imundo d Ha.segundeduc 2b n 0e4cil tea rcc dpBostnnidesveccc pari Mian o ultAndy Pa ojoinco Ui tics anilacida da iae.carecaaa pie paine. gatais a Gil Hod~ges p on rcda. l d r piedaBillyCininfdarendIaIce IRiP Caa-pa Ouiis elcihbcaca rsdc-ia Inanada pn'impe Acesafin ci impaicor citi~. osDidgecsa addiacn doccenIsi cmrsbateaacdeoshame rdas teuxqaapi diiblclca de Campanella enel piercranala. baes lien.,yPlaiflairme ix acauilliade Pci Wen iidAnblele y mm saccilic. ReeepyAx.smas a i s aexlcpae Wlker Cpper Jicreid non vexprasec gratis maJHodgesii err ry -.I aa aciiiiia da Cix y Cem Labnm. D~bl [LL~O l~COIII oredon y RobEllinI impuliarni conble dst homeruns do camera ayer toe Mediae" -Rojas pir loe Braves. 1BOSTON, acliieccbre .l~nilad.Anailde pccrnealadac dna Medie. Rjas del Bostan cc imn Bioe ..S0I 000 O--.I1I" I sicilerie a he. Reuadree del WishBroolyna. 004'003 00-7 10 '0 liftia 'aic lard. por, pa tide dabie Batecia.: Suchial Escmb 16)1 rec:a disa. p a o usat. -?~I Coope;dcskine y Campanellm. 'nB~to Bue a c6 at primer ueio n e Scgudo jacgc rpar We a gr.JohbnyiPSap. BOSTON dais' 4.eflabby Doner. cncalibs'V. C. 9H. 0. A. IE. anatl Pesky, y hmeiiunideWalt p)rop;.,''.Sid i .-4 0*1 3 2 0 l.1 oiasegucb aisvicrancidel Jcabroe, cic. 4 0 0 200 segund laendilcctree areras ea.'CiTigeaoii lb. .2 i 0 1 0 seiuuiaat.iieeae tubaede lind Ellitt, 3 .401 1 20 Natfeld, pmcce.rais -a Aariin'R-. Grnif 1 3 1 2 1 0 0 Moroninildit ha deCkcb u ikk0b, MasalIf ed. --4 0 50ii I heidpdncc la bas,.largo Lt AceMacndid 26 300441 -Dim Doaxu. impilcanduc ds,. -i -hC5o0 e4r laro fly a. Dioer, irb iildA CP (D) 100iU aaksa ltu oa i.o_ Gyiatrn r v n i ,.S t Mi v iii _ _ u

PAGE 19

DIARIO DE LA MARINA.-Marte, 4 de Septiembre de 1951 Pagina 19 R SU CENTESIMA VICTORIA EN EL VIEJO CICUITO. mnzay~erheyema on enl RESUMEN DOMINICAL DE US GRANDES LIGAS xoNo10 deLn r la aina ma'_________________ill______________ 6 T. LOUIS, .ptieobo.3. 1United1311 oo cmeraeIdelos C 130.10. __ego_____ma__eur___de___mss_______er____t__Loa s C331.o31.sdelSt. Lou,. poa.Los PljaosoRoos antaon otodao eoa aerd ins ne s Par LEO H.PETERSEN Lg Nna, l vntr ta Rd.t c o coI yd5ti eror y desafio3se sbriiodaroaa cl domingo0 en is cootIIisu ad le NW 0101 aplmbd3.i (03. .n ooUntbr .,D on Muelle fad elonaoyjlesja on .ipLdos3133160 1. lyosI0 ate unionits. VbrgTennisrconquistod tins Into inesperado Ill2.0303. 000 DIogers 1.133r0okly3 Iolpulotadas 330do. 10m33n. Eos13meta310jen3Is Ntol ianar elooia. d1.hain error Ide301.01 star .eta vecco en ec i 6tios epissdioftreats a! ADC. Dats, pr3im 303333,0loo0Ne Yook G an ot., 303 el36 .d. Is0en 0 ame-. 3n3313300I1. lc.ocamera o.1iantz Cincinnati .000 100 000-1 3 0 h3300coVenloo dea pie 30 eaa0 -3r.as 03I~l51s en do.encuento, a t.a hiteseguoodos. t Lus 200 10 00x-0-4 60 zJuue aso. a 01. l s.umny 0Hersheyofroo!Io anela .q o il hooel1 ollagro y .303.330313.3 ease tgtal6 in3.00oood que Cobb 3.o 33 aLooCatldt,.len pr pot s ,e3ol.31o,: Blackwell .Perkowski0 nI onualn del ca.3tuo de la ,3130.os bseollio.1 nerizda 31310.is001a pear3de3laI'mCap Anon, oTy obb. Rlph Kigrio3el i. 30 o lprimer -.17,yHowll; Lanier Sari. .vter y na d all b e StaiumUnlvnltal 131331.i .tttiiamli. 03308l3 qua gazes 1.3 3335'TonyL3 y de b30333 3ci30o i d log 11 30s330 3313, par ha-Sgno juego: 00031,. us430303.3011., 3on.3oslsptd ls g l la.-. 33 3100q133la3de 31e Clwil. d 11slum y .50.0., s0 h ran 13con end So ls ters I y 3313 RoI () 0y3y13 ,3'. besogod guld as -elos n Olueloaoa. ten0et Ide.3cuatro e une anoop 00.t30 a a03o i.11a3 y3aoy io 0.30.3.e dl 300330. et I b o -13-112 ioagos poel.ter 3 .aio31 sun o wns3300 e131SI.Loti 5-1, poalioo30Ol -sibllldat NdelHershe en30 befal1. isoenlos 1001boejj.o.do hay, Ils5a a mediabJugo, de los NewYorkjeostd ~o 8 03htds pot yLary oby0fu.ron0too tm 3033031033. O gr ar. el3oadl 0311Tosbolo y na cns po.Ynks, qulenesol33o.encas. slluva y ganar 5 x 3s l30reehmerus e re 53a330301033053ado Cfroolo da.Art.tad.sohserf Iun a s 33Le 0que oat ol. 130 a0p30d110 po03l11v313con3loaSe asdel' o ston0010. oS i on nceto de IasMayoree, 10. 5333s y Unloosidsd. dart.-oodoa del 1WashingtonLosaInde105 ,ca t3o,, 133, 13 330.g31odotaeon.o paired. Los haoslhoo 0330 a0.a dol oI 1,0. o o. 0131T33, .ls533 o D a .13 00001 .en Iic ,1, e eI El juego 1deYo,,0.So d fad 0 ra 30 rna. lpie psa uaIsts 00003033prl003010 par ptcts l ourdo Billy Pierce, del Browne, igudo una marts de Taa.losoolmdia onecnsdor303330tmp0t0135a3una d3na000ond.: 33333 131 in los elp33.31030a 131l i lllto Ford Chlosgo Whit. 000, .1-0 en 31 0030 Mayoree. c33300. Pooihlooots ra .jogodo tubay dea OLoa. y lospuds que l Frick1.bllo 3a sttla s 0a toe u33juego oelebrado en I. Liga Americ. ens. 03 03333Al Rs.yLk 3.03033No 3k 03 33 SGA STEI ulods cr te iod e encidos Sav ito A. 313 333310 deP 01300 3333 b or. tee oles. Sox y Atll1tosdelFiilfItfo 13ovena, 1ola ar olo s 0. 33 VnidsayrSait .s 303i0. blfdoensu ae drsde loead-Rsn Ese 0lodoprIlv poodudo arlo el'3 loa Him-31 l armen en Allcampeonist os10.cub lbo11Chilgo 7-0 can Edie pe 0 0n 13ode.33 33035 Pa3r300 t1333br3. (United),-EI aos 3a3 cn3 in 333333t3a330ce a e p530Jq01 a311s333s, RitooP o~gmooy l orameo. E.el Seguo jeob3, losEosbae. w ar' vK perm130oosnodata its. T-1o0.Co,.o lo Comon3ato d ingl0s 3e, derd. .assIe. Proenj Los0.de 30,. 13o ue 303 0033330boy 3133003360 303033333313303At baron3001,orn el33s 131 s3n cea n 30031. 3303e yalprme svoitsde o Ry ar ,.nPYdeSaRO5Loep Ina 13 j0.lo de moad. 3?3ts31133 La friceida, el mds pldigroso enem 'deAloutsu335j051,soLamenteuc ojdo evutada ecasoneas oplicdn 010 Cai 1,600 km. una Lu elacislo correct c01333la quooaplicos dlDitriboidorES. con dl Servicio ESSO de Lubricaci Lubricar es una ticnica que requis conocimientos y experiencia. Su Diat buidor ESSO los posec y por ello, al pr tar us Serviclo do Lubricacidn, garant quo serd correcto, a decir, que so ut: sard en cads puntot lubricants indi db de acuerdo con las especificacion del fabricantc. l'iolte nauot Disoriboidor ESSO c 1,6(10 on. porns Ln correbots Lobricoco do Al atomoii, dLooal quoord per Oameoo, pr togido contra.d dtogooto'p frs-e br d cmet SSO' igo s a iso rdn. ere a 3I llmo Pro bsbo-o 530031a 113010 3003oo poearo. El 10330 ha. 30,31, ldo 13.3,3do0 3 333333333 31.s13deIlla iy 3330303 0.tprobs" blo gus 30n00n s0l0 51313011. toonl. 0101333030 3103330: No obshtote, faoltoesoo 53 regtstr6 1y lon vlbooe epioll, robrtco130 'el r30015J33n Ino30s33e5s.' El o3 ot o ceo hio .53030.1 en CI.31o30s.dondaeo oOalaogrjeos v30 3ppdOOI0.en3U033rallyIde oboca 33033030 310t.30. .ptsodlI.Los ae os .01.ncld eehtile dentos btb03o do ollo On bl als terceot nn o dn Iar .3.1 dup dlasbre e1l gloo 333313r. Crloo Torres gati l 3t.0q336 Islos .33313 senss co 3tre1delas 12 Itse ene tootal 3333333 3 Zubbo00oet3 y5q33 tbo. 00133033. 3.03, Albolo 033303s td Icepe.iegndcedjn do33331333 hits sa In Itsl0. L.Men.01. riPriddy decidi6 con un re dohlete el primer 6x5 iza DETROrr,-stlembre 3. (United ii. -obl.do aroy Pridd an e eded 3133003303inings olos 1primer lus3o ca. d16 al trluofo a loo Trs.t1 Detrot esn sadI cae.l 3camas san 3 oo Bg -0o IraCamelit sdo.an Luislaa na o att .b u do tam p r t B IIm An3 .16aom lMar 0per 000t dooale: 300n33 ,ooelllo 331I. sxoI.entrails Jobhon 0y01r0thorolS (3 011330 Pa ydo ring 1d133p03er 1Je:3o30 us 3 e33 citl isytoodepd rltot t o pr0 Ifdoblo d olridy. En at sagllodo eosatlo, .el533n1Luis S .or S0 prEGr AS. 33Ba la. Itoi.rn, do 13 Vlo 335, 00 330 tnpate grals y330 sencllo, loo Car. to.sencllloIsoSob Yooo,'a, 33gra-3 ti sMagol0oy Sills, y el senclllo dI.1so dIas, Asetalla pe3 .33303301 S. Luis 610 400050 000 0-308 3 De~troit. 003 100 001 000 1--0 121 550331n1 P011.0. Mahoney 131 P3t1 Wo331) Oreo3(1i) y Lotter;3Tr0ut, 11333133141 Whto (1l) ylHos. -Soo Luia. ...000 10ll000-505 So etroit01. ..000 200 00-1 50 Bstela:SIsc 033331 Batts; G,omo Size. SEGURAS jy le POR EN$U CAJITA CON DOS nOJAS Gillette-AZuL La L miquina Gillette afeits con suovidad porque tone una barra de aoeguridad que estira ls piel antes que n:hoja Is toque. prs que l maqui* no se leslice co30330as. S Afeitadas mis sjoras conla maqui. no Gillette. Porque a.s parties que aseguran lahoja son de metal y de una precisidn tat qu ajustan Is hoja firmemente n el aingulo perfect r parsafeltar atras y sin irritar. Gillett ifesi coan rapider porque eti hcha copn canahls de diseho especial que etan quae stasque y .permiten limspiars ripidemente. Hay fambidn Lindos oolos dolujo -in s6 a JHa probacdo usted CRISTAL ultimamente?~ -'IPrubbela hoy mismol jEstd como nunca! 'e.' IVI.s clara MS suaVe MS SADera M aEZ 3033333 .01 43.3.0per -con In mi J Ma s.a Ided psentads. I p .ar es. O05 d .-53per 2 c lietteAzul 0.-3 par 235i. "f

PAGE 20

DIARIO DE LA MARINA.-Martes, 4 de Septiembre VO JOHNNY SAIN SU PRIMER EXITO. DE En reiida disputa vencieron losBull-Dogs ddl Marianao, 3 por 0 con Inaoo suttododos so el nn 'Feron sus victims los.nouleen del Deportivo Centro Galleo, su. lprIscsvotertclde bet polelneel peoude domig., l.e ro s a n .l00Ult to.er nntromaes hon on nn carer que st viron impedidos de romper ]a defensive otrane. ed laJuventud Atulonoa penon snoy ltetosonto dole ontlondo. puls stuia a beiao u 0 tOes:quo on.hhbbocoordltlan sode dices Lt. habod dotlse ao I. aJuvetudostuian Olegano t b rF. C. 2go0ls0p0001on to doels utue y n to oouoaro relooson",sereel M luln uo li dn no ooooldoaswaems de o la De pe.loeCentroo alo.othy.pun. s, lo del Coleg o"Pecoae Libre", to dw to quoa sign ties ts deportsoe, piotsdo1'Iboolo, quo buscobo en ptouloes ade ouehs onRlo e dSergio Coob, ostoo posesolenodudlaysgoedo s soonesquaoele0000uIs olenaetn dltscores. leteutos d e sonob, dolose doracam eonoooontrooy hbbelscoedo doe io.oaloutmultitods qua agtoatn. Ls feltid deronl. Ene01mintete0 ldo tulbel. ..11 une itpeslde to bushne lhenneanens sxlla Oe.OptltOL n togosoen u dnColgoe n j j aoger[ercedeodoS os.ul a uza oqaonsed-pum gl aa eoe n td elcla eWmlo~u l6a Conoe leTpica, l. me solpseudo purs dot lutbol eon es deoinol ueosnolllddoIsehpolptlonlodo 0000)' tn peottoasoestelll 0 sthoedoing.ot oil poraicndo hrn ulo uclones do t, dlnoinleneepy dollte on espesibeulo deoeetonpoado dveseaneeen000 e rohaee aronbet,-dr vivae ooooeonutloidepos. quo eseduos o Ina qulpom oconhnelbpilhlio tetoque,,tiny per e sesDaroiy enteoso torep. live. do oultnion sln :ni~tr.iereon 01 10 1. 0 lelola RE.escennit l hey, eleguep01a0edopoonot oes tEl aohtiestuvo w00000 dn enodelitlo o n laotribuine. El dlquoenmucho. prilodilts as don coonbree l opeton en o mn t etoolo. Jonn nlsslno 0 quo eneloreseimoIn hotee atiu ogd o snersea tentpei nLe a hn o1.-bun0so nalltgal jugsadauquo neotudlY et dolelego, .ooineait e ddl nn 1lenieam lcnete, sst eon a rieot pinutesdel peoltodhse von .sall.0thslonoes 0 oo Cu st g lAio 2 nqetetntetu~lo ohoiad 0 te O p0101 d utdo eel Es M ejor. Y Cu sa gul 1 ini00onqo_ qu tdta etddY odot1 paeone elhgendo no .01 ale sp ro to lte p010 pear oc nuueodo. hosed naoonecon Oooy dlao. noncesono caealt, h. Fro uron oopuleudom be do. Pod01 ttlndoe, on dosaoloote on to inlepro pnlildo nucho dau vloy elpdbtte doI. esot. hllo hujln 000 ntouaisleo. n Ih Los qupis abnonoon? Sogundo parts hoo yor enboactno Jooatod Aaotana: 121:. Aroonooon el. oquipo atbtoon, pero n atogaenos ulotono, Rstde Ods, R. (leana oonaedina 0 uoado quo tooUsnoc 0.aneJ yu, CusLelc.trow, Qu mbe,g l gt hutsh 01 odnute30 on quo pes.Iimnesay Lebhancn. nil1 elno gut aotado pan0ters-e .beia F. C. t1): Ves antosel, Go-S nurcn 00 sc00000en u c0nt1002 p0001t ldoeso.L. Rule, .Rol, Loloonlo. Desde ogIn.prle isosonutes dat onWanoplr, Loroole, Dario, Coaouluo. 001000 atvo onhessltnod ew ese.b y Pips.s tilodad do 1. dotontee 0raj. Vega 0 LAZQUhubo doeslvnedo dopano do ia vangurd, sur, oedMot~nCu-.El po tdo-douto eiyoreo o iltb oy 0000 lormddabte do Loeblnc.nes hohetlo d iaelloel quoe nn one110Itsquine inutes doopu de do leon Maridn. y Dopollno Ceoe ona u nneho ldao eaolndos de'Galbogo. Eonooo puttdo dellso Esto. ltui oaqoc -enos etd o dodlatn on eel. -puss elquo ullsteatouetades pld,faA~a mino~omne benito eohtbincObdoe a detsermi ner nonihtn espeot a .Quieho a eotin pace qu a lue Wpoe.I final dotl apcooi. Do dooonhe 00001 00000050 odo a psi. gamno lo ouobe, upooto 10 0 lsovanpito7n ella10 od:on000.0 solgua. I oo ublooleasposlhllldodes peodo tboo a s ra.Ire a os otoodd EIolouguIoto Juvenud Asu in aec adad: en. a l eer 001xt0a 00 t.epodualea1022 ominen peson de oeo too h-dogs.-eomo ionaconeasonpeda seion sdubohdo Bro. genon-, etuoo. 00e0000000tahoop Ceso, qoo iooinolcon o 000 00 lon00eltprimoeo lger, lonodvenlaj O sotooleecl 00 01Ige sd, .opoves-el Oulno, quo lions 00 1000 io m-p TRES MEDALLAS gcharadeW rebat e pOe o usoy on lcolt d a orenodoIo htsoq u leonbo, ue100.Cune.e 0 nlouetaeoIaspee delon.l MANZARBEITIA Y CIA, I Durahles egol at ooc ol e lsl;ps ism-Icmne lotami .Sakos, ntrain010000000 1000000 innsto ti 01r l
PAGE 21

cnuodoo. tuohbtoo ldo eoo~d sd to nta di9010005005al0ao~ou. 1L 000000000o 4.dootod, olt. e onouaoda, 9oooy m00n09to teuoaoo09o 009corstoodeg o ion, v000000 quills "Guarno"t, -boo"N disht. dfo do. oootou od:dehdo 200 rolt :on o moooo tff", do 0,0,11 Sptott u, otoudo 0000.-ppaus. pd poo a ol ofoIMInd.Ot~ to l~mndltuoto~fouoPo-oefdottod. grit4el 101 toos, ottcootorbop.fola opdtlfo., docfo 'of. Sutooofo, toodoha aucarogtof ltrotemio. no erooil. Amrooglidlotto dlroto oopeo q000 uo doo 0ouo,0 a oooutot. on00 ooufooo glo poobtomo Oonfande.' .bo do 0100,0 lmuofonto do to Acofldla o tohattontotouttoo slbn 000000tit ce m~r do Lochoo-otfup rourouenerl an eat setof1do.otfoooune duofoodoorepedent do 00h05n omoo o. of. InWife000tmtt0 de0I140 do 0 oooocb. l qotoo f00 40000040 uo r unaf0l,9Io10 ruing1del SANFAIC yp 00000ent114ed prom001000oa! 4 rhtoo. .bl o md.0r0tnodo to. oudoouooooo. Out 0ut00010 lonlo Nod., joorolooto gonrtooal obooasodo to oodouo doooouoooetc 00000900000t, dalod~t 1o do Tabooutfooo doo 0t0el solotofslotquehobohdot rot,. cable,. Proloo d o 0,0 oouauofO an l-tot,,oiB0000cootH. vddo oeIn oomfld, do oftIlnotlo0idal-Tooob, ndsoo.topdb R ttool, bofudood out u 10 y to Aejandro, oroaa ooauoouoopoo to Colo do tfooupio, ,lt 000100 doooooutt todotoNto 00000,00 Ooofotomouodo to Sodotolo Tall triatll p ojolfodo todeoa olo.o aqotottI. tfat, n -lruhdoaquo o a too oes maor del di oudtrtooodo tce bontlloe lled ,9 dtndoo tow an00 l oog tu.lodo. a~t all El docoruninotCrrillo, poldo,-la pr ou"b oo0o01o6910090 etl odeltBanoude o PutuotAgiolto o i ludootolo ,Par ooold ot n 4. 04,1000d4.1TOO. Industril do Cub ,u, u14ti 0000090 n. quo h0.b1e itouoehab quodaodo dolgoodo to polli bp do d ntoo el lt]. .uttosy otomldu quo et.ao"u000rooouIn to delo al nou ct 00 0,01 tO 0000d4 00o hu0000a moobldu ot1,.1Idtogen 00.10,ototonoteot ~ llooooo ut d. Orllo. 000 10. 001 totbo ooooapr-oofeootottoo 01 doctor Corillo do ill ootosolonoo podo Oiuu. Oo lou oo 000.b -dat PANVAIC .ool y00,01, ar~ .to Fodops. o.uotouotoP100,0totldtbo O lutl1040000do to aAdo, 0004,. 0 omino WOOmlL00d0iI 1190, 8u podo .or .oIto t-Iu 0000040. u r too toobolaorog, 001100dot Club 4, Leootoooypt dotot ,a",-d~u PMdo,00 tc oo OoM owepoeawdooto Crriltlo pudb ,pooo l o nverseto.qq0.0.OalloluAduoboo yp Oto u O onesoftonu diver. 00utod~o pato d ooY -. .,goom.I"anoode; quo. olIo flon tublobl~uo t i~looo .pkglatso001 of. ou ooocapobn unootuna[n apolio on prtdotelultlto do cam 00000ionic tlboo. rTA / ContOO00o m0 ho ooontoldu tpoto. W nuomooto, at DAPOAIC roolbird e fo p010000,.drt &de ovelobro to pbrlmeoa hulna. odqutrldo 00 901-ious dOAaomaniaprodoinla t o bo-iosdoo-9. 040009. Ooltldodoo pareolo LABOR o0po d o uoo00ulnas, oou of 790 .p0 4.10,0,rim0004 000000 gl. Activo moylonoento dle DA? -TI. v enta. de propoedaedes higobo en Pinter del Rio for local do The Royal d.n eroaqoh.reo.t ouuoiot, o,, -do outpooqoloto d4,ca p009; uslao p0n00o090 -Ifloaoo y ooo oeou c/1.-"to too am olu000 000an1040n0 01 tpouf rlo ta00Is tMU. dooclalmetoo uatquloo moe0"Mann0e"0Com0000 aler clam,-p.ronaool 00o osr-Vicente Cud Labrado, uonde Vito Piece Ramao,. to a ne cokpoodo oeoltor do up~toGaComot, par0.t poolttdo for pon ooled, Coodo $t,200. {ant sitdispolbou el -Lt.Odlota ontno ou 0004. odo rrlAntmoa nord,. i100 parcoto do ordooluoc bn dotDBaco Po.4 ouoLoLoot00 00e una do loos olooupoo 0.M9apl tolo bnCooo00 Pdotttoo., a Laseoclgooso dor uofi .u a o-olodo toreon Is00at e aside irn tUOOUO -proooutl16 do Jod Autcutnio Vitto.fenp ouhwo rol,1ve0d040 oArman0do AguiltarFPlo. oenela uu colto lutodn00t ro-perololnJcd oi oo oout,, do $742.0 Ia ~o otouvedo a Juan. R~oa Otdeuoo utoparcelodoetdarnoan ot barrolBe.o toohpar t. do on Cba -Mauel Lo~t Goito,. tendo Pedro001uizu molar an t, oolloDe. IHojoso 0-JtootC-stootuoCoooonaovende oNtor h, rjiluRamos,otnapar colaodo Too tu 000n0.10arotto CaCoapao1)160. me o A.Benao Tujlo lo mdu ooroo H.Ipdo., opola eoeventd, .Zoomds.0 we do Crd 1 undmer~o Npar .1po-mlo do 7 LaOluioaloo roofob-odo Zone Fiscal 4. oite ludod pa0 e00,optu do Pont. Pdbtioasa. ooubtLt 260 rolbdod doe ,24i009t-OGtlLLooMO ROORO3UKZ,. orreo-o-ouo awIs.(NaLME I 'r h?;yo' Caracteristicas del TRACTOR "CA" Caballos de Fuetza: 24 H. P. ofectivos on Ilbarra de tiro, M o t 0 r: do 4 cilindrom con 175" cdhicas do desplazanmiento, de camisas intercambiables vilvulas ala cabeza. Altura Libre:aen el ej0 delantero de 20" on al tramero 24". Ruedas: ambas ruedas delanteram y traseras son ajustables hasty un ancho de 80" de centre a centre, pudiendo abrirse las ruedas traseras sin necesidad de cambiarlas, sino simplements aflojando los clans y moViendo el tractorhacla adelante y hacia otr. Poe del Tractor: 2,935 A .a. lo.coabapo Levante: tione sistema t0talments hidrdulico de levanto para los arados Implementos de cultivo. ASPUUYCIA., S. A. I APARTADO 652 I LA HABANA.1 Augo a Vda o. sirvanoenviarme informed phio, do trascIor o t0p0mentos marca1 D itlle-Ch ior. 0.d.ot "CA" 'I DoOcoido ------1 Teemos en eistencia orados hidrdulico y semi -hidrdulicos 4d 2discosdo24"2o"propdup as el tractrCAydoodo pono can onoouotooido coopboto de Iooptoouoto Apo-dolto pure ]as labor. propias del cultivo, Caodo cpoto pmado cualquier otro, debidament reforzados do acuerdo con nues. tras tierras. Abewses a zdaais dr de hTacos AL.C.1 NCA DIME s1 o alterfor do Ia Republica. AGUtLAR AUTO CO., S. A. ARTEMISA AUTO CO. MARIBONA Y CIA. DOMINGO ARTZE Mdot No. t14llPnar delio. Moeoy A.Atroemose, Pinar del Rio. Milani6 No I y lIt -Mal.nu. Floresy Sotn Pedro .Sanu. Clar. mACTONES CENTRO, S. MALVAR P CIA. LEOPOLDO TUENTES ROCA DISTRIBUIDORA ORIENTAL DISOR.S. A. D Coueo. 37 tu -CitniumL.V. Adblico .Ho. 390 -Camaogeoy. Aguilra No. 907. Holguin, Ole. Maoti No. 254 .Soutnngo do Cub. Onent. DIURO DE LA MARINA.-Mattes. 4 de Septiemnbre de 1951 Pigina 21 Facilitara imp mrantes c ____l__N A _le___I_ lg mch hihir crdooselBA FAC l erie-ncia Agricola flLieeso muecho hhooroesea inaugurada la Sucursal de Contramaestre el dia 10 vim. ooo ro.____ toudonat el man 000 toha te Aasf~nad-h d Suinforms aoosoperior al de lIRFP. to f 6 irctrgeneralde Assia ih c.Designaro8in hacendadoos -Tiene ouc, solid. y prfuodidad. A b teiooloufuo.dotor Migue~l A. el president Dr. Prio y Cerrados los mercadoe boy V ice presidents, mo ______F____________k___ el Gobierno en pkeno -7'udoo tox butl,. deoloopot SecretariG y Tesorero IE IjutNainld (Pa G.PEEZ AV1FLE) tro o-u puIOOO OI tiOElI*Cotulof Ejeu5i 4,de 9laAauo aice rgneeE Eottvldodooudottennoooo, o de ~Iootoo;tudlu are )Is oobentaof ELe di ne ac eFmno Toobao"u Labor Ilaoyf Prptocede Isdesi ognaio eI ldo e lalo~~oDACO CONINENTAcCUBAN Ago-totla nusotrilde Cuba, cos erlooa l, 41tesoro ded 400 ns09 too udlo ydo0emifold e d iemoho, do tosugurar~o defioltivame.Suuraldc 'a 00000000, puce0100d000 10 0* to tplcon.00joseaabnar toelpodolpot ues, 10 deo t9 Suural.el nfaic' Olu.oot .ortapuodo a dtcou ntpcscrrcodttsa n b r r 100. la p tme u u rul -o~ 0110 fu e o e oubramiofotode eten rep ue.foufamilarede, drua d l h Isltcdobcal, -Lua dntoruoodel Bno e Icor INTE RESaleec.vessESpa cadics d a o ni quo 1u O o gid00 ara4, 9000 dlnp 0dfdPaa nagu dd juoo may-titan.oy miooto de thproducin tco Pmt. fluool obo-pritmerso ucuruol dot BAJITAZC. fca0d l r~m oc to-t de 10 Aso fcon. do el balance do Jos dicta.o rno dad l sp otooolode oquotlm on dl, ,10 dphftoou abo-oI0 Sual2% ANUAL onCooooooodaAhooo q~ue o e-Uadoe10t0mss d0t oado, pa u .r-lSgn s seo. fldsinao ies permanentsf. Lt osoftde. den do 10000.00' o Moeda Naonttl p boste te.Distribution ode seero de lsAsuuoaottel dooorAfoo on uMo de l0oobojd0limqe%~tAtoOps yFito0el~ dotrCrol,. o oar l1pe o efbtdoode loo Etou drn, aei ds trur l o bloono, dotoFii, Lou. Uuld, Is f o. ,oadoo do aiAooo oo adooto j tos oboooooobtofunami elfifoualimentsconal fdo Cube. i:" l onu: e lb0oacn ea e tobn rfotia o vcpoodidootro. ttoooopoodfodo lai 'd;acy l esttbfoooooio-to dea un-a ot oofttto ootu oo looohotoodooodotdlo toooeoo ulfcitootpooo ,gupo oyooftoro, quc popgna, eucatesodfuoi 00tl eoooouobouopoooooto foioorooy tct udo .elie en 19 A cvo. of yt o ootaro gunfooeoaffoouaper0af .top aros, Pta es dbtra p000 000 elnuetrapitootoCt-ra Ina of Sb qsenopto o rtes Attooit OotroodtJo. tod. 0e0 ofgootodo too 34 S0o-,o lot, Para ottoptootooto mentalol Mottoado. EI loal odoptodo Demanda de lot Botoos y Fidel Ooooto epooffooooeofo. jos eto esars Tombifnromienofodoqe se r otdlolonuo ido p000900 onlloloueto -En I lo s iL ~ n y dod.s.seno Foutoiscodo Panda,.quoe otfioo ootohttouo oeoobo-lo todols zuuooopiolu Bemist oootas foouoioouo oos e nutro enEpna eooioodo o-de P ttoouo-tofdeooodoo nuto -y aa ox hoddo ttobilitodaouvetuloeto (netleutoof upraodue .0110 ooumb auesotraocapital paoro 1. a (.~ e uvs ecdo m.eatsooyo aeohen oo=tolouta-l. to parto uevtotbl onto 0es~, eood-atp9bdeluatoau p vrido do uetotxo. tuod, .OinCeta:Argo53L.Hbe l.M69 '1*0140, tuderO. ooolo.boo-peola y Cuba.do to Doodo Pdblo2. dipnqe oeo tlol e upo. oooitouo bo oooo-ooooo. itoCottaraAuouoou02 L Hbr,.gol.la-r dootri, oulu, tbo-luduoenotoutx. 190-1980.00000o1pntto o uooo-o iod o Atpf oatf ofodooo3sSc uroeenl rir poo,ut C~orro saeo n e o tutje Culo 0toonfrm mhautudloduS-!fttuotetupuorof primer o lceo,,uuflo. 0yOitico,uumtediumsunat UN BANCO CUBANO AL SERVICIO DE CUBA eu~ld otaasr efl -preaidenle quaoserf designado oIs uomii, quo debarspl dopoobot ____________________ 00010 pOOOO010to :dot peusonal del junta_______________qese___________enu___o____________________ Baoco de o PoooooAgomale o tuo,. SIUVICO ITU5C0 cra oO llols to tie 401.taos de doa 00tte.suoffu utuifotouiu_____________________________ 0oes. poo P0-0i .do 0, iutpuodtt ~do uhometo 9111 don en o tlo tluBn o a J.losd Estados Unocoos los ooliosuo, oo 00a fitu ~n dolMit riuoodo Cotoof,coun Ofoooooinodu alo oifdodo. ouftcto atldestdo o 0 9,0 tdtsotou i0O10-Iato t.pot diph. l fesifdad oenIs do prcitos ,ar .la tpoducciofo apt osu p p cifttoo oo :oo ,uoopdatrio-p yOgfloodto treoastoo opooott001 to do una0 lotlullptd, deonuclas. centros boomotileo', ayer. 00000. clonal y de osIt otodootto mtoternoouprincipalef o o bjeuoodo .rolaufoyfoaoooo-idu dtie ootoleuto n e01 004,do 0o-lltauocpddltu Lo. p.,,, doepuooodooodo La )Ho. do. Efituiuoooo Iacdifiuoofodo.dotl ofifoot oflbus,fo inou do oo000s 00000100 omunicipalss 00000ppo }In 0 g0 oupt o mo u upaos of Deb do rla pelobpopf6dedo-fDl. Kane,. qou ffo-uou foftuo dtot on t ru ouupuorteo of oxeoo d Intofopto--" "duelfu oufoudooidot.para of ran-.OoOient dot Mnteolt o Atoctu doooplln u dotfl.'olafsb 000 Ia0 a fobt,,, do Not Yok,.eomto Louis daries.y too uuuoutfuuoooooto, u m. o poptularoauootmiimudoeoto00, pa00s00u0 otuo om o tuu 00 00ar loutrotuo dl stAPOFIC ol lu,Eotodo I Ide,0la Botsdo Azud01000 oud C.; Meoril Lynph. Pr loot u-onofo00toda lfifa u c edi tti oop io oooloiof gatenfulayofe-o~ ouftufoe dortl ou o n,00 00e0 geoloaotopooloa, do.s boaor utt ud, oca yC l emdlo. guotuouo 1 duFenneo,.lad1B0ane00 uuodlou y e900'd0-np InTre ulim ouptoouool-ye1 l ouoyI.ooodo dou~, ou utoqufoobioytoto pooouotuulu cult .cu elrgo doti, por otie at oee i.c.let lIss.tn a lcered prinarpcai.Aaetn e Fells la_______________________it____i__________________________________________ 010,Ou 001000 ogtulo poooou rlt 40090 Atu o So a cntr,,qulou :d P00d N wYr 00msconse o mrao nremr-Ipoaelacec~nd ass n IL gptoolnit bun-ol o. ...e sl ..,. _-.h ho 1-. 90doitu ~ottuderlo 0. ,uuol uo. ______----^h -. )ooosrol-todo 1. novelfoo.0.30 o-r10lac~ anal. -o.-l-.do'

PAGE 22

PAgna 22 1AR10 DE LA MARINA,-Marte, 4 de Septem1bre de 1951 Eonomia y izianza~ Economa y Fiianzas Habra sufiiente acero para useo.civil y militar en In1tere8 por el E zia lsrii ~Cb PersimeGee.St~neha etl"rrxuno ano 1952, segin autoridades de .E. U. nuetdo bono de o Hecndedmn yc.Ifnwee N r -eDeudan Yblica -x tC-Mdi shut. que un y d eee E c dlleI eLo all lul o p.te Hle pope e metetIC _d________I-*I__________ E n ;l in d ul c Itelo ,ex Oee no d b .e I le d tu en ecse'waeepe, lmL dW l f 5Pfeqe.pldeuo enet < < m"eeeebeVeeIn u c 7enedeeple11eo lIldte.---------e e mode fe~fel~fnbluepeM1leplqeeerPele .. .aver'~~~~~~~~tentne ie eele 1.eU.que aeploVleae vI ee dti19 y teideels e de D .t;ldede detel s eode11lLLtlempe l de-al Ilald.le eelleulecV'td e e. I eroollreeRee.d lroderoeeet eue. nbe aud e nledne.deue ecetu p.ee6. eeottteIn neo lgeo n p lellecn e i auerCrietlIt h llee I e u tbtele eelnlb lllneofedbu bnle. idede Q. rndeI tuee E n oodeaello t blrn lhnlI -1eer f e Rle a hb cIOIV i 1 o o 1 t deealneere9ninee. ie.roelelee dle ceeterte dl 1ter d l el fePesesro lt < e LUI ee wrbeen d lr5e1er1eer nldipeV-te tmeg e ree n pe Dlt-edoee wleeneutu elleten -tee.ddeeneI ec-leroQ iec d et dde Ieee "1NceeT tt te ONe C e-L I m p l .8.ta e. l -tree Y~i bwd orematiemeol. Le Atee oee pi~ eeinod depepEck meeeer-Pdneteionll-N IIw o~ n to4p. L e-t hln P ol Prote v~r loUNIEDnFRUITCOMPANY'jer ne aen a a etol --a -P0 ameln n :elfputeee deceleeH wa sldl d"Yd II r em .1 'he In Ilboelad leeroddneldolcreumlee yetoon-te ledeellen lerlpreeIre-"brit-Ene ten )benerulnaeee.eetIrarjpete Oese-ermtle p neteelee hw teete pleened.aellfodo In pedeone nt Cealeere l nt .le lnn o -oeuje e p e e lep etadrete arl pepIr a de b eh .esi tep t Pned de ptedec tem cn t nee ro ee cel e < = .n d del ue Ir Cue Y ele uspirll nbe ele ledee drodle on e n a eion S mot e Iadelelatebt. 2 mue erim ~ ~elNIpuete de dodaa t eia ereebmiN -emtpbln l.enIn t ln-d el dero o l ieane e ne do eae e e re eoItdu It n on Isnee t o bw I el n t i n 100. 0 a m lw tnln y mo e eqe trl Ce de p e e tne ni u o en e yereeeeeI utee d b. l" ae+mr.~ "Ia 1e:edeilevs1nrdeetel.pteno eeeeel tereeeeteaImeeeeBoretieleiee l lonlyelhaeuntm lea oneedonezke oeem tin1.enb e U"ela1e\Iemem !to. l 1"lontnodee/M. ee bll edu "l prIt leN do nIOO e etaidul ps a n lg me~laI teee pnernole e;lte 0dnd nd alepeln CrIaereeue tanuel .oc-enueoe. -onletpe e ett I odeeTr Iie e t Wei .t obIS -qtee leele u c ICetmobod, m n o u nti bs onPuteurc. n la n e 1 re oe e u "le e bre r-e,, t l P li mena lan n l e a tee e e ote ee e Cel eeL'i R 1 0 4 U I AIde e t N e e ete eo. ln-Ie .e1 l d e le elnn .lle d e e e1c e eroe ol re .e emeneOfC eeepteeeenlulnnecepe lredt Yl fonIre nree-. C -eeee C eece eld lrle t .et e-rern e l eeeoeteeaqeel re e.I eol.I blionneepetdetoall tte e leedl N-D N e~ e emeroe Paoa o.,1n. one e rele.e P0rle u a dblete rctueblerlote .10on1 lmeooliarna oerlec ocprls dlpebe eeCbeHqynobteeeeemeeuea Dme enro dbled te 1erote al .-lI eu -mrqeeuldo etetleeele V le eee tltlet lc, d Ierendde p n lb edell delO de o n teln _. i -e m e i c e n n e o n re l e t n l e u Ale e t e op eoe e d e l n e .q ee 1 El l O u e l n e e r te n p ain to neod .teeronl-le o J ) Vintee1p edneederuemo0relle leelee. tee -ende etetrmeetePee ol relede Dlebenep lene dod eIrtoerutee po olbham. e geee L-DAIOup A ARNeole I. I !,fo e .to -der Ivee de rm oa beclde udvm ere lee eeee e uee. leo eelmoto eneerolpes. b le e -lIP be leruee mile e oee l douoeletefiteeairs. Crlde 10+. eoalnidbnen d 1 n e1qtedlu 1beI [.ne yea11 f r e l tCmptle Anernr Cereprl eloblemectl.Cego bI rnedI uteqe 00 urb .prlep lee oe le e leadIeee10 -ntneWI u, n" piedaeepelrew I d eelr .A.eu ed eupe;neu etc dee hu .e o l~ lgeits. pe eeque .n -IconVerteelee Eelode onepne lin pl.lee lHISelles, tetutfC peldedel Qe7aol.I.w P p onuebe em Eeee l bn ,ceodecr rletr(enes uu e ee ie eleuc te Inpenucrerh e, f teln tl. wece aycole oe. leebeet eel, oee-I oo se -lee eer LJen l epa l d dp pdel e,rlo e 1. e tle ter oep; pue II.ln toed ~ le deeehetln-dele'{hAa e de E otIw mtI. adn-EntteIleoe In fle potelnednu eerruoneerelsaIto leo e I reeuA -upe s a rs Cepe 11.d ee ere1 e a l1 a ~ r e a prdro ,4 mup to.llitetillv y u .". h' leHntelr" Ha. .A enw, -nc e ellleednee l ecenleodneinde p ne e aleeddble utl title .dm dl"a. ^ rlo Io leleldm.trle ,eeulgtceepe le-toeeuwrto h., "p rt re.le t ttr nllrPcltlt .ea rolcee nllt.-er sraPedra agr 11tttt ht Nre"attI ee le10 -t De1ec Otate 100/ -ten ele ueneeleean eu etdrtde llapcee.dl a Ic tisetee eeIvotr un. Aell. It5eueteeeme-enl A, Oto o a rule-d emr e ametoE e-lodes een ceee eedblCae ni con sofi e~ ooeleIee iltleeeti 1 mCnfle I et eda nrlenlm al e nmrm o ee r~ol.Oel sI oZO lcetecrcetIr leeIntoeremae etrelgeeEne reltlMNl 1po n On gr lonent al. tn I-A n"cd lnteye le tror c elo nre a ue lled A t eltelte teletlem ee I.sarei ttNeettr.br e et lreI alege lmeatie6e1e. clan -C mo eenle, I -l~rmera rtle," ".eelee N "uee a enleillr nle ..-yolel -tie Coetueo-ed.FittegeriddtallUmerpedee3 bee el por l a tulnd IINeo oonapo61r. o .teelIa n:d Itrct 4 ptebs.M Itelrdu a eo etrletial e o -e "lhee lu orneo da eelliaddttmt re05,1 eltetetnnpfe uedaa-.Iet .en -eoulpt lt o r Ll eueepe toordp elterleeD ~ d te -"") yee slteen eddal me1an da +ea r oate. eosnete .be C. lltel .0Ioa eeedon me s n re dlrrlon t llce-:l1ap repeodahmeco el pad c-clbaen.0ee mnsetralloeaseaebr
PAGE 23

1T mai, que llego a San Francisco en la tarde. Sepultados los c a d i v e r e s de P I N A R E N A S free, OWNrwo Ijadrlgree' (C6nUgnTitacli d I Pit. PMIMERA11 hone dismal Ll-uenle od atirmeron qu jer I que dud. qu rirpclme Os 77p F d l-acualo r CG', 71110 y su j ..O '---a ec -md5 que __ n Ddr McRislrada avn m nctana direcI,.J uri e sere sblerla el pre I AECUy-FLrro nidebn m, lio roman, Inobn., mortea relnrinnaln, ct el t ",lo de .,RU tamenle a la Union S.v:etle uFP, Castillo troche rusesdenert ceremo Pla. 1'idad nip6o-AUmm,"u deberdn efec-"I Pncv Antes de que llegara Loca=le. 'W nn prned ntol of knife. eclo ndic en que pe one IA,,, nnnI0 ,n" lento po"Idente Tiuman, Alan., eenlanares de Pre e nacldn n ur rble, yue el eon seer rl respect. aea emharcacionc. pgley uerap r ahznrnn lzrP-tilrll0 Yl I YII/ PI a rocl.l de ti111YI11Y tie IR Rol/nbllCAv llvaman de R dtielpart dlelvna Jet .ry de ';'.".'14"' yu< op ,.cell I Snn k ,n,:isr. ,I ill. i"una "manllostaci6n aeuatiea on la rl P x del breve rn., u nnuncin P!ie" d elaH.lx el aeilent r a do In firma del Iralado bahla de San Francisco, Para pt"dlr j (plie 1 11ri;nunci0 senlirl Is: leases de eon(lolencia [IiUsdo UP &-led. to ell (lead! sit e"'anr n nltud Y de -1 aun" FAlrmonl!, PJr cad:., a V.r de la pQUe Ae lumen mr.dd anii'A A, Im" p ad l1,,.11 ds bond del G blernn. No habrA MA, madiflearlonn Prrtaclonra de stun ,,',n',,-IA o dCl Ja trUtid It ima a cl ass $ .El .seprho tie. Roluesr, in to a la ,. In, bi .s, Sabre yn, JI q laelllalm eAOrl}a unnlt of 111! \ cr rsan ae enlr" SAN FRANCISCO sepptlr"mbre 3. panL s perlorlial s prcgunlarnn a Ckrone. y Sralrlaiu Gee at de 1.q tads ra ",a mF iancin" )tu yY al tnteDZenu y vletd con el )r(e de It Arlrgaclbn bri"I IUnlled I F:1 ir.I aifl rte Paz cnnvocerP dei drpAl'la mPnl. do F.alatin d~ Frdrracinn IJanrnaI dr Tnbaladn a d fr, cr nu vs rnlalalero 61mMnTerro BW linen, K. Ci.YaId"r r, cal eomn ,I.pin 'he to mulil(irAda Mucha J Acheaon ae rntreVIst.H. ennrrn Azucaretus Emtho Suit Castillo. 1 p r Sup lecher stn dd0 presldeate Piro\dn" loo lldercr' tie dA do is. pequenn Alec(, y ,m Esl:Idcle Ii eldnx no tfenenGromyko antes del comlenzn de la 'ronstiluyo un., "r nida mani(rslace.u ,rem di .s r 'e ims. no sun rote. o Dembcata y larmUC n dohes' quo nn oaf An snlisfecha yr, "humor' Pura Mrs modlficacip-c nferenc:a, de duel., a In title diri. rc Ito .4u Ins Coale, exxin sacrifi. y deatac.do bombe( con In rerloccISn del trots it a. pea. El vOCerO renppndib one "y, or he Presidemr tie lI Republica d tin ties rconnmitus, per rso estan aqui, neon Term Martlnea, ++'br Una de rlloa toe et "C"' Achmad EI loci' eelinllisn nc n9,1.ce a eatablecido una norms al respecln' Carlos Pit. S r s. clue peril,,, ademA, Ae haeros Ins hacendanda lpleNa Catedral f -& -t ""'do mininro del Lxlerlor del todoa. taro ]us }:,tarts Un!dos Ilan sernalando qur "a Ina air., delega" Cl duel.; lox P a id nir del Srnn. dos y Ind on Itiffia .gaindo eae ech. la reset Mlaqueen hit deelanda que, adopla dr, In aclttud de 4ue loo Pill.es dos con queen!, Acheson se ha nd y de lan o que cortlrH6 Junto me reaerv., of drrecho de demanded inleresead .Iuvieror acslon de beeer trevlalado habiAn vsilado al secret.:es: ion mieCna I d el aepbrenrtnl an rvla" eunetu vale y ;k reparaeloites" au. propescivnep du+-nit el it. que rla de Eslad. nortcamencsn. par InlIingenue roCall 11 s a, Prr=idente d a a tonal. h anus antes Clue an (odd loo expected Acheson al Sl' lnmblfn can 1' aeba rrmplr6 en u ndn, ridn. Sin em elellva propia, de Foment., r t"nle, de In Con U Shirker minlslro de A6adlo quo Acheson tend mocha 1 "de acenn it, 7aa hajadnes e Cu. lox unbaj banns. doctor Dl go, of Mech. de ,IL, lop distintoe me y dLtiilsulda U. Relaelonea Exitriura de Hol ndo, Paisa lies Presentarnn, rout reflejado gust. en recibir a Gromvk of len de In Fedet~eiln Azuc.i vida s de l :t" d lurid. por 1. I.vtdlo 1. 1oLrA y Los hOUn losesell MUJl-Leto Intereapor lax 3q Pcasionrs rn que foe mo. .olicta una enlrev is'. numrrpsas Ftdei vuuus y S rj vi p d die d E n Su Ciisiiliu eon. edor nil en tra oot dos 00 ssn en repavurlones pan nos dilicado s:.lu durame Juliet y ngusl. l'a re encuenlran ," rsis I d d 1 ,ws. loll., l., tuJe= hie I kill, I P I P -. idrute Phu' .td i C pit f N I 1 II 1 i le, nern hi. Icuenle demntneeid", SSS ]pe.D00 iud a nd clue fuer n rtede esle anu delrgaclonrs de lies clue el,!,) d a el rce.rid I in h ., "1 C 5 t d Cut l I + 4 tralUa Tp,,d erto note careelndo" Pur Ia meenn. uases true ace la eon la I tl cion'. ,al bast p t -t : pp \ a e tmfail. John F 1 Dr cx 4oleo to did tie cho por Jos E ladua Und ] la i donde ,, du I II n I y del' la (7on" Poe T I Joh pain. F K(6 seer reJ.etDullesado en I cl adlu (arms this, i ,:tsih qur "soda na-Gran Bretana. India, Blrma } Yu-cadaver If' I d lid P I ti' du, yes d' I tl on rl tall de t" per. e exist! la pusibilidad 'r cabr r repoCi.n qur :c A Itatr:rr=edu en terms it seas ix r-lie-." I. insltacl Iris v al do ill Ili). Jn.u f.1 1, Im .,die n .1 f h d nor en .1',t" yet,' cnnslrucn". rsen I ira(Adn, u de IUmheeu slat' t N/ racJone a1 Japan inediante In menuP t China communist, China nac:ona I l," .tl .ad 1 J factor. 1 lac iualcri.a priml, Clue mobuirse ,,, It; ti a-do impertanla y Cores mrndional no Iuelml Intoms t auteill', (eau e-idu to d if" no d hlJOS. untuosldad quo rodeoproveen I I. naci.les reclamanles, tea part" del trv u deliniti 'a" > viladas. pr. fi[a Wtima republlca carrotIts de HOW. 7 SimonYouilRe, minL"lr. deFated In"' hash RUST. It,~ P rip.Cibn acts-look. A ores .e't Iadorrs. Durant! In -k tran"ba E. also dill-gIen, can(ereucc cute Acheaon due vie, Aunq nr, d rntperacion. Yoshida In(ara do. ronqul.tar .to. rn In Ca pill. Ani -tr I r a I,+da en j "r. Ir t a ).CZ.,. Nueruo mlximo remranee velnle mnulns, terra del I.,: Con es ".nlur+arinnea on el SAN FRANCISCO Sept. 3. iUni1 Salon do ,u, Pa rev P ddos dr 4 e It rl to mai I I., 1Na una 6 otmadda i lamento que habri dc ,!guise on(onto Iaa F,:lams Un"dos shore doe red.!-,la Pan v.na un cev se vl otnW k { : r L eonferrnol .tad eler-rily p VIA ; .lien,,.; la can(er"nia i? Pax nue sera Ina.-des de Iraba] dn a1 u1 CS y diri-cotes dot hlJOS, con j de ensenal lea rt cafaxL'able 77 de MerinoF La primer. batalla at espera Clue edl debate a tin diuu'>r de Una hors nora7, encarl{ad. .e d artnn pgr.eada ,.no de lax cinFUrada m-nana lhny marked en la sec( or RProlelaril. a=i Como number menu que Irene yue s F ue para 'fur Case "El PlrlutA .elSOr aurjs el mlerrnla cuando la delegaCuomo r dnit Marione, Clue estaran numentOad. IalGtmrderttda rn Mod Todd hactan merenlgrmamellmiiando a tm ghorarJapr .represem:Idas ere i .ueferencla con El primer min.,+1 Shigeru Y nPuex hest. el t:emrntel io de Collin fender =ICmprc of dcrech tre., tra" I exqulsltex y "nijvoenda ?arm firmer, hid., al ('into de n deleFacion, se it o'do se dio -oleos a ambns cab.j d s Iue turn adornada 1 11 ximadamenle. tai aiarurd de ad' Qulzds ounce hays h.bfdo Conte a.,, daveres, td, pa r hijo en 1 an De he q a hechn been Ios ono de lys sl je[e Ac delegacignes rencla deyaz cum. e ta. senlart is d tyd .demaa re (eon de {a fa I. Cruznntlienduve. t jado ". 't i red. el rub 6 mono de ,m its lAa nacionra repr0"entadas, preaentanles de I r -ones asislen,oliDar ro of moan En primer IuPat 1"r, In mayoria de tea roheb!anante e, tends -le Ios rectos dr Emilia S L ti-J ( del Esl d tr o onicr a mul I. alas hOutc comand nt tat t d u d pod r a as .r ,ell Arquti. la sea. A 011En el reFlamento Be dejerl p f c-lies Conte, enrina an:triores, donde', tumdad de nnblul has!: la ,!clan ode If. 'ffi Flnla" de Ratamenle Bien nclx:ao o que ion dole esluvieron irpresrnia lies numer.sas clausura de la Cealerrncla to en campatra our fuerras del Ejcr-Id h a d srnn demo. reradon hen yrnido aqui atirm r of naciones. el tratadi, lempre !lie Sor Ieit. tar uiie1 deate= y de ,s (colada v Io a prs,.rdar argumen",mulada .{r11"anle t:rnlnnrad.e debate. L. dis(nbod6v do lox alone., en. En In necr i de Colon. al darer duce., de nt enise ymcl.= Para .LL una n Iendlda r" a' tole sabre xu cunlenidu, arlicul W m l.'x1,.+ cin hstidorea. En Iii Conferee-, F:gue sr order, all..(tiro tu= hce -',utimeur aentla cupar el :Iu can Id coeudoa "}, srllcul. !Fund I R rr, Wood a lamabode. ""IA. pma "'J ion ,yue no SdP 1 slabs d Pr 1 e r S 11.1ill: r 4 es giandca del Ct. d do I.-IM t'e "'Creo ry:,e ablutdramo. 1 n s eon 1. loourns 61de lx na tendrt "ai ar. raver hall I la eel bur tempiu. hu taleDdla v "'A' rla neces+ri., Pura la tprobaci155 del ,tone der iota Srf re foe on' hasty exp~es it' la rn"ihcacfon del bee If PD SSF ed.ra,,un N. I d," Los tlabaJ tl I, I la .".r reRlemenlu l'porque In maj"or(e de In rue-sli6n dt "w.lin Pa of Alone!lratad s Cua=i: nin sera Cl billTrabajndore. Aruc:+rel n, OsPiPermdo ui n beC del coal sr dr,ue 1-1. encao I r' V .naclones alstintrs cr:;rsn In(Ner ader". I a desp"1"l, del de V,"nezuela. r lbern, que ~ hies a nombre de h,-n =rnlr u 11 1 Fad p"nbann de lieupldamenlr sU lebnr' d'Ja Mr. Youn" J-Pdn sears ruA de que no mSe ,gene a tendidn uue rl primer Ill F drracidn de TrabaJadorrp dr inn clue scr p r I r t J-Par i .l, gee. ha alto cnligndr pot In rRreaibre en minute onto .W Cho del obs6rile, sen rd crce quo lien 'Cu. svpearl H arbrr en ,,ianin role! on Alf. sell lCi. qu e pour:. Frrrl.r A su pad.clor Manuclt .4c As Varnn a. of e -Our purdah r +,idicar rl nnmbrr MAernla. -I' get). eneael ear-11-111SmileAaeeY Diaz haci" oe Poaiblrmrnle Inl n de 1-1ellg.r el t-neat., pnrq:,e el mipmn es trio on S.u France r., seria el de lprepentanle Rude Igo Lominclar, qur I,,la, seer crlumniado. peen hny .ato 0 (inert(e die fill entrails on el.lempla de brae's de -e padrino, el aenadnr de 1. Rrpbbllc p SScedlnlfrnle em olexnd. Idetleas dr sumamenlc rlt Menlo con of s'encldn,_ ronq Biala :ae amip o:' !idle 1 s Palenhabin a nombre de In Camara 1' rl tan rrsp :h pteorlto., rladn 1' quend. de todos Jos .,o. enittcbaadt an Sint Fern Martine Lilibusterlsmn" antes de quo Be to. on comp.,uis Co. oat fail., Ioscias alig6as. ell sssssss n Ins ospe"I Presidents d Republic. dnci nr cuoann: padre del novia. p R tr.lados de ,Paz. ,has anbr, rl cu'sr, Ilfur. de in ex"j Carlos Pri S era=. quo pnnunris PalabnR del Dr. Manuel A. de de ">ti .I -fire a r,,,a e. re lament. de enuujJe bludadz eh NnntuaAntonio Dlarte Alfonso y rydela y MnrIA-Antonia FPraC. GnrLa deegaatun de Rusts, praidldo EI Lrrrlade consla en loll de xNn panaion e"onoitea lap-mesa y Acep" eae siguientea 4as"^ras. 1'aron 'Cuhan.a El Prraidenle del Senadn, doctor idq Ile broehe die bri!,Joan. ela; Viols Gonzalez; MCI Garlalpor of m:rnah"o Uipalalo de Relaclo-i mil palabewt aproximadamenle. T ee-.;t o ndo lies lesh'ccuniea im pueslas par r nee Extencrrp, Andrei A Gromykol ne morelo no solo o" lout dice, el lnlado de Pazi, tan':. Como so% ter-I "Una ,mponrtut manifestacino de Manuel A. de Verona, ha esecho un tatalllar. Lucia umLoly BUnz de Duarte; of tie Enn Magdalena Uset; Carldsd 'MCndoza: Permanci:ld hey ,ectulda, en silenclo, sin. lamblen par ;o qur no dice. Minos on reseal. duel. ha side e: acppelto de Sun Cas txtenso articuI lltuledo "MI Trbu. nolo !t Davis tun ele aale Juan y Martinet, Antonio Alvarez Jules Monies Father Corder.; MarLos funi"itna,:os lurleamericand lio. Los obrcrug de tied., lvs aeNam", to memorial del eider de Ios oUre-rtil de of alaaer -No lvare as die el dollar Anlo" the Vllla6n; Raquel Vlllaqul de Cruz on In mmal6u qur.::.Iqull do en Alin urel tnlado nq to menclona aIRUn. ,.,, Como tambee y W un luraar .nct.Tscoao. d. a Veinle millaa de;! dlcen qur no hay urn cl0n n gran parse de cocos azucarerd EPUIIO Sort Castillo, I. nave., of conllu ndujo elhula No Al del area Bur, Mre Ma !Jdbn;een. of de Level Cottv Dlut oia of y au Otero; M eepao anuel tai doctor tor Jr; Samuel ---H. San especifens ass, tar y dst Per n m he lllrl al causaJde-aIds .!carne S ushlda ode prpcu-IIgnos Y hacendado Ios mtsmos con en quo Mace un brilliant panegiricO La tin ear Coo""','I o que q, era depro. I. p it marten in Iaa mss IarCan del eider n1da. deslacando ]u alt. Y l.s co,., coa habrd Cie o der Pon el rnrmarae' 4e ode nea"upetonh a eelUquelafar-a proof refl., dente dal Ayunnml~nto Penanlndez; Francisco Pereira aeeiora q".te pondrdn en Juepo elel guna R erns16. enure Iaa naclanea rt que In did dillcllea contreversla, vinier.n ai is clove dot, d Pac(tl "u. EI doeul"lenlo cannonIa Sin emhr.r ,'~ se ,rr cuAlidades de luchador que "no solo taor Bernardino Avenel CIA Jacllta M4ndez; Xloman y 1!,.j.hcmpn d'" l ncinn .d6 la conleren"velntlaletc Ndusulae q:,r sea ru an a' nocer aumelt:,' v rule Inlencipke r.U, ,(ctrl. Mollie! sllpp supererae rn su condfcloPe.; de 1r U matly deBOma, Von ; sl cal) Jilin Jefr 1 Poilels, mincltc Garay; punlerslnno Tr lay y g p duraiiie su in-u-1,11 reunion con t."BmurloonieCastile. Iue tin tie. n, luchnaAllele Dias Alto. Use Dlu Terrific. y of syudante Senors Raquel Cruz do 'rnay; doclur cia. Su termno call frJadu Para of on Selo ^vL11LIN. prMelpnla, que son vide, slno que al verve on ven.aJa adrtru t.nJuntamante de la Bexta DIV1Alon c pllin Pablo PeiYO OailzAln. y ae0arn El" II Pue" paba a., Caen la cer-oni. de 1. Items IoI slgguinn:es: ,,es eecrelu",o 'y ,dr 1'.,t a"'u Dean Ache-tor. q, (,C" dedic,. Ind.~ lot, Mora, de su sabre sus rompnacros se enlread rntrra de 1. eenlrmnla Petition Valdh"'et tenltnte snclsro bid; eeflarn Nles'cl, Marstt-a de PR. del lnhidn, PAZ: L. rtu"rin Irrrinara porn Je" rule cirr"Ilosli l ,'Ida A 1:1 drfrnsi. dC Ios fret-.I., tusabre x In (urea de luchar par Pow Pits Y ael' tenlente ranjGo LlllrTrM, Lardn Aeaurlla Virginia Padrdrt; doeEn cirr'"hi Ir o Ili i he tech, pan r I el le "rile r i que el test,, a nPOn ese ae .':'it,cla".Unl vlln ^ A, aide u^ to tameo I 1 qlie Ix citrallun de I. ,rit gorl d d de Inc d. enure eI sl rsPrrro cn ri u d encup. rson ,r e. 77twm'so, BreaTe Marto Reya mills ce Dia, OulGore: e1 do Rourlrl. Mier; Ang Odd I'Arn, F. rrx, Hilda R Raai'm sa Peerr,. 0aI 1 Inv laPa no"ade r-de c n rvac ir ti i.l nnrle.me" Ina hur.t,",. qur Ir u"RU rr llrrc el doctor Varnn. en ue. d IUmas, lotion P A her M do if oa Cnidna y el Japdn fur ado .n enloneer. noes ain!"nlr, du ea Clue man Ire .)mnn via n dio dItnuc=i ur. to hello treb.Jo a IA Inbor prolli v.a yr, p lotion Porte; Emlll no Berbera, Elvl" Ids Ion plan for qur lie locarnn ruandolaua JAI-. met rnP.lllail ir. iicana IA hen ""(,.nir, .nir la Inlgiminiaa r nduct. e Sur, Castillo coma tell ntxntn v Ana Lllla Vlllnr Rlvadulla; HIInIf IrnclM1 .tar = ,"i IA cnnlrren -I' cn a IA Cam+ra v to-in. ca nn D.mM de H~nir l n POndlella de CSmlIx i: noa.rllae All. burin A ComcrM 1" 9ra. RdsA FrPlm. intnllt:o JnnonAp. Shlarru TERRITORIO: .Ixp61, e, deap.)Adn rl., Pre r, i abr, Ir sho a he, of Juexn a lia rr azuni er.n d Ll,,,nlagoeco do r d r; Ala lidrun nltandn lan rMorllu Wdla. Go. rl. Ye4nlda Dl.a; R,.( Iwrn; Flocrce; Olrmenle RonR; RCInAilln rlnr-layrlmnhldAt.,hepn ., n. d el tooling. Al "rcredt nu ImperI in A de ll, ulil.nrnmydsre dIe .s1our al ReA Irair.Pa it,. 1" ""aRandn noviedp-,-,,,I'. -su aid. 5 't -ech .,III, Ur,,, rearr rninlmir=nn ,.sea;, Ir" I((PueRtnlraadndr, el litl rmn. rr dcsa dlrtgepanle rerlda prale"t eom a.to. rrro tin rrncld Chlyea y ,ranrA 2;ol6 Ac' 0: rla: alms RndrlNUrc HYUiIn nrpu Y dererll.ea eomn nmlFn rntrn~.blr, csooAn it mar111d, inn un lrrla; Vlel.r V lerlo; Demin n tie P. nra.rR Claim L. OsnsUt; Jnrcr L. Co. led tie Cato nn; dr sus Insla;ac1 nertlci' El niln"", n +,rin Yn=hid. poet! on Clue fur idle in claw nbrcr:, n de Cable .bnamr. Innthirn r la R I"iihlira Padre Clem Plar y cludadano a queeY r. Ar rncaJr ran ppe" Altar; Juan r Itaf ol ArIRn Did?.; Penaln s" n lIrA F3 sfl nxa Arens darter SEGURID:\D: Ell rare r.plluln,, prr ryue n"+rnvrr hr It, Pnrtunidad. AI ." 03 ran -Axiegn N ,Irfr del E.IA" Padre ap hnndamrnle IaA cuc.1! ctfsrlb4 de Lul den Onrben; doctor J I PArti Ariu; VIrpllln Cucrvn 'sraora DrrliyVtl I1CI'llGGulzd of mss unurnu at tnln"I Pranuncivr an ducursn role I" sr6n it r>hilt vrn du C I Uxnd.s lanlon Illinois Clue do nlRUn mod. se re(le" .Juan IIII.Uu Dniffs 4, ved, pdcc. R'' Marln Antonio ttlve:n ,do de dn, lo.,Ja;,re Capntl)inle en to neon do clAUaul n. latn nxi In rnPUefoa Ir.haJadnrrs. Vu, inn. eve hombres y rcn n Ins mclorrA rondlcf.nra de vlma 111110 for Il Itiloolds Cliffs roan Ae 1'M y AIIA II Up, DI.IIn Y MIirI Ali. 11 r A IaIICe of a redo in'rmo novlbllcli [ire, is rwldl.lma clad con lies ,rtll,~tc, r Allada tile p mujeres del Pucbu hall quendn !star! do del Pueblo cub no". it de '"rin for tide annd mu: doctor Elrem Fr rInnl.I Rcyrn ttlvern; 110--tor B Iv -de calerllti:Qr ill nlpt:n do .clo del "And" OublPda y anD hechn able C(.11 Ealadcx Unldoel Para "Imp In largo de ,its calla Para demos. al Nanallta OI F Lax. y a ek n. allsmo Morro' contra tear ,.it so prr, ncia que cl Pueblo till; Vicente Death: Dominso ao Cobra. i.; "Or Ana T. elm VeIll11 ddd ArIAA AeOnra Vlrt tides Ca. ." quo eelactol'eu tropes on Jspd 'am EL DIA y arAorn Leilcla Loa nests lnmblfn eonvlanen "aldticos. Cub std or 453 MUERTOS EN E. U. fe an t0m0 to; Carlos die la VANS Olart ValenU" Da Motif l d, rVo u lnLeffler, : fl[ y sell J D^ Postur nrclon II ta Ito a (;olio. de au Ohre, DEL TRABAJO in 4e la 4 a oar; William O. }Iaa ne Jd4 Atladln; on revolver paclffeornenle lu dlapuCaN.du a hag. el recuento de de lad, ttn erea" N m Ntlllde Ol1eCS' RtlhlO; docldr Ar" TAIPFII, Fotmdu, Sc 1 .(UPI. NEW YORK, ae bombe! 3. CUM. pMar Juana Ab ,r rte arnNUlna; lox taro Ar. is Tirrn A"AOra 11111o Cuer. y INS Internsclonaler led.)Cuolquler tnilnda de Paz J,IS vita do Sort, xc tech quit obluv ell rr lode-La Ill Celrbrd hay el Dix .de Imo 1. I pY111" 1 r )' CWUBULA9 I'OLITICAg Y ECO" Von IDS tr S a di quo el, tlecir Ilprll era ill a Aurtno IMVIn, Vn; Ju n 11. ,le Is Terre ,r w1fors: GANONICAE 1 41 1 41 Vale ICA a CO Penh uv aea r rai. en Snn z a purl. DS t title ,bluvu Pura Cuba. Y Nnclanal collin tie eba Jou7Era Dix 1 4trof Yall~, yu praannt enor Pe del Cal r. Cattle rl Cnr" YCllla car 1'orllrrra Anion; JIInI, Rllfirl" Pont, oful "A de after o Ill tillla n -Inn ,UVil bnJo. Pera la el muorte nOYie, Is ImrrMenla a Ilavl 41'ar ) del Iralndo, lop p utterer e cam rorill ncre Ins pnlnbrnp ducca Pre nn, I urn nnanPp; ,11I 1, Ju InS"In. de P D CIOIIaIIAI n. pr ll .lee una "k -EI lutal do "an es par accldentea .PAnYN; all hiJa I'Prlgtlll C(nlp g 1 y melon "a ,ulr la rarma que c" tl ir it rIl iyuirtn x me n .1-11-II., de i j' .eMYA OINn ANIIIrrrlll l'e(n pA I'A. clop ^rll, reetll ,"I' rev uerl rl Arc. ti ivt i.enu dI At cl ;ride lst lurnias (III-1, el tin in'n a tau hl d ~u ndn If YY tualmente Irv rl cnmrrrlo exlerlor, L" declul ocean drrix il6e Ilu reinAd" erx de 7 luta 1. Y 1J IZle.la. Y arMir.; Ilolnad. It~qur; to, LuPro: drx:l nl"en Clrurtro Ilalrl" {{ nu, .Inn t, nh.iudm ra yue nrrJlc t"m nr /6tv y 1'.) I Altar I.Y~r, Itl" dn~IuY "1'obPll.1 111.10111" 1101 llnyo; Ilrn Ilnmllr, Y Antonio Ilmh'I[urr I'ROPIEI)7all" En Valli acclAn, 411. !lanes .r,.ialcs run r: Jrpdn. aeon, Iua I ,n feel er IJu hr,,-in la d,"-4a x. ni. I la" IUgal" luqr, IIrr I dnclul' AVmi liubaln 1, Mar Il smm 1 Inc; Aldo Pander Node Cn!n: Marl. m"ntenldo, dn:ln rue earl lr-IUAo" en Iruu de .ux It ,I,. as {rind. mrr EI tntnl it, i ,rrlnr Pnr sca"Idenlr" AI. n Pnr Nnn Ae Ire mAA O.: 1,1 1 P e.; Pin nrIA Cnhf" Drn .of to 'IIe uncu'dtlo rnvA. sir nlenrael ,Ire Ar "RI Jinn 111(;' i I"w L; Lu1. Oolin.brpr.; Soifer AIINPI Ill,. RlvrriAv ,.tile Mnl"nlrs; Lrnnnrrlu 11+1',1 do, J Mi! tune. Ild;rrrlamrnle, re" forma IgrilN AfrrealA ins rrl.clnnr llrp d t nl "n r JOI. In y prams Olax Itnlt lgurr" title l !oleo Chinn ,r Inpun iinm bar tl Ilrvar rill, li ti. 1 it I +n debi d3 a In. srrl'rnU l. IrNI ail. rant., .ahem~ Kate its Jamaica. In Fault.d do Clenclu Socials y poncho Public., or hall ,o6,,-d. 'Mientru tool., f presidents TntI Jos Premlos; de IDS Cualro ui y Mario ulrA' Yl RI pall ra Para In mane-que DsrLb de Wuhlnpton par p provlnca de pen Id Alan 20 Y 22 de 5-ptlembre del Mo "ettlel, A Igo 3 p.nl" ,,I of 1 via oeree a la agraclada, da'a 11. 1. (1NN Cl .ldepDrendS wl.menlr dr run. edifice. 'Gnnzllez L.Utn'. P ra venir e l clu.I to lhrn/."Idn Cen Ali mayor daivlnelAn hied. at None, quel dad-h bla terminado de prcpar.r el dpi vole.; .1 Jun 4, Funds Inner In tr.yel.rln doom!' LA I{AbAnn, Axe.l. an de lost, direunn quo Pr nunciRra maeno. LAS PERSONAS tar UPrmilie Joeddhl hnehr, e rce 'lie -1 Frealdenle Inlarri QUE TENGAN SONGS PREMIADOS DEBEN PASHA POR L OFICi54 IIn Raf-rl R"nlaa Jinii y rcrndndes, ipnb8ro c le .Iluacfon Iniern.H.P.l v ,u PRINCIPAL DEL PLAN( Eelaseoain No. 902, .squlna o Nueva dal Pllar, a neogme A noel W ,Pr dal el 1110 Milli-, r"p IUn 4e tjaib-l"" I Director, relwlAn eon of Inl-d. do n x suit prelRis. hr, Clonallea; die D too or. of J Pdn. Eef" as biers Inform d.# at. Pngina 23 DIARIO DE LA MARINA .-Maries, 4 dle Septiernbre de 19,51

PAGE 24

Pigins 24 DIARIO DE LA MARINA.-MVartes, 4 de Septiesobre de 1951. C1asificados M AL INAREN ASANU N C IO SC LA S IF ICGAD OS D E JL T IM A H OlRA 058P08TA911Afl fi3r .531lo.5Mdic:RasaM055.5551VI-I C OMP RA S REPARACIONES V E NTA S V ENT AS V 'N T AS VE N TA S aTU SIO LOS LOOPS U cae MsfIIl y se5ora'14,e850-; SI _____________ A .11M A= 7.143 .ojooM 0.0010,doctorPedro Sin9 CASAS 42 MUELU Y PIINIJAS 49 CASAS 48 CASA3 48 CASA 48 CASA3 -Chet n500 n 55181 Or s ls C.To1.PWPaSO,55 81158V0E.ND.A08 11881 9188.9815 8A M ONOUTICA IN0 Y37034 58q11*14 111s13 una38 are a. 8 0tO9.IS. r.-, e 13ee3.-951 rren; doctor R 565050135i1y 8 o v.rt e, 11 11++ ua h di d d o11.8 l 8.8. .nao .e S" .18UW Lute " .381. 11.330183 oria lim~s; Ootor 5Raul Sirrran so Id. le ipldi nf e-xu.e, oq~ vua aste '' n51 0.r ,VboS, .1.H8a 9.baa n wrn.-. roo n. nr. re35l3 ar.90918, w * .erarmuet io is a N W M Qultans.; 55sgs1 Crrllo y Araoe ..d ., 500 flam11 are. 53. Wet. W55 .141.11 t~. 85437+ l [ ve so stas _____________ IOe" 1ave A6 IY V.I56.Ramipeso; Jwt4 ValsI 11 0.151.9.6 .n-leer--eS RI9V. i v rw n'a -.I-tso 0 J1-95 9 45P 6 2 0c8. ~ ASA 538883. VACIA: NONoU0lcA. 'do,1Foe ysenbr. 5185 O CZaa; no8I. R3 .833814.538 *91l. 8138 3 3515 le-8 Al8 ater 8 _______peral_____________ oper0.84380 CO-174Sr.tttyi. 8155,115; IUWermO O 04811; 7111511111 ESTAMOS INTERESAD(95 ale ,no, l F,. 55 e .3181 .8118 do8. .cd d csresrcbeldo c d cmarclflao. 91335 .105I. 18.81, d[ o"de coaedo, osga -.--Arman5do Dkr Bravao:ctor183 038100runa con.retcra 1sortt1, 1853650 1um. n~d.55-424 d~nrdr ogao-dndeOrdrclpaa.g.n :hl.'kcr. uew u6w rw -al o attra _.-.,:1_. ._.-1423 -_l ,' Wet 1l. Ws, o1888. r yS&1815l18P.305 iSeora 0501555 Moni Chita, con motor -4e ganlit.Las operotooss orecidas Ld opmreonooo sok dos j8-3.s8 1388w034o o1p r o~ frcd E TtR O HOY ro; 5M.35. Rodrigo.3 llo: d~oor n. Puedenro irgfrne alSr. V NT S parotm bos r del Coloslo par zlstbro. del Coj.e 08 po.ml-w-tre d1 Coeqi FA it M A C I A 0H1er3nand relO .Tores.r 19114.Uoro i~t 'do.']oPropledod tztinob1s. de lo Prop1.dod lomuoeble, AG POEH itoPosdd ttab 1318ds;. rsl .OoI. Habn. ieco omoorqroso from t mye osm,.83.8 0,0Vado ofracas to major .qoroolo 5054NA ull08 L 30.3 Wodo 14s015ln; C.3s+d M.5rlin; CS3 o '48.ao mnl.Daer amia /~te vno 4 tr ~elau5 361 y C F 9093 'No 50.308 Mo aum y 5511101r5'Uo.D-265.15.3353 W sxdOr ~uD0Aanaew 2r 4l 3103W. Ved do103 Pap. ElnaMae:Hilda ro 531 esl; 388. 08891 9300OSella I 0ars.08.14 d .ool38 14 388181 30. Vedodo 1o t.4 an ,.nDe o m o965de89Pula Arlin.; 045717 MUEBLES -PRENDAS 881315l3370-do581808.81., tl, 0iu3.1 _____-eal____uao__.I,.____ ______71-___ *1CAA 0.03 oa n LA q 53,8;Osa matne el, ;Jom13, 1303.084 71x. Pr31 15,100. CS A ARENTA, $t0,000 ESQUINA EN 5K do .l 3 3met.38w55w.38 91 38 8tr. 033eo. 711.h,0 .18.11.88, 33 830501r 308.8 8111b P13r; 0181130.0 38588 3801858.8 eG104 080 E pe 1'9S C8 ole. 40 .8111. 551 .1.10183No. 8 P1 t 5.9. .8 819. 8 r s0 nt,0 98.0555 3.s .1 80165 809. 638801val: 984138, r .B14 .arts 3803103 .less 88,351933, co------fit"010 51 l8 Q1I03. I 5. 11.01-W,5, 0. .50, 5co-. -.3321.1.5 6 Carli5935 II 1531n09del 0118.I3 55931883 51389"8.33955533555505a 5933~ 5905Rent-4388.31-9 81883, 81353. e50303 55838981. r0st eH'Y DE TURNO na 11~n :1tie 8l1._08r I.u.In 1 0. a:ets ce., ~~~318300. Informs: 919 88.1 58$ .trntt69 9 S.784.85088.4Y1. 89 5833113. 98r38008 8050 AamcaDR.GL r odesOluso dro 43341150: Z35I5 u419a7'sveCMPRO pTAeos 838360. 3L T.Nme. 50038803. b -.cte0,093r r11e3,13 1.9 a mn 81e'a8. o3." I a .Do 08ol 5AT 810871908,o Tes 81.338. 1098,1f[13 E T Or ,nmr.' en s 2p 4eod. 8013 1118.I 013501 1013 143 31553 Cw 3. 83 813. 51958 d.11 .a t. de18 98100x3d0.0. 10311315 17 Y 7 -.5300l39a0lll"0. 080hil83 13ewo. s-,Jan. 81538 58059510 0813 03003 .305884 n; rl an do llor1 Her-Oo 5 8301.843,75 9. 0 1 .17-8.09 'l. wn5059. 0r.338.D170-, 9l589013 SEYC~m ALS?350.08P e .8.8o .D~ 1 7401 8.0.1397-49.9 Fa.022 t a -A 0.G64 -t1e0 Ro088 g3 ed e 8 r ontop r8o 1113-8. 81838518al,0,319.,tp01115c.,A31-,U10801115 I 5004 9de lvaez e l/Camo; 419700883. 9035PIANOS 191.9S0. AVAC8dAp 30t.LA PROPIEDADy0hft.35 U3V. 8508.,O.14o.53l010010, kA9A 9380.08)108. i -4 0t.03 01801310ra de mW.185009p0k8.383358 81110l08 85059, 5015038 3.h10 55. Por55u5 01.1053. 23 *alto 12 y 14 V___ d__ doctor 00813 100Cli ;atic doctor A88315.5.3. L4 .43r10 san8 .0351181059s l~o. 0831183 .33H 838 .met45183 35. .30, 5 3510 i~fo 353,5. 0 50m03e9, 33818830 ee l s 111 7.50 153 __ __ 010 39059 051slbSl ltu. 00. 839,80. 8130 3 1351. 93, 13-0. 593.t938 98. 108" 3 mone Rver;8dcto50103 00r~n .D00-111 -3 7S.85 9.811388 17 N 0.8{0 .oo 884 00doctor El i .NII.051100-0880 01111188c 008, 31398 3988. .8 .053 3191 clt 38 01n1 poetaau-.ISY d b o sumto atm yo, -1.8 CHALET 09 8/ 8,55 30 __ __ __ __ -5_0_5-Ca 0ps: 5on835onix.1.; Os laoI .i --L, 'r' 18r 98 Clumb09038 8 3888-.7979880 despom.sobdft Senaeola 3mon Pu t ..0eft 71=fn, ,ll. Reyes m 13 4.81 tie M o nti E.11 ve010 o7 P r58eto 5 P a m M 0 ;ar -1 D -7I9 I 9 3 -17 -1195 5 ic uo P latu rO u b 9 .308 -. 3 7 4 8 -1. L a N o p l 8 8 1 8 a s5 0 lq u de l r dr I p i d a d a sl o d e ," 35,$.83130les .n .8039 0 N -173,1 8 9 4 7 I e e88.oa o ~ l z r n 1 -335080 5183801 I Mi) Mt J ; 1 11300113Oil; 5T3ms 3ure. w038.915 .01851D338 -8101 l nm d .50vl:r-e -x1 -. B N E SO L05509-85813C05 580811803018330500511130~ 0137.104 1d8.ed, y8P8u 087100 11. 15815 o ea lriuodaems-u a.--. 31.8103081.180098 60 0488.0 3 837 Snt Ots o o nt10;on 3.035O I-oi 0140853 1010.o951 0,18. s o a138, uO1e,1D 5,1N0o1 9lo11I s sidoi, dbcaw8089505la9o5k4I0. 0.9131s7,45538.on 309 89 0.199881 10 R am~on P304esa 330Law:RaalA110 38,J1un.o08155938308,c88913. 80t., 7 EV hEu-ned.VAcIA $1,60.0 .07ar Ja Roogsum: Juan030388, 81 .1 .os. U 133, 1503308 6.n,5"18 seo9088 Pu14: 0eu .1140. Di-' 81.010:0.1118 133583 053 35 0 081. 0.38-13-953,9 0800 .0848 08.SOO8CA. .nENIA $in.terama Of381.3 4 381098 30009 9 8o.n53a3 01100OIIAng0el 0430o pssVaacz o -sdys Its rebie u .dewp.o. 011819,no M876.B-80 101033 881y170 LI f .MPR RO A 11. c.0.30 .0 1-1 4 743VENT A S -VdEN uhT tltA boross .o ole dsoS3d33.s o p.r e. 08888 0438a8m4994c 1I I ml 800001 83.05Jr.100008188a1t.;1Merage. No Venda .ant. I _m__ a __a__I s -_-__ _ _ _qale a__ _ _ _137 d u l V ePO -o s -e n ra83 0 1 8 3 d a3D84 317-5 O NTp110 I 1CA S A 1 7 1 8 .4 8 -9 C ABua n dlse a 1o n53. 03.8783Tj on-3 8 0 9 .d e 309 3 .8A9 .I r.0 70 P03 3 9 .3 8 3 8 8 9 3 1 8 3 8 .3 A ~ 1LA M r 6 n 1r 1 dud co l b o y se Altr_)-_ _ _ _ _ _ __,_e_-1'_ _ _ _ __1. 1_ _e31 ArO.1 ). A BR HA M LI CO LN D-14][0-d-3sA: A -lI G ,,.n"o; 800 ______dodme clan: p6 Av _