Citation
Diario de la marina

Material Information

Title:
Diario de la marina
Publisher:
[s.n.] ( Habana )
Publication Date:
Language:
Spanish

Subjects

Genre:
newspaper ( sobekcm )

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Holding Location:
University of Florida
Rights Management:
The University of Florida George A. Smathers Libraries respect the intellectual property rights of others and do not claim any copyright interest in this item. This item may be protected by copyright but is made available here under a claim of fair use (17 U.S.C. §107) for non-profit research and educational purposes. Users of this work have responsibility for determining copyright status prior to reusing, publishing or reproducing this item for purposes other than what is allowed by fair use or other copyright exemptions. Any reuse of this item in excess of fair use or other copyright exemptions requires permission of the copyright holder. The Smathers Libraries would like to learn more about this item and invite individuals or organizations to contact Digital Services (UFDC@uflib.ufl.edu) with any additional information they can provide.
Resource Identifier:
1915261 ( ALEPH )
11968619 ( OCLC )

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text
I I I I 11 .
. I .
. I I I .
. I I .
I
"Ll periodismo. ca en lo;extei- 119 afios at servicio fie lox inteno Una prdfesi6n, en lo-interno reses, generates y permanentes
un sacerdociol'. D RIO DEIA MAR INA de la uaci6n. El per4dico mig
. I .
. I -1sepin Rjyero. afl tiguo de habla castellana. .
DECANO DE LA PRENSA DE C03A I
I I 1, I I I I I
Ah6 C= .-INikiero,190 I I la Habana, Viernes, 10 de A90*0 'de 1951.-Santos Lorenzo y Dio4dado; San4jg Aula y, Filomens PRECTO: 5 CENTAVOS
- .
1 I 11 -W. I I
1 1 I
ESPERAN QUE APRUEBE I A I I
, ,YNORCOREANOS 'Exten' al
,EU',-:'a 1. ua I
.I
. I 1. S - TNIRAN EN. KAESONG los rusos LIBERAR 100,000 TONS
. LA LEY AZUCARERA EL, Io gastos ... I0,_1 a
pmtoO FLPT N
1 1 1. I
' ,
, 11
I 14 LA CAMARA DE. ,-EE. UU, I i, I PARA EL ARMISTICIO DE CRUDOS RETENIDOS.
- '
.
. .
- ----.. __ __ ___ ___
' _", 14 I rearmel., d b ,
Prescinden de los preceptos.reglantentarios par*," 'Aunque a retAsdiente" loClU eo TanibiIiln ge acord6 aumentar el precio minimo del
' a, I s, el alto niando comunista ha ,
cin consideraci6n rijji& ,Yotacf46n1 ha &clarado el kiik 0 928,000.000,000 Itc-id- quo &r ]as g&rantiai exigidas por Ridgway. No tien* tabaco. eelebrindose consultas para determiner la '
' I I en M ares v
lider.-McCorniack. Tal vez pueda detnorar unGs diall, pAt* tainqueis, avi4,nes, IDfidEfse,.sin embargo, que Ke logre mucho progress i los mccesitan p ar a cuantia del alza. El pr6xinto Congreso (le Higierif
I.-
- __ '
I-LE17AN A LA CAMARA EL MEMORIAL CURANO canoes V otras a r tu a s I I nivelar su cronomia REXISTA 311LITAR EN .11DIORLt DE AGUER0
. ,VOLVERA A, TRATARSE-DE LA LINEA NEUTRAL --- --- --I I I
,III'. o ...
. a Ian -ministration a., zonas Pon 2 VOTIOS 9N CONTRA TOKIO. .gonto 10. Mennen). ,A: to del let, al.drespcct. litarnut- UN C9RC0 MAS RIGIDO 'e"I"s ,,II ... d --doIs Con-jr, el, I
""' ,., 'rl,',' .,', rl'. .p i'il- .upla. fi . I P.) ,lov s, a 'j, ",:,,,,I,, a
- ir C n -1 ",,t:,,.c.z,2! ,, ,,go,, ,j I -1 I d arl I
zl, -.d. I ., I 'd
.Aj :CJg.vlgC.tc do IS Las -rive- ica.e. d rrm,-, s, da l.pnesil g. I Co.. -1111-t-, 1. lib '-- or --o A I-, p-.1. del NII11111- d EI.d.,
Is, aem6cmt. MCCA Ck obttLVO Cuba at 2 p9ses I tiel. se .... U an C1b'1;1 1= 1,,CdCIC'CrdC I ,t 'o, ,,,
qu 1. CAnna, ,,a, ,n Id'd. re Cayes one EuMpa g6l i4eclbkit inas deaptnis de .= d Zr de "Compi- agosto dirigi a, Washington denunclarIl. -1 iroe;-, d, -ii,,i, de In Cuota A (7, o_,, .p-bi, un pi,)ecio Or tit,aNien tons del .= d6n ag: !as, el L ZI miento" durante los, cults rfas ,I,,- Rdgway par los tarlientes generale5 I Ewt- iai hxlenol ,-'. I,, '. Ci'l d'iii-, q-. i6,ri
' 1 = Per tit. n y 4. respect. d 03 demandaron .._ s". Kim ,I Sur, y Pen Teh-Huai. En.
,as recent .C .- prolecto it's t"' t4uipo military a media trat.d. d, ,.merr10 Etp -too fue Ile-dor al, Conseju cor,-id-tia (on In PlecePtos, IeR4
cnera, AM .tenerse to e 9 _y obtuvie: .
"glame ""'. Ince as guridade. de Jos T 1, I~- qo, ,gtilan ,I dCsa,,, .I.
- I Ott. ., - conaunistas do qu. Corstcuencie. sugionei la, reahuda r or ,I 11Itl-t,. de Agn-Itntl CdJsd. rnpetardin Is Coast -- or la S-rd.d C.I.oibw.
Corinack umMijeue solicitari at lu- 'Innoblin solicit to R. parninjuna que o gamce I as trop, do rie itrplid.cf, tit I. C-f-Crici. 1. 1.30 p. ..Cldel con .el Soviet en breve P n, 'n "" inf-en. I", ,,Pon
as qua se consider at Proyette. con q an. to. points myos azim-ye Can Iln despacha del CU2rteI Gen-I 10 de agosto, hora de Se6l. Si at tiete. to$ o" 1', _Im-s h.b,.e 1--d. P ;- I I -a, I,~ r,,;.pIi.ro1n d P te a N AC G-Cro,
. Pro"isita.de queprainta Se 1c. Pon- erechos siduanernis total" p_ _L Artiam ION ,X I A.P g Avarreado de lax flatteries Unities iii no 10 permit viajartmos Ca bell. WASHINGTON. .gii t. 9, IlJnjlcd I.s -,.- w ,,,-m- aunit., or, "I -0 ,1111'1'- Par' ,, ,
. votatl6n. I I derecho a sunninistrar 0 20 de flen= t.9 CGrea dice gueIIAIvigutma .reunion coptero," -,,Las restriecione, at C,,.Ce,. axis. ,par-C- Ib net. .11.aj ,t, q npoid.,, 1. Rs.I.C .....
non" 3 de Is Joy Me a cut Satan
"= ple ,,a ache. par to del sumenta, de consurno']resulton- b6 Y envib al Serud de s ale nos menza r 11 ,a _,j,,,II, C,,,,f-oIia 1.1,reacir.
6 ey If a ce Las corversaci se im. blli uee 'O Estadas Unities, Contra etj -C-,j-, do exericilo,
1,l militants a go Jones, qua I 'I ""no"' 'a ,milte del aumenlo de Is roblac' n de los to$ I '. Ites' m.ffs- Kansong a to hom f1jad Co de
recil,16 11130 P ciiimn at to ulio. quedaron an J1.1ie lc l s1.a.1,U,, otarn i, ,,, nA A;mIc,,a- ,,,leb,.d. no, III
NICCOM.ck Y -.1 y Estandris Unities- Bill. IS ley Agent. tons he- la-i). d.A.n am IL oc c a '!,a' ,a ', ,", ', ,,,,, ,,,, ,,,,,,
'a $66.052.40S.M. cib- ..trailrdi d a O' Bi' nc. Cub.,,* 1g,, so at 4 del prostate, ri s tit ,a, ,1_ ,C ,, b ,,," "am,, ,Z. qglgd,, aliabdo ,a tr:,1,L1dernueatran, qua It. at praI Cuba tiene deracho narla an 11:pil d: pa L, v,, Los ,1,6 tememe F tados Unl os so no-tran en- II -ilo, d he Pit, no, z-, ., on.
,enable iies. Urgarn a o ttid'. tit 1. demand. del Pro "-,r, IIId. oy, ,,per, ,lot -nlinue. a va d, 1, A--a,. L. H.b.n.
,Cntj, ddaaI ,50 0 t.4, oil. as. calculmiris an 348 Contra 2. r n a PLaesong an ,aspect. .-l as -PornM.S. I ..meei. it,] p,,ee ,,,I; ;_-,,";tc,,,,,,.,j,, ,opi. ,,,%. de Dr.
I Y. Tod, 1 a am. '__ a ad-' Ualts Asimlamo La Cdmaca no modified las race- C.mU.i.t.s Its stinninistr me- E" P. A p --Ia d, M ... -,. dc Act,,an,, -. dCCt.< din Aid ,,a ,ou par cientia de la cue, menclaciones de to .ran "jCCp,' ,,-A. -ficitinies C' Ian r.ios Un furric' arot',, tin I',,"
6UC,5pfd= nIC.- ,ldout at 10 Conainitin de Cro- Far. .1 iajt Coll. d scrolconno, Y de qua no vOtIoe ;in Alton'. Ira s do que Rujia once egunt": -Z rolld-" ,a, ,
d. 1. Citron So" I, it da I do Ka,.O .= 'I'c', no'ca
rUna ,bleald, to aXabod PaIlft que'Pagan de- dito., is Cunt an $1 U1r,500 ,a re idericia dead. se celobra o -,ols, c er 'b" _' "in' a 'a .l Prc ,Jerr 0, r ,C -V CI ApaI.
,sidente BY- rechos plerim. le sea asice.da: La R. to untidad sot -It- -i -ld-n-j unitries. si 'P.as bi' r. 1.12',,"" 'a"'
bum, Quien dence gran influence a. Donalfileana sham cable aproslinada. te Truman. La Aturn ,.Z..r r; 1. hCiC,.n -y 1. h.. -tid-,d pace garar tons d6lare Una! ... do P" !;"I'. :1 d,. D-rl. ouric'. IN9 on
To.d. Reared.ric 1. co-f-reed- p-.d. .,;Abad.. U tit,, obtener ascas rela- card, estle-I timsultas can crg-,, At-1- I- 37 del Rel orearese, de ,Ian median legisla- mente to s6ptima carte de to CovJs- demote a] s C-t-d. may., runner. de I-El- re- ) Pal t' in"'I e-d "' f i-e "" G ...... ,1 Food. 'i,
I do Julia. -4- fiscal get C=6 CA, TOKJO. agent. 10. ,VI 1916. 1 I~ I.
livam. Harold D.,Cooley. president do par las martio-dos poises: Los fun-as .-ad- g- El l -j,- 1AP1 I, p,,oisna -p-t. de I- C.mU-r.tIC-ma1irar- F- a., 1. for-a, I.- Poct 14 I Aeool PIZ's. dCI b ap 1,
estiolist can or.. an at .i.rcid. ,I-imnte C. Turn .y. ,Fr- .1111-1- Kstaod-i-I To b rL bo
. mq-, explicando qua at incident era I obtono on. to I." dI, to -1
"Io"d Ude Is delcand6nede ne1c, y qua carecia de importance.
1i C.mi.i6n do RCgI.iPVtk Pat,! its pres-tado trivul "d "'
Inat-lien 3ente r, ar"PE rClT. de -s'd6Ia".%-, L. N'.k-flC!.I
C:1_16' de Ag"j"I"m _' d PC. r las no "' d ,!"':", :"U ,., ,,,,.. .dqb so, .. y dI $413,239.322,924, 1 nes nidas, informal h* 11 i -err r, I ril 62.3% pin C, do I I es Can. o,
a., d-Ise, s. npida I .n-bacE ,,or p a iani. a Yaaa In I." ,.CIoa product. de on
IS ., Para one, uc se Canes, a ell.t. L -Present at- P.R.m... 11-imurbstas qua esti disp EIpruner -larld. -,oetsea. an ,C- i.cnL.- on 1. P-,odoca D, ,, I -oiI-- 6, --- I.-ra. or ID - __ net. divisions at nilintria da, infib;. .1.1 itie-jeciii. Coo I., ,estcceene., comej -1
CC -,", Par ej coal %a aurnan misticio, te -reiralrRiIii 117. - ]a.,. ,a h. hch. -oto, ,.,,,a C.rtA a-'. 0 ,.,. I,,- ,". "", t. t id, f ,l d I
uo ,is de Puerto Ric% R. Don (Finallu ain 1. ftri-s. i3) 4 1 tit. qua los Estonian Uni- d.r In -nierencle, sabre at ani "' "'Ic" "' ri .... Mimi, h- ,miega
. ipe-di- d, 1. ,iiii"'.1, no Z I, ,,,, d, C
,a i an Kaeseng. a Is 1.30 p. m. dC hey, )F aroche, lon, 01 Imps Infas president r-o Nikolaf Shverp ,_ ,
,in total Cl!'46.,W I !- --.-.. -vl., Europa; ade. he, ,k __ -- --- P,.d.,-;,,,: A _Ia del ,-mda' .ha do i H lOcal, 19.30 P., m del juaves an conounistas. -at general cream,
",tp- y PIT 71%2 &' mas,
, o scordaron reducir at retire de E % 1K .1 PC.idCntC Tmin.n. at luren, d ,
,.I- I a anat. 'i
I
10, lll lltlres quer d:jen at servicia, E10.11. ma.do conau it *'
. n ... Perig Ch- Sh-rok tit r. I- ,o-Ll, el,. pirayabi d, daC,,,e
u Ue an U,.yecj 'Se dividkib 16 into an. nor at.. ..... cue adad ,nist. did an-- 12. t.rso ,l 'r.n ,r.a',,hl..d. -,.,.,, ay. an ff, I u"' "" I'M njt
-1 so .1 C.Pa.rdanto de I scria qua err fie I. g..,,. f, ,Acuerda el'. co I it,
Us Estarlos Urido I It I-,I, 2,1,rivio pe, ai on .,
bd .1.16. do Regl.naento, a incapacidad fisica., Ichleeltod.re dDilid.ierit 'a' gnmn',11 oll.In r6,i,129C. 0 'a 'Pro It F p in i "liscrimmacion" CP.Ii .a"i,i1 d
. do inmediatoge le include en Coudent traiii de a C luems, .. , pmss,1Jmj,-.,p,,.,,meIi od. tit ell .;U ,,,o 1, i;, i.,,,.rdolas P. ,aila IonI "Clacte ,it I is id I ,
'i IS CF- -1 pres larin de nuevo In neutralicad de lao n,,, a ,C -' Kremlin. Rusiz 6 IS, ,astric-, p a 'o, de'asuntos a teatar. E C I rf ,, is, bar. enicuano
..an ,ran.-Bretafia la Or! !I,, qw e envieh mis-de adeen tor'
studio sets -its de In cariferen, Cs C.mCrci.l'p'"t '_'_ ,on IT Col.... P"..
qu veau- I oral.Wn do Rest _y f .... I a' "I rion es Co.. 1. pincip.lU meral americano
, O"un' i'Ale C. o a .11 rm 1.11! go, se Cs
n a -Vio de'llob4a demand.dar-el I, t" "in' a Kd.mi Ca Conlin Me a.C,.l ,ip, I It at "distriminatnim" ,de
tanasurnalio .am. at qua ha- n 1. Pln r.vI. lag r .cc.lnio In EE U. C P'I- I, -; ,a 'sta, .an-.
't in .0mi.1 an Ridgway, supreme comandantaIde Ins
.;2;isvat.d A r', Ip _,,. del ld msti-b de, Ed. a
. V AJ 1,= ;:" 11
an de dande precede d luer ,d 'Es rny.li d JOS;
. ]a Comi.'6n do ven6 del-petr6leo. Nancioneg Unfelas. otnt 1111 d'111111 111PP,11d. 0 limr Est. .IC916 12
ch a ra, ne to .. Ustm it. an Case, funciciria6tos an Washitnitan, mas queI -a -, ap.b. .. preyetto on dc,,rdo '%pide sabre las pro. 131 contra 8d. La d. relailtval El mensaie del ilmiranle Joy at Ir- In a] cumplinmento del COrvaPjd,;,,a riguna. arm c.,N del m- Ie de, 1 ,o -, -_-.an.. 1. ,Xpcd.,,.e del C,,.
as des d aria indagateria I at rat:ra fui aprobada par 81 Contra j pente general Nam IJj;fe.. 11- cut -leds "fabriquen' emostraba. Par primera v-1 IJIImdo u, ,epUrna grace I., .1ut n V s oto. I '.. it I! In id, beradamente. incidenten Como pre- aude Busia estaba lamentando co ver. ,cuela Primaria Superior
o do Una e. do. hcor.s. 6icsc que es ]a 145rnitfla 11 I a I. do '.e me 61d j -. r. co.ner. In no a his -ne
LOA 2 idantesi de' Cborey dijeron I met d e '_ i ,!,',,
11 ' C re, tricciones cnerarciales qua Queda fijada n f-sta ,.1 Escolar its Guantan 'in'
El stre CI6n 'r nstr-C Ion- act. Ca "' h.an rel do ,I
aeic Connally, pressiden 'Vl es Cid. sols ptasibiloi.d- tit h -,: 1-ado .pmp.
ley qua a US esperan a ttner Pars at Conalsidn d Reladones Extent- c I istici.." P,
para resolver el problema imandarte an Jda de
ones 1, apV d, I d .. ,,.tj.l,;_p I,. mCp.jC -qua too laner d6l.-. oeRardaer con _!
..a I ,ap 'a' Comisl6r, ran deVuis der escuthar at general Uaida& de reanoda, Is c.rifereno' rin ch"an" a' Clio sunta ]a avuda exterior i. d Exltid- lmbt c, d,,' ... I
c R do at preyed. I _.:_ 1.
'I gicicha pars so debate 'Pro- Oman Ilradlay wuldeatte, do 7. diftindid. par -di- jarminaba, Co. cieltre, neat rifles cst,,itegicIan qua I.. z !
al hern y TEHERAN, sto 9 ,U'P).-EI ndsd6r, de ides, do estaidar ma1,1.ic ,, .1,1b,, I.,'j- do get CS facencobi, tore a],,? mass Cmciliatoria. at expre- none, ro'Ces".n. fa per d,,ipe;,Ci.o .del Nit.
:1,11. .. PC q.C c.a. ot, '_-,ru, ,.', Ed.ca-n -1-ao a rj..
2.66.. So nt.arna an a_ S4 Richard Slp- declare n.evas 1.11- par p-le __ __ N, .e.
in ld' 9."% g UC"..MM1.p, C,-.P !tit tint.des, a. ....I. .1 turnplimier., !dids Ido, L WCSHINGTO sto g- ,--,Lp I- e, ,1- .1,C,,,-. ioemp- q- ""
ton5id-d6ri do 1. ley az.= ... kes,' .donferen,66 Um.., am ,-M o;
an durant- Una here Cart bit (Finalliu, CWI; Pithij 2MI -AlTng. t!ris 'a Itne ....... de sao de Re'.cieries Exit~- p.ild- In! di- -11n Ios im
test de qua se, acometSa* laoreiRtiva, 4 deiprj= ,,Iro 1.1',Ihmd1 do III '" C._i.so n,rC 'Is, ran Catinara aorobI6 esta ma ,
d .., im, dl d BmdC,7 .1,
Means- r. "' I ,i..n a.t.durridepas An-rabi. tin re, a quo ,Cll.,rC 1. legislation escolar
la Or. I n Pudies e In s-rn EUMPA, dijo Conn re YJ U. d program. do .y.d. ..Xi.,. ,. vita. c
ayucla a Ur, n In VJR. I I., EE. C. 1. pltinipq
iders .1 r urlft !'ofid3l" de, dICgadsa,,rlIa-J di;d qu ,, on. acte anandac E5 Rusia supp que el Jap6n a&caria en Pearl 5'anos hay2 destandido auns, seactai Flieg lr.b.dn at,. p-ycrta dI,, Detm C op erta. u I ,11 ,,,a d piresidetile, 7ru-'Cr,,, ,,,,a, ,,,,",,,,
'04'si. ____ C ranA UPS Ad- mente no se At detmpaL. I- CV h. .',C.'.'u.d. .."llim=1de .toly man I. ;.. rear .11i, tit- ,,.a- an f, to , aboroy On mayor cant!dad "' a "' 1, ila I __,,,,,,,,,
1 % loanable, 1. dean. gii- nip;L atuendqj
qua C"Annaro CarsHarior, dos meses antes de Urd P.Car '. ,I Ar, 326 del RCRI.-m. GValera. infrona.da. dijecon .1 I b I que- sucediera; dirt' Se b 'am"'Ce I d .1 de 1-t-C Pim-.. an Ii
1, an.. a, fie I.,
plat'. do p m I "" In ""L a "" '- I f I L.' Ponied. .ficint -t.d.riderrial. do IA C 6. d! 'A a- -riud. .a Q- .a -;;. dc Dic to", ,,,A ill S inkes v at prine- .1 ,Lje,.'- MI.'. pin.' de 1. ,
".. de IS ,= t'.V1.1'. miera Ctvuad
- gestift I pqLtlne -,Z.C .In I S',.r-C ser qua esa reducci6o ha sidca oope=- Eciaremicau"u"Cl% le
CAI- ditscutleren To situackin de las am I. ,:a. I. C pero no In OTM6 a los Estados Unido V "I it I Ics D "I.-!, ia qua I.C.It . cld6n relative of proy, Oct.. UTO dii_ flefido, Ifil"leas .e, I.,, c., PA = on Call. pan 1. pin Runla,, junuo Prd"u", v le"o;n", "',' 'I .
arm !U de W
rip Ca ,cri Ck z Escuelas Y Aults, qua fun.
man de 3PO pAginso contlene as & griclarn prAgram. tit .y.d. Cat C an, "
lodes Vig.- C k, ,' i., Institute, di, -PlCCede Abadin eoftr jlla de:1 C .a am
1111110clOf re% 1,8,df) n iie'l 11. 'r, ollaluxi ,ctisado t a JrXAI ri,= t.. 5 "' M D ._, ,l,,n',,oao a cargo del Co-jo
Ips do 1. Ind. to dftsde quzpa,,g I -ran UIK Jos milas Sutiesitad. 6,6n
1 71. -on 3
Ca.., an r loF ironies do' Alar6 on I Pon a Washiiigion, sin em &Irg-, 1. ,' me Social. an I ii
,Atados.pe I& tin unid" 11d lictrg sidnoii. Ya estaba dfindole e CA~ ,
"X.- 1, Ci quo a] Pre ann. de ay ,anterior. C ra Cgi,, y an I., elote.I actionn, 10-11eT .. all, ; el 1;1 Fit ad rnds; le aristi eftando supo que H I %% : 'i .P I it., ,Omwini = t I O, ""psa
a. as a- 0 I "'if Z ed I.cJ Wer estalla a ,,I'll, I it,, a
' adin gog loicals 4,1o".!Aze.: I 11'
i-Zl= lion 1. V. wn.. Stokes' visi 6 A I Ira
I'aacCan Saa 1
no ale Ci Tn ceiCfi tit rm-d-tid-, -a
. qua stiviftic.. to. 1.335 WO.
Retsilblics, Do- ne-tes, pan _' am"
M=ffi Is ..d4 it In -Pvt Ell Is rCUd7W Iebrada Cato no- are -:' Pftntia-di lanzar si + i0feitsiva Contra 109 901tikiCOS- Los EE. UU. hall Cub-, p es-1.1iin mdI..te al I s,
mini ru, Wersas or- n iih ado. lern. dt, --s. .p-coi..
C I ,-I-' --ganizadones otarem asneldclones do pl asAly .fi.161 T, i. Ce..n.'ieril, Africa:
tejidos, y otro& che I or delegadas de ambo at Cue Pro eden a canceler at J7.. S4'5 mi' 1, aprb. .I,. pr.yccl tin d,,,,.
manufacturers do I Xafteril B ,qua CC WASHINGTON. .g.st. 9. Comerei.1 .nine Ron. y 1. Est.cps
Veto.. y ,se III A nortnuait irame.elf""Is, Qua C radio, ji. CAP).- Id.d. el *f( I its jilni as dCci,. u . .as c 110.Cs* 000.0W: EcIaribmin 517S amll.- ia -1--nd. 1. fiarm-i-, on rinteruadest no I at" mitaus... as "o
n fud entre- ha aid. tu a Y ultai n Ines- Total S5" gjT.0jbp,: AI ,,, E .,I P--.s S.pCri.,m .
jr.d. d Vulnice Sir Dim,4 wstm g.9mm. rallitu 3 hi.k"I elle del Bulv .d' ,;s_ ,, qua CI ; I.cr- -.yen ,a, ,Un.id,,.
idareente y q I entraga do a lljv ug.cl, .. = ;i mp
jap d j. rdmial i 1-1.d. de ..I., coo P.a7rd, 1, ,PZlsldn r 1: O Id., V" f -it- iiiat MC,)_ p! r d.
.,.a,. ,I at ". ,; O=r ecopas se CfC.tu.g do- 'b'd a' rM n "W a and- Pon- ap ca, daclora b s ra L. I cap, .'S -. d 500.000; ,in ,--Ua. d, primary, elemental,
forms tit IS, comist6n at gut" I G.hiarrt. dii'l I no i- lb llci, FE. UU. pued.. Canaan bir in. .a Economia MT..,
scri a = 114. In. .b.doa hayinn creado Ion Urilda- rY Sol- -1 C-PultA el- AaLiVi0des; do Ri-soi ;,, In. .I- at joid. aduariales refisalt".&I-ITIA meralledissiRthabiLitati6r: da Corta $11.251).OM
r r= O D3 46ul4" do Is &Al ii 12 do jw.iu, an afecte
11 hold. -4 I led. To. ,eprosell4p. tits qua U a qua ._ p, en',- d;L- Aj- Otal =11-750.000. P,, o ii ,wobn ni darech. p-japa,
I.T" a r on Toqiia a .ON:
_-' 4 I4Acs pil jnclpiil,. y Ian
Ca Pd UsArn two eqWCW'- lips. .f*HjA.461 d 'l lgU1Rft l.kC, F11.1juianka do lis.hik-s ju# on ,or )as -v-icinna.. Ion m-arm, do
I Ina, a he trdtado de re- I - ejPU tp de. v= nol Am&iei-1.unV. Wilitar 1140.000 F,-c'.f Pnrnan.s Eleancriladen del
"led'- P-pau l dd par CI .1 Cinniti! it lalividcla, -as. Ecaremica M000.000; total $fi1 mi.
Ent-, lot documertat incluidos, an ,.an. -a plan. j, .
ad- II I I- Tom4& posesi6n el nuevo I Ariti.-i-ra. .Pont, Los, C.Er rrI l,,,,,. Itca omennerele,
,[ Quate" .....U5dC, D.". I 1 1, terrine 3 itrit. de FE- Vasa-h1,b,1raCI, IT,,- li-rea. a
t- moenbr. it.] Ctrnif,, 1" P U Ro.ea ho,,,A d, motea
-nc.6n d6 J.7mebff"rdMdrbS"Vr1a Prlgl pne .11 11-- Wit cue g- as Ca- .a domas. se nuteriza Una parUda de A a del Moist- ctr S.I.- .
,,tin = I a'-' I ,,t. d 1% d 1 a o 6. q U L E- a Pj Clas re- ,
T Ng ltitlan Anterl te. a: towfadc Abet! jPresidente do ,or.'
= W"Ctarhor I "neente a. "Ce' fallZ MOOD Para ,) d-.r-)I. de m_ ri y Asntcma. S.C,.[, st desgon
Hanson HsT.rjDZdehAmJJhS1Io 41, ',, :Tk arludlas mementos, Cra una Y. 7,1,1,, del ingilis defal. nmichti pcaa a an C T.yor feg,,. %d6l.. jrll,, C.".,11g, in., sumitvad.s b.- N. o ,O ro;jor irtig-d. par at preopla,
ig g # I tit _Foristante 2gitacion Para qua distitr dificuluirdes. Par all res. V I..' ". a as Se h. Pro fbid ca Us .,,. iei dc )a Adminztracion ,I'i_, '. ii it. Dst.d.. at Stibserreta.
an mementos deramorgenclAi. Sol Ca. 'a,4eA;% ba LTSBOA (United).-El locu. I d ZI tic
,,, .. gcd,% uen lion-endcrIty blen. rio rl E tnci.. al Diraclair de S.I.bme on Idi d -11219 Jos golden ec I I .1 1, Jgc1la r ,, In importpc de rze manno tipo delde Coopriaci6n Emnemica.
a&... "iaveir. Love,, C ,Ic C a_ Sig', Yashilr-., at doctor Serge pit .. C a dad. ,I Jef, dIr In C-Cillerl. del Mi, a Paz" an on trn III ,1. Su an
comardale Mine.. 11, de 10,venta'I Stnorld F 21idScpp I I It Chma coguraist.. y ,a, Eo 1.1p.,tid. desti-d. .1 P.Cilica
reas 7 dice: "Cuba Stamps. h av de rear --iI !3usia an Is Siberia. '-,'- ler clilliren e itimngayh% qua se ha ale las taritas aduartaler a I- tieneen cuenta a F.-o-.. a,,- "It'lle Esl.da at Diel-cf. PIder qua at trati; cue reel pi, alto I iiiiintoig I, clr ,* re .. ...in- no-carefas qua pneced.. it. ..16lit- q.C re, .part- asp-ific.d. .si C. n- di. Goinere. tit Cub. a. 1.
Can VZda bid mantI.- Yilsn kl,,ga .Z'Suro' di Imrcstl- ','. d Elbajador alemin, Eugene Ott,. soviktiens. Cl P-3 ent.. 9-p-acen
an is Ley Attentions de ION) no Co. I CF am .. 1. .1 Mirlsle- vL. qu. engine. favor tit Rw_ __ I it ,, Sam aria Pa an.'
tuva de scuerdo con to qua inerecla iz d, I, per In .,R.ea .... p art
tcle Jusudi, japotfl!s, hAllase an Ian r-Tero'
up.6.n.U. .hisllrlcataciuaclorl Es t.dco Unlelas con at fin de estudiar Cuando tun arrestaida at FIrnbaj2d.r Primpr Congreso lilteramericano de
M *1 If su uposa trataron de obtenec I H 1' b ... a an L. H.,a -,-r-- C.-Y. V1W "' a., it'i I Critic 1. .I Sit Liberiac,. crelar, it, 19.52. Para fesZrana ataft4eudom de 1. y % suff E i 'ail Irim unal de Q i "i I j itto hay pues duda de qua Rusin o ., tb trent-a'. its 1. Orpri. ,pa I P a.'. ago ,P 'o el aumento de su ldo ,,r,':',',"p,,- "" rotteene.e.. qua
do& I'M rpernortal ct arow iam- I'll I. , W v duou L I .. ajar. ,I Cbl6n: "Ls41LNeb9Vj#As; consecuenclas I MUM? conocia -tiepadamente Ian planes dC:: -1- S."'l-'. P.
de ,as her., '*'a A U: Iep 4, S, rinja camt-ant.1 ,
,,, 1 'ti to Xtut Wp, .cc I '.. 2 -int.rr.g. Cis re_ ,, F l-, at gem.1 d,,Ubidb,
Cu.,,.,., on gW Sfi ,V.uq.d ,-i:,,,,, ,, ,hlm,
cine a I& a tucarem de .1248, de 'ottributionesilles;.peodmn.s. tinaves U ... !",gVn ,,t, "=,,, ; "i,."6p.syv._ y ta inm ovilidad -del 'M pIeAdo J11 aglnic 1'..misp, dc .3 fjoby, ania- .
MI E pr" CrIP0 011 I ... forl naaact.ln .de t: ,, .,, gairuzaclibn .a 10 j hibi.
to pa,166 lb IV lug! I .. .. 1,
Co.. regicle 1, dW_f to '9 ; hnabo, 1 p-pu,,I. clel Minitm ,10 Tn.... a ,a. I "A at rLi so de su testutionia, 3firma
Ile,,r a 11 ,11arled.-I.I. Proper. neuiustal= n a .n,. .I'.- t -vos bin, ,P,,..t,,tdo4regularel, krrgl de
. Por no ejercitarse of procedimiento de apreinio d % re
,,uC Cub. Can. Ca le to debt- dol Ind. .In-- out -leclabeed. -a .1 .t.clue do Lo pr*imero, seri motive de Una ley creando if tt4 L' taner. de )94 I.Cd6n nicia. cnrah L 11-ol llCgd Triki. on iMpUe8
do ri .= es.11 1 en la cobranza prescribedn impitestos. Formurarios Jos I. Sorge fu4 capturado pej Al a
puts to 1944, steed. .here.-, C- Isa- -Xi Cap instace'ana, 'dI, tos. "-. Segundo se tratari en ]a legislatilra C, ,1_:, ,,,II-CirddC la.Ase ,a,,.n
', "or 10 I :O1, ."., a Jubla as y ansionadon.
.re1j. demand abattece. . d. MI pr.pl. Y.shik-. .m. a. d,-'ti.tr 4 I.glar Qua al Japan, P-tic'. Z I ", I I
, S dc Tribunal* de. 1941_dl_ d, ,.pugan haber format I it I Rnl, C, A-wate I _r. .
ultsffelt O, sun Z Cuemuo, qua pre-imas de contabillchad, sin qua tod-1.1iiinprectic.- I par* ,,, ; --do. a p-puest. diIj at
.at. do Cu ". C ... urrieran .yer P.I.Clo, p.- bi- de I- didg-tes d, ]. arnple.- t.d.
, P at doctor Enaill. F file cificlalonente. 3 A 'a d,.,tub,, EI -do ..,or G=-Ij-peri. 1 do .1ciladla, ocalen-as do' pil Mi~ al pliego de demands Mi-Tr( I intervenclon gubeinamerLos aumentoc pro bantams inifind- C.-I.e Ian hay Jipaq I ._ de .'
_pam otras .on. h. a P "ri 'id' Enlre In"ll"i-as que ri, -agdo .Y, P' C.ctcl pdbtlC- Can at ablate de It,- qua leyd at president tit -1 .Irg.- i.1 dL -P -p-s. do-rairad. Ommdit-win deducitips. I!t, Ist cunt& C.- On .a- tibu- sot son int.r.c. I Japan asD" -uri 250'ON u ad"_ slarmante I ." P idpodT CaS -nos a,- Sea tn 1-fIentrand- el-C r 'cuando 1 EjArcito alernfirt Ileirue al mand" del goblerne del Presidente nisme. Humberto 1,6per. .bb, Cl-.. S.A.. tit Holguin.
di .: Urb .; "t I, ;UPOs ble qua at Japan en cercipi
bims. clones, incresias, possible qua ,a d,-;Pre3d el istr do C'e.1 I' ten h.huter -Can on Cn I)o-,.11I.. -'Caklaa Prio on modest, sumento ,it El Jett del Estado conte.sM a I-- Sp np-be, ntra proyerto tit d
Figun.lanI Una declaracirni de ,_CdJ.J= rdPp., Penni. .. e.- litarlilin'do Lial.d. F I "- """" I'" Is PC jencitame, a) jC ancuenlma.g at 'Can an d 1,, EIad 1. .,_.. 2ni.". b,". later de Alt..- son It be-, y. tit s.y.s no. cort drmandm con tcs palfter- que, fue- d i reft-uo Almistra del Tmb.j.. the.
ad 1, 11 On- "3-..,,'rb..-,.-Ilql,.,,,'..,...-.1 Pam Virrantar at enorme wto de la-coot tomadas tt ttualmantr . 1 -Ddu i Iore.s ara J.And pli__ _,,gia _r_ brania-perjudicin os grandemente-sevelt--Y---Lr-e.j. d It d monsa e contend 'n -ste bri- ,jo vrm. - Coal -ulta Peluso qua citi- -, i, 1 Uteret rumaro 3163 de IM.
or. a. ._ _j I Y",i ,i"ota 'fi"'n '"' '" finu mi criteria favorable a !a i- 3304 0, 1949, ,el-inn Co. 1.
trjmInutdria, contra Ion abastece- la I dichad centida- los lpnpleadm y 0 ? ran it I Ca In tambin I,
comunidad, puts .193D I -as able ... des 'r ojb Lias inardfastantas portaban bands- III
- de dria: art me at pueblo en-merCLO. thialt 4riaf.: ,ras, cartelcones y gallardete, m.,i and del CmplC.d. imbli- ,. -1-dad ,A-11iiii tit ,cnfcC-t,. ,
car norm earner- to de Pip social, Alt. C p*-b 114.4 Si ins Estailos Unielos mhusan Una csu as at servicio de RusjR Prait Ira-s'
C.P,NU1112% 71.11.1 ad.d.iZediridi d bla le2jcll., Opara PC .,,U La Dlrecd6n General de ... P -r- a ,.a '____ I -tredi.d., miIII.-nilt Miascil Pestle at ,Can uIgd.o Una de It tarde el Jett la-C-ers. Administrative. I-, de an- S- ac,,ibIa cone--ar .1 Mnaw,. .
do Ca manter)Jdat par los Estallas UPI. Flscall- Es sin Ca ,am,'ai ,,,,,,.,,., 10, 1st6do Unities at H,. dd% t.rjo "nerbid an at salon or -e- tizuo conincido; Penn todsina P3Pr in- it, Fnd-Cion parn go, Organic, iin I
'hacer-Tell I 1. nel6m de Iss Provtpdao, MunicipicosAm d alto concept do IS responsa- j 1. a.,,, ,j.. -o U.:,,moo ] 31 del peigrile
I dos. de Idad a princip Sum r. a Chun- I cepcionea RI ejecutivo'en plena de cluirom an In agenda parn la nue a din
de Igualdad de Scene a Ian may- Y 0dripuilsift 1. ,
UP: cid .. ,.ZAut6n... .arso'bilid.clde Jos dirigentes de est" an ;;1 94,.,.,. ,P P ',.. asti a, balance' El fooripe o e Uribn do Emplnd s PUblic., Con legtslatir- C- matelia. oil ,In .R.sw C. cimmenn.meam de
"del in Zaluncones -nos in JPdOC .nCmj,, r Ajp qu,, o
do Sinp Marala". I VarrnAi. Que Primer MRgistrado se cncortraa n "En r.RnIO R Im otras punto,,. voy ,,s d-irs- aromentimentes qua conAS "" u 11 at .&: Ian Still. SS. I lid Y Una .1 an Ind .artdo Fn 'P..Tl. It. = ]-I--- a-- lllltmd dli M ari IL Inequivoca, def ase ,.n ,, sion 11're.yor parte PC estudlar Is mantra de %iabilizarl,,, "t"'Irl, IKI In, anteecdentes in.
ti hadeW -116b It .1 (XIC dienon Su 9-IP- Celon H,,,,,,, fu ... empleado, Para I an ntl
' "' "" "; cam 1. exciep a oftun to. Pe, P as ,.a
&=04 Ins ba desto qua e .-I arise vert al par Decreto puedo ,,,!,,!- .1 r-11., got, ... de
I Cub. yal' Ar. T11101nas. clean ,ri presental, unit- *W60,40,kwpau. de cumplir con los prece r at 7 de diciembre de fi eO a. on I a Palette se na- Y h"ta
ct'Sn'Al'IC de to clarion prairl de labom Pam nsistir at Consejc, qua logrRfr at Compute, dt serviclas de lo- PP-r-- debien deatilars, -s
11- solicitair tit lox At. Ley Orilialics, del Tri'lauralade, Cuen i is soju:zZaron .1 So, de n, _d
'Estaclos "th C it'ramj l
Cub In at 1. (18% do In neicuid n ,a cist d Una
I'll In -VAS... i 'Ii ,.a U. .. ham mos tarde se 11-6 a rfectp qua Uerdn eftantutfas an .C,0. V ,j _,.. C
do Jos Uniclas due axe,= = lLn cipales, Informact6n re to Tc r tul as i,",efi. n'b ice I !a. an torten lotion, me hablan tit IS nri n 1. rionin. 231
or ,I'.. %:!IC I
I &ad6n -,,g rcia .,n aricano. dest.cado, par anlacionl4s, Cap Its eantribodones. Ian. ,, al.,e PuZA4 PresIdento PTio ncuchd de
I care to : :TH cam, era pnembro de 1. cnid.d de trat atimento las sud- .

' 1 .,A, - g.iddn t dinigi. S.,.g Coma ustedes concern, Is. Repa
V!7%n?&UA#!VrC. I '. la .r I
1.0 6j"IR ,a. go
El f es tival delog p .Unz acenl. al a LA 4NDEPENDENCIA -.Uerra, i bit-- se hall. .ril.mrstl. juridils: Notable In e-j o r fa .
I inienio de ap-noto an Lb baJa U mara!"' ""' At dt t
Calls, : prw,-, Ide qua usta advirtlern and. fbl .' i Y-thilraw -es
lap-tundad y tom.0 bld.. I 11 b ai mencl;;ita 11 grupos recent y cuenta cop_,un Presupilenta,
I Estaclos plains, past a qua .)'an 4 an at qua $a cricuentran ordensclas
lb n. .. caritidades slartmicites su'am"! %,: !,,,,I. le OR .
- I no ,go, ", -P-- rUI in- GW ]hCtC I I.., dr! .:dep b.,r, 1. I- tit Oneole COIJ 1 ; es dadr a, ci nlr.,-g- lgp sagresu de Is na eX
11 __ .-. do --a 'r I..
X. I tVAD perimenta. el
- erlin es " 1: nuffo ut diri-YEL7 E_ cebren Im Coreig:oScngt,;C1 q tend, .. Coarld .
LInInI, "',ai I- idad an i I .cnied- lnt.rn. pan.. .yud.il. .1 I .. me .1 ftriptirte dt Ins rec-da, H IhIOd.1 1*11 I I- clients, A mi no -me gestan la i me- Qen
rolos en B = ,7 "..M.M.n"dr, resistir'Ic agre3ion nav eml se, or in, y nice gut fun- don ii'ciel.mfl
So jdWXj E
,. bj to- -de saW taje- nlstratlvn .- lerien-lbunfurad6n En- ennoble, etandai los, alemanag se!rtonataa fn Sh t hai, dirigicka nic p.- idi- tietas. Pam capI on, .if- a-d m.'-fd l-preinier-GasperiI I a ador E Chibis .
A.mordinaria inaportaricia, y de IS gas- I dispon an a atacar a Rusin, los Esta. alti aricama I I I
- .. ti6n dica. I I brad. Wall.. L man nom- 1 litlia. Fui! aquel on gesto man Fe. ,nnant. bay qua h.c., Up. toy Tan-,del cobra de so. contri- di., Uriri.s 1. .&ifticrom ii, Mmm, C I
do Ios C.-PIoadlentes IMpu t-, I
l&UZRU bilciones depended qua pendant lionar segunde: lu, ,eeI.L.;,Iy1lCipIma ,",, ler W4t: Qu debid. perique de to contratrio no hay ce TambiIiFn se reStableer ]a
. Antielalla U n! a t a 2 ClJt.cib. do 1. RCpi)bll- an a. i-Ndevamente los rojos E. curs. de u of in6 -1 Ames .a fe.lisar I.' '% I . elective,
cumplidamente In fund6n lue 1. I I "% c'g re-tanit. .Itm t Ji nl d.l.dm y ii cjjfte., Idamle ..Car al diciera. P '
. IF en Cl sub-J!L m Yes fta ,, hoi. Sig des no clasioni.. cut Yr. d j, I= filnci(' Ij
rafo, y ,,, p.rCn,,,,lO= cOadecon, ,, 'PrOVA)Calroa Una ,eyerta,, ' '" Ca I""' "' W,' letradias qua .Pfi.louaap g.brcriar gastro intestinal .' ,
propiija!nda contra Rusia d I ..mJ'1'6' .C Hdod ih.tCe. dd So. uiiat.. cue soar _- led. on hcspitel pan Clemplo. p ... I I
Or an let 2jd ', ,.C' "y" general Charles' A. is il. Coli.l Ili '-= P. --,as colirrona, do dereich. qua So es Romanic )as st r), -- oll-o belei,
RMLIN. agmto 9, (AM-Los gTU- Goblernot ravine ROMAI'agasta 9. (AP),-El Primer hby. Jefe del .Crvicoi tit 60-!, I ak-rd,, ,no 'I .
landestinos antRormunistais 11 a C I vil 'y Pais ... s heches. ,aided., d, me a-,. .0 Pudr s,, mi el do, Y
que ,,L& Direccl6n i Islas h "C_ dl general MCAclhor
Pan ne ,a r.dc I d, art,. '.. -- - an or
S Is aprob U d me era -ru", "" he no, 1C, doctor,, R, b'U ra py l Lejon firiente, relaciono a Una mu-,' Fl- ECFIIAO responcloi qua at case de, Is libehe a ]a manana. Pero In q" de qu I
open C In man& s6viittu de Ale- mp3P"0AUp6da03nOU.j1C w1d'Am ,,I a"ad n"O= Ald ,CJuIZ '. S p.o be
aria sdiltinto Gabinete, aunigue con at itu. jer Arl-i-ru an "dis" in- Sorge ,uaica qua mriguna.mves"' rubric 1. ,tocsrJ..,, ,go, pro- 111-- D- Robe lglsi.s Bins- I
an erstudiando gI6. Can 1A Oil y PC re o con tf ena a d-I
motels, estaron hay des fuertes Mol:jIopbI6n I.ain.orm, delque too Golden. I War MA11- ,g..i,.C,6. de csp,...- Clao L,, sam.p.t. cianspiracnantri.- Indictor! fue dura Para In zr&pv- oulcan fso,, Surnames. cue tin tenirr coutt, 6 d I
Fe cumpliende Coll e ,X,10 q=.%, I at purple Ilevarse a Cabo con dencla durante munhas an P, critonces inconvemente alpine ('11 ,rnair Fd-,do R Ch:bas orinderPCs at tival de I& Juvantud Cantu r. i. 11 C"I'll- wqll , lillh"bglilt ."i= il.,S ,. I, Mr..: 1z.,".Pc.i-r a propognar y respRidar I
dom eI* Peeler,* tn loo. 1 1.11.2 13 ;lists, pu In funcl6ri finaiiia .,. to in i-Ila-, inclits. ,.and A 1. I,,,- -b, I I dj P;I,,Id6 d'I 'Po'ble coh.us loiraron diAtltbuir sm.Ner- I obligados, y tit bencliclesdr"uVi iplui tit 291 contri 173, Huba Una = 1, .-,1,.,piC, hde 11 iifio,. C,,ritn,. In. A d ,,.u n a lgl. naq u ee atet lle,. n-stones sabre In qui ocurre an la inna, feyerta ,. 50! .qudll 0, -t, h. ryCr,,,ntade ua Iran- .
One t-POP16. 'a entre so he 11'1. cnl dit'zmns its, notted.. todm to, paints acual.riano. nada teman q o putietaxos diputadosln n ,I P-Imndiatamente da pue, our m,)orlR, habiendrar Inerado .!- I
Cl 1, I ,- I.. r. .1 ., 1, ,1, n, ,,,"d,,,, relre a, ma de I.I, .ntigiirs R.1ar-ol-, .'! ca
P'O P"'rimm"IC107minrls Alcoldes ..y rsJd1-t1'C-rI- Pn. prommIrm
nlemana sovittica, par medlo de Una 14r. de q. a0munist" Y 106 sunigoil del Gadne i ther St-i InCe" stroj'. "'- "" e ....
Municipals Audop n un pacidia to Alemaroa, qua cial an Is at ... is, on m bras. -,, di-oa,
.ele do vol.iates,4 iiii. to I I'll cob Is S' es, oiezr- ,,,t.d it, .,it ,I
OS n an- in I --- Eat .1 strifid. dcl Ilerd.dem, gelo- n 1.1.1 1.0,i 11
plan IAV.foc-,,t; E.1 derPOCmtl.mO criatlana '.en C. Itl,, hi .ftidndamo ingl- Ia form d,"'- ding-Irs d, in, "n"allarolln" r.,to.,ot_1i.aI "
lar de 'vialtantn to .1flti ,.a ape Stein. 'n '. ,,.
e_ __.Z I. -im fulde '-! -6- our boblicsror PI Ecuador .,, .1
tregailm a Ian coil note. dely log Ptiblicsapm 1 .Job. diez ,lelcure tit I qua habi. sid. All, In red de esponaje ,,.a- 'I emplnado Y de lee mJmat-,, a U, ha re.slabiecid, con., nardosc rl
- conlunistas. pyticedentes its media do- 0 as Aos crintribuciones a Implies. JMSA. __ __ 950 lao, .C.I.-ol nu opt- Juers, de Mwell as .some-, .. ,a I Chas ardterte all- t-1- -11, go, an frem, la ,tin bricint ,,,, ,I ,,,ade ZrmI d j -1
calls de paIses. Am diputados se sbtu-'d "mda to ote dexcisa Y. abarca el mundo nauvas era U ticas, idn ,Us _tos, ya qua todo alto se traducirti art, Macchia y F"cia m'! Its Mision I
bi.n do 1. I. plead. vi.-.n ,A_ : favor de R to ia,.dep., I nlC,.. k =,k.wa afirmil qua at Jaj tormis. ,,eF LIugar d.,,- --dor Ch-bas comirut stancia utuiTalriblini distribuyaron volantes.en rdcs = %C Vtps Rban- Pueblo atendick, desd. eloy de se -ricrentraban, ost mcital
Envisn"o- santecedent. don. to tan -tn. 'to. do a cigiadca, ,,.. .gr-acem ]a coopemni6ra y s: prent. par gnandes Ind...d.-, en- I ,.1 factor'.
in on io JZ:,i. ,_ Ian q Itcl-crite do to I mrlr_jc.",.' Adrin
- Restock, Ludwlipilust, Waldheirn. Dill El doctor Sersto San Miguel, ma- Blonde 49 lr=Ml a 1-,ca Injilnes a aiitiga- -ta que puedan afrecerle .. an destecaroo. ... to ., a
poldiswalde, Dreaden. Cottbus y Lelp 91strado del Tribunal de -Cuent.*,, bold" ::UAr%9 1'n',.0;! ', in de espition. des ,ld- a. so lucha contr. 6 ce- dea.-n bar, idpnes it, 1. ad. P ion oil de 125 y 50,
nos r6 TA lin ratio- J" Pittrolm, I ca. polli as as I'd- '. I,-, In temperature de 38 gmd.s, .
part- decla go se senate ,mx,!C sort& a] It d e'V4#4.iTj=6, .. Jca. xp",M rlao.p ,. Or Canino Pricy s.z1g, y cularleron Pon vilm Ian ix"tis t ; I Cused.cCI dect
Itch. del ca slasni.- di de J6 Ion consairsts que diverse gode- neral I'll has do par hombres de extraordinary CIA- 6 a] bid on de la'terraca file C.lh- 11c,
des de'loa lulialr& donde Jan. Side re- IS, A illough ,I berem informer. asimisma. cue
an .. Inalltuc tit' 'a I'll jarips I& tanducta quo lildtfurrta Sm.Icrull I lumno exantin, a to Or ,ra- clarnente aplaudido par Im conole._ ,It 'ao1glgCd,,. QuiUrCiC.. deeds
I thrad P.O.,11.1.19.N rldld 'Cae1TiX,%#& !V"& ;ei pbl= aln. lact-41 PC par,
- I 1. I I I .. is .
. I .
PiLginal 2 DIARIO DE LA MARINA-Vier es 10 de Agosto de 1911 Noticias Nicionales
I
. I I
I .
I I I : I
.
Marta Arjona, que obtuvo Ia beca' A r-a-icliltura r I I . I
, ., I Hacienda, 1 Obtiene gran exito Ia. obra de, VURE -, t I
fnaumiran la, exposici6ri ,l POR IA : Garriga, "Airbara de gitfiiia7l
"Lyceum" hari un -viaje a P ,Ve nce majiltna el Pago
.5 .aris, .,
ganaderia de Bayanjol 11
. --- ---.-- -- ----- i KLM DESDE LA HABANA A del trU)u!o suntuariG: I -Can nutr)da ifluencia de pfiblIc . .
La joven esetillora fnI6 el anabiento Artistic. es orl tf.%,e.,-. so evielto el .get" do I- In- 'IT" 'c' .z Motion., .abId. I I. lot -. Se trasinite diarianiente I
, I able Marta, ,.it it I g in Para olpago voIuntarl-d 0et1X.' I
-er en o I crit it c; ad di ,It IA N V Fln. E.Pralelin Ga.. "" LA
agasajada I a) -Ae -1 yal"'I"i"'t"'m Pe'fIIci-'!-' To do B. Rma- dF V E N EZ V E a suntuaro. debienclo loo retentore; a las 2'de Ia tarde por
I a. JrA. durante un ano. I.,I,,,IO of .It. I.. Ia Ileg.da del liquidar olcorrespandiente .IXsad.
. in en( AIII .,It i I ,I_ j Uni6n Radio y an Cadens I R adiovisk
Cl'b. Cifirso*sEthre dlinza Ia "E,.Ie des Metitro d'Art", dande lI-R,,,,. do Ia FxPosicii!n. M.P.-! C ARACAS,- MARACAIBO Ines de, jii Ia. en as respect In on- I : ,
, ampfiara' sux conocintientoo de ceT J,, '..sl. ,,us Damas Emma de or. I .class 1-tiles. hasta antes de
Anises: v icalizari c.studios de am. do ", S 41-I. Adel. Gll t Toarabli6p, semkilis as Triviksed, Aruba, jec de Ia inafiana, como tie costurn- Per Albert@ Gjr6 --INFORMACION.,CULTURAL bre. INFORMATION RAWAL .:_. pfle',,6,,; Jdv,1jlt clionvionient.,c qlo o"'. (31.41 P,%o,,llb, "
I it A ,, ura, on una ex ue a I I,., s ... Id Curectoo, Colsomble Is Asonlirkso Centrool La revorida de [as vehiculos, el 11, ; "ll A L L E R I N A"
I Par Adele Journe I:h,'.'. ,,:, p,*r,,,,.,= a path 'a U. cj: I I : Infamo ,I wwr Lai. M. "stin., Press vrcv Urat ndi--cl. h.
I
jillejes y I'a'). IT. Poe seass... F,.,r.& dire do puestos comenzado a trasmitirse con
La -tura on Cuba. qua ell e V I FIdlersl, Jau Ili" bla OLGA Rull6pez -1 anotti otro
,I 'Club Hipion N.6-1 ,.as Plb ',', Pdo;
.a ,I fn ,s'i'e. v ,!: *.Ialon t;Ii( ... ,i, o P. oroici., .t-ij. P-..I. do
'L "' s' as. M .R sillfildades tie 6xitot tie -BAr
I mu,'. ',! ,,,mI UM d a y .I" !it I. !,'- .nna d V aLo ? URI, 0 sea e ,grd% ; Bitinla". Ia obrat de Robert, Garri
turl.W. ;,an partir de 16 del act go triunfa cerrodo, 'n. ultinto
djosas'd tittici(In de 1,111"t, III d"" tt" o tit, on lilt Habana Biltronle. del To.. do
,e n Marta Arjita. R .,,I d -,11cle, Efgvbil,. n It. Ill, Cartel,.,
Ji, g Cuba qn In.in I" o As.. y del TIN. . VIA A so AGMTt 1K VtAjjj . W ..m. JU evesrearneq"'T ", To b.;.,d par. "Ph, I.-Dr ... ". SO
""" a"'In""I" I~ ma I "T.Iii: flio"o.ri'l.clillb Alflitar KL, P -I. 251 7.11. w.5610 , ITA it A d 1. I ,olil.,ion do 1., so or, 1. lid. do Santa BAbo- .Po, c "Ballerina" po.to *
. cl., ern ,Ilrvo In. 'ri""'ifin, ,I've I f,,i.,,, val-l. E .ded.u primer capftuln, hace pri, bellisimat
,a, ,,,.rr,".n,1nr, lines ctill I onniilt, I.. it's Irlto It gr.o hicul as clue na hayan Ili ... do el ...
co max e una "BArbata de
,-v lt ,-hfi 'a. d I iq n; buto de In chapn ,at- 11. I Btinio do,
es artists qk v hall hecho do aris fqjn.lis do dTfil.r of do h. it rta a un interk dramatiamo, que ]A distingai"Taur-tro unical. ,ri,.,i,.",.y s:ln-yd;,r;i1a',Ics ,.an rulyii1qaplau. Ivilator, esti-, del oj-v.vl ,..r7ol espseralin un argument de hondo y hit
i 1110m.s. MITI. A 1, jo,", "no Ill clorlr- hay. ,an I ,.Ion It .. IA P21NEXA, LINEA AIREA DEL OL oax "L ell curso. 1951-1252. can 'I tse, grande en In radiDitudi-ont. tora deBenvolvi6 mediate escetas ,
an ,.I., prslt'vo ,I, nue't- Ill.., I.. n K LM :p
I, d r a J d ,njv U". A, I
cult.r. Tit do.. -, .1 go ,sla. I ar*la inaugurarl6c, of, par elect. Mercedes Diaz es Santa BAilaarm, donde a Ia maesirfa de Ia -it-oltin
I .... t-- om. un. do I., I mm a 22y deellosso "Barbara de
.. i-e ,JFi;lcarld, oil dehri %nnR "Ardia tit- Ins u raox acontec, cial. 2'.'de"5 1"on. colliecres.' on it hay que ahadir el domiAio its un
all'. I ... I -Io, oil romena do .Tie. ,ir,.n OcUpaban Ia mesa prelidencial It i Los ehicul3l on tales condiciorl g-ltri ll ext-it adem 4t it or .
"" """' ,,,,a o'cull ... .... est, a f Pi do,. subocreari, tie Agricultura- .enot 1. ,,,,Ar" ,,,, ,drvr i ,usr,, ,: arbola. Martha Casafin. Santingoi. III's ,r.dUiv ,'6 n de.J.xi Antonio
I 'go
,
* I" "A ',,r'."dv'v,,%, ir-d - air'. iris .b'. n'.'. d .r of do ill
r, o1iijs, a,,. R.,.]I.r ,u, ,ntignific., at """ Adv6a Pool, quion a5lentaba, Ia I,. - 11 -- Garcia Orteg. y Roland. Leytoda,, Alueso luk may meritaria, linto
al-I. 1 1 1'0111. 14 en'.'r 0"P R ,I,..-. dye '. ran erwlad. Tc,.,*g.*1 liusnalic led as In tactic. A,
"' P: rj tin
to I. ;,,,,a: pro, 1. ,.Iid.d.dc e.f.qi.c d. TA
it ', "' lpe I. no I,,', k Ill. Ili ,It .1al. 're-rit.-on del ministry del r- .
W 2'. I ,;l-Ivtn'Id, ; ", F',' sv,'trA;,, ,"" Eduardo Suarez Rival: el i"" .. I Las pro uctos forest. to y P v Union Radio y su -le,
...,n "': Tribunales P oli ia F x .. ..I'd. It., anat'.. vain. poir el 'Itm. ,let epc.
, y R, 'Jue -'j,"no Pv.,odlt.,. .%,]."I po, ,,I, R- Yvl t- 'ic' ". i 'I -11.1' ,,, n I loculit. Ell ,I sispecti. ti,.Inco, .61.
" All" ,
lltvlvenlalv .. .... iiido do la .rnl: ,virn riln. ,,, -ij- Anjoriv. Mj.,-,.,. union d
I "'It.d., Ins quo "a' ,,Tji",,,','.' '*,,. Ha LIT96 0IkDsSI ,To rdente de
Ia *y del L., cram, ,.. simpa. ,,r ... nll,, .1 n .... ist- do Ob:.s Pit I I ,vrtt ,a gttnilialild v Igo. c ""am" e.1 Audio a veces no
MITI. d ,I R-ree do 1. vid jjoties icirs mw LuiaCascro: of steatite I_ an T,
. M .... i6rnll ,,ft., A (red. Morcott, P6.'Fuil alIguelto acusado Siete per,' quo Ana terido con- I urame ex 1.
an a z, U ,,a- I konak detenidas jo I ftinci.rablul -isti-doci rto
vd Lod*e Arr"'cPR .",b.. "o "'W". tte- que llonar 6 sints sidliable aUllientO lax expartltcionvx Tr A desnivel entre losevoces de INN meIIV'rit y ingulla. ,it, produclos, forestalls; on los on 'T
cultores quo ollCLg I'vo rZ to' mi-b-a del C.mIJ4 Eje. 1 a3ra'dio, ITT. eL8p:nJ1IIAtr.itg1efos ti.tax. Pero el mantaje del espec.
To lot. de ,.Ill. it, Fen. .E.,,pnvi6n en causa por homicidio par el robo tie tina chiva do on Ia r VAllad. n,.,,c s
I a i Id V It a 'ib' Ole,
i-, .ba burn. y Perdurable n .N.- Curso del Instill Dollutes v esquehar Jos nolas del I Iricap, into ... novels, del ano
11 gl (ILlu dln dl' o'.1,11- I In'. Danz. .. tAculo fat de Inusit.da calidad. Ia
I 'in ..'e, In.. I v ell que fuvron de U.U2.1141 p,a ;d1.J. it, TBIO Ili. ,I dcsjtncaa
JAI.IiI1 IU :x I. d-du., I do.) 6, .a.m., clut, 1. ec.nograffa y Ia deSin ej;c ,.,."I oil ouln III IF on ,\'it' -1,11, vic-t.d. pon 1. L. Segundo d,.I. Sol.. S actric rubano. Otto
"I,. I E I 1. Dlin,a. quo fun lintil V Secokin 16 $913.305.00 on iguol Pe
I Pa 'I' Municip.l. h.1,16. on pruv do ar.ciorre., do Ia Audillilllbid",1.1d !.,111c, ,l v, Ic a olir it -scion.
acio de los O,,,, a I ,. ,I lit,'-din, s moments en rj'. dli' '" a it I distinguish Spgo se I cut
loo. ha concern rldo a' .1 1; """ ep'n- it ,vl ,a- ".Inc. of d., ,.,,.,F,.,n,,i ,, 'Sot..Ci,6,.a p jde dj1,pVi.,,", ,lI,,,l, oil of InI. ch.P. 4 d r do ess ox. 11a
la, ,a b it tie do, nci. d 13883, C-dprcn 'n e-?50 rlldurtils plan- in leans Magda Haller y su pequeno
vivvc v las, cl, nb,,,.s full.11 ej Au Gina Cabrera, como airmpre, To.
, IT'i I F ,uo clialba !ell j ,n h, ,as ,!,,jn ,,
, ,,,oe ... ?,at,, ., ,T.i
tray eplebrada ... pi!e,! J,"'.'i, im, I 'it v nG U n: Pis u li's 'ibd ,,,,,,,,,, hja
qn, ion, a ,rv in-ban -un. iliv. que Otto. '
* 611 P-1ticklisit blan lit'. In.1 to, to del report. C.
Des do li'mr- it, v tl.d'aolr, 0 r- ..... I'l. I ,j it od" .. d vdlvi. I .. I .it b.. o IU s. Pit ,I -it ,I c lu 'it n "!=eirros do uba. pori., '5"P r"J.".ou'lile'l, ,, a I suI16 1. estrll. do Ia nikht. Be.
if I Rnj me, d ) aber prifido concur ir eli, -ell. I vilmil -tit I 'I homddd., de JniA tv CILA: % ljklO a a so"ifical Palo to y manutacturAtin y oll"s Otto vient a cumplir earn. l1kima. exquisitamente vestids, co,%itirta, Ajona th t.-if rR v $option,- -- I ,I 1e't 'I 'P,.-lQs In. It C.rouit. CMQ. ,oil. .. is ,,b.ll,,i..,,. Irjci6 .. actu..I_ a nj-, ,a 11 to do 1. romn. da tm- G I -ran M. Gonzalez oz. ell 5 oby- In ,- ,.."I. fc, ,.. I Nitax di%,,,r,,,, dcL.M,!'xt-,.' is grande.,,exinn ,
Pr me, S, In Sstid, I "Ll, 'r' C I dn,,. it
.qu,11- VIld-ii, vI ,onut, F ,c del pdsada Ana. ell lilt arctic vion con tin saludo perfecto, vjlv ien.
]do orrifioch ,0,1-do ,,, ,,, .n, Iv.,l, Iiii6,. t.djns i,'nd 1,1"lil. do bit S. .r .c d ,vial do in
tali y ,,!,too, lnlld,, 11",Sl ,ulx- I ec I,, lli'vadln; ; :
"In it Bell., Art- oblu- ,,I I- nI, t' ,., dn on A r I ..... a. ,4 I I to A" ""'. .mr e it. it
--iln. too- -a Ep-, n .Po onon. rjada c La, 1 '1111111121 .... 1,vla n,,,l,,, !-v J l tilig-lunt destin.d. "in" "'r" actor, Sin Undo ,o'delde el primer inskante su per..
T!c --x 6, ri-- y do I., lnigta-f .Tni of p,-idont, ,ill onsm. inc. all. string. -ion ..,let -o e PI ., : ri,,: ":,,c,,. I,,,,,. .. "a, .,,,;cd
. ;sd.uridm ,, ;s,. plin"la I :;as ilic ,n,,(,R,, ell dilha .list.- to T-6 All-. Call. d 'is lgl,. ,"T1 J,,Ivaan, A. Rubi. lild.1t.. q.e r. 1. prison, Aigul- -1 Pin't-II.. t'!r rl, rtclulitn, ,lc dcho dolit. .g- ,,.,,. 'I' ,I a;,In Aload., -, . carter d-tot Julin i'll "I'll P .v n A at air. D,.pui.. o'catedida Tint 1.
,'P'q be -an aporlar a isle, oil dll- Sch.16 el orRuli. y 1. l.lilftlevilin ..' cut -A, of, .,go TILstrintil I.. deals. .icabr.g Wnd-An pu- tircent :,Xl. oars' fiti! avenzando. su onnocl6ts
lion a qn, to-urri, I,,_- ,, n. do I I ri de s.m. sin litort IR,: 0 -,. .,l- I. IIPg6 at drannotlzrio que. 1. car.c.
' I. "' intro et el ,it,, I F--d. Poll]. pulacia ell c.ia.de Otto. rays gran -pericar
. con s. represent. no, ,,%.,v, urd,, 2.'a
ors, .1, i L. jti; uv,, do Ma Val.
br,, .1o on I.. onarprondni., 15, in quo so '. Ind. co, 1. Fc- : ,,, Cuolle" u, -l6n, teriza. at misano tempo qua hLzo
, 11 I IfR. 'A
Pr' ,pI,-,A tiletic se in-RUraba. I.P- .q, ,l g ,' I ,IIr jii,.,r. teatral y cinconatograt- PICS391AII
an C:iii.., R, M1.66. -1ciP!- 351; it" P v on of nvid. do 1950 1951. to ,.Ild.d d-matie. In Ing Pro- gA12 de ..I. .,,.tuT.lid.d dn..ono, crop. ,aPdV'VTIr6,. d.m.alk.. on- Impli. j do 19 ari.s. do No.' It" -!''Ixi I.Roo At
,I. 1,11clion, .lz,,n.,' do t., I.Ibil -vttt me,- do IRnxt., lint. let ."'.13-mr,"I & i ogrific.. Lit cold. ,n el .16n do
i r-f-rin I-lidill R R0518 ell le, mro di, ,vptinbr,. as lig ,,are ,I E., jj6o .... ell. ,.. s. I.J.d.
. -tivistins: dn.s retrains it po carnot. g'j,
no par- ,..,i.Ic 3h. pvala I q.,vrdtl Mail. 111.1" rdv i,Tl,,c ...... IA dq u ,,! rtinnins lic video do to iti;,11 11
pI,,IiQn dic JAIL, Cubann. Un ro- La noRnmills on Oichn institute es do I kF,, .,ienr a ser el c-larin I, Iviiiit on Jos hellin. h.b.-da In..,- it- ilf,- do Almerid.- sirg.
v .Tit on ot f dil'oent-H Bion-nides Ito ejercielos Y Ia eseena final, blen
,n, I 5 "'ir"'. Ill Joigan or.. jofe do cuar 3. lagda .1 ITT. I inerecen el mis caluruso aplallso.
'. it li I E,,p.si1vi..1s --lolin alb on I-j.- "'l,ll, ,,. J ,list .1,4 -ll. .1 It. ll.s. do 1. UitM-161, General do Carlos.
rvax. ar to tie 'Inn le os ',%IT* ,,1. ve deb I,..o Tri., icho do Ines do so 4i'ur1 11taVait. "" HafiAna, sibAdo,
soorl- To .or,- no lr,,II In. ,,',lrl .llr ,d a w.r -.*I. IP-'e- 117 r-Rhir, of " I fui excar. "" -Molodii, rxier". r via "' ... R ,.,... ..i$c.ipto clc ,6. 421 dol oned ,l I..
" prelent-lon gb,,,,, "' C' I '"I'd a' inima.fiVa Para of in, -as
I irt-l.d.- La ; qlj' I colado ell hln' a I an nifi. Par .. ,.at. Canlabilidlid do Hacienda. sea tral Baal." o.t.vo may blen.
I ,,on ," 1.14 n ,-vnIvn v,',( I ,I j plat vs A ,list m6s valial ,realtando M."It. sinvero y emotive, hacienda .xv.IT 7 l gv. vs A do onet F I, I I.d.d. a 1. C.rni ion NI-ral do pas" par U.16n Radio Tel-IsI6.
,a ,I L-11111 ,uja can ,I, no c '" E. ... h.bi. ,sidu
L, an _I adn P. ,I Ponmr- it
_'Us To a "PIto ; oil ell., raii, do ','m '.,.b,.eJ1"' P'.Pi. P""Idad.
In' '-go son 1. v 9 .. ga ,,, it jig it I.P','.r,.,' SUj', eon .ntt!rj.oi Carl,, E,,;,,,,- D.:Igiid. .Al,;- do 3 .fin, Jubillici. el y A To
IIZT,", n' ,, JVZr's,,1,'n', ,yu, -do Ia manlul, son d J'&I.,d.,j lonle.pareja con Ia se ora Cab
. Ili it ad I' 1." I 'a Aumcrn-o Can- I River. a Un I.ri ho liev.d. it ef-cto ol
"La Major en Ia p 12 on. Pit 2. demi it Martin. igualmente sefrilill Q de ,dej. -lin. quoNvra de Sclledscl' Y. un mercer decree ""
Act- ,. hay lot, y Albrelce"LArigus. Shor-jP r Ia sou".661, privadii. per. ue- ,, ,.,4,lej epjujlo resullu nue%,o neguriado de R vision ; Coa. dLpIt.m,,,t. do .areas de pAIj.Uj,,, To S I;ri.. elegant y "On Lla graft lel,: -,,," d orrinjo, of sehor Bhdias did nots.
. "PEC No hay cr, .b! ,and. IM To Ins cargo, on ,A .p.rturil ad. [ I~ .. a,, ,11. I I ,,,, do L'own Radio To
Ili Tf,,tu.dI par Ia .1-1 To c,,, U19a49!*y ,,Fiat;, n ringun act. ekl- top y Ci.11.,. Tvmi.6C 'i;' d I' I ,le ," ado pot It auto .1 do Call ( rIbuy,.tx Jos tortilla d it, ,R I Pro
1--y"urn I I a s,,baj ble vixor a su 1forsimaje. En cantabagando r 61 of doctor Victor i it 91c", ,lc,,,,e, par of tribute sabre roles surnela a .'
v F, pod chops 26. 4. ina ... jId. par A Iforislijalecolprovent.
on 'I's m4s "'c'uar", mr ". MIT. Esplaillialatis ,1,,c ,s llgldlo po. fail., or, Tit, 6 1 H ugu erlian ez. i dutlil de agosto; Parlugar de prov c- biv. los; demis Inti!rpretais estu.
L. .'rior "ne" doe, 'At abivta. ell Zullta t-1 T'las Frila, F I L, s a,, 4., .n.s. ,venio it,, in. -n-lercia ,,,,tr.da bruta. co .... en vieron
do So ,,,Iu,,,Il "P.xi'l..ex ,l h 'nn
ta -A in a ,e.IL;R ,sfilom;" iId.; ,R arnanera P" I. 65 I. Q vhwul. I, I, to que estableve 1 tar a Ia.% a d. 1. .,-ell, 1. Ale. S f3ricarnerlt desacertado&
- -658. 1. del pi,,I.r virbIrin MiliAn: Ia. illictado firm, ,I pro. ATilividades del I : 'n',Ia actual ley de presupuestos.
P',' -inan quo- h an -,do pro. 1.1 do "Nuortrn T conno". vs. do 'in atioderi. do Cab.. PrIb.cal dc C-ccor' L I 6 con tan
p, I ..... Io"c2 "". tri [ L ----- litala "Maria La 0", anum-da ,;a. to pre.
I o !,., rldrnmacn,; p.bltra v .hera A I e, I I r.dvi,, Ip j glin 4ios.habl
r ,' do Ill 1,1, ,,anejlm Pr6.1m. D,,paea hx616 of ,Uhs tarjo do' Urgencla it.,. Y ,,- T.""I I d hj "b, ariter-la.d, .e ,.hb.,i un. r. 'I. it I6 a su dicci6n No realn.
. ,A in 'res. I, e- norl.Lveruca. I I., 5 L.* Sv-i6. Terrors do 1. Sala .it chl-dn -. Mi h'= 97.2KatIn', 1 S do Conchita Montenegro Mulada d to rniseno qua Afie'rcAgrom.. "Ins our "" an L 1,.nn,, I.I. [I Agriculln"l. "nor And rep i 11 -W i-I
:_- vlj' it', ox. do llil pltlll 41-5. 4 1 escona del telllfo o, hociiindals can
'I -'sioc's n I lue has de v.-lj;,,r. 18 VL)oardea id er.Thri yunaliudeioUdrelencAi ao. shes aiIR'-.n.-r, h-d- .di,= 1. VENTILABORE .. e.' Ia que no supo ap vechar Du
mjOI. Ill. v triurf. ,to I I I Vill-one, do IA Audlencia ell fun. gu4jba Plain Aila Martinez. de 4 *Af,ecidi.a cionte r d.e".Artur, Moulin apresurantlentit inadmissible.
ta majer .n t'd., lIs Rc!,IdRd6, in- -r1l';" h" 'I' lo"'I de'lo on. ,,.nill- dart .
l, ; ld, A-tortla Social :
Jos sovalo; yThuroor's E,- (r1Prpre a1 a.- ,iR"'s;I d r),bid. d.stintax Jrf,,rvv;,rj'-let I h He Ni.t..I.A. .. Til nnngLlaa 1. on it Via guido .1 -.,I- llmb,,,rl, 11u;,dro dI ....... Brnena I-Tr7d',
"clum ,___- ... g period ice"'n 1. to CONSUM EN Respeet. ION vilever-leil, I..
to pre mercer riel ,r ,trn podia iter mas halaoad,"' Pl-'bi. .1i"'. Par i"f" :12 If,,,,: 1, u
L:V Ia que IZ r tie li 'do ropirsenTar n ell x de reprosilin I Ifiol., co- ldriles ptilahelidin, oil -kttr- .it
leum Ia An- so trod ,, To let jangstell5m.; el del 6,,- R.drIguel. do .12 Imos lina vez an. qua ex contra.
M" vauq d Kaf-I M4: Glad. Ath A am. 1 4.1 ,zoolp.tario; do tc.t,;-t,. ccori I]. P-Iteente colocarlaii a Tailor! del
f in-disto vlxj, I Ia g-uNit. jeros ,,,,,I ly", I UdiIatc, de 1.
.n Un Via Inn He 1. !re-it do B v- Ig.ii., vl 81"'o n 11 : y E ,lbi con To arione.s cOln programs. saran al Wespectstor
-In FR11o ,I n y dedle.d6a F-,,,,,], Prof I'l-11% C- rok p. S.,v, j1,,,.,5,vIOcJ, ,, d, vollo
ranrosa denrif comn se2ahe, .. ,do I- -nadrax, I,,,nl.l,, quo so dadR pithj-. y ,, dvd,,n n 'Ifn ren.s.r. q.,,,. ..p,,I., a do .ittt.ciiin y ,actan .1 dooorrallo
. _,tn,,_ an, a. do P oil. 'T.'
hnn rsfor7adn constant I 1. y S."Illiso pit .. Par 'Jil. -vs in, -les est.ba. on Ia cl- ,gulinotc! n ell. ela n'd'
, tar Oscar Cicero ri, n bondra.r do 1. .1-.&-Uy J.mert.ble qua
moi To "' PT "" T' ji' ,ad. bod, k ,orl r. 1. vn.I so ,ntr.d. W,,C especul-oll. No
rioderlo, riul, son or .c,,T pot motins tar in ol 6- d,,p,,Os de lit ,olun.n.
' ,Tar sus At, ior-lo' Cadena Azut, rojentras nta tin in, den oIRmente of principi
ES anlIn de Cubs. Afjrm6 que el gQbier. y riatific. 1. pillion do Alf.n-. CADA TRES HORAS oy
0100, jigg s? Turlsano Tulll p,.inoI do 1.7, RH -Cadrno Azul y arnentras; exi.qa 1 _21 final.
Gran Bretafla. lnforr 69 s ",n ,",'n "" ',,r 'l.'Ir' 9 ,, Prr lA Sl-,, zsl L. .me..- of s of. equivalente- a 102,5 watt' Arturo Liendo", .
cl/ Acor.tecimi-clos. 1931, public ".. -A T I In .Y, U il! -" It rho c n a I., it San .a A I
jrP -- 'cionFd' tin do IA N Pallsra-c Aint-oin de. I., VeRI, .vi,-d.a do J-6 S. -nd G.re... do 59 Aficoi. -- .. C.Tel"I. qr jr.l. To 1. Ord. Music.)
'L I rl d H.lid ,ovn- ,var. 1. r ,,r.gT..a to e.nj=ta.
in Drar-on ,,dj ."'i I I. Q sera un magn fico eapectaculn,
: I I, It.. -can tnu ,con I, ,nd I C -ft? .ii ',',.",n.'r'hi'b;, 'I J "d I. .g cia, de Pi-la Coriada 10. dcruncto CM u ,
del Para pn ca. Charles Solilillo,
general: m-si'll ".,2""V A", -?-rl 11 bore. y' p-tem., Ia P--. que ionic ,or victims de La Onds Musical de CMQ ,frecerg a .V1.
/' 1, '. Antique no scit del lodo cirri por on, a erse Ia, rav,-- d, ninerle quo to h. he- esto noche. a las nueve, ell Conciert "I'le, v17 blicidad it Ia frailarst do
,Od.fn ,ell-tadit. y so 11 d do To ,adolliI.; ileadas on qua viven
. V I I .e To
,,. ,a Mina). Alonjo.
to"' 'Is ... 01- Ira a video it.
P61ilica, par. .. c. "as g-l: . rho ,,u ti ,,, ,,:, ,I z ,;,,,.,... n.mbrIdo de ,Gala. ? Ob rtura tie Ia opera
TQ I t,,,,i.n,., ,in ,.I at,. c..;. clue Ant vin .11 Too. de 38 ofin. -K atchin de Mmuci-AL
'I ., I'll Ime damente In obras' necesariac- Des. 'e-nor-it, al Id
" ,J dn prolix innalls: y esta ide es Pn .s de dJR, C-p W,.,.t,,d, par I' ' V IR It r, Aquf Lad" hacent dt tod. an CXQ
" corist-n, del .... u, Los ocirelso; To ,I ,Tp.rtI Orfil. %- '. ,I, 501. '1136'riic
-1 I e uldo par of hecho dexque .. biljo i.or','re 'elli-ri de Sel-gir, TV, eats assithe
I I / ni "', .so vIlirs. del lefior Infante. felicity Su,'pendi.. tma vri ..I.,. ]a soccl6n ,IA,,dld. on "g-ghria" Kinitill, tzky. y. ademAs.. Ia Cuartm i ,.T.I dlha,1111. vla-elg 1-1 au.v. do
I ' bill d Ejvu!jv.,r de 1,, Fp, rSegunda de la Sala do VRCH Lonvs as "IT "' 716 ji real
. II ,,Jls do Iao"Imp.AJ" :dAA6" R ,!6,,C I ., -j Sinforta ell Fa incror de Tchanito.
"ar vi Ic.s.turistal Informinciran exa,. do g-Irr "P. I wsky interpreted par In Or List- P,=
it A Pill' a I -in or ]as su. M, utl AJ.mn Pla. d, 21*art.s. q,.";,. i par of Can.] 8 de CML
Pnr I 6xii- del o"ont" : I, .- JNA,",Ri ,'.'I 1R!aoI J'a ,I rp.Art. Or- pt,.,d,, ., Atilaki-1, .drn.s S A, Slat6turs do 1. N, B. C. bk,, a a, I.. y ,.p. r programs tie prelim.
. a it ntras colas qua lax Title porma. Hable, 'ell ultiea tirmina el Rival. fij o ,s M I 1. I ticit y popul.
. neea In,-.riIbls put I.,g. peladn dfredo Marre. to at ,eera seflierabri, tie 39 ell clue reilln, i-ido on region .ccipil. Itita de Leopoldo Stakows; y. tax. titulado *'Aqu ta
dc I v: do jBilyarrio. sehor n milio T .1 P-1111I.e. mon as gr.,e .1 1 dos- hacen dost-da". Cora. el a.m, Vol"' "' I IT el. epue ,, ,,Icbr.* no, y O' r '.'b x'a," 'Ja
yff I i. .r' ,,' d,".er're '.'.,d!.16" J1 y in ill qua TI 9 d. Se suspendiii pot ,..-oxr Ia CSP21da par un des. I filafticia debut el aplaudide "Clian- I lire Ia suglere. en el pragrorrat ION
. irld.lEell. er. ,,no oil. roll, Para of proRr
,,I. Par 1. loritc, pedim. a a 'I"- b in An ai "11 ill, Iml ic -onr- ,,and. .so cric-trall. on sonler Lucia. Be de.
- .. I Roland Gerbeau .... u ter la n do
,vo mewalkstaw I .1 quier in- dg,.,.udaj- cira a Ia clue -pando'n" gi'.n ,"","hait ,'I P ,it I
ria To am .,ectores par cl Jos m,.,.,,,.,, par e ,,, ;,,,, Ssn LI,.r.. doodle Palo. .;;,
... r ri .. y at slobi-n. quo se Tiibural. y l, iljo "n ne, on v vj 'in I I Deede lq.t .,rb6 L. Hoc- c.n 'a el .I. to.
-11, I,$ i,.dR de In,, :,a 12 I itada empress de am, No a a, deixzr emplumar.-P. Y to, I
11i, 1.1 call-le'. rine, PUT """" .11. ,p ,,,, -11 v 7 J" qu, I Josephine Bogor, I 'P-' '"
Mosim h J.n Avon" al d."cl to I % it so I 1. c I 6 d c I ','2. b 1'. '. .SI 1. I .1arrient.. d-iores 'or. up* or I*d, 1. ,I, on ,u! us 5 do '7' b,,]-.,, -v Lilly an ,.be coolant to .. y se, g-6 1. Ad. n 01to q I LGd.s bacen de
Y rsomutvnlvs par,.(- y one I.."b""' ,,an ,I ,- s -1 'I vntnir. dc 1. agreskin. I ,I .plasidid. "choonix.ni-," I-Itin lic' a y shim'.d. Arturo Arts.
ticu .itres, entorpome -do n 6rinal Saluda .pl".'...nl, to'rtd a'dei.-fun- t1c, l-ennic., quc vene
ad .l."fic itantes.131 del actual agoato. Gerbeau. Largo, popular Pi U. .
novirmajent. quis listed have. ,A rh, tv de p',l. ,," c -ptpn, d',,lc 1.11.e' vionario, % -po.,ilres yrivis z6 '*C*Fl
Simul-ra de ssAlto z on boneg I.- I TTuIh,,..s on I.d.., ,I. *9c do C Taleirl.16j,
. it ..,, falindo 1. sat.loor '. C'. Ban" J."la 'on Roland, G-brou I Frisid.lee! C.-N
posibi, Tin. el c: de Act to. 'r"h,,v.,vn%,,,a S-16. -leermhogel C.IK 'vi .... -rinno.' prilic ion. a
drita, Ix. I.O fisted it, be r.saip-t- y ,joado. do 11horl-, ,,, ,,, -r- it .. Mi. do Ali.- En 24 ,,,,,A, II ,vc I ,I
lvri W, I I P me dencovin.. Colaboradares:
-, title ,Joe,,, R 1. C ,- Dad red, as, .del fuletr. ,.d. d, .i, Poll- NI,,.aIl lu,-. or. i but rat maAh.n. .-Irs nuv- y Ana Dolores Gi5mex.
drd, ,gan brlrl, Tndi -jet -.l to. 11.1. an, to, so. .9l.d.blo ,,, or., Hacienda r1la do 1. one n RH I
of ON on.. as ant. 8-I.A. do),, In- ...... p-micte ,-I. tancia on In CuidAd Minnincerin, To ,R.. do loter s I. ,.,Rund. nairnobii ,'d Cc I" R v bd' "," JJ:2111 Girri del Ho r Cla e;
,,:n6 .,I,,Ia ,,"d .;lic Wmol, irin- Ell climplimient, do actiord, do Ia Par. repji. iir un simulado, at -alto a -1 dor, Ph21blar del pcintnin- I ebill"Idialfi!ic; Para el bell. 'exo.
idnT.tcdWn por ,uG.hivrnv. An. is l con d L
conxpirancontra so solid. rx e partir A s lTb,,,, ,bl.,- Tell .sivk6o G,.,osider.. .]act. do Gabler- cleorarA el Co. tiv, -n narvaria, L a, x jdil. .
,act. ,I '. c "
Inn- dc.jcido i1rica, que a 'r' IIAS St. tarted mis belIat"Pitogra.
cer un ,,.,ad. ,r lit P rminarin el acto inanRura r nu-,I,,i, do Abreadnx ric La Habana el Arjox ... ,ldamr airrtun esardi pMorlgfuill=HaevcrrorRq ma elfln.
ATA c ir on, ()f,,,.R drnv pfilaiiev, to diriai6 R lop dlq- I O 6 1 5 ill, a Is r
I Ilo, ori;.- I.. Pfld- fin BrItAnien n on Ia pr6x an not r n vs. 1 de Tin- y L $ 5 .8 5 "'I d dch. I
"III ligirsto. 8 cuarl. .1.,Ilr tal-do In-planto de ra
To. or ,,, To I R are. "In' h rradmIrjRr Iii n he. ,in, "I on ,(JI de I P . pr.gra.la. cons:n clue Ana ofrecidam ventalosos
all ..Z". on. ih J Can To] de Pasoporles do sit diltrin I "" P' 'ON I., oull', de I a as -11cl- 11-01111- a local In? Jos tie bellezo. Crilaboractor.:
1. V ditorii1cell. I SI19 orriango, I., clud;idano,'111 In I ali ... "'Tj','.,II Too he ., matereltas on lervief. ,I Mininj llutjgn Eduard,
so, I I, vs. sniemne on no, do rinctore.i, ,rrrx ENT& y 1 I&lb I Ggroli.8.! -11del.
1-lix PlddAA D, Witt, pot .a .sigulentex nacinnes no necelitan am It" or en CMQ-TV .
par In lards. Iin; JUr dns comenza-1.1m,6 R. Alviirn Diaz, mi,,,.tR it, I! Ron J, I R-al Bank of Canada, Ia- 8 pulgodait fijo. .. ,,.I I ,MQ-TV: Con Jos
accl6n diuribea, activaun ,to. ,ad, Xlav, enlm,,.nj, ,I .11clin ron a teAlificar Ins oJernpl-l., y Poll Hacienda. Rafael Cruz. Mentind ,, S .,,,,..Ji.s eyGn ii Rnut,,ehp t Re San Rafael y as Jos y1ecties. hay ." n ,. 1.,11,maa not, "' aclonales de]
'J' A coc P el deparlamentri d a r no do] 6, s lade a, can tch. y me is do 1. cache. C I As To
an lidil.d.1tis aliclairsir ,In: B Al co. Co TiAlf ri a I; I do Aerloult.ro. A cars. dc Ab.gxd Como fail le a Te e"N. 'n1eia: ,
fill air. d socretarin geAcral de IA Svcci6n cOrrienje 770 volts L d an a.
,. d= N.virinm DucareacIR. Republic. IT- M"i""I" ON de rikho Ministerm. :rAl..- cR I., al-dedorn doo," consuinno exact y cpw-Z 16. fellfr ditp -.17;uj.- international, I& cargo de Manuel
- 7 ,--- clue 1, t se -! A ,umperl par lax I, 1.
forason c.n.tault-ent. cot -1 ande... Fr.ricia y Algeria. ItilliA. in dfiores MaFtiho. Quilaus y Huc -.-,En este ado se' Jos; h&,A "nir 6c9a _..
I organnonot. Lich.tustei ,ILuxemburgn, Holanda, I a oil e endoza present'r'n "'I"' an p1lit-on coh, j. I G. ,I-. San Rafael, As, : ycS.11. comprobado. nes, Edu
.. L Nor .I :1 ' "I"I""'cl 6R agr3p ocinirl., vrm'd'
Se hallan to ve tsi cir I'dox I- SudAn. i 'a licli.. Sj,,ciA. SuizA, I 'I ,..c,,r.n dr-la Embaiada ameri-,ribl reedrociralenin del Chlegi. po, Jos,. -oe 21, c.rr.A dic1h' at ot &Tit. Eges. y IA siropAtir.!Miltares Vizj- .
pa," en .. d, I., 11" G "I- I:- .
It Million y lax E,- I portando su- Elliflell,116. In P r ,..,,Ii de jy Varic site$ Filmicas: Cortas
1"1,,,,,Irl, do ,,h.r IC
.. farmaiinat del f 1. lad., U,,611111 Octavin Na- l,'fij'ctd-N-ciO" plIaliblo do Ins no me do ,I oducr on y di i documentaries.
art n n favor de is close. y 11 !..It an. ..t.roatim. E van
40 J, IM lifliar.s. N.t-P..,tadi.rmvnt ".6rj I c'edi,16 o L d VIA norhe fit 6 co am ,, y .PRr L..n',, Get, I tilador mcis ceirin de Caspar Art 8:30 Kremolandia: Vella Martinez,
jdos .. -sus Dom- Iblariio el docarni door Alberto elejal To a.. ,mte progra. del WIst. do 1. "British Travel And ro-16n do 1. Rental y d., r I El --:.- .t,.j. Ia ottriclid.d.d I otcondmica y de.me- ons.c.-tit.ye no. do Ins .,As deal.- "Antonio P.I.clot. Roger Riveris y Ins
. 1-Uslou, .41? NAQA L -'--. Blanco. of vicedec ra, color -0 to:- --,. quo h.bilu.1- to A vil, .dos delnvi on cubano par sit A Cam!!Jo, hacienda ,as delicin
.. G It Inlr,. dad. Holiday. A.,,Rcixti-" F .ba,.hx Qac. -iMirf. Card.... ,- d it id gra 'it a m,,.
n es on.. iln"41- Margitrit. Ellue.d. MITI. relojin N.,IOc.i ,It P-. '.d %1'd- ddr,,. nos consurno quo cill y televidentes.
. dorin ,nl,,id., onirp Is! do Ab -,arat- par d.ch.s .1,, e -- 1 7: U. lial-di.
v.. Ii ads .I.. no Weersilan iis2r sum Swolongo -y Agustin Alv.rez y. stAil. :tar Gaston Gady. LoreL do Mot. U. , quic 1. ado. Ga*rrIda y Piher, desde, eTlyf6xioto id, '9 Zcanile fide
. a ... gric par. cat ... Gran Tit, I , Rutoridades obser. hay on. *I merc i dt. 20 A. U.16. Rod Q I! I on I I
Breara. I 1.1og.r.. do Mislaid .,cI".,q.d do I. al-ria so I ...5 Cr6nJco d.p.rd-: J... .
I r.rtlecma par. N- York I Parlieror p.rs Miami din a ,, ,- de ouart, -- amente a I - Garrido y P.,Ihr
b.rdq do' "glois", de 1. National d,,.ios :F t do Tin dotty Gbdind..,II.d., -mentando Ia
-, proparan u but a el c'!"',6 .I ,."d. plirliva Interionvional.
* AIM-: ,I pit,,, Charles .1p, i"ge, AAbad,,d,.",Sl.,,'- 1, Ia N0,n- l 'd-Itt's : I CASA EDISON 1 ,6,
,4.,i. a To xill ill ar ,,I I-- 7:30 El Allanno Musical: L. mej.,
I I 11 bonito ,lye tln' POEJ"ri, Ia ., .nr. A o to I'. "rTI. jor'l d e v. ' 'a C"'.. pal 4'd.PZ 6. 'I 'a.
nal Airlines. .Inse Fernandez,- BlInca Camilla. George Tatirau. Albert '-i" Go""I -- -- --- 1 .I Rod T do matrunterloo '
pe- to,.. Aridrva Ion- i : 6.0c. en Jos prices
I. Go I, "" q- Au;" --AnAnues4 -it L d-- j.x--trUArpr.joA-
-Ma hadn. Maria lblrr,. Edullrdn irtm Robert Lang. Cora y Finte, ,,,,,,:rl Da 1 .. I : L
Trtrji11n-.Bv-rt rlmrr ,-E ftna-Mi-SuRI.-Rnbfrr- -c-ill-c-trit-i"ns. I I'll, ,-,--.., a" y H, 7:45 N
. Radc F-ria'.11. Fga-d., 4ins Richard P,.H= w..-e v Robert. Cord.. NA I que repr- l-, ",i oliclario CMQ-TV: Un on. .
r Lh'T.- DIARIO DE LA MAKI "R Pic .
---- .. L -- .11T91r. I---, dos 9-des act.,,, me to de las filtimax ri
L'. 8:DO A bAllar con Colgate: Un pro.
, .
. .. C'Arnstnnafrln. varl*do, dedlesdo a
I ". I ]as it a.
. . ,,o,.qu Juartan a log riltmos al
. I .
11:311 Un Proirs estelar-'Con N.
. .. din Balmin, uIrd, Ellm Conhl,
I I . : !'a Garcia y Cundro CMQ libretto
. y diroveil
.. I t.d2t.tro'da &o: Ga,.
. I A do par
auk;11P go ,
I L. . I I I. lit IT Arturo Art.leja sal.
. i. I I I respueidn. mndn un prograTa de preguntai y
0:30 Luchs'li6re professional: 6n. I I .
. I I ral comical. de W lucha. dftda of PA.
. .. I 11cl. do too Depticles. Narrator: Go.
. . 11 bino Del gadq Entrtvistudor: ,Tes, tA.
I I ,.do. I"
11 At lerrecla., uc
.. I %tf JA'riu'aCM"b4W tralp;
. . I --1 - - -- - --- I - -1 ontirA Vial" U412 Teli"Oft
. lilm. I- on. PAI,6n de p eb*L
Carlos rAZ
11:00 .. on. tri.
.1 I P'"Ve"
111:3n A. no. Ginion.j. ,itiontes.
I. (D I 6"J! &)qtW a 1 :45 .. on. Gula de
.. .u :m
. 1 12:00 on. Bar a. ho Av!xro$
. -7 )Ador 2 28 P on. Toleirmtki.s.
, I -1 ?W 1 .1 G / 112:15 p in. Telecrinlica modaL .
.. 12:13 ,. on. Tllres criollos. ,
.. 1,- I, I / 1 2:., 5 p. m. Ultfma lines. .
L 9:00 p. on. LIt E,,utit,.
I I L It. I ) AW 4 Jew *Jinew on a / C,40 6:1.1 P. in. Cine infantile. .
. . I .. . I I . .. -L 6:30 P. T.1-In. can Gabby
. Fair, X MiljkL
Gold Medal. Tel 1:00 p. an. Iverls, In I. paritalls,
" 1 116 .. . 7:29 p. an. irraficias.
. . 7:44 p. an. El comentarlo national.
" Award 7:55 p. an. Ultim
. 9:00 p. an. SubA;:U"p"(j6lI-.
11 . . I 1. Fashion Academy I 1. P,11:30Rpaim. Retablo. EAcribe le6lix
.. L .1 9:no a V ... ;
I Now York P. on SO -filarle., RCA or.* Is
I .1 I I I --I-- I I I : --- - - I --- I 7 P,.yecc16n Tie 1. pollettIm "Un pcodo
I L L par mesl de Peden Varins.
. nommoommo 11:03 p.-.. Ultim. bar.: .
-,
. .. .
Solicita ,
I 0 HENRY I". ef serimcional autorn6vil fabricado pot 'Ia preAtigiCiSar firma KAISER- L I n lop ,velcinos
. del barrio del Prfnripe
I FRAZER. viene a satisfacer el natural Anhelci de poster un carro prActico. efficient 11 I .
. LLL I 9e terminen unas bitnut .
y .econ6mico pero. a Ia ve.4, con carlicteristicas propias de itin cartel de )ujo -gr&n.. I .
I El secretary de' Ia Asoclacift do
I I belleza de lines. interior de amplia capacidad- que le han hecbc) acreedor at .' Propletarios, Industrialrai Vednes
(I del Ill-lo del Pe or
Gold Medal Auard del Fashion Academy de New York.'corno jecon0cirrilento Co... h. WrIVd7'M Wst%'n91= .1
. 1. qua lrl croupn
' 1*1 1111 I 11, Ins C"
I official cle SU exquisito discAo. . NEI eleganeia. su' perfecta con.strucci6n. on it recldfltf "
. create into comls% de esto lntdt&
su chaeficia ... y .qu iniqualabic economic!. ; c I 6 n. logi I e1.1 it I or '-I- -et
do r hf. 1e'j,.,. dej TAn imt.
. I I 1.-vrfinduvn at doctor All a Co.,..
1010,11, I .0 -' I 0' -" I an el que It .Porljx is Zeidded do
As all a-- -- ler"'Inar las To, mis inmates,
.. A I!!
Noticias Nacionale's DIARIO DE LA MARINA.-Ilernes, 10 de AZosto de 1951 Pigina 3
IE czarina hoy a retirar kjoscos D t v er s a s obrds Pk fica Ann zc3i
I a rd Orft'e
en la primer zona de la ciudad re a L z U11=41 rA w im qSY
JU G O S en la Necri6polis 23 No. 1213, entre 12 y 14, Vedado. La Habana.
Relacil5n die importance Asuntos ai robados por el Teliforicts: FO-1616 y F-6106
It ilitistits. die Obras Pfiblicas. S"bastilla de material Repararti ahorn toda8*SUS
au 1 1 on w u,, 1, s, 11. u r, ra pl 111, 1, ria1.1 L.i,i 12 y 14, calls, dottindolas de Ill codes r el rninis r. b s 11-ion del ,p,,,t. VENTA ESPECIAL
lions, senorLuis Casero Guill6n: Ved.da", ro Ia b -ia. I C-phond.s, 1. 1- 1 Pwa VIERNES 11 y SABADO 12 do ApOSTO do 1951
ll'o-cla para In co tr o d, o AleAd- 0,6, too,,, Ids .11,s del Qu' P'.;' Al. a-.(, st.. SE11VICIO RAPI.DO A DOMICIU0
five? par. I dr.-il do .1 arno, do loa'a, to ]a -]I, Sri, jo. rnln -o 111,nicpsl d,
s -cdo taoit,aicla derna
I fin do evitar Ins inundaciones; qu, L., en In Vi. s so dollar
ise hagan los inituditas par2 to calls- -ila y aluint-do.
Die.. el Aleald, Orue quo tead.E A, M ; A r' ........ WA
truccitin del camino vocinal do Sic. -I'l
rm cle C sas 61 pueblo do Santa Bar. :a, recesoclad tlagan 1.10
ct quc I,'
burn. on Isla de Pines; oontm-6ct-a ",all I .... 0-WP.eai ;, to
in it. pco -I Ne- d.l. i"ne, J.,qo,,a,,jsd an jaara
a,=,, no-slit no 71a
III Ins do dre-1, 11 --do d,, Ai.,Icro l s itencoun d, 0.10
t ob"s orr I Report. b es qVc,,d.s Quo
to Ave to., ir ...... 0.45
otmilt-olti. do] -mi-ed-IS-1-dad -a ]a raij.. 111
Sierra de San Blan. a jul-1. a C."t-11 crip-n. p., GOD to: Astit, 't" ",ni"d, (), u, q., It, P I E idiccitm do Cienfuegos; cam ruce.on d, a% illa de s15D to ,;is '1&a dii, P., a el
de la curretera de Santa Jura a Ali. -lada do D !anms: on he
nicaragua, trial de Manicaragutu 3' La Crizoision clovei !a aprobactoon otena I de ess an, N-- 0.45
Matagufi; repAracl6n do Ili-no do Obr., Pldl ]'Frf- Ir Rol ,. I Ile, que'llis I .s or
de Ranchuela a I'larefele'd. on La_ I irn a n paticie, 0.04
a Imelerraje R.All.
to" d Mar: F-eo'. *to Casa PI" %7 ;A 0-40
ra I -to : 6 of y Co.. S.ccd.d "o P
Kin d. do 1 arroglo dc Lnollad I. incest-ewo del act,, El tso.sio del Cu
calls on n Dorl Rosalie, ',or je,,,, M c 0.25
-o -tio en Santiago de Cuba. pal ,-Ranw, luee. Jos are: PI'1%
el oblado de Contramaos ;,ui -it- Cr-- I'- ': -_ !,-,
Lre. Oriente. 1-i ratlidad.cle, S-122.8G500 La flar"' 3-tanones tarto del G jbiet ......... 1.50
Autorizachin a Jos sen-6res Francis. Aposilada pro- a, tral conio Alculdes or Republico Polo Valois y Pedro Marti Fran. d,- a 2,2965 Ter- ;i-z '! x (Ir
In b,. c c ser tias autoridades que tongain is 0.25
cisco, porn eecu r obras do drags- L-JeCiLlaida vii un plaza de 150 cli,,s.
ht Quo. C.ch6 plaiy, or i)urdad de liquidar a Is mayor breve- ........ 0.50
do on u un pit", Mirlstrb ad Ins clot, ti-en en su
e ad" hael ra_ .na A Acitl re
Santa Fe; eqnstrucchip d -1 Pationato Pro fin I, 0.40
to sabre of rio Yarigua. en c caumlln'e. Mijolas en Casa 'E!Ianca. integrada suelta Is liquidaci6ii total de esta, do Ori ente, Victoria de Ins 0 P(,j los ,efiorcs Jose A Montem el homunaje quo se le rendira a ests, ........ 0.55
cenin veoinal de Sagua de Tun dt,
Oyrimile.l. olvad.6
carreter; Ber,,.Ido er.e. q- ha id. .. .... ..... 0.65
14 Achotal. Oriente: it ".. .."t-Unu Torreh hasta ahol-A y a Illicit se Ite desca; Pc)ks Qe
Puerto Padre a'Victoria do Ins Tu. no, a L-ndirid. -orl a el IYI- t4baica, su em. co Jos jI,,crmx cedi. '7 nas, Oriente. irteat"i" a' 0111a, Pfiblicas im me- cite, per of Alcalde Orue
,,D,,Ir,,d, G, legal sit noraidom i lrcsa tl, el ni-ol. or lI, on
-e,.rso I at -atori. pars. Ingresar en Is
tab'scid. panel staiiiii Esteban R. l,,,%sqeo!,rt ,,, les dr, es. b-Hada -escuela "llotiRlia AbrcW'
igol. contra resoluchin del A-duct. C-fll, CAlr.]. 200 r-tratt: Crillo Ar c el I
200 Call, Anan D.L
de Cienfuegos que le ordenaba Ills- te,. 'JetAlcill Oru, depus. III
, I c or Cult.r. Molon-R.-aet
a I!, d,
tal r a servIclar industrial do 9,f,, ON,,, -,aac.c.on d 1, qu, 11 tell dcCar,., a -to paia el.parque "Ju- ctamltlmrcr aorl a
.a In firen nrbana San E. n,
mrro 186, on dicha ciud2d. It. de 'ard-as"; point- el M "10 de uctirJon con
1.qov ricluelle, j.'erces ns i
Alta do recepcbm de Ins obras de L. r ... gid. Ill ki-res 1, optar "o. so 1.
elvallipar.
Ia a u C.1 lt lo %,i, di, hay nini I-""' a "a dporp9raci6n e Is carretera d on In i5troil ceitilis
,Joan *at Central Occidente: in Entire Coardma-d- Abill, L. ete-clat-Ija tell or, c
a g.ci6n do 12 calle "Paten". on In Zo- del Uirami-ma do 1. Capitol, 11 Ills- din 30 del rtoal: y' sdiacumcntqs; Q U ,
I, i,,c e
Civil.: rop.T-16r, del PULn c sdr aloy- d, kiall-s hins si- podra preserl a co.r
bee el Fstera, en Is carestelit tij.d., n '11 P iimlll 7, turn do Alarianoo vnt e 10 v 12
a oce a 'at. a, ril,
ISa"tig,2,d :.d, C.
c, s Cut. Sib. ey p rrabd, acter s. del da.
de gp.r. i6n d.1, Ila,
6. '1 Is c c m "In es at Vedado al Marl Ali, protest. put
Ile de Costa del ata ri-a. I. 5 e. 1. India In her. par. "is I a. no recogleir W H ISK Y
d, it in a 1. bas.r.
on, In Enscrinds de At-&-bahl. or di, 7fia,
La Habana. 1""ta so t It. m., rad. din
crianinacion, L. ,,.a.. die Mariana. sig- i
Ji *1W
v cm s '.
Proyeeto ioparae Is legalizac!6n do Los deliogados de )as deparlarrion- auciandose del m,1.d-,ci, do .... as Itictricas do In in- tos qne itilegran is Corri de En. gida de basura
bri a de refrescos de Guamajay: de- lace Corldicadorat del Urbanismo dc do &sm so realiza-los basurcros son ORSE
cla an do sin lugar of recurso de a]. [a C.1latal v Ins cuadrillas correspond. m6s Ids que Ill]- en 1 .1 es i W HIM
ablecido par In Sinclair Oil r,!iratls do abreres. etc.. so suairfin Ins que cohan en el rannion. Urge Our zada ent CLb ..,ioft.,uia contra mespeociones a hay. vier ri 10. a las 7 a. m. on el settle el Minestint Andreu,
sus, ns a so ones elifictric sdon In ciu. Parq te Zoottigicin de esia capital. pa. did db Camagiley; probt tondo que in jaiciar ]as labare,, se arriencien. c clan u ocupen no an
rrenos de Jose fincus "Cu ab as 1 .1" 1 -4. 113 IC ID v 'IE), on cadat
"Quintero Arriba", expiopidan p,- ,, de Ins cuales h;bra no dellra ]as 'embalsop cle ag el. do, our_ do 'o, Drpartamento y c dotaran
delete do Santiago de Cuba: cons. r- cl equipment y personal. carrespor. truccitin de dos ramades de cloacas-dienle,
Declaraciones.de los m6dicos Refrej y
el Sanatorio. de La Esperl
estim Me
SO ditrigen a Ill opinion p6blica. Entienden halter
cumplido con los debvires que les son propios
En' unas dool-licimeti, dirigidas R propin tialarol No le estAn con1. pl,16fi p6bll,,, I Cuopa M6d!,, d, ,a,t,l, ad,,-,
beWitese C el Joel Sanatoria La Esperanu, Ilia sta rostrativo. ni mlervIene, pars, rn to
pasitei6n. que pudlera corestituir Is g6riesis de
dulzor Y I Hel. q.i: placlearrienlos que solo ante auto1. old"fil. P 'blie. . Y rarg-sre., stip-mires dcb,.-pure7a die as.. a. ocurE. are too del Hospi I al s!! fterroulados y evacuados.
atomic Prn",'qa o m" as "No .icre esto decir. sin enall
mejotes f tas die rcci.ntc! .t lenient. r. at cut- go. que no hayamqs on tode. hempal
iminar en el alto par incitsciplina de rell- cl. do es., ..to
operation. ridatiss Y'arganismas las medidas i
Califolini be dude, to
gar a. Is no ral Inau etud y cameot dessete.10cuente mavirciento do p, an- on c a, cada unn do I;is
.0 "Interesa o te ree rpo m6dion funciones d, nuvsfra instituci6n y do 4 carnisetiso.
por proolamor q6c en tado momenta ha troon v coda no. de Jos dcrech.s del
reconocida el justo derecho de los In, nfci..,. enfermos a Velar par ]a co -stantr
do los In "El reverp. orecific. clI.H-PLW 3&
superacilm elennen Its Gar
cituricurren a su trat.mictc. S ... Wria La E pera n ra rnticndc
'ell-1111"lies an e.,la, ders, habe, plal. an s. del,,
n d de p.stura
hates quo so to su'4 en 1,Ls. me Joel 1 Hosp I' -_ do as pecien.
rio ties que to estan confiado5. y con
ebe que Yl'giugnsigiendo can Jos'. excess
Comor a actuates clue, d de igual independence cDntinuara probu,an
lots derechos par nesorm recon ci. octando su coodurta, 47 j6
J' 8 dos margin do ellos, ban -rad. Firmado: El Cuerp. At idur. del
proluolliondo cohnIantes situaciones .9 Jos jill a Fanattarict L. Etp ... em. Dr. Augutto
11 DEE, N t TE do Indiscl Ills orriandez C.ad,. D, Iia' is A. or 1.
pfllt6os tiompas estas
Jos in- Cru Muioz, Dr, E m .1 in am r. PI.t
refle tiv discip inns. vinieron haciendose do soncia, Dr. Nicasio 2 CMenaf
.1 ad. .Ile s Dr. C20os Varela Figural, Dr. Ri:
radas que patient,
eiti asegurare quo mole card. &cch- Acosta, Dr. M.d,,Io,
Wan. u tgaron a c ristituir do
n estad de in permanents. con A. Minas. Dr. Ernesto Iglesi graves Ins into.. Torre, Dr. 1,11,oinciAlA n-.
H6
reses o"'TeoueaVal'o Pt orda i'E
In sat, as Ins pa- chare. D c daring
a rk.f.el Brr..Di. Reinaltin
rierites hospktalizados. iricluvendo r, Dr. desole luegot y on mayor grad,: a Jos Gorri Ortega. Dr Salvador. Roma .4' propi s enormous causanles* c Los ni. Dr.- J.s6 L. G erra. Dr. Pedro,
diiturbim. But- Vega, Dr.. Oleo Roberts, d"Ante un estadotal de cosas ytor Julio Morcra. Dr. Julian Qia7 micillecal, or, ctpciroaiblvmc.Ce Gartri Dr. Orlando Iafic ta. Dr. r. led. is, chancee do n urstro deber de- dr u.c lIg r.UAr.1'"cho_q
- -cidienuff--respilldnor roo moao unni.,-,p a I. 'r
oritan. Dr. A. Dor"go". Dr. can
Is. meet do, ditielplic-iii. dort.d., Abrou evinal die 1. 0. del.
par el doctor Carlos Guerrero W .rI6
ta Dr. 1. Garcia At,.
loti bion canvencidos do ha to Aitb)
lbf ment e. a'rad., Dr, Osv ldr, Fernald .. .....
namos flog.da, inf.rtunadu
na culaninaci6e, do heckles. quo no Gotardo Irl Dr. Main, and.
permitia otra via do ccilla. Dr. L mcl Dr. H-btirt. Go Ali"El cuep. truldler, del Hospitallchado, Ord. Dol.r,,, Carlin. _.1t1ri at
So nato rio La &-pera G 7.a no licnc Eduardn M to zi', R Sa a ma. t!",
ran atribucl-es quo Its, do lrllal lhrdcl, Dr. 0, ,tattrm Dr. Vic ]as inform as y or Par I. d's, amisso die sport,
1. toriano Marrinez. Dr. R Mvne,,,.
1 Ins como element esencial del Dr. Manuel Garcia. y alros hasts, 15 caladial, 5
Un homenaje a la Prensa y tAna
a
Los fugas do coneentrad6n de maestros, hoyl
calzoncillos die pouting,
plitra, molocot6n,
Calzoncillos die popj
albaricoque Los hal Organizado el Colegio. Piden 140 pesos t detadc 68C
Y -tonitoft mensu'alem sueltio complete a Jos siJisfitulos! deode i6sk ,
DEL MONTE, Un acto de homenaj 6 In. Pr,,111. ed, .11, "T"'T.n.id' "'_""r,'.:'rnY
national ofrecerA bay viorrics. 'I a 'an bus.on. c do-ble ell I I gi c itestres ri.rnoison superstores a Nattional to Al 'Jos p-les. quo so c.teri hasta
Equip.c.d.s. el I I del me' '" 'u" M \q,, 'do 25C
a egios I!, En- is
L Federacio. do C J'
Seri a las no, do 1. nrl on -fira I eside
zas Especia es ace ar "I is
in Asociateitm de Reportors die La maestro Joaqu n Rodr, z a=j. Habana, I" In' III ha res ordev_ _7 olaolfotto
h- In- 6,tc-c.n In clas antrilla aloll i If ProP1,,1.rdlG 11.1.1 Ili I,
Is magn Jos c 6 if it
dado a] magisterial, national. (a sit na, martin oil" I e Fahuel- en
campans pro sumento de suirldn .9 Jos acuendos soinplados on .. intc $140.00 monsurtes a more, In, ria- -i6n. dcide
iros.deelafracit5n. sill mna re sit, a Co., mal.js on
u h s n 2vor de 1. naid.d ill r(race, 'or nI
hiccolog, ac,6n magisterial- o xh-ta,ion, 20C
71 h.erl oti-Istg,'" Evitan (Ine Jos mienibros4
the. El ejeculier, del C' ,, ,-.,c
cut -1 a In' o"i- de tribunals emitan ru
o.o n"p ,n6 .'j'.g. moolucidad.
he -osos pergaminas do rcronoci- veredicto sin constancia
miento.
.H.bri despulis, a Ins 11, In El rd.d.or Atool-oll S6crhvr'Arao-:
rcle, on e I Anfiteatro Mull.cip-11. on a a. amistrn Ile Edic- firconcentratet.. do innestir.s. qtic lin- en.d. um. eseloican a a I i indo Judas Ins distrilcis -olsr,5 cualloo oil miernbro do ]as tribune do In Isla, a ocyn concentrat-A se, I c jeconrur.-tpoloclu.21,, F 11. ESTOS PRECIDIS "LAMENTE SE CONSIGUEN EtY
ha firivitado a Ins clac, qu, d-- ta q
_,I.mpe a de ir oer. do
respalclar In peticitin do '.."Ids rie s notes rcl.ti,.s a Jos rinisoces, aoci de 140 pesos meroruales, lin-'rindrit participar on los suWiguirn-, ra Im maestros; un sabro-oldo do ties.
.... lack-in ministerial
50 points para las directories y "t.
del hn tor ocampletc, los as I
que a1gunns mic"I'd
ust tu as. lon tribunals, sin ri0i, a to as
rada uno do Jos ejerwo.s, de que
ciernpime e.d,, cpceai6n. craita.
ol.c.clarten",rue, ct cata o c a
final tu v redicto sin estur co pose
a
on Is, pr6xima seshin del Console dr. ta6m die lew rintecaed-les (,idos. P
Minstrels sea presenado el mcns.ij
I
. .
. I .
F I I .. i I I
Pligina 4 I I DUR10 DE LA MARINA.-Viern"; 10,de Agosto.de 1951 I I ta 6fow
. I
. .
. .
. I .
.
DIARIO DE 10 LAMARINA r =LAS PEQIINAI---. 1 En casa del maestro Por Rowflada .
1 .
I I Funcludo ion 1832 ' I C A U- _". l'L . . 1. "I v I ech en
-DECNO DE LA PRENSA DE CUBA' Per Retool suclifet Sell I I 1 11 1 1, i H os y C om trios 'I
1 ,:, -, I I .11 I., Par Jamit Me. Cloacilin Y Cal"
EDI ADO POR DIARIC) UE LA MARINA, SOCIEDAD ANONIMA I L t ".. I ,. "I
ELF'residente Milifis :1, :-.,: : I El P y Ia biblioteta cubana
. descia el 28 do one To do 1257 .1 I -, - I -- 11 adre flurtaide,
I
. I
. L I ,
'Doigid. pal, Disrs'Nie.1" III~. y M"611 d,,d. 1895 a Isis. y I I., I de Belin I
PC 'I J.S. Ignacio Ric,. y Accame .ad. 0 Cards 1944. .po qric particle ootani I I-,- 11 1 I If 11 I I I .
I
11mndent.: ViceirtsideCtie: ",- led on W Proxima., elCC.._ I I J I ;, [ 1. .
. I :J 1% L Padre E.Mli. hu, Hit ... tit .core de 1917,
911,1. H ... inside. do Rf,,ro Dr. Jango arm- Ir Inifial - .. I I I I E C.,,g,tCd.. Bibli.- I on no. so
11 POT ningure. . R rl I ",
Director: I Administration I I a I,-, I r 11 tecturio del de Beltin .. en Una visitif que Inewron at eru. Josi Irnacio Rivers, y litreslades. Oscar Rivera y Hernindes -,Vj culed I t 1 4 0 I clondt nce ltirgnm .free. Rental do drip do M.I.rin. el P. Crail. ,I P
-Acognio a Ia franquiek. p A U.nado its Comew 1010 R T.."tcr ,I do- I "' ti I 1, I I'S, t Ealebral; Los bodas de are con el Hur"clo y quien describe estas If.
. I I Dolomitic; S.ci. :. Pasep do if 51 I lit., tie obale- I n I ^ xSeerd.ei.. El I ruISc, qu, o gircid. in'.dqui.ionin
.... ? r 1 1;.,T l I i_ I I -SLZ I andes condom
To4forto Cip"tral: ligzarris M-5901 -De ningunat I n r7 n ", 1 17 I lustre Jesuits, p ... Beiiin c as gr
. I .1 .C.b.no, ejecople, otbH..A do Ia bililwl- rnritsneeTELEFONOS DIRECTOS: mantra. Et pri- ,-p n I : I 11 .rr, I vivo do humil. I To. Y Isar as sugesliones del P.
merit de junin, .7. I 1 7 __ dad ISS, urildo i Hurlarics entravorr tenrldin en
Direii1or .. A'4787 left it. Informacitm A-8427 Cr6nica Habantra A-1375 '- "'" J , 1) 14 7 ,,, P ... c;..Pm .. cornpra nauy interemnte.'olaras d:
Sit C. ."... I I nombre c- 1. ETUdichin espanpla. especialmente
Adecturistrador st-1738 Subadministr.clor W-0242 Anuncion ....... M-3711 In eir M."', 's
I'll "I I'L 'I b, bit.,. C d
. Proicionds Suscripci6n: hilri Col. ,- 1 Va, del e Investigacu5n h I a t n r I C a. do
I M Am ...... S I'm , -$ 575 1 A. I I stran -login. que In que era notty Ties Is bilahodeca
Trimeem. :::. '4-ii !T.-it.H. J"' E" & 10 rocierta del enle- -i ,, "'ll, .. Una do IM del director do 1. tvvi.ta Critles,
an Aniteria 1,12.10 -- r!" e I OL, 11 rimbres d;JoEho- 11111.4brico, y Riblicirrific. d, 1. Lt.
'Stroostrit 2 tie .I ot-sil. 11 1.
:, %. is Co j. I-, i i nor do 1. li.r.burs Cuban..
At, -- I 3.80 8 10 I.. -Ial. IiucrC, ,I -1 ne.1c 1. If.,!. has- I I .
. ABC d.miCCHl .-I I I 1711" 0 I t. Jos, hueturs. I . an Compallf. do Pud. baber adquirido Bolen but,
I led ,clecei.e., p.rti ,.Y en ,.,.a -vidici-es v. .a- -11 I X- L via Porto lie 1. t-iblotae. Tobsca
. -Cad3dato. Fulano Para p 1. ;Cuintom rectiorclos Stuardo de del Colegla, perit estaba -muy le.
-i_ J 0 aquellol priencros pam do IS Clue jon air mi lt,.n pl-tei d, it It tdr
.
I .. . Editorial. decle, CnHNO Para senado,-; &spe- P.- 0 I 1 fuO. *I principle, unit seccift do do unnvaliosisimo instrurcento e
. rencejo Para repre3entante .. Y I 11. !80 I I Ia bilabotma general de Beilln. pa. tratudis 'a Jos totudiomos de nu-tre
l ntf x"C'.i'am"It.. C:D I ra coreetrilric birit pronto an ]a pr cc" Nst6rlco. Mail Is excellent
-Y I.. id.e.de" 11 C
Com isi6n Especial sobre , -Pensar6 enton-L it, Ili ... edin- ) Q I I,, explencilda Bibliotten Cubans del .t.legad6n, de skis vastos, condos,
to or inslint.. 1. ,ist. do .a, J \_J I Colesto! Finalizabot el sho de .1910 Not coma I& adquisicl6is p ulatina
Politic Laboral P I I Era rector de Biltra a] Rvd p' de Claris mfjy valiosan. core'lemen.
a rs.,Wioade. en jutgo. qui npro. , I I 1: 11 11
ircipirs .4. -nfin-, to, I I I I I 1. 1, A. Orai, lustre orador sagrado, to de lots quo pterturabat el fcordo
- N pa adm ediloriales nos henctot refericlo a IM, el varies y construe- Idell" do .I, ,iej. pelitio". I ''I I ", ".., maestro de ascitica lgracians y do Fscoto, hIcieron, a pace. tie Ia
. -.E c las' init caraclcriLadsu, represenlaciones ; Stur vie)ox Iderdes? I I I 11"]l 'J I educator benervirito, qug realiz6 bibliclittea Cubprum de Belin up
ii%05 titcnlullCiavvitpt(ti-d I 11 -,,A m-9111fic. I.bCr so et.p. media utillshric par& lot tales do
de )as class' econcinwics do [A Nnorin, prolitignadoras del entencli- I _Alls ideals no son %jejes Of I -11cal. I nuesirox Inveligadoree Eat unim,
I rue-, I.A ,jda del h ..... Jim on 1.
--td. y d.,I.,,-Iu.,I.d do C..P-cI6u ,at, entrO clova to bustante Para tire. I 1. No ,orri. "'I."," 1. C..pfii, .,ccJ6C do made ,specl.1 his fic,
c patrons y obreros, d I __#, 11 I "T novicindo Lit Cuba. Creo que, a 1 didn cornprobar so singular exce.
del Hniplor maoto C-5ta-icin.1 v ,,, fuIi6,i'dl no-,arict ,'quilifin. of rat-voient.. prod6n y ,o-i c dl I I I (Q I I 11 I'll ,IA -icto.. Flil. 'haboi on Be]#. do, le"CIV Is IS ml-ill- A I Prier-,
his .ideas ,,, j.eg. tie lut .... I tit ad 1, Q Je-Lolas vilhan- el 11 Hurtadc. a cuthanns del ,iglo XIX 6 Muchros
. y.cornprensicin color ambor Lictures deproduccuin. Uite- So .*act I
Aber nos complacemos 1!* comendar los i)ronunciamientos del me- his' pwlitj,,OCenm I I I
" in Z ,iultiluid.. Scd.n C"sos ,to here. I critil,croodurc S hu'. ..... .. Media] Vcc. Peel. ,'I, Segundo. It I.,nadw E.Srbio Mujal. secretary general do 1. C7C. on IS Junta Nacional vs got ra-1 tarde a d,,mn,Id* 01J." 11 in a3e. Y 011 P* Mariinez, oil I CEr orden nos depsta mks de-unt
I do Econoinia. y en or asi6rr de integral Ia. Comisi6n Especial sobot Poli. tordoto. Emu es todo. La Inch R or, I 'r I jullst-I 111-Y clutalgool.. City. I.- I ."'ples. .1 ,evisior so prodireolim
tuH La6oral. Las paia6tas III, uren, y plops representatives do lor secto- let es. .at 11.msd.E .iud.dMuo I I ruct Solo- ins CRpellHoia, colati- 'renpleta. Y cap puede comprobar.
I el In clue nd- on Crisis l Pro-' I I I I 1. %:5h.-i pr6logo del gian Curie. I no de maner. comp)ldr, e.tudiando
es de produ I icin son altamende prometedoras do re.lizacitme"P-Sili- I So b1c,16gion de Jos 'eximporl. I o I I I bi dado on Niitto recumbre ,I leldsdero tepro de Ia 'poonla
. ell el liatarniento do let problems communes. Este C., V-Idt-T 14), i L-1 le-lucittnes, esdodiso Cos... : I en Ia, diEciplinat del Derecho, No culasna de 1. anieri9r centuries qun,
'hichos econcinvicom., aclarados y conciliarlos para, promo-t el ordereli- do -so "'!Hce- Isl process. CUan- 11 11 I I e. islur on let 'fe,- do ,.studio. xunrd. .IA .Ctigu. bibli.tice. ,do,
recent. 1 .urd.. I do .1 regimen mi le codorettri. I 11 I I 9 I Ll 1n,11dCj,.E .... in de Fil.a.h. I EfT.
. I 6 I IA, Rteri- 1'. be,. nrurw di, Jos, ... 11 - r I I I IN eir. Uni-nid.il de L. El tosdre Emillo.Hurtado ha aid.
En Otra oportuiridad .connerdamos editorialmente las paa ras do i reginienes CE Ili de Ia -termotelere. "I'll I 11 I ,J;),A I H'.,b CA 1. CA ed,. it, Lilrr.tun, I ..I C..t.0ts hil.lix-l" .MdIt. y
. S'n 'NlujAl, ell of Club Rotaria do La Haba a. on apoyo do mejore, Sts. I I C _C
aclor n hatfa Ins del bachiller.t.. 2. erom de esta bibliatma Cubans.
.. on nuestros institutor. Title ,olo eran .40 bre terns. muy various de ones.
reNcionts entre palraboi y obrcros. Enlonces dijimos que las declara-- i -1 711a mRCovA muY Indica de no -Lo (lei alliniento va caminando. Jr. practice hist6rico hwescrit. Una
i I d I en.qPnar Is curein polinca. sets. uno par code Capital de pro
cionts del lider olarcro lerrian*acentos sincelros y inqrecilan Inspa! !, on I -L. .Tejo Imports concetirgi I 11 VICCIA ft1gurces protesores, wrdo nuencron stele do articutdox fine
11 entenclumerclo. del aide. En'politica ambition hay I an Rodriguez Garcia. el autor de IS de mantra mociesta, Sin alarde.
un cormin costa 'nacia' alista do propici.r of rouctatiri in- I -;, Y lo dices con esa %!gira de guslia? i
. Ahora ratilicamos nit juicio alentador. .1 valonar I., Polabras del 1 que saber -air Onno crom 1. hie,- I -Claro, 111ciJer, I;no-ves que line reficro al aumCntO del PIiisaje?. i monumental Bibliogralia de In crudites. ha dado a lax pliginarade
So n Hdor Nlujal v lits liechos represeniados.por IA agenda do ICE tralpajor bR. PeRar Ia areja a Ia tiern, I I Gramildica ), Lexroolfralla Castello. .Belift, Ia Publicarvitin do too, wrati.
desarrollar 1 r, Ia Connimlin Especial -sobte Polaica Laboral. ; IrHS*Er P-en 1. .Jet en Hlto, :''; I I I 111, y Dan Enrique Man y Lodes- I goes alumnus. clurante Ifiosy afts.
Jos rzonbirls .tnJof6rI I ... el hrintranista t. t Nunca se olvida el P. Hurtado tie
Es, buen po.gRm;i general do iHbHj., ,mi ticnicarrient, cl.b.rad.. ,,,,Ron I door. Came
. 1 P"" del ttemp., IRE svlo'c',','O ) modesto. dedicalean aigunas fee- j que es it un Antigua alumni. Re.
Unlone Ia 66ictko. de Una political ialboral nerve .... 1, Y OITA de bovCH, 1 1- 1-1 recte. A _'E l D IA R IO com enti i Jones. on sus curses de literature i outran Q- On entraftablil anallia,
rmrwcnI con -presuin de'las mediclas a desarrollar para lograr I ,,I elip.ruIR. A OCR e.P.SCOo Federico Edelmanue y Purtil. que
I Pala clue %'ea listed True n, !11 vor-:i
. ones y-dras objeti-S. -on corlos y largos piazol, con Ia cooperaci6n 1 1111111% ,,UI, r,,p.ns.b.l,.,.,.. .. I I i "IA de Ia e-ducion do ]LE luerl ) no fui solo On excellent, prodesor
Ror C un-Candiciat. --A ,I I - Cuba- ; d ing.6s del Institute do L. R.z
del Gobi- .. 1 Moic. mlc ... I.gEt.. .. F .. .... 5 ........... I"' ban.. In. on line metal. ,let pin'y equilibrads, quo ca a i Tribunales de Trabajo PeTEA el P OraA, ,an ,I ,.C-r- i
-Ven-onir Ia co-Indo. El espititu de una prohibition ecrus 2 y fervocaso, del P. HUT- cel, que fundd ]A rinern.rabl. AS..
."a Agendk cieniifica. justa rillituyt -on ,'A
a.- 'emses respectivos, hasta shot* decirme ,otarA on Ia cqlunini tace. nt I112r a. Be'lln de Una bi- I or. de Pintores y EeCultares
6 161ITIA PATH IA concihicibn de los i t que % P0 o If I 6 chin
an -que CC !,,,' denA, i ,I 1;.i.,l- .m.cli.rnol eteneiales I,.- True establ,- 'DE ven. mc ha dichis Y repetido en earn% itItimos : bliote a Cuban,, di,, I Cuba, quo durante muchos SAM
- -loo'nor. ve bar, .1,1d.d. price, el u5ticia Social -tan Ilevada trains par Jos dlna quo reaulta Una incongruenChl lamentable I ,,.c cliCSOc evil namjerrr d'e ceTebr6 perhidleen salaries de Be.
tHg6nicot ,y tivale, par falls do accrearniento y coinpronsicin do lot ]Arco.. Par ell a
problemas Specfficox de cAda Tie, 'is]., I I cornunisims. en su benelicio- Com. ICE Tv-0ounales de el hecho de que mientr.3 en Una pelicula an Rriviena I las tiadiciones d Colgip.
pa A iuz do lax inderen, Mmbm del -.4rdanto 111!11a3. di .I el ecincho, del C.Ogi-. .1 So, ".of. Para menores" y asocisciones religious lir con. Sabodor de CST is I proposition v de I tado halsims aldia, so cempshero en
.. n"citinid". La Junta Nacional do Economia' c Jambilin el ormant Me I rector del Ob.--.t.,,. NR,. IOAJ.' TrAu,;ij. -. H -I..
incl ide, Tit ,I inen-je clue C.-Ocando a legislature 1. I las HUI" det Viejo Belin y que era
, _.C."I.C, It C I .' .ea extran"dinaria Para el dia 20 cle ]on ccrrwcle eirigiri 66n en que me exhiba 1, tal pelle.l., el Show qua an -Pu. .!cc: .Ili ha I iod-le- del grupo "A" a excellent, an Ia propia fun- : s 'vent""', T1111A., ,no ),.Iran
piCich A 'I lel.d. Est. Uriidon at 1. on ejemplo do scrieciad, de dimidn"Co quo witfac, lAs condicianes de eficiencia objeli I A IR C ub I,,, air I.. co
I,", A.A 'O i .-Prosicle c
aCGOICteT Ia espinosa larea do estruclurar Una &an& y constri]cli- ,'Ie fall H c, ri C nip do Ia' Republica. a tenor del artureat pm enta es tan onpropio par, nifial come Para I .I.. ,-dtI. ou-1-nel- Dan 1.0 lplina y tie Intinvo feevor. Parep"A I, ff I lit C. ch, del "Iercoles par el Premier Lancis. .y.mE qua repudien ]RE manitestaciongs folios do MI
I tie IS., di.p..Jcion., IT uitu,
. 0 ,;am. I Lush 1OOTAI_ go-- Augusta Escoto Para Ia adquisi- lit vs entorrem indiferecite a log
political, lAboral. or v lie Coelgoter close, es decir, Ia ley ell to 0 tie Arajc El espiritu de Ia prohibici6n con que se r Tion de so -ta Nbhoteca Cuba- I halimics -oc&les'y dijinse que son.
. J.dcotn, It alorlo tie Polflire No. I -I- -Pliluci(5- Plivclicn, -C, 11A.11 ... dos a Impartir detiene a Jos movers a las puticho, tie on especticula, no. riquisima on libros peregrinnit,
1:1 programs, contimpla Ia Acci6n conjunla para comblair Cl deem- Lo del-Tribunal tie. Garin. I Juslicia, que si of hombre coorl a see infect of dim do en Ia poll intinto del espiritu.
. ties Zonstituclona on ,61. me refiere at film que zero prroyeet2do, mine a algitnos vervischercus joysic luilbhog ri_ I el gran lervems de Ia Compafiia: A
pl'. ; a', lb".nla I" Tie I to go, so derdici i ,,tablecer'en Una comuniiiad "esto c1fantas elgreentes tomen pnrte en Is funci6n y el am- I fical di cueiaii A I.- part,. 0-4 i In mayor gloxis Tie Dips.
gurar conditions econ6micas .quo perinitan on. exiltencIA Cot, blildad. e Tr It tit cle- '
. I C"C" 1 es 1-1 role Y 1 1- "I Ia mic,", 1. p.l.br. do Criku, .orn.
.. di'I'a a impresarios y tri6ajadores y Clue garanlicen Ia$ gone, ,oeAiS. Us 11. bati.n. Atieviden A .,-do,, do biente on que ista se dearevuelvi. El fiecho radical Y Hurtado ch, ricia ocC-;6n que me M-Ch-I do JOS lEwdiasos q-
1.1, I ;;uditucluccem: per. no due ff?- th III 11, so -ruzoll el .anhelo de equolcid a fin de que en to quo Its de air. ver y luziar. So to trata de ate- I rifrein a Belo- VS.- Clh.r lot b.- I ben tie !&.proverbial hospitaliclad
. Nprigna., iltualmente,'facilitar Y petfeccionar 1. sindicacion de patTonos I .tbi dad r6gincen. No proviorien circle Trial obtm ie e to True legitinnamento le cqrre.pon- jar. de excluirlo. de CURCIO Puerto dearviarlo. El menor, j log de so Biblinteca Culigns. tie .1a BlbllotiIca dil gran Coleglo,,
y*nbrcros. para Ids-fines do so actividad CcOn6mica y social- y crc.r-un JOE estadom del tempo, 1. or-imi- i din TriediAnte el dloamen de Ia propia Vorouniclad. El precisamenti Jam so edad, et el ser'en situaci6n de I La acogid. lut entusiasta.-Rogut Igneran 00,IA-Surna eficacia de Ia
. I I dad do JOS in .t .-L lm..dot presidenne'Pro, con ]a inclusion de ]as TribLinalei do riesgo. el see at quo todot delsemos pr6pender a derear I a Eloolo, can .Quirn me Unia Urra plificez COM I 0. tvUltrUntiento dis invest
- I Trabajo ell el Proxinvii Inersaic at Congrese. reltera, de "guridades Para que no se cont.mine, on tan basi, 'I autigul y ruen. ictad. que di- tillis tin. it debt, en'Luena part6.
chma do c6fian4a ,tit,, trabijaclores y impresarios que -Iraiga Ia c16n Pirnvislonal de lip, eircunsHh- i joste. on .
io,,m6n.d, nWes caci. Alc, y Wriinjeros par& moment., 1. pre- .1 CIA.. L. grellitti-nin CHILA b,,n;e" _so Hombre de hicido' Co porlodo de so existence, con cua)quiera do ]as ve- 11 latars tru rvspuet a on oncrou, a W I
Ili 11 bar, Ueele este Para cidudiar y proponer 1 na legisla- nenos que at hombre milorno. actelalmente orgarcholdo,' proposicients llegada. de alicuria. G slempre en rcrr Iran siTicelmdRd dc Cub- co Sr" Pre 1. go ]..An. '0 humilde 'Wit.d. quirk
. I lie cdvidl!, do .E. gA go- _no- _ereullc ..del. on SO oWe. .4 tralade extinguir de so seno. ciro-vEldfid t, de Notran-trics. n ar e artis. -_ __ t
trrin amplin- Q- . -- -.1. no titles de. .e_4CC.U.. gut
I St ,octs print.., Ttpilalv, ,an logi-molos, I.clo, Ins drinks rice clue ha do regir parn Indo h --- -11. do ,..,dC,( ... p.JItI- El ni. ell nos hace xmtlr inciii-jiondament.
rnrnl tuperaclos.3, )a Its; sucud Y Ia P" .ecoll6mica trriin alc nzadas .I.e. 4in 'I go, C. s III It In respfarcifeclente seiialclad de an
. elilre notoloo. on On clima do estimacutri, do confra-a recipocco y de chT. Entie.d. quo IA polnij espi 'Itu.
no- -*--- de 1. reedcip. El ",; 1 = r ismos
iinccl.,d. .L'Cid,,d do pens'niirao. uniclad de prop6tito y uMdAd de I I El m arxism o y ,el & 1[ .G loriosos arca" lian It Ins IBM Y apenap it
p,, do 1. plenin. ,.me at CtLerp, I olar I I he podia, mnovac, cair .1 P. Hur' de
. 11 116", AIIIICAd.. A SUPerar I- econ-mia naciond y a Carlo emabilulad fficl vid... elti .rurroul. C.funtrimd. . .. ... I I Por Jasill Marie liamil" tado el dhilogo, aqu6i de los buA.
y pertinanenci. 'par. ,I bic. cle toolon. mclue. En consecuen tin h L MAS ourioso Fornentaro, See,- tie Una guerr, atomic,. Est. .for nos dias co-tErIceral. Junta .1 P.
. :soWentermeclodes, ,inc.iA-finceircely E CA do A c,.portCi6..dC Donald No hace mujho que en unit gran mente. par el mayor radicaltsine, 0-fi. ,I gv.nd hialvid.lid, ,me.
Luce clunincra esperar -eclus re.ullailo', ,,Ia rpu[Rci6n contTuctivA' I muscle. enfermos, La spla Pritalogia 1951 ]as N.CiCcc. Unicia, sports. fiesits cle mociedad, decanda par do so claroscurc, at travOs del trern- tor de Bolin, cerra do Ia, librans do
.. Ducurt Mac Lean y Guy Francis A. cour so C-tiribucirin. propgron In 1. .91stencia revuelt. y P 1191.1. do i Pa. ban side eltadas coma apoyc Don Joni Aujmzto Zscalix, of posts.
-del fcr senlc cuadrg de demagogic desorbitada, do %iolenc [ 'no basin Import. moic, is phicCCR_ Money Burges, vino de on corres- inverricin de 19,000 rivillteres do d6- on ancho-mupdo diplomatic, cove tra de 1. eicudicitlin-curbanix. Evora
':'c' I el,111,1.. Ff coldlo-eI Iltiliervante de me aserto. El problerna es MO.
, It ponsal en Wash fares en Ial areas menos desarro.
ocanseri'de hacer- Tho angs general, y Ia resistencia aquello. dial al inclaoir &I lustre
lie., tiliclical's y do' iritervencianismo Costal, quo 6n puii:"O in cAxOs politlens-lis 'cle ,ite or- inglon. Dice gut liadas del orbe. Finalmente* el le R Una mucha. de acluella Chico a empalmar con hij. tie
IT qaclon sombria lobre rl futurb econ6mico de Cuba. P ::j a ;u clencia: Pero, came a To Sala Igns *1 bildfateca.
'
era. pr", n- r .111 Midie cme 'Conseja Consultive Para Desarro- cha, recilin noci- Homero R NqUella griega-que to. Tie all gran Crill'i i__Cub., of
rntc, Ia graedad extrems' a gut ban llegado .b el Padre Feii6o, tRmb!6n )Ia go, Tit hayrin C.- ]Ia Interrocional", d
it,' -log probl,.., .1 .... :_ I CC-Pu1st. -Par do a Ia vida Cie I maba Y soterda so vam de iicor I homerroje a que es screedor par
I patt.nal's ell nt;ntro pa is. Y. ,I 'Onver, tie consultAir At enter' A 1. C rrido deti-A do Pl,,5,,Hlcld,s de as do particle,, sociedrid, 1. Pro. I zto era mks que signo do 1, CC; vida ejecriplar,.'sibnegada y le1. Corti.. d, I Pre ... to at Presidento TU in C I ment-in. d. on. i 'I'll, lupri,,",,,,
cono vil a par par[, de-tod., do becem del enferm.. elmenferept d:. I v el ,CO. $ do.
I d oun Que ertarm Ifirifti Ileven al
Ia e-sidad cie'llegar a coriciliaciones posillval y pern Hierro parcitip p An de amplincion astror= it gran -dama, III-- arrastre. en media do este mund. P Emilio Hurtido, fundador, coq el
:lAlI.1n.1:SCrY 11 I ,b:,,,,,r "el .IT. cruidw.". Ent To Jos In. habla nods. I Punta Cuarto que.mcab a de Aiiii I ,-do dim .Is 'h,,,,mome C nd.rssj I P. Orsi de Ia Biblioteca Cuban& do
.W rclas de cooperaci6n reproductive, son Jos fztct.rr if I .. .n.de Curar, Y Cu,--.'t.FsIA 0. cites del cc- cer on oil libro precel it It y c, RE it, nuaccon.l.- b,
. licnico do c..s .U.it. mifilAn- a par OCR ribrunnod.,. pritalleid.d. I dad. *Y.. ld pr i st"i-Pes. do in Bolin to flef cuptodick'durante lar.
, y -iiom, el testimonies it, Suirrurst.
Tipher.,not y a Ia cilitranza en el tralarriento canjurilp 1'el.r. to a. y.d._ I sentarla. a 5 a it I, Me, extent., ,,diosos y peielincs, I gas a
. Hs pot Ia Comisu5n F Cib.,Al ile 1. JunIA . 1 march. costusa- seduce at espi- natural y Scoot. clue to coov
f,)61rll -special s.brC PolifiT. No. a enganch.- I Est" iniCrati'... alivinas Ya7en -ferten on on rompeca- I cl6n, cariAo.y gratitua que It
I, I I do..No eran "in- I bez., Cast, insoluble. NO* es poeu I less este ptritigue alumni de
M6-Al do E colrnrfria. I telortutiles I~ i T nombre y-prcc- Ya of True hava q ... etr -*:Vama.! :Lo que united cluiem itu Idealist& y humanitaric del lamented, a so -%I. I !a que Me CaJa ri toro! Pues loem rins", dice. terdso "Rentido del buen Pueb.lo,*americano, String- empie- vnin:gn. I.. ... c.t.Ci6n do crg.v! Una organcracori 'nue c d C, PC,17
face i echemonos at ruedo. Dari unos "C". n "" it go 'y Rue a_ I 'ti quo .I no Vlera on 61 on
Can CC inint. ban h.6l.do log patrchios Y "' -nd ritit 'genuinsionente cristianow,
""'Me hurpor" y cran "Aficionados a In I tan nquietar a -fPruo Lauta qua ..gri Pero no Contub. y. con I Imeo.c Y IRA reatercas primes, y*los come dign, hills tie Ia Compaida
c-pe,',id., ban .v,,p-pdid. .Ia, lideres obreros. Est., picen realizaciones proviTaclos capotozog a 3, 4 bebicirl". Sin quererla. describe. a I lCoer .1"gu" ..'am.' n d.n e'o Q- .miguita Javen estaba to- C-1. let e.tr.,h.,. y I., .-A. I de Jcsfik. le'sentirif crime ese tipo
I r "Dmo In inverse "'Ou men I as Jo male os clue hay que 1
ical quo I
Phsllias illmocifitat, para ofoccer.poctrilo herlict, pricticos a Jos, I mba- I salgo del apuro.-M am to in- dirvia mucho mks ceren de Sox kex- perfecto dil vSo6n horaclono qua
-cafitclMato scri hombre viuaItC-TciSt CrC-m- on pats pueda resistirlas Par muche
. adores coma sciiales do bonann. POT SO belat y career de I I.C.p.. L. priscro prens. go. let clasi- del b.chiller.,ci q.e ,to ; -pt-v I.mlocen can He- y p- caM6 el Poeos-de Venusar en Una
- a riciaciriti'de SUL difficult or mi ,OdO ...drinte Milli.. L. rveto.,.Iogl **,,,, ,.I huirm," zPlqde sin roserva ..to, phirre, d- ,jos noorrios; ..b.mb 1. insig- nos Ia susi VATIC. oupoloten de lot pairo- IQIef quo moin me pa-cit at *cc- telectual. que no c'. ]a Prenicat diarJ&. Abri6 .no, gun- T-e1C,. Y let F--L y Jcrj.,. y CdH innincelad; do 1. one no. les6
.des par. ,,tucllairl" y V irraj: n from di-cincende b ... 9 do dud., Surrificas que Crean -co Antigua parmufrarts en nueStras ItCrUy sit- eric'epe'un C'i:r: "I 9,.Ibr,.y cro, perlurill Ilen, I 11 nelen.
arreglarlhA q no. I estA muy Rdelantad. oustrit tamente peligroact. S.1hernal Ror.ella qua Mae Lean y C A in AS .... 1"P_11 .... IS. luumeas 11 Miircitui. do Smoctillanic 1. mili
. 116,op.. Pero el cat.d. del licropr' I -Burgess version de Ins mejorE I.- 'I mbro, cial Y exigen respetot, Can Sr!%,e 'tram y que employs all:
dispatch rievirlicackin Para tods, cre.cr6ol
LA PrIMITA do esta., dificultace, es IA- bain pr.du,:Iivid.d quo eur, I Can t6do. of c"ado I milias inglesax. recibleron Una edu- _P, To b .e.n. Le" "'fi-em C
- sit Cuba Is ountion A predecir Con cordiene Una advertencia eo etle universal. B."'Iftent AQW4111" 40, over el'sudis
'Is prpALklei6n, el bAjO renclunionto del .brero. el par6o, tendi- i extraordinary dificultiod. So -CC_ pal deride call ,vez to pienta en ca,16. emer.d., y S& ro"i .... in : griega de Ma antiguirs ... a cle Ins do. orette.tan me 4erms y Tivers 'can.
To,, i 1, SmOrdedura In electual del mar- do so vida on on arnbnecte C.,M. J Shorn,. No es que me parezoa in&]. ZC6. I I (terstal ,.
mlent n Agricola c industrial. el.frono labored RI mpTOvecHmicnIO do Jos ce Ia- ripples d I P.Jita de-halagos y Oltulencis; Sin I -Realmente. nn hay Mul. non, ent, par.c.rme Trial qua Va-
. e 05 elclores, ]A lea. xunno.vD ..hf que solo me habla- 1. embargo at let E-spech. de haberse I ,evel.d., quo J.E preguntas puen- Irces' tan motile, Y literarlor, ten- Mcl6n,, tan federal hummuca. Itria -tie so$ movhnienton do Tell. &on'todavia firem Para rectificar cut no tiene on norribm ... ...
qdl..toi do IA IiCnim IA IncLanilacurn. y of fornento do Ia, irt"rtiones. Tie me lliz Ia "pasi6n filantr6pi- P-di at otro'loce de'll _b!1rj11d:, I""; ICE "Pollit6l" line nos dugrg- ]AS lue-S utilitarlas do IS. Oct. I fialarse orgullo arnerrte, sienta mis
La ,ullirucicin. de emo, indicrt'linjo, do pro ducci6n laboral Ileva apare -de oaten. oa.' en esto pueblo a fin de le- '
- IA,, r1961, to, me g it rele I vantar a otrus do I., C,..Cr,. que. L. p.bT- p 1. ign.r., mn.s.xi-C. PATH d.rcI ,_C par ninguna parte on is vicis cuenta tie quo, en realidad, igno. prendo que. lax grandest iefinerfas IOTIR creacl6n supranadonal: Ancej.dA Ia rIcv';cn5n del nivel de %ids del obrero y del pueblo on general. I min' a E 6 .iC for. quirtax Y )air numeral? Y. coca. I ticilevente y con menos estorbo
se.cansiders madre orroca del co- del doctor Klaus EmilFuchs cu)-o I ramos las tres cuartax Rart" de de petrolto de Persia esties dart ble., Goldren 0 Yederaci6n munE, M--HtiC clue ,, comp,,,d. Inert clue ,I all. ,.Joe,,,, y IA 6UCA y Cost sCrA So irayeelocip; pre. re rtison.. Ests, -vulnerable learl. elpicogie de ocho afio3 cambio of Jos "porquils" de ]RE cosas, Del Tit terrible, quebradera. de cabe,,S I dial: ejimito y banderat coart de
, caldRd do la i,,-d,,Ti,5n son fictnte% determinartes d, Ia pr speridacl 1 Pero queda Ia improvisaciturt de is lictnes do dol.ren-I Tie .in Sir, 1 do isar 4. -Ircidrul Y I- ii-xinnid.d. It Jr. C-trido y. miss do 30Z' mi- i -- do 1. -hist.ri. human. -an- i Too made Ia pregunts de. aqueila Inglaterra Y Estaclos Uniclon. Pero I raclones.
. do I pTesorces. 1. E.rpe,. on to, n,' aRreclables resultatJos. Horrible, do entrelle a Rusia fades ]as socre- i Chica me hizo senator. de golpe, to- I es bonito Penslor que. en realid.d, 10 coldr, es que of mktiral con
. IRS rft l re",s, pero on grado principal bellefician igualmovio a I., ..a bond. ,JEJ6. ernpiecan A d I- de W laMnlass saborde. y If, I d. 1. C-Irre 1--mTid.d y ..pH-i- par in qu6 Was pueblo Priclu-s Que tienen que trabaisr'pars etas
I bio, de cut., el moment r
clase ol)rrra N prMn.-C ,I bienesuir de toda In NHi ..... A) par ,In, live I. C,; Judl-igeTte; 'Era on cra prii6n in- I ,oneirt de Ins Parcelaciones Dacia- y expedition. no se atrevan a ambicleau mrstrucei.Mea Son eiaonnorto marxista, on re e ..A' 0 allies onsefit, ,,I ins 1 n riles .AS .Ilfi del. lit.p.
.ticn y Jorl'o.- oul"o, In"'llot'e, ,opo.dutli-S. : do IRS m6u-- Y, ,a do, e, I C 9 ,' I"firc-rpid" ad,.- do Brulol. Edi.ibt,,- I, ad;. '. 1. PvnS. y is .JjA.r ,r_ 'I's I--' --- on. plelt.. no .1 dJchoAw griegos. Penn, egiprlos,
. I 1. 1.1rcurnithin de ICE pe.fAn- I .,I! ju- do IIS117--to upire... '_ POT respect at Gabi.rn. 3el_,IRC-. pul," OCR .rich., J-1111161- 11, lup,,nvi ... do 1, I _;.Qilltnes son'lox profanes?' 11 aW Douglas Title R MI y 01-99.1v. A 1. pricm, ,at,- I-CH -'a-, clue A 11 pus... led. ,,,at. chinw, JaponexeL do on mund,
an c b .%. ",'.', h,j ia P-It .11110 Per curraideracket to, hJ.t6rJCo dande Tisch, Moore. Y I..
. p 1 Ji onlidad hurrian. so resusto .okr. -P -,- do Esquilo y par .tCACm, digrion-. calls ,...do. par .not.. P.1ill", I"I'MA. ""i'luji", do 1- fun,,I.., pMT:,diInunI., .,g.ti,., I -EACH -Pirt quit. en C..br,, 'Cos. nu,.Tt lx y cm.ti- "o. ici, cordinunin on Cancids 1,; rJ S'1%Ci1E!C11bwnd. ,I.. Grect., I... I,.ios El viould- ., much. TOA, quier Plumila on of ..MbCe,. .
Para el pai, do 1, pninica hboral coolunisiR. Lo, cle In libre endsilln del pera: mi g Egipl. do telegrams% y c""Pli"RdO Pul'que no'solo hay que cuRiquier locals do gait.. ,, om,
Rtual, lidm, .be,- I to. -n coh, Oli do 1. billeters. do Ingirit-r. AlOseu ei __J., conf'.l.c.,_ ictermici.n.l. Co.,. ric. I .tender 1.
.pron ell Ia prficlicA hall ,ccu d. 'us I t n, agarrAn on oichin y Ia coded- Las JSrgueras hatrian comenzado i ]a fabricrieldr, del Plutonia. Alger ; It's ].A hub..if C C 6,-I Tip .. I Y. I"
darcian Rntu'luck"11,1-ts. c hlt.,-j. y dc Cp,.- empire .".
I ."e" I'll ni carries peru reelbieron so gran im. Hiss. herenci2 de camp. P I adefin do tertuli. human. to see.
Strip at dictado it-* ,H)C Odin en' graclundo con grades ban,- i peyn. Biec, mi do. c,,t. vs mUJ. I bfi,.r.. .iiectio, ahtbrn,
. tHm., prti-clunoot., di,.I,,nti y hasiA harr ,,,,IlnldC IR d1rMugUgi. pulse y sistereati ci6n con Ia Doe. do CO. a.
!, ,- en John liopkins y Hrr% i lado de Una prorracia cast abusi .I. quo 9 licaciones
, punto de hiperestes, A. lit.., .1. ,ard. I1Rqco 0 to que sea.
CC utca del roorboit, aplauso do las'maxas Trial conduculat. qui inler trion Truman (12 de mano de 1947 I lot president de Ia CA cgllrf 'cliestierra y unas flonieras tro mil -from. Sin Budliy atno,',On- .r is. ,I gran problems ci esas
luras at In clencla modeciroldlilest es True ha conlado ones 2,DOO millo- ttutioc, sern JOE- I 11 'it ,stores de espacir-un fuel. .eria mucho
.prelan conio tin linrido ]a imposici6n do demands incostrables a Ia, or is a de trQ a C tanniento occidental do grorisciones Univcrs.le, talk Coun delito pRde- arthos cicl6cdco, Ces en a ud a Grecla y Turcitua. is India a 1 70 aroW. .gud.ment "Ticitc- en
Com. it Input do 1947 of secreta- .E.stado con Influencia deisiv. on I stilar. 10 mpo. Re2hrome, Is China. Parque result& que par 1 4
, ., CI5 e eirin .. 1-1 Is 091-III&E, en lojilrar On Patric.
empr ... S. tanto en el tcrrer o polliftco WIS. Dumbarton Oak, y San 1. distin, do lpontines de &quo- mucho que lei onsefiannot; Viit ; listen supwarraclonal; On. emotion
. I I d EBtado dejct caer en so dis- Francisco; none. fui pohre 1. dl ci,, Ic re .,Ie... do we. y mejor y a medicinarse y a lavRr- I ,c,,aPflx de Ilevar basis Ia projerte por
JuR6 t.do on Ia gran R in eitaba Troy Priests me. de pronto me a I Nut June, UnidRa C par JOS o. Estamns n nionientos tie di,,isilin Y do rectificaciones constructive A' en of atrelpifirico. Las perturboolo. curse do Clilcago on. procrovint Sib- ,enu,. en So
nex 6,16MT.L -me let ,ua. it q Tcn W. cc
on I- -IiIIIA IAI)orHl. L. Junta 6 'stories re big Bevin, Ia recogi6d 7CLon r: end Iguld C ... Puerto d,,i,,,: ld ,p ,,,, E, re qua ee to blinders. que no sabernes
v .y JaMblernitic.- Than Y China,. y M'de.4ider"s
de Leonornia 6 suministrado Ia ate _16cirwaricts"tione. air$ dre. y, Co. Sit., oil egto; C .M.- 11 lideres coniticiElas To Pu"to el in r .. To
c.m." so. ocidie deba Ilarnarse 'groejc vil- ner on prietica. contra nescar,,L A (I'lichati Cuilles .an. "Tticinn' ,.a.
liicrnea. El ixito dependeri cle Ia ,rilunW do c..p .... itin e.tCndi- I nente, la transform en ei *'Plan ,,'A Herba de confirmer 1. Corte So. I-lod. . sialriff I
. y 1-vfs.y suit movinnientox de To[& I Ia m.d,-R; tobiend. eso 4que hace i ,vd-irh U I poca dificil lograr que
Marshall" Clue iba a see Ac Ives p, ,ME y do ca.%i lodes his impli- I "whisky", y no pucilinclosel. dar de made Craravillo.0 Ic-5 1-rito ft mucran. par na, Wsax.
menin -Irr rmpre5arros y trabaiadorei. Confroodamos on hecho eco- : 66n y trnsl ci6n. Se registrnn ya It,, per, dips on rOmstis Par eartiona. recuerdox Para Pericles. ;Si e. is B RT I-InC. Parece On peco quincedo ic lucht, que es: morur. Llity.non, Hitn6mect do sulimma ir'Ascenclincia, puct Ia afictuativa ,S InunfRr ca .rates TrUy .c..ibl,.,. abin,- .I r. Del .11n, CI.s tA, so on CSca 19 p
Lee figoo-Se a on .A.1d.do Marcto PH S. Tampoco erau'po. IR %'Ida de on individuo y ya or tonce, Is .4e Perrier. Porque nuts. )'undo -on of hospital escribicndo:
perecer. lutRmente ,precise$. En tales con. orionsitieal Congi-o de 24 do in. bres desyalidos ICE 300 funciariarias pa- del fievelto es oil factor que tram lecciones par. vivir prejor te "JAR:)';' orl"clo conlento par 1. Car.
. I i ""' tip i ti I de 94P el Protidento Truman .,
'La .Iucrtc ryli echada. 1. clue el Goblerno Federal love quo cuentic suntscrefidne-W! A v- estrellan contra es. leccitin imia tsecill title,". So dice gut, mi,
'sperarrot quic preval"TAn Ia ti-eridiod, el 1 dici..e,, Ia sorpre-98 dentincin I' tr-6 .. program. do TOM!- y eliminar de so sono decide A ... I en vointe &ACE, Morrie- h.c. rates morir colitentom PH smo
-bu Igner.rei.. 0 six. poor .a... y. auscilion.,nd exterior en Cu2tl() Pon. inclinaciones H-i6ticss, ,,I C-s.x y do tol.s viSje. do Pa... _y raup., 1 C, n v.1,01creences, no trial,
on itnuo y el pmriotizot enlre Judas do 1. Ccurisicin -tan en tos. El Con Tie" c..tCna esIA Jr.- Greenglas. Morton Y Sobel. que tercen tan &Prendida. go' cle c-IC6 .... i6n, .. Came car
-los integrandes I True hay genteA quo neg c 1. CrIon 11,
.. E Miei;to. que is muy discutible qua I Lepacto 0 Ia Sant. Alimutra. Sin
Special sobre Politics Laticrid Para lograr lot grades i ,let ... x y ,e,.I,,,i.,,e,. 1 en- A. ..A' C Angell- P'Teremes clue iNeceintar sentences, -el munda, call on Coma, par ejempla,
objek., de so -9tin en kill circel, of Judiu, y me ellitime, ,I quo .1g. llamindo- disminuir, on pec.. "Am ,Upervl.
riuc so mueven de one Fn ntro ...b.rC.rn s en on C hic,
formulacitin. naciorralk rogranna 2tre- Ethel Rotwomberg condenadom ieoMartine& Lia mismo en to& put- vourclas hill .tit. I vido Para ayurinn, a Ins pueblo$ del pri.i,,C ... ye, bidlco de Ists Nacio. __ 6 I particle en busea de Una rRodida- I Morrie par esPlonale. L3s d6lares blos. Contrite Una me his &mature- rectitickti, no no. Un dos, at eneralgo mueria -y
..Oil. ff. do quo. medians licis nifictiol6rfl:1 -C y bi- go,, muer- Par On. matica
__ I turn, e -zicin. Cosa flicil. demise peoples esfuerzos, pudI n, fueron factor en Pro a en Con- brado, dead& nific. A late '7 Pan nstural?*Es curioo, par to memL. supracrocia
. I Ctlv .6 ff.- nos de Is gran China 0 pirea del-Norte.'&mo par
I el moment on que tode,; ICE .
. parti. cor mks alimentas. mks vestuario, I east diez miles de e.tA, a Idaden ulilctacilln equivoc. y .C. Palencia joven, dirett-1. do CA. Una pioideir. Mi-, Y PC, ,I part
an PrO U- ,i tra. Tanta que me extim. go. to sat,", do EaqUllp, or.. quo Ver qua lei ciudada C no No muere Unit par
d..., do ,,no 6poe. C-Slitud if a. I 1. .1 mundo Occidental el KrInill. del lenguaje, .eguir Ilarrando Te-r emproma de emil ... &No meet, entrance
eglos an,,. .Man notteria Para %'Ivind.., y .6, lif
A r P mmn entre mi chmo- un. huev. energla mechanic que idivie .u. 'd'e. T; .,.,....clo mks de dos milloneg Nag" a 63tos qua andan mpt ,unificaclirn human., .. =
P CA rital". btener .. en 105 EstAdos I Cities. trachus a Is dad Extillitual e I deol6glea Ia quo
.. huevo. La ciencia es ona ones- ,1. que vs. N viscionalizachin cle Ia !'Anilo ,ids P- larecion Contra el jilgi- aclutia a us unit n de runcional y a
La Ley No. 535 consul Jos tan. miles do re J,,", Iranian". 0 seguir lismando "effirt- men europeo de potenciaA 3, L)Ba_ ea.utra bandera candeari.? ZN es.
- ,Ccl, 6p.C.. Y t.rnbi6n ,I .rte. do, irlicialp. b.va lievar a Ia line- I Lo que Mavis a toda cS2 phim- cios" a Una, ciudedenoo quw ha. tacit % -chute. del otro lado, el intes11 No fi, 6 of reini't'. CH-Cm. y at cut deSdo 1,11g.. yo dams. Perpetuos d A bd;Zcr , to Y
entas estrietas condicionca. to ti" este Shorn famous "Punta I de fui algo arde In Coal me H.1're con cigarrillost an vez do pirAmi. S-Ciedrides do N Cc Lenin,-.. no It corrnruii't I p, por o ... ..... .it,,. Co. mi, ,-pet.,. Cuarta" que cTece y se ram -a- n Imente -11prourachinal que
ifi,, I ]I.. inelleacest .-P ". onct. San C a
1 i ), IdJ "Di. ]a d1IOd. -plic.et"'. I mks discrete no Its clogil particle, If samonte 109 qlw ,.r-eO de On
,,C. 11 "I'O,'11 ;. 'a. ':P'..'. lvlau2. 6e it Pl n cr' Ccup r a, CO. infinite. ,en4111, I r TIE di.,El'aho Paliado el.senador ins" y programsn' 0 me urge aclnrnr q 'Idente parn coln- tala c Criste
i Mric AIR an COncIbl6 Una ampli.- . It It number fRCII Y v%
d, R, R III- : 3ino hombre. El arti.7ta clue mis I A con d6gres El mandlev. ha on. I roolnin made esto v. porroad e brarse 2 El mismo. -Ektailoundell- I Por-iLt, quipit esI6 Rhj ,I .-min.
pigilla
Crk ica Habanera For' Luis do Posoda DIA910 DE LA 3LA.RlNA.-Vi,,n,,,, 10 de Agosto.de 1951
Festiridades del dia
res.m. Olga y San L.,,-. in. I.: Jorze Villar orga, taniente avudanEL RAPIDO VAPOR. su ieia te del MInistro de Obras Pult'lle
des Ique 5enala Para oy
l9lesia Cato ica. Olga Lomas, 1. bell. safi.r. de MiNumerosas his ch ras y serioritZ guelito Truity, y so muniturn. hij. Olq d jo Ia advocacion -jolga
ue estan a diassb2o
O R I O N ciS .rtta Olga 0,,. C.din. Delgado
.a ruestro primer soludo Pa- P.rts d, 011 rap.s. del
una r spetable dama. Olga Sh,,. "Immul .mp.fiI,. Lots Ortg., j,i r. ve uda de Barrient.,. y Para su fe Inform-wo de "Irens. Li- Dt
Saldl-6 de Cuha para Inglaterra en
I' Iiijit, ]a sefiorita Olga Barrkeptos. ta ore
VIAJE DIRECTO sohre el dicr IS de agos- triteres-te. en Sitio & Pre y Olga Radrigu'r B-jzim de. pit.
Tambi6n saludamos hipl. Olga:
to, admitiendo pasajeros en' cMnarotes fereccia a una da irra lado belle y Olga Angelo or Arias
ielegimet., Olga Seighe, esp-- let 0,,. creantadara dama: Olga Pdconocido abog2do d6clar Guktilerme, jol. del Alberto Berm
individuals con bcrfio& a Ir posa el doctor Ande Zald. y Cast,.. 0 1 '5P- b Is
j it, Aa
1. elzicio. ran Ia blla I
sSeguimos %'Ir do Curt..
z p.sa del doctor 'Albert. G Mend- B C),spc,. del ',,[,.r
c. seRora Olga Kloers, am, cuent a PELICULAS EDRATIVAS EK TONS LO
generples simpatim In sen, f"ra eit 11. r lzticz C..p., bell. S GRADOS
7 :de nuastra socied.d. ziet-len el, Et y su hija Ia monisima nifia
MODICOS PRECIOS DE PASAJES id cro en Olgmt. B-t6s y Cs"P. I- ooi, --d- on-dat, d.,oii.cot .,.I,,.d- n l. -mliat
jda teMptir2da an Varal Olga Sit mt.- I.Rsefi... del doctor
i Olga SI-. 1. encrit de Fdg'dr Co- Miguel A. M t...Iret. I.nl.l,, d.c.c .... Ics
rrillo, qua P:Ftenece,21 grupo e se- I Pa,
n- .Iunr be 12, de n,,,:Ir, Lle, lop.-ihre; ,p,,,.d,l temen- Ltt H b- p .. 6 H- ........ on d. h,,-,
Paro mos informed: Cmgil 'Fduc,,6, tip-eneal. -r-on-c-, y prep.rata- "r,
g,.n lambi6n Olga Oli.. Olga Beguiristain. joven esp
via. c,; prora del quericla amigo Ju-l- Z- y ligh-h sal d I.. E-dm Uo.dos,
I scimr Antonio Car.,.
o montahlo. esta ultima con utD Olga Re.y. ]a schma tie Frank Stein- El -pct-, pr.f ... rd,. q- .... i, c., -p-h-t ends
F. A R O YIR OSA S. A n-y hart. ausenie an Europa,rbie ,, emas un saludo nice- noatsro., g.,,nt,,, all Iume.d, on tt d. educ-, del ou'UT, 0:9,a Luq.c 3, Valdes Victorero,
Ave. d. Ins Misione-i No.. I Cable FAROVI oso par. Olga R. Arell2co, enC2n- 0 It Etrada Mora de Jocr. h. ... I q.. .1 -,.rud. s,, I.. .-J-d.. .-Itt. p..
Aparlodo 855 Tells.: M-7)'71 M-7749 tadara dams qm, brilra an pr tin I re-rd. In zr I lacitin de las se- -dit. d. 1. E?,.d- U..d-,
... go, epsa I doctor A rislides em-, Dl,, P. ere Etc Hernandez. I q r!iagoyer: belli
surna asposa.dc ue do amigo Pa.' Trcs bellisimas saftoras: OlgaS.t.erdb F.oj.l. Olga tie 1. G tricia Su;1rez Carrefio. que se In.
d1li., d, Aqllan. y Olga D.,my central en vias de -franco restablede cumicrit. da Ia operaci6n que sufrt6 Rionda. recientemente. LAFAYETTE School
Los esposos 'SudrevAr6sleg'ui Olga Ghipert de C.y y 61"g. caiii I C.Ide,6n da M-zanill. y
Izares de Sampedra, j6veces ba: hjjo .gUn matrimoolo altalitente estima. an In cludad ae Nueva York. cum- -41 Olga Maria
Ilas las d Liis sefitirit11 iduad, al Plen trainta afios de casados. de van. Olg Fos ballisima esposa del Dr,
Pa- 13 de an yu ,i
'a A 6rrez Cueryo y su h
an ruestr I r d' 1. Re. turas uniting matrimonial, odas -fi. r lbert )a Un grupo numero o
go .I Pa, En primer t#rmino 0 a Yon" 17so entice Un c uI in
ell. Il me Ins, satim Ia nomenclature di, es- 01, g items..
N.t.1 'Ar6ittegiii, e I ra a. to., events uFclales. La doe I ora Olga Ferrer, notab 1, aga tan en I., iialim,,
Inch. I imva'iot 11 e 3aludonp con Oe alecto, Ia col zilcbr.d.
e ifta I ,logo, tips. del doctor I- prr fin y c.cluriiia bell,Lea; shores de Suarez, cildentes viamds.' oil Sklar. o fig-it. cric..t.d... de nu,Ol od.y.,claArembitid. 01 1,a ta-cd.d. Olga Lombard Cua hija dt lo, I pc'b' B"gon S"'. F&rncipe?, Cvn uri to tie 07-don. 01- dia. que no r be por tenet- a Fu 'it e Is
La boda de hoy a ce, Mi u.dra L.Ilt. Fein- t t I.,
9.,,V.IdeC Macias tie PiA,,. 01,-,. onadi-e. 1. scfwra on. C 019. Es,.rp. I it, At.- al'! so It,Ot de arbonell. Olga Hernande-ci opera do TI[,.
iu, miete d, 1 hrorhe, en Is ig e.j Lzi.ellegan e ceremonial promote re- 'Olga Ojeji 'Aran-n 3, Torafa, precious. I Olga R.drig- F'i del C. 6, contracran tar ucidisinta. dc IvIourifin Walter de Tala- r.
ga ipredia tie Safth', Qm- 0 go Niva- Rmunzc1-,Ola Cic- 0 h.111a ar-ol. a 1. al Qd C so 01'. Q.ij.n. itinmet una7 fluo."no
matrimonin hoy lernes. Ia ecranta. El patdm de Ia novia, eho r jzai- res, 001 Iga a, I .1brille- 01-a cente. Olga Go, a L
darn soeti-it. M-1. Estti- So- Pl' -, y 1,., noodre del a.Ao, senora ona 13 anch tie Rodrf- B.squ, d, TI pro,,.. 01 Allbact:- Olea Alanso i Soler, Ia gentilki. 9 P'"a
]ilia y el correct jo Jorge Ra- gua itioudela. na que t,,,da ccib. Olga Pat n Cans 1g, liud 1- Al- L-r- A."n cam a Ia simpzlitica Pa- de Olga B.Iia.. Vd- n te so
dell oz B I ... h eiii. en-ol.d.. a, unt ,u zdo.ria del Ved.d., del Eoc.,g.d. de.1;rZoto, it, '(
.R, C"n"a
0, -1 Pic.. *Ia -a -p..,. Para tambien d pedirse de jus arms- b2 In Matter doctor Enriq Po'.
del go it, itt-li, d b PbFa (771-'giT C. d, i. Pan
Olga' doct6r- Indalcein Pertuctia. tR Is Par em arear-ek domingo ha- son y d, Pa I,, d, I
Casteleiro Gonvilez., pi-entante a. Ia Camara y P"s, cuit Europa, enocompahia tie su Pa- San L.1111-11 Arur-a A,.
d, re, ler%,chwar Alivg
dente 6, Ia C.captiffi. I I Nume..- 1.5 roball-F clue ,,a. E111-1
Reclama Alit, de preracencia en Is, er6nica de boy, retreat d, d, Ope,.d... 0 a
Ortertal Park. con a que no
figiaritio, is irtrattiv.s del g,..i ...do h.b.-I'l Cast l6r. y dut, su a G I on I a: de dits: Aba-a ormul.mr. hija Olga c I MtAa r -e 01a, ga ute"rrez C Ilar y 0' ga"Lr,. 11caPaI191 RI q- saldamus con ofer.
Ol Mi. V d iii. T.' b-c"' I" I .. Encalamarcones 1, elacion con PI PF. on I alrend,
Gmactilez Hlerro. compendia de ginei., bellett. y simplitia, hij del disiln- clirbas ausentes en extra. ma 0, 1 in clual
a Mosquera krons, hja ad6 timado caballero Lorcrizo, Laroadi-rd A drIct, 11s1d, en Santiago guldd costrimando doctor Segundo Casteleiro Jr. 'y Olga Gonzilez Hierro. Mi. darn. invert, Ol- Aha-d" r OIg it Mcimj ... a. r it, a. t.l.no y garadero. cor su turn el de ,,Iba* do ro". I "I",
La seficrita Canfelefro, a Ia qua saludamos en orasitiff de so santo, peaba su liia Olga_ Maria. Sardifias Al. ,Rda I Miguel Aromi. ingentero Lorenz, Lamadird y FTe,,. L n simoo P No, I,.. P"
tirriaboar ins estudlos; an al Duchesne Residence School tie las Madcrs a ad. u run prectrisa. entii esp.. Maria Isabel ,.rdia it, 1.
I come Men. tie Ruiz. a, as qu, itltidiirrms
Un grupo cocantod., f-traid. par ,p,e,.I- "re" 'del 1.." r,
C-i- El doctor Lorenzo Er, vit presti211- %,e;,,d,,r do Pact,., I E,, ot. Sairr do Corax6n, en Nueva York. donde hizo on "firdshing school". im0ro r,p,'d, 6-nes bella,'s, i-attas: Olga Muxo y de Ia. G ra n d e s O fe rta s*d e I 'de- Match: is flares y fellellaciones rectiolri an Ia fecha de boy. r- I go WvIrichk de DuQur n. ta Igs Ques.d. y Maya. Ol9k San so b, ga d d, it, Itis A R' it."
0 h, a Alvarez de -Miguel, Olga Mar- tell a -?Acn6ndz, Olga Marti 1 1". LosTriere, Ngr,11. I- D Ia mtsrfa Orden. II i-c-,ir, M..icl de Rodriguez Blanch. 019. dc Blaork v Martin. c'i'P'- re.z. Art- L,;renzn Nicto. Loverin (A EA I FIT, FINAL DE ESTA NOTA Olga Co ujo -tie Gmr.l. Olga Betan. itora listing u udi ,,,m 'an tan Chabau. EN* LA rAGiN'A SIETE1
'It- irtu. I. o --- - -court de Fernandez Silva. Olga Ca- In 61 -Ind r,,t.,a dei
v erano.en L v alles. I. 1i,,,,,,i,0lzz Richrd ," Narmoil de M.sicF.
I a rcuirdez I, Scg,
A rid,. 01 an. que a dr. 11
Olga Solis tie Rouen, Olga Mendez absoJuto par [a recteruI .a", c dI G.ai-.1. Nenit. Acosta de Vega. hcm... Et--t. ric Blimck y M "I
Olga Hinze de osa. 01-a Rodriguez tm Ple-fi. dc Manias, Olga De-tr, Olga Garcia N-d-it, Olga Ccle Rodrigu" Sir v 6n. Olga Piedra tie Menendez. Olga Consuegra. Olga Diauz Nuche y completand, ,te gr"po Ia Vazq-. 01- Vila y B-fias, Olga lindision. 0". Ra M.s de G ..b. Fernandez Leon. Olga T.mbi6ri del gr.p j. e.: Olga Re- F-c. M.,' inez. Olga Czirriurza driguez Caceres de Pr. 019. A. T Olga *P Olga Vican
,old de Antonetti. Olga Sorondo de, te MarAl,. cz. di, 1. Campo y Olga Carri Olga Portuando y Pazee. Olga Motie dc Morin. ra les B roderman, Olga Compamont y
Olga Quit cz 1. ittacti- sen.r. cl, Prriela. 0 Iga Pinol Eve ,. Gil. . Bebita Clarens y Cintas. lmoa.se0 ga Fermindez Zaldivar, esposa norita tie nuestra socieclad. del schor Pedro Guti6r- Coya Una jeu ne title ormy graefosa. 01.
Una joven senora. muy bonito. 01. -a Cardops, y'Pirez Led6n. actual. go Moral]. esposa del estimado ami- mente on New YorL con aus padres, !go Albert. S.sa Ch.b.d. Ins -p.,,.s Pedro Card...' y Car.
Olga CajUrIa.BrL1 blonde Ise- nortma.Perez Led6n, disfrutandn de t del c-nd. or o riecto Aquiles M a- unas v raciones par haberse gradua.do I Mer.ei Acride
["Olga Lag',. esp.,. del doctor Ce. Me. P.rtmmd. y a, Rivera Nrtagas strachi a.
Olga B,,6-9. Ia bella sehoa de Olga Staii- Ollea.. C O ga CallejRs V Fosarlitos Skartirevick Jr.
019. Ferran tie C.- 0 g Otarm Diaz, Olga Blanc, Fer(?Ia. Fai-caridez tie Vel.,c., esp..'naridez, 01 a Is be] Gr2nel Gomez In del doctor Rene Llaguno. Olga Fergoind..' Tcitlia.., 'an. itdarn- O'g. g.rit. in
M atrictiva
anenclez. p so del sarm Luis z'rrt' ulkay
que, con Ia que esta d, dizis so O !! 1.
.. : 0 G.h no Blrusirm, hijb. Olga Olga Carrera de Ins Re, es.'k
Olga G.1'.c. ct j 0,ilision. sentirita.
mos ga Roig Padron.
Mantel
0 go Cabairocas. Ta encantarlorli Un aparte.para il ', fizurit antpuy Loposat del sehor Carlos Zarraga. atractivas: Cuquin aides Cal, as y. GUn saludo especial Para Ia linda Oita Cailuis Milamis. Iga Serrate, esposa antitisima del Olga III.... Fernind- Olga Dr. qi iarido comitafteret Josil' intoric, Fcr- mIoguczBcrenguar, Olga RuizYAFuz. nandez Blanco. redactor 'de "El Rin. Olga Reballar Guerra, Olga FeFrer c6n-de-SaIitw!,-.--Rremsa I ilore" -Oliv. y Olga-Decr Can es. Olga Codina, esposat del arquilectol Olga Sella Ferrundez. is gracious
Olga Pando Gonzdlez
A numbers de .fail. pub
de (3, P Icanson 012 U 17
it[ retrain C. ad.
ziles Etcheroyen, una figuella precoany nicapitic.. q.a frecren. IDE LICH i
t. miesloros salcose. elegant'i bay d. dias 1. nefieoribit Pa.do y = c1ra It bri an tan scfi&, PURIFICADORA tc,1617
]ad. 6. ml!"ples dermost- P LAH T
clanesic de ideaftatut.
Fal Id.d..
El printer afio ATUEVO
C..ple bay so Pri tin
do. una poupptv, MarTilyriale-ica",
Suarez. h1j. del doctor Alfredi) P prectioso...
ieirR y tie su bella esposa Maria Etc'Ia S are. Real.
Rodeada it, crime., ,Jhtolo,tisis POI t
parte de padres y a P arti
el dI Marilyn an Ia resident
an jega de sus famillares en iii, ;::I
a dc T.r.rA.
.10915
Finos TrajeA Slancos Su precio nortnal seria 2.45
r ados a38.50
Para siso cericanct ocasi6n intrortante fiesta, A dquiera a ba)* o precio
rem;6n u otrv- fenga a roonto un Troje, y
-ia Media
ui I U ina
Blanco Wen hecho, do lineal elegarites, hok H O R A S
oadas y frodismas, coma.son todos Icjs- tt..
do J. vows. 58 MINUTOS' Una corripra afor tunada nos perDE VUELO ANTES de ser pasteurizoda, In Leche BALCAN es so.
En Ia co;ecci6n & fresco y ligem 11haA- metida a tin proreso de..purifiracitin medionte un modern Inile o(recerle a 1.95 una Media que
p
sking", ahora rebaiada a 38.50, puscie urW sisterno. corno jlt ede observ(irse en Ia folo, lornadn tan nues. wirmalmente le coztaria 50c rniis.
soloccionar one color a cuolquitera de los' (ra plonta., ED iejido de 51 a ujas y 15 denier,
ofrox sistle slegorrhos; fonos do gris, azui, con un nue'.0 lal6n rna ectr'clio,
vords, cropma, arem, torracgotto a be*ge. Printpeatnente pasa tit trart;s de tin corridor y despu s calado lateraltriente, de un Jecto
Moclolas cruzodoir a rectost, clef 36 al 50. Unico servkio diario par tin clarifirador, lo qi:e garantiza Ia total eliminact'n de
sin combigir d ovi6n. ruerpos ajenos a Ia leche. precious. Col*ore5 carne natural,
Obw Trojes Hircim do Tropy-Nylon, rebojodot El precise rnfis- j. carric to tado y 6ei e; tarnana;
$130' ide y vuelta.
a $35. Y Re6jes temblin inisorltantes on Guo),&. supolf-140solt DC-6 8,2, 9 y 91.l.
6rox, herfolonst, Camisas do Sport ek.* coratrimfores on Was
330 let viveles. -mi. LECHE PASTEURIZADA Y HOMOGENEIZADA
S ESA ES su MEJOR GARANTIA20"i
J0, ALLE CRE'MERIA BALCAN
son rafeel e industries. m-92N NATIONA L AVE. DE LAS AMERICAS 107 0 ALTURAS VE ALMENDARES
- .
11 .
. I
IDIAR16 DE LA IARINA.-Viernes, 10 de Agosto do 1951 I P011fica
. P igiqai 6 I I I I
I .
. I 1.
I I
I I I
- ____ ______ I ii
--- -_ I 1, , -Agasaiari n',h y a Hevia en Minas, CainagueY9
1. ; I I I 0 .
. I I i 11 ? 0 I i t i c a .
- -_ P*r Francisco Ichal --- -- .
I . I por Ia construction de una magnifica caffeterra
. I I U N RU E'N EJEM PLO .
i i
I .
i I atteirbin ni.el respect de lax Sen- Inspeccilin en, vfsrias I I, Secundanla aspiraci6ii de
.... *T 1 R A N D O ,A F O N D O i E kr, a mccito'ns 'a " """I'.' les. El derecho tie petic16 i 1"Panchin" Batista a un
-6a-ante e t .mmoo. de I. ..a. &61o as villido cuang...; j..'- .bras de In provincial. Sulna el Unitario
bodores tie mumener el precIp del Pacificarnent'. 1. d an El donlingo on Camagfili ,' -A.egur.. .I ing-cl 0. .I P. -nuevo period elective
cast todo. Ins reare de Ist am..
I I lianado en, pie, Las declaractores pan, del Insulin, cuenclo no do Ii . A. U. hibui- del c. .I- .
I .. 11 herhan par el seraclor Zaydin son .11-sibn moncia y Itrance. No me Con motive de ofrecarle Ian Or- calde municipal de. Madr- Se ileviI a effect on- ,al-Wa en.
cl-B, ,ig ...... s, ,rituriclas. No ca- piden lax coma&; at exigen. y a In .. hoam,"aj, ,l% ;,lor Jose Perils. ctt a IIrndr do He
popular. hay at traisladara Sol. in G.Li6n Be riche I Bit sus, .a', "onRespuesftua Pardo Llada sobre 1. at. ... vivu do 1. zone I J al jele ,rh fa
.. I .. billmriedad. 'XI MinIt'sIlm rezone su cion violent No pass. un dim .in .1 in. .r art*, 14 via de 1 on. on cclost-le asegura- : senior Evelio Gil. I .
* I ,ir,,.,,. .-I c.b.L ninguna or. exillencia v:rb.1 me .had, Minax.ga I., g-Irti. do C ... film pr-ind. AIIT a ... mi- ionic. sehor Carlos Zayaa Castro y BI
Ia cOm pra de. UN IO N R A D IO actitud. apo). ca .,gumentc, can. it' de In Comiii6n de*7o;n%=* ND'. ariento de su caricliclatt- sr- Despuh do amplin camb i ,de lip.1 't- be. .u .p.niciba es. .I- qua me ocupe on taller. me Invade cimail. nalort.1 an In column& del preilon.s. ;1!x,
Este homena e al selficir Havis vbt- mgJprescipc1&rd
ba Ayuniamiento a an declare una a .at. Be wlfdm
ran di itan me III
.1 I I I I d, pr.,,P- dec. al d..ea as cases vivan to. al3aacurrd, do .P.upi.m. 'Zari Be
. I huella de hambre. La cuestj6n ca Cubanidad Iu 'r lp. cirtepba 'Y Uss me.
cam aninpar, ,e.,pcc-tr.1,.oRa..,a- arm lial,, M iadd. r infi,. ad Is
.1 dncir;r ,Zaydiri asume & de- an,. as
s, "u' trial. ,I bomb .intarle also &I Gobteran par Ia via I .m.1t de $790,612.30 Victim, Ilevlaul 4, Presidentg de to RcPdb111:1
.1vid.d. en 'comi lotion, las contra. del terror. i
. ,do a calla Is COMIS16n de Fornento -Hay' 'I ...... 111hr-riants --poomems, am dejar par Nunca whereass side, purtid.rim d. National de Ia carreter.,,d..'75, ki, ca el b;rroo d,'poc : t. ,M. Cormiti .a Allied ...
. it, r al 'derecho do lax detadura of de lox regular 16metrois y 279-26 ri .It (I
.. I- HONRADEZ : Z ONTRA CALUMNIA J d econ ocer a I pil rlanani rice de han fint.,
exlens6n que*tnr a am e 1 En Alqufur Be bi 11PLIl.ti
. I I .. Ion gone nbtene, one go. de ueru. Es preferable qua Im:u I 4 ban I ... If- d I P-ticip de Ia Cubam- coridti pro "Panch n"
'I. ,a Is man a dades. did I million,
I I= y ,.zoi able ell sum operacio- torldad abra on Pact,
- I -cr Ili,. I.. I ,, . .... ,Itoiid.d ,I. acirmaitlar a 'I I
No ... ...... t In. 1;oll,-, ., d, Lbid.;,. h., .. todavia mis Was al Mi- qua Ia clecre violenternente y Ia Ternainsdo as e &etc, el ingentero dad. Para el Ill.- me pregra rector to 195.2rdp.resi or egpo LrW. ,1:
to I I 'm .ce ,,,,,r.x do un pills dri Ian crichl. nistro de Comencio -cuando. call deicer, sabre Ia cahen del clu. Hevia dedicari al fin do semana 1 a, M ii. .
. I a -dl at, I d L or, todima., El p.1bI 'to I Yd ...... eora! E11 ;l I ad
-n me bala,-Vo, ,L cerinme --l-,enle .se e .agmi-s de'vornenzarsezl. ribir.n.riclu- modern-, d "Pera I Ian ectionar In prinelpales obrox to Mari. d.J Ron ad Iguez
rfum a 1. criberio*de estadista a Ii adkno. hay notes on" an
conleslar pnr nitilini.,,lez Incas Ins Cilhimmas. Ante ten Ii Li a ridad do Is homra de en cuant I VI.p -Sri de If
n .. sontiene. que of Gobierna enti n *I orden minimal Y n. nallundo I& Comist V, am.
J rsm ,a -onto National an Ia provincial de Cooperapi6n
L, a ulle be dig-c' to. mv do1j. m" s: de
.1, P,!,,onnn Ionic .a
QUL VI sVa:v que luzgue. AIL Tirando a 'av".L '," a 1. verchad,.e.anda'afirtman'que Be me Ia obligacilm de protteger a Ia I,.,. ciplina social riqu J :ctll. Tambidn numerosos vechnoo Bo.
. Fmid. bry dtdiciido a it, to he titulado -Ver- entrog6 ell Pahi in cantmidad de. 11320,000,00 tie dustria annadern, coma a cualquie. cifin enirgica tie Ian goberruintes, h:mxgyaEe1 hioram de Ia tarde de
Aqu chustria, siempre qua .ella so perat de as C'jVN'Toptablo Cam 41,y as
4 Yd,(',. C
dad, s dos Sorteos do in Loteria. itienes Ia verdad, : hor Hevf P A Ifi.l ade lta
L illurmnas-. ; ra otra in qua Im socladad se cles lorank Ia citada carreteraod'e 1. QInSu hr an
coal Srevenga al cam. Node s rinn; Is de Cam ang. -APIrimEdleretoraIribut ca tribe. .hdidnatuirsapud"eto'Pt)archidnefLtnBdittr alean.
n a tuya: I an U. iota Par
quCildestruye una nulv- calurn realize su funcifin socia que no Integra ,
Pon oUstl% 1* pueblo dori, Ial ,ord.cl, trad. In atid.it'recibida hanta la*fecha: $240,000.00. el abasto mks tr Y Ilizador clibe Ia autorl. to y Is, de riarld. .-i'etti.2.."I citm de tin confirm azucare- gobernadar. .
I es pits. clue gararl anclu ro a Ins tarcas tie tomar Ia
., ,, no cuarepta mil pesos, recillicills ou no El sibado 11. fashion recorreri 1 Oleo comaiii. an QuIvIds ,,
. c, it d' 61. ]a ,eid.cl noble Ia veala tie Union A a: Dosciontrin Bi pueblo de modo asequible a lots dad ando me ejerce cle un in las carreteras de Cleft. e Avila To rofieres a que Ila qUesiste U111143V por cleSiomcsignicp ,-, -tec- rinzim a Into Para al ..rW de idea- 1
. [,.,."I 'y -toi clue ya eran propie- or No MI. die. 3 do 1949: $IDD.ODO.00. Chr- pasibilidaden erdnimilican. At pre- do Inconsulto, cuando at' a, Mor6n, 1,1 .cuedu C -t.d d. I En el barrio Pueblo, del i6rinfliho de
. InIplosa aq-11.5 mic I a el. 'actual ,I garado ell pie deJa cuando me &pay& en Ia verdad Y clo de e amagiley' Haadispuesto el Maximo cr- I
. L -,: do, feb. ,r. 16 do 1950. el frigorifico de Cie d Avila, ta QuIvicin, Be en I, delsli'd 61 NI-oln a ...... y "o, -cm, file i ... agom que No. 28. pn_ I ...let ...
,.,(.,I d, Is vonclucta recta y So,[,. No 224. dIv :10 tie 1950: $40.000.00. Ch,- 'do .. I ,,,,rre.t.e.,,.,de", J.1itirmle. Arroyo, ganinnal, tion investiffechIn ci. del saillo, roor. utilid.d ,ufloi-te a Ion ccbs. en I& justicia. "'Indleron
alpn,' Lc In h.,'., lla,,ndo, St., e ... b ,go., :. 1 ,:,I que, No. 203 1 _,oadc, fobrro 2 d. 1951. $1 ,( oil do'- par to que coniqLlier tenta. I -El professor Zavdin he ten! il-fifiro par. V 'do em I& call, F. ,ca:
"Ll ,,I LL hz- ,-n,'Io-1o,1 rlll', ',ofo, alin -lro N _58. may., 12 do 1931. par DO )DO d he tie lansid I ,.I. riso tin sent. ..utoritario; pe- de Nuevi(as y otras obras d.- a5murin on Ia Junta Mumcpul cle Pi. To I life, r 1, d.,
1-,'- ,i- ,,, ;:,-,,, tarl; ... ],w, I ... r Ful_,et- hql :n f1iil. 276 pa .. ) u ,,,,, 8 do 1951. I alse esperplati- y Poe 10, 'A.'itz" to on scale c,ti...nj ,bra toFinctualmente an ejecuel6n. I actual joba.mhador provincial de La
. .... I s C , ndrc D ,.-ogo fle-le, Est ,"ma NNO. Ah.r. It v.y decir on 1. I P h d.Y.1up It
I S ,g de Ia' d'c a "...".. Palo .1', 1. c ... (Itu6b. del
del It-1,141, ,; a,,qn ,"j;,,, P,,,, ,1"1 -".1 q, i, ,'b,., ,,.InLL,.-,,L.-Idn liila. El final -- b, nalmente. el domingo pr6xim, ---- -.1 _: -_ comil qua clfracirra en t.d. .1 -tie!les que comentarros es c-Iv16rF1"'-_ J I eis pe -12166n. he anunciado ,u jAmistiri Ion distintris actos que Be,
Gem-,, E4, Lnfi, t,, L ;ol It a I ':
Was qne 1, vny P ..... I, -, or El rebadar que tin venda al pre. I propbiota de cravrear a on& mesa ortio.pizon ,,n lba, .Wd.d d, C.rnmigu- ,
. LiII'lIca N ) 359,im, 31. de in,,yn de 194q, hote ef Ian to poor.- del Palicnit. y d bficisat-h, .,
tl.. 'In Do ,11 I el de Jesus R.dl'L', Iill I In IA I.d., oil barns fitilaclo, y legith-d- ". -ficcind. lnfii.g 1. LSy y j redonda Para resolver to'. proble- I .1" im.ir I ,Is", *P.Iriio I-'Excedentes de E (ILICaCi6li ,al", tie Q-wilao sit .spi-itin I, to'.
14. !admlnI.;,L' no, indo, I- dc,,-,h., Ili; ,,, I ubi A ,or 'Jesirse nuevarnente en Jos cam clo,
_!I'l COMPRA DFL TERRE 0. Oyel. bi-. prdipq teidri qtte responder. cle .q a,- mas di ]a Saraderia, xiernpre qua _- __ a' -- !piden ailuda at T. Varona ,'I= J,1rqd1 imill, rl. 'I. Pr6YJ. .11i
,I', a I ,, A-on UnnalL, P- Lbid.. "'I a Porrm I bulcisib. o.m. ti, dijisb,. I
[,Its "'en. Ins I I ... 1 .eJ6 ", ad. en In al.
da't, mo, s.: Irnt. dl do In P, a CUA CENT-AW S d.nd, is, P.R.b. ella puedo celebrarse en tin clim2 .I I Ili: 11111,111111a. RENTA Ln Hic.ci. del n tie 'u- Or g.1-0, form.: pre.idente d. Iminte,
general FoIgP,,o Batista, E- '20.090 pesas I".- S1110 y hay $L50, Eltvit- No. 168. N.1mrm EA.d. bass qui, .. at. pcilinnic. I tim, I
aids per eni I to 1. .ulci El Entail. an en; gresbm a Ia Ley. Este ,ficiem R ti d, Lu. ductor.Ca lox Pric, Socirrig, Vessel.
rtg'a ly'alp'll or Di Mario Recio. 322.*149.90, I I ]FRANCISCO CARONE I '.. del Corot
. a ca. Xe-1.,r,-d,,,y, Pro. ,,.it.$ Mean, El.ins
(I rector d a a es all ca,1,1a ona socterlad do )rev- III on& con- son, an I 11I.1712'.'.I L .a. In cl n fectivo. LknroTrJ:",,. I
" lod, a .,I' ,, bir!F- I c."'. Una cerea Peerles para ret-car ene terren, qu, ca muy atinente. Los En I., lirmina, y barrios hobo. I fd s= Sen el Iinmnlrri d E d .' .' ",.lid,
""' 'R m c 'it
- -- -des P ;I, ,on ecundar-or. ,. ,.Cv. o I T.
I ,. f t.ul ;Loae -, Ito, nome ..... too ,conruenlit mil metro uadrados, incluyendo
"" I curr-cia frivla de ondivicloon al pierden ,mioriclad cuando acc:,d,'.7 neros lox amigos y simpatizadores del .. an, ms,, r ,,.,rla de .ctam, sit.
Had ib" ehii --lid.d. p.hfic. Bi, ca -.16- $7.378.70. Siquiera ima agruparft volunts- ,,,ad, -bj, r Obd Anw-:
UNTo I r a Ian If co I. via I I doctor Francisco Corrine, aspirant i train- o".1mbprre lmua d.-Pli- entre% ir.m d 'ir, awn P., lionnipp. s, repe se 14!cia"'p. s; ; ,, I S ul
n Ur.d. nc A cuent. de contrale, Para In construction. de ,I. ',de i.d.d ... a. Et Entail. to Mi6ribri n n ,c-t-a de coriesim. tie lm Angel
' una forina de comuniclad oblige pur.de discutir u. .,onto ca. 1. scri2tDrial del P2rtido del, Pueblo bare Saavedra: vice. Jose Gonula.: I...
,I nombc do B, Isla ra Ja.ber. del q- ,, I to 2 do, dtc
Eui .ave destinscl. a Mori 6. pelicul... inuel A. tie Varona Larec.,
Ortodoxw), continuant tero. Florencio Mc.tr.: vice, X-ris.
. 11-oIr Intel- de 1. ,edod- T.orbiea .Iid.m, it, ,,,,;,E,.,d.,dj. IDA,., F p l..I T.rmin: $25.000.00. sus Los J -ub"" i rcons. I Etnb.n rntz I., viitRntcs lon, re to Diw vre.b,,: Juana Triona. Digna
-I it] Pueblo d,'Ctbn que ccbrah.,'. ]a e ... Pre: ,I sit or tor a, con leyex y sun rest& seriedad y Ia buena le debiclam. tituyendo condtis a favor d t" fare, y profenores AnKol can Ian' RLida. David Gonzalez, Zoralds Do.
. A ca. let jrintal.d. ca I., I m2trl, prora-. y nodie items de: tien inad:ros no portion tra- c-didaturn.
. .,a d Veto. Rad ... 1. *surn. do $2.000.00 oreasuiti- lerrenon. anblociando Ia Libre que se construe: c I JcQs
PI. d'f'od'rIn T mcn lendiiisfieainese, Pueblo $380.DO. ,erho a deserter de Ila III a al r objetivam el lax curatione. I Ultimamente organization comitis ca. Zoils Averodifin dinir dcl do mingueL A.ngel Delgado, Facunda
. al camp- ,m,. n intim. ci don-ri. carse front tiun:pragnitithis en someticlas a so consideraci6n en 1prp Francisco Corona, ifilindo, al S razo, ,,,,.b,,.r ,dod
. Al u ,6 ri I- rito I. rre, CLr x Garcia. Francisco TriaItIo, Ing. 'Min-I FrinAnder AJIazar. par pagri B.. I.nn,'lo A
. I nuel tie Ia C rf G er-sa Art ,Tri.... Liii Gol pr El
., Ii. tili Pie Ins P ir:.,,epbtst, de ,.,, misen. d..,- ,f,, I ad. 11 rl zh pr. y litapien tie Jr. btrr.nos: on geMo descomedido y anirquico. up .mbiente de. pugnacidad e in- PPC en Ia berried& de L.Y., -end.. Ig_ no. Celia Gonzalez, Zacarlax Savitw.
as anchado Ins cheques number 15.239 a In orden $8422- CLIando elln Door- no 1. q.od. I discipline. Clare y ,a Abnl. Mar T
The Rq al Bank of C ... do 15,498 do] Banc. sell ... I Er ut. J. T raa,: J cor;mrtbajo In preiii-l"' Carrera, Josi-Mor.1edt. CimdI1,i. Are iel" '.JF-rtef y Filde
."', ,moc oirn remedin a los restores del E3. Ei doctor Zxydin he daric at Pr d de an til enho a- to.
it, 11 do A arq ... tcfa r..
mdo Lns I tie UIi6,, Radio p.- falls do psogo. I al arquit b2do es decir, 21* G6bierno. btlen ejemplo a sus compatterts, de Ruiz, Delia Gonzilez Raul. Tor y Be- .., El p ro.refinnodn coma er dP $20. g I up d',.' i..r le' 'ti .. t,, do Antmi.:C:zrmzm, Ermine del Pre y Pi, Irlos a luchar Incansablecamte par )a.
. ,.a ,I $25.000.00. . gpol.r Ion aredlox coern Uv., .utoridad- exist mu g .-Iodriguez. ep,, jur., rou-imente elvtriunfo de 'Tan. efict'vo Banco Efective, clue deposile yo. de n Gabirlet L. Los vinitanteg o- Labop 1.
c, ocral donern qur In consiclicas rosachadr, v Pit go .1 ingencle, Edu.,d.,E. Chisholm. par ,I que Ia loyes poreen en son me- inermada en Cuba Y el desbarm I im no le'llli6t, .", u.n,,Il l.,= n.d.de, mi ch n" Batista. .
- ,,"d b- d. It, a,, P .... I, Iqa St In, 'i ema. cb, ampht-cirot ]a I ,rose o me I
r.rn'b e' I. Lgo'not Po'" Ins .ccpt.'IP f Si tawtid.cl: $1,587.50 2 juste oef.1 es mayor h- PrInn.j.; ., !,.,fiaalo 'AVANZgDA L1RER4,- .. ZA.
I
,lq* cg.1arnuaa tiow.rid, d-ol Pago .1 ainq.,wel. E. .1. Taman -.Wcb, Is. I Recordamos Psto. qu, P so de calectividad aparece d %,,Fg
,to .b'1 c.b ser on lugar comon a ,once del' -iv',didd': en 1 ... cl, Begun, --- ,
- ,.", d, I mCidtiples sector,,. do urm d, Irl, I Ian ricruent. in;
. I limirwo d, remlinan chulo. RPrP ... I"no, III, peor estudiante de riencian poll. rualtz expire ,; ... r. an or._ I bn,.atgregarc-, o 80 par ciento sonvrI 11 Te a,, .a. ,d LI I el id. Jim .igu-,tes ,,big, ble prIcts, Ins. ru.. l CON UNGENCIA ?a SUS AF114ADOS
f1m. ,.in I nI,.Ind. bi. Solana de la nav, central. I lican. pprque descle lace alltm eg,.,11 a Par m7ft del sefiar Presidents, se
. o""'Is ra pla criteria, basado an Ivild de M ad pu on icon Y muchos fundadores del "A
.I ._1 ie P"", L a 'crrA I C-Ir. ctietpo, de edificiton lateraled de doce fiernpo Be olvida con frecuencla mks heremitilro y con a artido. ril. woorDles, affliatigs y AmpaticaI I I c n," p; BI ".." n I '. ,._ ruga se
, I .... coa I ,-,I Cub,, ,ILd. 1. ,p- moHnos. I que has relaciones entre goberna. do sentimiento tie zolidarld.d. Si lo-bar n of doctor = .on. do ,es de.15a.. Lgnzacl, Liberar del
no 1. Dos cuerposAl, edifician ten ocho camermon par& y obermint a at risen par ,nerti-cf. I paid,, par. 1, re,I' a tempo. a union qua at he do cebbrar .1 ,I-1, or, -n mp ,.I q-, *',, laos Y P,, ,,,d,,. dos .1 amil .. .a tonti- filia, al P A U ,-plead*, Pilch ,,
1. % a, ,onneh- ILL o", Pll.,. ter to 'It. a n-ld. Im.
. P to n I le. y n pueden, par Ilegari on din en que Is utorl.
1, Cuorpo de of-mis, pebuquelia y maquillaje. 1, Ionia, citridar a me I mae I- y ,.;..r'r.n ,I, ,.a ,_ nos 10 do Ian carrientes m au local
. -ced del cr dad' tendri que apelar .a mediclas a. no
a. emas -mada., ft. .k .ch. do .I. a. Is, sibands,
- Union R. -' ,,, o'I' ,ii ,,, -Il, 1,oril: PA., itterio. umb'b' a-rudittos Line J i. IA L n pubi.c.d., ca Often- de food-con. utilerla y top ro rill y 1. .media arbi- ur que serial muy laments- 'El Dr Josi Peris sigue- Ia repo!lcitin rfi cau. d, San L nurn-in 615,
i'll, per .... x el ., .. I iliffill rotation sr F ar;, JL
11 I I-,-. advalt, sr, Lt.-, ad-onall, par.. ,.,,,rI",, d, I ,an Ian ri de una de las Part- Ya Be bles qu crearianyu.. ;.1 1. .. t,.i 6 ra di.nt ei. repIn ln.j ,zer.man Y Lealtad E_ I.
1. to'nsit nwt.na. aeodId Pins 6-1. I., it lots- he conerlido en contumbre di icily al obierrob a pOlitica de Baf de as ,osirmain cl ie to d.
. I I 'cap, ,Ie irica. desitIn- v ,,,a.i ruce'6a d 11 a P'. c .-cionar x Ion gobernantes, el befripar es prefer. La formula ca tanleo ormes par entimarlo juFto y c,,d,,Id,, ,,guig.,,1,. ,,d,1.1. .1
. I II.
; I .S1gun ,.1,la-etlato en lot poder ]it CP,,,,T. V:na ell el ,vnno ,I, -wch. par. tfect. I I nq; 1 denconocer sti outoridad. el bur- in de Zaydin: imlicipar-c a ]as pertinent. .a.p. '. 'I, r onalIn T'i Pola", P-11legooln ILL'- ond"ItIa ,P-l: bs).- $6.5.490 99 L tenor que Not.icias de In provincial habanern E doctor Virona di6 .%u conformi. I Eld- .(art. & elicit. asochicidill.
Los 'i'.1in, larse del Entado coma de una en- '.conlecirrientas Para ric Irrinaten asegurar el ingreso en el .dl ... 1. ,. It. $:185.000.0a litIv le re.at do-, d iict.d hochs y .fr c,6 I A a M nindez. ant pan In wegm
dad- or iiis aem-, do I, Pago al -11olect. F .1 Trims . Wenta del edi- agE
. itancia. gr-nd. In lot;, In 5.1 tid.d rati-cla que *no merece I& I ir &I reopolque de clips, 2 ,e I.
arpr'sa title he adrumb ficm del L,,b,,r,,t ... 15000,00. rtido Accitm Uniterla del doctor entucharla. "r h aMaS saber. do ;,,i ,a.,. In ... bie. stores isi Pert., ex aleaticle de Madrula y
. It', eq.,pos do CLIIC (JUP no' y quL;,., ,.,r,,gnLan "Poll. pit In, cortficaciones, sellon v legaliza- distinguld. -f ,irm.l y politico clt I
, Pan. mi ,I UNIC01,aptiall"queenh, 1. s, 6 .,I de btIi.s. ,1,. I. caritirbid do $25.(Xb e clich. local iged. Con al dre
it, 14 Lim, do Itle- E "fmc R.'anom adriguvz PaRti a [a AdministracitIn .Fiscal tie, Marian2O. Serik esta noche Ia fiesta d I I ingretran el el ?AU numerD 'ar ,""A plaude en T SE el aporte de un.'
dr,!,n1,Ito ;, 'l ,1lacasda 1110,0flOdOll Pit el,,quc I.- Dereel ... it, F -tor.; $800.99. I tuidesbas amigDs proceden
teiqtr d1i % ,417.1de itch. 29 III. d' go ... 1. Arlimiu.iracom Ft"" tie M.r,.,,.,. idel Portico Dem6cra to L ge.ti:= 9il. I I I a. ,on I .
le 1, cob I Lid'. ,a, .I. .Este ,,, rl dentin re- C P, n
ii-Iscl.r. a .Pci6n c..Pr. it reno. one Para rI Ing- 1,
---. 1 145 11. . j_ P'e, de Iia Cubanidad en Marianao 1 sum amigo. em 1. rifirlizari6n qu di- I' enio a Ia f oto en el carne',
'Ibcfo' -.. Ion $ crawbabo, -bh,, .,.aid.. el octor Peris :i !rise y orients el Genera .I. ,
doz. ,'",hot 1 Fulg" i ._Alto, ;.do, Ins ,,fo-., Nleatin b. ." i.A. U...r. Last. .. I B.Wt. ]u bi vemido reallundo al Ing I
d, ,Ilii acc.on. to ,1111bos recio-cm., ",I, d, st lacican en el Interior cle Ins Estudins: S1.22(i0f). I ,doctor Alfred. J.cimi T_6, ,,Jp ,- I
. S!48,0001 Ent I. .. .. oul Antonio Olaniel, impresor, par papel. r.,t., y I Es en el ba Ociente del Particle, Action It t.ri.ll adminisirador del."Nazlilmil en Lag Viflas,444
I I r!s ronpionlAfirp6nd z. parn
pgar dt't its, ,stil'. d''odl, q", d" In p., e- sabres: 19.50. rrio de Pocito, y ]a organiia el jefe 1. Pr vincla de La Habana, quien, .
rin, par clitin a !:,m
.., clue c.slobnm gatimiza .... -in
tie pit, 'compra de cables do alla lenstan labor. incessattern-1:iJen ,amallearn. Una actuaci6n generOga para facflitar -el tri
. S 7 ,:,, ,,, In sulullll I politico Isaias. Rodriguez. Attos que celebrai
, in "115 T-In ,,I,. lp. r C"eqd,, ,I -comque y dintribucion interior del i paha mi..,. tie pro. tisme. a en
37'i 8, 27 d,'j,,i al, 'I Nil corral. C,,,d I'-. d.l.r. mi e
. ad. Esrudm re 430.OW 00 'v ... as Jacombno on a'
Mi INT.,nurl He I-in Rmbgur, Rest. ,to I.s .c,,. park il klice, d, loz: Inscripettin oil el Registra de Ia Pr.pId.d do En el Pil do Ia Cuban dad co- klito. Agrees, que Im ad ...... ,ru.Vipci.'d, q Aro-dris .dcp(.d., par ,I Tribu- mindistrat Idn de chobo central a
rl Al.ri.min. $180.50 I .rren parejos on entries morne tas 4os rio. del paIrticio del tIm6n de is d1to ii.seandor par est nal Superior Eirclaral: decidrodole Is eficaz coo
in -it, dI.,rho, G.srar 1.unn-in fue. or; 1. g-ro
in In 'urn. do 200 ... If pP,,,,. .. I tr.b.)an, Preeipsralonris tie In reorga. she)& naturalmenta harian una c- Se conimltisnyme nooke ai favor Se recibio fielegracria de is Mdnief I he prostedo a 1. rizidn ..I. al
I.I.Ii'l I I Todd esto sumLL $136.5,51171. Existlendo ell -anton .6 d des.
Jliff 1);.,C radn ... 1, recilin eaXecial. s, to vrl egaron .1-c 6 ,,,,d1.,br, Y pada cle confusionismog., dlttcf I-a ell Ins bancos Royal Bank ,1.* ,, r rz de Encrucijada; inforlyan I& envolvinahtnto tie rate jornada eivicit
. I 'it barrio. a., no P= r. Far xacds, Y. quit del Ginswral Ratistal. 1pal n do par qe6 no he efectuado el,
en )I 0r !," aLd- spin'. "I ..'at" do ,11'5,l j DT CnoId. Al;rie.l. M-Lint.1 $3 c""'i"u'llm d 1. .. el c n de pueblo viven Gr2U -6
. 7 ON.sll ,7nba ton.t. so Ia o, h,.,,, licaux ,motaticadais captedrin or Se nons envis urta note firmada PorjramIado del Pquipio fologrillica Corisulta de Ia Munici
:180, 'in Maau l ,It ,I 1.1,11 it, S240.000.00 rockbirits; h : ''T.Nc 'h.. in_ do acleftzs. En Ian ofirimls do P. nu, Martin par sum grande clP.I., M
. I rm d, r.,t. dtol.d, drut., -se r-ilIt. Y ras e onflanicosolic el fior Marino Comultz y Morales, el barrio Santo, achariendo Para I hbred., en relacom coo al ecre d.
Ars., Rod ,ct-, En ,nis. fna,.. III Pad,"1I.,-. ten. ademas, Para que lon notes. $100,111)(3.00 no en. -me .,,,n. 23, .bPeperSmn isles y cam?, chrl- socretawii. de artas tie Is A 6 .c q- tie I Im Registos de Electoral y Afflia.
,,,, T : q it gruW hocimfics sesent2 cIte 1do, er, uo prelptunta at es, de asiall.
'. 'Ila tEnt" del nueve, lmp a que Tue' Politics "Artificial de Blarney dmr,: too fologreflado, dor call
s, -6,foa Unifn Radio y U.IL Radio li ,gad., pr.dUctol del Sorteta diariament de title 'of It
' .n. "I P-t -n-to' Y I I to .ca C., 'a' '
so n. No pagried. man d, tin mill." real ....... I., "" Pro 65. III, Jima 30 de 1951. lax 8 12 Vdl- I ,dadn ell bcdo l pals. destaci dome contempla hocia una !elicida cD- suer" que radical en Ia I '. rihento y c..t,. ,.2n P21 el
111 it I.Q11 ... .... indo afirmas que el 31 do julto provincial de Orn cle tt ut tC"r2' 'roo ca d, .n. 66. do Ian a'r8ticPIr,';Atic;. .r,= :
ie Votive permamen st ". In.rzio San Juan Ba
'1'1, pi lns -1.1 III 12111.1111.1- lia. al.,bzarld IlItinnamento Ia d d bola late. tir- contrandVies not.' .1ro, "uo,?e ne"'.'."iS
qu h. manifest. a In pujan a. del mina municipal del Martel, en Ia fracnit dosciento,= 11, cu 1,
" 11s."Id. ,ecibl $320,000.00 imported tie dos sortdo td,
11 rs In "'Istro, DKBIENDO Y ga, d',; Y terminal diclen ; el sehor To ;Vo.queg
_;L nst. 'i'dilit ti, has q,,,,I,1. des ..... -, 1. 1 ,o IlLet ...... ont, ,.mp ... s. acis..P o n. I pa rtl do -en in misma con Ins comith clo. 'gest.- trien line pl lillli- coal politics. Ia co-tituci6a de Par in par ell in
__ at IT' I in 3 Eurgi as en todos sm municipins. parelb'd tin ,idyTdi pu..m a h'! 'J= '-sit.r. contempla, calk referido tin!
I ferlo: pur Devicl. Plesodenci nunt ". I A 'r ca a ra de 1 ""I" '"
__ in cl, SLOOC7.9H.25 Pc,, si.ducks tie ,1 11 -Iild. i6n riudadara comili colateral.de dich2 r ell la "I i 1"" I', I a, n ..... 4951 no 'Ito ag of-a"con- 1 adenn' If i clusivartiente a elecrionest ca
.... a i in I ed-in. do. licertoon En dichas oficinas .a -Indfllm6 noududd.% upon he durbado, polltica. Dicho comiti quedd a,, Ia contribul,
111. (11 ,unl quef Jos pr6ximos acios zefia I v coma nrer Vida tie par- 'do par Ian siguientes Perlml l P1,-.1admiqiI1.d., del ""' o'
. bi---, d, L IoZu q11:1" pit I, MI.,] it, SX10,000.00. 1. as se telebrarAn tie h ,ion, F.en
it 1, fit I 'I s.. y old, I. .. ir
him lertid. ;, I, vin ro, Line -c ra este fines son ]as Bi [lid. ,or. I.emr.7un xit. en 11 I'll- m..erile Iltuleci. Blame I rdil ,.,beJ- to N..Iihs, ; 1. .a 'I. 1. n fl rial,, ,,,., .Que Par MI
I.V qn- do cloctembre y el pr6xkno men.de mayn onto in P ,I,,.,. .. rrsidenl ; ,ecretarlo de 'no d,,u1b g irfirri Rmerde
. .a --a. I I Fsn dill. 'm r '; vlr p z ., com de Pa..., d, 1952. y fisinucv'c de*l. jmemt p:e','de -u vigencla tale, registroL
. I me Pardo Llada. y III rarbe 'It' 1.11 1 11iajal 1,1. ,.,. .I cinysul. lou don Pope San ,,,*,, Marino Gzande,: ,ecretacio cle je' de id. y viielt.. y d-de el dia -, dI6 ,"onto = enl!
'I r a. grecal ,I .. q5 art,
]III,,,, a I I-Irs: $2110.117,94. Qw., yo sepa. represent a' be fn .
. u s 'ri' "" ca eco' e correspondence, Ram6a Vald6s: te- vointo-cho transports a las clectoresf-armado
. S L S A : $00 500 00 ronno I al. denies berI rbm1j.rPar.oayJn.1 ,,rl,,,,., I ec,,r. So. Jumn In p,.id..t,.. par. Wirld.d If
T, ,a on h. _!!.. roTal"bajado y de .... con rocr do or I
idad y Ila. $1114.11t)(100. '. I. So" To no,. ,,: tod- I -,-ca I p.,bI
-!',; t t d, In Lwoli. an 'se r clia i y '6rion. sarero RodrfRuez Moreno: i gratnitarnente. Se acci quedar en.: toria librad can "
. I M,rlit, D.-I S -,a. 1:.e cl l tin le, 11. .
. y C S45.246 114: panad. ILL n-, di,. roblb, ad. 'I min... g ad to. cto rtspondlenlr-,.Iclli I wado. y d-gir telegra- a Ia Ad-, el cl ,rgo des '.nn612,.,bfj.etl..td.-eda ctbilr.'I
.. 0 i for Isaias Rodr ,u del Ifj rnur I de
R, o .1glilt A' $25. 0001 Y, Para finali- onto del Patronato. 116ga of ..t:z. 1. lesecre arias y an an .de veinti, If meta
orcist 6,
I ,. I mr "IlSp 'Cn "u' L, I Electoral al,
N up, a abi ita tie HovIn. S. A : $63.09 ILL. 1. vocal- ,ce a Junta Municip.
,,,a a $, Billmore y ,,14 encontrat-As on edificlo tie ciro Martin. 0 monar. Vicente per ten
.1 'a y C., : 6,074.60. ',a metins de lingo par troinla de ancho, con on&. Prest6 fianza y qued' Mr. cl-II 11nilsiri. .. Mahana siibado, darin Liu e 1. desempefia. 3, nomb' par am
I I El mactn 14, latc-Im tie I.,, ,a- 'I
, Eltln, Cuba- $1.046M. Mm y a ", P.
. ';,,,-,:I .I dl 0 Ca,. 'be S A : $17.364 1.1 altca PqIll-lenl .,,in pinct., ,.dead. ale .air ,he. rrmmtit6 _.Ion i libre el ex intervenLor Martel. : mi.. R Jfello Perez lbacets. .
13% ... I ... Mro.l,, del C-IIII.: $20.00tifif) edificons Pan, donde ends ladrillb y end obreros tie Ia Scroll n F-mentea Nincion..1,,,n E I hacienda Carbonell. barrio Una 11118a por Ia salud ,ce .
I ban ',ad ( r aid I a T .1
que sill se garis Ia vida, le denmentirin. ol Poll. d. 1. Ci Aurelio M. Goenaga g G..J.ib6n. 16-ino munc p I del -Tb, ri.cip
I I" R, a rie 1. I to del senador E. ChibiS QUIVIllik g'mT.-1dtenda Id
., ,.hng Pcd,,ctn: $10.65450 d .
.1 La br, que alli se erige del ,x-pr.sijdwJr .do n. 6s d,
, Y xror ]a qu:, he luch. San ,urtii : I se reunici retiontemena tin
uln- an.,, ca on V or tie on I -far Rounum ran is segunda citation para stir otagra
aWy"Vetrin 1. 7 r.trid. drop. tie .tri y sicap.ti- fi.d..
'. 1. r ono I pn d. 1. Joint. Cl-siticar' i
1. Inila 1 ,g Mir,, Uda ,; a 1 11.111111 q I., I Priexid 1. rdtada Seov, .., Y y .a e adores el General Fulgencin Batis- D ... ., nmhI.rlb,. del Particle del a,.
re *n"o,'I'r Ll,"L -" ol-, q-A "o-, LIP otm,,- nefiorita Mercecits- In p.dlmI"d rImr 3. ,lelre, ,,,, on h.;.cp
' 11 11:11 "I to de pesos. y ell @Ila libi&arin I t I .I WIX '15 A, 'y Zaldivar. 'can ol prrip6sitcl de.Pueblo Culbant, O t.d -..I. ,,flat.' col.
, .
,;Ion lemn miles do parizen de family. y Zuando enta d Its _,6 lax 'Jgooab s "u
)"'I 1ILI1 ts.b."I'd 11 250,11Q,20. bar, I s.ficer. Riere Medina. el'sefior Aurelt a ., d ... ,: tn :Md,
nbr -mi abirs- se ermine. tender coma linica i 'P.n.JjnremZ=X viudad',"GIrl It Mde
I P ,ad sir,.In Ilimm., ,Inc. ,. Ia lu 1, rip acompahado de s -'constituir on Comit6 dt Luchas en Marla de Arm to e Urecha- ignarado domicillri; otro con Impe
a ,,.Vincr as&'
,,,. or,' poda ibl, ,sta ep,,,P,.e, pitgl -"- lt Par. mi I onfis valia- el asr.: doot. Ellsi. F ,,, candidalLra presidential. I ga y sli meta Politiell In seflora Aide dintento peran
a mi. Ins e Paz d- I do mi P" blo. parquet ena abr., te re -e ef ssl_! ,,,.aoen r Jos c,_. am qued6 compuesto par
xecPr e't rdeg1e n .ra'1s 1 s e'fiorila Gracle- ,,.,, !,:,.1111.2.1, T,
No.,- I w. qm, b, .froci ,ob, fl.rsurrl.' p.v ell.m. prestando I& farin de $2,000 got Fe siguiimtes personas: as CarratalA de Solar. inviting al ejeco. dimento I pill," 1*1
', I d tiv. do no Parini. y I., OrIcidora; ,u.,tate
"' 1, Ia Blanco, y director Politics.- Is. at. ,cfi.16 per. X., d. libertaul pro- a em
,,, -p1'1v.ar1r, ;,I i""'Pr," 6orj IS C Prellidente, Oscar N wor raxim de sun actividaclen
,a ,I p then La Palabra* 1JLI1 nlgla ;,aa a', In a Q ,I senor Tarrern visits Union Appel, coma 1: coattails gourma, par, avorm y U n tirmirm, to]" coma marf
o' ,Its 'arm on %n .1 Cal silent -N '_ ell g ., al a Is
11 I.mn hahbr,: 'Vabrinenn,. iss ga Radio Ef-tw-rent .... ern ca que lax puertas Mina de rogativa que
pallintales 11 V.,i. b.- 'ca ivarro. con cuatro vicefir Ion, I LendrA Jugs ,no,, cortaclores de lefia. etc, etc, s
P .,a qua sigum.5 ... .... Mrclit, (1, "P (1, Uat6a Radio siguen yp n cle artas. Armando Ca I P rn.fibm. b.dln 11 2 I.. Ion
. ,ana, seguirilir ablertas, mien- rri. de wt offtAriniCa itlshn en C'.jgu."1'Jc1... .,er, el senior Mar- nes tie dl.poner, unat tereeral ci
periodic.. Ls p,,.,,. vtz I mbe. tf G *mad. par of -cr.f.rio de correnT.6odencis, I-id.- 9 de In mariana en Ia iglel"2 dl tSla tacifin, sin sefialactionto de dim ftjc
. 'al beitigns ca mi Pro. IrsCyn seSs el Preindente, Para todoo.loa h. Program,. .,fT de, Mo... etc', in 11
.; or us' r. r -cl It' ir- 4e ; .de:, Juan do ft Para cuando ,",a la, Impedimenta
iiia,0ficina dcl Noticiarlo acinnal. La seconds y tie uba ca'I d, lina u atro arlirlo ... Aqu none a causa roGlmu; tesorero, Pedrc Lade Leur.... sita en Ia call,
,ez en Union Ried", ELL dichas ocasm: polrimblaneiiijoblica Para I al to Para Montilla. id. in ..p.e .1, .an dient.z.,vice5e t optical. cliche
a-5 orcerral % I ,ntr Para Y al domingin 19. una gr.n fieEts cianero 92 de 1949, par a. I. --nit 1. .
I g .n.tv.r....,bin a a "It
tie e. al lique 'Jur coniiiinjittias dentro do In eon I ", ica Pardo Llad.' I ,n ,I bkruniza, ,Ia Santa Marl. ci l BI- 'd J174.000,000, durants, Is ?d -Urici maz"difa, I- eplr J 1, Vichul leurrin 2 ser frotografiadmoscl;spoM
press can I., m-an, ,enap- 1. ori- P'd' .p"Un .I. pa J 5 aus
. bborl.ci ad antic a lgu en nuestra casm. sarlo. 1 tra 6n anterior en clue ,I ,"u n;ial I.' ,:Ie.d am pare proceder dando cuenta i
. rip a"'on ,IIlP t .. .... I I, I ,,,I ,I, ,ntgoa d.re. Milt, To ... nita futste anniga, Pardo Llada ... NJ del El C.Looltili de Jr.*. dill Monte tie Intg
Ugde, despne, d, ,,I' ,,rrada ,,epentin.. le oh, pmr eon Ia B-ador Fdu.r- ,In- aulorIdadesrVdJrj.1,,. lcmrpp tsm
,,,,a I rno de Jesus i Integra- I 21guna desde.d.1 cited. cargo y .a I del lider del Partid.. que in ._.
DL ... I- dP Pebul.. M ... 1. Alan.., .1 del no. sto;,provmc I del be- -de as, epCiblica, y he cometido elito alilumo. po
". F El total ge vent gtl. --F' r 1, her
I d'. I a cl, R. Chitim.
It er, .,I ,Proii,,;,b , '. ,"ap blP unripe. po, I mair, es" pert e'lo I tes, tie ]as
""I I ,,,, lo Ia le ... an do Ian Reyes li u ' Fertir r In omenzado aque, affirm I doctor Ferrey, n.r dej ado de comparectr sin atelier jum
I" or Ition I ,I doctor 'It .I". room.
. Ist"s l= of.,. I I, quell-s L ilb .... 1- tin ,.pit.liz.d Pat
Pa ,s ,.,6,,,, ,1 o- abimd .... ;I bi,, ,A; ... d,, I. --oder emievro, ,ri ripreseUtaribe a Is Cimara' to ne," I do .a eft. form a.nd. Redri- promoterr Prattle, pltm cl.,m,ilr- nombre qued-a a SUSCRIBASE Y ANWUMCIESE E to
I; d al-rda'at t, T-b 1.2%rn h.-he.h. .cert en todo momenta, db.'u.dm -aputari6n, coma siempre EL aDIARID DE IA MARINA. ir .P.._XIV.r. d ..- I Se acorcJ6 .creder WID solilltsdo
. M., I 1, ,,,,,,, pi .1 "It"i,,"J" '.xaI= ',"' Im. cle.l.-imnes ..bi-. 1, can Witt, clente no Intervino en firregularldad he estado.
,I purb I Tie,, I 1:'e"'111-I'l" PLIvillo ctirmei. ,,, as I c.- I en aten.cidn a que can eIg a.
n '. .. e j ,I I.. Idle a alsterna me facility
It- t, : itlo al;n ,lin ,titar I osdarmgo s, y'sobre todo ]as shian- cr, del. ullecle, SPr,.a1Im. ?1. 1. I h = tp
. espa, "' 'I' 11 ,Icl ... .... I -n Rado,. S' ) di: ]as firiniftex.m seguir eit cede coma
11 I'll N'... vi..,, 'd
al, pace Inge., ,I a de ca'. mool" barrio Pat. Ju. prry-1 d, losirlacri6c, de
laon deriosir, ,fo ],,,,I ..... ,.,,, an m7c" .a
P ca
I I- tie la I to dire% tie ser, al Inju I me. ca to
an to ,,(,,.,,,, P" ,!.P. ." Jll e lsi I P.ga,'e. ... . ............ "' ...... I," '1,e.,,;, ,- rrmm da= cAlvarez, .M.-ri. sabre ,lw
a .. coma bien he. dc'Sel'. P,_cc., Luis Sanchez .ripelo es v trnElhd.,. incord r.
anImIM"'.1, PlIbi-millbe 1-1a q _, ma-ein- Polito,- El -tinit, pi
q- lz "".itn I .... lon I'Linta, Tnno, 11 en P a I ". it. bla... Cu ad deflemfie .Vo 1-6", Z1.1,.Par1Im,, r%rndcrf .,d ,-.,:,Pnb "'I" a I i an do rlej. cis I crtir'.. .gdol'.1- 1. rather
Ismt-I ;11111,b,,111 1 to 111,! 111. Ind.. .I. pedlr ,:. _.. III I I ran tl.
I ,,,I,,, Cut ,,do so ,Pimmobi" Id".l.c0lul"J.6"i I act.! v Vice. ,chor Ramiro Rodriguez ,L If. I ado polft.c... actindin
I j,'- e ..... he hecho y. n .. y senlics, Ana Maria Itlereadal; settle. done I. Coma rompe z I I. 1j,,rm.Ld11apr6,,im, ,lecres
El 6,,"', J-i I 11,F P111,yi. Ior- to dle- I I -, ,ui '- sonal gobernante. Ilimetse t.,Io de correspondence Y Nice, tie. d di'- u dicla
I Pon I : ,.,,,,,, N Prio. I si6n.
. .,',' 6. ; l",',',' "".:":;",",".i "C ....... ... ca E S C U C H E H O Y
_ ', 1:, pu-o ,,, rot -,-o, P11,111111 ,I: ,it., P -a h.cer onto. REPRESE TAN- flor Rafael HourcutInier y Semi, I
d, ""ol, amo, I. )a !J- b 1 Barallio del Monte; tesorern y vice. t rARD() LLADA, no se poetic pertenecer Escrito del president tie Ia Sill
11.1111111::::111,111 I'll L1111 1_1 1,!1 'J. Al Vilearicinci de In A,,d,,Pc,.,deLl
I I "" e1firra.zRs.o Ins rcp de RtldrigUez ,,, ,,,,, g I ... pallid. politico. No se debe cobra tin c e- s I
_ I Uabans. en 10. el tclegra
V. _ft r 1,1.rnl -cion car
;: 1,a,CAmara Y menes rohrarcbi mi.1 dp:n- - Me,= Or. I ..
, Ll, "" "illijr;:"o; 11! 111'11111 1. r'! tega;. ,
I ad ,m ,oy 'i, in, Ill II e: il. scion rij radio. par defended 'oca" 'I in"on On a las 12 y 50 y a las 6 y 20 1q., 11 file d-gid. fin do quit
. i : J,,, , Pit, ,,. Prrld. .I po, na I .p,6,,, LIo, I I-s LIP ... Iltle. meer C-tim. Alfr4i. Em. C.b.,-- nao. I I A c cle'signara el JuvL de Prial
,::, ,, pol In it .... ... y inn"'n .0, '' l ,,I blo.,liav nn,',rr huan I
.- .
_ ". v erc d,, 1,,
,%a "NI .,,te lflip ;Ita- Instantri del Oeste de Ia Habana
ip", ra 'I I. .111a .Ii,.a c, Le, -1 1. a,- a .,,I, hijitis 9. man q- V1. I Md xicl. Clo-d'i'a ado por doctor F ipe Luyl., pocd:.h._ul
t i, mTi e-I ,,, p,,in nbler", 'cle'. loop. or T'r
a,, s 't ]a ,rml No -- ' r juez sustr,1up q it a?"I,
", 7 bi p.1. ,vrLgiiIr.1, ,,,rJ,- G -I.e.,, neFi,]r, Art i, 1,,
K-11 11 t1ld., P111031P Paid, Lld,. an III on 1. .r.lt. ,4 It's 'is
l"'I 11111- 911WP( Ir
Y' P-in Ll rbl "Il- 'PlIr I -," ,,, q-6cimes n spin bnIrejd.dI.= ,e.npir,,.ud ,dt he
, i re'." dedi. I Pa. Banque, R.-ba Zurrutinnir or'.
-11P 1'. i on as ,Jan. q r'.re n, I din Li: I Cadena -O riental
"Ill., 11all'o, wir 1"" p ,,, o I., Ia- V Sa. Al o L6pez Jr. I rot par ,I Tibun
I __ "' n.'d",'" r de."'nicir M 'I V
P, Itt'"'iti, ,",, ,, ,,,, , ,,,, ,),, me I,, L ler", "--l-, 1, 4- ,!1% n'oCi.lb qua'hP ,u i'ZdcT Cr.r ; bavgbil.cf6in dl
p-ro'l, d, f-th-do, --, del pa'ado t", ''Iftoon', Si to. core, amigo que .to diecla, ,or. ox Cast I ro. eg. y one to,. El- I (1,260 Kcs.) 11 Junta Miml.j -Ur:r'e r Z -el
'dill;'' t1mign, Y He I.- d, In, derna 1, .P, a. yn. De.lar-Wiries 4. .a lid., del I .1grifitand. al a de Pi r.rf '
:"""I lo -,,, ll ha qu, dud.b- de mi pa _bn VT.
. ne I 4l, 'hubiern mostradn e r-Act. : El neft., Rzie:, 'Ild. I diPtrito judicial de La Habana jue
.. (7AIXM1nA1;,,,p,,o,-, Pndn 1,1jin. ,nsad, bi,- its- -nirt, 1, verguenza do toner que d-enearl i L: T.rriea0a, li. lente qut Puerto set
bills dl Patoo 1,. P-F.m ...... d, Ia I.d..t!nL ,-W, C blimichod. &.Ign.d. one .feet.,
Cmrrowowafir. C"lo. hLL de papel s y ca. N,- bi a nos I fima. 1. clue to q.1cr..,, de audit.- der del Parildo tie 1. n ir""' no'
-mnjl lq.ien V.- e. t.d.n Ion martin quo LUIS CONTE AGVERO c,
1. Pre, ,In fiaeasildo, 13','a I ,n ,I Gobi .... h ,,! c.labric, y so ;Tblum crar-c I Acric:16 Tribunal. ,into Is, ra.6.
pl, I'S 'AIP I-Cl/liVII Ia contabilidad. encrituras, c eques. ,a lax ". ,,,Ii:d" ,jre,.ig4ict. .1 no.
,.,,n,,.,] Y n.l. I, -latt, del "" "" d, 17, ol Pa. oficimis tie a a a rom at;
,I I eP I _,Clar '. I; I'i6a Rncb y de Unip6n Radio T.,y y 23. y aspit, In dis f
, nin ad, -nitt,-, ,V,,ya Rep 1, I L', tie I n Ind- !on meta de r presentume a Ia CaI d;re; -t,,, ,it:s-,,,[OtI ., Ese P.I.-mrat. mara on fits pr6xlmas clecdcars liaILI, Pill stria CisirmatogrAfict Bi m. rilencia, del weinto = .uy& d.
ca ca. asp or,. J G Lj
, ILL ;L1 "'o' ., bl .langellcl ",, tie lelrdd,.
In f.inea I ,I I'llit Antonio Pit,, '[air.' to plito -.a. E. ell. crani. ; afT.r 9 ddrmd. doctor Jai JW
ScLe--, I TI ,,, it,, ell rogIP I I Illp'l, 11 d"all"go. N Zfi PmvI- a. 1.1dead. do L
.11 -1 fiesta que me noble que Ia Cutioniclad, _gecto
Grado le',T,' ,! al siquierm esto. J era I Jpiaribltlue ca al- cul Jos dian tie Junta acted ral de Pins,
, I ,bit'l.t Salgado Martel. on- I, it,, ILlteram reconceer
n.,umno A-or Tv o. In 11- It. .."I'j"o, ithi biv tin pueblo que me e-.ch. .-.me m. qi n '. I rga lzacidm, h a peaur an del Rio. Para qua con carii de in*
, I, ,,, In le teiesa le digan las Ver a ca y 4 fie ; me BT
'91.111 b-nand. pa PnUF,8FN cnmo yo e.toy I ...... ,,, pfIJaA program P -des, .-.Ljllu ,,, 'J ; ,ni,,,,,Z". Manob, Alon- d I bi social y demos rar a su se. P A R D O L L A D A 'c"r 6ectora' con Ian
.19. 11 it, ,,,I- Parvon.lo ,rIv.d.al I im Ic" ESPERA TEIRMINAR CON LAS .-I hiv. In his ..arm
I I ala, If, I. Ni nubl, rels. alidad scucid
do Idelifilgil at a :il ,,rs. In que mati,6 w 1. ref.rIchis Junta Minticipad, fig'0
. III-' lon- domain, .,,I impul-id.d renmeblade,
is rmi ILL' rion 11 llli;il,11,121 1 Pat PI FOTOGRAFIAS .
r I doeloll", d, Mill, P m,-pba ,,, r- do I v. Dn-ila ,b,,llits ,I ... 1, hana tie ,,,, h. ,a n do y undo e Impuis3nd e
Ph; odbi-n 11--nitil. drier, ,IP; ... a, In., I orPla ,,,, -rece n'b", "' ',p pr'JJu'e16"de' I QUE31ADO DE OVINE, fpor .111 me a .. I a I ,a
,rbpi.29 an a, on 1pee .1 DIJ RIO)- La. J-t. 9 qu & ,,pr, r.do".
il lt; ) ...... b,, y ... ca.. am ig." P.Ifti_ PARDO 11 = vinific..
."fimes A (%ndena. Porm, P I 1211,111 Ai- tie esta, ttrmin errw I. ando su rApIda leminari6n, dan
"'a 'I ....... .... y ,I A I to do uenta al Tr;bural y que In one
b.,,.Ia VaN111j, n'- .it ... .r Osn, T ca. dl.z'mU .esmlInbtt1ea_ res, de Ill I M A N O LO ALO N SO ce illistre, n Ia. pi rtc tl csidca. e
.__ --- --.---. --- 1. I 111 .,
Pigina 7
klr6luka Habanera DIARIO DE LA MARTNA -Nlirrnes. 10 de Allosto de 1951
Festivid tides del dia
(Condinuaclon)
adrr, Lorenzo Spiraill. Irarriien de Dispersarlo Escuela de Sap.Lorfnz a Ir cuts de San Agustin. en el re- In han hecho una figurR Itamente M id n d n d
JI.rIn A cnd.,c,, to. querid. cl, j.- citi-6.
........ s Lm, S nch:, Z'."'.'.
re 'orcra I. c,,M.,uh', h, "' rs y dernbs""""ne, Y 'in g'upo d c-paher., de In loop. ". I'. "l. JI., par. prensa!
"tshe'ed.eiris I cl '. I stier, e rcvlstu "Chle.
I Lorenzo. de Castro, director cle Is.;
'i P. I, del c.,uRguirl y Is I i I I I de d
immu=rables obrasIoe ben,- Es tambi6n elsanto cle su hijo, el
re 111, '7 u, ciento 'I j.,e gh..ho Cas ro. jefe m, 1-~ 7, t
lac'Rin de 1. lnenrfona a revlsla I Lorenzo Angulo. too ligado -a "..t it[
Lorenw Frau Mariutl Jr.
Per filtiron. Lorenzo VIgns. re Tlr.t-er grhfico del DIAR40. mt33
cito. ad. en esta ca.a. y im hij. Lure,
Milo Conflicho de
Echevarria
Och. Plus se curnoli-,ni iiyer d, 1.
dcPilll. Cam. I Eeh.
ria. aquella corna jnll! In '%'ne.. Con los Y M s exjul.
t.d- do riciest- saimt- iiesap.r.-105' J- -,30dtoS para
elda IrAgicaminte core el dolor cle ]a
-I.d.d h.bilrie- SCA016, diSU dc los cuiles
Por el eterno deican;. do zu' Wma
se celebr6 una misir de
]a c. pilla 11 aountan Yd 9dCld U- OtO O QUC
las I nuere cle Is maiiina. "qu" La elegante.comida 'de anoch
de Santa.Rftaj pladhie tribut. Ill, u d Cn vCr,,,
'iud., el doe or Victor ahevirria; Antes dt la encoida mitestra reporter griflen Pardo captO esta too, er la que apar-n von ,O rfinr no tarda"
de.-au, padre, doctor Tomas Iflipe Menques. el doctor Ernesto DIIIIA n, so ichora Carld:d Larrimlin it,* Dlhico .3 1, rijara Hortrnsl,
C..aeh.; de riu. hrmuo,..drelcr Torneu. el refior Guy Pirex Cisneros y so spo.%a Vera MIon.- F,- P-i- por 12 kDrol dl- "k.) vl;lta'
Angel Fernando Golderes 3, Rosario El Eo-gado de Negocim, cie Fran- Conlidg elegant en honor. del r, dr j III de estaba to mrFa belianovCamacho, Mnnilel J. Diaz 3- Fayd6e cia. sehor Etienne Weriques. I a. on ni,tro de Estod., dnctm: E, "e, 1, it ... ... rrjc 6S grdCid5
c
Carnacho; y docim, D-iminzn Carrache b"""' y geritil dipim-milic., efre- in Dih.g. Y.de sci bello esP-1 (I- Adm- del arifilro, de 1- 1~
Carmenclia Div.llis, R-i comn de to --h c .,narcomida en su nue fdid Lar-od.. on routivn d, H-. n Or.
herrom. Mir trimegi. g1r] "P."fn su pr6xima [ilarticia hacia Nciv Yoik r- "Ardrea Stii-,
seriorr, T alkltlni 111-Les rl 0- 1, *AIuas de ..or, comic t.b. doode I d.,lor Dihia. isirnlarri 11 81 dorlI, G- 6rer
EM w-Ii. cle tasladarse. impri lantr cargo de Em aimlot or. 6, a ",I,.n A
b. a 1. ONU. G-rd,,i I. ZilU. p1quefir, gr.p. He -iLis dl H. If-Ir7,5ri T- , 1 11 2..Es eol-eofe esenor JInqi s parlicroo it, J;t -. nj- lullado on-, I --t, q- .1, 1,
c .do, cite -ode
S 7: on jda q lie fu6 servida. en rl rno- -sriii- co
d, logodo
Vi(tjeros e, fine CH.Icl.
Trari un. ).,go trmpor,,H;. ro J:,: P- sIjufo H h,
' -i' prio, ridi
ha.-1'l- g.d1a,7 el 'Io o.
goinl pre.ti i.sn letrad. doctor N' o'non, "'le rli'le la
I.] Chedi.' y rm j.,en y bHI "" "
k '._ ;, 'ol-do roitrimmoro Ju.
p.s. Gloria Ro;ainz. od Emma Nidiil' quider,
--h- de rvzrrsar drsmirs He in
r It., 'on.... per to, Etad- I.-Uno de ruestros
Memorfindunt m6s sencillos estilos,
'Socill"11 Yr, Par- 'In,,6- trotodo en Chorof y
pira egu, I I ti)e en piel cormolho.
Boda: prl o"I F'f'mno 2a
nponi6ndo- reali-r
per riisl-l'. 6 a -i, ort ir, e
"'te d' I mco : H q o
J'I,,'%rgr-dl, He los Esi.do,,L' Soltfio con el -( d
Red-u- St. rich. -- 1 ",7 -d IV' 'Gri mri o d
in !,do tolR 111crienda: b'Ila elp- 3.1it. lierre.
Fln I.*-idri:,a de 1.
h.,,t.s S31vi, y F-, , toi
Ga-ii,.Swrch'z. I I~ sriz
j de 1. h herer d, ri En v/ Tfirar(i Yacht Club
eft-t. M 'io C_,.., N1 .tin z AcoAta, per fu p'-.1.11I I I I do ,fel-rao d- la
a', z' 'c" I 'o -p.lc. T tej-s birad. po, I AsrrmcimI 1. irrep-4. pnr la enluziiso. Is
Y-ht Club, de opTt.r,-, or 4 pia ii. p d.r,,Iia de --d;Id erd- ura
1.11 1 q pot
la t.,d,, a parb, III, la, t-s ra ln Iramemralii fi-tas d, Santa Am w pr- I- mu.,
71o.,,r l.ca, ',I C-st. Part, "' E I"" I-dns S,* podr;i, 11- in-t.deF
-Olga Y F,-,en ';he,, clue dejora ir-iiiii, Y per I
a ooh, s,;c,,b-;' In b.i El bail, de pe, la eoce, d.rA I. pirim N'UEVE)
el prog-ma d, fe,. 1, -5 dc omb oida p, a 1,IF di- ,t- irreoiE I I M I N A C I O.N,,r.&/,
A LHACEHFj.
Olga Cristin(i Rodriguez Va'rela
Mery congrattilads par familla"li y ..[Ka. .. -i hoy 1. llmli,.inua se orfta 011rulta CrIstina' Rodriguez. V.rela. con motive de celebrar an onomiAtico,
.efiorlta Rodrigues Varell. cuy oll trat. real.o. -t. -616n, so hills de ]a Interesante dama Martha
V.-I., c.p.s. del -11croado N 4
e. cle cA. R.gHI 7
de Altar..
Tenga on din fell.:
-dia de Rive'ra
71
Visitenos ... Vea Un inereiianle arlo annovia pars
. s rij.I
-,,an,. ;tlool,, I n le, iIloLA TABLA r's del Lymi-,e], -qriisita nt-1, 1, di. de Ri,
y d, cla-rrtra del
'DE'' CONFORT -rs. "T6e'
ra Lis Rivira. en I CLIRI prolfcsnra Malone He de dich. "t Idi-h-An ... i.trrr.,.ote derm,' Icimt en Inrona d? scroin.-to sobre el lern.H. dI curnmtn ,. I,
leloras dirigirAn
roles formados 13,ir -Incon e 102-2-48.
'o'errinza primes urla de
mental y superior, y cle adullcis de 'as Delari noctri-s.
RE c ad. 1. irop.0.-iii dc -te .,I..
c, Lyn-m .! cl v en iovir- .
on I
0 0 ,ua !.s. hoc to exters- I,,
41f inirit.ri I plofe_ ad. c us I cu,
Y SELECCIONE- H.'a: Iiis 0 in.
'SU" COLCHON
PERS01ill!ALIZADO .37-69
Los clies(es del imiterior
psioden Itacer its j 7.71
Mbdian'le esta T"rinula ci xpras At las sipieldes I
scientific, 11lited sabc lWalidadis:
exaclamente el colch6ti I 37-70.
Stle. do C11111 Ag.;/.,. R,1.)
que necesita de acuer.
CIMIJIIi P.W. 413
do con sti media, pcso Higglim . . M.y b9bilos de dormir. iiINIVOlOS S- F--'. 65 Una Oferta positivamento Juveni lesy frescas
cuest(I M UYI Disfrute el- '-Trata- SW Were Willa y P146d, I blusas en BROADCL
D. do AYR@ ... ;. a. I OTH
I Mi extraordinary en vestidos de LUANA
ento de Descanso' piwor del Nis ... M.'11 I I
S. stories .
Malone 290liggMf P k iij., S.,,3 I Dn io AL 19 L 3
A'SOLO
43 4o99
j Vic. do Is& Tomes r v..... 3,9 1 lucn antdoas cn [as jovencitas.
CIIIIISFUN Mj-- &6- 45 V.n Luana de cspl ndida calidad. Adornaclos por Vistosaroc.te corn61naclas con
pahudo plisaclo, lores ... in rustaciones de encaje ... cleialles Piqu blanco. PRUSIA. CORAL,
ONION . 5- 6 co c
11'"re 24 d. 24 de tira bordada y 6atones.- En tallas del 10 al it). ROSA, \IAIZ.-VERRACOTA.
CASA CEHNUDA
T.U.: M-1 01518PO 117 Ra 11118120181 mil-6, 30 AZL L- Cll LO. AQUA o AZL'L.
bails. G-'.1 M .... or, 13 VERDE, TERRACOTA, ROJO FUEGO,
Is armda I LILA, AMARILLO, 4,ZUL a RQSA
. .
, .
11 .
, pigina 8 I DIAM DE LA NIARINA.-Viernes. 10 de Agosfo de IR51 iclsw
- 1 I -Catb1iii
-
I .
- .
.
.
. . oleinnes o a -en O.A nasterio Plan,6s.p ficta interested sentencia
Actualidad Cat' cult" s se elebrarin 0 1 (kr:a, sobre
I 11 .. Par .loicon Ern;lio Friguls olica I I .
.. I 1'reconstr*uir 'desahuci 'Ach
I -En auxilio de-las missions del Jop6rt. de las flarisas de Lawton en h 0-nor de So Clara .. S 10 el-Juez, doctor. a.
. -- .. ... an Salvador
: -CL;ba, atiliada a to CIDUC. I ; Se trata dr, un caso en el que el propietario del
. *. -Bodas de Plato de Ia Juventud Cat6fica. E' I I ht misa del dia 12 Th intend
,,,,. A, ,,, ,,, ,l Ca -,,a If,, Cobs ,,C;* ofiriari NIt)nivAor J. Estudi.o sobre la enseficanza io terrible- ininueb le ,.br6 el alquiler doexpuis de In demand&
AA,, 'l ],,, ,,'at,.;,, .
PI "I'll., P.I": 1. ",A A 'IUI 1- Ili, ad.'e ftotos ,par on,- so destruy6 La Cate Irdl; El juez do Priniern Insitancia 01 fvente of 1248. Luego, shade of doctor
E ""'I"" P II'li It i n i. Prt)grama do ion,,ot ,,.I,,, ..,il, !..,I' I c ... 11 ALI Cong-l-'s" '%I,.- -1 Fctp, doctor Eduardo dIs Ache, dicta Ache q a Ia illtim. ales-iii. do 1.
.
, A IJ'_ 1 :,: 1111111 .a. 'Itic so catolica en los* Estados* U nidos' l,..kN SALVADOR. .goal. 9. (10al. "1",nli.".P,,.,,,',I.q,,,e,dot.,. can lu. prt ruecurrente le do Ia victories.
LA Ins 11 'All, ,A, ,6', Is
hoon Wri k',, I ... ... I "le, .t I, ,- c, af E.A In .t:l,,w ILL ni,,..iIwlA,1' 6, I.Is I led.. lo," ci I,, ,-:I Ifos pro:-ou octti- %Iocjlr, C[,,I_;,t ,1t1ao,. I Air 'puesta par Ia acto hay clue reconcocier, coma muy
I_% I n comenzado a trailarse as .,a IG ,
list., ,,,III ,I I ,, ,, I ;,, '! L, 1 11.1.. 'bA -,' iL of ,file p-bloocale 11 - ,des I:.rcArm.,1dr.urAl6n d, 1.1 AIe ,1 oil, dl,,Ju I ujun Car, cancieniudamente on
I I I olla BIIAoc so ,, Job, , I op
. it, III :;,! lolo do desahucio doctor 'Pedro M. .6 F-Mpprl
.I -isidad a colegio cal .,v I qN.',?=1'. 1513 do 1950 selluidopoi Ernesto V .,or. are .!
il'oh-dir III -, -d I I ,A tao"'o"o ... ia ,cp:csvnt,-v!A oil Woo A .... St l',:',n ,;: 'Irl". k_* RIO DE JANEIRO. agoino 9. INC), Aun on rada un- Jue njuniV l deLOestede Rate cluAn ..... a::,I I !,A ''I.olio ,, ,i:,(i.A e,. Ia JAw.,o,.N,1,.lonII. San di.,i "'.) I'lol-I.IiI, la fvs- ih,I it, ,irh, --Qie All 9 ,dc losaj6veres la-Ilatiocamoricano deberi- of tolificic, del Tc.tr. dz. q
, 'I I ,- I A A III's ,IA clod", ,,, ',- la iglc,.;.. A, at -1.11-1 'I ..or E, to its Sua e -air& .1 raistro. .1 amp&,. da us lrl= n: It tsn ,,.to
I, ow.nm, IILIc P- ('l"'_ ,A,-,,,,,, 11 tin -ano I c A tad A Uniclati, ca-: c-l-, iiinai'-,,ja h,,,,.rp,.,dr a re": d. I'd xtguld. .y-or o incendiW I dc,,I, 12 y coilrdcfSical 'to In do u .
I too,. A,, ei.ilegins y uni-siclades no comendarse risa ., n I. r:n .do 3 1 I. Jol
on -P A; a ana.' cianrdida de.habilstritlas
. I IAt-An ,A.. riornbre it, Coba 1,_ c 'uyc saldo 'is '. ,tn ti. u ,
" A ""' "" ; LI ..... !Io,, coo,,IA.I., ,1., '. o"" ,E '. At is
ro, -o ;'J ' .' ol It' "' I ,.. ,icianitI 6 t. _,. atohol. .o A ,, i:lh Aqw dorsal, las nos ,,nudi.rI.Ia ,ri-rsitstia7, fit.' fu ifriadred 44 ""dna',,a.,: derlarii mn lugar dicha dc anda .Ivfieri a].
do in ld.r 'c '.
dr, ,,, I o ,All fIll, Ia LA I I C .. ,linseelpl. ad., .. J-,ssd., c, do=do
Pon AA-,--LAA', '1' "' ,,,, LA f,-1A-,.,, At di 17I is ,1 ,A. s ;,,(,nd",, del"\' ,.,.,,clla lallromori- lea coma 'Its Cij f drt-riitm Int. ,,..,ra, %.' "
- i. w ,,,,,,, ,,., 1- '-ndvo,,,A I Incoolon, a a A C Jr.; due.' y -ten$ lZo es.dy un mill6n -and. Alkh. i-lencia e "; 'or Pa."
' c "I'At, Ed, no C.Irfic.. ri... to as do
El caloi-stil, ottha- Ll-, IA;- 1):;, 11 l)-po', 6, I ,,],A,,,I,, fi 'CID a 1 dr.dc e 40110DO ,16. paroles. y rn su fugue, acogiendo Ia conviceltot plena eso for., I.eltir .1 I '. )'.'oll .11 qlo- I.., al- de eirtudi- .der oll'imo ,
I 'Tro.' P., L.,AAp., ,l,.a, I O s, ., A. v t .T n ,o4,ILArAcns tie In A.66. C. ., do P6, do., -cF.66 ,de felt. tie d,,,i6n ,P",,,,, ,giI,,.,,,."I,,a ,,, par del .Vd., ,
data A I- -111-M--s !,A I"I".. ALL A, 1. " As, .1. otf.,oo les dologildos .1 n I color entire itiolus,
" -i ;l .'I, I,,,;, "I ""A ,I [A col-1- CIEC -q- A.,,,,-, A, A n -, ,I dcp6,1. ,p,.r I ,. on did. .I
_ : l Ad. to,., a to drmandR it ,=
derourl-W'rEi, ; I", El Incendio toolacto.6 P .
- o,. I i andic con I, I ,I 11"'Alloal -10;llu Sol"111111 l 25 Etc jo:oi. 0-SLIra of 5 tie to to ugar la emanda, e impose Ins cos- pi,,fari. it.
,. I "', ,, ,to , ". face TiL.-it"", ,,,"-a -and.
.1hl. A I-A ILIL11111- I'll .iAI-o.A;11: 'A' ],A saola -9.111 1.11-roce i ,,,I,,. o- ,-I RP J- S.Ibr. dc, SJ. Aoslas'el ,I,,,,,,,,, ,,,,,,,Ir, 1,16n. can- I rio penculas del Testro Nac
il"', .1 M .. : ,a i ... I' eb. i'm I I",
- ,I I Ill :' ... Itil", ':: ,,,, 'r,"', 0 v'v
,narii, lic'Zollill : 'I. cild" ""A. 10111. Ali, 1i ,,I ....... %,it Lt o 'nto -1- ;,lfi,. At,- ell Allen a too a In w ediral Los n...' a"' as I. to so ro*j,, jo,.,
";,A',,. -o, -1.0w'.. a".,. 1) Load do Go.,- .Y .11 I tells cit, inter0; .Ii.nrd. c.,,e dice of Dr:'Acredite ]a nforsAad # viviruna de
." III oIlita. Ain. 'a 1'n',v,. A.aniIa j."..cr.r ,'n,-d -.'...'.-de clan "que en cuento a to aleRado en ellas. deb, 1, , ,A ", s" c- A"' rcadlr,,, 1"tio d.b.
.' a "" A ...... 1;'r' "A" I cirant, "ort.,ili de
"'" 1 to- u,".1", 11, ,so, ,., -, a _,c_,_A,;,1" 6 It' IA ~ -" I., ,c, d ,-,,,,A I., part,,., jes.i 1 2" dom'co L -es, lea oficinas do Is Nunciado H_ ,Il-c;::.. ,* _,,,, ,,IL,1 11 ;A p", % 1.;.,' 7[ Is coraparencia de c- .prlari6nt par act- .6;
,a ingh ii- s w 'I A. ...... ....... I go,, ,If 9A. o2yor af, -ndi ime, W .
I ", '""' I v, iFhA,,gtoI. -.1-abi. (,to of Pais qu, r IN
p" 2 ".:.ti. I., A ; I., 'w , ., ,; ,I, IA, III, f,,A,-, a to., en
.,. A "air A It* ,,,,,I d, T- :, o;- i.dit".1A, I mol. it,- ,studi.c.tois Ionia c - tura Papal. Ia Universidad National o UA
), ;" ; .',: :. fll ., 1", o, A Cuba 'L Do A..'! 111' jc, n '- ,crecurrente. at lespecto de clue una c as" DIARIO DE LA R A;
no It" I c, ;I I i 1 :A L, A 1 ... ........... : :',A'..-," 2'2 do, Untdai: R-213. Lv ,iigui.n Mj.'j'J.,y 1. Central it, que Ia parle actors h. seauldo abril de J030). Y on estn ittin co '
- ... F.,,,,,,,,_, I An brand. 1. Iqd E:ryde form" nuestros antecodentes Insul..
, I.., ", ,.lL!,;" WA 1'd,, A I FI-X"t '- contra of I cO iciria. uitereidea ,j,.A,, s o gd
.. .z'Y" I's, 1 I call 7_96'. Cobs can 7I -,, Brasil con.4441 La lucha tie loi .a A ine .
lid. ILI .ill""!, "" "'Al."""', III: I ... ... I KI lo ,,,-,,- .... .. .. -A" I .... d.ld, I , :J i .% .o- I .. I-fi-d- f, ,- oi .,,I. -,,to a Ill-Wos on 'b ircendi. .e ,i6 dificultada par In fal: I Ia interp do ,I Y V---I. can 4. in tie a pesar de que en a inat-cis -- Z: a 1,c8XdR'21dd.=ar.'q do '199'10 ;
Etado. .. ,,, II a ,,I", ro,:"; e- lo 1 't, it I li'looolb- s6ku ,I -I,. Par Lou- i Vcm:bl, ... pro- act lalol ysilto.%hdfa 1,.Iyer y
11 A:A1I In do , Nicaragua fti b not 6n con mayor A of a gusL'j."'I"I ,-o dol I, .A",., I. "C ...... ., L Pa. ch.
Do aoihr,, :,,,. I A,- osf--.1 I- %0 A ..... I 1, -,;,A 1 A ];A, 9 I 11 ,a -,III ,to ,,.I- W duties y p-tioular., arriesg.- lcinjArme, der" 1-o de unit solo case I ha y
,_ ,, I, LA .... I. Ale Molls J.,v D, In, ,,oiAva 1-11,, ..,, ,,,.',,"', ,6':IL ,'. ',' ',"n"l.' ,n LI,',c da.,11,11Ic. rn sun %id.u p.ra per, "or n ucn reto 124B. de 7 de dtoe 1248 de 7'de abril do 1949 as con11 -," o'dad nac."on 1 d,,s ,ilinas )u-ro I.. on to, .II .. .1 .,.Sa,. it
no, u ."A; I!, 1, Ilawln, I. -ig..Alo d, I A 'NA. ,a notee 17itmas on ]a c.ted '.,",e at der
cles" In"I" I ". Ill" "c"I"I"' 1 11"IlIvs III" (iIlcab oil ,,us ,desie,.dragrotal triai .1 terra tenfen tesurbano de unit
- ];I Aveo I A_',t,)'i,,A Cothran, esta Ei 1"i"A .... Il"o d, I-Awn loco to It.'', I"'A" P'sa. A,.,d,%i.s h.ml 8 oca y I., ab
... I' At' it, ,1 -, ;1111: .Iced- do 23 po tIrea y 62!Im '. .Ic*,.a e..Nh1,y (I
I do,, on fi-,,ooss ,,,-III, ,, .,-'. 01i.o. PA Ap ........ it,, ,, J. ,; FAcla, do PI'Alil :I! Ill"AAs" III '. ,.,I. prov"', ) ;,;I.". Pro. LIi a"'i"', c .al.)L crea. Le sigule- to ese ..b e.t'l'ud'i ',"I'b do' '.c.u eiii c, 'I is tie .- W. ron.1sany ,1aARvu1,,,1,- dud., racibric
na, Alo.I At .... .. IA ,al. ,as e .' ,siu ron Ecuador. a ciml, do g n do El S.Iv.d.,Pp.!l.,na de "'a v1d,1;*1bu, a a "" "' P(6 a c .,P,.t 6 hi'.
Halt, ,,A,, vzu, ... ... 0 it,- to Fodo,'A- a --o 6. In l,.-Ia IgI,.,-, Cat'd, .1 Dr, A,,,tolojao. is ,,Aiy.,, 'I 'i E ,e
., b m ., 1:Ail!L1I .. .... s is. o. ,- N,,,A, it ar. call c, le
" n". l", -,"l," N itanno.t.d. 1. N 41, .1bOVdreI 93Ge t v 6,%a c6m; surRi6 ese deencl
cl, to a, ,:I, El ,,A ...... -1 I, h.allal- y Sulltod i's 'I opi I.Dal. I reto: ante
. I, -oo .1 ii D ...... so ,,unrA. ho ne"... ,4 p.. ,cent. do ,,,tj(ra. In an of arimlorio de, e:i -EIIAPe ahucio 1, 'I Jutispru en; r
1'. 'alb'd : vt r 'oA 11an",A. mto ... ...... I.A's ,,, "'', I an in- ]Lcob.,. W in rlclmoritd I.oc pcq.ehosmprtogieta
1. -,L 1-1 All la-litdo. 11111 do a I it 11 .-Ilt, 11-11LAII do loug lift -,ipal
do 1, ,og'!,:.A, d. 1. 11--nio', -,,A",;'1"L' ,:, I ,,, i, I Ii! I I I ,,,,I-. Lollodal vionoda, A;A,,-.,, -,,;A 0 lol. 0, cot dillnii; El Plillor olloor. de -Wdoanjr. Ro ,a Eliteol'o.. r . Mart i do .11 1. .. tin el a YA
Ill [11 lc do Ano ,,II,.,,,A ... i ' I "''I '- lit ,:,,A A, Ao, ,,,,,,:o, llado, Urid., laltn-ano, ...... ,%Istio a plantelcs Eatl-e .do, .; 37 ,,,"a', s,,a, .l la, c-isigrt 0 of indicado. tin AI que distruta its ren1 I I -,,-,,c. ,A. del sniesir. so m A .), ts% plurals antique solo scan don, ca-- ll,:'" -, !4,iiloo, ncla ,olt.,obt, aMA- 11(Lall 11 call Ini, aft.; dial KI rdo ,I, L ,,, It. Le sigui, cl ,,,, I do S. .,,nous it, que el Tit
le, I .L! 14, 1,1 "I "Ill' 111 Ii- 11 ]as "'I""no" h-spita" '7, u Ids 1-tancia en au in
Ion, pe 1,,,t:,7 ,:,.",tAv hol-A do IjaFoA, a I: A I. ':A 111, ,nott-fl.d., C I A I I ,,a saecrd.tra cat ou- L ocurue fin of caso do auto& .5? e
1,1 I I I. III.. 1, la. 9 i, o'. ",A 94% 1917 1- aba do 3.900. ,,!A on 11-61 I ..
", "'I MiAlog ,(.,;, 1 , I a' d!,, do,, ,I, le,,lou-ni delaral-AL vencido of arreii- se contempt. un edificAn de do a.
. I I ,A:,,' do ,oAnA,1-- vo hon.-I'll I' -gao. liflon- [--,aroi, Massachusetts Y gobi voo d c,;oI6,AA,
Ito I ,I".,., ". si 1 o A 11 1.11 A 1,;-I i ,a El e nin vn .rrfd. da"A"'rit. ,aient-Act ... queds defirtiti. too can ,int., do $:Dt, .
Izol ... I Ro A I I A .1o" ,,I L: III- 6,s .of ... 11, tj
I d infoinli III Padre So, Mi Ngall curia eon D o A 4
Istal 'Ili,, "" Ii"S'"T"' P S" F' "'""'A -[', lb ':c ,,, I -oo' ______ I',, Y T. I :
11 1, c-Infln, -- , 11, 1 .! ,I a __ __ ---- ..-dW.An-to ,,, x"FlIe"fer, "7-'Ito III rantrAIXte". ,.,,,.c quil", on fill. I V.
. A 11 A 11 I 11. 1! III. R. P Ft. 9-fi, a in!66 una balev.
realne.-a!"A If, Ch, 1, ": I I.., C; F! 1--o' I '. III, alh? I, ........ IA- .,.,[,III ...... :,;A,-,,, P--.al. E! _I AIj,; ... I I. "'I'-sAlario. I.,,- In oftu ar para reconstruir. Ia ca I. sub I A, it a-111""'to en a I q.' so h.bil.co'n A, M, bitool6a
,,: :- p.", zr-, ,,, ,., ,I I .. .......... VAIo: ... A I,;- d !do hoc, m : Quc"t-paro es de valimar -agregal fucFe a Allis ,I ]a neceshass, con In
a a on, a Ito toll., con 0, Aha. 1. Rlcg.d,, Par ,I pro- rviradaf,
do del pans. en 1. :.IlIa
L r, , I'l-II.-I ,1 R P Arwrno do Jo- ";It I "r2S firlocau ...... is In
- voirrt i, fed I. A s_ ,% IIAA- 110.. 1, A-,,. lig-., A, a ___ __ pia recurrence -orca cle que no he de es .I
tol' ... ... it ,,, A a ri-ild, A,- a, ,""',' r'n ...... f= 9N-',,.'c, El Circ,,I r 'I I a. figure .'.', ,nIa
n- on to, a I., I -A I"
. o A I. ,,, do 1 111,,'[,ol IIIIA sla, A,
to A A a I ti o__ I los A_1'I 1. ,-nloz do A- Ma -, sl iv ,,',,I..,,. do ,,, matal-11,
! -:,,,",., ,_ "'.. III, Ai-lo!v lfco.,a,., ,, 'Ii 3 normal ,ndo utilizat,12 per 'el, demandeale I& tat propictarto onto. ,at. pool F R u!
- ,,,,o. IL ,,,a ,,a ll -;Ai, " I Ig, of P.dre So- F c A )I ps to it
'a C, .,,,Prs R 11. paa ,in ,AunbA I it, LA sao*, Aln,, x rg, ;. a I- I ,,a. -I) A a A causal de venciallento o crI dad Igua Ittie su ornpoo Inqui no an
gr- do Rom, ,;e --, (Atza AL n A el ,I', 1, '6 f" It W A-A -:, lol ...... do I2, is A ;I r, pivenes litt, 4'.Al, d'L (*,AcA A i s 5 y 3a 1 Traslado de profeso)ref LA, es a que [Ia de invocarse. dec Ia vorigine de In crisis de ]a vivien.
'Arne, Aalvt'r_'IA; .o z; r-a ,,, ,!I. vI R. 'ap.11in", ."Arooll-A., q- c-d-, on E.I.- ,I, Ia Itud, solo 1. fun66n ra cent .1. 'I
-1 -',,'[ ,' ., Un clos. 1-1.111se Iii.oblen omA fre. ros especiales del I- -I coso del duefto Ae urat so- da. Y siondo list que ul presented caitt
bana, 'rarai no-oloss d, ,I c, -: Ell to pol-C4 _- A del ,I- CAAWIAII 'I, clon", d, 1 a,,t;,Aaa LA- p bl ,,A I-1,-, ,,in l --, be.- 1 VA42. segun y catiforme parn el no se ofreem rzoir dracruiticon ribetee,
dera""n. ILI III, alow-,"A o a ,,,rs,11,) ,,, A."'i" MO.. -roo, treat, I "nuoon ro em to. to do,,6. .t r-r- A11111sterio de Educaci6n -a-- -ii-P, del apartado A ,del rt.. par asi decirlo. se esti en elca.o do
: ........... "'A, '. or, 1, Id., -t- ,oIt-, la R- ,,,.,,I- v ;A dficutlad,, p In as I notleno del dogrelo BD4 de I revocar to resuello.par el niferlor
. Los oA-R.rL-o,;- -bi ...... 1,Ac han oa .,fun"on ', I"il :! :,P A Co Vild-co III LA If do par el 1155 del propio ano, lde8.egar ar. demands y declarer -mc
- it to __ "'I'lldiA-11a Mod- AWii- 3 1-11LAWs 'III' n I-s ,
U.. lt, ,'::: aq I'A 'Aop., s .I? ,I.,,, Y tor. 'e.... 'itic _p, lli, A ci' .... ,Al ,,, ,1;,,s 1,;s. IIIIs, do 4 a fl- P:, "AcrAid.d. oi -nor I A,,, el R. P. An. tild.s. El-,, esloc, I'ler,', I- Pol- Cliriiii)] I Par docrolos presidenciales. a pro, lifid lard .1 Trb ... I Sul roan c 1. soote apelaclon. Y An qua
. o Mail do 1. loiigori. Foo-nionlento' puesta del ministry tie Educacion, ,late No. 20 de 20 de octubre it, ... it, ,prcrue on contra do todo It
Coinflon Ua1%,I.q1l.4jAI At '-GI-npo des-ri plepi- ,e corvniontvwen __ __ dopa-Aial, ,,it ,Ijjs in ind.for-cia re- 11 on ]I pilr.qui. Petor Auroliano Stinchez Arango. 194 I ocla' -is r."i. cat contra esiptoe". '. indicado po at apeladc
I:o;.,-.,,_,,,oarL -Col-.qu ,h, I E. II II
,I ."n b-n-sm"Ar'. to Pat, ,Ib,,,,- one .p-t.176, hKo"o. 'La clv ,iw ,1, Los han India nombrados profetates de .do pfirro.d. par ,I vgl.nt.. apa- ,a el ,,atido de que .t otro Inquili.
"'.I ij-.- entros, de ensehanza superior, en legada In express a causal del, no, If tie Ia plants Inja. on comer.
,I, ,rIA, lIntull Fllnomi dc Amon Ion grain ,A .),,,, ,coho ,s of AD- I. coo dofitill ,u ad-tid. form . dick ('--, do 4.30 a 6.30
Ca -C A,-:A In L:.,..' do na, I III, nin." do,":! ", ,- ",t ,. s 1. "_ A do Is, lord, %irtud tie last, concursos orosiciones inctso primer del Art. 1589 del C6-- ,iiillt, amp ... it g4fol plecrefro.21;
51 ao ,'a,'(,,IAlAz- ,, to, qui, El doA 17 :'I"I.-I of AIjo. '! c. I , taWe LIL. :Iqi,,,,Ioi,, it, u.s., .gro- celebrados recientemen te: dig. Civil, no s6lo en Pcucrpo del del propio Rho dep I ties c P.
IA- l-,f.'-,,d,,, I.,, ,,qpcows a- III I-edI.., I A., 1--i'AA I, :.q- I go i-[ pad,,, So III., 4,sw in Jioca- Novenit Rafael Machado D Eta. vrofesor 'act, to sono ciuc en Ia so ]ten: "Y on tado coarto de dih. clecret. clef,
. c '
li,,tado, I,, jol,- ,,-,A ,,,,:A,,,,!. valqu- I, I, 1 I I.., ,atcod-t- auxiliary de'la catedr2o L" Art I c al romercLante al dozahiscit
1. I ge."I'll do Q'.c ,,,,I, it lea y Oficlos de E': ,tAri1,,,. I.. causal del vencimien to -p""t
Por'olra poo, to A,.,,,jAi,,n d, I A'. lauro-crWal-, PI-edionda coma -El t LIILIIII.tPri6 do Santa as... e A nleg.d.". Y en cuanta a del dueno e una so a ease. Pen
__ __ - ___ - I -11 t p..ced,-,, de pat- p,.fAi,,d. tn, C ;A, .. ,,A I,.- ,to Santa ID D,_ Clue of or ,d,.c,.Iqc,!e e.ridnicii. do Asionifin, en of bler. caterldido tie out
__ 14. I fesor' titular de ritedre "K" I habor 4%,"u- it con ad en 1. ou. se he dicho (h.bfl..
coloh-, y A-,flt I a cli. i,.dioi6rA, ,Pc- ,.as of derret. ri6q, ,
IP 1_ 1w ]a --noi v 5 de 1. titd, v bficios de Oriente "General.Ant.- 124B do 11149, no pued, entenderse. enti .Iquiladq a un pliIrticularuy dict6n cat6liLa: !uiw ntcosairianachte Clo:I do Aqus. Ia, 7.30 do ,uto tocrocol de Ia Eactiols, de Arles jome a to que ditil r-a-'es". no cations a locales aumfule un(
C elebrado en Jesfis M aria ''. If I I f 1, 1. "evrin., ,1-1.1 que -11c .nic Mae- coma prelende cliche ,a lent, que r.onerct c ,
.
. I I gA.,, can. ,g,,i,,,rp!::.d, ,,,,load y - Ademas se arept6 IaIr nuncia .del ,Lttil igicndo en cause e,,trepoi6n edificio a finea unbana.
. I . I I do .... I dad a Iliew, bell carRo tie directors de acuela de do duen. de unit solo case sin. qo Co. logo, von racciat cuscritis
.f'rAAA am o "all OcY 2 ]a torofes- Janet I i,,duz. .". Y at,. case. vericinalem. y
. IA, A., p.d-A LA-, .1 1, A An A A do
ii,
"' I, A, Par, iAll "drl:., Ime af rluc I oscop,,6n egal: corno ea de rigor. El juez de Primera Inittancia de
ayer el "D ia d a ingen Jorge I. = , Centra. doctor Miguel M Moto., a.
. -cl Parr' ro" uienes forman ei I
I I F, ounalahl, p.r .tin 1-to, QAAc z Kiliar del de' "-T:-_ v! s" ,RI punto.. que todD es unat ..I. le el wr.t.no Ultancro, Acdo. illicit
. A-. ,as. .,air. do 1. vid.
. it-1111 ,',,A, a o i, -, poison des- A udo. professor au: 1, -at-i. d-1 .... do win lugar -1,
A., roato de Foicnecoi- de 1. S-161 ,pi a.l udlj-d.. Y asi. if no aY c ccpcicm do falls .de acel6n option
. Un' a I ot ... I, ln'Lrza 'a-doml do P- la onionsnt, ,Lll% ,iL "u'aled;AL PAZ ,A .I" ,do- nueyo gobierno H. "Agricultura". it perdid. del derecho do permartencia.
Cur. do In 2i" I" ""dr t %1.'-" i; 3 ,,Ila PiA ....... L .A Cwc- LIV. ;41. do, ,,,', .'.,'.",',,,,"',,,'i",,','.du., Unid.s. le-ar. do Clb ,' 6"Z .uo'a,.Pa". a -encirmento del contract. No tor. 0 dernandado Luciano Prums Mcs
. sen-friol on a h y con lunar In excepciiin qui
fir Airadin AWAnit, --., ', 'I', ,;! 'a 1-t-, ,III .IvAoa,11,a .. '. A op .- ,l ... I,, ,,III A!Afiw,-A on 1. lida ,ohny %
6A, 1,,., 'La 6, pro. MADRID. C-nIc del vreiod kda on of pierce a qua Ro van. .p-. at .tra, ciona-diod. Corolla Cc
,,, a net correspon- ards"nar, Fa T'-Z'1a ...a....
rfirz Sikin Montana TrAadea. bo, of-.d. In Nl,,I I s- A, lg ... Y 1'.1A ,. no Call gran expects- Agrfcola I, Indust ruct I eso recaterism it,
Cara- rerel, 1, Su.Salludad MIA ].I ol,,ounes -Aticultires do t, i It pit, p I I 1, a I- Anf '-A oesa- ral do FIEL.. iuperfluo. 7 a. pod. Lamb. Y ,u.vilroid orm ),kz
- al ; P --- eatimar ]a call eu-cf. closentionti-, 1. naineni, v ii-, lit ord. can In, ,I, fol todo acogda Ia r-fe on emancia que c4l
11 -Job u f-In on-I ,,, I-,or ...... icd,, Pa-c- '.11.a, G.A so I., ,rencAa a Ids. a pordids del der part u
Ali, ',I' -. ; ci, C.,-eiA tie Mocat ... en sle-p rl- on d7ho
. do San Jwia ra Rautwo V.Lac,. joa-td ILAI-211 at 1,1161 I .',',' I ( nia ,., 'p" ,,,,, ,.,,,,:,; ,,,- ., S,,,a-,at6Ii,. apare,'%, Io5 noribranniontos de 2nencla c ,m de monar cuantits ba. estabe:a o .
Cwa do ArI, y Pat,.,,,. denjo oPa,-- d,,-dl IA, ,11,daoo I I- IL -A-III. I , I, -,Ialica y numerosan ro- es atra cosa clue p, .'d ,'d,'. ,,,'.* doctor Alfcd. Casterot Guffliin cono
. to ;a pannqw .1.11- '1 a. Iollloa PIIA L"AA';g 'let, ,n I a '"' Macabra p r u e b a ,
"." I'la, AILII ;I ,;A"" AIas ,Aov on I ; in do arriendo. Y no puede habor b,1,'rrAs,;irf.d, 1, C 6X,;Iia 11.uz Cu
, ,;,. ; "Alyl'."",, ,p ,lot. it I I A 6 31 1111 I I I -1 i ,. "L. .nd.,AnAd,, dognAl- Y m.- eclor,-, -enetales. Palo que of ler- .. p.r,.r
ii. la f ,"', ", h.r. d, So Exportari6c
I I. u it -.A in, ,, ral ro-A., cawi-sroo Itoj-pormite. Is -or P"II-I W-A Linn opinion sabre -g" ,'n.,d ',r6'rrd6' '.",',Aen 'i';i nI -S- Adel I -no d, to, Por,-A, 1,1 .,tbil(, .,,- R;.,, .,?a V7a,"'. CIA ", I -.1. lin plib recorga I- __mi fidZ allies Luciano Pitime Molina
. ,,,, .% A -F,,--n Qa., ;A V 'I I,_ c "'a ."I ....... iond loin 1. Icsio 6 I I I I slall- d, I e I juicio d e 121 ---nittsailLi. in tirminis'. .y zmilo Cepeda. condEnando ml pri
;.,!A Ali fl-Abilidad ,A ..... lhtua" do deta- oil .11 ... -racs i'li C19 to So S.-I'd. 11 s. p.di. l-, noonacoi benoli )aoid, me .. clue a I& firentrot de "to re
n S,,,,I,, it, J-,A, til"A'a, .,A nrtitllwo ad ,olol flo. I 'frece on ID21 (so.1 r01m desI -a -,-Ibl fuer- alloW '11"', ,_ ,;, ,,, ,,IA!L,., bo live pol: 'n"Id des ,,
,-,; do oust,!A Cloto A,( ,,, Ni-, "Alerral, a loda I cios.de Ia -,iion do dilennii, 5 1. soltritin pag6c, a] actor I& turns it
- ___ -_ ___ I A 11 ....... it,- Ada ,oi,, c, csta n.,,,.a at .hucio, dads III rodaccil .
.J In- -i.a, c=l-is do di-i-sas oulturas or, t55,3-i, Ion itvrc.. legal. :
1111-!" I 1.11"" n adi-r,,6-W Albizu C a m p o s A-sid-i.k. do 1. nocalefi. 5134
. I T.A11111 F"o'sodI, iat,,Pr 11 11. sfe, 1. 1.11 A A o, mas adelanti, ll s I ..... ... ;-os act G.bAcr.. esp.- at to, _,P ,d-'111 ranzarail-tts' p r Ins as. absolviendo at otro demon
. "; 11-1 .faiand. on II ,Ali A 11 "I i d ,st,1.,,,,,d,, j ... III .. no!. 6, ijus so .It .... do no .do.. .
, a,,",I I 1' L I, ,11. ,csI' Al
-1 A. I -minor por -D3 !'A"""' I'losecrel2ii0s son I. I fit, ; y Dl,.i.uv,. ... peatudii.
, I -ICTUALIDAD COOLIC. NIcA-f,,A, F.mAns- Cat I a VA _-., A] at,. asoocio of .1 demand. coma 1. Plese.
. I I S ,sljill sigui A-- De C-urci, Jaime Al do isritii of Avoicir than. on Ia to Ili de r
a-loto de lo, padres Del( ... Bo, to pA.bl,-,ia. 0 Pad,. .b Presentan lot; huieso,; p In inicia Instancla, it
. i A.,.,,: .,. I, ,to q ,vIj esto. b. de 1-0-l. d.1,1-Alierl. c.-p-mlMtgoo Ro ....... ds, egiv 611inio, It,-- I on In A.,p..I.nc demandante Almenciares. Socre I. He de Sain
"I 11 11 1 :_111.., ,: ,L:- d PORCill (JUellia(IO e, P,"hf rt ', fdu odid .' iielid ii-nd-d- SAIvelra, dicto tel. rand
. do,, nA, I iflin'to latinotomericaou haga par 1. tin ,!ones -werciales con el e jin -.ui, it .'
At onno At ._,a,,.a I demand a inei at.
", el ,'t I in ,a ptrinace.o caludi., %p I National. Segis- ..en merA10 del cl-11. 1248 do 949", lugar en parte I& dec
--... A, oi. 'a Ai so. ,i ,.':?,odl ,oaa1dr"Gr'N'A1"d "' ." 1. ,, [TA n-,V.1IAA-,. Y Fe 'a I establecinnionto cal6hea. ,.La... A, 'nand _1,1 4 IIIIIAN 11. 11F111. I'll- que con-grandri isle Ia excepri6a, entablecids, par .lose Ramon Homed
11-111111"', I 11, :11, I., ncloald,,d Capolliin del CAI)o I riencis Ill do poir do rin- CAL-cia. 'I u INS, Ell airs vista del a ]a prirogado p encia se Dfrc. contra Marta Ntifter. Jaime Y en cam
c quo ya nabia -lab-do, en mate: propose qu, :e sigice of dirigente no- ce mcoilla uni it 'Woff"Arldiond.: led. iiecti-rilt so clsriritiye In perati
I- I Ins F- lo, it, del S.ItA .do Co-.6o ,, 11 A, zfi.., denrl rimer. do 6,
ip- ,11 a clue e meses on Aas jortdixo, con of ritigimen; do In _non,,t. I Coma, A, ,.dn, E,,, d.,nr.,,,neimicni, y no alimentili. gn:d. I cat. ii1tions
. P -7,nPolipal6ri Re'. "'. '.a Ins FrAmerl.., par ]a formariun y Tii-ron. Manuel Co-a ieg,;.;, _p,
. idA I ink. M--., S,1- F, "' LA Un A 1, forming fiscal p4sentli hny dramat .,,a -a. .I 1. Alor. I. Q.e .,Id.ra ducida a $15.00.
. S-ra it.d. 1. harder. ..;I'd," 11 ,, ,,,,11-1,6, P,,,dea, C.-l-, So- ., ,rncqI In l'udW, .'Ilotittid ,elgi- art C.,breen, ,inetilud, at Mini.wo Arias r it I I
muniipln do I Salgado resole est, hace __, A,,1aJAA ad. hu,
di "' I ,.t,,d,.,,I,. A, d llor, red. ort to. Par I., 1
Card-.. ,r in 18 A 1- Santidof I- --f-p. I ,to, irt ..' P- T C.-' ---- lo 1_.il so ... d.t.l: M I _- 11 I I Gb rrl- llnfrbl c, q.c ol -wdIon- .,,. at. analog. 11-lid .% on In ;;,A, volutione- I 11
no I ;, ,,,,, 1, A,1.1. .AgA. 11 I rI z;rae 1i
n!", A, "' "" "ll '" 'f'p 'I'd.' .,L" P" DIA' r .1--gis an, a 1.
. sor,'do' !.ri-n-ron ,'i',_ P a" ',a ." ".' hit ,tior juiiriwo do % rl,
-J' CARDENAS, -e-,I. 9 DIARIO. La 11 .111-11 Alfred,, LT .... A; .,A ,' .a f -a-so A-i,_drin.,ery,. Lot A Ailosid., defen.
Haban-Purit ,I din IR del pro P ...... : I I tarnonlos clicial- sublecrelano pu'cror lit IQ u podem os hacer
"'I' dall,',' -I i,,O Tlo ,16. ra; I 11 .,_ do 1.i-,.l., reNutt, 1. d,,,r: 11,11 ,,,dcala .Ieganda que cons it4l.
te in" its .RoAI At In., c ... on. it'. R I ,,, ro at l,,I, Lit- slilk I ,_, !6inad del ambionte en in a It de Justicia ha sida n-brado Ricar '*a.6(,byIaa rgurs. dre e .
. tard, It annneliod. ,I act. ,, tin, to. 1,,IcA Ea-adn .tei. d, ,I, a .a. Prof. .
't on I go- Or,). E16-gui, 1,-,on. c on 1. 1, v itIn it "A"', do Candlid Ca Ili ,ic:, If I 'I. ,. P. a ina
- P-inana. Voao, Cc,,V,:id ... It 1. *71 -. noos.a.diput. Al d-echista: de H' presiallar at Jurado Pero el juez fit- 1)
1, ,landrra stint en esle rrndlrln por su h ijo7
ur cnn.5ngrR al Maynr car So', d % Nil so p-do d.,.c.. I atrguva,, t. -nd S.ali.gbr Basset. Sit,-., 116 on fanr do ,,I Filcolia. addition.
ae. Bathilel Panadi coma Alcalde MIA- We.- del Eairfu in: P 1111surl E Mo:!nquido-Alcancia e 1,,I. Ao jusitfique :a user. cd, do "' mcfer-ado exchisnarnente coma tecro- do los rests hurnanog coma evidendel o Rynnoloder: Rvndeoirrisia P M- p ", r ,a , lantrs talinoRmericann.; I.li "" ,a ,a ,I min,. station so iat,,pr,. h - "ex Cerri6ot
. ruel hlacio,! Ca-Iloo ,to In Bn .It 6c.1a Candad sln- --dad, calahrus eat.d.uridensts. cia,
a Ili III nombraiiiiento cle Jose River"' Litre !as tiItigos do hay figur*6 CONSULTA NO. IN4 I CON9ULTA No. IOU
s!Atu4lr.M a etc ceremonial el I:- I,~ P nif ... B-iadu P B-1. r a ,, y. clurante IQ rtlafinna of ,I, ql ,:.s d"- ellas c ... or. do Agunin coma subir-t-a do R,,I TDrreola. tin tie Elio To
den III it In Federn Ion cle'Airtiltv., R,.t(.,,a* p .I F I.;,,ra C ...... ,,, !t: :wq,, on ]a Ion.. I. aderuados para I.a.ense' Agricultura. Fivrro do Aguilar ho 1,1. muorto a firns en s,: atenta a e IIIIARIA ZABALA.-Flne, "Recrea". MAR RA ft,
d, Cuba. Francisco Orne. .1eslde Ili.- ,I,, Al, I -ow Cllt, Ia ri lot. I it, it U EUqENIA D LO-H
"it, A,, P '. fia- -1. q- en r,.I;d.d .. A,-- ,_gid. dillailto ILriaf afios Iii AL-s-1- ,..,it. if Prosolent, T- Coorecarinty. 1- .
WrItatil tie Marlantin y of dw or Luis do ,A,, vq.ola, .1,41 Maria, iurnero de el plotacon lkaica do Its Foriocairi aan. El ,,stg. al-1-6 'don pasaidoz me asiniti mu.
. P de Otnall p-lo Sonlo C.f odl dIoSAAt C r di- .n
C as- Guille;i, rainistro Casa- "(W INTM A" = p"' "" P a"icmentcAig9uu 'l no les A, q. u.e t A.bl'jc I S., .as pabre madre clue me
, bhrsa.:Dinclatlva del cual .so dolip in do In Ac.,oca it,, 1, ,I, ins'," it I .., 1. 'is Al.."sots, J."on's clue I. u en -foariales; par fin. ha side nom- C.ApaF,,.IiI visitor fro
'a "' id., ,ar, h,,d. ,libs-o-i. do J.stiei. ,I;Ia ... lit -iu do Diane. Canales, pit. I'do a usted parat expanerle Is cho at chImervar our red hijit. do
in a as', .a ,. oqfu ue h:n
ell o do At A,, halos .h.r. cl.sirmpAfio III cargo A.. A _'a .a
_a. ind it it do Irar bandern anil Ins Ac, ai-,I*- ,I ogida, on I a Ig I '_ SItLAada en -quierm lob.ortiol.ria" A, of ,,, it,,,, -I, as diligent L fermedad d! .I hijit. q re ,61. 5 me3es de torida. praoatnt6 un
an it ontrarilm de liaber coth- S1, it(' Te5j, 1,1allp q., Adi A, LA, aplid. r I debe'r de funcionarLo Torniinada ]AL 'M Iodo, lo, ais. Ali paracn pa- A air I do 'i'o". A. so uno y Son Ra!cil. Ii.n. Ell elect.. ]as qllc F, -t-r.general act Trabato: don ,art.a., I. A it I a Ia. porc cum tin 4 achos de cdad y des- moment can gran inflarnsciiin Sf
'"" r A p" *,,,,!c,., uii,. J ilab El q.c basin 0,,. ,,,, 2 .
, 'aaooas F ,I Ago. Mod-to Estrada. re. do III, -6 to empezb a career uno de Ia pirpadox que Is impedes
honest. ahA"a h ai I I q a
.1moin I noind. in cargo -1 I -o", po'-o' 11 d-all'i'A, Il'orill. its ulase-tiari. del Trnetc cto of .cludo Ministroc- a"t ri-'as sloolile. fg drot dl 61:11.11-oo l,11alb- do -, c. hib-als. ed-ei6n' 1-1cein. ba "16 "I'-d"'"' I'le lot ac-at"'Nic. dernasiado ]a mb ila y aun III at. abrir loz rl La nina eaturva Ilo.
a C.rlrl 'Poljfla. pass a dirigir t.s Jayu .. .-I ..... of iacn
Gp .,at,. Enrolls.. ,6r rLon.l. o a A, 1.s, ,o ,,Acl+-, .a.,,- Los donations zer6n parrot las ,.4 oalan on nurnero a Is q1', sw '1' ol- nalilol. National Al, Provision. d gue creciondo. Clicoona y habI2 bien. rando cerea de media hora coma at
____._-._ 111p lent" I. III ,: Ln.i.a fiIiens. ilgrid,', I ,16 oar.11 y tie In oficin del ":
1- "ll"""'- ,to, it a, roada, A'.. 1. or- a pot a se rae muy a menudo y con tuviera on gran dolory pom den
'.c- ob obroas do roslaturaci6n do Ict : ",' r,. A, A,it'. ; ,i '! Ira .,, ,,, I a do Ile-1111. padce de folltea data. putis, .orpresivamente y sin que
fil-11-61A, FA;,n-;::r(,',.Lo A "\, of, ,garia goner Ion ju a le Llp, ."I
. torpluir-tt- en Manlisrattua ,,, rat ,si.,,11,111do -c I 'o',". A, I, 11currocruia do Icr Caffidad. P;:.-;. .-Aimed, r Ion aritio- do-ad .s d,
Al. to __ h Sionarilog. Be .'ip ... ; Pisi..e,. go ]I ", -tie cab- que solo le, le qUil2n ningfin medicamento le aplicars, 1.
... Did, I.. cor reiviiamsalea III, Ia, I sit..ei6.. of Padre Sao A ..... b' Rogstrca y ,,,,,,,, ,,LLldirncia dr Ia lard, la. res.
. firtivinels, ROMA ,,,.,,,. III -' nt-Ane .1 CIEC q- .fos6 Herrera ,to T.jtci.; a,,.c,.IrAoaI- que to day. .-,do- iaflama i6n.deaAsparori6.y Ia nifin
. W Ceren de ""I"'I" on '" I Ncinria,16. 11127cialikin. MA- oil- do] ,,.,.", '.',',', All; b ,p ,"'C'.h. pf ', .- can 1
600 vs-1-- i-Ad::, ;,d,;n ,,, rad. ,Ali f,ti.o. i e'l,-and- ,,a,, arbien 1, do. .t.q.,, q- etintla.. .1 gr, coma. tompre Ic
, A an I -.I '-r as.. .- estaba. Nuor- ella ha padecido de
MANICARAGUA, ag,.tA 6 I Do- Ilego-,, ;,ooi ,1, A,- ZA "Ill I I r. ool6trica cco ,All s .', piorde All
'!I a r-'ra, a-11anci. dl- A- rod. do cla o tnt< ro.urR,(!i., "idp oilibA mle" i.t'- --coviento. Su coorpe1, ,a It ,;: r bo clo ,lo, do -g.nd. jai Alai'Purnarifirl;'Calanizaci6a, A f-en-o do ,. Polin. on tl .ries. "" as coal .arm.[ paira su-'edad.-, nIn01A_-1erxriFdad_--'-IfmmU
mnr do par Interrupetrin de It .;I patic llsistl Defunciones' ,,,. ', 6, ,- 'in A,
O'n, d sl' T' I -'. ,,,,III-, v,,efia I.Is wooAid.des ctroaj,- j-dr. T.r,,j6a. pero vice at ratuiti- him y maritime buen spetila. LQud
'. n,,a prp.,atl,. so ,,,tan .,.!A- -,,Aoll ,,, ,,, A, lIdP1 .101bi- ,A el CAortel General
. a no, its is recibi r R-los ronespon- fl- ri .-d--i I,, (7-W-sadrif, Raf,,lo To- Taa. 53 anos. nfilr.. ,- Tat cat,. debli, el"al ,1TI.o_ Lon directors g(ner.les do may.. do Mao N.o,.nal,,(.. La defoh. Respue.t. pud. h.bee aid.? .
R Its t .
I tie is a pravincia. que -ti- por .; Saci-don _' ",ropl, Po, .\I,, Chapl, 612 o d .'P'r','prj.iA',.d" Ia'. ',, or' n; imp-tancia politico. on d,,,r Ics it In i-lr-pis. oli. Irs-t.66n it, In Se Reappoint.
,I no Is ,,Ilnlnn ,, ha do ,e!,.- a ... on d,,p,,,, 0, ,,, e-,,A. ,,,.,Ia FI---o C6rd.,. Pai.,21 a fios 1 ,1'1, Ypar ].a iaistcricix de lnformacion To- is do ,,I .,,has. ,rifles v revel. Ear. Zabal.: ,
an, draiDn'. 11 -tolices 'do pAide-A-1. do sol haiii is So'
br 41a lorall- ,I, ,11. 0 -wo 1) ro, hendist, I El- ,,it 51A,.o. 19 do May. ,.Iui;s y universidornes ca ,a
- ,I hirrno rii-lt, la ah- r)n. A An y Y du-ilin. scoi to% siguien- %orrs pero III juez AAdmni6 Ins at fi.r., Raulfflo:
dar[Dnfrerimdrl elel un bamuele oil ladr, Antics A-r-on. .do,. -11 _. all-oss p Ases vA it empefia de ba I,,' llilk-nt.n.. Joaquin pr.cbas. grave, aunque solo bcoo mi install ififlarnacionex qua pueder
u onar, 6- Pa.. rui 1 ,,,,, da, a E. "n -va,'catectraligo. onom- So esufra que in Fiscilli, lerminara
-11irraindex ,Machado, W io, a. 2 ,,. 275, Vdado. Ica saitictimita t.d.s Ins I Per- Vill".Ze opinion en Ins don a
rr"porwal. I lidildes para Foguir sus c: ,uflws. '-,',o""l
___ _ or. de In Asoclaci6n Cultural lbera- III %serne, 1hoy, ]a exposocitin tie an que usted mform. en at j,. .parecor en Ia. pii paaas a on tual.
___ __ Syll, ,. r ,_CI Vcl., Acnon, Zamora, 58 anos. it-ric ... y haste all.,. r.nad.r nc.. Enir n n. !a escrit- norte. Ia. se raracterican par Ia sfibito-de at
111 1 E I'll, ., I -I I ,. 1-1-111A, .9--I. Col, A - fi aba ,I. outer atra refficin del cuerpo y que
,,a CortrA Cz.,-j-, do eta ,, Joan Fe ..ndc,, a Ilfl do S.I.,,,.n
Zt:Rl(,'(. ap.oo fi INC. ls ,-, ,i,,zl pirt-pil .... III, d- CIA', If A ,., do I inci6r, I.- damericaria Ruth R-nld soused. El tool. hch.. comprobado 'fiel- Rpariel6n y desaparici6n timen, er
do Jos II' """' """ -Eiscfi.nl.. filed 6 M. o -nopiloidad cAnj --oilon-lia"' an-te. del ,nointi-t. :normal y
. I., blanciA. Mg. Ed. Sarieho. do Muncairi. 'atedratico ha inificado que e itieves ultelven In Iturner. nalayoris, do los c ....
lea se Ion Agraiii ol St.gl'adcl C- i,,nindif-ion I,- ) ,,,,, Grics. agresiva del tamaho it su
rn, us p ,..I C .... g!..sA Ell- ha, A-ua lad,,l ,,I ... A oredA ... d, ,,, T',a R.Arlig.n. I? c nor:. rtr
,.ri"io N-oon Nfin N oticias I a'. ,,, cabe on origin alirgica y par to tanto
I so 11-ola ',nll '11 "1161'1.,,', 1 A A a a; I-cchn ,I te; LA- Instit.l. del III, 1. U.irossidad de Madid.,,subdi- dri ,, def-s. 0 shags
so or-aswrol, hoo" .,;,I,,. d6 ", ILI 1,I Ifildel-A Colp. Brit.. 9 .n.l. A ector tie In Biblioleed tie u res teamricano Con,.d Linn, quien liz. nos oblige a pensar on a past. ocasionadas par Ia Intlestl6n, of con,
'I LA ,I ;Ilil I I -_ a do-, :,,.sid. e,,,i.dDc,,. billclad de una hidrocefalig. de gra- ,.ota director a Ia inhRlact6n its
;,A ";;A h.,,,, -As as Walell. Clin. Corr, 2002. ,,Ii,,,, pr.,edlnl,- d,,,] tie of
-,,,I'll, ,I :10 do sept-br, do IAbA- A -I.-n rn.r. 0 Ir.p,- go'in',ate Par car, Pro on.
___- __ AlPod..n. Garcia Q.int.. V4 C ato" licas AAa.i6.,C.t6ho. N.6-1 6.1 vedad.indiscutible y que en mu. production qua clesencedenan Ia alkr
. n1s. Wa-a. CIA, 17 No 957. "_ ,Ahd Ist a IIA..C. N do P.i v, par to st do Reyno!ds". __ __ _ cho. c so. puede Ilegar a see trata.,at., tie .. do ;. .,,A!,;.. der,- -- -- - gia y clue reciben el nombre do
d.dA,, do quirurgicanamie, aunque no .Jorge..,.
C,[,,I,,,. G-zal- A 1,- 66 hil rpiofirll.; E ... :,I,..; L ... r- a I I d Can frecuencia to ploser-mo. Re
I SANTINGO DE CIIILE. asoa 6. ill."Fi.t. Carlos Maria Bar l, %A S E'11ALAD. UN AT.FIACT.- sic.pr, toe .lnicri-n Irin reau It, as
has. biaroo. Quint d A TO LA PRODUCCION alocterid... I
. *, an l AL .a J"'ol'o, Ii'aloncol. hicitu g.biIia.d.r civil do 1E LA INDUSTRIA TEXTILERA Los frecuentes dolores de cub-i
Ismael Dquio.d a y c"s, a., ahas 11,1C, .p6FI.1 it, I nifiox cuyos padres sori a ban aid,
. I bI A C.rdI,, Clicli. y onto to a- a-i-al dl So,- EN EL REINO UNIDO nicanitiroz. padecen de corim a bar
-" ,.,,6, ,,,i kgpor1, ,IPg.b. ,,, At, dfo.t. do .,'Ls.' s n v Ion ataques tie convulloone! ge- pRamtado urticarian frecuentes
I A I "d' e sll_.sl. ,.,;1.,.,15, al"A %i(,,, 'I'A, ,A"
or. lic" F. do AadAid, LO D F sid. do- Otois ,coci 1. hl;tarl. familiar re,
6 .has. Chil, -n Ia Orden at Illroti BA- tocnica. Arniaad"od D A.t.'.Ft, Ea1i A..'d'z.a I'loralmdas. puedcn see MOti%2dos
nor s La
Hddlt. ,,I. Gol-ill, M-1-11', ordo O' lliggins% ,n 0 sc; 'da ,,;. alc ranco de Option de Ia Uniersi. do .N ci.,,, 'PLA.-Han
Zoondol- in ree ...... oA I a III dle Madrid. prucedf nle del grupu tadisticas co es, capital ]as es- par on. misma cuuna, y nos dfroor ningtin data clocuente
.nos. r-pondientes at rend, atra clue 0 aomenle, cent ,,,, do 1,
:HJAs&A'B 'a:A- a S .L At, %8'."n'.". bl.nc. abnli gado 'aba, -diai at cal-,iiilo de "Acco!in EFD2?AoI2-, ) mlem rG c miento tie Indust,, tc.ti'll position ,a el ,,AtA.., di y s6lo so compruma Ia alergia. des.
R. 1. P. CaAdja ,,it, 50. L ,rancia, piles it. ]a, lavetigirioric, go, 'e..
ospit. I Lobart-do allot ,-, el B-1-1 I la Segret.rin Polidea de Ia on 'I
afo, au, A ,, at A ia I a n 9". flafila .."" ell ,I ejereii do I-% ocasionada por Ia mayor prodDnroln li,,amas on ,at.. e..,.
Julit. -.g,,oz. Roblo. 43 a I. A- Eslo d.a U,,Ad.s I ,,, 1940 y 1941; En.,eracn- P rao'n ', an At ,e A, 1, iridu alrqmph, do lfqkA.d. r6fal. ,.qud I a A
1 Rod. duclrto Canto 13211CAIIIII. CIISCiptilo tile, do 5D pl.od,.cts
. L A .S E S 0 R A blann. 9 No 80.5. Vd.dA An on Al, ,,.ubc do hod--f No estilro que .;u pmblema ten.
acligur, O-nil'. RD Athol, __ do don Andres Man)6n fundnoint de clent.i on camp-cion con los totals el .h. Hicr. go Rran imporlancia. pe Asia casc
, MLNICII agosto 6. INC) El Dr Lis vEsgur as e it,, ttignifica -agus. liquid y cefulia, cir que le repila of a 'cidente. 1,
D, Rld4,, mt.d A, it III,,, in 1949. Igandn It In, 227.0N.W0 Ii,
C A R ID A D A R T EA G A "ll"'o-rLi'l .do '2 dins %', iihok, L- Ca 1, r, A;, Dlg I., oglaw nd,,I. ,,,,,j;,a,, 'Alto a Ped -1, 1-91- -I'd, ba, do fAbrA, do loo.. Ell count. -be'.- I ijo que consulate inenediats.
I a, -. .,,,I, C Garcia 'I I I'll I III;.- "" Sao do 'Al.p. ellt"l- di;igId. ,I- los Ilpd.s do lona, so ,in-6 Ins En Al. -o el reeesario realilar R'.aa
I A . Ave, V,1Ad,_if_1l"li:1" ,Si ai I F'r,, s, ho ,,A. -.1 r.Irgi-a *,rlvr n;,fd .,: ol Als A,- 450.000.000 yadas to q.c iiprosont. d,,,,al;s ,In ... d tie, do al .u noticlorti.
EvrAnto HIornand-. l ofirs. .- der-Aido .itcodoto a )I odad do -,.3 to, Act. It !a en-cam- ,admg,. _I D E A R R E D O N D O tIZ(A Ff"Sp C C',r'ia C I as. I I aflos: SLI Santidod ci PRp oil'- ';'.' "."Pll*-ik' "I"Ilr l"6r' 'n,,': :,"-"-",'-",Ie,,I(",dvt.,3 tPnI ,
Hernan o p ... XII I, r1ratwo do I .Icie're 19411 I cranco atros m.,ha, pruh.s Am, F i MANTIENEN E6TARLE8* LA
Jergoi -,Ao on. badm6n ,sp,,ial al it . le.1do d-l.1,11 tin,, ahro; do ,sanitarian do esto' ii 1, portinnes para, no '61' "lprb,, VENTAS ITALIANAS 0E MAQU
111, _gr I H as" C a ,'Ili a, a ',.','d,"p.',',,irn, 3, ,.I.fi,.r In s6spe, etc I
, Ao.- -cho- all,,. file .,,,A.,Iln c .dnd: A!,Iikot RblA.- 11 111.00 )jrds.,.- I'.
fn= iia.11"14 "' liff it o I clinen por rii Lid .... I ,I, ran, ,h. de NARILAS AL EXTERIOR
Pu do r bir .sort -a do 'I do A, I 'e.s. IF clinciser, Sint- Otar;id,- I que I It slan I-Abim para
,,, '" I, ""',, lia* 'ra' ', v l."BA"nAlir'ilL IPfiall a Ric, In Rive- 6 no-es. ;,, ;id,,1bi In c, lots c" e. Un factor sig de pad nournin,
r I;.. a ...'a ._ fol m1ficativ re
,g,.. Hosp. C. Gilr I, .c, do Lourdes; a sit printer to ahora secIrtnio, R-eial del 11 on el aumento del conati. p rilar to mas exaclort post- ROMA, 'IAPLAI.-U pcrossi I-- a'N ra 61 MI-at,, N --r-, an lier- on hijo. ona hija y tin nwto. Inuic de Cull- HI'vio-AL. or.,,- ,,,,A q,,e ,rfloJan Ins citrus mencions- blc cual Ps so rorigen. coal en el se hare en, cle In informaciones n
d-D"'"er"I" "1 1"""'. ct,,a, 14.,tc C. GarlRood ,. f, lati"m
I.E. do ,,A -,", -fi"I"""' k ...... i's I'A"'.""' P"' 'I dr,- Wnbie. del on mi da.,.Io conlittuye of clexado numento ;decuado tratarriento clue el coma lea exportariones italiani
_1i 11,1111all-, Irrillin-A Do-so, LA r.g.- 713 E ., 6. ANI,- Flp P"ns.. Jon a Ap. .xo.. _P" ,r- ,'j A, .,on ad. par 1. tltilizaci6r, de fibr as
en-I a I gti, 6, I Ill FIR' ,;" ,p,,,,, d """"" ,, ,,, ,: ,., MUNICH. ,Ag ..,:. : I', Is aronscia y Rile-A., comprobar tam. villa .hg. ILI-.. Ser.fi- 271. i -,,d,.eh van Sao ch-NI ,A h scAs an"s I tin ,ioin falan- que no -trition d,! maquinstrias en Ion tre, ilitirm
.has. ,in F, ond "ail.dnac'. ffa,er bim si existed a an rualquier tumo. I11,,!nd:1.11,Pe1I1drc lea veritas
Alegre Vh-i, -,r. ,,,A, --,i- r, "A 11-11 h r ,,, ,I de io ,pi,,,a A"Ta 1, a :1
I Ill, h'In, y ill,"'os 1-,. I-- --. a 1-p-1.1- do ,,, orl". bl. no. Bratilioa." _cn. 1-,oan. 1A, 1. uIehcloqu-I R,- ,,,tl. Itdc So; int'hkIIAR fund.d- so dop-d-ol. e 1. at,
' S ,an, Lvai,, Lcdes- quede lesluemn tie producer tolas den- rari6n Al air. Irsi6n que oriNt cat poodvotess, q is earn,
tar. s:..,,,,aA no"'nioint''." ,,, I;. ,,,,,,I,.,,I :ALI,, f;-A ,,,A, ag- .1 III- C. do So,i,,rr, hiduquc -it. do Hillolb-gil.. hA,. -F' -b Propaganda. Fl-" it a In exportaci6n national, ban encebri
Pod'. Gore[.. 48 at,.,. ocati.a. gn,, ,,sad, A,,,,,,t ... ,,I, ,.,, M I,. it J. tin. Perez tro- Ill I oslnoivcl. rnormalea do precii. hicirocefa I in tituyen un 10 par ciento del total il
dece le-all"all PI Manuel L6pAb I a F, 40 all., -,prtmorios votes cbmo moi "' be a, Id. ,illedrati- do Ia niv Ticiad FebsecrR.' cY at. do In 1".,,,,,n S,e in p re.h :id. .1-er. ,.a -it do tin. ..table eatabibil.d. Hedged
at Joan. re y Lines del Fe' .,,it otin. on :a .b.di. do Nrdcrit- do Madrid y q- -roo ,. it .b,,I,,F.,ny p'-fin. ,-d. Ins hit am Ils. ,or I
. t.coact., vaces ,un cjl I, ,=a.,.,e.f_ mee d
La ILAN- Ill do Ag- ... .... 1951 ""a. loiell. dio-A. do P ...... en p,.se,,- dicbn do I.I.agAm. y do a it r.a .do I ... crop nb.n of trLple do rmulta Ill- oraj rg. .&7,,
. -r-ril, n el ano anterior. a ma ir unit opinl6ni j onto e,
1 4I Al g. atio posado %a M I.,
Aurelio Arredund. fict.-Airt, 21 .5ns.'-,A e",Ailarl h-nana I ,.6ado: madetno ao6stol -glar; R 5 no podria vo hacer one escepulin revel que of
Mariana G.A,,.,Il Ball. sus Su adi.dAl. ".i'-P.rl c 'del aumento del 35
I c iAaboc .,dnad,, sal lorl'. el fillac'qAst- J, For: po con usted. ni defer do triplicaram *I manta
.111o;, H se, A Los A., .... a' I aAad,,.. I,.,!-, -)A,!. We d'e,)"SirAd,-: ien'teaIen ]as exportaciones de To "' 'e cocallseirsdon u
I da"G ,I,, C ... I.,.. 4 moses. "'dine y 1" A" "p!'"-t-,"" "A so co Estaclas Unidos. .u. ,as. can 1. -de. ,.. ,'u"tiste las del mencionada afio of luerr,
. 1. Orl. A c
n. do acr-i.d. broodIc to. ,at. Nations del ElpeAto,,ol.. izn I=
rieg- HAL Into E Xnt;:.1 wifulnuirlax .
t, 1. raps y III Cercan. Or! ale. Las ex- realidad fimpone.
'p Joey. 64 Athos. a Tarribien I 1, .1,1 art-linc, station Uniclos numen. Y. .1 f%,
Fraincisc 5iitico IASHINGTON, .I, 11 11 I of n to
-- Zillja 157a C,, do ;IIAu.i1 r1sIL11111i. I, ,* --,I. 6 IN I Sind. ent. 1,".6, IP I Esta clase do nihoo, no pueden al iincluym 1. pA= = .,g'1
1 9 I 1, '.. on. Felipe W.. L 80 ,ifi., 26 y .33, V,. Myrr,, C. Taylor notes ,ictar-rooo. ho Rabid. lot". So raor'ha J-16 ,;it ad" do" r1921i.58 ,P11b1,i-IA - I-n- desert .let ti-Ail.d.. Is,% 1. ca" coma )1 ctrl o'_as do tracci6c, caldem, nal
. 'ualqoc, air. onfei-toodod .,.Pl., comfort Am ir aft. er
.. to personal del piesidenle do Es;adns Maria do] I'loial. Ifni, ;a hill a ........ LA I I ,,,, ,irat. del 1.1-1 out n .!I at, 1. .A cd
a ILI I
- d do,' .l.rclon. ,a,,.,,cnd,, I, Is
D fee Maria Ord, Garcia, 78 .A...,_ ,Ifid",i ,, ll,..';,,Sllld,,I ,I Pato, Pill ,,ad "" Y ""' .""' tojidos do RrIculos tie
.- r __ _1 I I I es par eso le aconsejo ,I a 1,,;:rmi1.. ,,,".a ,Me = do
blanca, Clin. 10 de Oct.br ., it I Prol, dcnto Trurnit. .1 it- bast. ko ,Ad,. on. do I.- ,.a. o.p.ri .do, I.d., Ill. raveres- q.e h.g. I.d. 1. past
in ( A IF . lit. p locric etc. Tarobt6ft
-,IwAkv ,V --; N __ ___ ____ __"__ _'_._._ c:nrrAa, do no ,1.)o dti.pac., di" pi-tak- d,,i2cn,,, vl TIA'ale Air ics. El Retrio Urodo time ]a intea- Rresarlo on Hilsoutill inf2atil lado on notable sumento IA'
Cr6nica flahanera DIARIO DE LA 31ARINA.-Vierne& 10 de.Aaostff de 1951 Pig ina fa
iNO. Espere a Que se Agoten Ins
MEJORES Arliculos!
VISITED HOY. la
MG& SU 9M ... R' -1
EN 1AOPERK
i iEL Ar- ITE "17 TTF1 ITO COMMERCIAL APA*TAAfWrCq
QUE MA.S BENEFICIAL ALPUEBLO
VtVA
CUBANO11
SIN PjJE0CtJP
C n Aclon
dos 0 no
9,C
at eo tod
"t- d'. 71 comfort
Fah-, Media, DE YLON U "an' I e,,,,
ge R Ono f 92d" "de 111108a, a
1/ 15 d..i- 1-16. Negro P-111 n 'e, heart" druupartd
F667'j'4"' s ,v a,
y 1.16n cantelita, Wks 8 11 e.' ebi...
..... do
.110 a' a,'
VEDA00
------- 119
par
ta lzl 1, F- %1
s., 0.1 )- -P, lr l
bell. In, H I, N: I's C R H,
Olga Seiglie de Santana
Olga Duque fie Heredia N -Wda, e. .I. f"h.. d,
y Wifliaciones Innumerable. ecibiri an esta ferba. ]a seei-It. ti- 1. "n- olg s6zlie "In.to'n. r. d, li- "p"'. A G O STO E N
Olga Duque do Heredl. y F-, Una figuri b (let von-cido arquiteeto Antnni, Santina.
que AtA de df. Ilislma de nuetra socled&d, S- rarn-- mi-tsd,, (1, 1. nde(hd h.b..- IA- I- K,.ta
So rettato pone Una nota clegante on rucatra cefinica. para calmarla de halaRns.
L sa!pdamas. Miles de Op6rtunidades como ESTA SANCHEZ. MOLA
encuentra Ud. en ]a. Colossal Venta Cumpleahos El Dr. Infoiiii) fie l(i Rif (t
Dieci.6. fioa & jdd arnbiip felicitarn en est;,di. P, Lindos y pr6-ticcls joyeros a Ios precious ini: -, h-la ',fi, 1,
simphlic e inteligerte rifin f-I HAGA St! AGOSTO D11
hll to ei.s. s.fi hal -5 1%,- % l
P", Uy0itMr.1I'.0 fit. Mini'.114aestri Juarrera, hijo del doctor, guolables de nuestragran vento de Agosto.
t. Ingla'a-C A dnc Ani-o ric la ,i Jjto, e,-;Ra6l Maestri y de la seflora Glorita Znq I' 'Ri a N],-- I -i
P.50. Manuel inklat";rV' y'.1dHo A 1. EN R H,,n,, Nl-En M, Juarrero, qlue curnple does ahos de "sd'd
a ire .rc. y lt lag s pitori u d, _1 f Idf, it senorita Inglaturre. j dad. t ,, r[ : 1,,F A
I d-1- d 1. P-. q, -o, F,, ,
Quince aiios LA O P E RV I -,,1- G-1111 T .Wl .1
Arriba en "is fecha a too quince atante esposa Josefiria 'Bar ANO Y SAN MGUEL (La Esquina del Ahorzo)
.he.. 1. wapir.d. !!dad, ... eror,_ i reL. eficz, GALI Gpor
Koui i aplaza 5 g(ve Francp
t4-tan encantsdara corno Sira Ka par. el entrance mes de septiernbre. So Envian Pedidos al I
Barroto to menor de las hijas durl ret. .11terior
i1aaar Ju n B. Koul y de su Jnte- Fellcidades- F hr- d, 2q D I V,. i .1,4 INI-i F-..,,,, Bba Lhdn i L.0 np-d. c 0- F--6 S a
F, I mar-a
G.,qtte,,F--jy I- 6- --do.d d nlP- o"', urd., a de -t f-. prauc. 1. p,.-- -i, td
d, ed d, h ja cf J. p-s d?,. -t..
1 11,11W I
A 2.98
MK!
Esluche joyero de piel irritOda, Con Jorro, de satin y ierCiopeto Y Cie,
rre de presi6n,
Tcnemos 10S lapatbs que exigen Surtido en Colores.
to*dos f0s: colesios y en c'ada tipo
y estilo Ud. enc*ntrara prem ,
k
calidad y larga 'Vida.
A 2.98
06 Esfuche joyero (parto fotos) do
piel imitodo, My pr6ctico paro Ilevor Ile
a. fotos a guardor joyos.
"1046. Soto
Surtido en Colores
nds
A 5.28
Ondina,41raf-Inz
Arrib6. iyer a 1- uspiradas quince A.. 1. d-blr y may grarinsa "jeune title" Ondin, Alvarr% v de en-, WJa de In% e.spss M-ln A)varez Retain y Ondin, de Cardenas.
P.r fe,tejarla. us ijoi, &I distinguid, matrimonin Josi (70menarr, i N'ena Alvare,; le f,,ci,r,n Una romida intima en u residen6a del Re. -5tuche joyero, forrado interior en part. KW3. E cerroduro y cornComlda de juventud, animadisima. ierciopelo y satin,
1 nnti.u., p 1. pagii. DIEZI parliament interior pZ)ro ocultor docurrtento y billets.
Surtido en colors.
SERVIM05 PEDID05 AL INTERIOR
Env;* uma Olonfillo de.ius zap clot E L
y If, mondoremas su tomo6o exctclo an at delo deseado, a cuolquier
porte'de to Rep6blica. BAN(O PEDROSO A 3.98
i a6ona interests at 2c7o anual
Plant Baia 71 en Cuentas de Ahorro que no excedan de DIEZ MIL PESOS en
Moneda NacionalSolicitenos informed los
CERTIFICADOS DE CREDITO, Estuzhe joyero, imitoci6n a piel y
clue perciben otro tipo de interns Cierre con Ilove, forrado en terciopelo
mayor. y satin.
Modelo cc rroa. En iel negr
wmalita Un serViCiO m6s a nuestr os. clienfes SUrtido en CojoreS.
c, blanco. Tac6n -do
C-59 31 Soma.
BANCO PEDROSO SAU AGUIAR 305, LA HABANA
il -
MARJO DE LA44ARINA.-Nierneq. TO da Ago-ta de 1951 Uokica' Habanera'
Circular profusamenve so Is so d Estatio. Raul Ruiz: Ins scradjrrs: novia. log 3efiores Antonio -n-es ried.d Issibitner. I" i-flis-res Pa- Lo hocladel Castillo, Liotires Puffirt. Pcrada, doctor siantiago C Guarde Ini,En.riqucfGPrria Aleuna bad mg. nte.
No I, air. vivie 1. He Mori., dril ";I dte,. in bondadosa darna Ra Y conso 1-ig- pr'e I I., dlr .bluson Picdra: TI, a. V ific I rn I R. tsel M-ed.Ca r se6orita ouy gen-1 a ey as Viucla He Linares. ": '.' r' doctor = rl,, .Yririij, .y *do for
V- u- Dellun ;SsIvin Carr ist.llo.v Ma tin. J76 M Cori 'n,
ti interest Ef -ie nistro He Comercio, doc-or Ranno,
hij. del rcrwr roes F j pre-at-tes: doctor
%einticualro, a;aa, 1.,;7,drj irr-," "rlo-Iss HE doctor Luis A Collirl,,; I I-s
Francisco In do d Is tarde. cA la iglesis He E is J sssa d i _P s irr-cri.res, d-j., Miri. Cab ... a. iZ'cl.,
Castillo. fris n, i ndri higor ests Nvicion.l. --ol C- Jn.n Jose P.1-an.
lono y de,- eSP0.9R C21 10dad"Zisti'o. d: Le c He la PDfichi i-d. Ri.h.
cerersv.- B.ni a Risineda -pr, vilio Perez Allonso: doctor Jtvan M.- Jaurna dDrtur Josi
el st na.d. raig. doctor Ant- nia con eaplendor y luc!mjentn. R.di 11 Is Mart-I
Li..r 'finci ...... 2 ralit, "nIllo. doctor Pablo F L-In'. do,- Adolfo del Castillo. doctor Enrique
Fle"tap. dkii doct., J.a V, or
n d at Prdr- R.drig.c. Caput, y RafaI
uld 'n- -b pisclinn, -tivisr.o If I
tern.6-alfta y I Pro- FC.,,.ic del C. ill. a scrifi-a Cril.z.. F111IT'i, C-tIt y Ar:nnd. MIN, Ca-IJ- Y Nicola, Herrera.
1. del Mi.11tell. He F, adn. 111intud. He Lin.- del Ca sull,, p- vI. M -4 a, j. En 1. b.d. i,ij 1,,jifia _n aar 1. Woutititu 0,,CE)
VADIA
oft.
A,
-41aI
A-2.1
Wk
r
7
01go Gtircia Kohly: 040
,,.Otra ligurit. fnipulary sinaiiiiisi. de nuestra in-irdad. Is .... M.4ar.
.rila 0IxaGarriaK.hly. I,(,, adurada dri ronorldo tratrinniffin Joan d, Of- G- I Wohly y RIssil M-11ins. rti d, dw
ralla- .0 pluda. hay. par rtsyn ns.if". Al
L. "innitas h aid, d, ls.p.r Ole
an"', adaf,-., Ciudad Mki- d-d,
,1 ari., Prion- fui initpfla He In ', n-ld- -pn- L!aadrn C... y Dizisa It- liara. (onj4 y SNIvi- G-d-Y Y K.hly. sib- d, pr1ru, Ira, cp.... Enrique
-i(iri dia
:(rhilicu's Cubannx
":d "n rs dcsij i-In W 2- usiastrin
rs. par. la
u M .. it ds fir,
dro C.EZ"r,".
ni v Con
Cul- w6
so Evir.nslco He Ba-loa
a r, I P.' a a 'nfu e',,
.1c 1.
or '. In, i1vict I
MI dl.t a A6 '
d, Nkr d.- han d d avist... pru,. P. Jrs (i ...... a.,. P'tionI II .cr an
pt-to.da is
A- a ..... d, C.t,,Iila Cuba r '. vuo f-W, ir. I I director grn-0 de it, -sa. rawy r,,,,,e.d. Paid- H,. 0
lain, C-ur-rid. C. M.
S" P.-Ir In
las perSinnis
in- aI C-g't- Ful., i'liv. d, Barcelona, [,a excursion patrocina. da pin I., A-u-i6n Ide C.16licos C- .... ...
Is n.s. drJan is... cualqufininr al --end. Padre Chs-n-', or. a 1. Sfir, it,, Ju,"fin Vq Go "lin. & In D1 .. I v. He la A ing.-UH.- He 1. ral-, -, n
H
drue trim an,
fillprrsirolle exl)ogt c on en
la Escrivala de Verano de 01guilu i;rmA la Vniversidad
Vaa Hold 1,11,11arhns Fl Fhado on" dir Wr rosi.
runs Pa !, la tr.,*,tl,-. ,fitvfia of. I i f rvu Y rodd a'Hr In lards. In rl d,ra.". hila 'I'l in 6, E .... inn d, la Urllersdad 'I I La Hjhatta. 1-dr, of ,to
fl.r A n KrI GranI y d, pv,,. d' 'jUgal "a
Eandlia Giinnrz., rsn inarilh-o He In d, 1,i E- a He V no.
%aria, y par lialier IIr9Adn Tcri -ii.st.
an r ,s as dn-,,, -1 d, I-,. T-I.Ans 10--le, He ,arervirtsir He 3lnnjirr;I. Cadisda. d a P"'J"s"'., -l" In, rise
C I agradus, dr Sreretariada rn el tricat an los at igiralrs d I Sch.
rp arar drs Anitei. nesting Puls He B Marntinte, n IcEnharall virivs.
I-AHORA!
Wells por AEROVIAS G1 PO R ELLO SO.
T.of absolusiapnente loalia lo que esti a'ou balance y noted, padre congciente sahe que 10 Mojor qua puede hacer par g1low irs dories on'& buina educaci6sir que Joe
capacitari para sser, en el mahana, hombres at provecho; pars spoiler labrarse par 9;.ritsensox un porven;r ... Pueda-usted a no dejar a %us hijos una fortune -material, diiilea urin bue"a eJucachin, que con ello leg esti dejando una preciooni a intocable jortuna; con ello, sum suefins Je hoy joindrin ser realidad del mailiana ... iUsted qu;ere prepararlos bicnl NosciLros podemoo ayudarlo! Sf
On All JAM I it
JLC, 1k IDi PILIE.- LOS HECHOS HABLAN:
j Disfruti! He DOS Vacciciones an Unb!
$
5 d1fid., 2229 a'li)mnos 0' 92 prolfasorts 0 75 oulas
'SOLO 12 0 oA Y vutoA funclonando an *I dia 0 24 6irinlIllius all serviclo del at L"IMuselle,
0
Urs.t. d. 30 dw, 70 empleados cooperando on to lahor giscollor.
Pose sus vococionin en In fresco Ciudad d Mixice 1P MjjLCjO
visit. 1. f-irante Micirni Beach i5l Pago, itjoww! CO
forifa a6 ea tr I 'Liso Pupilaje y areafio-puMaje para soariones, assexis. 41 colegib.
58 aninut., sin esc.l. is Mionq yfo 0
Nalionts I Airlines. La rula m6s m6s costa, y Afed;o-pupRaje Para nigas.
In 5nic. 'Ut. di, ecia sin W. 1. Micimi-Civdcud d. S ILCIO
Mixiio via AEROVIAS G cs!
UEST. LA MAYRICULA (LIMITADA) quedar! abierta a partir del lunt!i-13
Confiables y conyevientes 15's"RX12- -- mop") 0 de'Agosto de 3 a 5 de la tarde, lunes a viernes, en G y 15.
ho-io, di-im- ioneS -_ .. I '"
Douglas fetramofores EN
TODA LA _RUTAl
MAGA LOS TURNS PARA MATRICULAR, limitados Por dia, pueden re.
RESERVACfONES cogerse ya en G y 15 de 9*1. 11 a.m.
ANORA
AEROVIAS
I r
in
Cr6nio Ha anera, DIARIO DE LA MAP.JNA.-Viernes, 10 de Ajosto de 1%;l Piginat I I
Tj.. I
tendri r. ..,,1%MG andruipci.l.
Ali, in an Las bodals de ntaitann ral del sagradc'recintia y en la que,
wte W en el So I Ilia fiest(i en I-[
aa uarjo haran derrache de buen gusto.
N-usaaal d le BeHan III d 6 dc igrtvd.B .,nd1in.B, In, legio de La Salle. parn 11 b.d,, de 'ClEt"b*1quetadIS In novia, proc4ider6
en el rellarto Miramar. horn E i rie l e --nier. inn-, ]a de I C.,a Trias", 018int) Espflhol
dre ula if 'j';' Do.liguz dc, Do.
del -i. y e j.,en Aotcni. )- Ciceil c.o ll e "-If. I .
B a ;J. bellistma Puente y SuArez, hermall & In no- guel uolpliI lnoti a., dre del contrayente y el te'-dt "10r.d. eZ C-1str-1-61, y Fel-njul ez. ra L
eak I'Llelit... .,i.u% :. njW.te c. net CB.11. Gonzidez CwEl M.y blinit.. del mej ez. padre de la fianceie, apadlinaor.
1111111 IZe r
Iamb c.r c.
an '!= tov of ,,e.1-adfor,,.a 'allull rall el en ace.
v.Ingul an el En. 1. fgl"fa 4W CorPLIQ- Christ] I para una ....... .. J ,
odini Isan las "Pill t11pI-_ del C-liol I", Club,; ha sido en .,I., art iW, E. 1. iglesi. d. NUeBtr.* Sficin Florad rif del rmc" e a. milei"' shb'dG- Insde L. Didia". el niredit.d eclef, de elitli s.fialada para oPlo,,correri p cuent ede In "Case, siete de la noch bl ek- 1 del Vednd.. e R.Bfino Q,
TrIas". el eleglante In ,d, de fI.In Cnm
Jxrdfn candad.. Lietio 2 ,,,Ir6; Loi .. a4b.da, 1.B sets de 1. tnld di,
at a: SomelliAn call ejgllndlimentejuj le boda -Dos galas on
dn, que Be manitly, an lmerVZ In etique a de In cle 4a graclosa ieriorita
la nol.. L6 ra 1. f ... coda fosa nasal poran to
'a y cle doncle am r, Istrig iin el bou. renting Pirez D mjngjjcz. fie &n el blnlq., l an A It
P i carn. .1 de ,, dn,,,;, en .1.' CfLAcVj .l Ciioter.
b.dn. Ililrand, B ricivi, B de or".
ede or ella Beficrit. L. clacnriacilih .,i6n, die.p.jan y
11 et
r cedlendo a in novia. entral-A lucirii aquel ilhaon fit th Olin Sosa ) I floral del herm,de rif.. frirm.d. muy lucida girl", In gracious IPms I do de In Calzada dr lhfania
parejIt. ini"., par pirerl... ido,or, floral. Ctnee, nPIO U 1, fine Rnzetg
ale n Trifladn a )as' niarstro, dr
P. de n Aid, a er.. n's e aMlurf A ob,
dl jll flaWa, de 1, Dn
PCWO el[0 Pit- Y Palmer, de I "Gri gran jardin de J2 1PENETR0 ."..T.,'$
dc ApadrioaI;an el enlace, 1. 'er 2 en el Vedadn. de clone saldra el
at creditado edin -a del Vv( a 0. A I Merlin. madre III, elln V dltrl
ring a it 61 rarn. de In novia. .,an 1r1j, ,i
b-; d, 1. .!rA I... La, sefinrita auj.ri)!,.erIra,4fpre- e V -fall Ciciii. P-da a
r a lefior Diego CastromAn. padre L. nif, a i.
r r of "'Iover girl" y el nifin J-n pit. F
artha Quirtis Sin eiflan. que 1 Olen bods elegitne. p.- M,,nt.oegro Vidal. de "rwg bn r. ,a
hari de "maid of honor". r. rnilfilin. jiAbado. serCl %a dl "I-r- precederno 2 12 nn%,ia en su caminTani; el bouquet de to -%in, co. garita GntizAler, Chivez v Aijas, se at nitar %, el randto de 14 prime:a mo el di In damn, lievarAn la-eti- orfia muy bonita y atrICO"n- cnn ei taminin In etiqueta de '*G,,- a"
quen, cle TH... joven Ingeniern Roberto D,,,I Dr. llearh
P. Y.-B All,,
Y funiVin de .. dri.- Iii rfirr., raln uez. que Be celebrarn I~ An iu a it a F-giin d l,.p.drin., 1% ,firIa
a norhe. en In jgl
d.. de Fidler, I qe ortens vind. d. 11, ron'
et serial, Pedro jun de. I"
dal y of senor Manuel Utift A I., lvdQuir6s, pid,. d. .11.. Nuevamente an eBta Fe Bdetl,,n
Wciriln as in Par in noche. a las stele, cantrae- e F
In 0505 florists de !a le. q-dA W sell; v media de 1. tarde, I "Casa Trias", el tan renombrado cd n ran llupci" 'to 't I, ran 1, z,
Y e. In,
Lbrirsi us pu;r1as, In capilla clePCo-lal levar a effect la.decoraci611 flo-iMarfa del R.%ric!, 11. e o, B-Ihn F -- I, In;, G,
3.- Ay- Larl.firiia y el doctor du fl.reB d, P,: %, it,_t.a dor ef-U, I VLAS F El. FINAL [IF FSTA OTA
Dead, Iylar;."', .I ediin A 1.B -rd-lHurtacto L6pez V, EN LA PAGINA Tltlt(701
del Veda 0, 1, de I al
novia el "bouquet" que complennen
land su "toilette".
INSECTICIDE CLORDANE N ONSON' Yungrikin d, pdlo, Inn pdr,,l
to, offers Gabriel ayn'.
cle nov'a
Pered.
Is g. de Ain.
. it 6
Maft Cucaraik" Moscas Hormigas jejenes Garrapalas ".tire f "AZ
to'a "Im n r"
ade, Hurtado.
16 yiLl
E. anzirena a ambas bodak 0 F.ERTA S
01ka FArni(itrif
F. Winlo. qu, to
t-.- h.y n d, art., gaecon micas
ta'a Jr.", fill, 01c. U LT R A
Niir,- hij. dI
Hrrbrt Fhrmann it, u -p...
01c. Sun".
OPORTUNIDADES
rta pa%2ndo I
Clad. it Niclin.
en un s6lo Preelo
Ayiii-vrsilriox ritip( ules
a, I ....... no-- I, "i
........ A,! R P- trojes
F
Playeras
% comiscs
a 17,- pontolones 14,3 9
U'na inaralvilla ene-tndo R-In, a o B it,' 11 Shorts Cuolquiera de esto, urfl ullll
-13.dn5 d, 'r T I In
I~, e'P.5.5 NI-Il T-, G 1
"' "'C" d "" "'C" "''z
In~ Bpdis ill S,,IC,
!neediptie*a, tienifea
r-A i-,-. -11 d, ,'-T,,C 1- 16 ,- Solamente BOY y MAIVANA
r, o-.t1_n,_ R1. 1; 1
Ond,- B-- i C',
g. y L-ta Al-- B,'L;I'1",,E'11ilfairentift ea., q "n Echearria v Ol a C
h-I. Benin Of,!,,, FI-, Ido 17 "C"ll P-,d,; ol
M.dera; -- n.r an ox,- -n:gad
-per ullinio TILAJES an combinari6n
-1, Calls mnl, Rf-1 Perez de c.mi,. y pcird.1cia.
Lopez 3 Graciella i R,-s. por Voriedod di, coliclodes
-opii, oC:e nn, d' I, 'n't" -Bo- y colores. -De 2 a
das de Nluzelira- -_-o jr I4
P"'. Be to. y. Hill. F;.F;,e. q- 6 ciiiai
lirribno Boca, deB .... C,
fies it, Ig.nin 'Jr,nlnI
inn el epunno aiiiCer5;-,. 13,d.,
P... led.,
Q::
2
PLAYERAS de g.b.,d;ra
W bl-c. can donot
bi-colo De a 6 aRol.
TANOUE'DF C), Be &rel eniCn del Laboratorl m dianpasar P dc: acro jininNidable c0c
Des n este In Ile Ljla s6lida
tilmina cuniquier Pll ti
Q tam
fie "'n
Clu, pudiera Conleller.
J
It 3
7. CAMISAS e,,-p.d.,
can munequoos a
t.d. ..I., En fB.1g.con I-cible De 2
12 cAoi.
!7
Ana Viatirt Rodrigllpz
En la I'ZITsia e- M--, rill I~
1, gentile -efior. a A_ D, I R,,
W u e. Suarer el j, Ei:,., 1, .
d, n Ili' Jet Fai ... .... n--, -C, s, 4 ,
I eleb ... a !.l, -t, J, PANTALON RANCHERO,
I
Seran padr nps I, padj or !a no- an teIido denim, can
IM sIftr J- 'M. ,I RIC!; 141- 1
]a mndre del -,n. elristico an III cinfura y
I F.jin de F-dati de
lidad adornos lachuelas
iia e ', per
c./ 0 'Illi'lla Brino B Nine P-- de metal. be A.I.
Ilqu -z, to
4 TIA EteIl. Lopez 6, 1: .,;1
Pit Irrn .1 lir'J" T.mn, R z V.Idt, A-,i1,,, J--o
dez v Ennh.n. Nl,,
t FF. lB Emil
r. ot, V.1dil I Bunic
to, 0 rifi J.,ge BaCI- t:,-1 T.,
E. 1. b.d. -1 f-o,- ... .......
61tr ti
if 17 'A F-o-dl, h
11,411"1 ,,, p
10, 5
Fild T., r I VAd,
SHORTS en varedod
de tepcips fmos Suo do
EQ UIPA JES complelo de colors.
De 2-a 12 aiiot.
SAN B ERNA RDO-Productos Licteos, es ufla maravill.a mecinicil,, M ORER.A
t6cnica yclentifica par2 produciryservira Ud. una leche insuperable. Unica caso que fabrIca rni Una verdadern LIQUIDACION
Islas de Plywood fuerie5 y lir de Articulos parn Nilikom
Los rn smos sisiernas procedimientos ttcnIcos y clentificos que han, 99Tas. en todos closes y me
dado Farna.6niversal a [as grades industries lechers de Estaclos Unj.. did I as.
d os--H 0 landa-, Sulza y-Dinarnarca, los tiene en practice San Bernardo para producir, vigilar y mantener la suprerna calidad del nrejor ALMAG
alimento'cle la hurrianldad- LA LECHE.
Safi ger6ardo pone a disposici6n de Ud. la mejoy leche de las mejoCAB& CENTRAL PEINA 109, 111~ (,ALIANC, res vacas,, p SUCURS t NEPTUNO 406, a,- .1a, I SAN NICOL"
asteurizada y hornoLyenelzada bajo las inds several norrvas cle.higlene para salv guardar la salud p6blica.
Vea el pr6ximo viernes otras Ofertos P DIDOS: '-. ;N,1-1938
ULTRA- econ6 micas en este mismo Ospacio
P4gilla 12 DIARIO DE LA MARINA.-Viernes, 10 de Agosto de 1951 r6nica Habancr
EN A G*0ST0- VESTIDOS AL COSTO
O'La Gran Venta, de ccdemoiselle'".1.1
CON "DIESCUENTOS" on Ios preclosde
TODOS LOS VESTIDOS DE SRA.
J IiaL,
dc
pen
0cados in
"oao'a
loo
9
Bonitos Vestidos U)A
de sport, en
Cancionerri international de
fresco y lovable
toutivadora voz y estile
0 S If a n t'u n*.g, personalisinto
a "COff y sin bolero"
Variffs r1lodelos,
fill rilifores de
Gilda Lee Kelly de* Garcia Serra
En Is mi.% complete fellcrdAd arriban hoy a do M.dr., cleft
aft- de 6sildos, el -tl..dd ralro E-11, Garcia Serra y *a juven y ec-tadara ;po%a Gild& Lee Kelly.
I -de 5.95,, rebaiddo. a. At pubifear 1, fatoKrafia de 1, tictiorn d, Garcia Serra, on 'alud. Ajec.... .. nIK",,- par, 11 1110,11- cralirlen-4.. 'a
En la Catedral de La Habana Picnislo (onsagradit... aclarruldo
Sgun -- ar.eciado. Wch%,, erirwnlarile a 7, Carnar:,; por la rthifb wo el major
di vcirh6 del carriento se cc ere-A I doctor Clanch. P Cut- inlirprele de III m6ska espohlo
]a Sanfa lglo Calories] do La re.. doctor Canobd Vina,. al,Habana. ch ecom.nia que rI!vesLir;k tar Carlos del Valle. d.ctn. Mari gran esplenclor ]a boda do Is schorita 'Acevedo Laborde. Tirso Dominguez 2=de 4.95, rebaiad a al Norma Doni v cle ]a Vega y el Furnere, 'rrnaodo de Is Vega.
doctor RT ne Siinchoz y Hernandez. En la bods c-1, que fe efectus- cA dema's
Paa las siete do Is aorne esti It- ri ante it ri Radio Cromats, jads it j ch. erere-s. data. ,, par 'I as sonext, jese
ttli senorita Dominguez. Jose Agueen 11-1.6n. details de Kriurl In "LOS VALENZUELAS"
lIns I q.] doctor Gabri6l A. Sanchez rl2rrnio3 9s ,ads bcllc,... hije
Put aacenclado Vicerite Db on io_ dcz, Allberto Caballero Llerena, Os- -lo grain poreja de boles espo6oles.
9,1!'z F.m-r. y do s. esP.n.laV,,,n- at Allill y lenient Errict., Pilsle-ants. Maria Teresa de cual; y par 61. Jos seflo- doctor Ro.'
El doctor Sanchez. In% en y -am gelio Vidal. doctor Rafael Nova, Ma- driguez V.hentE, Dernef- ANA GLORIA ROLANDO
pejente -galeno. es hijo del -efior Ga -JR1varelz Al.os.: S-fin Deb- M.be el Sane- M-firrez. TROPICANA GIRB PARADE
Padricos y testigos es(An closigr-, chado e irfgeniero Manuel UrreEti Tallasi Urb co WO W
d.s.
Ser6n los priencres la'herni del L. seii orita Dominguez T do Is Ve- V.. f.d., I.s wev- Anima4for: 11A. A- Blanco'
de Ia. I nda sVfiorita Georgina mol as i- ?. P. M,
12 a Ia 2. Siln'o' y I rin.n.e., ab.do. can una.
cliez Hernandez. padre de en.rfencla one tencin lu-3r on ol A"
.. fiancee". el senior Vicen'.e F. Do- LLAS DE TROPICAN Orquestas: Arm ondo Romeu Jr.
.,neguez Fumero. vana Bfltm re Yacht 3nd Coun-1 par CMQ Television,:
Par parte de Norma dar&n fe, Ios try Club" 3, ruya organizachlo esta Canal 6 y Conjunto Sitnin Su6niz
seficires M.,irrolina Rodrig e, Guru a cargo de las jo n, e dia Luque de Fori"'
ez. Julia L.b. Olaaria, Juan Ge- varez de Santa Ana, Hen
b 't:rez eJ
lats. Oscar .6 o
,20vcz6n 1P're 1jdtio,0r'1r r1q.- de Laincella, Miga nelP Martin Ratio dc Me-ho v CLIhy Heco mitcz W D last 4* 001i 9" IN lie
Ia Asociaci6n ale Hacendae bi; doctor Smith y 'as sefioritas G dys Eduardo Suarez ento'et'. d.
Rivas' ,eo, Luqu, y A ... cli Caballero.
ep 'Agricultura: doctor M. R. tLeeder. Tereas pairs Ia creiril".
mayor general F.Igenchi Bit hgta, se- (113tinticifi. c. 1. pigina TRECEJ ad., de I. Reptiblic.; J.0 1. Ag IOJP/ rre. Mr. Son Martian, Rafael Acm.l
dii. Ignacio Alonso Lorenzo. qreseI..tc tit Camara y doctor itted. Nun- P or Juanita.
mericahicla de PRIM ERA at, precip ULTIMO Par Rene firmardo 1.
senorrs doctor Angel cv, Bacana. catedratico de Ia Estuctil de Medicins de Ia 13niversidad de La Ha_s Miguel la
, Garrido, d.eAnu'nviese y suscribase at DIARIO DE LA MARINA a Carlos PchJo. Cosslo. rcpr-ntanic a* In Ciman; doctor C"' qArdena,; Pupe, doctor Radio Crornat.
soft a
I ne
AMPLIA SUS OVIC10S..i.
On
INCLUYENDO LA INSTALACION Y SERVICIO
DE TODOS LO I S T ELE-RECEPTOREs Adinlral
4S La experience h2 evidenciade, Ia
necesidad de que para un funco: namiento perfectc-'12 instal2ci6n
-G a' cle Ias anten2s y el tele-receptor, y
el servicio posterior co-porelterc scan efc&tuidos par una calsona entidad.
a Nadic mas interesado en el per. fecto funtionarnionto do las Tele
- P-Primcri. receprores ADMIRAL queTELAIRE
e Primer Ensehanza -su Distribuidor on Cuba.
(Una sesi6n lotalmenle holalacLa on Inglii,) 0 Par esto, on le, a d c I a in t c,
Socrolari-4o y Comercl a TELAIRE instalari y prost2ri see.
as Dilaujo Comercial vicio a todo3 Ios Tole-receptores
Dibujo Arquitoc:16)ilco ADMIRAL, y par2 CIID h2 organs.
t.d. us -pInim., t.11cres, su modcrna y extens2 flat de unidades movies, cquipts; y c) in
as "m* VVperente J, c5pecializado p-icrt.].
AlPfricula abierin . . . .
de 3 :00 n 6 :00 p. rn. o & .,i corn. TELAIRE K-tIZ2, en todo mori el funcio(Do Lutnes Viernes)
exclusivannionte. I carniento Y'ro2ritenimiento perfecto
cle los ya famosos Tele-receptorc! Flota e camionei y
ADMIRAL. 6viles XELAIRE.
Irl 1. distribucider y se '
23 y C Vedado c los Tele-rcceptores ADM e R"A Z
T_ Iteres TELAIRE
Ir. Ia reparacitin y ajVsAe de
/of Tele-receplorej ADMIRAL.
W ,iica, Habancra- DLAMO DE LA 31ARINA.-Viernes. 10 de Agosto de 19,51 filigna 13
Boda en C(tillaguey
El dia 29 d, :a rl Mel. BeSC ve adoi his, dia p.-cl-al d, t aj "Z-d,5 y ifi-. Maria rt cle.
iLa vaiffla que usted
y Gonzalez y 1 eff- Ali-,,, L, !,1 d!;, --o de d, Illa I is Sur
cle Met. 1,a.1, h ja 1!. d1l d- d, r.mb.
w a, al precio que usted queda! _21", ter En-,_ -,.,a, Z.1di- ,, ,, A-, I,.], d, too. de -el.
Al- d,; d, F 'j_',
4
It
z
INK,
Maria Luz Quiftones de Villarnit
.,are_ it lutairr.61. que publicamo, d, s.ludo.
VAJILLA INGLESA effort Maria Luz Quifirme,, 1. bllil.. r.p.- d,1 I ... nir.
ihsi An -onto VIIIATI]. can sus treat manifilmos hijos Jose Antonio. Enrique Model Haddon Hall, "Camillos Ingles vi" Itna0r.
Elenita de la Cuem e F1 as pr1quefin, el grarloso Ignacio, cumpB6 hace unns di- u primer
en serni-porcelana con. finisitno aibujo de. fio d ld..
E, Parraquial del, Vedadu coutrajeron nupelas recientern nte, fondo eleganteinente desarrollado en azul o Nuestr, saludo a 1. ,fior. d, Vill.rall.
I.. y media d. I. voice, 1. left. eflosirit. Elenita'd, 1. Ciact."Go116rrex 3 1 jovrn Angel Murfeclas NicoW,,a los que Apadirlitiron el-p.dre 1. 0 rosado, 56 pizzas. d --- I1s -sefior-&jav&ddrdc la Cvzva FermiLindez y.1% maidire de 61, seffiors Aurella Nicolis vlada de Murfedis. Aninitatin f iesta en el Casino Espahol
E "Is Interesante fatografix. sparece I& novia con us il notlecl.ics, (Contlnzozcl6n
,a in AN-de In ariwer girl, Is gracion'riffia Violetica Gullirrez Mon. $ 2 9 05 0 zalc,.* Nld.gra, P.s. U;6. G.cn;gR, Luis R.-. JrO Ni-, I GW-r,at,, hilt de lot espostas doctor.11tatill Gutlirrex y doctor, VioletiL Montori. K; i Cort6s. Renee Perclorno. H..,q.cl Jorge Gar"m.,,AF.-. L.,,u,, Pdr
ea. A ci. Milta 111arreirc, Lolita G nza- Villor Frsa, 3-frelleid.cl SERVIMOS PEDIDOS AL INTERIOR,' 1'.. Hern6nde7 lJ] 9-11 o Pidlla (;aFuera de La Habana en envases especiales.. .1 Esther Ptle-icia. briel Piez. F,,n,.,,i,, Sinthz,
E.lewo 8 rlido para holeles, re#lauran. 'I El i v Rosita F2-.iridez. Cuchi Rr. geIN,,,t.0J. lloind, C C,, lo, Inis jo docAvija graclona nifia Irmita Monteagudo BE, Nl. d.lna Ch-hr. T ... AriDesde Is c uda.dre dCie fee, dini as y hostniiales.
1egn o I.n.., coma giril... Iurgwlrn- Maria Chomir. C-ner"l.
b.d. Ejeb.d. vt pasado dia 28 dcI ji", niii. a 7 sec. li Valcar:el, Clair! gwrign 0,i-n R-- An* Gran variedad de objittos Mra regales 11 a 1 i. Emil r,
to, En ),a jgle-ia de San comn Ing noy". ;,kn .,.,9 lia V.ldiis, C.- t "Od' I'll n AraR. %' 8. ire. ,- CsbS1sn-6-R -n,.d, Patax eii de M Orde. Oficio en la cLcRn.nj. el R d. p.- A.w- P-din F-an-'
..,m ji_ at!'
1. bad. de 1. cefi.rit. d,. Bi.ln v And-gii. Be.
E:IJE con .1 j."'. R PAIAC10 DF CRISTALI 6s. erA d Firratiron Par elin Ins senores doe- on a "'i an PcI
?.'e no, lin Joe' in., G.. a III Ah- a. IT.W Ssna r M i"Tu rond,; Nrfr. Orli- C-:.- jorge
Fvfior Andr s Margado K'rt. r chl,, R- id,, N- F rnandez. Ojg A Iag.u.cftru 3larea Estenoz de Man- Oro y 6ductior A d,6., P6rz F,-ndz, A-1j. Ei- N111-dr, br' =ha 'u,,%er., Ccil- H, 1., Te do. I ns s!dnarVcs cljetur Rogelm 11odi-ig,-. Gin- Mufi ShorleY P"' rr, L-ort N- h, _-, )- F
Host. ell altar Ilo,6 1, .."IR prece Per d lit,,, .d,! ],]6y c 1, re- 11-sAid. Anill,,. Etnina D,,,,n,,,,,, dc,,co Morstles. Al,- -h Fri-za. A1,da par uncar!', It rg' tA C m AT- GI Emoli.. N'
or I.. f. 'R 12 1.1- inle8l.
presrril. i, a: A i."
It y Luis Miguel Eclue-mendia. m pets. Gloria Sincone& y G-r: got Gozalez, Jorge S n-z y J.h.
6 a au it Jr. c b Monte o.
dys Monleaguclo Esicin-, i.crnna la; N e iolmr on. 1. -iimrs- I Agosto..
d I a novia, coma "bride, maids": la da pareju. Eritt. 1. )6v.nc,: Reid R.driguz. Finalmente !as n-0. L.-n-, jeus
Gonzalez y .,Ih MonT .... Ry Sjillo Viild, Bor. d.ct.,
Q s y sert-a. Edmundo
Nin seftora. .4,- A Me,- y Anulin F R,,:Rridz (R."
par,, a At .... clue P1qsI y
6 rs, MR
flontalez 010doAr L?
""I'het;t.
y Pedro VjlTarcri y scftora
ANTIQUARY
4
FELIPE 11
TRES MEDALLAS
7:N,
Valo host
-4
de $ a
Val S Sto
Yolantla F61ix Martinez
---- --- Y. 00
E' pr6"-' d"in"i 'n I. r- do 3 7
as. lifle.i. d, 9- 1- d, Let-.
JA trinta p cela is bo ia de ]a Enc!nN1-, Feficrita Yale. d, Flit,. M s 'in e, eI
j.-n doctor tui, Bula R guet Val res[hasta
IZAN DY ScrAn psciii- I ihr, Zal-n"
F li Mi 1. padre d, 1,i -- 'a
E Ll P E 11 -- En'l. B.,q,,,t de B.la,. a. do $0,6
BLAN UE cre del nTij a'
Ya se en-ritran dsg.,,dos Ins
AM Z! I
_rT I B LA
Per ells. Iris iifwrm, d6ctri G,,iDiigi I
!DILLAS If, se'Ir. S DE
_YEDALL' -do R
]F-ricis- Hernand-, R- '1' 4
4gusfln'.B1azqu*ez Enrique Pad, on. d-or An rriti'B
et, Lorenzo T-1. A
J... B C""". ___- i4&49 hasta
los sefinres doctor Eduardo F 6 cI ter AnWhi. ro-, I -file 71.
ma ', Aunar aii-d. J%'6rcd,, Damien-, s650 a
IsTlac Bargu J "'im B.r",ct )a
Pida un er.,a M.9,,,oliy, Bi-ma d, DaW
ANTIQUARY La senorita Fch, era frizi-d.
roah.... hbsda 11. a la, r -,,Rd, 1.
1. dqei r6n t e n7. c I ': -, I.'. i,
c rg. tor 1. --'a
un "excelente" co5al: Ruth A-a'd, C-rnuria la, 6-'is-1 Glady Val.
des. Esmeraldis.Gar- Sanche Marth. Ll.to y 1,3 dR Solv,
Prusibe Estes
Pidc' u Plerlos Dollcloses
Pida un FELIPE 11 SABROS011 FILMS 01 PISCADO agnifiCOS sorts y truss confoccio_*
0 AhAd.. 14 d. Fint. -S. d lch
TRES W IDALLAS ML 14.11-W, 1. d., it. h- b;.:
le dar6n Ae dar6n I jor I., fit.,., d nados en tejidos repel ntas al agua.
de Agustin Blcizquex. b.1;d. y i. d.,- .6,.
Un "buen" COAOC. p-d.. Ciii.l. 1,-i" Bandas de el6stico bjusta6les a ]a
h.". q.. W" fl.- v fitd-d.,
Products de: 1411111f0s 1111.1.114011 At INSTANTI cin tura, soportes de nylon. Tollas 28 a 44.
3.p6,.. I.. y.- d. ho.- livid.
"El cosecherd m is Jamoso de Espatia v ... ... "."Id" Para usted a6n quedan muchos dias do
Para 1.- 1,
I. ailt". ii. W. PfOyd disfr6telos! Para nosotros ya ter.
A gustin Blazque'z minfS el verano ... aproveche estas gangasl
CtRCIORFSE
Distribuidares: DE USAR
A-L-L (ran(
P~igsoa 4 DIARJO DE LA MARINA.-Viernes, 10 de Agosto de 1951 Teatros y Cies
orrin _hu lIgado aqui? RN COIKIISTA ACELAE ERI E I MAR RIT Z
b~os V Joopb C00Di. Lit. lasOOAss-dSn~ LA POAR ASN i 0C40 O S IO AN N C4000 0aisa LSnUores, Plir ARE OO050A0I- 0T0004300. MOC00SVOIAIS.5L0 L45004.5100430L O LORN 00 ED 00004
LEA DR S *sIRIS S.R.sI,.~,I OSE* WNNR OR O TH POLAR -AI1O1 G -IV Ai as' 740 TR0000 te ca)5. 5
PSOTOKITS~~~~~~ ~~ ~B 4OE' ALA .HOMBRSOWENINNA N O OIAORSAl .5 M4MI0000.00005V A OR T : 0..44 con.AN.40..5*00035% Coooi. Coohs*. 0,q~o..WC*559S osoloo.. HA -A on-00 N KEONN kD n AO. no. -NO -55 04.50VANR
__________________________________ OS N O F500 P0 Ob yods. M.0 o~H 0050 A c 00on o reenOON A0' ~ I)Sol~.0000 FehI! 111i 1000005 oso L uNU Os. 0A00J.d O INE CR Hare y1soo JOOCOOSOOE Ea. .0OsSA N ECRNN
D iLOQU AENEN .00O~ 00 ooo0V05 oCb L INA Loe 0 C. Ba 5O0s.Cb OI 1 0 S0. 05.1 Y ... Cs -11 L.43 7-1546
CANEY 3400.0003 20 I ts Lot. NONORS i50g000V N 4 oo o s -'.- NO LV O RA~~ V. o n~0.0CosE
AMEIC P,., 140oN HII P ea ui aoides 19 It.s ; aic.L000 Pre 0) s o. 5 o~ y~ o
LUNES ~ ~ ~ ~ ~ ~ AL M D Its POET-ROEPO15 40VNV cu.000040 000.000000 Ys Balcon 13 Y.00 3ONEA0 0S00000000
AL INn000 00~~'A 050S SNEAA B S A O o~b 400 L00 M_________ LT NOO\.LOsE 4.0005
013040000 IL t0o 05001o ",.AJ.OOOAN Fgj IANR NID LA)L ls 1 -u '&
0440 ~~ RI 003 IMR em F0 A0' V 0 RJOFOs)~I00s0500504.T4.-S T..O..siI.- 17LR58
N0SURT ORLF111 El Al- 04-0 4.00- SHOWOOOO COTNNA ____________Q A L234 A l,7r1v~" G T !VI
nad HAGAN RESCo OLCOONROOEL No LS T.16100. U46 Dsi t .45:R00ets, 004 notOXYon
I.,.OCNC \g r HalEO tO In0 Cubo~oO Is I~ ]a0 s 3. AN00: erlin n otiie o lo0ui.0eOssuer nCb DRAT O QU ifN.37,004. r210
0dD corR Gar Aon C!B BAR Cnrai
EdoE Con 00n revolve 0~ Aet AM E CnN.0 0.S t R o~ ,oOo.0 0. 0 0 5 .)-o~y ore so .
silE ~ TI UN, CUR _____0400CENT _7M No.00 50 ALts.
DE HOLLYWOOD Ojos estren. .,I Cub. 0 ELoCbO o 4_30t Rl. oel. a- F o. 4,5: e viis ak.IE 0Ls II U J 5 I S U U W 005 R T I ,,00 0 0 0 0 t e h n c ) o b L A 0 B A C I E SoZ .5 O R k o T R S B A O
cal~~~~~~~. YO ysOI -O S.t. O f 0 5 O AOO O 146 3 4 "'Oo t r l --.e 11 2 11
I n A N l A l xi S ou t . P a N I n ALS as y 0 db o 0, o L 1 5 0 O N E O N A 0 00i 0 0 00 5 3 : R v s t u l r
I >~ ~ ~~ do .0 S e O A C O D y5 N E O O 5 00 000 00 I0000 4 0.. Balon VS G BU DA Io L U.
DEAL- IIM -is '0"
I~ u3e" F LO 0o Roo~o E..0 N sg.E N C1sb I A I s~oo U. 0 Balon Cob.* SAOS
ROBERT CUMMINGS MIN EMEFR HASs045 PUST ""oso Cots To. 000000 DE ROEcne.
Mo ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ L.058i 05 Cu-R40I3 Bid nNRAAo D000)0 AIs.0)00050 .0.. -15 5.00: 00o.l.. 0icE0. 5058 00. 0
__________________________~T an IooO~so I'D~doo .0 Go COoo0.d0000N~O~ SA O y al.,.
HOOL~~~~L CON sm __________________No.___2__Tel.________booOOI~C LINE-Q A__ PARAELr.
FNA ,: /A~l EL' NITT LOIIUDES~ A.SEKO AT LAeT Cieolr OL000000OO0N Ej- 00a0 As
A-.~~~~ doE CataractsU T- -ey M o e r A TLL
IPM 5w A G N JR E S 301 GNO ILOC,505540Io 0.15 .lra Sooo LNTIUAS NY A ZZ te Noe 40 Ts UN~n Y Bacn 0 TR IPL00
30000. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ VINAZ Dead, E.~~o oMsOs s O ..Slot 00000Gos.105.0002 11:0 EtOO ..1.1. noos 000 ALa 3000 OOVSO!L Reiit.atc 0rr
504 ID A FILM554 Chiles~ooo. 0 0. Georg; Ob Mbo to RO ys y C0ona]. AVG EL IN ALAIS on in 00~ a SA NGRE0 0 00 TERFOL 000n 0AAI-N U0 S000 T00 0000 NZA E1 0)0 EuOS. 000r0c00 00 e-oAlnoTlti 4N
F..atST 000 the0 DOD' FlmClu bi0A S A d) 00 L405 P 1 Ioool Gebu Joliette and)050 SeOn d NO trOal 0MU Ao L os 0 III: Rev s,~ n. 45
REul 'CEESy L.0 no.l y .,.-a --Dts IEOE. Tr DO L0S 000 00.0 __ __ __ __
Le te a loss._ -_ _ Ta t.U-4 1. Xo 2 C .
f 7 To Mi Abo d nd ill00V Santa,10 CiC l doo. SR... ob MUERTE tents tchntCAIIT a n St000.4 ONM R eal 70444' Prody7oa. Et 0.4100M L 3040 r.s50 ts. Balcony -115
L~inC oooooo o );UN d 100)15.00 O o~o ooo.00Coot 040. 0 MUSICALOOo 40 3000.DBLE s I.. T0o 70.s05.4... 'O,2A 52800.0 000o~oI ndt..Eav os. o~lo
"'hA M R 0 UI R 0 a ara :30, 5:15,l 7:CC0..O id 8 005 16:3 -4 ENTRAC D A:iM IN "I CAl. .8V4 1 1 Cob nE 'yOR 0A 400 5 tlc 0)0 Las3 F.1'Ro ONAVA 004 I'MA L S 0 040 CO E
do6oCooo0T)000 00T50000000.OO. ncL '00Ieni Lxer."uolo~O)a.yyr 007 so 0 "' )005000000 '."s R"""oo yABOC0
HUY CNTINU 000005 VO-400)).z CEIIA TLN T 0054 REI A Vil E.DA 9D
do) V_000400t -oso G50oo 000000 B,=;loo conpAood ECITO-ih,, TiO To Y at08.0
Call._ 13 at-d 10ot400o 13.05.D VisitedsS555O~ .0 L N~10 Y ty 5 Aucs m.0 o s0 t. M I 4 0 Is z5.0 y .15 evw. not
5: I QUG1 E ECSodo EN b00 VE As N O 008.0) H000000.045 Quint 0 ..It40-18 .. 1.0004 v.000)000000e..FXN
BOB SIEVE Aoo.0 dot M41o5o y0000 S.1005: ARoOOOOO, o to- 0008 DEL MAR0 con00. M0))0 0r 80A AR 00U) .045 .5
P0000.S AVNT I ..ob~ Cc, 0. P000-0500c a Cuba 17)o 000y 0 Loo,05 00000 T-001)Nptne e Loo5807.N00T.161 114,1515 ouenost y0 John5
3.I..o..S. -s 0000. 0.040 ......I .....I~i _4. 55X -achn 0.040.l de-l55 U00.0 01 02 Y0 Paula Corday. 5t mayo AL
EL0 ~ O 000 oOoo0- 04 0.00.0 0))0 00-0i0 AURAL.0 d0-00) 0 C4. n ec,510. 0o-9S .I0.-00514
'0i., y A,0 yiaal NODO AcAVNLANde POI.L00 000dan Det, P.000 ok IOTZL CALVA John4 00 P0ay 00.000. 8000.0 0000L ORT
PodosIoO~os. ooOO 00 0,. ge0 y AL Cha0 dl000 LuVella 0 .40 0000. o 0.0051.AO 005 0 000000000050
-0hu 0000000.ls atonlit A 1E N I D 0 o Bh i CO.d.40000. N or, uro00,00000. o) maors I000. Soo.. 0 T 0 Os A 00N D 0
M-2214S DO2"l 301000 CIA y ~~o I20 etc2t. 4oo 0 0 Its) 00)00 20 Its.
4000000005 v. 000,02-101 RI A LTO CDd sl0:Reiis .tte
los o~,es el o.1oo1oo4t00 .0.05A 1.,J 004.10 0,1 0 : Looo s00 oder 000L0I M P00I0C0coal.000000200)0LEN5ORIENTE.__ BOB: oo45Jo.ooL.oo ARIZONA In V10007.0. ...0.0014 W AR ERl.yEl. ~ r1 10 a.ntc
S pr r Scn re 'COMO A' 5040 D LE G T .0 na L reisi exrodn Drey UPro L EX D MO- TANAAR S Mic os~ooD0LS e s.Aot 0ct etda2
11da lasros cncla des 9uerra!a .410 3.10.ido 540. 040.nto el8.05i u 0 0.1. Bi d- 004 4.30, 00005 re000 R00 CUI OO E MO
00 y40 LAtaae G 0040 00y .0 orea.0000. 000800 P 00000 0 004nTa OMarc Y ..0 00 4010 00
000OOhoO. desoooO 00.000.0. Alberto ODJAso Luis Caboel dII 0.%br Eul oho.i eyN, 05. 0 [0if s000o.00s.Os0E
ConA ON CaAbEo 00000005.ad trioon, ilea 5000 .40 pa 400.n .000 _50 FEL..Ns. Loo0 A4 00C 00E0 Get L 00:000 Reiis ruiice.
uadr s.~ ~ ~- "CDomo MUICL Ayer~ue ,, 11- rer e elv UEN ANE pEN i, -n i!c IJ0lA 330. A 730.5y1.5 D,,L 44:Ret. L AC ELZROl.Tr I. mts, a PIJR C. M S U N ANE y Ion noob Power TSo LiunD U li s
3 1 til card. ClA yIo 0404000 1 00 C. Iyd O- Co Lo u Me. Cooloo st y V vsoos nte*# cir;CC0(/Ica. XEEZTO E LA step~to McNALLY ..Aiexis S ITH 'd s % La0ins lodoi diesos III coss t o I o~ ooli oogPhillips. Muc o .rth.Cb LTSR )E AZI JonHwrySO E uaD
IV DOnor 8)4 00401.0 ,0 0000 b-- DE. ARZN4a0n D..0yn Lnt 0I. -Y Coe yJntGeo.P ad
ejecuia una criolls0.01.0)00na00in Cu a s B~ oy y Se4- A00,ld so, 0 -una p.Vil. o cittp0000i40000. 1 0 0 3 on s V 00 L g oooosds. of ho D E O o L 0o 20 *A~ -91
conop vvrso. di!to Alvaro III0000a
CcII I t~ / A S9 ,Q ,/. d 0000gem00 D40 1000an05 Joa. F-tl pO S4JIy Lou8 ou.Dus .. al.y Koa o..L N TER ~s/Dtceu 3:Rvst.ntce
Tr~~aini Mo 0)04 dasort hoh dO- 007000. ,srcaInCu O
10~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~A A / TR/N/AQ A MBASSADOR Kii dses0 y M4000.s" 000000bl par Pia05. Dtrr. maa 0 05Peeroa400 Artroi s Cr. yE A/7 4 't p Pd/i AR A ELF Bh I LE -. -_r- 0cs i ,.eiG o ro I Mloam. hu net I,,4 Fomow *VJ~ y w D orothy -,.Tru 5
no.o .,00 orri oCslohs doid oall-io Quidon. Io ~ 1o.000
CA U L Y AM40Rt-yIR%.W .I
NUAREMOS IAFAO -s Glid Ia 44: .000.,~i ANA I GVioPfee Tin M
ARAS anPerInt,Doys AO O 1 E a 5, s ers y Silvis0 A er RooCADnI Ut S NO I
.j 'Ca IA/. L.... l. I..1
!,r.d C.up~ .I-,. 0-u, 1. VRAC. 1,To,,y is
Teatros Cines DIARIO DE LA n4RINA-Viernes. 10. de Agosto de -1951 PiLgina 15
S e concede Fi
C a C6.mercw
A R T.E LE411 A Mu
sobres4iddo sica'y Mu'sicos inspectors en PREVISORA HTRO .111ERICANA
filets
ACTU, ]D ES::La plid. Borejta- IIII I:S b I act dores' r'-N... son los m ataderos paga. hasta el
It, I Ionia realist y asucteas car- 1, Noun as bor as. educa i Dos grandcs.artist;is
105. MJTaA:yFunc16n n6fic
IA LAM A ipqu. hard.. He- METROPOLITAN:. Din].
jue g Di en Buenos Aire; Musical tacion 'M le,
ai ,.Leemm
, D maturities me- do, Collo.tra' el, de
se nores y L1'.db*rjLos que hanresultudo 1"' d,'Ai Fise-ttlizardn A precio
ante o tea caridlL critics que me hace a dos encine.- I) or V.i
tea 1, 15 ICC gum saingerler beneficiado's con elto lea artitas que, a ruestr. incero Co. failo La setitud HE Rugetero R Le
AMBASSADOR: El Correa I (a. Si tel I t -[to
MEX 1 recer. realmente a Pon. Tritteni del anic la 07--a m-i"Ll rairso, 11 de In carne en ganit
muerte. Carlos de una en 2 earn dias Nac. liera Ricci v del inville anisfcal
A ,B I El Ministro e Educaci6ii. Or Au.,JP t c.nviolinsta Ruizrada Y asunton cortnes. Me, Gairrid y gora Not. Bien sabsono,
W71hClm kous, pianiFta ge" -da ;;, lism no Prescrila uncB, it D, alu"do con Ins instruce-P.,
A.R: Ay &race. e6mo me has MIAMI: Toros bravos, Los gualiasireliano Sinchez Arango, he firmadode "Prime cirdire". I in d-l-ii, .Cual .,,,a ues. ads, a] f,,tn pr, I rairliso. do anual.
Puest .. ',H6roe do Is' carretera I no Iloran y "Im"' 'or lam rescluclones conced!erd, es 11 11,dadria oil R.mhri.Z.ydLn._ I de in!Der6s
Corte- i MIRAMA : Stratifies do breE ,tte I., A, Ins dos ho sidn neuratrel is doul..
,ldso qpnr ailos, on,ijan-dr, fibre He 1, se"' 71 it derctin do Insipercion Ge Pral. serAr
A QLO:,.DIabfos He Is selva y Ven. Fui cRmunista par. *eI F. B. K, L rra prapucelos gin of C.scuchsirlciss on Ins comienzoR I I
alunlos mae I, e ';, "I por sus ahorros,
delta. Y asuntos courts. I P An correra arliattra. A Ruggiero 11,0al- one to are so no Pedl. Joaquin Hidalgo. Y I 3cf, He
I p r el doctor Folipe Donate Horatio.. R C I-HilaafirId ]a -'Y'il do ]a Scrna do Car,,, Garnet.. efic,
ARENAL: Lanevergienza ad,- .11 ELDj Ndche on -1 Pille-ilo Y it,, iirect.r cie. EducA,16n i Ef a] escuchamm; cuando en III I,- s, Hu'.a.e. Ricci I- Cc- Vill.ou,- In- d,,t.,sda Ins.
er .1 rite y Can Abb. y Cos 1, '1 Carc tal a salan at harn! C" Ira P Hall hiler, an debut ante ci I In,
It. Net c. Go m, 1-tilasinfi- Preto- PI Ins malady,, sjpara
kTLANC a y cuyo interest recipe
to. r Lets"usuient- beneficiaries son as pilbl!co neoyorkinn. conLando so a ....... ra'a I. on
late. S breinvisib No, r1cl- a. H pro
TiCC L-a veriganza cle Monte; alive Rhos. A Backhaus tambl6n- 1, hcnp,,..,
cris Dimas Cuando ICC6 par primers vrz on ill or a .,codd.
to La viuda. del Jaz M6rriRd Ny6:Pi= .r. long. Ilabet, d a 1,
P Pill,, del .I.r an. u-'s il 4. CIO
A.urita, cortio, P-* lrectl% do plieter del SON Nuevo York y muchas veces mas en i'll ad "Jen"': 'sto do I., r-77 4ate que ec In modamente en
Y sl)bte NVIIIria, B ,kh%, userl.,el. kilo. candor -Ibl,,,,, I.,
ASTRAL. El cor;eo de Is merle, J NAJIJ)N= Sangre former, asuatue; Distrito eavolar He Arienni3m: Maria scuttle eliudsid.. No creemos oue on I,, I,-Ls D Ub ... a Ilurv- resoluein-, lonaxi, A la P7.
Ablenno y gran show en Is esce. I Carlos y gran show con el Nifict del P. Allende Pilree, Maria del Car- sequel ntoncea Ilegalaze,16,,,C, 'as P-l-niacinn or BackhA I, nt, I au. hall C.rsad, insirii-l-ps a Is joHE Utrerm. Trin Nyo.reruy .I treinta. Ef pequeho Ric a "- bliFo do Buenos Airsa u,l,r wina. 'to, do I., of,-N, pro ....... le, par. su domicilio.
e an C ad Iran. men Costa Blanco y Gcorgina Duar. cierto Co.. 11111all 11 ..,..,,a de
ENIDA: (Marianne). El baron e.KEGRETE: Bail Ins or at he quad u ri- Q..n'l cle
Aizon: El tenor de Monteerts- mu)eres man dan y asuntos HE Cabs. o'ch"' He 's ...... ... -te Is Line fl-.1nril 0 pr-,n del
ntces 1, jennAn Mora- metal. a v state su- ganado an pie. que
t mera uc1Jc.I6n p,.duj. un. hands p a b d be A- He 1-1
lple,.;Y 1, ,rt', 1-.higo Herninclex. Lei. a "I a.a an, an Ctua Leal-,
I. a, imprenl6n en c, pCiblico. En nosotr "are qn, In Ina 1,,,b,
BELA6SC8AIN: 'orl"ber-w. Un NEPT IINO Abbott y C.Rtell. al. en Pida infotmes alW -4915
Toros b.i.red, LIZ ndel.,is: en", I
y. qul en Cores, y muntom car. van .1 hombre invisible, Trf- I Mutilate Gold. L HIS Z.r.ida "' '"'p-16" n. disro'nuy con ri a it, Iba -I a, He s- ---: -z Ira, He ]a ]lure Cilia Grit, ': 0-Rolly 524. Habana
.,.ad. T tjempooy cuando ill C2bo.d. I.. Nfi.st,, II --luel6a, de du Q.c el p.,co 01i
to.. .,.ntm Carlos. Ze.laten. Writes del ,, 'a n,
an a Des -Ivina Is cut en L. do pi.Ca I., it, 36 u1n.
MPOAMOR: El, Correa do ]a OL&PIC: Ay annor e6.1 E he edl ;tui de nn-I it, una a,
escolai Con icdad, liev- 1. HE nR.ndE He 28 real 'r, (I
puesta, Bond. Y Habana. se reafirmei at confirmar ,,,,,,a -smunt.on
ucrte, Carte de una enamora- -suI--I,,lcl6h deyl Morj::DPU.a M.H. PI d,,.,.,.,d.. Alin,. as Ise'. v in 'de tercera de 8 cuntavosa no
do cartel, to .. or G a la squellse profunche musicalidad. Squalls 5cnIa v slete an. cle edsurns,_-Y delnerido par to Lant. -I.s
asupt"" I Forrefinde Gon. axaltaclk Is 2dmirael6n de lea me. ILI on.
I Mu feel, documental, PALA E: Experime to an Alcatraz, tons
_I.NEC TO: do Welt; diEtritO escalar dt Consolacl6n Ycre ya. h,,ho. pie.- it.... pagal Ingunsobrepreel..
ca 6a v revi tas. Solterita Y Case a Y asuntos car- del Sur: F Y or able. ,as human. y n is ampl,to
sl uerto v Fure Wels Maria Ramirez VAz- den sit.c ..!n
RA':t La M cl, p tea. .741 c* rLn 'e2, I.upe'.01 U. Lie ounce Es dificil explicarelen! Ob,,r., el, NI.t.dirale Forma en flue ha que-dado Pide la aprobaci6n del
out?. Maria de JesCis Ayala Sirl lao-le, a blen el art ,a',
PL e, d
AZA: lruf comunlstsi par. el F. Dolores Cabseflas Acosta, Vicente Via- its. Las lazones Par INS one It- 6. dC breioa del Mo
Pueden justivreclai* el valor artisticia am., adjutiv. d acted, i..I- Unt conni me as _s'. it. I. integrado A E ecutivo seguro de. previsi6n social
ATRO C MIPINOS: E1,1ygaivmor 6. B. I., La pantera brava y asun. IS" Ma,6el.Mft1,.n1,,.Andr6z Ferret mus cal at Ruggiero Ricci. Fate joven -uniss no a otros e art Ins Led... Orie'nite Industrial. peesiducia
Me rob. r., HernAndez y eminent vjoIInIstg eatuvo.recle"- urna. Baukha- .0 111kia..111,11ne" Pal I sefir, Alfredo Mantilla. vjsit6
Her. as ""' ""a" A "' '2' PALMA: Traicionera y El marld. de l6rclulare. j Carmen Fernind.eyzRu.. rmeoplflen Lat Habon -- He clirsew, i-I.s. B. M,",,tr,. it, Carricillo para ofre. d Colegio lip 31fiewo, cI Colegio de Enferiviel-ras
Desp-s do nndian.ch. y El vir- mi novia. me
RgINA 1. IS., dazc1,,lrLL.,;coIa, de armholes conjuntes
tr u It a 1. He ... ... 1. cooper ,J, N- a)] it, f*,f,,mrss
Bail E nondcz y Licla MaYO!RaN C.rbo-ova. violoncellia'It-e C-0a pot er Lad rivirip -6. He I., talaiij.do. FI
RA: Lee so del sC a ril Lab ustlL.ItIla He!
U'n'c.r .1 lolIll- douln, Z;aydin. en s. Nounnial d,
)Q muJeres mention. -,.a 1 16pez; dil,-Il del Martel: It. Tltnab!eIri ctu6 part 1. neirleditil ust- iltulii, it ,n,1.1,,Il
Victi-sis P in I..,. 'I gaaadn d,- 13 d
peeled, y ran v gran show an In escena. !M-rcedes Alvarez. Bursa It If to I Pro A "nipana Eqnp-d- h,, 1, 6 ,,
PL X: F. _j. !a Z'aosl. Gruirld!,106,9EVEII a! ;A i'tri h.u'. 11. '1 prolnerit, Wilhelm Bac' lill"Ce (ILI' auc onsair car On I "a'. ,in, E col- a.lo, 1- 5 . ....
ILI Alrml askit.h., T.,.le,,.I.r do P!... del III ixta I P P-,
IUE: fat V"d' "' "" Is be] Al- .fllla cle" at!ustre. one forma en las pl, (f, pul.vlm
IM I -Eferida. La pfcara Sun. zAn en peligro y entintas clill.s. 1 Zer.lid. is "a'""' J., 'al'Id.,lin
jRFX CINEMA: ad., Maria ,..I Cruz I n d u,, Rd E 1. nia n co eA tyz KIe,. Y Lelon... of Cr dIi
na y I va- Pal 3 'es
Le licu, cortus. Suit- HE .a d D .... %--1 17, 0"I'l", T,__ I o, II,
BIT "a za de Monti. V' a I. as a 0n.p.ne. it,. torl-d.
A P 8 riedsd carton, n.11C Inc, Elbe R. He Cilrds,.ap Ab,,.. L,- el-6-11ione. SI.,Ib r E. at I ah- I. d
rot. etc.. ite. Can ", rninnini ]in a-ccn de,
arinto, M t. do 11. y juninto, l DI elrt rae on e, mot,,ia 1, Qued ... E c. el rop"
"art- RIA f4m,11, Rbddlgu,,,aor ritisestras tierries no a 11 n I "'a n I 1 1
INLAY. LTD: Din q.E hard-. Fugiti. I Velazquez. Am.. I I an,. a 1. cl. Ocnico impec.la del one
le 'del minor y amounts corpus. to Firsitic, D,
L. bar'. 'in ptseadoi, Yo vo I Fuente. Ada R. Sl bat Robsime, Lui.. "ra'eclicne' del artists. pory -a" "m I Do, x-de, (Imn oil it. 1. a,.( a %r,,jjI.l I'- te
.no elegi mi vide y manatees Car A I.e 12' Un I or" in-ho, ar-als s, 1,,.h. --chiado f .6 r-coul a a ced-no* A, I Is, nL.
I Gu Ch.Ud ... do. E ad",- e. I miniLp'.. d dad d- ,a, I I i in,
r. led a y nine P6rez Mora a "' In Cuba. ,P., q.6 fi. -I've!-. I .. a I drp', SL .1 I, Id, Ali,, J, so Mi,, A,, L,
to, Nuevas j do Z 1.'1,"f'iey1d. lea Olga Ituir.i.se Ram He qucvPdo.,p ',f6cI raon1 en un sentid.. y F, irlier? rdln L CIL, 41.i.1 E LAS NIAESTRAS
LORENCIA: L. ong.olis RITZ' Ire pel., en el a d,-- h.-an-a. t, 1-d-no. F, --- 10 UN A(TO 1)
h; Abb," C a "a "I"n I J.11. Llam ... re. G-r- Ads, M. L.. r. lei que u.n. N IN cuir. e.pe, ele-, .1 MLle-I
to y b I-Titible, 'Los inspra r, brador Morales, Maria Antonia Gon. lin. pl.faii-la P d .,ct.r do Se- re arla I 110GARISTAS PRO AUMENTO
tecrism. Mujer HE cars, it I l:',
kilee, GutiI6,re,. Prd,. A. Call Le6n.1 tdcoi- a N,,I-n flel-, p.rq,,e D,.,.: ge
corto, Ilorsen y.amuntos carte.. MI it,
DA; LII vo it- RIV fcorreo He Is muerie. Carrillo 1. Santes Mucclee, Fe Maria e. n6lo Is verfec- -'e it de Rml %,liiilpde ,h P-1 1,iiouirl"I'll sIlIlls do I,- --,-d, ;I t,,d- J- ana a,
I ng ... S do Mo. suctos courts. ArmEnteroF Alvarez, Juana Is". le I via" Rodl-,, I, SIn -pv-dhd d p, r
crista, Ange sin alonal y amunt. a.. ;,lid it tresporl cocio. A ILL
111= I. i6n del, ,A
us Lane or- -riviii.ndlo. aI -o
Cart.. ROXY: Ay minor c bargoi, He fiRnzas A rlll li. Id, lletd'n
oma me has pues- Diaz ZeQucira, Elcirs, Conzilez Evelio artinta? No. Hey. exist In actistate Are. e u'. S -v,,,-, a,- at I,-, I I I
RAN CINEMA: Mlsl6n CIE honor y t N.unlins Carlos. con. 01*18 Pino Pinea, Josefa Esther vene., superiorialmes en su art clue se hall jictedo contra 1. minnia. Anjs, l v
'AN9jr Vlg.bU.d2 y 1,1,i6ft
much zin, Nls,. us,cL,La- He DLehil 'I
Tr face lea. RANCISCO: T, Poll El .all- Herloinu 93 Y. "funcruns.." En eilen Par I. Law.. 1. menu-nd. cocaine a
D.I.,.P, M rsz, E. fil. no podia e.ped., on 1. A-Pell. iftnin-P
RAN TEA Gr.v.C' ',ad'., ll. .P.rci.a.n mi. p6h- He li ...... a If_ Victor TRO (Marberoo). MI Ilo maldito y saurian Carlos. r6falo milli. indi.Cutible que I nsuoni, 'l.in, P.mty N1 lpai h a.,
SANTA CATALINA: Baja el signo d6A. Leeinides MiIjAree Estrada. I per, ebe 'n d,.acr.1l.. mi. Tr Pa.: 1.11.1"I'll. or o'gIn.querldo caplin, Su 61timo Tecur- an saad% %a
He Capricorria, Ful comunis- Diaz Media&. RicaLrd, Herrera Dim1prulfundea He In men.'bilidied. data, Nise- Clilegile it, C-redi- du Rune L ,oy asuntos cart.. I I,,- do, F,! ,andr,Para e 1%,ENI..y Noticiari-LuereciR Carr&7,a -nez. Dora Hu- dcnm.,H Ped'. --at, d
S: Ave del paraimea, Vida sin I Me ro y oy aws. Imarin Junco..Ang6lica Ferro Ferro,1 Tencracs. par n6lo mincionar uno, FI Miriitra do Cinarl- 5, ill,. I a a % L, rdo "o,".7
rumba y astentosi caries. SAJ MIGUEL: Una gilana an Ja. Duce Mo. '..e6n Valdisn. Dulce Me.jel caso He Carusa. Su maravillinn, ".6,be. I,
TA: Dislaque a bordo, Juana I par, R spr.be, Ins .0'e"cass, or,- P .p.giod.. 7-1. Qlnio !, 111 1' tlieliel pshi
lisco, Un dia HE vida y Noticiara, CO can- de coop, r-% as Ulbala, G,,Ii,,. Nl 6- 7 --wAlla do,
V P E GaCrc.li, Ele',le :6 .Icid I "m N, P.
art y asuntas Carlos. 1, 1"' Can""' 'a' If 'a' PiL "c Nils. N.tsfir, C of Colrain He Ceireddre, tario
rtt Me'! t.b.'"bi',. ce v I bl ca
Rogf N ir Ida Lear- nice blen I.e in
US: unga Din y Be,- laftez do I! Line Dou He y en in escena prof "ef'iie pion" Aci.u, a. He In Pro, do: I, -re-1,vas .1 1 se-1. Elrdl, Jinnonc,
IRA: Ta.l.re. sabre am as, L, I SA erase oirl r6me l'in do Conalig0ey rl pasado catnre [I, Acos s--els- d, lultula. ALI. 11 1, J-0 ';Adi.eir do Cu.rdos HE W. Diane Csb;era J.C ez do jul on In q.P NIL ir,lui Sterile. blJ V ga Vg., d, I. G-r-dr, Ri "rd
': 'el .a hDludf). Bernardo' Ma" Tire'lei Can 'I ti'mool Z.' ANT rin ad C. on-IF7 T"
UYANO: L. In rp,.'s, Otlo y IS OS SUACIEZ: Be Tic mi rev 'e' u Pr,,id
asuntos portion. Cuando In muj mandan '3: nin L6p(m Ross Estels, Bacerrs, M.r: i C.4er..'alm. %'6'11'. r. I. v.z cal. 1. chbree Dora V,,I.r.. t-I. Man- P7 -o Jo, ill,-, Car- (-,IMe rianno). Situates Carlos. i tInez y Felicia Bireancile Cruz Miran.[Yn entonctie man grave en Au calidad, 7 Go C.1-o so ca,-.tsr,a He AsnIrA peds-l- P '- 1,1- Slhll Gal-- Del,.
tilu rec, emente en Cmmarii-Y rns. Juan Mol-A. 1, 1', G-% a,. ,, I,. rLihio FL-Ir T- A-.
I,., El h mare P1.1 rq.uerr., 11 LIT.,: SALON RFGIO: F..t.a..s del m;" do; dilitelt. eaC.I.e dC So. Luis: Aide Y e3icelente ALL teenim- ante, que in' on,
-t.s. jalgs carlen,,e. Be... Carranza Ruiz y C. Alcides Pirex Rl.' persib:11ded me mostrabill E.q all. 0. su, par 1. 11 ret-ii He p Hiblo Milos y
deal,'- STRTAVD D 11ci6n do Cma-)S ANGELES: El t.Soro He T J Ira.. 0 vero y district eienlar He l decir y %u domino del ArWeaciAni. .,,r p,.bsdn no
crista, El bar6n He Arizona yj neo, Corneas He tilbu rones y, Armando V.ctorin Linares Suarez. d jobs que desear. Sin
Reunion Carlos. asuntes cart barxo. no FS spreclaban Par muchol,
AJE Lea iteapbs no florin. TRIANON: IDI.1;%.e a hard.. L. Pravlevel. de L. H.b... esaa excelentele Rcultades Y no escuAbTICt : Cos an, see y saurian C. im. Distrito escolor HE chains a muchos ]a-palabra connotebe, invisible. to.. ratilt L11jeusecuste: Me
fell, lau'van "m A Ldusc "dicold.rite". A.i -11ficarim
A.A. .re. role, F. IVE ALS Dallas. Abb. ladl' ia,ic' ARES: y -u-e- to-- UIN lits Coa.jg:l..d. ".a A ""' no enj l5r, -ih,,, q ', be &e,
cadet .a.. -ar. AA. e ni otlaad en
6n a 4ello salvan of hombre invisible i Sentelles y IN Be. Cn
asuntas cor ., VIC nun an Carlos. i Iles y IN Ross. inane J. L6,PM .a- have.. Airtur Schrobelceleared, path R O
ARAVILLAS: I ORI Sulnma La muscle en pn so A. Bell.. Iles. L. Silva y ErS dJo I par La Habana; I;por ALI 7 Par out on S L
y Dan gallon He pelt.. I been y astuntos ortuni. Silva; district, escolar do Alquizar- ou arto no habise. lad. sertridenciat,.
Las exageraclas sonor! a. e., its veAnn Mo. Rul.d .j
Bertha R. At in Ll. a, lociciades inadecuadas e muchas
x6rsi6n de rotarios a I VI.Iet. Almirall. Hinin Nilthez y Ro i ocasione.s. ]as Impetus y Is exaltacitin
uspectoras de las Aries qu, ones HE una vez terstiversan ah.
de B. b,Lelia Tcrref Gans: dIstrito escalarls.lutienn-te IS idea musical del earnliami'Bench, Fla., con Manuales hacen una "' ata an : Adele F Alvarez Josk
C, jj1),1rn1Edj, 'MaueIn 'ilelllin, Eineida Vta estos 1#6ulosos Ctolley
inotivo (lei Dia. de Cifillia vimita a este perielidi De Segul. a an, .1 cubllco habanern: st
'I adaig" IN Obre- me It repita Line y o1ra vez to visits
6n, Eta SuAtuM n Pil Alt.- I de-CLerto. concerti.t.s q., h.CP. do Shelvador cn cualcluier Agen.
nio Hernind z, Pencrasn Cisballer.....
Dan '..i,16 terms He Ar rin Reguivro. ui n Me r,,- cia Crosley y Niese an sus pre.
indicieci.. I al,.Id j 'I An eirle main un alarde HE brullantee
'r' Ciub Ran" a He T;"deb1"L1!iP, nsfa 'n'de inap I DIART6 I .
ach, A del -1 116 a cache ad Maria Larls. Francisco Orcna, en variable. squolo, que veneratir s.,
izand. a;, e.c.,. pnrM.a r del Aul-eli. I. !y
- %rins He end. el ill,- I n, an infornasurnas 5u,. SA cios v c'uintente seem.
aiens rap I h z. Dorn Romilla. FA- r,,Pt,, it, Ins grand,,
qua vien Poem e C. on seen 'it ell.. "'reft.1 broios. Estes Itemosot Crosity
n pot at Ao Ins ]I. Marr6a. C dida Silva. Terc,. derins fee
or SUR famillarem a Invitadon 4uc I fitne A it P=;ctorrsi guaredo Isobel Gagla. Enrique D -in del saber. a earn se lea
en &.I Or a In. lestejos que C a Aux 'a" I nlida. en vez it@ ofr .. te, Miami 112re. d"V A r't r.Naems ., He C2rIuE it C. lanorIjun! Shelivador proporcinan a Ud.
so de'l Dim HE Cub. a. Ec.narnfue Dr-intle. en Is rivin6ai trin, cCcI.Dr"de Bnittn': JSsu'rev'r ,d' '- I dad at P61blic. He ncee, as ... y I
celebrarin an &quells cludad lot de Let Habana. here aid. triaslildeclan dez. a"in i al an 23% Pais A calsacidad ell
it Aide Martin- Jullta G irri dur, German
is e .1-sto rieclentenormte pace IS provincial He Maria He J Nnzarra Bert Mi he 1'. ........ ........ la
It I d do Is Resolucinn an Eloina E. Silachez, Zennicia Aran- Dibert: Ruggiero Ricef. %ialuni. ta puerta, Iris eipiCia par&
rien later. Orion e. Pre v rtu
del r
b _eetc it
!bea. r.1,.rj,seoncurri.rAn todme Ins Ministerial HE 16 HE mayo de 1951. go. Jernin. Tri-ijild.. Maria Dirobe. cu a meesinismo its una b-freciiin' almacerarriento III implies
come to. retort an que a sue ox Hispanic el traslado r m.ri.a.D-plat. Lk uvina snsa. Lidia rei a e Les at maestros a distintsm, p.b]Acibn,, File a as mcbrosa, to sitfia antre Los mAs
'(111 C Z. v;'.'1d Herilierin Gonshlez. Caroh- I,
HIS I regrelutrAn el, He Is Win. an Ruaix, y Maria J. L6pez; distrila lif.cadoee viecutarte! de la-slanca ac,
1 10 .,u to- Declarer, IN, baspecsearms qu, no, C-lor do B.jucal: Aurora Fernan- tuni. En el convereen armorinsa 3 Cressley Shelvaclor its Is solutest st dad oelpe. I ue aingent '. encuentra en dcz. Francisco V.1dP,. M.H. Garcia. plenamente desarrallado.s. lodos 1-1
ran an el hotel Roney Plaza, unairomialtin, hable6ndease trdsonAdo ya Etillic, MI'iu .Csvaldn Ruiz. Il.ida T- ci6n de III problems de tspaIns milis linda. homeless HE Is, ante In Sefton Superin r, d Plementas thcricos He 11112 Alto ear- bow
n,- 1,re Alan,.. Leiii Alan
yo. I vi clal He Escuellif do Orlen pas a y Estelle l1ndrig ... ; it 1. viltliciestien que P..". sit fo,acem cice y econoinis.
.as rClffV2CJnrle$ se hacen an las reitersrle lo ardenscla ir at Better olar de Cainnil.: BrI.ySant. C Lam profunda ciencia do In dug,
cinal del Club Rota"o' Ho (ele Na.. Ministry de EdUCSCidn, rponlindome Visite, cuilquiera e nuestras
nal de Cub.. El Club ru.ga los a Preltier lot servelo, requeridog.
tessellate en allistir a cliches ties- Las bespectoras Qua noo visillaronli AStntiss y conoics poir si
que hagare sus reservaclones con Hay que suprimir a La Habana
ragayse que esta facility IN bue- It nombran: doctors Carmelina Vir-! miseries las ventaiss cle Crosity
Ins. I x1ciiin de In excursluin. Asi- gill; doctors Vialcia M. GarrIgs: dc- SheNtedor.
am e elation tener
P' fee r'cue'd I.e. Carmen Rosalie Llant.: doctor.
.p.rle. erl.:dqu. su aspect de "I e r i 'a b a r a t
or J11 Club Emilia Gran; Horiensia,Travieso. Coj a
url, a a at blend isirt rin. Rodriguez. Roaalin Cana Carsin ]am Informe. co nple nine as
-,to sound., Earna, Berta Sinch- y doctors Adel- 1111CIlog anuncios son Hintiest6ticos y kicescos y
:nlr.,,I.., act., I ad., Fr. ce-Ita Radill..
rier D 1. do Cub. Is. ptiestos fijo8 son, adenifim, contraries
mi I-ste. __ ,
-I. 111uon lario, do Play,
n( iluel 1. '. ane, c an. d" a aesi6n I SUSCRIBASE Y ANUNCIESE-EN
rclulbo In cloloesuclein : Par ARMANDO MARIBONA yee'do of He usufructuar pcrmanrt I
mente sencins e.,pacios en to via Ini
end. 11. 1 an, EL -DIARIO DE LA MARINA;) lilies. entorbanicto a Cir ula
bielles Ins vehiculm y of trAnsito HE z6- --c
.7 otras d Iveixiontle. Q hay. C.didn a unalt..e.. -Las P'.
fee I He pueblo n He aldele an Europa La publicidad 0 are Libre en Cna Estadoa Unicion. puede comparar
I a I re- bea
NOR SEMAM L NI: 22 me n .1-Pa an aspect. a que Cousin ... mbro a aue
en La Habana I us lecisces me no li,it.n extranje,.s. La Ine.
'a"Indre n dbe 6 v1dit"' its
'I" rns. I rines a"
a., P, pueb I, HE bri,! of ire y el ispuien, HE p-ques, a
a im K mm P durac n. rad I 1.1colueg, instori-tIles y averildese, vertiqitionerle has!&
es E16
lip En en I.., k I a fnssefike, el ciela azul He qua can Wonamos.
Was'), tods close de letrera" y HE I son He propiedad communal. y nodie
ruldos que an ninguna Ci udad c, 1 tisn, derecho le Interceptarics.
lizedii del mundo permiten lam auto"JIUIEVES- 9 DE AGOSTO DE 1131 ricisidea. Aunque tocion ambernos. sin noder
En Francis in publicidind at rite- probarlo, que details He cada kiosen
PJUMZJi PaINAIIJO. P.Mase meele IIR COMP DE PAW 4; Line no s6lo esni regulbacia par to Co- y pesto hia haymajgun.j.n,(j,,yClrt,, Desde 7 hasta I I pieS d hicos,
I-iiae'I" 4-. 1. .1 M... rnisi6m He EstAtic. Ir larts ne ;a,
MIA M AlW4TE at LA LOTERIA sin. clue.%,, l.in,* qu. .bra do,
'a"A code Municipla, is, par ell camentfirilenta, yi que no Is
14 2 1 produce diners utorzac,6n Qficial. HE uransgrecir
P_ uee IROMANT. M PAW I., Un. ley ig:nte.dd."Ad unl8ta73mple,.: Ime reg"Istelonle anillarla, y "rl,, -MAS ESPACIO EN EL CONGELAD OR
hibe ternalnuentemente Iij.r C-ItIg irate niernpre-sir, can
11114A = -. EA desdic 3 is o23% Of ESPACIO EXTRA EN LA P
1 p far letreros viib binim., lontionjololo.s it
"MG MIA ChJA 1111411111111liAL DE A1110111t JIM 'last y las parquet pCiblicon ;in que ueblo arguyendo qua son F40S Of GARANTIA
to ut.,icen dichas comislones y sin He familiar dese-is y necesitIl do ma S'
'SZOUNDO IN111311111111111IJ P"_ 01 1AW I e d.,P In,.,, rbitr,.s a- 9,.nnrse ter vicJ Con igual ssfisre.p.ndientis I, amea a seguir justificaria Is exiiitencite le I es DENCONGELADOR AUTONATICO. El
F F 4.8, i ety 140JA OR "" "A' son rally estrictin. En lea parquet y "boliteros" y HE lea C rteristas. No sisterale do descongelac16n Aieforseltica to.
se .v,,11,,h c.nst,.yC91 gr.e5as alum. Ps transigienda .., vuln rad or" tal de Crosley se basie en estem calienteidor
PPReIae -a I q
UN 'MCZIFTOt DR ins ec adas. con I unalrocilin noc- I HE to ley, de Is higiane pliblira .1 aulomilico ue remueve at hielo del Coal DiSfRIBUIDORES IEXCLUSIVOS:
I LITW A arb.- ,
'A .E -17 "A N kAIDE NIL LA 'M% ,A tvirall, y on InIgunan pnredes y rourus Is I gelad r an menos de 10 minulos, eer
1R. I instalan cua ros con marco, I cabilin dtmae C e,i,l I zsucls.
R 1, a= implicit 1. j, a d quie ]a, cuboos de hielo so clarrilan
lurninied,,., q"e lisintion, y I liocial.
NJ le a I ros, etc donde pegan cart- qua ]as ali.mentos congeladom plerdan #I
Dom rA,- famosemose, IN. RESsiveliften do C_- "It, cis _x.
lea y entros tipas He anuncins, pro. frio-clesei requieren. El aqua del deth I elo
gromas de espectAculon y Call 'in" baja luego a una handela donde. to
A C ._O 1 3 S I lars ficiale, Lee que dando una vigor- hat-d' Para sin lener qua vactaila.
I. P. "! Se tA 'I
cemon par, "anuncion lunallawas e.- Ins esnun a, an 01 exterior', a Ins IELIECT
Dos Consent Postalmess Dan Rd** Fd (I IN amajar). Ilan (innabi n severamente reel'.Ten. k' I "P par ;,is kOMEJOR Epi ELECTRICIDAD
Lado', Para evitar que se ob st I N.Cioel.
-H I DE I 1 3 pelspectiva HE calls, aventilas j pa- del AyuntRmiento y He Ins Minisas- p.rquP at bien He cache Au, rinse He Obras Pftlicas y He Sal-ih-1alumbrado p6blico. de dris rind. que Integran to Comisili, Ceon unit lealdad induscutible. llnadorn He U b Ralston read 23 y P, La Hallmanih
D6 gallants Piessaime. 4 omm.. 2 do IN Lanamed. al R 7etdecl f Obropia $12, La Habana Hersedia 216, Stgo. do Cuba
G H. H 1 6 v. d I 'tea L.is Casinti el all m Tolle 111-11711117, U-9778, U-3022 Centre larivaidet 111101-1111111,411 Telillifores: 2080
quiere h1agdnmeticin dor Irilh.jo ,
r as desp He Mine- y p-,F. client. se Ira kireen, puts(- If as Y recuerde que todo producto Compreido en INDEPENDENT tiCne serViCio garentiZaafo.
Ojees. to., prime- son Iles.
PREM1,0. ; SPECIAL: FG-2013 0 y ubicadon donde no plmuyaaC-p etrrui" "Lasoluchan q- ,tA os1,,,,n1,, NUESTROS NUEVOS SALONES DE 23 Y P PERMANECEN ABIERTOS LOS SABADOS POR LA TARDE.
LAS 60ESPINDERAM Do PAGO PFAMM" dicar Is est6tica urbane, y IDA A a I, mialint contra im into lEar,
2%1111=1.0M CWMMAVROKMFALDMK": ASOWAN gundos son desconocidg, puts Care. ,eRdar y lam fuerzas subteir'An"?
VMIA A-111111VA cl do 'ui,,,.,d yetude gg Cm I u, a, HE I. Imenralideld, on coornaW H.ee . use too it asombrous. Lex; fouslalistat'jectualet AJGENCIA CROSLEY EN LA HABANA:
.,I'm rie I.e iestablescisnimentess co- opeclen eh Is sombre, pero con 13
ZA ls am 2= 7M hilli" pfiffusn aid
I= On neor vadoes len. misname codiclY lee Seem anterelearre
ciales, que "CrItleil.111111A T CIA.",MUIBLERIA OR1AY T IMIATO PEN 01 SIGLO, S. A. LOS PRECICIS FfJOS. S. A. 5111CISION III INNARISO 11111CIAtill,
Pa."ton'uy 10"d rlhee giJ itim i' flEuencid.r 'np li l i ,' rn y Obilass, 517 Wisolis Sea hllare l jeo,,4. SeR R.I." Get,.- Me: 160
otras "conquistam Socitles" y qua el nepotlimo, ic CIQC1. :_ A
AL"fy .1111111L. se.canceda exenclones y pri flegiox terseez a Cusento son do bent I M US Aitmanglaos i CIA. 1IRRIT11111A HUMBOLDT "MANIC' AIL11111111LIES
USE, OR "11. LEADER" 1,0111111111LIVIA -ILA VAININVA" Mom. 11.
mus compeUdoru desileseluvinclu- Is, Committed if ello aludfcj%,sus 9.1au-;R M.. 353 N.Pi- No. "ll. S. ANCHIA MAZ lPf.m. NIL. 464 C.4.d. H. Vedas. C- d-a Na 39
ad .1 u. Pb=d.a M. perj nss'lstit(cn-. SLAN"It" MOSTEIRO J, ISTIVI Y CIA. Y It. teo eaou MU[ILERIA "IL CARONAZO- GOSPEL'S 11OX
consideration "He entes an ve. do M-1. 764. Aylftodo 301, erm. A-,vne. A. 11011*16111Z I WOO C,11. 17 357, 15 ,17.Yeedoelo.
So' So 1 239
AGOSTO' 10 DE- 1Q51
PAGINA 16 DIARIO DE 1A MARINA
Quiemn lfrnttar' Con el stiman.que uu Prof.
Comprueban, las unidades m6viks Sobre. la inversion repr. UVa Alcaldl lsoIJJ e.-meffidaa )1rJ6nqiiii6 ticittatinente
J= P ic adillo Criollo Educaciiin Fisica Be is consideration, cut virtue de
dos For Sorgl Ace"I __j CIA Rotario habancro
trat6 el Colegio, Mar i icipal. de Pratimmin, on expedlente admirtistrotivo, que ol
el increme. nw de los parasite, con de Eduancidai rida, usticam sr- professor auxiltair, doctor Joei K PaPartidium par ell eje bay mucbos candidatom.
que ma punde. to pastes; colocar sum retratoa. Fresquet bablb sobre ese tenia. q.. me 4 Inicaral drao Cahill de, Iii F-4-L- d- Arta
Reanudada [a vidano'rinal en el. sanatorio deLa E. Ins -flas tlernpoca pueden fiJar pasquines, El Dr. Rufo Upez 191-= i %'gu"lidad en Is mantels y Oficias di TA Hbanc aw renciar Randin Tambii6n us6 de ]a palabra el Dr. M ix Granados -josi X G6rrl y en el campa, de- clean lalicliatmente al carga.
Esp'eranz' Aas actuaciones.del stipervi.so Verd ad quo fall. no fte, pare INN leculcme" portive Raifael Conte. -t:.:e convocargi pairs
mediodia dA a r, durarite is me- I de poduccj6 Vllmeunrata efis. Pa- firsts, dir ell. con Jet Alcialde CIP, Jr I par coneprima opol.
Par Rogell.. Franc Ill de Attare. de la.'cal IN Sommin Sanitarla con istacula. Y Ya puritan ma, tarde lijar'sus cartelones. N, l ci ,inr de La Habs- J.cirrn one fa 'illlue 1. 0 6
Itedsoirlial del DIARIO DE LA bo'scon del alcalde municip 1. 11, Hay 'n lugurom in6latrio.s arms pace. fijadmt, on'dol Club R. Frosquet, do, file instrunnort. hasollicitdo come iudftca ia. 166..
a. el doctor Ru a P Foment r= l
MARV JA. Cdmara de Comerclo, of Club do .18u ons de Ins cuales estgn muy me] pintaclos. ou 'it
Lenne, derafis f-jrz.. d6vc.s no, funcionaron del Banco d, officialdom par. I
Informed ofialalre liepool ala D1- nactfirl So ban cc ebra a ]as Dim Pero, justo es dechlo, hay ambition entreellom Agricola Industrial, me manifesto du- trada close del
I.d
Prool6nde Salubridad. dan uenla id e del Tareco. do Limplezat y Petroliza- cars ruantom cauteles artisilcos y belles. 1 raimento on d .,cdntra de thus iqnUde n Ro i S I I d I L6
que en 5,249 anailisis de bores turn Los de Co.. lectures qulA ob it.i F quet,'
'ci6n. de charlas con proye"imeli ri. Ricardo Artigas, que empire a menador, di-te rtiet us go- em, r be"a "' or a, Ln 1. intt, practiced u onr & otros, 12
as ell Ili undid do Vloll- nernatogrificam. etc., todo baio In di. g. roio l .nr.o". mI 1-Irs B roefion
e ve que son IN corn de excellent, pintor. P' I. version productive, entre
ft,, 76 y media par cietito era" r"citin del doctor Roberto Villa. jef, indu,,Ir alillcion.' Jai M 1 cuwti6n social: of despId, del r,
do parnmiliscrin irvefirl () del Servicia, de Deshasectumclon. oponen 2 .19 a Jos ligifeclare. do ek A ii.l.riaost
roR J-1-111a,"I u risma. 'unin F Y que. raise ustedet do mnlvadas intrigas: sat la onorr
,a Seemorms Sanitarian me con. me que Ile- do 1. cinallubilidad; to. tride a poblaci6a) trial do 95233 b.bl. n r colebrando a Ins romci. icnador. de suguro, sera Ricardo Artillas. e 1.
a "T"tmiad' uuT'nre .i8. c1c, al od, !.,b ral,
tan us. or w.e,dn an I Esto. levores Joint, yo puedO 2segurario, base '!ad 'e
do aaprab. pmgr 'Jalra"- timinupoliatio2 q.e to. i',In Pol.
Tarrhatin me ha,.pld6i4 pues me que on Is asamblea no portrait olvidarlo. I., co= ten 61tim mien O fe rtas P re B a la n (e .
5 T "d ad doctor al'.'. i of credit. lab to clones les. te im
que map-cima do 1. bri'd".""to P R R elaciones Juridico-econ6:
Jul., do SZ am I to
ciudad 755 clircenin do Ind,, 1w. d, A.d,,,.. W excl-it, utillz.d.. en Is impol MICSS, p2trana on y a recas puedup
survicio stailtario, em,. es el 45,98 poll 'c a. C.-Jilley El refresco, MATERIVA -no es on Infuldla tal farina, fi.do5 of .,.d.r lograrse con Is creacitin de Jos ri.
In'pe 16 L chrl. del d.et., LrIpez Frose bunnies Paritaricus de TrabaJo.
ciento. I Declar. vlr a los periodist s sabe igual que In molm mi me turns bien trio,
slilarbridad el mini5trn. doctors A',Ic La rabirrubi of p. rgo. Is chores, y In ini AISW s de Ims oportunidades
ley ein put a' quot foe relative a Is inversion y Las Camall deoldvas ciantra, 1. to
Urld Auvilft, diruu. habor inspecloonado las in mabon al fri6ndolos con of aceite YBARRA. Jos factor" a c .eiorertDs que influ, version reproductive, son.. a juicit,
of maroon considerable de vocla- iani ....... grilil"otcialliaserlm,"It-te, yen on ell, enzar del disertante. one, In oposicirlan de
do toda.la Republics que acluaimen 'Ll El cognac mas salorman que me turns ell el Mardis, que el volume lin, anterelace eireadio. on cu.,trocien- que It esperan en nuestro
itrasura'. c; 2T'T4t%- eril auselbs de Inversit) a, fin, do
te paducen tordin tipt, de p cit. n otim ano durtante 1. It us. queridom lectures, al FELIPE U. tn, podia Mod.1arse
!a]. Ag 6 ell onas cienta me onto y do.cientas lardallsta de "' del T,-- c"
of que a.continuacl61rt explicamos Guerra Mund reg Lo dic n y to prueban los chofereB mejorein etc or. part
_Tj ejeouleta, do Aeck1l', con cle calljores qr, pesos. cirra Que Do els arse cuointas materials Hall e im
P nidad 1l, 6vit nalmora 3. situnda factlerdo con Ins aceite AMOCO duran min los motors. d Joel. arrive. de Dirpadm ento at Utensiliol
I ra-t., taid. to deratc.1
on, achechm.1barri. do San Icam d CMea. em possible que.1goinats do di, estall-,atioyoun me rc an I., up
c No q, I a In de Is Ill Y Is IN
Veitia, en San Antonio de as Ve. chas instabaciones me colnvf rtanuo Invers par, e dielirlillu.ca.f... peg= 'o m
r No hay vermouth tan mabroso coma of vermouth CINZA140. ahorrin men. que me estima an c en rent not r, Ian
gas: 197 casm. pabollones pnra asJKtRrh. a e en vir. Lo toma of europeo coma of americana. millions annual,, ,,, die de cocifte
-Union dCA16vil intimero dos esta: mrs del bacilo de oc cu'. y d!,, tipciden al Incre- ifliu.66a 1. IN, =noblecid. on acccum. Hilignin: mas Or Anrovech6 so ustrovela c 1. a. Entermas de diabetes: eseuchen una case: SeftaI6 of dimertante que union us n I! on em'".m u.
d I lisfar to, production, pairs ustedes hay ell LA MILAGROSA. dade, godrilin de u 11, tire, y culllvom y en 1. ri
"T". clara hin N nfl'ado y do
na'ifp 1,16v -;a iom,,,1Vfzard re d.I Yn a 5ulunes no tionen tradicitin a afic16n
-Umdad it number. 9 'buiri J-faWla I.- I ort.
'ecrit., S to Domingo: mis de dos. Rl. ll conto Ja flibiri a PARTAdAS superfinois Co raz6n mu' sobrada, fie it Forn resario
a ca qlw 1. C. y A'gurilum's coma Bond Ceti be. Par, emp, a.
cents em"" .1ai6n do Molar!, tiorn Pa,. 1. orms do PARTAGAS, lectures, em Is nifia coloreds. .1. indunitri. Ell defialtiva: declare of d9clur
Adunndm ocalus do Ja- truccit)n de lefrina to de Ins 1mral- finotenciales de ahO- L6pez Frosquet que al Is crayons u
]am jet J Ian Goal. oil". me pdr;k 11,11arbe, eoi'11 111 loodadede inveritin van a par
giley Grande. Quir,12, ultian. duclar c Fera con
'biurtin G6.u Abircus. -.rounwita 1, f.bo,.,icj6. d to t alrl,-I ola, mit: C ad, live, common. 'e tiamen inter' '
bather practiz lislirlbitel6a m- d N, cba re IZ.tf. par 1.
on uj area d em
do amilisim que dan on al arios p 'us .nd.m a 1. caratial
a el Alcalde a la qu Re ie- '.,Jl a it cultivo. es perfmm'
resulted. do mas del siatert. par clen- am, u o 1plas de.C...giiey :Rad Isidab c va ra
to del total. Las %,ill.m Ori-u pr N as principairriente nore, mente ex liable Is lentitual en ell
El director- do S.I.1arld.d. doll Ep,,.-" erjcana, ,Y una peq enalearte.tee p ect'... 1,,,,,!Cn econdanlaxl-ril
E rNbtnn, de "I, Job n ad.
, p P.ed cranto
Luis Espinosa. be acuerdn l cl, e eire d am y q v far refs situ.
rector' to Caraparia Antip"llis"n' ri -71 loi 82 onlermaC de San Crist6bal de La H abana "'oh. c ... Riatentim,"p.
do m- 6' par. run
fact Calvin Fonseca, an 'le of sefitirles precise, que me util am Jn.tr..
doctor In didos di, alta of dig anterior. Pa Pa, air. pa. w rcfir16 "" I
a ju-sm prefortmet. criento. rcon6micm, fisica
cola de envi.r periodical I,,- consider-seles rumonsabl If L6pez Fro-quou on o"a, bavuridm! oiu an
jef- I modiciancows Pa"-' R qlafirm general dr I I' 'de Callets Comerciales recabb para : roe pud,,, ,,J1r run "'t'r
ra"11" ins mr, El Conjunto in
al aunque econace c R 'it par -'man p4bljc.. fen.. ".1 di.p
c..b.ti I c ... net an c. ,p analizioradolas he oniciti
d ionic,. ,n.
que no lo sUficiente, debt a a',,a me, sor mijitar. les sianifictI unicipio. Seri Iodos los arios actividaijus cronairojeo-reprod-1 El doctor Alix Granada., rob 16
ar do, oc,sv, ,lgutauapamtus do I., mostenielos, par
surrinal-rn, laque I In el apoyo del M oo, tfas. Y .1 -funra. a osto
gi I. do algunosfuncion pal or.l I" studio
interior de In Imla. a cualea tr- -iplmosr, mmedlatamente. elles Ic.- Ins dieZ de I ri, pe,- d,, h1g."alwa. rice par Is cantichad do "i'll 'Not-'em 1.
urren muses sin que promoter, *Ian de trance mati7. commot0a. ai P.J.cib is c s y ,lcialum quv influyea en ]a do. I tem In folielt. or que to,
-siquir's, el resultado de sum nv pa" .."c'V3 Lil so dompaeahomdula bubterrineas, porn, perforair c9 .6n de one inverstar. v. .1 olipamer can clerldad
-1 train i-trucriones del minisira doc- Is 11 ver
gaeon. de uc,,r es. 'a- M-im.i el .1cald. meficir Nicolas en ellas to-, pozw artesianos necesa. dad de muchato de I e causes que di:
a ue lar I r 1, vid, ra Dip of radar quplolad, 1 01110mla cu- l I 'a
mria tes di hn contra hospitallarin do don emill. ot do iCUItRn ell 'Cuba Is diverlillitaciiin
liev in R. c.blfi, ordeand-, Aridr u do rarmaliz, CasteLl-r.us Riveru atendiendo los rioi p- -:certanr en veinte millo ban do do 1. to U..r. aun:.., qu, to lueron presentation a' nes die g.j,.. s diarlos el caudal con agricola e industrial. Par ot;s fe, Base musical con 6aDdCj& y Lipa para coke,
,ilejorame en el hospital So d ben desavarervir la indlisiriplina. 1. in, ji-fu do -tament.,om. A, me .1qu ,I roduccitin a7ucarers. a let punto que: 'r
,d. I T1. r a, reforzando of abastecirefien Fu I refute la opinifin del doctor rg m6sico "Happy Bi n brillantcs colors.
Can of dilo.tre.,urteg. par 0 oles dimi6sticus de ononsurria on to relative ]as terrace ad ij, Ilrrga 14, 1,1rrm,t6n i n air p a recibir a las personas !a de La habana of Tercer Acueducto ustbi n as de 0
ministry de Salubrida of doctor Mi d, imeras ho- or 'a I nldeterminados par los nNolusicaoso.
g a. 4,,, -imotua do entidades Que to. .-Wn flarisdo de Paso Seen. irgum Al doctor GranA le l' dc 13.95 a 9.95
Angel Gorzilez Pron et do In e.plort-inim --rer.. Par em..'
'i rmi ra.h.o."ric .,,or prese "Inj, l 'a' nian -:,cl entre ellas a] Sucrrebt:.w
no gubernativa abselit, Ildn I U Lee pages .1 personal ahadirf, iece5itamam vender que no haya inversie.n.
let 105 Ila' a a R tramp "' b a or
ban., r i 'a dl C,.t,. do IN Propiedad mucho olloa Ins que estfin en "Intra"Ide JN
de L.. H. "o" precig, torque ell iv. que no sea
Wall )Ja adQuirido diisci"llas jorrom, a,". ,,, carpet., Ln Habana monor BaCrtolpmel ConiltuandD los pagan, de haters 7 in umt me de,.r,.Ile otro culti
'm to di"' on som labrl 5 hl Piclilla Y 21 Prosidente del onjun- cor,,.,, adjenrteia al mus de Juli infl.l c Ro rins niveles do vida,,l del aucar. A.reg6 el doctor Gra.
n inctionta a butneas 1, '6,;- "'a to do Cailes Comerei-les r r_ .a I., Ir 2 ol'ol y fundarrentillmente. parquet na pr radial que creen que IR volucl6an conemat6gr In dejos enferm,,)s 'nal, a' no Ila
no 'a "rat"cz. ger".7 i irdo di., GIMD, a itillon,= pana-i Hosp;t&) Injil Isis die aler., arcicon. I carillon du d6l.r an que.
Ilan on el edt cia denom main Ga- ra .rrmlut.. b ell VJ-priandento Y of See anciar of desarralle econ6cl no carries do Cub. Refit ell el aumento
in.. an areta metipirr t.r. servi&os en In tr"' lm .1ailailte, firrnti. nuestr. eciurmmla c -Pa inn 6,
Una lairga cm-fol d na.casclon. Fstm ultim a in. de Ad.injmt,.Cj6. y .1 Bell,.,
.,are of. qu ac R
El doctor Genital- Prondi,;. cli.le dactrr 11-din can of 'Rig- es2 h y o ra-ha motor p..ici6o eid.fe.Fin'termieforsloy olve inapiden I
en. tell, dA riept- Al,:,d, p.lainiiu, cr! I fail lloy conticamariol los b 6_5 fi- Pa- demor.11- libre "mbi. de pr.doetoa. Atac6:
in h a ch. do] Corset. du T ch n En Caj, ittiatia ayer Is, surna. etc
panic Par.' Ila= or' PI.Xilan d1a
1 1 in rem
of Hector Manuel Rir- Jau, to on qUL SC ara pademm. do sdulm $2.244.4,02 2V. ividades eron6micas a margin do a. m onas que
an d', a le la -,:-, I bl.
it am en duramente a 1 '1
don-ona, can- In producci6n azuearera
so iaf iN cagum nalearbirm e Is ju. son lom que inviorten an el exterior
N c of dJ
Reguir para 'asu enfermas torfar his draink1r.'liva."ll r6ditus. numm- ,cti.,6a J 11,.oridoo; foe eamek de lems Hay a gastan grain as canti, ades en lujos.
quo I 61. econto -11, ot abundancia de I iqrr: on Cuba, La muslim rotaria ris ova dcdlcd,
en beneficion R inn Pa trom. eir. Act referido maramro, "La En r0acon c' esta 61timo, Infor. I dijo L6pez Fromquet. Mono de Is njitr2tamle.t. facult.till.. s Rsperarl Unomt.d. 1. order, del nefirit laid em 6 registries' La prindoucina n In
rasu d immoral an .1 refolul. le: in-, of oft.r C. 'ellanas que en dicho joli 1. unit. del tnabi6in ii render hot a r No re.
I. 'I a I st IZ. o 'u ran r= = moica,orn Win able I Ecua
Declaraciones de doctor Cirlos Gue. briqjetu., al bods. 1 .,' r.blalna..de let gles ut-Ioneint. urb blicius do Bolivia y dor con
prinar, r ar Ir unit glie. de Is celebraclim de am fe.
to. Llcencla conciadidams r... Co. t it IN "e e 'r"* "t n y Medidu of I Departs. afiadi6, una variodad v.. zy- Pa
I EI doctor Carlos V.r-r. Coal.. Y, l afil.ri b '.6rni.d'd p, rdn.7,"c d. Pe. on ord 'a chis de lildependencian. El diacurmo
,,en A I I lr a j "" 11" Irm, director dinnitente del man-t-'a" an cslr,,s cabanas cl us roola de ArquRectura y !JrbanJsmo, de recursom manerailesexitn' ex, I.otar, relative a dichas reptiblicas to pro. I
d, Lm. mr.al litz. Jos pcrk.ds- pa mam-rln me a ra -lao do los del Departaimento dc Y si me tione en cucnta que tape rg,
1. d Holatcla, umiuadj6 nyor I., I.- JEspaigulentem declairaciatum: cadu j;o cl dia doce de noviembre Goh-rucital, ayer le ueron entreia- fiscal no a It. par. INN ctivId.dem numcIarn. respectivamente, el pre
idgulimintes licen las pars comercios m 'Uas"huchom sucedids ell of gin de
industrials. ,-,--wndcl Warta hastal el die. d" a] Iayorjodos los cian- sidento del Club, mefJ.r' Joni Ramarim
Francisco Sierra Can ller on of stnottarlin a I "'.an',', y crupandcl toda J2 PI de emp ca, uc que prestabion servicios no Hill. d.ptiv. A] terml ofia d
a. Neo-a a 'an rat .hrommicitin d, um pr ac 4. A taq.o, do 1. Aven az- emom sectureh de Is Administrachin.
,069; Ant I. Martinez, 10 do pt Joe del ircit-lin de ayer. darams conocar que'
on ""' i w,5 muy ant am 'I fie e ban des. pa, I Pamco do] Pradil basis la 1bli I
G, d P' d Coaperiarlan phra evitar ell &INN, do El Alcalde de Marl2n2i) Seflo, Fran- durante ]a seslim se hm pu ion a JUE90 de PIMOS propios pial a6s, ptl
c .a 'lgiumm calle Nef omo. Esta feria, que se Ila: tarriclas 1. -rise -para Inclitedra de EnGolub C mr- del C, a de irlillu.- -rA at ban Crost6bal, Incluye one cinit. Orne Ganzilez, amastild. del Ill. design-inin Usarsc tarlikiiin paria cocinar al ho
men B.onz la' Y P-rt-. al.ja no di.,,N do Unj minisil do obrerm del Burd rector de Collura MRI6-,%-,,,uJi! 11., rmnid a d Nervions y Manistee de
.or. 101: Rudusi 1. lko'. I'looll; "'norol ..' uPatlyn Ile] soou de g,.raroliq. ficiteimtopylare! de Mataderos do bizo entrega del titulo do I 'd d do L2 Habana del due- R6djad. 2.45 a 1.50
'C r crilog ic .. I estn muY que r-l-ar. Run man so indwon, ': La "':,'mrdp rN1Jdlm compositor y Lor Jose Galigarcla.;Md ban p7lorig:
do C in ". ca: .1osd por creiran do trains Ins vilitolum our in of turisino extronjero y N I ape Bab ida par al senior Liv. d. In Ciudad 21 1 1 n do r
PriRtrin"c"Rin'- A% oldTadu 134611a" ri j nfrcao 1.1antills. me enirevist6 aYez cantunte Createm Santos.que desdo na de a Medici a = Kno
D- c -m, it, ftdR,p l!,blicn ad, an prF, rl Jjr de Goberracl6n Mu nigi. I" me. I ario. al que enviamos
nn]mur6 727; heinildo Fuelitei in 7, ,zc ban Imurid. pdr 1. 11'emin Y In it to. miss primari2m en Marianato he uestr. fell.
de A ... In. an rao.1- mill"al. -wad q.e me vi pirecisral. qmd., -jja r, -, d e affect de toda Is mociedad citacom.
M=c d AgUila T ps!V ----Wiftedo Vfizque, me.
adopter curina 76 crifernim Indisci. lograri- In! rep-iterit.emares do Widfrecerle so cooperacil con aimp"' thesis &horn que con son composicio- 'baimne y
era I Cu roarn Com al. Arturo nitrides. Ill, oxclumavannente en bien its-incivii- m erciales ejuidustria., Pa recent department nes le he dado Slmicr Ailo5iricitese en el
It e del I- de preens Jim, Mar ff"Reigublie'. le'rier.
rodriguez y Angel Marcial Rodri- do In maltid do Jos 924 ianao marm,.
- ." Cili- rates, am, .... 1. Rl
Xmr C-r. do r I. o.rr,. en odo cu.
10 de Octubro. Hall: re'lart's cu N I tole gaeak:rs turisticas del Estado 11 DIARIO DE LA MARINA
I'l ruel Mill Herniodiz. C.Izada de yas ndas estaban peligrando no I
10 tic OCIUbrr 756: Mario Calclo MO- :qamu.1idad -ntimle. Pro I I!,- Y Rl M.nicita..
L ikI ver nor In P:j. ,m-lu pr.yct. p mroutili ,I Al.
Jos L,; .San blajill L,1, on';
rija Ide so nath deridida cooperation par
do an goacla nume in I hrh. con 1;
r do firmince. fratandin de clearly una ca
fig z. I L3u rn:Lnde; cut bereficlari par distrottis
Arguelles Y S4rche gilive .1til del mrdiro pilbilen Ins interests fundamentalum
,a d, G b i I, reer.o.
M2tiljle RndrfguC0.z. e M' I
a it m, in urno, cre mi ocher fcj
Sriguez 518: of east t- of arreglo promentando in lenum" do Ian 1.1-16 ew.. y die lme lcl de L.
10 de Oct r ,ai; Hab.-.
A c cis irrevocable de ma carg.
Fl, ri lli oncepe an Y Fl'lai ls Lo *,Sol. t'.c no era "l Ago. d, M.-rus par. L. Habana
PI 1 .138 rranco. d, C. z. a lealmen al ml atto do ii l cbrmuu d Tambaiii jnfnrm6 ayer el sehor AW
des Y AnklCbre 66moro 15. of i.ado par
10 de 0 y Amisteracm Social. doctor Jose But- ogIdL -4,e bell is iijdcfful, 'Flor Masionles. Sanitarla en BeJu,.I mundo Andreu, ]a conimiz. dponi. of F ra"rt.'a do us 3 ,puntos doude se n ueatra
Dcmde el pamado lunes so 6mt., e' lada an mi y of ampl o ,,eip do q,,
de Chorreras
I.., .a YO', ell Is zone
lebranden c i el municipin I, Dolo me brinald duranto Ins d' la
notice on Is direction del ,n,t,,i, perfeccildin de su maqufflaje
"La Emperanza". 'N uevo system a
Iniciarein k6 y 'Dee aract-nes del Commit, Superior
Los doclores Eduard. Rcujj,.ut
g crarm
Iburto SAnchuz de Fuentes, 0mvaldo, gogteo
el Paittebit de ul" -, m-c'et-roi) peda
'Cabrera Macim, Juan R. Mencia -piel delicada Colddor PLastico en rOjo. Re6aiado de 0.70
Frimpoise. NU-?A'.nom y Antonio Novarrete Sierra, q no intcgran of Con- ra
los Reporters usa en F ncia alredcalor die los ojos _-N#Ili 0.40
sejo Superior dtj Tuberculosis, ran. 11 Mufieca construida con W os de iimpieza
tilde ayer, acordaron hacer fail at- I Ft Mirl propid paid adornar o usar en Its cocina.
a gutEotelCoiculn-Sone lipfithram: do Emilia.. doul., MlTiny. %irra,, dill ]IJ. R In, 4 do I ste onselo upers r. do acuordo 9yel Suilrez Fernaindez, ha recilaid,., m.. ofel-ra ea u "" "a"' i.e.' to. bid. do 1. UNESCO, doisdo Paris. ro-1, Re6ajadd de 1.95 a 1.25
C.16. I tall. I Clime anou, ley. coma or
d, core, I do I-.. ', dg a
a ., h. "ri rerifizando sus ticias relativ.n is uru.66r, de on
rain de 1. primer piedia del nue 11 "funcoures y a polar de can clabor6 coma universitarin. organized e gl rrl prripldrad do 11 ,,, ; 1.611 on plan de 'ampao anti tuberculaso Framel
to no delervidamen. of. illt' a Prin"ipignid men Ile I -base de su'nariz, donde
.A Reporters do L. Hall,... despoils de estudiar Juan, par 1. verld.d L.
Namr.l to Pirimlismel. -0.11 to gil jampol.,em m 1. tin
die t-,Srb,",e. per.. elittiall-tes do go.- el polvo no dcbe agriearw
invitado a t dos to, -a,,, a,,. A depondenciam del Conseil. informal- gr2fs y g:o tight. cl novedad call. picaideat d dicha insliwcom, o-m- do sabre las iriegularidadesiv aeon. militia ell r alizai drade no Rvl6r. napahero David Aj2crwbe. oil" 5 me I das quo a Jan to- egando sabre el retro del pall on
raaraR Iala
El lug r de rearri6m seri 1. pairl.dit pus del absten'. v.16nico de L
p dac[6 reglament q u" inclusive.rincipal deja Neurtipols. a' dom Para In mcj.r Auvergn R y del conjunto de lam.reEl auto mr tel-im.d. par 'Union .,ch. do d,,h.a rentras, R pesar prTeaa., do I& Dardo re.
Radio" y de qu, on,jno rp,,,d.a veeem so 1 relnt& esludi.ritges de geiagraffs y
me "If "to If. pro,.,. or la des."aniz. ci6n exim. lgeologia acompafiaron ell "a excur-I 0
Nuit .tilinpid, turl. ferrite en Jos referidos merencim y an si6n di dins horns. al Decaran de In Se encuentran my adelartatias lam
61ir cnlruci del no,,, of Conmejo on general, hasta estc mo. Facetted de Cienciam de Paris y all
16. de tr do mento que ocupa Is d' b.j.. en of l Pon Oe Trabstjos, Prielfroa del Learn
IN Mae laci6n do Reporters, Esplil bridad el min-im ar"ra de lele de, GeogrRff2 Fisica de Is Sor. i
pu no I IT. doctor .a, r.1orT
uy pirmt. or mango, Andreu u6 on ning6n momento bonne.
co multadnilnl tenido en ruenta. of IN vo of me Inen2
joras ell el restaurant I mal impair 1,munta. dolierivial. %raflep= mcid. u r an qu
h, r I go If... lablols cuyo color debe
So Me bjeirn6 ruceamente of res. Ir.palnmt nt,-a uhli.ne, ant. onetodo pedag6gico No do
taurant de 1. -&miuci.cimi do Rermt- "En of moment actual. ommd. 0 a imponerse y Its sidu tal on 6xi lo' b;
_yd b
:term". en of cuarto piso de sdu, edifica sonor Ministro de Salubridad me debt quic ,.,beside li., d-e an. ocleata-di ser lentadorydittrable pancis paw I coscr. Co
social. habitindome miroduci a mpo plane Imn, y stfi ': or v.d rma too con of nornbre Jueso de 3
tonics mejoras en dicho suryien of a, u."clirdirairms p dc'-ear,.n',z,, d. "Enneflaniza Aiirea".
coal ha mido imenrgado of on r ; ntn desdo of I~ de -a con su barritat pairis:colgar. Rc6# w, 1.9i
Jr. Dnilera. ..tig.. -maddr," de ;om atirat.- a.. condor, Julian IN X
ratembrom d it'. I Ill.;: inaugural holy el Gob.
Seri 1, irslilauim, li alone., del 17--j. do T.bec.I.
-.zdad. ef
of, -re-litri
import-to naef.r. too so if, be, mue n, 1,1 ,n1.1
iomado Intereses de dem r Civil una exposici6n
on RmW fi, par 1, da: treat, a an v-docirroc5tallida
enot'a "AmLo I a Ila .,j.ei6. ric Rolm, en Stgo. de ]as Vegas
ra t 4ill movinalerlit, de agitar.An y dis
form do La c, I traslud, P'n
del MUme. Palan"Ital rna ad,-- ampta qar,,p,, ula inoportuno es Para aumentar su belicza, conservando impeccable so cutis durante horas y
road, I U1. 1111mal -wa d "'am lonj ,,a 'a Joe Coble. A las 8:30 do ]a 'n, ch, de hay. "Iela a, ran pir.d.o-c cando ,, ro.lidad no nes 10, me efectuar an of Centro de h6ras y los labios hermosearicis con inalterable y cremoso coiorido, compare
an a I mil d Instruccl6n y Recreo de Santiago det
Im, a g a a ,vt, hzu do inn irmuncia pfcfir. on Al- l
To iiia6mr- ;,rocirmirc, one t1i [,.t. I las Vegas, el act. inaugural de IN hoy mismo estos impoJrtantes produclos do Wks Doroth, Gray:
oF,
ntr ya orridaararllte & ubsamnrdx la, alumina.,
iiIctlantid; '3b*re'
as -imustmi onto- on oct.v. roorelilas do Su.
A dviorten a inTmoill, ton'to"T'ansejo acuerda res- lperac!6n Fernamilia Rural. ofir-idam
dar Wenaravate al sefirr maistri, Uarr el Departamento de Agrictt:tura k4piz I-Abial Dorothy Gray ell 8 lonos, a rual mis delicado
Salibridad Anatol, ria Social en del Goblerno Plovincial de La HR -idad y seductora apariencia.
la.1af-1-a rallool6nad", ng ana y In coal permanorerii ablerta m cual mis demoda ... que imparlen sw
a, pornom, Art, b
Edelinnititqtie iinn d,,,r,,p.ld .1 Dublico duriante tres dius.
1%11eieral ..t.rid -a rrjdldo par Al go
indivichm., burraindor. fin ocits- B.tiel. Colorete Dorothy ray . compacto a en crerna, y ell 9 torlos
burlan Ila ley rn.,p.n1 ,'h a'. ,Ia demon. "' bell. cmp.g, sefi.r. J.1fi'
v river eficipntrmX r a, lab.rem: C- doev'" too ahai nuirful-les a" B. ist. Al rate him mid. in. que armonizan con los de los lipices labiales ... Da incredible apariencia
n )a demignican de funumnarion vitdoo I
a p I... ve;m "or VI.d, SAnIJ.%. de
natural es realmente embellecedor.
No se cumplen IDS falloA r,,o,-anizari6m do in adminim- rany ,u.1,JmerB
revin para Jr a to Roadriquel,.
reponiendo a los niaestros ,,r,,,,apor.66m ; 0 Pialpimeto t6olloo; 'a .1
riter-eencion demlas instj 'uclo. dglifirlite!"Oro, W.clonal; ..I.br Polvos Faciales "Portrait" die Dorothy Gray ... Cormejo en In d n o_ tu,,cl,6n "Her.
rom del rajos an one gun Is del ddin
inblea rocional del rmgite luere necemarm. es dectir, saratorlos. 111
in exeedente s ha prevenirriam: en la correct. en 8 forms encantadores, perfeCtamente uniforms
ciL. dirigido al pre. :1,U4 1d.
.1 R T,,Ju.- al ng regn I.nAde I..! ,ru
-a me it die so pie) y-que Is
lid late del Tribunal Sularcero de Jus- ciem d,, ]as nr6rat- on em en en arnionia con el natural Color
pfulli. cJclor,.1u,.njFrd,,l.,. Edelmam. mistenclas, gaslos.diverates y Remorse Ing"ll'in -d- maniquirs vion: entreita, leaden olu e a d Pa, obitsla. et, y en led,, Ine me it,, nine T dialearl palab-. ell Filtro Pa daptabte a la 11avic, Purifica
n1stra de NucackIn no compile "lol embellecen notablemente. "no orar a, arm,: a = de I no pmdr" v'vecln.s. al -Z.didns tondientes a ccnj K r 'Ra= U de 9.50,1 15
reitieradoe fhllos de Ins tribune Lie malidades existent d. Poll-- Rintillin (ndme.
Justicia, ordenC to portmerne p rcoin de tr-,. "a
ari, Ile tfpico):. actuscl6n de Is nopula
que dicho Ministro no sign barla ed. pr -tatla no In, manatnrir, Ile. 1"lantil Mereedit.m
Is Ley. molar laq inflnenciam do ind( code grqstn del ten L
Smoothen of tuiegrama dirigaln on Jillen 11 rtrn ordAr: surrimir trdros trin 1. radio: roinnere, par la Bands
Nor 3entido al promidente d,.,l Tjibo- Jai prvbvncl,,s a determinadas Rolla- de M651ca v reilumen on, el gol
Sup emo, on cumpliniatila de
"I r far n larivres par cuninto A ,Fi,r franc,,,.
it a a ner. glitiv
a uerd de In anamblea. Ins or eso aninct crafindrarente Ii itooli(m
,A. MAfr Sler, v Carirffai Ahll 1- .116-- I'll ----- A~ --- ;;Ai;r&,, It- franclionsirlm' del
A
S I POR I's DIA:RI0 D E LA MAR-INA 'Pigina 17 ANLjN( 10S 2
FINANZAS Viernes, 10 de Agosto de 1951 CLASIFICADOS ECCION
DECANO DE LA RRENSA DE CUB&
Ifigura Francia en se'gundo lugar,
Noticias de
tn cuanto a las flohis merchants
Espan-a
Poca actividall en lot; centers portuarios.* Buques
(Rod[. So-Icl. Especial P.I. I merchants. En los iteroptiertilis. Las r.ecatillaciones.
DIARIO DE LA MARINA)
rduy In.er I& coseclis de remolacha CRONICA DEL PUERTO do- In Marina de Guerra, inform aycr A IW A L
1, actual Por'F. Pirez Burbisial cme I a fragatir M6ximo G6mez. iali6
no e Ins corrientes de Bilbao
le..lacho darn un 26 1 vJ
dis de azura '. ?I -is de moda Llnd Pa _1 ja He
r y sullrior a 1. c'. Las camisc Los dat'ol ofreeldos por el Sa abona.
secha clel afic p.B.d.. h mos oublicado opDrtunaU.bl. 'I C.kdenal lier- Re inter y segun as and CIPB q-c 11 .-C,. en dih. urud.d de 1. A-uitch.
podido a tener re coloana. que tuvo a su cargo Ibre'Pet.L. msg ecl. hcm.. 11, ,
se celebramn bay soieconfinuics I~ para el club I else. que Francis Be oncuentra en diar gran parte di, to zona de mar,
o nd des d, Inrill,"rra. i e,*ri, par to, yt,, "II, Ilairlici.a. I le ofrece
eral,, on 1, C,1= 1, dye Willt, d; an u an ran cie his regains Habana-San S
, I r Pu" ,"m bu
'I .,M. del M. ,t y las playas u t in as II M'ru bastion. regrosaran a La Hoban! Jar
Vr-, itztlranasfiitiii ."a gran c.rI- e a nt- ri a builues n
um. I cefiln on too -iii or..
it A 'I c ina Gino Me w de too votes. Malabar.
c.rr.. im. JoctI Ors- ..a Jr. no.' I n I. I ri. Ir ni.ich. Cuban..
chin Time el Cardenal Beg rom...., see inn a 'ass Poca itetividcl
So de.pidrme I- l9rhoo. isog.- tonelaclas. Did Poca activiclad hubo aver on ]as IB M ,
Sallerop bay, mJ,6rcoles de Cidiz. I. Francis va segulda, par el, Jap6n Oficinas del Gobierno radicadas en
con dimeeiln a Gibraltar lot an 479.610 toncladits, an period de PI keet r maritinno. Dues ii'las 11 cleta
MaDle',etaraint ii., ,,,pere I,
grinoo nor taron onstrucclim. manna resaron an Bus Inheres a fin
la Turnbatdel Ap6stol Santiago en A h a Jorpelpale pn.l :, ,r."n',o 11' %e his funclonarion Y empleado
uct-r do b rians, :gu as Pudiec'n' 'Ptir
Gall6la. trLos o!m mismas. 0
El rarmblop, de 11oIma no.nife t6 qua its desfile ante el Pala.i. de 1. pmii!
Do .his can clui pail.bms dar laii .,,,Ocn'rlr.-dp.6,ndSe sio.n leads, losl onando aumento de suel. al celebrar e1A7 ANIVERSAR10
cut m 322 -3 90 can dos. v Is Carram Admhr strativa..
graclas par Is cortesia inal toneladas, Holandho 2955 tonela as.
mrl%., bi iy I teBd Estaclos Uniclos de Am 1j,211 Con pasajeras
Ji'M'Prosldn Lmlaortb'le toneladags, Alemania con 11claAF P Ear %asor americano Florida de la
b I t" a 'rd
clue li,: In mictim.on art. ruega con 142,800. Dinamorm 122.262 lond.cie d leg6 Procedente de Miami de la fam osa venta de lo arficulos
Bus tofa. bab tiondo. Toclos y Espadia c.n.102,981 a 182 Pnisajams. cle ellos:
los La gamete 68 cubanos. Tamlahin train 43 tone-,
htregrinpm.promeLiemn.tvlverI y rfstica Info sabresaliente lactas de cargo general. entre 6stas 22
de do q ya 05 de In evoluelfm ag all. do Jos sti-I
nos Be celebre itna gran peregrin.- Ilecos maritimos d I Mundin duranLe autos Y 163.sacos de carresponden'
c i6n de cat6licos nortramerliesnot a l Primer trimester do 1951. h. sid. ltig.r,
Santiago de Gallci.. a;, en el Florida entre a
Sale do I. caboon, hr baja experimentracla en ins cons. I Raman A. Alenar"
,talfloo. trucciones novaleo correspondientes-i! Monteru y sen6ra: el diplormitico -,
G naes k Ins Estados Unions cle A _cu
MuF!ca, "I bano Raul F. Wfis ington y senoia,
t, 11 at. cu- e.perimentar una disminucion ei quiicu Ac .ad. B.s.rmte y 1-1
14.7 ..116,de Bilb.. In frog h
ana "Miximo G6 599,1 toneladalhis I a a
in ilb.. fa.m. b I medical doctares Fernan- I
E. cuanto a loins me ... vivo in I
mundiales Para at transported y Federico Fern n-j
"tuv*' b O'U'r" do Ti espa!acios
'I I. an.' I. -or infor 1,ada d, lar RL. 'has baM.d.s Estel. 0.
oncon as 'a r .9aj a cal. se ja6 que. las 1: a I el A. Valdis Montial v, JO RSS
to jes: Uniclas estin perclicod. 1. c-cm d, lamilia; el b.gade. norteam ADQ UIERA LAS M E
1. Irib I reconstruccift de his floral ma :,J.me
11 vjAend.. par. bear- or s E. Lewis v sefiora v I or.S, Irpas destinadas al transports do pai In norteamerican.
h Emil P %c'.
a dRdn un m6dito de rincuenta t-jer., para Ilevarlas a au vo umen El %aPor Florida -po en 1. lard,
.11 Vot.s porn la.comstruc- anterior a Is guerra. seg6n se declar. de a,,[ en vi.je cle eg,e,. a Miami
,i6n d viandaff pam obroms en un studio herho par ]a Fedp- can 275 pasojeros y cargo general.
C tagien. ri6n Naiviera Americana Ha habido dep.rtado
Coriolis nation 'In moment en que Ins Est2dos Uni. A b.,do Ue vapor Florida llego G U A Y A B E R A S
dos tonian on construcc16n B61.-Ios drportiodo proe dente cle Miam., el
Ller,6 IN'rur.eK."alcual, I N ESTA. FORMIDABLE VENTA
mo arcos de passierot con un total de loven cuban I P6rez P6-,.
;cieg. "ArSevto111o s",e1 Vienen en il 7.5 e E
cadetes marines xriegos. 1.719 toncladas, de Peso brbuto mien- Inhi,- cle 170ank.iguleel ed.d. mairin.
ochents y d a ralliones par. embelle. as qua arms P sea esta an cans-, %,Ojciijo do v- 63 on esta capihahian contratado In I. que cmbarc6 de Poliz6o en di
cerls San Sebastlin truyendo a.
a chada.dj tolnIn dud,,. un:.,Ie In, construccl6n de 97 barcos do pas.jc. c, b loiren, cu ndo 4ste zarp6 de La
_-2 th.a.. d D t ros. con un total de un mill6n do to. H, ana el man Par tr tar -.
blemente mejorriclo. j3.m celebrar ao neladas cle es. b-to. se de an men2t,"IC.1750entregal.
actavo centenardo de su Mistencia el El. Estu din de Is Feder.ch5n Indica I 5u3 padres.
Ayuntanilento-amba de tomar In re. qua a comienzos de eate afio. I Devrooltis
"P"'r I net do tan mereantes de Pasaleroo del Van -Tomblin fu6 devvelta- Par Ins autosoluel6n its 'da
e= an a i de Miami. In
bra. gr.Pd] Par. habia Ilegado a un 75 par clento lior I r diaries cle Inmigraidian
g or I 3*45
ecamparable!'I'dad de St. cludad in- ]a que respect &I n6mier. do bar- ..finc Cell. Gon- 3.4 5
Las Union do In, ea-claroa, Cos. Y a un 70 par ciento a to ue a] cimernbiarrai
D I e do refiere III tonelaie. de.m.volumue A' j del, vapor Florida on cfue Puerto,
too antaguerra ten a def'riencia. cl.lumaenta-:
Ms. .hlc,..dp,.,fi*V,. I I Iu-- q e ascandfan a 1'..01 en ou
Is 1.11!do, I.. bareps con nutot.1 de 12.MDW e
electors, epaf, In Inclu d I chIn p- nal.
*Is,. ohlo1w in tonelodas. endo Inis bar,,-, cl, Petmlen
,e o v. . 7 cc,6n an I. ricmaiI, L. Administradim do ]a Adu no
d estAn on consit-y
ran, mitIriares " In anon. En
do distill. electoral r1q1.an e La Habana accedi6 a to solicits- cilne'r r de par clant. de time do or Is ..so Janitor" dC.-p a,.
cina p m tender a k 8 "Miller- landirl e..r I re- S
". ben 81966 error a deticlencia. We de Pagraieros de anteguerra: morgando periniso fin Due las
Posit. Holanda alrrededor del 79 par chalanas denominadas Gloria s Irene
Mn el mercado r 71 ti puedan clectuar opameiiines de car.L' 7einT1ntr!J I In el to, y Francis el I par cl en 9, go y clescarg.g. de p.tr6leo naciona.
ftrhi Argentina bob ramuelles de la
pe"et'. '7 x8b L h. c.. Entre las Nacione, arit'mas scrun
past-' m"d tener 1111a bahl el hums ext ordinar.as
.2.ttripJdrD ,' b1d8 hrida, en has disLintos
. Inmiam, I Jose, dahidla y a 3 Originalts asillos, val'1105 411111111IR1114105 On Hawall fInta de P252iero, di- ve ad. it, tr,-s
cc movo
red rta, Is pospida lim, dich. Pat,. di" f"I"' a.' I'. a"
1'. notes mv51s I.e rreem I 31i de ctow,
co nuis do.doo horas sub]6 v.11.1 P, fl: POT SITUStag natIVOS. Lo mis attractive do gista de 12 guerra.
too. Pel7olems de 60,000 t ... I.A., del of. actual,
L. tonitica on i.emporada Vietranlegal Importacloom t
r el eurso do "Irrino LR construccirm mundial noval. ji,_ Las impo6aciones Par crio
Asklen c do antander e Progranlas qup amplian de manvin de L. H.ba a d.ran e el r1p 9 ci ll
erca cle dos mil estudlan- notable to conarldad de Ins buquef Rcual ascendier a.
_MM, Illel,,r Fo 51-1, de pelr6lo. o reancias an general. mic traieron
rifint. qu, .sI
Jet. Hoy dI1 su
-7xattj perl'merrl, 'or o' me.: M "'K 0';ci12d 1'rs"d.r'n hemos acopia- Be apares, NtIrlindr, de No,, York.
tsp.Z de F n Ica dn. Inglaterra. tieoe on fin. de So, ...h y ase. as: Ne,
bass, A estas classes III I,
mir Plio Progranno de rnnstruccom navie- -T y -_ Grand Haven de West aim Beach:
In hi aBbiten lad 0, lot extivni..
rilinal.s. a is dificu I Lad on III del gruno "Shell". que Inclaye I.,, Smareldsclyk de Bremen: Valborg
Fromuncined6n, e.p.fi.l. p.m lot cmistruccl6n de 46 petralerns. a sean I Nielsen III, Houston y Monterrey y
' rlii .Irl.jcogtle A. do, let., is 31 Dam Inglaterra Y 15 ParR Holanda. Grariada cle Baltimore.
d2loilin as Ion, 1. JoyasJ orcelanas S' III c '. Reclodiurl..
67 Bulk C. 1.b."InIa qu Las recauchiri.ne. do
nbl6n D bjell "Biral" Is Aduana do
'as In IT"Instyl on to d. loadit ..I.r or. I. III Habana clumnic el actual mesvl
riculail Per 16 Parlor tl.ici- HILO PURO
" is i.ac16n pqu' ad.,,,,,
n tLlnec.l. tonal M ercurio as Isms naval" de Kftrr hasta el din 8 aseencli.. $.54.859. rn. EL. A ZA bllinl Intencl6n de c IF on Q y Myer Be recaudaron $381.833.07. 1 do 'P 06'
Me ellelbrT In fel. he "% onsiru In. 4
In afin'? A rtturo PoIrIlemai de = tonelaie may ou,- A.(,der. at C. -,.-do is
r P i I Ad-nit de L2 Habana habilit6 dW
am P is trufdo, men- has P61ims correspondlentois qu:Jam- 6.145
L. ai 4n unss a I irtad W -06624 al D ia *,d1lal's C!", h ln lld; emsIfinterens aiden t at prme e.
P rgentIn cican. o c.eBt-cql6n de dos buques par- 2.DQO ancos g ramucarten
artida of I dr
de onto cla a it@ 60000 t.oelnd.s r I Wye 1.011 en I n.y D
azi e, ,_:l
I p -to ones assonant no"' PoB. S
"AEV Ei.
d gran illark, par. cauert., v in
' jtsd s Unldos: 11,000 en.ol Im:
refirtrindinte a In. manifest. ZzinporLaclones de otros diez, de cincuenta R. Parrott:
= .d Durante at period do too 3 de Is mil tonelaclas. Para r
el fracasado ex embajador In. Hoy rocliftoo qu"OM cromo rde del dig 8 do Jos c ente, Alermonfin no es renahoa ,,Il pra Billgica; I 1,0W on el Si
r him., 'Para Israel y 300 on el Grand
1166 en Espal's, Samuel Hoare, dice to orri In an ci6" Plies e .1:
Me ]eon Jgu-1 el to c ruc pros ConstrPeci6n No_ Haven p... Est.dos Up
B a& canedcaraos on todoz dal dl, d' 'Y'
an L iriiaml P.ar despiIA I" clue rs .m rival tidal.
sun 00 1 y no Me croon.
a,, 1, En el Puerto
esdApid.. so tornafiox trave.... s"' viers, comenza
,es mercantesr de trolero de ON to Do
Hoare nomination u a, a Imb,11r. un pe:
Is CA trans d 'I orladiis rrp" ..sl. lot nuve de afiana sea 0 can as han portado can
F R E S K I T 0 nal merendo cub as si ien as senta el Pedido de barco. mas grandei.g- report to Inapeccion, Genei
all. sign lar no espaclaerad ano, I gu in .14 BRAMANTE
or a c ti adeq de mercanchis: In contruir en Ale el h,,,II: %", I.y 0, 1, In 0 WARANDOL
tute de menqrea para scon-1 it m.nia d,,de
E fir
spa a y dar e no G.bler.o. x a 1 3 9 1 dan6s rm. F-sto barco. bah Mermn..
Vapor ..V .1b.m Nielson". d con tros tres pet-., tL-B None,- Lyke Stug DL HILO PURO
I. aroo e 111,000 toneln as Fvaocisco Nadindo ro a Inc ina.
LI "in 'riin' V'1-JiS-mi".d c 442 oncharin netas, rapit n se- Lard,,e San
tptil", 41 c'!a 1. o.i il ilar Gaesmann, de Hoasion y coca n.vieros pan arriefia, a lines it e 1953 nh d. 1+-&
do,. ASu'- to ""' FRAN 3A TODIA 111.131DA9 PARA liu 11nd.6and. c.,g, cral, s.: Ekafim, e. Simin Cl.r.: Parfs va
Rus C I manifesto 247. .alla cle L. -..a de br. Paula; Noram, v Granada en HaarrI menrclar qu,.,h,,Cc ran AU..NTA. R DUCCION DE ;Pc En tornin It Its construction, ra- an Central; Jamaica en Flat. Bla".
P,...u N nes: Garay Y. Za ica.
en hiihia AZUFREAEP OE tambi6n homes tenido to poftu. m; Siboney v Monterce, 9.9.5
D' Houston, train 357,571 kil. en Ward
_ L PAIS diIj, Iihid d, c.n.c,, q,, I,: it, Line; C ... lier de 1. Salle y Fla ida
ra mcede, y el Inteligentisim. So- reanr loo Altillc- les dI G.bi,-a, en bu., pool iii lba;a
In a c I rsunrt I d a s. -010 do I., Estacloo Unidoo de Arnt1rim ho
in s Fe Lotus n 1.11a,
en o 'too one net., c r.: V.
inuel 1, h:bis emIt'sliado que "Stalin PARIS. (APLAI.-E Ifem. de V 'P' d., ", Iemha. it. I No,. "Y"'. 'in" So to emali Ind., safari K. Fu,- N, loon C.
era UP bu 11 e 6cm inclustrin qufmica to al C,
iffiole. *Be finn 'oell, consignado ap13t Afore,: Santa Marta v
as cinerbidthroadeen? lot m'didas adopted%% Para cievar at lumlnld,, or
Aximo is oducc n naclonal de de o, tr ?0 -kli: rj 195 -'I'u it in I pro ese idin I a ... Preto S.!.rino ,n Prne Enhviades aleui
do a. in agnsto esta Ina y Brajdablik so Regla: Mario y
re on ganan cosaa de So. 11 to pr I ate de Baltimur a fra podria aumentarse tiodavio -,
marcancias en 9e64M*1 y de
muel ...... ri-fre, crescent. demand. I~ de Pegunt en Casa Blanca: Jullta, Cuba
"J"I'di'd& :Mg JjiM p"P"_ lalmore.d. friterno y a c- rA Fic delfia 777,220 kilos, tizeribi6n do .:. ,r
nor q us ee r j gilr e en' d _vez mayor Beft I as a P r6.i n.,. Y..,b 0 il a. Atlantic. Wish y Habana en
a an,,, va ladR an .1 : as 209
eiro Go'bin"' Ile mer ca ga &I.Irticla. M-Inifilato 248 Y mue- mil ahia. fonde2dos.
Won is e.. y"con In. mile mundiaIP.r onto important ran. III, la I's 1. b Aeraponerto.
pr on d -p. 'Iacjancs. Havana, Central. rr" on rlio P', Pc j
necesidades Md.% B bu as c do 1. jnpd;ulri.igua ne ot
Ilaterm. cut can Ins 11. Jeri uArial. Se otims clue hin =,fia fjd, ad
.Iuidx de Mnedr,,,,,Uoz,.,,,..,Mper,a,. Ia. illoi. B or 'a el Mrsonalede c5til filtien. P,-.- Respect. de Ia actividad recauda.
del acturl perlocla son 240 toD B d
Otim III I. c o m as elMd.N net ne'o eat to
de 190,(100 tonelachas maitrims. de In, Pablo Vila. de Puerto in ... lari. h.bid. en his delea.caimes do
MIS, in vIlloso, :1, an- ort6s, con. ..gado v men'c Adu.. d, Hab
unaldn.llu 1().- c.rr"ponden a Marilien, Intisrmorl .. a ri 'on en has a,contrad 1110 leas. tur Par otra Parts, ""do flesi. 24g g :"estabia d.', do
. anaar .r:ra In A= traj. I cionale3. 'p.ort.s d, rich. as
in too enal al des ;el-. of Mont j In, Atill.r., N overos y de
'I mundo no se ha dodo clients de deadiversas inclustrins nuev,,j on el 13lezas de Madero de pin defense )-a quc' la rC lumbia I din SAI, hIs corrientes
Ilu Pafs Peoria Burro o on Pact. a B. .,.,gDa pam us arse-1 aparecon las siKuient. nte,.d,.a Hoare on un genlo e3tupenclo":_ War estas nocesida- de 408,535 kilos. M.eJJa do c, ',I do national refie-M In Mayor
, Y tras calls asi. des on forms tal conno parn car ell nes: Tallaphedr. nales. I tetas aeronaves de Ia Pan American
Ia mano de' Al;, daysDan,. tranportaron 6.468 kitots del congurno Be elevarin en 1953. 'F or' icamo, de T21 es el problem. de TODOS tOS MODELOS
Vapor b do a comtrucci6n na"I nafte-1
1954 hiasta 280,nM ton.l.d.a. Da sicuor. 436 lcmel iidas n' 't'ii,, ampitin raefior 1 1. c r I
Ani5nciese y sumcri H. A Donavan ciinchis en nem y se EN SEMI-DUAO
'base III do comas Informaciones obtenidas, rocoide.jteenddo 3 ; Mli;rina.
Postal' qu:j, Pr1duci6n frrmr-. de is 1 recaudaron $5.821.49. E nesei Expream i'I.t. a T es per 1. erle do a b rco i a A,!ro. Interamerica
con n no e importsIstuiris n iin A El
'11-s de morcanclas c n Ma kilos de mereanclas en
105 Pr6ximos afins., an general. Vi. I Neg-cisil. M so I 17'0:%e racriudamn $6 Y SPORT
oninsular an rlna e2Gue7,.dM Cabs ntarrion qae ran
DIARTO DE LA MARINA Ind.. danfir on it.,, r ID0,000 one- dj do Pan d
lid rall 099.44. En
Oc q dtal"So S. R.empriny y 'real 6 1 rill 5 d '. 11";ej.. ..116 del : CribrI Acre, Postal.
an do'. gurst 4,670 kit chr too on P
sus operations, on los muellois del in r1a del Martel, el buchre de banr emalteco, Que7,al. rumba y so rec..d. an $1
ui
Puerto de Livingston, Guatem
,CANADA HABANA VERACRUZ durT1' 'Z 8 t.'y-K.diFIo!etra Pi_ cl ribrig dest4n"' a Aidas y as re- I
hin sea c ehaya Ilegado at lugar de 0- k:l., do morcancia su
flat E.,Chrlstlanaen, procedente S an temores par Ia starts ... dM
SERVICIG REGULAR DIRECTOR GE CARGA de Wes n
Pa Beach, consignado a clue hays pocildo cairrejr ch su travellq ty Torsi S, A* Slgim 11 ,- 11, ell embair ... 16- pa "' !lJiaa del Florida
252 tr jo 6 1 ki as do ban iniclado las investing a er S.jvl. no informaricicin recogida
nifi.Iito fas 'en age 5erolia I IncalI cJ1..eo pc'r! hot 'o "l-, nuiritinall 1, IIP*: J.
mereare, n 2 Muell. it tinentoo, Dam a, Turi mui. I. ca
Be i raci6n nation
operniciones: j r nal. H.cl. Cab. -Iumil, ayeSI Cl,rrileriftisul.r and
Do ina-read. otaropcoo --Tambi6n el Estado Mayo-Gre-ml ciden'. P.
En cuanto a las mereaderhis reel. comunicacifin del sel)mr
b dos P3r at mercroqo ranclana goce. una zmn cantidad de vinos blarea Y- Presidenul7do 1. ep(jblica infor anM/S di a] I Id. tinto cl las dispose
entes d c.mercl. y In
DW To ... gim.. Jrimbi6n iaell, do Do .'c '.e. establecido el sistema
KRAGEHOLM ropa, se aportaron olivo y vines. d'r 't.d. cl-oca
Jos P"' a anut es: it I
gar* iulanld: di, inch, e ix spelciln -6,1111 1
Lie de vin- De' .par La Habana sabre el din 13 do A acX.1andC,10c.ar ecedept al el.rid. .I corr. onf.aa efec
T I go lllbl lplrrta m0l Iteeliilftl "Monte
R COATZACO go"ni. k1t. s, enec Alicante, 0 barrilils e par
pasajerns porn VERAC UZ AICO W Ia Naviers valm 'as. Wood. halt. shorn
ORLE Aznar S. A.. repleBentad. an u I~ %aarioq to de afrecerles Ia fac9iJid.dcP T I.- y
ANS, TAMPA Y CANADA. De C'diz,
I d, T all' do ca a Io b 1 16 rism..
PROXIMAS SALIDAB pl m .10 f rma a Ous Y stor- bulto de Jele I a llri acn a ill E
M-rg procedente do Genova, exportaciones registrackis pos I Birliaor. dmvigw
lu" I ex
pue". 1. ex rtaclones 'Mar"n' upef,,, York. EN RRAMANT12 EXTRok
icial de sue vlaie y con L it" do
escalas an Bar alcan Alicante, pi is .Par hand re a Brb.,: Brovig.
4--h- D.lb ... I. R.Ja.. Mc ase ni cviono de New York. conduclendo D6 141
dir, Win craill.n. y par Ult apu rto de La Habana durante el
11VANCROLM A90- 1. At... 11 As.. 11 A~ B.1rimaIIII.. Colombia. 'DID di 9 do ]as corrientes comprinden pa a as turions en tcansito Y 149
MAGNMILDBROLM AAZPL I. to it d cargo general Para a
'Pt. 11 MARIANA In 11 "Incessid' bul.e Ann .1 numd. I" siguientes embarques de produce. tHnbeladas
Ife, r.PIt n Jos cubanon y otral:
LLSOADA. A Vapor annericano
conformidad con In gm tgU en' 'Wa deSib
mj ,nffigsO del mi.... re&tradco C yne Vete sBY Lon72bana rumba
JIVANXIMOLM'.. A...,. as I cy", Par' To' ban Land Leaf, I Hoy Idr E 10 -95
MAGNMiLDSMO par a Aduana can at nCimern 251, mp fpa 1 tabacas en rams, I ork, el vapor americano
B.Pi. 'a _aban Land Leaf, Tampa, Sb 6N OXFORD
3. rho rg. d products cubanos. POPLIN INGLeS
JIM trafdo Isis sigulentes mereaderfas: 250 tons. Inborn en rome. 34.339 ,,,ny,.que hiere-gid. on na-11.
De (361inva 137,855 kilos do vidid. iunco y Cla., Tamp.. a fd., tahar. prgi.jerin fi.
elaborado f 'do, 513 c ma
ISH AMERICAN LI .P.Pr' do dctra. mlgra an race., I.. Total do aZirim al ja ent I, los Due
NE 100 sacos D, pr T. as Idle Vapor amerl onor Me Avoy, per a
Ile ?uji dl, ui,rlt liemnc a ]a informal
CAUSO Agent. not., rti-I rionica, vA1__ m caono rigun." ,Pa.
FEDEIRIC on de ce rci In 61 a rare
Gftem!. Fin. Armu no In.. bl.ut.rf. letas. vicans, etc, I.. an dal Dari6dico "Jour.
t d Pto. Ar- cal Commerce
16 Teldifonclig A-7390 y A-DI LA HABANA B, cel( ea lc., C.,,o a olivin, Jue. mu de New York, y quien
g do .1pes, 'Vinos, Juguetes, horal. :1"14CVnlul. 'Z1da1Cois.I W.0511- his M-dD an La Habrma una temgenes relilgi ete" y r V' &; erlep- .Alirn Domain k....ionfidisis Milgial
eg, 2ZM macos ozorar refiao,! A brl, dl ,,par americno
2.204,61 rid. B do de"Ll; a ll'
rry horadurefia '. New Grand H.- aileron ,.a, par '. or
i F Hoban. rumba a Karol 275 Do_- 0 4 1 0) to
Von Vra P. P. Beach: Godiner Y roB figurandin entre Ia$ mismos nu I
5A ]w 0 1 Beach. 100 ra .... a, ub.D.B e.curimlot i, SEP
later -Mr Plfill Y .C. I'c--' wsittimn aquella ludad dim.." VIMOS PEDIDOS AL INTERIOR
'-a stiep as "
P., fl,rf
'L,! q,!,' I'llor
I .
I I I .
- .
I .
.
I .
i Pigins. 18 I DIAR10 DE LA MARINA.-Viernes, 10 de Agosto Irle 1951 I .. Deportees
.. I I I I
: -CONRADO MARRERO LANZARA ESTA NOCRE CONTRA'EL BOSTON RED-SOX I .

I I I
P 1 1 -_ I i I ; I.. --- I ..
I .. .1
.1 ., 1. ,07,
!IIli EL BRASIL hi I.triunfo 'i ';;T_- 7 11 Triunfaron Vedado y el gilmore
.. I Et. FurBOL E el
I I I
. I I 1 ,4 '
4;,6 , I 1 ,;
. I i
COPA DE LASAACIONES I de lo's Caribes - ,I-,. al finalizar Ia justa inf an'til
: I I.. 1 ', ,:,, I .
_ I I .
. I
. I 1 ,
OTRO'iORNEO HUNDIAL Vcncieron a) Stgo. de ]as Vegas -11 I~, Se ronifIieron nueve records ayer tarcle en el VeA&d* Tennis Club
, I I ,.' I I _I .. I con sciJil de 8 por 0, lanzando I 1 (_ 11 I t ,_ '', I I 11 adentis de reconocerse ocho de las elinninaciones. Muchos
'nas lerminacto 01 lprneo I I I I I infantile innipusicron maill-cle un record. El debut de Cordov m
JO DE JANEIRO. -AP,.-Apc .tei-nacion.1 Del Monte. Gan6 Cubanelec- ,,' I
de f bol denarrunado "Copa Rio' ya hucian to.s ltderes _____ el I -1 I ___ __ .
R ,, ,do I ,
" e= ;Cull VolveirMILId ,1.11a- : 0
posibleeenle ,u 1952. is Xopit de I;,, N--ne,". .1,. AcItine, rounduil. .,.,I .11tich, fail's euitos en "' P I "I bravIch., Iris prime, Pat,,, pars citiv .se dispute en - Por ((MANINi GUZMAN I .
1'. ,.I'll It. pafawavt n If, oeh. cquip.s. qu, re n_ ,:,,,,,,,,,,,, freedel. en el Nue,? 1, X' ',, 1. i I k .. I I
"C"Ps cont'. S ,,;,d coolUt.ardo Ia' jusla unjo- I I 1. I Un balance fanlastico arruj6 Its presionante en Ia expalda Its once
. 't-rusba. Ilc S, I, P.Illilia,. de Sao P. ,It. Cp ri.".. i I F:rCt Is final de In nalact6n intantil.d fica. agregando air& arcs par. Ira
It 11.1-11 B14111L L- 0-Irlas dispusicion del ,,- I I I onfederaci6n de Ins Cine, Clubee librs En varones'"Ed-rd. Co.
Vs,- j,' Gn is, de, Mol d, .1; ... e-, Uli,U-3, F C. 'N"'i ... 1. d. Monte- ADC at ptimra.h.m. xp.y.%- ..".I,,, II.1- J_ C, .1d'.",- ,!I. T'llo, Poitunal. S. C Spurting: de Lis- rl pi'vottv- it,, Min-olo del Monte y I I* i I I icelebrado Ayer larde en In pisefirus rranza del Yacht Club logr6 buen l
ii, ,ch. di to ., I- ,,, 1: I - I 11 del Vedadri Tennis. En el aspect, cord en IA Pspalda cle Ist misma cited .
I . b-, F.anlla. 00'ropique G iwa lqli: '&Ia F. K. Austria, di, Vierfa. ;.--d, :Alus, hooll pro, -, I ecilectivo Jos miximos honors co- Margaejus Castro Palomino del Bill.
lit-, I ell; ...... fild ... g d, su UP. c,,(, , t, siv... Biit-oc V'more logrii nuevo record en In ex.
..del Ins Cannes ,c,,c.e a "I I Jos
,( 'I re r -xp,d.6d1 n-n rin- III PaIda de doce ahos Y Par ulcers
y C,-:,n."Zil ,d 7 IE-,il., fl,,un it-. Y "c"s .' sf .E6, .dV"in" ..",I, I I., s,
I If e J a d'I"t'"'a pal"Ic-, ,.,I I, "I 'e] Icittlell des s; .... ... e quo h. suf- Jastrid. ,.,I ".
I I,'P, sl- -u ,I F C .1"",'Ill, I., 6", d"Puldo'.'en enues, do ,;is Veen .Pet, list ,
I !U Coma la-"C 10' it', i',' colopso 1, 1--lbl, d1spluis de 11 11. ncias de -acter Gloria G,5a,,. dela'MYC log 6 otra
in-t) ,,,t,- 1-1) ,atim-do ell el segundo. par 2-2. P- .fe-r impr,-ln ,In equip. chair- terneribrio; miestras lot segunclos %- Victoria. exia veii 1. 25 Ile .paid,
13, ,,*"s lian airairt en va-rues.-El Biltrooto fir trece aficis Atingle con hempe In.
,,a a ,,1j;II tsba per tin ssterea del puntnt.U.,l P.1ruchrat, .btUv. dos pionsible currant, cast Inda Ia %teella r, Us
,,, Isor en ,I -prInult part do y . rn 'I tiltiono. cuardo chminalora. Alois, &&rise con el Primer 'I" it, 11M, I's ell islacilsoets. I'At.
IU "Tut Cardovis 2, Ir ... fue'.. ,as .fleuis .A. .cibires.lictilet,
ot-Ill'al't L. ,wWri. d.-I Cul'a-l"', I, coo. i J crite or 1.
,1' "nor OUn-in Bs,-I. 'U.'rijisidenle fir ta FITA. que Actu6 1!,.,. 64 -,,el ,!:,!nIclr,,tUr do 1 ,.,,.j iiied.d. cirge Valverde U-I .1: mIn-. I I.ia6us ,ialsutlifedrl Big Five que
t'Z da ,a I %drl, I I I deris ,azul del VTC en As I :rm r r. I Vd.d. Tennis
1. culin Fucron do, mento laboring
deletin 'I 1. Confeds-cma B .... lefut it, Dep rues I en I& rrarr -muchoa de elins con records Ayer. y
'on 1. in fuerte at Tiofro Con. r 1 --
so $as que ban vista comnadw sus vs- nuras que le V.Ii6 Ist more& Unpursta
, io club, lulopor, pal ' "" ii I:
as 11,9011sel"I'll 'R riarticip.I:Z a Z1,26;,le -!- E16rlricos .961o pe. I I 0 r
. 'Cora Rio icurnl ahn:a eneargadol tit )as primers contaclos con giino orho hits: per. fuerim .bs.-I 11 11 , ", .1, fue rzos despunis de muchn' mc"fi de en&. plianleacilln del 61tima martui.
i.5 Fede.-i Eliropeai lie Fillbol. part Ia participating de sus repre. ittiad.s ,an nuritc balt- sile do I ". I ardua labor con Ia. fifties. ot ctureatte impossible panel
as cUaIsU,jcr.a c.needid.s. par I ...... 1,eag.ul, del Biltmore quedisoon ,,.I 1.09 reault.a.do omg.letttos conno hubie.
scrtsru,- ar". "Copa 0 e IA., N.,Um,,-. S, Irma ,I. disputar "Ia Caps I" ,11 .. '. 11 .......
arm or a elders. c A anis Y el Prollesionsile" tin ,do extras ass. Pero con 91
de asittaclones nuediante "Scratches" de sets limits: Brasil. Uruguay. Candida J ortz. y como adenuls Don Kolloway, in In dereebs) orleaers base de ]as TignIs del Detroit, ban on Innifil eadverass per agaaders. ,le Te
AqenIi...,l.gI.tclra. cAustia e Italia. En caso necesario. pillunto to, 11"A f: -roll tei-s errors, Pecli de Ia segunda. base en an Intento trustrade All robe. dursette el Juego contra las Mediae Bl.n." del Clakago, egund. ten ros entrashests ellininalorints troaurat JrAcrip.
a de ocho Inifses en c.,. case UU ,_a c c y 'lare" m*,'.ed.-Jvi6U luc -;. 36 u.1.1 ,,led
izado es. se I egana a tin inaxi q"e excedrl ,para en Ins varones, debris .1 V l ...Pau rest "' *'is da
d s celebrado cf martes en Detroit, Chico Carrasilis I i ene rga de torarle despoils de recibir el Ilro del atelier
lI bTl a c I 6xito Un rally s v, A A iron el Habana Yacht Clt .l yIma Biril- 1 c his dificil do.
h que An dUr Epaft. y' Chile T encionad., cluisuir I, Phi .is
'I so ed 1. gel 11, nunne
at ex r 3 qUe el OfiCial or a -art to e isodle, es., I Ill IA. P. Ucphiitw. 'or' I 11 Iii llsvlas
E round, .$ eld' ril qulbn, -- ,.cIlI U
z s I' 'I'. ""ope."". Z Ut a .i-i e eipbsilaric it- I Ayer I.. ,..Ia alentando a ]as
ill nal. que lue de par 2. A pesa IUlfi-. IsIlelix, de 1. act. gravities
. .,.do par Ia Fifa es ta 36012do pain 1954 y se Ilevari a effect en ri ,h peito ad. .
El , r1i3 it' to sociededes. De ,nuevo experim.enfidual
timo s rifico en Rio y In ean6 cf Uruguay. t Pa :Qu, s61. ,c cub even sictic cntr.d.a UE 'Cam panella di "it Fiv,1
Otr s cl,,, Urportantes. certaturnesufulbofi3tecos es in anunciados at a golarse cf 31rhite de tempo con- H oreno perdi6 4SEGU ZA BRION 0 P culd gre. ,, rl.lea ,eci n i i EN LAS GRANDES LIGAS I
. .1. 1952:e"el Primer Campeonat, Pan. e icano de li6tbol". pars febreru cedido pars Ins primercis In"". I Ifeirius utilind.. en
I de )9522 co, Santlitgo de Chile. % as tilimplaclas. ell Helsinki. La fig-I -.as ,libeettriliente el ',Havalanta" In prolsita, ,,,,,,,.
,,,, Ito 1,jurif. del C.b.a,1,c. f.i cf J.'Pe. Coll I os Y adkeei NO HUBO "MISTERIO" e I triunfo 6 x 5 uando Ins onl5mos cronometristes RESULTADO DR L 9 JUIEGOS
. Les organizations de In 'L',-fa de las Naciones" aftlaus.
- pues:o qu,, ,I campeonato dv Santi.g.. com. su dcl. Oli-res. q.iea .cept6 rt.c- ,q.c Ayer Ia hicieron cri el Verfadol Lig. National
?,n alters. .-s, planes. U IA, .1iro. moms sin trrur y aderaii, p,,l dt I EN SU ULTIMO BOUT Tennis. So. L.I. . 4 PitUb-gh . 0 .
mbreln indica. puramentc 1,o a ,,,lU irsiti- nucap- ciuc en hit, lowland. NEW YO Urtited).- NUEVA YORK (United 1. N.c,,c ,-.,d., f-ra, ,upcrnd., en Brooklyn . 6 New York . is
,, '"' -do 0'a 9 I -rugods,7119.y Camps- 1. just. Inf inal y ocho .as q a, Boston . 5 Filadelfist . 4
. : 01. 111:,,"L ..... ,,,f,,,,, s rfa V s, ,.,u it"Ukc'fA,,I dess- I~ Sen.d.-K, eit W-hington se en- -, .-- me
pet a I, ., compel panamerecaus, El ,rguri 9 itu In '"Itil .
I
. ....... ,I ll ,a c Ile pin. ]as .elecciones -, ,, ," I I,', aulr.,,,,-.c,,, I tu in., qu, c.. .I ch "'ll. en el c" uerttn,,,," ".1, ,cIrl diran r-atiocid., de Inseel-finaridne 5 Clacinentl , 4
, 1. -g I A I -i1,U ,c1,de1, .1,lce- c
"Colls it, q a- P l lm nil in ...i pl.cu- lente .cluive.n ,. ted..-El heavywcuth .,g,.tifi. Ce_,de Its tcnnp.,,-ud; dccd en I , as.-Debid. A 1. a -tidlid L1, A
s;,',,'-'-,'. In, In ];I, N. .: t SAN FRANCISCO, agosto 9. (Url
i, r, I ci.I,,s* Pal al I.' P-c -c 'c P de Chicago &a T." nrlu, es it t, In do,-- sa ,dn,,,,ng un rjunfo de sets New Yo Washingto . 5
--sn pa"icipst en M -1,11,1--to .,,.,,d,.l ill, I .1 A. cn- -- n an.t.od. rii.l ,eno. Nue a pesar or haber dejalln IzB q., eAuvo hospi- ,portiefirecoirvenlos efectuados. solamente clat rk. 6 .
,,a ra In p I-Ximia corn, es penballe ,v;- N Anclin Mae, a. Pud.delign I '*I'd,."" N r k I U,,.a k ".. s"'al ns badgers del Brook ontra ,ran Ii
d-l Para ,nal.r ,I.,, fchn ,I c h,,;,,, care car .. ,Al .do despite, it, su pelea con Jue Ile, LN,%iPY-k G, 'an Lyn I s a In oub cidnd .q-11- records Fil .delli. 6 Best.. . 4
, _,.fi. I.,, ,I ,lurpo m. les a c ,I ,e= can Louis el p..,.d. primer. it ique constituyan au'- maracas pars Fil.dlfi. . 3 Boston
q- I.- hiada ence Ins m-es do jU- y juh.. ciiand. can freeticarm ',',rd'r 'g-s'ol 3, lost distintas estr9ol a q "efut San Lui,. . 6 Del-it . 3
Ali --ii-ii, y ml %cl ... a. c'C.a,' ..are de scistippy cuntra. bid Cia cl'ell' New York
-Ud, ,it R.,, or 3 ri centigrade. contra Peru negn que hubeean ha I a 'as, iiia'a tro pitchers
_1 I"'n"'W" (17 a 13 2 -ad ..! III -o, que .,ahr A cut Gil Co.,, ,ji. ester do., Mr.,. kl . uiblccicron un Gloria Escat se to rrlil rucgrcl re- 1U.I.All Jorge. .oftall.d.)
-In, 3A 'n un rl In., eirn p 6 b, I, eA to q Uye pectas misterasos ell el bout. .." del Bran,
,rn.l. ,I ru-cullo ,a s an ses. Morin Rildli. ., I it counagre. I at
v ,r t,.,I y icipa 'ut ca pars f,:1 earn in dicron a Ins vauk-s fees career. r, ,,-,e,,,
cries Spar ,a cf h-sPi- t re no dle"d c L Por bell" id IPulst'.In Ins 25 libres do 1-r. ESTADO DE LOS CLUBS
zi: ,. Flinn. tor del nislulinn depoititin ".inenal 111. ,NSUll. irfrUlunsid. par. Ins Santis. adervas mid!6 ,.at .fees d as hot.- Brian dijo que estirva all. it, I A Natelaralli 'elp gas sucedin enal LIGA NACIONAL .
. ,I, fez plann.dr- d, In fItk,. reps. ,a ,ut-lin f-.d. en su perind,- guel rues lies estudiante., apro- pusicron ell bases a hanl ; tal rain. 'rhanodo IA deels- :otorgai un total de 24 tritinsferencias. f Mario Silva en 1. nniluna dit..,,A. La G. P. Are. DII.
UI, rju, el n:-a- it, ds U1, r ri pass ,na-unp copa par. ,clil a hrechri, umendo tin ens- -c nue racid6l dell-d-I., Louis Goldman. de Monte Irvin y Dave el ,e,",d
" C I- All6lica Estatal. or que ronearan par cf New or .
"" 't P U, I. ,a b, ,l mas Until, 9-iiino 'c M lh espi c YI"lk,'n:"'" 9rim ,'I..d.'ITeBnlt,, "Jor.ge Silva del BROOKLYN. .
d--s ,ups, ',,I,,,,o FAho csclib, "El trin I rally cir cual carre- ass Michaels fui out i W A in 09 35 693
"a". "' -PU"s 'umn "Unnion. fire, III, Europa a, A 'A' DjL quit," plerrearal caringil b= 'roms 1 Iu ?. talizado par espacir, de n bases. dando VentaJa int- V C d, .61 once of,.. esuill U.,Nw York . . 59 50 .54 1214
1 --n dU, luears , at re .,07s t A I, I it tres dias. 'at unn
Winez Its ,,stitu 6 do ibles it nu:vn record en ]as 25 metros li. FiladeIB2 . . 56 32 310 15
ines. -r, .,h. 1'. s espit. us P Post Ilic s I-] A *learn. 495 16-4
I ir, d, S l;,.,a ri,7,",, ,uno, En ,ad. jurg. auchn de ser un in,
" s, I U'g- di 16 "'p, ,ad,, 1'.s carreon, d, In- Ynn- 1 Hubleron rumare de que ,,co- in El I Gloria G ra% del, M pgan.6 IS Luis . .. 49 52
1, Una ,opa Put*. cjr.11,1l ' ,. IA 'lot A I I dinn It ha 49 54 470 %
Isr'l," y "n"'i" a "' "U""n": k el". na!'lel l i.mpl, ilu.6 n- illli ,uredirr n In I at to
56 dsl ,eiallrla Un raps: Be. ,:. s el cituirila ,Un.dn 1, .naA Its c ... ejun. Los Dodge
'l e Italia on .
pa pie, ,c seguirits cf. nn doz uas par let' -If lA. eiirnia .ecliaa.a"o tlizabeth Tr6lIes i Cincinnati . . 49 56 .467 20%
tra crtp.: It. U de Brion durante !"Iet, ci ..2-t. .h .r .';I. '...d y. irs ban Vc.
slz i it, ,,, ; ,1 td.i 'a Q I,', pa "I'll it ell tarell-se c-- tod-I 21, Mientra, taptitod"Del z ante home run del Are. to,, reunion, in ]go rare" I.- 'I it desde Ayer posee el ecord Ch I . . 45 58 .446 2 %
I tma de %uelta entriA. .. to y .,6p :es en 15 en: cl:'M
denuis pal. q., ,I --ed., rouqustaa Is C,,p. He Ins. N.6cries o ,nl..In ccros con ulas menoMdifi- Con el tTIU ile hiiy. Ira Yen- el Argentina duracte sex c, caiic,,, igantcs 12 vec Ire 2
-to etic s h.. celebrad. exte .he. i F cas de Pecho en nueve anus. Pittsburgh . 42 93 400 27%
- El 1,,unfo de hy,Ios.s ,i ,itts'l, Hlied.ce lp, I., event, or .. .?I. it, i LIGA AMERICANA
,a 1. cbp., it,, In, cap., ,tltpde3. cast 5irmpre bien dr. ,1,.,.e-,, primer lugar con time rounds, y ntrD fu6 clut, .IV, ro ,a ,,
le"' Ins V, u An
El dia R'd 'J'- Clc ,ro ocurrui con el protector d, rin eveland, que no te d jucias tobee ant cass Mar.th., G. P. As.. Dff..
La .ctt.d faciall -de In C B D..na d,,n a ,o.c,,r has t_ ,
a, I. 'net. do Rmp I q-. le'c..,6 ... heirid. ders el .,egurd lugar. I "a' I. 'I. I
1952. a rue fine, del* pi -eritc .ho so procedcra a Ia reanI6a -;"72,c l-dr c aI ed-,5 c to acto. nian juego sefialadn. I L.ncls di VTC erl ,cc.*rd ;.
. it, dir-cl E-ta randificact6a d-I a lie nnirjo acasn sea fan- ,,,,,,,,I. s, feenron Ins basis con un Joe Ostr..,ki se ... 16 cf firlun. I Ia hoes. Clyde ing, ulturno de Ins clac. tratil.-Il. Par cIe b,;.qu,,AentiI,.,- Cl E ILAMD . . 11 W
junta a domi el problems at to. conteniendo a la;i Sereadorl a I Brian en casa de ninns amigos en pitchers utilize dos ,a exists pru in les -iii
rabic A ]as fillmit.doires del ... amen f.tb.hs,:,- y p.d.- ,-as ,[,I,, in. par )as D fg.d, a I I, New York .* . : 66 39 AM
b 'llesr cR"cy"" .1. ,table play partir del cuarto acto. anientrast 0- el, Eubirbio Lafayette manifes.6: ;c arato el triunf.. que su edid a 01guits Tri2y del B Ean-
,,, uc del ci6n sin sslid. ,n7 q.c .-lalrneru, hallan Ins lel.- V# e joe, Ip dl %d' 'uc , 62 44 595 4
- s stilt.d...: reno sifria su actavo revis contra Nunca a nUes he sufrido IcEift alga- cima de Ia campafia. inievitras to el tempo ylinni Chicago .. . 80 47
,,all del fulbol brasilefin 3, del Unit.. J es I .5hellon !Tennis que le val e once Arcs Detro . 6
es ficiales entre In. organisms rector, Sg..d. Jill c ass en pele2s. En cf bout tontr2 Louis on surr a su rinvene, reva. ; nalaric, en el pech it 49 55 471 164
. S al tri"'fas a d I Washington . 44 50 438 20
sinintrin 000 nal, ON 0 3 1 WASHINGTON line coni rical- it, 1. .c. y ritgui NUEVA YORK vein1c, en ,.ra',,
L. III." icfp.,i6. it, Ia .At gerltuig e. 1. ftiwra rops ... in. ,t-.. 1. UB -c dnd 400 020 20. 8 10 4 V. C. H. 0. A. E. I U' Pace d'.Fnog r. L l ttivr en el he. V. C. H. 0. A. E. 3org'giSfIva del VTC, logril baja r .'r. I Fil.d.11j. . . 41 67 .380 26 4
.1"t.-ean ma.ine. del I.Irnen Dsd, hiare --,s an.,, a a 'In, as: A. Diaz. Martin - - - l nohe y I dia siguiente. At - - - sider.bI;Z.nte;,I record que So. L.U., 33 73 311 334
fin't Y. ,t. .1b . . 4 air. tit. SiM. it, Angelis. hc-.,o Williams 2b
I a gu "l tel 7s7 I' 4 1 2 2 2 0 desde "isti'
i:,at ..... ho .,t..do c ..... l'is, hi ... icnit, E lo Fe ,Ibe o C 9 afael Sierra gau. ,,ILANZADOIRES rARA IBOY EN LAS
11 11 s-lenci. del Actual p.-Idpole it, In C B D. do,, Mn,,. Pal. A. C. U If I I 5 0 2 de un amillo nuo de Argentina. me Dark ss. 3 0 1 1 4 1 pecho de do e afics. antique sin cles. GRANDLIS LIGAS
, -un r, ,, ,. dall. Del create FI,3.. 7 0 0 0 3 q I, i I --sr -, ,
U, 1'. C. H 0. A.F. Rurl 4 2 2 0 1 0 11.1-6 at hospital. debido a que Ia Mueller rf: 3 .
a Ulea. ," [a junta --a it, In C, B, D. 1. I(o A : : 2 1 ,s : : : a, Cu". "I HC 'I's LIGA NACIONAL
'A S. Iqu-d.. cf. 3 0 0 1 1 1 VeratUr,, I b. . .. : 4 0 1 A agre que Il-ji-st.6 In e enferl Estu- Irvn If. . ., I I I 0 0 hibia.impuest. rpe.rd c. Ins ,lieri. PitUburgh en Chicago: (LAw 3-7
. I r= taj'T' ei 'Ad"'I" ", P I oll '11-11 lausl- "I'll-11111-- R, Gomez, 3b. . 3 1 I 11 0 -,, ,1,. 4 1 2 2 a a e .111 di a media. DeEde enton- Lockman Ill. . : : 3 0 0 7 0 0 a a 'i es L.Ud,, Oma del -Profe. I vit. M.Lish 3-5).
can tit, fCfb.1 dispulacirt.- R G Cs 0 0 lie estado ell ca- or Angelis, No hu. Mays cf 4 0 2 3 0 0 garages gaud el pecho de trece Rr- Pfladelfia en Nueva York: (Roberts
- d Jarvi ,,, it, ,,all ... I IA ntitud qI, A Barr.s., s, . 4 0 .1 J N'le-Cormick, rf. . '.I tIl a., 'a 'lu'It
.Par 6 filch. cirgam-U. ivo, ,' rdensI. I h. 4 1 2 8 I 0 Tit, "hisel, 21, . . 3 0. 2 1 2 A b. tialle mi :rr c. e' -rrbtc. ThImPsim 3b. . 3 9 0 1 1 "'Inii6ra-11 1. mitl 111-i-atoria so. 15-8 vs, Koala 6-9k unlike.
Los circuits, depoilit, 1,t,,,,I,,. IA fules. ir,!ii ... .. .. i ... -Uan in. R. M6.bdcz. 21b 4 0 0 6 1 G-l-ra, . . 2 0 n 3 0 0 L. I-, ,, th ,,it y lmpi it,, b. xes ., ,Vc ,_ c. . . I I I I I bre ]a final. Mari. Tri.y del VTC Boston en Brooklyn: (Spahn 1.1-10
a,- bll. a 1. ".UU 'I allot Ill I'llar-- sr,, ,stll I-olle Ins C D qrraa f, . . I n 1 2 0 0 c.nI cun- y. quistr. ,.Ier pe. J-1-1 P. - 0 o I m.,c. ,,n 1. csintlel. Is. Schmitz 2-4) .-he.
.1 'a pad,,a.f,-h-,,,,- halls, ,a', fil ICI. R1TrniUl C1Vz.'l 1. '0 1 '0 'K ,I", .,a, . I 0 0 0 0 It lear' F, CP1"11 . : : I 0 0 0 0 1) ratuill I'll
II. I A. F. A.. y 1. n,,,V. j,,a 11 I el or p I I 0 0 0 a de.0cho afios Gloria .scot del Bill-, Cincinnati en San Lulls: iRaffpntsI 11 drporti-s 'I' Vezq U c" c 1 2 0 0 3 0 1 14.1a;e, - - - B, .a ainiu.- el conob.te pa.,,jIn Th.m"jostipi "I". ) 0 0 0 0 0 in re es Ia nurva monarch de Ia es- Atelier 11-13 Va. Stairs, 12-11) noche.
fteptnifle par., arribs., pmirs Fit op-on d, 1- ,1-- Jim6n", cf. P. 2 0 1 1 1 1) 32 4 10 4 8 3 can 'Louis hs:ul. ,I ,&pt,.. I . paid. d, U-11 .n.., ,0c.d. a ,. ,,,, LIGA AMERICANA
. ,m, ,.',d..g,"d,, ,,,'II, ,",",",, dlIa blc .... UiUa ,I, ,,I,-lriy. -Vos- Lo, Pin. 6 .C"p- d, I,,, Nst ....... a 'ad tit ,,,,, -,.r. C P6,cz, P. 0 0 0 a 0 (I NUEVA YORK lueg '. U ,' Jim p. . 0 0 a 'I segundr, record suya de 12 comPe-I Nueva York en rilluielfla. (1,0pat
Game : : I 0 0 0 0 0 - - - I tnci. 0 ]gulf. Ti.y del -TC d.
u, ad ... s del prey.-Vad. runitn. lo-en 11-111an Is, -lulidad- 1'. C. H. 0. A, E. *'M sacrro' Ia cars en los rcsianue,, Totals 1 29 s 1 24 a 1 'nurv. c lux, ._ coo !in ,14-5 vs. ZoIdak 3-6) noche. ,,A
,x A - - -_ -_ -FaIt%PU- BROOKILY .ril
it cpr lecirturtila y Pralten Ia crecri tit & qu, 1- chilies rep "' I I 3 2 V lie carddel i T.!,,Is ZR 2 7 20 13 6 Me Do.gald. 11h. % a D dc In pele. Goldman re. V. N ... Wilishington en Buttont
a CUBANELLCO -5 vs. rxerell 11-2) noche.
ii-olade. en Rin abiettrin- ree u6'U.,re, rl C, a 2 1 6 if I, rro can trs print., Una herida so. C. H. 0. A. E. 11
:,,uUflrlI-o1, .1c.-ari., no aj. zq
tnerd, de Brion air' Fufflo .,:f. '. . -4 - - Gan6 Lin "el etrico" Ia gChi..g. e. C -ellnd: (Holcombe
eir., PsIttI. Usel'sQ ,,I ,I mirpertnal. ,,, ifisl ,I, IM4. dbdn ; 1. I,. niia, .1' 'A' % B rd"rc C4 0 A't,to I I I : bee el ,I del In 1 2 1 1 2-0) noche.
ra M. Graral".. cf. ..1 -.4 I 1 I n I Di' .glUp. cf . . 4 so or, 's its
-( it, l".000 pel-ra., I 2 I ' n 'an 'in Pan all, 3 11 3 5 0 Sao Lubs en Dc .it: 'o-'er 13-6
.,aud.d del 't.dura roun ... pal q,:;, ,,,,,, 0 . p n I Las -.-ft del h-pasi rrate a,, R- : 0 0 tr
"_nUtil'i. a) 1-ho ,I, qUe en Bnax el fulbol 11 dl,,-,-t, d, In, Put. E. Mal It .I 0 1 3 0 M-. Ih 1 4 So ide, cf. I 3 0 gran prueba de apai:cjo TUeks 3.5,
to I- Fl Pllme,,a, y ,I Ju-ni-, toI-a, u, Ia 'Cops pta", D. accone. 21b. . 5 I 2 I Call.- I Is . 0 0 A 2 1 ( nue Brion ingresi, el 3 d g R 0 LOS SEIS DEch'A FAMA
PIl1'I1IU1,,,-U ,", bts et,"j.;Zes 4. 9 32.21,,.Ijeyl ,11,,15!_,,. 1 ......... F. ,,sp,,,,- A. Lopez. If. 1 n I n Brown. 3b. . . .1 0 D I 'i ,1 ls ,41 5rp. ca. y ,slio del Ism p.blaF.U 2h r 1.4.1 .fk. If. . . I o I ast. 9 'INS' -Un 3. V. C. H. A, 1 3 1 D 0 () 6 Ls 'sc 1 t,-. dl,. J J J i" rX.EW. c= .cig.
It, a A I,., vA 1, se. I fl ,are o In in,;, Ile it,, notion ,us_ A, Dmateg-, I ,I I I a 0 0 Bauer. rf. . . H I b. .1 n A 11 n
,. *. 4 1 1 1 0 0 Ri=utto. sF . 4 0 III 4 3 0 ArutIcll,"rnfuz.,n. C dpanII -1 : : ..
t,*e', I"s 'I ".. I Balvida ... : lb on 1 .no 1. H.colol.onjoi.e. I. ,am-. .,.- ._i. Cards. 103 381 93 142
I on z, Los -rnihruili ta, A,,,t,,a Va.,'cr. -,lb-m. it n 0 o impuisciones de que Brion 'es a -MsU"bU--- If _E7_3
n I g .
11. illon de*citizelros cada Una. nuenlia,, III., cuar, clubs derrollid F, 0 Kuzavp. ,p. I Cox% .. : I 0 0 0 4 f) ,cra de.1p,,,rl,.,,Y.I.rl,,.qu,,..,, corri6 Ashbutel. Philli. 108 452 72 159 .152
- Acc,.ta clln. 4 1 1 .1 I ,h 0 n A n cscrind dc,'. Bridges 3b, . 3 1 2 0 2 0 tiny P q fi.... W. So H)5 = 98 32 Z45
en las climinalorins -Spolul Estrella Raja, N clonal y Olymplqup, .11.lvlon p 2 *1 ., "aa'f. ",hy' .1L'ca .b" .s canes p . 0 0 0 n 0 0 : a I y u. Mi 1
.., ia.d P
us PaUr.d- Ile I. -13 -9 Ostjrowski. p. . : .1 I I I I y 'h. d "'d'e q u B Ins del mur- Robinson. Dodge" Hill 389 74 127 .344
recluierna sei-i-tas real erumi-s code .no L' T.I.Irs 0 A 11 2 -, - ,a frece ]as Petunias mis at
"Colin de Apet-tint par ,nirnd.s: Tousle. . . C much. rair Ist, I --- it 'e-as dcl I.. odbietanp. .. I 0 0 a .1 0 do. stead. .1 Prionero de m6Ls de cin. j Kell. Tires . 99 399 63 133 _1M
.]as Naciot es". picrisan que podrian fair tndos- les r .... qs d, A D C nil 000 0--'2 32 burbio. Muchat, personas to har V15- alkaer I I 0 0 0 0 0 cuenta mil do ".
nelt.d.6 ces del stadium municipal y g1lo sin olvidar ue cf ulturrin ANOTACION FOR E'TRADAS t ,," P lie Partic ,, Fain, Athletics. N82 293 37 SOO .334
. Cubnclc,. . .200 260 3-13 W.Shi 202 DOD I D. Thom'pson (b) I of an 0 Ill 10 0 ciparon en Ia carrera veinti n I
. pal del Wilma campeonato mundial entre Brasil y Uruguay produjo __ Nurva"Vor'lic .' ,0 1%11; ,rlluoh ma ragrr dY.re; ,,nil n 0 potros c tres shot de edad I .,.- N-uu 't.. Awericassis
alrededor de siete millions de cruzeiros. 110 001 30-6 _a rw "upstart p. . 0 0 0 0 0 0 La carrier n1asiste en recorder des Hedges, D It. 32 ZernisI, A's 24
- Erl-ri marur s16 N 9 P. 0 0 veces cf largo de Ia Pitts qUc es de Kiner Pir. .11 -Willistol R.S. 23
te egre .afl a dichs clu . .0 a
ft*tl La reca dacion mas Impol de Ia "Cora Rio" Ia proportanii el PelearliGavillin el dia 17 que isl dad cl - 0 0 - "a in ilia. El garador fui cro= ,
I ,, Urhrpal enter Paltneiras y Juventus con un 'total de 2.783,190 arlv Cliff Chamberg ))erpojti6. vierres y que.sitl1dri pars Argentina Tirtale. . 31 6 it 27 21 0 trado Ia primers Vez con dDS as Mundal. Cards 5 Itabinsem, WS 2
1 -,I F,:,nq)UUon lie Ins planincinces; del turner. Ia "COPR dV Ins frettile a-Charles E Ia .srmaQa Proxima. Anotacitin par entralas: ),, stgurdlis y fees quiet..,. y 1. .,e. '
.
n a ,,, as ruiultus cuallu segun.
. Nscl.-., Kdo do JUvh. 'it,, ,sopl.ns.a n..dAi -oa, ,in I., cifil hits', ganando 7;'xO -- -- - Nueva York . . 2 In 200 __5 des d d
,__ U B, o.k)yi . 020 102 ; ox__ ,u
U l",, ",,, '11 6, I"fun la Crp. 'I'lle. in., logri,-, au-rtala, P I o NEW VORK. firtoslo 9 ,Unod, Coll seis ell el sexto el __ __ it Us I. I ... clun'tti,
I, ... ....... li"., 1. it, st .......... a -,gur"da I., pal-P;!-n de F 'r nando I'l-dr. ,al d l c Il- spenn't, e,,,,,,*6 ,,,,,,,,,,
,, SAN -LUIS. ug- u 91 IA 1! i Scotch I I, tiv.vellid, lugar y Eventos para hoy
In ll ,a lint -Iiiii.al -Ill. Kid ;I, I ", Ch.mbets Ifloii P: ." as P.:&u"Ic St. Louis vencitil 6 x 3 Rh3 - -_ -. _ I 1. It I -;., obe. firnindo 1. P, I' de So. Luis I-, liel.-I. p.i 1. lial
I, I] 17 it, I Il- eall, It !.,is I,.,- de ]as rvueve ce- fire, I VENCIERON LOS 0
it; ',I.' "d oni;"I,"l, DETROIT. .9-1. 9 'United, 7
' dILV-I!(,',g B-,h coUtia "Us"' s us; 'tic Pttb "rith en .I :Stipfrailcia Jos Braves .a. : J A Alai: I "t
a' I" I c" land. led.., ,, .. ..... coo HAVANA CUBANS ; I.S -D.blc furici6a ,a tl "Fl.ba,. smtociones a,,. At,. If I- Us Msdirid". can re, plul- P-It sex a entrada. en que Bill Jenningy
__ -B urlindos d e los' catedriticos '.nEii'e.nIr,,I. -lip"i. ,in ... ii- te U n .1Tg.nc'u',rcnci. de 6.855 i.e.. I "Phillies" 5 por 4
I ,I I,,. d, if,5 fili-F. de. Un trip I, can dos en base,. I- dos Y dos qUiniPNS en ends
St ,11 ,I;;,. I.. 1. pell. l"'.... 1,.cd I -11 WEST PALM BEACH. 29.st. T FILADELFIA. ag.st. 9. 'United, -.
C ,m, ,.I Ie drurl, Detr .con Unlted,- Los Hit-na Cuban., -a. Una de ellas. comenzpndo Ia
, Ilue" bh, li -.11, 'e ""' d1err'.'t".'r d.r'I.VTl'g-U "- rip .it
-tritnif ar'n Valle --t; 6,;a-,I' ela .',! IldiTfl P ,',"I "I ,.a '.. s.1 ,lac .' ". Los Braves del Boston j
Jo y G uillerm o s= ,', c En 1. Victoria eEluvo co- figul.a ... Isci6n de sdispeortrrs."i, hits A ,,,,.a c5a n6che a 'as Ild.In 11 I,.,d.p -..," ,Ilictcinn ein- 1. pl-urnef. Is. I~ de I
. ,averl a en of Fred Sealer ito West Paim Beach .an sool o li sitro a lps P i irs del I- I.rde, y lie ,,g-d. I., :
Ta T aag',., Iir)Uhm ,it of 'ont, .1 ,,, principal isuv, I, 1, In., TUirts y too '". -- '. c" ,,.,a par do 11 N 'I" en f. 'irl
__ I rrbt I go .. I o" 66. d, C 1. 'd'.,'1Un s y med.. d, In n.,h,.
C,-I- ,I I, -i n, I.;, -, ,I-. ol- I dpUdo mbo. v el s. can Fernando "Ti ompa
quic. ip I, y fees sell criteria In sin Inc," Rodriguez hanitando a cinc, fueg- it
nil a ,. '; "i, a'l,' cill ,, ."Is .1 atussIaco_ Satchel I Y de Si Gordon A 1. ilf-'xiv.
n4.r,,a lIri:s-., -- 11 11111gru Ill It I
2 Po, 10 no 11 n' = d' E par eUlr.d.,: "' 1 hits ,I .U.q., it, Ins I.c.1- y A a dcfeaIV.. Natacilin:
Vsl; j " MUlllron za- .... I l I, ,-, pn, -alqu er Urcursto 1. I .
. Anotacia qpi.n a6l. pgimutid uhn seacil oy or, 'Los Indios Ile fueran dclanic 1-0, Gordon a. 161c, imP.1,6 dos carre. _,Cmmp,,?a6s,, del Bit[ Five
it- 1 ,IUur de ar-h, ,I Froon poll ,ila, o ,1,,,, ri, ',',,,ri ,e"ie __ no I .... dc I),csnt.rs'z ,,,nii,,.,,. ,j Pitil l unit ot IMO_41 .9 A and I'las
Ia_ d fi
qUP PI riplaule- ,uhate, nihij, Ia %,nia)n pars I ,!h 00 flix) 21. 4 A n ',,'" d, in U e, 6 d,,,l P'nc a a en el prime, A,,. par pase a Glunt. 'at, sina q.e hi do, tvAnIfi, ... I ,,,u.- en 1, pliseurt. del "Yellado
El l'-1, dar P- 6r ",'a -adn ,,ct"RnIi!,ra v Gail eg Ns .9s Batitries: Pellet, Willis (71. Wnsh Z dcrU;iV6 cula.mylid.d tranzferencia a La-'glichaltioll ar. flat.
hubi pst.""'sli. en ,I -Irlar de nt,,,-. sbrsr,, en el people ,e , .,u, in smari re a. at a or can ]as base Her., n
et an p.,e. ,,, I
an 11 11rnfluyo ,, d -sa- No lisy q., ap,,gs, q,.c at ,onu. Ira I ,,PA rA A, y G.r.g1rIa:'Chamb- Y D. Rj,. Sanford .bi6 el initial ou". Adern Anoto ve Tennis Club". c....-Ii. .
Ia M Ill 11,111P.Mri)tu en Sit ble robe. pern Ins cubline,
raterle ,.ta ,,firatl- onsr.-.e Is uluslada -3 .. dreade "loan. e P r dirron in i' empalaron par sencilln de Zarrion. '. 'I octavo 1 12i nueve de Ia racbs.
to In u no He in- I O'er- -, hat6 .J I I BeI'dh h yl ,U 1 1 ge rii Ans DI a."b .' Sencilli, or Gordon
' ',A Pl jl ;11n qu',anic, --n-fir, ,as vpz mA, Par. ", riocuentro.en que delpiridera It tubey Unpuboti a r'Dho.de begundst y single de Izagul- urging. depue, it, triple d, andarrr; porri I- ,un-fa-ro.5. ,U ,croria trorits, a Ftlly Graham a Estirlia IF. I sel. matt Batt, ,., toll, Bob Galg9s:
A-ca rl pasn. el rl pnr t rr -,I I4-2 un isca que -',,n,!i*r y,,YU,91yp. . hBen TAY1.1 I Cen e I "ext". Ell direct, A tax B aveF Ia carre. I
IT 1. .dill ,ult6 deruiv.a. ya cup to& -Progrkma de diez eprrerRe..
6ineto rartuio ,I,, Irrhra,,on he. i-, a] int,,,r Ins a/uIr.s Una Inn,"In lins de rei. B.1id. !a Paden sea 6 sca, .at,. hits. Una base par bolas '- ,iue rols
6!,a A aor 6 L.. a -Ulapa, poll 'lu, 1' lie plans, a Pittsburgh A pFn ramp e I a A' Hn e noveno po
16 lie In it on a 29 hav. discrilifilinacio'n colt Pase a Fred Marsh fell Una care,. U. error contribuyeron at rally dr !Phil fee else.. I f ten el..Cinllr ... de 1. It,4UIso- 'i I 0. %virle a quiurr Fu ]a arl-ls HII 6sit- se vicir. -bano Ornelin Agramonte. ra y Matt annib poe, dcspui lt,,n an custro carrerus de In., cutionni del deb" .I, Gisn lurne, y an wi it V., c az
Es I Iue -ahll, en I,~ onfre ari a] lunes 13 a Bob aker. o's. Jna ag5 en nics septimo. que decidni cf encuentro. Pitch h I sextet vietaii., I and. s I.,.och. 7 .
in 5b' 1 6 ", in, ultimus minutes de evocilin, 'We 11 Cl I pugiliNta H. MattnOlvl media de In ruche.
. Y, PU6 liss 1,a,,, c-a sit
F.rirar. '" 1 PI I evanchn, enirL oushol fly a "' j'rdir riple. Cmialciplirlurfood 'P.-':, ""I", ). at F. ubba hurch sull su A p.
. i bus c U r rur, ", mUc"r. sB eg'a C uten rodo Pit rurnis ,I d"s. P." Laca y Urvan signicro. h.t.- c" Pat Mullin y Dick Kryhoski. Am Ub a x. n .
pun t'do schre Vallejo: Pero Iandn y Itegaron a luarse en 28 1 SEATTLE 1. .tIm a reves. Luchas : .
1, gran rrilus"ll - rlue, sp transit, Ls, utualaria 11-acica se frusUr6 nil n Se fracturi5i un c* d Ia ,. fi', g.'I"g 'er.l'U, e'l'e'E' ',.-- del Detroit. corectarr de home run. star de Lifts Internacional de !a
ror rllQ ell' Illstra larl or tin remote de L.c. can ]a Zr'-h it it )a preps. Sanfordiste Rnoto e, triunfo su ter- Florid.. ANOTACIOS FOR ENTRAFfAS i -Programa de pancracin. con
der ,nls,. on Ia Printern decent, t 7 3 ,sc de W,,.hnnlt, n,.rqr1de.a
1, ita =6 1 : at Secre. .... del A, q* ienlr.s Martin Stuart' Anal-16to-W .ntc. c,.r. luchi. ten el P.I.ci.
in 'Isn"o-11-11sehit paut-dr, Uif- I 16a de 'a on
" oil,-despi de it, a tennista L Brotigh stefl primer relis frente a cuatro Hav, Cubans WI 4(V.; Ia 1 Blastdoriji too DD3 DIG-5 10 di I
As
' -rn "i c,',, gran .,it McGrath. . F ,. 1 earetas. comenzanilir, aI p-d ,n ,. ,,Ilpapluo-a -- D, j_ ,,;, -hr. ,I ,,;,I.r, .1 '.p.' d.'nd'.",,'."e'e';it ."di ri in. i6a VLetorias'. W. P Beach 100 000 001 -2 5 1 . 110 Dill 001-4 8 I d ,, c 2 lice, a.
rtido A or,- 'In ro! ,..!,rn 1,,' Gl,,fl-U,.. .unque de. CHESTNUT HILIS.,,. M.rachtl %ntttrhaewel, boxesdor de Seattle liar Baterias: Rodriguez y-VaIdivia; So- ViBaterias: Nihoh 1,
1,;,,60,sarr.,,,u,,l sus cuadros Vallejo. y ten.. P,7 ANOTACION FOR ENTRADAS 3. I
Inc 'In r--a, In atusi6m ,sell-- hit ZuPnik (6) Y Menard. Church. Heintzelman 11 y --,nick '
I "asto 9 (Unlteo a _L
reFfnalclado poi- un ruillerroo que des -, .... pareja de Lruilme Brough Y'tuiiidad cie2Icnqrlca'1-e .1 d' limpecm st, Louis 000 006 D00--6 7 1 I
. pleco tit, kiego brillarte de: I!, ,, u c I o ""in 'u',U]n ]a a.
Ins it ll ,j,_.-" (1-' ell ricasan: Margaret Osborne nupont. que 'hitlenundial de loslighibeavi - _debin npc:.,,e en el balling de hit, Un' pail esvelente lado cligansdo nueve, veces .vilitiche. ,6 I tala. Detroit . WO 102 1100--3
-Iss I tulo nocional de doubles. par cc habeir
.1.0i, un eturbiti, .,,,,. r.d,,-,,I, t.,.p. "I tl_ E11tientil'alel memorandum vs de. B13.terial: Sanford. P.ige (7) Y .
. a, in'. out, MIAIil No .1,slan A prue-a ho.n Unsrt Urreta and a Miss lerminar si existed mativo de quere. .. .
In! 'In Bonuh, ,a atts; Stuart, White u6i, B.rc-y (9)
oli-111 11 -feI'ln,-U .1 In ide 0 derecho. Ha criminal c9ritrateINCIII
.1 c Ins giua on. titriben p7clas India, "'I"do A le.'elultrio'el"u do .
Ill" .i'll- -1.1.11sa 'n I's a Be,.--. v Bsur- 1 Debidq a dicha lcii6a. Ia parelTa se cional de Boxco, e ew Qr que y Ginsberg.-- : I
a, Ilon YIbuyladn ,,Un ,,,,,,,. ,.,In M Is Maitth""'a '
i , ,.facts No elt., en J. fill on sin, '" ':.vf5Axf A, d.qu. -cc celebr. en es- Bob I M rphy., ad qu evv, h. Fox explot.45 en. el noveno .
,ert s in clada s ) 's venc do. 11
. cja A nslp a'eia qie, mahaa. batlna clud2d.
frl- ias I o.g.r.a cars ),, .bt, Este n.,hc .. tiny fin,66. retic. r'c de or- pact6 un encuentro "l ,
L r1i-r- in- -nisia, -I-Isda I __ ganando 5 x 4 el Chit-ago
rAr 11.11r- M-;U'rou" file He 12 o-- 11: .
A L,-. ,- d-ll -no- no AGO...;I.M. 9 ,IU, ,t!d)-Cn .
ul, ,.ip- -11o'Ha VIERNES r1F MODA :- CHIC 'a 0 .
on-ho 1,rrope, ,cuntro cal en I It act.,
"' Ins Cuba del C ten ,crtciercm A Ins .
- 'l e,', r to % In' 0 TT EE L 5 F V E ;4 ,; -% 0 R tr IV n k I I del Cin an g "m anoulei6m de
Fill ,a 1,1:; "'I'"" """ 11 Red .
d I I cirra porteaustrois
,l;- an, I-a l norl';. u,'."%ar
En d X. .
to.-sl ror ,,,,,,dIA a I- olret, I I I I I Ic ,ilia. Hel Fu . DE LA COOPERATIVA DE' OMNIBUS ALIADOS
.e debt
.1 'll r ,llr,-6sir el onarn- iGronde .- ,; I ,tuea 11, hishl, pernoill cloca hits. '
E, H',rud-a rara I -,- Ir, I 'lit6 permit II, cateill SERVICIO ESPECIAL DE LUJO -. Phil ..V
,U' ;, roo.s-.. V lien ,, r I '. 4n,_ _______,___ I _,_. tin, A Smoky urge,,. Bob" s"' I': I
___ I I I -it r"'.. .1 il'i0 ,,et:.., .
fly d,; .
Aoutiviaii lt, finales Ile I I ( i ''d'd,'.";,19,."','-6lu-nl:6'1'-"-trIt y
, -11 Pe des 11, c priechitur '. Chuck! Habana Camagiiey Ndevitas .
. hov entre .( lanadi N, E.U. .. funcirs y .." a U. Fox habia salido I .
. &I V ; 1 dc pieuiir Fr.n.,. Baumholtz ,H6 .
- 'W JF 61F. 1z A i. 6 0S I
T'InNTR At.. ,--sto 9 U,,-d- I S !11-6 IA, base., enuri.d. A larizar ; ; 1 's a.r.j. Pass, Hank ,Sauer; Santiago de Cuba ..
.9 F,' I - Frnnk Smith.
70 In martin. ron ....... el pa 11
,.., dc ,jils d, I- Im.1c, I I I - vu.ntJlld saa ,.I.d6 .1 pirini-II
as li .-.ten Smith can siericill.,
N.,,anucir.c.n. tin -pel.n "I III- __ ]AIR.
1, C, ov, -. I A due carre as necesa.1 PARAINFORMESY RESERVACIONESDEASIENTOS,
'g, ,u" climenilit-sn ma
. en.
an re Estados Unities y riss del triurn o. .
I Canadfi. Y'. ," i ... P ) dUD'.',P'dll..'TI'l"rl".nI t'l.'TinbiI LLAMF A LOS TELEFONOS: U-31 I 0 A-9922 .
Los rn,',, ,,%ierd a In.,inignieul- 8 : 3 0 P.m Ira. CARRERA
.., Tin, us n li, "I d,,I.,,,Ito Innings en que lot Reds i .
Id .,an todas sus f car-rus. PARA VIAJAR CON SEGURIDAD Y CONFORM
conn L.- Man de Canada 9. Tron,a no ionoo Us 'rlu rl Ii'm ineir.
" I .1 .,I,'I-. in_ a. lut"a 'U .
vlas I *
de singles insitculinos e n r -Playa, bus r .1. d ... dr- LA RUTA 10 ES Lk -MEJOR.
y* Australia. contra B, rendiu, Malken. ya ,. anlral Y U a uni.intris, Fox ,066 AU actav
Dick Sil campetin nd.rt7 ,b;,An Itul Ill I .DAILY. DOUBLE ral. y. 2da., enjoe Halh a' q Zia ,nl lal T ,
r I,. QUINIELAS EN (ADA CARRERA.
de C.na,16. ner"nerl playa I re"Il contra sets viclorlas.
El capitfiandel equipo a. t's"l Imi -do.
42nn de a C pa Davis Frank Shl,1161 I a I I I LO S CRO'NO M ETRO S DE LA 'CIUDAD
- qk AO% to Astallera, -;., A r a A r tin.-fifirr Antsits-Ifir, par el :
_. t I .
I in I
I
. I
. .
DeporLes 1. I I I DIAR10 DE LAINIARINA.-Viernes, 10 de A -osto de.1951 pigina 19
. .
.
, .
CON 97-DE. 1001 GANO ERNESTO'SAMPIERA EL CAMPEONATO DE PLATILLOS
. I I I I .
. I I
. I .
- I ,
flurry Matthews ei considered el - I Ernesto Snampera -vendo. en un 11 A
. .. .. I I R apidas A m ateurs I I
campe6n ,sin corona de 175 I _:,_. ', 11 .-, : rran final a Cuervo y R. Lamar I -. lolina
-Nuevas reglas para a[ soft ball. ''I 9. ----- --- I
Yarias veccis h gido an Is hi toria del boxeo hombres que I _, I I I I -La labor Yalioso de lesdro Ruiz. .
'in stir k 11 asi gano por vez primer el Campeonato Nac:onal de Platillm. c libros de reglas. I
., I I I -Diaz chat editando I
han ,id. considerados Ornip Campeones sin Corona, y ahora 11 I 11 ; I , I I tras de temper, como el que Ili 97 de 100. Ninguno de it, ,,, cl, ,Ihc::,, Ill, a ; ,
I I I, corresponded a Matthews,..que luce el major light heavy I I los ganadorcs del afio 'pasado, except Lamar,- hizo algo ..""'i" as- o-5 o ,
, 11 xl I n- li. In- I :1. t. boIl I or I',, ll .
L -1 I I -_ -----,---- I'll' .4--alde C "a' I I .." Tl'.
Par CORNELIUS RYAN,,de Is UP. 1. 0 11 '- ,- I I I I I Par ((PETER)) I Sri, ;,dratid- T- Iii A .,-lm 61 11 el"all Al- III, 1", rr-ClBAII .e 1- E IaAo, Until- ., -dj, P-o." ,J. ,,I Per W "!e-1 I I per Il -il" ,--a au-,j'- I --,i in ,brll-,on did
PNEW YORK, R905t0 9. illitited).- at light-heavywhight Harry IlTaLlhews, ', i I I I A ', ,,!Cbr(,,Cl Co.' .-,,:t. Ni- Per. ,,, -1 dzsrnnp (I. It" orn -imp-l't', of,. "t.", fl, ,,I,, ith,, ,,,,,, ,,,rnl:' .1-I qe stempre halom va cfim- y ethic ante H seguirk a] mis. 1. 1 ,, ,)Jnl .I .1lit'll. 1-6i".1,0k, I,, 1. .1,iil il .l It O.- d ,,,i,(, ,I 11 I ,a, r , en ,
P'Iri sl = ,,a, To I'. Ii' !L! .- -Ic I be';
Corona, an a] 4oxmi in 0 qua IM no ti.i soft- .. 1. ; 16 ardas a mis -ionop, Jos panin .c 1,
I ,art. e, F'Ietiidnd ; -do, 'Pa I .... I. pd pcl,. 1., di-cl-iiin.
InDunente nIa-iipwa de JackDamracy, center thempoi Para caterer. Iii I I, "' Cni, ,I -t-d., .1, IL;IA 4 ; lCampeonilios de Cliese d I _, In. gn a do 1 .,o -- ,,,,,r,, i i,,
Ilos Se re, _-,rcI un "emit _, D Con 82. I,,, ,,, uuchas Cos pei qua HR- Matthews dene share ?a ; J C_ I I n 1. Ch,
WIUi I I ,, g_, 1f,,.,,, ,,, ie 0, !,-,p. de h, base q.,
11 Ir ,campe sin cmo- bill y Jake estabsua come ;- in 1-paties, v critirt, ellas wbi. ,ona ,,;,do, An ...... ZcI ii Y n 1. ii
rr i- yun ](in illLITTICS gU= R '1,1101, In- ticarmente cuando comen"and 1. I I, I O ,are, _,
miarcal a ei ;- C, "" "PIT"'t"i '"' d' Sna"- "I cl- E ,.,a Ill. '-d'i", an".
Cjaam 3a at ,a iinzil. on-6 gla me
ori Love, que espe% s n, am ;b. ti de He .I.. '. Cam .,,,a,,. z ,de ,,, n t ,I. -1
tes pre,= r ulli match par LI t'tUl. r, __ b R c ,, ,or;, ,,, el P,;,,I,,i s Club d 1- h:iii. rt, ,, ,i i Li,,- at, R-1de on 0= .,td.ad Ka P.1 titulo paten. par at Titulo III, lam 1 _, a ., n- 'I I I
"'eltar J :k 175 Illorms sers, -cripecri Jney .,4;, 1. ,..'a. "i - .,no , I Cuba d Campmr,"t o N o.n be 1,1 bail lj J,,
d ,: aisldcia n I ,.m., n de an Pa' de I ., I I
0. el Major de,1= dIew69hus an.- Maxim y B I = he I 'api". Igoe I dust lot, ,,, do ,h tiia c I ,a,. .sta. en I Q ,C I I an. is.. ,,, ,,,,,, "".1ii "al"',_
1; i a, bull, ,; -i I! idl
a V. I .. I I -iltaron litunf.0-i-Alit.
qr, I Este es; el Telerate, iurphyhm q4l E I I I 1950. Para asta vez no sili p3ra ,,,, a posado hit ,,do du,.,,tl !a. .hoi, h,, "l. ,id-, d . d.1,1,Id.
r I I -,a tonit, lil Bab L6rez y cl
1:1 AlLinto ,c=p*6n sin Corona, es Matthews le = n6 on ,el nar. Los otros gansid-s ilei z,, I ,-It, ullim., dc;,- ,,- it d, lb,::1,1
linden I P ge MIT-& y .I.M., CI. Antonio G.az;,Iz. V.a,.s
m an a) Me Square G I its.g., Jar, I'll I I 'I, b"11 bll YtIll
. d la CI h-br, ,,, bull 4J I III ',, 11 -1-cin
- whriente Pit N Ili- ningilm I I deans, Aoadaron learn .del, lincro. on min -116a job do, imvl_ 1, 1 ar ,;a III man To _, I ,I. ii, 7
it m "il er vencJdu 9 I, I Porque en esta ocasi6n r-su ta que Republica %-h a I:e, r It, ,,, u- lr baj
I ara Harry eY.b.1a I I I .
rpi pums vari sentailas Bell- I hobo tres tirachores qua lerminaron dos primer), lugares, anclrdl di-le-* d,1,,lT ;,,., ,:d1 ,-11e -- n,-n,
, ., I j --------- or
ntre cazadores Pud Irl b Para defender '' con igual score. Advln ,to Raul L- ,act., ,,I 1. 'i Imedid! ,,, ,,, -Idtra fRxf'W man.b ant, I Lamar. .lose Maria Cuerl,-o y Ernes. : lefirnt, a hi C Aderrits it, c-rod., pr.f.rd. de so C na, te a B erileld.
I 0
- I Elltonces Ezzard Charles 6 a Ms. -, 11 Snornii.e.- Y antre all., .,a docu tru clur'non legal do dp.I 1, .at ...... pies Illicit. Hot, 6 am.- I
Per gi in Una Pallas y la pelcll liercon tredfillas. I ,a
b,!" E tc libro que ,icalon de ladot ) unipi- imil ne ntrbicch Mall"i Tennis
mesz. de 1 1, En at iesempate, .Raul L-. . I I 11 lir it In pubhvidad .nehlye wda, bi til ,it, Ili, jin .... pal, ,d.ture, da
terfleld fud cancelacia, .. In pro- : MIT ",a
L.aiide.. de ti !tosi de Maria de Set qu eel at' primerbitil our, a Dc ,in Tim modific ciore,, heclAds a 1- Regl., "I Estacas Uoidu y as.
Arm s jleg0 a su fin. I ex Bob r biria un V per .at po c ofalla To- "i-Ii. Dos. Par Luis' Moroni I Re' 4I
Mitr; ee Armas eatable domingo segunume qua obtendrit U; P W ,"m I ,., tunidad Jude. : al-': ", I 1, rues eriii' th1bi cle Soft Bi,11. algiiii- do oil., it it. to ,,"'dd,", 'tial .ip..l I'- pit's In
rip y quit ,,Z f I a III C2. Intil I -, 1-U-on de IIs m..
t- 10 41 1 I , 11, till -, matg- ro-,to olic
domingo an elmndelero de la, an as !alwito Para I , -,. .4 Encsto .S ampera, sea v, Platen Antlan III ,-iblr Is convoaturia p'- ,.rlLl.r Itim
artist Cc M ,a RCO iqu dLl,,,, I -1
,an mobv. de son con- destromar a "tin. Este firmid el .1 vigesimmirimero. Par' ri ,I primer torroso de 1. -'A Clc I ... .... e ,,.]a dnt.. dfic-i'll, Ahon. in-nu !Iijn
i"Puillne d I'tialI Para err Is Altint. I I ;, t 1, - ticul. pq.jefi.. par. C-ii T. 'le C l a cia en q ,I'. b,.,a vtw, !,load. ,I ha c-ilt,, it I- E Iild- Umcl., L.
"-us bout con Is. clAusula de re2lbir In I a- I' "' 1 I tent. eumptonato
.rrmd. a. ... inclante Tennis Cuba. y titanic t1he qo 1. I I .. at plitill. ,iginente. J., ,.,I C
"Behn v's I ;. I I I MIT'- logo .antes daroornin.d. de No- no. Do -ort-do cut) his regla- sultando ten, puntd, relicionadult
v.=r ...r
a uja'a I Cuervo cubri6 III platillo. to stic, ,",r
fin to detuvo an u. carriers, vertigo. p.ad. It a.. I I I I I I I polvo, a to III una astilh to pud. so convocaturia vormi one maiiiii-moin t ... 1, ,or- cI bo. se -o p..-i.i,, .ot-p-we a ..... cle III. .
roga. Cabefiam, iniiiinpust, an al Agee: tendri que uperar mucho. I I I I sica y modifinelbri. En esta pria-ill ,.Pat Sittlab. a Ibturvla it,- ,um-- ,ine-, ,egb., d, loll I hiigado 22 despuk tin batirse tina a I Eir Club Interranclonal ,ie Soloco, di- I. Jos- C "c"'I 1 11 3' I
To eon el Dr. Humberto Madre I ce ".."" Pit jtlr, '4. do Pt ra ititmo .,V- m. d, trealliS III C- In 3: t-, I,,c.,,d, home PiaLe. Y .h.- 'hi, ivfIv3a ,,. ,ntele., ,Ir,.r .1
,, no, pique spi.7s" noppelea -a par su pro- ', I e.- do -inef it, 6 li'a' pueden parlicipar 'as tenn las ra se ha fidilicad,. -loc I) It, m-mun, olrecte do ".,a '-sitin
,it guchin I or, Y com. dosp.6, Ent-t. I, do
Torolis lzo, 185 an lento' 193 an on ., Top ... "armer6" linsta bes6. -v,,. ; ', 6rdeo'.
fucg 0 y 198 an at rllpldo. 11 JaLk HUrly, manager de Matlre S ;e manures de 15 af-, n qLe tiene Is 1"111renla y 5- poes. do cia .
I-, it, abigin, ,j I i P no ""'i c" "dy'
of obtain ,irtucho I C,;.& meterlo 1 11 1"s alla At din, aiie:,unl 1, lt
El. capitfin. Hernando Hernfinde r opeo, at CT,,u,1Ci'a 411n, FACLT cle laviintar at lepinnia ,title "'rep. pr W, 1 ,,I, inlIgit'.
a! I dicle he a. to a a en la esconeta. ternmr- to- ycrr vo ,a., muchuchus manor-, earn t;c
liallon Is CoTa.de PI2t2 entre at ard a -1 I I el roug a -1 Int- . I itahr. ad pitcher rmij: ,tiot I e.mer,
as tdrerrinos de ellos y h d dc desernpitte y -i ,ad I lener-his Minh- en correct
mo grupo a arreastroff. Porhandicap, I tFCV h-Cblo J :qua TInti'.-ew3 0 re-eque an at program qua prcci- a I. 11 lr,11 1.11111111 ;,.,", p I iu. r ,,,, oid a
Cl -tfi,,grqva at .1mendarlsta im suf1clentemente bueno v de -U. I, nimpeon nrim.a.d. d. pl.itio's, par san, lite envis. cl organiscro, ,I, d rlealim, Call prime,. ) le-cra oil. lit i no"onal y I_. ii .
i.e. Po I I primer, ,a,- Incluye varlas corneas Para 104' ir 111. .11. que le oblign a quedar ccon- :to ptirs cleb, cet- ... q.C doquCd6 de Calonfias. Me- aLmocirm-en otres; eluded" in
drana,. Rodrigo In Fen y Mario de, ner qua enter train at control pel"O It I Ernesto sampera. Is one III ]as it- tilm El torneo trivial cle 1, 1. an I otilatcm, III fee le .1 home In ,I aot,', la, Wtirn.s iiii.5, ,I en".
Tons I I To ores mus nuevos, Peru an at Irn-- t._ 10, .fits ha reumdo on grupo in do in, .., ,I I- i-ment., ,ad,, or Nil, I.,b- de RrRlri Ins
qua Indus merecen ser ha- Matthews y Hurley hicleron tin as'
baiiihas. I Joe= pam resolver at proolerne. pi I I .rs. cle !, teraptinicia ha Colo. do- a on.
Roberto de C6r= pa 6, de novitos y novatils. de las qu, me he impidic do I,-- privon;,enloy lite- Undo no-os hainti nlt- mostrando que to qua ha vista v Istudo surtiencla miesro rejungs v de rates utilizados r a unos con d.,,C,,d,,,, I,, pi,,sc, ri,,raiann, Cait. r; sando a Is, dJvIsJ n heavy might, pe
, t,,:s ,pun I 11 I I.Preadido. le ha servido de mucho. donde ban _,urgido jugaidores que, en mu_,linsa
i.s. supCr6 a E, ro Is ritual par at titulo an ten I Tiro cc do on general y en at 11 bilidild, par. pro tra Mrp- V ... -la m- de
Iris .t S : -:11 I it
xer as. ,gngeroen tres punts complejo mine an Is dIvIsi6n interior, i .11 I I p sa de qua a1gulen
V;i 'closempa" T III actualidad, se disp'& ln"i P..rtioriar on-l- -1.6did ,,is ,,.,,(, a ... dood, ,I toi- ball.
ten d men,, an ,I aha rque Walcott super H Chritles. Maxon, Crei. ,u",' -a P mine a. numtr. not it. _. a in,
1 Kid Gavilin, canal mundial de lam welter weights y Jo .. 1 a ai,.7 mo hart pa.
," a,". Joe uln Pedrosa con ,ad. so .It, Charles. Joe Louis y Rocky I is ae"I part, no comparto III idea nria a' Eo Iti st, hit. ,Tt,.d,,. ,I h-ko ,I eft ball ,untit, par
lip q pel diii a cocaracha an Is it sta de t cido doce nradifino-re., tro- -11,,- -o.ter.. quad6 an ii lug 0 .Still or detente de Harry i more& de ]as ligarm completely Usan Is mism "suizat" durante an entrena ,as chiquillos. cuyo paso roselliblc
,.,. LSeni Marzilto entente an Summit. Gavilin me prepam. Para defender so Main frente a es at, ra. ------ 'us aspiracione3 Cheri rallinus. aljo a tirar, sin nervoi, - - ------- -- __ __En at r.ducid. "mj ,','' Billy Graham at dia 29 del met actual an at Garden de New York y Maxim -, con ,coraz6a y 1. at,., sagurt raz.W estan an evidence desvenaja ri ando
'U' Y' "" "uy 'Mpt'? de corteros ealpon Cockell, de Inglatert at .
Ishii otro Tamils, at de ]a G. antes rentemente esti an Is misma sitho06n pelearlit contra Bob Murphy, at dia Z2, tarri an a] Garde.. (F.t.: y e:ejeoslemalide los artletas ,let C A.C. tangtin qua 6.1rent-st, ,or , Ina spellido lustre rdits brilliant de sul.m Cho in yor cited y ' la labor
de Maniacal. Ga. qua tthews, cepto Ilu Don as INP). rib, I a' Pas ;,t erreno
del h Carta 6arrera cineg6tica. Llegar n fill. .us cHttivos teri 1. 1A.11 Influye el t .
za I:V Be H: ry y P= ph a incluir an no promem contle it a,
n6 1, Call par alodicap, ,Para an a chicrar. a nocional as In as ....... quir
tin. .fee U a ed ciq e Ili inielos R la I
Tim. de star rally butin. maxfma de todo thrad.r. Y1, tempoini de!
,Ernesto a Jos infentilm
liable J.tr'gia A",.',ti.pi-,i'.:'I.'mp e' re- Par Cockell, P cIen puede ob.eiiu M iram ar Y Club y Cubaneleco S"RP e'E aleartiab als. gillard- prl tennis. ieriri .,a- i que. realizan al* M os. bateadores
11, Ida n 11 184 y 185 = r1an.ii. honor de 'a furailill. .area de 15 ii
to 1. 10 "To ,I.., I am alcan- Empem, an& derrours, par. Matthews Realmente. me Ii de -i J[
IrLern.d.11til ., 5 ,eleg:;. con
zar on promedio de 289i piled, a- udlcl ser qua I .c,,,en,, de eltush, CIA ,,
i ado no que ]a fuer templar an at program. I.FACLTf
Ylm g ig... '.... I. .=J. 0 iden.as. Antonio Gonzglc. if ""c-4illic M -qdc justifican Is Lcorfa. .
entil Emma Surfs de A lam cualld.das d. juegan m afiana en la U niversidad: is a, J11'.Ca .a r- ,I bile. clurcher. d. campeticalas
JIM saII6 alrosa entre Jon distinged. Joe Waleate t eumir an alnutievoili terinmd'. me -ys y Clyde Vollmer on dos fipos
cia. Rigoberto del Corn complace
;-MG1.1 ', consignevor qua vaitTo so-dos superando a Luis Ortega an a) Cartaya, maguno ,api'16 Ell opinil de Durocher, Mays rendiria mis a6n an Uri terreno
Andole I diji- .au6 It. jiom d.cimentusiesdas hall con ',Iii ILdied.ch. pulaylad.enta"e-l"prims,'T. ale'. ubririn.el segundo turno enfrentindose a primer hora ADC y l "' tcomo Ya
fuego "n"' No' ini.-Rigolocrio del Corral y Mai- to.rizades dablebarnente par uetra codo 'at de Ebbets Fields, y Vollmer esti muy bien en Boston
III an at segundo, 'aunque empaiaron FINALIZA HOY Sociedad de Marianacy17WMn manana jugarin Matanzas ,- C-Laym brillaron par auscUil xina, ,-,,,Im., par. to-,. par .
an at Ili Id EN LA ,in 'Los atrus tivaron. Peru I I inlit.cidn Estas cuatro sceirdaidea, .
Harris doH rnindez y Erurldlno y Regla an los terrApos del Palmar del Junco. Cartelera daron Carlos. surf at Cluli:i deProfesionalm it Par STEVE SNIDER, de 6 UP.
Vitals funro Ins triunfadares de las NOCHE LA NATACION 'C U .
. Ei Citempe ... to do In: Ciase A 1, qtva preclinamente estrenari ,u,., u,,,
C an as& ocasi6m; at club V.,idna '11.
C ,,,r. a, Ni ORK. rosl, 9 Unned) at -jor n-ato que h( ,!Sa ,P ...
P p,' Ir.hondclceu.pcallbre'l.Ir (C,-p ,, al ,ratio Reml Mamip, gano Jose Maria Cu rvo. lb .!6 p
. conto im at .tar I b NAUtice, de Marlanao
-5 ,SV ,lite uno de los Choqu C'U cu- ouene es el player. aclua In el peor.ter-,,) arn it
I SENIOR DEL BIG hap J6171 U = sgr.elj'.,, I.
ill, ,y Vitals con at par menor de- as Inp.r;.Tts dI beis .1timmoltale mbimi del Ile-;SEn is Cluse empalaron Ernesto Cubanci . ,in. .an., juga po 'de hitting .
Para a] proxinno fin do sl 'm na a,,- I 1 gla. mpera v Raul Lamar. pinto carro' La primers. competencia del a5ol Willie Ala s. at drstacado ri de *Alayc no.hala cu hatazos" annaque eclblanirl .1 IniLed. on 1.s to- "as i E. II Stadium Carlbe sempaturan at MiSaID flani par Clyde dio fer,. unit, pumh, Aig.a III.
Este domingo tirarAn on Agroga- de h el torneo de tereem catezor a a de' Jos New York Glgmnta I in
do calibre 22 y tin No tion2i ,,Este noche vuelven Ins ce, mpeten- I rrenos del Palmar del Junco Ina ran- ni-silarlos Thrinin lat; Peter- dilucidar i-ste campeonato 3, -1 "n'- Cr,,Alo,_'V.IIrnar. ,I .p-ono.hitter del.Bos- en% I ara it a bola. bis grad a_, del
Match, d Ins cle s I cional, res rolvdcl ladi cbornientin ,I prim
as senior del Big Five in a
In bell. has del Club Deportivii, Matain u litudium dance an a tgo do ". ,a
s y to, rifle'.5 del Re I ducirse Una regia funch5m saba Ina. dos mCdnjlz,.;.Ata qua Sampent so g; roximm, Red Sox. -or do boare- ,jam- center fiela .de Polo Grounds. Me di18 Ina del Ve ado Tennis deride me- i la", c a Ins del Carrippayinti Na- le, fitisCripciones at mi6rczrii tp..O.s. rrn qua rindic to ha hecho an un juea horn del comienzo: Ocho y rre- P111C I a achlron it .
dim. I o nuestras grades estrallus nacio- I Estos dog equips, bustan comerizando ;I lam 2 de a tar a. y lineal y la de Is Clash E. ante in". a Ins cinco de Is taribi. MRS Drien a Lea Duroch*er, poloto del 9. or li ic UnymaF. Ali- clign '
El Jont6ni del dia: Mario de Ali nalm de ambet, scans. Tres inip-tan tad.' 'nt la niotialid,, dbln brimbil, S--l' -1 ),,,- "' Con "' QUC as, ..Ch.Ch. 1. h.r. .1g.a dim ,
tes records.de Is Confedericion pass- line b amaili.r n 1. .T iasc C empateren con 95. tarde, as decu, at dim 13. tatil I -a- New York. iftic hilible s.b,, M.- ocleda, Ide rilli-apilm C. I ,.!
emep .,dja h z, de esperar . ;JA.ntanlo FadhlO, el te- bado, he d.riL Intel. .1 torch der.r.- *'Mays 'sera all; Prolgart M.ys jue- en EbbcL
in.., an at flego di I I ran a major v its at primer dia. Na ,2 one el Jiqul Suarez. par ,, i p, I.., se o u Adhh unm% Ii
199 de 200. Ell ej leabl a., acid". d lene de-extrifir, qua asta noche Jos % I., T1.1 i maro a Santiago de Cliba.'vitoi par equipon, ramculln. I r .,.
,urnorions. y el famous Juanita c2ildad de Ids d s clubs que - gador" dice Leo.. Fr, d y,,%bira bolas a Ins grades del
- I t:F s a -- nimi. 'r
__ C'n tres vaces par sernars".
a. at tVTC los anes Nicky Silver'., _____ din present r I us pitchers an i!rha, Do,. let
3 cher plisiblemente liene In
onsiall I I
.n,
bar G*d*a,,-l E. farm. y zendir on no. de altos III- ., 11,.1n.d, PU' los taluchi d ,
ale C b lacli ,lerolill, ,,,,,na .over dun batizo de Mays
-yMadg. IT led me j' d I
cle sus Coareats innotitatities anal gru I D ropo decidt-C-0 = ccion.do par Is FACLT. da- Sehalian n as as. I Center field de
D an el aom Lngo v-v,'-'n prihercenll N dero Com W dei' Y. come complement. Trinichible.' Polo Gr unds. ya qu Willie a, I ...
Adermis ,.Isln .Iran f' drAn de incomembles lide del m- juegos h grade rovi
load nes. al juego the les calaterc- del Miramar. i .. ,J .Cilsuines I r fiel
, Can so am Migetelito Ferrifindez. an Is ii-damn, I. .d.hi ola olas
el W x am ateur q.u; P,u 't,' ,d',t!r,,'. cer d., 1,um,1.uaa. h itbol A m ateur" I trin cherte, -nte at Cubareleco, qu con un jonr6n, = r"."..'C'mejorm art to a en los am ateurs -di his grades del left ce a,. a unm
stancia uallin y actusimastra. drli
climInaturias pairs "Hav lanta"...don- love, a. veter.m. 1,11BL.olo del Mon- 1 .. a ci
- de lam tres ge na .,am de'eade art. te Ilsto Para entrar ya n .CCi6n. --- Mays 0 n In estatura. requeEl program. Guentes de Oro, se- son aptas Para enfrentarse a lam yen- El futbol amateur tiene on nuevol L" J.ega. del derailing BOSTON, .g.to 9 (Uraitedt Un ra los granites sluggers, P_alad 14 La Asmorta de Base BRI Amateur c'.d'st ojefC at. punch necasarto Para
it a Para me ana, a bndo hit sido keen an ]a semana vni.lona. Ccrmli Direftivel. En a mism. figur. El Cquipo del Regla, qua at sAbad6 ilome run con dos an .basm de I in
transferido Para el dorminga an via. Lee ,,II,, Imported., par al Big run Ignacio MontaToolCasils. Cons. tlCn- on theories. duelo cgn el Matan- ropo pernaltI6 a Ins Medina; -'vj'.'.' ORGANIZAN LIN Libie de 12 Diraccitin General de estii entre allos. So problen't1dcom
quelpregirent tug,, hit it. brin f ... on de grain prCC1"6 a i 1,lines, hit iifilijbid. las siguienteI explicit Dul;ocher. .Cs qua a a sur
" 6 no man ra Five n. A me- tantino de Is Cueva y Julio Alvarez. z.s n los terrenon del Palmer del del Boston veneer a ]as AtIdtleoli del 1 id
Can, Junco. he de batiree con el club Te. Filadelfis chroco POT tres e, judges an at interior dr, Is Rap6blica punch min IT g a hacia al left cenmet r Itif a ter ,y Liene at emis knigo territaroo
d.r,. boxeo profe- tiara de nsayo me probRron at lalti- ZHay qua decir qui6ofes son? De d diondrigo an at sagundo do juegii, Para divider In " U __ afectuam at domingo 12 d an as Granclas Ligas por ase lugar
III; me onl0reoles, hablendin drid. no made monada. Son blen conocidlis a .a.' at ,..arm, 1. GRAN HOMENAJE
. a] domingo, an at illmna. lican, reaultildn a to. creation IT Ins sector. Y lodes miles an onis Cle on. turno- del Stadium Carl
510 U a Car, be. to qua qua Ina filadelfilemos. ganaron at pri- I go to. an Polo Grounds.
c :a' To a a hd4..deCm1.eVnnl ctuantes, entre altos 09 Alfonso, ocisl6n, brindaron so coopernicitin a lq.ule.re denic qua Ins rifleros naTin mera set, a cin'. A ORESTES MINOSO '-'u' "e a ,,bar. a] manager Casey
abo I dime Ill ,call qua 5 is intention an el fin de sama- Vern Stephens tnni jonrcrne6 an Provincial cle Oriente: El Ili
Bit actilin de late, El president doc. In cause, y to h'.mer'n.r,'n Cmnd" n 0 central Am6rica, qua Isla -uPmd,,' st rg'7 dc Ins Yinkees-hillol., Ui
,.ntamwelghl Go at" it' Oro 1951 tor rank Trelles traii hucer Ins 6xitos. El sector njh poes mtA R JJ'a It _'_ 9 enulantro, ridentrits Ted I el primer lugar de In Zon. r: .
. DGD l. C. anothantra section a In.d.."i uIiFil:. C mi 11ohi :,' d.- rlfl, UB I' I Oriental. br!,Vollme
de In COD an ,. r gla. do mitil Para lam famitleon en buenas nation. Lo inico qua th-, I amtlo hacla an a] prisoner. E. allies 61tim.is dim, to, Jim imein- _itara a Niqu To -adeelebrar it,)- irate do nditulizir Vollmer'
Club de iagh, Ca allera del Ar.ch. del Big Five. Uri bello follato cod to-, names qua abogar'es par qua no iia! min 'a. E. Ch a denaff-Drogial tanabbin Jon' do' In )a* prensa una campaha Can, ble juego cior a local,. Pa:a tm,1.,ej..jugador antis vahoso
it,, G ... nice So tt dos lam datus estudisticos de Cuba y i vii a mine. Los belefonistass. que perdicron In testionomar publininitnie Ito, sinion. rud. y d, -,,' r, ,oflii "' 11,lo ,j juilim, en.Feriviny Puri
CX.b de cannioncon. Hershey, vol-r6ii ronl conpd- an in ..... .. n a' nove ,sa pn- Pat- el .1 .11
h b ,,, ,,,,
Este encuentro me foam de elln qua as at major me. '.'vCh .r'"a."a Ic1hein Garcia. El Car. siastlat utcoii6n 'Ze BobbyCcSh tin, a quo se han hacho atrecdores diCht&Ia.-puibl1 dm1 del gnn.do. ,IT
Otrin encuentr tpara tener a mano. I do innagio,%. Ell el An- t im.,
as en LI programs F4 a noc a scrin lam finales nne, Una de lao, figu- it jugadores et ban a coi nl2 rCi "' h -1'riu 'acvu'oor- Ali 's tor
d .de.j,',', I rits' sderrieera,!"dele :q.Ip, do il dlln Co d.Umvb .'im nojn6 at ancuentro ponchando a Ohar- as qua stan se- p;.1,
domingo, qua comenzara n ,; ,l d.b1t, dinninicild d, I :11 -d'es Lig- Atendier- diurh del centy.C Ag--i- ,,- 10-ortlo ,IaiC. Le dij, ,il pltvhlrr .
lug 9 do todo ph le Mavivell. . tando an Gran
V a noche scri .a base de Lfiator. reparado Peru enfr' .it y le .plain ,I jrege
con Atlanta. En at problem. del Head ,oil Asloriton. It 1.j.Uv l e:! a, de G.iinab-.; sciri.l.d. 'y AtItitlems anotarom an at -1t"" do the hecho. on grum, de amign, lebrara cable juego ellIf, oFte equtpo .ab 1, I 1 e b tadil't -.
Alltiny0ekRm.p,11, 1-11herweight IT '- en ... I, C Ii sed.Cl-e indicter quel .a 'Joe reg-ar c I al". -I. ous: par. at primer turtio, L" a -_ t : ,nn1 1_y_ t,'sh I go-uy a... sigle age d a Asm it." I i vo innings tres de sus u ? Ilh al ,dcl ,I printer Ilcn: d, do On
ri as de IT. ilue cutudo viene Is ma- Tambbin an el interior tenerna, qe a n dejap de tene ,, .. h._ del es alar jugli Orestes Minaso, ,_, ,,is, in -. que To blue. 1. bal. Ii
Is Vfizqum de qua actual a d Cu rest. r IL ,I I .I. i,,.l 'or it.lo
Club: Andre 'mf'R-Pl a' del M11 ment sea,, v as'JIa,"n uen ca viene sale. Per, it ,, turn j h. iniciado de moda formal Ins lies: ceoll-a I p jcl; ,,,j Jja,.,.. Alolla 1 nll. as-11 1--raillet- '.
IT ld*l* del VddQ, ,rndr I.J. loilgild. Belait. Smith. del pro r, ahlnr jad hfll Antonio da !as Ban.. c'un I ta at WUMD moment. L, prim era I t .ou",it"C'eil . on,
Cl 'i Jus.r C. I. d'v T ban _I ran q.C In al ,Joe .,: S juego cle sus Art-110 as C' To a to dijo l pitcher
del carnera se dabiti a un home Ten it tones room organizer on *homenite -L-trin in -ila de I .
tam me lari a Lizaro Zlcl d i femlonales, que am at qua le slgue M431equTo 0a Ins toros Too tienen a Ta. I ribes de Is Vniversidind v It ter""' Foinda. para jutago ,ercli ,a- 1 !M ni. I I, irphq-. *'Jlev. m1uh "
in at .at-. i s b manez at a Diu an ne. ganan ran cle Santiago de Ins Vegas &I Ch.qu, Billy H t.hock. aticional y con ese matio mo; ui, l"'Ir C till -11 I M bil3ebilli ,, wle I
Corona AC;gca dClub Ang: a. I mis frecuencis qua antes que terilan de lineveguaros con Hershey. El tritionfo, an a] sagundo juego Po- taron ever Jos senores VIIIANITO (i E P ,-Clo Ted'- V1112b. Zotia Stir:
Pit ; a a I R j lucid .. une'pl:,,rr es botado de Colconnadel Pat, rr erA rival 'Una de las me ores conjuntos: ne .1 Boston a cuatral juegasy-medi tillill Meji2S y Re Cie
de Rolando Artin d;1.a2," Club, elatekomer g milpad. ditties gelio Cloitllla quie- bit l. ,in liable p-g'%Cg sp T I' ]".- it Washoi9fon es porcine no le da .
is' no.2, rh and' 4, bla bii
Joe QU del 2 C. par y em eluI di.. desp as it, has mot mostrarcon one Carta del pro- panin a] team del cenno I Washl an ., In ona. mr .
ImEl programajel.pri5ximo domingo Hab bber C. "" P.o Tylinniso co'la coal 1,, ..t._a. 0 Carl y d-de cl-iii'a delta.- B at P. 'a "all
C I 'tr aid. d,,.t.d.s .1. ,hu F it I, lt,=. To em lie ii
kde Guannt ac% d!,Bi CINODROM0 I base a arianao y Deportiv Jr. 211a C a I -,'."J.s"b.'in a Jost ..Madrid I in Idas an noti proplas t,,e on, ,I clu ill rep esenturit esa -nu
Naylor del Mocht 1. Club .by Re I Itud Asturi., I ana n u6 Vit no astillo cuien oreii. se b ar-ni de L- X'11!as. telitair me mira y se sonrie .
va Sh ntz U, mania at tritill an PI I-iftib el harocruja 41 1-ow 1,lifi ... c a 1. 'ic
ar' del ,Camp' -_ C",Jlobariii l CboJZe"de Bull Dogs Eniei 7aC.iN.,td, ],IDCI.b Nan,, n. F -er I- em C"In' Is ,11c. .
a an nvicto frexifi Marcos 'An- rMeassa CH11141 (zat"") a. rimer encuentim. so '%b i ... I si *0 P 1. .;, pr, I
Alacranes serg on CJncudnC ,ms Ick ,,, commit. fuc' p ... I.nmlldo at Me'jor No. r arms. Vollmer to
lonlo del Arachs Club de Regis y Vill- I., Arli Hill Piles del tir.. rd. .sin Programmut .ficialart Para hay.. par ta, acho" derrotas, calani I, vato del Afia y an a rib El club del '_emnf'Z'.,h jugh: coneciary to Cavia fuera del parquet. .
11,r"Ind C21naFtley rRIMMILA CARAZZA 9.16 Mill. mas a manuost .a P. lard, his larm. Damott cargalon. can so .sexto rev queII2 oportual. I
Vluda' bitter de ; Rntmdelb in A lam po7ibilidades que! I bbsequil. de on rlCj ,cab "llp"'fa Ir'n.t"c' 'i Contra carreras para-el Boston-.
debut an eats cap %liludol'o I- R'- Rood"'... "'It-6reade-Riple loly de r off". Parque PRIMER PARTIDO a 25 tantw. An-, frante late triunf.. ad limit' ,,., Ell trion on, mdCh ZPu',ui,,,m "Espero at pitcher ciando me aca.
Jai gel y Buendfa, blanch, I dilluili'lido ,or' dincilin antr ]as y j' rtiv. Re. L- C -1,
Irl'C".Cric Alegre : Their Hiddy a in garom 12 r dueI 12ifin L6pez. non.1 .z.j. Aontm In e.else @ Brndo, at novato Bob Kirly 12 Po7o no le ditto hai
st", III amente contra Depin b I fl"g a, espCriorld.. tri
7: Carlandanionner Pas an y Vallejo, tercera victors. contra dos tropleados de In fabric de tabaco- i margins. Ell asta raza lambian
Andris Mirquez d I I Red Ballad $live parece qua habri qua decir equally, 'ambes, del cuadro.13.' decrotits, milentras Alex. liner, eut, I, .a ,a ralmd
Club de Luyan6 I. car les"po
base it. 2 1, C At ..Its road Sin de "Apaga y vilmonots". 1 PRIMERA QUINIELA a 6 te.U.: An., frfs. all d6einto reves control. I doncle laboraban 2mbos Ahorm In sible cl se tanga qua r '. A, fin me dice: "Buena, pe
Reglrkn prii tar" artlen. I ith 'll j atml Za. To iner le dio birn? .
IRGUNDA CARREMA 5.1 MU
d .%Pruavas limits. .. D. finalidad del homemade t:ene -clos P1
d. Is I gel, Buldia, Pascau, Vallejo, Te- triunfos. zany off. antre Narcisa Pell.
I. rai But This Tim, 8 de Agent. tieneri ]as Jero y fredo. .Primer juego- mot, eltits. todo dd I domirgo 12. ultud. de g -No, le respond furioso. drin
I D Ina Built I
all. Holder : Rural Dlet.- it Pare a] I to' ustaria ter on player qua dole
,are bian atla bola. pumda empuiar onts
7: Sec Brand, ,iel ,1" ",,n',,alunlildelv.,u,grra,,OI d .I SEGUNDO Ii a 30 W.,, a: -6 9 0 I i 'u"" ,.a ,a
Filadellia . . 001 100 04D Castillo espera reunir 'I dirler. hit. En 1. prci it, Mill it
Butti' Cars, Kenn = y Abando, blanco. contra I Boston . . 101 DOO 003-5 7 r Sind ,r ua To carreras con on sale ba,-.
TZACZKA CARREKA 5.,4 ,H., Para desPul, to, so- 2 1 ficiente pam regality unit casa at 3o-: lebra A doble juego ar at .
Buen program a, I. "' wh enter at edificio if& A i B&tairlsl Martin. Selland. ,7). ium, ... .
it eni. .y graHuguess, util- Ivan atleta qua tanto asul brillando del Palmar del Junco. En primer
frente de In organizaci6n smear ]an P Me del 12 ,-, ."tj. Scheib (9) y Tipton: m no Juventud de Miti contra San.
ght 8). ast ,.an I g, n Ins Grandes Ligas. procurandD
': T.hla..F.lly a. Mano Mitchell eirin on Connibi de Damm ante at y Ina setrundoe del q. ( m 'D s 0"-';*J ederruis 12 oportuniciad dA-pr.CInmhr-! ta Rith de Bar6 y seguidarnh.,, e Jos
Cestas- de O ro -d' in' ". dch I Ces. liderc de 12 zona in
. 4. Bonabrettle I y Rosax. Ad ) a nk it,
monnor Lmn. 7. RloribIli R- cual-nadle se poetic resistfir. Aderifill, SEGUNDA QUINIELA 'd tantos: Wi .. .... 4
CARSER M at program ameno. Is antrada no le Hiju optivin cle La a unit y del
fl 3u d%!I4H.-UI Montem, Abando, Ag-uIna@a, H- To ante. ,,,, r
- m vale ends setenta Centavas y hay In gum, Zalneletz y Ortiz.
1. CU STA Segundo juago: -unlre ... del I n
MITI- Chin.e. 5. Siurb- I DOO-3 6 ,0 a has
_t 11 donde reside Mblo"iJa j Santa Rita do Bar 5 '
El Jornfiago ,a el-tinuarinvicis oportuniclad de set I del estudil - - 101 III Predilecto del Perico. I Habana: En ol all. X.- .. .i 51. his g Provincia de La -T;17-11
I 0 Como Hij. 0
'. Good T -1.1 1. little la.le, aparato televisor. Y todo C Piladelfis yide nac.6 Baston . . 110 00 -16 1 Canino jardenera de IT,'
Camp ,.n.t. 6 Jai Alai .i on a 0 a 30 ant si ,JT ,a collb-ii ci
. a. Liuldl, Wtrhli una ganga qua no se Tim tod. !as Oro
Oil., del I INTA n CAKRZZA 5.1: Mill. dits. .-c.n. TErjCeERy2ARTZt., Contra Alir oey Eateries: Kellner y Isitroth; Klein White So.. M i C A W Y '
1knutieur Ceirtai de Oro de Is Dfiren. He U rthr, smiles. A ".me iteri oil v Mass. .t. J.'%TTntdreeB cam local que repre.
iii General de D.portes, In ..g- I cuadro 13. 1 I q Yell mUL orgainizainclose el Cftl.c I lie T. .1 sorocii-to de la Textilern
': J.rii Jack 5. Hilde I Ida
M. uh evarfi sobre ous horn
. M.dTld IMER Is cache a Ems 9 y media i de preparer los act .. bros .1; .
affic canqha 'del Habana .Madrid, 1. pent7 PMrb";e 7. Hapeo, G-.y I lintlie: Baridaga, Pedrito, All. A! 11,21 y!rea a y h a Anguanabo qua terldni de .p.sit.
lion on a A CAmatimA, 6.16 Mill. Deciden el ds niingo 'A' a'.'- Ll. 'It'PARTID0 a 30 toilos- Fa-'herrri MIA11 nteres nte programs a base 4. ,.,,c swit, .. ,a. Ia, J- 011viticiiii-yM-ahin, .N.1.cus designelds Co.. touiler. In Cenci ; but. .
hi. Mllie ,, 5. 7.hr no, IT, An,,jrah ea -11ci I TERCtli __ -1 .
1. cinco partied blen billoociandom 1. Ins' To" ,
Joe deben de restultur muy emoti- I N Tend. Be. ]a ju 11'13 j I 'i 08' sta juKenil en I Carlos Pr to. it drito y Antonin, bon--, captra
.y1k I All. Hernando y Lima. !17.uli A .
. amlvaina ,:.%, t, Huntle : dos del 12. %
slam Beasol, A. Fatigue Use ments del I' N media lzb
was. .1 4 IS zona de M"taylZR9 PRIMERA QUMELA i b tArto5: IRC Ins prl del I 12 1 I '
Fernando del e.l, astauir de Jai NEPTIMA CAR loss, H-- Clot~ 0= 0, Machin, Angel, Toi-res. By an do
Double do f '19* 'flu 1 *W
13111 1, H,, Is legu In one
klai de In Direcc.16n de Deportps, ha 3: Sneaky ]ad I 11,rky id e.turrhoo. ult.d. a M I u S AW .
. ... 7: H j B Puebla Nuevo de Matanzas v *Pecire SEG71Ug& PRIMER P I 1\
:ante cionado at program siguiente, 1- "' Is a : ARTIDO: Pascau v B .
d C .e.ler Arob., Cent, AR71DO '..?' ',',, ,' '. dim 25. Tejerin y Vallejo 14. u'.n. Z!.,
par .4. R.Iling PI.I., A. Sitk. site etancourt herin rivolas rl d6mingo. Ulpalde y Anibal, him ej
Is noche del domingo: I
Mo$6g. OCIAVA C"Ai 5.11 Mill. en bor&s de In, mefiana, an Ins Prvmos Iturrina y BarinRgR. 17.111- A-1PRIM1HA QUINIELA: N[-X U ff UM a I I I a
?RIMER PARTIDO: Cruz 1. Bit Ruth h. Mlinnietank, del Palmer del Jum6o, Matani ,n fianter Ina primaries del 13 'as., SEGUNDO PARTIDO: %itilles ,J- I ", . v I
de blanco contra Ga I,
rcia y Lar- :,. Midnight r 6. Hidle. 'J tin juego celsivo cle Is Aiminatur a seguncitia del 12. i billet& 30, Ugaldc y Hug i - I I /
.. Ina 7. Chide it, ,
ends, minutes. M a de la Provincia, de Matanzas. SEGUNDA QUINIEI-A a 6 J31II(li: SEGUNDA QUINIELA: An na Q -1 _/ .
4. Hank 4. NOVENAl'CARRE4 i!]_ire 5 I i 11 Mill. FA ganador de este dei qua ca- -_ --- I -.01 .
5EGUNDO PARTIDO: Garcia y mot- 5. Min T if a Is 1, Jr)
6. slirk all M'nz'r' a he vie Mariana Uri Z, I
sks, el blanco contra Buceta Y 2. BE = ... y Jet to .
Cru., de azule& 1.11- L.Idy L. I Tedl ., prollientroad. C..,dn .r Inu. Oe .. I I .. 11 1_/ .
.: i: Matanzas y sack at quintoveampleon .. I
1 E .... At 9h.k.d... ; 11-1 ..,
rERCER PARTIDO: Gonzilez y DECIMA CARRERA H., ... C.,- pro incial par cuanto qua Ghlallaja *
I fuld
tr .7,n .1 Acrun
Camp ..or de blimets. Co. j V par Pinar del RIC.. Almenclaim-p(iC I
.Sarmlonto y Unreall. III, ...] a. ,. notion .. K-d.r. La I.b.o., Central iW U N W A D I I
.11 7. Tuneful Luis Villm y Mama I a- par Oriente
RT PARTIDO: F UNIRCIMA "c_ z.'i- ap d,. y. tlasificaron come Caraperi lerc :
,UA y He.- Well .I.Binl' :=
milio y Remi, cle aonales. it. Srk,' 1: Applincon, .1 darning.. se III,,. VENDO PRECIOSOyAlb.., de blari = "Ba. I. B.- .. 1'ride 5. Kin. JZZ., vua claim. -n" pro, ATE TWO CRU M I
robot En Cionagiley. ,l I I
.on y -.Y- C Mail, ... Hall .. Central P.,k ri a cabo on dable header an at Can- I
T..b[A. zi..I.I. ,a ra Palma de Mor6m. came Ini mayor. Nuevo. Tione
'Td. 1,1'TZcCn'1 -. an y Me- t I do 28 ples, par compare unia 2 moto,
,.r Xteliminudd G ll.t de Una serle de tres juegan entre Ina .
d.ro., szula 2* Indl., FIT, .. Dining D.t. Club Ella y Mor6m par& decidir at rise (:hryslw do 95 H.P. Eclopos do posical de todas clueseas I I
a lido comenzarti a lax al, W- .h Of Cold Hallowell Camaronato Provincial de Cannagilp I I I I
E'7 Zip Ida In h f D.final D.- it completion. tions, radio-telti y hotim arecritim con motor 0 .
_. Ili nfa mnm a. 54 R.m.4.1mill Iff NI.-d El primer juego comemisirit a ,a I Y*
articto, All a 25 tantims., a Dal Jameam, us agetandida sid, so de in, tarde. - __ portal :rlon* harpotiora, ploi milictrica y loda 'clame do 0 q
- 11, ,, ".'- ,- .. .... '. _, I 1111 -1 "I'll-, 11 -- ..., 11. I I I I Clasil I I I
11 ,.,*4 ,, I 1, z 1. I'll comodidades y extras en Una embarcaci6n do so ... .
-1 I .1 I .
I I
. I P id6: $8 500 W alo 'y e n t gs d a is . .
1 9 I -
I I I .. . I .. 11 I I I I .. . If .
- "ll" I'll'' I Ilijl - I "Ill-t i I .
. I
. .. I E LA MARINA.-Viernes, 10 de Agosto de 1951 :
Pigina 20 DLXRl0 D I I Econon'a y Finamps
- . .. I I
I I e1a, Declin' 20 punts ayer el pr To
I I ___ lNuevame te registraron & didas en sus preciog jSe mantien 0 edo
. 1 y I I W e '66 I I .
!I Econom'a Finanzas 11 n I b(,lsa local I
* i 4
= Par Ramiro Guerra Ssinclh Ia bolsa de No York las acciones industrial spot en amicaresi cuota mun(fial
. 11 '. en M es ; valore U i e t w" I .1 .
. -0brartis y.ernprescrics al habla. 11 11 I Is q I
, on cf .I ereciles tic cimi y defense conifin entri traba- En canibio si tisaron'un I I I Se mantiento Ia *baja han iido aftecidoz -ficares; tie caha
I Tendri relaci6n al afio tie sagunda in .35 cent&v0st Pe... :uarld, 'a Counisi6r, adores y empresarlon son tie ma- Bajas en azficares. bargo, los preci ha;ru
"a". a tancia vital qua nunda. I -e Sin em ofertma; do aaftemor 4.
ob Politiol Labo. y. r impor nejor tono los valo, j 1950 el uso de acero y O'l enlosiazficaresfuturo ra clue no
r al de Ia Junta Naclonal tic Loan- puest. quepl. eminp.teride, base -Una nueva baJ3 tie 20 pun I LT. I contildan It Illy soaterfidos I con innitily activas vents r.mol.rha de sexiands man-.
mia, bajo* Ia presidency del Pri- I Tic mayor I ductividad, y de ,A- de enipresas ferrdvarillis fps se cgistr,5 Ayer En el I del cobre eni los E. DISTRIBUCION SEKANAL
precio spot" del mercado Durante Ia Aemi6n do. myer en I- 11 ER
mor himistro doctor Yclix Lancis lid cr-,IuPer or y al -eles Inas ba mundial, on In n of. rcr-G. P EZ LAVIELLE' La regiltradmi ect Ia serious, que far
, mas m"I""I" starring Ayer ni% 'a"' tie New La -autoridad de Prodiuccift Na- tBolma local de V31ures el mvinme
n so carAc erdo pmIdento do Ia* coslto ITT bri tie acerImIrs. do ilia -1-To dustriales ell 3 York. Los relinoda_ mig.e. I I romp el cia 4 tie agooto, &I reporu a Naciot e c recfuiil to ind jo, ]as .cc.ono.
, no do Ecimium.. qu "' I I ". no to acuercio con In inforinaoonea I to a[ Depnirtarrent. tie Agriculture en
se5 bit Ill '. oino tie New York. ame. c onal, segun noticing recibidas en lox 1 de vents futi muY Ii
of i6u Para ser sustitu:do 'spen5a br6a do values In imuctivis er. comPra tie cru- I. mi'ad d 'A
,brI6 I;r IT, pa cf mayor beenestar tie m- ,p.,,,t6,ndoe,.Ilr ,,.I!c.11 en o"ti: 1 rZbi
. .iels it entros mercantile de esta eluded, meel Hocto IA, ,,mimmidits veritas do Ia., .,i,.,- I IT, Ito en _, : lpizarm el o! : diria y cife.d.
Plies par Joan IIcde dos 1, ",b,1.",_.,1n Cuba, 1. .ran-. mns Li-plitdodas do pe,,.s fuc on .3 I C ,,.fil, me it, ull e" fare" ,a a, 2,0013 libir. value ell cru.
. I, Pit 6 diar vigencia. confmrol irapp, I 11.6 count, sigue:
. mdid. mayor ... role ,or q,,T, si, .,,r par lum tie ventam no registry -sim, en el mercado axitcare.,
. I ma, I pref! .1 Plan do M.terl. cii, tancia. Los precin h old l1r. Ia immt
r a Carri6n. rero oscntalilc personal Ilita im c abfjadores on sin- pe are,
clomom segun [,is ,.,no .os I Controladol, que a vartir del corionero mem on todas lam ent times, tanto an ru, tie No& York tie qua lam relinado. Par t fiulrrl. I I .... 86,016 .
el Ministry del Trabajr. particerme dicatom y confederaciones de positi- frit I Bo'18a de New York ,; ,n soji
,m .crinteFirriento tie primer tin- va it' erza,.e.i cn.%a relatlvamente -N York VrId-T,,.,gTAn,.,;S IT .... El de Julio habrin tie hacer In ,.sign-- i bamps, do Cuba, como ell as emisio. I-CS CUT'rLdr. con suffic'entem eludc"emus, -1 .,_;;o,;in.m azo,.r d. re.
"ca"T d t. blcidu -ioneis b a urrinWnes reprelientativas cle empresax 6 ra hacer fiente a so. neces
rt ancia.. I 11 do at no Poetic decirse nation ll -Las ne, induatriales cl.n,' e In -ndustriRlem. d do, to ", 23354
La I epresentacitin' tie lu empre- 41le tengornox Ia experioncia de Pat- oll In I.. el .eraH. nrom I ar-aton .,er pididlin, ,. care 1. ddc4rsr'v inarse In dustrins 1 serviclos p6billons d d, A h, Ins Immuidom ,,.in en dich., .'.' recto '
ell to to do 1. seci.,
ses que ruentan de3de hace afm con 111c. 6 ;ral llltrey m I 5 ell el mer- civiles esencialel. 1-mont- Ia Came. i,.,"Itad.re di
,I., ,stu- c-Ilulds Ei volu ... entila foe mits al'con.umo I 12.327
, I opei F,,,,-r-iles Complid.do" ar-it togana. .. ; .
.,t.,- .large Al.ug.ray. it, too '! ima -docuAda 1,gislaefini .sabre Ims ,. ratio tie -I .... do New ra He Comercio Cubana. I En el moreado do metrano. r.u reportindo3e ayer trans.
Asn or I ilia anterior. oetintim us, rann ad- cin .cci. .zeiaos Luisian. y
oilm N.6.n.1 do H ... rodad,- York. Ofirecurcon on mejor El ichor A IT 17.y ,Idi.,,aer.n-
. La,, T,;Ta- hall cuntinuad, dech. y1-1d, ."act.
problem., del t-b.j-, y t..pn- ol""I'lfin floal -im- NIBIIIY FI-1-Idh'd it Pro. I do tie 27 He 100
Ing ROW Tvfj4uoI. do 1. Astir- In, emp c.-mil estam livabitmed., 5, rej .... in Pat IA fil-Pin P-11ITIA ton. oomor- tie eirprelut. ministrador Tie Ia Aulolr e I Ver"e tem Co.
on Cuba unirst, con propowns ferrovi3rols. ducci6o N2-1181-ma ,, It. .h.1- -E a y me vendieroin 61.5 mociinn'. umrHaeiT,,su:gPrecIos. Los de Ia cuo- I
.. To
,,on do C.Io-:, 'ho, Ts .I.. go IIII, ,16 ... ... I, of otp-dr, A.molim ell la Expartaror Americano y 'Ta arto, y qumd art cf errL ce rarcm ayer balo de 2, Total: . ... 121,9111
t, d f .Y. 11 ydIrC.o-t:.1, Y I. Iplatr Cult .paraci .., .m.e.
t rod u .,lr..
. Cf ... III ,.Alj..dr,, H- '. I.- crunstructi %'es e caricter nacinnal taifai He ferlocarriles full so IrLon le centenary. He pa I ,, .rel,. 1,1 u."', Ida yi,nCcbl 1. 1 22
go. do 1. AsmaritIn National 6, ,,, ,,.far He entenderse con Ins I, pain clue las acciones de campa. Cheques de bancos Enferencto con,, liticod .1 can 123.01117 torielodam 1.
Ir.b.),odore., La posicill tie, Tr
disculiando en comen' C11,15 fluttIlarias em;3 nran a su ,r j or. el P6-1venciteron a 11 _ie .so; ener. 5 W .an
Industrial Ing. Gaspar V I file stificiento r,.- on on, Irl, d Ia =Icme, y I I 1 e t e'll l cte, I Gtez 5 ,uC' a'," iertor y con 226,021 tonal&.
y: ,uh r Gerardo tie 01- Per. bucia a A""'utr."itili" ow, 1. : -1-1de zo, ni.yo, julto y .eptlembre a dam ,,I T,.s I- rurphl,- He 1. nA.T6. y 1. p. .
Cestelliqr, I III -Seg ,.e no Pro- I t:vo, aued:tdo c H l 1 sedans el aho inamelo.
. .,. I 7 I no..., or, "a,, a,,&-,!- so- .25 N" Troll cuartos. mar 11
. hot. En as P"m .... li"'... par of ...c. .. duccitIngiol.toreion a cause de III I B. d y ic Ij
I-'e : IT I IT III'. arm 11"Ir". ;,r ;1' ""luos do I a, .. on pritclutc 6. d 1. deferma. : 15M. x, at& haste almost 4 asciende
a. do I., m-gim-linne, rn-,r,,.. ic tin do cada ..,ector p A, 1. ro.) art. n ' cm-1. ell Ell e. rantrato number 6. ounta'4731.3.!i2 li-ineladme; comparado cop
'Im lt'ustiim .rprscntAh6n be,, A, ,-.1-Ins. No Imere -ol I:,nrris He fer 'prarriles sable, on f I .... do - -'I. lnsisti6. sin, a]
que no ha3 ,,, -3 Portas. Sol. on n a'. fe embargo it of ue
gura del moy important ,;ectQr decil, lamos. ....... Ad., do as ,a I julon se ,oju;f,6 In M".u. lefec 6n P. a Ia oncana. me oper6 en 545 lotes con 5 167,356 tereladals an igual period* *I
A
,it[ transport,. noolli-en rot oltr. legislacurn To,- ,rols" I, puducton man toner sus ca. are.l., '. I a, cipporaing. i I I BOLSA DE LA H BANA I a,,
.. ,allci loo n, d-fenst"tle' 110.1i senior our alaun I to. po-, tie .in -nabi. do., pun-, oil, pg -, ,1, qua represerI una re.
.,
. Los I ,a beiadil fail ... IT un. "I Ili que no can lemon con ele a;. Pero ei grupa-mantuvo on Ties Wric ins. on relaul6a a i.emgo 3, crearg una ab'111161 cllli* : C 0 T I Z A C I 0 N 0 IF I C I. A L fall de L.,u, con excePcitm do 'al'. do'c' tle 35.6% tonelades equiva.
. ,epresentaci6n irmy adecuada: Se. ;'onlo, II'lly cap. it dos an Ia ma. tono firme, I igu.1 mes do 1950. idera le .tie material 1, p v f.rellidode, lente &I i43 par clenio.
. radar or'.. 25i on ol campa del trabajo. Lais accomes industrials no .Re tin. te Its dos itroximos silos. JUEVES 9 DE AGDSTO DE 1951 "p"i"t" de 1952, que registraron
Lonnie Nipjal Barol, So. cono ell of tie In empress, y on pre,,umiaron Par Ins actuacim I 1 iduran n .000,00 I al He oi.o a from Pumps. cerrando' AZUCARES ITUTUR08
crel2rin General tie lin CTC: soAmr z I 'I 'd', Reuni6fil'ile colons ,plan acligl ,onsf ,lleenoemlli $5 a 5 3 y 5.43, septlembre de este ano i
Manuel Zornila. Secreutrio tie Po 1. rfoopiim ", nierms impartanto ell to, errocarri ps, Continuaron as., I I aiLle us. a e e iml on".1 ,.I camp Vend. ell litilIkUd6n, cerr6 a 5.40; zl oviem: Cc,,t, .to Americana Imunero 6:-La
oVj_ of am sl cfo r de cubanos esto- .1 'dl d,." .L',L' "q"io',"'. p".o -Para of maLtes, dia 21 del
1. ica Econ6mica do Ia misma I I g'. He P idos (sc;ro. colare it "' _' 1 aluminlo) en lam Bonn, y Olthg-I ... If % % r a 5 43; memo a 5.32,34 y on.yo a .ctvidid volvi6 a ser grand. en *at*
a'. c IT u To ve, Oblicomse- I 5 33.
dosps y do n e'p"-idmd -r- = 'quo ceder on poco de t c ;,r, -eien.,, TncT, IT, sill. 3efia. I lp e.p mercado, hablindose hecho on volu
pet n: y el sehor Cesar Lancis, ono P' I 1, ,Iaj lo,,,.el ii.,atetlubIll, tie Cub,
"' if c". ,.to. ,,, I El prcm "spot" en el mercado mun, in T ,'ad,.W id.,m,111 lotex a mean 27,250
miernbra del Comitil Ejecutivo vl grades desde hace no coirto tiomp. Los acenos y motors marcaroti Inda Ia Asamblea N.cional . .,,,p,,,
, noneilmaid. brganismo obre,- Esto A I studio tie todas In fases tie cat, pu a precious ligerament. mas baits do RPoserliantcm de ]a Aso. I 1 4 To sod. Irdleiitl) d I 1,,I,,,,, 21.puntbs LAB y ,. ,ae parte, del
m do 9
loons tie Cuba, I eros seisto;ese I j: ,,ce..- epu lf,,., .e, cub:: :9411- n .. 1. "y"
. problem. limill ell sus aspects ge- -cc ... (to Y. 70 or cien ca r r in .,, 1 li2l. 1131. I c ,. tt: 5.:5
grupol tie ties'represerimnles .se iorales v Wricits como en Ia apli. op ... ri. cm tie Cie.. evilmmat slu I.. 0 par I .1 cf' elmo. I ReptIblica F tie Cub 54 Tin i -aloo c man n 5.40 CIF. misinn Ic concntr6 en lam dos pool.
cminpletarn coli.el schor Fran( a session trionestral ha- me D
Aguirre, Secretarin de relaci, e Ia a do ef2c'oarse en Santa ". e 'IT, A I A c p- 1955 T d C.. ID3 "" La I In- de Lamborn. Rigs and cion" tie 1931 septlembre y noviamr.
an,', -66. ,to Ins, prim1pi.s y do I. D-linle ,I triinsc.- it .- br I '. I
r.te qued.nd. ,,.Peru., in in is, !! pijblica o anor A Co. relano III Ia actuation de lam mer.'bre. Et las doL meses cerraron con one
. ri-es tic I. adquirida. a lo.s pro-, clout -it, acurrif, con To r a oil CIA- e s or el! Re36b1l11 ,t.r:rpTa ca'
blet .... .... . IT a bit I"49' n 'bain de dos y tres Punta& respective.
. o diinte I.. dcsCiTgnCacion de Jill I I lo" 6d- A- a las terminal, .it.
tie -berms.,.L. nue Turgl, h,,,, ,,,,L,,,i.d,. pp*r,,,, Cnrredores, serur-, I l3a,,.,slDuda Public. d. leros-he mentv. Lit eptiembro lam primers
re r. y y A ,a infic Imen i,. f", so vend- '- ---.-- El stf'.. Fici I A i )lines 93,14 so lw,, ,,,,,:,its cn so bitu.1 boletin in
. Quint. inoiembro t.dam par d-g- I I. I .. fit
T Ic
u. r tie sector del trab.jR. A a Ar es., 'element., y pon'T.I., I I ,a, e ,,, ijue of CMP ,to silen Ca par C-1 To ATII;Iuol. 1025-19M 34 ful MiT!, .1.: opernew-s se hicieran &I mismo pre.
. rup lonj aqu. nnrTT,.rdrr 4D ...... H, ,,,.,.eH so data III mogranna not itar .12 ca. D,,,,o T-Iturial. Seri,,.,, AZUCARES CRUDGS
A 1,,bjl on conjuni. con Tin ,or- ,-,,,A, Ftnruciol ,Is Cioisplodildris I 0 . . . Nli to del cuertr el moOrcoles. con been
CmrisI6. .&special ,obu, Pali. ,.do do .."foon. C Tin :: .. I . .. I 1 I Nn 1,11,12tarldas). 44.
I a 27' [Ile to. querinndo a! A, R.d,.,tn, ",A Parldiod ma- a a e.ansn do In ric %olumen. pera onmedistimente sabre
ti I,., 'I, R :* :: 2i,. cosidades ,.,.I,., "a LT,, I, I.1- ela ... may eiricalload- ,.,,,,, .r. itt-ce-, gradual pern con
,.'L.b.,.l ti-, ,In f-,e ,,clo, bili,!,d ,.,"nt,,I, To 27 A 2H; do Ia pop ill';o- A-, C111 .. : ilso- Ter
I- clarn P imppr2tl '.. .. rI: . irltlurl.l: Set-..
rnn5tituidn,'po ranse,-, d-ignioda, I ( ....... A,,, IT .* 13 ". LI, ,cridtaures no hicierion ofertamien olu-n. cip el coal me pe
a- --es a 25d,; im or la W, Tllrrlllllll, ro-itir do 1. ,mimmid.d n' so hicirrh enta, no 1. A-,aAn1FTp- ** 1944-1466 % rdieran tin.
. r ria Junla cional do F nonu in .. .. -- firme, .uiLlue p-blibl- rit. hu
25 34: 1. VrrI.e s!C. .T!, A, n r I ITS .... 1944. -, aceitado C IF ca pan- Ell elite retrocomo me evi.
. n ,ourotl a I __ I'S -ci6n de M. .1pri.d I,,
San list., of doctor G.st.,-Cafio_ "' n ';i,' A tua ,:I rpurlecto de 5,r -:xr- a!gunm particle tie resisted.
- __ ____ ,- To IR74 .1 cl ro
i'- director iiicrorn do In Junta: I _- so npe,. on 1.50111 no-ne, A Ia A F PX p .. .. .. .. 13% c 15 411 CIF P- par "' If " cut; por ejemplo. a SAD y 5 41 tueran
at rotor La is Josii Abald jefp del 1-oarin. quedando at clerr F P., 7 P .. . .. .. trail. Ellutrur. (Comal.d.. 35 111g.& ..ptlenita- L,,r.b:onr APRECIACION DEL d n no Ill I A 18 I 8: do a Cup"n A-1. Steel 7 :: :: :: TI i on,.% 1, ., ,.I,. led. one .h,.rbIi..- 124 lot.. ante, tie courtM artamento de Erdnomel-:A tie Ia, AnI,,A. Soon, so, --, 8, I a B o lsa d e '-"'I- '- in ,-.--,T",'l ocstanso que Ilego a 5.37. Ell
. o ,on n A- In,,- .. 19 re, 026-19s I artitall He epera. sun,'.',' ,ufA h.
J.. I .E., qm- a,1.6 y adom, A ,no, n 22 3 4 y ,e,-,6 do 2Z y A, P Litill momentum tie Is .ni6m
c T- A . -- 111 Illorraut, 11 Ib-lp I L_.- bl"en P,,Tg-do ese preel. par at, una puquefin re5ubid. que permr, ocretarm tie IA Comot6n: ,I MERCADO DE AZU AR o""s hoop ........
in 22 34: rl, I. lVeM Ind-, ,- A-1 Go, EJ .. .. .. .. '. jumin.. Wrmera Hiptecal. llrgei, -tuture.
dpctnr-Jo 6 E it- caminval crion- ,ar ; v v'mpu ert Ban ace Anne-C.ho, R- ,-- 6 ', A vicar de N Y is Millis rm!-n r-perar parte tie Ia Perdido
a .wol, ., q. ,do .1 ,ir,, col-d. tie A .. .. I P.p.lr.. IS-, 1922.

- - cid -fdar) ert -cuestionessorin IPor-M5_WN-D0ZX_ y cf. -13 .
. I
e y III, tr.1bA)o.-dj Ni'llist-o del .- A, ,:,, To d T. .5 37 o roodl. ,%39 SIT' . .. 1 167 1944 IERCADD MUNDIAL ,an rI it I mene y cerrar segun .. he
mnrlci .nmbr,; of ,factor FAn-,n L A 13 Ia IIIA ti Sugar Conipan, se "fclE,AT.u.tu, ".. TIH.oa.' IDIb-I.Tell, .Se- Do Lo Idles reportaron habian %,an. dejado dcho. En noviembra In fluc.
2M ."Ture 'I Par Sres. Merrill %A .1.965 100 nodni-es m, zatra vicia at precook de tuac iue orenor; solo do, Punta.
I' 78 A 1. .. .. D b1multaO, ., -a He I orocl. entre lam upas mixima
Go-. lippy ,emptome fuarpraT-.,, Eqtl!-. Cub, enduel IT a Ilial., Anne, Sinelt . *. B Li nch, ,ero an1945 dl' fn
.del Itlineit-Ti. tie H-enda: v ,I EE VV. 0 P do ,utiada .1 ,irr, de Ia bobs do AHa, ii:u, AT, .. "' Pierce, Fenner and Beane -, 11 11 1948-1973 ma 5,a5 FOB Cuba y de zafra nue% f
'fact I T 5 1L- FOB: Ire compradorcis retraid"
or en Cub, - __ 6o_ 12 :14 a 13; del Central Vialeta s Anner, Dist . - -- 45 nodoo. t 19M). ( tried ml- .,,
Calm ,Albertn Larragoiti. def de .P"T,.1,Ir"r,,d, 4 huctiron vents par. 500 acciones a Atol-nd, C .. ... .. 45 Tj I bl,, El :,Im!.,Iciu, de Alomentos comproly IA. II,111mries; tie 1952 estuviiiolit
,.6', en Cuba ,j. a A. A I r clacirol 12 2ctuacion Ayer 1 ctonp.fil. Aiucarer. Criope- to Ayer 3 Xftl toneladn do rueva .of, ho.tenidas, atinque con peer Ia. No s6 si hab ri aig" I 54"' .. 4 98 6 ,,, 2 dd bwant. '
,,art,. que ,,do AI ,trr,,d, t I ; : IV d E'.-,,m. r.idc.osnazucareras, enrati' N.rtl A c' o ..a.r Co.- T, II.- ., prect. de 5.15 FOB. a I qUCLID "Oloopen, cerrando con bala tie
. IT ent's
repr6lirntanto -del 1,1malteri. e led so .. .. T e I
I 4ra 4ue tic aparezea en icao rPp",' hns t' q9 Agg",;T' 119955D 5 I a 22 2 ,,,, I'll"JIT, -- 1 A I ; corrodores. Ignore, I'MTerrifl-Toystriloh" C,1,n23-IN3.,. : 5,40 CIF; MundW 5.65, on m nto ell marpo. alu de un p nto
. Agricu I AM I I T14 c a T-3 se A I en d5i cra n 4 t .1ciane.
.t it ,., cors. fts ah r-ur I ,an to P"c"in' 'put
Warm crop. e peri6di tie .it, Ag-11 it, 1931 4 ccrr6 tie 2 y media a 23: do Ia AA I ,a, S,, Clitallora, 11336- on 3uliu y alts tie team Punta. an u
. 'far.: p in -timanarro Sugar Company st, -Pe-. Au-11IC-1. .*. . to Is, Pierre, Fenner and Beane: 1949 . 5 FOB Coca LBaj6 20 Punta.), ,
I A "ll 11 "I map
I, EI progranin tie Ia Cormsi6n Espe. )O accoones 2 Its preciom de Aure- mFG - I Carop file. Azucarer, V,,,- j PFEETEI 46 roalal.m quintal, un r'.'cj.'T,',', ;n esta filtima no hubo opeial Tnopehdc dos granites sectv. 11 58 y 10 34. quod. d .rp. .. ... "De.pp s de desarrollarse deb i! a an 'I tip. de cierre es norm.
I. 'A. I I -rriAij, 28 (Deb-t-I. 1935-U55 4a 'or a Costa Norte con do
8% I : d rt suno
it, 5 .: C ad ,-1larI,,ma on 1. '.Pe C-,-Tp.ffi- cu.n..n d Merl- Noci, 7ork. FLIadelfia a Ba timoreas: -Politic. L burial perimmeo. do Ia balsa ctltiud. e In D C A RIrs C. en c, rrmt a IT number 6. h Ll ,d.d R ,P I ..]
I" .y. B.-P.1 file. t-oral tie vm r- COMERCIANTES B at-.. ,relearim ripmeramos c.mbimm
. 411 dilso .mbu.d. 1. prs,6.-. intere- 11.51 Tin AZTCARES REFINADOS: 'tic p6.4-hi tie septlecribre home me.
Relic- Call. Tin. do -, do, ,e,- B:jd-,,T 1,8 '. .. .. .. Ill. tie productores y operadores, ql-..e -1id Toros do,. L_ ofiLK R T. A it ap 'I Carona fio.Cuban. de Ei
INDUSTRIA1 S BOLSA DE N EW Y in', Tir ilernerfe estaban mra vez a Iltuid, B--, Dbenl, La refurocria Sucreat Tiviso que ha. ses mail !rjanos. a saber: 28 lot" me
I'O1ajt"-' Y. I lo., -- ai, so alert. c my or y no tie, bre j:;o a Novionalare a 4 punts
'NI d da ,u pa ,ai I! I,, -. I' Lr paean a cooled so clion -13,11 1 "o On- Pill . 3414 *- lizando Ia Boka mientras ]as rof r",
IT .. I .a ....... I l,, "' I 0 F CIAL ""' oc I I I .. .. ... nadorcs estaban a Ia 'e.xpe r .1 ' A -ep-, inaE pedidos of precio basico de prima Para septierriarr: IN lates
, .1hiell-s I .... IT is. 1; uul ,,,I In"To-I.r.
", ca. Icir.e. .Q.I,,a e,.,,,Iir C 0 T I Z A C I 0 N ,. ;, ct. fi To'n I"' 'u'ple- l- 1 82. .tT. e ,., *J t EVE.S !I DE AGOS'rO D Brg.wlj ; ,: 'u dr pit.too, no float r."Iflo"oe. ,. ,r,,ilv.- B. r. '' .. I., rr.d.s -p-nj,.,,I, "A'a of ". H,-I, .7.1--u-I S. A. -1 LE -as libra. anturciando que ig ios To- a un Punta: Ton late
. I'll ., V E X M E t, I I I e I ,,, -,ruurio q., Su-,H est.b. ." "' 11 tie ,pogrle, He tip I. ...... .Iial R 't IT s", . : .: no., ,A n.c%. I .a I Td., Too- ,,, 194 al c ire hay -buria so precI bnico .,ept --loc con marlin a 7 pull do
tic "" 1, "" .-I'llco. In, c-Irl 11.11" R .. .. I ,. it.,. n So I A I iI I I v. palra embark e mine- prima .Pall. %eptiambre: Tambitin see
. coal,$ 1. .,If conpinto -Ishtu on todg 111-, .. .. I ..' able I-du or, rog-lit regular a hli- A C C I 0 N E S HIM. !I, ta mantra se color. A 10 bizu an .rLitraje do noviembre con
I li:,, prora, I, He lvall.jo bu, ,,I'm. 'Guillermo Novellas A Butte ClIpp- .. .'. 1 IT r. lornp-na do '825 c on n-ca- $ 1 .off D.Gri do descuento ell relation a julio, 10 ittes a In pun as. .
I In b,1% BurrouRit. .. 11 -. FOB a 810. Lns ,mpras e n f u I uro camp Vend p-'o
CUBA 64 47- to., deorl refinadiores. 'Ia aperture:
.o Y ,,illlnmah .,Hr" E,4to turn. A !;_Il' I .. 1. .. 7 5 par I par Croltr IoE ell vigor a
gf... rpr,.,,otn im Iiii-4. ,,Ne-, I DPTO. 104 To- 1. .. .. .. 5, B.,.- A ,11 C 11 our, ,,, 6 pAtIc.oliol ser emI ,7
All- J.., ,. .2, c Iaoada' hala Abrij. cutine.d. PIT --, -- .-6. Les -t-,Tpre, oil 1. ,tim. defN- Sopli-1.1, 821, ruiviumbiT, 892. .orprparAllirm ,I, 1. .1 N E. par. -_ ___ ____ ._____ 1, 7. m urmne, -Io, y- ii-emmle Yeriv Tague. A To A zn 'n I inaya 171. )ulio 10, gepuembre
I I 11 ,.j.,,lT" L.- . I n p"" -. Chgeram i L
I 3;a dt Lit iu rn, ep holign nfo ,I to
cegar romnhA llgadn .11.1A a IA ;, ;, r1n1- El .. A orrip-l-a Los Nor~ it lel amr, in FAbli- He H. t. rinuiloq2t 'OR52 I, Tel 2:189 lates. .
.
. 'ton't'ruli6r, do In' Common Ep, I I I -(7 . I I I tArrhien ovivi-n d6bi delaid. o $5 Do 0 .off CtERRE I CIERRE TONS.
- 1. .,e.t.s tie op-dores
ial do Poll L.brral. ., I c.ll: .""7 .1 y Iuquimtrl,;, frah .... de HT.I. ,]Be. I :!I, c Clue P ra . "I, Duranto of nia Sucr els az unrin In "e'. Ant. Aperturs Mix]. Min. Hoy' Teraltdom
No or, p Pneg- IR ,a Irnou- I Tur, -ficour.- at It
, A' ,, ,retu*ada del pre- do 13.25 at ree- B ....... Tert.,,,i Peflure
hnv enmentar, Ia., Heriarariou-s I ,otlunriz B 40 ,ran ... a I- .. 5,42 43 5.42 -342 5.3 5A 17,600
he,, k0 o p C-og "' .- '; nay" d"'. -Pt.rp . 7
. "6 ,I, 1, IA A o 1 _. 11111 a I I." ,, ,.Ie,,,,, ,,,dia,,, ribarques a fla rl-- Te-l-M, rl.refl- N--n- . A45 48 5,44 544halt on .!nAp it i2 - T_.!u,,,,, r- I ,,, 11, 5 42 5 4' 6 95D
, oil" I. ,I 'P,,7 "'4: F c*; ,,- .1"".il'. .. .1 T,,CTT- I Mar" . . 533 N 530 531 5,3G 5.32 34 850
,,",r I r urn R R a 2,,,, PT Idea Q ... F I C dlud it. Ca 11 A . . 5.33 N 34 5.35 5.51 5,33 Nma 350
,,,tn d.r!.,, Lam-. p6, rIH ,6, -6 -m do 8.10 e.pir Is To.; .'do .1 Pri,.ITH .
0,.,, Carluml q ... .... 1. ,I, ,:, i : pudkeran estar .tied do 8 25 1, 'a I e'T "" 2-1 I 2.m ,
-.ndn I' 539 5.3 No. 1.5oo
,In 1. 'Prolud I ,prmrn 1. ) c- 25 Julio . 5.38 N 539 5.32
d.s'.,eot 0, I eh11iX', - .. I w sa -- Para semonat lerromando el dia 4 I E'1, du, R.li-, Ca I. I .,!,,,, P,:,.", ..... 1. somana Proxima. Ent'r1ca do ,ei ... rs Ca - R Sept. OV521 . 5.42 N 5.493 Nmn
misitin. trablijadrures y empres2rums. 1 uf .. .. . c-riente fueron 121.997pteove f. - ____ 7 I
Oprlunl.dnad p.:r6.,,.,ja h.,.rlam L 0 c West das contra 123,087 1. semana y' (Flerall.a. ela 1. Ps9I- 21) (Floolumo an Ia pirloom, 21)
Cont'l Steel .. .. L .. .. -. no a, .de to '. _am ,C.ticl. C,,,,... .:. '. -. -.- L ,Fr, it 224.364 of ano pasado. Las citras acu I
. fech. .5 .
. '16n entrado tie Ileno an 'so C...e.Ed I ,1,4 meillativani haste 1. parat,
Jhon Y L !"46 11. Col. it. F .. .. .. .. .. .. n n.,.n.435.000 fancied.. P. It train
.. ', .. .. .. .. .. I tie ifrars; comparatives Para el .
r lid a que he terido partic- I I A,,,
I.- empefto on destscar par .1 in.. I L I I , I C nt M.1ours . .
on I I -, ,-', I Cub. Am So . . . . ,. Create Pei. .- .. .. .. .. .. .. 18
eto 't e I it .. "" I period.
6 hecho He Ia conatitu- L L' I "' "Los futures del riforpert
. cf In do I I I cm.*I. Sol'. , id6 com.
1. Comisi6n y el exterom y I , : .. .. ,'2' maron hacia el oterre deb' I "ircans. R 13, p I Omnibus La Cubana
cuidadoso Progriarla preparado para T crol,. steel I : :: .: 1, -,' I pra,; .gresivas par parte do operado-',
.. h rustra. no ,an caricter Impos). I Cuban Al. "'allL ." '' " 14II, res que absorbieron.el gran volume i I .
I Carada Dr .. .. .. ,. 11 d Tj
I .I". sin. 'min. Tom pautilily III'. (',I.,,,,-,- I ,,, .. I . q 5" oi %.of. Del po, d or-u qucol'l I .
, ielilal,6T. s(u;vL.tIbIm it,, vi ... to-, ,I I IT 'o. "", .. .. ... lorradu -muslio airimmIs do ..- I LA EM PRESA QUE-DA. SERV ICIO
llm li'111 11111*1111 "I ....... A "" _L I C11- vl !111 :.. :: ., -.. -.- ------ --- .
. Ile oil's ,u)"n yendo ::; . D .
. Inill, I I
DvJorLv ,-,, ,,oluqu. a ,III, ,onj. 11 D, I .. 4,,-., RONOS DE CUBA
it ...... it,, lo'no- lod orn"I'lla ...... io,- -1 _-- .' L. __ __ Del l!"1111171 1. L I . .: I I I It 1, NEW YORK. 190st- 11). TAPT -C-ul,
I n oloon". y ... I ___ D,- F, r.-, I . 2 d, Burue.
-- -L - ..do olo lil;r lml: 11 l (.1"hien". a __ __ I L D I Ililh-11 . : :L C-p Vend L I _47
. ru-It .
Ie,,Ii ........ it,, .el.ru'll" fl. I'L:11"ol". Dounnod 'In' .. .. .1 l" .
. able,,,, ,,,,,, ,,,, do In, runs Ior- ,Dir-,er Ind .. '' I 221,* 'Luh. N- R, 51, ,on 11 51
1 vorl r, To ", .. prot6jase para el future E C,.TI N., R, 11,,',' 1.142. ,3 ""; L
n .
'.'I 1, -;,:1- ,,,,.I,,,,,,- F.,:1 A. 1. ,. 2, L. Cub An go 11
mol of I'lill ad", v I. rn,. = a,1",.d 5-Fn F-h Bullet .- cub R 1. 1952.
;. I I od. hollinn. "i-n-1 del : L 6 ruu'rtlarl Y. .
7trA h," ror, I ,:In, ,,, I : .h R an U ', .
Ile ex resar rn in on. Usled se sentirci protege E B. it ': CliCT 11"'d 7
.. um ora, ido al teiner respaldoda ,., R.'sot L . :. ,T, CT 75 N
. I H lurin.r ,nnn I PAT a of c' F A 6 a bl," .it, Cuba 41,-,. .
- ,,loorov ,a,,, I. He n-mrru, su e onomico con la s6lida base Due represenia 1771 III" 1121, 1
1 .-'hlld F L : '' '' 'IT S.,.r 41. 1957 96 A7
. or III, do.,jda. IA ,1"'A"Tiv del m. el AHORRO. ., ., .., I
-u r "' 'I- - ___ .
L Yll He i'On In in, ,.,,at y 1. mai T n1'I.r.b- : - *. 22 :_ Pan -Ano AT- .. L .. .. ... 'A',
pr4nri-I'l-Idad on ,rrndoru ro, ,onu- r,,,rd, c", .
1,,,:,;A;o, I 'pit ra A IL, ,,, ,, ,I, I A in The Trust Company of Cuba-se hoce deposita- F _'er 'I". I 11 1 P.-cuout 241, I
pit _1111 far or n":,enn rio de sus chorros I G -Arillmdl PIT, .1 .. 11, .
. P-knrd MIT - ,
. 'r :. :. :: : .: In on R R : t
del mil" indu5i".1 rov:wula .1 c"o,"'E'log., p:n,,,,.I. .. 'L 41'
. publn ,6tomn y do in ,.pI,. .. 11 P n L . lv:
. %ariad r, B111-K _frr Tin ."
yprnducclo ruest-' r-,. %later; .. :, .1"', .
camp.., n,,,,IA, und, al 2% anual de interests 1. .. 4" 1 rI" S C- ,mll- q.e ThE r. ill't" . ... IlblV 5'r L ' .
ellan)ns ell neresudad He exporiar nrn P,- 51- .. .. 1. 1. 1 2.1 Philln Co. .,' .. .. "' ,
on progroloWereclotite. blen -j5;Cra hacienda as! rri65 ventaicisa TOST CON' r- u8 1, R ... P"' out .. .: 14., .
. a PANY Gndyen, : : : : : "I R .
L "IT vmnJp,nH, oo.mTr. pagar 1, r. or, Pub "I III -- Radio Keith .. .. L' 1. .1no, 11 HAITI prnchc r on erlodki- nrooh, r ... .s, *., ,. Radio c'- .. .. ,. it basiverrmis it r lViensa. cit, Tin su inversion. OF CUA4 C,',.h,. Page .: .. .. : .. ..
. ca ntidad ca I latou',, el .. G-yhtilind C - 111, Rjil Drug .. .. 1. .. .. , ..
I I
no I m Yor de maqui- H Re IStIll -- 411,
,.I.., y tie Lqulp. industrial do to- I n,. .
rl -r.% "'If Robert Gau, 1. I L .... I
vim
L d as clamem que necesitionas Para I u '' .. Motor .. - . 1 21-, 9ALMAS HABANA. A, Sm ADA.Rrc .- - _, m&#.. llu'sluil ".I, 'L ....... coup .. - ,,.
. lievar nuestras actividalies 11 'f-im"', me I ,, % Re are 21 .
'_ NH 6 _'!- .. : .*. f 11 V, 1, .. 5:30 A.M. Santiago de Cuba Especial 9:15 P.M.
Am a I ,Top me ,. Ron: A u, .." L. ." '' 1. .. .. ..
mollstrIales 217 21tq riVel, I 1 Rep P ,,,
, -iodld y .1, ,,Iid.d tic ctum,. If- The'rrusl Compan 7:00 Hollruin Regular 7:10
, y, I -I- -sdpomm nosotros y parp ,,-. .. 11-0 1 33 ili. Igpl, I .. .. .. .. .1 -1 9:30 Camagiley Regular 6:45 .
vent. .1. P 1- r of Cuba 5 IT sol Oil .. .. I. .. .1 42
I. cnel A. I I .
_,C -_ 1. I . .1
. Si par:xl logrn tie, log nbiet-s f j 1"" I'. L' "., ,1 Slourp D-hul- 2:30 P.M. Santiago de Cub% Repeclal 5:30 AJA.
' ST.- Wobs ,. .. L ' ,;';
pal. L. I ....a, "o., "" I NI k1l . . L IrS Sp, .. I 4: 00 Santiago pe Cuba, Regular 7:30 .
I no, rl jrl .P.ritad., em molipen- I Oficinal Prind -11 ""', will,
1-1 orlipe,-966- V I- rulab., A- jul.o T s-1 T. I .1 I Stan . . z3 1: 30 Manzanillo Regular 10,15 .
141 If I ,.. .. 1. ,,.I. Var- .. 11
lion I 1,111h. He tqb.j,, y oril i ."be. DU, .. .. .. 1, A, .: 00 Santiago de Cuba Regular .
, IA ,--rd!!,Aeiu If., In, 'fu'r,., 1,uth r., 'L 4 11:00 .
,. A,,,,,, 11 jnrils LA.q .L. 1 21'. Sourn.., c. I 11 10100 n Holguin Espectaf 9:35 I
. .,J"rt" ollorp., parn ,I. lo;,- ri, i ,. . Ill, . 12: 01 .A.M. Manzanillo '
,n TaI" imlonTI Obispo'No. .257, La Habana. I K 9-th Rv .1 L 14 Regular 5: DO P.M.
llltllust Ila I" L K-,,., Fr.. .! .' .. . 1, III. can IA., It,,, Afrn. L. I no, ton I : A;', ..
larno, y I soill", 751, tI'ohNP,
moll ,,, ,,no Inda d.d h,Ir,- K ... a,.( . .. .. .. I .. I .. leil . .PRECIOS I .
. 1911i, to IT P., dl.,,,. I L ,. 211, .
"Ill, m,;IillId 1;' 'd 'Bor.'Tuic : 2 I.. I
N, '.no, rimincas He protec- I Uhh, L .., .. .. .. .. I n Serv:cio Regular Servicto Zlipecill ..
... I- for. .. 1 ,. ,,.o. n- Pr. .. .. ::
. L-led. G., .. . . : I I, ".I, G- I L I Desde La- Habana IDA Ida y Vuelta IDA Ida y videlte. .
. _1 L-1-1 Nol ., .. .. .. .. ., tilo I I . .. .
. deolk hasta .
. Lockheed Air I .. ... .. 1. I,% qtV IT. or .. IL .. 261, .
. M T Sta. Clara $2.85 S 4.50 S 3.50 S-5.50
.: I .. it,, 11,non s- -tt 1. I. .1
. PAGAMOS INTERIS SOBRE SU W ENTA DE. AHORROS NI,,,,k : li, Placetas 3.10 5.05 .3.85. 8.20
. ". c. Sancti Spiritus 3.05 5.80 4.40 7.10
* ; L, T, firite.t., - : .
Murphy ,G, c) : '.'. .. .121. 'Kennes, Car. ._ , L 37. T Clego tie Avila 4.35 6.95 5.30. 8.45 .
* if. K T Pfd .. I .. I'
I ... If o .. .. 11, united Cie., 1. ... .. Victoria de Im Tunas 6.55 El Banco de.Fomento Comercial salvo su tempo y ,,:r,.io , ..... .... ... . . U CAMAGUEY 5.35 11.55 6.55 10.50
. L' 2A j(Li5 7.95 12.70
se lo converted en dinero. Nuestro sisterria meca- ,.,oa.rullg. .. .. .. . . . 12 1. Uroted Atli .. .. 4 1 Holguin 7.20 11.55 8.80 14.10
. irv 'Rry I .... .. .. ,. s i T I 'Uniled Corp ...
..rr.y Corp : :: :: :. 19., unit. i Fruit _. ... . ll u, Bayamo 7.90 J,2.65 9.65 15.40
S, Rubber 14.00
nizado reduce las operations a segunclos. N U. A IT .. . An I *MANZANU10 9.70. .
oltinal Gyps in .. :. .. .. tin S. Ind, Chom, .. ,. .. .. 621, P11111112. Soriano 8.65 13.80 10.55 I 6.u .
. .- N Y central .. .. .. .. .. 12 U tie Ga. .. .. .. .. .. .. 211,
IN I Kalvl .. .. '. .. i ,8 IT s Pipe ,A Santiago de Cuba 9.10 14.55 11.10 17.79
- 1 .. .. .. .. 41 Tj
9,1o"I St". ,. .. .. .. u. E. steel ., L I
I tjop:j Dist. .. .. OPERATIONSNS BANCARIAS DE TODAS CLASSES N:t V'_ N'Ttlestro aIaCV0 TZLEMNO an In, ESTACION UNICA DR OIRfMUS prilldlioll. I Intlai. .
Dairy :: : : :: ,,, Valiedion, C.1p I .1 National P Light I vlo". ca. .: : t i I., 911Mrse grill of NUMERO Mil NOVecienton.Treinta y Selo letting U. (U..1236).
. T Mr. A,-,.C,,.. .. a T. intur. H .. ... .. Vu-Smia C. .. 13', LOS Untunibus do Servicinist Regular y EpociLl, firtin dotadon do Magrifflow )via. I
k N A A,
MgtO)VTOMEXY r : l,
%2 ,) Cf' me O e, I. I mms tie AIMOhadas en cada aslento coma cornplerriento a nuestris; modernom y pmfw. I
, T t ;W Nalt. P-If. .. I 471, warnerZIls :. ., .. ... 14,.' tables caches, que harin de ou Tlaje un verdaiderict pliocer y Ia brindarill unt ver"de.
1i 14OVviloosebolilk = W 1-1 I
I .11 .--...---.I- -1 -.- -Ii I lo, I .. -I I ---. -- w.,".. Eler_ I I . 111 rIL seguridad personal. .

.
&o I nomia y Roam s )-- ARICI DE LA MARINA.-Vies-II6. I& de'Agosto de 1951 Pigina 21
Venden en 35 mil pesos una casa 'Se reunird 'el flay gran inte'r& en la compra
n- Santa Mar colonato el 21 de acciones in
'de dos'plantas e' ta dustriales en N. Y.
en Santa. Clara
Fur vendido tanibVin en Int suma de 30 Iiiiii pesos I Las perspectives de la Bolsa de Valores para el
un edificio de tres plants, enclavado en Lamlon Asistirdn delegados de actual flues de agosto. Los bonos de la-Tesoreria f escribirp en una
las distintai Provincias
En I& cantidad He treinta y chuce, so ue tieno'el nomera 312, Is cri Par Charles F. Sprar, las estadimicas no son stificierte men
Til Pesos' Its side v-dido el edifl- w de nueve mil riulnientos pesos. 'Ic 91-edes pa" ji.en.he- 'n-i.
CIO CORIp testa de dos cuerpti con EI domingo 5 de agosto se rcuni6 culacion extravagant
dos plant Is Asamblea Provincial de Las V11121, t NUEVA YORFL gvsto 7 IEPS 1- rsionista el ,,I)r de
pan, uynaeVu- Arabs de ter i-fured. par Is can- ..P2r2 oil
vitinte dace mil ochocientos peso cle ]a "Arsocid--illn de Calculus cle Cu- lEn la le.gunda mited de julio p"a- -una acci6n '.' on bona Cs PZL
peirficie de doscletatil. e. tided de
rocittruip 1, _reid nri. el tdituld.r
ve metrtiz cuadraulos, dieciElete de. Is case de mandpoIteria. de dos plan- do U N D E R W O O D ,
f3 t do, el In reado drinacere.rtesi, ip- nfo
clm c I p goo, so uan a e tr6 Ifirime n 6, a a ,p rrdialmente. par el credit quir
etros. Estili sitiundo el intanuable Ins, qua estfi situada ell Is calle Ne V an B.
en uest0m an In calle Santa Marta turn iiiinnero, 158 ant guo, entre las secretario Victjr orena. ya.clue el C ezea. Este valor sube y baja con.,
mireero. 3-14 y 326, eactini a I ca. calle. Escobar y .. relrIno 1 ,stp;.Tterrc, ialmente en cuanto a ]as de empre- forme al dkidendo q.e Pogue, DoeltId Tiene una romillIG"I'va"dahc1lil dich. C den
a indisti I en si ... de r" uclo; quien, ritute el ultim, sfto Ins in-, -t
Ile Frances, esta ad. d. ,per .,b ca. C m. t
propiedind cle noventa Y ocho metras del Comiti Ejecutivo Nacional. a fin Cos. y de utilichud is 1,.,,n eg.uido,,,,n gran interest !a
cle r.ndir amplia informed de bio reacriori cob indifferent cri6
E- el Rep I- cuaclrado vehote Y nueve decimetres. qua viene rierflizanda ese ran e,, las H it ertares,, mP -,
a rto Lawton. n, 1. Vib.- I I atrins. u a muy PoC2 rela. co-e-Wes in d utr,. '17 '1 di"..
r,. c.ba de ser, tra-pasado on edij -de terren. true cuent. crizarrisma del coltma to cuba cio" ,Ir, I ndelerndi!pto de la trae ]a cuesd6n de ]as dmdr.d.s afci. ompuesto cle trie, plants. Una parecla Tras et Carr situnciOn en C. rea y el L.P. d LA MAQUINA PERFECTA
-ne lavad. .. 1, c n una extentritin superficial cle 'Clones qUE el 611blico P.:ctla E.;tos Ilan ida atimentando on hcuhl niti r lero 30'. Avenida ciento cincuenta Y tres etros Cos. is yl Is comproblueldn de ed:a -ca He to lame liberalidad- Pero mu-ni
Porle r mi. dradoe novents, y dos decimetres, sea. de efior,,idI,gdsa r ansioFa de acu rr, ace, EN TODOS LOS DETALLES
de venderse en C or B.,.h i6 ", tes iiinan true no ser possible se.
u lure, lit cantlelad de dente III q.e el Congreso norteanner-no e, pir
S 'it air nt' c.- C tr to be n rall in, jem pensando hacer sabre im- gu l. hacienda. Ot as.'
dich, qrrxA:d.dp1i.g'zunn.'d eindt: I inch Ireselentins cincuenta pesos, cretilri rrcslgntc. sefin? Tort ueicen con -tol I es d1j. poestra y controls econ6mic- sutorizadosideu anan
nui pesos sin ningun gravamen. o; I, -,diar,,,ng6n grit-men. 1 ', it u%
u s. .- d. die.
PC entes vistas teni as p I or el Cietil:, Iitu..cl.ne
sae e, rcierido edificlo one medl, ,ch re no esta situado frente ?r entr speciale as d;,oil d It s '-ste an, S V I VE llr0.110D. I NILF'.A
superficial aseendrate a tresclentos a 12 mile Pajarltia entri, las calls cle Ejecutivo Naciodnal can ei ministry ren en as del ferrocarrii N, lan a[ como en 1950, E't into cle A E de %isto se base en ei alza de Ins
Enlrella y Maloja, e.n earn capital. gir cu tud.,s ip .,rd.. Sus. thern Pacific, surninistraron LxCusa ln metro cuoultrado 10, dechmetros. 11' en ad It, lanes, 3, de Ina imp-t- .m e.mn
rez R vaur to par,t el al de estas
On las empream de utilid.d Oblic 'e. el costo cle los material", Mu. ner mejorsus tan necesitacite; r.m. I "'I"n", L.'
En is calle Escobar entre I Una.nuova entg He terrenos en.la eldill esa clase tan mgltratada do nuct- i y fabricantet; de product., tilllicos'chos infil-res sernest-les de ealpic. En ella se describe con m .ima rapidez, seguridad y
dfdNeptuno y San Miguel, f A'a1.n Est ... I. "El P..tn" ha side repor. tra penneen inclustria y cle 1. latter. Cis -dis sas industrials sefialancytaui ,Iirsled on& do, Initial, cle Isda aYer. Se tril 2 d tuvieran gran pref.ren us, ve"011 ......
casa de P I, una. ptire. 2 dispose cl6n de este funcionario pa a me puede decirse de 1 .5 de mpre cho. Notable, en tal a n a. I conlianza. Su niticla imprisi6n 6ace de cads koia, un
mamposteriaa"ig 2. y I& coal c en. qua ptine., on' 'up'rilic" d' d-cien. can el collonato. Olin Pastor lorres sas petraleras. El alza ni grande de 1. General Motors Corporalion
is can line extends. 16n rficlial cle tos veinte etr.. cuuteirridio., 6 ncu In-* geneenualin'.1d., dinil.1! fliv.a Islatia publica-do 1. scentruir pasada. que I
cient. slet, rnetrio, cus.Yr.do, y 73 to y sets decimetros. prolal mas de 'dica una reducei6n an las gan net.., mofivo cle orgUllo. par& el mepsn6grafo: Par eso los
a o cinodi fi. t'n para 'a "' net., durante los primers scis; medecimetroz. Fstik situ do el terreno antes mer 110s colonies 3* les dijo q e Ia. Dcrim'd.'Jr c" ci Ia recupera.
Se pag6 come preclo cle dlch a ca- cionado frente a Ia Call. Subl'suld. calling de I ey 'o',di,,,,,n '4u tunic n riplin ses de este afio, del 42 par rient. empicados eficientes, prefieren Micluirras cle Estrilbir
to adquirente lui como preclo del e2rera par. 1. Coal se ". Cicrna: clan de Ia confianza p6blica an tier' rel-nin con el mister, period He
mismo III carillchud He mete mil sete. do relciproyeeto dyt, c mo y rere- I tas inversions de site chise. Esto, 1950. Y desde junta. ]as cnW,. d, CAMBIOS clients pesos. sen e earn oUe o"Ge I- a d a iz. furi Quizi Ia antis trancendent.1 que UNDERWOOD
que., serf ocuri,16 an julia. Tuvo Como causa 'Presilt han baiado considerabletrataila an h, legislature 'Imaept
a raordinaria, ya que cra :ri A.nqu. quizit 1. cityiden.
Err 2-os de ests' capital nos die- Frente a Ia calle E.Irell', en el mi- dxltg.lbl,,no del doctor Pria. 15". If es includable que 'endri ritie a Pay vin modelo pari Cade necesidad.
on ayer lards. despu6s del c erre, las mero 206, Sui vendida u 6 ban side fabricad.s e
conzacto es qu, relclonamos a conU- no Co.. di T en itn.I,a at, enlel p-i- Ins que serim. "t
miacI6.1" areamposterfa y a qui, eutunt. Co. 'calli",init 11 arrliiodd as"fu ,nanvierl
a is a y Is on gran gr.p. -F Distribuidores ExcluI
do pl2ntas, pag I a I to ecul
EJb . pka(Ge como preclo on -canoe to go6 o-_ dl "c"d e' d "an dicho.inmueble Ia sun ';'es de s industrials.
. libr, is de dier xor el coal se rp
Fir.r- rit a to = d. sub-lano, el coal de excellent caliclad que hilbi.. a.
o0n mil patios, illare de todo gravamen: ibis teiver el"misedo derecho para trill. -riside bnj iunln; I in-t re-as grande emp,-, nd,- SUCS. DE CASTELEIRO Y VIZOSO, S. A.a: u L ces. isant lit" ,u,"I, Can odas sus ocs Oel citiono, re- Algunas est;,.b.",!a I.' e 4" 1., pelmler., pallid.
rl. naamedid sue',fienil d pperacia m
-ii-tin- NVm torec met- p:'ead-doe, treinta y sultando test. oms rnedid. de .1-ce .I., it. ern.i6n. L. L- soi No I Telefoluo: M-5,52 L., Habana
in diiicile, dc pa a eu oper-on pro% 1,
echo decimetres. para el colonato El inforriame To- cipales, que stulier' "no' ""I- ble, vh ;
Ores se muestra may nptimista., vender. hajarion are., oil It to, q.e parmiten caterer ruenas que ye en ere iuuid .ntro el ase", card' L. list. de ]a Tesdreria Feder.11 i- to tanto. 'distribuir
5. Ia Avenida III, Octubre I d cias vipor b.,
ie 10 pol tien. de ayu ar a. una el- to. n en ACC. AZUCARERAS ALGOITON
CAFE I gala. mas blen- que inspire. I,,, eb, ,d do,. So, acri-es son GRANOS
uniero'749. Cel I? Vil1r, lu6 ven; nutrida conno in Cie el co Orin cuballo. dl d, ej .. 1, se a or as
dida one else d, 's =%tq prriJ.-" d- .111 AYER 11 LA BOLgA CIERRE DF AYER EN LA ROLSA LA OLSA
um a c.= i. a ,.an e Stan' CIERRF CIERRE DE AYER I. X F1
CiE]tRE DE AYER EN LA ROLSA In dad "" Cie do. phinjes Tambitin tifit,6 Pastor Torres el le d' 'a
139 CAFE Ps I entre line ca-' d, Los daird .1 He Nue- J .-Y it, h". DE CHICAGO III, NEW YORK DE NEVI YORK
ill C a kjecutivo Nacional de
,DE NEW YORK el net- Ili-11111'all LC ... rd., "," br. r a del go. rei a 'e
hacienda esquina a S 1, Bea cons... gener.1 i-bill"d I arnn erdido muchos puntoema,
IrIL role. ItTeir..1 2 arc n Is milida, Inice do, ar.., l',. T R I G 0
"'I. "' a 'ar s"
Ci.,re IdSic-Pagii.crun. pirecin it, else itanniere Iasi. Ia I "s, ng.. 1. -1 eeduj. un pol. i last.
.o.e 'a surna He veinte y siete mil pe: gd.leirie' mail a our -el real 1. cle' d ld.. Los tho ..... dtirlqs 5.1,11,"Idcnd all numento en dknCy. ,r_i,,b- Hard Oil cle Calif ..... ,ta a ...... 34SP
a'. el hecho He true en n
Septlembre Peace ... .t ... !6. P Ifi- ci6n Nticitinul-cl, Cultmos" del d 2" An, R I --i
52.40 cial de quinientor, un.metros cuadra- 5, cuenta y tres afirs. agosid ha tido e' iaaturlte. rttio q'e 1. di, n lan,; No 3451
Dil.em ese din una concantrael n e caTinc ado. S.Comy-Vwtirn gan. ur-nile" 43 C,.,I,,I Ag-- .14 3
le s mes en que las acciones
be. 30:33! dos. emPresas e2n3glparrim, sernestre d(i C-te afio Sic- I, F r.ni,,,, -ri ... 22'- !1 3
48.54 r P ........ P .. .. ul"A a industrials hall avan7.ado terinia 3. G .. I we,, s,,g,, IA a 0 ....... Xi In
74 in- accl6m, a sea $.98 eras citio H.11, S.;;" Is I,-, D--bJ11T.1 .. a6a, J A I Z
I a 'to' .. .. nueve ces. v I.s de las fer-i u el mismo period de 1950. Qui. S,
'..U.. Arnplia recaudacilin pUr tremta y circa. za [as buenas condiciones-de ista- D: 11 Puni. Al-g,, zl
CONTRAT d do nurnst. A ".a or., doctor s2
arei Riles, y arras Pero an e e ie"rtid,- empres's petroleras se deba a all, L., dem., -1-- 1,6
Di ,stos dias pti mbre Edtardo "u. de PRO31EDIOS
stliernbre .4. clonarias del Gobi2rno.. I mariterinuento de -jores r A I I N A a, -rt.... el en 1,i de I'll
48,65 tribute de maternidad brc enandi ]as aumentm notade, d Siplvnibr
It- '_mb l York. q.e er,,im.c -p.-, A ..In I Pn, I h,
Entre los asistertes a esa asamblea 'EW YOR "' Nl,,dz, 3 Cmpaobtienen en Carhagfiey 3e not6 Ia neesencia de una figure clones con ins trabajadores ha L :i as'
tad huelgas y arras niolestias, M- Mi'd d I.nouy clili"Id' do '5 .... q en Retirase. de Cuba el cX ii-a m di st. -, met ... W 'i-t
MANTECA CAMAGUEY, gest. a. (Maintain 111, 0 rt..,d.d, par diften.pe d em a. fect.d. en c..b,. a or,., troull-les 6q B.,. 104
11 -Par 1. Joint It Co.. Ica ferroviarias.y ]a! I.
rit.rla Call- I.jad. del ser. de
T rirre I Llrg ?li -t'. "' 'I president Atstii cruargicas. Par to mencs, st to See,, Publre.s
P'rvm..jP',a drd Corer. de,
CIERRZ DE AYER EN LA BOLSA is misma. oar saguir Is polf'.Ica terital Suscribase al DIARIO DE LA MARINA ......
DE CHICAGO lnmig(ley in, he cerrado el mes cle vm.d in lir. 6 de c EU., A- 11 43
ch, finitresas r CiWidl' d' up r.nq'eb McGoVCru P"'""T m
r it cti- to. m squat
to a canca ii Ild d
Cierr Intri ch.7'p, 't.. erro. "Is er A Navas, y care ci .tr, railaerilles Y r es a'. Maurice T. Me Govarld, Socio Hecle bastard. c.a ritin. Se rvuevo tA con ClJoa. at s!f,,or
trees Inme Isis .,.an do",- iobtarrides."iZ.., .. dc .ri. Vitalicili Yfa!ltiiruo president
rl 'd hrminr de as dir ctue el invited. de
O ubre I or d,6 1. r do S48.97-6. Ago' a ITIrrobie. h,,sh,_ 1, al, 1, CAndar, Z
treller
N-11inete. 1,4:03 u6er. an much. 1. _1 en.rdat ca" n damilid an as. n ad ores de Ia CAmara
oil, de Comercio Americana de Cuba en
..be. 'u,
el pa-o term. me'"asabic -,I u M a
-ovinvial; so session alm.c-. er tuva I ql,.
sidente, He 1. Pi I.. a Club American.. John
no refe !ros I- AYe
d Asserted.
D ec* V.Imana Is Cuys _1 Pan igu president de Ia
linii 20 punts a' er ii coriespem-al. ama : resdiv? Ia sc.io..
Ell un discurso gi a a Mr. Mc
ontinusel6a de [a Pigina 20) ."1. He Mr. Doys 1, rindi. on.,
an "d bre it 11
CONTRAN) Ajundiol It '. as iiierms Se m andene Ia... Kin lrn'. ZrID" Hill no
timer* 4:- 1 nuci p *11 descrensc ys a: A
Luil On este Contrato sufria- tapas 1,- finalizar a s616 dits pun- "'E. una iesiun He esta Junta He
"In unn n Eva rotors, erpuna session .,in. 201 Du elor- It
He to.% del -Ipo minirm del dia. Este des- JcontJii_..xI.'n de N
medlano dl-luni.n deb operations cerve, Fte-clario We gradual. con nu. He 1916 j p ad.!
L. r Fi;,.n Electric Rall-3 t lida y unameremente rip-lordla una
I n "Pliern e cerro con inerteiap io -errtclonasi cquefias, 'Criddin,_ coal lie 'Irga
title Pird d. It 22 (as Y Ia de ene. I chat He inle y dos Idles, y frecuchtes .1-1, Utliva, c,, a ItIciane Par 1,
re, con PC "a' it a dre 19 puntris. Los me C '. Me Govern Socio Hn
e Pull I resubidhs y retraccans. perdiendo Nall- uiu- Mr. Mau ri
.sea dit nfl nuel. Perelicron de do. a sicurpit,'tI-ei. En limbi. en crier. 'a laa, ruinrl Vitalicin de ]a Camara He
c c C-me rei Anderic-a He Cti
Ore. Pot i.b rl deseers. ise iniclo tell !a Laida fue brusea. interviniendo so.'C.b. ln dlu tr-;-". C-11111- Me Govern hbi d cidid re t trarse
pronto -11 Is sonlo y las printers, 1;:1, priencra .5 1 i litie ln le, p.rtic.F. lien active en las activ,
tratijuncene'l, ca ..Ptie.brC ile- ef.c. _n v C..I;ne.,al Colo.- I- it des de Camara. Est. no or. ana
ht a 0111rd. 5.25.* North Aeren- 5-9-1 Crm- Zen noticia y en estos.momentWar lea que en vigor: Septombri, I rany Lencenent otral ma 2 noticia a aue
.'I a p" acus
Js I!, ,,, Pon D aban .. a. 11.' millm 579, mayo 219, o:
b, TV 6s de I.Ite. 1.377 1,7 6 Irg -1o; A- ritn r It, is rie, M.1an-s
se ;,do d. st. nivel dur.p. I tenemos enlendido que Mr. Mic
to I P,. I Ulin Ir, ILptlembre (1952). 89. total Central si-ts C.01ill. vern se vi de Cuba. En aque I,
a. net as horas los preclos; rea. 1,619 1-11 solution Ia Camara ex reso so pr
A"ite, Vliz.tall- "El C.e,. fundo sentido ite sirlitiptud y le -di6 Nola 64
CIERRE .,a". D; QPrla !l is .. In.
Hoy V A I C.e;
M,". CIERRE TONS- 'e Vegetal I.i;'cruPh .bI. IprestsAnt. Aperture Milai. endless. cer.". (Cimame.) lailig-ral Il iY
Ptler,*rr 5.82 C 5.79 5.7g Can- Raman. i7 do durante so large y active partiEC 5.56 5.60 6.700 CoraZis Cut- de Fibr's cl acitin en In actividlides de 12 Cii.
Iran 5.48 N 5.40 5.40 5.25 5.29 Nom N50 rel. 4a inuara. Mr. Me Govern h, sIda or.
Man. 5.11 C 5.10 Union] irrult Company 65 sell. e. .a Inc
5.10 5 d St leader y consejnz no
17 .08 Nom i'llito
Mayo, C 3.10 5.07 5.08 Boo Ciampaill, Operadora e z- as fividad" de III Cimara sin
Norn diums t.-b"n
tin ,.10 N 5' par. 1. ..Ioni. runierican relideriti,
Su 10 1 1 1 51: 1 Do 5-fill I'.. IDO C.ineir.ter. N.licmal. (Pneew 2e
ept. -11,52, 5.10, N '.10 5 D8 Nom III, rld,,I, en Cuba. Son actividades hall des.
i tacado sabre todo en ]a administer.
'iti Hospital A.gl.-Amric2.o
PUEHTO RICO: Up grupoi que re I A C C 0 N
- len rela- n con el sobrante de azocar (,..P, Vlnd- y nn lei' In
In pr a or. Cultural Cabana
R1.1-1. I Ills productores de Puerto el, ort 1. Ia
Ito i cr Washington Pairs ver a ei cual asclende oPIDI- Accille, v,.6n ,P,,",r, Nrltcrim ric" t..
r. A cnn el fin de que el De. lillid-od, 170000 tonclaiias cottas o comptifii.. Gen-I Electric Co.
-'. Tr-I.-I is f Cuba. se hi.o seen de Ia Camara
it, Agriculture half. sign jv :- ,end.,, uln-1 VwIll,, s,.xir C, .- en 19 9 y M, Me Govern. ,,, eP.-,.
- en tiul, hie Heel. e EL HOMBRE tricuentra on at DIARIO DE
C"rep.ill. A ...... r. C-p- I Ma Juinii. de
Pr.flrid..l Directors, e. [.922._Tue P-id-te de LA MARINA Ia mis'completa informacitill
Cninplilt, A-11-11 C-1- 1. Camara c. n 1924-1925. 1933.
tn Y M .-TI' -nacional y extrenjitra, SOCC;&011411 dt Spili IF
de.. IC.mu.g1,.,_, 1 93. -desde
Compaill, Vi.. .1 He 1942. A.,uri.,- h, -iii,
--ificines h. detiernpirfilid. I., p.eFG-paill, C Azue re coment4rios politico y une secciirt diariat
I In.. magl Vc":
n, t a S' d e en y' it. 'a.% de vnr-ident,. seerelarto 'y
erourer, de .,C.aima- tn rotograhado. Enc.entra tam6iiin /as Co.
C-leala A,.ne.r- .In 1.33 m In'
National Y repre. lal1loraciones aft tat principalet plumes no.
C,a '. m.l. eelo 1 "Ci
,Ir. Joel- -eual,, He la Cien.r.
0. R R 0 S corlpahi. C.b.q. He A '.'a- CiVrodles y extranjeres.
elan 4 1 Nitriarnil en W.1hjrlgTd.n.
E p 11' Ael- 'T 1 942 Its, crude ...s --ca.
an io; residential; en
Interis anuaA del 23,2 X N.uyu Distilling, C,. en rentarop ren a pro pests deroga- La'revisto '7 cites" diontife se tratan lox mig
Cmpa fit. Lftag,.fte. ill L. _n de Vintri as '. cr- del im.
. Haki (Pirefridsll I, Pues t a sabre ]a renta americanA. con. itales suntol cle aqu; y de alli, conititu.
Inviereft sikeira aing OC006MAOM avI VI
arnpefil. L.t.grafe. d. La Ie idn,,.bAj,t.eClori ul. illi a, del
even% do altoonaniquin PiAedslud. abri, Pa. I Habana, (C-unes) 3 41j Rt ejo ined ent. an )as ci interesente motiyo par& all hom6re.
C-PlIll, A ... dull,, 1, Ciinnitim, American,, dc 1. Arge.- yt
cua4raies, Cuba i, to f
Cililletter. N.-ral. C.- 'i n ', B .. I' y armed
mon cat ccironislrin lt.uc, OZar rontra
,tr res 16 at. no
Or, n Crash de Cuba d,"cl:.d .. gcio&111r; Ml Govern re- 0
car b..n Petroleum As- P y junto con
crates. Inc.. (Comunes) I areas '11119- apapeci6 ante el FjA Compoefda Cuban, d, icrl- nance committee del Senado en Wasst 5,0 0 a. 4 S .. Junt. a 711d n qpini6n LA MUMin disfruto ta el DIARIO DE LA ustard do A;"
cidad. tComunes) 11 1,, 12 4 Illogic' Pall 11. useir Ia
op p. VTd. Amterican.25 Participardes. El c ,ue,_ MARINA de diarimi secciones dedicadas at
Pra do y Refogle zo uvo, eldle, .1, His 19 de ,..to
0
III, 1942ag;% a It to de Di helgar; 81 cuitlaclo Cie Jos nihos y a tax act*.
Unid gr,,ob6 a rearatlei6m felici
I M I d-l' dias quo
-air Per on I Ioajadil;neri heelda. los a iton del
.qlcul. Ile (a) no fti der
Ell otras dos 111sirmes, to 11, Los m4rcolei recibt el Margarine especia I- pirms*nto m*s
,945, Mr, Mr Gover. Ca!
me, rep is mtntt confeccionado pars ell@: "Ha6lemor; a[ DIARIO DE LA MARINA..
CIA. HAMBURGUESA AMERICANA sentante He Ia Cilen.r. anR:Pr ,seC' itt:n 1 Entir*20 P*r 01 tOl4f*nO
N't, Ta C9'm.'1a"d e lo'el- del Hagar y de Ia Made", el siempre su
(HAMBURG AMZXICI LINIE-HAMBURGO) Wlldhirt 9,1.tn P:% expes r i.s pae-- in clue Ilerisr plenamtnte III coas d C, are ggitiyo folleto
I.., Ley die Cionverl. a en avilruxi -M- 5601
5 Comerchiles
LLOYD NORTE ALEM AN pr9F-- J mirticlo, de IV titulo.
de I Par. leituild.r el plan
acclon CI Degartament. de Es.
(NORDEISITSCHER LLOYD-BREMEN) :12do recommend an a con C, rueaclo i
del Patter Pgaidencial He "I be.,
COnverli0s omerciales R"iprocos
PROMMAS SALIDAS PARA LA HABANA i'
-rI-' tr Zep iole cjo mul lue, e one.
Vapor: "SPREEWALD" He verse Inellment- i, I- P-tid. LOS 011" S rien cardlo domingal con lot
Vapor: IINN.STEIN" :de Cuba a de Mr, Me ave I- "Muh 9 ... Y espere
ran pirdid. en 11.in-PUr. tquitos a Cotwes"d'IDIARIO DELA
De HomWurgo ........ Agoatti 21 De Bremen ........ Septiembre 5 s'-" Ca mligra sirn al misenn timpn Sens a cion a le
Para s mictribrair cle la Cillimna
...... Agosto 22 De Hambiiirgo. September 6 'lo MARINA donde liss mil c6miCas persona
jD* Bremen gene .1. rr
De Amberian .......... Agissito 27 De Amberes ........ September 11* "Y"e'"I el-C Pace. h.bl., am- jes *Ios entretienen con sus interesontes meloras.
bre d lodes les aqui pres-te'; 1.
CARGA DE E X P 0 RTAC10 N C.eoPcrac16n rust-. I., e-elcules ventures.
s a, as
Me Govern He Mr.
Pr6sintax salidas do La Habana: 1. C .d.s esta.
has scrik. sia
cip
Mr. Days
le deseianno, buena so Me Govern, i
Vapor: ODENWALD" sobre Agosto 12 trios que cle cuando certe ivn espera- I
cu do ten.
LHeenan' 11
Hails. P1111le In d, verle aqui en
Vapor: "RHE-I-N-STEIN" sobre Agosio 28 n.cr iotrm,-.
Do W.,:'G" :1
N' _11 dd E"agd, If Suicnlase usted tombiin
Sliders cada quince than diascle LA HABANA, Cubcs,'para AMBERES, BREMEN y HAMUR rgas I. Zed. de los E;!
do. If,%. He-: James R
GO, calizattl4ndcass toda clasian do cwqa qonarcrL para loss ciladon pusartca, y con trusbordo pmm Stewart, el doctor Teodcro Johus.
nest E. N,-I,,
todoo Ion pugrios do Ei zolpp, Norio do Akk a y Aga Manor. Southern R.11w. dorIII rills N. PirrIfa, Gselan. ToPARi MAS INFORNiES: are, awrence E. gilbert y el doc. 1114110 DE LA MARINA
or rinesto de 7*2ldo Jr.. de 135 2se.
sores legalese de a Cienstra, Lazo
Ca be,, fuerrm I., invite dos, L a, si
F. A. ROVIROSAS.- A. if d DECANO'DE LA*PRENSA DE.CUBA,
enentes Iree
IU t.-res pre.
...1-asne. 1 -1 M 77Aa U2911A s tes: J l". _1 a 2 a no in*
. .
I I
. I
I
.
. Pigina 22 DIARIO DE LA 31ARINA.-Vierne;,10 de Agosto Ae 1951 1 Vida Espm la '
_ I _. -1 I
. .
. I I I .1 .
I .
. H1 jara d sihado el Club de Ferreteros en ; )dra ]a Mujer y el Ho .
En Espafia gar -11
11' Pormorie Radelat d,
__ Pot Roberto Somali, :: . elbalticariouncido-de akMdadessociales I I .
I I .
-Un honor al merecida. ______ __ [. La Moda A c t u a I .1
_L "cultu to" de lost relics. La Cmtisi6ri de Fiestas Y erhena I I 11 1,
. -Coo bor6 en of DIARIG. . la A Centro Asturiano ,I. jOrgautiza ituaguat v I Itiars but vacacionm de ver-, ofrecelems esto, des -1dl,,
. See. de Propaganitia- I la Secci6n de Recreo. v en an vestida de tarde Interpretaude en an C I': I ....I
ha ,,,I,, ,,uf,,dlda IR F,,,,,- Palo 1. 'I'll- 11 Pa -ReCi.C- cle IRA C.rniti- A :ars If
" "' 7"' a "' laborain conjunufniente cl, Estudislitas y do ecla. Aillorno del C. Actiturianw an. I ste'llast.
. Lend. II I duslfatarius ;Uma "i a d-u- I co-d- liu, minle de 1. zatirls, aclornads, can on gran cello lit n .
. L E ... Joe lit od,,L dc luret zadlf ,ahRicruente I. ,,I. I,. 1.
,,, X I. S.Lm, a du, .t, ,elfi ... rl ml j ,Iatmra cle des- El allies ell rell Rus hqmbro% de IlesIds y se completat can Is I
Garcia Carriatt" .ote, it a F ... ... ocluvoinj .fin, do It, stleac ,, SOCIEDADES ESPAROLAS ; La.SC,,6,f do Beer,,, y ArIct . .
'Cjrp'd i ra pach,, I I estala blan" y el adorno de batteries blaiiecls larablin.
Heralcil Gentaillig-- ,iituch. 3 lialbam- arrui:mdo' A ,del Cetilro Asturian orgat- para
" U, Par Josi T. Pita i '
- Litz a I duns pens, L-A, ,,, sal-cla ,a Hijas Ile Galicia IellsAb.d.. prdmurjo deuseptiembre 12r6- I
I -p "a Al"""i ..... J.s I. I, 1. as .A Re .no, del pl.II a la nlitt'ia "'t'l, file -f- de C' ones. -%pe."L, r" "C', mati'llii. 'fibaid., It pilacu, bialn- -Junia d, 1, CL ... 1131 m de Go- socj aal, blia giJarilverbena titulada Ow,;; .
b-C, III I- I., It pe"oni" .."11C. Cuba It 1. I Care do Club it. Futirleter.t. ,:L 0 Ru bi,,C-,, a ls .Ch. Y media I F"G -:L---'. ,,. I I
lad, ': I L", "I 'I l I I I I L "d Cut a lit 411*ea Ile renscer y reanu- Pit. -9 acenar, U, 11, .1 III I. micile. ran er Ina I as RIgislos". Par I : 1,
del I e, ,j!d' bd'. 11 1. 11 Its, so .or. nrilgoft- atttt !,11firarmir, se,
; set adermis del baile, otra attract 'Vo _W I __ 11
. Ire ".nWo i 'mt, S.6.1. E. ,I,, P ...... bottle I _X ii
. ,.a no"'Irr, al in ...... lu," ,lvas A ,,, Iff"g,"'In ]a fincia d, Ca El ,U-inj III 1. lemporada In hmmr It ;E C,biliI. que asist. I I I .
... !, llu-uf I., curtiede "" Benef. Gallega cle y.'1j'. Sd ,'LrbS in a,.. danuas Y; T 11 .: ,.
- I ;,;, _.
III I onlrulial', u Ind. L I d, In, Ifell". '
Dill. I a -.7unta cle la C.Cotad: Re. SF.. C.b.111ol6as. an sido ctantatadas I I 11
,:,,dr poiltiu Ijlt Pala hLeer que resulle inka br fa SIR .pu ii.'s ,riffig.1, I .
I I yJ ,11.1 Prm, 'Ll',,11-nis
- Ca de interest, se ran e6ii Itir."s ,. a w na Arfi las, J6- .. I .. ,j
I IIII'lla ell ... ll,= C._? :'-L, ,,jUf,;, d%;,,,iL: L dle,,, u s -q te I Clot ga .an .us
- ,u do do' PCLlli.l*Cl ItinjuHtfut L101111- .,he ,y Lnedlit it, lit ..Ili.. Quirdele, ibspann- I I .1
,untu, ....... a Ginem 1: ralta wpu :.I,,iIL L i ," Intel, .... 1 1.,:, ,,,, Vena del City I . L I -1 I- I
" oo I- Y lit Cinniitin de F-tits. Con It I C I Y I I I
,,, La Italian. D-li'le, .it, "Ifler I'LL No er. a de ue i ... P'no, ". P-1- ub ... Los C.balle-S A bonarin
- ,rfu ,,,it lllu iftldrl, 1.11111 Willis I,, cle't.url'ol'. Artistica Gallega tr,.n,
1, lltll il,,111111 qII I and ,
I I d L Fla ,IV julain, ,1,,,i.,. part. debiend. ,esll, I .
iIiI ud- pur relf ... otorr-, panda a mit I-isa, Cu.11d
"'U". i ; : ,,, I- E. 1. vida; fail. III., fill d S de P, Ls"'." -Junl;i 6irecl- CdJURri A calrb.t.. Las areas deben ,,a I 11 I .
. as Ile ;C5;:"d' I inciulsabl A it i; nr aso
't-l'ta .I I pa"". I luesidida pur e ,e 7 .
, S-Ins ]as ocho "" Clara 'a meiln, .,'a
I rtiol, p", I It'. it, ,Joe 5, -111 11,o I Ni K- It que cien lifin, ill,- Ile... ,I hall ilurad. I-L, hit I Ili,. I. gli zl' ,Co. R-Ull. _rb Iac IuU Jrfi",c c acernarm It -- .. I I "
,I hubill; Inin"To AL .fiell"I'll I', it. ,,.a ,,uc raLlIte .: grata It,,," p ,ra Io- !,.I; ,,, "ll ."lel-1111 (ple 1. rez;st ,= ldjd. palacm del Cunt.. Ato- 'I Y
IL, 11 lida pundcule III ... Chain. ,Joe tiene just. apluea. I 1. I.. s"s M.R.if S -Hrues y la .
on ell cinle caso G;rcia Carratfa -dmo ingif 71 I i, .
, ,na :i otra '. log'."lil". d, oqu, .ill elect CRIA .I., 1 oiar Asturiatio famosis taberna apai'Clit. I mi as I
'Clu" ,,, I." ,. -P.Sa u" ';',',' _. . ,alba burn que aquel tin era su lat, oil I mean familiar, ell lit terr.-I. oil del Fir-two. I ___ I I la,
,hadi to mada I convementemente dlstli .Ill. y media de la ructcheLto .
a it Cap, 11 .. pi-to It;, el inunda, que lunia una hold" C'iLas or Ins Coates se Ics .I.m. del Centro lGran festival Salense' .1 I- I,
., I'! 11", I it I L ,, obli'I'm metal qm, Ciampi precto de cloce, parts par ,ad. loriane. I 11
I Garcia Carl tiilpdia C011tulaur I" ""' unit
11 ,.,n,.,,.5. La a llil. ", sit vid. ','- .1 fill de ue .a socir., Rus I.- 8 "I 41,
. h Ja,- lie'a", efialado para el domingo .II .
. oil ,,,I, a dt nonleraineinte ell oil potivio, LVas. puedan clisfrutar de.la velaida L !,
himia saJ, do 'Llflieuidu tas zilfiechides y ]a rx- Club Luar(1116s 'I
I .1 o noclandeple, Las reservations. title- I Todo estj ultimado: III pri5xinto do- I I I '. I .
Cut" 'j "I ', l' illotactia, d-cal.cia de rn.)oaa!" en lyncerse en las Dilcinas del,,Club -RC.,,,.,n ,- mna Ile 1. See- nomiat. di. 12. In., .Cie. flul CA'Cul. I
. I cl;11 e-uf Ifcudl,11, lar_ fill, .% peones Paso a "Ris. it, liquet Be 6 urreleros. a par It lele it vurin III PCpgmd. y del 'Salense de La Habana, disfrutarin 11
I ., l, Con"' 'nill"i , 11olobc ,;"I Cut tim ,,I Clr., St. -711 2 Ctunt
-i Ili Alarind Y 1haIII It,' ,1 1'1- Tivubifln Re fincilita a I., ,,-.- It lae Cl,;J taraas. IRS fuh. do 1. II fiest ... q.e 1. Citerfilli6n,
i en-olro de ""- a ,I fill-in. ,j p i ,Ile ,a I a "'Ch O' ell el clusjgruda por la directi- ha veriddo'
. ... ... ,,,di,,,jdjtC,dv ];I ,,udld, 6-S. L',111:111d. ill luctatlemblI III.,- ill' ,, Luttcaiudan Ile" miilatio, ,Ali, do
ILL a it, it todif, II5 -:U,,[I it ALIC inediante It nbcdo de dos eu lo AVetiallo. organiz.aid.. I
I'Li'Llif .,it. 1ximead. 1111. 11 ,,,' I Jar
us par los .caballeros y tint) pot, inneramedle. It domingo. a las
- fa- 1-I I I do a ,.,,,,Ma, !,I, .0 rp c So dtuluhu ..da pltsl-n 11 "f acuu-l, disin. It ductal, Gin-, lit, dit . I tras pritas 10,a. m. sLrfi berdecide, It nue- asia.
. ... I .. l d.cl- Gat li, Cu I if ,I- Car Ho ,' de L. first. CtA sentilad, pit,. dit, -Cffm Bknumina de 1. Ifti- irio construida ell elentr6rd ,.,W, :
Huge, aqui con In Pilate. a nuY "a us I'lul, Litho IS futta y ,e- Imm-C, If P161muo abado. dia It. Intel Cementeria de .16n. DIRLI i I
. . roas y. con. lit dc.litad-za "LlI le Cues. a Fpaftduci do a ,an t,- a tits 10 'p. m. Y Re us ill fii huilta. A .A 10 y 30 ., In. ,I diiii ,in. rins.
'infeleri'l. Lou p'.Utd ,.I so haias de la misdingod If It a Cliff par It ILI,- deC.,,,. do Los ,act.,
te '. I I. Pru 1- Y Qm,-: -Ait
ie ell Ulip fillCa Ill, Units ., flut, "a- in *Uisn'. I., ".I Its habiai Late- y sathifaceirin para tod "' "' ni.'U '.List I ldH La Orlitsis ell It JoUll- a' 0". Lot ?" -enal 0, Emplead fallecid.., Esta ,I efeel-A I,, Is .
hall I I it Stunbit-,i. y Aluilce lZipill. del minte6n, de ,2 Beneficen' lerm ., unt a Palml 11,11 I s- ,-I Llupmu. Y, inurto. . init. di,?Ct,,:I. W 6 "" Ii. A tolliflun ,
Iba .qu a ,,, "pas.. ,I,,, ,(I Cl- Fu -lit'. llgri Madrid. Ili.": lado la Unifin de y, -d,, al, It, uncle. ,,,.,,I, I U 11
I:mCt I, If -L- hill, .. ....... add i'Ll 1119al II510 Ha suilia 'Cona"er, tuldlidard lefe it"t I lit', 11
Z" a 0 NIl4iu ,ls, Y of C-,C 1, . Ce.1r. ARl.*,!.Lo. I,. uncio s, traadari a L. P.- I I .
,,,,:.,d,, IIIL Imflll-te Ili' la Z6 lit s"'I". eerga, Proaza v Quiros lar, pare, disfrotar AM del gran ban- I " r ,
- III ,.,,a it --do A Is I p. Co. I I I
"I "" ""'C""o ....... I da ,du,- I I "" "'
do -,ens. 111. Ifils ,' 'in It- *or U- zct'iload- ,uf r me a GC,,' .';[I fiesta Para cl dia 19 1 quete que ;,i;is I I
I" __ Y despfc., a Jug- filet b.,Ikbl,
CI. at at 1. us p ... C,. cr-:a Ingia -,o Line estiba haria It "I" I I iUn daid, g;.tR ,,.tif-id.,S Para I I I .
. 1 "' La festividad del dia los .,a cs d I .
hil'ur III Its L- -!ildii .1. Coal Re -ludin I_ J'a I dirCti,. dos, .:aide d C, I mmfo run). SO,-, ... a .
I . equilibria pfd.do : teha,, ... I 1. I'dunt I* me I I do
opera' a ' " I iordialarricnis, countyo pa-i )IFICIL111 Tevergla'"Paroliza Y Quit I,- ,
I . da trUn.. Lou?. !a ,.I,,, a del -tt cle la die febrat 'so tradici6nal fiesN s, Ij ell 'En:_esta fecha celebrant So Santo 11
I I El at Oit-a Ciitirff.t. -lor I
, Ill ra sit Cosa de Campo que hacta honor de sus asiociados, It ilia ill del el senor Lorenzo de Toro. at quo- El sibado, regio baile 11 .
. de ,a,,.s I!bt.s c hall- 11 Is- ,,,' t I
I *espanj!j atituplicado iiiii %aler. le produjo corriqnte.mes de agosta. de 2 a. 6 de rido In ata Casa del DIARIO. y dea- ,. I I 1 .
IA11ar la guerra roinsa unos clen mil pesos. y- a] mismut la tarcle y la coal se lley-a a fecto tacada figurn del comerclo y la Co. ;, ,
. gr it par templet- a pubilla. ,,,I en-el Auto Motor Club I 11 .
. cion dificil y laborious ,,c I rdin I .. u ,,or. npn ,pudo rehacer on tanto so- en I Cotten salon "Extra' cle los lonia castellana. don Lorenzo Mijahas ,,us aptintes 3, Jana, a] Coitus de La Polar. ,res. president de Is Secemn do Pro- Mahans. statistic, Re collebractiL dc' I __ .
Cumbr,, 1. "Erickl.inuch. .Ile al ,- d da IS notticul per Ins Ins mu- pagan a de 1, Depert 4 r 1 I
mercallu'rifil-os Ian as It altamente 0, nueve de Its noche a t .
' 'I so CC.r a_ diumc drug.d. lim amcmid. to I
, us Get' caloglca Hiscano Ainert- ,,, nciclopcdia, I an solicitluda 1, ner-s as-niclits tam. ill La eatimad i bilU't, 1.1 'JISm. 'I... del interior de la R cabaLlIeroeidad; It I _.
' de 1,1 due Ilevabia rciviinia a r1buscludif par todas parties Lobut "b' I'd',' ,.e- p ,f'IficiluLdroin, ,dVC
d,, *u ,Z. a I '. ,.i MOM
.dT.1o.uCr1 Uu i1 fpea ,Y
cast ]a ILI p-c.-mas de-Wan ,Joe pil PC ,,, ,,, use qnuueeven me dia suria g G-nzAI.Z, e.,I.nes del Audo
I "'I"', I'Cound. te i a B, en It
CRecim curacon, de ii-odes ,.,I a a salon "Extra" dene de Niduralm Pe Ortiguei. ..
- his Pratt senor Loren a Estevez. ex pre- -lbailadora que *Hijo
pund6l, too. so in, nidnd it. p-ducitic, gran -,nUdC,,,,"ua CRq. i ra. I juventud
mene A todo Ljj%%_' -,t 'sb . JI cl, -Ion(rad, de"Casta cul- dose que, esto ini a ISU I L "". More -Znd- Lia Educaci6n de.los na s dt der, Isiderite de 1. Union VTe; y It I dwozar ., .card- de b= Ue : i Los padres con-ocidou, de use .
ie s tu,.IS, Lint, fi C,[.CrZ. sup-inct. iteCuteeirmento soct-I dch, Dr. Lorenzo Martin de is ega. car- slcil* So '
Clue estim .--pla, trd,- I.,, dialog. de la"Q-1d. it, DCpCCdCa- La interpretaci6n* del pr nto oureclif :rRe out el'
,,,U, A,, .pa -he, .1 Infludo. a I I '._..1 factor df= "t
. J" "'I'"Pi' ) --&. -h-trv ", 'ida ILL 11, .I- FI illlpl president,. Refific il-n-I "' I bml.blc ,,t.,. cargo de ,a ;, I te de, 1. do de ...
', Liml ... "ei" ILL, jancerif y Arearm y ru Mars- hj.- lilau-la. I,,.,,-.Cgd.s Co..
la. .,!I, I ,liniinde -Ibufu, so .r.rut Min -C, ILL I", iietulfd ,,CCI- rim, Ire
A., dl:Aad. d, 4 ... if go Tamb!
., t m,,Ilf,,,% c al.ti: Dig n ,, a sit ,.:L, tell '"
L .'vullmr;i" it, Ill, roiu -t-te, -WaZ,, ,,, ,l.t ,,,,,u_ andere, III 4n int. Matal.bfui it- All ... go. Olg.,- S .an Limi-i6m exist, ,mre I., I- Ili -ho Ii,,i, 1.
it, 'It", "'Llu :Luu LI" rimdinarm la d,-,,d!,l .. ..... Is F.!z1,Iz. I'lgi.
S -, ,,,,, ""';II: ;:::! L.L2,f q.C .vuencn I L",' L ,L,'',',': ,' idle r,,- bai1 ,.dfr.,csp ... d,,I,.,,,.Ii'dC an UU ,9, ld. C.L,. ke pl,,.,. LLR p.dies.,nia
Put, blet, ,;ll ... ud,, Id, is .I., In '1'. it O ,',,"I F' tal. y la i fu mir. It pued- ,,uLu ,I old, I a
,,,:,.l-1. 1, d'.- I., ,I",, -"1;""",,tC ". ', .1. ,',! Dra. Olga! III(
,ainpo if.,,ado It-, I -.1, ,-, ,;.p ....... er.- .,-.ad- put I L d- 1.3 hL.1 ,uLL I. .... pill Pro, .' ' ,o d c"j':: ,' I.' ,,I at lit soccdad Jfli.dLd ,.,",;"'_ Atel-da I'vinit exac, pra -,so urcaniZadares. ... p""I'li. -dil I. T'"'. Pa.
cmunnlu, pu 1"s ,,,,,,, '. -.0!", d, I It, I'I I I noin : Los Caballeros aronarAn fill peso i p dus."'al"ar,
, q vs de la attliletia i --fl.", ,III,,- ,it ,sp.a.l. ;C1 I-Iluentet Ity ', Fell, dad- par 1, ent"Cla y Ias dimulf. sin stital L I .
. L 'll"Jit"6. I ,,sol-iti-lidild ,,.I deb,
11"L I I do, Ci ,ula. ,1-1 ,-." L.Iloi. quo dirige It j __ ___ -_ I Ili, "Int" --flume it, Propaganda, seri- a-tano _Pot- --- _.__ - __ --. lit"Clutu roI;: L".: ....... I I, .l..lid- I'lliit."Iti 1. If DIARIO Magrialrat, que par lodes ILL, medi-S La fiesta Ile mailana en .
,all);I, que .: .1.1i'll. st Cyl. Ciiidados de Belleza Notas de ]a Moda .
. I, I ;ujf,1 L It ;,Iran,, hall. Co. I .1aff
;;: ,,',";.::': T111 "'I ,LI1LInos de rLIC.11 "I 1- t el A-lamar fie Santa Fe I .
1. .. n"':, C"11"al;L, ,11 IL I'llu.- :,,I.u' ", 11, l-a-co tCdSL 'I v unsljluya till roturolu,6xilo. It a el .
"flitted, que Re 'er"'a 'I'm. J. I%.- El ,arnitio. Ill senda de Is bell I gato. entoombrecen It rntro, st-i1pre Iiii; .stunbrero, its pre.-. lol., Resolt.in tarl',uncestivits PAIL
ZA' I I ,,,I, ,aR ,III In, d.,ii. .,I., ,be- itcorripturiar ,I. latid. de Iloilo
1-1. -t, "I', nit it""do, lh "Ca fill, anturnizarill el ac'.. 1. q.,, resul tar intereliante I U La f 'chic" como tairs. todo Surtax. R.u.
... I fi ,! ,.;..- ,,,,, ll I- 'L- till ICIW por ;,n -U- ,,,, clellioara ,bU tpi,.,,, p, z P, JbR on par,, I ,,,, rIIIj. ul Snlllm,,,,,o
I- tr . tA In LA conIttancla. Estr preclsc vplar par unlregimen sen riend. a' Fu d antsiR.
Is ,Lq-( ,L 1- ,,, 1'; ........ I liue PI doultir GRicia Cp- natias que hagan rememorni la. rle- p
_ ,i I if a ,fit ------ = Ill ... ... I, u- T,
11 fluber,", imas rid, d I 'cludiss, ... y I I um. pu--t.o rim, inca ell resumes. los Intrute,, ren will. grarm que .sale de 10 co4"I'lu ,,,,,, L-u C1,111 'Ili ........ ., If Istull's I ,oit;L ,, dra I
__ I - ____ __ - ,-;fLa 61II06. rannal-, puma. tire-, flatio, do 1. ircilloolI.,,111"C' ril" s Call 'in "' I .... d I rianinus. I. thariamente a hermosousE. A que de ato arm& el mi tiene de In Mconceluble. pern In mur.'i murt, qu, e-erum. airily.
. 11, . ,,, C uba, In est, nt la ': ,,.,III ... a ,if lit tire _'
. PC, 1.1 nicifiv. do, un nueo 3, 'ipgia luslival prevenir a train, contando que el mayor Ill s legrourt Cm urictinte, flood L.Is one imi% me untushostastron
IIIAIIIII nl' '.A MA INA, In el genes do I& Union de Te-ga Prl!a. I table In It suntuoso Chil, At ruI.c,6n de Is Sangre ble mudiante los adornW. 'qUe dan son ]Is precedent" its as wide do
Actos 'pr6ximos If I ,,, us InAr bill 1, rd, d Santa Ft. ,U
", R d,,- ,cmijan oil flue ID5 its'-d-lar de a' factor tionapa a basin V que no L.adoct purl-ta rfelis La einder- so, model.. on. RU.1, Y duties- unagenes que es Licit Angeles. Los
. 'ie 'I ""I 'as I'm pl."- nl, usto iig.p, dis I. on al.bo .as do' turnpo ,aa mi hay cosa mAS pernicima que ]AS
la'"i 3' za .' U"6 magnified ;f Is I 'III' dit y to do color par si mutima. dif fernuirulad. crearinjus de RIIA dirime quo Plue1. MiIRA Y PE. I-littill, If, 11, C-ii'le .. salud. am C , ert do una tilude molvIct I. Verona. Trislatuando, onca-ablerrunde inturupciones en eatais culdidais. Y me ratel tan particular no ,e Eat Paris, La mL%= que en Lon- Ran emematograficarriente Y In So
tritte-dad so".1 It d'. 'u""'- d"I Be. h- -b.r Los -If. q., It I I Comit, al "' a "' "Ia pu C, on peque- consfgue par alledut'do ningun afEl- dirs. Hollywood a New JYoTk. los ampetio de vestir IRA fultiodl.
,iguv. In I-s i-ourt FlAlLey ill --- -- --- -- Ill ... p ... 1, ,dg ,cion de I., if- Clannisior of Zild.rya ',..',, qu I es stielen all-paill
1. AL madiatos poren special empe.10 convierten ent estrollas .un, a I"
,I "Its Uudjlt do ri I' hisime, apacio 0 a eantado. ". Indiana ticert use' regioncri,
A F,.!,C,.. d,, pe.l.. Li amente cerra- all 'mo alcance It apiendor S Aber blen 10 defended lol'Mltiet. de ]as coscl- In dc,,tacnr con his temenclas ul- que no to son In Ratefuin Con fieTlo.
CJHCULO NAL-ENSF, barrimit, In La Asociall-i6n Canaria ,I- -I I U que 'Is I Primero hay que
It quince del actual numerosas incentives de
CLILI.-I.I.C1. I clean Ids oubi-tos .. lCita 'Ces' ?.'a ",,"" I que A. 2ellere; ucgo resUnmr. A con- *Iaciona drisfavorabliss ya up for- timas de IRnmoda la juventod. unit Mits to intermattLe a cowgrutf
. sunt, 'C"'T. 'I of rodesidill den aft a que la n .,I. n I If licit ,I culls, de Rcuer-. nm. ya In maii. penart hil, olnitur -in C, que Is mayoria. de estas faults,,, ", an '.CIA 'I, It ofreceri en SUS Saloillietil soclos del interior Puluden pedirlas rasa coaccuirencia qua alli ;-stE le- us su CALZIC'e, S I_ CtLlcquio de In ca- sisres prefleran ]as morlos que con
a Ivs" to Z.1a lt "'- I 'd' coin gross.. A.C.. .e ensay rida Los produce tanto to serm In e'l
cities de .g.rd. Let Lit Polar I 'd,,pcl,, aetiwr Man I gularmente disfrote de fina horils En Segundo ter= a pratair mucho splicer con toda nuaticimidtial, a ;In RIer.C. ,isualancrIte y del atral Ileum aparumen' de cuotipma I
SOCIEDAD DE DEPENDIENTES un baile el pr6ximo iines'Var' '2d-d' :rs'llific, 'U oil g.StCsa- cle, vercididero cricantarel tanto I prisfacencis R 1. it men Jos, adoplart.
DE RE HUI ELES Y I men a Jos atenderil. Y a Is nucA. I mi= CUlAuto cle surprosa. Se Indildcluit que
N %:rAUHANTS it"' "' .I. C. de, proceed ei* tairablitto a estudiar at D, .lit ell las lstadti, U- Ha de dejarse constaricus. del r1t
FO D -A PKUVINCIA D innume- .1 R. I.. fe, .Ntmula"r. cibit "do'n- la ,odel, A vecest hif omis]6n de detalles cow- dos de Noricamerca, Ics sombre- ristelimento del Colo. ubleado de maDE tn de Is, que deseen III- a noche parit"I'ma'Zitir "" coii_ purs Contra el Witel. tipa de petruldo sionta. in" y me
ILL b los dmC3 it-: "La ropea It Ies fcrj onas que ,C intaman par fIl ,T'r a "'go cuts an sea. a., ad ,an,, Is onernera. on qie rm con in ners, que lariaminim a IRS fail caLA HABANA.-Gra. f.stie,1, 1 b Para satiaI 'I d 1. .ad, .a -Sol. '- area zar Is. I-, p-. ob- It ba ftos y flares, par, ejern rayfluts. Constictlye.psin asciano de
Lou .1 I ,r .a it or, Race 6W.L. del ticket Cerra : as. do la mat as
Dole' orse en lias contracts,
a ,!d.,,JiCCTr'A rugi mail.- daust. I= Y ya conquistado R
at" "it I r' U L,4pu fd'R it ,,,.- emirplaniqueceirlas $ill.
commit. Vvintisels d, Autustri. I. R.,iI[ de ]at d'j,j','u' UmRicalca de tan .,.. p rss velaur par las un
ILI lodo -1 Sin y q I to no I ta Y as I lais Ile Invents. po 30cu a re u at paid I ... ener It Initial- effect do con veres y a rque duda. un recurso a rovechado con
. AUTO MOTOR CLUB: -'Ile CJ Ili- A -.,,,,,L if ... Corarm fn PUd. No 2oll It., de 1. firsts, It tener arecar, al Sa- como lost Hermanos CIL y I izado, ittaidifled6ruckiles do
I bacluillict, 1-11 SIR lialblitis de Lnf-a y J, bitkeniga,., 1. ,uln sidol cl -liaml in ad barn ot Junta. I nadr, ,, resign. I, pfdr Unit .put- intelligence, porque da a lost Sam. 13 "I ,,Lh:ldJL. ,],it Ir, dc ,,Lit, ,vnl re. _', ]on. van Viene untoncess el instance decA, turildrat mognt Ile parecer con meros un selle, de disitirt For
, ,,, ,I Vert 1g, u S __ sell y ,vgIllis vs., do que, Al manicurtarlaA, Re uso I Isoi vrenut loem- unuis arms morms, otra fifirte clien to mlsmo a las to* .,up:i le, laft-l"i ...... C., Lim lit, I t amenization III I Fj d
CLEW DL F10-RETER,05-, gra. ,untrusde un iniFresunle pligrillial realzatim, a atro punto,
'I ties. sumbreadme. colm:ele y lapiz "ani, modethos para lit media ts- %entitas Line a lit damas QUE ALS
I :Lh- l., f-n 11 ....... ILI. It's ,,.soeltulo l capital. 11 S V0
blip, el III' .I"" "' .,,I I'LL GI-Lititild le but ablIs. I Y quien dice de IRS in ficas Re re. I
Para It' .,.bull. 25 de I.; Cir "'r' to 1, brazoit ablit Y bay que letter presence tfirJon, lemporarin ilia, pronvi .sp en(ijentriln In till period en que
ev o (I ". aiiI I ,e";, lv a 11C, Ile "' (I 11, I ,,, ,,, ., ratsspdl p Lie 10, colors flu coinit-tura squi ,if n-nuante Lift- it, tniten tried, dependiendo oSLR
't I R ". I In ,!i,:, ,1,'.,,J,,1;1,.I, ,iI, "I ;;,l;:UC-1.," uu Los Critics call '
I Lille ,,n .. Unto, -Aaa r. que a viveza
. a u U It -in't"ll, I).- 1;:1111"' "I lL1,.j it" 0; ..... Ili'- les Re Unu-ta if,. eip-t-Wo ,It z:
ralia I I ,,, 'tic, uln, Li, I ... ..... I 1, I,,, 1. 'L ., !'i"I"u, Ill.- Ileu"Is 11) 01 .I., -,,IiII fit, 'it"', em"i'U.I11I In ,,,, ..FsLU.,, ,-,,,Ii,,. go- fiferin. -Y-no In too. Ocize, luen'Pre fill'Orell 3' line ]I nUI ris I i'l 2 de ,u arrtglo, or su humor, del
- : I ad .-igu Jim ,otom de li, I, d, d,,t.,,r 1. flej.n.. quit, in.uquillfilie. et(.. etapa Interessfite
CLUBI I .I I 'II!, d.. gr."It." i ,. LO Isla- fill (lilt- -c luesenlara un ;uodeli)o ) clIcuralrachis ,, Ilellut 111itjus lid it"'In 11 N F TTNSE tiffl-ral I -, ""It' I ,,,,,,, sp,.,.- I de man s.briitilidermo, qu, ,,it, el tt ]as d1iwitim, dentro de ,u lines Ili- ell La itria III )a mujer. '
m. s 'I 'Ili, 'll"'ll ...... IIII I., I I I % I lit I, 'a S'e'loll 11 H09--ull. 111-t--iii ill I'l-Ideol" dllf 10, d,,b, lu_, ,Itale, I ,,.I I- dga aria.'s. - ___ __ -,I, elf I" f I!ioqu, de Sa n dl- It"I.- Ii-1-5 !,a dau, en In .... del C-lic, Am,, r".. ?(.I. of ,Lt. imle"It"I o. Hit I rp.r.: In ll Mlvl
. I, apiuvl, Ht\lfc 1 III in, grjp, de bells y se. controlando el peso. revisarldo Las
. F, u,- it I'll R "I i i'!I!!i! fl-1-11 I_ ,',,,. ,,, .iCgi., D,,!,,tg,,,d. S, h- ,;jIf ug I
FMICIIIDlis 13E it 10-1 ciwl n ., hot it.$. onedid. It, procurn de 1. .Lima- 1.'t i"', I ,I... R F.1 --, dICdII ,I, if a que a moneser. Dedicar In]- "r
, 1- """U"'. I';;" IV "i"tAr!"' Ca ...... u' 1 dia'd. A. Ins plus. Cttittiar Ins un-
,1 I, n [ :, 1, I I .. . ..... ,Ia, fifuldl- Ridlrwull "I"arl I I j C". pr6ximas rolas III tan it .
till ,I I, Sulu. ,,I 'a ,- 'I. I i :,i; 11. s roos:adra de un PICNIC. re ,_s_, , 11 ff dr
, ..... I ,,, V ;lii, it M o, on, fig.
,,I,, P I -, I , I 1, I ,. , I I l 1 aic, ,C.tng 1, i-.- If I,,.' hl";, I' frit'li eVl R enclarnaduras. ma&ajrnr rl
du 1 j,"', 1 11 Li-11 ..... I. I. .,I,, u ,\,,,,, dcp ,,,,, qU, ,,,,,,,, ,,,,- qL ,It [A JUL
Sl11':l\lI I DE ('.%fill% i R g-Illim stit, I, .a, t.bill. y'l- dud-' .biumil F
" ,:11 11 .. Il i,, a dcu-t.i A,,,_--w N-r-g-oam- Ili. pues de 1, -jI, de no se P oduzcan callosid.des moI N ES I ruit 1, J ....... 11'r ...... a NL okmiul
.. I ( ,,,,d Coldoill so Y hien q.urdo ,ir.prin' r.I., -ruiria In It "Alm., Ciob'- lestas. Les pies estropeados a I an
I I "" I , t,.l, I "r- it I ,illud *C,;-conza'. put a 11 r. _- --- .
ellid'," LI%"A,;:' J' ,,p ""), 'urRa _. 2n '
. J- d,, I,, ,- II s,,f,,11t ,L 11,' I "I"" ,, ;:.I' 1 ;," "," i r, ; ,,I , ,,IIA
,it ns. Ill. Y dl 1'1'11'11 11.,1in"J"limin' III 2! itesto qu -a andin I'
hsi, To.6--t- : 1. I_1,," ,-, ,,:,,;, I ,, I';,5.9 de la R-el idr I .b ,.I LU d Cn- Creina de Belleza I. ? I lZis anias dr casi Unripre en busca de tilueos utensilios
" ,-I I drujaca. ,al hab tiicinri 181, ,upli6otiont I per.1 .
. Rcuin SAIEN R-dwint I., 11 d'I"', g"u." ,I'll'.. f"t..", I [,,I,, It, ,sld, ri, ,,I,,d. I
,,, I ,---I,, C, ., ,, ;, ,-I, ,,I,, Irs sidmies de3piles de h.bec usl --ad. puqdI crimp ........ re-latur ercrust, de but] ... flibri""d
; 111, fall" ciias Do urgredfern
,, riu ,I, "'p, -11 "'A 1 ,Cdl m,, ej r.1, d., '11 y purs y Lie Is ine3or calidad. Como lea suede
. III '"t", it' 11 US routgniti-a ,..I .. cializadois en accescirios para
1. BILL1111111 "u""a I I 'I'll": rRdCS ma isre at td 1'r rc .111.1c. go, Be,,, I, I ... lit de bu-.
,1 auA-, ""lil inaointI, i""'I"d .1 ,erz. it, R o-, er Cars-' citing pro Uld, Takajort, que imponen par .si. plab.d.,; ypr ecEd djr, if it u, d, ri I 'Idu", I-a delit, de I.mi far mi agraderimiento a Ins unferme- I 1 1., Cem.R Rod hucha., a h- do c*mp"" '"" me, de so led In ....
IIIIII.fil clbidilment, -nd, !I, ,,ufIrid.S ,a, Is. d ilid -al ad., SL tvacdes quiet,. uncargicle signs
UNInN DF. SAN SINION Y SA_ It,,, it-, rri $,no," Luisito Mori Pan clona' Is Hallarnm un inelin dc rialo, ']]a cmlr ,sinno gusto ell inocur.-clo itela,'. I. 1.
, j f I Las lociones y ervirt ToWaltim, asi colmo It jab6n. los pelves Y" I., t I t ai,
ARUG( ;* b. ,,fwludj I ..... :., red,. A bafli, j, ,, I, I, A dclnrjmi Ca- child y Mario. 4; 1 a p,
di I r do Ian que o", ,ailprue, ,r,,JiCj,,,],1,,,n ia seguridad de 6XAG p2rit cualquier afec- do ,I 'I", ,I. hufflit, "Ll. res U,, a Per.. III ,I. ,XpiiqUC. ,I. Ll.
Id ,&Ti el morning iief. a la tua List I., i I ,ipriu., I dr ,eplumilbre. cripleadtis del'"i '70pablU dem i, ......... rued-in... ,leginn.... iftalcs pin. ,,,an
__ cfc i amiento del cutis. ."a UwUa, I. .,.a lann"ll 1. quc -1-In i\.. ,,, q.C fiwma
d, lit laid,. en las jald,,us 11, L. I de una forna i otra me colmoron de I' 'Pida triffilles In I_ N. Id;ides de Belfuse-litin '106 ,.Vli,. Ile I.Loul -Itula, 1111. Ile iteaf.111o I pa- L, .... I leii ,"',legul III (Joe lut-int! Diijill, U. ourell
pidit, E Y SL: PARTIDO Cuidad.., y .1-imies. ['III d, .,a CnIC, P.,II. La 1. ircul. I jugu C, pat"n't. Bull!. 345 *.%I.,Ii,..i A-Lue, 1111L Rout
.I11'.LJ'R1IE"J-','R d- I I Jones Bollil Y al al I I I mis Tints expresivas gra ii, U. Let., 1111"evue 1. --. ,.I,,,, t ......... Depailument, A". No- Youl, 17.
... I, a ,..,_ ,;, ,, I I:ec,., ,;I ,,, fins par In publieucir5n de Islas in.
I I L I I
, "'T iIade, Fit- 1,1 otaria del D: Baidomero-B. hilvanadas lincas In So al Juid. La Limpieza de los Trajes 1.11 luninhia ton, irturesante. ).Zi (all]". ,,,;, -l'.
In Ili Cedilit Gitil'I C C ;Lus Sim., nuallm 1. Hitrin.
.1.11, ,I, ,I foilfiIII, ce6nica, apro-cho Is oporruniclad p.-I Upan par aid. Par ,,,, LIJaxIC ill, re"A it
Bicaib ,u el, 1 .%1.4 ,.I dukc! Y porpimial.
if,,, stiitor 'MaLLIVI Garcia W e, fair. a 4 in La a- quedar it Listed milly ilmoto y ei,.., I-Imptuado los diss de frosers y sIgunas clandas no se preoc to.d. but ainia, ,on rau, ,,,
I b I-A'
, PARTfO0 Tit, -"';".a I 1,1mirijunt". ,
14A)GRESIS A DEL 'I I a j infl, nimpten r-sus veslids IULI y planchados crime, Re debe, guardindolos , "" ne.1 -- tail_ Lit. ,I, Luen I-dit 1.
I it. dl, 1. ,it-uitl ,,,ri, 1. stimuli Cast -U. U, I-liul. M ad 0 .
CENTRO .keTI-7111ANO: Jouto dil,- I Musu .9,jjT,, hu au a __ __ __ fal I halinir It C4.112 In 12 lilutlela Can
SA,5, It'jil au if j- L; '. ;- -- Y 'y emar, ties -- i In ,I ... ... -m In I., .,m.ri..,, Para Imiseryarl.s. .1'. I ...... ill
.. ,,a ,I ,],;I Irl". :1 Ill "I"' v 'I"' ,Ifi ... i, Anel.., Sdllu iml ,-,a, III iisaftdosa de Sit elIg.-Cm pCeplate con tiendpo sus trajus urf I Ill. que -- lintI 1-. ,--, F itt,'- Inlilicall. 11. poet , ,it. de:I4
1, i"I" 1 ,-,I;o-. -U I I Regias SocitIles "- .U 6.1., I .... i n ... d I .....
.
I Vii
. I 'I" la I'll -I,- a de n ,pI. I ,.ad. es6tUS., cotandulus it In., ,as. III Cr6dit. Co.. Liberty. ust ribile. .... ta ... Pa.. .life ..... clerl'... Qu, is" I
,,, I[, F ,.;:,Ili, ,,, ': or
fi I A es :u Iiil "L,:;l::: ;, ut it L-1, ZQUIZ. :,,:I """'it"-Ila solli U,6.-C,,, 4,t ,
III JOS JIM. AYUNTAMIENTO DE lefidos a lavados I ,.d. ,I'll .... it, ,,ptil'in pill. -I.- ,,1
Funllul,; ,Lu'.,.-"fu,, d%, 1.. tt La. fl.r. emeatit-un ,in regs- cda In C.nsuladn 116, donne se )US dejarAn lhopioli, I t I I, .1 aull-a filled, Ili- ;Illuin oll-un, Co-il. -,Juc c ,l, a,
no I R q I I am
,;I, jal-flind;uIL .... ... fit 'I ii. ... Lrou I ";: III.111', I'll I'll-l- An ,,,do "'. rally aderundo para. cum lerin-is, I c nit,APE A: Kunjou-te parti (onnifu n 1. -o ,uq:o, sin crombUI ILL Iun),, fit las caudicires. Informes par I el6fono 1,2m ,L iuo "'t, n" ,,,,, ,II, ,,,,,,r ,1,1,1,,, to,"aquill. ,. ,I,,
" '' I Fil-,- AjLuuu Pit., matramesticom. niversarlas dp I W ... lit I ...... La J, U.."I'lit, 1- ",IIIJ.'e. ., 1, un. de lit wdi "I., FIJI f ILI" des I bmia, A-661j. In ,I I'l ...... .... I, .....'g,"ll"
;-Itot.., ,I, La P. U, y.otr.s fechas. Carrmponde RgrR- "Indo Itudinult drquc ,,,,,, quenue. .
, d ,,, ,A..., ruellaidas e. Ism door- Imi. ,,nabien. ,tigo Lan, P, I ;a d, 'ic it- -I Joel 1-til queI-c bat
ui, a Polvos Para Cada Tipo ., ot
., CLUB CHANTADA Y Sl' PAWN- turudades dentria de up plaZo xU- igitUil: ,,,, ,I-u, : I..", 1111'.. .111 UP.carl. I ego
- 1) l.tiz 'rer-11, I c doeth. Espurtic mus .cludim im. 6' IZ I -.', ", ,,,,, r. 11
,;,O .:!,,-,II, if "o'-, ", ,- 11.11 ,,I ju. .',,'," I. !'.hpl."d, ,. ,;:,,:, ,,, duslu!I ,I C u,", : logo Para corresponded a mr, gen- 9torna III belle- ,U, petit da 6 liumpo Pelves para Is In ILI Ins pl:.: il.: ,,,, 'i'lu 1 ,-,fad- ,,,,,I-U ,Col., Lie Life" d 1 'It"I"I' 11 11;I. I ,: ,,, a ...... I""a i )nv al set- tileza no a carrecto. torms y matic-R U ... I C, j3,L, 1, ,,I,,d" piritees pitude. one-Isrs, par. que It- '..". .;- I, "I ,in 11,111, I, numisfifin.. I
f; ,H- L ,,,a I, : ,\ ll, ',' '!"i'ulc" -,Ic In ,.I ,, In loll-efull 119unlu pin- que It,, Ir 'I'll", fl, Illegal. it.
" :
M, ,- 'I 'i"' "' fine ...... No ,.,I. r1ind. Ian ja hurna -- prndn,,, ,I ton. q.C -3,-u ,-,,.uuu I.. so pUI. I- I ,I Pau. le-d.d: ,'e a .uai ,,, ha.d., Ile ...... ...... I..g,.,c ... I U.Idu
,,, , ", , Es it If it fiber que -ted livii, -ra consign musnia r0ol all pro- 'it."Ll, Cdr
" -0, At.d I" -t, Ihziu. "st, it suLts)"', I ,:":' ",.. ", it"', I ,Ian natme,
L-1 111 11-111t I'll, I;, ,:,: , "L"""" ,,,, I 1, 1- it I ug,,, ,Im,,,i,,r tumble decir una verclad antique quiet- P andia, I ",I I", "'In a It f ... in" ,I'll 11.11j, I .till in; luer
I ,,, , ,,'It- "Curna I- result, un pUm furrIe. mas ron. Ordm l.s pull, -t ,:,Lu, ,1- it p r harl" Ith, RIt. on birch- t4ill., La, ,an ... gnlI, ,I,,, ,, Ili, ,,,, ,,,, tooill., "I ,I ". ,.,LT, ,,, all u I,r 1, ,.,,,: ,",",,;,.. ," ,. ,, L a I ,a dr. half.
U1.61a I, Il , L Iul "'t'. I I -het"I, ne tener wu[Iciente tacto parn ,11ie ,
, d 41 :1 ti- San Rafael y Ar-lad ,,,, ri &o-M--PTA,ida----- -- - _____ _- -0. 'Jr.], ,C,1,,,a I", I., I'lmilla lit ]I'll;.. 'i .I!u! "
. J, C., na ofunial -g..i::
1, A I A I I 1; S-1 1. 11i, .111, I -,, ,-, ;-,f-", I.Il91,11 "I'lit, "I 111 1.111;, :" Lin Re 'Crivi"ta In I. __ -- __ I r6 ,I I ia4ll _Iu. I 1. Idu"I'llf. I .
d, 'it" ,I, 1. ,'I,, I I 11- l-IIIIIIII Ta 11 pu,. hay ,,,d.d,., qu, 1. dellfl- I I
dladf -1(if 1. iiLl lfi,11 11 1:;-I,111 I, dem vedR mencionar. No hay ,pic I'- I
ed, 11 11 I dria j-,"i, )I,,, nu do lie In,,. Menfi del Dia 11.1ii:t" 11 "I'll," "I'""', I 11 '"
't;II., I. I ,1,L1;,ICII;L,;l;;i ,,, 6 al"o- confundir Is fronqueZa.c.tm Iiiiiide: iful d- -u. I Ili, ... if 1-1,,, I
F -S I ar una Cna .,I,. dr ene ... I iul-111 & Of
.,,,BFNF"J'(.EW"-"'l, HURG'Al PSA I hfi ,' ll' l 111das electrical,. masts. A Veers em qua seen I ( P to "'inni. Leitrim. ,;'LudId, ,
it Upt d, P, ,zliten di, la I .... -'3"il'ia fit 'Lln- I,, Lu- t I dr produe- de de see fran di, s6io Aspired a Mailmen I ("arld. 'hill '"
. Illa 11 "I'llul's ll-,11. it a, 1, ;I, 1 1'- ... fl;,,"u-, Illarrumis. h.r- unaindermildad a dialulpa dF &I _; .'ruill- al, '. Ra I Ile, 111."" MCI, Fruit- frevits. Sept. de It f-. / 'LL.'s ,U 0 If, PlItrul- -ruI ... I" .
.1 Ll it, 1, 1J.6, ,,, Ir, -ju", ,III "no a.. t ... 1r,, astringente, falta do race y de Sits proceacres Hurl., 1. ,,:11.9111n Arroz con ;jolvs, 'I 'u"Iful ,,, 1. r-, tup"ut del S ... ... ,inn, ,I,, ,,,, -j ... I,,, in,11.1Cc it , .I I IL"11111. '114IL11 la naturale- bastos. A ... Z 'Ill .I.. pe.c.d. .. '"'LILIA Junta duel- Zip or, I ,
11 I Irnuh., I, ,6-1. 1 I, p'.-ine.
'!' ul NlJL1 'iIIA .its a ,Ia", d, i.pct-- .1
Ulul" 1:i, -h., III ta 1,1,-- Quien hace un favor debe set Platanilos Entral.d. de lulchilla, I,-.
,,,, '91, 11 ILI-, ,-ceir, La lf Z -1,11da Cake do Ch.C. iste.
"' 'I C:Cu-. C;.,jj"r,, C" I UL.Ijet. Y no dtulg.,I. do mmdq I L-9-stil N ...... ut "'it' "' J"" 'LL,',',' u "'; '
,,.,he "' !; "' "' "" ";,'c',," "' "' ayabil YIT,,-,o 1,- w--- -- -- --- -- Irl-,Llul. ,_, Jf,,,.,;,,U, ou ,,,; u I', _. I ,11.1111c, -.,n ,.," IF I
I La I "WI.I., El 'Uidild. dC 1. to.el Sucre il"I'L"it ; ,,Ulc, Ira it, I __C_ 11 us U6 que torcercis So entered de me ga- I ascos de I - ,ofto. la a-u-
I W P 67"tLLAK'R"LIlt li"O-l C 'Jtl I-nia inzfturel. It, l-timos oil U_ l to ricourdable. Taraptielf ha do re- Clefirica. hille it. dd ,lnoul"t,'- '., ii!,ac, tfld.nur, 1, -- fol,
PART]% I 11 I.,
DEL CENTRO ASTURIANO It .aI- par 1- Lund C cordarlo verga 0 no a cuentn, ,a I., IS ,!,
dlil lI, ,I., C-jjz. .171,nl,,,,,,nl
dir d", P", ILL, 1 ... timil's sin I C tra ]a Falta de Apetito j ".. I. 1.1
ectiva Y uxttlalrdlTja, ,, ,Iu. un. at quislecia refractair la'mema- of] demeerrad6n no to Ila. cl'al"dille,
cc I Iu ll)ef itud lou, pR Z ribs, quintile. Emu un, mt "
,U ,I uo ria del favorecido Jusici6ndole ie- ........ bi'"J."
.PCI bri, m could! El lipinint. c, UnIv pooloc ii ;. piel qued. alga hurnell.
Ce ar.'Cas% Ilan Clin I ...... ta- f, .,h(lmloresdc I Coci. 1, later que le debe gratituct L% .,a- Cmand n nada. Cosa Comy frecuenle an mIg.C1,i:! ,in
" Saint I d Jar a Re "'no I dcsga A ,n,,I_ 'I'l __ a. it if
,: ; ,.t.fjjueo, Oeadenci . grCt.1, AL F,,naridl- Y .C.n ,-Jan. La, m6, mode, vorm, as Agra decon r j So I I. pumice mr on ,- d. c-eso, ri-it, an rinjisalm" urfpiwf ,",a ,'jer A
NATUrRAL E DEL, CONCE.10 DE 11- 1. .-cl-I.9Usutfflz1o -I, SI- o"U" "efine smi's (Vigor Emb.tIllad.1".F. ,colds Listed verh que Su cuarpo se for. mot hanclujill.: laid. de, metal. SC II, _1 Col. urs _; arrepor qu. 1. possible,
', aa ente. as dist C- p-rm" terb pa -_ '9"W 1Z = mu It .I.
I Its, antin ""
- NAVIA: Junta di ... t.l. ,J out .t,,- zin'd I ole7lulid.- i Lattice, su-curebra se reanim Tsu apetitc, Re deatuartis. use ava tibia. Y un buen jbdn. At 1-rie. fol.
,q,,,.,,,I.S miuie de 1. .-Ir, ,,,, ,I I que se compose IS an A, nl,pued,., or (VigodECrb.LIIido),ua Una C-rveza altamen! ime bien una cramo Contra 1. mrit
. near I- -It-'-- % 'Ili c Can ul T
Asturian., Clio ,,) ,-,tallu ILI C.l."s In de A I, ,,, am In, ""' t.
J ... limit brI1 -Is -1p-rR It """od""" thisits ."tm nte IRS oneridas perdidRs cimputis j Una Manila. Re coloca dmp P2 l3f q. -ut ,rlegi- =Ueraid.sefioro a za a oz nzol, nor Clem act: r' a lCole In -jan, drucci.... I Im '.
.. BE f's WRl rbaru punm,,Jri,,gr dSUc 010a ritual"que hT sorcerer Is idea de urt clia de ca'n staml' Z' fIr"'7i Y, c2da botella de Mackeson's a ... one P, Pa. 1. incitcla 'III hub it, ,.b,;' "I I _,:' las roUlculm. Duspolistud; feriene birn jp6ngasc Una
NEFICEN C LA ,top- 'do histaterlos Ad citsdo A lots que tan i comida. complete!
Junt. d, 1. Succion de S-u,- I I I'mics. 11 .rre. ,at, 'a I Ine'lle, 'I III- 'fit-' "'III-, .1 ,a ... bar 1-len ,,,, u,"c' .pr,,f1r1'a 11 p0quile, I limon. N
L ge It poll., erW ameante firiterip istan In nyuds. Mackcso a Is la mas delif-iosa de ]as cervezas. So agradable sabot
dia ..Ittl I., ohu i,,dL d, .. ... ....... mu" In 61C killed ,..bi,,,,, del Lt. ... ,'. I I. C, ,.,IpC L ... 11TIlInuen, ,.n,
ff l a n I In 11 Cloho AILiiitn,, C, !; u 1"11, C1,pd, ,,, reg las entre arnizats Aom 1. us dislintra .I.d, finticiole, qt- "' -- ",17INI I I N I! I %BER ..: ,I, ilda t ,;LC i, lam,
a ",lI ,,I relfino ,eno, .)-,.,,,-,I,, V" h! I p"i ,,,a, I'," CL ', ,a!s $,no: do ff. cle afto, fachaen qua Is e- Mack ,sonsi"OViRru 1:o-hilellitdo, IS producida con ]a imis fina at ,iuLtt,.,, ,I r,,p,,,,, ., ,U_ ""' .. "'I ,a i" No :V
I V, Ca f, do ... ... f, at I "id, : : "a"ol lubtRiclan -.me Can ,nm difervi- tattinglesa par La Casa %V llrend 6, L.ndre.. que It ... mAS d, 200 a -, _, al ,- III-- lo, so-ft :RP, : ] I ,I Ittic -Fieq. 1. ,
, ""' iIs. rl borando cri-za Ans a I uj, ,,,, ,I',"Ld ,a 1' .' "I' .1" "I I., Utinn"n, . It Cielt. quit
i NXTURALES DF ORTIGI-EIRA I 'I., 1 11la --f-o , !;I jr t1t. tsj 'Czdlp 0 ,f concibe taste ,.I,,, Lit, '. It p
- . __- .- I_ la-0 -1-ul'o -d. at. --- -- ---- 11'. -.- --- .-,-.-""-. c- I..--- .1-iou u, 'alu",,".. ",.a. on, 1.11 it-1- 1,1111111I _L 1 11L, ;,1,1,1_111111 vere, III, pulr- no, inpimen use
1 I a I I C I I I I .
Internacio'al 0 4:i DIAR10 DE LA MARINA.-Vierneq, 16 de A,,o,;Io de 1951'- I righia 23
I .
I I .- I
- I I I as Hace una gran revelaci6n el
I'Tor entes impetuosos anegan una vasta zona de 'Ahados y -
.
A actual a I ___ I
i .
. = d d -intei-n 4 1 - c a
pe ,tq. ,,, K. ..., p;,..,i.q.,, em
Pir Jose Morin CG* los Alpes pereciendo 5 silos y 20 i t a I i a n o s s',"'n'st"' "i" "' A' bajador *venezol' no en Roma
. I 1:eng.n ...K.c..ng re ... on, 1. r-a- - = I __
--Ciricunst"Cigli adversest; pGrat Inglaterre. forever
-El caso de Egipto y-del 1)r6n. i Miles de tourists estin Ridgwyi,,1."dd1.6 .1.1.1.11.11 Para de- Escribe una itionografia sobre fill Cristo Criwifivado,
-El rrobvimiento "waldista". [ E 'A poya Prio el. to an, P id ricrael. .a.
speran que ... puest. .,atissfactilro, '. Jignorado. obra de Mipifl Angel. en ]a cApilla Sixtina
. 0 I aislados en la r"iiiji mn't,it ""' IoF PRIM e, EA me jo original do comu -_ I - .
OB Is vasla ruts del Media do c6n empariiar con Inglat. Pit ilARA) (C.M ... cliin it 1. nustas on t.-6mile de '*esferfi in
RE err r 9. PRIMERA, del lago Coninjo. Dalus It ,a ROMA .-r,,..;. 9 ,UlL1d,- El Lu. -a- it, h.,lullT% I 1-1'11 11S no lo rr ccr tra In opinion de los ra .c., i L-- __ __
Oriente se alzan, a'partir C"I'lon"16, q, I. .--!!-- I~ ___ it", '
. de -bar, = '08 may bros de .,u Gabinclo. La dilere, f 'a pri'm Pat- do,,.; 1. d4isch. paldvm de a .,,,, .,jd1,,.uf,,Jiu, durgido at icc- Ali~ J-qti D- Goo-1- Knit- Nli_-, A,-k A-," (I IEh,, or ,a
I era 1, 'do]' Ll lon-on"
LIU, fuel- dejadm c I jan,,, -,r-,.j,,,- -1, 1. S-1, S, ( ,dirl SlIt'll-,
r" d mant'.""ol, MILAN, axmI.,, 'I ,J nilr , a lj
a afla. ,; rh'.' diiiine, ,t ,P A 'tic ,a'. 'o
tilurticulas 1. licniti. a", -. Plcim of 28.78 a 1.
. Jar i cities via ent N A E to ' dr, L, ";'u'. ,- -- 111.111. -ti de 0- G..,1-IL
In an 0 cis .puntalla antes, emperor, II, Dom ,,Joan.. Y Ll lost. a Jos it,. nimstivo de-la huelga do marzi? rl j. W;' gaba I Ul U'U'v 17.1del'a'J d S ,
Podri.m.s of pal y cmuiee importanci at." -t!I as halbian I... P.11.ilouf,, I
sto Lauren p.quequs. Dosrr.]Viijmpecto at aumento sollcAta t.ims;, a1mb-dad., Im tol'. "I'll i.ur l 11 ., ''"i", I- i'up ... 0- Ill, -1-1',, '1111 1- j-111111-1lidad a ]a G rat Bret ro or, 'At M6 -b Par id. 1:11 Ll .... an do .basic,,
troura, Una "alia il c UI e "to'l,"kin
I crincepturt ,bl ,,,,I, to imsable ,.,,,-,,,, R ...... I It -'-, ,r -'-p, 1- ., dhod- is
0 a a. Ill' el i _,o,', X-lutc-il., coPicr, Alpc,, : 1 11
olltico-geogrifica PL7 P or, 1, clug c- de iso I" ;,urut Urrint, i, In delegation -I N1 .ju, it
, Ili;,,,m ,;,,:; n ',T, rid. ia .p
Iravii. de a coal Albi6n va slen- el Ir."t puedo rse came osladonidense A olere.%iillin. p Ta, Ltn
J' Per 1-.1 11.1 doll, ;,. '- ...... 1'. -,, it _', __ ,l_111to, .ILI. [11 ...... I., lil" ,
- ,; Lloolou'li, que ."a.";. ,I il'oll
de In ,.,-ad. A mijoilo do Una, _., Per ,. I ': I ".": I 11 I I "I I ,III r: I I I 1, i, d'it
do. cart. di rais, el Ill.mr. do Trichics l pan.jer.. 'led. Par W. h moo". des cl .bar.. pu-- Ar N it I 1 -y p, a qu ,,j,;U-jaba ,l.,I,.I;,nd,, ,,Il ,, ,-d' '-;", '- 11 ,
"' _': ,'_ 'i,
,
G'z F "L 1-1 on l:o, "Pil e de db ri' ,,2nd .' '.'; ,,, 'd; tfi ;, c ,,,, i ." it,
,,, .gitac ones; petitions de caricter I La Gran Brct:ifia, broArvio, f!-acas6 eriys ,,a,rr ".p.U., , %OVaP,;,.,-, arcroot. a .n.I- dv
sort on do Im I .1.1c, 111. 1. IijdLd -rultrud. en el .ill Land bli,, .. Sonidatur of 7 it,- ,iii-I ... ... .. ,W_-0 X-t, "; 1 ;: '' -,
"' dice:" tot In permitting. par estar ya lifectau:c., or i"crolule T', 1,i or, 1'. ( ,, h. S"Tur,
,iielmoal. .""alld" ,A, ol-Id,:", tanto en one come on ,-1er-sP ,iv:rI "El Lr.Io u1'e susadamLn(e favtFrablo todos lus fr del Fitaid.: n' Vc so ,nourlablin or, Io., JLoolo fell'- till 111.1-11 IL I
donde [add c par. raerro ,, liplo,6 --g ... dir cl-,,nd. qur
..Inide clesconocer u sim i Ps "" L"Wit., do tot... do Su,,.a 1) (;- , h .. ....
s P 11orgado a Cuba b I "' qu ". L lenient, liclat, A,- vocuricis do A ji'An la
' i In -11 it lh')l -Lericl eut,-ourole it fun. fir ,,, or, _,-. ; -- -, -. I' q -ordndo O f . .
le"" a a 'A 1-5 !W- -or, ,no,, diir ad.: ,
I lit ri-Idena To ,.I cirriz do mo .do., ninvirrilerim. can As result "oI o disrjliari'n' 'Liaa u: ,,,,;,PJi. Ila a Se IT r ..... a 1, 'Jar, A (
r. o, Pilpit En Egipto. el Tratiodo cle 1936 roicil- ja In, -nils do do'celors trallicn. -a- U, fl- ,-I. -0 so -Pame A C-nirn.. en In It p I h, 1,1, i I .1 ". f t ,,..I d, M. .
lil 1"'u, Egipto y Is India -Runque I In ya absolute. Pais que ha erreldo fpsadam
' %dua. que I- 7-o- at"I"u." que Is pe., hoind-i- Y1 lug- que -d -,.,1a-,uu, 1, cupl A, ,,, I I
c "it"'
Alto, Lot sr. basri ea ciertors, our no= 'j L. LItitud Pl-'- qu, ,reo-dalp, --- del alaq r, -la ,,o-dllli ''1 rl. ,-, ,, ., 1110111 ITIA,
, ,,rl ,', ,,p,,To Particular no .sea mucho. tanto numoricir coma JlAfti- dam Presuntamrole atrocious .,fit ristifie as A _, ,. i., ,, :, ( oaJ.ru!aio. it, N Jos C. I
a I C ,b. a ,kilorrial ponder 11 "11,,,!- L. ll,.,,a carne-A a c;;e, lu- ... ........ al F,,, ,I, in 'a"'u'ra pi
galtiliacion. sin. .As ble. cambrite, sus 21 millores dc habi- 1pu ir.ce, ,.Joa filn, illmod'alon do ,,,,,,, ,,or r , ",
po tuncionnrim respon- rs- 1-12-1 1 lour"n , -, , ,
ir l;,, bfriiiin ; tooter; torpirron a to malaria do edad SmgU r 1-dad do -bltor r.1.1 LU.", ; :,.rl .1 a a At ;,ill ,nnr Po-3-r-, K11 ..... fi:,le 11 I~ _dl I
in An total ablei do Ann Est.don Urodo'. .I.Lillit ... ellriurnento R Am em. orn n ... A, -.1inuab ", h".1h. U- 1, doda ,to 'i WE I i, I I 1,
* Para I;, r ..... .... .. ,,,, ''. 1- "r ,,,,, ,, , -, .,
Irill especialmonle. At. y reclarmi. do gialerra mou., uUto" d a ,la o r __,, """ ., ,
-U biind, I I I I L I "i, .
I I An ,a, ,.,a,, Iau.,iiudo He ,
' "Las proponvaten do In Joy do 1114A pI,.,dm pulallem y or, -to s-ticin '. Tu il'or- ,ou I,-, d"! ... to, ill ,or I -- r- ".", :
u6n h. 'cn'=" ,rj,,Jd.,d cirs ':orne; noberaria -Cm del C. a.] y del 112cud ditiorld. of doctor Vrlrnn,", L art.riclades ir ar, ;!r,, ;'-',,-;" ,
..
d-16n ..rtL;. L. im it. j Sudan totaimente hNIAniew inipmr. .,Iran .1egado cut ,I tral.. so t c n, d'jeo It," oub. ,Tue. mit"r"a, ,, ,,,-. ""," -, ,"i, I, ,d,, 11r,,,:,,,, : .1 ', a '17'
que so I ... Ila- an sus Planes Una diserlimiri.I.H. ec,,Zri to. lPresidente encarg6 a Is propia 1, .. -,6rr do 1. froolf-ii 3, 20 del ad ,Llt it, ,,, dill goul 11 ,I--- ,d,.,, !r'en"' "".
1-1 .a par. Ing Par '" cutiva de, emplesdan do Is misln I ,a a 'l.,
uci. Jonsim docehm ,ones, r. 'ALJ ,let .A. a' a 'P", D,;,, (,--)- -., .,, ,. nr ., i ,I ,- '' -- I"', ('-. -16tT r,,:.donL,.. !a.,.. cas, loclan on 1. -an
isi Ub'.' 'v Indion, foontes do Ingtlmon PajinerJ. "o is k0nono-, .1 urol,
d%las inversions rmis' Luantimas umen de prod pr fcrcnd a ,..,d.dl.,, I A I .an Lucia. Clr rrrn.
in L cola, que orrrb ,,vr ,'_,_f, "i" J -1 G ,,; 1, ,,,,, d" I,,,---- J
q hays hechly en exterior pals L s concliciones political cle Egip. 1%. Ust, I. d. ,unas do urnlo _' originaron deslizam"i'- ,Z Ia. ub 'o rr."bI,i", 'I, ",
1. ban ,ILlrmnaT fades derec Lo let, Alto S'K as olonos an ,nri.,an ere S '-Uri ba a. so dall. Sed, ,,, J, or H, ,,-. 0 A, ,,, 7 P ;', wa 1, a"'I", A i .. .....
algono. La gestl6n de Averell-B UNEPC, can of MiLT to, Illulvins A ad
1111.211 transit. Axia. res na ton Am. te. cabdrodes cle. azticar a do Hacienda Y at PT Volans ,,, le U,,--drd d, (:a h I -1 ,,I;u ,,, ,,IT
rmando an on to el ,ra S."., Todr,,e I"s .',',,',. gin rip Kapsnng i r..,= d,,.LA. g Ests. laii6 S or r e' P"'u'r-og El ".
to que, rto do. oncoxguan de Is, an o o ,;., ,U n .at, U -1,"Ha ,, ,sn
parcels definitivamento con. I La existericia del "Iellah" puede I dos Unidos Para tender In I los ha- qvirdn recap 'a To I d ,011A , ,,(, ,r - ,, ,iurt ad plaoa P,,r
I a sada Par In euerra. ni la'salm do] ataql in "J adld _r, oli'l h-la ,,, 1. 1, 1, ,,, or Biua,".. q- I,- Juu.A fracasonos dice bion a -Y es, efectivamente- resultar.trin in no Im acababa de encumendar dad qu ut suou Ut- -go Lot ha _' as Ir',ii, Irl I- 61 Clill. Cl ,it Ifo ,[ A ".
ct jluadci dernard" If it calaoca dest"Uts. 4 'sT;,,,.d it ,", l"'A'.
fas clar' it bi, Ann .,X Q do que fu6shela'o'co. ca a,';'," ,,. I','
ub. on Ion Estaclo, el Presiciente c agU. Pat a 'No it.. ,rmJp-,u on, 1, a ,,,,, rp.U ,Jd or
as clue los. mitoclas de la huserable come on Ins tiernpos del Unidis a cut h t ita p"T'ju,
an el rfodo de I a posgurrra t Conc u a clInde Is RepAlb cs nfe do] ""' '2 rirba ,i htibin habicpe"'viet',mas
Si retafi i van enmobeciindose. Kedive, pare exist Una notable di "En cuarto concerned a Peru. can S Ue AL gablerroy Aiartid ubstante, e A ltla 1:1.1po"10'eja 6 u no clear,, Jru ,,.,,r, ;ui, -, qu, apr ... r '. 1 1 ,,,,,,",;al,,da I ,r In ,,ois, rj,,
ten emos an cuentai que Is f6r. ferencla: hay lee to IJbros de sus A,,nadd art. .1 Los servicron forroviarics hall clue. o" Ll I I- ,a dvioic ,1, ke,- ,
*mula del representative personal de authors rationale. ys versitin m surnamento incomplete'. a Las salaries, Lenin que sello, par Un. dado jntrrrura pindt% L. 'i,'e", '6 '. n g'a cilegaoln do Ass ,., , !, .A ., ',-ll ,Pal Gir."liul-ir.
buena Porte de ,rativ. -11,1a .-IA ,ru ,n ,s el 6 de ._i. Z,.' clep'q r,"la 14a P- 0 co"'t--o", -..-I
. ,7o I dales d6spotas, Resp to Aioct.riiin Hat. At d o An'-pl. j nos P1,f0 del D ,Ari ,i ""I'a P., u I .--" Put doh,, juru-1,r ,I
Trur an se .hallaba ya settle ,Is Ion Plates de lon feu d A el call"ofirtm ss a fui cortacla par tin doili. c res Uniclas dara grantt,! 11
mesa, homes I ,tiano irriericlain0aitiplide Ins cuota fi. e W sum PIPS a Jos d"Dif -ri, an rooas ,1-1U, do innodlati, pe f la cl ", C- ,,, GuMeu ,, ,pl-1, do ,iila
, A concurrent a 1. Ualvenid.di de El A 0 Suiza ors it, no ovu, I ,,, it
de ratlficar age, con- ja de 50,000 toricladat. a clue se At Jorni'lerm pCiblicos; Pero clue era in- zamiento de tiorra, it, 111dispensable encuntrar ]a base ,mp,- L, Arcola. do Tun,~ de del ion-nol 1. -,ifoirdu ,- )u, Alta-, c,111,.
.cppto, munque,-,abarentemente a] I Hazar y estudian as xond cione! J Jolrriladexpcyrtar igual anto ,)a, dl d- da-d- it la ,- ii, 1, ,-. d, 1 11-ht, a,1:119
merion, aparezca exectilvarrienle so- -Unit. rn-uIrmin. 'it A. U -Ir. tota a Lou A. 'a"u'a ,Too .'led, clor de 20.000 turr.s. Joy iiposl6 que el co-ouir, UnPo ...... A,,,,,, Or. , .. ,._ ""T, "", I ,,, I., A:io
unldad y Is lue a pc.R i ra ,,,rl ,,, a la, ccurrrunrul.,, In .blgauron c 11 v -1
ba. Bojo In nuova is. 'Itiva: 'ma LIU% se !n rr' da Or lo, Jai; qued1r, 1I1,1.1-cu .,,i-Idm. it it al,-- di-,ubl,
,e,. Hoy,'en sum., puede der"lle a a A I l qua so ". To. an a do ]as nolih- rint.vilridame at .,;.ad. ;-ra"ll., ... ,"Ti, 'k-i, c": ,du
I jru ,Is .,*"Ulicfi ncs. ,I,, ,too. .a se A HoLA' oleg I a ri I,
4ug Is nefociaci6fi. anglo-por- cripitilli. 7 sica do unas ,, ,,, ont Aur -n a i I., I ..... a, l; I ndria Una LIU a a. empleadas pCibilcus AT de = ,',U' -I' -ten An 'old,, do Mind.. Par ,iollit'lef a. 1, "U-P' -,, ,-fl,. A ... .... 1-il, :,:,1:,:." :,.,! ::" ',', l' ",*.'""'," "" l:".""'',v
vuelve a su arisen y, ran ldi t- Sabon que calls. 210 tonclaclas. Am ,,t.. dispumtois 11 I Get. Lio in dilutdo tro, -r-uit 'a ... I s do pe.-nal tl iotuq-ue ,,, ..... e, do ;)- (: ... -1- F J--k
As "Td' Los '- ""' dv .......... I'm ,,,, u- ," -- -.116, I... ,. ,, ,,r d, Bar;,, ,,a a G'o" 0I I F alroettle aparecon las clocias do justan commands. I
it Lard Stakes a Tcherin, el cii '1!,'Uen"tl tPole. man qcroso do "' lo-toilrol ell vi.lool- t."'n e,. ottre I- dolibe,-ouir, i ...... lo,- , J ;,
jlos fabricates y exp rtailares do to- Los d,-nd., de In. ,.Plead.. I ., , -T,::r,:"
no a seguir aparece coma franc.. l' todo el Oriente Modit Po utirla."ll can fail,, ,it P-110 ",I'll- )a ,:l,,.,t,,a Ka Tot
_- nto 6ptinvy. I .., A P _.',i";-1 1111' = 1 .;_ ,r _-(" ;, : i-d., ... ....
-a-- Y. -i .j1d., clint'. Im* ".. ,Iud, o" o'c' "' luiod-, ad-t-111 .11 -' ..;il ,; k':1irelm, cmriingu- A continuation ofrecomon el plic- ,j,., ,,a ,dficia v I ill, i I I ;. ... 1",
i ,a 'd :I,,,, ,I U11,11 ... 1, iud,,- ,!:, '' 1 _.- "". ". i" o"ola" 'He
no ban sucumbido tot aren't a Is Hectares" que ellos dicen ha inivuesil, g de dernanclas que I'm emp eado, or -tou.11- .1411, 11 ,., -, ,,, , ', I .
"I do, 1. Lolmirlstraci6ii pi)[illist pull ,_ a' ;, -tuclad do Tern. ', tt, turrru- d.s : - '.. ii 1,11 T, ",",
UEI segundo ascetic, cle .not I a se re- I propaganda mahometana clue cau- Culri 'contra sus produclos. I run senor Pre P .1,7, artle"fa r ol, ol. I'lariflencoAl to-La "a , ,, "i",
rion. can Eg In .. .-. dalosamento ponetrit en el pals Cre n que aumentarir of cortumno ell man" del iftn' I nq ,,, In Italia Central. fu 11'1-, occur ji-allwar --ooor, lospor"o V, ,U,.: I ... : 6., ,o ;, ", ". U a , ,'"', "!
Los relacion6es =g.l.u.g ,potan idle- I it end, ,A. .a, 'ersidades ruses cle WASHINGTON. agosto 9. oUnilvd) do ]a Republica. a anuche Por on lemplor ',, j a I- ali ....... cl, I, --ralon ,f -rT;', "')-,", or i ... ..... 1 I ';i,, ,,.,, ., ,,
. am(.. e., S...,c..d. y Buhk.r.;.a,,l'ep,,qU6 A 1,JparILmncnl. In Agneultura Helo aqul cut .,, ,uLU6 Arson Rum. .. Pimrolia. no .Iotaul,. ri. ge'llial
-6 on I.do cra a.,6 jj7 de az6car Por -Honarable norlor Praddentv! ........ L.u ia5 AgUrio, d.n., Per o no N- clue ,, p,,Te,(, i-ifura ]A --1_ ,,, ,I ,. d, ,- ,,,,, ,;' _7 ' "
I urrain9dirr a no I[-. Canal do elt-oluttis.r. llcg. to u ri "I L.a.'U.a c "E T.CaAri EilectArv. National Or 1111111al ""A"' -11 I I 11 11 (-,,,, "
LAOA ..do.; re aodrid. 16 tierr. drUdi, dead. Am Ivallittintes do Estadm Unids. ,;1. As ,,, a N., __ _____ -11 ....... d-"6o no, ,,-lva u-1 ol -111a f-l .,
. 8L-. MA a I.. clue basis I 1951 prJ so, olayrir que Ll can, Pal do Erriplo.d. El brig-hr, g--1 W01hant P. 'oll,,, :, '-,
.1mrs for do. do par enter Is 1 Ins tempos troin remo(m. el ':fcll.h me "or Apita de 1950. due fue di, Publicits, do Cuba", G ", .1111111 1 111 1I.- -111 I
Ila- as. o "vial or, In, Na. 1,, ,,,,,, ...... ;u, ,,,,',' ,I,,:,, I .- u" "',""': "I'll, 11
mth ar.ostumbrado o repartir on co-. 95.j libr c i'--f .", ',.'.n,'.', '.." So( orre Chile ,_,,; rl."I, ,,, ,, ", or r:"., z 1.11 111-11
Gran .Bretaiia, a. des.ech. de representative do i U ,a r-larn ann. -,j . ...... ,,. '' 11
in rse Sudan Angle- giptio. Pero rritin et elicaso condo to cotidiano. j Dobido a quo In production cnal!- ,Mpl,.dm. nbrerm y jornilerms uel rneial Ridsivia-se nalid- ,,,, -- .... ...... T, r ,; 11 I 11. , --- W- H11
es'debda at Cqnal as que ]as in- El poligro Para Inglaterra. emper inental do azOcar do cafia y remain. Estado. ]a Provincia. el Mu Iripin % ha ,a Trawridn aftururco, on dta- ,o-- I;T, ,Jf,,,--, h-- q, P,1,, ,r :, ,J rl, ,T ) I,, 11
gle trd. debe ve"?, solo on list. el peli- thaderi serg on Poco mennrur ganl,Um.a A1,16mcmuls. his a la A rgentina 'I',
I To 11, ,able I- m-ij- ,..hade5 on- -b- dr !, j,,',-d,:, ,
,sea ban sonterldo on mo, a. ill.- .ad. of a e'd. de dirgir R usted. o .
* in PAL, una intervenellin la e 950. se Via indicado In ty, o e 'a" Or I ,, ":"" ,,,","I'll, ;T, ,r r"., Z" ,, ,- ""., ,, "'U"-a a
f6rrea y gra es inucho mayor si no sabe b lidad a que Estaclos Unidos nosi Itt, (ir t i C (I rr, ,I almiTirl, Joy y H general N- llrd, drh- I i rf , :M I'lu!i lancer so acci6n on Egipto y lon hir, el presented memorAndurn, content. La pr,,,*"Ie slisp-riu6n do lain can. ,,Itu ,I f-_e Le, -ar, ...... i- .- ., ,, a.,,,.,,, "I -1 -' i,
to ,dodos. sport Ins astirtins '-Zip- montedncmiiar n aumentar ,us m* %,a do A Ill rl- en A 'n -i ,l '11111- 9 ,
cios y su Alerts. acaso n1vidandar n, restates 'pueblos mu5lis. Una es ns, domandm quo ersarionri, do Prmisticin ri, ]a tercr ten rn our sza 1; ljPr(1,- 6,1 -,,,( ,,, ir
portliciroics do Ion iieas orod.cto'n, buracratica cubana entfende roml ra ran, I.rg- q or ..... , I T,
. lonita,16n -do so geati6n on .Per- pool de mercerr trente", alentado extetrijer.s. ,,I 'sd raralcl, 18 mirvl- our I., ;I-il,
'in r I uld. -dibujado perfectamen- fundanlentalcs on el pres entp in.- vj'.'',Wn '110 de enhenden clue h d 'A ...... 1, ,4unt-l ...... d' -, clesconociencla is evolucifin Pa. PO R JANTIAGO. Chile. .g.si. 9 qo, inkiaan las mimay e a ,,, In p, ,.;, In I ,alla ,,- ..
litic. El Bur6 econ6mica ilaricol, en ul onto que de so observancift ha di.-La -1hisecretaria do A -.an so- sent, Air- or bat.11a ,,,,a dfi,
desde hat tierii Alone 'hay .Aimerl'ier. de'.
del pal. 'in lonalismo, At di jylt Olo Las dos ii.tericro,
* g rise a e survey ft 1. sitoricift anar Una mks perfectly nor- inforraii que In situricovin do Ins ar- iriwil de Ins corruntstas y Is otra a Tod, indica que al re-rdarc hov 11 _"I ,, P.-I. -fi- ca"To Gu[an vehement omo el LIU se rim en Eg!Pt cierta capacid2d pals Ila nation dice que ,as entrogn,, do i malldild en el desenvolvirnforito de las wntinos en ]a base "Allrol.oitne of I polcm. do 1. Nation U, ,-- r.d., ., 1. p.bl.td.d r.al
I Ila no s do c rfin, va corra. i oponerse tanta at Oriente come al lizilear par Im Pri dist"ibui. ro n on to bahia de Paraiso. des Urricl- ,as e.acsaci.a_ ,a K.,s.a. ,of. ,a fech. co q., q-a
Orridente. Falta nelp-les ailtiviclades do Im orgiontsmon publi. tw -ml Arm di- on on on- vot-6 a plartearse el mrsono proble- 'a I- "
yrJal. Pais del MAP. Si hay at- de g)6bulos ,.j.F, d..,,ete.,ilq5 consurnid.res dc-mlirm A a 6 ,,;' a P a presents gravdedad 16
(A I's Pais, Una Puts perfect. ,im. _a L. respuesta del fos 11 In A aid ,a. T,,- qu, halos clogene-do en cu P11 a toroarrado. a,, ,.me
To eq.i_ v nri or, Los del ,,, I incendic, elplet. es' y In demands del to , .. c i, ,T quo 1. aus- sern -gun. ditterencia entre cate caso y esa politics se nalfirs, on cri carna, d guna AT, U or% orn
ii on ei mfueno c servii r g at 'I vi on ucr. 'R MP 55, I sin olucii!m aparelte, ,,- a- IJULcara
el del Irlin, esti on clue. mile librio, que pue'd. 'eirripe'll. de 1. le Ljorlmaers mitad do ent a . s cronizaclon bad s ernes tma,, pu a rada ,,or c! schor Pr-dente do in
b ,vav formulada el martes. no so pro- to ,,,JdnI, de
4.134,13M Annotation cart; posibiliclad de _y a n it do-' do 11A.".,
' ch c g ra - 'Ll bu dates Provisiones on
on, AT. 9,pib .!.
Pers! se Identifies .. .figan I t t In h2sta el jueveF nor In cache.
rache a Is mahan I _e b I.-alor sent a d' "1'rr. community en ..
'a ho Y *111, on crudes. que en UP I ,or ,tell rion Pill rub.p. LIU, do Una u otri -a ilems, "Garliciel Gonzalez". PTlmero se tralsoritiri par radio cles- na noutraha'd a do .Tsrmc ( cotenaria de Ago ro
I movioniontos parties en sun .en... par "br' o tot at mulla. Joe. dia que amba go rnclones lorigen C .I
do. Par ancra, de un extramay a atro its plan P de o e s ,a r a
P den mantencrat 5 erlectamento Peiping, no-egamlill, oloobjen on de In present lisp an do or "I a'Ir palio'. do 1.
en Eglpt. trials, 'earfictoc, I Ilrecladon -facilita in .
alms istics de efort"s g= : cranes, rind. de 191.t' I 1. Republica y on toclas; Ins Pici- hasta ]a fee ,.rreo earn U nista a un official do on- grelaclones, P;,e-,1-c,2,,confcrenrUruJo con -1
mente Offices, condensados, on uns I ]a accl6n Interim e inteligentedque ,,Empero, Is distribuciLin on Ion me. ha del relevo. -.
. ... vione desarrollando It sin (No o e am de veranda del ano. Dosiblemento Fl rraalrple1111 I LAI-10 so concurso El jefe de An base chilena. tortion- placed afiaclo en Panmunjn. U g,ra at Pesimlsr4, del gene-I Bradley selare A 11. al .... g,.,rai Rup,
agrupap I 6n ponderosa qua se 11 I .an, it c v e Ka Cab,- H.drig.-.. jI, it, E5t.d.
Partid W.fd,. I I .1vicni-so qu. Im rusm tienon don- .erArrnom,rau,,p,1,a, ,nlrdg, "" b nester, on Is Libra de to Roberto Aram. ante ela emorgen- to a sell mj j Ila, a] t it W, ,,litefirlies eo. Basis rc .
. ,, s"Up er'.0, 16,n Al 6% I c a no n of U a c s t A em ._ ,rode losi,'agenti.n., b;r "' ,A ranons. e, dirigiclo a Ridgway. 1 ."lil-, f', r "'ur"
El 11 afdismo' no en Una sect., t,. dosus fronteras no menos do duri A. I. embre a 'i ail- ', A d an '. ,, njd 's rjos ,xiaresaban que h- WASHINGTON, ..',go- 9_2S D C -,--d, J "L.1 h.+w a g.blcrn q.e -led, to can scis mbo,
do 30 mil ones do musulmanes). resultaron do lasagrj des co-al - I I 5f.. dad respreFtil acerrorcla a ]a El go.1-1 Omar .Idle a d-le "
, -rable senor Prosiciento do Air Re. parn "' ran alime.t.s y .... _'a r'lact
coma no rre con las promotares thech. par Im n orrod-re" 0. a 1 J, 'e I, ,ioiaclo- del Eslad, rl;,,,,! C..,U,,u d, I- :: 1 11 '_11, ",,,,:" r 1'd.:i' ,i rr-., o.''
lair ag1taclones.del Alin. I ovlrnlcnto Todas mos, facinres deben pesar cipacift a An po. ibio escasez hot Pro- pubilcu, preside con tanto mpuritu apairIT'd all. Para mantener con- orad'a' can
, Tyr- condo, d, lit n-uu, ad,,, F ,- , ,,,,, T1, ,I
papolro, par so x1onsinti. ha 11 mucho on estas anomputos. Y At- ducto*, anade el report cordial, coma compremivo y prog- Tact, can in base argentin, Los I~ ,a rcul, hdiid. of I or. r, per, dittlio f 1, ta o 5 ,,,,'' I r
goen toodi. I a in hlanbur- ,"Ib ,mand, In, ,,,,, I'll nol", -y criu-- gn-nit., a a 7, u-_-- qu, ,,,, an hairdo u. -, 1, af,, in .... .. 6 d'd
, du)a del Pais, at bi6n, sabre todo. ha do mirar con "Los precious a] drialle do] aurnr JdArr
ro do, ganar eireciones can exquisite cuidado Ins corrientes de refian on 1951 posiblemente 11rall I C..j(6 Ejectfticl To L'U, ,;,,*,,gn. ,a dr, a-l- 4-hol _Ruur ,- 1 --, P-P -1 11 I 11n,
'E 1, Nricaral it, Ill MT Par ou'rot. P T,,. ,-a ""' """" I """""" "', - U'.* or ,,, -, ,,
'XI in drdJda U ....... A,,,
r's g or,. .,,I. r que ].a dI of,. an In UNEPCLien ei hlynor do ,n,,,- ,,,n
till a dos do mayorias abrumadoras opinion. Para evitar quo 1, stciri, . F e,mri .a jr,,aufi qu, 11, -: ,,,cag, 1,,,m,,,p,, lrrm rlads la Frojelica or PA7 ,,, ,,nn, ,-,,- 1, ,,, -, ,,,,, rn-", 11 i -I'","
In pasesitim del parlor par largas V)nlilicn intron toorce In ,.t orrvir, or,., liar a ust it nuestrios demands, _cArua,_ ___ u u a, n n" a In U'u, to Tipa "! rooh'a pa'a le", ie"o, .1 1171 91z' - d- 61 '' I 'r ,_ .,
DiTi,,,1,, Ira primer milad do " d'_' e a go Pro ... o He -- P- 1%der" .' _' p,,1-T,
temporriclas. El rey Fartill, comn sobre todo, on rvilacirul do Una .' que son Ins siculentes: no :a it, dr u ,,, -rhn on ,,,nj,. reRo- alcon-i Jar 1,,d, of e" ."
' I fuorm, cacs. ,in 5 plu 'Printer-: QUI on ale l6n R n dan Nor
so ... A a ,or ,a I sin,. i-o-loiiver- ,nosul roal-rin ia o-,,n I
padre. Fund, on fran- nue- -cosidadi In que, on rir .a- Ia a art,,. H, P-1, uZ'-Z',"r.nr Zrr:' ,1'Z ,71' i,' ,',"
"'ut-e ... Y rourdo, ritrun.trily'la sillud ble de que Im a,. -- ----- - -_
, I ramnt, anglLIjiu: tempera. en ]am in ni a ap-lunn, impong ,, e Pa. sobr, In., ,I,!, afi- .a t __ _lJj A r "U-' Iu.I porrodo; do ro, ordn r it el units, Presupultw Nacionales rip .
- ment, In U tr,,n,,6n an .mr,: ,;U'a do
atima itripr. ha torld. que par ,a do, '. adlsAar Pero rara PI 1951-52, nue entraron on iigor el ain .
r, admillericto a Ins jefes del Ward, nA mirin a prosert el CR afin pucce nor no ,aan Fubsfan
.tj -ar in del primer Or jullo del actual, .son
c cir. difereme mucho mayares que to,, all irt re% .
"'neediiindricTs 1. eclafiamt. do 9. nal 6, Sir l, A ingleses fracasan "alm e a Ins del perio
hernor 0 pals canton at,., p,,,nl,., ,or f Ila 11, nNer r t.0. ran it- juh rt-Dirfcmb- O, 199'... I. go, ha traid. or. a A og Jos' ,nninclirmoilynes, 5,firr Poor monas ,_q, 0' In q", -ii, cicrilA a I- in. El BUr6 Ecari Agricola diul rooncor el Rumento rie Ins pla- S i e stu v i'se m o s I
. que fre Udal, reed Ila ]a paracloja do gleessi ,am. lr primary, diplorml- ,"u c 1,anr"du1d.61,dn1,ia1U- do a. ol mismo, so djen sin ,feet. In., hir .r. as durturt, ",it muItIpI en .... ritias y excedencin.,
I Persia, drinde cl Shah es partidarin I lic- del mundn. podra svr un 25 par cj'nto ran, a", dcLrI.d..% ]a ApIkartim de Ins
la cosecha record do 1950 do 1.497-000 nuecai Presionuestois de 1951-52. par e n S U lu g a r .1111101,
'a clas courts, do acuerdo con Arcs cuanto ello, a mbs cle no entire Josindienciones, hasta el Jarimero it e ju-, I
I N o refi rari N ehru s u*s ejenatos l'in"', tificacion econ6mica a1gurna, ha ve. I ..
nIdo a traer Is mineria a muchost
"..1ale In Ja-lbilicirld de due Ila zan -1
it I h.ggm oubarron, clue de ests. mane
fia do .ilrur. carte c cl. no' e. -o ,-- do deroh. at, .
of;,, r manerR EXtorn- ] .,., '.
"de I a* frontera con el Pakistin -do come semilla. ser ,mepa, trabajo honest, cle .. . .
-respayndiente, 1. 19! , '' ,
0,,56lo de cerra cle on I 0 par I y sorprealvil..
on t.:- IT",= Of Q
. . Flits pralble bain podri ser supe- gun a: Ue Para restablecer All .* I
" ,,,,,,ri. Or tranquilidad do todicis Am companePersistiri en la media ntientras existaen el Pais ,a daJor,"i iir"ariou, _, ,,,aurnentrin, ras enipleaclos publicos. no se pro I .
. pro dozen mas exced-cla., Ui resanvecino la camplitfia en favor de fit "."guerra santit" doctors extranjoras". or ,ubst.u- t I ., I I
_ ___ "Culart. que.u., I'll, ,it' Lrccrh! Que 0 Pal" Ejcrutr. I .. / .
Far P. 1). SHARMA : ::.,,, ,,!, ";, ,; ,, ;""",."", de 1. Naomi ,Ili, Ud. ,,Io,-Ua ur "I
, 1;: it, g,--r. y Ion d-lar-icloon so. to lowl dc .1.1". ." ., ,*: I 11
" dignairruit're. ,,, diJjU or, M-.'aj uI
(( -I-Taii do As United Press). .],),;.(I,. 'Cu-ra Santa,. O'5 Una n.fia in, a u u ,rnU::j,' "" Puller LegiMativa if, In Repubh-. I /
Pod i ".1 ". a (I., 'i"". 1. Iv, a I 'i 1, QUI
-, ', .,:01'u (1.1, ,()()() j.,,.jjUIa,-. 0'roanclor d, 1. r1ondoll. rlprobiiri.:
NUEVA DELIII, India agoju 9. ,c' A .!":U.jL1r ,., r1r, , ',.Ill., Icu- lui- dr, "U, -7 .
(Unjind'. ETIjilroor At"I'lls1r. J-lUt. ,I,, 1 ; Irns;r, so, Ir" ' It .. I ____ _ de fit Ly cl,'Inaurovilldscl, tampl,- I /
-to N, ru. en UU ric-ii. Airmoin. I
cind. aull NolUu insoilii!, allgoI, 1: d liventeflit'd Ills divAu,, ,uniltuIts ur%,gig.aoh .., so lat-ur a a arse ... rsali:, k ..... enta en E. 1j. el 11,;O 11.1lall,, .11 iY en I _r
so. mitin "ll ,bloddLis, rilndin,
rallirl, In, ft ...... its it I it j ,.tjii;Ur,,II.mF,." rl !a
m! moT a do M ,,,,, an all U s, nop .L.iiguc ," L, so "it'i ado prui)mto Hun, senor
- 11 ties If eI1(jIljZafjOlts (le, IllaiZ Pr-ldente dipocrar 1. Nalum do
In., renclas en 1. titoltevir dol C obc csti d-rdid. 1. govern. Y .Trio.- t. Ann 'ym .at 1_1entivrou, y fluid.fl.ta. anienlris, c."sta. In .......... An c. "L' A.ev.a, ii luardirnl a. Loortojes que el Pit /, / )
fn, d. In "gut- ,.,it." cri Pli ,rodirindrila". Oqas ind list lia,,i Ji, It,, -,,,1d. it-briodricid, y qje Alai. rU id. ,e
11 Ion* ""'u '""" Air ,.his .rdvaa- (111 IlUnle man ,,, ,a, li"
Nehru -rellei do a Itulo., l!""I .... Tl.'t-larim h iuc[Ca, oil do arrinc,. tan .
- a ,,in, Pa.,. Pre, . 1. 1\
to "I. Ill, 9. ,Par ,I 1,11. "Ibrib',al -do so, 1. C. ir ... Adult- I I
on or, !..Iqul, 9 '. NEW YO in
P ,It dP,""C'i ',6VtvU ,1',a %, a- Ilicill-o LiArfin AUTO- 't a 1"y"
"'lallarb tin. gurr. L. griul c'eil. Pit In Pllc ,16,,". ,.h,. par ,jl .... pl ditecto do I rri. 'act'lis rill.Action y do .sc ... LT. LUj, Mndtni. v Camps
- an piopag rl. Andros prorate, do .I,,,,.,. .a, I nIsListiva y Is vrearimi del
qu flin I -A Joe el ,ur- .... .. per car, list do Oflor., Publie inslilulm do .. _. _. Ali a qo,. "__ 11
"r T ..... r' pon, Ptmi it litiorion iuril ,fr. a 11 1"- -'V '--k lie-bit __ .. ...... -1 ... arE
- Porn---el a,. led u !m'= U. 'Ilvur.s '-wrion ,u* ic lim r .., en ,,ra
I'Mmehil 1= at,,, do do Us. vordadera adminot ... lot' on- I .
Par. ,,vit.r 1. go.-i ,.a Pa k tkg In!-" do focru; I.Pe 'Apit un -6- cle trait _Oliordanada, ziperlicill y efiruintV.
P Wits sch. duAIwad arta Que dada Is creciento
y pldi .1 pueblo que lue J ., Cnmo.t6 No ru que Jos p.j.,,., c,,. :10.,Est d. 'so 1, crientle de )a rlda came ,.,,,eun- ..a
I oil calms. = -U,:.rc.um r ... or,",se ficoll. ,I mrslurn. do .,.,.Pc do .,I 'in do la crisis ontermicional y !a
Nehru prounc,, .. illsou,56 .,,,a ,6 prop ,,,.d,, 1, P, ,1,,.d. casi or. cu,,-:. paf-. segon ]a slitiaction de ]m mercado, .
... J. "an multitud clue . to as v a All al, Iiiii anom due
y que ..c A, ect,. cl, an \
ra render Irlbuto a Go ,rris y rilion, informala PI departamenuo do Agrictil. munditiles, he adverodo en Tin ,
s,'dbj irU ajr'.; a mta camp.ho cle mut I '!
dlrdl.g,n asht'n dum.dro, I'd nl,, pg. Id.l. le.poriclertic y :mantenei turn, de Was hinglon. .Rumento general de -1rina., y do
hit, 's ir'" "' A. dg d,, E a lucldlos on e,1 Pais, es Indispentsabic I
v en ,dopendeil. consumer de aifircor duraille 1 que as emp escim pubIJcw rubanot'I. comenz6 hace j"A.m."'. -grA it crolry que debt. d.,,e pregirerrit-1935-11139-m do ... 98 sean favorecicims con on iturrome d
P. ,."'a n .. at Iniclarne el jp-AmIcn. unA.'rrgsp.esLa dign2 "s I It it engender libras. y de onduluidorest do PU07, de sus ha berm en proloordon que Jos ha- .
(a Or. 'abrodonad n 1. India". orga- a[ nivel de Pakistan". 'ibr". no i-tran qua on 1950 el go Possible afrontar In si tunci6n. sin .
rizariaeor el MH)iatma contr. In do- El Primer MiniFfro Or ]a In dla' do- a ellost
min.ri o britAnics. 1: Jo ... -. do riticar era do 97 liblas que sabre ant no jymando t.4- Las norms pare-dirigir un negocio felef6nico son muy sencillas.
. I qjefe!'pois no stente enamistad ,5 gicamente Is sombra de Ins mayore,
Refirlilad.o.'. 1. piticlfin dol prl- 1, L b e or ,nor,, vI 1, -101-d-es. Vrdechccea,,-n6PPcas Aortas V _an act A "' = P ,as Use o 41
er millistro de PilkistAn. Li ,Wt mle Jos .aid,, -glofiriil'.1"Al. su 'dir!!' A pb E ric errJu!zAdores disr inniz ; f iAll. de gentes)Y', par in, "p-mr. belicisat, 1, Am LRT -reconin, encio tj he- Trafamos de conduCirlo para ustedes coma ,quisieramos que
"Lic. do Jos ftinikhs do Cache h. rod. ruclm-z par Que'
hT LIU' "'T 'a'. "' Jdb"".! Mallfeatii quo proyeeta contester e" haoin Is proparnvoin industrial cle cho hilltdr lee de Jos quel call idealt,
it Ir. y Pirldittio. No ru le-loi do Li.q..L Ali. ,a -eput-16'el revoluckonarion st )anznron ill IP ,.,I: ustedes Io conduieran paro q6sotros si estuvitiro 11 mos en su
di "No b v -'ris plaid quo ,ay I Al ,a a,,
pucdr Wirer rMir.d. do ins '.-.pan el"il -1 ". mental jaranufautturolos. i .
.-- clue rose. on liskimi. Jos. gri- Una ralinl6n do aralam diViguLtes. deptortruirlytil. ,It Agot-Ituril. ,mlento popular Line signified ]a Hire
- go do M- de 1935. sill it, i sonas lugar,
I I I I I de Ud., honorable senor, que a to- I
it. 1. torapalifter. que I -t-cm do-: Quis4ramos que ustedes nos dieran un serylp'o bueno y Cort6s,
plamdr it stor cargos par ,." .a
. tiv., lo: compute el tromp. quoi a precio justo para ambos. Quis4ramos que Io fuesep mejo. I t hall "Lad. rearrates, a Im ,feclas if 6115 retire correspondents. rondo, harcilindonos disfrutor de esas mejoras.
. "Hon.rchl. achor Presidente Or in ,
. I Republica, estrus demand- I-AlLu-,
.. E. f. D. I yen un clamor unhnime AT spl0do do Quisitiramos que ustedes conduieon el negocio de modo qve
: I cien call families cubans. que aguar- i o
. LA SENORA I con anslosamente'jois rmoriltridiv, de. onstitvyese uno colococi6n segvro pora Jos em leodoj y uno
I -ents, v Anita nuestra. y del presented, .
memorAndum. I s;tuoci6n estabie.para Jos inversionistas. Qvisitiramos que fue-
EI Ccmait Elcoutil.. Nine; ... A do
. Carolina Llorens de Rodriguez A rag6n Ia"UNEPC confirm plon men ,rn -1 I se una actividad pr6spera y 6til.
I . Rrnpllo senticto do preoruplactrui !ill- .
I HA FAULECIDO bllrdl 3 do otint-1do human qu,
Di"puest. no critiorra par. hay. ,1,,nca 19, Ann often do 1. liodA, Ir, art, suseTriben. Ep vivid., lmpl,- sm .ric. fact ... s y ,rl., Quisitiramosque concluieran el negocio de modo due fuese I .
., hijP hermans y hermarics, politicos. on so notable y an of de Jos depA., farnfliares. rurgan a ]as
. per%" as de so tornistad se sirvan cnncurrlr a to Funcrarta CnInalicro, 23 y M. VcdaOq tripartionnon- 1"'Al clear a Ud. rt,5 petuostimvnlc - Lim buen colaborador en todo to concerniente at progress dgr
to .. .to 11 P v I
A, parn desda allf locampariar at cadiver hasta at comenterio de Colon. favor clue agradecerAn. tmm.r I'du.,t R, ro erhamm in opor, unldld par, m Imoolit, Us- to comvnidad y to noci6n. .
. L. Habra-, 10 de agast. do 1951. tlcd-numt a mas altir consideration
Dr. Jestis Rodrige- A-g6rrij Robert. T Jorge Rodriguez Liorens; Maria TFrcsa Llr,,i; Ana, All- respeto'. .
_ ____ __ ,- Asi es coma quis4ramos que ustedes hicieran para nosotros.
So- Rodriguez Ang6n; declares Josk Antonio y Jorge de 4a Lisecus y Siuriches; doelorzRI. WE
el" fifi.. Se pronostica este fiflo i .
rd. N P.rtaonad.. I Y PIT es coma constantemente rvos esforzamos en conducirlo
11 I I 1. I I I I I I I Una nlayor producci6n 11 para beneficio de todos. I
I - 11 . I I .. -de a1god6n ten los E.U. I
.
I Una cosechn ,a 1951 do 17,216.01)(1
hot. do .1glyclon i.6 ,n,,,.,,,i, per
iel d tamenin de gr Itura do I
I __ d 'Ure
a I Ion tri U.idcs v rich. so.
__"' go" desplu'll. ,LLJtgd. a tra,6,,,dI m p a n y
. AkYLA 9Z - 1104how ,
I In dircclit de Luis Menclo'n C in.
- .2.1 it N C .. I A, hirl. E- pr.dureu). ,epr,,,i,%ai. Cuban Telephone Co
,,-1 Af .j 1 ,a . . ,a - se, I I 25000 brulas mil, qu, ,a O.ont, A,,. -_( v
Pigina 24 ', DIARIO DE LA MARINA.-Viernes, 10 de Agoiito.de 1,951 1. Actualidad .en Ia nquMea
- .
I I .
. I
I .
. I I IASIFICADO de LITIMA HORA
. I F A R -M A IA DE I SECTION 'A niunciiDs C I I .
...... c "' j M A T A, N C E R A S I
;;; .
j0H SON For Morl jorsturift -1 ECON'OMICA" -OBISPO T AGIIIAR I I I - .1 I C.O M PRA S VENTS VENTA S
1 TE DE *TURso LOS LUNES I ". CTAS- -
LFS. A-'129. A-2129: NI-1062 I ;9 -- CASAS
-_ I 11 C11411111 IAIAI I EOLTIC101 IA: I I 1 lit doe..b.,. Ad.. MAI~ PI G '
_ do ]a
. I ATENCION... .Mo.. ... G "' -':' I Inversionistas I
I I I FAWMACIA T DROGUERIA Ill I no. W-13 3 A-.Zr 11. H..%A.,-Il Inversionistas
Antes do conap an . I
I
I M U G U MAQUINA DE C.0SIER 11 FINCAS Rusnus Al hacw cualiquier. opera- ) l hacer cualquior apwa. I'll, YI CA$ 0 LOTES CERCA DOme" i6m, hitgala con Ia intersion. cl6n. h6gala con Ia intervenTURKO HOY ilERNES j I I _( " 1. Vt. Rooh, Bay,,,. fin ... bee, ,1
, -d, rualqu tos pr vi.ria y -rell H.. ci
....&POISSM.1674,04.7,675 I 3r boa. y Central I. into. S IN t E R co C"', C bn do corredor colegiado. cibn do corridor cologiodal.
le I I 1-10 11 :', Dos,. li- r dil-iouniasilt, I in"Plitill:":
I.. .. I I ,,, 1 I Visite a: I.fan ... 110-7823. _11-3142-11411 Las operaclones ofrocidas I Las operaclorwis cirecidas
1 , CIIAPRAMO 'NQUtTASk DE 'I til CARA- par Entlernbroo del Coloqlo I par intlembrost del Cologlo
. DE TUR lioy VIERKS -, il;e '.11"'. A nas I do 30 J.P, it. ul, 1.
17 1 i, Poal. PrOPLA Cioa ,,Iimtr eball- ,So i do Ia Propladad Inmulable d In Propiodad lamumble.
I yL Plot-, nor it W.J.,. El Co.. lo, OR,I ,too ,id.. Ad- M.o- Pit- Co.FARNNAOCIA - I P R IE T O -. Ni.on.a. do Go... 21. aal. 1.1&. frecon Ia nicryor garrantia' O:oCen In mayor qorantia.
. lt l I I i not W-MI3 y A-9622. H.b... 6253 I
F-5*523 F-0 53 .. I y I H.Nl,_IlI
IP11A001 "" tsIIIIIIIIIIIIIIIIIIIstst IN I
0410 RAPTO WEAN __ I -, 11 I I -- -_ ____1__
I 1. 11 I 17 MUERLES PRENDAS SIR VIENDEN T 9 VARIPAR MOSPLITI-, III VE.%'01K CARA EN PAXIsit'lli'lisilloli
_ -1 NkIr , __1w __ Co. ,a ..'ad. 'e"llon 11.:pa -.oC,," .',F--u. I Aoort.. Can ,- 1. ,,IA
. 11 t :: U-5692, PIANOS, MUEBLES 12--'- R-p-" _., R..._ oo 1,1. 'Ani. ;, h,,...,Co..d-rA..
I'., V IL A B O Y I o"I's ,1,l1I11_!naI.I.1 ; n. _,. el..
I .1 R,_ A, said.. I'l-ma, R., 1- it
I I ..Cr"p,:,- A-lnIbI,. a, Ind.. ,I..,,- ... 4, "Pi I.- I In ....... ... 1. Vuo- 1-1.415II-48-13
JUAN DELGADO No. 1 *4 I- ,,, I too no noi-o- Cote, b.1.1,
VENTAS A PLAZOS Al; l ...... i,; ,i."." ".' i i."'M-, ,t"'y j, tEns.n G,.I. Loo SANTOS SUARd r ': I., -do, U-3112, I
t I I - I --- -_ _____1-5373 1 I I I- H-iin".11-12
FAFtMACIA Dr.. likes. Sit,. I I ,_ 1 I r Compro Pianos Muebles M-8550 LA P R 0 P I E D A D
I I, -_ e oloulason. do -- .,Chl,,.,. o.j. do
. D* Turns HOY Viorross I "' d.l- hb,".. bonS. frigidaire. aliqu,
I I .. ..."Ibor. cumdr- ,16mles 'or
_ ""A' ii it, l.,,4 I "I'll rio.", 'I '"'. do Plain y caoa .1. ,,,,*, La Propladad as el fruto del trabalo; In propiedad as con.
Ludovina Gomez Nodal, que It yen H 40647 venlente;
sefinrita ertePece at Claustro daila Eacuels del Hexer tie matanseey el is 1 Nt-.5511 mi!r4i rinde un pooltivo boneficlo al mundice--que
t=ll-l.lcill:t..11.ml'111:11= Rafael Azcui y Azoul, quo ni en el staff del Banco Nfifiez, cuando roIcibian I& bendicift X Sm &mares an Ia 1 Z3 OBJETOS VARIOS .- o1qtinois astan rico, don.lo quo (,,,as puedain Uoqcrlo
, -_-,_,-,-w-""" Iglosia del Buen N'Iaje tie Santa Clara. Con ]a lolls pareja se destacan boal en Is Into Into padrinas del ce. I a sw y, par Ia tanto, sirve do action estimiLlo al asluov
remonial Sea. Fe Fornindet, tie Axesil y Elias G6mez velanco. ;ATENCION! FABRICANTES so y eapiritu do emprosa.
I LA_ MAYOR 44 EWICOS Del Congrest, Eucaristico wala. y el icno'bre y In famia quo Eli Ia man estrecha Intiruidad, sin L DE ,IMNSILMS DE AWNIN10 I
I 17r .. 1
A-8026 MA 747 Altitoow ,itiofoohns Par Ia ,a,. Ile- ,,, too. C ba nuestro vrelado. una Isola i-t-6n. furra del circulo' C.-A stnad, ,,I& Worolaid. on ,. No so conslentat quo el despossido do Casa derrlbo In do
,
At. I OA A ISAOZ Coll ii-_ lda ,I., talielzol C. tunas ,to h.nbrC do lailento. do gran cullu- familiar. a causa do Ia dolencia clue R_ uuooi jlitm dA.luaai.1* h,,1Rouua._,,- I blen, aninnesels a quo labors diHqontee I . I . I I I A r.,,,C, han rog--d-ft, La Habana ra P ilustracion, de var6n virtuoso, alln aqUeja .1 jPfe de Can families, el 1,.. si. in set H.A. ekbIr . Ciro, crates
. I I, I, I- ollolk. on lo.d., .,.ad.. -,i menle on levanter una pwa si, ratificandia con *I
:iion, not Alberto Martin Vt laerde. de esporilit abierto a todas las bon-. Principal, gerente do es I imoor an,, ""' "' 'I.
' %' ,17 "'.C.I.. diRZ.,rr1" t PP. Ii., ,'
nostril CILicildo uiclado. Antonto dRales.denonscior Alberto Mai-tin Vt- sima firma del ran Y.cayo. Call : .11, .rf ojemplo crue In suya no i2abr& do suffer violencla
j ,,, -,(,"Cobl. ,I P-soccole del I.- ,I., or ,. C.m. .riflarna del Congreso Caran Diego Y Graziella. sus juranien- I no.,hr Camptolo do 11 ,,mmhl,. K ... lot,,
. Propaganda in Ia capital v E-ristica, do Matanzas, Re abre to-,tos de arrio. 8, A.."Aport.d. son. H.b ... cuall see constraida.
__ .o.."n., Manuel Trabadelo. sovic. Clas ]RR Puertiloi. Re Some todas Ins ,,a- M.prent.., calicoes do lexali.d. el ji-otal-Io-12. I
tiu.cl de In djocc is. quo c a N lFhal Welacle, y so liters nal at raccoon contest. nialricron.ill emb-C.,rion GRAM ABRAHAM LINCOLN.
., colodades y personas. lograron tin so esh %incill ando I ads Ia Republi: rumb I's Estados Unid .a In. Is_ CI .... do Bordoodes... Idat or ,.CpC,,C,6,, .or. Cl .... on pa"In .1 .ejor telunfo de asa Din pososo a REPARACIONM .
Farinacias de' Clso-ok-Amezogn. Para Razor Garaintia Mocionics, I I I 1 411111111111111111111
".11i Int-It'.. all, ilutio so rCglstla- desolorn. .ba Pill de Ins Provicias tie hone ,I .. .
,,, ,-I mrs do Concerti abor
...."sorgani 'atias del Con- moon. intalandose a su ice so esta 42 MUEELES Y PRENDAS
turno- H O Y "11, In ,osarotnown del '%. re'li L.,.. are, ri C. de diclernb ee tie "' slefort6.,isimo rlaiel tie In Cal- REPARACION DE 1I RARKIZ
a, no, ,,Ibraa on ,I Slalut-im. superman a Indo CU2nt esinerct. v. -Ad. I onvia Bo nrourt. en te. VE NTA S
l'on i a too can de In hoN puede cantarse Ia victoria Clue to- rj enn del Jardin Bntanuco, Con h.P tuons- .I.I.r. I... unootoi.. on "' __ % ___
VI E T d e no I.Ile"
nizo al rini an. dos desearans. In, onto, I = '; 148, CASAS I CASAS
"' .,In Flu,'l nj:,'I C;iah"s" ficacin a lodo luin v con lodn eon- "Ir""I'lld1:1.1 lob 1=. 48
BARIA A PARED DE 'z PC n Ins rriae tl.s -Ida I
DESDE hat, herho carzo Calolico de lodo el terrtano no. fort Para disfrutar dis Pu nuova % --lodtol I _.. ,I.
M ARTI t'llca s haharmils c.opal. surname cloginere est6s. a esto de casados. I ..... 34-94.... ,a e.
Monte No 58 ,,do M,%1111 Endl'a -st9clon Teunal do Oron, ho"menaie clue In 1glesia va a render t,,Que sea oterna In dicha do e H-5071-42-14 ISE %'E.VDZ AMPLI.AY CCMOOA.IAIA ATT i-Inv.,9"TIATjA Rt%*TA 1. ptS. Ron- -_ ___ __ - on, 6 "I" it 1, nj j, ,,,, R ,u,,,., c;loo do 7 ...... 3 I,,.."" A P ban. A it I" a Dmroa Creation Pareja. ,.
Un No 302 ,,q Ha i, ,u,,]Ra-h. Yo sl.s se leS of,, SRA., POR SOLO $15.00 ES-;d, 1. Vitor., A ..a -'d"u do I ---. Ind., I.dep..do.Neptunn NIAnot, 4, Go-- M -2277 ,i I ap-mad. na,. 1. exfilb, PtiCi6. de man. Las Corsi.. del pasivin dDal .l.rlt.. LR,,rd. J.,d.C. -Ial, ,:, -1 ,no b.d- ,0-ad.. on
Ob M-7f,74 ,,Ca do Ins orfmop, P".1 ,e",, A mantra de pract.ca entre on gru. maltamos su Refrigerador en 1 "". -C. h.bu.Ct,,Co,. do, b.fto- .- ri-- J-roo 17 not poC, Inf.,en.o:
. El leridero domingo. feallXudild de p P soortmen. en su propia.casa. Inf. al I-5542. I Pan _hAI,. -d.r-C.,ms pool, I ...... e, Subo-loi. 22, .h.. FI-4111-48-12.
ban. ,- Illenl. R .,art. Clara da Asis. quedarain ;or- gpocuale .sobr salient e I . d nor. ,i.d.. y A -1
tape "" M M-4229 niniparall on Ia riia autoria'.4. I I es Vidal y Cia. H-479B-42-13 Lz Caballero 161. 475B 48-12 _Lamparilla 402 Clot Villegas M 8019 as papeitonz so Pslan vendiendo v n .."s. p r m"'. no C le. R, 'P.- IEKDO CARA PORTAL. BALA CUA IFMe- 114 Criden A 8388- en wda Pat te, mahu I as ]as relaciones amor-ot de brar.P ,I udi.% a del corriente. en - I to-. hill 1111C.. note, pan. y J.rifin,
0 a an p S: n Sal rada. Ins compaten- G,,I,.d,, 207 Oro, Rep- So ill-,
P ula 3 If ,'.',' RiPic.a. N,1: 718 El Eocanlo el inan magazine, do 1, o,,CaCnf;itrp del mis rancio ablr,n .,in,
2obiout N all 11, do San Rafakel ,. Galt ... a on UP joven do 'uo.IC. her.
N.P957 ioginsa familial haban.era. Ins tie snipes. precursoran tie las del VENT A S RABANA U-4979-43-12.
bropciant, una ,I, alls ,idrue Cl din diecinueve de acosto. -_ _____ -ADRE AIR LA .b do di- So,, ellen; ,e 11,11.1i a1A.F.z. IlRoXillO 1. InE OC:
DES Er A'EC1VD'rMART1 r" Para Ron T resa Trelles y Ocup6 el primer xh icion de In. ompilglund; so ... it ,,, I -,,,,
Ia S Nicolas M.7 7 12 Chu sorueo, I-oondo .Ludri punt. 'reei do IT elfilfa
I Mai ,,a acan Tiolles. In I dolgro I'g.l,.,. of ,I- P= O Y VILAB oy 41 CASAS ulbr, y C.,lo, %'.,dodA,,.,P.r,.,.7
a 'dl.' ',d'r Cd lrl.a t'. of "Mae.. 1- uo triir ,,, -: T::
94 'I -1 a' .or Auchend. Hol ofe' I P"' 'am' ;oqif ,gn ,,,,,. z- 4--, ,,, 1,,nu, ,11
....... 6 s .r. veel. bell. p. e ,dn'JC.des, k favic., RETI R,', I de front ,,. ,adllloil, -,,,, oi aid
Car 1. N 775 6 .- de a] n to D !a C sent, Jose Ramon 11,o, 1111r, 11 ,,,
I .bar Pefi.]- ........ 14-9050 Ile 511 lill-lol- i Como Patron con Pe: ", ,ZRQ EDI"CIO Ins TIES Ec M. Trelles Mousier v cle su *,? e _'_. 1.1_ oe ......
it. -to.. o. dej;oh- j .[-,id _"
-utiourn. eini.s. Cliturit. Trolleys En- or, Gonzalez Here- Como Angeles 1.12 y 114 lnro"2". h. ,r "I Isla, sl'". 31 ,%ad. it N ,'p
Nepturno E-b., ..... U-4218 U.. idea firl., d, Garcia Cuba or- get, e.o ul on lcu.;aO. .. .IA .: li--' ... b- ".'."..', dl,-Ip.'.
. I, l_ I M riquez. a cuyas graci h, -W, ... So 1. 1112.51M,
a Cop tan ,,, so- I .
Rafael danaria .:: 5 on "" f"- Cl r me H -.-H to...
a of apuesto y can entre Sitiost I a- --- ___ ":
Yy eregrn, M:4 88 in -hoild .Ilor- "-nudn'g 1'Pod6 on ,eizi.lod. lugar of Malolo ,.a., ,17"I'not."' %. Edlood.. .Miuki
P V ... 1 1112, 1,.I,. Banquoil. heras de In mil- corill-lin E.9c.l. V. Its. estudiante p, "Lit Gal AvENPA m Esi AMPLIACI N ALAI Rol, de to T ... .. X-1sa Ne.1a, y Gloria .. hl 624, jlra Cut, so eaeonoo.on U log. Co. get,., Pardue., 8861 d.,,,. C- ran .- C..,t'o y do. a.- H-01511-4-2
a ? l 'ou lsoh"'." ' de coarto art. de nuesir. o-'_ Telf.: A- -10-H-313n 48 11
N Aldo Andricain. an tercera 'At ol. on ,lill.- Toll. B-417I.
An moui I, Industria *1.1111" n F, ,L;,,, pcd w dad on, Ciencias Comerc in Its. rna",trlpt lludp par Fernando Ma* UH r. ,AAn%(,6- .--i.i-%Do- v- ri-i-C -%Tt
Revillagigedo y Ccorritles , o ., ,;,it, o;ii,,o C it to to ollb- Adinitivies wis Miq.m. ..j. H-311"8-11 S EN
_-4-0, I ns Gone- on SE VEND 11 1-11-1. --- d, pill,. Con Co.- d,,taCa d.,,t-v as padres do Cl. T Cd .,are
.Campo, art. 066 o1q ,&or- NI-7473 jilon, hosp.o- - ... ibler. earn. lo Crain ni, *.Wuruilll. I quo Ini. C.enn e... part. tie .are. iiOPLY T ALTVRksblf
alad' Animas .. M 4480 ,,., j,,jo,;":,, ,,rIa hao on i I 'a all __ RAMI R.al: I Dr. ,ddiol- apArun- 7 R .1. j-, ... --. 7"- I-lool -In. I
],I bll,,a quo too R.b,, it _,A,%,Un. IX. -. .mRIW d ;r-11, tou,_11- on si ;!aw -a San- m T .s,,., -. .1 ...... I.,
Agull. C-idl ott .... ..... Ill .no .nb,.:. -o to, ',, 6'n Hectico Pages Morales Y o- ...
P,. a'. 10. 539.1" I, I 1. I El C-1.1 XG .'066, de 7 '1 I
-3326 no. I 1-11 Ins ..tone. del .a .61 M e. on.. .... di.... C.
,,a,. o.ra Lloel clc- T 1 torfl-C.. ,. .ol, red
'1 t io-l. L.d-,dooble, 2 ,- 6 on a l1a.,.d.IRCai $260, I H -.11
I Simon BNO-ar N. 16 ::::: M':4:5700 no, "t 'i 'el"ital'o do Ins ha. to pou .ran PC loin. a, p.- P.s.d. mailana so ofecluaran otras I Ron,~ C-o--Cotoi,, -.,od... Trial, s2a 5 __ Gallop. M I On 11-11111 ear;L at ...... H- do I., _. I. I I, .an S- -A V -414111
I "" -d .(C-- B-1It' t533 6,-- d la C fllula .le. I Td,, in C. La'.. rooll ,',' : .1
Suarez No 252 ......... A al;jon ,.;,-_ a,,, del gitliln. coya ariellicir, Rolit compotencias y do "list nue- enIc dolicimi. -o-Cie. I.. ,ecienclaliclos In' i VEPADO
1, ,, -roo Miortnt V,11 .... If do fact. %ostisti. on I.R .111.1es ,I -Macon I a Jose Ramon cores H-5lu-".11 do A "' "' o 2 Plantas Independientes
Zmj, Nn 3,1 ... I ..... a de n,, ha meretaies abartur do ,sin -,fiion Diego Clarck y GraMannQuo 260 .1 W-42310 P111-o"Lado 1111 -lo do C .... fr,,,. fle Ica, P i u,'rau, d.Ar, C,. tit "Corl'"Z. ,noI,: ,
No tendran recilio Eug,. pCnderR ,I Ireton que ofroce el Too. ziell. Annza ., II- x. --."DLITI CAX % '","', win Informal, Telef ... NI-8516
N
DESDE PADRE VARFLA WASTA l,, ; ...... i", ro";., ed do, $7.11M. Of,, j,,d," rill, Ak So 170-1043, do 9 ..
, run v Clara Te, A. Para., ,sto is 11,,'.'.-b.dr on La Habam C:CC, L- h.,hfll,,- del 22 l ".ouootl, to T,'I-, d-- Inf.r.oA.
RE MENOCAL 1111i'll oll, .,-d" lolfire n".. ..".'e. R.nZ -H-3=1-413 12, "I -- I I
follows NnAV I U CM 4 .,it h no-od &I Alrpnda;iloisl; 'c, j : ,.epl, ,11 f.11"inalente, do I -bucl- Ljirga I mesa unit elegant, IS. ruroo a had. do up. "'I'm e '"""a "- ""o. S -213R. UH
" s It.- liediiii in ,inevoi. ,I Core, it nuip m qu, ellebrii- en La Haba- X-2363. No,,. Pol-o, 715 red.d: X H-4815-49 12
Ab.1 Sec. No IN roll Sin- U-6067. parin, o.on 11ilb-l'on a C. r I ,.CI.Vall Coal quo siuse"Ibc J..6 I'll. -
San ,Nfigiol OquIrod. .. U-4016 I .... I. lo HI C.roglsn Eoal.1stIco toen 11 ... do bib astral. C. M, I., ,I. DImad.. Adel. Istles.., ;iz. Ins arioduade, ,is D,,,,IrP Inslilo. U-11194-1 11 I ,1111 Vt. .."I. P, I Azolt E .E.
Carl., U 42. j Ploorl-tai ,,,, d.,do rl to ", a. 'I, I o. Tecile. dy ,Gavin. d, Vallejo v Melchor Gaston v Re- el ai). do 1922, .a, hit ldn -. -- -- - ___ __ NO VIVA EN CASA ?:,, ,- M-- ,, -I- I-dn ell A, I.
I "'In ,, a eja set .i, .r. Ins lCaw.R.I,, do Rus hi I,,, Para I ro-m. r I ." ."a AJENA
eivl inp"N",7010 L: of cutioina. co.rit or ,a I I no, d ulbi7 ,in d, ;,, --lan C ....... cilin .1 --Lazion 10111i or q C-r-il" 'llpol'., d, I Non R v Car na. que .so celrbrarn el coolrot-ac.on ,,, Matanzas. a ]a aue LO MEJOR, VEDADO _,,;,,,.S,,, 2o1,,,,,-,Ae-C1-lo-, -dor.
li siolai U '111,11, i, lil""Il "I', C,
Inlanin 1193 Isri St., U -67 9 % -l no.a A,-,Iv;i F ...... life., L. bad. d"If.heY I, dimveg. -Ctlela do -nst.. 1;, sev ,spira con urran lodes lo,; Cut, ob- p, od,,ajr ], Pro- C., lin . I ", .dero., "
;.Ia Attic ,I n0tiiii-to do d to ran so Ictula aquel afin. i Z 1. h.,ora- Pro o r. I ,l .,.,- ,,:,,.a% ,,ioi- iolloo, C.r.
11 Renta 4665.00, en $88,000, i ,,orl. do s. I.- Quit,- el d.- 2 ....... !, I, 'ooof" ,,he
Fr-plodor. -1.11 ,-, M-9 Jose Y .Pca v one ,. do In mafiana. ,,, 1.
I en MR. Jose M. Brao. -rente do In in, agnifica esciuma fragile, 3 co- ld.1 statute, Par. mfrli J l ,,,L t i ,rl. I ... -, 7.430 rou.. in.
A, ]o uinc-, so, -pill. del C.legon do BCjp in ,,, ii ,
rrnu1buu %in -423 U-41 19 ,, S, n'L'ir'bl',' i", ,r','I' 7o :,oo i '!o.,",'.'I noilb P- P-litle- on I f I ...
S ra, en esu, fecha del viernes rianao. orlanue firma Skidna- Apftd. 2 559 H,
Sla Ross ii ,;oln., ',",i111L,Ili, '" -op-,le. an I ,c_,,i ,,,,,,,,,, do ill ,, lz
.I. 19 'on to 'a Succso'es de . ". _ :-:,
DFR I, ,i t of mercies y 6 regia
.9 AVE Ml:'iOCAI "I ""I'll", So celclartio-a dcp.6a fl, 1. ,,, -- C1, A., loosti. l s casas, todas it .-ii-It,
'I) F. R STA I "'IF' 'I Con- ro' 'ja'n, R R
W1
. : ..... )Ill, (jisll l "; hi", i ... d'Cz CC To "pirrod R
FS hood." ,.in in" ,a a .a dol" el .. ,in I ILL 16, a naF ALMENDAit r.l % R. t-Onial. In misa de Nvlaclo- Rraduados qua aunaue aqui r de. con frente calle. Cada Casa: poi- --- .." 'Clifict. ,I E.
oi;rl ln Cilia'. do Cie. trocin.m. ,to 1. sefi.r. Graziella Alan: a i s."- Cuy.s do, .Ct.s lostficarioi a Ia reforida reunion, h ... ... dlprpjf,:,% W. .s.1a, carned.r, 3 4, closets, UH-C-60-48-31- niI I", 11- :1 T--- .- Al.- --- .
'Ito ,11 9 I I I 11, f:gUla quo par so clean Lia ', .,.c A,
I 17,tilron ,tit o ill no-11 I a .dos e I., to. end., e.m. leader al ,. a, 1 1 ... I- ree-,, --,
III UU-6'7 R ol "l.'eilhoill Re locre- A"'111l" n y sit incomparable e i il.c[Z do La lialEtarin y Matanzas. idea entre p osolros. Para recib.r ad- bano intercalado complete, coil "A 32,.fiena,5in luino.o. I~
NlnCt.,. y ,uto5n 22 LA ,ent' 0 Pla If l.2 I
Al -8031 ccriti por clas. Y )as coroullor- its- P,.,, h. bri oil ruestros salaries, Conto fifirroon de Ins prini-os oil hesiones de todos cantos diserninalics bafiaders empotrada, cocina A $3,600 VACIAS- ___want. No "' .... U 94.jff b.JA. R turns P-a. ,CAzand.se y C .'C n Diego Clarck. ex secre a-,adelantarnas at tiouncio do estas bo- on el larritor a nacioral v se gradual I i
. -7 ,iq a 4 ............ F i 2333 asomurosas -nas. A,Ir ",,,.,,,, _,oil r,.gdji Gabor- Provincial durzmte, diu; do tan CI-ada jerarquilt social ran on el atela, vointidoll. ouieran Con. gas, fregadero y vertedero,.1.
17 F.6 ., .. ti ._ obernatura del doctor Santiago j resin nos bay solo. al keusar recibu -fir a to emotivas actos acloS quo lentador, cuarto con servicio .Cases nue as, monoliticas.
. 3 Z rre J to I ......... IN nuestio portal oil Ia I t 5 ji
. 1 en F y G ........... F-6222 Cities Goziund. Maudlin y ,Al,,,,-. Tnda, par mn,,a c 1. ,t lrta C-ile ,. a, nos ullo. .an a oner of-t. entpence.. M%'_ dialsls at Barrio Obre.
Zapata entle 2 ; 4 ......... F ('002'e-olit Mart lri V01- r C1cA'mRSh hcr2: pan..Ias. Como y. Linflal n d tl =.!d',. "are ,uturas "Mationecras con Hustres. prommentan abo ad ,. rriados y salida independien- I a
relaci6ra do Dadrinns v testigos, 11---,:dlo o as .R.rt--.. 4
:1111 nas del sonor n1hisfin, on Ins cortasImOs r Luv n6. Salin-comedleir. ,a.!. a, Cnilld, HIPI enf,. rn .... ro,
19 enter 14 y I ., ......... F: el lindo chalet. qua on at Res!- ingenierIxi. fa maceitit Cos. comercian- te servidumbre, toda cita- -1 'unia habitacitin cocirm, ha- n. P'ere t, or To* "Jeloos dirthil E -aue x ran ona
F.Illito instanteks Quo a I industry fg.duah r6n. Alquileres baratos. Vicen- R"'t., S-1,;
CzIlc E .1. 1.13 ... ,Ili estuvieran venclie-Idencial Surt de Varadero Poseen Ins
. .1 Embarearon of domingo.7 bil a de bachillereal-e e",I vointid y ., atio. Purde, renlar ,of .... BO-7928. BO-9541 BB-7508
. No 182 co.re 17 v 19 F 5ino ran tic et5 in uo.t.,I, ,uiort., par padres de offs. el rico hombre de ne ruin fio y P
11
IR I J gocias Luis Amezagga y Roldan v. In Ins Fstadas Unities. CI joven havenda. tanto se destacan todos en Ins 6rde 0,
No 104 ,, fee i I M F 82 1 te )eda: I In
Ca 1, ... an a,, Beractortill do Jaime Marzol e lbarguen so nes; del saber, vendrAn en actubre al 12-H-5109-48-11 $30 mensualem. Senior Dur. - -_ --
"n, A 9 rn I C oile, lon.,la. coil su ex- mempl-P intee'arit. erth.
174 I Hit ,,,v N I 0 9476 1,,ma afabddad. con ,,, P1,1-1 .I.- v _3711111a. __ ___ ___ belle esposin Bertha MoralesvDroo-on- Alma Mater qua los re6bira con Ins 11. to. Crialina 433.
% Bf RA FSUE? DEL MONTE .1 __ go Coil so hilo Adolfito el ,_a. brazos abiertos. Para romemorar nos
KANTOS RIVAREZ r= 1, ,,,, ,,,,,,Inl,, aj_ ...... It,, on Ins ,ul.a lal e-16ruicio pa- OPORTUNIDAD UNICA
Sin Cal alona y J D,19.d. 1 7:314 del -.11 J-111 0 Proz v i, I I eq-,a lacete de Ia calle do 24 do Febretru en union de su bellisima ,,,,as
&I R"4 a se -11 -1 -' A "I""on".."".1,
III d, n 11 1 An ela V an coil sus d s two, entre Ins de Milantis y Myre'. ,ionadingial T o I- Pla.va de UHIO .1227-48 __ 1 ,,S' ""de" ,l ,, No, 2 6 2 u h Varadero, .1d". I 111- 111, Ion".,;lcuo li Claman en M anicaragua por Ia Lo ,iajoros ,,,,,,,,, 1, d, strijl-o oil bell chalet tie i o. n,, A- '- R-- on vs. Be.,.
.1 e, N o 11 ran. ,. ,2 1 b reof go"':'," Ull. do I., atoR quo .so lrei lra- I'.;lidv su .pollid. do todu esto mes de
Eta, a p P,, 53 I'll', 'I I 11 ,,, rit.do, 1, 1, I .......... ran pilra ... 1-11., Cs uln on,, dl' a,,,,,o. 130-law H47,61-48-12
10 He n1h r 'n 1356 1 7242 iegaran ha Ia ,I C anada pion ," jiRta. par uno del ]as, I "
ror fait fiien .." __ ___ ___I 9
In- 00, Rodrigue. X-' 247 'ma"It., del Ni-io EL "" "'"""'ole"'" a 'a
,,, I- I ,,( ges-5 do' Los Chores do Petez Manbona. qua
... Id,, ,," _., w nstruccik de una earretera !T.mbIn abou,, d.PU.n M 6-to. de nQue an a es que Run Inoto i ,Rulriun on Cu,,t NICANOR D CAMPO ,
to '%a ,r ", 1:'. 0, p rinelpins a a, 111"111 I r" ""'Jes Par
.1 I".1-- t.. ,, ., I,.;.: '377 o R se an R 11 11.1, d, nolitan en of Inst- to.
CI, de NIon __ ___ Card ... ,,,r Ort.,un.Pa-.;raC ai). L. 41tirn. %s .n de 1 -t lrurn..,oa j6, -! BONITA CASA: .$20.000 gu I Km 4 Cool in ll, C tire -_- R" -, Casa De$ocup. $7,800'
FI CRI-rot Representaciones officials y civics piden al Jefe 'ni" au gee, C."' ... I'l r, i I r. d,.,pdir .1 ingenicro RIllll,) Ills do mas felloCit iniciatitas. van a L.R., leid,-,ooll. Nlodo-a Fi -i, co-itw n6n,. 115. ,- C-ou, 1.
,to do ClaC, P,71 -Cod, de C. ,not, P.ooo, .I,. do. noM flo.... mo, Porw ado, 9-domerit. on nues-: u .l.a., .. on.
" e .r I- a[ ser extrafi lo. b a I A iX' ,-r,
So unirnn a e ,. R 'ra, our I'as C. "looo- J.'Coo C. 1. ......
,,ta fibra, (Itie es itte gran finporta I Como Con R.- for5ta an'. I- loono.".r's. , ,, ,diu.
G.Jnda del ',rn !It D 1 7476 (14- Disti-iti) 4 ncia villa's. Nin 11-a"11, ,o staff d --- ., A. 1. ,.o.n let-i.o., .,I I .... on ,on. '.., .
. 17.11-dil drl trn 'in 1271 M ilfll I 'I..."-1 ...... I- i .... d en lued, ,,,,, I o,- tolll loolollti. NoFil!r-ii, 42' ':n L""''.!I ,P M:"" -.1 INII All %I;, -I- 8 1)_1 - -,- I dn ,.1. n C'n j- do, "-'I'll u- uo. do Looellar- --at 11-it'll,
5,1,.H., la o on 'illo"s. ;n,,, dC I larHA779 0 14
. Re,,. IA o A -- quo 1,.b.jar y t. iloijil, Con efoo1? I ,,in .\ -o I inter "I _P,-11'. 3- if 11) I i ,, ."', NI I 1 "or Correct ividdiod. St 0 me ha pirovelod, Ins ,,, ,an -:;C,,,-i,"o.d., to2" 1, ", d. I __ l C.'rito'g... CI t ..sto i, cllogr ,,ra R.Msurf-ra. outoon .to _h.onb.
, oa, %-, ol % L ;111-1a .". a gua no r .a
S FrAei,,n 14 P2 I -- I"'ithd I o ... f"': I Saint iago Martin. B-1126. Lw IL[" A ONTX W
"i'a pti", X I ..:-, ',' F.',iritn so, q ':b.r. lr s uu- r, $1 ,000 Ainplinciim Almendares
P"", Re, = a ". .'I-CdN '. s',,, I_------ I '
, ,7 ,_,, ,, ,,:;,, a ( ;n or, It d r ,
H' lAro'v. :, I .... :,i it 1, a rr-wativos de IaE cl- vsvos __-;,-, V tG O S (Corrector Col'tgindo).
,r,,r,, "'I X on on ,,,, pde I i6plioll. no ... ,,poi.. I ,u.d,. 1-l-,- o N,, 99, 1 X 1, ,,, i .; ,.,!-,,I,. Ire, do du I. I i no. In ze... se h.11so an y ,,"11,, SRI 11,deran, 11 ... 1111,, Ind,,
ra-eri d- I-, N 4A ,Isi, l ,,, li. ,qo, ,I,- Hanson Ill al de luchn on deforoin de osar carretera I VH.,:"oai4.. 1%lo,. ,lon --do, I ,..,tn,. b.h.. Up, X I 'I pollill I- M,1111,11;ll,'Lla. medianle Cuenten eon. .1 coppersiclon y rue- 'r dR,,,,o,,,-,a,,CA. Poun. a-, FTNOS ,< 7 :rR ,,, i ,-, i wtd,,orna ,siln ilen Rue slI.luen CI donern. quo It, 't i"-"ri ,ad- fl.m.1'. B-5991.
. r Re, D 8 I n "'a iT I e, G1v'S'F iae. r
A He P r, N, i-5221 1 pw-- '! rZ, ,", Of, 'in I' pr..Cla Ron r con CI player into-:
, A I, ,, OO i J, ,, ,I, 0,-., P, wiCaR. Otero Cos of) rRa pbra "Jareicun l 'a a nl,, 1, I Almendares S21,000. Renta $190
. a d,,(,,,, A, i u, Suet. ., Crut. Ile hoch. do at C on- I to o; d .... .. *.a, C- o eoodoro, ,,,.Nlo allit...
fl-ro- 1 -%' 111- ...... 1 C"I -Pt CALLE 10, MIRAMAR nru fro.lo Om-b_.
TI lr- lca Ml I,, PI- Mor-Ir ;- -oo I ,,, 1 A, ii-ileto Ra. ,i.cRr ... publien at ,,Vici.CdoI.p.s- .
I.b R, IrR (;','.,;,I- .f-,:,-,. a, ,%. : I,,,IPuLR.,CPoR. I. tp. Co. I 16,,d,, 11;1., .I% ,-,- I r-rl... In.
"' Into- tie Ile,. .Ssw es So 1.Cd.n ... ur. Couple .1 d ... Dole Par. InC lle 9 A, 'I '; ,": '. '. I s corionii.ned.., .19u. ot Input. C..Fll.lc,6. primer. .e P-C.. bl.auil- B-5908.
I I I"P l11"oA""f;,, ,a';"i ,,l ,', :-" l:,.r"; ."%l!, repoe. nos de lo ouT ,.., I ., ales hic eron uso tie In I
'\I r-oil! R. N,,fiS "r M. B' 1i34 I- n fil ni pilllooplica atirild .... Ia .u dip.s,. I palmer. Do, planuo, Ploqu
l7i'lle 9 R ; end .... R-26iir 11--tio; In -o, '-- "nl-' '. '.'dd',d','.r'.in Ci6n e idid. on d. ., v.d.. Sol., 1-i-c.C.... C.no
, Cr_ on favor a ta Para C. cscma maidem,. poetry. -r- Alt. Bel6n..Renta $250. $25,000
F A 9 iloll Alro R 1 7 7 o"'I 1 lo',;;,,: 11 ,, lt -,,la a In pro- de tantaulmport-e-ll par. Manic.- 11 I -- ,r,,,, g.,.j,. Allied, .a on: ,,.. J. P,,Jnda,,, I on,, ftroztet
, v _11, a on _2 C anayagua. Cienfuegos, y 1.rIP1 do. on is Can or.. -d.o. 'pill I'l ,t
"' Rep A Iii 23 1 .I'll, I i,1 ", In 'Co.n.- .,ago.. I 1. ;e ,tol,
loeoton R o. cornitre. -Z --:,- "to eu to,. h.- a.b.l. a. ." .P r on, n ' '"'
A I a xbtaciones d.o ,an .. do ,o,.-parin B-o- 15,., C rab dos eon -lr., Ion III .]cattle glazi-se on .' or i ... ". ".h.' '.'I..' .it.
B-6444 'I Cc li ;' i, 1111 I,."" 11 I I '1,1"' ,,,,,, ,"s".1,"'." .- Clan y
5.i A, v ol Rep Pla- M, 1,1-'Ilid, I, Amplo,, ,oll.- 'I E il: W'. -51.8. B-21
'I' .1 i o 1-or ,,,,, ,-Crhap, I.- 111 . .M '. a a a so -dorn. 1. o IS P a I.'are. "ol' La entrevista con el Alt, I. _o ,I III-, o, uborl:- ,,, Ins .
", FI_66.19 I'io., 11, it 11,i I -1 1-11 fflILIll Mae., doide Arlia
r I i", He p-lo co'n ,i, I' ., I ,,,, 1,oo 11, Ido ha, I'Li'l, Sueiras. so produjo on i options I.: I ;.-- Y I .1l.o To! .... N. Campo. DesoCupaEul.,.$,6,000
Como 0 1 0 ,. W C..Ir M71 ul'o,,!,,",,l .'C',"i!l 1,r1o, ,,,,,,,, -A,
reo1i,,,i_1,,, -I.% %,,'r"- He :L.'-': l 1, -inernproc, May r Perin- & I J Clal.unk-,X46 W,,,-:,,Im,. C.S. to
, ,Xr ... ,'. , ', ,,: Iuio! ". I-i"'"d "roi It IV~ __wM-- --.'- I o,_. M So .dmt.. -rsdoro,
Ceiba PLA I" a d to C.
Iii., 13.,,,F,. 11"-ol" F.::. it ,..r indite cmuosltra6a g r'spt i toen eto, C. I i o., ,- I anIS- I -r,Ar2 I A .1- I 11:, a pl-, o .: -L .. bAfta. -t- ... no y
o" I
.1. Sri. Ro-w-129 lal, I .. ..... eud, "Parte ran so '.to .... par gr., do 11 k-oillt- or,,,In -.da, Ciala. Do). p-t. wMat.I RC,,I S Ao B Polito Rn 7',1011 I, __ ._;W '.
T oo- wo:t'- 1. oll 1 lir'od o .... I -11, oboa"d bo- do Ob r., P_adre, 1 ..... .. ""' '"'"ir"l a "'- o'- sana
11, R Poll. RO 7119, -o T iu$,' Ins 'Ii- On di ','.' --- %*r I _:i N:W UH-C-254 48-31
111, P -, o ll! 7 tl', 7 11, I I ;to to: ill ,,, ,1 i s par. 1. ,-"..""."', ',,, '11 'Re I r. 11; q ie .....- A Desocupada SVI,000
, do' blrlu O-i do ]a calretcrn Wvo frase, I ,iii ;,L,;o 7obert. I, --.. ---.%I# --- -.w "L- --I 0 D 11 -It,, I nhioil .... -.1- -,-rn ,or(" n ,, l. I ren-'I" _1 1,1op, -io pil _. "
, S -,R,,-' (I ';'o"7 I-'- p'l II'll :, _-lL..- ., o I ', P do tilioeto P ... Ins -mmmood.a le, .- *V I POR NECESIPAD -, n" ,.c."11"1_11111 'I,
,I p- ri, Co ,/.:Z: ':_aa,
--,- "a '' l", I 101'rl. loo .to C, coris erarm -- s l I -1 -, iter,
113, I to d i le. "Pudr. u I :, __Z ,,-,; -P- I I I I 1
: .. '" ..... diwr. do 1. ,orrsino iyilodsca. '.. .. I """" "' r"
, ,.,. , M ; ,,,,,, 0 I ( ';"' '" .1'1 "',l .. ...... "' r""- optrehor, con I nstr Case. -cw '.... N'6.' l "I., B 7- R 27N
'I ... I?., I a I ,__ , ,,, , "' a la Pill,, ,ag, -- ,, I ... -" "-" 'in
Fl 1',"" ,, Ill,,,, l- Ifili -'r M tones ,_'_ ',_ Illll
A ,. Ird- qI. Te-s. :'.'1111,11'111u ,"lo cesarias Para quo I p EN MIRAMAR fl, Rent N,, 6 R Rn I 111 "Il l ;:a I Io Ia, plp ,; toy d.qjsp u,0,I.'h a l.5"g'C Mtig"- el. He inca. Guamijay $20,000
. Po, 1 ,s visited i ra 3 ,.-., n-,= SidA,__ 'a'.,'soA
c I micron torrenris as e,,eidad,, do "" _7 "
, R,',;,r!, I'al"I"" ICCIZ" "'- es o m N IB U S PIMAJ- 2. onno, H I .A,.,ad. 11.- I'll.. Al'oo,", ,,uoilol, .".,
11-to -('I'r ,a Q--H- Rf 7ARI 01 ... escs impor tan t harries. I *-*- W MEZ I
I Con Alb rtn Aragoniis rno .1 fordo do 1. A-of do I ol, .Ica L11.,11111til, ,rrio. ,-Iao- le; :
Ca pwwtl 1: 'I, Ir ,, I I- 11- it oh, a do En so doble I I C-sulado, ill' IU.d ... do fa I.. 1, ", D,, -,o Ion-. ,l--.:
,! 'R I'll '2 I-r", 1411-7111 ._ I __ ... ;, ,_ (*I,,, It .-,,,,R.
r to or to, go condiri6r. cle congre A- Ile Mon,, .An,, I ... ...
__ IN __ - ': ;l --!ad, Ma o-aragua. ma- ,ista y peroodbiliga., ,-11- s .1 seft., .,:,,.,, -_ .
, 'I "' L- -1- '.11; .1 ';,,,,,, it Alberto Aragon ii Machado. of coal SAUDAS bF LA MAMMA SAUD" 06 C151,1111118400111 I din. P lh. ,o-dor do _ril Playa ifiraniar: S36,00 R. $340
-1 -OIjIjsj Oj io'da it P"or"'ol, Re he ,Ida en todas Ins ercas un defen- Lou." Tairsainioll d. Onsiallown CACIEL a& TEL A.Tff -.o,1,raI,. :1irlol di,, ,,, ....... to I, ., 'I.., ,--: .(! -,,,r..t,
, D eiilrIIfO1;fl 1, ( i- 1,11 ., , i , I C il ll "I fl. S I.o I so :: I A .;
, C, r-1 .C.r. d c 1. C. to.*. Mstrit-lig.. .. .a. o.h .fl,
11, ,:1:l "I A.1 "oirod. on Ins Obras POblicas se In. 6.00S... 2.45 It. so, 6.06 a. 0. 236 P. 06 In., PIR.Ud .11. a.11. ,-A ro.". __ , ,,,,, 11.11" 11111,1111:11- '". -&I 1101114,11a.if Ill CIO.I. I ,o, 1'11'1 1111fz- I.hc .. I.R pirestin-t- an.ji-ti, ,I11 '-' I o,' 1, -,". ,"in. C-. "olast,
i , ": ;, ,','i:, I wa-C, del 1*,,,g,,,,. A,,gol:l do- 8.00.... 4.00 P, 0. 4.00 0. se. 4. Is P, aw. .' "' :
Vilat6, iltlSjr(! % ( tpl-ajln '"' . .C.Crd,, .0- 5.00 P. wai 3.30 ta. se. : ;'1..'d7:';: b' a" = l'l.. _- """ ... ""' B-59"'
-l, 11 i-' -- 1,,Id., Corif.eil.. crd',oa P I. 10.0 9.50 a. an. I do do ell-an. Can ,ad., s., ,a.. N. Cnmpo. Renta $380 S35.000
______ I idill l ,I, M-lill-ii"i I carrotein de Manicaraguit. Y on cuan- 066
CAMA UEY. .g.st. 8 Marol. or I,- Tloo 1, he -C."a' al lce"O : 1 Ins gentiones, re tie roolizado corea de ILO-0 Re. a. IS Ii. an. ILOO wo. 7.10 Posrio- C-loo.d... acalood. no ,an,- I 1,odlo Coos 12 lue-11o- -,uns1. TorreGp.r Co.,,., -- 11, ,,do ,I,- u, ll S"I n'a ,' do ,I ,I Ins esforas officials. ha Estado preson- 1.15 P. ow. I 1.00 P. 0. 1.15 Is.es. I 1.00 P. 0. i truir Par ,rquilrl. do ,ora,,a. d,_,,- dI,.,;,2 -l., f,-1,A., in p _'In Ia. C-IPlsl.., quo .rcau, , :!- .1 P 't onoul-ni. Por. ,ool. ol;tus .Ij ", p .1, so
,Ignldl : ,,, ,, 6 I ,u.rl .... car. I
'' I 1 ol lolzin a do I te Alberto Arli Para ac.ompa- rnod-.. -- Poll..
'' _.", a I Clw diremmorite y l-dZ ab 6,
-A of just. h..,n.j, ,I ,,.an I ,, : '' filLe R as comisionados, piortatinefee., P rentAld,
pet a ', I'll.' L l I I i In I n I oi ao, Clooftio-, I 't Colon d ese train "on. mpnool- B-5m,
- Coil- d, der ha cons ru one se exPloill-A 11 m-C ad.
,Z,.,VII.t,, ,Art,,lgo. flizur quo R do ,or ,11 on ,to tie .: ESTACION TdRMINAL DE OW M US mood Rs
p OddC,,..c fro, ,,t-r-co. ," I 11 ," If, -1. -I.que I ,, : on P'-1 C.I.;d. III '_ of e tumor on toirle de on o ,. I LA SIERRA S30,000 .
le, istrito military de Ilo;- I ' i Isoll.tIll a M .up r. C'_'PS a... re- C.ncaig. cu..'e. lar on Ia Vibera. Stou-, Suarez, Modemn ,,a ... no 2 el.ooo lad,,.diaP, cut _, ; I., --tra bl Ij -, irxmr ICje "' crepro, Id O piq U'1, y on La H a a Rancho 11"wor y 19 do Waye; I- Its~ .1 jado. ll'----,ol. 1-11.1 u- J.,d,.e,. ,.,P,-Ln' a -.l ,, !,! 11;, fa'fl. ..". an. _. o ', . melftar I I.], ,,I, "":-, ,,,,r ,2 ,. 'n-, ,I,.-, ,,.a." Ida, tedaq In, Ir,*iuo-oo:, I I'll .0 rua rites ;tesii0iIes; eBtiin a red sic2ner. TKU00110 U 532D TAQUIXIA NO. 9 1- b ...... 1, l., in , "ooi- so- .
-'o 11,1. a-ld. ,noil,- :.I V ,', ,, tj diners
., wi .1 he 12"In ; ,,, i ,, I k; ,w, "" 16 S, he an'helado ver realizado. I TELF. B-744's S b,"'a F.19R, Pat. I,,,- l 'jo"t'la R Mai7,,,--E,. obow es Para Cal oil sueno que 9%6A94ecLa: Kqido y Gloria A4= -:- ApossI Virges del Cowles P -j1"aa 4.""" dot"I" I~ "1-1'. B 3988
, ,,,,,.O"=, :" N"'on-1111:11. ,1 '. I
,,2, -- I -1111-1 -1d.--,rm,, RJ".U" ,1,;,..i.i. ., t A
QDi UADIA I 1110A I _,. SIERRA:_$21.50 t__ ---
Qlasificados DIARIO DE LA MARINA.-Virs 10 de Agosto de 19531Pgia2
'AN U N CIOS C LA SI F1IC AI1)0S D E UL TIM11A -1l0R A
VENTAB, VENTAS VENTAS V ENT AS VENTAS VENTAS i VENTAS V E NTA. S
.48 CABAS 48 CASAS i49 80LRE 4 SOLARES 5i ESTABLECIMIENTOS 5j:AUTOMOVILES Y ACtS. Si AUMOVILES S ACtS. 53 AUTCMOVSLES Y ACtS.a. Il IJet._.fl a Inverse tts t '.'a. 'a.0 A01101u,OS Rep. .i wrei nist as ["an.o 8s" 01201 ""Y 00SI Inveers ---'-' BUENA OPORTUN-DA
Id, *,0o Vidal. 11,, U.d1... .Wi...mbi r 11-
Al hater cualqals oer a 11 01. 01-11-S Al howe alquies opera- p A~1ll10l h- N l 4F 13.1 P i Nom 11 aido. hdqola con to lIstrvesS Be .... sin. 0 dni n.a NA ol co 4. icanor del Cam Ia Al, ,oooaqoe~& 1,0 0,15R3.
pr6,n, do- carreda caisqacia co In~Z~ In-evals 11n Vsldo con IIIo Intelon
Lao ~ ~ ~ 303 opeatins o4e8da olaoll1 r de re-n v otnr a040 ARSD
La prc1ne 0061s I AV-6 Auna. tu~i Los .operacrianes okeocidas *1 l et-OO. Boalo. Lapeaios-a1c2a _par osienbras del Co~lo 1 I. l nt..o .1 land.. burns00- pt Oesoo ____________ par Sambran del Caleqo
doSMaonoa sl. o.na. B-4a7l. 10-M-429. -2I d.r S nr del Coleqia RODRHEV OLEUE94
00000 rolda ~ubo o oo SA3s. 01010000 010.11 d i Proplondod huosoeble; 11-3n~l 4q1)I d.o laProplodod Soaooll. Cufa CHEVROLET 19.49 U -. tofeoao o mao aaita _1- jl ce la maoqmooaa.Cr.'tle t. .'.tn ,,, ,I "A P I."- oaila S o oar Qarati. EN INDUSTRIA 272 air"s So osyrqoah. (tl ily014,04
20 .11011111. 1. ..1... otil CHRYSLER 50 "," R OS5
FA SD_ JPLAN_ ,IS 0a0 r S11 DER 01llrAI0 It___...._ o.1. I l~t.ON ANIADO FERNANDE-Z Ro'oVN i
00.t-?UCL O 1 111115 A- &Iolo 251. --:00 llqoll N'. 61 __________M.'1 Al.RT 0011.1 asc-11ll10 Is' .000.lll Ved h,00111lld.2d~ in, Poe CHRYSLE 491 orL..
alnn-Ja Cl10 A. Co llures 1,01 ,.,d 110103.0111 -10.1-10
10011110 .11 .10,100ld 011.rarn 11 .1 War-0 i. .10 .00 -a'20 IUat000 0o0Hiao 501 PNIC 14 CHRYSLER 489l- SIS Il
r I 0 i n 111 late entII e~i paa a-000 a.. A .151.1 1 a01 0. 1001.
R-4.C9oo ..1011~ 10 4110- 1 110 lol11Ill5illlo I0 BoIA.ia Hallans. 31.600_PONTIAC_1949
No o. ll. .-02 0. 03 oll.d AW~lo l. 1011 .do al. 9, 01 nd dS2 -r-0~ 4. 1-1 S U R Z & S I Ha-*12 E N N E H R S E 7 '1111 I,
00.02240. aroo Aniu.oo~oI _________ a.~ ,r 111. BAB DODG 1948 Ae"
M..ait. Wrlf oein.. L.1.2 47se 25IS
________________________ d,_____ a_3_a.-i. -417- 001 .0 t-S110 01 1 1101 Fl(oo~a ... P...0 01o0a100010l01 I1O Obsp 201.0 M-LY7O O1111111 11161
1011.a elegant25 d000.000.u CASA00 Y01 6 10.. -10 el111 dobe. lg000 0 0011102 1 41. BODEGA 2$4,800 1 0 1) G11A11l.
Ca e AD 0.11 oloD EDIFICO0. oDE ~I~ oso 000SlbS.o..51 00 hr0000,0T
MIR.A 22206 Ext.o 0159. y0 bra, $22.00__ PLYMOUTH 5
110.1.0.W ,0all,0 114.a) Itolllo 1S11. WE ARTO ~ e- 5000o,197.f 00I~ ELA BABY DO G 1948bl. TNSN__ _ _ __ _4
H-4955-48-200 l1I01101 12. I ta o, ssllOO3 l0. B-H-11 1. 6-12 NA Pni0 s.000..lo -4. Jeep Isl~s g R tiny
00LA doPL W E2. EC -alQ itc rnd ae 1iii, I ,W
________UAREZ EPENDD 11110. end,002 AI, oFi oosdo-ooltao0 UICKs uer 1u99 PLYMOUTH 42 c-'!,
E A Or .011, ,tel1d. ot 0.500 cn l in 2 Oi-- Y~0 050510s1 n111, o
!at______________ --l Vo11,Oo 211000, 000218 ~t I. R e~d-A9. 1 1115 Cal Q 10110110 P11411. y01111SE l IA Rod; It111 raj y.11 A".AMD111.. NA
CLAYA MUR MAR 80,0044 di -dr.5-0 Ifllt alal .oaoa 'SIS 0a S.11l3 en10t 91l1111 ya 10.~ilo Tol bll1155044
SE 3,t1.1~2 1.o00 ooIATRSDEIAAI l .1,9,15 ATNCO "i00011 ASD EN n PLYMOUTH 4 ~ 8*5 1
A~ tru 0110- ol, MIRAMA -$2 -,00- rK0 50ND IlAo .l ilz4
No- Clii -6or. 0000 prxii OLDS OBIL I-11 ,. Nopo o I111111 ii-l. strincla, ESr,, IU~ HUA GANGA. .I.. 0 151: "'0111 "01 :00 lo I r 1 500 o alt,.. $0.0 d-.1- 01111 1~1 11 1_ __ _ _
H-39-1-11 ..... r ....55150 0o 1~o.00. A-.- 01lo1.111111 BUC Super11- 1949o BLMO T 40b 5 S
_1-iIl 4$ A Y M IA2R 00 00 00 0 5 0 2 1 6 _1000 0 del __ _ __ _ -e e W I. 7 6M1111 0,0 -. 00110011. Ills. d 11 1110100 tk w,1 R adio 1l r i t C n& p w u
Edificlo ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Cll 3-pata 0000 0110OntooA$10015 lls.0r01.0. 1111n11 10loe D y 01E1 00 0111 1111111 4-oilBO.4Il 4B FI! F 1951
Esolahall $7034400 .0 1.1il~:t. 0... la10. Gsogo, To.r AAI.. FERNANDE SM T Borol 8oo 1 32 BUIC
10 ol ooslo ~ ~ ~ ,Id, .1m02d010 010a oaIo. at-bajr D--0 olo if rp ,ndd 1 r1105 ..1 021.77..d. ,11 05.0 01 .1111111 111
oloo. ~ ~ ~ 6;00 10i 0151200t1111 G11100 00011 Lab001 1. La0505 mejda esquints02IOASE t0ie1 LlGA BISTIC -, 205 B-143_ __ _SE VE D 1 del Ioe., lo. all.,oolo, y502 010,nd~ C.-1 010 OS-Id 61 OLDMOBILE 41 11 11
11001011 g100 _o,1 A,- 1101 004411 -,.1 1111 HSAD FERNANDEZ
ES. Soot ara1 do 0000020. ,III I01 surero1 1,2,: 1,101 UL 2-0. 1,1 PSCA 1,59 nie-2. at- EN I.50 1 __o_]
hi1 ct12 n 011110 ilvii I. I 0 1 A 1 0.i"In ca ls '" u1ols 11-0 1.u. M -". HI S;1I10l -49.101 A1 ll0-~ l Prall 12 444 44I1 1 Fi 8950
- dooo N 5 NAIA 012 1s15 I~ 002I.ll BA A A SOu, V, tndoo 01-1 Oll 111IIO i
melr .I olas D- 0 b o:-A584oS P" I, 01pr i001.101 arc 1 mt ; .. 1 1102it 00 e1, c', CHEVROBLE 48 AH-30i210ooi04-0 2. 11111)9-1111 C gn Brltne M,- arotrod NO I nehA dfi ~ - GN NEt r1so RAf V O R Ilif JO E L EL A
11413549.-Il 111 1411 1 .. tn.1-.,'r1 -,4115 -i ISI Bupos 110.11001110 Run.3
411000o r~noooloo~o0 S VEND. CO A A JE l-;C lli Allorosw Brloram o-22to ISsIll 1IarIII 0os jni~.
a11,oaj VI-11.3-48sl-1 Is". t, ern r l T,- Oo CALSD l A COLUMIAAR 511 11021 0EI W0 BUIC 00. .!
oroooo~oooolio.IS aot",o Ac00-ll d.0. 1.Q~lod Colu bia 1011111 Prsdre 0111-. aWD.-Pm
roouann trader... .,r..0-.11401 OR O V .~ I 1951
1111.. 3 11011.1. soo. $ 1t 0110 oVole I W 1- o i jsq0 0P 01(1 EI STP 1 I1 0 1
Root Ii olooro $r56 on $4,0 82 Eote 054.II.00Il nI I. h111111l8...Gag,15.eo Eq $2,300 0E St SMITH11 u~~l5 3o-Ltt BUICK A'1r .1,! OLDSMOBIL 4701100100111
a esty2oio de2:0 nuta o Sodos .1 0 11 Radio.S Con12L olooS L o. oYq a. SaioloI PihI-l1'1111010-o M77372 1110o me i
dol,1 Soarososo.a Tooooeo SWALYfIA VAt.POT I H-09-91 _i,01 FSI I5I
4080( MI.. y Fo .bltaoio. Ooil0j. /. s I ban. io 010 2A 342 91 005.bo18,To io 11001 1 1 1
340 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ U11-11-1! 4i. Porti A_, $1-LIID pFERNANDEZ________________________o rtssor tl~i aScrlo 6 H-4d9.4-48.O..It 01 sl 11 lES 0U LOGA 00110oo NQh331-11 17 1120odecosrur A1.11. losc lt. 115115l0115 015011 ..0.. -35,flf Ir3 FIS5 A 110,1 US 011 _ __ __
lo.1 Iood, 1. 01 3I 111-0000 0o1 6510 "- --0 el. C11 1 0 EX. HAIE D LA0150011j10.11 uper
r o s m do, M. 1 10000 1 aa H1 -111 .11111 pi-r olI 11-01111 11
000000.0-I.8ATOll Utra 2 r.. bairnA m M RA A 38 ___________ sO 10-1011111 informant Gu1 lld DODG 475B
0IIci 1 .X-4-618.-l-I o8.]'. S ituad Carvo Pad. de 11 s ons 1oEd.-1 ESALCMENO 01.1111111 O
I F ~ I 011101 01-u,- 21. tedc.s $5500 12 8..5 PotI $10 P- 0 H01t00100.000 FOBS 195 DO G 46do HabaBnaooo
J1-1-61 I IE'EN E S1 VoAod AS Wa oSwoIS 17.3 xolI 25.001 8101 X11 20, S1111 101 (.tC01 d0010 00011c~ n a
__ I B __ "-l 3--45 41017Roa %, PONTIA 19 ca r1104& JOS 2. ESIOS 0 .,11111 l opo 20
B.2mlR $0 00 dr1 ________ Par ALT DE MIRAMARA ZAAERAL FO R2 1, .1 .5> 1. 0. ~.l. PONTIAC- 51 16 1 100110
Den Aoo.1118 CHEV OLE 480013 VED 112 501 1116111
IAn a, 11100 n 7l OOi. 210 de Coilca. 4 1 de_________..__....
Alt,-,NES d, C- M0e Z7 m A O C %
toslols 5-1-n I..I tol Lo. 'c-'si k,-510 1-~~rsi ____ 1. W''15110 S CuaODMOIE 15,PN I C4-Va B a c
11I'll _'.105 ,1111 .-O r ~iSOi m. 0 II '050 '1 000040 E
1011 II 11so11 p1o00210 CO UM I .511 (idf l 76). 0 1 11, T 1dlpbon 1~-1
2111200n yHV O F 46i 0111con SAt-O tllI:ld ...E. 6OTO 50 Calzao Coumia Viatr yBpao is 2 Bontao $25. 1 $28110 01 pau enr O3old Ny 61u Pmoairoto S. RAMOSLAJEPWL
.0 r."0 is boll,, 4 112 ..2... cooaIIoto oo I o x0 2roos 7.1 S 10v.011 Ma_____________C, ~ ~ ~ ~ ~ I -4101 101 110010 en S.. L-ar esq maofc 151d~d 110ga. l .d 010.
111111 inoejoobmocmonoa oollno$ 102.o 11er 8151155 11Q 108,1 lua 11osl. Fa1-110d.'d plan 101.1 OII lll, 1111101101
son0 li 0-r a. .ernt f A 4 IA I B-2o6. 050o 00010000.0 Arroyoi~s Para rnomn DE SaTn 47.- Y. .... soo..oo 00ICK005
Sio x Fa riat loic to ,I, Io doi-.1, Area". Bu~ UN.S S~ r I 15 0 oo oo
408 1010 11 0 00ov 2t. oe.a -11 -H243 4-00 4 93o5-49-120050001019500 1 00111 882,1 Tolo 01 50 1 010. 1 3,11 in a 1111 1 LM JIIH dl5
dsl 00. OoI 8--20-81 osodoW I0 Oslo.ut 220 eon ,r, d, BAed bo oo loo
)in,,,_________ Il-Ill CA-O DR~r LECI. DOG IH--ooof- Io K19ooO GEs
mobil 020.. pa021S Ill1I 11 0 .. ..... E ll d. iSOII.~n nu-;mr11 D111 I~m N111 PlEto l R' 49
0.11110ur 5110 49 aid".1" AYESTARA v-__ CADILLACPNT S Spe.Co 50.0 n
c ial 0110211a1 A2 23 y0.1 Is jii T1011a0~y irdrr. i 5110 11. ti Is -s-001010.. Edla 1odm~Larre. -' 1.0 Ie-. 1111 0-11 s~ 0 os41. : _- "0 On aets 11110001 001100 5 1, 1111 dolo-o I0CA100 11a01010 1 M111I I b PACKAR 478 on r n o u uo
1100 bollcar oncas 0011111, Ob1101 0 20 15so 3 05 0215 M-6921s P.O 010J.d .0-i,--1 ,,,I""Il,! II DO F R A D ZP-- s.A O
$0 b m 1.01],5 000 r 0 2 1I~o H., ba ol llI.. MIAAA 1-.1 -,2- :3 11ao I 4050 1 0040 DO, o TDEBA E 47 le CTREa~S o oto
1101101111 000 7-00000C. S8s 500. I iud uv 12$ve o.0..m a7 Avnd,510 E~s. A LCMIN O Illolols 11121orl1 Cotien
-o, 2001 H.0dS1l etc.11 $550 Si- 7403 v CN1 F 0F R ,1
11111.ar" lClol I..10 osan bll M.l. Sool .dl dodll Moo. .. BI T O E-n.10 __
11 cP11a 01110010 -itsl 011t 201 .s 30.0 00.ad o 1126 -a la.
B lan co0100111110511.1110 0110000 0011111SColumbia .21.11.. Foo.. Asalo Q2,75 o. ;s Foin 20.001100. 10020 a1a 3007 444 N S
-e lo UNA S blI -10 1 Food 46. TE-~O LO JOSEOFS
dCASA,111 do PLSOIS 1100011 ZA ATS-'I PO TA 51 01 MCl 471 S3II 31 P
1HA ANA $9,&111 pr.111. a~s Issl 110020. %3.5010 Os 1110 ... -aieolil o
00101-0100ll 0011010107;1 .105.37 v-sa0.1001e-rs..0. 0-0005.
r 1 121111.01101 oad 121o-39-s1 10 51 - -
*o ~ '251.1 00-111-011.0 P11b, Moos a O S.A
0.0.1011150V E N EUri04 00 -os 8.15.Oo H EV O E P8 Con, 900.0 e0111
000100.,Ad.y arM. toss de, OosoZO VElooss"r
00..d an02In,0.11.41 .. e -i-I.0 _11 "'101.0 lo211150l1 N00113 M D ER A D ZT, :X36
Ret 0$10 0101ia 115110. Re01 $28 en $28500 ard- 74l~l Avenida1a0 11101151 P CHR SLE .0.0.49-Oqi V ,_C moM
ALo IEN 0.000. bell.IIS 01211210n 11: Ca 40 -BodeuaPreidetsnD.inMO "ll x 11al 010 12';110i1 ,boo c.1 lo1ool negocio 20d 'I' JAfliUI T0
-do CoIO0OIS y~s Osdb -,1. t _ _ __ _ *I0 o0a 11 ,na di ASIADO FER to-5- 344SF.FA- 115. ELSA 110 4080111 Agnt 15110.d naas. ."P~ll 0- loooelol, 0101-ic 00st ue 0a 1,115 53 . . . ..ie mo er*,. RA DE0C0-I12... .. .I a lC t CHRYSLER 4ARG
clan 100 ilal-ri. 110.0 P .EID -Ita GA G DE HOY
be y~l 1U1115. Rna$2.Plo prf- ao] lla11O, 5I Viora p1110oo.b1
82015s r~ oimo P ru ao do 11d 401 oatdlosgu esdoelx Illr Caoll HA ll.,rn P 111 1,i-10 dora DEva CSOTO $11047esoo . L DODG no.... 4
JL ES s i B lanco n~ (T a Monals, deis Olid 23.5.x0 T sMe OU ]l 001er 1111 IS -_ _ _ _ _ DEGOFR.04)- -_O.BO barT I: AL STUDEBAKER-11- u eCC.M
Ch-oe 5ilt 0-,0-
I I
I
Pigina 26 .. I DIARIO DE LA )IARINA.-Yternea, 10 de A.pisto de 1951 U asificados
- I
.
I
. A N .U N ,C I 0 S C L A IS I F I C A D. 0 S D. T U I L T I M'A H 0 R.- A 1:
I
. .
.
- I
. .
I M

VENT A-S I VENTAS I V E-N T A S _l VENTAO VENTS IDINERO.H[POTECA ALIQ111LERES i ALQUIL'ERES
. ___ __ ____ I 92 APARTAKENTOS
1: 53: AUTOMOVIIES V- ACCS. SS AUTOMOVIL9 Y _ACCS. 6 NUEBLES Y PREN13AS 6e INSTRUMENTS MUSIC 162 OBJETS VA 164 OFERTAS 92 APARTAKENTOS I
'
I I
I V.N.,. allIN.AcN.. I I cut .I. L
a c.1.1611, ., m -s ,.I. mar. ,ad'. oil.,. Feam, It re s a a. EXHISICION, oFB11CI 121.- 01 CLIENTS rAEA I'm I-'7.- ALIFUIL. AlAITA. lelal .A 1- ALQII APARTAMXNT6 ,MODXRN*O.
V ND ,CADF LAC. A.~ loss. d.- f,.NT .lA--usDE DODGE INI, PA- VENDO CUEDII PII STII LING. VII PIANITO NODERNO, SIN Co- I
JOS
U .1 Ic.
. N ,16c
III It ,,_ eme.d. 14, S, amJtm. can .1 lecl.d. bume.. is r:mUcall. .1ma., I~- p.teca table Idlolk. V.dada. Habl... 'a"... .a- Ellis I ... j rm- ,zo.W.WiS.I.cluoull.r. kno. c.at
'a. color m-rm. ,multla E2 a... -I. ,a. I .in"Ints -fla halls; .... de too,. It, j- de ...... can bir. III, an ) u.. p- D.,Itm. ,ad. ca. muINIctual. Surot. ItUnde. L-,I ci No. .I. .-Ilamnsol. IiI 11. R.s..l.. c .". c ... 1. I.&. .crall. e. Questsl-so... MM53 2 -'4 -64- it. H-177-2-M ,. 14. -cm. M.I.Ins, c..d,. ratuo.
manni, tutc. mmem .81 e-I .el- ". B H-11 ,.,.,.I. i le ca ].[.,ml 'Dorsal. 111, At, 2.3 !!t3 ilI P.Itdsr. R.I. so H-4677-111-12.
del "i'ma I AM-56-!tt -I.. V-,: Hospital E12. Val 6 Sao J, I, pa ,emIx opor l""' Hot. VII CHASIS CH __ __ _ __ _tells, card """ lI iva 6 ir, ,l-,, m_, ,I_ F-438S 1 .. I.. Te Ill ... A nS7 de
-3- H 5 61-N-12 car s ,,,
" Y P"T' d y d. 2 5. H-47=21 CON SOLA FIRMA Y ADEMAS FRESCOS -,A
H.48711-a3-14 i I I 4 T. p.ob-.A "I I Panel tie I 7 ,,.ojiI COMEDOR RENACIIIIIII ___ .2'..
, dad. VeI .I.I.., 23 Y L. V"'a, I ALQUILO-APARTA-MENTO -PEBICSONki
31; 1 elans. 2 T.. 49; I-9784._4flia.53.24 : 'I 'ja 9,,a" _"ra1"..,.;.,,.. to dq b ... to. -DI -...;s., -GE CA. SOBRE MUEBLES, DINERO APARTAMENTOS my.,. Call, -D" No al-ne, Areas
Gre It.. 'a". .Pat- WATERIALES BE CONSTRUCTION BE vE N ,, Ij -D. .. I "A**. Reasel. San No.
EFECTOS SANITARJOS les.elictil., tie 1-111 Ulu, : chischo, Dl,*,* d* ,11*,I*l paur, P1111aluess Is Farm At. 51 FIC.1l.e.9 A- ca .of,.
-Euiia cai lifac-6onvert-ible I -- --- 2 culre A B, Santa Fclll-. Ill-m WIWI ... s -,,,,d ru,- ,b c,'.%. v I ba ,
)I autnoultica. at,. 41. Gan- bill ,.".a H 4698-56-12 -,-- .. .osmqm, y cuo ple, d, lubst-e. elican- ficallaces., I.". plas... III .1 suseall- ,an sl,, ,4. clil 5 In. Is cou i:,sol'. .:f,.,
_ as 'N.Al ,, ,
c: '' - __ ca 1, I lu apul.. T.mblem mqml 50 H. P. .I.I.; -be. .4. ara.blas d.JAIId.l.a .. l.,m,:
. as. 'DIa. Tel .' 343, FORD 19 51 IF I DO ,no A FORNIMABLES JVEGOS I tr Im
-,-cin is clad ,O K. m-ml- P- __ __- 'd t, on-num .. 11 M.F."if". m .......
H-4943-53,12 .'.. ,,, urm ,mnplata, H at,. cut- 1. son R!"I'l, .Illlme'AII P'- ". susti: "n-R.- Ill -4111ad-1242,
,---- _____ '' _: U. = I. In, MENDOZA Y CIA. BE ALQUILA UNA
, N U E XO 8 (, _Ib- u. I-~ u'r. c ... Part., I. 1. I"
BUICK SUPER 1950 G,--, .111. ,,I,, Npt,,. San A -1-r H.F. Dmam. Tld(.11 A- 4184H--,c l, :V.d cana. ,.AaI DLa.,. ..Visa. Obispo 305. ..mci. CAWA-APAltT-1iI
. 6 ll_4768-3 o se', ... I.- Is lusleacca: M-692 1. us. Sala, ,m-dm-. c,,I,,. Who. 3 hats,
.r.d..
- Radio handa Marten. Ills - __ ,111.d,,. *, has- ,,, II.r*,,.. I_,I- ____ -- $2 7.95 -. .... ..... ... Is d to 2' V I- - C_ ._,D_11. ,,,mAm .I.d.. I g.r.j, $13M, Call, N.
3111 31ESES PARA PAGAR GIAN-70PORTUNIDAD. VEND I I I 11 . do "' Pid It carr6n. '('.an s t,0W (IF en. d, h-11- ... I. Alle hl.ceom .."C'T1 -- .311a. I- a-. enoe 15 17. % ,d. .. IW- R S E A LQ U I L A -a" F ..... .-4111,V 12,
YENDO 1.9i.d.. Nam, ... d, G6, 35t do
I I I t- dr, -1.'e, ,s." Rf.,,l Billet 2 16,es, d-sagiie dln I UII 30"s
III letras de $65.00 W"ir-J-, -- lltour, G-_), 1 Iliti"(Due.1,10 "Olinlions", j.- -- .I L BE ALQUJLA t.NA rAll-ArARTAIDE.N.
A-,
I .al:lud, H--3642 -_ 11 .u1stall dY, anculran, .!".1anat i to SO, --IIr. r-ma. bfi.. 3 hlb
Ill loprin, durba, torniff0s, on. amsel, an 1, coal t nernte, dal 11, 0 N. W, 2,, an. lull, 15 ,
A.IlAbO FERNANDEZ I IIF, OF. ISOFA CAMA St ... N ItIt I poini,, stin us.r. Sit, roolo, I L. Halbassa. It. III I" A I ,rmm
Ocluendo N" 6 1. I A P R Q V E bit 1-1. Flats, sousess G.uA-v.A.aj.n 17. ved.d 11 -N7
as
C H E ru'll", call, 2.1 N-1 N, emr,,.2 Fl-: -tales, floronex. $27.95. $497. Lo d.v rn $297. Te. I lad,, 4. El E .... I .. .... load ....
I "Iticitn'to
I 41 .14-511-U; 1 lifono X-499 1 Dr. Coho. ; AL 50/- I -lan- it.
__ coss asslrnud,. ,dj, inuans, ALQUILO .."D.AOO 11.1. 11.11CA
"Pill,
-bass...
-._. aso
I.-D. sit I
--_,_.....
.1 .__.
.."'aI. . I. '.
. 11-3000-53-10 ,,, '.'!'r...",,... A "IA '.'.,.' 'L.* rERRETERA HUMBO T, 12 "' ddlts!,l ca In "' ca
"- uII
I- HIDALGO-GATO Y CIA. ,,',' 'et. a e 24 horas dint-ro en I" ca ,I Au ... Iteammi-n. rulm.-,a, j- *al.
_ __ __ ,ld" ,d,,,, I -= ',I 11. ""d-docla). =n' I. s.l, md.r. dos to Is, all
'"'nu, das
... as.
1 I I a n
. P No. 103 r ?I'0 1.1 1- ,d d.,,1,1.s .Ilmlld.l S. UH-H-4519-61-13 htpII ra al 5 % anual. Par. Ins' --- 4 ho Ral I ln- ,.II- cmaminco. ,.,I.. ate A-utm. un-nut. It ._ lie 'Relll Is ..... tP I. d.r. rtm-j, As- tu-nue. Ima .... ,,, II
I I HPUL 1 _m, ,,, I_ ,.It It-- lunds d. loss- us. .still.
CADILLAC 1947 1 -ehirono: II ca'Ams In It Par, Arau-I.m-lo"' In __ y 251, deparia. slessesset. X11"t, ... a", T catch." rs Itl, 1ar,
H-485D'5S-12 CalMda V H, Vedado. F-7291 YATES Y EMBARCACIONES I normin 308. M-.1072. = X. T = 11s- APARTAMENTGS ACAISADGS Dccrets(Modt I _;R- 10ME- 'X' 111- ,,. "........ 1-11, 1, *a,"fl," Im"I ... In Lt1 62), radio. Can UH-C-335-53. _101,-F-C i _, .. I. ce I .1 ...
6-UH.H44117-134-101 as. I 6 ,. a, Lot. lIIo,%., 1-ocs.l eg,'..
S400.00 elurada. i drl. ]I"., -16'. Imes. ,ol. "" .:, d- Sonals- lass2-L-da II 13 S.,rau. It ,.It,
,a l'-mi, F-7521 1-1,480-56-12 ". l.."ll.1 cap.. W.,
UH-C-287-MC,12 CHALANAS PARA IN do, Innut-imm,, mAm cmuplm. c ......
-a in. ,
OCILICF)CIONQ 61 p,,c;os. Fuego c-ort. t1luumm, Im bill- I DINERO .112.12 babil.cum ., Itt"Iem a. rud., cl...I.
AMADO FERNAND8Z I PLACER STORAGE- -k.MILi -i fl-C6Z-AfC-i!IfGi-VE, DER I I -1 ALQUILAR UH.H.4631 I tech de e .. ....... Inform,, am 1. mu.
, I lhl ,,Ill.. 11-cum. p,,.e,. alerts, ca" Para trbaJr de c lost a,,o Para I ", I ,I
. I da Rjuatenno. Ursula 113 lost. e.1re I
. I N 3007-53- do, A~ Made ... Iq ... do. "11"i, 1.11: t tie, SIN GASTOS INICIALES APARTAMENTOS Y 11-49611-12.12
3j Galiano, San Lizaro, .,$late. umu Y GIab,,t. VIbma Bull 4. 1 Ocull., tie .all.. -
. i Re'.1 I 1113,90 AltIVIVANIII I'ALITA.c.11I
. FORD '191 c6d. Consiai6n, $25, jnClUi ;39.95 tmotur[ nfo rmes,:-17 At Y Facilljo en 24 horati 'ino-coldr. CALZADA y B, VEDADO do, ------- __ _.
9 las terreno en cualciloer higar. in to
. ,_I, 15 V-7, 114I F4513. decl.4300 en infelanoe ,able ,D c.. EXterlres. Bids. Comedor. dos ha ..l.bitvilm. ban, y ,In, Pnchl.
m-6313, tanalloneL ,fits. covin, de gas Go Y Niator, S.rdufta, (AyWarim,
EMBAR04-ME ViNDOREFFnG1E- ,are, Terminal Omkb,.. Informal: Tr.m.
R,6,n 1-7,j, ,jae,- i, .r. do storage y lintill ven. 1 P"' &e de I Ines coma lm,1. Tsuu- i Inodoro tanque bajo, sco. violets. aservill. d, .ratio, Ist : La C.rdl.Jld.d
cul'... ell pcie to ,st.1, -:it;.l ta an carro facilitamos. *re. ea .e.a r1o living"am. "'uY ,,j Aarg, ,n else.. bodes.
iudorAdmIrd ... I 1111.11 =ISIYE-ll I dor .Uto-Atic .. 1. 1.3'. H-491,11-81.11
:b,,,t, Call, C No. 158. b,),,. ,at,, U-; plado con asiento, platillo, .erorle del V 0 I.rn- I.JOSE 31. ELI Is, I 111 r- 3 Canada Vellado. I'lannum UH-H-4013-64-10 III R-m.
't FI-m.1.1 E-Amsto coRmAoWirWA-CojwubocZ
Details tres lurnos persona H.4712-56. t2 tornillos, flor6n. $39.95. 1 DINERO W OTECA I citt. -,I.memt. Ved.d. ,.I.. %4 .,2,1.
. IIH-H-1299-82-2 al.p. all I
I 'I
- 25 IN" 17,FBI H-pital. vents. 8 I.- Do. a 10 Docile. j;GRj mjAR-MI IIENG TODOSMIS H IPOT ,,.1b.A...m1aIuudn, ll-I ., get,
. Oficina.: Refugio 262. Te. I jl,' ',',' ,. ,1-,Is,1-,sa gu,, de or,,,.. ERRETEHA HUMBOLDT, ECAS P. nu v ,4. a ,, it..d.. P.,. hall.
u'll ", Ire Nortula, A3 SOLICITOES II ,I 4 Bar 16 $45. 1,11m., Ile I I P. Ilo'TOdarm,
I I Nle.d.... A It del Basque: Al.-.... ,I,- i I S. A. ,percilm. ,It I n. segfto 1 -P 6" I SE AL UILA
NA"961 'a Won. A-3188. .- re ,uc r" I'La.72, 049-82-12
_, d F ..'r, II Y
.mular Game, ,-I',rueble 'freell. v,.-,T.'.o',a I .o .p.olare.t. 2. em-- .e. ArARiAhlZNTOjWoa BRALECO. AL.
um ..a .aA I A
"'c ,.,bre mIdo. Tlempl. III qu, V do. VO IF Nto 210. tunto, 1I y
I. edel' do. '.a rI-. InIotits. c,.'I L "" '_D, S._ANIULT EX rRANJrWAPOR77WRAR- BUENAS HIPOTECAS I Intel to. lull. Auda y His",. ,,Ijt-muI -7291 esit conalt ... a. ". ch
a ...... r
1. 'a9-5S-12 1 Calstadla y H, Vedado. F I I due b.cul-lam. bails lpmpl.l. e. -Ime,
.b..da. '.. "soll d.
"" i!",v m Tron- _use'. crold. Individual'. Aills.
,a PIRON MORALES V.,r,, venalt .. b.A.. 11. cI de as
- NASH, 1949 1 UH-C-343-53-13 "o. iu,_ I TODAS NUEVAS, Is. earned daae quums r-ill s..
.'e load.
c.,. ural ... del m.d. Im, comad., I a
,uelda. .111ed. unt-cal. 1 I ,et, see vi .',jutame. St.. M. ,.,
Ed, C.e-d., call on-1 colo- la.- I H-1--st-11

'I .
Mociclo-606. c ev, ClIn I c.-, dl.. dc us.. baralf SE CED .. ins, got,
11 "I'll", tuam. EN I I. ,_ "t A(A32"L C-lo, ,rold, Individual,,. Agua .- --"---$45 .00 ontrada. D ftente c'u- Play.. to- V 7 abundant,. Vsose d, I a 3. AL
UkGE1148 VENDER MI "at' A4m'"d'c s' UH-C-286-MC-12 II l [:ILO MODERN APARTANIENTO
0 H-4qo.,-5S-,. I "dead*). It bid,. I~
Fxelu :,%.mrnte In oh,- ,hlbll,,i "T, "", """,
'Z ____ -imeriI hip I do,. le'r-, cu. I .. ....
AMADO FERNANDL I c "m c..rm. ,,
CARO IVIARCA DODGE - __ _VEDADO de Inte c..StitUcion. UH-C-359-6,1-11 ',
Ocitlendo N" 61 i 'Im swl.oumm a. le 1-6 311s,
. I b,"co, llam-. red]., 'i"do, .. It r, La .dq.i,.,,6 No
______qH-R-3138-82-I2 lirm- Frnd.n,. It eml L.4 sI
.. It v q b r .sctrit.ras d
1 "" -2,"I ..a R U 1'.
uumte de _j.R. ,all "'am y ue suscrinit, Sencilla. Co Indianitrialess SAN LAZARO I 19 BE ALQI ILA ArARTANENTO VXTI_ it, 1. dspuel de hus Ila. -loo-os ,
uAI I mu, 1-- ---m It, .I., _.j.
L .- 1, *2 j. ,.,. ,o ...... -,esruall. Is, naerciantes'. 423 I'*'" '"""""": F .
m. R' il o""I caL 'luss d, R 12 m late ...... 4 1 $14.95 I 'e"on. I I- factilt. nine- ,.be. ,.,te Ind.stl. y C ... p. Ed i ,a", ,a .
Ceiba. Preguntar par Fie.). 11-51N.55 12 I 11 'onuti, mrm cm,'I'm ...... I I I,.. Ustd ,.b,. Im, inttraSS dirc. '. ll eg.- j In almom-11. ,.I.. ecurnecim,'1""
ENDO em. snbre ,tess, contract bn.vi .a 11, C No 111. ,11", Im- LI ... n v C.I.,da
, b
. I I -, H I
LaN aho -tie cougar I I 18, taumenti, del d,.d., In as cdcume last mereuntliet, Tld, ,140A ,],set, -m, Vedd tL Im"Il'tt Ill last
.ERAS Y *REFRIGERADORESI close It I ... lemnes I, fumou,- der... ba complete. Pat'-. Is' _47TIf,,
gollial, Viretonw, hatola I L UH-11-5III = I I flave, aifa, desagiie tie to. Eh-pdo johrmes completoi; he FI-34111 H 13-82-12
T_ on ,.m.r,,.lte, It indul- : Bi m" 'gd" o"'. ""' V7.CD6._'1m-lFIt to- ROIG '.- APART %.
I I ."c'.
CONGLLADOR IS 4 PIES MARCA CROS-, cluso las escrouras Y I dEB,. I I,
blanca. 7.20 x 10. E-tall co- p6n, porlacadena y tapa. cS r .Ielaseltthss-mente I me,. 6 numn mdependlell, m1v modern,. fr. I., d, I .1a d, us acompaho a %iFitar las .B.B jI I I q.1"mr, ban, c.Ir,,. cocina Y -I, -" -- I
L Ile I, P", at'. Im's'"."a'""' I GUILLERMO NOVELLAS !I .
Encarg. ipaameqn. oil-ow:A-1- POR LIQUIDACION R-uh, Millis ID50 entre Deague Y Bs,.1 Carredor Colegiado. I UH-H-3715-52-12 . ..j ... 5 "; 11-4690-112-11
ino nueas.. P ,ct tie .p.,tumd.d. Call hucco, $14.95. v.d., d .d, .i,;n.g..4.b d..' h.. 0,,
ID1.1 I 11". I mered.. C-364-AI FERRETERA HUMBOLDT, Candchild. Inter0s. Sitinal6n.
. I ___
ll. L, r.lt 3 6 . . 82199 L FRtGIDAIRE BE 9 PIES '7011 ICON GILA: I Cuba N' 64. Deill 104. ALQUILO iRT -a.. 5 A L A. _iI 4,
C- 3 7, -53-12 1. -1 40? I 5 do, V.nde c6o 2 anal d, us Y .. as S. A. $ 7.700 7 Vedado. I AFAR AN
,409- .mP.. p7e Blood.. In- AYESTARAN ,cernas ou.did.d_ P.1-cmi. 564. ,pAle, Cal, I 'I. de '..a.. C ... 1 1 No 5 ... I ;,qu ... Mayo, i.dj(.Ill., Folet 4 1 *. . 1A-,0.j (W. 1.59 sale Desagile Y .enJumed, 35,000 6 a Vedado ,mpll,, Y ,,jc,1I quecian d mento
I __ ,, Catcalls Ill H, Vedado. F-7291 I .H.13111-64-12 ,a .. I .c-. Lisve. Sign. Tell. X-'4M. 04M.
Pis oo '111 Li f) . . .. (,,J) i 2,000 7 ", il Alt. Vtd.do. ------ in-' I con grand- c-lan, .,i"p' .me.t
FORD CNCLE S. 14785.00 .. - __ _14I re. Y dem" connotdid.de, Verse
11. UIFERADQR Is Q,,
- c_3QN-a_ aems.. te- ii4m-n-l
1I ontli'll. . . .. S(Ig., 11. PAM LAS DAIIW PENTHOUSE AMUEBLADO
URGE I EN Is I I 'o;,"', ,, ts, I I ve 11.200 7 a, Santos Suirez as hot-.
. 117, " I'll .a.:"1'7-'l" UH-C-285-MC-12 3.000 7 P.listin. Ernsita 71, entire ta I W Nall ... I Y amsY tres... IjFord 4( . . . 1,795 I.. ,,I,,-. Dlt, d It 21. 1,713: pliI r I Tuliplin y ,c.-. a c.... lushm. call... I'll-..
_3 .-.L5 11_. Santos Suirez 70 INTERES PARA LAS DANAS Conill. ruinmer.
,ml I ". 7 -. 2,500 7%%
Nv.d"'I "" "", , I 11 -., *11 e! selvic luarcisess. 9. .1aenrienil.d. W4. Av y '.a. llv-- (,randr failidad- 8,500 7 "o. Palatine UH t ... 'Ed, I cluld.. Verl. Edioll. CsoliI
. OvOa. FifitnirinniienI it vro5 I, "":, ,,,,, -- ,911 tul c -- ,,-- j 0 T"JE'DE BODA BE """' _Hningsa2_13 M.
. ondo de In i Cam O TI N to,. .U.-d.: M No
.k I I so'.o.'a'oe. r"'o ,.I,. 'Fit VENDOLU 050 TRI BODA BE Pa. Y '*O-. Iled.d.. D, ,, 6 dust
- 15,000 7 76 N. del 'I Iss, Ao- in I labolabl,,, y de 9 B. m. Is I am;n
't ... lut,- T-d!t- -Im b.j.,. ia I- do13. ebq. San Rafael. I 11 "I -1 -1 "l' -- 5 1 ua ,,, 1 $41.9.5 l 23GO 10 "; Virial1c, ......... Il SE .ALQUILA T!Hn 5
_ ___ - .; ,Ial !.I,,i." l,1- sLoAll. opti "ID., .
L H It 12%e 51-11, a $45. Alquilo Apartanmenio S45.
.. -1. H-' -NR.12. Calentadores tie agua, Para .9,000 7 I % C.n. ENSENANZAS ,E.PIcodj.,aspc11me.I, sm ,,I,.- ullms. coem. d. I...
.. I __ 3,000 Casino Deportivo _____ I. ,c _c.md.r, hr0a ouln, Ium, can. ca. --.. ....
GANGAS DEL DIA UH-11-5138-53-t I Vendo equilso conapi Is tic gas ernbotellado 4) tie ciu- 5.000 12 'i Arroyo Arenas 175 PROFESORAS PROFESORESj .e.. .11. d, ,ri.dI ,.Av de Ill "% ,' :
cantina. dad. Paiia lie 15 gallons. 5,500 9 Arroyo Aren" r-m. gas. lustlecO. dean ,:.,,.,, c -.. Tram, 1. R- 14, '2 I .
-PLYM6UTH .. 1949 54 MAQUINARIAS p,,rts ,it ,-,,,p,,-,r Rhuna de doble siltritentin COMPETENTES' inumululdrtrecrur, ,, .I, ,.,d.,Il, H-4M
t ,.--, I Li ,u,,e F- Fie
.. r. a. ,an 6 b-cime- ES 3' LQ t7LA4rARTAWENTO SAI.A.CD.
secla, d, 't'att" I ... C, la "t'Lldu- :, b U ,. .. ,
ra de, ,.I"", rad". b.1:,.-;,i. SE VENP E UNA MA -, -I -,a i-ves v 2 VIEITES EX PROFESOR _-M-29 61 mllul", lie --- Fit par., Imu'l, sm.y.el" ,t-r1m,
, Q111NA 11I.F.1, I.. tit-nel tie ,,ptilta, ,III fie cobrr. 4 cone ROBERTO A. .1 mm- b.fim, car,... I.-radli.Jtjot'S 0,1) -Il g(IN135 le- C-l"P.- ma Amums, lapones. $41.95. i del C.Iqj, Laalle d.n ,1.,F,, UH-1-14W IZ-l I Ge-a-m v K--b.rL jbrinda blvacl Estu.,,,L. oocl.. t "'.7".21a .N-'. tud.e 3 rlglorml ambl- I Borms Hipoiecas. 91-pol peci.eft., tell, ..Ed-o"lu-, :.L2 "' "a--'- .'
N1 L __ _, 1-1-4111-1- .' ,,11,s y b.b,.l Plomen. Wer"'An. FERRETFRA HUMBOLDT, A"46I "' "salts I"- l .11
I as' l
F-1143. Ill 7 In un, 3- lie 4 a : T' eme, 12 r 13 Amo. Al- mer .... -_ -_ -_ Anur-AI
NASH . . . 1949 5.1 A IMFRENTA FN P1I Ill F. 1, A Teld.-M-7620 I YAIPI -]a ... d SE AUQUILA I
i It ctlus, ,.u .n. m1lomm tI an"L- D ru S. A., UH-C-20 93-121 mend-L Tel6l.n. B-7527.. 936 Altritiil. ApSirtarnento S36
SdAn d I. .... itito II ,esli- 5B" 11 ____ J,,diu. ,m-1. .,],-,.,,dr. I ... mr.
I Acg.". f"') '-ful.. per -Mr, I Calzatia y H, Yedado. F-7291
dur' d" "'c"'L -im. bwaag... pe,-- moorl, UH.C.353,NH.12 iF-g Blift.is 55 y 57. wpart..lwn,'.e It.-I "I lrcIl%.bfia Pat,,,, -nbe I'llis"L A 11,
; .1, bi; F "t""'L"'
V., ,!.-Ed.,
,,TO III San, a K
g.ros, Ile 111toda Ial-, Y ov- A, nal. 11,rmal. I' ,11,d, I int.d.d- Un. -1. Uall.llld.d I ml. UH-H-40M.75-17 to. Sala, cornedor, das ha- toemis Gra ,1. 'a ,- At are.
'Lc F
Lbi ., bar._,
I ,o2.,,.11,
B-ii-I" Zi5 I 5'. .'
' H_ 12 .. le.o. Al-d.". T.rabum rece.t.
di,,' N.Wo II c.rull,.d.is cle Ill~ __ -, -C -MC-12 mt-, len .. I, or.l.ffir. ediffe-film F'j bit.cibnes, hafio, cocina y ,San M.o.a.. Sam.. Smj,-iI 1,4.IB
con cri.d...
. I. i '""' : UH -284 i 2'. j
S
_
rrdnl' Ile Coneretera. S1600.00 REFRIGERADORES I 77 ACADEMIAS I ne"icia, criatioss. __jiPART __ -4842
aVo i tMacillt ao" 711a.112S."'I" '"'I'd... Into' .

NASH ........ 1947 11 ,,,,d, A P L A Z 0 ANMNTO AMPLIO
';CnZ ... I $33a an 1,rl. ,,d,,,,m,,. ,m --l- s H-5144-63.11 I PROGRESS ACADF51Y
. C: ..... l!_ 1'1,-[;, ... 0- his par., D' '. . ; fLaD s rue- s l met,.s. b.h..
R' F
' hl;
all. an'. c. Ima"eurrme SIN FONDO In~ li-ol. Allas, d.- Big.
'I, _Ic,%,,,2 """ "I'lar. ,,, a arle, fl-, T ..... pi,ord
, A A
h l -- __ I d, l..l .all Secret
.01- -. ". I """ "I'"ne Ile I H-.urI-54-et TOMO $10,000. HIPOTII 'roa, UH-H443"2-11 Iubmgmn. J-1cll-r 16. fre,,
CAO Y VARELA ..$7.95 P- siB, much. st.-I eddul. a, lamall a. 1.1161. I.cull-it. mg.__ -, __ Hle ledld
6 'A' ... D 11-11%DORES crAYARA v real. __ ______ _-4821-.:-12
FACI ES DE PAGO art _", I ll.,tc., &_IIIL I 11 .mul.celm, de PrJmr.. c. C.1st- cabut. rull.n.strafla -timetle.. .rllC-
1't I 11-- -1., rab. ." ""I'- da. C-As: A-4437, Lacrol ills 458. f .. c.c. Plate ... e. ilradu.d.. 11.11crod.d! SE AL2UILA .211 .Na. 13. VEDADO, BE ALQUTLA A~
Tr, ... wo. ,,, l,-, ,.,,,,t 1,.,:-t, nales. hiaI ... I Fregadecon tie chapa. 16" de Columba de N,,,, V.,k. SnIcams um- PIm .-Imm
I "", "'"'o", rat um .ratumll', ,en ad. .D.-tmen. A .1,11.rI i."t',-,m .'. rv,., %I
. "' P"" , ""d,,, g,"'l. par 24". Egmalte, registen- 0 Q. '. ecullptnt a d. sa

... a .. 1 hl;
11, -:,,1,,,, .,-n 1 .... -,tml Ir-Illa H-49133-1,11-10 6-H-'a-4-o-11 d ,.., spread. larld., preens. .cammm 1--mrsecirm una cla; J.-al."' 'G'.eal ',- F-430,
st.)"_ I SOLICITUD DE DINER H-4119 -77-16.. he-. hbit,,i6,. ban, complete
Siabatlis Mot,, CO. ", ""', f-1.1. 1.1u c., In a] icido con on viilvula H-41172-n-IB.
tu.. Aa ,, D,"-' 2I. Tan. I I. ID, am. ".24,100. b .... c-artencelft oil, 11 lor.r.il WERAL .a p tl.
d. 1.1/-_,". S7.95- ad.. sabre 2 calls y gas, It I er.
.1 "' 'gu' ills Y "I"n"' 121nuilel" APARTAMENTO NUEVO
I S. A. ___ _ :1 I ,:olrosamul. ni= S, GL .,ac,,,gv:d
- anuy .d.l.m.d., $14,00al ranat Is caus. 'InI
GENERAL ELECTRIC so partidac G. Lciioc B-5917. Miens. (Altos, I- P ), Veli.d.. $115. Sala. canned., I hallualleCalle.23 y 0, Vedado I FERRETERA. HUMBOLDT. B-5asta-m-11 :.
. OBRAS MUSICALES ... ban.. c.cin' .... 0,,..rlld,. ..3co.
- __ Ineres_ A 11111 Framer III~ Castle 1. .Is ent.c. 19
UH-C-351-53-11) REFRIGERADORES S. A. 1 UH-H-431I-82-1
'- ---* -- - -- I I b ... MdU. lolba(sti ,I IP'. Ar-sm Alan, lumci., bunc. ls.glt.d con aermm. ru- -_
WIPOTIECA $26,000.AII S.11/0. Vl- Comaluditsess music,], con ,moll, -- a y 21. 111-4126-10-12
I __ 'I kLQlI rREcloso Fao APARTA. -7291 Va ,I 12'.. call, Alaread, ... sno. ,1, ldot umll ".''Iaedclo..rO.'b"a, q. SE ALQUILA arell., freulfidn-, ag- abumiante. oeI . 4 alzada y H, Vedado. F (Belkn proxim- $3,500 .1 I2'%r'l_ n 'I I me
. r 7% ,med. 1 '
. CA.1110 N E.S PISTON i I I Rp-, Nilsen Main. 33,010a ,I I~ .", 'u"Llmmu, lull, de ......M.W.- "est'l. Sin ct- u,,, a ... oil,, y freshen, ona. Sala. -nucar. do, h.b.l...-s
. Called., M. A. Paro,[.. Ave I., Palms, .::1,.1 1,1. ,,..!.d.s I., ,,tll.,. Intm-n- : .p.ll.mcro.s Ile ,.,I. y do, ,,us,: des.,,,.meors, b.A. uWc.l.d.. dos 0,

. SIN ENTRADA I ju r ;-,! Au _-m t! I" ln",, do, d. vsd,. ,an Ih,- ,m
y D. -b.l. Ba-710. ". ., . I -uI. It c 0m;lt .. .... ca ".
__ _____ .,in_'a-IG-L lid. d'," l as ". st.,
MC 11) 8-H-W29-6 -12 Ill N,-a 1,Ja. T,11I--1,,, Atill3o A-11a. ., a'di, ) ,mcne. 5 lot. "'. 'L' ,,,.. ,,,,.,,:,I. L.,,.a.,.,n ,,... -b., out U Pu-.l.. 3 -ad, tie Cult, ... b"'61. c".
1, Studebaker D E M IN L ::u- P,,QI,, Cejit,,I, dus lines, l.,'.., .'..d Ci-d' l P,,,,', Alulet"a"Lc'. Ill:
. SOLICITO A A111. At, 8% __ __ ,ts"u, pulden ,,- .a,,as cast _X L Q U I L E 1 E S v' 'Jasdu. .I ,-to, A v B. 1. ,.a. ba.,. Eu,.-d...M.s total ...
111411, Ko!n nuevas. In luedsus. d Zonal..
" a laduls, mach, C-out al W-44211. bru- 1. a llioll,
P'c" P 250 Gal. Rci 11Y. $ 1 0 s o 2 AS 0 S 11-47854:.12.
m-5,"ru, h-ir ""s' a a I"" "' r 7 ____ _ __
" local I ': 3 5 "
,u I tie md,, .del Iran 11 /' '4 H.P. 0 $59.90 1 180 CASAS BE HUESPEDES l- ----ol.l. E. Il ALQCo_. A ... .%;k.
tie Soo /3 H.P. S.bti 'cal", e. 1. cAld. "'.. 11
rl' It, also MENSUAL Real de Mar ....... ,, v -c .a a -e, I bl]c.,. 1, call, cav-. Im, e mt.r.- In" I G.%- ca, ul... -, b.ft.. -1. ,.m:
. ;ms. F.c I?1 d.de!'I K"" Po;71m7_ 800 .: 11/2 H.P. I Cocinas lie gas de 3 ljorni. -m"ed.,
IOj (it! Iran .rt_ ',un, Al A-642j. I,,,- ... ... -IALQVILAX HARITA( Ass!"'E. VEDADO I !,- Iutugpn, '- ,-. .,,,. local h.
2000 ,, lins, horno- Glossa. I 1, am.,, ,.r. llm-- -1., ,.,. de as 1. bal Sev. 4R bloms.
moTORS MART CORP. 11 2 H.P. I I ,.&tdld. Dacm- N- 102, aufl. .larlamcm., ,.,I., ,a- -3000 ". 3 II R efri-Center F.I.r.. GXint-le cluvoillopf'. --ill TA ,." Q I I I I,,d,.-- - 1H" i3l7a"12". .' I a"to
Marina 67 esq. a Vapor. I "' I -Ilt" I'llph, "u, ,h-f. .- ----- ---
I en, I to
I I- 'I
poreclana. $59.90. n--. N-'. .0 "'L'u. As" .-,up".
1 U-2282. Pregunlen jiuo Le6n .* BEL'ASCOAIN 655 : ,"N..'T" FbT, '"l 17 Illlr2. 1 lseg., S, ,e,,:
,drma.,Ir,,ll,.m. d,,-d.,IIm-. ,
ASPIRATION FtHRETERA Ill 111101,DT, Jl "n I L
25 p I $.I on. .- A b-u. C.1l',-de 251. ,',".C no Y1
I i:: I "q. a Restrict. Tait.: W-0322 ,F Sala, hall, 2 habitaciones, ca64 OFERTAS mo co ,a :d.d ll ma u. it, I.f I Te "VIVA FRESCO" '
.
UH-C-511-5371o' DESCARGA 115 PI : S. A. 1-1-it-N Sea. .
. R"IIIFNCIA FA.41LIAR Al.siVILA '!AG- 111-1-1,14493-82- medor, bafio completcr, patio
H-3055-ItIR-ol CabEada A7 11, VeAnda. F-7291 D IN E R O .1 (,-,-. it.bIl..- ,,,,, I ...... a.lem -=
. ENTREGAS INMEDIATAS I EN HIPOTECA I I, ,,. ,.. ,.. ,,, .b,,.d.. , .... --CADILLAC ... . 1949 I n, con su lavadero, balc6n a ]a caSEII puert.., roodlel. 67 57 -UTILES DE OFICINA I ad a ..". ", ALQUILO Ile. calentador, Jest s d l Monte.
24 m1f,,, an Pract camente One- Damon III~. ,able r .... L. 11-1.1.1a N-1." -. -lb.d.s, d, ,ahric., 561. Llave en la azotea. S55.0111
. Pit Sit, II UH-C-282-MC-12, .psal. M ORA 0 A A BE VFNDtN CINCQ MAQVINAR Dr. Fs. y ... Ir to. .1 ransom, 182 APARTAKENTOS -- lie, ".. H.Inn """ ov ,.,,,,!.,., 1,.4,,I,-_t,bh.bI_ -370-82-12
. ...... *" I. hall. C
ca cum I. L.c. IN. Act. 62 OBJETOS VARIOS IT T 1111;rt, imfolmt7t ,,' ,uru., no, -.r.d.. T.do e. aalimll- b tlpa tie I.Wi. bintiiflo. T- 1
COMk NY, S. A. ". B?.a..1lrmdFR.ACO APARTAMIENTO:
, ,am', e .,L I ,'A -= 7'44 -. M.r'jd -6-- SE AIAQUILA
SICURRE, 26 diass tie uB..',.D I, In in pars. fabricar. Muct, or. 2 c,..rll,. 1 BI5 Do
ri ,,11 ,-s lubll.. r- Dep- Ntt:06. A. ErI khott. reerwriden, eon radio. SAN NICOLAS No. 105 T. --- ---,---- H.'-2.'-, -IVI.NnO N'ENTILA.0WES ..E. I.. I!, 11 par. 1. dse,.1.6sin can church. Is [ Pstuctum Gtime, 467. 'mr, P ... )r S- Y Won, A,.,Ilcn ,runX. 431 sbut,
I IIEN pulls. Y redell.1 N 1 ldcluo ,1_^,, ;, lia,-- L a,
'DO SUMADORA CON RgSTA nixcc- I.- um, _d, 's ran .j,.,%.-, :,,;.F, _,,ard,
Como nuevo. Ea mes, Canitts. I : Vncml call -ul- In- PlIm. No I.- rut-a, I.tulum, ssau" am 'rua, inago. plorclairs. Trito chlro. OPE. D*'',,'.'mSzn ; hetblil,
lm;e e
. o I DilifoIrtlild.res. ....... S.bfiam, 3 D-B., Bar Pcpu'.. lul. 01161.' I". 12 a I P. ar. M. Al,.I,,. RACION RAPIDA. SO vilit. ,1 ,,,," -,!.,,,rmu1,,a.. I.... .Co-, -I.I-,. .1. or. mbloular- -l_L H-472-11-1:. .imtm-ld.d. ,LAild ALQVILA APARTA., .
-1111-11 1 stirradecida &coda pectionsilmente. I mem. lglll" 'III, I ...... ld,,...
.1 WILLYS . . . . 1947 __- L _41-2 2
I gain- v me. 1 C-366-54-111 v'S.0 -III T.F1 '-- OF In., .farm M- A. m.-, 109. ___ __
1 STATICIN WAGON ii LIBROS E IMPRESS ,.r Its ,I 'n
luI perfect.. Pr a A H_4,4a-_VI
., UH-H-440-82-13 chn, m.d.clus. 0 .Olt. Elige T ... lc,.,.
.I.: $1.2011.011. 156 1, _. --- -1 PASEO Y 15 if
4 MUEBLES Y PRENDAS I A1-1-TA-.N'. ..I F-A.. .1.1.
. 4, _t s.2 a at' T_', '....',",' ': I Banco H ipotecario ""' ql FRESCO
ana, 1.1,4o's, 111.1 ",,-q,,,1- d. na- 1-- "!
1- 'c I~ Ilcem- n' OPORTUNIDAD ul, 5. j e -.. M ENDOZA I ,maell. c.c.". as'. mrmu _1z" I I

I VERLOS EN: V111 11.111A o"I'a tr.bj,. G-l. j- 1,16f..., I N. .,61o quIdn on aparianarn. i apartainento 19 III4 ua
I L j
Re ... _'m '. N"urt. 'I H-5t.4-Q-1- PALACIO ALEAMA C.-, ,I., -- P-d. S.m La-- I Se al
WILLYS DISTRIBUTORS, Ca~ I- ro --..' '.r"-,_11I.rm,. 31.1a ,'a. mejur Ci d' I. 1&s - to regiansente tiecorado,
_ "R=L, .,a "A ... A .AlF.1 1-1.111. 1-01 PI-A IF 1. Frast-Mchid "I'u.; . L'. a c.,
mna, -muub e It H-1_8_11 sunitioso edificia nuetto. Te1111 ";;,PIWIP, all 4A, as I~ I .,a, uG.L, lrud ,, I a- .-I, can l.N,,!:I-,,a ., m, l .1II ',
,a,,1"-n, ,,,l,,;- '..""I'lu. "'.. s'.. jTj. Is., saint cornedor, 3 habitacioor a- I.a. I'll. .11., 1.1m, Del-, .14 1 ....... a, .,I III .... I~ :r- c-am, v Ines, cocina gas, baho complete
S. A. ; am :_ ... ,.',', -, I ,, T11H ... A Milk -_ -I .1 ..... I'. $Ila 11.1 'ral. told . ,, de It,.-_m-j,; Anskitid 510 .nja_ Rehaz T mcl.le. ,I From, cogardOr, gain, Ila : y servicio criado $95.00. 23 y A
1 ca)). My 0. Vedad3, La Habana. H-Un-Ba-12 'Prems"te 3 ,".", ,_5I.
E, IL -. c..t.d,.d de $50. w_,eI "I- ,. ran last ricatetts, dos lujoss.:
- ---- BI d.ul,.,, .1.11 1-1-11, I It, t. I.1,15'. - L--- - _.N .11-T.I. I S.E II 1, I "
FINISI,IiO .-.,,;g.-f ,,GES giants, morn, Ull-C-308-64-1 1 VEOAO0 I baiii'als, c. crisdo, hailio, cle- VlI C-369-82-li
UH-C-334-53-21 "I.","., ,l l,,, ,:,,,, ,11 .I ::;;:: mi."", :l ,.eud.rmmu,. roul... .-F CALLE L. 210, ENTRE 15 Y 17 ,ador, garage.
______ __ __ c, -, W AS CONTADORAS Ivotoloo; 20.7"'. a.
-_,- ." 1 21 1Ltmm"- 1-cl., .11 H-Mol-58-W ct-lull-m.. le ml-- I., io 1111.1. I'll.-a '-de'r. s's'--m.. LUJOSO. MODERNOFY
I 14 4a7t- 3 I ._1IIsa I-I% a.mll ,,- --. I.t -11, --."g- I
. __ __ 59 RADIOS Y APARATOS I LACASA BURGUE - -I or, -.,ms. mun. lm"all" FRESCO
. GANCA r0s VMG-,LIa .... ). ,,.I._, ELECTRIC -,-. .... 1,,s -d-- d _', ; : -- .... In.r. -.d ... .... ie, Z"""'. ;.: L --- .UH-H-3460-U-12 L
, ', _- It-- I'lian li"". I 05 I a a,--.d., ,am. l"I'll. T,-mm, a ."; $200,0W AL 6% as. In _,!, an to asala, d.1 VdaZ a p a t a I I F_,_', "'It -1 I --rs, 21a Am, I insr. -I ... r H.b ... y Rcluu-to, l"" m -;_R Ir9.1b-.-B2-l2 'P ,
., V1 A... To I I 'll" 111.11""H.. llp""I'll'I.111,11., l"Ll:111"I'al c___ --- do, hands an P.rq...
Ity..u. or.
1. 2 ,l I p ul, D- 1.1, ... hl, Iscos 111j ', TV; ,am,.. mrms cout., Telinmu, a I lambie. e. f.lanc-ul mul".1 .
. H-4718-56-12. -- _b" ,._ A a.. HM- IN At if 1 21 ,,qu.. I Apse-i4sor-t. 4e 4
- 1- __ I .. im, ,I. de $5,0110, $10.". Bit& at Se A lquila ,
25?'.'1jlq. nectumt. 11-4655_51I.11. __ -4011-62-jo haut, U00,00G. Op ... not Ind..
-2 I' ___ - L i IVA FRESCO fr-- modeno .ptol.meutt it, habutiumme.. dos Is. ,, ro.deems
. POR EN111k1I 1ANGAZO: 11ND1 IELIV lost 11 11I I Llione I 1 ,-.n.. le ..... .. lin-t. d, Ills'u'll- F Se alquila apartarnento: qa- 1116. Imuld, dos lu,1I
FRENTE 9' ESTACION "m ""._ d, r, .,ja 1 gd,,,, -te... ntutudm, ,sr"c'. SE VEND A-6425. Tony Galleg habitaciones" ba It In-. to,. 'Insas de Er.-I.. ,at. It come"I", 1-1, en H-602-5 ,or del Cmp .. "I',"", 2.a Ila d-n6s dt, 1. j.o1,,1Sl,1, lrtq de ,'art., vidr-te, or Imi., 0, I la-comedor, 2 1 .11, 1.1 N, Nrl -.- 1mr Se-ilin tie crutins can entraNt VVOS Pt:Pc_ __ t,-d.-dl E.-mitt. ro'd-,",, T.,m. uH-H .15DB-64-1 fio con lavadero, Palacio 2 Her- I DIrn
.1 It", P-- ,]l S"f, Art 21s. .Ims. I'll. 'j,* I'll," on-I P'."'I"11-111 I. "I ,-ro.i,.Myv!",. I da.nudpemdl-I,. Imr,,,rmeoadns-.11,".. $Ill,. 13111,1 mmm., In, I 309, uQel Ins., But. 28 en 1. eq.haL de,,de ]as apa I
'OFERTAS ESPECIALES Ila Du, ,."... 1 2 I CA It m ,.,.1,r.,,d, bats, -m, I'~ manos. Calkada LuvaniI
* 160 INSTRUMENTOS ... 1 Ce.ri, %i,,tt Apdt- -U.d. p.m,,p.l. I., I.Mll1j, "'.:.I.. 11
,.u"- ol'u,; MUSI I. de rou InInt-ral B-2469. La 1hute
Ch b ,Model.. In I NERO -1
'
Coe il ;,' 511 = u I 1.rl 11 1 u". mmebl- G.rman N -.11". "'"t in I', -r- DI cast esquina Fabrica. en cl apartainsento B.
che". ItIftno, h umsmo. lor
112. P 3 111.1.1. PIAN.8 Q11. V- ludd IM. ,,let j.... Plymouth 51 1- mm- Ila, ,,jae ,lm.. M.rlmc, ile o offi. SOBRE MUEBLES C-368-112-12 d.r.
d:.d... )a,.. bar 1. l-I.I. R.oll de Car- 0 JL:,V E N D E L12 UH-H-3365-64. 'I I
I K I
Ford r 'll yins,111mudr.,' Ij..5N4.3,,]o ,In. ,unir, .tual del I ... It~ fll C', .. I DdAnd.l., In border. .,IB."L.r -q,- I N ArARTA5IF.NTO EN LA I
Buick Dy 1- I ____ i T_1_1ms_11:12m B-4771-60-12L I H-4941-62-10 in conodsulgIsimaimr- land,- A,. .D B No 3.1 lm- Il I, I .. ull-1,14187-IG-11

. .AN.. vZNDO MAGNIFICGLUJOlos __ ___ don's. comon-ts Illitold.m.. 1,1,rm, T,16f ... M-9714. TT=
DE II CON GARANTIA r Train. to-ineclad. S.A., S-din. .-MI-Ict-1. - _ABSOLUTA ,, also. --pe. lblaml. 't,"', '" "' hs'. .q.fin, ,kg.kl., 9 __ -I UK MAGNIFICO -.. -gmillout V.c- de, cmeter;,me't.- 10 1C I 2.1 /i b., It o, In.
Chevrolet 41 4 puertal. al 229. "Will-BaWle. But,, 25-11.
.
I Chevrolet 41. C,,Vrtble. juego lie reCibidor V I -1 47 Y 55 PESOS I SE ALQUILA
nevrolet 10 Convartflole. E stre'D elos
Buick 4A 0, K. anschume.. gnifico juego ,it, conle- I VEDADO
Ch ormni. MATERIALS DE CONSTRUCTION, ELECTRICS Se -,I,,,,I," ,,r ... ... rl,-,"I,,
d Md to I .D., 1, Calb- 27 N' 1001, ,.quina a
c. FrIgld-. -de bud- ---meral. b.A., v'.,' calle 8, Yedado. Edificio A,,,,,,I,, c6ne.cel
.d7.1.1 Wi.d,.r 48 i0l, r, ambos, tie fall niiis DID- Y EFECTOS SANITARIOS rl c 4 mumll., Imrus _Ims c.lem.d- ,le ,.s. I.-h"" 'fta1':_?I
It un __t 5aJ4jSr-I2 COCINX Y CXLENTADOR *1 I en .1 I
Tatas eon gallon, de un ,fi, Pi- derno., propicas p8ra gran 11. -I. .416I 4 D IN E R O -11' 19 "c'u" 3'L nifiv., I'[.. d. ...u.1-limt. a ...
- I de; a. Jules, ... as- .b.,
de see .Gnosru, en em a mt remidencia, Ile venden IF pue. 16 tc, 111" Y '41, ,,,,axna I I H-012-ill-ei tie A n tr. de 1.
. que kBit'j. deris tic Gave :"I, c. ..,,.,. ,.,,.,,,,.,, d Irl.;w'111 m Ino-do, aptitarmtotd, Avenida de sm"It"Boy
lo Ile cuent.B. Mljoes lien ,,crse en Ion I)aj'o!s de Vendo Tina d' "" .a REi-INI. ,,-'Ur EN DOS HORAS __ a. lrno, In.,
,rrs a.. entr.d. M.3-.7,L, fa ca s cou, all to Is 1. II Cillea. C.11e, AyUll-11A., Mae, lull,"
ALQUILO APARTAMENTO,1 'I. b u P- a 'all' c." Untient. No,. 211 y 219. ,mre I..cilldades. O III I 10 Min. par 36 .4. it I~ Calle 8 III 203, ,,,, Sabre BOB mUebl., d Goicuria 616, Ile
I I,," Glint 307, entre Mts ADI y Erqp,, Allu- ,, I ejAndoloS en v 1% cu.''ll1locamll., 1, en I.- !
.,,, Sala, 'bill. y San Pedr. se, I, mponn tie
. '... En too -cemen su Palter. AbB.lut. reserve. O'Rei C M"dor' ..' _. ed. .. ca
'
H chos de flitro, toy In. ramr. par Ave. amon Mend. a, Iloo, 1 d
im
r
GLIMENS MOTORS y Aguiar. aflinvar .1 fly 217-R, lrgnte Ill banco Noun dos habitaciones coii c I ba_, ,.art. I de crunins. m- i tual,, oxmdar., do.% hatutleinnes,
Firtanchinci6in mlismos informal Juan Bu- formats tie 7 a, 10 It Ga. y Scotia, par Q'Reflly. Tome el Fle; I -Kar"I weclair i -,..- P ,In- .Ie_..csma__o_ .8743. Sr., Mae, at U:51127 p ... vador;nnarque el preXante po fiointercalado PI Javadern 1 patio Y '.v.d;e..rjo.
I
. Q_ 11.11 T_____ III Fie 4 a 6 p. m. F .. ______ _____ _- i- ,4. ,. M nn 1:5.q Ill) I I-(----- __. 1- !___ Aliquiler. S50. .F III
. I I I .
.
I I
Pigina 27 '
Clasificad I I DIARIO DE LA MARINA .-Viernes. 10 de Ag mo de 19-11 '
I
. I .
A. N U N C. I .0 S C .,L A S I F V C A 1) 0 S .D E I ,U ,L T I 11 A H P R A
. I .
-
I .
. I I
ALIQUILEXES* ALQUILERE.S A-L QUIL E R E AL*CIUILERES ,. ALIQUILERES ALOUILERES I SE SOLICITAN I SE SOLICITAN
- I __ _,__ ___ -_ .
,;2 APARTAIUMMS 82 APARTAMENTOS 94 HABITACIONES '185 NAVES LOCALES 90 MARIANA REPARTOS 98 ALQUILERES VARIOS III CHOFERES-___ 115 OFICINISTAS
--tes, ,ad. .. RTAMZN"2 CONI .X I RE ALQVILAN OA LOCALES MRA VO. %rQI 11.0 BONITA CAN i. JARMN. POR.. 111. 11 .11. I O". I N W I "I I ... .
ALQUMO DOS AP LO OX DR LA vla -A F"6. I .
a. r ALQUILOHABITACION -11I.. edlfllll 11111-. C111-tent C- '.-I. -.. ihibinti. ,hi-d.r. -1,11 ,- I '.
hord.r. do. al.l. .a. masPosir.rdea. ii.c. a a, c I I ,E soncri-t
__. 1""' _' as I to 11 T ". I I., 1. "
I. bases console earth. it. .... atics conselds toddlisic. aid "Elen. 2.a.,,O.I y e -e- I-m-1. Mad Glb-i. I-b., ...... P., arl. -b- 15 c,
.1 ,I,,t.dr y ,ol $34.. y tan. W.. coonsIlklmlso. Eatinoils, Pat.. ,;j-t-,- J:1Viri.V* I'ZI-clincial."I'lazi hl.ra.... do. -.d- de San, So-, -, .1- A--[ 1'.. enhe A- .11-, 11 _,, ,*, -iti ", It,, ,O,.,RuigMf,, It rRr..sijS-
at- is y Filklole., .difiel. Dorail. ago. achl. jc.d District.. T'50IT-0.12 2211, List~ pa, D,,g.,e,, Vdle I.ked.h; Tell. A-4543. H.,.alidi,-.1win.. I %l'o.a.., M.i ...... H-I Nc '-. I -, to para liver direcrionris
.,,,,c H-'Zil,1-14-111 -Is..- 114 AGE'NTES VENDEDORES
chat.. V1. it. -aninic-ohl .... SAN MIGUCL 4", ENTRE LEALTAD T I "-" 11 CV ; ' dWFATi.C PLA I-A- .4 1Im d. locialb.. y fl-.., ts. SIX ALQVILAIN ... Rate I -, ODIS III, 1. guitt ,I, .,I cihsa. ,n I
.-IN I.Eaealso,: Pride, as., alrall Ontrad, Ism y 'I I !'L r t 0 LOCAL 13.7. NOUN, T .-,,, -0, A- .--- ,' Or REST ENN *,, -, Oil --_ h-'N',
hric, pe"co. 'atift. B.61B7. 34 ". 1. I "i,
__ 1 !_"_ _ __ dmandientel 5,1,. 3 ,tcehh,, -thedor a P' 'I. v--, I. -'O. x., ,"e", ,t-1j-' I ....... Is 'I'le 11'"gis draoeupa- r r ,
MODERNO Y FRIESCO AIA.IA-..T. ad,,. lsluh v-1ashis, Alto, tou it,,- 4X-ft. 'S'.' F,".' O 1. to: = 'm 'L. st- H-47 1-8.1.1 .... pl -q- j,,dd ,I F, ... ih, L, I "'' r, ,, 1. I I 'I". ', 'I
milaid.r. _. f.r.-Ratin Ciampled., _, gas. -4635, her., hitilrbs. -4748-64-11 ehnie, .I 'Id.4.1l_9._I.1l Con, itirlicitivas prectas r-,nabl- ""' ' I r ' I ' _: '. j1hS. I-o juillUr. InfOrmit
carn W., 2!4 -n"chasill. nc. Ion. ,ri U 38o 1 11 I '. .. j
'i i "'L2 'I I j CEDO FOR TRASLADAR E
d. as, _,kil. it. criade.. I-lol.es do.. W-5542. H-5105- 3K AILQUILA MPLIA It I ..'I. I - --., -- .. fle- hIkkol'. ,, IQ u I 1:,_- b., I. por .1c,,,, 1. an, 'i Hill ( ....... IiI.- Nrpl ...... N,
hi local -r- ..ILO. ALQUILO CASA M06E i, ,h- "I 11
KT ... 6e-rG a DERNO APARj;,st r ... it. hirolli . I so n I itjil: .., th i I.:nrl Solint N9 01, -,,iihs ir Al mo hil 1. w
part AysUrA.. "' "" in 5h(i. lpiijoii. I rarr refer
14 I.: I Ili. Ill. -dllsi d 117."N" Nc.;h,'r!hd4P. c' F11 ", N- 112. At ... .. ,Ls-, do- -. Pi,.dp. -b.ha. 1. 1118.111 -. 1, '' ...... ad as preci, hi 1, ,,,., i d.tol, it. pl.)
H-4M-g2. t'srlil-meardar, do, hRbIhcIn- hall. zI,,h2 A 1110, I .1 ST. I
III .. plan. .air. Rein I it, :a Calad, tie 0 h .... his 1,ii.titeiri.1, .,nilett ad ..*1 17..,. do. In.A... vi elnii. 26 N9 205 Idl1,de,;, .1 A-1101fi. H-47DII-115.12 4 -,' '.. -nd i" : I ". : '. I I I cila- I
ME ALQUILA VS APARTAMIENTO *EN our I y 19, Vedado, $711.0a. 3i.m_ i .-- I "n I. ---. I"I",;" .o pcSIm it, Xild,.el. h. ., ..-I I , I r I I .1
H le ... 505 sit.. h..b- ..I.. is H-5111-82-12 i-- dr ,, .,i l f,,le [art y p ... h R-t In, Jiindlit., " --- 6 .,., os ns,', n,'', ', ': r '., j' Immonomom
I SE AL WN TRES l1k,1151TAII. -j17NN N .,'art ...... ,a 4 ', 'allilloollilliN
.h, 'It,, I qul.. it.., ,,, .dIfli. .c.b.d. it, -- 3 --SRS! lit ... it's -,e .,a ". '. I I ..
.1 Ino, r ilia inth.s. JildhotL"'ple.d., Par. hoobr. an as hrihr 1. ,,.11, 46 M-ncir fient. .1 ,- _N_', i .,."d ih,,c;l". 1 .'. A r I 1 I I I I 11-11-4.11 I.-I 1.1-10
. H-WI.83-12 HERMOSA VISTA MAR -tridoi.kni .1. .16.,: M.-ftic. IN. -I- O. Coheeiiil L. Cap.. I.I.Onti. en ,, i7 --- r I -- 14-4. it tellin, d.,.I,-*,r.,,,." ,, lvlll- ---VEDADO, SIMTSTRENAR I", -, ,I F-1211, I 910, ENTRE 4 Y 6, ALTOS T ,,,.I.
-11,1711. RAL.. IhI. ',A., ...; SALA. ..Its A.i... ,le L ..... li-41117-114-!l Lic, ile- .O. 11 11 -.. I -- ,- OO. I .
ciithr.dart 314, a, b-h- "I 4. list. LUJOSOS, $60.00 Ir ,I H-40.7-85 'I AI-,W -'. 'a"j,"'S"' O, ...... 1,i .1, r: I 1. I .. I I
I d. .one.t. .1 .. I* In hl.: I. Loans ede.c., min _LOCAii L. _CA IL.-C'N' -11'.. ..".11c h..1-i..e. .ni s. -_ ,._ a, .--. de 1.11 I .
o ad "T.: .M. I I a Ia. 11 lellllbsl 11..4.. Tst..LAN11AIRI- 61.QLCLO, A .),,,n, ,.nn ,in ban,,, di, n- ,i ,,.,I,, p-d, -I'l., I I .. '
12 ch: portal -he, eacl... .part. oh ._ 1'.. l_. .. I hl IN
SW is in 1- 1Sl1lor-. --d.
le.hoos Ion. 849-BI-11 In iTma. sala amplin. cindd.rc o: Pon W..bl,.. Write, 1. -11, hiblhie,6d ; I., p-i-I., in Geol..' No. 5II. io.,_ "I'll, -;. -I-1,old, "" l'ie-161 ....... I Iiiliiii-ISo ,,, GRAN 0
. bit,,iA,, ,-dIhda,, .1diods i At% .... "n'lliel..
.-- h thecIn d, b j Erap. -110184- I La ,. p,"pa car. E-chn 5-1- '1'1 a. .., iitio' ;'1'2- ; To' r .
"i" m, di In,. -it.. -ce .go.. -1 e. .. W.Ta.d Teblifinn. M-N1.I. '_. '. _. .6. Ii't"lleni I,- I"nell.le. [of., Srsoth T -11111 I I I.,,,,,.,,,,r
Apartamento Moderno, $50.041 b,,'saq jor7thiol, stiquinis Plinc,- Va- CONNULADO T VIRTI I To KIM 21 PINO HA- H_4r.-33-12 i A 7 o 1. I ., ppra
Alc ad.. H-5105-112-11 biticH. g ... de. b.Imn 1. -Ile. -. ", i4 .. I I~ 1 1. t, .
""' a .A.A A-I'. IAALQI' L.-L-O-VAL-F.-I:l'- Ll jos; -RF311'T%-( l-A- Am l '-'C"' i ItP.I Isin; Real 7. jaintatili I " .1 : ,
A r Ah-nihile ..... to --- L.A.. 0 ,, ,- :., .i .. d. ., ,' ... n"..-.".. its, balm. .a- -.do,. c ... ned., Lane. Pat,., O, ,111,,. par, Ihhhb-!'.oI. #25... Whe On: ,,I;" 1akhm.p-rd c gas. esierit.d.r. -Y.- cacho, is midrichh, '*'.' "a ". '"'. -' Ili. or,,.., also 5.6d.pItt.rb,"i c'.2 I "" -r ..... .. hid., .,-h. --., .-,., jardin -EI FinW'. U-2-1
oii. -As e L ", ,ad, in I--- list. -.-. 11- ...... e.l., 11-- -,- ...- I 1.1.11 .11, ill., 1.
"e, Alm. in al-ei 419 ... .4.c AHOU. H-49711-.4-As an to ,;,dhIIre,_ e. y U-2347. 1.11 1, ,'I., 111. I Gontadores h blicos
C.1-II.Al it. Oct.be N t.d.r.. hars. Lot, Etta ... 119 it it];, IO; I I 1,'d ,k-, O.-I, I-co, ..".....-- P-d, ." ,- "' I I. .: ,,,, I I
H-514 -5I-12 al .ioil iie- I Carlin.. Santa. S.Ar2x, S. ALQVtLA A-Lj. HASITACION .. rr',%ami, d;:.," I, do ,n ,__ Pe hin.l_ hin__ E, ,Nc
. e a e! 1 I I I I ,
- -5137-112-12 TIJ.dlll.. Mia MaiThis -- I.. O, Cons y Ag,.ia,. V-1- s3a: v ell qWs, har.,,T.It. I-4833. Aghelts, No. b,)D'* -1,re Ecipedr.do O'Neill, 2,10. end, Me '. IF-Oeli y I.: B-0. ".- L '' I ., , ". .
AmisTAD 361, 1 1,141, 9-11 too. ir,- .,. Josef.. HAI Pitharide. M.1_ .S 11-4864-90-11 _ I 11-11 4hil 11. I ,_ P, I y Privados
, I APARTSAT&NTO 3 ...... h at,.... H-4786-95-12 I--.---- .--- -,SE ALQUILA HADITACIONES HOMFIRF -- -- ALTURAS DE ALMENDARES, RANCII 11 13 11 N I 'it I's "DEDOR 'ARRO NI k DE lit PlAzks!
, of,, I, ,ap. -- sl ALW ILO TE Al 10 ... .... de-;. ca,--, I 1E AIZI I,'% !,:,N ( ON ( I .
-7 S_ j." 7 sa"'i .AMUEBLADO solo ,an MN RREND a,',: h ,oI- .... Unit- P-ii -litutp Org .... i.;jrIin.
rl "I'll 11 11 11 CIO, ...I.b, Y ]I.mpl,,,. tic ... ech, Villila .11 :,,"I., 1'-111
e.t.. "Stv". 11. c.111111*14.1 I- Calls 6 No 2119. elicolnis 11. Vedisdo. %- Gan /4. sea -.5078-114.1 A 6 R.P-1. Pan Ail-i- I juil ....
-mplhst, de: mg-conamith. can as]&, Condeclar, 2 ,-I.. d. gas und, pl.- _H ,A l; a ... ,,,,,,,.,X,..,.",C,,I,,n.*,., ,,,, :;,., ".. .. ". .1, i I
_ Xr ____ ii Of metras admirablessente slith. I In: F, D,-,,a 11 ,
d *,I,, 1,1altachine y Isafio. Infarrida: ALQUILO HARITACIONES CON 0 SIN ,it., I. ph., ih a. "t ,., ,11
I*11 I lonarl Pro- I ,ila. it 1- .i i:
,e b!,. cloatits. con, I t-.,.-. I It "'
_loli _len, ador lis'61alike, Allits-, Ugb I..T.dibin .p.1t.di-lo ". 'a" is '.-.Irloilndaxtr a, co- -403. 1.11111,, f: I: ,, 1 :"_ ',-,,, .(I- PrHerild'.: FiSpevi'llida.1 in
. scas .jmhd,,diiP!1 .. .... .,, 049-9-2 ',
plel, 1,vade- I MENDOZA Y CIA. .I Cmt,,l. P,,d. 359 _1 ., I",.- so ,,,,, I i ,
i0c,,diinte I slier clo a dep6gilo. Se it& contract
, -eupu-lo it Eats. .
I 1. shot dl lose P.Eigli an _iN 'Fu- .c, ,,,,,, ,,!,:c, "'O',", 1,'.' ',,"'A 5= i,, ,, I 'Ili .' ",, "' ( "Plo. Pr,
111111111111111111111111 Obispo 305. M '692 H-3065-84-11 Sun conditions. uo-iitu "I. THE .ENII.1A Y I I. ... I,- I I I I
..... It,,. j.rdIn. P'Tlw 11111O'1.4 11'.,P" ," si P""t" I I "" '' ', .. '. .1, 1,
. UH.H.363T-22-12 1 47-252-81-12, -- I I di-lic": ..'pe'ieurill I- iugj p. I
_ NKPTUNO 511. ISEGUNDO riN6_.-i,-nE Informia: Toll. F-8202 : ....... Win ,--Rd hall . ....... I's-, 1, .
is, 11 4 11 .
$ Cahill, ... ri.. y Prr1-= RI.,Akh.IR I : 1-iclen, F.TWI. b I'll-li-3328 lir-12 : 1-' "' : I i 1, '. ".
VEDADO M... tr.acii ..oh. Wel n. _1. PI 'N's 1, - I I- ...... I I , 1-: ,
Guard muebles $80 I LIH-H-4283-85-12 --- i 1i -1 L : Ili Im I "IN 1 ltsl I Will DE
Moulin LI ,, nd.,ned ,.. ,ldnorj..,. hannic e. ,.I.. ,.,ej.. d.- I SIN ESTRENAR 1A AllO CIA It ii i'o , ''
O- "' S c. is mal... .at thir hodep..d.e.i. I ___ _____ - -:NII I.L01S
"H A BA N A kri.d., Sm, pervind criadli S IdS.,!,. ,a ... ,,l i I No 11.7, -1 r, A- IIotPI de ( abeiii.,,,gr.. ILO ____.__ E1_-7I-Si.I2_ 4 A ,,6o I',,,, d,, I
balmn. Frente a Lhea. [I ._ XLQU 1 21 y N ,,1.
PERSONA NOLA. HABIT.A- ...... nor. 2 h.b _oes. -,. _,;h,,
ALMACENT1111 AICIAIRZADOS sablebu .... r0erentim. V-1, it, .16n .ohatol.d.. calm. do. -11- -,, "' .: ALL. lia..ESQ, 'F '['sit.: 71 GANL DINLRO .. .
3 & 6. L avs, to, bl,,. ,go, to. ,deltichid. I.I.,de.i. grins, A- 1 .... ,".a --. le- PLAYA HERMOSA. GUANARO It ...... a.c. N -1 13. Depto 519.
MAR AXTxGuo its. bar ,_ _-r 11 El I~, .-dc-,, v -ti-in Hotel ,.111f-llrll I~ 1- ,I '. ,
009. 11-3922. ble: F-2234. 21-M4 IN acondicibriado. Ver enear- d, Cab.il-. d .... di, ,, ,..,blO,. halt _R..I-h.I. bj,.. P,,t.,in,.ej '- I --- I -1 ill -11 -_. , .,', it. 1695.
EL MAYOR Y .Is Local parst oficina Pon aire _' N,-,
I 119 j .1
u __ ___ ---1 I 11; .. .1, ,,,,
. UEH_3SE,_S2 12 8E.ALqITILA "A"ITACION A PERSO-1 gado. MIRAMAR ln', ,cw.j- vjIj ...... bi'l all a'r: ,i .... a --,fi- 1 -,I,.- 11,d ,-:
"_358Sl 1 M, 11, (I, " di'l."Olen I. yorts. San Li 457 ,bj., I. ,, tin h, 1, . P'_.,Z ,,% Q R;, !, 152 of- De 8. a. ,,I. a 12 ... t 2 a 6
. M
H N-i 11 '2' ..dhiadc del hho,- 3a. to Ili I I. .... ; H I 0 I, in.
" .IQ ... i-h-lel. "'I"' 3' P: I
OQUENDID 1,070 GUARDA MUEBLES let... .1d.11. sollicki. ,,add. y I ... c.. 2 bift., b.fid St.c. ,,i.i .
h all.. 1111I... I.I.r..: hn -.d...e-I- -11- .... ,I EXCELENTE C 0MIDA I:H C-26 it- ,O,
.1 ra" battle, I. ,.I. S ... is :l ..Laa. ishplin 3ii'did. ---- .
. H-30 5_84. I I ba. ,iat.,... Ll.- .1 I.d. TFLC!
- A N? IN. ENTHE CRACON 7 CUAR- UH-H I -- 3 V is. 3 ,,,art, ;n",'. ,,, RESTAURANT Y BAR .
,- ,-I ,,a ,it -1 .
necalitilk. apartandento tie sala-co- M 0 1) E R N 0 ___ Plied, lSt'dv,,t4 S, at I -,,ad,. 11 Se admiten proposiciones 'no, H-5098-1 15- I0
,. I bel yl, 7jna de Sm. R AILQUIL ABITACION itible.-irle.h. In"n't"'N: F.nW- ih-,I,,d., I.E., lhn, .. ,,,I, R AN OPORTUNIDAD
.... lat 4is a in GRANUE' Loal p-ph, para so ,I ...... ,, d, --,- -1 -, .
in id Apt. Nwsh low: Imids in Risdoxii -bId,.AhR
IS 0 itee.d.do. I "' I"'- UK- 1-1-412411-90AI 1,11,,ped. P- ,nI-"- tie
to... P ...... .... ace trails, .. a pl-nit ... In-. b.j., d.,edlfi Solicitanios persona con 116 Socios
Se piden referenclas. 1,renethid-r. c. 25 elect. he A ii. - - -- --- --- - I I..e, ...... IlItA lS9. MM36, W-5277 c"j". un'" 1""Ohn'- 'It" collides. I'- I Ved.d,. Superflete. 250 Mts2. 1-111-11 111,1111. 1 11 I I I O O;, T'N
I I I I.Innis: M-9751). T.14f ... X-1596. I ", 1' 'T
- - I I H 310744-12 I Int rmex en el miamo. I SE ALQUIL&N ___ I capacidad paia ,rganizar ,%- 11, ,,, r 'I P.. U11-n-,us,- UIE&Cw42n4&Il denartanwnto de N-ellta. 1111",-_ I- I "- 1. rH.5to,42-a2_11) 9N CASA, PARTICULAR ME WLQUILA I InS .1111, it, 4, 1.11. ci,-Ind. -_ -
I - ,mpIN. Icibit-16, hmb,,. sold, aci- 1. 1-- 11 .. 17
. Ethanol. ,in nflini .,c. ,liendal'. uH.H-4313-95-12' qda Ae Central. M-ll 4, Agencia Refri eraciem, Te- It I
SE ALIQUILA' VEDADO N9 313. 14-488ilol 11 2 bA.,. -rt, -vlri -Oild T1 l SE SOLICITAN levisimi %* Articu)os ARA BAR, CON UN '
A rtamentog hajos. Vapor Cattle 1, N' It 7. ALQUILO AMPWA t HART AMON PAR k 86 OFICINAS ,Irel, g-Rie. TeM 13-.762 Lleve Se adjullin tte.s.anil il 11 do I, ....... can ad. .erviet .. .... ... Ica Inajos Precia: 3163. SOLICITUD BE ALIQUILERES i ti,,, 6, ,,,,,, ,fn,,da. valor de S8.500 'Se fluede ad
7r S&Ia, comedor, dos Its, tmn as flab is reciritnnell ell, y Went,.. S-1419-1 .482. Is,. !,led TAMENTICO CHICO. Pk- I -is ni;l doshitactiones, Ill y coins. -irptiestens d .sit. do. nh.. C. rN -'. ..... ...... Sueldit C ,ti- I
,,j: .'.'IosR.. hall. I LlIiC_3N,_NrIq
ALQCILG BONITA HARITACION laid, .1 1-41I.N. de I 12 li-7L.-Iffi-12 j E ciib,, ,,I elte periodic C " "' pest)S, el rest,) a paglr
Servicias criatilbs. !,, t' mensualtriente. st-iin (onven't.glOct, It ,,,,,1,&.1nfraOa el ,., it, flohili,. Agoll. 7r. In. pill. A _1. h.trore -1. a ,efi- eoe O.b.h, old T. lp Mundi l. F, li.ria L!
- Re ..hen ,elee-coi. Alo ... le, Dl' : I SE SOLICITA & Nc, in-. bt e ga aiwa, Juan Amor,
I UH-114433:82-11 Ull-H-41M41-82-1 I I~ li,41171-III-I4 OFICINAS 1,1,1).-Il le _N" '209
__ ALQIIILO HABITACION AMPLIA T VIIF_ I iESTREN E L A S Par.. itfiirus 7 dep6sit. tic I'l-I-H-21i35-114-11 11-49,16-116-1 1
CAMPANARIO. .5 CALZADA 655, entrr A y B II hilid.. so -. h.t.1-I... coi- on-- E. Slid Ign.cl. No Me ,. .f,-e. 1_1.chaa pr.lRCIO. fisruineiluieth, Un ___
,;_!lt..E,,e -- -. ,efs, ........ 1. b,.,.S
. VEDADO e,,,, ,.,,. d.S hi.giffi- .flc,.,.. d.blex y ,N,, ,,,Id,.,.1,,dd,,d, -,,S.I,. ,., .
A ... ,.ad,. do NI is .I- F.'ell.n.'" 1 521 1, 2 L.Il do, Y I. ... %.tl. IOCRI 0 Dis- mull grittile. 117 SOLICITUDES VARIAS
I qc1l. rapii.clid. .p.rtistnerd. e" 1':"'.'1'7'1'l. - a ". _Ain. --Il.. It .... tie .h-c I.- ;1111d1;:,a. ,1-1, -- ga, ban- 115 OFICINISTAS I ,
,f'l
,rl,,, it it I.- ApirtArninto.eds hl.ldi,._, ,1 ,:S,111,11- _ H-4NF/84.1# f,,,,,: Telts. A-2930 Y M-3859. Dirija oferlis at Aparlado SO IJ( ITO It'A llil:,. I ."_Mlr
is .11 __ L ,.;
do, .' a ': oi,.r6.j. bill. etorpi.l.. ._ ,,.. :_' ALCIU llg. Ahl Y VENTIIL D), HA- 1 -. piep ... do, par, e.na,,"i N- 2050. Tel6fono U-1669. .- '111, rmedorr "' 'h ,7 t'cl.neile 6 no. I """ __ ,.-. g'..I(.. sm.ii I'm 1: Ell ,11!- 4- I~,, 1), 11
Coca. Y se-cla tie trill Lith. 1, .,,,hr, all. nut, !. .In I
a. ei ,z 1 I _,_.,. 1. 1-1 : I 11 -7-11
for tented, gas, rilart, era a H-11-20KI n ,,. ,, ,,.
In meet oneargado. All. patio. Informs, encargisdo. caid1dn, 1",.,,a1.,h!, 1,1 I u -_ :'i,", .1 _ _____-1l -It I lit o is I N.e,. dl Fit- 2, cl
*Ill.. ,.,,,,n. Ele-- Aerl Columbia (Linva). 1211-1-c-lod-N-lo ,,., al hl,: ,, ,,, I '
UN-H-4473-12-12 11-48111-114-11 I DEPARTANIIENTO i-sq. Lanuza. Reparki Al- g,, ,,,,, ,,, -n,.-- :%ERE-10 .
. UH-11-336742-10 fidid- ,-- 1- ,i -,h ,, .111NI
- ,.R, Interior, con gerviews I ealas: Is IlAme a[
11FALqCVLAN littit 1VA.T.S In! 1: utra mendareal. N Rosau'll. pL',al,","q',,r r ll ,'', _.:-d', -.. aid s,, .,. RIlr it, -.f, SE NECESITA *'I AN E X4981. S r I it..
EDIFICIO "OLIVER" a. di"111. Ili~ ,edr,-. Tell. en 0him. B-3309. Sr. Gutitirrez. iis" ,d..
deptimilo Is oficinas (Para ahjuilar). ,, ,'.,, -, ; F, l1b, f,
k I .1, .1 L I I
q it y uli ;I-;s !Iti ,a fS,,d-.DIARI0,DE NTARINA
I Hotel tie aparlamentos A All"Tis "' "" S, 'I- w ...... ""R* Ito 355. Informant en el : d-,: I ,,, l l",il,
I. it I d Verl' In I, .can h" an hoing- i;EFTUNOTAG:.1.LA j6f,, -RAR mismo 1 Tell. A-4994. I I I.I.IC-7.7, -wro & Ish, Iiinile. III, La __ 19. lituilid. ,1, "' a' '.' "" I ""' 'i" in l ...... .... O"- ............. 1), - I'd C.,ne, i. .
ISiZr.'n'.',' '"cS.4do it c ... ii I ,4' ITS.. $1 1 sr. sea; ., Ida"I.r e, Tel" -. Habana .o Axis alrededo"K.
terente. tannistal c n servicing it, cin de Sm .... hivis tie ,a v I h,11
y I X: c I.~ ell-oo.. fto H. ,lb ....... In,. MOnihadid Ir.bap, 91 JESUS DEL MONTE !ORA' Super-fit-jr: 400 ... itr., 171i H uln-03-13
- ese is P'sichi .. tird'.r... Be( -,ha. total..; V.1-fln -86-191 '
pl.to d.olhot el,,Gar U,,relitau ,.I. ., ..... to st 12, 4 S. H-4730-114-11. j UH-H-2313 1, (Ilpt-Cximadaral Se re,- I
I -----,----,- __3_ .
I..ffu. ,.b itchdo T. do TW : 14 LQVILO I SIA CARA-INDE "N,,
111.1,.. 1-1 .... .. 614, ,. 1. ca- quiere que. Irrign fAcif flr,- ;. ESTA I D. DESOCI PADO?
UH-li-4711-0-12 HOSPITAL 622 (ALTOS) A7 HABANA I A .2 7"."b hr .... 6
6 I I I L
UH.C.11711-Sil-12 X.phl.dida habitation so ,.a. __ _....._ I .sea Los c...H-. ... 1,11 .1, 1"". ciuniora_. Emien D,.,a -,.- -- ,hn- it,. as olf... s. aide. is- IS. illil -O. 1. as Misla I A,...,,,,. 15 on. ......... ""' ofirtit, :' "'.""".". = 1 ,' ", .".
.1,",11, hors, IcO. ,,,a- j SM ALQUILA CASA 1ALL1 Asill it,.. se. P-- 11 .: 'i' 1.11 4., ti'.,
AYESTARAN I.e.. A'= 'I-'"' .is It 47111 11 it ."
-- --- ,,,P.a.d,-. qAGUACATE 405 kridefi.s. -47-4 11. I Ch. ec:dr..1,O-d-1 de Od,--. 1MnW;_ P L A Z A S -.-- 1, -P.,''.n.- Ind.
entries Xworgurs y Tte. Rey. .Allukl, ,;artmnt, can ,g4tattiOra ve'l. d I o t; I L J. CANCELit ALQUILO AMPLIA HAIMP17ACIDN i iWCO l+_I.N-N7-II._jAL "I"' -- it.,h- ,- -, pi..,mlin d:
e.11 r, so sirithit. G6... a c. 'I ... ..... I In.ft, ih.cdpirc m-. .A. I 11, CANI Ill A -111" al.mided,.. Il Apartado 300. Habana.. tie jll 00 d ....... 1, nl--.. iid
A ad.erno ispartarnerio, In. Ave. 20 de = Z. Aguirre ,can is- I th.t. ___ 1::, .a ,a _. I -'--- P... ct- --.- s.111%1 10dm." ,. I eill, n6n, psr.6, tralaj, luer.. Macc6n 113, barl. Helsel, ,, ,coll-i ...IIQIs its
= .. .-I... .1 beta y.cocin, tie gas. In- 11.40-4-12 d, at,.. -irp--a tie at, l,,.,_,,:,,1 -C -- ELb- l-'1111
... r "= ,.'* r.-g,,:.,1. .1.1, ,1.,,.,c!;'1,,e, '.'., -a I I.. 1-1-51-511-12
pto. ME ALQUILA UNA HAWITAUMN CON L' A ,.mplel., ell _11..a
Agua aloundante. Vista a foranan: A a I __ " ,, I, ,'.".Is calls. him. -11., Within.. lomr iintri-. _' R .. al 6 ,_ 11 .ME ALqlfll.A IA I ASA OF. A' Sh.A I U11-1,14765.99 12 TAQUIGRAFOS .,., ,. ,5," ., ,.,!",'," .i ,
I' A-- N11 11 I"I"'... Eas. 1L.-, a.."'.,"Ab 11.
I I M "'i""'In"ci 1.111 de .Ldl;- '.a
M __ .iOd: ,"S,. -c,",a." """c"" 'it' so"' PRECIOSO APARTAMENT6,
1111 111[47!2-82-11 "" __ ___ H-hl _" 'i 102 AGENCIAS COLOCA !:" ,c ... ....... .
U11-11-3831-32-12 '11-4921-114-12 exclusive e independent. ALQs1ILU .APART AAIF.,:TO, ALTOS. Pit s-9-NK-s ", '_.:.-'i,. .%",' .,
i ___ ,,h, OO 2 OPERADORES ".
'I 'I I
EDI ]CIO MISIONES h's.0.N GRANDE E. is, Gahano, dns etiadrasb,;'.'06,p." .",'.'.L'..' ,',' '.',",','.",'.."Al"'- NILVA AGENE 14i DE T 111
.... ban.. hich ads AN I aj "
1. aj We'. "A E,,j, ,---- l""""' ii,--, hi In~ 11 I fie I Tl; :i In S- I-A71- N" 67.1 hilPRrMERA, ALMENDARES rin.ttt Pahl Is ... hilichig, Uni-s iqlli,,,, llftrehw, 2a. I.iii,,. teatro m6rica". Lindamente ,, L135 Go. 'Ifi a.- 1-i1j1d.-. L .111 "I pi'll ":_ ,I ,, ,* ..... ...... y bsdaa
Aparianninto DOplex, ly III.,., No 11, a elllb 3 1, ,--.1, N- ".,: .... ,,,, nl le%'l I I '_ I
$36.00 1 call I.I.. ecionscloit, Is L. I I so., talent. to, ,air, 12 3 1411-4901-94.12 iarnuebladn: sala, comedor; ha-I --- H-5118-91 -11 o"'. --,. -_ I .111t. ,. :11. . I 8 U "
___ ., ,"', CONTROMETROS
Zhu. 12 y 14. On .partlione.t.' tie hish. OW-1.4c, llcilci, 2 I.l. Ina '- I ".., %, -:, _, P
-minedor. .. HABITACIONES Totho bitaciLin, bahu, patio, Coe ALQUILO CASA GRANDE 7, It-,
214, thino y coog 'I VII-HAK -11
ronnilis ell otel, 'I .." 'I ad.' EN Telf. refrigerator: A 7 -1:1 I"111",-,
r, I a I I .".a Al"I'll'I'l.r. '1 410. Zi lh: ,'11. N != R- 1 -6,77. [.I,, &w-,):_- ,.. U-7333 -LA FE U-73:13
64, so.i.i.. Rirlugl.. Ill -wa ae.: blcu. TV;. as'N'T lo*1 ',,ih',!: a* g" 11-4981-117-11 'a .'Lc,-;,ci a ... ..... er,- I-_ 1- I'll, N1. I,.-,, --gis I piden referenchis. I 3- V.d.d.. T. FI-3141. II-EN.-II'l-lil. ____ h .1. hill,'. d, -f ...... ....... ....... -1-1-1-, .i:".'_ ::, ,I"L": ,; ., 3 CONTABORES
I LkZARO Itol-, I-ISO in, .n.alin. ,.".1 -., --. 41 SE OFRECEN
j ALql It. IN' SAN d idar, hOhn. - 14 I", .-'e, .- ,,,,. ,i,,,, ,,,: ,,,.,, , ,,., ,, ..- - --T,,, I
El hi; I
I I., ,.,n 1" ,.. do. h.-.-'n- i, w I~ Ekidb. As- ... pi T.,
U11-11-494342-12 lits NAVES LOCALES ,,,",it" :d.11-. -" ,ib:e,, ... ,_, _,___ ""' lli-' '21 i.;-"-; _k,
Utt-H-4142.0-12 I ,do, .1 '..a-. ae"11111 1- ,. 1,"Idle sn1,r,,,, -I. _,at, L. 118 CRIADAS CRIADOS .1
. I i H-411.1. .. PUBLICOS _.
RE CEDE I LOCAL. AIN -, citi-si I~ 'a" it y n-- Ini".", --i-d. .1 ;. ".. N. t 1,
'it-i" v4dia. 14 Ons-87- I 11 D, .1 I ,I, .1 Is ........ I-27 ESQUINA a F, VEDADO _= .
Mrojernn rdIfWI; t.r.nhd.dd colls. I -EDIFICIO MERCY 410. 7 N"1-112 3 .-. '"'..i. _. ......n. __ I 103 CRIADAS CRIADOS oIC.
CEDO CASA CON MUFBLFS SE ALQUILA 1.11.11 "I.111 1, rJI- 11 1-111 T i I ... '- -- I-, --, H-411" 15-12 Ol Ili t I
rck, par .rquuct. Alb,,I. Pei.- i I- --,T- '- ___ bale6n Cattle, Sala conjecinr --d.- ,,- --. -., I .-- El(PLEIII', _( RIADh_,-A-t.-rRATi A I l 23 y 28, VEDADO ,., c6 N ... AL CrN REIIHIGE.A. .
,,.,,, psetiorn nit" lij, eon ,r.... afli), L(jullja 1. I.S. G1.1-ofit 13,11, na. ;;II ,,, 1,1 11: 11 "% I ll., "'_111111 FN LA ---- -11- -1dol. 1,11
g-rehion,"it tres habitaciones, b A-ilah I'll. 117; 11 : .1 !"
... cal. closet. ,,do,. 3 haltifisel. r" r, ell". .."I'led. v ed-11S. "ele 11" de- dc"'s .1-ge, Vih- .1 ,- --, -,-, -I, _:
baAd it. color, ,,.a,- A,.b.d- 8, can' ... ... o. uoh, W -... Cdn,,il.da 1. ,lrii .1 , .Isl", ..,O A1.1ill-, ADE311A I "N"-i _u
I.P.Z.... ".dic'."le, cihin .,11".,Tllehll. AC I~~ I -1
to crimin Can I.. y te.S 13.. Adoh.1.6. Ahre.d.re.. Telil. 13-111111 telliforto, una cpadra Prado, al- 1,lielli% bi.ehop,"Ibl. __I:7," i --ball a .,I..,.. hay tie dos y i T".. D. 11 is 7 H-48IN-.5-M, tic .
. ..; ?r qLliler $38.00. Telf.
tillsig.,"NA d a .,ep .b.. to N I, 'ITA
-6777. r.a.,,Iqhihr SM. IndriTs, J.rg,. SOLO M L f ItAt It A INLA r A ,, -1 11. --11- Pa.1 -a-aNaIm-hho,.AI c-in. v i"'N" i -_ P "'I (" ""' "'"" 'I". 1 53. I~ ... -- --.- I 11 1, '.-. I-a- Te, f.d.
I sm. .l..L.1'it;d.ii'c.cii', as can as H-4980-87-111 !1G D U (I .dsid. 1I1,1,1,,1:1Nd-., all.. ,drad .. O ........ p
I I "". 11
UH-H-3944-82-ID I' cd. "" so h, I .ellaid. rN Per~load ad' '. Nc.r- -21
5, malgen references. Ericitrgaile, SE A L Q U ILA -' H-H-2712-91-12 'in' i . ...... ..... """' I j ... 11b ": u I, it. i'", I ( R14110 T- Sot OIRF( r-F. rMICSE ALQUILA, I _____ __ " b ,,,,,, " .. .....
I EN 19 y 26 I b I I 1. .1 -ITH-H-3242-82-lo iCio I _,1 ', ,I bld",,. ,,"Nehliej%,,: rl SE ALQUILA "%ICI 14- I NA I.PLE111A 1-1.1 - ,--- R,---.I, I,a m .
""' "' """" 2""' I 11 -11
5. !1riall. ..pit. ispsirt.onird. cr. I .. '% I ,, 1 -- DE LA .
I en el .1 u j o s o edif c.t ,a b-,d.% '. 17 ii, -'
balcoin-terradl tres leem, mcla I ... I ds-.,o- hi- ,a- ..dcrd., $711, ....h7, 1. I.:;,.d.. I' 1'!' 117 1, I Ell"Ol QII,,t O- ", .It.
Y.v:I aid. .Ago. isbon. "ARMAL", Arsenal "j,'r..'.',c, v'd A, A',-,& N r1l. sal, colaml- 2,4, a.' d,1',.r: 1 I 2, , """"' ,,,,,, ":" I l Manzana de Gomez :,",:,'': iv--N'.,1V- 1.' c -.. .
da gal. b"ho adarl"t". Se"icin N4, .16, Inf.At.. C;vol .... 11 _LILIC ,_ __ --i-iti- tie erhil.ti. 1, it .r,., nd Mn-' .It.. 'h-.. etill, P-hc- I I .A
11: dante Irl, c tells W. Infor-, i Incy -ra. s To .... ii;,ii A A it -I I-enclact. Inf-rines: tie 3 6 P. in 11.1. -111 1111'a -1.1.11-- -!,i, q ch _111SI- ''Ill"0- 10111
- .an: ApairtiOnecto 19. I hlaiile 7- Ill 'I'll 11-n- (Out..' "'ll'"'"'.. hd d_ .' BU.1 25 N o. 162 i No. 154, entre Cirde- Informes: 1-7713. Ofii. I .-- IN 11-11"i. il:1_,_, RO, EMPLEo por ..It ,a .1 - ". - ., 7 I Ili, Ild"
UH-11-41137-117-14 _!" ,-,,_ ;,.--','1 1,1,1." ,,,, I. 1-1 cities. .act ... I.. I, ..I-hi-.. 7,e
U*-C-2" -31 Mg. entre Infunist y 0 NOLICITO tRIAIIA CON RiJERFN(I,%S' 1. scis pla-s parit Inquigrit- I It lit, !il is I
I I nas y Cienfuegos. LIFI-Ij-3224-11 .101 S-o" 12 illl ... (--., -,,'. 1 ,
I c6nuic E ALQUILA _ -!_ _- 3", -- ."'."i-, 11-.1'." 1 ., fil.. ,-Ou etwIdO., de $ '50 S-,-o, St. t_. mtot_-- -,:,"- I., "I., .1 I 11 I ,,,, ,,
'I i .i .1 i
, Apartarnentas ran an c. S "' "' """"i" ... 1 ... i
VEDADO I I .1 N. tie lelrolls. spl., r I 92 SANTOS SUAREZ MENDOZA ill -- t 11 11 11 i lt:il I, .111-11a 11
. """I'Ly gb ha ,in ,,Is. 1,'I."a Un. gs I,. luiLe.
EDIrIC105- EXCLUSIVOS I.. -in or. it. -1 .... y -- Planta-baia para co- : I S-E170LIFITA I NA PERIONA ( APA/. Ill T_:,-." --- .""Ill' .
I c chat Vital- I : do,. -dedr. b.I=,, 1 6, .!"
I I DIE LUJO ,In& eon serviclos, ...Icj. e SI 15K .LQI'.LA $...I ,---11._ i,1 -11 ,',-., I" .", IT O".;
I T, I Ifto ..ge1na. Con elsead, --sA. -_: I'l.'o.., 1. I.- ,,, -.., N :;, ., .i R
I. Is .a..- """"' I No, ."""".. --- Pi--ii,-, .- 11
B-IKE ""201" p ..I.. ilI. L.A.. ,, ....... as I, --. '"" I .11 "'Ill_, X X 1.1.1.,(. "")I.
3. .1clull.. .P.Tigunhitinhap. Inercio o almac ". .,. Oid.nls. K,,uln. di, an., 1,
I.. ,a hn. ilse'.1til. refe .,I.., I a 11. 719, _Q. 7 ...... 1-1.% 'Sa!"-l""I", : .I. .1.1, F.",-- 2t, "aij, ill"!-".1 I 41 1, $2-.11 ,,;.., -- ,-, .. ", .., I I -.- ,--% dr: aly .' hoftchlric call. to L= = -- Tetra N F Wrdno U-511. D-47.11 N: i' __ __ 2. D'h, Ifla." I'll'. Ol-ri'do- l, " "" ic IS, 120. eaqhln. holedd. 1, VI. I P111-11 ,--.
Tihnibi. son.ehl.do.. U.....m.,..C,. I ".clit.1-1785 y M-3555. dlh,- Z- ,- O I e.N : 1. -,
I Informes: F-3489 H-=171 47. Segundo piso son sirla, "l ,:tiul in"IrOS. ii _--P- Pa.
___ - 93 LIJYANO %!, 11"c"'I, "I""', ,,, '' 11 11 vi, t I 11
-,-- "'I ... t '11111%1.1 I .1-1 ._" ,. ,,: d".1"', p, , I I 1".. I ., .I
dos habifaciones, co- U1141-49047-13 SE ALQI'ILAN A LTON GU i,1 --- di, .... .... 1,, ,k,- it, ,-,1,; ;:,.l,;; ,, ,, b,. ,% 11 4- Its 12
I _! in.s.ni. 'hi Eh.oANA-1.'1,.'1 'I j!::'. iih_ di, s I 1 111-:%11 Z ,,, Fl, d :-- 11, (11,11.1 I ,A .. ( .I. sit, Pa. eth- I __
I :1, -. ,,,, I b-- -,-1-.1
VEDADO Inedor, lujoso baflo se VALLE 106, 567.50 .... -,- -d. I-i ) , I-- P, I~~ .I.8, .IqhiI. .. sipartlina -la"'Il PENT-HOUSE I ,,.,..,",,r.,.,.,.,.6,,-,, .,,. .,"_- ,.,-, :3. [)I,, pinizz. jusir. ,.Owado' I bi,. r is -'sim. 1: .... biin ElS. lei- id-. ,,,
""' it n 1, I _I. _, i d_ .. his 1caj-____ __ 113il lilColl S .lq.il. e ... it. -_ 11 I~ Is 11
e.tes juiliji, - -,-
do i;.N--_c 'JOSA c o c in a 2 4. IOA, I, ...... I I -1i, d, it ........ 11.11, -1 "n, It,,
r, it 3-rl 5' tie' .A. cdc'. LU villano,
.a.. AMUEBLADC .. I.Ento" NI-6393. II.C.. Iclborilbl- ku -r,-i,,. 1. (11.11,
ON, ,eloWn ad It n lh). i .... ,Oid" i,- "" ch"'%citir.. Ag. S, SE ALQI Il.i I I ,V-, " 1. 111.
"' MENTE : lavadero, y gabinete, S'd "" I"" A"' ,:,,.. 1",.,, ,, dlc,.,In ;: tg, ,., Is l H HR4 IM 11. 1111' ".' 1_111 cn In",iEn" -01"", i! .,.o !_ I 1. I I I I a I I I ... I
jibel.d.tro. I Se piden referenciam. N C. d lo, h.
to Aeu.rn,, $7d ',:,, -N .."
Informant F4417. Duplex, 3 habitaclontai, 2 servicio do criados con ntd Int-i- ,,,,, do zl-,",
.I, 'I d'. il, .104 COCINERAS COCINEROS :9193 parit inw-Irn nor, 'l, "'.111, .r.11h:1 11 .11. I.,
. mar. Apartamenton amue, agua fria'y caliente. "iftired., llicllhi l. L. ., Sr. -'I", ---., ,.,,,A ''..,H-H-272742-15 hafiog, JardLnes, vists- ad- - I UH-H-41 1 T'.. to OR d, ,l .su. ill. 1-11 nialiPla. I'_ 7, 1, 12
Mthle-. TeUted. X-2065. -, ,-1 ..... i,,- H- pt- ,- :3,- ., 'S -1 -.Is. .
VEDADO I --- 7 1 1.1_1.'.'11 '. I 11-- I,. I~, , 11 -1 , .1 ."! 1 1!" 111-1 latora- I'll, 11711111;_C 111 11 I., I ,-1 1-11-1"T. 11 11 -1
il .' 1 ... ."' ;. d'i 1, ,I .... .. 1 ,11 11 ,
REP. AYESTARAN bladoo. 21, squints N. En- En el "Penthouse" se I 15 ALTOX, MEDIA CCADRA LN4T.- 1-111-1-1-417AP.P3.12 l' 12. ,,n- 0;'I'l" ""I"It"i" Fl , ', 1, .1. I IHIR para Consud I ... L 18,, I- 111-12
NIRA6 363. eargado. i il., 1111b 111111" 111IT11" in- I I ,.e-Id.. a..,, --,, , -_ __ -_ ",
5, .15.11. .plartildhilt. c Wit. ailquila una lujosa ha- r it ,. 'b"And"' _.', F-- 1,,,,l 0- ,,,,,, :i'll"" S", I'll.., I I I I .1111. ol -1/4. c class y ratio. ... ,,an,, 1 $95.00. La Ils- 717 slid. 94 LAWTON BATISTA S, h, 21,1.11 I ". 1. tell "I'llL., 11 i i-llnl- i-, _,I.irl ,,r,,-- ---v- T,
to, I ".f ,, '_ dl i d, __I ,,I
1. I I 11-7I .. lil 1, 11 I' 1. "'.1, I 'd 1; I I I n1,;;, ',',T' F."i 1l-- I I INI-l's 12
MENDOZA Y CIA. -3 bitaCi6R 7para hombre ALQI ILO ('ARA INTERIOR. -4. '."I'."- C.Ile Ill N1 7 nij- 1- ,,, -'d. --1 ., ", -.i. iUR.H.3929-82- I i , P,..I,.g.nd, ,-n R ,,, 11", I 11 Ol .1 I I i .1 It, I .11, ( -r. Met.
-hihida. c.enhd., --,t.t. -.:' ,.n ,I ,an-, :" 6. RuPrit ,uvIdo 1,.,i, I.,I,.i- ' _':" .-Tr-.- 1-.111.
Obispo 305. M-6921. g3 DEPARTAMENTOS I VEDADO.SE ALQUILA it.. 45.oe as. W-nies. endetis -d-, ". I'll
I __ o sefiora solo-, agua Cs'd .d ., om.hh. P ... e.", at, ,a T .11-IT - -, .,.-,.,. .,:.a,, grata. b I -,I'll sr ""i -' ,sl .....
. UJI-C-Mil-U-12- ALQVILO $11 JKRUN DEL MONTE AM- Pr6ximo a dc.o.up.Cs ,ad. r. H-5074-9-2 1 on B, Ell ,.*,-it .1
" e- fll ....... -- b" PI,- ( L, A"',".- "", *; 'O-_t_,iw,-( -_ .. ,,, %-Pa.,
I=t elfic.. San , ", c".6n, nL1.11. .ad fria y caliente lujoso I Iselin ptiW, ..I. c...d- it 1, ---- 11 :- -- .,,r. 11' 9- 'I' i "a'a' ,-d ,-I,,, ; I n';;. F-'14!'l ., 1 :.
1 872 y mehis. bad.. --h!" IIS A. APOLO CALABAZAR ,"a .1 ,sea, a".1-., i -1, lelil,
... ., a'. c. I buacl rho, '. 1' ' ' a ' I"' .".a -1 It i 1 a .1 I
11-3128-83.1 bano cIll d patio.. Verlis l.d., Y A. NARANJO .a. a.13. EISTICC I_ _D. ACT~- "O'n": 111-1n. Ion bill T1 11 H
. Gas y luz gratis. hnras. Preclo. Di. Tell A-6211. ,", ,,,, DETALLES E INFOa.NIES ;' "' ( I I ' -'idO1',T,!,a ':
Prlt,. -": 11.1.1-'12 na-ii T
84- -HABffACIONES i ALQUILO CASITA_ MADERA. -RTAI.. I.., .1 I __., I,_. 11 -- COMPLETES r. : !I'. i"- ". -'r I
c ,-. do, co.11c.. hicch. ii.c.. III~, S-11c: 115 no ..,n ... ii-I.-, -11_1
59 ALIQUILA UNA BABITACION A MA- hsiricia moralidad. H_3=9.88_1 I c....O., Is. L.j.", Nn", P... I I ----- ___ :1-j-1- 3.1-11. iI ,
M IR A M I R "I""c"Ji.tiolfin .. old.. .I. .act.,. r 1.- .I.". iiii, .. I Ii. H-4767-9.9-11 St. S-IUITA INA N1i.NA7I(O BURO-EMPLEO & """' I-','- in, la-
I cidd. III ..
Alto PRECIO: $35.00 Bli CERRO PALATiNO 94, LAWTON BATISTA -',a .. ... Z"s b" "' ""I I. 11 11-1 -Tll n, ,,--'-, ...hAlqullo Habitnei6n Fresco 11-11111 .1. -11l
e.mTm.aa j='-I.1',1= .bu-n ly grand.. co. b 11,1111" I 111:11 1111 : ;,' """'' _14 -i us u,
'te eig,Itisloartas, con closet., *TILAOO s;, o,,.'W- i2- S-_Ie-I4--- -- -.17
d'b IN' y had's "N"hichl- 1 Todoo los p1wo y In excalere! ALQTIFLO CA-A! SAILA-COWDOR --ACADEMIA GREGG ,,, .1i LINOOGOMODO- T-all T VEN 11 C.I.14 IF1 1110.1TIa.fi.:K.. IN ad ,I IVdd,, B.1 IN. bj-,F.I37I. ad marla, Can bl,.,,, a I's eiille I':,." ,eh,;, ;4 4 .ali son 4- I- 11, --."',- I erraiwo, on, I son a qra ,.e .... e T-- Q , .
.1 trills, at,. at Iliadic. tic eta it* Or. c. .ad. y Qh eta. d nito. Informost: on at trwe. ,act,, ,,,, .a,, ill. IoLd"d 71'1s'.".X !1;l7, ','l ,i',7,', 7,",;",i ,-, -.rr., ,- 1, I- 1,
I Ien..d dr 'h%,O ah AI'r.cdh I" A-.VIL0 114 HAIIIITAC !,_sC5a;,i-- I vajill, c-.. $ h- .be I t, r, I, : ,-b.,__celadint t c to a In Aarranict (loque un timbre !Leanor No 2s.MIIdj,,eIe :R Aii-,i't C-, H-470.1-94- il 3; H.I--114 I (La Atraderill Comsercial c % T ,,dr, ,8 a 12 T 1-143"' a
ndl, his Is- vi- I que noy datr6s do to 1:11ularta 11.4aii.49-12 911 ALIQUILERES VARIOS 105 MANEJADORAS mis screditsida de Cuba) H OIP Ill
1__ I .., an. ... .. .1.. .. ... I I I 11 __ ll_ ... ,11 I ..... 'Ir, _d& crilsid. G.T. .,In ,,I in. Revillagigedo 234 y ___ '. 17
I I I .
I, I
. .
I .
Ngl I p 2.", I DU .RIO DE LA MARINA.-Vierne's, 10 de Agosto & 1951 Clasificados
I I
I .
.
. .
- : PROFESSIONALS COMPRAS REPARACIONES VENTS VENTS VENTAS- VENIiAS .
I AnIll](110S I -- - ---- -- .
.C I I ABOGADOS Y I NOTARIOS 11-WEBLES PRENDAS 1 42 MUEB.LES.Y PRENDAS 41I CAK& 48 CASAS 49 CASAS
.Iasi f ivados de' I I is darc lats. Ill
ETE REGO ; B-5303 P A R T I C U L A, R IIAL.1;.11 I AKon' LACA. NCRIT. CASA 2 PLANTSS I SK VENDA UNA CASA MANItOlITZd.14 ND1 11 CAR" IARIL11111 11- VINOD III.-. UN "I SIN 16 DR 'm
eal..I.mo. 11sleu. sm- ,y Was Portal. .]A. coarl.. e.m. ,. ties, ell. ds, eearenta. test. di. -,a,, hosenesso y I,6madaA. I..t". ur'""I, 6'iie'- -i-Iln"" B-5300: Compro muebles ;.1-,.za,.",r*- ,I del Palo. G.lantiaorn. HABANA $9,500.00 11rVili, y rains. y dos C I.Z* 11 I- 1-1. Balenno do .,.." Is No, 17. Quiet. ISIS. I.. S .-R"= =
'!- ha an a d.."lli.. 5. j. 6 Csa xrmallsiim, do A.Pl ,A hbit-el. Manuel h.j...
U i i ni a- H o rI5 ,",,..,-,,,- '-"""",.,. ".', .'a I 'u Mertes. Pianos, Refr- M U-77611. a', I 1..1- E,..,&1.1, d,,. C N9 ... Sler- r.bI..ci6m' ,1.
,.,,, ,I,, ---- AdmImstr- V, de I t11.1 nI I... nos y c I -- to d--" X H-1544-Cl- 6 c dn,.I.. eoei... hall. y iel.. A, A u. y A V ta. M.fia .1 [.,I.. E-b- -I, Ma-,B.Io D*SA.DaA 1111, Aide. 11, VIIN, A.
I Bur6s, Libreros, Mi- C.%arWTi -6-..--),ti---.ilx.%-A Qu- BAcEx ..
I-- '*"*' Oft.... Re'eai iiNuo u
. r- -- -11,111ir, del T,.b,). or -,geradores .. -- RGRNTII PL,%TA BOCA Vut
--- f:, ,,.I, I, II.-I..". UNsilly 21.i onto, 12. At- quit cribi y ( )ser. Objetos-L .latm Ir.b.j. ,. .. V.... Rep.r.r Is, Le.1l.d .3 cere. IJe=, 13-H-5487- -, en'. I - PE VENDE CASA CON 1.11011 VARAS DE So eamf6adid lAsso. ootal. ASIA. aama,!- SKAVENDE ux.r.Diricto IN LA CALLS
I M 0I'll. .-II.-I.,, S I' ( ,li:- mueble. ruell... diVI.I.. --.- female. Is mourners da 1. ,.- 3/4. eloolls 3 lasuftoo. c.r.j,; Teresa. 15 No 1. An Zimata I, 3B. Vedcaso
larte. Lacasa complete. Inftli-- btrd.' se us It.W.. Us~ XXI-IIIA" VEDIADO, $7.3,000 -.t IA. -11, A No 1. Report, M- dIl- tral 30 ractroo MAI Willman: 10 do Deus. Rnus $700 numouade, Par, Wasemoca, ,nan
mati: ,B- H-3730-42-IG Vend. ,ram ch.1.1, 2 plants.. 4 IJ",o San Frarabe. de PuzA, T!.,I,r.r-..,.Il I -,. ,I duha. No motlidaesajr fruomf fa
SE OFRECEN I 303, Linares, tdda ho -- -,-- I M A A tl- --- C-2W14-48-11 bdW46- 4 Aga.
- 3 DOCTORES EN MEDICINA I I ILIMPIEZA TAPICERIA-i-'JkEFOid R.Ai. 'N."""""" b'h" d'-&. dul,- Toler"i o"'I. 1-t-l"'... AH-370-411-10 SE VENUE
e= ,,3.1 ,-jee .is e.m.did.d,.. 12 I CASA NUEVA
119 RIAI)Af CkIMM ra. I No -rm.,, .u I.IIerf. am I.bI,, ,an
- ealors. moo Vt_ .,a Tar, Sit ao, =.N-TozI: 319.47 m-A, ,.Io%.r* Ill INCII "Al"i DR. PEDRO MUNOZ VALDES F-1793 17-22 Agost,):.,.,.t,.,. Del~ in, NOR HERMOSA RESID.NCIA Cl. -n'""'s" 'ea susn"tca- "It's' collau so'
,nti,,,,,r.,!,s., "['--.I --- -.-- -- d.fi.,Ir,. Alfredo Mantes A-2314. trt ron. manottica. 320 m. tabricaclon. 1.700 I.. 214. -.,dor
___ .rlen" .1 dd.'n,rl"!aI *' I. "" Vale '.'V "I., y So VeA":4'-, W A D, MIRAMAR
ent IRUJANO 3127- 2-1n do. as, 11 A Llst, -a Ir del V.d.. I, do Allot ASIA. ;I.al .%, I.:a .
TI,-I, MEDICID C cuftim, 2r.-.
I.W1. ___it_ ... pose.. r.. ,., 1/11I, p- l. liVing. I -r- d. ader ,,B, I.. toal.r. No 178 ,I a. P.rue.l.r v.nde y 'rt..tegesa vada a,,aa!
.fl- 1133-1:-2 n-u" 'I", all "I'm'"", 51- p,,flidd en, uAder., al .... .... m- a. "'A'.." ... a.a d.r. ;oe. T,.I... I sale, ,un, ,I La I _I I I. n.
11 ".",i -I, -- -- --- - Issh -Waa, elmsta. Vestibula. earn III
--- -- A-7705: COMPRAMOS1CARPINTEliO. BE MO. CAMBIU. IS: BI-511.. luends, B ad
FORD .mdr.'-m, ,an gas. go wan I -0-1a. -* ,, d, "'u"cli.'a.h. I ,uAr A'ed.d...
-'L'on. '..k., 1.1d"'Ittlol. I'llu,- .1111a.s -... w -601a.. sr. Diao. tudi,.y bh,. SIA.M ,,All N, 34 ll so I b.A... A
". Hu. H-450-0-11 As Isaame-'I -,. n :-"II,,I.I I", 7, 6 'I'll I 11 P. I 1,1o. ..r.,,.Iar1,zuIrA,. .Par. -I.;
D....4 co-"," ,, I ,,,. "': ", I, 1 1 ,,,,I Ilur --oh.. -I, Aluh ., I.mble. ]I,, t.m.m., ble. fm.s. AnI.... -omler. (;.,. 01.1. ,,r IMI(3.0011 IomApl.gta. P. A I,~ dirisir"'diana ,dld*a,,, 111,- 11 -- ,. ,1,,,.- -,,,I,., I .us,., .q,,e ,,,led -s de Gluum. ZA,,jl 10 U PD35 ..... I- LUTANO. IENDO CANA VACU. FOR B_. 121. Milo. K. -13
Mika: Win ...... t I 1;III.,l, I -1 I... .a,.,. .rViA. S. A- y CA
, d. t a, a, In 311, 84. VEDADO __ -17 41I
lis'I'I'vo ," ,'a an. TeI,,f,,-. ,, .,,- ra.a,.. WIlld.rix de P.,o -GAI.1-III-A- Plat. ad "'ll-3143-42-M .d.r. -12 -- .
C. I .j lot. W.. 3 ---, emn as.., 4.em. Mir..- H 41 148 PO
or, R- - AV. IN o sc ATRACTIVO CHALET vR 'Ad ARCARAIX PARA III PAIS
-- --- I -,--- 11 I -- Ill ..... or, Monte 337 ,.r1-C : ,%I.!;-iV !"w., -- -- I VENDO M-NIFI- I and. ank. d. .q.I.. .. Almusand.
DR. OSCAR ACEiTUN ,,,l i ,,.,,E.rfqI,, 323. uto I por de
. COCINEROS -! -6 -Ped'. D. Direel. d-A.. U-6433
19 CCINERAS I ---- -- JTAPICERIAyDECORACION. "" .12 lintle, d, 1, ,Idd. 1-760 %landa magnifies, Inutile, ammallun. ,I. -. can tartar, pZrt,. ,.I,. Solaria. Inon
- 1---,- de, -1., rarl.. j-.- COMPRO JOYAS DE BRI- Se hacen cortinas, funds v $7,500, UN REG A4""-4- I -- H-s17144-1 I ...... 2 III~~ Dole.: MI ].,din. h.1,11.1ar... ,am .r.'eaci.a. MAW.. ..
.F -E.1r-AI 11 sill ("WIN I R I I I'm 1.1- 11y, ... ,, ---, f5,.n.oI., tr-- a
8 .!,r,,,j )]allies y oro. Pagamos mejor' .. 0 BiliNAETIRM. SAARIANAO. BE VENDT .r,,,. asoll. ASIA. Ioma,!- zl-- b.h. III'. ,,,art. y uk, or elad... a, 112CM.
I 1. ,, ..'pI .... I 1".." :r ,,,-. 11'.1 ... rr." P,,,b., I. alfombras. Manj-.: oool. cola. ldll ., ',
,, ;-,,;,--.,.,-, ,, ll-,I, 11111 ,..I, --1 ,,, 11- 11.-N. .0111s. ,an- A I ,colines. Reparamos 3,4. b.A.. r- .,I. I, ... de do. ,I..I.A. anerflel. .,I .,, I. So.. -,j. ., ,.,,I.. :4 Tmbiti. I ... a,. .. Alulla-MatueY 4Ca1 rb ".. zl b;. Itla- 414 hall aar-i. Ia~, or 1135,25 V.2. A Wass W2. Bit
. Illr a I precio. Cambio joyas antiguas I a. let. I -74.
A-0al. l-;-l1,, !3 : ..." I.A...I. Will. -u- k sea -0 Tapiceria general y decoraci6n Ins, .... ... %,,. poll.. fr-, -mA. Oil., leren. 480 ml,.. fbr-d, 277.79 mia ba note xar.),, p,,prd, r- -11. :ml-48-12
, E 27.-:21 A,, p I, I* n as e.modI0.dportal. sala. haft. roina. Is" ott, 11 M- III,. ""I.V. FNDO IINA CANA EN $3.06A CON IA.
-1 .F.11 lT-l-u- a,.P--.I h ....... 2 ,-- -- H
'il, iodernas. Compramos interior. Trabajos garantizados. 2 t'r-, 2 1. demos. $5.7.1; 1_.31,1 al.1ho da I.j.. ,-Ibul.. Asia. 214 do 4,4. il-- m.,.,
- -- I -- c(luipajes-.y miquinas cour Ricardo Barro. Escobar 266, ea. f _...I. III 'n e.ln,,,. e.medar. ,.Ir,. e.e,.,. Ia. 2 -1,11.11.mu. la.ha. enel.. .1 1-11.
,."I.., "I'll ...... '.., I.." 1I.I .11, I,', 'j': DR. ANTONIO PITA xi I
sell, ... ,1 r-d., 7 I.r ...... .It. Von
........ I il-- l .,.;"".,,I 11-laq--t "L I.f.rm. ,I d.eh.- So 7liso '&"'." 4'eN'' 437, art,, I. 2 10dW. 1, I-A. ..,I. IIIIermu, IdIllel.
. I - Enferinedades Nervi Sin,,er a Mo4erna". Suirez ,i esquina a Nepluno, Tel6lono 11 11.1.1- V-:ml .-.'..! IG_ .... --,6.m. .7. E.th ,
' a* I '000 n-IQ4 H47544;-10, HAM-411-13,
,, ........... 16. kondo Tell Cent. A-4074. M-2160. C-95-42-1 Sept., MIRAMAR, $25 .-- .--Q,. VENDO CASA I ACCIRORIA DE MAM. jjFGljjiNmAj-t--B6Nj.fA- -CAA -E,%
t,.,.h: -nl, I. 1,111,11ITI 11111 I 1,"'I'd."s. d"I.ni., Vi -,G, --- ---
-'. III ...... a dr,111. I. I ...... I .... r-,- ,, ,I. I 1,,,,, 1 a ln '..,,,,, ,1. I,. I, loan, ,r C-92-17-1 Sep."t. "I, a ......... """ .. ... ...... I I -- '- -N.A, .1. VEND. C... rux.it "'"".2. tell ..". ".. .. el.
OV c." --rT i5mLo Ili JESUS A. BA NIZAN 1, CAIII 34. "I Plant,: Jardin, lartAI...,.z., rental $1811. ,a WIN 1.7.7. -.pa.t.H.. j.rdl.. our.l. Ish.
I -49L.1-119-' I""'; D,.--'- zuaru, - -- -='erm In
,,I, tj WII .11 F I aa-n, -m1- I, W.rm. o Wd, Vus, 111,1111"I" 'I- I I Illoo, "I : 114711-I.-It. 11' -dd'.'d' '- .%' '7h.,,.e.,. ,a.- A do. e.sul.., ,,66no. taf. samllel-, IA~ ,
- .,I"". -,na% TIAll:% (0(11 la -- 1-1,1.- -d- d, "ll, ""' .. de .u.1al.. D- .dta, y I.Pl.d.. .. hh1-1"- I 1,1,,,, sdim-, ,,eln.. )T A I,. patio y itstalk. ,an Allstate. 1,utlI VEN6i-iEN; L-VZli-l!..-ASA7-ti-E;OIIV l. 1111, JA No 4d. Bejucad.
i-l ti-, A-92.42 C.n-lt,'ac '."4"'-', A -8733: compro pianos "an r'l ('In do I
I I;.en,,ItI, r, -1, ,,,,, 11'1, 'I', 11 "I ,' I ., I I I ,- 2 'r d"g."jin. C.m,..rl. .161! K rj,. T--- 15 A, W. runandec y Vt- ,,,I,,,...,Id, d-j. I.. E-447.48.13 A-m Ia., y .s,.... Abundant, do -.d.eta.
-- ", 'I, I'll FI-1111 C-7-3-1.-A-l L ,"A.,., 'nej .... P-1 .Aq. ... M.11. .air. I.d ,'Dr.,q.... At Ainnar 539. -112. 9-H-44=411-19 117117.1.111 11' ,a or A __ a. do N. ils. I.. Y..-I. LA
fl-p--,i-,It-, a 4941-42-111 AXAtd -.It. 1. 74 Cuba 54 BE NDK. E14 LO MEJQR DEL VIDA. Ruin 2 1, dj, A troo, ,udr&,.
. DR. MARINO RAMOS Vr Fllvd.lre. tuaRop de lurta. Asia y I H-4262-48.16. do, I ,"I,, A ., B N, oll, her,",,, 11-1130-41,11
.F. ,, ,-. IN I~ ., PARA IjICIN.:1I ,,,,,,, ,, ,, rmdr, lod. obtain do art, little, A DE CASA I'd j, "
,!-ra, a a jIj- Consults ........ 1. ,f ,a ,No snd. at. We. If.m.r 11 I SE R .. A 'Ir' 11 -br,. y an ,I. War do 1111d -TwiziEA, i7iND0 -PRCCIOBA -CAlli.
,1 .',L, 'I t."- ' I ....... I., d,,In.,t1- t1-m.anI. rr.d,. A 11.1 I .i balrmisui, topics. is. GANGA! LA HABANA ,..do ds, too .y b,),, idp-dIrnI,. is
,to 1,.,,, : ', ','T I'l" .17-20 AM o.r. nlItale i nLe -n-litit.: j.,di.. Iartal, W.. .an,.
H.W7-119-12 ,I,, d, -frnredde. 1.allt,, Fl-- .111 an. amo, refrigeradolm 1,.A,, GoInusa, 2 ... lad. .no pnlsl. $19,000, RENTA $175.00 A Ile ,.ad,. So ,air,,, d- dtT, 2 -n- realI. bah, intelclildl,
I --. f.flu'rin.', [)III"". Rel.. 214 .1 IT -k-BALIF - It A- ,- A '""' -rreni .A.. ..,. ... call., Int
--c Lt, I.A. l "'III. "". ,,.'An. I., I 1. A ra. FIRIMENG Is 4 CASI Elicit :,A. I ,,,, ,.-., .. -,, .2, Ia. lanndar. 4/4. an ... title.. 323 ,,- CIA, merta rAx.nbl,. Edifill, sapi4ndl. -m.n Irl ,,, ,,.,,,I ....... I, $5.500. e.11I M.rtf.,, In. ,.t,. C y D.
E-.8511-s-o A ...... G ........ t.mpr, Indn unI me, 1r.h.j.. .. do- I S,.M. a, teran. ..j. 11,oa", M."IcIll d .; ,;nis 2 c .... y 4 .p.,tAum.mt.. a, 7-- ,D-o- -,L- I report. Btit,, ,no -dr. P- aIr. V.,
_ 1,,,u.ju. T.mbism hAt.... anud.d- W-0484 '-P' CA CIEG IF
j,"'. I .... PI.I, ,, l 111, 1"1.1 ll l"".' l'I't" -; '.IIL." -- ...... d, gas. parjll,,, qu to y PrI.I.. O'Reilly 3DP A _. In all Sep ,_ El ATA czo I r LENDI. I., 3 A 6. H-4148-43-16
.,,Irtz :,Il "'. z P- I. oR.tll, .... -mad., I
-.d. t.d.,'el:,e, .rlie.. Mean. C 178-42 3 rrodors colegzad- 6-11 37-4&-Ils e. *d. C,1-16. III, prim.,.. Sit..d,, I,,
--, AbC AYSAT u T'LX .. A 251 A.
-, fl27-jIIt';._ DR. R -- -- .,I., in. e ale do, 'T -"I- I "-I-'- -
d. u.jGANGA: I MI VSNDIZI
I, -0 ki:ci, jo I ,%Id,,, ,, -- "CIIIXW Garcia- I- Ca-17-30 Act, ; zi!amenll 3oa eol Njj 15 x 3D metro.. M" kjrm,,: Ia A. A i,'AaW. thy.id""i'm : M-1072 Iecrred.r zI '.. go,.), ftbrk.d. It leorrcrtno ""'M IAME" A
"' an-- l,.,o ,11,1u, ..let ,es It 1-11-1 11-414. lb,. .. H. -15 S382.011, -..... .. i.e..
Is, ptT'M,.",*,nalluel6,, arad.- Callas"
,"II ",t re lt, r A"rm".Z"1j- ----- U CASA of An 13, Proxima VIrtr,,d,.I A:..,
. ltnn- -Tf;i, ::,.: P--Im., -- r.dl, r7l TAPICE SUS MUEBLES T- 45
-, ,nebr, ja P--' d'.1 ... tt rl:,A" dd,' r,,'.1,',d,, ".. A.. 'I, as. MENDOZA, ESQ INA habliael,,so, "ItAKPOSTER A CON 4 -ENDQ! CAR A--AONG-1- ftIMINIII; .-.. mun. a,,.; W-31H. do
Inlor .. .... ft..",., -9311 COMPRO Y I GARCIA E! ,.A. I.b-eie. or
K-a. ll.;--,2,- r A A SIAINOSA (REBAJADA DE PRECIO) -AA. .1 (.ad. ear, I.eh' = III .a A slati., our. 11. ," .I ediflei.. do 3 A s y sa. Fernandes.
I- de 8. ,.r.,. .. .. .szI,,c1,Art- ,,I,. -mseor. -I, I H-4471-44.16
BE ()-FRF. '-F'7CdtiN.R.%'-(O.Ili' .TF. rr I GI.rI.5.4_A--.I42 111-11-4111.1-30A.". Page E HIJOS i P ... der. R.I. I ,- ,-6%mlllelz- I-ells. ,.A,..un. e;. -- ---
1. Iell "I't". ,.,a ..""'.", - A- all.., .pl.e.1:3,-r ... mueld" ?I. I rente Sit Poxclue y Colegius Marla Dial. y I, do a. $7,
", u t " t.,ra -An- "A-". ,, o. d, --ll. 25 .A.. d I... F as' e e. eu- A a -(A .244) I VXNDO KANTOR SUAREZ CASA 4 CUAW.
I a, r a E,:,rIP. IA = ....
I;;In Xw u-, ,.- I e.,r.blr. -j- -d.I, A all I.. To I....., San Mrin, N- 314 esqul- A Carl),,. Dieu.- St. M--...
"I P-l is lL_ ,n 4: !Ai, Z I11,.M,.D.sft ftdrl ... s. Is.-M., I' to,. hall, turt, ,,riad- ,Ar.J, ink5sid.
- .11:,,,,, DR. IUIS BERMUDEZ ,a .... Id.d r.-;.maIeI- Pat. .a. ous, bar" ,i.,%j. 1,-mm, anuelak. Tart~ treat, .1 ,.ra.e, -- . I.. eals..--.1 I 1.11.1. I I I I A. is' __ c .. I-s,, ... Anal 14.57.0-to .1r. Vu.11.1 lud.. V.mmlid.ds, .U.0011.
,, ,I.d,,: A.I.Im. '311 ., e r _C,-,., ,, B.,.e., loside.0. small.. to. Is - ----- CA
I,_, 11 I A! I -idnel., vtW t;o---imi.- R15XTA-N5GC04.--- --101r. IN.-. Irabalea, [..is. i.depaSo. of.,] H 1, Ae.m. IS-n 1131 '-'-'I el a] rr'"' I SANT03 UAREZ. CIA I P
I'll "I'll I !'re.. de A ,!.' a.S FA CA8AS dis.- Maee. 1,1- I-M..
, :, :.I ',' CLINICO SEXOLOGO. F-5289 i "" Sele- Talil.a. en ,, I I, 11 so .I
-- .11 nl- -.I.. '' "" C-217-17 3 Saf, R-k- n-. bl' fX171d. m.j.r a.a modern "e 'r-. u a.77- ..... an ... lille.., .no
, ,, ,,, ---- 11. IL.1.1, 11"111111 A-7944.- COMPRO I T-17'."41-11 AM. -lyl."l .'.11"1 -pti ,. h.bll.7i.' 2 a. A r I. e-,. -01. ,,I A. .... III. b*A,",rWj.'.. I --- -- -- H-4400-4-a
l',d,,d., Tell. if-"'. 1.111, 1:11.1-111.111,111"1.1 Irl, ds*.' Z: ,:.r,,,,16,. ..pill.d y emmsdid.d.,- Va. a
, 'I _," -Ide'. ,.uI.. ---. ,,, ,a 1. ,n, l.msd.-.ei.. Au. abundant, G-su. .FteVE *UX IIN EDIrICO. C6-KPI.FSTO
,I, = 7 .. Pact, as ....... s r- I A.s. rutned- ,..Ir,. ,,.16 no. ,Pr-VhI, J.rdl,. portal. ,a....,- puetil-A .... 34 y ,. %
a I .Ilj.a.,I h.b.1 6.- I le rV ul. ri.d.,. a.- dial.. hall central. 314.g.,nde. .4. RParto Santa Am.- ;,ameIrra ,.a.. to. cortl. g ... jo. .als,
, I, A a "" .72111. "
I ... ,,dI .1. .or r.old., 4
$ra ECI. I I In' 11 I "Ill I III 1 1-11il-l "'a.' ".".' .!. d d'lg '=s I .': S,,,,,d.d. 1.1.d 101. ,n -.q.m.s. .,a I~] I ,- I I~ VIII- Bar-ud. W 314. bA. Y -rV1,1o do -Wo
"" ,'.'',' ':- e 'r,,4. ,, I'; I RADIOS W.W. Con tod, lar-. y 53TN. 2"'..": lb.16-e.l.d. ldl... Cod. I Tat. .."AM-AM-1. Iua. -'. Laru- N. tosl
,_a .alal". I as e..e .r I It- .a.".
, I-, ....... I, eI,,- y traskdad E.Ied,,,%,, Il l'i't-la': A-1141. .l3a Ime. -... ... d -LOQ UE 14UNC SEW a r:n
te,. ,Ablerl. d,, A 7- -.amde. Vidal
- 0- -- A- 1,1.. 1. RuraW..
"ItItI. P--., -"I., -. IIIee d
'I- 1,7 ""." -E'1"11.': """ '. li P", set 150LIVITo PERSONAS TENGAN RADIOS. Ier-.. 9.1.Je. ,q. ,,rl.d.,. -11., I-Z
= ",.,. I ......... Acts., 35.: A..I.I M 0 d.,ft.. T U. BO-1075
, prtjrIz., Li,,.,. I F 21,12 , I I, I H 6_4.- It.. Muen.a I IA 1,
'. el., -1-1 C ,-1!,7--7I.",". n I .1 .1 ... h ,,m, ,,.Lilid'r'..,grabd,, ,t. A r A .a se"" ""-"' j.rRe.o1.r.,m o.r, f.mill .uarer.... 1 It 0 7 12
H I V-! H. 20, en, o. It a A ro A: Trt,,: X 023. Eduardo. _, i v .a.. I. e -rleaparn, p* "" co',,,, A -AS -I -,,,,7 11!I- i--- F,5288 c-sn..!-, Ai Compramos .vendemos d-d Ado as a' _. .-- ent. indpamilmit. msuma's. IjVsN.E CASA N LA CALLE KANKI.
rsEA r.6".'. ---- --- .u deraleilla rapid.-. ad.r."t.ra- au, ate San I-Ararn V LjAmoo. 2.1/2
'- ""n., '. ", ., I I .ill (1.1.11. j, Q. -00 ra.l. $451 W Ali.. Abu~ I, .... ... I,.I_ teneIr.. 1.-- em, a,.
., F-Wl ;,;,,I,II,, V, DR. ALEJANDRO MUXO as Antiguas pl-Id. 0I-r W-057 IA Ampliacion, $21, 0 1 r,;-,%-.,-,.- .ntr omoazrkNo ESQUINA -,I, eca al;g.. ,Uj fr.ntes., r-I. $75.. Is
Eropefia 'Joy Id.nI, Inform.. B-5197 el, I A 7 ,. ,,.,, atn zS.Wo No ,,t'OMO' on, tre, d- plan,.,, ,,at. Wis. Mr.. rgorm. p ,, fen mos K-3312-44-25 AM. ,-I. Vale 111.00al .e do e. 116,000. Into,.
Call, 17 Amoli.,Im, de Almendres,. I eamall.ri..; So.oza, rrd-- Mill., d, plot. de .- To.. ,,, M-1111 d, 0 A f.'E-y A due ... d- 6,
rRT.1. BIT MAFITR. (n([,PNo it rrI,.,rbIr,..Il;.,-., R .... brI.I- SU RADIO ROTO proolm. ,I ,m, MIr.,6]lt.a, and. ... I 1 -3 10 11-4122-0 10 IA e... ., 1. a.l.r. 1. -mp. .. SA
. x n. Fit~ ,I. -I a .,,.,ill, I 6, VIAS URINARIAS rare, cmra.I.d. I., no- ca, 1,,Ib,) rain. ourtal. hall. 3 hatull.
In e ,, A j -9 ------- -- VX0 iCASAS MA POSTER] .- o do. f-111dadv. 11-43oli-Its-11
XUALES ..I en- T .... der. C.I.n I. 2 1 alle No: 164 1 "' e t. ByCi
... ... ;7,"' '.I. : !::' TRASTORNOS SE U.Teef M-1534, Int. r.md.r.,,
,rn .1,11, .111I,1111111'-,, ,,:,, 70-11-31 A.i. i Moral.. let .... I I..da. r"11.1.1 l2o'.11"1. ,..- ,..,d,.,,. ....,,T. PartM. I A. ,". ',.r'. ."..,.,.- .'A Call,, ,,iltdl. -- -- ---
,.,a, -- "f- THI, ...... It-., F-11'11II.1-1a Or 1. QuIne. c.,.dang". - NO PAGUE REPARACIONES .Ims aAAU "T." 1,rdo e-e.p.d.. ... ....Ilti- ,.He
- Be tntrag,. F ... and,, y Vidal, Atsuiar A56. I.. admr. 4 h.bit.,]... A .is'. r 1.'d'.' dALMENDARES
0rut. -rtr,-n,,- EIf-ndad,- m,- I OMPRO rand. a.75 ...all.,... Be 14 15()6 y A4112. ellado. jaraj,. 14 All, F An. I no. I, 'ble, sm, rc.ldtall. I, ... ...
I ,-. ,,-I-.i!- I' ..ANTIGOEDADEW'. SIVERL I. I Aseaure I. -dm...
": '-11111 I~ ,,,In,,,r ... ,,- B-H-44=-41.111 1 .r..l n.bd- .. .a.,lum to ,l-- ,e'i...,. a g _,stm.a, ln.lan.emnsa. .ilu.du. L ...... G. p,..,.a Stall~ A ,,, '-I. Ex : I.. -I. Ia e P .. 5 a-1-- let. W.. 4 4. e, e., I ... je.
sr ovRF( PFnTl (OIINVR% PF- rn, ,,--- T ... t-:al'r,'1. ,,:4 1 ,ul- ,ralwe'nop1.1,fl., I cl..,qu, .aeIjl,. host. I., ban,- _ _____ "A, .id
-'- ..... .. a, ". I I Ina.s. ,. fl.p.r.el.ne, Rod: 'net. 1;1 .,,,Ae. Vib.r. MI nll'ir.. '
, -'I"III, c ... -I- a n , I Pa.. ..dr... roati.1ras ... a = ," a 2 "A e" ,eUV, D .... : VtV,, 514. Hana R-.729. D-4550-4A-10
... ;..":,. !- '.. p.r.fi, lewhd- en Verb c-.-"-lo. -- ----
,as I,~ ,,, .,,I pl-, -', AjuA,- 475. ,at,, Te,1..I, Inmejorable Opoitunicitild I* e"
, 1, 4 It I lZ-- -Irr. b.,6s. r.p.., Inwliud- Ca "' F"""e"' -6: V. P.rllala. .C.IsSi.d., ALLE J05EFINA. VIBORA. VEN 0 CA.
" I I .In. en", I n I.~ III ,,,a- ,a.. - C-112-44 Sao I SANTA ANA 207 ,e I d. sla.iru, dos Wan~ arudI rest. me III~ M-rer, --I.I -dll 11 ,,, "."",",...I ,,,, ,":,""..' ,., dC Tell A-06111 I.da A-8222. C-344-IT I "I"; A too. En Miramar, pr6ximo Iglesia I 1-11-374a-1-3 i - 'so b
lItst., del..I.. al- ...... I. -r- --- -M2-1-3 s San Antonio, vendo residericia It b.). a..ag.. -.Ims.
lujosa, modern, p H -to
A, ' "" "uV E N T A S bafios colares, luces inctirectas,
" 4&I2 'In I .DR. ABELARDO LABRADOR M-2737: COMPRO on 4 4, tres IN EL VEDADO mi, ---" d A a, ,, I'd ... W !Isi= ,'= !Iq-'*" ,ma.
120 MANEJADORAS - j E",','.,'," ',",,',',,' ,"' '..I,"h Zoe' Ip"I"'. I I s.tr. 7 A as Varlde ... t 1.'n'.'1'1*-'.."""m as '..-I.. 'a.
, ,me eh-- M-bla. of,,,,, ,,di,,. ,effl..e.dar" A .a. .a'. m all
,1-zu,,,lIbIr..buro, srehi ... I 'y I.,,. on, 5 do arlen. ,..!LAYA MARBELLA
"""' "' a.,.. ale pisos terrazzo, dern;iiza comodi- M.d, it .ell., do treat, p,,r de-of.-u- jda I' me"' do tI j ar, -dt,. e". L .... Vt.
ME ILIDA NISO FOR ,, I.,,.,L,;;'.',"'.rH;' "d"""' "T'.,-. :,=T,-,s .. us ]a., W.A.I.. .i 48 CASA 49.1sta. No Iot- dI-zaA. Indranca 119-21M.
I .1 .I at TIil*,r F-2760 d, 9 A. an. 4 p. In.
d1,!-rT!' 'I" ,u A-08010 P' : H u1sla-In H-IM-48-18 III Y suera, 17 meters do feent, ao,
- _,;PI,1.51o '. -- --I BE VENDE UNA CASA rDE DEPAR I PLAYA Na FE ez.
I'll, "I d, -- I, A,-- I 1'.elI, I ,,.,. )e ., .,,,. ped,,. b,11,- dades, confortablia. S38 500. G i -- --- ta do forld.. 2 bft, mloran. Ire,- hs, ,"I"," 1111., 1- 1 c -67-3. S"'I r.r- ,sold.. 0.- M-2737 I TI nar F-4176, Stincer F-5410. Ado., Once. cal., ..m.d.r, past.l. 1,
der. par. Ile~ J. I.a. ,. I.~ 1 71,,, . H-3 Paul a E-r .... er A 'a- ,
DIf.-J E 9 U S ROSAL ENFER-'-- -- --- . Modern. -d I. -I.. ssrssil. luuA. eri.d., eesdin.
- ef! -,- "I"'Ine. so I.. b.j.. Ill 1. e.d.; ,a- r SembAd, d, mamg., .1 I~
11-43711-48-14 Monumental 01 V.1.1. -Ile P.-ma.. y IS. a d., ;.
-M '- ,j'a.' GANGA P 1. ds, I A 12. So ms,,Ia -,
tnedades de Ins ner"los. glall. jh a IsI al, tere.. m., 21 26 a. ,I ,A .- Al-,11
. .,.,.
113 1 I %* fzz U1A.,11.3A:1zN LA A; un- autt I.bru,-.. La to %;-,' A, ""ou", -.. Go ,.A. ., sm-c.".
123 COSTURERAS -'MODISTAS dulas. corazon, pulmones, I a- A-7140compro mie, 1.1 Ils IN Is.zed., IS A'n I Ve.d. due -,las d, marralIstaI-I
.I. It h" .]]I, c. It Lot Is Vendo proximo Ia Cupa, mag- termluul, I .11, 111J 111munad, .. e-o .-,li. j.,din, Ies 1 = ale 1, play _I- 5, do.
- ldI, I, I -" .-,.m .I .2da, 91 12
n ", "I
"E"o"'E" """ % 111 I Ill 'Ill I "" bercufosis; medicine internal ,, ,: ,, .,I- eussrl., ,.I.. ;da,. I flu,". d., I, ... to" -. e in, A, .1. 531 aoq P'.. 1-3id .1 aleL d, do, pl ,
- ",:, "I III, '11"Il.. ".1 ,I a.
'. -hIV- ,.jIllas. ..q ... I Into,, A-M.. nifica Casa una plant Iujosa,'f.7.I"Xd4,74-R14 as IQ,' 11 > 11 rte Alu, del .... d.,t, Warman: U 4M it[2 811
n "a'a I wftas 'las: 4 a! a
. ......... ,I o I Coil., dial 4 a p ,n ....... ,,,,,br. no --,e"!r n-l'." "', I I .. -4364-49-11,17nodernh, monolithic citar6n, lu- R- -1 .- li,
I 1 1 .11 -'If:
,I., I 1 I d,, I e' .do ___H --
. ,,-,.. ,,, afllo,-. THI 'n I F-7909. ji_1,96 It m.d, ,ces inlirecla,, pisos terrazzo, 'VENDO "ESOCUP10A, rASA "' "' Leallad 160 bd)os enti-e A nitil.is ::p' 6" ,--I, -d,. ai'-71W LA GA 'GA DE NOV VENDO 2 C SAS :-JAR IN I 14F-NDO -('.,Tjvlzi-4 LTEHA 511E 1 I LAGUNAS Y MAKRIQUE
.11,11, toI- I- Illi,.79. 12h, I.- y Vit-ludes A 4:3 42 _1"_Io s A "'5"' I -thl. 3 hAbttA,,..,,. W, ,,madr. to- d P "to.. plants "'I" P- l' :l-, m. Pr6ximo, Ia mejor esquina
I I "so an R, T I A,:ert:",n el R...',','."sdn 3 4, do,, li.fios colors. amplios rin,, Pat,. Ij,.d ... ban. ,.t,,r.Id. art Ia t:
667-3-11 As, M IN -u- A 10 0,1.b,.. At. terrain. desocupada." I dp,,,,m,.,a, .1 forda. I,.a'l.o -. I_. gg ,,,,,, d,,,,n-. be r
L24 K ANDERAS-LAVANDEROS bsI,"P-m-. Ilsraj Roea."."l I no'n, a At I's ; n.b..ei..e. .", 440 metros, ferreno, 1,300 me_ -26 'ab-'- Z I. M"iTd, ad. P No Us "
IA no 'u","'11' '. d'11' In No 'I: t ... fabricados, fabricaci6n pri11 a M 55: COMPRO ji __ _ H-3992-48. IS $33,000. Giner F-4176, Stincer,, Ia, Veda. 2 5 I.,
OCULISTAS M N ,N- 1. ,mr, L-e. y R, J"- Had,, M.. -- La--I. A-Id. do Are~ mera e prim
1. 1%!.1111AIl "","I.,"."T '..' ,. ,"I 4 r -- -G R ... a"' "' ""' "C'FC 'nI co"'C"'BENTE HAG "Ic' F-5410. 1I.na -3141-48-ta iVib.l. I
ri, T, 1,1-,, .11 -.1 ' del R, ,d,, P" us '"""' 1:1111 '-- 1,,ra.,Idnj A. ..... 1,do.. m...IItfie...rtI.j I H d era, renta conge
- -- f.lm.a a. I. "".1.
0.111 11 11.7-1 1 -1 I E-5ola-42.11
-1111 I'mil A R .... indent, Epfil- jrdi,. I,
10 "." le,"e"Is.". '4'.."I"""he" B-d So V - .. "" "I alle No. 174 entre 8a. y,9a -- -- lada S435 en S80,000, vale
125 . CHOFFRES ---.- Dr. E.,Cue'llar C-475-17-ID A.-Al. "Ar.a.es. '.11 %. ... r.m..'. 4 n.bi-i SEPTIMA AVE. MIRAMAR 1CL-mF cola rnrafit .... ... .. I, ..,"$3,500 VENDEM6S CASA CHI-'SI60,000. Vicente Ojeda 1-7131.
- .I,. 11 P.,I.I. 4 In.1all.el ... I,. ..I.
I!Imlt .1111.1 .1.11n.. I Residencia modern b ,-,red.r
A, .1111( I* I ,I", I I I., Ill 11 III ,I 1.11 ME'DICO OCULISTA EOMIARO OBJETOS DE AR-jA,--d ,a ,7= if ajos: I.. da r-d.. I b.A.a. A. A fi ca vacia cerca Normal de Kin- .. 'H-4638-48-10
Tielr- .1 --N- Ir I I,- .I '.1 ,11 11 I ..... .. I~~ ,, I'll 1, "I 11 1, Ia4ra .- M. jardin, portal, sala, comedar, 1, 112 al.bllrg re 414 Vella III, A dergarten, Maternidad y Co. ... I 7 ;, : ,, i 1.-.; ...... I, I:,r,,.,.11II III, 111 11'- "," : te, Muebles antiguos. abani. I d.,c Ps' -I Iumbia. El terreno lo vale. Ca *
". H-7.--II A ,a 1', 114. "
. Is. Ia-.
,, ,',',a ,- ,,,,,, "', ,!.',',,',',!r',',,, 'i',',',",, ',' T, --! ,I:--,, 1 -7-4 2 leal. dros, porcelanas, cristales y to- on 2 Plant~ 4 ,.a.. ,, o' I"' I- k- con so bafio complete, pantryI -- si esq ina Avenida del Hipo- .,I I IT-- II ,CGS, plata y metal plateado, cua- jvjF, EcIGIC'.. ,-,CA, J bario auxiliary. una. habitacilin Z.-' v. .11,111, .ls. ,ad. I 49 SOLAkES .", .... ...... I ", ,, --,Ir- I~~ .- -- n-,e,-- ,'-,Lff,-' amplia cocina, garage y patio, DIEGO PERE ;BE VENUES TRES PARCELAR IN EL
1;,I, ," ,1'-' '.' ,do articulo fino. "La Zilia" del. 112.- hipm- c Z dronno. "Casa Losada",. Corre- Repa- ),..V. ved.da. No anadi.d.r.a.
,at n :III %!' ,1r-I .1l-:"1L'_, DENTISTAS I lud. 3itz.allea. Oll. SIs,. Is I *- Corridor Colegiado 8-If- 14-4 1111.
. S ,; r amplio, cisterna. Altos: terraza dores colegiados". Doce y Tre
M.. 3" t, ,It ,II Tell 12-fi5l:l 11 ,, .... Aguila 209 entre Virtudes y,,- oj. $..-. Girlia, B-65M. Car
ima ..Ie.l.d.. I 11- .-4.- cubierta, livingroom, 3 4, closets J.'.., ii ... A, -i-.. hki,.u.. o"I"01 ce. FO-2380. 6-H-1947-48-13 SUBNSTA DR SOLARES,
li-,la 1211-Il., DR. I ALTERIO B. ORTIZ An s A-9044. -,. ---. - -or.-.6: ,N Go- ,--.L. ,- 7NORA. VENDO VACIA,, ESPLEND D1 escaparates, espejos, bafio inter- 114106- 12i ki tig Sat so dl- SLaso anson-Was. of.
a ,,,,,,,, 1,: ,,,,," "'T's"I", 7." 1. -61g-17-n ,!;;. e.ld.alai.. n,6.t U.,oad., 6mmbu UN REGALO PAJ TED .ou, A. 4 ralmat. do Gusaalaeos, W AIA
1. to. 1.1-111." -15 ."I,, '11.11", 1 I ..'a I.I., d'- I. n -- u..VI- j.rdin Portal, cal.. e...d.,. .111i calado color, lujoso, terraza deS_ LUTANO CALLE RENAVIDES IS-19. 5 Capftoll,. 3 6meIbu,,,GImiA. A-a
,,,,A, -h ).drr I ,,I-.d., -, ,,,, X C -,.-.- 251. V.ad, I, ... de 214 ,,l .P.rl-,, q.s, canta- ,-do eal ..
let ... -., I A '... -" o.tl. .PA-ma a. Immedi.r. calina. r. A Caus-cei6m orhatus, do ad- -594-0-31 AgL
..I uInur-I.,. lj Ueble Z,,,d,,.'bfi, ;.dsrn..
In ".I .171"'d"' 12ell'. j---."-t cubierta, pisoscterraz;t,, luces r cal.. -.... e-1- .
- Tell. A-3317 -d -- d, "a, .2314 .je-e1I.r6m, ,.It. I ... d ... : 16 .., ..rVI.i. patio. I.,. ... so.. Pam an M. plan..: do. ell..... .1.
.. .aa 'x
. .- Ill B-3771. 10-H -54 SepL IA-71 H 3 4 .-r.
".."'33-1. 40 compro -430-48-11 indirectas, te ado y 364 L- 6. 3,14309-48- e."ll., hall, I,
- 1. i; lare.l.d. as eriss.... -'adin.T"e7 It
,Eii-6-vr.-R- ..sl-,i. l)[..-Ijt. 3I1-DIN% tl)llj, PI ... A. )."as e..rl.. ASIA. -rened.r, BE VEND UNA CASITA DE MAM 'oS- lextensi6n', altos desocupados I JorAu,,eQumado,.,.MAfl.rA.. R.- 21, 43 BUENAVISTA, A $6.25
, 7 VETERINARIOS to librr,,. -hivos. YaJillas. miq-jlno WIA.
11 1111 ll,;IIIYII,,11 111 "I'll -11: -- s- ,Iedlu,, -- s.j.. hler,.. I, .... $900. R-rt .I.. dos eu.n.. y I, yj a too, luler- MAI, Informs,,
"'T X 935,000. Ginar F-4176, StinceO 7442.'.d. ,I do. (REBAJADA DE PRECIO)
An, "I -.1 ., .. I .IIII.I., V. Modern.. L.y.no. -11a a Ba bus
11 I'll -I. I- I. .... OR ILKAFII 1,1!A M'AfilA ri IeICIN ,mrp],W. Imin 1, q- rend,. Operall6m Ual former, V Lidr,. pregunlar : F-41 76.
' ',,.",, 'I'-::; .... .... It -o.I",d,, I, : !"""'"', P -Ia ,.,d. ..",A. -md. ,--d. A-71 n, Far! for L 5-11-M3 1313-1312-49.17 Avenida S,,t, pan, adt, (AlturAa do
.! 4,E A as ,. el R,,I,. de GAI-6 1. I --- B ......... I unut. s.I., ,I. I.hHe.r ..
" !, I S 1 M--,9-I.' 2 1, due- poll 11.mad
,,,I 11111"Ilu AG.V9 It.. .I W ,. 2" I 'a I 6-H-4484-48-10 51 VIN I I IA CAIA, POSTAL, SALA, ,,,Ad,., ,rq, 14.74 5fl.ols, ,So, Has V.11 I'~ I I l" -I E,,,,l A,,,,,-1,I Ir, ,'A' ,:,:I,,,a ---- --- H-4410-49-11 __ _ _ $45,000 da;,.-- p,.p,. par. -Idenla .p&rtm,.-- -- .1 11.11, 11" 1.1, ,,, I -- 1111111-1111 Tla U-25:10: "LA PREDILECTA". 1 ,,2 4. in.A., ..med.,, -. 1;6MVUIACION -DE A I ,le... Call, Ia .'. IA I,, B Law. -. ,enr- e.,,.rns nrh.,,,dFr at.
128 AGENTES VENDEDORES It .11.12 E 41i..1-7-15 Act Compro objets afte, mue. manalit- "IA A" Ia. H 2314-fl-A ,,, 131-que, Ts.,umde. y .1. AM .... I
. ...... 7 21 -re- a, I, JORGE GONZALEZ rId:-%r.Ad1, A.uVN"a" N7 -- .1.1.11, LAt" RE,-,a ,-, 5 ...... I III~~ 'no'- VXN-DO I.AMT;QX .%QuINA Fit-ko-F."', A-sII2. 6 H-124-49-10
. C..R1PnR 111",!:", Ull 111,111.11., Wes antiguos, joyas, vajillas Te. I,. 4 ,.raln. pnrl.i. I.,., larred., .ni- (Corredor Colegiado) ,.P.,."d,,.,,-. ra.r.., m.11.1.1I- B.'-- j de 1. ,all, Re.,- enlIe AILIII. Y Be~
,! ." l", ..... .. QUIROIshIS-1AS cubiertos, cuadros y todo ador: jalaml,, .27a AZIa,'I, rrst r.- l'z n'=r.r-;.n IL .d. --l- l.rt ........ a-, ,-n. nel,- -Ialen ,,no ra.. ,,I
tud- -,,. 1,01 -,- I 1. ralle F .... ndn. -- M.re Cda I -r
t-an.' ,-,%,,, I.- -: ,:. ,: I -'," 'no lino. Liquid casas complex "I'll"'" S. 'erre M 7 7 R5 U. d'""' I ".U.' JORGE GONZALEZ
. I~. I~~ I "Il "I, "-- q- --'n-A. I, a I I 'I, IA par ,mn-,a-, sit ,I,, A GUIAR 206 ...... A "" 'j:'jIl.5.a. m,,l.,. Ir... direg.'r., .,
e: I I PIed, d,:.,, $4.1 0 I 10 .Arl P.- -- -. F ........ ,to.- n-sl.-, -a --I, ..6, ,. ',,'.,I," "-- I, It I.
;-'11111 "I 1 1 1111 11 "... :2 I ., I ., --e tas. "La Predilecta", San Rafae -1 1LII0I,.. 'c"Cde -,,,a-- -Ii- .-I- m.d,,.. R,.t. I' 111J, I Poll.. A'~ (Cnrredor Colegiado)
- .., -- :,.: "": 1--.1u- "'.. G-- ff:laIdl,r,.-.-I'.-'- c' "dI, H-12U-45-17
T -1. des ., '5'2 ,$'-17,000. Epd. a-- So,, La-,, 2 "" '" ""'
129 OFICINISTAS ,I -1,AI- !:11'11A 11.117 ,ll 1 111111 i 803-807. U-2530. -""29-48-10 --- I, AGUIAR 206 M-77M
-7 -17-31 AV. PI ntM., 513.aror. 1119I, G--Ils. A-.r 1',, 1; l, ;.-- zr., -- ': I",.r "'. I 11* ".I,; IA .1F.B.A. UALL. A .11 Is. I .1, : ..bar.. A,.. 1,11r.. ard.mr. IA~.
-- -- __ _ __ Zat. Is h P -- I, all ..
r,-"-- A..". .- A-0: ,-I VENcit ...... -8..F1- -- ale ... ... at,- -- It 1 2. "I!" "' 'fi ""j"
:. "', Q -.III. AIMANIC .. --- f. A 11, de I --. rr I,~ ... V- Pr- 7 $1, I 1.1- 41 m.. I.1.1 Chard., aA.,,.
11 "I", I I.bHV.aA ,--r-r. IIAIIINA. 'I- 1-1-1-11: M-11-1 I ,ell. -- d,-!'1-11 I 1R. .A *- P.I.rI. Pr-ld-W. .. 1. re. V1..1a.
'1!.!, N: 'u,." 1"In il,'.',: X1 -- u.j- do Pl.'a, I" ron. ,r- r 'e .7 .' 111111 IAN-111 11" " A "" I,~ tors, fabricar J.or, G ... Ale,. Agular
,-r-,II- 1.1,- I. """", "" .I_.I, QUIRoPI'DISTA PARDO W- Par A ., eu.,I- In -"'. I --8_m u
ru.-Il. marnrole,. I 1 W.. b l',I- _'
.. -;., -,iI- PIES I' I'-- dIan.1r,. --- -Inrd.VA:Ia;,.,. I.d.. ed.r .1 N.d.. I 1. .-- ....... de em -.. ,"II",] M.-... .I.n 2 no B437a I~ m-11.1
,;Ier .I.du.. .,ed.l. llerl. ..Ilral, a ,.I .... -- -I Ir -F-1, I I~ I :, --' I ,,',,- ADQUIERA SALUD Y ELEGANCIA """"' I" us --- ,- '5' 2I. g -- ---- -..,.r :Z CA!,A, T !,,- r-,- b.h., ru- f .- ,..I nuu- an't.W. m- de.-; %'FDAO0. CALLK R. CIRCA "czA
- ;. ---- I., I..... -- -- I.a. I'll: P*111,H111111111 1111, 2 4, 1111, '-AS"-' ,,, .; I.r"=" Fer.araes. -Ri,'53s1.-;. ...... Is."-- I or
- No 227. lel--. Mariana.. Tr- I Lu,,,:.- I',,,ur.,rII,. I~~ Iu- Ar.u... ,nlirr-. 2I.. -, T.I.1 1.36
-11. II -, x i"', ,I 1911.12,. -- III, A~ -rr. .,.,,d.. As. '"Ill"" -E.LE1. IWA- A %.-'Ir- =1-ol III T.m1,1. ,end. I.I. ea,
, "I .1V I'll "I", NEG or'o -- --- j RENTA $600.00, $68,0(K) u :a .'m
. I I,- ---. st...'.1 li-" '. ,- r" ,,Ie,.,, t-r- W.. hVm'. I eVm. H-3712-48- dIA 167. De.,,. "a 'jn' .n 2-s I,".I._! I Va ... Gra. --Inm .- ---iae.
Ip oftill), .,,,I', III,"'') """ 'W I 11 A --- m"', ,,,,, ,-. maq.-s -- .II b.- -a M- ,r.,,. -derrI, --- --D--- .-IIIIN11A ill. -- A.u.., 2.. M-7783
'. I.a."ll, 15. V I'm, no, .d,- BE I ENDEN OS CASAS .
,,,,, ''. ATENCION: $18,000
, ..r."', ,.." I I a. -.., A', ,-.a., -,,,n,, ,-C As ..... at. ,A. ,, ,a. pi.n's, '
" A-.W ... r- 41,s Ale, -r: ,I],... e..1r. '1-- An'.- sio.
I~ s, I, '. 8124 L ...... s auro.,. Tel4f..
l ,, ,I,,. 'I, ,- -- Vend. I eallflem. ,,ad, all i MIRAMAR '.ALIA U. DI, "I.- A IN. ,
"is I ... I ti-4476-17-11 dT,.,.I. P,,,,, 4, ,7rl.ds-.-: ti.l.. eauad- 2 4. b. ,.I. !=.'.1' 'Pae- 'Im-, A ,rr, MrdZ, ,.I,,',,
% .,,a,, Ier- ,a on no. i %FnADO. I
. --I !-I9-. C-5119 Q,,,,.o .!a Alrol. ""r""'i". "br""'on 5 1', j, rile G ... als., A,.- 'ler at fartl. 1.1.67 1 .W In Onarturldul. IIII.An
T% I I .I:I. ,.i- "l,' I I I 'I L moRALE1. 1111AT 1. las e..,,.,. r... MID. amph.a p.t- 206: M-77W ,.,do. --- -- 19-18-is Preciosa residential de dos I Olro 30 or,0ren IK u.l -i= 3110M
Q to I PRESS A, amd. 7P. ,,I,, 6 y 7.1 13. v I UNA REKIDENCIA SIN ESTRE l II A I Ga.UIN. LLINAI. 1EICA BE I plants, nueva. Estr6nela. C K. Xfi: M-77M
IsILT"T I I. ..... "I' a E IM B-419a. H-42"25..M'T(1. J."A ANA. E2 8,,Q1 I ..a IA. .f.er., d, 1. ..d.d. 'rs 341 Nv 245 entre 24 y 26. Trato
I I__ E ., ,41 I" ,., ;,, .... ... II. 19 LIBROS __ -.in m.d comedm-. irr,,,. nodal, m,. It I "11 A"I d-1 1,. ll ... , 11 -. ,,. ,., .I ... ,,;,,Ir, 1.1 alle rates""' -- I
li --1 $ -,!I I --- '11'-,1,I,1 C- ---.' "On- COMPRO LIBROS IN TOGAS CANTIIA- CALLE "A" No.. M2 I"' EN LAWTON -FARES
"" -"'. I': .. ..... ..... "" llm, S,, -d, -. .1 frere .P.r,..e VEDADO. E9QCINA CALLt 4.
. Ene.m ru....n I -jmerefis f..111.. Be... $2.,II...121.1161-.dld,' ,,,,,. ,,,I, lusb-rl.. so.- in' director. No intrusos. Viiala. ,,.. =.?ti n .. so.. call. =.
, I .,,;., A.,,a "' I-le"... no "Z -11. 0,q-d. a a ,a', 428, Reform.. L-r.
uol .I.( r. j. U, ,I X.1 "I Ill I .1. 1.11 21, 11.""I. ,,,I,,, d.de'T,.!.r. d. 1. J.V..I.d, I; WT Me- interior .a. tella. p ... f.b-., do, In 'r.., 2 I.ut;.4 -- re,
., : I, mej., It P $25-M G .... lel:!Tall ,6,1,. "G". It 50 Ideal ocra ,,,Arlr;" 111 .!11.111 :;a-,. ,- I ,,I,, -- I ... A-11- C 2.11 Q,,,,.p- Sep. A -ral. Pa.. a.. ,usdie, N .... 1. I.P.nameoi- num so ( ... X-MI4. do 4 ... S.a. m. Precio $56,000. Informant M-6881 .m.m... $5 .0z Jorge Go."I., A,.I.
:L ", 1,1"'J" '"'I""' r I"'- md.. Vey A dlrridll.. T.14I.n, U-II74. me,; Id-1103. H 37U-41-12
.1 S,,.I.r par A ZI A 11111 I, -. .", ,., I H-3m-al-fil HAM-48-11 ; 107- -- -w- --BE de I I a 12 m. H-3302-48-10 '"": M-7 M.o
- -- b -- -- jCOMrRAA1WM LIIR6--. 'BIBUOT;i A CARLOB In. BUENA SITUICION ENDO CASA MARIAN SAI 1.0 --
-- I C o M p 9 mml. n. I e... fte.le jra11a1..1,cr.. Zm. LJ-e. deasda.fl.d.,L SE -VEIDEUNA CA -A,,1.AIGT.M1I. ,.
- IA HABANA 1,,4.d'fl,,'. or ad I. do .j '11 .. .. ed VIIAOO, C4LZADA PRGXUA* NUIVA
R A S enter.. 11. I A madjefirts. Lite, ". elnrad mu-..me.-:..j..-AI. -1 '
I I ,: 1,,dl,: ua-. ... eninlel. de Imbojds, I~
"a- I 000. RENTA $450 ir, to ..I.. 3/t, lush. lomol,.d ,
07,11, Woll .. $71s... Preez.: $1.,o.. Ga. 'U- ban. mIsr-I.d.. ms'll
1-1 "' I i rut ai $38 to A aena.. ,- .. A. As, IS! r,lAs e. -Po ,.,. 3A
I. , -- III~ L,4.= I .....=11. "I" Is -m' ie me An the an
C.b.- 33 .6, ,".1., r, lsl- M-771s. lwi- --p-ti.. Doz, t.ajnd.d; .su,,A.u Ale. -rl. y I,~ a.
., 1% e-d. Va. -11. I a.. J.rf C ... Ale., Algol..
-n W',, ,T- .1'1'111.!,! CASAS d.uzelll. Llboal. "Go lzas,.IIza" VTZ".: 1Eplimad. Edificial Vale anuas del or,
- 1-2 1, U. ,ea I ;Agu. -ad,- Call, 13 as 1785.
"i; :!, !. '.2 N a al A-:P.:--"
. t-, ) ad. -1- I., I..7 = eT..1aIka- real.
1.1111 11;, 111111111, 11;1 111:,! I 11.11eI too '. ed'- IIAIIANA. CIRCA SAW LAZARD No !- Inida, 12 y 1 Amplialt6m Al.,.d.r.. in I I .
. : ', ,.,:."'! --,,, '," ",'. ,,,,,,,, ". ",",."",,,,,d,,II ,,,, 11 :,-Lauoh, _BXo.., Com -IF6-- -.P.. CONTAU0 TERRESift VEDADO Is O'R.Ill Iti M-- d- edill -- 5a.ozzo. EdIll- I Ft' re.:T. d""' '! as "'..' as prlma- 11-loss.-I.-I.
-"', E-17 111-22 Ai"AId.,,,,tI, A ..000. v. .1 I I plant.., a '..", -: I SE VENDE farm., .1 IA milm. a.,Iquia hr. VEDADO. PROXISIO = -E INIIANTA,
"Ilpr. 111111111, dI1I".,,'-' j Ie- I ..1suA- ...-III-0-In ,.a 114oz... I Ul.5. . an- $... % Esa m., -US
I 111,!O mu, jhun RI"I"u,", ,.i" ju I '. .d.,, .I. a a .1 do, e..Iid.de. Le .A'.... Im, a. .: ----- I ----a. rell.-a.11. Mon.. s..-'. Real. $170 N $7 W. AM -ACV --ARES cj --E 1 17 Mid, 21 16 V SZ C.1le N, It,&
1
San,. s- I : 'un', ,:,.,II Iltl -- 1A,,Ir.d-..-t,, pe Im REPARTO POEY .e.a.l.. G ... sue., A.uhl, 2- M-7713 en m-ra, I Wal E? G LL
.a ,-. P ... I I.. ...Pr.d. -; '; 1 pC cautnW. se.b.d.
-'..", I.,. ,:,.am. mdl. Lt.-, al a. '..... .'.r,,'.,,. .I.-. to
284-1a- ,, .rr.t., morlxr- I '. A ....litic.., .9.a .od.., In I ., -zd 1. I Ale 1 Co... I, A .I.r 015; m.n5", I. .. o".-I"A"
_ __ I 03 K ban,. ... ;: d.radelll.. Uararf. N ... a.d.. H-04ii-I.-I. dlsss,-'Irtu In ... Ufle.. Sol.. eantedsr, .1
E- 19-26 .1.-Arl part.]. AAI.. 2 4. t.mer,, VEDADOGANGA .r.fule.. In.li, e...., eu.Ina -.!. un .1 11 I", I COMPHO VEDADO .Il,' "_J"Ied.d.. I PlImIs mdepeonote.. I'~ SANTOS SUAREZ do. 2 ban.. 2 tell.las ,I.. Adaptable A A~ VEDADO. CALLS PROXUMIII VALIA.
1 INSTRUMENTOS DE MUSICA Is'- Isn"n-II 1. b-a. II.an. 0". '. Isaias V-1- Cl.. Wdl., Vand, V-IA. residerulla de do. plan- I "j"' j""'la lizit-1193,. F-11d.de, de -a. do 13.69 So m. SU Go ar, CI.-,dA. Pro__ l.l..j.d. 1. L"": U- a """"I.7114, tI.A. lmer-l.da,
131 OFERTAS VARIAS 1 -- .u., I...,. .il,7011. ,,r..I. ,d I., ,or. I.tarle.r 1r- Goul.les, A..:.,
L Edificin para renta. Requisi- 1-- $245.oa. Gango; $33,01la"Trits, o'.' nI'met- d, f.brit,-16. de prime,.. ,rr- L-Das-CHALETS, P L .ZY"- "" is IS , In "' "'-- I'" --H-IIA -Il a ". eam ... Inedid. I 2W M-1115
D i(Aj0A!P0a"&A6MOS PIANOS 1"" b"', """"", """ "" -7l.. or n4I
Q11", I.." I.; It ld, necalo '-- -- -- ,at'. A.W., 2an M tardin, oartAi. .,I,. ,,aI,,t"I 11--!:1111 ,n I'111 11",-,"', Ills buenii tabricilcion y bu la- ple,, I.. I I_ I
- na. dlespan- .... to a-,,dD. Moral, I
: I Toratiia"'Adall times A. III ... pp.,. '. -m. Cerca pla All~ lr,,,,. 3 .... to, g,,,d,-.. MARIANAO, $55,000 I ,I I ,i, N
... I --- P-,.- .,: .,I ;, :-T' :" na mwa. Tarnbien I-I.abana haLs ,,I.,
.A.., EWFI P or --- -mn.e.l. I.rdl.. ,,lot.; IF...;10. P Is rAgEO.
11 ;, .It I,, ,? I S200000. Rm ,., C. 11- PLA21-1. I IS, I lr-lta I 16. de erlado. 11. 1;- .X I-IN ,
1.n,. del ... V. Is rstma.t-ld. "Urt'. a. A I, zt. ..de-ao l.s... reol.n $-. .q ,-. ,enda , I -I unms IF
- -( ol.o, 'n" I I I "I 1 I., "I I ". I, t I a t o d i re c- Mw,, Co. pap S Rota, I I N, ,,q I 6 I walf I (Co" i ;f,- ya (vada) JIT .Ill.. ,uareo- 1.rIa, d, ,.,. p!d,,I,,. b '7P ... I.; 567.01A, Gamral- M478.5. 1' II!r'y b.hd inere.mr. stal. Eanto 7I?-id,mn- t,,.a,. .1 land. ,-an ]or n 1. .,rr.mblen 'brit.r ,-,u.d.. 1141.l. I!..
nr4-A c .... I.A.- U-6487 ---- C-912.11-24 d '(I.
I, 111. illll 1,4- , I i"'Ille Ojedil 1-.-118I 000 Entrada) 2,o do I ...), j.,C. -. es,,
I 1-.. I -- -- - - i Sell~ Flat,.. Telel ... : A-105, ,1,eded.I. -1I. de -Ad- ,-- A.'. Atu- m4l..
r "'.'- .,, ZA .v:iT1- d,,eel. .. tl-fi. sz4.5no ban., ml-dn I
f -11I. dr 11 : -' 7,I, I ",-;,:!:", ,;,:: I ]I- 4639-9.-I0 U-25N "LA PREDILECTA". C.Ile 11 -- 74 76. (rro,- Q ...... VFDADG. PROXIIIII CAL nA'i FII :'ri.r' ...... l.W 11,,: ,7.,,,. In, do, ,n.lel, !.,Vj,.,,,1bjbdu, 1:. 1laI."I-,1,,- u-,,; ,A Embjad, anrit.... pl.m., ,.d, .
I ame ".3"" .1"
$1 .Fnr. i Compro pianos verticales. IA -A ... It-'. 1-.,d-Imndi-es. I... W.. 3j4. III, ramdr, GARUETE-D-EAGWIMENSURA Y ARQUI. -ren is., rI, ,
,try. -- ,--. tr--, I n adIdrdrs. tamusbl.11.11,11. ,.I, I'll" I ~ I "I'll, 11 ;cola y spinets. No.se deja enka- I'."',",:: 'p, .... jc,. Rent, $27a.W.,,G,..- S41.00l. Ja, I ' -v rd- '- ".t,.o rn t-d- "'-,-, 1; .01n. ,e,.d. C""'I 4rZ
i, 11 :IP4-1. Pi"l. ,11,11 ,., r' ;' ,I,, ,,, ,I, l ,, 10 'Irs: 4 hustall.rI.1e, ars b--j,,, Gmt,,ai- A,,,.., IS. M-77. t-u- V-1111ntlare, I do,. C- .... In--- r, .]],I. -A-I4-' ,,b- II?0 I 2712 Total Vprecio. Lli- smixt, efli... ..r,,,4..-mmu,.,s a1.1e.'a ., l.- I -.I.re,. Dmer. r.
11 I, I I ".1 I I 1-1 .... 11 -"In riar, reciba su justo Ila_ I A ..... .. no "' I -.1. "..A.0. hilmlel., Be~ 4(a e4q,,,, A K-bbr. b.- fl-15-41-W 1.1:.zza I- Illm. Irr-1111. 141, 1 III~
", I I "., A -: menos ahora mismo. San IF. -1 I.. 000. IAENT. ""'d"I. r, I... Tell, A-IIII. .e I A I. I -- .2 a. .j."e nsale.. A ...... 2.1
All .1 .I., I, I I 11 I I 1.1111.11(. I (Il!"ll ,,, I nr,1,,", m- e I.Irres-. erAmde, VIdAI. A -r ,:1,, H. pr..i.. 2s. f; ,,* A '"", 'I". -4-d" -77H. 1
" ..a., ."uns.1.1. H-1174- = VENDO
u".;,. ,, :,;- t."- "-- 15..
... -1" T111I-11 I :I I, tael 803-807. IJ-2530. 36: A-Is Y.M- treme rAlt,. Dtm. so t.a. ": --- 1. .
, ,a as - --- -'. -r-,.V eI'1' '.."": ",','.-, :",l,.,, '.1 ---12 C-73-21-II AM. -4-44-- .,z ... to $-za. Omartuid.d, $120,000. VENDO rRECIOSA I ." es =. S.-IIIN'd" I'L-A 31HIAMAR. rr .
Is A8tTA CON TODD I- dos Platt~ ..,..I ... I.,:
-: m-77". ""I'll "-- ,a led r. bA I TINA AILKIDA.
. .1 --". ... ""' "- I -- __ i FLANTA -- --ade., Aa..., 1a,.r.P11d;1., P ,aaerdd. ,far, n a a Ill .... loan. c,,I- 1 sl'T. Car' $11.73 V T .... isar,,elas -d.
' i ...... ne, AS. 29 ,CORRALES N G, a .... .m.ibA.
NOS vi.e. 11 or Delgada -a So., anplus. .1ar... Vellal0er,-- ,It,, U-9240: COMPRO PIA ._ .I.j.,t nota ..I-. Q.mu, AV..id,, J.,zi.
I I, I -- ... call .Iaria.dac I real. 3-. rar_111-11. IALI,. 11 Ill LL
III, 9 A 1 del uV "" I' 4I,' I 1',' 115 ARIAS d o I-. a.. - ""I". VINA CA I N. MA.0111, It~ 4. Vam, III, et.. ,, 1, ,,a.
'"! "' ". MAQUIN Vend.. Cambia. Veal.. do emal.d. 1,. ,Irr. .r.. re. rul.. I 4 A A Actual M: .
i-W ,I,;A -40MI-4B.11. --- -1
.rals,. 'L'on' ,., p ...... Ven.- I.mbital .1 Interior. It, Izem ,set. .I -I.rs, Mlmle 52.H, .,I. In ,nt",a Ve 1. -mm'.. .
I", "" I ,-! '.: T"-' zz" -IIILIA n.,e 1341I 1; V-10- I'lle" y "b"I"llm" I... Kaoss .BE VZNDE CALLE G.L= .,
Act '11"... RES A, s,. A,]., ras. de .ad. NCnA UXJ.VO VIA
H_1780_15 je. soua Oq.endo y Soled.d. It asste .,, A n;. Ift
lllt'= "' r."'."I','. ,:"', 8T ,,,,,',I- -'-, ":' 11,11 11 .-,.111, len... Ee,,b.na.. M.;V.I, Ban R" AI:ja NDA '. U- A. C
-A24.. ';- .4-11.'I1-'ZA-a!.tV1- So .. I-- y I.Me.-- Bloo- 1850.
P '.: r, I b.n.. .amnedr y ,no 4, rlo It .rX 4'I: ,-, ":;" l2 _4262-21 _7 Be I I GANGA. MDNOILITICA; 13. I. ., .ri el _7183. .r.e Mm.ala.. A..I.r GANGA, $10iom f." .'- Par. .- was-menless.
- --.,- --- toem., b.n.. .m.Ad.r. .I., _1M nd matures. 1911, II.1-rIIIsuI Idelt m1ruoFRIt7Et'-A- "" I "".. ,"", I..t.. C.pil.ll.. R.. 12. Be.,. -- ar-eh. Eq.t.. IraII.K. 4 e .... : aer-,, ]. nif.ramm of Na 1, RP- P- PIrlilMorl-ell ad, $22.00 ,, JrX, GanesI A i 7.3 OBJETOS VARIOS .M.s. Alaabr.d.. FA.Ilid.de L p. ".,a ..I.. ..med-; 214. h ft.. e.el.a. U, quit.. zd _-, I- A..Issr 3116: -71", .
, '"" "bal,, I-,,, ,,I,-,-, ,,. 117 MUEBLES PRENDAS -427'a REPARTOS E.I., SAM. III.-'e.d. .... Has I'- V-1-1-1 IN -- c1l. cA.A. I.., A Re-ldI F-1.5'14 "4111 13l ''I 19 .. ., ...r. Q.I.. AV.uld.. -.m., (11me. S,. Valdis. Tell.. 11-234a I-5nl' I Sal aluacn m It L U BLLTAUR1z.-DESDK MAS VARA. PROor. AlFIRVICY. MAT1112101111 Ill-%&, % COMPRAMOS is A i,;. rer.lea d; 1. III~ de jsd --- -- .- mul.: ).uefln. I, I I ll! 11m, Mleill ;Z1tIIdad.A do pago 3ORO 1 4 'e"' "". "billets. h -1a..16. I.. In lot. dead. j4. To so .K.,- .,a
A 14, 2 Was, ...,,d.l. so.je ,table, 11 1 Id, IIm--AdDr !I,, is It
,.,.. .1a.der I,,,. I .... .. I-11,I ... ... ,I ,. "T AVISO ,ai, I let ... 77.
nuena, refalr-la- F--4 1,,--"" ,,1., aa, ... "u'l, r-o. ,d.,. HABANA 26 CASAS ..s.: S..W. Isrt. Go- -.o- resudenefis., lic.3t, V.,j.r.. IIamud- Altuiss,
_ 11 411.111 Ijj ';4.. .', M; M-7713. 5o/
l 11,fl !W0. ban. elm, o' SESOR, pRoplETARIO: 206: M-7713.
_L2 11.1u."... Z.r,,;. -.or. r.11. It. .W-Cilm en csnl 11 *c- I Alaaerdl.rsa. eall. T- portal. ,.Ia.
iimiclii -Noza-- -- P"', --- I kzrl- ... in. T, no U-5144. "It-T-755- H-43904I-12 Piet. 1
e!2I-17.3Q Agi GANGA,. $50,000 QUINTA A ENI. j,, Iniern. e. .: l 'l ..". r"'.d';I','-. I Sus casas estarin mejor ad- bA PUNTILLA
, '":.ds' ."":(, .......... ;l" "- I~ "" - ------------- =-. F" ARAC10 md.. d ..... judl.: j.,dIn. oorfal, Asia. ,.. re.e I: .d.r. int .... 1 -1-16, zoo. -21148. Sr. Valdes, A I ministradas, si es poderdante S.I.r- de Esquina y central, call, C
ELF mrin, G-alm., f_ r*, mo uint.,,A .aid.. flal,.Imc d-18.4, of M i, I "I ina] aR HAS' P GxI O jd... 114 ,had,,, P Warrants: B -=I. I 1. I -- --- -- I ---- ----- --.
I
- __' --"-,-, -,", _- --- :_ __ .11.1, __.,_-.-_-._..__ . I . I... I 11 I / I .
.1.
. DIARIO DE LA 31ARINA.-Virmes, 10 de Agogin de 1951 I rigina 29
Clasificados__ I I I '
. '
VENTS, I NENTAS NENTAS V.E N T A S I I VENTA'S VENTS I VENTS
49 8@-ARES FINCAS RNT1-CAS 51 ESTABLECIMffNTOS OKOVILES Y ACCS. 54 KAQUINARIAS jS6_jjD-BLCS Y PANDAS 56 MUEBLES Y PIRENRAS 57 TILES DE OFICINA
_ I
EN MANUEL, PLATA LA BOCA TIVINTE BE, ALq A 0 QUILA cl POX .NO ?ODER ATENDERLO. VENDO 194. PLYINDOUTEN PUEINTAJI. R, UARTO. % I I Do NIXIJI ""'a' --V Dt its'
a R EP,,! ,
UTIL '"IRM IA ryIN bar ,ast.-ol, ,.,.I,1..Pd. ,- I .TiTI.d.r' nos 11, 111DE let-.. or IVIET. .E C- 13.1 1,7GINGTES., B5
-, E Pixecc. do Ma-I..., call, IreaIlose. cool bAJ ,at, do ,I,,: cmprd. ,I I r.u., _IU NDEMOS -1 I I ,, , -1 I ''. I. I I .I.ca I, r a 0 'arm d. Pa J..:7 = 1.1, ill y - !- -,.' an J-;; IS' !in'. Aliel. 0 an IN Elt, Pa UIdns. to huy bu,, estadn M- .-- oli ". .1 ,-1 .. .1.1 '"o-I"r 4 I" '0' .7 .1
.to., -rull, No 4 3 ,4 ,,Id,, call- 585.001 HITTOP its I i d it d d I d Erlt do 1. M de -- ,on ,.'.',, e,:I ,,.S,,
ca c". ".'riade.. B.M .. Pnoi.. C.Imd.'A .."I.. 1.1-1-1 Me-nall- ell 11 : I , , II. L '-r
par 22 d,-Imdo. a $5.0i v.ra. Inf;nu front. Ban. I fideopl.p.riAgal-las I Pali flailli- 113 I,- --I-- oll-I ., c -- .. r T--'.hA -r:
Play. is T,11. 7 _IJN "N,.S-.1% "-" as ,Pul.,. T,- direct. du.6 I. ii a..,: Sr. Loostaky. 11-slSB ,I.okl, do I'.**. re-loarl. d. ll IT F I ;lF -NDE IlEc. .1. I- T. FIRN
Manall, Plibres. .. 1. ciaim frucille, Infrmn on 1, ce, P I U zillu in
I -ults-42-11 o1q.- do Arlea,-- Aroiss an 'T.Ilifcoui H-iliIII-51-la .1 -= ,, done .... ... ,old-.- C111c I -.- :, 111, 5- R-l 4 ', --55 .c.. I ." 111intI., cold do N.cm gu .1. I~ "' .P .11-1- i it),, 1,11, I~-
H ,,, I.. her., do cr .Imle.
AkqtlTZCTI H H_!lS4B_5a b .... c 3 ._ I, pl7l P ____ ,--- it 81 .I 51 14 ,
CO ------------ --- _307-2-12 isc -XnK USA'rELUqUER ..! vis. Vidal., Ci ,,, I... -251-11I 11
do ,. 'A' JNFo' IiiFjtAo-xnrxjG i-A-di Wr-,jC.-iE-,irM- 15I. Tell( ... 1-4. ""' a- ".7 ; EL HOGAR
NPIN, still able dell ...... 30 Dial- No H-2 l4.
(Schad. y do food. C.ImdA L"YOT6 liar, ,rl,,,, ,10 PckiTd 1940. coo i "" a 'cF.1,c..d.r.--b1l, a.'. I In. J-- u- j MUEBLESyCOLCH CAUDALES
Ill y I-es, d . In IN A, TARQUES, ,, Ardad-, C-sht- Cu- Coach.. test PARA COMP -'--'-"- Dl- --,I ... I -_ C elf. C, ,,,,,,: Telel ONES!MU BLES BE OFICINA
diloct-M.- RAR 1,14040-51-11 Tin. Pra,111: gr I r, I I CAJAS DE
Uc" ... is; .I'. ir bvi- y Joe hill,. P.Tias Par& deoulftes do IlquId...1a., C,!,,,P,.I d models d- de, 6-r.t. WI S. % H04214w"W136 A PLAZOS Varios disefias. caotia y meSE, VENDE H-21110-53.10 I.. do ..p.rid.d on .d.I.-.,C..., pleabl,. p,.P.s -. --_1 ..._ 0 51. -, Fincasir6sticas:como Ud. ]as SE VENDE Xs;U;ii, Luyan6, Hoban-. Do 500 "I ,he, y Via-. ,,at, it, uIllre ueble en ,nl, Archjvo5 Metal Sleel-Age,
Nle- I its-Ilmen, Ell I..,.d,,I. In. -a.
Sol r necesite, vea a Manuel Correa, al ux,'!d.' _67_10ir P. Cast- Cub. ISL A-4732 -Ild. P,,II. P ... in, lne-ill, i ita a "La H ,!,- joas tari para jarjelas. _1
IT "' '" -"'" 1 ... 1 '""' 1.1,11DACION; FORD SUEN: r ,,.Id(,. Haga lina
met, Ayl do I. I I.. ir:;... Manrique 2. Telliforto A-6836.1,opl. t ,,. .I.-mi's'.d... V,. dli.h.. 1941 P"I X1.1111t, 11 I a. Fv: .. Cho-o: E-7130....l .S. P let. D-P ... N- 3N. ,.Us a.,. "'
,...I. ,, H.3285_5i Oldsmobile hid-filills __ S-li Tolel ... M-11353 ladez er 'T"11'o :;51 ('I)*:" ValilS L&II(IrliVS I a:chIvos, toiii. Po anst- do front, Pill, Do Corr dor Colegiado. let Jule. 1949; Plymouth JJ,, 1951: rh- Llqt IDO LOS APARATO ,, : NIIIIA,.

metro* do -food, .prilgiarsil.trocit.. BUD,,- e __ inbl..... F.1111d.11, ]I,, d, -,omrl.. ,ad _ ing"" """' A I fir, .:'a .': ,ed,, ', l,,'(I!'l ,j,'
2.391' -rm c.odirgilm. re. 10-H-1738-50-17. I "N ANMACIA DXXNA, CON.VI. Nhollt Jule. '..... I o -11 I,. Par,. H.Iula No 1, -- .1 ,a,- U I s tam:,Ilos M7new11afal, tin- .
I'll. total: 'Do F VodMdo. Pa, an Podolia Agenda Pil""iInCe.11. Real. Bagatelle
.r.s... do 1-tillb.11 do r stand- I.hjrmm TelAf-n, FO-2642,i 110-0250, Mar III .... Sao 115.00 JUEGO CUART0_l%IU_-Q y c(.rj,1,,-t,,
r-A. atleftio. Int"rl"111.1 = 1.1. 'iends. an non, -4224-54.12, TPIL .-%--' 'a papei S*encil. Alquilamos I
M.hm 'y d H-3120-5 H-2345.3Y Sep.' 3 11111 11 1, N '00' '. _: ,
,. ta.=r' -Al..111., .G.H.Dootte __ derno, 3 cuerpos, nogal clart- 1 ,-56 Sep 6 ', ,'X,,nn, rufricnc;as "La Nil- I
I.I. ,.I de Bi-t M-6948. RRENDAMIENTOS VENDO. DARER: S!S.W, II1.'10AX1 l"ll."Ni. SU MEJOR NEGOCIO led estrena el basticlor, 5!,-NIUE L Rl 'IT] A". M.7197: cjonai '. .Mon
--lim- $12-500- 111-5 a """i "B'Do" SS-" L" Agerill, Cluryal.r. Plymouth, R4-1 7 So- fi UEBLES Y PRENDAS I ., A N Cl NiIscl:,- v C,)M:T! !, Therls,; 413.0n), $0.01N. $7.000. $3.9N. SCON. a I V __ -- Silos..Otro, S60.00. Juego caoba, 1 Nluebk-s (ontaric, v a piazi,, pa!- V':It 'a :;59, ca l esqul- I
SOL F- 1,11.ull Y Rpl.. "El ICatily. M rianaul. Telikime, 20.9 9 *"* T -- 0 7 I. rn- 1.3. cuerpos, $200.00, finisimo 1. (7-i-to, 1 ,,ne- na a Tel
N'ENDE g A ES "N NUEVO RE- A-1 FINCAS RUS ""I" N"J, .'i, .',%".' ,$'A'iaoa : '"'I": Ill. do, Joe I.dld* Pa..., it Fri. DE CUARTO -lienT, Pev A-9915.
,art. -Tor. A S Z..J. Y K.eo To U 4. ill i Monte .90'iilll...'! PmIr I -. .I. lateral... URBANAS H-854-51 "Ptlemb,, 1 4 9 7,,JR-51-14 ..... _-'dar ,J. I.- y -- -1 ...... Juego comedor, canba. Sala, it- 'dor, sillones ae pa C-9lh-,5-,-l(j Agosto, "
W.5.1 - ou ,-!,reu,;,Nrbo, 15. I rtal, carn s,
Pa,. P, bomilbu, ir-1, -1 R-rI M114: --s-n _. V I- ,, d h: _"a. Pln. : .I.. Pa livingroort, baratisimoF, I -1
ous. Sr. Ball... CiII- Ia or CEDE ILA ACTION DE UNA FUsCA ;,, I
1, ". N, icfriur d ic
A-92111, do . I -- am 14 calull-lil 15 ,, .-_d., GOMAS -I.f'ou. Bol,"t" Ni ,I bastidoic,
_43; IL 12 cle D "". I DI.-,,- .1, S1. 0 ....... Par,., Tlei.In Inclevecitos, Calzacia Jesus "'el !dial Fililla ae'; a7 'e,
I-ill.. I I ,are. c..., d, Joe- AVISO I ,Ill. -- H.32 ;','.s o
.Mrf,,,iG,,n. lode ,ran R:,turnt me bull, ,I,,,- PRECIO LlQU1___._- '"'"" Monte 29, altos. Esquina Tejas. 1 cntacio. "Tina M-7 197 MUEBLES BE OFICINA
0, Ill T*111, XO-l 6 I VVITT. Too .1 LOS N "' E Ivs de rfic ri, calas CauElfe'Vill, .1. H- 0 "I" *
I. E I' u ,__'. 171,56 Sep. 3 1 -1 ..Nlueb
I .-....-- to .caufif.dn. I.f.ras:r V. DE USO CASI NUEVAS
.. INVIE TA S R'N ,JA- ,a."7 V Tal- is. aradid,, par& aniquinal do a.. too' "'I - at -Ij I -I. I-e.d. n I '. __ __ C'l'_'-5b-A(J A ,joic.,, arjj;%,,,,, c, ,r..es acero,
Majelfice &else an riarld, earl. ill Sdn ARRIENDO R.drig,,, TIklen. M-2929 ,,,., Omnibus Y carrie-N. 5.0dlidil do ;. u ]am .... ,.dI, .1, ."l""': ':d'ers'. %',il -- I I rl aquma, e.,, ri,.! z;% n.ar, pro". 0 ... I -auld., fire. V.I : R-I2S!:iL:iL ,I IH iUSELO BIA-Y NOCHU MUEBLERIA t"It"Ins cle 111c
,dn I& Iliad Plavo."pla"i a tJP or,.. BE ansic ":, Ill. Le.11.4 .O2. Rjr. E"r,".
wah Yuor.rf. mid. S I do c, an hill ,.... CON lu ...E led.. as an .3291-1-it 'PRA S -ques'a preci )z .
I ,dustrIA I ,,, H. tortil. DI &Dt, VZNTA GAL ..AS .y.1". dD.c,.:rw,...
'.= I 'R ..LN, I
,leada. InLE11id, No NO, sHes, rue.1-1- ad--. 4.1;8TA Qua- cgioiraasc. .I.Pod.. droull, P-rNI- -11 No ,,. .; a .!n ..Im Nt.il .... a, -Cama "Aspasia".
R-43 4-411-10 'n 3 A.1_10. at, "; a ii an. relics C in M ", F1 Mejor Scifit Muchles a! cntado v a pla- 1,./lInabIcs Vistcns. La C)
. .ad.; M-51IL4, H_ 110 e9q. Altus am Val 14, H.b.-to MUEBLERIA "LA PAZ"
-1 __ C_ _"_]a. Sit Mis Ilitil y c6triedo. Un nifio Pi,, ie- 20J entro,
ac VIENTHE MAGINIFICO SO AR ENVIER ..'e., ,.-.. H-43-51-Ii. lud 110. Manrique. S. Nicolis z s Alrave 1.119 v San joa ,_, n. ncimi .
.aN ra; 51 Puede convertirlo sin ayuda. 0 2 ,
,,,tlg,,* hitir, It" ,or, ESTABLECIMIENTOS F GUA- "u" "! I' lu'"o. JULgOS (aoit(, sala,'comcdor, Munber! o e V.1.1'eg i, ,.".%1-62_15
, gVelas, treat". P ... 50"ICIA PRODUCED% "Ll,'A"" ,,Pa ran, or y Nal.
[I", IlLas ",bJ!,,.,,* d'cc'.' d .na' Pr BE VENDE UN COLEGIO EN LUGAR sin draperr, $2.550 00. Tki"er "Nal Ina ., Jr. P.-I. ritia, .-Il., T.dA!.'.N-.. "L,- ,"-', 1111,111ol .a.... ,,, ""'Ie. u-na.e., 1 5.I 1" .
.all. d,.Il T "Lis ,jl MANEIELO UB. MISMO --i" 'd ,,..,, d, ,,ad,,, ,b.o),n,,u Comas, bastalo- I
an Luto I ds. lu)! I o! .11 111.11, I-I ". "I I -Irkll'.
O.3 par t y 'T ,AnLrl,. tic La Habana. Par, Informm 15 y In, Uwta,. H-1190 III.m. radio. ,- Platas e6und,, ,,,I,,,,, N* ,,,,,, ,,,,In,,,,, In, r 5111011"S
irlifqna, U-2161 do .I. ,.,,. Api,,\ehe ,,angas y fac,'i- a "' ,-1 ,,
2 a IT P, .Zll. lldllll "I III* ,,oI Tel I ,,
V ,*-D i"..lh*= lo= H-3700-51-12. 591Y & .;jT r E 5.
e4m a. .1: ""' ....... 1".), ,,,,,;,,, "I", o;-u-.,,,,, I
' __dRAN OPORTUNIDAD _.' N.
IN?, all I~ it. No To, -, dacles Muebleiia Pid? A-2273 I I ., 11
ir. d IT CON PROPIM. GRAN C ,,.,,., Son, ,I,,, ., "' I, ,,, ,_,-":_ I, I- $11, 1 1 ,I 1.11:
,lui n -to 167. Calls, Vibers Vomits bed.g. can .... do 1-INculd. a.- JR.- U-5952. H.8290_53 j"I],j., u ... ,d,- -b.o., ro,- u-n- ''I ; ,, 11 _2 .
ISAR-SODEGA, F E E7. 1 ,..
H-.2833-49-10 I VENDO 0. RRALIZACION .U ,,I, 111;
_ Jr el.d. led. .uva..Pr.,sIar enferem. E,- Vila, Bush barrio, vtd,, 40 a 50 P.101 'D.- Ia ,'I C-I a- 6 :ill A_1. '" I 111117 11
)C, d, ARINA. I. 7 SE'VENDE BUICK CONVERTIBLE DEL 11-r- -., IIII.K. c .,r,_ h__ Ne ,iuuT_ o"'I'l Pa, ". __ __ -, I A VIAIO
F-di y 1% VII, ,,, Figueroa 532 entre O' DE LA M ""' a' ..". V"I . li.iqun To. A-_ 4 c ... -S Nrrim V.,5: CPjbIo,.r('i, -do, I- In, 1-J.-I 07"ne"I': in. I ,I,,,,,, ,IT '. ,,,,, I I I I'll I I -11 Ita I'll" ". I 11,
VE IN LINDA PARCELITA EN LO Ni ,rib,. I Sc ,1110 C ,,Ii,,d,,, DIARVO riw. As,, y ol,,,tril iod, Can in ,I To -, b-i- ... I,, pliI,, -- 2 .1, -I al-Ir. S.f..c:-,. In
,-tell. Mill. UNTIL ImPron.. ..Ea .a,., d.,I.r mj..' ,l c'.M. 'I :ill.. ac I ional, L,,jug. -,I. I.tj IT A, I I" I , 1. ." ,: 1. Y I I, 11 .., 11 11 I I '11- I.P 1. H-3985-51-14 ads tic M ..... I 36. I sp, Per bond, his,.- -- ,P .111.1, .I do
,I '. -12. ca. To I y muc ,, its,. Ve .. ,all, 'Tgil-17 11 'a, LINT Rn -'K C". To- I 1,1-1, 1 :1' I .1 ': I i-,. in- , Ll ; 47
1,1431549444 LOCAL COMERCNL $2,800, AT,.,. Apul.. 3175-51 .1,9..d. y Aenida Segundo. Di-e- D '.!L5 it I T, ,,:a:c.ru ..% :.; as I. IT I I I I .
. E DEFONDA 11-3558-53-13 -CIMI PERFECT. EITADO. VRF. J- San S,4 1 859 .at,,. F .a H': I , ;, i. 1, ..., ; I#
V ."' na;. E. I 11
SE G Ats"" ,,, ; 1" o I ,-
,_.I 1101 1 I
con Frigidaire, En5eres code el.. Pa,. avers'll. Per li,,-, ,,,,. ,*Ih6I ---, ,_ '.."-j',dd. 1-1-1-11 All IT
AYESTARAN 9 -I, ,,,,I,, tumeche -1 n Man- is do at, I .... ci,, laftrar. y Nor. ALIQUILER DE "'Ill. d, ..I. Nrad a a., . P I. __ _____ _ ,.a. DcjrA A -1 11 I.- I I ,I I'll I',. CONTADORA NATIONAL
ch. .. 0 tod Bab. te .upare, a. is I. ..ill Day I, Iquilar .utionol""Fis I r, ,or ,,,,,,,. ia N1 Seat .- B.h., I,,
nool.ai.e.l.. .an ,.[,.. Ti. 1. meoUr..da. 5.1 ; 354 .a. C P .ii d -5. $3.00 MENSUAL, CU N AS 'D- I I 1. -'rot;,'TIra y, S.Iud. H-94 dt., I E O_ 6"9 I' -nuevas; camas todos tama- -,-- I -11, 11. III. .
I .1- I., ra-. ,iid.. par -e .JIM,
.. so 617 I as. I D;,tIJ)t,;s.1 I pos lamaflos reP111d, Pieties ,special.. 13 No $05. 1 1 , '"' "' , .
nicurra, ,ioll..."na.l."' older call. I ,000. GANGA Vodad. F.34M Pr,,,,tr Par Dial 7. "EITIC UN ,"Go .ii-6 I I ,I I C101,tPaIdaS Ll.m() IIUVTl Pa- .
later.., polls ... I., lm"'i"" !Udl.l: BODEGA; S4 I P 7 -,- ,N.ba. ,.In, cl-n. I'u d 0,'T, fics, madernos esti as: juegos It.,,. ,- s.
-i:r 152 80-VEDAS Y PANTEONES 'ninos, 'finisimos, -_ -. ., kda, %-la a p:--, c"ll
-ilanic. our an crue- ,I - - - fsjl 53-11 A!--,-- _1 son N-Im 822 ,.III .."
A-dmi rl 1, ..ql,,. 1, ,led, , R.I Nead mo_- ,.I-, I -, .", in. a,
H-3293-411-IO v h. ,om, q.c I can ell.; A.411- I K DEL 39. OC CI.WITTRIll. Ill.. V,,,..t.r par M.- ,,artos de I, : :, ... t"
-iNE f,x le"' lian..." rem, L,,Itd i, 121 Elld, N.. tIta, J;D.,M ,,Jir,_ 1$8.00 relerencias. A:mi.lctc, de las
at, alle. Reyes. _4RD H-347p-i-ii mensuhles Colchones 1 ":'S
jArR vicials oAwGA1 it r, care. Hot... In --a221. IT -31 -.-. ___ I.. I I I c -, .. I
te ,,or ill mide j6 x 40 mtrw $2,500. MARMOLES PENNINO ,- OBJETOS AkTE,' VE-IDEROS Pilk-ORES- Iles annerican S. Colchones j -,,, c ,- ,.,, , ',, -', I, ntinps a Cmeic.antvs "La Na- .
*
Call' to ..Ill.. Ron- R-flut. I.- 7rAN GRANDE: PLYMOUin -"T CRxY I ",
In 6 a. re. Be. C.I.11 S.Aro. CAFE-CANTINA, $7 000 I Is, ... etue... IND. .... .u-., lo- en pcrc, lanai, cristales, mar- lFluelsecia, $3.00 mensuales. Ga- , Q I -- 2 'll 117.jr', -., cional", V:11E ,as 339 cast esqui- .
am. do I I a- a.- toomur?. In -. ,,,%art,;ol,
fil, broncos, plata. abanico, ortal, 1-00 ( %1% I 110 -_ I,( I I a ehiente Rc,. A-9915.
-.- HM '"' VENDE.S160.00 IDIAR ios bovedas y panteones ,b,,,,.*,., ,;v.,* -1- s, binetes co&ina. Sillones P n .
ME VERDE A Is Apr.%,.,h,. ,, jiran;- 1, -ma. VerC MAGN FICO TERIMEW. cuadros, muebles artisticos y San Joaquin 361, entte* I I-- :: c ,I, -, 1 .. I 1 -,-- A,,,
In $4.300. Train direct, ,an in, duoft,. 1, GANGA I Monte ,. ._, ,, I 1-11 1. 11. 1. ,I I - -_ - I I
cudr, leads, guag,- on, 1, p-rt. do par enferaI in I~~ ofie- R,- LISTOS PARA ENTERRAR limparas de gran belleza y ca- y Omoa. "Casa Porez".. ;- I I I 111 .1
to yo., L..it.d Mail .ntre Holes y Saud I I
IT Chevrolet 41. 4 P-tas. Kom,, ou-,
I'll: i ; lidad ,-, l ,,, ,,I i 1 ;- 1
I... A-Irl Is I I p. -.lrTJia,.JT 73 M-11 si-le AL CONTAIDO Y A PLAZOS radio 0 K, do lode F-thelades do Paz, C-171-513 Septi.-3 R 17: .
Tin I,_ ill _!4 55 VENDE UN CAMION D Tenemos una gran colecci6n outlines. Cuam. y Fernandina.' poco dinero. "La Pre :- MUEBLES BE OFICINA *
_ __ __ atryRoscos .
VENDO REPARTO HABANA NUEYA con buen barrio. se do barald, Allay "" H-3973.53.10 dialect -807, es- --- I Ill.-, I 11% (Ti. Cjas.hjerra. mirluinas escriPart. .1t..,Illr 900 '.ga.s. TV I I en los mejores lugares del Ce- i -_ .- -_ po,"S. Rafael 803 I IND. 1.11 "I.Yt Nor OLDROURI LE Oquendo. C-7f-56-31 ,
DEL I,,.,,, 31quina. Agt ,-.-4 _---'_ _", ,--- Ll
a]. I r Pls- Vil frome ,I parqu, LN Vig,, del Care, .
a ... Be,. Detrain, OWN. Ithirlincz. H-3878-51-10 menterio de Col6n, s6lidainen- E -es d 7 --t' -- ': bir, s mar v co-Iculai, nuevas y -.
,I .a I P7.b.D.NtM.lD,, Bj o'. W1 SC -,I MUEBLES A PLAZOS I,- I, I -,'N. r. 1 .-. -I ,, u-, piotectmas cli,-qucs, archiW-O!"' 3 HAt" NEGOclo te construidos yZ preci sin lIfkm,,: ... .a Telf.4-5069. 1FAMILIA QUE EMRARCA VINDE I'll. 82-49-10 Poll NO PODER ATENDER ., I --- H-1- -1
.- as Rucia "11723ml(l Kentaro-, tooll, ,,I 1. oblr lu,- LA CASA HIERRO At-Sleel_', tarl- -hdo .. 1.11,, ,do ladlq Ob" "'s, armarlos
. an ,
Jr. ca. Ili& competericia. Ve s, Ilarriando Ail ...... on .403 Plite, latar conIP-111, I G- -1,d, an-bl- do led,, ,I .... III 0 D E R N 0 S J U EGOS JOE tL us Kardex, hLiros % s,11as aceSANTOS SUAREZ, FLORES i-taul-t-I on .gar cent, ........ ... ..
fee., Sao Nie.14. NQ 154 coal eno.urs, GANDA BE VENDZ CAMION PANEL cos, lit 2 an. am lur, .
315, vendo terreno 14x5O va- -4139. L.... al.U-2242. Infanta 1,056. -r- Vella .I L -308M. is, Aninim. TU. A y A.. T. X H-4 -5,_ 12 j.,-r- ,edurules. diode ,.,a c ...... y I
ras, Ilantar al Tel6fono I ._ J 87.51-12 Ji-4166-53-10 - -u.s I-I.&des par. ,,-., Ad-1. cuarto nianinionial de canba r :'La Cash Gon.z lez Com-6729, C-851-52-20 Agosto ijPOR EMBARCAR E .NDE I.-OW ... ...41" c (and. C.Ine-el. .ri a
el duefio. .' -3084-49-12 GRAN CAFETERIA Y REPORT' BE VENDO PLYMOUTH C.SCIETENT .... I I-eg. -'T 'l."'. -I.d. culum MegI. el C- 56-aa As, chapa. y.cornedor de canba. po;te'a v O'Re ,, M-8638 y
..I[. or at I,.. dJ.cP ... cIeN' S3 AMOMOVILES Y ACCS. I .""I. b. radio. bt,,g,,,. I.,..,.d pad. $440, -t. I Stan nue -. Calle 2a. N? 56, ,' .
T,; I "d TA.. C.oa.,M. N- IN. r .oPI1M.EIDr r..,d.r D"' Vedado. Tell, fono Fo- I
I-I.-I c pletan-cm, ,, a a I 11 I I, .. ,,
11-INA BRISA. QUM MIDE ".51 ".11 11. 1: dZt. N rd-oillid... I.- -Phalr.. h-Lio"Is' _808i. .
caaa on 72-A Y A,-ki 11, pla..,.a forms.: E91da 517. .P.-on.m. 41, do IS' Oa-ure. H-3-T-0 11 ,,,,
,,, at. -1 1jerull.. $13.130 ... : F-Holit, 9 a ,I .. on. ViNDO 0 CAM411110 FOR CRASH) HE 9 C..d,-. 14. -IcI.., J- LIQUIDACION l."111-1l, IO 13 1
.1.1r., P: 150 00 .
. P am I
I P. H-4094-31-10 I menos vr,,i,, Ch,,-rlt 51. ,at GANGA .. hill.. .Pa I I unn, IV- .. .! "luill. .l ill
_.. Vri,, call, 11 No. 1.11-1 i FN LE CHATEAU RADIOS Y APARATOS
H-4396-49-10 VENDO BAR CAFETERIA 7 MJTJTT'J 171814--N-29i b P.Irk S-er 1948, bond. bl..e.. T.oe, Pe Y Vap., -419 - NEVERAS Y REFRIGERADORES 39
lla, m1olle., barrio. lam.-I. m.."... ..me] ... bill Do-ol. ,I le-n. 11-Ir-1, Ilone.r... .
COMPRE SU SOLAR "".. .141tior $13.N. P-I. 33.... .I','.",' JAGUAR, SEDAN, 4 -P I(JER cuiradla do page. Tell. 1-34. S8.00 MENSUA : -till- do -c. 61e.. d,,,e- tub-d,,, ;so -,-- 1. .11.1111-16.. ELECTRICOS .
" .
r., I 53_ cuarto, 3 cuerpos, moderns: ll.111'..
,,gar 5 she,; Mr, interest,. 9 kJJ6_ ass: Sierra. W-8.0. No Intraredi-iini. R sr,,!41a',-I j .1 ,11-1- led, -IN do.l. Va. ,
,I ... C-F.R.1141. .cle. F-to Lunu.- H. tas, ultinno model, ra I .a., C.-T.d. 2- I ,nl,, A-- w". I "'Do MD'. "o- 11H."..
11 3739-51-12. dio au- a iT4 ,I -- ", el , ,. "', 1.
_ftble lehil" k_._ __ O, perIeClo eSRdo, IA - -_ ijuego comedor, various estilos; L% -do- %Y_mll E- 7 &_15 Ia_ I I ". .- 111;
I. ..rB' A D"T'. MAN I""- ENiA tic B By- '.All V PA iii. E L _ __ lep- 9 1. , ,- x "" il-, 1.11 I 1, J. ',
Cub. K .w menln 3.5. Par lener que lmj,,,,.r I .leader at,. mas nu eva Ue. preCi. Call muner. .1co. r. ...able Cadillac SO, salil, finisimos, acabados, $3,00 : il -111 -vl --. 1- I 2 ,
1. ill IT I2 .. na., Yr.xRTERTA T LOCERIA. 11FUGE VENjA 'am E'N"S
. I e it a NI. I P.erl.,. Sin led., I .
eI
- I 'ble;.." an ... I rnensuales; 2 sillones portal, ca- : "'-I--" I u. 1.1 No I'-_ 1-6710. F.cilid.dI do ,.a.. H-3 e-I., ."i' BARNIZAR, TAPIZAR I T& D' I I a 1-1-1.1.I.R 1.31111. "', .. .'I TE. .
I
I "_!jy,.,9_Il I.,. I.. ]real V.- ..""... I'34'!5'i!Ll 15,' esquina a C, Vedado. Flo- _1_ ,Dr,,-:,Bt ..... S.bBOLAS. IT, ve ,Ir...: B.TJNO4._ mas, pizzas sueltas, colchones I., ,,, In-- .
ITZPART0,JUENTY. NUIVVO, d--- I I ". I 1 ,. ", , -",r:_f'1,,
.1t. *DE "'. J ..... .. 7--- I A .
.111 ,,,,,,, T,,b ,G Patella, $2.60 at V DRIERZ-_C LO ME: riano Gonzalez. In. ,I.rc n d.d.. H-37 .33 10 .,' -- ", "',
I
.1 F.cilid.d do t s "I C.- t I-- -- .
"An. .%- -10 LI ... a. 1056. Pr .... I., H-3551-53-12 IFlarseda S3.00 mensuales. Cai I ", 15"'. iar'j -1-14.' Ca e...'.. ,II-.. CHRYSLER WINDSOR 41 0, 1 CIL141
- "E" N, ',' j $"'I' 'a" biamos muebles, Ca I LACA BLANCHIT ---.- ,I 1 1
"16B0.411 t1d.r.. ler,. itarom
_ __ 1.10. ,,AE N ,:-. ,ic_, ___ ral,.. ,,,
. HEV.OLET 1.41 .pe- r.d.d. ,led. I lzada le,,ai,.s I v" DO E IT "" TOTTI .7 iti
-1 ATTj.rARCELA 13.64 METEOR I- "T", Pa .I ... del Monte 29, Esqi .. RADIOS PHILIPS 1951
ltrtnM VE19. IDMIE111D. IWIVIAWA at,- ,,topcrid., -Itd- Bu'c hit Or I so7rnm: 'I --- ---- ---- zNUX '_ REPARACIONES BE o1he I I I 11 ,-_ ,,, ,,, ,' P, , A-In- ,., IT J , 1,
- uirta Te :,- I ,I ,
.... I.brI,,1,. d,,,. r.d,.,,- ","I a l tic P.quit'. radio y I H-4I)S-53-10 "C sa Pirez". ,in. A;,,Id,!,, Ca- ... -, I, 1-1. I --' .
'P.me y Do,, Y.d. .111-1.1. .fact. li.r1 r,!,'.',!, 1-.1orl. 902. -4. .11. 'C IT TO N,, I le ,, r, In 11 I I. I _: : e, .,,
122.000. .11,r 111"Ia ',"" 16n. HeIrDeaul .... .,.or, Inf..'s No
"IN11,1,1i. U-1455. 11- 70-33. C-175- MUEBLES'EN GENERAL -- -- - G : A, B, I,,, 18. -- S.: d
Inigrarsua Tall. f .4 .N lN.L1 ': FI I -,
T7 d ... To ,Iqu, ___ ___ tutit.s. jairl'I ii. ITF I- re
H-4403-49-11 r .a.rt,,Tuft P a I. Vll,,,d. pace loss ,= .1 .
55 f-illd.0, ,milr.lr. r __ CU ED47. I mirt-da, Ab,,I,,Im,,te -- Sr. ST ... VEN110 IlOrA-CAM
VEi5E Flil-_CORRE MEN W NVEVECITO FN I .
SETERA RANCH6___WO-TEK6M-D.T ''K..d. A,.:iB'r P __ LA CASA BAJO I POR SOLO $14.33 1 J pe'e"Ire. U 1-5 C -Ss-M
CA i $40. T04fa I U-4395 ilu um -di"I.es. M ... isdo son Pa, r 29 NQ 137. .plament. ITS, am,, I S115PO T.anbuln ja '.,k"n C,,'n',! I Especialidad en mu nirn ,SOCEANic
144TT46-31-13, ,I 'e'ro,"; C4131 I D. V ,dado. N, comere-tc I ebles (le Refrigir&dcres ,HOTPOINT ___ -H. 80 ,, '. .10 . $21 ,are. ommu- 51 3.1 In s4. on. Amp,- .9. IT. i C--c ,-I, I., o,-, "... --- 1-1- E11,111 IT1111
I C I I.Ono I .it. co .. ,,, FAA. Tel#f. U-4911. ri Taller de decorar, N e l b, l, on..,, I-- o ,--- I, "" I".. ,- 'r. 'u,
mamn, Country Club in.linin ,. PIT -1 P I u s
lunibi. 31.75 ,. u ""ale'.1"'i ,,,.,. 11 I' fast ir So. J..&.
... no a IT . S. PANADERIA E.I*154 6 FI-9712. H-31136-33.1 X-M6-56-tl AN-., "" _' 1. 1, :I .11 I,,:; ., ".,I
Srucl $3.50 in. A-11774, A-2445. -K-023-49-10 15 N Bllllli-. CHIC. CON RADID, L. tro lema- Economia y curi '_'_ Anluoo I ut-o"", II "' I, i:h-
4111fla P ... dell. an S.- his,[. d1l it 'u.iUILA ir .Jos CITo PANEL CON ,endo b-to, An,-, de .,I. X 150
,
__ __ Ill .1-ralleale do 3'rarlbI.j..,,. ,e,.I,,,. Pa, LAMPARAS CRISTAL CON 1mentu. Tapiceria an 'general. 17.11c Sp" 'e C." c." S-'Zo a.
... chot- Pa,, r.Prtor P-quelm. .Rod'-'. arelcul 5 -/. It Y 13 vemado S' P 1- 1. F-e-rn L
. as m. JIM blal. ... d I T
PARCELA- VEDADO = ..I... ,.I.-..: B-8.115 do 0 .. fleftux.r.d.- ol, no, -j- I .I. R -445 1-2 a. I faciliclades Pago. Vea los mas I Virtudes 408 entre Man ,. __ ,a TELEVISION DU-MONT
.a .Taa __ I ___ 'T. ,a, 1. ULTINIO M.ODELM MIN Nish, .,sa';_ ,r. -, -Is ,--. ,T -. T- ,or,
Vold. call. 5. suite Wil.s. mid, an I Q, n-, --- I -1- .-.11, 1-1- .
11-y7firt.atl_ .an... A-M7. Allied.. -WTI.53.13. F,: __ lindos tipos de puro estilo y ;it- 'Campanario. Tel6f. NI-7323. i "", !!I 11" 111 7, I, I --l' all-, f-I I-s -- --- -b- .
on"ar. .835.00 ,11 III. Interim B IT T __ BE iloa; rs roit. 94A PANEL EN Ind.,, sun .... ... I' '.' ".' ,a," -11 .1
H-4561-s.-Ill VENDO GROCgRY mm.1hem a-d1ck aj- E- .I T. In- "I', S"7, Border.: L .,:I ta calidad en "La Predilecla I I'll- All, 1, ol' "'! s, ,; -111,11 At,.- C,_ G_,.s ,,-_.o j,,,. ,_. .'"d
REPARTO "EL SEWL .., as do ed.l.c.. -,. Ill..., or Tell. _11M. ,,a., Ill No .1. -4624w.-IG San Rafael 803-807; cast I c.1- -iii, --o". IT 1,? 3 I --.n. U-iLANO" au., ___ .- ...,J.r ill San, S.A,,g: I.-%. Jardl ST I Ca M-4007 _5 754 Ali- J.01.
Verde .a IV DuJP,4doJ report.. ..Ila arluip., nu,,,, it rfrD,,r;cunU r .... I- It Ina a Ocluendo. -___ ___ 4 , I ], --ii-iiii-an
at.' floolue Y A-151, "Im. Ifofte,: ,16n. Anuraw. Told.,, at,. Bien ,url'A'. 260 M ,-, .. ........ $4.00 MENSUALES, RADIOS
'"'"""", garig Is I 37.7#. Pa,, coo. carril- a y Sir .... Y, ran q. .It., M.-d- .3315 VENDO BARATO C-75-5O-11, OBJETOS BE ARTE7 I".','. ,.,. .-c- o --- __ ___
Bamrm. T.H. A.0611. Cub. 64, Apt., 3.3 Flood. I.I...I.ble. MS. d.t.11. on .1 hi LA I 1.11.1 ,11-1 on S7(I Til .11.1,,,r., z' I-- "Philips
7A aid.' C.P.I. I'lloo-I.,Iinfalre. N.': Gran surticlo de JAmparas y IT 4, IT 02
. .y I REALIZAMOS 1951. 'Emerson", ieleviscres,
11.415.4.11, .I. MIIM ... 514 calls JaCn, DeDi.d. LA GAN,0 DEL VIA ME VEND. cir- "Is iadIll.,no., -1. Moral, Quiet, A, _,14rr,
-- g, Calculi. freparad, Paris I elect.. vralet 7, on muy Inion estall, can tiag. y 11-76D. H-1373-12 ca
I H-3993-53-12 f Cim-rabi. Oldsmabil, itd-on.1c. V- ZILIA" I. I 11 I 11 "I'll", .., ultinios models
AMPLIACION ALME H-370-51-11. Tin extr- Veil, a, I N9 117 chir.. I y ndelabros de crystal y de S7 UTILES DE OFICINA desde S17.95 mensuales. sin oncalle 10, esquina Avenida 13, 80DROA VENTA DIARIA Fail. $1.iW. LA E.,L ad,. Vei H-3980-53-10 DO- 49Pcr0RO ET FRACTICANIENTE Iocias nuestras existencias ell bronco, objets -de plata logiti I
OIl.,$INOTVIVIlndS. Olls $500 VENDO UN BUICK DEL 50 SIFER. COM. do PI brl,. Sr. PlIld,. B11Sjc El AN,,,- porcelanas, marfiles, cristales, mos pore 1.1-1. NOT 1-1 .1 "I ...I. .a ,_ I trada. Precias* especiales cogR. Barreto, vendo parcelita de ,,mTuTVa (V'I. -at ,Be. C N Al......Cub. T51 PleDur.alc m1rN. I I,* V-N y F ........ 1,---,:,-,, p ata in elanas, cristales, broff- ,. ,,-, ,.,--, ',,' 1, tado o 4 plazos. Carnb amos,
-'B "'" a I ,I D 1
33 varas y otras mAs. In- ,OlI. Pi ,ntr I 71'ul'. Jb!'W'r,'.'. r. I I a y objetos de arte, c es y abanicos antiguos, propias T, ;o - vendemoq radios, desde S12 OO..
_ pm, uria. H :1.1 -li-In'll.. Jolual ... B-dil - ICTO- precio
___!L__-_ -_ I PARTICULAR VENDE FORD V lt I s especiales. Carballal v iofon,-,iafo gabo-ete, 360 00
IF I In a ""' Hermano, Sin Rafael 61B a regales distinguiclos. AP -tal ilmsRrAlf 1-110 Nil I plit %I j Rafj
formes, cualqul r hora. Tell,- Vt,.,NI)O INTABLECIMIENTO 7, 114160.53-1 ill -.1. all. trion'. 'par
* NA CD- VFNOO CiFFY11101.17T 4'. PO"TIAA gui- $,,I, Vv.). lft-... ,.'. ,',; ,I., D',"'I Tj- ", "' -- Q 1 Calzada .Jesiis del Monte. 29,
Eou,. IA 4:1.3 -,, T I- ,
fonos: B9 ,Id I'll", ald.1"ll. "I'lod- do iNd-du K C i ..... I I~ H114976. '.T 12 .. .... I ,, ,, ,.:. : 1 I
-2132, B-2720 y B%7732. ,- l.t.,Ipr.,.,.,,,r ,. ,,!.Cl, I'll" 1: I ]a 209. A-9044.
Rodriguez, r. ,all. later.,. 1.4240. E-3714-51-11 All. I P.-t I'll 4O. -,.I .... I p ... r .... In Vc- ---- -- - - 16fono U-5744. C-20-56-30 Aot. I C-B52-56-20 ag. : 1, ,,, ,,, v ,, , I I .. ;,, I, Equina Teias. "Casa Pe-ez". .
I I ENI 0 CAYI-COLA -LAHA it I -_. I ...... 1,ruu.. Sub-I. y D-gi, $600.111) vE ... iuir_.oii,-___ __ 1, ',-,l T, I -1 I
Per ,.Iar -, .p.r.t., -d.dlu. D-11MI-2.10 a..K.. Pa, Pa ,rce"ai.i.. 'rod. ."I.- lot. ,code,. tuIr-, -11 I o. S 'n" .7 ,,I H-4087-49-10 1'. N T It oc A B,,l -, r- IF C-176-59 Sep. ""I" 1 --- -_ I ,JUEGO CUARM CAOBA $180 '_ -' -_ -_
I lairria. Aarund.. del Rail Bar, Mail ...... Pi.i..,-i. 19%1. LO ALQUILO A PAR- mall1l, .A. 11. ill dn, ii-I., p,,,, ,,,, 1-I.. 1,:,e- del PILI, No 5.1. ,R- 7 rmt.1.11 1-al." -,
101 ill I 4 p. .l. H-31171-51-10 t-u-, p ... ,,,Idu,. Tell,- ill -ao.- 1,-- a.l.. js IS a. r-d.. Le. .nl Livingroom tapizado $150. SO- ALQUILAITOS: AIAQUINAS T, 1 1 % I Oti
SO FINCAS RUSTICAS '.',".'.' '.",'.'i,..dil.':.".'..: -u,-,I.N1,.d1,.j. Verl. I Inds, h,,,,, -. C#,- 1111iral 1- 11 ill 17 --
- I I o"'T. 'd H_ :36-10 fi-cama, $125. Estantes-cocina, 1 de escribir, sumar calcular v "
.-c".. ."!"...' uIT -1 a % I '' r 1.
RI'INCALLA IN 14116.11111 (70! 6-n-'e- -.'6,,1b.. C-or., .,-I. .. P I l-al".. M,-- 11 In... --. URGE TEMENTE c. ,10-is. barrio Mn cluar .11- Tell.. U-3191. Lawlilin. No charlatans, S URGEN VENTA JIFG. I..F..R. a'- $30 Piezas suelt2s. Juegi a precious muchcos, I .1 1, Ar .I 1: 1,,R 211'11i 1113_11 a cuar- contacioras, l: .- Tin- _r
cmirriu.... is ." rd.... fin,.Il. do me- d.,..rlIr -, dul- ,is .... y It~ -_ H 4060_53_11 figerad., y 1 r.m,. intra, -, 1, ,,,
.ri, ad unic. ,I local -in In d a a "' -'-i $10 mensuales. Grades fa- c," garantias comerCiales. "La
Iiii, -.111hul. Orrutulld __ c Il .,.. 5T 1 "o, 11 111.111-11
,all, a ,a I'*,,,- lu ... --- H-C15-11-1- -"I('- 'I'le. .. G(IMAS FVAS Z To. 54 MAQUINARIAS .. A...IIV
abundant.. .11 .... $1 400. i... F-IDian 116. -imIcilidarles; Casa Orci6ficz, San Nacianal", Villegas 359, easi es- 60 INSTRUMENTOS MUSICA
is to 11-I. mmil... ceralrue- U __ F -U H-41-53-10 'U.-ON .. Co.aaa
Joe. Pr.vlnla ".ban., Miltatims I N -A- EN AGUILA 1:9-1=. "E", c-.
eft on. ".."". t-_... ,unin a Teniente Rev. __ .
_ Y D-rall. so ,code Far -uder I,,. -56-17 Agt. quina
Pill, TO ,ratio. SE VENUS INA LA.L.-A I"' P-1 -Nda' """ .- Rafael 470. E-92 8
1.1,,.fti.. I. -.1'13 I.r I 1; AV PIANOS DE TODA GARAN
I M ad Polls cill-l- roerlo ,1. it 1.0'"d ',.jo.", ""I"- I' AYESTARAN 64, GARAJE ,,cru. I. 'a B '. "American Electric" Mo.,. -a ,-, 'I '.'.'. -- 11
I lio", '", ,,,, J A I, "
" I I ;QUE CALOR! INSTALE Al. tia puccie verlos en "La Pre_ffn .a. "I"TE- W ly ",'"s.s.. ,A ,e.,. .cdcj. turns ,ui, Cuo
..ba-h 5332-50- 0 do P .]'.I' Lulnd..- I'llon-11, 49, 49, 47, Coo- J ....., I:,v,.c,,,u H N7 9 I S4-1. rules ....'r.. E
-duam, R -VIB 9' IWI-J "Ill' 44, Ford 49, led., a-mas mi-I y --- MIRE ESTO re acondicionado ell su resi-dilecta". Preciciscs-modelcis verPI,1170,1110 5.CA CAIIAlrt CA '*Lt F.Al" _-- eme. ..a,- F..Id.d, y .a POLITICOS! VENDO ArARATO Dr.
. u "ril
., C."DiD 'N __ ___ ,.air, c
-3;5W- .C A .. J."ril: ON.04---scm, arb-_ T.11 74_Araaaml I- _.__.,.. __ _MM ESAP1AZOS__POw1OLO_$1""1 111 NRL encia u a icina : g I I I- ticales; -babv cola v spinetcle
... or. ....".. Rt Irll. ,,ou i-III.- if-Rasi--16 vere ca G.leurl. NI
I off' .,or. ....".. F Pa l
. 1 lif.7all ,.I.. _ ., do.. V.1.l 76 sells Hospital He Lihort.d. I JUEGO DECUARTO, 3 C.
Joe .17 FO. H. 1.1 S.-Il. _3932,511-in' BE VENMX INTERNACIONAL, I& COMFR_ -4 ll ... 4 I n Y DE CONTADO. EL FEN ; m,,te S40.00 de entrada 3, S13 las ma rcas Togs acreditadas del
..I. an le-c- emutill-n- U- ,.I- En Neptuno Esq. a Soledad Formidable comedor, recios muv tenlacloFINCA GANADXRA __ VENDO $8 00 mensuales. Contad6 $275. Ga-,mundn a p
74 CARALLZRIAS FOR No roDERLO TENDER, VENETO 11. X-1093, Che6a. H-3703-53%r 10 RI,. I.fD7,,2,.HNJ in22 -_ OS, Sala, $3.00. Radio. $5.00. Estan- rantia v serv cio gratis un afio. I res. C in(izea ficiestro nuevo
-end, e, Pinar ra-ho .usl. do logut. do .,u. -o- -I'- Pl--t-- -16collem rnlas.t, II-I, I BARATISI-MOS ;VEAL ,
Im onft..... -5.43.- Ill our, IN mehur inula Ill L, Hb,,,, Ti,. LA HE MITI 'BUIFK DEL. 19,111. "oil ... d code 12 -11, I 11 can,, Pree-a, C_ ;,., tes.cocina, $3.00. Pezas sueltas. ICosto i )or instalaci6n de S24.00 plan ofteciendo mavoresfac:liorm"Ifill "It'. Informal:' call 5-ad. N. No me h ... fall. y alle,,. 923 Tin I'lie.. ,.I'll', La- ca.. IT'
VENDE A LI-Et..., Sol. reill. le. IT Vea nuestro surtido Precj,,s, I a $35.00. Casa Losada. Doce v dades de pago. Cornpre su piav.ill.F 'NCA 'E d ... air. arms 155 U_,N2 J 93" coal, do,.. 1-1
d. L. '11--c-al" I S- Jii-k: U-SIN. P-1un;,,, 31niaI6. so perfectas candicie-, So- re. -Itas. Rule, let ,ad B.bl,.Ic... Reft,.-d-, 1,,.
-.In. raii.b.n. c .. .... Per R-6- HIM-. d. 3 6 P. I, mr-lo. 211. .I,..: W-1127LI Oscar H-13 14-le ,all., su .
.,-ri., To ""' do Pill ". cti.cai 'I"- 1, I-all. lt'. 'C mb--' y ,- caliciad v facilidades. klueble- Tr tin en "La Predilecta" N exita-311971li-ld H-43 8_4330 5aln V. P a... ..do. VIsHerm. N ece, Veciado. ;Apres .1
' ENDO i rese.
ii'lim. P ... I 11. Alniced-4: Falls- V -,.... ,oill-- iN-ET. - _4__ .- S.Idad. --Ei reria--. u.29657'""' Do' I ria "El Modelo", S. Rafael 409, 10-E-315-57-19 ag ra contratienips v pordidasde
do, 1,11111, NEGOCIIT. VEN 0 LINCCILN 1.1 7 CON 0.1,011 KLB, Met.,. plant .. .... ,I... .1l", , C-.156 a.'All.
lease, ,er, 1,gitir-, brat;. B-6- bm' J, 1. mc.. Pi- %, e16 t,,l,,. an'. ', 1dinern. "La Prelilecta", San
as ........ ... do "I'll' c!"I"I'll, 'no,, ,an 4521-53-10 ,I "m ____ I Manriclue y Campanario. ,- .,--.-
, d ca $NDO JUEGO CUA RTO 3C. 19A..OTao
VENDO OPCION IHi UN7FINCA Di SIE. vidirierm grades, y un, do Ilhibi,16, ,_ de ratio. R- 1, 1,15, Ur, ,,no.. $195. C-- in d,,I _, C-1026-56-24 Agosto Rafael 803-807, casi esquina a
do l ; oil E. TA OFORTVN ___ i
to ,11,41.11m cinto klilimel- dmilu6, cal grand. cinci, 'P-rlm. vivj- a ... on. YK ca .7,, E IDAVI W1 Isms 155 U-5062, U-5357. .
alquiler. liona b. rid,, $Z350. .1 Pa- 1 111. 4 pull-, perfect. mscAuI- H ,Imu. Chit.-be, $45. corned .
P.A finnum or, 1, Crrtr, Central, burn -40-,5-14-111 ,-mlem.. barauson. -- Ta," ,-. ,'.'. MAQUINAS DE COSER SIN. I MUEBLES BE OFICINA Oquendo. 74 11 31
ra.lo y truths as,,. Tell- Ilan,. Der. in ... qu, v,,g,. PAra -rJ,, de I 3 ill i' Kran., velo, Pr,6bl,. ,cunnull- .ui. 363-ou. Mo.,. y onn... S. IJ_ ___ __ C _Aio.IN trda -sals-roa, "'. 'Reilly 206. Vcc., M I get, nuevas, de lujo De pie, Escritorios. sills, mesa N-0
... riahir V .drm, bi,.- -loilda, do. Va. GI esquin, Sort. A--- do, ,,I C111101. 0 .- VENDO C-l.9-56-3 Sent. Precos -as
I, Radio' .,hotel D..N.. lon ,,,,, y Luysmi. H-3.7-51-In An. k-8527. Ulthe. Poll,. IIMP IV portables, eltictricas brei archival. Iniiquinas de cHDo. comrIETAMFSTE RT_4l,13-53-lt aa '.I, _dlll m P.rN,!PdlPaP, ,: c= Ta.
.Ird.. __ I cmt vEs V G .
Ir- c.VDr."r" 'Ia J. c. FOR EMBAR NDO J E 0 coal.- I 1: o" I i_liaturt. t ........ "- "Im CAFECITO EN BUENA ZONA H I : I -.1c
hah. di.ri.., -d.fi. el.c.ent. lsl 'E-L"-Y 11. ILYMOUTi 41, yTD. der, P.-I it ,.-, Nr d. In ... to % especiales )merciantes jesoribir, cajas de sequridad --o o-n _, ,, -,
much, toluAl., .... am- in in I .,I para c( Carl'blaS' 111. Ree. An,-'i Cjj!,1On 1.
,I.. Ell call, do .- cournom Par. ..... ca-rls le a-run.
1, q", ,P. ,;,".,c.; ,,.,"ad N, c,.e,_. _",I it P. on. H-r-a-l'.
, r-,- a] last. rmti ,,I pallrtl 1, .tra,1,,a ,,, ,Pma,,I I, I it 1. .1l.d it c ,,, or,* or ..'rocee.11., .mb.. ,etJd.,, altrislia. Rule, Intent. ls : U-9062.54- 2 No 1.31I e.lat 22 24, D' I v"La Nacional", Villegas 3.59 Ts- Compras. Venla _,
I arepin c."P. a., 14 1'inrma ,s'l ,s : Compostela 360. Telef. A-T, ,ENDiiC ,,Alto
,. uill I I c No r Mendare. So ' "' H-0.2- __ I I I
,,", perfect. - :
,"it,11111111; 111. 11, a.' DPd' a. iquina a Teniente Rev 'ervim' .3 .
14. Near! ntre Crue-1111 Y A ..... Plynne __ -4 ii.-ii-
' -411152-5142 .7 I rELADORA DR PArAd 11OWARY. ELEC- v NOD ISCAPARATE TRESLU ToPtis J."_ L 'ST.Tries, ulam- model. 7.G. T-In't. Ne elkli- on,. -. IT. N11 .,51 --- pechdos interior. I C-3.57-57-8 I'll
.uid.. Golan.: Carl.. VA.Q.- Mistim. holes. H-3623-53-11. Sep I I ; ',."," % I -' ", EI I ".
1 06.. 06. Model. T.Ithe. 31, ____ ,,,,d ,I, ,,. ;,;n b. ,;,,z.;,:!:e_1,, I
.. -24-54-11 --31_11, _C_-AM 5r, 31 Arl I%.. C."... -1 T 11- APRVVZCHE SE -I- amer, D, ap-t-ent..10. -dall.Hde I la-l.
I 11-37.4 50-13, GANGA9 BE VENDE UNA V END E UN PONTIAC I j 0 DE cortad.,..H.b.rt: B-75a Falls
xmt,.rI,., ulp.d,, coi 1. .1. 'imwc. do cl :nd, Puc.IA,1j,,lnIorman led-. .or., .; _,.d.. .,.,. 1,-,-F _.. ,I __ c,.,rE1,r 0,,-d. N l 1, 8 I 12,,2 6.
A... ACCION UNA CASA LER.A : Habana -- -i-- Ia, II., as, re __ ___ _TRADED San Miguel SIB, tells "m" IT,, 'I -_start N.lm, 4. V.I-, 15 arst., H-" -_-51 TRACTOR CATER I SK VE;5j: t c.F.r. r. -6i. A, iEN. j I., H.
- I Elie.b-r- P-i. 1,1.1.d.. Ild-noIn j-,N.G C. .,it ..1- 1. -. del SulilIJXIV 15oft J! Jo EJ REALIZAMOS I n- ri'1'11 I I I- or to- --m- le =0 -13
1,1:nd,, cm. It IN ... $3.NP. L. 1. oun.. 6 1-a CAM.T. 4 'if "' I "T"'! MIr ....... crils-it.
do -c.. ,,N" Co. .r.d. do 4 ds- I-eln-I., 1. Fk.ix, Carlo. N- ,:, :, Iur-- ..IT.. rr-.,,..a -- I, N1:-Il I -Cu at H-3138-51-IN ,,r,,d.. 159", reforldo. a.- N-I, ,,.I -onorcl.. .. Pilots. ,or. I-P.J.. _' -JJ T.rl I- e.I."I, mibl,. or .1 ... I..
-Irego. Bill Pr:_ r IT 4i.ll as In"". -. li, ,,, c.-, T,,.,
DAN .Do ;s ,m,".- Is, A-1 7 ," DRMITOIRIO H : 1 "all. -V I I., r .1.Tral. H-4601-50-11 OR NKGOCIO, VINDO .- .......... Vert. an Conchs MO. IT.Ilpri or int-, do DIrls Par controls. Irfolone. - .. Ca Ca... Habana, .I -- I !.
Tou'u, Cli Ads.; 1. NI M1,NJ,,N;nr ,,,I;. ILON $as' I ,'1'co-';J a,,TPI' pl add I, ......
WAJAY,2 CABALLMRIAS CERCA CARRE- .-bre, Dfl- .r.. P-mr, emilial, d- -41245-3.-13, ,., S-11-il A..- ,..- .- .,,,,-,i---, Fi-,-.i, -- :i ,-.IN
I b-11-11- In I.T.1 111,11A ,fam, B-19.4. ] e.m.d.r ,no-re, ,,,,,, .- I.,-- I 1, .h.e, ; Al
1, ,I -Ars, once .1auflar. Fred.; $5,5aa. No I~ A GRANDE VN H Vail: 4-O I, I- air P-d- ric-r P-1 1. -_ - -- Q ',-1. ,,,,. -- ,, A I .. rr A
I., A No. Tecoe.. 1/2 'LES o I m- --. C.'ru,". .1-r-s- ,-rx .I 1, 1.
-a- In .1ciI Meet. 52, .oil. Tic I Il a: 1. par, -odrl, rA- _.
A-6778 ..*in 41 's RE CL .'I lis J 'd ,1icT s'a.o'o. ,uIr. Fa.ele. IDS, lp"'n"'. ca... ar"In ,,,, t, ,,,, JETEROS VISIBLES , .1211-I-l
4H ., ..,.rua ,U G A.1-9911. "' I i." -- TAR :"
41 call., -el. b.hV. C-dal.d. 5A/2 -'Luel.... HA 04 a ,.I,ballerlas vallal $21.M. A-244l. I:rld',n VENDO UN TORNO CHICO ", ,,-- 1.317, 1 Ca-- L. Lim. peau-l Per VIID 11 11,11- no-1. S.- S.Aro..
rincimay.B.IN Francis,, do a --26 A9L j -
-4623-50-ID ,2..'2 ME.- -wY.'io _a45-54-11 -.5 1116.
. VENDO 49282 ir-F G 0 L I - H oitq- 1 1 1 t Se ven 4I cNI o naLOs NODILKNOS A
Par i--a--mbares, ,I. CUCU IrLA VILE-RICA- VING. .MESA ESPAIOLA AN. I OPORTUNIDADES de un gr-an late, para! "_ .O -', 1, 'I 1 ,,
__ lar. ... MIjDuJ 211. .1 I.d. .,- ',I PROFE41ONAL VENDE OLDSMOBILE dell 32 .p,Igd,, A.hulc or,,.. ,Al,,,,n,,, ,, ,.r.".,e. ,dm,.-".- -- i,.,. I 211.-,". l'a'a'. -.r :, ""' F ,. .I'm.. H_4261." Vora: far, dad R-4 .. th. N I. ii- Ia, I ,o "r% I, ,-_ , ca
Inf.,mo. an 1. del 4A. period, c-de m,,jj- mm,_ : --r 1-1-I jok'elltarios perpetuos, cuentas I 1-1.
-- --MANUEL-'CORREA -Ill.' Turn -It- -- To, ([..'I'll $1 "" ", I I N
is I.e_ I arala Ever,, Lhni. y 00" N1 Q ; Ns ;'. coirientes. promotion de ven- ,,, cn-p- I..,. I'll l :,,i, -,id,
AM ENDS TINTORERIA. INFORMER EN Santa Torras: W-47112. J... but ... or, r'-d"s, I-I-I, "'. I; II ."I c-d Toro B I
1, Var -4., AAI -,11, plot, a 0, 7 "'P!
Corridor Colegiado Isms Calls 13 No. ISA. N. del Ca,,- H-4439-53-11 h-4., as, ,luo. -. r. air. ,I-in. ,,,,.,rd,., ",, i'.n ,,. , ,1_1,11 tl", ,, s tas, etc. Balsa de Muebles do .
Manrique 2. Esquina Malectlin M. No Intelthilliml- -1 BE VENDE EQUIPO DT REGAn TO ,T n N.,,,. Vd do .I ,
2 251 ",646 36 10 ,,I- -NO $4VPsa R-o Tr '- I : ,Oficina", O'Reilly 409 fr ANIMALES
-I' I en t e 2 1 61 DE
bl FICO _VENDO TALLER MECANICA T ELECTRI .51 141OD-00 EDO CONTRATO (FN I bus opticall ell ON 8,1not, par I. ,IT. __ -H.-d'. --on- C.,-t. I "' "" !Edificin La '.%Tcnop(,!i1aria. To. ,,,D, ,,,,,,aJDU,,, ,,, ,DB,,
- Tel6fono A-6836 'I Ch .... let 48, particular, omr., bue ... 10JUmn, do 70' y Met., F-b-1,1-Ololle LIVIN.ScOM rAORk. TAPIZAno. BE. ,123an RIri or P- d, pe- CIjI _.
Id.d. 3,5.. ot... 4. Des.. do tr.h.,. ...,.I. -Dul.r. Y Plot.,.. Cattail. $1.1m. de IS H.P. 1 32 R.P.M. Hooramll Y - b., crop,. Dan- of,- $tl- E-, ,
acm ... d.deals Dlf- ..,r: Ta". Accrue I-luk. r .... 41. Che-I.t. Ply- ,,,A tr.bol.ml.. F,.,. 1. M.,, ...... Ca- ,- ....... """"' '"' lefonos A-7i43, A-7,44. 1 In 11 ,'I lll.d I c.." IHillian Especialmente Rilstico w...""I F, Orly "'rialip, , ,,he NI,,o in. P'.1n, no, 'r "
,JOcI..I- 1,1117 '. I ,h,. 11::.N.d .115. ;-'.do P"'. N, us ....... ;;',-,1 '.,- Ilan- -1 i -1 i rrI,.,c,..
1 2 3. S. I... .. H., Pa I. .. P. 1.5.. J...0 R P. ill ." I. -5O-11 MUEBLES A DE SUMAR Y CALCULAR
caballed- ..a 4an do I Mo., retorts VPulh I Coale came part, de Palo. call, -I. Ce lost iialrune- 41. Zsr-- .111 .,, T-1 I- 2
arb,. hi- ,mp,,id,, mill HARIN-31-23 11 N h builelm, No 7, holes, .mi-I Pel..I.l par P-IJ.d. .. ': I, _,-- C-13o--,7-!3 ""' I- I AID.
_. Pe i "' I ... H-4on-.-I S -: I
do calm. d.dI. Britain.,.. ,air r." -'II.s. 1., 'I'l- i 'n _. ,:.,:, --- - -- --- -GRAN VIDRIERA TAR Q ...... I v -24.-14-al, -_ AN-ASIA eLLFACI NDA%.
- lia Ill 11-4464-5il-lli _Bi SA .1AR7_,__1F-,,. I, F _. E ,N ,el-i-I .)I,,, 52I ese. A ir -CA ALLERIAS CON It. ,I a ;2(i M';7 '. '_%% -l.,o To. 1I ,..IIet,, on Ia ,Vej.r do La H.b.- -_ no A-Sco, A
do ., Ia Neaure ca. pr,,bm. lui BE VEN.1i OLDSMOBILE 'It" I POX.- VENDO Dunbar. I. ,.,I ,,,,,, T-rn.. iI --hl.rkb.,17% .110P..... Cobs M all- 4" Ilaturka Y ill',. Fli,lial 1 "c:: c.1111 u Metal. Diesel Ge-,al Me,. : I TI N, ,, i. P-do ,e- en III-- en z, Maquinas de Escrib -.1 11 c.a.a., E-d- ,I 'r Psa
. .r L _aI_, ad ,,-Jul-, ""*,.. RiollS. Main H. r 111. 1.11. I.t.Pt. Ins-r-, .1.1r.l.. ""I",,,,.,,,,, 'll', '. '. .",'.,'L',',',','.,
I I I .
I .
. .
. .
. I I .
. .
Pigina 30 DIARIO DE LANIARINA.-Vierues, 10 de Agosto de 1951 .
I I Gasificados
I I
I .
. .
VENTAS DINERO MPOTECA PARA LAS DAMAS. I ENSERANZAS ALQUILERES I ALQUILERES I ALQUILERES I ALQUILERES .
__ --.---..---- ______. - I ==
___ _._____ __ -,--' __ I .
iiXTIERI-ALES DEC-D-NST-R U-CCION; L4 OFERTAS Pt uiciut0s___ !n- ACADEWAS 91 CASAS DE COMIDA-q 92 APARTJ0iENi45SF 192 APART5aEWOS 1 92 APARTMENTS
Y EFECT09 SANlTXR10S ;. ___ _1 _ 167 I,_ ___ PAIMOS DINERO EN 1-11. E, 11C,11.1'.. ..X.ELll CIS MATHEMATICS NUEVA CASA DE COMIDEAS, LEAL iL No 43 ALTOS. ENTRZ U T 17. VE ALQ ILI APARTMENT. EDIFICIO BE 'ALqIITLAN PRECIOROS APARTA, I -.-1 -.iz .'Ind._.. liffi... dodo .1'.11., randie'.. .azz",un-1.1, .-Ir. JO.Ue. Aeost. also. A~ An ol. I I it.. I.td. do] V.d.d.. a. I HIPOTECA ". -,"'Il. I "I ...... Is ... C.Umnuul" 77. Cl-_ 11 M.1-Intle...'ri.le.. 0.1unic. I.= ,106. tiler ... AS- l. A dm __ I-A, ,omal,, 3/4. ,nim,. ash. fit-AJA- I.1-ad-r. MYRUnqu, NY 2. 1, Ll .,I, ,Ili I .1 .1. is
11 I.A-11.1-11A I IIEIA ", _."a'seme prrar- I I.Dell'o.l. I etas too"arldo Irtl'ulo' -"-6,jUIIz do. -Vicl, ,slid,. Patio SM IS. ASIA Ibum- M-15- to u.d1II 41 RIdJ-IErU Y, All IlIt"i, d,1
CHAPA NEGRA .111.15 .A E.D.ft.l. y 11-3106-113 4114 Axti-Itsia. 1,9,, efttflm y ftessrs, do A
,""O; !'.Iua j' duusr"- I'Dorms" 0, "... I
, NA L .121-1. G.W.m.e. it it.t T116,11-1 ooems"arn II.M.. _?"= Han~ un. Imbille,10111. tells I" In
ill I I do Imu, $500 I-PIE r7lW2
. UI('(I YtPO.IIE INTERE E.M.-.1-Is AS ____,__:___ __ __ ".79-77-10 Polio Una vez Do, wmatrad Haga Una --!! -- ALQUILO APARTAMENTO. CALLS- -- NO. "I ,Do a to 1u,-d1su.'T' I %risitz. T.IIf,,, AS-5891. dIdd,, malerea, Call,
R' rum- 2A ,I". :E' 1,1,.A 1ARRICAR. O.PERAL JON I _.____ I XXTER1011s. LU_ NY 157. An~ Chleadia, I U,,,: mi..,,_ ;,,,,. I Humboldt IMs,7_,ToI0. A-35441
,nI,2 Allso Q Ban, Ituel,,I,, S A, Ap.,ji-IIIA I APIIIA AIA.r.IA OR Easu.A. ROBERTS. 114A., H-231 SRIIq ALQUIED AFT0. ALTO
is -'RNAqKU"rTN'M0,oA 70 INTERES PARA LAS DMAS 1-6 -6 I.. shesumon, It....H..H.I.. $..a. anonl.u. I .,.ad.
E. IN mg, _ I esub res ImbIle ,A AID --,let*. Plials. Pl- 17"; '7;,',7- 1 I An hzI-JI- m"u'
I 153. M.2124. 4D-, ,%red ,proador _AS SERVI'I H-=5-12AM 'i.lif ... A~. I .I. I IICEA PISA, N; .. 7j 1 -9.'1:,.=.-'A
-$4 --MC la ATEND1.11 CON ..Mr.. I)OZ I Came, .1 metals, Fabiria. So ,o -NUEVA CASA BE CAN761 0 .... 3,657-BI-12
E-4438 BANCO HIPOTECARIO MEN ANo%-III, AEQI il.0 10'sh"RERus *'CLUS 'Unuend. car is ,.I.. Dustleeu4m, iijohm: 4 dmrolli p I~ IxtA at d- I air. imo'clOutts- OVA .luoularanit'Re'r-es... H_ I _Dll
L110 S ... ntla. Seat,. A& or 1ALLE NY 41 SISTER 11 I
PALACip -ALDAMA T. I 1-.1 1-auso us.mill., old.. 11.50. -no 0,70. $I... $2.0 4 Sa So III I I"J"' =7-1. rij
C_215_77-3 I I 010. vor T19 21. A, .1c.H.. ..Ill.. .1zorm-a.
iORRESE MAS DINERO. C-261-wly I., lmdls, Am6uut 218 ,., I ,;.t,:.. 6.' .4 "N NO SUFRA KAB BE CALOIL QUSDAX XfAfft IMENTO MODERN6!'E" as
- No %-11a """ I I~- s Ann 7 81-.7 A:!.,,. 3610 2 apAlramenjoa, N, astrOn- an tr,,-1UC.IJ. P.J.rit. A ... ou.drz do C- I., 1, 0 ,,,t..l 1-11%,414. Yal.. hal...
-as. - - ____ - : San Al,,-l Im do Modz -_ _71 d I.
fregaderos, bid s, inodot E-7511 IU-14 ., I A Ill: isla-comed1r. dos ". ,R,-,j,-eor, aran :,,I In. .-J.. A-,
IA s DiNER0 ERDMAN. C 41101* 7 KIDAY, ,AIIII6. .Rel-Id. c,$,d,, Prooi,: 1110.06.
lavabos, puerlas, ventanas, mo C!-Irg Ask, Cal ...... sort. ITI dRR2EDO!3'. ll S THEItMO quinaltralle,2am, del Main. See 1 ban, do Win. U, CIA', _mI star I I 'trio
- .,..g u_ __- - I ab sit,, 0 y 11. ca. I.Y.d- .. .bu.. ,I,.Igd. In ... I I Infolm-1 B4KsM,
-2611, d-d,, SNOO h1it, I ,jorables ,,mid,, %-ids, an ntgl& lud We ad. Core. do CIgl,; clntdor xzs. astfela crlad- a I
saicos, azulejos, losas ni rmoi I- li.stn ... Henoll... F.1.1-eldn oledu-j I ACADEMIA RABIRA .,,-.cANT ,he-. mlndpzl- Esescuun,. ma-emndor. 2 ha d.nI., IM.N. con rem,,I,,. B-3410-82-12
did Sohimm, Robins yAR pz -10 I --- __ _111:2722-64AC VELLOS I ,,,.,,,,,, ..,. 2,..,,,....,TI -I" do III H Mtinn ____ -azalea, zinc, tejas. vigas hteira "' if ... M-1141 "Is Ps"I'l bllalon- baft 1,1,m,],d,.' noun ean la-1 __ ;ALQVILAMOS APARTARENTOB ALTOS.
-ias. Brone -_ _____ ______ -_ -_ -_ A. T.msjS "" =.. lit., He., It,,, .... At 21 No NO ivadr Is oad-, zm- AIALAL0 MODEVINOS APARTAMENTUS bit,,, Calls, I ustIrIIIII. h..b,. .J.,
.madera, label V!' Dinc o sol[Ire sui Muebles Extirpacion radical do vello, '.. .n.dUrl A. Ved.d. TOM, P D l -177 1 dy HIP -I do ,,, des babluYefireugs. $0 y $65; -y, "ItImumus' "I "fs01- St'"i"i'a mr-dod.
su CaliSratia fg,,w A In, rn,-- Um-j. Em, ISMa. bi.y.G,,.J, ,Mt,
Comp-whii, Zapata y C Vedado N,, ,,-,d,, ede. it, do en ,-nu, do III eara, -muslos, series, etc III~ E.,onfirum, til.l., UU-a- d., _.40 1 ..ad- An is ., :;,-up,!.I,-I.d Aut ... ralle, del .41 __ y ,Tai. Vib.- I ....... A,-Id, L, C,- No- 11. ,,,,, I C 1111 _w? ___JIl:4I1w__121I .
me- An -1 y I. Rep. mir.asur. Imi.r.,
%hul", lorr'- OflelRs ,I i.e. in, ,to. %s0- CD NERA PARTICULAR. SINVIN. CAN; y" =1
. H-2'141-AIC-18 "' Tratarn ento scientific, garan-1 7"'I" r r'itu"I'ad gldud,, skinless Cal
I I I- -Cedt- I mI,.. Is Mt.]- bay A ....... ?,"I
-_ ,, 'Di"gles Y .e.d.. is, I ill A dmals,11j. Va. torron... S .0 DO Us., -3104-92 s83 DEPARTAMENTOS
........ s ....... Us- Lluldr.". L,- -as Bazan- Due 'I'---- lei Isa-i-luts ru- --ill, O IS 1. c=d- 5,.., H BE ALQUU-AN CASA.
. jql- :,,d.,e, Sin L._a I-On, I~ ~ ;,', tizado. Sefiorita ZaN ,:I I.rc.7,,- 1j,1.1 A-,,d*'- -a- Ason, .. ,XCELiN Tj APARTAMENTO MOVIOLNO. 1. IRI.1mAu,'jALQLILO DEPARTAMENTO BALA. 170
62 06JETOS VARIOS Im Reselhorinu. T Ribi6r, ol.mi nor .., ..If _201fl" __ __i7APJI1zT.MY.N-'__
I, I .i2 A M'.-Iu AS N Nk' 408, apirtamerito 205. To-. Nedister. Pid, m(amu, ans ra do 4, -IN'r to., Pl- G.A..b.. bar,,,, ,I
---- I G.Ii-D. T.IM.O. AS Indep;.di..,.. else., fr ..... A I.. start me 1. 1.1.11, ,us,[. y bad., .cu. Itu.
- _,_I7_24 ASIA,. IIII H I, S A, Ii AID~. M-Solls). NADI ... 5
RILL E-2MG-17-24 Adn't, _jItRr In
'k. R I i:,t , I, E_ 480st" d.ra.: I., I.Isid-, carial. Ina. li-31N.A2.10 I Ad'
I !,,,,,ar, IS Is 'I" .1-6616- EMPERAMOS: A-6626, lefono U-3509.1 ,!'ffaac.e1.II. 1.2 I"'. ol.brl.
I_ __ _:t; C-II-7.-"l A m. 1 92 APARTAMENTO-S 1 1 ill. 'Qs! m'l. "Ok.-I'"W.'. eruhla. w.le. ti; _. NUE-._AL-J Id.. I.I. 0 Y I% -4379-Eas-V-13
2- i.2-4.1s, Coirpramos y vendemos ,,)- I- .11 ,unsum. 12. V..A.0, .PAiV.VEK.6 C I I "': ., .,I,,, El i ',I A~ Sur ... Ir LI.I. OR In. Ila. I, I. fr.... E.J.-I.Ined-, dr, --! lz .
IRA, ,as toda Clase articulos de- LIQUIDACION: SAYAS, $1.99.1 INTERES GENM AL ..u., ..'me.; M-23011. .,,I.. el..... b.
0 ..B,.. QUijC.j-jWjj,,j,AEjS .,I,, I,,rt.. Who Y mmA do SAY. -, Ill 24 I-.j, ', An-' .,I. "' "-' -""- E"r I -al"r, Alaquinas de coser, escri EX 241.1,13 ALQUILO APARTAMENTO DE ,1.6.. ,U.n. """"" "' 94 HABITACIONES
u, "'. L, l H NY 15 Ei% .
i W ', ,- Blusas. SO 99. Payarnas, S1.75. 1 ,I- _MN-1lI.1!_ *Ni:1.1..d.. HAI17.132-ll
I"o-y"'I's""I"'.1 SI75 11 T-." 017, ,, I '. bir, rains. telovisores, objetos Batis. Sl 75, Rop6nes bordadits. Par. led,. 1, No Par_ I.AA CA_ di. e anah, I.fam, TmA, so Claret nT AP-AR1AiMKj_0-Dj -LUJI- plao INBX,I .I B. ", F 11. I, I. i ___ _jS_ -- BE ALQUILA ESPLt:NDIDA HABITACION
11 2 A 4 1, I" ,,an T,111,,, ;,_ 1 ,,,.,. I iirtc, cameras fotogrfificas. "Ca- $1,55. Pejaifi)s al hilo. SO.99. Re- i Ir).. .1'anarO, A III.., preel.. mt. bilisto tn-. .-!.br.., U-1I-I!!_II porduto' mt, Itmold., 3 11-tei. 2 APARTAMENT( A trust ........ 1. ,Is ... III.; ,I 1. I~.
il.d. 1. W. Dnar-ri, Sm&, BE ALQVILAi VNIIER.Illiskii -__ "I bA,, y demas rmNUod- ,,us ,b,,,. I A's,
___ - ,-- I I Bernardo". _10 A -A Szi,, lbbitoeiSn br*.,Y, ,,,,.r, ,gn ,, 1, ,,.,.,lUI,, ., 24 ps. ,,I,,
, I I "" I. do. _,?; .%ir ._= N7.
, ___ SuArez 63 fajo-Ajustadur, S2.99. "Gaita' _____ C-474-t .... -ersm. a sn'..". '.... .1 f- 7 I?. little. An,,, ,,b.)Ad. A SIM.N. 12 Art- -. I ... der, y ,;,,iI
. Is..: Tire~ Q.m.. ,-td., bur .... r U., H-10. 84-11
E-18-79-64-22 Agosto N jq ff I I I in 'I'l.-III. N-I., m.eh. S. lot .... M iSe o -----, - __ -, -
'epturiss 208 eilLre Industria I'' kTENCION A LOS SE Of S- ,' ,I, An Ina ishi... _Mo., I,- .st.rer,- Cal]
CAPAS PE. AGUA ___ _____ Amistad. I m6dicos. El "Gimnasitc, Ferre- I .... rl.d. __ '14"I'ad-11 19' A Liz' "O' Vie L'. "rD'1'I!s"u,' i ----- 0 104.SE ALQLELAN APARTAMEM, -11-- .."'t" do ;U17 l"82.I2 I a
, 'i IIH7 CjyA6wA. SM BE A ULA CASA NUEVA. APAITA- -Mi-R AiAl -C ,ILIL jPRA
BY I IWAHANA. OALIAN6. D ,
. _; z rm "' H .I. .,.able,. u,. ,
r .;., ., do ."ers., --,".. C,-d DINERO ININIEDIATAMENTE __ "'"'"' ""' I ""as H ...... ... In. ,, h.bu.eI..oz 'YAd..,d1b.m1.RI.,
b e. -83S-70 agosto 31 h no Ambrioso" atiende con to One.l. t', E, 6 N9 36.
,,, S' '! I ........ 9 I .- I t,,f,, "Amer-:'. ,.,Idi. arlnd III- Aml:d.r III.. I-t.. bohn, y -I. I I I ,I 11-11II3.64,12
,o, L. .ula, d A sue-, "I ,,' I., A 'I I a",' ,"IdW A',u,,',',',". -- ., do I
, 4.1 --,dn F-L'I.Iol -j. -11" I '111111dam'.111 I.1 Uldar. ru-II I- ------- 'da -arantiat sus indicaciones de dmumt. ...Ibl.d.. Drops. Ab.lj .... A. It.U.'Graciall. 108 ,Aq.J.. BAR ENTRE 34 Y 54' AVENIDAS ____
..- .Ad. IM. usu-ra, a 'a- (" a Motion.. Sort. S.fir.. Ruth NI IWE ALQEVLA IIABITAIMN A 11.141SIRES
2 ,'I Aeu ... 1, 303 P I I ejercicios par Ii... b.n.. pnl,.. ,011g ... nor, ioliti.... o"Vsm-- H ,.",-'.',-I*, A.,Ia.,nl.. Iz.loi .the. ... I ...
...... 4199-13 VELLOS E 'a combatir obe- Ilm"l ""In- "med""". I""', I'- _ Urs ..).. 0 ou'llurn.m. -,
..'I I T.II.I. 'into' also V- Iona: I "' I .;
E-4r.29 -2. ,111 A M" I.I'E.. 'sol'bi' I.a."
r.: 62 _____ - ., sidad, column. desviada, me- go-: H (-- emnid- RAE taltim- GrV,,I, NY SM pro.
Cr.a."T I~ I"". A-097. F-B605. __ ,,,, "I
__ __ _, _, __* -lei ,Urtoo. 2 bx, ,l Il.m., ..I.-em"'d
_ ,ormA ,go, o.buII.d.), I-I. y a,,. _- ___ __.
E an absolute garan nopausia y lodes los males que 4017-92-10 CONSULADO Y VIRTUDES or. .I,,,. A net,.. -305-54 US
Pr I $Ila. ,act,,. iszicio cridoo, vlol.i.crIndoz. garaj., jardin. Pit" y I" EN LOMEJOR DE AMPLIACION At,
CAPASA E AGUA LE INTERESA dal do vellos de cara y cual- . fit ALQUILA. CONCORDIA M 00. E.N. RzAPb,1PmzntoA exterillss. do, habitniez.
. Itiza I D
;se mejoran con ej do C.M2.82_18 mind, ed3,
to del cuerpo. Sra M erciclos. 0- P Ira AV31, y 0,11,- .0-tment, ,,,, mrij, Int-lores: ... h.1,11.66n, thifin, OVqi, ,,, ho-Aa hoist.
lquivr par do Imbit-16n. ,,Is A: ___ 1-16s, I. $ . Otr. on $10.01) realdmel.
1, A m"t.i. IUd... ..Ulei. At HERMOSA VIST,% AL MAR t.nuir., Intel ... B-4045.
ra'st-nuut nine'. ,..Irl" fesora. Ambrioso, Zanja 363, al- "' ricomj I rss_ A,, C,,,,,,
, ho 7 .mu... LI.-. one. do o
I:.d., rize.. sn..,.), ) Itud.Ud GO "I"n, ar". 4,..O.. re-ndez, Calzada 10 de Octubre' lm. H-MM-34-11
A E "I'd,: ,,aa, -TItrul., ,'.lot SI,,,. as.
1 11'11111,1,, 3 ol-Itable.. In ,sru. I ........ t "__l ___ it _40".ti.10 11-14911-S2 septimbre if VEDADO, SIN ESTRENAR -- -VIIAFxbrle, ,,p,. AS- I A1.1-L'.. utul dl,,,,-,,.,, "L., Ctm Nu-n" A.Ift 561. primer piso Apta.. 20.4 Je- I J -_ -_ .
A A 111. ,,,,, T,,,pd,,. colnu '. He_ III. Ius. A Mmh -002. 1 B-H-1944-IG septiembre 2 BE ALQUILA. OBISPO 191. ESQVINA A -_ -_ BE
_." ...... ended., D-I"In. Em del Monte, E-9V San Ig-on. .p.-mo- do .I. h.1,1- LUJOSOS, $60.00 ,,,ALQUILA VNh RABITACION A KA.
IN .1A...JmrUU, -11,
-13-56-M An, I SUS I I sts-1. a per.... ..
did .- -_ 1. bfto -,,- A-zild. 12 ,,It* 13. A-pl,..16. A,-.-- AlD,11* little. ,urzarlamorl... -_- 11 NY III ..,I. L M. Vid.d. T I 1.
Us. 11. .,I.. _, __ __ - ___ __ _:N i A LQ UI ERES ..... ....... so .... ..... I.: t-am. ,.
__ _!_!Mn '62 funda ra .. ..... ble, eamr-, inlu, A. 1 -4c.-U-10 lusbilaUl..... ash. I.Y.d.,a. earl.. a... b!,t,.,i6n Standfmm. closet. proo, ... ... ; -LQUii o-i- -- - -1. A-r.,CASA LOSADA "LOS MAGOS BECORACION INTE"Olit. BE RACI T__ Us,,. I- .... do. I.t- .: F-= ..I'. Edistud. ..-.. YOU, comAW., 2 III- --all., emmedurril., h.- Es -.l. H-MM_ at, I.
c, -Ild., Tr.b.j.. I ,C.IiACiUN ANN xA aA so
del.Corretaje" le ofrecen di- z" ,I.,,, --ah. I.er.... I ... je. ettsel. ed.d.. Be.. ,..I duzer.'. I. I. M.esoz .V., -.
nero en hipotQca p ,'= ; I ...' ,Lmod.a V, $23ad Luz surnpre. Casa do m -Ilduult.
u Prorm. r.z.-Ifl.. Lt... 79 HOTELES ;; I -w. AMENIr6 ....i ..,I *..I lal-ro" 1,111,,* 0-1. ID", -DI- 1)1,, -mUm, PrImer,
or Is canti- _Ui JA9,ur 14. Do. c,,d,, Ch.eft. .
NI I -5. -F --- -;R.M 7- ,,I I dos IDAII., U.1. emumo- E-414I-n-11 Agent, dad.. 14-4.10-Iii
-_ _. ... I'd go,. -_ I H-3MI-A.-I..
cloth ,'I. .I ... ..... dad que Ud. quiera en 10 94 tBOTEL TORKEGIROSA. .1"st. ratio A .. A EDIFICIO NUEVO. APARTAKENTO Ms.. .
Ellerse.. Sam It Yr....T ,a- C.n.rU. .1. -mun. SO],
Son II.-s.. "n fij- A 43.1 Ljum, It so -. 1 Q i '7"a.bract ... Ina D.Ac. SEA I I.- b .l.t. ,.lF,.Pr.,: SE ESPLENDIDOI J SA RE tillsEese- FAMILIAR As,.,. too: ml., ,, ... I .. .... tells e..., U, partamento: Sala, It It y Its, ... hbitheimt. .I..
oras Casa Losada. Cnmpar- VELLOU I,,- ImIld.. ol-Id., da Y ..in.. X-Mil. 11-14.-n-12 Cl.-I NY Ma .Dtr, Yr.mons, Sabi
onsarohn, ... emrmmzfl Tadn,, r-rie.1, .. (.do, Ila hInItIol .... I (T.-OICEITT -TEC6MWA- DOS !".": comedur I.ItsuibludIA'a do, pr.mm. y ... a.,.
r do. IWAzd -- -n- ,zsbT1'-"1,' 'II'l, NAG. cocina do Sm. ..uz'.budntA, caliento y
. A. venta do cisas, solares, I, fines i is, __-_MEA-I. AS .1. 11 D dos halTitaciones, bafto color, Co. I trel, ,n.iEd, : b. A xarzj, HxY relt(mrs;
.... I TOY G.b.rdi- I.-ale, I "" _N ____- nifien, 3-c... ,,I. Y .,,,d*,;..,,g ,,*,! i. ,.P. t... I.-d.,a. el-itis. L.I.h. .a.It.- j
rsz,1 Extirpaci6n definitive de los apartanumt.. ,1.,.. .or. ea_ Inform. Studies. B.,.I.D. I ratio,, Vdd.. 11-IIN.,i4_12
Rod.. A. a -- a.,. u_..;Cosa Losada "Corredares Colo-- 11 luslos, pier. I .fr ... js ,Ilj., 1. ._,. 14-044. 11-4i4sl-a AS ,cina complete, setenta pesos, -- __ -_ - I -1
, fria. V .InKII, H,,,,m- %e as de la c ra, n HOTEL ROMA Am'.njmso.
-1., double u.""ojado..3" DnCe y, Trece, Ve dad 0 na, I its far. [.farm -101 I
,,,I I 4 I I"'- MID~ W-.1,1mrum. sega.d. ___ -- ;edificio an Rafael 708, encar de D- NY
. etc. Tratarniento garanti. _Hrlm.*y o"fi,= 'un: ',In S I "R. m qCU l .,'.1'sA_1.1IA1ACION al-A.
do. imerl., So Ism., -dd.roa. ,, =.. I
M Ie1.I* FO-23M 10-r-316-6 ,I 9 aP zado, 18 anos de 6xito. Sefinra 11.1dmars,,,sd-_ an.. its. y suIlle.'r .."I. (7 11141-0245 A,,,-I. izi... E-us7_rc.,,l ERMITA Y LA ROSA gado. H-4430-82-13 __ __ H-M" t
- r - __ y ... __ __ t TorandrudN' -kntonumu, ,AqumA todirs EN
_ III~ I.Rud. I.: RE I LQUIL VIRTI DES I BE ALQUILA tNA RABITAM09
__ ada he- E., Us. ENTRE -.to I.11I Paris(. S n Ist IS1. shar Manrique. uor__ sander, Tercera 405, entre neIt.11d.d on ale-unie, A ilme'ar-e- Aguila y Gli,,.,. -rIhAY.UI,,o,..nIb.a_ An P,,.. .s..In.ll. h.p....e.t.. ___ is
. Iex ,,II a I res u. A. .,. or,
' A., oijuin, a O'R,. It- do sal., earned I. J 2,,. .. fre.... praIl I ",..,.,,I P". lumblo.. Ant... In., MALETAS AVlq! "" ,,,, ,. HIPOTECAS 3-4, Vedado. P-6572. I A,..'.u," ....... I'm...' 'iUm"'e' bah, ...... Lln-: A C111ca. IIIIII I7A3.[_=laMI, ,,.or;R ,.tUm..
Do Itm.,*plol hbr. I.,um ,,",,rpj,,O d,, In ll.b.- VIri. C-17-70-',10 A 694 C ,,,. BE LUJO 3a. ESQ. 6 ".
. ,gt. III~ Si.ll .I.: F_ --L-.'- __ H-21II57-84-11
izoo,, MItinI do mel A $10 Battle, R ,-,dad A.'s,"u. Nor,, our "."'t-. 29 N9 157 At tsrminar- Xpartamnta amplso, &:W.T. AML.13L ... 11. M.WESIDL.
esmmt, __ ", In .,Joe del Vidal.. .sum. A 11, !1 h.mIAI-o,. or,,, '. I.1,,d, Independote, b.A. .1 I.d.. Ver
deg' "L. C,1-21" San A O,111-11 C-111"no, E "I 1 40- -- fr-- ,],carto, b',, ,ot-u,,!l,, ';'r'
fail 752. ese.mY A M-ue Go,. I z a ,,, ,,,a, I... 'armilts, ..so, bar. Call, 15 NY XI I,...,I A-1.1 I0 .A I5,7 tan'.. A, "r-a 96-79-1 "I'l EdUldo -1- I y ,.P.rI.m-.. "'""' A I-In d,
)61,n, U-1418L E.3777.'62.1, Ann VELLOS HOTEL I'M & a I anneals do. do I.-truIr Ss- ,to y intsad, "sides. me
C-4-640. ,te, I .1'... .""a ares I', -emned.r. Y do, I.A,1.., bob. I.m- In.f.-is: B-4121, Sr. Coll.1;i -'_1.18 I, I, -is, Hospital y Marina. Toledo__ saw 1 4 b,,fi -1 I_ 'AJAED -INI Intn
o --- - __ - __ Extirpacii:in complex ta gar9n. Calzada y Dos, Verlado: F-2383 ,,,jo, 5 ... has, 09 H- lad,, W7. But. 14 aleus. rocina y ,,),,tdI, gas. -,,s. 7.3412 -517O. H-CM744-11
4ANK Dtr.7. z3fTwA xN %I: vicm D .Criad- blI6, Muy ventil, ___ - ___. ,.be. ..... A-~ VPO inero:,Cualquier CANTIDAD' tiad, vellog de Cara, pierllp.si Frescas habitaciones, rodea. isquina. Santa, S-o,. .i.m. lwalm. do. Y 0mad,. :BLADO. MrAAMdo 1-J... I,= d, I -I.I.Ad. re- PENIT puvs. Amur AlIC, HABITACION LUIO.AMENTZ AK03LA.1" g:,Ald.I ,uI,,!1u; 11-39O4-92-19 V'.N' hoy ", .= rollnlol .-I.D.I. an-. .1 SnbI .... ... ,seir', dJImd.ssi I I ,
- ,., .r ", ',",' adelantos Institu- clas de sardines Pensi6n cam- ______ - - - __ lei W-8569. R 1.7942-1 S.,L A 7. M4, S.I.-I.Inedar. I --- h,,I asoulft.lansi .....). I.h.._Im. -an. ll,,,.O, ,.,;,I ...... :, ,.,,.n dn"11 ,,,n etq. 151 I.,
An, it J ,z, '. Itimas ALQUILO APARTAMENTO EN IS PE: st, I elmols. rorm., -rla, muh Yerl: b.'n'..' 'ad.r. ago, SJmpc
'Mu"t, 0, ran, 2. P'I'i I M ... lid.d 0 N9 1. -rtzoum. S. N also.
"a"j-'.' 1,i "-! to do N6w Yorl, Sehorat Gar Eleta. matrinnonio, $110.00 Ba- I',- CIA, lorriazz, 1,1.j. B _1111' .-C,32-wil
AnYDRoUtICAgurti ,A. Lierlb, ,.,,,I ,,.I. .Nj-I-O. -,I cl jar -R ,lf NI Ina. I~ osquuut A 13, ,Cc 75 W Hg.0 ',8m bM_ VINEHO bOBRE I I at fto privado familiar, habitacio- V. sar 1. p-II.. Tion. mI.. 12 H-ti-82-11 ____ --in. N y C-18l, ,InISe ,, HI'S Mt'ERL,, iTTo T ekfono B-6725. Padre Va- easned.r. e..rl.. I-I.A. boila. NU.. .ESQ. All No. 1051
,
as ... 11 dIl 47. Am ,dl.,t,. ue,,ino, ,,A. I reIR No. 3, Alturas Beltin, All, nest. bano intercalado. Precious jia;isA -to 111, ILI SILIA 111ITICION CLAXI
CONTADORAS WZALEUL.Ai1_I _= Valid.. f,,Ac,, b,,n bailo. much, ABU III, doN'C' ,_,'..,u,,r, 1-1. Tr.IEA ma-ld.YNir !,,,,.,.. __ ___ In
r. res-,- y ,,fez Ina ,so. g .. .nu-uur-u. 7. isous ,III I C-16-70-30 Agt. convencionales. Esmerado Her- AN CUBA NY .11 IHq- A A ...Co., IAAA 1. b 1--,,-W -m -----d---,-,,-, N No. 210 .o.t., I ... mail'. old reforinelon. hennare
Isunnue, I do ... is I. eaell.. culn, -1d, IrlArmas sm. 1111, .I. .Me,, Obz.P1A 412
Is= : C:mz fii.. Data I., I -1 dr.... do. In A II, do ,i A I- 14-IGIO mauri-116
tori ... ... mid, : SEND. vicio. Alegre bar en los jardi- Imlit. I ... U'.' A.D.I.Ii Cm.Nitel.
I Y qUinII pral.. tlmbl n E-5,044 ,Best. M _0SES0RIT-A.PERS0N-- U-E. ""'U'6 IATT f".1 e.em.. lr.Dl. a.- G.-Ales, M-=N U-Mill. H-757-0-Il VEDADO
I" ... '. or U _I HINC-BI-10
4.b. Y Is ,note, Pat,, bIrld-al ___ I ___ ___ I I, _, I.. refre-th, P. for. em,-- nes. .Drinums. ADI.. In sea. Pe"' I, SM.N. .-41524-112-11 TAjV= OS Astart.asuava. I-Jrustroom. ,unuibl.d..
smis haar .a j"'.. "I" "'.7".. ": Pireci.s.s APAR N, diss. -IT.... smisho. Ail.. emmed.r. ALQVILO DAIJBITACIONIS IN LO MKn! Ir-l- vn,'.-n- a.rItud, line. a.,. .bu-j
,ier1br1.,,,,.. l' cu, .P r d I load I j ,jMENTjj- Fr In, de Uj.D_.,r,,j, I- U.'rlamMbusol;., It "I" ..' ell E-6011-79 agosto 10 ... a, Is b
... date. V#.-Z*.Rr""um.,zr C ... DINERO at... -mmi., .1'. S112I .-- ;EQM. .RAS APAIT Sin eAst-Ar Is 1-1 ormerel,. OUR, no tA66a. ..You, bIn-. oooln., ao-ieu, ass. jMNe I
Il.b.n. M. A-Min I sa".1sio It Art.,, .. Brands, ,,I._ isiffloln. mjAamIflI!dI.9 I Vidal. in 21: M ..i-le.fin, g.-JI. ale-d., tolilln.. $1 .a.W J.E-11335-62-17 Attests, ge.d.,-11u. --I, 6-70-rn In $40,00. mI,. hlbitld .1-bluosete. Ser, do Hotel. H-=--Il All BID zyAY y c,,"jw Voiff'. Lat's-,Des
,Srisr, auubio, rill... ,,frl I I A ,. ,oanal... ; -- =' d -, 'eY mbsUd'- .', U' I-I.I. .1--m-1.1.
. ,I-, A -'!"' "All A. .. A-A. -..w.,r-n. AS Barite, ..s--.r
. '_ "' d Dr-Nolt GRAN HOTEL ol.; ittei d,.]I.P,,. A N do .b.sura. ,neirgodo. A- y III-7031, __ _Insults .,. ad. afluul' de sets I. .a- Il IS. Monen reo. Tell B-311 H-IN-EI-11, flUeVoS ILQIILO
CAMPANARIO. NO P.. ..-.CVR. .... ..... rI2'std r'-!..rrr1brr', st, 'cruss ...re .... ... A Zullt. y T-1-te He, M-Olessid. Bob.- o"A'Act.1SE Ir Lit .A.
.. ,, A qu _1" .nure, 'da" .1 M - Apartamentos .Ierlr, ,, ,III. I,,- I- -,
.I It Id. Im, ime- 0driel., -.,dulu, I, ,u Pad,, Tmbih ,, 1-au, Us. Pr,,,.. ,,r,, per, Ulli, 12 a H-439642-10J st I
.rd 1, I """"' I ,, n,., ,an,, sla rzboslo Io-u,.d.!s_1.T Ls norho. L,,Iid 355, !. .. Itroan.,Iruld, ""A adminttiaf6m A.
, od--- Vau- _tahi. h--,-------Isolill. duss, .let u.. U.sr7i" I "", H I,, ignificits Aptos. La Rass .11. VEN'. lizu-n. I_ _a -.111
" %u"Pr, eI',m. do I. l on ,d1far.11um. -,g. 1. --,G!4 4 I, In -6 1-0 nals-eut-el. se.n. prl .d. BE ALQUILA ArARTAXIENTO, SA ._a ... Sun~ .J- .D,,
OM2, li : ... 5.62 ln ".-dsd ass"n'. U111.d. I 1. es,- ,, I'jN 6 ------ HAts-ri.. I Person. diode S, .. 'lA ;;,._ Ezm-.r..Adaz I-Ita, bona. "cus "U'le.A -Id:. o4e.dglec. '-si. C-luess-4. ,atem. SAY -11,. Una y do.,- 11-4504-S4_11
A ___ r-rde. J.-II., Ish, -Toll U LITA NiODAS "",I me
thin. Aps I. I, l I y III: Asia. emou, IlmseIs. AV. tri.-c.lientA P- ini, sm. iABITACION VIS-iA A LA CALM W&
E-N7.1-64-11 fl,_ y ,Iqud, mAtr)T-ni, VON m= le, d-A- IsI-I NY's ... I ': RV,*=
PABMAIrOIXGIO VENDO 5 NZARR6, rs. ,. Fr NOVIAS ----- d"de $'no I'll ___ 7,I TIIfioro SEcu-, REj flAJI, nn,..,. ..dm., __ __ ____H-43M-M-I2,mod.r, I h.biI-kz7- bill. 1-1-ri-i-ft. III L ChUAII.r. SAID, V.rl. und"A',o'
.2 N,,u.jum. .I. -.I. Luj,, E-3964.1 .. ..... ,,Njo -,j-LA ,coin,, I-doza. flmt, $49.50, Tilt. B-7345 .. A-Tn3..F-9JM. ,,,,3--,, br- '.'I.da ,.I ,mall, ., 1, dems. no,.1. OVEDAS, I~%. ,-, I I' I.'dbl suu_ -- nn.rullza ,.". --- BE ALQUILA UN APARTAM
__ __ 11-15115412-11 ei I- Is II.Irrousm. ,I. .file.. Crisis.
n8.V.,2 "I A,., .0 A __ _-1.1.1 DE ES11111111I '. HERMANOS" 1,1,1,r, I ... rl,,, bfi, 1111-itil.dr. -_ PARTAMENTO VIEVIII.A.0 I Sit, bases. frome A 110.,,., .
Is ., 1 6 ulrr, t.lur- I ........ Julod.s. ,,,,I. ,',', n', r.,, .,I., surslaorr'... "'Hire, HOTEL "TRES -- VEDADOA
BE VE DE MAIII -I... 11.11 I hulelll Iar.mt Ina y ban, de ,,Ind. y b,1,6D A 2. en- Apartamen Calzada III ,mize L y M Sala, Ilmdr,
floW "I" I rn tOS sin Estrenar
Mim.,...adde Ir ts, de D. SIM do MID I cerca muelles H-4245-114-11 .
a 3, _,O_3 curia NY 59 east, Lcrot Y Lui, Este. los. bA,. l, bit. ,-ths.o ... I- !j LQUEL. .jj- ,., hr ,;,,I, I" ',,' '.'"S.;' ,',"'1!',' ddI I "'bi "'n"I" ri I ms-rou. In. virude, Art, ".,. y. ministers. l,, Inlor I.' I. at h.j.. de, I A I ,. Is.
I ___ I III -t- ,., P. I. emooJ.r. do. a.bilailames, infl. Its- I.c 11.1.11, Loz, Go. Fri.,, A 1. -.
'r & -,A I All :Todo nuevo El mejor SerVIC1011-oz. SAUWSUAriz. T 4H-82-151JUSICJI.msz. I.Ii... .I.Ruhdm- go.. 't'now, &b:
C.'r,", III H, I --- --.-. __ o LAS- ,Isr A. y blln A call, CI-I No el do Ana-se.azz- lal-je. CA~.. .tC,.N ANEiA .kL a. Z .
I .oler, olools'.. m-s", II.,-r. ,,,ua H-111,11-Sa.s. I J. A. A "Istria I sait'll". ,.I. DR. I.Ad
I.,st d., m4 a,,, I.,srz=pI-m,-, ___ NOVEDADES EN, TE 71112-10. J d ,s.R,-. GltI,. N Psom. Says, 3%.
-Y.,al -menos-predo. -Walo -en -Sol butJ661--mco _4" C FR CA E CVELA ", Larnbl".- U-R..-. do
I eur". I I 1, ER MOS CON 60 ... -.d. _, s... 11-42"44--il- --m.r.' I 4 ,D
. "t"S- PARA HIPOYE6S NO PI __ __ I
entre Inquisidor y 0fjCioH. .F.r.iII,,.Iq.I. zmrzmoru. bit.. ,ost A ....... A. Via' 11 11 salons- Tilt N-T738 -Bik"SG EDITIMO VU13K" CALI:f I --- ___514 ,hire Ju.. DeIgAd. y Gn-![J,...h alle. ed lei. m.dI-. s".1
a_3 da tempo Vea a iartineZ V lb-I surud. ,,, lelts, b-dido, lId'asn", ,,d.1nI,,-,,",.,._ I F-IM X-MO142-14 AS, heqffi, M, ,IIisil. do, ,pariounts, ,,, BE NAZA. ZIS T =1: BE ALQUMAN KA.
.z: !Teltifnno: W-6309. ___ d '..; tu. O-- Y lizillinn.m.s. Inform.
------- --- Prieto Experiencia, seriedad j 'let. a.,,. blu- ,%,I,. luus r ts, icarrado Ap-mom, 14, ,I or, lt.A.
ZLe Interesan IDS Alai . Flitil I'll". IkLA- szo,".. SM.I. I se... .
,,H-, 'IV pIr,,".,.,,,,,P"ly" ,1.1 ",',,,',.,,,,.",,,,r ...... 1 E-4624- __ ___ _H-449- IjjSt,.ALQU-AN A _- _,"R-". S, -ud, ,,I. III~ ... I.r,,. de -, rapidez, 5'6. Tambion diim S' I med., -rl. .,... zhu. "'.
,I '4l, I .. a. H-1-1AM..-M. ALQtIhANSE DOS HAISITAFON-IFH Nl-, C-914u's I "if"' --' APARTNMENTO: 30 PESOS III~ do 1. Cis Cuban.. TO~ -- ,.Aln,.I, S SM ,nIre :I 3. B ........ It R i I. I I. .,,. 2 It I.orml, on Is mi.-, APARTAMENTO 1. 3
,I "" n "Ic"' 'I 'A' :a 'on fabrication. Cumprin'1106 L.1- ___ .1 - __ -1 - .- "'Y""s, 1""' """"" """' "An ",- __ H
LI=r"s,'I'V-402, It, B A 12 d 2 A AERANA. 1 IL, b.ters, I'stu'r. D- I.Do.. b.fi.. ..I". I HOTEL BIARRITZ H-4 _M D u., I A I,.,, Ar.mb.- f3. .,,,.ad. bumue,44, 11 Has y solares. Martinez I, Prie- PARA EL HOGAR _11 Tolion. I-Visr. do I A 2 .-I N1.1. --lea. eu.sl.. bit.. or As "' I ., ,Ila m.'rurmust I.. 'Ife"..
VENDO 2 APLIQUIS PABE.D. DE I at Jado. prog-ur Delu j7fi IS a I J,.,,fi No 96. from, P-.dr. R.J. I.. -aid., 3 I..".z. I boom. I --, ,- -. IS
u A -11 22 2" 309; A=6951, 1-3145-6-73 ANTERES-PARA -ELH0GAR___lFradO_ 519- frente-al Capitolio ALQVIL0 H0XTAPAftT' P Is. _,I P.-HEI-B,-l" I.. I,4.m, Nolu.. H v
____ _KOn;K_ I 7- -- d8 .6.1 -i -11-15- I ----CRUCERO-DE-LA PLAYA- ,%LQIMO -&1ARTA.ENTO; ,-- __ ___ tAl ba--_B-S 4. -,n to &Reill AMENTO IN- __ -------- __ __ -4532- i.-Il
. GANGA. CINE MODEII -.1.41111 ( colegindo). un-1, mallun.m., somb). Lo.
Little T2.7. L. -.I. $25 N, ,- Isi-E-4115- 21 Act (s)% sU ENOS LA DECORACIIN IU lostbit-"I'l. I I-- ban. mi-d. oem,- ,11,211, ,- 11, M, V .A.. rlr. ,- air.. I.- PL1KI1AhITAVl0N_,__% I --- KUqUUIa-"I., C-11I.. do e.Ild.dlamzIud.O ... H-4617-M-11 I Se ,rellill lausament. Primer Z"'.. ..'"." Sol Into-. an I ... p.-I.I., .b.,d,,I, .Kua. u,16'. __ u 1, "",I "u"I"u1n. ".,III I.
-'s,'lims. Su Imila .-I., 117 L) F-.!, Is.. ea. ,"I. ,.,m, SAY. Sol.. emneder. I, I,~ I'- _I ..,.I, Its, aluers, I.
"I ,Is. it s.1;m - 0 -.. NY IL nollit(ATLI'liti DF-E FL Vtl. Ill I U.S. 'n'u-s' ; Ila Ad V- '- I.I..
.., d-1'I I fund., Par. muen on I -,ogsa U-a2.--. ..n ]I. i Rus ..R."n.1d.1.1 .bill""" "o-pe An. NICANOR DEL CA31PO liel; I-I.d. $M.N. flAf-..l...
yllu"..- I .t.", "',s rs.,ol. ear-Ile ...... 1, ,,sw- 'Alr4on E-I.I. Ssr., FI-Il, Re.- 1C..". 19 4 .. Imarnuar: B-6,176. B-57I7. H-M.."-IS -.1. y Ge,.A.. H-4373-wil
-21 1 15 o.tzA 10 y 12. An.rIansom.. h.bil.- H-2---14 W DADO, V75.00, $55.0D TL --.--d 1.1171". jl 'I-64 1. H-3115.43 at.. C-N&79-= Ag%_ -YATES T EMBARCACIONES I- __ -----,
- ____ ----' __ I--- - I elon -1-emailm, Ila~ .,..di.l... b.A.. --- QUILO HADII'ACION CON VISTA71CARE ALQUTLA MAGNIFIC0 ArARTAMEK- Va. I,,d,, Vidal. Tirol, Club, toldl on, m.r.lidd. morwom Rmyn,
. J111111.,%, ,,,d,,,.:,n .'. E"'on'"I 11 11,11: IIII-onmed., do. ..pit.. no- quit,, madlem,, y 1,III., An. am 11 or
VENDO PRECIOSA LANCIIA Int N. I DINERO ENSEIRANZAS I HOTEL MANHATTAN earn'. cj..*o .IsUrd.mo P"'in 111hol-me.. hall, H.I. fil...J.d. .. ema- er Rt'l- reA.".Cambu, ,if ... III~ G,11.ma 108, as,,Ab.u, MID Chi,.C,.II do 17 su., No- I y ,345.03. Imt.-Y, B-7N5. H4459-82-13 I ".
Will'yz. T.d. ,I material .bs.IDAu,,r. I 7S PROFESORAS PROFESORES --- .1.--.,d.r, 2 h.bft.,m... c- quills Lagunds, prime, pise.
Sabre joyas ell todas cant San LA .... y Be) ..... In, maImuleAY A L., N _APMKTAMENj_6j __ son I1--It-. -III-. esual-d-1 7 ri- do dozen- o.m.dudide.. Call. Ill -ZRA, B_4=44_1,
t ,dApdrah,. D.ID.InI.Illa, ,IgIuuu- ___ data,. Primer plan: torram cublen,. Irn- Thiez. NY 52. F 9..tzr par Hot ol
- -iii. ,Qntild,, hlurall.a.. e.. 'ervid, insu_ (11 1.
Ina on idi PROFEBOR ING Em NCRTEAMERI: I"r.. I IJLA SIN I H A
U r- 11, Ill I, ,.mplol. P.odo I I'- Ci,,,,- SM ,rl.. I.Mider. 14, ,aem.. b....
1. M des comprambs y viondemos jo- ,--- Do) 11.1o. In mt I.m. .6,.d. 1 144.11 ,,III, MON. Cal, 72-A, enU, It -M14-82-12 HABITACION AMPLIA
Plays. Infr,,,,-: Pse, 1111, late ... too. I.. I am ..Ibl,,. A Im, S,.N. SM.K .I. e- .mPlia. __ Quirojets: I-4503.
A-Mlis y ,,,,,,,_ ,In .. ..... OjIIA ar-- VrlY, h.y Jim. T,,I- ,A,,ID NY 4. C.U.d. San Miguel III. ,,a- I H-3449-12-12 AP RTAMENTOS BE $VLOO. S40.00 1-1-11"247-YE-11 a',"I 'm __ M-It .... Ind., r iq.li ... h.b..,16. Brands isses, hmayas y toda'clase de objets de ';6' U,'4uu rrS1:u .m."I"le., mr,", -sna. Virg.. del Contra.. Bay ,us 55D on BUY. Rill,.. ,.I... CUd, L.y,,6 19, fromi, Cin.
M 24M. I .... lab ... b .I ,Dan U-1274. Plasputlrl,; S, Golan
_ __ C-278 79-5 Sort- 4.
tes de cam H_ I 4 pioam. .I.: ,nelud.r. estsn'd., our Toy. V III lon.. bar.. In --- valor. An CAr-k B.O941, A- Amkfl,. No 111. 47,82_" XLQUIL0 AMET.MENTO INDEPItiN. ,.4
VENDO 2LANCI A BE CONSTRI. CC~ prar a ven Klhly Ftera, Cile Aronlis ,- ___ dio.te: ml.-Imund.r. do, eu.,im. bassu, Y do. cuadms Brand- .Igu.I, .In .tr,- In, ,cm 5 16.00. Trig, sm fldr eamerAs 1, A Favori La' i 11-2301 75-3 SIR,. A. ....RNO: I I Im. D o I I. I. I I-Azarn N7. no,. ft- llaua. on I ... e, .-Rlo. Par- izatlar..M.Ili... y PU.I.A.
A *Idd,,T,,,,,,,,.,,,,,., l. ,,,I cIa-Ider, visitenos. "La IlAftTAMI-0 1SQCIN b -Pr .
- __ nine sistiltal: _2911,
,its S.la-emned., do, h.bJt.ehm- It ... to, az nimas ,3315. HOT ,V .in. It""' "I) ing nd, y
-,L Mt ...... U.112',""d I ...... "' 166. M_ itiru.ii, YR NCIiH7 EL COLONIAL 11-3446-MI-Ei .JhB:Iidl 11, mt... I".u- 11-424544-12.
C.-- Lure, s __ eULTCRA GENift.ti.. -11. I .A-iel. ,11*d,,. ,,I, A, C.- P
A A Te .,is, del Hoar"" -stu'r' a' HE _1LQ11ILAN .A.TACIONES A RossOnArl- ,ad. it dr.. H-2324-YE-10 -2 Se Piano. dib.), Y plat-A. Qumt, Aralu I Ula 0 )I, F No. 19. oqm _og. Id .Ila del Rod- del lostillt,
I.mrm. H. .P.rl.-I.I. A. .Af,.,. el y Galiamso U. Im. H-4227-82_.d.
- is, DADO fl:=. .A.u.b ... i Made-.. I. A pro_ 1.,rzI:,I., ,Z.1.,,,b y Is.. lfdoil sls.
I C-119-64 No
r.N 4T.iil-rfF.-T. i-.-Niv,. .,, a... El Vsd.dU VE 1 do V
,,r.1 JC.Uu DINERO EN HIP IE ILD APART]ALMENTO. I an. st I I .1 A A
Is -1. OTECAS. E-432 _QU __ __ Cost, No .. No -. In,,I A B. .a,,- 11 lo l.* drrs nrszz %le. I 'I re --,r
M.r...I, .as., U.,,,, Centre d Tiendas y Teastrus A ,,iA. UY 49
"., i ran r La I .. m Cr- R.J.. St. .usuree. H-4111-114-11. .
1-71 ,Vsu, 31 Do.; A ene-9A. .... .hl a ... AzIA. I.md,,. 3,4. 2 I do
-
M.N. So ... ... I, "I" _51,oll o'-sueand I- Ible Is, I I Is- 1.
I 1. _i_ I fA-QUIGIA-FIATENED I.; I- .. I I _._ A-,.
I A Ran
too Son' A I'p-t"I I .I ..' H.bil.nhno. y .p,,tf.It,. ,an .all. comed-cIlb. I-in.. Isifin. I'm"' I -1 Ir -art. do e.- Go HABITACION -Shot' To NY "I A F A' UYUA. C.NTAIU- rui-do A.D. e.lie.le. I.III,6. na.ellez SI..... NY I.Min. one-.d. ,.ad., I'- Ina b.h.. Prioi. $120. Into-- B-140 HE
.. Ill d Grzar __JIRSI ..-smictloar-EloVid.-A-famal.. H-=.-.-,.
- H-42, ,-Vt- 0 A,. ...-- ,-,T,,.,.". ""r !; ,,, -a.-aC1,se.. Ge..zaR=IIml' del" _41AIII-62-11
___-_ __ cAnENVoiPe1q. _._ A. Interior .ft-oro. ,red., ..,date. __ -- z __ Amoli., fesea. ,,, $17.w. Our, Sl4ft.
All 1.111,. losuzso rd r .,,, .: bar rush 11, I.Is TOM- D IWODERNO AP.jKjANIENTO Amur --- -- - ,Ae All. a.r.lA--13; anus.- Z...'ah,
I 9 -- _QUnA MdID ... U., -- -. d, _BUzA I, -rsz. procisa IDular, M.rUm,.
.. VENJEE LANCHITA Co., I M'"." 'not tuse'r-j'IA A-MI3, ----T
-.11-d. In. nuu.r do I R P, DINEA0, A clssins'e., .,. II.T, do A ArAR Itz -A- I
I 13 11.1 G&RANTIA MIJEBLES. Ar- rantri., Fi -004 "I., o"'... I= CA-ADA 11, HE ALQUI1 TA
A, I l'."."I '.I., ,=* C -7 A.I. b.h. c. sze.7',U-. I-m.. Fflkudri; mAnt, ,,mpu,,t. do ,.., ess ,,A; --I-, oc mi .. etrart., b.6.. -Ind. pDI,,.I H--.-..-"
mnale, .In,, mr-s. slnhw. 1. s f.gr.d.,ol, art ....... )il I .dsigla. Una men. A ,hrourilmi $2900 P - an.d.o- F.
f 'me I I ... I. 1-2-2883 L-518.-7 .,I' ,, Z-ol, ,ria.. F-rl .1': B -"i2 ':;.c*, ebAA
Fernando,. Tell. A-7300, Allonn No ,.I sit ,- .U." 9, ... do. b.fiba cueum '. i "," I. Par. ".."". I.. "I ratidd,,. quednd, ,I '. ___ y SAN ..NACl0N 1. ALY6 UNA CUA- i-tat. --l-i76i risen,. Araj, 1, A .italic.. E jets, -750..A-MI2. Voila. do I 9-01,
__ 9 ..-I = -, I rn,_,,._ d A .U,,-I,",_,hbl,,,, ... j N ... bl,quji-, de ,--; _C DH-E_ HOT ANADA- "c" "- ," "'c-' -v-crr_Ir-kl=- it 31:11- ,a _.s-,,Al,1,, .. ,air, J y K. m1arern,
mi ...... : I I"', , in NY an, __ .e....'es .
I- -, ALQUILQ.APASTA.sNsTO, COMIAUIMT. 3 a 6 p* ma I H_1_82-11 -b ABU.
_ ,. her,,, ... C,111p,. -dvlos maI- "' "o-l""" In 'I H' buU,._Nsu-71 I ;rI.,I.l Mhourn.r. I.[.-.. B-11 In mU- 7 1 .U. -111,,de d_ a I.
DW ERO HTOTECA i a. A T.J.dill.. front. It H-4246-92.12 I. .67 .11. ra-le. ...diel.n zz: ,If,EnA, ,un- of, .1 rAul- 111. 44-1.
.r I 'I I V'11' I H.blizeiener Is., ir-s. HE- sal.. ,ad ... ... eu.rl.,, oneum. atifi..
__ I. ID Irl'il. 1.1!11.1.lrl" l.,"*A 71-II-I CdTin ll t P.rq.o"sI AS... -_ -_
r In-rduml, Canlh To] 1-1928. do R No. 1,351. Apt,. 305. Vod.d, I EFC I. ..... CEC ,I. AS ALQUILA AIAISTA _so I Isr- tril Y onel-te India hoth, EI-_ ill. C ALL. JFN? pill, ,do. TeZ., 1,11_121 "" '" .FIT.. J'VS_ ALQLILO UNA ISIDITACION ASSWO.A
11,111-71-13. do, III he ,,I., e ... entree, A Ent. einulah A C. Ved1d,. So AUDI" Ctm. I. I cam 1.-1 = ..' ...I NY "' ,mid lon. dare I.d. m_,Ii des. us, Is hmb,, ,.I,. Trosead.r. =. blasts, oft___ ______ ,
hu6,bod,,. del Interior C.O-j .... par so .N..mom. emmm- do do, b. as tall. reloremmL Tell. B-Alls b.66 Inlir.. '. p
PIANO SOLrEO. VIOLIN, GUITARKA. un.a., I me ... *I Mlr,]Jdd Ism I ... ... In. c..V.r. d h.bftarlq zs. Is ... dz- -M7 B ,to CA.~ E Diane..
DOY DINERO strat... I I, I. __ -39(il.62-10 Mones: A
1 ,,,$5..: P,,II,,r, ,,pntI-rm,. ,,-- -riedoul. Tobit.n. A-0400. I.n.. sm no. cuatft, y lem I I d H-4443-84-11
JEn ftlNt .... .. 'I'... Vd.d., Mt HIPOTECAS loun. 16pid.. fliIil. ol.ai, I'e.rpIa I H'h l'. I F'Q AIART.M..TGS WIN ISTRENAR. HIS "_" 77 82_16 __
-- I HlI,,.. li-IS M K, 112. U,,J$.y 11.IVdd,, LJSDI HABIT I7 GRANoim ui
1"111,, A, ,,I Muu-sla. V., A dumieffl. B9.1392. do n;-7,-,,. P-d, A id,, bar=. IRar ,,,,M
S.zuA .- B2 I rta,. fr, Ia. eon ,I, mueblp, SM.N, par.
I.E. As I "" P:r "r,,"'h IN,-!.8 a, h -13 "Am. A .. us
,.I. ;_ VIb.,z, ..11. kes. "" T"" A 'I'. ,da.;r. ve- -lants luss" 1 -1 I. do. 2", :,
I" lar-1 R sa.rrns, To is I D' rl I A ,_'q-,'5_', e'na' -g-AIj- DR. do. Per ...... TO~ rofnomej..,
2 1.4st, M-E 'I d-du, sl.sinn _A $85.00 calle F. 553, boial. emb-I 0 y Veddo.
M.h.i.,Cub. Is -3IEB-63- 1 A,- A -sishistI on Hass. I.. Izi.- S.-RANO 473. __ .1 CASAS DE HUESPEDES HE ALQUILAN APARTAMENTON A- dd.n.-. I 12 "a ruart' Y J-Jclo, do ,,U-! do, ,,I. .1 .j1z ,. 6,-,. A.=.11 I.IIIII.F.,2 Its.ri-, bolus. saeln.. hall. b.- -to In. bAJ... .
iiVita. ,'a' .,O. 76 COLEGIOS CAIA ISUEJUIRIDES. BELASCOAIN Na. hu Irt.d.. AS.. tmd.at.. I., froioo, r= sm 11-3877-82-17 Perseverancia N9 152, esqui- -_ H-II"-"-I"
__ d"'Iress. ___ _ He Aleutian h-bil-imle., .dmitimA so.. Chile D NY IN entre 17 y 19. Vid.d.. In- PROXINO ESTRENARSE. A ENTRZ I, na Animals, Segundo pio, ap.i,- BE ALQUILA UNA HASITACION XUY
doarde $300 .. I - Ind., .1 eIm.dYr. -.1d.. A dmolell. Im-moz 1 9 14. H4395-62-12
Int!1N.Its., A ..Ila y 17, V.d.d., o..Im clarstas Indeperi- Ire~ -R dereell. .-I.., Aciania No
Is Is. i ,MD" ""' U-5637. Pruits, ... mums
Val P I Nmars. I. to.,. d,.Ia ru 0 ALCwt 05 di-tes, ell .111. ,,md.r, 3 -ft- 2 tamento NQ 1: Sala, 316 BI..c. y AVII., .I-- I f.-.D F.HMI
M. A I sn""o. 'III-! Col.9i. MARIA COROMINAS I. 'N DOS APARTMENT 2 cuarto A I
.Itl-."M .h.. on ,..,I,.. I INERD AL 5%- 1 E-3191-SO-nAst S mus, fr. LA 11 randelro Ad H_ 84_13, .
do Irn-. Buen Internado. Yera. in balm, hall. el...., pi ... t ;-- .: cje,; comedor peq
.1 "'IS'" I... Car ... a. . .s st assou ... ellim.. ALINA,' AL- I I da ,do lid-trY. eti-et- I ,.-III. I i.d., 3 balconies C.R.1- T.Iel ... I-II"n, A, ,,,O ,,, ,. ...fd r, ,.,,.,,dI Prime,. E...A.nza. B-h(IIII.I.. Cam~ RESIDENCM LIzI, A. NO 207, Vod.do, ,,.Due ........ ueno, LQUILO HABITAMON AMPLIA Y
Ill 1 21 I ,, As, .. I me; seMein, garage. Inform,.: AAUI. Bar.. IS calle Animas. Fresquisimn. frozen,
. I, IS eul- dIteo .1 tip. IJO, 50 do, 1.9,16,.,I doses, 1. --I. I = : quila magnificas habitaclD, der. eJ na,2ZU"" UAIt' ylleCssd, hibiles. -. &r d..: %. a= Par.
- M'- I- b.1J. In ,Wsa. TrM ... mri., G,,,,ti,, 1, rest
-I:11 .I -fl... Its, H-uq-M- Si no es solvent, no molested. .air asom: lost.
F-11.,l),, I Ill -I- nes con to&k asistencia. JILQU 0 APARTAXXXIlD di.. I. no, same AsUfla I ADUABe'.. Chlie - I I,
TO*O, $7,000 EN HIPM E ,,,a it --ot"; it I~ ad. Zu"n"A 11asort es-ill- III- If f.ndL y g ... to.
I c Z,,-','b __ trlm.ni.:t, l ,IuUrt.,kb.n..._ f.r., I
6A!"R-" -- - --- !-- I.trn .I-.... -F rt ',',' 11 No. 409 esquina a F, Vedado, H_.s-_Il ... !,'ft N^: -Informant: Telf. M-6881, de 11 tod. .., loWl.n..
III 65 6 par 2 afios,.prorrogable, ., r, O O nrDINERO ALQUTLA, UN APARTAMENTO I-. fren I... ,mt. W ,I a 12 m. H-3303-82-10 I _H4Ys7-N-I0
a.2 mis Sabre Casa ell Escobar I E-11134-80-15 A ytIh.Uz do AzJ-.mod.r IDA ,!UE reri. Call.. M.
ACADEMIAS IIO, oomplet, on Arb.l Sio. Ne I Uel". III 11-41al-U-10 BE ALQUILA A MATIM10111. APAR. sin. -Ul.d.. No is I., Brand.. Psud,,ul'. s-- ._, ..PstI'.',".".,,. sj 77 9t. I. '711. --- I CASA VXCINDAD, ALQV-iLA RABITA.
V ENE IN .1flItt
entre Shn Rafael y San Miguel. -Islti_ J-1.7-Ol-w "MANSION TERESA H_ _._,I. '""mu" b J-- I'mallsm do Dartal. It- SM.Oz, Arehaid M4, ARm,
I _ --- -- Alquilo Apartamentot; Is. -- hall. b.n.. ournele, onma. 31 44_10
. ,III m I.I. hAbitzountrues, ,j_.,. 'M'.as' -'s. ',_',O', D'A..IbI.d . A 1. arrible.. do 2 3 .a- 'Patio I, m-lel. do eri.d.,. call. A-nr-
ellad.n.. ems md. .I,
Tambitin tonno $3 50Q al 12". __ ___ ___ T;II,, -matd" O'-;EST.ENE: Al-.
do. .1 named., .I -o memn
, ACADEMIA PADRON .b' Y ". Del"' H .. retnud. A I.. Reass, auldl- Pr e BE ALQUILA UNA At
Pi i' -, DINERD d HID TIdfn, .-I ---- cal-res. .band.nl. .entS.- 1 ld ,7".A,- Im,.11.ro.re I I. us omdr. homflus. RA TACION PAF-51197. i our An Ye er.
rraga. "Casa Losada'.', Corre Dole
ENN I... I. I- rialstral A -.!-, I-I ;D..bUndm%
, i N M. .I.1d. It, ll eum. VI.OB'rell., A _,, A.,, Is .-I.. Alaumd.roa 125 i.tre ar"zon y 0sk-.: 21-7545 to.. ;L_ do d.
dares Colegiados, Doce Tre- ,-- I, -1- ruliir, 1I1-r-d,,-. I.- I.NeY... T.Issu"aft. Isr- __ __ _46 .es..Ue. .,a- A_,an'.. A .a- 14 16. IdUlel. Cfr : $45.0d. LI-i 1. IS r I
11- I rich I. ,-.16, y Esp. dI..'s __ __ ",III. R_,M54-t
ce, Vedado FO-2390. 11,11--.., III ,-,Ibs, do ""-;grII. Y Cmut.b.d.d. TsmedUrl, o L H-4129-VI-XI
:: r -. s-i1d.d., d, ,-, ds,,rdrI., I' ;RESIOENCIAL GALIANO: H-4441-7 hIpt. SE ALQLTILA APARTAMEN- SEALQVILA ILABITA66N A -- RKA&Z
. so I bU.. IO916.. Francis. Aflunsitle.. Orus.,- 11hut.aide, Galum. ILAIA M RAMAIL APARTAMENTO ,
1 1 Is "n .a. as. Alilluln Id",I, E.N_ "of.- BarrelQns. hblurrimses ID, consider, hall. do, babliel-I., SbA_ .-Debt.d. em, leaders. 4.
. a:I. .1,1,_, 11,11,1_ ,rI-1,1,11 .I. I ME Tem.n. lieminins T.r.. .. I I.
90 ICITO 01, I-A.TICIIARE1, 1:1huhn uIlIt' 'I'm do Izh.r ,.,, ,I I but, RIAU& privd., Palo ,IsdIl,,___ 6-H 1945-63-13 "I ..... .. I ',:,..-. As. I Indil u-N59. "I. ""' So' "" 6 I to, bajos: Sala, 2 habitaciones, -III.' I S

ixia 6.".U!". ,zIbreut- -Pon. -h._ _11.. U__ _-d_ J.u_,,1Iz_.._TIIo-oP. C-27147.5 Sspt Inarorunles. SArv)CIO comedy, Vltlira. APARTAMENTOS ,,,.,.. I crindoo. lavader., a.- Irid. e 15N.*lIf.r... W-8751.
rul.d, I.,, ",I... Hialm% A-id.. I.tri 72 y bafio intercalado, co H-441DI-114- 16 *
"A, 'a ,; 5 --Di l-a-7 -D- In .-PRI-mimar, ___ ___ __C.a,_MUgBz"N I 71 1 H-MM42-11) patio, Santos Stlilro
L:I' Z-217.- V1BDRA-. jj ,Q 0 UNA UNT It APION
I MEN ____ - -TF3924 8242 ,, s,-.-1 _,%, I"- _J do amsdnas _Dir,,Ir. hto! H ... 46si4-s i3i 1'1V ,
.,-. I. I cT,-G s; - - - ,-rs o-I- GREGG- OBISPO LA NUEVA CASA _- .b..d-uAj... bay go,. .1. I.hro- .Can. ...a hot.. III~~
I 'I I L I 1,.,I.b trIam"In I Pe
DUN NY 11? Alq.il. Ap-th.e.t. I.Ilpe.diInte, sm. L 'r Mil.graI 12 seiii.s.
I 1 1 v.i- i--- ----ESD C Preen $40. ImproYoUdIbl, I..
_
V,, E:ennl Mesa. ,%Q I ,ad,, eDruirelanse. list.. Ind.. bar.,. u.. ad. Cal so Belo., .)-. do. ,..,1-.r.- sI
-_ Inturin _Irsise., "A I _319-2 61 -EAKIA-1reffis! 15_ t:1173 "r-Infin, -440;W.-B-5707.- -114697-82-11 11. Ajm, 2;4_1, .An_ mr,"r-11111 "Ill li-11. I'D. I __ Ir A QUIL0- SANTOS SVAsREZ APAR A.
. __ ____ __ ____ __ - (AIRE ACONDICIONADO) a y 7sernaza ru,'h.' f rallar I, mintst A ,India Caltal,' Cmrr, -j
-II. ,star. 2." u h,",' ',' I'~ ',;n',,ru-' i,' 11-4589 84-11
a, ,,, cU= ,,,_ln,, s.c.ol.med 1, ... I to __ _"' ""'! ... .... .... ". n 'llume, .11 emolds. So ,drolion ,UorAd,. Martloo, Puerto,. HAIUR-12 !I. - or. ,", ',- CALE 11 14 ENTIRE ]HOTEL 1ACIO.
1-611, "Ithro-tY ,us estudind, CImYroIA: comer. H-355 -B..14 -- HE ALqUILAN MABIT, CIONjTA BOX- ajozon.. maY.re.. So and' S ""i0":
It 11 111 jntsl.,nsurebl., imme. ;,I.. I .N. j"b .1 -11,11".,V.11". 11111111lon I_ 1 ';-4 1-82 -Iq.II.m im! .,I,d.mil. Izz P A .onsul. I I ad I, .cr, .alk. do emn-'-'- Is. T.O.I.-fl.. Atioda. hullyiduml. Mo. ; LqUjEjjjj6, AABErj, C,.S .5 CON UILA 1. _""'" i DIN E R O- rf, !j ,ob Rates Do- 4,Cl .Is.. front. A 1. ssi. d'i or Ill ... ... f-. I..
i-grela. III, del JaIjado :in bads, ,vd,,.p,,, 2 N ,.",,C,. ,Io rsss. Bell. .UAF ll..d.1'.. 'l '- ':. C-1 Raj.. He. S.Ars-. H-4179-84-10 VEDADOALQ
TOMB $350,000 ladles: arblYierri. .Me d ..'Ple Is,. do 1. consa, Solid No Con t:dIJJd.d Pthetic. d.'.-, om.'d."= ; N, Menthe "-I.Ted I ,I St. ,,Ar,,o- Calad, SM. ,[I. .,
I as ,at,, J 1, Vidal.. F-7281). tbT: 'i.s ."""'. do -, no ari-d. GANDA ALQUILO ISAINITACION __ H 605-64,23
,lot claim dead. III 3 Y Is. el.-I. be So. Most ... 220 .mure JB S' P- frosens, y oundl-Y, -rszmsr_ -ICIFIO-- -1.141. BAION. HE ALQUILA FIALIS e'n 2 4 hora s I E __ end. noblistrulm. -in. e. later... B-7I.. A" H' ., 11 A _
. I .
. I I 11 I I
I
. I
I I
' I .
. I
- I
Clasificados I I I., I I DIAR10 DE-LA MARINA.-Vier*npis. 10 de Agosto de 1951 Pigina. 31
.
. I
.
.
I
.
ALQUILERES ALQUILERES ALQUILERES ALQUILERES SE SOLICITAN SE I SOLICITAN SE OFRECEN SE OFRECEN
84 -HABITAC -_ ---- --- _____ -IONES 96 OFICINAS 99 I i KARIANAO REPART05 103 CRIADAS CRIADOS 114 AGENTS VENDEDORES 119 CRIADAS CRtADOS 123 COSTURERA3 MODISTES
_.
9F ALQVILA INAIRSTACION CLA.A. ALQUILIII C61NPARTO OTICINA CON .. No .
I'lle- b.1cid, ,at,, XPARTO 011CINA CON VEDAD. CALL. III .NTIR
,23 closet. agua slemI to trouble HInIlml equIdeld. cat 11 ALqUIL. CANA. poll PLANTAN. CAt.tr sall(ITO tRIADI QUE"IE.1.1 '1Y.A. VEN wIlOWES. sallYier Dr.qFA(nloiRAFj,,%F% fort.riLle, rARA (nICK CAIA DECENT. .Col.
ItIel... to i_ itillitYl 11 -,It 111 1, 1116 y 13 31 alQuill 1". all... eld. Y 12. noo 66 Y $8, Pla.'a ballamer: i.rdi., --I-mm In ilgoill.nerld to lmni ...... It... d,.,,.' V- .1 S, M.,m.1. In~, ,'3 e.turned. No Mi. .Paris.... 40 Ind., for-. W.r..n r-3755. d.r. deal h.bit.,J- .... to .... lItm Ile ., ;lr- -A, 4. _- ,_"' -14 I.-T
. lot arial TolllaE 4MAV, y pill d.r. pontr), cre 111, 1 lt- I I 11 1: -11, I S, VIdedn &P.d. 261 3 So. LA,,p,. Dc I 12 in .Ldr, ,_ _... "', 11 III I ,I -_
, _B41, Adirdu 1 -3.11.40. .ri.d.s. G-D. U- I as In 1. II.Re. 1. I .-let. do cri.d.. Y x ... is. A . -17 1-11 1 A0144114=17 _rI _,l
Is 1 III .1 HAR. T AVC. Ill _H ,rId, 1 s In Is, CN W cvii, ,nvt,,
I I I I '
5EIALQUI k UNA HAel I"N3-10 _77 __ _ __
_,., X., ,,
,ad. P. Retail Para c;fli,,,. Toed, .!...; ra I
AMCR. SE ALIQUILA de-It",finn.y.b.." pa"'rYll's ro' I' "'I'll"s i-_kVAE PLANC_ ____ 1.11.1 .1,11, A (I .All, 111-11 T.1-i -_11 1'.Y. .3-111.1.1 tzl-,
"'or ... i I .clundil an Bad. So old.. Ili- CERRO PAIATINO tr-li ... SO: M-liNs. do I. ... .... ,,I, I I'll _iII5 OFICINISTAS kd- d, I '', _'_. ,"', ". lza in
an T pis., .Sir. o'llettly Y Empoldr.d., P. M. Y 4 6 P. .. I~ -d dI',"d ,',r',;-. cn-1." ,..'.','.' __ __Miguill 1,107, lb.l.l. I., ". o.". I ;. 11,- I T-- 0 -Olls'llal 'O.ITIRI.A EXPFR.
11.1734.I.R. .-.43-M-12 BE ALQUILAsf APAICI NrINT.S aa..A 11-311111-ild, 12 '- ", ",I. -- .. . 1. I, J.." DIII SYCEJIT., _.,. ., Fl. It z V. 1, T.I. IA ll -- al I ,iIi.,, l l "' !" I!T,''.,l-nrr. 1. 11ol't. .1 d.I., '. .
.. I to, I do ""' .'.I TIol.- Al 2.el d. I I ,,,
11 I do,: ,.1:,.ce-edor, to, ." 'I ""n. I; ,Tfe ,,, I rt-- ,,I.
111A.hALIGIr 1:MA OA 1111 LQ OR 2 ........ ladi .. .: ALQUILO MAJOB FRESQUISINDS Al.,% I ,.','," 2 .1,10.1r. _" "I it ..- I~ .... V.,.n
im do .d.n., I SII-Id. d r.mOm. E,11.n, 'A I a -1 H U.12-I.."'
. d .,,... pe, In Q.a. 257. lb"
Ia Al looda, bs6ri. ferret NA I rIpsrl. PI- ladle fbric- I No. 5 imc. A ; ,;,, O, I.W..":.: E OF_ ---- -- 6n 4.4. -I.. 81 I I HABA Island. Informed: U-6047. r -. r.ll, ,u,.IiT- ,.6CO.'wvi5xA-sC I,,, ,,d, 1 ., -. 1,!ll Par:
se so corrild. 11,4127-89-30 S' di ... .... gnific. ].get I,~ M' .1 y -I 114I N -I I 'I"-' R"%N( 'I, L I
,"Mitirrom I J., d. bur. -I.I. ..I,, 2 hlbslllil.,,,. rl I ... ..... ti I., -1 I - so ____ I I'_. I~ I -- 1. r, .1 ,,,, .OOIST1 3411HAl"k DO foiES. 1.1 .
,,,,,, -',-, ,-- all I n Is. 61L.i. .16., d ..it ... ad I.. To,. II "
H.,Iffl GENERAL NASD 11122 R ALQ L ... ...... it i P 01 I ,, %,
no MwGIW do 3 a S, ENTIRE GENERA. ..,
_ 1. SO ... y AS. Il AyestaA a LTOR F c-mot.r y -- IOI L.- .1 led.. 1 -- .,I ad do Call, at N., L13111:1,1 *,,11113 111111TI 11CA1111A .,,-, -n- ,,,, llrr. Irt.
I," .. Alqul N PACATT.N'j. H-3326-100.10, 10)-. Little 21 3 23, Vd.dd. ., 1-1nillo, or C.na-.d.d1 p,..,: '71. -. N-1 ... I, '. l I I .111, 11.1 "I'llmom rfl'u. 1
QUILA EN ,.... ,,,, CU .ro 1. doodsm It-ImO., c I _,o 1-il 1 7,nI H-4012
IF Al. ,, A .,.-. 4. Odea.11 all.. cmd, M -.I-, 1!..AdNr do. lilb -Ida. 14_lCa 3.w t -111 11 I
" t. ,
...I I, amordau., Is h "':I'd'. NI- 1.13I. ,,I .rol I,~
... .1 I plot; se ad. 2 II I abitackon,, _, bafto, pk(ID. Colic Ia. No. add. MIRAMAR. ESTRENE JOSOr APAR, - -- ---- ... "I". -"- C...- I -I a- ,,I., ,YTr-_ I I -% SO OFRTLF MnDIATA RAPIDAT crise.
"I -h,, I 11-303l chs, do gow. Informal U-2427. 11-4257-111-14. I. Ill mi'_,," I'll I ,_ irs S'l
. t.ucll .r.b.d., bhoe., Writ... i.-, N SOLICITA (I ADA DE 11.4191T.AC'10. ,,, ,,,,,. ",,.,." ,, ,.,,i.,,, d. cold. ,I I_ i ,
rn. ,,.,. ,'i"._ --'
CAB or BALA. g mil,, ,,,,_"" I 1.1 a ,",id,: ,,,,,rd,. ,,:,v __ _.
#ftN ALQUILO _C07 dor. I14 CrInde, ,1-.. I I I 1, 1, ---11-21152-97-13 ... ...... I,,,, 11 11
ALQUILO HARITACION ISIDEPENDIEN. -Il'.'. ,- ell. cI.d.,. ,-J '. 1' 7!' Pl': "" "IiI-t'- -, ', I --- -- I II I , I 1, I., I.,., ,I I -2 ,'I,
.. u;Ilds. I ... I., W.,d,?. Imnkrr L I, l" Sri' --- H-15-121-11
11 I'll. 11 Idem $19. C.I-rl.. But. 4 1. Gat rdainuebles O VARIfEIF lial de Cillullr -- 411-511, Tell. 11' -1 ....... Re'r.-a, __ _- "I
'J. '. aid". .. k Pool; c ill ri". ,,,,r, 1.1! l -j7- -_ I IV 1, .
,riot pnli I I., I'~ it I.
call, I ,_it .IZ71 T.1 AIXF11-1. It. _; ,It nrRI, r MrialliT1. ".R.ADORA 4
1-1. Intdroden: ja.S:1l.c3en .5'r. Pin6lf"i". Nt, im.Neml. ... mu.64., depOll.lis: it,-. Agua slempr, C.rb.11. no n ,,,,. I Il -I,, N -
_3,,,_.4_,, nrdamubl,, Walter". emar. C Y VIBORA or Ib- porl-,, qe. .,P. .TO,,'ar U" I .I. P rs. A a III.All A I Sol HA(HA .
I todo also- onse1q. Airing ,in. -.dr. CI,,da del 91 -j I 11-111-111-11
_____I I it is, 1.1/3 is 11 ....... t,.,_ i .--' -" 'L " "' ""' ,:, Y,, %.",' ;_V A ,','I ' ..5,,1l:r.,. .
_ X, cO
Brad Im ,I. po, .bill- ,- or .. q or... 11 I. ...... I,' S,,i Iffi, i7ned 1 l"'n.11 ," ,:, it""I, ...... "I .I, .11,111, I ..."
'_ ALIaViI.A .A PaAIICT C Y I 1/2. ESUS DEL MONTE -It- -11.1 ill'A Slli I..TA IAlit,_A YA-11-ti, I CIIIIII11a). .plll[1dI DIARIO DE 1 -In- I. W., .1 1111 I1,1 I", 1, A. 11 , "
__ __ ..,.ACID CA: clIII.I.M C..O. Calcium, "Gurd.- I ............ n. 'Id". 1. -- -- LA MARINA. H-a--a-la.1--d.. J-% M-' !- : ;,_,_.7 ,_ i ,,,..,.,-,,.,n
Ir ,, Estrella N u his. Weill A-471L. DR SALA. -1 / C-06 4 E RN.ALQUIL .%.IN CARL ..",I,, ,., 1. ---mi -11, I
d. 656, H-4. AdQUILD CARA CA .11. L- -. L CITAMOS IY.OOXIT& Cj l -." "IjL_ ;,; -tj;LO-h., ", "'"',"A a-"'_1-_sf' rn.
I, ,, I -l -D 1-1,- M 25. 190
SIXL_11.m 1. ..Pl.. ha, III' I ,dll']. P-,IIIIIno I I 'llp Y7A A.,,. .I.I., a, al
"'"'. .!' -3-47-11 do Chpl,, VIW,.. Fort, I ,I NId, "
I p: y p.II..,Pr.clu $.. ,I
*r;do.-I 1,i., -I,71. 11 ...... ,nlrr-I III~ d .I "I .1 I., -% I r.1-1
-6 HARITACII I to d I __ __ ,l, ._ III ".._I nr Ill
- __ ___ ALQUILO ACABADA or FAVIIIII ,.,. let. -.m. "old. '. -,,,""a, n,".'drr,.ll,, h.blarl ...... I "Arl."A"a
11 Q1 H. do Irl.d., 1, I ;, "- .1 ... III, P- --'. ...." ..... I _.,
ON C N BooVO.'A o'.. yb.).. do Son Joe Il.r ,"', A !I Guil. "' .. TO I., '. , .1. ,,, ,"", .- .. 11. I 111"Irl- Sri. am a'.,
cor _. 11-44n.".10, RA FINQUITA EN ARROYO IIII -1111-111il"III I -411".a-, ,, I,, -dir n ,- .
c __ __ Ila~ ,,I too .1 ; ,,,I ,, :1 I:
.mrnm. -cfintr. ,.I.. .uG its .1. f, c- CrMl... Ia..!" ., K 4 R."k. La !ittil. Palo .., I-Ill-'I'I. ---u I"l- ,AIleD--j1r I --_- i I t-- 1. I
Cloo. MRPIANTX IVAVV REGALIA, At.- I ', 11 Ill, Ill "'
, Cxtl., 111, ill Aple; .I. ,mr, raped, c.l.arlow grand- bhd Interested 2 i' -'.' ,Ii-ld. Oodd, ItIll,-.. I.dl.'.' 11: '- .,: ,11 -- O r-1 Ilrl,
. I 'a 11 an
. ,-SVS N- y cdclo. a.. I.coblin up .ps,= ,d tic'. Yl ... : 1111. Illeft, 3 hbi- "' '
All Frlircis- H-311' Ila 1'11"; 1.111drlr d I In dIrldl: I IIlfl.lla l.;?%, ,,, r-P 8 11-4496-1" 1 ".. I,, I
allej. cem as too $65,.Casa nauy fresca moder I,
.1 .i.rdid, InionadId. P- mird*.- 4.1,0, '"-It-'-. ccitim. polik., ""la l,-l -cdIP!l'.
ALQUILA HAISITACIGIV A IIENONA It,. d'. 'in, n In r1l'.. !..,.I'll".. .- d.AGr;.l ,dd"RPn ,7tVI r"'. 1 ----- : 2" 124 LAVANDERAS-LAVANDEROS
Its. adult, ...... ,m1r.d. mdporl I 11-1235-17.12. vd.,,, it Called. d.1 Car,.. lr- Co- ol I'll,, il
sYmd n r,(,,,,,i,,. so, Li, .... in. r,_ too lad,.I.pl... Al.ull.r NWOO do -l. -11cre. 1311"11 1"!driallillitilii11 C-35o"w'.1.1116 SOCIOS A I
d ZXTRKNZLAR;' COMODAS T RGNITAII 1.1.1mon, -33. -45011-09-10. ntre Miles,. y Sent Col. in s gi to a I ( r 1,41 A k DENA P IRA IIPPA .
"I '. I 5 9 OCINERAS COCINERIDS I 1, ia-- , --- fa,-1 I~~
m A-4440. see it Ims, hall I~ '" I; Via d ... I
. No. V. _T, D do Otbo. 1,1-a. 1. ,;"I,-, 104 COCINER
Bin-a4-lat r.dred., gad" J '. I.z. S 31agnifica Oportunidad Ill 1.1 Tell
. "' i 1lckr,1l1:I '", ,I 1112. 11
-E A _RAJ1ITA- 11.1.1111II I 1,dr., H_ COCINEROS
__ 1,;,RdIa.Ld.,In No,..: KARIANAO REPART -Iir- -- ri-- -,,SmLQUILAN K PLENDIDAS I OS ALVIVIL. CARA SALA. .1 11 A I .1 N1.A ION Isled. as, IctA.timin No. 04, .H., XSCL do. .."O"' r I is. I 1. I I ".' 1.1"n"' Or' ild-1111
", os par. co-Wrom.l. hmrb,. ml,, .,.r._ is
H-3731-91-13. VNIGRAm". SElpTInA AVr T/1' CCIA -,.A, C.IWAR V Ir h.-I. lll.i.dbo ,,.,I .119oln it, In. '.
Il..-. hall. Interest. 'O n.MI ,'.A, ,I I I al 11.
It'. G.D'In. I'll .1 Is~ rIrNTF. I,.,A, A nERA IDS HZal criollo cla- I, IrIt..I. no., ,,I III, I-I -1
NI ZL PRIN431% FIND ALTO !.. do,. ..,no 11, do b.ldn. I1rr- .. .... jr. ---s. ,Is "I .so ,.or "";; ,. ',"" :":.",;!- -, 1 1
cilliu. 59 ALQUILA pis IN '11. I.I..c.m.d1r, or -., ,". Il;'',! ".'. ".""".".."'. I '. "., I -.,
.. y ties agum -temple OWN Call, D NO dr 1%.1'1 .- or'n. doo.jr. lot.. fi c A ,in _.., I do I., ali .. I H -4 III I, .
LA UNA 11-3720-84-13. 8" J '"m do Dill 141. ,nr. Vill, da It ....... closed, ftcrackis, ra.l Alell. Lm 19 -r, I "I 11 ":,,,.,N "I",,,, ,. I'l.- IIA. 1111.1,11, OfIlle-111111 A..,,,,, -f-11,: 4, I_ 11".111.
&e'ALQ it-. I-ol National CJ i.e. are tarialje, erlstatea &10' do 2 I 1 :",., "."'n, 'Ol."' -I- -, I~ h., ril-
. NABffACION. MOW. i4w. Bacardi. TeW ... : bill. c I n, RES, c. y 7 I 4. Us,. on ,I NY 27. F:W5.
.1, 411 _wlt.... "no"."16.' I credos. cisterns. H 40,53-al-In --- 11-3876-104-1. I., Apsod, 2.119. ,- good, ItIrl, ,' I, I 1, I Iil l
. 7Dv.i.AC -H-1.8- I's I!.I. !I IN A 1AI AIDE.A Call
17 19 pis, to, *bal,6n ,. Ia ,mile. I I' h."I , 'so ........ -. .i. I., -4 ,11-4 1
3919-04-10 I do. US quier horst, H-IT72.90.19 -r- n, Im. n .
N Ver ., do 4 0. VorIC. It 9 P on. 1 No. 155. Veda- T4fiLollo-riso JUIS ES I'..Il ,.:'1'c1'1'm,,,..r'.1 ,:,Idd 120 W. G ...... I. 11 1 7 A -,
nIXANA 414 TEVEZ CUA- .4971-124-0.
1-1. PISO INTRE ORIBrij ALQUILO -- 41-1 10 de Otlub- itod. Wr- dl f,- S H I.I.I.4-lo SOLICITUDES III EnI -_ __H .
Indiflix y vortillul. MXDlA"TS REGALIA, $at CK UNA CASA. PORTAL. IIALI. 11. 1-1-. edmedr, 2 hableem I s- rs .-, .IUCAr_'-ANfaIlrW, 'I ",
I 1,,G1, .?J%.l1,."Inme. 1. calls CASA - I " "I II-itrale"I I.AASnKRA r6MP1TZST1
4
all tic mile. par, hI a,,. c ... der. hall. 2 ,-t... bafio Interco[,. ,..., h.h. 'n IE I..... IT us I IWKSA COCINFRA FlirFailylLi.4 ON -Va. jos, I I ", n"I ,.. -vilh .... Pa.
" Par. he.,- ticed I Tuebld, A Ind-111. crem. do g- as,,, art. "
em. .c.!ew lardid.. Xgu. .bu. 4894. H-4M-17-11 fo- AS 0--e26. -cl- I... cus psm.rr- to. -_a ., Nina. SW. Ll-aaendrlal 71 I., P ... I~. (.nlh.. Di, "' I,
no "'I"' did as a 11 I. .. I r,, -i __ I- __ V"_ W'-Oii '1-1:'i-"I'7i' ("" "F"i'O-I D'a.'O"K Tt %GO 't=ts" U.m., .1 L
forme. an J, ma- --- -_ "We""""""' "I'" I *'W H-401.111,II .
dome. Hay r f ". J.1.11. 7 y 3. AmPIRvdn At- 1.2.45112. -10! ..... Ii .... .. III) I-ld.. P. V.,rR A.1. Us. :,,I,.,n ,,a ""-d -"" 1-il .", .. ""' - .l.
11-4161-81.10 ATESTAIRANr ALQUILO PRIKER PIRO ...do,... I"". "er ,I ,:_1.rI1&'y".r,- -no ""' .
- H-41.57,1.4-1. ,-- -,, 'I'r 11,, ,ils "I'Lol- J_.jJq,__j__J7__ _Asr -ixAl
-,'E ALQUILA UNARAIIMTACION GRAN. inj--6 NO 226 cadatiana Is 20 do May,. com- 11-4243 90.11. I..., __ -1 __ I: :::",, ".d d ,n:,.,. ., VISCERA ri i.
do Y it,, ,on me'. -cidded1t. LO MAS FRESCO c C,,IIc Is N-1 510, L.. "I- to M I "I"' 7til
... '" .1 f..dd-. OR "S' ( E'A. RE"O.E."'Vo, 11 B. '
a h-1-11WIrm. on I.,." er'"" Ws Ire, habit. I IA
Nl r qdeqa. Tell. ro.2,Vj. d-r. ,.,I., he It locr,.I.d.. A "11, 1. Vlb-., So., M I.Ii. I"ol. III "I., Yral 1:, 1, I .- I T.-bln ,.,. ,in, T,.,.
---,.,%ionic, SM. Ot, i.ri.i. I 11 *. I IT It"
i.A to to. Ia,- IJ.,7'.n_1i"l "'do ALQvILA CASA: ,PORTAL, %14. 9 A .ri.d. to su_ ,.. .,. !'!'let in ... ... ,,d1,.$V7- "error .1-U-93,1. ,' 11, m6l. '"' -. 11, I'd ........ _tl:l-lS,'c1., ..' ....... .3 ) f--.- LJ-- Tell F0 24.4
-III13-14.1d. 1 _j7_18 A.,128. to y 18, All ... dmc.. T,11, 13-2440. InIIIIIr. le d H-IIII-III-It It osper, E, I --_ T ._A M-4413 124 It
", Le ,at, 74I H E-43V -""iN'- ""'.. as' o"tt.l. Illa. __ ___
TTCCNM A BE __ 11-1- 9434 Pell bl,,.i ,,, ha, ... Irl-a'. i -1 T SOLICITA TECIII Dr. 1 __ I .I'
___ d'. IS I 1. 11 :--04-ld ,SERORIrA 'ad.'" ". Oe"Ito a .. ____ ---- ORAT* 1 :"Iln --,-., -I
OQUENDO V14 1 .1 I'll"'In." V 1 ;-ouni" IN I "' I I -_BUENA VISTA: -LQITI-I.A olds, Its I, ...... I. I Id ,,,,I -P"I"I- I., I ... I. 7 -Z"r.A
-- do .or.] Id.4. OR AWO 'Iftes. 'S A COCISYKA. ALMI Er- It'l, .. .'s 1; 41.1 I'O "I A I 'I' It' I I I I aolr,' Al
v- d,,=hB do 3 I 10 "'. S't se ... do Bell.. .Iddlla clots y as do 11'... Sol.. CA- III ,(ad. VIUI, .. _4035 11- -Ili-- T'n', -,- -.. Ill-le'll. E11-11 .1 A--II "
1 fe.na-,. hall. ALQUILO IWAG H I'll 6 -n d.I.11e, I-Im N' 'I" Ir "... A I ,,,.A Oll, ,-All FOR- ,,, l"I ,. %, :a '1,,::"1*sr: ,7,
'e'"I'd. ""' 7 1,'n ",:"."* ' 1 'oh., .. 6, I.' 1 ',' '
. 7 Iuzoo.. co, ,,cd, ,no. f119 it, Id.d. I no., _.c
'"; SIICA A C-A. I ""' "" 11-11I.-IO4.II ,:IVII "_ ,."'I".* ... ,,, , 'd i .-- , 'r
H-39,0844,1o pi"'Is "P" "' " I .: run'. I. agia. A ........ "" F' .1.
1-U& ,.an.... tre no do ,. art. I, Call: Ilia ford'-d! In 1. I-dX. Ila P ... der. VD,- ld,_ -441!.lI.m, I ...... I. .
FAM blift- I or... ll ,it Sea ., l _-..n. -.le'e".
cl- Junue, I. u.j., 54,1L,:, ol Il1.A V-- .."I" 1 lll ,'a
habits HONORARLX ALQUILA bass I IIII.. "imoun dit... H-422 -23 .3..2 ____ I 11. Ill ll
I,, .-.d.%.b*le6m 4 1 1 .1 I. rulAtITA III FNA I IA -- _JOI .-r- -.. --N d- Ide-ess. .X1TI CANIPANARIO (Ud-;,.N1.,a4a.nY&, il .' SUELDO $27 SEMANALES F I~ -1-11 I, I ., ,,, .,,,,: 125 CHOFERES
.1 ALQUILO 11 y 2, rISO __AjVN A ALQUILO LIZ .1, 14, jSVS DEL
- -, 11.,, dtns .." !a N 5 muchpVhn, tribij..ii,-. ,r.. It, ", ,, .
,." c indmillill. 11-se., 6.r. 11.8'-n MIRAMAR -i17_ ___ _,
: I ... ..... ;I. "" "' ." I"
, calle 12 NY SM D, 19 pis. ..", NOS ""I' ""'I"'I'll"- Do"d
II'm .tied.. It 'y do M In 1. ,Parln; .,- to 'I"' "I"' I ... 11-1. imlldel. b.f,.,:I- ....... i.,.. _I, a I~ ng.,.
,dorit lea c. M '": d ., R .e 'Y' ,:,W. P'-:! ... l,1, _,,-,,_1 I ,,1 a ........ I TIOFFR EXrOlICRENTIOn.
11-38's- ..,. III 'it n hoinbres respor-bIvs 'I'Sla, F-8747 ,, :
I I .A- S y Illrdadg:-. 1-1.,encl.. NO 4 I...., s. -_ d nlP Icil. '"'V
-- ball. o" hsbitalnn. habitcl .... ... ... d.s .,Iplj,, Perot 11 fond. I .p.-ocn,..11'I, AiI-W. Anlr-. 411.'I 1 Is m I D,- I ., .,- c it. I P .... r-,
. ,,Id,-, bd m do him. -1c .1 add. Informal ldddl.d. IS. L -1.1-1O
rAMILIA ISONGRAISLEIIA 1.11 pie. 1, I I. E ... ,,P A Ill~ !tlabaju calves Jesus del Monte 857.1 - __ 21n,-_ r,. ',',' ,,,', ,',',' ','."' N It" "'."i,"' '!d LA Do' n ...... '"" .: -Inll eIrvld )a I ...... ._,
_%Q .Is 'M."Ll' P I.% -3 d ,,J.d-. S61. ,,,air. III
1, ,I. 'Id &aOlcil o' o! ,b -lus-Ol.l.11 __
ri ib ,14 'I',.',', ca,.b.A. I.,cC Carl InQuillmn, on ,I dirllo. La III p- L- ExIuI,-Oot, 9 and f-o- I .,ft."","",""". .'*h', A _I ,, In. 11.1n
-at ,.do Illim.. 4c se 111'11,! !Tl el"Il 1.1-1,11.11A. DORMIR Abloot 3 t.rd,. %ViIII..,i;, I I I 1, I,~ i rv
died orn cmlbl.. .in -adirtarrent. NII I. _V ;T ,LQCILAN CANA. R 3/1, .A.1-- I ..... ,I - _In C "'N' 1!34. ..to, all,. X , H- 51 % Ill 2 hIm.s r-d,. do In, -k- e. ,,, ... .... t -- I r, ...... I A ,.n,, . . It ir
11 9-H-44 un. IlIV17 11-11P.111 ,I-11 li.2 In rna,
d' 'dd.xJT14I6 -.. on It. _, s'P I Id, I1111,1-1 1111I.W"l :.-l, I ,,"- .I I'll, ,l, I 1, ,
a.m. III 411 ------ ACABADA DR rA- CA1 ME ALqUILA --aJEd-. 3 'Lmm-d- Agurdbu- ...... --- ---,a b -eli HA-4 19--[Ntlrl _- il_ dII,_m-r,.. --, .... .. I, i_11,2., "
. I W3738-94-14. 88 VEDAD6 ordid.res. Itc.l. ,mI 2/4 IlIol be- I .1.. I, -43ff-BI'7'L'' I LI'llAm'"ClINEIRI case Wt.. I. Call. IS ./. I I 1. Al- VII, Vista Aloago, o.oc H ,CA SOLIFTO MCCHACHAs PARA TRARA.1 I Va A p, .1, l c I. I ,A I nn.,Ilra 1. H ........ atIM-4t1s. adyl-1. .
11E -QUILA I I Ile. f ... ... as 3 ,_rd ,_'I-.d ,,ad. rn ,I III~. gain. N.c..r.l. Ld.1 "_,.,.,, n l
111. VWA1V1TACI6:,-CfCj.7 in. ;.I.-emined., I-tn. do .., 3, ,,,,.I.,,, ,,,,. II Ll. ,;,, ,,I Ailr:127 -- d' "'-
- -11 07 cr- Cu-s. y Laid.. 5 r '- ? 'A'414I fl --H.MO
cunt III criad, ,on befit, g-j. I I, .- rli,, $4II F.-.1II. H-C '17 104- r H-4511-111-11 i0iro.t- d )i ...... ) I I I 11 III I rill .
Rhl.d.lai. h..',, .e'g -ord,. --- d I 12, ;I
qui A.W., N- ,,I .1,.. CASAS AMUEBLADAS Informed I. 1. mema, 11-462040-11 92 SANTOS SUAREZ MENDOZA I ___ ___ IInf-m '" "" do """' I I HACIIA BLANCA. PARA
on, no O ALQUILO QUINTA AVENIDA TL ma- S. A "% aTO- d-I lcldrs. linplar so" ,
". E-4487-84-10 A & D DARDEN: M-3243 r Irl 6 PLAZAS VACANTES let. O'.E,-. ,A -c"rit. air , ,"..- 1vn1t,,,1VLA CO.'1.%AO."'Ill.- y case. Va. d.r. 3 ,,.rl,,. I clid. UAREZ. 1. H. GOSS N:;l7LedKodAIL. :1 -, 11 It ... I, 1-1do S150so So ie "' h "'.I . ...... ". ,I I., T- In as ,.f.rc el., ,
BELALQUiUA_ As- y lopectint. amubld,,; bar-.,. ..I. dull- 1-r- I~ interior 1, I 1-n--1I. I,, I-- t '. 7 J I- MILIA T "NTILADA dpartamented, a -7
!;demn. AgtraCR(e 5, entre Chc6n,,y Sal- I Ill all coco,
h:d I IlevEnds verleds on "'t -itcId h 17 -- N- 1. -,I, P- In ,m= -'e'-rr, or ':rnj..' t"Tam. .-.- d, I~. do. Is ;,,7,-,a LII- al TUMW
=D. .uteml .1. "a. 'Brojo y -rm crlul.. 11M. Into, ,2 .... to, grAndn. befit, imlec.l.d.. -- Al,.,a.3 A-Iad, Toah,-a it, 9 4 ;d, -bi .... .. n -Id ,[:'225 p,'n',d'n- dr.I.n.: Tell T -.111 0,- _2., Iom _051-in"
I,?, all H-3's"S' n attitude, vndms cd d.'pu,". .Add '; doodo "'Ill. (Ifictme. E-371.M ll AM ,,,.1lIcmd*,_,y .. poll.. .a.. ill.. ,m_1 H-45.3-04.10 -11, InkI-m.., -n Il S, RIdId-. .I. ; I Or OYR E CK CROFER PARA CABA PAR.
,ASAIPA TICULAR ALQUILA UNA HA; v.. do pi.ti.d.d., "General - Lt... ML H U37 91 15 I ----- --- IN M-ala 41I. or I
c-lins. $23.50. MlI-J- N Malocil. 101, all, ZQ-c'- --- i Ile d Ali Ia M ll-, I, IlImr, -.. FRECES MI I HAf HA nF-FOLOR rl Crtnt. r.pOll., H.b... I ..
rhiLIC161"111 LLT.S. "O'l; 'IT'. ,I r: I.,
Xllrl, mos." plime., iI.. LAN LOS INERI.. A ,I..' 2".,d I I it, ,a ........ H.1an- i 17.1,
'. I -,,rOc I.." It t - ._ c.1m,- d-- ,. ,1.,. I~ I,~~ .,,frrr-- Soh- ,:.b.1l,-Is" LTURAS MIRAMAR y bond. $75. Inforc- D,,,egc PARA PERFUMERIA. M 4 nl Y112m,,.: -,. la- B .
'q 9 2. N en 1. I: ; A I. I dem. sent. Emillil. 1-11 Y e-med., I .. L.,.,,. 9III. ,.r,.,- Hrp ..... ... ,. U_ cl--.. I.I.,- I R--Ir T lf .142r. ,r n'1*11 c ... I".' N idea -1. L T 0 S 11'M H-2IN-8 H J Ili' 1"-1,111111, ,,Ir,,,,, H I-Hg- H-4171.1t5- 11
.
- 11-4143-Sla' T, NDIENTES 13 No 4 critic 12 y Lines. Illquii. am- :-. .am.. .,let- _Idl XCIN-lol-In 1_ .1.YE I..'ral-PAR PARTICU.
A _iAIRITACION. I in I 'OVISERA I chathAs JoVenes que quieranl- OFRZCF (OCI.R% Dr. Uni,01C NO Sy I I I I a ,
- abados ,,mdcd.,.-cu.tr. c..r, AL_'ILO-LO_- -- -- - -,
-qVILO HERMOSA _j ;i aC fabricar_ 9_N," O ,PDR-g. b Jd, --.I--- ALTOS_ I III ... redrr. I,~ I ,1 ... I, T1111 ',,- s, ,,,, In' '11;1 11 .I ITI "
- --J- a-ta as,, .J.. -- -fIr oto. o ir Pa. Y G6mc.. 2AIOTES No. 11, -Lo ITO I BLANCA w.n ..
H. centre Bahos y F. Tres CU2rtOS, Gorl M-rial U-2311. Al, Iltnmd.cl,. J_. -Vomr,7-aGrVs-ia--NV-1 __ __ r or mFDIA hacer 6rdenes con catalogs a encia.. A. Ila ) C-II-d. _, I 'llf.n. .
111.11111_111 ,!11. I'r-,d.,. res h ill l' S ,,'I' 'on 'i "' 'lilornicilio para plan de re alosl'* i I I. , -. H- 116-1.
f.r...: A-7m. bafios familial 2 terrazaSOSa_.1CON or p In LI-1o. P.mi. Jilmr.- a: ,' -"2"l P_ -I'Iutz 'm,'."', ____ li ,- 1. Get~ ---
. H-41.3. Jar y AGUA --..,I- on to do 0-:bd"N.. Is4. Tlelmm I-.. cI"I,"5'j._d tiles p.,D e -1: "I'll" 11 I I 1 1.1"Ell clAilla-il-i7firt-1t .V.NC.
ILI i., c0oneddr, cocina, ct ABUNDANTE i v -45 1 hogar. Inforrl I __ Ill_ ad I --- ,I
SAN MIGUEL NQ 558 Cello 14 No. I, I .. ,on o., A 'E.i;Wri; _H -I746-92-I.. -F-,- -- -.1-0- -C6F1:19r. Rpberto, 10 Octubre I 3 e y jimm., d-m"il ..... _I. n,_',-.',,- .,-,d--' -.- '.' .,,,--F 0414 III, a I .
servicio criados. 1raforman a do Is bills. Do. p,- -- % . 6iw .A RA
el. BE ALQ1 ILA APARTMENT. Or OCAEI_ "e, ;,'I'l A I I IrstA I
Ent" n s ... In Y Go~ 1- mis- 1 c:.1"211,13. h1b,111,111.,, i H Iall-III-1111 Arr-hs H-IC"t,,s Is .
"Ifiti, h.ad,_,dn. ,oil 1. c;m as al"','t- ma Y B77439. H-2380-88-10 a. conord., be ing,.mdr,,.nI1,rg,. I ,Ia, ImpIrt., do,-,, ,,, 1. I Alejandro Ramiiez. I ___ _iFPO TE1o;_. i 6j7ErLSF UR TER NEC lCO ESr .
. I'llidt- fi ,, 1111" t. :Aliz. ,.,I.. ,--- $.Ila .1, ---r ,- 3F. OFRE(Ic COCINfRO
a _____ w_ :,,. b,,"d,,;. $110 $ad. .. "' I'- I -4652-117 T. .ItiosXlId, Onra. $23.00. AS~ "It S.O. ,- ,-,rn-IV- I7 ,.a
". an im -111111. i. 1.1-01II7. y '* """ R- In I' .. H -1 ,,,,n .... -,. 11 I- -1-1.1 1 Intl, 2I .n- d, ,.- .N
mu;% as ar.11 rolee.ri.s. Irumm ALQUILO CASA, VEDADO 11-4128-- u, ,,, :II -- C 11, ,d.d CI- II..i. or,, 1,111.t. n I cr .. ".. p"orlim,". ,or ---.. H-S"744-Id H.lItim MIE __ 'to
--- c.lin. 14, S. SUAREZ I 11-127C.I.4-II T'le, ... V I M_ 190
1 __ __ - -_ - _;4.qv. ,d .V'i ,*-"o,. 1, "" '.. -.cw. YAPOTES N -ss il -1 _, 4. .125-11
df.O HADITACION AMPLIA RN CA- ".. berm. I ji .. ---,, ,.,,, 6 N- 3G.'sno. T.r- y QI.I.,a Enlre 10 de Oth", i SE OFRECEN 1C _.Ont. ra,. III A... A
, 1. I I,, -1111lial, I ., .1'., .Tu
,,cl.dd Cis 1, 11 ON.. M :J- .Ylad... 0, A-r. imlbra N11 1.1od, 11-i'l-ll be)... 1.11, "t ...... mn, ........ I. Il I, ..... rd"'. I rI 105 MANEIADORAS ". I".
nila. P ... I, ..It I W, !; E 5 _4 .A T I : 11, 11 III I ll F, .ILAINCO, I: A R ;. 1
...... I. I. A _*ed d-1 _i, YLkUiXaVLVOli ...... o'ho L3.d. lelef .... .. .I. --Ilurl. rm"Ill, I.. it t, k r I 'd.d (7.
$23.011. 11-:1496 dl.r.er, .,.I to., 12" w. Z;I,.7.,l ,In. 1 __ A ..A I I, II.Im.r -. IIIII, "S, ,. I
H-3747-54-10. $ 11 1111,11ITI 1ANIKIADORI. r '!: I I 18 CR DAS CRIADOS ,:,.,r,,,, '. d"ll'.. R-- S-- ---. 11-- ille'sn". T." I-7_ 7- d 'd o ill'. .1-1, ,,I Dil-r, 512, Jill. All,,.,- IA mo, .r ,... -- I~ ,,, hf.Im., I l 11
1, -A led me it 117 Y- -III y NI-677i. Lt.,,,,, A~. d,,r. ,.,III
1.1 171 1 WIVAIISRT WN jllf 1, d,, Ilt- 1-., dc I .i) It~ - __- CASA EN EL VEDADO Y Ia V Icm .,led. ___ '! ,
IdA .1 ......... t Al, 14 N.. ].-Ili. A h,.-d.1, 1 411-.,4,1, r 5 "o sTor.r, F ,HoY.R Oalroloc. is IA~
)a 257. .,dOonmmI. Old. Y _._ H-4111-02-11 % _Illl l b I. ,.'I! Ir II ,,
Be NiQual 11 Pilot. .It. it, 1. -. ,Its Y ad"... C-' 4-.-I. _____ i _, i, i ln'. Elll .A A .1. 1. -is swold. V. -'-,
JI-3771-84-10. -11 1. call. 4 No. 355, .,,I,, 15 Y'I7.._S. AL E N.S.-,,Sj7 Ir.,ALQUILA. IiAsT I .11-AREZ ro, 11 I.! 14-4- 11 1. r-- ra ,,n .. .... di-I.", la- 121,2,
A. a Y CI i.AIPOKA NTRE LOS 111" H-1425-1111 11 -9
_1i c n]JLO MOD N? US' I. I .P.rlmc ... T, -11.1
it GNUII A it -IbId., ho-oea I c E-.da P 1. !1OLI1.111 ,Ml ll. 2.1 .
A _iIA_.iTWl7 N-ZNI -AMISTA "'I'd ... AL 03
" Iii miooll., tabil.tImes ,on .,lds "T".. __ _I2.2,2 Intuld. .,N.,. M,,-I. forms.. in frens, Vale. ..]-. 6-o ,diirlod. do. he clit"O'd c ,Ilt n N' 5: III 11L.rm. he I" ", r.ot--i- i ,,-- __ - __ I sailor -AFA I .Lot A.11, I I IR.FEi ESPA. I
11odde. I,,.- gas. poll., IV,.,td_ p._ to EL I .1.1'.. LIM: ,11C1
o" I~ TrIIl F-4154. ,li"', 'O", "ad' "'" ",";',', C, III,- --- cd... B-- rI-ra, .
. 11,ndc III, ... ,I -11 ,,,, III~ ],.,.I., Tecl-.
More, hall. Ildird.r. Pa.,,,,. ,I .. ,I(.- .
I dol: ON food., as ,n,,'.,-.."Ici I I ,I.- ;I.,. d's dif- dc 3 a .,I.',' I "we 'n ,I
." IIIm. y ,,, Grrilis 37, ,.,utu So M.rrd. I"' c Ia ..'s. .. In-1 I .: ........ ... LI,,bt, X Wk.
0"... rviclo do Irl.d.d, loIr ... i.; 0 No. 3 tl ,T, f. X 2259. La H., I on 1. Ia- I .11 3-2 105 10 t h b4trLI.1 iof1-I-I. P---r C4 _!4_1 1 no' I .1 curl. , ..it. 11 ". It,, I h.m.. __ ____ ','.,A A i I _,", F _ -119 -11 i 11-Il. 11 .
HARITACIOIKEI4, Tail O.Ilhafer. I" ., it al;:L H_3920_92.10 11. NFCO9ITA NIS11AU..A .A C T-i ,','," 1.1 Iii. H-41.11 V-lo
P'rem 'I'll _:rtlein par& Caps. Miramar. Van, led, I., mxwA-r,_at_ I T OIRF(Ti.JOVEN-DE fO_1.bR-r-.Ak-k-T O -,- I
'NAGI.j7f ICAR- - ATO. '"' v _- 4 1. 11 11 he- He ..list., hot... li-IlM.N.W. A. III, .,nn I ,.Irnd. N-Id. .4a ,.I, Inl,,. ju .,FW!ll- .0 ,,Ill ,Santa Tersa Y en Als- a.. VrI, d,,Io a 13 in. y d E A I C IR ...... "-' 126 JARDINEROS .
H-32 -41I .ANTOS SUARRE. SOLA. ;'Lli'll.oc, -_ ."'..l'o "I ......... II-., ,.Is S- N2.1 "' or- I -W
ell, ."3 I.Iql r. IhIlliholdl, In.r... rd ElF- I in maderna, P-ral. -.. -,red ... ..... -o.me 11, X ....... I, d- ; ........ it.,., ,.Ia.-,I.% ',.7' ',..'. A-C131.7
41..S P in. TqUILO rISO -VNFiVAL ,No- _' LEH O',
,y- 'Id-did. I Ill. IIIIII rrs .L. R-Io -1149 r0-2758 - r It.. aral.A.
.1111.... 3 in Gould, 17. __ d-a -IY ampLo. Call. 9 No 113 ,.- III -411(i-IIII-11 __ .' I
"' AJOII CALLE 3 No. III. 1.11- Ire 12 y 14, Rm. In Amcmd.-. C-rf. ,L ii-41118-11I.-ol ritt" '-'I'-" III- I'l
. ,, 1;j.n ALQW1.. as : 111A
ral.m. .,and. ce -m I, __ __ - I h I, I I. It hdou. ce. part, tiI.r.
-- trimmed f.md.. Call, "" ""'s," I~ I at"i .. .... I 1.11"I L or I~ .
St... IV.Iodfix 4 .,,art.. sar.mic.. 0 to '"l "' 'I- .'s
---. balm, I sale glamd- .1 'r.,". I -. 16 G ... 9 0 L, C I f -0 MXNEJADOR.A,'OFXFCESY, COCINERA COE ISAR 0 CO- I .. m- -.1m, mf.Ir7._A .1sdl1ll -411i ,_ IF Mr
'liortim, c.,,- do 3 a 6 P. od. -, .. ". S 0 00. LI c r.f. tnt. I~ MP ll
.,--ooY,,I .r1;;1".a 17
NAVES LID d.r. -arin meaprt,. eldest. C'I,.;Z 32 Am' 2- T'le I- J.'.,c :,r,,.,l.rj,,,d1 ..... r I, 1111LI I 11"I I 1, j IIY- iF .
85 par. into- W- UYLO __ 4 blanca mayor de 30 anos, dis- Ims. Le Are,". III-1111 -- -- OFICINISTAS
CALES I or, .".I ."I. .Q .,AVUCN .6 .- -92-1"' 1-75. -, __ TTK-A.k'_I1r1Eft1l- l2f
,or 1. I ....It. I --- or. it,,, In... ... - it'. "I in "Ill I, oc
CAL CO. do,' ., :, If. . BE 242 - puesta a vi jar. Si no tiene .
ATT TARAN, 99 ALQUILA LO ,,-,,I- .-I. -,-. in,-. 1-r.
1- 1I;o :" llkId 1= a ex- _- RE, ;._C.,_ ., I .,iIrAN.-IFl T TIqUIGRAPA El,
McAr a d1r 78 ol 1, 2 bA,,. ,taldj. il toprcri : t .... lado. coem. do go,, L- ad,,., ,iin ALQVILA CASA: SA17Z 2 al I F.1 ..
".I ,on r- ,3 m-d.rk1_,,rK,,,rArt .E -l InI. A-Cci _17-4,le. -In
d lln,,,., ,-,,I,"-,,- per encia-v--referencias -clarivg-, ...... ,TA= ml- __ H ... ...
'so nllgy., ot-1,1il, _p -- __ __=, _7 ; crici or on pr ....... P'-_ .We -dmda
_7011 --od 0 as I q- !. InIcIld IL'o icout".."..II. I- I'll rITANDIA ItTlEA I ___ ___ -F
III. In ,dIIIII. ..it, n., rad._ "" ,le .1R.Ui7, a!d o.'... -- Ir...J., on
, ladu rabdont, it ._ It. H-3420. to P- -imd, Ila. lo. L.CAICSI .nl
GFITIRW Ill I. he go. I molester. De 19-:00 i! ,,rml,- r' m-- to III. Ir
_rNl II, ",.I[.. General M = .. H-Il"'il favor no
- n rmor. ,I,.. ,.fe,,.e,.,. T0.1to. H-alo.r. 1.
Adi,-:.,,psrk. Ay..%.,&., Informal: he, -clurs. .-lot. do cried.. A.iLlAc CAR f I T I I F S IS his -.. b-.. Indloilm T,11 FAW
,161 ... U-sal. al ,_ -do' mete Y:a """ I" It 93 LUYANO 3:00 B ___ -- 11 6' .
NBriss I'- boAd. _m..A: .ALA. -8503. 1-1-4444-105-41 _-ATA i, l. IS ..,TRAln.%JOA MECANOGRAFICOS. TOI 'd".'rl," F.1 .. .Al.. I ..,r.Eil,.,,,. _-, ___ _REr
H.1310-.5-11 I, ........ sR""'_'.1darr- .L1" S!- .. W In ,/. 14 Ir"A',.L. .' H --- III-V ., ALQUI A CASA: SALA, Dog CU- 109 _n CIA. Ir .FB.,E -.1 co- Evoll. CON .I .1 III"I RaTi"i-Ilsio, PROFESORES --- -d. ..., = I I -r c"'.-Ts"'c". -P
ALQUILO Itlif POCO ALQUILIIIIII LVDAR. 00-17. y --la -11,1 11,1111. I1m1n- F-7714. I cl .... it, 3 .Sol F-1i :h.i.l. ..Pa.. I,1c. .]#I .... B-IM I
Par., .IrnI.r media.. at ... ... 1. jDAGO, I., t.cl... had., p.rai. R.dIu,. -, I I """ H.4"O.311*9-11
I'll. I NUEVA. BALA. COUNDO.. MIRAMAR $65.00 361. Luyank H-22SI., In ratr rs.. crol"ORA ,14YRICASOA a H -;I B-IS __ ___ V-7422
I"kno 'Itm.n. P""&,11r'.1 ,Padrl-' '*. It,. cu.roo, 11 ... to, 2 b.flV, do. t-.- r ..... .io ........ .... : o__. .. ,. I s.Iw- par. seirm do 1, laid,, it A COLOCAR JOVEN ESPAROLA sy nrxF.cr I-.%, rocilrato. arro.- (ONTADUR CON EXPERIENCIA QUI
pro Inal PI om". B.. an O"'
plem. it".: ":I' I, old, 94 LAWTON BATISTA riart. b.h. ,rri.drs, .... .hundar- ,I-rl, b.h. im .... I.d.. a.,. ..--..-, c. ,,Vc, -4- Dd, l-,"""", r I,,,.,,,.,,dIr. 1,,, ns'm I, ",.,",rd T ...... ol,11.1n."iI do it' ,, 11 milt, .'" to ... do-
" ., ": ,,,,,, ,I, I ld'.a $i I ad re LI in S l I
';. U ..... ...... ""'u"I.T 91-113-22 .S ,no ,_.O. Im. IV. V11 "I'll") .8. ; ,,,,, ,.Ir,,II. -', .,I ,11.rl 11 d"111111,111,
1. a. d .B's .i-p,.. II, N. 150 11 I" ""A'". . ........ do C.Ii.. h' :,, 1. II-W:i-la-11, H-w,-119-11 lot -al. m- l.le- 'dG'-ri,7 "clof ... .
____ ]I ::Id-- I,, PORVENIR 215. ALQI'l I HYY( ,Is I .';. :,"'I'2"". do I I --- -
IrLOCIATI A M'G XSQU=A. BVAQV 11' -HFPT - _- --- ",In in, dH1_a,Pia.,,..
fit,, ptinto I ... to I'l.t.l., ,,,I Ill~ INA 206, ENTIRE J Y K. VZOADO. ALMENDARES .1'... S.I., em.ed.r. 2 4. III'~ fil ....... I,-- _:;V7-101!- I) -I- jCAMflljl- TOAII uI.,I.AEO. DI -A COLO( ARSE CDIlERA OF. ,6.1w aal? do a .,Id ..
, ", I m,,l- .,,d.d, ,--- ,,fr,.-.- ---
I'll, ": -1:;I. y "".;:: C.". rin. V., $0. Tumble. ,,I. L-lI ,,,,, I I ...... 1 :" III ti ,I'd,,. H-11i"ll it it naRYTY evil MECA1UGItA1 k T
"It"11111. llnllIldad,,. pgrquto olon ,,, ll,.",?. !!,dp, _1'.'. do N 11 ,, 14 ., Is I I I I ,I "" r I- _. r
, Ill I. I or ,. _., ,..I It .. 1,,,. ,,,,.i ""od'""j."" ", : !I I, ",",- )09 "g."",e. I--1-l. 1 ", -:,
In I im )-,utwo.c.noo, its. Ili ..... ...I ,l I Do .1. ,,.,,. I. ,J s, 1.1 ,,I -, -, COSTURERAS MODISTAS
.. r.-Idl ', 'ej' I'l,"', """ I """ "' li-Img-le to It "I'Er". II.CHAjU.1 Il I-j "'I"'I"a -m
oz. .1. .. I I'll_ ,T ... ,,,, no de CrI,
form... Alt.. Uon 11-287.'-35-1 1 H-240-91-10 "I'd $air. l"U'" A A AY-rI. S .
-, ",I, ,, I- .lore, I-,- or R01.111TO Nn1CHkCR.A r I .1 ,.I.: I ... Ill.,
. hilmnal: Il - -4-le
, Ila: ALQUILA, CERCA 11 IVERSIDAII. -32. ", ,.,'1,--mmi ...O' 11 4 OfRFCE SIRUENTE PA-1,_,_, "Ir", ,__ I.-II,.,I-; d.d mb- pat. .c.cir,
"CIONO LOCAL INUMIzi])INN. I-111 '47 N11 4- 11, ALUIVILO APARTAMENTO EXTERIOR: ,-- -b-dm, DI.In ... :, c 'It. _r".in"t. "I". Pic"I'l y
11,3 IuVid 111T ,Nluri ,I, )II",ir, ra comeddr, blanco I' I _,I-jig 11 --,- v -Ifilli-III-It
it. 1101*1111, IIIIIIIII. 1111110, xerx-lplox, 1117. PI"'; 1118. tlalrla ALQVILO CARA FN 9 ENTHE A VF_ 'd' or IN "I"I" -Isl. .W. no ,-It C.i 1, I I ... .... I .luld'.. Im1,,P.II.I I'~ .1. VIIEI.: va a D( )I 4
ad porre, i T 'I" "'"Id, 24 .9I.. bl.- I~ I 6 ell A1,11,0I 41. N, 1. 1; I _."Is'11-11 MI U_ -AVOL I-RAE [I ... ,11,c 11 -1111-1.11d. lon- r, c.cl.. do -. it.n- Aleem do ..I.. .- 0IIIIIII-E. CMIADO Fill 'TI. I Art, H
_,;I, 1Pdl 11 ... 1W. il n.
,are I ... sm CI 1..,14- -- -- part s sin pretensiones. Buc- ."'I" .. "T."' ...R.I. I. AS- IA,,
1. 91i. oa. 1 ..... I 9,'; ,,, Pit. I r6r I Rill --lr".-,d Ilil'.-J ....... III
,,ci. I, IdI.Q! -- -- rrWpdm-W-ah.lfd_ y -do.,- "d I _IP liddo -d I elerencias. Telf. B-2653. ;,:',-','.. ',%. la" h.c'.'.d'.1I-... 'I die., 3, -.207. .9 I fi Is. Bia... 1 "'I"aw" L"L 113 OPERARIOS APRENDIC "; I ir...- ,fitm. In act, ... I .top,
" 6 "';I 97 I_ -,, iI offmn .... : At ,, I~. ES Inas i ". III,
-, __ __ ___ __ 1 -S7--Ia, H-3.1's-VIl 95 A. APOLO C-A H-3901-11-3-10 I __ __ 114'.147- ,, r__N1,,r.1_i1abIIm, 1- 71'.. ..
-1f.00 LOCAi, EIIQIIINA 1.0-319i a' ALQVILA. AVENIDA SP, ALQFILA LA CASA s.LICIT. .A.11.51ECINIC. 1-1.1 111.1 ', ,,, sF. DO, st, C., N""'. % I 1-..-,. ,
sol."...I.. 'm TNRCERA Z.,l I Al. -11- N C, _-L --I I ,
y Alto.. Ill K Imp. ..(.' No' J0_ __ ,'a -11,,17-, __ -,
I" I -O- aA_1r-,r-_ LE - Y- A NARA _c. I-ne"n'--te li .O.tCrDd.!1ZIboI..l 7- -. III, ----.. 11.1 Ii" _i__1 st ......
-.,,,-Jd VIm._5uc..lu.IA 111" N Ile -I'll 1.1.11,A I .All i ,, I I ". I "; ,. III = I ':;. i 'I,'I'll e '.I 11 31 OFERT'AS VARlAS
I, tl...,,l I. befil ,;_t d Pl ,V l d ""- date.. I'mi.I.. CII,,. ,,I" -or., A -.3u.81 7 do ,I ..... I". I .'%I ,, con .""."."e, 1,,-I : :-, ILI .:,, _"i ,,,. ".,.,..,P,. l,,-., -,.,." ,.,. -,,- ,.I, __ "'I.m. T.Ilma.. C, ,I, I
u.n. do pl---. Illc rid "",rcloccle, ties mbit.I61I.I.. I h.h1I.- VIN EL CALVARIO, 11. ALQUILA LA I A- d,, ',l-.. Se ---. -Id. r. '01.1-s
.mY modk. in.chl: A-.,., .. do inlit,11. 1110, plod, ,A,- I -m I.: IT' 'I ,-- -- H-%as Ill 11 i
1f.WAN iNTr.nr.x PARA HOMBRE III. :..;- I ,,no a.m. jar.J. .a Reel N- 2.: W., do. "lan., I,~ I... 1. do 0.dbc I. T.'- III ..I. 11111TU A 1.1 MI A, 1.1.11Pri P. H-31211-1-11. I-ld- W Palo I let'-'. 29111. ,it, 4 to -2 I ,I 'I I 'A.
"1119_1- as .dInal, pmaniflsimirs pr m- 11-4415-10-13 Ila c - FF. F, 1-1 L,1 10 M Y OTE.T. V 1 1 1 11 I Ila A I .L.I O.I'AAGIA ".A -T 111d -1 ,. rk, I --,I Wild. ,,, 1. call. do Be. He---- - RIANAO.,BUEN INTY.D. .T.INHA.T P. 11. 37I.M.11 14 .5 'A ._ "_. bl ,,-rle, d 1. ,.,. ,- I~
___ I I Ift I I ... 1. I, 1.111, r, I ._ ,._ _-__ -0._ do d- rell ,-I ,' o
lir ,ll- Geller~ to -am' it- lontrill.. I.- VEDADO 114 A .,
Eduardo F.,.A.d., .,7 Se SRI. 1. cokilicl a slid, Y-Ima., BE ALQU- N I CAIMAN YS IALLIW GENTES VENDEDORES ,,;. III Ia,- l-r ,.c, One c", o,""as ---a, I in H-1-131 IS,
Ser -ImIll- per- mnerl...l. .1. rIA.a. I.I.. It'. carm. 'Par -1 ........ I .1 ---. s, mc- d, ,- c_ na. Or .
A-Iftill. I _3541-Al-In ,,,,,,,,d,,l h-fi. c. -'% 'e Canaria. At,., IIII. TOL A-4.1L Pi,1I.I., m, 11.ra I ailliall-S T.DA CLAbg DE Tla&V- .
. I -Items, ].I modern.. .,I.. I.nird.r. or.,:' 11,Pd's d',r I Q,:1'.i. "' -LIC TA. -4,11-"Ill 11 So, 156. -it... coll. K I, L he .. .... I,,. d"""I'd."."O' ".. ',','.r,,,,. .in N ............ qua, ES. .
CuRdra Veckaldo Tenn is C1tIb c at 'I'd., Te" .. Iof.-- #n6_f;4d LI.Ic c. It is. H-41 .A !Trr "'t's '.ties "p-m' 7 lost"'
.-Firis emmed., I.-Ir4s. I If- irons). do hod.... re- as, LM 5 ..... I 15F.17arCEINA MVCIVACHA -h ,, -1111,, lcr-s ,Ramdc. Y ,Ir,,."'.."" -- it rioo. -mra.,. ,rm ". I'llcm. o I~ .
al ."",
' lm iil "' 7.1 ....... I "' no US .111XVIENTE I,
So .IrvudI-.marrd do c.n 4 ,.,Sri.,. 2 b.h-- color. I .... Drift ... In' ..... ... '%___ on ed
-Iml I-iil I I'm. ." .1 I' "m P". VICTICO I 'in
rrutsl- limpid par, 'il'im, r ...... m, ,-Im Itacill P em Stan. Volt. doles, BELEN. CALLE ROJO ENTIRE COLO.- 98 ALIQUILERES VARIOS ," -' kin St c 11'2. In A .'BE' ,.Irc.sl. ,I.,
- A I ,,-, : M7 35U. :,& Anado Love, Tilt 1.4154
52 ,.in ,,,,,,,, P all 'its, rLAYA ... 1 7.,. Acmd.. 13. __ H-B-111 It H-14l, 131 17
sm regalia. calls it, m-hm mort. do I I 6 p. in. Me, ifdm,, ,or- his y R a. I 11-37,51 114-lor III~ 11.11.1. H-4rl 1 7
J Oml-o. O ,,do,. 2A. be rmn JAIMANITAS ALQUTI 0 PRY.
13 .,q.l.. Tere ... NY TO 4394. Rod.. HL-42 5_ _, A ,dam!,,.c,%VR,, I '_- - A ai -EN It r al A_1
511-111-1 "; _. "I 11 I OFRE 1. PARA NARITA-! ii -T.-im(i -iirirAmoCnicci ., LIA BE .F.FrF SIR ESPANOLA PARA AM A
"35154542 ALQUI" Pal P.tm. I.f.r...; 130-7.40 FO-1.1.1 .. franc. -e. .m.obf.d.- -16 ..... ,_ '
- MRS, riso MODERNO CA- Pretim: $58.50, N:37WIR-I0. .W. O.ImIll.. pettlid. b-.. ...... Co.p.h.. Sr.n p= "m orrlla _,,,2, .cr- lImpar tho-i ,ad.. III~ P ... on'," dre, r, .; 1, ll.,. ,dn "fer'.tI.. do cauds
h1-1 m-,Imm I, olr:.. Rf ... rc.: r, or.,' n-,m),. It- .1 -r.W ... Sl-- on IOOUA NABACOA BE ALQUILA NAVE Ile 25. fail ,rar. 29 Y IS. Veiled.. 2 he- .- 4 h.bladmic,, Rome. IA.. ..m.. .grand,, deponmrt. -f., "I.118-lo .4891, C.inter. H-U.-ill 12
grand, prnpin, IImnrrI,. Itir, I-d., to- bkodirmse. Wish. ,iVmitiO,,l:, .so ADO --- -- ,,Z.d -por.o drdema, .I
" stood, W-cmdaAm. KOHLY dar. pocialls, tocrluu. Tom an- mo,.-Im. Trade]. or- am, C EIaPASOL reaAC_ .. I. COL 1 ,',;6amm
flr ZAPMETIA. triClll@ Is r1cordl, coal Wed. ,.I].. IJ.Y. b'.Jd.: M-2564. Selelidull. on Ac.'d. C.Ytrr'.I N 23, ch.- __ C""o-Ot'" prr,,.i,. Ayid. c,.r6.1,. m.,d..I.. I- I., III~ elrort'.. tell, ,.rd, I .
"milra Barrel'. MrdZ d: . 1, T.. ra to a. H-4576- I Ill I I I ... I.LA SERIA T PREPARADA. as .
,Rmd H-45,11, I pis. -b.d. it allies, Be. ALQUI1.,C MAN F.WL... Mo.ErlA1 -Prre.ble We"". T"Id H-asaal-ila- I -oil-- ,.Idr. P ... ... do, wrote 1.rl. an 1.1 .
L, ALQUILO B NUMENO 00 RNTRE 17 T 29, Im: J.Idl.. portal. .at.. c.ol ban. Pat. Im c,.... TIif..o U.ff.',110. .... olcom. -dr'c r 1.1"ONCII. I7, Ago.. Ileal ABLE- -111 P A No 931 Wm. V".dd T..
A.7549. 11-4=45- .".Ill.,. erem. do Co.. .:r.),,' c ... 1. 14-4711-99 I 1 r. peim,"dad Zt, ,bl7a" ;', 4_ L-11. Or.,( CSE CRIA I DA PARA "A..I rental. r---,in on, f,-hr. efr- F1.9641 I .
S V r BE ALQUILA NAVE RN BLANC. ortonin, PlIm: V .do.bTerr-, III.. sale. AV-o.d. I'll -crint, 11". 1, 1.1-1. 1- 14. I .r III, pat. M-3142-13 .1.
- __ __ - III.I.11.1. to. ,Ifrrm,-. U-Ind. ,c,.dr. Imime,.. Ill ... P7__ _mr; Crnlral y Snarls, report, Le For- ,,.,,msd-, Ilre. ..Nrlo, "' '" """d". -00. Irad.. y poll.. - --ci ow.- Be NOLICITAN A ENTER PIN .LA,,XE. 1 1:,,% .. N.1-,g.-.h as ...
; pa';,etl.d, Su'_ no. "I'll, y _YkI. ,led .'I .rm ','; '.* .11: ALQUILA UNA COCISA ON I .. .... ii OFEICE letAm BLANCA. JOVEN P.4
-I ]Joe .form on ,.d. :tiud.dI,. 2 ler- ,, do,, f.,6,, .r.our .4bli,. do 8" I a la'_ ". III.. Id-la-1. ml. rg Robert.
M-r' s 0, -CI4I-- O 'It 1, ..... Informal: F%" .. .... .: 5,,a, ... ... I- it. .. .... ,or -cl- . tender lefid,,a. Lo, 1. LI'dog D'HI- 1. ma.... ""' 11 1;11 -1 _0 -17. -ill, CIART.I., n H-11-13-1 I. i i t Ia be III '..or -' f- .1
11), No 403. "or __ Si3d... _ltoja_,. "'.I. .jlI, ,,dmdII. OFI IY '" "I ...... "' __ I
12 .I.. " " P ; I.K471K TA iTz __ __ In
VKDADO CALLE CALZADA, SEGUNDO __ vil".. -.rao: 11.1='72 .7.'"" n', .': X-'122T N 37' IT .
H-4156-15- ,,,.,I'. ." _.-.,;,;- Irrd,.. ,1-- as,,.. ru- REPARTO MIRAMAR E-27,06-all-24"AIII ,, '11.1,IIli, ,.- ir I .... it.. ,:- -ft- t OLOt ASE AROLA. MEDIANA % __ _f"
11-41111-its-11
ALIQUILO LOCAL d' 3 .Id I BE - SOLICITO TRE.N ROMB-3 0 I H-1.1 III-10 _i, c"", n'.. ,"I". -- --, ] ITS," 1_11" 'NA 13. III.I. I
to.. .. Y -Ird., ,Vr!.,,yo,,r%,.er II
red I, '. I/I .mtky, BESIDE 0 ALQIIILA CA.SA XI EVA, 11 "CINA -1
9r.mc cm, do, Puerto, y do. b .. ..... dmS 9111. :;" $1. old: ..,.Il.a Jm1.pam1I.nt-3 "r-io.. R -r-"'._-_a- -I 1 cl:t do I.m.
bi l' d I- le ... col.r.."... coned. "!' OLQCAKIE IN.I., 1.1op, ___ I S 1-r., ... ncl.,. micit, .
toiler Job.,.: ... III' I mol.m..le. Pat. -d', .""III. c .tl,,- IIIISIA __
.. ""I ;ht 'i "' _; San 'I.""". do 1 ,1-.i I; I", III -It I. do, doll'Im,
,,.it. Go-.l. ..;. .,. :, 2, l..,,C,.l,,a "d ... III ",'I,., d ,I d Felt LIMPIAR 07" N A n at; .3781-13I-11
tt"'T". Pat' enfl"I".. eldest., tr,- : t,'_' dli "Ill: do prl 1,lor -s- R
. H-4.1-U.11. I T '. ...ri.d.,...r.l... ,,.. ,,. d.,Cd.'M',mI OR! c C,..,.,. ,,, Edlfkm Air'.'.. Trrg''i-"mmI. ; ri
AGOSI-0 10 DE 1951 DIARIO DE LA MARINA., EJEMPLAIL 5 CFMAVtjs
j
e CaStjjj de'Poca acti-vidad en jAj* SaMt* &y a da tPrempokia ptnas conimim ri
Acnerdan &elarar I'' arma a S Xpqtos
d frente'de Corea para In j veniud i Gwamd k=b* Sm i1h.
1 alto costo de-las armas uds]
So Severing monument national 1. 1
por el mal fiempo 1 1 campeimll*cm"l
i 'o.= &kwaal
Efect6ailise oposiciones del magisterio en Las i En la actualidad es de dos a cinco veces ni& he" M &I
Villas. Scis nieses por dar, inuerte a un perro Limitadas las operations 1 elevado que a fines de la H Guerra Muudiad!Celetwan Is Amstma. del
11 11 1 dip is "s" .6 r
a sesenta vuelos, a Ili operand,rack, se:o-sesso do
ATANZA estlina a ant. un,- areas Isin, In juventad XuaAA NY. Per Meat
0 mac: Ialin movilldrid y wi*aum T Is Uni ad bl stanrnbiara vi; 6.60 PM
to 9 in I h.,isr 1AaI(1
aMoomplider" T rat de sueldw. mente an otr% caunpow. talell ct,
It a en I perFdlis 0 -El Lpmss,.., E x a F. v oj.-" exper. mot an at trantTromierna de las -L
or Jose M. bit ofocado on conato de Incendlo TOKI agosto 10 (United). it! MAdA: Nue. TWIL.
to re aI estado del tiampo paraliz6 las Itos militarLs dvirtlcron qua Its pre. entire miento del p- rial. U of dowelen, so C- aw S-4
tor del diarl 0 Retin par 1. r0cm
ethic otts. tarde, un telegram. dal p,,,a'Mnc5 on Cores, tanto on of at- clan an airs y Ims storms larrayorm y Los alitinalidw dl t.- Ica c,. It,, Ihl= ;tcssdo 03::;P ( i irins. amok swaso _osh Mesa 00111%, do
I L rAptda interverichin de In PnIi_ I,, inno an al fronts torrettre, ha- units elaborachis. amentizan .. d,,.,; ipatrai d,,.,,,, arm" tit gue"A __ xta ,,. pe.-hods cloosess. t- jsr Aris,
President de a Junta Nricional do cia 501. 6 qua un conato rl IncendlO bi ndoso registrado. s6lo ancuentras articula trillion "in I jn.d daur a to jurliesaW resist 40 in voilotas" "Me,
Arqueologla irdandole cuenta haher miciall to ,tIn ouna thilleria sit inin, de islativa importancia.en at sector, del Octi4mar",7 al' % r Vr miia do Is al, puedem set re dgauTa I, trial. an at fortlectle, Ls. se- swacordado it ha Junta declarar r on ': w ,. imims I
histdrito Ca, Illo de "San Severino" I., in 'ra'strn MArtea"Abreu y Vlll _ltll- ontir-rient.l. segurId,2ndt mu.-hu ong; de lo que art. nera siguiente: ;.ola. -del raim Ero= -,:,
there a Im Importantes La Iluvia y In niabla redujerop I., El a. too hania preppucA.d.. Ain-: De dm 3 cimm s assit i hescribre cle 29 afie, dwslo ;
Minnumento National, pictiondr, piIvo- con erciw y edi fijus de Is M..,:,.-. do hus fuerza areas cle s do Ma armas v guerrites del costa ant-riji, scgen It I;Po 3 "1 :e5tudim en univeroWled do doebblask
pandiant doriet. it sifuir I'm .. ... 11. In soiled. U liesentat hoy d antra c., rint. %-ai g de Ice Mot .-Vowas Y
den It, d Casino M 11;1- I s Naciones nidm y it ad. file, d-i Is ,jIlmdej: W vies: C-on ,at r1oble cle, PM see
I, cl, In Republic.. El c p que uip'. ses'
pom Faliclas. difem.d. do cnt,. 00
"b err. rou., A. d lierf.d. 1:1 Istiodeffift he d0li- de U d. U.
Hlidrigue. Had- hit 509 que suelon realizer an, di as nor., aIrcialm I d _11.4.L_ D., If -1:21rat de D.N. L= ae"a" "a,at I respect. P.r L, qu,;,..,Vrnsd:, tuego .1 (a I fit Iirins mfin-adias art I Caft- how ij:A:c!: I Molas, asesiti- -j- er 1:2 7 see- 0.
as tirl"u", a lechell int. cs. dijo Que an grada mis elevadia do dos za .t ssurs! tilleat-0 -no, = iTV1= 1
oust It brielm. uctr. cosi
canq'li ta Bernar(to Garcia Alvarez, come En at sector mantra, iernlill dimile nto ithaiarilli- para sm
Par -ot-b dilis p-dria raiiiateiiin do it ll r, it It- Is cdaM0- lled .ft looseness, z
,,,;br,.
6" Ualededea,,blea, d* to jl smoft
hl'%rir. plit. 1. cludildi'do 1. ci t s cisrite rs,.b!e ,ji.doiinnoal an on lulpm as "' % irns. ambi _,= aL tables Me In
n ibr va, da' a daZ en ei'."
ist I bs does wishow b
riot. Ln a] referido Castilla I in. p.liai. cunque Intensios conal elevarn at precto del rearmed muchrilAtim! dinil-le eldoblvdesu mll. 111wers. Y a 1. cod alsillite. alims por Cl-i-ifesmil S.- jawassisend im b. w
:'xu s It a d th I Is Ito durante la .-ncrr
ran Im;lapo "i" iu'tZ, I r I pall. do un oncuentro at not mills par ancim. do Its rive as do mis Itsodowslat. woolowea
"%Hv..,.ih.n. En "a ...... __ pa
led- rd in ad. rillItIres d" llal- intent. icantril dw val 111 -4 guerr. Milleris: CwI at do .. mramt"to de is invenuld
ante.5 de I L Illinnins .-linandin; or anterior. ble do swu pre 4. Swiss A. seselslo
Its ta rcclonforai, crittre ellml Ma- dris junto a now cajones, con 1. fi d 1deoa*e ata16da dos trim qua m hiran It'.'.- ClArnsiss literais; Ln auturral dI Iti, Dijo ef deleghdo adwwww ;L7.90 Got les .9
.Id.%'omml;o u ca. per Co orli. nallcind de que s colocan III preclo'd- I.
.,brilarrm fusgri con fusilles y ametra- clor de cuaten motors, del liltiano ti. "Labore lu agropm
Orr 7 'u= TIr! ad 3 e,. Par= MO"
w.-Albert.,Lov a, corresponil. prandleran luego a on r.3. as aaq as jrss Su Ale j*. It ofisran of
PlIege If demand. AcaiAn sArea rlinas. a saj. mandii Machado, corresporatiall. 6 costo east se it Pr dd. 31L P- as
Continma problems coin Im CUARTEL GENERAL DEL OCTA- 7 .600 libras AerIinm;,.o sec a ran r"SANCTI SPIRITUS, agosto 8 7 p a] to a. 4111111911 a" me w ammem". em d doossIDemorado par Interruption it r ratio, iVO FJERCTr0 EN COREA. a mc dollars an 1945 jtra 4= n:ewMl
. k, I Cap 10. (AP). (Viernes).-Los a ma" a it
taill.- Los emplead's twat as fit gq de thatials no' arcialmente of Sufren gran escasez losesseas
I C Vfo Elm as "uribuido In gri, J= =r, =xm
esta atudind organzart. un gran It- SANTIAGO DEL. UBA ruto do 1. m.1tstlas as, y Is Kneehole, clubw asoods am
la....Orientejallinloa fuercin ataciadias ayer an tres
file Para mahaila, juaves, a ]as dcce- agcsto I). DIARIO, oration 0or catas :eormunistas de mano deobra paro IsmaltIrld de agua I*@ vecines to*. U w1-.:o!i
-A pe- i6n it chorro, an at noro a a coij carin a A: .gjr
del dia,, con at objeto do hacer m sa, do los inforract; do que at pro- propulle, arte parte,
gldd a uninpilig, :illeas.de Cores. ulcu de las nuevas armas. del barrio El Carmelol -cathiseb. loose :M: bl
1]. ii.,.idernandls; RL -I blem. de Ins repa-rudores do
in Manuel 1 Quince superfortalezats votientes B-29 fro esfueno milltar comparable, at este6as l5a las 1 0. Hem, assesses do, !s, a,,
a VI- telegrall0as Y capatares; se habia. to ex
Ilitriacldeen IQ,ra IIIlitrull suIM. el lillsmo continthi an todo suvxperimentornon ialgaurntosdd:hos, segilin del, ahode 1944, tuandis III indrurtria- Halmos relibido a. 1. red-i6to def cin ds 6e obileser una becie C"Y weeft =-, slow
den an c ,, apitaI;,,ZcItados em-'se in orma norza b*J ca a cam:6 su maxima nivel. cm. DLARIO 1. loo I wsauseito 49 sell raft W. ews- A. ssow1AL se 1on y Alirs. Tod suis bases taria ho par to mains 'In 50 Par tograd. de El Cornelia. Hene tin will 7 iigradits; lower M Us ad, am do&."& MdMOM
las demands In aproba- onel actitud Z-1
Ley Vilrona, at aumento do Its $net' ban cortndo to,% linem telegrAfl-a I dez01:in. '.0,' ermfpr T No M:Ma. de 1. lent. ran. u r a. .1 Ved.d.. solicit- Koo
Algunos f nciona I- dijervin one el 'a, cut. el.,L Is. a-.
do, y Is Carrarat Adminitrativa. ..zasoter ci6n de nuestro peri6ithdo, ba r:; 1.- 6.9.
an various. lugares de In provinchi. It iiernigois full averiado. or
aparatris "Sabre" de Pro. pEogr.ma de rearme brifilnict cit Lrar Tomg- of do 1. i-soluO oar if am. 4
24'MIG do V W milluna; d.
T.-bl6n las obraros portonsewn. Lw tolepramas y giron to atain an- a u 'a a "g r C.1 .. be ex
as a Is CTC. r, Il y no extiltepulsi6n a chorro. avistarn a sci. 1.316 d6laree 13 p do b. swsd0oos s.6- awles, -Vlsldls
P, in In o. qua func one an toda h: tomato en c Maw his a I all do onernigon at sur de U. an III nor milideril a1g, "Si todw Ift J6- a del sill d Cwhesel SI.- or Ab. I I ad- atimbrise Y casalstair ides, _r - _11
Minutes in 2POYO a tal- CIC lit provincial. uesto do Caren, peral no hicieron it In, I- .. Its precim an U. P. ;:= 71 osslaft 40, IF
Lcs tcle lafistns Y Ind !turo. Pero el tsr-n o an aphrial de eb -WIP
d2g. St. astern rpip at Pgsidont lotelegrufts- ""I" b t-bajo y proarsoltrailertim eraa,' "' Iosss J0
ta, ,p-rarl hil,;L. Im pr I.. dn.nto I- ultion 6, boom owdoessibs. so- iriosslads- 0d',. Is Repub.ics, onvis, a d'0,11' Irs De m.difj dii Iguno. agj'_"jm ctinst-ciats. aplormiI a qua podri lagrarsaI un Brisaii pTwr?- awassaft
up monsajo In QTwZ6Z am is --oa ll que of Alinistel, de Conaunion Imap 2 J6 de existir ayer las h. "; Par -1. 6,
problentals, basAclas cri ithistes mis tii, c 1. dir 1. Y-Moss Sllodlild- Iss 22 d1" possible que cri no- Ii. olillial Is =plil hile'dH. 'e%. W rN"Id. pri"ti- -b' be"' sbh&L
..... do iftas qua zs tradut.r IL
os se ldores; publics, lot, mal it- "'U'll" 'lu'd .4 1 n tall..., Ri,_. far antique Xrodual 1. awaba, p- ell rossit do ft Sts- Is. dcl o categoria *& Its; tole-, en esta Ciudad I 6.1 dol ill-no, ai que,
gildris. Asimismo. do alit claclad hnn e br%r..Ma'-o
plirtido varies to ision cs. as conin otras demanding dis me- Faustino Herrera ey It ... s. an nllv.s siirrifiilar fi.1disporga to pirtmiciaw tiam qua Ito
o,7 es de 'n"Il 1v inm dl;l, It I pq p It lose blurred. ht..
do-, par, at at a in- :c
It arimi. cup ha do Hectuanic niah- ncir EI aumento de !as procion no s6to ra no nur suffiendo at met-Sort. Cathaintil. It r r? a sit it IT e JEJ custodian. Its el Daiii rd;.,x,nr t en es.ta r'.Udelr 2f.,'otm Iijt.rrd:,M6,i licliiiti d, equi- I tiria que supone I"
as an L. Habana. rillicicis a y CorrEw ash. Us ,jrc a p it rs. s y navior, jino' a acme. del liqwdo F lo m T o
corresponsal. 1-tin element.
Fui ristil Inilldo sona army elinimadf, par su caballet a.
Las afraid tan" dl voni ftirlii Gran alarm so produjo an Is ba- sidlid y bondacloso trato.
podire dt, nuestro
an villarlars. do still cin Erida". ditjr tzilhtire d
SAN' C rriada de Punta Blanca, I or u Lm a McCar y ru a a ion
TA LARA. aganto S. (Denio-,dzd. corcs. do] Distrito b la at th d cusad
rado, por interrupcidn de llnerl observada par a] vecindario uma a. DIARIO.. sas Rafael errom Anei.
In at co- to, a imen.na
Con toda normalidsid lc,,.I. n d,nl patios a intensat clarldad, on %vir"m milviiiorra a V & d
at& provincia I as ;ZI a 4,
lot Upton de Im aerolltm 0 btltd expragn d, Ue
magiste'lo an eruejrn-.:.mCnndy v notar an co.racteristicia takor rmancts Ancizis; Albirw, Tuma a funcionan os oe
,a as ggibates,
pecialid des p y ESIntierec, se aitsintul bay. a his m a h lom
escalator espriarld. masectuancla lan= 9 M, Phrtial at corstojo-cle Is fu*de In tendents All- a .1puradi"'ant,
Wr, qu'IbIN' ue aqudl lia disal neraris CxyTIa Dd sl,
cle .= ,rlen 7 Jails del
". i. it ea Is motor an I& atintisfam. Monte. Incluye el SenadOr at ejwdaiijadar PhIffipllittoomp
pr em cle brif-clatid;d" qua rellin PU6 aromptuflado
rat magisteric, Illarefki. tonacl6n, entre los 25 ya acusades por 61 de 'AdArahad Nuestm o- sur k 6 im&
u fit; an gran _' in. rte de -is Dep
am] .. do 6 as . y .. dj& ua poblarl6n.-Gazr 1. To-, carrespori-Ifilds," natives 0 M ]as
lridilduo.piur -tr .. piarl too sal. WASHINGTON. g. 9. (Al-.)- Hunwilabso, subsocretarlo *uxffiar dir
rr-esad. con 60 posts IMErbelor I vicii'mas di El serador McCarthy It priavoi:6 on Itando. de Is la wayor __0 N & ftffi 9w exift
Ton' 7-1 nclorui MATANZAS. g.st. 9-- 1 j=i 2
Trib ... i cle Urgencla s Jra v.,,d,.de,, lanwila a. at Satri.d. .1 linto do :M leatre&
,do lristruciim h. m.ca.d. ran 500 erlouIn;r at embaJador Philip Jes- laSeeretaria el X1 to ris en lode In Habana. Vemadgimm, ejenq& w
set. y on dia de tires to a poll a do it..- Nil. R-016 F". jlinA nieldid. can n_ -P y 5 as arm. Persian ya a as Socreltaria: 14 ban
rutro"B"at I... I Ilnda n. is IU Irtg ti ,C,Ird poela janota jairel
a Pi6rea. acussado par w ve o6no hot dot aiirnitin q.. I P111- dt a an'stil2als. zinob."Probett In
On. Cefe rino P6raz Represis, de-hon4d. lu rass let_ Ih,-= .d&. all. .. W.. Y ovin so I-sivilig. So 1-1berle it it ran ..'ar Cprduj g-eIs le-n. n- _m terl-de list treat restarstse. 11 vornI, on to i do ldil- hzillmi bri. irivestig-li6m
que 0 "t:d.a, U.". Tra ,at Silvestro Hiroshima, o
at, b, on I c,,,' d q'ouln. "j, Za., tomemento cisti M m por an In romina do I& Secrelsirial. E, Ile
at& al lice"nala. its Iglasi.. Ill y qua Jessup nt& N Tj
IM mi.rt it = CI= .jU.kL._bj"d"
1, Ni i's 11
Instru-6, T so an I La sticiedild oublans. dando maistras con cinto rupos que, sellim A 1106!'olewsu Qo NWartliitr. daliewitil, ban. P.- "Istir a 1. Concentration hiirial J ,o Llancr:, Gjarnitio.'una ve- finflin do su generosidad. estil comunistasfee Aloe Mo an ell Process. We se Is
a Inc dri tren mit, c lusarih lii pre5tantio su collaboration econ6micA Los 2.5 mandonadirs. an ud sly -j V apnr Iwaer
Cerca de 3 ntempleLosiopublicos (it I. tin at a a in Dries.
e It .1, .1 n-I., Gcr,,rclr Font G,,,,. a a or. del, P,,,,d,,.Pad han dese pena Trar. SdTt:7XV gado
in In so distionen a an- 4,ijol. Ipiten iticil" deztic-In -1. Airu 4 %'6ir'h ritlis 111., drup i,. fin artan-ta all In Se-.
lit hacla III one I jslw S Lib 2el on -Pl;ap1tal para railstir a In In, rutda do] ,hfc,,In a ftlWa, ot" ogovns qua train It-',rat.- Eslado. paro Istj In rela- plisiti, t,R o k
cancentra. idn que asa clase cfprti cand. an poxmim ..tas. Its sigulan. I a ion'liguran tambilart M,1,"1Iag1rI. nq as rw
to mailai frente at Patricia Pres I ti it njsm, Albert. I a#: I a.
',a L-L. ccrrtspqq ,I Ginizaiair de Miranda 4 5.. J 16, Zra A ri x
fiencial 'Rara Interwar del, Ejecu" I tr: ellas sts C.B.Cutentra -Inhn Car" Tcjo cp fliss an N4 P.,r
intent. six mults im Sill- 3, ivrlti prit1wvm
50::3 1. actual
Coand. I& byl tZi7nTeri It.' dbh;L Cph alich, 4".,
Unw; tii*.'1,7TT der M-F-1-11. girj- ,Ibl,. dealarar desleal a un amXblj-. '. Monte, q., a le
-UK AUTOMOVIL SO., litlarcedes Iran,,.. Alar- de In mayorla. as
.to: .'No stii de ac ardo --nn Ii, dig. -serpt, con una bombs las Ms. quesa de ]a CrII 500 00 nid d d a, Sonado a, M2nch3K a nint. am y Ltrua tarieta de .1 Par., Tomaho de 93,ix 5
Un antilill,10 alumna do Beldn 13-00 gun rsona". Sin merriorar a t unisLa an I'm bal,,i m-, Xia
Srs. do Costane a 5.130 M.C.r 3 agregii qua Its ataques:
NUEVO ad a tr ms -b.- y 1-1 11
Ma. Basin Folch 3. Jnu tia am ReMingtaT1Z:: 2"
c..tr. imilviclum. sin "t., ,,ydlivilds Rom6-Cabrrr- __5.D0 on- pmeba-y-tras vna in "_16fi ri ... ri. do I& Secretariat de Cannot- 2w
...d. ..Id It.,- d h.K I -, tire, un. esp.s. y do a ema destromn Is digniciad del 1 61 1 -9. dearpti"i UE11i
imadola, sonador Lehman, I federal 1.
23.00 Sd de dc o' I a nar" asse laidpah
gi In fngt.n 0
MI-I 0. 6mat 00 m6.r.t,, dijq qu. .1 S.n.d. hillif. tud It owlsebo
Un mlembo de 1. A. 'C. 391:00 jild. -ad,, elouch., "ilomaricines 'd-. A4
SAM Un "Is ,e,P._.bl no"
Devote del Nifi. J is" insOm his rules ".I- a' ar
bar qw babim
NO KMOW LOS PRE M- df P'a 2.10 lmi.- :nnp' adclir so i0do coarnumistai, SCOO
ORWAS SPIMU W,.= aw" d. Un C.t6lL,. 5.. or '. riblcarzm ..da Fri una seipjaag' 1101w
Unit Hija do Maria 5-DO to de destrir reputliclona qua
111 MAW A NMI, ttese Parrovia de Nuestra Senora do an rtailde
I tj aud, .,,mm repu
I VMTA 4 P11111410, 4 110606111 del illir 10.00 n g.rdiar"., Jessup, c
anneric '-I sedea"s
Man ela Elena 10 a jqnuuh'! lidMe do lj'%N: Oslad do C.: f"r slis
u 10 111 re-Idday v u prins
Rafael do In Guardia on!, a h, lumbia, r do
U A custi a MzCa I a;jrwbp daiviali.
O'D Cat6lito 5-0000 do habor sometida a Jessup a r.!.n jprimera acuseellits go IfeCarusy OS
-MCnOR CCW. A"6mmo 7 a.00 trot. vil y co arda' n to -,a Jessup. earta dialt. JOS I- sit
IN Moleir 51olisse Do Ami"ias t Jan uin Diaz pillar '50.2 ecestari de E ",ne on pil 0
0 _I .,u FAka smmur C. nq .clii L.m.r do M-d- I DO I Ln S fireman a is "Mi quattdo,,asaup, p,- 'aij
wtoloorAles OWW@s per Ud. 12S 11ki ltmd An6ninin W a araci 6n d H. r. I in uni 1. h: F i
An6ninn a I00.N Uni a. sa -,Xr'
do P..' fets hays .do mericianisdii -t-I
Vou qu agolnda de, paso 11111swel llsock Rwwo FaLrnIja Ugr1vd,, V.zqu,, ,nv,._ siAll
o' it ..I, pued suspended, Polotfia irivestiga.i6c, lailarill I-It.d. ess ol S.
hum". It
ljgii de 7E_'a Y Ban'. Grill nado de lost Estaclea Unlido&L-Sia-ztento y cluti"CidIs r!;:=las ax-ti vid ad ts fact ar ture
gimad a] respect do tel I
delpueblo de S Ada
Nadia It
1 2/ culturales de E puide to.
duchus 11gro6woR -o-la i
v P
de su de a -i
Prahiben, los boletines v
exhibici6n de pelicuias S,1141" do justicia
WASHINGTON, at. (AP, parn que
iEt Departamento d:gEstallig. nun I que lidluYa
hoy 9 a at Gobierno communist rdea ran camino pQWko
PnIoraus he obliged. suspender to.,
ties kes ..tivichide. cultural. tim-te., Otes 9, Tamdho de 14F.T F
americanas an an trrritmri .ydaua I..., Zf dcl .1m call I
Estsdos UnId.3 ban ard 2 lul = Is
vez at cierris at 24 horas de Is Ofi-j to un carillon p6blilm corral ass thin PoIrica P oUvo do me illerse reelbsol" less a,,
de propaganda, an Nue. Matisolop cl.& ; rsso
1_Lwjt va York. of T".A. d. 17rit"
L. Eatadm Unitim.- an
dee;1una Intervention last dj ". J= d- Owar Goil d I da an libre camblo de in artiness an, f= 1.,.Cbt.c:6,% eimg: a. 1. tre Im dos runciones, subrayando a)
EI telegre dingli par, of &el,
nnismri flempo qua In actitud cl 'I Go- Ch.,6as &I =nimral tw dive isek: biemo de V.rsovia contrasts uarte -Coss tractivo de Iso ob. en lia esso, Monte con Is declaraciiin sovititicas soji bra -at irl an lprmza. bite )"arti. rehearsal al. vertedern,
"ah"d entire ,,, pan
En su It at D h,,,n,: i.d:nt. V Cs:= ,Wliarl If
de Stack, dice ue at istr. .4
lif ii"
1Ftedo de Pol, ra, Skrzelize-III
IIam6 el miArcoles al am aj del Sur". propiedod privads. y des
tearnericarto Joseph Ft. Is. mdi*rni -Y--- Is
le 6e Indus los servicim do infow. I-FEA
Im.Au. do It, Etsd.s Unldos, In in.
bolatines noticlarm. bib 1= M.M. I= Z. L. re- Taina" 4k 10 ir -8"
a in... Pilice-lik- dill 3Y' jhtbicitIn d peliculas, torm "aTn laments do dil. .u-= N=
21913irio, _is deen .- o" 1111
cut r k"
ConVoca el 'Colegio de oarlt= -- of ALk"PI
Kindergarten para IR I& tart,
-dud-oll
WANUO 6T26 concentraci6n de
oelw= trasiwLa satiate Ernastins TrrA do I,,,d, serd... liplawid. 1. dii a Jwdd4 W
r6, clecial del C.leai. to .I a lk
C"in" Will t.:Zb.... -me" Kjzad=arten, ha con-cild. totes d.j = 1r:
........ ni..,., aallirfl.. de tr kj. k be C.
Ud, p- p-parciontirles en w propic bogar. hitalvid-bles In, it in cle dargarle. par.
a sue.1do a mpestroil qua timmr9a d.AW= 11
El M.,10. 6T.116 til.,.,.d.1 p.-ailtiesu, Is alle-lidwell II CA isfecto In el Arif tealro Municipal do Doml.,, Lowlands.
]a Habana. no 1.1 state
VICTOR I95i.ii... plinallia do to*'. oisopesito irocillilist 'I ly. v;arnes, low
.di.. i-.. --I "G-II.- MkSial y dw -adlaas F-- 33.79 Inuand. a d an..
1 1 p- I-lid-til III. instill. Knoteed
Afirman en Madrid que LI-mul Odlla 31mb 11.
Franco pidc otra vez xrells. pleft. wwm do I Alecto
G
G
CT0 R Don Juan que abidique 11- Luis LAWM=o
MADRrD, .90st. 9,
ma qua at genera,. "r's"
expr".-no'icide ri"ut'eatesto ribiliques an fa.
"'I"Wid.. .."-,r; Cities: "?r de su hijo Juan Carlos,' de 13 4k
L'. TiX A 10 A A Q A q arm dlI dad.
1- ifld I isies,
JOWLt
tat k
6if
cacnoIatael
aeWe
Sli Be
J;-v
At ........ .......
----- --- .........
4. ntv 1L.B.It E lit
tl APT,~L~
"Ii i
1c:: G IF t
Qo.n
Full Text

PAGE 1

"5El periodismo es en locaxtee. no sna prfesin, en lo-interno1 un sacerdocios'.¡ DIARIO DE.,LA MA RINA119 acas al servicio ale los iotereses. generales y permanentes de la nacin. El peridico ma .epn .er. DECANO DE LA PRENSA DE CUB a1gon aacscaa *o CXLX.-Ni4kiero 190 ,11-.la Habana, Viernes, 10) de osto --de 1951.-Santos Lorenzo y Dio4dado; Sanl# Piula y, Filomena PRIECIO: 5 CENTAVOS ESPERAN QUE APRUEBE -EL laprob11 ,, SYNORCOREANOS 'Extena a ACODAOECNSO 1 A LE AZ CARE A EL 1 1, -.LIBERAR 100,000 TONS LA~~~~~~ ~~~ LETZCRR Llsgso~~NtRAN EN.KAES0YG .,los rusos DECUORTNIS 14 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ M LA CAAARE.MUd~rere. >~~~~ ~ISTICIO el bloue.Prescinden de los preceptos .reglam~entarios par*, Auqu a 15aets el 19o"adcmnst0~ __ Taiilaien ige acord aunetsre precio n-aiino del Eu consideracin y rpid votacin, ha declarado el siM Je$28,0o6OQ,ooOttenido que dar las garanitas exigidas por Ridgsaa N'o tienen dlares Ytabaco. celelarndose consultas para determninar la lder -MeCormaek. Tal vez pueda demorar unosa das! p&'*Itaiqss, 'avioanes, Ddase, sin embargo, que se logre mucho progreso ilos .neceQsitan pa e1 unta alza. El prxiosio Congreso de Higicne LLEVAN ALA CAMARA EL MEMORIAL CUBANO fli155e y otras a rnias 'VOLVERA. TRATARSE.DE LA LINEA NEUTRAL.' nivelar su eiioiofli REVI(STA .111LlTAR EN MEMlORlIA DE 55GU ERO WASIGON, as 91 APia 1 n.sislslrs.dn Pr asci _ 2 VOTOS EN CONTRA TOKIO,. 5ste, I0. (Viersea. 'A: t. del ,ai rec aaeet-s UN CRCO MAS RGIDO o, cece de Mec -,,s celelsed ,e le, esce de ~ e ad d t .tdcasaashhaClc .L rse ientee dsar a .-P.-Lg.-.I d. .er.icaheaia see ¡deee.e .Keasperaaoe-1 e. .e a ,e.-eeesecaas., laebe-eeede-eee sad,i e,,, lata,"C ,arp sellf~ 1 ,¡ls at c~~~tad acp~cae c d e a ahn tn ueunr. e e cd eei d ~i, C sAc p~1.be de 1,11,11,~ de dersd e= .ss c caYa asicara cal. eq ip mal5t Tcuu cieniesa ye .e lo. pila" ja I¡ T= ,eha le.e e e. .-el deae 1~1-1,111.,sotidras nidi -enn z les, -e cst es1 .r eaect -ecca ¡elo durantelo Iacueales -acya lostnetignrls 1.ac, a eei -< ul' ipr .e .atra .l v.aeir te, .,cela -5~ - .' eIdades de las co satas de q-cale c uenece. sugees la cestesdsiee -Tip el INales dc e ttt 1,e,-'ee,¡,seeees, dse-I araacst ci us Iscarela tuIr i .l callelsl,.R. Om.cclca que o e e las tropas~ Oh" Sovidenureit.et en b e e P se ,t, ',eleee ~~ec arl eddCInm gameqar.cL Dee lececc a respet5OOTIS ~ ar d1 eteia de l. jecelcee a. dl. 1,0 P. e. del Co e lS v Tri, fee ~s, eeeea eeeeeee .1~ ,,p,,t P e 1, eee el le es qe s cosidra l Poyeta.con ue. al-cuys ~i~t. o Undespacha del Cenrtel Grcecl lodeasctc.ha SdcSll.Siliefeh. ._____,ar.,lI,,, santa~~ ~~ UAn eaad rlsNslsc id-a e,P Ie es rmead sscaeacca e. hele. WASHINGTON, idcale 9, ¡Geced me ¡. s e 11. ele-eec-l, .aunque ,le r l ~. er .ao isclcd. -a5araaeeeealeeceeceneeeee sel-pnleehsadaeo oae 1 .AHNe13.9(A _AI'0 ." ?Tastecea ,d, ,d.eeeeeeed ~lealcl de lea s in e hay aca chiad loctdl acmencto.dCa Pocirce deeh ala ea m ieitarde as La : ca a Lee a la hoalfiadae aclads eslsdrd, la d 'ael de arca blaoqu daGd ae eit,. s a aea ce-alJ _ceeeea ..ci Dda les ele.z, e d.ec e n L a ieae NI sacah e l rlic eachlidbia Esad" Uanidas. .c =lce062adM vciacaaLsdlicaatemed. ha-caaesacae he 1sare Lceasu ~ trc .adeyraea eseeeedsaeIaaaresceacace Leu,,r, "e C5 n al d ate.eere .~i s Undos e e muerse t ra edecce ute s seacrl ee cs -saa,e.asdeisiiacar h.ieaellcaeldalaaeiiacdl eldealessecaeaca. deee e yee esdcas 'T-ee e,.esl ce el.,r, ""."adecaai" da -ve ryco uaIele e,1 ..pz .~. .11 d,eade a aePlht I-s ,Wl d .ee daecc 1 re de a ea. acl te ee 't. d5el ~ saa cse-ceeas leaa. a cs aasda. i i. liatds ceicidaaarlaeidrccalcas al leyerae y lhsesa-caidr -ater csa lrsa ysr lera. i he-s-les sriasscseladaese i. bas larara ci ea Gesaec aen ,ae 'usicsa eas L .sa tae siaaaa esdcsieseee eadald.eereeeer aadl e d de clale ~~~v ee-e~a .c las. ec." a lea d le 1, '~ eeeee Lee'1 cs rlame de aebeddIl.ac fisat l ,i as de cu a daen eaatenoinaal se es8careaa rl, T o na lao. la 9e AP Prelme calah ele ccsllcacsceea eleccscaa-a1e eee1dceleee-ra lce eieaeeeles ,,, esei alea llrs O.Caaee.craided-d r la asra iaedeleAIan deL. sC arra moifc lasi5 a comeyta lee aln 4ca,,eeIw13Riig re,,et .ae ~1cea-eeeeaecseclaleeeesecaeac .a.eale ceret drseel 9rce CaelaeeeeTleleeaeli -na~ d liit a je s. esere calpeceO -a-dra la ~eeeA e"ae d, eeerceeeeela ea cis l a aalih d,I< "e .ente.,a caa re ele c t e c cd tina esdla Pr-si deSidlas C -caa Ol iaje aenrea e s e e sni. ye d e s .eecsea de l'"iu' ., .aa crcIIcecr eed 1 ee.eiae, eyad d ,l .trt Sesees". elele. sc e Sar.dia .ea cr se. aer a,c ,deea us d late ~ L. NJ( s.scc ec eeliisl ad ca a ar _nsa.cp d a cae rl.-,,,rpnrqes is nds i.lhinende 1 e raa. daeasleas att Ats e lca.T .al-intiiesayeeas saedceetseeehhrase merd cesse Caspesa s r d I cates. d e -a1iae aeeesilteilsd d tlelqa a cal sesee sl ---131nalca. se¡. dLa cilne settl rd erla conferencia sobre eleeayii er. le s. saen e re d ese le. ec elehs ea del carcai de '. de 1.-dn Da "leceie ,~a' ~~~selaeccd d lCreseleadacrada~~~~~ de Cta daeslei -s -ur~ no sellasiz aladiacahatis sar 51s casaca-I. ~~~cIe Tiaa5 Haca }5,.i h-e delrmreaaeieer ehlaegai Maacactsa a a.cee a-ei~ eeeadc aeeeeeseaidae Lact. icd. Puer de Ce.ara 11 lsas e -.r que 1 e sfa2)e uqe la, fcC E stasdleae etcdaal i Un¡ R cei~ .ia m-aacae d e a e eaeelPeaeSce da El a e via r .citaede.d. trata rama rad.teatea i al efedadesidaeae reaaer',i sec ,ares i t u esa ada_ en -ceta eSsee Cachee dr1 ~i:aia ha ~a elca '6 -.- aseersa ah ea e n r s l e ll ac radaro d r el reti ro E lcaI ad ast. a) ete de tas litaseaceaIselseece-as, it z hesii t se ua cte es seca-1 TEH RAN agest 5 es15. t e ecan ro de dadlae caS eea asei .d sa a is o dica asele 1,,"es s I.g raa y'I",. dslel mia. s dccei sa iea e e s Es a ido, id, a-a eASIl'O .esee --,,p acatiseiee .ye. dcacer di ac eidaht d e Rlst et 1 aiider-s Sea o hincapaciddad eaaasi ret --cticalasgl,,i ,.,O ,, .1 l~m I .eracahti, de carecaca err asead laz~ Csaeaaahct aci asic1,< rsr -si psiae¡las .,eaesl -~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~a la1a sua izara asadc st c..d aslialal de.raic "t.d1dr srlessaacmds~ Sa.a.a 1r.y .c t os al a.r ..El uasc.el is asd el d dsae aspi' cae le a.u" la enesa laylesb netasddd l. no" aPtrl'eurldde atorK edrsa dd raaecscatycsec5casierida e cee-e dal a-el c5lncuy Sa1iceilertde.e caecera-asdo,¡-e ,,, "i,i;n,!,,e .1¡. de~~~~~j~ ha 'aeasd es-0 secel dee adeeta liae salrnc estada,.,,"< ca de, cs Ad a 1 c , i al d. ces Gd'F e sa-i eehhccct la i d 11car sti. diviets% asP ca .lrala1 esld ede .acc ,-.o mesel antrcas _ve ~ne r 1~ ~ ,rt a ci si d tltaidialaa dnd cisari d las eza s sellaa esa reeii su;eo no a Eos icetaledos Urdos a, rcar, esa,,.tl r e "sei aaiaCee $7.848.50^.s0 scricO~,I d~ea el Misr o a-acaece laJm. .'.'.r-t''n": ,.iP.',lnl.a, .1.d isi at gaaa rasadprasiaiani. lista saque dr-acesd sslcdshetnaacscs e sa a esasihta .sa .edie .eeca-r. l.ta .a aaaac ,,,sSrsc dra es c i .hs crlie y dsie aserstas eJITaa oread s earl. 131e s acda a caisS c nra el. Laa a ' ta Esta mna jede sIirnf si, alsJ ae Inplaie alt cularint del~ cp,,e OS5 ayle-eec madlia alce dcti eal laca rallidcaecaslesar A nal es*r ia la em r o, ecca S7Sp gt a ,tcatside la meeenaj e a qt ladesli ,ollsa5 Sereae ,a se 1 S ta de¡sa,r t la Ecc ct ladtdieIar-Q ~ -l r ~ ,p, ata l un.doalc hoase .lea ss quebr el aAil-eila f itl citi cae a dm i a ca!al, l mente. icident. a.I.,r, es as sttabadatreceel. ,o .s5a acr .is-d aeiEsca -NGm ae s re 1 ercrts ssars se Coe iela. lssilhleed tac~ssct ,,taa pO n t er a Le cc. o s acomae. rasa t en35 est ,la,,i.E-1 .G.in mlalasa5-ht., cans Acar ca, cea .aeaaie_ _ _ --s reda ea lTaell CesOiaceAas.$0c "ae ec te peis 1slaeac -nahecesc. rsdnt e "' ,,-i"-' d a fjd cata ,clea -dsatds e ae el tar Siir ta W SllG t. ag la .IA .-a dd c ri sse. a atsd hae li ud Cele measli ar ers ias Tael a1Il. dae-:.,ed lasiea ec d cerao asisu es ca r eant m Ptar a l a arsle lpo lm Cmiind Rlcoe .n-p Regcaea i l,. pyeit.e.ce s e-Z ti 0.it da rrs dtr esente deI ala i sa nu .ah as .e st i eechial Cecil rcchaea ,l, taelda dre 1.a.a perla-a si ms-l hc, Aatscaia.n cel heicicl aa at s u debta te yaau.adcc9ccssacaac eaIAlecdateadaahccdleesdtieea'ce laeri dd,-,catrediiicaieai5lsdal scceeideeeemi cc r~ alLy Asscaeesdeetlaese. a s lartiaris dijoasaaeirlaceie Con -cEusra lalseireaydsatca. qu tIr .eu~ i ,. 1 ,acidod -ui E '1 iij-"edleao rt d icqes proyet Q acaec aara enAal a.dsedd .I1a ,4,0,.dec W52'o cecareGalilbd .tiIresacmcdee astccascsfa de 1 .aee-aac .-. .-.P en al erasaaaat.-atriaee -ai Oa Yac ascae tratarasydelaqu dea ahirsercit2 inia ,b 1 1 11"i el.etiI tT u ,,, eed ie ecLi a asa 1ca r cia ditas aag s Pa ..n4 h.a la lad cea sd i lh e a .-n ~ e S e e .Jte ie e de ,tl ar hIsbe. l o ia ledcar wx mne oseAgi .1 dl l.elsrd sacst lase diar da ceSsdele Pectiarec. esa da.Elci natrad.djrn 1 iPa-ta b¡ta, aia asl Hurasr dos me e ne eq e su-ia ieaer a 1 1"e I~reaie aui i u, el cheasa sasuatr a da uarsara-S d.a~a5aars d 1p ,dayi 4 iiiiJflO e 1 Acm ntautr. n da, eel sc nee qs de ucedelda seCh aa la -I fma -lcteo fasucind ls cmdccl-n e -i m ka sist n id aired ca Aloas Es tiado lir d o Iw qI a.,l ,¡. d ,111.a1a% deica dSra LA iC3 .l yac salda elae laJo alecees Uniabse Est e-jo ecsropranz~ ~ S.e .sasen ita. yae acctideccclteraapa dae1s1', sa.s.t.dstlmanad 1 ala .qu. parireadcinbr caetacSaa peasn___________ car Y .P eatantaeedea M~cd~cr a ea la a l plrda e ss dcI osa Cada pea aaeess",, sa.d.iaii de .l.,it ,.a~pjea a clareanste rce rojos~, enra Berlin e. caatldadta .laca 4X .000; Etrani 5ee23E7,00.0ye00;xerm a tears'saa.1.1.-I81,n.1I* ,,m.: ¡.T.daretac cac apdal al 5andl s.a Csaee de.ta _oi t a sacas eli~cedei.icsas n d r d e "-,1 Las Par iis= sdd, car a. cuasperit ,,; la-i d c ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ jm -h-aaritasr hhaylsa 1dl d ~aala a quea ls ea Caa d.c jiu a rracciss actrtact ticac .l raea cus,_das O -15 u id e tu¡~ .lae, IneefecHoesa esa itaca chca tla i usaslesc a as z c aesaliab¡ seCeasle c12'0ese l~od ,.h .priia 9 :! r l.1 aa-Ad.u.~.-.1 deic aterF ¡ iia $ s cadinaca le ateemade 1 ace ps-1aa e es.n Sa rala S cias e AscrcCii allcs a #tcs ic tcs tila 5 casi t atcale cas s Taciai ie a. se ecl c ltad Antacomunte h.s asuzam . "" ~~ca' 1,1=,"t.tcre isla' de hla Enas acda dded tica arte le caSall-. bla r td q,, -.1eiide erde ,Vrp,.h i. cAecaiscisen.ei .Pa rtid c e le , -sell o, mesta se esl celatr de S.]. peesiCaOca d l iadaatd utssaPesicisasaatirad 5c1s-d l dda Portugal:a ~eaia iatelu idelelee icaleceicrelnccch a ci dc aehea asa a.'-ea. melda-c bsaedersse ci ed hi fas dC ses a-dee Tu taa s=can 1 atseaa steiaiasdc ateiSl.r5 Pir t aa.L ua ce-5 a dellc ee ae eieec ciiaise s de ieime ]lie is. e epss caiie-l dlPii-sl eha Che sendidasitaidar ~ ~ ~ ~ ~ ~ ba ei ab he1hal ala tt ate %5 cai"" ayo atares asd eutc.d iae.deriasl.Aldeai alspretaS-e dt5 j e Sla tec serle cb, -j0 meen ha a e-sser d -s tese arai. edsl pi d eatee seta l. aEacnslcc r .ei.Lupasa 1 SralPaiia Il lasag eel., c l rieaee 1 rh l! --,, .do agl ad]M rralrdccla.e nsaal i d s a cab ca e nr 3adls ts s.4Ta 5 a a stilr sa ad d aue i. L laccca .1Cato .ep els atie1. C pde a-,nstsliiP, sera desai na da ce d a-ide re ,,'',F".da,, 31 .P casden aulra d c litassl dc arcslacsaad -r. d e, tse naeethttrsaaa piai S cietil. se -" ~ ~"_ drs ea a iii ies Aa ia ce la ,,nt¡1.u, h.l elevadaas la .¡.--lal, 1tle -eaF -~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 ,yaita 1~aic i de cac.c rtate i le rnateihaciaae eu Inc calcOd. . i, dil aid ..ee le essesies.ies cinc sice de iaaa.c a ei a i dn s ha aa i is r ce r ec d c d a d ldla ca a i s h ce ete ua e .de .¡laMtoadc i, a O a el -andioes "chteIda-mir ces-le 1,11 da tece si ee hee .erna--lsd acerai Tn h atLy zcareiera asal As de la sau Idas ," e "es ic el1, r. 1is duala scn1,1a.rca .aace alemn, esa al Ja, siics. .iei tcld deud eeeee dua seas iuea1 ias l Ecli assasdri. arsal Cd1 e ,schis .an .d 'ia. = ,fas da sAcuirt -siadas .i faara a v cccrrde Rusa.,--ar au trIdn dice sed re.,laca da.i i asdleail cua tuv date acuedlcn Wlo alels lee a e rst Ra .Iae aca alad .5 ta-l'aea a itaesse at .ees f s illeere. ae ¡ ediddutcesels a asesaetesi'!.yasa a"L"ea enl ec ,es s Aes.arisisel rcs.se dao ae-tena r lu e dals h alaelsu sscltssdrlcsa assciaa ¡trsam am Saaleay iPI as l.ub a.eaesalsalapr.d m-,sicta aat.d5p2.neninepeara -e-ea larada Ci aue -tdas-sstssts seaTe is de iesiel isiat sisa Sae0 ,ea ,ace di ,ttitScsu anlia a tao eotnrA o ,''n!, ,%,, d.& oEl qOernMal cuanotssStas la rdet d. .salts~ 11 esa.si ma. 1 ~ t ,Paa oiss ~a~ aamadsd a-, ~ dSisscduceGaMes amentoi d e clrsu caaIda. es idaec eeedP-id Oresn aL 1111 taia on P sscuy enas. e e aba dasiq es l lasasca teai~ d eig d ~ 5 e ecaca ,¡f .Ala Ly as PIe s.i, iceisecas Paam rca a esaaceque _ _ haisCa, c.51hs, cacs es en"q. pal tes l suit dataastav de un a a lla intii caseraa ir depra l a a e p le la -m Cn iecaa -hcc "s arel" a ,uld nc laa la-e c ec yas a ,iss .is .edcs li p u r l s t a t a s r i i a s e r l i l c s d e l s - a c r a c e l i p a c i s e a l c r i s s h u d a i p e l a l u t a ll a a e r l c a a c t a t a d d a l a s e c a rn1l a a d e mebc a.sPdoe cn ot a t i d s a -i e e a e l l adlipt -o-adi m.ilnmte pd ec -ala a-le c dia tea-t e h a m a ii i s a -I G l e a -iti d e e daa is e s Oias 5edtla-s Shaia es tceSs" -a-a- ala mdccc a< 11 -y rea m le e. R l aeliee -saeee 1.sala Lla deea 191~~rriea ica

PAGE 2

.5 Pgina 2 DIARIO DE LA MRINA.-Viernew, 10 de Agosto de 19i1 Noticias Nacionales Marta Arjona, que obtuvo la beca Ag rcultura 1 Hacienda Obtiene gran xito la. obra de "Lyceum" har un viaje a Paris¡atran 2aexosici,l .A et ct anaana el pago Garriga, "Srbara de Bitini" ..1 . -_ ~. - -----Ce nutid iri .f.i e .y n0lC1 ii DESDE LA HA ANA A i deM trWbu!o susttuariza 1La joven escultora fue el ambiente latiiarc e y fa--a ibilr la a da e lela ilauguran -Maan., sabad. 11. vence etaru. Se trasnite diariamente ,r.ble aufe cm at, iie e la -XIV Fra E .,ic Cae -o p 'r e p a l h l. i del M.rti ,.Ln, .1u-,,,",,." asaada aer en cae ,a laeaaa a iead d. plaarlcia a B aaae .e i -are re las 2 de la tarde por: -gsja a a ma En. h l as ir. diurante un ano. Cenii el acto o la llead d e 1 liqiu dar elecorrespandiente .1 P.asdaadar e po .uS e R ."Eenl des Metiert .Art", dinde -a del pos --n V EN EZ U ELA de, ji.t¡e en las rezp ec¡vas ofa las 2 ai .n :ae ,G0 180 Club. Curso*laobre <1liz -laa .l R"n. dlala da1s.aa, Fpsii. MC .CASr MARtACAIB ¡a5dCdaF ime, a7a a l¡aiUnin Radio y su Cadena 1 RadiovisiOflI 1 .anpliiira si¡. conocimientos de ceT ja1 vgu a a Em a deC efinas fissi 1es. hasta .ntes d"e l., in-1 FM CaNCULTURAL diaiza sa dios de da dena. ly S. EsiD s. Adala de Tembln searaite e T ttded, r~, .de 1. manana, com de costumF Por Alberto Gird da, lBasd delaMsalb INFORMACION RAbIAL Po Alet.Gr Par Adela tauma a de laas ra, en una esue a a dr (3,1.1 bae n paas d Curaees, Colb. y f iM con" La trecid. de los vehiculos, el lLL ERINA da Pir l s"Br Luii Madarsiles. P.Cas veces una radin-~ovela ha LabaL y p". tao La.aiiliaaaiaCuba que an al V1 .y ,sclal ada paa .as jinete es seCs paa se. Easa a diiro geal deor Imp soda i Q A orsllars ,onr sl loa uaqel ntteo e uaiaadmraP,nab a Eal nla ii dl l e H Ni p a e ,01 h elactalssaib l p iii" aor eloet aria .tinocraocn ih56 dr rg r e ha da ria ra adice n a l. pshin s puertos di .i Jradaid d e cn B .po" L,.MhuaL1, ~sui da,, da lai yjlia dalai .s a #,.¡,l .ae F,.,,.&e1. qum ld iemus .a ary aa lacirlaaa e l is d le arbme d apl .ha.a eai b. Fis m raaad"B.ialen a s .a s i a ahl n i s dan h .da lalair.aa u s n y elras de x s e ."Brbara ,d r s dmla h deb Mrf, pu lara .dn .el l dan ap p oe ii a h.a ads.rad1 d a S i E r h aGat rGA 1. e i nu. ~ aa~ae. Sur tle n trs 'd-trtic im tir , r i t c yo t, a d o n u t d p u p ar i r e e s1 6 d e l ej e rcac, .is a l d ds ., ,u S, ga Cr o eritib quir -n.i ,a ae, S.lls d,¡ jri to .l a ,n de atsapt{a tEa EBt us n us.15-92 o ltcro rnee-ar olni or eevli eineecr p aaI ~ ', n~felas quei n a ai ,ande da y d l u aaa ai al -a w ai aue eala la liy dl, b' h ,ientol a ads da e Smnl B,bar. .Pare aan~ ,Tri,~de ta, Su ulaend d aran and a uardaa laaa lacaa u0m ir. dceada, a dsd. da ,. 1=11 dn n aBdrbaa Blaab b,. aIr aama p. *n am.l-laiaaial iiai(y ,aa--.iid su e aaa" aa.iidsi rimae .aptla h ace e, a alaYii "' .fpin,,, dar~ ~ upu y m s s iLo e o. hyan al n ic i a rBanh: t a de u a m ddieaa nr di a s s r su pr aar a. aa Ca; Sia n ,:e daaa a p rs alsn da J ACht.lih. rilaa ialaljn E aia i i m l"lar,' s asa y A~ .da. Pu ui e .al s eaba .a arad r r G acia daaa la a. edae aa l s a da my -mdita san g ,r ,,,, tslas n ,,l p e o a p g ra riso artY, de m i.str del 1 .m ,h p i Ct c n e na d e C ,r .e rl. te del a a de l s d s. 'd i d .osma ,.l. me o d, aaaa s EL raala r U n ad, suVisada n, dr. dblaa pralald. p. ser ,te .n "'ck "' o' i ,;,ci ,an in l ..'rlu ti~ M r a lrez Y tie n,d ex "rtacIma niL mara, c no pLrie1 ritmn de aedesp dainsu .a qar n Oai d,. ,, A lade,. la as p-aalduagaia aE suC r M siirr r, di-hs .caueea.S to envli e niat .s, Earl ain, da s lila lelilu-i a e ai n d : Ea da-s la Muidh Ulvasouar rd I .1,MLarlie. Ps Fu DEL ~-ca.dea met r s e s ida a a deleaddiu"' aidOraaatiamaoqu Iaa aaitindr ~ aai. l a al la ii que l diiali insEala dc uaal-iaa d l liirila dpsci laila TribunaOP OIlC l(1 O lr -nI ru se aa IV saa rae e i ia, a isa. aaerosa ci aolaja dci crarad n as a4 ua di ibd -a ias a luia a Dan -la Daaliai dis a r ls naiii l a >8 -r aa aadaaufue aa deia3a22.74 uaadantadiayBiiavia a e l e ayda'tuleaeaicded.usda caia d. .-iAe a lla ed noE ntttod azqefn h noNcogl jct o a Laal u _____gu____ de________ m ivdos utamu u E l aanlra s la al3.fa00e lda al la ed ceraala.Ot Sroe uin im E a cieasala iala ada da n daas lia li la l s de artai ,aa lia ,a o al adaldc EIa dalLaalia rl .,,aa dala ,ada cil1 d y -a"s'n~l-D"" i cshaa .nnurra a hunasaepsal lu iia ao ire a lai da aaafrin ial dchoraai saaa Pr.o aurviena s nelt o a s Sietd ietes t n lat haa483 Cdapah de eiiiyaas aaouaaaaas T-s a lege aespa, dr actiaz aaalrlslsaaad l m y lera a z' an ala alunca 1la iiiid u is i lba.,C i aal ada de Cualair bic.pe.r a e e u as ldii a e la a a ea iday ii -Oa slaaaba btr1a. de la s oadaeia Dideor bonaiciuliors eleme e robonnhaerpdioo Ce ead .admalas l eRs -lra L. las la ada alayp aslb -n ralas. PJaC bl r yeade.a v lmr.snala nla bail paiialiE Se a Cer dr. sas al s iliia d l C itia Euipas ividb deO casa p,e nba e o rb o o gths an i lalalaaalaaaa dalre aas deas a drsaa aandesl xopnada ridiaalaa -incnunsld lefco ii ela S Ba A la ,dard aa ab ah n asla Paiaaa das Orcbr l illi NIpailaln.po aja tar e briadaaa l L a diaii L aaad da a Salan dPSs id idi as. viis las aa dsaola usignac.ll dina a.aa abaa s. lant praesi ca haaie laila desd el ie r s sae u le d.r sin ala a paaa d r V a da la Adseia sil a ; Q ehi"1o udea su a s e esuea Tad a ,, aiisa la aa, husa ,,a,. eula las[ ,s -dsl rallas-lda ce b0a d: Ule -a Os eabda se Con t ,,,~~~~t G!,a, Cumirdro.n CubQ. .n ce~e.re.o ai saaaassye,,, abas.i as 1 u i h dla i a ., u,I ea sa a uui ra 5 e. u a, la Cu d d a a a . Tr -c T er ce. de 1. S l e ,5a~ ,i 1 ,1I sislasda 4,a a u1. ds adde dalar a M u t n r t-it ulad au r 15 -1 Gaiasaaaa dClicHaoau u ara sustm aaasiaa sla. hasririnri de, asuiu da, S lbpia d a uha agultu la na 5 V E Arsada ilas."idel Vi-a s dhaa. Adiencia ah Can. !uib p,. Asasa a CalbadsuauOids Laus*iois sera .Tau-asuas do ,dide aspo ap Aa lr ss Pasa ala. i,1a aleePidas.a d dr ud. rai Caur irnla da lisia has : b.G.r. ',isua ,,;,,A tna a,, e u Of a dr " .delahu c a d' lu i I. alhl iils 7 d a suiiu hals-p a1, Ri, ha eada s ceunala drl aIe s. eha ialadcoa rs mr Wi palie las sas -_uihl da ~aaua da d, s, ,. 1.las Pn an psa. alia Arllsaia de arsa s o dase as lsa Pelos pui5iusiis salasis auh.t'n., Euda hs dual "huaza.ialsii-iis as ,ea, ah.1 nigil -ertII, d'; la'ai Balsee. pder.i haye elsae Oaaaia delasdd V nsqib e. as s l u s e m erece. u ,al Sa a las aiadad uaisi ssm b ,, hiu ia al la ia al * es o d ,,la -h lg n -in--n ,B m nu Iae.d ), i. .ctl .;,,,r spe t. .l, Cm rils ,~~~~~~~~~o remdit "L Via duha ed el dPra-uir trlnd .l biRdr LasPdd c aauei s aaa a. u-aiea Pi d sa, d a-. u I d i Rsi 1ab al puaaacad., ala¡la .i, ee las ee nVrfa s -a s fas ,o~~~b n D egoo E nr1st d r 1es le¡Lto -,L s .i d l -i -¡i,~~~~~A nem la ar-h N.-re l *'e'p.'a B-p m. -i".pL las drsaba dey sausas que4 es-Nuass Pala.Sliaal-MSisah adaaaiae iu a.bsdsd d.iS MAais la ehsdda a .haS asidua d, l tb. ~ -aall Tlag a .a ,m -----b -- -b ~ ---. a s a u -s"--d-a--ada-de -aduae p ,-acusad l~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 03 -. .P1tr. deidll Enah eor.uoldebll.91'1,, :yE.l t, .--,dni, .norera.b~ allise-' 'e dsredn pu lica y d, on .in~1 :0 Pitgia. S.aCcn al yrepo us r C.,~ .20 pa. B.tr ~in au "'C" r. '~~~~~~~~~~~2 !. me. Tescnc trdr.,a.P ld cd,rbia1 ~is nr.i. 1.24 O1. 1ll T.te d -rinl .Gra Breta. oleroCarfinIPIn 5~ s.O.P,.o d ¡.S CADA TRES:ORAS R. -C.enTAzul mienras xistabO l?, ,a seliso R S 1 , diiSallayildsiaB,.n eslayueaeid .d uf i s a a salao -e hibrl equivalentea-ias10 2,5 w ata deur las i enSaii_2a Asfi al a Ba a is a 7:2A p. 1.-Te.ena dc Tassa d a .taisa u--sus Oauaas. e. rl d l :4sas. Eaami. Ea ri _ dasi.aa!id~~~r 7:55 .m. Ueralm~ ,a ala .air,, t]l.J t -~ ~ ~ ~ C uan -C n H si da A i o n-,s C ibe be a lr,,iudC i a a.uiip a i la i cl l ui e ai d a a al d n o .c o n s u m oti q u e -s u a. aa1.d i -. d def a C ics .1 pas ama e sl al a da .a-ishi Alas -. su e h iliu! 'as d A Macl a alerada da ded:3 a sal .u m.aa as e, bhs. cr-be : -generalN ~r :iS .~. c Ca le c-i ar. ...Q 1 Lleas del MIaseS_" ~ --qua lrya l iauaa as .uryecn f dea dphaleus fas. Eao .Nia/,sas nca '"a In-~1 ',4 l' A-a 5,Vai dei Vahisae ?ee,lae ,por i n dh ni aaaarisaSLa Ou u-d aaPw iS al us -.d i l.de C I fr c r Os, lisOe ad ad 11. aaiscs eu d HENRY .IR, asnma ~ pa sa de ab re KAcaainevEnR-ia aiERd a s .W ,;E vgd e asa t i idsr. Ela pa" 1 l ica, pCas r. a.cGro Ta cta d.aduas uiln .a.erei n. _ie___ .r y Piis. pruad ia .nasiril as prpibas y .,u ar C -sr, vi de A scia b l aau ela. i i S dia aa.i a l .a n e c apensaa r e. Gr, il P s e u lsesis aa ss.GTIduMeda. Awarsuil Fsasida~ quae Nsd Y rs.DAmD i~ L Ae MAIN ae la s i de ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ a ,las dabass dciaes lasent alSas oba"asa-gDs..d 3 s -tnodeMi .1 1~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~~e e .aPrtlhcod u iei;e lrpreOfl ,C, ,Crf.a.dpr R.nldr Aqu le shcemn deta uen CMQt oficiaY ee s x ui o d s ta. ide es gande a. Ca.l. 1 p dre l c .te. oLo.t .n teiso d501.isttu s. v .-. -lse. af n r m.a istAsa. Casar, I~~~~~~~~~e '11 ,u del .seora Inane neiece'sIidadd'Ca'. e Se,¡ -iMs libnrSaies .Mt tor W, llys.leap dP aarlrd r da lai r] a.50 slaa libe CmaTV.ael H.bl ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ u da isana lacailsa .e1a aji.fOs.r. r l.d,. u.1sM Ir, '11~ e a e .tP .IIIIIC, .t. de e.p d. St .b, s es La .ti-a tadoai u -fe .Ea Y47~~~~~~~~~A P'asas l lasb ,laa sc, dtasa. ef. o mlaT ,. Cta.kP % 2: d .. aana debutellVaplaudido,-Choza. TV. .~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Psae da.1e oal" tad liociams aaelarir-ga,,id a sadaprunds jy,, WO~ de Cub,. Cit., 1. que~parad,da.1ausa al prasra la o .f. ,l ilul a-u~e que. pusdas sacians. 1.,I.nd e peadeza.~~ h: ¡e d. *,ih y. '. q.las Josia.tin Bair, ,am ena ,aU~~ rei .4, '.¡C Cas.%1 Istailil. 27 ,o1.eb 2.larse, Yps S i FSiugli.l. p rao y ueallb. .Ct aa af lf ea.l, v. .sl. .ue 1 -g si ~ Iu06 ala a r sia .d .PcHe A qu le usul ti. ire. C.tpdt LVt&tal. Saud fuasnitrdae. ~y." e,.Y e9 61 d dl= l'. a. al~ aat hace.s d del. .' 1 -1 C¡ psts u h rba e o a .Gp-adeCs a lb s in ¡. .t d he3 'a la.ued. E cbla. Esaii eF lia, leYorkrrl Toda p.3re as. buulilaiaa nC ss lan, a sC, .d¡Dse .RlnCbe dridj, 11 r -1 di .t iti a, .' .i--------ort a -lsru -i ria la ai a lils i d el ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ls a. Ie.i ,,pa, -.a uadehs innomnordde1n~'1Aa lsa bau-eu. .H E NRst s a l s a b a u ia i a d asa ., C a p e C li g i a s e ,ia K I E -S l c i a o i o "a1paieenrd ne on inu qae Ls1 Caacs no Papl st,. a .sblads Ve P. l.,betatis 1.Pfd-an pb ,e oE.n esdeMgul ereo q dc l ilp. -..lse niarlaBrti oenlanfria e .,]R¡ la L.H.n 1 0 5 'a' ciba s al isa. s ta in Da" a s:4 p Sa e ast e d la s, esA tA cad .oca IIs erCcan del de Paa oteresesitil K il m e tr o s e elaiineretnd ala la hapasi la 'l.,ada da L.Vs,-d a p r g a l 1 -ue rusa Mi! aPIH nne atdsl-..,o s. belea -rlram las P sla lDla ASa15 por.ssa S-fl m argSCu .bb .,1. C,

PAGE 3

DIARIO DE LA MARI1PA.-Nlecne, 10 le Azosto (le 1951 Noticias Nacionales' JUGOS Un homenaje a la Prensa y una concentracin de maestros, hoy1 Los ha organizado el Colegio. Piden 140 pesos mensuales y sueldo completo a los ssistitutosl U .cce.dehba.jai.a.' prens.a.d.lac adaE.sdec ''carr'sy c.al e caVbe .cyviernes. el Com.ib.s una considerable rebaja en legio Naacional de Maestros N.-. lea pasaijes que se etnddr aca. les y Equiparadas. el 11 del cas e, curs. Lc Fedeayi de Clcygs y'. En'OS .laslnecV de lauma en s,anas Especiale "ue reside el la Asociacin de Reporters de La maestro JoauIn Hcdryglec Lacca Habana, en prueba de grtitucPul c dc 'crspacdcl-.eccl.andasd la magnifica cooperacin q e ha~ o'1,1 -en c, 1.lac sampl. c. dad. .l cagistero, nac nl, nsnn, V.o .,meiun d, campaa Pro aumento de sudldclos acuerd. ,dcpldre nte ,140.00 mensuales .todos lo, anss. res d o la nacin, as cc, yn c con dsmoliv cd.ha lucbh s .favor de launidcd le dcan -dcl.,c~l,ee.ca.e'pcaivs la colecgiacdn magisterialc .,yy xhrcc.yyn El behac consistiren a n p""" Evitan ne los mieicros he. El ejecutivod dcl Ceca' NrPucli% porir.l Ne111 u ra ¡arao u,., p~.dec iobrasadedrenajed a¡.:" Oe-C csy n e csdu c r. nid. d,, .C.e. ell. d.Lc y rn.eccl1. q c'c .c.,acal1 ta Acnidc. l Rea.ct. iraa. A ml en n des~ s.es qucr.d.s e. construccin del camino de Soledae.1bdio. alE Sierra dc S. Bls,.e la jr aCn e.r .Cm.6. ,tu y. A.rll Alcaid" Dcc uea diccida d. Cinfueg.ascnc cem n'd dr.-ll d .a .t-,br r e e c rm:ncda yeuel de la carretera de.Santa Clara .Maed. d l llc. Daeunt. c e.mo. yn nicaraga, lra.,. dc Maicacaguaa L, C.misan ele .y. pr~bar&ccl. me.jc .uec dc a Maaead; reparacind de ;a carreteradel yao. de Obras PuL '. la ea., c. yac'ccnenu cecca. dcl de Ra.chR.elca.Hrquecte en Ly a adjudiclnd. a .c ,. r hom1~ cejie.i pcelela d lcy e laa dc sPi, i b.e,Fe-uu.ndc y C. Se.ccd c es d Cc. e Per. Case ea. cc.'tl d,.¡acniuioe' aa.c', e .R,1Ic cf calles en el poblado de Contramaa "r.u"eru.ud. en S nt d z ..o. Ra 'mcul Rylle. e'r de. Mc,re. Oriente. c~1ca ¡ ad.ddceca722.86500. La aye -clm. rec.a c 'ed.s l re Autorizacin a los seres Franc. sitayaclpryel subatadora.cyn etayconesAacl del dernic Ccc.Pole Valds y Pcdc Mart Fr.n. de a 72l2 ec3ca0. la obra d ie s .aal. coc. Alcaldcs dc la Repdbl.ca csc, paca cccac bras de draga. ejecutada1 enun plazo de 150 dic. ¡,eda dcluridaresa cey bcec. 'd. caPlalauca u'Cacdc'playa dc, 'a.allicsaa dd lecla e.lee cc SateaPe con Ccc de i .1 PeeisnatlaPra, r rin.ayeddcj.rccte obrecelciYa ga.enlcaca ej.ra -Blanca. integradaecla la lupeddac.dc y.al de'et ntdr. 1aae.mlcaeciadcacTctotal.deaest ccrenov cnaldeSaa asd uas pc 'c. seo~es JcsA .eemlerendir .eatl r pro Bernardo Oyarzabal.' zran, cuL,,n,.qu.e ha si]. ,Iiid.d adchotal. Oralcni caccrlca N d. "s F eCaeyyn Tree. sea ahora y a quen de le desea uP rti Pnde a.VIcIaa deala.s Tu .-R L.,,a-did.ccrl en el M abicacs ca-salecsaee cedi. ns, Dcicc' ."''le,"i d Obra' .Pblicas "y ed. p.c el Alcalde Orc Decl .nd. c.nlugar el recurs ~mrail, n ote r~sndcti are. e' C.ora orla para ingresar con la establecido porel secrcEstelacc.cecRuecdenylcscallesdcesabrrled el. cynca resolucin del Acueducty .C.d'l. 200 ccr.Callc drecala "00aclia Abre"' de Cienfuegos que le ordenaba ins tes 20 mtro Cal], An.5 El Alcalde Orec diypus. que el talc.a. serccll industrial d. eg .m.yev la desinece. de v'¡yilc. u rcecler dc Calura Melon.Recc en la finca erbana San Crtosu. ei~ncuPdcqn,"paa .l .I~ -1 J.eumlmencaadelecelcecect di.cer 186, .dicha cudad. O1. de Caud.n:e" pcn. Cl ldeulc dc Edacayly ce" Ada dr t cdeccida dea 1lcbrac d .cacae1.c de dc klasc, e auellas jecccs ecmls dc .prac ela.carretera dey mnr M cuaTcnca rptra cala diccn'al Cenecal Dccldccac: prolnc Cr". u. de cEy. Cccr dcau, Abrel Laconvocata.terminar el gaccnadela calleZPa'ea",c lZ dU nn Cde1.c -dia 30 d,¡ ~tu na Cllcau repa.rae saldj 11,e a de kucas y ncu-c "ij c1podrynpresnta ae c _ la c.n bcclbreeccsa ela cacrtcea d ccdec "e~a yrccca ccca 'Iclacia. de Cultura de Mrnao cnr 10 y 12 Saytiey de Cuba a Sibaccyu ccceyambas acecac. Eaypct l.cuente Al. del d~c -d ca Olcal dc la c dpacacidel cmuuond~real Vedad al 1., e de Cstac dl Maadccc Icdustrual. .he fijadc la ae yace c .-M palc.testas por n recoger e.laEnsenada de Alacs.baha d 7. oaaPc-y.cla a basa La Habana. l,a e lcciacidy9 .,,Lada ccyc ascurayca.c La: abaa. .hstas~ ermn.comn, L.ve-.n.sde .MarianaD siguen¡ Proyecto para la legalizacin de Los delegadosde loc dPaearcamn-. eade dcl mal acelcie da rccusinstalacnes lctridas de la ac lo q integran 'la Ca.micid dE En. gid e bsura y edcems sciue cu-' brica de refrescos de Guanajay: de.e Coordinadora dl Urbanismodc de c cto se realizaylosbas.rer.s sn clarando sin lugar el recurso de al. la Capitalcvle].cadrillascr,epr ad lI q. e dcjac cc lee callc qe zada establecide por la Sinclair Dol dientes de ybrcras, ec., .cre.irdc lasac chac en i l cacan. Urge que Ce. a-Cuba; contra inspeccionesa ley,,c nc! 10. clac ya. 7 m.en el act el Ministro Andreu, ¡~s insalacines elctricas en la ciuParque Zoolgico de esta capital. pa.dad dce Camagey; prohibiendo que ra iiciara lalares. criendo les sca,,inden. ,cdacn u ocupen a tccnaacaladasa cada' nc y.e cn crens d. .la .ca, "CuabIas" ya 5 .IB, IC. ID y E', en cada "Quintero Arriba" expropiada ya eca .dc las calca habrd c dclcy. ca los 'embalsep e 'ayg de] acuc d y. Dpacac.mnl ya srdotarn duct de S aaiga de Cuba: cosc el ecuip y pena.l. corrapn.truccidn dc d. cacales de cleaca.s oe Declaraciones de los mdicos el Sanatorio de La Esperanza Se dirigen a la opinin pblica. Entienden haber cumplido con los deberes que les son propios En unas declaraciones, dirigidas a prpi. tralamiento, No le estn con 1. opini n pblca. el Cuerpo Mdica. cea funciones de c.artel adordcl Sanatocio La Esperafa. Ij ce ciairai nine.cecc ype. c~ le psicid. e. que pudera constituir la gnesis de Helasaqei: yl-ntaccnlya e scl. anl aety, A 1. opinin pblica .dadccya eepr.crcs dcbcc "El r dica ael Hospital a fc.muladeaace ayeada,. Saaaycia ajcie Saaoi speranza lamrenta-los N. qui cre sto decir. sin ,mbr eci .ace s u. q"eano hayam.cc en tdc .ccbminar en el afta P.r, d cld eild elmd eea u ea acepe dc ncermccc. h1n dad. lerdadscycorgcamcs la, medidas n gar.ieacnt aal loc¡eaad yvcn-e -r cdsnvvicuente mviiant de cpicnid. ccen. dc leda y cid.una dc lcc "Interesa a este cuerpo mdico fecicec den.'e,,a idalucidn y dea proclamcr q e en todo m mentladas fccc,. calc.d une d y la dcee de crcecaedodos .c~c cccibcd. d_ l., derechos de. rc.ncicio el justa .derech dc ts enferma5 a Velsr por 1. ce.-,.r. apcaci, d les c 'El cuerpo mdico del. H. PI l concurren a su tratamiento. not -e ori. La Eperanza entiende. "Csecue.cals cca ca. pycurecpues, haber cmplio con s deber¡ eaen as codlcc's del Ht.spdal a dyacrcalaloslimites que se le su"aaloL spe"'ranza s.brellevando ponen y en beneficio de los pacieny Laicada c losexcesos de que le estn confiados. y con alguna pacientes y. abuan de ial cdependencia cctcuaraypr~ la derechos' por nosotros recncci. yectando su conducta dosyal marg n de egda, han vnid Firmado: El Cuerpo Mdiro del Prodciendo cocstante situaciones Sanatorio La Esperanza:.Dr. August dc lndiscplina. Fernndez Cend. D, lcuis A. d, 1. "En la, licas paempa ,csa cI. CCeruz Muloz, Dr. Emilio Romer Pa. disciplinas. vinieron hacindose de sencia. Dr. Niceio de Crdccas. aodo reiteradas que podemos D. Ca. Varela Figaral, Dr. Ri asegurar que llearn acc"nsiu¡, card Snchez Accta Dr. Madacla un estado de nactin permacen c.ci A. Maas. Dr. Ernest Iglcesi de la graves cosecuencias paa 1 cs inte. Tcre. D,. Celesicy AIvarec al.nreses de la salud de todos los pachere. Dr. Hctor Madargiad Escciatc hocpi.ayzads, inclucendo bar, Dr. Rafael Bona .W. Reinaldo desde luego y en mayor grad: a lo, Gume Ortea. .Salccdr. Rm.apropics enfermos causancs-de los ni. Dr. Jos L. Guerra. Dr. Pedro disturbc. Bce Vega. Dr0. DIczORcbert, dyc"Ante un estado tal de cosas y tor Julio Morera. Dr. Julin Qia midiced crena y responsablmceneC Grte Dr. Dclacdc lcEc. Dr. tod. el alcance de estro deber deROdrgueu bd r Dr. A: Schez de idhilarce pamtarc ae mo n nayc utes. r. crv.Ca. D lea ccdsdac disciplicaci.s dctdcs Penton. Dr. A. Dominguez. Dr. Juan por el doctor Carlos Guerre~C C~.P. Abreu Dr. Vicetd, laD. dic tal, bien convencidos de. yua.e .lAr A'lban. D. .GarcieAla-biamos llegadc infortuadamente,. a rado, Dr. Dsaldc Fernde. doclr una culminacin de hechos que no Gotardo Insa, Dr. Manuel Mirande. pacmitia otra via de accidn. Dr Licc'dby. Dc. HcuCbarl G." -"El cuerp mdico del .Iasylal cbcdc, la. Dclccs Cecbd. daclc, Sanatrio La Esperan.ca no tn cEduardo Mau. Dr. R Sur z Ma-' ras atribucionesque ,a dear clyhadoDr0 D,~cR Oestic. Dr. Vic.1' 'los enferm s y velar porcla discl-:tarian.Marfinez. Dr. R. Meses. C.mis.de sport aaina como elemento esencial ,dl Dr. Manel Garca. y otr s hasta ". .r-la Pgina 3 23 Nc. 1213, antr 12 y J4. Vedao La Habaa Telafons FO-1616 y Y.6106 VENTA ESPECIAL Para VIERNES 11 y SABADO 12 de AMOSTO de 1951 SERVICIO RAPIDO A DOMICILrO .1W.10 *. 0.10 P, 0.45 0.45 PA .7 0.04 .;A "-A:0.40 0.25 ...1.50 Ter 1. --r.z0.25 . .-1b a .......0.40 ~ a .c ..-e .-. -. -.0.55 Polis de r=;zi .e. .0.65

PAGE 4

Pgina 4 DIARIO DE LA MARINA.-Viernes, 10 de Agosto.de 1951.tdltorl D W ODE, LAMARINA LAS PEQi'RAS En casa del maestro Por RosadaCt DI OFundad A132CAUSAS Hechos y Comentaos .sosdad* ea,1332 1 > .t1J1,11a1 Chac,1 Por im_ DECANO DE LA PRENSA DE CUBA Por Rafel Solua Selle Po_ -_',:M.Ch____ y C1_2ITADOPORDIs eL 2A de RNA. SCIEDAD ANONIMA ELPresidente Mills El Padre Hurtado y la biblioteta cubana e edeide pee Dea 'celds ver. e MalIe deide 1895 e lBe n y B por el De Jes J. .1. E9 ee y Alee .dee. d.' a t e.$ s. O1 qu. pslidc c'ure' eoe de Beln .ele.ee.dee 'Vi ceesden.e:. e la pr2.-a e "1 EL Padre Eimlileretdc Bibil-p en una saeana de encero de 1917 S a ernnd. d. ere Dr. J.arg try Irm s,.., .E tcar del Cclep. d Bole e una viie que hicieron alceru Direce:r ' Administrador: --Prann uadesde hnce 1a:gn anee.a.eso.de dit. de M.ianz. ,l P. oro¡. el P *Jelceelceceeleelde. .Oealleeelceecde-Vi eusted leole-e~eee.Sbdedlce5se9eeelDdl.cP eosb.ontce eeRiverey eernndez 0e., El.tro y Her nde .sy*d1<,1 ebraisu bodas de oro Con el Hurtado y quien escribePeata. ti*Acl decle!eranqceleepC.l -Ap misdeCrre s 1010 comete,de eL"N ." caecerdel El .cocaqued eerda la'dquiSicin .-Deeemiilieo Secil.a Pcs de arfest Ns 551 ee1 d able_u 1 1re.~.ai pira Bel. de las grade. .nd. z .1. .1 5~ ~ n -1. 0 1 .1 n~t e j.iieempt uans d. la bibii.Ica malanIe.Teene Ceeetarlsle Fameo>M-5601 .O. .-Delnengilel 1 -pecen1B.ide de lee geedcc leedee .1c8 de humlra. Y ¡er s uE.gelne del P. TELEFONOS DIRECTOS: ra -.ecEe den. dad ha --lde Hulado entrcar .ctabiee e la Drector .A-4787) de l nformacin A-842E Crnica Habanero A-1575 ceeee. .iePe 1 1 .ce deeo e",eeee.he5e ecpaelce'cOeras d Administrador ,NI .e¡.,rdra-22 nnc. .--. 1n11bi bli.teea del d ellestig lcm h i tereee. d ..Prccioede Susceipcil a In. 1.e~ ,ra,. lege. que -e que er c.ey re, le bilelitec Tmee.c~T. ee.1 eeea-e~cee e75rcee ael d a cle. .d .adel director de la Revista CritIca, Trimestre, .4 Extrarojer. Etrpaller d ePe e irlelc y ibilirified deIl .LSeetr acoa 50 cneje1 1 i -e umeesl al a u as aCImp.. d. .Pud aber ucdquirido Beln In~. Add e pe.ce e d le@.!e.eel. t.eehuesosJ,,esaeprte d,1.ibl.tec c ana sCeeecerdee Iced dc del Celegi pee estaba -Uyl leC .r raq u ellos p me r o.e p os e de la qu e J l e u .l a e p l el d e d eta r .-E ditorial. .c Citao paraenado, Espe1fue a* pricipl. u. .ecin d. -1rle.l elpel eep r ee aetac e .Y -. ,I .b b l t s e ,e e l d e B e l p a -t la ej o a lo s s. t u d io o d e n u t r o s ..eirtespanm reun L .& conerre blegle pronto en eeeescerla peeece ic. Msce. excelente -E c s r -,,, id.eaesplndida Biblioteca Cubana del eetalegacin de ses slos fondose, CoPmsin. Especial sobre 'ensal c ent nes, de diaColeg.' Finalizaba eo de 1910 Wcoma J, adquisicin pulo te p e inseint. c.,¡t. de e Ys Era rector de B ltn el Rvde. P. deeobras my valiosa. complemenPoltica LaboralA.Ora ilustre orador sagradotlo des que aac, e"d se.le lesee decoeeo, lelcle, epoee. de Is 1 .b. msira m. cinflanz .l.,. 1. -maestro de asctica Ignaciana Y E5N eec eIrl.es elenos b ree erd o o s y conru c d de ej deepoletica.x educ ldor benemlrite e qe erealiz bi loteca ubece ades e se de .E e1 c d-sSolcc edeoe eieen'eseeeeedi.eec e e e E e e leec'e' ¡aleede e ades lisosVirounciamie nt -dse le s racerizadas representaciones ddide lelPenieoecisenire-e ectcaer u e ee de sce.s ee p cea.!clases econmica de ep ae cin, lropSecgnadora del ente d n h se seiceeddadd h. -.ne la~ rn. 1 a ltimp larseeeptigeedoeleclec nac .lnteidel eeplee1eee.1 d1e c1 enIn leene ndCy eeeaeeCr eeoqequelme p e e de Ic d c l eprobarsusingular eea cl amp.is eareh conee-ccilalge en cinI Melenecesariou euilhber lelcnient. psn y maected111B dug X1 ycceeyeeeseeneeeee dcehceecldceee deeeduee ee. le ur adc 'ycompren n entre ambos factores deevoduccin. lasehiiiAcc e,,le. S e d le-e pclieecduree c e .eg.d ~ eleeAhor nos complacemosece e ome ar los Cronunciamientos delsel om e ed dcre 1ecpleae-1i r .u le del ,igideXIX M .cd n tde lE ieae M ujalsee l etarig.e .e.l de .eCTC Pela eJuntaNacional E Lee e n t e demri~ do .csh1ee.ece:cccemealds ceterorle no. de parau pr d een de Ece nmini en ocasn de integrar la. Comisiene Especialee e re Pol. 'e P re nto.E es todo., l ch enehe.eh I a .p Mhta c ceadcp.en r.ccee d eImpr a etl .eLard inadn,,-,eT-ceeeeae~deleY ->gsd eae. le eeb Ye e so peedeeeeleleq (Laboral. Las p.jabras de unos y otros representativosde los seteiae es. n cr.md. i d. d.c ~ sad, o n.s b.en tre 1.veremer" 1~5ro e la .oei. ¡es de produ in sn altamntee prometedoras de realizacione hp1. ,a bi egnce en Ilo i menes e1 ,n l ~ -a d plogo d,¡aDre.N cub nP de c art an umridr cnturdl qu. ,a, eo e twartamiett d, llsproblemas comunes. Esto e vlr le -loseee erevoluciones s1 .D u cd arede e.ianteies enturacea dc '.ee'cheee.ce'eeeeeeseeele. ceuecan-l~li~delceeiePeceEceleeeeda d eflNoei Eeeeee. h 'ch., eeonmicos. acarardos y concie lers para promoverdeent ¡ do A ,.,.e,h.ee n -yL.a-a1 de 11 Univer1 dad de.La EnaPadrec Eceelle.Hpieud lsecede -¡,euno.la, -t-¡seL. hora orril d, 11 .1 Habana ¡a ctda d ieaua e utdo itlgne rdt En otra oportcided comentamos ed iocalmente las palabras del d.eCu .d 1c lecee. .eeceledde eeiceLce.c cede eet eador Mulenel CClub Rotrio de a Habana en apoyo de Mejores3 e echessd de.ce -Lo e ueeeEeer dl. e c ele nee c Screar aees cecy eeiee deccnarelaciones entre paereeos y obreros.Entonces dijimos que las deeara-. ea euy lainpc de no -Lo del a e tovaCancnando. cde eepil de peoleenpeeseesleictheseqlee 1 ns.ear l o .ej. poc.] 1oasin opo aa gu op ite l re po-' r num eo s tri o hd e rituo ua cetones del lider obrero eneane acenos s'e e eos y pec an inspradas en ._Le es impee cee.'rge. l -a nes aon esa cara d e '' 'chucee peceeeicegunosGrofesor eed ecma .celo det clos lde un comn desee'ncio'el de pepeic el see a entendim e l del ced. En' pclitle En echid ley "m'hayBoceumenta be, els uree de le d maecas cedela e lenlarde. Ahora reliicamoseste juicio alentador, al valorar las pelabrase del eque ee eab er .cme eee l hier. 1 Claro, i jer, no-ves que usne refiero al ausnento del paaaje?. eGer a t elepeolfi Cdelae cclc, lee deeel e lol c dea ecedee M jsl e s hdehes eepeeseciads po re eP da de le erab js lee Cecee lo eceje e le lier_. cns, yDonEnrique Maza y Ledesguo alumnos, durante aosy aee isey .dCsErollar 1'L1b r .l, nen b. .fjo, nt rie,1m 1 .eI humanista t. d.Il. comoi Nunca se olvd. el P. Hurtado de ter l ,ee deeeerdece del eejc e eed eieiee ohodra Pre.e ~e. tes ct e modesto. dedicaieq ulsecee esece es l un altigu alumno. ReEsd buen pergaemelacTAeraldeeiAbT I leee eedetecccca*eeneeeelaborado.'i .edicrbar e qa se eet a g. Ctntiene le betice de una peliteca leaborel aeeneee y iea de lbeene crmesease ceeeo.gic. 1do Y. JCnsfucro deltefia sc.deee Edeleae y Pirtj, qmi dmceca o xrs dele eddcs desarrclr eee lcercr *Pa-e ee'eieeedcqeeneiere'eel l e laeevlcidc de lee leeree' fu ee oeelececnecesent proeser 'c e.ePleeu esleicid. l,1 .,eC b'--E t i de ingls del Instituto de La Re un y le ojelecos, ncro Ieegcc plcee, leecpeecee nuri qeue m .candedee ceel cl p. .ec s Ocec cree scceere ba' .siou io ecicee del Pcnc del Gobiero ..mejometeorologista. Tribunalee de .j.' -Ebp.t.df una prohobcn en ey eoe del P. Hee cl, ue l ncd la ce el i AseuE .cliAgende cieenificc. jus y equilibrada, que consetuye-o -e.V e erle ceadl. Ve e TrabajoElteeapnu u.E e dee r e eln de e c in ecie sd Pic e e' Eeculeece lcase, daeled pse le cneelibcihe dlee os n reses respectivos, hasta ahora decerme que vtaas1 ce lc c clel po. Ccl aes ergniees esneieles c e le -'' E vers -e.he helee y repclide e s lticcee lledeec. cecBn dgne per s c.hde cha, que d erat mchYees eios an a enicosy erivales por falta de acercamiento y coirensi nedeje .enblanca .p que e ce,'deml -ceeleeusticiacjil-dancllevadasyltr da por los di'e,quereclee c.inc ece l mene le cueee y cOlees sedec e nec de Ceebaupeiduraleee oeadec-" em,.¡ ese e ha e.lidde ener el c.eecsc. en ce enececie-cec lee Trebunalee de el hecho de eue ceieers una elieiclae alers lea yefdici eze del Cceee. Vea rceL, die dceea qee cl P. Hueproblemasesecificos de cAdaepare, visdos a la uz de los intereses nombre del ecemendn-eeclelcl.di' Tac lac,1e-nme -eere lccemincldloCngese.alee s eel pecacr endee'y eneeicec elegueeeeueeceSolederdeese ceepctecyde eaderhbeaeldcseecampac eee celcnale. 'L.e Juntl Necicael dr EEcenemi e tambicn el r 1 -cecer dcl Oleccb see-ra N.,ci e clee.de en ee me seeel qee eev-ee"ap lePislaur ecdee t del ruep -'A' eciclesc, e le pcop a i cnles Nece esee eee se que. hyd.eea lee aas d iule Bpliy qceer. leque ,.tilfa e ¡.o ceediejeee de eiieecieilujliePuec mere i ce hay c e er,-eJceediari p cr el da 20 de los corrientes dirlgir* cin en que se exhiba a tal pel ula, el sho qumclo qu s e lleegde de lee Estede 2 Uidos l ye clelieo d eleded, d die ridner equie eeeeslse s s n y prcticc A la Constituceln de laAepYac el Preeedjeme d c lleehic, e ener del cece -le reeeceeeeeen ipeepie ss p ees gec n e rudeloeeelec Dee Jeed ee l ic im erve. Peeep"" acoieter la espinosa larea de estructurar una sana y contlielie 'e.lectel principil, d eree ee ec hecho en la noche del mierc les por el Premier Lancis. .yores que repudien las manifectacioneeefaltedc e gUAugusto Escot o para la adquisie eeeeecindlc e e c ec dep eceec c ceeri.e -e Lo, Tcibunalesccal cuie ce deir, le ley e le e dc cEeieiei dcle praje. El espritu de la prohibicin con que se elen de ele cee buleeeca c -hale ,c lesy dijrase que en.-1 crocee ceelc e lv" 1 e dcPllei deN .,m.pi",. pA i. ia,1rce e ~ ~ e ilo ua E c loeraec. n Obserlaacrin dn praNombairapd.rLdel Te c dcee.rarie.e los llamados e Impartir detiene a los menores a las puertas de un espectculo, n s. riqusima en libr s peregrineis, ti en lo l intimo del esppritu. El pre.eeJet oee. e le aced e cnjele pere cecellireq duee.ie ne .L de.Trcba el .que ce el e brh 1 ser infeliz el die no slo se refiere al film que .era proyectados, einoa algce -crdaderos jcyae biblogr-. el gran' lema de la Compaa: A ; grarcodicons eonmics qu pemian na exitIll -tiab oii tud. l Trn al ,l e ,nqe e ed a e bleer ,n lino comuntidad ~esto euantos elementos tomen Ipnte en la funcin y el-tam1fadi cuent. Ra ~:-padres 0~ 1. amyr gloria de Dios lue esegrncndiineeeA nelci1.d qn, peeceilee c-ee ecielcebY Ce eebi idd.elEr i dc eCy laee",e1.palabrade Crit'e ,c biente en que sta se de envuele. El hecho radccac 1 v Hurtado de esa oc p qMuce Diade ce e .estc die.de q-u de eee reae1cerios y tr bajadore y que cegaranticenlossegur.,eeociales. lee1 eole ee .A eec.lden le cdbr e, su coeRz neelnel.deequnqdedeune ee e loaqe.hedeeie. te ae.celecreedeleeieeeeBele ec lsuee -hen dcla.preeeluc heepelcded as Istitucitas: per n d -d lee-icee lc Ice leci aeeie le coreepe n jar. de elclue. de cneet pue deleaa.El c le-r, cee de ee Beblic. eca Ce c. debla Bblh o ec d grace Cos slei Plpugne, igualmente,facilitar y perleccionar la d cacionde patronos 'xbilidad el rgimen. p eIene n d -dcc mdedueie rl diiecmec dcle elei ec reiided. El precis eile po eu edad, l -e vae s eilm de Le seeida lt i e e u niaedO-ceae q eije-lo a:A leaCe d le y obrer s.iara s-fines de su actividad econmica y social; ycrear un loseestadoedel.teempoeelaeeeiim-e presidenee'Preo cenc la inclusinedeloseTribalcsde se cl .hce enm e c l' cee ee eedciee lucee dce cjeece chi,, ehabjadoese y ccepreeee eleque etraige a eeecc1lcl cc1eeceh ecee e ldade ecee. ele lcido' li. resgopeeler eal qeleodosidbeo ppcee aderee ce' alelece ce nc.qeieeee eueeeuee lee .pJceI Tber.la de&uve., .de e i e e cceeo leepecin te-e erebaj.le L1ceepre cimeae eaesae c. 1Congreso, reiter de seguridades para que no me contamine,entan aieds'peceeeel e l ie sd e dtiae c n elle e'c e eileo cel' ma cbiar-y m u a iclnvisional de le" cccn --'cinsiste,en 'cad eeiguepromesa.lHmbreedelcidI' ipa dybueeietedce, -r cccddespuedte accuele y ede.L hsilde iiu l, d ruc ndd d e C i e ,-.\ y cm c p c e a oe ci e bI e e ln e sabe r, e ne e ste P ara e etud iar Y P ropo ne r u n a legislan ene s q u e el h o m b re m p m o, social mten te orga ntizcad o; P r op.R n ._ -llegada s d e a lgu n a. .e e o e dmp r e ,en eu gran ,li e-ieec. cie dec eIee.cedeeeedecinlceequee 1ereUeee.edeee d en su clase.,ctrac.deextinguirede-su uo .sen_ ._ unver__dd,_ r Y len '0e humilde elitud.quiz d cti dee uee ..1 le le eeed, c nec e es c ,ra eir -1 l. cn -eplee de.lee melncd e d esc S Si ee.opundcapitale,cacllogrados,trad,cl.semeesernAmplia-elee -eque hde regireper~ieelecoeedlar '.arcasnmosasent olaqe < .11. d, c~ndcin potia .El ej. elf1es .ecet srnda es n. supr.d., y, A 1,E ,med i n apaz ,connmica -ra alizada -s -uen s e enmha;,ce ee apr att ia 'bn. cere nosotros en un limaee estimacin, de confianza reciproceeyde dic Entiendocceeleeepceeerc 's rXv-eernn el Q lar -'iorosos -e peeche lee e el duna ra dc le -medicina El ce hc pedide ree1,a. es ee .eHcieedcd. Lei ded de peeeemienc, eunidad de propi. y unidd de de2.nacin,e. cecee ci erpo di 1. 'Pee Cecl Deila .ar Pc .as Mee Pe no --edo cl dilol e ej,l de lee leuAccin,apedAdaseAsuperar la economa nacional y a die estabili¡sd a ded du, eest neadc eI .eleprtu .Jl die eieegecreou l doe el Pe. -ce e oy.pard1cbedeodo,.h.d. -eente.eEnconsecuencia no hay EL ms curiosacomentariosece..guee atmic. P.tee N beece.che qe.ee cner ceee releeyee red lee OP e de l.oidleeeperme nced paree c buce d led. 1.loenfermedad ee, sino. principal-. c demueopqueidenDrnd .s Neciccee Ueldecporl!eeede ciedd ecreprc dene.cscreleayetrae dcliem ioerdele, ereidelciblerde Luce quimera ee¡ese tas eeeuedc, esle l mutacin constructiva mente.enfermos. La ola Pntlogi Dea Mee Lee e Gele esancie 5e9ce se ce cieln. eidpree l dle istaecic e d ce c o p y pclgle es d po. la sue oiltdas cee cecee Dne Jo Auen, Eca el ces.dey no basta. Import. me¡ la Pl icaeMony Burgess vino de un corresinvercin de 11,000 cellees dc d eun anch-mupdo diplomtico, tuve de mi aserto. El problema es rotac re o de 1. eiudicie.ecles. evoco .pinnIad de deeee5ie deseebiade, e eielce y cccollecl El ceidole-el ,oberr.ele -pecs e wscleee lee Iree cence deeeo.oce'dc lercho m cs general, y la resistenci eqeels. dio el ee rlc el des esindicale y de'intervencionismo estatal, que heapuestoele nce -lel cE¡e peltece-ha*de eetener[ -'ngan .fliee c lc s nadec del rbe. nesce eic' .-a le e u muc ¡ Moe ueechiec eeplceu cee ohIle d esa lal~c O alll eeecgeeele" emicelel ooe cl. leeh eeedaiicc dc Cele. Pee pec-se cel ce pee, cee ccc e cree 'Consejo Consultivo per oDeserocha, recin naciHomero a q ellagrigae qee e el del c.de Cua, ins"". ejba el ,p.r Feijt5., tambin il --que u hoy. e. loinenaina cmuest o rda R la vida d maba y ~otena su vaso de ¡icor homteriaje a que el Acreedor por 'nie, lagravedadcxtrcm a que han llegad.-1. pr.blema,.l, de.ntre'-". rrido detrs de | persanadades de los duopartideo sciedad, la pree e .no era ms que -signo de la cosu vida ejeplar aegada y eechestr.e-leedped.ibe cultr p eferi .Acel c -C n dc ceereseedede Prsdelee Trm p un sentacin de n rece cerviecicee de tenaz cunda.Que cetasen* c lleven al teneles en etro pale y el c ve nce dicimiento por parte de-todos decen.r .Wcid.rcdr e sntaal rre de s d. P. Ecelio d tededse, e .ceeoooccedcc heedelcen ecHiereroep ceryuei.deceatpliecceo staco .ue rn d.,gce1 errI c. erccdccm ede 1 eseee mno .E i r.d. Qe undadoree lecerel la neceeidad de'ilegar a condciliaciones yosilivasy percnd eccee.y labe e l"el.t t mdi"ic. Entrli dehab. n.da. Punto Cuar o que-acab de apareg. d, naccenh.ced. diarms chacc, de ",.de s" y P. Oralhdc la Biblioteca Cubana de e p erd o s de c o o p e rac i n re p rod u c ti v a so n lo s fcrie c p q ue tre ta d I e e el de ar-cu ratr Y ,elur r e .'e ceeone lld de l-e. -lee n .u nelib re epe c e d idiyee .C cedidc elYc, a l p ~ -ci ao -o .d e a n m e ra b leo a rc. I, -B e , u fi ei cur t. d 'da n te W 0 y m lcedeeie beeeueiecLe.cldeleei d'eoe ecder u brceuader.publicidd, -sentarla -exd, ntesvtdic.y pelenes, g.noeeelesicmcnioededcieaopmsoyalaettaz n lfaa int-cnug ytcnico de esos .te .eng"un,¡._-< Esta. .,miIi.tva, .lgun. ya7caln1natural y scanc, qeao convierten e. un rmpec cin, caria.Y gratitud que le r1cbecceP .., e ceeecc eeas-.edceee ehalese-hes 1b csiceinsluble. No* es poco ileseeie eiuo sAlumco de "Sc .I e,,,,61 .s por 1. C.miin Espccial sobre PoliicCab.ral de la junta --N ..d.N.Irn "m Idealistayhumanitac ieci sllamente, b1ns1cee.dos es g -*;Vxmo.! ;Lo que usted quiere telectuale s -1 dd .nombre y-pree' ya el que h .nerea-rce eln.eque.n s ovier en l a un eEc.es e, ..J. l t.r.! Pues bien: rio deice,tenan" e'"tido del buen .znain iar a, ri que ee neca, esa notacin de origerceei ge uilaendcce Cc idteano Con ceenim. han hablado l., patrdon. y e,,, -'.,¡m .m tono h. saiia al.,¡. uWt," y e,. "af,,c .d., .la 1 n estusegu ra e n e aa ucngr en, ". P o. cont.b. y. .-.a, 1 .lasc.malera.,primas, y lo., como dgno hIje de la Compaa n r .r n I. bebIde". Sin queceche descei e e n et¡ .eee de quecceyeeeccn c eu em u eencYeseebe' l. cece .ydesestrechos. y loearmade Je. leeeic eeecpo ceperdrhan.eepedid.loclideeee brcee. Esteepiden realzcine. prcvidec lepet e cc. "ceem laeinverac l emuit-d cce ,ic tener al comunioee e nice dce qucd qeel dceidmuclloceSecerc e ec xecem een l eWe c que erec dieclsrnhr ceeolseqe peiliees imed etAs, c elper frcce cr ceni bechs prcluice A¡E o eba Ie.ea.del ep.r.OIceeT-edleutcseri r h embre cquetoma en aer.e. -p eeped et.l a s peectce leic delb-c~ee cl'll eqe ie contr ambine cone Hrc eroyPe. c a1eeealc 1c-dea.Venusc en euna ¡d eescm eeie deloeaeza.PeorsuLiaei ieendel.,peaquerque mse parezc al eotelectual c que no bebe y carece de iedp La iiece pense qe e Pr-e-ediera.Abereleuno -gn_ rIcleeyl.oFresycyJer.y edea inmoyrtlde la que nos leoe m e .e .pe de -.ense. olh,¡.¡". .e unner-! ocdeec~ cor e eeche des des ejesnie ciceos eeoreeieigeedeeeeeecpervivcc cleend heroicas el Marque&de Setellanca la m" nos la suiAnccidinde m.dificuadees para estudiaray ,er cepueden mandante Millls. La metenreclogip eejeo y ew e peroier -fee diarimeneel lee dc deld ne.e palabra y me pregunte le e ce ifcee que crean -concienarticu. prefr-i en nuestras lessmuy adelatada en nuestro. -e enyc pclsee. -ecabemosp rceld que M c Le.yn y e esemb.ee,c 9 e e reelo, eo eescc 'lrlseqee epieose: r r .tmPo. Pelo el estad. del liempi Con todeo, el despachoscitado ic eesv r e rne oe oeslbr d - e c ici.n eparetAcere rieoe e LA pimera de esta dificultades es lae baei prodcd eidAd que en-ce en Cuba es cuestin a predecir i n contieneuna advertenci en este c ,els emead y eciern.ellocreee dl les cei .edeqsue.l R*eq2ee prec cel. ClptA u eas enceececie perduccin, el bajoe-rendimiento del obrero, el pobre rendi-¡ej trcpdilreae dificultad. S,~enc-iP.e¡ donde rareve. se pesa e_ daeu¡da en un e biente comoeeeeeher? ce. N e ps ececrezal qe -miente agrcola e eincdustrial., el. fene lh al al aprove amien o de le ce laepoca de los ciclones, la ten.ccemo oe ehiquelelo se hablapo tarehlsospy opu e elmente a r n.d p m al tan .ut es Y literar ncn, ten federal y humne, que cdceetoe dele ie lece ci n. ye1 eei de lee se raide sce t movimientos.de relladele ce edelr lae pasinilantrpdel eepeas d elalraoe y depl ie a a.e e ei eei calee. er a buey ecd ce a oerge t ca e ulfeezaaracde leiar cars o e un nobe¡eqcnica. n inecnuaci. y elfoment de la i."r".nc,. lcitiy t-stclr-.Spueeadeolsaelceledneetdeleeboeccuiedeele lee.a Leor'ecceehe"1 bacriada. 1 ep.-Lleeporqs" quenesldolleclseeueraleeiitariadellasoca-egclioeecececlojeleolsinta em .e.eleyess ,cie e ce. eei e p. er lee de. leL ebeee e L ignerni'. epe r los cuece s.uen peao d-ees qen y los cnere? e c c c c e e e-e Leccrcin.dedeetd indie bejcdeedproduccin laboral lleva aeard ee-e lar, segn los meses. dnde se fre cce r dl ee q -recen por ninguna parte en la vida e1ueeaee deq.U, en realiadd ig.preedaeqey leenu dee leeree deceeo yee oe eo saejoda la eItv cin del el de ,id del brero y dl pueble K E scss eem ederileds idePdermiec dero-o-ddlcreacidnesupranacdone: As cul ,I I .yIli: ro eunstrtc.Ese Innbe en¡. ido l c a nsE ol*u c uybo e raos las rq esc atas ats d dpe t r leo uede riietabedad la ol ooFdrc eia teceri e cmpr,,da bie q e el he v¡lten y la buena ccare.veriecidd y l.spri dd. elie ha lc.tad ey. ms de 30 m -c -de lehs a bihe elo loe"or lee es e coee asde q -dcterresq yE aderosd Ucs.beac o hic ejrcito y bandera con i cde caldad de l lerycdecciuincn fac tie dceerminAe .dee 1 le prsperided Per.quedelimprevicciuudele l ucn de d leeaeel Ti I ceei euceoede) e eiaeRs heiahu l acee -i cc merde le gu eeoe.e qeil e O n lesrrayEestadoee idesaPero l.,eel.ce. spceishie eeeioccs.leteebec"de cdrte j e Puia etodco c cs eceei ehica cme hib e ntirec de golpc elecc cee e.c cldd L ec ecec deleeci'yeec. celserpreseceempiezanm.iedul 'ie uai e leemblse o.lceea e de do e eeceorme tenacidad y cuperviprle que estos pueblos prelec1ce qecti ee-qe ele'eeeecees de las s, pee ga clesepee cen leean. ene cel leeeede cidle ecepicec epcal qee e e pece, cien lea tydene ce ell ,umm censer r(15 Ne IprLiaman a inli,,imiunItas.pero en la lirtclica han leguid. ,us 1niottran .1dictad, d* ,. rilh n nl.p orcbeo u rni -Hsgrdaocn gade oo a en' ntne etoesrsuhnrnci.de eciaraplinacgoes d u ad em. que ar, .io,1aar dieOodem nd" heyyheherce' decee'puloy eis l i.ee ~ac c nla Decc -rere. c John y e epkins y Hervard. t ado .de una primaria casi abuitre e cil lo. Sin Buda-y sin Con-¡ Pcleho. e peb d peeeecebeecceeelceeleesybe eeeeeecdcodeceps.gi Ie eedleupeetee e.uetaluber yein eru ce.2deeeeezo deeo4ci lel udeeedeieCorecelelea e.edese.scoe d--eeuco Secs e c l l n e a eoe ec e emce en busca del eorboo ap lusce de lasmasas mal conducidas, que inlerluo% de la ciencia metedilgica e que ha lcoed uno 2,000 1 echehuetieln, 0yudntedel oeretecer d cetreea de tierra y unas f onLeras-tamiento occidental de la eIndia a 1 e a. d g ee c Ti" n prelan comoU n e cee ea imposicin de demandas incosueables a la un delito padecer daose eiceom, nes en ayudc a Grecia y Turquia. -.EcdP eeeg lndaemcei decielvece cebre lee dc eetlae. Reelcenee, le Chene. Perqee reulle que pee cdc-s ulgies, e hopee n price elOde ieide 1947.el secretaYalt e Dumb rten Oak y San la distincn espontnea de aqcuemucho ue le, enseamos a vivit ; ismo supranaciona ; una emocin empresas.ee e e l e c ii e ede d. Es.d dell dcer e ce diLoFrancisco; nunca fu pobre y lo le chuce eer ce de e y mejor y a medicinarse y a lavar,dpedAz de lle lhasta la muerte por Estamoseincmoncls de decisin y de recifficaciones constucti en el atmosfrico. Las perturbaciocurso de Chicago una promesa Ee -jug tedo e.e-gran ~entcur. deel eP lec muy puesta ,en e, de pronto.eacuerdnque cs '1 NiuneoUnidEcopor los colonvas a, o ols saosr. iga evnl ecrigi, n LunIgual ec. Puede decirs.el de ¡s puo.nicE muy prblermti~oel q l ndi. y china,. y ,P eldn pe es d a ,uen ae s l pen la P iia labor .Le junta de Eiconomia l suministrado la base .e cleiline, cecen e s u c semu, dreh y,i. con sin le ac el es nL-eii ldeel e cede dcy c lee pcee e ceec 'c l eldree .qecc ee e c El d d de | I d d d,,n,,t .rno rm. n eI a aacaba de confirmar 1. Corte Su. tientn .a la moderna; bebiendo C,. que -ace si g i a da P n o o fil r r,.eque cnEl eixit' eeepender deeea voluntadeecooperacieid-enteneile ees.yes ceeimiectesedeerela r" b s r y sds .klyeIebub er muce. es. ese caeMar~lleoblh' qeb ereee tese peceecde cc c tdee os luce cido h.s'ek".ceenopdiede¡@ledar deedeeseceuleoscudecyCocn Pehccle ee.ec eotaqcicl.mi n tr m rea.sy 1rabAid.r,,. Cronfrcint. aa nhicho en: : cn y trnlicin. S eit seao er o .av ld er i o nls1 rceo o sinrcero aaPrce,11 se uiqee:moi.Lea o n o ig raeens Aec*de suprema irascendencia. puee la al ernativa es triunfaro1, ~ee pe rtcse muy ,ei ,ie. hnrDs s ., e se trdeesu je e e ecp.is.Tampoco era,py.I vida de un in dividu cy el tonces lad-de perdir Porque nuee.e hun h.len e elh eeit cce e Ibicnd: .mc -lutmente,.precisos. En tales conmeencjeelCegrescdeO24 dejubres desalidos los 300 leucienea P. a dele ietpp.e .,lecet.rque traelecciones para vivir mejor se nc"Me.icero co en eo P' l. Ciar, perecer. .es spres demeie le .ede1e949 elyPeideneiTr ane ste el cObenc, Federal tuvo que cuenta e ctacncialmce enite! A vece.estrellan contra e ~ leccin paa' l del Atl ee Se diecquem La.sete de ehade. eccAm t eque prevale.cA la sinceridad, el 1 ciee .cle.oc pece nc, y eella traz un programa de plitica y eliminar desu eno debidalaceo, eu scee e n te .e do.lel. creIne .lece tles l r te nt yrciu n cte encenler-u lpatriotismo ,u ios exterlor en cosa,,ropninclinaciones ovitic.o, nl,¡1. eran ecas y d. W. sviraj. d. ps. -tienen queapenddade cafecer.cin. 1 lg. c.m0 e. buenjuicio y el piriotinama enire ¡ocios Jos integrantes de la Comisin l e, hay gimats que ,,o,,,,," n, o s.~ El "Ctarl," c,, ni,,es,, rnGreegl, Mr,*" y S.bl. ,u. int., ,ta. .muy di .tible que 1 aietne, lm no Leat aS.t. Alianza.Si. hEpcl abeePcIieic Laborel peee. leoe ce1 oeredee eljeiies dl ,-ieceh. eeo eeceeecci.ee. Purcece.se cae vanceeglica:e "Teecoello cll eeeeeec.clJ iee ec eilcsc eeiePcleeo icecn la, entce,eo mue doeeeeciceC e rca ie d eajecplo, .a i e eouins Proa ecs vnglc:",nmsqe estn en ala crcel, no Julus y .1 aeitmo el qu. .ig. llarrindsdisminuir, un poco "u uptt -pmia, .b c .e lorejemio, s ici ione isia. pr g .siv u uese mueven de tio e eotrae -e bere ec preerce' sreE b condenadosa de Martinez. Lo mim e lee pueenclas h estrica que p creleey n .sUn eay e lco e circe ul -y r nid. pece yudar. e ls pueblos deli muerte por espionaje. Las dlares bles. Ceuead ue c eeha e c c-tumrectu coneu unificacin f ise eem ce e e -y lel,ohpartid en buesed.eune' did.e dcmundo a fcdeque.mediante eus c no fueron factor en pro o en conbrado, desde nio,elee Locs P oe erle'ncureoe e c y bienque ec ere-porsn e m s eseac ltur dc a ceesi. Cee lelil, decde peeplee eeres, pcedee rde.era. Tantoque se estima que en sas", de Esquilo, creo que es en. e eo lello dciudadanos de e egrs Chi .ocaee e .e c c e l me. et cee cd e es cer -cc cele cealimenta. veec ei. csd dies e dc cetia Actividedee utilizacinonec eqeuivc y eco tcica potencia joven, diretora de ee leseudna b de le ej, y por eL padr i ...* 1. ..dsde,,nopcedeeeuit l S~cc. n h ~e .laso materialepara viviendasyces e enel dndo dcidental el Kremlin del lenguaje, eguir llamando "perempresa de unificacin l can e n Lee.eN sere, entncee, de hi1pepeg o s p reecn entre si coce e cn.ehuee e a eecie ceeclice co "uelee su ce b a letede emS de de milloee as" Cesto. que andan metido. en l.s Estads Uncid.o-eld la' ded ospiuel c Ideollgice lo que s. rg.se. de dlares para obener lh quey ela nacionalizacin de la Angl vida Prc reaccion contra el cgiequea a es& unidn de naciones ya 1 _ _ _ _ _ _ otrachuev .Le ciencia es na elosLa Ley Ne. 535 I.conll les .c1ha mc sabc ciles de millnes. -Iranlan". D 0 eguirllamando "eCipmen europeo de potencias y tesa ella t bandera ontraria? N o esIc dc epoca. Y tambin el arte. dos Iniciales ea llevar a la preLo que movi a toda esa plyeclos" a unos ciudadano@ que hadrees. perpetuos de AsambleIe y te elCa eel etep ao 0lueN !ehelmne trcC~1eey, yeel que desde lueoNy .en estricto.secondiyee.e.l. e e Cee eetieL iestedahorefamoso d g .rer, depirlmeScicded e u cee e p&ee Le iec oecec e-cede dele ycec. i. ehbriedc n cesecs celedece neeeh c pedido Cuarto" quee ece y se ramifica 1 ¡aninefleaces 1 l. p "ee ,p~pu des. .sentce lee cee ceecee deueres c up eccceeece. ccu ecrde. le di "hIce d decidceplice c. cede dia. El caopasado elsenad r los 'y "programa so re1pdde Pero me urge aclarar qe de nombre fcl y eidene para noinee ilalCe Celtd e e ess lcleen cohombre. El ariuta que ms N I el hn concibi una ampliao. dlares. El c reim ha en .ie ce.d e l ve .pensado O barse a i mismo. "Elatadounieo e -ice Por .quiz est .heel ecreto. q ycie l quecmee dce. Ccro,,eee uelee ,, y,,cdas, cientificament ¡le nos ebebierne. Eh cein lgica: egum este proyecto 1edctdolececlecea e c ecioce lcicentcdclcceee"'ccdereedesedcd yyee Aiedeceeee pdl pre le quele le cen he, cl dedee dele e'sae~d m ecrm; cede cele ce ececne I, cEcdo etaone sentorl lee te dl 'Unides eOrCel aterialismc ca meet. cl e s nde. acionales que, xpore -o la expeditive cquee e.eiIngenucccoqemeclaedamae eg .;gal Cerlese Penand e echembe cede cec e ece s -tic c i tddeo
PAGE 5

Crnica Habanera Pa' Lis de Psada DIAIUO DE LA MARINA.-Viirvso 10 de Agosto de 1951 EL RAPIDO VAPOR O.R IO N Saldr de Cuba para Inglaterra en VIAJE DIRECTO sobre el da 18 de agosto, admitiendo pasajeros en cnarotes individuals con baos. MODICOS PRECIOS DE PASAJES Para mas informes F. A. RO VIROSA, S. A.Ave. d lee Msionei No. 1 Cable FAROVI Apartado 855 Telfs.: M771 -M-7749 Los esposos SuremArstegui Un matrimonio aalnente estia. -en la ciudad de Nueva York cum da en auestra %c¡dd "f ,*ar P: p2n treint aos de caados. de ven blo Suirc.nd gen rrlde lf tre. sa uoa matrirnial. Bodas d pablica y su bella y elegnte esna Pcrla, le acara dccc s, Natef Arlegal cle ra nc le i.s evncoa nuaplel.s ta ebchaclcanerad u enlace U ald, prlno de lact ol L. .seores de Sure, esidentec vamde La boda de hoy A¡ac &tWe de ca ohch a iglc Laelegane ceremonia promete re ,i. del Corpus Chriatil rntrtern calvar lseodiJin.a matrimonio hoy viernes aecate l pd dc le va caar Ja d aeschorita Marula Etevanr Sa ifa stvanen, y la cdre dl ne Syc ca cre ja Jr gue, apadrinar n a la simptica pa driguez Blnch :,ej. Grandes Ofertasde Veranlo en J.VaIIs. 4 Finos Trajel Blancos robados a 38.50 Paca esa cea ocasin imae rtente -fiesta, reucesn e ora -tenga a ,ano u. Traje Siecco bien cecho, de lnea elegentes, holf .godos y modernas, como.son todos los. de J. veo$. 1 En la coleccin ae fresco y ligera 1"hawkcing", ahora rebajada a 38.50, puede ueded acleccionar ese color o cualquiera de loe otros elegantes tonos de gris, azed, verde, nreaca, arena, Nerrae90ta a beige. Models cruzados o redas, del 36 al 50. 1 Otros Trajes Hechos ee Tropy.Nylon, rbeja<5s e $35. Y Rebees tambin impetes en Guayabers, Pesacfnes, Camisas de Sport, etc. eVALLES: sen rafael e ladastria. m-97 Sa dt. Cr u la Cfida si la k m Festiridades del da Santa Olga y SarLorenza an las Jorger Vlar Jre teniente da festividades ue seala para y la te del Mnistr de Obra. Piblra. iglesia Catlics. -Olg. Lamas, la bella sefrr de MNme.resa les searea. y seritas guelrt Triy, y ca vavsir hija 0-% ue estn d e dics bajo la adrocacion de Vera Olee. Olga Cadrra Dladrr. e Sa nuestra primer salucdo para Olga Vrrtes de Orlae. sa de una resetable dama. Olga Schwe. estimado compaera Luis Ortega.jey.er iuda de Barrientos. y para su fe de Informacir, de Prensa L, hija, la seorita Olga Barrventos. tan bre iOlresgtea vvdrrrfrvsno deara Tambin saludamos r~ ¡ti.r de prn' y s bire Ol'g: lerercia a una dma radv belleza y Olve Avrvlv de Arca alrgavcia. Ola Seigle, esp.sa rr .Otra encantadora dana Olg yNcrnmcid. abogad. -dcirb Gil rmv ji. 1.esposva dcl lovev AlblerathRari de Zalda y Carr. 01a Ibr ePrs del doctor AvssVgturros la relacin ron la bella teo J d-e oadra cesa del d-ctr Albert .rndr 11~a dl Creta. er~a del cebr za es. raeOiga Klaerae qur lar-va '01 RrelAlrr a omp. hPEeCL dr, venerassia. ren eviaenorray seabrraa1.nremeci PE CULAS EDUCATIVAS EN TODOS LOS GRADOS arperacra1.crder.CC. a1,7. la seorad e¡ doctor, areareradas pea.c s ariras r lee arn .OlardE rCMi elA.Ma.ler.r dpllarlera rillrquerpelrteneca.1agrupedaeOaeTeqrcrhel.resp.aa.dl teniree L H.bsas Pr.-H-aerc .r.rearacea. ao 'le da aaerv r te L dap r-aa Caerr i p 'Educa tipcerntaenort~~~ p relaretorI-pers r.e va.esposa del. querid amigoc J OrO ira Annirararoav -enea ddU re,1. vcada aea, ltaco Jae¡,.,rv Avirvir Car-.re-cree a lcb crUai~ .E. ercare -la rnanl.a1.ea dia rey la Oiga Rey.larsra dec-rean Stem El cea t,.t rfeqrada. .e rac,niae nnu reciVer.caenvicar CoElarera" Tambi nrnmosnun saludo afechat Erter, lumo.duLvuvr,.ddeduc-Vdema~ areca ra OgRa r. Arcilav. ren.a. OlEte Creda Mare dr Jv-a -r sre na a q.e i rapsarrdr per ..mn .aredisd. e.ruee. r-aea, re s a l arrar Ariiddece eE dorva drama ardarar -vale -erraola relIacinve ls~d.dl. j.. aesa aisirnas delCarrv calr er -bilalme le nr,ralucaezCarreo. vane sc llng da .anjl, Olga de le Gara-cuentra en vicu de -ronco restabledadAreliarvyOlgbas ydecmirriade la operacin que sufri Olga Gspert de Cay y Oiga Ca.ire entementen daleia.arllc y-sa reares dr nSmpedr, ijae~e y behila Olga Merla llas las ds. M Olgs Fae.s bellisia ecp a del D, sLacseris e Alber Cailrrea Caryo y su hija Un grupo nuneroso .Ola. lev. evraivs. En primertrmin Olga y aonts 1La dar-raa Ole Ferra rvlabrva, tan rlbrada ea l,al.es e r talmola, ep.a dr doctor A¡I-r fina y enqutita belleza red Sklar. -Una brita errarada de n~a Olve Odoy. de Archilald. 01ra la scaradad. 01~a Lbnbard y Ca hile de ii.o nprrba Brgnr Srii, i re, irbrra. daea ne Firnivd-i Crniridn de GOrdn.Oldra. que no recibe por ineras Laura Fernade .r a r Valad MaCice dr Pae. Olva medr. leaVare-rMivi Cadr OleaEsa. o ,Cara ydArinen r" a u .?Otero de Carbrnell. Oa Hernndz.rci> ryada Ol1a RadriaaezF-a a a de irini 'Olg vialer de Teirr. Olee "AyrrE y Ta.f, preriasa. Otreriar~~~ 1r. Ol, redia S1,h. 01 ~ a _1< 1e Oigararreaie¡.OsC rounae 'ire, Olgar Vai, dCabea. O rr-ri la OerOle ai r mall'ii glrirnrr Bsqu dr Temprnab Olla Alba,,Ola Alnso aSoair, lcarrenila Lr y nra L.~,P -id,,SanrilyyiPOaBliar. tdamarvs1. ria que t-draru.recib. Oigi.Psatrson ..d" nA ra.ti¡ iirryr L rrlz A cinad.a em en i i~ areidrnia deiVedad., rs del ECpaada de.Niir dr 1OdC. aOlga d-[Pien.l atractiva esPra ar tnmbiidaspbaed ncr, ,amisbar,~ Mdrioditr Enre Va .Fi , Vinr Olga Cateleiro Gonzlez ld dirta, Indaleci Prrtii~ea tadrs por embarer -el domingo hason y de su spra, GOr1ina Laye i d a ir.al da Ver rveniante Ala-Cmara.ypresi-AaEr-,aer-n dmAde aarL rer.Aa A drenllariiconaa Oeriaest drecd1lear Oa 1t r A Numerosoalvaerr quei~ar L E-n,, l.rraE Rcclcasildrefeencia en lacrrnica de hoyelrretratodeunaie Orcl Park, ra le vire raa dr Ola d Maher-ry Cma r-rde dias: • l.orrnyiiAbasar. jo~,n -olrt a cfiranilc aa.s tarctivas. del aca, aa.d. babanc Olee Casteliiry dar ornlime bija Ole Mar. Ola Gutirrez Cullar y Ola La.a. r rp lq m a Geale Hierro. compendio de gracia.belleza y simpatiahija del disaindimba ausentesenMx,.ms Vidija may barrn lacs tres abarm 1 reyiamyir'y1r. Aaralm r. rasadelre n anlo cuid matrimonio dct Segundo CtEleciro d. Oiga Gonzlez Hierrn. Ola dna .aven, -Oa Aiarad Msevar Are. Vire ad -liaad.c yaaero Lur Leu radrd r bt yirreyyarLdr uciiSr Laeorita Casteleire a la que asaudamos n ocasi de su santo ab - a Olla Mar-ia argans le M¡da dr Mi os aruVraIaaA .' de a riaaVraisLren arr, maiii nre dr C.rad am .rida arre. er Sterrtinar ¡uestudios en el Duchesne Residence S de ,Mas rd. n rs ae a vesaludamos specia'l. nrcnvaal~e gadc de 1. dcl Sagrdo Corazn, en Nuee Yark.donde hizo un cinishin schoad' -. rra Gar lenRa dr Rarz. Li Ir-ay, rcnedr Irmad nr ire. Al re dl liar ir Mechs fiea y e iellecinees ceCIa. u nc la febha da h.oy Orirarupo deljvenes y belas se.y ovincaOlg Maxo y de la Cae -El dcthr ~oare ,, Eiu pre~1iaE~ rir-end padre L.rrii. draa Olga Wlrichk dr DaQanr, ta. Ola Qared y aye. Vie sas.e abad -dr le Vr d la AaainR' diza Alvarez de.MiguelOiga Marteira y -MenndezO ga Marti e Ir-ii La dirTi~r n liar n egrn., F L ,-l. e laIriO," Odn. r. ir-ind z M.nrlel. de Rodriguez Blanch, Olga de Blarck, y baryin. eaoinrea Arcas L.reni Nito. L-n aa F El ,FIVAL DE ESTA NOTA 0Oa Crj.-de Gurl. Ola Bean. ,ii.ra disiniagaidisi .qr on lar. Chabea EN LA rAGINA SIETEI court de Fernndez Silva. Oda Ca. r ii actua rma r.abdrrac del-,,,ri.dr ar eOlgRiVchr-ddrdr Cirrricviir --anal deMMusici, Amir-ia. Olga Hrin.dez de Seen.n, rqueas car su dirrnreIrinie,, Olga Solis de Rouo, Olga Mndez aorJur. por la reciente muerte *de de Ga al. Vernita Acosta de Vega. ~ hermano Ernesto de Blanck y MaeVg Hinze de Sosa. Ola Rodr-guez tin, Plaenria de Montes, Olga Demstre g -Via Garcia Mendoza, Olga Cruz dr Rdrigz Sirv. Ol; Piedraa[ Menndez. Olga Consuegra. Olga Diaz Nahe y ceompletando este grupo la Vazquea. Olga Vila y Barrios, Olg lindisima Olga Ramos de Ganba. Fernardez Lea. Oleg Caee. Ola -Tambin del grupo joven: Olga r.VFranca .Marainez. Oiga Carranza y driguez Cceres de Pr-ts. Olga A. Tagie. OgaPresmanes. Olga Vicen. ,al de Antonetti. Olga Sorondo de te y Mar-a,. .Al.arrz. de le Camp y Olaa Cer1rOlga Varaa. y Pas. Olga Inl dVarin. alraes Broderman, Olga Companioni y Qga Quilez la atractieaseora de Porfela. Olga Piol. Er-ll Gil.' -.B bita Ciarens y.Cinta. lina.seViga Fernndez Zaldivar, esposa ori'a dr vaiaestrciedad. del seor Pedro Gutirrez Coy.Una jeurne fille muy graciosa.OlUna joven seora, muy bonit0:.e Va Cardoia y'Prez Ledn. actual. ga Morell. esposa delestimadoaamrmnirrt en Nw vYor con sus padres, i Alberi S.sa Chbad. la rnposos Pedro Cardona' y CarOlga Cayurla Bru. blonda espia mena Pnrez Ledn, disfrutand de del conocido arquilec-o Aquiles aunas vacrciones por haberse gradua. re 1. -do nsiMrici Acidmy Olga Lag,. esproa di doctor laCa. OlaPo Vani yVrro. .muy a, Rcar .ir artalgas. tractiva. Viga aBrA. la bela sra de Oga Surez Ortega. Cerlins Skrsbrevick Jra. Olgi Calejs y Va.s Oig Ferrn da Casa Bar-aliar Ola Otea Di., Olga Bian F-9lg OgaFernndez de Velasen, espo.indez, Oiga Isabel Granel Gomez 1a .del doctor Ren Llaguno. OlgFerndedee*Tras. r~ .iUna 1av y bellsima dama'Oda yurita.myralia Meandea spsn del sedr La,, Va. Olee Er-bcaretia Mulkey. que, ra laa que est de diceas oa' Olga Ocar,1 Blsr. ,¡sim hijk Olga.d Y ire Carrera, de la r Olga Galn. espaa dl e~ nR. rvlirsmeeserilc. nMosaMonteja. Oliga iRav.dron Olce Cebarr-c. 1ecantadra Un aparte.para das taraia esposa del seor Carlos Zrraga. atractivas: Caqaia Velds Calieneuy U .saluda especial para la ir-da.Olee Ceibas Milan~. Olga Serrate, esposa amaelsmo del Olge Blanr Fernrnde. Olga De. -querido compaera Jos'ntonio Fer. minguez Brverr, Olga RuizYi~. randez Blanc. redactor de "El Rin. Oiga Rebollar Guerra. Oiga Ferrer -drn-dn-bcliir-e"r.aPlnsaaaLabra".--Olia-y Oiga--O Canales. Olga Codina, espeosa de arquitecto Olga Sijo Fernndez, a graciosa Olga Pando GonzMlez A anera de .sld publicaesO cl retree. de Olg aed, y Gonc.lec Elehecoyen, cn tigoita areeca, mu acc larca. qe frcna la cceesto cale. iele. Eta hoy de d.a. le --a nria Pdo y =ra .ahabra. en ..,n1 lade aresne atialar deaaIenes delrspalti'es 1 \ j'tEld pincr "\UEVO El 'primier aa Cumple hay su pimr gn, di 11. da unapouppeMarilyn Perirav Sual, hile del dacvr Alredi Pe e¡r. y de su bella esprs Mar¡a Elenas Srdrez Real. Rodeada de mimos y halagos por parte de padres 3abuela. p.ar el dia Marily cv la esidernia e riega de sus familiares en l a,a de Tara.A HORAS 58 MINUTOS DE VUELO O A NTES de ser pasteurizada, la Leche B A LC AN es soccetida a un iroceso de purificacin mediante n noderno sistern.a cro fauerde observ
PAGE 6

T)Agf DinAMIR A-Ve ,as. 10a.Aot¡d 91 Y 6 a TRANDO A FONIO, i Res puest a Pardo Lida sobre la comipra de.UNION RADIO HONRADEZ: CONTRA CALUMNIA. .; ..la.aa a.1 al'a.a p luerIadail ia ala hs -o ra.d,, t da j:, t El .I puebl. .me to~oe Y -, ~ l b~la oVefrme ler .m co it o p l, ma iez toda t1.a coldmtnias. Ant e eem n pub a uet ig t't lo.rn d.ri Fad h diad a he t tlada "Vea daldeson'ra Cal Prletst b ah¡hau eblo decir la cddad ada l e'odad y so la odad hsbrla venta de Uno Racion Te reficrejs a qu no qosqate utiliZar por -niri~,sa queds mioctfonos ,lue ya e¡a, pipaiedadrillaNIlAo la A, ya soca Mel inagui ueaa dah po raid Slaiaondudarect. l¡ .p. u c a lraai 'iSi.nmalg., ; N t.a'aa dt alia i ar di lad IalDoi alo Iadl G ab i lr O .E dinero llalla En.ada 01N1 ,a B, a,oao A la .; F 1_~ da da' 1. a 59 d, 31 dE" nayoh d 1949, alteala con P d jaodo la sdaa oa d a r~~oran 0n~ la a del Par1ido1 .ala ,enera, FoIgeco B i aEs20.0io pcsoN ,bdo apr'adl'laa Ta.aa aal tapereneciase ."m r aLrector l a-p aaad, o¡ .a iPalab a .etna un.,, ay pa al, la, P;iaa'aataaalar da 'aar a aladaaahad ado E auchaaaa.,dad plY. ta. Pa ~n l d. lo, duron, e.,tirp. s, Pespet~r-ala honb Ode B aza aiCja.bad a lleMqd1l aace. Ialaralid~rd, FI .cada mbiaaa asta daarle al puebla dCaa que cobradaa lalemr l' laadEUnifaRadit sal.t pade la2.000.00 ensuala p~r dfend,," T moo edi¡ s' a epu,bo qal cnprar y"U'! ddoco io,,'r. .,g. t de1 o ,rm aet, td, s msod~er M.had s s '.a5a.1p a ala aden d, The Ryal nank of and.y 15498 de BanC. ., oala, a ,adada aa,,,, d aaaaCamarra lpramrlllaaanla acamail' dSa a hlo. mPlad dal UoRad, 111p0, la d ,fiel,,. -o Me Banic Efectivo cqUe.deposi 1 -y o. d e el s o,, d ar, ed tcIldras anad" a a .cittiund. fiCraadod a Oapaaa 1a11 1 ~nmbiate n -no. ligora). Pelo los accP1-aslc¡,si t, .1.,ha coebrao .t .natiempwortde d"., 'vett~, T x r ' .Ptrd Ll do,.el 1r. id. fl.reHimtient.d, odegaCr lRapresent .aaan daM ,lrci no n =n stn. haber acumnulad. hi 11,os on d Ban~.~no c(,', ,, rd 't., m rc lorriu P ~ os C., b d ,d. ii. ¡t' ca a a.' law5 qle of~~c. adima, ,ettin pubi.e.d., en p -n arana -Sgun r n podr.la C'a eceao.La apolar a, praai, a m a .i ialaubanaa da l 5185.000.0. que le aa. deoala a" pr po gaoda. gravando 1 la' dad-d'd, la aconaea dala ampraa.a a que he aidqrido. a i am iamabon atodos c equ p.s de ene que ptiten y que tebresentan Po a 1lINICO ap1.1 qla halg.da, daapiha d, a i~ oaadaloha. El aihaa'ldaaaaon d,ooao l la loaraa P.ragas.da £150,00000 en ch"qu ter e .d 5410. l, lee.a 2Il da' u al 1901. alaaadoalorai. Este s el dio~r.are-a Ahor. p.nado, a lo, s,¡o-.s M11n',dez, a. abo; d, aaulaaa aaoae, aaaosnaneaaalaaamaaa.lad, 54,0001100. E '!sa;ad a 2a prpis Men ndra. paa pagar diatintaa adadaie qoa dah¡a la Empaaa aat,,estaban paanaa1d aaa allaa. la ,,aa de 5 ,71. aTdo ales taPIar a,1 la ae acrira Na. 3-15ld 2la o a t, 1" di o iiaia da ai a ci,dd. aI, h .lad o Odaoaaa Oaaa d la d n, al alada, Ialsa GoarP.araiao faro ,nipia d, n la aaaaama de 200 i p a i. de llaa ual,,t mdot ahreciba aaaalal. ae lantegaron alo.aaa aianaaado aplada a l aae da 1.50.00000 7 17lta.Todo testo enn.t. en la scritraNo 10, Ial aI l alaesta dlud. d,d ctor a aa da rs., R.d.ru~ En esia ft, p.li tl Pardo L a.N, aapa FUn aRa loa yU.¡.Radioada lvN.aaaa Npagaoda uas de n aallon catrocaels mil paa -s ma tua la ..i. a-ai¡a dealdad. lra oa a, aaism, rDEBIENDOY aaa "l crcrdIl t has q i e ddisinoce 1 a 51.00 075. aaPral.dsdas deaaliaerdid. ,un la ui,,adeauy.oa menairia l alolinan haa's da lia' s a a qa han em l la nao l q a a a .. m a lr a l a a: oA,71 94. S a l, .S A : $90 -50000 3 Tri,'o ad y Hlr. 5111411)100NUrin D-al y C,.: 545.,46.84:. R n iri a .A' A.525 .00 N a Pba.a de H ]. S. A : $63.1 a a Ualina y Ca: 16,0 la4.60. l a G-n aaal E hO t Cubania: 51.04397. b_: t dael Caa la .a: 517.364 11 Andr~sM rae del CasIiII.: $20.00MM S S rimg Productu: $10.654.50. .. al h aoila a laga idoa ,¡da i aIs lta qrae 1 dr a e -n m ,h a aaaiaaadaam"La~ Plahaa oua Iaa.612. haee,,cruPo d, ind" u "'. le ubitno, qu, tsufe S mi. hacen posible esta paraa a ian, Na' a a Lar" q ,i pa freci ~ io n 1 paa I a ra l ,noe, p eridn La faabra* qu, d.r g, a.,Te r-, 11 r.o hntnbr,,ve' im nt.las gara'ias ne""ras p .ra que ..mo Diecorde le pr,die. La prevzcntstgsom rIi al NOfici arl Naaai d a. tercera vez en Unin Rlaitoaa E dichas ~sinn,, le raliiIlqu que a aia dentro de la empresa con las mi maa aaa i la aamaais a laabtad ea' ui aa u t aniu. duen.',a., tarde, dc.spo, d, t'.rerada repntina. t, ~ t', a a r a a publicmnr. po 't l'm m n i" a l esp cii quaa quosas "oilaband nabasd i ado a tnde, .l', iaq i.ron1 1,pu bal Tiaa, ,sp t u u rsm n oRadi. Y y. .m to .hsdmsa an ii ial lacet a or lanpo l,a la amt, 1ad. te M o 1e s spr ,pr s aat" a pipLha d l h a" '_ ame d ,, la a a hua ,i ia la. ta, T oos la dala bayl a ,sp;.kl; a L ,5 Pe aya. co ao t diae d la aaa,ada Oii', aComa iii al lo ia iu, i aaia .iuaaiani Vialo 0nn enin elv .¡t acaon a y mmd~ ~in, ao, '. ya '"e dha.jm a h ,,,iJaca alnaaaa i aa aa aaa EaIa ilaaiaaia laa .i loaida ai aioAiia unauo mporun. Porsco ni por oma posoton .aaaal' T 1'ii'i yamloal liJ ra d aa :P, va Ni m' l ump i ul di na olitualil aon a loaaiPmad r ahl d dmida iia"iia ali'aaailii paraarartl o~a ya a ,aro dahla lon~ia' a In i aiad ~n 0Ipo, ',e a m ado j r, ,dlo ., Gny P Sientltal;-n ,ayad aal a lo a d aasaalM.aIApainard ia'llaa uanlo ilabJt la de Patron 1 ,.Pr-F-m-,, d, 1. Ind. tra C.e"n taf.eaC".,.huacador d, pap,,, y da. to., cr, on r at sa .Bu""as1, t, cn 1 G .bh, rn1, pro,,nca Jy sola te -ocupaste de l a 1 d Conslitoet o ,d1 PAtr.nab. Vya Repre 1an !Y. t, loa .11d r b 1 l,,ets.Ec P.Ir.nato ,lm ann. nom semrAnt~n Prio S.eaa s. omo t oi ufijie l, d m'! .z s r Gera'd: T r'e~~. l d"'Saig do m l Aos, no .1 A sor Te~n .P-,ro qr 1. n*,Ijoe y ,heah 1,1 lo le ailasW ,iu Maonla Ano5n ¡e ne g a.s~g, o rm d. pa, te d, or Parvonlo dcnde figg a n e 1 m.n1 pol"ticos. in qu morc la iol t touin d, 1 a n e,,. Do~ u, a legida com foeIhi 29 d, diuornbr d, 15150, e ti~sripta ,,e-s m m Gobte,-n 11Pr. al. d~nd, aprecn,1.s to, rsMge adns oopiet:AMb"rlo Valde ,o Tsrr ye o1rOsar Ta. r1.h, c.n s aiperion. de .1ter. ofl.an. repra q1, nwesPardo aa h, q.,,rdo ha,-,r Eludos d, Cme paarom pMr ala la apnaialiidad de admnitaia daroa de Esadin. ea ala aa donde la acrdow, ,e esfumai ants da' amenaar1aa laa aba. qe lr segurdad de la hairadaa al anal a la e o. Faiaa.a a1.adad lund' aafirmasa'uee me ntreg el Pala¡ la aintdad de. $320.000.00 da da Saaas da' la LIlaila. Aql tienes la Yrdad, aue destruyeW .Oa.oa alana tuya: Cantidad recibida hasta laafeha$240,0000.00. Anota. Doscientos cuarenta mil pesao, recibids Sat. N. 20,. di. de 1949:$ 100.000.00. Cheque N.28. paado. Ial a'a, .I de.1950. Sia No 224. da 10 da 1950: $40.000.00. Cheql Ni. 2 .aa do .febrer o 2 d.1951. Siale No. I-. mayo 12 de 1951. po 3100.000 01 iq pa,1N. i V pa aOd aaa8id, 1951. I.si maO540.i. Ahora te %-ay a decir en in q l,, a' h i anaertud ai. c ls.sa iuet, qute Y aei e. etne. p.der del Pair .1 y debidanmtente .,en111en la 1b liaddlali.ada. COIPRA DEL TERRENO.Oel bien.aplila Pardo Llaada a.praci labulisb.m.m a t dijiste. sn. CUARENTA CENTAVOS donde se pagaba a 1:00 a hoy a .10. Esit.ra Ni.168. Notario D, Mri.Recio. 522.249.50. Una cerca Pserles para cerear ese terren, que m ideacincuenla 'mil.metros cuadiadosincluyenio su colocacin';a.07.78.70. A 'uaen de ta laaa la onstruccin de .nave destinada a la filacin d :peliaalaa Entrezads al Aaq E. oaEaa J. Toims: $25.000.00. .l Esdiudio'Dakoa por un caitelJnstalado en los aerre.nos araoiando la bra que se construye Al lii. Nmal. Faenndea dlaar. p ragd alauaad l h l chap y liapiea da la te. P$go. i.ONdo al a rq tef, Eraata .Ta. 020.000.00 Paga lercon al aruiatectEOoaaala J. Tasa $25.000.00. Paag al ainger~a Eduad .E. Chishalma. Paa al stema da aiai .aiala ave,p g agaa ayl cantidad: 51,587.5,0 Pago al arqutecto E. .1. Toms a cuentaide la. sigientes al Stano de la ny central. C'aaraaa~ra a" edificios lalaaie d doce ar ai as. Do, euerp,s dv edtificios ron ocho coamerinos para Cuerpo de ofas, peluqueta y maquillaje. Ohaaaas da podaan.ilayrpery aes daaa'.alaa par. aaaris de exl~aa in aipaidad llpa taill~ linia p aaoaaa.e aa laa,,,aa'ia. deaguea nusia idaand a' ina'.naeel -0naraid, aii-aaefect, ypllla b'aV: ~$65.490.99 Pagaal r Jo .1 Tma.aa.ieta del edi' fal, dl LabOratao 0315,000.00. Paga pll la ridre.icioea, sellas y lagalia1imi1 de ibars. la 1.cantidad de 525.00 S Pa a la Admiiaci. Fisal de Mariana. l, r5-h da 1nra: $8 000.99. Pag a 1. Adaltiiacn Fi si de Marila.n Ca pelna' opie a ein lima l.a aaaa aiexos 105 H. A ;uaara y Lasaa. materiales. abls sinidl. m l.I.ci. en el Interi da loa Estudios: $1.2200 Anionio Olaniel, impresor, por papel. cartas y sobres: MM50 Cheque pa acompra de cables de alta lensil destaadox al entronque y ditribucin interior del Estudiapara. ail kihs da l: $30.000.00. 'seraa ian en el Registra de la Propiedd de Tod esla sas. 216.558.7 1. Existiendo e, s(.al nmenios electoiv al ls bancos' Rayal Bank af. Ciaada ,Agricla aMeant.il 3.441.29. que hac a da 0240.000.00 rcibid.s hastatl. fecha. Elislila ademas. para que los anotes. $100,000.00 no enir gados mnal Palrnat, producto dei SorteN aer. 265. da junio 30 de 1051. Y faltas a ada tlambin. ctando afirmas que el 31 de juli l)bado ecibi 320,000.00 importe de dos sorteas de % V laii. Oisl aalyaa. y n suaps l adnda. E a l, por Daa~c Paesdeial a mera 3.10 1e s d 111. se -oncdioa, das aillias n olal de 5320.000.00. los cualaa a, aalabaoin ia l de diciembre y al prxaim es.de mayda 191 Qa iaasep. rarsiana Pardo Lada, y t om daldebes aalo.' mjor loaqu .Ya 1sarie ¡ d, lLileala en 'aa ar. ao la adis hasta pasada i ames de. celebr ad al miaao. ,l~~r.i niliir una ala Paarala. ilgate al laor a alO alantar0a 00 adIlla ala anuani a metros de largo por treinad ancho, con una sIt~ra equiv~lenle .,l¡, pisos, r~de.d. de.1ro.1 adifiisa .ail. dnda cada ladaillb y cadahobrera que. all ,e gana la ida, te desmentirn. La bra q-a all se erige y or la que he chale ulan a la, aten u valamihradeo all aa laedi dpes ly ayenllaibriarl.a. ento mils de eadr de familia .y aandoea .br-. r-~. se trne. tendre como n.co 1 pago -a aa'aiimi el als allas-. al agadaaia'n de mi pU' ba. porque esa obra., te reptl an es para mi. es papa alias. Respeio a que el seo Tarrero visita Unin Radio Efectivamente. 'pero e que ia puertas da EdRadi siguenyaeguirw abiertas, mien1 ar ayase e1 Presidente, para todo.los hombres de Cuba Senal delno u otro arida. Aqu no se pide mliiaia politica para entrar, ni tampoco padimos .paio. al. paltia Pardo Llada, paa adaitiaa "ue en nuestra casa. T inina fule amigo, Pardo Llada. Ni del 'Dl td, la Pioulas Mali Alabo, al del que iea "¡,la leveda da lo Reyes Magia. Fulste ala napit.ali.dr pllic aaa~tusoo amp :e.-pirescUt.nte a .aCara. d' a do-a av s da las pantallas alalm igriaaiante par. lograr el i' s minierapolit~es. Elrating, c~~" blein hs 1, ea~ete rclnIr. todos in pedirlecom. t, l l,, d aeaenunaa''aaa p'ulai aa sla oohehcoy. Cuando .rompen anzaole. alu d al gobernante. llmese Prio, Gr" BasI.t i .Par hcretREPRESENTANTE P ARDI)LLADA, a e puede pertenecer a noi.i ndoapolitien. No ir debe cobrar un chei.aayi.'aCiara ai ala cldr¡. l pesi a i, ia.saadon da radio por defender, l. derel~,ho d, umoubia .,y q,:; Ise, hu.¡ 1. nacer l n~a Yh aa a a aijas aaaX. isque a ghalanvo. 001 150 0,,LAtin ard LIada. aaiaaa ?,,.nenlo rdi, os iapaaetr da e auaio al blao d Cuba las prueiah la a deClas !e a a lali qa de allrua-a M rafmnas Si . c m a que c d e, 1.ser, l. iha diur dudabas de mi Palla aay: d am alahil ll biera mostrado en privado ra tart1 la 'aerigenzad, htener que desenmasl~arlre abrlauiin' iraild.a ilutquieras, deadioe d e ia 'la a abilidad. escrituras, aeques d, Umnr Radio yd, Unin Radio T.V. Y el Praildala aindustriaCiilatogrlic, asia.om1~ nm q-.b, , p*,in,,.e.h,,dado .tp uu sbe es pr in n srai ST ez ti, notcegea ePo ic. s eo ahnoqui rOa-.hce iiquieraai-.u al. lahue b l o aqu e m a l u a ya y ea s e a l i ,t -le igno Illved alea lya§aaaaaaea PRUjEBEN tina. y. est.y h c~ed,.ohb lil d la ,lad ol a d Nia blicoa p¡privadgmenti. aol ri amenr asua appuialaidod lianhadda. ah hna d, alubin hoabr y actuacn ha sisdo i lapdn g aa aadada 000rofundo deprei at ,aa r aae.in maalga paliaao PARDO MANOLO-ALONSO P1 ¡t ic. a. 'Agasajarnhoy a Hevia en Minas, Camag.ey, U -L -por la construccin de una magnfica carreterra UN *BUE-N EJEMPLO SMiasa da Caaia ha alnci.n ai .2 raiea da gInspeccin en, variaa Secundan la aspiracin de E racaaanada eu laa0a eaagle s. El derecha de peticin, que 'Yal anunci. de l. e.da a :vilida cuanidi .ejerca obras de la prov i nc ia.' Sulna el Unitario "Panchna Batista a un b.da, ealamentl~lar l paeilgdae OalliasHl.c as .aoapssdao a.dcs.d apu.Loar dalaa.raa ad a la.asa .da1 .m.-El domingo en Camagiey -Aegura. al agairesa 0 l P. n u u C Yo perioslo electivo ahado en pie. Les declaraciona aA, del Insulto, cuando no de UA U. hab oia del eI alh eet P., o ansadorsZaydin iba aes nm.da y lirda. Na e Con. m 1i da oe e le la Ii al. sicalde munlipald Madro' S llaava aaeiao. a aa.entrevistaan alaa. orat~o rotundas Ni nlalI a i a .si s 0 v s de 1. zona .un o ena je g.doctor loe Per .auya la al Ga raadaa dL. Haban -Poy a polar. iaY s lacladar a Sala a incirp'orao.i 'aa daba al jefe ahi Baliala, al asalaslia a aapreaaa-.e baro. r:d f s iba. l, n n exigenciaaverbal. eaade lasaca., ~a aoncia deCamagO ey painiil Albada Jaimei-' ¡anteseorCarlos Zayos Castro y el bilrriedad. El Ministro razona su cin aialn. No pasa un dioa in el iangenliero Car'la. lova, pr'aiden.no en consnte asgasae r Evelio Gil. actitud. apoya en argumentos cin-. aa da la Caiaidn de Tomento N s .miento de su ca. did a'ai aDspud a opll 'aoablde i.quale ocupe un taler.sedn ade cla. .a natorial en la columnlia dal a'prela.a n niaa aa.isda'V sa d nAaesiu posicion a ~ auniAyunal declare una Este homenaje al seor Hevia baa. diailybrs si lA darali .a baila al. Osba. La auaaaa'n a dee. alaaldaaada lsas lasaaavas' 's al aeladdesdodapiyara "Paaiesiieel lZar .ula lmey d'alnu aga', ealdre. 12 daElaaa dicor id,. b al c eh sasarl .0 si Gabrl par la Ia d n por la construccian oa tubanidad ir de ste. u la ee n1rd ral a a de $9,612.30vlenel llieva' di Paresaideta de la Ripiblia. lvidaad'.as ials las c lntrl dotera.'d o aaba la Comisin de ramlall .1oy, ia. aalibraa ia,'s.nmidaoa. sindejarapor Nunca hemo.sido partidaraa' dea*adNalonalaidaiaa.,-laarra da-ae iarelbbaaaiadaPiariaMa Ca5a50 e5iAlSidaa ela da a reonaca r l tiiara b -da .alloas calras al da.las aregiiaaU lmetros7 e y 21 o.20 m .i. .~l.alas da aa iradala da las fistas En Alquzar se ha contitulda o, o.' ganaderos a obtener una sade fuerza. E preferible que la s exjesin que nir a ambas locall-, de Partid d la Cub.ni-, o g oa "Psanhi" Hat.s¡ala',alaa rainabi laen ss .aa -tridad aba ua poc la mana a dadas. dad. Paral. prpar ni ,rI a.Yaodai mis.lej1s lMiaaela cierreaviolentamentelya .Temiadela Tap ediacto,elingaler nda denoein .daia102, a ,di ra ralias nistro de Comercio.cuandi aca dcarguesobre la cabena. del c1flis i.as .al ad aaaals a MaaadeaaRsanoa. a. daaoaaraye y Agaae="2aa criterio'de estadista a la moderna, dsdaaa. Paaar b hay asian s R ei a lisa l la ids .aha. l .' Ma. ti que el Gobierno esten lordenmnimolariniaisaa la oia d Tambin numerosos venos de la obligacin de proteger. a la In ciplina social raquiren la a0tuC h rty Ea oa, di 1a.rda d .pe RC£OO .Cioga Gaoanba Caaa RIaaca y la duatria ganadera. como a cualquiecin enrgica de las gabeatintas, hay, olare, -s afaa -ATa b pueSilfaM p daRadar .55 a otra iduatria. siempre que ella so pena de que la soale da dealoasr la aitad. carrera da Sala rApraElTbal al upeoibSa. dsatd.puaet"paraden." iJl [ar elice su funcin social. que no Integre y sobrevenga el cass. Nada a Mina; la de Camagey a Nuevila dE lacnal ral acareatibardidalasdar"Pa. a Ba isa ¡asa a otra que garantizar el'*basto ms tranquilizador qbela autoriLas y la de Flarida a Esaeraaala. rid da asa ad soen a la ae gbernador. al pueblo de modo asequible a sus dad cuando no se ejerce de.unmeEl sbad 11. maana aarecorrerr a astareas da,la posibilidades eccn6micas. Al preda inconsulto cuando seraa a, las arra da Ciaa da Avil a flo paa l aa d Ol mi,asQa l 'Aclal a ad aen pa dea acua daaeapya en la verdad y Morn, acueducto de Camagey, tdad. En el barrio Pueblo, del trnalhode atii da su iie nt a o scebayal frigoaifico de Cie de Avila, a -Ha dispuesto el mximo cr i QuivIcn. se reun eron en la la enilidad au iaiania lis lo a la justicia. .aaretera de Jatibonico a Aa.ayo, asmo ala invaaigaain ala dal sadia Pdr' GanaAOS a, loree. pa la la cual ali lea' .El profesor Zailn ha tenido en Blanco el frigorfico para escado el l Junta Muiiapal de P .da en la call F. Tildr, e a klca. ~a de alan h da aonsidea etasi %.ta un gesto autoritario; pede Nuevitas y otras obrasr.Fomennar del Ro. .idad.io a. igos y simpati ores del .,s, a aspealatiolva l io iattsa ro un aet pertinente y justo. A to actualmenteal e.al ecucli actual gobernador proavinals de La bi¡¡ a. El i.a¡ da1lai declara¡.la s, q0 iha salid. a Pas a .Fialmente. al domingo proximo _-,.a.ana. parashac laa titlanld. ne que comenitamos es categrico: la es eculain, ha anunciadous ta sisallosdistioao Idi si ",que "&eaaliS quela.d aa dasellda'rel .a, q'aad .,nd.a aa1as -aa' p ap d e ---d a a a aliaa orgaizan en la ciudad de Camlsaai' la.,m d e Q'aiian au aproaoisa.rEsu iaebada id-daar la La arlal1.da a a-bealeinor dal lasge 'patricioJaExcealetea de Euoaci5 lieairs nuevamente e,¡.oi coa la t.n ~ uer o d rm yred n .re 1. s em osproequ nAg o. ..*e1 primer. dyjunl. de¡ prxm %a., andrlaa u iiaipidir al s a -' las d e la salala, s ie pas la' iden ayuda a T. 'Varona El m que Integrad en la l. LA ei.a b uedahebarsi c ounlama PARA LUCHAR EN PRO DE gna faasrma residente de-honor, La afcasaa di lda 5 baa q rlta'.OFlRiANCISiaOrn'loctr Carta, rioSocarra prslen la au r-idaal .El Esado no grsin. a la Ley. Est con.ddin FRANCISCO CARONE Rear'ania a de Cilit da Lu. denlos afali'. Loar Trianasa.vis, na aadad da ha ni' ,, ial .o neo muy.tine.t,. Lis gabiaaas .da rssfur, oA ap ra de xla Matias Mena, E.llos Ggail y Za. Sue.eindiiduosnipa.taraddacad'eden Enlo.trminosybarrios b-< a idC retr d. ctaeSl. siuirar uialadacdn volun i-aaasdemadads~bajoaelfuego". nEl .las igoa y ipati.ad.r,, .ide l 'a l a aaaia da Ed~. ia Saavedra viu. Obda s aia rade i." grnupa dstd.e. Mor Frann ee .v.l-c ..c rnaPrante i S dlbrr.en, erhri e orepnecA.Ang lna 'fd adadaans. El l ada os NdiPada lis" la acalsncisla n se naa raldii arsad dai Puelo io lprea-.e. .di d Sl d i r e taa iod ico saond ls. Aaul la fapa da amlaidsd obligapuede discutir un asunto con la Cbainla Ortodoa o '"nti. .a ce' o r anueaa.alaronare.e Frenve Mr: s iba. Ris.aulia, a .50 lylia uysuaa e aclaseriedad y la buena e debidas. Los tituyendo caiS a favor da esa a Estabanete las visitanLts la aoc. t Diaz: vocales: Juana Triana. Dil i p lasei.,y nadie tienedetcnices n.d.ros no podrin tracandidatura. ores y prllesres An el Lion Ban~ Ru.da Daid Ganzlez. Zoralda Phuaooaisetare alsanialaaisar ibjetivamriite. las destiones aUltimamente organizaron comitso u. Zoila Avenda EduardoAlA a-de igea. Anael Dalada, 'aaanda care frente a sus: pragmticas en sometidasaa aconsideracin en i prFranci Co Caona, aflidosasl o il. I lradArabarr C dl T riaa. LuisGarria. Frahlsca Triaun let deomiedido y an rquico. un abiente de pugnacidad a inPPC e. la barriada d Lan, Ma. ril Mar oia Ts rres, .Ignan, Celio Gonzale Z.carlax Santf. Cu alourre. alaqueas .nuel de la Cruz,.SanaiiClar. ya y d.r1a-lta aaArae Flrt.Aa y idedi aCando ell a lo ¡la qua di sciplin. al epato saa-la, baja la preaiLaaoa C .J.seMarf.ao Clndid ArsienioPltes ay Fiade G a e. Pil or. El daca ZsydiE ha dada 00 daia. uapadctillam do Atai L ezcano, Ea-aa del Prada y Pilapaaaldai didaoalmeinao' a -. lada, deci i' Glbiaao. 00e buen ejeiplo a sus compaerao de Rdi.nzelia Gazisa, RaL Tur y B' Cervera.' lrar nueva stridepanapelr a la medios coercitivo. a Gbicte. La autoridadesti muy gno odriguez. L.sp.isitantes oaeabh1i la replr hai" R atista que las leyes ponen en us m maa en Cuba Yael desbarasen ,Iaaa neu.n.1in-aafoa o.nde .dra tecetsqic sr deecsa nos usbaesoale mayor cada dL .ia.aa prabia;. saaluios par.fs. "AVANZADA LIBERAL DIL' BA. raaa usa. qe la casa da coleevidad aparecedivididaaen e dsxada asifiaaa dasi. RRS DE SAN LEOPOLDO, CITA ser unluga comn al alcance del* mtples sectores cada auno de los la acicuentalns trea 2e lo.u.a CON CUGENCIA A CSUSAF D pe.a stud aante de ciencias palicuales aspir a imponersu pro -oesaagregaran, el W or ciento son licas. poaque desde hacealgn piearterio,basdo en el egolsmo ueMadrugdrseeaui iau.ia luvc uiadiyia dii Piuo oi-Adva hadloas idaiiaa iiap' su alvda on rUsnbi s a raaiaa a pa oloid da la.-' aai. aupor -a Aalab.a 1iaaaaberal"da que las relaciones.entre gobernado sentimiento. de solidaridad. Si aeabaro dii dalocr Varga la laa. al lae Leopdo, aa dii dl a aabernantes se rigen por el mal no se contiene a tiempo. afila al q oelda a yada1 .., io¡ ,uninque shaLdeelsa .erpreceptos legalesayoapueden,por llegar un d,a en que la autori'. maetosy'aiab br-sda au-.anb ha dcrr.os haeda ab ¡ 01 ida la ianlt, qaadarlaler.ed del orldad' tendr que apelar .amedidas da a lon d ,uip .o-ib aial, ala. oha ae la no bu, sbiada lia ilatel ?¡ya .a osadi arbi' al.arlma, que seran muy lamenta-pci.l Dr. 1' a.rsigue. la aci da lu a .ala' aula P dalan Laz'araumer 015, li¡ de un, de las partes. Ya e bluayaquerearian -ElDra.iJaolsaPe dianeaslrupi. iaa aaraed0ondion bs rey i nloall d Osalanerida en costumbre el edifail al Gobiernbo y si pai. Go. la polica de Balis alaloa piasol. os aimaaoy nua s dguiaen aaadlanibios d l gbails.abhaa's a sais. a d aialalaao. piila "aialsaaasialialbs d.s aaiinaailos gobernante. el bernar es prever. La frmula etan Nunia.mdapla ajusta'b a ar eiir enalpg.da la p iea nteiolal. d e u r s y aNotic d rvine&habanera El dtir 0'rona di s ~ onformi. l s crelar¡. de dha aaiacin. larse dal como de una en -acontecimientos par ano ener que o ermiten asegurar el ingreso i 1 dadi con.la i slicitud hecha y ofreci ldao M ndez asi nos lo ruega tbdad abstracta que 'no merece la s ir al remolque de ellos. artido Accin Unitari. del doctoroestudiarla. que1 l hagna s saber. 'Ja Pe., ex aluaide de Madrugay a distinguido rofeincirl y politie. de dicha locali Xd. Con el doctor Pr USer esta noche la f¡esta del d a a Aplaude en TSE el aprte de un tugasas amigosS lraldnasa d elocedrteede ucu Partido Democrata. Las gestiones 'aal '.a,-.aiae¡ GoaipalPebsaal 1 ¡io al l. de la Cubanidad e aino~slrigeorina el Genral FTllod:i, gem l oto en el carne.1 Ba.tista as h. venid. erealizanid. e, -dobtar Alfreda Jacumiaa Lapia, aaa'' Es en el barrio de Pocito y la organiza el jefe aidente del Parte daciaa Ubisara El administrador del."Nazbal", en Las Villaa tsi ,y .en fia roinca d. L. H.b.n., quien i poltico IsaasRodrguez. Atos que celebrarn aba.ra inceatementlen .una Isa'una actuacin generosa para facilitar -el trmile -____paa intensa de prosultmoa. No _en ass.Jaoadnoaun i eaaoiaal En 1 Paad da Caaidad oa daia. Aiariea qa las adueas t 'alabo rada pasipviaca ea Acuerdos adoptados por el Tribu ministracin de dicho central agraasialia 0n soas am oens l. ri'. d"l pari d l ian a d la 1 aaiuma de1 PAU nal Superior Electoral: decindole la eficaz co.raa a no as irabajas.prepara aators d: a orgab sh turalmenaohaOaaiosE cassiSaaaili.g a favo Se recibiOtelegiraa de la Muniei.ha prestado a lacida anaalds~ uuaaciibdaliara:lmoctubreyla padsdse q dasb lue-aSaa.aio Slna.lai.a ai. da Enucuada;dainforando la envolvimiento de esta Jornadacavaca. constitucin de comits de barriosy oarsa.aafruabb uria, Y.yque d Gserb 'aidn d a qo 10ihaiaadoaa .a'Cala daeld reZd 1. eiaaiiii o ela el aa.'s de pueloia e Gau Saoa,,i os al ald i .eeta. i u lad dfiestas e.i.d" a bl Gpa ira ada .as ip ftogr aa .iopsar o ulta de la a de 5do0la. En las aofaiina d P, .y,.d a-ao Sao M.sa r En adles l aorMarin, e.JGy Mo lbarrio Santo, aduiendo quede ao.a a r ioli lib. esua a 23,.se'reiben obrasaeconmicoso ay o i-secretaria.de a~tasade la Agruwacin Relb daamhlochociensoaa -liaRagistros de Electores ya diariamentooi s de tales igvia.entes del nuevo mpeo que el aue-'Poltica "AAmlgas de Blomey p adlapo Oa alda fotografiadis da 'mil dau preguiaa si a. d dades en todo el pals, destacadose lo contempla hala una elicidaa co1 q rall 0n Oa "Cairalairocijn ochenta y cuatro e.olti osa paba la go ma uega ltimamentela provincia de Orentel idiva permianea te. bola", barrio San Juan Bautista. trc ntrndose, rlo, pendiente dea es pia d laa apOrds palitio.alaa ea Os laliaeslada la pujanza. de Y teirm n diciend el seor Tomin municipal de Marlel, en la laaio, allli.ia bia y ar do e00 anian.la Se le dio que-ese partida.on la mia con la s comitse arin us "aaa u la. iuaicual notifica la constitucin de un1 cuyas citaciones ~ oraPa eg cuda luha aob d' pr pu fecha y a qua Erialjuas d s t u nieipi.o ar dd lagranhdecisio ciudadana comit colateralade dicha agrupacin o sido dispuestas, y haciendo coasta, ane;pla, astO aalorld iBa e i En dichas nicin s e nosi a ¡ aadr a no dudo, como nunca he dudado, politica. Dichaacomit qued Oma'adem .la Oantrbuci ngenerosa dld clusivaaente, a eicelona I Parlial qu los prximos acto. seIalds pde que debemos hacer vida de pardi por las siguientes personas: pre!administrador del ngenio Nozbal Yno a las generales en que por oi ra este mes sn los siguientes: tida paa lagra r un xit' en la icorsidente, Eleuterio Blomey y Valds que ihub da "aballo. prieramentni iteri. de la'Ley. aut.matic.a.te, RaaaIaaObhaaaiadais1:IaaoioaS.b y secretil a oaislapiiaao;araul iode a'a'iia'b ~n ,aou pierdebosu voa tal, rg~aa Hyu ,n 11airh1io .juaiNlaa uivoda aaac ss'yenionu'inadrezn'Pd'nala seisMaria enaeabbo ecreiariaaiide la,'ldap 3'analarelu de i's-Siall uoaia alai. ser¡ en b rrio oi M r a lecciones de 1952 con*P a cts aioGnzlez;serear ode ir* de id. yvulta. y desde e da l -Se di rcna con lepdet e a eanJnrSantobu oas a Maribo aalpresidente. isar. elicidad de correspondenicil ,al.n Viidis;' -uiibaha tr.aanpot. a lis ectiresiiabrmado aa couoa da 1' a7o=a tll Ssa Joa p' S lla r noba a l s lrabaladores dei publP sareri, Ernesa Rodriguez Moreno:aigratiitamenteS. ue a Ord uedar enloria librada con el objeto de cubaij ar .aaiquRo addr aluez, demostrar el en gears adsmb do los correspondientes. vierado, y dirigir telegrama a laAd-, el cargo de me angraafoto-dactila arraigo9uaea una. 1la uindi'alra, ; cuecretaros y mas de veinicaoa de la Junta Municipal Electoral da de Pepe Sn Martin et RZ8Vle" vocal~. Lionar, vacante ?, r unca Prest fianza y qued oiia. '. laoi.lIll a pa , ad El arato OS, a as oh. d a .aleas aacomit l iais 0 Mafiana, .bado, dara que la de.s.pa, y aoo.rd, pr as ah e.tituon y t.a da ps.in "e aa Mail. censo, a Rgelia Pere. Ibacea. 'd la Seccin P-menina Nacional., en libreE Crrinterventor Eha la bida Carbaoo baro uI 1ia por la salUd .-Tlaa do lo Mip0 d i Pati da ia Cubaidad rasideci Aurelio M. Goenaga d Goajlibn.t,rmino muncipal de de]o dor E.Chibs d e' dei-d A RpubhhicE ____ Mariel. se reuni'd reientemente un a u C Qund Eiiaidl aa S o -c r n Gru.: .arnutrido grupo de amigi y simpati-las d a ci put a an a a arsaf ruu Paside1 la alada S aE-dI F-ilinaj la Ea la maian al 0ayit r0 zadores del General Fulgenc Batis-D ..amasl i ta-a r1 di¡ drli ulalas aliado ldea lele u n a Cla.I as r senaritop Merceds,,F'aixiaH tey "t a' anaa b p.ua Pci.OI dilAir "A -a'y Zldija.'coa ea proabaibo de.Puebla Cuba.na 'OaedolOi,.isasoaa l i aalods sgtie j" s upoa: od snpruj.eien vi.dd n rl e ta i -ng am paado dresu de constituir un Comit de Luchas enjMaria de Arma ¡vuda de Urretraignorado domiicilbi; otra con ImpePaula Asnas ooda do G 1so ' i 'ala Oa s. rac ps.1 da0El r o' da 'op pandidaora-'rsadapita. ga ys aunieta plitic'a la seora Aida dimento pemaanena e; or a-a ia-p. e C I. elfori Gracie J. presando la fian de$.000 lla 1 siusesiuientespersar r l Carratal de Solar. invitan al ejecu. dimente tepoal ;y ral. o la Blanco, y directora politica'a st-leal p ora ~a e liberad 0cm -v r NaaaaaOradO'o as d or ra-bde su actividads Hu a Conde. sional, como continua gozanao. por Pelid nt, Os., Navarra -aala laiaa do r a qo fuera .er El mircoles 15 en el Calvario, .a-consigula. Osrr. oa cudatricerD es ; -enrolalamasade'oga.i vaqb nos, corUada r es do lena. letc, otc, a rrio de este trmino aillins p, on Caula ii--s ayi eloiiMaareao a c a a ast Ama dlu rm Caras, d rmaana s a o 11 ai laslo fines de di Soner una tercera .l Progreso suina aCa toa Edo Ma-linGa-pga siaprasado. pr ecretariode corresponden isid-9de la maana en la iglesia de Salain sea5 enlO di da Ola sus, Manll1., referido juez especial, en laa aua re Gmez; tu orero, Pedre Ladoh adeJun de Letra. sita en la calle 9 para cuando anua las mpadiment Sel domingo 19. una gran fiesta nmate 42 de 1949, por enlve_, .msdo, lo. cqrr e pnine iee nr .I eao ih asr emp~jir.le. dih' secaumte' en si rminaa e Santa Mora del R -'de 1174.W0,000, duroa la' o in -cretario y mea d e .,. 1,ea. ? Voli rrha m.501l an. ser fotografiados, y por 1 sarlo. tr. onanteriorea telaadritoup parairogarai tisimo por la salud timo para proceder dando cuenta i El Comj:edn 1iad i ua'a alado Ola-. al pa a da lbaaaia disd ado ld arg y nadel lider del Partido, senador Eduar-pElas autoridades judiciales competa n El aaa-lt gessar praaova'a dii ha. tr G. -de eu ly la ap bi.a ha cometido delitod ago. aar la la R. Chiba, .10 da o a e itadoa OH fola hur ro edn eustdafo MuaOaainlOgralaoar = Ir e'rer ha comenOahd a que, afirs el dcu F r sad a alade decomparecer sin alegar jus. da i est fouAr n d praa-aua prubas pa. d~aa.saa, auii s nombre qued~ar salo SUSCRIBASE Y ANUNCIESE E a. s. a oaaa o-u ia halb a, tada a-omn, oas aoiiadu da toda pbain, omu .ie.pRIO DE L.A MARINA Se acord cder a sIlitado 'a d ua.aajaanaS sahor a caa aDEaLaaMAaIaa didnt0blente enIrregularidad ha estado, en atencin a-quecm ea iemplo a 'r del srqlaasi Sae Maria. da dacj a ma e facilitai grand ae qoasaad aspbaaa.piod'ulas lo, aieaguaIrofopcasda cla bes en esteaunaiapaoa.l. a-ii -.Del pro ec adInsu acind te, (i.re i Pp.,.J -do rAlvarez.Marmri sobre Iza, o odiue izroL sSncecripciones v traslados se acord re li' Ralisu i pisop,Li. 5nlalboltq Lada liia aallaaAlalud-Aaa o ti o o las dii iisal a-l me Le Arpaia do Oria; aIreiario.dc O a' eladao a plapa. s.1 a. ¡ actos y ice.seor Ramiro Rodriguerc d. do a slun dal plimoa ai' on. y1. 1rd Aa-a'ial Oorda ls dala diez de 1 actual, para su dilcu tr de correondencia Y vice, se. H O Yin ores Rafael ourrutinier y Segio-E i d id dl dili del Mnta; tesre y it, ale. 'dE scia e¡ deli Adien iade.a i aaaar1 Baa Vzaaya d Rolags y20abania. en ala ir n cor. el t legra .lvaeys a na .ao-a.es naaoaaaSm q.,-l fu diragid afin de qu ligo;' o"oiaaes, aeoa[s Bie, a .e l a ra aa juea de Primera CaiMe., Afrd Liala Cab.ais. ao. .In .anti-a de0l Oase d La Hahan Va Ma-odas Oua.o Copi, Caa por doar Fili Laires ISbrano, .ads Vearis.oa,'sn Cnbdid a ty. le .u'a i G f.ala, eora Alalia Cabaa Ga, -iOa di l'oag opueda ha" tn Isaso MOralas Ea -Pcda Li. 'ern.,,',h bal J aad b rauio d o ha ra Bosque, ooaria .orruIiir .bar s aa Tairaa ip aoa aleh. Maai Taoba 'aaa. Alda, Lp l. .baa laaTba a eaiias u na quierd, Ooar Vega lydoctor.aE .inv e iT6. a Casata. C1260 Kcs1 la Jotaa MMieala de Pi-ua diel R Dearasisuas da so lid, al. saniisadu l ao'ia no u lpaida.T dirtrit. judicial de Lo Habai alaj~ El sbeia Rob-lr L. T o aiente, t.-muncipal suplente que pueda sei der del Partido de la Cubanidad. 'aI. designada .ieu ect. qien budas lo al.o., Jc.5J l.,Uet.aque LU ISIIAG ER OAcord el Tribunal. vista la raa s, ebran y es a sidu .concur tE .1 apalada, daja sn aboo ob nslas aaias de Py 23. Yaspiraa bra-uoia d efira.ua y daada un acta de reretunte a la Caaugunsa da-l an a uiaan, da nooe la,upaxiae.es ha hablarde.urge si aalaistado da JasO hchb dacuEainei. Ce ullas mai.GFra=qirdrd.ntJad fiesta que se saba que la Cubaidad, Junta PreIaou _ald ectoralde Fintd gan fuaeaen avanzando los das adellRi, a-que con carcterde Is a rga ci6ha aa es'o 1 c a uba aa sRpli.ias fa meutdsineiu nfretd prora oa eos use.laAR D Oaida p" ioia mOajl,~ a ESPERA TERZINAR CO10 LAs relaa a la normalidadoacuiadi FTOGRAFIAS la referidaJnt ncpaisl Q ODE GINErpor y undo e ipiad lpoeoft *QUEMADO DE uIaJ, .t.grapa aque ai se desaarrolacoadyu Eligsaa, DRReOeLsteJtrm a nouenando a lu rupidaaaariba ap Eco ad setrio u una -e d.cuent. .1 Tribimal y que 1. *,e d dia m aesentWslete a sdeMANOL O ALONSOarilutre, en la parte tcnic e las cales n la primaba valea leluea da Opeala da iOfclsa La iiain 50psiilsIaabaidal'''" o o" as atis asbra.lAsaaraao eis .t rpa va a cabd a opel 'qu o har o s aber io acbr oe raci fial otorafand a os11 ¡t e la idd de nie tRa.ne ,aa a disposicin d. '1l provincia Politica L U"~ DIARIO DE LA MARINA.-Vees10dAgtoe 1

PAGE 7

aR anDraEe Festiuidades del da Padda n Spirlltt 'tpa tdeI Dpenarati Escuela fde Sp Lorz a Iesa de S. Ag ti e.el iel i ha. hech u i r Pi-t Al., ¡ar .i queridio d, 1 S.ith ti.sdi d u e ,ess L .r.z. Snchez Z.va, Mha 1 ~1a 11 d 1 rti1Yav.grupod. companer. de ita Sprat duiinbea ao htitids pren t arIi a d sy Laen.,Catirectard 1. lor d .t .,lad d e.a d C.uert, rtec oCdi. sus mnm, abesobras d bn1 Es tamobien el, .nt. d, -hij., 11 f~cncia. en re 1,s que se rcnta c) Josen hncho Castro jefe de Cir{ ruaacin de1ah Inencinaa. itd C iLorenzo Anguloa9 ligadoe, a .* aca a ,, Miij L.renzo Frau Mari Tr por ltimo. Lorenzo Vigo, ter grAfico del DIARIO, am lmado en esta casa y su hijo Lorecito Pilila Camaho de Echevarra Ocho aos se cumulierm ayer d, lh me tt dil a smti h dPE tri aue .a ij. ern e .d.i r edde nues t ra,o, ,. e eld. trgcam-ne entre e d.1er d la i sociedad habanera,( Por el eterno deca~. de zu .1. .se celebr una mis de vequipom a las nuevie de la manma en la cap ¡la d, Santa Rita paa ittiut. s La elegantecomua Va anoche iud., el doctor Visto, Eche,,,,¡.; Antes d, 1 ~La e m uc,. trarptr grifir, P.rd. c.pi ~t t. l. n 'la que ap-r~cn eneh n e su padre, doctor iTomas aiape Jlenquti el doctor Eiesti iDtiii l su seora Caridad Larrond dad Hr-init Camacho des is helmaos docterT*reu t seor Guy Prez Inero% y su esposa\ r isn-F Pr C iii, u.htitt,,piiii teri eiii.t Ve u ',,(t,, y ,i ,. ttt11,~ ' Angel Fernand CG. d,,i,, Rosario El Encargado de Negocios a Fran Comida elegante en honor.del d it,',a it, init a la m a tit n, Camahow y d tcini Diing.,n ma'hitba l y g tt iipa i i -to Dih, y. de su bella ispiCi Pi \nmai del aorti', d, ti i-e,. y Carmen a. c. de .n htaicomida en suunue,. d d Larrondo con motide,,te.ad~ nt. a ,m t t iJohn ,tr a d ; er m.so prtmn el rparI. s. pr.,ma partuda ¡,.,¡a N-VrK 1, Pr r~,,sU1nr Adre S-ae' .nnru ] s d, Oc e A &uasde Mir.amr donde t.b. dond -l d iit p D ihi:in Iteklot d al tt'G, ren Tu r E ,s-v ra Ide trasladarse impo ,¡ante car: o de Embajidtifrt.'TeraiSit'ispailas n Cub -' te 1.ONU. t i ndjr laGti aIncla l7a U. pquren. grupo de miLs Hd. ao 7~~teemToou sen Iorleoqrls p Uiip l : i o mr itit n mida q ue fue erida ee. rl .l-ho Vijeros Tra, un1 larg.a ,, V, d e & P -J; n 1au i d h-,n ropra d.nde v¡.w.n 1.sip ndat lts cBptaes ha.n ieg.d. itdoi a go el prestig -n etrad. doctor N, bintee o"' "e ela h-.n St.]m Chedli.k sujoen y be¡)a ,w rha e1t madn matrimonio In. i nd, e esrdepue, a, ,n iitd.,l m,s P.S rle, E tad Bi Meidori tt-uuui utu it i, it0:i \ n Tira el'dom co ii P'it ra egur, ~je i p n tii a diOl.a Bo d \ln-,, nterprnp.nibnd.,,realiar j, n pCat eeri n prrlistmn gets ei, oo w e e ,,te l, a M ou,!F,. 1 -if r In .e a EFiado 1.' Solino ron el ~fner Jo A d e e ce a ~ "nomd p a vs e ido dontnloro de esta Alerind p a r u y beva espesa J.10. H? rre. 1 -P.n 1. residindeon ipi nin nsi ~senumeror ea i n~rt-s Slihr y l-n a H, SGarcSnchz a la s s S de 1. :.,de h heoor e a n eT ara''r r Yar({'h i Clul, srnw-t. Mria C -l1.,,. ian z AC-ta por su pru1haasbad. ,, ceebraran d-c enlacr l~, sf~lma, o 11 srn tenT,. :,a a hi Ciub San1 S: e, la vade .pat,,d .a I 'o' 71 a cuar',l(C.-1.taParl,, ~o -01"a y 1e ';She,, qdejara iaao -artme e] progr.ma d, t,;,. ;~ ~ 5-tI ¡ 1.-Uno de nu estros md, sencillos etilos, tado enchoroly en piel corme4fa. ttdoadoo' Cori os t1o; y s exouilitos modc'ot dc 1z tO ofpara ertOrd, dgUnod cl 0 5 CUdls dDuntdn yd ndCd U' Oo QUC no tdrdra en 've,,, Por e ol do 'su t 2.Es eci e"le e coIdo, reste m d l d s tad t ,og ra d ot ( e, ifio ck-i - "-GU .\J tsj.s mb ids p ,1.As-mi in y~. la tmprd. p-n ii d p. t uta H.,., Jai. Pr. de Propietar,., de d,,ha piaya. p,-die iad dch, i did e aenr~. para qu-ns la ra Ins ,tadicionalesf iestas de Sania Ambos ac,Is pr-I' r rnuliar mij soa'l-,n Pl,,,. titd' .Si' piitriun ti"'a d i, 1sa n bced,'br Aru b ai E i bai i p nncie d iA S iAt 11, p E 1, made a ,r.e ~mb nadapa. rmena a',a j -sa C.n.nti.. e1. pidn NuEvEl 1ELIMINACIO 5 A L M A C E N E-5 5,ue.a it. K -7-69 37.7 1 Una Oferta positivamente extraordinaria en vestidos de LUANA A 4SOL.0 Vn L.uana de esplndida calidad. Adornados por panuelo plisado, en colores. incrustationes de encaje ..detalles de tira bordida y botones. En tallas de 10 al l)u, VERDE, TERRACOTA, ROJO FUEGO, LILA, AMARILLO, AZUL o RQSA AGUILA 363 NEPTUNO Y MANRIQUE Juveniles y frescas blusas en BROADCLOTH DEL 10 AL 19193 9 ,ucn encantadora,%cn las jovencitas. Vistosame.te combinadas con Piqui banco. PRUSIA. CORAL. ROSA, \1AIZ.-TERRACOTA, AZL L' CiELO, AQUA o AZUL. e REINA 55 BELASCOAIN 256 2r1 pi 1,1 ,toica i Pgna 7 DIARIO DE LA MARINA -Niernes, lo de Agosto de151

PAGE 8

*Pgina 811 .DIARIO DE LA MABINA.-Viernen. 1lo de Agost o de 1951 Catlio Aculddtlc .Solemfnes cultos se celebrarn -en d ,Monasterio "Plans pora. 'ieta interesante -sentencia sobre ..* .haaEiiailca _____1 reconstur eaucoe .1 dra s aciaElona us .d e las laris as d e L a w to n en h o n o r d e S. C lara .* .t ruSlv d r tr eaa d ucc ano e n ju ez, d o cto r A ch a -SEdaaux laad la mis nd¡atlica .~ .l iltc ,I ccc ee cec ca cJc17 Ini.d 3. an0 Q uiene form a elCo.ectnle e la elacend.,ea 1d aiea-nca, y c cnc nuevo acaaa,.,aa-, .----------aa avct. mae aclaPi cceed eLatad.ped ,ec bcaaa "Acalceleca d-c 1 ,,t1pere e dneh da ace ccgi-fe seael il eef ^ cnl doia Ce Ce a ices. orltee,dc y d 1 i. cl da* s 1Ii .,11.,111,11 ia ~ a ~ t c az. r ceemee le i Ca dir leecec_~ei-pe.sece la cee 1e deo ,,,,,,,",,,M acabra a,,t t,:,aeatIela cccc .c e eidad .da ncc ce ae lla Ss ,, aedldaldI" qe Cirdad1, ',eecdahlece. ,dedd i.Ccalee ecas d I i laceccece.d ,, ono .1,d.IeiceC ceeiiiec.seeenecrmascecaec~ r* aabn f.eeae.leele. ,cde e cCaa aeh Feeec 'e e. celeCaee e e e ldcicee c'caec c cce cceiccec eeee eccee ecceutilizadaiicc ended e c pac odr cepl a adc acdcea al CneEeTllc.C 5,cclt e ddccec .-c'e cndchciac-csc ide .*, e ce.eedddclcciadyIr.,dieheiedecclad Traslado deddProfesorescdAdaiaiddeadtclPietadd7CapaCp dd de. lc-c. c cece, idd c ei d-li-. Ccce dc1'Cie-.eca a unhicucl,lil.ed .e',cl)celceadre Sd-c e eCee d e-a lacc pi rrogeca 111C O eete d e lc.r,d c a ecgalaqu ,ucpad a Iada e aCp eL, h d ueC --e-ce.dyicecelci' ccles.broicdcadp ,i, C l a e cea e aer ] d ncapa c n r s eaei l s d l .aena 'ee s l lnic ac ae p aa e b ca d aee d n e bar,-n Ld En la teid-ci, Ciec cldcaeeaecddeir Sorc'L.,c Ae' _1._ aia.eedn cca e aa 11eri.da ee rt,.drm -rarrbtz cccl e sc.tiscecte e C l ee dc-eCed. n. '', e. i-di t 1"n1 1.ce~icclem. il eeda prebeie emadlsiE~l a~iclee nCici ~Cii Ca l Pecctna geuee.-dicsoanlogoceeadlead c a ena El ca a e telnace -la* dicca iaeiccenaeiea.ee haca peees lee la 1dicct.lee -ee .ecaeiacace l itideraipuade Edueaaap ecnaecc e acdad.t ra¡ ecil .%edideta etaccd LoDco,.,. ,_ccu.1 .o l11 II l 11,e l e accdci iv er, nadar ce ,,,1.Rlosc ; dcniI.d, -cdla ad cn ece .Ee1ie.ce Saceat E l c aydel alaecie8N da ee ccc ca, e carl dc.,ca 1dae edcia .'P2.,d, ,:::,!Qi] -_,,,Ii,, delsle l,d-s ee l.3 a 6 .dne cdc neb, -Mld-.Nd,.yC ,,,Ecac, pIen e lc Lecae cccee~le-ccee icaedc-cecc D P¡tT iCO ad c el115ede l ddaaIaaacanidenhg,1dtcci da d ~eaHeadaeeelel-hedcleectnad,.Llsettce-ceido noecrdoddcdeeseteddeede lacafirdadoador c, allanhacenas-ao cacledoeddequeidaeeotro c''u-l-~~~~~~~ Cg~EId'Ieo cco eilce .)c uce.MLecilee ca,,elelil qe di,Idi lceid pe ecc.eccceal.C eel icetrosde lee Lazalsered rtce ¡Q u de m os -eed .a CI,,:,, a' rrtrs eYh dn, Vea ', 1ece-Ide decee enoconderdesPac ec i nciso rla-o -e -rtpor8 i jo?.,:,"' .Z'ecet lecccceealMleeaeaid-talecal-ecd¡ eis.1 c.cnocd, Sc.e -.ale e h-edllena,¡.i',,d,,,eaEee daced cllcie.c.e~alcacineilce. deles casida denacea pene .e tdlado cuereloDa. Fidel NecratCaecja dale -riR.y-di,,d, uRende.iaxilcsr-).c'c.1ddel ciccec.idaiac.cccl.eeacecnleeeccaciidcaladcied eeccea dece.eedycaElecc Caeielcdedced,hccasideeillee"a cec Edealcdee1 ielclCid-leclela ede.iDee.d1eic.di, -celclli Tledn -eeec, hcdle pI ecaladpf.d-,delecda t,L ,odedaitcc111day helecdo ie, rtrd caldadaleFaeniceda'dcede Rcece l 1le clea ce. ce edee -id cc la cesa -d1Aeieieneseeiec d ree de E c e Ele Teda c .CON sA e e.l decrto' -y o cECaa o ta s nu n dc CehaPaceece *da.'aW id ale-iici~dale ,clai .Ccleardl-edlcdee1e.efAced-de ellece ce cce-de-ienteceiineRceenic.Aella hele cdeeeccenpipe.edeccntendaersA.CesAL-FlquiCaecen". MunIAarticularAftyO.-H Ceecic Oclde. cariaadeyda hAeemseee.aceptCc]aidr deuCcie.Ce ,,taaa.aaaaaaas ciiicausa¡lel Eledificdococ-fcccaAla. cae. anCeeaelie ea lin cdcede d-aMcla CLccec iciaeececde hsaheadsnecie-eecala d c tin.edad daniC~la e ca da cen-cea¡.s,n.iie.as. idc.lic iedeiaci.T.biretedaddeceeencideaicdadcddac naceateeaeaeetlnaadd, SieecCcceeee' ciceciddpreofeadeeadecEi e so li eCc "a' e-. ,a,.F.edadadedtc-del1 % e1 1cetariod pda ianeeal c el -peeieaana -pise ds', reDeC
PAGE 9

DIARIO DE LA MARINA.-Yierssee. 10 ile Agosto de 1951 Pgina ~ Olga Duque de Heredia '111ses y fclleiaci.nes inn ferables recibir es est. fecha. laserilt. Ox. Duque de Hecrdi y Pos, na filr.i. hellisIc de nes csedad, que t de dis. esretrato pon. u*s ot .legt esnuestre crsniss Ls ssisdsse. Cumpleanos Dicisdis aos de edad cuiple .hcy Tambien feicitameen ele di por cuyo motio la fellcitamos. la al simptico e ileligerte nie ORfoel bella y muygraciosa seorita MinieMasftri y J ucreohiodel d.ctcr t. Inglaturre yAeIIl, j de los eslsd MG poas Manuel golaturresYJulia Anmi. ec, de eorasGlocls Entree Ores y halagos pasar su Juarrero que cumle doce aso de da 1s sedorita Inglaturre. dad. Quince aos' Arribasennesta fecha a los quinc tessnleesossJseinBeelc. fin.la1.piurada Is dad, urjaeorli 1La i, se . la i nm taencsantadora como Sarsen a K our ecla fiesia e Barreto lenor de las hijas deipara el entante mes d septiebre. docr Juasn B Koui y de su inteFelicidades. ¡NO Espere a Que se Agoten los MEJORES Artculos! VISITE HOY la EN"LA OPERK ¡EL ACONTECIMIENTO COMERCIAL QUE MAS BENEFICIA AL PUEBLO CUBANO!! Mdi. eDE NYLON 51/iiss ee Tado Nigro y tln carmei ta, tallas 811 .1 10 Miles de Oprtunidades como ESTA encuentra Ud. en la Colosal Venta HAGA SU AGOSTO EN "LA OP E RA"7 GALIANO Y SAN MIGUEL (La Esquina del Ahorro) Se Envan Pedidos al Interior Tenemos los zapatos que exigen t*dos los colegios y en cada tipo y estilo Ud. encontrar precio, calidad y larga vida. OlgaSegliHe de ane de .c -I nm lcrhsensld-ren et. f~ch., e -ti, .d, u ,cc.alcceseciee~l.3 e.i.en, ,1,1)rnid.uiuAnt,. .iS ticn. l -e -c rl tad-l s de lati -c. efadrl e haba.c r r-ceehr ,ea, l r c.acdc de haeg El c r. .c d neoe( de sctc l otc(t ~r.ed cs djes. ececse d m ) a aoe a so hea iaa kneh-at -d dl 1emeno qira ,;-di ra G-m1n 1 h-a r h t',rsmoo d-1rAni~c l, la m i,. M-r1s' ora _a yHinand-z m P11.-n aRiMar-irren sa alm 1a 1 Cr -rrip ,e ( 1:.1
PAGE 10

DIARIO DE LAMARINA.-Vierneq. 10 d Ago'ta de 1951 -Cniea labera Circulan profus-amente on la sod, Estad. R.l Ruiz: stadr :no Ia oss.res .Ant.n. Linare 3ed1d h3b3er,31111 1 n Pa-1 Labodael Castillo,Linres Por r1o Pendas. doctor Santiag C Guardeo.In .Enrique Gri3 Aler13una b.da e1egan3 3 .3 .Pr ulumn1 Piedr: TI.-s~1-rr.3n. V3ic 131131.1Rf3l M1 Noe3tIque1.de Gria.dril"'.e' <3z31da. urny lt-rad, s., pirpm. I.n ep .Enrique -"nJ Y SylO. GGfdy y K.hly. De ¡n Asociarin (le atlcrCubanas Czn r c ntusiasm ,o, eenWm3,,d -,3 3 1 d3 333detalles .p la cuinqeptoinada pr a Cu M ¡5. S aitur A RIprximo Con2reso Eucaris tjco de Barcelona. a1CA ,ci,, 3 j ;3 p3 Il 3 3y 3 n a od u s anueva ncav d1.ael.,,,,aInstitucinqu pr i de la al¡us atond, Catulias Cub. n; va iuo r~nt,. 1 eldirector grun-ra d¡,ta nsa, mruy ~re.ed. padreH, ai u, U rr~ndi. C:.i S,~uega o.n-. d c.unimie t d lw, pvrs.n.s Itrsada, v,, uiral Cengvs. E.-ristico d, Barcvkna, -n la c.cusinn p.tr.,ada p.r l., Asociacen de C.Ilens Cb",,., .dunr. a p. cualqu-r m. furme u1 ~r~renid P.dre Ch-,-r-u -d. en j s.'nia V -wa a? G 1" elalDi r~, ,. de l. A o* don, .meiad.re, de 1. umis~. -,n 1 n oioL. Milingr.oa, Is ~i-a. dde nuea dc, ameidin, fIn1esaalile eXpo0s¡r¡<;a en ¡a Escuela de Verano de Oluila Gran M la Universidad Una d.h], Sriar cnsgn tui bd ocul de este mel. a 15, m,, ¡para la ata'tvas.rIu MO. rc.y m~ it'de la I.rdP. d el Pd,jult a Granfl vy Gumcr, hija ¡el ~e ficin de Educacin de la nUs ersidad .r AnKr, Granl y d, c los eL Hbn.tedalgr., atd Emila G mez.o mnivo e s de lauura e l Esuela de V uan, E.III Gm,., n ali d, u e.,, un.', bMdila interesant, expoetauto, y p., haer Ita re-,cind, l. Tra IMaua 'adevs C .ni, de Mu.,,ira rad. d. rut, iprofesor-,. n lsqese"desd,,se lu deSecretariado -n 1 t-aan 1., :raesde]a sc.ra Er. ColR nNoir, ame dri Angen, nes 1 FuadeBtamante, en ceSn horai, n ro.m ,ia de Bu. ¡AHORA* vue por AEROVIAS GUEST Las POR. ELLOS!. Todo, abo/uta3 ent3 todo lo que e.t# 3 u alcance y u.ted, padre consciente .&be que /o mejor que puede hacer por e/los es darles un& buna educacin que los capacitar para ser, en el maoana, hombres e provecho; para poder labrase por si.333mos .por3ir. Pue0a-usted o no dejar a su. hijos una fortuna-material.Mas / una buena ecacin, que con ello les ot 0ejando una precioaa intocable fortuna; con <¡o, #Us ueflo. de hoy podrn ser realidad el maana. Uted quiere prepararlos bien1 ¡Nosotros podemos ayudarlo1 LOS HECHOS HABLAN: 5 edificos 0o 2229 almnos o0 92 profesores 0 75 aulas funcionando en el da e 246omnibus al serviciodelaUmnado 70 empleados cooperando en la labo escolar. v.MIAMI Disfrutr de DOS Vac.i.nes en Unb! 'SOLO120D&Y vutIA. Lm~. d. 30 di., Pase svoaciones en la fresca Ciudad de Mxico .1.3vnite l f~sinantMi ini each -~ ¡SIN Pagar 1. r ¡f. area .tr. -Solamente 58 minut3si,313333 0133 3 m v3a Naional Arlines.1 .u¡. 3 r13,3 m s rpi 3m c33, y la umca ruta directo. sin escala Miami-Ciwdcd d. Mxi io 0 1 AEROVIAS GUEST. Confiables y conveniente% hor3icS. 333-33vicin-3 Douglos fetr.,moteres EN TODA .A RUT3AI .3. I HAGA RESERVAC11ONES AHORA 'UEROVIAS T 1333. .031U3A0ENTD331A1E' 1 ,1 xx!J~QkaqL LL.P-z ina 0

PAGE 11

DIARIO DE LA MAPSINA.-Viernes, 10 de Agosto de 19Si t ceremo nupcalLasbodasdede.grad recino ye lque oSo ooo5ooo sboo eLzdadnado, I.,oo ,,derocd buenOO ,gusta.et :e 'uo ni-de l S adu, do e El bouquet dela nova,procd a ¡ ~ lo .S., AHono s aua In sid, dosignados Wdrmo. l, egio de L Sll, p~. 1 d,, do tambin de la Casa Triwo o l s ofto Mdramor seOId Eulai Roe, d Pa'mer ma, ladenc.ntadora .elio I da Ol o L La or.Zolla DoningUIZ de Dont a tslbl dre de¡ novi y el jovenAntoniooyd Cle0a ~ny AcumCpldojo M-Ni-. .l. .dre del, o tryente y el teL n ISa o e u esne ey P o ySuare,.hermano deola o, .uel Ctromn yFerntnez ,ente coronel Camio GonzalezChpn : d a A e ,a t-os, ,,rmeo 00010Y. My bonio.del mejor gustaoser-7 padre de la 01, ap.doias iogO0O Ig POIer .le qador oOflral q e o el enlacearu m ,, eot ntes ambos En, la iglesia fel Corpu-. Clhristi lucir la oF l eoo eapil I.r l amfp lia e aplo e0 del C.uni0 C ob 'ha eido c ond ¡do la ort,oaot En la aglesia de NUostr. *Sen, aF r oflor l de l Ide] ermoso t temo s eleb, r, ar m a odbodI. a s de "La Dalia el acrefliadu edn del Carmen est sealad ap. am r Q, e por cuent de la --Casa siete de a noch?.e l bd, de .c3.ddelVedadonn b.d.,.1. e, deo tadd so s O O elegante jardlo del Veda. cantadora seorta Neoi ,Qre y' guaolmen a ql o-, d, la boda do la gro i, o r -adoror llno .e. a-o 0meill conecorrecto joven Flo entrllevaor l bolaeiqueta d e LOeba A o s a o e, orrr d. p o y nde saldrmtam l e¡ bou. renin, Prez m omiguez l ,n o ra a cmi l de l b am le .e looaqa Vida! Cdan r Mal,, do,-, noJ.Par sboa.llaai, a resultalIoo hoo. ola. bll o ro i oo, Lo deco-ocip fl eol del heno,dflamnt indo bll toi entra muy lucilda, lucIaraquel temOpl Un.el deo IR 'lower-l.rl a e,,,R .oa ompl de la Calzada de 1,11a,, r,,AS S .o t o re obr niaA Domingue ..! sid adNASAL.SO diz Plmor ded tierdejos llorilas de la Ca a Tras', G ,o,,ner~laojord,dojlo .o e go PIlo y .P.lmer de el acreditado edn del Vda o Apadria oel enl a en 3ene r Ved ado d doa ed Rldro y O 1 L .ooiOl Qi,-a. p e" Angela Cipilia. madre le, Lat ds er e -orita Q i.nrar preseor DiegCastromn padre de ll n a CeyIei d.W .aA u emana,. lo holla 0p-e,,, *ll,oo*oo oro y e o Ja r ao d rloM iha Quirs Sonieollbnlque b Otra b lod elegante concer,,a, Mor lFhar de m id tlof honor. mn, naa.Pbd-o ra d r Montenegro idalodeo rr 01i,,,r Tn, l boauquet de la ros¡a, co. garita Go zlerCh ,o Aio .--,n.r ide ol.nd Ronmael td .dma levarn la el¡hnra: muy lomitn vy a~ o' -enj .1 altar v el ramita de Ia prim~: i ,p! ob d.Tri.n i ngeno R ,e5ri. Do, .-A t.rben 1. tiquet. d,,-G-1,D" q Yao de dooyo., -d 0 dri .11 , In oo. 'o.q olo ,o,,¡ ,,o,, do pdoide ooo Y via -d P ezde erno a .m q s, cl :ao d, d, ,,lo F.ngranjcp.drirnoo u n o do 1ad1,. S omlguezl1se rd Na o o Pi la _rJ.d.Castillovi d.od.1,ad md e %d e or isnr er nd ella. da¡ y el seor M n 1pz at'a-3 ..lold-s QWr1 pdr 1 e aNuevamente en esta csin. se M.nu.r L an in lucirn los RoaoO Pf ,Oistas de!a Por la noche a la, si cantrae verl. r1a A las seis y media de la tarde .Casa Trias eltan renombradooedn ra nupoido onG l-aPgle obrirvuispuerlos la capilla del Co-al llevar a ecto la o decoracin J o Mopia del Ros.o rio l l o nJa oeor" ,arn Rosita Ayo1 Larran ga y e,, elo dOpiO,,, d droos do Bri k0G Or.t, Htado Lpod-refct,,A F. FAL DIF A NOTA IUI I de Vododo, ieg-A o meoo. d laAIl. O~ odesd r EN LA PAGINA TRCE novia b uu eV' que Complemenlar su tilte Fungiran de adin., los padresi SE IC DA C OdeA E ja novia los es ros Gabri 2 yla Peeda oa rg eAa aa Cucaralft -Moscas -Hormigas -Jejenes -Garrapalas aenm d'a !l'ooooooooooo.bo a madre de )Igt k e heno slun lo oold,, loo*00,Oolloil,lo. i. t-~~ do 00 aio -, P-r 1. rciv eu efili, 0 gafebrma~ y N, r hja d,! "ir, Hrbort Fhrmann y do-b~. eo A -11-ne av.rtu 1 hmar e 0t 1 .d,-. .ooO -r,,do pado C,-oo .aafne ¡iud.ad MIn.looopo Olo,IT,.|HIil 00,0 orimprp, r d mio ro d Orimonin. Y doCtoliAMo R. noA, loP. L .l h, oGn C o 5 oC, ,rroanl, l dcimOd o o ',d a 0 --Bodo de Crio l-. ,o nood 1osr,, Po so M Hul T-, io. q1.o,b1umpenddo aood, -z. nel matri ooe ,tac On BOli. S,,ro,,BG R 00 t.z11,g. y Lu01 Al~rOur.0 .u5d j.o Echearria Y Ohta Cr Pbh rlo Be.t Ofl,,, F, -o. o Madera: r,os edi~-ascn:.gala -P-r llis,, a n s~ ~t.M. -..R(,,!Pre, Lpr y Grace]llaDzR-15. p.r, ir ,,, ii, de -ls Bo Pre~ Bemt. y Hlen F!,f;e. que de ,b a. Paad, rnetafbnco. SAN BERNARDO-Productos Lcteos, es una maravilla mecnIc, tcnica ycientifica para producir y serviia Ud. una leche insuperable. Los mismos sistemas y procedimientos tscnicos y cientficos que han, dado fama.universal a las grandes industrias lecheras de Estados Unidos Hla-nda, Suiza y Dinamarca, los tiene en prctica San Bernardo para .producir, vigilar y mantener la suprema calidad del mejor alimento de la humanidadi LA LECHE. San Beriardo pone a disposicin de Ud. la mejor leche de las mejores vacas, pasteurizada y homogeneizada bajo las ms severas normas de. higiene para salvaguardar la salud pblica. PDIDOS: -M-1938 En la ilo Po 010r0, iraern rran o m h .d la gen A-l ,,r. Ano 1 R Zue, a re r el jc n F. : 1 de.,hor, Faj. 00oOl celebrar a lsseep *jern podo 0' dr' d ala podo, seol J lM.R. ]a madre Je] vi. n ca LINM5 Fojll de Frednth-ol En calidad doOOoll i m npor ,]la I.s ?,C.M P--P r ,1~~etrn, Etrell L Po r i : a7n. n merannodebo,-rl. i sn T. a R z 0V1 .o A-,!,, &r de,. v EmflI. NU xxvpo m-ie, Emil P .m .n N Vads, La3 L nr .u 1,.1 0 J oge B--o, l o iT o EQUIPAJES1 MORERAV UnIca casa que lobrl arleoosde Pl ,,,,d ote gEn0 .00 b odA ,, or! 0 mym Moln. No.6 6 aotrel Ti, yCormos. .Tel.: AS J ULTRA -econmicas 5 OPORTUNIDADES .en un solo Precio Tra jes Playeras Corniss Patalones Shorts Solamente h0Y y MAANA TRAJES en combinacirn d. c.mis. ypntl Variedad do caldades y.colores. -De 2 o 2 PLAYERAS de goboodino blno,on odoot bi-oloo SDo 2 ROl. CAMISAS esompodoo c. muneqmt., toda olr.E,, f~ c. -olgodn, looble De 2 S12 ao. PANTALON RANCHERO, 1n leido den¡., con elstico en la cintura y adornos de loch~loo d, metal. be Ano. SHORTS, en -,,edad de tiidpsf ~o, S,rdo ooploidecolores. De 2.a 12 co,. Una verdadera LIQUIDACION de Arteulos para Nios CASA CEN AL RE1NA 109f, -el GA0AN SUCURSJt NEFICNO 406 .., .SAN NCOLA5 Vea el prximo viernes otras Ofertas ULTRA-econmicas en este mismo espado Tambin en nuestra SUcursal de Neptuno Pgina 11

PAGE 12

¡.t'ina 12 DIARIO DE LA MARINA.-Viernes, 10 de Agoto de 1951 EN AGOSTO,VESTIDOS Al COSTO -La Gran Venta de demoselle" CON "DESCUENTOS" en los precios de TODOS LOS VESTIDOS DE SRA. Bonitos Vestidos de sport, en fresco y lavable 0 ¡th a n t u n g, aon y sin bolero" Varios modelos, 4 eni colores de Gilda Lee Kelly de Garca Serra F. 1 ar compiei. feliciudd cribhoya.ui, Bd.r d M.drii.iunue n. de a d.,e1 eti add .i. Eello G.ri. Serr.y .J. y Atd.aupoa Gui*. L Kelly 1--de 5.95, rebsadou .Al ubilii :, f t:i.i. d. di i peioi. d GiG-6.Srr.i.d e 95 En la Catedral de La Habana -sgun mo aunciado. el sbad Vldd,1 urlna 11 i Camrari; dic~n1h6 del ~~~iete e e err otrClandi. P H,-era iGu ,ee la Sania I, esia Catedrll de l -rrez. docl.lr Jos Cambo Vias.dHabana. b ceremoni a que rvestir l or Carlos del Valle. dtni M nuel gran esplendor la boda de la scoriaAcevedo Labordi. Tars Dinmgue Z-de 4.95, rebjado a Norma Domirzuez y de la Vena y el Fumer., Vernand de 1 Vega. doctor Rnn Sanchezi Hrndez. E. la boda c~1 q u elie electua Para la., siete de la ~oene est ti-r ante -1 notario Rad ¡o emata 95 iia ieim darn Ie, por ella, l S sees Jlu 1j s dn"ita Do.inIuuu altd de K ii Iner Jos A.guero ast~ 1Ia delicada belle. hua de! dclr Gbril A Slanchie idranop.lnui ucend.d. Vicente Dlimin-ldez Alberto Caballero Llereno, Os e gue Fum-ro y de su esposi. tan ~n. a Alsina y teniente Enrique Pasnr1i cual d ; y V uiiiua por . ls seores doctor Ro El dactor SIihi. T e.u iiyigl¡. Vidil. d RIbuil Mi.M'At e sih i dil r Go. nuel Rodriguez Valienti. Demicriol bl Sfi iu ido-eo Aiuuiu A.as.; S-uiDeibe~IdoPIa adrnos yle i rt neest. des grado ngeni eroManue UrreEti Tallas':' ~o~doioJpu nile do. Urbuni Sern l.a primer s lahermn del.L. L seorita Dompguez y de la Ve del. 2a a2 ciela imrdandsvnorita Georg--mii.s a d. cgruIancd an nceern s or i padre de mer~endla que tendr lug-r en el lincegu e or imer .eF.D -Ma Biltmo.re Yacht ~d Coun-1 r .or parte de Norma darn fels a cargobdel nge se ras senores Muicello Rodriguei Galu-i di Luque de Fernnde. Teresi b 1,/tez Julio Lb Olaia,. Juin GmG,ir dSanta, A slubeitll Hen ladiOso GlElli y Gei.ddetaejrquez de Lanell, M aPiii di! Z U I B El.dRiuLd,.1 piildiudi Mricohv Chy Hioidei del a Asociacin de Hiacendado doctor SmithI s eoritas Gladys y Azu• Eduardi Sur Rlu,. millriu di Lud y Araceii Caballero Agricultura: d~Ri M .Leder Temas prao a crnilca a.de-OibjilIni,1. i ,TiEC El gneral Ful encio ae(Cuoni uCEu rre.Mr Ben Mard, Rafael A,.~ d rircia Alonso Lorenzo-i prese' te.tCmara y doctor i r Mercanca de PRIMERA al precio ULTIMO NuPorenfirmarnaj ed 7ls c.,rc, J.ct.r Angel Viet,,B.rac. catedrtico de larscued de Me aini d la Unive rsidad C di La i a-p ~i doctor Sergi. Son 1l, o P ge, docui1 . Di-i Gnrido d.c Anin"iese y suscrbase al DIARIO DE LA MARINA *Cra; dcor C 1 de.s Pupa, doctor Radio Cremat. Crnica Habance -la gran parejo de bailes espaola ANA GLORIA -ROLANDO V idi o i Animador: M. A. Blanco i~ ?. P. M E TE LLA DE 0TROPICAd Orquestas: Armando Romeu ir. pC, CMQ TyaooeSe uw Pamouh. lats ueth Yme¡o p*p PrimeraoEnseanza (Una sesin tolmente cip en Ingl) Secretari-lo y Comerci, Dibujo Comerciol Dibuje4 Arquiteci6nico Nlatricula abiert .le3:00 a 6:00 p. (D. Lues o Vierne exclusivamente. 23 y C Vedac do SLii experiencia ha evidenciado la necesidad de que-para un funcio: namiento perfecto-'la instalacin de las antenas y el tele-receptor, y el servicio posterior correspondhente, .i "oefectu ds, por una ism, cnidd. a Nadie ms int iisduen elper. fecto funcionamiento de los Tele eecept.reADMIRALqueTELAIRE -su Distribuidor en Cuba. SPoresto, 1 .adelante, TELAIRE instalar¡ y prestar¡, i. vicio a todos los Tele -receptores ADMIRAL, y para ell h. g., iad u, mplisimotalleres,~ s moderna y extensa flot. de unidadesiMviles, equipos y el mis com. peiente y cpcializad. personal. o Es~i us cmTELAIRE g~~int~, en todo io e, funcinamiento yimantenimiento perfecto de los ya famosos Tele.receptore ADMIRAL. oidadesmvils TELAIRE, ar~ 1. distribrcin y smrvcio losTelerceptores ADMIRAL Talleres T ELAIRE para la reparacin y jusie de los Telt-receptares ADMIRAL. -5 co ls AMPLIA SUS SERVICIOS. to. o onco na .de die. -nado por to Srto. Coroia H u o C'd il

PAGE 13

Elenila de la Cueva. Fi 'ai ¡tealaPacroquial del, Vedad coiirajeron necasreieemenei lia ise ey edia de la noche, la bellasaeia Eenia -dela Cueva Ostirreypl y joven Angel Mariedas Nicoilb, a los q ueapadrinironel -padre deii.vetsean5 dsl Can. ciade 5,¡ y iunadre de l sefiora 4 cilla Nliclsevida de Maiedas. Es eisa Interesante fotografia aparece la novia conus galasnupelales ,e ispaia de la flwer ir. la gracio.alna Violetica Gutirrez Msntoi, hija de. lo, espososdoctor. Ral Guirrez y doctora Violeti Montori. Felcidades. Fuera de La Habana Desde la ciudad de Cielo deAvila graciosa na Irmita Monteagudi Es, nos llegan los ecas de a elegante teneci-n lcee rdl.yel .¡Tbed celebrada el psade de t28 del paeti lni Raflit Di. Morgase mees de ]ulien 1 ".Igl'iadd' Sancim. "ing ney" Eueelne sei de 2tarlde. Ofici. en la cerenni e[l Rede pn tisden lbda de l aenrca dne eJsMlea BeI y And ags. Ele-iI Irgad d:reele con el eejen Ls telIgo: Anel Mnteaguda Estenoz. .Firmaron 1 elle I seres dc Fuernn edrinn de la ceremoni el lee leen e Iz nenn ccJsed e la ea blenca Ctenz de Mn Oeo y doctor Andres Peze Pel ee eagudn. eypor l l ,e.rcs dectle 5ngelli Plst elaltr lleg le nve prece Mrgad. Alfrede Valdei L, redida por una corte 2 he~eno nter-s ppesnlne.Ca,: Al eclr1 da pee lea eeertali HIede y Gsla sel y Luis Mieuel Echeeendia. d Mntegude slen e enases Neetraeehslee e.eala d la novia, como bride maids"s la da pareja un" Pida un TRES MEDALLAS le darn un "buen" coSac. El cosech Agust DIARIO DE LA MARINA.-Viernes. 10 de Agosto de 1951 Pgina 13 El d.a 29 rr l .-" l ir ¡ "Nde MlE-la ila ppar.dl ,del-nsye et deFeVrtud ranmatrLiuzrQunionem de Vilem ¡.a vajilla que usted 1cida.la bela sel~t3 Alea a~ 1,~ -,-, ~ep ..1.q., os VAJIL A GNGnzA leeyn 1 s~1-r Ae ll _,srised! i, .-n 1ePadre d, ]ade ddelaele e1~1,.haaa .LdeQd.,t e~ r ld, par!,1rnr~ bS., --Y tor Enru~ Ca.,as 7.a d,y s,, Arc le ed, lna de mel. -f -esp. AI a G-nza e 1d,! d, Fe:, d~s Mara Luz QuiFnes de V illamil VA JILLA INGLESA _.-M. LT::¡fi:n":. b'e]¡¡,. .p--. d,¡ "ilModelo Haddon Hall, "Castillos Ingleses n i in" "s ie. ni.ia. hij Je Aeline Enrlque en semi-porcelana con finsimo dibujo de c que, el graelFa. iaien esmpli hae. dla s primer ondo elegantemente desarrollado en azul o sde r de IlIlail. en rosado, 56 piezas. $ 29.50 1iesnaeh leCasinoEspaol $29950 (Contin.rinl CeeeM .agrs ld e Gnenees Cece Rampn In F tedren SERVIMOS PEDIDOS AL INTERIOR, A taeceMi .LeA, Geneso Velise. Feeilard en envases especiales. HeFnde-~ 3es ~ .Pd le.< Eth, e a~nuela. • briel Prez Frn S~UfI J r Extenso surtido para hoteles, relauranEli y Roeesa Fernnde Cuchi r. 5 NeiCl f,15sed e In S senOlande eFe e, cliaicaa y hospitales el. Madnen .chomer.'Teeesit l rs I: ul 1. Mrs, 7h.,". C.Tchiua Pud. ErqeVa l;¡ al clar:el Ctar!ta Hergu J ufi. M.r, O ~n oR-An Gran variedad de objeos para regalos 11 1 CIsc-ls G eec Sani e Emhln A-sen Rerr Ceamp. Cd en Reds C Aceen Pl Cerbnel RlLnd n LenEs ns, Caren Be ge \ns, A n ece Pe, l F d~.lr ez Cce p eep e I 7,1 ., Pee_ 1a Grci lenlce e ,r LelldO .Ieele ,uAelS TelXee Cendenenln l A-1O. ene s OenLr z Id,,ecce Glece~ 4 eSAeley ree1 ee. ec n .er-le 'deLT.AuAl. rna uud nIee A e eneId Leee a e Lenenel Ne ne OIeceizAliederle Cadena Acenece M f''ar Mze ', Gene aeN'nel Go alee Jrgelnez y Jue .t Ir.S ~ng Ag~st. SguzFinalmente los n. I.rn ,as ,us nalsaele : P, deenGnale Y Futh eMune Relnte T .y Si~a .e Bordsd.etnr NIl ant Ga y e Edmne d Niute leea Juan A '1le e1sy Acpal Allaree E e Pdelo era Mnuline Xd C cmp, senora ElosyGonalez-y Ole-dZ Ar edeHes Gilber Carmonaid .enora Y Pedro Vlnreel Y e.,r ANTIQUARY FELIPE H Valo es host de.$ a 2t Yolanda Flix Martieiez pxi m P e~ d 1. .nden.n ha mosa ig dieia Sn J1~n deLtran 1R r bo de tl i encaeese'e-erse 15' cc"re e'e li Oe ~e Val resfhasta 4 DYSern pad~ra 1 r fr,rSal~~ eFlex Minal. padreS, e ~ -a dlne a IP E Feenr Eaili Baquet de n.I .d dre del novi.1 -Ya se e :entran dsesg-dns les Ar TIBLAZVE? 1tio Penella. IDEsur?, d6cIn G, -deerm D-a d~ ,4h drDAE selo Rdha z lndeln ririo 4 lEnrique Padn. d SrrQr Arrn1tBarnt, Lorenzo T-1a. A eoCesod,. los seoreshdoctor Er -V~ hasta tlr Anthi Sh.%. d~c, 1eefil Te1 5so 5 a ., enri 3 e.d. eVlcd, DnirnPida un (J linees BsgJey ~ B.eel .e. M.gn.le Beeeeed, fleec ANTIQUARY t'Leria Fpelern ielceda maan a tibudo l l. a J:, c~n~ d' S d.r n. ree _enle ~ g~.C. n u n. meind. rar aapr, 1. e,, a excelente coac Ruth Areedcluna y laee Gladys 'en e -dc Aedi Val. d. Eernecld.Oe. islneze liMs th.Ll.peeeyald. RecI Pruebe Estos Platos Deliciosos "ERoEo%" L "SE PISCADO agnf cos shortt y trusas confeccio. Ae da.r.n.lo.,.jor le drn lo metor j eeS. ..'t i.se ¡le nados en t eidos repelentes al agua. de U$t? "QUehneaid e d.nern alenb lii nele da pi.d.i .Bandos de elstico aijustables a la Productos de: c i A cintura, soportes de nylon. Tallas 28 a 44. i.prn 1. aY y.a d. 5h Ser ms famoso de Espaa"dy &.,1.-. id.d .:. .e.a.d-Ib Para usted an quedan muchos das de in B la z q u e z ~ d--,.L W.s:7: lOae disfrtelos! Poro nosotros ya ter. • -Helmen's,~ -f 1. ~. sad l p In Blazquezminverano.proveche ests gngas CERCIORESE Distribuidores E USAR a pana tpara HL LMAN11'S namaae imS EARS

PAGE 14

DIARIO DE LA MARINA.-Vieroe. 10 de Agosto de 1951 Teatros yCines. cmo.ho llegado oqui? .--.OWRD HAWK AMERIEA pet .y93O. 53 R.0 E TEX.N @ W .E.L .RO iV alISr1. .j. MCII. Y. .TR S SILEeR El Al-. E Ipi. LEV. TIREN C.i. C." O'A CFui FCRANK .LO VE J OY PAAEL d. .p. .0 PESE.T WARNER 7NTFINOENTL H A ALA ES ORQ.A GU AN HOPE mronocu lo en su,, OP ojos. ) ILE: Bb BALL der' 1DU ____ e -($. D r1 .1T 1 1 i ,1y -p H1 a Y CONTINUA DESDE LAS II DEL DIA d QUEBEC EN VER ANO pei,"o -vaj de F!IzpatrIck.en Techniclor AGOSTO ME ODICO, e. aSo r ,l .1 iIaL. COATIES AVENTUREROS, aienvariedad. L. PIEZA RATON. divertido Eart. de TOm JyEry.A -Mundial de Ultim. Mina?. C e 1 N E l SRaU'¡I. MetrO. UnS. SanB.hfey A,,tuidd EIpUt ia. NO-DO. A.tualidada Amitad cesm .Notcias N-¡~Mas. M.z2lt EN~RAA:3 ca. y2* e. • ASTRA LI VIERA CAM POAMOR -TOSCA MODERNO -AMBASSADOR A VAN .los h'ces del &egimzntO 442 Superior a Sangre en la ]I iepe y todas las pelculas de guerra. oSuscribase al DIARIO DE LA MARINA 1 -m COMO A USTED LE GUSTA. Una revista extraordinana, dividida en .II cuadrs, cn la artista m admirado del mOmento: el Nio de Utrera, Alberto Aloo, Luis Carbonel) En el teatro "Nacional" se est Hleen la Costa Azul.,Con el cuerpo d, nO a cabo un.termporada tiue ,biailes.5)1TgR Br. stmp.tE rE Ial Cn la reisa dividida en IRCiIe. de as Ra,os fondos. Sandor y CAdr-OC. dC 1 Uted E C '5EuON. -l curtctI Gln-CIsares s, st dEdO ass d T R en .g )ia -SaCi usl. R) S Canciones dCs vC~es t.d o lIdias UC IEe FavlrItas", por el cuateto vocal de d Centro Galleg. .OIEdS dE I ..11 L OfmidAblcE preJE J Jiatte y Sandor. ) EstamVean estE distribuCin de lIs p del TrpiCI, cuadro cubano con Sy despus juzguentR 1 La IIIrq. lEaqEl Mata la maravillosa baila.e 'un e il s m ni.!i.'a """'"' ""'" cHny By:, uy-: ISASC. CO h.RE id gYrYSo 21 "Mi HEabaa'. etEampa fIkicaCsil oCoroCa. E) ChuaCC V .c Cn veCrsos de AlvcIC da Vill,. -rristC a RespOC. 1) CijunI rERtireoIrafia de Alberto Aonso.recilano GaISC-Casares-CaCOiCR. III Can do Lui's CAbonell y el cuerpo de tos y eStampas de Espaa por el Ni. baiesisrn"ol tma .3) r. o de rteri rini Morjin Ps" it O$ y Clc.s. tROSe) a. O-%periI. Roaio lE MejoEanE, CA. writ. Imperio y Hsario I MejiraC11 Vidal, Victor Rojas y el Cuerpo n. C.n S .guit.rist Chucho Vide Balles. dEl y Y. Rjas. 41 Rlido Gerbeu r.I Pedi ERPrCecaAtuo. r CSEE5RrafA NEG ETE Stnd.r 2e*^s' 'E MN. CerdoS de MArquE. Direccin musical de Juio Gutirrez. Direccin E de escena de Agustin Rodriguez. ProR N -M rZ ductorea ejecutivos, Obrador-Zapata y PC. U VS En la pantalla. "Vida Tmrera". Los Z>W L r precis?: $1 luncta y 40 centavos tertulla ETRIANON ALAMEDA -AMETROPOLITAN INFAN4TA JSALTO MAP/A ROJWItES A O W,r/No 4NO LoPFz NOTA: POYSER EL REPARTO DEMASIADO EXTENSO CONTINUAREMOS MA$AN A lo. NOM BRES. C A'R T.E.L D E L D IA ACTUALIDADES E R IE 1 MAX]M R 1 TZ -----~, W leaTel'". ^ 'E Itas 'za lea Ays= y --T .14. -U f Rig. M. UL q. .a 1s Desde. l 3.01Revista stoCoTE X-. :. C y :Revista.notier TE S lo, LA EPA1 A BENGALU n SD.En n y E si. d.las.G dmas. nCiRO'. caCRn. LA BARCA SIN PESEn teda. y noche: Revta oE wart GygconyY ~r Pi y RCGE nR.IC ERa RECAE. GI. PECADOS CCI TdrS LIC. Ligor CIE. 1, ABBOTT Y.COSTELL SALSINFONIA OToRAL CIe JO. J-ERID RIn Aritni. Bad y Elher ICE OCRE y TRIPOU Ien ISes), CAN AL SOMBRE INVISIBLE ER. tASIn y JRISEp CCCte. L 20 ciC.Fecnndez y LA PICARA SUSANA con Ma% .%HrIyT y AbbSI y CESIE E LOS GUAPOS yr4 ts io Tui 0e Iicn M.py C.rt y Luis Aldeas. Ln tt!-Ab. Bac Yy 25 t .'N LLRA 1 nyne S OrrAI. 5.E ., EYTLCICca MIIIYCd.EyLA1 Idct.; bLeLC.OIOE.R 25CeCL NO LLORAN e. w.". "~"yG l 'A, LA M ESD y nm a410 15 CIa. S RrnS PR SA FIstEr. Luneta maYore 30 y *AL AMEDA DOC METROP"LITAN .U.Nios y IIany 13 y S elR. AICCCISIEIIARIISR FAVORITO:.LRIiISi.SIIE-Snal. JAGAS UEGOS"O es Y.iG U-. R.S.-T.L .U-ISISd i ,i5-IYCTI% R IV I E R A con GEREi 50 ciSr CC l C Es l.Bas 5.CM : l. R E;noticiero n& a .E 4IO. I CDISL UE N JT DISLOUE A BODO C. GryI CERCIRCE. .AEstCRu bE Cb LA VENGANAC]. B S1RON o.y. C 3Si r yISLOnE. A E. 1.d U .-TA. L rELA .eJ G LaiO E GS. BRY ZADE MONTECBI TO ln CIOSIR) re.r Y CAGLIOSTRO EL BDSALMAn RCi 5EA555 PELICES nIR Rn 5CIs. OE E Ce. Cl ayrE MRRERySIas y PEuIOCEr ES C OrR WdIES yrO. La-' FInRIE y .IstrnC.In Cua EL COM' NTEOE CISCO Cn RU.C.y a Om.yr ISD .yCLoy RRELASUE RCIA.MBAS SA D0 R Cyina. rneC.Luneta50 s. 11121, MERTEt TrRSeR Ud .Pl R -T -5RM.1 CCM 1SNias 50 Is. DjSERLRU 4 IROI. isuntC IN F 1 N L A y CARTAS DE UNA ENAMOSADA J-ii n.nta Y Lau ~Jud y Z-.y RUis. -T.lf. U-60 E*IEiCB Ii L EBi.SURORE Ce L CO4RR:E ELA DSIde LRR(.IRI4i.CICIeR s 45:RRRvistC n.tRicer n. RR0RY RO UERT Al. h.CCICRlr). CCn S.t -Rel. LA BARCA SIN PESCADOR Cnal TOROS BRAVO In M, ¡FeeRcI N.IIyy AUI, USm .PrICC .PdrIL .RLaEar ySabiaC I. ey MIRCAEyLOC1A GUAPOSNO 4 y .A"AI ,I.5411# RAE, dIllalCIltUm .mS y YO NO ELE I M VIDA cRR LLORANNC Wy0 CM.RRRyPRItno .A Ili c.C a., RIOh. R 1I .Z tigir .L c E ta m a y res 40 c G .Poster. Lu n eta m ay O l S ...l Ce.y ., i, .1 1 V A GA U N D A Ba on 25et 3 cetaos.Pam-y An '. >B 'dTyAY OR A M B A R RA. --PCMIEANISlRUE.cInAMS y21.SdF. LE F < fl OREN CIA I 1RA A R M M, lCdRY i.LcRa ayI'E SICIRRnI. SEROES SE LA CARERUCESI. LbSe E .14. -TGI. ElU-s .0 .A-~ y m I, pro POLa, yNi. 90 t. RA CRn .,i C-StI y AY AMOR CODCid. II. 3T. RCIi, NRCCIER nCI IIi.E.E) -T.IbS E.SEO. MO ME HAS PUESTO cRi TiC TER. R cIna.MUJER DECORAJE.OAIRle. DeSdeIpIiiEReCi .'ILIE r1 .D AMI S Mi.cel y VitaIE. LCi e l 5C -. BISNIth y ctt:r.dy y tr D deE.O5N0C c. G SAN Cy CIa. Nii U C. LA VENGARRA DEMONT'OC"' GCyEMILLAS SEVENGASEAS NFRNI-CO TO) en CinecRiCCL CRn GB e r C e M I. t F G, CiC A PARA EL CS. Cbi,.L EEe m1 y .V"1 or. .rc d. ~ onFnk Lov.jVy Dorthy li~t nt ,ynce Rvsa oiir -h¡. E URI.T E. -TELyE-I5 I PCIC de ciOture. n SCaurhi T 'HPrU CNN CANSTPIL A ls 4.00 Y 8.15: Revista. noticiero-MyORaD nB .nI0' -(yfCAAI Niel.,EISOLTERITA Y CASADA _nFC L 0R 1 D A N C N A LDIyOre.s.IN Ry aIL .y U te-hniC)lIr), C.Di. LyY y Chd. AN DA C Pr0d N A L y~,1el,.yNiasEy RCR-T.Cl i l CCbCn y estreR .IC CUS LA T.I iIfi-X-41 .A VENGANZA DEMONTECRISTO (en D diE las 4.41: RIvCIsalcaCR mi. S RDe s s u SA II Or C. SA N T O S A E aul C GIGrn MCrterY y iCInEl. ANGEL SIN ALMA CR J. h .CCC SANEL GRE TSRERA CR. Cr, S A PUCGda. PCreCCioS.d AE b .C 0R11 y otraisy estreno n Cuba LA CCCSIEn1.a.C. C. , ,sed InESb R y B iIS -ENGARRA SE MONTECREETO Ren I ECS-i. CRn E) NR d, UCRr. -Tr A S T R AL -O. RRL r).crgCe MRCCICYSYy i MCECAIRCIRAl~RCRCCSS A T.I.iLIIE P.Cr.LG cU W U.MBn oB y Gert. ue an.d S.nn .t ~ A J., 45 Y 15:Revia., noJcler l Eal,, y 5,,a JosE .-T RUes.CUO s c CC20 tC. 4iEorquesta. Luneta: 1 -. T.CUAGDO L rS TJERT Desde S, RC ReviRt.,noteCerC n -IZaR40rcO. yA sAN R.C E. i TC BAiE CIRCi. AISMOCRC.JRCR d CGRANn TEATRO, TJEGETEnRE IRn R yC CaS. aILE .s CC, % Cub L CORS"OS SR LS M-', 11NE11f~flLTAIL MUERTE ~tctchncDlor) con St,,phn RN E G R ET.E bj.1c Riaao. EY L ne rtayyr s i vit BacDn ele Na .11,.y A1-I CSI y gran "" w Ep iR IE-SEL I PriSEEl y R r .S TC EL-E L Y. IR5 CG1. n.ICCC rn l sn Luneta ay.r. 17 j,y DO .2 B2:R"""sa. ."tee' Dedea 33:Rvtno erne.,_Bl_ny_50_____nACIInCLMRQEDOCAPTACon c 1"T"S.r.CubaEBACLE M -SIiC yFado .Cy y RECTnCR.rsSIiviSDerbiez y S ALON REGIO A T L A N T1C -SU ULTIMO-RECURSO con JphnRGR-CCUAYNDO LAS MUJERESMANOA A yP.itI-. N y. L .-E ..yRI CI Grrid-PiCRc, TIC TEn y trCs. OEiG E SEISE EEDE. -TSL al 3 nr y 12. V d.d. 50 et.Bloy3 t. Nitios20cs Luneta .ayore 60 ets. Ni., 40 Ut. A e .y .5:Rvtntcir ennor-ses. nci .,v~ri.dad cartn. FANTAS..ly.r
, coE enorme xato Ay i sestren en el tECatro "Encuanio -. evolucionar y jdiEar a lnto" bellO vodevil. Un maravillas Escuturales bailarinas de¡lemii