Citation
Diario de la marina

Material Information

Title:
Diario de la marina
Publisher:
[s.n.] ( Habana )
Publication Date:
Language:
Spanish

Subjects

Genre:
newspaper ( sobekcm )

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Holding Location:
University of Florida
Rights Management:
The University of Florida George A. Smathers Libraries respect the intellectual property rights of others and do not claim any copyright interest in this item. This item may be protected by copyright but is made available here under a claim of fair use (17 U.S.C. §107) for non-profit research and educational purposes. Users of this work have responsibility for determining copyright status prior to reusing, publishing or reproducing this item for purposes other than what is allowed by fair use or other copyright exemptions. Any reuse of this item in excess of fair use or other copyright exemptions requires permission of the copyright holder. The Smathers Libraries would like to learn more about this item and invite individuals or organizations to contact Digital Services (UFDC@uflib.ufl.edu) with any additional information they can provide.
Resource Identifier:
1915261 ( ALEPH )
11968619 ( OCLC )

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text
lp', ',.. -1 I -1 I,
I I .. ",
.1,4_ _- .1, ol
I ;,
"'El periodismo es en 10 exter. I e 119 afios id servicio de los -, 1
no una profesi6n, en In intern I reses generalles y. perinan= ,
I
I un sacerdocio". DIAR10 DE LA, MARINA de Inj'it"i6la.
11 11
Pepin Rivere I 1': DE( N P CVBA' -- - -- -, --- ,,, ,". -, .1-!!M .A-.
I I PF, LA PRE ,
_ :,, I .. I .
- n I I -, .. J'e 1;6 h , I _% L I
I =!es, 22 de Agoist .4 a o; Santa Ant..; I
Aft. OUX.-NAmern i6O joa_ ijUa,.'-* 04 .!,,I Sist-rintil- PRECIO-95 CENTAV08 I
11 ik 11 fit 1 1;r --, -.C; I I I I 1. I
I I '' I , ,- 15 '. I I . . V : I I
n D U
ANT EL TRATA A 14 ENTi RRA
"W o ', A ; 4_1 ; 'T INGLA
AUMNTA EL PE i I '' ,
, r : .. -1 11 I 4 P Z : -- 11.
., I I I I
- Jr., m rj
, .,,',,"._. 1, .. 11 ". co f N.;_w I I .
" ,_ 11j I "I
_111-_:_4.. ; '_ I
-1, I~ Si usc ATUM 14 MAN
SOBRE LA POS , T'" -1 ', ri e-ld pai i 'e, IN .1
I , i4icow I, I I % .11 ". .1 ', I .,
* ou %11 I :I;w T
, .'T-_.!.%',S -, I ;1
.. ,,, I's musits'' arru" I A CE t P.-F
._ :: u -a eta; Pekfn adw rte que Iii
DEL ACUERD COREA I I Ir IROLE01
,.- flrfn(4'se d In guArra
10 i I ,
If "_. I I I *) I-
' 4; '-, / .
1".. I con China y ej, soviet ,.1 .... I Inial I.. I... I "I ..: antincia que el'Gobierno de IS.
)!ti--F 4m,
Nam 11 rechaza por anticil Rd' neCta de oo ... AP po se I I
. a fr., A:! .. i ,,.: TOKiO'-.9o;7.iF'UoL. L.
to "' consider
AHadog sobre el 11roteo en c 1[111123 jefe de Un .: China CCMUqJl rflo al Japim I el desenib;xo de tro.pas en

.:. JA f :- .. 6, %ftwi. "" 1 .,,,I .
grupo comunista. Lois Aliadiai lo creen obra.roja .. , 4# .-"n. *,- NW ,qi
47'reaft .:. Ll!.. _.Jluedc o;* r Ia. g4erra con Rusits
, d's do in -, .i I is Be 11 I Agins.
.- ti-, 14 ""',
I -, r - , ., 1; V Fj i
.1 I . 1 I I fifties al k AN LOS TECNI S INGLESF8
RAY DISCREPANCIAS ... .1 WC24 ofirbs4i, .= "
. r 0. '- Con NECE
CIHNO-NORCOREANAS P"Ozi.sov.
, ) it ; 0, ."100
L' I oil= rw geor-'aaaltra Over '- V
.. so '. .. .1 12 1
*,*.;.. a I L ;.. -_ _j _.
- 11 I U;,jts;iO do, Pakin IJ4 j "ki ;
ctfia ara buscar 51 I itie. grav. Isto C: r I "e irdico; w oel
S1 1racasta Ia subcomisi6n que a p .. I jp; fip Vr: j ri!!Cc, Z 7 1"! 0 00
some 4 I I Pule. W L ,
yo a "Is _1 i q W .ctfi -de Ianue", n
I a control ci enomia. es" e manot do ''
unit uena linea pars el armisticio., se reanudari I 11 . i I w I
... I, .1 I. I tr
, I .. .. 1. I ,. "
Ia gueria. Un moment crucial.en Ia conferencia : I ;... a ,
.. ..:,;. .V'A. !;,,!. g, CON a
.. ill.desti .ft g: )or brillini I Was 'confu o que nuical el, problewit
I I .j, I F b -1 1 I '. I Poo I a!" ul.da fif I I .
,. I.. I :. .. leenti on 1,11kan,"wkw: ,- .Jfi, I I I 1, I JM T RAN -'goffto 21 (AP) to
,I= Ca ca, .gazt- 22_.(Mi6r- 11 P" I
Car : JamreVa;:ron La "rilime I h I
* & I ,
. el I .1. a I Solle, firms
on 1 4.,tfi .. ... ,. % on, .T4 T= i,,iZ-,
Anticigadameril,, Niega el eihajador 1. ; I I ".. -_'. ; ;&. -, .11.1t. ',,d al
. klm $ It I a dot- a ff"o n, f.-.= =
tiodo I I Ia t i I:h"
I I "I P I I degh, or at ma .I Pan an diffig
can un _Im'=!A d' aCnJLIU 2 11 10'cN;Z* idfirn ca I Z I as, clip a of I oxi no, am a Is ill
eanx neutral", pitsentandoMach In. I I ,1 deal elj n. Us 1_ ,,Cuen opuests bri Ia a par toonsdo
Petit. "ad ado la'versio'ln. a.- I I __ an q.. I.; f re, esen
una se do u J. -un "lea do ha. I I .. to Alto pare ill jall dos In ne .
be' ,,dfLTarnpa I ,visposis 4. Priori bar. Jatidu t U.1da. pi nrttdo celebrari 11 1, 1.4ridne di,.to contest.de In I El toasted. de Varealleit 66 m Ja buy.b. at non. ., I _,u' "b1g I.. -4ritinica conal7, primers. I W ".."2WIM.1a a llama o-JEJ10111a, y battle Mr. A it a' min bliefts titan conference Paz it MeCarrin
U. .11ado rapbC6 O'Conor -- ,-J--"b lor .-a iii, da. mabal & ,lo = Creeciirs qu a .. em jera at dome arc. =
, i-Rtmw,;w- t -:,e.t,.,IJ ,..k"r,_ 14'"011% it&". li hITia Jap6a an So. Fr., Ir on AJuM Vrft.i ,. 11 T -- --- 'L
-to 1. ob.Urads posture of I I .1 pueblo 4a Tnl.s ,C-prenibfi '.que Una dortionde me encuen n
12 "os = azeaja Can ves, train coil t ,,, ,,-_ ---- -1 id robin W ::
, _-, Aps" da.lariiiiin Pernitte do pe so -it
. yx d ...
verni I .1, ,,, I, 11 .. I t _., :, S.A611. ifittaii ... el deI rtlend. to. V al get
-: .Y I --1-0. ".., ''I 11 .. ... q .. rumo. Ca, up. ,maciiii; do 1.1%413=
ties de armbtic]N = .nl No hat alberjue en Cubs ,,,-,- I I t-, do gUerra.contra esms dos pauses. ..
La nanudati6m do I.. guerm v I I ,,, tjwl
tan aricalm in PI -. t I Crearnoz qua despirim de Ia conclusl6m -I- -.a 'a"a -via,
I- ra 250 mill 'extranjerOmms ...... 1:7 que ha oido secutestrado ,, PP. ?gn X, I de
. jL v. _Pel I 0 )
d dw do Car- do .... 14 Arno' de Is pazepama- -.--.--- w. ----- I Pais fuese 114:01- .Uw sZC6 ... .: E,
eiFg M I I _- ... I I sims" do flucces, aintre cabcs due palzei'y-eli Tirade 1. Ill p7at In de una louvers. "-d
: : __, o. ban, do 1. rim. .- -I I tan somb WASHINGTON a 21. (INS). : .-.- .. I Japdn finr',".2" r= "' Z Ap"a"
11-L ei ,o too .. rima mp minvatu I I drugsui., no .%nt" at In vocii is C. lZilde N
bl.d.r Lod. Ms- I Pon
a, ,ley ? premier J. SjfMr.'7y hi I U
,A. eralsorm, to an O' ate, lox in- :: I ( La ,,,, ,ep,;%,,q" us Po d.,Se%7t.a ypld I do i6rr6 de In- ministers a V ia fifibrMi7ar job.
)a de Pyongyang ;;Td.an -. "I 914 ,r I:n it
- "UnCid, dUcarte Ia Cache d6e.1 = u! f d.AftE% .. I I X vestige, an to an" de SlegasaVelle of eglado mayor AdMe
I: tipeutents -, ,,, I I I 'enctiontran y Sir illiarn Frazer, dent. 6.
fic hat, ... 11 in -fB4*MeFJ *t= te,0
Cut at do 1. delecl6 cmigrega- I "11"'o ct I=
- or., IL "n- do. en 1 ,,b on earperanza do -i ,per. .1radjan Oil C'urls,
, A or ", : '- h= Rd. ie.loi lfi q Iva .Z. .an at la.Angl.u, paces
, Pero a I=
an I I 0. (r , 11 __ -.-' 16t:kx*r el p, = or .,
.- It = tajg enlrar 11 .ta.c tri"T"IMil I A ps'..1"is n n F"7imni I guerra' to I 'fin
., "'. stand paz par un Enrique C. ffimrqrr ,d a- Mossadegh accept
. .1 .1 .. = 9. WaLIT
4 dal ineldente-al tirotooocurrido el Ill matador dem6crita Herbert O'co. _', I I , 0,# It set, 7 , 4.1 ..tigrbk E Il T' Unfrfos. I 1. -1 .:11 .. C" .- atz tr 1;d .11rl., 1. lt.. 61tZilad. g,_fidi.j1tXMJ. lotra. .
damin 1, .. j 1 17 r, japQn gr Id" Orle Ia Repoli doc- a
nor dijo ejer qua liable .250,000 ex- I .1
.. I I "Ievtort. 'y ..at el desti
41 :: ... I 4 r Ia.
El vf, .Jmirmtpta C, Truca. Jay. I.- I latrine, 4, ., no a ttr r SOme"as, outer, RPR- rrxr beat 17 diam. I
Europe en Cubs, y qua I ro Progip ptikan. vuestrax me- -Ir
I a, 4.dolgr vs,
fe*de In delegrochin do I .Ur.
Id- as Naclones ran C 1111111111109L I I I : r 0 6 .a son, btfiristroride In Junta Petrolifem
-, Inn am :, amooo. .1 .1 _7.' Nall 1. da. qua at ulti= it 0 no ri%' ndfvilutn
U.' j ".. I *A- I ,6n 00Conor hizo. ex" manita#cIonea L 1 I W.Ka I I 0, Identifcadoz. his L a
coyragre!!f lfi fi, raffigno if UU I -u I beg .wfnib ci-%-, : jlj, finun
sur I'V1.1ra ': anIt F -, 1 21. (UP). Ik inl .. hbf P.9,r,1=a
nor Ilevads le Cabo "no VAS= Gel .ni td,6.to. Ca a I, de- --it, A" I del cl a del-d.C- bl-e .i no
, Am"L .. I 104411.11AL it tri l
. , ,= Ira, ,., Off_ to
- qua I ,., 5 El ,depj;bIV ,ta da 14C Beat= Id X Vajob
to Pat, Ecc: .1 00011" : 11 its W lei no 16 i:fta-ha j1do convocadir
, NI'lades iflocOm.nu'a den' u.e XT JT1WW0 da', .xtr.n I Ca- 1. I ) fin ; .- s 14au tdn*9:d&JCPbNM*tSwem1a_,- ci. nor
' it "I ... _W
1, ends. &I late de Una patrulla r .. amoo' s" '. 1 WelnINIvarrearte concurrior a In an
A d.8.0.aejd4.cT6b "'Pal,-- I'll, I I ... ang, .y d dVg
dentro do IS zone de neutralidad On -W a. ..JUZnn&a; CA4& fi ISLANDS .. I I CA209401A ift -*# d dmX ;A1A11db.k8W.0WkK 'A __76 ,g =47X : AZ;Weid.1w :, -lointre. :
tvivaddin armaids. I a' ka C lj lit flei Cursollo-y ,1ecbro'd= iniurnect)
., Claim millax. P.11grow" qua un. I :, .1 ,*; ,r6
"L* 4"NuXi. #61 .. *VMS^ 64my a. an P.In m,,',n Mr. Averelf Harrimah, enviado Par- ,
contejtar deffnItIvamente .1. 7 -, I f 4 . text lo'-Ii aciptado w1lim (let 'or- mount del .p= dV aV 9
eirttadjde 1 t.nt feell I ul,5,. ..., .- .* I I tando otram; d' 196r'd: .olo,!J, = Eduarda,.. ,,..at C .I= .1
cusudo hay& recilutdo at informs mm. 4 1- I :,.. "... I 11 I 1.), .., to P
re a effu a nvcx- do ella 1i .. I enJnr1rnec1fu -primeras qu Iltenrlqu- L.or..I6., lesdonle an Z rrecer fricalmente rupture de In neg;
.- - flity, ,e,_be V se sab:.Utjrh,. h4rjd* .
is e "- = r. ,lbIr . . '1111, ad.d..
at viccalmicante Cut I I 1 1 : p.sitivamente, asistirin, numer. 724. eiricione".
I. ruenrifteap I r
of tankento general Sam 11. .. .he. ". ..... CJC I a'. P .
d did:. .- I ce no ones Jxt1noamariczmkm,,& sabir; ftpuso ran
at, no a ,qua at jefe !, .-; lo' *-a- Mspr -a, 'ee j ',,W. r 1. britirdem
. p I J Brazil. Colombia. Costa Rim, Ecumo- U I" f & 00:
In doximm. db. rJ.,.qz 1. d' a 4'S! butlerr! tortes t ,,.cp 1, s I ,;,]" is"llso dor, El Salvador. Guatemala, Haiti; urfin C 611 im alres- Las negoebiclones, .egdn Ian briti,
M., fiomfis.,:X,;!; I,
no W d ._jnirjR;(,N
Curas 1, P, s". s tuado Ln nicos. fraa idor 'a irred-etible ne,
Ia-fixma neutral walitiadoe weve- si is; timdriamanun I v U Inslals. c ";; toiLlm" dell .no, ded-Asla; So loorrillourie, Bar& d6s. as
Y. no habri4, a f0O*jU- so "do I 0.1 3.710111 will" &I tomals.-min lU4 ons.ft d saw It 5=1 "i _brina it, saliva de dash cualaudw for. .
, in M NO, It c oin
to I 0 blic jrl. jicama Cal sdan= aUebs2:3 an &I Vedado.
, US ndu.uftlll 1491,VW j a- ban"ram. Von" at mm d.: So pololsel6a soctoorli 11Is" I- .neu, 1:Cre Par derunciante ma tic fiscr britinici sabre Ia
- A"". ,. 'Pi. Ion, .,
=ifttel n U n0d0:gSrzmeJtQ qpe Was ; _..,alinamto 1-1, Ca fin ..
IA framooloffia fix lr r VW I is I 2 arm a a a
,:, ON lent 1.1'.. 1%. apt= Zj i .= .= = )i ,cuando lot tres I Ird t I Ian Y.Clinigntoo 7 ,
ti'luty.suflib r rd ": "ito to R.
am de I f. r, V luk ,
me tjqft and
as in n tods or as". A a an, 2, q ell tratW i;'Per con Jap6n, am finly Interesente Ia '00 Idn Ia I vitaci -to. naililmorevroo Yyare A firmado 4 jujetol desconocid.., U.. Ia refinarfa.
M" 1 v ,,dop.= Iod.
I tic., 1. U ... do entoni pal', title is
do to d Ila,.o qua go. tall0o imbaledobra I : cr an r c= COPIAN 4, '49, I', expansitm ,del 3;pairlot.la n*tsjma de 11111 d16 de#Wa46- M t Mr. Richard Stakes,-Guardsmallas
df. h has _k III 0, uIrmto y of air.
opulfij de j4j;;I;,;,gF;j;a .. .n. FF 4, arse pocils aflas despu .yce .0 que salin ran c6mputo h,
neral 142+5w B. 111d cloneo'd d gnpll de Ia Corona BrItAnica .,it
.1way, gilpremo % ,04.: V1- atittloa, Inloo Territ. a &I so. Aygenin nommillize, y lead'*
con danta alisdo. an regfo a an birriturlo metroopolitarrob I ,h e 5 ,Uc& rialmente, vuelv" M CZ ObIl; doletacioin. anuri q at
Ir I'll a I .roanra )al;pas parece mproximar, mis.que ?n Z.L. CU 1. ., 1. of no- ,
. mism '" "ii 4 0 N
it d C, Tn eT. .J., pro .0 estado qua toWn hsco '.Pra.%.
Id is .in So A e a m Haste share nadise Bob. del 'eZ 'a C. of r'A:o la..,Ti.' '
ro v or pt,,V ,j, ; I ;mw.
nl.'.0 ua=O ,1'. d: blemas cub in ,c nos. I 7 ". an cusilquiers a". briar tirdilail,'ajapimewas y estadourdidenses. I the, y Ian lyo4ivid... .,net ... of por.pteL',e ez A
ot "a __ .1 I %* trataram, do qua at legiol.dor Henri- soda
notralidad, yue VMS I ,., I So=
;"Zj7' I rid gderde Ia Camps
o . I queA lea atandier ""
t agpo -a- lo.n. lit, etr6Iao;unzoraniZ*C1o6ri
st-1. ituardas armazi '19, il." Ia.
"' 0,U ech:d- 111,:rt 1, iquirchim. Ur lea Be harla. cargo de In veaW zoEl commandant do too 'F ' A ir n a in v iiial Ai te Ia p X Sit ,
,..V y mg Ulad. I till.d.des of cincusim.
do. no quedd "Itislosimaxisidifirtowscoo. u Oe ,' a vid a el -11111110 I r o3, d t fit"' 1,, del. cid : P perunentes,"' ex
slitir con *11 omfluarwai.1; hxx r Ids 1, ,, A l _M I din framb Rue par clentalcon Irin.
.% I" hine 4 tsl . I no. liudirromit. air, lot circurialsomitto. i 'Poca d
,a re motar Imports &'a Ia I I J ','Ailwk r#e, 1,'1,L,, I I Cerca do Ins dim y media, an firs- qus Mm-* = Jl1.l*k%1%U=
a,,%
411iAF 7W teq-#R,*R.'.,,,vei#roor, t 1,1,-i ia-u- Cmis tfi, 5b;xwoes m oaca,, Z,141 V ., me 1, 6. _11hoor In,
gj. 7 U Sft ..,,,,,, a --a' j , 'em T # w 410,W10119 WtLad BUY .
'y an .rtom" ORA" , __ a n W O"Mma n I it CO,
. 1, 1 L "tiatiZ ir" a i, _' I I I rv, .. I
- 4 L 4'_' I !, I 11 I i I I 0 fi ;,
I I I z y ."o ,. W it'to:
:,i I I lon o' If 6j JCor P ,
1. p-pso..A.-J-Unt? c1na --me lim es M -Ut6s ", ; ,,iin-66m6nar-,precaud" J. 6 '*i .,-. or
ia_= = ww In A :. , A I I ';'w; I Can 6 onto cilindmi. declkroi qua:
y'arnsas jidra Fo mi L?.,ie rsnda de
rl.,Ccr-n U 4%wg OI= I- v, I I I d tools qua daric Una con.. 1. .. fif ra
it? I 'ItAu'u. r= .'A
ld.nto, Ca o -1 ,,d h
I ft 'qr I a Int-a-b., sabre au nut
,I,4:-- 1 a qu 4 Palisuilso I I 11 ,7. "n, qUe rerrese ., cwnpafim this. gon al.- ,di.,,filt- degh VP.
c"' y I Nutnerow Les"i of aaron (fexiioz i 1, I __1 dadest su6rnativals todos log' 'A 6 _'V 2na.XI !C.n,,I: L trur fart..
9. do. I f I .t PrSj- '4005
I
tl A att, Wesel fu '. ,ii.M AM 'an 4,P)arti a do Xd. 1U9. .:11M
C. deffir reche -.a- ater.
11 L ,."%. if 'no Cd,
, "r." to W is 1.
"Llyatn' 0 1 it d K" IG hi a !.. '2 1 A Im U)" eW dI6
a2us,nra .- ; ", M e .olkA w ,lkV7o...' 'IM":I'i'.*t.,'. 'hAnp.; 5 _010 6A] I% J, "
" i. 11011113 J him del descoido ifild= .,go Monte0 "', ', "R 1, '1 mcu sto bay ifimit C
*" ;4,40 ter. d icndo ini dAi i del m- nor a In
in nor C44dati. No, j4oie baja ii x clonem an ter a 'T!au. b=
.Co. '. r,! a, or = U mokei *_. 1. n ban
it I I r i m"'' Fm ,,,, an W-W I ill ,'. _, nrobte:= ON elrb
Inda ouj '.. I ," 4 r.llthcl "i 5 ..do Ia in. '-,an& loss Z I
IU U ge i tq,,, % doip: no
, .a R r on. ce
dxvtrull , U .. d i ,", % 2
on m 0 q V do, d toe Ill as cui l ,-r 'I hy, ,.I.,.,,t.,l n ,.I
.. -91 foqdq del catifil n en of
so J.,4 ,T" I,.lA. frldo &if iv s iz I .a 21. (AP.) jhurecin. El Am
In In I 0; des' r to TA4TCO. agoxtpil to Ateeta qua put ';
quit tr %, 61 of
11 I I h "' on !u,*2: tirditel.lar, 9%u.7m.ta res.. CJ rcltu contiocri to4op to. autom6oij. lempo ii legIS12 a P= ..d. drultbi q
, ,, 't' in do lam buque terititiores meatica- sarn' l
balance. m, ,.v 8 71 IiX j"I 1;64 debI6 nV.t ,,, I'll, I **, ,_ a q, r sets it "absolutpomente esenciales" Its servi.
&68 "" I Jones, pr rAndos nor I Pnoldente 11 no 11:
fr costs do A Was lam bacc Zim er Ill I '4 onto ; 11 little
""a g fui SO'.. A hsll.r,.. 4cnicas single&
1. Porja qul a 41 %uIPftP*A lam' a team, y oe to .its in. penetro to cion de lam tree mill it
Otr,, tree be.s in .
..t.. Igb.1a010 *= .ran 9r.n. 'in
,.! 'U'l = dap* Are I'l, U a .T to on, imbertio solo i%.4W .
I .1 'u' r!Isu.,,.,', r Ue .1 an- ''
drdjri. rX _4 04 an d1ree irf* &A panda 94 ,. ;md.7 1. a,.,' L ml*n qua "no Be mantedri la
15 li A ;W fulfillc ,1,,Z.ckrr;re: des a ez do AKIJA reline y ,,,, regre -8 as M r of ck] I - ,11,,l propLed.d it ad., a.,[.- c teiIeypetr6leo sin Jos tkalcom
lit .. .7 cumatituys .1 me *x9*rInnt,4,riC6m, Cunene encla mepato a a ff. ded Calcu. d vicatin' Y.1.1 P a em
no den ca vitro Jones do or, 9.2.an. 911.4d.1.1 filun do 1. des de entre 50,y 50 _a d.pu,, .a a u .1 I n I Ian qua son varies Millen, lam per, tft motor con Ia 0ave del in puti.ta. C., terminate de Irin
lent, tinirt'.Utur Un. do.' to -delp6mtboo de matters. Otros slAp. separada de int c r Ca Cna,,.,ue deban mer evacerades do Ia 1, rehillcin mordoestur del golfu do Ante el, lam d "que fare ha- dencansa sabre lei etr6leo.
los Mi 0 = 2 I a AT O. 1. dia boric acurrl Selup.su
P" lam it R do hoy,,=16roolzim I.,..,dnv an Hm.rft I 111. ,tyleron averias. -- ,I VnS 'wel-11.1 it .J. = 4 ,If a. % ex e n La Tioffti at ar do Is ciudad., IM. troda. ;& CiCI6n tj acercd al propleta r t as. tregropuesta, coment.6 Slaarm Joe 1 (7 .in ,n I's rvay" lit.- Una con-emicuela eat coma Una bo_ genes no. eatfi construldo. =9 do )toy. an of 1% dt 'nod ., It ris abtenida front veces
habana)m .at Ij. d Clove, Lb.' vd1cdP.u3cnen con3 i 1 ink., de so patr6leo qua an IgG
rautdiin do lam subcomilmilonadoo. 11.1'..r qu ".*'b''IJt.dU go ,:ra. r ... dab tt iIin a a Ir no a u1nd. V ... lox suburblos edew Want. alcantaba Una veloc!dd do "' I Cabo on de ilk mad an In no lacl : 'do .. &d. d Us-.Qu: Fit I roe. Temple. Use. c qua r ?a 'Jo condiciants igual a Ins v
La del Mertes tuvo ,'it fin I tw 18110 a 103 bitante % FA difirl. "M Maude" 1-6 = nez c orIiIa, ride he, .blerdd. .-Icluder
it bar j "ctfM 5;nn t:deo:UUin1= zXJ b PGIIUC un, qua
law d"on firlm, erfisl fit.q=mC,1m ..I. last .! idd.rAn, :,,,.,,-, ,,a aa- el a rjs. "To corngetente hombre do nocustro minutes do durad n. No hu On ... 4 d&N7. U.a Lee notlefaff sabre I pto
d: gr gl 1P 'a pj dta iti.nraxtm do 1. counter 1
nor In CIO no Us = 1. a or' or' .fia.d.,dal I.g.r.
"'t' ca'- b'Uye' I & no' "to, of "" "' "' ad goems Compton a 1. neenid.of de on
it ,agree. .. .1 .. her., it. I. .Cloln qua .uir oi M" deltas u at, del cicl&n mine Is semi de4ciebi'v, air pIIAn Qerente
crucM ,r.bdl.'.. nr Una zone t*adrd g8ndta, I 4s.Pnrd1mar.1sj room 14 no Kegialcalcus. Shak .ausa .1 general sngM u C6 a J.i; a.. -we do 115 r. delepuerto redabtii Un llolelf.', enerR4 cOmO a qua PmPuneutral a travels do Is "out&. IA CaUcia an Palarlo e. safe 6.
L. ,:tIII., qua blicloin aidaba 1. rec.gid. I., Pollga. .Marc 12.57 de abandono do ous its ban provocado fU e cad dos harm es tratuarritide, aioer
,?,. 2. I a. in, hot oluediencla de 6rderies"Oeegenirmi 161.1%. radlotelefonda. deride Informen obre or dre.,,, haa =olou. 60 Mo. Pa.
.Iiz..br IS idogac.16. do I .. Be Cm In arm.. do lia lcll 1, aprU.vO ,.
fin I to .= n ,or 1. _paso del a cloi '.A 11o %egJnddanJ,..14 ol I n top cut 'a
I,- 9- if bi.".i r'Pse 'a '.tr'.'d.rumI
fir it 9 dot ]:Vam.nte. Hubo C.-I.bin do Eatodo Ik .. C La a nr'q 6,Caat= : 161 dos realdentes reaultaron lesio. lot '. 4 Una tromenda trapidwidin trCompafda National de Poptroder, n'u Sin qu6rum Ia Umars.
rimedistament"or Jay, tacado an Ia on old obreros pars construir di. fin Be ban restablecido arm )as Co.
:ce tod. a. vr., to ii 1 'I e.., Unid... = ','wo ueb rert I. 1. de 112 juatalaciones muoleficioneg con Isla Mutates. Ir bi.
.1._'.,r.*,,,nprumdanm enorme. Junta. ablation an i .it., ._ CaVit n q as ja
of am d ... I'de it .r6 iu.. I demde 1943. ,lrededor
Do p c" a rgento do Ia erlearom led, ,,,, Pescadores. El a C ... n. T -par, syr, pd, ,brir 1, ma. v,%.,r a arm an 1as 'reirrrax baloss puen, inWalta ,in '. 1, ,a
to. dos do )as armindes Isolates do )as altorno, rit P""" I udoo,., r. rrao'din.r,
qua V,, ft I allroui a. par medfach rA
Tokle!"d.o.'des qua I& petrh 1. dtl .yud..Ia qu'.rijden- 2.'nUnni cir a] dLstrlto do n silk an ouracones a a .g frOarrmi.
N."= T.'.R.d"Ury l.formsei6n atfibact'l* rtint'.. !d:te.d.'. K.01=*'Abda: Kona. I dinaorrZ .. do an cam- do -qlatloo. 'do "!Itmr n.res do ca- Ci-I corriandante Liuro, unaii, decla- ; Cut aument6 el number d- repremen.
dad, a pioi b dad ,,ran allugap Lai ad es doimsaden,' ante- prar equipos y g,isolinx, despu6, qua gran emente. Los buques surtax an
Ishii Ium ref.m.d. ,us imown. .Are.. L. .C16.C. del Presiderne de is RepubliL tastes concurrentes; a] hemiclcla. Con.
, j a Cru ca sabre at particular, or, p d
"to 0 10 quc esuid bleel.exideofoesse"r fian;'cofin.'dobays u.n.a.fish ... di itest.-a .1 ont do, list., (12.
alltin pin y entities denim, on
,.Mo. d.radripdal t. Irltorl. conthronlal, a,
'd me 0 It. ..tr. "' to a a. ..' as a. a. a..- tienen itches de haja de'a 'g'Cm IT
'" r e 'tee Iondo un ran de in jivron 0 As. Tampico effti Bolor ion 1.
a"" 0, "C' r 1 on firt .
ondo do I Nachman ,"lit" I hubleran ,aI erf. .Pan jao. al doctor Pri. qua 'a I Jr. mara esta convocada Para hay
T.Uric;,rd ,.,_. liteld. ,a ca eapicurifindome. Las cam ristruMdon .I, aaprrcrid.r Co. Ia con .'raillas de ante on. U rifasa de vienta arropJ6 ', gn a cuftano "tume 1'. itionrib ,,it
bUo. I. - I 4 respect. .I raq I_ CIO 41olefindcas ban dc avi n do bambardeo c 1. ni'2enCie"aLcsa r Lia
'a no do'n 'a UIJN 'adt Ia fuerma, an do fin 1:. Ilim do.truido arurm, "Ma r.grolu %1
.Ian I'. U U InI:: ..c.b It. 'r costurn uletrotarme tree a curatro
. "'. '. .a.,. ., Printer ... rr nitrides. En Is superil Vair Ia tic. mdo ambas Can, gi= :. ofi eb,. diss do an residericia, an ges!ioncs cn 1. reunion del rimer mf%=
'a 'in .. ..l. a. do qua 1. turner c!,critern do stutter, rise puerto declar6 qua 88* Brimstones y offebras do 1, ban H
it d mass. Lo scris6 de haber trabado lam residenc!as verahleg I cap t n del .uI
it. nl rn fie abrieron numeromom fs del Minl.trio de Deft cilia ensure. to- favor de lam -Ampe3inas, dad. su ca. lo doortes.,., no. air. curpo
h 'as c re 16. de Tom. perjul. rActer de lider de is Confederaci( ,ol r' r.
Mtn pebi ull. do, dlilmetro. parat a ecluar oMprois directs- dos Jos buques an I a&." ban agkilid do canuertaila pan
ng go d.e men a an ris Estad., .,do.. Pico, y prohibido qua salmon del poor- Bufhdo Xrandes un.h.n.. jures.
'I I En .I. is an Is Isla de __ .Jlce Carripezina de Cuba".
- mills &I jwrte de He. .. Natalie molson"milme,
Oth-u3 clits. An.6 tint- era te IKW A ORLEAR
ni 11= 10.211huft
blor. Pero ol terremoto Ill isny ce; Expone e1.D r. Za ,din, las r P ''U11' --'
Reitera el Dr. Agramonte Ia hnca ,we tuarte que Ian siman6pt .. n S Mt. 6riloopole lam Isolation UnidosExplica el Dr. Lofiiherto Diaz las
I I 1. Montanan difficult Para regIB- I I ./ [,ante boletin informs. I
trar ou intummidid. .
X0 La Intenadclad if*] terramoto Irs 11- "ZI but n. an at Tudoeste del Not. '
antipactista del, partido iorwdo it =,a.-,,,..,; Ve. justify ican el de rad 3300 i'.'a.. ,a.. h IlebmI In 4 P. razo n*es del traslado de prcsos
,4, 1 0 "b"aft'" ba'ai;11n. C d Ceram do le I Uiud 21.7 lonsiigual III de San Tranchica, de 190. .1 tud 93. . 21m) raillas ante-,
Anoche visit nuestra redacci6n para agradecerno El doctor Gordon .ud..t. de Temple.. Mixica. Se den-,
611, del Oba6rvat9tC'dc2ad..A: Di6 a concern el aspect jUridico y constitutional plate becia at oeste. a volaridav Mirnia estar facultado por el C6digo de Defenga
Ion trahajos publicadom por el DIARIO sobre Chibig it .r6 attain JoUb ,.. puts 11, Collin ,,or bar.. Los an.. .
)on I race &I C to. emem to
de lam mis via ca J.ido u dad uertes del
no del mismo, razones sociales, ac economic y utfli f hIrc1",,prI iqua .1 tlerati air," me para ordenarlo al existir catisa- fie fuerZa mavor
hayan riesintradir on swell. ant son it i- -_ - .
El ob,rlo A par unanlmldad he recomandaila ca- Par du parte,,el doctor D. C. Me Cali moflv;o de un I:f = a dl Can aritan antecedent" declar6 el 'Ins par here. Victims buirm.c.1-d .s u i .
. 'O"O' RC.Cl., of.iromarde. con .a C..dd.t. In viceprindidentia do G."n otuoi su. apicentro an Ins pro a 'a me extienden sabre 75 l as
didid. riaiud Mz"tut, Para dnifanizar ante 1. opinion p c -ad s d, 1. premm de L. HobePartido dot It to r I. -r olifitir. do C.Crocrei. qua 61 n Po- a] .eMici
Pueblo Cubnno-Ort it aclm a- 1, = 1.1ca y n ratiticado a Federati6m C, aon coma fundlda oceinicas de In cast. M: p telad y Is Llbra Empirdin, .U.Crito dils prop*ner ,I Gablerno n X. de, rcula septentrionai y blitz su actuation en at asunto del ra. quereiiitarba r,", ,CndP.,idC .rd,.
. ,r,4 ...... del Partida del Pueblo Cu. cidental. "De haber sidn an su presidents, doctor R.M do .-to qua no Ili'L. -s. fue .,I.%. d 1.
And. ,It un grul d It. I Pr unas 30 mills an at meridian. iPrr. nJdcnddC presoo;. crut molovo su no a ion he.
qua me estocabon buno. Cuento ademAm con In adhosid, an.. Mr Mill .1
Nlam= on n do Kona. Jos of hublerlan colsdtfi, rdenns, Ido &I ralrdstir. dre. .'.rr'd6 toraidjo qua ril iaid 11logain basis 11 I ', in
etll embin tellbrowdrij!,lod .do I ... ible.", a4adfoi. 'u 'b"1" "ant' _10 par ?"Vancrutmn, ,l bilit.d. C. Nueva GC,.n. Par Doi
on "" C *Ca "do.ma. roication a I. Is Ali. thereto dot r oin Z of n. P tCO: ficTie. Vionva.rdeacque at articulo 07 nh.g: Ce.ucntro, y fiesta illas doctor Lomberto Dia Ministio de cretn Presidencial 1030, de I bet
Valle y Ground y N birfirh to ,,ue.t,, :: l, to y OWd .a do Ia Constituci6m reconoce Ia axis. ,,S'llitin I r* Z;obemaci6n y somador tic Ia RCpu- ric 1942. y orro grupo de Ia prist6n
cI fina of I I anp:rcnl ,Ado' delitc.rela"No. 1301, de I blfc ag"anrdde qi demos publicijad de Matanzas. donde. par excess do
organtzmas y Ildere, de 1. no 0 .at 1'.
Luis Ainadar Hadrigue.z.vloltd, onache lindus, d M. ,,,.47!k, an 'nd'c'os 2"u'do .' I, 'e:. .16. Alrecta .1dades; de Invit, I c -, "
Rednedfut .d 'Ic.'Irk I'D 4 kelh Ortodoxia, 86 nine 3" r .,.,. no ral all Min, tencla y legitimiqd de Ia propped of cI,,. .a -pl----ri in J' .IZ.- -- C a as n rbi.,,Cn Perot tard. qua dorndr an
In Prig. 6 a dIchs F, 4erac n en designer priveda, ]a hace 'an all Mi 3 5mPlJ
PVe. P.drd fr con ',Ia$ activ Un Magistrad de Trl'b
Dir.ct'.,Ob a nueatros so tones de Tom I -tinal de Ur I ,.a nacar-te CIO Ia debuts aten1. R ,,, an narn efi ., concept de fumcf6m social y ion to.
de Ica dos volcanos *tivo. ,del.1 all, on, 1tmdsI,1npr, ,.,Ieb,,r,una an. C P1crga"d._J'.ir7.'e13.. d",' 1 ,cle r Juez Es e- cion, al CArcel de Ciirdenas.
alvre"rdecyc or CA., Serl, 1, c ... r. Es. ,Caacze1.1J%.,u, ,,p;nd1 el media dim. A 1. ge." ,j dgnc, njiiincs
Ccul., jr n- it ,it a. r "M.Un. Lam" y al ..] travl. .. Ue .1 t errm pr to idlest aauellas limftapfoanb, Ioqu, par mZ .. C uan F. Solis Carri lo,
bre del EJ de nuestro C- id raducIrlit chubafic F] El hecho. par s! solo, carace do
ido' 'as Ian dp t vo do neces dad . inter To me to
Pliona 2 DIARIO DE A 31ARINA.-Mitireoleiii, 22 de Agosito de 1951 Notiftas Nacionales
n Yida Civil Policia
Expine sus obras ej) el Lyceum el' r Gaby, Fofb y Milike firmaro
POR LA
pintor autodidacto Mariano Vico nuevo contract con Uni6n Radio, Revorall remoluiri6l) ell 11ifieron a mordidas trals
KLM DESDE LA SANA A i consignavi6ij de reilla. jimi-firipar tie un baile
Ctirsois ei lit khailiza la-- lAcwarhn hast I ..... Pill.-, 1-ts-1. de, Ell pl-m, 'liia. public.. u.,h.- r.
. e., not It, to. It -t.r Jose R. no.rd d.m. p.Francelia. ;4ollivillije dI W it ";I -go ill 1. tj.clol., EV EZ U ELA i de febrer(id: 1953 ,1 di,1, all to rille e ec.,t.rio M .... c... do on
o'otngonti 1, olto _on C.Il.d y mabild', MurL Angoin, pnr r! coal declare 4o, frtlil.i, hai!able. Ndmbrcn'.,e log
Club Rolario. MA4 iioliil, a d, In do, 10 con loc., I- Warl., W.ble ld. Lots He
CARACAS, MARACAIBO rit(lio por lelevisi6ll Radiovis'.'n -Jo
Gat"ot do, I p., Flitill-In R- A, oona 11 1. N,,, Rolil "I 4sahr.,. 11
Tambiin torvIdo a- Trinidad, Arabs, LIR Per Alberta Giri aw. de rh. c ere d, 3.ni. del pr- -- tie Igna-, Ag -not 585. MaINFORMA610N CULTURAL Curacao, Colombia y Antilintrica Central INFORM -tt, at,. diel do p., ill j.c, mol- rotnao, Nd Marlinz, 0, a2
70. a d, In del 1-i'diol, I" "I- del A- vecina de Sitols
"EL ABOGADO DE Log PORR .1
For Adele Jourror Jf,, ES" j"I'lip. 1d1ba I 55, AItho.. i,,itnball Hfnd. J,d, collwi" Chat I., -lgh, de
Hn, 2 Publicidad d, U, R"" U" on pot Dall d' Jesus Cn2.fieda y' Ano men Perez oin y Snotiagn, cua.do
H I- %lo-Wr C ...... d, F, Radio Till-Orn. no, IlAil. 'o,, NDISCUTIBLEMENTE
Acaha de sill w-ili. P-st 'In -1 lt Ps, sus heiptiv-, f o I no de -dn- y at as, asoitod..
esum I.. I'll.... s rxerntricrts din Progreso esta conqu '.'tmnRd jec, He
In, log 1, portable p... ripid. firms o", I auto npli 6lent'aL y ,, r- en 1. .,a .6d
Jig VIA A SU A61INT11 of VIAJn 9 unrop
'na 'n o m on G.b3-Flf6 Y Milik'L lica. 1. "n's -0., dsI-R.d. on -dja
:rt its ran. sit Pr,_ gus, le, ap,,,,, letll .koss produ
r KtA P-d. 731 T.H. W.5&;., ban do llrmr 1,11 onevo ,nlr,," -o d, In, prime- Itigm lerc,fickin de In parfnlireo -rodas per at-in dentiarin.
I. aefior M-ln Alonmo. president to o c e e
d, r o-, d. el I '%, I"
ctirrip- nor "n ferencia de In% radine., ... has A r,. ,
I, P" do 1. men-rada organ-cion dr a A.IW 7 1-lo,
xuid- peri.dimn Rnl,,,l M-1,111 I K L so excellent prailiamacion musical. pr_ so I I eniendo por T,,d_ N_,", M
H,., md', .1 In Alooz. Fiat, rjidirij vid- pr-olzard- 11, ;con programnK "tol.rini 11'. -0 tie 1. a'. noor- d, 55srfiol,
tin tA PkIntilkit LINEJ Allis DEt ill$@ a. Iowa onn d, fhen d o, dr Olit. _h ... ls,. h n,..d s, npl,- r.mell-tt", %!rinn del kjoscri clacorre-r-d' I-~ n -- '"" '"" m No on a 1111 li 1 1. obirl. 111 ilodo ctl t., n s.quin.'
., l I'll dIEl 'el'nl ....... to deff.anda Irs bend-os del lado ell A romer
"d 6, s i I oirga n In 'on. a, I,, in. modest. per. brikl,, ra Is
d.,t dn, I n des dII'd Is
'iplin text r-d' e.,,a el d, It, p-gramarion do audiromen ha. De, I r In,
I. tprdn, oo, 1-1 lilill j T 3635 de 111.30 y me ordIns ,Miraor- foe lesions n caricter
I n men- Kin- al ser golpil.do en so,
de consider on Y p ya on s- tin- lobrer. tmb.,jg d#odo kila its. que esoin prendiendo con archil n dp Ins rloacicirps ell 'I
"do dn sins ext"tin en favor popular. La rizon todo lot, &r (neuentran. :j;j1d pro: comerell) por tin incliviclue, con un
Ell fect.. el In, 11 ei _,I. r, obten n obte rosta, m h d nintint. agrelor a! ver
. m ron, ar on -,rornt scin ell.
n I,., am. a ciLliriciq aargurRI do .te tr,.nf., mdc.6 do on. cfq
Xcll te or n, In r1heirra ioct..66n gor on ana mas ov: c. P.A. de, publicidod. hay irrsrl rarl rinact mal. is en caer her: o victim. sts Intl.
perap-twis y I rolol n--d a erenotrarl n la caliclad As do Ins p-te.. dujo on el comciel. X do 1. .J. re.'In itfomolia ll Ell,, Doloot. Ot o gilt. snoilhis s- q.
coal r A c.ud.dora se IIsv6 Is no.. de I- '" 'I local de 1. Al a- Est. .. CIIIQ-Telollm on las espectaculos. Is originalidad de Equipararldn huyendo acto sqguldo. Dill,
(' 11 '"1 ll s ,onprrudld. loir, 6 ch, In. rue- y reddie El i,_P10 juez de Pri err el ... It.d.. q- so e q.e dicho I
It "' n' ectricista .ra. Ins Iema3 y el gmoroso culdado de an-' P" s b,
d -, Ins onsibalidildr, S'lsm"' all ,,. tnr..f v. lo- ce, ;it a hara .. delitit ill Irst
lu-,.P.. Its producer er"n"' dv it-, Ingenierto El -actor ell- Ins intepretes, productores y lockets j. d, j,,i R,!dividuo trabaja romo obrera en in
"I" m""t a I" I
f" 11 30 video dv C 1vI Q. 0 a lolic A mendares, doet
1. v.ri.dnd de ,I, nt,, h o., Ins d-lorge, dr 9:311 Cortai,.as, dicto voro( ja ell 1, recogidn de basura on esa barriada.
d la 1,1,fiin. F-4T6 : t inqpri ro Ie,,tlinsla 0 niec6nico ;I Amnesia", ori- 10 Que interelenon en los misrfitis.
npri o.d. -crilor Olge, irrol itudicilm. posts- me ga. elctit-, del doiot Miguel A, IS.oilnz
color ya suave ya Ititer1w I V' _', especiall- bio.,., Otto So a ,11191d Palij d. de clignidad undimpttisable loo. Teme que in anollp, trwte do
gr nd-. de ,- pa-3,, on on. nost-lo
a lit! a noo"T, A, ct! j., oti ij,, espe icilmpnlp en servido a d, ,iplu, out,,- rod... dle liodorne.a. oilerjoo stls Ill, r (leno-'"
"llo. socorr
bras y In- vi to I. ., Io. :", not'j I j .
turaiinnin sincert, "' "' I ", d,, 11 s_ ,It exlelente hilwo dlstaeau Wlevo;ion. loit lant, plo-l a 'onlra 1- hv-d"' Fit I ct,!it:::I'd Pot, del Pit.
.,it must,.: 1. gt:;odoa at "It. Plot, 1. Le see Aoll lolliles. nnor f I: Iid dir. He,
la ll'.oga. C..-' t Uoli;l r,'W ,,'0o ntole'lli. -eelm, do
.".. Att'll'a Ill, pj 01,,,l, Is 40
.bj,,In qu, st, monfi- l '01 "d, In it I. ... ..... q- colopleto a: di 'L ) Cl I),,o V.T.111. Un lit"n 1jetnplo d, Ill Joe if". ',,I -laW miol-troix
lea noo oinrit,11,1111, -fimadn It a lit, it .... la, h- o El 111. I'll s In
em I n't"t. 1, n oo, -,i all, I afv, joll-lo: ....... p- ing,,toin de -I
,Jd d He AIRE AqONDICIONADO, H-1111 Abogia-l d1v lo, lllb 'HI ." to'-da,. Dill, In P-doin rsal, 1111, Rnd- ho-mij I-It. lilor, -olol- 1-t-ute Pol Ratio, pt.;ll,;, 1- 1 Lloo l
re'l I-y-no, 0;;,,, j Pil-o, d, 8 30 de In nuehe. La 1,; a 'I c J1 A ...... ,,,,,-Ioron
0 Club R...-Jo )!Af :O LA MARINA art C
4. \s z._ Ins D.p,,,l,, 11-til-Pliviond, in feel'. me 1-no
rknolia soll- ... into In onto, de G"'. .1- Ma, lot,
'.16o lol por sl 'foe suA I I'll a diumaticidd. Y su dearro G-ol Jose I,- Rlmitt r, K e, -It r
'd rope", .'r to. Pell I de feb,-o
di, ill, hit, ""o ...... ., nd,:0 -P' Ill, se lost a a traits de 1, o4s it,- oandl d,,sd,- rl 2:: de n ,I;I it !,nd- d' d., noler.
et, p- I fs,,-. Ill had, -reo. AxcR6 quill
1". '. 'I e Ill, C g_'o' I'llinion. Pat. I I I", In 111tol. okme. radial. list c... 193-iollt I-,ri it. lit in y. de 194 I lard te I
H_ T_ q- pi-dr M wn- .I- a cl, I Iil ho dch. a 1,7; rl I'soll.In """I's y qus I1* ";_ t!,_ I'-, go, emp"s T no.nal do, dialogn admirable. d de el buen Y c it de in, ,, -h,,, 1, trn, in plain do
to I 11 ;l NI" ,l Valdl irr- Luchan ha oo;:nzad,, a "Mis t er Imp- gusto y M b.c. Id,..n Prd.,m.nn. 1,1 1- rn,;" oll-p-odro el, I td-: ro 'I
to s.b., rs- -1 n In It I n 'I" adrr ,an 'in dscuidar Ins efecton tie- I oico it H., 'i.d.n. rod d.. -t-,9; do part, d, la mulAt pr-ol. In a p-, qor ,a ... Ii,.d.
de n7"', 'l n J.ho R WhMli 9, -16 In ocit" I mn, sp-l-ol- lu, h h-l-, dr de lt at 1-, -7 ",,a, dr I onruldg% t,pr,,ent- 11 rmi-d- Wool In" litlom evatIn des I smarin, par. impirteion- y aitl, ,I P Aorlo-. a J,,,.dom.n-d- y
'-V ".a"'; ,., ,,, Ill, girso Ly eum feme r. n
T-Ill- ;ll "I r L-- mg.g-an in tone lnerl-mn. Se 1-6 d,,d 1. M...a.. d, Giirtoss
do. prinin, "a I-dg I Inrla,rorl o"'mr. El inter, I,
_', l "._ a on, if q u, trit- a. B-s So(,, Wirr. d, 19 ... m. vs.
1. 'to -1-0 1. a'], ;n ,nor, Ia rs, n,, M. motarlp. in de-a-s y sin ('on
interior: y t-ii; IR 1. -d""n "I F.1--d- d,, A-In BI. r srto todrA log on onsles, unntim. msi qo? de P-jr C rumerts
a r" r Timel emnr"hdm' _,plgir d, Is, Ca: 26p B.-n-In. m, I.nz6 descle el
p R r "ton pill "Iiifdiaidox.deMrO rittiorsrirtodn.,mnnp6tohnys Centro. dorlor M-o. nle I q
--corn d. lin er, r 1-11 tro -P:1-1,111- In dnlna Ell- Alrdr. In p,,.,r In, rl,vod l,., del N.roinsl a 1. Ilia de ]a Wde art FI jusz. de Primerri J ooll, 1:'l;, Mndemn. do GIS
-, n, dn, el,,id-jsa r.d,.H- F,.r Ill rmisora CO 0 ell e mos
roll I as. I- tie- que stribuirsel- a no motor. el bri- laro, Ulpiano Arlin. dilt(i -1-cla pn,;l.,
Fuestn I:x rir ur,;talc,,- V- kl kn- H, C-11A)"I Asmrra Xn-i: In P s swidrd d,; r- o do pavintent,
go tn.cid.d 'in so I duda. on nopre-lislon, I amn mniram. que me perfila conno unit de f, In Cnlh,,. G-eol. -.1 de d- dol I.:l 1- Ill. L_.i Oond! R W 230 10in- ..m -R.I an, IDI-. I In Sells'*. e sin fla-le y Itivis. Mq,-., Bell. clcla-d. cnnf,-,n I sil Ross p-doi peri.n
Ex. pr ondn In art-- It zon que contrill-e a report ,.,, ir, In. mi% vigorosils I, finteligenten Ii- 10 dc,,mirit "itr r
progr a- Imuld.., p., 'In 111,1,r en-Plts: dedich. odipcin pars had. verme v d, nd-rar" 1. 'r inacitingi no to d, In- deronmin qu 1 1,1 fno y Eubiforriont. go
nl, r y 'I trasonite a tax brI,.t;, do 1. r.din micinnni.
vin h. o. n it, HERMOSAS Y ARTISTICAS FOTOGRkFIAS GIGANTES DEL GRAN LIDER CUBANO R,,C y _,tA Lit ,du,ci6,, del spects,oln, Rafael c
'hit do x tons. Se n de mro.r co;nn. h. cAtilil id. ln,6 p., In -(-. cityand. so 1.
tarde. por Loprit Milan cesion. rin e.9quina as San Rafael Y ZuIuPtAmi-Ir. tlocit-otol r2 te Par. mlir. a '. rinsma siturim its Ins libreton, d, Jrv Lee Lu ron C
znd, -Upr-nne OlPf' Er. esp.,. del m.1d.d. Vi-rt DIA..
tiri. Ill, I. All.... F,,n,,- dar "' n no' v hacrles p"ar tin Lo que ambition puede decirse d, a d, I Ill RI 2 de Ins perjenscionte al Regimient. 4. Is quie.
nculniln I'llo"Imedo Is E D U A R D 0 R C H I B A S .,.do -. entire n-ento, in interpretacoin. esmersda v birn Ononitios AJados, -odehli'n ... .. In actoilliclad en Miliand, I _y n
Altionz. Friorless. fle La Hablion 11 D.1 Ernesto Bort en C.Intlot Retail-, d,,igida. destacAndose el actor Ai. h. derruirdiod. que d6 y p.goe .1 El d I lue reclamado per so c"'
Intel. 'r, nu-, rtor,., d, Fan. 1 llz Gode..s por xu,,varonit1,,,y .,I., de $600.00 emi, traut fa 'a Q,"" it jo qu, Ross emitalot
cill par. 1 firixom. ms It, Tantoofirt rn centinariorns En Colors. .1 A,,itt,' p-grit. b d a term., de In,
'I L" I Nl C.b.rt Rll" 'a-. 'Mg" ,", too lintibl. vz, y I on. I., I. c" llgillox. 'rldi.
En to 11 sltv 9 He .,I, ro" noun.
comers- no nue- C,,rn d, dinla N, 62 .5 $ $ 1000 c U not de We,, l nal-liclad. Ell ,murr- in pn u
fi 1 50 P..rra,,mla Ill 9,1.,: S.);
.no c-oon g I ejentipill, y de ligitl "Ito, ell rili_ I_ 00 ction.
ft-r, '.'in"' dmgolo fir, a: i 75 .2 4.2 de'lli, Kh De S. 1. rrinfid.d de $1,499.
rion dirt g 0,1. 'profls ,r,s Iii, d-. 7 I no I to inti. C.nn. d.n.., y pli
I R I _ jitz,,.olo I_ j Go to, j,,Lquz C, D-I.s.
im. I ... or C er 1, d-In'a 101. 1 1 10 .5 I'll ,,-.p,e. IWI:11,1111 0"I'lls y Enolu. Elitism" Inlel-I .1 Notle; Dr, d.,I. dt, histlder- JoseflEla F'r In do, io no 11000 Al.ugaroY ; ci(.,nllifi
bilidold e.n 11 cargo de Mnnuel Aliir,.ne ell M, Y C. Put Bell in .. AIe -.do Velde de Man.
"I till "I C1 1111 I "I'll
t.rn Mi-ii, C-lin ...... Ad, It ,)- -,I hUmorislica d',; d, F, de -"s/ M. to-,, N16zque,. Gar- cnti a vIc,,te it, At redor, y pe rz Jose 0 iva
, ,pe qur p1r,'to-all no-r. I.- Lol -or o"m ,Wrli, din'll- turnioeo. A I- y Los C' ""I a DO p. to. "ll.owd.de' Fi !ror.1'. Est,, D, C-1-g.s AmI. 1. de Abrid Oliv..
no I"'e" ...... :.Culnn po"'s, I jjo tie fail
'" "' it ""' I dlll It
;5,, has I'loadiii'lt h
P. r.d y ell I y cl-nilol.lt, sleoip I, nue- pro Jose ell it, itrecie- All-s.t.. ps-W 1 -1 to A-] be
gr pn ell F , I ll -ne -1111 lola f.,,,xafo, p ... Meet. 1. c-ert.... so on MURAL bu ell ill Iooojeoj,,, del ith., sale i.eojen. I Reig.m. ilia at Est, lit, 6,1,,iria y so J. Mirl oid'
I JsoC
a no Joo
G IGA roll'o-s lo-oll lar del Cab,-l llo -roollo 6.30 p, Un pro- A'alll A. CI,,d
,snlari. it, M.-; a y Sol,. n1ra
-Fn d", to ns 'r _a llc d M r, I, e wfiin. C.,till. .bre P-16. .1i-6o I lit, l dv-, :-,,op.1A.,d. die"O Int-ari. sorn post-] %,.-b',ii Apoilim,nle is 'sit Vit In piir% 11, Pe6qodsll teillid- nuel- Antonia P"' a I at S, 1 1,
'n I in ....... ].ell I d, In A hwuk F, d1l 91-11, desap ... loin. Se trills ..b.j. .,It, o.o. el Id, je lonroad., de e, ,, F
con. lmrti- url.rmourl. it, h-dero.: De C.- ot itleill Par. lit. y .. h.j. de $15.
-- all, C. no "I'd" le gmo pr:,R, "al Antonio P.1--, R,,ger Ri-, Ii Q I 'br.: I.,Iao M-d.., S A. so1. ',nm r, el prograxon, ndlid Nel"e. .1 So,.
rlrnd Pr enru-trn a 4! Ill" N F (" F C" -I... Co.1r. Grmoridol' Hc'm
"r' I(r r"' I'. C.."'j.
It, Biblint-m. tsied-1 .11TANIIIS AfilATES ACTIVOS Y ('O.* RIFERFN(*IAS y 719; F1 co-dr, me del.r. sl.dc, d,
I on -'E line d, 1., 7". Un Aseennion, pr ... ntadas 6,a a 1. lntdnd .-ionfil "Go.it. do, rural. pars 1-11- 11 on F.1 P,.Ra I.ol.. Cunt,. Gilt- dp do 'In
..fial NORTH AMERICAN PHOTO MURAL COMPA Rnb,,A,, p, ,J ,, I enda -vh, E",nrlem: D Caldlio, it too ido. v Connpanj.' on dcoronlin
all, "I "I"T" a', NY de, 7 P. on ',C,6noa Dep.,l-" J- I,
C. so tie Ilor tepre. pot Alf,,d. G.1111 G.11117 noll. a valoo Idndvprnd-ia nomern 65,
loy Dlg,,,in -ro-l- Untor Lalins. Col. dr Segurns y 'n C' i R
mr It I ME 2nd. Ave., Mlarml 32. Fla. U.S.A. To list to;od,,', Adnll. Olcl-. de
hn rmmhoidp 111 11 dn I's ,idn bp.rt I,,.,
wyg I m a I. r, vi 't a
Foinz.- on,. traiindn I rnor cuanti. par pesns: "Astor.
iln- 7 311 p Ill. "El Aa o Men., Felodo Aodn' G- go,' Cl .. S C. contra "JF,,.
III till 11 a," hnisri o it, .,j., "" n ,. R- 1- nor y y Ci S C.,In.,.bro
Curso it, 1 111-1 'in mnin, d, ,I, mj1n;Ires interpreirm, cin T.rr r1r. Na,,i
trellis 7.45 "Noticlarin CMQ.TV' U Circarssrs para que Ide a'.. d' ]a lit n I' dad de 5 25. offu farrinch, lrn,,. ..d,n..dn a 1, orniond 7 do 1. ,m de compra vents que e acom.
Plemento del PoPularininto Not, "rid
El Burns till ii-rldr,". a- Para Ifile rn el itirminn d, 60 dims. panan.
(-MQ- 1'. F--- M I istol.s. par. Exharta.: De Marumao en MYC
,r.,x id ri 1. oT nl- C P, "11-i'dndes". Actunmin Farm que reah
A Ian d nth, d, hey Im- "'Ron n ]..a ff.c. "La Pto-'pmr Ellis. Mori. Fe-inds, y Car.
CMQ-TV no-o pogra is noche Ramon Vrlnz v Alba Ma- 0 pa-liorni d, I
E u .in con CnnJuntm de Cueld.s. I tugalas.T.Hn a cle Arroyo!in.s Hermindet Vallionrat contrim Cis
h-rin d, I,; in-, ll is P. m. "Mcirroell, Musical', P rd,, lir',teln 11 tro 1 w.6. so ol He do ine-in-, L. Experts-, S.
rn. it,] Recurrdn" Pndurr esto r-: a.. triusi'M re. 1. .1 ...... lio ti, '. r piedad cor-spor, I nm.bit all. NuestrazSra del
cra A n ,o I &I empla
......... rie do obby Crllazo ,u trin "Ant illano'., doill,. y Para que me paxue R 19 ar rprNa S_ A. Para
b'. told nill dl Castillo
*S u tel6fono fiene alm'a "Tots M-nitin. 1. banI "'or" Ent 830 P. m. 'tC.ha-1 11,90ills", V.P-dcl P' Rim.. v
,I rrparin. terdrsmo .1 pl.,,d,dn riecladom chotemB.
b.s.. to., en. itile., y Rolandr,
Carlos B.dia,. 1. ri still Get,
Rin-g.. dbut; Ir too, Eroi A
C e ArIllitrol- di,
d R ,i!;::, 6 0 5
ycindrO, I-lue'r. y L.,
to is Crt.,ft.l. Libor 0 M
Ma. Monole 9:10 P.
11,11.2.." v I "N'Wo." I FORTATILES
11, irnd :Jlr ta l.che "Arrottal. '. de 01na, Nfuntalle! so Inter- R. H, Pez. Interp-till: I- "It" des
Ill. I.tt M;o 11, I"o HIIC i weldits fiyurlo, del Condit, CMQ ESTACIONARIAS
m. "El Ilunno del Rec terIt. d B oldlood. 1. obr. "'I
In. 111. 1 v 2 'ili .!p Oar P to, Para contratistas y regadict.
A bos Jilo- In luindtillrit qu, at, pirdld p
e It od.- J-1to AlloalAn: lnrlo B.ditim. El
vi'lo"li-til, d", la
doi H,.,,,g.. Mary Monte Y Berti
dad, sobre 'J' De 3.000 a 200,000 gallons
It,- I-nd Ave-do. "Hormi del
"' ill Cith-Ilials so dA I let rin., el por hora
Toda, Ill, 8-1 t'"' I., I iie I ...... Ira i- CMQnrr... do U.16. Radio T
,d Call midt le,
I oc riin
It... 11 las 1111111shtd jo. in. C?, d; pr,l'o
ant. Cstoiliott., -n In, n.,.y,.
Helke grahad.o., exclu- m: I d Bit.
'I' I'llg(jel par. ',,h a on Is ro 5 Col. C-Priol.
P-Er... dr CMQ -T,1-1.16o 12(m, m. El Bar so tot I-Ingar. i
on D.Con. Frigid-,". 12 215 to .4 Teleer6nic
: Social
2 A p on. Tol ... tie. Trinidad
PAt,;n locloo srini.on.
Cot' H
on, I m: An, Gorolit'j"mrz T. I.
H_ 'Tilores Crnll.x
M. H e 1. 1.3 n
g ,-. Class, 6, rultur. list,. par. rnan ibot.x d, C Robirsh.
'I lbrille. I.- ", j 612655 1, m. Ultomm Hirs.
4t I ,,a listed no A. 1 6. p. m. L, X5cuslita.
irza Colaborbadinra. 8.161 P. m. C in
Cn hot e I.f.rti
,.n,,Jl.,. I' -6dsir. 3 rXilln. To olillo c-ri b,, Fr- e
bI G 16. B car ki.
12 00 .. "N it in CMQ-TV". Ul- 7. p m. Feris an In pantalla. con
y [orliF rnticlax inteinaci )W'. C.- 28
les. k Sumamenk ccon6mlcas
12 15 P. In. "El Mond., .1 r 7na ramer.
en mr noble onventils, mdelamns
in p. m. Tolomilicii, poii, su all& eficlencia.
7 44 p. m. Documentalex cort- st
7 ." - Ulti.. M. :, de C-Po'.
on" a! 8.00?,.M. Estroll.x P r. In Televi Hacierida
T1 in, gl-o. de fie-nd. e.n I
I lot foilfenootaln ineitiollis
goo P._ Col. *'Camse" v o 1. Pro- Cia. Riera, Toro Van Twistern, S. A.
'.I' "' n de kill- Prilculs e oplet.
Esttidian pagar lo (pir y it P. no. III
p:lj is totoji de
do r HABANA 30;' P-l5-ci
se adelldil a velerallos i'l Co. n Y" pr"'"a"' 13oarlado 916 11 A 6 A N A M 8 366
110.1. dle Anur. tie Cold.%.,
El i ....... ill,' 14, r. it W .- o'lit. *,I,. Billiton- A
efi Ma,, ,u,,A .1 1 1., tie".
In I 6o mp I Ml I IllX6 ent.
lit, tie II.- d. ii.r. Itittlir etot
I in ir, ptof,,ut- Alvarez Diaz so.
bL I f.romd. pit,. lirl.,d.r sl e.in it I",, yen, ...... is fi-al. . I..
'et-o'. e lildep-d-ent, re'!
ya c me
l. e h. gboriall. 'I 3 T on
q"" 4
Aunque porezica inCreible, SU tellifono fiene alma, PorqUe ese apa.' ill d,, 2,5 tiollm," deopl.- on,elt.d. h.c. d.n shm, r.
'r-,, Company of Cuba, I ru.I merato que es on instrUMento mec6nicO a las 6rdenes de SUS serviclores A mortizad. so 1 0.96.
tlot. ell.
lele(6n;cos, esl6 an;nnodo por m6s de 3,000 hombres y Milleres do rho m to Istril y Ins refprjd,,i spiriors,
Asbert y Campos Marqueth NO ]a R U T A No. 80
oia, Irmirloo.l.
nue0ra VaSto arganizaci6n de servicio, que se desviven Par cumphr or.on Wilfnltrli. liilm Pin'
.1 ntu.1 jobior... I
a Plenolud sus deberes, con pleno senlido cle responsabiliclad y ob- E! lorlbut. able 1. liontipl.-rit. DE LA COOPERATIVA DE OMNIBUS ALIADOS
PF r-ort. likind., 215.
nengodo espiriju de fralictio, hociinclose de esto mantra tiles, en trillion Tie I r,, a ;;,.1,rRvsrtR y SERVICIO ESPECIAL DE LUJO
ntr.,i. de Is. er tons, del
lodo momenta y en cuolquier circuttistanda, a $us susCriplores, a lo PxL d"' 'f'R. do., a liquidarlo podrin Cam aguey N uevitas
comunidad y a I.cs,1., so tax let, on ..." H abana
la noci6n. lint.t. ]a, cn'c". ec 1-t'itlit-d.
dle chch. din.
In El e mefi.r Gerardo Cayula. -jefe do Santiago de Cuba
S eclon del Impuesto aludido
d, o
.1". on at
,ad, r, professor Alvarez
rin'to'!s e, i.l.,
I":11.x ",,,e,, do 'n' So" 'd Y RESERVATIONS DE ASIENTOS,
tod. j ".. llcendoemi PARA INFORMES
in .lifiR.L 00. con supe- LLAME A LOS TELEFONOS: U-31 10 A-9922
to V00,00O.DORrespecto do litual
del anterior
an -portacknons. tie fir.t. firsmos.
F
Miviterr lir PARA VIAJAR CON SEGURIDAD Y COMFORT
I E.Wi I" hc "I
C. b.,, T Iepho.ne Company ,,, for Il.o -idler. .1
dle Hacienda, q.. I., e.p.r- LA RUTA 80 ES LA MEJOR
In,, i,-a do fruta. fc.,c.n du- itt, ol
:n:-s de Illayo 111tiono, Ilegalun P323
1_11 550 rmi" I" LOS CRONOMETROS DE LA CENTRAL
d, I910!'Rb-1dr J.'P-r ".
on-ol. a del cilad. do
11(iticlas 11aclonales Lir, iits m %ittiiil-mercoies, ZZ fie AgOSto fie 1!031 ii-agina s
Aplaza Ja Hacienda el Abierta ]a niatir 'n
Pago de Jos veterans Gesto de'gratitud por la aperture icu'a e
el S. de A. Dr.nuitic..
Paris el pr6xhuo dia 25 & nue,1r, Universillud)
El director general de C.rtrilaffidadde nuievo mercado para el tabaco
D-de el dis 19 o t-h nb.,rta 1.
del Ministeri a de Hacienda, sailor, in atricula el Somicaria do A tes:
lose A. Garcia a,,a,,,d.d do 1.
c, mjA,3,r., 11-111XI"larm"'DIocIvisit, una condsi6n al ministry de Estado, doit-for d1'.2ad,,I, Iii ... I I ell
are a
briblet dlpuicst. trimistow par el sa- no Y 'o i p
b d 2,5 d ,
Actu I Pago sale as Si6rez FernAndez, autor fie Ia fxitosa ge.111i6n In,' .''micas dl Town U..ve,,A H"
p-slones del carrion to a lust. In, In ', Edilmi. dol AW., M.9c.
veterans de Is independence y el Para felicitar al notistro de Es. III' isticron en In n,-Ada 1 0, nor E, rrlu,nt do los halberes it congresistas y per- todo. doctor iguel A Suirez For. 9 i-I. rub.c. so yo, do In a,, y 11-ar do,
sonal Tick Pod, M or o'
or Legislative, on n par ]I, firnna de un n.,vc ru-ifts sre 'ja Y,, o & va, a rl
tabnn scnabid.s at vir.!uc e ezio concern ib"s can 'c,
.14. onlen 11. ses'nina cs. dacl ,io
quidne "' J' Cub 'T
la lglatcra, abriondo
En. ou"a'a a I 'on de .'J"'.n finp.rewnl, plorei6n preferonte at talinen,
er"No' I Ire rotiriudmi oiaullrmo nncrcado al tablico lorcido-que. par cordiondurnsos oil que a- la,1 111odo Co stituvell till Colllit f.chii 41 mairtes 28, ),' In do Ins cerea do doce aftos estuvo prhowa. convenios a Iratiodos que fi-;-,o sueldos a luneforairlas y empleados.;mente cerrado nuestros expoitado. especialmente at isbaco cubario, (-st- Pro Pago de Atrasoe; a monsters vulblico y Warns del Ej6r-'rps, vIsIt6 Is C-ellera una cam'!. a so cum P11111-L-11'
04 cita. Marma.d r -,sl6n de repren-raMt1vus d a' Frenta Para esa i rigs pa y para a veoc,-Io Retiraflos E s e I) I a r e s
a rumal. el 30. National labacalcro, prosidida par e general del is,
eocn) de Is Uni6n de Do- Pidieron lambi6n at miciblij Son. 'ordinates ", am. del Taboo.. e Fern6ndez. que po r In Ca-)'Ir U, -po tic Ptiad- Escolares
on" qFue ,;rj gesdtionarn do In., exportodor-s i-do rni;i1,jIAtotsain Lmwtc Coslar,
Afirincin que el a go uri, = cld j To b" I
to yez socre r. ou .... at tabaclo el rads 6pid., 'ro Pago
a. iademuoi! eumplinnien a de as pe a, :1 111 1- "st, d.-oidio luu.". patent, el N ad. an o To I in
ournijoi mercc dos, ya adbierlos para '. oin r Loo -mict to do lu Ili- a t.d.n I
abasto de carne s al'o seareteorl. go. or a are. 'to -1. art,,
or to Carl., San- d. Irja cri".7c, I~, di, p.blul.ad, iigLA MARCA _16c Ater- El Fronte Nacioral Tbacale- l ,q.,,, d del genero
cell c 1,,. enc.nt,.d,
'-Mo Fajardo, scoretarlo do I, p -
'M U N D I A L estfi asegurado us- Nicolis Pag4s delegado arite'"1a; hacer ]as rfe,j.rr peliewars, dl,ran, sontir de tods s.e camop.ho- resp-domi g!.e
es or on tr= do e.la I.d. tni y rules a una gesti6a del.Caned.lor ar,
Ayer se Mataron 1,200 in c go Social, lodes del Si-cu nple can on debar at expre-i u r ,
de Tore-dorox de ka Rabans; r ad 21 Cancillor do Is Republics abri mer ad0s a 8 egund induFS4 1 Incoadi.t.acent. da.p.4s do -.- '-,a' C" ba
parn el consurno 11"I via', 1. s a as d s, F salmon t hablei el Innustra Sol ittep Para 76
TiaguldDs lideres
llni6., do R do Ha. Fren(e Nsl.c T dl .,l Fe-ndo. pa.a age ... 0. DE +ORCELANA MINTON 5 $ 60.00
1.-a: Ciidiid M.oh.d. ;b ... leg,.
El efin, 6- Villanueva. jefe do cl Sin Donp Illdrima Pdolsofiorn Aida Pola'i p Ita del Frent Norional Taba-irio.
'jucaldica .I. qu, prose- s"Imin d, on
'In S'ecicl, do ad, Leche y st s li ",.g ante genui;,, Ile Is 11 5
squetirio que lull" I'lleculo parn proseguir
Sinnilzme'. d I,%,, cr I To de Ins T-eadiur de Artarm- Ins traba'jndarer., e% nus uria p rsispida sittenridn a tos; pedidom del interior
.w o"I'llon.1, doctor Ram6' imcon!rabac presenteB t.plaiiin aj, do estos,,pnr,, b in', on fall., do rta ]a,,
infer 2" Spc 'P a Y do Inio oop-tant, 4 ii6n que to benefici ra "us
rdole qua at din Ore resentaciones de as organizicia or.. I" i ooi an
do este mirs so recibier.. par forro- ,nes Jo dependent eloranac del 0 AiplCi,.n6n der dol LA CMA DE 1.01 RIGA1.01
or 'n c in"', c a, a I.
a,,i1,.cI311.r,.- r rastras. 411 Labaco. de In Un on a rare, In, T -6 l: rn1b on %I El C.-Iter
P. a eit, r, 'a' or 'n"s do in Rerun CLIMA IDEAL AIR ACONDICIONADO
d 'a c i Ire P.I.Ina el scrador Cations. "'I' 3.1b."no,
'Iega an 42 cnrras d r 1.1 af!-Tcs "iatC ga do, I dirilmse a "' pro""' v, It.,. iiicct.cm. del Jet, del E tna., -a.
quese resciltai, 1,050 reses, aderruisi ide e.1, 1,, le porelje 14rdo'es racapa her.s., 1.c Ica lo ha- tinuarin dando prNerecte alenci,- a p pre' "' ion ba -voin.
do s rastras nue esifin en carrino las It A I, ndc on 6ste.el Orion lit.l. ,.c Ins -rw, eecin6nnmri, ct,,n.,
J. GALLARRETA Y CIA., S. A "' Agrcg6 el scLor Villanueva. que e' nna; Mario CharruizoTsecretaru, -go. astentaba orgulloso, pues halain laho. les. buscand, merc.1dos parn coilros I I ""I' W"", e has
MERCADERES 113-115 YELEPONO M-39,87 HABANA Tibivitecircie i do earn, do L. H.I cer.l del Sindicato NaLiorui do En. ra. a muchos afi srni esle giro. p,,ndu,,I,, basic, 11. 1 1 f 'h' ...... .
n1radodares. en In pre- fardaladores de Tabaco; Danile, Fun. tabacincro, y quin .,a oiferho Iii-o amplo-ol, a In, noeo. on ... inle, 'F
is ,ento sona. a Y a Ins procicis ficia-ldo a. de ]a Unl6n de Emplehdo- do
lee. esti coorpletancente asegurado. Firms de Fibricas de Tabacos
Clgarros: Paulina G.nule. Q.,neAt proliln tiampo Inforron, que esas I. Groaul,
I Oscar Goculez, Anton
roses furron rem tida; par Ins gans' Fernando Ferroindi,4 Francisco L6. Crearlin en Santa Clara d... do C- g ley r ... I- Me" Pez Velemuiliz, Pedro P6r,
d-u., 1-c- ll. ,In "r, icardo y YCc-p..
Eitge a sefiora Aida Pelayo Angel
una sucursal del Rauco S.Iced.. Babe Silcche ,' 1. For, MorciegD.
Y mindL At a- Chiliviaro, Antonio At see reciblela la concisi6c del
de Foniento Industrial i G. r. van J 5e Sos2. Hermarms L6. F-cle N.cl.nal Tabaclero or el
CAW I pe.. So in,
c,,urs!,l 6e Zayas Bazfin; Justo eniinistro de E.t.d.. inerad- one El Behar Orenci a Ron rfkuez DiRz. a a le, 3brera y Angel Joe guelbA. SuArez Fernandez, on so,
neL gobernRdor provincial di Tag I '1411111111111111W go. ypor as goraderos de Oriente: dEBruic do -1. Cinevoilleri., s
Villas, nos dice en un telegram,. our Feder cc FernAndez Gomez. Suceso- I arompahado del s6ie nt ndo t
res de Benjamin Le6n. Eugenia F r. encontrob
el Conseja de Alcaldes cl, Cab" s.
vinc', ', u preldencia acord6 candez, do 'ku flnea de Oriente, W Las comisionados exprescron -M
In en c:r ung oficTIL ten. Rraudalanes Infante Bidoma Sucesitin de Infan- Canciller de ]a Reptitallcat su-ginti.
debate a Is creaci6n do Is Sucursa: Las recauda do 1, Adoon, dolle y Arturo lal-le Maldonado y de tacit nigrre esta nueva gesti6n ofirial.
de ". Y 'io a el aces Y Las Nillss: Petronila Esl6vez aviudn que ..n Impiartante Induidrin
I Banco de Fornento InduAri I La H. b..a clum"te s a use not is,
"fame IN labor on tal sentido. on- host. el din 20 astendian a 5 millions de Reye,_1
tam IT "1 1, -amg,,u, 'u, a en 1. rel, loose un
fun e can e 1. 385.283 pesos can 82 lerit-as. Ayer a. I rr,, y I anue, Mart nez. do Place. mereado par doce n s estuvo Y A H O R R ESE LA D IFER EW A
on is I. c' Coca" to 6 to.. errId, or, ",,air.,. qrt.dori-,.'
ciunimut n ruitrii1i.en sito recaudaron $332,490. frlgt aoj
crearA el Ban ,local de Cub;, En el din do Byer se sac lfinr .1. 6
nIclativas do or Ime,idento do sectid. Y h-pieriZu .c.. ,Iv.n mm '..'u
c 1 11 2DO roses pura el abasterimiento or to 1'
1, Rt. fibllca. doctor Carlos Prin So- SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN En Ho rmoi y stu, alrededores. que conduct, esta felieftaciiin at &rtl. ..'r, del minister, do Justicla. scu' fl icnt' plonamente para el;dente de In Reptiblica, doctor cries,
doctor car Can.,. EL 41AR10 DE LA MARINA* alan lecirrovolo. Pr lei Socarrfis.
De la mantra mAs c6moda, ficil y econ 6mica, podrA usted adquirir en LA EPOCAtodas las TELAS REGLAMENTAV E R RIAS q6e nece*site Para ]a confecci6n de los UNIFORMES
r iOPIA R E COLEGIALESide sus bijas.
ALGUNAS CALIDADES:
BATISTAS
OPAL ell hlanco.
WARANDOLES en hlanco y todos colorci.
POPLINES en hlanco y todos colors.
VENTIL& DIRECTAMENTE BATISTAS a raying diferentes.
GINGHAMS a cuadros carr"elita y azill.
IRLANDA a rayas azules.
lei 1ERCALE1 ien prusia, royal, pastel y Aino.
RE ADO SHARKSKIN a cuadritos azules.
SEDA FRIA ell blaoco.
2,
LUANA en blanCo, Crenna, oegro 3, pru5ia.
SILENOWS0 MULTIFILAMENTO en blanco
ALPACA en prusia, negro, 'pastel y vino. EOMMIN
"TOTE PIQUE WAFFLE y de cordon, en blanco.
111ADENO ROMANO en blanco y vino.
FALLAS en blanco y'royal.
GABARDINA en blanCo, negro, prusia y crude.
SEERSUCKER a rayas, en azul, %,erde v rojo.
DRIL color olivo.
DRIL crudo de hilo y algod6n.
PIEL DE ANGEL blanca.
APARATOS EN AWI OLAN BATISTA & hilin.
es 11andaidat o es'Exttactat SARGA prusia y carmelita.
SHARKSKIN en blanco.
poienEe y silencioso ha6e el Erabajo mas graEo y sano pro- ACETATE en blanco.
porcionandO en Ealleres, ofi cinas Y esEablecinriepEot, deliciosa JERSALINA en blanco.
ternperatura ... SPUN PRUSIA, etc.
jUNO que iral:ia a por DOS!
Tambi6n ofirecemos Jos ACCESORIOS REGLAEN LA CIFICINA
MENTARICIS para la confeccifin de todoig log
AA ...en los clubs, con tribune ahacer mis agradables los ratos de Uniformes de sus hijas.
esparcitriiento, elinninando el calor y evitando que el aire se
Vea en n stras Nidrieras pOr NeptUno, LA EXcontarrine uc
POSITION DE MODELS MINIATURE d,
i UNO que trabaia por DOS I Uniformes Colegiales donde usted puede tOm.r
EN EL CLUB _,9 los detalles ofiCiales que necesite.
4
y para dormir Saluda6le y sin calor. haga'que extraiga el
a e iado y caliente del dormitorio,'expulsindolo por is LA HABILITACION COLEGIAL DE SUS HIJOS LE COSTARA
-r Z.
0 "entana... MENOS EN
__z
1 UNO qUe trabaia por DOS!
EN ELI D.011MIT01110 [a e po ca
ON, M -10. NpL_. S-u Niciali. G.1i...
I
_c .
.
0 I
0 1 0 I I
pigina A DIARIO DE LA MARINA.-TilitEreoles, 22 de Agosto de 1951 Editorial
- I . .
. I ** I .
DIAR10 DE I- HECH01 Y I Poy Rsefiada
'tioduica Ig LA MARINA Oportunidad ,
d on 1832 omentanos 1 ., I Mientras Ia vi& pasa
. _,
If DECAN DE LA PRENSA DE CUBA par Josi Mo. Chac6r% Y Calve " 31onck l
, I
I EDITADCL POR DIAR100 D LA MARINA. SOCIEDAID ANONIMA ,- i Nuestra dvffizaci6ny su. porvenir
desde el 8 do enerc, do 1857 En Ia mue.rte del lider I L ;: .
, Dirlgld, par Com 111-tas I .... y 1,11.1,11 d.sd, 1995 1919 y I I 0 "' '61. I's "t-rindes librost lax bay milloreas Y solutions de %eras
Par .1 D '. "colefin R are ) A a ... dead. 1011 beat. 1944. E Le. l r,'ssi,O ,h,,,, randols, ya so I I , ,can in'luencia ell nos- on. ..fgaach, .bimlititsmante
..It .1 title, I J- I I N lualc' gr. ,I oJeroplint, A opleale I., prindpin, clati
; President' J Vi-M ,.hdvivtez it ]a luch.' i"I.- I ,.-- I I DtI.a. I a parlor der
su'l. U'rmilader, Rl'al. Dr. urge ,jqdl, I. hoa V'L de '.. gr.
theme y lUare -- stionad. illiosas moclostian, osou- nos?), imposibilitadohd
Direct~ Ad. tstraiden ,Lihl por su PrOPL. y moic.oll I
- ,,,,, I I ras ajarn plcla nos n salto atria, Lque.car. Props.
MEW qw
Jn# Ignacio Rken I, flimAndes Oscar Rivera y Homicides vLfu. rmln:; r!t I I g 2"
11 I dcminiin, nos ne Hilizing td
Acagal. I- 1-qaecl- postal Ap.,ted. do Care,.. 1014 Pl", I I ft 1. a I a :.mlfl d wb VmlrelfaDomicilio Social; Pasco do Mortil No. 651- I I llutilre'. qua he- g u I. Ah.r Lionlitacom, a superfluobitualmente no .1 .1 bion, hey qua A. d6n. Renuncla 8, I
I Plicirict M-5601 me EMP1,811 ,n a] I her 4provechar- I prejudicial, at excess do neeeTolifolto Central: I I "I I ... .1 1: 1, I (!! los. .filed, .1 .mcces- t6onico, .ant- i-ePTELEFONOS DIRECTOS: acineent.,ec, poll. 11 .. .- "'.7 'i':.1" , I to, a to inBipido. Adopci do vaI tico, ban vslo 11 11 : .., -,,, 1, No as pocci ]a ..
; I 11 I I ore aut6nticos unIvermales.
Dictator _.. X-4791 late de latorma6tin h-9421 Cr6atcal Habaners A-1513' an ti trig" .1 ;, I I I qua me barite an Ademoks, cultivo deIR per-onallAdmJnlstrador Al-1738 SubadmInistrador : IV-0242 Asuncion ...... Al-27H co acontecimie I "I I letrits do inside I d d. "I. .act an 1.
to an. .1gruti .1 r'll I I~ I sabre 1. ei,,11%,asm P ra. La culture
Princlas do Suacrijaclan: "' 11 I a suilid.d. .a .an. sina an el In
. ,,6" ,c ,,Il d ", T.,
Mo. .._.... S I", i 1 .5.75 1 $16.10 citin histilrice I V 'llr d., La tv all. area d econstruccifin
, on Pat
TrInowre .... 4 35 1040 ,E.t-j.r. 2.70 K.LV little deratind.b. i q., 1. Diane Y.
LTri .H. 1. ,.agents, a] I ," < ) cultural an in qua las paqueftas no
I
Sciall ...';-I 196 "A" 23.00 .. hout. tiorribla. Eft tlicwrpl mi. vl- cionespueded, represented gran P IAft. !,5,2 1 58,0 i convene LID as consent* no4lisis, zCi5ma no render, Aunque. Pat. esc pan a calls fliellon.vite
Alto donifnic.1 I I sea at cass pequerio y humilde tri. k, f-3,mi "', )" riles so hublera rerieckmod., go- ancifin, a Ia regimented6m
__ but., cuand., c.m. an at cill. cle I I i Lando mus, quiera delis, actut.d. central
I ,an I daTla. Individ am an events.
I quirit describe exists lines, me sin. v olancla y quizill at- a' -I odo westa; desprovisto tic proton, "o no. ,a-. q.c 1. p.l.br. i 1", ." I 1 .1 it arse Ia
Editorial I I.., _111-s, ,reflexicon an vez tic tom al6n,*puede sorp,.nd,,. E. qua I
,,Ior; ... it, y upon .... do del I Lie ual via de In pacian 'I. 'in fin.
. jilven ,,, parece meditarme. queer maditairse,
.dated interpretaba on alstado de I -11 La que ,,b,, lu thch n an u-Ir, 'Plem..dy.'. tornbre :cI las con- Inc. Lim dispe m ..
So palabra truscendia del Lrnbi- : ,_1 s cosal. ecounpil, paio; .Lne to.
c.,nciencia coleclovo? c PI pined y
. hasiones generalmente. Me miten
embrollis an infinitas detalles. Y.
Lalegislatura extraordinary to poirtodarista. Serfs concise one POrque con'tuath"'."c' "st"I'le"' y e.brolisdo, so embrutec., craye.;odagricion wicares tic culentas son 11 7! PW Par at sentola it inclopenderecis do to contrecia. Plerde all personaSenado tic ii Republics innugurli va Ia legislature extraordinir-a .,I, pcr,.,i.s, lijanam a (ads andittin- I I i I 1 qu, me cultivo, cualesquiern qu I lidad sin soberly.
ELi, In", .da p., ,I Jtc del Lt.oic, linia discutir y &prober leyn do -i pah"cu, qua voinin an at sene- 1 111_1_1_ -1 scan sils consecuerillnu sabre lado No 5e bace illusions HuWnga. No
all. imporlincia, y tracenclencia para Ia Natilin. antic I&% clue me cilrita- dor Eduardo R. Chibils can gran 11 ,,, 1. 661: ,,as de intencoh coma todo-el que en on Is restouraci6n de una vera -p-ro,. on las etintrrisladco; ,a.- 1.11 :1111 a,
can: I c'eaci6n %. argailizacilill de Ins Fribunales de Trabajo, I bo, do --tla naronallefild I I ,, ;_l',wo I con dos dedos de fente so bate a daden 6vili-cifir, par. no :
I ; to- Ponsalba a1gun. qu it I I I menudo par sign. s,,Y olilonestu I .bandana a In dewsperacl6n, Cree
blecimic y regulaci6n de Ia Cafrera Administrative; 1. mean .,,%esla' a I .on_ I I
forma of I c6clug. El'i:Lotel; Pug. del re;to de [a deuda a Jos vetcranos; tdo tic mayor mason, on .Inl. I 1: I I but ; at rid 41 LCIV -r<) Los. si. era -go, iltiop.s, cdf-c-- an on mejorramiente, ,I ,.do loal
a de pond ... coon cran necosarlos an 1* I cocines hist6ri--scioalics, piano., th. p Ito so plectra at' ediffico, tic ta- .
n.cion&li zaci6nde,)o5 Ferro-irdrs Unidiris de La Habana y Almacenes I I 1, .1 I IJ ,L do.
At Regla. Limit da v Tryulate6n ,ae Is anstanza, veria y compra de 4a 1 arrested., deacons. dcorwrot I r I 11 I I I 11 I 1 I 'sos. suggestions, prafecias. Todo Sin quererlo me vionen
. toles, qua tenian con harta frocuen. -, - 4 _110
nado. W I mento wishes paiialarms de Jamparls:
, Par, I ,,, FL:racal tona de [a &range. ' - "' ; So, FA Ahorn ,me he outdo an is 1-6
. , an studio. del hianed6s I Coma an Ia litioca do.los mitos
He ahi Line agenda tic excepcitin parm toin legislature ambition ,,. I ,dia Loan pronto qua entoncea rr If 1 _4 n a do I., h6cons, todo palace debar
cepcional, ionic mis cuanto que ,nitas -%ones'p.d.riventaria, hen de ,c,. perderiamilla.s.ardorosam plitleas so I '-,, I I I schre Ins probably a_ clopender do to's individusn".
to ., bleenrient, do reans1r, owili-ol6n, Ahorn bion, at indioloo parece
:n ,c,,.,. a it, I,
an Ia priclica. Ins po5treras del aclool Gobierno. Despulis, law pradar-11 ,a c,., p personal, e5a anin Tlj '11, gr a las multitudes do I ' C publicado ..n Ambereff Y It urgo. ranunrir nals y ril ser laill I,jba or. I 'l _r . ,. 1 -, So titul. En el ..., do,. F.tig.d. do haborl. aid., it
carnotite I tic I., inti-retLe, li.iil,- ir. j.,g. ,. Is ,a.rg.niz.ci6n de ins ent de San Antonio a _. I ,,j,_ ,, -er do 1. a.
Partid., I, ,I Paz*. Trabajo donso, solid.. Loan pues tic facto luchar parit .art
I an Ia subsigatente contienda eir"cral, harin clificil todo La. Malsi. Pero air at Politics, aall cu- 11 -_-, : , , '_ "' .. .ulento legisl 1. bano, que conociendo cle-clifio, de -, I I inspired.. g,,tl*nd' par ,ad ........ "Il".
tell a' I 1. I Porto Huizinga do Ia decadencia- I fear!. irriprouble realizaciii.,
F. racclarto sulitavar esla apicanincle circunstancia de illfirrat ".par- I ,odlscentany ,in 1, printer. juton. r r, 77 IdenVal, pre- do
1. .Pit lie I tic ivilizacifna oce _coma, qua no realiiA. perezold de
do 1. flirtuan. fui I I c 1.
luniclad factuat.cle aprobar le)es fundamentals que el pafs necesita y sacrifiC2odo, an controste vigon. - - - ;.L.1- I 1_ q I "I cipit aen primer caltad del r espIritta, _codifleadox par Mam y
air&. de gran inlrr s humans, qua mantornen interesaclos vivamente y i so con tin media tic pace firme siglo. E Punta de particle W6 at ..r.; moral, elye.clefill hereclado do s': -D6 ame ver si me puedo colar, ahora que ]a gente estA entretenida en ... dad. .ar lad, liescross., Idall.an actitud expectant a gtandes ionati de Is opinion piablica. EnIrt 6s- a u ij I parl.do qua siguld 1. Pa. do Var a ell. I, ase qua vuelIran. en primer itigar Y mayor s, qua an &run de un ide xrlllw .. EI apparent. Segun at histo- I lulch ILL viola condtscompatiados par Ins si d Otras COW condor, cli. ,data era'
IA, Ic encue, Impatlas e habria. at cabo. do oleander all prI 1 In iniciaci6ri data del si- car. I. a do a.clsivo.
lado el putblo. los Veirranos cle Ia Independencia, quienes e3peran el pa- pl vjda gI. XVIII, del moment an qua it
los Ila miles fil6sofas, -Ia mayorin a. 1. yu....
go del ratio cle Ia% pansiones atrasadait. La juslicia cle esta cause y Ia an Una turns criatiana tiene qua I luers. .craft. or
cianiclad do c3los arambses tin admilen mayores aplazamiental. I I.mantapr Intimamente as& deter tic almes fil6sofos fu6 mem one me- justicia cost Ia incomes an ounce.
Endot:: el de considereciones, Pero lambiin de bond .d minuci6n final, aunque at menti: Ile d litanies latosas qua de ver- AM a astado an Corea, clasangrAna senh a Friento tic is misericordin divine y I El D IA R IO com enta d.der.."filfisofos-, repudiaron at dameesair.obtnAy.gricist tic -rabhu.human enctientra [a aprolincitin de 1. ley do perd6n. He,, quirl- ,n,,!,,!6n tic qua at adaRd caldo I misterna 6tico, fundamento spirit cQ It ic _m utiorlaa Y vacc ahos qua an Cuba no 3c concede una gracia de c3la no y ,6 Itew mAs generasos combat lost de Is eaciedad europen desde n1dades communists chinos. Tat I
aloora. an v6peras del cincuenienatio dt I& Repi5blica, Ins Ia celebraci6n ,Ic on c!'eco. I a- antes del Decrato qua Ia autorl%6, basis el moment. i hacia sigim: La' moral cristiana. ,,,r- ,:.,,, 1.t,.,,.nivars.I quit
El militarism pozo qua se tra- ., rij. ... at norteemeri,c to$. cs ,aroo d Quintacolumnismo evidence on que, lin 5 de Julio filtimo, me dej6.sin effect a] gap inverosim!les. recurmos- y at clano, pu,,d- ant.e.cir, .Pa...
d C niensrio cle Ia B.itodcra v Is del ir.in Julbalco del Alin Santa, Afia I :,' can
st :op.la -, monfro.ron st .a.,,,- permit. y me tr-rari, do acuor do co at Mulatto ,. ernecl.riall.. deagracuid. a atecald r ,or all -i par Ill-sit Gran Relorno y del Gran NrclLin, If Pirfamenli, cuband liene I) de- a lemprana Y "glon L elm a nifeslaci6n organi7ada par dirigentes do aso- prec
ei I a to A ipitarcm p. linutaido. Los paquehol Rated*&
c extender sus Prcrooi;nii%,- 8e itrauin. ) no par mativ., -lih- I locoioim laboraks y extudiantiles can ,I ,r,,,, tic Agricultura, Ins pautas a neguir an exte nucvo ,settled masiparadis
be, d ".Pn--. waloolo do -rromi-, trial interests de t It pr.ceso cuya fuente astb on In unid.s, tiampo tardarAn an ponder
., ,a,, Unit dama tic lustre licole y do do protestor contra In robala tic In cliat. -- I 'do'. I",.,,,,, .ol..,e n 1,, alendiendo a Ia% gnincles celebrations nacionales '1 a gl6n -guido at sonor Cifutntes exlice 1. trill.d. an Revolucion F-nco1,I-,c,1,., ,fftl_ -zllagauriinl- foriplinersol
I a , ono lamboin moy final expircu me preguntabs, amignall, a Cuba on In ley norterimerican., hit ld, -a limelasome I ,z ll.,g.r
Par el db,, v la ,,,p.n,.bilidmd q.c nmcn if Lila ", qua )a nif-. tic to .i,,i-- of -carcrLfi-.%..' uc Joe In a,..p.dfido pres.clal ell (I sen, tic los cornitlis respectiy ,Imp, a I, r:ndes. Aderrillis no astA pro
del .bandqeci y negivilencin cle Is sociedad tiara con el doliticuente pic- %v do Chiltols Ilenba de dlr I.. uh on 'i . .." ,it orrounesti In- 1,.,,-,r a que he poetical Ilegarme on el ej. pro ,..! ralmente, 1. far.. totaled. par ol bad. q tongan siempre ru6n. Los .
coz y Para crear y aplicir una onlensa 31 amph. Politics preientim del Cobt, onletra, ",,timcl me ,,,plia ,is- I public. .].,do do ifitiot-clunimilmic, evident,. it. ,.;. I do h:.y y1ri,ciportablem an am pretensioclehlo. Tanilmo In soriedrod, ni &LLs mandataries representatives se lian I'd. itmig. eat., qua Y., .jet'. I I a mer resualto. slit mis dilaciones, a, an SU Came. dejal I.P 'rit.Ie c L"a- a Ptncl. d'.Wt
'" I ationdoccomo peoples I's elamentas quo d';,,'.'u,",; ,', I I
, a dcf si. effect I& suspenal6n aludidne.aniret Ito con"nue I mocanizaci6m, nelincocion's grega Cuanto a is conflarasto reciprocal
preocupAdo or ayucilir al jorcso cu.indo ,of" I., hooto'c' cle nonow., "'. ';,, ludlas P.liticra, to. enteg.- Ia. aunq ecluiiocamente. se 3umaron a] of debate -del qua arms, mer ,espectodores- on I rins, a[ "puerilismo deportivo", at universal. dilselo observandox su
,,, ahme, Pura, ,eue Ida, Urolh- d,,pI ... rid, d, ,,, on ,,,and, unpile, ""' "' I" base. do an .eireglo, dellealvvii. emprourecinalento cultural y Ia de- i consistencia. Es cast Insignificantemis carcelarlos, ro dr3liuo s, ruindo tion i allow linen el deber or '! .. tenido h. necesiond tic land. 1. ldc.,., .,.,.be do 1. licitt y.Ll nalillh, ju.1. I I ... d Es qua cargadow
habilit.d. y d ..... I ...... I. 1. conioneclad. Nada tic to so he lic ho 11, ,;or is sinhoi 5ilenceosamonle y I .il law q.c I. somptitinn emorlar. .1gue. can La bi,. eneraci6n del ldeal mention, ,fitico..- I race de
I ni miquicra se lin intenticlo. AFi, purs, ii Itablar de Line amnislin getie- 1".yo ... nidi a "' to- a,. dcoonoo still .... in, Illibim que ,,or at sfil-, At.,- W to al terrorism! g ;.EI remadia para alga on men Ins 'h.rabords ofect.s y post.,,,,,, ,to oto'co Ili tZ,e'da ,to ,,I zadora descoonDomicion? Ante todo, i res famous se entendann complaind P .L,,ell-. "dcno6-W" ,it. par oic. -per. Lie, I~ral quo Abill ini purring tic lot Primaries Pan lanlos sancionado, wIl -_,_ ,,,, t ... Iiinces Ia come unit forre vijr an Cuba a distrular del "painiso" iom, EN unn tic nuestras principles hot Has residenciales,y par. 1. ovitrit,16. do .,,a r.bint-fr: mente. Impossible more stempre a un
do, mi la de ... tir.tooi do I. c.ndna ,a Inn mia- y rpudi .61" ,--11. -icdota. qu decants- entre too rounifestantea Line enarbol- unto a In mansion de on ex raLembro tic la Polic La instaurad6n tit- on orden legal dem6crata admitir el communism a
nilenciarin. In mociedad ir dricArgA imniWn de IA inexcusable respow- (Ili ivialar con In V,,.a iooii ,,a, q 1,ariolal. hi explosifin, an noche pasioda, una bombs international detado de lox me a on communist In democracy. Ima qusecra tai; 'Lle 1. bioldrm tic Marti' Me,. is tic dinamita, min qua, afortunadamenta. me registraran dios capaces tic evitair In vili
.abiloind d, Ia limber b,,I,. Ind. p ... prevenir el dchlo y slender -.n- -oLadorn In,, qao .a fact, let,. do-rin lot plitislantrl A ,.,air.,, ,,n,,,, ,,,, A ,Iencl4- Posible es conciliar punts do vis= ,Pa.. il. D RIO DE LA MARINA do'u. desitneot, prsonales: s6lo In consign tell I rona. Y is adop i6n del principio a era- ta corrientes, stones. simples, cog"'. ,I, his qu, snas foinnot rues .,. he
ci.ilmente y liumanatnettle &I delincuente. Por eta In aniniatf' ':,n, ."";',' ode, ludmal. .a 1. "Wo 1. clinsigiva ..vikia. dp%' xil a,. , La'clame y caracteristica del cho local one bien III In demoenticom. con Ia% wipa
:Ia, coma tin lounlo cle portion Pero reclificAr ion glandes er I tic buenas robotism Pero wilacar mi (3chlern ., ,a I lcl a Ins clans coma un acto tic Pura terrorism, do blior- del parlor Con is anon palabrao rentemente s6lo inns simplas
o !gun lo,.p.. act, 'o; bilro terrortsmo. wernpre rapsignsinte, seempre repu- plausible' bentro do one uni6n fe. aunclue terriblemente complicados,
juries de rurbitos 113irmni penliencintics. Todn ello. par .upuc.lo. sin L 'I Retarmaturio Tdri6a 'a en n lox Wait- Until- importiondoles in
in alucr.ir ell 4-1111% 11UMAIRS CUrMoinCl I&% de low onletese, politicos cur it ... d, se rnlua con admirable 1,_ I blado. dinble, Pero min a6m cuando In vida republicans me deradva. un Initrunnento intprna- Injustos y envilecedores, comunisdesencluelve on on clima de respect a I& ley y an qua clonal tic cooperaci6n pacifies. be. Las. I-~ conceptional; politicos, rut."Iral. d, uo-r cirmr A Is ley or perd6n. 1, ,, ,to roseate Peru 1. .."I"i'"i indox
d, inerotore. tic rael ... a. que. par uosJorechOS 3E ancuentran gannoindos par 1. .ad. an 11 1EIn. tic IA ornfl.n. turalms, etc., nos dividing slemI-os Tribunale. do Trabajo hAn dr -air a ,alidacer Ivnilion ntr% le, ,,rcu.ml ....... La, he., Ile. La mccanizaci6n del tabaco Const c on y respaidarics par on Goblerno respe. entre'los Estaclos a, mis natacto, Nen pre.,
, table. Do itguro qua .a trmtx de on beano mifliodo, I It, lp sea acuardo capirltual. ,,- Ell ,p .lgr., sin embargo. nuestrn
grande nrcesidad nAcionAl. LA rilructura rion6inou y social tic Caiin "".'l', '. I d' ,!lroq0,, !.m.b. parer.. A A.oducl6n do Fabrican(as bastando too media. terrestre., a_ civil .. to
con irlenli& ell .u baic po Is falls dr un C6digo y Tribunnlr que :":""; ',"' alone cl c.s. do on L Expottadores de To- sin conexhines do nin0a gintra. Not resixtimo. a an n, defendAmoslit, coma
: baro La he dirighlo one carla at Picodente dt In crear qua panda promperar an cerebrom organized- asic ne.que see 6tica a] funciamento tic postmortem, con Las madlos a In Ins.
;r*urIau Y ran4liLril lostecler-luorrile, equitalivanoclike. caushlbsoolairt"n- "or _,. d. ,to lin.. quince ah.., Republica, doctor Carlos Prio SocrorrAs. que reco tip, tic agrc.i6n individual modiante -nolor S I f, anzR. Orientacitin spiritual, no todos, con tods. miestra volun.
"oe'll ile It ... y despot. Into' go', a)". 1. pi...... picilkIdlile-ka, to cI ,esurroo, del ,miltirg. '" "I'do Investig.d.ra. Isipided. e'. Lim. iniscimilenci., a. fail. can Wide nuestra fuersa, to.
, ,,, ,lirrilm y unilalrA,, ,millict., lml,.,ml,, culianat, a fill tic d.ir- observando Line excelen. docurill sphimir of acuerdo que muspendill policiacos ya asclarecarilin d7 = do ran tan La it.,. 'ran P, ncipios admillsios, acep- mando, grano a grans, do no Pa.
I,, .'Ll ... olilde. I., ,.it ...... y a Ins olatems, mayor. estimulos A Ins ;:' V.1-hieth. se It- Veto CI.C a sit vez Is cuoto mccano-da del clraunno dom6stico. conto diligencin an redoblar In vi ilsncia,, .1 ob)eLa lodes par todos. declaim tomar tic air& mantra. ]as
._,, ,11:0 6 Y. par calisinuicii1e, crear unis altos ni-It. do couple. loo. !to y ho- Extcnas as 1. mlsiva del schor Cifuentes at Jefe del cle que no se'rephan estoo herho. g n Ia a,, .,pe Impreparado parto del mundo pa- remedies qua los qua par encomat
ol" Ill bi::(b ;, con so., I ..... Ponce" IA el renecinflento tic on crictih- de Ins an&., median sabre nuestra
r4 Ili er a cilAbIrccr -nl)rr bases mi. firme, el bicneslar griorral. alo, 1." 'tlt .." ,,, d.. ELL all. me hace detallade historian del domen- mados inenclintemente Ins authors a .1 .on meh ados
If ...... I .... I of .is, I on s % inilent. del prop6mito tic meranaar In Inclustrin Ins responsible.
L'AuM atad. wle Inallattant'. -%i 1. Ley covaplemeniatia cle. In Cas. per onda do scarlet, Ia r.da.Vm. L., __ __ ___ ni... ..46atic. (Lee.. no vl- .alcal y salvael6n.

ilia I ;fill mobre IA Carter& Adminii(ralitA. El filincrable Pricololle do In oultoolade, del Ref.mutori. era'
,let. -on apt.b.d.. IA. ley'. Us~. que on.0'ramn incip".at, y el "ll'o,'"L ...... j,-", qua c, L'IV
ltryLablivA, ductur Carlos Prio 5ocurrij, prohirliti clue durante itl man. y (jr ... i,,;Iil conneguir Ia colnbr.- _,tmir:;.I. Conotiluci6n. Pan lionor iuyo Y bini del Pam, e1A 1110171c."i ""I ,,,,,,,, .::z'r.x ." 'ri'vel.mu. )esde M eJilco L as pequefias causes
,umpliodc Felt. IA qu, 11. tic c.ii,,Hr.r 1, in.m.,ilodad ,It dollar .cr,. d, W ccricilco.n., Par Mario Ancona Ponce I Par Rafael Suarez Solis -] I.
Ill, 'Inill-do., .i 6icn LandicionAdA a IA idoneal.d. -piliccl.d Y cion. piqu Los del rdlcilc ,cnla -Hri s_ - -pri'llrol d Ill' mi snl 1. I nand. I ANTM de. qua instigation at nue. RIO, as un grito de alarms. Es avl.
No taidii el patrano, qua no I l De Hugo W ast a Miguel Quieflas vo edificla del Tentro "PayiVL" Los contacts del alma dente -Y :1, hecho he sido ya. sells,,at ....... .,,into, Illislrilivo, recoolorralmdos &I Congreso ell el inen- simitire ell su In rLa mucho del ol- echaril otra ralrods a all exterior. con el medio' I lado- qu as condiclosin do v1da
sale pf'.1dtici'll d, I& I'Llullitur. r.tt.cirdineiiii. son, tataboin luilior. rilritu aposbilleo. on r3tur juitto .1 VARIOS novelistrom y escritorem tic I modiante I& alquinnif.ties plectra fi- Dopool, .61a tundra derecho a creation par Ia arquitectura moder:ant", Pero In. comenladlis ripaciAlmente moll lot qllr da, a In ,,retell- cauchucho de fail ran actitud. Pro. penetrants visifin y poderose hosofal, he aid. met. iseccesible entree, senior- h Patten loner an Ins cleaves ge.
I legislature 1: mi. .1%. 16nic. de LM,,i. g-c,.l tic 1. N.coIri. rur6 tic antrada chapters so con. fantasia, ban vaticinado en sus do numerous. inilistill.d.rom y mo- me. ver alguna nario at arte fastest, Los viejos es- n wacicanes one influence nefintsV, '" '" "" bra ese obras muchils do lax adelantos clen- fiso tic vigillin Pero muchom finan. mental qua lui cesuribs sigurn dando, Par elass Las conceptions qua pretanden rer7% ,
orn a qua Ia. dot cueril)ns legulativos -.IlL.nn ,,, Ins to. J ic',ol. d,'m 2Lcillcz qua tan buctios t(fica con qua contamos en In actua. ceorom. Tods, one ciancla Eabrocar. paljcul& y a mund" ode in ru!tura, splendor a' duch, at mixim, at volume de afre
1,6. artisturo qua calls ha call- y a] expacio ocupado par at homil.1111.1 y ,.tud; .... .. It ...... I'Lon clud, .1 p.i. '... leye ,u,1,,La- , i-Ittichin )a liable deparad a "t raw I.d.d. Us. do Las ...a -i!,,,c.ino gull, do sign., cattallistle.m y f6r. tJtula do Is c.- Mdo a In exaltation cle In inte- bre, ancerrarto an one cain sin al, v nca..r-. Y qIo,. tnrnio n en estA ciportatiolad rl Congtrso lion- VeLes. A todo caunhal may at n dos as tic Julio Var, me -IA Alqui.t.-. me no respond& trib
L .:i
1 a.:c.rio,. alum.. del Raise.. .. .. ..bids, pred in licavega- hit tratadcltld: i urionar sic pro. I., pircuremas
in"i a ,if inivio, call nirA brdlmnlc y lecunda legislature Its~ In ,.ni,,u_ I c el I as, c ,ig.n.im. La. iniot .Illgu.a e.11. lure, rodearlo tic linens rigoica y
'I i for militia me puto it. pie y cl6n aireal y IA submarine entre blems dende Ia Edad Media. t a & t rates. Do- moos man r-..d.s an nuestrcat agresivas, plantean problem de
d 'ca. q .I'. par"]. h.blarle c... air., c.,.,. Empefindo an lograirlo nos an- rante at trujin dias, y India ons, discutor at Muai
Ipla a !I If psicalogia y cle psicopatologin qua
AIR.
de Las acquitee. .at Estaids, a empano a putclan hacerse inquietantes. Sabre,
.Is.: 'Y. In .grodalc. much. El reclente ducubrimiento del cont-romas pars, ziempre an Retwo6rdese, core, asto he insisticlo, recientemente,
ledo client, usted, doctor, quecre cardole aiiinafial Miguel Qlictlas, X.h.1 Or." .1 I agimin y It- tax, Jos alloafil. .casomerv r1cm.
' 1 h-or par mi, Vero me parece que qillen anegurat .or capaz do "fail patica Julius Rsom qu,,.en fi do le.,,I. estate- 'mplo de devocl6n cultural, qua Gaer(In Bardet, urbanists y arquoFar ; I ft.
,,,,I,. ,, ,Ihralbcl rain conseguir". Y car un miligramr, de cro a menus I pr su hija Berta, ; rigs do. der a, lox pinto- cot rid. at Tamura an Francis, a fit tact, eminent a. A its est, frano6s
D esde Portugal a rcgubnt. que q4e- costa qua at tic une Picu tic pan". lid. cree haber coneguido Ia fabri- res, log carpin- naIZ del siglo XLY oltrio I c' terrifitiona qua eat& neersiclad de
Id"6"sin respionta: six tic divisionno. fut d me: emmislado grande, ,demasiado
, ZS. a ustod par confirleut los pron6sticos do otro vaci6n commercial del III y hace terns, los estatuarics, !r, electricts. talsdo teatro del "Vi ux Colocil Alto, demasiado nuavo, an tanto que,
Par Eduardo Avilis Romirox q.6 ast.y Allot?" Arlie at '11'.ci. notable litento, Hugo West, que qua los aspeculadores judios Blu- tam y dem" artistes, t6crocom y olare- -eI "Viejo Palomar donate r- at hombre he camboado tan poco,
hach 'y es . promiguiti el mu- an .us ..vl.a "El Kunst O;o" y men y Kahan, preens tic pinico, pro- ros, me he colado migunam vocal, a
Blaise Cendrairs y el existencialismo I y octal. par hurto, "Juana Tabor", previi magistra, men- %laquen one crisis econfirinicat qua ver' c6mo marchoban Ia intenci6n tolne restaur6 Ia dignidad, tic on Pan, en evidencia 6 astado tic
I Ifucia ya inns ,to an dim qui, ,. it 1. cristalizael6n tic ca estmsc, pone Porto final a Ia supersticl6n Y .a] trabajo. Ell ]a apariencia, todu .rte qua ya tents chosen impere- neurosis do nuestra generaci6n. Es.
cederon varion silos antes tic nues. Ins superfickes dasnudam a iMper- in I ensa lie so cornia. Mi padre asta- dental half-life. del .re. lb bion segan mis gusts; bastan- In era bimilenaria. I ,
, o'ccuts, E9,,.:',r .,,,,,e,,,,l ... no ,in. con- I ,i: ,n.oabl-s vo-1,, millnh-- bu ,un trabolo, mi madre muy cn. Droste h.ce still., 1. Haste hoy todas lon aiduarzos Ia Loan at merms. Pero pronto mi sonatas, astas angil as rl:!Idos, extes
. ;.,.J,,. -.;,in harraw d, I ting a,,rda tic i .... will aqui. leon.. Y. Wt b ..... a l9a. as Pero, burlaw burlanda, me moti an lines siampre rectum y agresivas,
j.,,;o,,l;J1;,!,,,nI. ,I drt.p.-- NaLid. c., Sion, rion. Iloroegge,, at rin 66. do Las on.talm. inecibl- a,, .,., que to sonted. me hribian rea. gozo me cahl on on posit, Porque
". '111, 1Ill::d1L1c- oilc.:1;- lo!oo Goy tic lInUrtaJes. conio no. bojo. Es dificif qua to encuentr do reciente anun. Ia maquinaria del escenorio, to su- un terreno ajeno a mis mks inme- i "wice6lareat Ia d6magr6gative hun guri. tic mi edred. Pa.'or u" me o-hocla. .1 mcmda par of P Qa,. clestannimite cimipliered. par. due dintas contemplaciones: las del Tam- I metric an disminuand sams cesse let
v In a "I'll .11. -1 n, Lagl,, cono, ell." carol, el Lin loqueno Itcom, dr. ,,,, ,. sin embargo, .I a pu a final las representaclones teatrales La III "Payret" coma gracious maestro I contacts do I'Llone avoc son nulicu".
do solo, b.sa- 'o.'i Pir c'ento I ."I.- plit.n.m. RcvodCI qua hwein .A. I a 1. .f.c.s. bo.quedri. AInl!.b de del urban sma capitalino. Dias low
,,, 1, -o- p,:,,o ::,1- Ill. ,,,, la- send Iles exigida par In moderri- "Sabre todo esto, habria mucho
in, to le sa lf ,;:.alfl ,', ,'Z" P be I r'. vcItj,.,.t,. horn, q .a a', an ... fret ,arite-e, do .F..,, JA Alq.I. tied. co ,ad.. dad'jque on comentaria at 1 que dedr. No Ia molesto mas. ZSc:, 1, a I";-o"a ,it 1, goe- casa no se comitt. Crel qua nado, me.
, a it oI A ...... ,11 Lie 1914, I~, la iooph,,oi ,1,1 roo. .gr. "novertic p realidad so teritnes cubecom. Social pronto on disgust queerme gasuaso a It perched qua 12 civilincion as la
p I f -Ja y me lipild-6 do a.,. plan. I i fit cut eacenorio angavatrodo. "Camerinsis', guagual a cil to era 'h umll"d'. Ocor tic Ins enfermarlades?
,J% 9Eo md. ,aso el i-11 .."no "I i4 ... Am! I .... ..... la, ol- Per. me .bs In 11 caro parrilla, bastidares, intones, pes- on 12f.aperiencia. soberbio coma ca- "La adenors, y le milludii.
10 Po, Ileal. de ,lo'l- 'rv" an y in' Ceerlamenle c.bri. thader do 1. pit is It .6%,ilel, distills y domain woeas.rolist de ilusirm. decir qua at D.11. Arrilalles C-I.*%
":." va-, a ILL estaco6ol do in ,1"11, air .. .... a toscas, fit -. priced do flit descubrimiento
low La ":, .oe"a"'I .: ,", ,,i P'1,17sus I -depn .. ..... bra no he v.,1I.. ,olto
, I ,,
a -1
f "I'll, 11. ,; ,,"'.,' ',: I ,ne.. el ,a,,. corrocce.n. Paestum slit Pura una represents- "Lortanto edificio dobleran agragar. Actul vendria bion recorder que
n.ra. I'll a 1, I o.k S'. In I lot L.ga,. .q.1, r. Tor,6n,. Y in quo an Camaguey hall restiolt. ..intk,,on isentan roatecodan. a has Pr Pietario dos a tran plaos of doctor Dario Argilelles Casals,
. cle. coal , I h .. ..... ]'a I "I .1,1 a At,. ,. Pero conociendo Ins trabaJos y ci6n astral de alto Lategoria sen.n
t I :1111.1 IM711" 11 : I relegadus at "untitcon del olvido an anorade ana s,
11", l., aqoI l l'.o1c,", I'll- ombrion de que tin quien hn. I at prbb a.. I .. experiences tic Lulio. Alberta at Lent mis lucida. m6dic, notabilisimli, fu6 wilumno
bl,,' ,an radle, cluntc.nt involuntarlo"; frame qu n este La regulation, a tital.'d a IranseCon- aterno tic Los hospitals de Paris.
, It' uttlando qua ex or ley Grande, Princelso, Bacon, Flannel, es belles fachadas
I'll '111 ll'orlll, "Y' Y 0 I , all D is y n Y J ju, y a. do equid.d, Lascivro., Va. Heim. ,., ,meia gre. it. r a arq
11.1,, 11 con mirar dead caso. no debt recarc a a n'
" : iaoo, me Lit, Be'thelot, 1. rllbe- Y qua c .1- imiklic..
estas a y u. on hm tet'd."In d .ci. da
..... In ., 'lo.h .. .. ... I ....... lie C- id decir you'lln'bra", = ',*.I,'. me I'm C'o"es tic vivic on on tugurio Pero ettlaten., -I
clinfle'rin ruil r),I I;;,L,,, ,l"Lnt., 'oo. "' jV, an esta ciudad Rilinsay, Rtitherf-d cin del sainete. shoo at dolor do Ia tonics, y se aferroba ..It., 'Albe I,- q .... Ju loi. .:,;,"l -al". if",oe" ", ... ..... tin 1, fine. do recre. c.peridid., qua ?a qua at to an Camaguey. ci ingests. Porque on teatro sin Tom. 1. I vo er 1. anp.1d. P.' Ia euctil
,!od..'LI,;:onolad ." NlInd lojmss,, ..tre at,.., y Limit led as one do tontam pmrscloju coma un dia Ia ciudad y someter Ia de in =djcina francien. an vista
I "I d". Ivol:ai ol"no, lo- ,, ":;:.",il, in ..... isth trente A Torr6res, con lit osten. i Pido, no a voices ,,a an. ,,are noci6n tic to qua an
,, ioo- ,,: fr a.plotricitim carril do Au over
be& l" y r.la 'ont'a I t cli!ln ,I. Ind.., Ins luj.,, can I.. ,Itos. ,.Pro. Veen I& ristentrela organitsacifin ic d ,qu Ia norteamericana its a Ia
,,., la; IY,,I,, In loond 1. apathrola :,L:-,ha ,fell ,.it, Italo.na y dv in J ,1 111f.rilm, moklinciles, can 1. graul "a me finite 1. he el terraria fenomenol'i'll" 1 it rotate. vida. Fain paMirtesils. Con inimo de reduciriq a Ia -la:-- pfesi6n normems calls pneticas, diY IA a ,,, o .... m ... ... o"it ... ..... o 1:al::;!.af1n I ... 11 .. ..... hana To, I piscona, con to% irboles exilticoli, par. WmIn.l. squ, scol. In experlencia attiminlei lAqui vendria bien advartir qua an diencia urbane, Ia toque r:%cnI, rectan a impersonates. No soy queen
an oglolla lo.1 ,I 1-1 oll, ad,,J,,dto 't. con. mosacas ... Y con mosqviihl hallasgo del P. Quotas results 6' otram Parton mobee parn'trieterme an tales discrimirritI ;. y ,: ,,: ...... ,:, d,,ll:.1,,,1 !;. "' .' h: f o% 'l. :: ,,an todo to qua pregona at dolcile I I I I.auge cinematogrAff- clertme; lqa. filosaflen.
"Lot. go,. y posibla. on no he priv do de ningun esce- tiguo senorio de fee propletarlos. clones. Pero astat especoe do curanool, f:o ,; f.""I'l, ".an , 1. ,ld.. La finc.--quatecithie do NIPSO. I.. major prueba de qua median granites late& de tarremmt1uVL!,L,' 11'...""a A ". .an., d 4offigift 1 1. cimfitim"pal le,., o.dama a. ___ deria qua as a] periodi3sil me ell..... "t., qo, tient
floral" ,s!,, ell. c.,t.r --in rn': 1,, :!"','1' 'L"C -ol-1 I ' "I Onli VoOta I p .... La ontance. do quom ism tenselsima denunciador do ,Inuevo descubridor an Little Rehab. hija do In left tic Ea. no Pero hacer humenas las call., sefis. do .clsardo con at consejo hi..Its sociala. it, al. In Loneness on do In ejudild y civilizado a] aspec- pacnLjco dir idenerse mic.pe a 1.
I, P., I. lotlsstr do Hild. Liethereari. y mote par to
Inporta pic," -- In"i ,,,,I'll', qoc d,,- 111 0" ,-gosoh- tin mbs tic cualro shoo liable Pa. grandam Par ,at. : :a. piropitis P.I.b a "No Long. ch. 11 cle In urbe. No me entenclia. at nownbre I LrLL.1C Ft1lolloo teil Io- o""f;o1:'1i:,"'1 a.P,, Lines diTecta de Micurecio Kahan experioncia, qua el "ojo clinic" no
so 1, ; d pr.v,,ur una caudalosa for
-:. 11 "I'll, 1111,,,:,,,,- ,"I im haterpretabs. on studio tic con- jccci6n alguna Para: car does. qiii2aii Partenace a ese number infi- deb, others, u un lacto, coma tiem: I Loin ,niarca lie, horizono o uou Y 11 "a El Y Marta Blumen, a bordo d su
deb. t,;,. So, ._' muchucho tic Torr6ris as riencia colectivo, on domingo y J tro descubrim(en to on& Willa ed nito lie sem empefisadoll an crace
r6l, a., I-- trifit Y hav Y ,da tv-, tablecin con contramic. Y no cralm, otro domingo, on mes y otro mes, I too's m6- "precloan outorivionet' Plate' "' qua Ins ideas man ,hinpit.a de va- po Perdido an low laboratories, ya
or m "' F, ; ..... I [,,i:;, L'i'l .... LLe, qoe debts tic decir nada room. Par un .ho y otrol no. Par as c qua cimsarne "marx' a oro. que to psicol6gico determine astaida
load. A' ILL table ,1, : 'd.',?,'L "\ %,IA,:INA 1, he 1-ltootado o s, as I;, LI,1,1. r t.d.a .at. Irs lentilficus. Men Som ... nidad ancendidle. an tic Iquicr de "parmonalidad" on ins onferme.
"slie I .. at i.e. lustre no, suipo qoA res. amign min. aj 0. t.d. Pero no hay qua clesouldarme. El at
if ,stay dim?,yant. atilpliesir laid. mi meollo. Di6, coma buen nuunbet", dades. Los m6dicos franceses siguen
EnIn "I I'll I .. . ..... L q., 'i ,", L 1, 11- "I illi..loc Y 11 Par- ponderle y ,a in id clarle tin On politics, senate coma on doe- race,, rrinclielim., I., me. descubridor debe vigilar qua me Ia called& par rapuestR. lea so plants social tic "hum.
, E.i.t.ric A I., I .- . ,, ,I, c I ".1-L ,,,, I do Co-i me .b .. p y Lim Las
I 11 1. to .... y decirle con una pro- to propio In murte do Eduard 'crous PVou., fin tic qua too In cumpl. IA condiciiin qua imperne. Pero roada me plercle de Ins actlei- bees Z It do". atentas al juego
dreiri.. ( lriltlfi. I I ::. ; I 1, ., 1, ,,h, ;, Ida emoci6n qua era .. ..,go, Chibils. Par a,. ant. muerto es tin vestigadares pucclan reallur at No hay qua olvidar qLLe an a] labo' clerics del hombre, at cuando of mirtario-m de, Las caustic y Lou efecI I ., 1+ - if it, d,
Lie "Jan. y dtsde I ., 9 1 d, 1, no lo-'. .caig.. du.1o lattice, pro un a a Ia pa- mistral experimental parsonalmente. calach, secrato do Julius Ram, to- hombre tanga un mote tan peyon. to,, qIi. no an tan frivolo coma
, do We prelcrineo, LA, &-,b;: .. Chillow foe at enirgleo, valiente. Iris sultans.
hdInd par carencia de ,I-, 1.1 I,, , ., 11 F Solamento pongo one condiel6n: grapeolarme. con hAbiles artimahum, tivo coma at perlodista. Y he aqui protandera engender low qua me ven'i ....... lloson : que In comisi6n anti compuesta par of ropto Mauncio Kahan. Y qua, qua aquel artfeula into mcrccf6 ;a dan "at aid clinical" pan shercher
it, In primeros rs el I- ,.:, W,- I~ o-- 1, anto do,_ I.I.tolneitillistim? LEm Par Ir Smoot. Mi .... .mig. ,,,dmderss clentificia,". coma an Ia novels tic Wast, puede recourpensat de Ia carts, qua pasa a c6modamente par Las carrilex tic Ito
I .a C:,,d..,.. 6 c61,L,, a-1, ,,, I ,:, llk J-, i -t,-d Sch- Germain-des-Pres todas I .. ronch.. Weise Condrars". Curindo Ileguesnas al afic, 1978, par haber genies inter
"VOe" Taro., can ;oA. I'-', !.". I ..... L H ,,,,, ."i -- candy's a' '.Pr'. weproducir. Par mi algionots lectures clenciass rouictals.
I o' de'. I y difirlirdl.,? So, pad ... turabik LQu6 agreglr7,,I.',,Fr,, qttchm ,a I lanta. y ys amid comprobado "qua rar ]as clementai liecomercus",
f me siienten animados a consider Pero baste par hay, ya qua at
tent.. ever, hn hni'l."I if" ,-'. ljoll ,to i", P-l"ll- tic fit. .a',.mti.fi led., Las ...be. P ... do, J-g. j ,roa i Pact. Ln 1,,: J I .Ir.1"'I 11 ler"Imutacifin tic Ins mi.
,.,f,;, qi .. .... -al! 1, el oro. el Illation y Ia Plata so 6 que a amoritu par on peri6dico on doctor Argilelleal C-15 me he tenPact. cric.nt.d., t.-6, d, .I,.,,,,- I L. _- .. las cons del "gran mun. IiInsofia solore In lemaida filo.o- mi-tales an qua ]a natural as a. ,., lipruvalluir ste ,,,, -"no, vaces par b.iiaris, y otras tudo a discurrir on poco ,olore In
11it., V"u "ImI".r, ,'%, a _Lr, ,"m';I'o'I li, ,,,,,,;, Ill"11.1 E. un. made qua paxan, qua flu existencialflat, y -nerve, en conderossido calls ene.r91.,",.VoT* e,. I erAsu exchativo beneficio. d.st,.adR In madita- ya pn .tanto envejecedu Leticia ma,I"" it:. I a old. ra 'I' o y So,. c Jan. s po, waste
", I .. sth y. pils.ralo Francamente no dos palabram, coma puede concre. t'" P isn.le pron "'a ismo nos permitimos race- cidn tic follow. dernot tic las cases "coma filbricas
Chile bt e'l i('L "i'di .. .... i ,I'. ol.oIn W, "o,". "Inprendo of iuido que rath he. tarn an use mcdalla s6lida Line .. West, "tenor an at emender &I P. Qu.tl.' qua tome La carte dice set: de vivir" y Imlque share go restatura
L bell an Lcudrn. ,., 1. 0 -,,a l"'i. I C "'. 7"n n', ,:o" I :.'c_ _4T.nt. me leyenda clara, su opinitin defilliji. bolsillo un disco de
- __ I~ .. 1, ,. I : ciendo r c ... nd. ro de tamaho buen oulclado de su persona. Nunca '14 Habana, 15 de agosto de 1951. &I servicto de Ia existencla an last
Cr6nica ffibanera F., W, d, P ... d. MARIO DE LA IARINA.-Mii roles, 22 de Agosto tie 1951 pigina 5
Vinjeros
Now=- -No NORA EXACTA CON
ILA GANGA DEL AN01 7- k. dl-d, I aan 11 up-, Queen
a 'arz Lt. L-"-Lda;, Ior. I,
Una Preciosa VajillaF A-,d, n., ROSKOP F
Por H uy Poco Dinero j ............ V-Ir ,,, I ..... ... Una maravilla par su
pit"o, del I,jl exactitude y' bellezits'
FA
a Mae I
IL
e) P!"po"I" d-,-wr -,j, A F",
I. del
10 1
-po, 111, do F-,". p
gut, Iap, a F,,I,.p,. I., in ,, s
"o-clus a1rkn-I Lee'. A
be. -L 5 Ma. d, 1(",s RluYe, d,
a,d. Gallb.., I'la- Ell- M-L, e.
dc,. los lwo I.sitalan dstlt I-S P-1on IuLn- E Ron'. to, L r-,
"'. r,,ul I N-las Arroya
ILL b,11a sp-a Grab-1,
para seguir juntus ci .,corrida Lo
esp.so A-Y. Menced- sidchrart
modisclos de septicenbre
Ei ;Inpat- in,
v B.sq." hu. del L'.-Id. PclfirIn Mig.ol Bague,. s .... torto He Is
Animado cocktail party ayer D-celon do vst, period,,. y W It
t Tll),tn B-lu, sealb. do 210
El doctor Thomas Wl.- y sifitra Angeles Bach, aparecen con ell festriado doctor Rubin Gross y Mr ,,I.g ,,,,,a, del Camp Carolina on RBanner y Is senors Ann Todd. (Fold Kiiiieho, -id. Nn1h Co-hro, d-de
1"
n st, sidapillicat residence (let File. Con Jos gentiles anfi Von, I, C ; I:, Todd 3, --uL,,- A,,, T, dd to Mirn r odrechedron ayer imche Ins honors Is ..dre de T on r;: clu, 1 91
it a,, A ct do
I'd coe I My el or ilvaa! Wilson. 1. into-onfishat. d;,,r.;L Ji.6, Ill- R -e- son,, it
Wit ei co M.g.lb-t. poll, 'i,,,,d,
son n-ld. pedatra y ,. A.glta G-ei. Victim. "o-I" "":"I la o-w- Kth,., G-'oan
, N;tr,
,s sa, tan ]a "Ll"12herit Irdjiunn- )it rll,c,6n d Ma- M;1 All ,,! ........ ......
"oncl. Can I ml.n, M s I, Hp
Angeles B.,h. I doctor Ange vp K F on ,,,o I to". igr(idlocitnierit(i
F-In rally I.Lida. arlh-cit.,inIa. Ban be,,., dre, no de 1. Esct! o,, 6, v Mt F'anc;' a pa.;ar li,,Ic %;,(acj;,,,,, I1 I- do
b nor It I ralable pediatra MZ.na. M,, Ralph Kaanur. I-P1,1111 .1--an C,.n
rican a d ochor Ruben G as., o El doctor lh-y Rornney y Fti7io- La -n-a At,,,, Per,,. %I,, B., "he' -11. ( 11fin, 'a"
He ad cle P dr I. Y.yl- de Cardenas, doctor Fr-- He h! 1 In, tl do,,,,
de Long Isi a did. ca Nur- C. Curti- son.r. Raq.,I G-,Lfie, I... .I on I, 'i,
VAJILLA INGLESA Universialad H"t"':-z' ,
va York. re'len Ilegad. I.cloa Carlos Fcrand,, .cn-a -,1ad,-I. Fa I,,, C-siad. C, a", h
Sllm F-Y- doctor Loren- (2-a, I.. P.L, R-a V--l_he 'as v set ora Marn ILLdsa cle C&FPI,],, no. Lusa Oh, Cal .. ..... p,__ doclo. R-, 1', 1" Q
Model LIDO, cn serni-porcelana, de alractivo sicle, 5 d,, h
doctor R-rod. Espi Arleat v it 1,oda M-y Jai- pa"I'l.
eve 1, 1, eache, rovncpL1'adAo;z! In R I ......
az J c "e ]as r Al't, Wisa de rt qiiii rn
diseflo hellamente interpreted en colot n pe sonas invil ,d Ins ",.jb.MrCrhl lnlnia Morales. do,11,1 J- senol-cs social I hija 1a -ii"'.1a A1,1 JAIclip ... NI-n 13.ch, Le".. A I y seti.r. Hild. do D-;dd. d.6n, D,,,,, n _o 0'.
qu Sil'a y -IQIP' a, _h, L h 1, P,,r,,i C,-.claro y oro. 53 pizzas darcan n as salons de ]a casa, Jos Caus.. doctor Alvar. b d C-b.lhl, d-tot 0,,
que aparecian adornadas con Uellas Arellano, doctor Angel el*o, 0 do-r 0,,tdj, de I-- Ed, e- I-H do 1,l i, t ;d, diIde- y son.r. Eln. PIC--, d- S-It. A-ard. Bee., N, 3 Clha- Gr(in fiesta en el .I-a 'hil'. lo, Ad, Roberto Vi I Is y scion ardielini at, Alfred, I'llaniara o 1-1,g Bte. del -e a rou.
Cocktail y high bath se Sol., 'lector Alberta de Ceivdo- Varade H.r 'e,
$ 2 2 4,0 0 1 c. n rsplenclidez durante (ado el tiene. y senorn Gloria Batista. El c.'rip"n ... S,,inz He la ro Internacional
?. con- IsmIal6n exquisitus cana-,L.,Nec.ias Br... y s. bell. Pn. Pasadr, d-a-. wr.- ,I,b,a- Iformis ftinebres
SERVIMOS PEDIDOS AL INTERIOR, din G,,m.ny. "i ..... St.,. ra n lo"m-o.
hotel vit"I",
en entrases especiales. or u C- Continental" El P"Ill"I f, I "'re"
- de- debt, do 1, Lao- 1 I at I I IM
tan-da por I I'll"Inal- F-lal do rl-ccluiaj 6, ....... a- ha sid. dspuExtenjo surtido para hotelet, reitauran- Elegante compromise anitoroso La boda Vallejo-Gast6n paA --di,, forplos ,J h i ho-and" ]as Itt 0'.
tiss, dinicas y hospitals.
Una agnadable noticils vandos a he cornpronniso. hacienda ]a petition Una boda He iao , p (11. El Patronito E tii" o 1 no 0, II-a B-IhIl Nlin-, I.,
Gra" wariedad de objelos pares regalost. oLrecer seguidanneritc. 1. nradc del -L.. F.-ta 1-otla on,daAa pz, l I L go ,Ly. -nalle de Oloas 1,,!a del d.,I.L 11: F?,r d, 0- I- w,, -I,idTribute del compromise sTo d 0 VINO %'Iuda dolitVillapol, tan gentile. P-lat dia -6 1 (.Litioca 11 ptgiru, SIFTF)
---------------- I road c Elfde. 1. siornpre No I, Ne I I da,, in h ba.or.. oeet .;I lollrIs linda Y recantadoes senorita El antc In r it d C='-s -I., d"d, bar,
fride Romero y Solar, tan celibrad Juice role -hora Poupie Solar itj- r Ittlestas. to ;nA LIll J -,n., I-, hr.,,a J,'Lt, Vlrad,;
IL PALACIO DE CRISTAL e, lost alone. del gran mundo, can do d', Rmr,. L-la, I'd, ....... d-d, -ld "I- I, Ins
I R L gar an rarad,, We- pe-s He
I est mado joven Manuel Villapoi El acho tendrA I Valhni. .1 Adnla 110;: do vtiatr-ll -ills Ln-,
I Victs, logirder. -duado de Loui- familiar, onda resi encia do los h- -S of conal-On joven C-Ins,,',_, I. ... State njlv-i man- do a n-- Ins sinapalir- log ... a. 'J.. a ,I all-11a ba-ad,
tyi I'dall- I I I h -f"El pr6xim Lines. din 27, fecho on rsp.s.., Ousts on e I-n'te I her G-tea y F'-d. Todes 11,1 aF"
1 1 11RLI,,7 ldo ta -p--111 a (I qu
11 ",,1, elleb-is -rapllra. Rome,., on Par,, Is,, -dh., il 1. -,
g" c'A tie,. "ado ficiefirente em Eah-aburna. f, ;-, ell Ia d, :, Ln-,d ....... I a;.
7 ,,I, isp'W
Nacirniento w _.I -no do --darl.
no d 1--p;Ors
-A nqtl Per oI -t ic I He I,, be I-, eu-I
r-lentag onc-n _'Itto a At -pdw-, ,, I Idler, -I
I d "'r ;_ I'_n .. ..... 1-0- f*ilohz'i IlU es
quv 1- 1, '1'; 1, anlj a
Metal,o'n -1 do
at Tell, on. I oar,- 1-6;, In .....
'Ill. r lood"as it' -orell", II.:
y fZ a 'F',i boil, la
b'd j, ""te's at on-d no to
d. flil'oldpd, ell Unit Clinicit do rsin v,,,npadr,":,l, He "I'a C urity, a ti n preclo
INSECTICIDE CLORDANE JOHNSON "' I "" ii"S I au.
cludit, t; let d
La luAri. do R-a se A -da R.- quest. cp"nola
Mala Cucarachas Moscas Hormigas Jejenes Garrapalas crt I a : ;I pit ,it residenria del ofl!)o In do ,,I I(-,n,, jacalb, StAL y I, 7"-'o
,cp.,t.'Sndt., 'tul"An dwatu ....... 11,, -cell 1 al lioy on
Enhilral dlo.. .I pa Ill ;rI L, ,.. --. I'll I Lil, -Idha, df .o ... w.,& C c ()nc
,hpr Golden y ;a rnadr, do );I ii-11a. ha-d -ill-I 11 to o ,, SE". cre., a Adel. We,- do V1,11L D, has dbe an -1.
tutors Un ).a lopgo, hichut e. I., ofte-., del ,dil aSucr bir 'I all 's
'on 'UI71.a. L o- rild...
stwrcli Benign. 'in as
cattle Carl., M-ano V.IItdC,:-o, RLue d.c. Oferta del
"M llc s !Ma, ,;LtraJvn-Nor_= Mentorandurn
eadAT., Mon.,-; f7i" z Me
Bett ...... 1. .7, p r J, I., trn'e. F-11.1. TI-jl- 1.19, Social
or at Iii-a' d-to. J.- I;;- M iereoles
C
I I_ -en a. Jose N Rog
Rv.,d R,,d,,J;,d-, 3, -D, IL NT,,19alit.
....... 6, 1;oral R-H- F,,I,, I ,,,n
7 era un pre alI tT. blin d
tad. d6n do"i V,!I 0 .c in la
porturn is ILL-to d,,d
Lu boon delanal s, on
"" an to on L'l d ,a Ins, Ant,-- ItIl A-111111.
1. natari. del d-t-D.-Vo Ro- 3 Jafiro, Merienda:
Do,.. 1,. -ne.
o elle is to hot "not" L; En la a 1I Dh- R--. Zitt-L:' 111, 1- 1, la larH,. el, 9
Garcia Cheir., chood, Marian I Vall-,,
Jr: Cmur Fernund z. Mallato 5, Lut
tairdo Aguileni. j, Y per ,,Ji,),,dL,,H. Santos: nor" '" gonicro Lor- A*
doctor r In' F do I -6 Cot .... Snlo-l- it
-S an
Ed.,,,d -,- FL Inu'to do
,in Frn,,d,,z C;.
no, do P 'AVUELE
PHILCO 915 9.1 PIES
a M040 via LISBOA
t VU819 a precIpt minimos par Ist linso, airea
Refrig'eradores mayor 0*1 munclo...
Dore piilej dit
PHILCO 4*949 21 40*'
C.nv
;P,,t lu I'-]- FsP-IF cu.lqui,,. dIt tax Normalinetile ralen 6.95
prin ales cluchadiII He Europa, in un excursion RAS CN O&PAIP placentera. Aptoveche Jos Preclas reirl de
lip, B.O.A.C- In linen con 31 aros d experienma en
servicio acreo. Usted vuela par Is famous Ruts del (Il- pe-oz Jr C ononlia Com.
So[ i. Nassau. Bermuda. A-e, y Libcas, y Ill,
M S 480 frutn de un semcio eirrierado, con exquisitai Comilla, 11rdnC1I1)(- Ill" Adquicra tin par jr
y merienclas, %in costo extra m propinat. doceflaz Ara Fit 17A&. S-on Ae
MS J a Wall
1,0011 AUTAS ALRIDIVOR DIL MUN re IAN an Con r In lacilitlail N, rcan
A AS EFIV EN C ell sclllcla; no tiencn co5tui as que
M ILE $.D.K -ol 'zIcn. Y tiacn, inclu i\e,
Marcas en el tclitlo indicando Is
Par. rus.-Inal. J, orbills, d,, 401,1-1,
1111h, A .. Agnift Its P ... 01
1. LLAA, T .... it.,. 59
)WI
can rafac) % A ujlj, nn-5001
is 11 1
BRITISH OVERSEAS AIRWAYS CORMRATIONI
I
I .
! Pigi tin 6 4 DIA RIO DE. LAjUARINA.-Ali6rcoles, 22 de Agosto de 1951 1
i I I 1 polifica
I .
I ..
I --]I Una important reuni6n eelehran Pajtcldu BatistmLos dos Milwtros fiberales han Xa-s c mites ha
: ,
1 6 1 f t i c a I i constituid 0 el
- Par Francisco lichase los Wes del P. A. U. en LasNiflas actuarfi con el, servido eficamiente al Go6iernw .. I 1 ,
110S IJIUMBOS' DE 1A ORro))OXIA I -1- 1 _____ P. Dent6crata ____ I PC en, Mat(inaw
Pat I .Ill' 11,11 I ",Ibll' I hJ111- 1111- I'll IU.111 j..lra Ins p0lil , Se reunieron con el Gral. Batista, tra(ando,.Ios! .. I __ E 11111 partido, en constant advance social, dice c I __ I
4 E c olula I -1 1.1, K-;"" Ma' r
A Iillo 'It 6 I o -l I 1111-- 11 I de Come ando a Zaydin y S. Rivas F1 fillinio organhado
,;:";:.,,: ,,, ,'.:,.",Ir"."tl.""":.L;"." "Pl ,; "; ',', problen.1114 relariona dos con Ia reorganizacilinJ'a a laborar junto al "s I .
o-i It", 11 -- 1-1 ,o' We on un. g'an I"", ., I - .1 I 11 I _Ia me it Gobierno (lei Dr. Prio es en Laguna Glrande
I. jull-loo 111111dad. i., it. Ill ... I .... 11 ... I, ,,l ... 1,o, ,I,, i, u j Gonzalez del Valle. de Sontalf A] lutill. IV ro N.clatiol Of y tin Puail fracture on ,andiounpic, ---.
Ira pr.W 1::t.,, .. ... !.., 11.,0" .., !;.'- ,, :., ,';:,
- '" 6 Xonna v Ins criadores.
Eli 1. qu, -: ,,:,,I,. ,.; (l,4, il, I -1,1 lillioll'ole exiolad. pi, 1111c", ll lll ...... art ... ra w .1 c n a. manual venturn y Miguel Be- ______ I Plirild. Lib,,.l ,m coT ,. '.1naEjajj-.,Irl. nial.ricera, an' Ia
Won - :, '. -1 Pmwlo ,A, Ill, ,I, Ranchurlo: Serifict Sanlos, 'Con Inoliva or .sit fnRresd an el, el doctor Nicalluil = 711. "tt ; r- aI fuiet'i'ter;4.ida LxIT. "'. es del Par !do tie Ia Cuba.
1, ;',, -",llii, i c, ,, l,,,,.,i,,4 z",., ",."" ,,,,,, I :' :' '- "' I tido Dvinacrain. el Roberoader de'subsecral. I I
I i P, j, 11, I ,,, Uranna. ,I, I- Vjha, ju- 0- Soa-. do L. Eilpcrmnz. Qtriirdti ,,, r a dis Comerciu. jo ell tl- P.
en\-,! K le, Io' o""ill l ,, 1 ,,,, ill) ", S,,,Ia Clain hojo Ia pit,, Hill j jos de Sagua Grande: Do. L Habana. 'Panhun" Bali to ha;i1jolil "Orion .social recuento do Ia fares real zada l.ara I MdRd seflares Cesar Canon. repesen1k -olul or Iii. miRtlientall ds s lberil'umn!pcitun p.liliep 1.1-1
urxon an inimlit, 1,11,10-, Ili- zl- .c La III do, dall, n c a Ia COmara. Cl6aar Causts. Win.
,) -: ; ,, 1111, lo-liz Il I;l11 I 1 tl ,,,,.,,,,,,.,.,IF,,, !v.,;:,-, bB; t.,- nongo Zm-. do C1,rralill.; Pedro, mulado harme hizo recuents, y r !o ln tidesloarjlei Leyl de lligo I ar"]Iii, de o.: )el.glo do 1. labor .c.,neficla.y rem- 6 ot Yen. a on ,mI ,,act., Rodolfa gotolongn y doctor
I
"' 'i, to. ,-I Pallojcls Z "'n"J" V loz "Alanclindl. annalles sollcitudes de lizada par do. uno clo laoi ,nihistros dudjj .1 rai u tie Le6n. vionen dessocrollainf, dr J,,::" ; ,, ... ... i ,.Johozoj I on a pramiz. P.E.'id, c ,area
I- hjbas q a Pit, t; ; Ali ;oa g,.,b"j- 0 n."'. I, .'" to d, I. I--ool, -oi J-e Marla T.rren. do a h. L.i. G.
-I P"loinal"t., 0"bil, ,-, ..1 Will d "ll"j."ad"' tie Clfuen! dllt,,,,d,, dlrl,,,,,, del PrIId a an a legj$acl6n 2g.rca,."do ,1o conanlaz.1a, iclijdada, a favor cle
;, ;:i:-cc. "no .. I's I j no I afl a Pro brl,, d.d
Au"llflu qu recalll, o oil, Couti I, ,"", 11 ......... R.drgilz; of lei ..... .... aj.- W giol Garout Ra can to
juno, il ii' air'.-' -evin entrevill so y on ra Ion v de Ia candidatujuoo,., e -.atot" ,,, I astl I ,, lla ,Vv, Dr. J-9, G-116- ill-11, t,,; flialicto Zequ d' Y' Decal train y pi do L rill n strit Rapj ibllcei an I.E M ba as
..rpl j" o --foir"Frailidents 11, 1. Republics.., ,bid ran d,,*,, ritclostal prbinete do flues of astablecer Ia obill
nio I vJj.ejo,-,l-rlTalj1v h.bEn,- Cal. D, Iftnuol Fanhndc al yikl;;c jio !Rr- SoresMidenouil del arquitecto Josil
c yas or.entaciones me debo, y c clod an a I. Sam. id, sustituir lox vlejos y r. se altin c ... titay.
t, id. Ia., l'od'ol", orl 1,,I uo Al ,elnoutur As,. -l I 't, Fonnento: Dr Alicia O-Reilly. de in "In I dlt I.E ciunit6m do barrios de ratios
at ., nuill,' I, I,,, 'NJ B ,b a de impressions con at Drlmar% I. rran. barracones de Ia ectoinin Et'T.61",!'i a
tin candida:,,,, 111"oh ...... l "'It I-,,- jjl ,,,t.d..a hice 41'suil f:j, ,1.. ip,,i Ili .... fail ,, lralal._i Qu 'made tie Gullies; Segundo o nistra del Gobjerno. con al minis- Encamicado a one fill he :uful, on Par nuelvas adifloa nes do ,,Ida eig-jy ends one tie Ion terminus crucial;= ',j uldfic I I 1,i ol-ol'- 1i ,,, esla. doin hit.11i.por, go, .1colde clitoucilull tie ,Cab.i Ira d S111birld1d. ,epr,.a.tante fllgrnarlt. y lontani., at t1sb.jq del njul y ..an.. aciocampenino. y A F.Iam So. at .... initusilumn. do
J, ..... ,,,,, li., ,vro, Jdi- i"uol", "I ........ -sn: Jo.,is Rodriguez. tie so to Da. Carlos "M Polez. conceal Humber, doctor Saavedra: gocluliza, I.,-bp.Iut. IIb,,,I1d.,1e, ,,- 1 11 Prima'
'' ,"'l. 11. Allill., lie sun .dr,.,: it as dits.
t, .: P I'll I .... i ,,it ,Ijk a,. gar P" : ill .. ..... c,,,- ,olvonwnlo & ut iiiingo: JoEv Rodriguez Morena. de Echevarria. Armando Xlejandre cle au not. mec an Io. red .. .. Especialmente an of municipal d,
I... "I 11PI:tl:o:" ,,, In "."', "'j,"t" :il l a ie ; 7oluela: Francisco Santana, do San air.. Ild,,les del ul an el mtlni-ici"E I Plirtid. Lib ... 1. des E.u-r-.., Ijb- Porlco. one do lon mis program $tax
i -, ... 1' rl :. a ;:ll ,::111u,. ,, P "'in- Y i'llill"I'li.
il"llon. I, d in d ral jp, l ;."on con-l-I dinariollo 1),,g elplo y In provincon. los amig.s q.p.m1unt" I' ,,Ida republic d
Iltgase l: ...... ;'.' o ,i : i ;di,"',. ,,, P", a llin e. 'u i l'-' E ,','-n '7-". I I r de ,una clavitud dob,,,. .9i..,,;1 nuirl de Cilorms,
a 11.1 Ch WE it. r". 'u-j" I"i ,ldo "'o'lloulul". 01 ,Pa fwa o d, San uan do tam Yoram. 5 Ruen m.m is ftlwi- del login, rac.JjI6
"i r id,.,j, IL Vill1a;'y Dr. Ismael DI cirtentack.com plolitiess, y y 7i or ,
a
I poditooa ,I,,,- 1' 'I'll P-11 ;;,,, '' .. ...... ,uIq FI r, n.13;l 1w."."', I d ve. hemon clocidido i.gresar an If f I-ofia Ill mail bella3 c at,, do lu'blounicit. ingin Pi lid del partido
,,,,, 1, cu al ., iii'la "I.,,, Iloilo I.,ta's.."., ,..j1,p,.,- db, pallbia, -'u ronqu 1, ; I" El ,ngenicir. J..,6 Ant.rua Met, ,- Ia Ravoluci6ti radento I to e advance soq fJaatIca1ozapn ar las podrin aprecig*PersonatIonenteren su
.., ,_ ",,', ,tu 1,oi portico. oil "Y" 'it's rall'ta- ,u,,u Ed I.t1rican men --nos trabaJadorsts de Ia nac36n. hills. qua me an ireva. of nespal'I'll 11 I, "! .... 1,l ,,, l" ---lan,' .., ,a,..1,b Jt,., ,"j, "I'll. ,. ,President. do Surfeit Sol as an oporiuniclad reciente. y an a Minhilorl. do C.- do do 1,
;utiallunt, c, n ",:" ., ,..-,Ind. 'jild-to Luxirr.m., ,in
.E.1ohdan. ,,, .,;--a, ,I I'll. F.1 dja 29, universara dM nacj- t1nol., 'a i;, a c a E rraigadom .fee- r aprZ,' '.eta jN'.m calls logi- "En cuanto a e T on ,,,a e.nn u,. ,arm.
11. 11 o c_ dAl '.joi Xcle ,a del tirmino dd lEnotti., as. cualas d I mos i timas ban defended. lad. id'.. de mereko, at anumIr 1. reelra, do enelporeents, iguoll,'.
ioki tit, Chiba.. a, rounlra 1. I 1- I "Ill 'i o I- I -surtar, .it liusencilt. to. al arh vella
' I luchu, cl-dad ...... I do advance lion, if ord, 1) journal. lei do y clembit'tdroolnuts, do 1.
,aiuhlcx ,i.cj ... I del PPC on. .b- ilia., 'L -da-b" r.
-. "Ventation ai Dem6crata sin am ,.(or n Z a.y. nos; CoJ6
a ... j,. so oneoltrabli. premarital, A be
orCcin unit clu,-,u fulett-, P T prov& .'I"i far no ec as
", '. d, ,--,lo-oll' 1 1 :,, d,-,oaWu,., Ia desulinioon, I- '. .j,,.uladof F'. -iJ pr.1 an E in .mb_ expe vzm ndpno. a I ,,,, In ,eunto air., d atactidan i.e. .ilod Qvie impliquon descan.cian an. priocigiftip.lij.. candle ful de profesuir, an Ins 1 Preelsamento tie Cc]6n le2barno.
"o mou.1"Pucd, i ,- sulcu- I'll ,, ,,. :,,,,."'-': PlrI r I a I sustanTiales, tie I
I ....... del to,, Ac ,,,, fla dielochii, de 'sum actualoo, anus .c.rp.r. ..
h. E, call Ind. on sera fu u, dos list Juc,6P tillo me ... tittles, traz6 on& I,) iwa train do 1.
p..rldn -c,,!a'il it"-'. c"oo""n l'i. I,, spui, d,- In leontanza2 ... ... I.,,"'. 1-1 11.111j,"i". ".-:u :, ,iojul r ,,. el Put 1, tuff. de a _b .a. .... .a
" an ntes. vaniman libres de Pre-lde 1940 a dispositiones qua t.unj- aclue r.ti,. sacarn Paris Ices
... ,_ it ., or .j ,,,pa ... gan za tit E I ,Eq",', ;.d7F d ..'ane Ida I c ... rfflc ci ,'In clo."econiti fralf.ir do 1.
do tie A 11 In i a leremaille obscl Ia ovo- ': .'A I',', 191,17., do Criicax, fiell al.e.,"on-. reol Ian e, ,tp,.Ir,,,,,,Illil"lri,,,,,,tli.n Iructurar exte Centro otioNI, Rara 1 Cubanidad del barrio Laguna Gran, .'a I.E lo, Al, "" Ana Cl't'.'I'aimy alone' an'. E an ma. E a It '. ho
o"juar, pubh- 1,,-zi v, ,,-l. 1j- -lon dl- 1. Cintidw.ut c I -oo ,,,,, ,I PAC, tit-lic joicA" I' LItiou'd Yn Murillo. doo. vactionle Y. quo of of lin do conertirlo an un Mint" u do '; da, I., Nif an 1. ti ... J.sefina, dono A 'I ptirloo 'wo., ,I,, low 'i ,Ili,, 11"Nol .. j.. .11 I ol, Ia fonovi di, lod,,i Uo Juan rI dwo do coutribuir on an of Acro tie ESla gl'H;l core. do .1 1-anua, an benefioi. ,.','ul.r id n.fl.r Rtigaliq Medina.
.1 ; ........ -., ,,,,,, Ill, qo, .11 111"o- ,%Ia ...... I J)o P! "!_ :V u17zAB uJo- ', :it. cuordo con I.E c.,rientes m.s
', fla, ... Iloilo ,,,;; Ch kl, -- I,, --aic, Y ,.bp '.d'.",,e, edi'.',o':,':.', ( ,,, 6', a mayor media at auge Y robus. Ia etudadjunin culture. que es .:I a,; .. mici in d,1
Le (,ill. ,i ,,. ., o , ,,. 'Iadla. s .,,*,), 'juv ." .'it"""' a HvrnAndrl,,', cu ua"l- dc "no 'nlidad P01111cil co onlre ]as ,jejos pardefos jacini ,-. ,,& de into 61 Orbe. donde me reuniaron miis de donclantox
"o. lic"'n a call. pars !"III "' I'l" 'it" d P"pi.li1-j d i i jo,,haprastaclo a Cuba singulareslas que ".."e'v. bu vlgrir' do, on, E ,.a,.
-,Ea,,;i n I ."A,. I -"I b-": d'. C" E Ild d I tis 6, d
Ia P 1 1 lo"It 1,11,1 1-1a file Pont. Ia [- ,,,., l:i .... a ad"ji'do it"I" 1. lotoot H"can el, ,a .cib It C"ru 1c-Ic 'no cs- lic"iy1-11111, 1. .baj.. almill
u nvtoo d, -pl:i qu, .it fu,'9-: Do Arloul. Pael, y sifio, .. dad .a coruierv. -giimbre oil ,,, I,
-1, 111,1 iildl-- I'll l'i Wooll'o-li S,,,l Truidli. 6 _11,"ral si:,,.Ir,,dt,, .' I.E - d. i-, d-jil0PJa- j-l-lool's 111-1 Lu,,IE li,,,,And,,. Duke Mari. Meja ujm,' ,,uvj ,,f, l,,.,1,;--do za (-,,,,I,.,,- al, Edu..ldu R. Chlbil 1, Varrill"J'a h ja 'Joe out,. E191rial% linvz y Zonald.
, r. an I,. or- ..". "Pul'"'7. I. 'do as
.. .... ,oil ... ;, -11 que Ila --ooluu, -E logo loollo. ,, ma P.M_ is JP 11 "cz p"i b12d 'al'pIciito 41i pa, ,,- Pat. ,I ful'on Ia, njil, ,I,, Eu lo, flbalrl, tic tic ,wrfaooll I'gP nd son.re. Raman Ro_ Iulfll loa 1 1 1, g, 1, jjl!wid Mffa' a larg. d' 'u "" ': I i'l oj d1Adr.i c Le .' '. r
", I 0, ,1::--","i ,,j,,,.;1 "ii1- I 't, .'"'In d- en coial. Para luguir brilid. n record. P.Iiij-, r, -1 lie ,eg-16 at c.me,- do cistollin. ,,,
'n .' "' 'is t i'- lo 1,W -nono, dt, ot-oprsoin if .411
__ __ ___ o, u- coastro madrEto. Pero desinteresado frai,,ds aspirations y de d Garcia, Israel
'i'd 'I, .., ,.,, 'pi,,,,Zl d;,d',jP,' d 1, PP ,d" ,l -a oulic at I. cales cu- Ia esencial an ,I came do c-1111roc-FUr a, Inacento Sinchal, y Rodnifo
Y hall d1ol" a it i 01 Ito .,Jill "'a,iiiii jt,,,idv la palabi
i I ., .1 Bauoa. ,t I bian. no lid "on dilones. fiJand, on solo PrIcit) Par2 1-L-Urrrf siguiendo I a i a i ci
""i'l P" 'v c Ia a o to nn" ,
"' ,11i, o'., us T "cr.%. on "."' to ... da, que c,,"[ 'ljl i4al'i,,a ,1,1 ;i -u-1, d-, .,, ,G a al ...... dM g,.c
1.1, ,,, ,-, MID litor tenifliniatlas IRS U latir on las -tra- yer.- particles mediate ]a t, 111;l-Airlect'riz del doctor Castul.
E" In "I' 'I"' 'n i"' 'il"c" 1, ,,,.ra M.nl,,, G..,Alz Prio Socaricais'F. h:" 'oa ,,or de
,d, cl ,.ojjrrml1o di, ou"., .... .... -li I'Llctil, Cirdo DIgado. u . a ralisni. ]-a -an -11-E an cle I que ,c h. dad. a., I -,
can ,a It., .' ,,,i ,n J P ,B. _JcJdaic XmnCa.m*,r'R. Batista y Zaidi. r
a,.nr,, al 1". 'on"ln, "'o", a, ;'aWb1 1. Hurnberu, ,.g jades toa'd a Ponderado. L L Se prociannii Ia candidatura vr,,i.
. l". gestiones para f ti is i 6 11 :"t Ill, 1 ab.,3%'',1,,l" ." doa Dominguezan Seck'i'a'%tir, gobernador Provincial tie Lis principi.,,d, ev-1.,ol. s-6-1 61- pl..,dio ji met c s
", 6r, 1.,ch,.,, ivsdc cdjla I cle Pope San Martin; le di,can ric I %,pai'all, 111',, ,-_l or P'', "' Sol., Suarez. D ca 6" R alitur 1. .specula---cl- .
,le p. N. C. N CtIlitalli(III(I !,-,11, ,I jr. Fcj-tui clel, BE. Habana jj jajtii P.Ija quo 7-io-P.,6Ial jgcaro
,o u hjo ;- I, -111111-111 In,, -ill c1coli I.E tr- pals.c.s. can a.,
end. ft 0, N,14ition- I~ jriijudo, d bra i i ... i-.j,: I,,ld- Bcil- Poor. en 1936. nues a vir'" _glij redu- ,I ,ie&io tie la, c;
Pli'llc. , P, , - [, PAIx aE uz,"6,; , 11"Iljt re-speeLvon stuplantem, qua hall do
a,'L ,, , ', a, ,tdre dable -iii, "" 'illa. D, 0111ir, O-Rai y de Qii Ef dotor J-6 R. Andi-o" no habin ten ,a .,.ru. '. d 11, uolt .),Ind. tan d-iui,, f
'I - .. .,, il",-h I- cul-,l- on; to c ice .-i.j. qoe -_ .,m.r 1. C.rnlin6n .&E lp'lfincil
d Mari. Carvajal, dent, ,of dl trazar una polite a tie ..clrt Iotid. jl In
*1 ...... 11 1, r ...... n. I ,.,,Imardluario suge do cle afiliadox, on
11 d,,I Paittdo .... 1;,,-uiju., 'C'ui.",;,j, ,. -, ;,l;j ,_1 ,,c.li, 'a to., ,.,a, d,, 1. .s-mb mci. p Ia re rg niucitIn tie
"I I ":l, ,'," Rit a .in -ata. al gobernado, do popular en a] meno del Gobierno. par- Ia, dficac ties duristite I's actubre. y se eligiii at comiti gestar.
nn't'.u .'ol is tin c !%'d Fixhe,.-Juan Antonio ,Viz. Parl.do Dem6ci 41"',
a "' l lo' t i "' rf if, la Cubandad I-enilln ,rkbj;o- ,fi- c'i di-fi 1. Ia niedi .
par _, ,., ,j-z Bell.. D,. G.nzilaz del Viill,'L. Habana. .,,ft., Francisco R. Bilti ', ." I I,, ,o 0 etodlo tie .oa 1.1.1.1j, No. ,,,,,,, a -d fit. a-,,si bljolilearcierto qua milostron moses. of and. do presidecite del act. .1
, 'I"a liacion b .1 integraron'ei Ga- En 1. P.M~ quo dolii j
,,a ct rlL, ,,;., : Ii ,, ...... 1, ,1 l f ... ..... tic ..b.s ruiclail,. """ c Y. ,I imbe- a dr Miado-Rodriguez l Zaldivar. of reprementarle a Ia it -11, ou"or Raman Rodriguez v do secre-jil., pr-.l-d,, ,11 llrol,' l -l,,6.ld- .1 nodiedi. do -r ," idvoA, lo pcj,.,,;,, ,ltadaE ,e ,or, .!,I .Jir,,vii; iaipdle L. H.- locate, duranto at lar a period ep- Momosten, tie Crreicio. metecrje : ifaru, tie actan of senior Eugenic Mar.... 'n , ,. -ona. Ins IUVF bitna. soi r.. Az y ei to-bruiIii. no 1. as in cleric, qua lacal.se Ia resolution que ieg;ir. tie t.
I
, .. ,I ",- 111111( s Xfc., do formal. nit.ol FJ cj_1 vo jmjjuiP.J do 1. Jul. ', a preferences do I per"' no,,,,rg,,n,,, a ...... ;I ... ... 1"""", ,li, 1, too, onlreisla fr :1 11, olo"I'lilloo, ,it I., 't :. WTVD DF ACCION UN'TARIA doctor Abl.rd. V.ld6E Astillfi. no instal.,66o on of NZ6 se debiti Ia distribuci6o y venta de las i7,ua- He aqui at aludide comit6
a d ,!, pu 15,dl In ,u.ta tie consurno local ae',ri.:
i narq,-a d, "I I'll lid oll;-i !I71 a .- ,,,,,hall .11-loin ,1 I , ,., I~ .... it,, o.o- Gjau Sao "llutio. d A, I It tin tie darle cuenta del rein. a Ins atueclas .fic i. e. do lix% aI-- 9 habitat sid. ,etacid., par
jM-.'ri.V'C-,', ,", ';.1d'd, I'% -on a anteriores, ,.nju ,!
, ,-,on Unj 'idad, para jespoPE; i ,
I F., ,;., ,,p,.,0d_1, Alans. P,,,,-l 11, ',,'-.',, "' I.H. de L. HE. icr del golocroador haboneio y sun bilm.r s,-E dlop6.1i. Presidents, Riliallto
, to _-J.,& rolboar li ,
. I', .,,, i j.l rencto Rodriguez,. I., la ,111tol- nionto .. .1 stildo do Ia -'La d1ijudente: Leanitdr, Garcia ti.a Ina ,I riv, L'-!;.i It, ,I., I r d,,-a del doll1i (;,wl OL ,all. Martin. de Cut 11 11; "'. I D, ban. , Urria. v ,!Pr::
V, ,,;;l d-fjo- ,I,, In i I.E dttialits "a"ie' amigos en el Pallid. Democrat.. Ili j.res horbas. En cambia, ,
.Ili el Cio,,)n It, l, or ,,, ajo, ii co'! i, efct..d. ,an I.E PiIj- 1950
it '"'o "" "I"' --- do pmodonle d,, i!.Iu.' "",' fit,. barrios Medini: Ra.
a tic, I.il 'oil I,,cansign. do me El ,cp.,t'nt.nI, P'llt"' dli- a'- zLp"f- tem do -fruis plicadentes. E-n
'it i . " '.* '' il Revalucionario Cubano i-Aulen. res-loci n 1-6 indto al -uo,", ,',r ... cdrr(f,'N'..'L'Ti'1jp Hernindeat. y
ro .,groil ,mu01d;0- P11"ill ill C lindo 1. andon -na, J.oqtin Herrera, de Voel. dio inill6n do 'Id acumuE par. a, or Pj,, ,ld-tir clu, of P.,Ijd. h.bi. tow y Denn6cala. h. itfirotid. 'll L, tie 1949 y no in I
-I. e ,npl,- d, Edd, .11 1), d %, ,,ztn-go a It ,, I,, ,i,,, 11,a, Joint Flool C.-uogla. ,A, P A U hah. ,oia 1, candid.t.r. d, -'Par- ,,,.IjP,. Ia ,.Yu.Wl ,,a lu 'ble. I RAW Ulri. SAnlfha.: socretarld de
4 a ";a r,, ,_ it it, on ;i,,, .,igujlnt' P11 f':!6 lad. _a l 1, I, I l'u" e actas y vice, Atit-nilando Gufrola y
" Bj ta a ,,, ralle 6' MPIL ou ,lie 1,nlicl,
rlonol I'll I ,,-,if ... g- g z thin par d iinar:Ep"ie'll,
it pn, "I t:1111.oli,'r n" : ', u, , En la rilluilow do liti.y. 0 D, J'Hurnbcli, D.,,,f. F p,,,,,,r. cl, dorfat, act.. me ,e 'I., pj.6, .,_ 'tiou, a j, ., u a. ,
Ia : "' v ,',' da t tr anger a dos do lous an l, (, d, Ptilrij,. ,at, Pnoir., ,I,- Albcpll hb.,ia ,ri cl bEj,,.'dc Atari6t;. Justifique an -cada caso u -Hunalwin Sanchez; socretarlo de ail, I Ze 1P. 71111, -,in P ,,')i ',,, I., SI,-.. de Agin a tic el:Prio Socarras. a] ,\ d valn,11. de ,,on parlamentaria 2olnn- -,csialad. Irrespondencia y vic:. Trancisco Her- Ch b It- ad '1. ,:l,, ljl" ,,',f S la,: ,l! "Ij 11, ( ,j. nostrar so abso G
, '.
-r, __: 11 ." cl ot .!.L, ,,-,, D,, Ril F,,hc,, d, ,ri fou.i.o. dia 18, dind%1,o%,jduijjjEu Jut.. jt, orapl "a, do6solnes ", tie ,- iicid. talent. ly c.Jojdjd.,d La cladid. Job Indispensable p.,,-Andez dy Justo arciat rescreen 7
, , ,: III Parlut. de 1. Cokjo,,l ,,,,, if All J: q de Ila ,i)o como Eon a presi rule haber aumerlado of asurno ,I ,,z6. vice. Pe ro Benitez y Joaquin Gu,,, ol., Clobali, :_ .u ,,,, ,,, ,oj olIf','c.br.r manifestili q.
- 'I I .: a ,ntcm r a .. in ... br, I, a d. Rupert. Giorrii, do R.d- !I,, jul ...... I,, dJ ,,t.url, 1, it
to. cl. dolulllda I'a -1" an a par Ia coatici6n A E on. R at Pr.faE., do I- Uliv-lj- limblendoe dJs ursto qua me cali 'I, i d .. ..... ., -j.- C-1,11 ... a. p-d-,, Nla .... of Gil. do San F.rojoldo do Ca join R.dlg.,, yj J-6 ,A. ,Gusionin "'. ,ol,- ... del allbarrad., do Le del Parti& doctor Eduardo Suarrz ,at ,n relaci6n ,on at expieadn lfc.i"ir
Axi-solunic rv vonu, Iii, ..'M dI Pi,,,d.i Nacaulal Cutuino. .... lo;1-1111 Juan Atunij. G,,,,,,,],,B,. NJ.,,c-, p,-,d,,i y s cr, art. go. H I d b r. nip d.ivied y L "" r"g' dg"Mr':d, .'.'."ru',',' n AT.ru'
'toris .,, ad Habana, doctor rtmdn F..dritinfer.....,pirescienta. mil tells
,in. cwir- d- fil ... ... ..... .", tic 1 ,(.lt ....... wo tic I., -ofl-cja, ,iv -vta ,I, Cruew I 'of "a i -g' u' ', dec, com. ,,am- Zilyd1n. in c
, d" B ....... "" or. cantlead qua %opera onez Zanuild. R.drlggL Prudericlo
- ,-la, -,Icb r I de I L.,_, ., A_ -al d,1 wcoli- del barrio. raii. I.on ari.eceidentic, q tl tjja D. ce Mar, it[
ad 'in"'o-1, ", 'I"ll"" 'W I .. .... I ,,, 6.,nindo '. Ice in' ,",, Swoll-lioib, am -.b.jg.d. .c. ; rc pub Ira nnasld "La oimrpoj--i6n .1 Can,, e:o novenut mil tonaloclas, a 1-1 dos- no. Nual
' ou col" .,ld.d- ___ - I-I-mnfi,, ,,,.,,, I, constructive Ia do
Chh., folho"a lit'll'.11t1l II.Ll.i "I C.i 1! 1 l ., li ; ...... In coal I ... pide Acted,,' ninmente _. ,us de. y Par ol P.Pulit'i Personal, Moostrat, tie to., an cubsul -Iobdiuk d, tion I ....... I ,1".zo lhamm- 'cojo -dy 's d I., d tit.. nal tie ID49. M"uritrid. Mari. Miranda, Josli ui-
o F, ,uolunw., rillificar.ri .I doctor --. ab.lcog- fibivral, h. ,,,, fr. 1. a Q
znvho, ,,,ccvTi1 af:-ii .... I -1- I~ d- worlol." ,nas ...... p,,,,,r.,. y a. qu ra -,do -Eas d ..I am fallen nor ob- ante Sin.he..
prb.h ,,, (71"ll", o"I'l, il-lo, E.Incitiod. -, a a, do ri. s ... i .,it adhesion a Ia ,join Par. ""'I"Ir I,'- IvilarimE espiecWtilitl6n ,an',] mzu- Miumbros de Ia comisi6n de Ins, F1 if ... ", G""o I'll, : it" ,11:, rtmob.1, _pJmniIj,.d'.'pi.'jc 1I d',, ;', a ,ao
In ;I ,,;::: , ', rMe ,,,ad. h. pol"In Poutil miIttnzh Ia ,f11l-dad do In annoot6m tlal Go, ....... ,,,, ,r,,Idc W 11, Y gararlizar a] adacua ,bam-.cj-ipci6a, Red.1f. Uirtfli, Padr. Be.
'. I r rnn unt, lictua. di, Ia ReptIblica, doctor Carlos P in eelmiall, de In. industruns quo to nitez y Rojill
it tl .d." I a." ., "coloilis Ino ulo, riont- Ia -ccli. Kiiidio,- dc Initial,
11 111."o, "I dll:,.,:l"", ill" il,,".'' ,L"", ,,, .. ...... .......... ill lam la, g"., lie c
,,,, I I ;i P %, Io,.,,,,i i,.,r.,1 "all"', In. can a.. supleri.
, ":r.il';,." : "I'a, 'I, In, .,,,,,,d.,. I'M' 'I, N ,1.,.,,. ,I 1. ustcio-ocnic, del: "' al'u.no curno tillizan coma malaria prima. tax Dulce Mara Medina. Leona do
,N, . ...... ,,,, ,:,o,'z; .... no ,,I,),c,,, , ,I iiarlp'n 1. Cj ,ja,', .,i. del ri.,,,j,. P-,ld-i-I del general B.-;P'.6,"jd o ril. a Icin"'M'., 1 I I' r n c Ag- -- - - ----- %,
__IP '. 1, 1, .., 1,i ,A ..... i __ __ __ Garcia ,y Regalia I,,1d,'dira._Y ,a .a.._. ,-,,rh.,r ,11,,ollo, en -a, -j ... ... , ... Ranno Gro, Sao lilto tin tlta lultur. y d, (7-irjj.h,,",aip.,.pd,, ill,
I---- - ___ ____ __ he lVa E.1cm, ous. ,lelile.or Bali
. Reunion el doming. de t'"ol'tn"u '. 1"u'.';'jo. y 1111-ibiri N. CaStellanot; M dina u a I n ,norfina. c.m.
oo.1 y de ii,- IpFal para funcionar Is cilada cornieficios Fars ]as mam" rqm. Vo Vell(o a los jefeg del Elon de inscripelon.
- amigoix de Carlos Hevia pli.Injib'y" par. a pueb -njium. r:,,,
P L,'*I,. proyeccirin poll ico.iloojill f. National Cuballo En ,I Illiarilelpia do Gdl,& do
or ,u arm at P I ox mn dooongo. an ho. ,,ber.,%ismil no as unit mar. atli-crot. MalE d 1. laid, "' Aromas, tiou ,l,- on -lut.,is mro 1. consagritc1no Ap,.v elland. ,I Parintea. ,. En ,I tiraun de Guirm de Melena
I qor. a (7ac-I.d., .focinfin dc 1. ,,n laYa.. tic ... to" !,m.1 ucl..a, y lax firstas Poll ... on.% y ftclas Po"Jileni"ritA Incle, preparado pairs Ion labored
d -a' -1 I
"A- ada No,, .... a] pro Carl.., H,. dro' up""irl. t do a In. lie In'- d, ,"1,1.r",je,, qu., 'a" ,Ia .1,11ticourall. an octubre. del ParQ u e co m o d a e s Ia e le ctrid d a d ... "'.. Pr.,d ,,t,'.,,,,,.,,,.,,,", ,,R,,:u,,, ,,.,. .,us tie -T- Y e pr'g ... a tie on d', d'., a, ri', joa ci','Eepti' md
I
,,,,,,, rIi "v couples Plied, -.rgvll,,e ... leg 'gre. el alculde Merlin Castellanos, le: uo de 1. Cubanidad. sellfin nos co
t 6" 'I' i a '. So" if i..o,6 ni,6 al 3ahor Joni Abrou Tole.
Won d, b .. tic C.16;j maractile Ia orgall n en M e Is del Particia Nacional Cubano. reci- do quien conforanold Eye, cap of
ju. In' it.m... ; bjrA desde exins an ,mr.
Di., ,It,, loguall I., -Ier- in"I
(it"arld, "E I uuj.R Martin. fe
I ,-a d,- lox lid-re, del PPC' I'll- I "" Ida ,,,ill del as,. ,ubun, 0 ., ider,- cle Vrmo"P T-dJdict.r' j Q 'tec o Jnsj ,aiSa
. t 11, .1 provincial, .del de exa. tr.1 y e Defutruorol.. ha I.. dlvaE.., fir.vi.cian. acada vez
t, : bala, ""' "of'"' P,'..JR""-'t Soon" cf.rrua sosau_., r,.1mPl1;1' it a IP ctlda an :jjas y del entiou.31o .. ma,, I Card. 11. 14. 1 le,, As tvnierne-arecibirli Ins reprv, l. I .? ., 1, ra.' Ins 5ortratitradilres it sit
. ,a, g I i ll ljouloa Wo,111ii. 1. -0 1,,nd,- a 1, -o. tie I pi ...... dc Clon.- ,uodlde
1. I I I .. Parts tr.tEr do I- ljorti.n. ,--ou d' JjEpijn-s ,; ... l"..w,:- iiia.y. daltua praiddencial.
iidiolmoll., con Puts, 1. o.,jd.- ho ,--,I ..... Ind. a 1, .", d, --,!,, ___ Attiallipshul .1 nefill, Ab- Toledot., pr-d.roW di-I o'gan"ro I- .b-'us I.I1;,v,,l,-. ,I ...... In 1, dia ,ji_ do I., ,.A.r Adrian Rodriguez. Proi J. do Ion clindclato, de. aild. or ... on ..... .. I -s .' ".
_____ -_ Havu ; ,,I,,, ,I F..,wdi li litatfigurarin el xdc.o, del bar Tumbodero; FranI - ,, t I gad m.F,.,aE Rilli,.". Stilton. Par P-p-mn.. it i .orntoj I III_ Flails. PlailidaillE del b.1r.'.
- tit bari. 0. Color, y Allen.. Car- piliol, lollo'llici, y Ion'to:j", Ili
,iia 'n 1 v III carretera tie Gibara Sur. tie Ia cab-ra. y Constantino.
. e liton -qu fl,,irs,1 Chat,~ dolegarl. del baijrric, Sibana"..- __ d ,,ocn ,ancillal. a o aI-o-I,, lrno, ,,,, ,,*;,,I,-
- 1, 1. bxri.d. o So. J ... do ijujlllc-'. r- Ipr, nor he), 1. pl-ua
__ I~. q r, L of.. d'. .11 quini(Into, .ubndin-,, 31 Q-,d6 .pl-acill. para el x ierno, tit. Pon, que preside at senor Anton o
--- -- -- -- hit iognido el aIza apieclable del I~- del actual. lullil.1,11.i, d I- No. not-ifeirtaron qua tionen
., ., r. it .. n I' ITiaguriclad do qua an Ia pr6xima
_, ,.,,clra de Gla,,,"' .bra
- \ I I trp i N RENOVO SU DIRECCION LA J11- LTd"' labaco. ,,, b1l1cfiead,1'o:ns muY deseada en 1, Villa Bi nc roorsociuselito alcanzarin ascis barrios
I ,h-li. do 22 It 25
_.- __ I .,table on I -"-,, d '.I Ig.,.,bi,"aaIjJNr1, 6, 1. cabace.
' VENTUD DEL rARTIDO LIBERAL jai; I 'po- 'j ;"- Ia 1.1na.9.1pcul., merwl.clu ,
Ila P'.."co.d. a pal ,!, 'I, dI lgosoin. .ruvas.. en .a aside al .afi.r
I k ( 3, F, una reunion an In quo fucron Is., ,.an., edwitairs .1 ,ull"'. 1 d Et-l- E.pr4oarjaIm dJ (-life rot do ]a ..padoo. ,avoluciomarja Abreu Toledo. un poreentmie quo
-, d I- 21 It I laillifilml distintan aspactondo las sell. an all
idades tie In Juventud L beral an Ia ajlo product.; me hulls mitu.jrl ,d e 1932, We esuspendlillir'111,,111111 1,1.1! itionabrica. pr.pilui y extritim. Gild-) ,a I articia Orto-,ra de M no, torrainti dicogriclonal
Nation y I,;m,.u.nrjapr.pou .6n stine,11. I'.."= ,dfi';: '.'.,' 'hr er.,"d 'u b:' r .! Il.clonlento del jete del p
: ,.,.. date
file ,gda Y' al repe.liclo sehor Abrou Toledo, tie- I V.Z's I a t as me morl ]. Ausid I. do "'ad"'t" Ia aPortachin tie sei4lillas: do,,.
lulcorn, El sibado l preparan at, no cerca do 11.0011 elactores y de ellas
!.tax do I.brin- B!.y. 5 1 Rnberto Rodriguez de Arait6o cnmn "Nler mda. Ir ina. fliEwHy u9juri., ,n honor harems no menon do 4,OW alfilladiii,
1 I president el oJecutivo national do ,'j '" Is Ida ngenjern vKjol. con
'. I it -ableme'nt:el.ppr.Pd." e.'6n"d 6
I ". delic, organism. not c"f : au visit . qulIm pnIniturim.n.""' a a 1. Cubsinid.d.
. I jrnedcirluld. at propic, tempo so call -- I
.-Ir I .1 I I( A) mismll,,m 1. .
. ,. I 'In . p.,.,,,.pr ... dlelii da "Par In cliliduil5ri ParR terminal astan notaii haremm
., I 11 rin ider Irsuill, lii Se reunill el viernes conittar qua at acto del particio del
. s 'em'Ain'17"lloer.1 Miguel Angel GmIJ;imIa-:r-,j.aritic.
o I .1 I . I pr6.f.. ,urres 24. an' at barrio de
, Irif' I I ul l; gocifirifipa. de
, a rueEt Go arn. ,at. ,abligarin
ZaYas. a 'a Ia aaamblen raunifelpaii Coco S ]a, thrill de Mart..... en
, v '.. 1 IIIII.Iniento do deforminti continual nill.e.star ,unal constant, uY. .,at.sda Fall 1,lestlac, entre Angeles v Cam( I I ... "'to.".m."It" I. .. del PIPC (Ortodoxos)
;g, I ., Prolific. of 'rte'deq jr.bd'Jas .' 1'. ra, do qua homes inforroado. me w. ? tl .%-. Juventud Liberal .Vfrc)R". pu1b ih,., u or" u'
.1 : 4, rearganizar Ion distinct. .m.nable.. r g, 1. a do nuestir. c-st". I qua rearjuarilica par. ,1311 del
I E ec .. at MInistrm do Agri..Itul.") .' FI P, line viernes. a Ins nueve clCma a!
I I I .1 I 3ov_ ilea y Prountimer Ia 5esi6n con c
. I cluAct.l. parmarten is. diclado .na Eerie do resoluclones ,r- I Is roc a, an al ]a a[ del Licein del, actual, an of barrio de Catorro, Mr.
.1 : I caricadils In .1imarliturl. uitit. Pabll Cuban,, an P-d*, so jrutiurit.'rin, de Santa Mari. del Ronnie, del
0 .1 _____ I
* '
? I I I JUVENTUD DEL D MOCRATA EN !do ]a ved., die distillail, expect. m.. baWn oejfdencia del doctor Manua
"' - E Bill amorible., municipal aj que a. u.. d. lox ortianizielorox of '
.. I COL finals, part cu garments a qua ;,afkir Jesus Morales. qua as fuerti,
si *1 '.. .... to I r tere a Ia langosta, .1 objeto do ,.a PartJdo del Pueblo ubano
- 4 I'll 11 Se rounieraii an Ia ,ludad tie Cii, ,C ip .rI."d'. rpa7asu paper tie m-rrad a Elam, no habin celebrdo ii silin des-lboluticte an Ia localidad y fuli una
,a prec, ado crusioFn dcClq.kII., prosididus par ,I colpiojole ]as primers, an sumarse of Par, lon .. nutirld.gr,n.de .Ira par of doctor Sofi-zIE. h As, an qua .se aprob,6 er P "' tida do In Cobaciiii.d.
I Iooia I ,d ..P.'
,,untl ,I D= l jxprJ c Rl,- Ins dlctud.,; .fm
e- e,,er,,,,, ca,dg,, d, Millitelmaji. -_ -_ --I dad, con at oVeto tie orguniz I. ,., '1z En al action del .dia confeccionado
I 1. Juventud Gain train National
Z rai'a-l'-'I tilo Cdoba. 1, no dallo jou', muuiciplll tic Ins 611inno 7 reelentes ,
,1-,adleodn a elegir at on ice !jp- a,,. reunion, a man de conalde
mit' ele"';,,, Place dema ",a -actimem vm, 'uo. figure, par principal mcluccus adopt ,,as par Ela -Ila dice. .- Ian d.,in. -rfen,91n a. i
I : I livo municipal qua regirA rg ll atil., of at e ,ucot. 1. .E.ouble. garea.
I I . i lie In mancionsda ovgunzncu ,', "' "' li-,, ..Id,,- ,b i ', t, yq' '. d i t'.' .lrb.-
,o_ I arrotante l6ronino fillaince ldlldo Iota I
I j ejecutiv. queticn compoesto tie In 'o'cl Pill., 'a.. ,.it ,I -tc."j"o. E, .
1 .1 i P r ocupocoul fundamental drl ,hrol .
.. _, I ('a d
: .1isituire naloner.: ,
.., I remiclante, Antonio Fern6ildez Se. tal. do Agifoultur. quo so dltna It,'
--_ I I i I d ; vite.: C ..... el. Diaz Rismos, a I -1 nooll, oubario., Q.v tilol.
- -- I I a parjuioici h. -c-Ei.n.ca.a1,cP.
AM.% Aroo. Pliolancia, Leon,,, In-A.I. do on. foat ,'.,,Prz., 1914 r# A go a
,01' 11 R1dcrgu1rjrY iiinolci hilarcer. ,,... qua I cn6dljuimni i
- ,a is; .a .I. n cral. 0-1d. a naturaleza
lAtifill, Carol.; ,ica. itul Nlidalne At dote. DE un made E .
1i; at ecundario. IF, .
_ varez; secretary do ,,r9uni..cI6P. Al.'Prn.1111 6.ofa 1'1.1,b,,.,,,", ,,aiej-1,r.l1.
be ,to Pustan Baltic sues; vice. M.- c sell 'ileff. I ." ... M Use Comordal.1
., I
,ill Rod a- Gap- Itz; socreatrull,emil clica-1-16911. de DIi,,t,. 1,1a,
act." RIg.berto MuAiz Garcia; vi. ends 11 tigu..,. peri.d.. .1:,," .
one Inc. Mona. .."zil."; mecre- I Ivan do 'Ist y am hall idn .. .
W.i. tie propaganda. Poulino Rivero; Iter.clos par ]a Jain ,a-
P ERO SA BE USTED LO Q U E CU ESTA ,oa, fuilhalmenoed" a, ,,,,,,,,,,i, ,-,,,
Ictor Ia upinfin Arlarake; so- P I!, did. tie I., ju -. cretiti-I. d a f I narl,-1. J.6 ....,. Es. Ir, ; t'-.- Yllecou'a ie.ico AV "

L&Lr,: vice. Efrin Prodo Oliva ancre. ,an ese tiPn de atirecipat. "' or,_
,or e .
LLEV A RLA A SU H O G A R? 5,.tod,,. ,Arr.t* pa d ... imopf rald,,fkrica: Y ran 11 a bou'ch"I.,lun ,
of jee c. Rn. 1,3,osteriormente not"' ran 'c -h- M
- '. ftigle, ""eG,.ri ,,. ,iiili,,.Rrlrbe",,,,. .,,, patties, I on ..... ilad., oll'o, I. / I
ItIarle
on .14t ... v '. ". ".. do abundant- llul'l- Par. qo, I w ,
Mar n Rodriguez. Vacate, past.. tango frutom mennrE
of .an A ti R ficsilol ansin
I-,j, ]a fMLBS K
gdllt n glrgucz. que eV2r a] marciodn. y las -,-;
sel irlectricr, clue tan grata to rifles, Is a4tividad ordenads de milt cle Tannin- Almeirim, a to ,onto jula Uai a, quo evi a jai pe-: I rosm NMIAm
E abaijaclores, costomiairnall inver. drigue%,Flarenclo Alvajaz 6 oma. r 'an "'hace Ia vicla en stj hogir, to clisfrilta 5,000 fr '16d sin qua se poodtl I A 11.114111
. R I this Hern6ndex. Raill de laiabastecimiento national do -. witecl. dia Ira., dm, con 1.11 regulariclad, stones de dinero ... I F, Harrill y Juan Train. cita ndo. al RonAdo 11.1 ... a.1] atioe" .
.. .
quir a consi(lora .1 I., clectricidad y sul, Solannenic 12 dificil coordinaci6n do .,- I ------ I-------- I .
. ventaias colilo cosa selicilla, tail national tan variation factors nos permit surni- ------I----- I 1, .
, ,
croon [,a ,Aida dwri.i dirl ,ol. rustrar a listed clia y noclic, efiCiente y I : i I "I ,;;1 I
I) 11 C A AIL I ,Z ,*+, I
ecoll .k .. l, .,
cinlicalmenle y an of higar qUIC USted I .. I
. , N k
Sit, -,hargci, Imr. yu, ,,,led Ioj-I.j to requiera, un servicic, el6ctrico citic, por I I I .
I I d's1ritarlo Ila %ido pril combiour lie. to regular, coticiarl c imprescindi6le, Ila I I \ I
iniles do '' _13atista ,
derosas plants gencradoral, Ilegado a parecerle a usted casa ta; na. G e n e r a l I -kil6roctros do tencliclo cliectrico, gigantes. rural comi lot clementos quo csponta. I EN LA INAUGURACION DE I Equipe nu oficinst con los itsegogdeEmai toric,
,a, cauticlades do ccurbutible I, Panic. nearriente suministrat Ia natural"a. I .
1 Faterbrook 407. Una v= quo Ia He&-admiloo,
I : poll Diagrams . a su enter, gui y, astinfac- '
ci6nl La plurna nuirm gates. . jimilits got ,
LIA VOZ DEL P.A.U. inundal
C0
. cia, coona de, oacaricidoa DOMINGO.26 A LAS 2 P.M. POR LA C-M-(1 LAEES I .*
Tli Q EST t
I EL PARTIDO ACTION UMTARIA HARA OM SU YOZ QUE KCflt
RESPONSIBLE Y ORIENTADORA TODOS LOS DOMNGOS VUNTO .KTO 456I&A "k
Cr6nica Habanera DIARIO DE IA ,11IIARINA.-AWi-roleg, 22 (;e Agopito de 1951 Pigina 7
Talco
MODERNIG COCINA
F&niula 37A
c.et,. to,
d,(,a,. VA It- 'I rec
Fo-1. 3 Kuh. d L.111- No I- tal
1. El, Ll tf I CO TALCO P-r.
1. pill y owwrl.
do, -Pd-ell utdo... y it-- WIWI t
p
wfurnmedo.
Par. III.. y It...
U,,I* 4,,Wdd 1',on",
y
Ill .... toor
'.1 a*
1. are I
A.
40 *6 ITCH NE IN 9
GRBINETE FREGADERO CON DOBLE POCETA
NUEVO MODEL DE 66
Is 3 Compaslisniesslos BlEagras can musuees
0 4 Gavetters, t-quail.d.. Manquera patra lirel;ieza
0 Porcetlona =d6cida Loves erornadoms
VARIEDAD DE MODELS DE 42". 48", d:1
54" y 56" CON UNA 0 DOS POCETAS
$9900
desde
IN E D IA )WITRIBI MORES: Flaria Argiielles v )w hijo Andresito
La sehora de Partiagaa 3, su hija Maria Cristina ',;.hr. ,,a 1. He 'h.y. d,
an Ill,
in'ti Is uril
"I Itjr.
bell. ,Pon. de run-Ir. railroad. ..,go tz 61 ftrifitgu. y .. h1j. Maria dre.alt, on or'dr, ...ateloa.. 1, sefi- Flavin Arguell,- Na,
E. -atar- r.". P.-I. I. 1-ra Rebita 'Mayark-, Im, Jven :. lole"1 d, I, ir hfir.oro.. p r, A,.
Crl.t,.., .. ifim, d.r,bl,, monifinum, quo crumple bay dust fios de Un encantad-a..
edad.
1 En Is residerela de aum, abuelos traternan, 1- rumplido, t,%p,.- T!xrry My*rk,,,y Irt,"it, Fabian, en ri Reparto MIrannar,,,n.axari eledia 1,ox Psposos Colfis-srinchez
rd.r it 'n 1 1: YM+('INTIDADES ELECTRICAS 'v 1)1 1 ("As
lind C que desde hace Peru reside lad. It Cab
a. -.1jadr- -I V. P- un b--!" Hr h Hr 1',I H-_,I
11"lle d.de,. d C.I-d HIM Xrd ,,, "e"', 0,1, 1
... .. 'Zr.
le -,dA, n,
La bw1a Palaza-Viatiello C I M,. dr-l,,-d I;- k d, 1. B.1, ,-, d- ,,'-1%161tiple. piepnrativo.i se han he. ml-nda del ad.,,. fl.r.1 del a- Exrnela riel Hagar Privarla1firaniar
1169 p-, lehlbodapdr h --tad *a g..d.,;vuiito:.s%, Iaiabi6, ile-i lit APARTAMENTOS i
V, .,I, alrue y Miuhl- -it. tdeu 1 1-1- P-1 I A,
I coi-r-w I-en Raul Wane I;, d"' Is~ 114 1.,
,hn. ex-riade p... I iu-.- L .,, Id- He el el v. dre de 1;. desele hI mubod 25. a k.. -te
y --da He ---n [- p;,,Iu C(/Pqc/o He
dt, So t wi. NwioIal ter"'. W-flnu, en in parina'SITATIS;d' fi- ....... eI o,I, tylo C.,
Nd-, In ii pal, de Vil- 1- -h.re, d-- 'u
Qu, u to Aenida He Mnaour. A -, I o Aihu- A-eh. R-- -,Nt
Fnt,, I'll "t-, p,,,_, o crr, A-A 12 -1-1
M.. o re
ZQ ue podem os hacker e pa. 717 Nl-jides V,,) y I b'tdc-," Z, I "' I F I-1, tu PAU'. por Ll --nt, d,(-t,,r E. P" it: f 4 ,a,t,to, para I Hr lolsrnn ri 1,d-e 7.
por su hijo? Id. (1-n- C
R.1 lha- i M"' Te
For at Dr. Hotel 1,14hans CorrWin= y I"- Vi 111k, y Ad.,,-., A 1- S- Ctudarin Hr 'n AIM, Ins rraluti- d.1 -t" A-'. I rd, Ln. FW11- ('-W] M,2-1 F. B- lrltl-, 1,1,, d* -b;,.,,. ,Nb"M-l
K. .1. 8-16. rl dollar NhArz (7-16n, le-tari at'n"ful tells. dn jarrui dr 1, Clzrln He 5- 1- 11,- y Cilvn Tarafa. Alk S,, -te
It.. nor [,.a.. Ins Wt.- del DlAfta) DE LA MARINA ..hrr Bj ... I.1 h, I-Ibuh, 1,, r ........ -- ,I;, 1,,,d,. VED Do I" mor
,a. prablennAA tip PurrIvultura dr an. 1"queh.., hij- Ross...
pres union *ran enneka% 3, que In% probir-, mean expliest- eon Ea ef Corptis Christi P- ... p-t. .1 dtl do
yor 'IRrIdxd,)-,rnrnn r varlidad dr palabrom pa.1b)- Tralarras en rain :,,'I".'sclen 1, I'l I Hr I rr' 1; 1 ;:. B-ir -,rht plul-s, pe, I' .be... C..p,. .1 sabre61. eon 1, tabll, do
l6n de % I utilr a In MuRyoria y, en III] virtue. dArennot preferenria Y, vuur lvd. 1 b q H "Ir, 'I ariah.- -1 1.: oq1urIIa, an"[,, nil, i,.X.n inydr lalrrt4, par. 1. Krwr.IW.d It, ho. I H, (; ,,_ ta do
I" or" 1) it. P I hel or, i le hod, r,, 1,t 1. gl'."., 1,1 crtrpu. chriv, ull- r.-d"d. Gal-rl R,,.t,, Cp ,, 1- frern-ro 1, I p, ",
in -717 d-l. u c"rue rJeRd. re a ratio 8,urr, to M.orw 116-11, It -,-ud Nrs u --,. 1-traftruo tin (*_ 1. uq-tit d, 'r*,,-,., hi-, d, 11a. He Irs 1,1,frn- R P.,r
fir 1, n:mr r 102 11 r n r I Vrdara. I ,vn arqW-t, Alterl, G-W,,t .ufido or- flortdri F;'g I a w M"_ 1!
u a y ;1,13ntrin. 'I n In I',. C. alry 11 ,I, nv.lomri t-h- '1 6, ]1 1 ..... -1.- y M-3477, r('nuailla Nit. 1099 1 Hoo-S, oj.. ng."Arl- S I I.,- I:- v endw del I ... .. fl-nuen". I viI. R-f .. .. ...... E.0, o
Pallor& Itarnirra. Cirnfurg- 1- 2-S, 1, Ole qu'd. III, ju, Vill.. I-n onfura-Wn 3, .19tern, ran .1gun
--El I I'i. d, "fl ... in -uikur Jor
We.
d u In. d,l..,t.n que ra 'reinta I 11
de ", :.,; do 4-ialvan :ronllrlarull
u."Oo I, Had. y rui, Iat I" a,,ri"'_Cu.'hIfler I
-W.d.k 'I'u. 'let
ner es. ,led. Soy nut uhl. I -, 1. oluv y .,-a su
"rquell"let lujaqu-l.r, ... ....... I EL IM IN A C 10
rue:u. ra W11.4 I I ....... I" ..truuuut, qui.
hh,' aul". I., Iu:1f:'-!
n"Idir .1 'uZu!", 1'.. 1., .t 1 0003
luuA. nuuua. -n etv. ALMACENES
r .y r."I"s "" el"" flu S. 'r- ", -n "P..",- y .00
He """ "" u'll- y una, I~pr I.hvirut,, It.. --ldent'hutut filvil ent, a 1lad ... ... I en
Ill., "I Is 1 11 quv le, rde.. y 'I."
Iu, en 1 0, r It ir,
at, pieun r, it. fl, s I-vutn., em.
Ill a n dr ..... Is. tinA an na, enten juni. OL 0
der. Ill el . Ile"', I
h.er-a- fn, (I .... .
ul!" 1'.. a., AdelrulSrh- 11-virt;v 1-. y "I,", Y IN an yn
Uri lu"litn" d ded. I,.,- r1A rind, 111-1tarnr ut, y
I ..... Joel.. wb. As 1W.W.,
hull., Imports.. W
an Ins orAmIndan an(erint-ruralp
In. nil, 1. Ito
;:.6n. 8'. .11ru'ut-16H t,' MA. I .11-1n. no. drn-s
.a. "an III, d0lde-J. qu,
d In ml.nia intrrvendrA Is 1 lima a r-titui, nrat v,.,.de .1hich&r. Yt- g'el.1'. H, lad.. 'hu".. e.l.
do do c at.. 3, kn mi taonn r. I ruhr,
malld.,.nier. y- drr Int-tt. are" qu, re. 12 ene._ dI, ed.d y Penn,
II"yoM7 t q Ill-- der err union rutr-Im II-en
DihrIn'tuil" a Zrel.lex Pn- nos de 6 ruezaa dentarlas, no me on- 1Q,
drin rr,i,xrImdoo convenlenterne"le licuen correetarnente sabre sun pirs, yVentin tr.dni en In fnrona habi. ni Intentan wdavin marcar sum pri. fi,1,algu!:rda tin r6gleren previn- ro-s'p.... de ,, -,rh,. on It e. bl.eld. y qu-. at. I.p.a. Le .1-el M.. d tia, en far.
dri dr, Acuerdn con rierin, dAuto ,,a general, pera advir 16. dole. personal, d1I Wit. y que -ted a. 1. -,, que par. me I.tunin, h-d de in A., I.] I qu,
E pein no 'to s e,(Iud, me require In oWern-In tin ,, 6 ,, mu I de ,, nuidic.. q
ee:!,, "Ity 11 tell. nadirl an ue
I. cm. Te,,dfi y.. an re- el I-) ItuLeU Que vodrA J-g.r .1 III'. de ple... denlar, I ."I". 1"n -de notes
do. i6ifina'a-ile vaya presentando el if
in, rA de IN". 16 h.- duuhid fin. Me eitpr- ..I porq.c y. ,I Form idable 'f
Can rlni6n hi ..... I in q- "'A' it,. he 6b.erv.d. nnueh..
deb, .1 -vrr no It,- 12 u,-r, .,,ad en que Ar l.ron- .1.
d I. d.l, toted" J.Ij le le 11.113111' 11. --all nuh. .,a rgui-w I'm -11-el.alole met., que
wItne qu, thelt. d.d. thlu- y.,
enteov d "I,
Protesinit (Iq- lit jjgrt-iii iii L IQ U ID A C 10
(le (Ill(' se 1141) objm4) sit
hiswstro It. I.. Castilli)
Los clienles del interior
Ill Oflegi. fl Wt-,,- N !,* pileden bacer sus de m agnificos
He L., hit I
111, paull'a no ru-(urMe Par 1. .2'..
couspras In Us siguienles
dir R nu ,do C a
Li rninard, agre Ian. localidades:
no s.bu.: 11 a U uniform es 11, 1,
Put, rue do.:
d' ee"N' on 'I"' C"" 'no e- S Its. III C96J A pd- Wei rem I on
uda ul.r(Is. C.;.Il. .o cturn Candal"y P-1" AIJ
f on. do 1, M.- no
stlinfield" de In close
y terraria 0,vaud. Inut. Ins out.. .63 t'niforme dip Sirriessfor Uniformities Smarailatric f*niforresin de Sirrientifer Uniferme de Sirr1exted I niformorp de"Sirrients
rid.de, cturipetentem u protests Is
ennfl.nd. e. Q., I., tug ..... e. ,
loe.liza gruelid., I.., I 'it se SAN ral.. 2"JUt eim.- -11 Fin" del Nit . M.Hl Aproveche En Percal En Warandol En Cffiro En Warandol En Algod6n
1 1. Spiritus. nuestra venta
GUAN60iffit P A, Pj- S ,,s 2NN.99 2 39 2dN49 3Np49 3dN29
SAY10114 GA G ... 1. para cozriprar los 0
A lists en ztjl. rrdtr d Bianco solarnente. Con ira. Azuf, con cictalles tn De excellent cAclad v Fo.rop.do hSta,
Vie do las Tunes F. Y.-. 319 que necesife I tojo sol)rc blanco. loajos de allnrciln.s la Wanco v allorcitas en ]a linarnenti, --ladn por vrrdr, -1 o rojo sobre
Calbarilill MI.- G .., s Renrustado por serpentine. 61.s.. Del 12 .1 41. W.- DA 30 .1 42. I"t6n. Del 30 al 42. 61-co D'I III zIl 42.
PICO Gains$ . Mij,, 1 30 a] 42. Mod. 89-222. Mod. 89-220 iNlod 89-217. Mod. 89-2 19. Nind S9 221.
Fla. Podrt 2. j, F.4 .... ..
de, Matanzas ma...I. $a
Par. Biagi G.-.1 M."O'. 13 Eli ct,,-mlo a /a calidad y cclpilt cciiin Lid. puede sit, s.vitt, 1., pi,, N, t W E /C ofrcc I "nfor)),cs, M"ji-Irrs L711r CcILIF
.1 arm" !sns Is Grande C&P.d.,
J.1 M.,I.
)AS.. y Ed. A a AL so 1161 r Isill-ri I La ^ to LA A ko Ins I Jolm a I r smsesviks A Ar as NWM A A, Somill A
pfigina 8 MARIO DE LA 31ARINA.-f, 2, de Agosto de 1951
Catolicismo
Con, su traditional procesi6n han de terminal el I El Circular
-EtA -p-b. en M A F11' A N C E R A S*
a Agunt 1, Par.or. 1. f, in. A 1.
"ne. y media do N turde or Murat Jorquin
domingo en Guanabacoa los cults asundonistas '"I"1166m .. Into.'
.,I ro ." I i. bendicidn y ec. Las fiestas del Tennis
-rva.
it III IIliSH solel Illit. el
A ctualidad C at" Rev. 1'. Ignacill, Biain Coliferencia pgnerit-o"s-1. nne=p doqu c at.
A I rt eI-,.na-; el ..Y .-Iblic due.
ofica Aie I, I : 1 de :.I in rde. en 6,
Par Juan Emilio Friguls el d, k ,I"ia de Rel. d,,g,1.11,1xIr.d.. ]a tard. del ibado
ne. ,a que retrain a no pocas its.
Ill., 26. 1., V,11,l i 11 P Cinitnt. S. mfl ., ddel b,.6.,Ic
-Di Na!ional dUe occi n de Gracies. 1, It.- G Iob," "a 'a oe = do hes,
-F:draci6n -do niversittladibi Catitilicas. u late, I,, It th. clatterer, -11 .. 4 de IRS vocalles desuls,
Nuintla S,iona lun's dire"ll"A "Ijl a Vener...
-S r, etariodo C.t6lico del Cine. o q it I I '. .1lisit Solellille do ,",brz _2., n aid dieran te.
Ai o.,,yon, con n. wo, n er man feliz celebraci6n, I as tres acd, dede [;I gle-I Pa. --A lot, nin- I(- I,.
L C: og into 1.1telliolo'LlIano ad-lit, arms om,. 1. ol.", liollual 1-0. In lesid-oa III, III, Cl -'11 n- d,,, ,Cerni, no lis litic int'g-bio, el programs cle
cl,"Er, s, ot "on, 'W 'I till N I ::, hololl 11 1 11111,14 n Cora. as regains
. intent. .-Pit". ("a do 1. virg"i III de nnIpes. colebrad on'
' litu,.-In rllor une-nablemente, on lax es on do Cri. (lue .I u; :laoldll li 'Ito de 71an't. -U.Stra balti., In, que conguarle.
qu,, elas collin Pit 1; Lo 6 r In call ]as sporlman motancerat, log
I'll, dAl'A' hiloa 11 d1l In I" families y F III at, libid.
Inlemeno to pai ow n lo: In z i"'t "' o%,,; del Ilautico de Santiago cle Caa y
ItI Ejeril-iii-ito
,,no altionel ni-IfIlt-imi do 1. voi. III olliliVa, Is People moll1le, d.1 a,,- 'pe las de Miramar Yacht Club do L.
rcal do, on !-oo. .,.more do Dim". -A las 8 L0,I, In notoo,,,
falor es is El -n, I do th, la pro-Iloo, I. I,, Se nugentron ones it,, evertils en
'""a Consider. IS norclan que is no., e it
itior, oil' "" r- lb, i., no-nn Son 'mr-r, n. on logria. on Itlelmlento
set I ..... dt, 11, do .,is It-. :,Idea it,, lt"- I I I 'ne,lorldo bIIJ.otz y code u. do c 1. ent
Part ca 1. 11- ...... d, I.P11-1-irm Jose "t, C"o.-oact en led. .1 art 1, Po I Panitle ;I ]a ealle
A-o: ,",ba G, alia,- e do.. pit., 1. Iron",. ,,a,.. A,,loo- nia-loo G' nProlm
ni'la, do.. Iri,.nf."p., es. hef
..... a un
i ded famenjo. de 1. Play.. que 'act.C ip.1-11. el do" an do p d, I Nliln don l,
""7"'., eenr a,
___ PcnxAbIhz& con esan co
C.111's dina e., [.I .-ni-eut do in Mpe
-it- glindigl6n I", Loon nfi tic.s. 6niFas clue actul so celearlaIns
it ...... or on Fc- del Progreso de 1. gill ""' b"' El d.nong,. ;1 1- slete v cluu-to el ana.
le L",II, ,, lt o
do I- d,, d1l V.1i ....... ,, gencI. .,I., 'to is M, to-do. 1,i;. Intel, III L, "' do' I ,an bal.
C'n') c.n.-tie.l. formal de In d I. Jos' lo-I -ican- dV 1. in 'I' ,slivnin doholdoie;at
reiactou coll 0 [)1. ill A,. P-Idellea Divine en el go el- ll L .rit.los 'lot ,-oo, I. -og. dj" : an, extu'.
ametilz.cl. p.r Is Or e Casino
-blos". .5u sta
_Fn no ch, tax pu, to Piolle lum.- Blain. apt Depot ti- Se h lieflad. d I
onit le, tolollrol .. it, I un juventud.
drill, cle, Gnical Fl Tv Count PanioneriVen. it, it Vol led di,%Lonstro o
voto 1 '11, 'it, 1949 ivo,ill Do, Ne tiers "" tr, "' ""u"" c 4 dos.
at do A-lo, it Hill conglog-li dologierfits d,
legs
fit, I no-p.11S -d.cics; del C.ntole::! dla, :I 111, -1, y Decnirlid o VI Tennis or PJre J6lnO,-1-Imend.do su adorno floral
et I n;do, rI I I. de 111 .1 Jardin BotAnicu, esth: do man
....... j, es d ,otio, Drd. Eli coanto a In organization de d,;, 16 tiche qu
,olonect, 1. 111.011 Norll. la 13-, Ftor-i6n 1.1or.-Jilon I, digatroon se Jozogalli derr d:
b net, gusto y Ie ... I.. am,
I. a. I lit gi da por daoln, I,, L'ni-i-sid.do. v Excuel. II'l-Immilifo, hennn, clue
cirf"be.. 4' AP"5""b"do a e, Calobeen rue este .aS",,J'oc1,"_ I.J. "bras de reforilla litiellus d .,it as cl ',In.
,-,ad. seen. in d, Ino.tiol", In "In de In Comisl6n X11. cre.da it C.mcnz6 a Ilegar Is concurr
'a C., Ii.r. oil of CIEC pain de la Erniita de Arrovo ee nee I a
.I" P-,adax I-S diez P. m. y anton d
a el doii Ios problemor Inot,
I, -11rdell. a I to' Arelias vall lelitaille'rile .,n..,e P,r ,.busr;x IPI."Cl-e,, do
, I, do z.d. do Gnil reec"ont. part on
inno'll-ex ";IF gniq ocenonioncia cite to ma le Ios to, rals zinficuldmi d1l balle del Malismas Tennis Club'. I& noche del sibado 11 dint
,Z. I D AG 11-ii- b, IIIWII. as t6licris 0,!llnuao ndelantionlo li.", led Ir.g Se c.1 cu1N1:a at inmenso posts, con nice. dfirtInguldas
zradrN--,, ii D,- I- I de c.1tiors, x.p:1imr sl BFtancol- 1 in 6st in que preside of Marna
ool,ol, I Will de f do, I- it) I te royoncro Ancry, Hedge y an
iera mat firionlas its nuestra gentry.
morz.do, !a 'cre ..... a., el num de fismilian que prestiglaban
I., lines, ,I'! "I MU1110 RoXill, I, it,, Jr.,us Nazinno dl R,,,.,- Hoy. calircolon, Atli stabla toid. 1. Matanzas 1, 1. Un grupo de lerimlis itandide, i.19L.1-11. rg.ni7aci6n del almuerZD de Is Hill Rodriguez y Julit, Foot. Allcita
6. 'ent-, I id'erono.o. ;I,, i :,o ll, la ........ 1. .If o, Al-p Annia, s, cl R. P. Cattle .1. or G
6:1 not ,.tr.z Deig.b. Cagigal. Victoria del dinviingo, T,16 Acosta. Sun- H-iiii, y Tory Belot. I,.Ii9-.tl,,Iod,...,, c.. f gurax que rns it, N in, 61 utiOrrez de Blavo. Ameba Alba Chfic, Esther Arrechavitleta, a, Morales y Armando Mitchel. Ela is eemea. y do --1, en vi panoco v dii-Itin t'a I ro Ankles. prionet. S. 1" .11 r,
te its IS -d-d'la P" una fuerto defense cle is col: 10 Cotote Pill Obran de III ; relarti, con In er, I in to -it Is on eninis
L. r-ol-lon ,,!.,,!a 1. 6, te rronfrcml, c.- l -16 it, q, rits.g.r- A!nnso de Paredes LnI6 C.-hort: do A y Humberto Cases. Terexim:e so, oloole-S no fitits. un '" Do. ardo. Mima Byrne to ntuba
di, El Call.. b.J. iniveld-o_', ex ."a Va.
to in, I r.. AG fa 'I I I P d,,, N, I" Isalgiiii. tan linda uf,.z y Pity Ortiz. Belli Rodrihv. r 11, algon y in m1di. d, I, I 191-In do Riaa ab,, "N oc. 16a IT excria. r I r ila..,riclt
1., 0 ,," d st Rode of I Er, a Rodriguez. Cmichit.Martha del Alamo d Rodriguez. Edda Marrcro,,guleits. ev, it '. y Cuqui Arti MerceI, It 1 ,"ib.ienl He y ',I clisti... y x-rdtal del ant allim dos Parties eircundabah M.rgit Montern de Cabaflis,. Gloria Bir-em H n ndez a Diaz C.- do, At ... c. y Albert. Lielon.. y M..bIc I In. 0 dI d.unisti"Ilitr de In,' k. premier go China Lou Tsong-Wang.1- on petit table'. -1 rin cle Monte]%-, its Morrou, Merribes Lt..- HIS C. real Carm E'
on, 'no, .,:,, "a tlrx on, de Is cronfe .... 1. el P.- -P, ido., man prestige, 111 10 lins Saav drn ry Rosa Colorninan, y Dionisio Baquelarn- I I .c 'I", d, In "s.fileVi. -cion, 'a dr
olzndoxe is notes d I s it a A12garoias y Zaida Alonso de Lourdes Negi t,
erlc.. oil chbria I r -nor Rafnel R cc Mot N _S
Tat c C ,tr. J presentari, varlax, mi Y crilregacian
1, I-do 1 5 1 place de 1. or III
le de 1. Carted ........ 1,;_. n Geor inst Martinez. darn.
I.a. or 1. rion t -1.1 prayinele. 'almaban In Pirdad Egurrola Gloria No darse, Ni- e a cual mis ellw
ir-, y vio-ificAnd.le, I" eironen.t.griflass. rient-s ch, lin-jit., a T, fig-ites
It,, poonhn. ;It sin food., par. hige, to a & sit PrecoderVa u na Pascual, Raquel Coromines, MDrai- Tcrn it Forest. Hildegarder Fcehloor. dol teniente Triaml To- ma uhal. Isabel Hernandez. Teresa in
so Ed-ricito C.1od"a -1, fe,, P xt- ilor roll 1191tra dure-te Pr' rrau d P
to Y 311ttgad'el jet mill r d I
ri on'. o. ,,, x-ol.n.d. Pooin. l i lq, I. l'p6XiJllH8 CleeCiolle V.1lice Blanca Lor, is I te, tan bells y tan 11 L. Y Aldits Mufi...
6,lizs, I. "g.I.T.ri total ... erry, Mary Gonzalez Charlon. Emi- a doctors Alicia Sinchez clue aca!a Will-I Ill ... mile que In 1. g11111-dad Iluldn a11111-111 111,11n, r, nu h. 1 in Infiesta, Allcla PAW,' Josefina be de regresar de un dellcloso viaje
I, ,,,I del IINAG ;I[ too. ag -, I oil,-., 1 11 1 1 go, a S.1, I. Cot ballo de Rodriguez R In I Oianguren, Mercy Alonso y Chat& Vi- par el extrainjern que torte de coreht UnHill 65 Ile j- V1 pl,- (I, ,,, Ran do, ..
,I a ollabld do on. close. 11 lei Car I' pahero at doctor Sora.
n 1. sin- I. I el "" ;;:,,, lcIlilocoin. "n"no. 'J tr n "'on-h- wed-, No w-lao, olui... Us,, cSt.S Q-1 P1.vI.mo .cn,p,e I plum.. V.- Tres pareJitu engaged: Marthal Con Frank Arafia Escobar vimos a
I., Plait- de no n.bot [Hop"". d, di-I PiId,,- Rad,.* I-, it Im- Anget INlinfina Yaliez "i" no a flg,,,. or me, d.elicada belleza F-hritann y Manclain Abele. Jo I encantadorn Olga. Guti6rrez. orm
N1191.1 I P'cacbl Sayhez de Herter.. heirmali. Llarens Gulterste y Hertica Pagih, Y Jot6 Ramon Cannot a Ameriquita Gartioio: ........ ....... I. vtnga Is 1,,, 1 CIEC f dar. 1. F Hit- de Aibw, -I Ia, a 1. Yoy. Mcren. y Gaily Fort Ti6. can Gustavo Alvarez Mar Feolniva file dinorda ant, I., n 1- -1- 1, 1, 1 ,en pu:,.. III., tax inw d e I lar,
H, do a delgan-,.n n o ""I, it J,,u, ri-d'. I't it, de Ctoi M o., d, tegr-te, di- .,I. me d presidents del Tennis, Is Mary Garcia Marz. Guillermo MUfiDZ RyTetA
o Ed-, it Il la it' El Care di)loli Ie "it 111-1 ktono." it -rnkoe, xi, tilde., ,I W-randinjilue lordauna its gnCr;16.11 zg11
Z 'gn: ot' it,' F,isdo' e",
R P ain't ,!, a itilleas meter I, Its
'd :', J. lo, "'tualmeol, non- id dont go 2 k- "'I'l.embre crlbla- d])s I tanon., in, : al cannot a ]a 11' M- Leti-fic.. FI c so
a n., I., ....... ...... "n R oo- S I ., d r que a su belleza y a SL Ram6n Fort Momindit ,an
111- S lijji.i l,gn el vooo .1 61, ad;, fat 1 .1 .1 ec' imin so culture. so educlacitin y one Hilda Ptirez. a JosiI Ram6n Pages
I~ i"p-no, I a pod", I lida schne I-, 'Ito r, d, -o0i ...... ;I, parelles Irwin,, 1. Jost,fa Aharez de L.1hat. N... T .... a rl ganria lue Is hace una de norstras call Teresa Forlon y a Aldo Marti con
I'voles ],I, In_ i', olve, ,, )on p,,,,, it, I., do ....... on-111 P-11, ploono not, Amoco) GaltiffCobo y No d 'egit
III la I I -onno ",I ",'a, pr' N., I "loss de a moda. Teti! lbarni.
I I,.n r la-11. -t. Edha Torres de Martin M-cionaremus on pArrafo apart Cincuents, cion parejitiux colis hot;0 t enit do,: prosoi- le, r : In, li'll, I', I I I ;., I cd.".", VI
"':v ; ,"I"em Lo na Mal-1. Segundo Botet Jr. y Vill- U otha Oll-ra cl, Guile-, Isol I,. rotimits, cuts on I bell, b- Intan ,
a. .'cie" a Fl 11" Conlit'hillo- formed;,, AI,,,l;,. AiIii-id. Unal, "a, ]us lic-don do 1. Orquesta
,it prt._ ...... d, a "'I', de Is, wol,111,idades jnolla, 61 ci ', I 1 11 11 ]1 d Mr, IdV V-1dPled Genie. Martha A rz
III. d, An dan I I,, -,on- F, an- Mo. -n it.x a'. Ord,. Pablo P6rez Be- Saida, s,'Luouvin. G6.ez d, Alt- 5'mPal'tls MDr- Casino Deportivo. pero nos falls el
!al oblo nol Zoilo, l',- Pl-dr. 711-io, Af Itiondlion Mint],. l...).riv, Real,,- lll Y'l- bell;, -nma del do b the %I ) Harry Brai pre. ,p.,Ia Y tenemon que poncr 'J.
Milan de volkillili6il al oll"no 1. Cren't d.-I S, ob," 11,14 It onjol .11 qIIrJdio;IeoV;'. Gatlin, Costa- Gomez, Mahl,2 d .11-1 R0d.L9uVz RMr1z.I11r.J1',,' ,cut. an par pi.c,. v- punt. final.
I I I I I'.. Ir 'Haste pasadan ]as Intel- de*la im,
,Tv 111111ol. I a: -pres,"ll-Ill, do L. Haber. par. g, data",,. desp.6, do 1. f.irma
R. 1'. Felil)e de lit Critz ado it,] do 1. In 1 la iv I 11olan In, C C-PlIlit y R.61 A-s iliza
1 opo, Inlenon"no.n. de ......... D,. el III (;o-a Pinfie IVI 1. fiem. So I u
oof ,, to. 1. de D IARIODE L 11-gedit. 1u.ndo In mirore tompin us
ell ski (lilt ollollifistivo 'a I.- wo An-olupia NI.Irti-7 pc I,- elline, pr.Img6 1, fic,irn Garria XuAntas ril Dailarrons number., y 'AIM A7.1.n .,in
It y Joan, nian monlores %in Acertar a der earn. Otra figure cle firapirad.c. bell,,,. q.c be aid. on tnuivf man it,] I Hit it d, a;,; "It 14 Iloolitino-on, I, deb-'!, ,L'a:,PR to
din .1 h:1 Id", Plilnid, it, el .. n e,, Tenet, y he ido r
-, At d:f_ ""I "Us Jx lailel, e'luell.s else ". A it "u W"
og'. loi= too '6 """ A.- b be an I It .. I reAd
Man-a I n on'," li ,a I Arm ,gd,' I P I. schun Her,,- a 'a I p c e'Iran I, y Sancti, zoea cit KraduRr.
g reilechr. RSul .1 Trouts so ,' r Q.. c.
it y ),it. 'on Far..
,:1 'onniA V v special :"I hil"I"in, I',- n chon's Be' re,, s' d. SAnh,, J I mTnee z.
no 'I e, 1, ;i all". 0,11a Sail-dr. V Antonin v d, d.ct. c on -aw.
pal", I'llhe 11ollilgilel Rolal IlUlVo on Ila ],I., 1gInVol- R it ]'I man fragante inrclin. pern tritemns Univellocind its,!,, a]. 3 Y. De tax egntits ch, Snipn. del Io g, ,,z Olga B holer ellilloools Ile 1, ,ot. In d-gue,
PS ......... a a Raul 01". y I in uerz. do 1. victcra y de Is matinot,
,I it, at, I, it,' r Pi'de Ca zada de
,I in g All poil, It'v n III Lill sl- ""I" pa's str
it, ,,,a I's, It.. In, .1 1 1 1 15pion- qu, no, rein. Tire
aIll., poll sn" donal", I lingo nIvsn He III qu, If.,- is title .1, .,got ... n dres (let domingo diecinueve. hatahremos,
it S o y i -mo P's... Sun clu m-amt, pnrciue de bacteria liny, tmn.
en,, or ne'e''Ill 'nic"'a do it,,,, ........... ['I, "go Ill., doet, I ........ Pbno "I'll Alinnoon 1, 1,,,. 1 nominee it' di to,
... I ... ... oil far- -ti'loo-n- lina to-dent. del T,,,,,i,. In blon M,,U,pn,,I,!',,,Prn In gr.n fiesta driamon que cenortins a unas C.
Int"I'l a drll; xtl I in P no arrerin. Earle. nitrogen gs.x ton int."is 0 1. 1 rt lo Pan Ie iguez Rozes, Ind, "Iet I," (,ao ele!,
,;loinao. P, ld !., par 1. contial.n it(, moP.w. Raynor- p ,x I it I It ., In Maltiat MaRatolit, que era una [.a c1l, Iglesin C. poilitter-i
el on 1, I n I, iguez. one det. lads clescripcoin,
""I., Is. ."", ........ .. 33 El C n aI -tor Rafael I ptn'.. al pd:, muo. C, nold MI-S.1icdg,-,M,,;,ndM it alo, to I del bell,. y Ell. Vlir y ;rly-'a Bnq'lirdamnn, Gun. Basin mahana pues iector.
M oj6n 11"n't dr it It con filtim. con INI, ..it M., Strolk
nio,do, ni- Agio., No 361, DpIn Itits litio a.. flares
a, on."non, ,,T I it ........ lot lot tollllkl'a so ;'Pru-,hl -I'd Min. Cloud y Mr. and Mrs. del jardin do L. Y,- yo, Luz Maine.
hil.l. cl In C"ll d, I I, a., Inited. 1,:: 1. La lialbson n Jan'ton'to M It,16. "'n, fit: ing. -r San., Ternam finales
u. 'eholo 0 I'l", it". III Hill .)a f A-4571 1, 0 a it de In inifiana lApe q I.Ilt. a, dent-6 it
En In maharal its liver. martVs. N6 %ales. el Nifin de 7-trera5 prestainin
sonorlido a unit onle-encion quirtir- sit rooperaciiin a dicha funri6n,
J_ glint, en Is choice El Sagrad, Corn- yss pppoletent Lonchis -1-cadas
SUCESORES DE JACINTO RODRIG&F2 Y COMPARIA, jor' do I lochido, I doctor Ltin; T- role, 1. gr.. C.I.m. Y.'.ri,,, do
I B.oxxo,,. el lecor. do I., 1-ni., 1. camt.l. Idea est. do Ant nmio Car.
n bilanot, rafnique portion os cin a, L. evident,
gr. I Cob I al Prep.
it as 'e., Iev6 1. ino-In,11, g; do on Ve a,,. dol Cars,,.
ro ena operron6n el lustre ri-I.ino. EuLaristico. tenia quo triuntar el prech cloor V rclan,7i-quieti. sivrolo el siden to do In Cruz Rojo y ei praso' 'a a'd's rl ', par o I., n.ti- dent, do 1. car. prq.c c
quo ties trinen Itni hills leli f6ln- lid.d,' tru deal ad.
d,.dc 1. capital, do I. Ind., jc.,166. social. p..e el gerld
,of circle. sea nd e
it b'" ..... Tp'
Junto .1 1,,h. dol car. enferm. ancient on iniennes y lab.,
at, expos Mercy Plaza.la y ii, y rebalmente en todo aquello
E L S E R 0 R 4. 3. Wish Y, 'im S ,, h.j., y de-ii I m- title So le -nflii.
littres.
Deide n f.T.S. bal-ann en TrEn ]a ferha de hoy veiritid6s de liters. ,, M'.I rcehim.., ,oilENRIQUE DEL BUSTO HERNANDEZ i int I gonto, estin di, dons las que 11",o an delil.illogr..ro it... Margalit.
de ara ]its Litic lipyril o So sobrina Marl.
elemirclan, Ayd6e p dollte emus en esta note ruestri man Elemi Estrada dixfrtit de ..a
N Il E S T R 0 GERENTE i, gumplid. febrltaiiip 'do
H A F A L L E C I D 0 LR primers Aydie Cartaya Guz- J,= a. on I hotel pifialv".
man, jam even 6 S.- roreado de glariontin ardires.
. esp-1. de Orl"R "'Is ", rimn6n del Par tr.s(De.p.66 do recilair Ice Sonlon Sacramenias y in Bandlcl6n Papal). rist-divir del ru
"' U 'dml' p a .1
blic... .e in .. ri so Santo on on- 1' 'd Pat.
I, :,I Prilontr, pnici y noini-1,I, dia 27, n Ins 9 y nisidia do la rnafitana, In slut, retrainniento For el luto Iue
rlp Pr! risic;n ri ins personas do su onnistod as airvan goaarda in its ena smilia, Jet pleno arosto Is temper.aturshes
He I I Est.d. de Push]. lio y
-nrill, 'cw, "A so- V-n i,i In Flailarnric, "La Nacional", sila an In- d.cydA Illinois., 1. lieftor. dol thrig. irides her..
n -iltr Pad 'o Garcia Arnoth.-r-,
Inra y Prr.it;rnpron pnrri dorni, I :i r-ornpuflar el cadaver hanto el Camenterto do Co- 1. quo hilinincers H .. r nu"tr iInn In-! 'I". ritaci6n. hosta bu .into dol .I.II -a dadn par torreloada su extencla
do Bell...,, d..dc so cr,i I- hit- en el VichE cubano. el aristocrAtice
Ln ?2 -in Aq,,,il. It, .g ad.. reinort dol cdo Manuel Abril Ochoo.
- ud.l.d
c nritt: L ,reen-ciant, de art.
F. Y. A Y Ayd6 His- Glinnez d, Lanei
CEVEDO. go bay reside en La Hi one, gerente de esog
Fl,116dedes a- tri grandeselmocenes de 'Ti Fuego" ent
Is calle cle Magda erox y Macea.
Par. ol Ill. d.S do cptic.b,-,. h. Dosda of Itinein extilin inatelaxim,
do senalado el fest-I qu, gi nnr! ritut ente, I., ..ficires, do Lt.- an
Calecianto popular en Regia norpbrclde "Un dia en Ex d a riatimee'a.
Offirl.- Vedado. mr, exc usivamente adelantamon. se; Nuestrat blenvenicla.
%'I- A N1 A 2 s 2 E "L. I do Rest., line it B a I do IRS closer on In mism. via intiblica. a] rarerer sun colebrC en el teatro Blanclutin de
E10t STFIIA 91 ler= LaAa, ana. a beneficlo del Cc gre- Yia gerrandta ]a correxpondencla nos
o s -1 C--",Pc16n So. Martin, licia. I'll d a en
notle. enticiand e on Joe I apt plada par. ello. Actuntimente so Vle.cn Rristien de Matanzas, it I Mes Hoge dende LA Habana 1. infoust.
,I ii condo esfuerans. con is coopecarlilm parroquial
Funeraria 1 A NACIONAL" F stmurinth fire.. [no Pueblo. Como d,..e do In Alealdi., par. lovantar on "La La.." no c.pill. de diciembre. mieva del fallechnienta de un. gran
ce pcion, a quien' ayinda on stop cartel.. inictinjuntos I musicalies t.n 'a figure Scr, as M,111 nu; d.ennaya,.Vjde
L y 21 me ej Cas no cle Sevilla, los Cha- rictfis sifil. Tar it ex
d ea de Davalos. que on In residencir;
,.a hijon. el graillistnado cle .I.
Audiencia. doctor Enrique Hart y
Marine Scrafirill D valos, on el Vedad. zo.b. do -p-r.
In Tr-hid.d. .. cadAcr n 1. filmsrariR Cablill,- de Oil saldrfi el serbo hoy. im6rcoles, a his nueve d
It ..an.
Per r-on'. a unit cle tax imi:
E. P. D. do Aten.
ilulstrc flnmih'. .1. x, ginstid
dc,
E: L S E N 0 R b rirU1er1[.Ia .1bnob,,- do 1, meanat.-I doctor Cit.
E. P. D. initit" T.rice. omm, lotion.).
linniablon. dinfrutii on vid. cle iq,,Enrique de Busto Hernfindez LA SEIRORA a, de hamme;Hde todo cuart- do
HA F A L L E C I D 0 1. film. y rigm. rmin.mlili a.b1c, c.mn xsI ad IM, %,-it. SpinMasputis do ioscibly )on Santos Sacramentons y in Bonclici6st Palocil). don del aver.
-V -- 7. Sabina Gond a Hernandez W as de Escolastico Gand Ili!Sin tiompo ni expado para -pre: :11 1 Ps din 22 a IfiF 9 y menin He In ritaficina, los sar-el dolor que en nonotbros; cause
r nibits y P!i PI ne Ins demas larnallares rue ALLECIDO es. dcf=i6m. minsignorne, Q.1
nuestro P Santa Para of magistrado
In capillo letra "A" mercer pi. (Despinks de -Ibfirll Ran, S.,r..,nt.k y 1. Recificitien papal) Hart y .. eimmix y t.dM. Jan arras
I!, I-. ",; Y Ber jurnpda para desda alli acompa- "a hij.. de 1. fired..
1,1:1 Disruesio sti :ifierro T nra hoy, i6rcoles, a las 4 30 de la tarde, Ins que suscriben, an su norribre y en el de sus
r;,,e agrad6ceran. heirreanus, hemcincg po:,incos, 'sobrinmos, sobrinos polit: o y dem6s fortilhares, suplican encomendar su alma a Dios De dolor y sentiorriento son tamblin
Ln Habana, 22 de Agosto de 1951, cad6v al Ic s lax,,ultimax linexis de Im."MatanceRita del Huslo Hernandez luclat de Foal; Carlos, Jostatinat y Esther do] Busto y Nwm- Y acompafiarles n c1r.ium, el a, Centerterio de Color, porliendo el cort9io f6nebre desde el Convento Hiias iny do h.y. emi ountie. de
JO: Marl Naranjo viucle, do DejIjuzJo; Oielia Herni6tridarz (crusente); Olimplis Olival do Maria Ini-raculonn para el Serv cio Dorroslico, en Ic, calle Calzada del Cerro No. 1239 escl. a Buenos Aires. lunies. front at literal de Is pl YR.
latGonzidez: F, Y. Acevedo: Call. Zont de Acevedo, Cristinct y C *n lqlosim La Habana, Agosto 22 cle 1951- cn clue percH6 Is Vida. cusindo at bbZont Caucasian Goncia viuda de Rodriquez; Jacinto y Juan Rodriquez Goorcla; Manuel Mas do Mullin Inmaculada para at Sarviclo Darniiistico, M. Ccuriblited Villota, Su orlora: FiRic Capootany Garcia. filam, en el mar, uli jbven-clemplar,
Y EwJcJue Cabaiia.: loosiffina, Hern6inclet do Calbancts: Eugenio L6p*z: Justin Guizan: Up Roffiiin Sabater.,quil.la pre eneft! do
ISP suplica no envicar Ilores ni coronas. Se oqradecer inisas y limosnas) i d. el aso a, 11 ec16'.h,xg.d..
Pedro Soulte, Gon.6j.. y Compaiiia; Hydo. Padre Simebin Obancas C. M.: Dr. Pedro So lanzara a] mar
Cast.116 Montenegro: Dr. F. W. Rodrigiont. No falbi quien
renrattir at in fortumedo loven.
referiman a Enrigufto Canincifinppro el el ouxill, di, 6ste. ni el de 4
i oin gale, s que or imin cle una he.
J, ra to hicieron Is "spiraci6e, artificial.
Oficinclai FUNERARIA DE PRIM ERA CLASE lograrmi volverlo A In Vida.
sucurnal I Eal. trilgedi. no, he traid. 1.
W ANTA 7, L 21 Intents, otro cnan similar regitrado
BENIUMED d do e In plays here sigumin jifins-e de
A. Funeraria LA NACIONAL v-y 2 BERNARDO GARCIA J-i F .... in,. P-Its, y B.;d,3U 523582 .
txonica tinanera DJAR10 DE L NIARINA-Mi rrolps, 22 & Agosto tie 1951 Pi-ina 9
ARROZ TWO PATNA
cam
AdEIVIE,
SANSO
A 11te
gusto ...
e a mi old
V,
10
WndYs (Jarn Dirtz (IP Obreg6n
Tres Angrliralrs -J t.-. GIRy.;. Eslb.. Y Gl.dy, 0brK6.
'A. irt--nic u -fi.r. ..d". I- 91atil Y
bell. d... GWI, (W. f),- all d-1,11 ( 11- Oh'10- Y PI
I ryr.. del I -,j. 1, A1-i,!-I1,a 11 .. I-). d, Rn,,Ist VENDII del d, lb I e-11h7R'7 017 IN PAQUETFS En P,W fr ha umplen quir- afi,, d,
rv Of 3 LIS. D.- 1-1. 1- q- hv -, llg- un W.d .r.
Producido y Envasado en Espa5c) r IN SA C 05
DI 23 Y 100 115.
Pida a su detallista ky4s'po fN(141&Ir- FlIfIri6n f/P cille
.Crf EL REY DEL ARROZ h-' r
ACEITE il P -11 Ll
Distribuidorest TOUS Y CIA., S. A. La Hobono R '1
SA N SO SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN EL ((DIARIO DE LA MARINA))
Ae W mejores aceiEunssl g jo J
At Cole
Boda en los Pasionistas A su disposici6n -en Lo Fllosof'o- uniforms poro los
SANSO Y CIA. L. ....,ad. P.,eJ- luk -preridid. par J. .1 del principles plonteles. Cornisas y pontolories, ConfeCr 1 0 nodos en
nilmr, donde me juraran &mar elerea. (Foto: Dhl,-Pardo r
El hbad. .11hr.. en ]a IgIc3ia del 11- a ,D, 1, ,up'W ... felas mojodas de primer colidod. Corbolas, cinfurones,
S.gnd. d J,,6, de I., RR. aia -a -1-ad d y 1.6-cw .
Happy Garden -10 .1 4' 1 a Vila- me ce- L. alif-6 d,. 1. C- Tm I monogromos Y todo el equipo necesorio.
11ebrap%, I- I- -6.lit. N1.6a -,.aabrla d1n, ej c.t.- 0
ea el UgMdc. W, b-ni- te.PIS an adaraa Z I
Muchn. "paratIvnx vicne hacien. I niodia n,,d,,,. el j-1c. P1. En I a, r. se d ,p,- Los uniforraes ilustrodos hon sido ionnados ol azar, pues
docC.j, I Pr=nao curia e0cpiar fI del Co to. par cuyn tewtaa B-5207 rui.'. B" -, A-o Manniue, (V.ASE EL FINZ. Dr ESTA NOTA ablener mAs infarmc A -da de 1. rami-a FN LA PA N ONCEI
Garden" stlundo en 1. Aven jda me podrAn GI _A L. FI.,ofio fiene uniiorrnes poro otros muc os
mar. entre 84-A Y 66. en el Reporto Play,
, leader. r.a. ixito e ocredilados plonleles.
han natudo in ujurmh ., I,
pri u par Im far e Para el rul"a CA"[;AS DE OPAL
curan, uc luncinnarA kadep"I"I Alle. I farnle Nei kindergarten &-p.r 1. ... I f
ra, nHl", '_ d'.
.cn IS11, P-d PARA SERORAS
hacerIn. Ambo. kIrd1rjtW,.. .""T.'
ar "I'
C", Ia,,, 'rr.rln
x1aa. r", P,
Y el Primer G, d., Sienda n jagl', Flolde, a MRA.nN y ea #PPRA., par In ami d e
Hbrfi !d C $a Cle opal, manlAnd. r dlh.. 6.,:!'c e. larga, con finos
:arm d, 11 A r. 1. "Ahda ala
""R a M borclaclot. Blanco, rosa T,
del Kiel, lrllll d, C n, 1, 'a I C
ripInas A'.d'.I. M. !.I
de OWA d. L. ll.b.n.% y azul. Tal(aS 36 al 46.
11:1""4:1 C- i
a V1di.jamich 4.48
a
Mi. a @1 H. py G.rden, udinda 1
ad.. Pp. a-Wn... eh. y
YO #$$a abierfa A
"J"Ira MaIrku. D
para PrIm. Enithanzo, Ba. a
ch I IQ#
Academi Wilar y Naval,
U fa discipline mi for hoc#
- sf,ic' if
mds fetund. I- *amL4&ftx0 Y
rocio cardelep,
acaidernia
millfar del
E CIS misa de opal, media D
manga, con 6onitos 6ordados. Blanco, rosa y azul. Integrafmcnie Cubana
TallaS 36 al 46.3.50
HERIEDIA V PATS11001100 LOMA -DEL A %1!0111A
'9! ON*
T11L. -93M LA FILO,(CHA
NEPTUNO SAN NICOLAS SAN MIGUEL
Cubririn por concurso oposiei6n-dos plaza de I#Ioliotccariom de In8t.'
Par de
d'ia
C. al",a BiWi.1'e.
in. Ilu
del to a a d. Erueh.nz. LA F I LO fO F iA
d" L. 11.1)anm. tta en Wu. .( Y NEPTUNO SAN NICOLAS SAN MIGUEL P.&An "'e'rnt-, an 1. see
.
I I -, 1 ;11
I- .
. I
Pigiiai 10 MARIO DE LA.N1ARTNA.-1 IWreo1P-. 21 ,II,, 4--to dia 1951 I Vida Espafiola
I
Junlas extraordinariam I
aturales de Vegadeo festejo' brillantentente la j7picols actors del Club Villarino deAfirinacil5riyDefenma
. I En Espafia J conmemorando una felstividad socia[ sehaladas para inafiana
E Pat 'R.1aerto Sorl fecha de su patron laVirgen de 6 Asunci6n, I I ,
-P-9te'lo. alaninitili"cos. -, I Minflana, juevw, famork oferto on
I I -- 'Tarablint II Club Villarino catuvo Octavio Paris. Jefe tie Ventrot do In P1 it. 362 lultems dos tmport.nte. J ,'I ties'. It lis .... "eb ,a- C'rvacell.-L. Tropical" J"- thl' tail del parridda .Allrooliden y Dillen-Lai fomilica real b619-cf. I :()It jliado a ecreitionia mannorarRal patron de Is Ins- Ilenter. an reprosental, I I
Process de Ill U. R. $. S. I 'Seri elevadat fia rti.ota j lil.taid So- col-, p ... 1. coal to Fe. Lcipa clan; it ."'go'- .a del Centro Calls, ,. 0-dri m-EI on eslibillidido ligalie Cofllit I lie, Ins entidades d 'Rpl.", '"- "' llarnm ,,I- que ad. In,*'. tie Is -l-cer. "P.- nalanza IA windurn 1. rch,, y arldi.
AN Sltll-a -I I F.1 he'lut to, .,I:,, -Do ,4-i-da.i., RI-colmocis socia IN can Una internal .in. ad Manuel Gon-lazo.%,to I., Fr.n_ tie 1. each, par. train, s,,b,, Ins,
of I! "I" a', ""I", ".""m -if honor lie los socios ro. .,;ad ; ... ... : Rurflk it,. I 1. ..,not.,
S '. -;:1i'll:: 'I:: I 1,:o;; ( ,'I, i I m con sanatoria en-crar r fflits del pante6n, a Is ,., jaclatrin "I% I'm
in"::r, .1 ... ........ I'd- del I'M-, tall I- Carba a. Pr- """'"' am 'Ti
at," I.I., 11 nl.11 111i:::: lai m1-1 I ...... do. ... rime. R region e qU coneurclorml In Junta Directiva Manuel If is tie dIrIctiva: It )""iialdrel.. ".
C "I 1 :",:,: -- _ to plena Y "'. D'"I'lo'so tie Is noche, an Is cludse I a ip rtii Ix
..Oct., i:. ('.odd ,-,I ........ I,',- h .... wuoit' ,,arm rmha. W ,a,, e. 1 4% on ,I Xtrun riurhe,. tie .,.at.. are M.,. Science Ene-MoVird rife
can Z "I, a ,,,,: ,- ,,,, or l. ll,-- ",lot Ilm Ill. .I, umbm P,, SOC16AITES ESPAAOL S u. a ,a 1 6i Mmr, B. Mernind" spatial dos del Inta Ex-
Ili it, 1. rirco, del EtP iinrmida I- 1. P'..i .,,r6n "' -,Iol a "mLa'. I ell rnatrutiaren
ill. Ynt. Filomerin Mai initin p. ,orrr of Rd, ., I. or it I -t rjal am r traced
rou; llb'% m roo fail alth-lind on nuest laid on his ,alone., rfil ,
For Joai T. Pita Cent,,, Gallltri. Ide R ra mAxi- fill. *srelill 'Libicirda Msnd. R Rnual Gran- Men. c.
' I "". ,- I"', 'u'Roorm at, reheat, in-lit. - -- y nandez. CAndid. P6rez. M clot de In CUOtA Radial Q Ile So rElalinnors 548 nil] 47Q llr, Ila, ,"'a In dule, T.."Id". ad h'. 11"a if, ]a, fiesta$ I. mam sneircindr.m retzhimilon, into roan- Buordivint, ,a d!,p ,,, rd do. Catalina Bactoltara it. Mayor eta n at sumentel tie Jim stil.ricam
.... ,Rlu'd", gair u" P ., e A I I dos Y RJar-, del
.1 A-ell ........ ,,, 1, ,, It Centro AmInriano to Is mayor parle tie ellas nAn 1. ,rrvpi1bI at;iV Manuel d" a ,a,
I .Iltni,.da '. 1. ,.,.,,I, halo. mo-vo, H.,dong. ,,I., mi,.azared -Ilo, ,' cillido croldiond Martin, Avelino Ran
tie nbliza, a ban at B"'al"'. Man-ell, I I.Pi
Plan :,,- "In", nIall"'I'ma Asi eFIrn ]a, I-m andracton. file In atield, on, Its inctraordInarbu, ,uIqNdt dez Folii- Fat- A TagrIn Carried Co- Centro 0 I .d= jlq "llcitud
d, 1. I ,:, ,,o ,,,1r,,,,i,, ,I' 1, It in: ,-." a 'airmords noditaind I -Rqnrn,.nl, ,to: Gfilm. Ili, 'no' dr, P'7'* P dainclez. 3, clill cualglotricipirrod 'I. Well% Jose Notarict. isabal Maya. do ,udn cr6dito a R A-rable. tie ApaI '.'in I ", "t .at i .or ,,, I. clel do Into it.aai dox called., do trescienteal comensalen. .loan 'ande, tribal Notario. Alueda it era as par vainte poll pemos pain Is
million", it, In I'll, ic III ... d ,,, -- V'gRd'. Y "" Carter. am Tdn Ires tie In trd,. ,I ,it,. its, Inabe Grande. Manue No- adquislelon tie on modern alluipt, tie
61, Y at .... a sabro UPI'doll rr,,. oll alaim. poiricpithinan. ,I do ra a ... :m do tie In neersictiod do elevar I a so, in Gran
cut admi d, all ....... ,,, ill ,,I n- firin .;octal: C a "Ladal, pall. D uard co Una tradlean do tari y Angel Alvarez :Rnyw X Parn ]a casut Ile sdurl .L&
I p ... till, Eipmfta. 1. Espana ,Ill. alla-,ar In fe-vidlid do In p.1-la I acciorl 1 blandente R $2.75. parR con ello panel, ati b-,,,n.enls enItces tie dar prid- Eta presidents taificir AdWnI M.
llinix ('Ifr.. P-o1honitas ill R 7an"' I iadmal beirlis Ci I. S ho it Fla r1in Ben6lic.,
, ,,, ,e Un cuadro do dan-;Horrero, lit= resaltar an su discur- Tarto at president, del partida W.cp inM.rd, p.,. ,,Ir,, ,an In valicall cola racu6n del pre- ficir Cayatuno Garda 1.aigo coarm at
, -- llll hLditigil Y criballares. its Rim- c"'. Ign fife I A,.rl1 1d.l,.II-y. ,it At,,litt-lin Sil I.. Ipacerellmreloultnerlin dReeliaTrcalboanjadleat del Marote antas me. secretarla seeildr LuM Cotarelo, Psi w;I (fill Ins cLl,,,. do In I 10, I,, I sidente tie I ecion
l-,, demon do hurl y cril.a I,:. ro; E pr a,
I it N,, lculll Il ." it- mbs.ib .... 1. ad-ristrachni tie is Cd- .uznant. a, maintain u I., ninapleadal Martin. Manuel Gran I, contain tror Joak Benitez Grand5e. daeleixito, praildente del Directurto seller
No"rl da"t r'.a u, 'p I,"' o"I'l third cardialmente Sits Pull da enters, del quaricia Concem v.domol' i IdL ln..lJntalR'e* 1. Nare
"%.da, n Let, Mglir, Juan tie I., innas qile se realize diewdiMa. Rodriguez N, at socreza
. I Al- 'b" a hab Act Andift
son c 3 milli:::, ,, ,,ffla endcas
lichanta licho 1! 111,d:l do llriol ,a', ga a a] deciele'. "' I' an Una eficals, qua fludda calre at 'gel No Mmi '
quintan y cautious, q.e 1. h. it or, Ant"I'o"al. II-1 I. tilin"Durin
n, I's t.rio g %; IN. "Vi'lade- %num.ro'd ma "I eta
an A M R' late' Clu ,,all tirliaALsed lefica
an &is Las organizadores dispunicron dos '-fl. Ed 0 .1 CRT?
in he I bit ,I, de cc a &it : '- polosom ticremoduall an horia; its to n,,,,. tratur
rt s -, cache. par. a Grande Bartol..A Y
Ila ....proocupeo par ,u delan.oril. I- ,olede, ,a a. no owc.1w Una nosm I I, deridir italic resc, ,In-., djed. el-ch. deal,,. p do
a 6 a our F.3, qUE pr6ximaniente ofracer eta tie tocI inbreas, mpidambcl fact ... """t 1 1 do In Neerliptilis"din C.1'1..Nr'nn I soneurcer, 1, anot-
ers r.PI -1 Peace- do 1. U R.8,S. al rnnn str- del Tiab.jo Ru- Par f.,In,, Police ell. me n Tdr.' lb',,'.'r" .d! rer.n" "n'.'!e' .; I, ,rdines tie "LIN Tropica I in,,
cuenta .U, I ..... g rnl 'ead , l P ... lit.. it lot, I utal" Int 1. mallan. a an r .Iecratari u y titgeoputen" P-dia, note el P--tI6n ill In c.- mend-ol. 1. ran ona romeria, .1 c... on, i'un" d"Iaro r';'d' =
F all In it, I., not, u61- 1,,", t-ckdil tie hoy A Col"t't its figil., clarrias qua lait valiered,
tie P ", U del Pat obtri as aplausers. g.n curroduatogrifica. too. Ili ree It to it. ). do ,mal do
'Pah BRUSELAS. L. Unroll So. r'.',ie'.', m,,? r 'T ,',,."',R ...... alloplemclon. Y deternrinar. en tie Scleledide. Real ... I Rsra- r.
' j-o ii 1, fact.. Los titillation do "AII'L'id Ue"lg,rh,,,r Inlesor d.d. 1.
-, b ,' ',, ",, I,',' '',' -,Ilca lot ardo ticusuds tie nil ,-,. I., 1-ma ill .,.I",,- 11" do I c' barrio, anurl tie transvert,
Yam mass,, ers"', a,- ,I ,eRpm- I .. ,1m 51, .ja,?uN, a,
con Intriort IN I, II;;,t a Ill I ,,'a it, aturead"R66a """ reradjor"itia",c I 'I I ria-1 A deech. I iilcittierd. del Plant- Do self, 'it I ro a I done). t,. W.
.. I, I do Flmllct- wrl.. its ]an tit.1. t0rup.rada, .l nlt:m ,--:!t ', "."t.i 1"o dm ld ,tdid A .Ff lid. an luourbil. tannbl6r, I, ... cnn-s. dlnrr, fi-,AA.Wdi. Mil He-- In, it, sadial ---- -. sun ,I,,dd...,. Pat In lit I _id do C.-bold. Uill. 'IdrogA ogul. M-14-1. tina-r-al lotteries ,,ha,,: da.,6 R. C
tint III -ol III", u 11"Inlool; polubra, IN his di it, .to itlont. ess, 11-he in., act'. ;,j "' I t IVIII( '
all -wl ,'j', .,'I'-.I- ,I,. I..., Iiijas de Galicia to Ins inguientem pai-mol: N, .U.I El. -hom regalom Cn ]a
- 'lo', 'telealoinal ,.at,;. !I_ Iloup., ill ............ I c-- ia At, -ez. J.,j Garcia. Mai a,it,, I i : '1;11111 ii-1:111 gloat ourocra 1:1:111 Y madol. La Junto DI,,drN. del Cra- lmn -esidente y u en.'a cI3. canciticu Ferreira,
"'o."a Sr I'm tregothi Ltd. ',Iv- All"I'lli-11 lil 1101.1-ali.; R In, tr. Antuntio-, relvb ... i ,-Riad lgdml 'ev I se- verbena (10. sepliembre
" I """ lot ","Ima, -- entur. S6nehez: Ant.niIS Lui, Garcia. Lizard. Alvarez. Domd,
-L. (..Ill. real loilulirl. 4'0 ,-d, v'I. cogami aci ... ,\ ., ni,"', mdrido :I In; );I'. "I". ,I, la "'o.hc. men to 1,11. ouch, Pura at ,:uoinj a...... -rtn. Y Sill. Manuel. Ficrnind-. Folgorica, I I ,,,
.1 1"", d I., dl I'll 11"Ia dondt, U I, -- oiW ... Mateo 'Martin, secretary general Y Mon6jidez. V,,L,",,L,,Clbled.,,;,,..EF,.geii,, 10. Cit el C. AStnitianti,
a I d ra ,I .".!"I. Glil'.q.. I' tacit, pact. I rr' it--Ill-al Act.,,!, Grande Y Olga Grande; due- Gil, Tdrm; e ,g .,I.
Alaud., 1- 1,, ',. ,U,''"l I it. 'Por 1. ,.,,a] ,l .. ..... a 'o,' it, In larde ,I 1. I'll. to, I fih'
,
,, --.111 I t- U, 'I'm ,.it \ 1, ,, 1111-11 ol, .."'Iet"id., U; .... I""; as Irv,2 lGalm, Atlanta Radii- nojazaar stood. prime. tie ,,,p-' tlalsn ,I I-q., ". ,,,,, '". ill'i ;l-'..", ,I- -]licsa i Centro Gallego .Ili., pill., lb.b. A Q.I ref.r-r of ,I- e - .I,. so guez y Bali to Go~ Ell 1. ,01.n Verbatim le Ins Regs.
,,,, I .... ( ....... pin I -a If "" ta i P'rI"elI- at Ub Ji-6 %nd o', a. 'I I, Le siguicrun ea at use de in Palo- i)
t ... in. Pat. mj.dA socitil:GAguedo Benlfn Jesas him I., nefi-es; Agustin M..Liiz ill tie b a. tail. at plalaciel aNcial, ha;"relpoin lm,,Ill, ,-, l Fpnl a,- ',-lo"I 1,11-IIIII Ill Egolout, dl BIll. ,ld o ..... ... do I glaidento 1-1 Im, Pat to clot, -ne .,,d,.(, 10, lavl ,%Aldo Puente. pretudetre del ,,
e I- A touut,, ,n'l ': a Sanchez Via "t .":,!1 i' '! Centro ( its In"' 'b71gc1,'.' cp. .",m'.1."m"dtY
m-o p- 1- I'' 11 -.11-it ,I,- 1. ,I .......... do 1. mr ,dy le I: bell ndu ho
,,a !, ,a ,,,I,- 1i ,i;l, ., ,wan d".1-avla" .1i :, e, intlo, III. In con-ain ill F, cuiril]n tie P 'llon., quien felicto a I ,
fRMi -l ,,- all9l:1.4do a I:" ... III, Y I'll- a cuota ,,,Ill.). Mnm rrd- iP. Columbia v San M. a I del Club Villio-re. par 1. labor Ph.r. 1. c. i
"'cal, on F 11 -vlon ,a dih- -fuo JN,6,Ma,,,iR Go ,al" %. III,- El Centro 6.1leg. ha con-enclo a a 17,nainction SAnche., ddrlfim cli-Ir-fiv. que ,onfizur: Smt.,*.j ,%,..'el',,.ry bah! 11riblIrt Much
.,am ,Mpha Io,- m n-l:,.,;.1llq d1 ,:I ... ... I, I, III,-, hmn .... lid I I, I '.. jil'tion"!, to- dim dl,.IR .,,,dc on el I olm- dar.d. p-m, at Avelino Novarrall. Cipri martin, a,, R.Ilin. mocretari, de Is CIm; . a. .a cj6di N or,.
11 "Illp" ill ,. id a siinrblii, do Ap,, A, I
, ,rin Grand,. MAINUP17un .1. multitude deaballas ,newill
III t m 6, ",I ", "" ,-I;"11" m T .,,,.,,,.,.,I mr.. F". )a .... P, in'-j'al too., lot inat el H z Ga ,col oil VI-111. ... IN. Ill 1. o 1, 1"It'd., I, m "Ib'd, lie P 'a ".."" so Vid I S.Ima.timi; Ftrarodue. Slide' ',,,tie i.'dd*' 'edamitas, -.am do b.fl.r
I l. In Beneficencia Castallana; I _, asIt indeirtod 1. .=% ann jern6nde it I
, Guerra, -tordidid, Is ,a. Rev. a 1, proput instilucion; JcU, an, gr.t. earn .him. Lat. -qxisitnt, que
11. Mello, .,' jll Ill In mi= Pot~ ban -,o- ,.-aI. Jim(. .1 p,,sidIIIIc.N.,-g Belief. Asturiana ,co P
. did L. A.-I-tom tie Deperldistram V, u In
,den-tticalin del schor Francinco Sanchez tons. '- arpret-irt 1. billi.bleir no, Hat"', I..d'..- tadl, ,I illo, dolog.d., ill 1. ,llldi !.,-B-IcIr.. 1- .-iore, '" te do U it
'", do 1 ::-"'r, o'leti ,iitcn pit,. q-, -l-all, prosol'all do In Se'vaid --Junlm di-wa. ]a, .,Ia session do Dtlectll. p,.tdld. par Orut, alelde municipal do Maria- vilivion, tie Piapiperte ridedy Vie
,,, .,,m. ,,1 G,-l.,- ,I,-- ,a,,,,,:d a. Sitting. Arcata, Y ... Mat-11"...
Saa;d;Id do[ Contra Amortan. en rii., IJF ioijrl 1IIu"g,, jmPAglstIn M.11f. Almenclaren, 1as ?uealabaron ]a hcr- Javelins del Cayo y QuIntelin Himpa1. 1, a Im I.,. p-n-alearal, -- ,,4o, M.-tinez, director x-erii ..ened's d, ]a nach o., sehirr Randall J. Platilol Ar2e.on, asli- I P ad ...
R I..,,, del C-t- AM.. thin do to& directors generate.% lieAn- Mutilate del mesa labor s to tie simpAtuto Club no-Cub n.., I. Sonedain its Roaren y
Ilah d- It, s "--: I-- M --- Ed In. v In B,.,,f,,I.,IlR Ast.ra a -Centro Castellano"; rtin Rocirk Villarino. Adornold Carrico Asturtzroo fferan,
Rd- ,I '. III ii "I, I iir;er ....... d "'
mull. - I 1 -'a pe."'ode, FE ,. l t ',,rnImrro. del p-ijefentl : I', or, ,- -- res CIL~ Cl. Toledo y Joictor Cknr
for 1. rf, r, 1--, "',"', ,,,I "' n:, ,. mcl- Manuel Garcia Fora-d-I 0-1. Pcons. y I- ,-.I- it, In mim- I gUz .presidents deals Catania Sal Et resume, del acto In hio at me- tl- ante latile como Una tit lamm.nall.
,a "na y Saturnor Rollin. secrets- nor Juan J. Guit-R. an represents- shopiticous tie In temporiuls. pre-otmr- .- .,I :o.Fermi dez Durbi wonat .to tram juntas no., ..n.,i6 do 1. lit.d. R ILaCAM) ""it Caloric F-riefill. clan del steatite tie M.rian.o. ne ma: 11, tie pered6n, ]an caq1to flud"""- ,l,,rl,, c,,,- flRI*SELAS--: Eltrainficiala-, 0 ministerial, .F.rd-d. .1t.r Julit. T.Pm P a n L4C,, jp- d,r.,,o;ocunte. Improvkhali
- 'I 9 -1 r" "' I us nddna it I' it "a'rin on paso; Imi, darnas
" ,, no -Ib,.d. It Itindood. J,- r a G.-al.s.. pr ,ident de ban or I anarRI ext, ordinaria parLei ,.,n,- Sidachez .Man I lif, laaliartasnul n
Jim" dcs mha, ,.an lo p-lin- ,l-de Rosin *, ptil-etrad. par Il ,',',I C-116 d Dmelm: J.sil AIR Fgd- 'Hij- dI A3-I..i.nI. cre n a .,,dente i, secraWw" I 1. .tit. in I 'In. malice, bailable basis con que acrecilten set ,soclaclas
in anintfidt 1. -he Nial or ... Gilicilaso Illy, Fresiden. Reciban ejecutiv, ., a presentai, I-Itadon. Lais trivit.dolic mail po, 11 Fell 'Con-nin IdIcd.v,.r.i can.. I~ ;I ,,. -atiresid-ti, do In onti a i Citpol.** litil, del Vdia do ch, I so Pit; Y --ooll.,
I I Rco bll I.I'm i ; 'Lit : .
,no clue, Irk Ill lit- te'md, 1' %Iaffioran.-Castal .n.: C, ;iueIr ,felocilacion Pot- at exito de ties mc dar n a Part r del Vedirinto Ili,,'.,I., ,. El C.. ,,,, I N ," 'adri ,,L'd'p,, ,iid,7-,I I . L. At -I ,rum, .a
TP, in, I 11 I .1 i .... Pit, ill emicentloclon". Art,, ,,,I 'I ". LI)Ia L rion Alancre- vaclon or In coons social a S2.75. lestino Ciespa, en rept-entacifai, de, as ict'. realization. IIM.
a. I, :,l IS. J'a moz nil -- --- -,,,, I. la o I I
Pot. I.. limit. o "all tedin di "nal desfillu-M, rumbit, ;"!I- ,.(-,,,],III, d,'Na "truls do El F,,,,,. Sao Sonor ) SadroTg6-, a- I E it f e r Ili a In sefil ora Ile' Agrndeein iento M an el dorningo de I&
tilojeldo., i-,,,imbil 1-11 "I 1,1. ....... I I, en dreh., cn ... Pan. it I. 11 Roello. Car "in onmilunclon-ol 1, It,, -ou ,,,, I,, lie in
"'a Y ,'Vi I It;, I.. polio tied I .I "'c' to I Sel)"lio
Is ., ,I, ,I, ,I,,,,. illo"I'd moll lovIc jutnes ql rI C-in, (;;,;!,g.. I !
do 14 ... 1,11 io :: it ", h." Im HIJIlli- buin Iiiesliciado conto title,,- t,,l ,,tooa Adolri .... GorAl, I ,I .'I
I, Rion ... I ,l d Beneficentria Catalana
dr. ,.,I I." "I'll-Ii"'o I'_ 'Ito l, waii-ni Folilio Caullifia Men ndez ,,
-ollol,.us sulo, luiblar, pe.,-0., N le i 1, 2 , ': -IN'lIIllv, do, C."lljo do Ell 1. aludlutiod. do Y it., Allond Alvuaz Cm,(,,,.
I: ,Iol I -,".'a, ., Coll.; (:,..,.- let que luern buen Prolgo, n1pillio
Polio. s::ou - i I ,-:Illo'11" Io- ,,, 1 ,., n0ado,'botolov, de So--, I -,, S c I I it! I I I Cotat'lo I 'III, I.,p:', ,.,,I I I ,enducl. .I P-ladvot, drij.C," El Proxima dancing. dig 26 del ge,.,I i noa c 'nallo. . ., ill -h,. :, do.tol 1 ton Ell lalin, Buslo, Herrattlidez. Ni- Ell ,I pilloall -, ,I, 1. it'n
..1-1111. IWI:I"'a d:il Bill S, u,"'o 1. It, U .... Ili S."ll"m it.. Woo ....... III 11i"ll, it , F.n .Vill.Nade ,,
it, "It"Ofoo, de In ,,,,,,,,, en Ill Ceo 1, An- rep -,,j entv lie 1. Steelton av S.I.,drd c..,. it, salud Cov.do.ga, lo."I'll. Zl, le '!. Ig','. "g ........ I cut luml. 1. Soclelf.cl do Barleficenda do
I d",Cd C filturil-licyllell- I.. ilittlesird. pudeeldid. it, oull It- ilu. r, tie Catah1fla. cal-arark &u
1 ::1l;:!'ml o,": 'It, ,,, *:,,,,,.,;,, s:!:;", !::: ,, ,.,, ":, ;:d,,, ,, :,l ::- ,adp.sl k ".I : ., i:,I "", to'',,,'.
at" .11"" In I_ I Natural. 1-,,ho Frn;lndr,, -ml ill li 11. I Si Narrolu flails Rod 1,
I. Ininun-rot tie clit. ,ildil," War. afecritut is
it s distingoda ilant. P, de or sensual raillandentarla
it,- lit ,,.Ill.,.., I ..... ..... ,, a Fk-o 1"": -- VVE, ,N: , ohl", ,, 4, .d.l I F,,,,,:, ,.,,,.,I,.I; d..gdl G. a ]am 9 y
' 'I"i". "I"et""'i boy -2 Ins lenurn Josela Alan- ", unnuab- L,-,Weme del Clot- I ..M. I. so inlipa. Beal .I M.at., ,ol", ... "'a", ,III "I'l, 1".. ---- I --- 9 it, 1. Mariana. pro-tiand. Ix I- I.- Am. ill nues1r. P.,ih.,.Pj.l 'u0s. at f-Iii rrist. radle.d. I. 1. Aarl
ra my I,,,l pliduL, I ..... in ,- . ,I,- At ... l, s,,i- it ..... 'It4, 1 : I '!) :'Io- Se ,: Ei que suseralo, e-Ital liners." ble ,I. s.
11: Con, Y ch, lit, lual" .to da-frat.dd. ntrnln ;R ,N.111.I1.1- sat. ,it IdNo- asho Edith. curalft. AsInobnt;,I. a,!,,, ::,. ul-,. "l."ll ,! :.'%:::; ;I, : ...*,,, l ,:I, I. -ll ...... 1.61'r': 'em -. 11 to I dt it.,, ,orad, cu v. 1. I Mend. .,],,ba del Contra Aswnt. -1. -, on solid (Itie l.h. its .11. el R-od'
,.I,,.., I ,I WI P,.-.,. -a ),, ,I ... I, P, N I dill L. J.at. Dj11 1JBYRYq'ue tari d:Xna1". I! it ........ I'll 4. q ... ... I I ... III, ,It, I-I I ., ,-Iu, ilmpulm de ],.,I,,, d ,(;;-lm "'edul't- 'ett", R, Ill allooll"llon elila"m ]fall' it .m -e- A "tridponad. par familiar,,. I R..I- no. i dL grinente mes. despuetcl, ha- mente provide at matter Jose Toux
... It"a d.f."I", ,, -.l--.o!, alitoldl I ..... Io' forou-- .. ...... I I,('; slairll. "oali ,,, -,-I, ,- 91-11- ill' It, Into., .-Ill.d. put I., c- c- 1, all 11-11 laid., c.loni. tin L ... I. gonrat y
- I Deselimes It 1. ittl ... A].- do Cit ; :: l p .ci,, r1gre,,ado an" Amill, Invita par elte media P.. .sh", :.n ,,: .. .... ::: ',' ...... , Lopl, -Ato Vat-oll 111-1-dad ;I t1mill ill so, d,,,-,-.. QU,,R:ft. It, N1v1Qp.dIm do C q. 'I'd dth-1. dl -,-bl ... ... lit l Is d-duh;.dl III. ; ,' "\ ,, ,I"' ,., ,,,,,p-.rjjx:ar t, ,,, on-J. mitim u. prcmL. y tattal -tnU, I c;- -I !.I .l. -,lid. por al AIll'ar"Lle .
. I a :sl ,'I 111ptlim, pl--o, de ,,,U,,,,,,, antilivedol.d.ho, ........ It 1.11,11. o i model a ,I Ins a .an., amigm N, m ,rnpRt1zmdo-. pars
J,.,l -- Ill. I -- -1 I fl, havo-r I ....... Ill ,I, I. I a -Ad, J,-, :rgullll f.nallat", del fl,,. mi'a'a. I. it
I n. I ii I ., lla.i oluiacona on a ,endir culfo
I *,, ,,,,, ,!.;.,,,,, 4, RamongRot tl ez, G e ... le
..."mdr, o.do,:- .l- ,.";,1- ,.,!.a- I], In ,-- I ... it, 0 In. ; ;;,i",,,",Pi, ;tin ,:!U, "- 'd I,,- .,,,R,1,, ,,, ,m,.." -..- I 9 ,r,,. L. 'I'l I I ,
, :.,l .; R,:.: It .... ofgli, ""al I I'll horn ,I linialla Putr-. 1.
,;"::;" hli:lIR::j "", I, :,J ...... o"I'l. I it rildo l'a'a woa ,,, r 'I. I, Aniversarjo jitjl)cja "old,
Is'll. it ....... J, I 11 1111 ,I, P .:I .... I. oil, .le",-\,'.'l;,lIo-,. "..'a : ". lon l '1,.'d j ahep Ties do cuYa Internal III Virgin, Ma- ,im,
". 1. ,:: ,,, ,, o, ;:;,,u.,td.;,jod lod- -, -o ... I'l, ...... I. ual 'I "."no P. ... me pi-I.I.I.. ,art. it_ ___ _
I ., If .ad,, R ........ ,, f .... :"fNI n""le"" "on- oo-r-poh Y -hon. I, -ios mititre.j., ,, d, r dnsardddlml .,s.1U1l,;.1,, ,,n, ,,,,,r, C11-1 I!,:-o, ll'. ", on I .. : -' Mln, c i Atyaa jarii a los soll I-br, dl p"' rN.,r, n ,a_ i slib I, nord d" Una gran fiesta celebrari
11.1 :": 1 ., .I- ., t." cl 'I'1'':; w- -, I a ,- rlboron ..... 11. I'l All", dllrl,11 lrco, ', ,I;' "ll.-I I" "-l 'u'll" "'III 'fill a IlLlclll l Ill tol. do InilaW inleapid. W idd; .di
,a pill, ,I I'll ,;.I 'j, d.."fl-, ,I ...... 'all ,,.I ,- lallIt". "iI "I"l "p-otimoo, a -, 1,*u., par,, I, Cirriilo Pi-aviano .. 1. lefirda ,or J-6 floor.,, gUrz
.... I. ..... ... L.l I "' -, Adolf ... ;I G I j I ,,, .list on estimation ,spou R ,am IC ...... lit Henefieencia Andiduza
,rln SeguncIR Varel tie Reh-rdo doypno onle medin bill. a. ma,
*a ';,',','[,,I, R,6a, Fri ....... Rt.,l-I,-. J,. I ... .... olon"d 1. f'-fi, 1.11 tie IL-s P I- I' dos (III .Aeptieilbre -p, ,,I, to, gimeol, par to. learn It, R C. ,rrrd 'V, ", "m o!'I"'d ,,, ,olocklo, a
( ,: l ,,,,,,, oldhill', p'-d' a ,,,I,,, hentojol'oh. sah a , Idulal ,,,,, \ ...... lla Ro ,,,a ") ii. I, A lso "Ll.'I I. el Prold ( 1.1 of sfN a r Francis- Rbllod. NI *1 a dlrlr, Do, ... Iran. it lZa in enia
I ",a a In Ij,,lR,,,.,IR ,.,Id:.i ,a, ,nturA.Ptan itaidtirom do Tri a. ,.,. .Rd. of e,,(I,,i.I,. Pon
, ,,in, Ar I, Rade'v". I'don on c ..... .a. ,a. F'. jorta D"Ini'm "I'll's lil In ntd. FlioIrlmidnd ,n ,I rat ..... loj If .. .... l ...... 41I11--lI 1111do 111.1 Ill hit .. ..... id I l "' I IN \ I on, Chn no, Edgar A.dom ,Ch.piriol. 'I Pl.bR ,,, ,,Ibr.r Is Bene rencuit An.
Itolo III I ... .... Igmt- --' lfob,- c-Ir to I Rod. Man, lot I ,,at In torgim andar-Iii IMmyo. dRl,,, on tie Frado, con nilI -,I]. d ,.,Ia-, I chan Ins al.om sociole, dradoir Rd- ma It nrtl,,do do crictirmir uo, rmjl.. Frildclad- rlorepre illoodo6rodclarre
s"I"""od",),',- ,",",,-,", ','I,-"""","",I ell '"%p," o,'-',i a,o"I,""I' -in a, .,,- "'I'd S R-II'll","ahm 111ft anisle'rId'.1d', ,-.I,.,. aemadleda g. Ile: net'.' .[am' r ...... I :' k I. lid", ----lon buitcajon total Witold rljej.p. Ili lit tilola or rxllllgtllrtn de -- ,l:g,. y ,,, ,spinla -norn J.nafa III, 1. ,oialad.d. May ripladdidd main RlnI,,- oil had., do Ins - a y curripliond. dog) titulftr p.s.r. doctor Mittel Rni.
d:, on T-' : ,olw net dLN ell r Ballonn Adult. tocai: lot, III sonfir BUMld Par #it dineurim. horm nimi4d,,. Conslittlirk nictio Ar- Labor de In C. Espilifiolot ,".'eri't us I R conioll
,let, a-al I ..1. I ... i1el"'at, Igoin lie I,.,,. Le inguin ed at unu tie la pabibral I Muerze, an loot Emparouts, tie Plo-.. D undlettelcal, ,I .a h, ., it Wool. anitick. del lie trlt-r,
,, I 'I ... aVI"z11r ual"tJvn Viiandr; sebo, So. ,I Refir, Rogelln Carn hi!ritail- Jaman 3, rhorizo, media pollo, p.Mci, de Pinar del Rio en sit ulrolambrig par ente madio but Mai doctar Ramon Bajuclia 811-Ari y rl
Ilrl.,(: '."-Iralll ";:. 'vld, R to, pinion .' 1, lr ', ,",,,,:do .Braftot, y sit ,onions ','n 'I" ill- a I., vallsolease. per l'on ,li ficar. I tie Manitoulin. serv Ide en calILI, had, I P '.. r.d.. In. do..., In. director. Antonio Rebnz. 14r.n.
., ,it, par .. train .-able y c-j prim traerdlI at,!o do linAl. ...". Pat. 1- Ad, R "ado'la, ldanafo iml' r ro. 1, an: ...... tvoslun. to, act., que realUllb.., hillbiend.- I v1duales, C,,Yeu y Malt HAtll,.Y. I Quintat durante un nirm d"lPT'," ilufero hacer expresho mij dazi., a a U"'A
Mi P., r. Amar, y ,,I ,sp.a;...sA.rm Ob" - ]am ,..,,..d. eel pindcoats crM.- unastil.-Ii ants, ft"t. I. Olnatu ,r.- plolinn, ,. Ile~ limits. pagillm, Ins -11,, 1.11.m do ,,a. ,X I I = dUe'= Vra do
I It I '. -IW be,,,, I,.,,, ,,,,, ,mn.ll.da, .I, I,. lit. y .am hIns Win-I y Almando, ,,,I,, Alo ,, v.don call. Y .a lianA a efebr. el ill, 2 do' PINAR DEL RIO. is g.fiando .alf-dZinnitimr. .1 saficl, i boom tie 1. dead. piliblica -, atinvonar
d, ",:";".:,.,,,,,,,,; ;,, "", ,,. Its ,! ,,',.,. b-mdu. dcfirmlle area, "Alo Suot I I, ,,,,,:, ""Id"i". ilptlembre an ]am jardfrom llartary tie =10rionn. de nf rg.. lt. .0. T.:! d'.0lnl.d' y.'.nid.d dr,:,I.f',,NiIrr1''il,- ,%,., J-rr- senderal R sesJ6n artrualardi.- .: :uld l1rollill ..... s- ,ol ... I- Itili ,.I "'o"loollol I .... Anoo: .,( ... r'g ,il7,' "V',', nl.'r,' 'f', JNZ.,' f',',',u ,I, to In 27 its mcptician'bra, .
-1 F,,,,lI,.d,,: to F,,t,, l'o_ a, d: oliriod- Y do Paul-. .rw ill 1. Calton. Esp.h.l. d,,,.,i c .. .1 notai, Pedir. Aletilde Y "" a pn
I 2"""' '" olmo pa.,I" Ill. so- J., d- orlad I ........ .,I ( ........ ,-, ,,,,, ,uo llar, is It s,'Io,,"e ,.,,
"I")' D arn, *d, ,.it It right ....... I,- pit liin%oducial.1, at %r Rio,. NIL ,.,, ,bam, n 1_,dc all, latifique aste muerdoennI "I "I I'll, lion "booll: -11"I lie ... I,, 0 ... ado.. I-cr crach. n ,mr, .In,,-,,-,. t, ill ol .1 ito dlu ltrb.' '. r''ocoki it, tod. 1. ,Mpll me a ,eglamentot. F rrn. landete, im
111, I I I ,td'ho ... .... III. l ,III- 1,;,"..."'f ..... .. ", "'; I dracr, Inrercm Lit el I M uria a.
'["I, Y it, I.,, qua me Invertirit, del capital
;," ,,,, ,:', -,,,; : Ill ill"':;:: : I ,; :"" ,, I fil-. flial i:,I i7llt 'o I 'to ndJsjaRnnobImfoar ,,,,,,,no,;,m inindrail .(Indid.s radod ikjs d.,.10 it. .,am
.1, ,,I, a oc. .1 11 I "t, -- ', : ....... f'.,',' A rondoluavl6d It ,,(,,I, G.-l;-,,I,, -"list ., (-act -, ,I, .1 Re ..I, I .ban ong ." d I.".' ,a itial
.
Ill Ali, ... it,- la, Novve, 3 in It .... C.,6a d"poll de d ..gl .... .... Ile a or ad. v is, I ferhat, 1, parn imn 'go "' I D 0 Is Jun,o.oa jole, Antoo ... -fin %III tol'o; ;1, o n is oI,;,;dd ro "" ",,' ll, ,a
.I.j., ,, I I poodle eld., a.gollus. r. In en"u" Re
.I ,atntrilrokir. preis. 1. -utio-1ot" Los ti'letheon del sonatorlo irstaron yo tie nutattra iond all. ...... Lafill ,,, le to I cardlermurla,
,l dlal rdl I Jo, n at, jollat do 19 corda .-W, .I!,,- Cal 11 1 art i to nstitUY6 emazigI '. C, ,,, .C.", .!'Isubi-in, huce it,,, milli, to, del ,,,,Ibo .,"a I ,I, do I. out
" -i .... ll-opoldo Do., I 11 am ons .,do I] ,-;:rfinta 1. malaria do Ins
'I ..I", 1. I. alldr;I" ,11a;,"Indlo! oll ea ent, Iremp. 1.007 ilIoruet. ". (In' film an 1. A 1,
i"!""'." ... Pro ,.in ...
I A c t o s p r 6 x i in o S I'll. ".;'VeRadl, ... ,."In '. dill ... ,,l I. ......... -1 ,I, ','I Is R.P'lKilat... ,I.,. so liefou'd., par. aillil de 1. in.,-, te. so, ,,- pulfie ,fer.. h.ellmd.,qu ,a)i Il : Dill, I ,'I 1.1ptl .... ..... o,, )- h- ,sposr, I ,dialect. ,61-I'll..'i I a Y cationali custom o""f-r-s. -n on par sun ran ribledenitletris. Laftbo, .
I ljobs it,. el ,odo. .. Ili A I I,. Ks dolen too.* .... [,I, anf-rrus 'I Sjnlo
I .1 All I "' r ,Ndnljw. 'Ir" "m "I'll I it I .
b", herho "I.,. eu6n ",.,I,, ,1.-to,.., .,act. que nuguen, Par -.,Ill, last. do ,rocamullulad p,.f.ddl ...... le tig-rill-LiAl. I, .prIabrodus 1. c.rresca(pri. .It.
1A ..., deb,,h,, pri"Ri.l.'r if Par at director de I ch. ce ,ited. it ,. nim,,; or, ,,,, on rultual.n.das 'at b.uo,,,o",fo;, .'I ......... d.I "o- .11,111 ,: ... 1:1, llilm del, If "U" "'ItIr. y'd'"Ie Ud. s. ,,,.a start. y.s ( 1,
-a, .41 Albion Alv. ."a .Pgria. Y a) Wflunt do 1.
1111.1 "I I el d PAR I WO APIUMACION y DF- lairt!o. Joui ,, ,Io, 1. ,an :"dll'!,L.,.:'g ;. "": ,,,,, "o.'rarecon, ketfi -. I conocidu efrujano Di. Sergio Coal, bilinclose -rims .1tn.
.,.,I..!IA dY R "II'l:, 1:,:,"!":. -11 I I ""' I~' ... in ... C direcclon
........ FKNSA D1,3. CEN"IltO iiALI.FOO J .... 1". V dl, 1, ,,, -,.-I 'llooU '1il'- Ill a ,oI-. a ,llslo a ill J,.I:! par 1. eltud. In wo ic .
- a ni C.dallic, I,, el mencon.d. ,.I' En "Untom
: l 111!a I 1.1oll, I,,. -.1oid.A.Alepto ('I,: a lo ,I ...... acool, I. in 30 V A de isn't lealizo en at sanarolan 23 operation _PPd. 551. Hitionts, ,Kerer )a me ueordil tram
lie itill 1-11 In, ],.,I'll,., li.,Uy Ile das I .... in' of 1. Illllrllal',; ,', n7dodra 1. ill.., 21, Calm' '" .,,am _ ___ a to climb 0 tie
S.u Yll. Ill I'd It, Vall. -It 1, ", lit I .... nor" In' ,a ..... I "ll: ,lo, ut,;Ili, n. 'll., it,- 'lloolillool. lld lure ... ... Ill Ins her*.% vomarevoillitim ill A (,a n tie ciregla mayor y 25 tie chugs, 'PI Imp"-dones, cele, -Id. .oM I, ,,ero [If 'rall., It ,,I, ,rgalas, a a ,, ,no brar Un banquet III confratertilclad
., If Ti- 11 1 t ",,,.,I,": a ..Al",, ,,-J, ,,lo,.da Alorinno. 1, an
1-:1 IA 11) fill X.VWJ LN Ill t. N 'I In"Ilm I in -gunds I'll opol. ',, J.", -dd ,.. :-. I'diant, 100f) p.m. an In tabarnA a., Centro me Sra. Maria Alvarez -W, It
1) K .',I 11- 1 lln ill de Plado 3filt Ahlill. allll l 1:. 11 ,unapit
lie. ,crll ..... I ,-I .... L ... racurdent., h.b.do, mr-o Is C .... danningto 4 de.r vie bre. an
AN WK A 1'1(0'Vi N ("I'A" I y ,,I,, I ... I -1 I ,(.. .. once do call. .Madelo III faced
VON!')"' A ;.,' LaIn D-l --oi f'.:'- In.'J'a &I'll. ,I dietlino .I, jolt ... .... a ri, ,act. qu, denern talon, P n] g 2D. Nito, a do ,irrmoy Go '
it J r ON(INIASTIM. fl, FI ... ...... I.I Will Ill. ,,I ...... I. I,;Aa paltrill Y ,,,I hub,, fl-1- N,- pit,, fad],tillir ..is. par. el Altdoolr- Imbrus. La maAcra Maria Alv.,r,7,. j.,,wjR_ camci nbsequier leas RIPWadeal. Ckn
LA Al 'ANA ,, "s,"irt, I I..)o1fir- ,,,,,,,,, 'NI;,"d, N"Il ... ........ 7 I~ i it que provaerlo.lol 'I it,, 'all. dif-ran el dIR,,,t, rubm n .... m,11almd, a ,\jrU,.,",t,.Iel- 11 r.sir arto so, frittelarfin ,ents.
I ., a ,:,!!"!,--!"\,;;;.- .1 ,:Illll" l",':, ": ,;nll m I Imll- R- 1-19U615 of lonque. Prillont- 1,
" "' I IN ."till 'ad"t.
do. ". I 'i I old. .11 ,-- pl-, ser-, Altodli Mlit. r to (I, ,oii Ing. vIda ,od.1 demmilgreincor,
I e. d., Rfmm it
d"ool.". dl'n 'o nil-'.. I aqo v ." ,,,,,,, not ...... n blen III on rrcibo H.- 4-% nip- turf, error. bdolhc ,= r 'A r,,,,,,,,, aim", C"filris authors Anionin Pon
1;"" !j :, \N III'--iI.qI' Fl-la or :l-11-1 Cl,, dill ... ... I, a r I ,ors.ii "', .l.l', (;m"Al, t.,,- 111,11allcials toclil-.11nn rnaia,-, ,loi,, ,eWouriente madinal, ,I 'ta-Le tie lieron, administrad- It, ese impod
'. J r "I", ildles I,, purb am ,,,,,,,, ,I ,,-,I,,- Rd I'""- d1rigenle ,a.., ,ulliam. de Ill 'cred .. Juan Fernindes Sur'd At:,; al In , lllollu 211. ,,, 1, ,"t,"'" ... .... "" "'I' "" 1 ... I'll ill d-;I,, \ ,,, -I ...... ...... r, ",'," a, ,,,,, doin-on Ventiod- min fli.,,-. sl r., ,,, r6m amvMr it, 1.5 0-. v do ,,lcrbuo ,Perz can. inic an Rd. do litous do Gio
,rdo'll, d'r ,I ,,, a rion del Centro G,,Il-g,, ,alez: -wo I.. p"'dora"It, 11ol.r. ,,, If pe"rall'', 6 1 1 as gem 1, Antonio Rein. Plien, par. aue
I All,,,-,,, At,, .. ;,it a a I, es moroor a srfinrit -, -eftno as 'I .,I d".' "."." ,.'P r-'.',"','- fi, ,r. Estrella Guinado. .-,e I a "' rird.ra
*1.':q I 11, I (;A I.FG0 Ai .... hh-a ASOCIACION TIF DFPI.r, IIIN A!ldr-,,o ,,rl m I-. ci I,- Ill both. ,d ....... no M ii r ill n, do ;Rio ,it- to in
I. I, perurnu me Re hit I. ,sfen -flos Re so ... ,A. a.; ,do- .. -1.,timar n Junto con at presidents, narlinuilre Ill
I, I d I.". I ") R alu Del n ,arl prestaita .,a .tie it' "I 0 Re
""'""n 4ol 'IXS DKI COMERCIO TIF LA HA n 'i"i ...'r C. ., ader, tons a.ll n.de'r,'.m 1".b1ac dns ,its noR 0
A I lad. p-bin n hintild.. -- - __ Plc al
I I I ,stri-clo'k. In con- Y "t 'I' old, ,', ..hei lot -,.!: ,,, I strata orm I I ,Ior udeP tie furnom fraction Pat portion. ,olenal.. partu recente In conalsdin me
ol ld,,., l!":!", In el I-i'liol. Ill nall" ,'I RANA J, ... Is ,,,,,,,] I I ( ,.,a
'I (its Inellsirt, P In d cmie pulled, y Ins saf,,-s do In, dulla I.e.. 1. a..
-,jo,- 3"Re P,,,,,r,,, ,,,,,, s ,,ra.rda';doouuhz do I..C,: railbri y a Lrdi
,,, all- -le hat an, Y restintriudes ,' "" Nurvom atraclivom para I.M. pan Is. G.Illrim. R tie HReemns vateli par Rd proato ia-la- ,,.. conneviseliurna c
o l a, clit Fit re Pilot tie Is flost..
J!, IAC ON '.A NAIIIA Inall9li din or Ill doctor on I ;" ,-".- ", "Op"r %'n.dom pcodoi. calon .,list -',- r,,,, ,or ... ption.l. blecinniow. Ilmorand. .J2cideitr qran welcallentm.
' It- I' 1-1-1- IIIIII-all, PRIPInt -,Ial Cit. ,I .lit Jr.4 Maria pelt, CWlmij: 'ei'l, d .,in. Islas -lob"acrol" ]a tionjeria lie] din 26 ,
u 'ogl.. 'I dealing" renterss", ". ,I "I "he' Cola' Or T-,Idc. A j.nd,. Cast,, IIM, mnor .1 ... Mai. I'll.cre. -1 l-RJa- Palo, V19mit- o s
I.-dart. 11, 1. lont'llonad .,FN1*,T1,rdASTURlANO I tron .a,. llit'em:.-trim, Alfredo Gutlierez; so- nsi! .
CLUB I-ANFRA harolo, ". 1, ""I. tie, I I I, rd I rin do lairinu, 'I A orlA dr i Arrinia; schor AndrIn La- "Sin ,.b.,g., y. ,. -1 1MIAIAn .
I, d: j.".,ddRRPItU,ma: .r1n no,, 11, is I
,, ""' old "I ...... 1 ..... ""I' It' "I" ,,glanonn. ,I na'.'rtan -inl. -dd a full, nall I -Ur Cartoon Latens., .: .,a- Y at media. Joni Fr I. n, in ..nizadora del Featt.-Pai l'-., ,r-.
', d ll ro SuArez:,senor Benito G inumblin me ancentraba Pill Podia cod : In Blandej.
conel Il Clmllle.ll Nlid-, rd anall it, 1. a ot 1. ,a 11.1" 1, I- f1j"cliAnnal Restaurants y qua an It domJn- ,
'go ,at, ", Ua A _3 its G O S .
CF.NTRO ASTURIANll 1,., U .... I Ins dI Contra. C P '.. .,at,., Abodue Cadeirrm: toeftor fit Maria. qua Rio on sold coheie. to de
;Jc I'll Regal- on I'll I'll .... I' at I III, r rho sAo, Manor] R. Arr.111. .7-6 P6 .rz PelloRt-ir: sch ... Mail. ... not. rittlactil. at Puebla via, go pr6xlmo an t.doa 103 Jardine
... ... 11 so or Jos a d, I. solion- D... fission y at din 15.1,fni quint: ;I; ... ..... ... jo,. B.NEFICENCIA CATALANA nil- Cit ,i.rvili.:.i,.1"6."i f ". Gur- -;..d. do g-ton sclictle, IN M-,.n, In ce rvacerin .LP Tropical-. I -FI)
1, 611 "'III Ie.' t'I'N I I I"; D I.A lit ll loluui! 11'1,. lidi art. ,ll :);3l1,n i. II ;. C..dziIc,; doctor Jo, Al.,,,,.:dI It litilitein lm ,da -,,. a,,- 'I E to evil bit P.. .late an 1. ad 0
'211 I.ICA ,I;,,, fe,-.l I,, I,., 41 ,I Ile" o:oo, I I ....... ,; sli .... Amit ....... ;ui Jdan dit me liable otriodl!lado ,.it pa". on, Is ...... Y "illindert 1. -ko, Par IL e, .
Ii!N !.. 1, ..... .. I I ,,.I, nouto I oll v, IXIII I ll- I. rid
,;",. o" I, 'I' '" 1" lit" '- (',Fjojou: .,,(oll Ali,.,.](, Madallmi: roorlDe Y .I, g, on I ..'a ,d 0. test. mcluarlor I. 1. anirl del. .
11, 11 to 1 I r I I I a I
ill.: ill J ...... Lopez II-Ill. ,III Ill. loula, m1g., a duran P lits on- IIII.a- Slims.
C !,LI I!, f,",I" 1.11 ,, I
.1, 1, d.t;AIA, I 1. I I I'll 1-1 'Allreg it Gahn 'eflor jov Still, Y ,,, l- d ..... It, ha-fo. All! -js, I I I C. M. .&be astom p.punt. ,,
.11" "' V fill desde llov Ills ,! I;
. .. -m- ,,6o, I;R. Am ..... m. del .m.go sulli'l.,-, man man un. vardirchnn I. travel, 1 I
o- L, ,:.".".- R -11: 1), ia ,,.P, !l Ili ... lit linib.. ,it, c 1.
. Ill, .1 ,.-, , ": ? , lickels de) fvsli% Iil de i,*, u:, 1, l o.ooll?: metal, jo:,.oo (',I. -Inunlo dt- brijdoles. ,udonll, Ra- r Jilin u anitionr tall iMporLu
;,,,.*, ,.,,,::,4""",.",', ..-- I e -it"i I, ......... Sanlo., "nion .,Ill... ri It, em';tool. Y de.".."u-do, Ila fi- tie I-AL1 ..Lig.q antani'veleat I .
P Nit I IIA) )I IlICIAI Ilt: I \ lit 4.11011.1111 Ileira v Ill) ,.I.- Ine Dii, o-o ... Allllrv Mill t 1. .1.1 fare', ."I', nok. Ill-, .
ij :.'. ..jj."a" 'l" '.' I ....... ... ..... Icy: ,",'; 12,'.",e1l .d,,Ijradb it
ION I .... I., d--- ,I .... .... Edolodo M.01" ,,.(,,I.. Poll- ,I el ,e,.d,. ill 1. plam. 0 Adepifin .do-th'' Ioa f.l.U.. Ch.- 1
ll, ; :''",.,:h. I. fil"I". \ o", I'll 1, 1,11 l"Itra I'll' -l,*io 1) ..... odo. Lola" fld, ::"Ino. culmad. ,I, g'all., vroid',',., rules do E.,P-fl-._ _ __ .
,I, I. I : :,., ,,:. ,, ,. ., 1 u.,
,, I- I ., It I, ....... : .... I'd R."'I f .... F.; I'. purbIlil 'e- do": Mined.. .
... lit ..... 11, I 1. 1, i l ...... t., I ::l,,. I U,
, l I I Plot 'all:, I "c" 'I .... ... 1'., ,ant-I 11'.1 ...... an" I e. M"I'lool", San Nation, II,"o,"t, ...n. -'I" ". .Z o 1 ,,,, I ,,, I I I "."", lid ,,, I I
.!:! ,,,;;I-;i, : Iled- Alo,: 1,oal AT% I-l del Porblo 411, mon
I lro-. 'I'- -1111'-.11.11 ;'d '. [ i", ,, ,,, :: ., ll I -:o- -w,, C., 1, ldodti- 111-1 i-I P.dar- I) B.". S :l '- Socio del Centro Aittur I I ill -: - .
Illl Ill' I ", I .Mt Ill ., P.4" F.aga 'ln A ;,,,,, Ioil: -:1111 J,- III- -. r-o 1-1 11111-11-la : I I, I
, 1, "", "i ... ... ...... 4". "Id"" 'ido At lit labor lie
11. I ll,::" "\, '. ". .. ,,,, ,:I grade( .
11.0l. I :., ".1" I., 11 "li,,"I";'11 1,1I alal'ld- It., llo- ,,,, Fl- woll., nor .],,;I,, Nil, ,.,., .1 l_ fe- ole. dell ... I .... 0,, ,I,, ... .. ,
, lillol. on''o, .141- I., ". -d", j,"- sonle, ,,I,. C ,it. slodol., fro." ,,,,I- ;,-, '. .. ,! :
:; 'l. lit Delegavi6n dc (;ij6ll -runot ;_ .
I I .. 1 1, ;,,, I ,, ,,, , I;'... o. V ,, ,,,, 41"'. ;, ill It, III. 1"" I'doow Nlat It .... ,.ru,, Jil I it .: .Z to. --a,
\ 1 \\l, I I I N 11 N III. Ill, ,,,, ", l, ?4 ",I- 'I" ".1i" I ." I'. 1', 't' l',', 1,I'lli N I 11,1,( -- .1 ', I J''I'I C,,,;o.,II, -o'! I',ll,':,- ')',","I' d lR P;1n lot'llita: 13 't", d 23.542. ,,far RR"'m -.1911b" -- -. ;.
1. ,;::a:ll ;I., l--'do .1 ,'- ;l .,,", Igl-- -n- Alf-do P,,, ... ... : ili6n, lit) habia film, if, it,,, "' I't AI%-'' 'drdAddl1. del C-11a Asto1'..'': 1, :, I ,,,I;,,, I 11 'I., n-o, ,,,I, Flo- olloo F,- Cllli lyar ... 3 'a, I'domo. at ca". do 1. ,,,, I
11, -, 111. 1111 ",I'.. -rIbf6 1. DIlegaltrio 11 I =:i .; 1.;
4., I-o--, ". V., ("O." ,;,.I]-. "',, ,-,:a'. y roozas ,olmnn In lost. a ,a, Pa. lans-, or ,.is : -- IQ
111K vi, :t, I. -Ili N " 'it, , III I tire, I",. He Is paia- Y ,I elle. Chroinaii. In ,j -P;47
l1rpl, I [M ,, I'A',"', fI!, Cl F,'i.pC,'.,, ,"',i",,dt,' R""'i"t ,,,, I 1
('10.) .... ,,I do- ,,- r' I,.. , I fl,,n j,,- -,l,.,"r",;r",,,, ,,ra,,, !I'm inon.lelplortor 'I I "..,
an ,, ,,,,l,,,,, ,,I r ... : Ndainl "" iti, sa;;
FsIN I'AN 1) S DF I ,',,N, It ...... ... I ... ,,, .] ,,!, '-d"'. del to,- ")'a ,a, sentl ,mloirech,,, 1, R nnii G it .401 ----..
, 1, "and- ,,a. DO'gircium 'coad In q., - "Istn .. MR
,,, I., o'h. \ ... .... .. 1, I .
,ri'lit, total ,."I, 'In"'.Nl' i,,,ir ,otm,,co del ,r,,h,. -06--l ;'or ',',\I "o.', I. MmIlmon, --, r,,,,I,,mi;,, no Me ,ampers.hn ,in ,,, di, P, ,", ... I,,, -I .a. -ndaidulcrA Y ,o... ;Y,
.... ... I d'. 1. .'I, ,I p-loccol, smIit, pue ,,a I.d.,,,R -1-1> 7-k 17 ., Nfj .h,
I, it),, of -,, ,,, r a denser" ,! of a R jailers. Canada ]lead !I barce Re A .
".. C. on ,I I'll 11, D"p., n, -- to loodclol"I'll, oc;,R,19,, ; j,',"pa:ni era]. .,error F61,. Militia ,,-a- Al"Ma" "I"'m ag I', ill- : -.111
r', ,,a, ,,,, 'r g,: all. nuestr. qns in, r
SAN"IORENZO IIEI. N11hol, "' 's""' IN .... .. " I'looll-el I ,a In. ,,add lad tilegri. In, fitai., qu, it it 'pRIsRJ,, I] qu, litroc. ,,,, presentaron it" sellmores
" In Aandar, she,# an luestra inam. con ,,L.b.n nil climposicion, y Is U- i
. ", In, lid 11 ),.dill lamir part, He] Molt- ,,I,, f,1h. file", twin, I,, ,I Care,. A 'n' act on, nuestra maravillosa r- -r virron laborrundo Junto ne"".
19U COMAnCAr -Ildll lll .. 1. "Irloll, "a', arn 1,01'ril ,,, I a hnno r tie In Vorged do In Amun- sui mararts vivas tie verano, do pl,- It 'al'.1-to Co. I O M N IB U S JE N E N D .
,I. ,I,. Ins ..11- I.Alrl Iit,,, rl --- I I,.Ip.ja. in it nil. E Z
ii:,,:1,od it, la ,,,-,,,,,,,,]I, ,I ,I ....... ,,, "" de'r"T aine'lil dn rl j
,,,,, Tl,,,nll,y ouperficie rizion to I 'I tie facillclades, par ].-a t' ,l nor a a s s -IUe queG
l, H twot a I., nat- it, I I ,".6, I Ili .. .1 do or,.: ,d- ,Rmar %
0 marcada par at vendor tie Ins prodlis -MUY agradeoldo tie often. 16 in
.d h "or its R .!I'll, nif ASOCIACION DE DEPENDIENTES DEL COMERCIO que corta a ocre obscure ill Is ca. Ile IRS RutoZiclades. ComparmerisIll S DIZA 1 11 1"-Iic, 1,,,:: ,, : ,!,,; je 1.
valn"z DE LA HABANA rretern qua In circunda: pliol.eada Div-: Par I' b"Nuo y. 1. .,,adeterl. SAUDAS DE LA "UNA SAUDAS 116 C6
j-diti""'lle"' ,71 '"I". "I"" III. ) gavio g 41ACK1. OL TEL A-M
al a, ,I.. J1 NTA GENERAL EXTRAORDINARIA in, linillcitras qua *'zalrad' a in quen a La Habana. dinda as I., arm- ,,,, L" 1, fill ;I .Is "Ile Ile valas blimess-conto -do que tail. 10 qua lau ill 0 ,,el I- comould- 111.4so". Tomossisal .Io I
IIIJAS DE GALICIA ,-- no I I'll'. tie Vales. de 1. Sill. del ( ,!: ,, a y qua allots me Ins den R P.%ta Dtva &.Cos... 2AS im. Pa. 6.00 a. as. 1.26 F6 26
1. Cricaliton forellILRUIR ,I ... a -,, D, I -eveloo.d. an at -loc.l. cient. line ...... !'a ,to Othat me day intent,, rule at Co.- 1 4. Is P. ua
tie.. 1'. I I : ,,,,l ...... fall I ll, Ill to it'. -'s U ,vvaliem, ins,"cl. tia. 1. ,oll, ,b,,,. tiam, t 9.00.... 4.00 P. am. 5.00..
tro 1,11 .. I ...... Ill to, In 1. I, 1:,latt" ... Gpdral'., Amordoc-611, Y ind 10 de .p.-it. it,- r.Iod.jl ,I,, 1,,,. ; 1 ,.-= rfaari d' a
celle J", dila"Irle Mo. file ,. "a term. nipw les: 10.00a.- : 5.00 P. all. 9.50 S. 30 06 Pat
n 1--.,, I '"I'll .. I ..... I-no. Y d.m. R ...... lie. lisp" sit 'tonalare, "-.,I 9-1alld,- Ildrerrit higan Ilegar a V. .,., I
TOAtA DE POSI'.41( N I, l, ,,,, 1,1,- It. 1:: ,: ,.d., ,,I .I ,::,,.j- "'ort. del ulticId. I ...... titr&, dri P .... par injoella (I ..... liol d, 1 ,- : :,ii 11 a 12.00 so. 8. IS P. Pa. JL00 as. 7.10 #6
to" Maddet Fe. uAnd", Mi'a" l d, ,I ... ..... I. i ...... I.. i I da !,m lal.1 jn Direct-, JUNTA i agrRdealmientem, In an 'an. In- 1.15 F. Pa.
so ..' 1".." Ill.,-,: ... N"!.I !,, I VI IIA(II[IIINNRIA. Ill ce lj ..I Is ,,I I.) ,ithin it, .cuis g"Noitn'ticu' Fret'e*rnal Mile. 3 ....... Ill. ,,Iam an, ..a Icil pricarsecistiitidt.11.1,:1 11.00 P. .. 1.15 im, IW O P. 06 .
Alan Call"' P4 ." It boo, Fqr iter a d I
,), isubdiriV ,a. r.w."ll ......... ... I I, I. I 1, ( I'll,; P-- ,I It,, ,,III., Y rarda III Fill do,. CI ent ..... Aktul,,. di, I villa
,.a V tt 1 ,NI 'I,,, do Ill- (ho snew to pres a
It ,.Illll .l ,.I 1. I- : 4 tl- ,,l: ,I,(), 'jor on, llj ltl!ii I," I'" '*Fl I'llill Ai,,,,;,, 1. Doleg.ritin del
it,, Arlom 11, ", adjan 'I ....... I 'I ..- I h: ....... I"!( I l '', I., ''I ',,,,, .,,, ;,,",,:, ,,",,r.,, :,, ','. it 'T ,emonder, del art., loculad ho to purn "" C"'"'o"do' lit .. "' m r rjlto As act. or, M on. I., I".- I
,,,, I"Intit", 11 I.*, It I.. 111.1 Ill.. 1; I i.litir -, II ,l.lqj,- it 'I'll to Pmr- Y EsTACION TIAMINAL DE OMMM
FONW DE [I li, ,,,, '11,11fN.I. P.111 .- I I I I '' ,-.I I ... to jos a, : odox tolc fill.11-1.11-11 Is 11. (Joe Y it nalloall".91 11111 W 11111 1. llsll bill a oll'idillot lor-lidull "IfiIJON 'I'l I *' I I .I's at lell;-Ini do. ---A- do I
OF lie -I ..... .... ro-, ,, ,l em I nur c ...... 6.1a", I, ,,I I,,,,, ", .. DE LOS rl A .1 ,011 1 I ........... .,,. i , ., :.. ,,.,, oq ot, r to, .,I ": is Rind -11 led- I C Itaxichat BDTWM Y 19 do mare I
L C E "RD OA[ .... ... I ,- .... ...... .a vI do, ... .... ;".III Il ill sit pood'a fill, ,j ii.-,, A, u: ... R .rierilli"dolon it = 1111000 U-SM TAQUU.LA No. !... ,,Ilofolhujom ja
,. Itn. D roil6nid-4- III Cl,.tl- I
r"' I :, I I I .1 .., 6 --, C . do,,
...... rolin., I. It do, ,!,,,,.,I!,' I, :Ill I .., air, -;Irdn i -I I it,, ll, ,,, Iol -1-9 1, I 'Iso F117 "Or'rac". I ,it "' do dd: I "-San d, ,- 1; o" a', ,mb. so 11
1'. tie In .I'. It, I ", ". I 'I 'I" "Jr. , "" 'Ij I ........ do' Ma dr,10a, debt I -Agess:U: 99ido 7 136da A4= .:. Apsadwj: Vim= dal
"I'll ", ',M.,fizmddo I, .... todaron, d,-* ", 'I L par.' q,;I Ical rclb.d.
1.111.1 11 I R (I I Snio
Irin.;"." O'; Ihn"tl""'' I 11.5 1. 1. ad ... 1-1,6 1.1 .... ril, ,,, ,,rilet" In .Ili A 'r ... 11, L, 11 'I I, ,l d, I
larnmea.: Habancra DIARIO DE LA MARENA. -Ili6rcoles, 22 de Agosto de 1951
Identification h o y 10 s
trabstjos de oposicion .14
HOY SE ABRIO
del Dist. de Guanabacoa
Inspecirin del i"' it y
-TELAS Am UNIFORMIS de COLE910 L, rb. no its, G .... b-..
bay'de!., n.,,e do in oofumn
prc 1. fit
-a ti caci' m inim ax
Irlibilion rorrexponentcu sF lit"Pdmer
y arg.nd. cjercilm escrito.
Adermi. se, liars. a le, SUPER-M A RKET
lific.cl ... s q., obt.111
Vea los Predicts del BAZAR INGLES sitor p
e es ce el mercer je,,,,,n n
n b, ,se dc..r,.Ilnda
Dich. ctn de jdsntf ... too t"'. 50. Ave. Calle 21 Miramar
dri big. r c. I local it,, In E-,,,I, N mnez Da
P 01 11 ,situada be.n. Maxima G
CIPLIN BLANCO, 36 pulgadas 0.604.754.90-I.qp ist G..n. as.
4 EI alf. ex public. Y x
do expresamente a to. nosl,.,cn 1 Stiscribw4v al DIARIO DE LA MARINA
OPAL Y. BATISTA 0.65-0.804.90-1.OD-1.20-1.60 presenciarin.
CLAN, BATISTA Y CLARION
36 pulgadas. 1.50-1.80-2.00-2.25-2.50
PIQUE BLANCO, 36 pul4adas 1.00-1.25-1.50-2.25 7 A DQUIERA AHORA
SHARKSKIN BLANCO, l45 pulgaidas 1.50
GABARDINE BLANCA 0.80-1.00-1.25 A#
WARANDOL BLANCO, 36 pulgalim 0.70 en.
WARANDOL INDIAN HEAD, en colors
36 pulgadas 1.00 1 De Sus lqiio
IRLANDA MARE i La Pabifltaci6n Colegial
1.00
LUANA BLANCA, NEGRA, PRUSIA Y CARMELITA, k:
45 pulgadas 1.30 YPAGUELA EN
CREPE ROMANO, BLANCO Y VINO 1.20
MULTWILAMENTO BLANCO, 45 pulgadas 1.10-1.25 In CUATRO COMODOSPLAZOS
CABARDINA NEGRA, 42 pulgadas 1.50
ALPACA PRUSIA, 58 pulgadas 81-1via v #aria de Rojaiq Fern(indes
2.50 Erviappon par exte media una calurxa felleftachin a lax bells' Pit..
runs S dv d, 111*1,. y Fernandes. ..ban .. 1. fat., Usted tiene ahora
ALPACA PRUSIA Y NEGRA, 54 pulgadas 3.9" .25 surishanyl brey M ti c 1. c-lifle.cf.mr. c. el c.1-1. del Ap.A.I.A., que habilitar a sus hijos para e/ colegio,
en el Vedado. pero no se preocupe pues, en Siinchez Mold podri adquileir todo lo
San hijas del doctor Rafael de Rojas y de so esposa Maria Josela
F"mindes. que ellos necesiten a precious verdaderamente econ6micos y nuestro
MES HECHOS PARA VARONES sistema de cr6difo diferido le permile pagar esa habilitacl6n
AdeMk UuNNIFFORNES A LA MEDIDA PARA NISAS Boda en Ins Pasionistas en 4 c6modos plazos.
HABILITACIONES PARA INTERNS (Conlinuitclon)
thermos ja,,.,, y j.,dmea,; c.ap-,dJaq,- GrJ,1,, de Paris ile, do, de glicloln, bla.c.A. q.e lifrs- Ind. till bla-. sion magnifico contrast con el % or- ell brodcrie in g les. con ]a sayn muv Adernis Ud. puede usar esta misma center para kIacer sus otras com do,- it, I.,,i pabrilis .,c.n cal.c.dits ..plia 3 In Ill a, '-do."pe" que 'a' ,,, be suell. all., con as Y no flono quo esperar a liquidar su conspra initial par&
1. ly I., c16 t,.z.d. I.da Ei'ailn' -q!"de rRheza era una fi. pr
,, 1. live -cent'.. P-r I., no ,,., a, ..ahn,,s seguir comprando.
ul ;,If,.mbra blanca de tri to a a, darmilonas de bit.
no -1. de ins granites titelloo 2- 11-l's c,.t a.., .;.no. palish., lnf6rmese boy mismo sobre ]as venfaias que le ofrece nuestro systems
t.s- com--do par nour.., de -Cn I" rr. t,)Id. en
I,", defame do 3lis'eltal z as
c T,, b do ,q..de.n his,,. cle cr6diEos diferitJ05.
de tehn a, a an 'a.' aria
dellniores dt bE g rana de b,.nce, muY Acompurind, IlegiS at At- 1. a,041idn 0 y Son Miguel a r I'll~ n r.it-irmbo numeroson ri. norita Pitez i su hermana, Malin
Ims. 1. q., 1,nian ell nu sent ro unns del Carmen. o(ii- scrior ta muy Rgra. grim it es y voprroson "haunches" its rada. In rne pletbii s. trail, son 9I.dmIns Ill a n,,,,,. un bouquet & ins s Belle Blonde
Fu6 un ad lir- lindfill.m. dv suaa for rosad., iscribien it, 0
1-1 sch-111- Pir-. luj. del .,fine T,-,a,, Fuckules. Prez y de im .Pa.. M.- Durantr la rerenummin. ir escrucho or
N. Man-J. Uplift,, his 0 u sp ... .... "lecto
ci6n:nrI.,trmpdn moments it .,,pogr ins musical, ejecu.
expues tado per -ol.ru. do u,,d., no. ide I h Ida a. in Is dlirccln i del professor Toll y
Su Ir. be. r-rilitita de Inno-1 de Hoyrs, Wrn bei. purnlro admirable y ad- Fuerai paddling de In bodi, Ins mirado (lirrespandin of mo- padres de Maim del Carmen. Ins es.
A nulndibse suscribase al DIARIO DE LA M A RINA dela Rnurance do Apart, de la firma imsos Pn-ez-Ugaldr. Y de ]a miss de
""'i q;ui6,p idne ho%,In
aq l Wnla M. In Ins
cedes Pirez t1rolde y el joven Frur. ill... Pit- Ugifile, h,,.fn.. de I.,
# -,"a) Los
P., I., "A.'es E.,1141 f/i 71 xxxxx tebiln 1 11 c, lichuild, FcrnAnd,,,
Manuel Fablell. CHpul. C; Jaurtx .1- A Gl-nla y Alfred. G
Ci...
i"io".', I,! i" 111112o,1111_6 Pa.
A.d., F-an 'i P--1 ) Fr ... do in rlm -H- In- de .,let dncn..n
Ina nle,.i ,pc,.,.
El stibado: In Kerinesse
de Talented
SFRVICIO, il Lliz, rotor lilgrTelex son In, carselarlskirns de Is
gram K prelims, qu, x, I
YELAIRE b. ef pro.].. abod. dla 25. ell to.
diusbin. cl.mmm, del T.r,,a Ylicht Clu
Connesta fiesta, grandiona, querr
vullair -roeter, brilbuntmions, s, plundra punt. final series de flti telfc. que hai ven7 Is
Cunndo twisted adqUierc un ADMIRAL c, insta a de r "io Ishk r. done
1:.pl:y, Ta.tra ell ... r .1e.
Aire Acondicionado CARRIER, puede confiar en u v er do 'll, Sam.
ganizado par Ix',Zm:bct6.fd -P.TELAIRE para servicio efficient y responsible. piets.,ims'de 1, plays de T.r.ra.
A ]a. nueve atinrill sus puerfas el
t club ,
Y deade on. I .... .. m-A 1. 1,TELAIRE cuenta call talleres propicis y la m6s for- Rein del baile a [as acardes de Ii En nuestros Departarrentos de Caballeros y W as
= a Cominen tal y del conjunto
midable organization -personal especializado, equi- rigs, prearntincluse a las once
un excellent show, del que sri It i. encontrar6 todos los arficulos que su hijo necesito
pok y extensa flota de camiones y unidades En6viles- central In xquisitu
Mal L.I.. Clocirems.
lista en todo inforliento a responder a su llarnada, a fle- Varian Idoscoa.-adendirlos par para todos los colegios de la Habana.
noran y eftoritols. contribuirin a
gar hasta su hogar o establedirliento y prestar a Usted limunneii5n de 1. fie.(..
Un. it. Iii., nul, broil., e, el ki.scci
el mks complete y sobresaliente servicio. Eapan.l.
lea daman Marital Alba de Arligns,
HI lid. -glunizitdc, plir Ins itclut- Pontolones courts de dril Perro moicido tallas 6 al 12. 1.99
como pre3iden Perro. Tallas 6 al 12. 2.'99
Ir.da de Villa I ue E Pantalones bombache cle dril
I 1 ..... .dmf',?q.c0re.,
drtita y Alcira Martell de Ran.d.. .mo eustaria-tesorera; liecundadan Ponfolones logos de dril Perro moiado Tolias 6 ai 12.
par Ina ilefloras Marta Alv are 3.45
Juan. Maria M. .,td
Marlinesii Ma 'ia Terma de Com se. 14 a[ Is 3.65
It..,, H.r -%sVilial.b.., de Weis.
Maria Ill Q
It .do. Vilera P6 tuntans ]..go _z ... to. r" Camisas para los colegicis de Bellin y Escuelas Nos, de Iriando Espa ola
,"Vilinlrb., 0Iv,,x. IsLaurm Mart I If Talla, e.tra gr.ede del 18 al 22. 2.50
Begerano, Lourdes Fernandez B ell orl royo%.
ton y EI na,,MraIr5bBrodcrmap v por lax senor as Ame (a Arroyo Vi.
110.1a.s. Esther Quintana. Hina C2- Tallos.6 al 12. 1.99
rreras Martell, Elmna Melendi. Mar C.milcj.. Co.. Coorn5as para Colego IM Marsla, de 1,,doo Head azul con mono'grarea.
I
Alvarez If rt.., Pit., i Flirsa
TEInAIRE mantendrd M.,ipcp. C.I. Co., cl. Far. Tallo, enlo wande del 18 al 22
cano. Isabel Duq.,."hsI,.du 2.50
Marcos. Maria Amelia V ... Hil.
-ell todo momento- elfilpl- it& Perez Ruiz. Amparito Alvarez. i Tallas 6 al 16. 1.99
Mirtha Martinel, y Aida Martell Be-: ci0lfdM;e)jlo perfecto de g.r.n. I
ju unialad Admira o El kiosco Eaptifial, proyectado y di- Comikai de poplim blanco Tallas 6 at 12. 1.50
filgicia par at comocido artist For. Carrier nes, scri un rhic6n de Is stands HE- Tallas 14 al I S. 1.15
rradcspahola,,,s- up decorado tipi.
r cza
pa
if Carteras pora colegio de piel sinl6liccf.
c o floral v5t. A .,go del 59
itcedilliall, jardin G
Allf a -bil.1.1ill"'curar alie care vaf tl I',,
TELIVISION Y AIRE ACONDICIONADO, S. A. che ficinet Y. lax b. Corteras cle piel leg;tima labrodo. 3.49
lashist R mana. muAcea. 'captiftolan, ...If bu, de M.dr.h., paunisores,
VIA BLANCA 302 LUYANC) TELEFONO X-5034 Estuche conteniendo lapicero y pluma de fuente.
gollan; ca bifitlelan, perfumes, brille- 0.89
33la tersan de pie] repulads, monederon
decorados, etc. Estuche conteniendo lopicero, plumucie bola y plumn de fuente. 1.oo
41* Adelman lierviim comestibles Y
babicia, a.p.fi.l
-4 01, C to 16 Habri un formidable show en el LopiCero de 4 colors. 1.00
Milos como Rolando Ochoa, el cono
7::7 JL ', qua tomarAn parte arlatas fall aplaLl Cortera de ni5o en material pl6stico conteniendo reglo soCa punts y
t7c ovill" BIij.. 1,R
es m, obl,
!up basics, pan I Julita I'llunn'. 16pices. 1.49
Y'a or
d, Carl., A,,4., loll, In CMQ
IiWATUAID011111 IffillQuAills (em Lamm; 111111" s WOWS kUn 0". at
pogn- espa .1. druid, ior ,Wk ell. Admornal Carrier Adenlrol Aushislinal'. shid., mi ..t.nomIll a.,
W f, 1
toAl .) olelio He
C
Pigina 12 DIARIO DE LA MARINA.-Mi6rcoles, 22 de Agosto de 1951 criinica Habanera
1,clpo, BaltIS..i, ..act; Be.. Marla Angeles Guixe: 06.- Rotor motionn
5X line. y do -UNCI Ot AIMA
d y D. Jorge Frog.; AddyMoutal
Jun F.rrg 0' B. lot no, D.guits, Wed~ X Osvu J .: c.,, yy 116.Ccu .. do ndc;
Ilea.. Build. yod.et., Alfr do P r 'I Ingelm.. Sr.. Gurmr.
I I F,
Fea, Cira are a 1, Antonio Villar, sinda Colviria.
G, one u rd y urge Suarez Mo. M ... 1. Apcrt y Lolit. P6ecz MeHit e""Id,, I'll W A" ren. Miguel Mudin. y Margot Porc f. Ferraoml ol
ncf, ., G IiII. '1' b"',r6 ... abo y Luis Garcia Pedrosa y F Ron6c Case.
are s y Emdrita Sam
... At,".,,, El... Nuft4 Cueh. Ju.n Jimilne, M.,tinez y M.,:,.:.!!
A ... y Gritdol.. M.ciiinz. coin, llu,, ,-A-it. ..,I. del Carmen .11,n,,,, G n or, .1*
I. N or Toro y Goorgiy L nzo it
del C, Cuesto Portagas no Ortiz y Juan Jim6nez. Jr.
i _6 Sit Pal ciii P.1mr.'es
Felipe A..-Schv.I. y An. Vega
do A due el.r.
go ut. pAj 1114, d Ade- clocloreMigotel A.tNavarrete yorin-1 igtlc Voeta y tilia A evocin: dor er Agustin d VaI us, sefiara Mary Firni.i y ,orur. MR- rona Y sMorfla Sonia Varpno ) CA Is Martinez A-jus,
COnylo, sposos decliar Natalie, Ch liho Novarrote. disk Gicno. R.s.i.z. L M.rSth. Ben.1 y Valentin Arenas;
rions, Ila Anchez Y Enrique Arenas y
hzirres M Ana Maria jrrnas y Manolp Alva.
choz y Antonio Busto. SiI rez.
Dr. J,,6 Gir;R, 'y 116,ed. 1m-noIja,,,.O.1car S[gorrian. Jr. y Sen. Ligi Depot To line Zaba aria R vera y Gabriel Garcia y sea
Morale Met inzipereAunturazia SRn-;eiora Albortimi Suarez. che, RIe.,d L in y!a Fluffs Eulogio Rodri uez y Herminia VtTamay .IaA,iefiar;ta Olga Tamayo 1. Y Arturo VRllar y Mary B. de Y Arma rriola. VIII.r.
Rolando Rivero >' Pilar RodrIVcz, q A .
Enrique Gore! sie"' u: J J-n L .... do y H-fnIa Naran.
'to, Be
to inar
Y.. do,. mi. rn de"' To
Martinez y amiro Alonso y Car M.rg.rit. Menendez de Santaren. men Pardo. rina y Teti Romero de Quir6s.
.Ry R. It
Anfinciese en el DIARIO DE LA MARINA 41 D R Maria ZaYas, Fee- Joselietta Calvo Y Sergio Vald6s
bond. Bunch L-Y Torres, doctor Rstro; Carolina H y in 'a
skis Chity.Medtartas Y Iii 3erio- y Angel Comesafe; Chfqui Solana Radolat 1'rIlvia I.rre. Itairg, C de Souza; Coarmennel. Flr.Dnr F IN H E
Ilia Cary i To y el Seven Fee- Migu.1 A. Urrutia y las sefiaras Jomando, Arfas. sefina Calvo Y Carmen 7,111C
Ad. R jer.
Cacheiro Y Josefo Ferran. Ram6n Fern nd z y a, -rvede., Cf' If R I
Can rualquler color clostino Gacheirp y Josef. Go- .; Enrique Luhn y aque Rest
%r van Jos embutid:: 17 [logo, doctor Rafael Sanchez Litzad. cane; Ram6n Lavin y Tory L (1h n: V E R A N O !
O tilia Cacheir., Jls s Hermindez, Miguel Lavin Y Rusita Ferns
_rne de -dR: of c oroo y CmIchit- Cticheir. Y Mar. Pilar Fernandez. rLdez y
firan ahlr nutrilk ce G 11.1trin. Gomez. Ra.6. SRI~ -y Maria Luisa T,6Y Refim Xi ... ra P
EL SALAI U HUNGARO Jumiu-, tz: NoeRkes Guepmrsde Garcia Mon.
Elora I'mR. zam, y amon I an -1 y Mari. Goy I'd uond. Diaz Fritimile, y P.I.,
Htoria Alvert. Oigi, Ganef. At
It otiondiAne.W ramnu G uLz Vila y Rafael ti F
t!Iati olerda, I1.i ,daj11urAiXue7 Vi. C..boir,.. run Pit., Di- y Jose M
SALCKICHON STEBERL. A'j ,,oczy Art.,. Trillo y Mimu, a, in Foinandoi; Ilearit Combarro 3, join,
'Ip_ Jose Valdes Castillo: M.,gar.l. P6.
dr go Vila I.eopoldo Oruria. ez Finil. d, Ag.116 on Fill Ago.
SrIa. V11nie, Mlocil-l- I Pope Ri. 116 y Antonio FIrer.. l, it, r.lidn't I.Iii-Inil.bl, I veto Magat, CInk
ho y Os" rin del Maria Gallo y doctor Antonio
a ca poen GmIzAi" Vazquez; Neli, Pirmito Y.'I d'etin JAMON EN CONSERVE. delta, ench.L, Bk S
'I. III de. in S-r. y CaInIen For- Gu "d.-I.r E7.rG"I :b. U(birvina Gonz(ilez VaW s pi.doz. P.,, A- Gin6i'a. MD611in y
IrAl 11191.11 1.1 i ".. ._,horas Sara Martinez Vda. do Vilin.
SAW" ria del at D ]on 3, seiara Vita. de D1.z.
Ep 1-1. 1 Rue RIM ... Joe on Kemp, do (InaillAres y rio Martinez Rc qu,,oo y 1. ofi.'a. Jan
a. vira 'Fernandez y. Happen Uhzueta. uernes y Rita C. de Gode,
1, fro er S fi I 6Jpso Sierra y Carmen C.
ma ma" Raoniii '... oulenne.U. Is C-til lef-11, L*- e or Pilin Fernandez Espiron. ccl,
EXPORTADOR EXCLUSIV 0: divina.Gonilex Vaides. hija del doctor Jazi F. Goravide, do .. -P.- y Rome in I in es; Modolito do
Raise] Valdes Torres y I ,ofluir Manuel Divila ChIner, hit. del iiefte ,n del V. le S icrr.,y Mini Sierra Conde y Mi scr. milintom
I Cael Olavarriets y sefiora ri
Manuel Divil, y de sia esposs, Aid& Cladner. Migu Arg am uemes Crespa.
Maria del rmen Ovj Maria Teresa Rodriguez y Rams co ories, a
Elle 111(sle I~ Heota en 1. Ittle.l. de N-,ir. Sea. it, Regis. Dr. Mim.ol F. L.b," "' Perez Sierra; J.,efin. Rodriguez
mu, I, -humle A' Y Eug'"" Pablo Alan,.; Coernit. M.ntec6n
e- -P-.,-. muetr. enhorabuena. dW.r M.oitcl 16r,. 1,1-4
A tniez 3, Elora Bais.n.c. doctor Je. Y G. M. Roberto G6m" Arms. y V.99
w 9 sus Dorn, y Yolanda Carbonc, ingc. Gladys Menendez y G. M. Manuel
moro Be stroor. Alvarc y Ant. I,.. Castineiras. P-a P;- .,I Cern-na E tolu, do Canada y I'mclums Ag: 1,.I- LaA tiche Elipaitola dint Casino Espahol Moronic el ingenico Ba on F. Ral. M.Ii. Antonio Etivcz, y Eelon
Is playa iund c y harilo Mar ti Garayburu y Georgina del Aluzar
V Er rtlpo I. Budapest. P. (). ft. 200 TL: 1111-910 1 1 I., ;s omi. b.j. Ind., -us iispe' ban. .,n so ,g,u Iu de Constantino Ca t,. y L.16 L ... u- y Domingo Nazabal.
- In _-n fiesta de M ra... ra. Ali--,- Ul 1.1711-1 v Cl,.,n L- Frank Martinez Piedra y Maria
TERIMPEX BIDAPEST. Klfiah.la of t1adLIZanal 1vI Esto -doi so to ) Enrique U,-t e y R.s-j. Teresa Appieva;' doctor Ramon V.
s fi , ;".!, iblacio ullinno upelo rp, g
cle La lin. arionallm, Y egloi I, In., cclebrudzis Emilit. F Ifir, y Co.
-in a R.se. r Mk
lcroarmc qu h Rairmi. Sadofi. y Sarah S. de Sar- chit. Pit. y Rau I uft...
no, c i;d,.up r y 1; gol G. do U.- Domingo Vallhonral y.sefiora Lo. "..'e, F., d fisi Cu'l.. or. ema R.I.el M.liri. I sc- in ganl-nna go z y I to P
"T'"" do 1. Playn. q.e I- so no S,],-,. Ot,,, y Ratio~ rina Simeon. Maria Motion
rg Carl'os de hiora Ma
_kl, Paia cla extraordinary pension In Tor,,. Malin CrIstina Ortiz Ra- y Jorge Marti.
In.. 6 h,,..,. Poll. dv lips Almen- opilez ) Allied. Le.en. y Epront. Juda
f Mariano Luengas y scores
pro., del C;i.%jno una magm oca 3 or Bergovoro .Iorgc Jx& y de Is Maza. M.,tnz. y Olga Fernandez Forlistora d-,,,.c o dttilic$ Charles p.,.n 16m, Ama Y-,
-11irsiod.d ad. radii I Clvol, lio,- r. _rn: v Mariano Luengas. Jr. 'r "t"Ia ':,i ;2p de n ll 1. (:a, ., "I', Marrfi n Fernandez Y rfi.r.: Jr,
A,,Il.n., I bo- -niicdiz .,list. de Dr. Medina y schora. con DuIcna
Is decor FLOn, C,.w4, mp
I"'. do ',.' Ma r hoow._ din. ..rIhnn leminde, Jr
Los do Idle, flitter, filishol" cl l ;3r Bertha G.- Majoi Fernandez y Pepin Medina.
dcc.,sd. y 1- 11"j- de it I'guez, 'on. Munn, MR, in, T.%m.1go y I doctor Ed~gnmen d, E" I .. n timson.
nin, ,., I'T";-mrnwa Gonzai,-, menoto y SRJ-hl : Elora Sol- Y R-61 Pipeineforwa ... ... I c, un c"_ C' da D sefierita Jult. Jurnin- 11 Fendurz. R In dIrz If a niie'ho, naul G Gaffe, Mirklha Ledo% Fian I"
proltmiltirse"hasta fit, u.tr. die Js else. Pardo. Sarila Case y jereir lipriallodriguez'Goic
0 Otogn, Grancla de In Torre y d. M u I Go. 1, Wl,in Gmp', Mo.
mitclulind., tor F6fix anchez-Prnorlact, Alberto, Luoin Morales; rcurrkl.7%Rp,- I' "hy ,'.,u,.Ipdo mAs cap. y I circle, Ep-uc Ubiel. Lt.IN -rc dan y Talent, Doi.d...'s
., I Joel. In na.gnific. %l,-.e) J ... Gppza), y s6 n s,.
Ile P.pc. pa h. Gairefii it, Gonzalez. con Is seftorita
rrcro. Carmitu AzquzqPqgu1.b A Amin, Viladoll Y J"'Rrifn P6,1z
Simon y Paco Flores. IT Maria Lonna I.foe,,;R. be; Matta C. Vlardll y M
to a In coneurrencia. Ad !,.Riion i Soijo y Won Varona. RL_ Alonso.
Rentaron ones nilinctrai de ballet IZ;
ema. le P rd "I ano y Curtin Crops, Emi. Felipe Fir,,: senorita M.,tica Goin. h.r.onax Silvia y Marl,& CrIsti. If. Local y Ditleita Agustones. Owal go Arti ios Valentin (",-go Silva Y n. Ortiz Rloadre.. hijas de IR1.1p,
Var,%rdeyy Cc I. Roque,.. Alberto hora Al.p.r. Artig... Encasiarlador
so, Mhximo Ortiz y Silvia Maricusa Abell y Jolt u S.Estoban Pelfiez y Mirda Meets;
entusinst.. it, Varona. Sonora Toi, Quijino vlu ad no Reig... y Carralt. Ariiac; ventido do
Y he,., de ,to tr.dJci.o.1 "N.the us dt Varona. 0. 'cle, y G C y jo I!
Eiiinzelcd.". free..., emitietuin, on Jo-i! nine ruz PIGTM a
1, Juno BiRImis y N.,,.t,.y BI Pirlsei.
,funiza decil., mmicrosIsimos partly, for Enrique F rZ 1. do a A Mmat.ro y Lulsa Marquis.
I R.d,-,g.,,z 11 do S.
picitin let r,,,. Qlulb,,Id. 1 1,, T Mairin Gonza- Griciel. Prieto y Carl Anderson. y
me. In relaci6n con el to eve incia Ba- Octsvin Prieto y Martha Bosch; $2.49
x1donfe do st"'or Je at. D,. Antonio Goicuria Y M
If Caolm ?, c rr.s. y Fin. Jorge art- Gil; 1
ectin a un so minut at I Maria Jc. rfa j -1. Umn- rI,
a doctor Gust.
inept. de Ciarmsion do 1. Pill Po'n' y M
tnnmr Ange %asMU (c. Blanca. y M.rlb. G.Ixtirta G
N qhez. d.etfin ray seforn Eslfioi C
dot Dust. Mo. Stia. onchita taricirn., y Ricardo Gomaklez. 'd dento de 1. XmIndon it, I.. Luace. can el diieom, Jan.. D.... I Akv FornirdezyBefliara Geno:
to, jrRp;fy,,A. 31 In en.r. Olga Ciunn.mi. G- ema L.IJ ]In MR
Fa., ino d,,,.'rR pd.% p de 7
I t'nc' A...
'IBeVei y y Seem
.1mic M., VOI.poll y scinir. Ros. Pe .,Pelay. I
ii, Ma ran Silvia Riopair-; Jorge Cinniniflil 7 Asti.cliin Segre,ez Fi:l ., Manuel D z Grarda, PI" A do Riomfir Forris. Clarisa F r. ra Ocinvic, Logo y Justins, Fornfinnierd de 1. Citernsom. de H."Irdn site
ies 3, Berti F, g upo. dz y Horacio Portugal y Mirta FoIch Coca Gore,.: Lorenzo Es
,cz v ., ro.r. Araht. Ri .. I. no, Guillermo Mood- y jujo, Fa., mill.r.
in r M jg., I Be, at nd y Ne on N I o: Feinando Fargelo y D. Adan; Anon. Manterto G6mez. X Nieves PArez: fail. Y Jose AiaIz Nufi- m. M ... r,. y C.rehit. Me, 1,s j.. Angel Fennimic. Pir- ), Marn. Goher. A.. R,,,,.. I FcJ6 y Olga Nuinel: A,,-. F-n.; Gabriel Miilp y S.r. Isla: j Pr6cficli indeed
m, I doc- 'at F ustion Frn6,,dr it yMM.,i..
Seguippo. In :."'a Zmin oalo.Vallc Piped. y Ann Maria Co.
R.1 Map" nernandez, con In senorita aria de lia artutricemo.
'or d R Wdll.f-l Cinuod. y Etc SebR Sierra y John Feincipdoi Pi- Nievei G6mI. Tl o ue. [I Gnomes y Pinvehito G .... to, T,. Celia Reigns. y J-g, lr. : G1.11.
Uniforms V telas de reglamenfi para fodos les Colegics... E. etra .-,I tonalam., a flognn 11,,hes y Duke Maria MIdimi 3, Or R.drigu on PwcaL a
L V Jeff, y Pepin Fernandez.' Ma,
Lauredo y senorita Doiliero, nor,. land, VRIlhonrat T R Igus.. Mary For:
Accesorios y equips complefos para Colegial... do y Je... Rivers, y oAtirn. 13,,th. Foliaa Cobo v Tachirn Rojas; Fi,. nandez a I ld,. Mercedes
Lauredo con Mi gout All' rI her To a Peon y Tuiesna SorhRui y Prpe Martinez; Dolly
Turpol-m one e mr i B Pepe po, Ii of IVR".rjery y -tncz y C. us Fe.minde. y Los,
Into n c Francis Suarez.
enador Simeon 11tor. y sch-,ii Elm- R.fael Doll. Jr. y Sea. Sariticit sefloran Dolores Fraguela y Llia del Cinitil doctor Me"i" """ I i
LA 15LA DE W BA chin y ineficelalok! a rth. Diz M.,.. 'i Sairdifi., cu. 1. Reftft. Luisa For. Run
re let Us-t-gul, Margarita C cle 1. F.cpt, do Ota, e.
lire.entante Ramun Alvarez y Is ..edcz y Ang aenora An Us. tegul y rmi L6pez Lima. Jririt, Elena Orin 1, Fueele y I f,
Otre, "p.r"!F J.CaP yMarth Soffil; javen Miguel AeDi-ta.
le ofroce el mis complete surlido para to ty -To per Ins no-a- eigt .. C.JdVrr6-,z y RA
trimonlos: Ramon M or y planets, Ivarez; J S er.ment. Mrioa y Emid Turr6;
serrat Llop of, CiIV"y 6Ly tichitit.y y Lots P6eez; R.- -vier Varem, y Aidita Ber I. Murcorrecta habillfaClilin do SUS hijoS Y... a z, Vice.L nereet mand. Cic,,fucg.s ) Mari. Luo
Suire te Lliu enoia y Cm-nions q..S1 Rodriguez y Tames Li Ni filL
Hermindez, Josi Mond~ y Fechu pa, alaya y Angel Alvarez; Ann
los precious mis halos do loda la Hakaval F.r.&ndex y In scirta Caremna Her- 1 Men cz P esant y Marcelino Renaiglb Pardo y sfi.r. Tlallivel
nAndez V, UC12 de Garcia del Court. con ]Jas Redo~ Angelina Figuort relemor y Edith, C
Pere"
c I. P r Pardo y FcorgI,
Up gruP. de parejas; Am6ri I MR. de A varez, Dorm Graciela de Buz' hadoj doctor Ro ando Hernandez fit y M. Teresa Pesant Vets. de Mon., no dhe )a Torriente; Rolando I Ird. 0 TELAS para P.mb E.Peranz. Rodriguez y due. dez. I Bert a Bombalier, can Armiric. Ferj for Daniel E. Best.rd Mingloy Te; M,.,.,nd Mrs. Pieter: Juan .1 e
od "'". Ad. To.id. M I. S'dcii. SUfiarlRlam)fi Iilp. Mfd. y Pedro J.
Tries y Vestidos; d. clur'Ga E, B,,J.rd Mag. Wa. lRils Co. Trueba; Carmina Trueba y Ferrer' 'e.. .,I. Go. pica y doctor rice I refto y Me ccdes Guerra y lberju far M 'do Cabeza; Sally Mato-, y Ruly Fee- I
0 UNIFORMES 6ndez Pohn t'. iGari. y cn.,s. A 1 nAndez J I. con ]a svilora Celia F. de,
Lin "Par( de juveniud: Alba Mar. Ing. Trancism Guixeres v Angele, Mulliz Josi III., y Mercedes Vald6s: Ar. do Angola. con Is seftora Joselina Al seficea Leftist O'Reilly; Alberto Qua. mando Cirat egos y J-fina Mem1n. varez Vega. Ernesto SAn I Is PANTALONES chez Varonadreny y C rk J"AB',"r L
d- Lemard, Gulictin y Ana Maria Texiclor Jorge Rose- Stifirez Per. 11. onon'rIt. C.,id.d Ri.,. Is sefi-!!116 y Mercy Zignago. .1 ,
CAMISAS 1 OIg2 QuORIon Y Pepi olis; Berta Conoffita de Olagoria I Mateo Mar. : senior Enrique Rodriguez Berejam y
MEDIAS Qoijam, v docim, Enrique Puente: -frana: Marla 1.11152 do Olagora y Pr- Antonio Font v Maria Dolores Ta.
Ap.,Maoi ci, 11 ir)n LjCarlos Fonts; dr- Barmir, I~ In ,fira Pila, A. rr,,; Laureano -Guerreirn y Mnrifta J- in R G n ..a F a do Bailin- If Ojagm- a. Ad,.ver: Slveli.. Coal y Nees C1.
,r R melinfinim, (1, 1. efi.r. do Arquotecou Robtroo Castellanos y so; Joso M. Ferrer
CALCETINES erla 11inda it, Galindo, y Olga Leguliant.
L. lofi-t, R-aron Mestas y Rie- (Cmithafi. e. 1. itififins, TRECE)
0 CORBATAS
0 CINTURONES
0 SABANAS PARA
Is TOALLAS
4
MOSOUITER05
anno de
0 MONCIGRAMAS
9 ETC., ETC. MAS PURA E
Recuorde que quedan pecas djas paTa preparar t9frStIss"to to$ HIGIENICA
equips CillegialeS do SUS hijos, V quo en la Isla do Was oncontrari, c0mil siemPre, la misma calidad a preclo mmicho mis balo. COMPIE NARIKA NE MAIZ
QUAKER
SL BA
I 1, usted disfruta de MAYOR
MONTI Y FAC70RIA, I A 044 40dir p
W AV IIIA' Enriquircida y Desgerminizada
n Pit AAADfUA
Cro'm'ca Habanera Dl#R10 DE LA 31ARINA-Ili roles, 22 tit Agosto de 1951 ?igina 13
Inirenariois napciales
i-p"I d. I, In
Cardene N., ,jr,1 d,1 club de Pr6toii-alr:i1oll),
Por Fco. Gonmilex VaCollab ft,"'de -tiolo, d, o ;-.b- no, a s c
ooi do i "(i; t c S. 1. n.s di,
-Z jj u'll y so osp- I.- lo I a
C; ......... di-I
1 jlat Id a ahnrn. raogo
Altind.l. TUy See
Par& un queekdo amig BARATO
bjeircliern ai distInguido caballero
le or Octavio Grimatte. Ug.11 que
.cubs do perder a 3u querida ekj ,..
itirlbi Urg.11, 1.
tiluft' d Idenel, d QUE EN MIAMI
cual falle deru rr 'c Is
c16 ,." Jbiend. r
uc ein'.. u
nuestrit necrilpolis.
do Ilard criaPlay 'pu turn "a
crin per. esa respectable to- Estonians rematando
1. riotid.. todo 10 quo quoda do verano,
a condia acl6n Is, raostranxicis clq=o do loo muchos nuIV
Una felleliseltin articulos an Ilquldaclon. N
Idiied6lit sincere a un unit R.- r"
I err.
1qe ref cen .1 ic.prU cob-I c Vestidos de Organza quo valiant '4W4
din nullcto aeficir m IIn. i. car.
to Zu'.
tilufLsor de acuarela n I. Es s,
la'de Aquilectur. de In 1.1olverid.cl, $12. 00 a $1.99
y p,,,,,,i,nl cle 56liat cu., c. so
dos p4 1.s, n..c. desde,
bact. acos, 3, que acatia de see
brado arquitecio on cient F.rf, el Vesticlos est= pados de seda pura
grui q 4 lcold In rl.ud, R, or
th ro %ch,.ctt con refajo
agar a] arquitecto do Soto ml enrabuen. caluriass.
cort.dWre. es. design-i6it. de $20.00 a $5.99
Qu e recue ert un'gran vialm.
El Club W angles de Veadero
Se haul plena actividad.
art Blusas, Pull-overs m6s de veinte models
Ei 91.siv. Club cle 1. Play..
L. gr n Institution cWc preside El
do analgo doctor neraro P&ev de $2.99 a $1.99
bons y que Ilene de Ell ... to, a.
chil .1 doctor J.s6 Ignacio Smith
D chapelles as corno do romacloro'
.115seftor Joridto Larrieu Vidal, se ve Un lote de blusas y Pull-overs
aho en gran animaci6n.
Holm ba le,011 el s baclca Altima. descontinuadas
C on 1. famous Orquesta ConfinenUna fine InvRacl6n de $2.50, a $0.99
Lleg. tamblin at crunista her..
Peru un c a official.
Im r sa en fine cartudirs, dice ask
E I ? '
-1d, de Ciudera in,11, uirled Ohaquetas de playa on Shantung 7,
y a su djAln Edd. f..Itl. I.. act..
qua can matrvo de Ixarse Is benders de $4.00 a $1.99 Sarah Canincho Alonso
azul en el Palcl, Mu Jlciipai.tga I
.bmb., I. pure_ via Reclentemente, ante el altar mayor del Santuario Nactrinal de San
'endrAn efecto, el Ella 18 do golo Uniform es Completos
5 d Antonia.dePadu unleron pace slempre sus destleas Is sefioritis Sarah
d. 1951. las 1. t.da R:guel Sayas de gabardina y lucma ian interessurte y r
ece su asis- Carruich A main, Robert. Fernirde. E06-.
P.sada D flado le as La breve y serellia, ceramonla a lev6 a cabo en horas de Is tarde
tencla reltera at te2ld cl ou
.is d ,,no hi. consider2chm. C6r- I de $3.00 a $1.99 ctunando de padrinos Is efiom Ana Maria Est6ve, de Fernind-, !nadr.
denaia Ciudad Barriers, agooto de del Movio y el scrior Jm6 Maria Alonso y Mura:ea, tio do I& fiancee. to d o s lo s C o le g io s
1951. uchas felicidades deseamos R ]as nuevos esposas. p a ra
Affiraclaco ess atencidn del alcalde.
1 bun ralti. Bothetel Posed.. OFERTA E S P E-C I A Is I The Gillis School
El Album Axal de Irardero
En too final" iia Is edich5n. Un nuevonlartiel de Him norle. I rti a cargo de cirupclenle p' ri, -as En ULTRA flene la garantla de
Tocando a su q eg esfuerto. i
Can Its de 60 Vanraidesti al salir' Medias Nylon 60-15 54-15 y 51-15 muericano. -The Gillis School", se Inglestis Y nort-mericanas.
El Alb Azul ce ero, edlcl6n ,rccib, do ya his inscrip- En la sesi6n de ]a trirde, in enseon Lneurrilra n 52, scra
extra de In revista Ciudenas Social Solamente HOY $0.99 so al u Corso 1951- d y
I'M de Santa Irene 168. ini
]as renombrado In. -t e. 'sp iat saber que compra m ejore's uniforms
'.)d e ogos esco ido
"'In 'n In Vitiont. do secretariado.
.m..dc C."Z Inapir-r y que call At estilo de Iris que ya funclonin EI rnuieria 1para PI kindergarten v I
d. crierinlar a t.do,, c totil. MAS BARATO on el Vedado en Marianao, este pim los rv, r!ns graclos cs el rrii I a predos m 6s econ6m icosve4n. un' voclusivuavole glo ofr- en In sec rirooto Wo "i-it roUna b.ds en 1. capital 'ion d c Wd his vd.,;-..a a .[,-,n Ja Estid.,
.'olhynjic ". r;dd
De una linda carderions'. que en to... 1 1 a d i des c.da c k.ind- Ur"d".
Ifi.Ja & in querldo ami".. diomit a Uc lic-1 ..- E.t, pla-lt, l %ione a 11-ir. gn".
r urtjdn en logics. 6g.end. -, nel-id.d in 1. bai-ci, 1'.
I'M efle- Aid. Carotid Villa. hi- M I A M I He a tlon del cpana. Vibor,. CAMISAS de poplin blanccy. PANTALONES DE DRIL
d, "" rhin'"!"Eha n ..I, r -P .f.rno,, 0 1,.
or L"'. el uInm d in2i!c,6n d. I., d s Para -ilquii, at,
Ru Uriol.. do Ai-ne.. Est. stso5n Jet- ]s-6357.
't A Cum&iyoc iz clue c nient. De 4 a 16 ancts, 1.25, 1.90 y CRUDO, DE ALGODONi
en bte- y parn My. act. in I I
Jlcga una fins Invitaclilm que dice, 1.95 Cortos. Dc 4 2 14 aficts, 1.9S
..I: Aid-,CarnbiS Vitt. y Rolando In-! Gratitiul Bornbacho5,I)e 4 a 14 aficts, 2.50 A
ill Jim cin contracrAn run(rimonlo
cles I I .
dh cisjcic do do 105 EI d.6.1 C-I. AR, re, Dclgad.. CAMISAS azul pastel Para La Larg05. De 6 a 16 aficts, 3.25
IRA a Etc de In noche en in Itilesi. tuagst.ad. 11. 11, uElty-cut. en ,u
del Carl Cl;lhui. C" r, Club 'to rou,, ,cj en el de 'us 'runii 11 Salle y de Irlanda a lists para
1, Air. L =r A. C.- g a PANTALONES CRUDO DE
1. .. Iuc ,tc rnedi. Weer 11,11ii,!11
b,! y Rol,.. Ctince766. Unnl de Can,.: MODAS Inas juof do ag.,idieimient. a ctoin- Bcl n y Ins E5cuclas Pias. 1.75 HILO:
b6 y Zma Canllp- s P11sonal le -inti.fiar- ntion 'u". j En aztjl royal con 12 palabra
Cl6n 61 le a es dc condolencia. cat Carlos. De 4 a 14 afios, 2 95
in it se-Ible failerimient. de, "Mari$123". De 6 a 16 a6os,
de In= it ho -'enumiri. Galiano 309 entre Neptuno y San, Miguel Bombachos.De4a 14ahos, 3:50
D.11t. da'l.daFIm"11, 1mpaIZ can 61, rspoiia. hi qvfiuoiit Maria Teresa I
VI Sea jut cullmrib-n. pars Itai no. I Zo I api. al.ret d. as p ... do,. 1.95 L2rgos, De 6 a 16 aiios, 4.9S
y 6.95
Carni'as de poplin beige y royal. PANTALONES de kha i, lar.
D 6 16 fio,, 1.75 gos. De 6 a 16 aficis, 2.95
11 MONOGRAMAS para toclos los PANTALONES azul prusia, lar.
colcgios. Dc5dc 30 c. gos. Die 4 a 14 ancts, 3.95 y
bornbachos, 2.50
CORBATAS de seda fina, en los ZAPATOS en piel negra y en
colors para todos 105 Colegio5, blanco. Del 8'2 21 12, 4.00
35 c, y 40 c. De rinalla, 65 c. del 121,2 214, 4.50
fit
Hilda Novas Gonzdlez
U L. bell. y at ... I[- iieft-It. 1111do Nov. G.ri e.yR reir.to
;or Is- cat. cerhirt, at.b. d,
Comi.nzon an un jup-luicim I ............ edids en mairleronlo pars el joven
cualrim.l., DC-6, d.Rd. do, Santiago Badia n"..
gentiles 1. liar- Forram or.. PcHdan ..ic to,
don joridl....t.. padres d. ell., -rwr Jose N- y
.cfiorn Maria del Carmen Gonzalcit.
]a, padres de it, senor Artonlo BaElf. y seficir. Fili-Rein. Fi-t.u.11
A prhadpici. del fi. ent-le 1.
celebr.ri Is bod, de tan slonjoitica 1
p.rcj% ".. Igled. C.1611c. it, 1.
eluded dc Nueva York, en Is que
eside I& norls con ous padres.
Opera(la
E. di.s P-cl., f.6 ii-tod., a .11.
ulic.d. juterve.ri6n
no clinical de esta cut ad, in 11c 1.
Dora Crennata, gentile esposa del docEl st.d. de In scfi.,. do Fjr. 's
t'. Joan Fina. Otros Accesorios Importantes
complet"mente satufactorui, habien.
d.le. priieticiA. dih. rI
8ir"tigoso doctor D;,,,d SHORTS de gabardine para ejer. HFBILI AS colegiales, con cinto
is co6ndcicios de todos Ins colegios. De de piel. Desde 1.95 hasta 3.95
fA plena Yucla, con misica Indirecto y clima acondicio. Los planes do vacticiorots a Miami Beach incluyea curimt.t..1 treit.blecimient. le de, 6 a 16 n
anda, li.n. a clipeoticido .1 al6o bar, came an 11. .1 did,.I. do .,to, nmrailliam, pl.yas pH-clait, a CS, Z.50 PA'sUELOS blanco, para cole,Club fayarito. A las 5a minutes, .1 lu-10 m6s r6pido, con sus olegrot doporles acudlicas quo hacen inol- Hacen Saber a] Alcalde CAN1,1SETAS para to. giales, 30 c 50 c
logo a Miami donde quedo inifolado confartobl&m n, vidablirs slas alegres Yacerionot. Puoda olquilar que se ha violefita(lo el clas ]as edades. Desde 55
it an on lujoo hotel do Miami a Miami Beach, xegtot
In tolerciiin quo usled halto y at plan do vocacoones on auto par $19,95 semonal y morejarlia durable las derecho (le antigiie(la(l 75 c PANUELQS con cenefas-de Co.
.1rclorid-le, quo ..led .1ij.. vocacion.s britirmest al campror in, pasuie). I. MEnicigal. do Pr.tc,.- 'ARTERAS de colegiales. Des. [ores, 30 c, 35 c y 40 c
C-lefio F It
Zldi, E itelon
bons ha denun"cla Ir. cle iii de I.SO h.5w 10.95 FSCARPINFS para colegiales.
Director d, Edue.c... M..".p.l.
"-SOLO 4A TIONAI. PEDE OFRECERLE TODOS ESTOS PLANES DE VACA(IONES INDIVIDUALES que se ha violentado el der.cho de KEPPIS pain todos los colegicts, Fn todos Ins colors. Del 6 al
antigiled.d. wernpre c,pctad. en I.,
peric iiitiales, .1 dc.ig..r jr- 1.50 10,' ,, 39 c,50 r y 75 c
MIAMI BEACH a TAMPA a NEW YORK di, lEnd Menucion Fisuca de In Escuela
d. I "Jose M. Gomez" afectando e me.
3 dias y 2 nochas desda 7 dias y 6 nochei desdo 4 5 y 3 notches desde 5-dias y 4 noche's desde Joe deracho cle citrus protesores
ruis de clh, at,.., d.
00 0 41 Adrainistr.m. Mi.in-pal, Utilice nuestro Sistema de (uentas para abonar qn Tres
$4395 sr 49 '16 il(La muier sana y1N Mensualidades sus Compras de Habilitaciones Coleigiales.
Usied puede esEoger entre un Stan nimero do los majors hotelii$ allogriet es beridilisle, plia... IndWid-I., do Win i.idtiy.oi Point. do ida do recreo a lugar*s do Intarks. Eiforicla an un lujoia don d* Di 0-S.
y ywella on suporlujosos DC-6. Tromparte del y at cero- y comfortable hotel (not personal am coda coarlo doble).
puerto an Miami, Tampa a Now York. Excursions (Preciot n a incluyen imputsloi). FANDORINE
PARA DITALLES CONSULATE RU AGENT DR PASAJE$ significant poro todo muier lo ALMAG
alegric; y lo salud que tonto
admire y bendice el hombre...
CASA CENTRAt REINA 109 ill", CALIA10
FANDORINE i SUCURSAL NEPTUNO 106,
is ...... el regulador potirfecto de /as
functions femeninas.
1, d I r I I .
Pliginit 14 DIARIO DE LA 11ARINA.-Mi6ircoles- 22 de Agosto de' 1951 'Teatros y Cines
vrwww I
Scenario y Pantalla
99 Lartelera I
"JUJNA DE AR M A N 4 N A FSTRE NO (UR.4 i
0 T A S ACTUALIDADES.- Dallas. Torm
GRIDB ER G M AN br.... y art,,.
Zi;_-,;I(I01 FLEAIING Ultimos dias de ((EL HIJO DE TODOSD y ((CASA DE HOMBRES)i, ALAMEDA.---Canc]6n pagana, El
7
padre b,,I, y "-I,, c1l,11%.
UNA Ilia A gran progranins del aALKAZARv, con SICCARDI y BRENDA y el AMBASADOR.-El Jorabado de NIS.
IN 11.01NICOLON iPEUCROSA INTRIGA DE ESPIONM E ENTRE SI..tda Paris, Clian do J.-so 7
CHINO HERRERA. Funci6n continua desde las 3:30
AMIIA ._ Colas moirtales. Aseldrato
h,v u&rc.le,. rril of penultinu, to ilea milgrif!... pIJcu.1 LAS REDES DEL M ISTERIOSO ORIENTE! Soclerfad limitada y asuntm corGINIAN S11110% EDUARDO ORDOREZ C,- E.o.A.1 61-1 del dDS as: "LnB condonadinn n. Iloran" c.nl
to loan Ciavtord y bellat; off putill"Bal Me "La
NILS ..d NADYNNE M-9-,fiT RJp-). d. a., ARENAL-Si.f.rif. .1chol. Tip.11
IkAl'arYCL1303 po" con I., gravio.'.
MARIA TERESA BARCELATA 0 SERVANDO IAZ 13 ymol, Z y
EL NEGRO JLAME CO L. --fl. d.1 S ... I titul.S: fill. do odo," Donis Morgan. Los
B..t.s rata..
.no OiSula on. juna darna inciiqn'
a !,nh.mbr,," hall C.P.511luido diaB So presentan a ]as 5:30 de La torde tho y um agonfe 'ATLANTIC.- Do plear. a pfmro,
Oq ... I COSB40POLITA 'e"'no I : Pact. do s.nga y asurta, car.
6 .tr.1 do 1. y 10 to 11 -he y el PI.91.noa cine- del Se"icle, d* Intoligtricia
o.. imba, rmnla.s Be prelental, lu 3".,aolcg ,.nfic ,.p.Sa das v.rm desele las I.S.
lu "WA (M all, grnot.-B tkacha do 1. tomporad ticlarias y cotton. Todn ASTRA .-El Jorobado de Nuestra
PUJU( A SU PREJAI I ".,r I,
;.f i6g. do] gennil c6.i,. El Clli ,., ,- ',Rradeaetlhir-l. .I., inccibles closculanin una bonclo dedicada Seflors de Paris. Co. de jueg.
orrera. can cnt.v.B I lunota hasta at terrovismot L A y gran show an In eaterva.
,Armando Bit F BB 6:30 80 d-.pu6B: y 40 otota-S
molu '), I AVENIDA.- (Marlanoo) Winchester
UNES
artistic. feritilla a can quier hora. 73, L. I.gi6n y
kii VcJ.d. ei,.ftetn6cula alegre y p Pnru el viernes-pr6xima So anun.
I rcSrO c5tA ya fuertemente arraigado cia un cambia complete ae Programa Jos courts.
"I el gusto y Ins preferences del Do- ron dos nuevm producciones tendra- CAMPOAMOR.-C.Ba d. Juago, El
Jill on b. em
les: "Pielaselo a mi marldo" y "Loss Jorobado. de Nta trj Sahara do
unc]6n continua desde I.S 3 Paris y antuntas cortba.
on edin ofrece tambi&n ]a poderoan I Evas del Pliritin.".
. '! D E BELASCOALV.-M Principe baradoTEATRO NACIONAL. Sigue triunfando el Nirio de Utrera en an lero, Entre do, annorm y aticanton
courts.
0 pp., CIN E -Rev s, vartedad, defilitims. semana hahaneris. Un dable programs. Stigestivo en extreme P CrrO ta
ortivo, cart6rItsetc. at.
Je ..... Shows y Is pelicula aLs Marques& del BaIrrion, CUBA.- Marcado y Un aft de gueEll UP sluv maruvilloso. Uno dr din Con of Nino do Utocra. Trini ATRO CNMINOS-Las polores
vs., BI 11, q., ol public. 9-16 put M,,,,D. antanic v Itnil.rin, c.colon. van al cielo La maims cIR
la L,,, ad.d fiara dv I., inti la, qi,,, tii.., -n an, ,innp.ti. v an siflo- muntos cort las l2a C as
S A ely
RADIO CINE LOS ANGELES AVEN 4; m-r(a les y Al sur de San Luis,
IDA I I Xull) on 61. 11 Nifin 11 UtiVra fill QLIV ]a colocan rnlrr ]aS mejorm
d, on ol lo.1n, Na
Sruii .... I lnj p,,t,, it,, 1. -66P oBonfi.l.. i DORA- El placer do to venganza
HOY I '.Ls Carbonell can y 10 cartons on col-S.
AVA MELM do Llandl,, oBtllla, -b- -b--, ha- api-dir on. or-)
DUPLEX.-L. per]. or. M. I, MirNvu, do Ut-n. T,,n, Man~ dad... ontuSi.Bm.
quVr y Ped a Almendariz.
MITICHUM-GARDNER 0001GLAS
ul- C rbondl V of CLIal-111D do '"c" Y of C1110vto do locc5 do Orland
India. Necid. By~ y a.
do Onland. do In R. Roan. tione un. do I.., epor. _t lE.- Pre
d e 1. FAVORITO.-Canci6n pagan.. rinD P. 1.1 a -i- Polic.l., AS ... s ".ri2dos Lin uan- as JOB ..crificqd.. y ... It.,
do Liberind L.amarq,,,. *L, marq- to, artnn- O D Ionnt_ e. Lac He- courts.
IFE/4 del barrio'. FINLAY.- ASein.ta ..ciedad liml.
4Z Este doble program onlat llovando Ell ,iDtD a Libel.d Lamarque. es tad 1, Alma negra y asunim cars ,Iie, del Contra G.Llgo coal. 12 actriz quo universalmente cuenta
LUCILE WATSok-U, mo ntIdad d c p6blica. Porque no coil tras simpatia y admiraci6n. El 'FLORENCIA .-Dallas, Contra el 5.J
fif unit quo So train de vercladeran fa- Papet que ret)rcscn(a on "La marque- Nacient. y asunt.. c.,t-.
5,30 EZ.1-TRao" AR Y PkSTCRITA SOLER FLORENCE MARLY
A mparls u., -i-t, "AOS do Jos habaneros. El creator So del barrio" es of m6or de cuan. FL0X! A.-C"ci6. pagan., El r.
do "El hijo de nadle". "La oLra*'.;tos ha Ilevado R In pantalla. JOB. de In muerte y asocial car.
Ojos hordes" 3, "No me quicras tan- ZY los procios? Ya Jos hemos of- ROBERT PEYTON GRAN CINEMA.- Mahon y Crimen
to". ese famous cantor de fllmcnco cho. y el p6blica JOB ha aceptado Ile. en Paris.
it quo Be h ace I lamar El Niflo do Ufre- nando dos veces, of Narional: 0.80 in [GRAN TEATRO (Marlanao),KI game P., par exce vils. P.Ile
lencia, of artist deliluneta y 0.30 In tertulia. courts. to, Ringside y asuntox
INFANTA.-Pacto de Sangre, Calluellim
go a y asuntos cortas,
LIRAa- IS p.dor, 1111.. y Ile, de
119't K virtsim ^ V emandan que' LUYAN(U'-iDcm Quintfin el annargna.
FtK L. mar uesa del barrio y asuntus
M u, sicay Mdsicos q
se reglamente LUX.- (Marianna) Rio Sanarlento,
Per Nona Benitez La pantera negra y asuntas carR 1 A CONSERVATOR110 I dt, N.e,. Yolk. dic. Ross P.ran. sobre kioSCOSLS ANGELES- Preludia. Abbott
D O U G LA S 'M A Y O Mcoric, Elena MARQUES Pedro ARMENDARIZ PROVINCIAL DE ORIENTE tor. I-S An hombre generous. do in Do salvain al hombre I
ja"N Ftegrafins: Gabrie fFiguera Director: Eraillo Fernindel it cl uc,,'%v' tuoiento3. Par elem-. -ib y .. courts.
cl Cn, do bril Pa.- do no Enlreg6 diez 1i A JESTIC.- T glid. y ,Lft. C.,.n I' -d.d do lrw. r.. en fiii do tWom de r2z6n de le n, El Principe de
NOVELA DIR JOHN STEINBECK .1 do So eDI.,nt,. L- or ... It tIrl, -a Indrarven y .. -rtm
HU114A NA DRAIIIATICA SENTIMENTAL! Hab..a dsr I" ,,,do do unaS b for, I Oq Liet. ldl l 'Z
me .... dn, a d pr-Urador el Dr. Gans NZANARES.- El I v.quer au.
dal P c I a Dul- i-a. S. g-t. Do We at,. quo of Linz, Ell rey de In vcha y asuIIORARIO: 3:30, 5:15, 7:00, 8:45, 11:34 ENTRADA: 50 to. ce ]VI-CSol"t fit-,- all-ide a vuda,. I de d.ir "el espoldarn-, SO11ciland, que so designed fill 1. cm-to'.
, ttanda no en un lares arien- za" I dt-tot do dicha requesta agoIte do Is Policia Judicial Para MAXIM.- Mi
Al'u-N -BRI N "J"B"'A Ureu-aP.,uuP.rPIn capital -for" -Pat- Jitra- Di-n, ,,, B61, oveoto 22 unit moafig.rid. do 1. Actuntirl. sted as DID, car.
HO Y CONTINUA DESDE LAS 12 DEL DIA timilind a s n., I a, dBtn-:.fDB. Inulv,,, Blo d, lir-ano Enrique Rojas I.,.
gnidus. Para pr-,otar- en recil.l. DD nor ", q cl. r asce I nl, .I-trdl ARTA.- Los buscalJos r Historls
ANNIE FUE UNA MARAVILLA Inla of publi- Initial .. Ahora ambe do bah, no Mi- Cfaa t, r, li.gid(3 ',SGa I
1,.p I., ha d.oado .,,a rim0d.d delfinr Albertn RojaB Castro. vocin, d,:MEdo tin gran smor.
DfRIC
or_. notill",
R It... In, ... Ba 1, -mmIlIc HIStArleo" Aipla'S."ya pry,Pr9 all TROPOLITAN.-Canci6n pagana,
1. primlra dincro muy iislancnl par, I T hala Ab,,.. on San"' Annie In reina del circa y aaun
ONO INI)n)SCRETO. U .1tiniel.. of 1 1, lin alumna 6o, Bllo
reas I "' i' T if' m,66, do iin, rq",,- Sin I of.,
IE E T
.a D In
d ,
E MeUdii, MARCHAnHUN ARA In~ Miruna Glas
L CUC, vI S,16P moruna tol courts.
11 air.]. EL CUCO,,Xraolosu cart6n en mlo- do mr(oi del InSlifuto del Vedado E p.ni, 1,.omu ic nte que su her.
ii l of MFXICO.-cEl.p.dre a alluel. y
0 Y I.
iELLA tell. Diforell orturidit, dall uItIona rel on FL6 u vn. i-lbadnj 2i all me., ot.0 ED 111,1 tambiltn Be chroode tit, I- tran. Enriq e trahajaba en una call. N.J. No I D G.,rd. y Pfiero
I A, IS. y MIAML-Abbott y Centel]. .N..
(711 st DO alrEctor: Y esc director n"nes""'I 41ien old add. U. fue alla o on
qua lods no,11clarlox Paramount, Metro, UrOvers.], Adam- c no. )l md .'dc li lard (1? do gono,-drid harm So III' I'do"JaC ego al hombre invisible, Lo. que In
ERA tf Uolas acloil Ell on proRrnmn orrpcprA Miriann quv of do fit wi)irv. oqtjcs a "" III oSaJO grove. CDn heridas Ell ]a ca.
No G I Mccilaccla cnniposicione c
-.C. 0 IN I
D.,he oculta rton
Dift., NO In
U, dr rilarit no ur. bomb" 'v e, _b-i. brazo iiquierdo y capalda. at Y,!-.1o.niianes. Los
-,a d dildrea" _A
NTIRADA: 66 y 14 tntxvoa I in. 1. J. MIRAMAR- No Do
Bc lh-c. Ch.rill, Slb-bllt. B.rliog It .. ch. Ft. n.l.belparocz Producidads con an irnichrSELLA ky K.romkoft, Borodln. Lack. Gar- mujlr detiln,6 un an. I W, a leCciendo P in tres de agosta viajeroff y asunto, cortos.
cl. Ciltu, d dll1d)!lrAJ.r. on unn"D 11 central Midico do Ciego de MODE,Cf- Bong6 y cartons. No1. y Ano.cr. R.IdAn. junto I~ "is
EL "four Lot. -poland. "Aln- [I I I as y Not. Nac. con Garrido
plural. m-1,, 1. d.r ... B a ntir lcor Alcm INera.
I P 0. dcBp.6B 'In '. U'nn. A '
M y PARA LOS QUE GUSTEN DEL DRAMA FUERTE, NADA COMO ot.. U .
_0 que. B lin dt, ntDrpecc,,Ia NIO.ER 10. MoUn y Fui camunista
'-mPI "- alo. ..X.' do 1. j-how no so le
allORAS DE ESPANTOv N, ovo Brno do a,, m 1. ou'.'Bla ha.
mB,:a S 9 I c.dA,'e,. Our 1. -I NA IONAL.-L. an.rques. del b..
r,BI "b die all Orquefita Sinf6ruca, hab.dndo- intercaa que ademAs do ]a correspon-,
At lubla ayn I,, vtn, p6gua, lot iuil tva vic'.. film, neficia (!a sus destaca- 1'. rr;o. Una famt1f, de tortes y gl'FRECAVIDO lumnos Inns ha.,ta c.nv.norl !Iuabr.Pt.,,6uPt, -vcstuanci6n no vrctiq,, es. I show zn El Dino de Utrera y
PERO LA 11rillon' to In 20IhPCv a In D.,6n tail luvIle it itillpr.p6sllo do no enenar. termi.,N diligenri.. I
Fo. "lhn- do Fqatilo lully (q I.B Sun nv-io,. US 1, par cl, .Tr.,n i 6,
LA ptarla conto discipula. E,,Ieg, d, 11 ul- d, pirmurador N T Do,
P IANI Quintin el amar
OCASION Y SU Par paco Bli.cl. .B Be,
MIS .11 TINO RIBAL EN HAV I djrfgJ6 on concerto El MiniStro die' JUSitiCia. doetnr 05-1 goo, Ustedes Jos ric.S y 9du Gen;ilmente non vl!it6 Tin. Ribill. oil of T-n Hall do Nueva York en car Gans, h:zo tpntrLka d.c.los titulo-I show en In oncena.
qu, lu-u, -ftalad. all air,- -,.,is I.nl.ntr -b- I an .. .... F1111 Y ldnabl6n ha dirigid dJverso fill, produrnrior avoid..,
b al onto do all Patria. Mial'or. T ode -CMunibilae' o I Uni- or R Angel Bilraof FornAndez. do ,lot lu", lb ... ,,r,id.d
aIt'-, 211 ,, T-rai.. 'a de v:,r:ZoJe.rcer on Matim-n: Jose A
Fl. ldi 11.1 L" "Y'r" or. or. L. H.bB.a
I.fm I ri-iondo' 1. Aan6ri,. J.;oInuch.ch.s, qp., t.c.r.. can P i,- 6,
CULPABLE& ln, :uta. Mell., htan, Rulho y iSur Ilevanda a ellas sus excelenteslella Alentaini Dolg.d.'B.g tt Par. Plo., do Beiveer en Placetas.
s 1= 0 provincia de La Nag.
o r \, 0, ]a, n r ;hc.r, L1.0lando S. lzquierdo Lamar, parn
Ill., --ua, nla 'I'llona. Zen eg."on 1 3' Habana: Eduardo Domingo San- Piden reglarnentaci6n de lots esestas
u,., a lalahia, all p in Pat dr I
a', 1,nD Ribitl E61. h. rumul.
d, vinjo, cAudul I Va. far r c. I finalid 1,dd1,1v,1, f1joe
pel Xp' I n In qt pc e it jJJ. C It ... ad,, retarf. do In presidency did
lica'de v madurcz artistic., Sidn. 'que pund. qU'pr.POnP do afr- I concloadao l6n; Elio Osvaldo Annaranto Redd. L. so, a] rai.hdr. d. Jutici., d.cIt. '
no'llo.Ludu Eva to". can'. ya a. AU W mburl de "Ntltun at Wowen's SyN
Dan, ot has (:, on of suicadio arot,. mnStrar con orgulln en 1scrap,!1od., IDS Esl.d. Vrud.!,.',e,'bjr' elioLp ra Cienfuegos; Josti Orl.,,.d,,, dir CSmr le vara, lelegramas
1,.l.k'cTdl, grades l1ruporu aColado, Para Santa Cla 0.
lanladodadodd, u "ma -.cr clones nn alas par r anizaciones abreras
D"'IS s. it D n j-'n So Pul, Ii, u, phony' Ange .111ita.d. que So evAe el deaJoJo
diale nu. no do JOB P.mta.
nvo 1,- 1. Vida adisla puccla opetc.ccr. Mis, Rarwh y. ha lecilud .. TaVabiTnSfie Atrog.2elottlatnl. Lion o'kio.cos, y qua
C S kf I doprocurador publico al sehc7 Au-1se dicte una eglamentaci6n cle esos
vl1I.g%,pl;1 ar.- Ell "Et L.bnflfa". do MID., AJ. Solilfild" par. udicion c"
if u a or. Barign Balarics. el prinnern que lemorcias.
li iiem; ntuvo 111. Be c.-ibiii Pon 'ib I "' In de muchach., qac hasta It Be I rel a,
"L o s durante ratorce burns ncuin I ic to Va. ;c bol". 1' mbrel,
.nr, do qu 11 Ilian sfrilido defr21ldadas en sus as-,
h-., I. J.Pte Bpec- Ll .1 rnambliln ysubTRYR cada il..
If or, on dt musitlmento 'an e gest. piraci-- at v(r In pora oportuni1 1. om-!.. cantonal. d6ld.d if,,
a auto I, n
a., a,
E,Pit oteriur.te"
linl.""d T'o-n f.,r. larh I-S rq.c,t.B, D I,. j U911IM90 all I
Pit. Pe'. 'anogne, 'i lT
nor, P- Inn, irattuar, do r.P, program.. nocrit.b.t.V IA J E R O S n I lt)--i', ni I I qu, I. "I, I t "I I __1 X ?, on R K 0 RADIO PRESENT_ A
tu." d, i no 'Gilborto 'VaMcs. Ro Ad,.,AS dio Br I prison, CHARLES LAUGHTON
P 1, ,."1 c It P of ,drlgue SO buyent, 1. nu-va -q-A. Mitr.
01114 oildsi ment. habin ""'v E I Ernest L-ona. acurnin Ri- M P,.R 'HARA
, It." do Pali, ,,a I. NEGRE R Ia.,,Juan B unn T. Poulos he aceptido of d,,r do elf
p".. Ins, mcpzi, -TE rraza. Arlen LEEN 0
6 Veitar. y c GI ANTESCO ESPECTACULO
"Inid d d 11" 6 LLIYANO ndr ul, Ter in otor tic.uti- 1. I iuv SALSADO EGN EL DRAMA INMORTAL D
5 0 palrormadlorra figin Co_ LD
rnamA q'UZZ de I.dlll.B y Do..,, .,in 'cordial bionvoIlde .1 m ran. entre
WARNER mnd impl,11b, mi1-,r.rdi...JT.., Javen oRniante cubinu, otros, \VJIIn.n Schuman, Carleton r- VICTOR HUGO
pader.B., Pit~ quo ic die, "er-, L09 "LECUONA CURAN BOYS" Sprague Smith, [a Fefiora Albert 11
SHOW LO S C H A V A LES as Palo Boporntr in] sufrinalent'. El, Stoessel, Morton G Dula. Arthur RuTRIO ANTILLANO de BOBBY COLLAZO luJ9 do su, BP 1. to. do on.: iES UK FUEGO ... La tiplen arquis ta rub.n. 'Le- birstLin Y GladYa Sv-artholl. Si In
las million sin poder hacer Junda r.... C,,b.n y ha record el r P .-J-1
GRANDI ORQ. A. GUZMAN munda enter 11evando a ]as pueblos "qu"ta I.gra lovantar o,,d' %qCrOR MA R'
',. r 61. do CStc y dol viej. continent In ficiontw. hari Sit, 1 rcrcj., n' t'"- TM UL71A )iH:%V.O.ESTltEKO:
Poro ;tq.,] J qua Introin to- varled3d y rilractivo de nuestras rit- cial on ]a pr6Nfma tcluporada, an un TWY J400RE x an
n Atu.I.,ntc to, "Lcuon .Ceu conciecto Que so verilacari en Nuevo WILLIAM RENDI CASA de JUEGO
,a. dJ, aiv do EN EL
or I- or, ad. ban BoyS" esthn -vcranean '11
pru, go 1. in c IgLrilln .1' Montio,11., N. Y., Land. pot6an dI 1"rk.
do 1 1'. ivlB, rivirrialft- on I] -Laurels Can M OW g/
ODEVIL MUSICAL. Un estreno y tin 11AUt en el -(IENCANTO)): buen. Line llati I.1i Ir.. ART!tUK SCHNABEL _11h9N XT, 1= 1
A1111101 han sido grades Xitos. nLa 16nruja x 3'P)) es un voilevil -,dv,1..-our, do convencerlo, y aa- Cldb",oll of Lago-Sockett, cosechan- Dsde Sulza, tl cable anunr16 of t"am. Dfr-&Xwowl& solej
to r an del public., octal (10 an y ,re,id.S pl.uB.,d% vaernes 17 of fatlechriento de un de
moravillnic. Gaily es Una notable IjBilarina at
lall., lu'r ... do, de It P. .1 Spa- EN YL JAPON "I r'"111 del piano do JOS an
,, d- a-, ", i .e n.S .Bdabat : Arthur So inIS
,o y ilrn ilquollaa dv h.- aP. fni- tra,, do itnn P ,',-ja p,: bel, inf6rpret
.1 Japan actual"Pente'
u
so de In g-e,,I-, I do Bcth.ve.
So., R,,l ... d Bilatthart 31 As,,,., citron us .Dle
love nortlidini. Los m6' l u- in 1. quipP realizilo r-enian inn I~ E.I. no dolo, prim."I'l.'427te"n-1 djc.nf,dP,. doe,
onfUS1-0 W'Wiva de Elo .,. -nn,,pd. Lin large
Cunningham jovL-n america I" "Pa.. Bubi .1 dol
ru I,. FBt.B doB Iti,taS a,. LA TRISTEZA
I, drit. qu, ,c.rdair I~ v gy, "IT Y111.111.11 LA NEURAS IA
I ll.b.j. an L..prr.,i I I d igi6 Stn'... I. Y EL
an Bit vula I,,,, sla interprla- Iitl do nn Poll. EIlll6oha'PP-II,',ur. In BFPoan, p,1:wa I ... I on I FcsMAL HUMOR'
I !,in gnifir". i Bs.ri.cffin quo Jun).: "C
SM.Plr.. Par. J6-no," Ill. rl.B liv.1 do q.- c.lven,., By~ E L\
11111A -ona I. nd" MAS
Big to, p,-&B d, ,I, In _'n e,,l, -;1bal1P r0o ]a p.,til-p.rion de E,,m CELEBRE PERSONAIE _r'
do sound. onSofil.- c of area Marini oil If mvina. La unnerto DO, DEL SIGLO
I'D 1. 1 in. y 6-1 ah-a padv-., g-n- I D "at
n" '1" 1, lint lnmp. pl 'a' "' "'pro%.;, d, I -it, 'Sin 1'1 k, Cluuioghtim f.nd6 diha a,.- DDIS.. Aunquo u i'i on a, p_ I., APUROS 4, .. MONO LUNEt
Victoria". por 13, Jon on 1919 IINH-n J-1famIn. Wm,,ij, do a I CIVILIZADO Es LOS TEATBOJ
'na 5, 'p, In do Pill 1. bolliBi- lua.dl, est.116 la. 2-11bel a t.d. de..St,6 Bu
it, on Inz AtTRAt
Jm. C."ifield. g..d;mi
nlgrl dll Ill. I 94gUerra round;al. A Ell rogr 0 calidal superirisima, en el piana.
,;hl as Proclos. ]ON de costumbre: 9 lucron roanad.d., JOB PB_ RIVIERA
1- pvjou- sl.fgl host. fall 6 y media $1.20 do.- Tilde tui bitn durante dos, Era it(-] calibre de ]of Anton Rubins- CAMPOAMOR
aak, "A ii & cl Mat 6 y meoll.. Y Ea un fusivo at row co quo ari., pDLlue dicloa clinciertos esta-Itclu. de lbs Sauer. de JOB Busoni, dc'
"Vlvse 10 d'"'Pon"Palsonts Than financi.do3' par IS Japanese Pachmalm. Godowsky. Paderewsky y 'AMBASSADOR
Macho Borba Y at aPuesto Luis
_* L J" Q U I T A Aquilair on Y 11rc.do.,ti.ii Corporation. porn. re- atron do ignal Troarninencla, no do- ,MODERNO
in. 5 0 NO SOY MA. riententiente, ban to.n1do dificultades jando nunca someter In pure= do a I SCA I
IRO Y RINERO, to co-edict m6s di. celin6micas. Ell Junlo Prisado In Ban- arte, a mativos do vanidad In ansias
6 varticla do la tomporcida, quo do del Ejdrcito !ev proxt6 su coope. de aplausca. Fui siorapre Schrabel
7;:, ABA its. so no"nona &I lunia pr6xlmo, -66. bri.d.nd. u- do los progra- un mitista hat6rprot. de genial Upe.
Lunenta T 1clo", 1, an loa lactros Retrial. N I. COMO AC'IUA riorldad, que Januis hizu superior su
y I;uyan6. proxenfacla par;s- nombre a In legitim. glorla del comN FO NIA D13UTIU MITROPOULOS i Fu6 un maestro y un artist
is O RAC ""Ou'dora NoWete. Dimitri Mitropaulas, director de Sp.0acroll'Btiv..
PAST in Orquesta FIInrm6.I-.Si.f6ni.. Pa
G.Ip
Ropubfic Picture C OR
t. V- P.O.." .1 P.blk. Ias Al.. A. a..-. 12P...
nETTV nAVIC
A
-
I a D 1, 'I 0 a I I . .
Teatros y G les I I DIAR16DELAMARINA.-'Nli6rcoie%,22de.ggt)slode'19,iI I I Pligina 15
1 .
I x FAACITA At 111 1 IRII 111, 1111101,1110 C-1 11 Al" "E
R'T E L ER A fl a 'sido izada ]a bandera azul El Colegio W dieo Nacional darld Fil,11,1111 11 ,!.( I I I I If I ,. .1, A I 1 ,11 I R Iig", I
" ", 11 I ,I
, J., , I .", I ", 1', d, I ;.
147*iatlnua liln de I& iskarins 14) 1 I '- I I I I I .1 I ., , I "I"'. ,- -- --,-----, -- -- -- -- ---- -- n I ill E, : !_ 1.!4-J.,,!,,d,- f, UND.- Shilestra ubsesi6n. ROXI Extorw5n. All Rabil v his e el Ayuntam iento'de CArdenas manana un ban quete a I D r. Prio ,' ., ,.11,1 '':", ''I ". I ''. '': ," -, ,:_ I
Cardillo de luelo, El b- de Ill 40 Ifuitune, . .... fis -rtu,. i ) ___ .A, ..", ,I. I I 1. il I . i 1. I I , IOLI PIC.' "CRocu' "'o,, ,, Fee, ,YRA C CO-,,C,..II,..
.t 1, IS I* Asistieron III afeto el Ministro de Obt-as Pfiblicas I .1 I
- pe it Ins l.dr, I, y ,i!,,Pllti::, 1. "' en revonovikiiienti) ill hither el jefe dd F.,,lado )'I i ;, , ", r : I 11 I -1 I'll I I I I 111.
P A L A C Rd-7 I'llwho. ,arlrmc,. I" STA. CATALINA,- 1-1.6 Lw., y el Alcidde de 31arianao, pioneers de esit obrat sativionado his It-yes de refiro ni iliCo. 1-1I Coll-ejo "al".d, I. 1, 11, : -, '! j 1,"'.1 -rum'.1. L. 1.1, ,dttblo, t,,n Ins .; ri'. 1,;I d. ? 11, .
di. F I ,, I
"" a I'll, u ., -rion. -__ 11 I- __ - I ; 'n I S, 1, '' I, 1,
PLAZA .,in y Los "I-J-), ,I g, ,l Mendoln: ,I ,uuu.,tr,, III C-u-a. Fbl- .. 1-
- 'I"""'- N-ch' "'As SANTOS SUAREZ -A,,,,,r Si'""' I' M ...... i .. .... -'. o t'.,i-n %1ki- I)w, P- In I-i, 0 r".
h y In. ns. od" 'I I""Pl. "' .,a'; rl rep" P:_" inj ,.f, "",;I .... 1, .
no ,Ill,, a -, -all a ;" "I"" A I 1 111
PALMA.' iltrincis del rinbe y F.c. Ln., poltres % l'it'j. 3 d, ... I I.-, Y.'I'lint.mle.lo III Sil de .1on ,,I,,,, ,,hr, S,,p,. N1, anq-1, I, agn ,in,, i, a ... In d-"
rI,11I-. iff"Id'. 11 I, out-tin de One.,, ,int-te R ]a CAnuira doctor Rolan. ,, ,1 hi _" j' I'o
"' I I R"' ") j ,a ""d'i -, ,],,, '.
corrif. ,p q I R ,ffrl ,,, ,,,a i ]an
RXINA. Al ,In I, n SALON RECi(-),- FI "I'll'. Public., VI6.r Loi, C.,,,,n G.11104,,Idn Msr,,,,. .,.,I ""I" lr -Ra ,,, I ,, I', AM E L
I Qui n tin I Ad I "I""ll I)o u W; If, 1. ,. y 'no'n 'Upbol n or honrits adminic. Los alcalres de In p- n. ."' ,r,__,, ,I I. .... %,.,, Io
m.rg.c, y AlLinrls rn. F.1 gentian, I, 'i!'% R Inelon. el Consistorin its Cardenas, isnins. Manuel Mu.aod,. 'is Lironnit: I.- -d-, Mir-, I-,, b---I --- ,,,, ,,,,I,,rR III do"n, carj' ,
martins. In, I IS. prm'l-in d, Matsou,, an Ill ban. Man-I Caroaraia, d, Pd,1I I'll" ,,,,,, C,;,In, P,,,,p, ha b,, ,an.' 1- S-,,
lilrlldad STRAND ,, r:-,, I 6 I b ,I, I.. Item .sul. P on billunle i0o at rnuili Y EiRdin Triana de art!" nR'n ._ I_ d ......
REX CINEMA-Iltlurwa, i M E, ,! d P,
musical rRrI6.. renil.I. n.tii,. Inrilaii-Ely I as ro .s. rual cancurrierom el prnpin mansirn presidents del Club Ifolirin de Car. Fl P-nerI H ]a R1puhl,,R Fri H .... od's !
etc al"lle de M-an-o' d n ,fri tultiollo, .1 ""I '
Ins. etc,. TIUANON--Ju.ra 6, P.- (*an- ga",rn, .' 1', I I C- Co ri;r"141": 9,, ,1,' ,',' dd' ,6'P i ,,""d' "a .1 -III I clon pagans .I, Asllrlm I( if
RIALTO.-Caricuut pagans. C-1b,7 'I; I ... nnr ra.,iEOrU.,, If!) it A "' irudise ,111 1, 11 H- ,rl hi I., fehI n, zl -nb It '1 's ,r,,m,, 1"', C! ,, ,!R
do so er is 3- an- I, ,l: rI ,' A 'V ,,6.rr h ., I.", I I of
2. ,ko isl a; .1rd. !'La UNIVERSAL-* Ft nal-n y In It-. d ... uAzu'l en mus relTectwon Ayun. CAmara de Cameron: ell rr S, 1, I p 'In
.' Col.( In "', I 1, .' I 4"
- "' rif,
jrn I n I I d P, ,I 1-1 ,_""I' V77." on, II ,Ii ;ln": "'I';' ""' I'in
v0rd a d desnuda. AbrUlocirs, p-.), as, ... .... t.mlecirs p 111-t-c- ,in [I rl- .are.-. -I ve. ,,,,,t,,,,,, ,,,,hn R 6 ,-In, 1 6, I S." I ,'I. 11 Ill~ HI lex on.'. I I .
RITZ Areal perdide. Ln on-Ir.... r.ri.. Tarobitin asutirror el presi, .-;r nor Pedro Action N' I olr.'Iljs , ,,I,,,,,radn,,,, ,nl,, wrx I ,' '-,' -Iol' b-d-., d. I~ P-n. .
its y asunlos coins. VEDADO L. in on tr 8,1a,: d1sta, He ,- &,,,,I iifor-t- I lo It
nr,,,,, ,,,, p, ,,.,'. I III 1. C.Mumn re, nmrntn acin El act. diA normal Is- He In P, -d ....... do,
a I a I,,. K de prngra.
RIVIERA-El Iorribad. d, bl%,,Slra -tiloa,. r.rodl-. e""ern -,riu ,via Y So es. aordn can el ,u ,aenbe do Pitrol,. ,1,,,,n sh, asnf"o ,arias d- "Al.. C .b...s" It
Scilorn de Parts, Casa VICTORIA.- El c'nen, vrn ,;r- P-as Ell" Ed"' n or Hevia: In es. me: I.-Himno Naclora;, _Izamler. com,,t_ pam qu I
Vende de juego r pli a 'del Ministre, cis Obras Public- to de In bandera cubarra par el c.- R-o I..beu ro a. desp Iii ,illd. R In rvil.p. our,
ROOSEVELT- Visit 7 bbett del cap. Blood y a 4I.S. a I I!
A San. Carmen Navarra de Ca3ero; man Cailmajou y a bandern Salina.
Coattail. a. Ivan ., h .mb,. in- WIARNER, Los sv idame p-ad, If doctor Carlos Prin oc:,- e.mc,. de 'Al.s Cuban., in I-sjerns' asuntno el gobernaclor de Matanzas doctor azu par lel alealde scuor I'llul rra, .1 mini,,1,a do Defens. N-an ,,rl ibl, I -Irtcis y gran hi.2 perfu en 1. rsr- !R.fil Sober6m; el senator Rulo6n P111d, De Ratio, 1-1 I del Rc! doctor R.b6n de Lear: ma, Iilrd a i lente r-sta que dirige III comperile.
In ,6 In Juan F. Gomez, reporters en Pato par of doctor Antonio .art. Mai- jef. do "I .... .. r ... I Cecil,. I facie.
... ist.rud.r do 1. Ciudad y ce- titug 6 d
I d ,ez Alfonso, le in arm ota te nufvo rulanerc, conticre inte-I
'di"" ladam-to Sobre diversos munts re- I I,
.1rdarl quien JI-nont, u. clic, 1 r4asot tint, Ins cle informaPi6i redel C"'gio de P- 6 Is
C A R T E L D E L D I A ''ue'n dei dJscurso, el Cull, fuk muy aciiiinclascon so mandol or man'r. lafim ados can in PIai6n onewital y
spin' do. I. p- a I bl., 'I nurta 0 terrorists mundi.1, 1.
A ,,n,,Io nlfli,,d,,l I noche anterior.
r'"d1lin invion, 'I darter E ", ,, ,,,% ,,"F Qui-n el-tricidad
ACTUALIDADES F 1, 0 R E N C I A P A 1, A C E "n''ir. I. 1-tor. lel a' .,,.I, II, "'. ,.l ,,.-Ill- r-biri l I .
diuui IV dv ilue mu a';,b.li"'); I .ill CA'- a, j,-- .
14--sto II 293. Telf1f. M-4495 : 5-Lizar, No. 1014. Tolif. U-3533 loiat,,,t, No. 151. T.16f. U-146t ,tlbati ,,,, dluf .. .... .. I ,-I ... ... ... I I". P: ::"'I' "":'" j ,,lL ,, ,,I,.'l,:::, dFl ,;,,, ,A:I ,,I P I I [it
DelId. l.S 3,00: H- Ma. not-- n.. U- 11 I., 315: R- I. ""'Ilil-Ill 11, I", 111.11 loid'. ,Uti pa.i I 11 ", : I I ,,, "' 1111,11
clinuil, nitis L LLAS u ...... ll. DALLAS -u Gal .,!';', D-dV 145 III- ti I 1 1121li:,,:,," ;: .. 'l", ,.,',*,' ',",."" i")I",-,,, ,f,-,!,, ,10 clul ..... 1I..1.11 ll judl "i'lix ,- Lj., '- !- It., .,,i'", I.; I, I I I
DA ('" ,; I-., A.11 1. L l I J, ., ii , I
'I' "T -. 'I .... nl' 6 i" -*,,-I ... '- ,j, ,xi- III r-id-te !'- "I P IN 1'. I 1- :
,. R,:,,,, -. TORO, I ,ill'o, ..
Runan iiii H ..... : R y CON* !IAIi. A ,,u D_ Rili,,il. it,
Gary C- pV y L j I I I I I '- u L u.: I N.0,.I.: "I ",,,.,,,, .... ..... da a".,I iill :I c 1.] r' 1,
I.' N T I: J.11A G.I fiL' 11 I -, iald )) ]_.,,,I.,. d''; ..... a, I "I'j, III ,,, 11- 1:': ",.",", "", 1 1
)3n A VOS ,,,I, Me! Fr.- ). AN."a" I L rl. I N ell', 11 ail IL7- SI Sv ill I ...... ..... _1 1'; ......... 1, ,.I ....... I ..... I. i,,.,i 6, 11,- ."h la, d I ..... .... ( !- 1'. ; 1. I, I, -1 1 4-1
L,,urt. u.3cue, 40 c, T-ohn ._-a 0., Itjiunibre._ Vtn a-, fell,"'I'll. z'I ,ke. la :1, ;:..,, 1,,, "; rladil 11111 Sit .0la di glIblIll.. 1.11.1- I,,i&ii.IIIiI-l d" li-i III Ill., -,ul III'~- 11 1' I I "
; ,,'J"Il. d.i d, in"il"", ...... ,aw I ,,, 1['- -al"l,"i :'! 11 ( I III 61 I- I I
A L A M E D k RAN TEATRO P 1, A Z A S,--uldivuentr, )a -f-iii lifirla ;:;!.' i,,,,,,II R..d--,- -lii-no "'I.I.- _- ... "'." 0,1 Fjo-, ", --,
SIR. C,1,11-, r leirrag,. TI. I-TS41 : X.,I T sent, eall Marien.a. Pred. sea. It.. T.161... .-It'. P z,..di.'rh,,jn ,'I' .1c.I.Ic orurliciy.l. ,,,, ,j, .... : I .. ...... i.!- "'l,"'",". I,,,,,,,,,- P, -_ -'&d", ". 'i o,."', ,zt ,, I i
I T.161d. 11-231. .I 1, I -, ""i "","'I'an
A as 40 y 11,710: H-st.. I.h.,- A hi, 4 .In '-. 'u,","", he, R In g III ou I .... gi, on ]a- I He In To;, 1. -1: ...... I' I,, pal."', ,Il,,,:, I I ': ,, IlI_iI- j- I
wind.l. EL PADRE ES ABUELO ran ,l ly G'l'VIL'AN t ,81",LE"R, I 7,111, dd 'II,, ": "" r a., dIlshnzu.da, -n.- Can-' '"I ,-,- d'i ,,, "I
.u.I, -te, VIA- ", "" 61, 1.1111ila, 2 pi--H-' ,I Ant.'- .', Ini, He In C-111
Spencer Tracy y J BPA-tAy Aar. I,~ Pro,. for a. ..... -, "
Ant. n.do ,,v 1,:i6,,..LO 1,., I N-rro di C ... ro, Ekirs, Ed 'I" d, li III, ... hl,-. ,,III - -- H, S ...... P, I,1-5. ,,,,I ', ,;,,I Ino 'n C be CAN ION G N "" RINCSIDE In', D_ R ...r:, T- C, u. lla y Jnho Alial ". NOCHE TRAS cf F4I,-,a y In Inp- del scilor p,,.
lerfunt, R S i-n-, I,, II 1 1 y 1, hIll p.- Rfd,,6,, ,,,,,, or ,i-o-0i L,- 11.1 I I
I Z .1.0 I.. Flhr Willi- ,.,,,,v ,,I,,,, L,.-lls 30 11 R.1- NOCHE ,.I, R.I.Id R ...... Pr-ds Slid..
_., ,11,1,1,, I ,--dr, a eni-ar- I n, "a ,no
K41. L-1. M et.. Balc.i, oy in -. III .0 I III, 1-tuorb". I Ft seri., Alejandro Pa,,-,,.l ha" ,nn30 ell Nine, 30 its. ,I,. III In. palabra ro.o. J, nine. I e re-ri,,to ,,, -t- ,I C- C.-j. it, NU.1stirn. h.
d I-n 6, In Pr-n- pins-na
IIIII0.1, d, Lepre, or "' cl .'.,R- F,,"I arl'i ,, lldara R rlelo ,,, .
A M B A R Rate. d'C quelsee"ente.Ritumente 'nin in u ,I "' """' ,,lI?,r,,i ..g.., .... ... --, ',a -, 11 I
1, ,II Ucl ved.da. T.I. r-4112 "- in, inF rn S',a_"
14 Is 11, T.d.d.. T.i6t ... r-sixt 1: A I I.. y S.23: nal,,R, ,I I_ T Be,.. T.16t ... 114371 do can I. u. -ldc came P.- ." ro',, 1,s -1 -[-- Cn-jIn; IS. d. a,., ,1 -,,4 .
A 'Re S AS Dead. I.. 3 N R-Ste. ..tirie- a.- Social. exprovendo Ins mejoru qua Pill- .Rf"f d, its Mn,,Irn, q- Se III,- : ,fr,. in-, pIa I I -"It ord
_a, .r AVldlu-'URAS'a D ,N'4E -.I. III,.'. El ., ,I L 'I"I""c""I" ,i ,,, I
N'E' AL SON DEL MAMBO e.o me, .1c.1de ,urne realizanda. ju ,, r E
..'a "' RTA do Rlub _1 1, i,' R'Pl r.a Maor del &.irp, hi _SdI,
KIAJAME., 'is 'a' --a' I- d,,I,,:_IF C- -- 61
Ag W Richard Tood Y ASESINATO L-te nivores 40 rts A-h. Attilf- Hit. M.lu-'. P adc.A,, gain d, In I,
ITADA can H-phrey 1-nY ., Bill- Prd, y so -norste ,tr,, y etre- deR IRS imitilucurnes c;, IlI,,., ., Na-ral 6, Bomber., d, 1. ,,p,_ ;ndn,111,SO 1,1 1i1,,,I1 -1
ADLIM IS ,,s a in "-'
Sales PON QUINTIN ZL AMAR- Hal,16 III- II,,6 a )a ,a-der.cuin del s I, pan. ,,,,I Or. 'd'., "I.I.1-d.,II, '""" I'll
art. Lomita 30 ets. Balcony 40 03. diefspuk e) ,enador Rube, P union.
NJ ;GAO Fernando Soler y Allet, C- M ellch.l.. q.ien IS .1 I id, In Republic., on Is.
30 let.. W.,P olubid. p ... In-r- Lu.el. in dija 'la
fir d d s lisfaccinn oan!'I l.d.s 1'ro Irlilt.1111",ill .14rod I. neresidad & Pfd,. ... 'entit-in. "
AM BASSADOR 1,1,"I. T If.phird. T.IAL U47110. 13.1con, 4n It, .- cardenrlss. tin to. "I. ,or hR6,re data, In p ,winin de Piml, del Ri I
I Desde I., 130! Re-I., -U-- o.- ,i,..dn In Bandvra A?LlI no If PlIlaro dp "If"'Int, ront-al parn In extin. Fl aJralde cf Balabilni. sefir Fus. ,,'e, a 7.
Crue" do It, Vitro. T-141. 2-7117 Hanel. PACTO DE SANGRE I.,, Ed. R EX CINE51A Municipal, sinorpor nriber Sit, i do ele- clo,, on ir-or- In riudide 'I. Age .
. Y - I.q- Orin. soll6tri del Presidenor
orate Ise 430: RevlU. nonig Y. "' PA G a. A.1-1 r A.I.I.d. T.I. M-221 gir o al sld 'a """'"' Crlura -" k y .1 ... el Sch.rB.th.,i P-1. )a q- IS 11 "In I'll, I"In I la de ]a Republica In resfiluci6n de In Itatboi0do'
c, ,,,,a,,. an C. '. INCIO ANA Pa., I I I _. .
-.101, OROBADO DE NU TRA I,., t-Im,-.Ir,. n -..1hdrd .1, 1,1,1 Dadr In, 12 net I- ANNIE FUE nlrdauDeigid.. N,,--l,..S too,,, -11191da. claim o(,_PniiIo Rdurna 6, municip
... 0 A DE PARIS Va. C,,L.ughtnn L,,Il-,d K,:0. r.c ,s ,.II,,.,,,S ,par It .It. flue fula-11r, I ,I en-tt. I -La ad:,,ii.ra on Balaba,,A -dij. ,I -1 *1
In I UNA MAHAVILIA II-1.11.), Alln '_ ii U, ,R I 'I ,aid, 0 I I --da in III '. I l
CASA DE JUEGO .' letur his- r h66f ,,. do nlrcl.. siulbola It, 1, 1 ,ra d, ,rat-ni III Inr,-,,d,. I 'I u C I
,.,. H Preel- de o uldr-il. ,-rd.d, M-h. harrad
a. Bendix. '. 11 ad. III, tI,,I,,a do nust- eq -1 en 11inIquIll La flabn, a In ,I inn III 19.121 _. il-!.- I .
fill I 'a "" El I'llel. ,,- onl; ul: air,, ;; P-Iol. I I i,, vial Par :a- ..
cdllu.bra .a' Ide R!: ",!a I i l." I, - .... I! I """ ".1bij I ", 7-por4 B I ..... "I ,,,- Z
LOS ANGELES tU"' ",,, L:"" """' I ."'It. "'I'i I ,
on .in.' Met' El S-ad., M-U.I., t- In6 Ill- ll'Ilil Ill 11j l ... j;L
Lin. Art, r-,- I -, I
A, I -S ._Il. .,,: , -i, Sir,
Juan y 63. 3111,, ,,, ,ndo que el halati gtbernild. y ad- ,, --p- d-pw6, d,, S ,:,: '' P I I L- l,, a no-hrad _:
EN A L D:Igd, N- If !.-. Nit, uo"Irl rnl'.d. 3. y 'i ;11 ll1I;I-Il;'11,iI: 11 1;bi, ;.,,11 Ill ,
. mInISt.ado J, ;Ilid;,s P, ,:,IIad "'n""' S.Urlt.. credit., ,I .11-1-11 la I Ii fin", d,1 d-t., I I ... W,,-,T 161 ... 1.1070. 1 L
A- at. .... Au, .L., 4 I is: ", d I 1 ,
R' an", Y 1, C1:111:1(1,s;,.I Im". ,I, .wi. piS I Vu, ,'I N 1,', '", 'i"I""'"i Illgiada I I I I .
Cil 1111W.. uIlticalo Ife- 1, I. .... la X;:1111111111.. 1.111111.1 [I I Ia
.IS: 'I' I. 1-1,11lli I -,,!" :, '%- C ,.'." '_',: ', :'J ,, ,, ,2 '," I : ,, I .. ..
... .... 1. R I A 1, T 0 -j.. ,&il
I
I a .I I jjf,
F
' rn., J. !Fl, Calf- Till. COS*I'Ei.L0 SALVAN AL 1101 PRE Ar.plun, r P,.di, T.141. M-1-21 do d. ,..d,-, ill I ... III- __ __ __NIA OT.RAL. "in .to -il K111h"I'Ll 111.11 I ARBor, Y dv q- in 1, ,,,do IR ,,,,- ji:-I I, Aii-nila. ,.,in I, n- ,,, P- -n if ,ef-di, ,--q .... A .
j.. a"' r 3 I ......... do N,.!!
POLr ro Mmu n M John Pa). INVISIBLE 0, , D-de Ia, 31 1 R,- .. ,olea- .,a. I Seguidun-tv ,I ,I;,., Osna, S-. I- "
- ..."I.I. 11111-o" I I, -l". CANCION PA- re ,, ....... la-I le la Admi-I ".-Io ,,,I ,Il.,,!; .,, ""i",: .... ... e it,, [;I Rpu- GIIIIIII-tfil-lit el Gobernad r 71 ,
.I. P-t., de, -uu.b- 11.1"'i" "I ,,,, '%,d' ""d ,,il:l III. ,,,),,,,,III
,,a ,,is bl"a "" : I ...... I.
'r R A L L U X IV "N Alis I ..... Il .... I lil, ,,,,, V lhnl
in I R -S OF SODFRBIA riill jp,,Ipai. In n-ft, d ,ad d n ,,,, ,- L,
,,,,, C'e" r. 'N Ill. I. .a. d''i q ". ,v d"'I ... ;, ,,"I';'," ,', i': ,,'- (IV Ill H abana fill parqUIV ,
I.N.I. J, 11R. J-4. T.14f. U-6441. Dke Inir,. Primall., y M-,d.,a. -- "I I_ ,I V"n, 11 He,. in ",:), ,:,, :,, ,;,,,,., ,,.,,,;.,,,,",- r" "I"I'. I, ,I, i 1, "'t". , 1,'Illllla '11111 I
T.141 ... B-11 ANGKI, 'IN A IA IA ..... A"D: ,li, _ttl),io "" b' dv "Ifilla ,_ D S ,,,, , R .II ... ;'
-it. I., 3 Is- It, -1., -I ,,, it a. 01, p ...... d. I~' ':111i en S. Francisco de Pitula I I ,,
I ,-,,.I,, I,,I ....... I DESNIIDA I T I!:, ,,
.u.I. CA A or, Jurn. _; "L.Il"., A I I I rVf n-,. .h.-Im. III Ind, If ,"I P""I" I .. ....... 'I ."fi"' Sl ... ___ I
Malut, y W, E-dix y FA, JOnOnA- I,1- .1.1. .."!.11 I'll "ID 2.1 I "" -- M."-pu, "o'. :1 n 11111'!' ,"dlcllllv d"Inii C1,11111 1,,,,f,,,-,r, ntrl,, Penn. F, ....... e- He I'a Ilnh,- r CAM ISA DE SPORT
Dr. A'. rnlEJVT;'",,.,'," ','11"1 """"" ": d-da ,,,F, fq,;,-, C 11,- % ,,;; ,,,, l'i ,,I, ",, Ra, ,",ri: Ir;*,",,, i ,pnrl, I ""I
DO jes NTRA SnA or PARIS 1-111, I F I dorl., RoMod. I ;,o I ;1
Chia L-chtin a,.,, ,III,- ,no K, LA PANTERA NEGRA tor"I"17"i h,,,,, h-r, 'I.izii M "I'ald, 1, ,,, NJ r Gn a. Oic'n, C, 11 11 a o'na r' ,, ,I rr, :-,: b -,di,- ,d -,,d,
-to H.uui, Ju.o Lu u.,,,,1,"7","or wnl. ,,,.,.,,I, .13 rl, Nll "i"'.1", it I ,r z "r,.bra.d, vb .... ... I-M lI-. Jose 1,'ill, y non, ,,,,I on'. -."ir ,,",,l;-,IR ,,, I I ": "a
.,qlj,,f. A olou Jr NJ ._,r 1, 'I, No. 401. -q. a rihk,,. I,* I,
Reding ... ,a I'llroul""i 91.1c'. F, III "'IN'.1dr, q- d, Fjo F r 1 4 I'- -1 ',,-,, bl-m -1
et. 13.1,rn ,no T'Idlon, X-3334. Ju,,-, ,c,;,,'1, ,C ..... o ,o. ,,,, ), ahn. F- i-ihirl, a ,, or P "1117 elrx, s, ,""'..'r" .111.1 ,- h, ,. -d, I'.-dd
A o'"'"'a H- In 0 rom 11, 1, n publra r-I
1, U Y A N 0 ":'.,I' it N drorli Fdj dialamp-il, qj, III, in. ),, r, ,ol d- ,-,, R.I.A T L N Ir I C i ,;"A1I0H"PERT' os) In,, Am.- parallin In el orrien 1-1111co Y Inj terror* Vi If n ,,-- In, 'll. i Cabala I. L.Y..d its. T.I. X-1200 ITAu 'I., 3 Pdra P"" "' "' "'I. ouro refutando ,ertn, ,efalilmen- bins Vjjrl ,, ,. ,,n,,,,n 6, oh h S P" ,, ,Ia, 0, Ta-r-I T-- ,. I x I I 0, -- C- d,. b.1,
Call. as ..". 1. If 4. R--. hiuli'lli, n, IN I LA MALIA ADA ... 11-1. E I, a;n I. ..... a T1, I a ,f,,,, '- C .'jl ,3'/, r l
ad. is ; ,Vlo, 141 4 15 I.,, ill, h,,,,,, rIjI .pwflolm al ollra,,
Taw r. to. "l-a (7,11h. DON QUIN M I r,,jos Cn- L.-I. zo .- ------- In wa __ ara I
I.. ,I .1i" IIN El, AMA"GAO ,no rlo-iin S,,: I I ," VNi no 1 I. B.lr- to _Ia ,,, Goble, no I ., 1;.
DE PICARD A ifPICA to ,no 'I Ft In ,!,,,,
, a "' "' '" 1 -o 1 I', y A%,4. C LA MARQUESA F1 ,J,-Id, s1hor Bail.ul Pniude PrlllhR ril Iflo In r, ,- I.H- 1- E ... it.., d"U'lo,
,,!I,,,, a VArTn OF: SANGRE ,I,, n Art li.rtg! 1- gge I A
Luort. 50 net -E R A all-lder 1 1'11-, Ilfuil d' Ce-11-al ill-, AIIIIII-11oln, dlid, 9 Ideal pace nUesE"'", Ed n, lirtun.." V, ., R I V I I .1 Por Ir- infiacrione
, r -,1,1,;IV t, 1, igr, I.dr, 1-1, auLlolls v ,l Riul,,. fi-.., -;do I'll, )- -,H j ,' IL
" ,11-111niqu, X,.,,. .11 I He, om- ... .. .. -ro.rl Ral,-.
L.ret. M is Wide. _RI1_" j:_.d!1 -_ 23 Mo. 301. V.d.,so, T.14t. r.il(140 lllollp. 1.11.111.1 nl,,II- 1,, ,I,,, j,,a,':,1,!,g,.e, I I, In, .1 tro CialairisSe)
I I. I i.I I IS a IF it,--, .of ...... ,7..d ban -ill 11-da Iri ol '- gulblo, ,,,h- In,~ .... ,dr, a, ;_ ele-ol ,1111111,din, P- In Aso Z. .1
I o". -cion or Par- de F- 1h. it, M- $ -1 . I
At A J E IS IT I C I Ft, JOROHADO OF NTRA. 'Se "i S. -1,0. lood, ifir loni. '11"n on ]I, I ... o',", hr-ad- lr'i,
' '11A 1, I y Aad,-. Sonrdad it, A-fllo
ad..., v (:ik 'iI,,VlIoAh- [ fuc) = ",dl! '11.1.9I 11 I iul 11 I r ;Il, R it o -S, I'll I I. I verano.
A..ntd. d. Del. Cal.1l.d. Md. 210. T.14i. M-447 .1 Or VAIUIR 110C ha
I """" T 7 SA OF U ,t.r Me- I .,I o ol Sir. 1, ,6 ,, d ...... In ,a_. Sz,- Al,,tI,,, d, E ... pl-d. I. ....... ,n, _. i I S I ",
Alan.ind., I). logo. 1) I.. I 31) flllal ,.,,,I, le, I Iln.; 1'l!.iII 1sr1VIilI.1.uIH-d. L',""'. 01,,.,",-,,P ,bl,,",",,,.", L"" C."" "' I" "'I'"i IIII- i--,, d ,", :,l"n 1:, : .
Is' '. ) I -1 - j-: :
fee 4 In y a it 11- I.I.. 11.1111.11.1. I u I, ,,, d 4 P-ad .. .... I. a ou I ib ""." 4 .',',',,,,1'ea: u% a
i",::,!;S RAZON Dr. '10.1 ... .1 ., NIA- 50 6' 1 .
'A ...... I 1,:l "'n1j.,e, 1' O G Ii, l :' ,nu d, J.1, d,,,, I- A., Clba (-,I w. F -t 7 ,.
.... I" 11 I 'I!li!" l',',, : '11, I'll 11
imal. WINC LEOIEII 7.1 J."'I" I", jtllutlul 1 9tr pu .,, .,,k, ,,lli,'!:, I'll -E I I
, ,: : A NJ ,, I F. IN I I ... I,, I il- qiI L, 't, I, ......
ite ,, 3 .A ON .Kxl. M UNCH ita III ... ... 1,.,: I ....... ( ,,,,I,, .
l. 'jilo,
'I: oil. IO LAD N .MiAeute, il -to lieni ;-II "i'd'. ) ,I I I. I .... S I' III .1 F,
'LA ,!,ri, A,",;u ,., .It, I I 1. En ,V,. 1. I" -6 I 1,;I ........ ,.911',,idi In, 11
- .1. 1" i .... .. III I Ili. .1.0111 INN ,,,, R 1) X y I ... .... d, %III,,,;. di-I .1 ... 11"ll, "I": sJ 'Ef .,) 41, 1. ,,, ll:s- ,.!. :I biccln :.. I I" 11"I'll, '. I ",10
V, :"'1- '11!;Il ,;"-% 1_ I,., ( ... I, P, ;- .f.,., de 1-11111 .
'. .I'il',',_ :,' ',.',!! '." ,' l l,'':,'% J I A', Al- d- II. T-1. B-4U5 'to 0 ..'el"""'n" ...... I., m 'I, I ,Il V- .11, ,
- I 11 A I 1:10 I!30J HN- .,. Illull.11-1.1 I ,I- : ::Il: I ili:""',, ,,, ,Id,- ;,,ld- ,,; ,, A,, I ....... "'
11 E 1, A S C 0 it I N fl- I, lulll:dl, I .... Inhue". ,,,,, -1;ll.'r' I'll, ,; I-.Il;lld,, ,i, I ,I::,, ". 11, I, .
,I. I, -il I., Cub. IV rn ,,, ,.,,,,a,, it,. ,, iuv. I"" I le, I I I , I "Ii l ",I i : : r 1)
,I- F.X it, U ,.I, lh ...... k I'diii ... 11 1111111101- 1 "I'll,
Del ..... in H.. 133. T.I.I. U-13110 'hill uIlI,,-DIIJ, ,Ncy_;%" Al.,IlnliAl.), I agu d, Colla P", If nuur ,:I I ,( ,: ,r,", ll l,,,,,,,,,, ,, ",, ,,," it ,! I euil,- A INI(I.Irl kl, ; \
, '..11. I.. 4;W Rev.,it .. ....... I ,I.; 31ANZA NA It E "I y .0 'it I."* III M I J- ,,,I, 1'. "II-i"'. I. ", I ,l, ,, : ill, ,,,, B"i, de ,
) '::* !I : ,,,; 31) ill li Ifel", I iUWIII- ,,i I i ,,I Poll, 2. CIA, Bel ,,
,u!I,1.Nj'. !:I:Tlj!AIIU ; ; "I Carl.. IN Milani.. T.141. V-3354 Ill ll,' 14,11,,,i"21 too,,., hnlA wulalul- N- I- T ... ...... ,iih, ,I ,,, ,,, ,I Auu ,,-
"I ,;,,,','-.!;. ". I of D.- In 1'. I 311 I(I'l 1 111. 11.11 11 1". I. Lli I 3 1: I I' I S T;' 11111, 11 11111. ,Iili ill'uIll din. ,1,1,1 r ItIl, 11,11.1 1- ,,I i" ,"t- f,,,. olink ..... d I. ,.i ; ll:a /
...... iiIn. y ENTHY, IRIS lodw Ins 1, :,oil Invilod", pii
-U.., 1. AN I ,II ..... 1. Ft. VAPULIR, -AZ .... ..... obernil tv"ch'.11 q,,, I., jr ........... I .. ..... I A f- w,,: A I :1 ... kI.. :' :I; , I I
..... 1. 40 ,;. ,1;, ; I,. 'REV !)P.',I. !.! ( 11
I 11"'I'll. I.
", ,I I, I '..., .J." 'It".. It., P'L !A 111-141lr I'll S :l Ilj ,!IRWI ;,.,',' P. 111- 1, Idu.II ;Id,, '.I.11- IL, I I ... .... ... miuiz- ,,, : rl .111 I I I., I i I ; ( :,' ,, _ _
0 ft '. FL AGN Ft OA, .-:: S A 1, 0 N R E C I 0 1 .dlull-l a RL. I Ill,' Iblo, -11- th"a, or 171-1-al, 11 ,-;I ,"), 1, Ifl,&- de 8,--h- ,('.,-I_ --,., ":" 11 I
,
,,111,1- 1. Illlla lum)- i 40 01 NO.,, -- r Audi, 11 ..I.. Tel. H,4114 (,enls ,u- -sp and,,! ,a I It' ... ... I. f", ,I I ,(, I'll 1- p- FIIIII- H -, ,I, I, ... all-lir, : I "I I j
11"I'"", 2.1 It, I n '. a -1- v, I. -1 Caluli" 1h."''''.- de D
C A M P 0 A 51 0 It 111.11.1 11l .1 11 dlil ,
A k, Ilo y R 11 It ,, III, .1, d,- .u0rrf,\a or I- S If, ,;iilm ., I, I.R )1, ,a,,,
"I .. .... I", 171. GAVILA J01.,li,_,17 __ ___._ .. I
lsill sea Idol; ,* f."16,11111 M A X I NI 1".", ,.!I ,, ,;, 11
I hila,- L,11 P I 11
Druid .1. I, 11 ",I. ,f U.6451 GFNDA,1111F Di: IIIINTO -,, .I,,,qiiq ,, $
.p.l. VANA Dr JIIErO -I VI'',-. Ag.l.,A. r Broad.. T.1 r .i, I Li -,,..:Io I:; I TA S A EN PELIG R O ... : 2 ,1,4
., 11 ol ,I'I. 111111,1iNIIII I ... ,,,, 11 ,,I,,
1.11". ,3 William "nod'. Y 1:1, 40: ; NJ I OIR :,; ,,dri,,;"d an ,a, ., y .I.A.,
OBAO OZ NTRA SRA OF. A I Ioi l' INO Pon 11
". 'no C!fa".. Laufflunn ('I ...... an 'u, n'tir nil_ V ,I ACU I I un "
USTFD "!" C.1,11 11 ou
25 u:1. noter, 111' ,__ - I I
Prlrencl,' 0 61 --lot'- SAIIIA ". I 01 ce I
..I.,... ,....in It ...... L-0. 30 0, Ila SAN FIANCISCO I -_ =<' IjLJANI ITO EN CASA NO St LO QUE ME I I $3..10
11". lin 41) III. dr.pual 13.1-n, In 1,
ant-e, Ban r,.ni,,d Md. 293. Tel. X.IYH I r r A LAS 3 DE LA TAR- p VOY A LLAMAR
_, 1;
.
,, ,, ISA ENT V Oy MA L IAII
C I N C C I T 0 Ell '.,,it. o-he Itall1t. I.1-a- I I , 0 1 ITTut SA. ME SIENTO AL MfE)IC0 I I I 11
__ __
,
" M Do A L ED' CO
PASA MAL. AGOTADO. SEGUIDA. EN "I I '1 11 I I 7 ', k:,.-',
IL RRt..J or C.-it.dis. T.), A-IM METROPOLITAN G1,11I,1,I.VGILDA ,a. Hit. II.Y111.1th y ,
__ /
AGOTA EGU I 11 A.
it EL PRINCIPE DE LOS LA- 'LL I w'-: o,
D..4. las Use; Ilt-1.0, .11 I __ I "''- ,, 11
do, I. ": ., 11'' I 11
Ind. Call. I., A. lf:.Isa oda Alraod_.. DRONES ,.I John Hall. Lurat, maIt t ,varied. I 11
" Zll to riUni: TZ .1713. ,as to efs Mires 3, Balcony 20 Cis : 7 -_ "I I ",_1 -- I
I ,h ,
1-1 11"I'lin-11 "I. a ,Z I ___ 7 ,
I, Col- *a.d;.1,dU 11, ,live D..d. I.. 4 45: lit-t.t.. .."It,". .a. _1 ,,, *,,
, I I _I
..... ... r .. 1. .. -". R., an Cuba CANCION PA
as do .1 I" "'. """ SANTOSSUAREZ I r_ I -.11, r. frontline "I jr.art6n) It",,.,: I ANA led lllholc.1.11 ,a. Esther W,
de I... I Kai y ANNIE LA REI .,J-.. :i ;a -_-J" "'F7 -;,
I. I.Murob,"! "' I L H. ...I- ..A ... y ..,.,a
NA D "C FICO Inn BIty )Julian y T.Idi ... r-4 I I if I .
'Lu..I. ad at,, h4c., ""A 1, 445 y R15 Revit,, raftl-d --, I I .
CUATRO CAMINOS I "-'r,:, ........ 4o ." _Ial AMOR PERDIDO ,an A... I 1 I'll 1. I ",
, he A -0 C,.b. LOS ; I -*% 'r I, : I
FIRIES"' v 7,r" I.
Po VAN A CIEL Evil. I I _%_RZleaenwil Me. )PIl. T4161. M-3619 I At I A IH I NI I ,I ... gI Sol- Li-1. 50 *_ iv
.. ....... :11: 11-1.1-1. T 5. Rafael. T.I. U-5121 fi ,.Iy,,iG'",
.ad. W. 5 11"I'l..
L""" -l;I'I1 I "Illy zb "' I 1
I'D "in 1"lo" No t ;S I ende la,, 4 Ils! 11-10.. moi le- in. I
AN Al. CIr. "I A' ....... I
.,.,Iran Sol, !,A MAI.,I.A lil,, II I.I.AAIIIJOTT Y COSTELLO .SAI.. I w
r L ... e V 1, UOMHRF INVIR 1.0
u;, M I 1. K hlZ S T R A N D ; .
EL DE I: LA NOCUR OCULTA ,21.1,' I 1
. ony 30 II All.. )I 11. 1. mllh,, 1 91 11 I 'I in Sao .Is. T,161. U-1771 I
OH MOJJTAI It' 1.11- 111 311.1-1 60 LII.; I'll, 1_ie I.:15N.. 360. ....-, 'I- ,I, 31, "I M -I.- I a ... A
sill Lt 14. Liu,;,., .1l,'. ua 1! !:,, 20 "'El. Ell U FOO -, .
- -.- I ( 1!1'vIDE 1.1"I'll". 'I.. _I~ 'P y LA INCITADORA ,,.,I E L MEDICO LO EXAMINE L .
51 J R A M A It 1,-,,, II, 1,, .Ild Liortu 30 0 Nlfi- y I
1) U P L E X 0.1.12-1d, T .2 A.Pe'l, Play., letitl1w .10 it 11 V,-, I "
I"
at) SVEI
lil I T;I#f. 2-767. 1. ArORTUNADAMENTE NO ES NADA. 0 ES HORLICKS, Y .. CAM ISA
S 0
7- 3 S E 'O OU M E I'.
I.. Rafael T A.I.I.d. T.I. A-0507 D-dI In. 6 ,ill Ali-I.. ..luil- 1. u.- r 2.. PERO to NOTO MUY AGOTADO Y out 131EN
U,;1%1, 'I. I .IA .1I.1.. %,,,.,,,::...1,!:: 0 ...... 1. No ME AHANDUNFS ,:,; ,k.'-,,I r It I A N 0 N ME HACE SENTIR.
1,u .... I. I !,.uIy Al-I. Sovil. y ,,, n Lin- No. 709. Veiled.. T.I. F-2403 Y RESTABLECIDO, I DE
0 So .
I. Ir!", TOME HORLICKS REGULARIUNTE.
,u b-ul. .a., 1. -I ....... ..z. .,, .OS IA.IEH.S ,,I,, K..k D ... D-1,- lol -. ,-,- u' ,'-- I~ VIGO- 1
u';'u8Il.,jIE,1 If ... :-, d...nAu-, 411- V I I Xllirilil- ,;a J "ho A ,a,. Lo. HOALICKS LE AYLIDARA A REC0-
.11, I ,'I, S n I ...... I N'I 4- 1 In l'IL'C .'A d- ---d"l- ,-, I A A Y 1l.ER, y ,Evl- .
do ,Is. -I 4 IIANA 111'. 1.1, jin .I,!o.,!.."'X,. I
a", I I ,I AIli ', ,;.,II'A (" ION PA. ,, OIIIIR IIIIIRMIDAD
,,," .,I,, ",, F, .: I:; RM IR
, DO
It I E NACIO N A L GAIA I E"d' I_ I 4 1, I .
III', ...", I Il.k.,d KI,1. rr-al _, T4 I p Ideal porn el e-.I'. I' part, iseli.le. Prato y 11R, 11.1-1. T.I. M-4"4 lmo !"ol- I 4 I I .
"" TI.J.1arl. X-11312 D,,Id. l- .111, R".". i"'I'-_ U ". rano par su fret.
,I-),,. nw.w _u__ r-.1 LA NIARQUrSA DEL JIARIIJO - / 11 I a lq _; CVro.
I1.11:1.11'"ImUnt, r ,no LIbarIdALNmo UNA rA. UN IVERSAL .- I "I I
E" I ; S ue. 1_,
kCIDA I AYEK,,c,,n, Judy H, mILIA DE TA -o r-..dI, Eqld",,,. M ",,. Tallied. ..list f "I "I I 0 so
in Ill"' '" ,, 11 / ya do arnpllo
",ad., ell C'. 1,111111. el 'Md'' do "ri ..... 'inIvJ"1#'o'.',","" r) .d I 'n n-.,., rI .a- I I-- I I
Is j, I.. Nifine ., Prefer-.. I' ... I, EL IIALCON Y LA FLVCHA I I I -- I
I rb. Vld.l. 1, C.,b ... 11 ) air.. L 11 corie, Dolly vapa
I I, I r rtula 25.Ita _o 13 ,I rt Lso ... III I ABRIENDOSE I I /I I roo.
- 'id B r 1. o r"ri as it, I / i I /
FAVO.RITO NEG R ETE 'nall.lu, I I I e y , I ZN \ klo,-dd, '. E- 1, I
.h...I. Via. .fit. T.161. U-1650 I lead. J, T- d-. T.161. NI-joes V ED A D O I a a I .1 1- d- .I,,R, --r- I
, .ad. A Re"". ..ti,.an .I.. Dand, I.. 3 N A.-IR. no(] .rn on. "ll" Ill .... / I e Ill addl- da ,all- ,
del' -r-T! Cuba CANCION clulsk tMeng ,.I Cut,. DON QUIN. Call. .at,. 27 _in 39' V.d.d.. . ,,,',, ,,,ad*, Timill- 11
JGANA ld lecluilrolr). ran rather j TIN L AMA GAO ... Iner ... do So. TOM ... Y 34. o- ., r 'o
Ill.- U n-d K..I I CDR colni Evil& Muller in' A I.. 410 y A30: Rcvlt,. n'ticler,
IIUIMOS le, y Al- Car.. USTEDES LOS ,
IS SAC FICADOR can ,hn Way- rl
yTA. .,I M.,d1g.duany. Ltmat. 50 I an, ]a ,,,an, ,an d,,t-yda.-,i,,I rin 'ad"' L. fl..t. d- In. -rtd..., on. I"'., I . O1.,,.,u.-.1.l- .,"
j. y M
1.11. ... t.naa ....... y LA NO. TE FELIC Ill A C I A --. - -- I III I L .,,.,,, n,,,
'To" J. y C t
30 )E -'G J. y I _, .-, ,4"-.. L -1. .eye,.. did et.. 'nal' VIA '"'to PIRATA I I.. teebnlcol tI, i 0 A N, E SIT AS -'F A M ,,,.,s,-d, -Ia:, ,,. U I. in
I d, C,,,,,,,Inl I 'To C 17AII, -bI do. $1.88
t I N L A Y N EPTUN O N d.!-" T rejlla I. RINDIENDO SIENTO A "'I 1 a
.w- ,,' ."6 ', .,-, f d",
Rala Is 13-mi.. T.161. U-144 LIN TRABAJO TADO. AH "Os" '. 6*, ,.- ': 50. a ...I..- .a. so" Taled. 4-"j,';. i V I C T 0 R I A .."' ,,,,,I-I,,; P ER I "
FSINAT SOCIEDAD Lt. ill, 1-1. E -1d, .,. I 'd, '" FORMIDABLE. RAMESIENTO I ":. I ,6 "":d- 0
... ed I- 4A H-vi".. .."'i". .. I .""' '" I lrRH- k E asibillod, $1 8 8
All I IUN, ., A '"s "JON I" I"' j C .... pal6a N-. ill. T.16f. X4"8 F I
.1 ... ........ I--' P; ..... S ,
'AbA can CO. 1Zy ,- .I.,ow, I I
II,,.:;:shj.iosBi(,.., y ,tuild Will ... ,, k y G-r Ti-, S y V11 A.
HAZON 13E HIFLO -i 7". ,.ey I Ell tlldl 3 110011 RIVI't', notil,eled G ociii, I I, ,. ',ad d""', -_ -1 d.
,.MA ....A Y '"' : R,_ I I, ,.I, I
ole "' I,. If i, 0
I .... .... ,Ii 40 Oil H.I ,l- 1.1 Fl, FIENO OF LA hill E, ", ,,,"! ,, j. EL CHICO ) U.11tillf as 6 I.". d"
,,, Va. ,, 'it W.dowk Li,,-, ,, t-le-n. -4 .DE I; ... I", TAN 81.00 it ; $3.29 .
,! ,nl.,. : ... ........ 1'f,, ,y P..k,. III,. 1 4 :
- Ilues :III 1 N.I.I. 20 cib -, "I ,,, I '. 1 I
F 1. 0 R I D A 0 Ill 31 Ill C I
Ft ... I.I.,,d.. A .. Dole.. WARNER : \
T* III. X74.10. Lines No. 602. Vdd,. Tat r.1711. PARA MAYOR VITALIDAD
ll."M .. o"I ......... ... A li.I, -1 19, ) 11 I 5 R,-, ,.n. I "' I !
I'lill, 1'. I '. 'L" I, 13, V.dada. T.i&j. in-ein I *
IFr_.;Ot!. i% DKIA,.,1:.fl,1,-E ;-,", ,.[FE-11VAL DE (An, "I'l-, ;%,il-i", ".
1.1.1, rL1111111. TONs.1 I-I, ,I,, 110
nr I N 0: O .I. asl I I VWF:
* 11 A W. If ....... P." I ,,, "l;,,'
__ ";-A.114 I, ,,, ,u ,,,, 1 S o'"K"I%' ,,'*'h' 1J A D I If
It, rI! .."I ",,be 1 I ( ;A D ( 1
-.".-I... I~- -1-1 --- .U = ell. 'I,' .. I ...... ,I ... ..'.! ,., iv 1 :.,T.
PAGINA 16 DIARIO DE LA MARINA AGOSTO 22 DE 1951
Seri el lo. de septicinbrc
invitaii"a Cuba a participar en FaRo moralizador Dice Upez Isa que ca-da aumento ja Pertura de Tribunales Picadillo Criollo
en desahucio por eSt D, on cle, ,,,n cirel Segmido Coijiureso dtFarmacia a otro sector rebaia al ma ro Index invitactone, para el acto Ile Por Sergio Acelsol
b Apertulrua de Ins Tribumfle!,aclup BEe:1 juez Nil, Medina 1. 'Un h ombre servicul-coma ninguna
comp .did ,el.np.lo.d r teJusdeicialla. at BA
,O'ganica Arl Veg
SIP. diri, Pide auniento de sueldo, sin dentora, para In strong ds de-1 ddas.epti-bre Pe6.1m..
ge ill Dr. Soper el Director lie Sniubridad. u .;j.61 or moises de v.c.cj-. coal 11-do tdol cul., Biarl Ilegak
Desivach6 el Dr. Aiidrett. Utivian boleta tit, pitslije Ordeitit lit 'lanzaniiento educadorcs. Ricardo Mestre, Pte. de log Pcdagogos nes, a -ea of posed. juli. y el ..tuill inane par es; ieTpre es oportuno.
agosto. Ea(ra case do Ross. vecra.
Par U... dl 11 v r, ai-a Iwor colldillith illlpr(tpia Con In icsiBtencu, de numero.a. de I b it to on El doctor Miguel Angel Radrigvu.z
for c 1, gildo, I Pill call ggc" I.d,"Ie de .1, 10. do citurn B.clon- "jQui, ... rtel"
o do 1, ,, lo,,nacologlo, area do' it
d, A It Ito urend. ArOlb I Il I 16,.gie,
I. NA a !vs -Burau -nul lovito as dicha -lundli. a- no crin'. do in. cide p,,,,-. a, S recall. a suscrito Y. Ilegarte a onto do Reverie,
a, 1 iLA 1' AI11' c, pres so
]!I n" a 1,111 plill"al I'll. Irsurarse on nuesira 'ca it I IRP 'In clinclas invitaciones, que seran
I -eju,,u, alrup ... da I.., A-able. Naci.n.1 del oo to blemsep.u.r. 7ue realiclad i n dos achBdas par Is senoritas Natalia ell on brinquito, y darle esta cantina?"
hall 111"llaina que he But I- I de tienfla a one i I Mesa. ficilil do 1. Prowderier. del
L- ..."do flat-. imu-Bl- le m.flptacIlle B ]a moral y "Idagoj.s.. be-P In rest ncl del mere esperanza frustrada. I Y Amicleto, quo a miche to be negado
;. ill -forni"o, u"icy, as a III 'teri'la social ell Olros seiner ida amixinno orgarismo judic na.
F., e,'eeI,::, 1 11 dos F.e., a autoridades civil" y Ilioc', 'u,%"estu n re Ida AdeniAs se tomaran Ins Biguien B a on favor on SU VLda,
in '' : in" pri-lince, Jundarn, rLL?.N side call clin
led" acialobla. e to fares aditala nac16n y a Is prensa, caI, I.Illile let S'Au'.1 0,l, Ea 1-1 selon do ,,,a, del ll,,,,.,wt -ta" lalre, -,o.das, lie, caljl 11 a) Pillacio de los Ar. acuerdlor a. de o bre. c c. ly b ola 1. conaid.,
"ra pulal lu,lect.B. gored. unparbacites leclusailt, do I.B d.ot-B on Ped.. torque a a a ir uy opurado.
l!"." 'i",! ,:b ............ I all, F.. 'a..-. I.. Artims.B. 0 viellic, 24. a ".[ I0 rn, Ile rl m so '11 aruerd.s cn"die onsa y meilorantlen. oght on on Oficlal d Re. El cto, Be'ra. an cuorto a leads caquo t-d'i. -.- sed, I.I cnid,.d Ile .., Iu : J-Hbm I .1njBj -a tat, an 1. Bode del Supreme, O'Rei- Otro I es
Lun per,, Emir ill c',nul"', I'. to In. Eat.d" Union- i- T'111'' r ren-Id. it, Albelgild. de In rgfcai6n detente. Entiat far.. Gol-2 e Emserain..; i Vy 6 it a e to hombre servicial
%to R ej. elplin cle, r. Ecill.inirletin d. haberes c"' y Tito die. de 1. of,.
1-1 Fernandez Agni. ,soa acuer as die a, va
d,, gr tomira. 11, del doctor J d,,,,,,,n I. grata- a asa de Is uda
va I. d isill-lea owe reael n de n:, y en el interior. an [as respectior it c a isitseltin: C
_ '. a "6.n caricter aut6norra 1. .-Cianholm de Benelicencia; Opo_ v Audienc-, sienda 6ta In pr de P6rez. que le pido le sileud.
,,do, ill avd, I. I- do Sillebridu un Ida on desaluicla R' Arlin' Tr!e
n. nuider, ot u ril entas do Ill- Reverendo Arthur Herbert. pl'(-.,jdt,: I njo Garcia y Soler. porn que desli arn la linbitacion No. 13 de lit c u- tor Alfredo Esciain-crant.. .1 d-- Ic16. .1 P Reforms Ge ra vez que to Ileva a cabd on. mas. con himpara fin. de crystal.
tesionale I esa important ciudzed le act Litheran He, tat de Nework, tl y permanent.. ou
,v rd-si 1.6 aerial do "'y"" dedel doctor Bis- Is de Holguin.
herman.' card, too groduad'a 1. Xnaertariza
Ante 0 interest que tione v.sa rou. af,,nivrI aadll. :life 11 No. 517. Littleton. He, ... rute fe I d I L. an tan del Catalan Naclonal Entonces, para hacer blen el tr2bajo,.
I Ilona ; a, Milchfuiacumes del Battlement istat
an" balls. po 'a,, S.guro do? PX General do Instrucci6n Pr d. Abotaulon Be
briri Ile piimtro it ruina Faille. dr, vencirruento, de conurato c.II, p .. lin boal busea one escalera, diligence.
.am ft. re bui
cg.. 'It v co I lntru. el .... .. I Pasad. craijart., vk-ft 2 se ancaramn, sarude bruscamente...
I do die. I,b,, del prostitute of,. I've del d OC Ortud e haborse estipulado en
Ia a br,66" 1 a] n extraordinary del c
t a "y ':n"l dao res on
convention que nuestra pals ties! Inauguraclon d del Alogn 'e' in"Eu,"., contract arrendaticia que. par tratar- Mseno,:rate [on y Is limpara y 61 vienen ablao.
proplit Grafton on memorto do In ejif -rr),. Caret r do bla raouebas act
rtprisenuicion. La i,,, do cojsit do multiples vivientim I.is" ada Is del uttva national del Colegin N one]
doolm, Fred 1. So. ell Clara L. Moom. Harlin us d, I I'll n Ell, 6 cle Abogaclos. bajo Is prosiden In de' estan driblemento obligadw lot de no afras libertedes. tit' I, I Hae, out ovaries de ese made;
P, I. a guard.. I., rgi-- do .,.it y res- meet* do meldla y elements ei, cast, doctor Gmt6m Galley Loret do I
giii-lo, ventral,, it,- palabr. of Dr. Ernest. Sol En 'as an-an-b" on xnxxzp mildeftLe Mots Y 3:c;e lrlgeri -I.,deled pera Anacleta Vega'
S,,wana. usp-ific. propagation del C.,,sej. N!,%' put. rool; ...... quo exigen Ins RrUCU
e a d..p P-g Humbert, note coal illovida del cielo, siona
"a"m iNaceirromi.d. M-mr
,jC6d go cI, Won. trils brillacte
ando Y Tularre. -B. IM. 512. 1513 y 5 4ade roc pre Ilega.
- lr- del Boost )a :de ]a mocl6r, de quo auto
Hallirrin, del A "tr Pea b;,,.. Par an r el ffl- y es hombre servicial, despoils de todo.
to fill del doctor Andrea De I "'. S. a quo ."?. a ga.t,..eB 1. sabre asato tire el pr.yeta to', par. I
an'leto ,I ell., g1l'i. El doctor nose Aluladano a roilland. or Is di- fall-am, to .,,do, Eduardo Ft. Lt.. do acres R. Andreu. .I "I 'urta moral poblien y privada do retia Jura Inge- ell surreal. do Chl oodidos Ins ft"- dolIarrollo del morcad. de 'a, Lubrique so autom6vil con AMOCO.
qtl,, its ,I, "'a a,, I B reprosentuah, It, 1, (Cla I I a crtifes.res maestroso. ini-tas ;.'fur-c gzie, de toma je Cuba. So calebrari Is scsi61n n 1. s
ell,, II- carresponctientes at secli ;,I jug". (Joe el .-odawrl. Jet eaa. creb'd ., debiltee. elatrade z pax-vin d',I'a -jecutrv; Nj;; ... I oil- do del CrIlegio, Lamp.rill. 114,
hi, lp llmrl. declare: ringmid. N wit,lito it dic-lics, 1- quo conno rinde.mucho, cuesta Pace.
d,-,,uv, III, hi "Ell "Illow. lit" imprect III, I-Itrelow ob ervalla conduct lnmo- Filel -"'one pruner in' nilal,, d-lar gufa pa,., bcru, I I quina a Cuba, a las cu.tr. do 1. tFi: ral atow-, N.-I I hablan ....... a las djsu!jIs rat i. Lan B! e.ratunhild rep s,, of ", e at c..clukc 1. T de, clue es el refrosco cras Bialroso y purn.
oferlsorlis parit Jos romis morado- L 16 a,. ii-,baill. quedando Integra. Y maiiana. loaves 23. contirarwi Is
toroluul, ,, eca-der.-ii, In Ile. la'alle- de to Republion. p% ii-plil r lis I, rehn, cludildela, Initando el I da. :go pere, 1
aribleistail do do iagugnue mbla general del ologjo de Abe-, C.-um. iveelto YBARRA eri a.B r.-1da7
p-tion del d,)' lot- Sopel. ill cxlrc- mente aquellas re esidn'd, IsPetil debido para niflicir selicritil-5 que el Goblerno viene reallundo es. V I res, tes. d=t.r: 1111-rd. as.
re. ill, -W, ds converloss. Ins comes I,,e tudio.B pace el aumento 4o sueldo*tmes'tcree Llano. doctor Madia Hernia. i go as de La Hb1maaprx"ealr,,,- que ca hecho de acciturnis escogidas.
purs'li, ca"i" In3a it,. rderes .1 Dirce Gun a V it m d I prof
en" as an e as
to dIve, El cognac clue sin duds es mas famous,
,,no do Salubriclad pam quo 5v colitintia- quejaron vivicamente acudleron allbuseando las fuentes cermonnicass que dez Rodriguez. doctor A.ifeedo .1,
Los into b... del C.rnob Eivroli. -a,, In, an"maj a vista de que p,,r Juzgado a testiflear ante dicho icetc 1. h ... n pcxabled,.pu! Iclctlue 1. quivrl Cardenas, doctor A det media dosl a taorldeg.bl a I"'oboo y as FELIPE IL jY qu6 ilablils-'
,a rivai-g.des do 1. Ili Soccion de Control all, Diogas so Juez sabre dicha Impropia conducts, did. c.nBtt I Moned
diiewres ho tla. dielimaclaarau it, to el Juez Dr. Waldo Medina.. tan me-: to de on deber, sina in re umpl Tien Fernandez, doo: to .n,i,.e.
R d.1f. Gill- SIIII parachin cle Guzzna Avila, doctor Rafael Herrero Ferric. C.ropre on LA MILAGROSA;
illiadii-5 Jul,. E L- q ofieccu muchos laillia-l- ralltit Y crartillizadoras como han sido one injusticia". Oroz- doctor AbelPriet. Moral- )d.ctar J.Bi M. F.dr.g. Brava, dre- esa case do todo si mpre tiene.
Guill", a porlil'', d", as pstra desptoll., f.sentail, d, starpre todas Bus; falls judicial, El doctor Lanch, contost6 tomblin Scer"trio genem doctor BArb.- for Joso! M. Altuve Gutitirrez, doctor
net ....... "" "lo 11 ricto sentencia declarande, quo on li ll 11.rdas Pp.1rud",1;I1rnu, to fuc,.n foar. r. 0, Ginzilez Vasallo, doctor DaKo- 'Silvia do In Torre, doctor Josit Algal. Y sepa que CINZANO y CINZANITO
rivnIt. do I ju.to'cror. '. an u as I d son el vermouth mhs sano y exclueato.
,Is jones di C ,dj decretw presidenclales regulators I pralunbros de bart. Toll y c Hayox, doctor Jobs Ier Macelra. doctor Eduardo AJcai.
Ral1w it, ta-1, u, de Detenso Social y rn,* 11 -- In corgeircion de alquileres y de 1. ivalrnblll suripliarido'. en code case. M. Gtlaltalez T res. no 'Llanes, doetar JosAs Lancha Cc- Si Be ell pt n ahora los quo furmin
po 'I on. CTesirero, doctor Francisco Matas ness. doctor Evelio Peratin Martfnex a
ri q rnatn I, ila u-so C del A -:Ia derechw de pcrmane,.," -al alzadilla. Vice, doctor, Camen Ele. Male.
1 05 yCgit.l. 11. sabre d,,.b,-,,r ningum, parto In ,,ad it ""Egurria erabt, do 1. lunturible. dbS PARTA'GAS Superiores.
1- falnd.ar,, do 1. d. oil I,. a cu n do auxil- pro. der lnfrlngir )as oblIgarlones contra- I as at doctor Lancls, el Pinto Sil- El doctor Ricardo Mestre Llano,
, a e.., podri verse quj, muchos miles 5uman.
Pesou. do Niet.or., can cuicto it,, bl,-a qu v seen sidente'de is institucift doctor Vo ales: doctor Josd Up- a
h, to lease par 1. rceced.t lcs rdelpcl 1;..,.gfi.I.nd. 1. 1-, ra 'Gloria Beltran Fuertes c'. do ni"ers"Id Son Ins cigarrn.%. en verdad, moinves.
, L al ,,n to one, nuov. pr2d... dell
ch vante:rqueno, r.bl.ma V 6gia de Poring
no acia Pb a l-, Jones a] proof. de art d to d I ver el ciffict p j ce6 M. Mestre Llano, doctors Ana Cole ibJ6 I
I h or .mct,. o dolient %,puc, tormarioncia y mocha me- j n6 "e ,en,,,n ,.I.rantando at rn Echolloyerl Mon lact n I.I.Aninne 'Teg". as blelst''a.
en or. a a, sabana call I t cates dii, a,!r-- l.'re'-nto especial on via in tZ air
do .a ratilmit I le., argon oB no hac uldistco-- tncey a lab larse a refuglarse en teri6 .1.. empleu d i ne 11V, In
-dos pu- Barber Preez, at ban pesto en 61, suE m aj._ cah. la p r haber paducido do ca. Wes ser desp,,h,,Ii, Ion d r c d t, gl;
av_ cul comp I c o h. e I -B, quierl. cle h le re. devils Mufict. do, perenzas.p.r. continuer Is cademaLl.
ll m clit,; anterior agud. efudernic, E-teendo on termariencia. pars. pr, raliI 6_1
1. Ile, .pro. a in trainaliclon Qla. ticar, cosAirm res y conductius delip- bill. so tinder dqulsitlvo lem, 'code Ginalam d.eA.r I exits lograda or al doctor J
'Trabaj" reaffirsdies con es a todas luces y ofensoras a la nuevo atimento que en los, Jornales, Santomarina do to, pe. In, una o Jos mix entualastas
Yn tnl -Ilme al.rene clend. par v. Nacl ,'.! , 'moral p,)blift no cu,rda con 1. Ley it or dance Jorge de Z.y.B ndalicies de Is CIRM
cl jore I.c.' I de Siaubrul.d. dorw: -B si so .mpl,. .. hit b privada, cuando par y haberes so concede a Ins demis cla. t Guarriello.
a all, ute in po reza y humildad ecoGofflorm. a par -II liguienle. Re:. reful
R "'em" ;I 'e, an so mcgue n . ca ca que tongan necesidad de
ortor JoBA "Ardlv, c 'p,,'1.," sJr I, ';I, "it' "_ vivir en cin I
,e It""gue, a Ili, Into- do c,, h. do las mism" prctoxtilj do clue ficudade m multiples farralles
trot do -IlUlllis on )as cruldv:- I d.fic.1tude, ,I a-la- a que deJen de ser tan Iletvra- ca to, lilluclurB to i4a I I;, entro do las -4 horns signicti. crates. tan morale, y tan dignas co-! El. Enk ant' es la antesal
L' me Ins Ile mayor solvency ecim.
' hi o it,- li ,a :J;. a I mi
la lp!I-za I i.d1p, 3i 3" M, _En tat so ol-d-1, ,.l 13 r.. en't' q en on 'gun de1.011IN. au"I'a"'. )I, Z; )a -::I I:, lk a; ei T ,npit a par eI li.dtral del I al, D ga E,lu ia-. dc As. eildentemento lp frl nJd. de todos los colegios*
oil "" A I .,a ars pd,: ucutm -no no sli-a In &I.-I-ima pritractusa dentenciarin
".1,119efles v diel-al alraslra&, jr. para acluar, gv lic-ld. a ell .Ile Ins. 3' r.bada en el julclo in
,a -, condo In contraventura del dereand- Usted lo atesorara toda su vida
or, reel .. .... I- 01d, 1-1 ill 'Ia' jampa ,,., "'osegeat
,anap .. did. enho Ja epr B B ae r j;,', .1 1 I r Gen I do, tactic, Jura actuante dorlar6 sin
PapvIra hast. U, M-1-1a as' ell- ias tafracrulnes Ilul ell -Lv s,,ilid. linger In preterelon del innuffino R m', I., 'amil, ee jj.but ljj al lie; W %.iyall producalido. pursue us ac- selluir dullurrind. de In hAbitarl6m
-11j. pal sid,) I.- pollinate censignaeonlB do rental,
I. %- u I', v ensilla. A all declarando extinguado Bit prrtcndido
a IIF 26 I i: a H "nli, IXVI In,
Fare ,d cil""I 'C' n-a sla. ll, and.'Ia paroles do derecho de permarenelft y dIBp nlen- jPo r q ue' no verlo hoy?
Win, let I l,,wuas f-mile s que so In I leardint. desel.j. it aohalbior k-lu'a-, a luer. do la L-, v fiall side do. talem
jl_ To;,.,des I- vI p-pe. el-l-God-c DI no rB de al este criteria )'I.
F I I
III., ,gul-tvs nsp,, dli,01 que edemas de dejar arlar an
..1. No cri.Bricilt
1.1an
dv, 1. ftel bJI,,id.d Jurba I de
C i ,, a JvB' "d., do
1.5 -t- ,,b)e.B do 1wrill M Fenander grananand. on 1. vIour 1111111dut-C!'- III CIW G,,rkI., ,,sp,,t.rcs do 1e, pdc'.p In' ileclones de too mis.be, I., See, to Dr.gle, Lot, fill lem alln
C", I 01 ellcularadin Ill(' mos, los deja its prisUglados .1
oclartur
rad. j J-ie, Mi 1-ka -I din it, h.y so%, W, quo no sldo ni part. see It,, I
Ca w1ul'i El Bello Modelo
I ,, l"a., No 101, , vor,,.,1,IAd afliiial do us pranuflipt,
r-a to ject-hill"ou Be l'ia.va, i"_ Of-% No. i do ad'a 'rar Jr., pr1ricipitie do 1;
a B 1. '1 211 "N(Ltt.a. No ]Ifl. Clft, Moral p0b on y privnda quo ]as leKill" Chlin 11 o' NI SA 4UV0 565. VIIIod1B stis bliRRn R observer a todo citidaIII 1,r- t',I Jill Si Rattail No 31:1 dall..
a-d, I
or. dT Ferrocairil. Indo rho un )it
...... CHANTILLY
-Icaell. ia
",-Il.,-I,,,").DarAaconocerCascroerontolas;
B I Co tllla I,- At- I.
. ...... obras a realizer -en el nuevo plawl
.1*. lit d, Pat,. A,.,,-,, .11, de Plata Sterling GORHAM
"I"'I J'a'ja I.- Dille.,harr- Ile !I'olAi. dluda a
Ins erer 1, 1. lllrll l IA Ministro Ile Obram PCiblicas It, emti dando 108
idlimoA lo(Ities ill plan it ejecular en 1951-1952 j
w". sr-_ guin --- CeilAr'l, E-calar de Cocto. Tor-i
d I it Ile F.1 %hai"- d,
Ili,, '. I.,- C"-- 1, In, auni ....... let Hol, -, l defu
I", ra''- de
le'. en ke, d"'t, I d, I nquv., 'fl Ann do .,,,,a. C it I ,It ir:1., z
je ol;a, ifill-Y'. I'll Be ),a I,,. ; ,J,,,11 wdo ,: Ilmilutn. Ins
nn't', f I
vole In Ion I Iv I Ili Torroin-kin
to F- let Ile Fan"gervilus it,- Sri'.
1',,, rmd, 1 palal,11. 1-ju do Calls, Hot racitin do 1.
B rvm. ill It, 1. pepulah. Ali lon it,- S-ti.,g Cuba Recall., 1'. 1 an .1, 1, 1 n", I it,
B I la, ['I", S .......... I.. tric-n, at, la Morocco Michnlac.,
a on' to Cuba. C ... cloni do
Ca Ile, fit j,,I B Guantanamo it Barrens, "Vla Sur".
rI sm"', at I a I at', 1, 11.1 ill, p-uous. a Zurtal. Re parn,-a.aa r".'enel It Ill
"'.1 Ili" Los uniforms a media de sus
I Ili x., u., H In ',,j i ,I I ..... dvr"', 'in ", po I,. r.:Irra do Got!,, a 1.
a,,.I C 'I," I '.,n. i.sl -1. it urgencla C ntlaJiIrll,,)vdv Ins irabalos Ile 1.
o;,- R Aodl P I as. G %I rt par., el Actioducto
11 at I Sarit'.9. de Cuba. nifias de6e encargarlos abora.
del,. Pro- de
a I 'eaun y I'M- Seri-.. PsrqI, "L. Dernillit.
r." 's Chr
an" ;"I I ... po- 91111" II-fluerl. ce Santi.g. do Cu.
I- l-, Italia i I ..... a-, dentretal C ritru de Singuo de Timarea a
a. ,,g all, do B.railt. a So,," 'i .... . .....
Un uniform de EL ENCANTO se distingue
p-a"I"u, let K"iB".. .1 Guam..
entre todos por la inconfundible elegancia do takes am. r.:'d, SunIa ASaTg MayairfCirrctcra
I- "'. L. sus lineas... Es por eso el uniforms quo
nk,- it,- -'I, on cent... 'I" III;MS I, CluclI. it, F 1,. C.rre.
P'-d"nt, d, is Hputal'a W,,- No el Mi.! to' aritnig. to Feb.. Slb.,,,,.,:
Carl III Pit., Savarrai, pari, and or "It, ", In' maria, nyudarfi a sus nifias a caesar Una grata
_,e en ,to let y superior impresi6n en el ambience escolar
ar' ,I re, andia y buscarl,,i "I'B d'. I_, 'file Jill, e ell.B Ile "I no enandbit. el
" 1 'da a. Pro" rule Plia. So breve Be darb
at"o I, le"i I I to licltridlu creo L donde el cultivo deNbUen gusto es sin duds
It, a I, Ica. "Itinall, PAI",,ra. or It., aterk, de Clara,
IgIf, L. I 'led., I As impohantes signatures.
Norman F. Coolult on "Bunion ou Inel.y. 1. una de las in
Pnivio'k. it,, .,a., del j. tmillallerfade to, be", j ...... I; c'.
de habe, .,-bad,, a S so d,,rl conce" lumbida Joe Nuestro Departamento de ConfecCiOnets
a Ca I lip 1, 1, lie lo, purples an clatin a vargo de Forrento, de mane. Colegiales estA a sus 6rdenes con los models
"e. -1 p-ble,
1), N ... ..... .. F C it ca que I Imban. long. na
k 11 vonon do conJun a (let formidable officials de todos las colegiOs y laS telas
nand" 'I" ; l 1, I'll I do p,_ 11 i;. j Iiiab Is nort- ole, qua no Ile.
. ....... .. .... I ..... N.--o .1 ;edu la.Centrill I, '. all" 11 11 61tinto of,. do Go- Usted puede comenrar boy mi8mo tequila) ptiede ger BuYO pOr s6lo reglamentarias de log mismos. gos para
1,aB 1 11 -niv PHI, SocnirrAe., i
0 Real a -J, _--roBid, Confienos hoy mismo stiis encar
A t"', Edfl-I ar"Ibuld, un juego del model Chantilly de 37-50. Y, aunque le parezea increi- i evitarse las prisas e incomodidades
dI
. ....... 1; "' I' : IlliciarAn lit Plan desde Gorham, comprando un razonable ble, bay pizzas individuals desde
A, 1, de iltifna hora.
dIll, If, al'Ba. Calls
I ... ..... 1 ,Juuj '. Pi.
J n I ...... del par. La Ceiba a San Andriiis pesto individual. El pesto indi 4.00. Venga tall PrOnto pueda
.... .......... fail,. visual (cuchara de sopa, tcnedor, ver el model Chantilly de plata Si Ud. desea hacer los uniforms en su casa.
1( l G I Antonio F,, ].a prime del p,-..J,,,. u ordenarlos a su modista tenemos para Ud.
ll1r-.-l,,, d- 1. Auction- opi-lbre Be 'hidir'so 1". garlic dc
cuchillo, tenedor de ensalada, Cu. Sterling Gorham exclusive de
it do 1. c-ater. 1.e liaa his telas precises de cada coleg o
a. ;I!' IIINI'Tll in vi cruce, do La Coal., barrio Da- charilla dc posture y paleta de man- EL ENCANTO.
c ei. Ill;*, IPI ban.
lata Civ],-mian, con Cl C2Mjno cle San Andres, y log correspondents accesorlos a preclos
1- y It tl-l dreanji, 'I, MI- zlielJ6ranino do Holguin, Oriente. tan bajos como los mAs bajos en i" dad
,"'I I.,- d, I 'e. 1 11 vi ;I Ile L'. H. tane a Re"_ v r, c,.. I colon, to loo.D00.00, Segundo Pistil.
; 's .) i it 1A de pilinch. astriard par In Comision Naclo- de calidades.
nmiqn tn ...... .4"", "U'-- it, 11 I r", .1 .ho;0 TriminacitiWeal do Foment, par gestione, del
I., f"!;" "mi ... 11., subsecretarjo de Agricallura Beflor,
1, s Ill Terrains. I Aadr6. Pop..
it,- llellil,, Art- Cuantos articulos necesitan sus hijos para
do Asia Dhiposiciones sabre cooperalivem
III.-a I,- I., Iltal I s Termina. t Call mativa del viaJe que realizarn el nUeVO curso los-tiene EL ENCANTO,
I d"] o, Guanabacoll.,PI'MansIncrar a 105 Esl.do, Unldos
.1110 1 Goin- Hlispi- c direc or del Reparto do Tierras. antesala de todos log Co.legios de Cuba.
Mercado finorabit, a lit Ir ntmflo Martinez Perez Abreu,
R(gla SnearrAs". (:urre11, It a C"'Mull., el trunistro del ranno, Aoctor Suarez
coneclill lit. aguricates !It atirinria,,d'allUt .,a, Rirz, It, he crinfl.d. 1. invest gaziom Tat,, Ile CIgi,. Segundo Pill,; Unaame,_Cenerto Piso
.. I la m na.-G milearti-,cf, Ins 61ticana disposiciones %bulas Ac-rio. it. C.I.ip.; Plants Baia v a rto Piem
El jet, to] Nj gilr,i aa a, rr.vi mlito-All. n pateria de -parlit-B. can
lie Arco to.,. ,,c ...... o jai,,I or d, L B Vill., a finalldad do provechm, ctumt.a
dwit, -,mj, B c t can de, uplictiolli. GRATIS: A) himer aus compria do
Go. a Come. a p c a rui qua "'91,
a. t V"on's.' rd ca I.. vion Colegic, an Im Departarrierl do Tends,
be, no., cl, a tl rlpilrilcifrn 'os
Jr. q. d.aga -, lost is Te-ti-i-6n del nstitu.
ere. let I,, No de
Par in v "air Ill" i un, ,B T, rninaciti. del ejecucj6n. Uniforimes o Zapatca, I@ wrj4 obenequiedis
,.I, al A,, Deconsinan nawders de pine GORHAM "LYRIC'more no rice: it pr=,te Terc.11u.. L una caje do 6 lApices con at nombre
.gas W. Ile) It, Santa C arR. osbftapectorea del v4egociado de
Scott. el e. I, a, 161, It. nvmh, de Inub.i. R.pd., Forestal do Agricultu- do au. hij- grb.d. ..pressi-elate.
puerlost it,- M. y Mi. P'el find a Car- I'll . or.. un-c.7emento earnv "'li.rcuron 44.887 h cia- y I j:j ta r;, I,- Sao,,, Clara a PiesLo par go hot m-dera do
..f at. ,zl, Ili do] P rui.prneedentes do In fin. "E, C" -7
IL". V.P.rt 'I"Ohl'. in I uirmina de Coniadso i
I Cla I l... do ion del 1 4
arms norina, I I llrlli n, I. Ili r A,,,.,,. Norte.
do Sonctl I Dich. 'etirmlintent. ftui decturain
It v.,", ad.
tns'l- Qo' p III" ': "IIndore, "Ir 1-ti Splrk- pnr ... conduciria sin Ion umparos GORHAM "GIftNIRIER"'
lar y fiefifle., not, Bonilla is L' y
Lia, Inapart-lon- it, duip.skc,6 del Minwstcril dcpAg'ri'
See,,, ca, -.I 1, aap.gpsal
21, cuenl: ca. it,, pij'a loB I I b- L. delitracciii. d" p""'
;,e.l1nad. at lallIllu. 1. .7"1 1"'- 6, Ili- Ceo do Par Ili Direcokin do Agri I Be
.ad.. ,I el purrt,. d, i ...a do &r.
v' -.,I it,- Care.- ban reen t do on to
dest. .1 r-mol. (I.- ltg., a I, glee, I'll- 'I. In Ca- it,! Mc]cn.i y de lhiqu izar, 250. libries Todo ctiesta en FL FNCANTO meryas
. I
I .
. 0 i I I 0
1 1 I SPORTS I I DIARIO DE- LA MARINA ANLN( WS 1 2 A
TINANZAS Ali6reoles, 22 (10
Agosto de 1951 pigilla I T CLASI I- l(A DOS SECCION'
19 1 DECXN0 DE LA PRrNSA DE CUBA I
. I I
.
-.
___ 1-1 I
. MAs de diez mil cubanos salieron I 'Apoya el Comit6 Aut6n[ico del
i
Noticias de Mercurio
. I I .. I
Espan- a n julio liacia njero I I Senado Ia reform electoralT 1' .- I I '_ --- --- al Dia
I Pi(teii'obreVos portuarios adecuada distribuci6n de I : Asi lo acoriI6 ell una retini6ti celeltrada anorhe.
(Radlallierviclo F.Reaw Pasm 11111(jiles ell los illudies a los fines laborales. Notas P E E R L E S S i Se fornializarili hoy ell rJua prt)po ici6n (Iv ley
IIIARO DE A MARINA) I .
_____ __ __ :_ r, 1r'-.- 11, !I Al. 1. .
Cotdl I Inamorata 1. g ... all.. 1 CRONICA DEL PUERTO I do P.Se. cobalt.. que ,a dtoileam n 1. it Ei C ...... 1, Piulaubut. in del Par. Amulo V -, I 1 :, : CN, :, I e
c:bAns Dauloe Karlst Loy. ,". Par F. Pitons Barboso PLSca Oil at Golfo cle Mi5xico, con mo. I I i..
Hey, en Snob, Crux de Tenerife.1 I, ,,dri'l eIr!ticitina- CLdu,,, daA ten. Icy". d- I j, u dl, ,- :", ; ": : ,, "t, ,
me xv. dol cialtim que h. .factatin ", eI .,old)! Senad. -u tou -.11 - ha !";:!, : ,,
!ebradu on homcnaje car. to 'coile glival'oto., -,,,, ',-:,_ -l - 11'6 .,
ditills'Lino' an notion, do In emiriente ,.Seg6gn 1;,ed"his I oil.. 1 o rn a m e n ta l I 1. Carrot d, in Ala3ona do 1, A P larovoto de Ja j-,u, It 11 -,, 11, -11-,t ......... .au-1.1 I
rill' al dlM oab- Jab on .I Sch nl InCs partax qua abran an po. .. a-d. tin, 'o an Nestor Uarharoll Andritain "' nt .. ... .... epe'ad'.,
poelinn cuburno Dulce Morin LoynazjI RI g octal de d .operative, dicho, barcol, In p,.po-b5b do ]I) del -Zd. Reellild. I. tolifieno.. itibiolattistilmi, ,
as .troa at '.j' ,,!, '," 11' .1
de Alvarez Caflus. Ell Ayuntandent Igraciun. doctor LL, Indr6x S 11 d;.
he claval. .1 "of advortiabom oporturamente par media eic!hi, C-turtoll Andt.t.o, I., In a[ pr.c-..Io.t. tb f
de Tenerife In nombir hija adolit v I ,chlchni con elstro d- .... .. i,_ u a 1 11 'L",,,,, ,, ,,,,r:
'%." a Movie de am radio-telUctrill, b.S.r.n ra. ..d;f,,;. of ,iguto- ad I.e., zldll -,. 1,11,11
Ila In lon lugares, Litanies: n I'actillad'g -,
as mdo scibroselientes poets "I- iniento migratorio r I I En It, J, ,,uu,, "',r" D,'.' ,', e, of S, ,.d" la., :,Por La xxv. S 11 ,,,, I,=.1mapi%,,_u.a
I Ins layeron poe Lrriturlo roackinal d Lon I il man il xres, Extudo de Qu1n Para %tiar us par of Joe' "J__ milzmen hobar sit) a, I Isla Mo abc IL.S de u roodu .,.,.uo, it, 'i of_ : '_. , , ,: d,
Mle onto "r _r "; I ,, ,,. 111 L 1 11":, '1 1',M':'_ u-auu'A 'i, ( at
F ,If. del sino actual, aparecon Jos at. i Janx ppf.o ca, pabbaron el me] Particlos an ,Via, Jtt I poit"'al ; '.
"'T"""' r1ro-d cf6cauh;nt.s itatte-denle total de 19 barons, repor. I acad.d S do -aliblutccs rtacuuil s I.- I-ent. t;. Al :c "'ud,, u, t,,- d i
to Maria "' I'": a t to
a..al. do la titiv. "San 11sajeLF.'T' a lox 1 tandose qu odox me encuentran blen. 5.1 anbi0t, d, t- S. or IDS onganismos s.ine't : ,,,m,,nlq do ou ha I I F "I"' -"' "
merA us U' c--1ogVLi2h6732%'on ,'..,..cS ..no....'.1 Sao ,: ... -: be --dad ,,,,.,,,.
rt'ria an Ii.gran ineffable as y 12,878' vnelabstante habor alcarebacint at vient. a r -no ,,, que curb varies hot. --ould.. oo, -, de Gd-na,-, It I' ', 11, Ila
Act. S Cristobal C,116 d... I ..... J d. .. 'LiL c ']I chrot .1
lite ". VIlleri-ibernbrila .n,.e cidad hasta do 120 mills par ho. j 1, presidencya d .'
dome ,on decomentes a, hi ,,,.as Joe, I .rden racial results, m. qj- *1.oxe..o.. Lugar .",j to T, V 1)"" Ii"d--.1 S I ,,, ,, th,-1"o, _-, "
do 'g.j blibac.; ..,,.an lox Alacriones. me encuentran at title, del In P. I..,,.tnr,. A. Est !,- -, d, 'ou
los recuerchis qua guardian. fool 140 de ]a raza ne z o Palm r", "Los Angeles", "Car. a,,, ,
a ,ech. In exact. ref, I- I a "' te.1ho.. boad.r Alb,,M In.-Ite A)- Ind., al ,- ... d, ,,,, aloolo L', I ,,;. cl ,., ,,p, .
ihom I tg'. c a rdx. Lexto y "Poll'.". infroranumdo at tilti- ..."I", '.d' -Z'"I. .- I ,, -,,a- ,
ta".." tontrill. y 4 San .g'.'.: .] ....... *Z ,irez, con asistorrin del prinogr 10i: abt.1m,, ,,,, Ia ",tio,". ,,u del , ,
a. d I ,a. beat. an lom data les Ell ousetc, I In cholfioack5ii inmj.' me ,que Dome at ,me tionapot r8roults r .. ..... .. I.111conchi'Lotsuclooll del Sound., do ; 1, _.." 111 1 11?111, ',_. d, C ,, PIT
mAx n in 0" ,,,,a, *,,,did, apay_ I.,. JI.jlpf' Lit can nove ad; an at today, -I- nCIPA, de Vatoui. El sonad. Suptrvior para o ,r, pa" --- ''
, son roS dc Is. P.W.. -- E. Ia nao.o.a ,b ,,',', Pa' ,,!"Le_ :, 1 ''
Pronto c antes. 38 !In, estfin leftighid g __T__ t Man ue any ono- d, II., 1111j.j I i ,; a--! Qu, d'. f',
d 14.914 Y. of orufia y at San I .1 St 1. ri. .. a of .., de J'ji .
a A a fanfares do 7' Si.. del "...., h 'u",,"', d,
Rut. de Co*16 ... a I ; Lazaro y en a cubu, a] Begonia, Ion is. .11 ka". .h.. lei no u, u, , , 13"hu,
, 1 ala'v ','!,' "e in J' Itiristax; y 2.161 trtmx tint" l ,
mo numaro y con I- mirruab t Er, trinsitc, ilegaron 9.026 de lom que no ban Sufid. dafios. Ell tarri. 41. 48. y 73 Suar- Fernandez qu, So ebccucn,:.. Ptihtut ,1,1 .S, ,- ,I ...... a d..uu- .1, h, ,, Clak ,oui- ,'. ,. do
dins con qua to hozo ji. Tocan- 1 go. an 7,073 desemba 'Iran 'r' torio cubarto busca .brig., eICHan ;:Ipd-. b- present, S.1-1. on, of t,.I.- do 1. pol a 'a ... ad. ,,.,,, L:,,,p fi i, -, ,d- iiti -po- ,endo an Ins mismas isla, on les pun.inionecor ell nuestra P r: I. .Aplar an at ab 11111JI11 11,111. ch, In -oslitto o"ots, aplazado M, do Vaiona Lot tdo
capital 11 IiT;n I s'ay y In Teodotd I -_ - -- ( ,,, ,,, IL-Le! be C ,,, -- -,
it I in I wasue.es, a, in 28'. Y on quiern cutc! ,! ,- ,1 INjanifict, i314"dIns (Ic C ntineite jo..e? ;- donde no en qua e3tuVieron bjen co ,! an Antonio y a] Panchito an Arroyo I k1l 'h-S'- c",cd
'51A o 'I 'a"! ..'ea.. v Puerto' "' .e,.pbcr .a Lot, do ,1,,,.,, b1,,rre;..n1ax be h. sa. !" 11 !.in I n too .,ceptada per of at pauld- ,It -, .,u,,nto,,d, ,
. arapatirbox utilUSd .. r, 11 de W&Piinobla, Id,16CernI16. ja
A, reter.isontoo CAluml Ir am para c, .,,Iaje. 1 b clue an ,6 dierolailla ,IS as, Porcelanas , 1. "It'd d, 4,5109 9 gn ', -,
. No desembarca rar" I a ._"" "", .1. 11.
aropeo I ,ran. I 9,3 5i, ,. aic-..s de loo afectos del mete holier ,,,,,, ,; zt 'NALCS I 11 author Jet.. par. ,og.l.. -11 *-tll I, 16710939 kJ"s flo"i,
e,.n ,, ti un- 1 bids ortualrenente gra do j,:-.,,, liegl,
lin co., _ad, a Iuoirn;nr";,nC,.jb Ell cuanto gcpu :L,., c a .advertid on -P - 11111n p ... r,,,ra,, del local, 1, Ob
drid of 21 fro de Interco [: hi clue. ,.It ,4.,87 ,, J,,,,S do ont I .sSle.. do radio-tel6fono y Ia que.%crifir6 luego do rancise a vo
Jura I It ,a ,.a cilades. .,an ,..ra.,, rapidex do his parties i L 11 .,, r-le, lo-11 j ,on t
P 1111,np,, a u,,..'a o I" del S'u'rhu
a. it 16, r1pr ... nlads do "' 7 I c a EL ALC AZAR !i,8 1 11,d- -1 1 lop,- ,.,,,,,: E,
hands at. .a ,% nachm. cono. 4.502 hembras. Ell of cirden ,,,Y, i .f.-apid or I OILS roadwork, Nacio. VALLEJO, x N6St.r rt ,b.utfl. an, s
pe S: So In ex comocer Inis In "I_ rains, 28,538 perteroccen .., l' Idal- I 1"y, magnifies, organlzaal6b 'r,r"""' a C.,-V.Id. "462 , cd 1, .,-., 1,1,, 1, ,, ,,,,,,.,,a.
.kJ24
b!abc-: 1451an I- loxx rbg _; a a exes. agradecimiento ,da f.rg a] Slna bad W 06
de la,-pincilloat de Eur ,as P.S.I.presnor so I I ". ,.Iur nto h., Lou
Joe to u do d on So ,art, &SrosItil.: ,_ ,d ad. fl-11, d, Op,-uu.
ablecor on activisborm Int' P'a.mbbl' z' ""'I crox. Una vex normallandox Altioule, I At Iu,,,,. 3 del ca.ia- 1
cultural Los ,,act ... lichlairs: r del tiorrip. esbs bar- -- to tcc ... do] -tilul. I,, 1coo-j -- -- -- -- 11 !I, 1n,,-1. aull,-no 1 1914
ct e'llbjram. publIcaclones. in-, P -.' a '.,.,' ,".', ""dialta"i'd. 'eintagirtled. so,
f.-., it ira as. pro fenores, etc, nacionaliclaclas [as rluarl, .. ,,,, ..... .. l,* be b tt, Elect,,,, ,il,,,,, So ,dicion, of n0oda oeu, -p-u E a H.ext.b.. intograd- an _a ti- facri
;El Caballero And..", traytol.. la; de pexc ,
.1 siguierne parradfou I ,,, te dc Ca d, ,, ',I.,anctcntra may grovemente cri- toonte: embajador itafia' i66 Conrocan a la f' ,',!, 6 o .nd- ,,,do ui ,arg,. I
Llegaron 157 bras'hfit, y, "'" an It ,,"En
term J.SE le ',-,an Tsurfla Trt .,'a Illf-re6liq eu.I. degree D ispuesta Espafia a cam biar su cx'.'d.. L.ihur g.r snol 1 .,,, 1, --u ,,, t,-.lo Lua,
I 7%1. caiiateroemoritor 141: Ileg .... 13S ,I anal "i' ,o '1:11'
muy fectindo de eastax 01timon tiem-' ad noo, Isnlje_ Sar a S 11 .Sri ... ies do Ins ... tid., ralitbas 1, ,, ,-,,,,,,,,,,,t,, Ia B-.,
pan. que, a, acin.chlo par at pxeud6-1 Ii 141; Ilegarrin 105 cclrunlbi, .x cn1r-%%J 1-n- E'li., ,LLINtin do .'m.-E, sa ler S.d.,eS y lialtrinion a I a ,,,nlrm,, al'barr.l. iiinero del at niatricula en E I p- ,c ac
dm.de Caballero Auclax". ,on 102; Ilegaro. '2lid, cubsiblo = pe -b:: d -, 65. 1,neb da, notas, cap.ton A B.
rals torment. a. Bareclims 'a ( rain ',." fla de.anual Brafia, siendo in'trin SjSteM ,j de gobierno". Lequerica ticulo cane C6cfig.. Ins as.. ,c r I "' aSP.-I do bleas provinciales deberan. sin orn.
, In as par In torde des .'g, sti.jyja .lic ,%,', In actitud asuffilda par los re. largo. ajustor Ins candiclato '1 ,od -1 MarifieI. 111. 1, A-a,
SnLlc rr.z r- Ia Universidad ,, do', undo 2 6 6 W gal-rS do p,re Barcelona on, Inlanol"con ,or- I 15 mericanns yj promentativon de Is Jndusmtria con res- I secadDres a [as auerds de I j!"'e'. "'n p ... 4 1-tal de 9.,20663 'K,.
cramps royal n N59; Ilegaron 212 vnexci-I pact. n in rpnbvsai de 1. Maq.ton p Ibleas rationales que dejaren cancerdo .....D., ,Job lati,1..1'sti.lelion 212. LIal.r.it 149 in. deache Veracrux, Mexico a Jos pos.1 e;lo ese can hio "debe estar de acuerdo con su 1,, 'Moolle de opera,, ... S T.11atoehoras 11-16 torrencialmente Y Ins at
ogua gle galian 384 quarost oubaras denomintindolill "O. tadam dichas coaliciones. fin do an' to
', no resullen unas mismas "B-,g!,,. Lykes". ..er;I.n. du
larmbero, ,are, nund irt ,, a acie ilettloji. dor loo partition coadh p-r-, o ra
IuVIe1pn qualdn erven r an mexicanos y x!rj nr.'.'TH-'I ,g.ron 761 ratas' 8t6ricooolitica", diec el Embaja Zada'a ,.ban P d fornializarse del
... on. of I I C-pub Chrtsti v scans. capital F.
muchom lit Nhay tuitional y lailarcin 154. I tio. chelar-r6m lgurdfcborxJTpb Articulo I So adiciona el siguien- 10. al 29 de septi y Frank, be Corp., Ch-t taj.
qua lamenter daflox an Pam 'Ll. gru'.x de ,am jortin de las rzS.1 blicialad. allaparo hamos sabldo qua al I -1 .
grande at n6mero de c .I P!YSIJ.URGH V tfo 11j.x,NlSlj- ler! nornalids, a in invasion par of entire
No"o if n Pam turistax b. d.r it .is ., fil P6 rain a] Segundo cle articulo, I 000 bulto, (1, almidon. con pes, toComo as tan tones michimilichade St I.. I. air S. son tocnal-es do Dr. Brain me propane trader eme a3un- 23 del C6cLgo Electoral: I I
!urlstax. -tres vacest mAst ocean a ministry de Estion, Dr. Mi I lfxci 1eg,.1,iPedg qual 1,1 do 127695 kilns Manfiesto 31a
Ion. Igo de Laquerica, declar est. .oche qua E. respuesta "A dicho 'fecto. El of ,-,!-, C-neral of, In Uo
I So j .x FemAnciez. Expinfi, d biar so los soldado, as'. 1. I earn tan pronto Sea De Ltke Charles 383,08
ad esnablool no .'U'r- Eltd ", 'It'r '." 6,r. di oI ,Qu%"I or ,am. ofi-. so In. ne "'a "pu"" .,a I-6b So ,ols. ad d, La Habi ... a, D, RI,
I in to- El Conde do Arrislejo gub rnamerilill 'dentro dcl bajo at gonierno actual, of embbja. adoptacio al acuordo do con La
vn ,a- ran de Care,. 'IS' ca titanic. a I as Hernandez V J;, J]o a ,oru-, -. '111-not- en d
iclo do trees ,entre Irdn y nave guiltemultlc '. Q ctxsl ecintin6it La Agencis, Monti unit.d. .nrochi % :,'.i'b
11,11ad r more. ri-- dor contest qua "an itinitcurt Ingot rLs" 141's I 1. r .......... t,-. ;,,tra In ,,uar, ;ir 1 1" ,2,5:orrk tis% P(,,rth c A rih,:
stereo, Does ell utbrin an I Pct"., .19strusents, 111.1.cc
Bull d. a, ILSS 'brople on I "" flit"Iff. y 'ja 1 4
ri ,am ,..r,- 1. H.- I fro hialtd.cla' ."p, ten ls contras naval, .to c perzair mas coon., poetic ancontrarse una voluntad tons r cumnlan 1, orevenicho 11 3. 4 ,t lubr,
y ,,r b I Ditut, Lida.. Lonshin, nl.s pan ,am. q., ,I "", '! If "a a o, ....... atu'ant- ;, -0
on de ruerm veru.... an boon do It, CtuniniCd. Tinistithintio. a occidrn- fuerte a se at comu an 891 705
I a, ,,In ontra In agresion an Esp. at itubt 35 de est, Codigo. tai ca. r ,,,,,?.,s "In I"
a .fro- E pladamerite ca ?,a .Iu=, re d, ,, ru"I", ,,"n", 't't,' T,.e rh3 ,:-'n ."', ... 1
El Fare I tiernis do 1. capital. I Espanola, ,,I,,*m. que a; lu do Islas an a. defense. I aponer o
LIag.r.n .1 it is unninds. 't a., ,I art ... c. dccout,, pa- ,I C,!.- ., ... .'
S pudlaI motor "Can't, th ,," Iafij,'jb d's on ll -rlf, r ... v ,s esJoijitfles f.erion "oil',!"' c bc -"" 1911-52, -,Iort 16T',40 kI- d,-'Ta,_,a ,_, '.'_' u, ,I El cmb jb cS.a noricif-tte. Ins 'prime .a "ine S I 3r
Ferrol tre buques dc ""' ran I, 1d.".I,,n, to boost., 1, ,I Idz ,th. 'to
V. .rrll do In d I habe ind, I ire do 1. ,I. dor ao unnot, dI 'I, Muelle d, opt,- ,o-, Sua.. me a P"ui.L b' Ilogtor c. a: clones on on disc ,,a an[, Ins Ca. ,,, la'. de lon "modernox Llefa k El p, ...... 1, --,u,.,o da11-1.11 ."'I'l.r.fitin. I am. I luttritlon del IS~. Shia que. on coanto ,c coyr 'I ento.s. cor.duclundo Cl pas 5, .,Aticui- III EI enriah, Lh, an ..". oftitind at mariscal Urcta,,S s .Ia reaftlarfin Ins nivvatignel.otal .., 7.96 lorlel.,dina cit, ,,at. a 9 tiulo 232 del r7oduu Etv, iti-I nronto ,I ,i,;, 1, u,. th ,co, 11.1 I
at in go gon aileron do Cable. Olin qu ES i., 6 ries *. I ,
onebOlliftor del Par* a. Empah.. Lnx P.1rIo.1n1.11,P,,ra Ine-lix., a la canditc. .1. ,.an ,I, 1. .I into 'coolterar ( fou a. Lequarwa prosentii Ia Grant Crux gento quda., dactad. on Ia S, hu,.,-,,ndo ,--, h-ia ,I c0u, -.1 u': u-u- atu--- d, 44276 1z
no-hota, c If a 1,,O disperstai a Md.,s 11-11. -Lol, fo A19Ch'n ,
as Ia R'specht do bin c'.. ,ralionon vn Ajoh. buq, las '.'og.in- mardt, oil at esfuerzo com6m par do- do Isabel In Cat6hca a Ins Caballeros gui-to forma: Lnel so, d, Ne, Y ,H, Man L I u 3 1 u: iWoolard. q Ihil .onlarittalmAdal, ... I I a tripulantes cubabox via or., fender In civilizaci6n Contra In Lit~ de Coi6n. poorque "mailertin it defen- "Tioscurrid. of no- -Ta"c' bill
sado que mcgun 1. Into Pedro Trias Constrict, Maria More. La, ,oI,-,,d,, ,e ,,,1eua1mu ell 11 -udo 1473877 kil., be u,-Sr,,..
Gran 1,, as an 06" "H routocarn, I ithin' der",, ," title ir-Tox pe-guLdos y que bis le.spect-s asarnbi-s I S- It, go,-ai Motile do npr ...... as
c 1:: hit L spe a in -L 1.1-rourt C.I.Jell. m.:1d' ,16'-d. clue estamos ths. SlIdannicix"Sishuh., ,,ni.l,, hayan L.ban.d. Ins Vd'e: I repl r CF :', ,';' ,'n 111 1; .de 1
Ethis din ,,,, ran enrolachn, a,, In -,Sdtl mrt.. J. Got Fr y '2- "' dolus 'It'- Alloda del Puc,1. y
I s rotor,, ,,to m.VI Set. Miu-stil Toroloa A,,,,,, rug. pb,, bx a -plai c.. Iqbj,,,
it, L,6.. of Cand, fle Valliflanp. ond.josile, par., not, ,-I.),. d r or. lal pnrtc our 1,s ,-c,,,,,r,,, 'Cmp.-tr1x
, ,,, ,,, m*. n'nvrPo' "" Alan,,, Mario R. Grort.io. it sl;tam a [icy .1,e.g.an a bladold to, met., mient. fcclOx prc...,,q,.,c, :- -1-it'.1.111. t.d., It,, Drof-1. ngko. do' .991 ,.cat.d..
fro de 0 rars Pub caR. Violin Ins ., A. "
ed, b I "til ...... r ""' to '". ('!'d'.cTE '!c,.7 "oolropirad, .1.1 ,.Paris] or ... do 'a hicerl" djorlrb:sruitblxx dimish 1, Ie Ra I I j'-)" o -las. -Lutut Sft.r D C
no .Parrot'. ,a, it,, dil. ..I 1. d',in S, su".1 'In -1 Latin L. Bach, Rlera, RtIf-2 G6- ob,, .-Icamerlea ,11 I.Injo,,lo 320, prc,,d,,, ", do -r
fruig d .111. on -,- mllmdlm, of it pod,:,.
r,, Pat' in no, I on I "'ich"" I of dla *
Sindicato do Frigo. par on rosp to = anre, ones. ago to 21. dNS1. 1, r --"I-Jcl rru.crSp.b it., .ru"- 2 'I ... P7, hrt ,,, 1 ;11
An: ,str Wiling.. st me, into,- I 6 T, x C 7 6 fro, . .a y rina.l.cs". MADRID b I p Espano, en laulto Lug aePopaS 'c' C a'aucrer.G ". n ,'afC .... ..... p,.,nl.r
Term rarA In excuralft lrr jllrAl- Maliberns N' holltron. I' do In Gconarn. Marin Gi Zaps c losultim- be,, rui,- T1".scoo.
Intrachn, ,r,-,g. nZ.psit. ,onto, ,tcolbadox d candiclatu ---rdl le-lado' :.,,,,nc, B,hu
hu". L Io I ISIMIrrhai ,I, C.potole, ju I Promoti6 clut, so gablerno be adhe' b"..,ned'a lu ,.mi,,6n norleamericana Ira qudarn dbf,, V-gun ana,-abn do 3145 -Iest" pro, I'll I, ,.I , do an a y ,P", t"; Pdr. Aboadevnij Rust a S: Manuef rice a las trutados bilateralas del Imdo de'adelarmins, I,,, n,,,,Si. Para los cargos do ben.,d I to, I lerrourin de [ ---nortia
I ,ai a 1, cu; It I 11,. ,.rrer ,: mundo accidental a do c tllhrn lcr airs d-dg' H'a ,, d I 11,11" ---IV. a P, ldl:,JA !1111 111'rb for 1119 I ,thin Mereante. Vue! c onf 1'-' I cor .... Cast 11 F,,,,,, it.-od-1, Cc N- Yet!,
'IS notion Informed., qu de &Jonfib. flegarrin provincials torrunuoruirt I -fachl, rcu- -jotlb S,6.t Gettig,
con- Duran a d1oh" -.,
'" f1liallo .11 ILL. do In, ll.rl, ,mlai'tr 'o!ci I. ,an tortowl6r, "llinnete dai A ,,.. do looll cneurnect., ,Sigdrs to EXjIij)i
trox In'll"prol Furnpa .., "no Sort-' 'in oloin .1-garol. Mi- MaditarrAnto, curopea a plarolariV Madrid ,I undrode tc,, 'I -I
Cisco 11CULA Pascual, Ilinnonod (h Codhgo do Ins nvuerdos nor Ins I a- I lit (-it La Haban, .Nla,, fusto 321 ..... d-i-do 956791
cattle InV.u 'i l.mp IV'la.d';n r q2e"d govern sulasanSt-co, Ins error,
alone, 1. Marina de Goorra. of, a Ina on 1119111 gaql.ll E'Prfi,, ,I- if ,1 s'ie, .,).S a Jo;hd, ttpr,, ,, c
Ila oftec,6, J ,IaaAl ,",,. Ion" Mario" n r% dobdo San So. lox various fi I Ili s enviados tt s 1. general ,%Joean in Juan 111co, Marla r am,. Sp,,L o r ,.,. b. st.ou Fr. a a I"s -b didto.a, 1. in d' 1'' I,, Gran FlSo Inn,, do Una fila.16b closeable ,,I lei;' -11hinit so I'llelitnn can (,,to an 1,1!n h'icas
litoorilknot: bull do 1.300 torl.1tin r d j,,' d onto a b I on !,are.,
i Oder 011, Marin G Juan hlcreadrtr I ..hi.S I.. elect.. d, S 'm on P i,':,, S dog'- a .San,
Tn If Ilepo'ch tiny a rain pinto. " on "'d a drer. ,Joe Il'onnualdo Llovet Sundt' lbe ,to de 1111. ,xj'Ao on ,,n I. am ar-uncah, I por Ia rint-niateva galit B a" uu-al F,;- ,ngle, do 1 127
rate. lt::In(],,Iilmriulnrniii*rrprltil, don. at Cabot Lauder, Ernill,, Soto 'Garclu, ptirioncles". consign de, qua antal ten ca I ,%S ,,,: Alticul. IV. El tuurafo oila- Lit 'A
arr ",rrESrc, Ul aclu Eulogio Sato espoicate at "clamor do Imai 'tones con ionnisl6n do ,Jet n'tic.l. 232 del C6dig. El,,tcual ,I. loollada, nolas, -p.Lo, Son., F. K.
do too.ro effidini crin. lit mayar nf, .cidl., S!n ..... .. i!,,Ii,, .,.,,,."P rt ti ,. -m, -.-,,,.-. rill 1. So [rormtes" contra Ia. negraclacl-le-, br., de Ins Estados Unidos.c m li, but me supreme. El Chic Club d, Lap, ,,,,,,,, Gabriel. do New York. canductendo
al.grin y c.rtef.. I rjft fl 'n.,ato ,q.,ri,. d1j. one, Ins Pirfilaos 'ri- Fuentes compotente, atiguirarr,111(ittc --- I ,.,,,dbd Ni,,I,-o Tu,
in I- on-horinve 90-taboal4c. Angel -) clos ';'.I" kdox do .cr,.cc..S on go.,(Im. -rrId. am BIllost, .,. Ina I It, ril, ,I, c le I .1 ....... nont, on ,,clb do pelic.
'.dal !a pj" "I'd lit. dox MI'6' folga MG:nzilax, E.go -pro on importable fioctor, al grupo permare, rLi Aluelle de operations. Ia Gran
oto 6 .AV sho a. I. h rtl.id I,11 1.11 11 Felipe S rue 1 'oesn'rin ,"l r 'til
role, ,jujonal;,nuot, tirin-loa aerin eon ,act, ,61I of tiem,'' no a Lesionado el Aicalde :, ,, ,. ,.,,, p,,,; "IC; ', ,",,PI'I F;Iual Fin,,, Blaca. ", .*let. des-1 r; xb.SSfiach,,t.x failg.g.'tl Felipe S n. tar'%.' al"rar"P'raitivri". I I .'iu 'i to loca an.
it 'a Livinpore. Gbat ;mxjx, c firo'n .it" L,dcIVr,,.I"e-. do, aim. 1. ..gtood.p.ft ,.,I,, "Broulablik', norurg, do 1,030 tod, Ia. o ,,t run L, i6.,L,,, fin ,-tin S oldne ,,,a, d, b, Pat I a .. ..
en 11'rifeti Y mad-orr-unt. Poxidl no La flailed. .1 Ing" (Ia lox-j It A 1 .J a a dirA -exprem&- que defen- rig.ocIationes into I Regla ell tin accid Ble ce... o Inda ructasicapitan sonar F Ster"I d. don Esteban Fifth .... ,a.pr, .. o!,,, ,r '"dr Y" a g So train films de In ne a 'est..
am HarriAnde., 'S'n. it G_ I III
, IlT,; Joan Castello. der too Pirfinco. a, ubnndbnur at onto Inalronte Forrest P, Sherman. ,
de m oll'16- 1-f-M6 1. Mario. do Gon. "a Crux. Car- do I1"rI%.P.1b.,d.,dIe ae6,, ,be Ell. DeSp.6. 1. o.mini6n Ira tiondu ra-, At proyeetarse cortia ril muro del on,".c in I I j, ,dad b1gn.ft-.6n h- "o'st ,,n ftc to 323
1. ,or, hb2rmJ:m re. Ili"- "'edit) fic So Netioriablo tc no r .a,, L Tro_ cap. ho ., it amplaxtula par unn 16n mils to ."'. ellus pod'on',S grind. it F, A R., ii-ce.
fopt c!"I h"1C' re'rincEl.'a an11;cIAn ,11 ,, r 7.'c',', 't',;Ii'.! '.,""' ,P.".! torque Superior ,I -L. -1 ano'n"o G.1,,S- v ,undor end.
,,!.*'1;, i. r ..... 'Ili" "a u:feo lit M ... Lit ip:. d it
I 11111; abjcola ,Iuc dccir 1111. Aboard.. Rnoool licidril.a. Clot. it Ila bacrtor nu_ Px I nar Enti-eam. Ile If ... C1 -il ,, d 'it
1, "no ,I 1, to title liell.b. ,to bo .1 ". I In Gran Bretafta .a. d .(it a. y trida de furcionariasmis ate So I I 'e a ],a Luna. El A-s ch.tu-Du ,,,,,, 60 In, d, Sulfur.. hiu,11V do
n I .In In plax.a. "s r. Olodull. P011ch(Llex Me fill, flat'- radjo It blillintend objeclones por- gotta, Can 10 C11111 Sera pas, e,,: do Begin. ehapa of-, 2 1, re ib o 11*
ot lit". noleble As M"ll'Irs. ,I!j,,,,, L""i" n o acholes I ntiocu- graves lesurn- 1 almid, cle es, I- de Cuts. muchas ma5 cl, analog, -'ato
r. alld. de noidaden in'. ot, beef. G.-Alm, Dia, qua me as construyendo lenses a6- brar conv in p "p, ,Lpaujlrgla
A, ei6n de ell, vbbxrobrt,, 1, 'r.' So I i r '" p,- innotot.nout M- sin G lah-c. d, 1,1112
ildo I (1, "l,." ,F,!J.,C,,J;b YY Cl ,',', : a la" :: 11 ,-, ,, :I, ..,,,IirI",j,.b.._.. do "". team an at Norte do Africa". no. .I.Va .- -bludscor, Que rlidpi.. SCuu ,ovu, Cauret.
... cia. S'DIII qua Ins critics do Line Extapfut, In comisitin 1b.serearb 1. to I, Pri- rods. %,; 'u., v v"i at
en" I It lodaill, lorinfescur doctor Punt, ." .,,,.ntr.i Ia f- 1,,,:, l', ,dz,.,, ,, ,,. ,.p ,.' %, W",."cc!-,:
:";,".I ,,, 1. In I ., 'I. dc ol,,,,, I ,.a r, tenet. thirst do secret, segoidn P. fit 324,
v x It, ia ',ai'i7: ...... ,,,, I.,. lnj'ulab. ,;,,..,. ,.,I c."d a a arm Po 'I"t '," aml
Cl .uh.,-I.elo do ()fimm IAbII-.,j,';' "n' ...... J ""' '""Ibe dl x ..... I Jet pulor ., it E.P.6. rmn, I S'j',',r"a" Sgun apa-,- ,I,- to aluulo. ,I so- 1.11 )oY.Is del'-t, c.nvr,,,dog":if,: o" t udtt-udo -tnertto, alarot, jp,Y.u .1. 1clindo dc it: I I" cllaxby I"'- cilvichirl que'%I P' 'o.-,',- ,lh Ia. r,,,.'
- ( ..... i 1. d'IL."j.b.,ch.aIb .so$ coll""sn"'I'"'. .'ig no, 1-101a, lubox ropirovelI A I - fun, Cabrera -ijba per hut-, Eu ,I I-d c1v Ntio-u ,,
'" V b --S 416,olcs 'ohre 1, Ili, ,T sabado d d ,,, at .Ill. u, Tt ...... -" -1a .. ...... jo-t lull de 1352074
11 I of !"Ialuul- n 2011,007 barns dc arrnz con tin post allminind.'a IS 'ampatcricis, q", bay .- lox .... Puerto, In cI bultur-d d, .,(-,o,... Que -. Zulueta 65fl allo, est. I 'I"';," ;'
Ila Ilegado cxI,!"( 11bfioI of Sol, Ili of "Q it o I a I" don do La, dele it Iig ric, do 1. Adiulon on ... thilid- nor I v,, H P on 11 to 11 1L_!,,,t;11v .,dL:- operactonec Regla,
Nowot'no. do obra. liubli"'.. Vic .... In 2lavoubi total fit- 9.641,1122 kilns y 43,598 a. c ax] I lp,.,h, or I a an d a' in ..... it, I it o La g,,gn,.,
Itch' 1 ....... 'I'do en hoon I cIV 1111 nation 1111 trig. III Lin Penn lot. y RI.p6b do Mai. '-d,:nx S-Ilalu I a I "I
enjrclSl,,ro, con lom (the nol.e. ,L,*,bIb 1-1 a-pulll-, cannelciale, depn- Garcia G.anda, y at p,.,,.u,, ,,,a Eta, fifiula, ,Ih,,i do,,., _, e- de 1 064 1,,e:'I"' "I "Quo'llal' ela de 4.011(116 kilns factor,,. .1to, dientan do Ia tnisona. t"an q- de las gorn.,s ol %,hicub priD, of r,,,I) darnente a a C .... ,uu, ,"J-,,,,, da, na, 111, tan -oe, M W.0huni,
ubhm 11 :'1:r ,!:;" n ,r,.I Ili Y, t .i I "
I P oa anligno hamix" d'. 'I ........ [,a, co Fictsorcitules do .,r.. I lih cs 6 ,Pt or
.IA!Z 111:i;!;::'""",'. ,,; ;,a "it ;:ool-ino: c, 4(a) de inactividad qua confron-, at tin 21) do lox cou,", S hoba b"i"Indan bellies V 22-9 Ietaj'. La In,petieu, General P, I n Y f'oe et- ,I o".- S; v pei-inuut .... a. port's , : .:,".", -- "v ..
I del to I. is title. Mo Ion par to que to an a Ia suguiente actividind fiscal: = La Habana .' 9 71)n kdo, do ,Ar.
,', ',. 1,i,,',onit In Adobes, Para redo I 1 alto Lugn, do rp"a,M,!r abono ,In, ,s J ,,,,, durante at parbado dml cancurso Iver Pa. Arn-i, .g, impact a to,, 3,407
"' 'I'm ",', ',S "'I'A" 1'1: t !t'-"',, nillel Cl-'I v j'a (111a a, lath :!! ,.,, 'I) ... !:: ': I h:w ,;1I of
I ._ B
form ecira de 200 ndlInnot, .1 I ,I act nit ,-lfueron ex- I In eurstftni'on c,.S dits centers lab kilos da met b ins y so r'e,.,bd,,r.,, Bernhard v B-oton Lkc 'n "- Q "! P"' "' ';'"' ": C "'cs" P'_ F a"ia, rnlr-- d, 1111 r:rhoon'. part, I"I"I'tarill Itioul ",I. 0sid., do fail., lox too, as v I .,! ,, do SN ,,, d e, Lau.,C p", a Flou,
I on. relax del Puerto. Para In real Ia Adua- $1.593.50. Exproso A6roo Interamerica- Ia Clari. Be ,,,,a ,a ,, an
" "6 1 of It I, 1,6" III 11 o I I I I I r P;::r ,las ,,,pdau If A nen',",
rsp I distribuci6n no. se improtbron 6,451 kilos de met. Ctunroaguo% .bI ; g V Cr. g Put, I .......
! ,n : d ux',," : ', Series diel. Puerto. on total do 93.081 no debe do bacer una .'irp'.. v na, B ', .I ""
Itinden el 31 trillilijo 11 or .-It" d, ores ... 1. odacu.d, t de lox biblibe.. loson 6rde- caCchas y so recitudaron $6 145.5C Lagoa, ,;, F1, t-t Bit-,,; Sibony on I ,coleasip ... do, ,11 11 ,,",,,,,,,,., d,, c' ld.,,3164I "I
Outor,;rx ... ienlo do 1'. .", ,.,I of Fl,"q.i de a raque, Para Parrot it 1. sub- ub. ,.,Ar.p.,tSl be unportaron Ward Ltue: F .rida. on Arsenal: T r- 1rnsL 'ooq", ,. ,, do. en, on I'l.c.11111.
1. a C.Locill
"' act. ltdc' ." '6 ,to 1. Ad- millonal. do Ind.. all.,. .9.4 0 ki do ma.-c.nc,.S ,c ,,-.- air.]. Baburt. L Lotus r.,,tl. put", I el I IoF to 111:, 326 .1 1111, tic opoln'tece, Ar,,I.i
protoinArtirem (it! hi I, I I I I ,a P 'I o _!Vi ., F- d,,p.,h.d.S a,,m S- ,I
lom 1' ; ,, 'll, Ill".,Cl , (""" ""ja o"o'be, Ine, tin cle La Habona his frarquicias all. EI sashor Valdes Mora ]as prometi6 d.ron $663,07. Arroviss rginua -3 Ess, Providence. en i 'F "r .. ..... 6c liegua orafi.on d, Jul)l Ro into-c-11 q., 11,96 de
tart' !"a ']"a ...... an" r a Capt. phol'Ah's. Para at doctor Octavio Ri- extudiar In situaci6n, pars, Ia cua ortaron 2,131 kilos do movr 5-11 xx llapfiod- Cool ... a. an Ata, r L al 1. uJ,
111. Itil Puerto de P. 6 Miami coo ctil 'a ,,P_:c,., a,
Infle111e11dClICifli dC Ctlbll r 11 L I par Pinar del propione actual con a] Inspector Ge- y me recaudaron $546.05. ,_,,,_ No,, Y-1. ,an cargo general ,I
d 1'. a ?,.If. Y hrorna iff.bona ,1, v;iero Patient a. Senadoi nor. dablilt. Sheldan Clar. on Regla: Ala ev
Par sutuxrdn .b,,J. do Mirds. be eapoes. n o y odatelor. do Ia Cilmodd. de Be- del Puerto a fin do quo no hays Console of ),.to do '.= n rin y Peguot. en Casa Blarol, Ju- ros consigned ,a pit., R
it C it I -. tax I y 30 p. on. ,'a,, ,,,I'm- lacharion Exterlores del Sonadn de In muellax qua ablo3rbaru 1. trosyrof Larte Ayer fut! ournada an Na 16T d c I its, Cut.j. Ofolia. Atlantic. Dsnn. Orcidentai SS Cot u ed 1-". I-eph P-- que ,on.
. ,lei notor Abrel!oon tin zt1rP6 eon rtonho .a F..,Ajar Republics, Line Ilog6 my., an at Vapor do has irtesoclues do b.q.a,.,.eI ,Y, 6, a, c t Palo, Be-h cag. ged, Ed too. San, tiger do do.tion ta o l La Habana, Ii cesanti del degoro. Flynn Cloud D,-,-dn. An- Los fairru, Jc-cph R Pnr.It No,, I'll
I ... hmp- rigo. minigirri It it .11 I r.1
No Z,,., a I lialoso "Flocidn". mento a a otros, par. a del I : fla. Gritti. Guturic. y Jolly llcgo- Grn
C16.. feclunrA of Wait it 1, Nagnoisid. do Naveg.,nin deje it I Palo Fl,,,I,,r. d
Is Me di. 31. fuchil a.XSdl,].. Irnpartsolone. a,., no. pandencia. sailor Job 6 A I v -.1 tordeadas on In bahia. ""' I 1 ,Ii,.,,,
an 1. Ac-dolard. do Historl, do P.1,111,."',,,- ,11., llnt ,,,r,.I.Ilv.. do propone citar a lox navi West no .each: .. q. c 11 11, ,,,,,, d,,Ilnn at triarris
Cut,. .1 do,. L;,,. b1m perad. zotolb-. Ntbut- que, -n, do 1. u, 9 a .an,,, do -n-
d un solemn mete an memorial ing.chiclareas par ell Puerto reunifin, con al fin de conbcor lox r in an In~ y competent, funcinearlo do Etuod..Waas d, New Y.,k.'C,.dId de Al..- q., lelaJ a I 'r" La I sit Adit.n.. So ,spera, qua at nefior, H.St. 1. .,,,a do 1. in _, Icg,- atrnrbontd. on tfi- ca.
grain Artlrr.o do Ia Indepen- hoonLoIL6 a Z ipietar,'."', c'.' u J,'. I d n 20 del actual ,urna. ormes sabre Ins bases, querselend A. 1.
nh I. floor-ol onrc, ad.. c... 'uIp.1,-1 ran 31053,106 kilns de inattention an an cuenta, Para .at La tons us. asidente do Ia RepILblica rcporogn binn arribado it puarto;,.1, S1.1b1.1n11 1o "rRoo ba-acho
da,,I. C q, I n V norterid que Ilegarrin an lox vapors, c,6n, scaflal it Pr h.n.c. ha. -cc do Mut- ten ... g. Iort-al
EI act. le dri-Itimar an him main. ten ca, terdendo premente qua .. Andyk, a I.S ruelles do Santa Cis
lin an 3 guitante, ? ,I In pesto at scrior JoS6 A. Exh!-, (as barons ,.u. pionj- _.
pas del A" ,arm,, A if-do Orle 1. ld .... In qua, .efisda at ,on rbperadox of Orzatra A-er t,,rdv t-tio de La Habana
CT.,t SalaCvarry no as vex, dode so calial experience to by
IV. Ntickinal, .itund. a. Brit. Bfiax. darnfilearbrunde 27 of ... 5 d,!r G1'% o.7. ShAdro. rk do ore- inuall a Anode dabs de atricar on bu- rain lbr- do BH %ut La
compolarl a ""d n.almienin In adminnstra Y de que prDoede tie New York lit III tilhrro- el Monte- Vc- pucit- de Europa,
1. Academia 1. Hisittrin d ad oj,,,: ', ,,,.;,Il enry M. 11tocler, do We I Palm quegino qua at consignataric, de "Ia on negocindo do tant. 'in gerlertilt) 9,,p -1 ece, 11 r .... htob,, ,no pasojeros ,- G-Yra. ,I -i c And ... GLtt,. que .
Par I Y "Tbae !Iiaciu L 1 "" Ab ,xd'1JLhL ........ E th"" brift"In if. g "" "a
, I Ben It: Esse, Providence, de Aruba y me ITIge a cliche oficion fiscal, xi! cort.. publi is R let,"
7 .I M1,111 Am am V h, del dejullargooh, as: comr, as at dHN,% ,ge,I6, Sno.; uI u pain La Habana ,orno ccogjobclclui .i. posairro.s, entre lox
do I cb,, ,brl AlcIA;,'. e x25bJxrj, .j..dT.,itj",; L a tr dects'e" nrobjert de No,, .,it a Wt. ,I _.I.. ,I zatno, al Sonar A. Gcoixidoz,
Den curso n I""-- 1.' *'-' 1'.1161 ".' ltarrt : Brillion ykes, de C-pus Christi. Ell ditind Ole autorice at atraque de e. _tr. 1,ob. ., %,,,T "Veragan'T do nusul de Cube
a a, I, con 'I b hibtre Ilog.rcat of Flynn Cloud de larnal ado b "" a I par nincric,,ro, In it. ue
Pad kf A I y Apricat Rumbau do CAr. dicho naviera am a bay. ,_ ounritinno. land, Autbbumam on Tenerife.
Poradlent".. n D "'".e.,any al' .Mo 'Ju do trilesi. -.0, de Gran Firm Blituca. con c"g, """ Ancl -t ,I-u-uh el ,;to Co Plo dt-ft 5uque fucron reembar.
'r'n "!1','!' "a ..b,,t,.Ie, ru.n(n, Valfluardi, oub,111,., do 41 .fi.Srh'cd ... 1! I dp, nn'.( tficula aigurol on[ me autoriza par an lal o'.' b It
par..... 1. can y cabotalh, con nuestro poetic, ,.I y 19 pa,.Ir.,
In co'dra iia-guridd, raloqu n at, a Ia dmi tubdn de Ia opinitin gene ,I Armando A Borges
Ins .nloanarx lbre. "a ;..C.;,m"."I,;"!",." ',,,,'.I 'I DISIollnuclAn adecund. DflClng fiscal. cntc elles. I.-: uo cp : rx- rrI o.c-,, w d,rG"""" "be -nc 7 "t .... .... I's !am c ,,. ,an ... 1,,,,. y
, r Ins central adunnales. qua purfimus ricau.s John E Chen ... y. John M ,- ..-udn uo -1gau.,n1o dc Pecir
Harin is. it S. N..'Irif"a I., dor ,2ng-%SbLa;! "I"IJ Plnoda Aunt, tjUo- lornial6ode abrares portua. MTmnbh!n dija at Sailor Mario V. Idi aulthuse, Train G nlscpp a lahano ,,ios
larex Emele.riac 1. I ,.: 14e.,.',,, bf%;, d .',omu n; !: no pe rteneric. ,a Is,,mu,Ilp,, de arm que, Ia Aduana at tiene qu he- Denney c .I.
Pide y 1, plir tax di.p..l.bina, do Ins r!..ge, oil lox familial do esta -it C),nds Ali.bk,,,,,c,,: ,J al.rdle- utbiart ;h,4,d. on ,So to Ion boque
";'.'i' .'"" ."In a on d .a cc cities. ,Irlr *1,;, En ti-an- F1 ferry Jos,,uh It Parrul, q- lit- u ,a1hdd do rtfl-P#,,. Cabror. Z at in Sir. ..! I"c S. Erilosto ,doRinc6. do I 'as r cum La .,fivolt. Exanam. A21it-S obri vixjnu 'ph M, Ery __ __ - _vikilm"i6n, ,fact., A.rbr. A,,,,g Ig'hjmlllb If' 21 -Arin ,Ia adad, g .... le. "'tin I r IS Saharan, Pablo Suno y Ordenamuss de Aduanas. an cuanto a 11 p.,ajc'..,. rotho, Ins qu, __
IoS6 Muftoz Londe est ocarn. air. in A bord3 del vapor Q irigun" de figuran arlisitts Vincent S,,.b.d, us.,
too-; Flioncialn G--lxhlx. do 23 qua Is d cargo y custodian do "er;j Ia Flats Bianca, le a cues- v Tait M-- y Ins alatictul-, d.c.
d Iograda per Ins patroncis a arrandate. canclils iie' -11am an Ins ,,I
CALKWA OR I tfl-S I I cited. ruban.; y Albert,, yo. rins de d[chos muelles. represented. Lueettedt &t. am, outurod. !,a 1,.Ic do fro capital. 1. so! to Em. An., hire, Harry Brown v second. Lou
riquez 13doz. do 19 afirs, do edi '' ores. Fernando de In Vega. mercanc as qua debn de ir a altan p,,,t.eip.r on or"' V a i
ip: hana; Y ontoo 1-cinarn A, I 1. R1. I" "s 'ar
Los -'d "" "D M 'u '."'d'c 'a ... Do Munbou"'l"46 ,I vapor boresit..
ad, ,.ban. tisot Lo throat catego, ,T' men LL'66 11 6
1.:! dr, fucx, do 24 of,.. do ad l so a. que ban de c 'lbr.'etil j". S Ins C I
0 : Rodrigunt, r6 ... di! "no neoln .d%
.: 1 1 eK tuid. nov- ono "vlxit bntu'.', a',' is sr.d.e.rp ;u Fd to f, I _.
"Q to r d .1 de terea,". tp ',u' ij -art. do so hermilro, 1. crul"Lerl'or S a it, ch',","", dini"do' 112dfuO jc ,', a
: I ... ,.' or.tc"dt!i'pur' to rar to toilministrachir cle Ia Adu.n. de almoconex I 'offetde a importable con Tr.dc
. La Habana. soficur Mario Vald6s Mo. Inneas quadarlan Infringidas dic de I., conle, 129 ,,an tubsturs. -Q ,
'I. LIVirigntent, Guatemalls,"In 'I' "' ,has I qua Prglii
q 1, ocneog ,11 grInayl.necallosainfil doctor Carlos I t.nnbhn 3.9 lt-elarbi, de
. :: I u . irrinand ... ,Joe r 'i .u La. ,bjeti tax rccjbi6 aistido del ins- d1spa.1cicalles. in _a .in., par,, ell des- r.,I. 22 ,,%a.s y 602 sto 'a __ ,
,,,,for it ... -1 r. I a as to ro,
dioha Puerto tin cargamento de pas. del mort, doctor Juan Circular. cubrimier.to de Ila b d',", go"'
I ,It.. I a a F, ,rion. Par. Irntar auction labri- to r ,I .. p.ndcn
raola. lVmd bs Ayer fueron clacham a conoorr par Atiti.mor Entre sus p-ijerox anotarries pri- EL M EJOR .., .
11 Iuiulpri r "W"atx-1- partied ,1,-l 1. tax dox truel on m
I Ia Aduana do La Habana hslnut iiao- Negotholn do Imprtaci* am
L., .1"rocn, totillixorrin c Intel... Paeria esnIestanarloclor Case.. Rrr,
,rc- Puerto ,to In no ", d,', hin critics que SatAn P cc El ga do, .2,pubfien z.
r, tes Circulareg dialectal or xp tacit, do In Aduana of L CHORIZO
- con do ]a .,ItL,.c g E or -mP--,.l ,tottoichn -p to bolero ,,,
'or do' n"tholit"'c'.b" a '"isn". lit- I be. do, j6I General do Actuation, Habana. curS6 Ins polizan; qua code he QUE SE PUEDE
_ 'bla,16. onto Itibarou ha. -qba, ,, I c trojeldo. an a! ,I. lcularbq on - I too crobarques cle 4,4 d' bar.. Mike G-Ala ; a] sibeg.d. Go
I bl6ndcoa onflholad b of If V to ,, no ah no So cum nJi.ne Ins Instrue i Sacos
I b ab Spite.
,,, ,"Aac oS1xd 'a xLubJxn.d., errxi l6n del recargD Lialear an at vapor An 09 a OBTENER
a o, ". 'In b ar" GrIlli: riordo M.iidfqoc y neficera: al troodice.
. liderto Guillermo Toted c c re d 1 5 It lab sabre cualcluter close de taildo, qu. par. Italia: I.IC2 a. a, Prins Bar. ,.,far Atb,. .11 de Ni :
, :11 ,cfiu ',c],thiedtid"Ji ,G'Imiden""j,"d, nor no haber alracad. ,..a ditl. idood. Tor vplas: alI.- I
a P. 'Ll, t.b rbbjn rnlas. buire. .1gotict. . Pear, peSpmCjfjC0C0 2dV2 hard, Para Vcrezuela; 2,300 a,, at toricho eprislito de las the ,ti to El Chonzo REGIO I
" ri bitter, foram, cuard con of onveni a Veragua, 3.6111 an at New Haven; 90 vas. doctor li6ctr Madin'taga; a] ca- es Lin produce, tipico
do 35 .has ,In adad. ", ,clinm title telex ordiellon ban do TDrqo.,. an .1 Ask Id I Joseph R. f -_
U& I1l', rtd'm1e a1',. Habol'n. I Circular nlarearo 35 trabscribiando Parrot 3 2' ,..a', it id. a. in. situarkin especial, qua nadero Joan Porro Castellanos v a- ,Sp.fiol. ,I,,b-,d,, bal. I ,.-1'. rtbl![' ne! it ifte, no puedian realloar. I Ron ,. Ilj! al
InIllye Para ca Bounor y seActra; Y of neficir i I I
N 'Ile uien d!cc r I, T" En a[ Puerto i
que .61. f.6 Ila oh Ira' c Ell S can- pr llc.cl6n C tin
. .,Aar Romint I o me a rnque a Liquea an lost Do on oluchn, del Mln! ,,omd Elited.3 Urines. Per, mii,: ,iphim 'b" Italian, F" 14 In mas c5tricta %igilan
qua dill. ,primer tdrmino, mediden dhom X. balo, teradlente a 1. an, ,n,,d, ,I, fiction do 1. P On de tccnico5 sinota. t I -c8ii gencin nind. paro kaluarin fro ell Ia desicargs, de Ion buques, hall Oe ijecrato IIPP do I ,.cjp.f_ La Imspeccl6n General del Puerto .nd"0. an nck onvi I le.
Irla ese trAmite an In monist %.4 lue.flg camscb a, qua Ia In arm que, Ins buques de travatim, El "Flbld r 6 ayer tarde rios y con las cares 1- .",,, ,
Y an R CRPitanin del Puerto. conan d1n II.n imingerlernt'agoderts. qua con. mpressin Ign rare In I .
GAIVA T IS licle 1. r'. it a raiders VIA, an un, corite ,.,are que .urtos an a] Puerto de Las Ijaboona vlaje de rogrese a P Miami con pasn. frias selects do cerdos "I'll
c"n"'T"b"'o do buque' tr onto bay p r to mano. ayer a ins sets do In tarde. aran lon jeram y cargo general. extremefios. celbadas con
ocin.be. .Jr. dabille a.' rP 'jr. oj 6'.n o.% filblin frocue men!e at Puerto de Li xo ,
nte 4 a. ..a.. Pa.. a cede de 330 siguientes: Hadrihn. n San Francis- Trip.huntax bellota dulce do encina I
COnSUMO % ventava at vIajd.dcIbarco. chun, qua at cles. Habana. hnv.n doorv ad. sun rulsts he. librao. ca; Salaverry. an Machine; Prins La. etas consignataria del I.c.,
pacho 6a a a "aliz6 con dcatino cht Ira 1-111" pool" cotban", .a. nor at, .-Hadrian". not Ili ca a] or e ling.,
urbs 'I..,,. cmtl,. ,d air. P..rI. oubano, comr, as of do hibxn Cxn,;,.a." y P"
At -*It* -11,10 P1161- El Marle I clescle at coal saldria rucva- ., esig"aile a ri' a m d"'res, "d a ptirlsonord, do hornlgrticiln y 1,
"der.." ment. an visit, do trovenhu. I .,,,IlaS de Pate y de Rmcfal de Me. Capitania del Puerto of dTnel 1-'- ..1.11 n, -.No hony genic. d. intottalse, Par an ,arlc at Entedo Mayor Ge- lones, r!, prien do personal extra Para IV E A L O Q U E T O M A I del rubrino of of au.s. 'IS. .110
6. za P.ligr. .1guroa. U. ber.1 1. TA-11b. do Guerra rati-I resquar ror as moreanclas democarga- I I .- da adbud, r.%oc.,rxrd1=s'de'cb, 1
, fic not. dads aporlunj-ntc, d.1m on ellon. se hocurre an on cam a L on yoi, cn,.Ib para dicho cargo del
. I I dlida y Varsooliza- ,5 1 an d I lamb ,,,cub:.ne 13raoi, Soto, %I,, Elaborado par la.enfidad mfis grande
Par, . an mayor Par 1. rearnpublelft d. 1. car. I
do 6. a... q.a at Ill. 25 do Jet,. I allas Par Ins bare. am, it of,., de cofild.
Pr .I.. lubuolo ..li6 do] pucto ,jo: go thistle
El Marini. .1 Lqu. gtiataonalt.- oxt. h.ce due ban a.-igrettorica,"Ll. bxL, ,o its,11-an
Par,10 ,sunlosllos min 111UI-d- "Quatiod" hacia at Puerto do --tviog.s., buttons. oprefloran opera so hereon Ayer Stan c" do a In'd, !,a_ de Espafia en products carnicos:
y an :. so i Ii t it I a .1 Guatemala, a n,?uc hayn logatic, no .it., muctle.. r ... lox do Tolls. 11 11 I ionte, libi-einter note I is .. rat I bart. do d-thi aldra. par ciamplo. an los cualm no =1 : I I 1:1 I I III Admits, Frnsser. Para Puerto I-~ MAJADERD PROVINCIAL BE MERIDA
8 .avad.d IV. bar,., or ....... .flonen 16s; Joseph R, Parrett. p.,,a WSOLICITANEOE, AGENTES I 'Ej broVe coati. or. O'drow, Or- lit morcancia, Lo', plbrara' ulla pidide Palm Beach; K,,9,1,.Im, p.,S VI mERIDA n4l)MOZ). ESPANA
not, Martin" Zanotti, 'coretarin Ia.' ran a] director administrator de I rSr.x. DISTRIALI posts
"ad. dit 1. Cooperation it A,..d-. Aduan. snon ttnobl6b .a Ia -iJ.' : So hallabitu aa btern prodo,,-
'! do Rin-ccas Posquarcts, 1, de cumphrojento. Ins .-Luentes do, I I'M A I I A 1, DCrA V d lA a, .
--- ---- .- ufo !T 6 a Ia, loo ,mh, roijelles el pegIn del pmr. __ 'in" 'ah a h "'"
I 0 1 i
I .
- 0 ,; a
I 1
Pigina 18 0 I .. DIARIO DE LA 111ARINA.-Mi6rcolles, 22 de Agosto dic 1951. 1 1 I Deportees I
7
JO Y MAXIM VS. BOB, MURPHY ESTA NOCHE,' POWEL CETRO LIGHT HEAVY, '
- ------------------ -------------------- I
,. .
TERIA D A(A I ALIDAD -1 U.niversidad y Cubaneleco ganan I Celebraron las eliminaciones de I :
I
La tercei-iti Liga Mayor en el cartel del Nuevo Stadium 11 ." la nataci6n en el Vedado Tennis
Por Grantland Rice - --- I .
- -, Lo, Carilr,, derroiarn" al Drpornirt Matan7aS en el lurno eatelar,, ,Se efectu6 III primpra parte del meet anual In la.piscona de Ins '
UrV'A YORK fr"; I L- -1 17tudils, ,Ira I ...... A y c-h dritrijoriclad. cl equipri de Ins El6ctricos sr. consolid6 Marqueses. Manuel Sanguily implants nuevo record en los .
N 'L ga G-161 11 --I, rZI-, -I 1. -1. C.M. lider dr In segunria :atrigoria derrotando al Guana6acoa 510 metros de pecho. Iguai6 Magde Fiddy su' propia marca
(jet p,-fit, u ,-,,- !- ,,, A jI,,I1,,-urr Buffalo, til,111auklin -- --- I ),
. Lic, It,, Fl--- del (' ,N-1,,- MATANZAS .. -11 .. C..,n,6 A.- ,a In ins"an del Ve. pu 31 2 d6nion- Nuevo record MeLa ,rpa ,,:, ,--A ,A,,, -- ,,,'A, A I 11" 11A PAI 11-111111 I'll- --ind"o" -- "I'I's I, 1. r. H 0. A, E. I ,dad, Tennis CI,1,,I .... me,, do 1,;,,,, ,I el, Lots MAO-on, CPCI de
I his grand, , .-, e I 11 -AHlol I' 11111 Penn he aqui 1. Idea Z1,116A di-ion IlIg I IrAndo pR lIA- - - - temPorada de nat c0a, celebrAnd.- 32 2 chicialos de 1950; 2do Nicky Silclu, 'XI I I I!: Z esarin So el ramn menle PI Trolen C Iolir 10 u. at d,. ., I; rr,,,. ,f. . 3 2 2 2 0 S, primers parte del meet A a und verjo. tHYC); 3ro. Vicente Laguar.
An- o A ." --' ..", ". a, UuArnila. 1, MIll In j . .9 1 3 2 0 a Ins L.'"Pe-de". Ian In p.ritntin- dia, (MYC'.
D"I i l 11 ;,,,,,,,,, ;'%" "-a ,la ;Land, lad p,..tn ,ann, -IAI R.rrhe,,I L" 11 it, ]A
,,a potable Pei i, Al"e, d'. 10.1 : ", q- -H'.. .Igun., c.a.s F1 !-as ,,, r-,, lurn, Ile )A ,At,. R At.]., In .... : 0 1 1 0 ;Li6n d, Indus IRS granites figures, del Sgurds, heat
:"A :;, -1 I I B ig 5'.. of., Sq.i,.I, Last a 'I Ire, Nestor Miyares. (HYC tiem.
I, bal der, .,-!, z A,! ,,, it ..,Sol- ae do-IS join. IL-Auf ; ... I,," r, 1, ul, iga N-turAl Lie F MA, It, .5 I I, N o SlAdinto, A L' ,N,. If 2 0 a mejores the Is nataritim culbana" 'r IRS ,
-I- LAI' .'a n- ,Wdente rupiturnA "U'P" I -,911111 I"I'a In, lA,,b,, r, ]A Un I. 1. In 2 a no 32 8 ditrimos; 2dn Federico Poev,
nores. rarA q- it ... -11,11 fees S Rod.19LII., 'a .5 0 2 A te una concurrences e.trA.,di- -.1- (ILE).
nuantere, ,,, !,-,, TR ,,,,,,, ,,,,,, ,A, ,-,,A,, .h-r., nint. d. ,ob ,- er.,,H.d -,: ,'-,i'Dpr,,1,,,,.j IA G Ch'rad 21, . 4 1 i ; 4 0 unrin, camenzaran las It Im fractures IMYCI; Ira Carlos Ah
, u "" c,- ,,, ,,,,,, !-- nor criterion a to.. t,,d,.,, 12 po, .5, rhand ': R M ... ion. r I 5 0 1 a victorias Nicky SIIvrrnd SO melon; Satflorlibor.. Femenhoos
in " 1 "%, .1,11-nalo, 1. cerlez. d, due ,e!,Iet an .',,I,, In- rude. .1 S,,.r,,, 0 n 1 0 Ar-in Gonzalez Posadn, no Ian Prime heat
.h..'s Ins in, "-'A -, d I qui- : : 4 O ybteriendo
"' d"* -- - - IMYC). tempo, .
. r,,,nI, Al" ,.d- !-Ad""', de ). fall. Lit, Joe y Do..- ,I,,A ...... he di- F* T,-I.iill : 200 metros Sell he Inn Madge Ticidy
" I d""fo""o" d. o' 39 .9 12 24 11 I I "I' "'
on, MM-g- T" la!- F, ,,,,,, 11,,tirn -.- re-Irni-do., I'pdu -Iorr, hil, -nx, do Madge Fichil"yI'Glany G6meL en,32 6 decurion. lio.16 So propi. rec.,d
I S g'."jue, '-- A ...... ,"I ,In ,.A'. bidilo, FI d,,pI-,, 'I J, out 11 I to$ cincuenta de catilo de espalda, del a.ho pasuclo; 2da, Maria E. Fuenno , onin par. -n1ruirl... Deb- ,"' I'd', VNIVERSIDAD 0.
-I:,,ll,,.- in"Z"d,", S, 111,-1 I Ire""' a Manuel San incuenta met IS tCPC); Ira. Gloria Morrileg,
AIA '"'d P "' 'I "Pit"'. A.1 11-' Lou V. U. H A. E. S, no"' ':! 1 (HyCi
'" "ll, I edIn ,,,, b.let- ]I p1g.-i 4 ) I cord So lon cgukly impu ,a, d,
tons ISPL .11.1 11- " "' -5 -2 1 2 0 -0 I ,I ",g,,,,r 1, chniancl, In at I
-
t & .rrs cl i pa 11 j,,b .'.,,','a .',,',;$,,,I,, A P VAtg.,,. ,f 4 1 3 Lhc,
III 11, 111;1,1 J 1 1-,, p, f: .1111 1111 "IS
..S, I", 11 Ll: Z g. . I I" 1 2 d6cloom, cut, I .art. GMI'lLit"
T!'"" -- 'I' "' ' J do 3 ,I i nil,, 'it. 11. Laffite. . II onei ... el it, Seg ViSta. (MYCl.
DtM.I.-gat, tn %% Iha:l , F 11, ..... d", J, "011, 1. Lie, ,oil d6lu,- ,, I. .. ..... r 'it" I.i I I 0 11 'I 0 Herrin. ll t; 2d.. Gr.qiy Arms-,:,.I hu-, ill- cil-t j ,-- I,,, ,,.,,,,,,,, ,1, ,.h, ,.,;.p.d,,.,,,,,, 1" I," a ,I'It "I ... p,,, 1, --. R Al.I.- 31th . 4 2 1 1 1 0 "I Music, -11 I.P.I.t. Id 195 con ".. "i.,
,,,, ."i,:: ,"I, 'tund', .... .... a ,,,, ,:.n ,I, ," in.0a,"..tt" minb:- I. Tana)'. . 3 2 ,_, I I : d6n.... """' UPC .. Maria C-L.L. Lt.............. !" '- .id"', -!., ,:.1 a I I I 0 1 Ica ,jurcienta nuetrin, d, s il. 1.
111"..11A, Qu-1 hal". I-Ii ,,n .... .. It .", '.', I ... 't-,,-,-, j,,K.udo 12 ,- i"iyi. I . 5 2 a I bre ementoo Madge Fiddy, igotrt 6 I I
lh-b .... I,,, ; I', "", ":", ., I, qo " E' EirAdi, 2b . 4 2 1 2 1 0 -- 11 11 En .
" ,,, ,!,uP,','j,',t' ,', A Bonet .. It . 5 1 2 0 0 0 nil Pl'.Pl. polls, de In I-pur.d. pI. :".I- 1.11d.p '- ,' i, "", ,". ,,, : --,,,,, ".Ittll" n iiquinda, PI, " g ...... ,it I '. III, ., lion die, ., ,d(!dil- ,,d Eu d" ,I I Inuia
'.. ,Ii,.I 'I." u top ... II.0.. I -111 1.11, Y ,,, I 1, ,,,,,; ,eos, ',I 2 1 1 1 1 ,", 11 I I A cantinu-itin v6ilnnie ion Y 'gi B erra (H6
Illn "" ,,"k-, "" .... !" ints .R., -. i" i, li't'i'", ,[..-' d, nil I, L" A : 2 0 1 0 1 1 1 1 1 lendta111 11 11.111111u a I:!,, ""-,".,. ,,"dt ""I "', t--'. pl"Pt". put. ,I., I-I il _;dl I " R C.1.1 1 '. It 2 0 u .2 0 O; I id
, p 1) F del lie
,,,,,,,u d, L- :- ,, i" -:,t utlb.l la, 1.11 l .","f""", ,l 'll 'll""I 1.11111; .1,1111111 : 0
.11 1 200 nat fibre I.M., M.'e.11no. el triunfo 11 x 4
I '! I. "'.tit ) G. U Sker. 'A'. 0 0 0 0 0 0 I as
11-111.1 ha a espoll.tittiv I -i I Pei-,, he,,
'I
ii, ,;o:i"I:,f",,Ih --'l .',- :"' ', lai 1-:'1'I'r -' 1!1 I I i? , ,; ,,l A- lo, ('u- i fl,,iv don 11 lenuilt, 31c, .
.... I ,I It lj- HI,,: .,L ,,,u,.*Inrnpu quo I,, I -!- ,1,,iId 7, 1 I -Niky 'Sil-ri. I 'C'. "I.. I
"i"n"n""i"i"!"I f ",I je ','. p I . I 2 1 233 11.1; 2d.. Romill. Qms CPCI. EDETROIT. ag.m.
S"', N., t, a I--, ,it Ila, ell, d ,,- ,a idrAs .... it", :t,, :,, 1 ";". I Po
, ,, at no I, .,.. no I,
I"' . 1, ,I- hul ad,, I, I_ T,, ,,Ir,-6 P'.. 37 4 1 I i It, (API.-Y.91
"""' n"I I" ,,, .."i-I, it, 'Abai- 11 t", 1.11, "I'll", in I, ,,, 1. ,,f,,,- ,A Cn Alan 3 V I.( Lug ... tit. MY ,: Se- ,,,A ,.nI,(6,.,u f, ,,,wciAdangu, ,Pldl;.! "I .11 '111" .N,,,,A Y, !k ,t (7h;-L", M"th" 1, A'. I I, gund. hl.l Ira ,k,,e-. G.,,,,I,, In, So lie 111.1ti- Pan.
"I'll" I I '-; Aiiat-ii. I.- not-In I P-da ,CPC, flenup. 2,11) 9 &- our I I Is ,,,,, d ... A, L
if trin .T;: ..... 1 - -- S-i .... F A HIlf A San Ltu, p- li I e I'll,,,, 1 11 I ,,,),.,,," ,-I e I I ,,, ,!A 6 as ,-:., 'N", Yo I
1 ,,, ""' !", , In"s I Zdo Just. SIA"'. ,VTC,; 1'. "'In". Lie nnR car
11 Lie do, I it, ;;A, 4-nd- !A,,'-, ,i,;,.SA,, F,.nr.,,.. L- 1, I ,VLA.Aor" In, o4, 001 02, lim-5 rar rckuatra
.1 'I -1 ... ires, hits Er. Eddie Jurist. turned- de ]a, I ul M ... yra 1HYC,. .,.be- TIgrSF do Dorolt anoche.
Angel- -11 "I"n -,z ....... Exon en og- pAI H ,A,, F' r ,,rntj I' .Crap, ,d,,T,",,r.* N -IIr- -11'a it, -Paid 'icl.ri.
1, -tlan. Ce,!A,.-r',, n 6-1;IA-z z-;,TA ,1, hX- zrAnde, Smcl,. ,,,,,I EsIr.d. ,,,, I.- ,ics uopul Sumaria RAtlitics, I. 1. liultik.rd. ad. has tir go de 1. ill., -is
-1,11 '11"Annes ,1; i ::,lo. IR ,or r"Ivil-Aad de p-Ar que Somox terre- -dri ,,,.,,o -m-- C,,-- TAmA3. Fo3a 2. EIt,.dI ite ... chmal on raletara de ,"k Buer detrio; de sex. St a. F-S- L. I anarti- iisl.&Yak I,
ar-piidr, in ,I! A A Pit me ,A he G.-I-NA-3. 4 Mahar 2 Laffite. Puentes. More- pone a .... 1, 1. bol. R. canipsul- pet S'der (121. quien vs a Laurie Iro Madge Fiddiv, I ,,,,P,, Clei eland
Bareiro del Monte Two base I& segumis ,linahadUla para former espectaicularmente a Yoll Berra, (a', 4 5 electronic 2d., Els Dobal, ,CpC,., ("Gnd W..dil g I.rI1t6 dos d.blI-Qued lrdA- 'A --'- r, -.be, ., .f-ent, ""' h,,-- J G Perez. Milian, Montfort. In If 5crundo Inning del jueja endre Ailit Los y Yankees, ,elbr.d. Sl y as serl"i"Itis que Intervinieron
Mill e ed cuatro anota- Is y J.h..y Mi..
LLI- ,,,ad. ,t It ... ;AA1,5 ,I, -z g j may. I I pr BA Y L 3ro Birlo.r...Dill
Lira 17-1-1 z d --al Licer, de Guanabaroa para. clar rreiro B-es ,.bad. lad, Ch : domitio'A I ,I Pr-da deja-ndo ed cuatro hits aisla. en ankee Stadium. Los Atliticosi janartin el juego: 15 par an 1'HE' ,.net6 on jon,6, clue irnpulso do,
T-demc, des d- i, .Sri '- it. Ins ,quipes q- S,;tRd So tas actua- al Cubanelectex trcinf.,cle.5 K.,,. nard Double plays: Diaz I Cheritied. i 'A P. W-Ph.tw. ,und
I, 3 q Diaz a Chenard a Avalos a Morel6n. in SRI
I'S --itan b. !-- ,,- ji.i.xId.- ro.5 dr Ins Lie .h.,a t,,.,d I due jA..a ,.,a So Ira Gloria G6..z (MYC'. 2do 1 carrer- onect-S id novato Scb.U.Ik
'and Lope nen a I ata ut de Qu clados en bases: M. 12 U. H. S.: Martha Pins (CPC Ira. Raadej cubria So primer encuentro. Scha.
I; .done L.nb I, III Strucks outs: Puentes 9j.1 *,,u
LA TAREA DEL CDMISION'AnO DE BEISROL An tr e h S ar,,.t..,el. YC',
and 1. Martin 3 Bases par ba Ilack permiti6.slete hits p.ra colocar
, 30 ." if Fod record In nos ganardiF y non Per.
,9 o ademas dos carre. met og=fl.
;11 inAi,, del It- Land- dr penetradle murad. y If- !', qu Jugando m ucho todo el U1 r'H
T I 'U- pui m" if LSlA,.d' I 'I SuA ... 6. Del Monte 0 Wilds:' Sun. tiem P05 li'i- pidds, M..u Lit a
cabez h ba ufirirntemenor Itabain trials que el Counisionado III .Mfonsn Morale 'In LIM epn",ra re I 2, Balks: Puentes. Hits a Ion pit- ,, heat Una concurreneliI de 36.547 vieran
D "AN, rules. quit, rMun, In Se. I ,is .ba. Aentes 10 h. 5 I. In 6 2'3, d IIHYC In 1 r.s sufrir so novena fraca.
BISbd ,,I,,i',a -rupr -1uPRdu Put e3empl.. I ... que bbernt Alfonso Ma h' I Primero: Roberto Go I,
do icl a ourrip. 32.6 dicim...
-onc- Ins Ins. ;j n A Suarez. Tjempo: j ,. IL In ,a ;,n 1,
itud contra gunda base inierjudit, In s e fit .nador: Del Monte. dItimos diez desafios rec.
a clen jugadores our estatian In ]a esclai re rier ile, drrhf.d.. a el estelar anoche .'Iior6 el cle ,Donald Lazo de 33 1 turous Teddy Gray fud It percle.
" Ioaoc ur.ria, In ,,, It"Il p.nr to citte puede pass I S, ,I Card'. I,-es sin sombra de err or' v I i"U, d 2 h ... s 16 minuton. Umpires Maestri, Igan6 A rriol i de dectroo In 194 ; 2do. Alvaro Velazc-, do,.
I,, I ,,, adma, tin lubey para ion P' Lopez, Nithez. Anotador. Maestri. a I H YC'. ,
(in do h..,b:, .,uae. 10 -- ----- -- NEW YORK .
S, Ins dIh. our to, ,mine-I.., it, lo-lool ,I. I-I des, do outica --i"a VVRANFLE( urld heat
tin pedicia. Bfn hat, tiemp., ,,, qur ,a --,-rt, (,,I,, ,I.. nout. Con Sal5amendi In los primerris Cfaadrcs, sacaTon Ires tantos de onset S V. C. B. 0. A. R.
11 0 A E I Ira Ed file, uAez Rlas. (HBI. - -
ay in.cla, ,.,;,,i ,It l'u, I," ,,,Ior:,, ," ,1. h -,.,,ii.i ,.,n,,. ,,, ,,I. clut-i --- --- I -- venlaja a Ramos-Aldecoa, cleffpu s do on parlicio muy parejo. SI mpo 34,,Y6 LILLIintin.MId, jl'inuii, i, Rizuld, SS . 6 1 2 0 3 0 1
" ep." dl, .h ;z I 11 d, Pot It. -napit, hu n it. . 4 2 0 0 h.y ,tu,- Mi",Ll, C, I I a
In p-hii1ollniad ,I,- q- ,--;, Ahj,, Nil 0 lie Boston a[ Pittshifirgh I Laca contra Vallejo en ef turno principal del Programa, i B.,I,,, ,I . 5
., ", ,f . 4 1 50 .Sir- ,.Ill !Dm.igi,,. cf
NO ,"n d ..... :..,d,,.,, io , I- d, m.dh of u ...... I ,,,,, I. I r 3 O 9 11 fibre. innuisculim, 5 i 7 0 '
. 11 ...... I"I"t, I i . ,., I I h u 1) I'tROSTON. ag-I, "I. -UP-Nrmk Arrika j-0 an-lie tit, partiduzolProgramis. pficlal pa- eats cioebe Bert
""I.Ija 1, , I ",. .11',i II.I., 11 .."III. .Ili. I I,. N Sjl,,rI.. 1HYC), ticra:ilifll
, E. Dg no 4 2
",it" 1, I ,u ,;:' ,Z !I -A,,,: 't-, %enlio- qui, I'.., I it it I,., I'v' 111"% 'e'""t-ul' "'"t "T". '-.I "'""I"fils IRS I 2.5 ,,.,,Prlmr heat 8 0 0
& ....... S ,,, I, .-I.,", P de I;, ,t --Uou p-de teg, Its ( :!"; !!-' I . .'I (I 0 1: J,;.dh%,Vsol.In,;.d,
" 'I I d ,; 11 6 st d1;j o to PRIMER A .:d Lit" b : : 3 2 0
el- ,-pre-id, I-no.-, ,1,"..:::"" ,"", ,,I,,,1,i -ta. ,egur l""I" : : ,,, I I u,","o. ,1.f,,.l.!-.b it Slll.i,,,,,I, el ,,,,I.i del Vi, P T1 3 t.rc., (p. 9 d-l- Nud vill recod, 1 0 0 "
lot.. P..Nt,, d,, I-I -o ,I U-Nte y FniIi. Ill d2is. .-Iruli.-o el Soya pi. 950 20
el ( .,,.u'-,.",.",j., :- Ilutl 1,1 1,111111 o- '1111*11,111 111111 Iatli, 'I'l PMA, ,9,. con annititcoi. I"'" v, 1'1e CMID- guld, 31, 4 0 1
$,I 1 I I 4 P ,r artt-d, L' I pro I 0 0
l" d. I N.-i"". I., I o de :1.1, ",nI,- la pel.l. d- Ago- men Aitin -,,IR decuu.. "it.. F ,, -iord. Alvn- T.- C.1cout.. 2L. . 5 22
.' .1 '""d' F 1111--ol'i.ill p :1.289 -.14 ... v, w-'I') "' a"., Lit, road lu,., HB,. Schall.ek,
"" I d':, T i, d .id u rl.rch. e ... Ilji la 1.1, I u 9 O 2
b-1,11ball. d., uu 'd ,,-i' 11LI11','-"':' I" ,':"'A ,,' Nad' ........ a Ii., ..... ,., :I-, 5 B ", 15 I, I'j- 9. lot ,r 'int'I'"L I.I. 'i, IRINAIERA QUINIELA I 6 in, -9 .... d. heat
"I -'jt.dul. 'I, In li"I ...... j.", ... Lo, .., it n ...... i, "" "'", o-ta at .... .. Indn' uj r .1'" 'L L-ii I I' P.tidt-, SM.'alliendi 11. .,,n.l g, Suarez. iCPCi, it "I", T.t."s . . 41 11 11 27 B 0
,
G 411-, .,. -" """" ........ I 1',"' Ir., .lot
,,,,,, :..,I:, ,,I:"',,A' : :: "As O'gal. I ANARA( 0A W 11 .I .- .. .... I o R's"'s F,,P vd. 'Id,"""""; :' ':":';' "'o; 'I .(,,,,;NL-P Ur!,,,, y V I Ijo. :20 4 it ....... S, 2d.. Eddiurd. Suna ;:!",; uidu ... .. ... .... ....... .1 -,;',i;- Ad .. ... ; ,(I., In I. it ,N V, i, I ... g ,iniPAI it I 1) P 11 Ad A I "t"'i, IWI -, 6.'I P"I'l-igh fit& "T", 11 0 O It .rtr- 1 Rilas. IHBI; 31.. Call-, Thy,, I.E.T111,011
, ': ';:: "ia A"_ Ifu Iu-i" I", I Id-.A. 11 A .C. I V. C H 0 A. E.
d o", poo, V 'oil - : 1 .1"11-1-111" 11AIdol, "I" ," :" "" ;i '"" 'I", I- ... y """"" I it-. .no' "i) I -- -- -
I 11-11. ,, -2, p ... r v I",,, I I I., i, p" I'. -.1 ,,I,,, J- 6"Ag"'. ,, I-dre- nr-- VAII'l U1i-h..'IAr A .,',a '10 met -tit. di, Peru.. Fernerdion.
"'I", ,:":,,, I 'I "Ait"' I"" 3 0 0 0 2 0
Z I Indian do, ,,. u'l ti" I '111 1111, 1--d-nin ,,I I., J." PI-r., del 9 y To, primer heat
I. 11. a 1oI:1 1;*;'%- ,,,,",!- ,il, ,A,:',', I , ':'P- It n il I 11 pr,.' I :'; ,I 1,'F. I; 11 I 11 ,.In d leny. ,,,, . . .
1,, Heil, o ....... ,',', , ,,
J." I~, ,,, ,,-,,,, 'a-A, ", I A n 0 In 0 V -- d-ef, 'Ilp ,a,,, ,,In ,,,-,,,, "I"ll Pll',11 1,", ,,," III, hIlrV'ri gur'le, del R ro ,d I ,, S .CPC, ti"Pin Mullr. . 4 0 0 4 0 0
"I" h I I ;A ,A ,rpr.bl,, I I- 1,,,,,,i Oro I I I I ' a
,,I I, fit-, I d,, SEGIINDA QUINIFLA I R lithlo, 42 d1nourc 2da. Harlloda
I 0.1 In ,1,11-- q ,e I- p- q-, -, it In ,,Ad 3, n I o P, G.I,, K,11. In I .
dho9 .5 1 "I""ron I :I rflv"' an t7i E ,Pthr Iloh FLle'i L it Id:fins So ,A Alriai&bal a ,r. S,,,"c1,tk,, I . . 3 1 0 2 0 0
. ;%,- 1, I Argli Ira ,'ZS"Aa ,odn, ,,,,,,,
'11. P, Mernil-, MArn,. B.- Ira., EsperretIL& Adiful C Lon ,
Winn *,i e I, ,1. q- I A 0 1 L 4 2 0 a
tu'. q- X., 9 Blisurra, ( Y VTCI, 6
ln- 1- ,,, .6., (1, r ,,,I rt 4 0 0 1 0 : In d rnt, J s Pl'.1va pda to,-- purn In deide 19 hr; rrena. II-In y C, -,a3
IbithI'so, ju'Ro, ,,l!,r-! PI, --dA,"! 1,:, 't"It" V, A', 1 3 1 2 I A-1-6. pan -IAd.- 124 P.S.d I I Kafir, -1 Ili . . 4 1 6
"I 'I do I-, stibri, I odrult
Tdo lo ,,,.,I ,,ri),A In hr,-,1,,nrIA ,I- q,,, el C mofoorad. de Be,., %*Aid' I' 22 ,no Selland. heat 1 3
11c', I 3 1 2 1 1 1 p nlly .2.1
o, R ,,i O 0 0 (I (I Bill, bulgh Ili 0 Offl ON-I 8 I A L' 'roth,
. bel ,,I a chignon ,,-- dt ,-- LA, 2UO j L. p,,-,n,,, d- Aid fit "Y", 1,e..'G I, 1 4 0 4 0 I
- --- -- -- I ,nord too no. -:I A o e'taran, 2d.- KAY Pit, S, Gray, P I
Wif' F, b Ad,. idf -o pod"on- oll So Q it i it t o trittitf o ,in ,, , -S "'I'a
'Ind. I" ? 17- y ,A,.. , I I I'll 11 11 11 I HE,: .Ira Tre,, Mn6adz, it . I 0 a 0 6
. I - LIIII 11111 y I a Cw ,:, Be.rd- & . . I 0 0 0 1 0
T I.,I- I .11 4 27 14 6 oil St. CiAlt, I If I ". ,I, on "'tedrAtters. q'ie 50 intrati ,.tilo d, hii. M.e.u." Z-Kryhra I . I 0 1 0 a a
Ganaron log Philliet; Hark mi priniera defentia C.,,,,,An darrm a ese color antes it I "' de W itto A lorna: pirimerph"'.1 Blu'..". P ... 0 0 a a 0 0
NjOIX,111 notacitin par rntrada, Iroirse ,I p.rtidn Aidend. ha ,,in.
,1 tin deSilifio stlimptiintlido lio.v ii-I il-linIpcon J. M -(102 n2 Ion-, a no run el .,.Jnr zsg,,,. I In. Manuel Sing.ily IVTCI, fiern-1 F-Keller I 0 0 0 0 0
-- G- b-A non 0 I no non- I rd IS 11, : , *
I IN [AS GRANDES LIGAS I ,'""er"mp-d. it, -,a- 3- pe.
"I r LAD!ilF!,N a-1. V Untld NFW YORK. Agnatn 21 U ... led, # --- Sit "' I' -odal dr CHICAGO. -Ron to 11 1APIf- Lu, .1 34 7 27 1 2
.ad. Pei 11111c, c".",,"Ia r"d .' 'L'I nah, a 'While SOx ill Chicago dI,,. a,.. Redncen a cinco nornbres -f-fe. - - --.i. r m ...... ,It. 1. In- '',,eydNI'-, if,"" "',I,-, It j ,I S Still, c". Fil.delfi. Lou .net.- I Ant.rhin por ,nIr das:
par but.,, ., Mll N, ,,, o In', ,flat hit )ICDOnalil sopcr t Ill RESULTAnO DELLO derro of I Juegn de'Viel Ins Atleticos Lie O.,
, I I in Inx
01-11on Ion IAII d, 1. fight-Itcavy -,g"' Lit. N. hm.13I JUEGOS enAs . .5 1 D02-11
"' ', ',,'.',',',,',fi Boston R par ArdidI, y I] iirw.rd, a t el"..""alud., ,,e.,,,.,,,r peir, ,,a-, )a h8ta de Congisionado. D,-,.N .rk : 0
b'',,:h I I -, ;ui ,-Rnd. un. ,.,,I,.. nuche contra It LuM. no ed So-, 6 por 4 1-lon I 3 ,,,,,ugl I ,,,,.,,.ndl6 In Rl velurano Rnenil,. enci. de 6,748 ; I
, a I ,,,he ,,,, ,,,,,,,,, a h. hlL. pric. R 'anno : : Al I. of 6 f-AtI.,, 1.5 round, p.ndrA In v,- NLu, York . 7 Chie 'In" it ...... d't','.m a e Los White So. Lemaiguieron una EW YORK, .goal. 21. (U.1ted),dlfI. ard", 'u. Coon cid.d. hubtloind r1i'll, 1,1 1, ST. LOUIS, ,at. ,-I kAP ad, 3 : Chicago . Inlit-... El liner. Se .an ,!. ion .. pr.pi.t.rl.s Lie ion club de
d. de Ms.. M ID ... Id I .nlzZ a. III. d, -1. I.rr,,.. IL
lo"'g" I n I -r do I Ile ""d "' an G I a Lin I.
quir C.,= is. I'llitid if 4 Chicago I ilempre par Ins blanco a penar r.uncles Ligat; iedujeron 's I
(III C con n-d-Vin de :1.2, it (,nci,. I I .taque Y I., d'onali, I I .. de SL I-Im f,,c 11-1 vIld-delo I.dle Brooklyn In San Lot, (Iluvin- cut, I- I] peleite. to! .b.,r-lb. dum, P.rpl" '17-7nccotlr Ins prime ... 1. It, M R .
un r-I.I.H. qo' ""ne-6 ,I 221 "'S illop"'ut, lie ImIld"d. ,.-,.,M r .,.p,.,,I, l',,I",%,"" l, .m y 'turp' I'; Lig. America- g,.d . a :Ii ,i t,,tLja y I di-s Wit. Al.mh que .uaut.Y6 -N e.legird.L ;J-Idd 'coij o'..d. ill, I=
j. I his P111olf".." I j','.A ;!.','.'. -[thilcuflimn Saul R.R.vui d it ite
I 11 v..:1111- 1.1.111.1 tul ... .... 1'. u-nia run ,fit .4 cl,,! ,! ,r :n ,,, ,:., cl- ,jund of WSSIld" I, I H-11. ,,, ... riunl uttinueLch.
it, )uW, 1-- ,tj ...... ild'. '.., di'I'n I 11 I'loil!.".., e "
" un's 'I, ,dud Md,- It,.".., ,," -- I i" 1- Suo I.,- it Boston 4 ,, .-id.a'u I.pInty" oi I"s It- ,It. silly dL fees .n.1-i-es ple'"I!l" I, bi
". ... on ,no.% tl- AM ERICA
- ,,&!, v, ,it ... ..... Aft iru.,,,,rribl6 If ,Iedll,, 11 ,.,ad. turn -lelor
ln ... ,,,:,:: :,,,:,,,!:"e.l,;.eId.6 ut ill. I A]' prh, "il., 1, 1, N, ,,, V,,, 1; real'-d'or..) .. LJ I-inin. 11 I So 1. ri, -11 u 1,1'171, ... il't .1'. I, q, 9..,,el ,Pr6 x,= 20 d- ,Tr.enhb.It 11. I 1! ....... I A ,ii:,1,V, !"', " fa : : I L-" '. t'1'i11r4 Rip hild,, pI CL .I, 11 I 1. I : ... .... k, 't.o.iin 0, I- I,." I .... .. S ,,I it., I., I I IIINALAre. I, , I- Inu L, ,- 0 ill-,;:-';: -., ; :; ;:.'- ""' 11 I '"-. i-,o" ,,I,,,,;,, :- a '';,,uL,.";7.",.. 11i" ,I,,., d, '11- I"' : I,"' 5f' 'I" Llli,% NA(Fil"d' ., ,- : I', 1' I, ib. upa ra si,,Pet a i 'at oby 'Sh a nj' !Pletarl.S. ,I- to- 1, gar b b
11 .. I.. ,, I "I ;. P. lule el .."I culid"L- ot 1. ,At. el ,bb
11,", ,.uu 0, 0-1,nd Nvl! ::Ili, !11111-1 i 1.11! : "'t- ,L ,!'Ii:,.U,.iI,,t; I ., i-la d--.,fl l -n P"I
,,, :, - ,vo ... di, 'j", It u-111 Ilentaj :0 Ito. d, 1,,, d-o,,, d, I., N-, Voh
:1.1 1 -, FI ,,,, '',". 1''.. 1- 1 114in"'it ]it 0 ,i,,f.,.(. 1, "I. il.'', 1;! ''; I ....... ;I- F.!l "ff, c:el Duc Leffliardi enca.
i, I. ( ,,b I ... ... I YbukeeN, d1jo L11t, d, [IN (11- 1 Can' I
11, I It I I : I I I I, ) ., 1 111111-1 I .." "", I"" ,:. 1 ; ,: ,11: ........ 11 1 60"',,- 1 4 643 it, It,, 'I"w "L, E"a 'If'I"I". J)" ', ,,.!,
"' "' ,, ) ... 1, I o 5 57, i 7,4 ........ .. .1 Non,, ,I,- RV it n Chiug" L.d d ha ""'dud" "' Is I, :1. !. I, ," I'll' 1 ;:, ., "".. ...... .... Io f ... c., ,,,,, ,.I i. u.1.0'.1, ,Io,,,. dvI 11 ... i d' -1".' ""'
"', 1, I ,,, 56 5110 161, I! ...... (I.. wdul luu-n 1. d'-ion y con
I~ L 'I '- Z Inuint -'I :",.,,:A 11::. ;.,. 11a.1% i", P- 1-1 .... .... 15 nor 12 -:I
I if 7 "111- J- ("tle ... it .. ..... I ,,, -"U 21,.I l, Il:.,, ,oil,, ell., ii
.11 1'. ., ." 1,,- :, ch ,il ,tl!, to An'di"i"n j-, '. ,let ... ,,21 1 ... I 19 F, I ...... I If ,a',,i d.bl,, y dos ,6b ofit., habilid
I ill ,'I. I ,L , if, 4fl. 8,! : ,, !:,n,,.,, ", .. I an.o- dt. de In ". ntill :, ",I' Dq W re ,Io It,, n..,,b,,., ;
. I :1 it '" d, ,,,, L-*,;,,:,,,.,,1,dAI-E, ni ,do I., '
11 ." 11 P11,11 I I1flfIfI()n"',..." : ,:.*,' ::, '111 ",;:, i,,, :,, ,,,t" 'ill 1111 oo, Ii )it I (Ii- ,: ,,,,,,, j, W tAnd- 111.1 alIh-1, y Inlillollo F- Is Inn, ,,',',,, ba" on I"S,
Iiii, .. o:1 ";' '! I :' .' ; ...... A4 4% '2 Ile I I" S.". A. o h dier
,:,"":. ": I I "" I "I'"i 51' till 41) 1
,-, ...... 1., 1i ";.", 11, ...... n6l., 1 1.f I ""'"I"', N -, 1',,hi 'Ir-' o ('1111,11", I I 015 440 2,1"1 -,has ru-'n al'u,"ar.. IA V,-- AIHI,- -pap,-4 h.trAnd,, ,in, ,,,,,,, Croo-nrad, de Bus, R If I I
I P). ", I~ ...... --- 117, y Rol"..", lilrll".. id RA-, I'mi-rci .,f Ali 10 412 2 z, ,noput- rn 35 22 1, dni 1, hox r-t- opoilljoidaelf; liara Pe- luentes infoinuAdRs di red nor J I
, ,, I LIGA A V R I( 'A A ,1,,I,,,,.,, fini nnil. ,,Ada ,., 'I-i, P-- I "I .1 11 I Is ..... .. n 1- u-lev
1111.11( 1 "L. 11-11111:1 ': '1:!".", ,,,I,, Iii'l P.NA ve nor "In :
, I Its .11 19 III I.Ac FAMA 6. .P A--, in. I "
111 ',-, I I --- I - - rn-a 3 IIS final,., lh .ho mAl do' 1111ol- p- I i' n' Geiiiernletq z)a, ,Artho, el go" ito"l- .1 .111"" 1 --'r, Y one .in 1 16 ',a I, la
R,,; We-id.d. ali.rq ;,., it been itur .Worron E2r[ Warren. .
.11 1,1,1111I I d" A- ",:;,. --, .1 C. It A,- Dividieron Havana ( I" ,III, . l'i 4.1 - SI rl.mPj% I I on po- ,).r.,, I : ;%,,Siirx., .a,,. no purn,
-- 6 lgr,,,, _, I D- of, I A- el president; d;,IA LIRR N.6-1 Ford
""' 7 44 a 7 .. -b6 L I[ 'r, LI-1, d, IRS Lza.
,',': I a ., ,,, I -I ,,I r-, cle q.Alur I. 22 .,gtIr IIAR 'Ion A -135 dns, Frn
d ... ru, f %I,.;iAI I i ,, tit 42 1 90 I.14 304 "'%o . 70 17 a y Aldc.. In-on at Is C I.
!,.a "t en.me, I 1, -- i1o. I I A,1111-11 Pi,1A 114 0, -, A .141 Cubans y Lauderdale j P Ill, 'I 24. Ram. I M ft- in. emb.- ,Me Ge-g- Trit "" So.& 11 pre. I Ch-v . fin .5.1 ., I rAultiolos In I projort .rA,,. 24. -- it ... ante ,f -n-Irn pa 1. ::ludnll d, Is Junin de
i' l, 'ra
A! ,, A" 8 R2 475
Anot-Iiin pit, ,eu ... I- f- I al I ;1112 7, .12 337 Del,..( . 3 1g R rnotio-ock, h.st. 26 lor.- In- ltdr In ,at 6 a. r' 'Jim FArIe\
I. it F FIAn!,. 11, el,' 11 -, I . a IIII .10 III di r merio tin gran total H, N't ,shlhgtrl 47 IO2 21 de Sa 1'. ale'.IT. 4. que I
I A, Pli I "' er. se ... h e,,n la tu. '.
116 ip !17 141 3.1, FORT LAU E DALE. agnsto 2 St, Lou,. : 4 7' il ra no ri- A s. r.ourah, it,
-1AdIlrhA A pit'
Lo, RP do ,-,on ourv- S.pe
. - K ll Tig- 112 IMI 7n 17,0 333 ,-AP, 6, Far, La ud- 31 19, G 'I' I 4 ;Id a ,. Squint, Jon Busby. No podri jIlgRr con los
I. I ura ,.Id'.A He r!", roriale., pues Arnola rruza end '
Ch.,Agh art, non joi don- 2 A I Lor: .11 ...... I A . 11 I Ildl"" 'll""I.P 11:11I.I.", i, ro-dr, Ingwo, K. .9-In 2i 'Uh, its decirliendo If tAnto ,,go "of, Anotaci6n por -trad- ..
Ron non nil Mi -.1 9 I 'N LIX. America- ,,.Penn,- I ].I Hnrna CIA I1111.1 el rest. .lei I.mn I Browns A enano Gaedel I
,,, H "Ition. I'll 'nele I d I~- J-9m, 'n' Ad A
I, K,,,,, Pit 90 With- 7 dettiffn de ,a a Chicago 440 010 13-11 5 I
F'" 11111 P, Inad'G,'unde; lWe Plidiferon atiorar ., allim, for A ; 1. k
"L", In Par cuatro I Ile mni;ana el ,ituarne a on Ishii., de Is ig ala
I ,,. -,,,w-,, rl",. .,tAl, zadoes a ,,,, BMSirins Shilt. ,,, ,11 CHICAGO, .9.M. 71. 'United,.b,!'I',O mu-!o I ro i, 1"u, C ...... 1, no ZI I ARS OR ,in debt, 1-91,1,m,.P.,,,.,, ,,..,,,r"o.in." Ligns. NA 28. evtad. at,. ,cz or A" lit ,
I l, a WS 94 L1.1 too .lit, n "I son Ion "Iguil'ot P rIa I, l Cole
th'turch '11, y --- P r on. I 1lfsdIfi! ArMChiT.R- IZ.1d.k 'a'- .Lartudid.ci cen ,in mete.11.z. Will H ... id&I pr.lubiei in, Itinfirtin, ,
0,; Joh, lIbff,,nIi'I.aI, D, S-1- rind At, path ......... Astroth: Rogovi anhii , I Mail, El president de la LIRA American. ,
Car' as jllg:rcki In In, Br-ris el St. Louis
Piisru1ntd, A,,.t6 .,u ,,jd.r,. 1.8 y F-1-, 4-9 v, Pierce J2.10 y q-I ,Pjf!6 Ramos entrando de bole.
d tort 12 de I-po-da p Dodson 7-5l. CI-,p.s,,,I.r y .,.,Iu,. p,.a cinjunt. 1. lateral... I LIX. N-1 ... I Lig. A.-ir ... ,,Ri, ,-gEd- d Gedl.
Is Resultado de las Ijcncl. Still, rijutro "Inciflils I,, I17171, ,,a El P rlido initial fambieu futi ga- Killer, Pit, 34 Wit id d,6 A ]I puldicid.d. final I
me, i.e... Dena- inth. I Wizat ., a,., 11.1 1.116.'a. dI,1.,.,,6. In, dice of- 11
,- to, Hit-, ,I Boston '. San L- IP-dell par,!a tundencua ap,-t. I-Hudges, Dod. 34 ",
Lx-"d-- P ad. R7 __I jig. do ruled, tip-bil,
carreras de galgOs rm' LI ,loull. act. a.nui .'" ""LL 14-9 ARD-Ald I-VIX. s',', Iai .,l ,.Ill. par Ion II'-,Mu-I., Cads2fl ..'I.. Judirin, ;; 1, de on *I
,;,d.,II- Not- York I,, Det-ti-i"" I'd ," IZI-vas
I ., ,6,e,- iiIII-1 ,Is, qui, -In Ancie.l. Snide,. D.d.- 27 pr' "' I
-- k !,"es par tivi, )nI., y in, in ,.. nern. - -- dr I'dS.. L.u',-'," u odu ,I doming. If PALACIO DE LOS
, ,,,,,I 2.7 %sh Stuart 4-2,. ,nuchjIsion, desdo hlr:,.,; Orelu, I,
- I 11 j enano tol poestu "'in I 'I'
I I rrim ... V, ... r, A-IRL16. in, it.. W.Ehington Cleveland (MR. luni, y Ald.z but d ii
,,u I ... 4 no If 20 280 If. Cub.na 000 I ,, 0, j tj 9, ,r-, 11.7 v, Tetuan 14-9,. b"S Cut '"" Ifnal meteor v R .Of r dedidi.,-arn his Tintres del ])I. oe. t C .lead I d "I I-I cli It isq rriht Infer I
"O" It A lot 4 olu On() 0 1 4 LIGA NACIONAL ,it-, Pon ii.icrie, ludii, "' Iiilii
LIL1111-0 Con rourcocia des' saaaggIM 11h Go Presonorilcido por la Empresa
I-A: ,: :: d 1*,,,,,, na Baferun: Puiooid 3 VIlIdtta; A. Cio1idruI-,.,.,,;i 2 0- York pr.pn,
IF-H ., N'F. Lituderdtile 'I I ,,,, I ,ecibiti In bus, Pon bolas i "GRANDES .
to .1 it $ill 41I C.Lin-l". y It. Gonul-- lihick". i-sed 0. ,. Ent. toiche .... I .. I ...'.'- F I, I.
nj C A W Y debid'a I pII,,hr Bob Can,
Hrgurid. I ,r ... A I B-okly.- LPurr -lilrit VIIIIJ- Y% Url ........ .. YEI aaba,
inot-Ion rr ,.tl.d.R Sun 1j,;i, l"- p.sarl, it. -In ,ink, Ad h.m.1
1 3 lit) I OR S go. j u'ra) 7 11 ,,, r, 14-11'. eaW j.g.nd. VAIIj. y cudle'. gi.d. I r.
, -. -It. de co.1- p- it, Lit.
2 --.'tud,, L,."- ,,:,,-, I '" I .. Ill(' It. Cubillist 1.2 In. 000-4 11 -b' In .'""'17 (F'ie"d 'it. e-e .I.".. P. it 'it y a' R It in. - -1' -. kg ;::. ,";,;1i; 11 111i In No lie. 111111111111111111111111111111W 3-111 720 F. T .,udedal,--(, (,O 070 000-7 a ,,,Piit.. ,4rg,!; 5-,,,.B I d,. ,,,and. L.L. y Lorenzo tInII'd I ESPECTACULOS"
R -I.,.: P 1. T-spo"'. 18, 6. C .g.' .' ,Fi delf.- (Minrie, ,-l.l. cle clee. larcoa In 1. seg Ronipieron Ills Phillies I Prinnera y i rdla actuaci6n on
.", ,2l'n y Valdia. WJgl, vs. 12-11), N.,h.. its deno..
-, ,I ,',r,,., I al" ,, ,,, .II y R. Gc;nz. Icz. 121"I Ch' ,,',h
-- -- -- -- lerrotasl Cub, del mcis atircryonfe lu.
1, lj-- A 11, L 'Sit, no Ign eadena Ile (I j chador del mundo, Darmado
COMODIPAD 12- t, ", ,,,,, O : no I I ---
I 13 I On m PHII.AilZIPHIA0f;, -, o 21. IAIPI i "El Apolo de Oro"
I DURACION VIA Q",'', I., -1 I fl-11 A,, ------- -Los Phll,,, d, Itf.oelpho. roon-,
art. ( At- & P,,r,,n .1 fir, IR end,.
ECONOMIA a In ; I o I q 1, 1. I A "';'I- 11dolo do 'an noulars"t
, -F,, ,, ,I, ,- n -1 11 I GOM AS m co-erunva, at rl I-4t- R -'
I Cub, ,,I, Chi 'I - .Lion tin I I Polearti con BOBBY LANE
11 ,d .1t,.'r,', I 2t, de runtra r-Rnio',i rout Vp NS, -Adem6s, cuatro sonsaciona3. I L'_ A', i a, h- 9 1 "'
, Q13in V "- par dos ra If primer jueg. QI ... I arrr- I d, lollber ,,rlln 1, dnatio. trS Ion oncuentros tfiiq wcmdo una
I I -G, "I In I AM I III j I Iq I E & -11 terAble lucha entro Ion dos
2 -11"i": ,,,,, .1 no 4 2 7 0 'A A.ro.rum nor rind-das: I villonamos
11-11" Ron 1 oodrich
Qoi, :, I , ,,I . I ChI,.L,, non riont oto I s I ,
8,.i.C;.,r,- C T 1. 11 I Phdi.delphia 100 100 11 4 12 0 Juan Olaquibel
I -K- ,,;IhI11' 4116fi I-, 21, N tin
2 -Slnn, B .... g,, 7, 20 6 Of I y
5 no d. Church (81 y V;ilbcr. I
3 -11-h. .dBaterins: MrL;sli y Ediards; John. "El Terror Ruse"
Quol, I In: 2-5 $3.120, 'I : I AA hS 110 SE ALTERARAN I
Hiling.looll. 2 .5 Sioritin
I.-L.rette 2o Ho ,5 4n 1 4n 1 --- Comenzi5t a entrenarse (lug6mclosto el contract con
I 2-N,,I, Lost 4 60 3001 i I la Empresta).
31-NIsha 366 el ex campe6n Robinson
SPORTS POMPTON LAKES, New Jersey, .
FINAL DF PFRR0!; ? j agosto 21. (United).-Ray Robinson
110'TA I A I A It IF, A c LOS PRECIOUS
...,I It tit) I 10 Or 00ow-oll I I menz6 so entrenanniento Pala 1, I
I I 00, palea contra Randy Turpin, Lampr6n Hasta Ian 6 do la lards do
2 M-o'j", If, 1' 3 ,,,,,, ouldoid, 1. IS
13 -- IKI .," S ", so i I C bi -'L.b%r"SI cItT;. holy ""'c""' ,.ad.. Io. Perdiii ILIjerienue, on ]a laquilla
1\ ,;%' ;I,,,I,-,,nh'I % USo GOODRICH que callclades
round. d. I Tiuadr. do I a Comedia, eT
,- 11:; .,: ", , -i, PARA CADA ,,Sugar Day hir. h., 'd" I
At "": ,,, !O: Robinson se I-entit forto A-6737.
-- I I i I'll ...... ; I .jc);t GOM A ,,, ,I crimp.
MT07A LA 11 fle Intlennon-t. dcde ,I 13 d, Ig,,,- Trarnmalle:
Qli t lll.l I t4:1 .In I ,,done Pa.. re-crit,,2,
IIA I 1 Ill li, GARA TO~
I ; I I ,an Turin. nor leddi hign, ,I UNION'RAD10. ', ---, I 1! l !TI I ------ dSe.,!1,I'- , , --- -.-------
MlprtsUARIO liE IA MUI,1.-.1sercoeg. 2deAgosto d 9)
BLANQUEANDO A LOS SENA DOES LOGRO_ FELLED SU- VIGESIMO TRIU1NFO
Proyectan hacer una arena para ,s~~:Nada hay del RpdsA aer
doce nil personas en Baltimore Comisionado1 Pa oeMln
La recaudacida lagnadla enl at pelea Joe Louis-Jimmy Bivins ha 0 41,Sigue ,in rsolverse c-asunn del -Par proonna vex to Lios Naalaosl
anisnado a aos pramootores a construir an nuevo stadium de ousna Camisoonada del ba. e- pdn aapowsa aan
boxco en esa ciudad. Debao6 eni ese pr'ogaama aaun nobl allognndo Cmoais E'0I
Par JACK CUDDYde I&UP. s-asI M I L T 0 RICMAN .1.1la .I~~h~ -14 PIl.no-S-,I
Cranlata noaosalao de 1. ill Muda ,1 ,1
NEW YORKE. aaasto 21. (United). Ipratnalaaal y naolal, radeo. aaaos Unioted ]ls~ la- Ball A- I. -6 a
Coa "sobremnaa it Is pelon del y yanonncaans. ao"
JIMaoMY aBive, ba pnanoaro aennoy' d Baltiore, can napacidad aaolamnao UP dupho do nquian dons Gaadoa"d~a,
cnntta Sammya Zaronla nafon aaenia- In Paa 0,10 patna nara dno pa- Liaaa in-no6-a n qun "h ay o. ,nadaloallloela ant-ocr on 000 no plnas o lmornaoa. an i r..an atn - Coanoao do aaBall '.nanaao ,,, ,o-,, I,
annad d oo aan elne" aL polo do biaOl l l~ a Inao ]ado ann ma ors cI a ,I ,-
chin a las paalbllddeo die to cns- claon que tai n .6 vn fnn b nda tsaao rda Inalna A6,1-n allad Io na
Osn a dn l1.500000,0 cn annancl- leda In ol Memoral Stadiumo. 61 panraaoaaI -. n ooimet aar v-U cc 1~~ 1.
dad pna 12,000 pnasns, qnd aealdonllnn o
a l udlanaancpn ...laa- .Aentnadaaparn1,nannansnaanla bna asta anguoadno qno padr-a1
tseIna in at .ourlte onols -A
re ex 1. oalis gan Iaodad dea c,,j~u:- do $15,000.00 non dlrann, doe alnanon tc" iaIt aa t oo
ondnna penoe lad ea .na III-nbat parlninldesIn tna--,r, en
n a d a an auditorium, Muriel- Id dhi ooniadaaohnnnnco do Bailt-.d- I aSoaaSl d
Pat-la o n a a Nicla". mnreonaaaaanoouad oistlna. Elias nia dolal, pna enal-. dad
Adadld q001 c sagana niadad pan~p.imPlaaaan al 9 anal Inan n Itdnoel ..... 'o n 'n
tuanla Is allaontol deporlloa. lI. n lno I aa nin coolabnapdia.nr.o~~A I. I,,dn
nnndo qanl1n'-2 fa~las uenPa. El gtnial Tnala iianlPosen- noituaa,bao-A, Cida l db dz ~ 'n X1 %,
par.n $75,1 Para It. polca Loads- I tnnanas nucna nn a Jimmya Olaina Exalican, In aroyal, pot1 l ll- o 1- A,11 P '; L ,i
Bivirsnasaltiecn aa lbgao sitn don Roc Ma rc n na Harry Mo. boo al,-l," o 0 v0 urti.ol
qua LnaoutennEl favoite 5a1.mi" tlhnS adiu. aantzaan o cle ChaoodIaan l van I- no
Odanifcsl I1 honha qan IIIloao a oloalea do lo.- dos. $100,000.00 aera do-ala.
olucdad natal del deapanohi nld lao n ton u ba nra Olina. "El ,d, da- l padon ,.a pro1 dl'
ao o 000 osnos bnaadaans. p0- B O asa do Clevand~. nandl 1, doa- en ,ol-lda Ill,,n ,o -o
dioa- seana tielIs to crs oiadadn niain an 10 roundsaf Iln a Louis, loa~seaalI-lat an led., !as P
booitions dellPuts ni laien alar- noo re ani Is adnanal ie d lea Jersey Jacdsonlt. scae nialsassaea as.1 11 oaascitats, scrrason an n don o e aaaocs l atetd e raeo lanivaaAnte te boaIale 1Al lloaan ci- 1. nalS,- dII ,-ld as 'a aatinioalasoono gande Pana dadoo a 1 ban 6no n Ia olda panelt Posdento Hlarry Trumans, de lop Estioa Uolds Joe Cad a Waasinfas parser len dor~sefe I tanto, 1 tienana? gnoan dicen aao Ball Aaal de- -0 a A irSlincia. to inda a a tnonal E. adinion a am aa s nns I n or grat.. ereff: do I ns naus d a lla o o do I&aol alo En I1 inononoar clon ItcaOlier dowiah n dPna- oI aol allvaa -a iaa P, itrncla. nhaa do000 ak alasan ndna Iaaao debio ana l lanil al 10001 N Nio-a paa -mo. van -a "no-. anall11ola g fi 1
________ ___ roses aasosignilicnls In0 ebout Lmiis. _ _ __ _ _ _ __ _ _ ha alnlda o' 1 1 P-dardo rdl artnann )aaa o,- -a, maola
aivns.Elnnimos qvn aaato ma- Ianlanannan vanc analaaro eonnn lannan Ian nptm, s c 1
Logr6 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Fele to mmnla dom~ aaoa~a1:01-Atm gn IOI OIAOPP~W dnadd ,Iibiaa-nadonaa
l~uson anaida, exiola It nriail w qSuID Ai.ItL01ionoa~ ~d o no ,no lana
enlincalaon noaa recuper a5 e IaFR OC NR T olanoado aooo'-In-a laco aa. d, a ,,ni
toh, nLnol nonnaon o-l niianom-a a aaaaIlon "'o.
doontnadalaannndscod Oaaoo. o antianne, ao-n do 1 nlsin .1as. bel is10 O-v-1,,! oooraljd ano noan ana--,nogadn-da anIo na Nans ido s20a snlbupooaino~ooo- dnootnho vnn PnHI.hnaaob~aLo nAnpARRadpaa doOeolooanOos Noadnk o -ki~nabao an "ao~,o-,a~a~a IO ,
cans ~ ~ d 1.nIln 1.-insonaooo btli nabaoaa n ls nroaVle o boiboodono doanei~oaa aao a annlde loo-ala tao-noon ho enonsan o aanb oan laa n Iaa doda 'Ioo o nala d-a a doessnodanc ti B--- nes are dove da n17oiaioo odsbsIai, od oD Dsr ecnr
ler tn oa Ii em d r ,d nh oot n nl ohoe 010 to r Lir dln o n oa d.- eneral vo n ,0 an o a a nd a nonianar- .~ 0000do-oelloolo l~,~a dos alon o-nat, l ll,,, i o~ ol.l,- 0nIsadolaltrn d denalaa dopular dote Naes York". El:6 "E ,be 00o c a r v ta,- 0 .~a Cuba0v nilnianl I l a dc Inbola an n a r Tasp lo doe anna tm o nt f01 ina inn hins alonlna ~ns e n P n 000192 pao un ano nalt eia se-1 0ina en ,,oo u osea sedd Ion Ioll oa so onos ouea et l et n amneosgdarrcs o. a. at, r dirtm n o Ian- F",,O 1 -o
-gfaadeaunaaadanoaon Ia-etaa hoInns do lnd' On n-ndnao l m nte l dln elvnn Maui doo s
Feuernoa toer Ionmnt ale-a has pa- adanr dIo to--ilnn oI e-cm aeacoa k ,
.P nhnann arldly "Inanny de =s n b s n r" o as ia np n Y o oo a s n a V er i lut b~ a alocoa hennalan oann ch eila qu oa d a nsnnlo-o-o-os o- 01 1 o -lao. la o-,, ao h. c a6cm d nd B B ill01010,- n o v-I ;aaa '-1, Fa h,,
ba lelcblssnlnota -InL. ad an son -oal nrnoe no pai do- aono danaaon SNn. alermo a]npoao one-~tl~l cone 'aod~, --0 v1 "
Ltlo it d atnn ~aon pn nb-nol L-naonhn aana esdana a1 I olo Do-s 17on, l -nn n io olo do'o- nonondr.oI ln ld It .....a noon
D1, isn~ 0-n-noa asale isiia In Inno-a aoProxima.,nd-l all no-ln,,nso-o 0-n
d.n6naoo~ 0 1 u n. noe-bo-n Ohb n, n 100 p a o noldoanoan, el 00 tact.o-io quoota C."J[t so~ h% Jo[ Aut lts 3 o-orn o I a ~ n i' as -n- o n i. n in aI M o n I'. ao-n, 0-I..- do- I
it Iesaap xna a baa 1 In0 ens on 2000 onbit ncaloo Louis non n c a .la-ad ian o mro,,odaSnda- u La,n-1oo-lnnl alasnn IIII o-,~o n I nos I ,0o-nns l Ir c ha, -dadas o a n Indins qu pi.. 2 obdsn ad as ybaanaon 001nl I moo ollo oI onooan obn ol '.e conPrala ten- s e ll ,,;k, ,, na o ;- o- tdnsao'. ,i !;u:a nu est aplon-ad na- eV ,~na 41d iinleisnoy s pn ea, l- 1 Ill n v sln d dn JI Loa da a~- Ill c Cla l u 00 tio- oan N W Y .an-' 1 lald,- Ta d-d ,,na la olaaa
aesl anantan.Sa piria son-------al n -o~ "IC'22.oI'-aeltav 'd l'lasnoo-toaalF doi la-o Me ,ad t-no.alnso
L. 36 alnonba na rl 000 ia c am In V dno c 'To nr n a la 1100_ 10 0 Pe ndooo-o noo aol.c anl l on 0 Iann Cd~ a bsnod o o n i a wneoo ,- o.o l o n a n a do C h ~ n -n a d l d d S l .1 -a in .d o
benanas buono ltooooipcsno Ynao Ion Fcns (101051 PCs Vi l e l laa n no-Iltr al oaa doou deil nap. o -001 r- ,,l.p g oua ,ddIF
Is bastalpI-bl~~~n-o naanhn In zo-lnl aoaolaooso nos- y~odpnat dnllad- a~p-a llabook,. o s ,, l0n1 de -l '. .nlo-o,, 'non no-s
podooooU.onngondlegenddaoaaod yai daahncueoPetic OonoSnalolla icrnico(I (I ioP ed.bailaoaoh.- as-ak onola al- 50cnono I as onnp
Inanbn soo 00 a nnnolb on aO~s in Ona f-~ desni boo eoas0 nn-~ Fopooy anh l. anpoC a gaa d oI om
1. dilod e tinnol uonL. I ono don sno o not. if 0 Po in o n' la-i a anosd do...
L.I- Is Is I 0.1c0. B .dn s mhn y Is .ooa ola d da g n o a s roa oa Ion anoodel olna Ano"s .1db cool~r anlsano E-Iidp s d
Y a,b 0 a n noIanab Oncc: La lnbn antrmo Inl ObCsnnonol npo 0sOinol-Slon 0000Padnn noo-ic aa.. Siatca 0010plallnpoln010001 bdo-o dallo nllo- y oooo-nooo bosan.
aa ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Ia .1.1tno la baa Caansoas dol, 0, In bo Oa-ca-ld cjcol a oioahoaaa iaa a
"ncno o 1 1 loo~nl lo-ono cnda' l no- "ad -I-~o Y meoosoosaan-dss-l
deaein ntrp,,.. Ill no1 0n, -110 CoonnId it,)oao '. a ll0 C,1 Ospon alnoloada 01E a2!o. Onanan dl Snoaena ~ r li y o pg
5e~n~O~ylurel one It 5pd Io J5 Loi do ,,, 7c",a~ do- nonpsal aso adalpa P.1.inod
Osnroo arn dommar do 1-2 Y a1 b M 1. 1111Oaaooeoo ooa" s ao-10,,00 lni S il O oR. tilod or
quart.ba.I;- rlo llllaIll aIdI onoId- omml runs aromatic scis arrernl ol', dP acuercio. nnlrn~ln, "'. ""a- '
-- --~~~~~~~~~~ ,Aad Pill npoa. nanolo, Alo a~a pnnoooabo1 -~ .a, o a-CNI
sete .0n' In0 100 dolo Inn l 'I.ola In and, 1-.lblo n-ala. poa,, in a, d, a aII
I N ora s01 nao, nn Is-eb s I,;, m'oaPla11sI 1 1'
I"I Oolpcoat Ino- lalonoo on It scor y__ rc I.
BobG en enoaalln tardulare icia Tnrains asIInno.,1 't C.p:1 arI. r; -d
V. C.-u~ N., 1e. tA. d0 -er c o ln n I..,, de 01e a
Ano.o 0d. .00 00 11 flo) -- la 0"Zll op n onbI -,c r:l nrIao n ra
I t I ib d -t erll an~ e o t a joa LI ,,I q., lmanaa -,pr .a;~ U abyrien.
Chsnan n!-,,da aaaol p -- ,In, b-s- r,: a a~ ,p o a ,,,,rFT-1 7 R
nts~rn i Oh 10, vJ% RJintJar~ tlin o d o g e n inon tohnacomann-osempons anuta s-n WsW sru oe1 R'laol a lo-lanho flno a,, O O n t q a n o~ okn Ornol, and aassdet" 111 ~ u.InPr ~ar 111.InIls 111 R
ectn 10. .. I' 111 gna innn at gaasrn dhoia-as so Ligss osoas nanod.er drdc.d lo lu SePapo ECdTd a. r c U L'o"
mbba a g t q6 00i ntuadoaonoaaItaata ~ a kmar d aaga ,1,q p- N,- r.
stopoflandel..: qu s 00la- NEWa TO K nl~oo 0, I ICtr o ll .p n. Mndilnc u o no, hamilad ho- Iroa, as P, orr Ina smIIaqPrd na t
onto iuda Sloa, 0t 0~n ton ll halet soc Ins Id aaaOr. tao1 I one nobon nra.Ii bo h anl gn lqlIeronbannn ... I07101 uli err.SegoP ]a nt L ~aNainld ma id, ae -n so.Ii elod o Iianclehaniol acodo ma a onn n a ada lno ct ando auns. n aes ff6 4101111o ~l '"' BaoFil ore.msi a a m I t Ian d Cl,-00a Osapan Eas onh bob Saneo inn Dl0001100 Go osoo P octon onit ecr de0 an 5a G iToapo. g-cm I m Ire 0o 1 a
n WAS- HINGbT0, CON Dpi Ityd~ D p00000s ncolmi enlaaie Nen rl Jno s lno detnno, P o pp W'olan a n Inu nr 7011ar
Cato aoo-5s~aos dWnh rpToYn na laba i r laboo o r Ina n c um n~l a Cls Fi n is Is r 6. 1 Man acla aj-duju
V. C. ]1 000AE0n noe o bloe bas no14.relinn act a Ean iea
'Iobnalaoaban205laga n Eaeo oni a d slnluna nonInnona- Wtdeams: elolononaI gunc n es doa 0 11on
ton .-Pa CnnaeoOnn0 P0 1n do teoadan d2 20a P 0ra c doa, ano It onlaonaoi aA
12-0,-onbo ohso l-l-~t.1kn O hlronle n na os u ponedonao Ilt na' 10l o Ons Alo on c no n Peo sinlo .. Ta In baes y Whi
nolnlnc.Aaba dondo on lo Y2ia T2d 4no 00 o II yonn fo- ley Socma bate 505inode
Roersnt 40 nnduo u non v dea o Sonohe soEn neoldoBaebalnloloan. J ohn nPonol d Cml Balscri1 inveoiaro oeiod nINonTo-h1n0I-nanos tnaa naon do lapoanas Ian Aoa 0111.1
El 4lco n do 01oas doS Bo oaln n. anaratol d o ea- l a a s ot S iso n ez s ola non nad o Wo ol- a I~ al o o k T i
Itn, 0bs Os 0a~s bal blo z O aioob ailo zca on an hIs o 00j 0r parl aelela r u." no na I5000k SI I"Illdooi 4 k n a aaec bynnd~aabnlaston-~oln dnnoa 0 Oilton~nolpnolaPo o on e eorg e C neal I. oanal
don ... don pot- 6.nlno ~oror.,dRtold. Anaonadno o dII- oo loaa nIll n dlaldS ontra ooanobInnat,o,-,tias,
Harrs, . .- -- --- -- aiarrninn a 00 ,, Tnorren -n ao stOanbll I., Jonas C N I Slo-o i "010 Ro n______._.___-10_-__,1__ I a aIoonln 711an1osooioe, 000.1,11--1 gaslal Idnldsd l ladlid L A D na Idos V.po iCa.aoldo I~ .. M0.i 0. Jo e. F.ll
7linitfr n 1 a-bdalnlao "10 1 I sla do n ,1pool ldo opl 1 o Inanole Ainal o~sa nsn n Di kon
V.-InH 0. onn A. E000 G en alnooard6naponod Wodinseon 001. szo sOi lb.l 4onolo a Slan 12 n
olinell non do4n do nnondnonai 00 no oo Adooo ..nllS kn, poe 90 PIlE., I.lodn a a. noe.A oan ooo nIo, noo 00 ~ 1a- P0~ 00010, p.ed nonfnno boa
aau ooo ASI) 00 3ATS iaa aapo d e 105 so alsad, ya leana no clue00 sierrira vino non Ta~~ .IL. M als~o 4o 5eoao do $700
W a axtno Oan N 000oao 0.-- nnas0050 10o Dark On Sola aa~ o 001. oasa, AL a13.1 57 l volts d oIIL a3 a0 10N-6S Odon-od 00e dl u l" o-N o.I. 3 5,. : E O K c~. 1 U ie) l r....40 W0dln 1ss10n 1n 0nndo SUSaoa PES TA SEado CdnooodoE EN CPESOSal ___ __ __ ___ __ __ ___ _Honoando ~ ~ ~ ~ ~ E amnoa VlaS.albasolnaanb o 1 0 0 1 lle a ar ulan oo o ,.I an i o nno .n- nDbsd esoaPlooo on
SEOCR PAIT~n a 3 T~nO~l lal hote 01 on bnaMnaces Lack- on Ion d. 4nnlnn anona do 7i~ebo n 1onnl CoApons-Ooalltlaa Sionon Banltic. 2;n a Na. (Ia Iliao~o do fidl YnoanpIn1, ".o"od
Saloon .2 a t I~kllo elec d= In 4nb 1 1n 0io 1nbla s Ia--O pe
. n' o 11bel,,olue noo-olingno, P ue avrao nace at..ae.. Thabopsnnn-on-dlsldI 3b..h pso 1b0qaidet
4Rosoada do Ia b hig~a at o .atdm. oe o d- 000Oooad onaoao- nPt-asea o55 an
Is ed ,Ynes aclao nIaNu Tabooie aoma Geneool~ recpe MWes lom 1. 3la o 1s 1aaba 7 0 O
Polsson P and _n jan ln n~itla Ya,6Ilde tie, noo co atile Oso. l
.to. a~ Valnb .i -oBsilo- Ishoo p lol o n inn ~ a6 od a1 a 0nlan 0
J asee lan a. onvv o nsm dil. a o~ o nfr~P RI an49 onntonaonnnaoaad
b-III ;Ml ado n ran ornutasalne an Inscm.nnoo godasat ruel co InlYo- Joes
Ea1d"",olo 1 bIeoa Wodln batedg-10 EXIJA 270 GeEEUN tepoSpen anr o p~s- l-ao~a .LATED)AOQE.QPA AL CON1TAD 0
Pao.aoInnnnn -o -dn -
Pi I gina 20 DIAR10 DE LA MARINA.-Mil5rcoles, 2 de Agosto de 1951 Deportes
CON GRAN DESFILE DARA COMIENZO. LA SERIE FINAL DE BASE BALL JUVENILE
BASKET INTERNACIONAL Stanky di6 fe 7 La pro'xn*na cartelera de balompi'
LOS PLLNES I)E ESPANA a Ralpb Branca" professional seril sibado de noche
ll'or 11AFAEL FORTE Cuando actuaba con el Brooklyn, Los juegos son los de Marianao e Iberia y Juventud Asturian
le ch6 muchas consejos sobre do
United, -Dado a concern el plan tic e Ia forma de lanz et contra Centro Gallego..Un paseo futbolistico para hablar
ADRID. go -I' ar D alles los. 61timos resultadlas. Al fin, ganaron Jos Diablos Rojas
M miento qLlcslaFederaclon Espahola tic Baloncesto proyecta con
1. Panic va -t NEW YORK, agosto V man clar un paseo futbolistico
del vrr; an del ej two mcclonal en Las pr6 Imos juegos Can opedr.. lector- 1 P-I'l'ut.ro cN des el mAs mu.
me -Eddin c y ,i I.,tW.n C,e do. par
tadst Ia 'a'e I p 1, It brarsv on Alljandria c. el mes de Richnian. cronista depCrlj%,. de I -a LIVID ra
actubr,, y, cI ... ram- Ins jm,1bddcd- del -Cre." HjBpano en a a,. Uoted Pre.,sl. r- Para salir tic La Habana no me-,unu. I, que at nom re,
Pet. Clon If in nve gadota I I it qII1 plied, vendelle It lin I gin' C.n. Ia tierra que el famous cuadr.
p 3.. eB person,, del
"ant, 6,kI 1. 67 tiles learned ue bay I
"a, rimm, L,,,, !,,a1,,,.,.om,v pidlien participant E pic -% j 1. .
" .erIc,,, der Bdj r do Ion I. cc of 'enso
j"ata I ab Ralph &rIente Para uno tegra.- I..nin," CLC d: -111 .. re on'sloNa.
Y gIa" pol-te., y Los favorites en el exrinjern B I Cl Sr..- in del Trio Matamoros- y en Son. I. d .a'. Id. quien. a coB". no do hit., a sh, I mialro tic ellos: Egiplo. Italia. slatlea fe en que. iage de Cuba, en el Estadio MRCeQ nocon Lea cubano uvo e "Al.
R I_ e.'s a nos encontramos 5ue allf, xor I mencinres Park". Cuilad. held.
jimulmonle Con 0 ,pafioL 10,tiando Stonily estuvo t
I luvo de Comparicro d Cu to
But, pin. 3 pulga- mp,, Ij. ,RI nado ana olimplade. Tlene en 'u
Hay que re-idar q- ,I naip-nato del mundo dispulad, en at derecho pitcher tic 6 ,rgtlel.el cD "n
In. all cal ". del -rdral her 19 campeonatos y elne. a V ois
n o.% Aircs. Egipto vencie ;1 1- ,afl 1- par un solo punto l5l;-571 cl ,, ill, estduric 3' todan 125 convene. A La- 11 L" en suceld6n, de 1939 a 1043
des runs dv oo pal-lid. res-1,o wloll ale par. to, Clue mb., e,. .bCc buse- nil!"eLd.1' lq.u, Cr11h or.isp.ma 'ulaan.. R mpla Ju ior
tail. de cxpocvi-, d, a1galo, d, -, jugarim-es hizo que tic Iii ra consejos a Branca, his, ad c'n" "of" Ze'adL6 .'n 1 de hot
'Eddie to, 1-. C- en mi mc.,--odo, para ,l 1-t! ran. Tilvialcm .C nice -El Pr6ximo programs amIt ,I, 1 6 a Esparta this -- cn Nan. Radian par PLI11t.s d' -dice Brann-"Eddle munca me tuar un sexto match, y Para el culd i6 prafesicaud C. el tail -,. L.
rider re lie I ,,Iu,p,. d,- Ia Sq,,adia Azzur,.". scis dr,. o Icjo -..quit.. Me d.d. quo Ionia fud tic La Habana un referee. torque tropical Bern el s6bodo par na,
d, q!"I Ade Bill no otrecian garriat as. on. che. Y E,
re r lo, fra e., en G, i -. clemostr6 hablIr ap' rdjd. I, Ti" He," d 1, un an eBe match final, hubo I;16n t-lo = qu.e. 16.sesdta nMa
,11ado ell 11 lore- d, ;c C-1. Azul, 1. Clue II., d, I lelld'd d, ig,, do, Ilemp- ,Ir,. ritmoo e Iberia y Juventud Y Centro
sual., Qac Ia, It, It,, porn 1. 'pe en yord.
adono, pudivn c, 1,.,! d.s en Alop-rin. par l a, cidart," Nunca me dcj d min allege. Si el Iberia rom
o", de'. er' de'l.r. rum.., .1 Ma
rmh- a-mc ra Y c.d.., Ins 1 17. ambas conjunton sripuedim 'is, a Ia Juventud at I. Cf..
to que rv pvrta a Fj;i!,,ja Ilwroo varicat Jos encuorldros d:,pi- qur lacd fi o c itylditron". derlr cam Con- Ya que Ia suerte Rego, halark nigarabla. Y mics aun,
indas stilladmend. no vI ad-1. NL:a-da Imb d-lisioac., critr. tuv. e, I, Cl 'otitinundo.em- I y-cen to, ititurianos y gamin Ion
;I, 11 In Slnh,, Diego,
A ejandtri., Be ci tima I :b yrF, n r Ile
;a'P,;:" Y, rc.rd6 Ralph. I I "
ii.rm. E ..... am it I Los Diablo, Ro,,, ledrln bar,
r: it ...... tic it, p,-, C.'ed. ilcein algo. hallin que po-'
toy, u 1 9 it.
en c a Voicsla% Ia v I, fiere siempre que su "Ciec, s, 1, ate-mri. Debido a q ue lba b ti BONITO DESFILE
Cmf1rnt6 .1 ,pari.l file on el deported qu, Y., t'. I ncedor de of I
-peric-la y Cso me ciyo- que vendrA entrances a L' c'
Lofe cericidic do Tolqt-. ]as det-, ea stories practican un bal ugar. con ]as campion" lt.lbi, I, _,drine, enw.d. Ifriziindo, npll 'u r' ,
xri.r a I C patiol y Tio parrell ivo capa idad tic caesar un disgust Qe C."' an. que seguramento scri el
as P paroba el juego N. me 'venia,.a, ver. 114 AL INALIGURARSE
Francisco, porqup
Cs nrictl v.' I Urqui. l, pm,6 .1 clillet'ar. par su juego niuy jacitt, -,Sabcs to que es ._, LID Lerrix ver. San eBeHisgro Paaquy similar .1 Egipt. y li'm can, que e'te C. Las cnvv l- dad"' "N.'. le ,spondin "Pucs estaB a 1.1 .1
Sipla Federacion Fspariala pu:lcr. efectuar una concentac,6n .,,is lanzand. ri al. est6s ditrils de Ia, b,,. Ia on estas cuest-iones del balom LA SERIE FINAL
1-ga DID disponer mas tivalpo it :,,os jugadoris seleccionallos no scrin laadores f can es peligrosoiCEIipill, Est. into present. a Ins _bitt Cosdadares de different poises qua partlelparan en at Derby del Canal de 1. Pin. stop ... to d
Carlo R rriesgad. vatiin., I. I-r -, mily p.recid. 6.tC: te. pues de to contrario van to Illancha scuspl' lado par of diarlo Daily Mail, tic Landreii. Hanson Riustrizoad, cf egipelo que Iran6 In conspetencia an h . triple C M&.ic. se
Pr mrt.: T- pld.s- Cl -t. tic derecha a izquierda y Brenda Fischer a I.Alcld empate entre LDR Aise art. de Baseball JuvenIl do
Imero: Egipte, acgund,,: cero:. Francia. cu Ia Cruchipichn. de 23 afial q.C g..6 1. -tegorls, ftnientris, y el a Anairt- In
to undidatiara, el Leii y C! GD di6 a concern ayer que Ia.
qu ,.,fta. ter 'ratica recu6rda ahora at que fue. estabjecI6 un nuevo record tic 12 homs y 42 min Los, es I& quint& de lzqulerds a dererha. SAID dos de loi Et's tre' _u'VdvaC' -L RZr. equips Campeones Provinciales Co.
la,.quinto: lWia. Grecia, sept Y,,gil it, I Ct.vo:. Libairm. -,en.:
Sirt decirrim; 'Alo.i.e. y lindemm: Mail.. su compancro, tic emarto y conse- veirite competitors no completaron el cru- (Foto: INP). Bu. jueg., del pas. am n
, A mle to, "Pah.1- p., In qua Puede advertise, !,.pjz.. 11! St.,aquc -h.ra es su rival. de todos los 6xitos, el ends ri tanCj.'. t kv Cs gran amearro"-re te fu6 el obterldo menzardn a hacer Ru Regain a Boll,
Can no pae. difi-Ilildc, p... pcj-ar u.conjurdo. Ya qua Ia mayor lu Por %in rca -tir de mariana, Preston
I citerda Bramea--realmende hizo a ge gan6 fucra de c C V rac z: Capital a put
parte de sus jugadores se encuent: :in cit In cumpliendo Ia rallicia um- I ch,- par rid'. errotando a Ion locales 3xO. El Gua- Para calizar practical, en el terreno
versitaria y n opueden entrenarso las huras necesarias Para elevar, en Branca, quitm solo cuenj A hu G6mez flev6 a Bernwood al cubrir Ia d1I1l*11Z.1 .66 el It' 1-lon- .1 Or- C A C.cen.rlo de I&
D I. Co. P. 1. cal C,6n Lci li,.ple.llno quo
Ins scratimis vet ideas. su nivel d' juego y acierto on el tira. ims de edad. revel6 que C.Cago. Ve 0 n B' Serte Nacional del Baseball Juvenil
Adcrnai, oas pilivr- paes d Adores Para un torneo tic esta mCar baseball a In edad ql 6 At
a, u do C Icfi- do 1. DOD.
e dura. No bay time Ivid.r-,11'Lgju im P a. Como Monaco a Ironitimeate. an el Cl. Il sit: .,Par
iga I t.s g. Le6n In astin selliencic, muchris C_ El sibado, come izisndo a las 2 y 30
,11.1ta"Rue no puedell ser enen, 11 1 par I s hispanos y habra que ficiente Para comprender el deported, tdffl a en el m aravifloso t i e Mp o de 1. 3 3 4-5 drecitas en el C' no qu C Ce
..Car un equipo reserve frente C Jos par. que Ia. utulitres p,,,d, 'eleccionci a Ins Gigillites Comn sus, P. nic, en el Stadiam Cerv.w Trolli.
-matchs' mo, It ell. c Los Dodgers. a "Pennant-ville Uki i;eD--n!hujm. c3l, contenderAn Ins equips Almen.
descrinsar y reserarse Para ho mAs dificlies, led n, no Ins tres Wtimos' anoss Len
contar Clue Espaiia acrA c mico piis represented par diez cleircritils B en
to mins actidiran I 'n Gt Vorn7-'q e El iinete Bohemio ha hecho burns conexioneg en el hio6dromo de Washington Park. Fernando .1 ajilarm %fino ey 5obdre todc 2n- dares, campe6n provincial de Lm Ha.
3, cle q a vvrea de Palo round ru A ri e 1. antin
y que s de 1.1 cnnio Il hicieron ya en N I-, Paris. B 6 des bana y Central Washington. campe6n
a
con un toinitim do do,, e latorce jugsdares. I -Por In clue cast "Crop" R": do 1925. 26. 27 78
nos Air, I., q I. Fc,.g.d,, lien, una alta opinion de las aptitudes del Terror de ]as Pertierra. Eug. Rodn tque gan6 cuatro
d ama Pal. Gr.u.ds y FL! Z voces seguidas el tulo, no ve pan, Provincial de Las Villas, en juego
P,,C to .. ti qa, I", ect. 'es del bal-elld. ,pRf,.l a, deInsGigandes. Carl Hijobill y julito Guerra eran )as jinetes de conditions naturals que mis Be le parecfan. Mis noticiall y esti loco par evitar que Lelln '. donde emb,, conundos sefialsin Para
I. a da uliar Id box
peatir tic Jos aconvercendvs ail _7
,Pan y Imediin Cudir at cer- all fav I. it v me gustaba Ia a a Pate Can marca par elles estal
men dvpn tiv meditirt-Ameo cn mia representace6r, digna que garaii. vo Q,,c lirizatba". -Una selecellin de Mixica. ice a Bus lanzadores estreCe una C-.di.ble. Po- t-.. dclipml, B,..C, I,,- Aabo d, Ice, el ffltim. Blood Burarnba Cobb inic.merde en v'r- el servicio de Ia Associated P,; Iles.
v: -6 I., U,,i,,Crid.d d, Ne, Yo. k 11,-, j Muni. del Pair. tic Irlit tud de que teria velocidad y m,: a] A t Be Ilevarfi a Cabo el desfile
11 le, I ... mad. par 1. a.. ciapuc al.d, par Cu. r. to es a uno a It es
aft- B ......... d c. Cl Sheridan Roach- -Cbro que aqu6l, to efra en un mate international, de Ins act, earripeones provincialer.
-s. dei6 suB estudias p.irc r D ca I, a la I ollia en WABIblinglon Park, Ak. an a se ban parecidD que el "Melocot6n tic Georgia" sea en Willemstad, Curazap. I
Leo D urocher ha mejorado mucho ciltg ii r forloeCB el hi- a elino Gomez Ron Eugenio RD- actmilm-te mill..ario. I Varna ter Guarajay, Pinar del Rio; Almondsarli jaftporqfe carno a cuolqu
01C.., de 1. LigD P.ry m-g.,taodQ los '.0m
[14.1 del.,a-t alarm Bernborough en rigm,, y Juldo Guerra. Cr.ni.ta no Cali Reguroy qo-rk d oaSe Fej.rf.
37 r 'in erclubes" Be le llama in- re., La Haban.; Pueblo Nuevo, MaBranca no "acad,6" en diCha Uga, eI f or. c, able tivinp. de 1.33 4-5 nice E-igeni. Rodriguez especial!zaba anda, y acaso nourld ya. todo nor ernaclonal. no Rabe uno a qu lite- tanzait;_ Central WashinsIcm-.-Eaj-V-..
nero 1- Dodgers to tralercon ill team unicamente Im sido 3uperada una en Ins .r"das extrento tal Con so main cabeza at entrar 11 Id,."S- nerit, cate choque nos parece uno los'Gigantes'ell esta temporaua F'"I col .... .1 emindo -ny6" en 1,1, vez. a) cubrir Citation 1. dilberic4a Jo56 Ram6m Carbnllo, que fuere star- go" de Ills Whit a. e i's a lluret C B 11as; lrsututo de Mor6n, C'magiley y
.'ao., de Slarky. mail, man rApido n ter en Marianno varion lifins seem-' rie Mundial tic 1919 Contra el Cia- in, a-IRzd1.nCB oqu fcrmles onMicnizanillo. Oriente; todox 'feslUbtrian
Y di m qn, del, seviindo
j.. p Golden Gate CI pasildo, pre me decia que par mucho que se cinati. Ins 6nIcas, que pueden organizer los at acorde tic una hands de rmWca.
cali-M-ap en evitar que el caballo Avelino 136aceit e.tfi anontand. h.- enuentrD3 internacionales. tificwrdermmt, per-it- ilm' lic'.d.
t; k, Ia a B rnwad es el primer ganador tic c tin at asta del cen.
". Da", ba, or Eugenio le robaric Ia ra en Washington Park, en of circu-i It. Despu6s se dirigir
Realizando cambia., en su line-up y alternando jugadores en dos tic C, quo 'i'..uC a"am r. 'I I I e SL,, CP- CI eql
Br.. 1, as!cos ptuducido ipo Bernboroutarraticalcia, invartablemente el "Jzba-1
a mi3 posiciones, ha conseguido mejorar considerablemente to As aristacratico de Chi c C-16 2x at cua- t-field d.nde Be IzarAn las banderas
I!, pu'"To. hivo itnki larco fi- Estad- Un do. d.nd. an rico' P-Itinstmi. di,in.b. Cuand, Ill e y el dueno cla l"B-n. dra argentine Alumni (no Alurnini naciori.1, de In DOD y del Regja B.
d 'I Itt ad e 0135rtelvell Combs, =a deWo. I in'
al team deputies de una arrincada p6sima. Otros cornentarios "I "t, ;,I fill Iogr6 que Ra!oh ecin-drid pxCelentes oportunIcia, ban a ar y partial atempre cf pr.- w.di
,,r.pcn memcl y lic --Livra on des ell I c ,- temend. no C..n- no.l.. no
in all magnifico record an Ia, An. Tanto Rodriguez Como Guerrita Be criadores crais presugi.Ro. de Kel on Cos. I r., Cl B. C., Cgme6. N.Cional del afio Pa.
,it, 91-- pitcher ky, tic In gran familiar de ]as Cam, yd,. qjue erl e,.,,d,, veriecdor, sado. Finalindo "te acto, Be dirigi. ciderm g. I te, demand of
Por STEVE SNIDER, de Ia UP. t 'ipdriaa C .,g lc se q.t.r. ul.Ce fueron juverien P!g el Norte dimele cu', tania,.influencla eJercen en 1 11 e;gl n pan, rfin at Centro tic diamond
se ir his. Be ensure. I 'a .1 c -unq C
:ra In inclignita de",Iib ,','d.D 1d.' an n"nmBricoC' 1, an 6. d Merlin Azul donde resul. is no he g.nad
'igurRB destacadisimas en Ia re- nato hace mAs de diez a so general do Deportes, sehor
It
J NEV YORK. ar.m, 21 Umtdl III-, Y Ion D.dg,,, qle, imidir.-o Tabio gait6 el cria. do un ei S... Zamora, Inez, 1- 1-. pria lirldm2te clue Leo Duracher no P tic B ri wood puede haberse debld y el primer no LID vueldo an. a nuen I I % .=
ten I." t 1. Wear, lucian no ter" 'I As hLen a Ia Influencia matter h b
I I n ya trolmcdjo y el Begun a vin.,,.,,,.: "on ""un"
dAp., bilidan,, parn I., h.og,, vrIo tic I.B Gig. Ii, 1 :1 tRulo ad. men., que trece meranolls, Paraudeju Inaugurada it
E's o,m I.s Docip nclicate tic In rapid sima er a ClIando ya solo era una R n Bolivia, raidentras quo el "Vu
do Mimager (let Alm frentv a J But III C Sl Avelino se propane tomar an aminll sort a onal
RIhar del ChL1ag1l Wh A r, todivIa no ha. t t1l 10 paper" 9u,-e'm11 D.gw..d C n- fura de Ia clue en au mejor imica scrip all profesi6n y olvidars quex arom nosoirlal, on im de e continued. jugin
-o' S ally P.M., de I., I n %e se cc I en d.ei=
... Iran e ull Dog, mI. locuras cuando dice clue co te sep
in "r d1pe Ltirkapar. Do a modestos de In Argentina. don diarlamente basis of sibado pri.
Tedd C.r,- par. it e A rechandeado no tiene Como en Ia ve. uo tan min
L6p.,L de I., Lodi If ccib"del, Citing.. Myrtle dy B mil qp am Cate r, ul o. ter: mero de septiembre.
v( Iand. Pero Lippy inere's C ucl a P, all .1 Imeitire 1. campitIm No vamos A tratur aqui, tic In Re- par parse del vo nir Que pern, en el = de 191 El Umpire, Amado Maestri, actuary
" in Reinaldo Table Be coromi campe6o tic Jos ri,.dyetul de Be-- Avelino G6min tiene Ia que Raman con tan rdLCuL. turns cree tener ase- cera IJIL,.6 ,Y f,.tionarnard, proI'm u 1.11am it, i"CoM- 1!, 1951 1-5 C;19.,,Is elittIvIerml I Gu.mCB do Or. 1951 de ].a division tuaci6n "angcl" Para que Los caballoi In ad.
'gil, ad d I borough basin Ia fechn, n ampoco co- gurado. noda le imp tic I rasiss r en est. serte miclonal Como "ampayall
truccilin Can I.. N,-,v York G t" Ocl Iu- pCdiCr.n mincr1right -tiod. rl. .. go Par rran., rit .1le 11r, .11. 1" gre, de catehot. gran pesilin. I seg.1d., Y D.-Cher del tican I. considerablemente on let. lumin-a de Cis. n tiene Ill 5DIerA balompli- de home.
In noche Be anot6 una victoria nor .,a C po.Cr..nRm-rr.d o, el Qu PI-I an re".
-., "nils ill, fl-r- 111 ,tiiiccc rIV!ni a pare. Par B en 1 .08 2-5 cuan a el 'Jincte bohcm o" Be lea an- jinete cumbre Pea delocua= boliviano.
it it, dmint!n sohre RiWberto Sousn a li" c-nvIrtiL-d-a:n:ado tic mfis de -Fn Profesional
en it rect' -r, it pe-r rl,-l n I bill. de So. Vw to on cl que a ban prodwido on Orlentai in encinatiisin q.,e, 'Q' an. e.- Can un capital cill I D octic r Peels meme n -Rld. r el Compeonato
he'll. 'Ite. its oei, I d del 1-fico & Time, steltir Ill Iftjjr g.... ,I b a. do a V Ia I SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN'
nw,, d s fLjvrj- 111, Sliciole d." I Gmmm'm Ma I Troia at, at litigo son cast desconu cloca mil pea a Como fAcIlmente pue- del ruguay vencleron en III I11, rdt en no D: d lograr at Cabo de media dozens,
I- I ; "I lly lblc unit Imena co eurrcncia. F 6 C id. en "hand Idn" CB m.rc.d c jjormad. el N.ci.nl SI eC lRIJ'_ IL aDIARIO DE LA MARM s'
d.". it "Cho j,"'o. trill, Dog. c, n-11.1 III r v! a d C P 1. p'll rally cerrada Ia cBICb 'u Par mento interior dD, Y no es tic n., do labor professional I or., .1 D..ubt. Y' ol ate.
I, tl Brooklyn, hdv, In Ligo (111,11ods Como It, .116. .,.dc I. ..has rimehilelmis. ad. o
Id, ui, j.t it ver 5a tivne dinero. Los Cam. En otros encuentros. I'.. R_ Entre cazbLdc) mpCC. I po Como car Pernia
Naclon Lid. qu I metia par louder brechs
IA Glitlat', it tharon vo Ill- de 1,11,PY ft-on tail rapd.n y va lPnrdd-,dC Snipe. gilto ua. que pFesen tarn acuaBgo tic partirto 1*11, "1 an. pv.,ado. it I~~ 111.11celtelo., 'Itee algimas yLces to, fa- rerric d a ce %I 6n a Aurelin Martinez Par RlPETERx )reS Re el cameo.
luvgom atiros do to.' 111111LIS del Fi- nall .... .. o ,,I,i.,n (ImOnc,, eriln to-' ju: Mro Salyniel Drotestando los fnnAI!i. ; .Iadena dvi pt'nomil, r lp. C"llcirel. 11 11111-c. r.ml),lind. 1. Its 'Ict Josic Nnrm derro- Slitfunre.dabi.e,,compor- I.. lum!Jorge Miranda, ell queride, Y po- 1 del base hall.
's dv!rv.erredIctD: -n otric a., hp,, in,
arall", ,omo I., ",oad- la dc I.., pla3., Silveira t P"'I"' pular "Chia," es at fill, el CamPe6n pan bfDroon A
ra d, 1 R wml ta de, 111.51 1- Ill d"VI %,, Club cuan. --id. en 1. men imabo C. Co. C, amCn,. Fbd Ch-D parang6n
d, or n a' in rmne- Omnibus La Cubana
i On d. I ,Ihvo, "'l- I -h, ritclamentc; Orin al Sancbcz. Natmoal ill, Pech...
1-go:d". Und". P-, 1'.., gl; 1111. I y 11 3 Jan,-,, hier.. igarot ra base del Nueva York Asco'cree...
87 1- me, s di- c-l", I, "'Wi, Ice., llo s. d"ba- n "It Tvict. S.byu!"'a'1'dD r" I Trabajo le cost6. Pero par to m'smo cuandp Ion actuates Yankees eran
,Ia% en t- quipc,., d.., 1,,lic pod- fmilikear 0 dve,-m un.s liplaudicron at un_ c. -a tail rcmd. q su trecirif. ti-, relieve tic grandiosi-'conocidos par ]as "Highlanders".
Ifidnieran ana, a-nc, I l adi,,. de Lgl no 'deeso, hifliircla el orrilicto v Ro- dad y par lo"i-Serm, haY ottle dedicar "Ty' Cobb. que en Ia apini6m tic LA EM PRESA QUE DA SERV ICIO
'I a do HCrnA6n.dCzSi, cc, it" "a" It" roas de las que nyer los5q c virron jugar riellitic desdo
aj_ !,is Ggal" I d, ,,,r I' in
"I gv
no In CLdn! s 90 ul925. hit sido Ia !Imacelin supre1.,al 1, it, par ot at ,I ... ar 11, cam- bd"iB I'." ma de Cate deported sin flegar a disgo line este n III,_ air out dond, ]as famitfcos no e. ......
Pal) tic 19,30 ,n W -tona, orden ill b at, q u -rcc. If aemrd. Co. 1. dt,,-lm 11 littilo national es alrO cusi6n alguna. tuvo seemare enorme
c li "lin 72 'n -'ol"s. Ec 1'. (Ille ITILIVI10S estimaron que habla qt' P ': ,,cv;, "baiOlmi". Y Co.. es a respetogor "Hai" Chace. y relat
,en III cron I ,, ,, ,, I,Cj.r Latching Ei ll:;c upn-iniern formado par ganado CArdemis. : del plenon en vi clue se P resentaron Ia ocan n C ... do iftimitimil. I:
staff del t,ILII:o ... SRI Miladle. I'll. I s I g I, me playe s: Fueron tan emptivos Lotion Ins en- "as d' ""itic escape ins a ganaria, micial y esperrindo el toque de boll ,ry Jan Ben, J an Heurn y Sheld" NI Inte lb: Eddie Stenky: 2b u C n mtr on quent Ins de,isione. no fue., ancielm Para ir basin terecra. Chale jug.b.
J t on
an 8. At I LArk, is; Hank Tic cam y bic rec bidas par Ins farn- AdCmas present Carlo I a hierba, y at lanzar el
outfield Ile Whitey T-k7,r- Wh-y: I.-lernim. If: Bobby TIman'.-tic- ..luo. .1t.d Ia acepta- Leon c.,d6n,P 'L'"J..71 gdCIICt,"m pitcheren-rr a hacia delande oar. C.Bobby T am,," y Don NI-11 c ClInt Har- a CritiCab-,--- vendid, Cara au cle je, 1. "plitrich." 1. ...6a q ebb
cli- 't"a, formidanto u n gran turig. rf, c. Ivstr.m ecitcher., Tan rerlido se gresent6',el FlAsico Iegaba a Begunda, doblando Para
uerpode jardin rog. E! tic nhor. R .1 saguien le. as; I cf; Willie Mays, rf; Muller, C. alter- que crce os qhue.t.a Ida mas lar- ercera.
Mien ris tant los Phillici habbin, !b, Davey Wflllarns, rand. Co. WCsLlmn, SRI Yv.,s y R.- d a ,ncl. ebb v16 que Chase Lorin
P a " t' Ca rlaafe' 'io Id"Pii lid ..
erdid. Bit B C.rt Simmons I Ej6,. ka Dully Thalmann, 11; Irvin fact N.hIC. Chan ca, b.. FI -1 It cII6 van vir6n Para crear
number de dian que emplearon an Ia Improi6m que volvia a seguncia.
ricontrar at campC--. or D rO CD- Earn 31votear at instanCte y seguir
prq",, -molity'n.ol.1jimos, Ia sets videstala Pero base no t
in a.. fi. tic 1949, a e
man C eval. cd.t6 J._ tube6 y sin dejarse enzanar. tirl;
,6 Maria Cuervo. en CI d a mercer. d nd ,p,rIlDn Cobb Can
g anode Cl t C.
lin itulo con 55 tic 55. 1. hot. In mano.
Y C'. CR 1. A.un. nott'... El __ F- ndit. at igual im, Cobb tic
'iNUEVA CREMA DE AFEITAR! cord. Chase, Client, unalta on non de Las
L, dellram lrqul 1, competencia 2piltud raturales d e AVellno G6Dun
mca.6 un sp Unuo el moz. que as JO d'in Cu ad.pon"fi'.
cleaning., cuatro quint.,
Y PHR'r,',_q.mdmj.hp,'., 'uC Vd,.I P ", quo of r-d.,rfd As I an
P. eL. ran, tic W h ngt
tc." Tlcticamentc. tres dias. era 1. p ra,.en Initiva romper 1.
con un ingredients especial que ayuda a conservar emoc16n duro deez dias prCCi.amntC. 'ifra de 34 que filar. C..It.w.
Con Call, triunfo de Jorge Miranda cis 890sto tic 1949, Cuando esto hijo
se hic pesto a un paso tic 1, gran do Boll Lea y compariero d n cuadra
jo rasda que Ileva librada uno tic I- de Citation estableci6 un n evo remas grades en cf deported einegew cord americano Para Ia mills.
el aspect sano y juvenile del iostro tic. i Ley mAs ntorosante tic In Ctu.116n SAI, AS R"ANA A, BMV= LLBGADA.
Nos referimas a Rodrigo Diaz y tic tic Bernwood fu6 que su print no
Las Cu,,,,, mnn Cr, air, qua CI imilinsim. Avelino
army _icrctc. 'a 'n ... .... Gain" an 5:30 A.M. Santiago do Cub, 311spoetal 9:15 F3L
-n dIjlm.s q a era ,persona. qu. rucd. do' C C. entacin
c[ primer firoclor tic pich6n d ahora el Pisto" tic hither LID rdo del tres Rhos cuand nare. 7:00 Holguin Regulfar 7:10
a Imahora vilmon a decir at parquet: Curia tic 1,33,4-5 quo ningCin otro 9:30 Carmagitey Regular 45
ca vco el Campeonato Nacional cm- 'a
ma. Por primer vez en 1930 ej Crop r d C a. Cdad he igualado. 2:30 P.M. Santiago de Cuba icirpectal :30 AIL
Una substamia marovillosa-elogiada par los m6dicos- can I In
einte sin yerro; an e 32 to A- do 1. M. 4: DO Santiago de Cuba Regular 7:30
par segundic Derision con 17
refresca y suaviza el rostra a/ afeitarse ribetut'v."En 193*1 to gan6 par tercera ED Ia lista tic nuestros jinetes C'. 0:30 Manzignillo Regular 10:1&
vez, otra vez con veinte Co veinte, telares figuran con distirci6n Fer- 8: DO Santiago do Cuba Regular 11:00
q fun C, robano score con el qua I n.ndo Fernandez 10:00 Holguin Rspeclal 9:35
giml par Imir'll., ii.,iq2 I all hermano "Ibof casiones a"; E onto Had ,do de
to .1. 40 y Lar. ortme. 12:01 A.M. Manzanillo Regular 5:00 PX
d.r.C. Min ..I N.
Jorge mirand...queva r.lizBr otros. I,,,. h. rC1,, 1, pudi rance, dec r conti us- ult.do hastic abor. curios. qu. 1. PRECIOS
HE AQTA UN MARAVILLoso nES. Extract. do Lan0fina. Ahora-rads vez quo Ci6qude eco, formidable ins en p Lu' C rro. reputac16n tic Avelino G6mez ha aty. tinne con el, de este 1,m at do .6. ble de .rg,tCC local, pues Serviclo Regular Serviclo FApectal
CUBRIMIENTO an cremas de afeitar qua usted se afeita con Ia nuaiia Crainal Williams victorias en el c1hatco. En a ulticamB sobresall. en Oriental Park y a veces
Ia perrnite, mucho major qua antes, afei- diEfruta de lasts aubotaxacial maravillosa. Y, Be" Rf.B J.rgn Miranda LID garado en Miami. Pero curindo flia Para el D&Ide La Hattaxis IDA Ida y Vuelts IDA Ida y Tuelts
untro veces e compeonato. Y at n Norte tenfa que competir on hip6- hasta
taclas a raa de piel, rilticlast y sin irritaci6n. CLianto mAA UN Williams, nabs Be convencerli litg6 1: media doce n a 1116 prque dramas de segunda categoria, y at
Be air velad, en el Ion du itn a pco.1t.lempa deasparecia del maps Sta. Clara $2,85 $ 4.60 $ 3.50 $ 5.50
de Ia ben6fica qua as para Ia piel. Las Rhos de 1948 y l94an' J .6 ar ., 6n act deafnd Laciplimi qua Placetu 3.10 5.05 3.85 6.20
quC ft.I6 el triunfird.r. mar- amenazaba traor r.as consecuen- Sancti Spiritual 3.65 5.80
MARAVILLOSO INGREDIENTE C..dr.. time afib preemmante Cs. rma.. 4.40 7.10
JUSE WILLIAM51 9,.n o""' If I Los compose tea de In genuac16n Clago de Avila 4.35 6.95 5.3b 8.45
Es una f6rmula nueva an cremas de afeitar Chia.. quhe.X 1143= en 1947 Be que smelr lq. C..p., r lita pti- CAMAGUZY 5.35 8.55 6.55 10.50
quo tiena par base Ran asombroaa substance S' usted denea afeitadas nftidas, a ras de piel, Con treinta de treinta, Pero su "high tudtueas' del b.hemio Avelta. -c" L' Victoria do Ista Turfass 6.55 10.45 7.95 12.70
qu in 1.r.6 .hn1'11.,1nn 44 ll %45. mosse" tic estAo del gran
Ramada Extracto tic Lanolina. El Extracto a ayudan a cortnervare] aspect sano y o L. it ones tic lerna..
fic una nota- do FernAnciez, slempre arriban a Ia Holguin 7.20 11.55 8.80 14.10
do Lartaiina as 25 laces Inds concern trado que Ia juventil del rostra, use In nueva Crelma de bmIce.r q .1.Pr.%" d i, ','anar tres aeva CCnclyaf6n queL at ganar 1. mo.t. tic Bayamo 7.90 12.65 9.65 15.40
Lanolina que Ion m6dicoB recetan usualmente Afeitar Wilhanna. Es Ia dnitca crema de afelitar segificlon Ia Champi ... biliclidi qua es He ha .1dio. con MANZANILLO 1. 70 14.00
que contiene Extracto de Lanolina. sign q.de ,1.916. gra na .6e Riesdo d veteran. Palma Soriano 13.80 10.055 16.85
el an 11 11 g Crop, dis- j"inent. Par lid-d C 'I A-5
parn Ia pieL Refresica In pint a Ia vez que Listed C 1, lon CAca tt, .1 g.berairl.. .1 :r q : par Santiago do Cubs 9.10 14.55 1.1 17.75
u r' Cos. el Contract., Ion CjCmpl.r qu tic.
se afeita . y ayuda a conservar el aspect C.n'dos triunfos an a-elli6ogei: ya Avelino irlunfan con mayor is
,dro 6 ", IB.Im. I Nuestro nuevo TELEMWO off Ia ESTACION UNICA DR OMNIBUS pr6rims a Inall.
sanct y juverffl del rostra, recen en el 6 ilidad, Como 3i Be le fuesen to.
I,,, Orlnd* Parchit. en-, de,,,,i., C. I., Ct.p.B 11-deB. gurarse sert el NUMERO Mill NOVOclentos Treinta y Sets letra U. (U-1936).
dez Capote. dosti Maria Cuervo y At recorder to$ Jinetes tic Latin
J rge Miranda, dos veces. Lung sagrado.que inspirit R 1 09'r go Los Omnibus de Serviclos Regular y Pipects.1, estAn flotation de friagrifficos jue.
1111LOGIADA POR LOS MiDICOSI 71 o St cf, Chin a gun. 'I airm que vie. Did as para auperarse cuando Rox de Alrnohad&s en cada Lsiento como complement a nuestroa moderns y conforv ser. Primer. C o g,,ar r" Para ' tRblea cockles, qua harin d* at viale un verdader6 placer y Ia brindari una verclade.
I, C. C.-ccutivos el Camplajam 11-sair Cn sort ra seguridad Personal.
janAs crerna de afeitar alglina fue Lan acl R_ C_ Nset.ral tic PiCh6n. ra Elcipcor ercinig. q .
Diallso par Is profesidn m6dica. 251 e9pecia- Y en eso consiate.nuest do ponderach".. a, TdOnes e Informsel6n General
r clesearle ue
I- I. ___ pesar sus actos vuede ocurrirle Lai
.
. I I ra-ma :-,I
International a DIAR10 DE LA.MARINA.-W rcoleg, 22 de Agostal, tie 1931 I 1,
I .
. .
- tusia cambia su tActica de guerra T6mese en FrAncia Explica el Dr. Lomberti) Diaz ... Pediri Truman de
. que Pleven tenga -nfinuacio, it, Ia Pa. PRIMERA) O0 Intel,,,, '.. ,L 11., ,, , n ue vo le(,W ackin
Actualidad Internacional _, it., I- 7 ,, .1 , n.
.of Jasi m6io Cape, 1. fria preparando nuevas sorpresas i Plan. ,preal. 51" ."a ..'p"are". oil. Is ,. .,a,,dLi , dn_ , ,L D 1, t,
. DO.,,,. Ia ..., O" "n,",
. I que Jad ,obar ]a mal',"fe de P11.11..1a I, 11 1 '-' .1, lr .11111_ 11 ". '-,
-Victie al fin do Ia noc a. 11 dejar el Poder c"dp,' '.',",,',',,',,,',',!'p sobre los controls
El DID iiiniento intlipediato 4erfi obstaculizar Ia firinia ,ar',c "ni'P' "' ''a'd. arL ,. OIL'.' "u""' Oscra ,,, I- ,, ,L, .;., ,,,,,.I,,-Solonct do fueraras 's.;' ld.d,, d, 1,n, , -1 11 .1 .1. 11
- I I I.' "
-Pasictiones y aposilloones. L11.1a ,IL,,lld.,d de n,.19,sLa-a "Le-S. p ... d'. a. : ,,, ,, ,I Desiva r"Jablecer cuolam,
- allel Tratallo tie Paz con el Jap6n. Se hacen conjeturas Quizi provilque t,;tt caidai Par Ia -Oa C111 1.11'.. -- I'll
,Aratmaoritc ,in. ads del Rnterior Gateriete ,'a-.j WASHINGTO T Ela= ,.,, '1,.,i;,,,d, ,.bliC6 .a el problenia educacioAal "" "'""' 11 11 11,1 ill"',"n, l.m.a a] = ,T';1."','1 I a' I'', '.11, 11111-1 1,11,1a tHatanza (lel ganado
ACE C .,.an. .1 r... 6albatr. A 1. rpoat, - __ __ .. MagLFtiado SOILS Carlili Pad- %o. Senarjan", 11. ,!, ,,,,,,, -, Ihizo in viaje a trav6 tie Is ,r I ,C .. '. -ter", !", O. -_
IH a scon del cual, UP Jules Mach par Gantmik., Cmrosj':m,t-d C In ,!LL ,.rA it J in '. brit ;C d I Lic ,Par ,,,,, ._,la .fliann. I- 'A -!!"I., ,' J!"': -.': L :_ 7
Alemani de Occidente el Ke Pr.-".-MDSl,, drli6ii, hace unna 'xierior. Herbert Morrimar, y ain- PAIIIS. a 'United, -El it a it, O 1 DO I., na:ti, amt,6,,5 P ... ,. , ,' ': %k,,
neral Eisenhowe ejempla, sustents')a el prit C pi do r9otos 2sl "'no .,,....,r UP iviaJe a ]as vambiir lati,. 6 Una nuova ievista Soviet!" de rorcrien JOS t1disl obre Ia espen-a it.) 8' .b mtlapadll Vin-anita L]OI .1 I O1.1cream; quo too. mrdicl6a de trap b area memes. ni d, 'ec' "all'a ,.art_ "f__ S. I., cl, i a A 1, , ,. O. "' "'" J -- O d t, 11 I -1 We 11 ,,, 10 ,
en .5 eactutales In, -trate-, del oticias, dedicando sum paginas a d's- rue0lim tie las subvenciones, ;. lit% Pat laz 11-L, ". 't,
, a i n '.'t-'L
circianstOnCiRS, 2 enas deb Items tie contingents alemane I'W "" J ,', arlin"Lssian preparando nueas sacar varms angul)s Iuc favorccrn. eicuelas religiosaF vuelve boy a amp. al.nre pa,,11,1.1,11 11 e ,,,,,.n Or I 11 ""' 01n ,, "I POLH, ,L. a ,-:.1, I-, ".
, amirlad on- adur a Flaracta en Una nueva crisis mocralleo. as. tales afilmaniones no ulinniamlon, hall, I,, plpla An
1. xtncl n. Pero ists. no obstante, ,,,,, ,:!a ,, b, d, -g ,.', n ,6 dria un;reaccion contrarian par par. ',.rp,,.... Cgun sum rOdartores, Las Villa, ( a, ,,,
. do to 111 importance it agre. I le tie rancla- be sucedido Una Esta es ]a namlon tie muchoa di- tre,0 Soviet y los parses tie Ocel. gubernamental. atvirbm CO 1. absoWto Para alran- d.em,.. it, M,-- F. T, --i O ,L LS
garna..que esti precedido tie Car. comprensi6n mis ablerta por parte ?,Iamiticoa -P-nos quc te cric-a- den ,in El Parltimento lermino ,.,a-' zar el objetjxo qur me imeleSs n L'I ... p, ,,;, ,:
,tan "' uno,,e a,, it eilor Reni Pleven, aunque sun Todos eans,'piraos repreastilt- .., tie date das y re... Ia, rmnleste im Line I d sit"' "'i fie d" f" ] n [, ,, 1l,, st,". Ia .JO-L A-1.1ta N."e'r ,
sconlecimlont d 11 el 3 ran observando tie celLa I.i.9 rvei- ', U ., ,!an
declaraclon ta, Pueda comer as causes y .it' ,S l Lir' ""' """'$L"" "' I. 'I J cJ1r,'Cr:gr,,"", ,;"', , ,
..I,. Q act I 11O 1 111'L11"a, C ntin- 5 MedidaS CXLrao. n ca anbi vi m, b en In C. fit.,, -er I a P p ',
Ia del Ali. rin rdinarnls origi a id S."111.0. ". I ,,. "\-,I" ,
,.estate Ia idea de que It "' I par el Soviet ,le log as ....... -a S -C "I"n"'a I art" a- --- ,all ,' h
genies slemane P .... tde. CP .Sc ,m .a .,Cie. a m q ese CS
U. 'is pr.mid-.- a ,ey, d.,ez determinatites tie na pro e ,'LS. ,'I,,!',',", it ,L I I L, L, I., pr ', L,
norteemericano, John McAcl re- s que A S C's ... O I, ,
J&LJvx Ot I 11 "a lllm 6. fimemari. I en .ads me dCsmrCe, Par u solo pudieror, -,,,,! 4
'6, -a -,Iiii. u ,led.- ,,,,.a p,%lOdgS%.'dL, Lin c. que 1,b, ,4,L- ,1.,;,, ,'!
.1 ei6reit. do Eisenhower, Jr.. tie L* ge It 1 .,i %i ul .. S C ev. an O gtarite, .q.e rse dlo, contrarlo, me aziatiza en CI fermisim. lua,,.O __- "
Una mi. sarepatim a .a.. I estar en Una proportion iotable- de is a- e, mdl 'nae c'" """, , -,, ,, rl" -!In;' 'd, rL,,Ia
mi& pars is Gobjerno cle Bonn. y .. Cap .Joel n c P '- r tactic. nd pr p.S ID qn, .bLgO de rontio-r i, I or '.
r i C, C-ic' a %'ait", cambia it
sun esta ot1rat el ref-anurtento die ancrate disratinuida en comamrselan, dos los expert v ruma L c xa Los xierins politicos que soplan en _mpl eado a elt, bllhdad Ins dlbelrs t,- t;- ,d ,, ,Opllrd, ,,L,,nmillitares norteamexrJ: cosisigs cle, Fra=.a. En Ps Iftp,1511,- tie Ins connunnAas -d!fib, C.Lau.iSt. ILL Asablait p,,S.gian .mi ous- m .,Cg ,,,,and,, I C.I.-On 11OI L 11 ., O, ,- I'L 'I o"o ,,
]as efectivas ris .(in ai ,"rcn.r ,I a. ". 'iJ
in O Uc In .tem bstatt"'Lat d, he ," ; C,
05, unblades ted. de p.:t jap.n6s. MI~ sJ ["-I Ax Clma fu ...... i-:.S ,.a q- "oel'atela. Ces.d Per ( 1:,,,,, pr,,, ,,. TLma, ,
can destimado a toda el irek i q ,timar. _que 5" Do ,::,,,, ,; r ,,,;,,, ... ... t, ,, ,,, !, -, :!i ,,,
- 1 'Inc I c 1 el cambia de tortit. tie .a sOvisAl. Los diputdos dathroron Ia prime. Lria Ad,.,O.t,.IL
client 1. ... ;7 .trpenl, ne., no deben writers par divisio- nuncioo dcan.rad. it, 'us .CuL, in, que, In, P ,nc, ,,, ,
0 Ambos I. 'r.S .b.d"C a Line. .life stut malestlits S .P I ,a "" n _a.. .- I :1, ,
-1 gaci6n it, IS 11slon a as at. dtpura l6rnu- En efecia enand, ,I Magsirsdo ant ""'
Ler, Ia. Primero rindieran ribut, a dos %.1-1.11a .1 fl.." "' ""t"
tendrian naparismar, .! be y. sabre todo, title el Estada rencia "'I' ae. di i SOILS Carrillo fundmnla el auto it Z' "
do, mi no extuvieran intim.niente If. Mayor .l.mi-es incompatible tie Sa'ni i]i','."1S1 "O" tai, de agresividad. net naclaries del ran,- '. .' - 1,
I a larrit d.rt.cb, contra ,,it no S-I- I'll-OPit !,,' -""!" a ". " Cn"L" P -s do no communist se dieran a diputaclos fallecirlos durantes.la- 1- an -els-i-ment. OIL ""'O'e, allon, ,., ---, .
cei. intenclones. ".1" r)Od,,,, a, ,,,,,, "
Ratio. can Ins sucesois que viamen Ia aralanhaaci6ra de IS& troops oeo" de Unifitarse Y conatituir On fr(me caciones: Una, el veteran ; t ,r On Su.puesn, delito ot pr-varic I a Lal; I l;L"'1,,Ia, ablr ,,, 1, ,
fie ,h. -,or.tio. amt -Dti---- AlbattAnbry.y.1r.-I .,,,nm,, "an. I hoeh. de habor tetere, OLO',"alt!: O'l-L'.1, ILL-, ( -, in, n ,
.C Jendo en Berlin desde hace dentales. Una posicitin muy pareci- Occide. estado preparandi.se P tie rO.I.Cma I ail -, ,L Li 'OL, -I .." ,t : ,_',
urr great Ino del Gabaticte. Picire Chevabei, to, min p-ia'Jskv.uaer Li "U' I i ,it, ,L -- , i d .O, ,Wh ,,,,,
di" en relaclon con ell des- its ban destacado IDS ingleses-aun. Para c "" ""' daa fa" "' "' is' lit I cheum d, h.nn", ,L, ,,,,, ntlalln
P, h "" D i-ma ""Pig., ,I in- a a U, ""' I ,;O' L '.,!", ,;,l ol,
ielue de propaganda communist y que en IDS Ultimos dins parece d. )UP'T" fee In line lclib u ull;oa- loa raj a 1-1 mile111 I 111,1 Par "I esPo- in, L- .ent-Chmal.t. ,,add,,, r rO,. p-in"I.S. -JO. at dla d, I '. 'PL"u'1',,'.J, .d,-' LA,5- in --- ,,,
I 1. decision, Inequlvca. de IDS ru. I beess marcado Una notable evolu- m-vi' Lenin el romial.- .1-1161-e- del C-din," y .d.plar'a ,.a vi [,S A . J1. .. hac die. L.S. or ,..e,.,L,,d., de an 1snLbI,,mnCa_ s. y .1--n- ,,, On, ... L- dL-,d, e.- ,
'Exterior Jarab Niallk.- mov,-enlo Ona oUrVia !in :"
so, d. d.r C Patric it QU' eu repaltieradu to pritnerciatio .. taq. a Ia tone- 0 -n,-l T' """" c .... .. a ,
1. bailiffs par Ia Con- I ion par is L d,,.,C ,n,.g P ,, De-pur., Ilar- his Isth- de Ia, Oil "' ; 'i ,Lx.. i I,,, .,O,,
e,,." e se micimi-in It's ing0claria- -atru clients m- ,- O,,; .- art'ra' V ". L,, ,, ", it'. , i !, il .,. -_ dr ,I'J ,', ri,, c Ile ....... -al.nale, it, Fa,,,,a y ver, :,, a : i, It, d. ( 1, ,
ale a bid. Sg(n, nan v ,,, ,,,, i ,, ,n ma ":
qui't. de Alcra.hia tone In .mpii- I relacionada con i cn.rj b I a d ifc ii 11 ,' ; ala I., ,,, ,, ,, ", .
is I ver con el Oce ,, L ...... ".
- 0 1 'u-', -b: M tire ela.io d, 'Fstado, A-zli-on, ','- Lit D, ,, .. O L.,it"a5,at 11 f;
tud qu arequi re.un hecho de Ia ienen que ideate. A P,11l. ulll.: Ill at ,a exte."ma L,,:,,,,1-71,I N-1, cle At Blm-, J"" J- St" 6 L' ,;,
a. 1: a ,I 1 4 de LW in" mane-V ,,, ,,'-', '1V' ' .1
1 m.6 st del servada en dithil 1119OCLOCIOO a M 11 I eflra ad ... a ,- ,rjeci6n, -,Ld.L- , d, ,,, d ;"'l "" turtle,, Iran, par clemplo, donde na V falls -ondic ...... ; :11 ;: : "" n-:,LdL, ,-' ,,", .. .... :, ,
Gran Bret.ibi moths benefibad. no- nuevo L -J Jacto.por Jos a vin. e1i na rernat, enalerem-ni cl' z "O. "O' I;, L,, rod S .,;L b, it "L J ., , , ". , 1, I ;, , , ,
El planteamlento de Is question Co. a I -09 C.P. penia .... indnil par Ia ,,,, ra ,,",, Ia ,,,,,,, tiga ,ovetie. it,, hit ELL ,I lond., US OA.S all., del d,:L I'rl.,r.: JO-Ine n., pL,,,I, gn.- "" P"' i I :it lit ,11 1, ,, :. in 11 .r I "
a- Averell -Harrinian. No obstants, y el nn-, tra- tie vatiellina hiloo, gra'i actlirdad el mencionacla Mw-tiado qne. -_ 11-1 Al 1-1111 i", , "Ll. I I .
comn Imace min tie un arin, es el t.blC.CntC wervencioni tie L I ILO it, ratia, Pit I. t Ombad, pec ,,,,, momi
ra: Jos rusos cornprenclen que 1. pres dcnbN nu i-a de i;, ,, P.1t1i", I- parlido, celebtaton is. ran lilinisin, tie Goue-it ..... "'I., 1- 1 1,;-Eisenhower h.bA toned., f ente a ,Tj.nrvL",,!, p,,-jr,1,r,,g,,, Ix.Exp,,S. in ,ip";
I:dhcsi6nd. Aleminia a So Campo, lboam,. I., ,L!_,- 11-noll a It int-11.1 it I it -1 Pat ,I ar1na 1.,tq aPaIld T ,, "-". ,,,,,L- ; I ,, ,"
sum punts de vists, air,., Or i O, O ll,'u, In c Im nerria Pit.'- '" ,a Reiter(t el ... ,
of Can "t.,nuenk ) se ,a )as 58 nacvli-, to Is~ tie Is (1pit I 'I it C11-roo anoblema de las u [,C,, L it rd d,
sum me iJdades, a .,. Influencia. "' Pa, ,ntre .) r5tado L. It codn", tie 1) Social -h,
I 1, Como parece. esthn I de-soa, que Ia salan a paso earn el Presidium 1.1116l.k.. P;- 1-lita, Data 1-1 a oil 1. I., r-S it, Itters.
idid is -11 11" "I '' , P, ,, : ... ...
, conseCuencla tie )a condition a que -1 _ __ ma ,a,,,,, 1:, ,." ,,,., I, i ... "
cast, on am Ida. I
C. p as a .Jlevar Ia Walla con to. Ln, 296 ripn ad., qn, componen yor, L
. inteve i emn Li'r, ,ad, '.,. PRIMERA, al-r- P,,,,, 'n ;, ,r p- L j ,'..
XStados Unidos basis so filtima quiere reIegar5e a I t a aOLa,,.n fam.da paral lnrd,,, r ,it "" ,I aq 1C.Liti.-Him it, 1. Ilitar germaqn en el ejert O, S DO, r,.mplO 5n, _J_,, setal't, "" "I --, P-1i 1, O ..... ,
de R at.. I I- it, Ia ,is, P-I'l, (""'"an" ,,,,, ,,,, ....
Emand,_ ,,a ,,n,,.,,;,,-O,, ,. clrimaiia ,, or Ilegar at P &L -nt- or aba- ,";"" L ..... ... .... ,L" I"'-
consecu.nCla. SI tan p.,..d, yupa- an o"a" Expotte el D r. Zaydin. his ... Ill, d,,ChO tie I., -Ue a, L.,
ifibles f tur .grsbm7 I S lado actua; di, ]a mentali- ,a, Pnie,, ,I page .real dz 1.000 S, Dd.t p ...... ,,; "" I
opa Como en Asia, ban or it', D", 'I re f" ,,,,,., I ,, ,L
tanto en Eur franc., a Ins padre., de Ind. ,sD. ,on -, 'ad, c;'pD.,. )"a 'i'T' 'r-rh, :' "Lr' l"; ,,, ,l .. .... ("';
dad .I.m.na ch Was ra.mentas a "t '' all 11 1-1 I 1dit prosisgo at 11.jce manifest n tlriuacbin de Ia Pig. TRIMERA% tencsa. EI fin del Eatad,, an rd d ," __',fr, ania ef d' E"'nh': line. clxr.. Como is ;Ld. I I I __ I-ir ,sei ramidad debe Ser -bliCa. Otte, conscruenle con Ia fa-liad ,in, tie an In Iraq., 'I A .1-- h, ,'I wer a In A domal mris pr.pCd.d; Cl fl. del Eirtad g.r.f- ,oLa.,.t, ,,,IrCg.da par JOS Pa. me .t.,g. Ia ley .L )- -sa, d, In~ --E,,O, ,,,,.,, ,_ a .. ..... r ,,,,,,, Sr ,- ,I p-nt -, ,
elmlr, prusla. it. 1. ne. clarm-Lente Una de sum lideres. Ins g alp.d- mcdfi-;tC tir..remadni.bra Cape' tizar el derecho a Ia v its y a v v r drc5 a I, Lar-la ruando ,I onfin -, ra orator. O. ,,,,,,, ,,, ,,,,,O ,,, I, ,cr, a Chb., 'I r"n S m ,,
Cesid.d Ce ,. T n ". ", 1111C 11 "ad"' or "' O-11 I I 1 1 .
de AU I r. _1,11111L_111111 iblll no- ,., L,',' a Ia ,aLtnern di, Ia
alemanes desean Ia permanercia tie "'I" a del-71- aid.',d', erichvidua dentro tie In comn- alumno de una enstituenm excolar re. posterior acuerrin del Tina P ,,i,, 1,, ,Lee ,,.,,a hy ,.
Idents cricanninecla '
, ,, Ioy gahantastrbe t.odoa aus IlgiosL.
Occ es. a I' tras- dio fus- 9 ad- a Ia Ort, Oxni Ji-la A ... .
Un P.Itentetelit-it. norterernericarin
lograr In q c, par' parte, or, his .aa.1%-= IrA del -mt,- L _PCCI p lenciadr pala realizer dichos, d
tAn decididmu a conseguir to. ru- en su terri ria, Pero con fines no- I ,irfaafpogna, 'ree ., y c, deal a. ELL :eg.nd. I.g- r.Lgen ,S litod- I.d- ,a ,,it. it, ,, jfe e I ,., te-, -- ---
. la mid lunbnnra abastecer ast ajvidard. .q.ell. fSSC tie Bonito .L." a P.
.... tablernente clarom, ante Ia amena- in LLO fordo municipals y anovinciales Terceira: porque, finalmnl,. e """"" can 'Deets, cada emo. par a P 'p, it ,I c d ma,., ,Or -,,,, 'continued, tie Ins rum.a. ,. I SeCtando: -., Jun cz: "el respect at derecho a]eno PLUR',,sulovenel-ar Iiia escuslas de ible at v I Lst ad " I
Eisenhower he hecho un vt 'a 1 aclos. incluso lea religious.. .ze- seam par alto one his R-luclonem; a "A difereacia ai
sic "at seam par igual, aigunas definicia- .-ign.nd. at El prc d rtor agricola a industrial rp's I., P-Ild- de EL
fin = 'bri,'., d .vn'd u.' 'i..I'de'la persons Cut, determined lies ,utoridades I- clue hace slits
de a nochis'. Ha departido am- nes norteqmcricanaa, Como Ia* tan it Items Una funcipm social en Ia ecn,- ie"I n 911blerna, I%.,1nd-xa mintu- ,temr officials ,, u les. 11" 11 In lut ce fu
Name con JOS altos er da de tramformar Cl est.t.- colid., funciamentarlas en razones .. P's an ,date pesdcLc,.] .air..
IRA Itue a ri. d P ... ed'r' d:des at""o':mi .lin ufLpais. El no produce acticulos SO el Gobierno adopn2ra estas tie- mayor, pni
de ertss norteamericanas en I. t. a do .c. Icion en UP con. movCn.S. ,U so S er n cluras a elabora, Para a -is- I, I esto clue copia certificada sin pugnas intertores. torque 1, Or- O RLEAN S
el suelo ,Ienulm Unas quince divi En'H"do C.Pperecift 0 to quo es propiaclas, daternainandose el nu m,,,. an d Par "mea PrOVOCaria Una iempestad tie as "'n as le fueron remetidas en todoxia es un Parildo de principles
Unts, en Ia que se inclu. a --6b S rdi- I p.Jqu,,a1,,, ,S,.l C, I I y "a de lot ....... it, satrificlos y no
social tiene el pr fl. ci: Scat- 1" socialists y Ii ,
.Ion. s Ia mismo: qua de on' do, ,c..,.Ild di p,,,, bagar Y Peecto .; to hare Para ]a socieda diYoportun at
yen Jos con n ,ngl,-Irn "' "up' J . it, ran fureum ,,. t di a, is 6._ tie beneLcios p-Onal- s un par- 'n
P a, C 'a derecho de reclamar proteccirm y de. I C.Om c zi cicclar cie Col s Avenue,
.ex_ ace "ing Stint., Itag. oil4l, en ,, On,, a Resuitando de lueninaria. ,
lea cc Como me intent hacer Can el JaP6 iindblo at Ministro e ust.ic It as, clue son anteclerica 'ril l(ando a Ia verdad maliew- fido con On comeniclo moral evo- MicirrIj Beac L
mpan en ill tre; ) atedisartte C.plbcacl n, y ,- am'cn- darele. Pero smas derechos im. n"Como IDS ,indOz.1-Cialistas forman same
viejo AlemaWa me convier to de Ia utilids, n lican tambien abligaciones, y CS de- Sit auto de procession fundamen. "Porque fenemos par h ,
del Reich Para hacer frente empac l pubbets qui, Clio ,m-,bpc
alisid., iWd,, t act]", _Sedrid tie 1. e-P"i- b parole del C.b,,,O. de Renii I derand."'Od'ot cm- ,,, bid. as iinru. IOndd On',', rl'.' AHORA 100 'lo con
ra his p;rlciae: C,.I.boracion mis amplis y P position ciensaria Ia raida P" e,','. abe
par Ia meraos a u p!!i Ci6y.dyC Ia Ia rez dirigikdosc at Cr fundamental pime, ra. pr.du, it,, ,a IDS Coast .
.to or a nsumidores a bi n, he -_ cit'lits, lu'almma P'.C, at 's. d e I
clente.a Ins forma I Plan Rusts. Mirnal.- tie Hacienda Para qu, JOS so ..,,.S de .A
I, I., To.-ios justos y equitativos 0 a atendiendo at aspeLAn sosa tLv o dtI filin- .Ibs.lwa ,,, -,,,. Pueblo
clas par Ins rusos con clementos de Una de lots lideres del Gobierno tile el dinero necesario Para que en I., que el I in, ...... to O,., ,On :, aire acondicionado
It Alemania Oriental. Las reserves it Estad., de aru.,d. can ,I r,.blern.. e,,d,,,Ca ,it in cl, p.,q., --- O hel. p r. In n
as treints gulenle: ,,Comprendeiiias per ecla- J-1tentl resuriva o el Minisit-rin Fi senalad., so 1. .bllg a hay' at tie Ban. its.(. It~ Ime. k ,a,- el moment. en Line el Waist'. e inteulas 27i it, In Co., del God, 11d',Or 1 le .."de I1.L,,,-iad p.1,1-, ad.-O, H,,'LtcLCLC,.es, Apariarn-tos,
di islones, son Insoopechan as y. par mente Ia actitud de reerto, pa I ,e lern, A uinenvt el ... ,,",r"LSLL'." """ ,,v ',-.,e,
que deben grealsame, 2 es, !ses, 1_'1..LCs 9a1,. clue d,,;,mn, ,alecia il, ,, onent.in 1. -annnni n.eimial ,-O 1. Rpubl- ) ',_, lani. a ,a. P"'lln, hInn" 11,11 en,,1.1,,1b- PI. !M,,,-,-tI,, y PcLltaclones
Otto tie ,in 'nomotrw". Es compare ra d to ,I -Can JomI1 b ,fen, del Omit, pin. -gii- a il,,,n L ,,,,.,;,, ,,L"I.!,.Id ",L i -, 'lii -, a :"na. sit lit 1,'11--d:,6,. 'n c).
el moment, me amplian cont. .A bl, ___ e",
m-les-oatim -iC-C- ,.be, el ,ad. ,nd-d1in On. C-,ltCnc,. de- Wmll .... 16. de 1. Par. '. d ,h- "I --;n) funebte, ,,, L-I .... ,, ,,-- d,,ff,. ,.I
I.1.1__m-" __ .._ Moto_ a desen.f b PRIMERAt ds, Hclel
ran I ",, 'c "..' e mdad W Vi,__po, la_ ". _Oiki flu-iin' I d.-1'1. r,- :-
_ ma.cilnero elj .dflema eiianza I tent' I. C.""T"'rVa n
.,Ms. led., IDS Palsies "W& Lkir.; ,r gerl, i del-p-durtg- etO -_ 1- -_ _____ I
lit.,". D. .1al qee Eisenhower, fr.. ,.a,,. anstra rooperre 1. P -s". -- ---- an't'aliffi, en V m --_ "-let it _*
ion. d.st.. ,.PIxrI6m h,.pre,6 tI NJ ... is[, ,, c6n,. ,Cpr-n- ,,,, it ... .... 1.1ie,,Ci-. ..tCpd. S.bne 1, r ...... potion, ." "I ..... 11 ltll hombre, I I d, -O15 I it.- R--G 'd Mar I
endere7pr en Francis ]as convers,- ..,,,ad. a aten- E, detir, ,I,,, ,I dnfi. iniseit., a,,, it, it,, ,Ia ... econ6miras I,. lit, SalOd., y ,,,,,,, ,egun' or SO- "e- itiali-ad. Pon,,,,, di'Ior l de I Oll'O
I" O
,U imp-rt-ne.s. ". ira. n ha ptiedin, ,et-se "' -mia, denutient -L','tin, ,j d
clones relacionad.s con el refusiro tar a Ia realidad de una na-11 de Ia mnera ,-,,a, p-d-lo -m.- han -,lado L,..g.,.a plob.sla- hL,,Ll.S que ]a ,ae I ,; -- d, -1-1, , ,,,, a ... ,. ,- -FCri.
"em". blibla ,I, 11,ftl al 11, In par 'I d-L-en, y coma el 11Sld,.L- "j4' "' 1- a"tijes de J. all.en'.. ,timpboan-1. dt- .cuLdnri, ,,o,e ,brer,-. ,---- ,,,-,,e-,-, d, Mlai Beach I* Lade, Ia
de Espafia, lithamin qspereza3, y 'ion eacammada a reducer a Ins ri I a .1 11 -1- "'I" r
d ,L 1,1 11 ""' Las Mmisir., Lonli esa ,rtodox,5 d, ,, t .. ..... sen-l -aDeJor oforta on loda
minando Inconverifientes de nd I L O ; que el ,-7 Ir orden, n 1, de ..a d, ,sxenlidadci -n6mi. O it, Sit qnJ )n
,Laltsd .' do. -t" n,,t,;, it, C..,,r,.. ,I pla-e. it, Ia a., minmn. ,jo S 1-p ,-nm.nd,-b, objel Not ...... or Hay'* y L-I '"'etertagn,'e
-Irpricasa, At ""' a 'iI,'ig nr6oS;i"tgu!e erl'I h,bla, laanglo bay. ". rapids ') 'ben mi- ansma. ,L, 1.raa noanal ... no ristamn, lit' L"""'"a a y "nalm-d" its'- a Ia CAm.La Anita, '-"'I .... Con ri line ........ 1,,,n, -Olio,- One 1. A-iri...
6., a Ilunde, ra -aCtri- o, D ,,, de too. ea r- ,a -manla. L re.alidad que r_%tfi clar. [.A Eat.d., U rn do, . La pni-t.,d de fijr ,I pi,,i .. .... an fi-A dc ].a L- ,arca. n! nos dedca. -Jd ,il per lo, ali-ne, all. -1. Pe" I
dn 'eme el general. dob, loor. 11-on., rad. qn, a i-,,:1b. innnad., Sign- so bl., d"I .. .... O ankiden'Ltrian'. ,Ia ,O, L rhatalb, Lamb ten hand r O "na I I ,a "I
- I L. J, ...... m tan r,,,.Olta ,-,,,a do no ,,,e ,,fialmdo pot I- pr-oa me, 11 IcOl. OO P ban. .1, ',' '1_111111111 11 1 ',I,:
probar.%e im azdn tie Ism am ,it deliln Contra Ia "g berate gtrea.O. topes par I.S gear-- ra-,,,ra. t11111 He I-tr ,1,,r,,,*', L, Ley as ho 'r' ,clid de Eitild" ,.I nat-hahl, H, Chh- ca rOn-- -- - - ----
d anterlotmente menct'a"'U"' 'A .'4 I., ;,P.dA 1. g,.,, ham. drh a, ,j,:p,.Jmrll.;,;e. Ia is ... i4n Tar. h-ho pra I n, ,in rrSa,.n at', a, ,a Anade our ,J ,ehiL ELL ,at apolinoul.cl a' Nlarea'a
is. I -, ., P-afyans. Is ,.m a no, ,
es amad.. .; ,el",rionei, I, La L- L .I'n le -_ an 11
, lidnd tie Eloschower norcer Ins re. 'I m, s apI,.In,, ptard, he. ""'_ a, C, D fi- Carrillo, no ob,91-le ,c Irt,
que pueden presentnrse in. ricia 'or es die "r' O de Ka"mig. ,- L llinn, apla-- 1, 1,
mlo., mino anularlam, porn Va InalladI iianal,. ,onan "' d"I identica circuostancia tie liinr e ce- rnma unica -k-O "'r," "I'll,
npinudamanie Al. eminu parece. Ru' rl"'ea P,.,a ,,,, I., diet ... fail ,I, ,nitzOn. Cl ... pa" n,: ... la d' 'as" ,. .Silailg Vista h I 5 ,, ,a. mals, I.,
tie mundo.occidentace.= nd 1, .ntCS enenit esta ilgeole el mir rlla ,ppiesenta seempre Is moral SO prS.mlI"r'e5ponSa le ;,.ad,, ,I C-gres.. iiladnelo ala ,ufre nuesira pP1,r,;r,,,11LI-1,s Ia,Wuh h.rrni, Iras Ia Ramada nr_ I 11 it, 'Star precto maxim, Lone, el Mil ...... 61all- Ia dfLn,",a it, Itts at A- brion de Represenianne a a, ". S., reasgnac It, a, 'Pue in I Ill "",a 46th st. New York 19,
limede lit rro'. ante Una visible "fr. a fe I dl a O' p ha. ,,ta it La, ,, I, C U ma, a 60 atua.d. Anibal Far. -1, C N. V.
, que n dn, In distant el drcha clue ,n El Ministro dr Cpmrrrio a, t'rsSmLtia .1 ..,,do I amiill 3' and;i- Pulbla fie Ahora nAerf Jitters ramprar PP
"" n: Dellum,16. y en obarrancia de Ia,
P" ba.- a On al-do pregunta: ;PO"de el Gobitrim ceirtr: do ,I I Cella ... S'Eniri,6i1no h.,a Coma, uba ev
El Cund' preparRdas lite tie In ,',Ifa d- "detIondej itAr qUe ,I in,,- normal at effect estalecidas so Ia ula despi,
'a gen eral en Occidente horia" rusa? Eme el sent a Lit ha declaindo se c b ra-s y 1wron me expl. ladn ig Sbr C a it .' Onodax.. ,,curb. N- York In Due drac. par. .,a
me It. ullrrad. coms.ld e.,,,I, .xPI-6cmdCIgCaCr.I to largo q.C mi 5, ve pbligad. a 1. e.p,.IL,,- fr -1 muldb,1411 Due ,.fr. ].A ,a..,,- deOt,,, h.u., h. aid. red Co'stiluclon de Ia RI,.blca, d,,p.,. ,I .fit mo a I dab a. szo de ChmAs peraminCl con deScUentas de 33A 3
c 00 Ed fail To' ain it,, territory a it L ,,,,,Oct. tie deteranno. 'a .... d'. ;Verguenu contra dencro' I enCg.Ld..
favor d Urld 116n cmisignara en'el ffur9ad.,,I gge: d, u n.,,, ,.,, C Inn .bar. CI ..Oil. rem. ,ae Clever. au, idl.,Orn, I all cnado a 4 ompruebelo, eseribiendoad. I clut Ins CIO. PC que, efectivnmente, an Ia ri. maxim. del tape, .A 1, toy. ne- I'rlgpa il 1 1 11, tie mantiene el'Cuerpo CdoIC5isda,1,ra,e,,.,,,, llmla, ,
qua par clan pu dec 'me Sen. Caa Ins Naciones Unielas _t C'un C. Roberts Aal-omte.
folios its au pinturn Ilegado F rem embil notablemente adclontadR. tavas.por Ia librade gimado en pie, mentaci6n. y nut IDS critorio de que Cl Itrotea file pr doc par el con Lac ---
. haymn men. its,,. I de usin fiemPOE a Ia Grecia, Ia Ley supre labor tem I, Je; ta del auto tie fechis 11 tie jUIlD tie' .
C' CO a-tur" an it' "" Can C, .c
y ..StumbrC tie end. pi.z.. ran de vida es In aalu d it I pueblo r.resains, ,- 6.;M. .11.,. 1 1951 tie Ia, Seecid6,n Tercera de lidasabi
de I armisticia an tie ar.c. an. Audiencia La - - - - - - - - - - - - - - --- ,
1- ,1,% pale, .g4l el minlatTo par consigul-te cuand cleG.bierno Ins -ii-cm.Cimi., e V is 1.
Sc indin B G ave firantez en Comere doctor aydim no es adopt un goededirmidento legal Como Kaass. ,11,10 H"' '. r
a onn r ciert. Co.. c b. dJh -q.iv.Csda- I es e q- . pla en s t. C.S., CeZJ ig l! ralaia ,,am P N.ck.l., v._ Irearicebibl. C I.-dit. nt..Citm,
r, LOSS irbix n!lgru I I. I'llic. dal.ren.d. arbitrarornent.j H O TE L
,,,,P,.,,-,,.,, del,%,,,ii; e-rit, con of apayo popular: Ia ma- 1'. ,,. c
in., d. it, P Y.r "St.- i it, man ido y at espiritu tie nvL.Sr_ i
CIO A I. do IDS peri.dista.. it ,In p-ibliblad tie que I 'I
c I- in do. ocra less. e uncionari
un acuerdo eordil Berlin entre rusos m, rf aeau, "S Ileate division" entre am .e,-I. 10 I i
I lea cases of auction scordar In expro- clones de radio y el pueblo han apo- quemtai e4cm. su cargo Ia administer
, I,66m; quienes tales casas die YAdd CI, onedid, del G.Iiera.. Ires chinos y nor-rearm, one se.-b"
an ei a el decretb y deconocene'ad'e- amas. .C, S fcrcracl. de .icm de I C
d g6 el Mimist- OIL, C.- I,
con el Oeeidente y norteamericanos 4 nb.' el'-Caro' a'badid as da In, Puts cricarn- a
I araks! e derr.b. 995 tie 22 tie may. m,,,,, Unit it, Ia, ,I .... an '" c' a JustiVa. LT. enam del igri-im 1. Urnmitea it, hj, 'n. cals C, Una q -e IS "'P lo rigionen constitu..n.1 tails, Ins g.- EN EL CENTRO DEL DISTRITO COMERCIAL Y TEATkAL I
de 19071, L ,',,.,'hC,. pr-ncla tie que los norc.re.n- 1Um I
I. it, dfe.- p ... ran, ol., .0edes ill- r,,ibl,,d, inqueciorim cle *'Jos jer., i a thas de Ia ley Y toclam '. .
placnm. LiT r n I's 911"11ex ir. ..A c.mu.iS,.S -;,, deci., ]ill I Ijlb as delaidas a un Congresis'. Y. VICIO EXCELENTE PRECIOS MODERADOS I
me r1a th a .A c ,
-Hondaim discrepanciallA :Surge ail detenerse am 1 10, ," 11, train, it, it .... h. y lem-, que ],a -bie- ,.'Ogi rane"tris q.e I C.m 1.
p6bl,_ it' late C'""d' I SER
, ,,, ret, ,at,, la, final,- ,en it, Ia in-unicion. ELL tim
del Estad, 5, ,- P-Sadern, B;m ,Il, Gan. diLen __ it e n.ars Co. cl, to -a-mlimil.11. ric
dadea r cncjalvs d "i" 'M PLO. P .... A -I can- TODOS LOS CUARTOS TIENEN BA
ctlraril- Que 1. P "P ,,, de L Ihe lc el'h1eb- it mu deber ej,-16 Ia ace p, ) i
ourgieron fillinifunenle, fundonario de EE.UU. i"T"I d'. 11- 'c "' ........ dL ',..,.!', ;O
r Line a .., S '. dn' '11::;1' tarribiLin entre el clunibilood, 'nall ,!tn ,.-O,,tacto .FLOPID
i4a de su representation, ,I Ge. rLi 11, tio-a an i,_ ,ne It.., rimsion ,am, agents
BONN. Ali. aa l ,JIAP III N. ag.,I. 21. Jim -I,., F.,- I "' prop, rrmtta, a nol- Ins 'Umird.s p,,ra -drI.,: m- "i"" I ,4
Iner-, ,. h ela. ,. y p Puerto p,.b,,, hiloa Ia earneda
Un vncern it Grible"Lan L, enta ,a do, Until., D,,L,.r.O IA., atitu'id.- 1, r-C. demrs-eer- I.. ,miter..... L -m-1 - - - - - - - - - - - - -- i
pantla, ., y nn,,, ea. In, Slina, O ,.L,.rt, d-et. ,,, ,I fntnt-, an,,nm it, .. ...,,do .R.d.-romet.int. C. ones, .C.S.On" "Gice I aril,'",
x1r.mlin de lard hay q ,, ,fil, J on, "Lis Or_ fC.tc d to it in,
Wa ,nbre c "' Iol.r ]a., .11. Pat. ]a Lah-. K.111111. I-d", r".'sid"d ,"I's, NA- Eermanencis at ni CL.
, alnt, .Pit c rd arrea; n it tie. savl6teas its Rerlin do I __ - 11 - mlent.."nte ,,, I,,, fire- Sn'.L one BASE AVANZADA OE LAS DE .- _. 111it; __ ___ I I- -_ -_
nml de Ins'dCRACtier an en re, I concept na leganep tie todas his narin T CIONES UNMAS AL SUDESTE
uc ,,, KAESONG. Care. .9n.0 2I U I
Is. P.binitl Rtalse. Tax. P.I,%Vr.,, me. eWill-das "mi manni.a- delemd. pririave ,orlr, ia,,s,,- l .1,',%L 'L",a,a I mCan I'LL if, J L't I in -El 10 it, Amiaie,. I
grallunciptins despinis it, 11 firJo a Incoinunicndn ochn harms a) Jim- E D IC T O d, -p-pi-In. p;na ON ePL,,,a ,,, ted). S.b,.m, ant
. h I I Lea ,napl- do., bar., ,,, ,a ,, "IslolMinttrn, quo. pre3ida6 At -116' Cionsfin de 1, Alba Cmnialln norte. ,I product. qn, O ... Sit, I -a O ,ad. dr .I, So br, ,I t,.-d. it, nt
Iler Adenstler, lueran Una morpresn. americans, Gregory H de,.on. DR. AGUSTIN ELIZ6NDO Y SEF11- annnira rnbbli- n Nd i. .. e,,t rT, ,, idd a', .YmLnvncCro de
1.6 functrimarin, -franc ...C- I qu, ZE. J-7. its Primera Instincia del rl ,) -7uald_ rin"D6 ,I Mnflklra Ital a, . -I-d.r
P-allo Isola Inn Werlminen't"C Serf., r
ricnams no tirm, concelmienin it. Oriental de Berlin Para nresenciar el S.r rb, IA li.b.... "U Za otdimand.les .. Ins
ril I Par ,I or ,diet. hago mi, be,: Sydin -, Srltr en "In jos Lic ,Ch ada transaction. En el cruce de todos los cam inos
a .itiventrad ConnuartivIs. -Lmle ...... O' d.! U' q Mas U so
,h- que Is. Jil.tifique. Sc- festival de Almnsferin T"' I""'i I
alonrul.d., ,n Lan. no me ran""que a ""'..' IDS Late- "'la"'. I Lit I-, 1-1- L. Cape,. tie On .cueld" me
fa,! vOcern menclon.do. Jos -Its' La protests lui I q av El d,,rfO die, it, cereal ,a damr.1'.
U 1. P 'it tresarigns an Ia oxgreptacimi forzoSs mas Lane
3a. In.laten en q c Alem n .g.. is I te no On I' "a it I
Tame M' del "L Irec real pi-nvecharmen- mad, cattgoric. (lite lit p-dur. 'ALDS a.lb-onlal'onaTo, pinarrm .a,
Zrna, orin Occidental del Lemuel Mathewson, envI6 a] repre. can ,af.s do A,,C,,- In our adq.i,,O c sl 'Tnn 'l, Ca- de media hora do In Sesion it, hay .11
Intes rnet;I too'n de relormar sun ri miiqu.'. "B4,11'. briNdir, general in. PCrfealc de e 7 11
Reich. Los .1 ..nes dizeuten eme sentarite sovi6fico en Is Conalsifm de am I MuaMiln- mrri- par P, -, fr"Aaa Scibre lea maps, Summistradom Pot e lt feet" sup""It's Via' Ia ,xrt ma, .
, cost.. lanlrvl ,gvl lc. c th.wS.n C I Habana, .A, coma las acciones -ra ,,mdida par Ins canales habitua- aliall-, en un infIctuos. caf-i ". I
C.1 C U an ss.,taa I me mtes tie lea derech., y Lic- to., del comerebt, ya que el Mmiste. r.orclicontrar Una nea de Win a),
' "'it r.-c- 1,
Igo.l.'at. Ins G.blern.. tie Wish- t.d. de I., person. v clones PmvCnbmtCCUe.Ci,6a, ,- Tin: rin no .me va a quedRr con Cax eses is .tire.1-meme .Cept.b ".
lnafton v Londres y Para! sostlenen .rte Urridade. del AaS16. !ii.tcrial It co E C IT I
it expect., IT Cgent., tan Jos an t'd Jay
Po otra larai Una nota Capt. per, P"_,a esecaso.,all trasladarFe JAS rrses C.t. del emmw C gencr
qua 11, del Raahr deb PC it I I I I
B.r In envau DC .... Jet- de distint.. 'r """ Lea- No. it, .1 vicealmirante c san. --- i
MOW tie C rbaba T ',, veclno, ,u* de r"-" Gab -* "O"m "' it' so ". ,in tiftulo Of contract; de I par. a "El a a mas severe castig. par.
,,p ... h, aid. t1j.d. Par 1. I .. y dos it., y ser varididas a I.. ,rc-s .itA.t.rjd C, Internscional d Ru geiP.Diasortenit IS tleteac,6n cht"rech actions. frovementes C tales a InS, carnicerias Para an distri- I.. culthles de violar ]a neutrah- ..,
.dm at hr, Iles.] dude a] vi= r tie 'doce tre. contratosde subarr -do concedidobui6n a] consumidor. No olviden que dadJdedkn zdo.na y nuevamente pido me- I I
pesar de a vilaorosa opo.lCliba Ale- nes Urgadan de carbon en Ia fronte- po I arrendatario del Municipla, y I CI Gaberno tiene.derecho a CagO.r g cte tales met entes no I
ran entre e linterventores a delegados de venta. ,,,,. r,, protest. it. Na'. ii
ousna. I a"'. piWolonerier tamblim CI traslado de p.e. .. I
Par air& parte, Talent ; ,dd1.1CCI1,e1ad,. ma.dera r 'di I I
1 La nota, d!:'!,Y1.:'C0..UnJ.1a. ater Los comisionadog ef,. ,Lbld' loner, 'or r ,te- in en re 16 C.
nauer itself. manos que a. initial intent de ejerce I I a lotes A y m Lmauo de it or -_ J,.rm. y an, intere'eptod. .... ", .
b 0 d Ad, pren. a. B 'a nc, La id it no'c r o.'mbZ ... n anutil.
del Galatnete e mismo C y plants; I i
C,.,.. Cote I. ,gui d 1192, qul It'- lea 111-das consideraciolimn, recta io del naacna I I
sclarar an qui $a funds el aptil. as negociaclones comer- n C ale de Jay A.
is arrabas zonas ,, ri it S Cato ca"i",on Late A. U sto tiroaten a Ia patrulla
min a official, en marcado contrastE is 61 de A ema- I. ,AI em-dis, an. re C Sup,
parquete jone e os,,,d,, anass; ,,tie or .dC.,S "nan"Z; C.munist.. i .
conareclentes sctltudes de lot lidere? nix median eims an tonos Una -bid. dis 283,311 in t, at protean, Zaydi.. ,,,.,C, I tono de IDS memi.j. de N.. 11 I
at in no.. Is ,klemants, Occidental a cLderi a 41= ilamis, equivalents. dosica- que tonian on an Ir oaque trad Un creclente ancono y ti. ,ij ,,j,
Durante aliguna, that ha reined presidia alifuna". ,ba lerfas y 36 cordelea plarms, Hn an- emperaban our e) ,rsona, per I I r." I I I
D iten e aqui ]am conjeturas Sabre mi 1! V .1 Norte an el Arroyo conacida antre Jos -h.d.rc me sum ender4n IRS negocipciones It t ,
on atiniSsferR de crisis en Bonn, a 0 .1 1rj,,','1,.dr,'n". C 'e W ."M
'? pos Puentes Gmult3ly I., m....- ";' .. e "I
DID par Us querellax germano-alla. de anllclpr Una loluelln favorable. vender las rc.,tes at preen, .fi,,al pil- in h. P
-d,, :incp*;.d1.,.JA-, 1 ,C%6 ou, en firetic of 5' to. 17. 18. 9 y 20 .1 Ea_ ra no terer que npllca, ,I doer't. Per recibido segurJdades Que 1. .1 .
CC P rem ""n",ni"11. I'ognari pronto en Consider ma IC' C'-' E,sp., cl.,E ,: tie exp rOP I'llim Y 11.1 e,,,Illb 111T,!-," ,emounAstna consider! n ,,,I,, ......... -, -, Lt.- - ,,, "" ,
I ticlt.,, "C"in - G al, .at. 1. i Cu ,,,I,,,161.cn ", ,luej., par A.- 11
a a .a 'Onri"arlor's P ., a I I .
Eyla coalici6n Rubernamental. presupuesto .uplementario, Con, its- Iod .PuCC,.' 25.5.00.62 metrs ,,in Dir. viol cloqnute h ,umntado el I ,
_ rn mencianni especificamen. tallada, acres del costo de 1. a tie Ia heCho y el vorcu- tin, h.,bia 11 or I't DI 0.,rRo,
te to. ableman del costa de ocupa- pack6n aunque %us 6fras son .'ae cuadradoa y'l. Hnx del Fe ... Carr", 1-llrlt ld- de 1. As-i-ki. N-nanti pessimism. ten en.al."al exito de his' I I.- 5 %
"O' y do I cap aterna. mcnnr x" que 10 que demand- -1 rid. G,,,adrn,. aCJL-,.r, :,-a,,dc tstmit ,an Ia, 1r. N
-m do, ,*rI.Cbme, at Par Arroyo M.M... X...r rI ____ ____ __ C sea, it -1 .1
.1. en am cuales, me pon, alladox. P.,ta- .Inzlil it, OeMe con PI Caserio de Mor a- y I
e uc, N-iones Unid.i.,. brigadier general I
,part .d.IdAr .y..conoc=LPoLr,,P oMnlbus Esp:-cialez wo am ,ko I
tem G .. r [,at B: ten a ,LL: ua frS:'r',a '.1"t, ,,- o"
bld ,dp,58.2'175 .Ctr., euadr.d- .n ,,,,, de ), -. i", N\ \ ,
de 140.53 cordless p do C&rdenas patna.. en -1. b-C, N.rk.1, it "" 1011" ae- 'kf IN 0A N
I O .1 !p clc'n, gad Karaong efin,
Nor,, n I ,a 'no Li
=, a!n,1.,nd 1, o,,,OjO en
am l6ine. ornlit.r. .1astio.. it .
4 I S.. Crist6bmf ]A ,.I) C B. LILL.: '[ ILA LINEA DE LA SEGURIT)AD Lit y Contral-l- S I
. dos en aus exiiencias N .
* 11 Este Co. ter-c- tie 1. fine. Las 1111RAItin OF. SALIDAN DINRi.misi: ,ad. ga J ,Iab a de N.- l" At
C.Altna, de 7l.r%1.04 aart- eti.dra. Clink ajonel biy r On r. .tirm., I I
V1. G. K. 'I I terraa, veriell. CE:SpEEg Me. Z22 TELF : 206. suin'oficial de que laspnegociacm I .
": or' y mtaraienlo In Cn an "I,
dos par 0 A rtil
I. is CO C fin
X L N I ?a 0 ,it d ,in, 'it H ,rrn de ]A Eialac.16. C..I,.I: veprogresan y de clue Ia., perspe
,a. t.t.1mente mejelfal.
Habana -,."a.. ,uperti6c fle Ciimid Ins dClCg.d,.A I pi-tran
35.917 Of) in C I s cu dra "am, rrau I-- d que
el ,, ciminbi qu, test. C resolver ]A .
ente. unit cabAlleria y 414 Crr- 71A.06. belarreadits: U um de 1. Ime. do 're
pmany Arriaga. par el JOestencon I as MATANZAS TELEF 1100 don-cm 1, IDS I WAIN M I Ill ago
arroplo. to I sale deride se tre.
It A F A L L E C I D 0 deles plan s;re'nas do C .p. r Ia I '=t,rb"
. r Et.-i;,, Ter -it periodistas preguntern .1 repres-1 i es Is iseva TEININAL BE ONNISIS efirsot III I
Dula uusl, ,eu.:e D'lerr. par.. hay nolircoles, a ]as 4:30 QRn ,mjrpr. tante de Ins N.ClAnca
I rem, buel as y tion, en so nombre de C ,A le Illerro y In calic ZULUETA Y rENfEiNTE REY Umd.a. ran or
IDS Cps mt rlb ,Us p.d P.M.. movida it I
en ,b, par a[ Mumi CARDENAS: I'S P JLL gerner.t.d errly ,,ed,,,,, me h.YbI.
a] de Jos clermis famllfa-, e son do nu ,mrt.d elpio do La Ha ana, y a to os VJ P.M. 'del. go. H responchk I piklics so services di triespertt .
.R. 1, .
U' an a "S "' quo So yr-ri ,on algfen de- 7% P-X "Nd, te"go is cledir. V.1reirernas .
I me sirvan concurrir a Ia Funer-L. I.. Nacinn.1',' en Intants, V1 P 31
meda, Para desda .1)1 acompahar el cadaliver basis el irethfin Interes cen dicho.expedi a- 2 P i S. Mi".1 "afins IL4 an. (mUrC.I.S)-.
Cementerio tie COMO, favor qua gradecerin. it qu compare zcan ante Vi VAL C.-Werman a HABANA
exte Jlitd. .R. .. G.Ii.n. 213, 4t.. --'it" As "'c=
La Habana, 22 de Agosto de 1951. TELEFONO M-5044 0 .i.macni del sanenlil N.C,.. -:
Plan I .ueve de In malaria del ]AT I N 9 It A : .P.C. d. JOE roles 'en am reunl6n
oger d a VEIN SEIS DE SEPTIEMBRE Da R 'Af,
Joan Cap a ". SAL 8 5 .AS de h., AfA TA NZA -'"' RX"' A' it' -"a 71%.Cr PROXIMO It Ia Junta DE EL COMAN_ .
', ad. d. Cap...,: Millasirt. AerhiC:- T. C, a a Que, me re- CA2DENAS DIK H BANA BASE AVANZADA D
Lass. Airrist"; a as. on. g111,.C,,t.1a61. c,,PI; J 4 y 31 a-- 4 Y1 a...
Warring ; Z.-Id., Iffilds, All.t. I; Enrtqaa Armi.g.; fteren Tom p i D 'Ji 00 DE LAS NACIONES LTNIDAS saudais ,,
are I; , 0 ,
4ma Ca. d1d. Terce-i -5 Y it ;EN COREA, agosto 22. (nabilecolej;4
limminnand. y Camen C? %; mento Ortega Ar Niffillm ,t; doetween Illab-I... A.p. ea I Agana. 4dmataiiijxims, e 1907. prov 111"dlo, q"e p ... q 9 J, 2: : 6 J, 1: L. sexta Scsi6m de Ia subcomisa.. PERICO DIA NOCHE
. .A pars ,am., ,.at, "' La Ruts, de Ia Corte.is
dar authorized e en I 7 3 Para In demarcaci6n mililar me rru- I
1 1, Ia Junta deberAa me"" las pruv-, 3 COLON
CC 7 y 3: A Y m6 .. X...og. y ante 1. mi ... JOS
I. Due es .b. I Y 30 7 SANTACLARA 115 I
_. _. jet. de eats I a 1: : -j- p-!.Ir,,iOa,pAaC pir, !, 1''1 12 3
ILA~ en"t"n 1rl1di,. y 36 .. I] Y 'Is Irmad! 'p., IDS
,. e prop" I ., 36 .. I "' '. "'to' se Ia O __Aaad@Afl1JW "A
3 4 S .
,111-lat'd. "LL't enpit.il y durants no IZ y 30 p. I. Y 10 P., I'm., ... I., .C.x i= de Ins C.- SAGIA ,.
d. men,, ,I va,,Lm T Y 38 I ; 1: .1
......: FUNERARIA 2 ,- it" "I
F a d* Nnace. I .1 2 Y as 2 1 muntsta. f,,rn retail., en in- I S .S
,I , Cleri'd. ,a"od, a, ," i : it,, it, ,!,n, ,,"Is ', p,.pagaud.:a- Anden 6 W ila
, .,: 4 1 1 alauca .1'. 41.M.14.
INFANTA y LA Lmls .-H.O.d.. L,, Jb,. H Tire. 2 : 6
DENJUMEDA Jil 77 F a ""' 'mi A S milit:.nd. a I
- J, ...I:' Dn Y IZE -Art, ral 11(71(7- _fl_ v .310. .. ,: fra,.a.d.s. Loa mg-L,1n.-, 'l,.,,: A,-'.'d "Il'I'I'b-.11.'Ar11'1 IW';,I.' 1 : I..'C S.Cl.nlS de .rim.Al ... O 1,1 a,. 1
I I NAMONA1 a. i,9 .. _. E!I. __ .. ____ . - 1. 1. -- .-- n; 0 191 I F-1171 Lt a ILV IM 1M I OULt L i 9 I 1.1 I I.W i WT-TTM
Pfikna,22 J)P RIO TIE LA MARINA.-Mi6rcoles, 22 de Agosto die 1951 Ecoitomia y 54anzas'
11b n ores mas arantizado el. cosecheroo actividadlimitadas gana'das registraron los val Estari
Economia'y Finanzas i en la Bl de did
Par Romirci Gucrra Slinchaing actions en la bolsa de No Y. con reducidas vents; de-tabaco Por las nuevas me ag
"Cosechas en Paz y en querra". La H abuirm ayer
Esti en fa nilejor dispollici6n de actudir en SU
'C' 2 's.-in n lo, Fuerte detinvinda Ile IRS Sigule el Centro de
eluc todo I icar para Greeig I aynda. el intervenor, doctorr J086 M. Irisard
E ll i'ller'les verito tie In acciones de Inc empreatiII Azf
PC, 11 cri .1 pree Caf 6a de La Habana
--se informal ayer.
cia. do Electricidad "Vertient Cloth aLUc rero it Nell, YorIc con el mis I cue
Cie d' 1:1 iiAri I di ""I set. a to,lo do jemplo' .Ig :_ d d; ,gxrag,,,iff; ig r,
'"A'a es Camagi eyl me nombre "No elqp,.06.1t. del G.biern.,beceenortagra q shau"Id. ifbalPle;
taliepto a "-wInbi to A91ir"l- 'pAof.A Ile rany par, "Ut I or a Una I uIdaci6n del Fond
turn J. 1-1 Ali, par,, ,.,air.,. ..... Cue (!,-,a Ina crempl.d. 20, cl.
.If wralliadic. it, a.desi lialallmolbacallibacalera. sine nt a] desenvol%,J,
Actun ayer cl mr.tiado L. B.bat do 1-1-11s da, Ner York 1. con 'dc'.. _,tal rIo Fara que Ilene a, in t? general de eve sector a cuyo
dehtro de fish d, Cub.. exty. preCk. Y iscipe= U, de evitsUr car iep
de 'Delesencol leconocer" -dice Mr rica e talcoes durAirs, !a 511i1n. aCIU6 Hyrr plenitude Sur tune one.". En tales e ej; D se real:ibbriin cesintan actuacJo
'b y '" I
Well AP.. 1 3, investt'. Ile J. &Wq :c do un le.IIVLI d, us
_Iarb 'on "" de "' U if-h. Ile issloollul! -a- 1-n ,tjo.d iinvil r, an C Sprig y se gentionarin
qI on de perselons, a _: C '
W on, ollaig.- na opt-ran-n- on In 1-tcciellon -fi 6igrion Ili, Cs,,,,S6 el doctor Jo5k nes a s,
it,.,, epd,,.PT; ,
195 ..1 rilalizatia agricultural, esta Coal- Coll [,,era do rozarra on IRS onli. an.. u h,*,ld, ell,"Iftsirici, guelse stactuarill, el r. is Pel Irisarri. degglo x!r e! a, medfos MAS ell caces Para lograr
Cam I), l,CdC,, en nogm. de piral-Ceon ,.Co., Ina, deataiflax de brain., do Cu. ,on,, SC ',1rn"1dM, rdr.rnedJ.a d. Dow rs 'r6illora, .1 Cent P c pro S finalided".
traja c i, i invin jodri rip ahmerfas y fibras ell grande ba % C111press, de SCj.jUIQ5 Ina- Jones. de, Habana, nos rug. 1. DuallenclOn de Pr:sidente,
_ Uro V, cf strrir. rCgb1,I1 r Bolsa de New York pu
do Jos c. in del Nlj :istrn de '.rjc.. FoDepuej, e) roevo Interventor del
Uldu Ile U4 P-PlAs na 'Ile ... aln. El r.Jjj,. comeric.n. h. oaa, S, Sc reparlo, Inc ell 131 cones n balls 1. altaiente nota siclicrataria:
de 0.81: Ins de ferrocarriles d Para ocapacirelocar AIu6 ayer, con tan. debil, e inloar-'rito red. ds Estibrilizachin Tabacalers
mpres. ell -JL L Coll Plane- lissado a sAr alga mas Que Una k cladfivriii o In" pesos C 11 d,'. v ]:is do servicias PlIblicos tie 0.25 el morcad. de valitres Cie La Haba Rc n tabscalerm, en in anifess, senator propane compete
a rl, I 'adas pron-l do Is C nipaliaa Cubain -icork. Srgim 1- Pro- Ef,.Xentcro it, "T" ':n do dicila c de press& que ixyer '.Tarcce
hst gjac, dos 1) U-. Alvdad banner& cle viete ksubra it 6 S It, 2c ca,-d Can I. or" cn,.i, N, n 1. ionino..'repIrelt a. en'.1--n. narn is con e problems
us 'Glo r_ ). Un extra,,, 'find,- La gricutsurall,es[A operando coil endu 0 6 Y Inedn" y -5 11111 Peso r71,150enram.- ohi ,iicts ludv,,:; U, Dii. J doctor Irl..rrl tabacalero y que Su Pro "" n
Se ri it, I publien cl un c ecienic amanucion del ou- I or "" dios cle Dow Tones. at clorre, int, Catils Carilloss con Ale dr. C'I'lliud.:
, A I, ia Propel, vaniarn, 67. Caloes se it.minecon liii ,Rrhen. IRS CCUire. ondulciiales C. a ad. en el &fo C1 1903, 'e"Cla a d dsu torall de poliest6in damental no es s6lo vYu
"Superjolvind-- of Docialleats noto do uniciades agrartas. Coil- Ft,,,a do volaacl& ofIC1,11 Sl' .; ,,Lhc dL,. r PrOV111PIAllia ealado estu ando el desarrollo Men it ad t inin diato, Sind
v!:recio de lia Una caUJa de cerca de un million c' d saam"I" 'a g.(rr.n baia its 0.81. Isis sentado en el oblerno c C in 0 t'
Washington "I DC 11 cron triessneciones ell 43 U, ad s de fcrrocarriles esta. de ferr .... rile, do 0 de Lin Habana, a. as .1. 11-Pledle.- de Jos distinct org-Liamost iue de. sardbi ordinary Islas Ina laborers
is -it,, Dobortures do 1. Ccanp.ft meliores "ru as en Ins n
ban entre L I bJndo penden del Pdo de Tstabi lzai ge ofre can ple as garienticus a tohaeoll, detandacin, desde 1045. 'no peach.- 66 y opcraQiones cle in C. Is IN 1191, In haher cam a
I.M.. pro, 1. Iclrde nulbc.oft delarvenclence16ca.
In obia Porcine Ili% ro-iderable Russell ell la is, El-trendild .1 1-6. ell 6 Tislas-le- y tionel grab Interis en 1 Ile 10 a' riesenvuelven dentep
to ,III PC.,.., do dieh. a]., Y -UCS de- aeropland. oncialie-ron Jim Traspaso die bancos gener. Con. i.nl. d, l-'i.du. ,t ,ia ilithicaler. y in fin
,In Se Ilat, tie a,, on. :,oner- -tei-un a ei prome,d.. del, trill opotactones de par To mallans. L.. -En Ne,, Yam, .. C.m,nt6 L. Acollia,idn its Cases its Lia tabscale.rosin .1
Ito I '. _, o,,d ch expe R I '
no, d, 1, (it' de 1. abided Indlv 0 onottiles tectuaran baltan radleacia n Blud No 305,'general y a enlept lo' d.rratlltar%- Noel.- people..
11, in" fac "ro, UIIUyU en Jos To blen v ola-ro d, In C rip AU. Ugly S pocas accioneir Ill a it cc -dCh-,, d-yolinc, Cue I 11-cf,
enarbe; ILI' is I 1. 'Ina ver q.e el Chase National I Habana
U, I,- EleUnedad. de Ja coliza As.qLei6n le Caft! sin A Cc
El I",Ir tie "" 8 bill pe.-I oil bo, ineron subir In past. is. Lia, t No, CUl, iocivic.d. se Is c 1.
1. IS a promecho Para lazin- hot 'I a be .,4,jci g- par Ins declaraciones del
"U""r in aft"A L. as dernmarcodo ipjep oralrooe que 'I, or Irssarri. 61 eli guisdo del in
LUC-- nfluo.-a xxxtrelre go e-Mlilid 90 y 10 1 1 pe-s dC 'am na o.enicj6n de compra del n b"'a' XLLid cr1Z"X-_- ;,zacl n financiers p.r.;)'Qr I P forh en Is proteccl6n del co
11 colc ill lid do tie on. mayor f ill ill it, i do el am re de I Is Ur.U r "T" 6
to c-el. .1 Via do go v CU., I. -t"Rbs y le'r-fillaus active. Bank of Iiiashantan' tamcon a odedo, do media punt.
,,I hall,, U'lad de a, Clos ccovidtides it,- Jlcebacaatal an !"an I conal Se he vista e carel con I inexii all future, Inme. sechero, toranselando cuantas rel
no, confusf6n refrogrite que box Ohllgd. die[. del sector febacalero y el ere. Chile finaincle- permitan Acud);een
P, -,l,, 1,,-. ;il loa de f it"es do F,-, rocat efectuar- In vente, sorci el a pe I._nuestra, & delar bien dito suliciente pasK ejecutaria. su ayuda. Palo Cue exids; .is
brccs de U- at l'oo acL MUY
to 96ji informal. Cheso el Second- si ,labli,cids. elts, isclarall6oni go uctorc
ro, dI do i ca!idad a riespecho de Clete Inc- C.111.1d Ad d, Cub., no- eado "No ., I ptnp6slto -M2nlfmt6 el it .a cartinCien desenvolviin
ida P,, I.sl Cotredores, se- ose son ificultiod IsIgursa.
dI d i., mon., personas c dicinan ,,, d, civil Cub cl l,",n I". C.ovo rocib T barivo dela calcion.
?"a' d' ri y C a are-.., limiter n parallicat En su clape6c, ife cumplir a pis.
A[froj SL,,Ir..o 1, cal., I I ;C Ell ID45. tlib j,,do, aon do 1977 .1 pi-no III, 11:1 Advertlmw a nuntras Miactaclas docAnr Irisarri
cot iU U Yolk. s'_ Coi 800 RCI.na de Ins Ferro. e cubiquier acuerdo relacionado oor, ]aS actl0cad" roaturales its caos
ca Ani producia baslartle Ali- Ell I ner,ado ill, N .Idbod.S di, Cuba Dentanda de valores Qu nitud !a fusi6a encomendadit par
In 'con, :o 'an ... ... ... I,- yfabras Para alimentaise onfec'me, I CiCdU-b it.- )a 25,3 4 v 434 3, qued6 at cierre Coll. escii;.allon, d.bl Star giannon., IAb,, ct-nPy
prip e s Ar" lor Centru dejoes extili pelf e is as 'el Gobseron. el doctor Irbacirri no so.
-E. 1. 14.1si de V.I.ros do Me deffnicle,
He la of"I'a I'llsms. y 14 pl, Vol noon" an)RgUcY 6300 Occo'sles i.A da do 26 y media a 21; de Is Ver. 1 gi,t R de La Habana. y no par 1% Par el creacratin ". !amen!e me Prenou PA par el 'Ulu,*
all. olI11l.:o:"'.1!L do pjat ""ja -11 ,I,":Ill' a 'I L. 14.bana r' '6 _aXeR6_, veri oinnecit. I P 6, a.1m, -XI'ma. recta.
'k-d I", alb;.j.dor agrocda 1.,dh at CiCie hW.dA do 20i par 6,300 A cc 93 fuer. ."I d "" el I.. Zcmiwofi. impulEarial. a dares todo el apoyo l;L tI clobla d, In PUe if) III$ 11.4atli -20 tres octaos acii, ea de to tiviostris tablicalera. Into
Cie I, a cous Iris,*' Ln liand-la I all oel," ch do ln. Fell I I I., v quedo .tlzkda a] cierI', Ce.1' Paso de Inatos y debentures ue esta guierlo del Mejor ampefic,
-n aglocultian risnIndad" 6, Cub. la, Cpl- en 8 1. 1. Cuban Am. Can 'car do 1. C.mpa6i. Cuban. on
26 Eloc XLGODON
got) acciri 23 y ce. ACC. AZUCARERAS llebia'one %acclhne R 'i I'll CUR, tilcidall Cori-6 firme tried a
sam", E I IoUA: ILL or Sg.n Nll T-- -d" 6o 26 23; do 1. West Indies' I Art- o I.-c3do lom., r ifiefinitivamente li.efstructuracii5ill
I, I, a, I, or q c habrA de manlon-I, q 'I AYER EX LA TIOLSA CtERAM DZ AYER ZX LA 111OLISA. "
1 27 L Cu A R a ilload Co no Rbrio Sugal Cc,. las iontas aseendieron a I de esas .,janctlid-elf biblacislers..
an Z Dew-5 de serial- CS. ro-le. n-dr, lol-lin Ile 2A R 38 media y Dz PrEW YORK DUE NEW YORK prn,,r do
quo a vallu a de a 38 y me.
If- T-11ing- derlaia q,,n -A 29 po fl 3184 N d P'.ria'd *Stan" im
A it nos do 19A 2 nos preocupariamos 1.
!A agitrultuill tin es solamenti, joa Camp. Verad as
41 d- 'go. M.S onentir.s Inaly- ... el Clarre I "Priviesibrox del
it De In Manati Sugar Co. el voict. 5022AZ gU= 0
lad,,,- j, _c 11 del Fond. do Ir.tabille a'
a -an i- on to entas U6 de 1.500 2cciones:lymen de operations.
jue ",,a Park, P-CIL I i C) 34.69 ]erli: its Jos directors del Comiti
,:, I BOLSA DE LA HABAIN A media, ce. 'lamos acellizar Ill actuaer6' WeIr Us 'P'.f.' 1'2 1"' 1' Club"
I elinda, no- oil caud a 13 ) un cuarto y 13 C itod a: C= rS, Allar.
""'n"5's do tra1'd eIAro 1,l bli-non it,. Ins e.SCCh-. 'T ,,,do de 13 Y media a d. -.p: Franc 2223 .4 Agricola y dal C.Mitt Industrial
teo-C., y practolos it I sa, t,- _dt',!e COTIZACION OFICIAL .5 9: del Con. 0 Mercado antes de clecidir % Cb- -Su ar at r.nfo.jUe.de lodes
mica biclogicamen r. Vallcia CI volumven de ventan 'dllbre'salvo que a caida sea vertigo area we,, Sfuls'ar de gre.par
DE 1951 1 It cam on d a lax al
de -Pa"to "'I" '%Iv Trallinger- "que. lrel.6- NIARTES 21 DE AGOSTO AsCendio a 100 acciones a 22 v media Pass y a activiciand excepciatial en HUy Sugar in a .. .. .. 34,19
Di dida In horn CU ri-not-A Monte. PrrmjtT Poco Lntrol hit. v quedo caticada at cierre de, 22 ca a at %enderiamos alga sin Punta A eare Sugar . . 19 011.1; Pit I tores publicos. sefiore, as y Me$5,000.00 art 23.34 y gedo cotizad dye cduy' 1. densull -I. aeusureor- Ira en- Dicambr.
it 1,U, c-uo pnna,- I,- innocc. "Cuand. rec.n. Cu a L. : ': -' Juliol'inindez, Para
Iola Eqn, -m.s ,te 23 0 a MoCR .Utr el
Est, I lot,, media; e Is Guantanamo 41 ri ct., .. 1. Bad- Ile N- inspeccift Con d. ailing
belho' -gregil- "enspelam.s C.-P. Vend 23 y .qu. X.c
6' A % 1,rk, que eroalrtanrc, .1r.
S- I., in ijl ololol 11-1- "L. enovanir. en In importaincia do I Sears Y ObI.S.-re, % Sugar Co, !e vendjerRn goo acciones I rgan tuac]6n be sl.
- an. ide esta seccaln merraint In prryp xd,
Nalt'Lliza Co, P-!C" in a 11,141 V ej C1.1110L A I. I, I.-.. c
ciencla en las operacione5 agrico Republ... d, Cba. INS, 8 it Cub. R.11-a C...j S DE NEW YORK it len psy 1 .511 y iT11'4ibL. !MANTECA
1-4,1 an panel, "Aii-ato a Ali. 1,1s. LR novesticlack5r, cientifera. v ptDebd. Interior lax de dichas institucione lin In.
no b,.d Y Qud6 rcotizad. de 24.3 4 COTIZ ACION OFICIAL j CIEJURE DE AYER XX LA SOLIA jCifm6 at doctor Ifisarill, -, -, quo 1.
sit conoraparte. 13 aplicaci6ii do s 1P7"7. 1937- 25 11 Ile lnlgr 1.1.0 ..in.
ni-tacion n Faonwaln oil de Us 112 1121, 11.1
-III,., son '1 1, S.C."inecic
I-al de'rin's 11 dt-utsurt-ran, .1 C, Comenlairlos del mereado MARTES 21 DE AGOSTO DE 1951 'GRANOS _-'S TX nd. Ina do plel
publa-, d Con. 1941, Cli-le
1 'fovrcbi wila, a Cia'silon's "PC. 'cor-lin do nice 1955. to El 103', IJ,;, ciltid- C.rrd.,e,. Morid-s V.I.- -Clerte girailff2 Para tocas que un or%Ira leenoloilia a R, pulahe d, Colic 17949, d a,PCnt.r.. In actuacilis CIERRE DE AYER LA SOLSA Eritrean ba-recosit. 11,12 gahlgmo extrafto realize east. fl,-16s
C tie -1. Fta ha tnidn ecensig. 1 11s. P I DE CHICAZGIO
Dead. Publla it, CU. Doubt e 57 tan.primo cilso en ]a contabiliclad do
"I Ill d_ _n1s.. El numer. de isno- solo dc dalw invi-ecid. de alorcs, C. A Sepitembr, r
Ill, onenot-de," clurnent. sin Co. a. too" lot to, te'unnim Affi, ChO 4,1
c-lin dlsl lo, 19AG-14. A Cerre N-enbr,
ill -11111 Allied Lloal.
C- is 9 ud. de 1, (jelicla C, i Dabonbre en'"U= el doctor Irism"I InaI air. A,!a,,-;: le S 34 'El -itarion do cipor.cia.
on L lig I:, 1, as late su, cyliints principal Ins el pro,jo o it, S B. it dos oras. ]a terce. Air. Reduat T R I G 0 Ener.
U ilLlla do it N ils y de 10S Skoclo,, de In del cruzan- n. 96 6 14.80 .
A S in Arimer-I L7-1P poo local donde esti actualmente a]
C-1 A C-Cnitii Agrltol. de In Produe 16n ToP!'"Us I .. ..... So' fllal 11 Tell daran,,ma 'UC, .C ,."C,!-'bRjUbJeP .... oil
,I I P':_ i(C.s. Puemos .1 illean't, 19,4-1i,66 s"al. So... B. Is I Radial La. .. .. .. .. is D.- ontse
-'a del all-Itcor, el Culti-citir nine- 1*_Iftanl Sell, C, 74 ch-ot, 1. sog da do ellis. Cerii ': CAFE jbiscalera, en el mercer pis d'el odiff.
hans ir ell C 'I Mo A1'1'1 cio del Banco del Caribile', en I& ciadie 1111"Ilr l 1944- do ]as .0med"" deradas Per. 'Am:,
ricallo ) R lea.-ted, pr ....... .. 9M. PI con 7.1 A I Z
lificamat dq,,ona ClAso Cilcia ...... P 197 "S ddas rot., on u. dir, de 1.1arnen Arn- i! r I'lial: CIERRIC DE AYER EX LA ROLIA Ile de -Prado y tolamente dos amI H,, rit", dc i;l 'I'm i, I,, e Can IRS -e-, 1". 1.- a411 KI1L't1- Clnsnlal, trial I.1--dis. Hab.ond. sido If-,=. F. Pro, .. .. .. .. .. 1741,
--p- Id 3: htll! :1,C de ulela 11111,191-1 11119"_ pair Arres Y eneUr.dUCt.ricis Jos indiCia. In. Sepoo'n'b'e tur 'Plead., dle told. an ecIntiongs, quo
-ni" 35 '1'- ble I an ci DE CAFE DE NEW Yal
nits tod. Part,, "- 12 Me- 1.70 preestainin servIrl? en el Bail Fil
hl problem.,, -A a -a 3" Ulla imposibip of former Una A A V E N A 1 author yi an ei turee. do Forrinisto
KI h- in A. mn c F." C nr p. is"
U" Ito La Nue, as
;ae 0 lonvolinctinlern nj,,, a rpannon bluglid. on .11.s. P.7 nt.. 0-re Agricola a Industrial, laborartin Jun.
ell I., opfi.l- A "'a no rarD re Ar sopi-obl, 79,
It W T-11ing- jf, liplono A p clat to u's quo lear, Car 1 Amer L- al to .1 n Pit. do
.,, o_ "Irre"."ns Eaurda Izao a eiialede. fA 2o CONTRATO E,,.b, ueva int-entor del F.
it, E I ,tunflb... p C at a in P Lots I "S"
111 1. or n 'arin,- Expe. 'a' "%It 1919,194 25 Me- Serneantor. laacl6h Tnb.cRler.. .
Ninlera," "B". b'rA S'l in. c 53-35 Act r6 flo3imente el doctor Irlso.
r an"In 11.6cL A-1- 1914 5, ra, IP12 35 'Ili escaParn E I I .%'On I u m en -A n do I e Diceemlor,
peril. Amer
If clo So litt- I. en su Conversac 6n con lax Pa.
it, 967 lq Y Central r
he, Abrost-4 notlibl.m.ret. y I., S2%
'in rin El rer-corinest. del fundAr-n. T 49 N riodistas, q itle deir I
Is[ PAPPI de 1, bfillogf. en In Rrl- e A':rr ;u I', d T lIl ll;,h-K 11,
depariameii7 fermcirriles; se sell' I !'
'arift- rompiendo AM., U nnln N .-I B." Jul]. 4839 Cargo, liable renru.
culture difid, cl. Contrallat ll,%p IN Cie 2 C
cid. ell us leura. eldn Ill. a Nlr Tullinger. a efislar el Pa. Sit linen primaria de bills. mientra, Am rho,__ .1 a .,:I la, cON-17RATO 't mile.ei. Z Bitneci Ile F.mento Ago.
n A, rjd B.. 104'r831 9814 I.Srpdustrsolo sulbe Ill.
-Uni n 6, 1. S-edri in L, D try as is .I. .Ind-ts, .1 par elitimar que as
b,. am
long', il-dona as ... mehas r .1 C Am S III Light 2 Deh, SWS I.neseell.atiblix des mpefia ambas fun.
Infienoros Albnchlii I t ,Z11ja Pei o5elicnii de 1. invetaigackno 0 n'.','.d :r
P1 caracte, de 6st.. "Alifuna, per. if. "'I m.enzo pern serA Para sosp-histri. -I 46 Ktagarx HP
P.- sis lideres de inversilin e activan Arvar-de c In
11 1 r1sin able ea aaron A pr,, dice "Ituscitan cuestiones P.Ai. Aleut-... C4 45 Ili A. C Manno 30
.1.11, r stridad rInt-nds dw region I, 1:,,rel.ci6n d,,,Indu North America. Sugar Co.. .1 alm 11111"I R N A AIt .. .. .. .. .
1. pran rix Ti hie'la in Ill .cfn,d I., En cunnill, a In baja. purde comm. Allied Sin 43 N art Pills. 47%
MR '40 Prior In est is 6n fundamental h yj 1923-1041 in
person lanor. Santa Celestial. 1936. 0
ofrerer Lin %am CP en forms cant 0 in erasi capecta' AAvrm r 1,1nd "I"n
rl. del .0ilui,, it, M, TrUlhovr, -e. f;-pigler, 23) Collar Cue no So note. Pero de lisiJar'Atchbilan R' Oliver Corp
(Ffnaliu en I& piston Z3) 1 el Promeds, de ferrocarriles a me. 1 Ati.r. Calalt. ?14, a 1, oil Ch.
Afiriam 1IFG. OU.. Ele'. E, 4
hit- C r, 25 P
All.. Roe. .. .. .. .. P: no M .a .... .............. ....... 1 5
B P an. Am. AirV, P,= Il 24%
Ban: and 010o 9 P. P 1%
B it ad Ohl. P(d 'I", P:c Ind Mot. 41,
B cox Avi. 52 P P.M-1.
Ban 4A 15,%
Ill A rP .. .. .. Penn, R, ,an
Bar._ Pil Tin
St.,, pe ... S, Car
B ec 11 %
., :: .. I'll P"Ill, S11. 14
at in 14.% P Uai Co.
Is Z3
idg. as
Baq. cap r 1. Pill,, Oil 57 ',a
B, 'reughs ": R
Byer, A, M. C Red[, Corp
Radio cKith Sill
7
C a"I" cc, R-Ui Drug
&C. Ga. Er
Child. 21 "i
Cases. ,at., ......
Patel. A.; 20'1 nneeil Copp. 26 %
R:P. A .1
C; his. 741, R P "I't
clumb" Gal, 14 1,,
the. N Iniallar all 42,4
C D
C ... ad cl ai Sharp h..
7t, Cuba R. R P 24 St.., Webs 22 li
C r1i. Pub 7 1. Spark Sk.th 5%
Curtis Whish 'tend Spl.
Chrysler
C Violate lip V., UUM 34%
CON MAYOR CAPACIDAD DE AIRE abriondo su Cuenta do Ahorrol; on
C wiart III. I ,n. Diet.
141, 1114%
rontmental SUarrom P11C.,
Continue tal Can 411. South, Rv, at The Trusl Company,
Co... li ixml 31 South. A' G. 14 ..
C lorial, In 22S S-11, P. Ti. S. 71
Para oficinas, Cast. Mail- 9% St.. N, J
Cub. Am. gug. v Stand Brand. 22%
Iv. 30ij S an. Ga. PC. Lot strips problemos.que trao Gl
Stan Ga. r.
tiendas y talleres 36 11 TI
C "he Pat. 77 ', S'nray Oil ofCuba
ubler. At. Sur. V, ad. prtvisi6n pusdo Ud. evitarlos,
C ad. Dry T
C:I.n... Cmr. AHORRAND01 All ellogura su bieW HIRLAIRE RESUELVE SUS C-C. d. Pa. 5 Th- S rrett
Cons. VUUT TT.=hICIr nectar y el do los #VyOs isin Un fVturo
De Hudson D. 45 Tenne,. Car. 35% i9norado.
PROBLEMS DE VENTILACION D 1. and Lack 13 %lL
Dou. Aine. 11_ ffl :l :: :: :: .611 Tho Trvst Company
Diet. Corp. i 11. d A of Cuba It oire.
Det. Witch a& ".1iled C. p. 4%
Dupont .97% Un I. Fruit 69% co, las ventaiats, quq represents los
El Whirlaircir circylo y renuseva Diamond mot 1,414 U: Airur It 30%
. Pralloor led. U S Rub er 68% intortses do ju inversi6n:
rcnn conticlad de Dire en espa. U S: Ind. Chem:..,.:,.:, 47%
acts anchors. East. At, L U.iSl.dpG,,
Mxch,,Buffet 13 1,L U' lp' SB,
Erie R. R.) 91, S. Steel 42 2 %
Allc. Innocent Via, IEI,,,-Ilnd 5h, F. .. .. .. .. "% anual
Vanadium Carp
Vert. Cam.
F.Ir.hlld E. vir C an I
Fail, Film c. lini. 14%riniterene. w
r.j,,d, Sur 1, 3 14, Warner Erm 141
Fmater iArhee 42 We,, Utaml 11
,in El 39%
Guant. Sugar W"ell
W -ClIb
jGert. El.r. -Und 9
G, B-1i, .. .. .. ... 3.%
Get. Motor.1, Vain. Ind. Sur. Y.
G letter
G Ry. Sign. '274'. 'Y ... 1. 9he,t 49 1,J
Go rich Vt.
Good ear R3 1,,
El Whirlaire equipado con alelas riohym
G P.C. 3 SUSCRIMSE Y ANUNCIESE EN
Grahob Cons.
direcciorialass (Air Jet Vanes") Gee, b U EL 9MARIO DE LA KARINAs
El Whirl2irc csti die ventz en 12s agendas curiento lo perietrad6n de alre Greyh.ad'C.
Westinghouse en toda la repliblica. a moyor distanda. H 7
Hayes Manuf .. .. .. .. .. "
Nuestro departarcoentO t6Cnico resillveri $us pro- H.ut-n Oil fial
Hud an Mot ill,
blel'11323 de vicrotilacitin sin costo aiguno par2 lusted. Hup p' Motor
Auk
Ili. Central .. .. .. .. .. .. : : 58
Paper 51'. AV IS 0
I nt, Iran 17
Int "T"T
1. and T. 17
34 4
Plan Jones Laug 24% "Comerciantes Detallistas. de Cuba"
Kaher rr*Dise% excitfalivo Wastlivighom. K-recot 1 76511.' Camp
- L a fi I a d ax S to 9 is r a al S JL
Libby
Lcew's Inc. 17, Par este media se recuarda a todos 108 Slificires; ACCionistas de esta Compafijol, crue lq
ILUMINACION COMER- La I.de Ga., 71/, Junta Genelal Ordinarla tandrdx efocto hoy Milircoles, dict 22, a ]as ocho de la noche,
CIAL E INDUSTRIAL, Lockheed Air en el local social de ]a Compatitia, sito en Chac6n No. 205, en La Habana.
VENTILADORES, PLAN- M n
Merck Co. E esta Junta concern ]as sefiores Acclonistas el d6senvolvirriiento y studio econ6ml.
HAS Y OTROS APA- Mil. Kinsas
Id S "'i Co cle Ici Campofiia, que resillILM de gran interSs a imoortancla.
.DATric I;tFrTo rne
Econoinia y Finanzas DIARIO DE LA AIARITS.X-W roles, 22 4e Agosto Ill, T Auina 23
'0P.01IRTUNIDADES'l
en subasta Grecia azftcar' Funcionaria en breve en el Brasil una fibrica'de I
COMMERCIALS
OGUE DRESS CO. C u e n t a s d e
$26 7th Aveaue, N, Y 18, -Acido citricio utilizando o, an cantidad de az6car
refinada de Cuba por 20 mil. tons. v A,, r
Comerchintes a] par mayor A H O R R O S
Vesti ot; de moda,
It 2Gr 5, lq-20, IISL4-21, J.
Actu aron activoiIi y con basis par 'el. .. do M one eocklail. Wrde y deported. Existed ]a posibilidad AviiiOnsc por el Cha e
Ind.., do runicip" Hisial.m. A ctuaci6yt de
alzas en precioa ayer bi6nolese reportatio q di h. C Oil. pon
Major.Albrrt Sell, de exportaciones a ios al Batik t-ompra
loto 'azfjcares futuroo; dad total lu6 giclj.dico it I Interjs actual dai V 2 Vo
exportaclora cle Cub., url .. so R'feren nrente ch, Fxportaci6n. passes latinotifinfiericanos
cia: Manufacturers Trust Cn. 1, a B o I s a d e Bank of.11aidiallan lo-riii h- -r6oneell. or, ure,
d,,,.lg6 el proem 530 7th Avenue, N.Y. 18, N.Y.
For G. PEREZ LAVIELE .1 IF NX. Mon. soCanesteanuncioobtendrii on teb"_ En brove ,tarA on nn.."In Y. --t. 'I. bar'.. po.8. Ud .1,- Pal
ns C j do k2 oil It -- do. d, on Brasil-di,, on intfun' 1'111, 21
'P' caressonto A vicur de N d, He 1, N1,no,- -Ip-, -ondaol
En of mer ado azuearer. de Nue. FLEtE: 44 cents,-. maci6n a Is Camara d am
va I. un PiRoDucros qUIMICOS b.qa. of C..scje,. Comrrj- 'jc CY
York. so C In stiblost. Puerto Cast. Norte svcm uld fl a do 1, So o1cl ...... -rifl- a.I. I, I.,
Par. 1. "on'solelluli yet turin
cle 20.000 toneladas do New York. Filadelfia a Baltimore. 1NDUSTRJLkLES Um6n Panamerican loprinerra it lo, 0 Cl.... Nau.-1 B-k W
refin de Cuba, con destiny a Gre. EXPORTACION IMPORTACION fAbrica latinotionericana de cido ci. Por Sres. Merrill Lynch, Net,- York esta on ligorliinor- I,,
cis, per. basis of cierre cle hi Balsa I AZUCARES REFINAnos OFRFCEMO& He.. in .... s, rare. del na,
'I, u C ustria que ulfliza. Pierce, Fenner and Beane do] "B n of Minh.ll.
,:Um 1816irida do Titinst. Estut nueva Ind 'Nk
Azucar malice habianodivlgad In. i anco C,
Jim ClinLtre de Boris 4 Bleranstatin S6d" rA aziicar. permitirit on un future blen d, ow York 5, so rIns detaM r I iados c n e pre- Una inarca cle Puerto Rico fu6 rascour Burrisr cawrxrr no muy leisno transformarse on. una En rlac.6rl can In ACILlaellill -11 [Na a lonla .,I. hana qo, Cl 6cin chn eoper.cl6n, asi Como is afrecida, sujeto a confirmation, en also c- fuento do divisas. pue, consider,, it P r a d o i, R r f u iff
fecha de s. c.ertacicm a as moread.s Azuc.rCrC, do New atollial Balk. III~ cI sellunclo
de d rk, fos Corrvd.rcs, scimes fr or o do In nation desde el
'm b.,qdue. ja pg ,Iblf' cl.R do Poll
t ateraticlad limitada. at Precia do 9.10, as I il ,,.
El inerca a e crud con inu de 1001- -- d atincrannerican El trill L d,'n,,,, cl, clp-WE, rd- I-Lolina d as ,,lanl,,vco; IjbraCenis I as. no ynch. Pierce. Fen
- br F.O.B as :,cocip pe consunno del Braolf e Proxima I Bear,,. on loarmi pats I "Bank of American de
ayer ctiv cle cam eaferrocarril 2 n ep,. bilit"' pataid. por
report a carniones en el Ituorte, cle Nueva tonelacial anuales. dad. ml s1guienles -nrentatiolt:
pradores y vinedendoar'essench' Econom ia Is riess y In" hn do I,- ",ob. evidenina over as inque el mer"d* hil expa dtant -York. para entrelial"Inmediatil. gli. Proceden capecialmente
h!, be Estarion Uniclas o Inglaterra. teres on Is futures mostriond, Los
oulult. las que pue a a er I La oficina cle Lamborn and Cam Z.--AP-91a. 22F Salltre. El clepartannerito d e a de Is nuela -zafra maloi h.
oncoilsol. of centere hurisciln a Jamal. cpart6 as .1: 8 tad e go Providencia D
, pany. Inc. on Chic-go mercio de. to Es xpCi e. th load Para recupercute, So ,,Leu, eparlamerilo Comercial, S. A.
.1macenAtas alli estA bien abastecido blis he.- 6 Cue C qs Until s H ubo...
ca respect. .1 azi)car allf almacena Los. y is investigaci6n P pr.du clon de salitre on mularon en v lumen bids cit- )lic d to a Its -2 it
Y' Imo prlid,, favor del Chil, urngnta elerad in n a r.,o L -Ptionobir p.1 1,a if I-' I
do y las plantaciones cle Cann en do az6oll, do Calls, 1. C-i estfirt at, d -at par las Li ma cifras disno- del 6. zprob"'
aque) terrltorio. cjencl. a] precio do 8.35 y 0.45 cCn,:: hich., di i iiu,.dc par algimos, de i iuz- III s I ri bic ICintirelacian d, 1, pig
to. its 3'. at
Respect a lose futures,. hlib oj ,In,: libra. Estas fueran hos az(icares que toda finvestizillel6n es blisica, n:bles. el dia 0
rill. En C. an do ,,I,? a, slo o"'It'llto
vichid en arrib 5 ant adquiridus bojo of cisterna de trans. 0 verchidern Investignel6n. EI Departamento inform15 at respec- 4 11 C,!::, C I T ACI 0 N
tralto in nclial se opera on IG4 lotes. porie fluvial to toda su extension. -roome to que Is future I,,- q fle produi 152,608 Lane. s list.. C- n"u-1
Crongfit c llrmo a II,
itr ell III n- ul
ex re jo do arli a, I, q.e opti,mb- ,-t I I es
cusitrid..'e u. alza cle cuatro a ocho ti a"on rgial. panda "' d, S.-f A
plintics. can exception de In position a, I,., do celilbri, dol oil. mustud.. ri%- labs baand. terom.n. .1 IQlIIll.I "I d"d, B.' ll,-- a,
AZUCARES FUTURGS tdneanjilliest, Ell Los Orion~ n record P"a T Per,, reas coard.
donere, quo registry bain de ties nvlLpzc.6n rignialn. qui. 1, otic Io- -sos se habian dllll :Idil 1. 't.
dito efronsuid. It de I to, rfirma-i rrlar'arjatos queclando a S.C. septiouribic CONTRATO AMERICANO nurm,- 1111 51 In an. PN' It a Db-111
It estue"o no Cold it 67 l4t 'o
d r to ano Cerro a 5.48: matzo. ma. to 6:-De no habor Ilido par I., u,::j a on: r.i Ine, j ... rttrcitln ,.I. richu:tabustci 1. ddeman a o"' lio-nt, -te nots EI TriLt-c-ad,, de ,,' "'I'
I o. I in, de P. IC on y lurb u -c conch.j. .1 d n I I ate. clonnin a que. band,,oado on NI-11 .,It S A.
julia y septiembre do 1952 a 5.18. marosos camb s I c rip, drscu- gun se cree. it "it I" ,udiel I I 1 1
of cle'10111coR re rvas que rot" or ... L P a d,.,t,,1nd-, la fall. it,- ,le- if o A ;It
Ell mercado americano se Pfaer6; traces efectuaclos it este Contrato I brim enj. ell heii- ch.s pai -Ia- de clorwad
a, 1-locla I o", loot(
22 uotes. con za de 3 a 5 puturs. on cst sesion ol "'lumen total do bitn I pemilponlCt. P,- debid. a 1. irlentlible IN! In liula- 1,do-s paIa hate, o,._,o-, I.a I ON Pa!!. Il,
e a no c h 1-6 in as. Part. ci to nu, :rlix n,,nd. I N no e llpo'l. ,,, I A L'
xcep iind so mbre do e5le operator Los no uboora Ilegado a, los to ell ;)hk)s aF p S, 1,
one, que corr. Can b j. d c 11 n punt..,221 Ittes q., aparecer, mareados. ya culainionle desde quo In agritul- Z ma III eciderial r Italia It ,,iol aunour I refino de In l, ta- $1 00.0 a
a 5.49: septiembre Cerro a .5.39: mar- que. on vorda in alimclad fur. liti., lots Ila Pasdo a scr Lin negocio c timplalln in,, 10.10 loolla- to, -t-. 805 c. I
5. L, irimst Rnfl no, I Fla, I10tI1- Ilo t
Z to 5.44/45; may. x 5.45 46; juh. cluenst (Lierit de dichas transactions en tande c.scala (b bill "'I. as me ri'as
C.P."R16. op "a do croo ow. do, IK
.53 y septfer bre in 5. 7. cn.rq!C1a'j,.,: do 11150. Oil us psi '"I't"iicrcol, P,,Ll Cillr H, 30
of mercado Denim de -ta rela;iafcal of I.,,, ritlneill-, de iolostic."clil, liai- q Ii( es Chile furrcmS nglitl n Ng, F I i, H
ilias Francia. Dinsmarea. urcla ...... to a i)los. I, 11r111c entri, 13 jo,5
El precia spa o5 "' W h A
on a ],an lonino
unclial decline 5 palates a 5.35 lab. mercado mostra firmn, n. ...do rteccichid do em Portugal. El m(rain ex un li, J a, ,40," S5.0110 .00 On 11 V 1) It I! "'A it 1.
y on el americano se mantieng a 5.38 con a1z" do tr's puntoF en sepliem- pleat ia, moles mejores mas materials Primas mas innocortantes en
bre Y de u at,. cu- ponies n' cientificarienl preparadits. y as Is fabricticion re [a n6lvora. 'o,,,,,Fab, a d, Hl,1Riggs and IN,, P mas moderns principins tecnicos I RONOS DE CUBA "" I,
Los seflores Lamborn. ieM1'bLCn,, do matzo on adelanto I . I-ectlCid.. Ell Do 'Ban,.
el" on Sa NFW YORK, o;,,0. 21 API -Cil- 13',,:, T_ _o,, Rf, 1. 1-1-1 11-', 27
a., report Is actuacion de a, met, all c.C pech6j y clorinfies Pa. r aclilart,. diarist d c 1. S. Lid ""Ivaoor
azucareros, on Jos sigUiEnt un punto, en unit Ope C,.n hech. on "Ciieveng. en cue estai egerimentando con on nu po ol.o.s. -- 1, F 1,
C '. In producicia de I a P u "I I C-P.h
indent el. instance final. ties investiga- In_ I h C-p V-d F d,
iriminas: ue. do h.b.r., clOn debe aplicarse
an manteniclo cle alza purante todo of It res.lver las 'del caif Los resu tacos as a ahora
'd agricolas tales como so obtenfd s indican lque efEinsec lCida coba Nor 111,, 5 49 1", P"f_d_ 2, F-1 L, 017 A, I
AZUCARES CRUDOS problems e note pdr ... P rcid.etc, C.b. Nor. Tl "i'94z, I-,ba R R 24
spuresentan. astir, do olatener las re. Ja "'a- C.,,. ; do a] RCT. .11 Ha,.la 11.0 y
Los Cambi-s y rb,[,.je., .,rib. ltd,, all dice Mr. a orl 'on Is imstra 33 1 T ,Id- P!,ftLa canticlad limitada cle azueares mencionaclas fucron his sigui onto,: 5n 'ru, ILing., .bie,n. sailvachorefic, Par of DeU.l. C. [ H:l',,, El ,,,,I- Ro], av C., P i, a
if rer. In loventi oba R.Ar..d. 7', 1952 07 so ......
bres of cle gaci6n tomento de Sillund cle ba Riul-d. 51- 1952. rooo 1 0 0 A 1 0 N E S 1,A
recho cle imp rtacionjloes matzo con mayo a ],,.par 2 1, 1 Ftant, "' a' I. Ent. as FICT 25
previam:nte protegida on In Balsa If I' on ralin e J;; hinulin si' Ta I esfu rzo hacia cics 'y li On crimerci al- as
Police a at la'3 fronterals re
Futurol;, qu descle s la Los prI=de experimental td, r,,,1, liR,.I-ced 71-1, RCT 30-1 .14 A,
dian et p..J Ciptcle ra este ullimo; conocimiento. N I.. caudal de hicieron con las laeitain clcaf., ,.!"% C.b 112
. e o hace 1 let" Iguales; posiciones a 13 ponies; informaCLUll de hoy se poriperfoong. alfilos qLio Iransm;t 9 11 6 lor', A,,
obtenible n I mercado de cruclost a
On preclo dos punts solbre Is cutiza 3 lotes septiernbre call P19170 8 81 ce co.1slariterlette a III hiz cle ]as lesultacill isfactorio.s. "a, 65
cidn cle sepJ iembre en Chelan morz. y 6 to- de.,uiIVI)IIcs tic mariana Par trolo, Coble. hif.rnmed. of dccu, PROMED10S I I'llool"Illi L ro A N1,11", 1,. 1 -1, 1 1 A
v.lvi Is 'I n So 1115 '. .1
or ,,I p.rlcl.n .' MZ In porn r ..... in ne do (711111PIM, A- I ; I 11
6 Is hac he),; estr riticill b do o i.N
vez, sin embargo, lus vendecinres hit-! purl 4 loles novierribre Can mar- baju lo, ooliptuiroo, debt likhr, L - u, r." FI* L
I, do ]in. net in F I C. .11 1 :2
III sell aceptaclo tin precin tin puntozo a 7 Pull a pinna parn Pern. Lus ingdni2'os irldiCall qLie es- "lloalo,, lojoll- A, -1- pao,.l A-stolamente sabre In colizacimi do sep-lviembre y i u' late igunles moles a Las minas son Lon Heas coma las dt-1 3 s 5 U U 0 0 0 P
loil ll.lalhl ll A V,
"El mutifido,agrl- catilipu de ChutOficamata. Las ma ill 265:10 15,Ija 89 A--"I
llembre. in etial fILICIA10 entre On ma- loho punlol: 3 lutes ,vii1lembre con la,-hgad., x1m. 7,37 x lubr ra dial P reot punics, de .. ". I 'Ug;l. so WI
e lola 11 lo'Y I"Lil eltal ILIII Pad doll'.
end. 539 y Oil Irlimm. do 1, Intra I Jlo in"Inse P'. L,, "143 25 A-,,-, V"' C o.,rd.I Al-.1- 1. t. 1Los ritio-ndtires'hatilan pag.d. 517 It tunerl.a.,.. P.r "on 'I
-s en positLont ent"'Ill" se 1,,.yoo ac.moclar aliededol (it A-, 34
lej mis. N fuercil, lopinuldres I,- C -ig., j!a 'e", ro'iCIF por az6ca to -x Ones micol. y -Plrlcl -Il j 1- 10.000 nunlros V hus frolillhas, S .:rtatax on I a I., litiorturn: das li,-, ;, 2., ]as
ept olubro 452. u-cln1a.v 998, m.r. c. ne, cl,
MERCADO MUNDIAL ,, ,,H ,le.o APREM ICION DEL
26, -ptom. .I eo I'll Ilia lo.
So elect,,. ort Nu,- York ]I, to, tire 021i'vo i.914aij 990 Imets. P. do la ;-,cullura. Dbt, rta,
CIERRE "onlu"I., .,I Io, 'I"no.u.., do I a MFRCAD0 DE AZUCAR
ljRREjeTONS 'o"Pe'al"a 1, -1.1.
Arit. Apert. W.I. Ali.. Ill. ruithia do ande, pi-oblelua, de Par IXIS MENDOZA ), Cis.
sepfi 1'. r. 1 :01 5:17 530 .9.17 2 6.5a In I"''a 1, A B
2 d- dcl,' ',' o:: u,mrofr
Ne-mbre, 9.92 .113 5 40 1 9 :-:-,sltalulro. Eon Koo, 0ft,
M:mo 3Z 10" N .5 43 '94 45 EF 116 P
5,17 A 43 11 In snn situ"'.
'. a I n da da V I anipli. y -,pljo NI-ar., I l- 5 a., 5 31
full. 5.1111 N 5 to Coh. .1 1 V .1,7:
Boni. 1052 .1 2 N I-,sm:rot. en l.s I-i1a, "" .5 57 No. 5 A
dr ]a, M,10croMil.s. 1. Fiia. In li. da 21 A 5
CONTRATO MUNDIAL:-Iley or. Ls, do Win IIuVh or. Quimlea y Is Telmoodiriamics, pa. Prom. li, t, 21 As 4.P2" 5
of pri in er dia habilitack, pairs ennitil luarrin rnn firmem. Marzo. despues recen s( r Irn impartantes on I,. Hbao- 21 de Aluet, de 1951. uAllas do entrellit on III liquichichrin Ile I s ,lot to [,I gr,dultun Com on
sepliembr I I I.,, "A mi me Impresiontl,
e y of n clause to sea at to. -agi e.
An- la n1asvtaci6n de tin ex prefueron d ,his :vloog par 60 Into& a Loner) avnnz6 cluzfronte haste I scall,21,000 ton India. Unix paric clcl' 20 Porn despises perdid parte del 11dento de In Sociecind Americana alles'llut prontamentic acephicla y Is an- finalizindo con nn alza net. e Ingellicros AUricolas, on lider
Prinnerasouransaccloneb on dichR po"Id C Cox ra puntax of I "ue led y on ensefianza AGENTES
:icl6ri lu ran hechas a 5.41 y 5.40 a Ins demos pcoflcioncs'l a z.tr., nu' do hige-lori gr ic'l' tl Is
ca Virtuabriente liflual qu. .1 clerre I vs. Fuers, do matzo, tempera in acti. gencrici6n. c on d1jed To >r e ll
del lanes, pardl, d,,,Io eichid fue muY pecluefia y en'JuIll.fig --h, Is c.emucia. Esta declaracm-n A P101(dallybe V
ls Is C pla a in e!lh at. 4 as rhor
sas qued6 In u4o operations. Volume. 1. Jut '"t' verchteleir., us.chato st .11. orlinimli nervosismo y We'. do una iorno or, larisiderildliln e' EN LA HABANA
presl6n par alir do lox contristas ma- rarficlej de los proble- de
it voinda On retroccon de 16 puntoo E. Wit Coalition illmbilq, no hol,_ agricullu- do 1,.y y jo,on.firin.
desdo hut nivelt. do In aperture. Tan ran cluriblus de proilclool, a sillier:1, I*Onto ,oo aviscol hn I !start drstino, line septlenbre .-It loal- 2" join "C absolola corlickinabre PUe- Deivila y Cla. c mor ad,, resubic, vifurruntruclue Los y 2 lot is fle I~ ol.,on_ "I'. do'. '_t'n 1,ant" 212 W L-T
_C. n el Pay. do I'll li'milinonle Ill. 1 20 Jo lo., "olol"llikoto do ]I, c.,n-. I, T.W I- ) If 17 INS
radar, r i que J0 ., ho-nlus oil Los
it,, retrueso inno .1go ni-as Coullal.., .I "nor .1"..loIa P "Ul ool' lilt fillUrn,
did. on III' I'. "'I" In in I a-Blanco IN'
park fintiliziu- o L On ala Bell. III' SI-Ill Ln 4.52, 141.40 63 Inaill. OQ2 Cos
A.61,d 456
nueve puntox suble eI Ilia, I,. nay, L'265. John I:Lj. ju,,n,Ju, jq..* del 0.5. tal 1.11111 lot'It. I'lIL-11- a'I M-1732
Y :.I allahlic.l do In J,. W A I-A N -A gEtill 1 .1 Igil 1-1 FT -T-M
CIERRE TONS -111 a d,,i,,,, foutilo,-s, Luis Pulg
CIF 1,_dIdlis l
AM. Aport. MW. Min. tiny 111' Pol 260
mil"r, 5 41 'H9 ; j"a Las mis prestigiosas instituCiones
sepil. .5 40 N 5 25 A 48 4 Ord] T.W.- M 1173
4 gin it, :'- a silgdei.i.'i g I.
fl.111 N 547 Nom ---- d3 (D 0 cu6anas, prefieren Aire Acondiciocola F1 ontr., do 1.s numIlL.At yo 9,11 tox freon..ros de Io' optica 19105105
M:r" ;.1'4 In ;.:I' '7 7' 1 No 'I" III in loolgin Mle- y Fi,.- nado FRIGIDAIRE, par Is utiliclad
4 !A 18 Nmn nor i mp T.1il- m-7054 &
5 14 a I do 1. to., ru
,u H No. man --Io, tons I ra n
Sepe ", .5, 15 5.1111 Iligerocill que represcirtis.
-Plertu joven Roberto A. Nogales Producto cl. lo General Motors
analitica or aleun des
1-1-cin-gild.r que a yu le pr.du- i 338
eris"I'as riens on 7: ItUo. U. 2532
per. clue i,je. of surotoricillecido on Js elemenjam
GRAN FLOTA BLANC r.r onergin y 1 611te A. lerirdn'
I liclild". de Produch- N.pf.- 560 El pro6lema de nuestro-clima
UNITED FRUIT COMPANY agEl Irrp.ardam '. Irivoil.gati6n tropical, con el cual se nos ace
ricol es I ON-. Y so c.P.n- 11.4ionparats Quotioncla
de tan:o en el ferreno de to des. y So, L6,- dificil el tra6ajo, se elimina filoolicid., que on hay more,. so- TOM~ V-1197S
9.ri ,do Lpr: doci, e-.11amente ]a
que [*a -us element., esni.- cilmente con la ayucla cle Lin Acon0.1 to., on tol innacli.l. La Vallila clicionaclor cle Aire FRIGIDAIRE,
Es de creer, per In 1115to on tin G.U.- y Z-j.
P.sado ivialiarrente I-eclente, que Willme M-1530
in cloo crolo"oullis I L"As line Refrigerachlin Elictrica que 6rincla ese "am6iente ideal" nebar. iniciti. Ne ... itamos to.
?I or to. on I intm. do 1. ligicul- Suero, Sierra, S. A. cesario para realizer una 6uena la6or.
Ofioo, 106 TOO~: M-6506 El Aconclicionaclor cle Aire FRIGIDAIRE
Intel, Universal Motors
do Mr. Trullonge. ont .,tCul.s Service, S. A. ventila con aire fresco del exterior, ka- 1-vILL0LD0f.,MCr0K C.
ed Ok....
tell -" a .'j is: W.- 661
d 'Cr.p,..j'n if... U. cc circular el aire sin crear corrientes
Servictict regular sema- T. I ... y
nal cle pascleros y car Pon XuAnd. no.
daem.s urota roou- on CoVe. elimina impurezas o cualquier excess de
go de Nov, York J, do[ Papol fuoderolrl l ch, 1. -n- Joilli A..Cabe.as
10FICINAt C-a do N all"11111u.. de mootrie, ll.m 312
No. Orleans a la MUELLI FLOTIIA LANCA If is y fundr 'I T.11, W-9643 hurrieclacl. Es muy ficil de instalar y
Habana Doxcionts.,cid.. g,.n -elr,, do J.'esug. Cie n Ci.n. Josol Mantiosincis muy econ6mico.
H.b.... Toll. -6974 title.. lbnowa y arliends q or Ilin 10 d, 0,Nb,. A56
urg-nulm.rite nCcit.mn,7 Hmrl 10 d. 0,1.6,. y A d.
glnria y gialitud ImresporderAll It
quienes 1. food,.. Ver"o.z., T.H. 1.7575 Por eso, cada dia son-rn s las inshumill ci6n y consurn. a quieres
pucion' tituciones que prefieren Aire
'do, djcn do hacerle. Madiando y Cia.
Cltd, do CI-bi..N, A33 Aconclicionado FRIGIDAIRE,
set. Mid,
M.fi-.,
PAGAMOS INTERB SOPRE SU WENTA DE AHORROS Manuel Ferriginclex
[seabed* Wassesse ass ass se - - Not se ass - - as so Is 11;ossaxosss.
El Banco do Forriento Cornercial salva s $7 ..i. U N.. a
u fiernpo y 7.1fif 71-4561165 0 Afforyallhenuonlro, preclos especiales 3.-HAVANA
se lo converted en dinero. Nuestro sisterria meco- Angel -Garcia Cueto cl. ash.r. 1 AUTOMOSILE
nizado reduce las operations a segundos. Morn N.. 12A V 126 Un Aeon dicionaclor cle A: z FRIGIDAIRE E...J. do Acitarn.A14no cuilista tonto.
H. C. Do y
C.b. N.. 105 0 FACUIDADES DE PAGO Solicile infornnes a sus Distribuidores Exclustitis
OPERACIO N*ES RANCARIAS DE TODAS CLASSES L. H.6.n.. r,
Ralfirlst. 706n Is
C ics. Cub Hay equips de6de $34700 CIA. CUBAKA BE REFRIGERATION ELECTRIC, S.A.1,
DE x F 0 M EN T Q Q LN J MZ cle 23 No. 53, Vedado, La Habana
Elicl
13 N.. 53 TELEFONO: U-9622
. I I a a i,
. .
DIAR10 DE LA MARMA.-Afilircoles, 22 de Agosto de 1951 Actualidad en la Repfiblie'a
Pigina 24 I .
I I
. Cuidatilot; de Belleza I Unsubmarinocon U ta'bla'seunaluchaamuerte Anuncios .
. I ; I
11, IS P" I re,Ic"paise c iel as hmpiar at Putts a foricla ,6,o I TPa:tja 71 a M u ogar I atihim ica 1 .
IS uldd, .1 co- In qua a, hici.ve conitiendo este Clasilicados de
ri S,-i!"I ... p. I energia .
It, Not as ,dljlj,, hI, rtudlu in,- ruidado conducts at fracas o 'Ei Per Maria Rodelot do F ........... I entre la televisiiiin y el cine,
qn1loj_ el,,in, do enoju,,t. s,, rfvrl- to- liplicts.lones de are-lis,
; P, F. h. I ,i,,idn el rabIll. Jlblda- In qua a. P t= center a tin- enEU U him a H ora
Priente, Tire, real eolp-rl- -d at.,- vinrl. on gutno La M oda Actual construirin
Par in-irligit, qit, ,,11.11111-- 111flo' Cnimene comenzar to? ma.sairs I I bte *do el derp-lin I
. I iLos impresarios de tealros han o Ed
eer,,, -, ,,,.,,%i de tits tliu,., tie licinies prestando. especial ruid.- I I I _Callo v oll- !1111 .... t,,P,.I,,S d, I't d, a Ins wn" del rostra Pit Spa- nada pupia fl
'Pill, Pu. ,,,,, ji ,I ,-i nela mn.S thop-tianteegariiFird Revolucionari la gueira de exhibit programs t.elevisados. Enco
6 "Itit" ;, I I ___ COMPRAS I
s u"ns "t'alos I e 'P r bA con su I. ,I. ': dePar _te con Is parall'acilm _6 'I q I'M I a g2 'iep *
o:- p-iliululn, -I- I.". Go Idiid hufl at ... del i.e.- en el mar ]a mieva arma HO LYWOOD. California, I,
I iegara el o ornewo dr. pone, voll-r- d is to i 1. inp Stun on 1. 1.-- 1. Arobas lad.. de I IS 21JIUnitali IA bett-11. -1 CASAS i
go In-, recet' In, laborinor-, 'Ado del rubella fnmedi at au ai Ins i I 19 apatia an Join protirtimas je here ilA. -Illn. I Paean, Vain, V 11i
'I' nt'j.., requieren una Fort WASHINGTON. agent. 21, ,Lrni- ""oa'ar"a e'Lre la" ""'nes de .a aAILA
prep-ndo, ,1 I- on que induatr drespostogrifics. On Iloll ble.
7 led).-El Departatident. de Marina uJan an turn lititz lilti-lit, Our ,11, bl- ,!: '
-ar In tersurat d Is anuri Is concest6n de un contract wou I illuyo,, Je12 .... test.
db- .pn,,,il ,I -1 ream se raic
a"i'" If,, ','iit'iliti p I 1, d lirrnijtA consent one E 111:de hi Expel'. no ,;,- linel.. ii --bi,. 1)
, -S. e nj. Pit mil lares, qua coril rallso go. I bach lipt, talinvist6., ,Ali r.rt.. Ina.r.- A-2173.
Para ... Ir-In A ...... . del ve-t. i Prisetiquese at .., I
,,,J. do espEcoll-ian I,, 1 'na. p-enjonando siempre con In yroo. o.i Is construcclitin del Primer sub- up Itvedlnl,.mll cities 'i d.pla=do a )an peliculas. I emn _11-8211-111-2i
lerw dv Ins dad.,. no movido stlirrixamente. a Is .t,. Lroln to
,on :. tin,- Electric Brisi .Company. do Proton. ,o. y ,a as is as UT"do' '-_ .'d* r
C a] anunclo no.tie don trid.11flis del rltdj Ii be F quepa menus gue Para fines ,let I .I'. SOLARES
Reetli ....... subt, lit 1111111ill ... ... A" tinnecticut. Eli :d
*a dy e"" 'an .'.' holert'le
In ,.,,,I'. p- rullnecoadatutte'rainandn unit I MR& delalles. ,pon ,,u,,,, ,,Julm -dianius d. ln bljaa R jjPJJyivu".d "1e bAer'itillicork,
qu' alroil.16. I! Rlii
Ins l"dl"i'"u ',1b,, d I I i. ... as perfecta circulaci6n de la San- COMPRANDS TER
J endr, qLlt IlCollin Marina fug autorliartal, c ..QU MIDA Ali
r"'..". Lo Para crecido huts convert= 'e ilpbuinV pla Mteri In crisis reli ularit tie iidadt, it, 3N 2. 1. Citlit.d. do
FaT,,,.'IP',,, 1.,r cj.ajil dda y ,,,,,, or
q construir Par submarine mov a F, derosialma Institucl n. see. a 'u '11111.1111, A.-:diii ft-rho on ...... an Is. pr..,"' a a ., III Ole 1' 'tua lezl d'Ios prinel"p.i. Pit's n d it
ran nt Zlu rir ,' I IS do ,,,.. Is' t Sit b in
. energia at6mica. a trii de uns 'y El principal clumpoi de batalla is o 1. luur. Pi .. Ci Tortilla.
pre,-pa- -itia natural qua hoes luegn qua .- I prorri do hare un Ri I de futbal an Is costa del ALItintleo Fe ...... 71"o'"dy 1-tio., pr, client .. .....
11 ,er tinua esLando en Is cuii de -, ,C,,,,,. ,ad at d-fil. 1110roo,
bar eslari lustife"CiR la d Ion rin televisaidets exchutIvamente phra I'll 'A.P.,". TIkfon, 1.5r2l.
,ion por ,I nwjul ale, Allies ru- )o,, It,'to Sao produclos "a tocado, I,I, ,onsid-i'se 11i'mallit" 1- r mpt'-potinte Par. I Ei ,costa, sin inclufr at del motor cinernatograi Pines le. de,,struerdo con laii c . 11-51S-0-26.
L ,a it tin b v 19 &to. a_ re
", 1 a. se calcul6 an squat antonces Los interests teattralle, .jgrarcin 11 'r- firmaucis. Ii
Eli ,,, as, ur.- pI,,., ,,,,., a le. alegides cronbi I 'r a-,, Ion g]. S
S. .. I an $40.00 000 var In television a Ipa -! Eldnrr Isruliticiss d Ion departed norte"I'lltado, do it,, iiii- An ... luit ;,.i.l ,,,, I Los 1-6-fins di 1. Ccnn iii6n mat.grificos Para his IF e. 1. ,; R ,signifies AS MAQUINARI- S
____ :
_____ -11
--- E at futbol LAO -
, r, ..... C, de Energill Atomics nunca ralcula- pitibilro qua de share an actiellints dE,,'d,J""p
Cosinhicos Charles of theRitz ''k I 1* '.. ran at costa de Ion motors Minot- deberi buticar Ina Rnunci an les dill. I t :hhov. but. at sit. -1.1untE. YR'SE COMPRA C11,leildiz. .. 1. .A%
Cos. r1ra; reladvois a grades .jiograms Q uj' ra 'or", 26 granites Eli I ... jdi, E ... Itu, Ca. d-Ilint 0 ... I
-1-1 11"llill"I'lula ulle sw O;Erlada creaci6n prinnaveral I 1. o iudni entliul li.tos pantid, -9
In, Per q L11 I : ; :, d aletvitilln per, qp,.,.h,,,rin Ileld- ofrocer a So public taller lue2o, In, .n.. c-.0-is-M
-" QLIV gleelo ,',it ,,, at-lil.? Fijn. untad .. In, I _'. U. -burittrie. ortividd titil Esrmril- ,a 1, H, --. Asuiir 361. dep-t-ant, 202
" d (a ri,%olueforiaria In guarra naval. Os .11 Q",a. Sun plintsillaus. I. So
pot ,,, q .... ... la u-n it 'No I-In qu, .11, piel ne ve. linuirillrot. 11 "I I -a u- ""
, I Sa= I Ill In 1. Para nia- dos, .spPi!j1.vrIP I 'r'
'. I Ins put pa, a I I -gidn a, an teatrols pook varies an In pan number aumente graOdInu,..T ro s,,- 17 MUEBLES PRENDAS
, h u rosIro. suavizando aque as to- I I I .r,.S Per .,I s Sin n at atildild durante I Iiior airs F,,rt, d=br fechs an qua comen-An Jos
1;11i ", -"' :,",' 1 I b" U .,.I,, iriterelles titi I a
on it ll 11. ,.i-:'i -1 ;111a'1.!, 1 rlig v It a ..... do ranisilar squellet, qua ,1 I I 1. stiperfieie mA. qua . I win lutbolintlens. ONFRO MVEHLES, IMAGO NEGOCIO
I I lard, I tardip. R fin tie reopener Ali ]as Plain uch do muclaacian) "" ,,, ,I -- J.a,.. -rt.,
dan So _- ,, ,eklo -i sit bell- individual. I ,;,, "do oxigeno y ventilarl6n. 1 porn, desplaiar IM JlLerm ter- Esto va ser un duro golpi % 'as in" -1-111, .,,,Jim.. MA'..Isii. mn
-, I'per'.1", Ita'a ,it npo a Charles of the Ritz an Is '., 11 reserve t,,-. de 1. tal-Inicin 11 a itl pl ,tin P a ':
11, ,,,, I ,,, p "I ; tales tie IRS postielone as do' I -Iiii, L-er.. ,
,.,in , ", TIE n ,no 7.25.
.,., i "'n'. ,I, Sarth- ol.l.. San RM-1 y Annistad. "I I on Anhivoit. Rini.. T,141.- I
. . . . - IF "'.1 j"T.I.i. It IF .1 recall 5 rifles
___ -, I I __ __ - i I I r at tiv- ", M-11124. C ... L-in. 11-11i I
- _. -, t 11 I on ,VAtupling"Pili 1 .mi indilear chnqaista I a exhibit Ion eventual populares I
, 11 I qua 519ilen adelaritando Ion tralonjos, i
: trjansmitidels par television.
La .1laternidady ]a Belleza I'll I :n ,not z teres .t6.i ... par, Huts hisce un riles miss o -menois. -- 1, _111 1 14 "Ones. ,sea abe qua a) submurino, I
I I r I ;I , atomico ". ti-I Ili a nads par delan. JR. televlgl6n adAiltria mks partidarJus D R 0 G V E A I A D I
P quell .... ..... mjtei, par 1. 1) .. 31ARIA JULIA DE LARA to at prodismarse a indent I 5 0i qua "' CASAS
LAS EN LAS OFIE ,%% en IF litita de priciti at6mica to I
DIFIC i Iii LA DESCENDENCIA I E o fit,,., m.litilres. que lag binribils la desaparicion de Ion Entree; y c nm JO H N SO N P-AA R.NTA FF. V"DFN
"C to -De todas Jas mu I I AFAR A.
laz perintia, ohesas' j resquir IlegRn .tb.i,.F .as Patent- I est.b. a a Is Nista. Per. n.y Ion l -rtoA 2 ,, ..... ... to $7, Int.u...
"rel"I", "I"taut a., ,I Iniall"i'lin i ,u Pa.,. E.'e-ci. LMIh.s' : y a Industria de la III a I OBISPO 7 AG 1-t, D-h, tie 2 &37p, .. It,
'Press, AI'gtini'," .1 ,- El ,,air, mourtird de I UIAR ,;.., 9 in
. rii I"" sub"""i 'I'M mlln tan angurris d, tal cova, DE TURNO LOS LUNESNo P,,d ,, a aft, -- ,1 ... -- al,-Iwit Prid an general Ina ii 1 1 - 1. 5f bast.d.-A si., .... .ereee.,._ .1. it. B -4 9-48-21.
gnt,", ni I, dill r 1,11,16 Hilt[,, ,a,, po ria decirse qu, I* ri. una economla enorme an earn- y,,a ,,,rdad', a, que in veil to OF a para- TELPS. A-2129, A-21xv, m-inz PLAYA MIRAMAR 02,500
"' I 11 L let. 6n ha dismin-Ado inar-;, do an, I tilid. 'i ,,,an tolue.en-vi, lilz.dr, .1 pas. ,,,Pat- "' "I"s bus ible y agua. a proplo Iternp, sk 'I -j Euninelit, -orlitl- J.1dir. Parisi. ...
e. ,.,a., que,.puriticitria at Fire an a[ m, Eitt' cadamente. I., pill 1,o noiPamrr1,.
-au ,I prs,., 1. fertilidad rate ... ristriala rmll '. 'in. hall. 3/4. NIP
hiy on lo;,-Its, ,no ,,,In nnrosh ... ... .1 camp I I lollo-lildr. raoundr.
in an %utul de I inapt. rave. tipars -- lo, -0, 6 aaa stiload...1a.sagi
1. E, of at elres. do pa- ond- una desarmonia a. tans recepures, ha sativilecho w: I '.p ... drv A4 14 Pre 14 bl,u:l no se transforms an energia todo ,, Inneritc, qua Ercoruslim. Z L autaredides atoonint 1,1,lr.n nerelarlades inmecillitaii, an ese camp ,- FARMAWAY DROQUERIA L.les, 13-,illo". a-H, _23
Qua d ... r,*1 Resera diaria alue. lurnindanc unis con a, I. do lu. I .- ") qua Is maquinaria del submarine re- Las vents de receptares durante Ill I -111-L G.
go, a ho an. rules roasas gra-aS quP So depositan en at b.11a. an Itts, : I I 1 suelva muchas de fli ,, at den-, RESIDENCIAgVACIA
a In. p-lol-S. ter Plhn-velll -a mention Mention.. -,ad. e.ie I. giii isinit.
isp.ld-P .drlaf., o at abdomen. La district n. an tiltima l4i !nsearg.n1ri. u, ,Idourtla de ,.a j
n -1 '. I ,,
mino. de 2diti'lltil up. d .b.idad. pirox de Is producclein de energia j c' FE is n = E calarridad. )r. wrul. ,,I,, roosdar. hall. J cuarto,
:, I I 7 to peor as qua el arritic, de laltyla- si-de., sl,,ai,, bits. nut.rsal.do. abstain,
. I atomics Para ust, ciyil v allane al1Y
No ha, qua darn, qua -1 militbahsorn '. P., Ion 'Janduhis ate S I 0. I DE TURNO LOS VIERNIS I-. $11.600, L, 1111,; S,,tzTrssa.iM,
. at hot .... enle, 1, qua a. Pon. ; I I I t' coming Para futur reactors indus- vision an colors no III reirue
r.idEsp at .,.a I; it trial". problem&. OOMPOIGB'LIA-7674,WY6T5 1-- -923 48 24
unne Y. to clue se aprovecla.i ratit reside 'I
C"" in""' 'it' '. and y Is substance corli,:I'rd al- I J_ ,
Jos ,I..dlzsL. up P-Eo.Ir influx par unineranismo qua guards un - .-.- __
qua se trisdu n I. Pal -Of- i de comply -.1.Ei.p jild .9[llqal .1 J.A cPEOi X "jI.Ii jdd .2itt ". 11i"llai "i "S. SUAREZ," GANGA
-darter, eqtnl 6rin an at paso. o I I I
q, ur .IlEiec Par on Piano a.resile, .a. cispal, tam- of ena UDIAU ap 14jau zi gun dua sopiesinsual "W11114=1 "Jana. stai 316, 319. u.. -. grand. 5
. bertudne"modificar at rapid de I a ., ulacion. D esechan la posibilidad de qtie, i DF TURNO tjo y 1 a 1)."'.
all Vista pnmm lit 1,
Casa, bay In Ion P,,.IF .. ,.,as. do pan. no modifies at lintAirit, vsiij a"a lith-us ua uliol-juist sell, OpIli 2p 012POW also 'ITi ASIVJ pzr1z.e.Aa,.c. 0 -.. un- P-I.:
process. Son Ins qua dan lugar a glandes d ficuftades an at memento del -P Ouafp us Ofwq A pvpljv. i allisit .a .J.d .... In .lipestratti pIawV 'ts 1i loan
cinlierit. del hip, a., atz. land.: 1-31M. NP Iteterads.
in I.. H401-48-24
". "'""'i" "'O"' "'I'
El naci Oltenia tie un h:jo In una obesa tin sternpre terrains bien. los EU vuelvan al aislacionism o s i I, IF a
TOO., In., "Ill).u.,; ,'I.o de ac "e'do In a(irmar qua at pron6stier, tie Notas de ]a 31oda I MARIANAO 2 CASAS
I" I,,, lil-lol.el qluMI L- In 1.1, ,11- Is inartein haloguefir, qua ,it I I V-da call. Sao J.
1, p,, Se In ,,,,,,r,.dn qu, 1. rn,,Iao : 5 induclable. derde todo putitn cionon drapeados o bian motives de ii NI z u.nou, UI., S, "' P' a Incluso todos Jos politicos que respaldan at senator vit. --.,a --.,. "ti did. 11.
I P, _, ",! .,!,",, ,o do p -Pritil.1, t-11. re-jr.
deti d ... e-dable, a ra : diiEv,.4lit, qu, at es, 'to Is del. .b,, riln .cue, ,,:
11 11 1 1 11111111111 n 'L I I rd d'.
I 1 q- rildn dn Ina denml- !Taft apoyan toda Suerle de cooperaci6n cou la ONU F '00. p .Pl. P ... .. 1.11.,
tim 'ju, ItInell ulloiuluida -pa-lid do leunte-ill. adquirre nuiyor Tilmbi6o se hall -t, F vu a" 00- p ,,I.- gi, H-52-49-14
.... .. .... ..... bium ,-,,iI:,,,, iwtar qu, 11:P-Mill1a. lines ILI profit. ,,a :'- ruldirs "Prilraz6o" pr..Un ti. Iamen i lend&, on
fi-.u, ,,.and. I[ peso an ad di, foirmis p-mic, la I Per I it, Ir illowrtas hurt. Ion hot 'i ? I vienda, rr___ -
ad., Sd"J..jira;,
,uurritla ri tan. ES liurl, it-ruplif, VIBORA, VA
__, ,!-;. felihdad ,,,, b ,,,,,, CH ,,,,, 11 at- j Si In arneria- de la Tere" CIA
nngdi- a o 'u,Le detente. ,-rIad.. 1. ,,,, e, mal de.dris tie g,.ndrS ,tril.pas y Per _ObFr,7 I seat, cas. an.pla ,.,. reat.,
do 0 Neil da' 1. qua a pi.P,,, -ta led) ban M. ndlill Inuoublece I. P....."T'dis des on In 'l-ta rn'-iull Pit duortinurion In Sit ,a ho': --- 5, ,end,
rind 'Ans I,, Punts. 'I'lls un. rV .. ... ky Until a IS conclusion de qun at -Als- 1952. In situation I.-rece-, 0 RUCUE k M FlIiRti [A Lfi, Oai- lrriI.-,T-, ,:. eu.Z.. .4
I'.., Per. Is., o ... Ed .1 .. Ingeir, t2da i-- .,.!a iiii .nortin I uIr
% ... s Ii, ", I, ,-,,,,.,I d.,I s, "'Wit dqspues do p.i, lus .... iso ,n onision., ,jarcell algi influen- i relativillent, 11 ala -InLernaciona- C 9=4 F=:1 F=4 M I ,..,6 n *in --irin I... tani-st6o
P", li ,, ,it "i ... I .. ........ I, pe, I .,,I;i i-outluiid. L'u tie. t-ji do 'e 'i Debrr,- -n-eirr qu, Ins I,,.- ain del T-1 $14.1tion. on .1-ft.. 105 I,
pecabie, III Won -lo.- y serit dl In Ins proximal campai 11coti- Units. a Partida Republican- --,I ,I,. to[, as EL.d.a U.1d.n, par. ,,,a,- LA INAVOR 48 atziseeft re ,
I Ili- lodw "Ili's ,,I;,- I" ,in-ph"s .. .... favorrii us- can de
Pq.,.. ,..,I.. irbol.r.d., ,an LA OIRESIDAD -tisee. Lit popularidnd alestrizadist nor It ,a- i S Saigutul.. d, " a,
linade, Piled, .in hiver .... F q ...... "I'In dill it, 'o-ol. me, famertm. qua 1. "'i "'.. 'ropco I A U-735-49-23
O tie a ,juinto an; neral Eurnhai ei viaje do ob- 40M 11-1741i - -_ -_ -FERIE 119 :. It". F. u t"I ".." Il I'- Ili ,ir pre 'in ... t. O S_ ol Ad- s. ,P lueman pa- to In I IF Ins republicans za" "" ,a vitrIon del Antic ... do, Theolls, Ila- -1104 A 6402 in I'ACIAF. ei ratin. re an
... ..... de 'a' I mant-Imierl. de r I ,zey at Lejano Oriente. at respailu I I I I I E . . . S, 7 ,n.2,i.I.d, t.,hl,.dP- nZ.- Ve.j.
Primer,: Rieukdege qua currtul rains do esilerilleind Eaton hilades a he tin iiiiniii.d. .1 Ip. do -11,: Itunti )nya, Un b.da. a- alle9plir2clon In- 1. I -- $1-0. Vitopan. tio,"ll, do, It. do I.-I.. yor epnrr 1,6 cur, E,pafia
-o Ilar complentrut. 1, gracia do tin (erractollal p;r madin de I's Na0d. lutn irdtta 6. CrrrLi, ,,,..2 P"O's., no l,_ sn"ead, Al".1.
cor do y ,,,a. nu I Pan Un d .a Par,, III te inle ... ,.. one. -,2.
'. "" S, , un ,d, ,.,. del Norl er P.Pt.S in'. 'in del Asia, intlean unn vision gi 2-11.7115-49-23
En Islas tiltimon Hernpiret so h;,n .... 1, b "riero obal I
Illitunda: Ei nackmeen!, del hi)i, an una nbents puede produrit alau. o an P -' 17- pare- d ,."I f P at it Ins ter. 1,11 dentro de on Fran Sector del Partido
dt it dos do horn. nun Para la mahn-, 1, tan earn a In coqueteria guid sit ALTURAS DEL VEDADO
, Ningun polite. norteamericina Or Republicano.
arepro: Tenfil!E PrestiolP (pir at excess do dulcm y grissas repre. 'list w" no letrisid-bi i Put- In ,,u,,ILi tir.p.. y St Pam,_uta -,rri agitisrits pal QUICIlets Tespisid- al enidor Ro- !r UOSA RESIDENCIA
I recto. Han lentil 'd'di QUe 11 i ha ,do ail.I
tani. un a 1 anlo par oini do casus 1, .b-dild 0 el an fnvor del ,talslarjunis. bert Taft, entre Jos repAlcannis. re- Farm acias de Alelid, hly. ainAtrood. y
__ __ 1. Ilene. Run Ins n on in, qua ,a h1w dinan- chaun lode, ,,alshactonistri y Pu rest. ,no It. f.hr.r.at6r, ro.deml Ina. St..
1 --,-- ________ de K P,7P i m far
Is de '910. ,..I'd. it,
dciu.iindoles en Est, 'esti In, d;n1d rl ru ampl.l.d. Iris love,*.; OTTen in did del 't-na
grades rentros mun ijile: mpailts Jue IF- drin Aus esperanzas an la ,Ituac oil I -1.1--s-le'a b--rit'dlit.,"Od;
ESPERA B A ., 1. d Pubren parla de d, :t In ticipacion de lit Ests, politics de 19152. Ilegado el ....,am 1111- .. I.. a, _.
In moda SE hall ,,.,In rectiv r 'in ceh RE ai Is par turno.H 0 1' Wall, its -1,bar. h--A, -n mi frecuencia par as an an I ... Itedines at frene y load., hinm ...
O rT Ins Ina- dos UnId Is LIg, de I- Naclone5 de abordar inayores impu2s I .....
ort, brines tPI-6, It dIplorealitteris 'MIERCOLES I.-, inien ,.a ..,I- disi y Ins .as air intre de ,us .1 I ,,, voi
Esperabs, par I] a ,a,.,.,bl,,,: A Pero on., e,,.,n ,q4, un pirmupuesto Tracion I;iFan, c,. ,I a p1l"Ildh 1.
rinlinablir, ,hentes. par. qua diseAntran joyas pudieraPaierse Spare: ". i I como ante Jos contra I ad- or. ri am,,I,,l
tut ,.to taldild do Pop ... lot,. i 11, goes Ole., III Ins tr.Jes or ,a d Ole a] cel, as in A in, DESDS NAMA A PASEO DR I no can ,,I pull-n. ivkndrl Ill y .r:
me refulril an Is "n't .Jos de first. ,I hall ,,.,,n an dignas do lucirse coo tries de ca. ma islacianiamo. disframdo rn negaelos, qua atcriderlin 1. wants del I KAXTI ,_. stural.t. do 'ri.d.., ,,osia. Allhustandis In palabra Infiltilmente. gran number y entre las damas di.s- Ilr n de ficitla ampl lament Psen- ',no ,imparls. rpUbllc4.. de.hipers-1publico. Unquisidar 3dI ei a Muralla A-641, I I- h,,,,-, ,u,,I,,, ti rien -.I.. ,,..
loguad atrj;-., dazi ;,lES Sin bre- radon, y, sabre todo, extraordna- do par. derectior in Ice; dc orii de vists. de Ins eirculoaTitibleta % ei '. W, it.. boh- VE.g. y ,4,1.. Ininnotoll
Espersba per 11, t EIIEF; ts, I a F orno gra- I riamente vistosas. destaiiiiis de sus -vein te a "'t" M_,, R.%- Herefird- 1C. C.) Tell. U-1111s.
Its, dii ... Is .1 at Hattori hr.ritud .1 rinarl..... 'do blare, Political; sabre qua Ins iampalitai L"diR illy A 230i llla_" -0
pairipse esperabit sleaspre asinQue ashits to olvida; .., I rliticaus de 1252 no produclrikn at .firl .q '- M 6i ..,
.. is up ser .a base cri el prop6- I .1 locionliono, de otras pocas en i ,us I_ eal ". A-3731 LAWTON, VACIA, $3,500
mpin..... Detalles Elegantes sit sp File tie ninuchess i"niblicitnols, I Ion V, _. .. Jill Esq.. I ;I- '030
Odess. &Lad. Uniclon. an bauss an Jun, I.. P 5 E., Copnpriz M Pitril,. I cu.dr, antalbs, I starlit
E. ej
r de cireditair In todaunistrock alitulentes: M:285 ),.ILtL,, y .&needs -real. iiter.
I ra
E.Par.b. par it. plinitial -.6tie mo una ere Truman Y Acheson stimpecto a C r .. l 767 2!4. htft. r-sou. P-U- ca .A. .dillLas Itimparani con as a con floras qua ca .. "' "' "'I"I des in I TO No rA .I.-- P'- icol. -dlriz problem SEO DE SLAIRTM ni r ... ca, psqui hoial.s. Jun- ,ad. dE.P!rt., do 1. .Ierrus -A.- S acreditadits liLics, extielor; el volume glint d' in a d' If LIESDE 'I Pion originallima lanzaron at mereado Ins lampareros Prit I
- 1,,.a,. ,,, .*,*,..,I.. "Lli-pnirls. 01sra". do Aguilts 507, tritifen. M-8040, ratio did I "a' .a ..don Md. ,ii rt f r. rkel I rite _aslii
'lai l: .'.is b It. out [I,- de Ioa Alston de 'Yudd' 2,"J",", ; ,01 I d, i PADR E .
11 E ild d:.Cub. 0, J, it .,. as ,j as ran ter global y, en consecuencia, no Pu i Neptun. N 1 6 -3371,
'de, qua den ser resue tan ,In Pon gran coope- San Nicolas ........
.1 -.11" tie Is Emm';; d, hoch. on I I
- -P ... "' t1i n init, dr.a.d.. Iguill orwirP Pon .,a ritra EE.P]6n d enin droral,- mador Sabre sus hotribron 11 obru- No 217 ........ M-5230 FABRICA. I LUYANO, VAC11L
V at:.r6-_-,."a, at.- cargo de Ii y bijai en ,,, raclon interionclon So. Rafael No 313 11: .... M 4411 Fit
h.6y i,,e ,., -El formidable I tin ka-z'pin.1.11 at panoe. Pl&-.
imbria, de notitithill I In 'guerra corealls. .d;,,,rd1.,.24. ban.
:Y I.ti rnz nd a no",. I de., i b 2. annonerit. ,!a S. Lizard y Camponarlo M-4486 "t, e, ,,,
- ...... in, s ,.jP0u: -,4dIl,,,_ cdad ,.,
In .'"i""". y a- .hi .-, and. I r .1gi I Ai pa i tin de at In
d tin I .."ll.w., 0 rda, a U-6813 -,-,dr, ,-- '""t'
;.h ". "I" Is ri.; .. ne, I.elli, I as expetrLaciones aobr ,daa urip-l-rinivs Eerikuor No i5114 esq Animis. 'ti .. .... y
F .Per P. 'new to I. .* .. .... In sclundad or que Oli No a .stante. Is fuem ,oit,; It.
ad. 1, ,1,1.. I respect. St 1. P mid ... PI ." .a ,I Ion Entaricis Un as. nuall"Inart el 1 Rains No 3 ..: A:3293 -, ,,-- ,-r el inslana. 'inen-ollut. 1,, qu, su -floadu geh. ,.tA b-and., InLerlis de Its, in-lustruti -n lines, con San Jose y Gervisf. .. U 9317 "'
___ ___ - ,,,Ild,.,. III =tIr. ,ste-In, aera I
_ 1. ermil'i 'i
xi ARANGO del .P16n de unions, 7epubli- lit politics Exteii qua dreste ts)uda Creapo No M-2
. re- It File a Europa y As a. Came. Trorrife ... ,0'31 LLIYANO, 3111,500, S93 RENTA
Reglas Sociales a in y dern6cratus, de darle an,:, .
pontoon international net co- 3-Lan trails mitnad 352 E.q S Junk A-6i Tr, -Ia -".p-, ill Fin- I i-lb 'I I acciones ciur.ercial ,% 1lonliulado y Trocadero . ill -5052 d- ciij'ad -. frin- W., le-.-., nnunis x hecho a v a e que est. can rochicton agricolm de, IS dira -, iindo una mid " S 'A ,,, ii 2 ,1%,],i,,fie. --. ,.1- 2 .,,W.
:,-. , .. 1-1 danla a 'puell, ,iilanch, do p,,ng; ... tie I- I;u- Sol. Pi I.grartie a tr-Ps do Itint Unix. se hit bita 'rie. ,NAacac is ........ M_,,,, ;,
,I mk 1.jbII1,ti ,iJcR1lOiP S "'i ,i lii rn;,,,d infil. ,-lj two tigureso, se In iri R -r peortrit la hAb .2" d"n't' 4 mFvr ,op,,nc,6n nternaciolin]. nivel mucho to ., Ma Oja 0, 9 M -2074 ,ain _:lz ri. "i 1.
I t ---* n- cortedor ca
inad"o. do unt, hods ,qI " hollSin ,rnllidoli. L. diplumi'Lleoll ant virtachines Or lit p,,- 141st6n ; Flotilla ............ A-2019 Iii nl-iii-,
a, """"" I jot 11-Y do par ].a esp,
; 1. -1 -. ,oil grio, ho.to. ;-!;: p". 1. fijiul ]an fi.st re Ion to 572 ... 3.900
I I, ad, f-ro v I I I i i o, ginF embargo, untas opinion "i In guerra. Las orga lzinclones; do- i i A19, E'6 Mas DE lar I.On ngntI,,F ,Or ,,I,RX VArELA BASTA $18,0110, S183.00 RENTA
- tis sin !ernpr : nes"que congregan B A,- ti, ", ,uanto R IRS tendencies po'lllca de jeroa an at pal respoldan geli AA
desairar u offender. dad do pue' It ro"'!" Ins Entarlos UnIdna In 1952, plMl dfln inenle 1. act..' -]fit,, E.terjar. MENOC.AL
I. persons$' I p S Rafael y San F-, usess r- Alln'..
III hpcho de qua un. Joven .rpp- I to I ,y venir torn inipsihe o U-.7, _A'.9.n
. no purde determinarse -41,% ru" Oquendo U
at Interim trilftiro tie Neptuno y it, l:,' '"ni rl
-1, I -. -8124 '.'," '""""""e" a'
, le bailnr atempre mn on in it. Pre a men., bsurda it, ,tlinph- ori so- Por iltra part'. .' tie 226 m1tries. Jun-,
/. .1'. ". i dones interi.res a Inler
., rn Carlos III i Infants .... U-51 1cored., -1 .... it.,; M-073
'Iii Ito on as nbJettible rusn" '_ ou '"" tin de prinderinnots I. g2i n . ,., -n.F 25.000,000 ri, Ininig-rito, Eli
,,, 'n enert- do una rallicitin fi Cunrid.'se lierien luen-pa Para In Jos Ettaidon UnIdies, ir, do Call.. N111 No ,556 ...... U:JRJJ I 12-U-511s-411-23
, i ,I I do
mill Eli ilrob- units P ... Iiin I~- tolly toert- no done lotusu, n 'rIp"Ahtsbi. ,plarantamente Pon mayor afan elZan, j a 577 .. I
-11 ,,,)",, I i _,' Pal, "tu-i17 .a Jorc. proncurinvion it
'fi L ". n a at -ali S zar. 903 mq Sol;dad U-44441
'. -S ,Eg loan dennan tan -In ... is nines. Es preferable abilpneiin an,
, 'Ill; # R ed qua coneurrir con las hucilas ,in a 'r ulna "Tolittircis re.-Pireto I terinitcicinjtl m qua 110 'q I 1E
", 't V a ud.i -pt.d. ,nn tomitn"it. .' 1.1cluee... ed,'Pas Ple.riones; an el ,nsmoii. Deade lingo qua por ,nitura- ... M-4650
,i. ) Ill Ca"i alr'LIN.. Jul M-4"Il A-hordari el C S
" UP e,, ,11"Ierilin no ... r of j. .n. F drd
i.rn debe opottei ex un pro a reflejadas at la% pit panorama international, -I life .I
.! I I S7 pars no bailar y urgn area- U.S. riblET-tri, leli,.-loin. ,,,,,,. i sabldo qua at Particla On d'a ,_ ps is EF,.dcd1 nIde.sEOlq.me rriti So -1 adl, a- -1 ...... -3111
4, u= 1, mocr utill a Is, segurl So. Jos* U
. I ll j !, dr a uea solritud posterinir j tilogris .I an n I- ji'l :
, i Es ,,gla q., tan P.b.ll,, us ,a I .I. S, Roosevelt. El entuslume, .Sabre Ins Pamir. y hs crientacitut derrei kdii A12.11 la W laci6n en la
ij 'bill Is rutok Lraaada par Ferankli I' Ai, Maricesil mq Ci "
" Pit. # _____ - Naciones Unichus estRba par entonues ca on Stun p.lSES rustedice. jLlinis No 251 son Fran" LIT'
;. j DESDE AVE. MXNOCA1 HA Tli
,. i an laccumbr I Ademis, Is Anniti Lit'llia no qua-! EL RIO AL14ENDI-RES
,knn YE rrik qua se repita In situacii5e, conlu- .in.
Dra. Maria Julia de Lara Mu ho antes de In conve- i ...... Am 6rica latina
i publicana its I"11, istakwal r.orl que so de ION y tantos, EuRni muchistal AyEstarfin 7 Pari Laci .
it S. 1.4itare, No. 1215 .... U 8
- P Is I V A D A a, alti.t. Sensdar Arthur Vandenberg, I republican tuvieron qua -&eager .nll Valle No. 162 . 1, ,
fie] defensor de Its. colaboraclun bi- OrIentar su politics hachn Ion Estacies :23 No. : LIM,'
PARTS Y CIRUGIA PLASTIC 1055 entre 6 y 8 7
, .I. C 656 entre A y 949
.. I I partita an Is politics extaritir 'Ins. i Unities a bacilli 1, guiide I IiN.6 : C:11_d. No Ii F" "'Istudian medidas del
. MEDICO-CHRUJANO 'a' Was de v Its def 'Partido nes. Y, como con ]a 0 ..a L. .. .. .... lr-1111,
.6'. F':p. 1. altu u I '. transported e ni e r gente
" P in ar- I q abrRJ6 In solidaridad !nteramcri
Tralarnientran clentificos de too vellas superflum Depilociiin t blictun. iscibre action ;23 esq. .. I I.. "
, Consultza dlarlazi de 3 a 5 p. an. at ... a . IF .... i national. cati D No. 453 antre 19 J, 21 F:.1,1.1,1 j
. I I is ."N "'. a "' I'
. . F42.2 Sit .A ,.. dtgalol,2 1 ,= he
, ., I Callosda 110, Enter Pon" y A. Vedado Teltifana F-5008 Ca Nit N a Y
. 'ie
_ "" Vill Eli I I K 1-2111 i "I* d 1. Comisi6o
.. .. C:IIe 11 v -presidelnte I a
, I Denuncia el Congreso d( U n d
1. I Ecuador i',,. ISq is 22 F-9395 C-titer-io. '1,-,n,,.. de 1. ConteMenii del Dial 1.5 EOle II F del lraeramericano
% 14 5 le):?"M rancia Cur- to
. N I c M 0 1 Ectin6mico-Social, q ue- &a celebra
I Almurrius I Candid. VIBORA. JESV8 .DEL NTE
I SANT 8 RTIAREZ 'q'ki.
el Protocolo de R io de Janeiro! f-7-3.95' L. -- iiq, do boy full didiends a
41. I C.,kiul do mrI6o Flits, bomb. natural. I Juan DeMado i Lacret .. ... .
... 1, ,an -6di-, Sells 1. J.h.n.. Car,.. .. IN ........ 1-4888 dlb,,., sulre 11 finance miento del
Pirruot.s r tin I, h j -7 38 tPrOn. del
_', a Iros Pal ,I .rn-. Rodrilp z y Dolores ....... I 11 progiama dn a-lenria
: S r:1 arm ....... I-32 I Consj., erin-lb.d.sE attle do 15 patAr.,. lit ... O y plititili I Ens.j.d. do litiberli-Ii, Priva a] pais de una Salida propia at rio Amazonas. i I D d, Ocftl rei Oman ... A-3
__ ,dlri do pan Ch., Oil. de trials. VOILintariamentr promati
. tie Octubre No 1457 .. J-_7 T F dicho programs 361o
I __ i 'Sugieren que la OEA Figs, at margin del conflict 10 .50996 ne qua
San ,Miguel y Jrige 97111, r ,nn'l i,'rric'. iiiErt. Sus p-tiripariones
; do de .... ., 4 it
lozania con el exquis-ito Un Par ntesis a Media Milifiamil I QUITO. Eru.d.r. Fannin 21. 1AP ) j T.Ot. at Pii como at Ecuador yet C'('B.rrl. I o hian herho pagan a cuenta a allu.
C.iand. used rate ,Or Ins maiii a. Tv InCongreso ,,prob6 ,elpacuerdn, ca han pedidn I Ins cuatro rinciones C E a a 0 Loi, Estado.s UnIdoE pagaro I.
. So Pon. tieups, In In -_ it, odade iniu. ,ap:rdirri,- opid, "a g-rienti-T., ,I .... rdo det I?:2 land., de Ce- No .111I 1-7496,cuatt, Patti, dil miller de d6nares
,at Ole r. :q P:l
hile-an, hirip...d., hocinandn, inventiguet, Jos ,.,,O Neil as mq Atceh.
y Pernience R (72risarse, hilj : on pau'ah. Rio de at ra as ,ue incident a _jC
, parti en,:u.la or y t6menr una cerveza negra inglesit Mackeson F ique pli ,," .mr Roui-S, de on. clients on IRS elljooes fronterlus. M 74,11 piornot d; L A,-g,,,tl,: B-Sil, Caa pjaF a, ad .1 B Cals. del C.- No 14SR 40 i lombia. 'under. Guat:drolhi. Nirit.
,60" (VIS r Embo H it do,. Este par6nt;sIssErvIrA pars qua aus energy alld A no, Agre El amblijudor pemano. Juan so-, r.g.. y Peril on h;j, hIh. p.g. lila 4w renNeu, Y .at, ,I sient. o I h lbiErA passel. 1. milifilid. ,in ha-" A' 1. Rrsctlu,! qua et t larniecolo list. de 31jaalle. ,derllit,6 qua no hit Santa A-no y Cueto .. X-1111 gun, de Ins cultal as qua ofrecie.
.ad is fu firmado cliand IS tin I a. racibido instrucciones incerra de 18 Herrera y Justicis X-2254 ran.
i ii iackesno*s fortalere at njetpn. reanima at cerebra %,' Is tedoill., ,I Fp,., t9ri.n. -p-tabit - E I I n F "i6n imp dispAn han [S. Francisco y BuenavEritura X '2390
. 21 Li del _a4 son nortean.ericana so
.. tito. Cada Pat Ila de Mackeson's as iuna comida compiet.. rittlista del P-r6 lerizael arnbaij.d.r Pro.. 6
DE -ELIZABETH ARDEN S iVigor Embotelindol IS riqufsima; su agradable sal)or as tiar Ion at,,E I Ispoile f presen- or all pit ,Ps ,Ju.O.Al.e,. I lots.. n 44n
Macketion' den a, III can liet. li: i I.n.n.. r, AH-S. Moscoso. declare, B N 357 eSq a 12 ... x .1.1 Amu qu, so Irm- nnedid o inmedits.
dbtjnto a] de cualquier otra. Macketion's nutre su o.ganismo at fierripo mitrofe ante In conciancia tie Amb qua tam oco ha iaed, pan, ,Igu,, a,! Av. do Ion Pirri. No 41 1-5221 Ins Preaminarns a determiner IRS ne.
qua an. an buIng tomarla. y ;da gusto arnarits! rica. "parit qua resale In justicia de relaci6n con Is J. eiint'. ersj.
JETIPelaible imitarli Su ligereza as ostensible, I'd.' I M A 9 I A N A 0 aworte tanto oceAni.
details Su P' lit con In man finR inglesis par Is Casa ,Is test -uator ana sabre to %,list dc' Las fuentes chilanas an Asia. nolittepartas Lo. Sierra, Ahwe
MzckESoo a an prOdpu,' malta a ad. , a ......... ties d' "
Whitiorestd, de Londres. qua Ileva mAs de 2DO afion elaborando cerve7.a, su .solids a Is corriente del Amazi I han Indicado qua se tengn el pro- Buena V1.1a. SU r, Plays K ris. ca ,cm. alireo PwIles ,n Pon. de ."
a elieson's Eats a so nan". lp6sito de pedir A*Ia OEA considered
gin embargo, Be adhiere-por horais -- dura 'g' In I a S ,(Vigor Embotellado) our 7 Club Ris hera eneergericia. hatiendo hencapti an a]
cllap :Jriliol to In., ,arinc'i In tablerim antos. En Cuba Is distribuyen cma enmo se sugirilit an Son. Calle 9 y I& Rp A -rActer urgewe do las ru stones
Cia., Calzada E, Vedado. Talif ... 9. ,I prehl .Em.n. passel.. tin ......
Itiltindez, Alvarez Y y F 96 L. OEA delta mairstarterse islej.d. ling. de Chile 1. Calk 12 y Av so. AF I Alro. B-2i
mucho mAs. Sual tonos autiles falcirecasn ari I I I del conflicts peruano-ecusitarlanct C I L At B-2724; qua at Consejo tiene quo afrontar, as"Ei priii-lo de ,1942, qua dill so.
,,WA!H-GT .1. I Pil;ima C:JI 13,"30'9 Up. Alen 13:5134 pe.claiii.mente to qua Se relaciona con
, n ... i 1-mg at. .1 prrt ':
Recetail de Cocina (Url' Irnlerl,, "'" IR no C.11, 10 I Avc 11 R_ A_ IS 7887 1. pos econ6micop Y tie trannitor.
ade. Jos in fto B Ila & FTJii Call. 10 y is. Rap, Las Star,. B te
momenta. Su final contexturn no cambia. d. I 'urea"......l. lotolitie" ,.a 1 6 "Sy Ina ES". R-421)(1 I
R de inismazin. Is Orlanizaci .- gar ntes del acuer. Ave. so. y 7aA-0,I1ue"a. 6 *
Adams, del rubano Siiverio, fue.
indent Americanots Ijeron qua 11 CE n Prim. 'testig.s y is B4Ilagae Callr Lines B Vista _' 111
una .9, en,.i,,nd6 In, E..tr. p Rep.
Hacer mass p arjoilde In OEA debiers inlerier: lit
Tameilo gigante:.$ 4,90 hgniendo enla Ins manzanas entin rocialas y at ju. "" ai.,,u 5-1. do 1. Qvitiestaisdoia y rto:ron clecton Antonio Carrillo Flores.
mesa 55 gramon de -Ina '_ go 'Eido; as clacir. qua ante See _,. ..,go. di 1, lnl,,,OErSl. 1. hire. it I enoperar I P "J"Ittl da M6xico. paid Is vicuprIsidencia de
Tamailo'madiano: $ 3,00 dis con una eucharadi to rn.dfis 1. E"'L 1'r. IF an"'. l'.. Ec,..d.r C.I. Real 50-A"i Quemt, IS -9 a In Contusion de Reservas Monetaria.;
I at., cap., cel"a" a I Ele con a a SIR Catalina 5 EL Pogo] BOU-7278
- hs comp ,.re.r brol ma dor. hosts qua to.% Infue-s tie me. ,i tarea tie damor
' p !,.,.adeh .... r,.,n Pnerfi. run hor it Par In frontier I tin d 1 Raring. '
... Ir. 'ne ad I- "' rJud,, a T' '-b n
RhOra . en'au nuetvo tamal3o v1. ha as tie I con unit curtiread. da elsorls mo- dincilin de tan rustra narione I -',-air' cluilttiler pi- I Bourrits. do Polito. C ... Sol.. Rio In G...Al- Alleldr. tie Chile,
" I.. "" ". 'girta enir, ]as dos piii-106.. L. Calb. La Lt.. Arroyo Are.
aittlear. 7 cucharadan tie Inche y 1,10 Ild:,ESPanr.1,,.,IrP, cutlarldits do ri del ,-1 ... 1. de Rio lin J.-i b. W Tril-plines: y Aliii E Mean BEChico: $ 2.25 gr'm" Innintee.. Urii, Wilt, J, '. I not 09 rucharadas do I .I,,. atillcis P,.Ib.. _, rem. re; ultrid. do 1. ?i 6. ..a. El Co.. .Jay rH,,1h,,ta, d. J1--,rI.; Mat-lu
:,rrallar y fordoin. Rep= tS a del C.-I. lidink ft-t-z, -9326
.and. un mass qua no sea muy ta.6'. IReal y Padre. B Cornin.l. 50
muy consistent. I arbre."un.7h., .Julia 59 Ed .713.1 P-Ps.
Olanda ill in -% nmant cada y on- lieron qua It- tratado extialificial-I Los diploni creen qua Is $I. F Qu Pno Nog qued, 55 Une de Ins t6piens impor:Pnev d,
Pe or sets mall-nis y co, at Ins I hariondis unit rose : darl ,in., I riente entre rllns In disputil, parn di., to a do tan previs- A'va rCd B
or- ai6 ei, or P% am] S"27"
'X ; A ............ '.16"l 0 ti enlobarlr5 an nria.va- Es todn alrededor con ayu d. III oria hay.mu -,Ins ,.e act,,.] no I y Libe IF 130-711101qu, tillllrii 1. ,.,,fPl-,OPR an 1. in.
. ....... .... -,hii. hu'n ii, jeron qua porn srntimipn po a[ tootornio tie Rio de Ja."llti,...... _ l __ fl.Pi6n 1. tan .,pubh- arn-itcarit,.
__ ,51to d.. I iier. ni.t.ria ,no I,. t 1. ." f.-I o r: I. i inir-opt-
.
. .
Uasiticados DIARIO DELA MARINA-t-119errol". 22 de Agosito de 1951 Pigina 2.5
I
A. N U N C I 0 ', C L A S I F I C A D 0 S 1) E U -L T I 11 A I I 0 R A
- A .
I
I I
. ,
VENTS. VENTS I VENTS I VENTS I VENTS I VENTS V E N.T A S VENTS
. -1- -_ -_ ______ ---. -_ ----. ---
is CASA$ As. CASAS 48 CASAS AS CASAS 1 48 CASAS 49 So- _l71NCjSkbT jCjS 51 ESTARBUECIMIENTOS
KOHLY T ALTVRA9 OR MIN rx ___I AMAR,
imo, ,,rim, resId-ju AN 11 1INVERSION SOLIVA. EDIF,1,V1,O Il1! -T-I1'1'1,- I-,r fltiol%
. ,at" IrW.- ,,, Trit" "U'r, "."o, "e"'. '. :
. -- I- e-clul",on. on. III.Ma OI- ,,Un,1,%.j4., rrge_ "' A ,,,, *.,,ENu,,.nm
Sea le -fin 1.. '. n I, ,.".1",_, l", r,,.._-r.b .... rl ...... it, '. 1
21I.M. 01. 13D.M. Oil. ..berbl d-lo, X,,. 264. VrU.,;;PU,--1 11 .' -1111 "- ,i .1_1' ""'.." 5"
l6m. 4190.0a, ...to roka. I.I.,- 5, ._r _i ,-- lof.enem A ,,::,-.,
, A """-' ha ersionistas I 'U'Umn' .,U, ii., ersionistas 11 11.: ".. ,: b i rersionislas
H-799-48-23 I Intersionistas "' I '111_11_21 111'r ...... :1
- -_ - ', --l-' ,:ISAINKI. SAN A AFARIANAO: AK VESDE Milan. RINID11 'I' 1ITEIi -1 1.11 R,..Df ,_ r .
Sno no% rLAN A el. I.bol.cl.n mud"'.. -191"". -1 "1111 I 7 !
... -0. A III A rim In( ....... J -A. 1 1,1:1 111 111'111";, *
or, Ordtlrii; A At hacor cua]qWor opera. I A] hacmar cuolquilpr opera. !1.1. -.I.. IrN e,,.,I,,,, ban. fi-o,-d., ". ,"', !"I it, I.nrU,.'nU- miI,'cS"1,,dA 'R',." A) hacer cualquier opera- ,,,
1-$313. M-149-48-24 '-d" A] hacer cualtruier opera.
_ __ I c I ..do, .1 I .... it ... ... ein, 'i I 1, 1, 51--- ftrt, .1 cl.. Tell ,.,I,. il. I I., ... 11 I.,
I"'.
LANTAR. SIESTA SIN IN 16n, hagola con to Alin 11 ,.III,. 51, !, r_ inf -- -, -, '_, ',, :,, ci6n. hagala con la intervene
. liviricin ,SA r interver, ci6o, h6qafa con la Inter-ron. ,did. N'i 216 e-quill 1.0 ... ... 11 1,vo Hil 4 9 4 66n, hagola con la Inietnolin. ..
ssff oaa I P. lU-oIr. .e.b.dr, ef, lon,_ Tell. A- ,as .
Si.t"ietu'. ill cone coltiqlado. cl6n de correclor coleqiado. jrr-de, 11-719.4a 5 -1 $16(1,11(m) GALIANO ci6n do corrector colegiado. de correclor colegiado.
tr.1r. ,,I.. Tod. Pit~ cl6n de corredor .1 -, '00
5iii .A !IFEDADO OfoliTI Of
ra do jorlenerli No Intermediaries. FArtem __ __ -IMIJADES '!.Mo. V I "Ud" ri"'P'- 11111r, 11" 11 30 CABALLERIAS
It. Santa As. y Pdr- Las operations, olrocidoo Las operaciones obeqiclas 0., .UI,.- ,nedUm.,. -lid-.- -, ,,d--. U-ol.o- ri"U,:"111 1_11.,, Las operations ofirectilas Las operaciones otracidas
11-1117-411-23 dI., pod.l -" A rl' i .O." ,.6:'Udr, '. 1.11;- A, it,, A,, "t, ... .... r_ 'DAD '
par intlembros del Coloq(o Por mlembros del Cale W., ,.oo rl l d I., ,. G."., "I'"'n' h"p""a I" I ....... mlembros del Coloqio COLOSIA Y PROPIF par miambros del Coloqfo
VENDO CASA JESUS DEL gio Jun~ y 62-2.7'.. -"Id'en Wm 2, --. P IU H-A. 4S.'i par P , 1, I ,,.n i0l ".
Monte, mamposteria, tejas do Ja Proplodad Inalushile. I do )a Propleclad Innatiobje, 0., Af-r.--hI,, Ilf .... c.' Ra-W __ ____ I '. - do ]a Proplaclad lamitiable. ,.,, 1","'.. 11, 11I, "-% ' do ]a Propleclad Inmueble.
__ r,- I, I .. I
portal, sala amplia, 2 cuartos: ofialcon ]a mayor 4arantla. trecon 1 mayor qmantio. 'BILLS ftl 11 1,1 1. j,.X, IIIJANAD I fal.l."'i Interesante InVeTS1, r gaacrintict. i, ,- ohocen la mayor garantia.
. I_ _'. -W -o- ". I r1i'd.,- 11, -:,",, ,
r, cocina, baho, patio. -- ,_ ,- ,,,,, , : I. .".
comedy 0 I.Ude. -- o "ind. loor.ru, ni-; ,;..Ilve de- rdfir.. c-'o.. '.1", c.lo,, __ I
11 Alquiile w 1 AM -lrl e.,I god.. SP.GM 0 1 113 PI ...... 272 U,- m. ,,,.U.I. Ir ., -' ". A -,t ., 11"'. mllliiiiiiiiiiiiiiiiiiii iii
$15.00. Precio $2,' j,.., ,IIUC.,,. it -,
GANGA BE VENDEN A CAINITAIN OR A. j VL-NDO ESQV'ZA CALEX -I. U lor., d-i-..,, 111-niin A,,,,i .. .......... No n-r, ,, - Inf. ii -. ,., I -'
'uu. i e'. i, 1Ueh. tmrer.. -.l.l. Ali, ,.,, hunas ,.-,, Illome, B.-W, -.al. e- '. U., r'S."n In m1io-d- INIII .- .1. T-INENO DE IA. 'A 1 1. 11 7-'In 7.1 ;;URA N HAZ AR"
6-H-910-48-23 rnt,,, W.A. do. P-Uefioin 10-H-768-48-23 I -1 VI-1- noolelil, 1 '--,, T,,',, A an --- I.F o i.U- -. --- _- -- .an ,.,n_-.:, ,,,, ,. _' -1 I
)A 7 ... .. it. ,mA,,I.,Ud., Jun'.'.', ;1111111 I 111. .11.1 do ..... Ill ,EN AT 1.117d" ;11" "'I Ueo- .--'Ii- In 1-i.- 128I
I, oll I'llimt., I ,in. 'n 850 PIA 11,11. t-rAno 12.i.31 met ... ; ulcl, -- EMBARCO UR _, -4. 21 All-- or - (, , ,,, I 7, ,
_r ri:bl 4 ... IN ", FINOUITA CACANUAL ,,,' '" -, ""
.. o .1 Retail. Diiam.r.. Iolr T,..4 -11al I r, .eA Ito III~ .W. . L .":"i It A. r 11 11
-24. A. -, 'e"U, P. 11 ll I 1 I 1.1 ,in I,,.,.,,,,
48 l"i47 Re"' ' a I Joi PAn(I1%4 IN IN (ARIlF-flA -Construcciones de Ira. j-,,- H-461 48- S.g,,id,, Cl-- ,, ,,,,*,, S48.ooo AYE STARAN
'U."... bift., j" 11 ,, .""_'-' ,,-,,, ,, .: ,,.,,: ,.,,o"-_,. ,,, ., .,. -. lo, ,,, A A filoouil ...... A i ,";.,,,,,,: ,,,. I __, , C-h .,
-denda 3,odocm 'dre _1 ... I- ,d ? ,,.. cl' _l il-- ,t 11.1.1; I'll,;." "171 .- 1 %11111 I ,.
PUNTOS INDISCUTIBLES i g . c1l. .'_ r1o, -_ -- A C-11i A "". D-A, 42:21 , I I, .. 1, : % "'.", "I' "', 11" 11
I UdU, Ve""g h 'U", "Ar. -'d. U-, 12..... nic', _. A 11-It" ,- -, I ". , I I 1.
,m "KU ,,, I "_-- A--D V_ - .,,"": ,:: ,I ,
. ''I ; ;.' i r. I 1. I 1_- .. W ,,1,,9-2, J-11 829 41.'-14 "'. 71 1 1 . I I, : ,
RENTA- J1,480 L A P RO P I E D A D Club Act DUSTRIA 272
JIhmd,. piri5xinio I a P,],,In. Edifnin rt I )IN.. d. I.. L..,. ... ""' I I SANTOS- SUARF7" VENDO EN IN NIIRE Q LT BAR"
.I.M., 14 e.N.1. c.rk ... d. .... ""I'l il.a." 13 _. Vend. A .i.r en In...1o. 1.11 -- PRE( '14 I!, k I. 1,,ijIt I I k I. 1. I 11, -.1, 11 I
Aa:llt.d-rt.d. .A.L... ga,,Ull.., La Propisclad *" MII firuto del trabalo; )a proploclad as con. ___ casa modern, monolitiua, I q",."r. jm.N:pI ... lau -,-'Hi- I ..
-anvias, guaguas: I OF RECRE(I . ". I ,,, 11 I .1.1 ,il
d, I I '." cuadra if )or- no ,."ad 11 , .7,111
M-i4nni ,rn IN ,,, I ... rd.r .. .... venlente; rinds un poshlivo benoticia, at mimilo-que A S, .d,-502. 2 A 10 A. .. IN- In. I A 3. algunos mean ricos denote quo otrom puedgin thigarlo VEDADO: $36,000 tal, sa)a-comedor, 3 cuartos, ba- ,,,d,,,,. Ster, A 2154 I% 7055 Y A 12 minDt". dv L. ILI[~ ': '11, _1, I 11 11 11 o
r a Set y, par lo Santo, strive do sano no interealado chores, cocino, w-SAII -1
I RENTA, ,$870.00 i Ostimulo al otfuo,. __5
..do i [)('a pi"Il" cl Vrv-,, ,,,,,, limensn, I c _00. % ENDO. I ED it". I- la 1-arrvira Cenfral., '7" -: ., "I' I." Ill!'"
I antal. 16 "I". in.tal.cinm d. RAN. AM~ No as conslonta crus *I desposimido do caso darribe la do Vend" es. .U- I a j e, I c u a-r I o c r I a d n s t inadseppael ijio % __ - "
VIC81"Ada di, Alelf.riii, Ediffl, ,,, i ISO y Awspiritu de emparema. 6 "'no", Rnt, $260, iat, 11'et. terraza fresquisima. Ar ii'llile ell A20.001), laftir. %#%t)r) it wriop %-oi io I A 14 A.
A. ,E nice, I ... r cI [,-I,'-[.,- %-791)-, ',' ',,' " ""ir:'.
coleff del: M-4502, el 9 A 10 .. blen. arthanimsels a qua labore diligente- I T d cuarto encima ga- UN C-25 -49-31 ag n 77 11 21
;o,'V..SlN.,A'..Az.;md. ,Uol ,,_ ,,,, wUrni. A. dueflo 13,11ild. 1, i ., '' -', ,,' ',. I "
, -N dienle. Vacia. Pre III: 817,n 11 7 :,,, .
,, 14a 'M I' otro, antom I TO '! ." -',, I
3i. AN. -' L ,W -,, .... 1-1 11 I dr .3 a de 1. 1-41c.
B-2732. I A knento an lovantor una. para aL ratificando con 01 UH-H-30.9-48 2a Aproveche. Informant: 1.58-3, In U ,M. d, 20 .!a ... ....
- )RmPlo quo lar suyu no habr6 do suhrir violoncia __ __ 1-4002. ,le --,P-.o. 11"."i'.". dl,- .IWRORA BODEGA"
,. I
cuando sea construida, '*V it letting Casa Ntipa" 6-H-913-48-23 trifor"N.A. TIf. X-527
RENA, $1,152 0 I I __ __ III-H-9961-50-23 "_', ,%', ,*1.'-'1'17:, _, ABRAHAM LINCOLN. Veid-- ,.,. -.6,, f.loo-di. r I ,- ___ __, "" , I_, __ __ C
Ill 1(7r.nc Adifi I mcdcl .il- h.j.m. do, Ica.
r. A 1,' .. d
I 114agniti a ,squinal Prixim, ,I C-t- IT A pull.]. a.!.. 49 SOLARES if-2798. Ignacio Scull. *
" "?l IS. T,.[A
; ;n A el I IIA.
D:,ei. 16 c
2A it. p ad-' ,it'A.a"t .' 1 _ A., co,,-, 1. Art.. patm. I~. IN
- -', ,I' I "", ;7, """
.._ d. c, d A to c. I An. 5-111 ... Nii 176 enit. G.1,11. 1. e, 1.11 -, ,
I .I Li
,. bull,* bar,, dede.j.. .A.,d, 1 41 o I~ r ... 1. .I foe U te. con bn- E.p. UH.H.461-4-4 I ""'
- N Alto.. bilad., Pcit. 114.500 r-- ,,77 c',', 11".1-it.., A .-. Ariumn, T.- .A.
"' y a o'd I c -. e- Inf.l-. Tell. B-60 7 1 T-- 1-11 -11, !12del c.le gjado). M-4302, 9 a 10 a. m. B-27.12.1 V EN TA S VEN TA S
1 a 3. 1 .._._.1A._ i-1 Inversionistas ALTURAS 0 E 11"AJAY ;;VENDO VIDRIERAS!'
- - t", ,, m fi,- or ..... ... I -- 1, ,-:- r, .!,,
-.d-'. ,- ,.,.,,d 'd i, ,1 11 --1 1.11. : -1 .1.
CASAS ig CASAS A] hacer cualquJ@r opera- AYESTARAN -,11,1 ,1 n. - I -, ... de "I'l, I
RENTA A%P. ALMENDARES, $8,1)()o II.W ME #FINDEN 2 I. Or MADER VIGIA 161, VACIA cl6n, h6rgala con la Intairven.
A. A f,- $8,500 00. t-d. ,.,. d. .J.. l.me. ,.,. ,, -du
,A P m ... lllll,.,j.. ",,, _,, co, .clarffl-d-. do, c..dr.. di, I. Q ... lendo calle Aiuntaroit, I AU. 1. "?";- IT I~~ -.. I~, 1- 1
A-Imriu, .difl.l. it. 4 c .... y UA r.. c;. at Solar 264 ,,,,,. Inform- An. N9 ,,to U. ,r,,,,,,,,,,, 1. 11-1 I., .. I -1. . T I
I h N', l. CA ""I d-r -fiAh-p1, .mplc .,*;;,' :"'" cl6n do c'"T"Or cOlOgiadO- Prilre Tuliptin I Conill, so- "" ', A 1117_11' 111. 1-7 ,_1 l 11.1 11' .111 11
.x is. Con A trocchin ill Primra, $21 .11 "'. 'die, cl, r . ;
,f il.yr',Mn, 11*26, ,,hiWt,,,Doln..*$S... c!rt.dr. 31son .ril ... fts ,lir R-p"t- P"l- "I'lluil' H-450-48-,; I... .. ei. a.,. te-d, -,- f-,1,, I ,,, P,., __ ,,,., G P-.
11 __ ___ C,. ,,, 1, -A Fa- 71 -- I
4,.d V dind v Las operaclones obscidas 1-ml- -- ... c,
' ."'16 j.1',',m0:,'.- 'd' ,,,,
". Antonio FernAnder, fearrecor coleal.-, 3 .fill. 6, G. L6pI: B-3917, IYEV67DE CAIlAi LA SIERRA CON de I [or ,Ic 23.58 x 45.47 PC.& ",, ,, ],,, , .n t, o A 1 11,- 11
. M-4302, 0 A 10 A. Us. B-2732. 1 A do, lurm, d, c.Ir.' Cerroda. Vrl, 2 A 6 Tr.l.r. 9,inlin 1, -H-747-4a.-3 I.r.- ri,- I- iluo- loadr, demi., It ... If Victor Pelt- par mierabros del Coleqio Precio S18.00 Nara. -
1 61 Iltis infornfrA: U4.321. 1
comenduladj. AU, ,bUd-e R-1411 Ilicbw E, Pipliicz .
MIRAMAR, 5- AVE. 11--,43-48-23 do la Propieclad Inalueble. iCOMERCIANTES!
VFNDO LA CASA CALZADA REAL DE UH-H-9769-48 23
RAMON DORADO MASION BELLISINIA &,.,I .... r.n A VUI.I.U. b."'. R d.- __ __ ofrecen ]a mayor garcrofia. 10-111-11-132049-24 loNrione-P ;ATENCION"
ell", flem, 4 ,,,art,, y ...... omrdid,,,,e, F ,,,, '. P-11 - ":
(Corredor lQolegiado) Are ... A. V I,' N D 0 I ";, A
DE ESTILO CLASICO Im 1111lo- em, Wid. A do. -1 Agna .... li, N" 66. Tlf. 31-36,4 ,- ll-- 1_1
Tejadillo Ill: M-7271 PI-Pi- Par, mdU-m fair, ...... 6U. ,-,m, - I ,..Io -' -' ,,1---- --. -e .
it, .19 ........ I .496-III-fN oll UI ,11.1, .,.let on Fl,1,,,,, "I'll- F--.t __ _____111.,_HaSIA ,.%- T
. I Edjn. U, -ti, i.,.
___ Dc0i"d d..,., prifetamiral I, .... de I (;u "I 1.=. .1 1' V-DO N LAR III F.NO Y RARATO A 41_A 1- .,
- i .,Id.d ,.".I y vWle. _'-o Viur-. ,ro. d 1. W, ,111U. ol."- _So 2I ., , .;_%' ,., ,- .. ... .... ".
"'ir"c". _'...'ri., ,.,,, 1 S18,500 V Cl LOCAL 1" '1'1'..1'1,iI'11'.,, --.
rim A C!, co"ell" A po,- d, ,UU.-- ,, 1, 2. 1 ., I 1. -1 N3 fnn. F,--- 17"I", -aHABANA, $50,000 col 6 y Me di, f.ho. 4 --- -I.11 .. e U -_ No- ane o L.-'.
,, T, -4bAM IENTOS IN i % i, jl J
A Undu--. 37.5 V. ,ti.doll., C. N F, N DO
IT juji, JUrUe dl--I. rip u '" I I ,1 1111"I 11.11 _-.d. .. "p, ARE111
Ind. I 0 m" Oi 2, La hmfilla
RENTA $450. ,nerite : p,.p,. ,,mprdr, It,: I da LU,.ro 2.9. I.I.em.. .111. 5, T-. W','it IN. ,- uU., ,..,. ,oll ...... .. rVend, ,dlf,,,. .m. 'I.rt!0f.hl.-InU1 m.nd. I U ol I- .- ___ ".."J.'a-17. ,,U-o, d Agu. CUR~ .c IIIII'LIACION ALM BONITO BAR. S4.000
revenue'. A i JIV2361 __ --nr. rs sta.an jar.sIDENCIA-Do, enole, d,-Upada. A ENDARES A-1 FINCAS RUSTICAS *
coal. rou, nedli ,,iadod C.I..d. H,,',- iF. v.,s '' .- ,,, T,
"A. on. I p.11111. I~. 1. ... In~ Am 11 Q, It I -- .1 ell, Ill ." ,,i,114, ,,. _'_ ... I,.,- ,, ., I o '17o ... ... ... 'n .... _!_U1,11-11,011-45-23 ru., A Una ,U.dr. d,, A .'in eli _' V E N 1) 0 I__ I,1 Ia4A
""' "' lon"111. I fit. '...."i..'i"I I;oQnU"1, A, "; I! '_ , ". "I ,-- 1, I, -', -, "Illin 1, -7 11 11, 7'1 11 1", M ir a m a r ,___ _1 C
"I'".lind., ron W.. -oed- 'I h.irlt.,in I Ja di. Ua;,,1 1, .,.,I. tre. ........ H-t. P-ij,. S.U, R,,f-1 y ., ,, r I I,,, Q ..... 1 A,-,om I I I ,,: I 11, ., --m 7 -1 .11- --- , ", P, I
,e.,d r, ,.,l. G.' ,-., 1-. ,- mnpo P.1" """ ....... "I 11 -., I,~ 1-11.. ''n -- 1
L 12 I I
.. W., lello, Y ,at.. Idull loorl.r: h. 1. ir .W., ,,and, ,rriplel.. do. h.n., ,I., ori,-- blip ....... nUn 'In"lla. 2,-- -- :: 1_111.171.11'_ ........ ;, , I A~ __ I 1, D
.. 11", hi'l I ,11", 1,1.d,,.. .-1.11. ,all- 1, c ,._ ,:- ,_, ,, ,A-- .. "' S20,000 U ; H-82 49-. 1 r, ., -. 11 .,.14 x 48 No met ... Total. 630 ,,, RESIDENCIA A- I Utbaniz6ndose en ,7-- "' _E
" I-P ... ... "".7 "'n T.: MrUdois, V,,i,-er,,d.d Vill ..... MAIM metro,. Tell~ tr,,t r 3 food u P, 11111,il.. 119. .11 -.-- e ........ ,, It'l, I --- "c.
A it, l3a.aln .I I .. ..... 4. Dm.d. Carriiiij, Fernfindet, ALTURAS DEL VEDADO este moment.
,:d"II. lfl A "It. 117 11 A
'r A A 1, mo P , ,.", , ,I-'T'l. I ,,I,,,- Ill, Il.r.A", eU, 1 1 dj"61, I-I:A, Vra de A ", li .o.r.
, z"I",iPem..." """r.."', .. 'I. ," I am I A 4 P. .. T.H. J-I... $13,01w o , *A ." '.' : ", I ". ",", ""', "'. a"-!1_.
! Pantry, ,.,I.. NiT.r."Y Jar- herO licU., .1 A-4472. Call. 10 ,.-UUA Pa. I ,,, ,,, r
P1 ... Mur.rum, U-647 2a 1, I., I I ,, I ,,,, ,I d, 11 :U ,1. P l- 11 ---, T A ........ I
o's 111,11 t,, T,1f 1 R2 !, 1--- -154 k-IAI-31 24
. I U"FivK11% A-1171 UH-1-1-3511-48 .!J ',j ,,', ,'.-,'I,-,ar;i -r, I ,lA Quedan parcels -
VEDADO, $46,000 '"nil ,Kro SE VENUE VACIA S12,5(loxf) I 17-1,1, 0 Relill :I H-1 A I 11 '. A A ..Anr ,.A I
It In,, r-H-772.4A V ;,"A!""', ,,,
Plants Independientes con ion6o cil mor. si ESTABLECIMIENTOS -' % , An.' I., ll, 1717.,..
A-Imd. it. timINUU. Co-rUc .... !I, Ira -.1" .
n.'re.p.d.., Call. 11, mil.r. .mUh- .no. 10-1311.11-931-411 24 .Utr.,9.n LAIAro y Sao As-Uwin, V n'. C LLE CUBA: I0x3fl III. --- __ ___ Il1- ,.,.,li- ,,,,
Ilw. I I ""d,''ipII-J-"; rloci.. W.. I-U.: NICANOR DEL CAMPO E-M- Arm~ .- ml, ,,, 11 I 11".. 111. I a I 1-., 1.1,N ,,, I I-I
J.1dIU. poll,:., rmun, dm ,uml,,. ImAU Interr,],d. it, -, I V,
ri". ;11,_111 La media que ,"."'.,,'. ,r,,,r." ,." ,.,.".,., '..,:,, ",,
W., ra,
, ,j], net. 11. 11.11. 3 hbloieir- PLAYA TAR We, do 0 ... U,. -Arlo Y .e,,Ii,, dc, t it ..... i'd"I., --- Al i; ',
Ann, cl-lm, ,....due .1 Mod., ARA 'i=, cub)i ,- G.bro- .... lottron, 1-- VFNDO CASA DE CO.NIIDAS,
p.,,Ir.,, c ch'. #.,, -rl. c.l.d.m. Maunihea residences. A 161. no .,I'. d- ricl... do 'S ... ... t..d. iit .U- -, B41NITA CASA: $20.000 1 desee de frente por 'A' I., .1 l".1111ole I.~ -ds,
I, -c'""_ "".. A dam -P.li. ,,b.l.. frUW- ,,eI.r C.?eg,.d. M-6173. 4"",m"!4' 26 abonados; terHono, me,
,.,.I, 11- IKU.1 c n .... cu.n. ,' ','.' trim d. 1. play.. .so Pat- I At. I-. H_ -511
S In.fica. cu.ct. y -_ rim it. inmona. IN. na, Te- I LU ., ,dIdfU%.1, M.de-. Fall, - utensihos de cocina. La casa
In .A... .M.. I A I A. Ulmi. 1-3440. 'n'llo" I e -metros de londD. ;;BUFN BAR. S
h me. I r ad",, 11,11, A J., dul ZANJA, 12 x 48 M.
11.1. PUMA emnl1r., fglll racon.- '1 I !tic y X-j Ii.a.3-- I 1.1111.111, ---- ... In'. .111".. 50 q I
,nd ..I.. imled.r. trem, ti.n,,., ,,lI. _.. ___.. .,! !')!! ,_ con contract del dueno, SlItti,
.. T.J.,1111. 111; .7171. "'- ne ""' "' d ,'r "' UUU A U-- or $111
,.,.,. 'N's AS .riti.t. .Unuchl.d. ,, ,ad.. Vr iii MON-DAREN CA-' 'e- ', ,, -, .1,,,,i,,.,.,,,, ,, ,,, -o -- da en Calzad del Monte. 51,100.
"; IM no, to "' '"'* A "'y';I, --R ii-. N -.,. On. ta-tac.p.r.1" frtd,, ""'I C--d. 1,1-7 .
iis%,I,, ,"*,I, ,rl.d.,. ,.,,.. ,,,,. dl Y."o. cap ,,..d, li?.A ,,, Uns m. n- C-o, __ g "" -_ Infrrrof. Sra. Amparo, 1-582.5.
.'m.'% Ir" ,4 it eicl
"' to "E"".. lot ru. A' .nan, Oil, 2* $8,000, 5-65- InI.- 1. c .1 I. n., di, i --d. "". EA. .
J-0 Aa- AW-1-ii, ^- 1 713ON0' PLAYA MIRAM R SE V E N D E ,,,;- ,,:, --- in A Il .. ".
. Edit. Argultecloo. Tell G ... I.. Corrd., C.1c-d.. mmittern Iltlitel. 1.1,ol,,dul .,,In. N 6-1-1-909-51-2.3
Ent. Biltmore, $51,000 1-11-1114-1a -11 .. 9-1,. cl.ler.. bomb. 1.11 an -- I- A- -17 -m- __ I H a.4 'I Il
, UH-11-817 411-211 __ ___- ---- -- .11. fi-- ,,,,,",I .... ,e),- ....... ...... ...... To "A"' "' ;;LjN SESOR
RESIDENCIA CON PISCINA LA HABANA Santiago Martin. B-I 126. '17-l' 2' ", -rl llflo- ...... c"o 'it.. CON FACILIDADES -11 I --- -',i-.-, ---- I jBAR!!
k I L I-'-U, N, 1,',71 I , ,,,,,
DESOCUPADA I F All 13 A R C A R ;:-,' ;, ,.i, I ... .. .. Ir. --U, I ,., o,". ,I ,,, -- ,,,,_ ., PVend. n $38,000, RENTA $450 (Corrrdor Colegindo I il-if 49-21 I," 111,111 I.,,,. :,7U -,- 11 A ,: a ,, n7, 5, I.,
"""T" Z'.::!.';"c," '! U.", ""',.. Italwin gling. por III%,, ",", 11
em, ftell, lion, NIldrU...dI Irl. 11, -11-11111111,i. !1 J, DE PAGO. !"-' ... .. .... 1 ."-"'.- I~ ,
Ird. del ,ep.Ito. nd'.d. d p"'un. -d.,Iro, .,,A.! T.U.100, I m _11-1- I IUU'U- Wdul- -UU I~. dr, mcninna $25,0(H). 1 ...... r,. l -, ___
'i Flilol'h 11U. plants., -. .,a,. f-'. -A ... Ild". -'U".. 11--lill 11 1.13-411-26 ::CAFE PARADOS" VENDO BAR-RESTAURAN'T
ro., r""enuld. ...... .... "' .P U Inn'. Ira.. InUU., P"o, I I -i j __ ____ -- "I 11
.I. m ""' i'n UUUI-111- A .,,-from 70 '..'_., _Ialil. A -11." ,,"- INFORMES: ', 11
I it, 9U. A, ."It".. ..,rl 111.1-111 ti -I" Its At in" ;,, ,.; t ., "...''."' ";111 .1 '..1111 1 11 1Uil'. ".11., Suzlrez Apodaca Cffta ,,
el.en, ., "' I lo-Ull 20 ulnklun 77 Wndu. -UU. ...... -I -Ii.,ta I "I I I .1 I 1 ", ,, n,".. I~ S3.000. reMo citt-I iaildades. a!,AI., 1,,r,,: vl!'1U,, i,-,l l.,'.'d"."j ru.' ,. V,, dell loy2.5 Dula. on I.,,,,. GANGA __ ___ ___ -a J, ,I tillon I "". ,,,
I'll. .d."I.dr. .1 ... I ....... hloclol- !;"' .", "." "I", , .111 2 tefiigetadwes,
Iw"i.c ..... oft.A.. P.m. U,. 1T P. .... ...... o ."."s, "' 'M EN DOZA y Clam Sr. Ram6n Rodriguez .',, "'.1"""'": flcl% 171 ..'' quilter S4i.00
I'MI.. con ,I ... I- y I.-A. 11.1,1c.l.d.. PU- !I, :1 11 III :
try. c-I... ,a.. ,arm 'U. 'I -r. UI,. on.11.111..4n.ia mel'Un ...... rillcii. bon. ,,, -Hor,.. ter ,,I -enta. joI ,,.I .I,.. .1
g-' %rll-dnl con 11-h.. ABU.: I .... ,-U. no, In. E."'a" --, ,,, Milan Ocasion Obispo 305. Tel6L M-6121 OBISPO 305 Tell.: M-6921
I, 11, A No 7. cUU, C.-Irr. Central y I.. '1 1'1c,%'A ,U'-ll' -,',I"",-'1',',,"' se M, Carret. Coi I edor Colegia,,m.,,,ih,1IIrIln it, A A A UUI, ;u. ,,,,,., ..... Pro! I A or,
r. .... ...... d mn. fleprt, AN .... dit,,. Sao F, ......... it, Ps, ,,, In, ...... ". do. Nianzaria Gomc/ 34q. A-08.55
an W U. d. 'U. i dt_ A PLAYA TARARA 1. 11111.0-J T-f-- I -1._1
... W- s A""' NIIRA)IAR 1311-C-768-49-26 ."N 4 .5 I 2 7
'. 'All. A I.I.e.a.: Dread.. T.J.dIll. Ill ,I V,; j,] ,,rtua. In on awn,,,., __ 2- H 5.5.5 -5 1 2 6
M-1211. N, ,... A a -"a ,.I .... I. ,to, in A, I- A-n1d ,,,I,, I, o,.- (.,,,-.,A __ - -.-.UI'.'dn,. ; Excepcional it ,eir it. A 29 ..... .. I at,* 11,_ _A;, ...... ,,, ,r,;.,,l ,1, 1,:1_',
11 I '. 2 '. .1 ,,, i ,,,I,. ;LINDA CAFETERIA'.
U Ixrilfh-. .tilo.,! I. qvism. $30 000, RENI. F- i I 1. 11, tenen. All. N.le 11 I I
LA SIERRA, $32,000 41 1.0011,00 1. 749 ...... Precis I -- I I "I'. -- f
ri J.I6 Al. Alra.ei. 1.
Intes Indep. Vacian A, ,A I No 14 lEdif, Arqut. "I "at*, __ ____ .-* i- '. _"_ , .' .: :,
m, !! da.d. con 1. "MI.I.. I, (fill
2 pla A. Almnda- Tdl- .lodle,,. ,%-- 1. con An, ,erc.. cold. ZI I 1. LA POR NO PODFRLO ATENDLR ,n __ in ,1
Valid. 1. .,,,, d. L. SU,-. h.dod. liclual. TelL U-3003. I ltl,.. Work: 2 1.1.1 y 6 .PAIIAI.11illl. Cl. de inrersi6n ,via 11.1 ,I a,, 1 -- IzI.- ,- 1. P E"
arms. Precis $12,750. 1 1 '. ". --. ,,,,, I~ "" 6 a "n 'I
,91
im. MIr.t- C - -_ ... I=Plllo ,,,dl". porl.l. ,.11.1., = .do,. 2 ,r. -,- ---'1":, 1, -111. 11-1- I., __ _. __
is.. rommillie.. J, -. II.J... J.,dlo. 1114-11 818-411-20 h. .. A .. IN~~ d I ,- -, Nn 151.'
clei". 9.!, l roductiat ALT. DE N11RA31, k I ... __ A--' "-- a ., , VFNDO BODEGA. CERCA
Portal,. Wm. romedor. 2 habilrun- de or. I -drm.. Ga.. motor "i""'.", I ,%,.. .A. lot-.W.. ,.U ,,Uk.d .. .... -d- All#.dl.e ,1. ,rl.du, -o Who ';'. j NO VIVAEE _.ow _,, Palamo Presidericial. Venta
ri,' IN N P A- R..6. G. Memo~ ., 'In. A! ..I,,,, ,s, I RNIU A 't
AR.A: I.U.i di.olhue0m, Ide. Aj N 42. d, bliss. priiiiclrns 1. ej ,--.. -AAr, --o- P- diaria X170 conlado, a compro
,I,, r Una plant, y rmlar .tr,. D-d. I I A I _,;ble. .11. !,I
t.j,. patio PUNTILLA "".
__ Ainde 47.11 3S. I -- 1.94G I.r.a. -1
,,,,.,, n.' "",". ,i,' ', -j-.4tl "j." ,,,"'
Ill ha Alquiler $30 00 L tffijad
TO"adillo 111; M-7271. PlIdlesel. temerla pr.pla. Con $35 $18,500. RENTA S187 '! CASA-CHALET Call. I in M.Ime, a 1, Are Alia. 557-51-211
( San ....U.1a. 1. h...... P- E 111,1" ,",d,,,,,, in,",11111", 1- I A H S1.000 mensuales. Refrigerator
"A'Apar .1 'at c A it", ,-rcla 23.58 a 25 I~~ Irell.
... I d ,I,. 0 11IN'111111", 1110" 1AIa- 111;11.
"""' do 0 ; propla parra viviencla y nego. $15,000. 4 puertas. Precio S13.500. J. NIL,
t- .1'. let. P r2 1! 'Jsrno.. I ro ......... 2' A bCt i's t: n ,1:,r In. p,,IJ.
,led .An mie"'.11d" llad I -e.-lm I~' 11 _'-o T i
AMP. ALMD. $16,006 I& taide, 2.554 lisban,. c.cl.-. Wis. I-derom. Arl'oamerin- ,- clo. En Luyan6, calls recent V e n d '., en: P, r ".a l Carrel. C. C.leriado. Manzanat'
I c oll.d... Tanque, motor. .. A; .......... ,,,, ."',,'. J,
DESOCUPADA' AillUnd.l.. i...""co ,'_":"; I andahada, office Rolla Enri. PROLONGACION m-7'riiiin .,-.. Ii..".* y", de Gomez 349. A-0855.
as V ,In: Marti. PUd.-. H .... Precisaimenle 1. Punt. c". 9, LUiarr. 22-H-572-51-25
Vend,.,Aeri Amanti A maill, EM-C-011-45.31. -flema., gums y Cuelo. a. dos cua- 7m Avenida frenle a[ Rio Allnerid ... a I ',., __ ,-,,UA4r ",[I. call it' Ill.nNi.. 6mol- A..712. _____ 12 H-704 5I -_
btal ,c ... ... F Vlnl,, lnllll,, J, ,It,- dram do la Calzada. lardin, U. AN~, Pre~ An], li.d..d. to. at Mar. 5.15orin ME I*FNDT I I SALO.%'-ZAPTl ;;PEQUESO BAR $1.500"
I I,.,. h.b. m A $3,000 vocias I llii,11111111,1 11n.i.. AI-i- IN ,-, ", "
,:,n., ..I., ,dh= ,.,it $13,500. RENTA $130 porlal, garage, patio y enrider.... .1de, 23.54 "fl.." I'lep.., ,,,, ,1 1, Ii 11.5 le"'lIT'la ",,,- A Pa..,
i.e,.U.,. ,. ,r- ,,",1111,l. C., I rt ,.Iqe..[., i ilpn i" "I" Ti,, I
= 19, fish, Interralado Color,, r,rlnItr.j Costs nUeVaR, Mo C. .. J.rdjU. p.o.la I.A""= patio. Sala, saleta, hall co- porpa. C'O Unical, $14 vara. les,.,. do if i,:d J I ( ,,,I Bad. propia de F
food.. PA.~,, -U- rim $16,1111. H-93211 Z7 or, ,,, ,,,,,,,,A h, "'A .d d , '
"' .6 I~ G P-. 91d. N70 ba_ in A I ,
r I-rc.l.d..
dr,,, lisruje. cuarto ,11, ,on ,,rjlU noliticas. Pt.cm rrido, cubieria. Tres c ornalloc"i'""" P. in con' Inmedialms III Bari Palle, I-.dmrom."AmpIJcJrm Almnd .... Aw. Uentr2l, acera sombra, fabri ARMACIA $13.000 A "I H ".A .11 .
Yarer*rjm0xV'4jond. ,rblrl.. "',"'. Pulde Vail.: Martin Pill.,- Do~ Mich.. A-.74i riom: bafio Intercalado. aqua cindme los ladm, mide 23.61l 40 nictroli. -.. Ali,,. -U,, In-:. r
it. to, y ...... to, hinelle. to. Litlyantio. Sala. A U'l
Illfam .1 81,1. d.'r.d.. TrAdill. 11 1; M-7271 fria y callente. Comedor y em. 1,001 I.r... Precis: 316 I.,.. "i. --- --I- -- "" I
- U. Iw-U o". "
One hitaci6n, cocina, be- $22,000, NICANOR i AN r. Ortativa. acres -nrlbi., pr6,i- U. V III,
C_ mmsIIII_ lrie ,IjU.,6r, j_ cocina a todo Win, canto at .. A- C..A.iAdU, 17.69.43 I~ "'i"..".."L"..,
flo y patio. lAneden renlar it .. Pill.l. W., it ..... lil. 4 U.1it.clon,, I resto do la edificai6n: mo- r... $14 -.. I If lugar itleal part, -, ,,, ., W, ... ... ", ,__ ;$30:00 innelia.u.],it. bl'A. im.,ral.do, hall. ..md.,, .,..I., '11, ,sciptoon -4i", .. Z- inin.. U-. .-, P. MIRAMAR, $14 000! ', ---. 12,1N. o- "", I ,.,I,,. I:. IN.", I
....... .. cil.d., te-- U.11,, All Eaten catal6n, caulelos, etc. .Xillk .58. denial, .Ic.id.. parcel. it, Gran hoterl '.."ll""!,1 1,11"', c W rin, P-ol --- I --CH Sr. Dorta, Crififtivot 433.. A ... 1,, I ,111" 1,d,,- Cr,,d,, -Iell.dii. -0.31 I~ Precis: $15 -fl ET VACIO I '21in.. ,- ..,Ill..,- p-o. .11111
H.r. .ficirm, A..742. Aderni6m: dot"Itablitaciones InV.Uds A sea dram QUUWA Acoid. At, 6.11-789-49-2.1 climponclientem con bafio y la- T,11 L-111. n1n. I
, __ AYESTARAN 191.11_11.11 -, Any
;=.- .".r, ': ,.,Uh a ,"w" mimet"I'l 1-I.M. I 1.000 arria FARMA.,dl,,. mel.l. ,.I.,l 1-UH-B-7247-4&24 vaidero, y Do gram s6lano ittil CIA, VEDADO
r""'d re .... ed., ( alle Ertnita pr6xinme, a I I*H-C-Ia 51 A
,.". ru._ l, GURIERM0 LANCIS para alimacin a pecluena In- Ci are, Y OTROS LUGARES _"i 'a. 1- a. 1. .A.br. -2- Alt
i.d.. r.,,1 1h-01.,U '"":
bIr.,mU- II.A. U.1.11AI.do: 2 W- ii," I
M., rrA.Um. rul, "XII-m.". el .... -.; ; (Corrector Colegisdo) clustirf.a. Tornafio del lorrano: l2r2o 47 car.. $22 1. V.ra, I- i,, ... ,- I A ,rd, --- -L. Ross .ols, ted. cele.d.. p, A. 1 IN I r of t ,. ; ,, _:.,,,h,.,, A, ,- ,n', _,.,'m ;.ii-on , 1AFE, BAR, RFSTAURANT,
Do,. s. T.J.,1111. ]VI: M. 371. 1 I 10 mottos par 30. r U ... n o ,,
VENTA $80,000.00 x1mr, a Rancho Boyerns. 11.05 x 41 I~ 111___ "I I .- ;'in to mvior y mm; modem do
LA SIERRA $22,500 ,arm. $22 car. Tlene g- At GUSTO ADAN I" ,, I 11_ ,..--_ , la capital; Ideal para 2 I a
I Edifirio de extructurn de I Precm- c-a- it, -r- 'Pilot., Prom Un. A CO L*-bill. p,6.1.. R..eh n'i"A' .U'l.,17 11', R-- 11,- soc
cill '111-11. portal, W .. ..... ed., -%- iini.r. d. 11.79 inc cirll giiadit 1- I-ii". ol .... l 1- 11 000.00
concrete de tres plantap, b:ft%. r. ,,,,.,,,,I,. V,,..dr. Man~ .u r. 824 Correll -- 1' n clue closeen ganct, $2,
Vend. modern. edlilel., oliquin., 2 pIU. I I PreclD ", '_,,. ,,',,IIC'n 'a I .i
EDIFICIO ESQ. $19,000 acahado de construir, lugar 11 rm s R-W7. W-7201.. ,/4. i NTIGUA A LA ,arms $30 ,me.. 41, 1 TW.n..: l".. ln- d- III mensuales. Venta sensual
RENTA $180.00 CASA DE NIODAS. VEDADO del 8 a 9 mil pesom. Prgcio to.
V-d. m"d -,,, ,,,,, .,,,",r,,,,e, olo ilegiodo, I local *INM. A MIRAMAR, $18,500 R-6916 B-4257 1 -- ..... .... 1, 11- - "
I W .."oil ,_, ,:% on (a IN Ur. in. ,; PHI de co- ANTERIOR: B11,T)IORE .onable. Urge venta par anI inervio, 9 cases y 3 apiarist. ,, CA And' ,*','" rr'lU .uF 'no;' -- 7" I 2 2 , ,-_ _'_', lerianisclad do on cluefto.
,I'm ... ......... ;I,7,UIA U Ti,, .'7_- ,u%'.',.s.. = it '. Ad 1, In I., AAhId., Qtaij.... San F'_ ... 1. I "e", I, ,-nic'.. ,Ier,,. M "'"-I N A V E COMERC AL CON p,, Lb., Lin-hi, All esdr ii-H-W-4-1 lo, Tif L: 1IM .
Una 'U. A C.II.d. IN.,_ _gle", n I on. i-l-dr. .mplx cmln& a", c. A/" a'- act, it
'dr "", c k. He DII trApatir. L ... W:
ill y Una %,Iie,,d,. All~ 2 Ovirld.l I Cruccro de Is Playa: 9 c/. 3-5307." W-7SMI-1 DOS CASAS INDEPENDIEN- $4.15 1. --
F.eilid.de.. Dorado, T.J.dill. 111.1 ERESAR
""" TES EN EL ALTO Y ESPACIO J, EDE INT
1U.7111i 11 '12 y 14, Rplo. Almendares ARES, 1119,0001 EN EL FONDO PARA CONS. VIBORA 50 1 FINCAS RUSTICAS n to hh._i1,-Prd, H.1,11A -- r Oficina RIUNA' 467, altos.
Marianao. Telf. 119-2233 ,.Prbxkm, a cuA.-MtrPUdiU,,-, UrU& pill- Esquinit fralle en LI '_, ,__ 'III". ,-d", "iil:,,,, 111'n ,,, Tell- M-1344
, TRUIR UN PASAIE. A SE VENDE le, It- -- ,,11, T,-n I-Puesta de portal, sala. A. is.... rime gas titill' .1'-. .in- , '
EDIFICIO ESQ. $13,000 1 3/4, 2 .B.J,. G pa enj ,Jt.- R...- "I ,!.d,"-, it .-,oa ; "". '.I. I' A I, I
UH-11114774.4&23 I"' cuD' .; 3307, n lin. y :-Ailts .D 1. it, Ill'_ ...... A."' __,., Cale.
'no'. ". '/ Mlln Todo do recis to construc- Inroda ,,,,, I "'. Gn da"ll
RENTA $140.00 do I A ,W.rios A I C .... I ... .11 In~~ 4. ,r_ Tell L-." H-921- I.
ci6n. Torrono: 10 metro. par p,6.1.- Mide 59411vatrtuU." .
ill. manoillICA. 6I.M.. B.J..: ..,A],. 30. important* la CASA. I rAln.j.do. .. 11 ....... Il"'.."I"'.'. ., ,;, VENDO DEGAS 52 BOVEDAS Y PANTEONES
- 1 CHALET me entraga clemialclul- johnAeUn y Ccu, det U --- -- .2. i- I
local par, cre .. Almendares, $16,500 A Pildri, peb- 1.1_,, -, ,,,.me, .. All~ H., J!" "-a ___
remned., 9'e'..'i" b:'fil,.' C.'111. CALLE 10, MIRAMA fill, Jok dt 27 28 ,-a- r. i ;lu" ." .,"
.,,.;.Uy Pro.,.. 'A-Id. O' RENTA $160.00 1 i Ins, .1 1, ..in .1b.- ,--,
cl.,.. D.e- e r ... de ---- ,on .,an l, ,,, _..: %-- '- -- "" I'll, 1, 'I'n- I --".A '..A 1- ADA
A. "- -n1a 9, yndn cut6s ch,),t lips ,ols- Vidilki. .,Abdl d. f.lork.r. led. .IqUU-j lacla con Mumbles at ami a. I rata people, para. -3- c.,Jt-. I. e -i"a,, -'. P-- $-rno _"o"I' "" 'i: ,-,r"l ",,: :111111.1.11;11 l,, ,,17.11 I 'rn'll",I .11,1 ,IG. ,1,1,..,, ,, .,I. P--.l
,,,Ud-"6u ... fidarl. Dorado, T, ad,,,,, 11 : .in), -nstrucel IN Imer, de Put. Nor. Pl..I.. 4 .narlame.t., I.d..1 .0. ;11 smwo; to NAVE tione Calle Nyti-a y CiTarrill. pro.1- dan 1-1111,-, o ,-- -,, 11,1dral 1-1-- $.A'- .1 11 -d- C.Id
M-7271. fl-.-411 .3 ,n,,,,, Do, plqnt,,. lir rque privdo Ir,"IAy, -11--d. "".: .I.-e.'"'Ir". 1/4. Un. do to. plains libres. F.- .. May. Radrilt.,., c.q.l.. it, A. InIT, ...... I I'm -- I'~ A H A, ", 11 I -111 "I -' A I. fl. -0 11 244
._ __ Raj. '"llumn. e.m.d., esel- barl c L-ncl,: 1;-7281, B-53M i 20 x 30 varium a $10 Is viam con In. m- elf M 106R A~~
PRECIOSA CASA, MODERNA .. mmi'e'r. -, H-H. ".,a- S" A. P.lr,. citort.: ban I cillclades do pci cilid.cles. G'ARM E. W IVFNDO, LO NIE. 53 AUTW OVILES Y AC S
'"'T" f,.r.j.. J.rdlri. -E VE&DE _jor salltos Some/. I cuad monolithic dia cuadra In'.71"i d. I. la
it,, "I.. cl-u, ijeron tram SM7.0M PAci an ecilliel. A,,bdl de (A- INFORMA: P, ...... --,, '- rip largo, 2 raves. Salida 2 ca- I 1.1 I ',),I 0 1 o A m. n
41 Avenida Doim.esucerca 10 del Y, ....; I .. .... :-Ua !,AUA bo ... 4 plmaii. A ..."lam..A.. d,% ," I
it, limbitsel I ,,, "- 11
,ls"roca in .111'-- ,,,,, 2 Inn I 1.= ,', In, ,, ,,::, lle ,5() .,it ... nocIle.q 'to; ai". ,: _c', '. I, ,,,
Ctubre: jardfn, portal, Sala ot.en do. I.J.... lh.'fi"' ,,,,I;nll,., *-I, U- in .,an 17 1
' Iraza, cutler c-d no Gu ".ct.: W-1181. 13-117.
0: 0 is .,.I- p. Aai: 11 Modesto Hernindez
amedor, 2 cuartos, ball A .. I d.. 'M EN DOZA y C'a r'- "% ,a "-inter- ,,",F,1 nA.,Ic, a I',-'.",'..n ,', '-""p'.',, ,', :',,',', plant Prigrase. ultimo rood .111,
I. -: .' ', 24
rialado lujoso, cocina gas azi hal"s Pyr to I I REN A $890.(W ,, h,, '"_&I r1II,. cONT 1.11r.17131-1
_ ,lts Terrene:-1.8 m2 ,,,,I.: VEDADO, I I .......... 1( ip- __:!
I f .1, .1 T-. . I rim Urm 126 ml: 17-11.. SIM .it .1 1. It 1 Zamora Obisvo 305. Tillif. M-6921 "-" .11n"--" i,',,1%'; r l ,: hiciraulica, bomba gaslina ., ,!A, ,
A,
Pigina 26 DIARIO DE LA MARINA.-W reollem, 22 de Agosto die 1951 Clasificados
'N U N!- C I O-S C L.-A 'S I F I C A D 0 S D E U L T I M A H 0 R A
VENTS VENTS' V E N T*A S VENTS VENTS VENTS VENTS VENTS
EVERAS Y REFRIGERATOR MATERIALESDECONSTRUCCION
AUT(IlMOVILES Y ACCS. 53 AUTOMOBILES V ACCS. s3 AUTOMOBILES Y ACCS. 53 AUTOMOBILES Y ACCS. S3 AUTOMOBILES Y ACCS. S3 AUTOMOBILES Y ACCS. Y EFFECTS SANITARIOS
I... In. 1. NECESITARLO. So KILO. PARTICULAR VE-NnE STEDERAKFR
V2N 11 It"I I, ni I Pill It SF. %I TOMOVIL L.Wal I I "'Munt, I. .1 11 1 .1 -1 1 in
or d, t N,! En At Charnpi., 1946. P"'I'l,",
NInd. I F" tun de rlu,EM7 nala r.D,.d.- y -rl,. in J-11 GENERAL ELECTRIC
lilarifir., In', T,16f -,931.
III I SOLIT In "',unnin Enrup.- .8-51.24 P N iis N.ubr.
GANDA 11! 1 n".", i ",,In d, a 111, 'd ... ...... -- ,I. ___ --- I REFRIGERADORES
.... C.,nn.n.d. L- S' i2"S "'a. I L,,14 1-11W. -14.1,1TH 49. Kn Zapata y 2 Cuesta- rinien, $39.95
M-604-53 J4 I. I adn. "th flurd.."
IL N" C Cun. 4a, Old-nbll,
d 'd :, I'll 'I n. N,
.'e HM ,.cuaiul U. Cl
M. 9. Ch-i.
P. Wd Ill zural. 1 2.
it DE AL I 14-11RR-33441 H-11 I lnodorD tanque hajo, sea,
ALQUI7ILEI IIIIIII.I.IT %,n plado con asiento, platillo,
Plyndoulf, AYESTARAN Y MALOJA djRGk FORD 37 ISUENO COMPLE"T''- SK ENTRADA
DEFIENDA T an
31 CARROSDE ,,en te ieparado. 4 Puertas $230 Verle,
LIQUIDACION AUTOS am tornillon, f1cl $39.95.
Dr. 6d, 69 13,urk 4A F.r d 49. 46. 40: Pek up 30, tods. Antonio, Calle 13 C Ve 0
Ciu-,-et 4t, Panel Che ... lit,48., C 845 1 26 FERRETERA HUMBOLDT,
i ENDO rioriFirn I. ,r. 1 1.1 1 1 1, SU i PL) .11017H. particular N ""Ial"il Pal 'I r,,l Is. lor,1 S: 0
III neha FIrd .11 4 puertail: Plk up U s o 54 MAQUINARIAS $ 1 0 5 S. A.
CHE', ROLET alquiler C. H-MI-13-24
...... VENDESE PLANT ELECTRIC DE1 Calmda y H, Verlado. F-7291
"unn, P" I, .a In"' P RTICVLAK VENDE PLYMOUT' 50 a ... lin. 40 -Idin, 350 -Its Y dt,- WENSUAL
D IN E R O Al' I"" 6,ud.I. d, lieln. a-unna I_ a. -I' CHRYSLER tredi. I, d.a'
Vim Ptix I, o -wou'., Trentr any San Ig..,", 'nih-, -rdn,-- AnIoun, l .., M, .
reond"."', H-W17-53-24 UH-C-810-NIC-25
12 3 torrent, nueg p U --" lu"' c" Refri-Center
Muchos ex tras. C-MO-54-24
du153: M'."!"! 1, 1. 1 ;1 1 i I _N N ARIERTO DE 7 -SAJEROS, 99 VENDE CEF ED D9 AIDLDVIAIL I
S3,200.00 VI-1.11-680-53-4 1701- ..A
19 CADILLAC. 111.1tviOlid, tie, I 1,:,,d In 11-11 E,14 ,,el,, "Anuirk.". cdol. r'.
oN In 19 a'. a 0. 50 _n urr. J, I H, P.. BELASCOAM 655
Vz de n, CHRYSLER z.,r aq a Reina. W-0322
a,.. hydrilnuatf., Poll. PISICORRE P-n tifloo Wr N.. 7. H.b.... elirr.l- r;.nundr "d Tali., $41.95
Ganga -6 Fr-. dikP.-i C a74 Poco uso. I H. P. r.. nut., M.r.I I I prr N lu.., X-1676. 1 Calentadores de signs, Para
dia: W-Noa i 11 _. $4,500.00 Se 'evide en 11 857-NR-22'
CONVERTiBi.l! ,, 1!1.-,o in 9 CADILLAC. Imperial, pce CulPgio "ka. Agustin ICINA gas ernbot lindo a tie ciuCh*,.Iir I., HARLEY DAVISON 741 CHRYSLER 49 Si desea .57 UTILES DE OF (lad Pailaede 15 gallons.
I-_ -I'd"" "' . I ... Teniente Rev N fleronza. I Muy bueno.
,la. Vaud. 2*i ,, -,.,,, i Vilvulas Iliterales. Aho 49. o !=A sto- Rhurn de doble serpentine
T,, I I.. 2A 'I Extra,. Vl C..b.,91bl.. A CHRYSLER 48 'a. I,, tie entire, 4 conexiones y 2
L.birla. I V A L V U L A S Solt lisponc.. $41.95.
Desde $ 00.00 Ull-li-9813-53-23 dollo, Carretera Central, Klliion.. H-7:10 57-23
Zu-*ACUFr._ PLYMOl DE LUXE 1449 CADILLAC, serle 52. hv. 9-... Iftist. laS 7 P. At. FERRETERA HUIIAOLDT
an p Its to pstson. -;;' dramatic. radio. a.... bl.n,.S Econ6mico. DE BOMBAS
tau sul u e S. A.
.rd:d..' H-C-794-53-23.
,-u o tie fabric. I V E N D 0, a. F-7291
b,.Id,.1I,!11 '$2,200.00 ,a., I ;nn, ...... CHRYSLER 47 DE TRIPLE Calzada y 11, Vedad
ia ol i Por SOLO
S.. M oral Aleare lica IENTO
I& plasoleta d, Agua 6.1- Bupnci inecar RENDIM 11H.C.915-NIC-26
Min CHEVROLET 11, LU,,. I -'a ".P,
R.din. a .1, his.,..,. "" "' I,, I. I. AplI 1 .1 10 dr 0clubre J ... cfina.
AL iUILER DE A!:TOS Bl A I X it, .1 in AlurvuHa01(hartiobile Futt'rainic 50 PLYMOUTH Use Vilvulas
In de ISM. 11- P- 1-1 PlNrnoulh Deluxe nireNo. 51
nor innuran, 2 ri: H I Poco uso.
,- G y.H, Vdad, F 5453, PrS.nt $1,700.00 Clieiroiet de Luxe . 49 mensua $27.95
to P& 1-14H.53 Slo 'o 1949 OLDSNIOBFLE 76, Sdi. Buick Super . . . 46
Bidet 2 [lave
IFENDO DODGE IDI PLYMOUTH 49 9, desagile de
MATERIAL L: CheNrolet Luxe. 49 RUB STEEL SIN FONDO
PUEDE ADOUIRIR UNA.
.250. G,11,n, 210 1, -ra 11 a 34 Cherolet Pinicturre. Perfectas candiciones. tap6n, ducha, tornillos, anDesde $1,800.00 SOBRANTE Especiales para agua MAQUINA DE ESCRIBIR
It T U N ffl, D 1948 CA ILLAC. Seris 62. ne- Wagon metzilico, 46 bientes, florones. $27.95.
P-1.2por_ --'D at.. hydDramatf. radio. Carnitin International, Pa. Panel Chevrolet Delivery48 PLYMOUTH 48 caliente.
-1 nil st. Del 3/4 tonelada, inedelo Panel Inter. C Ton. 49 Underwood FERRETERA HUMBOLDT,
Iuu. Se -% in Il rI11- P- tura. Diluribuidore.
in 1948. acalAado tic pintar. re, Panel Ford I Ton 46 Buena pin S. A.
,.intur por Dr. D- Ill- 1 1 (7,1111 F I l
,a.. 4 $2,300,00 parse y con goinan nuevas. Panel Dodge I Ton. 46
jE _XWDE I1 DsO%'k01lQDOR0_DEL_49j 1950 STUDEBAKER Land Crui- Se Ill precio razonable. Buick Sedanetta PLYMOUTH 4 Ferrefera Humboldt, Calzada v H, Vedado. F-7291
In~ bu,"s -, -;,, "9.1. s. ser. cuero, radio.
L. pea... Call, A, Plvlnoutll de Lux 40
H 6.4-53-241 Se litiede -r en horzia Ili- llt'iiek Special . . 39 Buenas conditions, COMPANY, S. A. S. A.. UH-C-814-MC-20
$1,800.00 hiles. en Calle 26 v 37, Motorelle 2 pasajct usa S150 CALZADA Y H, VEDADO
,E. ran -.d. In I ,rd -udl-d. de 1. [ 1949 CHEVROLET. Sedin, radio. EdIficio Graf. It .... I-...T.. 11, 11 1 11 PLYMOUTH 41 San Nictil No. m5 F-7291 FD-1446
.jo S'gm b,,nl, A,,mlld-I ) nl-! MESES
_tas ,'.a pro,.. par. in 1. C-841-54-22 Ull-C-808-57-26
p0it- Tunlru6n _d. %In Purlar dl,:,I: UH-C-784-33-24 All LOS DOMINGO$ AcribcIdo cl pintar. $1.95
J.... 11u)(I r6l t,d,,,,, a1%,,l $1,750.00 11 ..597 5 1 12 S 0 R E S 59 RADIOS Y.APARATOS
ounibu, iu.nuI .,. la-h., Aninlal P R h 1 Frt-gaderos tie chaps, 16"
rL a Gru, Nun -'n'. 1, 1949 BUICK Conver(lbir OLDSMOBILE 49 SE VENDFN ELECTRICS
Al ,, ,,,,,;:.a I par 24". Esinalle, resisted.
It ls!1_13 21 1950 JAGI AN, Super SI It. D I N E R 0 Biipnas concliciones. VE... T.L.VISCI.Fit NVEV.. le al i1cido con on vilNula
(turno .."u. JO R R IN Prenutill Kr1l, 17 x 22" Pon- 'a I d I ' "' J""'- VT% 1 de lj ,". S7.95.
de Ierse tralinjando. Perfee- I;47'I-.ls-1d
$1,350.00 CAIIWNE S OLDSMOBILE 48 1 to rillido. MODIL. fERRETERA HUMBOLDT,
I!WI lit U K 114ACTORES hoclues "Piquefin Cigil prie- D,, --nS S. A.
GANGA 110 TO RS 9.,, p.- ticaurrurnte nue'a.
onlhern Continent Corp. el-j CidEadn y 11, VEd.do. F-7291
Flats. do. lrP.,.
I Cuba. 110SI:IfTAL N* 47 i i ...... ip'omiao e. ....... c."In o(i. Aaua to
$1,200. '3 e.q. OLDSMOBILE T,.-.,,n I.,
h- 00 Lut-o. -1170 H-7ai-s-4 I
194A CHFVROLET. S'd ... it,. Ni. Muralist 163. Trif. M
1. unlit 2:1. Buena meccinica.
jul". -ue E-d. Sucural: 2.1 NQ Io5_ VENDO GRARAPOR DE ALAaol 16Z
dri bar',.. Sr. ArienzA. OBJETOS VARIOS
Aw-33-4 20.,., IMN FACILIDWES -he A.
CHEVROLET 50 tie I N- 7lu. I.." QuI- I S--'-. m- I PROTFCTOK KODAK A M.M. COMPLePLYMOUTH tie iaxe ig.-ii $2,500.00 UH-C-831-54-24 ....... ......
Uli-C 47 S341 all, Poco uso
Sa -rud, pol un 19.50 PONTIAC' I in%-rrtll)lr. a do 'OS'."MUSICA rV""'I" v"ro P....
Ciano nil,%*.. DODGE . . 1951 so INSTRUMENT id.d.,
beril uhtfuld. "I ru.. ann -1 Ill. cliln "LE11 1950 _j;POLITICDSf ;SCREENs- VENn0 MESA.
dur -ul. d, geu- W.1" STATION WAGON le 1~ 49 MOTORES
a4.' V..NDO PIANO ALEMAN. CONL
It radio. rull kilorrul raminadins, IN" u1sor. 4 lit t, r hu. untrii ..... ho"u,* ,,e,dl, ,..Td.. lir-d- n-1- ral"
far,. I, an D. CHEVROLET, r ..... ,rd.d,,. ).,a ruli-]. -- S-1).114172 P- ln $2,25000 $2,500.00 1 1. In. garantia. Es unit it do. S, ....... Illl Gll,"rl, 111.
Kara.. Buena de todc. da. hur, H-642-62 -14
Slio0r-.Xl 409.
Fran, Law~ 'DO I,
q11 23 CADILLAC 1949 .16n y In- -:4 C ... in AjA M.AQVINA ENCRIBIR VENI ... dSA51ODELO 621,' Sraiith, 4' In rrt., HERCULES ite"Irl". ar. rilaulea NT I,
u un. oul... -.b.
r
JJUICK SPECIAL 50 e..i nuevo. IYel. Ili riportunklad CHEVROLET 48 DIESEL' HATERIALES DE CONSTRUCCIOP! III,
$750.00 WlLLYS . . . 1949 CUIEN ROLET 19150 Y EFECTOS SANITARIOS d- S,51. P-n-l-e.. C. N-r. il
I STATION WAGON. Ill. diferen- Buen precio. i b I.., id.d. _C-947-fia-25
4 purrin.. S2.300.00. 1940 CADILLAC. Canvertihir. riales. y doble luerza, phatura. go- 4 pind. cuid.diiiinio. y tic gasoline. IEIILLIIO DE CANARIAS
, vuert... I lapn N1.9111-1. -ld- PeOLDSMOBILE' 50, rilico. roka nur'.. 4. eilluill... La R-1.1 N- 121. H-WILIYS . .. . 1946 BUICK 50 P,-i.. .... b.j... INODORO'S P-ro I; W Ilbr.. H-Ist-ar-5 i-PI,
Poco uso, In 2; 1 900.00 STATioN WAGON, trurratilt., 1 F.111al d. p.g.
Karre flo lot" lindiocentro 1,000.00 pirtuir. r. jerre, A 1101 1,11 1019 1150. : I."
e,",,!:e I nutuiii"a, rn
1947 PONTIAC'. Sid~ $1.0011.00, Rrl buind.nuos. TANO.UE IW O "unu
liferlidri.11. y till- ........... olay huenolt c
We BUICK 49 ;0"Pla u.0 I -,t;d2-2
$1,250.00 de I I o. Transporle
N't"Irl'us'n: L32.00 F Q U ilil6 IFO
Pit ESTAM OS DINFRO q OGRAIFICO
194A PONTIAC, S,,I.n md- WILLS DISTRIBUTORS, industrial, 2
S0hrP %U auto ('011 alAn 11-Her all ,In
S. A. FORD . . . I,) BUICK 40 gricola, FERRETERA 1,ordre. C.It, .. inarino. 35 1~
)I i enol, I it Int rout- $1,800.00 Cupi voinvirlilde, rluliu eIv. Buen victor. INFANTA 909 ........ a a] -d. ilell"In.
,,car I din.-rn 19.511 NASH Itaill,11 11-1110111 Ull-C-334-53-22 Humboldt So A jIunn. a d.d.
tie Ieflga, DODGE 50
-.53-22 UH-C-452-54-101 CALZADA y H -- VEDADO.
(:At, FORNI k 11101,0111 $1,150.00 G A M U Z A S F
MU BLES Y PREND
Conio nuevo. AS r.d. tad
81 194A PONTIAC Sedan U. h)dra- UH-C-807 MC-26 'i"i for., inna
Fr'd' I I r :dH...
Lucena 313 -1: Son Ro1-1 .III. I N G L L S A S ...IN S1,11EAlo," .1 EaLf-I A "A M-11.. 14-526-G-5 Sir.
Firciat'lla
DODGE 47 r- lArp.,a. oun1) E 1, ) P _n I. C.I. YATES Y EMBARCACIONES
Buencts conditions. 'I., San Nurua,
[1-878-53-22 Prirncr. calid.d. H-S's-5s... CoMpan "OT. R NOR TN Il
------- if R A ,ndri., Lillnuar. Elln
.A.CA %SPASIA.1
CALZABA Y F ELIA S I j EEOAfWACAMA_ 0__ r
I ,,.a ptdidos rripid-- San U .... 71. T, ulf, U::472, _Ml
NACO MOTORS, S. A. ervi PONTIAC- 49 H 2- ", M-70-YE-24
CALZADA y r, vcGADo VEDADO F-4162 locate parn el interior. E_ -Or_9G__T- COCINAS DE GAS
Alldiel, h,,to to, 12 it- 1. n-h- Paho. antarillus inglesell. Buena pintura. PORTuNIDAG Pxj;ON C11,1 TI11 11111 11" "1
Vend, -.1t. fulkr, duln, Muy rapid,. Alnriql, 512. Sr.
Alfo..b,.,. Plurncro,. de 'an, -.W A5
atI... I- durnma... r.n nuuio.. I.d. -r.d. Lurun- P e- 0 ;G.ng. -4812
ciday.LXR-PLYMOUTH-TARGO unnutd. m Vial.. Colin 3siloo. Vir
10. de 2 an adelanu,. I I'. Alu, ol!"i
SAUTES DE USO IF DE SOTO 50 -1 4 12., TAPPAN
CHRY LER Roval 1950 .1da dal Bar,- V dlul.Aai ul
Radio. b a'. blind. P c' u'o' LILTING CRAINCE, E. V N DINERO HIPOTECA
CHRYS LER (Ctiiia) 19-18 Via Blanca CASA BE GAMUZAS it derntanjuitun, o -oidru.
it rilind land. Warr. an ld I ... 1,
,.W. it. No Qi, i.r. 12 a. 53 SOLICTMES
MOTOR COMP.. S. A. DE SOTO 47 c-it
a'. 195t E. LIPPAI on .. ..... 9 .72
I -dar- piurer into.
Spt.i.1 tie Ill I I,," 176brica y Via Blanca call,! 15 N" 1206, call* 0
PLYM'-UT'u;1r'. ITENDE SgrVENDF. IIEG -COMEDOH_.ENA C BUENAS HIPOTECAS'
PLYMOU I TOO ... : X-3261 'y 20, Vcdado. La Hill' jut. Buenas gornas. linu, Bl-hI -pn-:1 MENSUAL
b.ndTb Presidents: D. RAMOS Tell. FO-2624. PLNNlot Fit 1950 .dr-.nqe1.d11 7 11, 1 mtuku In Kill~ TODAS NUEVAS,
PLYMOUTH . . 19411 Are.1, u.,i..dai del "no. bla Iil I Is it I'a di F tera Humboldt,
Rod,.. 47 A SECEDE
CHRYSLER F-11-0 0 PA:CKARD 78 .1'1%'u1ar. Tili-- erre
H-49.1-53-2 I A-91 li ExcjUSI-Merte palmer hipote.
DODGE Corecu-t V60 y PLYMOUTH BUICK . Co'nil de todo. MEN S., A. cas tie reciente runstitucion.
Bad... 5 urru., blu-,, L, lnV timin, I ruie'. de,,,,,b, I oa- de
I, d, In. ""'T". CALZADA Y H. VEDADO La adquisicift es -ncilla. No
OLD d, r. 6. ay tie
()[,DSjI I STUDEBAKER ui ila -Iri 01-ndn -7291 170-1 h que Suscribir escrituras
h PLYMOUTH del 51 Z A P A T A 0 IlLE . I -) V) III c'. 11 j F
TOMAW)S St C%11110 vt ... r itudr.lrt bell,.. Rltdu, gon- n--, Muy econ6mico. to
_vrNDE FRISTALF.RIA VOMPLETA 1: uiu ,Ind d,,e,FACIL.IDADES DE* PUM FORMIDABLE PLAN 1 14 2 1 ar ... u d I'_ 11 UliC_809_70C-26 its d ot
! TANIIAIID 11) Ul T-5577 -4
DE VENTA FHFNTE 9' ESTACION' Carl(, InO, 46 jE ENDf_WE,.. 'O.I.Do. rsenhun. y su
NA -,.In Ni.O.- corn aho a visitor las casas grRCADILLAC 48. Conno el Muy econ6mico. u,. Call, 24 ,t,e la, I 'NQ -10
Comprando un auto- PLYMOUTH 48, 46, 41. 40 FORD . . 1948 Miranda' H 03_14-,,7. $59.90 Ciatlilaid.
m6v!l nuevo o de US0 4 Pins -stiduia cuPin, j. ND0jN_ jiA-SEMANA hils-sal'F.So C al C is AfERCURY 49. CADILLAC 49 b1n, .1t.d -1- -9. rul 1-ole: $ 7,700 7 7a Vedado.
VENTA DE le Tegalamos otro. CHEVROLET 41, 40, 39. 1 gon-jIs truly burn., Perfectas condiclones in, iduouln. u., li.r. Mandarin ha_ Cocinas de gas de 3 horni. J,000 7 'in H.b.n.
CoMaQdOS A-pt.rnn, u. latilin.,il DODGE 40. BUICK 1947 Nn ratura. Gahincte eanialtado 12,000 7 Alt. Vrdado.
part, pago diumn, flnellid.drs OLDSMOBILE 39. Super vesticura n,,,.., T.unblOn rllia. M-1-J- forces Son. $59.913. 4,000 7 In Sins. Suirez
Camiones TEN d&CS LOS ME]ORES MERCURY 41. $250.00 en extras. CAMIONES s65, bj,,. terca lol-ol. H-B37-511-23 11,200 7 I Santos Suirez
y Aulos de Uso PRECIOS an: FORD 47, 41. FERRETERA HUMBOLDT, 3,000 7 Palatino
SE VENDE JUEGO DE COMEDOR AACARROS DE USO. BUICK 40. PLYMOUTH . . 194 1 e n 1, P.1.1ino
Itels, veli S. A.
CAMIONES FORD 37 ,t,,Moder o tie oeho III rl, en 8,500. 7
PLYMOUTH., CHEVROLET 41, 40 Conv. Vestidura nylon, 5 11. tie Vapor N9 62. T Cu. 195 15,000 7 7. N. d-l Campo
48 a.... mievits. Calzada y H, Vedado. F-7291 9,000 7%7. C.rro
G.M.C. 10 vird.s. con PC I Panel barato VENDO LIVING TAPIZADO ISOLTATLEX
WINCHF. NUESTRO PLAN DE Ark. 0. K. n.%.,,d,, .,fi, do, b.t.l..... 3 ounuo; aill 5,500 9 % Arroyo Arenas
L M UTH FINANCIAMIENTO ...Id.d di nuad.me. Geml.11 M, rur- -611-MC-H 3.800 7%% Vibora
G.M C. 6 ruedas con 'to 4, PM..r riao. Ill V. I.. di UH-C
ju I hill, ;sndl JEEP WILLYS . 1946 729-56-M
I 1. 9.700 8 on Club Nlituica
WINCHE. CHRYSLER ..... 50 ES UNICO Perfeet. stado guriet.l. vx..o, rox_.mnAl MAIIIJINA
INTERNATIONAL 47 equity, fundo Ud Puedle is e ... r ..do. Luz,- ROBERTO A. VIEITES
8 hill,.... duifi. del elr- -n no 310. upartarn-I. 109, Habana.
pa, or, tie -"I, Gir.rul. Eirip. H-lin-515-24 Bonos Hipotecas.
AUTOMOBILES CHRYSLER ..... 4 i.l, a $14.95
OLDSMOBILE 45 -V nasoigiul, do roa., FACILIDADES DE P No 118 N6ERAS T REFRI Lavaho de collar 11 18, Teld. -M-7620
OLDSMOBILE: 48 CHEVROLET ... 41 Visitenon y comprunclus PAGO YACEPTO i GERADORKS
,vi, IGERA..., A.I. I ]lave, ifa, denagii. de Isou" que ... CARRO EN CAMBIO entre INFANTA y un..., dr I "lit. rindiln 11 Ill, 11,111 Inpa SOLICITO
-- "'_. A_'. p6n, portacadena y no.nno .1 Ru 0 an- -16.d- Alrlll
NASH ........ 46 GUMENS 510TOR-S Tu.d' 'rn C.Inn hucco, $14.9
S. C C f I HUMBOLDT .1. A,, 1 47, h- au.,d,. Hay. gaIanu,,; ru,.
DODGE ..... 41 le ofrece: Mejore, rar on. NrCE1ITA F8TAD1EC%.SE1L E"RE. 1-101BOLDT. 7- 3
Southern Confinent STUDEBAKER* 4q I a.---- laoal u r1f... 'i a----.-- lon '. n __- 1. rut '. nr. FERRETERA TnUn tn nAA
I
M sificados DIAWO DE LA HAR1NA-11i rr,)1es, 22 de Agosto de 19,11 Noina 24'
I
.
. I I
. I
.A. N- U, N C 1. 0 S' C L A S I F 1. C A D 0 S .' D E U L T I M A -, 11 0 11 t
I I
.
VENT S DINERO 19POTECA ALQUILERES ALQUILERES ALQUILERES ALIQUILERES AL( UILERES ALQUYLERES
43 SOUCITUDES t_ ) E ___ 1 94 RABITACIONES 87 __ IfABANA_ ___ 9 I _jES CS -OEC_4OWffYVIBORA
#A3. I 92 APARTAMENTOS 92 APARTMENTS Sf iPARTAMENTOS -_ ---
. A DEAD$ Or. A1.9111LA V i APARTAMENIU. V%7 SIO.Od. APAIRTAMENTO At O L ,A ""A A "I'D,,. It AlAII-11.0 CASA ". 110"'III.,"I'lln"O .'O' ""RION.
1 31 ..'as] Can bueno X.-t U a O; ,
'. 1. I it. Ann, _311-1291 _. do "o A ." .1 lo _'_ ., I., I -, ""
I "I
.,- I. are" .,..(. c-0-a .. I ....... -, ;aori. Tlan ... --- I"-; ... ..... O' 11, --- I -_ ,. ,. .. ..., ,
I 100% Aso tided, a.. a-1.1- I.I.-, Nadal 5 to do IT.... .. .. ..I.'.' s/"abaAayh ch, ICANOR Fl, CAStro. ,. "_% ,, ,_ ...... 0,. 1- .,
, SOLICITO $33 IVHL AL FACHATO OWNED WIPOTE I .. 2 0. $5 a. Sao- H -1.1. ,.,.,T.
xci -. U. Arnpillic Jr.. C.irednr Coeglado, Ban LAxom #33 al- Oda ea.,ed., cache go,, CALIA 1 1 1. I_~ 1.11 I 111. I' I I : 11 I I -1
ditkin lart IA. A to 1.4 I.: Af.1 ia.. V--la AJ,- 109 11OIS P-% H- ,,., i- d-1 ),-I,,'-,-, ... 11, a,-,,,,,,, 1, ", .T '.,. , ', "" "' 11 11 "I
a. -9173. _mb "", ----it , ,.
Alo-Virooto.p.toss, it, to. ,,fl.d., A .... do Is Ago. .h O, h ..air. 10,y I V'aa- -.1-o ... -- i-_ ,,, ,,,., ; ",:""."',".,, -- I
,onto la C. ,ad:. taarr, Do, in-H-ui.mw dealt y oncarstain. Into,." ,Sa,.ff;,O;T ,to, b. . cc =.. -inoo. larnedcr. I ____ 11,11111-11, T'd 13-11 24 I., 1.1'.T., .1, I
". g.. 4 I A .. A ol..", $95 00. Olin do I hab. Are, fil SI: ALQI UA I N APARTAWN 0 14- 11 71. I Vq. o ? I I 'I', .
,,raa.rpl.t..gIra. B-51i ,IS- it -.j-tO- I __ -, __ I '! ,
2/4 bell. carn H.."t2 ., -- ,- a-- T-c-1. V,-1- .,
call .1 of ... ad.. "I 1.d 1, 11 " 2" 1 11
I Lt... A-64111. H IPOTEICAS ZAPOTES 312 N V 4 V .I, I 'I O I I I .,
ad. .1, 4 par 100. seson cuanuo ZaOTI S. S E A L Q U I L A --"'""' No 28 I ......... O-o' ',','-',-,'4- 85 NAVES L""" ", "
- Da"'... Seat.. S"k --- _..
_44b ter. .parl. '"" faced. '11 Y "' as T .ad.,.. of onto -U111. 11 .1-1 .111. EST.T ?I I IIIIA III
10-UH-11,210-63.22 d filtuaclitri y const- hl' .I.-c...dX"h:b ""A., 'allit. T ',',' I 1.1 I V LA I T I WIFIN Up.%IEN 11: 1. -11. 11111tio I .11, 11 al- A.
__ ,..u ,a,,. Ida, be c1n. listed. an 1. .do .1.1- do dodo So .1,-I. ,--,-O, ... a ,: .If. AI.QIUA '" """do "' 'a" lef.ron-, T "'p, "' .1 .at,.. AZ: l. ins. S. lalael 33L Apt.. 101 I ta d ..I.-O-1- I I,.ba.- ,,,;, ."', Idp,,, ., I.. ..
Wait. E.b. .aid.. Tisap,.. .1 qu; nistrachlit Oal C -- ..": I1,"d-( ,",',,r,',,,,. I I, 11- kbill I r ,;,-it ,,if La 11,11OO111 as tarev.s., 'I I it %,"', _,;1 1: ?"',. :": ',',:
SOLICITO $10 AHL AL ne ra.... " ,
Castle. consaltenos. A,.J.r MI.CM-6917 "o,
_A i I- pit., .Sf..a!s1,,r* V AgIthi. 1, Ia. ,aa, ,. de a. I .... 11 1-.1--l'. I . 11 I -111 11 -1 .
10% POR 1 ASO PINON MORALES' -21. .1 ION. do El lEa is .. f. !", ........ ,,, .-a, !- .. ..... a', -a. -_ -_ - ""
- no cost onorsda trIdeponsellonle 2.1.ad. 81 11 ,a ) d1 2" ", ALQI 11.0 LOCAL II.-, METRO.% to, a, Jeff. W.777. : I I I , L I I !'"
cloorad. ciflonriont. A-3us. VEDADO, r"I- I_ ,.. '_. 11_1
Baltic QD isdifich, in c-1-0tat &L ffaaans;6 66 complete (gararifixasido isgua r a P - -1 I ii.- I .. 1"arI-,. ., - -
,W 12L JAWadies 7 - -..BOLf1AR; ,,s1oA P,711 ,L, 26
an Mariana., pg.d, P I I rat; ;.del. Apartamentos sin Estrenar y:-11-1, do dis, y do con, al. coca
'to.. .1 f? gas con 4 knornilla. 71 home E It I 11 I I I 0 """'" __ ALTO Y SALUDABLE ,
.Me front, 6 A -- ..If. III 11, .11- ul-a- .; ... CA-1, .... -- Ua. I.: .. .O.. ; iQ, ",I VrqI I'll. I.111 ..... TO 'I"- I 11-11-79.1-111-213 -., _', .-S, -a, irrit., A resin es alonado. UH-c4n:" crOdar. do, h.bh,,Iac- rjoat.. b.A., '"I"' do do I* I.. S .Iq ... I- .raO.a-':o,,h-';,, -- ,"', .1"Ol- ,,a. '-'- S"', H.-I , r -, r ", ".
I
.
A-642L dn.. D,.W ,!55.Dfl. Int.ring.: Troll Cara do a-Zph=*-d-_y ..tell.. dr l.1.--'a'd- ,,- d'. .'a sl I h,1.,,-. A-11. 10-111 1' -. -, L 1. I I ".1. 11 I .1.
c.uY of be. Adoont.11.66a 13I.- 8 .! 1111" "asO. -1 1-r-I.I.. ,91 8 -24 '. I ,,,,, '. I"..." I ,.,a.
. -825-82-23 = T.H... ...let. 7 --I I Its I .... ,j, it, c-do, 11%a'1111111 "I I I -A "."In't. .11 I 1. 11 I .,
10-UH-1146443.22 ASOW 361. M-11117.1 C I IoN Itair -pla mr. culcied-cl ,Is, .dall -. vic ,,I, I-., 188 VEDADO "
A L Q UIL ES Wouatc. 1'. ,.ad. va, do 0 11 21," 'N"O'NIT' ,1 7 s ...... Ill, ,,, I Saa H ... g .... .. AS D,- 1 I I "" _'
0. I 11 I I Q I 11 11 I I I O , I ., I I 11, I IL "I '11' 'I"
TECX 5- HOTIMES I ESTRENE .. y I 0 F. Al. de V, A 5-, p. d 4 ,- . ........ III-- 11_--'._2 '. 1 1. 11 11. 11 -, , Isi,
DINERO HIPO AMPLIOS Y COMODOS __ - R U-I'.'I -11 _ m QlrUAN U.SLIII ALIS N1 r"OS .. .
raAwlina-hi. au-c BoW.. III-.. UH-11-308-82-20 ;Estiff .1 9% Int. BELASCOAIN N9 158 .ALQUjTA rRE 1C. A Aitr.-IITO ,,,, ,,,, I .! j I., I a.
..r. = t. Io -f" Start I ed.r. do, hblt,,Ines. b.fio. .ocln, ,as. a L' S "7-4 ,"- '' '. I .' '. 'S- 1-;"11-.1 __ __ __ 7 UAREZ- MENDOZA
"" ; -. -Oold", --- "'..1- .,- ", I S, SANLOS SUA
,crl ...... '_ -A
direct. ru'16 HOTEL REGENTF Ac.O'tAr'."1 !1.r.a : TO1 Company of ,!.,
W.,:nac. I '. "It", lo". Roo."" V F 1) A 11 0 11 'O".", -- ";.a"' .I". ... ""."' I. ".',1,,, _,:., .r,,,,,:, _, 11--,", VLDADO ,.-. , "., 'I'll- I, ... IATrial. A... it a. .Ufao.. h.1,1lool.te. -11.bl.d.. Ca ., 7 It 11. -- to 1 2 %--'. o ,SO "i'l 71 1 tl -2, "
I I 0 deje sit telefono : .. U, ., h d Adool.i.1-16n lo..... A. a.r Sol. CnIle L N 210 entre, 15 y 1 __ ZAPATA I.M70 I 11. .' .,:
.Z.I.., her.. .W" I as, c n 1. colic. be,). ga Wool.. M-8917. C-11.7-111- 1. -- 11, 1- DO-SA PA IfT A Or I N1. I St. 11-4417111 I C I I "It" foi. ,-I I- I I ,,, .. 11 ...... r ", ", Z :.
.l."' 'pr' '" APARTAMENTOS NUEVOS '.',.r .qtO,'nO," onderna, Y laJs, SEA% L'a, I O ,IS
*1 W: -'-'a"-"- -rrc ;'rZ '.on '.I.- -.d.l. do, I E__ 719 1 ____" 1". -1 ...... "",- "'I'l--, I,,. "'. ,, I 1 1. -
I - fi-143-79-25 ALMENDARES ,, ... ins. fish. c-piti.. .."IcOa, ;,.I .. ..... ,,, a.. ball. -i". O ,O-a 10- ... -."- ,-" ,, ,,'' '. .-, ." ,,Al Isi, 14.U11-11- d, .;aal.% O...., c.d.. y c--- .1al. ,-'a'-1. d- I, !"-- St.;- Z.t ... te, -N, 9 ant ,,,,,Suir .
ISLA DE PINOS me 421 entr 12 y 14. 5,1--d- ,.Inl! 117117. I ,-
. Vill. .bit.c ...b.n. c.mpl.(.. c.cia. I.d.,..g.Uf.b.nd.rr.. G.,.J,, J..' WA .. 'Od.!,nOd - - 1. '' .11.
Ind, ,I ,-b-- Aeon ha, ,tend ,ad R_ 99. I"., S _O__ I I -- L11fk S.. 7.1o, -Q A .-o. ..,Q, VI- DADO 1, , _; "._OFERTAS st-A.""'. "can ":,.,,,,.
)a del Tr6ph.. IU., .Oad.fta baj I O 9. Int.-on; T,,.t Cam- Sa" a ... 1, ', % ,
a, .1 h -on- I.1-1.1- li-J. M3 Ar, 11 .1 I 1. I .1
,,,, V r'-., Adnunktschin B-so, AgaIr ','.'-,' ,,, a ,JV :,P, 11,11", 'll""I.Ill"I'll" l."", ,,,, 1 ,, D", 2 1 1, A-lo
v .'e, MI. M flqjj C ____14 56
. 1 L I
I I que, na-hr. N1j..C 1.d1i1rd.11 cj .Li .1-8243. UH-H-9385-82-22 s-s I I I I I I 11 "I I I ,. I I 1-1
Tral ; ALQUILO APARTAMENTO ___ 11 I. I 11 11 I'll ' ' ' O r 14
C I CASA, fOCAL is 1, -, 1D -IN E R 0 """n"Idiiii, -c- ,uapc-! VEDADO ,I"), ,
OnO*ca a Isla do Pinos, y Call, 2.1 No 8.54 ealre A Y B. Be llqll- htr- -16- 11 ,,a ...... F1 ... , :.", I I .1 111O, S, %,--,,_%!---.
r 5,1, -- ,i."1,,1, Is~ "' I I I ", 1
ha,--,-: LUPSA QUIJANO 4115 _'. 1 ,:, : $ i' 1 ."a"
I I ,,,,",,.,n I;,..j.,%.,I..1, CALZAVA y B, VEDADO ",;: it r,, 1 ", ,,,
.O."orta" a, "", '- 11, .. ",
Radarnis. I hot anp 3,, zdk. "K,- j;- ,-, I,. S c.ra 1,,f,,r , ;!' ,, -'- --'.."
A. ea-dW 3,4- Exteriores. sale, connector, dDs he- n,2 2,1-, N4 F.b Co.,., M. ;,- "V ,' -" O S' ."111 I ". ,, 1, , I-, ,, O.1- 1, .." ... 1 ,". ,;
DAN" diners sebro, cam ell LA el ... 1, 2 Ionic, r.-O. b -740 Al 24 ,,I ,,I, 1 4 .
an ,anai, if._ 1j.,,t1,a- .1.. carlilm do jiss. p ,- ., I ", r '-,"', I If qj, I 12 5,
I U11-11-1139-72-34 dealt, ., caarla do ,,led. c c so. ____ _ __ "' ""',','I,"' a ALQUIIA) BONITO I e,. PISO '...,
R&W 7 "Part" .1 eloanths- far.,. M-11440. _,._ M-ici. do cr ilh,. 1,.,,A; ILQUILAN AFARTAMVISTOR SIN F- C_ --" p ....... R _ 1- ___ ___ _ 41IPI it
big tips d interile ban-to. To.. 80 dor autoarat!rp gar a RE"n" ..... '
CASAS DE HUESPEDES eirorIca del V.I. foran- to. ., is J., --d- 2 sd- N :;,O , _', -, :' ., 21 NT ( IS SUAREZ, FiAJIIJ S
,,,,,,,,,,,n y 11 5 A ... r- i ... I ,.,. ":,""". I, ." ,
16f ... 13-5354. ta SA, A-al, So ,,q,,).. (',fl, 11OCRIpa para Conici-vios 111-111 1 1 ", _:,., P , ", 1 i- -'a,
I WAR seem fabricar, machos, anot, RRAIIIENCIA PARA SEROXITA9. Toot' i-- 11 1. 11 -, I 1:11,11 4% '11%,."1110
pars, I& its oluel6a, can it .... ho'. "VIVA GRATIS" Infoln- 1,, ,,k ... a.
O --ch- So UHHUAAI 0 7 ." : 1. B -,W..
fit,. I ,idea y d.a r.letaic.., i H..1--_? 1, .Iq,,,I;Oa d- ..a ,dhO, -b- I -- ,, I 11 ".. ,- I .. "i I 11 I I E
,,.d.do an, ., .. , I ,, ,I. 1, o r I ,,, : ,,, I il H Ill 12 23
Perm poreltles. Trato claro. OPE. a at.,.; 27 NO 259, El resto del tries, apartamen- d, --r .... .... F3,1 11 1, I ...
_ a .", a ,( :,." .j',
1. I
RAPMA. list 'fall. Ell H_663_14 ___fA TAM_ ENTOS -- -11111 1i 1.11, .1, Aiq, on 17711.
ILACION to fresco, c6modo y elegant. EDIVICIO A It S ,a, .11, - ___come : CON ELEVADOR ,.1%T.,%.,C F-a',, .1 C-1- 1',-O- TA ""'. .q- I -1- -a leagradwida solids personalments. Fstricta moralidad* I I EN 19 y 26 _LLE 17 NUMERO 126.5 EN- ,. :
., I .p. I fan", on oi 1- I .--. Oo".
It. .plot....ta ,,a : 17 y G, VEDADO y el F.72M tre 20 'I" N'eclad,,, sala-c- A 11, ;, ,_'.
92 APARTAMENTOS dor, 3 habitaciones con'- lose ., .i I -! _' -Banco H ipatecarito s. A ,.,cd, ..,f;AnD .1, ,
ac I ... T, .... s. s.I,-,.a,,d- do. h.tra,, O, -: 111. *2 ''s. .23
"' ^'qU" 1 N A-17AS4.14T.. NU.- baho intercalado, cocin g as it a '- ban. ..Oagzril ,,-,C- ., I --'a ,at--
1.2.. 'Ii I do cri. ... too ... Ar .' a Me6 r SE ALQUILAN' ALTOS
. ..,.. IaOtthi ..I. 'it .. "" "' a' 1, ... ........ UH-11.97-85-23 -t,, ,,albe am U..'st. -,a-- ve'., ....... 'd. "6"". lt-a- T, o I tad, L ,, bi,, cmplc I
M EN DOZA -;tFea. Co.,. ./.. ent', j l*:,h", is calentador, baflo criado it In or C I Of Coo.. AdmOO.O...,, .--. .__- ,- R 11 I lab.. .. I on- Aparlierearo. 19. I ; je, alljLHII'l S77, 00 LIaN e al 1 11 I I I -1 I 11- ", "". n.",
. TAIL&C10 ALDAXA Al land- 191oll'. C.tort.. varies' 3 a A balc6n. )-j I No W 36 1 M-11117. C_---, 6', ,
Pl do I& Fraternities I H.711-82.. 23 y 30, Vedado. Tel6f( __ __ I ., o lo
__ no F-8502. C-932-82-24. jC_25G.".31 .g. ,rA Infom"'s '-46.,'li. 1. ., -.",_ (' , d al$It ALQUILAN PREClog -_-Pf-..NI -. .1-1T. ALq1 it.. d I '.., z-,
Mae A-2010 9 APARTAWXN- I ..ad,,,, --me.a. do d s h-Q, H -1.13 .
O -ftinnf., ..trade V.d.d.dd7. ,,,,,d,,.
Aislated al: late. ReLciss 7 Monte. del Lifi-all. I soaW.H. as fityl if ....... ".ad'. ."O. s. 1. I ... GRAN LOCAL I __ __ __ 11-797-8 1- 23 .111, .
C-771-04-:0. i,'.,. 1,1 %1,,_a1_11 I.J.ol-'ad, U, 'a""'."'. ', "'"""', """ """"" 93 LUYANO
- ___ t .d.b.n.. j"
., Ill AMISTAD 361 ", J, _,7. ,,, d, ,,,ad.- ..... SE AI.QL ILk
- Bar Olin ,hat,, P-d. ,-c A ,-lO,-r IaO.
CON SOLA FIRMA If ADEMAS 1Zdo-ta. Call. "O" No 2fU qtaa. Id.d.. Cf. O."a C No .1,11, 11, ,.I. V.
,,,dt. Infornnoi TellA jina- Sala, hall, 2 habitaciones co entre San JosA y I C ED 0 CASA
-2546 a fa al $or. j ,j. A lg 11. ni.de- Ir,- .r.,I.- 11-501-82-31, ('I, I Iv 4 ,-,I[:.,. IT.. 3ra. .
__ '. '. "" 'O., -1
SOBRE _MUEBLES, DtNERO Moro ... ....... a. medor, bafio complete, it, 1--ned-, do, jptau! S VACIO N, Iado. _'- ." ,, ","_, -, ,.."I"I",
DI 411*W" Palo prifflooloO. par. H-677.U 24 con su lavadero, balc6n a la ca- Intal-hat's On, I 1. I.- .1 11 :, ,, ". ,' ,, ."
,wlixas. itiount RE ..;.a,. __ __ A ,:.," :, ,1,",2, l ,,,n,, 1,,',-,
1 9:%!= 111%. is ,,, -, c" O, _".
FALL' --A Set- ENTR F v 23 ' i.doL go,, bait, V!,%, ."'.,!, O -., i .1"11, ' : .'t ( "-"1 1'
M. ,= ,,, -able. d.111todolas a. EDIFICIO NUEVO EN BARRIO COMERCIAL .- 1.11 .
Aff '..do. -do Al oe.p.. U do, irmaishoo .parjsaI2r:jto an' tna. 1: Ile, calentador, Jesils del Mon I-d-, AgO. tionorithirit.. P .......
., .,.. .I. as ,_ ,.,. ,allod.: "IcO-- -ia--c---- 3 ina- te 561. Llave -en la az c.111. iera Reparto Ilide 311JI11 ineiros cuadra- O'.. t-.111. al -- I '-111 I 11 I H -1 13 24
JL.ohol cona. Warsalle, Diner* a .Eirl.e. p, .. h.blt.donet. closely. hall. C otea. Calle E y Prin ". :, --,, a, .
c-r1--. go., dislocate, -oil A hirieras v -iaole- I I I -1--a".1, 1,11, 94 LAWTON
." am. do a A ...I.. I. U11-11-9815-92-26 Santa Felisa, debris del lfospi- I - 1- d, -.. ,-. ,A, :." "aa F. Xo '4*.ao,' ,.,,.*Icloai- be" I",:,- 833-82-24 dom, I ",!;",:"""". : BATISTA
'a Is- .... Is, 110.-. laf.-- __ tal de Maternidad, se alquilan Pill, da por life do" calles. IS-LIfIA. I 1,1-1 11 I Pool I-11R.
Y67-. Electrode Birds. Ctillando, & )he- Jdal: Ar-rw "I'll" -a 1-1111.
4m., d. Go- 950. A.&MG. 11-1-43-irs CAMPANARIO 21.1 1 preciosos apartments acaba- BelasVouin v ( oocortliu. i '1I.l..p1,:1fC :11-.1.1' P.IP3. No $,-- -., ,,,.,,.,i,,, 2 4 b- '-ple7 EDIFICIO CALZADA Y 6 I 2 ,it I . 5 de. .., --,. a, I -- dI.
un-c-22-14. 30 .R ; 71AXT-NE-TO. A O. 1. 1-iW_,jj._j. A ,61. dos -drin; de Gotten. muy frescos, Propio parit" ferccleri:1, Ul ,.- -- d-r- ,10 is, I I ...
seat. Mail. ;,,,-O- A Bel.-to.: On, do Neptuno. atiartarnent- do V*dado. Ftren, into, 'dos de fabricar, -,11-114-114
y 2 do I n"'co pen' -io I n ,
_' Ca"" ,1 ,part.- -11, caunialor, it, 1 I ios.tac;a- h."Ic .a ,IT .... .. I-, sala-comedor, dos habitaciones, tilro co"ter( Se al i Un no., .c.... rair. an cal n ,.n,.do r." 9rbHthas, 2/4 con I- U HH 6'3_l'_23 --Ti- -_ --IQ --- __7
11 ,'.',r' It 4307;A'' :'.n', "thf ,,,.d,,,, c 'bano, cocina completes, calen- propo8icione.. I S I TNiTIWAA Al I ,C- .;Wrri,4
er#dto can a .dr, Ill. H-.01-12-13 ,at. y .-Oke do ,,O.d.. Plata. ", c, ,- ca.rt. y -,- -., -, -'I':;;, ,', - -- .
.ad... ZI ... d.r he,,. ,l t dor, agua abundance. Prec-os By CERRO FALATINO "'. ; i-.._,s.1., I..'
IVftCZE;_. _t._ I '".- --- -1 -11f
, rsra I.b.- XN CUBA MI. ZgQtqNA A "I" n ... Into,... an .1 Infornt-z .I
do Xrnp dos. protest.. . d ... no. I.I.- IS ... "ad.. -.!=,. pv -I'. $1,50 y $55. Informant encargado. ,-, A-, a. V.I-, I 11 .-,. WN-rao, ;a I. ,All It"j, 11 I I I 11 -- - -rates etc. Beforio'clax. later0a wl"I'La"It'.11.1.".1. x :! :p F.'a UH-14-401-927 I H-n- NIONTE .,,I-. "I "I
.... i Annarti-16,, -1 _'111 ..,a ..l.. ..,,., ,.,,.pr
.hion __ __ A(;t 11, X "n -- I.." I
11-09R.1.112 2.1 I -11- -, 1 1111:11. SE AIQI ILAN
Phis hors al TRIAL W-0340 Z-;-, .,, ,o ..U.j H-014-82-24 ,.i In by: 1. I I 11. 11 111 I 1 I _11 I"
, .., j,,,Fk_ 27 ESQUINA A F, %'EDADO I Pela-Irrin :amn Fral ,,, --.: .... '_ al .11 [-' r. '- a, ( --p-a 1-5-, e
- -d-,Vn-P1- Vale .0rha.d.l. ..I ..Jrd. Made- ,difuin I-an-da ,an.. -- 1, "'
UH-C-IIIII-64-1 1kift. -. ". por .,a.. del ,.ter .. Guarda muebles OrLar car 11qaIt11t1 Alb-, PH,- I- 1- S- A-1- Od..
iii.a. vr-wi do A to W. To $4 2.00 .' 12 1 a
I 5. .= .t., plant. V- 1 'Apwi- .t.s I.O.., -, I-St.. Oil. U11-11-91392-85-23 I 11111-11 .1 .-- -1 bal" I coIt I ; 6 I : w I
11443.13-24. ,. ".Aht ... I O; S, ,,,- rr-a-, C-" i.bllaxidrt. h.Aa. nor am-concal- 2 h,1,W, ......
$TO MIL, 2 ANOS AL 8% __ c a , I "HAPAWA" O 0-1. b.A. do ,.I.,. -,- i ,.,,-, 1,,I..,-- Ba- d, 9 A 11 y
iN PAN RAFAZL I.I. ALTON. INTI. .d-. .b.adant. I 1*11, 90 MARIANAO R 5 t.rd
"' .1quild ..data. .9... I y rnedi. ca.dr. B.I.- In, JLLMACEIM Aj7AXZAEOB ghak, can bell., c-la. I,
Sohre .,71'1"..'.'I'.YdCd'.P',,'.',r','..,,. ,a. a. ton", .or.. M .... do Union. CI-l N r" c III $00 .00 .LQ1 11.11 11 It"O IS 111.propledall, doy sin it I I- .at,. N..c. del Pilot, y Und. -- J A-', d" N11 :
9 .. EL MAYOR T Asks ANTIGUO I 63711. a T' A UH-1Q.5511-04-211
an We y .act.. 3. cajvrfht ., it 11 le
medInfloren. Focriban dela- ."' to' Ilav, an In, bolas. T. B-5920 Negtuno 1,009. U-3922. I L O C A L E S .. ,; 7. ''. -o q-_"_. ,
lips al Apartado 1249, Aplo. H-5911.83-31. H-352.9122 I Ull-li-in-M-24 I -.1. O 1, .' __ H-ar.;41 21,
60, La Hithana. MALKCON NUNKRON Nes 'it, OUNTISM C-829-92-22 St.."., 111S, "I'll" S11.1 In, "I 95 A. APOLO CALABAZAlt
j y K. So .,',Ill. ._Ua __ 93 DEPARTA A I[,.,, .... -,-- '. Y A. NARANJO
1. do ,.I..,,.,,, dor, mpl,,...."Id,."." pp1ii' CALLE 8 No 158, ENTRE P A R A 1-1.'. '_ '__-.,b-.-,
, I SE ALqUILA UVIANTASI.NTO c0c-, I 1- -11 11- 11 ." 191S, ", I.Qlo, I ",A I".. Us, 1.11.0
111,11-11-603-64-23 "'b'"'Ililda" c ... to, b.Aano. ,,Orcl,:. Hotel do -aparlarnentos : bs,'"" ", ., , -, ,.,
hilti- a letter.. encia. do 111. CALZADA Y IINEA "'I., Aa, '- __ __ If
--- __ - y .-I.I. do orlial.., can ,oh.d. Inda. ..Oal a,,.,.:: A -_ - ,I, ., 1,,- ,. 11 F Va,%._.
it off .A. es'l-l'. lat ....... TW.- H-41511. 11 -11-11 -1k.F.1 T-111- :::"%,'.',,'."":aa" ""::"." "",,',"','.,',", ,',',, I,
I R C I A N T E Pen Itall, 1,11 It--- -a 1. all-, do 12 Sc .lq,,Il. .p.h.riont. C.DIPU to ,, prio,", ......... ", P, I
Pit ern castle $500 No add I y It. situada on :'P"""::'--",;' 't"-,P"-"' O F IC IN A
I 1d:I.,s..njjaI.rr- .a.0-ji ecibidor, I ha. b ,get
I I ,,,,IHy I it.: Sale. ctnndw r' realdencial do Vd.d.. If.. 7.11-st 24 ,,:: :,o-- ,:.. ,::-,.:. H Oil .5 24.
16 t.,i .... Y. .p.,taucerd., do III: I
".. I Q.. .. Tell. M-8351, -on.,10. "' is., .b _z I it .08
,
Ida, "" 0 0"N' ...... O HABITACIONES ".. ,_ ALIQUILERES VARIOUS
do,... pillal". ,N9 4 p too clnbolel. Gore ,.at., Se odin !en proposi- BE ALOUILAUNACASITAWN US ,-- al,
coni. I. ,.I.. II.roro ho"... or, a- 1 1_05 _. 24 .911. .dent.. T.Ularai F-0011.
...... ... I ..... I.. .I... -- CA IAIIA TIAN ,n .. rIffet'i. clones de arrefida- -11I 11 1. Al-QUILA
, 2 A. .a. I 9 tat-lon... bail. .I.rc.hal., corl. ferinita. is., fi.. r .. .... let. gin 84 1 ,O', r 1. 11 21,are. '. .A.. allie 1.111, ia .I I ,I,.- is AlQV1LA .Diricto atcairaNo. clf-dloi- At, III-RA It, 3 1 if I. in. ... I.A .
I-1- Ind I,., ISO. I 1. do ,,,art. y -Vicl. do .
'aa, A "J_, ., I'af._ a., _' 'i, p I. ..... ... ..... ',a -0 ... I~~ -."- '... ..... a_. a..
cidelthat. ..... If It. I.rr ... y be an a,- ,/, -_ P L A 11 T A S INDEp 4'"""""a"', "" "" ""'
. 're, So __O '.. ., ter .,.ad.'.' bale A A call 1111-C-705-82-2!
.,.a.. 11c.l. a I hic- sports,,,. 1%oal,, ,,,,,.d,,,r, dos -- lol.a...11-1/0 'PUMILLY al, 101, da, c. A T -.1.1'... $Sa. .."'..., I O;nl. am DOS .'O',.:. ,,,; 1,; I 1. I~- --- '..I.k-:., a..1-, -, ,... I~- .,-,.,.,. ,-- do
I
... .. 'I.I.. %.ad.., "', 1;., O*. I I .. .. V do I 1/3 ,aaa ,' cra%... an oo ,I., -O W- ... -, 11- .1.1 -., ......... .. A-,."A,.,.., ,1,, .,. Ind..
'ho 3 l/. is. ar. of.. I.Io-bl.. Los- F-.- -.1-.1-111. 11 S1. .1a _1a 1.11-11,-- I. 1 14.1
9 I 1, I
-4 Cl.-I O 413, .soOa I .. r."11-71142-:1 I fll_ __ PENWFNTE 'I' I I N __ __ A- -r,;oa
n-li 571-44-19 UII-11-658-u-u VA111.01 111. 111, PHOSE, rl I Ik, A A, 141 ILO ( ASA i .WIRA.% A eI&Pnot N No 1!
I __ 2 1 y N ,to U--.O Co.. I.."O.."" --.- SUTANO LA: 9-,L) ; X, ."t, 41-1 V .... .. N "'4a- "'m 1; 11 1- 1. I A, 11 11 ,
AMUEBLADO 414. b ft,, --- load., -,aio. ". ...... .". _', ",
- JDINERO I Vahado. ag.rt.aa ,It. b.j.: I ....... to. AN, ., .... --d . sh- ..I. ,41 1 1 :,1 111 mfs.2 c/u, para co- 11,, -, I ,,, 1,1 ; 1_1,11.," I SE SOLICITAN
SIN CASTOS r .... .. I.. noda,. I -,al .. ..... d... ,a- SE ALQII1LA Pent House V 1. .In -o., IO,-- on 1. ,,, I nier--io, en lu ca,'e 0 ..... 1.1,,o. Al .. .1-11o-O, 13-21
INICIALES ,,lano. ,,,, r0rhcrioddr. A ": If S ;171811-6 .Vtre 23 y F.-in- R ,14 ial 1 99 SOLICITUD DE AILQUILERES
Wait- 11 NO 112. -oh,'"T Lfl, ,':: Call. 10 Xf 410. ./. 17 y 19. V.d.d. Apariamentoms jonsUrIllsdos ------ _Ioldod.. d- -rxsdo, pasilia par ., jobono: M.3243 Moderna, y ,mall, ,rart-ento: a,- PA. UA X-PETARLE AI.QI IA HABI .
d.,1W.00 an titillate, ..br, No lat. 4-U-7111-112-33 hi-carnedor, free cuarto.. baho earn- Ver encargallo. I'll" ,;. I'M i,- I-pi ... h-b'o IDOICil, Ved0do.
1. O I ...... h .i.. wo'. __. I,, ,,-,_Ff- I-114-25,cit. qui., lusiar. .ela., -Olci. it, ehdra. 4 __ __ __ MIRAMW BAJOS
1114-sall ..,"!r RTAMENTOS 91k6n.I.-... Vt.]. Injocconon, Uli-H-68-fa-Zif aA .AQ61;I A I NA HADITACIMI FN, -1-te r-ararr-, ,.Ile an of raism, de I a 6 p. m. OI .h... - H-5.1-.4-2.1 INFORMES: 12 No 5:1, entre .is .N 7f Avenida,
'I i I 'I
Hospital toain.. 115, IM,,a ... ., SE SOLICITA
it 1, .1
_'- habits, a _:!, 120 ALOVILO HABITACION Prio-ii-A
or. or. .Mplll ,,,, "' "',,, _-. ".. ":: ,, ..... ., ,,,1,.ra .
UH Hn2744Am23 ol'.'A.. It ... 1. befit, hil-al.d., ,--d. U11-11-152-112-is GUARDA MUEBLES V, M ,rc.d. Unit. F .... nd,,, 257 -t,, MIGft L VALDES -;- '-- h 6 ".,
r. al..yd.. ... .W Aso. .Ianid..O. I.- got y So, Rjnhn. Exijo refer-ju. ,a I I.-a- W; .. .... 1: : 'O, -; ". ['arm oficina y drp6sllo do
. ,.-, do is -ad.. do 4. A 11 .. y do 3 In .rar. En,.rg.da fla 1-23 i' Call" 23 onq il-7-i-IP pcaluclos farmacititicos un
AL 5% St. ,MODERNO 11-93 0, Vedado.
VEDADO $65.00 __ local a nave may grande.
. __ H-733-81-14 ON CANA DE FAMILIA. Al. A TELEFONO: U-8837, 11 I R A NI A R
Doy en 24 horns, dinero on 14 IRT Al .Odrs Li.-/O.- Indre low: JaWs INAB rodswuld" IAW.. h.ba ...... .. O, I ... Q"';U ,ra R ,- .. 10 .N" 2S , I 3- Dirija .frta al Apartado
hipoteen, al S% anual APARTAWIENTOS -q Olin modern, ,%apuarrotion. A,. 41611IT 2S9. M-9036, W-5277 d' .' "".'.'.r.... ':, -'' 'r1. U.';N'y' 1i "d ... :'-- I.,ah". ,.,,,,.,, _.. No 2050. Tel iforto U-1669.
Portals, OlRoilly 251, de- 'n.;aha IN, .d.r, 2/4, sAo con 133. ,air. 13 13, Vd.d., H-4113-114-23. -,-d 7 I
, as"e" 'I%., s_ _Z ,,, ,i,%,. ,.. I L1.11h,% ,,O !
.. _:,iftt, -164-M-M ALQUILO AMPLIA. 111ARITACiON I 0Incires -1 el, ,,led-. ,::. f;L 96 OFICINAS __ 1" I'll I 11._... .. I
artsinsento 308. M-1072. AnO, O-ro ra!'Loa6a a... itbundi .to. LI ... horiend .1 ;;. U H I-.. I..". Al (,,.is tortilla. 1.n.1.1d., Ml, ell. A hf-d "-. g,,,j,-, p",", soio 1-J." ______ UH-C-721-M-25
I". "".d.."'. Modern- C.M.-": ,vississionsissininioBviiiiiiiiiiiiiii H-15-1-1i ,,c- A O 2
.,In. Ind.. her.. son.00, U .d.r X., VEDADO _, l _OI%111 C"IIA 11 1, *11", lalal 111, I-7'
6-UH-H-773-64-24 of- .art.. 1-3173. Uff-H-310-11-21 SK ALQVILAN RABITACIONE a I'D' 1, i ..... 'a 102 AGENCIAS COLOCACIONES
H-W-.1-15 =IrICIOS EXCLURVIOS tabl., y .-Ide h-- .- ,,, 1 1 ,Orl-. I 1.11-i. --- E--- ______ DZ LUJO ' I"I ....... ..... ..... 1- 1.11 ll- 11 Zwl .1-1.1 AIIIE. OIUINA .. 11141L....
. Zala- 4.3. shot f-ac 1. COO, -c 1,,I-O".
I SE ALQUILA, I I t.liVIS, SOa... If- 2 li_'77-1- ,I 1. ,,. ,-,- I,~ -,a. -a.j.d.l...
Comerelantes, Industriales, VEDADO, ALQUILO St. .W. a. .firthn, .K.M....- 'R 447-94 24 1 Sl,,,,... d, G ..... 349
IIIIIIIIIIIIIIIII 51. .air...,, C.I.d. &.3, .air. 0 If, .p.irtaution"". d-o"p".. Y f .... -_ - -_ I -- I _-- -_ o"ea ... id.
, ,tos on, y dos -- no .2 y 3 abitacione,. io,. co. I iW AIQt ITA I ;A ISA"ITArwN "ON, I tE.A ALTOS. ENTHE 0 Mr11.1,1
Iawe 1111.lsisdlrl br:lar pr-knos., r.scoo Y randran. ,Part, 11.1. I-'",r do djois,,cl ... Is., ,gu4 mdr, etc. T-lild, ano-bl.d- I bar., A laa.bc sale O-Oo-, d a .11 I R -A ,11 A R "I 1111- 11111-1'1171 I,--- No. MI.
"' b ".:.,* "T W. -.a.d., do, hot, ': I I. 1. n,,h, 5 ont: ,1.. Sati R-al 7.1. lat. ,O.. "' .' '-,, a, L .... I ... ." i"a ", a 4
.is it. 1 6 II.,."an'Fa,. ao Inforrines: F-3489 11-367-111-24'.' l ,',',L', ,% ,,:1,..% a, 1nd on I q a I
.."at- DoOdantUM. Test, bitaci o cd.d... Ionic. 1"). a. .. Central, do. Has., I
a].- do t1s, cclones y financlat. .. ., t.rr.,,., naodfi.a caja -6annibu "I.Q I -.1, 171 H, I.f ...... , ,,"I '. _" pi ,,,,,, ",."a, I.-, ---., a "' "is
,- .at-.:7 .1t...ta. fail.. r;, etc. X.h, prop.r.d. y N90. O ... I p It "' Ill." ALQUUO AMPLI OAK I-N - --- "'. ,d ... --- -, I 1 103 III CRIADAS CRIADOS
I rfW_ tL;= 1 '.deal, ,,,,,, Infron- I I ,C-773-M-26 sO 'Me Ptoll'aht, A _a
- adoon"'.. "-a
.a O .'.:: ff A ao. l
e ad
- 'a. 'I ... ct
entre A .do, I led. is,' de ,,-. ,l L 1 11 I I.. g, -d- I 11.11-11. at" U.,
NO' IN.
y B Vast .
GUEUERMO NOVELLAS _,_ In.cl. '.. a.. 'affla .O.. .. A-,,-I1-1 1-11- 111111.1 111111- Slil"11.1 INIANIA
0 NOVELLAS
CI.g led.. I
*'*' a,.. Ind..- I
.- 'I. ) N-O- N.- No Oaf- .... a i"'. 1, R-. R-O..'.. -- ",
's' Is U" r' a' "' l" al!111111111111111illi I
, "S -1.1 1. 11 S, R-,- a- D.-I to. HERMOSA VISTA AL MAR SE AILQUILAN I PRADO 112 11 1 1:111'. 11 1*;, 11 1-1Corredoir Coleglado. VEDAIDO, SIN ESTRENAR UH-C-934-92.31 Ap,,I,,.",,, ,,I,, ,,,,Ir, do, H 9 _- I _,,.i ,,11,- ,;.,,, ,5 -1. 11, -, -, 1 I -, hebaho complete, cinAna do BE ALQ1111,A UNA ANIPLIA V FRV4CA -1, Oa'a it :,a." -_- :7 11, I ,d- H- 1 24
. SAN LAZARO IO0,11-16, ,,, ,,trd, hd-,dI-te p, -, '104) pe- cadn 11_1 111.1 11 IIIIIIIA Cal .1FEIRE.. Dep lot. 1 04 to
Cuba N 6A. Depto. 104. LUJOSOS, PO.00 No.. cl.a.U. ell.at.d.r. o"" O'""O" PISO COMPLETO,
Alquilt, ]in No 878 c. poison. .oh, cor $11.90 O-OW- L. Al.luil, _- ,,- -j.1 I 11-- S.,I-.
it .1not=.f.. ..: 3, Laguna 210. $75.00 "t 67. Do, tadra, A C.I..d. Vb.r.. 'i. I O1111 : -"_ ". -I, 6 No ,9.
- torr .... .. 1, -pli,, W, tolit.11. atotriannent. c. S, .lq,,Il. plan .Ro, corapi't" plaw".
....f."a., 'h.b ":ftt... ii-Ii.-B-3 Pach, NO 112 1 -1- p"",- T ....... . a I'1.111-11-MI-M-19 ,16. 11-dWare, closet., pr,,Igsa art.., A.I....-d"apt, I ,at,, Gen- R- I l 4' I ""'
.. Frente a Telf. M4294, W-7199 "' 03-...
- it hina-. Ile. Mocha as IN call.. TrW I RE ALQUILA HANITACION A I I.A. I fail]., .c ... .... nb,., ip-d "
ii a V )ad, ..,_ I I
Inf.r.a .1 .... retold. T.16- 1:; ff ... p- h-b- fares y locates p,,pls pa'. X I'll 1-1-451- .Il -wl,-;"AM S ,;cfUln,, Max eaodrat Prime, ad lbus Died. M I do ... I ,. I,~ lI 4 11
- 'i fono .1290. ..j. can .b.fi. an "on, 'I'A
ENSER 115-112,2 b 6. ,. 1. c.1k. start. .19 let. cina., canapaftia iniportate ao ,- -- a
UK 0 1 11432-114-34 ".,.,,_, __ ., ,1,,,,:.,d,
RE A 2 A
75 PROM ORAS PROFESOREg ..,. LQUTLA ON ArAOITA NT Di Preclo $60.00. 1 111,1-11-2911-82-M into. leafteds- 3111-11111. .1 "'I", .--1,". Ia-:." .1
coined ... .... rt,. W. ,aaagl.t., ,a- hLQUITO HARITACION -pic- 11 ,isci6n. Veil do 6 0, S
na-1-al. ". ,aA.., a ... I 1-111111 -.4 _. 'a
tl.., c.U.. ROW I. 9, 23, t4. rh ,- 514, _% Iq iESTRENE L A S ________O I 11
, -123
I
O'.ail do
.. ,
MAZXTRA CON PRACTI. .nice .onto An, y PIT~ H-11-1011-0-24 SAN LAZARO 119-123 at ,a'. ,.r.-.
I do I-al. -- SOII(ITO SIRNUNTI BIAN[n 11A.
.ren I
0, ,A ., ORMALJSTA ITIR.cl. So .h-. ]ad. UH-11.9717-85-22 '
I to n, A_. I "I 11, :p -1 --- 1- ,1.
an -, of, Par. da.racl. as p-ocut-o. 114LI-413,1_ entrc Industrin y Creepo I'A I Al-- -- a- -,d- 1 ,A,
__ AMUEBL -944 ,I;. ""
... "I" ' A EDWICTO MONSINBRATE No "I KWO' ADO E -'. O I _4 .."', J, -- 1,."', , ", 1 - -- -..
I L. I
Dealt .. V""...- ; i ;: 1111-%-, s"I'a I .Alp.H.Offide Ile-. .p.rt- ritc. Edifie ..,.,racalorra: AS AT.Qlll[,A HANCrArTON A .., O
I" IQ a'. too onto ipado. can cam- 214. .. 7_ So A ;"," a'_, ,""':: ,i!7 11 ,Pal.
... A Fr.qr.... A. .11,01. .p.rhate. O ,Dja. No ,. ,;n ar, 1 ,n la 1, i a., I-, S-111
li-:IA"Ts '47 c-Inest. do: W.. ...a. or. do. h.bla- c-i.. ,a'ad. .. ih,t. I -I. IT, 7-, 1, I-S, -1 11
ACADEM11.43 ", ,,,, 'I" Y, bean laa,-hoda. IWO. Y ---a- fcraebt., rcfIR,,.- 07S.M. cMU1hlrg- Ea-ijod, T11"i pl. at. A e ,I 2. PALACIO ALDAMA t-d-, p-. I-I b.j,,, d, 1. 11_ .... I IT A III OU11111TA 17-1,
77 .a.cde ...", .."lli. de ,,rliol... L. En. at. ,Adi,. Vljil,. rnpa it, c.M.. sports. At. a trir ... H-W..4- i q-a. V,,-d- ,.1. t.--- I ., a -- ---- -- , ;".
r.'s.d. 1. .-A.. Inlet- .a wpea". etc. I ,an ,a- .-No an[ 4 0:1/2 A 11.1/2 .. .. do 2.1,2 terrnx la-111 id bid _- Oficinax indkiduales V live. ,, t-, ,,. ". C- '.-!,
int ,:a,=. "ri.-II, ., I "'i'l-11
I ,a cohAb be I.. o .., ", l.
' /2 ,. Do L.... vi ...... tercld,, radar, cwiAa na.d.r. -1-1-91166-811- HABITACION AMPLIA : in-a- r--jtj.to Ile pic.t.
_" 'I do clitalas y UH A-lida (:,,],I ... Ili. (Unea), ,F -1.1-A 9-1-74 PRA TOnO
H_'" 2- s:I.cjNr'',,.do I Vcl riol. Lixtiu-, Rcll.rt. .%I- r , ,, I 11 -11- -- '..
IiIj A. Vidad, Israel .1.'d.p _' CA nOf-e C,],,d. U-16 11, f-ao C-! con ell pi opia ..I. prea diEDIFICIO 0 No NO .RQUINA A 11 No ,71.4,bntr
fa:54.. c .hiall.. .rarla.,.Oo. --- APARTAMENTOS ACABA- .,'.' an .,, .- T S- ..1- V-, rector- nicrolarea. N jaina I) Ilaylle al L '.,',-,-' ,i --- '-1a C-1 a l
at '. "._S ecoH da ry d T- .... .. I.. -not. No.h.1,11.- UH-H-215-92-23 DOS DE CONSTRUIR .-Ich,.- Tp1.r. -1
........ a.
ol. We interested,, 'let A ,,,at- -1- y.P-r1 ,.,, Situacidn C rslrica. B-3309. Sr. Guii rre loil'li,-. "hit"All I I I I- S S-116
. A At B 4' 1 Lj
.I, I.'r.7:c 'I. here. laid.. N Onf-114 11 ,
I.. caaaedn.
1. ,,4.1, do c do.. P-d. -- ,to 10 5, niquilan Boulevard 1-6pez -1 Ambiente agrildable. a-', j___m-,;,,,,., -4 ...... lr,,,
,a _Vc.
11 I.: "d, 1.111 .,. :J 1'1 ,, .,.,.I.,Ir: ALQUILO RUESA IIAIIIT; CION ANK3LA p L B
.6. A
. an al I I
... no ly No 20 .ht .. Serrano. a Calls 46 entre I- y 3ra b.h., .j.. ..-p- Pieter On ..... f ... ... j Srii,, sanitarios 11"Spios. UH-C-790 w 26 -, .- - __ a-ail "
nocia, it, 8' 1/1 A 11.1/3 .. .. y do l 1/1 A Se A lquila clef. ", Cap.,;. d r: I.. ,airl-do- --ti., 'e. """" "" I -- SOIA( IT. I A""' (I IRTOI I '.".I.
5 ,3 P. no. H-M-13-M .cl. 'I'. ,'.," pjd ''. d- ,,,at ,a.. ,,I,- I Informan ell el mismo. a, 3a A flf -... -.1"A.I.
cl: .l habit b:fi. es t,. A-I. Ill or, .tt, I
EDIF CIO "OAXACAS". 1OL..AD Nt M -,, ---,.,,i-.rn do c rot, h:bit,,!6n y -vici, do tad y Aha- -,kol- I ,
Be %quilit apartAni-to c. as .; nnedor, 0 "p-r""'""It" a a fl-.49-.4-2 1 REINA N' I "' """ l""" a' S' :1
E d u ca tin nitnant. do: dos labill ones, cried,. It Icon, cI0y.,c .,,.-i,rr.1m: .... 1 R I.- _,_ H WI: 11 .11
.. In, I I
.1..c...d.r te h.blt.el..,. b A ercslado. coc ON, ,riant. porch its ,ervicl. .,..j.,. an .1 BE ALQUILA VNA RAISITACION A SE- 44 CASA EN LA PLAYA r" DOS vu,
. ..ad., -iral do ,a., 'it "P Yoln i. N' ,,A
d;. do. a 3 r' lisf.ress, .. .1 an A.r. d -fi.rh. W., bidft A 1. -11,. -., ,---- ". P. "! 1, S-1Curso qUe C ornbinat .-Id art. Reilly NO 201 do 1.1/2 ,,nor .1 C- rin'.'.1%. C. r-7ill. tinic. I.calh... So -gen ,0--d., Cao- I _C7 A q_ 11 11" 1:!_1 ,:,r,,__ s,,, s"_;,, I -11,.,
A.. ,ad prianic plan. Rate 28 e. 1. losq.1c. torin 7 3. OOI.a E-ell., -O.d. pl- (:alle central l 5 Franjortilar,
It Solids culture general. '1111M re Niotic I", I C
;all.1/2 A. m. y do 2.1/3 a El/sap. m. D ... 0-1-d- 97 HABAN Rcp.rIo Chd, I, 1I.- -, -1- T111 -7 '
- A ol.r... .W.A11.24 Informest B-2469. La linve ._..____ U-690-14-74
ingift. 2 i 61; I I "'a ., ,I. O.... _aSo., 'I So,.T, 'i''alloo 1.1.11'..., Pon
29 t1c.... c..------------- ___ __ ell el apartamento'B. ALQUILO CERCA RAD_1.-1TA6-.I;NI- Alci,?.St CAS.."IVOS 1-1 SA .I rianao. Arourbliolit, 4 cuivir. -ITO H Ini 14
I I I. Wad d h.bI1-,-.J.-" is ; d!:',", ,", to., 2 Inifi., A Ivrv: ,- '., ,- ---- -- 1-1- -cit.
hit. ..Irl-rac, Tool ....... a. I "' .,',," 'ldi ,' ..' ,'I':','il. ",." ""D,.",'A I 11 --- -,-af ....
v. I "' o". I.- ZIO, A ray I I31E.p.cistillatclial cinnerei.1 par. SE'ALQUILA I .,r_.,oaap11aO.. N 203 ---- .111, 19 I... , ; ","!:" il. I.I.- -i In, U
obtaner on budn ,mpj,,. UH-H-sdo.82.20 LUJOSO, MODERNO .1 ,ad -.1 .7 -,I 11 ,ii,
CALLE 27 No 1001 11-775-111-31 '" I, _Q, ,,, ,,, ". Ii.1". i;ofw.-ro _rTWswA_ VIii_,it.rU.A
ZI ... do Ins Itoce.- coon.. #.a .I --,-- -, ,- ,,,,,I ., ".7 --
C11A. 1117111A I "Ill "",=, ,',;,d"'I! _pl- ".1o"."
TA- a.., b.A,, ,Olo,,,, --. as -1 .00 j- -" ---', "", --.OA_ ...Iselloose.w. 1. Esquina a Celle 8, Vedado. Y FRESCO 1 c16 __ .Dlrl.A.L. hoab ... ... I.i.r ;.,. 11 I ll-0
EDIFICIO MERCY A- ,,,,,,,,* on.j., d:, I... Prod, ., ,,.,,, ,_,_ 171 al. 1 I'7,, : I 11.1 I -11 1-1, 111 "'t 3
p a ;20.na. A-tsd 354 ',- S 2122, 11. ---, a d, Al .... d ... B 7'..

' EDIFICIO ENCANTO 23 y 28, VEDADO. V. ad., lr.ro:,.,do. Po .. __ U ,U. I ', Info,,UvS: L-1011. 11 127-1-HAVANA BUSINESS S, Ilqull," ,1-,d.. .TaOt.racrt 11 -qhol 1, Aparl-cal" d, 4 1"AIII ILA UNA HIIITAIIOI 11111 __ __
_a h A,.boad., it. c ... t j h'ta ..A_ a'adera. 'a. .7 SE ALQI 11-A !! "
ruir. se ,Iquiln Uaa.ac., d.S I %Ibl"' ra,-'a" "'
,a. f- ithlOna-ea closets On I" c al.a- mi-el y Nlria: !
... 31o -, ".. -- So. Va. -. PI-1. all. 1, d UJI-11-1.105-90.2 ., SE SOLWITA
" ].Joe.. .Dart nocrit.. c.. it.. Ire. -In, NaIra- ,"bl,,I. it _j"',
as '" ad or y bfi.' bl. ... ... ".
-.0. .:r'oi ,i.'d' crod.a.,on, 'ral"b. tAj1I.*..-..1 ,hdc da, I ,a. .. .H.. 1.a. I -11- -__., C-1- FOO-a 7-- ,--. I -111
firr- d., Sarha. de c-da ,a. ,.Its- .to , "'
ACADEMY nueva con XRTMJ9. in Ittic an O ._ I I .. ,I.: 11 -, fUZ rqQ41fl h"' ."". 1,, 6 , , - I JESUS DEL MONTE Y VIR611A anal, ,,, 1
I" patf-ines. it ulwaslanOt., I M do .. I, a ..... O a, I .77, h 4' 7,' ',. 9 ,. .. OO. I .. I , I I I ,,- ,,,, ,,,,"%,
I- do ia e snqi-[,, late, iad : ,a.d .1 I.,
stat-j!'n", I W ,W ax- .ar I I I~. ---.- --_ --.. I I
.
-

I
I I .
. I Pi I ina 28 DIAR101 DE LA MARINA.-Mi6rcojes, 22 de Agosto de 1951 1 1 I Clasificados
19 I I I
. I .
I I COMPHAS I VENTS .
-AN CNCIOS *CLASIFI-CA DOS DE-ULTIMA HORA PIROFESIONALES-i ___. 3 DOCTORSS EN MEDICINE :17 MUEBLES PRENDAS 1 48 _CASAS 149 CASAS,
I I I
I I GO, MAGNIFICA CASA MONOLITHIC ISE
SE SOLICITAN SE SOLIM AN SE SOLIM AN SE OFRECEN DR. ABELARDO LABRADOR B-5303 P A R T I C U L A R E S I-'- Perfa. IS5..ViNra. lari,.hr. C.I..d. VENOM CASA NILAXIIINTINKIA, TILtapacilidd c .... be. rib .... Y Palm- I 1 b.,.fm. .,um, r
B-5303: CDnapro muebles fi- In d Rare, .,,. char'.."...Ii .-a. ""'I"', V-de"T.".".
- = .... V,.J,,.. ifill.. EOfr.,d,d a.
,d a, ,:: ct ,.,,.P cal. ,ocin,. Peril! idea "no as 'i; d-,.,-acr 1-1, 111"Id, ," C,,4,vlh, A- Ramcr*
- __ ... is lail, nos y Corrientes. Pianos, Refin-0, here L B.,er.. I.I.Thicol I-NG84. 111-973 48.25
ADDS 115 OFICINIST S r -.----- - as
163 CRUDAS A 117 SOLICITUDES VARIAS 123 COSTURERAS V1651STAS .a" "ara,,".',* x." It-Roalm Alia- too H-97ii a
Antilles 7, TeIiZt' '; ', '10110 """I'loo-"geradores, Bur6s, Libreras, M6- ,,.tn;;.c, 'lli-i-recil .. '. an'.na.
, no c -a-26 yjNv3G7j-6isnis MAIIEIRA CON TMCRF ___ ____ -1 -_ __ (Pid, ,rl*,, P ... Y so-- cI I 1.1-.1. LET. I 1. IL NDIZA PARA Ten A
I c 117-S sea quirras escribir y coser bjetos i .. CA
IIOLIC T MUCH.%CH% 41 tit %Ctilt i" 1_ ______ - I O Garret"I" TO. H-IN-IC7- I :obsel.amt tie ,-- __1 .0 I .1.1 I 1A GRANDE MAMPOSTERT A T'll.r.. ,,,,.III. Ta.l -iattach. penal.
. _W9 la. be d. m .1 MUXO'arte. La casa complet.. I.f.r- Is. do. c-l-t.a. porl.l. no.
matr m,,I, di, 9 s 1 3111 I 1-11 'I H--:-,
"O"O' o" 'attend '. Vo, ",500 Dos Tell qUO111113 Etices. Rula, 2.
.. .. r a, LI T '&- DR. ALEJANDRO
23-34. Rei-I,,m so ,I food. do. ri.
raa M-A .2.' man: B-5303, Linare toda ho- ,vm"- PArrairs. M.11. .it. No 63
di IN Alal-mcal- in-- ;,I" ., ", .1 I mon.litle : fit.,, sea. comed.r.iRep-ti,
IS ra. -.- ban. ,'-rm.: r ... led.. 1,.NI ASUire. 11_911 11_48 m
"as Or I A Ar
- ""'I'a ".A
- _iriAA In , ,,,, 11, ... a, '. -- --- .--- 12 VIAS URINARIAS ..p I ".., Am .c C."c A d, 'a'. ,_,a.. he 'OR
sirucrr,; ECRETAR-10 -- ---- E-1793-17-.92 Agosto,..had.7 .'I. .It". = %.1 P. Raa. j, REPARTO *POTT.AP 'TAL. ISALA
ch, 11 ,1", I'll -: '_'11 '- '.' , jig CRIADAS CRIADOS OF~ rOLOCARSE I TIUENA LAVAN- TRASTORNOS SEXUALES ,- __ learn. tied.:
is an ,.f': _. ". se -IiIiIIIII'lecrelari. hillifi. ,,,,,. PIrl I'll To E.P-I.jJ- di, I. "Quiet. C ... do.,." A-7949: COMPRO __ ___.. b St. Nllnt,,,n,. H-977248-24. ..I., ,#qj,, 450 metro, t-'-, crimes
pinsamel.. Lt.,,,- S It Or CIZ 'I 'A -H ba .".
I, ,. ", , grak. viteran6graft, para ,-j,:- A ( H A I li'A c r a.. d', .... _.=l1"Or,,I. ,r a.l. firulais y ... J.. T...r. S3, icanile. G.
,, nation aiI I. P,.,. Mr. 1. Gerfla,.ru.1u, P ... n. ,rar.rr. ", 3 CASA $7,500, Rents $82.50 H-N24-48-25
. e- A, "! F-ON11 24-24. latest D senuilftnial mi-ner ,j onia, tirades Y rs,,, iah a
l.b. I -, 'bar ,,Xoj a ,.S ,,;:,.,,-,,,,* ,, I treat,, I ,prImRm.a land., cl,- -POR
__ _.,." '. A AL St. CORREGOIR TELA
Cillit, ill, compaiiis de Ile'- ,,,, d, I,~ ,arecid T __ CON "6K" ...j.. 1. Trj d.r I.'aj'.r,d.; I I. R. Ssrl.d.d. SMad 107. ,,tr, Mmirm- Vl LAN MN
. 11-608-118-4 sr rwRvcr7LAANfOtR-4 fares, XROR.Ica C.Implef. A 1. IC ciamin.. Paled. ..,.J. rare..
24 _,. Sea Nicolas; A-1949 s
SE SO LICITA viver. ,IOa-. Debe conoweC ,,A1 .- TRA JADO C a rda,,GWn- Urgent, X-10111. 1 DO-7341 8 a 12. Tie., much.. ,,,,Mo.. .
"! (",("A fl.Nvq.joAY RA '_: ,efir-call: F-25- H-697-124-24 .-..I. Care.O., diaries d. 4 7 I H-589-17-27. V;'Nira. Ion Mile, ... 361 L-tlm. lt"' no Avenida Lea Pei.. .Y
miclo 231. .so.i.- C.Oc.rdi. T.U A,01111Y ___ Called- c.1,gied.l. ,part, L,,r,,IbI. Mariana. call 6. '.
Ofivin y tener referencing Ms. _,_ ..... a ,-cal.. drIalb ------------ -_ --- -_ C-142- 3 Sant. i I.-I.A.-M __ .. ,,_A,_ P".'" .' tie , 1*1 T" ors ARSE AERORA PARA LA. __ vfn .. '. """ en ,am O .____ _ __ -_ -_ $4.M EFECTWO $S.a. AILAZA.0. JAN.
Crinds fina pard, el ronivilor lifarlivriam. Efecriba defulles I"a."-l'r'a2A 2"d"da I 18.2'. er a ,'6' oL10, I Peru .far, DR. n &fONIO PITA 1 6677:Compro pianosIEA I TA IN EWFRENAR, VENDO I'OR, dia. portal, W., -aned., 2/4. [I.RP.H..
LI mar Polarviente 'it' 2 V ...... iplews Sr. Entpreswit" I )rHL(F UNA ,H.AiSGLENA Of- ,.be -ba- - %ld.r M- delnVo m
A 'Mf. B-3473. Sell. "A"H. Dpin. de Anuncio DIIII(IO 'r_-,- read Par hn- le"OO f.".. A I,., .I
AN -11 I H-m-lia-24 I _____ -_ .-i?111 .24-23 Enfermedad:,.Ner iosa Muebles Corrientes y Finos c.arl. .. I at,. ],drill.,, place y ..pt,
, i TJrlmll V.-aJ42 .V.MCF LAV.."DERA CON %MvZ- Y St..d.l.res, di. miz .J.-I-P ardin. fpcirtal, ,,art,. sea. c.. .... : m-c-l"a. na-a. Pella a ... Me
'I M." 1, k IIARINA, flahan __ O.I. .1 Ne.. H.Pti.1 bilit.r. hah. later.
-3471. .. _O_ MI a.ung H 26I
a. "' 266' D Vedd, nicin, nihIme.I.M.. Imam, ... I.. ate .,= ... cribtr. cafes c.,,d.lc,. '.' O" .
SCIN IENTF. EqPkN.L OFIRECESE PH : 5 r- ltro, PalYhE1 .. d, 35 .,I.,. Ft call. NInduI,- Y sex = I.nZ tie C.Rrl No. 11. ,al.d..X .efi.: .,cidm
- q 7.1,letc. .rle. ca.dr.. "I" ad. corplet. 29 Kinder ., C.rc 404 Mariana..
".469.1 03.2 I. ... ....... a lan -i-dar. -6,111 I C,tn: ,ajiila' a qaa et.,b,. Ciua complete Nn_ calr, Carrtsr. San Miguel d,l PdlO S.-TET5.
. ,. M-471-124-24, land, an.me- Dismiatic, Y Fiat,
I., ,,ba,,,_a,. net ... ra .. ....... J-bl So -No I net--] de Cardenas. do. e,' . E_ __ X,
(IH-C-835.1 15-2 r.pl.. limill.le bleda. d, I. Hit, ... 6, cao ,Ajad.. Just.. Tell. A 7 7 del. a. V ... je .._,c:,,' 4 OAA CHAPLE, PRO MO
.1-17. -- ,1 10.11a- -2 "nsul"' _3. 4 P.m. ___ 12-17-21- tr,,qull.. U-016. GA.~ 11-9893748:23. Lacret, 3 plants, jardin, par164 COCINEXAS COCINEROS - -- __ L"'"'m 61 A C L-7' _WA.L I&OMFRO.. MANj6NE
, ,','.,O,..' ORFCE PARA HASITA-:M CHOFERES 1. .IISA111 '1 II l --- ----1I SOLICITA COVIStal DLIICI. ....... ..... 1,a,-- -121 FElf I ... dc Plate. P. I a..A. .: in a: V .,Ial, sala, recibid.,, b.fi. lui.,
H-339.118-24 SM OFFITCE CHOI ..T] UILAIA DR. JESUS ROSAL, EN ,,a. ,,ad ros. top., ""A"r a H-11. 1. ne, ... : 11I.No. 011.1'.1.,.11,
An2file.. ra..),d., ,,e,..q .','.'6e ...... P. "t -S 24, renta $180-. $18,000. Otra,
no "fe""'"' care, ad t. raaral O715 "" d'7' c.
-1 111 Ill ,e na,",_ medades de IDS nervous, gl Oud ,em. NO. 'I
its at. Elt .' adr ....... I ft. -. 2.4 S7.00. Case ,
'111;1.* TIAls-._T1. A a'-cr, ,a ......... can, cir' fcrc-as. 'el.jes y in-cils Jet~ W. a. ,strafe, Lina plants desocupada, $16,500.
.... jo.'F-2124 _PR% I 11" '3' "'iIr P L A Z A ", as ,, ,fa; Storage G.r- T,101me F-62VI. R ... li- dulas, coraz6n, pulmones, tLI_ H.,NU7 .111 2* %7.5- Ou, 214 311 Oil, ,,,I,.l
IFL-CITO AEROIR ( OCIS R A .v,,a_',. ,,,, "' H.352-119-24 H-141.12t-ll berculosis a' 1posterls, itches de Martinez V Prieto. O'Reilly 309.
trairlar'"', 1 1%- ,;,.,,,1!- n1-_,' P 4 R A 'jAAa OFRECLSK j.,'Es P-A TRARA- I medicine internal O"":r!.'-TI air.
'O.A.. 'IN. Cal, -1 I He~ A-6951 1-3456. Corridor ColeS"5..,,,, 1*1 ,,r.je. I,.. .It., 3:.
a', 125 CHOFERES Consultas diaries: 4 a 7 p. m A-7795: COMPRAMOS '-', M-i.- A P'-jill AA-: :. via, giado. de 51, con de S -1-9594-48-22.
meet. 2. .1c. Nlam. .111111- -, A ,-. ',' ',7'7-':Y.-,'-'-' '7,.'Xi l W"- d.lic ,%l ___ .NA.O.A...
. A jorts wN ieaitcfd 160, bajos entre Animas M-1,111 .tad... tarebak, I., t.m,..ajC .% N. oll ,alc 41.
MATRIMONIO 11 IT I D,:., 1, 1. ,I I A U X I L I A R ,,, ,,,,,, TA --' COIIO I"Res -- - -iabI y 'Virtudes. A-4342. F-7909. -arm food. or I as ...... na, -.d A, ,,-, B 1660. M .... I lieII '""'. SE V.T.'. or
_ ._, "' V.. 6 "L. H .. .... S ,a -, S,',r.O ....
Sill .... I circle 11 ", --- .1 .. 1, ,,-., ,a. -112 I-~ ,1 .1 .J36-123-11. C-623 3-14 Stpt "n I, Glnd,. f.1111doalce d, pace '. T, jan.,5 St. Ve..
11 .1 'In' A~ ". Mae,. 157 true Agail, y _N
- Irl 1: -11ell. -ra, Fl, ."I" S",
S. fear __N, D1 ", I., ,:,,,a "" ,:,,_ II..- .1 TtIlla- 11 a - -Arrov vie"O.des -310-17.6 .cp 511.140. 'ACIAN. QUIN .111 1!. A TrIel ... M-3031, 7 1
_Ion S. SI J.'s ,,,,,,,, I3, T, 0 E C A I E R 0 Dr., F., .."'. '.0'r. C0, ". 11 listed. C .R4,1h Ic
.-JO, ,I ..'A X JOA 1211 9100.41-15.
'el"c" t III.~ A -. c-d,. de 1. "
,a do, mana, ;" Hl,,s( % %ILOIASA IDAP. nF1EA CO ',,', ,. ,.,5",P ,.,: ,.,,,.,-, I 'r ""; 4 OCULI TAS C (iAll P WIG- I -_
. i I ", - ___7ANTIGtEDSiI MVIE.1E1.iT,-. -dc case .a.mpmiri. S.I.
ne. DR 10 -, or I I H- 1-IIA I') i F. ,s.PX HIACE11 ,--r -- i "j,",- U.'ra A. """: ....... Mae I. I I'ENDNF UNA CASA FS PUENAVISTA
. ,ad., ha- ad ...... PorcWa, -p-da .. .... III. ,noudim. 2 h.bfl-I ... h.h.. c.c.... I~ All. b :Ila Portal, ,.I., 2 -lia., beNECESITO INCENA I'O Isf R", VORMUN 111.1 .,.a, M11111, ,.,! #,,.. ,. H-O11111, 11-111-1 H.I:17-123-24 I 0 Ila", ...... I,!,.,IrI.IrI.. ,.]Ill.. --Irlk., -. d-nh.bu.camr, .1_ do, ,c ... I, A. --Ida. ,,,,ed,, Y -mRH U, ,Parbl.a,.. In-. Wen' I: I, ...... a "", , "" 'n_1
limpi, a s. c-dr.e. aI1qPl11a r.-j-ra par dmern ,, P-den .... -Or A"
An -F Ft:. Is DF COIOR Dr. E. Cuellar del R' "I' H
an ,,,, ::,a K no 1 DESNA TRARAJIsi In. ,.te, bar.,. r-P- ,qOP-J .. C-11re .I,.. 1. air. -- a,,, ,--jm 111. R, me'"a
., Oil.. ces. -C A L C U I 0 S a ... (A,- .11.1A I N R G L EN O.b.. Ind.. A--2. C-79 -11-2 dr, N. ,nl,,mdi.r,.,. Vella mfo-c, AN-to ..at,
iTjC-., 'CEN- 1, 'a'an". ,.II, .1 ,,,, .... I i.a,1.1haf1 a ,-Iqa1r, __
de 33 30 .nra. rial- 'I'll" ..... DE 1-a 11 I.~ m.n1l.! FI,."1I,,_CI. "I SO-111,11 MEDICO OCULISTA is, ,am
., ,O(Ist., In, 11 I l, -- 1'a ", """' -- -- d, 2 a 5 P, diarlani-fi, H41160-49-23 1 j,,90 CASA sa.w.--ENTRZOO-VACIA,
-_
I r O.I.Of., re S-71aA c""s, P, _"_, 11-61:1112 It".0.1m.." ,hel.con.. cli-tia, t ,a "dir. -I 1. W.. I -11.1. .do"
M' C( %ft. s", OF ,.n." r 3 a I Ver. -2737: COMPRO CiSA__ I'LANTAS VACIA me
= or.r(,rr rinix-D, 'IF WASH. ST HjrnFCv rHOFFR FILA _a
- hl.ma Etc clom A car Can. "'" .anplf. Vatic. Re)e, 203
"it": 9 I Y P. an C Ft. as .a-- a U I lalmna.. 1. 1; ,all
is ,-V IM POR'TACION ,,, 'a'-d", Ic".1 -rrf- r11c _. .na'. -n ...... ,R -,d.d I I Telld ... hf!77M. -117-4- a 6 wt- M rhl- PI..., ,.of-.. 1,frIger.dr-.
Raip-la Knal, 1-1- H Rj ... -- A-430 1,1,n, U-4329. 'No M SANTOS S1 AREZ H-025-if-23
.,-ad.c arrie- 11'1", "' -%,, H-Aag-la 14 d,.t.., = 'hrr-h'I. bar'.' -hi- Vend
BE SLICITA- -30"N r- , Of :' I,~ har., I- al,-spr lm,". "ItHI-d-l'-se' W % CU DRADK NTA CATALINA
m ran _Fj -A- _Ika.
c ,a 'a'
el. P O. t-f- """ V INFINIDAD DE SM hirz. C.L- w, t '"-- -, r,; S DENTISTAS ,laoa,- crblare.. m.1,1.., .a. '" If.' Joe "' --r, 2 -la- Sr,,d,,,,o. ad. P.,,,.E ,orot..1r. RLASIA. 34 AN-1. a.. ---- -1 r.a414. S r. pr-d- 2 1*111, LI ... : Mcm"ua, ,.
2. I_ ,, ,,ad, an, ceem S,,adr maderes Y In
"Dn y PRRRJ, V111a- -r, "- I -1 11PLEOS DE 0FICI\ kS ,, ,,,n, ,,,,Ica, .'ne-'AT-,.barR1 I Ill 3 M-2137. 11-II-lcian- .2.1 ,r do
.le" ., H-1-125-fil DR. WALTERIO B. ORTIZ """a "Pid" Decal' C-793-17-2$ MA manIbut Y tr.-I... .. S r-4.71.
part. Beat'--. -It- 'Ar- 'j,""I"A 2, 96 3 SE VEN E UNA CAST OF MAMPOI. 14-062-411-M
WE ... T,7C-: r-,-- I -I- T' VOR IIEDIACION I I H-450-IR-24 OSM,_v CHOF. CO, AFMRENCI.%A1 Cruj..a dental, E,,I,,Ivam,,I. d'a -- -
,. _m.r I I--1 I.,A I "I.". I SY OFRECE UNA J.VE.1 PARA 111- ,.,.,r,. K-a. ,,,a,,.,, Israbl'a P11- ,,, ,.",. C.Ipanm..' d dificil glecinn PIANOS, MUEBLES a,-. can .at.. d.. -rla. -n. ,a 7E iw v
I c 1, Rep-t. md,,n,. Ly,,,. Cal Do ,.A.0 ENT IN ON aorjr
.,d,,. do bere, -11-1 Minor~ let. A-4321. most, ';I1 "da' 'T.I.f.ac. I Cimanr .... .. eble, de faces cf-a. pe raw.
all d 1-1-111- ,F- Her.. III.. . .".. cascara. .,. ,,.,,,Pri.,,,. L-der., 11 11; of. par, derrumber 7.60 31"Till. SI
.I .. Z.cj. N- 219. .11r, ____ DE LA ... .... a,,.,1 11 i F 2, 1 H.'5-1'.24 dA .- ,_b ,- -s". bar ,.,I c. el R.,t,, tie Garcia 1, ra, Dr. Blanca I .
",_a a ,.c d,, 2 -3 P, top,. I-erixrad.res. ,,,as core- Rate J2 'I, dt ... (a par, rm,
. H.A2.118-24 4 _" O i _3'2' 10-H-Ul" -5a ic ,;. 1 %.4.
jo- GJTO MVIER RESPONSARLE P%11% % 1: A 1) E 31 I A jE OFE T'shel. DEL CAM. Plet- Trbal.m.. t1rabOm an-t- Y
__ -i-CE-jov Fb7SLASCID I~ _qd Almendares, $21,000. Rents $210
-j.., Ire. her-a- I 1 11111- le I DF7,1FT-COLOT ARSE C sA FN1A-1-A na. rhole, _mec.. P_,c- 7 VETERINARIOS Wde. U-N.... -151-17-n __ I -I d, .paharant.., -. bra.!.r. Refele.-l. E N' n, S 7 7 o'lle.J.
queb, parliamento Tila, I4,11111,,all ,,p,-.,d1 .r,, f-FOgn7,, relcie-1. has .. .base.. c. .cer. tie ame.re.
clear. se ex..'" "11111"I'- -Id, 1 I I ,. _. c a. 1-1.702-11".21 Beefc.. -ra C.Ic'i. B"0nS.,_,,.,N I.P. NM-1A1 -NIA.A.1A. NEDIC A" I MARIANAO As.. .b.rox.11; D-SIONN. M-STan.
u __m V.ter,,.r,,, P.stgr.d,.d. or "W-lerl Se "mlce. 'He.start.c.b.A.' tie fbtc.r. H-91,13-411-n
.I- a". ,mes, C.I.." .1 .,5, - - ___
No 10. b.jn,. -1r, G H Vd da ,F=-WMv-,C AAG-A _O E__-S, R CON "It- Road Arm), Medl-I S.h-l", ..hattim. COMPRO ROPAS ,,t1a ..is. baI I.bHc.cl.a
MiCHES: ji, -ARF j JOVEN CFI ma I E A. V ... a-am ,kim ,,I'- ,bar. caballero. tons, clasce, .P.,.,. d,,,j.,.I. ,r,,,,,pu,d,, r."Ir If. VTOIEdificio Dos Plantals, Moderns
'an. ir;ISU I.. b.,
,_-.jn 2, P.-W, -KOerencias. 5,b,,.,oc.rt,: ,;- a in-a., ,cle"all rVZI "'-- honer c. .. Intend as .... fantasias. ma'c-',, Is Pies, dc Willicao, so k. -11, Sao
11% ,a-.r I T.1.11- ruOrOr .... ... '. c c mqln,,, ,In prele-Ima, -11INO ; del To. VI .'*d.'.,c "'. v'j m ",area,. A) adare, "I Rejator $370. Se Vende $38,006
,- Iliall Y-7214 H-112-11.-2 -- -- T,16(.n,, M-8 Y M-3752 1148115-7-19 Sc ,liss. -Ialria. ,II ,, ,A Tmas No a. cast ..q.m. me Do, c- ..is xp .Ramlco, cact.. d.
, -;dara."Im.an an's I __ __ P W-0629, SRI.d 105. AR.Taria, YS "i ges, ORA.. color.. reacuoi
O. Ir, 14 1 1.5, I.- CON ... IN _, deg. del china. P.ed, ... c d 10 Z -imad- an 1.
,.a. S2ON Te I( 1-5a_,., dUNA JOVEN ISLAS '
,all, C, 411. ,p DE LA DIESEA COLOCARSE SE OFRECE CUOFER -al QUIROPEDISTAS __ -9774-48-26. major tie Saint. Saul, ... M '... del
II..86_1-'A A ,-&. lig.d. if -mp. tie ,i-ar- .I,-a,,-a, a-laal., LlIna.r c __ MIN Irm-ix No OOe-cdj.,I,. L, ,,ad, a,
, D1,ec...: P.mplo-x 11 T : .3598, Dmatao RDdr Suez.
"% a. der,,,,.aOd.- H-70- I M-9550 COMPRO PIANOS VENDG AMrLIAClON AL DARES LC
, 125-24 ,ld-fic, Tell. 1.1373.
- AN. l nej-- N1 de 1. T.,- Je MORALES. lotI dc -- .Ilhla,. J- -Idimci. ".. .i.rt.. lb.j.., ..
.' "E" -_ -_ _67 11, RAFAEL Much3c, iniquin..,
ra:--abrado at -,Irll IJ 111111'r r ,,,, dI Nimic. a ',""a" C N A Fn 3.!, A.1108
i6ta6iii COC"r., r : Manzana de Gomez Dornall er, Is -6 cr.d..d. V.O,-id.d Net, ... y hfid-.I. c.,dalc,. ,1faabr- tons. lib-,. b- .In. dos cific, lujo. a,
fu ,. !. ML C a .a ce. ..I. are., trviclo cr= ,,a
,,.,. IS I, (7. IrEi It .A CO r no, Das Plantas
.,., Goal ... la ,l_ 11 ,- $In') 1 -1 ISU- 'ela falla.1 la.lecrle ...Icra, Chic.... T'.l.cmem. elec"anal- ,a. d .bjI- d1l, plate nIaq,- ,r pl. hall. or,, cinra- ,-d. R am Edfficio Moder
Base,, Wlrerr- a' I'. 11 Ultima, solicitude. fascias. t., P-111c In close'.. 911.1 .
,,= ,, 50,IOn, A,-,d. q,, .... 1 -4 Ao.EMPLEOapo,r.@nfId.d.. = I- F .IINECLI SA MI A H jCHA R. INLA I- I'la -" flat"I ....... Me U Han ... Y,,ar,,,., iailmid.d, ,,A". "r'"'s h'n "'"bl'. C". complete M-8550 (" t .... VIBORA
a. it ... -2 .main. t.an"e. InIcal"t
.,n--_"A-_" Oates. ..6. Y ".. .. .... -- di-e. at. "". on "' ... c -alin, Am,.: V-267-11-1 e,, V.0. mcdc
I .1 ,, '_N,'a7e'i '.1'e dAr,'.a ,ad ,a rb .. %.- Sao RRI-1 Ne, -c v'P --a Into'..': E "'. Rents $260. Se Vende $27,000
..d ,;" ',",,I' a',;= T ... a" '".. I"" N' a 1-1 108-1113-24 I. emr. Face,.. Y 19. -aM
j .'o-,,,it"_cOcIS1R I 11.11NAR I..Illi ... 4 ,AO OOiijur It,- ,-I,. --11 1-ain all n-- or $An "&Ia" d. Won; A-0654 COMPRO JOYAS DE BRI- o"I" ,-11101. m- refs. clac. c ... 1. In.- ....
,, -Sa2-II-A I WO- C-se, Quit.., Sao s I -'I-'-- '.,,,. r.Ia,-. InA., read.,.... met .. ....
- """ I 1-1 -1 H Or.j:FFIF -111.11.11it VIA.' AiANZ1.1_ ____ ____ __ Ilantes y aro. Pagamos rnelor __ !:Y _ '" I I
.slid ..... "I 1-,Ia. ..... a.a'-., , jerO. 1-1.1 -Tcla c-11-- 'aima- --- ne'le . $4,,,D,.OOj.d.,r
,, I,,. ,,:,ea ""' QUIROPEDISTA PARDO W-X _,Na.a,-mcdi-.. L, ,,ad,
c.l., ran "Ir"a"', ", V. 1, '_, ... .... .......... I .11 I.Al FIA rab-. ,,,,,,,,, '"I", I precia t S 6. .- M_._1._;;
I.e. .I,,, -,, I'a". ..", I..'I,: ,;, ",.I., _._ " ._ ,11.11 11F.1 .1111r. '_ in Cambio joyas an igua
"I ....... rl'.dad j;i ,_"II ,,,.,,a _"-.. ., .dc --. NI.;,a ,_12al. No Sufra is de los Pies
'", .,. VEDADO,
Atarad.- 11 ..."I 11.1 21 11 I p a r modernss. Con-pramns
. :,,' :, :,_, 1 ., d,- A1-11 11 I '.-, ,.-11-4 -414-1-24 SM
1101.11 IT. 1-1-1 Fis ",',,"A ,I'll, -1' ,nnal,, Adquiern alud y EleganciR equipajes y maquinas coser MAGNIFICA INVERSION., I
"n-A -d t"i ."'O'."', I., .1.1 .111. 'I ...... arx, ,,!,., 1.1, ,,, F.1.1 I A. L.'D vs rA I'-LO( IN' OFRECESE CHOFER PARTI.; No -- nma I c ... ,,a.,-. 11. C. MIRAMAR
, ,,.:.-'_,1: "" a ,-' -, "', - ,:." Singer. "La Minderna". Suarez Md-- ara'a S'.. i" n"N'-1 ': 11 -, Min. IflR,R d, $95-01) I-- fl,"I'. "I'l-1111 11 cular, joven blancirt, sQltero, ....... = .".rr 7,."-I S- Ar-fJ meant Jr. -IdthI._=,p
a ,. '- 16. Fonda Ten Cent. A-4074. N:Ina rr!"ha'!,'. ,'.r:n. ,. .','IT', s ,' ':* "'". 'd I. ,- a.", -.,I,, "' .a.. lidZ.,ld'h.. Nz. ""' ,,,
Ref'rel Us !; I, 2. 1. Its ,a ,a ......
...... ,,, N It "I IIIA .11 I ..... ... hir de Librr- "- M1-l"-74 15 afios experience, buenas rc-'I,,&I- c,r-I,- Si.50 Vaterre any A P bi-c dra One I. Ze
"..... "' a, P R".. lal Elc.hr C-92-17-1 Sep. "a 9 ... IS,,, Sale,. F-3348. fill' Recia auped,. Circa SISPAN. Ah- S113.M.
j6-LjUIjP7--j:orINF.A4 q, Of 9 I r, 1,1s,:. p.- ,.-a f'r,,r qr pr-_ fOLO1IR A l', A'-v ferencias preguntar pnr Pedin. A.O4 7 -3 9 Sep,
, ""DO O Jf- -Q."a,. F a211. cale...d.". CA" area 13-1,56. M-1225.
h,- ""Ida. "a'Ir"', -. -11'.. 11 "., rl, I.l,,,,,,.,,, ,;;,hI;,-,1,1f,_r'a1 I -Ie, -1 I~. --- .',1'%e-l'1R-'1; Telefrino'l-11361. ".O17-0-72 a-.-.141.
- _
Vs, ,are "'a"". I'll 1-111,a -'. , -hr T,11. A-PO71 __ ___ __ It LIBROS E IMPRESOS Ill.fiall CANCM. RANDO-l"I """ ZBUSCA RENTk7
F. ,.,f%,,O ,,,-r A-al- 11 -, " !_. :;_, ,_,,.,- --a " _crT.MA IS F 11 1-1-03-492-125-24. plna, 1. ,.I. ,I I-;.'. 3.1.1 I.rd"lis
A". 11111-1111 I'll, 1,111111.11i I -; I~~ -CHA1H1 FORMA an
____ C O M PR A S Anal tie.,; oallfl,,ii, 3 Plialse. Pro...:
I 11111111 111"Inj 6, '.I .... a. I -,"'I'dals, "I"'a'- ""..'. Ir.1h.. DR.c L SIMON, RIFIL111111al pallet. ,.Is. 2,4 M,..d,.,. ban ,do, ro
_ __ ".'a, is em.r.. D., No test.. Medical.. Lla, rn-, "'I' "al-le' 1--'ra, ,a,,a ... .... 13,1sea-le y Lithis. 2 -rnaro.. indra.
NOLICUTO I RIADA P A I ........ ,I., 3.-AIIIIIII .tivido parn laqvi. ,s l ,1,I% 127 OP ERARIOS APRENDICES CASAS --.. HIM.H. W.. Or xad. 5602.00. t52.300. Par. ""I., Us..:
reapt .. .... I"' 6' 1.11 I,11.,Iirl "I :111;.1 1111: la,!_'" At -11 I ) .H., In..p-.. a-p.d.. 1.3454. H-134-48-Ll
""- -11-11hate- leg"do '-'r PI't 'ea- a V -- I - __ __ - I ,of,. LIAmencis Y a, conenciarI. V __ __ _,RrOO;.,:arI.". "n 1" "",! I". .,,': grah, ingl( a-eajtiftfml. SF OFRECIK UNA jovEN TARA CRI,%PA CAftrINTEROT OPERARIO OF CARPN- T.'aner.
fit. in %I,._ Vjaoj; a, iA. RVPLEND jnC M _m5s S, C'..,
". -'- 11 1-11der. d'i"arn a.. 1,11're I., at"', .- -,ri- t,.b,),, - COMPR CAVAS T tnIFICIGIA APARTA. dmiclIc, Urania -L e X.c,.I, : ,id-ca p-.1m. C.I..d. mahlb, Iran.
- ,a, 11, VIT1111. VIIIIA. -111111 M ..... IF uis .J,,dla. Portal. sale. 'am cem. b"
.a. '.' .' ". "I"" "' F"'". Or ('a ...... I" 1 _--. nah ,-Ida, F-2123 O ... 1. A Dollsr. 130.9132. I Sa I It VIBORA
:a "IRS .Ird,', V.', an"a 111"P.111 I'A"'-I ., , -ha, 'I"aI'.., H NJI.12_,. _. ,ca_ or, _jlAI n AN_,. .art. ."
an ,I. 11 !1,111; 'I ... I, "- 4-lia-24 i sifl, r,.r.i.msI- car See, I ...... 3/4. or.m1n,"l,
_____ __ I 131, 1. 1-6197. 1-1.2011.9.13 ___ __ Pill.. Range ,erdd 1.3454. -A-aid. lamsaft. find. case ancOmlili.
AT nNOLICITA COCINr ra.. P.111a. :; ,',', ,. ., "'.." '" ... ...... .. "" Sir,_PF.IvE 'AA MVCHACRA A __ __ ILTHROS! LIBROS! COMPRAMOS iN TO
01 Of I. "ll, COLOE ___ tie. camlid.dia, 1- ..... as I.- Ic.. O 'd I
- fare Is 123 OFICINISIAS jT0MrIjGi UPOENTEMENTZ CASA 1. A ; 11-155-4-3 ifert.j... safe. or, 11. b., cacara. PRO.,
a., ; Pt% Te" "I I ... ........ "' I 1-1,100 plaza parn jaqujigi ,,',a,', lm .,'faN2a as N base : Odlrl.. U. ragal., SCAN.
a' "a 1 12 out Pei~ Vilora, AJmnd,,m. con come cattle Li.m. .1 A-2322 P'l"l,. 2 CIMA LANTAS. CIRCA Par, ,eria. 11- al tf,,r Cru,' I-SM.
Ne I.. .Iltlrl. 'C-r. I,~ 11 rl " -M-11,24 j a.YI.9= .m: I7 '"' em-9-n -,d micillin UbrrIx MiOtes".1c, Man .N c,04aP Ic., ran a IiR-N7I-45-.
d .... he , ., fo-corn-sponard. _H TENE OK DE LIBROS. MECANOGILAFA.,2 No 4". H.b.... E 3039-19-26 A.1
If w % a 9 F w I d an"all, r
,., wq'- "es, SM DESEA COLOCAR JOVEN Ore. -.P.ri lat, _" -_ __ re .at. le, c D.W8.0 i SBOO.M. Phial.: '.... art., .Name. to
_ ,," I "I'll D O fiscall ,am, .. ", COMIFRG LIPRO. IN TODAS CANTIDA- a- MOON, $60-AN C-crifel ol.""..'
I., .11 .1tanral, ,- ,Ird ,am,. Win~
JAANEJADORAS 11611 1111 111 11 are ir rac Ter'. %L i,. h.,-., ,.,,,,, "" imbee"
.S c-1--t-- la-riml- P OrIETAXIOR TENGO V ,IA,-R del. Biblll-- Dieclon.rus. E,,irlp,- WON to Lines. Monte 52. c i. Lciarm.
165 "W'", ,I mine. Oigj" c Itic"I- Ll.m., M FI-4441. Vince P-t.h' 'ALI'"*"' M I de ,11. I 6_HI."_x2
__ H -724-1 1 4.1114 I Tj IY5 or ... do.. H...5_j. ,at.. ,.mOr., c- xN.Nd an d..'11 r'aj.'...Ia cl, I. laealad. -1c.I.. .. 9. VIBORA
- ____ _I4 Isn't. Vvy donal,
,M,,= CITAMANKJAIIOXA (ON IXI- 2 ....... 0 ... an. J."r" I It.dr., ,aides ..be... Mariana.. W a ca .jA a,0N.Int A NE VEC
Aar. read ,are mft 11 I a.-Suirldo tie $1.30.00 pars ;r-ncaEw CoLcwAR MUCHACHA FS- Nl-.-G.i,-i- ONMLG ..A'U:
,OViFN-l, a. -9. an son vend, ard 1, Canada dos O,: reEcA_- j IS Pro, Oriental. 11-m-Ista. Ill.. Tel I dia.r. One
- sTpos) Sit In, I" "'!',,o --"--'-.n I .. '!!c
..... 91"719-,j. d,.Se. Mariana. an- Ilears, ..
.11.11 1.11 1XI. 111*1 117.111.1 lT11.1711_ ... vAIjuri.-IAAAj.ii;r.fR. Im.A.I. Refer.-.. elar... ffn,.h,.,.. .at.. rom'... can .aclt.. cmaacum.., .. I., ..O..., C.I.P.-race N-. ,--I -4 comaull-i. raddi.., ,ma- dL.... 114M. I mar .act)., Lt..., con, I __ __ Pl I
, l 1d''d...1,;rarg rolin-ra-i fuwax. ITO~- BIT=. 349- -y Out~ a frigates. $3.000 a menni. Intel" ; se. an.,. d. sonabre. C.11sh.. M- 215
-..,,. P7sI'rh.I..p-xrAc that. H-75d_118-24 .,.. ad .., -1 __ Is N ln W. onedl.d.-sa. X.-ft.r... T.J.dillc,
110 LAVPLN13ERAS LAVXNDEROS ,.,-f",;,'-' ,1, )" "d',', ,',',"" ---' iFb-.KiT-G Cn.L_-.- JOIN CA -591-129-24
-, Aml-d No. .11 INsTRumE 0a. O:Rj.- A-S. 7" .KO]R ."
__
ta , O- I To car U-9240: COMPRO, PIANOS 1 AVE- DOLORES 2 CASAS CASOLICITO RUINA LVANOth., .1.11, .1 "'r"'I'la ,.'a'N" O I he.-, ..-her,, Data, W-1115 ERNANDEZ Y VIDAL 'n'a ,ama ... ,-,,, cle-, -m. light ... king. c .11.fdl- ARI F 9-H-175-m-n da una portal, sala, comedor,
a ,.rd. me d-Inat Is I-n Irl a, -l ....... -11 "1'%.aIidq""., "I _H-727411.2031 OFERTAS V AS Vende Cambia. Vem., tie cooled. I-END LINGO APARTAMENTO CERCA
... ll,11111. .r , - : I V M-m., Yacht Cl b N, A-cid.. an
___ legiallos) tet,, V mithen. warnolk, ,I interim Vill.
,-rp. formal S-111a 3.111 11 I_ .... I', "a'. 'A., "'.. SM ._ CZ C. (Corredoreds Co r a_ Me- ...... M._.l. ..a ..act .I., NA-an.r. .....I FJmaris'. X:11. 414, monolithic, 825 varas $9,300
"a, 0-1 ,a'. .1V.1M s-SN .1.. ..,.,C!Q X Y."..'s;
'n Is. II'd.d. it plmr :.,,.r 1-1111,11111111, lease but" I PT -dR.Ic d .. 2....
"I'll entr, Oquand, y SI]edd U-9240. ,on, 1, ORA ... 1.
- ,c is. it. RAUL H.-. R' _7.11111r ': Co-pramos y vendemos para R-4262-21-7 a' _jZGA8. 1ACIAS, TERM el terreno solannente lo vale.
wac!, .%'AsIIr,Nl1- ,, ,, ,--, .- DETALLES f: INFORNIES (--- I.I.1m.. W-350'. Tt ji A
', (,," 1. I_ -9.11-111-24 -it-E-HERENO-clL, clients: Casas, solares, fineas,..... a,., H rj,;A 70L or EoLOTA U-2530: "LA PREDILECTA" brIc., C.,- P.d1c E.M.: led. "be Martinez y Prieto, O'Reilly 309.
jr___, CI_ C031PLETOS 6-AiA-1OUArV- rOVEN cOLOAtPA- d.d ... cha. ,., 1-d,- as ,,Iee,.-,,- hipotecas. Actividad, honradez so,"An of"c" A-6951. 1-3456.
T rae ,I:. --.-111111 erticales. ii r70-ATaIIcr- O- .1 R,- y Lines. I ca,S. ?, "" I. a. -aaecal.. de I., Stand- rannani.l. Compro pianos v I -1-9593-48-22.
"....., I '" ",,_,.".,.,- .: ;;.n. 42M. __ _". H-I.I.-U-23. giado.
11 "I 11 L :; 'MS,'I2 "",Irx"1, A HDfl2g. jai-21 y reserve. Informed nuestros en co Is y spinets No He deja enga- ,, C.I,,d, C,11mble. $5.5N. B-22R9 H
BURG EMPLEO 9 an --.r Real. at. .FRECK JOVES TARA CUIDAR vs. lodos IDS Bancris de eSLa ClUdad. .1 ;
113 OPERARIOS APRENDICES R-7r- H-9)4 118-14 nar. recioa su justo precio. Lli Vacia. Morrolitica L wlon- i
.1 OCC0 MY ATUnANjX OF Con- (Irmll- "I" -"- R"t"ne"" To-- Oficina: Aguiar 556 A-9119
a, ,01.1,111. A %lit.1tre I ANPIII a. a aame- garner Paul X-107.1 Idea. A-4311. ,,nos Ohara misrho. San Ila j MANUEL LOPEZ
,a. : .,_a eir am H.913 11A-24 H-686-111-74 M-1506. HI-5905-9-10 Se N a, I."Parla). w,. ,,I.I,. 4/4 grande',
ea 11 T111-Na "r:','-",',,1w1 1111.11 T, I ga'R ...... tra"- X I .'Of"I'll"' ACADEMIA GREGG __ -1 P, - fael 803-807. U-2530. A.." I 1.1- "..P.11a, ma'" .."A. '(Corredor Colegisdo)
aE, ,,Vvr urHAuMA JOVEN PAIRS IT OFIC.C. ..MBRE DEL VANIrn ST. _17-7.1-71-31 AV I-tal 'Corrado, -Im.d"i Belascoain 601. M-2224.
11.11"".. If...I.I. I I., *.1 (LIS Arademia Carinfirt-ifol 8-1. d,, I.I.In, n ,) ,, a g,.f. tit. N;-ra, ,fer-0 Call, V __ Mllffr,, 307 -H 18-11.,, .
____,__. t la:,", 1, It*,,, ,,a laa,.Oa -r.-de f1l1,, *11=111 it FINCAS RUSTICAS COMPitArl S PIANOS
a) Fnj#A.I -
he tie edilada de C"I's) 7-r1t!-,-'-,' Lj', ma;" ., "'. 0 .
I I"~ In Y If .f."""'a -131-24 1. .0 T roLnKIA% FANk Nos~ P ... O-al; rapid. ic-o 1 VIBORA, $9,000
SOLICITO PELUOUERA 7 n urm'.. ,IT GOrtier .1412 H-40-11-4 H In I ter FINCIAt,,jem, 'T. On, in, Ol ... par. ,. Imr- VIBORA VACIA $7,700
_ In, -.. or ,,.,,a -bit. Retort
. .. ,,I,.rl
peltiquern rILle sepa tefiir PI Tel ttnnos: A-11523, A-3793 .sr. PF.sEA COLOCAR [NA VAPAIVIII .mmNirriiA-A InnAirit.m. ARnEr.Ln _,",','7' ........ H-217-11.Zl or..,del .,",,.,,;! r,,,,,I" In. -U ....... I aI". ,, ,ffffral.,14 nano. ,aFinl 1.1, A IN .,free tie 1. C.I.d. In 0,11.1ma,
,.,I a. me.-. I'laarildare 'a at'.. rr.r- Lan ... -.- N.s .. c C an ro Refs.% IW earra.. .a ., adera.. pan as. ,.a A -rOnne.r.. airre..
' "I' I ". I C .... ].do U-8437 C492-21-24 A., or. I r.. E, ,,a. -.. X-Haal Faralar:rl.", ,, -is Mid,: In..M x 41. He,C e R '.,
)LEO
ia A ,"
peln con pCrfeCCInIl. tie fln -l' Asia Al,,Id, 0 FArrill Na .5, .I.,,.,- .11a".. "". _2A .17 MUEDLES PRENDAS .. MIJ..r.. 367 L-am. kc."tala, r. .=.:L ..a.ctai. WO: M-2234, Ld-
.
Clasifirados u AAR10 DE LA 1V1AR1NA.-3jWrco1es, 22 de Agosto de 1951 1 pf;inina 29'
. ______. I
V E I NTAS VENTS VENTS VENTS VENTS VENTS
48 CASAS, 48 CASAS 48 1 CASAS 49 SOLARES ___ 51 __ __ ______ __ __ - - .
VISION) CALZADA MONTE I CUADRAS BE VENDR MAGNIFICO EDIFICIO DOM POR EMBARCAR __ _ESTABLECIMIENTOS 53 AUTOMOBILES Y ACCS. 56 -M UEBLES Y PRENDAS 56 MUEBLES l' PRENDAS
CU.tr Camino%. Smmbr. 11.44 1 41 On. RAPIDAMENTE FEW VENDO 0 ARRIENDO IIARTA 30.11taft ,III,. BE VENDE 11A CAIIIIEFILA NUEVA, VEND POR CA.1vIBIAR DE GIRO. 1111-0
4 -clo 1132.50c. Or B plants,. Cunt,, cans., .muva dies act... 1. ,,,ci-. ,a- par ,.,n_,O,. ,air, I ... lcr-- Santos. Cuba .1 too. e- ,u,, -,vau d, SO~ .u $2500 d_ MUERLYRIA "LA PAZ" T ",'R'P'.,. "LU'P,"'',
c7 call. .. .miss. I 13I.M. Correa No. 5. coal ..q. 10 Octuble. do te-- mil ..... 381 ,- ,gh,., I 1, Ill, i flu.11ilt, d, Sun,, y .. I 1, , I
tr 1.11,111' be Hot"ey 11" I.,,;. 41. Salud 111), )1anri(lU "I" '.11 .! ,I,.
1-0197. 1 Ar '. f,,Ilidd chuch. h.- 11 I'll ",Part. 1 21119 111t, B- it 4 ,h v-,Aei,1- -uj .. .... S Nico);i,
still 2; Inform,, IncluMado. 11-11736-411-n. ,,,16,,,d., prft-,. 414, 3 bfill. 20 lftvat,' Corbumall 6 NY Iao e,,,t If Lucia N,, 63 Agliv- -1 y -11 ltua, -,- D,,, S. ,Ldi- e N. I~ ., "' il, I .."i, I 11 1 ,. 111 .
. I CASA Y COMERCIO $7,200 BE VEASDZ CASA woNoLiTICAID1,1111- 3 D, .. -to. Caron- Cahilubt. 56 ecury 13 I, 15 L, Sierra, An.ria.... B-na.. ,,. 11-9816-51-z3 dv, I .1lPtI. 1. I'll ". h", )u I 11-,- "i ... .... , ,. _1 .,
XxQuina. I ,.l. lqutli,,, M ... Hill.. ,store.. San LAZ.. 171. Ace. do Ali.don Y Amklc,, Rep.,,. Won , u 1,
B.-,',. V.rl. do I .11'. I = Y Vail. todan bar H-- 2 - _Lis Sao. Real. lo.r.t. hot.. ,A am. I TINY I .i1_A, fV.Nil El_. ..A,,, IN- 01,, 4R2._L 132U 11 9889 53-23 'T ,. 7 I
Fund,- do" "I' ""'a' 11-9167-411-'2747 I __ !. 1. I "I'll' I I I "I Put I I~, I I ,, IS I.
011chl.: ISHRUm. 367 L..l... " _* I RE SU SOLAR ,,.,,, -- ----, E-- I, I -1-11, 4 ': ,- ', ,', ' .1.
(C.rld.r I.Bj.d.). H-562848-25 ASvrl2hMI:pmrvSmfd.d on r.hu"Ol. 1 ; f1ca .a ,.r,.,. -1 pr- -,.,', o Studebaker Champion 1948 -.
6_H.18a.4a." SZ VENDI IlL BORIO DZ VAZQUEZ BE. 61 -1011. StAtin PERSSR CARA All, chad-h a- at re.... on., poor. hur ,,, PI-Il Dl1,--FS0-UN. Noto ,11. I,, D 1 -, a .... .. -,,, ,-, ,-- :--, I S-1 , , ", ', "
JludDnl 919causintrietiln, ARLIAdo an AV. RE 'PAI, so., it IS_. ,_ SItlou I'rrt,. ,,,- ,-- CI-do ,jD.-_, I ,,,, I,,, I ,I,,, ..to. CounI7 so .1 lumin. AfnRtJ- H ,. 7 ..
89 VXNDZ UNA CARA CON Club, 3 cuor- Irl.morl. g, 9 kj]6metr,. CaplIall.. =11 11. -' O!l 'I-L7 ""' I
E. -I" Broad"' 1 It ,.. P.ri.t. -92H. O, no --. ,a.,. lut! lulle .,III, :.
SIGN Ace BE VENICIE POLLIERIA EN LA NI-r, .-, US .,I ... I.,,,!, 1, L '
-. cll-il-. c-oardal. -Vi ran lr,,,, lr,.,, A ,,,,
b.fins. ship ..UI._-,-dRO, 1,1, _UHA J. I"T--2 I ,, ., .,
SSr ,I Ironic Y ,],to ,urt., .1 food. ,.a,. coco ,a. 10. B.a.n,.,,.. S I .m..'s. I _,
_I, R.It."a ,a Pdroo Inform_ Inc. as _RRN. Parade, I I , I I
Marl I ... It.. 2 parntU. Grju.. ad_& .. !.,. n. I. ,, -,
11, % 12, .so .ju -025 Haban tladur Vo.d. V.u-u ..e,,, _dff VROLET 49, PUVMOI TH 1 %- 1 : I I ,- i. I~ I r,.
parade ,urt, Visit, ,,a hot, ,rlo' fjGALO C - I !' "', ,,,, ,- I "" I I 11, ,,, I,
... to Voters. Call, 11 onto, Fernindox y gr. . ...... 2, H 19-n 1 So ,,,j,, So cf, bhlata, P., ,,, IS F -' do I
; '.qulllj L;c,,re,roP: "'i-dar y ..,no ME VENDE CASA, rLACA ASONOLITI. VEND. YRENTE COLEGIO ISELEN. 11,:'ll!" I n 11 1111- I.,l-- llill- I 1. 11
.,or- do I I 2 -SUZIll III .1un 11PrIl ,( ... In l,,. 1 iia', ---- -1
. 0 P.... in. 7.4 ,. ,.- I.il,- .112,
' to,. d 12.00, I~ 7-la it,, L, 111bara T,,I,,
AS .......... l.maiii O.Icdm.nt. do 1. 'U ;Z- ,' Ri: ,.11 11.111lo -1. ca. ,I ... its or ...... parta Sault~ lot. 1 03 -RE VENDI EL COT IS It 111, 0 CASA THE .. Fnai. Yet P 11-1. --l.-r.mad.r. dos h.lulach,. ..do Vale $ -. Inimnum A-id" L.. Afir. ,..I.. Infuem. CIS, "' ,', al,,V: I-Ealum.. ': r : ', 1 ,
ISMIckta.imi 5 ... I, I ,. H YUL -,O : I I
EN H-4=48_24. no., b.fit, Intercalado, lolfria y ban, It~ Sunibla, 1007. 11G, "A". to.. c.". lal%- Sunni. U DOW
'I- ""P. c..Ro. b.6. ..tr.d. TACXA TBUBSEES LITTAMO crind., Patio Y trannuti, ,a So so I .". P in. o" .no 'a 6 p __ MUEBLES A PLAZOS 1.
Karsle, terr .... .. sin Para PUMPosteri., MAGNETY- Sitti.d. a. a) report. "All.t., d:00.00. 9. Y.biramar. do doo, a cu Par -%Bio do 3 I I !, I
A. : Inform. Is So .1 SUBASTA DE SOLARES n, I VFIDO UNA BODED- : ," a MANEJELO VD. MISMO y ,E com ,D0. El, FENIX, ,' '.: : H I ,
.1c..1.111l.d.. Macao .ntre Ajuria I, tivd..C ... n .. San u ,in me. H-02(-49
in mod Ira 11 9944
U&I bar P'ft"a,,P.'.rLo P"c" S,;j" Sa Pinah, del Bin Is ru'd d0oPu&r(n!RN9..I9 ,,, -_ __So. in,1100.01). Into ISM -51 23
R%1'q ,S.2j. b.h.. Cw1no. do. poll... ""'d SIC CA). I. 2
7 Tu to ,.a- H-8343-48.1 top. S61o Par M dim SCDO mensuaJes. fl, rl ,S--%, Ig do I'SA11 I Carr, do .1-1 11tlm-, -dcl- ca, ol, Fit Neptuno Esq. it .1"oledad FAMILIPC. VENDE rINISI.0 JU. 0
to U-6433. H-9 ""' "" "" "'" I". IORSIL BARATIS1.110S NE"ALOS, I .
"I'""" FR-EN g CO4 entrda, 4 miluto, do Satiation .... 20 ,I l ,, ....... oud.d., 2I 50, A, on ., 121.11 rl ,, g -U, A r-r," NY R., I~
FE VXN'Dt UNA CASA AL I 2 lu % 5 i mi:
GANDA 01PAGANDO PRECIO TERMINUS __ is -I-r- I Fmnl. H.b ... 1,
aAHI--TX BE AaRIMENNURA r ARQ(JI. 3 caas$ at Jando.L. del I ,. ,9. N ,,a _546 ,a, v , I I -. I ", -, ,,,, I I h '1-1 it, .,
reir In coat Pumalftle., Vld.d.. ", "': 1, CBPIIli, 3 DOW 6mnIbL ,S1 11, IA-1111. ,,a _53
a/c cut. 0 ... Jar- I -51-39 r 1 " .,
y __ c I , "". ".. ,,,, ', 1: ,. .,
C.U.. d:m" Immolid.d... .to. 7.111"S nota. AIL 'T ,w.- UQLIDAC1( iN FORD """ I ,--11. I, 'l ..
..a, hadidan. earn- dia, Par ED -6= III ENIS. 1.0; !:,, 1.1,1
tectura. comar-1 ... Set. Saralc. sl,, 11madar. 3 ... r- I ,7- _ __ _lldjuldl ... 23. $17.800. Ulticall IS~ prevents do coast y Jar.. DID~ on I-. 2. Infiln, -t.. do 1.1, Pall.. Tolin REPARTO ALMENIVARIES. on F" M- F, 41i'lf- , -- '__',''L ,
".. Ca J. S. Par.J6., B-4749, M-IM Soon. Sofro 401 con.fira Ease.b.n., ..;)i VENDO 1d)(35 d-l. ,,,, J,.. Into .... ,, I, ,,.,,,,,. Iftankulle hid- -,,,. a, III. Car,,.. N ., It."', y ,,
: Of 1. Tell A-Blill. Do 3 I IS y I., do fando tlnn: note-,.. lef full. 1949; PlYmOu 1.10. 19.5 1; rho. frall, 11 :- 9ul y I 1'1:1 56 4 1,P
M-111195. H-9194-48-23 In 1. Just, Robri: mc,1101r, ..I- do 13 47 vL juntral ,,par '.
Do 3 CUArlas. Instill Intall.l.do. I '"': 1-1-9996-51-2G vkh.l., Ill)-. INS. Camb au, F-hdIne. - C-c
grimeninc, H437#48-22 p: cle 9a s N Patio. ratio ampill. AV, '-I- nituados an Consuld, antre 10 Y 11 Al'u'. "'
VENDO VEDADO CALLE 8 A UNA CUA- ,.., adda, Alcull. Pjha.th, r.Ij. soot. Bn,-jD: ( 115o ,In AIL I-"' I- It I -'-"I'll' "I 1ILL-1 T1.
Idire, Inform, a. d.,A. Fuentes 51. ,par MAGNIFICA OPORTUNIM : I I I., V I I'll,
dra n = ,dranlitic., ell.r6n. said, a,- VENDO CARA VEDADO CAL IS Alan a. 260 ,air. Juna Brun. Z,- tannento 1. Almendares (m, 1,V c, a AD sa_9 9. mar ......
,a 4 or LE IS. BIEX- an Y Collins, Vitials. H-1170-45-:I Sep. rios), H 2 N
1. /4. Same. s/r. luarta. ,cr,. doIll-s-liu-, 120 NO, .mrogn ,act.. _&SRU Y _"!, lu. c SA-,-Uhd-,' Ron Jo-e .ros I .171-15-53 Sep 3 WIENS 491E. VERDADEROS PRIMORES :,",-, -, ,-,-j'!, I -. 11! 1.. 13 .L U. -ot. Blasoo. Dr, Diane. St ,.I -dr- do Irt..Ia Inuue.N, i.1,,,, ,,:- -AsIS I I _V I -. .. .. N- xr_ )A._Y I'll "EITI l" Iv,-Uhliu, I'llat Yle -adu -- CRGE VENTA' 3 CU CIIE% RC- Ca p()IC lanas, restates, mar It 1.2 IS, IS
1.01". I H-20-48-23 I INUA-118-38 .bI All. del Sin NO 21 .air, AV I -1 I I , I P.ooj it. I I
. T= 'A- Aradric.. C I no "al. lulu.,.. ,I fil, broncos, plata, abanims, --,, .mov U-- '. ,,,I'll r.
- -a. ch.d.las 1i HORROROSA GANGA --ol 1111% A'1,,, 'l',',r d o'" 51; I ch..D. 2 T.. 49.
VENDO JU AS DELGADO PEGADO AV.. iX VENDE IN LO MEJOR DEL VEDSADO plant,,, jndin a'.. I""', 11 1-04
PA HASSO1.11 CUall"I'S, U U(1)'I'S urt'StlCOS Y :2: ; I 11' 1 : I A 1 ,,
Arcata, anlil,. loan. alinnout, mramli. 17 cilso, A Y B NY On. he of .ar.J., 5 tabil.o..... In. I.O. AI.y u.". lits. I O "' -1 Iv-1 rut
it SO. a 'S. 7ons ran an- livlngrlom, condor of, T ... __ .1,
di at.- __ So 'mrge _'.. Tell. Bli-14'67t a of to' 1 -. Tfol.nu ._._2 11-9919 W-23 1 .; 1-d I 'I l i '
.ca, Jard portal, .I. h. 4;Ton' DINERO 16rinparas de qran belleza y ca- '
c.ol... onnin-Y :1a.'-rI.,"1'. .". Ij d. Sis achatur- I an .. ..]or do 13.. on, HUE VALE $4 A $1 IS -- Its
H-ll RE UN CAIE-CANT11A, BIT A- P,&-,un., rAtud., y ... od,,-- -tur lidad p,)r poc) rljnero. "La Pre- ---- -, T imbric.eldn 1-1 On. Dr. Bianco 1-6107. it.. r1j..do, Be Iol calocup.de. 00 A, ,!"-" U_" d,, c ""' do Ahull Va. -,a a, :.,-Iu.ulI -hla lel- ,,, -- I AIA 1:.I, 'll ITI., 'I'll"," ..IlIS
U-sa-M Infie bol.a. 14-7 24. LA SIERRA: $35,000 Magnifico late, 25,000 varas, ,'uu h. 1,'d- ui ., us 6 ... 1. Par --- od= .1c.. 34.1,0. tl -.S .11Z" dilectu", S. Rafafl 1 103-807, es- "!' ; rul I Ill
c: rniflo. S7.1d..cl. do .. qjli!.. 1-. Ft durnu on F,-,nd, 11 1;--1O 53-2 .."" a:
VE ADO VENDO CALLE "' BOB A- .. thal Ruta 13, ca- Alam- I Ohio.. No P.ur. ,1O, vl1,fi2 l- -- --- 'Sep quina Oquendo C-71-56-31 Agt -,,' "',"I" 'u,"I"al."" -1 I'll
. d an do Pa... real. crutch, .a -I'- --PII .. c J:djr pegado paraderc, I O ,. ,,, !
- t- $361 RENTA. $32 n' P 11-984a.51-77 SAIFVuOlUT Ball, IUADIU. LRTAD
I try. central. 814, 2 O.A., lourro.l.d., pan- '- I .u, Dt", I I 1, 'NO .1 In ...
Imlep mile to,, filament, dalm,.d., dOlan.- 1500 D Iles muchas residencies, agua 'ttu u'u, I c'm I I I: ,,, I ht I, I _, NUSE. UNA _'h, N', :O
ones, 4/4. 2 Inflos a/c. y allies. ,1,. ,5id... 9-l.J.. -rl. .R. I __ ",._ __I_,
Rluu.."' La Slarr 111Z, tel6fono. S61o trato com- 5 IVF ROPEGA CON' CANYI- 27. %,dla.. --11-1. 11 I ,,, ., '' I ", $3.00
2 aniquiram. altos P; -lit snJ!Pr.- Vibora, edificia, plant baja A. V1111 4 o C I I ,A
a $60000. Solar complete. Dr. Bin~ 'D 'q h "'I'll o hall 1. 2 do 1. nulne on '._O, ,o_ .E, ', n- '' ,
.1 rr-Sa IdtI.N.'al.-fig4g. -'2 '-4121 pradores verdad. Vicente Oje _ 53 ,lt : -,', '," ',' NIENSUAL, C U %'A 9
,-.Dr. H_ IS-0-1c, S G ___fI. li-h. lui-Id.. Al.,- AS 1 ___ ,I'll 1, ,, ,,,,,, -,, ,, -, -, nueas, camas,
IO todo. AlquL.eres irrisorios, W NEIA T HABANA NUEVA. CALLIS I T da: 1-7181. __ 1UJnn_-22 Sln'IFIOC ,1"-' .F, I .1. : ", todos taMRcomunicadon magnifica, ruta A. par. dpo-mla do Bantu, so ,and. ,,a, I vl.d.- --3 ,I liul 'Ll. I'l- :, 1111 ,,,,,,, ,,,,,,,, ernos eslllos ) Liegos
VXNDO VEDADO EISITICIO. APAILVA- NoG.ClUe 11, Vj, ,Vpr INA sAS- cu Ill I .1 '. Ill ... .... 110.9, mod
fr l1.1_"c1b., ,ad, fabricar. Tod, do primer, 11-111, 11T..d, I --, -- Puld, -;; nu, ; ,, ,c, rT 111 ',
man I. J. roill. sno. 15 autabuses, 695 vara in IS to nothells do I I AN. ?,I u I cuartos de nines, finisimos,
Pr.lj.t.1 call. 10 ,,; S. Ganga. dor, 3/4. bai "t 6-H-364-49-29- I,, San "Siful-I 1 1111ull- I G-111111l, 11, E ...... ad, N 1 1. --- % in SSI.P_ '. t ,, S-.. I I I.
$56,00. Dr.. lanco I-dall 1. Inuera.l.d. I 't-oba- lu -On' 1-11-t, Inla .1nulle, Irfor,- la. Tul ... : X.327G I I., .
=4a-n Duefio: Ursula 70, fando para- do SO 11 1 111 lk 11 I 1,11,,-,
H_ An -UIar. of a,,&), a .... Via Blow,. In- So B.h...nd.. Tell, A-3 a. 11-04r.6-53-25 ,I $8.00 mensuales Colchonea
REPARTO SEVILLANO -dero ruta 15, Vibor.a. far ... so 1. .]A.. too., h ... j. FINCAS RU STICAS I H-4111.51-2.1 VTIDIO oun SUITItur I _, % bl,- 3111_ u 11. muelles americanos. Colchones
H-66.148-U HODEGAt'S.140 DIARIO TODO OF CAN., I ...... u o, I.d,. lo,, -- V, sa j.- AL-CON Florseda, S3.00 mensuales. Ga-.
So -cdo On cottenar ampli, reniden- 6-H-363-4B-22 .. I, i!"','91 ',L:AilP. -P.-',',-ctcl T
of.. Jardffn. Partalcrtonl GANADEROS Y DUENS DE FINCAS I-- 0 cut. do .no -buillflc di llt I I.Iul :I. bar AIl,,,, All,,, dr. I facili6des pat:o. Vca los mas binetes cocina. Silli-ines partial,
rl.-, c....r. ,to Y ;,Scnict CASA MADERA. RE V E: A TENEMOS DINERO T-rmo, ,,PhRla fr ... do GWO.. le- S!Irll. 11_111,:ub. 15 rn.t., d, ,,.l,,. 14'
4, P a. V, al 651 ..16. Pcg.at., _- li-04-. 3-23 in 05 tip
criado. Coraj.. Patio y Imp, ISO. p W to- US.. ,.let.. omnad.r, 3 bail. into y )a eluaritur I-Irti,.d. a. Pr.plad.d, "" do eat, or- Tmbl6n mlo'n.. rZT __ 47 -, I d os de puro estdo y al- San Joaquin :;61, entre Monte
IchOrmes Svillon, en4e G.I,,H. c.ol.... it.. enlrad. X.r.ja. jtt : ( brunallit, do primer.. L. r.cGr.u !I a ano p ... tod, ,I,. put r.la.. CONV1,11TIBLE CHEIRTtx I."'- , Pa can ,.,I.. do ,,,c.d. P, I v Omoa. 'Casa Perez".
'roun 'it I.. pla.... Bills. AD 1! .a do fr.l... Teram.. V.rL.. Own. do ,c A 'T tEt .1 dd en "la Preddecta'
..P- Sitij-4111-23 Vatin, do 2 ut 24. y 1, Do -! H-3.0 51-24, CIO~ ... -., P-Iulc -'
IS H '.. VIbara. U fill- I er 'or ,
.12 tr.tj.t-C ... crch,-) bit do Sound. do ve.t.. Par. hihilme. jE _j _iF __ a : '. 1 lc Ill ...... San C-177-56 Septi. 3
,,, Co. 'RE TINT-S E A EN LMEI-A: 'PIrt ulr, al 1'62 I.Vp Rafael 603-807, casi esquiVedado: $50,000. Renta $450 U-0 OtRaIlly 170. -nall. -J.. rlja,,: J. Garcia Y Clunp-1111. Ap-ad. ,,I so., able,,.. 11 ... -uluu. 1,I,. A O---1J--. ,, Oquendo.
,.Alode- do 2 plAntm taj.. I & Ron, G ... I.c.". Pl.cal- La Nl-,d .... t. ,,, a] duch.. L,- AL-, Lur N9 2 9 -IS fill. VED DO Y KOHLY 21TVACION MAG' AB 47. Tole.r.t. -9146-50- abano y D,-, do a 9 - i-i i)-.-..i-,..' ,,,.tal-, --JL Ec'ns
. ."a- ,_ .U.,Zu FN CohlOnGs, VL tt;S- AL
.MI. Pars!"Vivanoohl. labric.66. hag.t_ .. '-.- 6.v*d ','. ""..'a".3- In'.- a F RIQUE SU CASA AHOR, Zi I Hu C-75-51-1. 1, -1, -- -,"'I". ,.: .,.
ties, balo, completes ran bahader- w- ,1,,. Ell sobarbl, lunar Xhly ,Idt,,, laSI, Delta. Sargon Sty .!ntmra,f.rIj'. rest, FINCA "AVE MARIA" __ --d-. Cll,11-11I IIIII, su ... I, .- ',, 1111Na1tt .iC11_RI,71I Ill.,
quing cla brin- At-751111. an"pend.. ivaill.d. innipouldilluuton. c.1 dodo. T am I rr, Too. Ii.j. VEND. PANADERIA EN ,Fi]10 DE ,-uJu,. do Olu. 3"' I is I ...... to I'll."ol.
racen A 't"'no, 1 NY -, -P-rln.,hl. I- 1. THI U-106 -11 ..a,
.-.-.-. ., SO-7825. ,crit.r. Public.. S..guil, Nuh-.Pi- Carretera de Managua -b..o. can case ,or, s' H-u- 'I"- 'I"' MUEBLESyCOLCHONES Ga
cYra, (CSmIrUSt-C11Gl.rt.r.1). 0-Hei- ,"lliti-I Bu- lhertel. In ", ,,- -_
9-H-M-48-Itl! A ,,_n ,,
, Frente al Kil6metro (15) 0 H-400-53-23
110. W-33SIS. A-8341- g h1l4,1 .IuI..,1Ir.orR, Cuvoyra. cl- SM VENUE UNA MOTOCII L YA
LINDA CASA, $28,000 VA"E"A SUS.Stillas VENDO LUJOSO Verde p ... flouplilln, do rooro. c.1,1. ",',I, ,I us v _P_ A PLAZOS
Modems, piano terrolu, pr6xim. Quin. LIE A- H15.00 JULGO CTIDIATO rtfdI I I at I and:- ,,;fa a ..... .. t.d, G,,,c,.l Lee :154, Se toman sus muebles en ranto Avenida larroua, lict 1h Ilmdr. chalet o1quins mievo. nogrifficament, osam.Pa ... U, run con dead, 115)o ,,. I S.2, derno, 3 cuerpos, nogal clarigo 114 .rI call' asomintniadial y ,qlpdO. Intranes A-9113. Fabricaci6n, GARANTIZADA Ind., fr. 1, ... I H_ __ -5 .,at SO -,1,, 5 hablisclone, ad.., ": ""' it Tv
pr,,i ... P .' In g-IJ D a Emp. IUSO,50-53-26-'do. llaga una vista a "L H ,to. Usted estrena el bastidor, 5
It"o.. sah'. do. 1 I 'Ria S;,"T __ 10-11-3864 ... Is do a can f,,Uldad,,. Par On --ton del Capitol],; tirr.n do So, y -,a BDDEGA nAN VIVIENDA. OTRA I a onE.I.: 7=11!,X11 1 torminalln.,faromily & Nt], .to.. d ca or, 1, _t'g. y
1. H.S.: F .l,1,' ',' r-uhd.C"1= "...."It".. Vdd,,[, l- Oil, IRSOO hilos Otro, $60.00 Juego caoba,
-.11. I- 6F _P P., T. PARiTICULAR VENDE rLYMOITIA DS radez", en Monte 357, entre
SWISS.). 12-11-013-43-11 Vacia, con Garaje, $8,200 1 C.mIraUa-.Crmurucv-). I do on
W-33011. A-8343. L rade .. alf., Cuba "'I lot+. "'c'um" 7:d o ...... Ill ..... .. ldh-, ,,C 'I. cuerpos, $200.00, Ofirdsurio.
Portal. ..I.. sal.t.. 2ul. ban.. call.. go.. Stories. Inform, J. = Bran, ,1 .' k in h I
UNA PLANTA: $35,000 Patio, Avenida P-rnir. Lawton; X-1061 -3-5d-n. 1 E-391-51-14 '- '" "413'- d Il"So'1-o,"S dN 1,325 Aguila .% Revillagigedo y saldri i
Lit H iij, 7 1,1a, muy complacido. Telf. A-7795 Juego comedor, caoba. Sala, tiPtmdons Oilcl..: Alflagro, 367, .ton VENDERS 0 ALQUZLASE F I _rha,- _3O -53-=
do 7o Avirold., ]led. ... I (ca, : FABRIQUE SIN RIESGO IARCAR vEArDO AUE;Fo _, Anorlbs,16 ,ad. .cil.,!. .). Nod. Par ad E,x% ESAm UN; I "T' it 'alu'rhurrun no po livingroom, baratfsimos,
dI ..' US" P"".... .1. estrenuu. Jar. 6-H-19143-23 to rMa1.-1.d.,jPid.u.. p .... pu- ca lim c ... grand,. Saint. "'d" W a L4.. 4 PUIEWTA C-318-56 Sep. 6 -ecitos, Calzada Jesus del
par. all ad left, do sportsmen. pnra Rrania, Agun, .. Inaugularce. Lg.nlfjr, ejt-lc- ,_ J., ,ad,., ___ ___ mi in
1. Portal. livirigommil 3 h.bil.eftmes. terr, seco, pregun- pr6clain.a PON CHEVISOLE .E __ _i,
If baL 1.1a. Bar. deals.. lidinson, m-7m. to.; ,structure, do co.crain do ,car,. tor Sri Cpt,. Crretra 01, del Ag- ru, do I .. d ,I I full-. todo ounn. VE,.DO, j, -_ -' .
C I So ..... rt. Aam,, 061 cut', oq ... do y Sua-; ...... I~ to' ""
OPORTUNIDAD, $13,000 H.caaa, p .4 Y PMYctx. Sanipully & B .7 ... .t'.n delalle. do I "11 u div ",'_'," ,;,t, "U U' lI. Monte 29, altos, Esquina Tejas.
----all-- V.el., .ftorft. ....Iltle., 15 50. do NtIfte.-Plhey"T C.Pjr.th,,.,_Cms,_,, .... I V-1i"i2 ._ ___ I H-9862-5,-". 'e, a d 911,Jel Bionlouldo. d. .", I3I-,,oI P -, -d, -174-56 Sep. 3
- FINCAS EN ABA I,, at H-30-53-22 8--. Oua- l
plant,, ,,It, Sllnh,,l Pr6,111 A""" 07111117 "I 11,11111, W-1111, A-11MI ARTEMIS -v- .am. ..16. do bell,.. ,Z ',,,..i ,;-', I,1;
Menoclil: I.GIDS.1parlo), .at., Imin car, SIN, H.7381-48.13* Rept R.,.a. ,.boS,,,'- Pa.. ...inoter, ) IT", .1f... love ,dnu5,n ,J-,do lot,- 1350. LINCOLN* rOUPE, 194 0 _Se',' '1 1.n:;,,,,,,, -,IJ,, V- 2 I
SANTOS SUAREZ 2 ,nan. garage. cuarta, erlad, Gerard ----------- t.a.e. c..t. -hc pr.lin a"" I N1.1 11 I Ill 11Zhi k EL HOGAR
x .. BE VENUE BO.TITA CASA CON TEL11G. 'a- *32.NO. Dr. Bum.. 1-6191. y bl, ,nn ,itu.d. an 1, calle inls la, un,,., p,,,,.,,,M-7586. I important man ur -56-17 Tatvlo. do on.olu,,, par. l1fta. Jaegni,
EdUlcl. traderno. Para rents, antructu- M HOUU_23 b B-209-50. Ims y tr,,,I,, por'llelra. Ci -r l It 57 9 as. Andadfor- Cm-rallics. Cuno. Hermosa Living, romadar. 2 curto. ,I front =. Be Alnumdre, L, 1), 10 entre 11 y 13 N,,,n,, "" INTUEBLERIA "TINA". M-7197: -Sr.CYhuvm do ra.d- du,. drI W.
el.t.. 3 PI.Olass_2 apartment, y buh, lnter,,Id,. ,,,[,,. cnrta rruid.. I I.. ,a Data Inang.r.r -4
.c.d.me"' Sill n,,r,,nc P it c,-- ,I Plo.l.bles plaru.. Para .p.rarven.
. 3 .1 nt' 'ell" I n.jid. y fr..- Santos Suirez, lo Mejor 9-J1. Eat]]. California. Avenida do I.. 51 ESTABLECIMIENTOS to do pred.- ,.IcD,,,6u- ,,an, -jY
"' ,,umda ..do,. 'ima" VENDO FLY wo IF N TAj;-tt I Muebles contado y a plazas, ,eq, on play,, Ca do rh,
via .. 1. Puerto on at car.. __ Amorlea, antr, Ali.d.. Bonn~ Altc- I pl, E E_ ,A y h Pi his .
sultran. Informant: 1.7219 Sr-Hormuni Ir Vend.,.,- tlam,., Ifamll. .11 -1-1 Ilmly ,nla,,.,. "'DIS' P do Miramar. T,16f ... I-71,113. ded, rat, ..a'.. ,_a u. _recta I, a.. an In. Do. I ... VI dum, Im.. H4N VENDO TALLER MZCAARCA Y XLECTRI on. r.p. do sWrl,.,d,- I'. a.v Monte 902. Cuarto, sala come- -uad hert-1. Plc1l.1 r.a"'.S., Islont
r1c., So P 11-. or .... ,- NY JOI, amt,. Rare y SUY
an of ducho. No charlat ... IS, ..title.: J.rdl.. us f-411-20. rfid.d..3,5(la Pa.... sin PI.ei.,I.. c.Jld. Mt ,m. ,Sa'd,,a_ f-11,11do, 111A Ilrgu-dr, Vl- do 8 12 dor sillones de portal,'camas, .-14. Tolof ... M-Ar.,
14_ 1411-M! ; -list. Sol.. a _.. do -bal
in me .343D. ..a.. .. 3,i. co"a '5 I' 'i-usts-ws -.,dr, ban, complain. Reoulr, repars- $2,500 ,,.naol ;,D.y 11611dodl, Lairnme.: Tell. Ih. DO
BE VENOR CARA ALTOS Y BAJOR. CIN- okin. P.,de IS .... DEng: H-392 51 -=I II-ISS02-53.23. basiidores, reffigeradores, ra- I& "" """' So -and. ..I. cu. 500 -o. t,,r,,,, B. O9541 cirimlour Par Rm6,,,f1ll1loll., -
1* .,a.c.onerit. -I. 11I.I.m. Call. Su $9.50. Rat V.cl.. I on.rialU. Nit: P'r% "..., H- N-51-23 VEND. CONVERTUB I Was. Faclidades a precious de
.art. cast ..O.I.. Salvador. So -Irg. ,I 6-11-255-40-U M "I'las Cr,,Ir, Central. In. - . SE VENDE UNA CANTERA 1
,F.,.rDr-mta principal bill-. 11- %u.,,r.lIa'A NY 1, ,on- I P1.1.1', P1,11,11an ...n. Hnp.,e.bl. 1, .'a 98, vord, ch.,", I I I Iran -- ....... -.h1a-d".,.., 1. lil.l.c. do Paul.. .. .F A'. 'i -1 Pnot, Ch ... eSc., So contado. "Tina": M-7197. MIRE ESTO
$12,Y00. Dr. bu,.r. A-1007. RENTA $950.00, $105000 -are., an $3,700, El AVISO ISO) AIJ -,,- mail,. do qljd, -u -u - . C-12-56-30 Agt. POR SOLO $10.00 IVIENSUAL
jf Nl 31liffill, modern,. pbim, r.Sa. 4 Sorrel no am,.. ',',n,. 1.01 Od I nor,, rvm -u- c,- .Shl -.,,,, ,.,.DDOG In -
6S pI..ta,,..pcrt, Id. de 1-11itlu. un.l., All Ill
HABANA, OFICI Amort lit,. Ourn real, 01,350, IRS5.DO0 y H-90411-41l I Yard. or.. Restaurant can b.o.. ,II.h .
__ Ill. v much. -1.. E. ; l us Y antucr do rPuliuh',,rn,1rI-1 nj.dO a. d-r- b.r.ti, ; ,- ,; JUEGO DE CUARTO, 3 C.
Vend .,a. so, 'I "ej.' lum., it O an Perfecto 102d., P O-nou. ca I ,.1b.lIri. ,l il O ;
. 3 Plant no V.rl., do. ,art plon, o IIwtco m.rat.,Ind,. G.rord. BE VENDE UNA CASA GRANT lCi N- 1, Conlial. .dll.d. -a.: V.
4IRS.N. 11 3j-ir" "u I Formidable comedor, $8.00
_ an ..... no, $53.Nal. Naurit: M-75811, Jilculapallum. 6311. too Ainecil Y C61pode, b.rri. A..I. Ara- Hodris.., T.161mi, M-B ir vr' a In "I'mo ca .".1". no ,on AP, ,
d ""'
Viburm, 20 x 40 Ploft-,. 5 4. d., ,,,.d,,x 231-411-23 Y. Ap.l.. Portal, ,.I., 2 H-7824-51-25.. a "ft. LI/2 a, $3.2 F_ 857. de ca SlZI.No. _' Sala, $3.00. Radio, ;5.00. EstanColxS 410.0ail ter, boos P ......... ....... H-3 ntado y a plaad.. ,.far a.. VENDO CARA, SAYJTOS SUAREZ, 1. i- -it.. Inform- 1. I.-. S. I cuiAtt.L.T P IICUKSUE CUU.Anr, C _: i Muebles at ca tes cocina, $5.00. Piezas sueltas.
j;-11Y .V.11 11-1101-1111-21 EN 0 BUENA "DRIERA TAISACO a 200
- A. - oune'.. PAI r.1o -.. 3OON '.",Zos. Monte 1,119 y San Joaquin.
brUd cast ,,quin, li Rodriguel ligurro., QL'lnall,, bill"": b ... to ,a, BODEGUITA, HABANA, Ullhu. mar $1.3oo JUegOS CUarta Vea nuestro surtido Precios,
Residencia Vacia. Chance T,Pn, P "L .I.. 2 cu.rla, c,-,I,,.Vb,- almill.r. Fronts at Nihiitall, do Sol,- Apravacho. ila.o Ilocart, do b.diU!, ", GI,.,a Sur_ All y C.IA.. Sala comedor
, ca F--," 7 r .. ....... ; a I I lidad y facilidades. Mueble1. do 'al ... Isdo, cocina y P $8.200, it. ZQu6 Representa el Hagar brldad ,d,.,,,,In y EALrlJa. Bar Vasco, 9ldni- Alquilrr 1112N No pu- mas, bastido- ca u
... pmull. do cusfti, I-Stillit- "'):,Ill. p. In. Ill. mP.';A- ,!is P.,,,.", slcd? Irma. 1. prime,. pledr. do P r efia. Pedro. at RVc., Lv.II.d 6.5, ,,a- 11 Seat Sillones portal, cai
di., 1 -4 all 1,11 Q"lI ... 1. IllinA.'. Or, at- H-aroul It ,,Inf ,ma, ria El Madelo", S. Rafael 409,
do do Lawton. ,,nb,,. llrnun, I St larm, Sin, listed pass, in I'll, an 3 S.Iud. RE VENDE PLY5101 TH lOfl),_IFN_$LuO(I. res. Aproveche gangs y facT IW.r.j : Par .1, ..* b.N. 3A. 2 Was, r.- ,,"Oe'. ,.. R, On If
Ve, In M.". ISO. L-,,4. -t-- % -l- -aubleria P Manrique y Campanario.
,had., -rfirt. a... ratio. NI.gallir. Via ,a- AMPLIACION ALMENDARFS Solid~ all honor ,prup .. a. a .,.l ru. I n IS m da es. M rats. A-22,3
ms, '"", r GANGA LOCAL BODEGA, $2,450 no l, 'r",
"u"111111n;O.111.1111L lo' T.;r1A.".rNS: Ca,. ....11fle., Ind. ,1(.,d.. r-pu.G., Vend. far,.I.ri. IS ,,do P, u. P.r N-, So A. do I Viv IS In any, Is Sari. do A ra. A ....... ia""', ,-,_ a C-15-56-30 A2t --- --- C-1026-56-24 Agosto
in. .. no ors.r... P T or. all lu,-- do b.. it O-_1._._ 1. a,., A. "'.. .GG..N-0
. ..an._ ch.ln.trr c.mc'.., -11ol P", Sun. ,----- --. 1'..
DI. dod I I Ill, So r.Oh,
run .whh, Dudiful. Portal. .I-mred-. 314, Slain' 0- L lrr,, rula J-,, --. II, "t."I'ln" In.
to. 0110P.: Mil.gr.. 347, L I .I-*. I, y W., ca 1. 11, ..Ir, .Va.1 .. o- dO'" RRS"'.,2,:.o.S- "Ol.al, I'ScIll , I S 11 y ..I.bu ... V-5 d.."'.'r,". .sq 'GOS
11 193.,,B.n tav. y Novel,. 1,1,rm,,: 13-2591, IL on 1. phoutin. ... P"'.efu" I.: VENDO Cl'.VIA FORD 41: MNViRTIBr 17 $8.00
11. Or ,. col.d.). lines P .1 I a -111.1 "It. ,, .IIENSUALES: JUE f--n V-17IS US-OO11-56-Z.
H-9306-40-22 ,a,. L u.'II ', ",',rl" ca-fl, Ap .... cho. If 9 I u, ,, S.- A"
H-401-48-23 I H-7109-7710-51-= Rat... FO ,,"_, ,I: cuarto, 3 cuerpos, modernos- ---- -- -Edificlo 2 Plantas, Vibora on, 1"". y J."I"Si. .98 ., V "I I SGINTEME11B 1M.A.CO.
ISAD I PANA 49 11 VENUE HOTEL IN VARAIUZ.O' BARGANGP -T11 UXL 49 UN SOLO UUT 11, ,_ -- ; -1Ic,,,,,l",",,,,bn,..,u6 113M. a'do
oule OV.PhlrA. Civell CAIZIdA. 5 CIIII, Sea Pa. primer, lad,. rm an in" do Ii hotel do a, rL Y AV, _. _.. or, varies estilos "u. an L
NOO FUNDO MATIRNS SOLIORES ,E'N k, $5,500 porl-1. do hrAruo ,.,,.r sa a, finisirrios, acabados, S-7 00 o_' cu ........ 1-1111 -1_ d_%na- OfftrP-,mlsdOrAU,4_1IDUM_ 11410 119,000. 011,15 -as" ISSMITA DO 1--.p,.dV,,-V-d.-#SO;M W de-*1-50;0 Gairainfizaalo, .ialt " _-.1t
$15000. Fv-hn .4124.00(h X-1061. Fu dos. yor.a. it., ,,Inrs con 1.113 V.. ,car. on imprd. I.V-al. and, ,.." m.. bond. ill.ul.,
- I' LANT -. -T-.-. UJ ho" -- S,' ' 'mensuales; 2 s
Ofielit4i MJISrm 307, Lawton (corrdr VENDO KDIF. RE LUJO R, illness portal, ca- Bluic. 109, -- Lainn'lr Hath....
IS Aflo]: ,g; Co. ,.at. do $3.000. rrgaIo,,p,- ,,.,--.. 19 No. 8 ,at,. N y 0. Vcdd R-9755-515-Mm
oclulsol.). 0.11-1.9."-n a..- y AP.rt. Santa. octal V ._MRaHDL mue.U. at,:., I .... ,. n rS ,na. Y wele. car- I IS R775 44.. .mb,.. $30 a. Imforms, Z-71". so on "= Jr7Plo'%," .'"'i"n" toy -f, V, --- -33-29 mas. pizzas sueltas, colchones
ad a. 101.000. r.- LSS& .I a., t...1
Iml.- -C -_ ,."-D. _ESCA__ _,cAG.A. q- ...
vacia. Gangs, Lawton NIN., h1'paa'1 X$W',W .I 01'.. Finul. 161.- BE VENDEN DOS SOLARES RE .9QUINA r. 951, .,-[.m..I. III.~ Rey,., L,.It.d 0.5, -rl. Bell.. SdRSSCU.1 11. ..YADO Gr.%MRAL PER- Florseda $3.00 mensuales. afin. I ... ..... P 'a
I. ;.let.. 314, 2 ba. tatruda t.le.M.IIII.d.). -11 Resido, -" or "' 'r" '1'7 S" 'S"
Joadlit. .art. I C:.Ao.id. Fil.aminn. Z IN-M-51 -a ri- a- c--P - --o!",iry. -' biamos muebles, Ca ,11: 14'n.,".',"'2.i'."ill'...'L, .-I.P. In. caren jitimlu.., on I V 1) a. R-.I.-31. ..a. te )IM.r. corc ,Jr. .it. W.-an Vivo, lzada Jesds ',,',",', ',',' ,',' I 12 r, 1-7-10-.
Ano, conWdar, ev I IS .".... V- .., In. apart], Inform,, par ..all -- 43 U
,,,OW,.,.A..mU,"" P",,',.-r,:.'a. 11-3.2-1. ,,,del Monte 29, Esq ina Tejas, j ., ,
"" Sin O A lit I.- no ritur. SORRX 544 MTN. at. ZATA la: S1. A Hot,,, CI.,iflrd- do LA MA. VENDO. BAKER, 11211.11,114, #!..M. Mill.w. 1 ,6ii--UnC .11ACA IPUXhu CDcInSx:, Minor., .. 1. manila., V.... ,,,,,av,,; 1 ,,L DINA. -,- _191-11. 1.50O.-IS11100 115.090.. WON- __ -, I __ ___-___ ___ fA, "Casa P&rez". I dr, 4- ,lStd-, --no.. J- --"' IS ,:,., oficrim I AND 47. SUPER. i Pi-jit
- -.60, 119,000,M7.1hat".85.00". 114.1)(1).
347, 1*.I.., (l .... do, Sales .1 . ./r. 2 .... I.,. Wric, coalits, a OPORTUNI.A. .ANY.. F.A.R. UNL C_ ,".,,
H-97" Fiction.. ,art... G.r.j,. smiloo. $1..S. Ify,,
306 Sh V_ Delgado Y Ali,,,: U-BM. ";.'P ""' 175-56 Sep. 3 1 1 "1 1 1, 17.1,1, A l lj.",.I.lI Av..
e-11-1111-411-111 ;-S -.cdl,,p ,qA-,-"t ".1.1"a". B.I.1 ch.di. Vt. US.rl.. 1, Ind. ,in Sol, ... I ., '. -1 I IS 'm ". on- ,1.1O.d. do SACNI. 14.00 1. LI.Inal .1 1-117211"ail duaA.. Zon E ... bar. D ,., i i_, ', do .'s'."""". .""".' "
No_ do '. VENDC rucht.. ruede ,call V.rl, Ou'd. Zle" ll_,n749_. B-04-51 .aptichuhr. It MARMOLES PENNIN I1-Ir-vd-,-a lurden.,-r P-uc 1- t 11 I h,,i'.. t-- ti H'I._5#_U
'r In i-lll. 1-1-ion- SiftVla. ]JI.l. A-ul", _14":;. 1811, A. P.rll., ,I I
. 19 SO.. Profit. par. ,or- I -_ ------- -STADIE MUEBLES A PLAZK 11.11(ath. 11. SIN BUENA p AS 4506 21-MIL5.1-26 DE ( %OBA VEV 0 r NA .MESA DE CO... or
PlOI.H. ,,,,,,,, r.la. on Sin~ .at.,].. Inf.r- tmj.,Sr.7"A',1 'Z:.lad" e"O' rhmirel Y Out- 1IOY. LA GANDA DEL VEDADO. 71.R I, ut d Of".. to
in Pat.. 13, Report. L.- no Iii ml. IS 11 ,u 4. DO nill, P.. ...I.C.. V ., run 2 jul., St.--1
'u.n. 103- "'t-h-jell"" On rr..AbAl. 1311-73410. B-11-317-411-22 ,2 ,,, do 1, ,,It, 17. I, I, RE IS I, Fl ,c fi -- dvi 0 ".,- L MOUTS ""I' "' U O I.. V"
C."... I -Ic ; cl-iorix aclin',,-anoil ..--,., -, b vedas y panteona P. I. 10-411-11 J. "' "" lin, Ill.. 111"O. I 1a). .fijuda, Al-b.] Sol. y Cl.vol I rhi.4, U- Palo,. "for 1,i, -nd SIN ENTRADA, SALUD 54 ouln. Ob,.p,. 1.
be. no ton. 79. 11-5505-51-25 LISTOS PARA ENTERRAR '., I$28,000, RENTA $290 H-123.4913 I G...., ...-. Ll.rna,. -IO1, lu ,a., .... d,.,i.,. .'Ica- ., l- Sic . L I. 049-56-n
-- JOANGAI LIQVIDO NEGOCIO U-9867--21 -- '-'- "'- lo"'VIll I- Plo- SE VENDE IN jL111 11 COIEDDI BE
Co. Sin. .Ua .1 VE SE VENDE SOLAR, 13.5 U VAHAN. CA. DR AL CONTADO Y A PLAZAS; n ane.
So Qui ... If,. Day ma-,eln, ma-,dam, GANGAi 11I.No LINCOLN .it, I al"11-1- Ifiral'Arlull 2 y 3 thu"Um Itura- ,alb, 1--d -- --In Sin~
Inda renustru"Ift do Primers, IOVr do 1, 11. 12 et,, ovnid,, 9 y to. Ampll,- ,Idrlr,, par $700. Vale muho ,&,. Tenernos una gran colecci6nt ,b., -1-, I19111 1.m d-.. It"o.. -01.. on"'llo.. Su'utol. I, ,I ...... ,h.,, Si , $,,I, I c.-I
sin Santos Suar's. bularinn 1-114". O- rM. Al'muhl. ... nedl. r.adr. olm, .a- .._,. ._jR. Lo. ...,.. Sfirc J..ha.. AlS.S'.. Slln ,., " ...'-fi's. olo'. 3. h1c.., Sol.,, 1. S-mv.s $28, ,hf.u- $,A jul.X., $36_000 'atill"... Inform,,: B-4234. 11173 S. 7alf I 1497 it'jo, 14 y 15 -3O4-56 So,. ,Y."
VACIA -51-U. en las mejores lugares del Ce "','," "' ___ 1 H-999.-56-.
VKNDO LINDIRIMA CARAS MODIVISNA F 5-H-153-49-26 (IA. VENDO PUERTO iiE -viAND&s menterio de Col6n, s6lidamen- 'L- 3-52; MAQUINAS DE COSER SIN- jE-U N MODCRNO, IVE4309 DE
1, or in it ll,"I ... SuAr- J.Idi.. P. 'I'm Call. 21, Prit.l.. 26. nalunniflo. SnOllit- VENDO !NMf MtTROS EN MARIANA GA N
mod l l T.I.rannial.
ON a en. SO A, 1 6 Viv,- a. M.2N. 0 ... hit $50 at , ..
dad aullfica, ella labri.-16n a ,.v,,S". te construidDS y a iStudebaker CHAMPION, 1941 ger, nuevas, de lujo. De PIC! : T,'1 6",,'WI H-40-56-26
., Non.,kir, fl... . .I.rcaldo, ca. ,r n, Pit ,ad..d. do 1.fl.. $0.00 .air.. Dr. S Igm.cl. ..q. M ... it.. J.f'_ Is precious I no do "' 287
c, ad.. Bar.)., Y.d. me- Will.. Part. ..I.. 5 'I., I hu, BI.-a ....... iti-ISIO-1-3 '.% '.. 11-11691-51-22. ,ur-.. ve.lui.l. --,S, .
9 1114 to. afio Interested,, ,, - os, 1 to pmb, do Sol. ,. y portables, el6ctricas. Precious Eta .... a. roxcirn..
'-whina..'i"'I ;3 competencia. Wal ,-- --n- -...
I... H. IS $10 _' bl"O""" 1 ... lamand
-" ,",I,,, 0-lry, ,,,In,,, luarto y both, ,ri,. BE VENDEN TRES PARCELAS EN EL VENTA DE HOTELES al U-2242. Infanta 1,056. I'.-..' 'I ...... f,.rI.-- D--. 1. ,It,, especiales Para comerciantes. ullf,'l -l"ll, t.ji'd. I.Q....j..
AS dos, le, I Pat 1,,4,* ,,,*I,, Ad*- PSarl, NO~ 1,1,d,, NoN7Rdi.d I Y haA rc:"'- Ancre.de- -1, l,' '. "La Nacional", Villegas 359 es- -- I ...... ,u.,%pJ.od. -u-t. JIID
inul, boja hiellment, convertible ca B-1442. 7ISS_4r..... 8 end, on hotel ou, ]a p ... lich, do C-7913-52.1 so ,a,,,Sci. ""
ria O'l:.1, H W-53-.3 1, a -16, $170,00.
Go GONZALEZ ARM ....11.2viviomi.. JIho C. Grand&. (ca __ -- V .... SUN ML .EP .. union hotel ca a,, P.1,1-16n, ,,, .Z.
do, c.I.St.d.); All 1344113. A-. VEND _UN _11.ro'.E. La."i 4-'a a Teniente Rey Servirrias "I 11. 7 11 15 din
, "A" PRO- -I- peov"'o co-munt"i- Para no, I-,- 53 AUTOMOVILES Y ACCS. SE .l., "" N ; ,Ill. o.Ic.
Corridor Colegiado. B-1727 C-798-45-13 floffl.m.N.Ild, !.IPR. ban, lildhim, finr.r., do do hastru-16,, Igrnl,, do A,6,a, y CmI- 3949. V-1d. 11 rueg", d,,Ir I .uruialdl, 4-m ,,I I
.- a an I.. lit. I'll vols"y ,,,I -it.. do andnan. P"caudoc"n I.-rj.,-- r.n. ". -_ ped;dos interior. _-1_51_"
ad,.. Lu ,and. Slid . 1. ,ad 1. %:ads. d ... I ,a.. ,. a.1r... C--5R-3I ABL
MARIO A. CUERVO d. ...ad del hotel Par Iles .I o ,,,_ VENDO 4 GOMA9. BANDA BLANCA. 6.
RIll Pon .a. hol"U.J.. ruiev., S11M.N. TIL F-84IR _RLII, 1 1'1 P.
. NY NO altos. Tell, A-740. as do Cast.. ..a. 270 lit, 11 ri .oll, Ill~ A.. H.Sbar.,
SAN LAZ RO: $32,000 (Corredor colegivido) riJ..: J. 1-1-91143 .
Prinxim, Galknoi plantoo, dos daco- __ G 61.! $16,00. Par. i.f.i.a. OR
S.,JUAN Pont., Ap.r.d. 47. TaRLSr.h, BOY PLYMOUTH 48. PARA ALQVILER,'SK VENDE UN PLYMOUT11,1946. CARRO f och
Ind., .a. :od- uPoUu.. Count. cad. M-5921 F-4950 Notion Y MAN MARIAN., I, .-nr,1,1,.yu 11 n particular. 1-1c- I.al ... hav,- y IUSELO DIA Y Ell REAtIZAMOS
plant., got.. .1s. halt. ommuDir, A. 1/1. v.dr. P.-re'. rau. '11. IS poul.11t... I L" H-11-51-". L U-.: Tons. a ... le. T,.nr r.fire.al.a I
.am- W-.I.. de I I-12c.. -rI.: I.Str No SOS, ta.,.. in Z "I on In"". ft'
a/c.. iS,- Pa. Do y food.. G. SANTOS SUA J, -I- V'11' El Me)or Sofh-Cama "A "' "' """ IS I I .1 SO 2" III - ". W-245-I53-23 P. ch. R-RON-11 21 ,SPaNjA" ,OT "'; so h ... Dur,
Ga.. an Artra, REZ $85,000 -'Ilm So a ."47vi7. ..&I.. Y Oa.t,. No FLONSISTAN APROVISCREN GANGA. NE- __ 1%1 Utif A, c6modo. Un GIRD .a to. .a... it ,
!LM .r ST Pa. : ,.,,,*3.23 v. Nadi, do '... -11: ca Xed do""', much.,
or., ,dlDl,; 3 ,mmorclual y to .part.- mAs an a --- Proolan,
loan. A UFT In, a Ir ru- S1HABANA, 4 CASAS: $20,000 rw.j.:cd. J. 2 y I lu.1,11-16.: 050 ,hern, 11-H-9972-49-22 J.,dj,.na,1,rI-dVorda mt P.,hei-16. on OLDR.H. L. CLU.-COUP. Som It 10 --WU;--. MI CHEVROLET 49, Piled, coiivertirlo sin avuda. -'Pj- II7 a."T".. .. ,
fob, e San, oft.0., ble. .11 ... it.. ; ;,'t. 6 9-11 ,,I,,, SISSIS. F,,,Idd,,. A to.' 4' I.,U.. _,11,r.!-oAC- .art. cargo ,Iac.Uv a. S.,iad.d An 13 Call. US. AmPIS111.1 Aharud.,' ,h cuatro puertas, verde metall- v--- ., ,,-- I'v-;-, I -1d.,a .1.11. -Van.
r6ximo Carlos Tercero $710. OtIO: 12 .p.rfiurartta. 11410,000, W Playa Miramar, Parcela .I... R.dristil. BO-2047 H-8504-51-5i ULPO!L ; ca, gomas blancas Nylon ]a me- 'I., -- .1 huldol. .b,.l,-- I, ,, ---'5 K-.041-56-28 AN,
Cnrifironto So lVI.RiSch. ..'. ,, U I"O- In x 30 varns. on 1. .A. .R. del 5 SV Z-N- -l."'I, 1. -,- -r- In. o",
Ind. do ell.r6ri, Ira ad or SO a_ Poll, Imnedil.l. VI.. do c.i .mr.cl6h. DR NZGOCIG AUASUASH-SCAMEN. CADILLAC 49. XODELO 62. VERDE ME-'jor, supremo radio, bota-aguas Tu- el --el, Fij- Our a ruq,- NE vi, UN jrt- SUE 1UA-O I
"' Sell Arm to stinado, con repre.art.rdn ,41,Wer.. fAlIc.. El Prejor do Cuba, gain I tu'l., r-b. -I" ').- h,,I.d do an
dartudy Pfuspital Volicla. cad, un,: mi.. MIRAMAR $45,000 SPu.mbr Sa &y9lOd.):- GAT". as- Tarrilift, no Vend, of ].'at V h r ... noble.
.cf.. ..y a.- YI... ;still. oil. Pr.ci. luntarta -,. SO,, N-I- A72 y,,,,. Sal. Rauon-. 3/4, balla. onoln., Pali.. Es ,a.- Modrnlima reidonei.: living. ,,mvedor, r ... ... Pill, turinymud. tolif.O.. ."'""'!muchisitmos accessories :tfics '.." .,' ".'.",,,,,..., I,-,,,, ""',,"'. 1%, ple'..., AN't.. I
. 0. onsAlas Armam, B-1727. bar. 2 habilaclone, y b0a famili,; OR~ __ J. _NRa6_49." of V..daman N. 1.1,rivedl.H., .1 ,.v rniis, 32,000 Kms. No oigo cuen- ',, Ilu,,- ,",-, -" a- -1 M -I., .16..
4 to in blOn a preclo do rell,,,16n un Im, de G ... clun, Edifirut Midic, 23. ,,a ,, ,I )l I~ ". --- ',_, 11HI1 _11"
. h.bit.ol...., I blual, 3 20 mfiquin,, mar,, "W,,dI-k'-. lot.,- PV,! ,! 'tos ni int rm 1,11, t-Puldl, 1- 11. .- .... del --: VUvDO
,.J. y .P.rI.Pwrna p,.pI.t," 1Til,1, 111: MARIANAO II a ediarios, venga con UN ARrmin DE MITAL DR
f62,000. RENTA $600 So., me, M-8743, H-8302-51-20- St. ,,ti:Im,,,I,. L-- -hl. Ingle. A, ,j- ga-- Pat., do I1. m ....
. b ral.. Plans Vault., 500 ni.tro. f.b-.. CEINat, CItAlm. ,111, A- CImbi, Y irAULCY DAVIDSON 74 SUISIMA laal. $1,700. Informant: B-4462.
6.. a of n de ?.Idr,,,, Report, OIam.l. GANGA 13 No. 105 actIr. L Ali ,ad a ut' .' R,.,,SOSut Cho,, I j--,,,rv told U, Par c ,uhni. do
2.92COS) Vn,... #N.N V. I.I.-- Car]., Sao Earp M-98,81.53-D 1 H-9921-53-22. """I 'a R- r a E'Pu-9 I'll~ -!A- R,- A~ -111. ca
I I _,
TA O p6oth, do mdnn. del Pat,. a, CI- VENDO OLDSMOBILE CHICO, AND IOID. t d. o.lal -1. 'I.I.Idl.12 APAR MENTOS Ill No. 113. T1161 ... U-11544 it dr.no Doder ,tender dabidamonte. V- d.'. B"'." .a C-672- 5 28 15-23
Edillch, mdrn, on I A. aritrka del $60,000, RENTA $600 H-PAPY-49-20, ,ad, no In, Start .... (.1 c,.(,. do 1. 54 MAQUINARIAS -,
Isparta, 4 spartament fia"I,. Irdlh. '" h.bI 1. .,.rt'.oOlc,: a.- Nation. 4 P,,rl,,. Perfaclas candici ....
It. g. _d.., ,a!.. ...Ira .n.. ovl.talacul.. -a- nualfiul- ,hu-, ,,_.... SE VENDEN'
li.j.l.. a .... do" I a'.., cl_., IZ' madnjdIflll, g. a
to D I'll, bafte. aile'ro, r HABANA BILTMORE ,.
/4
., ead.. go., Ra. a ,-I.- Bin .,fr.. I.Irl ... l6n. lltyr,, frr,,,. Rind. Par. al.b.r.elm, ..Ph. --v-. tfid.,.. I ... O.,,.. Into-' "16, I'J'W' I",'
.,. ,a. ..:Iv.s.i., MOTOR PITROLEO, 90 B.
P. re
un, oil.. _7 ,, h;- do ap,,t,,,,,t,, do ,,if.
.,in. lot.,.[ 11 .,.ad. r $1ISSISS. MUEBLES A PLAZOS
= Sunnallid.iles 'It.ci an a.h.b ..b.,bi. lll COUNTRY CLUB Inform, M. G6m,, Jar,., dirt. lucor. 1, g,,,jn AyntIrA, etia Ell all. y his- RPH, I rSSftuD,- .. --.k, a'. .".,1-- n--- Ti- -- .
so a. 'SS'n. -An Arnus. 11111mcfe dand, $3.M -,, Court" do,- LI'litut-51-23. I.J.. _.5._53.Z 1 sl-- 0-1nia T.rbl,,,. D-m- ,9,m- -,I, Q-I. ruira- ru,. --- I,
, "'. LA CASA HIERRO
B-17n. PTAS.INDEPTS. MIRAMAR do $1.15 ,,,,. Lon m.j.ro. ..late. do est.n POR TENER OTRO N..O 1. VENDO VENDO DODGE 49 RADIO 4 PUERTAS "' I "' ""n"'.'a'.. ,,,., u-. ,,._. lull- I~ I, A. Ird.d.
Do. ro-. cad, .P.: not., ...ad.,. 3 Roulrl.a. Alton. 1. Ari.do.d. ri-3- ,nu. b.c. bill., u.i- a. ri I ... I.. Pa. -A m.y cludod. 1. vrud. racy lb-nc mdr,n on .o.'n' I ":'n.-X .,.. -11c. ca ru.,unic. do Inc.. IS I:11-1a-u
Ill C I .1 H.b..., To,,. pl-un, redu as. dnndo mr, nation, I,
hbftVI-- 2 1/4 ./r .3",-j Mca .2nuller y no do muy hernia. ,,r.,Ibo prla on ..... mil, VJeja 1: ( ... A-7(l D.m.1 T.J." _11-.4a A_ 'u", gold 1;
_11:11... C 2" "L T ad. I.1h, .Ad-,1a C% DE
... .8869. Carl... I Vtv.. Flimu., ..,.I,. .r. Iuh, _. ra.at, a. ,7 ISO M- An, RACER CON
JANGH ,7; MIRAMAR SOLARES T.H. ly F; El A"

- Pon ,go, r. Torso lodus I., isolate, -at,. I, ..qOl. ..;;- C."" I.'. _. , u
,14.5-0200y. I'thlitaritt"'; .at' ,la .t":..O li-lcm-51-2IS ... P.rlicul- -83-53-22 TANQUES .I.. Afeled C-Slo-.. As, ,-- ,--Irh -hI.3 Z FASOI
$37,000. RENTA $390 'I on. han, vis, v4t-. Contra. M.5o 53.01 V ... I INISSISSLA ISAIUAIA. 111N. cAn- CAUGH11 SIETAL111 .- ISA BE U.'hio". ,ln,. Par. dono.11- do nqui- ....... ...... """"' "" --t"51.14 .) Wro. 21.4a il v too., par. .],.Ila,. Aamd. I P ... Jar.,, direcrIft Fedel.d. G-,af do! Do Not sal... do I, in
_11.-, froolil. ..-truld., -06. ,a..,- $48,000, RENTA $555 ni"u"y Vo., 3. SO .... lit.. Tall. B-18U. Motor,. ca. Iran., do .1 ,.g..rldt dl ca ad.. R-'-cl., Ve ad., throo Dr,. can a 11 1'lnlj12 v.1dinand. Ira. Avenida vn : Ter 'lr. W.Iftqh.-o. Itle ... u r -1-60 JU ... cV1l1STO_.C.6.dL7 TRIG
:. .,. A ... .a'.. ..it. BARNIZAR, TAPIZAR "E"'
I/:,,-.,om,% ,,fing ,),.: con,.. d dl.t. .. cdf IS n, Call, 35. Ardld,: Ban.. 1UAt,-AI-. Se vend. an 3. Ved. U.ta. P. Cun'tra'-Cub. Sin. A-17..
,In, or. do ol I., a Sit [Oularal.to. do ..J., clured.r. I Point.- FI-33112. ___ __ b.'4..12 Slid.
PU.. 4 irlt.lf.ras. Is. .I... 'l .a- limuca, Iali..'Ogo.... ....411a) .air., trr.- VENDO BODEGA CON CANYMIA. CARS H-N7-53-M 11-68O.6 5 -_ -,
did it.. G. G ... As. Arm... B 113 .a I M Dun in. nocer *20.00a. rg.l.d., b .... vema d-- Inforu.- CHRYSLER NEW YORK. CON RADIO. EL TINTORERIA 5 a'. 3 So nh
call a/c. liar V,,,, do 2 a 6 do Is 1,,dD I.[- autom6vL] ,Jmme, vend, b ... 1. B-330 LA "" "no "..""' I'. c""" "'c... E N, I il Q, "AN --Uu.. b.,,I.,..r,.;.0-.ao15. So. JMIRAMAR'PARCELAS .. CA BLANCHIT 'I"' IS'
H."trom X. co.tr(fug. --- .. AS
SIERRA: $27,500 VEDADO, PLANTA RAJA 171611m, ,.It, 20 (21.24 to 29.50 V.) 12.5011. I, 1.364. ..quirs, Poor.... bar -. H-thing-b- ""' ""Ma.. II .. ... an ..... C-17Sl- N.M
11,6XIOR. h.b1torin- d1.1.11 0.1g.l. ISO. done. par 29 -1. In.- 11-113-51-22 -A --- -,.If. A Any onad.r.., do ..Q.I... 5 29.48 X 33 Y. (973.42n, SUAR. PI .. Itabolo. T114t, DUS-11 ACRUS.VIS ,."I ISRS. Oj ", '', $Aho
lit ollaO.. lord .'Paris on Z. nor RARATo Pon, ,No NEcE BOO 788 uhlu" REPARACIONES BE I, l,-rrl-A-US-_,;1.-111.uI"T'd :. %'."': .- I b. ca, a ... I.. c.arta. a- CAFIETEFS A POR NO IPU- 1. "Do Sol." 31S. ,a. olludr., H.73OO-5-3
,1,!" .11 750 metro, Serrano. Otra: .,-lit- b"a_ $18.548. TY.S. .D... T. Arod..d. Fl_ "cle'riTatMander 3.000 con alglinas fa- vetidi far. phlt".: NACTOR CATERPILLAR D4 P.,!l I I, I I'l, ,r,,., I -- d, ha[In Bali central, 4/4. do. luitin, _1 .ad Dart -I. Q = UZ l "I.S111 MUEBLES EN GENERAL ' ;' "ll", SU,", "__ I -,
I. 1/4 1-1-Ja. Pali., liter... .Z., 4 h.liflocion... bing.. 9.roja, 35. c E.Id. O AS in. ...
at.. G. Gmi 61'/'*Arha., B-1737. ra. tarr.ra, $24,boo. SEPTIMA AVENIDA filidd- En...rs y ,partoaL..cn Sao..
.f.I... F ,942 -, -25 H-162.53_= Ca. -1, do 4 1,,,,, I .... ,;,,.,U, ', I
. I __ a,.- c.PrHo.-. .. .ftere. .: LA CASA BAJO :l ?.- "" $ N Ou It , ,.;%,,-_ i"
Entra St.. y 7ma. Avenida 23.00 x 53.06 v I a'. St., I.r
AMPL. ALMENDARES $14,500 AYESTARAN $52,000 ,01.3 9 O.) $14.50 V. Oto, 21.20 43.95 V. BOURGUITA CRIOLLA RE VUNDE FRIGI- DUESU'VENDE FORD 1936. 11.11, IOU Y do latul.. do liar,. an, -11.1. 1-1u
V. -,v,,.d,,. 9 $r,,; tlad.. Plymouth I"it VIclule NI-111.a.. bl..... do G-- ," Epecialidad en muebles Cie ,,,,,,, ,,, ,,,P, 'T,",,.[,,,,,,', -, I I~~ No
I"itchan. a ... ........ .... to ,,,,,I_ Afajmfflcdn edifillo 2 CUS, do 3 Slob] In. 3. 0G. 23, 43,05 V. $15 ,. at,. difire 5 julorts., Von. Il.". F Ild' INS -(,,,l D.d=, 1,937 y -t Illol... A-1 A. H 37.3.5- ,-P zin Los. Tatter de decor Nues- E 11 I~~ .
din. plutal, ..I. I 41.5. 1. .Q.1m. U.40 32 V. SILNOL 9 de. ,I. do.d... 1.200 Pon... Ro c ,. "' ,,3r.' a SIN .,,I,.d A 0 VVIDE MOTONUTL IDO- -ma: Economia rumpil- ., It,- -c_ j I,
..vandor. 1/4. an'. Y ot bi'i o'S." a -9767 ,. "s, W._ !_ _- "" Y A on 'I'- 11
Alad. do Ft _.N2:N Y. ;16 v. Tons, Done I ra claillm I., c, Ira Ic P, Do., nfU,,,, Sm
,.act xr.ndes, bho Juj,, rwin , .a to, do 2 h .at... . M., c E .1 St "'.A. IS LA Linn, Marianna. It 23 T.m. at no .1
all) I..- VENDO BODEGA CANYWEILA ON Z .1',Ch"'O"' I., clul ru,,- .O-SO21
g.r.j.. Patio. list 47 In. 7; !dl,,Dva. ..,I.. C .... .. I~ I_"-A --. lulu-- -, S1,S..., i.ll
..g.didad.. M1,,rw.%" ,,0,Sr.'_ 'ttou.! ..'n-chim 35 h _CC Pit' I"6' "" 1940 y III a entente. Tapiceria en general
.4 Arm.. B ". G. Ga._ loincla.66.. Hart. IS O.W. CLUB RESIDENCIAL ,...dark.. b.... -ma, .. IS~ -,.,,. c .1.1, a I US-= 53-23 11-1-3-56..
.1727. calle. $flood, CIbi,. Sugar cOntil- Virtudes 408 entre Nlanrique y
I VEDADO, $28,000 If Jn V. S725- 1.1 $12.N.. Our. --- I.I.,au. at ,1-11. TOR.l. hl-1ItI!S. VENDO DODGE 1-11 to M
$25,000. Y recomac.r $4,011, dam plant,# ]loop,,- .11.11 1 .71 7 V.) #11,124S. Of. 43.51 ji-O, "I" ;r I SL_ UEBLES 7 PRENDAS nario. Telef. M-7323.
RENTA $220 V.11 0 O-51-20. ir, P"ll., .... = id.i. Campa
. .I.St. 11 C - Wool., ,v-u- p..ar ouum.Z r ,,un ,X,, _, ,..,,N_. V1.111. -iII-1.Alroo.d.u... 4 ,-t.m.r,.. me_ di- mademitnimn. boD, 2/4 T Ind D I N E R 0
III -11., 1,se vlnI., re.. v, ---
d= o A.' lost IN Sd.. F. Arrdi"id, -4!i3ii :-' "' V ... CARA .SQC11. Rr-.1. u ... a. mulcku.. .6 as, 2 fte.le: I doll. .11diull, Sarni, alIgan __i vIlls.a. do, Ironton ,,.,,,a, I ... ,1- z- to atoll. .rhi -. .. 111u It, 116J, OF 'o--" .-.l1 A ",A. sabre J-3. too., r.titid.cles
Jordt., por hloac.ta a..air.ld a ..b .I C= -405O. Ph Solar. ble' C-11a 5f 363 B is Slid, 1. u -. ,- ,-. l-- C.-PUs... Jay- marble' ,1-.
at. .1, ..I -emned., 1/4 .road a r I ,,I.. lue'ru. $I..O,,O So -yl- C. Ved.d.. 11 ,./ _5,_ti, it., lul., h-,"" 11 "I
not., c -M-197-48-221 u ,-,, Vall.vollic. p ... So. S-Sa, Uiul. .,!u a'] '9" F.,Irv-l.. ,.'it.'," ,', j,,l I 11 1- 11- !,.,a
, ,r. -,a. ...' Patio In led., 2 I..d. Di AL I -_ -_ I I vl_!111111111 1 i 111. ,,.do. d.161 c.I-d.d.dr,. 0. Ga.- "O. SO doeft Dieg"'. It 97114 51 24 VENDO JEEP DE ISUFSKA AN6 Sit. 1 6 $I,11O do ,III, %ill-- ,h,-- E,--.- Al.rSo ,11 7.',, _.A,.. Arroo. -,oh. ..t:r-.7,0 Y,7b MaRriffleat Par~ 7 "". IS. L S, L A P E R L A 1
-1727. ,, Ii.a.. r1c.d. .traded. .... E UNA .0 onto -7, .I-1,1. li- del Pan,, I .I,
1, I 10 4.01.11, 0 __ "'-'Ja are, do .-Amv. , ,u-,. R_2 O_5ril __ _$U DO, ATARES 421 al ill.11 11
- 9 O61. let'. ,, 'r, D- -IT- c-S-- OdIA"'. Y IIP-tl ,,,,,.,. ,,,,,, b-,_,1P -1j7 1C V 04, C" esqUIR8 8 6811sive
Entre Munici I'd, ,.,E.q.,.. 24 $III v., cm, fact: !-a- -"I' '_ IS I di-.c ---- 11.,v ",,', I.I.E TFNI- St .-,""n" NOPORTUNIDAP "' "I I 11% cu E,,POd. Ill. O'Si ..... ., N'Pru_ b.,h run 'I In _- i a y u, cur.d. 'c,,r. "n"'"" 4
Co. 1: I, -Ir, "Il, 1ru-I E-1r,. 1 1
i i marnposteria, p pict y Rodriguez set clu. _u c.-an., C 1 O950-51-26 ,,.,n ""in ."' "..d., ,u- 'u."'. 1.u ,. do Pa... Arrad..d. Fl-.1302. OCASION BE VENDE N _60-C I O I)E---- )a r.mrSh, M.,o.dr- Scui I IM. ,I REALIZAMOS 1 27 ., -M ABU .
111, 11 Slant I~ ... r.m.r. H 3S, A., "1,,,1 C-iO..lr'1l I -- 1111tu 11-1_ __ -
.
I III
I
.
I Pigi.na 3tp DIARIO DE LA ,111ARINA.-MiNISreoles, 22 de Agosto tie 1951 1 Clasificados
.
. I
- VENTS VENTS I DINERS HIPOTECA I DINERO WOTECA, ENSERANZAS i ALIQUILERES ALIQUILERES ALQUILERES
. INSTRUMENI- ___ - ---- -- ______ ; &C- I- -- HOTELS f2 APARTAMENTOS 82 APARTAMENTOS
- ____ i 76 COLEGIOS 79
RiV-ERAS __REFklGCEiADORES 60 ___ ___ '6S ML SICA 63 SOLICITUDES __ __ __ COLONIAL APARTARIENT. [I.S. LGIO 1110 INDE- ESTRESTE: APAITAME14TO: UNA 0 008
, tl H DIXERO. GARANTIA: ANIVES1,9111. REFRI. pemliente. 1:1, mdr,' 3 -nux, 2 habitalin... .1neet. mi-mo.d.'. -Ioe.
BE VENDING, E, I HE It EE IIISCUS' VENDO DISCOS MODERN a, A I H TEL ade, I.... it'. _IN! I I NTIIIIIR i Iel.d.
I I ,- f0212 0,,, 1-11,11- "S I.I.S.INS ,l '1'1 jl.S hi;1-1111- INIIII.-I S ,.too. Land I I gi, 11, I, I ..N.oI Will- I Colegio MARIA COROMINAS I b.Am Y d.. -ofid ,", ,b.,- am bodo .I.I- ,,US .bUndant.
. 77 ,:, c unit. P.111m. Im... tell..... IuNme.. ernado. HO
"3 ,A-., lr. ,,l, d- le 1-lorl-, ;1. r, .._, oll SIN. ex. her m C Buen Int d.ol, Ah.r. NI $VIl.W, 12 -, do mul- Alnumdarce 125 ,,tm Brux6u 7
..mu c,*dk1m on.r.l. PI.e,. E-eften.. B-I, 11-- Tzme DemSile. R.p.rto AymisrAn.
_ __ - U--.to 5S. T, n, rnlin In" I.-I.i.... C.nel,. T.- tie. S .... -t d. I.alm dmd. 1. C In 1: ,,,,y Quint, Avnidm, Ml,,m,,, Lla
. ,i L I "'""' "' ., III. tied.,. 01 ull"Irl Situado S. Miguel v Galinno
COMERCIANT ES 1. C-p- do,- oo ... 1. bill. -,,, '11 11 1-; '! ". ""'I" "" " ..tie G .... it.. t- -I Centre Ile Tienalas y 7!,eltros
Aox- I, ,,,, ,,,,, -11 .,-- ,, 11-4.7-W-7 ,,I,, -1,111" "I -- .." ,-- -er-.11lif ... ; 1-Ine. tie A 12 y 2 4 ex Wmc M lnf.--- M--., H 11-112-7 sept.
I I I'll, "T', TIT, ,,, I ; ..NI A..... 1.
H H __"""_ tion .1 I.I.-d. u., of .... I _I I'll- Ill'-- u-, ,.: t, I 11 I I I FLANOS _DE TO16A GARAIN- -., 1, B-- I --, d'e" S 2 4 I N No. 210
: _7972 1 I ._tre, cI Bel-r-lo. I pr A.. .1=1 7 -'"'he- "I'mi-II-Io
... ll, -, 1-1- K U Siii "' T me I" "' ji!jR
"I'll "I ; T. I __ __ MegnIfil. -ed., 9I-,d.r A Terrill. S-1--conied-r. 2 Ii.bitellm, ..
Moo S11 I I , I " ;. Ila pliede verlos en--"La Pre- it Imed-o. u.4.
.- ., HIPOTECA de Interior ofrecamee preeic Wee VEDADO
I filecta" Preciosos madeles ver- ""A'..' I tl I I ..I,;, I ...... .. I- s, O .l INSTITUTO MODERNO Pol, ITT. ent -.idea 1: P!C pit, calentedor. encin, am,
IT "'"' $'."I' %1' ..../. A I E T. 6 ... ram. I-r-e. Rdrllu,, SIN Ile -dre 4
I'll, I I N I. ollo M, I""o ,IT .... $9.00 N, primera hiluite D y Mil"" .Im". Ed ...
:1-re. Teleto. C-110679-El ANA 00,br, 3. A,,, Dulle. Ap.,--- Itilmeme.t. .m.cbi.d,M, iFNivw _ovo,- 'Non. 'it I 'll", T, 'Strm- ,,,u ". ""' In ..... .. I.. ,...d I.
red :' !.. ticoles: babv cola 3' spinet Cie !: : '-l; ',1'' ,I _A 10-151t", G-_ H-'- P-1.1.,2mb4d ..are it.- I., 1_2_.. 1.2,S.1 AV .ri-Ilbo dI .--.- Red. alurtament, 3 a A on "' encille. Serlelex
or """' " b-l-l' .1 ... h. bell
uln, net. I:' ,, ", arc, acreditadas do] L IN-7, 1 2 Ix lu-12. B-I'llS. M' Mill-ri. tie rdur-- C-111-d-eort- .,6..
VerlI, 1,, l 1 ,,, :" 1 1 ,,.,:. ;_ Ins m. is mis .- __ __ -11-7-611-14 me Per N-Ax.te.. I.I.J.. A-d- 1.16f....
" t 6 ,,.j. E-elelld.d: PIT I E. c-I BE ALQUILA APART III Ile HIAeL H.M... l AM
It. Ohrl- T, - I It !'-,, 1711111d') 11 lu 31 I' "It"I'lo $19,000 A[ BF ,,,,,', I"INUE 1EQUES.11,1I I S.11W Prol-red. ='irl-Ell"T HOTEL BIARRITZ 5.1. 2 h.hil-i re,. luv.
',, procias it .,I, 0 ABLjEC"_ r.d, Nnide-J61 Y 41-Plill M-161111- It' ,In. -e...d.r. ___ -,
ios C6riozca nuestro '. I"'Itt. ---)... T-ig. .r. Prado 519, frente &I Capitollo I.t.i..do,. felt ... el.., peril, .1e, 211
j END._t-.,: IN y:I. 'St,1'" ,I,:'"" plan ofreciend propledad y cireng6 pj_ III I Sitr.m "Node .... I U Preciosas Apartamentos
,I'! I I m nyores facili- ,, 1 ,--, ".. IT- I., 'I'lld-, er, 'I, Vill't., 11. 4 .I IT e 18-64-22. matri, dtdAI,-, Cire 1111rullivo A.Im ". lot.- led. 'I ill
dlrj.'., e ,'.'f"' J, 1 I L ". uads de p:t,o Compre Sit Pla I 11 ,,,, P", suNler IN E-W.N....l. ..11touml- mt.lell. gin l.tr ... I I.-I e-r6c. ..nt.': mainatiall 7, .. im, r: .d .d,,itr,,
I,. 4 ,,b ............ I, bho pul-do complete y H-916842-24 .c edifino. mxClI little, Ve &do. 10
Im, I.t-- TN, -,- % ;:;' ; ,"" -L-, lb,,;,, ,I, .!.,N.G d, Ile I.W. C.mid.. de e.lid.d
, L ....... 1,-, ,_", C! .bl, cdorl. .mplll.d, -11 1:e ,,b tellImm ,on c- it-A CqU IZA-A Pi
-.I. 16. M ... tided 21i terrex.. W.-IrIed.r. 2 -plim Ile.
,I, en "La Predilecta" y ovita r ... il'. ,I,,, 0.1,9-1, ornine,16, S-1-imin C-IoldIlt- in- ,oluts Relerve ., hbit-16, flervir A 11TAKE TO Mail
C filed, en $123 con 4. ...I: In.. jbA. "' "'" % drNN1,NN,,N-dld;dd, llr,,, ,.I_ __ I .I contratlempos y perdiclas do ,jL IA! ",",', ';l ,.;I:"-1'-'sI,-fN,, I It ,', X-21i IT. d-de 1.5110 "- "5 ,,.60 IT a]#.. Civillb., e 1. Cud.d y 1. ox Nep- ditimee ,bonedes a] It"teormit, 1 'I y t-xxx elm 'let. .1 ;; or ,dl, IrX.r b .... .. eal lnfor '. I
j, -1 ,o, ,.,, ,,, "4,11l ,,2 ';l,,,,,x:,, ) ,-.. Il.b.n. 5 nepart- Fm-.rN,,, I So to, M.III-1. .blela, -475-76-10 Sep W.W. C-003-79-D jr. venu tie muebles pr,,Io rmmm Ile A-9M y 1 14031.
SIN ENTRADA ..' 13 .1 H-5652-61.!S. b1N,; I H-9781-M-ES,
Sall "." 1.11 "'4 11r ...... 6A[. ,ll 0-2.2 P.... .1-ila, .. SINI ITNf.rT.,,,, U-O13.
All.,. ., ,,- ., I'; r- 11 1: r ,, "I Rafael 803-807, casi esquina a PUPILOS VEINTEFI ,-.-. - --
, ", )(Iuelllo PES& HOTEL "EISA"
ki.1',on' ,,,,,III ir I . I'll 11 11.1 Pill t I I., I'll S'N'll.l. ,ORR __
I.-,, I-, ll Il.pd. "S.. R.1f.el- El I.9.r mA,
-- -I T,,.,,. ,I APARTMENT BE LUJO, ZN EC CO1,4.60.31 A" "I"' ml.d. 1, d, L. H.b.... Aiuden% Per. ,mullm I.t.bl;,,,,,.j, Ell-., I ., It 6" 1,,11:. ,,ld. htI .1coo.. it, rax6n tie La Exturx. Illuctill y ,7,dd:,Apartamentos nuevos
nr- I. 11', 1, D IN R O -I'"' ,ad.. ,D.I.,.. A,,o,. 2 3 III- con bafe. ampliml y 1, I'm I me. mued.r. do. h.bita,= ,d.6n..c.d,,
I l1;,1'._11.. _1 l" E -,- h.biteclme. .J. poelc, am. bell. t.tcre.l.d.. ', -;", 11. rl"'ro ""i- Ri-Sit C-Ptu" N-15-1 ..me Tu ... C, C.,t& Aparl m-jm 1,. T..." .1. vion'. 8.1-tured., cene.
'lle"' -- 1 -" ToM I 11 "I'll 11, VA A lit COST%110 -.19.7, R. 1. C..Id. In. tab
unt. ,,,, 5- J, ; " ""I" I Allot, tel#f ... I m6dI OmI bmte A hotel. C.I,,d, truir. en 9
, I lal l l"I'll. S "I'S-1 ,1 y Pe""r y 6 I "" -Ilem,
A.11.1', "'"' :" , ;;", 111:".""i""A"I. ,.Cd, l,,,.,",, -, '..,""." ,"'. -,,,, ___]i ili 1,76-Il .!Ll 2" 20 1 .."e F,- I A case Ur, v do, hbltat,,M
IN I ; _ .111. le..d.. T.I.I.m. 3 11.1. c.b., DII.i6m, I -dr de Bel- go. (tin Nt-W. e,
I -, ., .",11.1- 'ilits M I -d- de HO... c ir
__ I ---'u-.d- -Ir. I form.. .e L Ctell ... y V,,Io Nude. reT.-l,,1,I ,..- ,,,, ., edio Pupilos "_"!?ot II Monte 469. Tell. A5-2292. A., ,, ir.yiai- C-2743-0-24 AIL
17 UTILES DE OFICINA IN on--" 22 ",."";, ; _, -%,,u -_-, e n 2 4 h ora s ___ ,-1-d- Ll-- --*N; la R ...... 11 C.Ale.e. II el ... Ile I al, 11-9251-1. 29 N9-151-.-- 1."7S. 1.1'""' difJ l.,,,f,- ,b,,,, .1,,t r .d, ,mb., CASAS DE HUESPEDESll I oll 1-1 110 C-Hrro. 'P.Q11,1'', ,I IN -'2 an-ble. deArldoloa ite x,- A eII.& 6,
1. 'Eloor N, I "I'll 111.11 ,I 11 11 11 11 ill .a Ud d... o"'I".. Im.d.ot.. F ,I SE ALQUILA MODERNO Ell to mlor it,] Ved.d. .nq.Im,,. IT.
Ill . 'due. ..9,md. CAB- SAUE111 11TIRS. BILIICO.M ... N',. %' .",,,",- r.l,,,,,,. ", I. ""o, "! ..... I, IL oI. "I Rrl""_I.$1 9A I',',". a. e. I..
1-1-I.i I S.b;:d:, I vende III cede al ,lb.. fi.n A ,.,- curi.e.b.d.
"" I "' S.Ir,,.,,.-, cm. .I. Ajulte-Iml.. -- tie R.di-Imito de -eu,'rI... IIIII. co'._.
, 3 _d_ III "medlir, cooll . .... .. ..... I. .... ...... 'nice ... Al.t'lr Ill- Be .1-11.. b.b.1-1.n. 'Nm mN= d.,U.1. = d
11--- 111-9 7r- ,-- li I4;i,-'Il, ., I C Nl 1XII. ll .11, 1 2N I., ,I'.. I P-N,", I tra.p.- NO, Blue ,d'.drlif m.d.r. Y do. 1" I
_ __ No '; v.--jr X-C!5 ,. GALIANO N' 112 Dpto. 4. IT- H beh., -I.e. .-In y 1, I. -'l T "I 1;,'1'1'L1.".1 "' '-' te. Art-.. Bil--ini U-2. 0. .: emoN,.mt. tie mI.. lmue- We', e.rin. I -1-I.d., am. ..-jet.
__ "_"_- I'Sj 1. i ReI1NH An Tulle l-doK IN... .I.Ig. I. C.,,, rrl.d- bell.. Mul -ItIl.d.. y e6mM-.
".... I- I,., ... ... I INPITHI b.j-. .j r..d. RNH .rd., I_ _Wn AND M e-c V, 407. N Vd.d.. In. N I -11-m- lot.,.. Nm-,.d. r,
Maquinas de Escribir ,- -, ,it, I" P-rcrt ...... -'NT,-2 -,., "t;'3II _.- I- .y
- - I "'Do L! ,rNNALQ .LA,.A.I.
, tual- ,7" ,;- SU 31EJOR BANCO c 7,RRR iiANSIGN FLOYFINDA Y 1*11 ,do d, 1, I H-"-,-, B",
I 1-1111 11-i'll -- y IT Si Ic .;%:^ 77 ACADEMIAS T-16. ..pit. In. be let] Au. 417 7'ell" A IT231%V '6* p7m.
DE SUMAR Y CALCULAR 'lit-IIII 7? E --,- c... deg,
-I, ... ......... ...... IN,, '! se entered. ilicialurtnI Irls Y c-Ile.1c. C.-Id.d 7.1 million Wmitill"i VEDADO
.% J* .... . .... (minili-N, 00. CURNNI IN d. IS, -o"'
Partatiles. le mesa. Nuc\ _" "'lo'," lv"r 1-1, 1, 11 A 2 0 -":.,,L 62bemos hacer las coalits. c.P_,.,l 11 '.ETI 11 lItudINII y Note, ,,let ,,IaP, 1. In, __ C.1lN,.lt,,.N.,7I2 'u-'11 y ealre.1Q.1-as 11 I'll!II""!1 'I'll C-HQUITICH A Nrof1 11 .. -, ....... COMERCIO _'
0
l'WjI.5r,1C,0- : .1.11.1,11, ', lIll' I 'n ... I T.u.1,,.H.. ,_.: Irk.: G.U.n. 40. III i Poll in .1. .11.
Uso, garantizadas lll .: bl.,L .-.: 1". "."-, ", 'j, !!:. ,,,,' "'"', -- A- .... I.' SR. GONZALEZ ... r:111. C,,t.bllid.d y C.r,,.p,,d,,,,. - -- .,.do,. do. I, ....... e.d, '.
.. i- .- .1,, ,rIl ........ 1- 'cl. I 1-11:d., I, 1;1111
'- N11 1. be,.,. B.-I.",,, ,, ,,, ,.,;.,-,, .17- ., ff.". Co. 1, I 1-de-1. 11.1me..l. Magnifica Residencia, Vedado on. l Who rred. bell, 1.
ties e iguanas Contadoras "Na ,',,, ,--' ff :n' le Iudm IN-Se del III. rx.
196,11 6 li-177-63--n 402. Tell U-5511. lot,,, lul 1,.II 1, I :, m -i-ri. do NIl I b.l... R-5859-22
__ __ No M entre L-el y LI,
tional". recoostruidas. distinct, "I". VIIIIIII. ".1, n. --'. ,III. 6 H-59MIN47-21, IA'q it' h.bilermm, mieft, ,= ,eb.. ,,I." 'l. 1 qu w ec Suarm. E"'6HlK2.SI'2Iu5 1 EDfi4_C_1OQ_-Kmodels, garanlizadas Alclufla, r 1, I'll ,,-,,-,.,, r,, ,.,:, ,,, 10110 I A" 11U.11.0: PARA LAS DAMAS ..,J., e,NmmxNN, Irl,-W.. .
no ,I- ESSIA Alfl2l24,l..DAogusiedRTS "A d Ill .... 1I 11 N. S51.
- Adml ,lumad I -ACUILAXIII AMPLIO P-neol Aimos y exigimos reforencizis I L. : 2 1:; "':- rile Tercers y QuInt, mI
.. ol ,,,'" I". "m
"'I" "' ., ",:tl E1N,,.i" ,! 'L, ,, ,, .' ,."", ",.,: i .., __ 6 7 Compre III mktd, Robert,. 8, ,e- comeder. KIII&N-25, SE 4 I-I ...
"La Nacional'. il'ille, -IN lc=.d. nor Ill ..Ie. ON el6m ml iud.; Ile a To; ,1_5461 tamento con comid y ,vbt. IN ,, ,R
IN 1 III" do P .
H-W-Iiil A - M TER6 PARA US DXNAS "" _W_ Ill. y IT- hilbittief a I I qur1Id.rI m6dir.: ,u.,Ip.. ..I.-_.,as :3.59 es- c... a .... IN.. Be.. .= I ill'""'" iRE _kPAFC In.c.111.'rtz
', bafts. terlml, -viclo erladom : t IS. 'SI6E CIAL GAIIAN01 6n. (MITI con C-mr;le Inin-es: Tells. A-NO, 82-144,
quina a Tenjente'Re% A-9915 I 1, 'I """' -';:',-' 'I' '- "" NOVEDADES EN TELAS Y C-2 9-11-5 Sept. Mull-del. Gotten, 451. ,no, San Jose mida. 10 de Octubre ?11.He.1,q.,,a.,L",,Z
$ .... ... I., I ,_, ,l._. __ 8 .... June h.bJt-I.n,. cpid.ditim Tell. '. jjLI-, ,NN ,I ,ertxm-t, Ny 2
C 7 \7.,, &F. -- AFINADORES __ __ RETAZOS. CONTAMOS CON blim b.h.. out-lim o ... ... Id-Im I I --- -_ -_ 1,14137-1112-31
-- ---,- 1-1.11i %I. ,:.,/" InINNIN, I'DIF. 1011T bill. ,lurtdo lelm umd.d It.-iml., Ber0d, cMldr ViAteno, PLAYA BOCA CIEGA ALQUILAASE FRES A11,1RAMAR. ESTINIENE APARTAMZNT02
zh- W-No.. C-11- I,. c. .e.H.-Il. .11., .m.ebl.d. -- c.b.d.. Nbri- b:!d d.. .I.. cmd.dur.
I' No -m, o IN. ....... ,; , , .... i, ', T"'b". N.; j F I _E emP" 1",, '1.4 ,r-d- cl-el, .. I.I.-I.d., -ekM I I 1 i "I ""'.1 XTUDIA be
MUEBLES BE OFU NA 'N:TN '. .",-, .' '__ I . , "' "'P ld. "= ,"I, m'o I,- meor. I ACADEMIA RABIRA SENORITAS TEE. NUEVO ff "quit"' $too 'I"""t"I e, '" N__ C.1 l,;.,,Ill 411-N. 1-1.
- 4 1 ': ,I " I" -r.Idm.. flyd, Y Cie'* M-11, Ill 11 4 Noll Alm.t. 1, III- See
lI, 'll ." N3eI,1,"_ Il. .I,.. Tlef.r. M-194. ldlu r.r -h-il., m- In d. C-Sr. 433. 14_7361_.T_ .. "I .,Zl..,"m . H-115110-22
,,, "I. 1,1_ ,. __ .... %I x I"! "Ill., IIUV. III 2 ._ _, I i '. I,. tie led, m-lidli C. inje N,
Escritc, r los. slll., III-3s, It- 6. , 11 I I I i).1.1111" A , I ,; -, 1!!I11 1,11, S. -, __ craft, Tenedurla. Tmogr-, No.didmi. b .... I.mld.. mu.. ,ok,_ _____ __ __ __ -----. .-
breros, a 111%."S. Iraquina-cir, -*- 1,1,; : (,;I, :",- L: 1_ ' " L., ,; l '. il __ CIh rxfl. lISr,. Im 0I UNIT .... 1. III Sr. Able.. (I 255. -- J I APTO. IMN ESQ.c MAI.A. COMEVOR- CONSULADO Y VIRTU'DES
I C It W24 AV Ill A I I 1, 11" ,.l,.1I11-1,- , I on- '. I __ __ _H_" G_" Me" a "I"' 7.2 ""o" "'N""" "' Al.-med- -1,H.1m. do. habilli 'Id.:A :",-_
... Irm Ird",d.' AN, -"JVTSITE LA NUEVA CASA RESIDI dre. -rlu WA. y onI ,,,O,,c ,91rx- ,... h.NuN.
escribir, Calas ,'e 1V_'LII I -1. I- I'l-, --, I,;, x, I""' I 'r :or" r_ d. y ,:j, ,& ... I_ e
. VELLDS Ill"' ". E ......... ....... ...... jcB9-IGII.___ _65.9-11-A jr,"i., I-Jef.eq .do..
Comprise. Ventils Cam.b",, __ __ ___ 1-1- I I --, 'l NI A -,IlIx ',,,It, le"" d"I'e l dli W- N,,,.. cibu, NIl S121. ,.,I, It- orl'.1 on.
,- I~ 11--, D, L;-- l B.- m"'b','6'.',14.'.' .';,"'_nru,', marble, 16 b.ho.
E '" Tu I'll- Y 13,r,,,z,. x,.II, fre-, Mblla,- ME ALQUILA. I! Y Q17FINTA. AMPLIA. W1. ='in .do.. edifice. AlCompostela ,360. Trivf. A-7743 61 D ANTIMALES o T, T, Extirpaci6n radical de vellos ,,,"s','," u a, xe-1,1, ,r]
, __ __ - I ,_12 ,7, do Ia caraj muslos, sonos, etc condencis Pid. trif-rov j.r. 7. -mid. Be .dmlcI,.b ... d,, .1 ,16n Ile Alm-do,.. mt.-r- kC-357-57-3 ,ep I I Not) 11-111F.1- I --- --- - - --- --- -,00.77-34 Ago- -.dul' -773.-= ,tt., I .... No, ti fiti .Irt .... led.. po:.. 11-141119-al ,eptlmbr, 19
- - - - 11 It-' 1-d. I .' Tratamiento scientific, garan- -- -. _____ __ ___ f --. ..- ,T"-,,,li N 2 1 RESIDENCIA Y x." b'1'6' I' r'lle 1;4 1 ENDA ALQUINI APARTA1117W.
-' "" -- L NLINA, jd it"-7t- ',,,led
"""" TOMO $5,000 AL 125G tizado. Senorita Zayas BazAri; MATEMATIC ,,P,.Io 30 ouerle Max I t
CONTAIGRA NATIONAL '" --it-No - I F1.1- quilt magnificas habitacio- "' "", llm,, It NINI, Ile Im 3: B-1766 _Pl. P ... mtim,,i, ,01,, ml&.
I'Ll -11 VINIIO INE lo-lul ':-"' L- Sobre 3 mil varas frente ca- N NY 408, apartment 205. Te- M","I'll, I.d.. I.. ci a S, G.-kic. I.m d.ll. h.-11. ,iollo Nirmd., II
1-o'u'.. Y' Univ- _mpl. r No, d I.., mal'. Celle 17 No
bistint'os tipos v tarrianos re- ," ,'_',,', ,,'- II,!:,',',I',' u-N N. -- ""I- rretera Central, Lorna Tierra, lefono U-5509. -Id.d, -J.d.. noI S con toda asistencia. Calle __ 11-11U11-112-19 1251* ,,I,, 14 y 12. 11-97711-22-311.
1.8161 1 IA C. 11 NQ 409, esquina a F, Veda4a. i -- -- -- -"' ,,, ,,I,, I i"' R p et, I ENI d. met. i ne CRUCERO DE LA PLAYA I AALqumo kxAwv ,I s, LA. c TRNSconstruidas corno nuevas ga- --, -,-- fl-II)l 1, I 1 11,68 C, ,I ., ido pueblo Y "La Gomera" ____ _____ C-61-70-M hgt. cl.."IARM Int. LN',.In. all ... oin Be 40 Prime, ,I I dor. h.11, 3 h.bited...., bell., colf...
rantizadas. Venta -,I plazos con V. S. plazoleta, tambi6ri verid. E6PECIALIDAD EN CANASTILLA rRAN_ In. Be. J..A. TW. 11 5571, a li-7771-80-14 Sep ,,Be Alliulla aPariame., .
.11.1 Too. ,1..,, tie bqdad., henim H-59 MAN CASA ___ __ Ime r.IW ,ele. ,nould --t-, ... I mr-J, 7 b.n. cried. T,34 N.9'.44 Imne
references. AloUlleres de [as S21.000. Ti fil Y l1elle 111. 11110,00, 9 ,mtr, 14 y I IN A ... kim. Rep ... .. WIN. led..
-atar 1-7181 mil-, Tel6f ... A-4518. H-7391-70-29. __ RUESPEDES. LA OPER 1.
' ESCUELA DE COMERCIO_ j Ni Glien. 312, ko, San MITI~[ ,e ,I. Informed: B-6476. B-57n. IN, ... Tddf .... BO-7390 y BIT-11115.
" 7 h.1,11-ume. run It H-7593-82-24 ) H_9775 -=
mismas a comericiantes "La Nd. MATERIALES DE CONSTRUCCION 6-H'-361-63-22 I ANG-ELITA -MDAS, PI "'I.'.,,,".',,.."'."d.','I.li"'c'"." "" I
cional", Villei: S, Y EFFECTS SAN[TARIOS TOLEDO tie H_ hot' Te- 9 :NTOS SUAREZ $40!50 $421SE ALQUILAN APARTAKENTOIS N... I
,,as 359 ca esqui. ..Ile,e ., I-!e lr. m .-I., ,;rI Cmnerd.. S-1-I.d., d.bi. -t&. 16f ... M-31S4.C' Ifildi-INT-1 Sen. III y 6 NSIra ... Id-el. u .11.1na. -11, Me.
I I FNIN( I S( ALFRA DE PIEDRA MI 110 64 T'T' "NIN.d '.;; S,,,,,,I. Ile 6mrobus Proicsorado grad-,,.,_ _na Teniente Re%. A 9915. 1 OFERTAS III-.. d-ru. -o-Irm mA ,rf-emm iue%,vs Trent, e Interior na No, 269. lelluffi, 23. sale medor lieC-66-57-31 ASI I ia, 1--l-, or L, Ii.b.- V-e; I-Nn.ll- ..i.e. Ni). hot,,.. Mum, do I. le E-el. PNot-Wrel d. C I=mcdot. emllia am, ban, ,oloc, bftxrlom. b.h.. -6 ... ... zi. crild...
___ __ nl.d-, -- Beach, Mandout III 111,ltude. Y Animm. ,y cn,,1.4 AUnrN-.Id.d NmA ... 1. Mo.,. .41 CASAS DE COMMAS C-Igee2r1,1.d,.qN1.-,TS,--d 11, E=1, '.',elR!'d'- "SWIIN'trumle. I.AI ob"ce I I n y W-3.5. Lp ,.I .."c". y F-Wit.
1, a DAMOS DINERO EN W-963. C-5
- III 11_5.6 71 sell. ,I All: BIRVE CANTI. HA ANA CUATRO CAA H-Me-a-3.
-1.6-111C.21 HIPOTECA DECORACION INTERIM 01. BE 11ACIN L 1011.1.A IA C' - ANOS ,
MUEBLES BE OFICINA "-', -" -"" "'I"Il, I.. .Nr'I'T1ne .r.,u-.. 1. ..
.. r."Are, eub, 1I Tce. 0.1d. Aborted., -rued., IS.
LUZ rillante I IA INI I NISPANNIT... AL S,,_ meurd.,,,oN, tn .el," ". cl .Tl-dr.. .l.r-em.. D. .."'...IALQUI1.0 APM, TA!,ENTOB CON TNAICAJAS OF CAUDALES DIC0 TWO DE INTERES HASCAR tie. T,.b.) .. ...... I I Be- -el ZS ..I "'.1 S,11,1111,11 1,11- ,,,, bad* -I.Nr-I,.1, . I., I. I..' ..: '. .d d11 I I
*
I : P,,l,., I ..... b1m I.I.M., ft ... W' T Mif l Me-d. 56 ,-- SO~
Vario d I scios, cio a -rno ocina e (A Ili E% PARA WARRICAR ( PEMAC ION ,dm : ME)OR PREPARACID? G.lion.. 1,,161 ... AII-e- I I . .i, di u';
H-W70-M Ali, I E, E S 11 ......
I.Afti I RAPUIA ;IHN 9 E 0 Aog -,7n,. H-11791-111-2. Be- M rie --d. bi.712"Prell'. W "", Sul N'T- 'I"' -'I"- "".. Peden,
tal. Ar hivos metal Steel-Ace 1--r--l r-In. or mIll.- u,.. Ill- A". R o-I.....'eT .-A I G, DIE OBISPO 310 WIT3.112-111 S'p, I Lf,,m., ,I -Itern-to NP

NDHII. 1111 ES.S.. I (AIRE ACONDICIONADO) 1 LAURA GALBAN --- - I 11-
I.Rrp,,_:II , A1QV LAN .SIN ISTRENAR A, 'I'- v 09 112_m
todos, tamaiii os %, para tarjetiis ....... .. I..., N. I-me -.. IT, VELLOS ii, d ; .-Ilm .I.-comed.r. Net-, i T DOUSE AMUEDLADO. 7nee. N,. M
1- I- ...... C.,--t- I- 13ANCO fit OTECAR10 NENOCIZA, M-1-1m, --Pll, If ..... .,IcCa)as caudales I arcliivosl to i-oll", 11 li-111- 1-l1lda- A, 11 I "' I. _...d. -mud. y do, -.... ,on rl ... 1. ben. 'n -,.I,,, I N NII B.I.-oned.l. ZI. I ..A.. .
. '1772-6446 "' n-,,',_ '.'
Ir., 1 11111111 W-1. ',.I, ,,,"a i Ixd.x ,L",m'',,,-;.",. No 'n No' I. 11-mm Be .d."- ,b,,6ndz xf ,,med,,, r-1. bxh. --i-. a.dos tamaflos Alin eourafos, tin- j_ -,Nii SIC S,,T, Ill Extirpaci6n complete gar3n- -- ,,I,"Ide, d. ,-.,Tl l ....... ;,,I- '.', I.."Tin"'.
_ And. e_ or_- I ..... ....... ble d, -I "I'll 'I ,.de,-. D-N, 141 Ifii a I 9 -6 a-=-.
ta y papol Stencil Alqijilamos 'I., DINEnn sonar. uovrn-ks. P- tizada, villas 6 le S 1-.-, 11,blc u-I,-dIr,,lv,-zl, _=.. __ d.d. Rep-A., U-9385: 0 No !fill. A- 2e y A- T ..... Ampl-- SE -ALQUMAN-FIFECHIM03- Alkif.Z
11, I.-A- Ill,- .'r-d- I dLI..I., 71n.st'ital-' --- I- I .... ll, 'I'llo". ix .-Inerl. No. 4. C MIA mr.dexiginins referericuis. 1,n N, 62 .I, d.d .... .... r_," ',"," etc Ultimos a e Cara, m do Pre_ .51-1-12
OBJETOS VARIOS ',-',,,,-,' "'"' III, I .I',.,.. m-l-el To'- IN, IN, ; -.-. ,,, 1. ntii m Nl S_' '2 rn-I., M-n .... -.111-mr, Te__ -.1 5 "O., VIrd. Id.. S2.1., to de New York. Senora de 1. I.rd, NUEVA CASA DR CAN .Al Sillem-lo, .I. I -12. In .11 ,-- il- In. ,ItI .fIcl.. Mer-dciorial", Manuel Naseirn v Com __ Garet .1mlo 15. CI .... de.d 1 j d.m.rilm. pi.t., ,.tT I d Ile]
ex 11 Nice Mr- CALLE !5 N9 lint FRENTE A 4.,AL.1-A '7-ol'91. 10-11.27AS76' Wpahm. villegas :ill!), CIsl' ,I _1 I \111, ,IURH B , I , I , F :;!:I P-9. lf-fll5li-I4- N"_rlis-7 Set. 0 ,,
- - 1, eu .d.,1I de Mrolrux, E-- m III,
111). ni. Telefano B-6725 Padre Val __ -.-, __ do, STIN, To, o.... ."._ ,m con ."'. .Til,., fil-BTU-SI-n
na a Tenivnte Ro, 11, ; '-,.,,, ,, I.111. relp No 3, Alturas Qele,,, Ila E, '4721 fil-P! Av.- d.nI. 'A
.11.11'11.-, ,,, '.1".-I", & "'T I "1',,lr- u-m- o;,,. -n-11. ,;'c- ALlu ILO EMPEDENDO 415. __ 01I
. 7 11 So" Irl ...... LE INTERESA _15_ -? ;9-57 TO ,,, ,, I, 11-713t: IL: -2 rianan. C 70-30 Apt ACADEMIA PADRON N ITT) T.mbl Ile, I I,-, ..,. Ag,,,,,.I,. I-I III-, .Nurl.mc.t. .
, -,;. r--- -"Id.d ... I I 92 APARTAMFNTOS j .h-med., r-l.. ,.1 El-rd, ,.,,. ,,IT, Ili, -edor, ,,, due filldfl.
vrsbo nYoi.ARN, Poll Ali %iiii BE VENDt HIM TRA'. .1. No- TIE Be NTlerI.r.I-r- 1.r,.I.rxIN. PI, b.Eu -ill.d.. dlul, $4. $1 no l",I-I. b.no ,muplelc. I.Ilm, Im. Axre.- (;%Ir 11111.1- rXTBI IN NI: TH.Po Ill! "I""" I"~ I "I- -uJll-- -, """"r"
" ,.", ," "",", ........ .. .."", I, ....... .. I.I-- ---., 'l.., I,-, '--Ii, o -N-I., -1.1 q.,,,. I -9.-x. Nailed.. modlic, d El En- Ofiy G a '"gle' y Es"dej."l- no RE ALQUILA APTO. INTERIOR: 1143.00 I'mmim Im 1. .I'm.. .
- 111 "I'll.", 1,,1111 I I "m -nh, Inf- c% F-44111, U-9923-70-23 .ra..l I y I CmIl bided Te-da, tie -.37- Set. I. I x ... ...... red ... ...... J,. Ali.. Ile Dr..
I- ,mV, I.."""I"It i,". 'N ,I. ,),-- ,--- IT. -Nd- ll.,,I,,, 11-d I 0-11'r- I.. 17- N"". 1. __ __ III. lp Ix Ft ... e, Arionettra. CrI de ,,I,, ,,,,,d.,. r-lo. ben. y ... In,. --- --- H_,WldSl_=.
,,,I ...... ,Nm,,,..r D,,;,% .'-., I .", ."INII92 1 P,.Pl. .Wbruml. I.M. feinflut PI-, ENCARNACION did .4 A ','A 1--Air- iXarcurro Saw Batriamirllle as
,in ...I :: ., ,_!'l ., .: ,,,, 'I, .' 'I'ld,,,d,,, j ,, :,..%r ,,, N."", ', """' "'I --- "" ,M IT ,,, I LIQUIDACION: SAYAS $1 99 ft-. Ile Silt., ImIre R ... y Son No 'if ESQVIN
,1I;,,,.N,_,I, AturTI II plot, rot 'I",,- d.l.d. I,- Monte. .e .lowl. ".
11 .. d-fix. lent. 370, ler. All. l, ,p-minto -mp.e.,tp tie -I.-r..rd.,j I" 112 -- ,, IN. Vdd. ,,,, teviol ,,,, -ld, "'l!'l- 11,1111, -1- .1". -- amas: $1'75 C-' 71"k, uo ... Ito. Ni. 6. Int-Aild.. -6- dx gm, I Ir-8 II"'ll". '1 "
, vrilljo At itil I,% .,I ,I in I I(T.o, "",", _d c', W 11-- 11 ""ll.. "Ls"s' "99' pay 271-77-5 Belli- TII ... U-1831. 4-M.. NI'll .. ..... a." do. ,.-("
D, Ill"'I" ,N11-l S.11I I IT' l-'11 1-1 -_ "art,
ond, IN. n ... 1. I,,-w.". 11 -112.1 -o-lor, __ l y ,,,I.
"":,"Ill , y CAIIJ Batas, S1.75 Ropones bordados, OBSEQUIO DE 1 BECAS HADANA, GALIANO, DOS CUAD NNAE dl N.,l ,,bj-7n, ,.I, -11, Ifrml, Av, I 0, 'Z Iri'lol... Inform- 1. .I.S.,b%. -.
, M, I~ __ DIRERD $1.55. Rejafos al hilo, $0.99 Re- El it -- ., .. Polo. It"ll', III'. R-966 -2 ju
11 92 -,,,,* .oluirl.ment. -m-.1 del -red xIr.d.Am;Ar1lx Lind.lo.p.
,,, T", ltob- tI ", i ", I Ile .Zi, 'lItc I_ H-7,I-NO-11
,, N-I rell ... 11-1fajo-Ajustadar, $2,99. "Galia". .,IN C.aem.m.beru..iN: 16-e, I'll]. zmlltemert. cp d __ -------ALQUILAmos: NIAQUIN.NS CAPAS DE AGUA 1 I, B,,,,,,r,:,.,,,,-, ., d, -11bl, I I.Ie..' Nepturo, 208, entre Industria y y "do'" I,- mIrti, be.. Seeet- Ide.1 -holl-, melri.I LI-g. Alquilo Apartamentits REPARTO ALMENDARES
do NI sumar, calcufar %, s FI,,- 1.nt. I'Mr, 158. ,.I" Cut.. ,; ,;,,,,, ,, ,,.,- -T_ .0--a.. dlon. ,I.d.. ...Irrl.. Pep-lo-, MI, ...... e Noroor-o' -rlu. bell, -i- u.ti.. _, ,,__ I.. 11,_ A, ,od Am,,bld, ,1, 111-kc tie 2 y .1 I,- Co. .1. m-ner. frerite. Pullet, exle.
IN I, (.,I "" "_ Annistad. ft.. T.-NN;N-,fl,, lgH, C,,tblidd, Or- frig-dr, Win-, -T- A-6297. F-11605. dir.. __ ,,I.,n I-I m ft inle-J.__ __ -, ""'ll ..1.1e. .I. =-e 111, I,,tgf.. NctnuIe I,.b.j. e. H-1776-82-M ilme-le IIII Porn, ,. '- rl,I, d.. Nlrld u, x h'. b I Im b be
0 ,,-- T.,,. ','. , 1, ,;__ .N-.,-i ....... ..
it precill., modic- I-, ..... I-, lull ... 16. H-898-70 agosto 31 ,N- a, I'm I'. -- -- ---- - ,'Imor,11 111 Ildill-eIr. _. .it-- Slux ...
, .do o d".d... Inform- BE ALQUIII COMODO 7 Do, AMUR
kas com r'mics 111 1111111 1 :, I ........... .n, '...... ..:j Id,
.... _. ': ; .,I,.d I, I--,. U-21NI Animm y BI.."..I. Ill., Do U-7545 d.bl. 0,.e.:' D-a i. I-- No. ..
y"".-Ix 1-ti., In. Til I 4B-77-23 Wed. -rl.m C. 11. K-SS to-a-M.
Con garnet 1.1 ,'- II.."', I .." ,,.,.I,, I I NJ -"I "urro-,it, --cu. ,.m.. M. mlxll.l. "I __ __-1 U C 1 a ,'I', ,: ,',.,,',, ..;.I. -- '.."', 11 ... IN i NI R I, 11-112-- e-e"I"', Tumble, ,
I"- J..", t91173-1411 1. ,. ,,,,,-,, ,l.,,d ". -'do M'. .eIriger.d., y telkfod.. Edificio 12, ES%. a I I NQ 1,05IIED""Cio to 1 '61- R _19 VaNacional" Vdiegas 359, cast Nis. I-, d, I,,.. ,U,1 11'.'Nl rli ',' .,I. tie l' T.du -_ __ i i
, I ", I. ., d. ,:,"I 1 . ....... J,
$150 Tomb -- Id, m.9.I'NT. ap.rl.menl.. mu,-S.n IN: ,.- ...... IT..., .I W-li;,.T, ,h-et- de I Sll.om, It., .Cu.. V.rl. de I I I. m. Id-. ell, ... to I.,
(fuma a Tenit-rue III,% I'll "I'll 1111-1.11- 1-1-l"". I- Ili .I- Illoool. Mi'll IIIII A, I : 11
, IN, 0 No 62 entro Six. 1 .Nol
I ,-1 ,I All "' -,". .,J ,ll 17 -1-N, ll, .. 1 INTERES G r 17, ,1 mr.";.,N ,-- ',ILI.. I.-d., ,4. b.h.. -.u. ,,
C I'_ o,.l c., IN~, ,,,,,:,dd M, -9896 -1 IT 1,11 ... B.I M ,_ _Nx. .mlj_ ,on Ird or. "' I-d_ "S.- Wor... e. ,I dil-,
_ A__ ... l __ 11 .70 % _12__i I. .... --- 1--, r1l.d., V,11... I -NuIti. .
SE vv.Sw. I 1.1,1.: 11111 IX ... I, ...... o I'm No ". I o. I v, wio.,; '. A 1. E.. tru'll'o 7 r., 'ES I X .. "ODUCT Q U -C.S INIHST11A ALQUILO APARTAMENTO INDEPES- 5 P 11, G.-Ill: 1 1 '-'3 2 9 I
"oo, I 0 12 III 4 6 A I N el,,' -oe BF. .1 LINDO TRAJE DR SUCH,
I'll, lil 11.111111' ::' .' ,! ',','! ".1.,1'1,.,.,:I''1-1j Ilt-1, ll.l. 'l d- ,, IN ". md. In III11- t Per. el Or, ." dos .I.. 11LIF, dient, P-1.1 h.blo,- I. ri- I, -n,,; H-6772-92-27 EDIFICIG Q%
I.I., 111. W, .' , ,:" :'."l ,,,, E-105- mml. In d'. I ..... I,- d, 1'... C"b.. d-. 'end- "'t," ic l, "E
11. .1. ) 01. P111111- i ,!- -: 10t 1 11l',12 $'Oll fir- ...... I 1.11e 16 1 2o 111-F I'll." ro'llUSIA N IRA T 14. .1
I 'A DE LA UNIVI:RSHTAD. %EDADHJ .do 'r I I.I.d. .n.-m-nn,
-- 1,, ,,,,,g ... ,- -1, .... da 1. Isla. Droguerl, SaMA -.1 mr,111 '
. ....... ..... :!- ,: ,,,,. ,Il IT' IT "r."'l I.' P' "I ,I,
1111111-57 :l H-W14ll : "' Vld.d.. or Prieto I-. ,, -__ -- I --1. 1-11 ,.,, 'I" I I ,,o'-,1,r,,.j, i, W kI. -027 B-19 ll '"" C-3115-ICI sell ,b., 26. 27. 19. I I I' LRN- Irli- -,ol.lil, Pre- I~. ..d,,.. .1 1. ,do,. -114. bell., c-Ir.
, __ ___ - I.Ire.l.. ml-r-ri., I ,--16, Or- ,,.II"no. INF NT;qqedm. $7o W. inflIonce
"" 2 " DINERD ATENCION A LOS SERORES $45.00 APARTAMENTO $45.00 I II 1,.d,.. f,,,,pr,-r-,. ,olr. I, I.- el .
MUEBLES BE OFICINA ci,,,,-,,,,, ,,-,.-,,,I ," T', ,..' *,, fi'!', R Sobre joyas en todas cantida- VELLOS ,ad. I. 2S. r.Ile Ili.. N. 11-9.96-12-211
"," ",' m6dicos: El "Gimmisjo Ferne- Iyfl.: ..I.-NPmctI I.' ",I'. """'I li-9746-82-= - - --%":: -;', 17 _rnlouedeS '- Tie ,:it ""'
.d 1111. ", ....... : ,ijIm. es Aed n oos NNUBORA. 2 APARTAMENTOS
Cijns hierro, marluinis ,-sort- "., I, I _.. "I'll. ,- ,,,I- 1-1, I compramos y vpndemos 3i, Extirpaci6n definitive de Jos nino Ambriaso" atiende eon to C-lello- ll e.,','.' I kLQIc1L0 Aj ARTAMENTOS DOR
bir, SLlmnr I calcitilai, nuovi, I da clase de objets de y Here jaR177bora. Trail- rut, Ice tie fabricar, Suarr, N- 156. erfr Gil. SALA-COME
I'- 11-!I 1'1111 N I- A-83 _' I e o # a.
'I 'Ni" ya? y to vellos de Ia cara, muslas, pier- da garantia sus indicaciones de H-9957 92-215 ,I. MI..6o. ---- dr x.j.-meAr, I I.Tl .... ... in. __ ;h.Ilt, I
uso, protbctnros rheques, arclij- - va or. Antes de compare o T/011- : nas. etc, Tratamiento garanti- ,I ejercidcis para combatir Obe- SE ALQUILA EN N AINA DE NTAROLFDAD iio,,I ,on ,I.f,:..b.horrm In -, "-I,, I 07-IJI1. Emp. 71-9753-.2-35.
h bit-16. ..Ir,-..,. Ill ol-ISlin, ,.lI m- ,.]I, ,I. rf ...... -
, art, SI c der, e 6xito Senora sidad, Columns desviada,
vas, arm, is "Al-c -el", tarie- visitenca. "La Favarita" zado, 113 afias d me- -u--efel,.... Me].). 12 .IT.. -Ire A ._.n d 06ml, dlr.--- No I'S i"C" NY 60, ENTRE 5ta. y 3ra,
terns Kardex, buros I sills ace- MALETAS AVION Animas 166 M-3315. Alexander, Tercera. 405, entre napausia y todas las males que Ia y Anaelm. 'u" -ITT84.
. III, ,,; ,, I -1, ,.,rlI,, -d, I H-1.2-81-l' IA 4I IN- R-noti-n-z apartarriento de plant baia,
ro. "La Cas:. GonzAlez Com. __ I __ __ ___ .
_ C-119-64-2 Sep. 2 y 4, Vedado. F-6572. ,se mejoran con ejercicios. Pro- AE-QUILO-VIEDADO ArARTAINNNENTOS SANYOM BLINKER. CORTINA ,,.,. F-A-compuesta de sala-comedor, 2 4.
-.1 A." r'.., I C_ ,uebm. d,.,-IA- o-edor. do, hbit,,I.O*Rvlllv. M-k3g v I :,,,-, '-1 1.1 '11_1 N11.1111, IT- .."", __ ____ __ -70-7to Agt, le Ora Arribrilaso, Zanja 363, al- I'll
"" "i: G_ l T.- Dincro; Ctlalquier Canfidad I 17 ... _m. -.I- ... SI, 13 " --- ""'ll' --m"t": 'a- bafio, cocina de gas y sic. Alqui= 7. __ 11-9782-57-2 ) f__ 11.11-1 Sun, I,- m-bl- dej ,d.1- Nu u-I it.. l-d.r. .A. b.n. de I.Jo. -,- .. ler: $80. H-9925-62-22.
"n, A, ___ __ os 6-H-1944-IG septiembre 2 ImIr, M y Z. Ssind H-Scj-'-U .. ,rl.d., -. ler .... -em. a... int.,
__ __ 1, 'A. W__10W.MQUI -E
11 812.5 2 5 ,14 d- 011-Irl, NArId..I,,.".d-r-oN, ENSE ANZAS _- X_ 'I ...... p;71-0
- - _-_ ,,r,,. P-loill.n. -1 INI.I.J. lI.1. IN,- __ do. Alquile ,p-merINI.A ")/= : ...... -e '_ FPAITi LME MODFRNO
_ 1. b joe. H-305-M, EDIFICIO CIRA NI.I.. -med.l. ,liell.. lo ft., cocaine am.
MUEBLES 01 OFICINA -- ll_,,,;.St-j7 i.s-p6F-i-o-iA -.pleCFff6-Ris A LQ U ILERES I; ... I- ..... -1. mb... lnl.,m.n I
CONTABORAS I- ""' ___ - Mi, ... I. Plimer. A-r- e.Ile 14 Ill. jg- ,.Ilnl,. D.NI 1. -1 lot.. .
__ - __j ;_ PR Sent. il". I'l-onen en el SIN Not- or
Muebles do oficina, cajas ciu- I ,._,_x ... _1 il"'I, Ir."', "N FARX.HIF0TECXS, NO III rROrESOK D, INGIZI IN. -A.,..,. ,;%.RcNNmS ALTOS Ila. PANU- TENt. AIqII. 2 .p.,tem-m it, In B
79 HOTEL x P-terne.- -ei, A 1, I, _.lb,_ ll 3 "I"I", -,
dales, archives, estates acert), ,."'a", ,l, P,- da tempo Ven a Martinez y role O-, ,I-e- e- on em- r,6,-d- _eb,! Nm ,.H. R_., R ,I d .I,-. -99711-10-23
miquinas escribir Y sumar, pro ,,, ,,, .,. i; ':" :'.',' 'I.- rlllv r, ,,,,., i I l1old. -n-r-16n C- ---. NxII It.Nier-ex ., ox I
,, d. Im real. amm.fl-e, lo-, ____ -0 eI, ( ., ,,, "'.1 fll .... ... -. illl .'_' Prieto Experiencia, seriedad y P..'116" ilacn--n TOS SUAREZ 217. SE AL.
Nice toras dC Lheques T,-11111111. I I,- It'l 1, C.Irlrk B-041 A- ArI No Ill, BE ALQUILA A PARTAINIENT.: TEII ENAVIVII ---.2- See ila apartam,
a precois 1, ,I", rapidez, 57. Tambi6n damns HOTEL MANHATTAN d"d" P- -,,, .zf.., _- .-; 1.11.'A- "' ento bajo, moC Jill ,,2,11, ml.. _._,
razonables. Visitpnos, "La C(,- KIII F-1, Ci,. A-0, IWU &PkRT
en fabricaci6n. Compramos ca- H-23.1-750 Be,, Be. L.- y BcJ.,c..].. .1flm dr, --m ,- Se, comedor. -rt.. ben., -1... r.len- derDO, Sala, dos habitaciones,
me rcial", Progreso 209, entic -', ,I'l B-11111,1;NI I.-.1,117, Ll,%l I SRS Y _ ____ L it.1,11.6.1tel .xrtet. -l' -ill liS No 45I, "W" ,qe frlau", "T N" do,. ,,-.. 1-d-, $34.00. Ar.,JdLj.11..,.
,f,-"" 111-11 .1. "" I'll', ,", ," solares Martjnez y Prie. Pvtorrson DTL CENTRO AIVTURINBO. en ... eam entre I 29. Vdldl. In- I N .. f-T, l-d ... .... I icocina de gas, bafio interealado,
Monserrate y Villegis. %1-6 2-iii. r;,,,, ': ,' ,,',;.:;, ;:;, ,'!: ,F' ; s' NI,,c grad-d, univ-tdades Mndrid y N,,_I-kN ml-mld, r., 0 Ill, m-bile me forml. en ]a mi.... _= 1111111-11 11- Illr,,,,: F-111, lpati.. H-005-82-26
- ,I c .iIto, C'Reilly.IW A-6951, 1-3456, Ing-, ,I I-Ijul. y dmAx mlm IIII.re, mcm, VNIIm huy mi,., T-- H-0111- C-802-112.1,
1 .. ... .. .eN,.m1.N-j i-6-II.- U-12141 P,.,Iet.rl.- 5, GI.l,,, Pil AW 44ITTINA A JES US 1 "-LT RTA1drXT0, AVXIf-.97131-57-22 k,,,l,- ,,- I', ,, f corridorr coiegiado). IV HABANA I .- __ __
1; m. Clmel I.P,11.1e, tie Ar C-2711-704 SN HARD. GAS, CERCA MOTII AECIWLA AiA
:"%, .. AuM.Oidktir. -1.1m. D- ,j
- -- 1 -.. 1 2_211 INT-E-41151-114 in "t- !I" y G" T. on ___ __ __ M ..... ,quit. -lello-Il. de d., I iluSt RADIOS Y APARATOS I __ I., P.d,,.m F .4111 ""'Nici. 1-T-11-1 be I" P'._ Ild.oll P-II.N. -11. 1 4. b.n., pti., INSI.00. I ,,.,,dt 4a 3W ,rI 7 y S, BuenaviSI
_ _ x No, .--.2-1 --' P1. P- -ri- o' -ld e.',Ill Set 2 1. ,..ldc,. I.fin. ,.,ldn. ,,, N.,t c rit let., clinned.l. ,..-., beSI .. pr,,plc...d 1- lb), s HOTEL CANADA picri. tlw.. =Wx relld.-m. A-INT. il, ,12,4, It 1,PI 1.111, I ,,:..I, ,dr,,.pl,,I.d.
S CAPAS BE AGUA D" EKwfOTEuA __ 11- N124 "' '. _, I.. 1 ,
ELECTRICO -r, g.r.d. 1ROFER.RA BE INGLEA. NORTEA111FRi. -_ -_ 4 2 'una cu3dra Inf-rium en 1. oni.m..
--- I IN. 1. l-o 1. h ."r. r. O no,.. Ver. le...,D- eu Pd.4ngI. tie 1. Wmhl m roin III IN ir. TRY.,
n No U, I,- VIIW.m 5 .-ltre, e!:dIll. frrn,lux,.! C.1S1I He ST. ALQUILA APARTA. I __ 1,
"11r, 11" 11 "I'll l"ll-rl, C ... 116 g, -', co."t'lli IN THI --11111 I -.I"',. ___ .o I ,1,_ITN AIARTAM.NT. Ido"E.N.: MALA.C O
.... on Ill e--. IN, ...I. norn.r. .,h., I ..... m.drlI _91190-TIE-211
, IT j ., ,,, .,,,. ill. y c.fle.fe I.d.. her.. KI ,.- AI.I.I.dlll.11.1,.,.,,,Illd,, III er, "do'
,.,,, :- '! I .,:, ,. 15 -_11-2-pl. I 111. Ved.d.. WWII. p,6,f,,c 1 __ Z.- bil-J.- run .,;
POR $17.97 I~ I,,' -* ... ... ; """"" ,.,"-. _!-_-- __ el_ Pt.. m6die... Fil-lium Ml d-r,,dle Y Nmrhe PI-I., l ... imnt-, eNt el M.97- rl--. 'b.'fi.'d!" ',".N1 I-., .,-Ill. l! Magnificos Apartarrientus
" ,, , l-, 141%,r" Perko H-8756-73-23 h,, p,,dr, dll ,Il:,i., C--.re. nor R.MM__W S,,,d,.rxIr_ Seutru. AIrld, 64,
"O' 711.1d. 1 "'.- 'n __ "" 111r. _l;, :1111 1"', '11111 ". ___ __ __ -; x I E. r.ne 11 No IN N-- 10 y 12 1 me.- I-m -, l.11 11,''. I, ,- 211 If-.r. iAQVIGILAVIA. 'IFUNERUISLA. CONTAIN- manadeu .T-, ,e,.Nt Mmxhdml lin- yl .. P.Im ININI-1. M.,I
9. "I "T".- -,:;", :;, ": ll 27 DIKERO I I, ", 'er" It -737, 1-13 .,p NiAG wcl ArAIVIAMENTO NUEVO1- c. 6 .P.-our.l. ,T. I. I,,.d,. C.1-d. C-I.mbi.. Nir ... I del
, 1:, 'I ', I '11 lid.d. G,,mAll,,, IIIIIIII. F-111 L A-11411%lebm, I I'l-INW, .Ru.NN.bu.'eNI 'go m,- It Carm, -I.. r-d., 2 h.bi-i-exclo
'-- I-, ,, F- ,Tl 1- .- ,i I lblr -1 %,""A IN .;6d
-, II T.1-1. .111 ,, I 1. ".. A 11 "I... -1 '; ,' .......... I. Ar m 1- '11A'v". GG.- ,.V. H',-- ___ r.Ild..'r.rl, I. l.. ,rb" __ LN I I" ""'I'd'. 1,11., Y 1-dric. .
I I ,.n A I I I- _,,,1,,,,, ,rel"., l,' *,'ed Ile ALQ-LO DOS APARTAM T M Co..
!, ,, ,,, -Ire. rlfl.. Q.1.1r.. Br.j.,o I ..I.- d S,. I.N.- TOM ... li-I.S.
- 7 I, ,,,, I T.:", I I I I 1 ., ;:,, '..' ,,,,,,,",,",.,,,,r lon (-fld.d. Ill p HOTEL ROMA mo .s M7 b V ,"11.,'d... o= r. In""' Pue-1 r- ,'I-: lo, -med., e. f H-NMI .cut.
- -d -N .1'.1., ,..I- Ile. on. '. Ind.. d.mIr 1. SM Do P'o 11-m- .lerl.ml.m. ---1, 7, i,-:,I' t,'N,, ,d, I ,"'. '. r. ; H,"..-_ I -1-rlo-do -d, lp-, ll iel .. .... d, ,,,, ,on -
-ri-li l."d r --,'X': NI ,I. fee., 1.2-1881 E-51II-n-I. ,v ) -e-re, le. .,
"" 2 .' _S Ccd - __ m-.I, $511"It..1i.
- bl- le-,i-do 'dr 111m, I' 'Im ,udi- - -VIOLIN, 1UIT#..A. II,'d o Nor.-d-, .a.. (If. I -b -'17 ,",le: Arrendamiento "Ir" F"I'" l"I"ll, -I d.,. ,= "No
PHILIPS 1951 Ill 111TRE, ti-II. fe'-dr, J-11., IT11% Ill I.r. PIANO* SOLVED 'to. I.- En P-1. eben ,P" ,,, 1.lId.Il,. It. d, ---- -Ix $85.00
A-1- I I 1. 11 ,,, ". .. .. .. .. ,_ U-99 3 De 2 7 ,,, lt_,NINNN M 31 "".. no ... "I 'ur-lu n -0. Ill -I _. ..TNTS.NN'.3c
, ".. I I I , 1, % I '- l, -,---- __ $5 n PrIlle.- --kinI, ,I, .."': p-Aid.d Im a--n- n rItim, Im tie om.,b., y 1--m
Irrd,,,,,1_ dr :- - lem. ,-ApId.. MITI. pill.. In' on ,.d ,,, ", "-!Be Perseverancia NQ 152 esqui'. 1, I G It,"ll," --l-e. -u,1,. .-..mP.r Inlo-e. I
I ,.do 1. IIIII'll 11"", , ,,,,,, I ;, :,!" UINIR zNrx,.e,,,.,.,,le.,I ........... 'I', n It R.", 2. ".. 11 111"'ECN. .1 MAIN-- -Y d-ral. US ",2- l- I P11 1'1111"'_Ie .I G, dl I,.- Rlllr,,. -.Jul.. ,11n: Be --c-1-m. I.- -- , C-Rr 79-1 5, 1111;1 111,. ,m%, dl, I x 3I.. ALIT -Ai Go., I-I ... B v iu.oj,.- na Animas, Segundo piso apar"I 11 I ...... ", l .. ... ... d -, I. -. , I -N I ,,, ,, \ ,olo IN, \.,,,,,,c ,nNN,- X too% F-r- 011,1.. MI on Be,. I IN. C-.S-"-. ,," 2 "I'le M.6944 c d I ... A" 'P ""'=I" -- "' "'
me"111_._ 1 11,0, 2 6 L-1- HERI- 11- v I.1r. .,,,,,, VamQnto NQ 1. Sala, 2 cuartos,
, C.-d- C.1,0.d.- __ HOTEL "TRES 11el. TINT. W-9790, el, I- Per'- I,-, 'I .... dr L. H.
. 7 ------ 61 AMERICANO. AlHIGIRG, ",
l.f.m. A.]. ,In I. "Ji, ; , Ir, :, ,: .- It I I .. , ,_, I I.Cm H-04142-".N frenl, .1 I.Il- Ile Brier, mil s,,-- comedor pequeho, 3 b3lcones a
" ., "_ll i_ !''q'P PIGMET .R .. 1. Url-Nid.ol 1. Y.Ii -APART kNIENTO. o', A, All-m d, Alm-d-I Ti,
I" 9 .1. I 1, '. ".1, It. : I cerca muelles y ministetios kLqt,,Lo LINDO o%"m ". la7calle. Animas. Fresquisimo.
J: -23 :: __ DINERO rime, Im Traits; net1d, ITb. ,. '11- El mejor sery:cio I 29- Be puede ver, tie
__ I- _. W.Ime. S, M-11-I, L. o.,,.,Todo nuevo el meW i.ger del Wd.du. .let. dc 1. B-002-82 24 'Si no c-, solvent, no molested.
Sol,,, ,,I. .,,.Ill. d.j.-d-lm "' -- no ITS -1.11I.no 1-111 H-5275-75.9 Be -- d. ,edbul.r _%'FIRDADE RA GANGA do 'In 1, I d '" ___ "PIal menos precio. V6alo en Soll""ZA, ':12 I ;X, i. -, TIE ALQUILA UN APARTAMENTO. IA-IInforman Telf. M-6831, de 11 a
. 1-11., T, "' %d ", -. X'lun""".-, o"" ,lri.d.. I.- I., --d., 3 -.1t., bft..
GANGA l, 1- ,, I ", ,,, ,_ ", "o Ill, Ud to "' ,'I'd IN.' -dell'" BAILKS: i-4980. RENALDO- ---iI2 m
, ,'-,,- ... _il AIm r.d.,m. Tril 5-2145 .Y 60, ,nte Inquisidor y Oficicis r,.. ,, de ... t y a ... je. CST-- -1 "'N.- Il. I Will r-I., S ... J.. -rn u,
., ',* ,,, , : " " -,- .- I -,i I H-017-82-25
H-738 54-29. emire P.Ne. Y A. "n"It.. haj., Ia rall, Cit"'. .1.
.., ', .. .... I'l,"., OII Rena y sus maestros Ile N. Voric"Telcifnno: W-6309 _N,. tie 1rillit. , E-4624-79 agosta 27 -- __ 11 214 25 ,,r,,, I I I 11", I,,, -., A Ithidd-Il. y ,on nelf-I.I. mr-d. I - It 2 -11., u.ft., bell. ,ri.- &,tl,
S.u LA-I, 1 116'li,,_.,, 2 lil'. ,. ,:.. fox. mmbo. P:md.hl, I ... .... 9 Illiol 17 19, VII ""',-,' V
lolill 1.2-23 i 11, 1, 1, moo, ,dlu, old .. It oq, __ HERMOSA VISTA AL MAR No. 4. H_ ij. 11, eNlu
11 _11 HIPOTECAS ........... ,ii,,d., -, bEPARTAMENTOS
-17 r. It. .It re.. T VEDADO SIN ESTRENAR ____ - - ___ 'BE ALQLILAN 008 DEPARTAMENTOS.
- If ....... dmlcfli.. f.d,,., VEDADO $55 00
_MEN N E IS' RAD1011 "S.1,e PcPldd,. I" Helena. V.1.d. Se e;R'I, N.""N ,,, Una -.dl. Ved.dr T ... I, : .,.No 2NNI Ill- A y R. Le-n Se
SUA I 11 I ; GRAN HOTEL -&b .I, I ler. dell-lurem. .$400 W AS U NTABORAS TIm. ,rNl. dmdc el 4l,.. .,all. ,- P
,Id.d I6. i ___ ESi, ENELAS
I ,..P.eNN: lon ...... I-i". or
;,Philips' pl.l" Pill 'umlo-I.- I-11-55. I 11 Ile f--, b..J.- .-Tem, em- n, lI ,1 1 ""
I 61tt'n ,Is niodell's Y 9-11-til - -I 4-75 See 0 Z I I Tentmi, HeY M-INSH. fil-ol Alqlfl. ILI TdjOSpOS $60-00 ,.,I,.- co-ed.t. ... -il.6., I, R"",
LA CAS.X Bj'jtGj1F, ANim"Till. A-1157C-32"."me ,Elle -M"6' TWITZii. ITSAII CULIUVLA ... ,..A,- I r. --l-ld. It- dlnl-l ... I _j. ._rl':rNxm,-,.. ""' N BIT c,,.I.. 3- pr,-j,-,., ___51. "Emerson", televisoics, ,, I I, ... ,,,,,, ,.,. ",NI a I ,In t pl.... d1b.). y pl.l.r. ,,,lot. N '.1](Ill h 10111im- b-hO Norl-do y telti.- ,14 jT,,.dWm,.MjeuN.pr,,ue nlbux x, """ ___ H_ -2
,:"I,' '.Joe I.' 1. I.. di-I., ./l, om
mtulr. 1. ,p,,Im.nlc A. ..A.r. x ".. co-d.. y trn d-."on-1.
d9esdo $17.95 mensuaics, sin "I .:', I I , _,: :,:'*",, ,, be,,. .I V.d.d. I,-, de.d. Ou. ..III ell.in. Prime. Ved.d I to ,
I .,: Dincro sobre sus Muebles ._IxS .--..J. SNW ..."e'l. B-304-82-22 ,NYGSN "."'Eli, LNIVINITA. IN! ENTRE 11- I., .,Ile, 3 I,.bI- ..I..-m.Irada. Preclos espi-cIal's con. I ll 11., ., ,, N,7, .I..,. Nn I I
..-Ile ---- --- LENTE APARTAMENTO MODE11 .. 'Ni do ., B nl-. .1oull. .1-- fIIII I -I.... S.. Jr-m W S2 l.tr.
-. 111, I I i-11 .1 de, 11 III on E-1.4-!." .a- ik- L, ,t. .I.- d. .d..,I,.bi' ,,I. ',.,r,. U Ll, d.d y Pd,,i,. Al I.I. tie Im '
I'. )lctjic..' ,
" ,-Iededl A ... Im-Ill,, Ile) 47 PRIMERA ENSERANZA --.- ne
1. prm, IN ..dep-dil-e. rf.ro. IF ml-M, $40SQ. I'f-m -,.ml It N- No, ... 1,., Infurm.. en 1- n- ..
ado a 4 plazos Carribiarn,,s, ,: ,: ,Il ,,I TrNi91""76dr,, ,,terA-. Ofillo- rl -x Ilf- -- .d.rl, Ile%.. I.- T P.-N.", - 1 .5-21
CrX NNI "
- Ile "
""'_ ,I In ....... 16,, orlmIl ,,I. I b.) __
vqndemos rachos, d"Ile Sl-,,,i 1,11"Iralorm., Uinol ,I .-Imm.e.l.. Unldm- .".d_ IN. mr,_.11. ,,,,, 11111.11 HOTEL TROTCHA I _. b.n., -or. gm. ...... "I... I
Radiolonogral'o gabinete. S0 Ill gh"'I". ,_ ,_..! CRET TQ 260 L Y 27, VEDADO
I I ,,,, ,,:rIIlI1 lt..I.,' en"e1,S-l, I-i-lo I --I "" ,u_ SE ALQUALA
I. e,.,d-d- 1-1- .6'b- P.-- 1, .- ---#, LT.- - I, I,i ,, S.1-4-3. -, -2393I, ,I 'j".12!'-2'4". ,-"'- AT'd. I I A NI ". I, ,,,,,I.,
Cal ada Jesus (let %bml, 2!). 1, jd- ,#-, F- ,- -rim ,ill, Cil-da y Do., Ved.d.. F o'J..,. Ij .T."Ic. 'Wo
, p "... B." 'Gries dea- I ".E,"N, ,.-,rrVfIri_ de ,.-, de
4, IN IN I 1,11.1111 Frescas habitat IN- -1 1.1-1, C.".., 112,o ,,,,,,. 14INB 'I'
Esquina Tejas, "C.-, Pt- I r" :, ,I A-6626: CMIIERAMOS: A-6626 ; "' I-.TI -11. ", '. ,o Z! _. I'.
Compramns Y vendemos io- Pnoruson ro, ExrBH.Ntj,, oti- d.js de sardines. Pension COITI ['EDE APTO. IN NO to T1 BRE ?Ill ---- H B '9' dl,, IC-176-!N Sell J I I l :,, ""
I .- I I I . I oda ctase articulos de) I.- -11 ,r ,',!III, ',I," I -,,, - -- pieta, matrimonip, $110 13.fi. ,.el- -.1 rilil-1-i 1,Il,.lir,' ,"n, T-"u,1EN 1".. ILQIJLA A11RTAM.ENTO!;,-- Ill I" .b',,' ,!."" .'I." .'-."I '.m'
-Ia1CTRIIMFNTn,. Miil;)rA 11 I-, 'r, yas v t III, P_-,. B,-,- ,, ... ,, -. I I I I P, 6, ..,..,: IN ", ., --d- do, --- ,.fir. -- ft. I ...... Attle -A.rle TIN--
- .
. .
. ,
ClasMcadoq DIAR10 DE LA MATNC-% Iollfaq. 22 de Agosto de 1951 me I Pigina 31
. I
ALQUILERES ALIQUILERES AL.Q U ILERE S I ALIQUILERES SESOLICITAN I SE SOLICITAN I SE OFRECEN I SE OFRECEN I .

- AG-_ _83 DEPARTMENTS 94 HABITACIO 99 VEDADO 191 JESUS DEL MONTE Y VIBOR-k i0i__iERiADAs Ali ENM VENDEDORES 11 8. CRIADAS NES CRIADOS RIADOS 123 COSTURERAS MODISTES
Pel CASAS AMUFBLADAS Casa muy Fresca, Moderns -11' PIO SIRVIENTN. DOWAIR -111-11,111. hol.11.4 PFSOK 11AB EN 51-8 Y Ili to I Ill IS "I J-11 A1.1111TI 111.111-.111TA I.-IR IN
,ad, y ]CIA. $,a... A roatillearial. do MAONIFICAS RABITACIONES ITdo 259, ill. 34. coal ,olf.i.. Sort. Ter "' A & D DARDEN: M-3243 'I' 11 _-,, II_._ "'' ,44, jonpl.'o -I'l-!, ,. I ,,:, 1 ; -- -1i""ll, L .1511,
.a'. IIdd. Coliallis "It"'. S.I.. -Vtd.l. d.. Cll.l .1. CO.A.. -, _---_"" ___ ""'
MaOin. 253. .w.n. 111-to.ldt. V. ,r ... .... rtlilr_ "I,.,, ,,, 'n".1-- P'S, "Of ,,,'_ I '," """' 't!''." ,, I 1. .1
H-01172-113-23. P.O. H ...... A '_ ,-.-,I- .n e. 1 ." ., 11 If
O;,,i.f,.rr,- Apsartatiental y Casa. artuotil.d- Va. : ,,I,. NO 0,5, ioti jjjl.M, Is I I NI,-11O 474_ D-111 101 li-11107.". I~ _' .1 .. I'll. 4, 11 -A' A "n_ _-_,., I, A A 0, i
IPE a. Goal.- W Galin y PiPicirtam, a.,.... A -IR. in O. y "It' ,1, ,, I.- !-.l." -II - ,24_114- 11.11,,d, I I,, MOVIITA
IS 1 ,- I , .'-%- 427.4.
MAGHIPIC .ISVOO a.. fill.U.S ANC -7141' II.- 11_ -I7 11 IL' 111.11 '1, .TA-..NTO in I.- "I'Ve" y T -4 -=I ent-scro st-rea,,11 .in i.in. .111- Adorl- I"" 'It., "I.,z": ,,;;,. "I", 115 OFICINISTAS
Old "' .T.I.R. 'late. 11 I ii,, 2 A "* 11". t.
nlm, y an Genii. 57. Offill.a. CALZ 0 M 14 ViA. -.dena. y ,.a V, 1-1 -- 111-- .: ___ I it,
an INT"a R,0bTj fa j4.^' n: cl .. d A EOrO I*d -- -- II-11-3 I'll 12 ", ._ ill If ., A A ",
C-7G"S-13. ,. ,TOVI.d.d... ........'. Ica 92 SANTOS SUARE - __ __ '" '' 1- 1 PAR.Vol 7 MV*;.v91'1.,.R BIT me'. ,at, It.j.. -1111-10 .11111MIT. (111 .111111.1.1' O.I.OITO (ONIPETVNTE MV(%%OGI!A- 11 11 I 1. .: "41 I d' I T."IT, e, I'll., ;
I Isams U. ...... Ind. Asia- I "I
H-2M-U map. 2 BE ALQUFLAN ALTOS ACAHADOII Or ,,,, A O..'2,, l-1 .1 1, I I ", ,,,l 11
. ':nil, oiAq c .h... 7,:' t l ,:,, I' .1111, ,,,,,, ,,,,, "",, "."', 'm 's 'I, I ".. .111.
plindid, ,,md,,, .SV, frill. a,. -ADG.BAR __ T 21. AL- ta, O 2- Ora ,.-;'m,.,I, .oledile, 5 ill., 1 : , ,,, -_-,, '':,,,. "' -: ,,T.A l -I.6 :, -'l1- --o,."_,1 il , !11 21 '.111 11-- 11 WIN III '
%%.at.. TRIS 08 4.1 Ill CIA A ,. ,., c_ N I --- ,,12 I 11 1- I -1 '.
, '. OPII 11 I 0-1o _1- 1 F11,A--,,t7l;O--. -;, ........ O-E, -o- 'S" O ., "'. ,' 7,
&4 RABr I HATIM-84'" qIIIlln -,ltol ,1. -,bl- uadrn- V,,6o No. 65 totin, J.hlOn., ;4i ,.-I' "..._ i"'., o
1
"' ,l ,
A all... -nIO.d.,,.,,uA ,bug."j- vd- S,,,,_. ITIT17--l; -,
AL ILD RABITACION CON KARP; A A AT .10 qua 1 3 A 0. .a., i -_ _,p._l(,:-, I or'." I~ ,,,, -1 I - I 11- ll I- .
lahombim, A frolool. (,I.,.. h.lRf.r16R" ,1.0., fr- $..ad 12 C_ I Ill I '
QU 0 III- ..J., q.. t,.b.j& R., PERSONA SOLI 0 A .I a A IS y 699-811 24 ALQVIL ATODERNOS ALTO I V ", ...... :,, lif ., .,O %,%-"AkTlll -' 16 OCIOS . D r, , .F 124 LAVANDERAS-LAVANDEROS
Carl.. To. A onlro, ,, I ba n In; 1,a11Nj1 lparolmlar .... to,. :- -1-107- 11l N- 416. rotte P 1 ----, L I .
y San FronclArn "a H-331 4.5 a. "!ce, __ 7-5 ill- .,,,c,. 11. rtA,,,t, do To. ALCIVILO. 8 St oll. ENTRE 27 r 29. VE- .": ,ml.. ,a ... cdo'. I ... h.bl--' s -,", I~~ S: .. .... "'""o -'ll '2 SOIAI ITO AOI .11 I .1 I 111-1. 11. I sili-Ol"" "'VO To "I ".A 111.1111, STA1,1111iiiiiii I*( ... A-4749 H-9503.84-1 sea. jrdd,: le-tim. W,. c.md,,, tres c11.1- ..'I.
SIT ALQUILAN NIA .. b.A. tVIrr.I.d,,, ,.On Alopil-ro de Al
, .N.rd.ol, Lt.,,. h.A... 1-1- A I %1 1', Ilo, I l'-I. "Ir. :1171 I-11'l.
bad Who Prilinits par di., 1, ,""', -it- ora.: III(,. del Al..l. NO 354,,Tlf. :1- ,,,,o .1 ..o,,I,.r --- ---n T,,,% I~ ;= 1 ;', "_', 7 7 1
as can I 61 '.. .t -1 ds,11- _-',1l,.1 ,.,1.-jrIf a ,.._,
, -- 69 ALQUILA ANrLIA T FXE5CA KA- vicill RI.dG. Iriforanal. an ]. .O.O, -(l 23 If '71 72 Il13 71 E."',i ,', ,"d' "' "'I"". o' Ill 0 ,1 -"-. ,I ill "', H I4 23
- -,. R.n. 63. H-7842-6 29 bit,,i6n An calls pruc.l.l. itille. Ill H-11109-4116-23 __ __ rl.. N--I BAR, CON 3,110 ,, "I i 11 ll"'m a""
, "T, "" "' I "d;, ,,f-r- .. ,HANITACIONES 20 23 VOUR Ill, %,enti 19 ALQITILA LO MZJnft DEL VEIT oD No 17ARA: PORT 1. Ill I IIAI IT% RIANCA PARA ___ I )I 111_11 72 'NF MST( F ( IoATA potis nirrNir to RIPFIF I At ADFRA AMEGFA ED:
CEIRGA SIELESS T LA jiflelfigam ,,I,, ,76", ,star -------- _g: CEJD. rold-11 ,r. tAL,,AALA:CO)IF.! so, f( ,,___ __ .- ___ .- H I A- '24 11
A al ,, ,.- -,,- di r1-11 I S11''Ill - -O
S CIA A coo .Z.. y frier.; .at.. c...d.r. do, If At _nN_92
I. I ;,1'," IN~ -1.1its), pr x1ron Vanilla jarjr 3 2 4, h0a v c,,,,a. I I -A. ta", ,PUP'4x" I A A
Ia. IN. gerOick, do 111-d". in Small' SuAr- Tell 1.1497. ;-S,, ;c ',',.,a 11 I,. A.-- IC8. -1 pesos. Es 6n gran nego" ij,_ CIFRE, F I I B I A "" V, A, A I O 1-1 ____ --rICC).
. T.11. U IVII'r P- ....... "' """'l- """' "-,,', 'JuaCilOPorRAMonseI ,.,. I., A o pl.,
is A s.d. NO 164, soft, K Y I __ __ IA-414-In.1 2.1 1 ,, ,, ,, _l ,d.d
" ;;Vfsk" j71?a 2.' H-9562.14-22 $f',"n V, ,'j" I- H I lol-.. "'to. -'-' P- A
L In _n -rate N" 209 ,, -1 I
lari6n. cartiodidall. InK .W 'bi 'N. AIDS PINTANDOSIF IIANTOI 1-1-246-116,24 1 -to "I I O ,,,,, ,. -)o ......
_ CIRANDE.IIAL A ,,,, ,I ITA I I k I RIAOA
T6 11'. .go.. A It
_ mer plan, d-cho. H-92II It PARA Ll I---- -- -_ At fl, -ro ""' IT SN
BE ALOOTLAN IRAGINT"ICA.M.H.Aff, IL A i I ll CAR A .e., I ,,,, .1 I I-- I, I I __ _. ll
U:TA qnjd '.D XANQTACION -.I Lee 07 1 ,I Rod,, ,, I"o-l- I "' "' ""' "'' 'IT' Ir
file; AL a.- A A .ad. No- To. -tle ease. A. V,- -s.,Soob- ,j-. %,nl,].d., ,odependl-It [ -, Sol, ,No 0 'I'll ra'r- ,- ,
ci.nel A h-brals filikill I 1br, ,.I. 11-b".J"'i-'ri.. PR' t.r,.di ..,.Np- .ILQUILAN LOS RATON In 11--le' 1117 .I;I ,1 Ollill I I IA I A' 1Irr1A:
Ica., do 6 all or Visa. ,priAmento C.- d.d., V.fl. do loo A ,,I,. F-29o. ... Ic,,,ooonibl., ellel- J11altn, p.rjal. ,,.,. ) ,-- L.Ilel. NO-' SOLICITUDES VARIAS
CoAll. If S171,1-loil 24 .-- ... I ol ,. T,
is PIT, A ,Us- _. ,Ad., H ." 11 -1 _1 11- I, Illo -'.
. Eg It '. 477"Oprimer PISO. C.A. is- Am I H-9430 .GAP. I i75T; AS ,,,, -, -- el 11-617'n rel,- O, in ,,, j-Adel 11H .in. run. 2"' A"Il.. 14-9733 ,.,,,dr, c.dr ..- I I,~ ,,n A '
'Ut.A __ "' ' "n

I d IT.' CA 'R 1. .1 inn 1-se, -It -- Joader.. -,,;: 2-1 "', I, ,,Oil ."_I l I HA -111 A II(C"" -Qf- P- TIC A '" -- It ,F, , ., I -- 1.11 4"'r 'I":Ill:
-9871-84-23. at ALCUILA CASA COWP11 l,- -.d.l-,e allll-11"Is v _.,I It ,,Is --d, ,oll Do- ,, ,I I 'I, : ,,,,, II
TiOld din, X,1:1.'sa.a. gmeda, rV.rill, no- WANTA EMILIA ".. Soa- RALCOIS ,i --- If 7 A A "' % _, '.l I '.., ': l, IN, _31 A- I .11 I~, t"'.. O ... I ,. A__ ,.:z,,, ---- T- H -lis- 117- I A 1-1 a, I _. ,
SO REZ .1, 13, ALOUTLO XAXrrAi_ LOCALES no a d e.n .1 lia;ll yc,,b6a. Sir- I-.raid., do 111-ol. r.t.P. I_-_ f;_, --,,,
11 r, ,- 1, fl- 1 I,
1. C 11 -111111%.l1l""I '-d" ""' -, ___ __ __ I let ,11 I 1, t!
I de, 6n. in ... ti., h.rabr. ,.to. b.91 buo: SS NAVES vI,,I'n' Oats V.d.d.. 14- NO 5, 1 -'13'47 -'- ,- SUELDO $2 125
,
.. N ,,, ,,,,,,, .tvi,. crl.da, L. It's 9., ,l, ,""'11' , o "Ota. "r, i,? -1 I o -1 -- CHOFERES
is-di-te. 19MARIA Cot. la.r, ,.. ;' C.h.d., --, .LANCA TO I "I It -, P ,_ -'" 'lR." 7 SEMANALES it 21,11 A .i
It .B..,., I 'r .. ....... I' '
. a. conotda. Ste P an re ,r ,'. gV,'.84-23 NAVIL DOYARRZNDAKfKNTO. PLAN S. 'ROSE. I". Casa Moderna, Fresca SOLICITASE SIRT IENTA 'N ..'I.A 5 ulutih.,hit, t.-b Ij, ."", ., , '. .. Ill A Of To I ., ,,,,I A, 1, O Yarl.
- __ V ,. b.j,,,.ed let. n..1. clni-1- 16-- At: :. ,^.NO 100 enfre 11 y 13. Viddo, ,All, h- ,,,l,,U. I,,., d.- 1 3 1111 lilb "':
I .all. L.,I.
A I Dl,,l At 'Ad -^ ""' in ". "' r ;,!"61_Iti,. -l-,l--. it 11111-1-- ll, I t!,1,,P ill I I ., :., ,":_ ,
BILE AILQUILA, XM- ,ad. '. NRv* -Ire CM0111 Y art., l.1'. ssm;old Ill 115, ,"', or, r.
, -- ,,'. 1,11 I., I ,,It l- 1-1- D"' 'I" -, -p", ,lb ... .' -- Ill I _'.. "" .. ---, -1,11o.
Wt. h.bit..16n an,.,. .1 b.6. AA-. P-g. Cnsgr... PI-Y.- 'lot, 111-tIn """" -l'. 11 1. -l ,, ,.
.FAMIL A SIGNORA -on Cl',' IrI C',d, tI.: 67 .. ...... ;,. S."'. F ........ it --,,I 1112 SIlll,, '--'i 1,1,20 IC3 .11 t'll"0" -11 I ,., "'. ,l' 'I"2.".
. a.. .kj, !AIVl y a- 21111, I .ttif jl- I'l', I:-w.-..I-Ie 9 '-f-O,
.of ... .... d,.d. Pr.PI I IA-1-if I.rol- ell it Ril. I'll
ill it. 15-34 2771. I', It, At 42A.C7 Ca.Vidol, 1-11- t11-11 7 NO O Oll.l ; j7. ,jl, I ,I. O I. A., I I 1.10h lA 11
..eb,.A sin rntibles. Calla 12 NO. 505 ,.,. ,,.,.a. .V. all. frill ...... I ill it 29 111,O O "I 1 .F A I- -1 -111-' ,911.2 2I 1 BE SOLICITA ACHA JOVEN PA- All""n : 1--l" Ii"11 CHoCER, OFAECEISE JDVrMD I.. .Ialcfa. Praprolli-olm. CT_ I It .' 1.4". --- 1, ,. I -1, I , -h.po",
. ____2LM4-&4-M O-RIlly So. scipirid. pill OS UATIA, SANTOS SI'Aff ,,. ,i .,,," ",,, "", t": ."" t- SIO (Al
for. 13150 entre 21 y M. Vid.d.. 1-6vi -11., ,". - 0 IFSOH TAS I.C_ ,' I ", Ill ,., I .. ,:, l 1, ", P! "'o.
buiCiff -117-3 sep 11 ,..'' -'- 11-- 111. 14 9 PARA
11_39iii-n-fts 27, 910, ENTRE 4 Y 6. A IF. eALq U LA I -I, -V'n"t "" "' -,",,- :. .
$11.0t BE ALCTIIILA TINA HARITACION -., r.,.,p,,Am,. li,-,... Is,. L, ,_", sit"o-fer" R Uiioi ",
.
d ,. OO. P.I.. ,.,,,,d.. il. if ,l .!, e't, O i,, ll .oot ,,, -I- ,.ol'., '.
"a'.a. A 1. ,.Ill. F .... ,4111ot -. Ilaba- I ,; a c I '" 1. UM4113; ,III *2- I" o"'. No 'jT, j" It .1,711 121 23
_ 0 LOCAL CON VENTA OR PIZZA .1.1"" ct '- 11.1,11.0.1- .."Ill... "" P"'" "" all -"', ',ll :, .!-- --, "J" I 11
.. -44-23. in," Tell" -6462. Dll .... i'R. G, ,I,.- I ,, r 'I, ,," "", "' - -.-
952 CIE ,IqI.I.., do lo.,... --d- b.n. 11, I 'li it I 1'. I .-- I .., --I- %-- -1l,!i", .., _, .,- ,,,,
A E I ,--"(,...'I I'll I 1. Ill 11 I I .- I , , -I;, I.I.:'. 13 ;,;, I
VENTRICA, HASIT4 a-. $1.701t. L., III b ,a __ 1
. hCION NUMXRITZI.05 Isr .dlo. .feet-- -1kellil" y V'.I. A. -' drIjV,- CUCINERAS COCINEROS ,!I -, , 11 B "', ;, I ...... ,
54. nada 19UNI P. h..b,,, N.I.I. Iff- ,,.jR.l.fIc@a Rafael allff. Ti- ITIR ... _7 ,,,; _,I A Par. -11oll". loftnooll: jI-CVo4-I,2-L I "-- 11-1t, TT- ,
..it. I. Orcaldo. vocillm j- rlliad.r y dpartA 104 .11,
b., InVibl.. At ties,., Pat., STRAVAI a III.-
V.b.. b.fia. Otell SIO.. 601. bilc6.. Ist- 11-4233-ti-33. _Ai 'I 03 LUYANO 801,41TO JOVEN :5 k Ili AACIS PAR, I 'I., ,'I 1.11, 1 1 To I I I.."Im
-$4-22. ALQUILO MAGNInCO LOCAL PARA
A -80-1.13 .\I( C.,IT%5j- I ,A VFRIU- "'i SI I:. _.%,E 41 QUINA 19. VEDRCI I _,,f ,.I
rj,. Exij, eferenclam. H 9048 2,14, .air@ lam - 1 - "' "' "' t "" I 'a'
HASITACION EN CASA PAR- .flcln. y ,.VI G.IO.. .-- I'll""." "'I'l,41i -,l I.V-dall .,- A, 11 1.1, Ill 23
AT C.-d.l. 3 rltill.., Close,, SALVOS. SAI.A.C7021FELION GRANDE. .1 _,-- S", H't,"... 3.. N "- ,',-, ,,, ','_' """ ,"bl"', t.", P K,,,f."Sl" 119 COCINERAS -,;'.";"r, par, V ... a. ..I. Can Ind. lmm So. Liefirg Y AIaIec6n._Infrme,: TeW 2 I AAO, 2 I ......... -.rt. ; bril, ,,I'll .... ..... d, 4 4. I,.,,.. 1.6n, sm, ,,.,I,,,.. , I, --,- BO-11t'. if f7;"
troll.. IS-31.7. ._91121144-M. B,7141* IT 9495-15 sm v ...... I, .1 --- ",", --- T-.
. --L ..,I. .bnd-,,. Pro~ bar. .. 'i c Am~ Oilipre. V 0, Luro y C,,,,I,, ,,, ,,. Sin .11I,-l. Ill d- A ". d, "',"", R ""'o """ "" ,,, Tf.1',o,, 11 __ ,
- .O "",
_ i ,I I
IN C DO LOCAL KNQIIINA. ISFLASCOAIN JO tod.. hor- '. A Par. tIIst., __"' _"__ I _ ___ It I, POSTFRA I 1-1 H I ,a 117 2 1 -.1 -r-I, ,' I ', t ', ,.'_, , ,,,
ALCITIMA DNA A 7n 11-13 -1111-24 s',6 ""' "' ." ,l":O( INFRA -- ... I, 7 11.1 IS
IV B I TTAC16N A MA fee ,Y ZanJ,. lnfm,,; Cristo S A-71111. __ ,,.!; !. _,',' F, I ,Vf b-o- d, :
"ErRactril.. 4. Call. I 10. .Reina __ __ ,,I., .-'I., A 1. "IP- A, RARAjA ,- -",-r"
. P eNo. 2 -It" on- 21 baj A. j..d. I --, ill I '"S -OR I -117ll Cks 3 poll.. 0 .3 N IEDAII A,,.,,, 1,-., d ... ....... -, -, D,.,..l,, If_ ," li_ ...... ,d. ,_, ,I. _.. o if H I'allit 111) ?3 BE OTFIECE USI 111TIN 1.1, CAMPOI
tre L y AT. Vdad H-9752-94-34 H-934"i X' .,bUQP,,t s,:',tt. 2 le-lat. W., ,., !L LAWTON BATISTA I-I--o,.,1le ---- l .... ,,,d- I I __ c 'I, ? I I , I 11 1-- 6- P ..... .. :,
ALQUILO BPI POCO ALQUILRR ..d.r. 3 h.bit.rio.r, 2 b.h., eirsoti. ,.I- -- "o A 14, F-5621, 19C. . AI., A-- N-o- CI ...... 6n;-urool ,all I III SO I .111, -- ,ld.d -. 5.
LIIIAR- ,.,I I A: AL I'Mo I AF Fl S--I. rt, Is, I il' .',"A'o 11111, 11-- ,r _,,,- ;,, ll -- j ," rl f--. -.o".l
SIT TEND T AGUILA. ALTOS Ill T.R.1 0; off. .or. a-BlIsration.illims, .O.. ,,of ,hane, SIninon, 1,101.o.. In".. ITA.1..1 1 1,1;ArIT" A" ", ", ,ti "' T, --l- ,, ,- ,,:,, LIm- A, 1-1
Ith.bit.66n -PH.. $2N -trl Niel PAIRSICIPIA, A ,a _, I.,, T BIRT It ITO Ci '.1--s. _11.1-1
,P.trl-Iom. ,lIRfl- b.tatl-.. CP..Trj, _4h.' 10"Al 1.11N1.1 Ill- IIQI I Ail ;_,,t,,,,',,o z.- 1-- -,lo".." , rl Tel
.a."'t. it 1 IL. i _, _,
.
, *RRt;Td.h,-bV.a ,.,r.nRa1CaAr.rAb3j: pr6micia ,aserturis Still L-r- har., HIal-.11-14 nA je ,". .',','A 11-1109II-94-24 I ....... "'c"o "'I"'o, ,,,, do ,- I A-%r,, Iliif, .... -jiF." -.' r H .18 125-U
C.'! a- H.H05-94722. I. U.0!55 sollcht, aortaruraa: ,Vflaur, fill. vEDJ __
To. I ., R .2 I N ft-a--I, All ( VA( RA PARA qtrn n-rA si IN E, Roj a 10.
ren in o 112i __ ____ -, I Igg rronrAft j _- _E: Into .-3 ',,' = A~~ 'I"' e -, ,, n i;,
it ,.- F. V-- -1I __ 1,11ed do arto- P..,o. ,al.. ,-- do ,al.-Pred- 2 habit-or,, Or
5. 78-81" .. ADO 25 NQ bit LAWTON-BATISTA: BE AI:OUII:kN O _,",_," "" - - Ii NOIJI ITO A. TrISPI 11, 1.11 .. VE 'a',- "' e. 1 -1, ,, -, all:,, "o7I",r,., , , , 7 'at" o'
,O.,SSA. BE ALQUTLA PARA PROVE910NALES a ,.; A
-A., In -1, III 1 14 ,,q ,' 1"l, I Ill 11 IFTAIVA In, ,I "",.,A I,- _r__ _,, ,A '_ 1 -, ",' I.' 1, ,,,11:11;,, -. r-- in ,.NABUTAC ON CASA FASETLIA. PA aciar: 11;. III. bll,. in c"t' ;I A A. o;;. .,., ,
ho be. .at. to Vote I,, -1 mdm, Can ,let, cuartos, do.. ,act.. de "l ell n.ir,
I.,. AT.,;, no ,
_, It-lein it ", ,,,
CI. _, '- I Cs,, --- "" -1d.1 ..... As T!i,. .A.
VQ .-Ill 1 21 --- 1,,o Cars I ,le ,oll. F, I, -, -16 Si .-CiiF, ,-,,In,,A, 1 4TSA ,.,,,E.. "l, '. I_ .a.
-97M-A-ii I I, T I..' .b.do do i.notruir. ;,.u cri.d.., J-d-, g-J, I ILL. TIo, h.P,,.,,o. a.,. do. ,;,.,If,
.Pl 762. Ali... Ind. lReo. H A, ,3;,.,u, - -Te' ,-,Sj .... L"Z r "."'Ir" ,
.at. 'W -at I T , , 'f,'.', ',,.,. TlIf
1, I dr, do Tel- Infornan: Tell 11-14t l? 7 1-111-21 1,;LQUILO CASA' MONOLITICA NUEVA. --, S.,re. 419, -le P-1 G ,R !la 1 III Ef I,,'. ,, 7 14: I, I" I,'. T ll ,.t, ,;,, ,
GANGA 'H-CBS-83-18 I .I., ?.oned.r .I IIll, I. .,,f I -RALI -" oso4 11FI-23 _1111,21-Tid
W IN call. Con,".t.l. 758. .. .1eutl. 11. .It. I.,.d ... __ __ - I CIT E-1 ATIVE. 15. INT11.1
.... Q -GN11FICA RISIDENCIA. lot .... I.d. Irtme.. .3 lc .' I "' CALIE 2 S- I.,. A RCETT.Al -.1""'I"', _mo.".- __ _; w .-ciaTi, "' -
holot Ida SO Am ,orde. ROI ..able., no. IS CZN-ICO LUGAR. LOCAL ,Ad1.1,,,;e ..all.. J.rdt.ca I r.R ,od'. .111.. I.t.r;l ...... l, .1-Pli I. E-lo., S--,, OV.E .... ........
'. -I -'I'l-o. a., Ill I'll ,
A I. in, vil,,da do 4 h.blt.ckne' "O" 'o .b,,d,,Le. A ,,,A -,dla 6mIb,,, It~ or I., .11-1 -Ilol, I I ... .... ...... .... .... .. ........ .... 126 JARDINEROS
.bar,,!n A. prejunten Par Sandals i ... d1d.d.... ,e.,I. Par. ErOb.j.d.. sitil io, ill
1'.. -974o-a -U. y do.*. conadid.r... 11 -- $8-5fi C.Ile -'C" No P-. lorr--': 53.,,. --,lo I,- R",-IiI7
. a -I c, .do., bar U .1,O; PrIll.einlife. d, Vdd,:.G N9,30. -Oli
an. IT 4 reada Y c-loult ,-. If .154 104 -3 LFCOcil-Isol. OICATIA ,01.1clict LiAsu- '. ot,' .rm "inn't" H ll,39 119-71 ,JARFITNENO FFP4ROL Sit COLOCA PAR.
.. ,I, r I T,,O,,,,, LI ... to.,111I. ,In I l _____ __ 11 11 ,
IL211111.0 RAIBITACICINI e. A LA ..TRA- h..Oci... 6nf.rlr= U-.3o' F-6510, 10 de of Plan ... "' 3 d to X. B7, ", el-41""'.rM.
it's. 13. p de ."'T s .. .... ,_;"I O1,, ,,,Lt.,, on H-q741-.44 I-, ,,' e:::11.1 1 P1.111- !,,,71 IPI , "Ill; 1',.',.. '1111.1,11' A 'a" _- "
in .... tiorall H_ -11-11 .Se Olicjta Duena e0einera ff" Il', E.-VAIII. .111T.. IPIIIISO RF-G Par ,., '.
de 11,111, III NO 27. a- 11!_ H-9119--.. 1-. I'll Ll- 11,1-1- -11111 As
"' i P" -- I., ... I m b ...... I,~ I-, ol-l-, -A ,,,,, .. nlr ., .I. ;,',':""' RNca-1:4-1 '
al .00. $22.00, quirIts, A-IdAl,.d.Rnor. CYDO LOCAL GRANDE PARA COMES- do' 95 A. APOLO CALABAZAR ,,,,, ----1 1:::: _l ... __ ".., Te.-,le R-'. el-l-I ... el"ll- -t- 1, -,, ,Ido 11-tIT2 n lo
cut.. A 4. verpe A ad* hara, 1, Ill., ll-- -3-Ol .13
to Pat.. H.113-54-23 'l, a, 1, C.IT.d. de HII...,Sr 14ARIANAO REPARTOS Y A. NARANJO ,l ""I"", ,mh ". 11.11:!; -1'1 ...
ILI ILO .IRA ITACION Abl iA-A Irl,: M-7202. 1. 2-85-22 __ ,I,, ,,: ,, S. ,., l I Ille IA Nill 4, 11- 11 131, 117 2:, ____ __ -A27 OPERARIOS- PRENDICES
R. .1 ALQUILO NTR A A A INTA AVENIDA 71, AT,. AL UILASE CASA ACABADA DE IPA- ",, 2 C I, ,. It OO-1.4 -2-i ,L Co-ClUlf, 111. ,"..- I 0i"Eft. I .M.
Vbr, IT can la, An prjv& ,a I 'Ill, felt MEDIA IT G O MIKAN Aft. QU
It A. ORA Ll ties Nip- par, vVVrri,, pr.pa ple.1 fl.,tA,, ,,.IV_ ... l I Oportuaniflad Para J6VCne%, I Vill"Ir --- ill- 1-r. 21I ', A1.11NNIL BE OFRECE. TOGA rLA.9 09
,. l,, ,a,..", y rac CA Pal iff. 11. ,.,A . ..... V--. ll A. ..... do,. Its, it CII
1, 153 29 Ila. -in Al-rado ILA
I. A ..'%.' in Omorlam call ,I ... I, d- il.ho. ,,,,,,, ,,,. a 00 .."t". bad.' ""' I P.' k-- 1-1111 I., I ,--., Itt-W, -1 .."1111.1 I :1! '.
IRRO, $35.00. Convarda CA rdl; : .1 191l: IlC' 6, B ,,, 1, ""."'t I A 4I 1. 11. jo,. E, __I.I.-- 1.11.-W ", .O. : --. I.C.R. H- n-12'.-M
11.018-114.22 Cwina sprande rbol :CI;.,P1 !: Ist Sit. 31 to'..l. C,4, ...... It'_ ,is. ---d- Al ,,,,. C-j- "'I"", '--- IlO.I1.1- -datI.. .17.1Ph.. I,'_: "'I Ear.j. y aiml. .I.d,.,. INC. 11-1' -Ll .. A 11 - -11=. Repa"'RSIOIta Antll-iiii-i -'684. 172-95-" Provintitr Pur C.,IliI in IA ralmina a Tell T., M-168 Stilud 9"18IB,--' -'PO'l- "1111-1- -e R-rtt A -UO- ,,, .1. ___ __ __ At. I OFRErT TRARAJAN
CALLK 23 NI 13 PILIMIR PINO SUN "' IWI. 1 153 'I -.,,- .. %, U, :;I.. 'I" OL.EA "'i"'H" -it' F-A" oB'--"N'T-lIrS
Mrl,,, I lp,,,,. ,"Inins, plirciu. AIR- Una Cuadra Vedado T.' Clu IS A-0114, .6027-99-13 If 91163 9, 2:1 li-122-104-22 ', ,',,',','O ;,',',lA ," a, oll, ,',c,', ,,P, ja "" par. ,.-- ,-, In ...... Ii,,j,2,rIll,.aj, ,,, GI-111 561. Tell. W-m3,
a'. .ICCR;.H1h.CR.TRRi ..". H Il.pl. ,. 1 C:,7 __ _11 __, ,1,111., CIr all B.-g-,
___
11 ... ill.. Vista ,,all. $7.50 "n..."11"s4i I'Va Be skilifla naid.ints kleal Corrado can Cris. &I-I.."Al. ', "'.", I:" ,,,, __ 14 IIIII-127-III.
.,.it- I. 98 ALIQUILERES VARIOUS SOL COCINFRA, CRIAD. V Nl'k- PI-111" A io" O -cold. ,.I _XL --d- 11'1,., lllgl ',.,, Ill
I" PrOpio par, ,(Iln, co-r-, SE ALQUiLAN ,,, 1,-r-," --1- COCUNECTO
W.04-El UiOS ",!CITO 535"U I ..a, Rife-,"'. I,- I' IT"' AT """-" OFRFCEA _C_ T__ regalia. call. do rollth. olailal-., 3.1-. ....do,. T4, bith. I.- 1, I O -- A N 10. ,.,,t,, A U." Ul" '. ,_ Ill. ,O o _. al ... I. LOMEKO I Lit list COITA I
LEALTAD .17 ALTOS, EXTRIE RE[l4A IiA- NY 52, Irmallistal T- 17,1fifW-091 It it le.l.d.. in- ALQt'ILG 1A1A. F.WLI.. AUDERNAS i"'"t" 7 117 23 L, ga"W'
h.d...ki.l. hilbit.cill., $25 data. ,,,III- 1-260-Ai-36 cit. a... -l. rfil- irau. I. y ..ill.. Par. -I- ... Total ... U_ X I 1, 13,1-1-I.. I-. H'It ,r I. I ..... I! ,t- --I'l., os-- f 1 .71 Fl.,. _.., C.. I.Vwi, - lin.d-, 15i CC. LI ... .... ,.1. LI.- 11-4071501111-if gap. 1 U,_12a 104_22 __ _ _- -E,
."t ".If,.", .... ... :,4.1.r I-. all LOCAL BE ALCUILA CONCORDIA Ill I'm El"i'll, I'll -. All. Lam Patna, him. it, _, ,jTA 'ir I,
. __ I ICU CIE LACTOC '".".. .." --- '"T 128 (; N
d loute. SAO NIC.H. 'y Ivan ,qlc. Via. If ...... F ... ll,, Conseil, ColrAj,!1. Wf- GVANABO, ALQVILO I S L OIANFRA PAR%' 1-1 rit-11111-1 -. -- d r .','u ,",,l,,, r,: .. .... ",
I.. --------- lt-V .4 "' IT .80LICITA at ENA I ,- I, I ,'C, ".' A E TES VENDEDORES
CASA t, I.-Ill., 1 .- I~, ,.,.., ,. .l. "' __ ?,
C..lO.1C.ci.V- ..C.Ionli, ,arm .rl- IRA,' In 1. O.Wo. I.d. bar. "ll'i It CA 4---Ill,
I I :% ,"...."Att- ... ,,
, t , "' "'! "'. , n., I., ed d. l.. d- ,. n % ; ,,.,,_,,_O l% .",f "' 1 C:.,, ,
FAMILIA CALZADA DEL CERRO eing, a ,,IIICI,. if-alo-pal n. 1-16r. s'lV.1,,,8- do, ..".."', '. nf-loo."..1. ,Ill.. -11 U-1057 di 12 I ._ S, t__ --D 1-1161 I'llsil VU11A VIAJANTE D E
QOI.C. IT. de 2 It 6. W." 01--ll-b.. T,16f.o. at, ,,,a, I 1-1 .11ill'.11- ol"', , 'l --"'. A. "' --1 "l-l" u MEDICINA
1.14 .1- fle.t. C-d...A. .1: ,, ..
- .. 34MR.311JUK. 1eoEC B -m ,a
1' 111, -..',_..l ""' "' "a- -!i 1 Te'l _'i',',',',' con varms afios de experenIV A !:,.,I ll 71ill, ,mpllrn 02 IIOG in-V, -ETX-VE LUJOSOS .. ..... I 1.11 11 :11"S;' -- 11ill"".e .114. .--j 'c"t I,- I L_14 01.1l. 11-0,1, .-m..'I
nna.no, ..]a. p.-H."w.l. e ".-I-dj.,. r,,:,.I; ; I. ,Wi,,;, It V y 11. ,, ti I __ .
.rrmId.d_ __ .4-21 .ANTA .9 F. 0 F A I ( F 1 O4 1 I F it I) R F POATY R 0 FA! cia en Ia Prov. de Camag6ey,
SE ALQUILA ".--'-2" l,.M.' '-,,,.,I',. .a.",,', ,' Tell ...... --. ,-;- __ I SE OFRECEN I P.nol. ,ooo, ,I .: 1 ,,,,,,o -m -l "A CItA
TE __ __ "" "' no A I. '. "' d., P.ra- ,"'O., el. A 1 MI'l TOI __ H-ofil-1-3ALQIIlLA VNA HARITACION A 11014- I %!" M -111MONIO SOIAITTA Ill I .I,, 11 I Parl1r.- -'-r", 'on "", rr'.;,", para viajar, mag- oVJl 1'11 'Vl.r art,. 41-.0 I -.I. ,,-- ".."... no,,,
b.j,. , I do list, If. "'n'.. ;o A 1-1, I ,., rif;,.,, refencias en Habarla.
b" .to VIA. Tul't ...... ... hij... .'I. Ir". amplio local, Zulueta 412 Orl- lor;rIV.. ,ole... ln-! ,;:-,3, "11. 111- 111. I .on ';. l.'rVl ,"V,'.', .- ,",-., ""',- I, -, : ,,,, ,.- 11, CR I.-m- T--- I ,-, It a-. ,,JVA A Taft. NO 162. apartaiTIOR, NO ll ,, 'A on., if.r. I, 1 1.lljll -'In;, ",.I lr. I-~ ,-,l,. ; 8 LADAS CR ADOS if"RINA71.1111FIA -1P.-TFAA lo-- Escribir a: Er Rivero. Apartado
__- Oil, A A .it ., .,I Ill
5. ..q j.dill.. do Hotel Pasaje 30 metros, nue i...,. A, RN I ..br.- dt Artted-.. "" PARA r,*., ;,1,1-, o .-, -n- .... ..
- T54vuAct kcAxA T..IAVK. 1 7 r, IT 'no.
H-223-54 o. ill. "".. C-7.54-o 11 -..,.II.r, I FIIACTA l1cl 11). 2.1. DES A COLOCARSE CRIADO, ESPA. al
.33 FOCINAR ,,,, to ,,.,A,,, ,.,,,,o, d, __ __ N' 481, Camaguey.
.----Ivo edificin P, Informan c "Po .". ,.dTA,1,LF.R 111. III:. do..- I. -Io-,o,,, l-1 li,,'. 1, ,io II,,,,d,,. d-H. 9,9 .51sIflA ... I.~., A I M ..III ... !.' A' ,,, 129 OFICINISTAS
CASA RUTISTEDEA CAMPANARIO 2 1,4,A I I' WE ALCII ILA RARAT 14-9714-128-25,
If 1 ,,'i. 6, h-,pd- ,%I 5493 "i BE DRAEA I Of Of All ARA.
to. I T,..d,. N.P!.rn...jTRI half 11IL.- Hotel Pasaje. A-1151. I 3, .r .P'1.1' I: ""' 11 36511-90_22, It' I -_ ,- -_ DEL H-11.111 11
,
allit,'t.1" "I" ".."'." I lo-1. I- He I.O. 4 V-11-11"""O. ], t,,roo.d.C N- lIo4 -- 25 27 -CANT j -I- d, 41 -1 19-A I I-R
do pl.oh.l. I.fo-A.: B-3369. Vc .d,, In,, I., 12 l. .11-11 ,,,, ,,, 1, ,, ,,o 2.1 ,,,a, R, --.Il
. Hot, I'i"Rclolp"! ..... .1KA1!1:'! 1,1; illENA VISTA, 542.00. BE ALQUILW ,,,
._ A E-9760-95-24. -- ------- CA. -OR H IV'll'I 2.11"7c ... I1TP .NNLA'CG,, VIIilln n 1. 3 7 119
___ ofto 11 ,: ,Tr:e_'. I fill H -21 JOTN BLANCO ITS NVEN.4 PSENE
Millet, ..", ad ,,Ill. .or 87.0a A. d. .1,- $.I.. 2 at varl- FLAIFA CVIIAT PLAVA OURN-0 AL. I SE_,,ojj-CTA I ,A oo. Ir.b.I.A- l-plid., i, =
- __ ___ _XE&ORA BIAS( A "'S P"I"11" 'if"' HERA REPOSTERA. 1,,," r ,,I
..,,.I,,.. Moral ,I S A I H 'I
.. "" I f ...... W 8435 d, 9 A VT ;,,p ,I.r nor ESPAIIPOLA. COCI ". lot R I., let ......... .. a!fit .., f,,g.d.P.: oll.l. 1m;l. ,,OI"AkI. z". b ... 1. .'e. Sr-.tbI1 --, ,,,.I.,,. ,- ,.,--,,--r lll,,,_,, 9'g'61.11fi Z1 Tainblen p- --,- en-d., I, ... ........ .. ,ra ..AII_ d. oillind,
__ _._ t, -_____!_11o11-_' 86 OFICINA y CA 1. 7. Int.r.a. A. I. hrdgi, hall. hi.d., -n it 11.1 Idilllill"g 1 111A. __ P""",'. y ,c 7-- L ,Par. or rh,,f,,. .Ir. Call. Priell,
Or,,,A[,Ql'ltA,,VNA AAlrI.IA T FRESCA H-4 -90-13 ,... 1.4-ol, Sr. Sari.. Nl- Nl IT 'I ll- rl'-' o A",: ,'. "d ld,.,V '... All,
IS .""' ".1" of. l:-1,t.-.-ECE MUCRACHO CIE[, CAMPO. ,,,, de 8 I M 3339 -9873 110 23 42A ell- 11-11 Y Vlla dl. C- La Il
bIt.TVR, R I ... b .. CVOTlOI.r a ... r-toll. bl .... rift, ., T- __ _F.,,,,f ,.r,,.,I,..., '..Irl.,..IIT .IV RIA... EST- NEIALQUILA $00, PRIMICA, ,PIAO, CALLF 14 IS, a. 31 .. .... IT 3.5.1 Rl 1 Ii(.,:o S*!-,C,'3"" too ,P'% ',..r.'I,.IIl. -p.h.j.. o.E '..jb H-TRO11.1-n.
eoOe 4 6. NIc.Va, drl I H--118-21 TV, .1. .111 N.-STUO 1OC7INrftG-EE OR
Wel... Virtudla.676 .R... OFICINAS C-ginfor, 410. __ __ - ____ A. nr,. riaa.j.o E ,,6 ;
IT I A 11 A _P A I -U1.1- I'll 1.1 Of- -= 11 ,,,, ... lon"I. Tere i"re "Ll"O" P"i
,,in Wel.... .3an.64.29 : ..j..c..ed.r4 h.bi-R.el. b-- "11PA'... IfECIES UIU.111 'l lt
ITAN "olP -'e "l "'o I"o". ,", ", 'It"Am"o". -- :,JP.,, l'. R.92M.129-=
lr AT QUIL.AIN 'In 11rL.N.1GA NARITA. Bernaza 243, Casi esquina-"A ... An, so,. .ervI Cmd- Wrl. de SE SOLIC ,,,, .ro,-_o'I.'o-,., ,,,,,,,,,,, ,.!- '._ _. 1-1 illt 1,2 I'lloil-l- I-le C,1111- lit'lla- Tl ...... '-'I" ,--.--a. inforoleg Ilwldadd. H. fin-110-23. I, I ,, ., ... I C -r, I "t.."._ -C-li-II H- A N fol- I 11 111111 11111 101MAL 'A IS
on I chlia trin -'- Muralla, edificio nuevo, servi- .LTUA.TI -9 ]GREEN = Et SOLICITUD DE ALIQUILERE I, CON-PRESENCIA7. I F)ES- I "I., A..,. 1.1 -Asc st, .l -J.. Haiti. emenei, I.Ales. Prean. .1 2 ___ -if' F 4"I __ -- 6- e,..-,R., I.. .arhe. in C.V.clId.d .
"'lie-111 -'e" le A i".
- "'I'l .... 'I ( ". I-If."I"" 1% I., !, 'EI.
''feriel.. Vd.d. 17 058 "it" C Y D. of-ts. T-Al. y food '- l ItTr 1.11111111" R.-I ,
11.3ad-34-211 cio elevator. H-5173-86-9 SePt. oVAd.r, 314, bar., ,--,Ill., ,-.I,.I.d.r "". CASA A 6 A FIRIII-Cill S lf w- fl I P7!1Il L11=C11 ,
.1 ". ." 0 :" _lI, o,", "n't,
It! r --- .e,,lrl. ...'o.o.l.c. A~- po, llffl.rn h ... m 1.1c.l.ble. A-ALQUJL0 HABITACION I ... d.r.; E .-III- 4 Y P ... Is Rile" loll,',: e .I. cle. ,a ... PrPdld. -1. e if I I IXI!, 11-91od-II.-2.1 1 .- H-11113-11-1-2I I- ___
S-I-IC TO I Ill ........... P, I'l,,x -.,. N-4-t-1
=,L 1.,m, ,!a -072d.O.- Villa I de IT A 0 DR. ., S..,,. 'Tt,' ".' CIE. SuLOPIA I., I V,; l,,,:, ."; :11,
_ r .' 1111-1.11-11 .--,,. nn i,!Of, --- ---- -i- __ TAQVIRTECAHOGHATA ENGLES. F'RAN
Gr.VdI.IIV- Y 11 -d17lIRV .kfR i -" : 37- HABANA If 02 -fol -2 Ef
f.d. .11.f.1111. .11 = Alquilo Cdirnodos v FregCoR I-O F-711.3. Uxe1,1,. _',',',',: A DESCA COLOCARSE UNA JOVEN PA- or-EC71. A Ali CHACKA rA clZt,
'"' 3. I7, II-2I.I-I .. .,A C.CTNA
- ,, "'I'll, Via. I~ l-- A .... l- ,,,;,,._,.r1_1l ,- ...... ,t': "P""' dr, ca D,,eh. ,Eu.
TRIO, WIWI..: F-2.171. DITNITRAL MASO -1. INTO 0 .. ..':,.. I "I 11 11" -. 5 MANEJADORAS .1 ,,Il,,,o,,, A OOm il-o- _TJ
: N,," ,,, ,.,. V,,,.,iO -Irm, Cr.tIAI BE, d"t &EA ALUIVILAR CASA U S t 1, c Ic l", I "I, I "I 'I'll. F m ll", ,O 111j. ". to
11-3i3-14-241 Is, and ... y AgIir,.. Ay..f .rAR N.'R4I )a IV. 4 4, 2 Czoo.. far ..... A. I!' a 41"!!:11, -_ 11-1,1014 110-" -,I,
__ -_ I" llll, V ,.,I', '14:14 1-1. '. ', I I ".. I A ;.1PI;NC1G1111Pr.l_,,,RAAI.41lII.A TINA INARFFACION Ald- .-ad : ,...d.r ,Af ,;._,,,j4,,.,C,,fV ,. R.f- AN~ .b,.. ,I A .' 'b.,'.,R'.X' I __ I 111-r P-4115, if P94B in n
"' "I., 'n, .. P.: it, _ssr.nd.. R.Wen.la Nil.dill 1-1 ,IR, do. PIT V .rP,,.rX,,TRm.,. d.."'k. I on Oil- o_- Ilki .3 -_ I '
in.. OOCIR. a... B15M. ,UHU-i!427,." 14-1146A. f IOIICN DYL CAMPO PA. I -Iffmil
11. G_3 An.. 11.911711-N-22 i I.-.- ..T ., ., ,. ,,,,,,,R "j, N" ,;V--, ; L A, FR t .! I I "Fo-I"! Af," :A I "IT T In .A-.---611T.-TV d; Il l 1,, parli-W p ... .... ,11. __ A I.., I I .... IPCI 11.1 US
_.. - _' C, % ,,al Oll to, d'o"o ;,, R; ... ... A an , --- "f-', -. ,,,
09 ALQ TINA IIARITAVION rRii- j:Ej ij -N-.11. ESTATE .,101 PERDIDA o -, ,: ,.:., ,1111 "_P,..',,_,_I _',Re V .a. ,. 11 A I lo.-lim-11 1, ".. P. 6,O,
, A 11111A "-W- AR N _ER'; "C '-'! %O A c ... P-11-1 "I. c.I. I Z--.-, lO ,"a-, i I,- lI 11 r-olaIllil-I -b.:
olponldivo, Kit c... TO-lit.lar. Guardlinituebles - ,, a. I_ -1 -, 6 o ., 'I'll ,,ICS;1I -',,I--. T,10. A ',I,!. Nil.
IVIVIIIIi. ."I".. P-hl NO 411) IV IT, .a da, 3 hbR.,--m, P.tI'r -Jll' lo" ; NIFJADORA CON I "' I" "'Il
fC.Tl!!IN4_20 No .I.Ivind diOtomilel.. I PERRITA PERDIDA I E SOLICITO I NA
* 1-Q-r.I.Vl-b1,I W V'I "I de a '4 't
, A I P M UjRTCLAj W1 k N MALSTIRO C OliIVER .1
,It, A I,
"' ... :r clt oli ,ad. nis. RI'lll: F r7ld R-4l. 91, 2if 1 Wall- -111 61111l- 1.; "I"l-, R --- l""'ll" _- ", 6 I
-pel-,- d, JG A 4O all.. di ,dd, 1 1. INGLES TIE COLOR, DESEA Till --Ill I ill ,,,,, -1;11- ''I'll)- "PIA-1. R it". Z,
IS A ,CT PILA AMPIJA HABITAVION A NO ollooll vOlnu All .,, .... par ... ell1r. all. I A" S' "'if$11r.'s I, P ... I ", ": 1. 1117.1.
fill G-,d.. I -- I P.r. Tak" kPol
lo,11. ,,;,,_,,,,,,ll,.11, .%" """, I ,.I ,It l.-O ........ ... l-te -ol',-, I-i --o'll- -- IR.r!.bI Is- 1111119111".. d, I.,111 11-1, I 11,
: ; 11-1 -11"', O-,Ib,,j" V, I,] ,-IYu B-- lfrIrl,- __ __ I __ I~,
- .11,1111,1. "t,"P, O"t 't, .,I .... : ",I,, no r85 11-9915-118 M a I, JM MV( ANOCRl Ol V Am
,, Proda. Verl. NIAI-In NO 33 I., Ca, hj.RI, 809, CIA- C.InIn.m, ': III clIli. 2F .I411..I,41,2, ,11,lo. A U. %'-- so -9- I ,A ,_ -_ Ir.1,I, -,- I B-7202.
__ A R, _C jlj ,'A I'D, IIF.RA I-ARA I-41 SE ALQUILA CASA jj_8:jb,_IUI 22 ,I. ..' ,',,t'l,,;I .. A,,__ "I '.. 'EN 'A It ...... .... tl-,..l.,,. dlrlg ofl
. 11.321144-23 ,n-kfs. W ... -": A H-5115-117-23. 11 IS-) I: po.,.I. ..1,, ........ TO, d,,, ,,,art.,, -1 ... 1-022ii-- I- IIIIIA I 111.11( ARRE F JOI EST jj I I~ -1 ,, t ,., F- 11, 11 I I _, _2I ___ w7 ". M
ORA AL4!;1I A BALA Y CUARTO MANiN ._jl,.,, ,-I, bln,, -- __ __ I ONO, ,f l, ,,.,. -- ... I r,11.11- Ili r-' :,. RL.AN(,', I.,
CA Vi '.., ..,.. ,,I,, -2
_W TORRA PERDIDA. BE CRATFFIC ;joto.if -I- ,;_ _UT E
I. ,,,.,,. ,,,, .... ... Im. CAT- 99 AL4111 .1104 :C :",,;,p ........ I., alliVIAIA
4A A ....... C.rl ... Ita. ,I,.d,. It. ,I,.. Mi., .tell 11.2711-041 2 _,
NO A .,I, ta, in A '. P'.'i (ol',"1111; "'
LA IA.. ALTON IRAN j1IANF:VAo!;.-'. ,"" -.4"I"I"' Dt.- ", ... .To lj_1 ....... I A-tdl 1_ a I'll 11 l"'s2.1_,LO( "' IIIAII."_ -, 'e-, '. m, -.1 .. ...... ....
balot rimehil, d- from. -I ... I-. 1.1-n- .1-U ,'111 I ", __ "o,".,,.1 I I i H ll7la in .... l ......... b_ I-__ ,,,I- - __T, m,, -,,nAr. rin, ,.,nr.
.405-84-3. O.- .. Ire. d I 11 A ... I,1,,d 11.* A ,
11 9fifM IN 'I" "I ST. 1,1.1.1 1. I IA IIIIIN ( l'1UQI I'll 11 ,r
'a .. ..... ::V A n"I I ,', o -7
- M .... do U.r.jfI.C-oV-- $Ill-- Y Bm- NI. I AIICAAA, AL".: TIRIGAZA. -11- -2.1 1 ele""' u' ': -I- it n" to, 12 -- on, 1,- R.-Ir's R o.-IIA 10o"ot'l -.J, X1 H ,12-2-1
i t "' ,,if-1,r, ,, -l I, d.
' ":"'" __ -,,l., 6,. .'en'.,. oI= ,re "." I,:" U 2I.10. llo-- I,. ( :-..
A.",.. !BITACION c.IA. do 10 Carnl-l ji-.249-87-26 W.."T' M d .. ..... In.. Ran,, ,.it T;E.DiDA UNA (ADENA 1.1 11 I -ni.. Irel". It NO' 'IS I 11,11 --ll- I -. oVC y ),I.. 20 Pil 19 A .... ...... 1. ,rld.l, PRO-Y I-dra. ,, -- -P- He '.'t',- ','., ,!.' ,' ',',' 107 INSTITUTRICES I.I.II.-Il'i AI- ITE ,ArAAnU I .~ III') ..... jin", .rA I . i'A-ir T.,TcvTiK;Movil. An an I w. Telilf.o. M-5137. ,no call .. Al...d.r
C, Lwlan, -- x BE ALQUILA IIN !-. PIRO YN-RukRy7. 1, .ndloIr -end-- O.. ,,,,,.,-,-Irn.d r,,L,1 M- ,,,,, ,,, ,,oo_,r, ,.,,%Io,, 1, -r -- I ,, ', --- 1, ra .c I, -A -l"O' """' ,::I' 11. M_ s. _R l, ,,,, N -o-1. .144111-84-23 do','.' dn. --- h.A. Y C.rI.A' .174,
" -
' C VIPETIITI :1 o It'. i nn.tlo __ .No. ,.,,,A.. I.-Als. Ad-N, B 4 Ill ,wn 'T"Id. "".."': H-T-14i-R-13 A r-..,"i6 n. i111.1.1l., ,__ o-, 'I'll', ,,. .,'.'.-, ,'.n',;'
A .: M., Lc% I, NA1111- 1,12": 301.1- 0 INSTIT. TRIZ n A I~ ~ '.' ,' ,% ,,'17 ,,,,,,
- __ -. ol..-Aa. H* go, .7".., I 'A dol"A 'A ,,_-,
' "Wi"' ". r, nll,,,e T.-Ii, .-I,
CASA .. 'AMLlkk.ql3itk NAPI __ "I". CARA PORTAT, ir. .unim- -_ roll
Vold. An 1. VA... toille... co..P.6.r. if. A
. r_ _T_ ,_ """"""E,.,"."" ..I ,, -A
PIRO; 1 INA __C B. do,, dom h. -_ bn. ini.-Ad.. 102 AGENCIAS COLOCACIONES ,ior, I., I I I -Ia ,.a I P. ; l,',','"r"Z ;, '.-n 1,",,'llm 11' .' nTRE, E IA
series R. main T'. .IV SIT ALQTJILA IAITA I(iNe it -Ir. s ...... I-M-1. fa-t', I -- rl l-T1., T-. tele n'w"',_l", ,--- -- --- .E_.dl,_ 1-11 (7 11- H 411 I- 11
tBeR, ,ion' h 1 -7740 1 H I52 1(17 21 __ Is -1 T-o' 'n"'r,". -S
cuC, mainglart, a ,mpl,,d. ,an ROCA _j.j., e- dar. b.A-. --rin h.lcnn A I- :I1.,,.,o,1Iln 1. ."'n '. r.il.. $.,I'.. ".. ,- l--_1-- 6 I ,,.,,,.o .rlo o -r- I hoollti. a- -- ---
.. 'I it' .1, I, ... do,. Ill- N-11- Sur. "LA MATANCERA": A 'I r- -4121. TAQIIrPAFA E% EArAVnL, TRADUCE
oSICIRRVOI.. Card- 117 177 Alto.. u j,,,cU.rt. y se-iri. crild, --'-r' I I 1"I'l FICAA L.A. fll too It ro lolorle.: A
0-1 An Wo-a 1. -l- A' II H-329-do-n S 1'.. "I'l 1,'S I A ,!, .."",I,_" ... -_-Iet ll irA!,. --- do
In cA1qlir Patte P- I I-d. A ,.II. If. ol.. Tt- __ r
o-r- Ara I. I 7.11 109 COSTURERAS NIODISTAS
H.S,3.14.23 fream. (b n.C.1-43 ---- _"-O":rP arbr. .Votoo -.1 ]if ... U-2140. Ilmm-te No I I CIF R117E *'A - ON
ON ALQUILA XANITACIDN MUr PINES- AIQUIL. Ill '---'-A A CAMIN ua ALQUILO CASA MODEM C .1 ... je'.. "' rate ... .... -.. ..- 1 a7lio-lill-21 -A Ali' "' -"' 'e
m It __ or I' I ~ e.".. I'll., r-l, '. I'm
Brand. crin all.,lims .I. on A Alom --- YId' s,-CSPT P-11 A. QI 1: ---. 15-5-o. ',I-. ,,fq1,r.l, o--r-O p ... Ill.,
. )or. also. Rialto par. in. Ico 15 NO 111. A) .... data,. It .. So] an ..I,, Said. y Villcl, I NEI 1- I I It E A- __ __ HI_,,, "_,Voirle, Telifia, X-1If -i 6 i C -- -1--to-, ,I
I bills. A to l, H
do. 1.1 I ... 7.5831, con, -I.-n I- I'll- nor I' 'a'
.R' No .a to :: .4,11- ,.hl..(. d..C.I. 2/4, d. 1. C.I.Ad.iC.I .orbl.o 'no', .A.- ,-.--. A ... all blin -1 -. 11 III j T1,11i aIll- I rIll 'o'll- ERA. REPOAF, 'Veam. ..,V..... C-1-o'.1 I A,- ,Vdll-- -I-1-111l. -- ...... Id"'i' I ..... Of A, A.0 1 ,40 -,.,- -21
If- am. 1.1- Line- NO _,,, V '.. A .. .1. Ill 11 telef.o. a U r.,.= ,i, dental c.ondid.di.. So m -trin -18801ol.-; A-7371. it-1-11. 2I .1.1-11C -U., I., A-- ,R-p-_ D_.,T _,I-'-'A- 11 --ne.l. .. M ...... .1880. RENE. I ___ __ st, I A,,,,- a.,. ,ol.--.. -e "I Ii nf.,, I U L, D ,1 I
GANDA, CE"Is GTANITACICIN ALQUILXNC Z _v- in .- -,C- al.y., till M-d." Np! -- I.- -11 -Miog 24 "!,,,, ,"'o
, too, or's !,I I

- H-05-0- .. I',. Elip.d. OfIll-al I -11111-1110- I EN I 101111i .1. l, 3 o.olads. Rl,,SIG I.-rdiVRina RI-9- ell-It- A P"za* AN ALQUILAj VIRTUOSO 4 K, -24 .oI* .,.,. y ,.,,Pit I I,. "ll'I',-e I-td.bl, ,,,.,r,,. --rod,,Io ,.,,,clP to
Tilde CASA. PORTAL. SALA Per, 11 .' H "' ,l', T-r- "P. .'n.,V. ed, Cod.. "..
'hiquit.. -Vpr i p ...... _VI. C.,- .H.: --Ibidol, QUILIO
NIQ111 2 habits'l."..1,11 1. Y I 11,11.1 I ... .;" -,%",::' r."'No' I "t ........ I"'
"I is ...... d- ', da..lA."'!.",, '-a-l" f'""'A., ,;I:,,, ---- 114 AGENTES VENDEDORES
[,an. I-Plely, v ... lIedl, at I-do. CO. rl.d... ...ij.d.r., I., .1.1. I ..... ".. I.." I -I ...... 3- ,.,- in iitAd,, Vld,, W-77n'
1. .. i ,. .. Car- "I', 3 'I bial1l, I. ril.. CIA., A 10',,!" ,.,. d'. ,.I It.'... earo-.. .I ....... IrVri- R NO
Ili 'I is 8, "' IZ .",,. l"I" -1 ... jc .11. ;E__0 F7WE -CE -C 0 C I I F. R A COMPETES rl -In.... bad ... err.. fidann- NVWO. $12. it I P ".. 11. SOLIUIT.IN A OE NTES ITS Ll."I.I. j ,, I,
. C "' I. I 32", y At ,,, r Is. -n-rom, Ali. C-Ol-W., I ". pAbl". I-A le., _.. .-C. I", ,',I, "o-A -.. r ... I 111-l".- ; ,-
13-375-114- T,11, A-94RO Y W-611,11. !,,,I1!. C.fI,"A i ", 'i", is If "ll 21 --.- I I I I.T., .I .11 PTUENESIIAI

H-287-5743 les. Demptle, de 5 P, al. 11-9935-1111.25 W( I j 7N -C ,.j-P-o6all;!. I ...... -I I' -."I. I
, F ... ( 11,-, e o.'- slECIVII-1. iioj1A B.-All A 11 All" IT 30. I,, n ,, ":;"""
R-ITACION ('-ON -1.1- __ __ __ - IA KAM(hft -4EOFILE( '!"' .1 11.1 Al,.-d,, '.Sl,
AIQIIILO TINA III Z . "l, It' I ...... ..... .-."Y ,.f".Z 'r ...... A ....
y Ratio. $fa no. cat ,I 0 1.1 ENTIRE ALTURAS DE ALMENDARES d, d ',',,','I','i"vat,d-do- '%--,Il, I .... I-O- -27 -114-2! AN' j -, -e--. I~. It,:;,;,,,. "."Clel _- -_ .. ... IT ...... let,
'I r 324, _jr, Nil ALQUILA. 7110CADITS. 9 Do __ 'T.Al. --- P-,le T-I.P. I-IIII
S1, p-of".; dO, d::Il y A1010t1d, Prillor Pill. SAN. In AICIIiiale 1,ljs, -Id ..., do. pl..I.t. ... l ."' "I If 91 1 11-11, El
Fort y 11clev nil. I' P"" ,iAg r'! A. pInllas, do ..,Io.. Z--- ,, S !] 4 ACITAMOS AGENTES N NO-IB33 lI,,.,. is- ".
I""""- Ill .* h.kill.chni- ki,-II 1', ;. crT'!1' CII-O' h.1,11.6,ne. f' Vl IRA. CIA. Poll I. l H-50 111-73
. E -io,"k I. I'""'.. 'i O 4 ": J4iC-OTT 1, lot 1101 .1 ___ ___ _____ - 1.
c -11,, Santa rc,,,. I. SII-, Tell. 1-5h.52, I I 11, I l- ICA 1111-111 ii-5 'I, 2,
"Tell: $1" 'a' .1 'or I flw'blIci P ... IS- ... cIfP1I.Ir- 1.11- IAlb tri'"'I" ,
,O, -6-1- -'it -
I!.1a ...... ; W .01139. careadal .1 food., ..11... 'l.tI A ... III. A - bO __ I .:t 1.11-11%," v
11-221-84-22 C .... I, jimo,,.. In-j.r.bI.. -PlIfl- 1 Ab,,id,.nte mil- it .11 AT,., TV
. ,,I,- S. 01111v. 11, l .01" I 1111( E 11, 11 I 'Ir _1 1,",
,",a Pal, y Control. In- NVLVA AGENCIA IVE TKRAju, OO.,PlOn d 11,9.1.. l. R"Iml. 'Her ,I'll 11, 1-11".
.- O.V., liforn- Trillion. _117 23 to s It ... = -1 ""' "" '.', I 11
--ff-RO 'e""" al ""ll"I"a "' -d' i"'.
I I t -1111". .- 1.1laoll", I.. -I- -- I"d '-'- .... ,, ,.1...
CIONLE, $IS.". Six.", A. ,R. Pa.. -- y flat., dC"Ta in 'In" 1 ',.,%V 7.44917" 11 ... 6IOj..,.J..qI.c .1 or ;,r , A a.. I _,,O 2, I_ ,, I~. ,,.,V.,re. ol-lo,.o- ': "' .. r. a:
I Is V R, ts, ,.,,,.,..A -1AR.UA foll-1- ,
Al'QuIl'o HABITA I 5 ,,R .1;! ,,- :: ,,, z ., A _,a
F. 7 hmI, ,I A,111te. '-Oli. 015, -11.1-I.-I. ILlI111111.11 I I ll A Ill' I 1-
,,.,.,,. Bf,.o I ,rr.A.. I,.,. 1-111.1-1611. f.,j.'.&j.23. ,,I... --till, .... I~ S0 A IiO U -- H_ __ ,, '- ,-.-, ,, "', ,c ,
- ,.- I I'll; r,". I ", __ __ r-d- .-or,.do... I I ri .: P, II-V Cd 11, "i -.,
call I_ I, :. 1. .I7R-,,U ""O" OT NCAN. ,,, '. __
N' "' ., V"' ..I". C."".."R." K T I I I OFERfAS VARIAS
all,. .It... ral area" y 'j... So- j".""I" 561' "" 11 O,, 1.2 O ,". a, 1, C '', ,OL,,.,!T,!, ...... All'ICST.1 I'lli-1.11- -- -., Il-..'-- ""', 11,1., --'ll- _:, ..late.. TRI., I 79, care.. L-till. CAXBA ACARADAN IIABRICA ". V:.'O'. MIRAMAR, BAJOS ',-':: -P"r!;:'-"O -'I'--- ', -, 2 it" ', V, -I.-d ".P ... I ,h-, ,- -.,,,, ..... 1, 1.4IIA CII fi"_- D,' A.' ,' ',,' 131
.I.. J1.21110-84-22 A d DOI- Asia, e...,d.r, d.- el.-na, 1111IOl 1111111- 1111- 1111-11-1 It ,I.-, I .= I! I'! ., I I lf' !",
CKNTRICA VICNTILADA "X.M.RA I- d., So.. L. .,f.. .PP!,.!*n c'.! -I.rr, c! ,,%, Agencia ColotacioneS IT VV ... ban' '" it.. "' ..t..t.. I J.rdla. Part.l. ..I.. r.ored., It.. M"it. 'O ..... o-tI., ,,,, -,J .. .... I ,i 11 I _ _____ ___ P.,,, I~ ,. o..A.... -,-- -. __ ,____ PARA ste.
. -.1. "" I""""""" d .. ...... -Il S. .fe,,,l -O'l., -,__, ".l. ....... lo "'ot. ill ..... F.". ei..";; "I". all- -AAO .1.11.1 I ", I-- .E
,A 11.511181 87 "".1111"I'- P-, -.111. I'll I~ 11 ,l'.1.1 11, ?I
r-ld. ,I 1. it.-... ,,-,. Is ... R .I., I "" N's.
- .a.., tilln't. l".d., V.fia, G-jr. 1,1111, ,,, I.- I I -1.1 -.-, I1.1 11-r-,". T
.L 'A" I.- A~~ ,, --- -1,11'- --"I1,11.6611 can -VOI ,"" y I"' "t I, I .1.1e., A-G 7 ... I.,-t "... "l...'a, P- I ... I o-.o.. ___ I 1-11lL '--- Cll1fI:._," 'ili- -im. 1 11 ilt'1", I ,; ;,
in 1I.b- 414 pri. TES"U" "' '.'A' Pit' I T !e. 1. rollia.. $I.... ,,, .1. I
R Vt. .. fla.. w., Calned., b.fl.. A
It O. ci o, _- -N IZ,111,.,.d,.. T.".. GlIall".1 t .... I." "I -CESPIA.I. II.- CIE 1-T- PAR' 11 ... ;C"1111'" j! I .1-11A. I'll O-Bir. I,
R!e, 'r.,%E, -,", O.R.Uly. ",.,,rrl '.."',l "I". "I .11l"I'll., "I, S I"Ti, I, __. -- Pr Tn .T,
"" m e 11, if Per. .I _IIING. ",'A." = --- I-- ...... "r,"'.-- I" I~ -7iiin", ..I".
.1,_,"_, ,6- "'o ., ;, .2 E;J, Io, A F.C A. An~ 81 -IS'( V .. ,
_114- A A ,. A-,,.AO,,Id., lof.role. ..". -, .., .. so, .:, -,,,-"" ,_, ,,, ', ,.", I-, 1- .". -11. 1-1-11-1., -1
I __ do S 91 JESUS DEL MONTE T VIRORA Z, 0-.... I. -le I'll"I'll", I 11 It- 11-1. Fee- T, I
iir _klm v I 1. LA i I r'A-. A II ITA 11. Mr. I. A r.ol.d.r. ..I.. .1, 4-0. I.f.rr.s. 1.1,.. 3 CRIADAS CRIADOS -,-- -'11.111111. 11-92(11-114-17 SIP blro.s lrfI,--tt F- A. 1.11 4-1. 1-1- Stell" 'I'l-" I s_ N .,I,,_ _, lI it,
. 1171"' A ... ,.ma Toil. DO. -.Illii. o I -_ ": I': ; ....... ..... I~~ I..", ,I 1,11"o-1. oll, 1111.- -- 11,
I .... .... an.. mal... rom. A A. VIba- I ALQUILAM CASA. Till 11/41, DAN -- --
". rrV A H.TAII-SI-21. -, 103 -_ -_ I 11 "I IIA 11 ,l_.R IIO I, __ __ -U!, .,s
It. ,,, F.Irli, ,,,01- un, h,,,bO.rIA, arm.- CALLE AGUILA, CEDO CASA A .01,1CITO URI r ADA ISLANI ad" f"'"I'A I., I .... -ol a,' IlU ..illo- I -_ -- rt-- --o- ,,,, 'I."' I., I ,f. -o Illoe I ............ L"oll "I. I 243. ..it. Hit- ___ IT -Io, 2 baflamalodo. ..d,. do I* r; 1, V -rif I.C71a _.11( .-HeA .'Ill.' .' r O, _1 1- -o, -f-lo ln, ,- ,.
ill, Lt... .5. ,arm',. Vista A1.9r. ..I,. 11-di. y P ii. clo
,trl-.n. A in I'.'. IT.'. All. A DFDOP I 11 11 ... .... -s- __
, E I I -111"It. .",A A, At,- Sir I I I READ.. CIE 'i %
r "" "" -eY. "'"'An 'A' 'F
fle'll. A Aw- ad, H-241-54-1I ____ -_ _____ Go- ,,I ....... I, 1.rrhiln .' ,,,t,,I. IT
do 1"" 11 old 1 V V.J .d. Sala, saleta, comedor, 3 habi Vb,,,, I H-4366-91.7 seat. Dor;o 'rV" '1.1.11".. Ill.-It .1C. 11 1 l --- -'. "o, ...... I -- ,:!--t, ,-Iol.o r- .I... lelter-, ,% 111i"ll ill Tell. M,,,,I, lo-ro. R--. I, P,,,,,, rn,,r,,,
taciones, bafio intercalactio, coci- Goo- I., --, -- ,-,,,-old ... ... porl.ll,. I'lle. Per .., 1 7- -' 17d.-,::. 1.
GAS FrO..lD,9. A1 1,9 ,G_111.I,- -.1. 1, Alta-An. Ill "a lt.lf771'l1'I.I 21, ll ,I,., do A." o-,-- -- __ __ ___ N ,__ __ __ __ __ - AE, ^jo SUIN I-TE 0 ACOZO Or I-INS- Sit OFRFCF IN JOIJ- rR% (Of. raillo l. h Coll.: F.1,1- Xlh--, San Lit- 1a.,l. sEOFRF- P'.
11,,AI,,VT.1.A1 VIA111TAVIONEF. CON,- na gas, mucha agua y fresco I .Ol an I All P- --- ROMPS,
In '.. .'a Ron A' SIT" -4548 -, ,,
-r,-I,. ,.dA ,,no. f-c., .G,1.. .I,.- Alquiler $45. Telf. A-6777. ,4.4, IVOI.. c-.,d.r. 1-ra, P-I. y At- 14 37D 14 22 ple- It~- ,If,,,,,,,,, F R l, I 11, I
A cria CA. In arms& F-4803 iOLICITASE VEN FILANt A I IMPI'll H'a""' I 1, 7:, ",,,, _-. ..he ,, .... p, _,
. d -5335-91-23 AP-11-11,1111l dl 0 A 11 A III d-111,--19"' __ - . In -n- I, .1 -,- lrt,,-. F ?- ,I
AGOSTO 22 DE 1951 DIARIO DE LA MARINA EXEMPLAR: 5 CENTAVOS
Sohre e I intereambio cu.1jural (le F e I i'C i t a it a a Promete Suirez M*vas reformer la ley' coordinadora del az6car
IX A sam blea de' SANTA CLARA, notno 21.-DIA. Pirlidde"I, id, lii IWptibll,
La Hittians. caletia of. '. tioltid a. r 7A
Cuba y E. U. triataron losl eones RIO, Reffinfidog en Santa Clara log representatives de _,. 'o rl,,;.ta1da
corresponsal).-Con a legislature extratardmaria del Cangog Pe otee va.1*-_. J...t.. Estaban presenies unos diez mil colono8 an d.r,, cclLbr:,
los Peda Os de diez, call colones s-l"to.puad co grose. Par Clitima, dut or:
I est. capital do LanYlIbus dil ... n a.. no .-Inks, .1 1#'60.r
Disertaron los doctors Jacob Catator, Harrison tos en oc'si6n de oclebriose on *sts .ujoo de lon nuis destileados lideres itnousado, cle protestor contra rl de,,al.local de !a Bibliatecs Marti del
Vood v Armando 3laribonk. Entrega de medallas Salisface su demand ei.d.d 1. Asuirrible. N.citmal de R I c.1-itto --cill. c '.to 1073, que Implant- Is raccanu. G blernot Provincial. i.
or.. an I, P -food. 11 "a cle policlas con que entrain in Pablo
p-entimles at, 1. Is""I"ciullde.iC Tor 1111toole a filicio 1. -aci6n del torcido. Robtun units cacao
st -al.r sobre la ina"fovilida -1 le... do Cuba. T, ac to saamblina nation, I do terr so.taotg Geittiemar, 1. torifers, Tirso Presmanes. com 16h., 1. real. Per su lugar geogriEA live tied is 1-1., cob:-c 1,,r c-in-rit. dc rh fir- com e. ]as oclos Infer Y en In do, cal to d d divers suffaideditdrittivio cEltesehor
r- eubcoatts' I of a' de cbstintas luffares do to Isla.
lelsownes ,' ""' Y .'list', invitation, at an blecido on San Miguerr'
' "lots "' ric. En el local del Sindie 1, d Vill,
1, ciodod do T.i 1,.,. St wid.ment, coupo o" Li Asa life. Naci.n9I do f4arstritn' D d do of ad:- infer E an Tpba-, a ends, denuncl6 ante In pallln.
rucrofoo. r a. solid'. i:c.tN re li. as cocrost violentalron to cerra* So In In-rdid al outtarobt,11
tre I. Habana 3 nuft r. in via, .a I, o I. Co. do urs, de I -ofior Angei Rabeto GO- rt' -posicion el do tor Harrizon Wood, facinsu 13 Protsurvit .7rc t "" e or I. joe"u". do a A...j.cj6'o',jc oftio- so r ... 16 .1
UjiverFicld de T,-1 f escrIjor. excedroles ,noial do 1. Uniiin Nocional de Era to plierta do Is calle, Ilevan El choice
do'- on N ".azd "futionle do P 3 en efectivo, dcicono- mc., lecino del pueblo de San Diego
realizada a a i" conferenctsu, 5 or He P idert, "I"T d.d,. en el 61tinno times
'Pa. par tirlimits oh.cos, I., e queen vino en reProa-W66n del due- terin de E u aci6n adoplii of seller. '.% r 1. 1. stiout"an a pleados, Publicon. acloptendo variosiclose 700 eso
olit.1ndu a] president Abouelloo 26 tabagueros arueritittil cars incrementair too luchas ciendo cledines puedan ser less auto- I del Valle, perdie su auto at mcen
simuerzo do a)c, di-I C;ub d,, L '11v ,otid C. j1a,! cme 1, do do felicitar a Is IX Asomblea N.- an d _.,an., do tre.
dad rrere, a a,, d almente vit Is carraters
L., Habana. a U cional do docturcs en Pedagogi Cuba, Y favor de :a Ad-Irils.ratle
ran a r,,go, J, silua. sits acerlaclos y justice orfas SANTA CLARA. itg.stt, 21. Ali.! va y I ti.merIC"ditesuald., an am Agrega el sector Prearnitne. clue quorsvac dial
hombre del cl,.b ut, d, do let a sell a- a doctor Ca as pr or ra iA of end blo a Jicotea,
ra of "Ic6u g Jirmii Pidicodu t I cannot, El Primer note celebrado fud uns solv!6 I& Sala de Urgencla a 26 to. 11 of P In Inamovilichid. frecuentemen .b., on I pro t6"Lp"'
to ,i mundiell. A ue las Amert- it I to ocurrer, pio cord a de S Diego.
y p-dist. A, t de suelclos
faribon :is on debon ten er a un do iiiaerar.s Y'Profor,.re,: b) El in- c-contrisei6n do calona's d! Ind. In Inictlierm p ... od,.t,. do P.Icni,., Inf.r.6 1. U66n Nacional que of localidad, debido at e-Eo n6mero Armando Machado. corresp.nEal.
"En To unon .do Ihi!perra hsi! mod I (a cuolplinucon. ovienL* i in josti MI.
;ito so, ,on, of Minis vnialtapar
comenzarmpa cimc to Allonla, dijo. on li, po Ili. I I n "'a I c E ducacit!m, ctor SAnchez tjd us
lus iruvreamblos con Co. a c, Game ;, at edifice, de Is
ou it itt"o.piituU on Is cultu A,.,,g.. do los (alias do los tribune- donate at- efectud un
ba Par modut de c-opeterickis opor. I I lodes nd' iida.s iiri priivhcbu do..
To pa ei Jan niciados call tanto ics do Just ordenando In repast- In a olitroin d1slialo, "".
fivits, Y on intercom os, Jet.
to vul cion do In estrus. profescres a i
cru Beach. men uis Or efir
ditto 3 p,,ct.rc., utiu-ta y arbilritriame
de Carnival. icons pt "Ti.,minadas for, Palabras del doctor -" pu, "I de. Ccrat % ZJ=1 oacdte 1.
t find c, o"o. u, no_ clelaladoi; excedentes y retaliates; of Axaciticik de C.I.ri:V =iIame
Ar L' E, _,cic 1. inamoviliobid del on.- te-,l Inflamer.. Havi 6 Is I& of
dida descono do ou_,., .emituot,.ir note res, It ... wisteria primary a it-1.1 I abirl. y re- f.rm.cj6n de Is Asoelocitm de Co,
is 'u'.. co sonchos medallets do In Un,
ri-, do] Nori."T 1. am c Ar culos impresandi6les Len la
r wistu- it e rxisten it C versiduel de Tampa, cresda p ra pre': p-icitim nunediilityd t.d. as -e. fact., do Cuba. Ln cuya organist b
nuar e.rvicjos Impurtantes solo cut end' '.666m
bau det ',= 'dchm.' 12.r... 1,,,dC.nd. arficl on c-ecl .fr cideorne He
.1"Por to rua I status altruisties daina, d 1933, dic.
Y no. .anws -p.I,iot.. on, he- "'a, P-1 in labor que amru. P rrol lRndo ; Adencas considerti quo
in westo :a tarea de presentat It itaniaclon par unanimid.j., rotterchlis lid. ducha j
Indus U-d,,,i In pricidumi.u it, 15 PI P. X an a e c o-rilo'ellui6l all an-os
a., 'E, Ad ', ,", 51'dd el 0 co-undos. ,.stdi lueldn"y"ei
a., c a I mer priorc"Ps- !ea 1% -iore Palo
taste Woos I icipal. Asiurb acionalotic Pedagogos. on let telfue 1,,Igt,,d,, pretifideriles.
]as artis frn .rlawer 'I of din 16 do lon: inner, fin on 'a to. of ch.
do t, c 11:f)Lo a 1% "l-nes citict.rcs Htitt- ise "I'de I .,done c In an P ort-rut
c ... cid.s p., do vaotitunreful". C ..... i y Santiago R.sell, prosiden- r. circles, recoten of clamor de laciaci6n. EI'ministro do Agricultu-,
"El pintor y it- Y -cietarin, respect ciudadania consciente del pals, an es- doctor Sua oz Rivals, habl6 subre 1.
uIt letinnec"'. del pecial is de 'ado el magivteria cu. Inclu eVud Que experiments el c to- H k ilitac io n C o le g ial
at Damage Rs- Club. Mrs. Jeanette Mol gan cle Knust, boor. quo vea on m1nspre. rulto'de Is Republica en cuanto no Is
en*et v yo runatous a la Universidad -1denta del W.m.n's'Club of kin- cle a 1. Con'litue 1". 1.
pie t : file of reforms de Is IeY de coordimaci6m
Tampa. b-to, p,.r I ej, a- -nit; sefiora Her .1s] Duch do loyes.
do del doctor Cal los J Fin a)% mt Seig president col Patronato do I- do. Mrs Pit, azuearera, asegurando que par me. a
v C,,b .erx i,,,erreiidenta clel que sera
del sculler.man I Santi, la dona gucz, dio cle em nueva legirdlickin.
I M PIA.,fiess: at senior Federico Womn's Mir acometida on three so giorantizariin
rion dcuun ht to de Jose art. Am- Morales. en lopresentacitin do Is Pon- echo, upt_,,on
bes bus as, fuod'd.s braince per "' Anicricim Conimission de Tamps; of Adnifina Fern nclt,2 de Grove de Pe- los der eta do to.
Mini ferio de Obias b iicas a;,,_. calls; Suana Colin Lie Schneer. So. do. ins colony s.
cuens caricaturista Conrado Malssa. rah Pujol. ErnEslii-it Pola de Basis- Despu6, In, colno, a inv'tados se
loan I Ila Relando J. Fernandez PernaE. noattle y ,Iancusa Gorostiza do Mi- trasisaaron at uuevo local e In Do.
come nic a de su G.Ioria do Hrro- ORA# YEN
-a, at sefiar RodWfo Schneer y of leg2ci6n Provincial dc- Las %fill Lo jW
ctuo de co-Stio do coremoniali'llaxe as, fl.
Coe ll _cs 6e I as". do is session. Ing. Antonio Queledo. Ej
Zsp 6s of rtnop.hcro M-lbotto E. .1 ras, mesas s tuado en of re,,,*,, lirf, *,esi6l, AMAS 0 R A .
il e encojitrab n dis- T mbi4p a I'tioron ubsfnaiirliifu6 n abl: Ida. riudad de %nua C 1. a edic r.
a.ft.16 Woman's Club un.s do filrtist
. I. be, r,-aI.2a- per el do,. ticeAda, dimo.s d g as P costo
for Ellivood C. N-ee, pir.sidento do 1. of Rvd.. p.de Nlifi- Vill.- CIO L
of Hatans y del Patconnto do las Ar. tuvie: on urcraftos in c5ti, exposiol6n:,vicencia. Una %;ez, izaclas ]as bande. CA
Is Univeisidad de Tzimpa. Mr. Action- les Plasticas. colre ellas Canccpcicii Enrique Qiravia. Jorge Archc Mi EN
Nanson y Ebecto d veJ .' AC;0Sj.0
nY Pizzo 11crP,1s.dcnt, do Is Pan Arj-1. Marts Ifvrmin Ana Nuficz Cei us- an Islas. c-1.c.d.
American ConRuisFutc. Y el plater es- do Her-ins. Nina Landa de Qe- ibed,. an I satin de t;osimnozi. do too falleladounidense ain6n Fins. para pro- cities liderest del colonuto, Aurelio Al.
sardar unit -p-e- % iirtst.s ;varez y T odoro Stinticateban, par a] Opto. do NiAos
banos en dicha Universi d que.1 He in v el ministry doctor
Par-ort en Cuba dcl W'oman*s = co ,ub Rivas, Planta Baia
Haven. y el Patr,,oalo de Ins Ar. No aceptan los maestros que se Lueg, I ,anrlbl: I.,a ge traId.ten Plitic.s. 1. qu, n ran C, b Cuban
66f Hfa...D.ferchm I L.
narnic.m."le cl Mini, to,iff MIEdu 'c
y 1. C-parzicitin Naional del iancen formulas en su pe f" I P,.ll %am
T-anno. rjuicio 1 ban en cuyo d.etjeVdb-1", ,,
[or =. Godcky, decano del Cole
El doctor Jacob Cantor altachi Cut- unque crecn Nacional de Abo5adas y an all carilo *Do
tural de Is Embujada de Just &fades
Unidos en nuestro pair. d16 lecture legitinio el aumento de sueldo a 'or de c'lono P= ,nl,. do
Oriente y don 1. ebf6 o a 6
unas intereantes ctuirtillas. a Gsat6nG.dro;,
"Las relaclones culturades. elfin, no Jos entipleados. Una concentracibn en ]a Vibor = iicifm del senior
sun ours co's qua In' re"It"11 h1j. Pars s.,pe,. do nuestr., inslitu. toonaftir ulas en detriment do 1. i, ex president del 1. C. E. A: Monogramas para todos
nations, torque es il..v6s de 1. r. ciotr-ha declarado .1 Cc egio do d- cal."coontinow. do I.. m ... treis
I.- .c se Ilega .1 c-cirniont. do Mae as Normales y Equiparculos de y se use para apoyarks con una Irres- Felicita el Consejo de los colegicts.
Jos valor h funlinns; Y cuando digo La Habana-. hemos lefolu unas decla- ponsibilidad morWicante of nombre 30 c
cutlet'. q cier. declr todo eso quo re- racioneit firmadas par un dirigente do del magisterio. Par nuectra parte, Mitnistr a Llaverias
mime In i I lZ ci6n dP tin pueblo. no Ins empIcndos ptiblico_-. eii el senticlu: aprubarla a tan s6lo dat el silenclo lamented still lue-cs creadores en rla sach r sts I. por la labor realizada
las tetras y en do que of magisterin po respu seria trinciontir a
arfti sino Is f,,,,d. in 1. ..m,.tc do sueldo claso -c.-itamos Y colatros'
piti-logi.. sit ir. !us deco-o. para quo a Vur6cratas per- con idel dad absolute at senior do -oqum I -var .s h. re- Dr. I to
a >
1radJ inlW3, sli h1slorm. sus esperan. ribieran tancliftin un ournento en sus ella expresado firmemente en Is lu_ Y on 'iin or to del Consel, doebt z., P,r, el Uura. Lit ft-lidid de tat hat- e. as cibid., Ppir.cod on
'else e,, Nas.tr cii n.E oponcolos, ch., par at stimento a $140.00. nefful. ri-tir.s. una corounicaciii
sl6n ion turn lural s es to compren- it qu ']as (mpleadoz; pldjllco luchen mos -nenjendo nurstia politics. l dice que "a propuesta del minis., numelljo do bup1do. que crce. Declarareas categ6ricame c Gabe no ion. al Co-jo near.
proi:o'cu 11 nte -ana. I% d Copos do cigua, on nylon
Ago g6 el dericr Cantor, que las ce 't lgld l a de- que no homes -toniclo ningu. c16 f-licit-r -1 .director del Archivo j
bases a. es., clac-les ,ntrc Cit. acept&r nue so plar- entrevista cori el tionor qua his Nacional, Par e.dr-rdin.riae co.
fail peregranas declaraclones y que operarl6c e hub. a to nd.r n I americano. En las tolls
ba y :j
as Estad.s Unidit.
Y son rally s6lidas, y quo J s crxca"n'1"aEXPoncn log escalliffortes to p.liern.3 t.1-itr quo hag: u a organization de too documenton qu d, 1. "I.-nind dei magisterl. ma- le fueron remitidos an calid.d de de- S. M. L.
ge.grAfl cn3 favorece el Intercambio nerA !an poca cor-ta Le decimap pldsitas. asi comn Par Is aYud. of".
do.. le Insips. hasta el 24 en In
of is I., tr.b.j- quo 1.
,,,,,afirmando qu: c:da.a no as a on ro, Distrito Escolnr of r_ 2.75 2.95
veres cut'. I., Ea. la SuiperintendeAncia Gral. du La Habana qua no se d#jen des. D ci6n General de Is Cartera Doc.
t.d Idon culiar rictudicto on mlegloj Y 11111 cirlentar y ge maniongan ou to en tilor del Chafer".
occ' Jdades. So hi hch. saber A I ", 1i to e Ma esir., Normales Y Tomblin of Archilo Naclonal esti 1.
"Recientemento of Irdtitul- Clltu- to Ens'nanz. Cu-M, y Ep Xar,111r,,, VItCon'rade. Oc este municipal, qua repartiondo
ral Cub anoNortva ni o r1como h, c'r ea hasta of Oin 24 net letilill se onction. no puddle compronielerfie a Iranii- a ,, us as "'u""' Kepis do fielfro paro co.
&, "in seen zdu. ptiblic.oltme.,
'to. d d oil of 1-al clue cup. ii-i.nes do or hr legia(es.
to. 111, beg car- 11-c I.P.11tti, I tip. h onto, pr,: C, vict.." 1. His.
$ 1: ProurIL.: 1, Supvrint curia M riern'tude.,F -. 'a facts de lu G 1, Y jafii
nac'.1, x c Su-11,n dichit, d" 1.50
611 l1tei-ii. ,n el Micusteri. d, 3 n Has "c' ci.nes p6- I'll"- -1= ,X nldllcta". conan
de arl v .11 .
To rsidad do Ica rscaud3nes confercionadoff an blicas Alfonso L6pez P6reA decan utrablen .1 IX del "Bolefln
. .. so ;is dodo u.,)isaafto de :vnn-, cumplituirrito de mxclucumei dict.. del Cafe to, y Pedro Galan Viltiquez. del Archivo Nacional", corcerspondlen.
C. ca ].a Ext.don UqJ*,JJwjs I cc- do,, a] elect.. xecrctarjgn de Prentai Y Propag cots. to a] aAo de 1930.
UK GERBOR QUE HWA L"" REINAS PREMM dp
Cinturones plivielf1rconcts do Cinturones do piel do cc.
Cinturones con habilla do ballo, on los colors negro,
toclos los coleg piel, forrodos. Tollas 24
i0s. TAOS cl'32. En vorios colors. y cordob6n. Tallas 24 al
24cJ132. 3.25 79c 30. 1.40
Desputis do comprobar el perfecto
funcionamiento do mi LEONARD
702ANIVERSARIO, me siento so. jitisfecha do halberlo preferido entro
India Its maracas del mercAdo".
Lit Garcia Ponce
*.In. 4. too lionotilstaidis. NbIkits 19SI
- - - - - - - -
Lcon2rd, idernis dc su extracirdinaria
I 1 0
belleza de linC25, brinda en rodos
loambmh Calzoncillo do poplin
"r Calzoncillo do poplin Carterci de suelo con porlos modclos de ju sensicion2l serie ameriConct, con al6stico, on
americono, con botones. lo cinturc. Tollos 22 al 30. tal6pices. Tomofio 9x]4".
preferflocl un 1951, cour2ordinaria perfecci6n mcciniC2 Tallas 22 al 30.
85c 95c 50-75
y cificiente funcion2micrito, corno
Leonard 1951
result2do de una experience de 70 Inks
cn cl Campo dc 12 reffigC17266n domistit:2.
pop-"
Yea. los en cualquier Agenda LEONARD'
Corbotas do tafet6n pa:
ra colegio. En todos los Cartero de 'piel dilt4fica,
LJIM. Uo to.. ( ,o ...... -.4. 1, U.. d.lici. hiodafti ILAIII III An"a. Los. U. drj,.. colors. Comiseta do punto con con doi compartimientos.
if d r 0. .1 Tomaho corto30 c collaretebordado. Tallas
1,11. d. rap.
P", '.1 .. ......... ............ ... L& do Tomaho l0xl4".".
id. ....... I'd 31 It.. do -I=rX1r= 7-pl:1
I.b,., 'd"1:11 1- 51 b-.. G-L. -p-J.d. (34,1- d. i'. &'..Zd., TP."1ii .%ffjc- Coos.l.d., h -11, ... b.i.. I I.. ,d. 22c134.
P_ h,,.- a j., 1, .p.cid.d. libr., micd- ji.bloe- ic,
-d, d, A Point 26 1, on. bicand, wid.d.Cfit, at is ...... p.r. ... lie. .%:I. d .... .. A.. 2 Cit. ..pit. g, :p lit TamoRo largo40 c 45c
Ao, 1. toit. '" Z V. 2.65
it, 1.11-01
1951 9:23, 'C16n Co10 la, on
Ohara paque
covapre S 131,10s, V da j"Jor.
1,9,01 do 6" .dades. PI
Hay un Agente u4stro
Leonard to todo vii;ionSIO opto. do Cr6dift0s.
pobloci6n i.p.nont, IFHUMA; a4
-.6 an REINA AGUILA ESTRELLA
itsi
Not
9 -g
IVA II
- ~rrAO
OAT
_ _ _ _ P it
DUO DDE LA MAMA
Ordficas de .1a Cr6nica Habanera
7 t
BQDA EN SAN,
4-;F
EL PASADO man unity. House ohvci6 un cocktan.
461 W 1, onor del Patronsto do las Artes
obtuvo is 'de.qmtura, escultuia
el jov ftavedra e W.Ia d, So. Uni a W
scuchando. Is '. y trabodo I& bojo los
senor Antonio R SaavedrahL, dwnoro Marla Presid Ints d.1 W= &MXIL U..tRye I="
1011 do sefiara Ver's de e Syvd. e Sm de LAuen
de a lCrv4dulfo
Tardo, Jorge j;&, in Anneu rfcannmucL (rat*
2
j
r
DOXWGCC media de is mafiana,
S doe woo 11 San Juan de Le
ao tk.G.Tt. Mat Martinez Acosta y el
Carka F. 'Saavedrs6, ones de gran lucitniento
Z gg7 1oto en 1. qu, polece lit
4= a do brazo de, #u padre, I)URkNM Is misa de aparecen los novios cuando eran cubiertos
M10 r. as rka mantUla de bloods par manos amigas.
T ."Pofluj4t ; TI
W, T
SE DESTAC an -Oda, toto House:
Mal A ..........
An z olosa do lofia L Bermnex de y otrox
A
0-w owo,%* wistib 5-vt ales.
A.
A MA
as R v U
lllfmrj q ON
kL
j
CON MAGNIFICA brillantex se Ilev6 a cabo el dodAK01"' -In a, a las doce del dia, en Is IgImia-dal Corpus
ChrL, ,, boda die Is seftorits, Write Acosta y Sotolont con el Joven Dr. AntonO fiflva Ferrer. En ests tresante foto sparecon W*ovlcsI
1. bmdict6n de Monsaftor P6 ft-inn wPo
f or A bo
go ,
de Santiago de Cuba 'Con 2=6 LA Woman's Club,
Zikmw C 'Pw 05 Mrs. organ de Knust, canda, seftora Marie Ferrer do vj!, y A Verona er is cronista sociAIjff %nY Post, Y cap el Conde
Ao"tao? Edel-irt,= ) .Acosta Y de San F de var, durant. el,.,, del lunes\
docAar Moto
I b it
;vc
le jadh. itat.04.r.,k,
.1 G-n
I-Lihancrii Otis crvacit-vo
de Alta calid-I v lof 4.h
MAO fil ... 0 cjemplareA 11
florL* importadam d,
paisep.
Adorn'14 Florale SRTA_ *IRIT A
Acosta cuando d Jo@6 A. AcoeFiesiaN to Is sends del Corpus Chris actor Antonio
va Ferrer.
Funeral Ser,'"A*Ps
I AW
131
14
DUW0 DE LA MARE44
Grdficas de la Cr6nica Rabanere.
NOCM EWWLAjqU h 0,
CON ZL MWOR 4zho aalsbr6. ol Abe"i. el'Cashbo Tapafiol do La Habana, on, an ease, 64,40 marianso, ou tr flosta 'Noche Ult' pal wasyla, Is osew Mwho ZWafiola satuvo fannado por
Aola". Do didw= ro= Is quo sparoce Dan Juad Zppafio Mario sardifia 0 U" Maria Quintana,
m6n del DUA9 1 1, con In@ matrimonlos 0=9Wo Is a RM6 Cabrera y Condis CartaM e
4onay. I
Quhlt71
OTRO grupo de concurrentes: Popelin Leiva y Lula Horstmann, Oscar Hurst- GABRIEL Garda Guem4w AUmtina Sukrox, Oscar s4mrrm y Livia Ifiau, Noniz y
mann y doctor Ram6n Clvq Isita cia, Fina iWM"f"f"Ir"oVt6r JdP6
Aegbo do Iti.... durant. 1. nest. Ncb. zw-fi.la.
Arbuin Mon6ndea y bdh t wa taVAI= ar LORENZO FAt6vez Pena y seflora Arnalita Rivera con Miguel Belaunde y "ora
,z&m duranto al balle: Sarits y Severiano Caso, Antonio Font y DOIGreal y otroo. Nerut Montalvo.
Velcindo lo'd regoil Ael AP65tol
CAPILLA ardiente de los restoo del Ap6otol an Santiago do Cuba. Hacen guards de-hanor, N9 1, arquitem Crux Bustilo, dn7 En VIa)e do edudio
Coleglo de Arquitectow de Orients; N9 3, Luis Xcheverria, del CoIdWe Arquitectos de La Habana
que Luis Varela, prestigioga da,844tiav de Cuba, y N9 4. Jaime vent, autor del proyeeto del XMI-20numento on ZN MAS pasadox embarc6 pan artists dal dibujonsfiw Arnutudo,
el Cernenterlo de Santa Iftr a y I astudics parleccionar am -il."dibi4c, coubpreiaL, a
am farnillares y on lei folo,
pop-
MTO ME KURE I lu INOVEDOSO OBSEQUIO ME casol! oou unt vitsils qua
trait not Will ya crecida. En coasecuencis ests, hija pas6 set A- SE
i hilastm
i padre it cLs6 con mi hiPA RA PES TA S 'a M DIA
lastcra, coovirti6idow'erl uni yetno A so vex rai lniz=m se con- ES
DE CONFIAAIZA viri:16 en ali madrutra puevo
Que era I& eFpcoa de lot padre. V 0 L U M I
Por GRACIELA ELIZAILD9 0 Ahori bicn -cru -qit irr ruvo
an hlio, que ene-4-0x- I Y
ARA DAR una twsca quE sea codc, an ratio, es preciscl Plane;Irla pa$6 a set cuhado cle lot padre
P bien empezando pot [as obsequious. Mis important aun si usted y ademis tio min. purno que
pienu cliverurs ell so propia fiesta, debe h2ber [a menot conlus16n era herm2no de mi madrucra 4e!
posibte, especialmente en La cocina, Esto significii preparer con N1. micirmra ruIro an hiA
anucip3o6fi In amis que sc pueda de In que se va a scrjr que fuli herm2nastro atio, parLos s2nd icheL pot eicalplo. se puesio anyone ell el lado iunr( que era hilo de 6 esposa de mi
Pueden pi-cparai hasia 24 horas an- a] relleno de peptnillos; a apto M&z padre. y que era tamb,&n meta
in de ia fiesta; N guarclarse ell el clese como media kilo de que5c, de mlo, pesto que era hiio cle mi
let igerard t elei4f 'co Aun [a ma- homtra De arverdo -con esto.
crerna con IVche V W. Para que sa at part los delictoscis panecillas ca- Te.- ClMaIiAr, q-idel, Ili -e V-i-wyq all esposa era al mismo clempa
pueda pone, ficilmente arriba v en clinics puede rinezdarse con dias cle I tdos de- la hogaza Adornest a Irh-ari.-Ii i m djr- K.-H, mi abuela, y2 que era [a madre
as r.p.... cle mi madrastra Y come, el esanticrPaci6n Y quardarse ell el re. con taiaditas de aceiranis on In Irigeradur hjsta: que se nectsire poso de una abueh es tambla
Si usted desea ,r,i,-.Igo -rLit eceta se ,r,, abuelo, resiula que yo soy abuclo
-h,, per-- ir Mi mismo ;Estamr,0
deramente At act:v(, ell su pr-'Inj IIVSIA IV 'et "m 71 -d-ch ell camada5 Lo he hVchc, mu chisimis YVLVS desdt qiw rmibi la A
recec" de mis amig- en el Intaut. C.. de b General Elmrit w stempre fit mermido grades ek) gios Lo he heche. con tnda 1- 0 0
de panes, el cipu americano dr ho 0
gaza coodi, ell el horno dt mi Pro p it cocina y I OS Vatlo q- [it,
nos cle howza% con cortezas. lam bi6n se pueden cornhinAt pan blan a y pan de cr.go
Como se puedt Aprmw put ia recera. est, ho..,311 de ndwlch ne esits tres rcllenos Fur irabaio In A
hago el dia anterior a Is fiesta V ]a guard to ei re rigeradot writo con el pan que voy a usar En to not. be Ile S
haas de. 6 fiesta prepare, [a hop. zo. que se mantiene h6meds Y deliciosa ell el refrigerator hasta VI momenta dr servirla
44nd 'ch ell Camad" M&c1crlse. coloquenst, ell an ta z6n ptra lmardat ell el retrigerador
S
hasta el moment cle usarlo
1! [ d, ,,r,d,. pc.d,
tau d eI;r.,Id- bmn Osc.d2 c.ch,,.d,, d, .,i,, mr-te 2 cucb-d.. d m.wmeli, .d,,,,, P- -4L.4,
Mhclcnse V coloquense en u n st '7--&Undo w6n para guardar
3 h.e- d.-I b,,. owd.,
.,h-,d,, d,
I cucharadita de mouaza tlrtp -d
d, e ch ... da, d, mxl, !,A de c.ch.,,du. d, -1
Pw"I, .1 q
lft
M6z(lcnw y c.loquirlse ell ;I mercer taz6n pari guardar:
I t.r. d, Pep-lb, Pit,
blir" p,,.d,,: CON ACE USTED desewls(I econwiliza
V2 J.u d, prepl I. Puld,
,- III-. iSi schora! Cada paquete cle Act la a tongs dV ropa. c.mo wingLin jab6n
2 cn el mundo puede hacerlo. Un poquito dc Ace sc converted ell mon[26as dc
o Ad, d, cipuma... cspuma abund2ntc y cspesa quc nimen jib6a pucdc igual2r.
Para C,111111,-W A hI1gAZJ .1, undwall, qwt-, Is orreza dV 1, ho4-A I, ;-- -IIJ-1,111 a 1- 141 go ell cu.:,tr,: rc1;,oljd.ii WjngAt":I it, 'Id 1, I.no IV 1,
It Il ell IA pr-,rA rrkawdj UbfA
A i,
Ir ....... ... -.14 Cl.
lad,, ;wo 1 --- hmilA I,, to
. ...... I.. lu'll, Y SE ACABO EU tinficim(h) s'sivitm th, lau(jr.
Se scabd el pastria, las*horAz echando Ios pulmones ell IA bJICA. dAle qUC a dAle, "striega que se restrorp CtIn Ace lasted nit r"irirgA, ton Ale ustcd
no trabilla Cm A, r de bg" ul"erso-Vianso [Adginam 6 y7
P:104,111. Utica! dcocantA ) econormlai
.14 if 1, ell A
A**^ toolks4wasoiA factor qua trive desus
LltAftd 11-1.111-iA 1 11 1- We 11- Ill ki... I1"IFW1qWw*** rill wwj%"ffqjw#1uu
jj
'LA EDUCATION DEL MOO
CORTINAS Y TAPICERIA EN PERFECTA ARMONIA
U GRAN scricillez de los mu,bles moderns oblig, a las Los otyesorios de ww haNtadin a
pefecles *y a las ventanas a 3uplir
colorido y diseno. Par lo tanto, escogm e con mucho cuiado
k perfecta armonla entre el Capizufo de Las paredes y las cortinas AR C DEtLA FAMI
se hg mansformado en uaa de las
maycires preocupaciones del arte
Aecorativa. Naturalmeme, el reSu we"Sw exije
wahado ha siclo que las personas I el talco e peciaik
para nihos ... Ta Johnson. Aliciuc se cledican a Is creaci6n de via y evita irritacco 1. -rop-h.da rh-- drl A
dkhos adorns se han um&do nesdelapict.Pro rXMn interiis en ofrecernos W milis I-, f-ms -f-des, y &,loes d, j
anIsticas y dramiticin combined. ciona alegrfa y co, a- TALM ll q.e se 1, flarne tl Aiuig. FI.1 de
'a- LISTERINE irnpdrrid. -1--es,
clones ewre W que escoseam Ima. A diclad. Use Johnson I-.usled tarnbi6n ... i Lc Mm 141mos d0%,
que xnelar nos convienen. El Pa. encantard!
Iiiel-de upitak no q silempre pricti Ilia! S!4pnelto, en nUCKMI Cob,
M a abiLraunknW4 Pero 4 um
16 habiacl6n que no.pqcde unm
tiquiers una de In pareda t*im- DURAN AYUDA A CURAN LAS CORTADLI_ C
&s, presentads en Is taiiiino Aw Su Hijo Necesita Amistades, Pero... RAS, OUEMADURAS Y ILASGUACIS I,
ma que colociumos an cuadw aw MAS Y ]NO SE
atio motive cenurid de una bobilills- Par MARIA MERCELIS
ci&L. Aqul nicatramca OXIDAN con..
Ill de eKa eleprite El niiio reci6n mcido se-asu5 partir los; juguetes al principic, Peambos de Gincitito Greeff, ck Nip, rA a] oir voces nuevas, al ver caras to es la prime lecc16n. El
iIia York qw;mes oun egm as& Cuevas, No In exponga siabitamen- rimo nectsita precisimence esas
V MAQUINAS DE
bi..Cio.;,s = c1le.- re a] concacto de personas extra- oportunidades para ajustarse a ]a COSER
casi codas Zda," nas, No deje que personas MJ 'O- manem de ser de los otro5 Dc I e- ARMAS
res ie caigan uncima y In apri, lo cl.t ap,(rd. a cwpr r, com- V BICICLETAS P,
ten y abracen con exajgeracj o De- partir lo que tiere, a defendcrse, Y' PATINFS ALFVIA EL FSCOZOR, LAS LIGERAS h;
IRRITACIONES DE LA PIEL Y PICA- A
e que se aco5rumbren a orras per- dcsde peclueno F HERILAMIENTAS VURAS DE INSECT05 El A.1-, U
LI-1111. I c 'Illy
son poco a poco, pero no lo pro- No IC ptke sus batallas, porque V MAGUINAS DE _u d,
reja dem siado Para Clue la crui- st convertcla tn un nifio timid ESCRIBIR .C. ripid-enarl re
rum crezca con solnum y confian- y Iloron. Deielo que desarrolle LATAS DE I Y 3 ciZ. 4b 0111111 d= jW6 = -Zle en si misma asi como en Ics 5us instinros y sus habilidades Ca
=111111111111115 an L I
=6 que lo rodeIn, debem observer a ruralc3 jugando con Orions ninos ima
Lm ewdiaiiIs a Is Tankma "a de etwiffiJan me% cam floires rawaiiiias y N jas verde inestaina. Los cartinas en Babb .6. M do -&wW aqui la veniloaa 4. ..p. Kenero calor chwitreuse. L*s snuebles Jos clemis y establecer sus relacici dc su edaA, aunque
rubla may pubda. Ka ban V de cobire. sion crises y el piso es negro. Los malclaras de on color ir,-Iii vivo. ties socials segun avariza cm ai w. observaricsi de term Pam evitar
Hagase amiga de orras padres Clue se entreterigart en luegos a
y dele que sus nifics jueguen con actividades Clue puedan causarles
Poqp an& wdk felpuda sabre veces, a ham que III parafim. ha- Jos de ellas Puede se, cli.Ie-s, t, PCtIU1005 fisicos a morales.
la upa de Ila zakl de coseir, ya penetrado him. Asi el hilo no Para Adom ar ren del cabclio, o no quieran comprctd lx p- debajo p- que se ectreclari al coser a remenclar.
ndo reins que Co. Seque bien el carretel cuando lo
00 Se CCTr96 call, V/10
set Una Pieza de Seda. AS[ la Lela saque de la Nrafim. Con Tiencilla W Vegetales Ayu&n a Varjar &I Meni
so se desliziri cle la miquinia. I; mezcta se le aplica a Jos guantes
saientras w conic. con una pluma de gidlina a on Ant" de usar estambre a hilo Los dibu)os de ,,nr,JI.do dkn
TAMPAX pincel fino y luego se ponen a se- de lam de teyer, mvu6lvvJo Sabre empe:carsie por algun punto to d. n A los hombre les encanam las margarimi, li cucharaditasdesill,
hapai con quejo, y ningum, mu- pinnuents, y dos InIcharaclas de bacar al soL on pedazo de can6n y luego su- de sea ficil rimc de la trencilia raIS UN KITO Xt las rehusa. Para server a scis rina. Horneelas a fuego vivo ounce
3e pieden limapsiar Jos gnantes m6rialo en agua tibia. Cuiando se m el Wo de b2lo. Un punro bue- personas, lave bien trc3 libras de 35 minutes, movi6cdobs de vez
-w- e cab6cills, "a"ndole S- ja el carrewl de hil. de seque el hilo clesaparecerin Lodas no pam empeziir es Ii pitur de
Its arrusais y clobleces y I& pic:ta adentro a el final de una spiral, papas tiernas pequenAs. Col6que- en cuando. Espolvoreelas con
.= Saw de tiam negn a una coser en unt can que cona: las en urt molde refimcn-rio engra- de de qutso rallado y yu6lya- 7
rad- di, weite de comer: as- piumfina caliente derreticla Varies de hilic, paremirti coma, nuieva. par mis que mo se puede decidir I"Itior teniendo & Is vista el dibu)o sado. Rociel con t/ raza de las al horno par 10 minutes cruis.
No rau a que se va a ejecurar.
pax prownta U31 roto a &"d.4. Pa. k..i. r.4. s. m6gi.
anijer.Tampaxestan" wente" L rrencjllii hit de pasar lihrt7to de lo "emin" que me
Ce .1= 11T an Una prusba Pom Is EL PIE PARA PEGAR BROCKES CORREDIZOS m,.,e desde el rollo a 12 maquina, Mis fifera, mis hed de direfir
ash famenina. I'lawtv I& abuela no hay rimes.dcl de it giidndola,
nowba an emil joven y findble W ulvo In precise p m clue no sc de
aprWw emploo do Tampax conic vuelta a medid2 que va tnTrAc,0
$Lwtwia EL PLIDIN
tel!" ) Ien el rubo trencillador.
Tampox a ROYAL
*ftlabnte .
vador.Exte prindtimia Al trericillAr ert um curva Puy
de aboorbencia in- es mejor pam toda la fumilia
terna me a entado uundo par muchos pronunciada es convenjenti, qLe
afta. Y Tarnpax In ha pdeuW ad al- march la maquina despcio p a
cance de too" las damas de lais win seguir bien el dibujo Los dietistas est6n de acuerdo Pudin Royal. Obterigo Ud. todo
aontinentes. Hoy en dia, millorm Lima
Tarnpax. . Es pulcro e higi6nim par- on que JOS postures pesados el exquisite sabot de un posture
= elaborado de.puro algod6a A] trencillar una esquina madra- pued alierar lo digestion. i No rico, pero muy foci[ de digerir. 7",
co. No mfis Ifilem o cin- da, c6lase hasm clue se K- llcgio se offienual Di a su fornilic el Si-a hoy un Pudin Royal.
turoms, no mis olor o rom Nada de
abultamientos debajo del vestido. a] rinc6n, cleteripse la maqu- ((,n
N
Nada de "Ifneas o arrugai". Se siplica la aguia denrro de la crencilla. lew de cha fAcilin,,.rite.
1.. 3 Winaft.. "p-ad- y n(cs el pren&tttl v dese --,i
.nente el Super que m 50% inds ab- .1 nienal usand. 1. .,R.I. co-l _41t
?,b-I,. De verou en tod" I- farinaeuv; y tienclat; de ardeulos par& wfloras. de i-or, Bajes.e el prn&tL- y
Pida la eRja "econ6mica" que dura corinnuese, c-ndo.
,m promedio de "a a No
-spere hasita el pr6rim nom C6m!"]a hoy mismo. En la m-or. del ti-ericill.do debe ernpl-isc puntaciii dr umino
3 ABSORBANCIAS regular. pero a] tre-acillar cu-s
X.Vw_ Sop- J."o, q- as rrtmido convierie usar y _*,Fofnorh alata
una Tunmdii nuis coru con el uo- j*bws!ecw6'qv. d.
jeto dc pcder seguirlis birri
Sa
J, osc;iks In maica do
Forma K Iar W Punt air
de Is Treucilla Icos M ornieod ia4iiollws
Cuitiod. hity. termi-do de treri- ly Sw I -'awtodded a.' Iwo
collar, haga un pcquc6o aguwru en 03 no 3*0 *W6 Una Cie
LadA -trrmc, del cib-Iu Cori ib 19Y i-dodes -4 fir tos y legurabriiia c" as y
punzon a con un tzcm.s puntiag-u- plead "a CLA-"'S anvasa porn su none, taus twn
Otro oillibuinesdo qwe Foellka Is awaira as We para peffow "zippore a kvdm correii1lixed, opera- cl T tire de III Ire-cill, I-es in a -ine Sonas y ocon6ff"cas.
ei6n que con el prensatelm corriewle we hate wany dificill. Can la aywda de evie nuevo wce us- del imicreat Rem-tensic W Punm led puede darle an acaboile verdoderinwente prolesionQ III toda close de pion demstkWea ween pe- MOCOAATI VAINILLA CAZAALILO P
m hombre o mujer. III cotno a low cubre muebles, bollsas de costura, y muchas otmx Pima, Pam la Casa. con cosrum a nnioo
2
CONCURSO "LA MFJOR RECETA DE LA SEKANA" STA CROINICk ris dedicadi especial- In que se gara con moriM 2 desciempo.
-7 E menre a W muieres que ban cumpli- Pot haber vivid 6nicamente 31 aiios,
do los cu arenu A candici6rs dc clue cod- Rodolfo Alfonzo Rafaelo Pierre Filbert GoFamoso Hermanito de via les quede, pot mucho que hayin en gliemidi Valentine d'Antonguella, mis
El Prem io de Esta Sem ana grueWo, un hafiro de romainticismo. Es conocido pot Rodolfo Valentino, es is 6ni1 toraz6a, no Is grass to que ctierica. ca luminaria de Hollywood a 12 clue se ha
W EST C LO X Big B en Voy a habl2r de Valentino. Quince se- trigido unit esmtua. Reconozco que no se
Lo Gana un Originalisimo Postre gu cis e suspiros. Jc parece, pero Is inscripc
Grass sume Is cle Valentino el haberse claro, aunque tiene todo el aspect de un
mucrco an premircirsmente. No todos; los extraho set que hit caldo en el parquet De
A CALIDAD9 astros cle- 12 pantalla cin U n 2fortunados. Longpri:, en Hollywood, procedente, de
AfoultIPAD En Yez de fallecer gloricissamente se dejan M2rtC o algitin otro plancta:1
12 caer el pelo, Is lines cle 12 cirintra les va Esa cara Eapada con que Valentino figa.
crescendo v se necesiu verd.ders, maestri ra ca Is estAtua, yo g2rantizo que nb se Ue:10 2-- en el maclcittlic Para ocultar las; paw de va en Hollywood.
Ask zallo tunto a los ojos y las bo[sias mis o Encima del mundo -a menos que na
mencas ftul2das bajo las pupilas- Uns, mu- una naranja cidiforniana --- se yergue on
9 ier riene que set bastante cegats para ena- esbelm figure
en Is actitud prelidiinar del
morartsc de on hombre as?. lanzamiento at agua desde el tr2rapolin los
4 Pero Valentino, medunte 6 mono de nadadorins. Sin embargo, el motnivo es coin-.7 Djw. =li6 de ests vidi sin una arruga. con pleumente ajerso a Is nataci6n. 'Lo dic I e
el cabello return planchado, m6elro como hi inscription:
6 5
un Adonis. Y asi to recuerdan hoy, jay' su ASPIRACION
BABY piano Isis muieres rom;inticas de mls de Erigido a Is memorial de
BIN cuarenta anos que h2ce viintisiere iban isi RoDOLFO VALENTINO
con Lis nuvoria ciene bov a iu lado un 1995-1926
t rnaridos clue no ticrien jay' el mls romin.
Ofend. do sui ainjigos y isdnsirisdares
,.I.by Ben la despierto ... Io hoce Ilegair de todj Ij cliej jocialej a. lodai /as
rico parecido con el inolvidable protagoa
a ti-p le i.di- -6nd. --t-e. Su nista dc "El caid". No import que se ti. parlej del mundo en aprffi6,poso /a
of-ca de do6le ttrsci ciantrolable, se adopt. ar ii3n el pelo -/ que ja arte les his promos ciiassado'
persuSnans do sueAa, ligero a pesado. Tc-toc To, esas adorable mciiires de mis de
Es verdad Clue Valentino se muri6, pero
called Esfero corriente a lurninaso: visible eiri
cuar ca cuando tenian veime, recuerdan bi6n es verelad que se gan6 una status.
to lu. : M In obseuridod. Hallarii Ud. este
koby ntino como fu6 en vida, cascigaidor-, non
otros P -delos Westdox a. *1 deals across, vivan o perezc2n, In miiiiarrogance, mcloo, encantador, irresistible,
aknoc&% jEwolo bay el wyol q.e an cig
soFiador. A ninguna se le ocere pensar q.e h I rado hosts hoy es una diminuts
estatuita ILamada no Aspiration sino biLaSalle, 11jnoji, U.5,A s, boy liviera tl famous, astro cinemaiogrAui -Q -vulgaridad'
C2 r* a oc
fi- tendriA probablemenre que usar pelu- Valentino falleci6 en 1926, hace 12 frioW ES T C LO X -forborough, Ont., Con. uin cousin Charles Bover.
Famoso "Ap9lUdo" dopm os Rolojos roVilerinno con peluquin? ;Horr6r! lera de veinticinco afios, pero les; muieres
clue rondan los cuarenta, si quieren quitarse
Todo el horror que usted quiets, pero ilusoriamente un par de d6cad de citicima
........... de vivir hoy at famosaa galin le faltarian y senior de nuevo palpitar verliginosamenre
cuarro anos; iusto5 Nra cumplir ses erit. sus corazones, que vean a Anthony Dexter
L DULCE, Pot el contrast en sabres que represents il fin de 6 COMIC12, siempre recibido con re- ahos. El tango acaso to siguiera bailando Clue h2ce de Valentino, bails como ValenE gocijo unto pot Is families como pot lw invitados. Sin 61, nol tentimos Como que -nos falia Algo-. st no era muy frecuentemente, pero cludo tino y destroza el corat6n de Eleanor ParjlNO SE DEMORE MAS EN MANDAR SU RECETA! EnEre Ins millires de recess que hemos recibido, todas exquisicas, se destaca 6sta que nos mori. Is clue desplegw2 mucha agilidad en la inter- ker y Patricia Medina, una rubia y una
misteriosa NL.Th., cle Panami, a quien feliciumos y le pedimcu clue nos de so nombrc complete y drec- preauci6n del mambo, Probablemente hablo triguena, en Is pelicula ticulada con el apeJEI Cianartur." ILA MIEJOIR RECETA DE ILA SEMANA s4ilo CiOn CXACU pairs. poster enviarlc cl premio clue le corresponde Apri-vahamos Is ocasirin Para togarle clue asi, torque nunca estuve enamorado de & llido del galin desaparecido..
dudari (res %Fmanas snais! Seguesmente Itue a usleIl le agirs- n
ld.iri ganarse ell p"mio que !;t le es(i otorgando en Is aclus- ors diga cull Cie Iw premicis prcfiere y el color en que to desea. Lai recent premiada es la siguien(e Pot Holl% ,ood han desfilad tores ad. Anthony Dexter, el nuevo Valentino, 56Iid.d Is gansiticara sin inle Concurs.: UN PRECIOSO JUF:GO 0 ac
-PYREX* DE VIDRIO REFRACTARIO. Usted puede -lec- DAMA EN VELO eitrabies. Algunos ban conquistador mls to tiene de contain con el protagonists de
ssanar el preeins.o juego PARA HORNO Y MESA 9 el vistosis bre dc taiadas de bitcochos.'cake Icche Prellr e ona crema CO n rituictes quc Valentino dusde fuera de Is "Los Cuatro jir eres del Apocalipsis" dos
juego para HORNO Y REFRIGEMADOR. Tamb4n puede Este Postre bay que empezar a clue ,b,6 sirriplmente de taia- leche. hucvos, azucar v vanda At paricalla. Desde tj pantalla -y e,,a que no cosas quevo sepia. Su verdadero nombre es
,grr entre hiss colors raja vivo y amairillo esnario. pr prad. en 1, manara. El fon- das Jc pan dule Se e(hJ Cni-inia estar se le aRrcga el arroz que hablaba- nadie le hai hatido el rkord at cast un largo como el de Valentino y ca
Todo lis que (icne Clue hacer para gonarse uno de ellas es, do de un molde refr.ctario hon- lai siguienrc mezcla: hahri quedado casi se co, Se re- sus primers ciempos freg6 plams en un
envier so rereta favisrita. para cualquier clase de plato. Y Is primer prougonota cinematogr&ifico de
nuestra Dijectora Economa Is selerciona par su burn gusto, to engrasido (9 pulgaclas) se cu. I f,:, d, le, A, v-1- rdo b;en I w le pone. Sangre v Arena". Ni siquiera el segundo, restaurant como Valentino. A falEa de
presentacicin y adaptabilidad. reiribiri usted el Ismirdo. 3 y-- J, h ...... T dJCI-5 dC frutas en conserve. Tyrone Power. No ha,, on solo galin. pot ocras cualidades, fregar plates predispose a
Envir su reerta. con expUcisciones explicitas pars so pre- h-d, de !,,, a, ( 4 el At eritr ..... ........ u- I ,
pa"ciiiin as Is REDACCION de este di2rio, indicando en el, Ph. 'n muchos corazones que haoa desm-do, qci, Is vida arristica: cuanto mis limpia mejor.
Cale e-rar d le 'je jup-ne rd, njda% %. se le pone azucat Co. tenga una mrarua en Htjllvw i Ni un EL verdadero nombre dv Anthony Dexter
"Ciiincur": La Alejor Rec"a de Is Semana" CATARRO el loques, en el Centro de on. c.- raoiJeuo buocu. Pioa Vulrrnuca s, He jih, e Walter Reinhold Alfred Frederick
I c-baradiia de eetciar poterii el arroz rodeado dc las caDIARIO DE LA MARINA N ASAL de --ill, iad.s de p.na. A 1. crem. poede
Apartado 1018, Habana \ Cuando el c.ake- o cl pan eit6 ponersele on poquiro de mjiceni
Unas pocas goms de ick r, I old, a on 1 111 q"e in.pesc un poco.
Va-cro nol cn cada fosa remcoado s p,, HOLLYWOOD FUERA DE FOHCO
nasal-ly usted puede re horno tibio ( ;00* F) hasca que la is is
pirar ocra %ez! Alivian ]a mezcla se endurezca. f4jentras D,)Aa Benoit- R, Hernaiz, de
A su families le encantara'. irritaci6n, aOojan la mucosi- sc cocina se hace on merengue Carolina. Puerto Rico, sugierc una
dad, desinflaman sua e. sab-si variaciiin de traparuda. I L A S TR O Q U E
mente las membranes hin- 3 o 6, 1,,,,de b",
k y usted economizara" dinero chadas.
is y trabajo con la 1 -b,16, punt. dt roeye FMPANADA DE HUEVO
VICKVA-TRO-N I O (I su,
GOTAS NASALES DE 005LE EFECT 2 coharad- 6 -b,,11- piado,, O f S P U ES
-.1"'g." I', I de P,,e,,i
SOPA
'Hag se Experta E, C,1, -r-g- J"I'l, d, -11-ei Fleisch-inn Total 5. Valentino le ganaba Algainas eict
CON TINEN TA L a co, J,. 'I m"I'is Ib,, d, rn, i... b- P-Jo pot 3. crurc nombres y apellido, conuba popular d V
DE PCILLO Y FIDE05 en Postres! fq, I d"', "to
de k hen mumd s. Dv duinde sacii Dexter d Dexter pot Dexter con .tr
9, d1c)-oso on r lri:scas). no mencionar el Antonio? ma f.dldad qu
S, ,,,,a sobre I 1-oho y le J, 'I zroto Los dos. el Antonio y el Dexter lus ci vado centenary
F-e ei niolde otri un horno 6 h,,, J-o do
6 de lerh, de Is calbeza del realizador de Is p licuja mun
tibo 00' p,,r h,- o rnui
jimparti In 310"Cull. (sev,- ]a cantjlif d, Claoi de 4 d, q,-, -11,d, "Valentino", Edward Small. A Small le Anthony D,,
I--, Se -v, in I,- rif,,Ad. Sic, hice on SJI5j con 1a5 ceb:i- gUSCJ, A Dexter no, pero va se sabi: que [a na suerte de qu
do gna sotu se rompe slempre pot to mis delgado mukitud de cua
Sut.ocrrc p.irj 6 u 8 personas Ila, tritas en el aceiie y Is niance119 a / ca. sc le agrega el period, Is sal y Dexter en su vida leatral apartcia en Ins Sivas aratiroSas,
JIL1.0 el 3io y sa reri", cuando It sals2 repartos con el nombre de Walter Craig, pcro Dexter vi,
p-ii, .,id blariqu-, a h- -ddr-, U irdle-1 & b-s MENCIONES ,,6 t1bia: se le agregan dos cuch- que campoLo era el suyo. Todo parece in- Rodolfo Vitt
das cle Cranteca y el quino. tro dicar que to mais horrible que le puede da cinematogri
HONORIFICAS ra ocurrir a uns persona que se dcdica at cine le erigio una e
C huev-,ico cidos, partidos en pedacon 'n, c 1, h CI 'do .-d 0-ii. v ]a leche y los pimientos es tener nombre y apellido propicis. Es en piensa SegULr SU
pel t-h- dei-c- Is (rce q- su c% aro-"a. .9."d, laid., h., su r-, 1.-7) 1 1 L -0. que H- -1 --- 1, --r I to 6nco en'que Hollywood sa, parece a Is chox mas ancis
p,,A,' Lj Crem, Bella Aurora, pat, quc ,P, 1. cf!", .do PARA LA kASA vidj conventual en etig.t,. N.d
bl-I-at I cut, y d-a-,, hs el en(anto de s, chri bi,11- . r-h-t kfVjl)L V1 A.MFNI I 1,R I I IS. pr,, 1,a S,.a (7-- de [,I.
20.11 (11-1-1-NIM-11 IA e pcrr a ,it las F-cs J, idmrac,6n V ,-, on :a L-lid-id que 11-c c,)n, de ( Aracas, Venefue1ji. nos Se neceSitan 5 ta dc harms He aqui Is estatua criKida a La vida de Rodolfo Valentino en Is pe- amor a 12 vida.
1, 1. ,, y 1, h- 'r- j-, -g- q., u,,,d p ... envia unj ruccu que en re.thdAd cernicla, 3/4 de taza de roan(equi- Rodolfo Valentino en Hoill.v- licula 'Valentino" no es ]a vida de VAlen- Le pregunre
"I., -, hr 1, C,,i,,, fici!, Aurora' 11- ,,n nos lij en(j"radii. torque es tan Ila. I cucharada de aZLIcar, 1, 2 cu. wood, Is 6nics estatua a una tino. rP6r qu st titular entonces la pelicula buirw el furor
-p, q tal, J, ni-d-.i c-in rica charadita de SAI. I-, tars de hectic. figure del cine en Is meta del "Valentino"? Porque escii hecha en Hot[y- tlerripsCi LAUso
bl- d, a I a LA CRIEMA21114-put&tdr chise. Par In care. que aparece
W--, , d., ..... PINAS DE NFLA Sre hien rodo. sc exto-a I 'e tapes, nadie le reconorerii, wocid y Anthony Dexter se parece tanto id cont'ste C. V.,
corcan redondeles con u n pla t 1110. Pero es 61, ell inmartal. idolo fallecido Clue cualquiera, juraria se hornbros:
J E L L 0 P-gsc a c-er un poco de Sw pone unis oucharade de relleno pone en el calbello la nosma marcs de bri- -A qat
sEfirov rRooucTS. S k arr- con agua, coindur ya eats ca- y sa, dobion. -ve cluecen at horno Ilantotia, ale 1925, I,s a#
APIo 7311, L. H.6- Cute 51 CK, to se le tigo,0_ ar6cat y h.sta que doren.
10
UN ACABADO S-ATINADO PARA BORRAR
H*se I
J. La bellezu fisica depended *0
w a mucks del (widedel extedw EL CANSANCIO iip
ZSABIA USTED que led ros- retctmp nsada po, tI fuefzo que
CS& IG tros pueden scrair ran ha hecho. DEF1,
cansadns come cualquier aim Una arruga
rarre del cucrpo? Si, fiojis Es LUEGO vIENE rasa de uva I
Con G otes mis_ ilo direct a grjtci Em- EIL XAQUnAAj19 uva.
piezan a ipareccr esas diminuum Un Inob in.
arruguitas, La piti pierdc so loza- El mAqudije es come el s2n_ cree qua c rn
do del bizcocho, el adorno de
AW colw es nit y elasticized, su clelicada trans- la'aesii, el toque final que impre- aabe qua no v.
parencia, El racier remedio rara 'i Un 'i"i'aa
ons a Icia quo nas rodeam L&
t estc "cansancio", par supuesto, as muier debem estar sicrapre per- ict 6nico clue d
comicn:rar par cl principio, y ase- to as su viuda.
fectamcnte maquilladt, no impor.
gurarse clue el organistric, esm an Un hombre
Is hors del dia qua Deg, Pero
A todw ks kvewk-ws bucras ondciones de salud, clot m do su rutni liar upaz de
c -n esti class& Y an
ks w anw se descania 10 sufficient, J cut- do, ticric que intaquillarse &I pciuquero
daJa exterior de 6 r-1 es ratty pa"' I als quicre el corte
important tarnbien. Puccle ser c n nitrate cuidado pam no verst: Llimase eda
afts wwosos N*mw que po el acelcmdo rittric, de la r 'cliculat. En eu.ocasi& el use de
uns base as mi imperadvo, y debe On que un mu
pww &rk Vid. dutria se h ya badonada "Nrcirse con mucho cuidado, do vicio para
el ric"I dc bellc y no %a le, hay& joven p2ra dec
da& a 11 picl cl debida- Habi nclola selecciorado ow cuia WS frOG&OS dado, as muy xncillo complex el
Recucrdcn qua ism require
'e air 'arregic, con un pace Ac Itipiz ls Dijo Is nw
P&MM k eas,%ab de d1da Por el -He y Yea cities Is quo&&. 1A mis que, una limpim con iaron bial, som6m rmn los oicis I pnive pah de una &
ChWa sid, dabs Der ad may stack rd may estrecha pare qua &I cloblar y agu2 si h. de cnn&erVAf SW aulbe In mom me $a earellile, wilinat que quede apiestacitte. butca- -Mirg, t-6
r- Lo principal es qua united. map& vedo cKro poco
LMdPIEZA BASICA tescoser coarnkicos an Ista to. sclatitir qua c
nos V t"tum =lot adecusclos a bil admits clue
F A B U L A 5 F 0 P U L A R E S Si cl mottivo ha sido fait. de clast, de cutis. Es 6 base pan
limpwta, cropiecc desdc boy mis- polv" 6 que 1c, imparted ese site r *dd do
me a bormr e3cii rassca cle &ban- do "muirieca de biscuit-, an nucva
done. Pc3ngasc uns atiscars facial tcmwra al curis. Hay aid Smn Uno.-O
Pam ev'rouisf 6 epidermis I aczi- V icclad dc bases pan pelves; cnvv Is circulaci6n cle Is sangm. uc ellas Una Ilarnsids "Liquid Otro.--C.inc(
Veil", de Charles of The KiEz ... . . . Uno.-iNo
777 Dt-se Nimaditas fuertes con compresas humedecidas en agua bien an c'en". an loo6n y en cornpacto. ]is elecci6n es cutsti6n de gus. ra
fria y luego en un boon astrin.
M Despu s que Listed -haya usado Uno.-A r(
gente Y luego pr stclc atcrici6n Ono-j,
unit base para polvos par alggun cgs?
csMial a su maclujilaie. Q 3ri tempo, quedari sorprendidA de le
asied ran complacida con los re. mucho que ayucla a rne)orw la apa- Vrso No.
AJ ponerse Is base pan poles as pi espowdirk perfecto- otrto Entol
stalradoi, que sc scntiri mis qua riencia del rosrro. Wente para qUe no queen rnamhas demila, el polve ft ociessialis. aii0s.
Zscojo tres colors@ que arsit
cass a havin france cantraste.
corte Patios" de casto .asam L-rz- y A-stingalcis ex Usa
nowne can oriflas, sobrepuestas.
DACRON MAMM DE' La ei-is usada an as(& dam.estraciiiin es de Martin Fabrics.
La salud
74,) es felicidad
Si&tase mis fresco aun en Jos dias mis calurosos
con esteAbanicOE16ctrico K-M de nuevo discho. . . . por
- E disefio. K-M de 12s aletas le da a Ud. el A
J
maximum de briza refresCante con el minimum
de vibraci6n o ruido. t\ 0 Cuando se produce a1guns. catiis- almid6n. Se pone al fueg
rrovee barrido de aire trofte a cuando se derrumba urra for- ve sin cesar hasta quc
refrescxnte ficilmente adjustable. Una guardlt de tuna, las penwnas afectaclas par el espe a. Se eclia en una J
desastre siempre un deseo qua se enfrie. Se forms,
ecio alambre ofrece complete protecci6n. ex= aa dicen: "jcon tal clue tas, se envuelven en pe
me quede Is salud, tenure esperanza galleta molida, luego en
Montado sobre uha base de plistico Pardo con de levantarme. .- Y asi es: mientras huevo, otra vez en polvc
bay salud, todo es possible. Y cuando do y se frien en manteca
un cordon de hay galud &a abren lots carnince; que
un brazo de rescirte de icero, tiene
Coa fina, Weiss carte Im puin- 11!7va a Is fellicidad ... En esta amseis pies en caucho caneli, sprobado. Goce Ud. 'as de last cinuts parts, f. HASTA LIN NINO PUEDE PREPARAR EN cion nes mi gratisima t&rea Iss de dar 0 Una gran companfa m
terrainales sescisdoz cortando todo Palo 'not corta qua Is citra, a1gunata sugeriencias pars. favoremir Is de seguros (cuyo imter&
aficis de fresco Y agradable funcionarniento de Los Dos A migos y el 0 30 come inuestra el grabeclo. Las ti- DOS MINUTOS, LECHE PURA GOLDEN STATE sabud: y tarnbi6n agregar algunas no- longer la Vida de sus ase,
Abanico Elticuico K-M ... que cuem ranpoco. A dos amigos so aparece un oso: de su gron amistod hocienclo Jeriss deberin estar may afilataws. Golden State twne el sabor limpic, y sano de Is leche porn torque ea tits scibre Is forma de hacer rnAs grato mienda la'leche coma
of vivir ... pleto . Un vaso de
of Una, mtry ffmidroso, alorde, leche purit- Par eats raz6n, millions, cle ama-9 de casa ban cambisdo a State equitule an powder 7
OBTENIBLE-AHORA DEL DISTRIBUIDOR en Ins ramas do' un 6,rbot se del 6rbol se desprende evoy la Leche an Finite Gvilden State- Pica en proteins, mirtierailes, vitanninas huaLw, a a una buena po
y valor nutritive, Golden Stat es La leche ideal para toda Is fitrni" ... y aderrids, hay algo
aseguro; ligero; e Una recomendaci6n important. No
PHILCO MAS CERCANO -para beber o owmar. se isiente a I& imesa si estA usted iner- to hace superior a esas o
come, llega y 0&0 sob todo para Ins
cilro, abondonodo a to za at ioso. Coma s6lamente cuando so ra
venture, compohera. hays. calmado ... Si se siefte fatigado
R descanse Xnos rninutoa antes de
se finge muerto reperifinismente; Pondera to forturia G o ld e n S ta te corner. Y siernpre, trate de comer 0 Otro alimento muy
chocolate; y, rnezclado
mas, come este animal se,96r; de hoberle W6do sin lesi6n 1r, deitpacic, y de masticar bien. Incluya f a ideal de toms.
aigurict, LICHIE IN FOLVO an so diets diaria on huevo, unct o d as una arrn
se cuenle asos cle leche GD1den State, Una papa, combine, una buena cali
y at fin le d;ce: -ZSobes que
egetales, late, con leche pars. y i
0% car-ne 0 pescatio, Line 0 dos V
de cod6yorts nurica so alimeoitia, he nofado e-pecialme-te, y unas rehanad cle ad uada, se logra una
sin ofendisdo to registries y loco. as Ust d puede adquiriresi
qua at ow #a deda olg6n pan D puf de(-%)t r.rie- "ri,,etran- N'a lik i: Se 11AMA Clio]
lim p H quilimente nntt trinut ,s.
u6tele [as notices y to boca, recede? Nrida I r lat Goldrn S
no to sierwe at ofiento stint, fria 't "thente.
API a. 40vi, pudo set? -Dinite $c, que
nii at menw moy";eMe, he side,
"U's" EXCWSIVO Oil IXFORTACWN 0 I.Quiere pn-parar un plitill, -1 roy mi 3e tu6 diciiende sin estas des, pollabrArs at older Asegare les tree "dmom tie elm- isjrnci v ffiriP Hags ('R(_)QUE'F.kS 0 Fara Nc tir c-on clistii
recelo: Aparta Ju arnistad de to persona 11111 110025 asset" DE CREMA EN DULCE- Se baten List) que el %( -ticlo eo
el wislownst contra y ses Nemas uruclas a sets cucharaclas mujer debe -senLir" Is
_fs1e lon muerto esl6 come oni qua si to ve on of rjesjo to vair Is corbata con an codk ass- L\ ce &z6car. Se le aBade medics litro de fuers. parte de si inisma
abueic. abandonct. d. sizu P lech-e y una cucharada de marina do
Enlonce3, a/ cobards, obtso asis adelawte a saisbas Is- 46f cc I L -M
-Ftlirox Marla de Somemitego dos doll centm
CHUM
PMMA
lAterroriz da. SEMANA
HLLEZA
cQuiere lucir minviliournente hechiccra pan el'balle? Ahora
so pueden oixener I ndisumas Jontewl multicolor pan dirie an
scractiva singular a los cps Se
colocata &I poae el cructuillar,
Xw y enornat do W pemcus hicia Its
Lsquinis cxreriort=; do Im oK)s. Eses 6 Wrarna novedid y vieneta A
Vwriop can Is camidad necesaria do material idhesivo pan
quo se peguert bwn ilmparten un
brillo awitsdo a los opsi
E3 molar mcto do mannerier el
lipa 12buil Libre do bofrones'du
rarwe los dias calurosos ins el siguientc: emp6lv los isibias con
Iwo &I* Q-.-w astm Iaw &A-- -I- &Ift qs a. ~ -in wini-1-i- in-sp el polo fac.l. sphquese of lip.z
dientew Rectserde qnss In. Crennia Dental Kialynog lab tal. emptilvew los labios airs
todtdos causs, do
Kc= ,Iloo y luego pisese Is lengua dedinal lacaUmeme sohre los labios empolv2dris Si es neceurio ret6quelos un poco ocra vez MODELO.
+
;Sabia asted que puede obrener 3417 c..
A le 'sim a con K olynos! 2 4 15 11 un.esmalre espetial para, protegee
9TI 1 16 J7 8 E 9 110 eq cabado de sus uri .despues do Para la' Siluetas Finas
tirre' *Iarselas? Nlediante su uso S
Las unas se conservan mucho mas
ciempo aunquc use sus mancis pa- A FALDA fruncida y amplia, asi como el sencillo corpifio de este 16 3B ra trabatos caseros Es un liquilo L 'esridito ran favorecedor part las jovencitas a las sehoras delgadas,
claro, que seca ms antaneamentc adquiere dramirico interim cuando se le agregan un cuello y puaos scarri 19 y no solo protege'el esmalre, smo panados. Luce muy lindo cuando se ejecuta en organza sabre tafetin
la una niisjn2 contra Lax rasga- para de rarde a fiestecitas entre sanigas, a en algod6n estaimpado pan Z4 25 26 duras J diario. Tambi6n queda muy lindo hecho en shantung con cuello y
+ pu" cle tela de hi Lanca. Mo c VOGUE No. 3417, on tamm5os
H- uru nueva permarmete que del 11 a] 17. Precio $0.50 M.A. usted misma so puede hacer cn I&
33 casa en la misma forma que si me- i
moment se hiciera ricitos con sus DONDE COMPRAR LOS MOLDES VOGUE?
horqu lhca5 de prcs16n. Es mag- E croba a: Directoro de /a Seccrom do Modau, HABLEMOS DEL
nitica para arieglar ese ubello 5o- 140GAR Y DE LA MODA, 420 Lexington Avenue, Nsweva York 17. N.Y., EE UU, Y d viveha de corroo recibiri anandmi" complete de tirndas bre It nuca, cuvas punw perden ow'donde miled podrd legit coos toda tomodidad. corca de ;u cajo. el rizo mucho an(es que el resto
43 t_1 do [a cabeim. ad adriewo sordelo Vogue qwe mrij le grade.
iLc duelen mucho lo,; pin desAkWrW-a torque KoLynoa ham brilar los dient w a pu&s de minar un raro., lvf6talas Respuestas de M anolo
parte irr effiwdble eneanto in ant swmnrisia. Kollyniaws ref 9 m unat soluc16n fuerre de agua
2. bocs y al aliento. licilynce ernbelliece In deritiatharia, torque salience v sal de higuera. Se sen- &ot clue le inieresa a Ud. un- No cree Ud. que so sicbe tra.
H-pia y pule -josr, protegiendo el onnalte. 55 tin corno nuev2 pero, eso si, en- to cl arte en desnudo?- car a Los criados coma si fueran
luigueselos bien en agua fris pars. Porquc yo naci ui miernbros de Is familiar?
d-le hi-meza 1. pwL W con un poco dc mis resAaacas lam caries HEMISTIQU10 DE HORACIO + &or qu6 crunn el camino Las P"o
Recuerde que lai mcior format gallinas?
Sab* stiojor HORIZONTAIMS palabra del A Viejo .1" Mesas pequefias do acond.oorar esas rolls brc Pan pawr al otra [ado. jPor qu6 tienen C012 21gunos
I Prifi). hemistiquio 9 Alteraci6n de las 3.3 Del verbb atoar Lais "dcras y el abdomen es reco- + animals?
Risades mj:s I Para espanmr las moscas.
'r4L insepar ble so Extremiclad de 2guas del mar 35 Ciudad de ILaIu set lo5 musculos if mas regions Qu6 piensa Ud. cuando entrant +
4 Qu, hae, er do los Peees, 14 Del verbo a ar 36 Delante. quints mientras' so camma y se 5'enta. a una habiuci6n Ilenat de telara9 Adv'rhio de S' Del verbo arar 11 Si' no arnmetico. palabra del Cuando esicis musculos. se mantie- Cuiiles son las ventaias dc Is
' ntidad 53 E_ is La In, hemustiquio non encogidos pot cierto "empo a iias? tentaci6ri?
12 .54 Si. -cripani.. Pt. B-tante. harto Que Its itrarias las colocaron Que uno tts feliz si [a resisted y
I Del 38 Trabajo. labor
13 I u nv atan I n Hoj purgante ,I verbo estar 6 fuern, adqu. reri rnavor viuli14 Agarradera torcera pal;ibra 401) Letra gTiega. Pl. dAd y Ic 2yudan a lograr esbeltez. alli. si no.
15 Se pondra blen del chemist iquIl 42 Dios de los vientos 'g,1110a sin par.
de salud VERTICALFS _0 V.r_'.nes -rtas 44 Valle de Espafia y Ck
17 Se hare dig.-, I P.-siv.. Pl. 21 Pimie.to. Pl. 45 LAg. +
In,,. 2 Articialo Universitaria
Nfas mu;eres se ponen arragaI C-ine 3 Ciudad de 1. Z2 Rubm. Epanola. 1,-.
20 Pcmg IL- lod, Z3 mex canismo 46 Autillo das debido a que siempre ttsun
21 C places 4 Obr: di, C.mposw.6n par. 47 R e pretando el entrece)o y torclen.
ura 5 1. v.. 48 Bad, tip.
24 Amarrara construcci6n 25 do W tacciones mientras Ilvia a
27 Fanc .onario 5 En'el mar I A-der. Inv. uh.n.
ll d, 1. eptima 6 F-uela -6 Cudad d, Ios 51 Artiml.. --ta hablan, cuando clavan un clava sci
p.W- dI Zarag-na. Inic, F_,t.d. Unid- p.labr. del bre li pared a abren una lam do
7 W-eda de plaLa 29 Bahia. Inv. hemistqw. consei-va. Haga esfucrzo al prac.
29 ricar es(AS OpeMCones, pero no
30 Atwul. pi-i-ra
cc ri lo, 1. brA. Despu&s
p. I.b,. H--I
hrm"tiql1lo 0 de todo ni unos ni otros le ayu1 31 11 ""1 P' ,i del -jerana dan para nad2 2 hacer sus queha- Los F
I de S, -- P-1, ceres. rwro si estin lists para que
13 NombTe d, r-jer W rrugas se apodertri de ellos.
34 T,--, ...... Bolt
0 E R
1SE NA SOMETIDO USTED RECIENTEMENTF PaS6 11 o A +
.3 G Inv. CUAndl) ulga a pasear a umi.
A P 0 a
A UN EXAMEN MEDICO? :17 ',Tuvhl- Haciendo el Bien nar para hacer un 1 o deeler- A
9 A
33 cicio, dew W pr"-paciones en largo
6 \'o esrvre a e star enternio. I L I V
'a- 'L A I.' iir 1. cA
-,l, e-m- rndwo c-'.""". 41 S d, PIabras noli- )nn,- "lo- 41 IKIA11 ILI 'a De nada le s-iri ca.
li, "'- d"bl' "r(Aia 7 0 '1, ,jn P, Iro 'PI'll, I L E G A.Ma I I IE FA I m3nar ciun kil6mttro5 s, va c.lh, baij, abrumada por el peso de
e,J,d- que e &-d-ri 13 T,
set, -LALR M
R tivrnp,) puedun %(-r tratadas oll, in%, le- un digusro Humbros hacia atr s,
tadd,,d a-,m- -wd ') '- c' 41 1), w- s- aI 0 respr oon ritmica v mente de3pucdc irid.,,ric la, med.d- riel-i- SQUIBB d,-l X, ;8) y quc se idaLan a Ins 5011_1
h ...... t"pil" pelada son el mcicr tonco para
rias para consers arse fuerte y &ano. F.- hombre5 Lava -la sc tonsagr,, &I r-uperar la lozania de la jusena 1., 46 C-'o, In hien de, sus scmejantes.
d, cud, a pot In menos parte de ella.
49 T i-ia, cuarta monow,
Part -jurar fe"mis a pars In ploys nada mis FAts es Is ndeva moda pars pasear *n blcl Ei m1uno estile de pmmimW W.&ra ejecuts,410 Pmrn Im quo jw rmm 4k*- I mirable- adecuado que este trajecito de algod6n lava. cleta o mortar a caballo. Los p Ital-nes sort en "crash" de bilo. La blusa, rializaita en te- )Kos hay un ensemble perFectg ble con pantaloncitos del mismo color y fela. a
Pas el. Wiese is coquetonx dc inexclilla; in blusits es de jekey listade, Is de Agod6n cuadriculads, es uns, moneria, t
Para Was Ins occasions y Its ra todos los gusts se ha creado esta hilera de models pars port". A Is izquierda vemos unos diminutcs panialainci(cs
--paiiados de una elegant darin.
chaquetita esti Ell
1A Srta. Koreitodiseeiaio este d1k
conjunto pam su colecci6n de iones"
"Citmbinaci ):iexas clue se-pueden tas o con
otras de diltrZke color y largo. Para su confeccigin se Its sado mezclilla, pero quedan muy bien en hilo, aigod6n
-grue3o a "crash".
t I
r
U influence, espaiiela se destacm en este vistosa traNUESTRA 7 je ejecutado en gitiero
grueso de algod6n an coloA
PORTADA *j
ILL res vos. El delantall Its si
do ktraulada can trencills, freak que hace juego eon el ri.. te d -a y de Is [in Amsto El fruncido Jai I tad es Li 1 frente.
e, fr;
mpleta.7! _L
cta a 77 mos
Me 0 Para
Lac moda; californianas paraF cl]eporte N recreo so rs: 0
n cada dil mi3 rn 1 0 ]Ara Kos.
La
P()PL11ares. Y una de ]as mAs defa(,adas ,midma de estos
ufilos es Stephanie Koret, cua ma. re6ente (olc((i6n ofreceillos en
J, cstas pdginas. Siendo de carActer deportim la peeferencia se
e anLA16n
dMde rare la faida N p, ---cste 61umo
N- en di% ersos cstilos longitudes.
A* e
"n
Ilk
C
Pam log Undo trajecito de-momism.wtoty fav #ara ii jp4ncita, un reveladormodelito e Parecido &I ve"o y ]as tablo do.
pars, ello. aquellas de cameras anchms. El orIgIns, LI?, ctihtolormes bolsillos. M bo ecito es per- Iffis Sao des I
or Corto. del cuelle y Wo tablorms estilizan y disimulam n1wale.jiso y coal no tiene mmnga Law Lawo Pam dep.,tes coops
Full Text

PAGE 1

LA MARINA t l .. d. bby,mlirdolu ora cal 17 p. m. del er en La ltobano .ti tiloda otra nueva ,.enido de los aubcaolsionado. La del mrte tuo'do' horas y cuatro minutos do duracin. No hubo el menor indicio daogaros.o el cruelal problema de 1r10 una zona nurla travs d .lo u cd,,uo La lim a o a o un¡ oactu a la oail el com.n aot t 1mJd*alon 0 0 11 q su de rerar a (crea, roceden do T.klo, dond. conferen con e ate niaonte neral ftidgway. No obaiente. 0000 un Iformacin dada a la publicidad .1 maro por ol allo mondo do las Nac dones fndso itinndo el ltimo Incideno se loma la atenci respecto .1 e elto im poato dede el primer momen. o porr0illados, de que lo. comuea. (Finalina ca la pgiosa it Reitera el Dr. Al antipactista del A¡¡oche visit nuestra re los trabljos publicados p El doctor Rloberto Airamonte, can. didato presidencia d. Partido do Pelblo Cubano-Ortodoxo-, acom0 Podo lo un gupo d dirtolntes de llamorbl os ue se 0 stacaban Lua Ordo drgez, Crone, Del Vallo y Graiados yRubn Ayosta y LuIl AnCbdor Oodrluvisit anoch la Redaccin del IAt10 al obaeto Je agortdecer a nuestra Director, os 1. R roo, .y a este eridioo en nom bre del Ejrecuivo el PaRIti laa In lormciones y artieulo. aparecidos e el DIARIO con motivo del falleci mient.o del venador Eduardo R, Chi bs. El doetor Aframonte no hizo rn rega do loo nlulentes declaracione u0edrige a la opini obblie-:d 11 1 C o e s o a D r e c t o r e lc i d o Partido dei pyoi Cubono cob. d odoptr por inanimrtidod, l deelsin de areoiarm o la ambleo Ia ,I omn e. dio 6l mi'mo l Presidencia de lo opu oblea en sus. tituci n de nuestro ioividable ami.do lider. Edooedn Chihlio "Sgurente, en el no¡.0 de lo c.mperos qe,1 neroioente toma =on esa determinaci, o.exist, )aba o, vnicin de que Chibs es insutitublc Ningn ortodoxo, por significado 0 aea, ude ar en 0cuarel¡t, del lorldador de ntiestro ar id., d animador de nuestra gesta hitica do aquel qo0 Oi n spirndonos i orrma perdurab 1,1 orientficiu n' vadora. u veielv0 Tampoco lo oOuo yo. So con elnte y responsable de lo coal ta rea UO ha robado el partido t,,¡o mbros; ro;no es de ortodo rusar el ~Ato.que le confan su dl r ni r u psa atrs v ni -ser fiel C en -Oho MMGMe D ascion, 119 ao al servicio'de losliWI reses generales y permanentes de lajnla .,E -xlie ms anpo de habla mstehans. 1 1 b s ,s ~ oles, 22 de Agost .,Sa OL iito Saturnino; Santa Antusa PRECIO 5 CENTAVOS pE 1 > ON A N'T El TRA'T 4P Z ENT A IINGIXAE.,RA PE 11USC o l _TAAT¡AAN DO 1 COREA ~-. CE EJ ET.E copa6 res cta de ioe __Ak sIas mpo se anuncia que eVGobierno de la o q e'murls jefe de un .r TC1aC" OOneln 11 consulera el desemb.ko de tropas en 0hados lo ~creen obra roja ,, -a ud rigmnar la gerra con Rusia CTUNO-NORCOREANAS 1 ovte. D.ANEE TLOS TECNItOS INGLESES an que acta para buscar i Etil do aI~bs e s grav Ofrece 'Sokes )l 50 'por 100 del ptrleo; pero al Sarmiaticio, se reanudarn ue T control de la nuere enoma estarta en mamos de :ci en la conferencia da s bud sa. bobo r. o.n btnces. Was confuso que nuca el problema N*e e0 eOd'adorOe pa = r laraderom ? m Lo, -'1 .;1 irmo pi iread o o dt deg oe l s alero roa-ss ~.tuedo, ~id1a I .o o llo ser nWs e baja %ela cmuad, m¡iendo inuasdCone ,cjnu!icebo retI o Odej0o senrA u-1ranon, 0000 bolo 01r0 .',,1, d oo 5 .u1puebadooodlalo 'n----"-"s-ve dad ombr d l enusoercome"la no = 2C*fLt!AIta.ooiLogooo Indo a--0-ag cucad ¢npoauoba4' ds drcbse mitlonw c -TAhICCI aucoa 21 IAP)-EI lo basto toue oast 01 bhurnie.~ El fo 61 delobao. ome puh, delu -l ol'ahliitdib o.4d or .sb d u0,toieba. auretuc dlareoquOeituo lo Oro .ito o utummli esa de osw.o smxcasr l llrmo di logtol eor no. do potrlo o uvquo odmIdd que ao o 6rs6boeL'los oda da o. doloa lo. bace aoood'n a'15* debO 1 't ane y 01r15 loa y; esmeneso' srndoe pr o Prtiabuquj tA n,O woen t oo boelo dd bi lteel a, oaoluamen0 oosvn lot los oetolpe5t n.pqp lpes .art. olo r100 lre tobliones -u'iro orn u 101 0t 'orea y orhaco' froto 0 hueri quoe aor eo Phroalest o > Aa n .Oori 0 fud esu. 0. bcohllaou coo d lbs irea mil noloc ogla -loicqua sepo e ao.n rave eoaoa de amus ol y unsy -ere i o M endlroo 0r e .cce eonof 9 a do dd oe Ldorrc.or0h ldoOlqulenoieeoatOni0 rw n a bnblontiuee eexeiet om osceci e oms lan q uroo va lo a oddeo calurcan es sor aor .ouu oouool p o domd da pdrr c boiloe e ylnrooevom scdo'lrls alnedjd up o o sald adirdn rld etr 5 0 0 sra d osu no amccqe bl a u snvro milloro.a ba'o ua~ uub lo s oc.oera peolYscI perI ocateo ba olil vno lv deou l moo ue: brtnio ~ O l dSbto loo mi. v¡noloo torramola quo ao loooto-doOdaitup do msdor ro. b ou 0 0.r d de oiIsuqp c rl e oeoconc que doboo aor aeacudo dc lo nor lo oogilno oudnoalt dol ool0o do Anlo rl bomor do quo pudr ba eas o a cob pr t dloo 00 0, eun bntHwoil, -m oeon t soorcas. -.nttjf po W.-otpc.ne e balo do la ciudad. El eroc d. 551uo,1 bulo Tompo.AImondio da berno oourreolu.olguo ecnes eu u ousacmnS llri sbrqoo loa.e Olvy eUa caaa-escloasb omo uiabogonera .o 0 dol.ou na mOolma 0.16 oontrbtido.obr, tadobhoy. co ol oontre 6e1 obolln oJ,cro .1 oropiolnrlo det wturn ses r o rfa oldo froo oecee imnrqes llonodo oocbo 0n dro. do oosdora, 0n lo obtuocuot do So dudo' q tue on o welsac'clioo 0000 loo Iturb o udo. naotu aloaosoba uoo veloe'dad doe 1< lopuo e o noiinod os m es erloqee 90 lo Ial., ,o 00 roolsrao vl,les ni tln.nlu lueon aoraaadaa. o. rraadoa rogal a Formoa, eoOroedoao intond.oae Tompro 100ne riaen bo h230 mill. or boro. ced6do. co quiue ,oosr dreo la r e o,drdoone igool00 a leo md o ca rimnraa .lqu oro luo anlo 0e0o-iets aal 00000 lo. de o po qu o ie slpotcon oE. b00antdbld diruton Eao M ondomnoo uaO oe o q u om c 00 0 l uu osp rabo. u 'Tvdo o te o mbosq600. o rvo. El lrremotu cot la cou hUYen a oa mools Lcnftra 00tadoo Uto .Lo. noic aebsor o poiia dcnet pr nomrd la rroemldd EndioerEl uod' trm000en queoOO qfu,10001.ep s o dovooYopbntu o mred e nqol l aduraobo loo lOimoroo borad do lo blnctuo qo. auloIl ml.o dbio. 0u Eno 000 OOo, of 00n0rsf Cbtung Knl dr c1016n ur lo comon. 000060 otaoroxtmldod doi-cclo, y ofalap tan doAl oug0 coeocomprondo la neooodd do 0n madrgadacuano cai toa lanO.oto 000.5She ac s oaoerat Mao Pang-Cbu cd. 0.Jma 0 .u6nd 10 muoodr 000010to dactd 00 bololbn 000 Lo noOria tu Polnruo ,,rovlroenerol omoelquero ublocdo oroboya recooidoo eno-ca El torowoto olncul o lo. .o7 do abondioo dp ¡ua dcbeoom o do.los. baonopovoeado luoro olorm, on oado di ooo o.a Oo tronmldc ocen e sn 1 aa louooe Informo. de la. Pollola a. m. bnrn loca y tuvouores inu.obeodii do ordenea'. El.generol loba. oadieleoooja dando letormo, anbro Al opolause rl romor do looebheolo.s levomonlo.te reu lrntsoHbn uoatdr cio tao dai n )m Como do stodo Mayr do1.No CumrobeoNaoo.lcsr do Povdo al s o n olld. bl nido ooouwlo.udoara ruooorno "o l o,,ur1 11 m Do loa 00000000 lurnlo. abiorbo.0s e n a,. a urnolMna e r Ido p ol elatrrem oto vIa .alr a quo aciad o rl utMl oda seTrb almlure ro qe &a 0 mO. oso, ptrod0eloC .c hcaeoa o l do lbe P n.? p e u l. coo s c O do do P le oIa doe l do del P:a o oal ro d tla r d H o n blodocbSa d doom cy loo doc-i esdo eo undo, pblico o) deoore wavaroo d 0 m s oa casdos or oee Noh dr me 0cu da o d d h obe r dub per o mbocie l o y ublot. ac la(rtdxo) O d secoaiad Poorrto r emcrtolr mJ toa Mauo Comrio y do oelale ooblo orna la Lro".iesd de in pie. eoevbr 5 lo ool0 00 r ms ipoocomieio aued d l odo jocesuponcv d00l o 10 r diia n o i eer ue n a dm.250 dexe, .Z.y.n e .plc 1 Zxr lcl ena roucn y aasei i rvnt cnra d .'Y br samai.na eeeldr, eltr A .1 d vP. q ,r o tra r nh. ~enie .'Edconedo hib 00n Ione d"do. f Img o lli lmidoe ro o ulo lu Por oll undro ob olotuclopr l alelo, nquo o l vg r d olc bi c.loso dobr coomrurooidte a cnd lo .0 r 4o e saconad01 uo eD mbvoo drs o 0 uens o may oor ei o o lo for e-d nutoo lioor dovl inalrs atal roc eon do lei dooolo o.loeo aeoia bcnroclovdeooCnitlmo nr y re c lllo oi. ordev loo redmisono d0., ine lo 0000 poneho de bra neserlons e LDr Hfbltodol r lo prioooooo esta l c ,oespnrovco da e s e orand ei-dopandocs oltrary lo vdl odtru 000 ml e dbo ln . al 002 0 C docnord dJobo Man .Cortna ooh rl Ca o dr ia looa olcl do o l a qor a s la s er seoo doeo n P e l R eobooi Nn del ior, O l rtdo ,vstvPdpula ood loo a .rn t Enlov mosro y do ale 1 q p1t:dos .1814n"o.dror. naor p ela dr vamlo oebv: rrons y do nc dou en d-rvlo, *opbrc ol Crs6,1 tll o hdo de e rmv-o o do o ml 00000 0000 dl o Crcl deCrrt, e lcm vid ence. t a n em ecoo odas olon Ott onOn00 OrntLco. deiBneplo lonoi T drior l lde rrl4 y ooueooo.rl pobo adoc or n olorn en o Sedo laba pvmobmdascon od". oxciul ir d o loos for douiintl, oe le pol rdet nvl. o ori eda, e 00 o Oa lnoman 100 o 00u Cetmben val .ora oebrco od l boho do Zaydlo l. d qu o ibaca a os re lco-. clano 01r do nt n r l Satmude laoOoln ot5 s r l m r o o ooo 00le 10 0r un rpetodeltOu dv pridvo o e opcouo u o e ra e To que d poto do nlaro a eubeo,, ,O no bx l dlo j e seO -le. e apelor: l )dle y queonadCelmioobrod e Eac 0o l M a IN rON. A AI T as 0 ui001 var cion raiicodev 0000' do ouodo, 0104000 0a p 1. oio.on l o oiuo o00 o nen u ado a eoon rao 001 pro vadyoo oe vaou o pr o .00 C o oo qso o tec et oyb g IAP-AI crae a o p o e ucoon .:e 2 40ra aod,onbemtrl drO cvclor h ele----vdeoowooabe o d e mib o. qu e i a a enior to momo do plodo d olo.n o p reeuorwio. qud lo e la o o.M ns sid o l n do don a pliloo p -e enriedo n 5doe ouaina olue een o rl olocoo cei o Do e r ccl ci o .od ooild ciopl e s0 000 m1g:.n,0, ?n ya lco ooo dos ers no 'iad as 0xque e laltrlld d r l o o o d lho v dnd e d l l o -4100auqu £Obid a t u e o e o do ct 1 po tobloYlon d osd p aa d n er soildd o Tolem emol d 97 e cr g dSu vonedof ols rOsu ahn avro r pr 00 omddde re ello lamsn"la fmula otica" l es l agudaescase de aga. La ae pevio e oeluo II doerlspe-l nrmerov ddomooelropo.uoeo el No. mr 00000 looooiorn drde bonb isfrbohon o prisinol Prn psoc v lara ooy m nrndue. xo daol Pe l Cuboco ez "Oobodooool. oa 200 boe mIo lC lad crepoynt idsen done fCom vo ubol. r 30,~oa ou lovo e o dr. 0101m oo rlovab a 110' lroto clooo r '-ioprl rten r o. aoor d enlr. lio s o~ 10 000r0s00 de 0010 00 Condorla o lo,"ma 00 dmbbr000 'OOoplr1do r o ooolenoaooi coOooa".man io e r oado le rdia d Hn oul0 000 doe drembo ilod e rtgao000 Prm. o la opneesorio. cone oiln roas 27 mulrdodOn ooioo 0Ont .oOsno dn. 0 de antral d0e10 pvorvto nuooods 60 niao .Eoctodo orwteo o l O ig atl., OlOlabi ao-mlooo o re lIro2 o 1. mpoetundo orvleopelde.npeeo ea Coeriolo dlre y. oeh sale cioodo lbn umnraooo d La ann ahav a alo r n o ehi uv rl nod u e lo tocoCodd lnc o.noto.drf.da ow~vidIrpad oedoouoUblllodo lasos m dIapl 6 v Jw Maoov.l Coren a q:. o q000u do es dtludad plo oeune o loob d d lito en oarte r 0 e O r gci n Heotboi d o ypres ion s Po 0ioolo6 or doa erl o lsa onoo loin':wo rEli non o 000 5. oO bo d o,caiot d 1. CalI CooJu rdl: e l o anirl do looalepro.poa n -nbo.ndr oldol elo o o a s poy -co e Noa Gveoneiootdl 0 m. Hoivon del icdo "voy"m .a1 a l o ic 000ueoutnid e-n iolod, Bo dalrl TIr.i t u o. lo d 0 ra 01d u1 d oo oeolo l ri, ue d lo hl da, 0 l o Ooel l n o l d doo. P O n o y o.d nvirturdod exm .1 M'~ ~~~ Fi i "a%" ,l,2 i 1 i Hubad s oia y~ p£e d21Jdane d nasma .Se Pro -itu d ci de cartrdel o0 ; ...f iope 1 1,pro el 2 1n.d 01 mpoooa rl loi o adnoo, m ioo dipo oo qu o ln aio d opoc o , iga o n oo o ol i nonood.cooe Isiod oeoi o ypo000ldln d 0111 -0 ,o ere .oie l.rrooz, do lo, d i m mo oolo. .o vI oad a on 0o oed dv 11 1 Zooa L ..dn yd d eo 00 oenlnio oclol 1 I-dmo1 221. .r0001bo e f looo a oPqoo oncurrir0 .la ¡=aoIt o c-e yl? P0lodi, 1yo. cono.00v. l'vo,1a0lo c u61 oon d .o un a s ddd'. LI'o loddial'tm l ..1 ie&*,§o9-"Nl :io l m' :lode om pigram qiu e u0000 t" 4. oaertda.1002 .r tesd l t mooo Ol I ui~aol.b; oono pooa c oin .loOOOOt a .di o l olbo. c ao.~i orroo ,to np loeoNvrio ovoobpoi Co oo~~0r0ro Pdo aO00 tanla.'dcd d 0 .k qoodCU 40 al ele .1. 1roOyollv o ooolo dloo ob rababdiezdorl aaomolioo rlooclle 1220,, 0oirn o lloo 00rlb meTit u 0t 0 .0 01,?, Ip. lo< r pmnO ees d l o. dpaidd l oorivl 'Oof e 00 O0 r000001 0cuatmc Io.mo ooljnes 000.v .o .eol, e ntro b ,.y h., i o" .d'eloi'0 e'tb0i' p.do1 Idoil."nqO rrulo 00, l a ri lo oldeo a .oe nubeno, oianu o, boc ..00 booen v r nolvo t e tm, .1. qovIoi .-~ o"de >l* eo apoe-ioiosll ol O racl o v ladm ente asit rmn, ti Pomoqui n. o loo me .dOe',oii.oo.0 O'l1ol11 -.dta2 bo o oooHbud ol ro ',a b n' 'l'alar o db.0 ooa almlo rlo aoo. ooo dtpuoqo0 000d o. becauo Nono

PAGE 2

Pgina 2 DIARIO DE LA MARINA.-Mireoles, 22 de Agosto de 1951 Noticias.Nacionales --da CIVasPolcoal Expone sus obras en el Lyceum el 'Gaby, Fof y Milike firmaron Vida Civl Polica pintor autodidacto Mariano Vico DESDE LA HABANA A uevo contrato con Unin Radioevoran resolucin en Rieron a nordidas tras __EEA 'Ai onsignaein (e renta'participar le un baile Cu r sosa en lis -esp.i.nlmeisni, SS SOlErIIE Silpn nn ib'es idn idr dn A' digiidnd iidispnisb n 'rtni ii c uEEn A Teir el R. dn i-.-si, Ineesntria r .a Irll dd.,a io ei. i; ,in.dddfm sodAl.a .ran esn 23 de .A" li'ii.i.SinSisnii0di'ii'psisSardina. -isaioCnyes L .p i du. .sn'.35 ,i i i'i. d, b.d d 5¡94 7.ipie1odv~M. Adni e L. irensa pre.snuni.prli'-s. E, sd d ,Sn ils ',femenin slip r Id i'sdn qn. li sp Cnmd. s r n .dn o e Id y Zi'Gd. dddE i'enu snira nunc'lss.i,.'s',,iindddi d.1.niro. Andsai'odn5 demia nibale.msdisy l b deridi.oJin ,elbuenYEanodicha al-r1].Ee n,,lEyq E us n C rrAi e'sades .s. d.din siln t s A tn .dda _ns d L.o i7'l "'H nl -r-l stdsanu nplatoneie ssi ln inEp S ci n, Iser ,. bj d m d f i, Iu' d di isr.ndn q Eei e i.l iie s -d.tre~. ..Ens ni no:ant as,,a~M i ie,,.r qye i'pbuetnds.inSd.A imSS bdssi',1, ipso ,.nd,,i' psa dis n l lospd u e idad 'En Ma i'nz'S d, aE~~eAiEd.sdir.sai' dsimnpnn a 1.-------qE'St.:lSd.ni' ndop.dii.sic.EEsrdi' dnr T oe Rr nltar r ~n a, n n lruG.dench dnan .yinideseodi] eesiq u dyplgp El,.pi, li' s yrEm sdssir s he ~. d,: r5,~ d, df l tf l .....n1 u .r r ni, r r eEni -p o u r yYlE l n ,ntnt. r'est ay aa p~ u. q .si' Dsa t fl, ~ 1 I. .I ,a .'deA -' e".p .'i'sr< O i'i'i,i' iZi p~. LS 'n .u Tcs.p, se .. ,-, 1. di dsi P n. cmn r inn e L. Cu sEsde dim. R .' s N a. a.j c¡a m des lvi insdspeiMQ-TV, nunn mrd .y uemtv ls E einee ni s s.ndsrmaEdi'ncisnDrv, si. de l.S aair]iiqr a' si~t, d, .sn 1.'palabraplap1~nsd iS'pna raI.nqsna i'ql Ei Ensndi'di'p¡ R uri io, d'n cnEiinpol ifiIR,, nlIE~1, ~idn1p1 ~Ed-.dsAndlan co. ncildd 1i' Ide .a.m1soteln de n con stanej em a y nitjmnSTrM de1y, sEIStrone d vro.I S50 n ¡ n S
PAGE 3

ipiA.633, L u'-,(lrcoes,2
PAGE 4

Pgina 4 DIARIO DELLA MARINA.-Mircoles, 22 de Agosto de 19 DIAIRIO DE LA MARiNA HECHOS Y Fadada eA 1832 Comentarlos DECANO DE LA PRENSA DE CUBA P., Jos Ma. Chacn y Calea EDITADO POR DIARIO DE LA MARINA. SOCIEDAD ANONIMA desde el 28 de enero de 1857 En la muerte del lder Diriiio r y M.Iii dedea 1895 e 1919 y P id D te,%.a i, 111er. y Al.a. ded 19 h.,¡. 194,. EL DiARIO ba, rnidd y., 31 s dd Riae. Dr. J-e a a y la e-ele' -do e d de a lIche, ilnmoDireck~ Administrado. d. p~r ~u propia y mistereJea6 Vaule R1ver y Diicnndo. Rar, Rver y Hernnde -al determinaAcagaid a1. trllanlila p.,,aAaetad. d. Cural 1010 .6cn male Domicilio Social: P.ico d. artJ No. 551 iustres que hTalfono Centrair Pizarra M-5601 e emplean en el DecaieiDice Paea eleIdacl Ncnlelcaert~ haITELEFONO S DIRECTO S: at"i acl han Director da A.¡. 1,t, e lInteaIn h-821 Clrnlca Hbanra A-1515 en .e1 141Adaeeidistrdor Al-1738 Subadministrador WV-9242 Anuncios ..M-27% co aconecnmienPrseca de Suacripcin: td u.elgn-ficMel t 4 e 5.75 ia .a acin histric Trimestre .d 1040 Etr jr 12.70 Et da ndaba Se a Teestrelle A fli "r la e""g2.e00 .i e AN. .10 ca 5.80 cavenla L a* convele anlisis, Cmo no rendir, aunque Ao domnical 'ca el iras pequeo y humilde trmele, c n. en el a. de quien escribe estas lneas, se sin-. mencea veceb que l. p.a, br Editorial ,brunte y aps.ada de oven ad.1,d mterpret.ba .estad. d. S. p.1.bra trascendi. de¡ ibi. La legislatura extraordinaria D ptdriat. Seria cis. da leagacin acerca de cuntas son E Senado de i, Repaliia i"a"g"r a 1,1" legislat"'a ext''r' ia' a perso"as, ajenas a toda militanE onvocada P.r 1cel e 1e eL cte 1,~ discutir y a Probar lyce dee a politea, que iann en el s allaimprtaencia y tracencdcia iara ae Nacin. entre la. qe e d r Edcd R. Chibs una gran epranza en os contrastados ccr -¡e can: 1a creacin i. arganilzacin de los fribunales de Tralljo; el estab~s d, nuctra nacionalidiad, blecimieco y resulaci n de la Caetera Administrativa; la amnistia; ~e Pec.s.b aligeea v~ que n enforma daM Cedge Elcical.; pago del resto de la deuda a los veteranos: ido de mayor mesura, un acento racionaiiaidc las Ferrotrrles Unidos de La Habana y Almacene i (e ponderaci eran necesarios m lizacis de1~ rrcs(.d.s dluscurs~ d.¡.,a Reg, Limitada yceula~cn la eatclza, ecayccmpla dnl. escbeeiac arta r-d cada. elc tono de la arenga. Pero corHe ah una agenda de excepcin para una legislatura tambin cxecedia bien pronto qu entonces sa q a ahda peraerian las ardorosas pticas su cpci.n.l, t.t. tiae cu.t. que esta, iemoe.parlatrenctarias hnd e' mspc oa pe1.l .s nout. en la pricica, las postreras de¡ actual Gobierno. Despues, la, pedecc ce cecee-ube e la eeeDiludae da t 'aiqui lnra reaccI., ulcecae corriente de l.s interese p.ieliec .juce ec la ,.,g.niz.cion dl Cuba entera. de San Antonio a partid y la subsiguiente contienda electoral har n dificil todo in. Ilaisi. para oir al poiltica, al culento legislalivo. bano, que conociendo de-nio, de ~ce adolescente y en la primera joven. E aecar su ayar esta apeciante circunstancia de ltima por1edicceladclaicclece tunidad factualde aprobar leyes fundamentales que el pa.ncaceia a Y acriieed contraste vigorootras de gran inters humano, que mantienen interesados vivamente y so con un medio de poc firmeza n ca actitud acpectatearandesona de a inic peblica. Ectca amoral, l caudal heredada de u, -DJame ver el me puedo colar, ahora que la gen lea e cuectan, e parer legal y eaopadosc p la icalatea e mayores, y que en ara de un ideal otras cosas. ta eeceraeprmrugryaopadsprasspaa d habrite. ak cabo. de ofrendar su pro.ta OSodo el pueblo, los Vceranos de la Independencia, quienes esperan el papeidea go del resto de la pensiones atrasada. La justicia de esta causa y la anUna pluma cristiana tiene que ciacidad de calas mambes n admiten mayores aplazamientoa lamenatlec icliecamecl e dalaEn otro ardec de consideraciones, pero tambin de hond. ae¡ido "enea l meiscriecceiaaei y El D IARIO com en human, ae encuentra l aprobacin de la lay d, perdd. Hace quiniconvicclledcqeeadahdcalde ce ados que en Cuba no se concede una gracia de caa eaelie. y lehds ms geneross combates ahca en ipera del cincuenlenario de la Repblica, tras la celebracin por e rescata lo prnc pi o a n meantes del Decreto dcl CntnAri de la Bnder y .a del R n dc Jeblce dcl Ad .SAibe cec eeeli i"ineee"m~a d Quintacolumnismo c' ,e eeeiedentdae dl Gran Retorno y del Gran erdn, el Parlamento cubano tiene el de"~r cte u temprana y trgica L LAeaenifestacin organizada por dirigente, de aso.Apermie y era bra da xlendr ua pe gmia de rcae. .prc vsaaen. ee-cap.crn. cienes aborales y estudiantiles con ae props d Agic ee ure l., cclcaale cteiendo alagrndceeracieenacionales Una dama de ilustre inaje y de d protestar contra la rebaja de la cuota z eee ee ene ni.de iamo *nn acdad r ecelecrdaccecccp e" eCoee iley echapeie pcc. e ie .ceged el se y cars ino tambin P., el deber y la oyafsmilda qu ncn lep n u ame ptx qn hpoecpr tsn elsc del abendeo y negligencia de ca sociedad lb bda con el delincuente p wb de Chiba d lleb d, dIeca los ltimo. tiempos al Partido Comunista para hacer .l e eec .pridm coi y para crer y aplicar una ineina y eple pliica p ealene-ea del (ba ente,",, e epleeae pblic elecde de ieeacolmcciam eeidee. e l" s ; s dele. Tampc lacedd, e aani su mandatarios representativos, ee ean ,cd. .in. ea a e A ei tac, ~er yr, aieia a ui.,ade cee ccrees ea eeme s ee de bAes preocupad. le ay-udr -1 presa cuando soler los horrores de nuestrosiusla uca proltcs tan entr a le. Aunque equ io irn ten se sun aon al d esfl,. el debate -dr¡ qu tma crct r nispu,, cuienc, uina y otros tienen el deber de rela y tnida hy neresidiad de Iand lad d. e. e m ~s de 1 hd z y eld ~1ce llo u nic busca de un arreg habilitr y dc .c.ec a le 1. eee comunidad a Nda de estl ha hele ieee,~ a cme ieceeeeccna y l., que o. simpaet.ie ce mancra iguec cen e .,, -al te ni siguiera se ha liicecn .u,,, puea llaar e una imnic ia griteni.nclado e p, r embleb. dcine-i stbaedee a. eeaba a que ,er i sbe er NI~M Aloal ter ral que cbe la cerl p elae (l la cecearaetantos anciotmadi n r p EN uno de nuestra d., mi lu eeprco d, 1. condena on tan miery repudIable, _e mnnacdot., que quis~ea paque decinm -enr 1. trmnift.nutea que enarbol~nt. .la m.s nileciaria, lA sociedad se descarg eceiccaa d inexcusable resicideee a dlar an a misma fueza baa era dMarti m, a quiaea e spoe .nele ahhddde no iaber iechl nada paa prevenir el delito y atender :o1 mcec econclceeu juez nl e.aerano ioe eiel AA .1a 'la s¡'ieceeeA deciieaesan ci.lleecllcllIleellilccllaaldaleeeaalc-'elaailaciciailaaccecle De -ealeeeeec eDe IRIO DR LA MARINA pe"bt ,e deagracia ea sna ci.mentr y imanaretle &l decncuente. Por eso lanlani.t ec e eo dr Jceie- l cca n ecalaia la consigna sovitica .itare L eccase cre rc, ici dapepardar r gcacd y e aee eeee e.ec lgu. lmp. de buenos cubeanos para atacar al Gberni, iCA lasecaa cmc ¡ires de nuestros i3temia enitenciareo. Todi ello. por upueato. sn eLe leraleie Tdetn en a ca. Ertados Unids .eemoctbndclcc a eeeec e blra terrorismo. mi inolucr.r en esis humanas cuestiones las de [ni intereses poltico& a e dni de se realiza una demirble ialedod. deabl, ec e on¡ .ecIral d, ileer rAr a 1 laey de per in. IZr di r,,catc para 1. ededld 1dsn ela de uc Los T Pbunalede Trabnin lin de venir a atiiaaer tambin ota ~ .La mecanizacin del tabaco Consiteien y re crancd necesidad nacional. La eslructura ercnemeca y social cc ec leDo a 1 eine acaba pder-e A AsocIacin de Fabricantes x rdc Teceincea dq Sleentida en u bale pee la fala de un Cdigo y Tribunales que a -el cedee bcea hadd.unid e _ca eaeicresee de a ceec que icdaaecrlv iii anlen uecercmee equeeetvaee .ccalelecee leeie ceinaa ele, Raelbec. d.clr Carlo. Prio Soecrras. que rec -upe de agci.n e, l clcccrcepy celcie clicie lahorale, cubano a hendee edeec clicaccriapeapididede-ac-eciccareeeedel cembarere, d' ea e docueeetcaplazir e acuerdo que suspendi ciciacyaecla c .de.a a le e ~elcca y a l., ee y.r etimle e lea ie ene. ta. ,e ia e.en coma si¡ vez h cut a mecanizada del ce sumo domstico. como diligenci. e tiecla i c a y, pcr r,,.e .eae alte a ele. de cmple paeelil .ee ie. y o ,Extensa a le .1.1 del eire Cifuece .l Jefe de l e que n ce 'repie e rA 1~ heder o establecer olre b e. ca ir e el bienestar general. cca a e e ecna -Estad. En ell a e hace detallad. hiiterm del dcensdia inceediaame .ei caial0 eo omb y el eamiecnuni cere volvicnentcele propsito de mecenar la industria lcecabca 1coiguay,deaeepcetieeec~UilaLecee apecieacial de1eCm peccncii1.daceae roadceaba.L.,-________ -_____ ___ lilt n mbre la Cerrra Aditecaraliea. El eca lrcble Pr,.cIeiededcad d, llcl efcm itr d ceitcpeilic ductr Carloa Prio ocarris, proeele ceie durante s gan yei a ece bcicdec ae.an aprbda la, ¡cYe bi ella queaeeai e eeeyaieely een Dei bue~ juez, que el leo la Conlillucin. Para honor suyo Y bici] del pas, esa promrsa l, l cee e"ia D esde M jico lSaido cal cumplido. Fila la que la deeacrar le ineamledad le dagir acerca de las condicio e Por Marla Ancona Ponce ci ieleaos ai bien cndici nada ala idoneidad, c.accdd y pcseeieica del ed.ecante erinc-eiela e celaRem ho tard el patrno, que poe De Hugo Wast a Miguel Quetas Lea li., e eM.n i ali c recniiendados al Congreso e, el eniempre e sa tre emuche del caeca deee ci l la le on, tmida lrert ee.cdee, 1e e u, .cARIOS novelistas y edscritore de mediante la alquimistica pirdr. tinl e c crra lo¡ comentarios ceiperialmenl e son lo qel dan a l, e seide tror~ actitud. Prpe.,rnt visin y pie ederc I a h. Id. meta iccccesibl ca Ieeslalra le cede aiea cAcica ida idleed genrl a le Neeie. eer de entrada captarse u e. fantasa, han vaticinado en oas de nue cru.oe investigadores y mo1:ia qla h.ie dei .lcgeniereal ea cice tico. a y p.,. en .e pAbra ,e cbr.o mucha. d. .adelnt cienc1c~ de vigil c paa caeL erm .que 1. cim cue r tlei.fliv~suaiaane o e ectt d, sencillez que tan buenos tifica con que contamos en la actos. cirros. Toda una ciencia sobrecary aetudceea leu~em p-ra dacl al pa¡ ,ea leye a .ultaco le eibla deparado otras lidad. Uno de lee casos ma cocgalda da ig-ea cabeltleca y eynece.ar-.s y que ,minhni en ,lta cip~onidad 1 C.ngre. 1,~on. vecs A od sbamy tno cd e e Juo e o.e ue, u a striea. .-.1 Alquienta~ tar -a mie rn mr, brillan e y fecundeeegdalur, I ~ la Cee:ci e -aliDn e) lecr ci c. ed es clbid, Spredijo la navegaha tratado de solucionar este pro-. el .D, bit. t puso d le y cic aeaa. y cub.a entre biem desde 1. Edad Meii riiiicl leen p. Pacecia hablarle icem erao cta. Empeado en lograrl eo ente .,ig_: 'Y______grd__c___uche El b d chidtee decbrimect del ae lntraremos para siempre en "El lode ecuant uted, doctor, quiere cerdote espaol Miguel Quetias, Rbil Or. al niaaginaeri y i.,,,err mi, e. .parece que quien a,.eeaer capaz de "fabriptice Julis Rece, que, engaado ce, al cabo cidr c.ege". Y car un miligramo de menos por su hilja Berta y Fernando AdaDesde Portugal eea saregunta que quecortae que el de una pieza de an", -leA, cree haber conseguido la fabrideairespueta: "Sibe Usted p., confirma los pronsticos de otro cacin comercial del oro y hace Por Eduardo Acudes Ramrez que estoy aqui?" Ante el ilnci notable literato, Hugo Wael, que que los speculadores judiao Blude s ineerlocuor. prosigui i el mu.oe e ovale "El Khl Oro" y meen y Kohen, presas de pnico, proBlaise Cendrars y el existencialismo [ chae. Y e ay aqui. por hurto, "Juana Tabor", preve magistrame.~eque.n ,¡a crsls ceeica que eD y ars de un die qe a c r ie.cIaliacl6n de este trascenpone punto final a la supersticin .n r m res -n c .s, c.mite. Mi padre e a -dectil heliago. d"ci .r. LE -e aebee, anie eca e"o' ,ce,, cec eeeieb be sin irabajo, mi madre muy enDede hace.,i a erinsmeie Hlasta hoy todos los esfuerzos ca e -aabeeerecra da-eec 1e~o de cla, Hc uir feeee .Y saiaec bu. algo. trin deal mcetle iabie no e en esto sentid. se hbn .eca. i ec l-eeeirodcicp .c.-. riccle chleecee baj. E, dificil que la encuentre n lizada fracasaron. El reciente anune --om Goy de .R.gn de i edad, Pe.'pr m, mraeeiohcc i .1 mndo pr el P. Qenumn o, sen~~1. o, 1-1e.1br coam eli, ced, vi un pequecce ee d s sin embargo, pon poneliinl a l eueP cit" rceder eapiplitanos. Reccrdeeacea A rp gi 1. aecafais bequed. Al cabe dc ,1n 1,r~r r har p.did. uc bbaeu a qe en cee A g eeccc eeri eesas de ac, Ja Alqes us J, a -nbde le.,"e sc e comi. Crei qel me e gr.a c veet r ep realidad ie r a y e p.der de ee ceamis caro ideal Efflf Pero meba cee yc cee-e r1, Ceceice. cabcia dedr de la e el e cu l c in n. lele c fa nce" omo nrva la ie cile de plecia. A S pe, entre cira, cecee ca e e¡ce d c le d e ele D e icbce ccccccebce de ta descubrimict lo re nee .g. 1,1 a, ro M a y ed M a .l'epoc. el Juzcr. ~recmia dispnA d 'm sm ron eeto ,c,1 e x c ,c totsu ren mceen.o e, a ran lerh.M rn yMa tok S m nrs q.1, e. Torrn,. Y si que en Comagey han resucita 1i ,. ex.c .ien .t raasja$dn y a ..' ad. c~mbran de que n. qutee hc. el prbblema e la le .c -1iei a icabal y i -bir ce de, yi ceccnencexperiencias de Lulio. Alberto el lel ir one.y noclni Yieaae.doe e caade ii-cc ey P.cceleeDce., Place, ee .-m ct cn mirar desde e ac ventana". Y e aede eeidi lyGacde, Percecic, RelD h ionea et la 'w'& h ih i teed 'e ei sa aars msrb u eh net idd Laserio, Van Helmont, Berthelot' eldcr ,. yalabra, e-eeieb ',e'ca¡ eseceecedea Rceaep, Reeibelced, Ceeebce e .,l e a 2l 1i 1 per ~ieto ec d P y i lec. de rcre esplndida, que 1. que e 1. en Cac eece. y lce le, a entr orc, c icceacq e le ¡lr "aea" ieibe h. lee rci s pcre e est recnte a Torrna, con la olena -, r lebera eu.e dea 1 y leonir pan ah 'tid la tacin d. i.dea le. a uj~, eca. 1e Pido, no y voces, a gritos do una clara nocin de la que en c ii;y ccc ecrelec laucd cell deecer e e y ce ea aicaceccelc.escnlegan e ea emeec le hch clii, -el terreno fenomrcecelgaic repre ye licic cee enmee Teo y cce cn la
PAGE 5

Crnica habanera Pa, Luis d. Pasda ¡ LA GANGA DEL AO 1 Una Preciosa VajillaPor Muy Poco Dinero VAJILLA INGLESA Modelo LIDO, en semi-porcelana, de atractivo diselo bellamente interpretado en colar azul claro y oro. 53 piezaa $229.O SERVIMOS PEDIDOS AL INTERIOR enenvases epeciales. Extenso surtido para hoteles, restaurante, eltnicas y hospitales. Cran variedad d. objetos para regalos. ITSETItID4 tLQRll4N] Mala Cucarachas -Moscas -Hormigas -J P1 LCO 9591 VIE Refrigeradores PHULCO *MS OMIAD #AMMec"NOM MAS EFIc/ENcM Pgina 5 Vio ajeros ub e Yma od oaa lvao ue Y, zb. th, pr ZN vae aErUpa. apa daaaaauida marmln da nu ea cidad tLes G Meandoa e eo le an Maa e u msIseckle a l ac gas nasa da i'and S l a sAlert las Can a -ar ) -pg y y dotrBa iad ar que spenid eduan e ,eale y se a G doa ats. E a anah d la pac l aaad axats le a,ca Brasba veo. a.y se Ba emoos A Pea .Pas d an fli rn en elebr a. de Cck.1 L iibal e de Slo G ct>mAn locrt. de Crni-.rae o IVn:ern inal "~~ B aispsinasdtasab ur ,n blas sCla CpnpyaldeoraaGlo -raa Batist. F."¡ e ar. i.pSm-rd, -_.-.--.-------------na om da ; W dl d gran :: elcho d, 1 m, y l rm p -d, a lc m e t n1i-daapor e1 Per1saaEssla a d Ilde pan~,a s Elegante com promiso amioroso La boda allejo-Gasf>n vradern para ~ea:,d und s h-he e cb e e nn -he!mac.,. l.,espeso, 0,. Pida taPaae a a"" sl"lalalae spb aa-liad tapm, Pa dad-a Ba 1aNue, lo Una agradable noticia vamos a te comnpromiso, haciendo poi,, boda d, n l .a p aaata b ae a g -.E Ptraaaa PcUa de r: Id IIcer I leIe ela a tte, a enF utaucua.aa-ana'ci 5-aa, Pad se Pas -a p 5 r nmin a asde s da m st a la Tratase de]¡compromisoaamoroso de Vielaaviudad ,laa pode Hi, tan gentl. prepa modi@_-aP., n, Paatibla Pdn iae-nE la linda y encantadora seorita El-~ate la madre de Elfride la SiemPr N, en (ooeLide N-in, \alijo d hdde nas. ve tad i(dtiuI IIhai.ceF F fride Remera y Solar, tan celebrada interesanteseora Poupe Solarsd tu- les~, at na armasa d-dr lhadu 1, ium tiuuudelr,, d etnda de atsmer, naras a, sa ,adelno ae malr-al a .aaa-a-da la aCUn Cu a n preci 1l estimado joven Manuel Vill poa El acto tendrr ls Mae Pi lldeAd .A ala la, ptaa~ldaaa VIe1aa IngeniersagraduadoddeLue .,, a, a r dantade ar delaj C-rs dGada e a aradll. s da ieana Sate Universiray. a de1. --la n a t sianis el H e n, a ~ ar llm dhd, ElHPrximoslunesdi. 27, felha -n epos as Pv. Llarenac Pans Pa pe a aa a sl t¡" ov, rdo s e,_¡le b'lqu q ue l&novipcelebrar sulumplen. Ramelo eenBittmor. PrI *lv~d d a m rs rn enr,,, a ~qd, fiilmIen Ecaabsa.rana. en ladip ella ad ll ,aa ~ ta-ase a .aa daca ceasa bee 1tt 'iaas e da e -111 bs aelaps-daes la¡v ase ate aaapr m t r i abrasna i, M rn o t Prsna d --sdadp",saaa-.L1,1asa a aapa d, a,,,adaa. aU luS oclno de n P aaaa.rlee. Mu I!iesycoteto'e ncen Ls daa tas las da d laast u adls a ban a ueitas-ras nat ,yhanalesr al del sapa P ase Iaas yit cr FraniscoMenr.de Riea ysu tada ofeder daa da rc dad o p la da Ve oardVll eMn La hade as J -'J s Tee,"M,;,e Buclr, c P e -na i o l.,,, -!aca; o tdao D-r ten L o 1 nales g-: d ,ir is dat dalia aam a r mn larV',d, ;y b ~nic oal imund. en te.' la. tebaila li~ -,ln tsd-tla u 11Jena da usa H a nCa d e rlda a ;, a r La l, Ze rl alia ala n y .quesa p r ,a id Jejenes -G rapatas enr t ;v su'"ad enia "¡ a mnin l, q -, I "' e "'' rda-ala aaCavse auasara -.ase Lannucas Cpa, ta l os de eas a-c c10 e nhrbeachiir Gast. y ¡a mar de ¡a u ,!-h 1 ~gra a e t. de l,, fusui. e., .da Plpapdeas dea a D asrpasr dber dDesignados a s las saaa s -e a f1 ehSuscribrn 1el.,ea, pr 1ll ls hc. .lM 1 leresB mni, - oua, crd itc ern.:. .d tle C ,,l,C .an1,~,M-c eadlle, Maueentors Gmezy Dn g e nciri Social e, oser cG~ 5n. rq ie lEgni Ba nJ,.rL al, ~ems aauetau Ruvery l, org m r m grt L. de,.rajn f;orl d acpl ser n prc-Y.,¡od.-d H-Pflido drl del -V, tid,, 1 b~1',~, -e en la nsb,, ala ,~ utruprir 1 fa ~ran rvdd La boda no¡r,,.¡s, e brr oe .rinotarb, del d~rter D-reo lM re d 3 Dan e, omot,-ug~,r or ,, en este a., lo ,u s r d lor .-En an l llemo Dia Rver, octr in le a rdle.,de,-,,m. 5 GarI. Oier,,de,¡ l rMaI n,, >, \al ,, r.,: Omuir Frnnd,z M.atlan Lutlrd. Agu lera r YP"r, o d tC r1,1 due odcto, .es --Time.1n. e 7f-r a nfr E. Lpcz Sfver, d-1r ,,neto d, no l ip.i,,s 2.nldo, Jr., y E.d~rdl Y rnnd,,z Ci.9 na 1 VUELE a va LISBOA Vuelo o precistamnsimoss par llno are Conv;erta su viaje n spaa o a cuRlquier. de la. princ pales ciudades de Europa, en una excusion placentera. Aproveche los precios min mos de B.O.AiC. line. e. .31 ao deeperien.a en sersicioaereo. Usted vuela por la famosa Ruta de Sal via Nassau. Bermuda, Azores y Lisboa, y diafrla de un seriio esmerado. con exquisitas comidas y menendas, sin costo extra ni propinas. 1~ R UTAS ALREDEDOR DEL MUN VUELEB-OAit P.rlse eselasssae1s isesss.s S l ,-,,T ..SENIa ~ BRITISH OVERSEAS AIRWAYS CORPORATION ," Trocadero 55 -La Habani Teis. W-4944 y W-5260 mxw, 4998D21asa40e 4 .l iln 6.95 ¡C -,(1~ Pr Jer no iacom. dai
PAGE 6

rl ¡ ti R10 DE LAjMARIN.-Mirco es, 22 de Agosto de 1951 Poltica P n ¡ch. a Una importante reunion celebran Panchn Batista Los dos Ministros liberales han Mas comits ha ilos jefes del P. A. U.en Las'illasactuar con el servido eficazmente al GobiernoCo ,,tt -l i~ LOS ltBOS~ 1, ., P. Demcrata .) -1 aen nzas 1 Pb d l ,le lii,L, b,". 1~~ laid ...ce, Ee poliecc,, St eeirte ee euan h ele dlF ei e e le-l ele leec Ljle ; Dr. le -peiedic el de i le e c l. eeee-s ,deD.iceechmye.dd dctiel .c.r cll id d uee e ,peranee ze e Z een a RdriueSe.renee Chil, Fe-li I ,. e le 'c Aeieed a dmbFe cijeedlie. ,b, ----%-ee1,n er by r e a d ncl r ce eecl i-neejo dec le deen ce esl ort i e l due tedee D ulce Ma 1 1: .e 1 e e ir i-,, A,,,. e in eeuic .c ipe e Dre-er ,c Ielee t., juamjioe lit e etj.eda lel-le de tde e cen lu unao d e o do u ban de cin a r m te 1 .d e r omi g t e euy dr. c 11 C eb ee e e de elsearc on "rdn rnb .Ec sedje Dcee e c e r cbe rile ',enlcen te cee deltnd aoprmddd ece-eCl; iii"e.e ldela dbMar i eep -ceee mille e Pceietieec m le Ce lidieddel ecndcecece i-le.e A. R be aIfca e jtoeitr epcuacncn l z ie brs elaco is d is w re.o ', d Dgac o h h t t,!, -,, p ~ala ne p r a [y im p 1 ~ ~~ qd .eueny Ni il ., c d .ui a e dla a n u a a t a e a R p i cd ctp CC eP r m e r nt r o ou t a l Pa ,C ubidn R d lf Ua rrio a gun Ge r anB .Aeemeie de je, ieeeeej Cebeu i, u e lije, dcledre~l le i-ld, e i-le ,re--ene ye te.erei gn-.le ce ijeea el eeu tee ~s ie -dee esc. ce, yti tit le l ne ecmo ,ehlieceo le ter prme tei y Dl Urri de Ase. J le 1 ara, ,1 par]ros ,bd d icenie c _ced, a._ le de L Pehe ter de Dcie -e le --,-,c -1 e Be d ccedne M Me in a e nar da~ , , a n. ) ,11 tr t ._d d _1 _ au y ...1 e d d .n Co e n. V n d e -G a rc. r y d eg li me i Me d ie a .. adul bl ,,; Chibor ~ ~n si yt ., "-,. ,, d.o "e b r N eel e"" "1: "" d l e or 2 '* 1 1,1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ R u o .l po i g de .id ean ,im L-c ,,, s .l %" ", a ,",.:v,,"Z,.s E, ,,a ed ..1 ea res a s i~ dna o.l inaJsfia ,mgo ', Ca1o Heei estu"diar"'"e ,"e,, -n et is donded s ed' "ndm"pir m. ddci ntasi ecl jdie.cede-id cui.,, l e -ecchb~ l ee -eiee lfe -,, ,,' Ii ia u.an e 1 ls iecel e,lc, eee, .h lt l d, -i -pE, je Pr eto eyeCube iae se--L e econs e -eerv l Ccc e-l l c, cecece eci l c l .Ye le leeDi-l.dh b P' M cci, Md e t mn .etd .eee',dd i e i e c d eeplyec c eec-e.cece .Nacin.e. C e Ee eleMelcMo de.l Gcr elI eec l ,ceeeeeetie t e,, cdadll ee qu osraygm '' ' tilsls1Iu 1D oD. ,a,,ticdlelclceeiuieiiuuelee, ,,,,,:d o le a lddtnu das '. Pele tade- e. s, s te ce l ea s iecer en el I Ae c c leehceed le Me r¡. Mt U9 ~ ~ ~ ~ ~ Par1 cl rxm dino en h.Lbrlilo n su erafraMl nu Pilel le ate hn p c la ey ,rejct le e ). l e l lIdi e ge i r e t t e cu n, et o re c lpci ee e c -e ee t e reeed E el teine d e Geelre, P ele D "Avazad N5"E:a 1r Clo oe lta ipseoe fcargo, d, e su ,lilra na rea, dco A qusest Rod rigep.y aro ra s J.ab o. v.-eee, ed eee _,1ad 1n d". d1l lc.e-nu, y ld F cueeee C lll deeCegrel de -Pe dle It lel ie id e .e cie d e 15.1 c e-e e -u e, dell ed< ecl Fee-ldd le Fjeleeelcl le ile uurlununtddr-ri del t-cecee c. nce diecceel cbeptidclcne irdeltllerset.yce-lrdlleelccei-dce dNiilleeeC-seeceelnceep, ecc it, Deele bMec, dM ell ,, Ltee.e-Ie Fee-----ejuu,,,,),l: ueueulii,dee d 1e leeMul i t ,:luc, cu -b delg -cel,,,s lidie ae'e de Ape --,11 -.uDedclcrg ece.LeeMtllee'pG,. t _i__-d______r___deCo___y__ camie Fecrgaeecc n l e qe ice e¡de Par ,d N e ,na ub, e mue eldl eer Jle ecbdeTeelelu a ide e q ue u eb i r r dl e i r e .ds o mPe r oe e an M e lleed., e ln ere e yer-c le ,os n i c n e ea e l.e.cn e r dl~ eee la PPCgtrl h., e hfera dee2eri bNee ev,,, it i enelc a oe -a e e l c d e e c ec .Sa e-l i n e eet, luro o~11 ,1 ~ .~ 1 ~ 911,vS ma yo r der oli n ad as l as ,,,i, a ,e et reae. nt _,c e -e e-d e Vr tI o I s ~IC trsnil t e s -c rde-c le de es -r r na, e p'.d1arlosto Carose. tep me pesennelle eeelrb del octou.ed z ane ig o t r c e e peercced l ic e l ,n e l, s {>taa N a i o n a d Ca me o C e e ls Meel d re de Delee 1, uus Ilib llo1 ,i ,,e, (ti.¡"¡);e. .~ -iF. rlanco R.istald-ha Old.aVadda r idenc a Pr Pecer redncadel e-ilce ec e ie r p,, L rerlebe-ee eeeeee teellvce AFAeceecanbesterlbre Tl Sy ide -d e ee t e ec E t ~ e' n ee. Me i n e demIde, ,e, Elber piCe n. de r j r-e le-c. lecen,,. etcu t tt pe t pedcleel cece dr en es E ,ete ddtiendeel r i tder ttten -e rie Ceee y pc i Cr PeE, menlep ee y ec e eec .d i e leeccie claeetcce e-,d 'c Clores, re ceet e e t -rr Q u ¡erloda es d' ¡d se -11ltid deS1~ Ju', lee,,,ce le, ,ililee cele lele ede cee-e le ba .ehet, 1 "io ,ir dii mioe todasnt sutita, Qurd. O.az da par. de Queen Ela dPdo, qu Rrid And eu peor nonton d ido ez bdcec .t die m ci n e ~ ,e r. om is n d e eienen 0.11~ ~ ~1OV ~U -IECO L.A lUe il~~ ae Iibaai .n beniici de:I nes; Marrer Cavaal Gdbnre de Hgu .br saabs Nacironal de traza una poitc deb.rx,,td im, a ', "o e h r s e ,I, a; 2 5, .e o :! "d ? .0I m .ee d ~n an V ila da Be nn r e o r g a n iz a c i n d eaz a i e s s b a r o rde E cl peree, ~e~ "cc r. del p'lslmi tele~ le-tete, pni-e sj -d l l tmbael y ,te e idee el e eeeed e ao itno s e -c eeepd e l ibn lsznsddcdsa uliod i el xeim reeuoa i beiTcledepe-eeide eijei. s t,~ie :: ie c~ j i j: dele. le 'l. '' Chd, dc uee .d d ~niin c,.eua J .e.-.el d-'fle ee. 1.ncdc., .,,ecede1 cee _,pudet etiidJuei.d L ibrl lc,,e a~c ; Fr sRe allj, actual m nes. VI a nmr d popid. y Vrei. e1 p1r le ~ ,e e, e e ce-je de ,',iieedle e ar u tuee-I i h j n b c tege er r tediei tci mquee dese~p c cIr tetr cen ece"ai p e-ec ic iee su e ee s ee e endscd mec. e ro ee.i de e e e -olecl i m t rl je e i atd 3 r1 o ra le ele nc e rm ddei cl-leece e IteB," e Drdricez e Arcc cdded e e ice neeabanuaen, e de ,,c, lE sd e de he .n 3ebe ec re de ,el,.,,a el pri.,id: l I,: ,a .,es i -ene dele ej u Pee de lelecad, %"e, p eee 'kc cenc Bdem-.es -y gober hecde. eel m en d e 4 Sa Yfleepn ddihdderinlulq.iilblee e dl dccidelili de l ci em r el ce meeee dj e e l de t elt ce eie -c-.e d di aljirepldlceelelec aeIIu -cijel. le iu e el l o ic eItn < P let eCub lCnidad. e ~ mito, Alsd, ,osm ~p , ., l, ., .l d ai , e l s p e u v ,t, a e -e e p rc eda L. H. l n d ur nt -laParidoap e es e I e C. i i J t der. i.,r ,1 soar n .aa ¡. ar M c ena c r-ede tecir t.A 1der "P. r le 1indc, n insuar Vs 13, ce ,il c e •e eec ih 1e lee-ele, ienU r MD guEL A nE, G A ]' E ue-1ci-hciet l e gr eicasdetd u se e r e bl e e, llc .ene e t re e d ctmel t ele le l c bee rne-eede ti e-eicg UNITARIAe ,,.,e., ehrx-m. d e eP lez ee eltl e-ele dFn m ned d er n c ccua sar.n ien eean eylae, t ui ,dee cctjele lec ejle ch ,,c ei IC eic l e e r enide erina,hee elc e lcie l ,ci el telcecee l. pecl, e e dee hc e-nlCelee be d ee Aceel. cee Cam Ja, 1 b lc e e e letr tll D Jolse i-e Xedel l e1. Jr d ', .y raa~~~~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ io .r1-11t o 'a1 l i,, ,,,,." t ,t. or nz r .1 Pre s ti nt s de mb ea 1. dV 0 e r n ea r9 -1a y E. ,. ., be lti-dei ley e r le .]ept cedee-euena el e ceed ilt de, I eic eleelE del lele l ple ee. e le Mel ece. Iee i el di et ce ( ,rc, r dt. .i r. or, no e, earvajalc. dec Lee del l .eL barriipde cirr, r ".ea le e~eiaceeE ceemldect l epcleaI It, crlee Lee. C ~y PrdAie l de de cecee tA, del e e, el erced JccENTdel le Dl E Mcl ATA e E N t le a ea P Pu c t a q e e ra a sssme heeeeeeecec q e e -en e e l tor aIzIdI r ellee erec e edc ,t abje1 o dee-l ye tsu de h cie bn n J 1.5r Al teuee llecep dad d, .C ,e1cu pe-epi spe d, _,ei 1Etin. hibii lhc i-ece. s es del b lu te Ce l c d y . un pr r d e l prie r e ctme e re hecece t amiecele el artido Demcrata e dr pecel lt, E b e uel te prn e e eeee ee .' C iled ld e l,e J iheene 1t iceed ege Del aionlltb c.l-dlele ee-e poteelE el edee d a c ureatardo Pedende le ele i e c c it e -ec e e e Detmeeite e sele r o ueec e pal e lcsec ulem Me rec en ce ,, ,ti,,~~~~iv elic p a C o b r) r egr ,,, d esione tn a n te n g a er ,¡ ,, o r ,l ,n l -a r o l .ne d e l a,.d C .a ,'e l ar a s c o s g a e m s g ur"va ,z d i l ~ d s -l t p ord p ie p a 'rdi DdpEd o 'o .a L .t n 1' ~ 1 cn i ce e le t. ese e l e ce o n .le ti 1 5 y el d r de C ene ,n o t sle t e e i R &.e e dlbte ~r tc .D.tce .cs mpderi e ltele ley ceehelde, ea l le ee itecee e c ce te-nt o ~l. e. recia¡ti, p1cteeeeclc ,celeleeeeeeeel led~teie -,v g a d. lee-eche, te elle e-e delm ,Licee execparee. Es el eI C,'e le-e alta c abC .leesAnU eneeieo cereideLdclc le deeAeeier9 de l se c-l ee te e le le : ecc ee ,,un,-e:C rLO tite ta l e le el e e de pee ~eil di ea coyeeur P c e de Rb ri A rtetieeieci ce le ad e .Ce ,e-c ceele-eceIU ,I ele e-ce-e leuam I,,;-,el Del ec hebie etcl-ii te,"e titr 'gde-i tu le Lc)hie ,h'" 1321il lee,'r Ve a9 i A n n ru P snc L e lcci e ice lea csleeedlclc ce-lleele eehc.prctui e h ie-e e e den cee Pe e l d ael It ,hn q.e le d le pricee-ien, teeie e ce v lee le li cl ; jufe, -le N edarce A to d t e le le mVd teceldad.e ,,; ,eti i-d le, dc ile-el, b, te d e, l ere e c omo l e t j b G, P\u ee e ,a pd igu e tic e-ce. le _____e_ _,_ relaentario ._ y Chiba,: pue ~ea iRe-ec ue,, Gro, ,ee.'ece r -m c.,timce-,,ic, de cideejere deleee,,, 1i lbe, e*epeGer i e jc d, 1duie -anbic c eri-idid ae ha e~~~~~~~~~ .,le a,eeeece-. eleehepee.l Becee, i -,o"oeeeA c i F ee;lede le, lee y de ccedid le ee lee ard1c r d"-t.rt de Cde-e,,elc Dice Ilnce e le e etn '.dee. eahu enme nen RetoongdMoer; Ficeed Lcrcee, eoer ene e ethti echl drgli e teeeiecai eli .Ice eded. ',c padtil, t n Bceeu o ele na cl ecee-ece a .Ycee .r r d e sabun d e I hbnleucuccg. ladpirl qdi e S err eeleedro r r M a d e M -' e c, eAiScn cdrig .e llevDr d, ertdH cao la e e te .,ii PR S E USTED Tm. ~Ha ddr. LOQUE CUESTA. el, remetl ade cu ¡ase mey: lae He-nnd. Md S~te~ dea 1 1~,r, -1 -, m pr r n 11r G m e cecei el e. pree l e n e U e Ceria l t, ,,: ,,ras di I, ,e t re arid d, in ..ze "t -.1d,¡ ie yPJ dn Trl eh .l.n er. lupe d e a cun e.ela .de ya,., ',sier ~ q"-, ,ltoia y s ,, o e t L .,iii t.rin c A. deree Vqeleecm r-:ucr atddqeqiainz ead ventaha, hubel 11~~11 11.ola 1a n.ra ,an variados,, retrsn spe mt u i lee er Ie1s ~1r .sd t ey d, ,,n eyl .l t dd, e e-ee 1 LLEVARLA A SU ,OG ARga yee tee hide. Ote-e ce. S. Idi n Fb~ ~ 1 r qD ATRE."'-l< PIRFAIcANED UM$E ~3

PAGE 7

Crnica Haainer, DIARIO DE LA IARINA.-Miradlet.22 e Agosto de 1951 'Talco Frmula 3-A la. l't14 .1 t. ra tra I. . i gar da latn,t. IMm l .,ecuind LueI nNe-EL ,tr .n .ii. a Cta-Confo, va~~~da e -. 1 n ~ cr. A,-,n d -,1. -1 rt r-ie' a aiay ayiya til y uyay,,1¡1iyyy.aaaai UiCliada a nt nu7 r 6 de c, Cuidad, dm -1-6nd,¡ ~tr-VE DA D" p4ll s ^'l"k,,-S 'P., ~u". ses seran e trah 1 e.,,,. d. .,¡de. Naa -Par. eaa me r id, .s oshispront. .1 d.lr d. la ya i lnil :.y'.year l lyy'lra la ylu 'arflyv;ulaavyriyy'r.yly'dalliyv: a -eM cbz.Cmr lsb ulum novdad.Gabrel R min rIn Ce p 1formarion .n ,1 P.,d, ma ay la tiq-ta d "' a 1ay~ d, ala. ,a ,-ad, dey. l al. ya .i, la . ilanya aia. a f.urr tmb1n ..m .11 ..l:cy NM-3477. raa. R;na.y. ~ayy YE.,¡Eila ~ p"'n i .d, MlNAINi& mt. Uniforne S.¡tario Bn En Warandol E 2.39 : e Blanco solamente. CO n raA z b0,¡, de alria nla W., ina. ls.D 1 12a.1 42. W. .Mod. 89-22(1,NM. 1ff\'i iformne de Sirrientai nifor me de Sirvrienta 1 aiforea de' Sirienia n Cfiro En Warandol En Algodn .49 3.49 3.29 ul, con detalle en ynco allorcitas en la .l/ /01 al 42. d 89.217. De excelene cadad v inamente remarado por yst. Del 30 .l 42. Myd. 89-219. Eaaaydy y la stas 'i vrd,'iyayiarjysobre blan '1l 30 al 42. NI-]d 9.22l. E carila la caxli'dad ti cii i .pued, j/1' u mit aO \ /DI rE le ofccc 1 i/'n, s i'/ '711S qi estoAGUILA 363 e NEPTUNO Y MANRIQUE REINA 55 e BELASCOAIN 256 Pgina 7 m Ultiud 1 .se:rg.a

PAGE 8

Pgina 8, DIA U0ID E LA MARINA.-?lircoles, 22 le Agosto de 1951 Con su tradicional procesin domingo en Guanabacoa los Actualidad Catlica Por Juan Emilio Friguls -Di* Nooional de Accin de Gracias,. -Fderacin -de Universi4ades Caolicas, -Serotorodo Cothco del Cine. E L I1 V ie- m-.lo Edutiist-,,. eee i3i itrd iAd nR uv O qqidAr te ol d,¡ Fslir o teisoieicn o uno de lo do lnuo-,slP.,l": d1si d3dledlilll,010io 15ilian l 'l' coc31 0., ro r ee iuiiiiiiiiiiilii nloran .i de un h R.ioa d. ¡Alceto elde Grosr l it,~ Fl,t, lui r rlaids,,ir do oidaio dsoun ,,G--1 l O 131030111 i, l ', -d A -,udeGrl.it, 0n1 le itbl, ',,'d agso1949 -', 1el Da Na1.na L Aen dN-Gr1,1 11-,-e j'.i,. in Es .do nd s l ,,u didican o' pgold aabn a ,-,.dn ncaga0d eP:r.a. d, .tndr,[. 1 ts lo prss En 1 DNAG mhl idd. m~ocado ancn nlrn ,1.n ri111. n iis mo e a e quwre fortaecer or e al meiori a ..,a Nlial de acromnin 111aa e iiR P. y Feo-fl a Cruzf en 11 lla ol ttnfstvo .d r n r b. .gm iu ...a t ponva omunino. que init irorablremcne, 0n0 lo iiiiiii i lao i eAM iI cu ur miietcin do -,,omonor te Dios" q le,'.p.oie,o 11,,dcd el ,sdo el s nl .ci .ues le lad su impslantan Olioar bJsto codoceo. 01n. 33u.0 1. tOlii. l d.r.res 1 d z eot la sDii. cr. crl ndelos puerblo". TsDptto0osesroi, El T, D"" anmr 51110 odosOr o doirgd, entaoes iiddo de Ci En ellan" o a la organiza F,0era'in Entomr lmsidaes 30 Esceolo r CaI.lisfu .ta dola Comiole XIL. C. oa boso on ol CIEC p tu -rlo problemasuons r E.o,",oti,sioveiencli, ;', .' -ticin,., catlica l~,ai de cultu ra superior s n Na ,d.e,.in e.nll y la resi c,. y de trn f" ~t. de fensa de ~ 0,r ~li e y ru rm o sd i d, ur-n d 00mbient 330 t rn FnlE. idici le cO dd, -I.eolci2ri Tdi Fder'io 3db 0 l ,,,,d'l.Cnfed i mn--n d-I lEdu""i"C i,, -11-ll utno i ql, s,, I 0 l.e idp C ndro dr.F i e-lndel jete de d el, de E.,ld,,, Unido, 11.1p 1 R J, oq j,,ioilo ol ret sdell., u.,veidlde, deain n n en e' 1 tm rfia dletv y d 1"1. ppe rodun 1, Tb.u ...i, l n ..h. r is L-1e 1,1d 1 de Catolicismo han de terminar el El Circelar MAT AN CERAS -,Et exPu-[. enM A -pA N C A S qun a Y mad e laAgu tin a s cultos asuncionistas s11olfu de. n de >or MeoloJorquln s rods.n yr Las fiestas del Teonis Elcit cisa o le clilli4 ¡ NePIgeceoile Biai i Coi i Tleleoa Ps-a los .r .c.nr i dpoe que (T.Al .,, ,lld,,lrdo. lresenaon.-rlsy enaolbid u c. :5d ce.o 1an ere~n-: el emuy Sensible du. oe1i. ciro l e'i c eil -.,s do d e.dl, lo israd,~ o lo tarde del sbado tilnl odol i, que retraJo a no pocas le ,Cdoi .S.J., mill. d del bailrde ochbybeo de uaabaeacerar ,,lgande sobr ,o". n tmn t ieain e ehI en ., de h u debre .olo,,ono do loe voca1, do ll¡"e-b gr d.i di ri g proeldo Vo r. .-c l, r a S scez im n .n dieron.te.t dra al d.rde i3.d¡lde "':. --A e 1 de mas feliz celbr ci treso dlo e 31 C,,1m,,,,,lC rr0, n so, que integraban el programa de 1. y er.n. -.*s asd s do! Niel, ~ dr sinigoe d. Cube y A al .,1a irieeiPci:aN iu loe do C, e ad ri Y,.he Clb d Lo del i,ii,1 ,,, i, l, 4,1-avan as s uy p ee sen cocuran ils d fi.-s le,' ps de1,aiarn Coo-n oeigro l egr. e n 300 o ms ent d15 a. .bld -d. l r m b y brllanteoyOlda un, d, 033, n ,d de]r Ne a elsdePp Js 'eUaan u er e S anpetao u b n os,,,,,tmo la m G mt a Ans,. 3,00 iun,, par0 000 heool, eole. de3r ,d,ln atidod 1,, V,,g-n 000 Ormrsno dr le Peyo. 300 00 roo. tr,n n r durdeteCel 0 d, E PpropEsoo .ir oqslser lo'e FI in p r,1,1 dl,, onnoo-L driesra el ,5. ad l rb L. d ll o-A spisU de leo sogoico, ocioso i 3b,re [,e-r 1 ~ d.,, om -tede por lo O esto C.sen1 ,r,,-o 0113 l O,,,, apiins Dopoti qu 11. oe h a00,e 0 de l e sr e p e-o Ylluntr l y adnesra uaenud anidenl, 1 r 1Fan ~ aPI.o r s uioes,dcnjno 011 ,ss pr ,ser 3i laS1, Ao. 'lo d l lI i o d r s o q ., t.N lleses.hDeo ro r ns o1 Jsis dde p a(h' ,l, a t ela ie ga ea srmi jo. s5s dslo a e., ki Eeldta da la tva .jia bl~rd onic, .q e m. qe l y compeencdia 'e ~ Enen-i cum tac i .emoaqu e ce nle rran l 1a loii a lietuanes doeli o, po dio. r claa iel Ermiit lo ¡ Arroo Comen, o ea lr c0013Oncrenc .0. d~ ,pucdo los dio, p. c. y 010 do r5-, e ', Y, a lo o oio, loii-ieuriie -1de ,n rl slub, prl numeri de g e sq ,aon poal a -laslbResnm d l s l e ri,.redo ror le0310 e I le.oP, 1 o r .l e .dt r. o. Xo o e. o oo oo e l o d e d! b lo 00 M i o o oo i C O l o h e i e o 0 0 1r. d 11o e r nro.sp~ti-. 0q el 0 rrb.u 0 3 e c io 0rCrorod ian. d, s~r cdr Oosplol a d, p .labo ioe l en ad s-s Na3' odlRsaeHy iroes a'i5 A.,3 ls.ba tda la lotanzle bolo.Unguod s o d,lingu,lo srgaiaie n3 dol ae zo, do le 1300 Rdrjuur, y Ju3lst Fs,,. Alsile n, a m b cororn ioroooloOr volun 30 d s re n o salta ucuv 3t d A sqduPrd .Ll loolgu. dr NOlido Pensh. E330 Vos Cnohon do As! aoy HumlberiiCoo. Tesrei11ee m lCao aocy ircln ilsad oi reonrlorelo o 3 n 0e3ra rss.o1~!l3,,sr DI 010 rrio a Bysr di ¡ilir, Meresdis DiA, loelguo t lnde, o M o y Pi3y Ortio. Brb 0,3r1. url In, lseirs sO vdr fica 5,,, 1,r1s crsin yoordoil dreoiaigoo En aimaodoporesisirodbas Mors3 ,dl Alm Rdr5bo Oiguez. C oia oHsdr seEldda MarCse ro Al'zso,-era yCuqiLAros.sMr idern'b: Alnue Rorigez oza y l pemlrdoOChceeLoouT ,enioan os3n 1 p et ablre., l ss do 330l,1, lo Marg,1, d M rsid CMbandso GLio.i 51, Coebojd Hr ondor.ls iz Coosde AvRco CAl bertsoy Lzsnis y0 3dr ry s de le mresupn d le rtoosrrfid sl Po03533,30 m53 presigi3i0s 31 la Al,lo .l o e Zoid Lo d r o Cab so, C ormeia iivedr. yos CB l, la i.il v3,n30e, g ,,¡o,, s3,nos3ol oussdlsi t rs poyec!oeio e eimat rfco. o sens de parsj1100 ,,oombos lo .n. Pr3da Ehsrile. Glrie Nds, 11,Tres bigiios l mds brlee: elilisi. 13,0 isi,,n eledoooire eare r,iodi di-o,, prosssn, Blisie L,s rrea d. ,,idan ,1 lo e iliirles ma Poo!. Isobo! Horncdo, Toer es a y AIdie M o. lspisssis qe iidi goaTn ot li 1rXllSfeeolge Valls 3, Fer, nez ,, ec ,r, distio, on slesani, ta bollo y lu Terry, M,y Gcneioo Cborls. EmILo dOso Alirjo Bdrboo qurereq e enws ofae agnrsd luiidi i,isiis 1i1he en s, hoa, ,a en lito Ilro!. AlII, PoSe,: Jsoben bo decooeopa do oc dol,1,o, 01010 lee Uicic 65 iliy (, -riiei jl s pess 3, ,r 3,511 dus .Sli, Ci A sll 3 Rodrii,s 0 l i oauro,, Mor Ales y Cboio VIpsr o! oxIrasro oio do roerdiii, Par , d3,-l
PAGE 9

q.'onica 1-lbanera DIARIO DE LA MARINA.-Miroles, 22 d Agosto de 1951 AC EIflf SANSO Producido y Envasado en Espaa Ii Pda a su detallista ACEITE SANSEI" W 1 .de la# rmelores aceibund M A1, lila l. .r.d I-t a ~relaia p., la ina~ 1 .del ..lirdode uraJron amor eterna.Ft.:DM-F-d. E l bad. ijioe, e lo nl .e, d. lIE
PAGE 10

Pgi:a 10 DIARIO DE LA MARINA.-Mires-p. 22 4r4>0to de 1951 Vida Espaola Naturales de Vegade¡ festej brillantemente la .picos actos del Clu Viarino ."n"g::a En Espaa de Afirinaci> y Defensa 11 f 1 conemarando una festividad soca[ selas para naf>ana fPor ~ echa de su patrona lairgen de la Asuncin ,conmeon ua. as Maoi anal jueves,rtaaopar efecto en -p-gre~ dedre.ti~cos 1 --~ Tam inel2lub3V.l, 6mi 3631vi62.3>6I Stm" ,l,,,C, b l ps rin, ,,a.,¡. avjo Port. jefe de Ventas d, 1. Prado 362 .¡t., das important.es J,.-Prgrsosdoosioros defist elpasad dm .F ,RpCerecerR~"La Tr.ple l;.o nB.t., del patrtid. Afirm.tin y D',,-La amil¡o real bIg<.a 6666 'er rlreevetltla2 n%l2ester. en represent6aci6n eAugusa del2Cent2r> Ga. .3 3 >3-El proceso de61.URS. S. 1 S><0>ert>6>6>6611 -E pocsodetoU.R.5.5.Comit e a a e1.ota titucin. Sr. nv= ue a,., l un ,e Loed a er cri P-m nz rmr a ch ymda 362tonll' 3>3>62. 63' 636. 666133622 .3 2,3>66, .e la >. <1 >32.3~.3ta3p, >3<62.6.63~03 y .i .'> 3>1,>3.2 2 1<61>eid a3e 32663,.a nue 26 < 6,<123626noche>para2tratar s2bre os AN S na la a d a nob. ri eeato F. hecho ue tue a • .-D, ',,i-ldd, Reanna!0 la ie 1 di, mnzro cn nasoem, ,e M n. .nal -,Frncise, Fan d uts ea e na del j ru Smuno Rumn e .• l, ,evr,,, apifta del panten, a la vi). Pelegrin Petisen. Angel Reulia. ta d, drectva yJalea "' a ,2n6 .1 2, 32>33. e:"I,,,,,, E n l>ono' (lo' los s>siqse; 26,,,,,n 'Sa 62r 2263 2.>.6 : Reunin6 2<2d23263. 6 > 33.3326523R322662. M <2 163222. 22 6 2233222: 32 6 06332166t>. S n1 u, .1n "-,Iim ,,":l 1umns .e ,, u.da del irat, tan -.la a b nel ,_ .~.enpleno y gran numnern de tamci a y r B M j S. deon ncr a o ,Id eatd njl x Octav3 dh. C. >1n,,.m2u'>d a a. SOCIEDADES ESPAOLAS >63'>'2, >.>iy .t>_ sal ne E m p de 3266d y ,13.>tra26.,<2 .Ma 66y S>22ndl. 63363333233 2<26633 .<6r atar3a3r<2 e63 Con destino R ,1ll .jrot ,nar ,. ;e~'u"l~ Mi.ase saha l'or Por Jos .Pt. n,, R14 de gran ariltjdiad ln nuestra& mxiti.1 .tad, en .d., ~ Mn daz. y ,,a dez Cndida Prez Mil CrG n ento de la cuota social q ¡ i rrEIR66r3 .id 266 3 Pr o-.232. u26en63a2'3ap>dsnl2.pr~.o_. -2-< >2 63a 2 M62336 a >y C .B63 3 2-na>266 2 u n a n d um32 r6> 6331 e 36 ldal 3323 6 2 3023622 63s q 26 2 23 2 6 Me ab 0333o-< 3232 < M .33322 y> 2 3 6l2ecr1e> de y ~~o o ga iad s d s ,s -r lore "",a l: i,' -inu 1erevteR527dear o l.a d n tes d, b ,n ant e s de iyer n Enr sde n teeo ,Pr A noniCo bd 2y jmbiricamy ca.alleros. d, ,l,, d 3 3 3 22e<2<>32<3d3>C2 2663 36306r3 23. 0362233 62 6 s.eu3Cad,,,dlbsqesde t,, I. eranaC.n t! po I, .e b~ine .S.,ras y ",,Vi, Gra -el que ler1.b1ePremige era iro eEr le ,r ib rez h. en ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 7 ,ira eTsaasueua -1,12~n R :" .d El Centro .,en~gu Vesatra i tad a edo drtuna -NtuasdeCala.earr deo ,a o Vl p a l" "' 11, 1 ...viono FernndwezJ,,, voL c al~d v 17~ .d 6.d1.g.me .e ~ ~dta . en .,fe.Cc i nra ¡d Yt nuda dM .d NlCub VMarin a r l br p aa ¡os uaal rel quenst. ..dirl ~ fir ir ,. -a o "'":,,",id ,tN. , ', i,, <,d ,. cu v p, ., e .ti 1 s rt d e m sai~o _u e p sited, i d 1. .,,,noe. l d i:rutu .n .raiib,. Ap.L N i ~ doh s pd,e ¡ Anv, e cor1Em M. Ci n' "p el. ..rt, tS r:E le su ci e e t sln a r e ..e ,.h B ye .1's M na e l s nh nnr td R, metuN R ad Baa i;w .-lealr .-~ eue par er u tN mi i e e para. -" J r' "uG Isen abe qr.ue .1"l c u1 e .l t. dpa tna 2" d, blroy In tote, d-,In ,¡. proha, _,_ ..)"dr .p sier .,¡,e v Ben -e f. A siai an ,e.n.ld.d.,han D 1. .v t o .enA ..efc~. mu u at,, e.n : œmti. hmna s xcl D rn a imo a er e ne .m er ma r -tio dr eg onje y e p9n,. .: ., e j 9r ArI Juarda oc m a u a n cei a e a m --n J. G er ra.t, t, dI ,,e .Rro,.", hp ~ de t uy ini.erm .e n, g V rata Mo'pnftaa. o q eu u de ~ ~~ ~ Inn ,¡,¡le, a. emu na a ma o p da a~ -, ';"al" r'i"d" ld e la Se -n te deu 1 erprrpettar e n. as .e me preeneawnsorn Haya-e r ,, dh n o < a n n o r ~ ~ ~ ~o i s e f r doo ,' d a o r a M a g d l e n a l j ri .s c o r P e " r o p o Y a h11 1 nl ,m,,, -~ ~ d t d ]l r olr, o !. s o -n C mz rde l e a .c M pa d da e i n e a b s o ia la d e tl sm p t i o nC l u b n oy-U .-. 1 -, . d ,hsw, l ,,., .:R I~1 e. ..1 J lt,. -., ,'o t o o ., a l v lc le en ~ u 11,r l M artitere ir to r 2~ ~ 1 en s nao; Juaib n e os m m d n Merr up ia Allida t M r t m nd ~ ra i, a u tl lb u i~ ]deh-d o v deU l C.y.H y Qe ui.LPeo H a '-f rel tu.¡ o,,, dl b iAm ,( .tdo osd ire tor s g ner lesnt u lent e rso i d t e T lo .a n nm e a o l e f r e n Do e i n s d p s tv t d lo e apri ~ ~r h~in m e ,,,fin m do en e in i l -n~d .sn r,1~ 1, -ma or, .,d: Csgu o e l u u de l a a r n u r o e n E p n d e Pu r o • I .uanti -~ d "n '!"me h rad11~ e st alle e. .una d l .oa tot. nla', r 1np lu is, a 1,bnder v .*Te reiem r a eentoraa y a d ho nora alsVgdnssprlseii a l rmnir er d n M nd.epeiasgisald em. Cen. d, cor, a ie eR e in l s e. n-d )1 r .aar e ir ljIP ,,,,,d R, la ', les a i id 3,~ An or y G -o .rad e ct q ,eaiab n h bn o v e ,,Cr e Ja auly .m J,, ;Fr ~iete del tleilt u de r.,¡. .a de 11 ri e ae ceifijta. ~ ~oci rdl "" 'la"prvn" rsn:dJ.s ,,laen s i Am r so li i t Gr -ga tcoesr denoclt eneb extan o rdi netiri. ar ey dem ,vlm~eTo .enem"en e pidn.d .,,, saisttco. ajna eea assd otar e ian d,, r i n N i v y s G r a d p de t e d e I Rd ~ tcidd e .c o r h e n l ,i .n .t r abi n i n g r e s c .,e , ia t r e l ¡ p-us e d t i e n g e ', J "n En -rVl: 'Ldni aldo a U io. lnaa err~h, Ru e uu se -Cnmn A ~ilsellep, de esdenr" or ,locoo es m dar o a pa. rndel pyximo ]u.r ,In. .' ";'le te~ bibuind, desti.lh-.rx.dn .ni .b .11 rrspo ..iEp L. 1er, 1re enermi y e 1 ,m ,:oro. .e .rz,.era]e .tua r2.75r. abec__~nts. L-da M a ,1 'r "" ,n 0, u y e o m p rN de j n .as .u1s o le ua d u ncintMeja d e ; .Sa i, o u S vr, 'g -a : -' *r l s dlE ii3 fJi de au l e i n a l n a so 2 ra do es' r d 5 a a aE s n os g n r l s s c r t ,1n 'r.'%' d PU, ," "' vi: ,: ." a %. .,t pr uer s ,l, J,1M m e rt ~ I C ret s A to oCn ,s e .mi c tso e ..i S eps o ne i Agraa e ciuia m yo 2 ecicirugaM i a l dm ing so nedel t2l6 d-, < 2 t 1> ,N3 T" "32>'13 32 .2 61 J>2622>33>63 00 .r 36>2>23 2<. 32.> 23< 6m >32 6 .m.6>3<36323b3r6. 3> 3631326, bo0r 2 2 6e 26 c3n>r26 3< d2d d .-iG A s t N S H O >Ys 1 j. , ,t , -b ..1, ,s ,-, l d e rd,, < 3. .i u A ,1 ,,l ..:MAm d o r i .G o l r ,M .Im Ir e w -r "d y s 'm ic a !rb e n 1 -m .,Ale ranlo,6 tl o a i i a bM iid o l tn z n ,, ., .! -o c a e, e f o i n ge d n o vC a t al a n a 6>2>2i2<3322>32233>3432 di>C 3<23 ,> 2>2>3>2>3 2>26032>32>2 >3 lr .n 3m <22 3333323u2 e 6< 226 2 3<<3 2. Nu 662n>220363< A3 C2 rv36 er s 36231< 0223 C363360 da .3.2-2r31 ¡l -~ 2"> .m 3 2,2 y ~6 333,1 22. .d 2 2232323.33 2< 2< 226663223 6 626263 2ar '22>3, A 6<1,:2,. 333mb.<>22<2<' 2<2 0 2 r, 166262 Aq. 0 .i633A> 02in 62b322322 3< 33> 3 6)223 ,. !i . rr1i,,,i. "i. ., ri i J ..Myad 1 ..:l,.,rF rad s-lairqueSi-e, .:P,.e.-l:Sen drin q u] pr'atar,!,. ) .,u, kep -lo-I.e, n ,n.o rmt-,:d ., C lub G '.-,.,el tin lu ~ bden n Pign la .1m11y ~ ,,,,,itrd ..l .1,darIn li -it.C ,td d~n s ie eagsoi i o ntm ln imu .., .ales, .: 1t,,nme n,,d E l ,,,, Baso Hnte e n d~. 11 tedll; Erl, ,1 mi ad or l.d se. d, 1. i, g. ]a sj u v ., des, a E r imad omn go l dsi& 26 delse022263302. .\.<2233>2<336',.6222r332 .33336", st 1 n 1>,>>'-lni >3662>23 u22<.a. 1.bn e u il -,26>63>-e.d,2salud 2e r >6333a -.r gen 2 62y3v>336la. r R oao c ida dde6r666 An62 Lfe r 22>36 A 6'a '2"'>'2.'n nstarm 022 3. 3 3 26 236>2s2262 2r623< 23tae 26 n 06<326 226>3<32<663r.36 ds vd Lgrbr vPrz dela on ce. 3663632 3< 326. 32<263<<33 E 33662263>6d66G3232.3233230662e2 C66>226 .Ja enne Cr A 1, !CN.ANA IA: .a ,: -d d E L d -.Su s -O a pt c e rn an o r di O H H las n- EJsala. --Gtar_ , H 1, vo~ pr u rnt rn i. cen s o p a l Emita ie Mor, ~e r d a d :i iil d , r ..e ale, r a o d i a r a e r a s s i o r A n r A ro a;,e r n d l ."S, e m b a r g,, yp Rpu e de n d .,,,, :U. n u ih, d e I.n, ,, -, C p a j r t .,,.,. C a rr 1n. d1~ nch eni~. ,d A ..Amr. 1.e ,s ,B:: o s t,!: mb,1ul, l a, econrbli lipdr o -a Ba djal d 'Dedine C L R % N T. , .wn u ,r."mn t r a ~ p ;g '-:s e o J s e L m e r o e r i -e t i a tu l r t p r l a t a d .e -.E l n u e v o h. ..1 $ 0 c, ,nl .d .1. 1 dn .Ja a d q ui u t -, .,: --N11,N, 11.11s1 .la d",d ellluil : sedr ,,',.nr iit drn ,u, .I ~ i Pp, e etr ,v 1 ,e ~ A l ,. C ,.nl:, P aU !gn-,n o a '-A-il I v ta p r s e e P;, i,"C2362.2.6>333 326d"326-26 -">2c2V''G. e323r3J233~62633-y2633,Tod2233r>>Segunda V.6dn"d. >.3esto y<3 2 66.322 6>3 0366 23306<6,6,1,2 trn~, , rh ,r ', rnIrR 1 R, r1 RerriefirdenM cmpnria e Andaluzaiems naDeegaio smalaqu los"l, C.,I. 11: ~ eDspa, , 'm ' -t (lo s (lP nera, lltie llllBureee ve ArmFrancisco vR ,densr,,.s m ~,rjedprr Cund _gega ebarcp. 9w'' g,e ...eer. n. Ial nesropasaj, ued, 1 -reenar. reh!,'r 11emedi 'd~mn qun IR h,,,!e"rp,,J d d, 1.-P ¡.,-: ,a a en's y superfaci-rzda p1r J qupi,, bsnundmet>n .t ve n "