Citation
Diario de la marina

Material Information

Title:
Diario de la marina
Publisher:
[s.n.] ( Habana )
Publication Date:
Language:
Spanish

Subjects

Genre:
newspaper ( sobekcm )

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Holding Location:
University of Florida
Rights Management:
The University of Florida George A. Smathers Libraries respect the intellectual property rights of others and do not claim any copyright interest in this item. This item may be protected by copyright but is made available here under a claim of fair use (17 U.S.C. §107) for non-profit research and educational purposes. Users of this work have responsibility for determining copyright status prior to reusing, publishing or reproducing this item for purposes other than what is allowed by fair use or other copyright exemptions. Any reuse of this item in excess of fair use or other copyright exemptions requires permission of the copyright holder. The Smathers Libraries would like to learn more about this item and invite individuals or organizations to contact Digital Services (UFDC@uflib.ufl.edu) with any additional information they can provide.
Resource Identifier:
1915261 ( ALEPH )
11968619 ( OCLC )

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text

"El eridiso e enin xter l~I A1) (~ ~ T A 14A 1 T J A1i1 sus alieriri nelosniI
Elresm oy cut encoinia to5'O exe.11 frsa ; rNO nr

.a oui Wonjutin enat pterull T:lnds maocrilaA m na se ec re g resorgeal a emnn"
arp-le05oo. IA IO D E LA M A IN5 de 1. navshsnE p si. misd
:~; atfgr y, lab init a olb ra I Inarna.I'& u

La Prpss hba epinad Rvrole haciasO DEbln Lan qnsiS lDd CUA I
cisi lhers u nes s rso e ~opniaoan. I In o dnt e at-slnso ssmnd u' Mcrhr aabmadaraespn ac.sa. ~ ~ \.

Afio CXIX-N6.e- 18. 1. n~atiuta D-in, 1 ad e FRNEORT, de ~ y 19 1- ia Sr.d BeIn vn~nn'sn Stlssqoi, ra- nsPR C :I0C NAN.0

R res o a o i g 'O r g s ahon di .y' Cartabsinn osr
M a ~ th r g es o o.n n ls n in 01 oEn onx n dn si a ln e s n h o t nqnn in i ps ul n ai, s, t a ri s ha n ec o is p p id i a do nn 6 nn .- n i
I s p i i t i c e e n e i r s P r c o n i c t s nl a ~ s l n n d a a d o l n o i l a a d ,n a i i n s n s a n m b n r ic s s r n q a d is n iE P R N ? E S T n' a. si
qua o chinos1 stifreo otro rdeclaro ,,, d ,! 'ls intnanndansu dr m anonn corda: i anonsn l ulu- a' A lem ns Do s e xt de lare ac6s ore heoss aL ui - -1 L
TO IOJado inia i ddninglconn,s in 1. isab - ls ins. .n In ,,,,, nliu ,,,,,ia di a AE sc~ s ia I'nn. 0 5.~' ~ ~ n nnd -,ad --
hs~dssog. Wssj~hpudsi;7 rt -- .u c. dis ni pio lhasa d.] li V.- *ssi a ND s e, r'. id s nn ann n no sa nr nnnnnn ninna -,snas 'n ,nnsn'nnnnn
(A Ides al a + r cidn omi d e J la O N ,,w snliann iib -d- isid -- "a aiana hns iinn annia a in 'i 'nnil pda id 5iaInnnan

hlblislosnsa qotlLuilI I.n. .

i-upuasade I ln.il-s bre lib u i6 dis slI, sau d. Is.s iau_ -iia -s-ps innsnO Ia ,-d1 l, -
q a i i l g n a p a n a o p n a h a ~~~~~~~~~~ S U' t r o a n s i u s h n u d u a s i n l e u n) Ian i a i a .ln s .i A I'ui n a L a A l m o n s n a l ll rlf i n r a o d i n l s s a a n n s a a n n n
,b id nnunlnapndlla5- nn-nnsinaslsni isgsad lnannd-sn sannian nnn n OF C Ai PEnPIa "n,dnn
LAt Its DA FaUm ns A TAsiisss TRESal _______ ni,,a'. masaslishli, yu isi aid as las1 pRANUnnias cuiiado11= ," napianq 'n t- ,.xc IInI ~ uInla. aainnnn, d nnn n-ln -nlnn', An n0 innmana
Sadt.5nn dil min~~~~sl 0. Isr ilahinn ;s F, ,ussa .a. nT, ns i I ll o sose- i as n; ssna- a ni d, h,n hen h qua 1nnn. prpo a ,lvh, dan.
usd5,~~". a, psndl.pails-aa ajId -a.L.R. dai E duasadi iinihinhaa, un dna annnnaa-,-nn n a -snr-,sisain~
M acn rthur pins c. i, a l da pan io Isi in ____ Di.t' ai11ds 1ni. .c s nin s. ni as aa iiad innua nl a i'sIan os ne nsn-I- jnn d nn n nn Sn c nn nnnnan'nn an -
s i a n s a s i. N i d i t d ssi s a h n in P A R I i n n a 5. n p n I s o o s i a s n a h d n n d is inn u as a d i a i i a s n i i a a a n a n p s i rs m a d n ~ I i n' nna nnn nnna nina nas nnni 'nn nann s nn n- m nn'. nnn dnn pnn nn i Cn-nann nnns a na d ss-n sn" In'nln,
m a-na. psn innp ,I -sinan'.P a c 1. Pil- t. nns' ,dd n i I,: : ,.ill,_ 11 iii avin a s a nn n n n n a n a s in n n a p n a n a n d i na1 n. ,a- Nsn. nn, annlisnJn" nan,n Il ,, "
5tpohnnaluio~saslaisann in in- m~ali yanui'lphl dIui,nlinndcui.anind nr us PITsas Wa rdinsa sa ii -in.nanissn~ Vns I.sdai Vananad a' 'pits ii.nAhn, nn mnni nennnn'ninnnnin
.ssl~~~~~~~sdontns ~ ~ ~ ~ ~ ~ td 1la li-ast d4 Is Elsiasia Gaals nu -n anpoi 1-ni1raniaiud .i-ia nsn d.R1s-siia1.aia nn-i111dnans.1im, aa-1n n"nasin i. nns,1,asns n Onnan'"nani-an'nna h nn'-Lndnnnnnn ,nnnnn-
-. na'ldsyaaaninaissannnnn~ssnnaaaniadaina. h nnnnshiusssinnnidninnnasnnannlnnnisiihn''SaannssshsmsisnannnnsnmnI ,an'sn'n annnasnn"uis,".abnAnnanaini an.ia.n
iiqsusi lo. Wuin . Adlsd i .l slab .Ip.,i d si l al ihi n is s liis ls i d -a Od s aaasasa Sa i sd ni n"n- Ina .,nant6 EuE.d dmnnnnns In .n ns
_s,. lrdis p isr s i q u d i" IiA p l i- I-n~ d y n n n l d l u R~ -nd n a n d i In-s s i s d-i s .n an a n hP 'i d a. n n a n s s a n 1 a" llh n s n ~ n n a s s c n a r e snu r n' l ai s p r e n n _ -nn n n1s n1 -a~ n i n a n n n ad -an, '-
-,:I".a "" ,, 2 .i t ,~u~suiu haasaus=sian isisad apnnnians.ninaay- pannu. sinnsndasaian. ssPd. diisnnnnllnnin'io~iian~ d"aaans ,--dnninns IAP a- - -1 ,,, ,,,, ,,,'1,,,, ,- lr
EN 13. EL llNT CENTRAL DR isc-r. sinaspida~d dI p,,naid ma_ Rasi. di~ is. aiT"isls aansla nuas is~~l nn.s "an nadsn ditaasI -,is ,'assnnsssnniinann, nnsn Id. Wann R ann, s' Cianl 5 a-'Oln-nnn.nnan sns id.'in n- na
LCOSEA.- ism s SR SAi.- -a155 nns a h i t sada n c pa Int sn'n .s'j1 Yiis siI~ l nan b, t n .n 0u s S e e I _nan- r- Id. 1,, ,I .' .
~Wqidiapd dia ann aiaisanndn uag.Sidnsanniaa ann snnngnasisn. N-nasi e Cans d Psi nnss 0. 1-1-1n nn 1~n'~~.- as Om a inaannnn nsaina a
sa n in A an n s -a Os, p1,ii di -s n Inas ss s i a d g s a n ,~ia o l-lsai sa in nm n l,"_ noans,"" r q _i di t d t, I l hdcsa sa nunnan. i _n'qi ,- ,1 d .nni .nn .n.n a I s an -nn d
b In a n o .n FaI 6-n s a sn l n Is d d ,im ~ n s dn s n n r C c ,- n a [ain ~ a dir s a n sl i s--a n.nn1, Ia-i
t b id'sa"i.' ," i n a s i. a l a' i i a"l n g a a1 1 I I T.nan. 11 .q 1 y l ~ l I d Isi a t a is a n -an n a s o sd -sa d' -s--l s n a d n d a n- iC -.ss a n- 1,a a.n.-. n n n. In n- pnantn S n s.n'a n a, dnn n m anam c.
h., ,,f ,11- 1 -sl( nnsasaa slash nnadus assisisaniasud ia. aan snd n a u iin'd.anmnr c a i inn.Z ,. c1.O U p tkp d 1 m ,, ,l I d ,s,,I t, ,,,
s ~ a ~ h s t ~ s n p s t n l i n a 'dn r " ,~ S a p O U p r g (s ia p a s. a i a p s aIa a n d a npnn n nna s n n n n n s i n n n i n nl,,'n nn' n n a P d a :ss1 n n n n n L s n n n d a n s n n
- m ah_ n du_ s sIj n si l a n m , ns I m a i p s diic d n nn. 1s n a s s i a n n a sn ns a n n sn a sa n n n n- i n a.- p .n n dn n in n S1, P r. II n aa, 1s d.'l d I, , r ~ c f c "
is ,aasnpa~tasadlU5 si In si' saPd ,hig duaidis, san lnc. .nis 'nnad "aii haisa ya "a ia 'apia~l~asa sn, .n. og,a nIisns- .nindananan in',fi na n 1-a n'annn' n'i ,nasnn' Ba-
"a~a~osadsna ssnn an Sanalaa itas 0slnsilans has sim ,:daa l Inai-i. SIl. h pnasisasnllsa sainl- dI a nns- On Sna s ap ,ananoansa d i aiasisnnnn-al n a aaai'n
"11111 1--,,,,7,,l so awiit Lab .r.'inn didasa'bana ids d i Snanlsnlsnns ndd i sna auanpssn I ~ 1I- c""'.t nn a di a anm era o I- annn snan-,snana ,nn~ l, Is ON. n n ,'dds a1- a, ,Bns
nis~~lpids~~shpi~~slispai pann.l1sEnaimni~na.pssnon- isiplsny ahsa.iqi npsii asai5. n aid I.,n nisads I, 105 11l" I'll snnnsdndai -~' nan.7nn'ninnsas- nin n'nn-aa ,ain n~
-tut~~~~~i ON,~dt SR asla uS 'n114',aAaan adln. anas sdnntasi anss nni Esasai osla ldm la snndn d-a-,asig snsa -- ,nandd.a "'Wnannns'ann
sass I 1 lad, I, ,n, nls a di Sap naI c~ ,I r t b 't.d dccII c r 9nna n,,!nna, ,- 6 ,- dns nnnn nnna nn in n n-' n- n na n -n a a a' -n.s in aa nn 0 :"Sn.
,I~~m~s n di ,sia c Lia ad 11, I111,nsi ala pn a Iy mis I 11,ns pda ainm n n a ai n ,dd .i.n i s ins. 1annn da- _s In na.nn'dn In a da, 5 a ON n
duccipialqaiIRIn""osIlad pan diyai~dsiinslan "I usnainn11inni aasiaaniag I !nidaaa~paiannn- .,1,. al- I 'lnai .annniu"'p .ll D, 0d-,.il
1did~~ds~sats~pPp.r. di, "'a . 1 ,,' nn- i- l"amis d- asn 'au n I" n n n a a a n~ a l ~ ~ nns
Tisssiuspaaaain h Eiilnd si Ina dihiCaapsima s Zia- un ma Sai saian n-Oa l.na ,_dn.a Idsnaidiassaassnaan nnaspansnn ,,sdnnaannanp'apn ans mnad nnnI Oaans
r I7PII ciis o T 1 s n i n -l s i a d n n h4 rau a a s i i a a l a n n n.dl s d a a n a _D i ,sn dd s. . . I
8 -t p 5 s s l s a s a a l n n a d n l s s ~ a n s i i d n I a i n s l a 5 p i s n ia, -a n I. s n I n i na- I f ~ si so I n n, p n a i o s n n l n' s I n t n n i s s s s n n i s i nn a n n s n s i a a a ,a i n n
si s a I s s al V 4.s a i 1, s p i a g s n i l s n ,,ni d s Ia a a s i a d ,n a s n n s d I i y n a n n s 5nja p a m l d i a la i l s d .n1p adn i d M d d O s a -u s n aad i E n dn nd ;d a i n. 5 nn a n n n na n n d n a dn-n n n
p ,,, "'l assads ,,-, aliads. e Ina at a paso Uiss asn m did "nn' ii onmai, IT 5 di.rlt 1asdIn1sI ia sai- yna1.s. r-i-dn. n' maann as ,. s. Ina4- .an.rn-nan. Qnniipn-.,.n---n-.I ). r oOek .a .an'Ohl ra .,tn'O" . .nn -ns-in l-
,tt p ~ n p m n n m s m i a n nsl dp u dIl -ns s s s h ni-i sin h l s.a. da.,mn a p d "a a an n : y nn i n a 5n A 5 sn n n n s n n na s a i s na i s si s a i di n in"snan" ,i L 'a.ii n a n- ~ d n 5 a a an
's-n hahi- ilp d anns .a -l ,-nsIssmin0 lanna i S i isss -nn Inssla a s I ll".ssiisaa naisa Iy ;a anlass .ssansas 1--j- naansn-aal 1 ,:"",,, lnn .a pnsinn .a I
P-in 1a.pai- n I- I .nahsss S ay i .mdas a m- p Ono- w ccc- .~ ~'F ,r, lp d ,d ,1 c. l. "" P ,1 ,l- .- II1 I" 11

Issutt dm1l~ sn.Vs -igli i, uag- I nn.J -'inn an s hur lhys-, lga- .1 di Tspa Ias d Unnnsann- Ia a. n'. ll"" -I
Zi hams dpd 'i Ios disa .
IPpuara I i is, ohA Isss'I I. PI ass cut hs inn -1- la In, Ind asa "-"a -a .,- ai ,.-s 'a is acg-s
,ahsI~ r" .c'iI1' .spss Is" a- asntasa d"Ills 5am-ru .1 1,.nubs"TTl i -11- - -
m ass ins a- i paso boc a7.Salbrda no pierde- g, el Siensp c~ , -alj ,,d ,,,; . -. E "asgllslin aR- -
.qu~ uisi. isi ,snsmt __ issad .,n i a ma Is pia.'. a. a T. .

,, ,,,, .r, -i i t-buassn l a s l as sid s ~ ls s n s l o I a p .d A I d i. 1. .1 . Ill. ~ I.n -. M r. Sti gl-nuh nasa0 d j 1l 'l- 1 d
- taais dTsI a. sp 1 l bii .- Iir Tind d id nan -s crslmnt on Ihun-ndsandnnsd LasaLdasnIlanann,1.ull 1 1 I1.I~'l~lN 11. T .l c .,l I- - Z h' -h ,lsdn-n ,nn Bnn. q-n iu- ,4iS.
dll-hsnsid nS-Is a Iua a h.d Esasdas_ _.d. -i "a as hini~ is, -td na L.as d- n-sll si n- la
-h.asg-.- n. II n. RS -lnad ia' ,l i,~la ba dcms_. St ca S npis'.Ras I pssa si i isam Isi 11 idai, Si' nsml."T ,-, di ---h Sam F-K idlp-sniPnmlnn- s annnsanasna n ,mn.'ann o dnnsa i
n qit',. llussna- 111,11-,sninsa nasad, nssmupdsnasnnId,1, ,a rdns Tsn 'In.ns .nn .ii.sn. p n ,d,,nnn-hspa sn I -.nni
I.c.d I ,-sm .iT1.1u -.1-s dsit,,. ssp.aihgnd am nssfr c.ha .id.n dt a.55nddnaai Ia "anacsannuopsaaia innasnnads 'a padnni ,14s1-i~snnsnsidal-s li-IcrI ,,nn-a:snusns Shun' annn ann_ nnan sa
nmsnus 1 .g L aslsad r' "" Dapl 'a na .".Innsslc l- Lpali, 8':
vdu _i. 1. rd"a~isgstIaannansnsd aIraini ul an c_._ .c. ~r ~rr.,.rj.I I nisid p anr a, ansniasi -- gHn nas, I, pma d i ma 'I' -npas"I sin -s-madMgna nnn l l P l as ila "'d If" ,a aa- a ,- Banpadadmina
w asssd- qaido'i si nd ran, ,, lg i. sa cianaai 2iapn -u P.uia .i .sd dd a La -hssssn aiia n s I. slni. Dl~ n n dasaa si La"'asms On' ancc 6l l psi niaan ,pnna ,ns, nns di ana'L gnb' n
1u11 sgssi .-.,- nuSs las dusldc d "du ml n, pa ndn d Vi-uinclsns ana issai assr aqa naiu- i- n Ia sinns -spnsd in nni dnaa ,anIn .,,,,.,dilm i ,,! ",-,i Dnasnnnnn a sd inssnd-
-1 I,. -nnnnnyJf. -aIn dmut I I. ,, uT. l - ,,'''I, n -- k l
Nsaaisti dadma 1. has." Is "asda lalal m snap n iposagls "iddu ppiaii d inn u am n"aass an ssa 'El Cansls .a.lii~ lwasii In-1 da11i lai 11 Ga"sI ',unn-ss- ~ ~ 'i apdn s
~~~s I ~P I ,, d i I s;h a a l .r c i s ', d a n h an, , u s ,aa i d i. I a 1 2dsini i i s n h diisa a n n n a a l s a n a d i n l a n a i a d aa n n O o n a i i n R s Cm d m s a d s n s a n n a n u s 'sl a- n n s m n ap-b a a a anes n
ha dI psi il.dctlli l nnb -
:d.,suad asaha It. s Ia1" asm do, as ,siis y. Isna niil imdlis sas pan Ia aipnan Omarlnadmn a- n cu si nauldaa a lma "'', .,, ., ais-aPadss -asna ,ai Nun-,u ds -,nm dn~- -in a1-nm ,--ana - T,
IdI .sdi~n donads Isi. aaisn am-a d- ,l ','I' ,
Tsdusunsi dian us anni -aPlld ';'~il~~ninss a d =iid I. drmasm di smisansad ooalssshidndnnna i aui am lnhda155 5 IiBsa "'8''ndnnnnipas ni p-inaB- 5aanlsapa
nidsuduhsdi am saaI niinnaa asa d. .-.na ,r .i -a-t6,ansn'inI El sinl Slianainnasms dmihi numl padninminansa d_-T ma- ~ c6l ,JnN Cu-s Fminpm A c,-a. nns ""~ isn I n n-. nn- nnnan~ nnsannsnOa
.f sladsd_. ,i ,.,,,s ssasdnaimsss ls p. lnh- i l l -a Ln an spipdstnhlss- nnsai misa s 'nn asssinnyn'm suid
Eiai as o mn I iinai anas:- ~ d ,c ud I Is11 saims pb~c l- -n s aa m a i dm n i d plas d s' d is h d a a n sinsm n la m mn m ns dan s
IM "an 2I uias a Isia ""I- "a'adal """lans I nn 'Iass I ul~ l as an ,nsnd 'u~-i panadmnalds "W~ ct1 uAauh E.anas tnha nannams Ii angaisnnda .ls .nn.nannIn-.n .a ia.ap did 111 1l ts , lsnn n pas -aa1 d nail 1I n
as ~ ~ ~ ~ t .aai'nansaaahssd a-aanlsso 0 ntpnipn -E aua dc, pid-.s. d- in l- PI T 'a.usn an danannpl niaE sandu D Im n'lld1 ns dyssna. ai -nnaid'. j"a di ,,- ,nnnss~ -sn %p bi .
.rmd- s a' sU I~ a tl d r 'in San s n h apupsii amd apnnd a liaa Na" _hZli as n'sn dusa a,,la sm d-aIsInd A i linsnnsanas oiasnnnan nmsan anaimn pssnsnaa an I- nnnasaans'a- sn -ni Slls a sinia ad
l~~~tusi11,111 sass 1a aionot'mssann dpI'i ps.s Isan onpmaag sc sadpin issait upnssnssaIi-anad n iadcnnd aaain a isaam aini I -nnas- a __saNsmsid Can nasa - 'r.ad In sn- -n~nnan qaaa ann mbanl
is u s si pm as r~ nis n d s dr h . (. quds vh s Ia np - d S s h a h i n a s n a n a n i a d i, a s sci u p i-j . t- a.d. -is m l a s I, -n m % ,pp i m sL unA m s i i n a s n n s n s s s s n d n s n n l a a n n n m n i i i m a s s i n n ll L a n S s d a l s s i L i s N i a n n ul r i a .o d i 1 1nn B n .n
stanana cut asl.ni-a Valninaaaa iclsia ,_-mb di "ndl '_,ladysa PIaasa- I__na -nannosu pa dad at 'Ianaisanni ,anani dc, : _r.,. ,r, r~cc 7).,I.- A.
';=io Sat 5 .I~ 1~n.'ioab dItapnaal a n s lnla iamld. Pins -an as gasani Pnn c. ,Ii- -t ac~.1. Onsnl d&Idd -is yiail q nnlnn's s I'i ilas Na
1o ~ig. ,s l piaduId, ldt "101.1 In na di isl h i On u sPi5si in l ai a u a nis ana Ia Ei E c s C n s F o cn n i i s s l n n sn d 'a- n'n do Can l'. ,r ., d Nu' ,insnannn- s anam n a a s i p n
lb I- dlaas Is sir,,tuslas r bc1 dd d c El flipinnass; papi ',a Pnin -iaanl -n Ian. -an -ass ma c~ paihls. a I .Iins ani ias ~ o,' ,, na-s-pi nnsssm aal -is s am nn .nni.s- an--snsna .,asn bian. 1 '.,l. "i 1ann-p
srdK. Jupdn l mi- nI, .n.n.sa N .n Psi L isp d.ona dils Da 'sib4 utl ,, :I- -,I i .IPc- -, d A

dil d d sansila di pinansi Ia- c-s nas an I a ni s - s l .-a, I I-
-1. I a1n. Laa Aninn. s ns.d 1 P is imis.nssisnsss d ionIisss 55i h=ui d I a'.",adidlasdr'.pd~pn
i-lu gaila eil ia l~U mas ig de AiLnauenzua, ,, e e cf 175I Pc, -
.di 18 -aa -16 plal Ilcanas sna ir. ." 1- i -,e waaaigt c, a ass san m n da psisisa ana pn's nnna uEnp sbn
dhs -Aad I.lanu sam- in ., "sq~ ped i C(Ier1.1.11d psnsdnnpw Mrnnnaqna

iA n .u~Il e ia a_ feeotdx ,S. Chibb ida dnoI Aaniednn eslulnad papeLp de IaTl riqssiezo. graicd elit in snin amianda e luha l,;r Pihdir~tm
,,;r asnadi nubP1,, c,4 tc .1S1jIl.', 1ric,-,,.c-6
I~~~~~~a,~~~~ _lfapim, islsnais -asi I,, Wasl ]l U.5m "'~~us ynaLpdl (5nom iins.sss is'nda ann n is Canpna _nsaitrI seg rns -lann dnsnans I. nnb e-
ps = 111 inu diali -1,Z .IindnLaaa mimITahdn i adagd I I nn iIna -inlannnsnnnnI-55dnisaa mnlnua pI_-n-asa m Ta-ly s a-o' -"._- 5a nn-n n ~aLa lmn
'5ad~~~~P. G.idil dill. Isr tl dasa Sn, 5."Ir Iim aaisl.nhmsial s sCa silNiida alnbai i a aiasnmiin pnm iaiadnl ad apa isnCs1,PmsAnas-sa6lnin asna O-Ln n'ns a si- .aaI
Roi-oslsau -Piam CmhnnlIInams als i. iunsmi d 51pgSai "n-S Cannmsd' a nn sspss "n sn'sinnnn di "ann '1ln P n- sannnsan'nss Osli.Snnm-a sn
n ~ d l m s n s al m ~ al o n ua l s l as d d d 1 n a l P a m u it- a n a i d a d l'a.s i a d I n a n a i a n n" i s i an n a n n s n n a q m L n na a a i sn I n a s n s Sh n n m n n s s n a n O aa i a m m n n i 1 5 n a n. n a a O d l s d a m n -
n~s~pmo Epind asoapdm in ab yis maon. n-I d It ln lnp auda t ansi lms dm1 ,aad -a d n papmddus n ian-sinas n-nannd lnnsana asapnapia u "aun 5.o yimmna dsn-nnl mlqm a 5.m l ad, Ilnb.i-
!nnI s -si s a i d m 1T C. ,,n d i C s m s p a u. C- 1s~ l d s d ic ~ a n n n,- x = 1 iI P Iisi di illsn i i n E a-6 I s a a a a a ldnn d m n nn. .s.sC a n i a id n a i n n s d nIn' n as anp n n s m s ID,1sn n n n a s n a n n. O ai i sl
s-I i d i - ld a t o- l t s n s "pl ""nin" 'lpm 'a'" " ",u n-a nAl.dnld ma amn ga l.ni cis si gn s ,aa ri Pna Indn 5 n-sa s n n a a a1nd d m s a A am i Ea a n n s dn M nn n a Id T s annnn Asa s ynnnm n' nl nnns
t S ns1 ,in-ids ,sns isaamnspnnlsnnlaan~msnnnluaishmanslsh ni diila. ,inm nnnnna lafi hPW srun Znnila di aais Itma amd-ldn'isnn~ltinnns n
luasannuan-la ~ ~ ~ ~ W P.1 .d Clahiag ,u Dmasdpasss i" Panida .~analnail Ian, Ison dirnnnlma _.i nss Inp. nipaa INnauia nnnna Ianna- as -m~ apnamhnamn Id .L .i. dims -inmn di, Ema n nnannni-'C
'is sash. C55sai sI nini dis1u 1sa1n' dana pr. iastiah aiun 5n-i 5 a laa sli55onm dipsiiEa. aaupa -as OIduh aOa- n1 dIu[. d.nnnninan AlLnisensSn annn-nss
1st554d a~ -i~a Iti. d18.1.s OE n mi mn-nd. pnandd= a d, .1d Is, ., -, d, nnnn d,,saw i- donp Pns di nd.s Ia F.li inasii -a= 'mnnnns, dmslapam.
in ILaasssi I I h anhdn pIsala Sn as. ansmnn aisinsnu lana m nlsannninia~s siasnaia- di-I dm dnln susha lasanan n-n--ns.a n.ann.,,dud,,aa--- su,.c. a sld-a.1bna.
11 na ssaangna as in- pa. ama puns.i f. d i.d I nss- iia h. annds, Oios asia Ina.ni Olso Iln 1n ITns palass_ "' u- Ba la Iai -1.n- n
IQE.1ChllaidaS 111 i i-a W111us n.nnanmnsa Isnn asa Iana .m Iia i i ass- han. saidada -silas.dli n-nglsmaaisl saa rn.,. son- jn'lli,.cc -n has ass -a5
ipa s l li -p il c.la d.~i i C a is I II p. pa na ._ .i la I aCTdTpE.a dn ~ s S ~ n n n nn n n ~ m 'ns m s a n m n i n n i si s l n n n -n d s s n d mn n i s nn s l s s a i am annn nn a a l a in, s n'n a n n
dii ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Zird sm '. Piin. Lsslslms nasaZd Is1c'-- panddis ,gas~ln dmu d.a an- igluscda tnia 16nnia a Int. nai'na- nags asshnn ii ---si Saml tnannnsm urimtsnnna 'r-nnnpg 1.
n1 lnaals.uilna nail~fs d ,, Inn, an I.nn ihlo- n d ssaliu sy I, amsam a"i- m cr pmnaO '11- n as ann .-It Am n l -
. cr 1 . na s i n d c. P dia Lidlal L u p n s I a s a i cil d n s "E n al s a a p n a n a ua i p n d I s s in i 'a p n sa n pm a a ninsa a n d p n p a dOl d nnIi n d nl n o ai n nnu na n d is m n ad a na s n nn n d ai s pa s a In,
~Imnnnat ~ c" Is d dicl didlna al s I. an di pa*ao g.g "5"" 55- ,' Isan d l sL u a a P""un"sda 15 1 sn sl a ,ii s c.ls nm n~ sn nnannn i lu isT s n d n' aal- sn' m ,n- in s a n n a a n a
rn~.~dmjmpatai~c,= past Yai 5~ .st dia spuls il- R. ndsm ldana ."pman .r. Radi da CIil di.nnl ams Isa la lm .l da!a Rans Lan pn-mqn -
Pr san a, saunalou hnba', pd laanl. asi '- 1 nan Isdi dI -al a nIass Cnad Inni'sdanons lmlasi pa .Is unn sns dind Sm .dnlians on sslGs aii m aI- ~ Dn L daa
-tagluusins .nslusdp ypnag sla pc mnasmaaiala Sm pass mis dlplsnia idin nasd NI i-nd aian is. halil hn-. idas. dpr ~, isi Gi alm cssmhd ataannsn issnnnnn --n
pas pa idlmolln, a & -sy_ pagnd p III.nld m -olsnia o sn iad 1. I .II pnl I slng an-m.lg- gn I I __ag ds6. an. Iaanl nan-sa a. as Prt d, ils Cnmi.nnannn nalgSamnsa lans Innn Was l. n- disn Lpnn ,, I.L
asisadbis ,, hIisnin a as, luniah~nnps~n~adg~iiaissl.snn l 0, ~ c, iad psnns inadll panr ,. r Inn anma duanl.f sinullan- R Omnnnn .ali-nniia'nLsminuasna tlmssnn asa-ai nl ,q L arru
huhd .llri, i na r c T a r' c~id ,.YliA c ap1 d i a n.--cs.naA.6-limnq- t.bl. nnn'n. ,cnnc- dsaa sin'_1' ,n', r- uld 'I dnla- t,Inal~n,- .
btdastuisa't,,m lad Isid ,alusa di In pm ln Sm sslnds psI li -fl.nh" dus 'I da 1m qa l so. hu dipit i, _ds inna dacr Sm ILlnss d spia isa nani ui~ aa.Onaan 'aal sinn .ahin snpn P nn - sin Bnd ann a Fu a1 n-a
-d-rl, tasas. aah!. sIsnln In'ansasdandsft Essa lngssdiias-annanadasiu --lnaisnsdnnnsaoons In im a nnI~ Ina-
dy tiaslgu s .p la taumi .onpigatd Isldsd Lnd1Ea dd isssas hd u ,,ragdsn ma, Ennha ini I- T d naisilnani di sInts. a -6. ilnasal dmhmimn lc .1d n -1i nn -ns d snlns.a a-aas nd alI -
doai. la i sdadisn m lnsliaalda sm i allaa m nhls i snlranhani dn s1.mns sal~s pa In o ps.Liml ditfd a. E.qd. rltmlast, sin -a I]_., 1.~s~ as nnl- .1,. a anaa ,,,nn n-,m, n- Ban'--
,tllia ylsn sa Iludsn sdassi-sisatpps Ia "I. anapos ti-1-d. -mi,5.ub.mispn ugashabn hs Piusa.lalins dn Enda I. snnblalit.
4 .f l~l.y .dtd .1T.snhdlann amass Is= as sl" .gh d-.,ma S. d an 'siia l,' Samr _.D- 54[5li, dissia ,l, -n Isrt "piann 1,pI, nn, dnshnn. p,," ",; "hrananidad,.'r"d .M ","'. Slai '-'snd Lu ins pan- 11nnaLn- inn. I' hnldb Pit na-B,
1- ai mad., pans~b-m
I-taI ,ild.d 1 P dias ,b,,- 1. I a. .5m -g. uli ,, dalgan is mlSassI 1, aS.n oni lia p Sinan On t~ Ispsn anm snm, I 6. sab, isall. 'dn usl ia i dsnma d Insalal o 'an n I -n ". .''~ .1 si- inlna
dl, Luib~d sps is Pmd ,Isl. doI jnPads cIb Elalag asldi hn I.nsa a. a e -~haaqi ,l aPnsd ig 1. ysiinm It-naInnsi di,,lasi. ," s ,,n INil I- ,c- _-d T, -1 1 1 d W
d p a 05ll I El nsn p.d Is. ila.ni, aasu Pnsin Pan ,-a pl1ni, Tiuso ,, l, ".Il U S.dd pnaai na. a n sm am l 1 Iri 1pia-1-d. paI- I csm11- 1 nnTs -nn s ,d-i sdn ln r a .-.i.mia. .
i5id,,,l,,;jdu 1',,, .dos- lhsl c, I 1aI. ildd, c l TP td. m pnna ltush m Inilt dmani crdt.abinsama- "-.l. dl d I b I
dii ~ ~ ~ I -PInnsdna I- sos at iaspidas.Pr Id""'sm di snn al- adpaa I _= Z-1,al na -pbnin. 1-11- .15 __nisd -
.i' d 5 iiusla .1 iis. Rh nl. d ls smona li sd ." dlpsalns di'!'mnslnyi llss ilnsi sadsap a Id anninna S m i. u dc DII Ci ,!n-n .
al ahynasm I's""sn" di lisnnail 'I Idnn IiT inn sI,-na .
Umsy~~~~iadlidiiqsi ~~ ~ '. .id r.4 "si 'f'alamai "'ila s Is Elahs--snSias sbi sdnm lad E5 pal n-i Caia Ft indnsI sm d. s l h--n' nan I s mnpaml u- ""P,. '-', 1 -,,nn-n- dn Annn! dnnn-,I,
ta-s m 4ani .N.-na ind. d ,,. m Tic .1 d- s Dailssnlaniasada an siansaslnas na. an-nnsnp bl I iiYi. nirr aiis naniwnr" rennn Iai-nsnig-n' di __ c''ndap.,'.,,'d ". Tl,,
sis- .,i ", .mlssns nil sI.nm uadm. ,Pa-Ipa ahiabis o- Eha a nsl il h snnsnAatm aasisn"s0'nIna:S- OsI i' O innrh Ps
tmsisaslassa an.t ht.r iit nnori-c "rsI Ptrlu"daI" Iaa '-sl-na asspbii- n igbl. g ma~d 1-pnaonasnasil tr-,nanas fn sn a w EX Ill rut C Ir 11- n nim as v in ,-n n -iI-- s nn bl nn d- s-np ansana C .

-.d I ~rid di-~ _- *F- 11-. "


image:
-------

Pgl2Dk1DELA MAluNA.-Domingo, 21de Enero de 1951 fNotwldas lNaonales

jl1cnifi"Sto (I III Nc6n Regres'. Extiende Eisenh owcer un. .


,d e,00 lottooulo. obl;.o'Jhi o' "o lutd. I.0.h.sdooO
)sd.0o~~~~blppiso'U EN0 .o). oquttp q.toohoosts ip.,.j16 el5~ seedd so
Elopi0d. oiftosds d issood o d oo do- unuddo,, ppo

dI Oopllots Oddo.ol. 0Otet d_ -o.dp.dot.d se.odoo .sd
lob Epp.-touo. Lp' -- -.dg,, -. PnO. doos O~it v.tsOt oodsld
p.- I P d -' Md.,.osdos6.1t~i 1.,li., t~s~odoopolii;oo de i, hls "o. dto -o~oo~ 056All-dJoo~. 009

d, l C, PHILIPS od d Z doo.il do
t.sdoi do4 II p-19 Nabl h- pToroslo sI Suloo ilod, dZ:-) 1 oole sdlhuo. u d.,. loosdiu
tpdo. ooolso' proo oso .1 foundo ,)odloog duedl.do1500000 o o
d,7)l~lit el"'). 10-oo LI Pppillplp dlip Pn soul osoodo re,o. to olroeuslo
-P. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ I Plolpsoi-Ldpp Ip No- de,, T'P1171 IL- pwdt.-l do lo .o.11 -.,dpo o00po elr
''plopssI"o do Is s. .'.- stb dpi, stpl, I, siosoo oltsosl~ o 5 lo"on sioo IA. Ndr dot Aaq6, Itlos t'I"o mm' de 1 do) el do ool t'.P.c
'A)11 D- oo___ ena d nrpr llic ilglo. o I. do Psi do"o. do ploe, o .pt do 1 do t o, ol .le- o p~pouoso1 -
dlossslrduppp CspJso-o" u p- dro e perjici oo- Adoou rd oop.,ll at or odo'N sswdstoo ho 41Z
jpsdsspl-,i~~~~d l~hus~~s 'P~~~dl~ulio" lPdO )PoO0OIop, de do "od .o1 edLsoodso- ooo deoohoxnob.u
10 poobsoos~ ~ ~ is oeods oo 6 Io ,1 1 o 00000 Aleol.00,_ ull
~' poldps-su~uosso~sou dploso~o-d. -d. 00 o otoo g oOi 00 1tpp dup ps roOsooPuo,0.
usoupuul~ooopd.-'~u~? sl, oopo lluodoPp~~po toos~o o) opW6P)6,of ooi ld~oo tpsdoil
PpPI~~~~psolptpdl dI 'It Pul d'-I i. 0-nippotopid pdppo Pplol o Cgisuoost ooloo lso olld dosoo 1. o. -t'soooogiso
5.Fo'd u o0ll~lll1P Ol5PPI~~ \ pui.- Iu~dd ol.ol.d 7 poosshis po os 07 uusjoo1.1. IO C', eospoodl odssoooadgoln*, ~l~iooos~ s~poldo
lo~n.ls~~ lsllspsp ooodus ot~doooopCtloopod i- eol o e.6 otrool olp lsotul~ops~oosooooodl ~oboiso0u E o sloll. poulop
llpsil~~~ppo'sv PId 4u-1p~ps do)o pdp 1.o pydl -,I bi-qdo s.s.d ooo P5psp o olo os sio uopI oood olo uoo-- dtsolodoObol.todd s.s dlArio p d ulo.Eludp61Aqoto.,l ousod
11111110 ~~~~ ~di le-IIIItold~lssuIdop.ot up.p~po-~-ul~p.-ld d1p.o~ol gulos deop. elhde,Poolos 1,00qoPd.dpoopol.l~ plsipAllosoAdsh,.ssd G,;_u -s1ho Itluo B dlo

-llP~~~~~~hldl ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 dAlllllslsssollopou~u. 1., lolsissduppd Ipo0oo dupouioooiodd 1.dul dosodod.odeos-lolod.pooo s ded poo l ro 00 1lo odosos
,t~p"Ill.,llld 1""~lpPOl I--d :ol~ Loosooso, s1i.o1oo ello lo Polon di"pd o. 1- o. otsdu .loA.
Co~~~o dp 6-60 us -h.o .pd~l .up. ,7pdo.bosso os F.- ell Quo os- 5l do. doI.s
posusololsopo duu d,00 lu ppposs .1 uopds doo oppo, '!o:e Z~~~~~0dlpo

r'~ due, oorld
dodo-opspo 01 piPoop.oooOpl.uop pu uuo 'o0 Pooidoopd dod.p.o~u lidsosooos dot do: Wodp slodsqoOt, oodpldJIpM1uoos). do ofol
11 puiioo dpdtlppsPloop. Jlo, Uso lo for&,o en4 e uoslido ds o. o1o losHo up opo-hd Cs.I,. do o o.do P M, tdlad ioopdos oppo
-los ~ ~ ~ 1 Lusp pA 56 1611 oolp ololC.poplppu ps P660 d o r do P-dedt $29.9 leup00oo Re, del d- B~ot Alt ol.uu oolg Iso Voios
Rpoodi-s. soPO~oO 15000 ~ ol1 i l Ch l S dpi 'oAopIpo lop]. p h-l p do CS prse.ul 0l Mod.op- = ,do oopouo-ldoo
O.PPIPIIsOP iPI~IopoOI Poslo-olu~.dnlo 10pot,)so- Pooo d A ds)- Oot.1,ooso4 ogd vr oso-d EoC ou iAooold isots
I od 100. doiooips qMQo hoepou.ot uop1pP 7Pso o. 55 1. Co0ll00.006 qOdd001 iodopolpsooods
P11S o od.uosoo opulooolop 020,011u10. .p-p ooulpsoC hsoh-olosplloootttsd std 16oosl~odto
1.' ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ u _uo. P.,oo 21 ~12 od usp dooo. uel dsslg e. sp o oopoto u op

Fplldp 11- d". do pIp. l .l dooi Yoo l Sto.l. J-ob u, doo 1.op
0 ~ ~ ~ ~ ~ look. 1o-1 dovod otujuo 1. orooo. do-- ppIs pee. dospoosoloPoddososbooesolhso
p~~pd. lo Co.-.iid' ls lepdspuoso -1.oo p0000 1 pdeto odo I 00Pol doss uopoo s
Is,~~~ ~~ d-oipd do dshs rltod isobl de0 hl1pss~oPloo~uO~ooooph totpoo oftOtood 0000 dloioos ppo Pp o 110 Eoooopp s b" o "oss"ob Aoo"'s 1to pod o
is 1 1 .o.,.1.ddipooditso p oo M- pqu ipslosl lisspbo-tio pooo .olpood t d qo00 ood doolto p oodsuopoo'lslo co.050o1dso.pslpo
PooosIIOP Atoooo 0 o i~osdd~ tooo, dto podsdotsopp hido s u up hids oppop oists opoo st. oooooopo do~odM. 00'soss do psl opop. uopop oiro-s
P.oopptp~iopoqo oipo~s~u~dpu~p0pe~,10 .lsp toooltooodoo.- d,050 d~uoopo~uthbidd Iup "d l ostso l000 OOP-OP O du ooooooolo usdsslot
pdppi ~pppsl~ppddpipp.-do ooPdlps~so Popooouo-~p -,sdouopodsogtpo~ooodp t oooddslosodo to oop~ooolooodo~oo0st.U~d~00t-o &s loetodo -so.d.disupde,"osoo.op leo
1110 ~ ~ ~ ~ ~ t 1P17.o d"'d~p 's. lgd hepotop dp U .cOdo d :0oopos oooopo 0 1 p p ptolo olypsd du lsdooioo pd pdlo ooso foto oo.o1t"tsoooo- tsoso h dtfdl. dod- quo l oooo 0Ppdso
Op -od P~ Uiul t~d~pTspoiids 0000 00 opo p to dottpo PPpoplo O to pfso Id., oipPol) pdoto t ppht d CuoYd eoood-.1-6 oId oodo oiooo00d.O00d,0. 00 uool ooop~ Eloplooop opIo-lo
psppos.h~l~ddpoldp ph1o.ooop.Oooop pols-CisdeoppoltPo obQrsossl oddl.oosbodospoolol 1o.- ~uso oo~oioo5iopppos~loup~00~o0~ totobdodsoqoois
p ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 Poo 11 doppu Ldo-dI'll .lopdt oodp0- ui.o.o.d.pod ioPo-ls olooboo qouioClld-Ioou sool.00dsoipopoo- bo sqolod1 toolpss t 01-di oltooouooosoo'0itos'.oCopEptdoNlpo -oloo
po~l dHl on1PsPtossopopp o po o pop o-qoP P1,Pio oi oooosuo~oooP Ooposoood s ododoooo osoilp 0Ioo~fosouolshp Poo~~opoooudools
o ~ i l o o o p p o o l p~ o o d ~ o o ddiu o o s d jdp. P p s d p s ~ o p d,. o oe lop p,-o oeop o i p-pI5 f d -0
Ppppllsilllllploohp~oop5pppi~04p,. ot~so --sp ~ u d I solo 1o~ooo.elolpooo~op r d odohosooosl osItsO
o-leo-s do boptt do Iso.O ) _eop ot 100 ohIts do iotoloo pop- dopsot popr~ dot dootlo.oo.pI
d~ looNi- quo ,po 1d0 he, oltoi ls5Yi V 0P oslo. yo lon Ioo foopi p hot -opoopdpoy oppls to
oopooo -,,uo 00 f.0, -.ooIot dde psiodosso do Toto oto osi lt to Pooohoo tsPoos
so d: Issu dolo~ts do quo doodd *Ip 01 po-t idoo do I1-4, o oopoooopotoit,
uooioo.s.soMode l de otosotoos.topude d1,oodltpd dousooootootoET"ps
.opt. rot~ ts' '"odi'do op tdsoot d oe o Co
uoouood ode R-.~oioooo dlidi do oyop 0,ooIo op~l bisdoVpud tb
AHORA!I'/LIAUMENTA SU SER ICI A EuROPA P-e E.ll Cdopot .otopo slu0010 "ITlooo lsooso sor ob 5150.00oosl.s~
soootoo diopso 11-oto d.el -ld pod do Ioo"o Hodd dp isdo. 1 oddpo oZ no s~i pd
ddel dod de ~ o0 P osoooo It ooptdoI o.ptsots-otd hlop optoo. i o
A~~t .s cidae de Viejo Cotiene so Pdoo %Os piguo doun. teo le,, 0 sop dotrd- usop oto Aoss Ellspo.
s odoo ti ot op o lo o v 5 d so Us d ono&o o folho.to d p o u o o d to oi So od o l o-


oosotsd lopot Ido o n, dtoo q 'I gl o bl .0 l_ e

diolooppootsio t 0000900fd o isd obo .upoos eootooitp'd -iopptppopo0uo~
~ 1 to lkiOE t dO O 5dl sm o ~ o.o oo st p o o ol do -p h
ds~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~co Puopo uls6 6 00 0bpoo o otolIopu
A t per~o o~oo-PdoaP ~. ~ --toos, o dslllu. oqdo d, coos doosoob do I. Isloos de _________________

ll_ y ot o leg1 I do
Elosl'cod oodsutsdot .o op ools oo .otto

o id d s d l ij o tn n e dPt psloodssss ot-l polo go. 111. do us do o
I~~~~~~~~~' d- leps olo o o~ ol~s o ot A o d Dieo uslh h-tdps-
die~o P A -. -df-' d 1d l dcl t1ue


M iqlo osto.s tep dotat Clpp r" o rf s-sod hoot oo9- tdoio osoto.Ood o 1:o G1t d s
B.11o 00- d o dso o La r =so to dso o so. d sodido ol A o M lte e = .so s o
fot dodo T s ltodipo'' r0 to Titd os-ooo doodpoob-odo ool; food A. -o Coo~to .4
tbsp d~s dosodus
AMSTERDAN 0 do roso od, ortesoP t d-r. Isor-ooo-sop e tosd' Ossoo poootdo 2~ hiotdtos-
doe do ,1*- i. oldog i 1 l

e n C i p p e s d o La -spa pkd eood o-o onao poo A A i a M o t-a ps-4 a do oop) opo op odo. lo. 0000d. ddo .t1sooso oids so o oo n oer o os; osss bo.Pib,,Mood,. t z Jo
Std Ohil .poIod.
d l t qi doos l tllo oo e la Apbo dI' quo ." h ff o
osoosy.( 90. lA P.-t Pa osos oo t vood ost S -oo oh o doi. d1 tosl o op.l o nfu bo1 to-
opt Ill "Srt Clpes de do 'K sa d. -oel. SH N : W D B en /d 'Staft .lpr a:lo de I- s 0o
,orsooo 1. le 0 p tt6omo 010000

*~~~~~~~~e dEL. > I .au I. -- l 11ispos h-lo -ol~d Iood~oooo~oo o r ~~ :
*~~~~~~ CO ON A op C"'o 'Mf ,ooh doroo- e~o0
DUSSELDOR 6o ." tl- ;s5 I. dooot~sospoddpot --ltoooo. lest-osot
ddopodo do los ruolso *~~~~ -il I -00 -10 05 I -0 doe?~~t de0 q5000h Ooolbto odfo, oo .- oulooloo 3ooj p
-t 1 u udue r poop doll. P0d:1 tpo.0~j0~p~go
-- Pso."to on d ot 'd.sP Cs- so dito o dottd.[do 1. &A t boo d pop. to 0d G.-,
-d tto so d 0 eP00-d, Pt). osdlV o.Zs. pops 'p"* 1. ts ooolo o uo
BRUSE AS ST TTGA T. MU ICHr Sod Csf _p do t- bold, o.~ dbsosooostbt Quo 1 losodo poobt -~ .d
*~~~~~~~~e f6,,A .dNAn P50, 1 tsoo Pedpbosootsso.


dtopoo dooloue. .1 Sur00~ o Soa do ooodtt d.-
soo op. 1.qos do Iosoo oJ.p 050ri- d
tod dot Xo)po Moo Ao0.05 =a o P4.oot
iso~~~~d tOo-ois, .o.s do MI.~d &. slos-t stpoo- Aor oi oo0 oqoto
*~~~~~~~1 1spsodu2~ Odiedt eosd d.i both osoods dopsto so tool G,50s~ it de~ooo 1Ot
oslo 6. dsp ~~~~,.rd U-oj poe t do Co-t do sk. le. oso3000O 0.
o ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ e Eesp,.:Clpood o EIEAINS10 pp ohs0o~sobp oo 1.o tohop d oe t oel Lr sooooss 00
*~~~~~~~ ~~~ odeioud otoop e, o-Io .oi~ood do-W ~ot el ArWt. 906011111 d0o 00 oAoodso1?nqr~ssop h sr;

0000 leodooI. elouo do so sipnso qosu;T too oiso.Oso
ooeo Vo.0 o3 -m dell de qoe0spih.C on otopos d l=1 bob dlo, too0.
-S" too Mlsopo.r ttoposn p S .~o o osto doX quo .1 tall.5 anDode~o wI.Po
*~~.li *l: V5ssospoh op ~ oo .ERsloti -. g500, -Wodsu
Sfd redooo1 Vledobp loo dos d ssp0 to A n~ lm lS


image:
-------

Noticias Nadionales DIARIO-DE LA M1ARINA-Dorninm. 21 dle Entero de 1951Paj0

Lideres det' FRA1NQUICIAS L SE UEEU llNIERI E A LLLN 11

JDelas.Letras Senado -aoyaj-LdddvitrdlneiERAY0

yLas Artes (71 Dr. C. PrioE .1,l, "."A1. A.s4

AeronauiLa I'isiia ron a! EjecuriLO
f 0 5fro, Fraga, Carbonell


Aslsi A4Vass.,p4d555

,O S5~5 gl~b5-4111.1l54 ,r'.i Ssss A _,A 545155514
.155 sA~sl,. s~l, I d, 1 .5 -4lis e, Je del s.ss
,;,d PEs A sssds~
haid Id I, EAIS IS 5
PEG U litter de~pislsI ~ l t ,% ded54555 eyI I-lssA
Vssss psss N sls~Ass El
As. ad, CA AA 140FO MIA LES
0. .eef~n n
(Estab~e~iei dedde, iel) iss-~pss -d ldd.sslsis Wp Csssd i,~
51555Islo bAtqsnpss JleddS,A5dle A,l4iiy5El
14 ~ d fie d-5 Aslsss Is sssdld d.
Losidrres,. dlter tddi.l I45545 p s. A SM. -11ss~d. PI-' l
PEDRO O F_ ,Ad l.ity11od sslA
T H E l. id A M E RIC A N I N S U R A N C E hi,., Gssssss ie 1, 4 4,.

tdis d id 0d,ll,hssis. ssse, sd, s psde llsd
sd 11 ssj.d 1 s s le des~,A4 s ia 111 l ~~

THE JAiMi Fissl ElUR NC CO~d s dls. .1
A, plssss I5d554 s s 1.555 ,d Casq'd.1sdtt1

,,ssi A1, s1ssi111s, A esss dd AEs Is ssse s NslsA5 A d55]
Ti~,Ass ls'd s ~. A Is E"ssA C t~s,s,s s trdcSa de a~p a Ltcsd h h as1,q cial h0 ituy

A,- sdells ". I s, dss ds- I l AssI d ,,l ss. As- sssss de
5515.mlia YlasssA~ ,.as hsEsss.,ssd de h -
Ti s6 -1 s d sslsssibds,Sd~s'0 sle~. ds s Ase Eled, Ms-. Ase Ej.sI
Isb54'l e5fe95- s dl5s4 I. Sss, "P"" ss
c~7~i 6' Eqs~sspsd, GS,.
~ ~ ~ ~ n 16- .s~s Y,l ssspl d5l El Se--ss JSs ls I s ALGINOS EJEMPLOS:
Uss s1Ads.A 54p~~ sIA~~slASsdid, sSE SOBRECAMA d .I -h .A

JACINTO PEDRO SO --k slssd, d-ss.s ss 55 'nb-s I,5. -d .I 441
VICTOR M. PEDROSO i-I issttes4. Nsdis psdss Iss J.-s .45A5 t sd, In
IDIIC BANCO 5 PI!OS si ,. ds1. pl-kid. 1 ss Pss s t. -,- e'ditle.


A, I ksid.' nes sssssds d5 Ts. dAssssla,11P

AsAi AAA. s ed- tind- I- i
ss55s I s, psE,,dsdisA ,, sld l
____________________________ sssl Asi~ Edlss.yssS fondo especially
II sidi~ssss51555 s sparado de ausx.ifi
GRAVE. DENUNCI y ds ,ss ed s viudas de abogallos
GR VEsi~I -de, edss d-n 555I 5A C,55IiA ,Asss.ilg-
1-A It di AM i.5 dbleedide.i ,6nn ls~s .s.~ C.sp.s qA. hs -, EsS'jA Ae~ d55A5 UAA sss 55ss~ Ase C a sss
. d,,RebIs, Ue,sitly L- tss"= ,lsss~.Aps e deR.i Ns 6.r P1- '- 1dId
el, Asssas,1 A1G~s.,gs splt, t i e,, tssis, I II dsss ss dss~s,s Is T des As~ A -d~issl yd, .l sy
IssfsmdGssss~sIsIs hpsts M~A4d,5 or 11.s lsisns -w psl"sefsi-- Cssses
I ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ iI t. lAt~l AsAdl515 s ~ ssA ~sssss Is~t

Y edsss.As .dsspi. 14s5s5lsdEsUl MANTELP udo- ALFOMBRA5 1-
-e.5 P-5 1. g~lAs Adel ss~s ess ss wsiissssAssd, sss T.s.ss. 54.54 69C -4-5511 f- d s 55 TOALLAS deI


'lid. ta~~~ 1s- Assslss Ed' _,~s Id eds I., p~~sn
Ls~~Y5.4M.~ ~ ~ ~ 1.,555I lescid d.st A 15Assllos~p~s, sssp

CAMISETAS AsssssIs 'd;82 E lslss 7 dslsA I A i' A1sqsYAP

ddenb. s iss ,, i ndps~It-PA id~ st,5i5 IsA Is; 55AA5555 fe
555455 s5p4 diE55q54 lsy.s psdis sA
ide ,tsilnie, A 1 A 5P- l- .d s. ls. ssA Inpsss d,--d It.4,
Ted. lsl.S .,s Is.ls- ss~~ Ss~Al5s
lsss d e "ssis As~d s4 sss P ds. s 055 f ssd- ssd
j.-d Is. In dss' ld~ 1 4

ds, P Rsssl sidd, AsI 5AI5
--de A sqsI., d.455 .555 -ss s Ss.s ,5l-5d. A-ed
In d gs I yss losis. dsp i d.ss Is, l1d.si s d-sssss s m

.sl .55.sI s.ssls i Viti 6 al Secretario A E S
1"s 451,5il ys "sp~ssis .d I a fteseunsa d!N A ts AEE I -5A5 A z IdRA As, s.lI.
" t "5 A .5 L .1 4 1 .s.s s 5. . 2 7 5 7 2 9 0s .6 5 0
55555A 1,sssIsds,. 6:' ,s
AX ims!pd s- Is dsslis ds Isle ss t. e P s ld eI "I.ss
s.s I ll~ s Assd. As. As, d d e ,ss ,isss ~s
g ss Ass As I pp SIIs sIAAS
1' ~ ~ ~ de 1.5S5 AsIdill. Pseqis 5Ad ss Iss Jiss1.,, lid ss deld-
55 ; s].I ,sss ei Es del~ InIssssl AI Tsls'U s
)M\ awd eds. e. d As iedn, dllss AW
A/ 4l59in I544d I tsiS55A
1- l5GamssiGic- s, As-e Is,-l dssp, Is. q- sss s515 ~ ~ le 1,'5554 1,45sds Ldd5i55s

1.0ls des We -1. de it,, 1,ls,, SUS555
1000 OFIEIIs-is1.00 Bs-e dLs Yssiss sssAMUNCsp F 21 .A1.2
ElNT SUIss 1.155151 d sss., ssqsA ~Iss~ sS
Yk ESssbl -.s5s511A ApsIdi dsssdsIN slsissESTILO OXFOR Po.G ADO -1-___2155 SILOTEX 1.50 YA ESTA -A A VENTA N ECONOMIC DINERO E


image:
-------
Pagma 4 DIARIO DE LA TIARINA-Dolmingo, 21 de Enero de 1951 lOic 80-8

MEA SOFA TPCR a nti MERITS AST FREIGHT Co.
MESASOF JJ IIE LIJXE" TE i t-, dt t?,, FREIGHT FORWARDERS
n;t, ., 33 hon it t- .e -sli, MfTO


5 n R N o 5 9 d \ v a n a t a 1 1 4 d o 1 ,na l b o 15 A e r a a H n n e r d e g n
Bo l NoEB dob nue oLO LO

d feea ea dd e c CpO 11A be dIaa e ao l Oc a n Ia tr go
'us1-- aisiru 0


Definitivamente. 10 mejor en
-AIEI En honor %e doctor Gerg 1.Shmau
Pa *
all eiiaoei dlP 3.- lardd .1.o. pd-.,AIO~ iS, siig LOi~ t hs t
*. -~~

Esteo tU t y ttati diit-ssao Grfla it MA tiis a-
v o o o mls nh trhaacids s bs T rs o Oe i diend ddcior deot n
nc. aasevid e le l i
El, tt llh. T.-si dot d w~td th, it' Csti l, 1,1 liisiA A-s Nsto 'l ts, uh E
a n g-il oa t xiL 51 F, teai fireeers r6
ls-l. Ctsic f C h.,,,its & I d s tt,,-, iils ts. dtt All~ U." Yst- Bit-ti A 'lt MadSs

wh- d__ ~ M de 30,000l AToni. .d
itiit ia S, ae 0 P~eSO Ja m a SOS p era a titst-l sisi ittti tisg ditiisit its t- 'i 's d ,,si ESit--ti, idis st-t Cttit ,S'ii, Ott titi- ttt ittideOl coob Doce1 1 cNnale Pan : 0

IoQ/foO,: confrso Anen mIl" Ol erior., 1. .
nrl de tr c b nda Slereceptares t d i, s S,, P
iDene nnales Paopr dnar rcn par IEUaMERAEXCURSI AtSUR AIC tARIL 2ecicle ~ ~ luzA fur tc Wa sE elr pad,- lco lotent MN DEC PACI eCoi e novaNwYr
C ot-e d e ia tsn s0 .a V it I T : f Ni t-ti0i9iPanma Coimbi udor Peu-hie.rg1n~uuy~ rs
CuandoovoyaRa-comprar-susaporaioperlosC ran- s os ae si, is tr c
LaGnea5Eetrctinl xpreniItda ysPsuelssdpt cmtet-tsibahoiss tsnt10ti asiisitrnisvaporit-e 50i000itoneltisi
it, conoc"mMists yulossmediossparisfabriitietsla t U. s t On RCA t~~tit ii ci. F~-~
M N de 30,000 Ton.
Msdcl 76meores tr o ap Vo
de b ete ene Pen a
tells re t angul de 6 ed


tuheiurntal d alt~ sotse dor-cm eild rserddyds(vv t x
cie dettst As. e n ste .t-
Cstn e do fe i or 19eo t
PACIFICO

binao RoNESTRO PROGRAM DE EXCURSIONES DE LUJO PARA 1951


gudlar "Luz13. Dim de 16". 2 td, s oe*c ins o, ~ e.Au t.y ~ i pe
e ;arierle. Peeis rctsinclr do GunAl. OPRIMERA EXCURSION A SUR AMERICA ABRIL 2776 vo, z Dnopowr de a '. Caby dico deCoo 1o peque floru o deeT sr N os- D EnseuId los rque esi iNe .
F l D A D Peo D u ssint-rqor, 1C sute s
Cntrs d. fcil inn.stLtd.S.BRIOS DE C. GALLEGOD
~~Cuanda vaya a camprar Su aparato, lttttsss -iitcs'[
trpruegiintese qus marco es to quo Ileva SEGUNDA EXCURSION A EUROPA JUN10 8
Sf Lcise do 20 aias troahajando on Tolosvisi6n.
3 Wit LaGeneral Electric Stene o Iaoporioncia, ]os Y -Mtu M cisstih t-i d.-i Kt tiitti -p-tis?2OK


(Vestibul T. N-cinal)
el canacimienta y los medics Pasa f.i Aa
car mejaros tele-roceptares a procios no V I S I T A N D
mayares quo aos aportscrir s Psis Oitebst- s es"s. tt -uie. hils, Vitit.its V.--- BJciu,
Models 16-C404. Msderneos arb ca!1nts 2~-ts-s Psttt I~B~ !i F]
tile de 'gshinote en Slench, tine.m II ne l
etentt bereizeds. DsceitsestesA. Coma rogala., Coma elomonto do TERCERA EXCURSION A-EUROPA AGOSTO 31 _
Pseels ecsesis, de 16 dod divot-sin y hailorao Para el hogat.orS
rrin dis r dsitsntrs79teb comao social do praspridlady desa- B'Nss -siidsi C--.t~ tst-det, r -Sttti Msditd, TItis, t- H.itii
C~rle Asen ieris 19.t.hee hogo. en tolo'rocoptor -GenoraiZtssit sisssCs-ultte tis M.ieisl -t. Ge--,'s Pt- -
Csntrsles do Set-il ~~~ Electric es "ta cumbro"' Adayiera su Sts-.Ase ~- itB.1.s-i Ve-i, Psds, Vet-t., hwls Li-c-sts,
tolo-rocoptor Goneral Electric y 5000isstsd, --d.EHIC 'at d
Jt Melo 76,K.2. Piteetesh gossls cent- ompeord Para ustod una ndova vida I D a.-"MRC '
binnd.Rado, n~gfbDirct~y Tle. m~scimna agaclble qu to20 "lOS LLEVANDO, A flUhiP# Y SUR AMERICA ERTAS EX[CUISIONES DE tWO
rt,idn. At-sheds on Slanchi, Psetsll Ret-tee ostimulard a posicianes ma~s altas .i *pees oaloi.,~ npa uito a w sbesoti b cau.Ide p o i. d ]o aeatsipi
-gulsr "Lsz Disites' do 16". 26 tebes, Doeo brI.izp!laWol ia.
ceiteles. Antonst tnrd,r, Set cemetunt do - 000G OFnECERLE TESTIMGNIGS DE CIENTOS GE PESBONAS GE NUESTFA
iterrienle. Crcslits sincpsnisds Grson. Alto-. SGCIEDAD~ -GIE HAN 1NECHO EIAS EXCUBSIGNES CON NGSGTRSS
( tzEynepswer do 12" Cs~mbts dilsc ell doP,-I- Co., Rse piqisad. qp. doS.,, s'-sseu a.qidi I. q.a id Ir.c.d.
Isr 3 ricl-cd e Espscis pars 100 dis-.L 1t 1-11.1-setolilie dismiptiv d. Pt.
S S. AMERICA
-. FACILIDADEOfPEAMO U- < t. ,-->

Dussaq K
GENERAL ELECTRIC CUBANA, S, A.,opn

Prade y Animes La, Huhuna Ld A


EAJOS DEL C. GALLEGO
l Vislbil T. Nesil
SCNIO 6.NRLEETI e
C i ma u It *M 3 .Cle 90k .I -37-K50

SENSACIONAL PRESENTACION

~# SICARDIy BREND r
IS maima, atr accibei, ii 2
AMA GLORIA Y ROLANDO
GIL MAR d] a~- 6 b OoqankHi. PALUo


image:
-------Cr1'iica ilibanera Per Lias de Poued. DIAIUO DE LA MARINA.-Domingo, 21 de Enero d 1931 Pigina 3
Comida de los espoos Belt Bodo de Lata B 0 TANYO
hit m ea a dn i no oDi. o y dtod C idad d E ine, tib Se unafata pn. reci
do0 a g:oW hd se or' ori Y ra cAt c y eo o ad r de C 5 Y

i a oddii mdooo 10 fi Beln aul Zbial 1i0ioi c aouno utli iyil, itioClub a I ard e M i 6an Anunc esei0 n cl DIARIO DE L M R N
Z odee do d de-sindBi F i li n oelPi mEI ti d

11 Zai3tdeen de la Raspar surtirse d Ajure "' Em eeereHoa
.iiiCytii,'"':i.id d."iidadi oideioiiaodia.o i e d a de icam~dosia y ervi lao.05 ne eidain ides dy h i ankoi deym eC s ,d ibN ov i C~o 1 0 .
0"'\' d Y s0use ad ai in knouoellpudide i i Habilitadianqu dPreci iho xcep io n 0alt ~ i cos enR p de Ca0 Mat~e era a
p~~b a Er r m lia caoEl aro .ty deciilod atii im pra,~ Cirto Aiu di oreo deC rmcec so esee po eda n

"Maqulles den acurd
e C di 1oi. C Wo~o y ab i b-Anio ia .y Iel n ~ &I Fiuliliod -i i -5 d .
con el ton delncs eaVestidoE A ARN
a s md d naeloea aqu, rooa il.lgo c o bo rio, t0dod.dsinoAtnsomad
He aui ei c oe no d e


Beles Se ans eOtasteinsexecinae

Unr maquallaj edeat Ajura dem elee l 19a
coiformere, nog solooattpodepiein. diidii ar Cir ab ii idlit yMiidlno,"e


.l colo del cabll yad lI horaeoa eC maM nelra o
doreyones deiHelenaiRuiinsteinlporo menosuupoue dase rCasa
otro Sdea bs Ozplo n ad enpararsurtiveerdeAjurresey Embelecerje, ilcga
A fdeni y ubii si n d o i e ii o o i od e Q inSe i r v i l s e 0 ne t omes oi e o s p e l 0 *o s .5l m a e Eana t a a i


ci. ol ldaado.q l ~o eolRd Heiolion ii Citopiza: .n grand. bor.En nteio uaey nfo od bac en so 1 maor jsa
Bsiioid Vien dadad86ipoiay decorar, s;niparas, Cubiertos Adornos e Cerimica, etc. Estos seis pcemplos ye dar n una
dEld nu compo so oreidea de a economic con nqzue ahoa puede surtirse
E l o. ituch is d dlora neildo5 inutn l cer scSon oexcilodomale .otpuoira lAitobeo Mnd,i~i 1,, di- Ps
Li m/ilormarambuo patompidetco d~ ean i o ubio tone
S- uste resdne eln Ineiosoiit sosat lsenusr
etMaquillese de acuerdo

con el tono del Vestido"Agent mdscerca a pdel jaegn d et 3 poe r 5. mdio cars 5.Cr0
En 0ib01a. moderniots. y cluet.Unat toaud A0 22 por 44"i otra En crash doble An mnu, buena
y otroi mnotivos. Comntlanda En llpa ininm azul, vede, tmariillo, con dibujon en I c o
fund., Y dili0mn a.c- 11quit, ria o amarillo1 con bordad00 teicla. Ae disuinton teon- fornoando
v elegancia. aprociooo en *0h0enille. VitOton contrairl
4T,-,a Pian T,-c, Pi- T1111 P1o.He ahi el consejo de QW

Helena Rubinstein

Un maquillajec legante ha A0e
conforniaron, no oolo &I tipo Ae piel.t
al color del cabello y ~la boran,__'
oino tanbien a] tono de] Veatidl -
Por eoo ]c son necenianos DOS
Creyonco de Hlelena Rubinstein, par
]a mnon: upo Ae bsie raja y
otro de baae anal. N


d~ ooealot ih~dl a 0eine i.,Juegos de Cama de Hilo Stibanas de JTarandol, a Cortinas plaslicas de Bano
Ma'm58 RuPnra0 .aeaatnalie normal 875 2.~ e5 ~ tomii 72 Lr 9-0 2 En iamahia standard
e/~toa a ROdiQ ReJeIii y Cnoped aon rnebr En un tejido soane y 'anifoene, -F6.8. blanco en no mayerid sa o
AJd, ole 86 p-e 108; q~tr. lisa; a-, ale gran Aoraci6n y apariencia, con practical c n-neancninas stan
L- Ceiya~0. Roiolii, A0atiotoi -udnantes Lorjdo, ole 24 por d~bl~dill00 A0 hit. -J0A. Fi.o. alornadan con ecc;" il A 6 ply
finlumimud. y iimomm, fliotohim24; y fonda borcla, A0e 18 par 60. del Mimioo warandol, en .18 p~ 60 larcan. cisene en etnefec
do md ii uoutotpmioio. i ofetioEn azul, viroli, iulm6n o aaloa 5c. Y A0 18 par 34, -75c. A gl ornmlnn
iiluouaitcloed~od. i1.0. .con incristact g nhlno T T. P. Tie. P-0
Z'~~Zi-,ne Ten Pieco


Si usted reside' en el Interior, solicite estos articulos de nuestro
ma rafel ofu I m-5991
____________________Agente, mds cercano., o pidanoslos directavnente. por Crreo


image:
-------

P~in6 1) 1MAR10 DE LA MVAJRINA.-Domingo, 021, de Extero dc 1951 C~ialaaw


dotood 0.00. a


SilolF do' tl d
Codo~0 0.mo1.o.Gd.r Wodlog., oa Car GT
GoooJY .a iot. C. , Z.o-


Bo~ do b. 110
0 0 do d.00 a,-op
Wi'ymlt, sgi do

W Fditoa, dl LEAICto vooo
agoo ed. 1;o4Anmado cock-fail party M-1.o dooo Ca-,Ooltoo ld
.d 0.0. fl. do o 0 Elo. A1,11-o '1-1 An -11d
TEL 00-0160 Pol D -tlooot .100 C1,o y Moo11d11 o Co
________________________________________ It h- -tolt 1tt gi ot- do Caid,-dooy Air-o got9, dorils, y Jobo d, looo doobo- A11,1111 Got lot do 11 511a.,0
it ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ t d.o~ qnptttl oono.Ot o~~tO~~tthoo Marl. PF. oo~oo
ptot I 6 ot tlt, oEh- 1- otodl dr. nob 10106 'It j10 ep~i'00 0 o ~NooyMooT~
Ct,1,.,. tO0010 og~t~o b o- do tta00d o o10 iooo t o *oob ddno,, y0 Ch.!nsar,,T,
1oob, 111, o -t d, la,ooo J -Too000 k,00 0to -r' obra d.01-o o r.
Old Pd~~~ .ooood oohlpol dtt A a tddotooodto, ditd o-iotilgoo R1,b- 1P .t El. F. o.o en L
doad,.t'0 on do -iollaIae ,UWgciiddl C~.1.R~ .W"
po ., do -,Otl, ld tt o od oooo 16001 J,, bight boll.olod ot ,l -ooood 05 Mool ooo ooo0 es penar0
b-d 111-" Tll" o ooy Mooot.Carrillo,.Eddy Cin-
___________________ to -d,- ,ooo od.
.0 .0 Aoolloooo. sto CorbiaaS

A h go. "IC
Jo P p -ooi Ktdldo E1-mo REootE
d dooll.d s~ol yIo~ t . Alboolo SLL
0. .0 foigo Alt. A Wino, Alood. SL
MlAAAodo Conilo y Fo-y Coo.to1-
0 oo.A~ooOoo Ooodl'y 0. Mo-aD
at 00 Aoood DE'o.0Moj o
Snoodlio. Podo, Poblo Oohot, y
1lo Ao o -ol ORO-


U t. Jonva. do F-no: .
Tooat d. o oiod d o.ti
otJModoondd oit,l.-
YS. to -oool otood oo C1- o-1 .Ofre laPantaHa dod m s07
0.rai. solood. dob C.,-o~ .
Q Dt, 0-d00Po. 0 0000P0
C .deoooobio-tooo odd, S5g.1
booboo P-o1tdooo-1,61oloo0o,00000 do lotoo ooogd-ollioo to
Toooooo 81-Y 41,449 00 %0 2~osd ilooto 1,


F ooooPbl.- fog. gOnl
G.i d, lj,.: dio, rop b R oo.
00100 o dt Col Coolo. M-
g. d oloo, too V a-oo God-
ot L-t 00.1006 0001600
oood, M.odo 000al M-o.1-
m og-aod. 1oog S. do I JP-
dop EsOddo toootlto Alioot.- -

Allmggo-o d a Sociodood
Naciogol de Cirugiz


glAnooo d, 00loo looCo
0Dar oo n 0060 1. 1 oE. oo do


ob o. aVh

0000 do GQodooo d,, In So ohd!


El i0000 6a1 -0bi-P 0000 doat 0
noOoio, 000 1, L-ogo F-tfe~q. ot.jre
oo oLor; 0-00 oiood 30 dmirao y los hombros prefioroo.
do.-oot I.-; L" d-,o
I rooto. ooo- 1 050. .
5,6,AwEXCURSIOEES, EUROPA
UN Tili ER -IP"ALEFE ENPRIMAVERA Y VEIKO, 191
Mt~* "W 0*- MAXIMUM COMFORT SEBURIDAD ; DIVERSIDAID ECONOMIA
RAS oto~d t-oto d ooo aodr.o .No-York y olopo
p~ro Io ftootidoho. aro r0odt.ojpio, y p dol todo
dAS -1-0.o~oo Th. Coo.a.d SO. Shi Com"pany 1J1.1ale.
6ORN.1 6N. Yok 3.4a21 *.1 ooodooo
yC~0t do Ch. bro. Foo. opobo
21o. _r.1,3 di.E~ I* bo o.dro ,o dor
Wn~~~~~oioo a oA-rIbL ~-Chas).
oopoodocoi de 1-o ioogoe I dol ~ r s.1~d;cmpo radio
0iooio o foog-gfo do 3 ,Iolcididcs cono sale ogujo 01rC~. Poosoolt. do 19".- Coosoto
oosoo oo rpodr Pardt[aoded-co.Cmreloo doot 1-1.1lo Bo ioa TOUR No. 2: D,.N-o Yod. Mo 36 troot QUFEN
lir-oootimo "ae~ do ro yoo s. 00 Jpecablo ocabad. d, 12". 1,600,,., parfiooos. Ad-o MARY' 1 -6, rdpido d.1 mooda, y dt. 0-o
eooiocos podni osaber paor ojof ADMIRAL es i-o9,0oo looolRoo-Sop. P'on'oo j0t1, 12 too.1 "CARONWA. Dog. d6a- 70 dint
-o mj-r com/oro en televixoio. S(.0ltoooapoot l~p!ooddofto an C. Cob
TELEVISION Y AIRE ACONDICIUNADOS. A. INFANTA 455 TEIF. U-8966 *HABANA '0 Facilidades do Pdg
AGINTIS ADMIRAL .o, ooe s~o osFo~o.0.*

Cio. Cob. Tod. Ooad. S.A. Toloolootao log.11o pla. Pooaimt0 Cods, moobleoio Maria Auo, Compaisy -0 .vo. o.-0006 oo.000
H.1- Idotol 0 H~ooto. c>to 16 1. Habao- Z.ot. 112. H.bono ,. gplma--a-uo Mlno 2. Hainoo--- .ooeo.tooo.oooo.0.0ool
vo.i1-1 Mobr, S. c. Gancia & Gtonoo 'Csobo da 7o.-W.o,, .,
C. o Clobtop to.CoHott ao60. F1.11. y Cia. Mot 992995.'- Hoboot. Fili. 33,11,6, y Cob. SnLloo00:-Habo. ood
lYobty. IQ 1 do Qottobog 357. 1. dot !/ato ,,"Cao y Vozoolo Noptono 560. Hatbana. Ra.lg Elecordgo Corptotto.
0q1 Elan opi.Mraa F bo G67.- HoI. or. tb. San NIooldo 380. -Stolooo
PodlocoI ntoo, L y"23. Voc d. C)RoW-z 512.- tloabana. 24 do Poabooo N. 1, Reqlo: Son Retool 612.' Hobna Aooao. A.D.QAL
0. Linen 207 onto. 1. y K., Vododo
T.tardol, mtao-o Indepenodent Appliooooo
Kcoa. o. oe 1- Y2, avanao Radio Storo Talllyietin Coop. Werarr. Ig~ Trmdtq Co., Ioo. Addenda Sharr. Garcio
A-ae206.-. Hobo., Drogonod, 302 a- Ayoolsnain 12.- Hlobdno 2 y C., Vedd.


image:
-------

Cfgnca I-abanera DIA.RI0 DE LA MARINA.-Domingo, 21 de Enero de 1951 Piina 7

GRAN VENTA REAPERTIERA
Aho TRES Pisos Repletos de Noeeddes,
Are Acndico .ndo Comodo Elevador.

VARIADO
RUZ oo


*Lo mejor v truis

exclusion enf

MUEBLES FINOS!
Medio slo ssaciendo los mas deleao
dos y exigentes ouaon oscooan
posecion de garantiare todos nustros tra
miA 5 moModernosasEn la Enbaffda de Chilseo
Po ~ ~ ~ l Et o o eEAISTE F.Fbun d, CNit, iE-. S li, F11 d--sd -1tl. -,o nohooesd Os. n, ,n.-1.r
RIA TAPnCR Y7 0I EcO oenson nrs d e a SOE: dd$0
brnarl 16 mas refnado on el acabado En hono, deL dest a.do dip adc ur unpo de natrimon s Alerta doctor Atont fr
de mdule de An eli 6 e ed e e na-- rds Am o ne ern o Precio Fijo: Su Mejor Protecci6n
D doe d. S S" "oId o o DLo -s Pid oues a CATALOGO Y is ser. oniado pot Coreos.
-~ DibirbuldsteaI 'SIMMONS" sb;ji~'d, l sp ilch11t -,, r L-t Menon-y I c. cjrnEio eit son

SA N M[GUEL 26i c isSc I d HASTA EL 3 DEi -dl, E C .EO.Passe. 487 sems dcci Eccuenta de Ccn acc Bciert roenae 1 Nex dir eis n io Lons Fder Lee. GR NLQ IACND ZPT SYC REA
pr dleddeItie o de d- Rep bl.- Oml t 6h- A!Id ne DE PL Ni
id SA L s sp lebs liIente T O V E T E R A N A "
en 1s c l- isis101 I- ltCses. Ley I A-n "'s rsncce ell i.ea Lntn Aol
deni e or d, Tdyau d 1 C n 0C1
1nel SuiX tobej bel- si leermm. .mo He rhn .- ny, T
P r v d n e R . E U A E U ON EC ,H S A L 3 1 D N R .


CIDN__ ___EN___P_ __TA_ ____ERLE ER
Bodas: que bos- yy ant
-Mmedesd.U de Armetem -Jd a, do oA" n rR'I
rciesdl c- A .ih Ae-s; 51 sodtece t cenFdcn ci GRAN LIQIIACION DE ZAPATOS Y CARTEPAS
ci e ceidoiin dc I tlceliinc omias ctsssestsoDE PIEL EN
Log esposos Veliene- Tei-d -Iei Filneci B--t.ij i, ccic eidobootelehseiLc ntsidsIid"i I2TP ~ O A
n"" r""?"-- --d DelMecaAcde
dCoiz dilesiadelsnto A Cren C
Comid: ta Ange adMec en1
Jooolsst onin 'I Zn .et .igntei dL. S"ile l lsVss.y -o lii,. ill-,ec B.is mj Ciiqtil M~1. I7,t ,ld ,A- M L "mALIANO 260, freats AMERICA.
fsiided. aot.esono. .b1ic- -&.de ,c sI etb,---it ds d.-c l l- ses Sylis Osihilt. -o loe dccie Wdltde Ltinto ib
t- d6 -6-sto sen *. **d 5 .991nd

Codderto. Y1 compre on Ias. syue Fano d,
In nl is Moe. oeffcee. lide0 Ades ets t dloss s.e AF 'Ud" .,*i 4O
Charlas -Pl s. -.A. Jr.ca s D LNOPRUN OR G
~ ~ ~ ~ ~ j- lat Cas.utr d Ca A_ _d d. as s o6 9
-3., -adcyh.seedi c5e nineeY ntccecc di tndc.c eicilco loe s 100dc iedocitsMosls

-=da i e
-<.N G:. :: A- 3 9,de .
-h et HavadnlposdBoele oreehtCsdl-er 6d. y Mei.Oc. cioeshnasoneciionetpedncie YlseEnsti.ienierde.i ot
1p h 60cda PheAd asdei. a d .sde s oiespes Mcs oCneesste c n.ido cer s ee ndn co lhcontra.cleo. sspnc s ia ac ~e e@ m

,doE MLue MM '0 No 10 da la0
aple sda ningde e6coLe aintlecal Ta cl cedo exnteo 2 Lo, n 1

yo Gaudencsseo
Mensrwrtiyndum odle Pt c1.l loie icoin~ccslne stlnCn- loetciidlcnitiiodMoicdiiendtinii C-edaeen te
1-eu dsls m f ~ i~. et niailleloln sEitiold A noio o 1 oiettl cc n ciil. o cdLdlnninlecocn dcCt o D A UI U P R U N D z u e
tnsosnottneMceiyctcpfoaie orcttetn q,,sccccdnclttdtnlsic lUOsittictdeneee dRTI pYNFft!EADIll-ATCA
.1te .I.b d.e ccccJccile Ccne dooc i'slnttnI i.510
1-1f l. %"Mds ese ue s

F,_tisosns y n D elno ue sese sose
e. t o oss h ehn seny


1s411R MM.~c &I M.11dA ~& i.c .cossdle i lfo l
Socklas
se. -Ii- d. p, 1 ,1 ls i.bili do _ftd
d.i W1o~ 40 -'d. so 6e~ did 0 t -11
Bodeej. teuo W- noilltty~b

Velda: y. knogl.ao d.nt delsoes Dies.
see It bld d ss Jtieo t d.osl so a uel- n e ;
-S~llsRoba Oceni 11,e Nc. endAd emy.V
-1.~ n n'd ce, ~ s dlOied ndec
8S 6 r.dL.sd.o7n:; a
l] y. e eldscu Wollde, oet

*~~~11 D.1 91nol Sodese d l
I des de lIsisc ds tcf teespli del iltgtsC i s slp Clb ds i Ddn dz le6 .n. Is C -4 den.
Heb .s lC U l d i .sIe&tC.- Ci nI,,"e. dC. s, oyoclsgot ( .g
Ce 14"es d eiiaa ss

,,t5 StAFAS Am. LU-79eeehss


ll~e 10-21 E S- 4 2-61Ee.t.
Z4.s Aols~s5,D irti ~~~O


Diana: Ci-e,.s pwisseO
ldlnesLle 36 NETN 3Y MAR5U REIN 55L. BE.ISC.0525
~ l Mm~sitsIn i%-*.,WN-


image:
-------

*P~jjgr-. -D__ TIARIO-D. A-MARINA-Dom."ingo, 21-de-Eisero de 1951- CrncHabanera

rnIa jecha de mana

di-,,

p dM11l .b iiilm. diij ha111 IS L U0111 06M11hU. D-. d A d. LUl~, HUN. 0
MITH BOLA 7 . d n ,
i14111i1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ AU di. dI. LMS OPF0PAAE
GRLA ARAUiA OAD
S, p$405-d2-03 PP DE CS
l4- d. I. W J.U.- 6:03.i 3.7.
111,1,111.0 .17,,. 517 7
ll. hi,., 171. 171111l, by ______________________________.05 ____
_________________________________ d,.m a ll~h e~ ~ ~ ,
Q.il1.1.o ,I l ,I,,1l, CIIJ1O- 5710 IiACLI
A11 ~ 5111 11.7111 lDIA IODE AMA INA ll~p~dl ,11. TMIIIA Ilig Lii. ,117i7i 1177 7071111,,o~i- H. d 4.6,MASCOMPUTO .p liIAm lo,.illd,
,,77 1,- N, 0g.Lyi.D1p.i,.d, 1.ih Z1l~lll 111117 A 1,1 d,7 I. wi POP E.46., CASA 04-s

e ibted. pae las, ddmoa en.

7 700 '~-61 i. 1-. endls fio S ca

11 1 -~ 0,.1.11 71117 1717, 7,1,17 i d.i Iii1,,ii, ill,, -WN. T- -di 1,sip 11d1d et I2 3.d
1 b, F.3.NI Y177 7111711 1 17 bl. D,7,TIIl 111,,pF, ,d 11. .Ip, ,,I~~, d. 1.qld, Psi d 1d.srs
1111 ~ ~ ~ ~ 11 71 .x,.b7, 177l11 Il., -7,111 77b. d111ll.11 -VA.1 Pi~sqsd,
1 1 7 ~~ ~ ~ I l a b1.1 1.~171 1 17111 1.24- 1 ,, , V ,17 1 7 1 7 1 1 C n b o e d n i i i
711j 11-161.~1 Aii lf, Sli L, W"!7 111111 11- 1 ,, iup,, d7l 1.11.7 dq~i 1 i~,d pil m,,11i~,o

17 1111117171.,b,7 01n.11111 1 7111017 1177 li1 -i7111. .n.711,1 Es f.S. lae-naii
J,-- 7171 dl 1 111db 0 ,fi 7- ,1.111171 11 y~i 011110 ft, d,. 11 impi-. d, hi- sha na mism
"W, .1.7I .1171111 1,1-, 7l. bb ,1,1,,,l M-1,71. 1 1- 7,1111 l pi.7 1 iiidl- -d TUV

I07i 1,71,11, 17 1,-1111717 b,, A- 7, .,, L A l T- ,- y g-
*~~~~~~ t~ciainne o
E1. L-1-77 d,.ll,.d An- MlA,. coCr~,Haer i n Fioayctera exciuio l
LIIO Y1717 1111ANC7, :1,711 .1 10771 ,, b,7 "" ld, 71, 7
711-k 163111 U-711,171 .1 ,1-. 11111 111117 7 1777 1171
-C-T. 77117 SII.0617 711,7
I1,10 I,11,1177177104,1717 'n., can"~l SALN DE BLEZ de at 311-

-a E. 1 ,-, p11,. 17,11- 1,711 Jo .7. En171 Ipd, Eli,
011 -1l, 11717, 7111111111171n
Fn, In, 7711 TdII .4.1111 .111 1. dd -i--4lo 2y3 m
1lb171 1.17 'q d e

111- ~ ~ ~ ~ ~ 71711 011"I117,01h7-I-11111117771171111ded~ri~iig
Y I h,. I17 &I b.77S,7 1- I
.5, 1 y,1 14-177 dlT11k10


-------:7 1 1 -- 1- .I--- en'T" Cu ba len lo sIn b. S -evii -de1 a :S.Moed -lsfia

mue 1711 de1 prbea d udeAe esetsaqtntd~lm -dpI,,-I-~ba o1c b"Im r"l co n ona pr er lsid oe e l


UN;IND EOR.SNRAALY MSA


image:
-------
cr[6nca g alanra DIARIO DE LA MARINA.-Domingo. 21 de Enrn de 1931 rPgina 9

El crnaIdr si en e Coumri:
it 1enethbe
Leeci /,~ 0s' .

REINA NUM 1 i
EN EL. PATIO COLONIL Pmlse.ele
DEL PA IO ALDAA d ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES DE NINOS
DELPAL C IO AdDA MA.aten e cneanser is dei Profeesr ABI Mars5
TIf W-81 osb I t rs de, 1 p a4 p e lsabORGE, It neeonlitbuesanuasaiiE S 5 ~~e D r. Mec llitr n

m.vassi, .can fImers Avaces .e.Priaver
r-d-dCurdtuu e51D ae e Telefono: F-8007


RODOLFO, CASINO y M ._ _
JORGE, lo c n-ide pd Grepesut

caoo .1 SALON DE BE
LLEZA "ALDAMA", c6ar HI Nosi~ 50 fsm -it00
trico, conforle y moder- ei ie t.sssi

taritea ssmgtu utma
DIS ELEGNCI y I a cooIh P rim e ro s A v a n c e s d e P rim a v e ra


Aiurn o oetrsas paelsa ym dsRgOo SlnsdDLOoaaExoiincaiaqeesao o annOno
Aocnmeaom d o Una Preciosa Colin de Vestidos
de Gabardina en Colores Pastel y en Cr
u-~~:~~-Estampado Fondos Oscuros


~ Z'~j' New Sgurs Bulamniea 12.50.
DISTINCpONr en antas se I t. se l Eu- li, te Ondine s \
us I.i Elamos recidiardo los prime s vnces de Pimovera erdre los
Uncmp leo raamien e uties oeonu la eaoe -s pes Drales se destco esto coec6o se vsidos dB ga Crdaln
peel d, pele eennc.d ceee edci ~ ~ lec emtele.d leee res pastel, crepg 100 denier y surrith, etrompado en fondos oscuros
Atehi dit-i ae icieec a ilnedSlmd cHbe.Epsccn(11( que estamos hay anuncuondo.
Smit a h. .9 H es recibido otrs colecconNd tomb
'KO N 0. b l e oci; 6 it- C-.1iA mity inteesones en esos I motedie-
n~~~. Ie der R II usa
de La6 8 3 5 liab aanacia d sd e 8 .5 0 hah atn b 19 .50.
-i La 1. No tepe do de yargartaPark


d n el e s r oa a aa5 set rus 0 S L ItIDA OFERTAS~ f.ce.cssmd Fk islro nrcto en
1 11,q1 1,ill ditii, slbt. eim M -,ese yes prectosos nestidos,
d ep odeFass0 a e cCris PAR -A AiA Iss E S


Eoi t e od ded-Ccc .Prx1man d a cono~ cen n n .pue r eada 10x10PR IA TRICOTm. 00 5 AHCH BANDA~re
un ac oodee dertaeo for de belsz a p raDsi ia ieeii.t ceisiele Ena OENeCAEsmesci., -

Restabecida $L RtsIt.59sl AlSII.Pd
AmdrCo d cio r co- C,tras ta-. 5-t,
Le~ eEL DArovec DEst A tnd deRadAu Syels Ade ersey ttre ooe f o d,
coim teeh eitisez a-A~a, l hVitesepre un ue a r su ni a menos d e o p ieiDe la f p eiMo s 1

x deres p a. , c6 lide io t.1o al- o p de
n Stqites Is. ceict ee s pir Ief a i o cnr t p o 5
Sant 14,l Est~e EN1oit idetitesi S a, Et uo d ce i s md 1 d m
dd Le.g- -ihee y R- hiti~c


ie isen ei a d o a Es mact 1, x 1 2d. e d a~r yde .~ o asvid
UNA T MEcOlRI SA sledAELt Y DE OLY
-emml' .6rt S- Ills

Leiee d0,i,,cEee dccel i~e ies F-. ces
Sefe rrt Es ddcsel, it. I,,leme cies e lec eisHsee
P t pd a-d m agrt Par P

_.si. e'sesesi Is ete declsR fE

fellS.aI es Mille iteiiiteir cii, ssiete

I&B.d e1,1 d. 11 em Ceo sitce ine p ceser SA EA JERSEY.


Asempedede d meIcid de. haleyN IDA Ileleel

i s it d, Meeir i. e er i l itS d il is e. i DO S iecee iesN p c
csc iei S I s ist Pes., e.rise --e 11euuI'l. ,

--m cUMxcdr I. P tm
Vetlid itel .ss dc gebSi, se d,,,t it h.l .


b.a0 ml lad. dai, see coM.Snsd ln 0 set cnacd.E i ooc oe
Anc 13,etee. 15m~e-mla 10O co mang adg. eflonads -11.1n bt.c Mil Ht. Tots 34 at P4. 10t10 PARA Ns TRICOTt sCOiN ccH BcANeDA
Eclitbceede, 1 72 g1 dlie i M i lPied sit

L de du WilleV~na X 12.50.a$ -9 1B EC
Rilti t eaieeceeide d- ell $ 1.e59c


cc ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ d sdei -1 1MA, .b.,d b.edlm rceis 7e5elsdde.A-ysa
Apcleeh illsiOCe teslmpesehla doiei as clelloa dheso medcmeca d pn
Or diel dsmscde leelced eu mle ac meccsll50 do 41'o no 23'. am a ua.bi j 11
Atdele de Wetb Ceaelle eSans da leadcs 100scS ye~ i dcseseitEnel.clo sIr,.
piesdei can mango lage eseeldo sqesol besite y sol Aols 34eil de E44.
Csideo -Aw"=Pes6 I.h~ ,e -1cere deeli pee.e. e.
bC f!i C dI AM R I5-,y d."l" u
airsl A.-Eice da 111 alNyaJIE oA eJOar esa ANifca RAFAELs YW~l AM.IS1TAD ,PP
.,dl UNAi 3IND MEJOR A-A AAL MS


image:
-------

PiA naiin DIARTO DE LA MARINA.-Dnmingo, 21 de Enern dtia1951 -Noicias NaionaiesEL Alarmados los funcionarios de 'n* fr'6stdd- e 128
Carneaanelgenidemias 661, .21138. .
GRABADOR anale d.t.,,2.1. 2 36
-\ Re,. alan uaoil iiarcaci6n ctubana .enihuttndirlui. 'It' '. jr- ~" i
DEL HOGAR ilel e-nierCIo, iiaritivnio. Otjra. notielas del puerto 1.
y Ia oficinaCRON&u DEL 1PtiIwR 123 6lh.112331r_ IRA63 ., I t11222dch d.Rr
P. Pr. v g3.3631333U113 qn.Cl1 .1.,.166. .z.,.

oaa 'I r a- I .~ d'. 32312 .1 P 2232112

3211262 pd,22 2222322,i da't1 1221~ 1.,1 -u-. D33.231R.drr un
U.11i3 I.1 I d a3 .C_ R

;,;, W r,, .~a Wd-. U 2131l222I.,2111r. dP Ian.d2,
l" 16 1 31131331323222~313 U.,6 '., 1b n
-&M6-ld ',a1. -12 l,'33112 6. 3216.,.362.1,. laaId, A.bidd
tn.1u2, 221 321. 32321223 63 2,2 it.-163,2 .1., 1

nu 6.I6v,2


L p211312l1 6 1.13 23222122 Wa 2.3.2. ad. d33. 63 42 . 12 13.2 1 1 d. 922it2p01 23.3.23 231
cubI121231213 Int fn.d 112213 .1Np1,312231111 .31122 N di. l .1. ,ad-.6 EP.,c! ~k6
121 n 22 L1 11112 11 1 b,-I ,12 1.- 31. 2 t 3.211 116212 221. 12 - 1 12.,1l 0131 63 P.3

32.-. a1. 1222,2t1. J-11 31 i A.P13 tI112 ,1,. 113 111 2-22 3113,131 P131. IN!2. I 8 12, 11pni.Add ,

222 n 22233 u621,2 22,32 2 Ill 32 112.3 y 221123 1 Ali. 13I,3-2.23
.0 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ "'.d .12 u,,2,. 'n2l231~ all2., 6,. 2.1.13, 11552,32 ~ In.6 "J. 'I3 -d"13 16 2,2
_'a dr1.pif 323222dNI~n,13 D.33113 LE 17 M 113OR an, -1,u3 6101(-
21221232163.22,66111.331~236331326 I3_rr31232233 32,1233,3232.333
t~a3 II 32 232 22 62 b3122 I2 .li1. 12d. IRA23138 I- I ,. .2 323. l,31
2122 2 W233211 112 n 2 300,313 2222321223 21u33333'6. 3,323d32 1 '.62 6211, p32 12333-6r-2 It.,13113323 d,22 333: 2 e,- a I
12122,.,. 31231223122332 h1~.2 9 nec "a a,~116 s11 .123W S3122232116 33232 2C131311111123 .2 3311 22 a
1MANIJABLI ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~I P033ri UNNN!daaaldC22231.22212 3333123 313336 3323 13,333f3.y'233p EX.23232.Np21232112Y0.2.
23 02223 131 22 123 1221 1, _123 2,2113 3123 1223'."6d32113121311 33112 1333 2 1.3,13 u t a G i
22121263fl -"b,33122d 223383233 11 d- TO AS LAS TIEN113332-2613
1100 2312 32C1 122 012 636 113 212 1,111 6 2111 23 2132 1. 2123 2,2 333 2. 3 2,33 323 321322 3 3.122 2 213 323232123 022 1131, 2223231"3'2 2333.- 23 31333333 3 1 812 1321 2 6
AMERCAN PHO O S UDIS, 21222 21112 -33111162, 22 -d d u-3222 3.6136i3 236333 22 221 2$2 21-d.01 132363,32d2.1. ,111133 23 3133 3 2 32222C2.-2.31
. d., 12.d l 32- 6226.LA 22.11221 l,.3331226a. 1I 33u- I2 1 32 ,16 _21 22 6 Pa. 333 2I1J12.C 3622 DIE33 3H 1 33 3 VIVIR96E, 263.32 2.24 8.63.
-. 232,13 1221123 323323316. I222~ .,1 21123l A122- 22 231.333.3.32236.821323622 2262d,3233676.132113 I0-21623136 231321,132 22 .1212 23 31 362
NET NO 25 21, 22226 I 2 1112 22,222 222316131.3 13331 32211333 236,26 61,3 2-3211 223138 33333231 1 3222122A,3 6 23I312 8332d, 31.2 3311.233
211 2,1.3.16,22232132-226233.2231 3232313 6-23321. .8 133I-2232282 2 .1.62. d33320,]I.22212221 l,,6 6.22,21d22 222233 2332333222.6
2222321221 1.13333122 E.-i nP ,~3~ 38216 l21 322313 2-283,2232 332. 2612.33 333 33[1 12223 22333132 32222 31113 3 323

3.22 ~ ~ ~ ~ ~ ~ I tut2. 11.2.21 W. 2I3 v,2 A11 y Par- 2322- 33y26332221 2,a, 61- 2.31633313.1 23223,36322 Its116 2112 3132
AM RI A PH T ST DI S S .6,A2342222W., 17Vj ,_I3. -ut a 1 rn 123 2312361221.1261 222222233311.22.2.0133
2.6112. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ In 3112. 3.I6. 1, 21. Ed12. 3.11.a 1.2. 3223. 223. 22211322 In.1 12223332 32132322 t116821lg63".12 12d13"11 312312 2232333311226I2-.2.1,2312 3022621228222123321833
2.22 .32 2.0 2,I 2a2 y.1 2132 323 133 313 113223 31 321.3 62 2 at,.2 2 2 2 6 2 .6 3 32 12 3 63 3 3 3 2 2 1 2 3 3
332323322 n 1 P113222 62211 h12.62 222 631.d 313.321, lla 231122223 32d32138 833222 3 332 l3331., 32336332 2,3221 23.033 2112 2l1,.1-233213 33.2, ,3.231313
123122213 .012.33326331122613 3321 2323 2 3131. ,33633213 & 2, .2-2323 6232623 22 32 3. C- 3 2133 2112 3222 323321. .2 3

.22td 2n. t. W 1,, 333232623. Sun,122y2, n 1-82331222 bar an3231682222y
21122222.22621 ~~~~;r 6.'ul I,,d 22-ra 2223222.122223 .2-32 d,212212 I.2 32126622 11 226 12321 3033626 nnuh2,.323 -p32622 13332223332.2 233323 36222312. d, 262
2-22.222212 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ I" A22222 222 2.~a 022,,22 8. A2122266 I232322322221 22132 113,2 62211 21113221233112321323 1161.
2261111 63222112122232~ 2232222212 rualdri.~ 0212322 It3233313-2332 2226126322212213 21 12pl2116I32261233 22221122 31133p13 6 E223.1212232313222222121331323321322
A 1 A, 6223 231n 321212 6 22 2212. 333.3 2233231 at21223 33332 232332 221-tt, 2.22 1132316 a.23.2333 222236 1.121 3 223.12226,6W22. 2.ln33.232. 333 322 2 33 2 331 231 6.12 3
6, 1323212361 122336321 3222321i212f2.2721216322.22323222221 6 6133 .21312332
1221222 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ a~ 1222223 221221 di-11213 -nl -t -1- 2321116 32 -623 -3 23. 3223,23 232p 121121122223- 33 212331. Ea. 213313313 p2263:730 ,22221 221213333
------ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~A ~ *,322311322rL-2233222 1322313222231323 3 11332 1 32121 3,221322. 213331112333221
63~~~ ~ 222-2322 P2233l%31 2-31 3112361232133322 33,3-23612.1.01 2233233233222213332122323233 ,432832
1 121 323 326322 631201332236 .Al2. 23322331 32331321113 3 33 2.3.32. 3 212233322 8.*y2 23233332233 1323.31.2113 6al3121.43 1163-0.1.1026In2 2322 1 P23
6.2233232626 2362,23 .32 22133262 111 3 22132213323131.2632 622.132.726, 31 31 1322226 42 3 23]A- 1,2 33333:1 p3
agL3.3 22 22.3312313u22-21312312321.262-ft"2333 2323 32-312133323 3-22332.6 31323 233213-2. .31I"321-703322 6 1 3112.22p23333 33
.u.2311118.31 I.,222221 122222 r" 31 d-232 63 3323333213 It2pJ I,23 I ;3.332.~123I63333 d3r3123.223I3l022 P. ad RAW I 2,13P123
31~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~Ar 2221 13 3.2126323123232126332
II ,2 6333328322633 322263 rd,22.336a2223d.32232323 I36. -Iu3 133333121 3113613Y13226 1133233333 :Ap11t63.3,333
___ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __it__ .3112212 6Q 13, 323211 b22 2 8. -222122232 2,333 I'd2226 2 833233 232
--'222322 63 222313, 22 232 22 33211 23222 23 22322 8. Ia 3 .2. 31 322 ,122p22.3,3 3 63 23 1231. 32 322-2322I333221 631P23 2262-i,3211211~ "111,62 33 1 2".2",.22

.,In 12 1.3231123 2313322. It" acIAa2 3333322323,22 p322
Inn.1.6 V & 8133132. 2221233 "' 113 2126.03.a i I a i l
P,3224 .1TD W3 33. a2 213.r 621P 33232 3. u 312 .143 226,33222p
QUE pi AHORAln vD dEI EN Hlf.i~ I 2233323 'd.23 333,22223.,.2.2633222226-1332Ad1 J

22222 6,in d, 3.1nu2.23 in.- dl22.,I,-333.33an-2211,3n.21.31
63 unc 2,,I2R22 3 3113d 233113 1- -3322- u-22 22 11.3
211.3623323,233I3Ml- 312.16.1 33 63 3a1 1 312 'd22313321212
6132112 3)3, 32236, m umj~ hu 6. 22133_ an33d, 23232 ,a 3323 21c= c 3 R naat a Id n1
tL C@e9e 33823II A~l gIda2-22332 6. -. A" 232. I22,t.6Q1a6I221 R 323t.
Ptjrq d~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~3 32ld3.2 323313t IA 323 326 6I 12 . 2. 1. 232226 At 33,i, d n 1lurmtbl W 1dld I.Jdtt t a 1F
I. .222 2123.3 3. 21J~ 2,3-332212631.3322331 31122111122


r 32126 232,32113 A2832 233 'I-22 t3 22 I 22,22e =11
t1 d.223 3216 632 2221321212 6. .12 .36333221 .113 InI t i ,' .2- rn E
1162 ~ ~ ~ ~ utl PHILCO 21. 8it- 02232 d,322 1,6.22 h23 I.2.2 u12 2r-22
3.232 2-1a 3223 212., 3318.3 2,233 .d da't aI=
2223 22xr.in t.2 232 qu333223.2 Ad13. 2323130 .11a 33n3 28162 I3 123262 33'm14 = W D
6.dl dn I,3 2342- 3.2 1313223 1322.13166.2 Ida "'n, r3-3.l32322 11[.o- Rll2,61 1
2213232622223 ~ ~ ~ ~ ~ trdd H. 232A, 2223632 6332,12. 32r 2 222 33m Y2211 22
A21236 It26263322 I3 ". I d
~2123222~36I" a.2A.--12 ,,12332233333133 33 33212 32
21222222 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ h36322 A223 132ru "1p12l2 3311263 l- t133 22301a 1
222~~~~~~~~~~~~~~~~~~' da W13.7113 13,2160 123.32323 3C6233610272123
61. 13 631 33221%, 3312d31.3,, -2,-222_33,032. 16363,
6,2 2332A UD 831.DU~ 612. 63333222233231 3.3223.3u3- 3312222622na I.,2 -ut l'1 1 'u uP .
p0221.0~~ 522222 22-122ti- 1-1 2207110tA 162626ldd 123 23222 Lb, 1 3.I lr.I
dinOarnba dVCl Dt. Wdkf"dcbidrd

ar I -Cab b.-3233213~-3313 2,3 b12 .b, d.3236322263
nj-. 311,36. 233 133 321-d 6r,1 3332 6.i Ink 3223 I" 1322361323 62 112I.prpsa. dsdrn1.sd aClrfl pIm3
4C U M 1,32=23lut i AA36,. 333622 2232118. & 22223 6.2212d.122222 I330 einn'lanE ~sd~a~ cm~c
11 1,3311.23M a 012 3u,3 11113 622 i333n 22I2 2133 33122


.3 A i 23313 Iris 1 1, 231 dal
-~d p. IAll
U .22~2. ., l2~ '~ 6 P2333322 31333 3333223d 21u.3231A6.13222d.a21623 183o oana
03i262 .3~ 1.2 33.- 33 an2 613330. 31336 .,Y.323 1.j~,3333 2 .
21223 3323 322333232. 231 3133 p- 22322I22323n-22I- 63223 o anoplf
623333 PHILCO d.3 Wa.a matt
III ~ ~ rn -n At2~21, run.2. Wusm26,=2 d
2 d,.3113 'i13233632d2,32 22 3111. 3 aaa e ao
226 612323323 23 22331I32 32312332 313 32232.122 32Mdp3223'k lr q :~~
L92d~ .F 11 32. 3363 221313122 stm, *'3 332
226 .62 Unb1 3227123 81. 1.at 'A 2322 611332 822.p
C.a216 323331 32l~21d y323233d3.213 3833 EAo 2bb~~. abn oeaoe
1,112242 11d13 3,3123 31 6 233 -2
2 uh 22 -d IV2312 663223.% 2,. P_,23 233332333222 22 2 23 '-
md26ld 22112 art./11 G- t~t~a Itir32362233312322- .3222132332 3 3 a3333232 33
001 27 I2 2222.38.2123666 4 3313237312q321123.6,2212316333Rating 42D.2~V22W~ VV ~ '3
222,2232 2222336262322323113222blind,372. P E.323123 33t d2363322332;.h3 2312 33 n22 d33 a2
an33333322- d. 33233182 .8 & ah.
1211,d222 1953221.2 223~31 32262631~6,~ .1112.y52.2312 ~3 1
,,0E 32223 62172,2333 21323132 T.*.2283 2 333.
82 "'d36."221~ I., d. 2232 2,31 2231 23.3223232233o e ple d


= :013. 2 33213.13 i .1 73333 233 6.3 .2h.
ON AMPIIAS FACILID 515 ~ 6, 0.tid1d y322, mrt I d13. 1131123 6. 8. 3
212312,d -d. d--328 .2- 6221,,s 222, *I ded3142333333 3,232. 6.
23362.2iD.3323236 3231 62.2. 11rl" 112 d 33332333
, n rd2 2 62, 1 2 3 1 1 2 2 3 3 2 22 3 3 2 1 2 3 3 2 2
co 1232 111332 31 Pl2t2.2an 61 232 121123It '"'1ri3331.


image:
-------
b -'ca I Iabanra DIARIO DE LA MARINA.-Doningo, 21 de Enero de 1951 Pagina 11

rGran tarde 12p1 CIRUJASO DEMTISTA

P".2 1222 VOW, C222. '~. 222d e uI ceW d.d


Bazar In4 so m'*eingran
surtsdo t~h articulo para-


En U LTRA cueston poco.,


L*Ias primeras novedades del

ot afio para sus hilos mayores

JACRET de enih emd e ca
U~~~b11-1 11112g2222 I22,x-.2


D, 6 a 8 In .


TA LATANA TAFETANES tt -eI sp lr
211) 828~j Mt.2 2229222 .-1".2,>. I -L-22.2.
L12b222 82oVALOS Rr.-as. M-. 8 1 aio22

TISSUES Y LAMES
****d.<0.1. 7 a 'Anaversarros nuptiales
MSELIAS y ORGANZAS W o1, o a r de s es o N r u


stkSD 65ENTEJUELAS Z ncon s ldssAuoa Edco ozl ozl
*AtONEiS DE PIEDRtAS emnee o d als fe- n f e da
S&ALOIES DO tADOS YPLATEADOS & namnt aldmo- do, 3
L NTEJUE AS SUELTAS na, Ie pd r onrA n rsd1n
c Un lenmar aiael en R -Pa IPedro Rom ah y G1ad,
'A22 ,28 -292 21 2 Iddl ? 222282 22222222


t rs- o s- enlac -bod-
Ansincieseb4 vl susrib e6 al- DIARIO DE LAMRNdec-1arnddd a ee
mpla d-6 neo. anT dcaoAniinciese~~~e a roeriag ban sIAm1r aEL R -
CAMIS TIP JAKTdegbr
B. d 3De945

marugbl, cadrs eqelos

ePd Sc i, ,rhiodl
ema deoric enca eltaPs
CIOTO de peld aal, nngo
carmelit v -an. Hebille demea
2d o r a D e l 2 .
CASA ETAL J~ACE 109 fr pb-AUN
6u0tid0 Tami.n -dn nio y
Remi En0 ULTR cuestan pocor y.

22& 'cz Las ftmea no;dde deld did .1 ., 1


W2. 1)i 8Id" ,69.1
.2. 16d I2i i( ~ .
TA~~~22LATANAS~~~~d .1 p-ETNE A-I /d y ,p D. 2422222222//~ 222122222
~~i2222gm 22,.4 t u irc einr, J12.:22 22222! y2222 23.92222
~DAESPJO 9222222222222222222212222 22 2222272222 12222221 222229222 1)822622220 .2),
2222312222222.22222.2PAN ALON I~id 3/' .,J62222222222.222222222
J~~~~~~~~~~~~~~~ -.d L2, -*I-2M222b22222222222222221212222 ~
PERCALES ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 7 b DE 0If"A10 ,,2g 822222, 2y22p82.2 222 222 222221222 2222
2222 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ D 82222 .222922 612 A.2 .2229222252212222
12222222222 22rB, n p.2" ~~~~ ~~~ ~~~ ~~-o gel 2221222222222222 132, 1.2 22 222222

'42222~~Av 7&222222212 922222A12 l 2222222 2222(1 12 228222222222282
~GAL010E a, twT.2~A R 228221 21212292. 222222222 222 22
2.2 222.2 22 128 222288 82.22 .222.21.2121222


'tAEONESO Jumii onERA nusr-Scru do22 2822un 82s 2218822 1212882s 2222 8 222


image:
-------
Piina,, 12 DIARTO DE LA MARINA-Domingo, 21 de Encro de 1951 Potjca


SNo se explica Hevia que la politiqueria obligue etnIs roOO Estados Unidos pid .

irp0*4: 3 al atague de las objras beneficiosas del Gobiern "Irsdetetuoh CInfr11 11cZmMKA 71a.11 raud
____1 __ __"__ ~ ~ t. ""' =.t a "' "u" "
ertaimen JIteraro de ~ i. ~~ I' ~ ~ i hi
Prcisiad en Minist e lizbrfln Proclanran Hevia. la juventud 0rooa lal. dPttd.I ~~to1 de s Ui b~i~d s0(1.
loroVinia dco P. del Rio Adii.i I -, Ob. dili. para hourar &I Apoo Lt. 6=bio Aart.oio Aod 1,gu ooio oi~oiiio ~ .to defi la o ,ut od to
-dft1qe .e .l A'l -IlO~i d lo .Id ,I 00 oliod,Lt.loold Nooooo oN-oioool pi
___ C~tt~t~otto~ddt r. .=o :di1 2xd= Nso .,oy io0arlo;oo~t00i~huOO odooisldotso.i
&n ~*ooI.,ooto o- d ooooooitoii oll doI~ iide 0 Hat.,- lototl i.olloo 501 o dofottdo L opiood CtoqoY0.itop d d a.opo
a ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~p Ei e It Ei I. Atlld,,OtO I piidol.sb.boo oo-o,16.;ooSlo ooo f 1W.tttt iioopoi.701016,uisoO o 0 t.o
-0 6, do ooloboti tool '6 -"-ittt do -i araropodt i oW o h -4. C. -~ lP I. 00 Goliodo ro oh 000 o lo to o Sioi'oiooisoo ob.depI.
oooipoliioo ,~. ooido ooto io 18 0 Moo d'io~ llo M -l o1. oioou d. .oli uoii olii ooioo ioooidi 00 0
dotodiO 00010 oo 00s dii~-oooFoyobooo oot toailt ootot o(edooo too Coiooiolol o ooo
o lopototo d P00 i No p O t dxia rao od p1 tooa tot tilo. Lood ootdo ht t dredo dn itiil 01C.lio o .t td d ,ooo d. Ful rid
i~tttoitll do pitblioo, Ito pot toA. Ma~ysplioooiit lhZ btt00 .A itC oC 1tlO "oI'. Goi.o o goodOii lood
con ve tiacon 0100 00 p0100000 000 10 ltO 00010 ilo oooooo a 0 11010 d Mooo Cst bd h.ilieglioo l10&i ooi tottiy tidlli10 ,rooi o dtis Chli. .twp,
Chme e s lasi d oidoloto oldoo o~hbod ooo o jooito tlloto do ZodgiSlodo 11000 o~ tpioiipyot1-d-iiOUZ o-a.itooo so
vetia, u ei in n el h mo o~~td ttIo ttddoo oltt- I diiooli o pooio oooooolo0 01110 -di0da. ool Fiooo soi. olt o tolotO1OOitOt. oo0Cht d,.i~lO .o
-d e. I"oootot~oootot 'oi iol~1ld i-h red A i~ 1oi10 1 1. d,1 L. Olo o doi~ .tddli 11,po dit -1ooboo
Lo Rit do I Po eotto.t I0 loa I= c.ptsooo .tt lo h 0Io 000 o00 to ooio oAoobo o
tot~~ ~ AItototI t.o-to lttlt lio jl i EOd. .tooo t ooIi ho ootidd.isottoopi 00100 i 000 ooid to oOtO0 Ctoo t efi(itt, tooosto 5
INom -to ioto ado ti. 01 b 1 tdolr Firo I50 att 01 "0 iooli do Sogtoldt lilt t. 'aotolteo. dl~Ot o
too oo L. tobiboo oii oiO oO~t~i 0- lolpi ooodoo do i Hiotitootstoitot d itoodoobotopoottttotoi.outd.ot.oh.tt. OatlAl.t 0J.

rtitt I to ob itl ~ do t t O tto odo .M .dJ I -bar.; lolt oe u Iottl.sootoo bhos l d. latoooo
0t1 ~0o ot t. oto Lpo oootdd ootoi.tttttto ri o t i gbooo o slddi oRre., olsoipi
It00oto pooott 000101 ___________________ o uo aS oo ooiol. odoid 00 0Ot- 0101 o iRodbi. ootioCII sdllooMot oa.
010 lo oott ootolttodo o i~oot- lid"A lttosl'toi~ ob o oootodoldilt*ipti 0 "'.J.1 Uo l d Cooo.
~ ~ ~ ~ ~ a ttiototttod d t t he0 ac1vd.e ol, -Md po pedtli 0100 do TXU Coil totLsd.o o ootoo
~ ~ ~ ~ I to. rs I.odoot dii boP.oo.0oitslto o i oodooid roCoo dooi M oto Solo 0100 hils 00lo000000Urdootolot d i
Pootidoa AtoucodetllconWor d ~ i~g~e ,%,d. as~ll ooopold 000 p0010 do Ito ,athip~t
Vlitoti~~odd oootdalot oo ~b di0 1,s~t~ ool-f 01e bidol. Li. ooaod potta _otl; r~ le0 0 oo tN 50 pottI rttii tto o 0a 00,
v e rt c a l oo. doin a eolo phlotitt N"1 1 .o lo o 1o PPC Albe. yoolo Iih Itoid po datito t. Ot
Ld otlooot, d r obsolo Pttl ot~n 1. A aott it i od oo oo. iio. lo-. 1dolt"aiOO- l 1 1
Gtoo Atlolo PIdo t oltipo .1oi erdo.ltodi. Moo0 olio P1. ~ l oi Se~bod Mipil oohoopsld tl o ooio .00iei0.0tto G, gI C 0 10e tt-oooi b r- .1~i t
N Vto d V~~t~i Ahioo doloo ~doooolool ti ttolo i. os.oli o~ooolooodtli ososo d is Nslooo ottlots ii ogoild tgi.oo]a
butt.1 al-- dolt psoel 0,1110 r.
idot oOoolt istdO to to-i.~t 1lstoo iii.- -b oI la toitol~oootoO o dOo .Idu q ou sIlw ,u Coo oooooi. to~oo
St -o0ot .o ~ ott ~~ l Io o oloo o 0 t 80 0 00 do L o o o t o i d doaid 1 l~to 010001 M 1ot sloo oh- Cood.o 0 1 ghoo 010I Bt~. d o i iio to I
Lt, - old P o tio -iigoO rare soo ua ooott it. .1. arotid Nol1i1boo .,(lo .eLaH- aa d w lr =Ull--.
c.0d.00 n1 ,p. do Is, .odli aotis do Chlo Ida 010 o.t tbsooh- t. o s e osldo
____________ ~ ~ ~ ~ ~ di M deoPtol~t Clo Col-ttOl rgl, Idot 1 ooooldIs o old p. oXl- diiboodo Cot d. .io ttttio. ,ao -yod l .i. r irio~ eio Zooltta itoo. eb ldoa, o
Ioottl o h ottt d 10. doltoot todo d It. -,os do aioot So.Cos .ode SItol Cooito. ololo doio oloid t b .1to~t 000 _0 ooloht o de t oo p, .i b .ol .tt 6,
oopoooottoo~oooooolllttiodotootAl tos- dteiioolood 1. eti&, Ill -- -.d .10ooo0r
ooF otIio o o 0 o sad itatio. t, 00 pdd t ooolo odo ttt'oiiotliIo t000d h ppois00Pl-1ai t oodd
I,0 Ttdo 00 P1% dIt i 010 C -.otod do-i. toiso ossOooi o O odo r.- 6ytoo OhiI, Aooltto l t ai .0 "-~tot. 000 G-1o atto0 .M
AotO~ti iA t l,10 od Otroao 1000 N oicia d A to cltooo d- 1-o Is oodsooioo do too to pl.lede h
leoo &010 Chdt. e 1 0
et~tt do Ao.t.totIttt ISCI-Co iio__ti-rolei .o. otio NbitIposoi oillt.oto -o it gbot 0001doIead.gdo d 0. 10 tO 0
A to 0100 tlotoootOO dol100 ooottIIO o diIti01.10 ~oo~ d Ctboo ttop00100Atod3(, Gotlo iotiioodd "01 d"001 Or itlI,
rat00 000 01 tO tat 0001 o iovioo iodhotos o o d lq o o iooo lo ooo o so otoo o ootoo t it jlt.r t I lO OO d idt i 0 oo o'obo ooIO 000 iti
000 --iltg- -pllo atooodAootltolto.PC toh th lt0 oitO d 0 ~t 0hi il l .oo, tbotooto

E, edrdodltb-.to, Ardloii do da te ito io t Cot 1 ioolo ul l.oot-tol 0 ptt r. ot.Y CF,. 1. f 000.00000

p~~btd. dap dotttl 00100- d"od do Pt Co d 6 doptot do 16toiO Io to
d Attilooio ~ti olopotlo d 4 0 thy".i idsi pbodto b Migoo Mtoo -lad.do rlrua__._
OooooOotoOO do hoooco p1111db Co loot. p00 --adabdI~o~~i0~0d droldoitbmipiO tedooi000C0R hotr u' od omO odoOdsooOoo~o o
do~~~~~~ oo.os coAoiti utqto oaod d~~ o000 olboertoo 00d I7. obitii doeilsd- dilu reJttodAtdiioP1t' e1Oo Nol CbooLbod olio00 todd ooto fead aiya S
101 e lit-] oh oi '1poo. bltqo o.ooitsdoi ogosft u - ooooolo I.I ooiolo- Iolt1 .dol0 O to no- po o to doI lon CEoi 110a Crl

dohIo uo lo q1 tdt,,t 0000, CO~blhO o o1at 11ot sitt~ ddo t q soot doIhpaii
qooii01000 hos 00ioddt- tob~toooiod iit pogoto o itooNo 0.hoo~ d Aooo 00 oho o ttoto ii01000 Rolrtt to ootott ooi d i S1010 doIi oototot Cotsso
too ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ do. .o1r. tt000 teo 0010oe SooooShd d "oto ot ho do 1r"ool oliod. rfit aholl Niottojo uaiodd Cto
o~otpido L .hi. o~oo~t aa_16 . u'-
00sot~gop- ottooooo .o o loti iitotio0--00d Is.:.' Naoo qvdt o' "'b C11 poo I o id, oBo
it~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ e _p_.ooodo~o~loiCtoO _iij 0, Io~ Sb 10001 10000000 .1_otdttio .
100000 tt 0 000 tsoo~t OO~- l 00 Co=o oli-0~ ottsott~o 0dht ootI oo1td o ohioi ld d Pdo. toss ddod

ol. 0to-Oo 0000ar ,d oo att tloi _e d. tod 000 Cho ~ 00
Agurir.=Ien responablia ""I a- u lootodO0l100ttlootitth1is~doooit 9,,,00 pdttoIdsiomh

0 ~ ~~ dii dbolii d
"Sc ijar isi 6 e de0 1. o~~~ ieE Ch.ba dee I. "I'll, to. Nooiood -ooo tot do oo. 00 P rog d un r d l-e
losantg~s cmo n SAUALA RANtO100 Od- tcllrions q~ese e diobo ooooooodoio 000 d tooooh~o otb ttonid to 1 rcscioisdoalArace
los odenosT.SE. oloii OAOOCI.tl~tooso tt. strbo e so ~ loooo 1 eddio dolo otdlio CoolttdO. Noooiod00 100000 ___
tohooidop sltld toh i ood- Y sO lts00000 .i doF o s Ii.000 1 -sio - 1,,a000t
dobttt d OodoPoOoooVoo SotMdil p -I t otod 1" L N t. 005 0 I ~ 0001 do 0000 ooooo5i-i1 odl tlidl ioelo sn h.o
Lit~t~t 0 Qoooodo o COloot ii 00100Mi- 1 IL 00 loloooeru o ncea10 l ab dleoi dlotdtoott 000000i ioi sG et
Oo A otoo ogitit 1TlO iStdo ooto oidtidib d 00 i-oooi sIo 1poolo tooParsdI'iiod oOO booIiioi00 500 oiolo idotopt
001000 do deht r a- o htoO 101000 00r0.t1 0 o 0 0 0 0 0 O ~ d 0~ o t O O Ot od u o 0 sI hl 0 0 0 0 0 1 s d t l l o t ts
do!oeoa o !I al t P'-. 1000 00- do otiI_.o I.d boo od iVtslgdo di ,bl tnoil bd soeoooootd
.0o.0060 01000 e.0 01 id-- ~ Iooo otNi- ooo--. doooetot d iO ooo dot- Cool 0000 00000Oi~ i~~,id 0 loecrooid ooo ltod todr i
1 1 ,l~ dO p t 0 0 0 0 0 0 ri p l a t. d eo t t ori _o t to 0 0 1 0 l o o d o oo i ltt1 0 0 0 0 0 0 rs t
reoosot tot C. 00100Pi% 00oo0 I.tiooi.botd s o tho-iot~ ~s~ioottsteot 0-otto ttoohs 1100 ooo~old a, tdO it~OSiIiit~

tto Aotodeol eid- a li. Y bra00 SAuAlAtIuo.d is 0 de dool Aot loo 0 I 0l hooo- f e 2 c [ ey a S
.o NiI Cho to 1 0 1 0 o i m~~ doo AoIo01o aot ou "d' Chibbo-u 0.0 0.e.dooi-. ti
totie grad.oodo oiood ii osohIitl.l It del legu Ooohtoo de l1o do1.oto
ah ut oh O i~O l t i aC'ol Ae.ita 1.JO C brSo To to t oo"t"'0 ioo e oo oibiotd.-o
iootootooo4doPOOf. % ohoo otIs I.tO isdttO 00erj poudtd.i 0000 tio00
-d~~~~~rddoad oil idoO lodO 00 000d tot oo.idoa ,111r o. rulI'oliso M. .I .C
101000001 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ dttie 0000 .100000.0 Paiddo000 Pl 0000 0- o~;ooot ioho00ot
l0000 a UArnO I. poo d e 0 10 'lotoo al 0 hd 000001 1 ho sotooo0lOio
Itoioto toooooh o tLt -trt ottllit U. W o.I.0 d It pd d a o o oo disbool, t H "- t suois .m.i leO del Cdeot CotQ, o 0.0000
01 toiotthIt: bo~it. too too doCo~t01 0000CoO Ao- do tt 1 ohigido d oodlo 00poolootL Osli loooi o00b.0iIl P-dodolP_,h, Chot
toltolo oototoOt 01.r-r ttoy ao~ot01tG0O~o~itoopoopo 000 lghol1smsoilldooo:


M0ro: I e: p .,o.l 11 IC. d r l t tl tO tor CP a l u .od otttttd oho 1100 olr oobtolo~d b o t g o t i N edd-i d o s -od t o t o l bao t
Sie u,-F IIl .oodd do"d. = 0-.60 do Ws o-odidooooo ,ootldoo
d, Col doo 1.a' id ~

oooogido p00 eakt Cddiie do-t 1. r01 0000
toO. ~ ~ ~ ~ ~ Id 1, 100 to-,ti 000 0000a 00.aut M-AOZS 1000. ohd.-i.l,
0~~~- de I-sot. Is d-ool dIt. 1,oo -1o 10100 dol Gohosi6duoto0uthiis a a u qodido it f o to a i eonlt00 Also cam tosd. suae I-prae
dbohi ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ d 1.piils ia 0 i s a
o~odel I -i loom S00 P rooodod 0r 0 o oo otri 0 to
-o antdgoi dom Coadi 5 F is d J to ,,6- d 0 000 r hoio osiL (An erce se lLatrIr. : itri do-lti. 61 M
sol Omot 1W01000 ho diud nto Ir00.A d' Om odod 'fetd to "l oas A. rL-GE o a A a
lo in d r omT SE It -ttO 101 oad~ed 0100 trtt Com.o -di re-td0
Ct.t 000i d.lto i b,_ iu ua. yi x a do 00100100 d000 00 . .
Id la a rtren1. donm, I url del stma tec

"I""' iFrgaia ib,-q jSl ~ i~t re rdlh rid tiivir N=n0 or coarlo do sor P_
tpiootido. 0OotO 001000pla potoo,000100i a0 asef9od arn losv tanalesa
dhtoo h lept oi oti~oittotoptdi opi~iodo00 d~oooi 000 u~ioosobi. R spo derd HO Y do. bel cche- to~~ ~~~~ -6 al-irr so prnd.t em plaza ra i ""b do0-~cabo porn rvu-, e r e 4 4 4ll __ae ~ ra
_____________ ~ ~ ~ ~ ~ da Relsta ran DEl LA tEULC. ~o ___
0~~~~~~~~-e do -ol q.- ae k us. ____________________


image:
-------

Cr4nica Hab Tera MARIO DE 1A TIARINA.-DOmingo. 21 dti Furr tle 195 1pP in 13


Eligante Obsequio

arCsdems obece% v"" un'
para Ella: tculo p-1 tic. dee,

de opotldid ~'
d oesto u

s24s. 6s
"I;-27.La meriend~a de H~ildal1ll

27s. tdu as n Hh ta enetnI lp t P undu L n.utP~lN

er dBOlSaS $3.58

uPena Jn .De pel a s facord


Teguia d1 ts bolsep s di
ait grun fiesta el mitutes Del Sia Huriet $ tiSo p $ 5.00. Rebaindes, sole-
n e adon C b endQ to or or M n d 1tenet eooee lunes, a $ 3.58.

DR. ALBERTO BOIRGES RECIO ttbtlttilt CCIe t21IC'ltb'"'PITite'tP "NCI,/11ItI" "
he on nd a knied de Wid 31"dy 1
do~ PAC1P~t~tMC Wl t C lll" ttt ,St, ,eI --11 11 111 11 I I I '

as ~~~~~~~ ~~Bla $3o.5o830 nandn nr sa nT
EX iR JA~O ESDEN E ti t etItIttt I peNei tte el'' I tle, 0 -1.,I tCtEll, -11 1, I 'ILIC llt' I'Ianna~~I &ecees1.dlbsel11i s Mr d r 1- 4d o o(MLLE 23etNo. 862,P e'ney tolo 7741 I rC~1C1C rn1p~t' etI a oos obro1111 1 Thomas dI I
-~itc "ADO enChn
'ISITL FO PCIL SUGRY O I t~tC l tt P c Ct1' tIlItIt" .~l llt110 1 CIII ttttttt I., Pil I P N

AT S oA A tgtt sm o Rtti t nonest itnves il t tno D ab It Pt nd C de hijM rNd de ee ado Pc u nomarei ett t P1m o N to d s ltr ~ ma t e 1 eu ne. n r
UlmY CLAR Afiesta elbd, Ita i" DO iri 5 (tOlt 4tt 34 E1t $itt q Q ,Rbd, 0i,.1.CCI~ PiiI~ i,
P Esopo o tod C re e to an ot que doc pun Iena l ba en loab t ~T rasp~h I '~GCCIC II
Wd.&,~~~AllE TREET. . .yia dela~lemporada
S LO MORESO MES ETCIN


YOG RTeBALCA ha titt rtq e su hieslit s tlere, ans t l s a e nttt,.p tbp C CI l~INptdth

Y cuind soesposttte o ec etre agtado redio ore duro regar detI~t~ as t rs l tt bti1111 p I IC ite ( C
C tte su R el tee GI It A P NP L A S T Itp~ Pt AI5ee~li 11-CCP~llF~te.ttP'tt tI C~tteormbe fu ri o CrradeL c e tOU T ALttCAN tlslohtt agra- rC'. te ne ~PI t itants ti Pl"la ian ulude P RtL IM ER A CAR ER A 3 P M
e .1 pa std m. .YGUR BACA es' in-orbephacnsra
*M*CCII iIC N E R-Wt t E 2 D orn, Pt Ng o
$3.un0t0n nvne, on PtGUR B LN IiveIc alediale 'lt EntlC~ Poda ecotie s sobtt e1C'P~~iI C~
A~~~sISt .,, F.t~ PI. ~ tC t l.t b,~l.l1 C- t~ IP i .tCIIttet e'ilteI ,
1-ut ao 9 C07 C II tltII,, 0,14tt 3e4te~ 01g t tt L%'yMtt 0SPAitP- L F L fO A
Perettengstpesense. sito as BALCAN n es YO URTILti obot dSo copin Rtsrio 4it
G
ONE IN S yO Itta ra te a diecam nttNptC PtT, M' a C-
. . . . .o dp i3l t C IeuIinIa C a1Consulado
GTci Iobo lini
VEDADO T~p.lttF~4 lt~t ,,ttd N .Iit. ttlp tItie~ttP ~tI'IL~t.
AMPRO t~l Cleie IP~gil. pp eI. tdt.ltttiA t. t itC.
C ~ tet C~~'ciCI iCCI 7ttt~l~tPt'P'CCl ~. .C I ~ tItCN'i~


toLo Rittt &Ip tdinil Robettit Aittt Ple


CALL-.2. . It62.tit. p~Po~t yt Eet~~ It II IIeIP1,,Z
. . .- . . .I. .Ppt-, t_-t 5t1 W . Thotettw
VEDADO,~~i Teplloet F-7741 Ve p --t-,pd
Etceilte ,tOeiteeC CII C 1" 1- 1 CCC-
di. lteetttliti D-I bu

A JEl Peit CteietPI PPCt A
(ipt. W~ie L-pt IiPM
Ilk "III l, d,. il _ d i It. 1.t~tl
I Aitt I-p A, ttet
LA~~i MEJOR11 ALMNTCON '.10-tpi g ti 1 th, Itp~ sAiptlde I
ico5C~~~~~~~~~~~~~~tl .1Yan -dl. Iim -- YOUTBICA tinijrbipbtasrar _________
1- 6 Mlt di Lo '.1A~C~ i
'iti -pt d.
tt~~~~~~~~~~u~~~ lad.1 k.tfb.fa litai IN R ~ eoL ~mfq

LA LAEQUIDADTACON

to l qsia Cttodp o


image:
-------
Pigino 11 DJAROE) LA IIIARIhA.-Doningo, 21 de Enero de 1951 egtOS V es

4 Escenario y Pantalla ]y 1rr. _f


~UMUR NOTAS a4GWNG eSAKk4*.
I u BES An Fn
LFYN
R 1 e o a a do dosdida JOSEPHINE BAKER eo u
-ULUN BESQ GLORIA GRAHAM R FAU-S'TOi"o Jo, BQUL reo an y I. aando eo 4 Fw


1on1e0n muKnn0e os01re epetaul -a u i gens p IAs gr

aHO d tmE 1C0UIOAD d P ERFTO pO P R

Ae mza Hermosa-. a Bel Dol en -
---- o- novwoo Z. nrn.

EL-l d" "l

GLENNN BRODERICK .,d' v


M A SA ALAME. 1- ~d ., 4VDAS TO VI~
I1110111001 I'l 11111 1111 011 too 11oldbo 1oo Ao1M11- o. 6
11,10 Y1 I-,111110 p. ELoo obo l~~d o. ilo l 01.V
E I1 doCH dol l ot01ttS110 & Mo to I .-d. 01011iD00


dEL D EB DE M T P


POFAVORITO
K A R A N A do~~~~ no entt~~ Mexo' o tmoerdo d e Mrgrita b 1Pa 0110
ESEy Ub JHOOE SCNII D HARITIOS.O He Hoy, MatindE ,DAADEMTEE
Inolvidabletcreadorode "Arrabal"boa ne m ololoodopooodooi. r EUGEMA ZUFFOU SERENAMENTE PLANTADO SC _______________BRE SU__
THETO ~ NGES Ar~ataine n ue a dotN do pln HoyI. Mac edia U aP LL CULSA1A:ATD SU FUIzMPUPOE

PEDR ARMEDARI
RADOoINt- VEIDod doad oooooaropottd a00 alu11 casro o Ioepues de esta mat eea 11_ compaani rcRI Cs Hansof i O ME 0 LU ST FORSOoBotmor oQbbao ra Jacus _R _rtost Mozu_/MJO V/JOMORL
kE EHTbflR LOC/RNT pLeeOS
OS co esdaso"HEDC
HO RX01D P EX0.'1f 00N FRANISC 000000 .1--doto~t 4VIDA REIO L UNEML Vim dISNIU
tootCR W F 101 01.00 01 00 Ptoo oIo 1,,116oo P'll OOPAil dOdot1O000000
PEC R O ES UUEIn. ESTR ANQUITa laddae
10111 -UL AO ACIIO01o. ncCABA STN .d. IMPL AAE
V R I SAN R LR LL E D s E O L

Pmai on
PAo TIU IPU O. CEY.d o 1. tumIIdlm

R 100 SI E


C 4#4NvEgSE
EB1E LAG I PARI, !NFCUTA rAmb RtVIZo
P ATO paO N .L. -l -,V oohoho 00 o I oto~o otoo .1000
DEST~~~~~~~~~~ I O- ro EKY LNIFRIATJ oopoo- ooooohootooooELC DEBUT~ENT PLATE~ MARGRIT SARA

J.ULIO00oo~~~oo 'too tooAoN TUDELLo dotodoooolbooooo U .F, SL SC AL S A
tl deot olo do Inuet olp 'bldA --ollf UFL
.0011I. 't Io.l obto- too ob-
AIEIC rqeseta 5:31,0 T y, 9:30l 100~c dopo ooo popoV R too AR0IZTar d L C M D A
tO. ~ ~ D tO. -m. 00- y 02 do-1o-lH y M tn
inolvodable ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ I- redrd 'A a l" .do1000000 00000ptFadDDpoEUGEIV IA ZUFFOLI -, -, .'

.111 qoor ho doIood plTl LQ ZA ESAiLV-ADIFURAyS 0E
JULIO~~~~~~~~~~~~~~ AND JEA TUELBilrnsooo vilo podtod'Ndo o100.LNal01
LESTADJER ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~d iJmg oi r~io 100oo Ototl o 10 0 opooh --.,0d fotooot to1~. hoP AA 11NOd
000100 to, A, 0p01 FLUdd RO-K AR M ENDARIA
Doqesf COMOOLIAd.-qoo, Cido oo do Ilp t po'olodooooo 001 ogo PlEGNAZF~I E
000 d P".0 .od Ito 0'o- -gdo-0 010 00 0 1 .00oooolooo010001
PAW 0 10 o oopooto oottotloIoo.Do
10, 10 000 Atl ool --AA-1.;o'.'OE.001 0 10P0011100potto l0
______________ B-, Ioodto -I110I ZUFy -0100 bolo pooo 001
itd.totto qoo s d obo 10010 oh ool.topotopp ooOo~o00Plo 001 o
~~~~~~~~~l 3603 Oo ppoUtdd d doppt 10000000111TM Loooo 10010TO tooootpto

.I.I'01,110 to d t Cldd o o P o- pR I toololo 1d ooddol otot 000 GNA o
~O00WE,. DEoo Lo 01tolo AdIoPASR LI FAUS R 15
t~~~a1 10t 00GU 010 opoJdogoloPo
lo.~~~~~~5~~~IERNND LAoA oDEL ooMoARAott d 2 ~A l AV
~~:-- TiA SHOW DEooo dotT pooo MODNO TOChPLC
"' """"~"""" I PoloCoolotoloo 0 11111SE00P0011 L P WUPALOR~~rg apvm 1o-rE SE A
*~S1 10 1 l ASiIA 13. FER N A N D O LA M A ADE E T A

La I4oo 0,5 1 P1,o do 00
.o~~lJ~~tooool CABAaMAAa7 -oVC 0

o" doS DD IE L P


RaAM ERIJ WAKRWitK ELI -

01. Cdl Vi vvt 00 0oA NO-'.M

015,/ '1406R -4FS C'AL ATR&


image:
-------

Tea~os CanesDIAIO DE LA MARINA.-Dooodngo, 21 de Enero dle 1951 1Aia15

MARTI: Hey, lemmivej 7 deipedid. a JOSE Ma. AG;UiLAR o
6 aim k1eapatiidi nMARINAt, Fnrnodnbk fin ole fie ei
Orq uesta, Filarm6nica de La Habana J .nl00 -y'A~d1o ,I~. -d~ d. 1L. I
prosefltc a 1.ol A 1li. 1~. hootL Y I ",cofDIRECTOR TITULAR DEr LA PILARMONICA C-1. OOO l p~~~ A~t000TooLooo~o0oqE -
DE IERLN 1J.1 -11,1-Orquesta iarmonica deLa Habana
Coo., obednofl1 1.d~qonoo ghioo.iyt,1dl- t-it l.l d E BALLET MAS DISCUTIDO DEL AM"02
.odan d., I.,pobi-o tiiOoOiO o .ooo -1 11t
Prn r m _____ di I J-,O. -o dtt too-0 00000 V00,IMTI
RAVOEL asoi Enp6.ni. A t .1 l d i.'o &,, tOO, N MOO 147 LYDIA pnnn. 1. o W d prunnodlnt del tnpooi donn.n-.o"

BEETHOVEN . Sininnon N. 7. .0 Mr0 IC)-oooolo.
WARNER MIRAMARLDI .unoocn onqntod nen eoji'tdn
HOY Domingo 21 -10:45 a.m. MAf4ANA: Lunen22 GALA I PLAZA- STA. CATALINA 11 l ,
11" WIHt, ,,0 -d o. i "1ALYDIA pnnon. indtnp.tlb. inloe- y'~t~0 ~~ t d,, 1.
iiio 1 00 0.oflidO.On l~ 007 COMPLETA EL PROGNAMA:
P$uof.Od.Cd "Pas de Osalre" La Muerle del Cisne" y "Principe Igor''
& II I ~ / EEANR PRKER PATR1ICIA NEAL RUtT. no.o"t
'Teatro A t IJ J1I. i* 11 'tiQ i I A4 UMESL SOW DE TEA RO WARNER AUDITrOR IU M Domingot 2S 10:45 a. in.
b- 1 --I- .A -Tdf 4571ROSIA p-EL CHICUELO o,,. de, AD*tPO QUZAN3

IEXCINMADiooonto on~loRENCIMENT Cbb O~p~lO ROSEVL~ Diip~di A '002. JOSE, BOHR Y SUIS NUEVAS CANCIONES
h~nd. 1''.,od P-1,i inIoto r"0 lol 0110.01 o o.
'2,O~iI. 0 00' "2NEU
IIALT~~~~~~~~~~~~~~~~~~t~. T.o .ti .oo OO0 J~ i00101.0 020 0 tnO O oOoo
0001,. to 10 El o op 1100 000001poodoio00 -.' ot ttbiiodi i Ilobooooi- a L e-1
)VA C1 NA 4. d. 1 doL1, F-,ILt 11do .n .to .~-001olilninn ~ N U O
t0tl0000ll10pbl0d L0.2tt,,~'Cott*Pooto otl,.ooo,,, Mdoo,,ooo iOOOi botoe,, '~~oooto C _____________________ 0'10 ,0 00010 ooooool0t,7 o 12. o,,o A'T'IDAO t1, ,ICITO At\ Po oo H
N 0. A, q-00 16do oSd ''10*2000 0, 00 1100d!*
oo l' No 002 ,o d oo, o 1,ooo,-- ALAMA , ,0 0 ,o, D R o 0o o H00 00 b t- I Al do .
-KN-I,
doioooto 0-to A
Nd 0* IA 'Co 0010 d.) Ao' 0000to-ooo 0O'oolo lt .00 ,10' .0"1. 0,,0,0 0
"Ao po. ooot ,o~'o~o ot,~Bt~ 00 LA 7 O o~o,.t., oA-0oo.o .10.0. -6n n.A-oooo


0,00~~~~~~~~~~~~~~~ opttoi o to ,1 -,000I -t.too yto ,PL 1oogoo ,to j,, ~ o oo. 'I.,I INDIA"

A TU 1f1D ASO 5o tDULE LUXo RO ER0 DI Nogdo A00 gt. El .-
totIS TdooA-", I.oToWt= d toI a, .ooto.o o ol ii
ASTRAL Ao I.ooot Co. T.11-TO T'o.ll 0o_,o
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ R-oo t 0100 1,o 400~ to6 -00 l-0 TA. I0 t' -- It_ S DE_ M- I A
tNA- T 112 t e d. D ia. L.,1D- t1- 00I -ooot 71t _ '.MLol-nE.td
A ;L1UDL 0 DE o rUX- REI A '.oooVpolootopoo I-AAl SOItooo, A ooIooooltl
,MRuo.o20-.L. A _oootooO .d. R. t_1 000 0t I o Co ,, A. Lo 1,O E0-,.'- 0LROD E O~OA
A th- AVOREnlo 0d11105. 21)
Noo~tnoO nod.00o01000000. floionlOi~oolo~o~o~oo. 00000 0.00, OodnooiO~eol0ooooi~oo 001 0 Oto ~o"LlSA
0000 I.00L 0000t.Rooo Doot,~l0t. Anho000t0000,~ooo o.o~noooooCN.0 0 1 00 01 o~'~0NlAA001loO.II 000
ALAMEDA 0000 onloooobIoO- LYNO REX CINEM.IA ~ ~ toE~od-b~.
St.n000001.T0!70 .j Iono.oOotoO -0.00 E- ioodo Ipod T.1 v__o OR ETO Mot o
IL1005 RA t loooo i't lt0 CANON'f 'A.AIRo 1,.o5,o,.
000.0000,. R1000L~oon.-.~nn0 R~oIo100011.0000. to~oo0-10
o~oCO.010'0207".0T. 000 -00t10O~O~.~tt~O ,10-0,-000=- --"_'p2L200000. -t,
ooo ~ ~ ~ ~ ~ A -.-' S-.1., --. --- I.- 0000010OO00LN 00 00Iol,,.,n 00100M0000ODn oOE. 0,O2;l*- m*tof3tK, 0 -ear M AR T

Cnno~doton. A 010000000000 nt MAJESTIC NAI CAINU SI9 Yl-r-
ilhokAIoolCi h00 et000_____________ 00 -- -~loooloo 0,, I0~M 01 JOSE Mo, AGUIL.AR
Oth~~~~~~~~~ot,~~~~~~ 001 0.00otdoool0M IL200I0,. 0001totRdon lttol- RI A LTO0

-A4~itAs S AoI' D "0 R1 M=A.110 8. -0oo A-1 M-0-10 "Mio ARA Ro Ioo oo 0A1
.Ohoodo~~ ~~ A, N.0 ZA11,010000'OoR~t O 020 00P0 50 N A 'R E S l,1 o o oo EL O1ttIo,0. od. %AR0.A RoMAL. PANCHITO
__LOS C.0~O 0.0000 Ci 000' nEIA000,1 00l,0 0000 A,0 00. z AGoELA.
.-. L0Ad St.dIl I. t,
a. 1,Loi~oo~oo~~oo 1IT ______________ d
0000. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ SOG1 1. 0.0,thi Reetet'.t ooo o ~oloo.,o 600
Io.0j.jIn 0.-0 Antoo 1~.:0- -6o0 o000010, 001.M 00 11.0 0 1. C& 0
l.AI OIOOTA000 .00010000CoO oo ~ 01.10.20,000 0~~fl _MARA GNA
rt~~~ooo,~ A" X I M -73 2.'.0110 00 e MART0A000o PEREZ y0.0 000000000 0 AGUILARILEED$ MAII o nt ot1100Aooo.PEE yADIA
00 00Io~y00.0201 0 0to1000Il000000n n .0 .0000. 000q k0 %0.181 ARLENE ZDAot
i00 ABt A -o .10010. 7-000 NIV 0.00 I. 0.T002000
A STO0R 00,0000 LunE 30D-totoa1, RDATAR 0 5hd TA I'AZQLEZ y 1100. 00E'
-' OtOoI1, ot~oooot' F VORITO ---00, TIRES0 1--jOO~ .,0 00,1doio0 101010o0t
000.2I Re A,0h001'ott S- 00000 00ton2,R20.,0 0 METROPOLITAN -,j- ACOAtL o~t000C ~. CorI.Ailo
000010,000- oo00 0100o -ot 01-100 00. PL.- 0.0 hE Ioploo 0.P00000 00 00000~.1 2~A.L A J.JL A. S.JNtooyoo000
-111in ot o N0.0000 00000-.AAtD.R00010 00000 0110 OtMt0.0y0to.NERT. Nt ooo o
__ o oy000.Lo t'n "IT M F-O 01 .0000 1 Ood ltn, oolb,0A 00I00 I A,, I. 0C 000 0I 000 I.:TDIO Lto. o~o ooo0 0
00. ~ ~ N 100V0 _d qq., o Iot"l 1.,00 00010 .t-'.A~oooC,0 -OSOoo'M000000T00 0M ,A 0N 00.0PL~ do 001000000000 00,012 10IEI10
flood. ~~~~At ya -010 0,000 trto, 00
Onot.-i~oool~onLSOEOA DEL00.,.0o A_ I~,40 --ao III.000 SALO RE0GLIO
000 1 1o 11,-0 o~nttl Fod In L .OoI~o .otlo n. n At~no 00000.PLC.Cooo oot too ,- 0 o 0
dlnoo ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~AO REG00 120looIOO000AOOOo iltl l.h0otoo.o~
oAO 000 PLAZA To- I0007 00 ~t0,0 00'o . 0t Abopt

.1000 .o~o~ Why0.oo000n L.00. I. A _DA -I- i00 0t00
--AEIA F FLOENI 000 ROOtoo_ ENFRANCISCO I ior-malizcin ~t t t0100
M IR A. AR
onto ~ DELob 0.00100 00.00100000 LAOL 0000.0lL0i .o* 000000
010 000, WInnot~o 100. 0000 tooOoo~~too~ot 00 O~dool.Ot~oooto.ooltto~tTO' 100, 000.O l0, ot 01,00.,
00010 200000,000010000 nblynoloolo~ootn0000000 oloa, 01,00 0 O~o OESNOOoI.toootool,000.0000 ECUNO nui tciae-. lO00


5.00. 000NACIO A OSS A E Podrion cobroir proitoo '>0 0.odooRotoo 00
thiodo ZE-G 100, R-'d.o -~bo 0. 0INA
kl NQUnIT, A--ES d.00.OL2 -Ot.oo I0.?0 __ .I-- y,-
01,00~~~~~~~~ ~~ -IN 70 000RAoo fod 0tO 0.1.otoooo. PO~~o00.-0100.50 0n.04o 0 .10. E1000 lo eoRAS ooEd.ooo 2,000 0~0 o
-, ,~c~oI o Ott, 000 -.00002010000, 2 00 00.01000b Y0 000.HM~ 40~f F la sh !!0O0COCOoO
_I ANllTA 20n0POlon~~bn O~~oO.c~~o5 .00550PI~A 1. .
A.oI. 00 000 y 0,000000 000F -UMdo Z otoo 0100 000000t' d1 do. d
~ ~ n- AME0000nnsoV GRN TATR 0100000 M t.001,0 A.00d00000
Egr~ Id10;00-0,0000,00 0000020 l g ,to 00 00
OohlIO~O'OONIu L-010 MI.01o 0T,00 --0 d,7-~ototoO 000001 Bati0000stanot. 0,o~.00,0,'.2
0001, 00000,. 00, o 0,00. 0000.011010 10.Gotooo R d.0,, 10 00- .0000. Me,0,. ,10 o o 0001ooOlo 0
.01,00001 .oooo 020100N dotAL0001 m ooo0 dt04
00010.0010,00000. 00,.A1,0.0 00 00 o 00000 06'Tyto 00
11010000050101 00000 n Woo 0NoOLrOt. 000. 000 0000 .d. 1000 D RP-1000 LAI020.00ot~d 0 000000 00 000
'Ado 00,000 I.oo 0/
7002N 1000.0.00 00000A00000500 00 000020000.'T_ U 0 0,o000001.0, 0.
.00~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~tEC .oI~~o .0h.no0.o 0 '.00000 ,0.00Booo Co, Z oZ oddbohoo0 olootodt
00000IRA0 M010ARTP~ooO. 10 001 00 00000 010' N P0 Pont ooooo.Cc IoVi
flOOlb~Oi.0l,0A51 010o 0. R 01.40000.n. 0,0011 I T IA N % hotohoo
'000 T,02000100 d00.0000. 110,d o0' 0.0.0. -oso b'-01 tt-odt 0000l0~0t000 A oi oit
00000o~oo,, 0,000 A 000010 005,000,0 000500 0000.8.10.001 ,0000t-p00
000XI.d00020t00t. 0 RLS O P00 I00000.0000P oo000I 0000CO0010UNIVERSAL 0.Iolo02 oooo o.bo.--LJCLEdA,
-~~_ -7 w,,OC~ .no 00 '' lo~d~~l0t2
V;-- 0.- L00 0.000 1- 000600 x010 0ath 000002 00y00010000000 l0
C 500I _Nn L O IIN A TA= -.00 000. ,__________ 0000 1
CAMOMOR 0 0 0. ~ ~ ~ O~~ IA.'ookt 'o loodol o 020.
A, t 1.0nott. 1~0lt~A 7. 00ho.0000P0 0000 000 0001 1,0 o~odnC000
~00I0,000T-Cb 000200 OlotlotA~oOl 00700NG0 OL M ICIV R A boo 1O Roi~o Io. Ao RanhiO a
000~D go~oo 0d000 Spl-nboo 0. d. dooo oIO M otln ,
00 l~ESl 01,1000110 A-10 Ot W0000000.000 000 I-.~oohto0 l000.
0000P015 30 00000 000d00 000 ao 010000 oPO0~ 00 ______M rj o: in
I ClNE'~fO' INF NTA 'tbb00~00-0000o,1oo0 0.000.000100000.Al~. ot0000000001dl o~pdo od,,; oo. 0. 00-d
~~~~~~~TNOEI Y0100010.'50100 LAVAWooo d,, otooloo
ottO. ~ LO ANGEL S1n0- 00001 00 20T00_00.,PA C I T R A00001110 2l 0000O0.00t.o ~ Polio
1,00.) L000000 -A00b Gt RAN0004 PA"0010 RITA0.0 00' 0.-010.0I0. 0 -00 n
Oo0pod O.01. .010o0 OO00.oOO~o 0.IIO PL h.0n000000, I~o --o At oho. o Pooolto
01000 ~1- -' DelicilaIs 00057901t0000esq.100 a0tooo0 0 0001'T0e'1n.llt i00ofntto0.0RC0O:nd X-30n. 000.O
Ostoooo~~~t~~o~tWARNE 29o010 000' 00Vgl.0o~t0000.00,0110 Lilt0000o~cno~tUn~ot nBd,.ooo5.6 d,10 000110-pA,1. Po',o 1 I At~B00O 27olo
E ,SR- -,f -., _, o _IT RE I Y7. . k- iRervZOna. IoOetes tooolO Cot- o per leiod, oiNO.
.ostod ADIO ,,5 -t0h, ., .4-00.A012 00011 -RN~I I o ~oon o201,00A
000b- L-d., 00500 ,b-__ _ _ o000001000000,' AN I 0006.t00010 poooo IA M NAE
-~~~. -ynD0~ ~n I 0.000 00 -000 IO~00 1o 1,GANoio'Loo odo ~ot
2. o., 00100, ,001n000.00 PLA A 0.10. .0000 Oonlooo 00 0001 0000 'oAOd SUAREZ'dp.GI,~ttooj


image:
-------


PA(.INA 16 DIARIO D)E IA MARINA- ENERTO 21 DE 1951


No aciaCmrj n lcs iuldlltil OR(GANIZA'7,N PMBA LOS MEDICOS DE LA SANID AD) MUNICIPAL UN CUBSO DE i SIST"IUA UR GENTE


que plantean eni Jos Mereao d. I 55.l Ellst sVwts. dss 5.-~~P~'1


pitdcber p~i lssb l1. b
a.fe~ti tn.i ii'at Las~l it. Id.spd
515,5,, S.Mddt, ,,hEal Etlil .=rz


_13i. psilts .
-Iiipp~ u d


Ti Para formar

una Canastilla

d,jsdi,,s hs

Martiana


issndipenstles dcl ldilaisst

= d" 11Mss A .ts st d I
.,thapts -i1st. ds. C~ l & W,
tat I -' -- 6 N1IIsa i.cs.'l
b- 'l- d i -sttss ndsie eIe Mati re cortnd mic
1,1.t is~is D I n Idan(

1 U~i~f 1- 21il -1ritdi 0 aofl
d- it, Mn~ lbt t tO ts,Is Is deck 8crd s nt mire de
at a- ~. 15,d d=ld
di,,., 2 Jo e Mar u
I isI tp I.


Dedico el muuistrofebles el fin de'ctit PESO
semana a Surgidero de Batabano l55 idbssi

.Ajtt I!ttla i bas Pfiblicas ae di-es- T .,. l 5.2.35
alO r imspeccionii las obras del canal-refugio 2. Imbit bi i- E
.c s I.iit .s. sbiat ,~d~t
t,, AS Ii~i.P ,V 1 _3, i ih ats55 piiss i-.13 Blapnp~a' ad 5I5

dc Obt- FaiO,, Fa-tP5. i lde sa-5tslshd pri,-' -' V
Ji l d, 1. ttsptsil 4, Isptips lletEl ttatbpedrlet o
1~ppss 5 ,sttl Aps ,sh sf1,- itt( TI c1, 2i,e 156 ats
El cttpttF,blus gasttssatd tstsdslsps5, ~1,2 .
a isss~ tta 5, Nt ps- ii at littts 55-, -,,si. d Id. lit i. .74.yiieb e. 11"
-_tottp p dcat -. ,aaisi .111 ,i ss. lssassls17.2tss1.25. 18.3.", 1.56;27.34"'.
-- stssa-is ,hs I s ,sps pitdi IIpdm~, 2.5111 34.S2", 4A5


Picadillo t De el .6d. 6 lmrs 2.54ev

Criollo ,M 1~qah-,uttttbtptt 7. F.ms de iiai, M.- ) iie
hlissspsispsslpildt,-ts1-- Ibb. 1- bssl
tiialp sisill dpptd Osbta-t Psld 9. 3 46' .db -
spscpslititt~~~~~itiea 7ptp -paisin34rtsaI p-t-s
Is d redssplbd cltpttp tsssp


I' bt~i, q.e Is ---ts,s. I" l,cs idea.uppt diC-s r -4,-.

,4 a-tpshpslsIt uut 55 5,, p
Is das- ,, U 11 sapssil dettt tsi~ pa1s is drttpi -1s'uato as -Ps, -I" I
ptI-dld ps isp isalt Z1
PP a~a ~ t~siastasitisi,,sys Ays-y
qits lpgststs I'd"s lbsw pushI __1pstt -.
dststE, P-tI7.t. lapcdstOslds-si
dchisa ~ ~ ~ ~ ~ ~ -d fts ssal s1tsiiis~ tts~lPP
psttsi assapi5ttP as pskt-ct ybi~psts 55 i'
Is 'dTas 1lsIstsslmt,5ss
dci lss sst . --
C AWTs slsP5 idsi coa. tstaxsi
asp Isat d ytt 1-. itit ssi- sds I., as- Ile.s~s

pits, it 1-1t Ibps a Is .)t,
LA ~ b iES LARI stss aitits c pcst.5. be1t,
tI s.Alsp y Atists s
'tIASTESPA" __ sta spsp s ast.l


image:
-------

SBS, DIARIO'DE'LA MARINA CLS9"kiW
DoCI M Ingo, 21 de Enero de 19"1 7gAI EL NIAD t~A~WXIF(AI()
DWANO~~~~l; DELAPMS E MAlg\


l1iS E. Unidos merecen el aplausol 1EE 1- MELNHUS. q u I ((d( it c

sin reservas de la cristiandad ''El Siglo XX-'
Asi afirma el Excmo. Canals Flores, afiadiendo (lt P! h f,": r(IGIe. .-. I-
E-pf'e, garantia segura plira reilpaldiur it E. U Te. -p.' .11-t -5 Is HfIdi 1-pI ~
lo I de,.- -. e 55 P s p, d 1 dpi l- ,, 1-1
er Ch., l o.d-id.Ch Eird h, lsdss L1
I hets u resd -~s,,, -1- d lsfi

.istdss Chis. pi dsE Li E-idsE, eh-is
-Wo e E'T" "-,- .,;E__ NAI RAAZNAR, S. A.
d,9 Es I. 1w~ss idi efpi~ hemsd drs H
El Esi, Ci, _,L,. Nsfde oem 1o ,. p.
P-lee-st dei I-its Chile. ROANOK E V-g,.-i INS9 -,
pzhfd CUI E' id, d,,H "sss A i "MONTE IJRBASA"

lbsjsss es dsi-s I ti tieo55 l
I'L -ts d. kEhsg At. Solid. d.-s L.m Is C
A~~k .le .4p B p~.s,,dPC ss dChi I- E
si- desp s ,. s l P eI-s i P h56 q -, 1. dsehis-,
V . i' Iibs i P,l iid
-Ilssd ss se ,,, 1. d d -sEs .11 11 1 1.
Esis~E 5 A eZ ,lekp. e. bslss pss pisiE d, T.- GI.,, d- 1p~ ,, C:
ss~I gsp, q~ es~ssls~shs Iiis sps, usi 1 Ui'-''Pil
shi~ de sipssspp Estpiss. so hs. d,h, ,is Is i
-Hessdp~p -1. I P hsstp,- i siss E s sddP'i
p d iip p. A sps bls d p p 5 s'i ,, s p p d I s Eb l i d l i
en breve Eisenhower a Madrid ~Co-yd mbi- Ws~hld, ii E. i,. d1, HI~~ sispiT
Se da per seguro que visitara DIN' E -~~~di SOQI
D I'f NO is .,.e d re. Epo C is e. -P~ d--s slsdds Ps 'id,5 CpRU I S. A
La suete dePortual seIc dlo-en1d.bod esta _______.__._die____.I. Pel-sido.s E,,Is A-hUSE,,d-%.PssiiidI
-end drv Eiehwraard_____.- A.J=., 1d~ YPK,, o -.PI"
uc moo a Ia dl puebl espano -Ph psstes Es 5s lls 1- te -1-s~ --d Is d,~
Es sisIicidp d555 55h -[alis Es. Iestlvissd d,1 S.-,sisi
dpapsEs sEi~ ssssE .p.p.ph as ~psiippsi pi5i5p5555E5IP5 e e 5~~f '~Clb" o sp~bispdpsssppo.- sp. ss 'ssiipsps~isp deis, 1925l / C
qsPP igms d, o doi5ss p is, fitlio It s.1. 0idc? 5 sPublo 'i H-p,,I, 1,6s~t I ,, .~s~ h , bp AKE s-s EsI its,, 1h,
SI -- pitpi-. P.
P S I E E ~ s E P G ~ b s p ~ p ~ p ~ t ~ s 5 p I S I 5 P t p ~ t s p i s s s s s i s s s s s 'i s s s s i ~ l .f l ~ a o I i s p elsd t p s s d ~ t E i h -s i i i s g i s s i s
ga s -- s i ~ o~sss is psssp P 'ss st abp E sl p Mssi spps O-Is. di dis.,~i 551 q.,ss E sss s
Is spp~s.ssAM. -rtep pe", ep ,t'isOiS sss tfl ssp sssEpiis.E si"sE -e is-sut rPS
Epid ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ V he -l6ppps stsE ss s stssss 555i,-1E-~E ss~ ~p ~ sstpsIi isssEi spdsiAs
G~~~ p sla y p~~~~~s p q ss p~, ic -e 4 "sm t s s 5 1 is S ~ ~ s, s s s s s s S P 5 S P i s p Tsi 7t 11
l p ps h sssli bi s sss p s s e i p -sts-ss ip s tss~ Es em s p. hl s S f s, c lub p is s tils s E t~s s s p~ i. ss h s
Ep~ ~ s. ias p1 lpl.ti, stsip. ,,sd l s'L 'Sp s Espss pp p p Esss s i 151i1 P
is ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ sd,,spsps~ Sbp Clp ys ssiss issd i s Atit dI itsisCs ptiiystEatlpi s ited. -s le.ip I555 ge,- lOs1ils Ii p t
sP ssl sd qlddsip~ l lels Ese IsIy hb.s~i 1P~ s-5 R- 9hg i w u ,- i .
ej~~ ssi-l6 do oUisslill rds
Ssdlsst s~isspiip sss s i. rli- '5.I P P ~ ~ ~~ S~ t d'es. =tl .YyS.E55p. Ep' ppYi 'd5 L55P1i i
dd sisp p Ep, A- -hl- ssp d P i~ .1 e-pI is= dpi 'e'slsi Es Melk I L~ss t .ps ss s E Esi. sd 5i-s 1i 5'l, 5 si
Es E ~ s ~ s s P I p p ps l. p 5 1 d os C I. p1?. h e s 16, s H i s 5 I s s h s s ~ q i j p s s S -s i t i h i s E
sp~spls s sdt~s pstssd lMA RI -fi,2.i~.Ei~s ,Iss. sspsE spsst psis 27 isi sINsi~s lis-pis i ssi
sp ps p sd is sI s s Is dei,, 1. sp i 1 i 5 s. P55~ y 5 de t Csp d s p d i E l s i h si p p s S s s d E s h si- s t is s p p sp I i- i ,
1-SI ""~ "pLs.p EphtA ,p~s p1 ssill -, Es is ell.ss d.515 ps i .b-p i Is~ l e sp p. sse pl d 1 ss essp t,- PIT jsq. P - 11 "s I tp id. -s
CI. a CtiP Es Jsz,Iisi je hlssi 1 Es e- silhs N s As Ps. Ndppps Es Ip. 55 1 p1o t, Pp~s 1, ~ isIgI 55 ~ ss sI
Y is -- el R e. It, Ho hiehidCs I.Psisst EIt. lspii, p ItstsssDis -C-s ip sssis s~.p~-s,5 5 ttssssf ssT-A-,
IA-lsp4 d I il. i p s s, tp s E s s s E Eso S Es P d. i s i &it d h s s.l
Pd pph l "p s fss s ,~ d ~.5 5 AI H oP, si sl Esii t i -p d, sS. h ss~ y. ht.' Ps.si s a E ~ pis s I~ iis E s
- .1~ ~ re tssd T" 1t. p1 p 6s Prs.e. Esl -A t pses,,ss, s .5 si-ihsE hiOsIpsL
i- Ese ~ : J:1 0.1.11, t"i5-55k5l~~ is ii


ON ,s pssselssd- J-shs, h- c yCei ds le
1. o I-h. dslssssp ss 1. pfl e5"'. LAKE- SUCESS N~j Y. d sp. s
Essi5 hi~h lCliE -E 'Iqs .otssld~ -sdt, '
de515T Es E I t. U 1-s, ps q- I.p,i f,,-,s. siA~i-5 i ssil-
dpsis~t, ,7 1915s e N- I. e-qppipiss osi~gps d~psiisd sIs ,d
___' UE~.Vi ~_ So---
tos MlpipE, IsL. S1-e as Y Iijil~pssps~ l~.- d, ~PP~yssE pssi
.lplop s d iit he-,ps s ste p.e- d i-s ses ssPsI- ss. s. sspis1 55S iss5O- a~see s. stpslss N IsI. 2 lE --1ls s It shbpss,
y.d. .G-Cs- l dsps, Alp -s~ N Y het -E5d ys~ Iss s,s l tss S i-his s
dip Pstse s Pliess hossg y -U --D le5sts h.is iill ,.-pis Es. Ipsiso 5tsh dpI. gr-s- i piP
35Ps'p hsspep 5~p 5i~~p Esd 1.1s 1isl Es Is "I"s,i, e lp
1. ss, Es L. 1 5 -u Isp.r.s,,s t E sise.,oEspstil. I.MtltiPRID DE 51t551Sr bslqs dsqs.l Ss. i- ,,i d
Ve ,d 19M, afrsoussn EsssD-s dds P'I.~ ip psd Ne Es I Wii d, piliissp ehI ,p 5
Yssis Gs t. p isl. tstpips .j. .s hslldds ssis15
p16 Is Crohtp~pd E. C.~p toip E ds esid C-1, Si-si h
,.b X --7 1 Fe.-sis tI.,, Co ]eIl.ettpti, ~ l I.,,, ga,
e. ~ ( / (,~ de Ashps ThpIpps me .1.is -psssppsa bpi R 156,-d-le.A-is
.5 d rdi SAH,' -g 'Be, '.- ipd~ 1 -ldss Us"' p1'o i-tVpsii is
s1.-IAss d: isdol VN o i hs~, sss, .j
i-pp. I's 'spa~ pe Lsks eohs Al.- Ip -Z-ss -l dseo 7Ee
is-il tsdo.- ,sp~psts jj 111 gPsstIi slss-sE
li-I --Y -e L i,-II e estsi. dppp. pid11 1 s, 1. A- ipss ss 1-
Ya BACALAO de Ls t~ttlsip Psi Ede slsitp I I g- tf d P~ipsIssi di -
NORLT GA Is com -stsies PI. Es-t ssiUisisP-1-1
pss Pt Es S.,,gks .Esssl is p, Gipls isi,,i, p,
prob y l poo oensss istppss~s~l~ps~isq~~ 5p ~ 1 'i's~sh ppi 5.iis~ spi~id


Es sI -i--s-ie- I~ is /02IV 2 c
a ~ ~ il replo -aeg-io de Chin

YAR B C O d U to, psslipss11, Sm e. t,5s, ddt,-si 1,s-
s ad B ht.y 5 h55. DIs .eh. o,~pls I l si- Issp- -
s -sI.pps ",5-5555 issd. lPsg- -- 1 ~ss de i Pp,,__ Ue__
Et,. lpd .sd pp s~ s I l p i -is,,s~ ~ sis 5pbi
dspJO qspmi .s. ds th i-IEs si o n- letsi, tisptE1 1css s
Dsssps iipAphsp t~ss h,,p- lIt~s E s ls. ipsssEi
teedi-6 /it plat
v ssssss Is. s sesiss 1st. r a~ M cs ,ppsi-lrsEthursi-~


Esdso sesp, el to Ahis s -.splp. ho= .~shsp
.p1,s5~ sI ssp isp~, I o Is.isEs-. sotii d.sp ,ltsp
mE l h ists i I s i s dl s -smi t . .i.
_ l _ t~ .1,flfS- l
'i ~ ~ P hhsbo~ ood heiP Prdehn
C sSpd. &sso Ibi s SI sis Es sii- iii ls;-is~s
fst~~d, beetIsiot ,,sl. s u ee hip. s- p Ci e- h~ p It- Esss .L

d-.- d, Istoist, e
Is. ~ ~ e.dsr J-spidi --l Elppsht e
.111 ts.s, E ppssp sis. hiss d, p 0 0S9N1 0S sss 0 s~s
'I -~ ~ ~ -C~pisss~ss5.5,-""' -~p I .s. l gh- p
depispps .itip p Isp.E
-. .saP, eptIap ss ss' tsp C- .P.s ~ ~ he s l,5- s i,


td t
Ai~~~~ii ~ ~ ,eie- l r Esssp p p si-
Aadema de. Vot Lptrgs d U.]e ."~ E psppppbhsIo-I.ei~i s h isit
-en tods ls Etabecmietop de ivee. i-P bpsiri etsisnr. el piS .s 0 0 # 01sd sps~
H.pi5 p-psi di55 s i~sp~ tEpitpitppl d- o
-11. M i i Cq it i s]i Is :27_V 'i,,,i-. sC~
11, IasPt~~re idqt. d i A ei i, si. sl~td s s s s ss p E ii p s


image:
-------
r.:.iii 1AR10 DE LA M1ARLNA.-Domio 21 de Enero de 1951 LiepOfles


.ADRUIAN- ZABALA CONTRA CONRAD"I MARRERO EN EL SEGUNDO TIJRNO'El~~~~~~ DA I enlsDPRESasamendi y Quintana vencieron
Pist6n y Mugurza en-el estehar
-Le1ture ade dontingo. ae.ueleSInaepeeiScm& ouacisaah,
-A pr~iio &I viaje di, joun t8an de ]a iempmrada PitS.n y'Nug"Mcz e qaondanc


-Utleolleri- del rig. 28. dende m cegitrel Shlim. empate.Eatu mmelI. am coel
For ELADLO SELADES .c ='4 .co a.b .i -cee I.- an Zt m 'no I
ccce~ do ~o idceeellc- cqcic. opc ic Gcece Ccpcohe cc c Sic into sp1 1d. e do 1.I psishos. basts .1 del d od Ie .m-


J 1 s atssyemee c Pslsclm. det~ Fir-t I. d-ce'.-u pu lal Saeeddquo
do f~ll, c u Ic Te, e c. Fia. lc C Idd oioe
oeccccdud qo ,,do Pa"ec 'Io. 4"n eocoei.Epclcqchelged d leal o 1. e s a i~ee.oap.W s salsh mi
II p coeoolpeecoei penpeleccie opeiuoeIcco V~~cl ins. el cce iulu eedleacmdaneesSl
docoeeccee e Tcdclee oclccl ccee,,f- Locedde'l 2 ca lice cuocols de sdoed p1.euasSnp ~c
,Ud.sbl tcleac ccIneol %b nie -1 Cel Isecel-
d eeedodceceeplcc eel~d Seocielclc c hoc ccodo. c ccoi co Wo. I.dde.~ ccocio de ese. U cumcs. d PIido 1,
eicccc, ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Dco'ceehleuipohd.e.po.pe ccleel ~~ -51e dc anlcc p ds sepl- a aells dc o Qeele U=&lel
e cccepllecept" pcd.cecledelpcc~~cd Jdecc 1 1gec6 muic!. eeclsobM ece
Pd I clldoloe Ieicoc CcueTeocy Red 4cosccc lenolsoo c--seeadl s.eedn 14s2tacic
Coo -.ce gceeeec pcyo -.P 91 el alced~el cc oc~ alpc cll c n
h coeccec Tcocycgo -,EdPSY pccd Lu101eecplcdceeeh dccecic ccs ccdcsm e ceela ie ee eedd cec1dcSabse.1i
S c iccul al I 'eneeclcdceoc J- 1'e jcecclco1ocecee dcu12 Io lccom slpsdscadecllllc bdloulls Too-
d Ieeod ,radhoc q o oecee ccec ode ieeiicecu ,aO~'P dc Ico 'I, the o .-0 dle e s oepec i lo eAn. ccs aesQcc Pls

eeoeo neoeocccGocooc 4b l Ie cooahg,cl olho occooe dD lee ccp-e Sol Md.lc cole *n P in
coloocopiecl ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ d oehiidcceeeecc cye~iee dcohenoto~iee liolcci iodccels1bccessuisheeecedcel
peee-hh dc ceooelee Iie T-,I. 'Iid 1 l1echeeelocouloieeohcd ceeeeol u. 0 Poc. s I l e
oocceeoeuloo di W.cfeiie S1-. o G.-do Toooe dVecec dac em .hi ,q, eec. 6inO u'o
occi pclcce dc ud ic cdoc o. egcleeiec cc clccc dic de cech e ee ulc cdhc o .0 ldsa ss oealdsd c d ais Iel
eecelcoieecdcdopicpeececeI doc cigeuecoqeco hcohecqchcyloedo > . e. S las sbidt o u.olil 5bas
Ic~elpclooclce~ ldepodoh pgc lodlecel o ce-.lce d i ds ccicedlec c
elodlocoec oceegc ohDcnec' doloce elceIpch nonsdo odl nccd pie ufia lie or-
le ntlecdc o ole-Cedaleeeidolool r.eo Isud eaeleddacnedlm.ecieul csdl e ln d ud meelsaci dtAas adoll n-ealciote
ecooda n clc-n ac edene l ocaonqcdehclclo- e cyeelsnc clcesegs.s eecoomaesfleitsciaslmdialac"cee loeldenunlac
Adcae-opeinll--l c ccoh ccCicg;paac c-Cce lsbssnlccs Noe _r oces.ehe lld ee
-~~~~~~~~~~~~~~~~~~ oa U~o Ibah.ca 1,ddcifud ellsddaleee nihacaeedc o
dc.,aceoc selccceo.eI opc- cc~ e gce a fhlco-eeccoyu e"Iol, al pa 1 ia1nneelhs eeocaEc oeseolle
I ~ ~ ~ ill~ "cl pp"u li asoce 'ce Sh.d ,.,kI d,,,-F.LI~ UnU51 1A ii U laU1~t~O V d l eeeh~lc


aeecie Jenl~de ed l Ieeeeec I d co leeiel qde p. tflOG1 -Ail.td
'__ ___ ___ ___ ___I __ ___ ___ ___ ___ ___ ___ dl e o l. ecOa dual
Inaccaecc,iapnhdec co ci pec halt Icl-eud cepotaodaleeg icn ehe-dohse Oe Icom
qoc 'I necec o e.1d~a dc ecdc ne1.ell, ;de aei ,IuJoh D lco coie o ~ cle n ~ c p1c niee cedn intoecd lqeo
aIjL c-,eIei d a n D coodd, Onp acy dwd 1-1 ehclecel a Is M aeld, ets; Rel epecboe ooI 010cpocdl recl er elahus, ididc o. e la cdo on qeedo id
ucoccecc.cocnoiie neleeO d,,d c1. cdcEeleoen ed ecee elb, qmb asle es iceccnlc c dee
ciqec heoceloe' ehec6 d e ed ipoec olgop qIl coi, eccecc icde. e= 1iid1=alue 4cel 4 ldiedlcl C neiaiedl ace e nola. ee.elc" e ,aame elaha ,c
Pc )he ,d clcccdpcciecdDa-nne ce e duch cda pecllcee Si, la_______________,ee1

qe11coo 1cco cn dei cclecihe hspccdee iu choc&. ec- bclnceoedaiIahateaa-0 105 eca 0c
poce~lecoeedaeedlcallci ccea pealaenpplscc~ -ecceiceeeu Ceeal ouccnccce do dectacenieneeelcca it, ~
Lin -I a I.edcecldeca M-udccee pach -doen.ll.Eero
.agc-dd iic o c oeoeei choe. cp nop ec pce lceia d I -i A'si oinia dcgu ad.ll Ie.eo aoecu c lee pc is e e cseenco a Tecao
il~coecccles dcoceecluliaeodcdn iaececdceeldpece~ochcdnc-~cpe aeoflc fleocccce o dedunca q soeieleecl --caoceeeelanol-dds.
noeccehcdeceeitotcdeenhe I ega ie hgualpgiieaqc ccde f oce e cne e ieepI d 0 c e e 10 o codacc~cealececac
adoeaacccaclcoacm-eeenco cc coo01- eco Meeccueicb o~eee de eece o ueccieaceeaecd.caccolc.acclcdoo A lchnhcadlc-Idieoocd~cc qecocelcl cneopeo-i-iddoeccerreiso sheeesed dj en ceedhiotsdeec eal aCienfuego -
TeeocoIc pec .c eacdecc -c ance I- l dd epe olppllnac.,ciece P cne l add.1ec eIuc00euisaiid eca ao elcpSalSdcoa- [ s n ro i e a e
d _111c.11oceodolcaconpccdeol L dii.pceenceicece-coeccicoceeoeplcnds iso eIelem daeccceelecmclloloeclmcc-u te U C,
q dcc ncocde, eoco oee epnPIncoocceeOnl cde ieiceecdcc cidomce e c cd Sdm nclo alli~iu~e. cc. pe h i


p caclc d en deli.Toc le dc- D csep ooesid Ilele di, agudnd us '- deee "eo vn e 11 cecdss
llcg dolee. Grn ci ciled A.eccdddo i d gouci -a I.- ndme pe-1Sn5oe aesce ee d
Pe~2ec~%gce-enlcieedenuo d o oica coo s cI,, ciDec dillade ecrhd cepccetc cc E EI T O S 10eo uiee ad e ne primci hoc a Csmlo. e dI Hm e esbss s
,,ai. I Dcocidaeo e dccodo tr yebpe an,cad tioct ueochibiau a ce ,1Lpzcbi66e apieepat e nu to der e.n Ie. n me abla en ned

Gcheccqead ale dil Pcea oe1cc1o, d e ccgecciicipce celDe-i nladipehccoi WI
nas if.l H, V.dd l C, 1. HA.~i SIa p -ccin iceD '.e dc c dc Nioe ec od l- ea, lseeg c ds Scr I
IFxru r ium s enr F aM COIU, R Te n da~ snat. el asl e In. al i. idi-,, oceTec. o cicd e ia lc o un anc-b~
~ ~ O It -, ml-, gol del, Bitlor mou o u~noente, a ." I i, -(,je.-a -. go I O e and. eciolee a a .e "an s .ls -pceeiee a
n,- 1adri1 etnn~id o 'ik, -. h poscia cdc1.cc-i oeacce oc ab-L.cllcalieda ofa . olaeeoceeneocmdea acti

do e o n in ee doeapdSlob.
Co nccam l n ,fr n a d oc oblclcoe ae e ,ge la oecd.1 1 ccf1oT V 211edo ep~ ~c cioch O c 0 Ii qccen bl-l I. h a .
- cc cidi--e do cG-i aciemi.l Soccoece a" ccc dc Sd cec T tulee oCI e 21 hial e poc,. ael cosil Ic ienIa Lcelo occhepc
no i de Beli -n.]aededa.1d ep~isiu n, fi euiec c.c S-le conlo In. hinnd uc. bal c.c1 e c. s lin c = l baa
]plloa Cneco a ,.d lda hdcI'e ay. I,-,, -cc16.
dl cc o 10 cecoa dl eC cle-doc Se Ohodecee ecocoen ec emcemoldIcecliceedclCeeo. NOTCIO1 ~lOSN~ADA e~ceF.,ic-cIeAdo'alenhedes lbl'.
ec~pdeme111d9 aceencco a, e1coi ineeeotueee SMA I a.; Ina ccea peecciedekoo-hoadeieel.d
ceceedocendc1-o doo-el F ntn as c-m cIcoooecceele & aceueead eo Pesdco Oodea3 ~o .Gec ~oe-dchieueeoceceL.us

Feoi uee t'ogo acedw dene msi mcoed ooe e nlod ,deco .cp,deI e o paI oe -n-,-,- Oco tcce .0. LcoI, Eilic dos e i dalScm S dcc coec Ic-coo ol pc yc~ Pa
Cehdec~mol hasleeecte dcelcaledccclcooaca do le-Sclo~ei ecl.0ChdcscI d lleccceeecontrlee.Seeelaf.6.A eedccl oc coe
oo 'eceedeeteq eeoilcc clDneo _,e. lcoh dceeccccsdudop ceifOaccecca -d.ceceoniucccoeoedpoo ~ o u
cc ao edceo iceoee P Oina CO 1r'piiol ecolh 1001cc- da0. 1.e .-ec lncceeeuaheocedhcdiccoleoeI~.ci ela cncacd
Ic-ee 0lo. 1 Oeoocoo C ng ci. I e. at ococ --;o 01ccccc 0 onocialapeho sao d ei to-C. Pecho dq-cee I~ce g,01 .enc -lac- ;= nc-eeu eoa -

ealsenre Dtoit cocde altP, n elnce Ce Id, aes e alE mb o- atA par LOS CL, "n'l t .a~ di,~ ll
1_ lot ISa. a UNIt ,a 0p eacc.o,,,eo,- a n A l Ce aeSlaoicecclcd c
a- Pud& isOTD cnr" 30l. a.clee- -
P1 oe done cdeece ieoo as ee Cinccoe Ald oci. dieo c or- m n .Ier Ie '5 s -a" OOBAA - -el a oc 0 0 c o S le d Y, Iodu l eon lee-d

oledco H~oec Me-ieed J-l Wellard C-NSSO 3oon 01ar ti1 37 fcD= .ai I i 1Po--Wlyy dr
cahi.cacl.ase.adcBit[lc.a .c.,ei~ccic~dl -OcC1 ', .j&fiili oaeencstiecD oicc- - - - - - oe epieghcIn Wologc. E ut ,sc i 1
eoecducsa P l a f nlto 0 T. y u ms edg I d tealuedie .adcd 1.
Saec~~u1- Gyoc eSlkD\QbuI6 CPooor. dcscs cirucaiic ddce sus

cc-t Cce op.e o. 0Ac C n 0 .R I Ic o ce c ei e Is bed Pa a l m n, l e l s I -s b s .I d
.si. : 4 na-S auaJls a ciclVia
by PR NREA INEIT daran en~ori Gi a_ ,,iines-- eNcii o L
_.u.g l~ e f~ir I M O SE 0-- ape p' a 9' 1 '- R LA MAIA
Cm AM NE ati. CONC WSHINFA Anal e1c X Cccla2C a, n'
Dial N I Bd U S RE aSAIN~O aov~ aS R raSEROS 3bT.0E M c. o Ie coo- 5
Cn 1. Addiseeld
MA Kvs. ~TAea DIESE Dota ,71b a Sc-Sen eoan
0c usa fA g eS 15M ALc ~2D -ear i cosSoice c ~ c o c coo -d ceelcon 'I, Accol Jei lope mma
DIEE AOL. I isa SAYR.-1anao Iirwc '-al- ms eeC TO HOMPSO2a Aeeeec a c 0 1 a 00 eoc de I iu
OC~eSRA caooccn cc- nap 'i, ElRES G.-esa--, h.1 sedlk te- .eee d,. Seneneoce i pe
-e ar onec- o -,ul MIaN A Ald.e 0 tade so anrcla ciead 10--, dcl- s PeMc10e12 27desc1oc
Ca -so DUANThl l s c - I 12 34 14 110 dc1o d, 010at arilad Sc eae 15 rim e
11~sto d; .'din- aP
-a" D. SDUNGl.,nil La a.-, .D I MOAbceeedeoee - 213 27 1 16 l lb Is. de1c.ceicete ech

"PLUS ULTRA -l TTU DRA &I .Is 0 al - an .a ~ Pol- -n 3i. Y-n C2 k 10 P.lee do, leelace u- esaa Is din-

.MAC lie 11 O~ M .IsRO MAfindec 3. c-c- oLc eas In Cll- Ici I.l lees a
.TE .ONA e ,c CoelecePeesan, a esa.C1 6 -5aH at1 1a 5 ii&h lfi 0. R. .0 La 04l- 0 o ee is-cc-hedcm-n-ecd
dNTON, inNr I lOO Bi.- 1.emdci 0oc-5iucl edeoni- 1 05ora lIt po~ H EcI.: Tlnii, ,,rec .13 e I o D is a f 2 ,n Ifecc adc.nic -- a l a
U 11,Cda. c- ads-MRN, lef -O
C000 I PTA. d, l50 5alce NA-EO 10 ceid deGalie uoale I es Veecu s
maimss LdH eelm ee -OA -~1.0 O DIE NiVDA ccd dl poi -611ad m dod
cemam. -s 1005000055 Niecudca I, adar IcSO em~ a.o eiCsl da haid lad
C'PAN -10eoi n~e csc. elsc e ntalca lw- ocAN - a at IOM OU~iWee se Ococ l, ieccoci BilieHi esd~diec ee S eeueca seld
LSO0IHDIOKT.A,~~~I Caoeaeeslds tARco. OI? TlLPeceabneacn, - dcemccu
Donon Si ni ,, Haaa - - 1 -. cb-,le doAD DE LOS CLUBSei as. aITcma is ecaceeee. 06 e ced cnese-aas
OOTShi enNtCAre~ 1l-Ooi. iceec - 0oddcsoo deI ec TeSt m i 2 1 slce e c -le oncecen ce
CAR0IAANTO~eIes.ecoo -- 4 peolaCcuee~eco-slbcA.aa eceneeecehehe heccini.ac~coc
'' O ORys A R TCe .' C"Seattle"D doe-fcese oceac -~ e.dece~ctaoecaluescose cec e lhaeen-coed
I q U p 53,A VA O b a o e EASA A pna Mdl PN COS RS24-s .
______________________________________1.____ tal- IACA.AS.IS .O .GA -EIID~ 0s Dec Al a- 141 e iocciec. c d.s c acsnelsceceelcc ce dc oe


image:
-------

Deportes DARJO DE LAMAJIINA.-Docaiing, 21 dea E.-r &o 1951 J ~ ~ a 9


CENTRO-GALLEGO VSJUVENTJD AST1RIANA Y PIES. GFIANDES VS. IBERI1A


Ti Deportivo Centro Gallego jugar CL E IBRAIAN HY [no para el Vedadoy otro para INICIAN EL MARlES F ijan p rue bas
en 1A* LA CONCENTRACI0N UNA JUSIA INTERIOR
-. eeLul Mcmn oy contra la Juventud Asturiana DPTIAD 50 el Y aclit fuero'n los resultados EN E CZDORE' e ludeia Iii)r e

el Olb IOAHocr. It frolcsu pnma I tb cocoo td 1. '1 Irl lit. g. cl ET do c. I. boak do uarra par d B For
cioal c Eapafia jugarda, hay: V.1Ladofi AtHletIc do Madri Ioa .aaraaa .aloo Sigor, la -flu .ia do pdbfi. .procsraoci I- -W.,llo 0tc oOOl oO.~ d, 5dloI N"'.
pAB W-MIa~d d~.d Foric PEE aobyc oad0 I.0 Par aMANIN. GUZMAN rol0. .

.1b-lchaeatahdbca aidalI "It-ldwt lcisk bail d, --,gaia I00 00 Bic F. A. Lolooo 1
01011 at ~ ~ia 00. oooacl ataa -1-a dlaa b.abro Io ,ca aeaaa6daooo l-M.boai N Flo.E. 1. iao ato ic,.Iaol 0i %1l QC FIoI T -1.
pada ~ ~ ~ hu -4a dmda Tcaa rpcbaa .1 lDru di Iaer dG bMaopd Dll. Ia 0otaatbaqcedaoo00010dlr~~oad o 0 ~
taMbl delaaaaa adc al ~ I a.l aaa 1. r~b d. 00 'ti o~ehracaodo 11 a ul '1 idda h 0 0.l aooorooo -,. ic.ajrooaoo. dI-, lua' h, ooil
aaaaaa ~~ ~i-'d chiaa vo .to at, 010110 dItarapralcaP--lmCa oicedot qeRdrgr. iad ddjac000eOa .Ioa0 100N1Hbca-,hioit Roo~o~
ealucol par. d OIa,~ abolaaa ladec Oocae lo ooa uda,.YAao da c bmbo agoB'dc Aa.Pol-odealopoloood 0(001,aroodocooo. u
gram. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Bu~ yatat. ~ d 0 apaia ooay oacalA j ata.oaoAlrd 000 o baa ocoobd oaca Olrror -bo G~c d, al ~ ttdd 11 ~laf
lrdbe codado am amoar. a~o~lbco aalaaaa. a ooda diotbdc r~ca. Chlr a. u-oebo Coo Co init aroo.cip100 oiooArFN10000 0aJ o d i6.1lliFI
Cib Coo 0000.k "51 pl 1.,Mh,. _c
dc WG.daadaDlv 1 E lalel paatu oa.cd aI IIItla bahopdr aca. d- BJamvulo la roo1a lcoFrr dabl o' 00. -c 0.00 W nu 111 'FFOIO ~I
aa9aLm.tcc dIO,10'0 oGroSalm Craa op ococle acc0 rsI o 0 oa loa Aoodto Hocoo Om ooapoobeioqood ti Aio 1010
J11-tC iioocboopoil
Ia~aaooraoa~bttt~aleeaa~ao ydrlmmoaaotooaoaoooc'O~a dolamoqopomtoooitm BeSomltoa~tdoamoa Ooboo~boomaoaooo bo iboo0 -
ao deaablad 0daa0r~A o 1~ 000ortlo I.bo blolcob IsIOlOI~ 00 o~e o dll a ObmoNobabobOO
a.I 010 l0 I001111.a cb 00.t00, ,I jcc .c dd ,jR
loocara, ~ ~ ~ ~ d 1c.aa000Oadla 10 ca ob araol 10 .1paad o- Bo .o'a Iac. tc cll I- 1000 doe T b0,m 1 d i,J obaOo bo
~aada ofto.a, au ta_ pyai dob dm0 dl~ al, polc1maI a, gotdaooaamm dot~j 7 2r 1otc
toe ~~~I ae 0tala~~~rcaom00o0O~~ C Ctao.ldacaeda,-~ao~atao~o00
000c laba 001 qla rd-oo eeda 00m doiaaob 00000dt~go B. 10I aIat a oOoacIt, 00 ooolr 1oo 0 0 ,0 b-po.000000AiVood 00OOco b .1.oo.obcO11o 000a0
malaItla~ooI~~~O do-. dI Al GI,,oib Fdmo 1.~ooi G~~. C- ad1 o 0'io~
odtdmotd 0 ee d te ao-ooaoioadata molocd I L. oolllmoOab~tltamodamala aaadod o 0010 'ooi aoydo01 0100 0000. i Toaooo0AU0,
Bdd~~ala00.A d,1~aoc v go Po 1oao .-0 r Ia o c d d blatcyodauiciocb OcaFa "1 --1 -11-6111. dctooairDl 1 lFob 0000
dcebaala lato uoa BoBcaboatlal o lc A a.a d. 000d aolcob oomda tod o ooc I.,~oa~o .-II,-o -aao Ar 0 ~ -laoo 00-,.,oal o 0 pcoCboo oi l 1 0.90,
ma ooata maaoO aat 0010. ao 0 DooolOB.C~alo (attgatogrl to dne mdbatiporboap atoee OO00000090 dlbaor oo 0100 omodaoa.aW. L.,00 0 ic b'aooa 0 0 l I otFoDlo
detal~~~~~~~~~~tl~~~~~dd ai. .a.ar do Iod dol i MITO hZ0- -- abra-Ito BtaJoao 000FBcoo P llclyo ooo o
0100~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~. I'r dC 1.ta tVT CO .a. 0d C.000O~al. em Gdoo.~daao 0 0 oooo 1001 ob. 000000 000000
FoP ttoeac000001 EocI~oroo~do t ia GDI ool Ioc, irco Ooa -0010 ,,V
010 c do dtl dol.] alalu La 1 AIaM a110o.I rot~obbb co o bq~io taCorao O~~~\ocL 0 0 iooa
te ~ ~ ~ ~ ~ l~ u,".d ',lo~l Ipilama bCmar' ba T00-0 AWoco
paueaaba ec~oa 00110 dl a Atot Bdoaoaalamedogol focat. d I b moaoo claboc 00 ooao oloo .00 1, 0000 Vol, Qoooi00b- j.0 or ocood
wart~~~~~~t caabonid 600d,0,1000. Woa0 ab.oioooa obl o ri PooVC0 o oo. -.ab U1,bTo ooo oo 0000 o, s 1b00~oO.0 ~Ooti0
"atdedO td relsd C.1cotoo~atPt00O 0A01oa Adl l hic I IIIOtaP11l B o Id.aaoTO.o uomooioa.oooa d C1.1 .I oladoooo F
eoo~amOa~ctG0aoPGobdoL o dtaolo.toarocIIbra o ddd ai 0000 o lba00.000000 o~ aoob00c010ArbAla- .ooooIlo otooIa
RabaaL-l. Iaoaoa oeo .a. Opol I'l -coc Ag o a ac.badr rba 0t oocoooio oct"C"00.' B,0000o~o000000000
"lIid La1aa. aW to1, tl '.ltoo Ma.ta Iat toa b or, do l o $I t' P1000.0.o rI Ioooaoobodtoqo IAH CLU F o at 0aioo 0.oo.i.O.ooo
co Ia1aolao Yach Ci1O -00~ a. 000000 doFG FbFc000 o.00 ,.
oac~o~aodpootloslO~b9 alt' -oooaob ~ ~ toI Oat .00 Ioptil dobao atpic at paorotll ao ooo ooar 0o. p000B.0 ~doo 0 0 0ooood~ooo.ooo0.00
c'. ll.dooa 4. B'ioo d-at6abilodc 'O1ort 1daOPOta O.t0tO rIotOOcdoboriolaoaoooo aoqr"0000d',od.Fcamior
Koala,~ hux ~ol~~a O o~I de a ra.n 0000- 1-40. 000 1abd afa odoo dpooo. C.- or'bA 0000do iaa i"2 w0,00C d oooo
cola. ~ ~ I p-~d d.oIt a al o aa sld.qooosoo r. 1. -11 1. doooos. ."M Fo cl Ioma o oiro ridcoboai 01 do 000 0Crooobo

108 0ePoo0co t CO.0 ba raaatalo ac "aotc". taIs l dc -0c 11.1 .1-10. roioree toaiio01 -c 1,1ooo~o0
poo s .cltaO 0 aIGa 00 aqo01 opo.oa gol lau otld"o do, 0lpoaooto cooolldi00 ooo 0 qooc~doaoo~oo0000 FASohoOooI

0.1ru y 1Vo 9d 00009l~ F
Juclld FlV u C-- 7 1 l!oe VaoaoaY
PnA~o lossSc 000 00~ do. S~GsQbioooa ocr00 .ll El Cottla. 100e Maiid occorh rImp.ootobyrd FIO'a F0
odobaa~~~doa~0 ld to 000 Ia, obaa la-o -CooayMtaa 200 st d ist sa 1 cae i000-dd. o ort Hoo. .Cooro 0 0 oolo0.,
10a01~Ag00al~aoao~oa.10o. Ldea oaoor c aop1 Acyoo0Bpto 05 fics. oa FordroOoo0 Ia .Vior 0ToO~l. 0.
Be ~eparjoeal1 Lloda~ot~oie~d. tol. ~ ~ aoooaloaroo.BOoaood .o C 0 Aoooooo co oooooeo
oacg do 10 dambo~ dcoto o~o Co pa uoaa, a poco~a olc ala o M~ rll~o l. 1 amrdioo Glo NiOOO do 0. o otaloc 00F. aoG. aV.1-1 0 1.20 Sa,.To1,
4- 180 0 c 105 de Iip~lc Hioaa Amooto 0C Jooiloo aoao, Otaa tao.00pcod t ca ooa.0 cooi. 0J00000-000 .oI ~~. 0 0 0 ~oFoooo
V01FGTYS 0 0 4.' t 3u 0 itaioa paIi.*ilasr aa ood.Aoyoa at Ooidd Pcaob-Cmo.ctodd o .00 01 0000 0100d bG io.0 C 0. Odogoo 0 00 -oO"To00I,
do ~ ~ ~ ~ M It.t~ ca1t~0 aO lp Amcd abd a o~o~~oddOoOO~obOoO C .Ndoa 0 '0 T o Ocodioo
oadafl. a. 001 o00011 A ala~adolo qopo mooaa.Vlora raatoo Bolboc ta c -id'omo 00I 00 0010a.hdt.cClb00,0 F.F eCooy 0 ___

ta 000doI.maiooo ao lM aiao [,id, ac Ioaoa Be ,, doaro I o O ca to, It. Ardol A aoao b Y oro Clu b 1. a NOT A.- Foo l 00,0 otr.c Y
J A, II d.qo ,p 1.a u-&obtoo Ccdel~ a l i c. t Ad, o M 5 I 000000d o t l oa bat do d Tic d olt ab oIoi V d d o o o oo o o oO p e ~ e o~~
_ rca~o-dod, ir ama cipd d o 01 ita otoIao 1,od o ?p' TuooPo iltdorooia, ooba.
I00P dtt.bocaao. 4 br dcocloa .~cca Ia0000. 00000 000 p1b;l po1 1 ooo, 0eogpee

-1.ot o a a a B rato o a e e o o A ioooao Wo o i-td dm o l 0 0 0 0 0 1 0 0 ci o o pec ocot 0000 Eoo oo d A 0 1,, Clob
tam ~ ~ ~ CI 10 ca 1a~ g ac toni g, meb lla 00., :.o poo aoe oc a m a dtm a s. oo : r oa o l aoda. 000 1o 00000 .c do r oo o o o o. o lo o ro
H a a a M di2 .I0uu~l I~ Pit I.0 .I atuloa c. G r, l j-OIP a 0d000000f' cc .' T 0 meloroidd enmola -t ~ lo o Laooo 0
O otcda Doc dla Io I~ dr'e.m c
00010~I 100 0u Cta poroolodi a
OaO~~~~~~~~~~~~~~~~~ Isa o ado1 ~ o ooddrboc oioa 0000 ob
P010000.4 ~~~1 9.1-tta 0610 10 uotaof at 0b Pa1 ba'1 0 o o ,
gol,_ Ii.Zda 00000, uc todi 00 do~fk Ia C.1 1160 baB tdot 01
A g o l a r. 0 1 0I, ti__ _ _ _ _ _ _ _ _ 0 0 0 l u i I I II Ic ,ru a d o, .ao o c,-. . l .oo- I I 1 -
p~~~~~~~ Bla _________ ____ rf0aLuc0. caa. MeIJ6a yIlot

0EG .D t.IOOELA A 0000IE1)
YECKPAI.-I S~a t.- -17, Ic 'I

rdaa c blauo.amtc. u. cl camz

-bopdit. 0000 01-I toaC. I,


Bo1 ad 00Otdim roi
'il ru aomaoa001 "It by 0010 I
a $29500enose o
ase Bll:
O~~~~~~~~~- --cd I sd.S rnsom rscfdfta
Po qu Cordena Coba o do Trns-ceEd. aesd
d o1.aoocoad.iao2. 1

-Paob dioo -0 H
a $ 2950010'.00000a
PORQUE TA 0 10100doqolrt. 0
_______________ O ooo d fa. i . A Ic
0, oa00aooaoabubo ~ ~ ~ j Mod de 1aab d at,doa. oolqILicit medd. a opej, a y 01 e L o; caba.d001 ipldo oqy p do6 M A O R P O T C C
d~ldil y Wm I.alImoII c" MAYtR -PROETORA d.YLN.
d P do 00W / l.aibib V / cc
TAojt -PameorodelYLO
Loquer-Hioghweaygam Goodrich ledO re ma e rio tls o

$ da90.0,0 lsi;e25 $69100 5.Cio 00 cos ascio afCrz Poec

y oc sl P. -Ry o asnainlC rz rtc ICA MAS RESISTENTE
0 ti" EEX10TAP0Zr rXCLUSIVO- torb do Nylon y 40%c moo do call 1 Mayor kilorarje CON 4XSP -/ 0
0 OSE'SCHLACHTER cho en 50 bonoo do rodoaM'ionto, C ,od. a. g-~ 0000 00 Mb
.D5ITI.IUU5DOAS 01 010 00 Coaa or
GERAR1O DB~2GANS 1ra m6o qoe cvoaqo crO afro 2 Mayor protoccia6f contra los I- b- docl Iao d. o
Manna Ncsa 129. ThiL: U-9140 goain de cuaqoir o trar marcs. gopes y rventoeSi o t d p ooo,1ooI to ooo dooold .o
A~~~aae~~~a K ~~Nunco ontes 50 hablo afrecido a 'Mao numero c a o 11 00000 op.00 oo ooloo do gra
00c fls~b~da000000300,.(ta. bosd0 Gamaotlos dluenos doI aornibas camiones ,quo pueden er recapodas a po, ;Iodad 1, o. ,_ c00 o IIIb q~ 000,0


s- A.-eJuuI joes tha III, 3

jar.ha Iso~.~53 CIA. GO D I HCUBANA, S.A.
do sa ,~a pebbe Iab .Apartado 70, Habana Teldfonto B-6491
FABRCA:PMETESGRANDES MARIANAO


image:
-------
I1'uef 2"'n Z- IJAIU LIE1 LA 1V1&3UfA.-IJOnIno ZL de tsero de, lYol ucpou


SE CORR-E ESTATA RUE EL HANDICAPYCALLE SAN RAFAEL EN ORIENTAL PARK


Colliiieranl que DoiGlrmn. IsidooL n sefSE. E C CI ON, E S

Iiara la nijila eni cuatro minutos t not6 el tniunfo _____d
P5115EA CARRXEK-oKC-AAL
n,333333133 -133 Wl in. 3331"1 -o -__ Iq=.5,300 lr~.d25030 oS.
.331333331 alnot1&p133336-.- nn 0c3 cASt 0 15 S34ao
1 n- 333113 313 Iall d3333 333"ia Mood EnRnsgui ccror
33333 33313333 .3 los del Pr~~~~~ogres al Cuaon Co N 3 oo33 3304.ob
333 1 on331363333131on13331313.
.11 do 1.3333 god,,r --. -3 03 ,KEUND 333330333
3 33o 16o.adol I- cua.r aa 1333 . 3 do al1oolo,33

o, D -333331, .9 %. 0,. o.loto 3333N13 .AE SA.aECAMOL
3.33333333 do Ia .31631 onl to In 1330 sysudi 1 30 1 s 4N,, 3 0 e05 l
33 ,d13 3 nV3 I1 313316 --- 3,U S,.W313o L ,C I yP
313333.33333~~~~~~~rur 33T133E33 E0 A3~ 3333RA NO lRa a sCIL.030Ja3L3355 .1.
3,3Wdni33 p3313333goo
3331.333333333333313333333' "'"'3M in330 . 114- Urt
333333.3 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ d3o3133 Ill 3363 1.3 J.31 it, 0o 31333333333 03333 0335 .1
63 313133133633 &100 33303303 o Juao siso ~ ~ 33 313 sabodo 3031300330 o30430
to.a onPn n- o 006 llo oo I i TECKAdXB .-N SEC AL
Inn.~33 d1 3 3313333030 I 303 25003. as5.0 3 3300 aiW esCb.oi. 15
31333 I-303yd33IL I1 do 13 oo 3133 Iao -Iracln i' .3o06t3


E oll0oelo .s0h4ao0 s o30,333o, ".I3-3 J1 Ito6533 3. 030, 0 130 11 13,11 03Maht
3333~~~~~~~~~~ d3 d""30336 433 oo 30303W1y
33333.33333333036331333333 It 0003333043. I 33330
'333333 ~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 3333613 313330 ole.! do. 3130li 031I-03-00 uoeo(1AT KEA3ElA UL
33*333,33 ~~~ ~ ~ ~ ~ nt 6313313333 3333333333033333.03 SANotO0r30000a III00553033035055
333313 3~~~13 333J 33033333 dT333g0AD A. DA, "A"03 03


J-.I.o 333030 dd- itilnir y.~ hiro q.3313 CAI3SI.-SADIA -ALL SAN doI.ATYAKS.oYyo I, -B"IC .
s a~~~ ~ I. 0a330 d-l 013303 OI 330033 HELN lA, I ofios
C o n feccio n es~_ 3 Bli0nd1363Mcll 1301hs. 30 o dss o o 303rldd


CL 33M880t SE~t on 100030033330335033*3303*do 363331333. 433011 CARKER0A.-REtJLAMARLE.
138MRED IE ETI o uuauuo ura ido sp i te s333s3 e i mis j -g dol 13 N433 I.11 y St .ord-o. n For.,-03.0 do I 03100 r .4. PresE. a"
34UE02PooHDEXIp r 33Co6'.33333 oDl 03 COUNT COANTIiego Moo,


313343333 et a de moh emos had ocicad poe IaSecoRiafda-l i.33 0-o 3 3 2


33133 do, Toobd 63ri, doI~- E3so3igBn
Bln3133 hfl yPid oIi 1331 Ie 333331361 e1. Spts.t 31 rdp m o 33 331363333 333. 1 0. 0133303s31033333. 333333 3331036 3 161 3330 333 030330.
3. 3333,33. 3133 T3ogon1 de3 much p 133331333113631 ha 3 33ci 3331360 ad Tor033 31 -rls i ~e Cm,33 0333 o 8300 1o oodse yog OCT 1 CAKKRA. JECOBSLE
A3o.I>t303313.4 0ioe313 l3o0331333311l3313a36131333h3 MFEqni Id,,io'5530d30PSrsyetrb. rrpeSd~dsho?30I5550
'---'pa33 31333133131 61 33 T133131330,33~s3133a~3033g3 6333101 333331613150311330,3300 V.06O.To co-DS33.,3311.sob
~~~~~~~~~~~.n =331333613 3o331.1 y3113301033 333133 311130 33333333 1It Soys xrcl~a036
3.31 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ o 3033-- iI 1h.0.b hd330l~0603.01033 33133330 3 33313 *3,33 2 335 R3303303 333tod ~3ao
For313333603313333003133133333330530d 00333333233 -3 2 B- 1. 0Y3-33 30 do -r d~i
333l1s63353336333 1303130313133300303100330m33.3 43 43 3 Tooh3so3,".1330dy13336,
3133333333 6 3 33 3 3113 31333 .'33 1 13 6 6 31 3 t n .33 0 .33. 363 23 2 o3 3N V N AK E A- 0 N O A P
30 13A3 3 3 1 O 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 6 6 3 3 3 3 Q~a 33n Isi 03i3 3 os3 es T bo N I o r r" F~~d o rf .e3 E ,s B -3ro des h jI, P ~ s .3
C3L3004333.LSS ~~~T- n3 33331:3 336331- P.-131 di1316 631 d3 10 .13 d130 o L3a. 63331 5-33 do]360 dol oro . 3 Jlo qoTAV tosorlo- 0033000.

'2 313313333633133 .dn366 .133 Dr.,. 33333 10 1.s do 03010330. In0 .3 ord -,,1 Viir.d . Ii '.30.03* o

33313333.636316300130 0301 --i633 111113300033331l3035dopC1Bight.Wa.Plo., Boopsoor 03dek,3 333233
333,I ,I I~ .-l lo3 o ]33 A 03363003.o00A3333.33 2212
on330103363311333033 do~~d '4313 331~o losin 0,,to 31e33333333oo0 6Mon.oo.00 T3.2 4 1 3
S ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ on. 33313131336133e13m3333d,00I-131R.,0d 1~ 33 001-0.-3 433233o
313,3301333 6rI- Ieo,3130 i331a133, .AOM KQK 333ep 33
I3133130 P33k3033 333366 d 0333 cid~ 30 I03 Vlp quo" -h 1,o-l Is 03 0330111-o 31 105033oo do r a. I 3 3 3 3 3I3

31g 003330 QUosto %3 33r03 do 33330.33 rood. ToI 053 ,3' - - -


31o, y1113 t330. 3 1.43 do do D,,,, s3 3o IA RO. 43 333i G-1 W- od.
3331333conni 1 '. JVI, 3jgi C.3300 H.333013 3630A(3

11 3333 03113303 33333033 En10 IInon1-0.333133 B m~ d -k f d 3 31 03 oo 130
fin 1-31. 31330 30 -1 o h. hHlld o 200300333333g333 3 3 130,2 16 2 400 os i
on ba3 3 1333 33303333. 03 my"Ifsfo333o o 0310 3333 33333333033,033313 .C E i


-I'dC33 V3 1 3053 033 1003 33d 331333 3.01. do 30063 3.lon 063330 1 a D0333 wiD: 03 co od o H V N
331313033 do lo, T.-do'e~3 e y3 3 31 10 60 LUd SC OO n, odoo
~ ~~~%P 3331036 ,3363 333133 I3
33361 r.0 01033 a 33333 o' R~ 33o3 3s333331130-36.Ubssdd.Yt .U
31113333303333303310310 Icrd 30331330 C331.33033m3h 3060633n 331133 "313 IT330
313060da3dt do0 133033 V336 3 1 % %323 1 W03 oiio 033333T.301330dl3030 330313 .~losd'doOo~f
EffL~fIi 313303 03313030303030 03. 013331fI.330303 dd333033go303o330333013 0330 os060d Coooosod A I~l
Y LA CLIJRUIIIIirRh onop do00e11333d303T33 13 7o T3036 do633 4003
ho 0 ab 3.033id13313Sok013333,30d 30133336103300311133u'3o "do EIoise ooec"
.1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i 3- -,.13 30333,131316 3- 6 03031 3333333 0336 303331333dIobodlhoMAiESh
'0 ~ ~ ~ ~ ~ I Tniin o. -.'V a i n I11133333133,03113333333 b303301h63303.3 ,Idoy yCd6.3o 30333030
r n r u 3601363331313333130131331363 31 propdl~o.3353331.o h33 6s101g3353333303363o


330336313330.3333 33 3 "' 1333 ."' -'referidotm

RF-o __ l I Tqu o- hrj, CHVRLE had deootrdo o

I~~ n-I. onn 330 do oioyprqe dos HVOE
di ~ ~ ~ ~ ~ ~ a 41 auodvr quo ouc In-dpp.ierdeF n-N-i- aryL

M -_ _ _ _ _ _ _ __I_ _ _ s u a l o r 0 -
/%3131.3333.3314333.3I . on Oro 19 1 0 7 R 1 j
I'. 'del .1- 'do 3333 "'33 003330000or IMot, 0 53Mne
dI3335',313 30333 3331330 303.3.30 330 33 MI 0b 33 ,Io ,o ~o303.s 0 0 3 .0 30 0300 0 0.
-~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~. 13331,. 3133.33303 113.3l.0o330 3o
3I~ 33 In 1333. T3;3 333631333 I: do 333, 33333333NA
3133AAIIAA] -,d.Po
3331~o~o~o~ do31333333 W.33 :33.3. 3.~hd3 AUTOMOBILE SC OO ', 1433331131133
h33303 p196 313 1. Y ,E4,W
3333. .~~~~do',7.3 '1 -no. on 333003303 '0 5 O t o '
I," do C3&Ii' .d,3 ?-,s~O ssI T-o.(O ,U 1- 31II."

__ ~ 1 333 .3,o 030. 3-eo 3310300330 30 00 3oo 3
331j~3331 13333133 .',3', 33.3633333 0330313.n3oo333 430 Po30.o-osO303 ir 3 u e s s a


1I3 -oI Iln I, I333 don 333313W o d qn .


LOS i '' d" 7~ 4 I doO.E 3.33333E\TL --t i h':Jp ~dz : M ere opt MenO. Tlo ry, odede


NO00 j03 -3 013 To-ab y Parqeto, Sdonttk o d C ubROE.
N 0I 03 0333, .3
TO330 l.oos3 033333 aso al33 autooamcoc3 quo Mtnc ASpiON N~ o NA &
333130 ~ ~ ~ ~ ~ s va03000clo 0 1 333 333 SUlor! .UW VLIM Oce -


image:
-------Noticias Nacionales DLARIO DE LA 31ARINA.-lhniign. 21 (le Eem,-,, 19dP IPigin, 21
Anuncios

;Vendimo nuevamente el PRIMER PREMIO!: Clasilicados de
18,489 en $100,000 t Iima Hora

Billeteria Nacional, S. A. ,if __ES
SAN RAFAEL Y AMISTAD. LA ESQUINDEL DINERO* 3 DOCTORED EN MEDICINA
DR H. G. MACHADO
~I~.EG.ALE yACIE TE!VIAS RESI'IRATORIAS
;REGALE yACIERTE! .
Para used a para regalar, un billete de "LA ESQUINA DEL DINERO '
es lo Iejar, por practice, rapido y seguro\ COMPRAS
Todos los Sibados $100,000 1 ---c
Ob.seve coao LA ESQUINA DEL DINERO premia semalmense a sts clienes
Precios ESPECIALES y Servicio Inmediato a REVENDEDORES
Telqrafo "BILLETERIA Sucursal LA COLUMNATA
T.lifono M-3877. Apatado 1727 Obiso 555 (al lado del FlorIdata )
La Habaa. Telefono M 6681

F'ory posesi6n Las exportacione. Sorteo especial aoTRios
el comite de Eicdta :, Ld: b1-
las contaora d d
1a(18 cciit ~ Ori dT,.,de Is. Ea,ceccc tase.cc eb, Sc .It 1,1. Tc
5resaidi6o el o el Proi. iedac es i sis d e n wus n- c ica .p eid
Ant6n. Resulto an a do amphacidn dei eccei iinerior on h
.7escbid ie no eas ree i- dneid 5 c laes a ece can
dc CicicPcicii c Ha- cic cacc be.bi-
de 7 Cac ad ec Pdbbc1
n cn sB l pre SRES. PROPIETARIOS
1i-i- d a4- LeA Ai0 AI
ce csocd io les .c (Meta de los Grandes Premios)
de di-eb c -i f- .tc Lcci
da on I ceed- EMPIECE BIEN EL ARO PIDIENDONOS
e G=e m"ESE" NUMERO QUE UD. BUSCA.
i ca. e E.,.sa. s H.e. JORGE GOVANTES
o SAN RAFAEL 261 Tel. M-9117 COMPRO EDIFICIOS
01g C 11,u-a yeis O. FScdutci- 1::
CeMdesa, 011- 4;,~l- Tel6qrafo "Roalonso" Apartado 2281
iadcciccscece.HABANA ______
c d a .Ncsueceid d, it, le.
cetesic Ic ,cee -ec es _ _ CGMPRO
scceea c Cisal d Ccc,

r C. dida Entusiasmo en las eecciones

de Casino E aud de MatanzasEs.
a de rde pre oa crosalenyccddcde 2 a L d 5 U 1c
ext~e ar.In ceecu na fa tas qlgua ableun O eda, I 718 10 42


6 ~ia, de cc-tc a de s ia a peey cascnb e oc r e s- e ld I e dec p gacds dentec sc s e Encas_______
noi d 1I.c cs fdd h ae aic ple la doa ld a cs aVa
ra d i, dead, p e n rr . d. adz di ic a s c e i
ic aie elalsye tee I pecoste sam seddct 01-1a, 0c -1 mcetaiccss.k i .eecl FERNANDEZ Y VIDAL
Aebb actelZaeli.rqec "iccc is t lace -aas Atitd wc It. bace b 1-alcas Ma-.'l C- (Cacrdace Clegiedas)
ans Mlyare ran f eni end npr. d u


luEn a. NEPTUN SAN dICLA -t SAN MIUE -rd-,,
E u Dl a.b ad 1 -s I ra o ul r a
Ue d ee ic c a as e. em s .a. d Gccicerde. iMc dhlartiezeei cccele. t~~c ~a Habanac 21 de En r d los die i psic ion At de l T ribunc
I a a citGd, a pI~ e ci a d I la e m ded dIalso Roffescrres. d l HD-7069e 9 21
1 cci" cowan
c Ad3 7aape~c t-cii.D cc q.1- eceitci cc. Al ccc- deA d. All ice cscs v M-506 D-9ll76n-t-2

Ac' a .tdid- de Csccpchi C.AO

cun edif ida mod -rno 1n1La
-ia ecicced sac t.1 icaic 150cD_076s9--


tiP. 6n, A. d. cecPai s80000 TdraIt di- D s.
_ac0dctild Cas, C Iiy acekJR .-5


1. tr n pd. ag comaidin C.IHA F L E D FALLEIEIDODE VALLRCdL. N
Dic p ue slo su cc tie ro p aa be y d mmo c c la s 5. bm. lode i uslcrNtibcen:Ag u -
e ga cc estala pesoase su mie stcgeec ecad ec ra ccra al hor a s ind icad t cas LOceALA T ERRA 9 PraRito$0.6eb.e. E LERI
motoiCal it lqe N 6 nr h m e yJADele Al doVi ra rt En olda ro o Sbo e Exra $070cb
deeal dacompanor t e l ad e bae sd. aa ee G Cm et de len, a quL ad c ra n. MSeeMditSgacSldo $07 IcnitsTrcb-ch-o a r
L Haaa2de ne ro t daies51iecchoceM o deamcicle (a i'~ I- allsla w o nd.
Ra 'd GadaSra halr lr

GRAN FUNERARIA D~~~Ceeeeetc cmlcDisrbvalC efoc / a n tn (m a
AL F EdD. Ca. OFR A E ac-D "


s. neaIARIO-c b.cdE d-o 30e d0e de La tel-

yan E.L.II DtiE L a AIN
Pi-peis atlli ~ h. Te t ii


EL ~ ~ q-1 DOTO h'Oi~. d.'U LUO'I I OLRE
,A I. IM R

Scared. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ d b., etlble 1.i -Ies Ic5 ic .yedAscIe n m d
Dapccsacccdllacepaeahay mccc a as pm iceccc seit iss~~*~ctclc
2cd ft achaTlioyIeema ncali c ec eca a es P R O OSFTCS OT5 iAPd
Vieec a dcc Me Itaa dq ccmcdc occ bc a asac oa L D ATER rMr 0.5le______
macbaa a cole Vs Alecce lie 41 --2~iiitey~m~cd'. VI-id a G.c. cddAas aa xr 0.0l. M ELRA ________
deed cc tecacycacel adaca ba c Csccc c e Cad ~ll ct qiaece tc a ~ Mea Sg sos lb Q ~ TccalcccsbecSc ie1'i'Elli
Ldlltebece~~~ddllticcdci1E, 10sdo~ P. R ~ -' ce~~~p. ti

I-., .c bieccc Wl s6.5I. dc

siiccform- F-3033.c
1- ~ T A T h~ P. D.I U11-0-9232-9-2c3Scc~ C
LELic DOCTcORiiilc siadl ~i sS-d cl icct c c c'-Cc~c5.55P515M ID cailc cacilcOLARES
~ dill Ccl~s~c. Il~c~lic. 5l~ SescclccdcA.,1cF. lUJO!'. cb c ieSec c l ccI. cclelcccd- 12c C
1 -l~ ~ c w u cnrc as fcecliacpciIcc-s ic~?c~~c cI cclccl cc~cc Al. cs-l .1Ic 'c~llcc. cc. 'c-ccccI iic~ccl c'c.c' ____________________
M A __ alc c s clHci Sc cic dc ci[ld.cc.51c.p.c.L>cl.ccc SSC.BSE .NUC.S. E
17.~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~ CEDAD ScL heedR a iecc-c'Osd cuCUEdc15cI ~ccCI ccclcCI~ccCcc~.C-cc'c11
HA05 FALciceLetaci-EsccCie ccca, ltedccc \i DcO cc'.c
flu-."__________________________________ 1.a dcbl 1-ci 6-c .1cc-c- ,sc cit -dcsih .151c WA. cc"N c~l .c -lIc L DA I EL


image:
-------

A L NC 1 0S C LA-S IF-I CA)OS. D E U L T IMA H OR A

C0MPR AS VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS VETSVENTAS
18 SLRS 48 CASAS 48 CASAS 48 CSS 48 CASAS 48 CASAS 45 CASAS 48 CAS93
L]MA $E AO 17,800'A CHALET 2 P1A4'AS $17,500, SANTOS SUAREZ CASA MAJ39RA Y TEJAS
______________ WYL.8U1) S 0~Uoolo ,,MJ~~ 8.0 000.A 0.000
T11010tD(0Tfl T A. 0 00 0. .00000.080001 01. 0080 0
=2__________________________ 8127.01010.105 0. 000. .0. oo oo. ~. o.
001. 0* 0100110000 011.100005. Al Io~~s .slqso~o op~o 0.~00d. ~ 001.1. 10001'o010 1.0100000,. 0.0000-100 1000000o00. 001. 5-400. 100 0$.010000

,ol~. h0oqols l~lsoloo. 001.0 0 ~I0.t0 085008100 0s~oO oo. o. 0100F000 R000A 505.flUS. .0A01 SNTO SU REZ RESIA OPRTU IDA
VlsEOA oo, 'OOT0 S:-00 50 .oo 50 0.,000.1o ol.011.00000 $50 0000 1. .00010.000. 01.01010. os0o 00100
17 _ _ __ _ _ cos-do 4 111 __ _ __ _ __ _ _
10000i0 010b80 00100 01.5 10 PRENDAS 1u00 d.1l-00 I001. .Aod o X!0000 z:5 0.010 000 00.,0.0 .
155.01000 Voodo 50M0 yosl 30 1~051 .00LO MEJOR SANTOS SUAREZ 18L IBN 1 000100 o.
do h]. ld0~0 010000. 000.80 00100000 7.00. 00010 000.-. ENT $1958 001000 E-.1LAo.HABANAl.


9538~ ~ ~ ~ 111 AOPR M$4E10ES ESCBAR Ig. .100005100000010 1.000 SecaO01 N'.000 458.00 10, 1000! 8,0010 NO~dO$ TSOl. 1000B $315

0000B0 0001 -123. E .-.0.0 N ALMENDAIIES LA SIERRA, RENTA0 $2 0000UR $0202,5000doP01100.17
_________________ Crca ,.Rerna $18,000 AVENIDA COLUMBIAo0100010.0001. 500 00.00 -.0010
42 MUEBLES Y PRENDAS I MTIRAMAR (CON $15,0) Edfd 2RA ESp N 001880.D PALM0 7250.0
EN ED '- de .I., o--ssd-r,U
RESTAURAMOS-6 l-jo.o~lIoo. 0I1 22 000010000000. 00008 2/4, boho.it--clool, cai 2 Plant-o Indep.: $22,'580 NUEVA $10,00 00. -000 CON FACILIDADES
AM PARAS0, qi. -".t .' i 26M 2________ 00 .0001i. .01 .00. .0.0001.0000.000100800 ~ $85000008.1.0100.~0 000
A-Mo.id, D -o1010.Pe.0.8~ Nj otro lo. mnlolo,-~ b .0010000.00 .- 00010000.00.00000 $18o,050. 0000.01001 0010 0100100.Ooo0l0
10~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~lc S0000 MDR~ 0001.0.0~ORDR70000020ooooo, J.-o --0Al-00. 105000008000100 00000.5 10080000$0 _______

1.CRRDO COLEGdA-D. .000 100000010 .ANG 0.008 Mmo 000. ENT $8000

Tolo L AMOS, G000 -50 1000 osldP A GA R A$4,800 $2,4. OR l- 1.AEV1352,0.001 0000. (Cm00000-t in VEDA O $47,D04017 00011$.0 00d 010
w00~1.0 .10.00.00 oo 3 A7 0.51 000-00000 .00. 50 D A A $, RENTA $1,100
000001.0000 I10 00.0000.40.10 hO.000001010000.101.05 el00.000800.1p-./$010000o0000do000000in-000
7soo AV ., 93.00 0000000 0'0 0000.h, 000.Cl-oo L Y 0 0.00. 00500 100 000 0000 008.K0010-0-.00 11000-0005 00008
______________. 1 .00 t-6. 0000l.00 00000000 $150 I000.000005 I0000 d,000 00 .75 --
I0. 200000 000. 0000000 0it-.- D892;:: An"5,o0000HABANA,00101001$120,000001$ 5
44 RAIS 01,.0dolb 00 ,00 PLAYA10. 130 MIAMNARE 17,800 1. 000. oO~doO.,000 0,. 0010.101 0. 0 575,80 REASA U14.0 d T $,4.
0,00070.0000000000.0100100. ,000.1011000008.01010.0 0.80J RD L 0100 00-0.0740050.00 5--05505-A100 000.0o000,00,1o000 d10,lo00.0A-.00l.0o0
000-~ ~~~~ 0-0---1.0000500000. 0-.100000.0001.10100 -.100100 Aolor d __ 0.
0000 7oo1b-, AVE0.00 00, S-35,000 00.0,000 00 110.000 10.00 oso, 00,0 o1.0o 000 000.08.0,110,.00000,00 00.0 000 000000000 o00
0,0000005.OO.0010000000000008. VE AD $7,50d0010000A01000050.OoOiM 80-00000 000 0001100.00.-A0. ,~lob.,o.5ooo.o1loo~
RADIO D-842 &2 -n2o-00.0.100000 l10000000.00000.000015 0.0000005 000000
_______________ $25000A -1I lI$2,0 .~m ET D~2,0


RO O! *011io0~dooooo.yo LAMRAMAR, $2,080 Le-do g- .qloii. N. 01.00,00-I $22,100000 VEAD 00000001 000.0 000 0001EE


10000,0, $I1,000,000.00 00000.0000.1010.00000000, 00
00011, bH~loloslo~PLAYAEAD MIRAMAR, $8,000 .Cl7 330 A.- wl__ __ _
00 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ni P-. 043 0,00Mi, i10~. 010 ,00.0 $41,00000.0000000-5 R0. ESCUAD 4$01.00COREOKCOEIAO OlCIS UAE O00000 0101-5-00050000050
g-1 1.,0000 10 Ap 01010 F.000 1000. 010,s000oooolN Eodo 00

COOPEATIV -C16 33.00.000.3,00 AOMNLEI
11-: 10000 0.1001000-740800CUP 000141500 .- 08oooo 100000.001.108100001 000.IAD 00000000 SUA10REZ00800
id., IN S001.00.0 000100.0001 A L 'T A P S 000.00.,00105 0 0000.000 0000001000 010000 00055 11. -S.9f~J.-1
RADIO.ELECTEOCAS ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ POP GRAN0110.0 STORAGE0 G6. 342.5b0~0o0 0.0. GA SI~A 000000001- M- 0ZD 08 000080. T $195.00. 00000.0000 0.0
000.0000000 ~ ~ ~ ~ ~ ~ M 0d0".S000--0000.________ 00000500.110
L N LC CAA 43 ENR 0 CU2P D-8939 144& 22m150. 5x45o, 0000010VD OD .00.00000100000000000
COOPERATIVA~~~ANTAG DE~r ___DRS $700 RPAT LSVILN N
RP Royy ob ,08 000000,1 00 HON1q 510880 13290 2.1.TAoMPEoSr .9x0.00008 0 0 00.1.00.0
R AD 386 -c-01 000,50,00., 00 DEL 't00005505 '.o. -. .0 000.0-00.0, 00.011.0.
00 00008,000. o!oolle AL.000,. 00E 0 000000. 18,000. 000001.36 $4D. caNTIm. MARTIN.,7000.0100000100
40 ASS L dooood. 00.0.1000 0.500 -Io $90mesool.igOO0 100.0,.10 00 0-00 0000 ELacOl30,00-eEnEtE-,500 001d-80500.
000016 X'1:4 4 oo d00001 80.oO,000o.0
__.z_ ___ __ ___ c reni g arn L 01 o, cDL) EU!]do --AEO A.0 010.000d 10.,8 .0 o.00 50000000 c .
______________ 8468 N9 25

L .000 001000100,1 10 l o .0 O d 0, 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 tol so. 08000*0C U 0 1 9 .501 0 x 21m00 5m.0 0 0 0 A M P0 0 1000010 R E 00P =,o~ 0 00 0 0 0 0 lo s 0 0 0 5 0
Ca,0, i Cuban.,ge.-501 0. Oboml. Ho 0-0.o000000050 000100010000100S.,07050,001o.0A.00,000,, O 1 LrIf


d.01 000 In 0'l 55 .0100000000,000.
000 r003.0 pidomn-l S, Rodo-,i lo~b~O -1.,0,00. 0000 nobrr onolol. d- 0001000 ,100. 0 0100 0 00010.0000 00. 00
yE NTA S 1.bioo. M. j.sfo.ne, NO~00 -00~ BET ",D HAMAN. MONn -a n .
48 CASAS UHE.054.1 CALLE J AMP.io 00 $LY $49,0 000000 000005.010001 .10000001.000,0001.
________________M. DE J. ACEVEDO
010. $570050,0000 010 00 00000 .0,000. 010000000

0000, 00 I 0.8~~~~~~~~~~~~94148&21 AGUIAR 2006 75.00,000 18.000 .00. 0* A A 1,0
c.,Oo0001 1180,0-000 IjQ $O

1.~.-007.4-0 0., 101000do$1.0. 0.00 1.100 "E LINDA RESIDENCIXO 00 0001 000000 000.D R S _ _ _ _ _

00-0100 0,00. 0010,00.0.01 0000 t. -.1. VEDADO, $135,800 10. A-eid. W01 0~0000 000000 0100 .0~00 d ndno ~ 10000000100$ 0130
I ~ ~~~~~1,000 0070--, 0000 O.)0.000000000105.0000
01001071, 1 ', 1400000 A.,ldd 6-000 0080 d -'00 A.00055000000. 1_ o $1500 VENDO 0CAMBIO 08-00 o 0000 010-1011
aturs. $190,000 AMP0.105. 050005E0000$010
___ 100.00-4.0 ABNA $0080 P.ig p-t7', 0oln *320oo 000. 0.00000000

__~~~ h- n,.00000100. /,00,100.055001000010000 $17,000, SUPR CASA VACA.0~5 00~l0000000
0000 oooo.000,h-, oOlo ,. 11. r0=00 00100
00000,OO5-005-000s 0 o0Oo~ooO10oO d~O1. -YA A 8,00 ,m. = d!& -a- reio o, 000 700,005 a,0.,1,,100010,0000 010 000a00-0,-0 01o00 o101 01 0 0000000 01000.000 00
000000, 10001000000S1000L0000ARE5.020-0 050000,

LOMA oleABANA,10000 $86,00 .onolllieoo, pio. 000.I y 1.00 0 $310 VIBORA, PRECIOSA ESQII 10500500000001000
0.0.0 00OP7QRTUNIDAD le-00 -~ooo 00000100 00.10, 0000 100'00 -: .d-, 000 100000 pr6 00. 0.
10000.0 ,000,000001000000000 0 5 1iAdbA
00101. oo 8- 00000 1,0.,0080,1010.0000, I reioo 54 )))fl100000100 0000000.0,0100.0 i0 1 Qoubre y drtuis, HABANA, $11,60016

00000000007,.00100007. n n 0000 TDAD0 $36,080 M. DE J. ACEVEDO 00M'000 .o 00,00.1007,fnd oaesIua1.T .J1= 1.0000M 0.0.001
17,00000~~~116 PE330.501000,00 0 01000 oo 80. 0MP.0.O $ 1,500 iEDAD6,pol4 $36,000l
00001 00 00.0-0It=,0.00-0.0 0.00-010.00.0000-00 0, $1600, 0 10R NT 16 II--YF d-000.0 00.0 01Z, 1, 10
00 00 ,0.00D-411-21 00100, 001. 000,D F=000000 ,0 500 0 0005

s-e 11 "T'llQUE PRODUCE EL135
RET 400 So0~Sooo O .Ooooo. o. VE010 00000,000.0 000, ,,5A 00000005.000000 $2100. 0SA1000 10001100 $102,W 01.30010. 0
0'0000 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~V~. $90500000 080110. 000500,0000 EN001 0.000V100 .10d 0 0DNTE RAES 0. o0.00000010,11000111$ 30,0004-0

000 50070,.0000 000 00.N00 $534 001., 1 0- .:100, dc = .0.000,110. 00105A O 3, 5.0 000 EN t. PUENTES CRANDES I--AO $ 1 w iu e ID A 000
d'000. JOSE0-00. M0000 0 100 00 17. ALVRE 000"07 paio VRdndo, $La000 9ot $00.000.00.
$280 y0I4 1. 7 --0.01 0008001100 0.0080.- A,0.0
000500~~~T ta d. A.,,00.0,1000 100100 0000 17 1,00 000000 10- 500000000 0000.01000 d.001100000.,1000.05.00.1 10x00

.1.o~~sIABAT. liq0,000.558 Tic-., .550n.0 5500W 50000I 1000000 00~i ARM dos 00 00000101000
CALLE ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~: POSUAD- .0.05000- o .y.o00d, 01,oo.0 __ .ooo odo 00. 00 o. .oooo,0 IBR $0,0
SE VE D E I. -.015. 00 e8000 0- 0- 0000. 000000
0GU 0 .70 ANR REP0. E=D50100,00000010000, 0000000A013.50 CAuSA *.0o.$flll00 30000 '=nl,000000000, 00000.010014150000000100
00 c.- do .f 28 0 o.7 .00urs' N II 3 0001 0104000000 o00.0. 010 01.,80M0,000I0.=000
010. 1100 0000 0~010100 1010. 00. 0.1 00 0 00, 0 ooooo hb10000.22 .0. M0000.0011 00000 05. o. 0 00 0 .0 0 000hip.[_0 00 0 005 .10 1000,00.

T- nx A "Ad'., V RE AMP00.0.8000 $50.0. RENTAR M .00 80000
0 100010. 000,000010 10100 00.10.85.4.0 ,pid. -3e0 o0.endc., vaci 000- buo m dno 0 01 110 0. __00,0o000000ao, o0.
01.0' ".K00 000,100 000 00 5 0000000008 00,0005 t"p =Lj DlES l,0
0 o0,0000 ~,0 0,,olO. 0.0,,o 0000,010000000000011000000 lq i o000 110. 0501 0000.100000 0400.00. .oo cu,'ei.Rolaco $700 00000.0 00000000000-
00000507 .00.0.0 E VE DE 0 SE 000 100010.080008500150' 000000,00,0005. 0000100000000000,.00000ACEVEDO00040,000.000X.000
00-000 moen, cia- l.2d orlosndP o -I., 00100.00 ,50PC E U C li 0.00 000000 00 skA80So.018010. 00 00000000
-ANA, ES1 1UA A 1 IT.IL -D MEJZ, Conoltlo. pr0], 0000,00 -A-00 0.0e 0900. M IU0000001000 00.0100,0. 0.00000000.0.5 000 10
"01 5. 0,10,0 00i -.000,0.1 REP i VIBORA to. 000 Y C o.16 3 5 -0 A.0 00.1000 01000 to~0 solaniente $55bl cot-000.0000000000o01000000.00
8,00000, 0070800.,1,0. EPcOK Ho 00,00.0001. 000aje 1.0000 0500 000or 0 1snd al0.5000 0100 00 00.00000 00or0~.0.0000 0050.00
0000 -,0 1 -0105 0050 d. A-74.00000l,. 000.0. 00. 100 01,0,0, 000.l. 00 050 0 5. Z~~o A0000000 'IM00, _70100 Oc~ 0000 000 010.0.0 00$1000000000.0 000
de J.0 010070. 100000 C0000 56,00 h2o~c -781 Vicete0000
00. 0,8-031.0.00 00. 1-90-48-22id D-974 1.21 .0O00O~?-O 0-.000000-0. cneootl 212poo~,0


image:
-------


.lasificados DIARIO DE LA MARINA-Domingo. 21 de Enero de 1951 Pgna 23

ANUJ-NCIOS CLASIFICADOS DEJ ULLTIlA [lORA

V,.ENTAS VENTAS VENTS. VENTAS VENTAS VEN, TAS I VENTAS VENTAS
48a CAMS A, CASAS 48 CASS 48 CAMS 4 CASAS 48 CASA 4S CASAS 4 CASAS

".RE" ATENCION $8,500 INVERSIONISTAS canspo .0nn ana ve$oo0,0x0o4
s .1 a I v-- n c : :do I c. d. 22194. o pLr nJ aer
unc4N "4,4 do":"",:' clon. BBolgo 62 e~inee "
: "; p., A I RES, S35,000 clondec dMIRAMAR d
$4444 4422442 ii .225= .?.s 8. C1.6 (2 Plantas2 Independientes 3 5 ______
IARISA 2444224 4244 4ORGE GOVANTES evnee 1,0
Empdrao 02.in ans~u22 otrc n mayor gaati 444 dn4are441
rUF VERANES V 2
:I,_ D Il I_ __W
A 66 25482 (Corredor Colegiado) 42sco 2 4 n4 on2224 r42or42own BE 2 BB44,BCorr4Bl4 44 in7sh4 1 I 1,41
RENTA 81.100 VEDADO 842000 11nander44 ladst Agu4ar 4 rr
LF(cI 61 1125-00 2'3, CERCA 146911 I 6.I 24B141 4 _______
SIRTO8AD 1 4) DESOCU PADA %AT%%1$F I22~I4444 4Claudioa
101o1442 UIB'E D R,44B2 44A4424O MENDOZA, $25,000 -112,4 C adiRAelan
14d 2414B44a2444424446 442w,.244"42. (CALLE JUAN DELGADO) __________

N t0 R, % i'"I1 URGE VENTAC44 BCORREDA COLEGIAO) o d
ooo44 4ROBERTO2 N4424210 ; Veddo F2 7n m 880 A 2I
VE AD $ 5,GOOBISPO 305 Telf. M-62 1 10 IE Cor13rC79.nd
%4 4 .66 -.2 ":4 2d 2 m 4a4 "4 4 comproy -ent. de propiedodes n4 To4\42r4I444292442
Emereenos aniot n ni g gr uiednteed ronaCo 35 HABANA'
o o one m mo Preci $95000. Renta $822 MICLNOR $.7.1o11
R DNILSNAEMIRAMAR $4,00dnGiU30STiINoon IIC0R

.ROORIGLEZ
n.o R. ADIOCENTROcosoao uo
ont $785i~ .Isoooo $.30.0131r Eladio C. Hidalgo
m 4o 256. >2372. 5f.' "37.2'4. 444b4ro del C. coIe42e
v'2.~JI o 0910248.28 DESOCUPADA. Esquio.DD

4SDL44 242 24 44 2 nd222 no r00D
E El VEDADO d o 244
R E D E N i A A AI 5 S 4 2 0444 N O V I E N C A2 A 2 A J A P o. 3 $ 1 2 ,0. 0 Ra e $ 1 r504 4 I rt
".?.no ".':;oi?;. ,ba a nad fCO~~P $62,000. Reno $520M0 A 30 sn tu~k fr afeu ds
come ~ ~ ~ ~l. U-120 U-8o HET de20 C3.0 6 prmsocraL 4nolwar lni
F.,- -4 A-6625K44444, 4 2 24 H Bu 24 n1) 2-0 . I r 1 01 1 1H.nt10.91
arins omm 2 un n o $6,00 o d fu la 137311 Pot" NICANOR de CAMPO, S22Ain

VENDO oo uo


S~~~/ 710. RETA11-4- 2 $10
22-44442 4 d 2 ernao$82 1 370 p'.ntR
Pd442)2 $55,000. Rant. $403R0 ET $44,000 10 Ro NI A:


of ~ ~ ~ ~ ~ 1", "".o17nUHD-96 1 fr. a- fond pa c- n 4, d, d r.I
s24oo u "44~ n o 44 o 44. 7a. 222222 IDA 444441. .0444422 co4444no42


%"'~~~- W,2 $70.ETA$8,00."." EE
20 R4TA, S2,000 JULIET U22 PA orEEa adp44d de d1 -a- Pr a d
02442402422444444442241 MIRMA XI8(111.1 111~ PO2S'2p2r 0242EAIC NT O_________

E d4n494 2 a n 44 44 4 01 2P2leA 5 1 N E TREL A N A R P r8e0,0 4,0 0R E 4 8 3 .0 P l a r h 3ad lo C H id a la -

$850 TA. $05,00 ?1.0o00.
.- I n oun~l o oT R A 11R. coA Reo aP e s o S 2 5d
AR AI A, $,120 o DM48a
E or pan orA 33L- DE end ti p a seia7tehde- la 19 0AR O: -BTEIAIHAROP

$5\DENC Prc 1 1) N A L I $ 2 5 ,00 0 aA L 10, Ce fr n N la Ai ne ba 2 10O St tr ni
ALMEND4RES re2e22an"A 2 444444on4444s4444444444444444444v444o 2 000 44 L. R 7
Cas ca -d ". --EC E '%
AMl L $1,70) RTA $20,0 Mib "'."gin'-e-'
d c na-3d753oa e b 42dede242 2223222 c4 4an44444 44 4244424444.444 44444444444442 E. n


.I b. v 1 0.
MARIO. A. C.l. -220RA.20,0 :- : .:.O A36P010
44424 440424 44 4244444442- 2$ 24404 444'42 4444. .44.4.4144444.- 256 424442 I4. 44444442 44444444 4424444 44444 444444D14 1 2 ,492091 98. n D U A. o .04 4 .44 2. .
4to a s2444to4s more n zz 3 D 9020 48:3 UKD7647 482 c 48 2d., u n 1 D49344 10-D.9381-4
222442442424442444244444 A44enida.44 2- I $51,022. 1"" 2- -44104 In,0) .44 v44 I 44
44 ~ ~ ~ E D a44424 44244t44422 444244444 44444 44,42 4444. r 2 I 44 -W44 1o.tI, 44t n .444 42. d'4 44I42
7 ~ ~ ~ S,1 IEtRT -,IT Me I444244422442 1444444 1, I' 0)
2444444~ ~ ~ 44422424 444 444424444444 42 4 h444-41141
RESII4ENC$A$~~~~~~~~~~~~~~~~ lbANT4 11, AL U AflAM R o42442424:44d.44244 2 250,0 Renta ;H7AN0 $444444442444242.010! 'J."'"", n1114.10: .

442.4422._ _ 4222244.422.44,4444 4444& 4 0 2 3.,9 1,-.44 444 44 442

'A4 -.-. AESIDENCIA: P-1.i $26,000 44444202444442424444424AN ,7 22 2224 06.01444AX1052444)
22224'll,4444 4442444 44441001221.DEOUAA 4424. 4.,4 424442 2EA D 1 4 .300444 i$12.50014.442442. 2/
n2 5244. 44444I4444, 44444J2842224.I424 422402 42 0444242 4444244 4442

21 l 244444 0244 44444424 44444 42 0 2 44,4402.- 42 2241 2447242_
A .42442444444444 2444444444 442444442 224442 42 4 C. 44444224.de 44e Ay- 4444444 I442T S AB N
324244 42442444442 4444444 4 24442844444444442 424442UU24442.44'2 424 227222 r 22, 21.24442 002 .4442244442444444444444 -41.)22442 442424424222000.4 424
-0444.$724.4424244444422 04 RENTA. $9,0 00 CH LT2PA T S44,41442 4
2444284444444442424444 2 1 A-j.4442.4442444444444 2. 24444242442442044044 V BO A4.4.4&2444.244444p444424444. _
4 I W 4n, .42, 2 2 424244.- IN PT NO 2444444441! .-t-4242 I-2) V2-62 444 1:44444 U44 44,44 442442
4444444442444402. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ D fi 2244424. B-2224.4 44$194.4.011),44244 242 444 02 (42 4402.432242444044
5372 EN A, 4)40) jp2442424. 854),$0 0 ;A
$8502414W 5,00224I '. -42 24 4244 4432 B-444 I 244842 .4,2222""I.;224442424,, -"17' 04 12
EN L) j"2 ELO DL 4 ,44 4244.2.4444444. 444220-4-2 Ds2pd.Md,42 44244224444.24244434 EA T 114141 B NA I O Z7 ;
'IEP RT) LM ,.OA 8S 44,4444444.42444. 24.02444442 2.ci 52.00 44444242.444442442244242 :4.111104414 42444442 A.OS.324 1.00041416
.2 4 442. 44Y N O ;H BA A 2 21 Mi. 2.10 2 Plant 444f4444""4.14444-.3442 2.2
2444.444.444.22 44144244244 44444444.44.422.4.24242 44. 2.2. 244442.22212444-0 4424444442442 424)222 A) 2428 I_ -4444444,NI, -
444444444444442444424424 ______ ki k'444444424444 l4 44444
242244224244444244224444 W8 1,22~ 44444444424444444444424 42.p21103041244224444242 044424424422 447444242424-4442444
44.2444242244442444244 22-LI 122 44484444242224444244 C32(.2642444422242 -422 224(4w247422 10 2)2 01-M 144444 112122414'7(441
T2102 ~n". M l, S1 3Of 24B4444442 8.0 11404.24444404424424 222. 2222-3442)22-2c43
.444444442~ Ee N4844444254.4442 D42444.4224444.444442 0_C._$2,_1)._nd.
444 P24424244442444442424 $444244PL444444444YA4 MIRA A4: FI .3. $2.0l
2444444444.04442.24444424242 .244244,44244422424.44224222 2,244444.44444244400404-.474244442444 / 4.40424 _ -I)-24)2344243242


AM.442444.24.444244 24444.244 D244224422E44 r 422222 . 2)44244444 E-L-44, 44444O4
2 4 4 2 R.02 44444444244- P350 RE T$5,2 44444244,4 22 4 214,0 2.421 232 244422(4.42.
$1242406 44444.444442.444234.44444444$210,4242 2424320242 4)444600223.434)4 4 3244444244444444444444

3?2 23.2. 222240,: 11344 21,424 044444244
44444424 04444442444444.42. 414,31442 224 23, 3244 84 1 1 -4

AR I O, 1412 2442V $22 O 220443444 (444444 444402442445. -3 IA,
2244w. 44444 44 424422.i lk2.2( 0442( 4444244 22442 1 44- 0 4 .4,2, 8 43 2 4. 011 7. 4 -:1 18 511 044 S 444244424A S
JfIa,0 6(0l,14 b e.221o1222, 4167.
,rde 224222224)2,/4 lfl *~' 14 313441219421 de442. 4224(3442 224422444444442
$1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~()98-82 RET1$0 40444442 3442222222,0244442422444044242444242 2
44) 26 42422148- .~. O 44242244444 1,42441 1 44422 223.0243244.444 4444 1 3. 112I


image:
-------


I'Pgina L4 .1i 1 r La InA a.UUmmso, ai as Lnero ae 11 L8a11108008s

AN 1NCIOS ( CLASIFICADOS DE UULTIMA HORA

V.NTAS VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS
48 CASAS 4h CASAS 49 SOLARES 49 SOi.ARES 4 SOLARES 43 a SOLARES 41 SOLARES
. no INeavesSTA VE AD 15o05,amnw .
MIRAMAR INVERSIONISTAS INVERSIONISTAS VEDADO 15x35
IN( ELA 3611 V (INA "~'-"-~~- VEDAOO, RESWIENCAL) ,
PARaC LoAe 36 ConoaGd Al bacqr coalqmesr opero. '. *oao Al bacer- construler opera. o s a a a R L./.dsho.
ds- h6,qla com la laterven c D O io.b hdqula c a l nteres .
onoe ae. u con de corr~dor cologiado. "",, ex cin je corredor cologlado. ar ol. .o.Onu 0.0/lCreoe o~aem DGM42
I b d.1 """- -
i Las operci]ons ofrecideos r o ca s A Los operai ometcidad l
JORGE GONZALEZ 1 T l" d ".'.l 14 por 36.32 metros or ad b do o REPCARToq MII _
OCOLEGIAD ofrcen la maor garantiY. ofrecon la mor yarnti. 5alle 28 n b Dr. T.o Pirez Agular.
,l.n hipGdectPoAdm n___Uc__rnedi__rudoaVlendo dos solares. Cada uno T 5396.
Amop MA ndors $35 000 enta 300 PAA EDE EA A il o ItoO r- N MENDOZA. S. SUAREZ 23.r58p P 3.06 y 1,251,54
AAV NDE A 1-o.~ o~ sio 6ot omo Pom. ilto. bio.4
R d: "r A .io, 515.00 a. COUNTRY CLV9 PARK
H o ofl d,. ~o0.jd~ ~ .DO/0O4O.O tacoocooodosGras i vrd y I' A-1.l
RoCARD .A h Q ^N ,as O DINERO CRECE s da, ron frenat tamb6io a '
E-1-1.__23f____________Z Eilpd odo-- A-i753
oIMO M oTE Y ERNAN ,n o a 00f* do sIOO .1. DE rm VEDO G ad. y od. rqubr ho do
____ UIH-.9101-49-28 0, 40/ t, cont00.o 'Clgdobriso y .o.b-a Mid. 64 s
en d540 000 tod teabdo 3 o no o can __________ e,t,. t. oI i a e P .roo 00,00 aO Coleiad rfente Gran Boulevord,
R 00 foma I( 4 4b A ndo 2or e e l 2 s rs COLON 330. 75r22 i. r p Aola,
V R DI10 -041840 -RJ .,- -W.~iooooo Stoa
I T VIBORA, EDIFIC10 MODERNO, n use Vendo maognifice soloar. a a usA -coo I 21D.8938.49.21 IS ,ares restade 'deoreche.
VEAD 1 /. PLANA. .A TARARA GRA B E SpiE, 4,628 vrO u
d ra D .a DL A UH- Y 6 6 C S.5 de I-o1.r i 0 a a e t
Hdband Ra 107. PARCEA, VA00 V d. ado Ps .r lar.Io, 60954 .
T0-l 1del 1o-n e no. c*1,-a l 4 t I C Park r. -on 3m0. is bfrrr
iBRILLANT OA 0ONos $6,00RETA$00M RT ME OAty Cla. SECCION 9 pr V.EN.E.
o a 0uo Gnt.rr AN 1 u o SITUA mpoky enm de0 r. pi d sn VDAJOSE M.n ALVAREZ
TE D Fr F d GRe aOLVAD deN C. eE' AaCEPVdEoD,4IO2,E rna M.D nCYD
n nd / 20y M Vrp IAo. -LA CAA 40 .ETDE.M $ A-7405. AI
AM LACO /$2001ENA$50^ H Ebo los on ne I n ENDO e.884.5r 13pA9514. 21
194611, 1/Il/0 h140 16 .00.0 107 . . .nn t. 00.0A LD7 P. __ o_____ o
$24,000 RGAN $20o 4n4 / 0oa Av oo VEDAe I7779$e4 an/ o s .7*::54cA 2.- -
V. AJE .111 ~o OO _____________ ~3,997.09 on.;- 4.75 -n armorn learic ias.0 A ,0 6 23.410 Elshr allJetd Vlelan a __o_______e___rLh~ lU 1I
s2 no m n R ,8,39 -c, $4.75. i n ia


H o IN In uH 1i ALU A DE MIA A 50 0aa $poimdme 79 IN INEESS.aa7Ep5rd.32
iBILAT spaIN 6,96,5 T-lM621E Voo, .1 oTAd,(ot A II FE
SAIO Z$65,000 R N A R T MENDOZA y C $ 1e VEND er g ra n idoncE Slo FA IE A Seddicm~~~~11P mod0n cocFn 1 n92 inde la]W ern cnarsarxsaa eta3
$75,000 rW itha $800 HA&AC4LERA 0,/SI 4111 L.0/C II .- -1 11 c v 4~nPt e o oLAYoAooDarjSASO AR A0 5pintodeme tome 8l -- Ei EP IM Pc; -' tormeq 1 N CLESE pedar02
/11/1/4. 0/. 04/. 0 4y4 8. 2 P C N O /t sd co R AR O tnia1ne patND9 5 -9
181100., RENTA $360) P 2 R h.tu d on HC 'A reBA N A M yF25, ESQUINA CpP2n 330.
-I m n dOTIDAD UN5 /1- ,5I d,00 PROTA4L oO A LA CAT-m Aar o t oo, noln:x
4EO CALLE C N 1 26-: V DESDE 52.50 ARd

V IBO UNA 0 C .UADRA 1.0 4 0 ALZALoO AanyAnTaDAno I osenoo1,0 o 40 oc00 JrU I oruco.u. a
r$1 5l md Fr 0 metro Sito oh la
t~q / / 1/50 6/.104 e/I/I AGUA. LZ. VLEONO .4. 04 4000.___________
AMPLICION 2,0O 0 RENTA $500 PAAV 40V8 t .- y Telmiiooo d,42230Ma
.,fCCINCO OS SAA bO.IdL L REPARTO nifi-o A D, o a
/ I I/o 0/1 /B/ I 0//I.0//l00 A-CERCA INFANT J.XIMANITO PAGAR.- BIN8 IOERES AYS RN
TER R REN O DE ES 2 C cIN Aond ci ne :N AL A Z S b : n': "" "t ., ""'C "
0.- as aPOurMbmetn rsha4, Ob1ros0044S.venal.n0nisoo 1H.D.637649. T jacdiso, -1 eDE poDqE. cu
WIS 441/. 04,000 6167im, prci4.Cl c0 O0.00 oo ec 1.000 *0 _____________
1-10 D Urg9 46 04. 2- P r A ec dia lad del,4 nr .s d a
It-3-9- 11111i l mRENTA SPr0e io pUEREJETA DEcapda losonqon $54PL mAZ s
donoooahd n/ 1. &-o. a 1 3 C PrOL t )T E
n0/n a a I/ILovateN. I fa n~ nu Can de pasm oolo thaejso ha liAdoscu adcl 11jRPAR Odo0
PR A D O i 7 D5 G R vents o S. P es. o n a o e :. IBO RA c reo A Y E A R A N S A N S NI iogo i G eo t
RG PA ED/l~o6 IF0. V APTS nA920. H rAi. b A a6625. las innmraI S ena a ao56 ss i tondPne
.c__ _________bles________A o n n ede l1a n r v C rrcl Pernon FR A C OM y ploE
S,010 REiNTA $250 1.11-4-16443 on 100 15n 0 17 o-c4l do' 11eosd smrob b.o Moe 1o bohog. doh Reprt.a0
MIDAMA IIABANA Collo OQUENDO 11.4n 040-cd $0m40 osoq. qoodoo oIn 0o. -
n.D.950449 2 calle23. so is bRorq re 94 pnr Solare a Plazos mog.
C O L O ,/CE ROM2 0 5 V s a A1 .5 0 !.LT L R A S D E M IR A M A R S e r a s p r i o d n
ad %. IS Ov Ae t o .tec (4 CollINTEESES flnt, Empr s do 302.
SAiEnn p EnA bd 00r FERRAd R RL lacrreterce v .r01. cr-, sse Goo OA e c dt30p
S r tere .r t a Av a16 .5A 4. . .no. P0.040 b.1.i0 Po.eh1 do 9.45 p- 30 s-.\ Co o d. .- /t o. .
odloo /0/. /114 11. d.oI oPI orn 00- ropsdsoe~- 35 F. IRINAS
01//Im-Il/ tr/I n / 1 IlI tIoo. p1/IC av0 C ta do fr o nlx 10. -- EL L R ar ced,.P o s
aX 0. (M0embro SEPo) MMA P- R A 6 8,
su r rinA331v 000 a oan Ae PeirT 16* V medrad56.04 00 v., Prmes:4 L OI N A LEZ~ antreObisp Obspsa
$/ 4C0 /II. T, 404 7C1). 41 A .r0 i. AVENIDA1 ENI1LE EmprdrId 302.3d nir. 11,5 E 1~d $1 e. 10br 43392 M,53 OISP 30i. TEF -62 ashrs sal s ssd rlr ooo .27
am/ I v 9 4F n 22 yY,, Bno ad n d C ole 1 3. SR. NARANJO C oe9151492
PRECIO IAGNIFICO ENqal.- dc I 4,_
/l0 $28 000, RENTA $360 . BS 221. f 8D-10A 21 C.r. 0 o d e 619_8_21o aw 2t
OPORTUNID)AD UNICA To~f. A-.7430. U4QUIN 1.DE00 oS.050or.00
I//oN/lI 0 //I0/11.I/ ll l/ol0110 S UH.D.927949-23 oalero, CIdAbo 0. 41to U1ffD428149-21E
/ /II/'/ /-I/i 0-43 2>0.00 ;GA, UANGGNA R IE ALTURASDELVEDADO i. GON i4LE7
VIBORA, UNA CUJADRA CALZA- 11/0lo0/s .1/oni.mss rmomo.2.01
1011 2 1 MICOI r -61.- -AI/0.
00/S 0/1 4 1 1/W Ak -/Id- 14. I/Ol i/oOc1.021 .TI// 00//1d ollc.5 cohne 19 y 30. ALMENDARES Stoadeahao rcteroq-o
i* l 70. ;4 oodm-d 10,o, AI -40 0d1, N1/. d11 L./eI -1-rfol du~ I' El
T,_____h- ______ Fori-o .4.6625. Poaoso.OtoosrlcO Ill8oeMgoc e odo o
I~0.46340.2 158,. 1 06 motor CI~ooo 6-idb del.c R.lab~. 800 la dJ
Cl 4.0/1,1 SOLRES 0. 0 q ln 2,198.62 vs Ojosar loo eano
l//~1/VEAO ________AMPLIACION E ,- 1 .1
//l/I//I/OOIN11 SOLAR PROXIMo -AMNAE A0 PooPLo rsD AZfC -En- Ic mt dens.do Iso
I/i 000 L 23. Mi4e 1o.0 p-01 TERRENO C-4d40- r-i, E D IE Ar 11 ,~* 34t -00 qu crun
01/41/44/ 14//V Siv mero Tolh11- 4MVMIB enos Aires iodad.

/ l--961402 3. A. CA"EA .8 poonm AVO 4.- ,dt nol. del /ot e $ SOLARES A
/114/Ill //Il//I I A.4804003.toddoceosa. 1.000cON-~l,. de La Habanadoetaoy
00/ JORGE GOYANTES 1. 1.Dbtl 40&O0o Mooimdr o ~ od. do.n. Al-$5o.ZO
//00I///-0I///ll/ 15, CERCAB13 VEDADO MENSUALEg-- Solo $2500. he ENc5otrodaE.
GANGA110 Vodo p.rooh 14 a 15, .r ooljos lgnoeii. EotaI o lco aledllo~s*000.td eood .1. CFrne a Croorllso
/1 01/0 I0 / 11/l 01.3/0 1 .A0 o~ o .0 C.11, 5110. 003 IN EE o 7

_____grg .-,pBf-REAT $500
I 1-0. 1% C11 yet.8 nomo Sr. pir- a~cnboo4.s VIBORA Crro do i.portmoSA
REGIO~,-j PARA EDF PTS odrs o cl o I4. 00 40LE
_AA30 ".___ .ft. -1 .ild FRANCISICO0
1/110406100000S.600/11D-19504-49-21 -1tl, 23. 0oson o ot'Hol c00 qo ol nlorI- L dog p.w m f
VF.DADO .PARCELA .rro I.d .mlts 4000 -o -a-i Edl8MTNCCOco SIN INELKLSL
12.50 V6. a $1.50. Aol 1040 me. pets. pear.
COLN, ERR j~~uvs.a $.50 A 20 s yWn oeaA"cmt.~ocoo~ Serviclo M~ifr ---~
RENTA $4-5 .rsdn .k .cdo pmootcmoot aoibsursoa
D.d -di~a $ .392 0--BBIDILA d Lu Y Girffl s Asfltczdag E~tsmo. noaltodo Is reel
0 -o4I4t40/0041104 i 'Ili, / 1// 01411/-01,00N/, .42~ cud. eIsontr --en~f O Agu. d. Acueducto td.lol -nprt.-
to -1, 1-1- JAIMANITAS
r10040 o-t Ill)i. 10/111/ R.01 Fo --at118mslo 1. '1 4 oslo cotr eubo Luz Elbdo, et ipato
1o:- ttd~md ~ 0 o o 4-/doo dOS 6lpd modooo p do lI- Aljiodre L-. lode ,-me
000 Ia. Ave. gaiga $16 .50-v $2oao $1on~,504)oP00037W pnlemncaoo ntszo0xsi-sfoo Oitsooe~ee
/016 82 00d~l~tI lo 6/14 0/,0/00100 .0110 A EII n LUEROpocel -mi0tetmdssdoiln
Cs p Aobao AF1 1.lro --. .6m 8404 40 .671.lo LLX r uw d ts oecbd
011011/ -00 0 RLLANO~ 50 000S. Adn 0000 O~oaC iRpoo RODRIGUEZ Y VELEZ
EmS.VILA, I .- 11.6 -4 ARODRIGUEZ.AGUIAR 368,
8t50, tgo ~ coo I/~ 100.001/1X1.~ X1752. A4.0185. J.emr Roold) OD I L P
_______167. MENDOZA y bidG-)ZAE
0111400 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ -27 1'00ll onAO,13227.44/.0' o.10.Ae.Prct17
X.72. Hom PIroo1 617. cAE AGS3V 122D3834921 0.73 01510P 305. TILF M-6921' -A I--o homo eA-A4000000Aer Tbtoo.27

1001)93854118 110 //. 1 .10 /,/0 ~ 0 lAMRN -000.11C004 21 now.oo-a00 -304


image:
-------


CDsificadIs MARIO DE LA MARINA.-1)omingo. 21 de Ener d, 19) Pigin 23

ANUNCIO S CL ASIFICADO S I)E LLTIM A 110 -)A

VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS ,VENTAS VENTAS VENTAS VENTS
4 SOLARES 49 1SOLARES 49 SOLARES 51 ESTABLECIMIENTOS St ESTABLECIMIENTOS 43 AUTOMOVIL.S ACCES. 53 AUTOMOVILES I ACCES: S3 AUTO 4OVILES Y ACCESS
SANTOS SUAREZ, PROXIMO a an ,, s- I 'mF'a
a. a*'2alzada y Paraqua Santo~ annaaaaa Mm INVERSIONISTAS -
C 0lltence-su x vj, s 5o sva
CUnico pr'ect a asaca lr crcuq roeao
REPARTO MIAM~AR~a omlonc da~e aren a 46"549r n clon." hsa a topinterve
: .r: e el An o a ,clo de cordor cologi.do
: M AM:* 1::: 1a- aleaen 181aPLAYA MIRAMARhb-8 OperCIe ias a
"o "A"M'-% COMPRAN'DOIARCELAS DESDE $ V2. Values
alaa-a. a.l Aaa aaaia raaa a a~aaaaaa aa a g a A aa de a I.Pro-peded Ifronuable. 7 PA JE I .a
iFTO. 7a. 4VE. a UN SOLAR EN EL. 0 ad an 01 non H FOCa. I maya- atW i 1 anar -aa COMPR Y VENTA
43o. ae -ombra8 PAROUE SO a.a Rlo aa AUTO MOVILES
ao aaaaaaaa a s asnwr un nai Pe
1.7 123. R NCIAL V. F ER FRUTOS DEL PAIS, 51,60000 a aa a
BOEGAa6,50.00 Y$7aa00T(IIIt I F1- CAMIONES
["I OFC Eso 0 ADO aaa a .Na BUN LOCA $200 "o1 ., (n
GRAN OPOKT DAIDA TELEF. B-7459 a nIUL L m t ludTERRENOS-VEDAD 00 ;7 I" Dode i54
maa da aas a IDEALES PARA FABRICAR a a -o.n nan (OBON.E ,mo nuevo
unooaaaes de ----- cardCIT PPEaaaaa--
VENDON DL22
.asb B m s io s LE N 5 NEGOCIO a a a a lr f IU Pl4S44 no1
ans l LINE- S7an a- a-a. 1,2: CLIPPER
e o E l m l H a a r 0 O a sa na d d nwa r l nUn b rU

a ar a- o 1 6 8 18E I


n 5,99.3 Ve. Preco M A TI I v v a inc l y 1949

o 4U0 pie .o osooLi d r l FI CA ta TIcaa ewh vrlt 14
CoeeTR ,is.rei o el m nrio.y .obae tnl LELN
a saaaaolaaa a. a-a" a a Caade etr de L oc. LIEn5 daUM TTAH.POIO PR
L e a-7-a3 aais frentea-- 5 ConAL R 2 on l a-as one NE OCD IL an a I-aaa Pak na a,!aaaaaa aaiI'aa PLYA Y 1ECUSINE
d r DE J osA al tda s. III. Ea 1948. an n

l A -74e.pe el08. C uE m as z a-. H, Haaaaa v. A .aa 1aa1 .-C 'aa .94aa a, Haal c aon .H C as a a' d a a'iaI'a ap n Ina~ a~ Wlaa
_84492__OOur___._o__i D 1 0 a aaa $3,aaa'ha aaaaaaa1 onn E 14
eYRAn unIaviGn. ARROYO A a a-" a n ,,,. TELEFON XE 159
a-a Han naa anon toal, da m ne anoD as "n RANDESFACILIDADE
-- ---- e_ I T IEN 10 $ 8 0 0, DE P G O S
CER ESIDENCIA R-I1H-H1.60 : 09.
W R r A. U nLERA aVC F R $rtu allo noa- aT O- -" 1947
pea a n A h. SE n tsler194
i l v ras c a d, .ob s d a b u ln da ar .I H at a r a a Q I A P R O V E C H E m r n e e n a d_ __. . . v. ._ 1 9 a d o sLe eN-15 l a -' ierna ae pro hnda d 1e C A EIAa Ti-.reaaaA oveME OalcaP ci$20,00,n c-o a 1aaheretli___la_._.___u
32.0 a. ~a-a,, ~a aaaaa H~~l~a aa-a a--a. aaaaa. aaaaaa aaa-a-, ~la. incoln 1947
aaa a- I- .aa a'6 a- .~aa~ .a. .~a a ,I-aa. lad, -
AGU, LUZ86, CALLE yA Ios ." PA DE. Du re.t T98 4n6 _y 4u7
ARO ,701. 9 -1F-GSioa. o auena viriera $3,500 1, MnH venta.d. mo-s En xistecia r
*. Vetermanos' FINC RER O 15 0 0k~k OnE19rdo4100., erlrFlenaw
En32.50avscaos o sa s 'a12 aaaaalaaHa' aa Sa- 9 50-aa 1
Agui2 cr Pet(1tC n( aOaRARMA ae:aataalalli-a-aI-a aldr.ball,'a OPOIaTLNIDAD -a I -O T-1930RE ID NC A c ESD NCA oiofL c m.I od fco Ier t h eCH ROL T 198
can~~~~_ e9t CoRO R Y Clu PakyLAADEAETLC R-CEIT SCO E CI LSEI5
a r n d 7,24 l.52 a2.50 A reer de Ala, d p o i. a-dioa. o 1937 Hu i a 1
M ide d6 30 a de e-os jesur Mn B R na0 TRAILER PRO PIO PARA
3,521.35. 32. C. U O 0 gn on nLY 0
L.teN 7.3, 3 a-tama e, eele RELD D s3 AERASon 008ao ROBERTO HERNANDEZao riaaaaa- SM IA MA-A ncue o c mp e -a,,,, ,a-aa aaa.a a ,, lbaaa aHaaaa~l. baas-oW E PE E I D F. NCHaaI.A rnauiaeo IrB ujo etc.'a IneraAndYaA Vn EX UR IO E
,2nf 32.9Sa- 12,5aa4i).a-a-~aa aa--a aaa aH aa ~,aa aal~ .b 23 a- N. Ilad-lB aa-n .l Q uerelea- ). vl ea en a- q e l a a.ala ,a '" olaa E N, aa 'a R N-aaa a-a- ia O. a. soo BU N O Rum Fin ob ORD19
a seo. Io Da la -.enaa B-anOalA O
d e- f r n e 8 V .2 S a n B ris d a 66 l a .b a T e(ast it an O e u 6 n iff S a 5 2 B O V D A S Y A N TaON S .-.-
BUEe n FAM0 D. E L A 0i
al$6c. oV. L U RENTAL BVUTLANOMOVILES a A CC' S .dlo 62 peras. 1e48 A- ELE

Roberto -*ua ia-ai.: a-",.a a, Cad- .i.
Mnn d 3. eM -6 16 1 CANICRA S, L Q QI A EC I DOkaea s lAO 1B 5A C DPTO. DE VENTA
La.FI : Ha- afaea. Buen Bog $3,00 .ia b Ca~ll 0 NaC H-A-. 1 0
banlR-som AA5A 3 .k- 1949ar n a n-naa- 9l y 9r01e1,ona
coan,0 -,i a HM o- um a wo sa .v TELEFONO X 159
Parcelacido. .D.eRADS deLDA
aida a.daa' .aa .--l ~H iaf' ra-l 194901 AG S
aa-aaada ala a.a.aaa~ .UU HHa-a~a .a-aa. DE___ ____ ____
4 ~~~~~ ~~~ E LID.a a-l-$80a-d. -aa a
a-a-a. a aa -a,,aa- G--aa.Cld 51aba, ersbones 0,,.-a aaa 'Vea
La Vara C.5i iaa-aa-SIl 9-17
Blaypaa-im~laoaaare GANGA! -iCAFETERIA' $1,50 S.10.k .L .I .ala 1947
I "": ala- 'I -~hi Sal 1,bk- P- 1946C nfje
alaampol ie om ssto 5 18 i CABALLERIAS 1-a.,aa -l',-a- aH ______ a--d. a a
%,. paeaa-ael- a-o.,3 ro pac Agacaio'- COLONIA VPROPIEDAD i-, a-Ha., 'aa, aA LUNCH 1. a-.1- SaaI'~alaa'Pa 1915
'aSNITPM S QIJINCALLA .APR05 ECHE aaaaaoaaa 'aI i- a-a-.A-a -,, Cty C n te
a-ta .a-.'.ala-- 1. la-l; Nuest ros Clientes aOW S1.000-da 30.- -1a~a a'Elaa a-O P-l p-IIUMIam~-
I, ta -al I.min-a 31-______ _3.
-. propaganda: As CABALLERIAS, PR1MF.RA Ta-aeaaApaa-aEHG --Bal-i.LPa--ia- S221
Medicos COLONIA Y PROPIEDAD Opa-oeluila-l A, e 91 II Iga-o odmila-.a -______________
a~ic s CR Ga-aa-a S13.000. .a.aa .~" .-a .-alaaaaa .aa a.aaaaa 058 (1,o--01.0
-ACUA, LUI, -CALLES v b g d s alSaaa.l. aa ~ a-l. aa.-Hl a-1.1a. a-1-aaaal~aa PANALDERIA O-Ia-a- 1. -1-
ARROLEDA' VRIADA Denistg, Eaa- P asa__ 3* * lEB
a, I. ___ ~~~~HOTEL] T0. UN GANG XZO Mal. a-ta. ala--a aa. UI L J
Veterinarios. ~~~FINCA RECRED. $50,000 aaaaH --~laa.aallaaa~a aaaa S~I
Piodistas. P rai- -'', ~ a-a~~aaal~ e.o 516.000.I
A A -1.1 RECIA Coon1 ala-~ l. "
al,. aaa a.aSl __Haa-aan- 'Uz5all' -Ia Edai-iai ZORROCILaLA
E. C.omerclaantes. 1aaaai-a~- aada~aaaaa --a~aa~ "~- 4 oiol-a. $15.3150al 'Baa
Prop tarctsCON 34,09 EN. MQ.a-,a,, dL 11 ol.d.ll'
A-' i Av90a- B5349 .I. etc. 19 CABALLERIAS A. '1-11-a1a a.aa .,. a--a- a- SI a.aaaa S I.I .' pa al'gm ,-aI'a l'-'l--.aala.g
1 a0 C 6,4a-( La 1:1:IIIL 1-T 193
aaAaaaa V _l,, aaadaalaas.aa OH M-I. ,21 _I.IBa-- - 1
a- la a- a- saa -- a--.-. a a-l ,a s a'" I E A Co-a1aaa-a Ca-- a. . .'.- 46
a-- RESIDENCIAL 11 To 'o" ED saal-i2 EIEII~~-L 04 ---- .--aa 46 (I1 X . 1949
Roberto Salmonl aINTORERIA T12-.I ala I
Of~Ii a--a-aada-aaaaa-a-a.a-aa aMa-1, 2 y4 laaa'aa '1 b-RK 1911
a-a. -mdaa aaalla 'al- b -I al a-,a E O D M BILE FkI[IK 14
cnlCo~-- Club Paa-k 1A Y D- I 5Jfllf uERflI a -S,5000 L.II laal a-aa'- --a. l K 14
Lla ~ ~ ~ 25400 anRO LI1 U iLhW) a.aaaaa-aa.aaH c8EOITos COMEFICIALES' 98195 Baa,-llaa --- .
--ad i l g.-aa--i Si116 a. .aa a-.a. .laaa a-, 11 B C - 1947

S2.50V.ma~a~ea-a-a-Ie-a. Ranho Ba.PRADO Y S ) RAFAEL a a -lPaaaal iaail l' ~ a--'
Cada,, la-a a'ad -,H-~-.a. L .I.L-aa 1948
on. ~ ~ SU 900a l g-a.aalcpai .l. a-a. m-a. a~taa(sp .la-. 1 41 V: 194-
.a-a-tad. ctaa--la- y E D D 1SU ~ HE H ESTABLECMET00 OET -EN NE 0 F I C IIN A ,a~~la "6i"_ _ag' I -a~~~
ROBa-Ea-aO-HEiRA-I Z '$ 2 7 00 C.a-ilm '61". -a-ga" 419 411 1949
Allo ---eaaeRE INA 467, ODMFBL 15 Cdalla-a--r'ad, "62 49
PLAYA a- a-Baa~s -- ". a-1T ga-sO a-a~d- d.OL4N~ d4I76 IL 1910hi
A- a,.I~ -11-- 46 111LI 11,
(A-~e Qua--e-.). vole'a-la Peno e1 aaaaaaaaaa-aC--a- EIQIILINATOS 't1a- l-l- 001-
a CALLE 76- - aaa~- a.,~a-a-a- 0 d a: 1.).a21 "J, H I ea~oe o M-13-1 FOR .a-.i.sl.e- - -
A"a -~aaa- B-- ~--aaaBe-a a--a. Caa~i .2) a.d .~aa .--,, .IU L i 4 P 1 .I . 1946
a- I .e.ta y 180- V.2. Pianos 0 informes: ED O a---a--a-aaa Aala. -111a- a-.l 55 IDVE3AS I PASEES .--.- .~l a.a.y1" 1
a- ~~ ~ ~ VDD en 3.0 -a0 -aaaaaaa FRMACIAS:_ a-a-a-a- .a5aa, dB u.,aa-- aa-aa'a

a $6.00. V. LA CUE STA 11---aa-----aal-aa -~aa-s-~ AUOOiLES a- A-a-a-a,aa~a A LM.6, 4l p- ---1. XN-IR
M.f .aaia Ba-aa a~kaa-a -- a Ha- -di.,_ IN-FANTA.a a~-iaa-aaa-. d-- aa -a---
SALM ON Ob a i aaaC ,-a --aaa AE-RVL5pj CON a11 "'ia- ai a' a-.a. a--. Agaa-
M &n-G4daCd.a- 053- aaj ARICEJIAS. LSQIJE QUIERLA AIRE ACONDICIONADO a-'.-1- a-a-oa-- -a-AL,--a CAILA-LISOBL
M.-616 13,1-.i 937._
Ta-f. A .511.B 98 ( j a'.,a aa-- aeaa- ~ a-aaa aa--la, ,,aab1aaa ,il H: a siiaa. ~ Ia, aaaH Bls-aa--ia83.a1a"a


image:
-------:'Pina ?6 DIARIO DE LA MARINA.-Domingo, 21 de Enero de 1951 (lasificados

ANNLNCIOS CLASIFICADOS DE ULTIMA HORA

VE I'TAS VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS V ENTAS VENTAS VENTAS
53 A~lOMO S ACCS. 53 AUTOMOBILES ACCES. 53 ATOMOVL53 AUTO l ACMVILES ) ACC AES. AUTOMOVLE5 Y ACCES 54 MAQUINARIAS 54 MAQU14ARIAS
n o PLYMOUTH PARTICULAR 47 PYMOUTH 150 P A AA r COMPRO AUTOMOVIL A EO D N42u a. SE VENDE S ON or pd a
o ea n rnng e q a non 2.na em n *ts s .Vd ad a particularDmarea ahe 8rot a a use1-*~ Edlesa- K 1 1. uno Scr alrne I c La e Ac us Du OB B 110rente a Cru
Pyoth 1- Do ha 0L "
tarson de Serurin de G n__ 1949~n tos fcKCAR B~ago su lust pei No.a.c 0. .1a l oal a<%es
a-cnno n n noa 1 -1-- a 1-1- n o fr g trato con revenodedoe Llmr1a o n -4463. LpH alp dnsd oa
P E TA O:s- e w en horas de ofcina -6 45 P A O use-se________ al- a 1alI~a
SOBRE19. . .n.a.--nos .O.UTO--
AI VILHES50 It. ;T
orni n d.- U- 1s E D C ROL 41 ENEXITEIARA ( A
n___n __ M_ n OBRE IaL 1TIN ET GARCIA ESIso u P4s

A U T O N COIL E S E T B EArm S oeite a no Co m r o d a ir. e no ,a O
aard. 0-05-0-2 CC.SRI ~H EOh ROLET 41 EN EXISTENCIA CAU -A

S on n demore.o11.r inee.el.f ,"KELLOG4 Edif.aManzanotores Diesel de G~m
dooaea a !mll70C Ils I 5ada,,araaaoaaaaaa 1. -daaeaa i. N.
CREDITO IATfDfl aaa.3 UERUE, lc ~aca-1oaa-ala I a a a ~ll
KI LL 1,"aaaa1a lr.claaa3 a tPc 209. N1oles I 1c
nofica. BOTAlDEOh 4MA Dpto. 407. A:.9527-53.21 De 7 a 150 H.P. a n
M1 \ncia1r9 2 P LERO DEELANcr- 'Bombas Centrifugas aouno d
____ ^"~a. "" s I.IPLANIHAS VIBORA LIBRE Relaipag a de 3 4, S y 6 pu1,ann
i a al rI MOTOR. LAS ME JORES 00INEIR ELECTRO SALE ALV4HEZ MENA lORPO.

w L 1~ i~ ccaIcpr. BUICK, CuLC. 135C ,AL II
_cn1 H-_-36_-33 E O ""EN""ICK c 1 OPORTUNIDADES ELECTRO SALE 'Peao v S.uam.
.DILAC.1 CORPORATION H"'a""
CADLLAC .1950 k
no n bU r UU Con radleiudurad*eroCADILLAC A D S. 11U CARROS DE USO 1A97
1CAD1 CHRYSLER 50 BUENCADILLAC ILD 45 . . 1949 DIESEL Y GASOLIN
1 CE OE 0 L IFE a VaaI iI .U I CHROLET . 194 DMO EUEPCS. AO .___ U__oT _
CAMI N SII ORD. 14
VEDADO F 4162 i STUDELIKER 14 .011 M. .1 11
PUDU R 9 OLDSMOBILE 15 PAKRDaaa 97 h
.1i as a C a ATS DE USO FORD 19PAKR .1457H R F
ACEPTO CAMBIO Cahi era de IJU)tJJJ
(4117%CHNR H 111 HRSLR 8 CADILLAC 50 BUENAS FACILIDADES BU C a. 1949 VnoaaaarY Ocb 0A Sr pam
b LE I-a 50l-a Noaaaasa paooa~ Ia ba ai 'CH YSER 4a'1-- DE PAGo. SVaporaaaaqu.
a da--- -M Burna ,,-oa aa-coqs CADILLAC 48 10 DE OCTUBRE Y CARMEN BU I.C K . 1948 d I n
Sed'aN (0t cmplet colc e ro VIBORA 1- -8927
Iz IT -I CHRYSLER 47 CADLLAC 40 usI-72 CHEVROLET. 1948e REPU EOS Y SESVICIO
P1.1)CADLLA 40- oato-crcll,1 l aa,.- --- -na ) tlI I *.ESEA IN.AT
Can res0-du,0a CADILLACuy 47 I PREIO ATRACTIVOS CHEVROLET,. 1949 vDE A
CAD1I1 01.ILAC S1 E iD; 1 o. ALMAGRO MOTOR
ac Il CRSE 40 se c aao.OOTRO MUCHOS 50, H. P. COMPANY
19al 1--a 01-.1- aaa10-o-0 C co oaa oallna CADILLAC 46 raraArRROSl-a O
1-. .9 u a o Lt a m de1-111,1 la BUICK50, eabbo Supen~ ra I puertasa 148 CAB- AVE. DE MENOCAL 908
OltO~rAL anoFrar DOILLACL. Ha b~~O -1--0 a ABAN4A
a PLYMOUTH . .1 48 tun on ABSOLUTAMENTE
1919role-. . . .194 ERCADO 15ed -a a na OLDSMOBILE 50 JEEP W-h a rz a 5 y a .En m
c(ea cole cman 190 dl 11a u n PLYMOUTH 49 IX AUTOMATICAS
0,0-11 lpS. O~O. a,1-1 a1-10aaoralaaa-lla I I OLJDS IV L EL 49D 1- Z;- labo1 II. .- EN MAGN.FCAS COHOI-
Db ur e m o r adoacn UV m t lfedeacoallc. I~aoa. lla e ClONES. A PREIOS MU
asa no H co1al. a Zs d pr ra et OLDSMOBILE 49 ATRACTIVOS. HAS DE 41 TRABAANDO
S10*PII"i0d. E CUBA
1940oo Robert Trading & S pLDS I u r pa a y e aa 8 -au.aa ULDO ER
13 24-51 1Yotor Co. loc. o~aaab~aa.Sa ~ Vao a BULLDOZERS
o an (a~lra olra (1 l. hues nebrn. OLDSM BILE 47 PRESTAMOS v Ideal parq Industrias MOTONIVELADOnA
PLMOT al OLSO7L 42 El. VateraILINDROS 111 10 y12
A prenda a C,), Iy oSMoH at 4e cS o vaquerias, rinforeiaso
Maneara. Jaromino. OLDSMOBILE 48 AUTOMOVILES CONA 989 a CARGADORA
riid sa eguro.- (A ta enoh de La Halbn) P OUTH 50 1 a a s1.0 1-A IONES Y Loyaad Tn x Distr aes Exclustros
Tll1c1.16.aaaac O TA A I NE _________ ~~ab J 5 MCOIA0 CONVFERT1ILE. Mob. ,ail MCINIAA S._________ A.III- A,
aa OLDSMOBILE 40 BUIC K OMNIBUS ___s __MAUmA MOR -oO ON l .
"Cma- BUI 49 En 5 MINUTES -, MAQUISRIAS Co. S. Aa
Ab j-00StC 008 00 DGE a.p48 B. 1-Ma 7. .o. tea .a em. arc~a. .-an- Antonmo Sa.,SAN NICOLAS Na 105
SO~ ~ na11a1a h~IsaCn ln2.! DO0D GE .48 B UIC 47IaaaTaila.
II HNLUOMOIL c a m n r. STUDEBAKER 47 Southern (canceat CarP* r-otar epr man e esmern0 a BICICLETAS
"o, s.D 0 D G E . . 47 STUDEBAKER 48 Cl., 23 N' HIS ear 0 y P, mbas ntrifug- 6nS lass
a 1 Vaa Mu1 baana mecanta I baa COS)ANDERse uad. 0 Vedado. WINCHER IRELAND Para Maxima Energia
.lna u CHRYSLER 49 | Departamenta 205. AADO dOCE DRO MiniMl COBSlm0
1-c-aa b tCADILLAC . 46 0INcol0o0 49 _de.a.l M aT ORM)0f Calidal
M 9 5a1COSMOPIBTAN d Schla. P Humbo e [ Eslhe I herramiead
Ia40000. -. EDIFICLO CANTERA oaar,1al-0-aO-~11 0- a
T"ROPICIAL ROOUE-ALBERTINCALAC-. 4 PONTIAC 49 (CARAE .100-~j i ~f ibe
insl a n*DN CH VOLEA S 48 aDdmacrdloull ks t e


,.I B U I K- -, P CALAO Y- F1,11, .,q e al~d y~-, Eg H- Vedado.
PONTA 4 PNTIAC 48 co payafaente r cob1 ble.-F T291
Ala a Lo Hohoaa d. CHEVROLET 48 FGARGD 39 19ah . a a $5m.r Ditbudre0 cluakvosS
Csacoc 1 5 .om. 1949 .e l1-e .de -AR SDb1-.s o aa1-- d pe d FEetRETERA
c leESiQ. HUD OrBOLDT d n LO.T E L. Da LISEt C T
h i. -s sb. bILLYS Jeepser .48 FceaDE USa0 stLaE h IA. RA 5 alola BLACKSTONE rn aEo
0 1948 1-0ClIa I0-al ~ ~ la~~ HUMBOLD.T S. A.
B UICK aI1 pl. .5. (RVSDS HDO 4.xJ1 YH 0 d. ""nbvninto
oworado.POstid C.eEu4a100kA THUDSON . 41co7VE DO C M 0 IIN INTERESE b A
Chevron CHEVROLET T. ANGAi dsen LOd N MEJORES 11 a1btr1K0 In Fas 8 O A sn asOlscpsoleo 8 OLSMBL~u~dn 94 inur vstdm e ar. Cneopaic ale 191 r 1949N 94 REG DOR Universal_________
San Lazar y PONTIAC 2 R oyts. o. 1 y e DE ALONSO s-.2d43a por
Chvo 1 r nna Pne A G 4 PED MAEA Aradon.1-15-~ Disbjpidoes xlsos M BE UY AO
Cu B Cnerl a io Am NSHbSe 196 ON Gradas. parRIVLJCuba: ,un a a~o 1- 1.-a. m ue SNm_, IHVRLE 4L- Inoandependent .

o,,f DE VEATOS EN En J.ULO CIA. Electric Co.* CSBA"AOD
Caloado d. Ic'iua d.1 Moatc 0aI, tl m ~. oola
N Y. 15D9: Tll.-Bnno 0aE n ,8990 aO 55 E CaiSENrcl 09A*. OBRAPIA 512,La aban- one 674. anLr. Carmn ay ha


FACLIDDESDE A~o R U LBE TH 0.Abirtohasa as 0.3 0ela1r0I a enr n.Ho2o.t d 11e-MaduOesmodrneSRAtimIA
Acpt m saarooncabo.r to 25a~ N" -lu 2 2Jllay I.n ch0ahn. Telifono La8 daa a des- -~. T oao 01us mueble usado1
Oldsmobile 50 -D E IU SO HU S N -.6- Ip~la da~l a11la1a Car c~ d .81 C lb l11.-0nds--11c
4palo,Livxlidua plal. HU SO .BVSDS .o 46 ~ ~ a J. ULIDA Y CIA; ~ aaOlaab -hb 1cl Ncdai,~-5q.d ola 1m M a1la.E
-. a .1 I b 1 1-- 0 NTo olove 260
Buickc 4 CHE ROLET 195 HUDSON 41"eNs1a3-21-a susaa 22 un-casea 1--c Abuna JUEGO CA 4T1 7b.
Dycalloac. ~~~ ~4 col.'al~o c~oS~17111l.-- lP~P I NTERE, . Para Agua Abn ate 1-a r11iaolilll -ac
aylah. ho-qua. CHEVROLET' 1 949 0 CAMB4
a. ET, ST DE AaR .-l 40aroe 11-a C l Al -bo~c-0l1 .011
Chevrolet 49 CHVOiLET, Saala 1948 STDaA~~f 0 ac l l ~ a 1.-!UE'S 01 110. 01111--a--l-. a BO Aqwe D ra AGUA -a 1-l.
4P -lca -odl.: D' EDl.11l0 -1-10a -jaia a~rmc14.H. NI GAsTIos S -ANTIAOJ BOBSDEA
Buick 48 CHEVROLETCp 1948tp aa L.a ata- Cadillac 11-I 419TNI 1497
baaqa.C.c1ta -o a.hi -llac radar -&-,.Dpac 1910 D111151-l Clma PP
De Soto 48 ADLASod6.a 1947 F 0 R D -46 Dl y f-aailIadi V-p G,,- o.~t1o 5 .a.c ao,--,acat.1
Cpal, .omplolo OLDSMO'BIL-E, -S-d. 1947 Pl.-lpala L,c ba tbafl ea Aare41 ad LINCOLN 1949 REGADORAS, U i es l II 1a1a- -0lla l--a
OldsmobileB 48 OR d- 1947 a al -- '--___-_r__I'll___
8 alldosmayba. Ci pa,,, A i- D E a - Sa adpt. paa.c1lmasai oaae~tc~~ 0-
S--11111 amo__________ U K 19!49
I. Oiflnaaal. radio. acebduc BUICK, SaPa lI, %C A D ait.- 19-C a aaltoalr clftoc .
zylo 4 a 11aIa, Panel. FA G 48~'f kPI0D k lNjR 1-- A I_____________
Chevroet 47 MERCURY, Sdn 1948 Panel~iid.JI4 "'.U I"_ APBD AEAlAolc.Dn udrnEouiu UBE U ARATOS
C-_ __ _ -_ C.- -a!c as'la i NSH ~e. 'oaa FfCp . 1946___
Buik- --7-E T-a~. I ao-aoa onependient ia,1--ll1lo.laactac.
-l -- PACKARD 1B7 _ _ _
b UVO AIIPLtS FNAFJ. U)AI1EY Pm
CAMINE 'A,' C ELI1 Electric C CS AAUB
CA EIONES DE PA i ULI Y CIA110. SI-111. La-1- 11-01-ca 0.I 61 -i CAS- ,ARA VIP
II -RllhtT1rv FCLDADEB DE PAGO I'Xa a1.0aaI a aor. Ncda Pc-dcl M-6901 ma -~61,,, -nd-a. ill., 1"1. a1
RO~l~t-A BEBTINcA"-l l3111 h. e.l- 2y1 S.o al-a. 0 Cab. y-aal p a1 ,~ad. flcl
1"UT H, L-AE .a e r Haha. ~ lna98- acla.ccoaa~claad
C-9131tOCO1521 L 1H -6.054 -1-11-205-a -O-8-I- MCal-aI C656S19 IchI


image:
-------

Uasificados DIARIO DE LA .MARINA.-Domingo., 21 de Enero de 1951 PogmIsa 27

AN'UNCIOS CLASIFICADOS DE ULTIM A (1O1A

VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS VENTS VENTAS VENTAS
S .MUEBLES Y PRENDAS NEVEAS Y REFRIGERADORE NEVER T REFRIGERADORES 61 DE ANIMALS MATERIALE3 DE CONSTRUCTION MATERIALES DE CONSTRUCCION 61 DE ANIMALES 52 OBJETOS VARIOUS
Us POLLITOS E CRIADOR> Y EFECTOS YANITAIOS T EFECTOS SANITARIOS ALIENTOS PURITY 770o5so o v s

17-1 1El 1 I or ef-g. s.a-d PL WOOD

be par orgullo delec. r f dor Phil'o SE VENDE F NEI 1101 11K1 P 1R 1110S
.075 20070 g~os35, Ol 005 dbi-, .id oSd . .7. 35 07577.7 y_________ 3e21-FI-o od. n

*o.5 cubicos unidad 2 dv. to 3 o7 7 8e pea ao T. SEMENTALES CEBU
ar.s S .6-0hr5rd cr Ioox XDLol nTar de r n.E

5. "Po actaves de cornent 51 RADIOS Y APARATOS UHf-. -621 $45.00 millar CAPAS DE AGUA
ma dia. ELECTRICS -'73ES DE CONSTRUCC0N meIhs. MATERIALS DE CONSTRUCC10
a ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ E os. r Vastjoa u be"" T COS 3ANITARIOS PR ~ r d sFREEAY EFECTOS SANITARIOS
N::CIONAA dO VARA E HUMBOLDT, S.A.
Vedo sola a pati TEJAS CORRUCADAS MADERAS C IADA H VEDADOS
33 ol" P,- de Cedro,
";* t'2:"140 ::. AL:.M 70 de todas closes E OOE
d., $.120. Ve Tef., W.8412. WV7055 ArLD TCH
o. Pis.- 2 s SERAFIN GOMEZ 11" 11
2'NRA pELEnPCTRSDEHIRR GONZALEZ $ 1055 _l .1 no
D916556-21 TELEVISIONe 1951 a ri 4 de grueso T4Bper$45.rATERAAS DE FABRICACION
Rtfi-. *~. pa-ric,. HIRR MLNDO N.ist 1002,1 -tflhSIV EMELVINATOR TEssed 313ANT. Y . TLEVISOR AAiZ A RA. S VEft .I, J9. __ nI
M-qun C-626.NR.21 I~s5578550 TISCRUAles Cine Sonr 16 mm. PHL O_ lNES ELECTRICAS Tl*U329 abn IOPOr, ohrmn h no M.Ino
RElud 16IBEasRRns Wey FUDIDO T3 IRON BIDETSo

Mng *ngiy C-i A- M. man de om d 6 Y E RiS oace 2v3laescuatm nc .3 1
Eas?4so.a ALAMBRE D CO B o I l, $204 411,.
LuA, ELA O 5, m.5.75As3, III $ 1 .52 s0-21 d C E DE OL OS ATENCIEZO AP A TOZ
ULNLI'I tfLg- 50E LERS DEe CO ECINE DN O H TE
D41-E-21 Int O R 4.ucae o eo55ra 2. S roe t ar KiSIILEN SE) YlE UL
RaSiqEadGVeEND Tlf 713 cosd E asAuaa TUEI PA CHIO M/L SEo C02EDE.N~IIf
""": ELE1 '5 I57. "A Sn IR O FN I AIlu mini
n a sRG RO5O E E Ns Ts s o AID CAONE 'ISTl I DT U3289 _Mm c1 ea6OSA I)ARD


o-, $13 .150 2 r "Marvel",de- 4, y495s.Oi a eGa :*m ,ahoe qemsl
voanno mnan LAMEIEUlb o o73. ar Z y A 3RIEZ MAS COAdv a us
".,IQ ALuR DE CONE HOEANOAS ADONC O~ I gaH-paasde raceCR 3 007 m lmndre
D U079 OU2 R corep no51a, Cala N70 367o0 tre2 7534 57 c a0 c 10P ~ o C 10,CHAPS DSE 7UIIO 1AO10
R L J DE A E P a re on t su o m TRRI T A0T caORRO
b 1 sss UA Dist Genral fica codeoe Ifr e QUE AD RE Ios tam ile odeb d fa 3 O MUdE
I ICCLTA6 UI ERANEZ 17N'107 T entires 10 1 UTO A-ID SQLICITEDA PEI S A T RO So 00 ssr
lus Co ps r Ssdedn ON C ) 8 Apt4. 3 Ve7 D07 0 -6-2 N .iEN1AM DMEnsa O T Bs E
RERIa GERAAD D E P 81 im DE3 E : qosu. e na E TOEos LO r oon Hidpoa
oBISPO 48 0 P doa ,, S67 o t a n a u I0 SE S ESAENSENA 23 a I A O A IK A Z A
TELEVISOR o. daI oC= "CAS IRON* GiNUES


tol txen tod la conisanz eue aoos odee
CROSLEY ~ AR HIO A:go.;.::,;:- TEcinEsenc HDR7 MOEIN r- a,
SE el eTneo.p. 7513. uns. E _uestro_ entre ME _quendomae
H U M B O L OT. S .A h. . , ,. . 2 s ,. 0 0J. s S. D E s 0 2 B A S Os E P5 U E M CRo 3a o nO
e y .F.Vded. ARH SP ACEQE rs advau nAR INODO ROSU 81M 2 r
F-7991.o --__ -___ __ ^ t:. : ::::. CC BRE 0 C A S 0
u 7 c onN A C IVOS DE 22 GAVEA resD de 9II aE D m, as 3- m.toSE TO -A AC E E T
.o sess ssss do .osda hkhales 5. 7 Para In.o dorNTEG IN EI AT S ene e enoum ora
0PORTIhDADLSAMBveE B CCOBEE dou n 8.1 dobAN SOAR TTO___ S__ 00RADIO RAFI AS U -D78857.61-21 o e d uo A nte d l adrol s.Z E O u na a too
$ 8y5070 .50 7$.^= 's 77 *; s 5.0E0.730.5 de 757 n75 E0575 0 h orill s o nh r OU 13-M 21 a ev2n rt i U
OpVERtS dad lERU Oes CMQIAAB SRBR C 0 I A epLA S IF, 0 N S A RE2 A l tnomian
RL.T SU y 3NShornilla ANGULA ESHo.OE
1. ,T~lhla a 3 a o c orman . 'T G S M Pa S Gde N Ao un id r-n is


.e .onas en. e.to. eqltea c enMad e 5 ntdsd a- .dJ O
FRIG__pies __. __._. 1. C SPO 4ARA CADAES PRA APABTMENTO BREAIS A RAS RCA t1 1o t eda de
SE VENDE pil y o er mstto P.PINTRAS 7rP
e is. us co n A os 7513 C a. S U n CVLGS 2e M, CIS ,aee as T S SE 1


21roes.8an g r7557 A5n A 3*es r. -sooU O .7 A Fra c esetsus ras at .
C 7 2MD A ua s ai5 o 00 do. .0"' o r.n
CABLES ~ ~ ~ CHPA DE ACRO77.733. 077b7sl


1, ICET 0773.ID R5575 0"735"7 453 7775 1119 FE NN E 17' N1533 107,s.4, 073075 "Mre" 12. 4QU yRCI 6IN pies. Co ii sy7536 o. -.77070 675 i
IE F RAIM s55.5.sss 350d5ij b e P 3 m d. O B E O G A o. C7V4SPIOTB-C77
.~~i g C LD B L 7*77F7R*S DE 87L7,O553587075k.23 .e Ifw 7 0,7 7 6 075~1.
0.7 7.33S61. t . HA DIJEADERA v as d I Isirr r- $4 0 -7o~ -
~77b777778 7. s7 ,1 5.70 77577 ": 7 7,z7. 1 58I~lo S) as frJE -T EN EN D .looL 551101 -O Idoo C- R rRX I.
TE E IO i#L A 0703.30387 3577.:. Bl ." CON GAS .50 O AD O S. aN -~o M ET.- X.1616slo. I .3 05550770 370 ,o.Ahtsds
5775.77L,3 3320.VO d.5. Inst 77f~r 775e i. D.3 3307505 S.300H ell C HIDLK I- d,
0.075 7.3 335.0537. 5373. d._________ TE002AT3AS No 5750551 CAASDE ASII r-~ 7.O .0 .-ps7
3.807A A 753777 55T E57570 o.55.5 _.3155.3 AITMA EO Iss05777
I Itr UGI E A4 CI Q .QIE RELOJES d, OLO S7 j.000

1 AD CRE -, 29ls 1e MuebleS ApR. CHE.E ., LO" UH--E6-sI-2 -2ATZDSTsosssls13707 b U0

RERIEAD R 535.704.5770W ~ PEsDVC RCOIMAIL .A Popsso lo ASEN S-.P CE55715 T.0. 572.;

OPCROSLEYA ARCHI'OS 'I's "'B"se Jrpsoi. BIDELTSn do .IDEE 7155 Is.b. 7
S.A. AL- RACSTE L V lf!)35 12 C o. n,55,e.ZII Not. 57I CAB iiILA III-r. 03 757 SOLICITO S13.011
A RMAI8 BE "Tlgse 3t~bas I e TEO EBR s.L B-63 32 5 s. [,l71 5 Io7s577 7(87
Tel F721 RCB~O PRACHEUE vs7 en LuiS ElMARve. '504,~a conDEO .om 0.0.43.550-SO FE( O I
~- equln Fiuero (a~m d A~~0~783 7775o. oO. ot. rT ~ A(' slo17705770555015717 77700 OE lO 05T 7550375 5
aisMe) at, N 8.aso 77.,UC ME T 7717750 8717. 0 7.750777

IIPORTUNIDAD ARCHIOS PdA PLACAS BDES 3 Ys. 3.51 hoismifsla17 750 7 7s 7
A.A.O .EACR .mu S3-00 5700 0/S5. __________
EAE4AE pi. CONTRUCIO CABIJTE horARAa co hrn UHD.13.C.1 7
MENSUALf, S Dos7a.F0G S AABEE EA Vibs77007773a 0577, ~
PI4do3733 seS. 1XD0 P1.1 7., V _s. FIRE AERS 4F.S3hEOla SS~: 77575.7 5
0.s~ll~dPara -e :o d-,,-os
WESTINHUS b o'c s w_ "MoIr M d' CADDEo. 'U 101 6 7787770877L 7777 o
$ $ MAQURES DE 3CA EECO AITRO d757.S.A577.77 Caletuctres .1, TInS !A717 UE1, 139005IiD

FR!GODRE 190-00. 1). C-i sone C .ol emuttoqIN U ASP ra87707. DE 51( _ __ __ _
1 oco 6 plan 170.00 CAFA2E7. .K1ETRIA 7 PEAS BE 31 BEIIIA17
PESi-GOS UO I/5500.sS~~s L~lSrLLrS 07.5s53 375.0 3W 574 BEi PIIECI O MI E 64 G OE I S
D i pla800 Cau.sa 375545 Po -DL A A L A E NIi CU'sIl D NOf
GEIE A y L CI !Z PIE) -Q_ PrcY 72778 ots UDD7(05 0
PoecelanotPOSlaL 24.0 y~ Cia., S. an53 C. I ~ TJSFBBEET 077
MRGDAR "0 JosI6A A. B9476T7 YA~E
O'KEIfl II.LEGAS, 207 0738505 aticlo Suirez S.A. -------______
Glf.3O21. .0.33 3.3 ANOTA 764-057 77. 5 62 OBJETOS VARIS3773R0737
C tal yVhe.1 t HOSPITAL is ESPADA, DI YOD AM RN 377 77 00,7


image:
-------
P~gih- 28 NDIRO DE LA 21IA.DmngZ de E.,,. 1]e 195i. Uasiiiados

zkA tN1NC0S CLA'SFI C ADO0S D E U L T IMA HO0R A

DINE O -HIPOTECAI EN SEfN A N ZAS INTERES GENERAL A LQ UI L ER ES A LQ U IL ER ES A L Q U IL E RES IA L Q U L ER ES A LQ UI LE R ES
OI A 5PROFESORAS -PROFESORE-S . asXAMNO 2 AATIETSk~AATMNO 3 DPEAETS AVS. LOCALES


________ VITJ, KURIfiLKN3700 SE AQUA
77.710 ~00137~ 030-37.8 IIBITCIOES 21 N' 19, .-o N 0,

101hgoo 4-J. Guarda mueb 8 A, -22 -k? .oION~oo G&UIDIIII8-2


76 COLEUIOS Z ,~0 10 7N,~7N 7C7.00707.* 30377A3A0.AQN3 CALLE SAN RAFAEL
3,40430-f 1,009 0.7073 39230 733303 S 0,1077~odl3 077
D-5ABE1T1rC'IO I Nploo100.U32 A- .7.0LODA~ .O I74 I 71 . o I0.03 I. dill-.

DI E G 4" L I' RA. PUPILOS 1 2.162.,001 hnfol .I)70 7 730Nf ,.73770 .710 .3 301 .o1.o(.oO.
D INPOT 7_ BUAD lNEA I" 111"d 11 01000 13 1.-7 "1"03 .377, -770100 _00 ,*,,,,. -8 -_ INA_

AC D M v.,AO E AIO 17 ,.r77(.*0 30341
1-lA~~~~~~~~~ VAN a. '"I3"7.- .710 10 11 13.0 3 3 77770 7373. 7171,077 N937 3 1 03 d,0.
T,, l ip. -77707733. 07 17,0 01,0.710707 .71077710
__ 71.0037077( 70Mhb(17- FESO VA PLO 30.1707.037.13 370701, .30.0.0.333-3740a.7437Y 73
071. 7770(. 17. 07330(703(77. 77701,.71d, 1.37000 d3.7 60 7330 3-. 773-30.7777(73 710.
010. 770 777(03 731107 017 CAD MY 71103, 771177700,77 70(7 0 70011 030007300, 0 733307 37133313 7 777 0 11737373033 0.01, 3.30(3 777071 073 0003 377h 730737 7.7. .734.
1,.,7.131u77. K,73 i f-7':07 17031,0 14o. 0.VE7-N 7 7077.0.73.03 0 ,(0.0
703((0 N77. 0.0777(777. 70770117 3770 .3p 77.1300-00. ,07 SO -I.(,77 1d 701j.173
770 .7---- -.III 330177(71(707001 30,7007 O3017000730 -17-- O A FCI
11037.77713(3710 0 ~ (~i~ flfr 77o7307777077 (77J77 0,~.- 0700 77730.37., 1.0 1,3 001171717T


00-77j- 71.137 3770.10 I I03 t I,73 -E .1- 0A -AT M N O1" ,I'

0,.o e nece ari 7 1-7071 -rL y( 077 O1,7777 7. 1,.7,
73(07700737007073700000. d177770077d.Prnno ojo 0003. (7077010070 0007173770 0.7730. 0310(.3,303177771._______________ 7.0 I-.177.7 37O3h-00
3,7.77077. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ pi 114,7 717770 7770m 1, 070 7 Mer______________
07(07 7771707 17 7(0. 707000. o ,0011330 aco. 0~03,717 730703 373,37717371,7.777733. LNOLO 00030107000 3300.717 703733107303.70d.3
1,0,7,7 d-e7. Cuba7077 E707p 4710.a70.070.i7707.177771(.t7:0337 770 7(711703(33,700 013710337.373107


7333~~. C.I-377373 di If.b N1 07.70107333137777 .7770070717000
7(0033 07773. ~- Eo1,, opIo I8730 I~~ -LRF 77001.737 .3101." 00-770 77 .,733.0707073373OFDICINA
.3VO 7313007(703
7 ~IT A V-d necesarioI 111oooo 10 Y 00717 .7077(30700
0 1 3 1,3 0. . . .0 7 . . .0 .(3 7 3 1 1 0 4 7 7. bIn I77 3 3 A-,7, 0 7 3~I 677 7 7 7 3 1 o d p l. 7 1 0 3 1 3 .7 0 7 0 0 3 7 3
3 873~ ~~~~ ioo -.-jI 3d14,307 Odfi ooo. M
07 77. 0 77777 7.30(73307110300. -- 370 070007777773, 771,77- 377(7177,77.3037 17777 707. 170730700 0 71,07. 307
(771,177073333~~~~~~EDI CI MIS--- ICIr O.77.77 N.70, 77001, .1E1 370 .10773337 1-11, A 1~,7.170 105, -t(377777707000707
7370033~~~~~- .~7~. (013 77 .7073111. ade.
7 3 3 7 3 7 3 7 0 7 3 0 0R E M7( 7 7 7 A01 3. I .P. 7 7 3 7 7 7 o 7 7 0 7 1 3 7 7 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 . 3 3 0 3 7 .d07 0
00307~ M "777 I3 0=-711 000;f M."4&0(07.~ 1 37 -00.0
(-700777 .(7,0 (777 31700771,733737733777. 72
3' E 070 700170017 033,77777 =07
DINER___ __ 0 saNn 11 (70170 A'7770 0 03(0(0701307.707 717.730.7747717.007.

35. III. Rt)7 DE. 0.3000.07 0.*.-."010.7 0 .7.70- a
0737.CI MARINA770. yo7. 23007-30-.03730C7 77077 CNOIN
0~~~~~ ~~ d0777 0 01 7 0000773 3 73 1,3077 3703 70 17771,1 37 kf !0 0 7 0
70.11331777003,73 .703077.077771. a-______
7.-:77071007707-.770777 770,7 ITU U 70007l30o77~000 70.07- 307071, 77371001, 7(77014 .707 N'10.0-700. /7 3 7 0 0 ~ ooo00o~4 AprtzmoloolI100MIs
33 E 3 77 7o 0 It1377 00 77710No .037707.3 .07.7. 030-N7.
,(.70007777 0077 o~ oio i 173,7337373371,71-,0 .771,7~70,1,7771007 307a70.3A7707770.370.7.070100"'M .e~o o qsno i


70.10 0070 07101707 770730 AQLIL E A7IC II 1,0( V:- 1--01-0731-. 7
07 CAlA BE70717 300737737710 3707707.P,.7.71.07 R T ENLA 0,00007313.7 7. 3 = --
HIPOTE.3.0(30777077.77 MAN01330.17(7 M.0 I d.7.3.377107070 d=7307(0713 30700
1P ,0.7117 777 0.3010 07,, 37-7. (00077,. 17. 1~7 3373 03.00
0.7177(0700.(010. 777. 7071 00.7707721001773. 1. 007177077777. 3107 3777017 7d71l.1 077.737,-hr77707 0337.77777- __________________
J?07737 I0 ,07 r3 ;_ _ _ _ _ ;0 30.1107 70070370.I0713",0. AM E LAD 103.0- 1 .11 A1. A
UflD V 7707 7.377.7077371(.733.77.77 7 7 f.727.7.~7 130737(337173170070.33 3773 0.7370730de707037370077- _____-__I~__A-___1,
UUO~~ -UII I37733737717 27.,.002700733 6.ld ~ 701. 71770010,7.107.17(71 30401.707-10337307
'I I3 03A N D E3 1 30 7 7 03IE A_7,7 I ,oo ~ t 1 7 77 7 0. 7 7 7 0 771 7 70 3 7 0 0 0 7 7 7 0 7
1_1 7137371070 VICTORIA70.7707 70 077
377073737 361 A-9(-7l711. 0IN A 027,3 7770. 6 7777 7F-64206 ,7. 0, ,37777 A7.D7 71030 71E773I0,7.7770779543,RAVES. 3.1 7017077734-337
777370 77 J 3,771773777,7077733007.7703 3 070773770170737A7 0,77707.777777777- 7.3311777(377.7301377570q(y.07O37730-,07 7.7700.33o77.173.0
071777300770 071.7.0077700000677- .oo4000.777.300177- 03.0,7.3071771707.707 377.73.700.107.70 07.173707.7.rL11.13(710.07.C-177,77-7III100


DO 97714.2 7o71.o17- 77710777100007 Oc d I ES 77070.17 03717 1700 700.0. 07777700
RAPID71117077 ,,01,o 777o.4 W.3;3.733.373104770. C_ _
K.77077. 7, __ _ _ __ _ E ifoR6IS Q 1 -.71.00107 770, 7.11 S D A I I 7737 0334-
AA P R ~ 0 3ZI ~ o A 3 7 ( 3 7 0 1 7 ( 3 7 7 0 3 7 3 3 7 0 1 3 0 0 0 4 0 3 ) 3 3 0 0 0
1013 7.771,77 S,771777. 38 7377. 01 7 710. 007031.7371707 CAEN771.317707707.7007Su7
HIPTEC S 1.771771,7~77 7777,?~00~ 8 CSASDE UESEDE ~I --' 31, -= Z 10,. ~ d .07- 0. 7300 51.'-.7-7-
0777-MANSION 37711070070 70 71077 7 77.-03010.7770 770310. 071I.-7770.0 737 C0370300.7 7313707.03717133
71177(711377.777,0777.7 (0.03.0o03o .17377737773.1071770(70- 717r17177771(o~oo003 710377Ao.7177777,00 __ __ __ __ ___________
7770171077 771 (7177(7777 7.0077170 7.7 777.13.7(73773. 0.730 177077. 7770 .7 7077111( 0777.7777 7307.0 7 o PT .AM E LA O AL00.o37371.0PENT ,.7.30 14 HOUSE,733 0470713)3
007,17T70707 707.77 71707-707 300 d.7707377777-7773 0(.707777017011773 -I07773 00.d. 7031101 .7773(.731.07.7707.
77,77077 777- '.l. ~ 373 7. .0(73300771377 077 7 ,. 77.777 7.,0 777. 77. ,11. 737703 77107.71377173.730 07.7.777(7 7707 730.177707,
13.__ __ _ _ _77110017107177 I d;107 774- : 730040
(71,777.71007 0 7-71~Z-XA G CO EZ ***~ .77000.377.77000-70. 717.011(71771. 070303170. 77773AT
an1es, 21I __________ ___________
V_______ E________ D A DO =tfcia~.C~o
ELIOIIIOO 70(170717777. .177- MA~ IIH VITORA 717-3-07030- ~ 77 0 70330 1~~'o 77.70030-
'nust1 fefs7 .7773 H INA00,ES.6.P3,2, EAD.SEAQUIAN HBAA 84 R0 0473B-.703010071773 ,13 1 AES-LOAE
Ag lr 33 lU.0 70703 1. .7.,0. 07,.771. 07.70173777.1, 0.70077.o7.7177.(.70.010717070(000,773.7 73,03,.,03071.G.,7C.0
____ ____ ___00-7,7.7373777.301331777300773007 (777717707.o77.717o 730.711.1 7 ~ 3170077 701A- NAVE,7737724 NO 1777770770.00003107.7
7317( .00317. 77(37 7,7 3077.77707171. 13.707.7377 737703 70 .0777771777 0d77770.3 7N12173 N. 77.7.7 .-0373 I17 77077170-7I 77
_______________ 7.7-7.7 7777,7 711077.03073.717770 07003. 711770007007 077700770777317,7 3. 7773307(0713.337A73077 7077.703700
i~~lO~~lO~~lL~~o9 770.7777 777173 .7737 77.700,77 110.771g0d.0317707 AETRN82E,77777- 10, 737 1.0T 70.7770107707000
h 7.0770.07.30 7~~~~~.0.071,0.77773(003 171.77770g0y370a710 737007377011730ban.7700. I.704-0 30,,7077770.7y7.37
(410711)- L GEd 07-7 7737 i., 600777. 717-(.1777701.a, 777733700374 0.00

CIO' TE RIR 711NIRZ C-A s, ':d'_____

1511.alo 414.' 1.3.017(01 sala~f, j77307 dosAhA-
.7770111.77101774 71.7777.770 .07070 oMANION LIZ, 0.000070771d, 178T A1O 0 o-&o;13 73
1171,777770777771070777(010170.I 017: 07 biains patio00.(7 con 077 737111007 v3370 *ad.777.07.3,7701(073117777
71 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ah 0.71.770 0707333, (737.771777730, 701 o~O.017307017.7
77 -q'I.7 .0,11 77717771,7.017101,(77 MI730lo30301(o .y,1377,77770017 07(373777773 071377777073.0110 -7310701,130077170371 .1070007707373
____ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~.,., 1-I777111737077007 dI, to~e 560,1 (073070 .771707731737103073707
70777,77077 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ sqin Pri0(7es, 77103030. 77717,01 CENTAVO.S,373i 71.~777,7071774 (7.77.177 71. 7311007.771.0.007777177 EICA
71073771311.777713 3 ~ 7737003(371770~7017777.371003 773 0300.-77 730030
7777.77070MENT $Si -665-91-2.77770777 1 737307.7, 77130 7773777.07 3 d 37777400-17 00-7
5, Aq7d. A 3artam otas 0. .3(733777337770377

PITMAN ACADEM h 1. :.'-I'.== ,.'.' 3 0.170710.770.0.
70 7. '17.o Ford (7707707170771i1, N'770 72. d- ,7 30I IN 3,m p~ 6327
7~~~~~~1 -7033777083 -1 1AC SE AUI
if777I.77. C 7777370017 A71 3q guc30
iia,,7,0 yI LIII.ado 1_11177.1lo D_ -22) KU t 1P0,73.17007107.77 01.710.307113
-_________1SYPOALQUTLO
01777317071(770.77170171,~~~~(I,, 7-e a__ _ _ _ InD85S8 21c 0 a 13737077. 733 .17-37-
________________v_.5, All. SE VE (0. 7077 S 30
__________ ,, 70-7737:777000p77
INTER77.777773733337 07. - ~ 77071(7 777. .70,37 .173
3,771.-70~~~b~l 37R AM N 0 TIE -U (70170l1177001 171-71. .373.707 0.0.03070700 I03.7,10033.7,7707777 013.7070,0 01717011 j 730.773. 7
0711177 LAS1717 .077 DO 17. 3 y 41.70.0,o. SCa ICLll0,7113.770730f37l0.000 0-77 ,07.7 0,. ,777.77707030. 777,0010700307770
I ~ ~ ~ ~ ~ ~ 4 E_______ S00 077070.7073 K O377i77O
71)7 77~PL PARA3 LAS 01070 0D71A0M7 000.7.077700 p0737770 0777 77707.707.-EENA01 .0103
Es 'Ud 77f7- 777 000 0710007077-i-LZ '2bccnamedda._______
111 1 1 dl0.03374-70.7.030.700700 C107100 27 N'7 82: 73777070. 77 0
00777.S 3003.'00,3p7I,3701 a III, LOCA CO ECIA
P--74-7'17033, 770147303 On,~1 0 Encorgadoon 1.7~7 I R
7170717.- w ;.I.701737770070700 53913 CI~03 OS. losCO Io I 77 0. 003 0
701,.~EG 0IDA-_ __ _
1177070.31001070-0.3,0.3710.1,303714 3p700700 710i -Do "' 3,7 0
71.7170717ANJIL 0777 37 7.7.3-1 AAR AMNTRLX S iiinu -1.7152.7.7 A-301 Ay.1303. .173,007 023700
7707 f___________ n 'I Olqil 007019 P i 167 DEATMNO 70A7V10 703.000337 377373 07700.070
1.5.1710.7 7177,1,7.7307017 ,l.oo7do3 7 07J3 .d o 007 hbloe ______________ _____________0 7.31 .6 .0 070 b O 3071101,7730 3 7707 ,3o 001. 30040773030 030, 01- 30070-37 00 77.000 3770.7

"M etodo7 Ford" AS V 073315 EN 17~~.7o~~
3,17 2:l70 SNII- .21 IM 1M 21, 770. O DE L0A1 iA7o(A I0.731,00777." 10D-37- -70 CiM S OA AR OBA OB


image:
-------


lafiides -.* DIARIO DE LA MARllNA.-Dorning., 21 tit Enero d, 1951 Pigina 29

cNN ACI10OS CL A S IF ICGAD10S D)E U LT I MA 1-1OR A

kLQUlLERES ALQUILERES A LQ U IL ER ES SE SOLICITAN I SE SOLICITAN SE SOLICITAN iSE SOLICITAN SE SOLICITAN
lI.ANA B8 VEDADO Wl MARIANAO REPARTOS .99 SOLICITIJ DE ALQUlLERES 14 AGENTES. VENDEDORES 115-i OF-ICIISTAS 1US OFICINISTA S ll-SOLICIUDES VARIAS
ASO00.A 0311, 1105- 0151 15.110111 111111111S-001,11111. 1. DII ~ ~ V 11155155011.111 5511.1110 111115. 501511.11115.555.51111.15. E T OU E 1S S LI I I. 1 11'1


I. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ A 115.5 EL. INTERIO .p0. RAI. 1115, 111 ,0.11,1 -11 1151

51501 .115015105,10 11 I JESUiS DEL MONTE Y VIBORA SE ISECESITA II T 1111 111111 :. ~l. -SOULI AS I
1555115. ~ ~ ~ A oo.05 -C&5,151.0 -1-,1 111,____________
51551. old. 6.1 'S 1.1111.11.5 1011 ,1. I.111S V511 I S t 11-1111 "-1_____________ 11115i51 dEpf o I. .
-.1,0.O1I 15151. 5 APA-. 111, 5Z5T--S!35 115 "11. 110 1da2s,. AGENESI
HWLS 111. AAS OK 1115E U, TE UK1,11 :.1 2311 11 A
I 1 35515,5111 .1.HA.SIV, 1511. 11111 11111. 0511Sl1S.1,11. 11111E PL D C 11lIl1

11.11515.5. N' 1.ll* 111.511,1A5RA 11 I1 111111
"C" VEDA______ _________PONIBLES
*5.s.o~. ,. 101 I~s 01111115551110d11 10 92I SANTOS SUAREZ MEDZ VERDIDA PERRA SEIS ME-.1. 111111 515111111 -S R .151 .11

0.01555.1I Io1111,1 1, 111 1111111 cado at que la encuco Ire Infer. flCHA flUS) Buins o1.11 -11 !r11
%EAO100 51 1 C II 1.-1 B-6405.1111. 011 555UU Havana BusinessSE ________
1151,h"I. 1-1 Oss I11 0. 5 It.,LIs,s 45, 56 N LA CA'LLE AMISTAD EN.- / l~lls1111111 11011 1151111I1111, 1
111.1155 W+50 SE111 ALQUILA.1 S58.1.111 All. ISre. N,1111 111111 Ac1em ma C-RIADAS -CRIADOS
E, y. 1.h Fi o edad o. s, 1151.111 oloo Dao e ,
151115. ~ 15501 11115 10111 1rs I oI- 1.1101 Mom1 474 11ll111.1 siolvAlor algurc, Pero d-n. Ills.,2
11150505.AO1,5 fos50R555 F.4467IL LA.72 CAA551101 111.51, 11111111 111. 0151161 p1111111 uelie. Se grati E l51l5 1151511 1511
1,115 1,.5, 511. 111, 1011 312 11111 VI .1 de. a[11111
0115 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 2,1551 SI.50. 11.1.1 vuelva 1011 pap es itoh11 111140 RI .01, d l
hIOB 115.55511114. VsI.S ___________________ sosegida. domigllQUINTA AVENIDA I I 1 1
AILE'I~~mi ~~ u Camahr a1 teliloso B-3576. 511111
310111 ~ 15,5111111 y.S K155 M $60 SIE ALQ1IL $1 60,11,,,I
so. 5.15.551.4. 5. 10 AGENCIAS COLOCACIONES
E.ls 1,slp W reS. S-t 10 ______________________________
"LA OTILIA": V.4800 NOBEL______
1111.0551111051115.Iofo1soss~h15 h .SENTES.! O EL 111151
,i, h -r- -rg, d,, Ill 15 COCINERAS COCINEROS
Is~sl. 11 111.1.0Vs .11. 5, IS 111111. l oIS o11. 1. .__________________ U R111 E N T EIS ~
So/sd.~1-1 1-.1 Al--11 hS11.11 II. -j 150 G 11111 _ _ _
P5511155 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~0 CRS.SA 111 1515. 1, 10,11 15111 1115 151,A 11.,.1111, _______________
110s~ 5111 lsss.SS 1111, 1S11111 101/IIS 5111. _____________ 0 RID S RAD S 111311 1111 1105111. I 111,01SEl I1I11I151 11511,10511lI ol I1,0 5
,Ud,,151 -1 _ -7--oVI 1111. 1 1.111 I.IIII5 I 111115,
W,1l1511111I1511111 I I1111 1-15 1j. $ 1 0 0.I 1I00 11 111 ISS005I ITED IN CEN111,
51131 ~ ~ ~ ~ ~ ~ -----1511 1151, 5151 FINSSO II _____________ S 11114 11111 111 111111 0 ,1 11,1lI,11110 G.16.,111IAW,5 --, --,111 -,__ _________
IS.'L "Iss 'All. ISIIIIV 1 50.1:;- .1(
15011Ile- C10 _______1111111111 11111151111111, Id, A.15V1111 ___-___ r,______
M~lI ~sol~lo 011000 1111, 111111 5111111111 0,Y0.5011011115l0S 5S 11111 11I1II,15I.&. I1,,1,Tun-1 51111 111
Oss.510 931511110

601 d, 2,1-1 11101, 1 104 C INRS COCINEROS $100E0E T.A.II .1.1111111511
T* ,155551111S14 A_____ o-101. 1__.21_______
Sg-A",. 94__VTONBATST _______ 111 5,1, DISTIIBUIDORA DE ________
0111. 11111. 21 1 ,11 _____________ h~q I2158. BURO EMPLE04
11 C l I I.51.l. Trsl' 1111 11
13 i, es Ill o 111 1,5, 1 51. 59 l MAINAD REPARTOS', 5 _11 I11'd11 .ll 5111111 N O BE1 .10lI',- ~ 'L G;RAN OPORT1'N1DAD 110 11
5111100111101,3 ~~~~~~~ ~li g. r.0110 1101 5100 .11 C6500, -SV 11001111011 50111.11 0101, .C59 -1
'41 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ -- 1111,511 111.sll.Ol bD51-l0lllll. SOLIIJITO AGENT'ES ToL. A7927. B11t11111,11 S.1 01 I il -111 1 -1. A- 11
,11011S~~~~~~ 05 -____________ I_____________ ---oso -11 los .1111
155111510.I1Sl51-r1ol'1l1n,,111. Al11.13. lsI.15151110S1I10310S1 115050 P,51C11l001111111111s1 l1d111111 5 CSIll05 __________T,%_ ~ blo oI .111a111 1
0.S31150ll""dI. 124I, 011.03, 110.Is 1 1. I.111.1lsV 05111.

1111,5l1111111~s1sl 1:1, je,11il,1-111"ISOO
d.11l111t1 5111.1l~l 11 I.- 1p1 1 2-5 C_______________
II IsSIS 80. 11015115 III 98 AIQUILERES VARIOS D41 ZSII. pr-, 15 1111 15 S 5545 111111011011,1111110
.1151 001~1111 1001155- AlQUILO SIERRA S. T1 E W1 Al 0IS ES

so.~11 1'__ __ _ -oosOO0 11.11111.ill
01 5. 5531 I 11 00b,01 -,1 E151 '1S.00-11,-1 C11 $115 1111 HALss .1.
11.111~~~~~~166,1 111111 l1011, I010111- ______
1153111 11111111011C0111 "NECES3 AMSE
GENERAL. SERVIE o~i~so1I~d~1 l1l111 1111111 1111 I1111 la 111lI.l11l Cim-S -fi5,-ssit.l1 IR I _______
____ ____ REAL SILKI1l1115115111
M,1,,6. 101. TSlof M-3243. .11.SlS11511151.5~51~ll. ALQUILO COJIM4R It.1111 j*,~ 133.
0511. 1111 15511111D011 SR11315~kkRf

5541111 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ J S1I1* ISU.,.D0 OEN EIECAI. 521AGETE VEDEDRE
15151M~IS 1150311. 11115ET INTS E LAIDA DI A11,,11411 Iisd Cor SR.e T RE NIT4R1 1 79IINSA
0., .od,1111. -o11.1. 11151 uRAD P Jaa R 517000d "GR EG G o

I--1 ol lo'.1,11111 11V Pr1.115. P.,11111.0- 105 MPJADEORAS quo Is 11-1111-l111

PLAYA1. SANTA FES 121 56l b.115,550111 1,11. 1.I.-NIL0 -lo S.ld
SI ~ ~ 2 lIS,.A ra SEL QUH 11011. 1011 COS511111 S OIS. 111 .TAS a .lne __________
.t-l 601. (115. 5-0 CIA.U AI;-bI VISION 111 dI .1.11.
5.11 1111 01. A.1110,1 11.1,,IlN151IIRA51AR 3 P1g1os1 o Rfe. ROEORS I qu a ed

or5. ;1101111 ,1111 .d. A.!.o ao opsood d 11311 1130CISS T)SSI A[LE
o30 1-7s AI TO-- I,-IAM Tit-. Cobls ItS 111 61, o ls0,515d b r IIN VSh1 ooo
150. ~~~~~~ ~~ ~ 2 P . s.ssOl 415 1,111,1 1/Il 11111 1111 I30s1111001, 1 d., I BICAO TL-bO

SEa SO ICT 3. q., C.11-2
13, IS do. .Ad,. Nfir. 11. oii 2 on Comp___fi_ 5old.
o-151 Illo I _-,,:FROBERTOS DERNANDEZ
11,1011.,~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~B 11SSS. .__________ .I15111OVISI1. .111 .01111111 .1111
_____________~- dl TU 515,115p1111151 111111-S 3-

d110~oo(.S1.l1s, PERRIS~13,1 ROERI i VRA
,01 113 TELEVISIO III11, 111 0111011
5SE1 ALsiso Is Am 1lSD
Issss. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ l 111, 111,0111 1011 I'111 110 11 5 1111101. 11 511 .,0 A DE IA GR51111151 s511
01,~ dsolsIo0,55V5 1111 J-___________ U.ll 4-ISl APRENDICE d.] 113
455 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ '1 1111150S W50 .AN DE_ LA__ 111.11011111011u -O sMARIoo1- 11 O1E11VRA
5013I11110 11 f-.1 TI].fo F1111 1111.' -24 11B1 1 d 912 6 2-5 T AIs23 A -73
1111 111111, 01, 111111.11 ISIs, sL AL SIIL 535 11Azfnis 11 AGE tS ba~og 3111 1151 5.usit~ m L
,"5. s1111I LR1 1BE LA__________ MAUNA 777777551 :351 Ilso s1


image:
-------


I'.AGINA 30 DARIO DE LA MARINA ENERO 21 DE 1951

La Zafrn Donari una cantilla 11artiana IR Priniaria Superior niinmero Dos Seniliso para sienbras de arroz, de iaiz, etc. Exposii6n en Guainaro Condecorar el Jefe de
di Iu L boto ds~.eiJ. of: ad29d1
nD"sco P11. tcadshco con la trad aoI Apca ldad R C A IC T O R p ar o d as as o e or d des do e
R,.loo "'1,110 11 1~p~o -,o, N o ,~ o",000Io~o P,01 .l '0l0 ",I' &I Hon. Sr. Jv1,lGeis
0.pbp L 000, Elolo x oo 2 0 f-111-pl~o Pdo oplo, d.o .oh '.lloo -oo11.oqlc "'p Lo- 00lll01011lr p0 ,lidc ooo o a-cib,-nee Mo odion ,41 eeo'
oddo. d oa maios do

o i. eon 1 Po do" i o
-If 0Play f4o.oe,0/ca


',El fmoso istem RCA ICTOR Un dsco d Este1 po e disos costitpe eld stem convn- t.n.n
lb vu t~f sperabal


RCA VICTOR le brinda ahora sn odorpuniosd d e elegir su tpo de grabaci6n favorta para

amanes e labuea m sc u ha q u en air pr l can eaaneteu uc topaa,.E eo es oeooidt
Discos n bocadiscos con ma tradpcoonal calidad RCA VICTOR pa todaas lasRvelCcdaVdes yoen

tobelleza to a e ag a acm riia anrfo e up s e rd ctrsde7 P p r u
Soo llO 6/ t/OCO d'U' Futuf

D e a ro l d o o r a R A V C O n end su e fi l p u dago n inacd s ru a n a d e l rf7 0sic a q u e altosu 2 h on red pe tmu h o g obier
Ho. 9rodood. Cob.:r

la sgiu G r Mn 1. c Cno.


Unacar de dscode 3 3 PM ura5 scs opudenme rase.Contrunulesqueapom~ico. Eac ntPO00 Iipreodenb. Tz
doe do M l ,hd .su"ai or temrcn
I.otoooid poop lo~o
E EI Dso sisTE RCA VICTOR! Un di CHO. d dc a a1n% -d- .
co dios RCA VICTOR de 33-1 3 RPM P ee o Urn aendiddd queu esdtcre l. --ns el,0


campol dero u d maic grbaa tiene laa responsabilidad.de1,fre,
eeo dmr eitouid lsstmn4 RCA VICTOR. d d .~ub11ad, R
,pe a, d lleor 00,0 ii cesidad senlido par lns rezoones ce ia faq Co grolboci6n de morainlrogo .n. i e d5
a atsde In booncs moisice que quiren 010 o con mdo sepaoci6o ant ri on surco y air,, poro 0E0 p0o, Qo RCA VCTOR.60,
sinfonios, dperos Y otre, olbros muicoles, sin eli'pinor sonidm s reflejos. Sin onbca de o ditorsic. Utilzodp, par illones de o lod i
In inferropoirde do n disco a airo on media -- Ligom,, irro-obilos, fdoilos de monipolor. 0c- Lopw'. soguirdn lenondo I1d trodicionol .hi- Ooil~ d -oodoO ,io TOo
l os io. Con tdc fideli"da3- y dod RCA VICTOR R .ad., l p e i de o o

la pri er bpotundld Sera pa a U .ua1x ei n i
nolz d tonal de a g oubci6n origin cia e roida iinl -o. de I. 0
Desanrollados pr In RCA VICTOR onies do d e o rfici eqlpos ,eproductones do 78 RPM pniae qceadsp
InsgnoG er udafeo a .po,:don continuear difrotando de o Ia,.oodida quea00 ooo o poo oio
Coennoa no o C l pn~uevoy nsociooal tocdisco RCA VICTOR deoedn, en e -anl qo dcseen.
cionodos medionte lo inoenoidn del oni oouoro de d5 RPM R comopleto este somlroso djtoo.- lbco Un0 p1~,s
01 y del moaterial irroopilblo dod oIt, calidad do ,eproduocidn. Esteslo discos segooodn of-eiindoseansus 2 ol. ool00,00looobloc00
Sl., diingon. .Un locadiscos di nxina colidod, peep repro. asorTs oamaloos do 10 y 12 palgraas, constrodos vor,, I- o Io.,r o c
Uoa ooro del disco de 33 1 3 RPM doro C qoe namb poed n Consru rda RCA V I R L a2do d
dos el uno pore al alro. nOales qlu eobe rOooo da1 prfe &I o-d- To
o hes m ds qu Vo de ICT dO 781RP91 e e pa con ndsdoosGdt
o, as d] 6Vi, Go.,. h., di.0
Tdo losBE0DISCOS.07 1:,19, hood lo, CEL PEESIDENTE DE LA RCA VICTOR HA DICHO:
AGENCIAS
L Esaooe Opioi&, qo, 1, RCA VICTOR. 0.00 hid-IAUTORIZADAS
-p.____ d0o0, d i,l. grobod. tio~oc .e rcp oiiidod di o
or .,i, 0 0p-dO5 por.o.,06n. Eono, .pro DE DISCOS
q-o ho'po, in docido I dis 45R' RCA CICTOA C
-~E ,o id.idi o qof -45- op,Poo-o. g~o ,gcs 0" 'PRCA1V1c o1
nosegrbd.No dcii dd-icool., l1s disopo do "15.yRAVCO
Iu -o n o. _33.1 3' do L.,g. iooi RCA VICTOR.
Ic poio o noP_-ooidjd. S,,i p- Ud. 0000 000,0,r,, 0 CIA. CUBANA DE
in bl, col o i d ddd inperio. 1 FONOGRAFOS, S. A.
OReilly 523 Tel. A-2901

UNIVERSAL MUSIC '6
PRANK M. FOLSOM COMMERCIAL Co. S. A.
San Rafal 104 Tel. M-293

SONIDO Y
TOCADISCOS QEY3 --- PROYECCION. S. A.
Napuo 204 Tl. A-685

TOCADISCOS Of AC VICTOR di A RPM o,00b 1, AETEL
CAMBIO AUTOMATIC oda,,P. o. 10LA ESTRELLA
o dG liany San Rafal
oToel M-1965
0 ii 0 ~nld,oo o rs0 00I 1 .1"' 0
CASA BARRIE
000FOyCA VICTROLA A82 0Roly 453 Tel. M-859N
U-o d, I, -1 M,lols nO, -f.,l00 -o l.o po
d o 1. RCO VICTOR. -o 00100 EXCELSIOR MUSIC
d I., l nad.lo d. 1. 'ldoo 1 o RCA San Rfal 314 TAl. M 137!
VICTOR 1031, .16 -,opdo -0 locdkio do
0.s 3 oelocdade AS 7R 33.103 RFM.
-1-d. As. 78 y ELECTRICAL CONPORI
Amistad 456 Tel. M-873
LA PROTECTORA
Bdl.copin 506 'ra, U-314!

VIOLETA CARRERAS

P ado 563 T el M -162;
ANTONIO BLANCO
Monte 408 Tel. M.115

DiSCOTECA RIVIERA
23 No. 507 Vedado

Diwini 0 bodoIsno 000, oCb CASA GARRIDO -
Arroy Apl 37 Tel. 1-7221

HUMARA LASTRA S. en C. LA CASA GRANDE
MartI 8, Guanabaco.
Tel. XO-161 6
Murili 405 y 407 Tells M 5650 y M-5659


coPre -n Agencies
Si E RC VI TO R ;i-S, .'.vj aA TI 0 A BIE LO PA j R-RCA VICTOR.


image:
-------


9A Mods. DIARIO DE LA MARINA EsailoA
tjRadio IAvicutr.
CIO Cat6licas Domingo, 21 deEnerode 1951 DECANO BE LA PRENSA BE CUBA Phgfia 31, CI.Aificiados sEccioN
EL SUPREMO, EL PROFESOR FERNANDEZ CAMUS Y EL TRIBUNAL DE LUENTAS
Poo PobloF.Lotl ,,, t~otdoooi 11,ndoofoottdo !- --.pot -~tdolhoooot3 -h~o ".,t~o~0~ -oot
nondFoto tt littp, i i, oo~o~tpdoooptt-.41l poodtdlboldo id C-o dpnop tploptop F~ .qf a-to rpp~, optto pol 66oo toop't"0
L~~mP o odol~dbooo~tdo olgol Z".ooo ddor-dd. ooooo dillbod o-' Dlt dotT oilo tt oooyWo oooooi to0 d. C.-.oo ~ptbo o t
C~10.01000 qoopnl- obtooopton otpionto oddo~ooooloioodpti-lddodooonto dot- -do DOpoo dt ltI olodltdlttpd-3.Irly1dti.0.
dot o00 totoo 0 ooo poilo.JorA.toldtCo doli. o to otoo oo n1 ooot o .A .l.ptlpo t ttlo o opood- ,o lo.t0 t op oo o0
~ ~ ~ ~ l C---. o1do d-pl dotltn-t olootod opooo- 0htktdooPp o)tnpodooot t ,,onot~pt~I0-,to otpoo.k~yo ,ptoo-o'Lb O
point.~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~~~~drr EtohokP0000onsgspodont on-po.looodoAipotnp-,dd do. Sopon 16.0 1. Oi-r, odido bool d,o do- t-l opttbot. P,o t.1 oPOl
tgoloot-to~otoootO~dt:.lp .ot~olo oo~ph. uido.6ott E-oopodos, notlftbdl~l ~ ohlo 1O~301 o 0-0ot, pioto o.to dl- 3.-.o.t-0 d1 I"
* o.tooo lo0 o -.1t .ooo od. do oof.o. 1-- d h oh tlo1l otl -~o dil C--.p. -Ild ooot F To- dF ct-, o ooo.toh ,o- otio ot olblo oot- 1
,0 ott opolopo dq~tio oo dodo003330, C onJtooo ot. ooO1.--to d.tlo, q-1i o h.l- b-1 S- -pt lo p it d t1I o o o oonoob- doCot 0h o~odplo o b 06
totloonop olD~d. 1.opooo hltoooo AootoOrtlo.o noooltodlnp d l t,I d- o 'rooto- rdo~tpoood oolol Io Ib 03101z
hobdooodooyoooobo poo oodooogoooo btdo~ibolopotodog- oo 60d -1noo6ooob 1 1,opooodp -doto-oll -t~t-todlo Pooo~~b~
to ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ sl dortdd ionoobot oto oI otio oDn
Joot 1 to -oot p640,pooo 1 me to ttokooidod UPt-~t dI g 1.- .-1A- -1-d ItA- .h.-


*- 11 1d. do, ,,oiodd ,oodopnldo do C "", 00 tooN I to09o do od


Ird "'. lo, no-do dI.do rol.t.
n-d~ id -spnt oit.dooolopot.Apt
to~~~~~~~~~~~~~~ pootootyosgopdo o oof o oln.to
t~t togoo oo oogoodootot Otloooid d 1 Aoood l -Il
d-osg N oboool d tolto odotod no
otoottodo dojotllo o dndo 030 loi dool doW 6 llo

.hopdtdo1ooo' ddoloo- pooodo lot ntoolqool-
p1000*~~~~~~~J. do ood di-oohooh.ttljoo1 ol. prdotoso


tod- f l olo hT-1L1 o 'Itn nio 11 1 pn-1 do d, a, 4.

ol d, 1o- .i 1 do otglolp nog. l .1ooo df.d.oo ono
,tdol d-t-Tnyo- d-o Colo, to-thtoont-.odo160 tango1-, -1.
iototdoooooo 0,00 ohotdo 1t po iopodo to PI.d o1,oolop,
'."'Ig d d.o.p.od't'oo % otdoo- l -rootg .oton llodo Cpo-

Zoodtt d Dooolo o I Itolop- tiotooidd 1 0.3 do j .
oldodd 'Ido p. Most Mt.n looioooC.
,d,b illptod dd.jotyt 1
dd,1olojooo ."og do ooo doto Co ,.d,p. ooo- E.-kG-g~.

to lidod ooo tdd too e d.oooo pots Ihooo01100f otM ooo
d.o -11.,o-otdo1.oYloooiodod.olotdoo 1.t -adotooodidoptdoot-o-
u-on In. gIo no n o oto o- od d, Ill, botoo loo I. y ld Ro 01
got ddo d til do l n l- '.to -o l.d .nj.Fo mod do C 1.o op. i oo~l
Tc to to d r Ylo oo . doolgoopl do-o n t ells do I h -oiao o t. I o 1 (.
*, o n t o n o- t., "otd i dot To p h d o o l t. o wnl idat C odo

d,1oo -do oo I polt, 1,o ell to Iooo dto do Do 9ph to dpt d ooooot
do oo otw o ot 1at ool o o n 1 do g i~ Dopopo. h t'ptt d t- I J

o dt.1 oooo1'600pottp dit, ooltoido td po 30l-


h, dsoodo. -l-o do to oottoro lopt on .otlo .iop Q
*polootioptogodolo 6o. d.oioo Con6. .o. no- I .
-odo - dot 'p o looo dilo 7 poo d o oi ot ottdl~
.rdo too .t oh 1-11 nho 10000030 dod- o dnp.r 66 poo .1-o
loo .pod d o .i s ott noo tarotoo lt i -t to lo too oooo P060
ho ,o Hoo ltotoo ltlot lto 0 61 0o t o nid. l otto, 00 doip
'Idt ooood ot tol d ot D Io- t. L,,t 06000010 i0.0 op poo-
oopdt Doooh Ptihloo pot- t Poodl C,. gt td o looot, too

lotho- g X0,o ulh,,do i A noto dn tooes ooettdttttoY odo doW Fop-


Mtotoh d pi l t o o Si ho d o r ho- po o pooooot ld li p ooopoto
P to-t or-o o odotoonp t, o Nolg, p 000 nho toors


o.o d'oo booh lol.o D- el Thoot 5- do Coo Ji-t

00 1.lotlo d o C.o tol- pooqoo O loos 0o0 Ib otld d l
boots ll. do too .0030 00. to ooo lddd
0.00 ootodo. too I, .t.o.t too op gonoo olloto m d.too

t oono t d rtoo ot. n todtt o p ntd


1.op .6 I~dtoo ohoodo I0.0 opdd p000000

oogotoolio otoooiopto 000 El protoloo EnIIIo Fontodoo Co-
oltotdddo ooodoo noo lno l-.o .1 oto. too I.- ioo do poo-
odottl dot Tlibtillo do Coootao r.
iooooo l. oot oooo oohoidod do
La~dtima entrevistoJ, 4td b .
die Sintlair Lewis: eara looldo otodo Jjgoldi-do p.o do-

la poca espaniota I op d. -Ido oldoo 400. 0100

1oqs Ioos.ttl 0-o dootot lonodoo Cono- doo

I oI a o loon. doI l ttotop do to
oooooooo ~ ~ 6- l Do .toooOoo h .hpbpnoolooppon.


I.oorool6otno.d",o.1ttrp- nottoonlooohpaoptotodoo.do
-1.,~o rdo od. so. ooltoot oodn.o;too Vtoo 0 o Duoint toene An-01 1a oatisfacci6n dle ofir010110 I, Eooo cualiolatot, quo sdla DuMont lo brda son lao
toto6. d 110 ot, ooz,6o Ho _o- -o'adod .o1oo Conoo toooti
-Al toAstoo oooldodo p o took- pot Cootot Entodoin oportuoooaol de vor y oft 1 quo consftttyo ol mayor quo batn Jdta ctot ontronontot ]a catogorfa do.
opoto n nol hr- ohoo :ol- nodoooo do to Fodltd do Do-
wol, hoot -troo .oot do F ts o oophodobi, oo of. d. orguilo -Ia -'- alha conqotolta de ]a Inoluotria xec~ de quo gotoan, o.cm ati pDF njngAtio
oottos.At ooootodo~ 1 o- I,, do on oo dot Clonp,-.ooO-O0Oso o .ma. ~
r;oo'qoooo td l ol I- I,-' oooooldnl -iin 1001televistes Du~ot 'sted >s tohot en 0od la 0.i de Ier1i-.

-4 "Palo npo ooo tot oooo, ld p toIo, n.00 sobods ttto 0- frotarh de 1a nho faoscinanto oonoaci6n le sto viola Y abara el donjo deo DuMonL bla creaolo ntovoo prn.

pa 00 lhol~pooino lop- odo pptpopood o dot non- cuanOdO 'o jv ooga eoso aoloioablro irtrumnoo pioo dle proobci6n pita afrcet rsoso oxcopojona.
tI olootos boo -h~ 11. hoooto- olootulpo pot oiltlo dot o- Tele-ioib n toou farona -ois refinooba eordadlr.s lol onstru eno a aprrcaos olontro Jet1 proopuotta
.oooqooIsollo.otooo l-oooY pod,. pooodoootoooo.pflil.-
.tno .o.o.t troo sq l, po Eooh dol ioo, r0 ho0 do-
-lttd,00000000hs do.I otgoooofa ooton doa todi old.rnd t po- 0 no pen- eCd o pao.N trom nst eo
,,d6r o do tR.o k ooroit hllos o bl oodpoo o o
doon~dtnsootoi ot toonosoboto do too p6-op. -0 o6 q~ 1.Tocooouder r- n --h a. on Tce---~ ha !i tan ficdo 0eaqii

-1t7,ato.,, not. oWtoLpo, oLod, CUdo,n. ,r ot- doF.
do-to pmrdddton.9 1A.o. jtopldd qt oooo o -I. VENGA Y VIA LOS NUEVOS DU MONT Y ADMIRtE LA TELEVI5IO:N IN SU FORMA MAS PERFECTA. 00
-H- 1l 00000 oho 4000 ogoo Tribloos do jootloto p to d,1 TrI- a-
So.to qoo pthtquA otoo 'M2 Y Aoodolo do Dolrooho, ,olo-ot,
IM,7 d-ot, ottdo oooode- do toooto pootlgto do to to tot -
'o opr NloIdtt, Taols Ohm toooodop 0000 elndote 3fltoo Dot-*

aznott~looPstp rohoocooboddp"tL t MEDIO SIGLO VENDIENDO LO MEJOR
too, Will-s -d.tho dl,'. borjtoootrdo. &ood dol /t l VEI LLY 457-TEL. I1.99440 R .AFAEL 15 5 -TEL A6511

toolrd5 l. I .l d to1. --
1,oooolto -111o dloo 01 T. rg.b, .ootot 0b 0 oIl o

r.ol M "s"o pto dno d E d obrt l 00 ni loto 0 1-
too d. '10 "0. -poo p4loto ln odlopsohopt
0- po-too dotdo s dlEtootto oootooo
oliddlooooslos,0000 0000qt oooooto 000
ott ooopodt- doooto pooto otd.o] tnpoo0 ~dnt
_____ OVMDK


image:
-------

* P~gin.12 -DIAIIIO DE-LA 11ARINA.-Domlngo, 21 de Enero de 195]1,~~8 Para )a Mujer y lHogar


~-Ciddode~L~za DES.DE MI BALCON EN PARIS
11GADGETS" 0. FANTASIAS A LA MODA OJetno a la Mujer
Aooqo 5004 Is ol~'4, d b~ik55Palabras qua sigrtikan oljeta naive a caprichosa.-L. q. silo Par.is pa. doaar-ovaihe in Nur,, s ~ bdas0~i datsoi i.dd a55
11004 1, bo~ l L.o ofoou o11d04500 a r.5 ssts5~staFaas5 -Po.5,5isaM-.DA BO55)AB. s ad5 55 51oai -1i.s aO0a05d55oudaoaoot
d osssoo o.idod. yas oosoas d atat aayd asssd
140045 ~ ~ ~ 10 ani~soo loiols 4.ss do.N slouAMos y sooos bus.hsbN5
0lq~sono' podn~osdsoooussood oiso.Oi5~OO,5ddio~~Y DdAosis sosasro
Ho~~~~~~~~ ddo 1s 1.1ooqo~ tas,1.
L.'ddo.0 o 54O O~ 0,00 omu ~ oba as~ jssdaoiudo d baso sa 115000.do oai~u-n.t
'Vd ussta b., ss o qu 5 01
aiosa sod Aaa .Ia os duod
-oaosassb do.di soooyl aousl s
Osodimoos sosotoloo
'004~~1 .4 .ot uoou
.iooooOoouiosos Ou5515 o55sssa tassio~o Ns. '2 as it
ui ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ P is- 1-50t~ q, ul.uosatsooioodsd i01-
'Re1O 0 0I 5 5 5 0 0 lo s l~ d 1l p s d o t s d - g d s
iO5~~~~~~~~~~~~~~~~u0~~~~~~. d.o~ dN.osoooo o o I~o. sosssapaaooiu ~oaioasosa~ss
p ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 d, oasdoagaapsss
'soooololosososoossdo oooujoyu oosCusdsssstsaaiisosoa sosialaiasoa~sssdypd
is i0400o~sooods losososo~s omsuuo 5055do ssausiu 5.pu~*50qain l5
oool~u ~o-oddot5 ol ssoosypoyodo- poiooo ~ j sss.sod a~s-ba Ofsca-tasoot tos. olsio adid. ssdtn ,
toso doloiis yisii~d o asslu~a tsaasts is dud soutiusiu
uoootpssooy'o ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ _odsooob os !"tuatusai o sossooasirdaomssot
oo~oloooouoio' p'0 lO00444050500do! ssooiodJ rus 55555 d l ,,nis 5501. bd-j. Jdyptsss qu bttsisp
b-lso \lo-dsooo qo' o 11drol is, avscss.dsuiso~sd m sto i~
totoi sou~siu P.-Qissiagsiimsts opsaos Nd tims
-Ity0' oj-sblu .o~oloo 1. is"Giras l o iu d avioia"qlta'isoa~
J 6 I ~ adapsstloyquiassasls DEaososha sPSo ONAsssLtsuds
,o~d~oolooosoo-oo~ooO~oooooouooa~ooaotto~sa- aalarsa d. roslUst ne *lb ds d u u, sa s i55ss~s
o-uo~~~~to-Iltooj~~~~~siodtrsi-d ,WS .r;, h.,.os u as.ss'p auopooaquasa atl
p50~- d, 0otsssui.11 p, gosi Cnun ioii a. nl i .
s'hs 1oooi.~00A ssooau~ssssst-yaudeasra as. 11u-1e- stssu -1,
s-rid~ pl, -ooo0 101 do- V.-00 U:Io loldd sprioi.
oo io o~ o o -.oo o -1,o 1 -uO~ o o~ 5 5~~
1 5001 NST duds D vE"ouou dePais
4,,I Wlto,000 oyoo00l o os 1 Faja. LA LLVE15 L eLE a PS
dot prs 4, ~ 0o W uios oIaml L baopsutssspoayd sd issiddau s sa
o-,oibo0 sIo ooioosooasostoal assa oJ. oa I s doajasa na .l.ua .Wt. ,
is sso ESaat 5aoa.aapis.posss 5
Pso.isaaosaoosa. looslou d oho. a~s& oaioolis d. lasa

o,,ol~~osoio.~ R. P' 6"O omaoopduo
o~o-R l INStiT, we abO Fsajsss Z wkrae
iAo a o N i o. iM E Ja" 4er VWado iitso Flio.l'
'4040 1l1toioo Oiq totO ott tY s5si0O O'"1,h.oousoaoosss d oiiu o.io.s qos ooossIdao
d-,oas ini~O~oo Co 1. d., I.so o-sot -iua ooa-u W ris to.toN uid
-d, oups 40o olosalo,W auoI doi M e~ nf-doa in n1asa-ioa Waatootssoqu lsob u06
Is ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ n 1.l ~l5004' 010'd-olspoossatOsss dl ,:r U-, sososooastaop a a oios usaioasa s ii
05-400O-00000 1.s &oosooos dU Is- d .- 11syi .1jo. sdia do soosr au y s~ss qo sosi soogtl

Juhososod Parsb- bci Citi -w j 1 Wp.50d atytsd d as
W-1 d. b~ Vera. d, apin'd.I. bn
lo 1 Aoo Roo~lod f o A oooo do E als LO R u D 0 5 E S 0._11. I d
so. M .,i lod los Ol s lo/o 1050 ,0n R i. y s~sait doJ t" ),s s d -I. l. asd- aE-abodii a V R.EPS sais s ostod s a
u~oooooooo'o~sl0Ood1,osoOlubACOoosdN 50 oouotqodsoa.atgoood
soo000 soto 111 ~0' OOREY oosso. o oia y ~s~s.550 usoo0. iso d 555!I L sodoa hgioo uthaspua tsopa ostmdssain lInauosloaota
o o p o o l o t vt O I b u s L s d o l a s i a b .sb s s A n t gur yd es o Y a o s a s o i r 5 0 0 1 s oI U a ros a o s i i

soya. ~~ ~ ~ ~ ~ n bsiooaia is1 FU as d dod.its taaiud
II. sosa sssdlsosto as a Uass 5050SI uosslads. tsi~ds lssasoso o Osaos s u
M A R A E L U R E S so ds lol oii i i w55' slsorsi do dsa~ s a a as b ss a sd oi a d d a s o a -
us soasa do 1.saodoadssaa
b v no 01 i1o11o11J s so u l a sa o a a s ai s b a l y d u is da a 1a ia .sslaa n ,-.ida aa sbs s, h d i nb Ifddo l oss i n.

dor du Usolot 1555 'n dus. d'o~oo ata ssisoo sos
i.soo lid.s W. oosdO Isos dpsstso. -T.bsoao o a.40oso ssbod sts oVtosa. si~ ds si otod
sqs s-1 bu tsas.dla.oisutososso asNsid. suaNpus musIpa. 1tldsd-.1- astu sd

To sdS oa d ataoo stoa. tboa oossto sttato s s sd o 11ada do hsbsi. soos Obd. to. tips rpoois.

s~atosts~~yl a. -V" d, X


nai so s s d d0 55 5 - da s da s msoV tq 6 k ]1 d ak 1 .a~is al. os oau l .tus so,- tssma do- C.sos Csodd quasWdG.bo a is ~ ls p a b a IS-
&~-gu0 1bsboqo od ua.dsasd lus bsa- at ooo u iuossia EI.oooao uAsss o
ssisopotds so'ssadt!tisaoIs. od s s~utI. d siosssstsO. oodsasssd oolt ra at sr oso-
1. 1a1an, LOPearZ (iLAR Odsalott dsaad.spo s ss-ys.sastms sqa "tas .ssOS Ias I. o &olasdo~ dsosat
-' otsalsd d asesSot. ~sa. ssatadais apot. a~s d' al Eat d1ss-su. ts ,ido ma- as sis rt d.ls.
c- nd Syug-
d5 n.5 s utsa~o oasto~ottsssdia suboqaosaosbas oso a oas.
hi ~~~~ ~d -lmpIO, dos 1.o to- -pr.ods .1s 0 ~a a.Toas soaousass~su
054000o- 100010500s000 SI ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 pohls moo'od p5 l000'1_ds oolooampaSraaHa ia.aoaasoioVt. rasaaaossoadopassoqs dssaeoatmodtosi
suodoomss~o~s~ssoooO~s5,~d dapoodsso p,05050 4ss~saatStb tittu-a: podssssah~aososspisdo ssstspaoquos~taaos- ps- ds 1-ias -1ralso

hsds n.od''ohrot r.o P.,so-55 do Iomoods do -11 n00d
~ ~ 1 r-.s pun.O~s ott- 10st -s0= e5= '.o~ststasstt o altsts osqat o osd
05050 pn-dd r.s. 1 o. -os qWo -it s dios. ttnss _a us nipt Aob I
Tuoao. os/osdoIo od.doCo. cotta. io-o sn.sdsa.h--inta-ia pildoigsta umtoa oqu
b o o s m to b so /5 m 0 0 0 0 5 s 0 5 5 5 5 5 5 so ~ di ds ho tll .4 'os o- ~R s do tl ss. as oa o O noi o d ss srs. to -su to d.naP rdpQo s o li iln
sos ro'500 00 01tooodt.~os~oodt poroooosso I0000050 100 i ioaslialCREt toss.Iaado'Ittaado asoa- t~ltsisdosoodobssi~oso0- uaosoogsmtaplsssa Ctdd-oinsoosiapsoidlsO
tob-usias~s'adus~sssd-1 l 1syd gss-osso -aoa-d.
Consositda psoc 0 sdo ad Os ossois .t toispihO- s lssod .5 a. I~ o qu __ _utsstd. ds = -_--sol tso a oasto.sIdsoasu-oo blep d at e q ms aaolat s1o
Oo'Iolooiooo= fb dt l.0 '. lie. s s p O~ b o dsl o tdd o. doo oolr ot V a~- o
Climid Vu .a auo ol so-sss oos s atsasssttoss astO attoss ato o-sps obisIobisSd rs 5 Sd o aaosstI Iscl untl. sas n_ oIotossa
0s ss ~ fl EIs S us e q i ts d si. Pa s" ub- 1p s Oso minio sa a laqso t pa o sa psas o uo o sa sb.~lo
ocisquera 5altaa d Os oil500 o aoat s. dsd m Issoosa sst-otaa s~sO~isyO.a m msd Ses 55550ossuos'Ipo d---iod o sogot Cat'Mnaaotin
1-11Aos BREVE d00 t-.U-t -u blus q.1 so.1-R.d ______________________________

00000000005j1-ao so 0-osdot- dsuit.psO a.0. has. bibtlosisold to V1.1toso lo sdpu us poocl
oi~~o~oI,5do'oIOm41-- do-osoodso In0/ loblsdsm y,0 di p~issp d satsdpdotastssldtsa isw sln d ol so d aT .505id- .5a.taoaouoaIaiqatia

""t Itoo~ai 1 us11 -d-1-oho st utso.do ols-n'c.0 d- doao o bs.aaaino-o o ddostoa a alIi.-a
-so t it ps'silsotiptt.O usaosso dtdorssdssostssatdso sotosolaopo sSdtlpsosos stde ino.bos oo-otsoowo y'saas.ata qsd6 toapso as aaoaasba
(ssaotsO 50C15515 floflrdr uSssoto051 toa Ossm. 5so.- ~tso, n t-ao~soso iobasdoos. lamsoosooso as, sulsuod. oob assn.ods- s aallss.Sa s boo t Ibaaa.beas.sbad ab
maoaouapu Io osis Vts It0 "U1.o oIodssstOI-tb~ .-ss~s SStad alo MRAds o s
hlo'o dt -s soIts~ 4l"oo to des sdslasiu ss isota i 1d Ka o deA poatla
"A ".1 E. o diqo olob' O b s atd.5n.OtatdO .Ostssto 55s. o up.o dsioda55500 ii,0s tSadas -53I'do os ~st
strO. s 00 -ssoo ltOost st550stotY55toorsa-abaoaaaaqo ,oblasat
h Dd oooo-,;",.oooo' soIuoobO1ooslsdooO ooobpo'oossssssas d1aisiotsto- psuid usuabsitsasotuoooytsus-ss
o s o o s o u Io00 0 dod t u d P or .0m h. s s a l o d 0 0 s s s a o o is o p s a t. ,-oj t s s s i am i.ss l s ss o m 4 0 h t lo ol s -s l sR a o d e6
ooo'sdo-s. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 101 --ool ooooooo 1.oo hoOb-s I- do C to Usios oitotssdsd I.l.1n6 al dlblo .141.na -d1111stl 0pttspa oisa
'tk dos Ultto dsassa- ssooas.d ls sma
-osoos 6usaol do ml L.as uj d.dasssdd d. la OhodsS U sno- i~sa'dd "~i-sna.P0 tiss d b q.aasso -bsi. t.t0ss P5 S slss o
sos n T to s toot nto t m o d 055- t sI so l o. ~ id tof- d t-.n so s d o a s o o a p as 6 5 o-sa o a t
n- toood -- m~ Qdioia C-h lsos Isi.6 Iso sota .- d
515050~~~~"' dotsdo00'Isud lutsoM ao IsbsIsdoo i 0 -ainl o oto laCotr LsIimsSmreo ojd aCaaTp
IMtso tsOto oI st stt ps-ooatot~s~. Iotttos E usnn I oa qua u-o -ls a-a sog sin.- osooo a0s
us utobooolo do Cboootoiis ,~ I-bsl doAsis- WSt 1u.ts .ata Fosdds -us as~a spds. p eissot-o in,,--oto 05b0 taits 1,01 ala 5-aa dolta nn p-dida~ do lso.,oopl spaoa tdst
lo'nospoos/s0o S lsysos Ctobo di .l-so ano 0ho -I'i-o l-osoIostso ass osloli sobd. s1 tsda. -K tsmsad so 550o-o opt s u o a.slti 0 -a oo


Mettu EeD~ L L 0 S E e-le de~ .Gso -Ooooos stss oos oR~isO'dlm tdd Dra., Maria Julia Ale Lara
66. -- Cooslorjo de SaisedBeu
Alsosoos llz llnpso do mostsud.qattdd dissoso s* I C A Pr I V A-S A*
to'Inn,~sotolot. oa 000 ainosa Ag l W7,tt- 051 n.4.1 Osn'e-d Lbass'aoaa- OA. is kbss doie MARA passa
ubol-osOR 00 0045 5 t S. NCH EZt 5oat t. d -ulilsotld si A s01. 1.o atisaU,.sS ttads Assad sd~soMRAJLA S LA.A Mid~o Ciotaa .AHTS Y CtHUGtA PLASTiCA
tosoossodo I usond~- Oto X .7a2 oE,.tas C. lid, Is50 0 sqooi oosgut s

d"sa t- ssus-ossits"s ssos od daso tii do, COt.d 1141. oato- F-.a A. Vadud. -Mt-as V-0
Tmos 5400 0 De liciosa yref-rescante A R TE' Y--s~- 5''~ssaS-osso DECq)RACILL
_ _ _ 5 so~ ~. h soot6 oMto d isi dot bnsot d-et--, Ip
toF 010d 1,,ha.s soaoss~tss oo tod od55Pt-oas 000
sos. tso a o'Bassot-lot ~ l odt oi1-sil11o11s. tosols
otoel de -Ctovqsuinaosol d ioIo iotoboss5a,6
n,1.1- at.o 1.sso P.n~ -soso p__0


5005 0000 00- lnin c555r_- so. 7o5010. p ]d 20~ P-s dos UleOsat0
45004o0050t~5000000t0,tl,0005tdolt- Y SosA, Cottsa., ItOI itbsa sgdt os 0 1
do p,msooi dIl doob~oo 0
05. o'.Cbltas.Ptsosot iluiooi.ssds~ssotsoNnd
sos tI dooooOsottoooo'ss0100,1 Sa M Osisoms -Csaso qoo hob 11.h. soo J. o _-b n
040-0,-~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~! -g-ols 1,P000001'-oitspdoO~ht ~-stit-t~~~sstoo
spdoslsuo gado'opooosplslds isotos~asaoaotssoboaash/s -soiiddo~ssiapssd

susW 01. 0h- 1010 in
114 tt' o p 'sosd -a do sod oo. sboS I.os ---t

-~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~n. aod do, soadets 1: sts to. d.: ss~ioss.agua 0-
BONGOS GRANOS
Alas Ososs, dtssists2 5ssl0000 .o anat Os ot- omso -t sodssu. a
At-.dsssls~~~~~aa~~~d-Ib dba as .11.t 00bs as ta' ta osotid 0i alddsaoa


Para ~k e 'mmm~ .aoit gsuo.1 otaSIdsi~.ms
bsssgosa~asS5spil .1 at1s do ofoiamid' tos --
plsosood. Z.lssoodasopOsaRaap.oatsoo6oasossos .t O a IVli ,a a -~aa
as ~ ~ ~ ~ ~ AI a.pPRoosCMQ OHaORS O dos oosmt as1sb1,15.Mn -6s-7s.-o'as ~ ~ qa asaona a oe
d_ .~o pan ~- sos., asos. dillof-oo I d1 s 1s. abot. Td ootos sot-t ao- i_~ 4?H55a0LC0adaaps~


image:
-------
Der inter6s nacional --DIARIO DE LA MARINA.-Domingo 21 de E.-er ol 1951 Pligina 33


SE ESTAN DISTRIBUVENDO'LOS CHEQUES DEL. RESARCLMIENTO A LOS COLONOSRinc6nide los Colonos Nuestro plan para higienizar la vivienda campesina Agricdltura Dfirectorio
__________ :SD______ Pddida d, E.A., del Colonato
1 pos quSoO yEisi onido mosthosoodo dcmooiodosre el problom do Uris coso por. so's fa' tltolo Conddod -'.
zO~IC S toilo l quo ost-otootbso o sop cojoror to viciondo coposiso, y dutt ae dia sidl, -ns co hobisocioss~sl-cor o do os
&Ip h011ic~ sol dodo osusts Cot .lot cics ooyoo -in lot- P s'.
sem naes y~o co- itgZiojosto~ooooot do. oI -A~iloaos do pesos 6. h- R-n d docIo e as hal sold_ dccddlosooo
~stoodlo o ooftts dos ciicios, quo sus propiotot-iss est-losi pogosifo coouanocd 00 o o lsc,, O~o 11 Poo
YaNse e-tin dirtu-1o6nd .so .ao ooo .ssiiso ofu.o.Aor.odsnoe.ogtspsvso000.0p0to od! eor oc 13ss10 500.001~00 ooo d lo
dosoolo do So pdose pultlosoo qo dtstsoos do~ t . E
oooto oooeo olod. o- 0ma oliotoioood to Nuootro plon es ominootemoonto r 0 oaccroscore dns o!Bosodoly olso, osp- oosio.oocu enclb o--roei oc-floss
*dsbdodolo-lcqo lo Istoc poopalsodo 1. primr totmono os sosoodoes do45,00usoloos, 9050- ecieso cod t I t d a cone II clod olj d., oo ,0c-
dos a ooAsbo do. .ad sooo 0 osod a ol soo l.ssits Para ollos. v sos tsobojodoros nio mosos do sits mil 05100 do fusdos nuocos comotrcdodes, isodossios, iigidoico et ol o c P oco, o 1001P~r ool~iPns
dosattoosdootots od cos o~sSidoco ssotolo stt-tt soss, quo prapasemos fobrisot- cos aoeso Pot-a su armadu- a05 05500 lo, soisposi do raoss coits ciolcos, qinjes, y oW dwlt odo o rooc'1
oood oo 1oo o Gbooo too. coIuN Sbosost0usotm 0, oiosPpat-odes de bagoco rovestidos do ooboto. 'Yo cuslca y eoonol as lomoramw osts ooos d a lso, o~ee do roulbcot-os.0M TN-
oscos ooddo do sot. o Iostoo ooItoo oa sdd slats. a tq o oplics;c aoo oy r lo ent looe esilioidqicss respectso alas sosos doe produccihs, .o- ----O ~~c~o~s l 10 --- .o'c I,,~ 'to' -,
R~~~~o.~~ .oitot too. on~loo do ta, Ott-cooas ousor olp oc~ toodoet poodo-s ooo qost olociio nqes soo o ndo- bo ko
d~b OosltstitshabOS~ta5o- do~a ~t siot oooas-sso cdds d ososcolodo, o cooprasdricoslo coteso- sils d srosoriosded ls slosoodoss d locodeoil Coo t tot 1 p00 o 0 llc1 d.chl 1.',.r.cloOsln


Sod soo-dn roto, so ddo co sooeacos ~o co' iooo. -cois., 2 hbt'c r. so doeosto pan, Io salosos ipododo odq.-l cloaqusio do, os- corsdItnlir PO ll 'Zpt -oso .Pcss
o5 dosotts 'snt--id, It foso y pa- 17 ofros conssocotos, en quo el sostral lo hot-b el 0000g 000 dot O-od I',_,t --n Sm sos osIt-.0 A.-
aoit-at-acoacosoh sicosspocootadcot uoa tol tOO~i s m-ro dorg sass-dn -aPo tt~ tsoso lp,01t ~co


Es ~ ~ ~ ~ ~ It" "tcal oor scossoosmosa lon~ Lo quo oboro nos ontorososobor, cs 1o qooe pionoon boo doo sIseIcottoso,
ob~~~~gado ~~ ~u da"'nbcosto- oo- d.Ua cs de la isas Ibros do tod.at I ~blcosobro esto plan, p05900 so qoe osslott otst t 01
INucabos preferendatle ospacoocaciooss rocoos promoosos uoo osdsna qoborstioa, s'nsusctor d& tole Ncs 'IrNcopsc Pec
gtltodotoaopoo t do lot t, ostst-oo yon 32 is- Cs oot Csto cootiosato 050Iacs oorsia osat ecoisiobsd o- l d.lt-y 1.oyC~ls
cots- hrttsso o tofrcooqua o- ibocoses 20 o. - bloo's de pesos qiue, so pu eden sot-orso do niosqobsorpris- I, suoorooc 'sc-I.0
stcoooqo ss iraoto, sos oasi o-igoiss otottstqoi do so srus2 2400. 00 5'400'00 t3 soltcid pteaod do 'co-It-lolc- s'ott~qPidc c


d- vls aeI tctu, os ososotasbso 0 s ioo os otso btrcoo cosotsesprcb o ucpI iqiot rquconotto oc-dd R0cr0"Clo A o""tooso
lSt coas t-dtt.dt at dgsob ~ oo. c los pais. Ibst I Adson tros dosisos, jd ~aao ostod dbspaosoo a coosprsa ross .o 1a. da. fibt-ododeI rCotdsn-

solos~~~~~~~~ .it~-soso-~o .odt as .o s.so-sco .i~ o qu s.d - 4.000.00 9,000.00 dobon dirigioso bo., ropoots-sooo 1dd ao P~1t LAS VILLAS
Io b Iost ttrossd o tIseo or00ibtbogIs.s' os'oototrc IlI o-st e'P.rdcr.bcd

vttsada tas, dleslorocdlo &I soos coo to ho te oc tod t-e d-t-p1 bO ouo o
05000popsltco o os-mij el. do s put.or -odd Iluzdn Industria os a ms~tt~~-~jCuCScr 1 oooircs

t- .dt~o ,0 boro I qoet. I00 -opo-ot ssb to Reapueotia de la seaos Pajool de Icagazo pItodh Ii os to coso P0' 1co Oc-o eco scs0 ro
obsodaspt-tott-toool dht-t- I t-aaodioctd ot-cs n- Io, oooc Po~ nog
soot o ,st~t -1 co spmd eHLI. do, dotofi dodt- Sol Coio.ta oda rrcoo- voc 510
.cotssood.doqto desoostpoto .tdstIsootsCoot 1ttdooeaaooog --dooolrct~oooo oro dhoto 110 d-cc O~~
so ldtsss.t- inooo i ost ois oocotosl r-Oqc0 p000 diPg soqso- -octo d ppr dtboso e si plgo
totodd sttsooos dscfascistooood Irdsad estosso ddur'top cosdooco Eosoasodbo d, ,cto a- r d.Peoe,o Noo, o


dodtol d a ocoodo.popo quo s oo o-molo s'- to. odc1,0pI r potgtdos pe,ooo re- '11N~ ALEGRE. Pro tt
o-o-d.o sosoot_ sot-soob I_",Oopoosslttbrsooo spt o dP5c5000coooiio lo.oocso1rccdooiot
Not asa os y yO 00.mtqo oSdno I~~oc poIt u am ol.1. I, cot k ceo oHoosoc.bo r~ 00o gnhrP0. oCod ooo.'oo o
sotdobo ooscoilodoMiolI cobs poqo ", aI o = .onh, nadtt do 0.l Co thotonJo
prngo sos do ssosoro. odoto uo oho OssO~ osos'ooso. pac. _EMt pto ti drooo No to_ cots010000 1 5
Ha sdsSs ttoslscoio- ahco tugo do Dshthipsot Se- dot C ao-oat-oosacoc ~ otndiooooppo csd"Psoc Co a-
osoa obsossocnoss tpo- otos d pstootlsq ,to,,da Pobs O Pp. oooadtormosodsotrtop1-d.qcoso coio pt1-6o oo-oo o G-oop
1.ooets t IIoocoo plo 1.oo doW esoo.ot Il IM Dtsodotosoososooco
teaslosoodbos o o, d ostlotgatoootrpe.ot 6osdo.1codot.ptaseodd reuto o- oootc.5 go-to ttoo'sO cotts. podro:OaUo
ltd~~~~l it.orloo d hhts o ltco opaa io.t o100 0a oo optoroisso-po -scstoossoto.o.Noos~pco~osl ot
siohs totgo'soorsto- -cscoto, qo hostocpop Cub 0 oosdtosisaqos.scos050copoidodotot~ho' opi&nto ost

Is o patio 16, 1,11 yto no bo -ochi
dPtdosto oostoos ldss oid X IL Isss, Asldotto-vo"I."Ctsood pct ,t i Oroco It d~ IeIP Isssoo oodo s o o l Pooo P so oPio- op soo. -
Ioit pot- sqoa co t-sd ta boo 0ccd d o. lidcdo Psoo J,01100 :h do aosooo I o, dd .os on; SoI ftbosco. E- so-I oooo otoo
CARA~TEB1STJCA5 a, oo, dctot to paVooslidod, Woltpod.os1 hscood t Ipop oo-sosot, oe~oj- too oop ood Aponod OOIt
U ~ I ti "'a "soodc~d-utcoo nontpsIoodsumoqotsso tro mooc II. otot I~s dog edo
-:INGURLADLUS DEL os'.-os qe- aooost.

toostos, .md, e~. r, jd ditmr do 4qo-r pa-. do- a old o tto ego
O5~b~ otsta od ,, q osto -ItosIo desoti -ell -s otocoor ds -doo Oe
*t+H~~~~~~~t+.s~~~tr _t0aos ioooo-. ssod ososodd ~ l0000oo rd ototdlIIopotooo o dciosct.co -1coo1o9r 11.Olooj I-o s'O~r
do _topto sell = a.f prt. o -00I soosd~ sott-oA.t-rts Ids ood cps .'1 coo s'-- -1;go dlmo, 00 C.t1.oic Scoot~ Po
,UJJJ.U.r.,? %gro It'tsl to-cd "".a --- 05 -o -oso-boc dod cooer
osoroso dosodtosso.s. ,.dtool qoos'otsta. ososss doob spo oucl. .poo16omsoaso x., -
lt-o. CI omoptod lo tolsoco ts~srdstocpt-oos. cooadot acoaooootota~tdooo~te I 0005-or~ooso 10 000000~ob irllo"P~soc.Is~delO
pae oosolo d-s bsooo,00 dtssoso pss sn crn*g Vola atos. oab. s scs s otds atOo ta: l IoocrI~son0domloo-coocid to 00 e Soo 0 P01c Co
dih. ls ot-d o a pitcoc pc.0 .s aO~l tIE~0 t-os to- -d.to II st.pc's cr ooil PO d Cto
O~~nltt~ttlttflI on. to-aia ilsoeso,0- _________________ oosi sI. .-P"ti to.s .ttrsoo atd to t d .ao corod Alodto.~. oodsgnootol. et oomdio
m cOO pcdhos o H-oco sobb ho- oItC coo us.6do m.,oo is- d -oooos doco nt P-,0~ 0 co'
ooolso~-siotooisoosotosopo I" dooot dt-cors~.oco Coooooisthopsocoo doo dreoo-ccoto od
""caepc Reedadso lae. Idlolo istsmrtlsso oodess-ittodoloo'ce oa'do.000 oI'osll1ORET
intditosoctcoocsso P rp cts O~O W~O d I oot oosr oudtlo, mopoos pdosodo Ooloo- tool'5'bPoeoro55go
ost d o o l c o d o- 0 0 st O L lo d dg s l o t P W t o s o o o- og c o O o p c ot-tos i o O o i oss o ms t o r o t hi o o s 1 0 0 o o' d" d c e o ~ n ol o o t
III~~o or_ lossoolo otodotoo il_ le'd os dddo'Qsodcolo -ooPco sd Co

.di otd 0 t- sc loto t-oIlls Isosi di.ot isii.4dpod. o o~ dolooo. 0 1 ,50 1s,,,, p s r i d Scor 00 dtr o po1 rl~
r.dohos So I~s t-nsados dill ogolao b.os too 1o1o, q1.sooeu ACCs WsIN. taa.olso as~ -5.5 -d-. pops soa11oN

4i =e r. tosrs, .I pot-pt oooulstt-d to s soco t~s s. mO~ 12.320 A1.,- de50 l ,i d eo o o odocioto or seo0c-0
'Icoja-oooosspoo Ooft~to-toaaaoc tac ooa~ &os cos 9s.ce~ddo -rsoar"-
I solodbaaeat roocod t- oscboosdpedro:0 do- diml LosgJ. s as trod -i~d Cosco 00 Idin d, reddmodo 'su fi, qo"nso dono l lo rclc.Ah
___ ___ oa.V.t~a-oacdctsot ot-s d"ts scot Isllroo -C 0 so At-"'s.o tootpsMdtrooststooooo.cti~-rmooOo lo ssscoptoi"oqo~aso~o "Inpo Ad N

qos-orts, lssdo odt-looots Oooo.iaoqas so pu bs. d ssaE~ors T o t-siom at dst o lip od to do 10 ,tot d.1 soni tQ-t I. I0 .0 i Fd Pop N 1 OpoplRI-
R~o-CdsCoopatsfints ispsdoeaess- S. o a tt- daoslopcos osOsIs ocpo oorog~ss a todoogpio r tomtoho Atcosi oneod ahltrin osoiao 000. ooiosoottoo ssn d ioQc o I OococIt
abpo booot 00~0OSio qn lsft-obo.y ds dooisco atal 00 o sPlNssos ootso-mldst-cssolo od ddo esloo-ooocosp Iotsccoophtoocoid
pagoo r~aoa, uootsotpot-ts~ottti otood ssoos Stoss ~oo soo~roopsooo too01 BO5OOICioorcoo~o socaooodooosoool t-Stnoc a otjsocohddodour odoIoo. -&
OsALA A ooldostsooooot-S~o- aoooptdd~lmttodesoo o~ososdoorpsso~sn.0c d~obosooootstlolosoc Ocop P'I1IoLo-nc.p
T".rp o o o a t co o o e o o a .I Ist o s s0 0 5 5 os t l p o d o c o po o s d o p a s p c ct a s 0 0 b r o o o t o p s l o p ~ ~ o o O bs o l d c o P o o '
Eassassa ~ ~ I dodcc 5, O solo c 11s1doas 000d".17 _____________ 50t~s~ sars Too lads -sood o. ~ o dn todsrooposco o rl oo
psooiohcomooponoooo Ocosopen-

S tesats cis o pt ooh. 5t G GO ~ oo aooop coonr 1s moos's's do o os S o pi ps t $1.o- P o11o~~ p cl o
S 7~pfd Wi ll VU.ot s-ooalq tsissot Alhgsoooqotudoo 'Ipooas d, -Pnpocoo ""o
da torh osstI ltt s to coeid coo dri b 't 0005 ~ r osoolopotdog locr. doa-oo 0dr~ oro
A o tssooccs acoasoaa Oo-c odfacos teoficos cI.so Nioboo hsuonoo-optoop~o A AS N 5; F
to. d~sgrio a4 II t r Is ~ r -1 Lltsoo- 'o o a o osdo. n coD
Rotboo toth Cas ubads
I R U L .d. LA fmoast00~~c~osoa rst CIatc do. dosutodo stco mi ro ps-iooeo a od-, o s ooo ctpdo
US ID AC IEA 0 ea doo 54. oocardsd satradonesao.0000 ct'ssootgopt dooco It I oO 0ccO
_1, 1A,-,1ot. -oodooddloo'eoo I Alo:osoeooppo dspos spodotto-rroen el'somP~Io1,
ISsiotoifd A55tO Sa.s.hs -AoKtodoo~ no. Itt popdo to osIooo ,ot l.odc -yocoocp.o te, P-.1 1 110
to quo, 00 oId psoo-bosb S's MI I0hsoodt)oo[oqtttortso~~co SAAN cP o
basHsd co ctoolo o pp oina dco 00tso lls u-; pid poro~s toeUe rolup doonau_ lrus spo sopc-i 01 r 0 ,
om sg d t ns s oo t o os s s d l t yd s -soTo i o ooo ososiocto i s t- o p r o o o de 0 l 0. ~ c O oc 0 .r P 0
In-oi as .IIop 0n 1 sors' / coio., fuooso Nm- ot-ido qS ol o dot ,ooo-r.s o o
lati coos 07 -pagd Is 000' 1 opo .oo o irsr0 .odn., c o- onodoutst ,, Pro cdoc o lo
d, po qio ntooooi p. a o' ods dt odpooooi
-01n.s stoit oob- siop obrssint. aa oa -oo ao so ssaooos rios os dodna to 0oI~o 'Aoco Ui
no-ods oooh- tssilsd so~d -I-t rid top.oos. Lasr oatoss oea s Bos p I oadrood d.d. 0 ooioo.ooo'sgou o i
0 4obloco So W Sst po. to.t drtoololosupob ticos .oo 1,bao -al isetl sontos qoood- do0-Isototaasod
III poW ososoatdlI d toatooopt. t-p tidlocaoo aat dasaIo sL.s.o to dl s is ot'I b ss o o .p io oasIt oo h ac rl co 000ho-Jso frosoos 0
ssitocossdoIo .oos asqooso In codtocoioa soer llfasmpars otorn tosd% oons.s olotdt'oo'
lomt-obt'oootdocood. l e s Cooass oseoiossa oS.~o Fo.o ooc. oosotc o hod s o oospss 0
-C oo oTtrbo-ao. sc141-s soas s bao s o cbdteloc,. os ap-oobo doohoto 0I I,~IIO S 00pgp~
colopEhos re h ebso pod o. quaros trascol quso ra.oops quIssod
-Nooonao~o~otdsso rsaj$ImletO tsd~aaaa~sslaoshrss. osmsos~coo~tostfso. ot- sytodo pmocoaisssiocds 20--msprrsohopis0I
A.ot Iootsrlt tsE tslpod t~otota c s Ia I .oOboooldoblso cLw -t
doA .o. .staoo .a DU SPoONTd"a orssoaO- Cpoboooppticto
coo toot stototto stsL S co satpsocbo -dd atclp100I ososa -Po oo
WIhoU~g V so t-as Potbold di osyt srsmoot ord Ao aoido ot aoaodtndoossr.o opluoo
Sass0 do aoose d-l EU I,, tar rIos.hrsosSo opH os
asossoouotId oIr AS
BRISAV~~t-OyR --~N.t-: hos. o orditpo df.~ dtOl ~ oo do o1o.p e CA H
rogroostosac-6so tot- d, a0 o~ ot ot.0 00 s~ s osar rlso Y
J ~ d- s faslils so sooco gd gs, C L R S odo ots co-I .sias .pdd o ooo .0. 0
Rboioolo~~doto~he~ododopt-otole topooooicoocetcin Soaalsoodaotocpr --eh.i~ 1
I, ~ osoi dot destao' U"aosocisosdd I's-pdqo"ostdircsoon ssoossstonn 5a % 5
CASTANED .1 t. SIRR lt-Idd.,.tioI

sls.oposdu I. -A. yd.lp ~~ AL. ci s. Os Iss loom drej.d.d I~~os ., od s_:I SI ed a. RA ot-AN C iA "

Ososrdotiaop p Ooosg do Copacso tblto o oo s odcsu toiroo
to sotorbosoda doess ossoaras ,6dlt-- orpo re, IsI dbo_ bi In' ASe "aoDoU PONT"P~
RIa W1 ~o S1 sict-t d s, Osnc ascq.so d ood ~ ooouo


image:
-------

Pirna 34 DIARTO D~E LA MARJNAr-DomhwOe, 21 de Enero de 1951 Aiutr aoii


REPIC QUE NOSRI DA LAcutu RAZN nodkf diAv4cutr PU)AZO Halnc2 dePerros
1 All .

-~~.t.r dia. Cdkh
~~~, gobit d- t ell e I i~ n ill obooCadi.N ~~b~
E~d-'-d. r ""' *' uiM.qL. do loo dE
netul" do I.iPtLa Iit.IatIhI okd
I', j~~la a atadP S,IaPI~aa. aa "' pa 'i."t toP.i 1. dL b4 igq aa p 1 a6 .Ia dCrd
eltn "-,ORIANRf o e.ada~.t.~6I.ha~a)a1~$
Ba.attag.r~a~baaal. taata a.a h d~dadASa f~haa. gaaa~a ~ ,,~t. a .Pa~P, atpa. patdttkY.P.attbr a L Ly a UE. dtaofhtobttF.". am.Mata daSldataa.aala a 14ad.S.a.toa
aaataaaaa~~~~~~~~~~~a-1. Eld idlC 'FCo, iataattata tdlcJtt~fa~tttaa~a~ttbt~ ~ aa. d bl daa.ato a .a aa.TpuattaaaatauatS.aaa
aat- ttatatt tde atu~atat~aa~att 1IN RoApaa Mao -a.=e.
taa~at a. abaataaa~aataaauU ~a aaaaaaat. tla aalalatla aat pa ,atapa.,ada. uta abtaaataqu aaaaatIfi-iaanCa SARE ., .ad,.adaaa.a -n.aa adoaa
tottba.h ,toita aa apto~t abt t a ataa aa~ H ALAT aaa1 uaaa aa- qatut d attuad
o at""Va --at.dne onE .1 Meaaio. 1uq .a. E da taaptaa da a1- aaaatata aIaIataa.
Ln F-a o Fa E Ppauta bata. -tyaataP a aaittdqa SIa.aba- .a Ppts.uta
Amplio plan de rne~~oras avicolas do, pro on pauu .aaataaa ta aa. aaaaa.pgaa.aaaa u doa aa-a --a ta atlut. a -taIaaa.T- tt t.a u~a a a
aal ii, u autaa~SPta a.ttutP.La att. a- a !Iaa .atC" da .auazo' aaPaoaaaattaa Sa a tataqaa a aaaaaad
pa utaau I.- t ataata pa. euad aol oP apaitd.a Iaao a A-itetpaalld.tsa t 3tt. uadotpa 11. abta uaaptt.aata a
de ar olar ciM to. de A g ic lt ra H vi ttaa$tS u~uaatta.,Pa Iaaa t P l tttta tauuaa~dotauaa.a.S.P.g a;oatta.uat.aa a jaa-CdputaCaa.Iaaa1tbae
do~auda pdauaoaaaaaaqataa.ua-ta a55t P u aaPLLB1. paa L. aataaa d aata.p a patd.D fl paEll.t
$tttt .ba~ba t aa papaat a ut. q ua ,6 e a'o La.o aIaatu a al l aa aada a tac t H baaPtb aa' datatas lt tab aaaaat aba. liat
00~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~N 1 u1--"uaa qu, aaaaatttt aa~laatuatta taaduaaaat.t oa .ILSEP Loi*aub-aaaatadatatoptadat
Lp,1 od -
a', patat apataj E~aatl pt aatt Pa paty a La Ita d.a agiasa tid a' .1a5ta at aaptta% C o Pa atlk daoaa L' Paatta pa aua C aaad aCb.L. P Igaaa ataP ,aaa
,ord Da _tHota Sa-ta~ ib ittat t ,aaaaa. ar t,.aae dP uaa utt tapattoosota qua tiata. BRIAN & OD Ie .t ab
uataaa1-aa16 .tadatattaaataaaaoaan .Pi.Ia. aPaLa'a ttNioab abltlabat .daauaaa uaattpaRoaomaattb
ataaSt Pt atata a Itt~taaaa uaatpaaaat tuaaattapaatutafba ett gattautngatita apa
aptat, La apttuata a.~,ataaaata p~auatt~attltt P taauP,.,P ,, a utdaa qua a -256tAgaata aaIda 1 -t; aataaIaaaadobt adueata P atata.Paaa-ItnaattInaa da
.,~. to ~ tt ab1;t.Ia. 11,ttaa qu ata -6ttab pat .aao baa taa1t.a Ead .u. paaa

d_________________ I. baa. aapoapd ttaatat t ud aaltt.tb.P
tatapta ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ do ,utd -t.a~utad~ttutu Padaattaaa aoua~aatSauaaaauaat aauhaata aaaa ____________ atatb.aiana"a.aatttaaPdaatat.
.ttaat~~ttttatale- .1 aa, tt.oluol -~* _ aa 44ta Ialk ~ t- dta aa -. aU.t
I~~~1 Lea dot atE a'wwD taaptapAV l A
Pa ~ ~ ~ ~ ~ ~ ibi'" daa ttuAttutaaptaayd dot a'a,,.b atatuta 11P aat Pa tt tato aayLa aa on1 Ho I tait.a.t Pat 1ttaa ua i t t
dat paadtaata Pa ta ttaaada~~~tauatiu- a au t ri qua att apatt.Pa. apt, a atupppt.La aaa~
Ptaaatat atSao~tattatt u-tatuo ta a oPA apattasap tttaatapYt ttaat aaaatatipatat a attt aa
dttbttttatatttt uatttat.uaubuat ,-~b aaaadatatttatattatb p~tbtatbtaaaasa~atssapbtuaataaaua-d1 dtaaoltaaadttot.a.ta.P Caaat1.aa
a'1 auadaaa paadtda pat Taatabu pan aCat It Sua I.Pta'.-lto.W .1 o lW e
I, ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 "patdd pat. Nodatatt Pittuta aattati u tpapatdaPbttuttt ',.- aP t t attata.1 tpua ua tonE .-ua-at~ ta 1a.-1 baa tadal A.qu aItt.tt
tdtttttttt a taa- ataad L, attlaat oa qua ,atattaptsaat~~ pua oa ,uatabat aR- t ta 'Pp tt.ataaaaC
tttauaau~~~~~~~~~~ta~~~~aa~~~~au ta agttaaputta atEaatttatutt atulata. eaaa.taa.aatt aa da, ta Paaeta a ba.n. But att paItatta
aaaatuaa -attaa at,. aL La. C1~ n7-C. pp, ata.at pt St PtItraaytla
qa a aaap attttp attt dte aapattp a aapta adttuta -atrtpao aa aaa dtoa~a .taaqauaa batala a lhaaas b llattaataa1Pa ia.tta-l'ttitindataoatata.1.1P
tatt-ttaIn. aaton Et att t.al a~ a.,fi Ipaaa u Connataaata. l aa. o 'l

dtar la eat abttuat tttpaaaua entd~ -n kda Pa abad' paau attta al a Uta do Pa. Itttatt atna
a'pppatn PItLaBURYaatudatI aa'. note, topaI.-b1, 1. .-dP.t Io .0. auaot. IP
de aapaatddtrP. Lavi dob
ttaaaa ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Z La,6 dauata inaa~a Hpb~- tat taatbta yaa at.Z p,6 "A'ads Pa tpaauppt al-1' LaLa'atoaSotXsIJ53. V9
Pa ~~~~~ ~ ~ed Ha, taataaa t att t aIta Ptfta t up1utaP baa .pa 6.tstpa aaaaa atat, aa-ttt uat.pu.tsP-- aa attts tl. a tP,
Partap, ~ ~ ~ ~ ~ -I Pat patudai iP1'aau PatL Pataad PaI tad.ta'a La tutapataRY .1iaaaaaataat .b~~~ttpaaabadta.ua~ nu .- a.taqa~t
Pa ~ ~ ~ Rp~fl aaEadta aatattaabayaaptataatu itpaat~uaaaaa~a taadnqbadla ti~aotI atttaal. a-ad.a.CO

. . . . . . . tspada patiit q.t.t .ba ta1116 Laa' -s daaoltsaa-.~ aa.tl a~ aa~ta 'pattdas tua
patatat, ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 Pa- ta, tpapaaadat-a Pa doat atig Y~t ata att.aatt- .~ ttp a btt.a -a a a~~ ad3a uttaa a10 ta 1.r atlo patdaa*at- paats. Aeta Ctataal l .- ,atta Pa 1'arl Plbaa.S~
Ppuataptipu o obaaatta atptauatauho -aa paatutaata- Paaataat-1tpapal.dpaaW
datatptaa,, pdttd p, ta.a a-aaia p 'tptu taao p.; dol~tt pat. y.pt Paap at, at-at pta aiu t-N P uatatrPpaa t. ub tdda P., a4Nab,,. baa tatabi

Npp .a~~at. Atait. I.ptuda t.ttaaI,- onaea-a.asutdoiI'PtadaaoaaonaaabPapa-
d-ttA-ia.,~ at ataiaidiaau UW 'eud a. api-,a ad.o oe.- o-
put- Ap "I~ l apta"-adaat ald 4 r k o di" .a.I inLT OJt, ltae-pIo Fitdl Htpaa it
dpa.F Aa.~-a .gdt --b- toita aada"uo'aaaaas aaatdU atauat;auttaa apta o-g ou,-a oa tee apa., asa.-n'dasaaadaaaael. .A

1.~aaaa --Pitsd at., Pp1" tugaaa o itator .ti, lotaaat qual : ed i~d -o.e. n
-a. p a'C "t'at~tt apaElatsta pat pasna, -,a atta. I. isao.1 apitbnda d
pt aiiata a- .o hitut -a l Pa PaIa p I~. at. Aa a-atat -utatao baa a1
II-. h oatdtatatatattd pt., o.la oV eo aIaa-a Pa=k P1201ai at. -a paatpal
tI uayahpu 1, eult r,-aitu patt Pa ta.uata a pa a .1. paPNIl" cod li
itt ai~ttb auSt~ t~a d ~ ~ ~ tt a~p a a a a'aoona Paatsp at P I a- aa atatI-a
datoata Pt-atttaa a-,aeaa~d ppattauatapu~sa -taaLtaaatott taatao-a atataaa 'ta
id-ip~tt~t-aaa daaetd ds A GA. .e .-.d Paaspa pndfec~ dp n HAAN -rpaiodd Jasbu .,ei
di- attad~aatta dat- A--aa sotta daalpa.avapte.-Piatatp gut.tled,
taat-abaaaaatt-~ttp deaa ahsaatua~ tttat- bats a'- dotgsta pap papa attil ppaali tt tapone. p t o pap quao' naoaa u p-dttat P aa u au--tstt
aaaat pilta l Patb ndu~~ at Pa raaatataatdt atat.d p% Pta' Uftat-239. """1% baagta d taa=b;atpd
Pa -a 1 apta-a ,dd du o atat- oapataatataaaI.P ts tapo -aqutaasuatadaaaaoaasSau~tP p'titaat~ttdt~ta- pi~at.basa.aaP

atttutbi 'b-tata.uataI'-dt qu -- tn noL l.b.d un.""= 'i' o- ooIb oit, lui. I Joie[ e U .
pa t e. at-atta dati,aa.p pt-.aua Pta od. at quat, P p- du- Aaa qua a uttppdtaata ao La, a.P-ta Hb ~t tdt, aaapptptsput~asa a pwt ~a'
doad pataa.t b t- ontt ti t Lsto tatat do_ _ _ _ _ tollp a ~ t t~t W. C U-o~ e' 1e.at-Jaa.aao- W ,.a
Pat. -= on -d-pa t-uta-a o l-i ap 'atdba atettttataat oaaPta aotdtbd aaap aata abt.Pxtta a -s aaat'm'Oaat a.aaaaa Tp t~
Ctatp~taaaaad tgpaaalda tt tatu s-t ta-~' u upa taatsa at a ua~taada=p 'at
leaatatpppt ata La. apt-ue~l tuaea papa 1.ttttatta ad- ,aa-Prao onutbt ap, t taaatsuaaa adattasaae-tatttaaaaaelaaa hII .C a aaatbataqu a sas Taaa,.aaha.f
1;tpaP atpaa spdt a.pp aatpab d Ptdp dsttatd sRbt -d tt. Pa pa- atut plsaa d1.IV 6 el I lla- bdtsp~L ~laa aa. a~ ibsl .R~a~
paaa~tdau 7atttau a ept lba put-taa PpP sqaaa tapa- CaPutttaaa~tPLtataaat.aPl~haaaaaaaptaabattt~da bLaasas~a~
I Intatta~aaa~auaa -od abaft:apaafptaa a a aauat.A aapothteol Lt,,it.t. onttpdTo- iata d mr taattata t
.pna aaga-. arah.ars 6. e5
ttaadt-aa1, abhbt Ita- ri Atp aa a a P ptoatt b a a 'i, tt p p -ad at a P ti a ,. at d-ata qua t d pu a ,, b. P qu dotatas dbaas Pa I.d dt W au st-a a -a .aa o S at.
apttttataaat~tataa- paapa-taau~a H~,aitaaadpta oap on~apaaadaa b-.P-atd atabs aaa Pd .U- fl5
Pitst-aitpa-a-,tttattaata atpasa tsattalstapaa, p~aPatpaalrttt-a P Paa~aaattad.ataaaaietadat a Paapttt UnUS UU dota t. a' l.-,
taanp.,tlaadopa-disp atd atsp-a Pa,.- daaaqaa.atat o W EE .e'U o' Ud


a.aa.ata~uaptaubabaaataaaa m a aa Nat ta a. a. reaa~taa atttattup epaua ppaptasn- n.l._,o do 1*
PaP- t-aa Pa nuelttlt-.aaa paed putn It-dp baat.pi dola.to on mod- at aa"tt'tt dp- atapd ttP tP 'aata
ptaaa atdaaia-i~tt t-attaattaaaatituasataabttaaLutpyt~. PaaapudatatPtPa~padtasadaoPa a -aa-l.a.audaatalde ptopPaataaat
da a t t t -a P i a a t P t u t t a p a t t aih .u b t t l s . a d ep p u t t a t p a t a It s p a i nPp t- a g a l a p n a a p t a a a t d a a b
p entPtaPatat si at, ta-oPa tuaaaa utataa o Pa La. ptrT std.'1 saat"ta-d apta do aLaiap~a Pal. A a'aV 35- a-aP 0 IV Tp. a.- a d a aaa aa
tt a~ t at i ts at d a- ~ dt ta t~ t t t- pu taat itaa Pa tat a asdo qu p apdpe Naan.aatutud-tditM .Maup

ii, Idt~ I. daa au- aa Pal loagta a- d a -at a elt a.o lolaen a-aaa Pa Itpatatl Pall. adaa a-llad o
i . t a u t- L b '.a t t1d a pa, t a u p q u a P t ~ a i- n ot a t et t p a i t P a, p l a t a t p a.a a a a t a a I t .nta a t t p a a t a p t a q a a
pt-ttpia dptp tuadp atttA Ppttu atlus P L a'aatta. tapaut. p. sa t~p ta-tt-'. tponpa Caat.ata at-adatua aElNA NaPt. P t.taf1a.P V paptttad,'.aaIn, I
.~~P Ca't I' W Paa', atd on -a-
Seccio de reroute ,, o o U . __ .ndo1 h.__u __o eroo_
-oaIls.t a ootalatdi de tapapIta paia-ataa Iqiaaald- n.d .Y-.3
Pa. ad, I ipaat- d -Ppa p t.at GA ,atdo-.apaat__d .o n ele- on-1 te onD~ I-aS{ ahut.-aaa d
ala a~dtlta ea Ittdt at a t
s e ,; Jr q t~~e ho 1 I d o o n il e t u a l ,P a at ~ a t a p a t ta. a a t a a ~ a d at~ l t o o . o ,It- h h d i o 1 ,
por.,t t a tt t a s p ~ t u a th l E H O Cdd I aL.taP>P a ab s a a a -. t ~ P P t aa a a a t a
Pa ~ lI~ Aytatt aP ttPP vaP ugt P a .PI t O,.S t M p-Sp aua dbpda uap uaataustaadeaap~
do, La be~aa pPul. t. P taadtaattpaa daude'bdsauataa .1Ptttttb Jaolsa Pttu .~D S atpotaauauptaa epaIaa'~aIa
Pa ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ d Is b,,. .1 Aa .a.a.-.P IuabaaapaP att atpia PttpFt-apa a pataata a.abatdoane.ava~h~

A I.pn e 1p l l j d lo - dotaatiaona p. pa a- El j .1 aas d~d daat Clu Iua-LbA aata~ d d
Pa. t-_tttttpaat ta-utu Pa Pa at-t!a- -daad a tl I~P Pap au, p .a a apaatb a doat IAS 5a1 oon "t old" .b doeu P-ipaasaas,.ad-
p-ta Pa 'd utat- apt--pa. it p a-uaa t iuta iaaa--Iapaada a auaP t tud tat at. al ooa 0715* ap-Ptt aatl ta-aa
a~atatatatpa-pat Pa daa pta-a I.,auaatpa~taaauaa aapaaaataaa.Lsdapdaaasatt- tada pat.aatautaataa S5 Pata,,- d a Papl. Fobataaa EI dotpiaata
Pd~~~~~taaa. ~~~ ~ c Aatulpt-da-a P tttaau pltt ,L ataat ta.uot a.1ata-.aata tataa ole.aatta aell a- p aoaneaallaatbaa pat aptta I.",aad
apdatat at ._ __ __ __ __ Leia ju-o o La 1.,~a a'n u~l. Pa Ia Pt aaba ai
attaaapaaataaaap.L .t.iatP da. ptta tatl.l .t. aaas.t aat .at-a pataaPldo aP a bt t adaiaa qua assd a e., -a a pbtl alat
tadadda.,ta. L papta, p yaat F Iaa-t~ .,Paap-t Pa ht-noaaaaps,~t pdot~a~aaau~aa 6-t- 1-aaptuattad Casa'aa a ,,z do u- o t. a odaa~ ialass A keat yaa- atatttl
La,1 d- : -utppt aaataaaaPt Paaatat aLaataapt aabas at_ taaadta attaP ,, ttpa-a-'-n~ t.P aa aa- psa~ d 1ta Caa a aaaatt~aptsta
Lap-auatt a aia u ut dad pta .dged o tat-, aod pIatt a apaa p.aaaaaa.- L. aa Pa su. ttaaattat taat' aataaaaa aapa. atNat t a-tst aI apa- Paaaaa-aaa aP
atpatdi ta p t tt-Pu at ta apptttitue aaputa-,ia adpatTed aYoaungattaa a.guaa td taJt,. IlW.aat, tCa.aa
apa,ppap Pa. La a1 ti tua o ta-a a iid at -3---aaa a Ita patuta d ap Dasppb. d, apa pp-aapta- p a aa a a.a aaaaata ardau~t~~lat~s
a .ada- a L. ut tbat PtIn blaa aL paat a. -dagtpa ,aa pa ds o att tp apsaa p-
at Lud. ptItpn'd ata a au P pLtt pat- fi -uatdao a- P'la as- uaaI. ala.u ta aa~taa N a ta Pt. aaud too ip -a u tta Pt-E T O one a- o = t______________
Pata oA-- d q. aa1 ilttao~daap a.apta lag,,maaIataad~tt ptdpLUaooaapuaaal de ,nu oa.t.a."a

'I, n tto.,aa'aaaaatItt anptta ,s b, Pa and,, aakoaa. pap. aas. ama~badaaq
114t~/ -.- u.uas Pitet onatpa- 'I-qu .qu do N LU O E A toa~ad~'aabb~ta amu.-.d Aaats .aPtaL -io Io oti mu -
I a a t ia. :p s a a a a t o na. .aa a .na .
p aA ,a a as a l b t a u t a u t t 0a -l st- all P aoa .- aeP aa P a. a pa aa a' a a a a 1a it t a a aa o a6 ,a .a a a alb p a I a ba'p anp tt tad
tab duab~ Pa eaps. Papatiin Oaas4b-aa.aaaabaa-atdsbdt u taaaalaas~aaaaPSd~aaasaaaadaasaaP aaa ua-aa ataa
A" ~ bE STt to aa1-adta cta-oapataaasaaa-pa u"tada-sPl tta aatt,.tt ulsut aup atatao-.ts gspaa-aa SPdao a
Ita"t Pa d'n pa'taoaaaaaatua p"aaIAaaba Intaa saaaad .aa.asaitsas ,.Maa ptaaa auaaa aatpatptta qa aP
a- a~ uu- a a ta-a11 p at, at'-Z~ p e7 t- a-pa a t r d p atp Pat aaH a a a P a .- ttti u t la s ad"- ta a a P p tu l. at aa sitt a d ssiaInat '.t t a a l Po-a ab g s. P ~t Paa a
-s ~ b ~ p a p"as t I at tu ,,. aae-tb PWll paa1~a Cede. padd~ on-i- Pa1 atplat M uipida do La;0 ait- a!saa a_-at.d s-ba a pa Pal T s. b aa pdat t Ya a~ p'x Pataa-a sa.

Pe 11- 1 d d t o~oa Pa .d't tat-- Wl apt jdo on. 2671-t1as 1 a. ] a ~bpa., appualtLlea
al t 6u ta padoa dul FS i i a aa aa a 14 ,tatas d a Palo 15 a d aa t t a adV pa
P LIP RT S. PAbo qu t do M Cl z R bnv L l~ a- Iatt ,aP P I a dpt ot pan __ __ __ __ __ 4 1 u doa p 11a.


image:
-------RIadio v Telievisi6i P., Albet. GiF6 1MAR10 DE LA MLARINA.-Domningo. 21 de Enero de 1951 Pigina 35

V.y oiga lodes Lom Lune. a La. ocho All M. n Televisari CMQ hoy Ia "Ese rnuchacho de 50 ahos.' Ese' es Josill Boh,
cMQ.TVIl edmtico progiramat 'Cum-cbeles Canddo'! Fernando Auuuerne, en ei maximo esplendor de entrevista con el doctor gran clwnsson nier que dlrbutcc intrana par C11
C-wet-27, c1 -h. 11 Y ,,,1t11decetaaoach de eJ Ram.6n Grsa S. Martin l Bye.d.1- di,~~Ir, i crd e del
"aA llegcdc '- rl o i r r.,-ch, hi
I1 C.11-rcei C- bat .une .at er.,l su atraccionrisia uebutara n"urts .a.ln.l. a
iicctcdeeeeipgrcBdt d. le.] dd-Bre, Airre l
hat. y t isQ Tt~tdt lu-i~c atcr .,aced CI. CI, -t ae
5.51St cicrct~ttcd qedra Si B, d,.a eSycna e .reemch, nE cd
tttt ei csiee,-eel.~ e~ed e de e ~e~idc
.51.~~~~~~~ e e dn Itcetd ".~ n .i.d Iee~ r~~~c eE .
teect. cr~tet de teB'brie CBe Ieipicepcce- nbe e
.d. ittet erd e it Bl ~e~, al reie ,e ,lie cir- i --l a,. -l.
Vet Teeeidte it eiept~iit liceec ceed BBd. .ii,~rn ere e c a- .e.e It In,
Ci.a ddtrB irnitrp, C pCQ-ccitdcc~ct Peee lit, iclh i.:Be
ttlthtebt.c~tecc e_.- ",ece~tdteB -- gcyer Prih, rte ,rcil

Vet ---rt, dd-gd per 1,, p
-edtt et-, g, ty, Ie ,e .rt ci d,r EdrcertaB, Chtie d ~ r~D


EL Amor Brujo y EL Somb~~~~J 0.rero de T-e Picom" en I Dei Saell-. e "u).4ct- Api- ic~ tr~~.c.rcdlr y
"Festiva Falla" de~a narucLd A~ 9MU M-1, F-- .r.d. tHcbrrtd dcd: rc
Husied c, CMQ 1'o"Tl,' a-6 --- .I l~ft I lJll 1F ee
d. I B--d .ce c1-1 rcr, cc aCc', .ccberdccc
WQt eeetgI c -Md k 11--ideit.fictetepede e~cec -C -up aneecei arid .an pert, qirt le, -crc~ht an, c ~c he rce itr


tt pei~ee ec pitc d it. ee.,, eyedci, Mitec: Ce ccded, d CM _re te, "La Novelte Ccentec" preeenr "El Euaecetgo" [am 8

ate.~ '1.- 11ariee .cieeeedc .2ac D 1 1,6,1eecae, pee ,,prceidcd. 30 d4 1. r.oIle par CMQ. originat, dc C. B. don

em~~~~~ aigefie J.tcs Pert. In at eetc
ite tearkete "Ireec-ii-Ceirt ileteteteiceitee deeeleccr rrer Eelc c,' ccceElam~ 1. c ccc.cpcccccc cd,, i. ecr
e~dc~etpec.Pee~rceS~e Peerereel~epeeecac~ e peplcried crce errrcee ch pr Cccdeddrec Pier icec. M.,1,1i11cc.,Icecirccic i ate.

.'~~~~~~~d 12OO Ae e deoce edec,. pee. ., ce dcc "~ c- _, I. I c. ic ,-c.cc ",i c-.(c rhr


_r- j2~dh deC~cse 1 progranta e o Is firuica I cddccc irc lec
api-ttule, re Mtt-ee AtSabati. ene 1lo .540 Kea. dpli u" ee c." 'I- c acd ccc i
A- 1--Ope.d Flonall.;t a eeB
pilBtreee e ece, ~wagc,,per le~sd re ete, ececeetee. ee rcr-ceY lt ctir dp Dcc-.iceci -cd c- eectpt-
oni patdccit plad anu .ter,- a
'aeetri. Aii~~ e acttee de'ace cetdtc el pltccic-c e hd- crecd,
irgcete epety e et M It 1, eereeltcr i cedcptee-bn- ccecc etdih-ccc c. I e id
ltleec flecetetid t Ri ie-Aie pBet eSci eec Aet. cereed edelshpidee tecc-cI icer,
ieeteete ye eye ered,,ie t-eeccd. l aadrercccd I- etetc j-ccheiiiecc, 'cle~ci,a
cete ceeca-cde uil At-e. ~ ceeo ec.ScW ca rtd ua e E l cctieee Eer, t P d- pdheecr-cicci-rn, eee
citeS.h id, Pretgcdc eddtipct -- b0tL dS,~t D ictLNcircrcLhrr Yqitecbrccceece
at. d, le tef. teiIt hi dte N-o pa peie aerte i ele eiedr t
1,etp ti~ citt -; alecstt~ tece eiel cet L eetdcAr~btdcci t rgar


_,ee-dtt6ettit etelc an.- ce-Ia jonl~jledt.gam
ttd epld iet a l.t ce-I dot riec Bric. Cealien A-daerii cre rc ee c die n r e y ti-picn de re Socilc ,Ceire
elrole le C4det All "I-la l5ieOrIe. Itcirt e, ldr.I.et.

tie. ~ oo_= a Idteeal Catd Careec al leel pee-na leM-eecicete -, da n. Cte-re Trte, C-Q ltcctec~tctid eeii dc~cree~,,,aci~ u c R adceia ic
ettt~~~~~~~' 1ett1t~c IQcecet a, h. dep. nac ,ritet re, "e' ----
tyeprIcpceptel teeeqe StipSllV Ieke A- --i Beecp Pptd iecc-lciddte cd1e ccttt e e eS t. deitte c et c Aere' rnce.eccr e eedcsliii- cs e rsic re, ehe.ccjct ccr c heic. V
11- '. t e A bei~ee ata i tee e tdente e~ c cee atteS c~ eeBrc e ie. ~ e ieei St 'Peis eteel lrticet dec-t d"e 'ee e c eeic dic A e d e il rc d p ct de e ec le- ee
d.-h" a r"I'tpedqec te- iedlcBdeCdeeBeiec n- etrd, tu ecdcicpr getr hbt eqild hetc cecSepStl ei cee-eic p Br e ire.eedeel ccpet idte c d ei
liete eecetee-e tee epero I irtiied t1e.11e. ~ eleiie~ ictdice t eccci~tieideetel e itci.c~cd rpcrcecc-r.ti iet.Aetd id. d teqtc i pbie cpeile- p ie ilrt.e cceic c
deb-tprttee dc 1c.ii tTc.peRe rndtieie.yt5c -cdPeeAd;.c.1c-iei--djfree.e .i Bceicie T- ecq ,di aellc recd cr
Bu~~~~~~~~~~~~c~~~~~~~~~t~nd dalprc Despiect grn eteLo yne eir _____________nc ceeeeCcceiTite
iledueecegcre i tem eccete titc.iccdi led tecerec Sriedic pn ecet-ete cr id~ 17 ene. c-ei~i p ,,
le i ~ r d i e ee e l e ead g,- c c n cu n e e c ~ c te t ccc eecee el,_de C- ec e ce e. lec pd it e. dl c r e e i e e h e B e c l t e
c at dI ee ea p. t q c it l i' ic e c pt i edi O lo I d e Rtaa a dli Pro greca enI p0 4 ibociclot piie d "ce laeo dcc ceee A thie. heAlcc e e e M D ee A c e e ci l c e e d d ~ c
t t t c y e e ct t l e a. cr- rt t.el Rttedct. C alleni cM P a e d e P- .heA I e i ec c i te e e c ec c d c ibeo tid i u c pl g cteraelhe~l l le on
helei h.N ceea . I-Se1 Dll -l-cctc1, eeper ioue .eceeeee Lc .1e peine,eeeled I.icc p-1cec 1 e ei lntle.-rc prI
tf- -~e-ei~e an -ecct6e VF ad Bravo, Adno Do W-. te. cetla beiedec it ecdciie ite. etellt"1al- od,
1.a" I aeutd-fal Ic dute ADgd Seatcet grac. tn~ etie ecs; ere E lic Tesro =e Pc, .I" Ici Sancd .c ce p dre edte -ie Alrt teieeh .d eI Rcc. Psec -e k eict _- -ae lere ecccce ig
A uedeeteeeee~~tdael ~aa Qeceparee.BIal diertett iesg~ieicee rt~eeietcec~ecetee~i Ienc ieel a ecrecece tcecgieeecdrctccd eloeadn.riecie~cieieh ~ la
e g e t e c t e c It q cc- te e p e ,~ v Qic e c 1p g e c c e i 1c d tl d e c iic tc e t e di e e ~ e ee c io P r o g r e s oe h e l 6 9 c0 p t- e e s e c i c ia d s b acle c t. Ilp ta nee c h e l .~ee e e e e p e c e s i c c r eeae i d s e c c e


o ne. e t i e e c e e i e e c ~ e ~ r itie p a n t c t t d t ae l n e e d e I e e iio n P 1. a d ic e he, d eL d e a d ,e e a dg ol il e c ep e ctallc c e e c e e a i d c a l 1 C --,, e
ecictice. neod l7 ate e t c- p c d l eie c c d ~ c e c,. c e t.-V ~ e ~ ~ B ~ e A c c i e e c
ce a ec d e ~ cc dc pi y ce cc e~te e e ei ee e c A d e i d l.r ee e ct c ie d de- Ie ceit-cttee ceric h- ,
U~~"- -eite dtr ipice t -Bcttc -a' Precideece arec pcre dirii It ,eeli ite Bcdc Prepeti-it ilte Vc Ae- cite-. e-h ea ceded
anc p tc t d Ic tetrc 1 eer er aldc P - ,anc ce i p t I L .r- S e e e t dru B eteei n l ncdl
o l la.lc eel o l a e c c p iit d ilatetce t'o C u d r .
Er. Aicrte Pre. e dL. cittirt Bc2c Itdr q r- eee ci Y -ired .c.,ric eec Bn] anac Sc tccite. tte it ectgrcee Ahec Pee-~n
1cdet dc n~r clcttt At brec pe"ecrc ccc ded t d Z l1 .1
adACI PBla LAMAN TtcieeItp c eSol~eScPrsetRdiJlnaHlan ea90kioccls Crc.ceenpiP.-ieie.ceatd
_td d - B c t e t Z T i d P er . cc .e .l. teteelelda deua la c i B'liee M ic e
,te c ett preeeted eela leta pr_- -1.d itt eecep iiicc eeClepe-cDlre Beet'pere
.ge~cc ciSld e ce erele. e mda peig ,p ,S I 'Tte a, ced ce cecr _ui .ei. __e Sae alle 'dene DrI aed c M dc C de cn, e
.gc qee te ee, citec Per Lc tttte a par tyitet at n pat.- ecei c p eceerceedeedee See. le .ed, - d ecp-iii riceceic

'I"*rpep arce. ,Sciccr latenei I's leec RYi Ceiteec ddt~ e e rlI l Albe e 1 heS dLeF F M L K R U F FN U I N R D O
c c . d .i c l Ie t i t m e i i t e te c it.a h ,eIe p I t t e e l d t i L e d i e M d i l d e e e e e B e ,
hdll ton cc. cora aue jll Mat~ d.t a t- ~ ,i

1 de51, ul. del pa~ol~ e lee ba,.eit, It eteieec p ei d, cc I. le" Iae E C- p. t f- iall


Ae P eg t d 1 et Dec cc EV e ce. Mc c l ac d ci editee Pee e t y cl I R 1 W s l P --. d, ho

g a e e e e e i d i p e e at p cli n d a rc iid e e e tie, g r o v s e u n gv r i on p r o a n o o n e du o se r e m i o s ez 1 1 lb e d ~ ed ee i e t , c e c

Meie ai'. cpceepctdeee, Peet Wet- titeced-qnden Ir ecirilte rccI c- cTleei, se e ccIctd, Ica teoci dci_ icee .ece.
2 1t e e c c t et C t i t i ,i c e e t e c p e e c e e b e h r t d c i ii T e it e iren o lcc.c te c i .e -Ici e e c i e t c ,e e d l c l e. r o p e c e l r P d c c c e e-
etclrei-edee Cde e~e eecccre e~ i tce cc cgceeid-eteycici c. e.-ec. I fedcect ecic.I, t ceniscdreciece -e-Arc
Ii e a dc e ei le cl lb ed l p.,ce I IIIc p p e e b pen t ccpitec t-,,A te P".d : "I n a ~h e e i c c t C Zul aa ciico.tii-c .eM e
Ine U 7" .ee ;e e necaett eelt t ecteepTlrcleci, Itc -c iee Ici, -deTtiee e ccr. E teccc DcptEcereS
iccreSt.D~ct alldi a.C d e ded, cetcelefede preedi tet.ps an, enl, lo dcric ecdleccnw t ",c th taeee aeictde ce
titttc ,~ig.dc cc eccal yitee etlt-eeeee tecle erc ue dce lco cb -,o _ladt ite,._Idcccceeeeeeecc cceeeh
t 1ede -I eetci~d nte etle c-t eeetieiteeeI-ctcie 'cr cdopcrtpiI isiep-eticeestcedeeleteccettcceeeteit
at ccceri~iereeliecccte celncteeecIaeieceec ide Iarne Ea itedo no I.-e ~ieceiccddtccti
all pe e le d e e.uc ed c -e e ac Bere dc. 'J et c cea pe tc cect-- d o nid cpnce dd c c e~ e c e b i c l e c i e ic eriobi i e M t
ekeSc tteelcte tec itsec ece itct, c,-- dF ondde ocoed ei ceic dereeie icdgi- Dc~~ Dill cdie i D-1 ch.

It: t e ei e ti,c itt e." d.- dledee ,, let19 peilipc dcle erenceI cieed r c .ps ee tc ee
tce de it c de ec hcb t' -C ec e ec e aei e e i l c S lit e e d i -c Q i r ce i e e, d d te i e
eegt cgi dtp rqc B te. ete~erc tete eetnd dntlet oa eciitepeeeeyrepcr tpet ect Ped;e Iltic Meldiccepce Mtha Wit yd-e peed uc T e
a ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ T ca.Pc-p~lbl e
P~~~ ~ -L 1 a,, .1 e r eucee La 9:30 letej 1,dee Cs~t
dc~ dele p~d it leeece icet hee i toill lakcet y hd cce~pe,, cee. cenit~ea,16 cce eIllor peeert d"GEi" parcel deCeccMeeccec ciieeeQrlccecc

t-te,'c eeep leci ccca, el Pee7 dt lcecec icice eece ru~a aseo ante de.d a
4dlo-a los d.raba1o.,
l i t ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ tIi . . t e" oee c d e r d i e p l i e e c c o e D i t e e t e t l e c t 7 e d itt 1 h d -l Dt e D c c l e . a ne c h a n d l e i r i t - ,nr.r e c r e c ~ a e '
I ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ dclan .etpe.e If~dtttlt hcbiac iceee i~ ltceceechs e t. ,cciclcee itpteeee~cieececc du cPer Radio'2 Code.ceeecie-ee
aetceet d r~i tii a~ = ,ide d, le .le ita eccecier chic,,
ccsea ac ln I teeecittetecidntei ectn-rcd cce cti cp, n tletcpyechteciecetrnh teea'sadoYitotad ored, a 2 0 Ks
oi t Ittr c et d lc' c d c d ei. al cMc-ei ed e te cic ctr e no i -c le abee le d. e e e t e e e c l r t- e e d e d e e h utet d l m c i p d t t D t e r a ei c e s e c d t n d e ti D ~ ec c c cc c c r i C d cc c d c c e c c i i c i e i
t-al iil. eendsiiea I re dli- icbcccDet ccctp el ceedc tMst de eccC t eiate:nacneccp. cd cc i
-let ,lee e ctic c eca p,, let r. neiccee ,. pet agicbe e aedc c U T .d cihe rce etcr eiI' ct Sc tea a pecteeccit 9: e ,.t- Sectr d e, ca eie rcr r etiecee c P~e cs I c cdce

toccc a ecedice
Re i ,~eiert er s ed e cidemct e dc SeI c Dceclat Rai t e atiaa lee d ls. etic d l Janc Lefpnecrlec- ,
ldB~c del dceebtl a, a", n- ti ~ a o o~ a h o1 pll t. d- ee c c p c ee ~ t. ccI ae
., t.P". ie.icldai. elr________________________________I i ddceili cc.Ppc t
Ai1.dr a. fpa l, eeeucp I a. t-etto lec-, Cccc-de Ice ali ctIcl,.nctccce.t c ed dcActcc teciedeicte a d, d-ec.cee.ec crc
Pt Itrcceiidc Sc qe cipre Icetlcrleee ecddic--.- sseecceerde ecltad
ait -ee "ee "'ctd cce ercet eeec I i, c it cet -t erei, -eere l. IIe ecbeieulele N teedce etees. e MI Claen,:, id e ecen
"I"Slat .c Iue .aict 14i vet Illsl epretecIeedtltPel~ diCtQi ttcec crtstoadrsee,,e. Pleecit -IconrdcJu pl cc ec: icCicallee-c ~tr~in
a-lc&Itc attedece. eeatpcc c.eiYectecee di-cet.-ed- eetetpejee Seee. te eeitet- it-r te ec1.ccrf ecltti lii-liA E A iE -dciiti.c
cee 'eirete Meede" 1. pe -- Joteeetei iec rct1. cieeelcldPeeceV-retce tPetrccec eeir d prDae. ct 1tiedcde-d.1lccclcrdic.1nc~c
tceeeite di el idieci ar _a Al etci ectp Sct 1d e-Plbe c teA. eititeU6 "aeceed a e 1e.etci n-c, loecte-cpe te ltrde. In r-ce ceeie ece c d stchecrld ec
tieSdr lta e eein ~ teiei-u it Ittle.e ce c. eecprde~bepd cde erede2an. tttctdtrdttItccla-.it i, ~~p5~S e E ~ ieeidct,-c-cct~tc
pe. eceicteb deti ceal.ce.eteqesec edeeteniineee-ce eiit t. deci ePedP A c eccoie&ceec diet
P le c b c t e c c te de e la n d r e p i t e ~ t p e r tc t- it ti e h t e it e e~ e y c a r e Illct e i B eh a l l, 1- j C t B i d t e it d d t c C aee i c e e e t e c di c c c c c h i d e e
11iticr~ d, etrrlei-ettc e. cci ete l e.tccieee eec.ccde t cC- Lee Te,al. Ic.eccetctiieeMdceeeitdas alepretlcp-Dc eetsNtcc rc
b R' c ceitil i Crepee e e e epsce~~ ap~itcee it tea edet dpe 1. a e~ le eet. y Ilra C--etd Cieine.cddeiuiecei-ccicc
di d I lite dA t- .ceteeBe esececep i~~~~tpecctpeeccie tp-aett cc tce fil Dadei aeia~ ct Ntcdc Sc lon-OtOYACLUA.EIVL recnci i eeeI.
etdl. eccltec. rielc e ete ctlod. Sc de cccii-- ceeor-ee-Tc litecbe en .e rtcecte e ectd e a Mcaett att.ccec --B.Ble eqte ciecee iii e
~pete cc pt CS. cte~,adcciet ci,," dcI'.e, cetcid eecce-tce ttpaltct ittel. - LSCaZP yELPaPUABLEOSO cie tcedee cii, od
erecie c iccc ecie E edc i g- ttc c ieritcepic ci cte etc.t.etl-hdldcte teoc lcde ,ttl tcpete deied. crde cra.c td eic
ciu cr h rcrect ceic- ceicc1eene1c e epeet.retc. rit aed-aei.Ctec.ece ed elp- dtrS Iec aprDlltS.-cre.ceeeccI rretecn
lrcad ScI'llttci' ttttd ceeee et etecec c CAtde1ete1,c tcic C-B lctsalleciScc dc -P!a0D AAC ~ ,d-'ce eeccc ePei
n et c p c i eer e d c c c ie c t c eelerabe i ee n r t t d tr c c c e c ce r e i e I e i c t e e i e t i. Sc_ ja alle e ep., cd itie0" .I.c
d iU c a d e e t e retn t de d d e t I e eee c c edl o l c p lct. e e t e t cioe e , icne d c t n e fte etckc t t q S cda l t ic i r i. c e r C e d ced .e i
de, jI idles rieu aletqcae ee aclaeitl.cLeicc ii aepr eece ie itt, eI cieie f ttcPAccCcite tctpBe
dceceditcealh P 1111 no, ],A eilcccedP1Pile.B.PeePcCC tedt,. Sae0p.Crtc


image:
-------

p~~36 DIARIO DELA MARINA.-Domingo, 21 de Entero de 1951 -Vid& EspaiiolaEn Exaitado de nuevo, a la presidencia -del partido ,~

______ EpaiaCooperacion. Social, el'sefior Eniqe ancedo
-Un Pan.a pan s Inoia. eoa lC 6d
-La "epa.a on a Eapn. Continutrti don Ferlnain etoAnoin envd i o d
paat o I0oo- iguaolez, de director -naaabn-atnat. de Damn de la altrujasta
00 00 aatda atooa ~ politico A'. bata.t at6to atanaf Lcencia Gallega
a~0 P~~ .~oaooit- aataaayata~o~an~a- SO IVDSESPA140LAS 116. aTae aal .glI.an 5a. ha -.d. al Carnitta de Da-
do ~ ~ ~ ~ a dc, Ias T. pit. noai da a d el n C.Oltt at. aaaa n Bafta.0Gtngn.
plat. .aurnea 1-0.nt enqaa aa.di _____ Dar reaa.an 1~~pot. Cd au. e d a. 1ana nIs da dt
-zp- oa~~ lad.aia.~ ta a s par.-aaan 1. a Ola.
p a taaap 0, ttoa ta aaan ilt aa caao del ant O ad ttt~a.a. Centro Vasco antlootta. quan itotanna ao
Oltia raa- IIna."et.1 Oldrntn~-t
0otd 1 a 0 at ZaaIs"ta d. -Td penutd-1a neaantaa.aanaaana=p.

10000 0ba~~aa-w o jta ,a paot a, tabi Cai e la o nat -eoiaan- 't) ar de. 1. Heif Snrtasa. de. ce.A.aa.Vta
d,1ap Crhaaoa Caa~l adO0. a a. aut- tai sCn- -Maninnat,11 as la 12o t. Vanttdna -ta 7tt 11",a.
alga~ ~ ~ ~ ~ b oa-t -d. S, ,, t1, Iatna eo-~aodOt-nn h aalde aaohta CA. Hia lden Aan ILa. Pan Vtataanna Bt. aafdN-a
t~~~ou on~p -,atda an a usama, pa e toE a tani a3-t taltidt.a nela.ta
vota ~bo- I *a.L. Caaoll ."-6a CI. Ia,14 ate nt CO deas, .1o1na anO So id d aa art ud .not a al' pa .aa n en.
a.nj Ltod lad aaoa-.aata~aa an ed ca Wrotala Ina WTaadnp.anatde a. anW dnv i-t a a a sat A redta .
dtdad.oa.Rattoadataatna.
l~ t o ~ a a a o o ~ a t d t" "a d o a'oo o iao q n a p o"lt O n d a I=a l ,ta l .d a t dn~ a t a at n a ~ O faa a a a a e a a p ~ a t- ~ p ~ a
aol~ttaaataadl Iaa~b~taaalopai'o .la~a ul tonata, 0tra Ota aa. Dtaa a an
r atd -Lajotaflt .ntt a~nta t .aono t1d a.n d n La Tnajpt- 1.
a~apo~a~oaao lp atP~t taoa potoa ad.t Raaa-opt.tonp~ att o Io I'anto nt~n n n4 =a aatt.- Istpnado
IaI-a~~a-a-aabaaaataa-aao1 0aa-a.- Ot aayIbaI oI.-o-aa- I o a t ~ootta de = b a to anl a.a.taa a C-a.toGt. -rted., Eantoan u1 Vto 1 pa.

ad- ,aaaa Iaataata ,noot~n IL J-n I-tan C0 ana 1. 9.ta.tboqu.a a

a ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ t .t pa. a-apnaa de u,- I- -lnontt-ado-a -.alaa n Rao- a a ab da n a nPt, an M hta M aaaC
I-altar bat,. On. aia ada Prl v4a Wlaa Atldaaala. asia 4. I-lpasdn l aId a san o cn c~
,,ttioaa, I ttoa~ o u d at t- Otnta On"" Agnnl r r0 a .1taa a Wot q a a. tn.op g, -adsA ups.1 Ad T
p~a-to Ihotto O.Cra de- o D i ltnodnata1 anoaa.a. tot- -AttdelaAo, da Cal. =a.a-
a t oaaoal ,a-aaa a-paoatbo Iat -a daa-it Ia I~to na Lt, .Itnana tO, I-ali gllToada. pabt dat rr M- a T. . flee W. p a.
a.Ooa onoo aa aao E da 1 A~ 3 d ts 0A d.n 'ad isa a
tto tdtao ap ~a -- Ipaa-t n, ea~tna~a~na~oata -'.oo On dlentnb patta]oa ta. d, '.h Buyer.~-t. at. e, astta d, a~

poa-a~~~aaaa~~alojoj toCaaonaceat ooaaaoa- Ia--poaaatncodtittd l~adton ar n aa C3,RCId- i antInd. l e H

hea-tito-tb111.1aaaattoadant-ell-nCiCCoI.oaS.C. oti do- I.raoa6ctnaa bo.aaAata. oamodpatta d

pretpaooea antf t-tr. Denorti1anaIs On
odLi odooo-la a An- deolo~t pa.o ado Is. -j ota .ds d.u a agaatn al. 0aato~a a.-ta
toot ~ ~ ~ ~ ~ 1 a-apaa bot1p-attopt. nna atato n-y .ul nont-an .aan
Popit t-alaalat batdo-d tan Co ptio-t~an AnIo Asll sEoln t-ant atoat -dfil addadl dtt 3d A5ala


Ito ~ ~ ~ -jn -otaiodaoa da- dao a .- Ii-b ito Ina caat d,~a -To. de pasetfbdo do n1 t- a oa n aanG~ta. ann
plaa nosa oao -atat~ Co laId-ob elI-a,aaa d-t Dtmtl- dat Io.lt Caudell- to. a t tO p 2 da in-
potaban ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ do.i.oa ot-ooo al-ol-t a lo l aaa-~ E l lu Isf. MaUF Cel M-i an. taa Ca. an ad. datono bao. 3en .1,4 31dnoat
aI-tdnnor ool.opl, bn ---p~oO asa pp _-C oInotaa0oaadt1o PAOOTIDO CEOR JaA eS-
'Ialaada aaooaot ala. tn daaioobao-laa a h e rea odmEea It aoyan lO.E ENR S~iIIO
a~~~loooaabo ~ ~ ~ "" a.1 iodaloa iPaa-taatda DI-eotaoaoIa-lp toloa _________________ atlo nb niioeaadt a
pao don o -aa ao- Ib- t 0 LO Oaa cta. d l C.ba. ual q,, lt,o tnabo lsa oonbaa on o lbDpato -a
paa-e-Itaatdda. aalt 1,tpo yatt~a Y, Baton X tta-oan oilt ta-n olat oa'b PROGIE gan- yOOA~ d.nCE ubira snjs i bsha aaaaaaa at lt nOa Caaa na.*I.P
oo-t.aaod~al a aoratdt ttIn aitc-deatooto oI-aan~ ande ba.e par. -oodaanona t .1 se
tadlo notooatno palaltl oal-Ila -g pnpsa nnaaol-na. atnl d ElCotibo to a~~d.a a ganot t da ntltta.1a-1.tao aeLa .t-danintoCaa O d.n.Es ta aga aan.505 actt tAaparnane. L &toalaanpaonna
E71 4ldnoa-aOtad 'T p,]. pata., d. te no .d de 0anv.I Gan .Ct~ nntona~p0. ~ ad N V D
100 -0 taoat lnoaa- oa--a.- au. laud ro da -,oae,oa-b Al an dj Inpd u-n~ I.a oat. .o a 10 Ct b O d e 1.ata anrad, tno
Ooaaaioaln I, H b aptotoato tn hao lool .a atnufa. eI d. W ltc~f l il.EtI n -1 bea ioontaalen s C 10 ni Ot .baa l ad l d. o od d l a a -~ oat a al ~ a ~ ~ nt n td ~ p a ao n ~ a n ~ a f a n a
.lo On- de aillala ell~ a-aaaalanaool-o. lit -T.aiaa deidaaa ooIlal.ao d 1.alnd J no. d ia .pando dnoeVnonon oa toandd da od tn anoooatonto~ a~nat
a l ,do arttp o t Ip r d 1,o a a o d a i i l a- a n l I -o Jnb Ao io.o o d t o a a- b t o o t d tn ntd tc a t- V o n a L
ob t a t o.I d d I ia o t t o Ot ~ d o a o d P t a d n p stIa t a p n C a- re a l I-a d el~a o t ba.lat W 1 o n-rod e d l J E O t ad p O o I. pa l t I- n e d t t o n ta a i a an 0 o nB a. a. ts oa d d G o
Ypao j__. .a- 1.aoa,a-a- oanaoton. wopioo aadcPoondOl l-adotaa dtae -, .noiarto~ to Saad.anClonataaoiot aabao nnaat.a at- bo"a"a'o.oaadad~ onaa en nlpaInodl nao
a-on taa n da010lto lntpo adaan a a p"- aoaaaoaabb It.o.pJooie dna. 00 0 naanoaaa. oad toao o- eaano ooL.aaonapdoaonrn tftalaoadaodtan
ttiboa-alhb -.ao~ dc tnootoaiooa-bao C-poIo adtiabd. b n o deaa n attn oil. nnEa o tg t oatliapia. ot sflo1d.Gooo ciTtIa oOIo Padn-AnLaDnnol
a and o- a la l ao~ o a a-a p. a O ola. n a_. o0 oa.p E el a o o r a a I-l a a a t a.~ ~ o n a b td a n a~ a Pia t n n t a t aa o l a o t o da, o otnala a b d o 0t ao.t d tCtO.a obta. ana P A Ra a ta~ n a nI n t t
__ad'tnp aIo0 a aanotbaia aI ootnan pttoaonoatiotaoon-aeo adon Al. POPo I- iaaonnolobaaoadsaa ioono~tdnadaottto

Poa to toho I -o a a- o n N Pot bo bi p a n C d ga 0 O r fl I s O u nd oa onaRio na '".odo o _ _ _ _ _ _ _ ondt nub a.a n o A lot. Is lad, ona.n ps dontata I nt o.
popadaca co at. On" Ion Isoa Oran, A.nn l o .l a o od a n ~ t ~ l ~ ttt a~ t a o o a l d To a Ianoaosa o acpto ars, enoo. bl podea od tainao a .-- a
-Cd- 1 d C tooadet-poo n aa ." III- .-tfa64Ca-t.otnait-ptaatloantni- aa
ho"naonIt f o an-d Hop, donoa 2111' ac -a dIa ,Sr- to elt C to A sotto.E ton adla noo toe AtaGtd dn.In bie e cra ti ttrt.a-n ntd at tt aa t~ttottn aGn
Dtoda.to Onlool PA-ai Aoad- aA A O E Yaaponn oolb nLao.,taoAanton t as ndodsotpnaEN apo ESPA.N-A~a.tEa-I GLE~oto
nooaaanoI- an ta-et du ,ttglo Cap 0n-a NA AM DE IP.o p 03pgoo-tnoo ltatno.Hn ato baapdt~.nt adOa


badntaaoo Isna t Itt Rantionb detn~ da. d Cnao 'wetd~pel I aaa -at~t dooQttd
d a d o nn ndn to I ano oat o aps h b a los Jd- Oa a t 1.p resa Gondo l r a, t. no a d n itbe o i. dan de O anpo
A 1 1 d ~ c d O d n a o o o i r d a a a t
'eotn, aa0 ntnd-aia Jda t Adnoal data fuon i lk ACaA-O SISIa G al 1. dn t h r s bnnD a o.ppoa Ct-a nt
"Cu l I llthta a ta 1 oa1 Aonaa 1 M I a. to_ nt do I'atn~ t n lan A c ac~ V Ija t s i f. ta e l~ : tw e c n 1 ra um d,I) h s ad, 0 a l W l, d l c ld a
ba ~~~~~ ~ ~ a ] Ca:ol Prtltato dat tt Itt Inpo boI-an -ot-n nona dta 1. D o C.t. AIneo I t C o R nm n d a codn li
Pno hnt a. O t Ld~ o o~t o a on- oa. o o ttu-.Ir.o M a u ald C a n t a a a. 1 pe M 16 i tahad a d .a 1. l on o tog Dtn.d to t t o la o n ratapn d a a i nab d C pot a dat
toa1q, t~ait~o a de boosoj"T Il a-n- ta i t nnat Oa~aad la a lnn. s i ad. aloh. -nad Citsanaloo ,naoodn SPCEDr Pal_,n-_____. G .- e r~ .9
-Dnsdn ltototo.oto oooan W a. ,loaIntbtona oolo P.C. an. Catha an- too anp taoa "Z nin aBa dgota a rabo d. oodenoa~O 11,e-t fuel eoata- L ltd.tioiadooo .10 aun1n. to tasa.-nd d .rntanetdo
n, ttLdis Sees. oll nolba n C. alus.ltobtafIol taddo an otot o-ndoe doto.a toon s Iet teatanoot a t .,gto an I at-ia, pattaade
ao I-od. ne A, no I ta Poa d.sntbOd.-I.oa.d 3a ,.aan ancu re Cend InaV t O=DADa AII. A NAdant atttn Lan o Icjn~d n pnpaIt o ctcoaCa abaaanat talplaa o-utt a
, ad Po an o 0 Para-Ibdo tat-- ant I- 0.b~o cu:na~~ Ion dca~ Bautiz otde da.rlq C-otws d- ,t uo a Ce-ib a nt b-n aaa MetI1o.hant In noalIaa n sontpo innat.ado aoto btlni. po dn Opab -a.n o
In e, nn Dd ,aa ~ a tal.,.-.n o b a a to a M .alu u a toobt ac 9 1 d ap NI-eda to t t i- a n an A a fta p a ir 1
Oala~~tano1 ono a -naoao- lt a ddo ObldN a ia den a ao anae thaa n alf-atanaa aalna Ia.ref "Ito it -nn, ,- to. -- ----a-aataooooonnn
ttbuoontol a. o'a -H bibu n uialetblut -nt l e a Cci, n-a
0t00o~ ttaba f~-~ta ntataods o tono oplnodotaa a ~ o Chda. .1ilt a uoaeab b on PIT uO OPJAS .BCIO oattIn.oodloo oaaapalaionano-- -b.oaoapaaa taoBa.nnn
Ella., 01100 cAnatt g2 1.on.a~ttaa z o e e e tl ~ ~ -~. o ntS aoa a n t d d.1-d. D L C B~t S I~~~ O a oon t o aa a- d o C~aanl a a o t nnn~n a B O t-n td. dt aga I a t t P o

000~~a ba-Snton Vnodul La tIga. 000tooaaoda IttOa atra pootooa.s ndbs 001- Gil _ortaoa datr PHh., Ili- a a ur Ca aan a.
d.ot On n. oolrou 01ar Aatl-o Pr tall- t. n .ad andontot Ined a.nt
to ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ A Gato s- to d 1,an f Car ,do pooab to y n dat Cre n tn en aant REAC. n a n na o onne -ta. 6~naaana. a t Oaan.E no l e ato aat t-
ba-On ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .-~ del tlnoona In. tttbio .ol ltufZ o1.-n atalopae bto a.In Con oanod. ateon n apott-'ol, ab. nada.adeSE a ed.bobaamooo
,0Tt-a tt tta, oanooooaalttlo tor I-. Ion O=atoInab Panta ttat.taa I_, ll .4Ol.
meneda dlana Ptino Aoloain.=b Ganolo Lee badd yn .I G6.-i~ -a-asti t6. natnettlda nattida. dalsCodad
I-atnatlo Id~aa "na '.old e loac uat h altoo e r a o aan .t n d a t i .t l o~ o a t. t~ nn a d a l p n n B~ t ~ n ,a nata. a ra to ivd. t o an-, tia C renat ,, latt s o t andld,
Itbo Caldlooa dn2 Pup Pahoo nobota. Grad. ,aa- Oa Ia. Iodeal da.l doro.attoo Elgl. O tna n oo oa t
K= 1 a. alalba d- 'O ~ .u mieA-a dba noa "nalaondl "a'l "" a.tnpar
doOZ aa1. t -oo ooo Ao jetAsD GAICoa. tanootnoi da h O ano do tr to d. 1.lona; Cor.e Agat-
Mo 'b"do 01t a l boontal ta It toyoo la- Coarenan Fa tt- soaa- dlan, o M ad. Lg! a
t.ab .aoaan doo'.a"'ott Ona. cus delnoponttfiaL a -atI. ite N onA. d da. V, n 11 tt.

n Is OfI~nc de B~ jjC,,C, dela ob-1-is -noud. Ca Canb. an oa. aJn oa 1b tda a e tonir Ldeo. Soaoaqo LadnaY-a
laCitah. atnrbl at,,a-i antop, uruad tBodd1 ao Maambado. AaDa pOELNS Cansul 111.a sr de 0007
bit. Ocaado .a d, a1O al aI d
onnatnoda aiana. d. -l_ 8_. do' V cp dd u deso a dau Vitadua a d. s.oal.,a-
td1. ot-ltd nCa ala- tall a a n t N acIE D A D -E E I E O I Ponndo P-da Pnpiso.r a n P JOtb r.dona


al. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ I aldetio I"dd""1 UO1.9-ien aot-atanta ,Iat ,W_-, cld J.-O redOA B-aRCELONA.~d-
da ~i deln at ale d-. aota.h -[du CLU A BODO SNA B G
ba-dna~~Is dnu -o~to kba aaatl tttis da annPtd Il
".1atoob no Ia anlttn dnt .ala .- Winau del Ola- .lne-ida-t "
-Dio obllot- -I ao day t anord d. -aa APAls oL DE inn-.

a ao nlo a. bon Ornadta n- .od OZ .in _dpas. d. hanoaattonalar.oAad aw.,Can.
tat tParson-oa doiet iroo.es Ona as~~teoO dual u. Oatadian WsI.an 110 EL lL O A
a~nT-nnaanaa-ad o'at~ aaa'a da"'d~t Cata GaBRDOu iat.Dtatttta Cla PARVC
d.aoltoltatn-o-a Ito alan-d .1,e .rd la oelaitl = acsrud .tsaCe, di. N d
ban0 t 1 l dr It o o o b n, tn ttb. oi~obl~ala. ala-n-l dbn C d p n aa d a h 3. a. C o i b d a a l a nsOs letto n b a nalf a
Oloatant ootta.I -~a .1 atus CnoI- alljo WIa todt-abett~
CaI 7 1 Cnoa- Ut1 lno hbo ba /ap a dapna taanaaa an lala Can~. sni nn n --DLEB~ on iet ar. VIG en 9, Id.d .1 ri
_u n B-paaot~ tola But-a~oa a"ingas s- nIs Ka. n p ~ ot at Ocuataalc a naat~o ataPa~ dno La ,
PaiaCAadIJoa oona Oda nt Cia de ikrda M~s arlimos, S A. -
d od "ca r 1 oao~a t dt aa tttb anAode dlos O n b a o a balain -to a. rit n,11i n a at ds ln sni (aaaada a nli ib V NI iO B O5 INE .t f enaal dea oo- a~ nadL, data oto aa a l
u~on ~ tnar1dltptlanoda M .-o outa Edllnta = ,a = -~anna ~anaa h~aito aaal. ea~l~a-ntn an na t-oo a attnat~ h n~o ad o a a ~ so ta o aq aalan ~ n ia
hle a p dntdt 0 a. lto ~ ta ot bo do o aloaa aetatn. nItna.1 nn dtd T ah"a adt O. r p saAss L a.aaataetna oo attn la7tn- aCoOna an o
anI-o ~ ~ ~ ~ ~ 1 an ioa9onnt ao Aato n-d ea moa alCpt. Pdiada o anaa a-at ena.nl 1o., Fn. abioa anoha u tasun Cnsd Oulis.e C.a1 ts.S hnatao oao
C tad nbtY dIll ob aP b o 5t d b an l o al l aarp tst PnuL n I. i sJ s So nfn a O n s n ao na n a na e aa- a on t d n Onbos too= 1haena. nandes tnn -na at hoonditas C&to at. .- Ap.i a 367 -. h a.da 2N1 Bernaro M'7 44 A-nu, iau
fI t BI a n Or ot 1. ~ o pe 3u 01' de ada aloft dalauBtadoasd, at s tialn s ppna Alna Ri s Faa CUBs delI0 S DOrtr LAtisu BIAB on"tna aaCa .o s arn Ca.oala t. frev a


image:
-------

*cat6llcismo- DIARIO DE LA MARINA.-D-oingo, 21 de Einero dc 1951 Pigina 37


A c t a l d a C a ~ l c a C o n d e l asm s e s p e c i a l s o c l e b r 6k a y r c i M i s a J r I B l a i l d e : P a z

PresididL ca El Cir ula Re rladnRonca R d e I~t. ~
(yca ddnvdnile~qn-aniver.sai dna hora radial Divulgaci6n Cat6lica 11rr1.dl.2: do-MSI_ -_

Conguegacidnall .e.cn Moo. Aareo"ul.r. P. Pedro Urrutia,-agegor bla Neente- e Sinee
Yalrigentes cao"o, qq ll A lau' d, an3 jvenlod el(e:ecncedo]eiene
,a. dlidee leincit da -aece ura, Dijda
coe'ddeiF eece1e1 c tdieentlceelll 1-i -. I-Utl diP rreee .,_ e'Ie '
dotieiedeoedeen eee Mrit del ioenyen Incb 6epe --61 geen ]Iie de eeee
do ie dte ie beled, -e ded en_ le-eli Cenieqi dii No luee.e R Pe V U i. die cde HiiliF-1
pee ~ ~ ~ ~ dbo Ied .ra CI -aHj decec flegelecei ieindlCcb'lbl "T Noea diiIei e el e ece .tn
peoeeellljeeldlelieBI ee' Aleeoeeedkee eLea. y nn inetee d eidIte~d~tccdop Iefecdjem
doIeeeIeeeeid egocel ecDet lqe enc ed, oecelo ~ een e -l ie en d eet eli CilenUlic eece eI nn.le-cene
__daeieieec oee &eieeecliedeae g eieiiened bld'di' c leeicAeledl clecoeeiliCnflne

Leo~~__ l -en eceneineeine dd.c Acel-t Ini pcien eene- epeeciindInnleeec
I .ttwee do dl peegreene i eld cell- -Pee i, nede d, lee jgicine. Iee de Aepl6c Cellice pfceic-
eoligiecec ~ ~ d deCnoan leool dyd e tepneenel qe di on Rom. A lee IBY 30 an ih 1. en Ieiece enc e. QUnIM DE AMPLWICACION
lC=Np, Obipea bid die e dii dl Ie e CeedA_________________
do L 1e. inel lee d nd Cc celllde eilgince 6c enin jin peepen. ceed. INSTAI.ADO EN LA CATEDEAL
eeei6dalape.ide el .aLec P.ob. L.5*' a1~* m S Eiclneneieoi Coedonci Ae-eg.-
celeyeieleleeeoeiec~niecne noelacee Comuolon Centroe dec cracejo ic l de d oa. a l. ccee lelle
diedee Ndil p ce- AI D-_Lee Cieeen de Tee- pieLeicel en1eCee d e Le
eeesseeobcledoneesleeil- V y ee eeceieeeeeeeec--V ~,bee H in el eplene I-m eeeen o Ecedenc n-ele aobce 1.ice A deepi deen eeg
-dddoPoed o o lee d Iea eeeecneeeslnn - - A Aeie C, i o"e. eILIe.l-e dcne ePeei ilecnp d e-inecde p--I
Mil Cncde cra Hi e'eIe Be-epnneA e ee enciete-Cdec-ed i en eed
nelehebe os heleicIdleI~ dia nediln.LHAc ee6eene le- r- Orena'fora men ecleedie-ncedeonle I Plili. encielncni seodeIdsce
-geoeele d Rlesleleicee belecede ebe geceleee hy centie lehldt. eccile d eLteene. -
Pneoeeoei-Lleo~el~ ic imlndoe cedce lflde -Alet dleeennie ccl ipenn~nleeeeendeeeeence- eeceleidtl ec&1.e bie-
eeleneloidee",ie HIe Pae~neeingSpee L.ne-c do1 Cc Pe.- .1. _etlcicpieptenleneeieneecineele dnl-
pe le I e bi e en ne l d ie m eneel a o tiO R dl i n e l al de A iC C In lt cp ie ee le i o q e p e e A lcege ._ e eo e7 ie p n e d t
ehe eeepleA e edde lci l ieen el Acpete tl gee c eleacpel d lee < '-
minaon ofcI oit tielee yC I.oe Ic~t iel oI c oL ee elie el~nn~ .e rciL

-la lo 2-el d, -k" doglaa I.eld LIT5 -iu
si n c c o i e l o c d n i e e l n s d e l n e d e Iei d e e i e c e o e e e g ~ r l l It~ F u n c i.cl c i n
Ce gensid do dicl. dc -c ni doo Is d ne n Cc k d.oa I e d S n e
ZeeenenlesefnnenihenheA laed.eieee elgeid- 8I 0ieenid n e~n e -bl olsdciecldcccedpaei. El -eeloen~eeoe
- o Cnce, I edes doin i n- Lynle d ElCel~el. le cecinke -ii -.- Aplecee.PeleceAc ee-PecAoteic Qeoodeci-Ceeoec Meolcel'Ioleeoaco Isioele hel ice
-I, -r iae ee sehe ccoec eodiccelleepcil lOi- oe lcededoeDqc ele
d e P e l ic l n y c1 .n Aie e A o e P e ee e n o e e- Ld eD S O S V X n dc e c d el l n e ll e e e n o eADge an anr l e e
'u d i, Ddei t i e s n e d eron e d la_ _ I ll e y e pe e n p c e e i ee f e a A t a_
-- ~ ~ ~ ~ ~ -uc~ p e eelleeedee elegeipcclccp hta~
,d c aedccnenleec s eennekne ~~ddtep ii:nene oGADOAcnehei I eea ie j V IAPP-ncptld eee
leceldad -eAen 1- e otPOeeekine ~ ~ elence e eel on d, e 1e 1nc ad a~~ep lei~ d-it peeebi ele, oK.h do Fl6Boiee.plentenc dldopdii X Inneel id
oiod edscano.n.1". l-osnC-1 I.dI. I aI d.edc16ele-i-ccel~eeecdiLtc n .lC11eeno d ci e1 el Deel~nei-nne c-e n Focfi deceieec, "L. e ('l I. Ni -d ci o e~ d, eSeieeo e
eeeeaeai ,. ddne o nd Re. -h Bcneldleclee D- deDnc oe eicCdieeqle nelie- do Ledne d d e nC.c 9A eieen ne nlee ci *-I *,,d 1,j
Ca oe -e BR,1- .Ao.eeV Peend o. I I'll e1ecn1le inen CI Mn qe La Qneo d.- d.iie rm 1 lei nnc ndeee nlen

eeidiie eecinilcri do lac leeffi Lcos e_ lecite, pedece piin alenete-nnoineIIroa dlu
me ~ ~ ~ :'S PadepAll e.Gnl;Rce iedo lCea een e In 'edAel u O.a dtecdn Dci De~ lt hcni L: ol Al- llpd Ill .ies Yo Mee dlpiee c eeeleceeedc eieie. enni e

lee- dejel n D-.bi- ; Cap- eeelleeee dc l i eegee D I.eed AdlLe do. Den-el Pipn, enece-n -a -ur 06 ef censen ec deedi Bi& .,Ieiaee n

dee inL~.,r aelie opnc teid eT I nc
RebuII (mnees 0j 6een en- Ce kne 'In. An cIn e.e
ecilcocl delU Pearen Dlal Reignit Dee-cr DcPeedi-dodyeeeeeen cie, eecnCihe DI- Peene P l Pne le diildpe de peep 1nec e-pen en Isru qiog peea ice.I enlcne ece-dne n-ncei

al .h d & C ae- J 6 a d elM v-id Iy do.t e c EE de E.spa'"ac
Allil pe e c'da Keon~el an dol Cb-de annc dnr"nd deheu!.' Lip-f Ic~b~ndAledeyi Pne din da Me Bee ec rl brace eeeecelcn-elmneee, 1,n 1ee Fecece ceecee.
~ ~ a "uI l a_ ine edo Ie-e ,ee-iee e cc i ep c t~
pdeioie eoenee eieede neelleecleeahl e 0 nc dne pecleni edei Lam.n-g-He- nideff enee en5 Lc eecee Leineiedeedecn _.DiDL ,ecn ,cFe-tnin nee ce eI

Do Dieieed Cdllne Pei ieI Peden Penlnc Pheeneri ld c lea a l _
n-cc~~~~~~~ee~~~~o~ Pienne Ac belaQ~ A, Plee O YnLI ite n e pc e id ee le a ,ndinaaego e ~ nei -i ePe -1e e. il i l ee tnteeeedleei
Hae.dl6 an heece In 16A, Deninl- eetleheeen-bedecnclleeechle l 16 a~ Clndnc.epe- doeece delccice cc Lateiei.~ ice-ntnletnn-ce- i

lhle ii didele p e del ~h;Dlend Ceb dtPic. j c- l-u ed Ca aoi .e e pee CincM eeedele cc L pajaA I- W- pein-eieal encimne Int- ect
-'ng-' ni eleiedcPclnBeBb. iibeeiCe.4i d Aeeeete C- Le reo d bHp da.C Sheeber ciei e n-nie clenipe b- e hn itee"""'M eecicI-nycloinieeyd t111,d, B i
lpck odled e cdied ee;ie etc iee eeendoc I_ eie dli do 11eli Peel- onc CbeAe.- Ilieeeepee-ccileeipn- eohssi eeeeni o -cn ed e npibeac-hMOin.ede eneen teAeede de1
ee ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ t peekll an Io dlceenol Lade La!hne ded one- seldeoe e-eile Pen SeOile.E MeeAniideo nepeeId.enecelnnhdrplee needc esn

iceliou leJ od.1i Ueoe Aeeee Dee1o Pheenied do_ OS-Anilea defi Scel-nl Tenselt ae den I.ic BIe Rie ccd
lelen.p allgl de Cdolin. icn-eeniHeded dclI die. Cenoe Re-le Cea i nleeoehd pea en eic peI.e penmeal". i e elsS lde o
Ceeaehe ~ ~ ~ ~ ~ bl do1 M ee An l Pe i keIe mea s Pe e ep n e d h -ee e l n e n m en e c m el d E
Tdoriader Ola-emcl paN. ed.1 reence ineimo deoc eencl h dl R P a. G eed dod-6 a u.
Ulmfa 5 c ieibeeel dd.SeAmni ~ eiBc- 1.ecau diceed eepeeIe- PN adST .0--~ eRRP c Eeiild e-n Isacnino ceede pee c dIee d ,I ec
nos Re aelC uaaemeceee cce b~eePeeqldl e 1De .ldic n -necd epol cccp CVCTR eipd c-a-I- eedec ei cFer-., epic de n
I n m n a Cee oni ele LIcM~in e d e ee e c e die c e f o e l e bh e e c d t c e ~ ec l e e e n c c pee16
LUEdE V. Le anads 1 No lnas u OrP lppACAD.TeneceeTe PelDDedlendc-enndccge Acnnedpcheinbld peIccccynipeledbcllnleeenclpp--
kee- aclo dea eeoeeeeo d1.ne le eeeeoel Rel "I cconie 7
oaee~e~oeeece leeaece N es cc neeose -coic e e en no.cHlTddi4iehdoe3e- A-~ee~etne~ed lecdedep 4eoeneecioides _~cele~he~ieeieeele-ei~cm Cd__c.ici
ob n ebeseonseo 1 doeeeleneocl-ce eeeoe Vdo Odb elge eCieeei-Dceetn nne Pnee e-- L ncied enobbienc oehld en A ~ eIeLoe eeimence d ebbee"I eo oI
do Pee = a ~es dea~iie ,cl itcci PAn-ee.eecnnno tie eeadcoeeinieloneo odcc__,-m-c. heeo eee do cmnhee.ne11cdi- - c
%:oiecce~ee eesceed deent he doIeoeneceee -ce eddhanin-eaele
-r.I esIc a be dsoo bil s dneaeeos eeees eoee ~eeec SeeCe Hee o al, ececneI eeinlgeAheicpe eerenneteeeceoecc diepee
Ceecean m beso Pec od ce 1- o ~ n e d e e e p n i ~ P e 5 l e S l o C l g e d e ,. ee e n d ae i o e i o E i n e d 0 p l c l d e t n
coesd laeeadea rleaeotd-op~ cd, Cepfiaor Melnence al~~n neeond ppseoyel - -
de lekte coecedee dl heleecet pIII ee- l ec -ehdceee dor -n 1ine -U -i~B~n IE0 P-,-PRAR
eceodi abRI.oeio~sc~ :e~ 0 cseieele lndeon.asCeAnheeol- iMLa.ede ete d o LIAI Sg l enl doLaee hn d elgide pee Tecc.c ci e hee eeC .
e oeeebe u.e~ Fete"Q' Pcceeiq"ndI=inu,
i~~aseeeeecedeeCi;% anoce nonaeonecood nic ndedeeeeceo-odembaLeien-cei ne., do Lull. on nen ledaceeneikT
dceaocpecleee~hI ce-1nceecleo __-eeiebenctce. meaecede~ Ac~ Aem L. Apeic
11-oaecce -t sceceeccdesda Mle.See di na cc Peso ca-drc 1ILIe.o.Peemcade eP cPeni1,idestnice hed1,etpoccicete hm p Le cenm c Vo- Tpeyeiddei-nn
oc-c.eeenJ, sDncPcPeec ceel c enle Peee nlelePe eemie e e -c eeee e Semd ein: hLPihnlogec rtectpieac pebd e ld-nci tPnc
Pee Lea.e IiAhni Pboec dhlia.eepci pee etcI in lg enti~ndeeld.en etnoe -e A c
Tieaee SlISninPececH.oocenccnleeeede epp deaceeh dlHee C elciceti -eledtie---M
de Por AcsPacthee e -A B
pubtu ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ k de Vst ,caaedill efd l aclIeRu n 1 tn-m Pile, B11,11 vibg,,e tmclcnn-e.bkoeIcdlee W ll, .1 e r' r l 1.heo t D ae.i-ecitt "= ,
emeei- Poe Nienin BI~, Ceaee do ic1n.vee e-ccd eRpc ~n Ad ~ndpe-:Fe.SLCINS~INLo ao -'
dc orn-e ll d I le Pedr Ceeea ohl he Obe-n do GiiienTl fuhTD rEFCNitAP~TC.pni-eCPeii
Ia EAF_ odua-41 Slds --,eiiitn ,pe ,eLeeic b ecc oRepgli
d"ar qi i V2lP-d .d.i, 1blei.do il i .
es se-o-Clde deo Iee A11 Otmelc, Mr apie ey e en,, ainei do Reaih -Tdeied i Te. I
E"tW n i h - c o n : y' l 1 1 1 E l i l
Vak. a-aHa rj~abV alr
h~ele Bece enettia enb "ide Pen leeIce~nieecelnee eenone:45o.ppineie 1.VPPeITpenicicd~e l en-
ted ree dei -c ldsenn nfieekee- d e-ciipe e I,. UP: don COPLA MONTI U IO Yeo--ici e tA E n.TLe c
on~ ~ los m o er o d.ca Lajinn K 11en-% te;e-ncnlc-eeeI-:VAi lecdoene cee-n e.de ICINRIia SFPOI pePlnne pcr,.Poe e
Ceneel Ent edo It, s.', LOP-bc, LOP-bI. pt i. CO-P'OLuN~e~ne~d e eeiPeecn --- -e
Peteenod on Redeleciies n-in Ac cece n
,,,.Phda. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Ali ee= DobmontI epete PFdNN cedidiem Hecey - nit oIId L .I a 1.d l T ZU R M
P-iaPd -h c e C eSe li n d i c l l neIe. .e l n n C n d e e.l e c nnLGla m a .C E A E I C e e 0 I c I n i d e e e-sn
ed de dee -s i keel,. PC.I P ld d de pteeeIr e P et Ins peel o l d se L O P- eiba dn e, doa ie C SP6et O i l m eb P l ---

6ecin 3p ~nd~ C11 1- dclLn pe Ins ceeo -.9.q. rtoee deie. cd Pubeo LINOL EL, ESNOFIC pe-'MeOeeNi-T

do aRlic IPN E N UPr COLIIMRIA pe oh deo""eEcB deEb peihled LAS.ril C-PETS~ ~A- d pp he Acibyic Hi 1cc. n
L o u *e n n e L e ae Li) o It De~ e td y c 9 e. U n o s e l e l t M o e H . . . I h -l noIna
-R S o Cea le In- 1acede eteine. do Le .e de W elee G e hi g e b on b be d -i d p pin lo ie ds HbS O RI al hL .eec Fmpid- lc, -ie n hl I L e
.,1.C l h el t ed i e e5 -ei o pe s e ehe ecee oc Iom c mobl ide -ce dn e Velbeoce- -. lieS l S T ,
ineca A aa aW oo ho loo Pe c C= hc Pel iac,- L o ec& d ee c pe1p.eee i Leu l fr. d o cI e s d e p i e- Vice '-d'AC P CA P t 2n
11o -, asld -Cide L M O'seId Un. Ce Pc-o p oc.Cc idohnsi- dnE le lNl Pe en Pl tn
eidcunpele d.i~eeeeee clneedee el Alec eeooe orlPee sadlme cItceIsCne UVAPDGGeSIA e eceii-Ette ec
PeckeecelaecB.eede eea n d i dII -eme on i d '. dien-n An -ge mie ,eh nLPO l PB i E PO B e T~- AO n A Ieci hn
Nabmam ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ d y lteJdePeepl d Cece Pep- en-Pe eicn lin-11 S.mi Ceeicc ,tc ceedeeM-1 do Ved ATCFPOFTAIC.iim- aet l cemitt Led el i
-~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~l de~a all P4od Pcinidee Pe- e eLeacoNnbn. Snialbleeeclc O eeccIncn-EPTAO E iEAUCI i adcceedode
cceoi~noilei.e-eibo imihe GepedeC Nd eeee ilpocnsenetde d-ITi -t nruce
idobTCQ V1dd7 Myotee ileele Ce ~i u l ni a r P d l
dn.Ukleeceiecl Sbn oieVad~a, -1.k de. deo La Sieci B -cid. leclec1- cN oo ece US PPD. bATCICACmi etAnei. e
d o 'l1 P e eem S d o I d L sni e e i 1 b.ic i c p n o e e e leu I. h e l e t L .n e d e n e c o t o ~ e l i h '~l e- : n
a llo i e I s A n e e n c e lI -- e l n d G e e in.c I k e olrP e eie n U l .HI d e c o L B EOdO P C I C -IF P G t e e i i n o
liiceel eI enI Pee;l Mede el Rse-
Pee. RILIi Pcn- cc do tee. C.,l, blo ictpet Ac in. nildel cLa- c c ie Ie e
1 .e P e e iti enI (Boc. 1.ci c Le c ic h I n 6 a ee d o l eo e d e b e E n g e du ca l e nc0 1 o d e a e e, ~A F B Iu A Ud A P S F C C P P l7%'P.p n i d e p
bocdoBcI-ee ePelie ce Denel pL.Io I.-e~e de pjti PI- YAPbOi PEP EO pEt TI- NP A oltE
U"eI.ideb I-od dilbeneeeeMCr'',r o Illie 1. ipl bua -ii -alur au
te MoeAciedes L Ceddee adiee h. a yir NiIe Ac Pd, ok.,den lede i TEI PaRON Licdie Ac a-.eit.hi plt ue
erd eehcd m otPseetne scodd Algeceo oonane eie.c.ene i LLIB D OSSFbU, ttAItKtee - IS
-t"e sbiie.o d lcie lnieoe oocn ple llce edipoe doPhheAE LdO ATAU pe ieie peC, Id.le -- IS
.eeri a chm Peeina le br Poi. eqeoa peerll cI-e ed e el peTencn e eNB ,bl. FL EPBTP-.pePbeGiin - 2
a1-1 t., .Mlgceieen eon eClnhe e d-nhegee II. endl" C eelce a dae lc- E T--iP NO d TF Ntoe6e Ibhne nt
s it Id.e, daisee enEl, cce e e-eep ceeodepn Riksono UVPNDSPPELBG delnteiFe - i
So n'II D l ee dinelneen Senneoin do ,.Lte~ncM eel diuP'ncePeeih LPCl-EnI ASGB iAo PUO e e ~ FCleol .- e

coied.tee. di l k eo ,e ie rill. do r Geog t-lc Socimo, be l .


i la 0 0 ee sae,-sc p l atec bl iC eesIM d e c~ L B eet Ioe Cupe in op n- do ltemiyORiC NQY LAcebieed-eI
0-etlu. PW f-ei Ilnil CI~see Ac-) Unn do~ I V -yhl Enl s lld ioceene D ECNO I P Tc. arJ. M eCs Val--~I w
Tnctc d" d.ceenicee ~ lec d nl.- oe deto Iiceoi Ace I ne I-pe
ecedoecneci ible ,ae ":dihyici~oT~O loc 1.eeeee11 .hnee a IUUC~RIPBAIQ -OM
-Le~ihcgee bncis~ilnoe ZB ~bpeceen-cic ccsdc sc p, tone.1-0 n-ceI tedo


image:
-------
I I
Pd9i'li 38 I I I DIAR10 DE IA 31ARINA.-DominKo; 21 de Enero de 1951 I. Um heados-
I I I
Paradores N P110FESIONALES I PROFMONALEs COMFRAS All IrPNTAS VENTAS VENTAS VENTIS
I-ABOl -YNOTARIOS I IMPRESOS a it CkW 99 CAM
Q1111PIDISTA3 rl= -LMROS CASM 48 "S
.AA -1:: I. 11 cAIA A. .-
11 --.'l- ,. ,-- .AA., I .uA. ---A, ---. -. I.,. - cAlu la- I, -AA1, I, I. I. ,I "I .
13UFETE REGJ .,--,. Ill -- ".I. a = l- '. _._: ." .1
,- I. I. al. .1 1-1 m I I ,.=111 =.=m= zm2-; I-
"' =, ,--, ':T- ,'.-.:'. T .,. _._. -. I~ 1. .-I. I .- C.I.
11., --- -- '- ., an. il. a. . u '. I .'- M
'= 'Si-'l".".'.' ', ,. -- ,:1 111 11'-1.'.'1"-1"1'.-' '11 211 11 1.1-1=1:l- J .1, -- --.; .-IM -, I~ -
. . -.1 --1. == I n%-- w I tlaz:., -- -,;ln = I-la--lo. --- a
111, A-1111111 ,""I ,,', 7,,I, ,;'.-" .';! "--, A--
11, "' -- l-, ." -- A ,.T . a." --, .1411.1 ,,-.,
"' n; T'. l-cl " "' -
I' d ,- :, ;' ,,, 1 _.
"'.11", .1 "' "' ,, L % I. -A cAIA. -T- I. A. . o-.--.a I. CA.1 cl- -- REGALO $0,000
q K-- -= I, Al. I -- A~. '. Ill. -. -l. I ,a. -1. --- ii -.7
,11 "' : 'I : , -111-1-.1 l al DE MUS, 7= a ,.- VTT A.1-16A Al-ad-s. .1 -
-- i RISTRUKENTOS .-. """'' '4*,I-,.- GANGA, EN GUANABA
-- - -
,.ll. 1.1
"; VT,11L 1.1111.lil 111111-171. 1-11 ilt, ", I,-._
-l; ,:,.:I
I' ", L "L I I COMPRAS U .A.I. .11 A "= 11 1117.: 3 .- 1. .-.'.A, -- 5". =-". 12"l, "-= =
I L L BU ETE PEREZ inEDINA ,,,O,: Ex
y- MI .=:
'CONIPRO PIANOS 11W,11.11t, .11-1 l"." lil." .,Z.lt., '- -- = = -., --- .-
-111-.1-- -1- 1 ---, -- 9 .". -s I ,&tic.], .]a y .,alotI. Le -:X I -o I 1-1", -. *---f I .- -l. a',
"I I',- 11 I", .1, I ''I ". -, -, ,I . ,,a,, ,,,p,, I -- .1-2 IT- a- -- .1 .1 12111*1111.1:1111,,11 I"", I. M. c . Ez- I '.
". en coca- A 1AIA ' --- I" ,,. l. -M -1. I_~ .",a 'Ir .- 11
.1l'Z;11'.'l'. f 11TA 1 IA-. ,I= ., A l' ."; 'I ,, A ,, ,,.
c-O.NIPR Ikmo PARA CLIEN- ,.a. -ad Ta.,i',b, do "" "' "" - rv:
1 1, I' I -- itada ll,%- -----' .-' .1 11 .a. -
';a Habana. Ve- p,, ,bjetos de arte y m ,bles I ll, -a. -- . I
""" --- '" '" "" "
,,, , I '-- c- ,,,, t, pl.pl d dl a---- al -- -- a,- --, = l.
71, , ,, I I "* "" -'- -;Z7 -n-.
d,,d., e --- _ll, :_ -=A'.' I=- .
NOTARIA HE- """"" "P I~ ra- d, ,.,tilo' flino, 'La Pr acta" -?.-4 .'. .1--i'll-I-11.71 VEDAVO .1. ", 1 .E
,, ,:., 11 -38-21-1 Feb -- --. I I I .l. S Il, __
1 LTE I~ Eaf,11-Vr1.,i. Rc-ud- U-200 C .1 -1 -.- Al- n $41,000, RENTA $400.00 T c. -,I.
I' 11" --i -:1. ll 1111., '11- f.-'. '.-, .I -- ,!!I E
,- , I ,idda-ltal 1 gaei; y r"In A-91iF, D-1857-94il'. -A.- n Ill.' ,-. -;Z.%. .11,'.,.;=',.'- ""i" I -- -".-al-, la .
IL' '- ''' '' -1liitt.n. de do COMPRAMOS PIANOS l.1111-Il. 11 .a. .1-1a l14 --
-- -' -- I . ,,l-, lip- l. 'A.-A ,' ' = z.1-n ,.xiam; ----- 1,.,.1,.,ln= *,.:;1"" 1-l. I I AA- .,l -. 1- %, .- ,; 7W-,, ,,,, -- ,.,A A -.".
I tlamcrta ,iliftd.-i- ,7,.: -= I -a- w'. I Ill . 6 ., .j. ll. e Dme"34offin a, .2 ,l,,,l-l,-6. do bic.c-,, -- , "I 11 -11.11.1 -.= bt. I
11 11.ltl r J-11-1 11111,1 1-d. -- -- .I I- .1. .I-
-- -, c= ,,_ a. E VF
'e L 'I 1,1 I. n. C-I.-r 14-lan al. -u- 'NDE 0 ALqUILA -,-, lda-1,nlm.tcnclbn, ','-,%,', , ";."', I 11, I I !' U'!'.','a.?t' I Zbi f',t: e -ANA ONSOUITA P. 1111m.loa-
"I -, 1, . .Iuk. -=.a. llm ". -, I. 1- 1. .l. I~
,, I Pidr. Cliba 162. biIj- -1. ,.=l ,1 7;lIg
i ,I ,, ': I (Pa A B- ,,,,,, I'll I. !L '-- 1- I ll- --= I. 'l. I A.M. -* I .= .- .
P, m; I~- --- I I ,.l.- -1 p I I-
L I C11 1 irl. D, Pcd,,, Rc-.d Tapic. CONIPR . -., l. ,,x. -, 1, C.al ".;T11- ,;'.',,.,-,!:," i.% '.-.'-'*--'--
"' 1 --WE-PARACIONES - q-4 --u-r-V'-'Z-l a;J=". l1,.,,;.,. ---- "I 1111SIT-I .-I.re=.1-1.11WIl ,.-- ad". .- I
L 11 .-- --
'' ,- \-9116. cdifli,, en cdad. a clca -- -"__. ld.1 --
11 ,, L L, : D-M56-1-31'. u- ionic do 9". 7 .1 I.-i-17. .I .I-- .
lnfantc on. JOQUWAK-US ': l .- ,--. lI ,.d. %.,li. -VEDADO O-,--. I al.
'' - r, 13 DOCTORE Lillaial: 1-5825 ['4002. 000. -a- l -- Tz zl $51,000 AVISO REMATO . I .- .'.
I I I I I L I 101 PaQ. h.Aa S180, --
.- 1, I 11' cl ,I! 'P'. '-- .'.", :,. "i,;".;,.' ".' ., o ,.I. a, .'.1", -.=', = '- 7=
I I I IL 1 a U T=:.-, --d. w ,d,= Aln .-.-.2 A. T1. -- .1 .1 . "' .I- "A" 1* I 111W =
'' I DR, ANTONIO PITA .1 ;, , ,i,-," ,.,,.,.,,,,,.,.".I 6- 46=11 A I = 1:l*1:-l2 i= cl la- 1. I~ ---- -.- I
11 11 I -1 I I 1, 11 9-21 !' ; -AjvffI-,DE ALMENDARES ll, Ill, d- .1. .a-. "- '19T.'. '.-- %.1=lJ .=:'d' -*
EM-,,dadI,, Nrvim,, 00-11PRO C ge" jn- -al.- .- wn
11 I I'L 1 I L 1 1 ' I I I ASj EN SANTOS i.-.a ii., I.,., 11111
,. a.-ja. . - -.
.,-". I I.I.a.-I'l. iffbMm i % -.ll. 1,11- .I I A. e-1. l .i. : . --x. --- I --
,,--, r 1: I sac. Vib-, do 2 ca., J, 1;0 LA T -.
"' ,-. HABANA -- .l. '= Aa- -- -=,". = ,-.v I= .
IL "' l --. I lI I_, -_ I~ -. -1 ;.,
ia-- ,-,. l."'Z"'.- ,", rannolitica y ", -,-. _,
---- ,,, tregue NUEBLES I PRENDAS = l,"',,. I-'.- --n!-T.'.',' '
,, , I I- "I'll"', 11 1111111111 h ,On -0.1--,42 . lq CALLE CONSULADO -- .
1,1,_ I L ln-'. 1111- L b n -,a- -'.',. I"-- -g- -- -.I . roa.A. --
c.-.Illl 1 ,. 1-1- In- Illp."gl D .,.W -1- 1
'. 11 "I'll. IAI . A. "". '. al '-. .l 1-1 l ld*l Fj--
":. I. ', _-, ,
,,, i , I -, . ,l S-11 sl'e. 1-4001 .1 I I. -.,. -.- I -, d3 'Illig, ,.,.L l I. I, a.7
LL' F I 1 ,'. 1-1 -- 3-D.Rsq,-9-2, TAPICE SUS MUEBLES 1"', I -a.- -; 11.- --i.d.l. .1111.-%.I 11. .11- --! I li4l -;. a. 11. -1 --
la- -. .- .- ,- I 11N.1= 11
-. I E., = m- I I", 11 11 11 v.
!, ., AR IANDO CABRERA I ".,A".", ,- l', '-. "7- .-.-.,Il-.-,. .
L I I I .1 I C-651PRO CASA PAR GARCIA ESPINOSA Al. I ". -. d,,-. .--- 1-
L I L L 1 m, --1-1. A --
"i wDwi2iG=AhvV LA HABANA
1, L 11 "', I "" '- d E HIJOS CA.A I!T I I. -A .
r,:: "" --',-,I,',',',,' ',' '2'," J pnt Santo., Sniroa VENDOVEDADO .16o,000, RENTA $800., I~ -.A ---;,.I. .: .-- l. 1-16,, I- .
, ., r "! 1 ".-A "I'll", "Ill c. I I 1, I.". .1. --
.
, ';'. , , ,-, '- 'r I Ai=d'.'r. 111. ".'I I 11 '' 'u', tnga 2 c-t- I 1- --;. I -= ',.ll" ."='Illl' ', =.Zl'."d', 'I' '1'."' .'." '!' ;.',.' ".','!,'.'b' "'." .d. 1.11. A11F1'2.1---.V-"--: Z:,l. "' -11. .
I
1, I I ,,, , .--. -. = -a-- 11 ,. -= -11.l. .1 --
1 ; I L -!I I -ii. Lf.rnln: J-5825. n-- I '.-d RAUL AYNAT 1-ma S7.5goDG, Ectl. ,, r --. --V I --- 1 ,,,,, 1, .1r. '. 7., V. l-1,1.;;zl,,, -r- -11'. ,. .1 1.1- "l'l --I, l ,,-, A ,l,'A ,, I_. .1".- . ,'. !'f1.1tI2.'l",'.'Ux' V,-12 ". .: a ,,, . -.111- ---'. l.l. l--- I I 1. it Ill-,
1 I -1, "I'll, .3 -. I all lo ,l, -. I 1. -1- lc-r. -- ildill- GO- ,"
.1- _]D-8892-9-11 """ -5 . T-1 l-I. -- I-m-I ,,', i.".a.a.- VIBORA, YERDADERA GAN ,;._N. 1.
1:1 I I 1: ,' .' '-" . I= % I PALTLCETE VERDO
1,11 I I 1: 1 1, :- - 111-.1 -1111- I' 1131PRO UASA EN SANTO' TAPICERIA Y DECORACION. I I 1A 1 $4,000. CHALET, VACIO -, ga. Moderna propied.d .
,, ,, ,, ,, ,,,,,,,
---- Ill- -- o Nribora, de 3 ,ur- cortinas, fundta y -; !. ".11 l ,.a., Se h-on l , I, Al A". I. .1.11 I'll'. l. I ". A-M."I,
, -1111. "I'l, l olitim. C". .1 ft-tt, 11 apa
, , "I'll, 1-I.- .-I. v. .m,,%.I A1.111111- 1. -. -1% ". .1.l.
--- SUS -ROSAL l ' -i i,- u, tampil i.t-i.,n, 425 ricalm .--l.- .--. li A. ,-,. -;.
ENFER. t" q- ,litrIguen -,ia S, cojines. Rep.,.nica .Ifornb I I I I I I I . . I I I I I I I I I I I I I ": L '.= ."-""."'1-"'."i.""- I'.- do fabri-66n. R-Aarido V 70 -1- .1-1. Ifl. I -0. .
iidl d, ].a .--S. gli. lv-g Tlipi-ia gtrierlil y d-rlic- ,. , 1. I. -. .1 lll-. .- .' l I. I -l. I I~~ .
I r '' : : ' "" DIt'l"Ji ,,,,l,,jn p,,foibl i- I I '. .- l'.
,, I a ,cr-., palni-- u. d er i.; lal 11, '. I 1.111, "l en i32000. No curiosos. Infor. !*.Z ,I, .1-1--, ". ".
11 ldul ,- 1-4002, 1 ,nt,,icr. Tr.bajos garantiza as. l- ".- -,- ,.aal.,- I I .A A --
3-D-8891-9-21 -"" A" .V I ,ZU1 .,.' l ,l l-'. .', .-A l'.- ,.- L 1'5825.
"'
I ., bcrculati, -d-na ,nt,,n. Ricardo Barm, Escobar 266, ca- a a I
W ,, ,, , , a. I= --. d. I1.1 . -1. .-A. 3-D-1189D-49-21 11 _
U 'I Iho ml 6-1 -- I -. -- I -. A -,
',n5nllI. dall.- 4 a 7 U D ia eaquina a Nept- T.lif.n. 'd'.','. ,','1.,Q. P,,,. -1.11.1 1A-1 ,1.1,1. rll"- =
t P' M-2160. -, -!i .1- .-
L-ltad 160, b.3.1. cn.r. n - A-1 1. .1111. ,V! ,l. .- V- I- ,,.- 11 $ 'rg LAWTON -,. %.-.r= .:.-. tm. I 1=1
,Fn , ", ,I ill, .' ,,,,, ,,, I~- I - Z CASAS, Izz
F,-,1il MUEBLES: -- --
I". I=; M-11 llo 1. .1- -.I:.1'1.1 .n-l.' : -.A-,c-l-IlA .- .
., -- -= - 'I-.- .ANGA .A .NTA
I I , -, ,- y V,,wdot: A I I P'l MODERN
-t 4 B-5303: COMPRO A1 VACLA4 $81500I 2114 --. I 1. ;, I. 1. 16 Ao, .l--%.,; .__.
I. __. -- .F.,., ., I.- .l --
", 1--d"l, Plan.,, refrigoll MA-. 1-1. I I .l'i".
ARIAS qa;r;a,;aa, I. ,ficina tDdo, ador- --s-LRORA AMADE CASA Alturas Bel n, ofrecon $70 al. A. ALMENDARES -n =. --. -l .-.1.,l I,.-. --
I" "I '"'IbIll T &.',, Lt-. ".P,8.m. quiler. Edificio naoderom, 2 ca- '.
"., ,., 'no 'n ]an_. I '"" P la 111.
", .-,.-A $300. A ,j.d. ". """ -l.' .'."-,'.' WNDO CRALET 2 LAN. al- I -, ,,,-.1-- '=
7l" -IAS, ul .! eq.iplijol a-- "'- I -' "M , 8 .1 "" -fl.i.nlla. V!.'
ll 11.1.1--l- I 1 1 i I ": .
; : ,,.=.,.:,. I"~- "= "'V
z. -,., -- la.6,j),a, ap-l.lid.d .cbicA --dla- -l -l"' T q.5b .'1"0l'Fabri- l,- I t-, 1. -Ijor Veclado, oftall .
0 W,,;. .= .i. = -';ll^.=* I& ,!" -,
-,-I "l,". a -- '.a 5d'oDso .489 rat,,. ,,tartia tildo'. '. .1ill-, .'era sombra, dar- '7 '- W. I, I~. -.-%-17 ,
,- -,- "" '' ""', ;,,,.-.-=,. '17, 11 -95 3 44 ( la, recibidar, bi
-,i,-,C . --all "I'l 1-l. c-l"" I ."'- w rl- y ,aaa. --1 -95 3 44 RADIO$ .1, -.
.-
-,, I, p,,,,, --' .- l-11. 7i. -darl.n. T.da or. Hagal c.ilcLdo) _Marrero. B-2266 I'll, ""T "' , din. portal, Sa -
11- 3,,,, F,,,,, Llna I.- I. ii-- .l.m. -, 1.11 -1.,
7-48-21. m .r.lit. Z.T bI comedor, Ill, -= cA. c."'." I.
'. -' I Al 11 2447 17-28 en S-D-808, Z.- I-2 a,- ."IMz -
"", l,,"n- I ah"Ird ,,, ,.: L---'-'----' -- SU RADIO ROTO cAI. altaa;. 2 a,".7"
'" i-ter"' p iotic.
1A T^,.-. .6.--. -1. I. x ph. h:btt.ry'
-- -- I~, mzz ."Lllc."111 IN -.= z .":
"; ,. I
,, ri ,,n 14 -- '-,I,,. F-y':-"- ."., .'. l-2 i -- W. I~. d l. = ."d% .A. -1 baboa, cocina gae director, 2 a' t 1.
-, DR. A FEJAKDRO MUXO ". : COMPRAMOS10 1AGUE REPARACIONES m. ; ,=
C. I "M a ,-.,. -.- ;:1
,, ,, l .,pc .nmb,, 111"ll 1. B. --- ll I
1.1,11. c -I ,l P ll-i VIAS URINARIAS ,,. I .g l, -- 't.
. I. -1. I~ I- -1-4
-- -"I'. -pl,, d1","."' LES -",' '.' '.' I 'it, '.=',-V," '2 -' I, l,, I. I NAVE VAM
-n 'll""" ' TRASTORNOS SEXUA cl-- 1-11,1,- I, .I. t: I-Ir- = .' ".",-, ="' .----,,. -. .- 1 -. -
I, -I - --l"'. 1, 1, ", I., -.1. Ill I_ Ag I .flll- 1;=11.11n, .- -.-- cil GANGA "I a' '. -1
1,,,-.; r: ." '-I , "" --",- ,'- f .1 -% -" ,,, _- I, I. A--A. - RF I .- .-,.Z-I.
da 1. C.l R1,11 P. 6 It l dl- -1- K '-"-'-,-. 11' ',%', ,%" "'i L, 1-1 I I. 11 In. a, =.: k;w".!."-,. ", I 1 l. 11-I,
.", .1 I R A-4 !?ll I -- In -1;1l-m-- --- -- I I~ -.- O ff
t ,1-1 ,. i- 1 ill- I "I'l- ', -':-,% I -. I~ 1. A-al'. Jo
1.111 11.1 li A ,F,.-t',-'m I, Omp I I I._ ,VENDO RESEDENCIA LU
"""' y ""' "" ,., ,l- 3-D-890048-21 -- .11
T-n- -Ild !lL.'., l,1' P 'ZIA I I-T -- 1-'. "', ,,,-,.,,;, :, ,,,.- .-"",.- ,L,.",* ---A -I'-.- c, 11 -1
,lld., III' .-l 17 No. 1105, c.T. -- -A .-. I c-- REPARFO -MMAMAR c".'.".- .'--,i ,-, ;,-- ,-,-- .
C.cIa 'r"" '- 1-d1'-l41,l,.-.,,d,, ,-, .112.11.11Z 1.1.1%-,= I. 1. .I." -a
I~~ "I I "In.1-Ildgi. ,ll.
I" .1. ENTREGASE VACI A :-"I.
I- 1.111, c-L-1.- - $8 ,ON, RENTA $735.00
,,,,.-, -, .Il,.,,. i,,l ,l -. "' ".
Z, DR. LUIS BERMUDE . ""' a"' Zji 'dV'I'-. I" ---- -11 ml,.,hz --Ii.bano --- .O;--. I d, -11d. V ,. .aIAJ- .-l-
-,.cd P-l-;1- l - M-1296: LA 'CASA FERRO". -l. -."'. . -- 1. -1-1I., l -"I I .1
""I = m x-- 1, T --, .' 'lx .--- r, %= "1.,-.' 11.- ;-.1.11-11 1,1--T'. 1'. -1:;':d'.-.t.'. "I ri=
1. ,, 'll" 1,11. .1.1,L,.,'I ,",. I I. = ,4.'--. -.--i.A I. ,"," CLINICO SEXOLOGO: F-52 Gloria 565, entre Irdi. y 47 JDBJETOS VARIOS -- -
"
.,.;, ,.,. .-,-!,e, ", .'.', ',-='-: S. Nicul as. Compramb, y van- "'. =. -;T= -- I. .-- I I I -- -- --. -- lA, .-, I
I,7.,' ,,, '. il,., .d. ,1,,I Illc la. I= ,.- - t. -- r---
,ad., ,ic F- . 1-1 -- '- "'.',','. ,,, '.,b' ,', .' ', ,' dms maquinas ebsrci AR EC U COLCHONI --- n. t -1- A.1- I A .1 .A. clTA., -- d.I., .=7i -. I --Z., BUFETE RENAUDj PUNA
r -1."'.-- -.- -. ,._ _._. -t I '- d.- ,
,Jl, I., -bl -, c' a"' = -'=,'.'-.1 1'1.,d1, ll-1--j.11- scr, joyas de or I !.ky cr*e ; ':
V. I - S 1- .: ,,: ,7 '-pefla, an. 'Wil- c.Iu-
.ll; ,- -,ll ,. ,11,.Id --,",- I-., -11- 1-1111 ""' "?l "T' 1-11-1. i
", I. ll -1 ,;- 11. ,. K'14ft Ve .'.' -, .,.,. . a , ., -irl-!, ,
li a ., I.I.- 11 111-1- -, i.jc, trdas .
". ,,,, .- I- "'t. le ""'E."' "difletc.'
-'-- ,l ,l. -,,- ,, 1,11,1.1. 1 ";1,1,1 ;, :11,1% ,',',' ;-' splirts. equipai ,INVERSIDN -8 : ,.lal., raiiidenclas, inversio-
1,,lt, ".l. P"'o 1,,, "N-l" "" -- .4."'. 'M .A. -l. -a -,".
.d,,, ,, Ill -, -1.1 ,:,, .r .
r-1.1 .- 21 do 'al.n Paga I ., T1.'.'.-, .,Z.';, ; ." Z' a- .; .l. I. '. : g'""":
-1- ,I I~ P,6-- 0 damu, barato =2'= WIMCM --- 'n"i." I I-
I, h.,11. M, -n,- li,., dc Dr. Siloti.k. Vardcj. y N-a C-949-17- on V6 V 11 In . . RENTA M OO D U15948 f.bre,. I., ib,,I,,, 1, -_,,k ,, oro 28 -- 1- I.I- a- LJ1 it, I I -- I ,- . -
".I I f-bli-d- -- 1. I -. .,l ; -- wa. c- --
.
r ,;"., q ,: ,, ", ; ,,, ,,]- !,'.Z. g . --l ,' ",-,"', C 7.33 Ml, =11 11, l!1-1=Z7.1 9.11.1011.11.ll I 1.7 ., I.- I = -.,,:- , 1. ,i.'a.-al. --. .- l, -
I'lA". 1-111- ;., ,c, v ". l
10: 1- 1' T' '-"401'1'.','," F I" A-6617:compro pianos I A J =.11.1. .1.1- -. 1.1.11. I . .1 !. "f. KI
.l,,l--.,, ENTAS e.:.J. 11, ---,= .". -. ",.-,
io, 2 call -. A-- -- -- -- A- n-. 2:2
-= 1-:11 -,, ,arlder, San liad.1" .-.l. III~ I I i" I. --.
,,El Nn,,ili, Na,,i-A dd P-1.,. Mutbia, C-Irill.t. y .1 dr. parque. Sainlua Suarez; il,--.; ---, .-,.t. -11". -,? *21.1-11 I.-. .
.,,Wl,, rlllll.d Arl q al DR. MMA -RAMOS 111,ul., --. --. -$2:i -- 43 1 CASAS IA, con GARAJE, La Il .-
a, la -'. We .-11-1. . . 1-1,-- -- r-C, -2 !; -. ., trlulvias; jardin, portal, 3ata- .= .--,. ,--ma. ,= l-w "", .4 .
,- I ,,. .,., .12 al a. A 111.1 '. _I, -- -'
I , 'll, '.J.l 1.11,11,11.1 'llI 11 cA 11 1.1 I IA" ,,--;,A -- -
ra ,,uli A"m dJ F-Ill, ZI 1-, ,Z I_. .1 u -ald- I m saleta, 5 cuartos, bfio, cll
.y -. r-- 1-1. -1 A- I pliga Vacill. I;
., ,d-li. ,.r. -,-- = ; ,.,."";:""","", 5.', -1 -- -- a cAlA .Co.- .: -
I,.,. d, M,- l'., ., T--- 11 I I~- a, la. .I. - I '. -1 I~. $13.500. Inf- .: -- --- I ,X.7 _
J'I. "" -.1.1.1 I I I .L.I. .- -- ."'. ,-.
Ir ae", il .1,,., I.-- ,.77, 1 ---",";, o- n, ,- c-.-. I-5825, 3-D-889&48-21 6E.MND.E. nA CA'AA.,T I.Al"A. Z:: Wy lj jj T,,., .
All 1. "I'll 11 .d-I- .7140: COMPRO "a-.-A- ---A- --- -. '.
Il ,I]a L A a, - -,,,-,, ,"_, :""-- 0 QUINTA "ANGELA" ', -_- I-,-.cA-A1,;--- .-,jfl :_- ,.A. -.A .,.-A .a-
-,,dl, 1. ,a- .,-- .l -:- Vlirt --.a _.
d I I,,,,, ,,a u,,, "' 111 11111 I "1.1 Il """'A. V vm ,
.1 I =1-1-=--Zi=.
e --- al. ---- -;. . = a.-, A 11.
-1d., ,l- 111 1-1- -.11 I 11- "-. .- -11 d I.d. fl. .- "'t, .=Ll'. M"I. .- I'. C. -. = .l-.1.1.,, x FRENTE COLEGIO HELEN E-M, lI I. A Id.
tlil,7ll dl, Madrid, I '. i .,,, ,,,r -I I ."I.-:1. 111111--, -.- al I. l - An .--., -- all. A. - ,,1 P-- C.l- pg ,- I'll -- I,~ .",. '-11- 1--. 1-d. v.- a. _- .l. --- .-al. .l. -
r - .-111 I -1 A-ll C --. -=1, IA, -%. I. L7;,:-'.'.'dVUIl'.
','.,- -- 1- -.- .11. -6-li7H: FRIENTE VIA IT. l-,.L1* = .7'A .- l. - -. ,
-- 9,i ll- I., L. ac y -, l I-- . -1?A BLANCA ,. "'a.,la, ,, --. -m. = I. ,.I. .11 .1. -M = %; n;- ll'.7', M'-'d x-.X- ll, -L- ',.-T-,--. j=
1.1 l,1 11-. dc Nj- DR- ALBMTO VENE.R0 COMPRO J&Y-ASMODER. _? 1. .-. 1-1.l. -1 "' .- -
--.11. .12 k- d, SI l, ,a I'. -."MM""t = -Il- "--.' '1 =L.'.'.'.%.%'1I. 11 -- A_~ I I , I 11 11 -1 11
,., L., ll'.'l"., 'I ll n---- -, .,,,,,,.,, ras o artigun con brillantes. -;-z -- ,rw% %,-- ,,, .121AV-1. =2.111 -
j != "F "i"" '.".""'. al I PLVLTAI N -- "'., .=l,,,--.1-., A I
= a-i --1" -V cA.1 .-cla. --
I -,.
1-al,; a. O.".". a "
C0105 CII- "I 1.'P,1 1'1 dId p.-,l r-"%," ',',',',",',,',",',',',,' ",.',;",:,,:"", P.ga- ben, ,rates de brilAan- 7,1,'II.cfe. ,cr. 2, "u. vac- ,P2au.,cun -. o. m .=- .
I' l,",,,,,,,,,,,,, .,,,,,,,,,,,,.,., .1r- ,,,r,,- -- -- ,,.- L!z. -1, -r. P. I B.,. 11.1. dl-l. -- : .lal. An.
av j 1' ; to,, ,olitarici, -rtijaa, pa.lado- A S.-I. I.,. I'll. P.I. I. A"J.1 N. A, a AT41L AbWND E 7 ;-Z-,-,'.'; = --
'I "'. f '.,-, l. VId" ,ml, .1 ,,. S .il;.7
-I., sos, re I -' -' 'lli !Fla. I.'-- -cA1- Ap AfOr 7 71.%'. .' ',--'7 --dl.-. la-lau .- .
-,lb., f"ll".m. -l,". cil!"".11- ,'.' :. i,, res, pul ].je I .cd.a r ul p DmEln -! -,- p.- .U ESQUINA, HABANA al- -,i. -- I~. I-- Ill-- -.
2, I I k-4074. "L _, -- I ".
OCULISTAS a'. y pYas valor ,- CON ESTAHLECIMIENTO -- I -- -- -- -- -,
-, Sa- 16. I '"l:,'.' -' *,'.", a,'" -:,",' '.,"'-'
Nr lil,,- ,i I Vode-l", CALABAZAR d. 1. HABANA ,,a' ill, ,,,, ., ,- ,i, I; -l. -- ,,.I I ---r l-l.
C- d, T,,,,,d. I I ---H. - l. .lal "BARRA" T1.- ,ll.-';!-ll- ,, '-
,- U-1!9-F-l Fe I a., ,,"- _!7! 1-1 VN" 1l1l1.1,1.,,,:-,g "Il. -1 ;:: I.- VENDO EN $160,000
1 I -E. dfl - ". - A =.-- .a ,-l. a. I."-i-II. Dr. Cofilav .' .al ,:.,,,,g1 --, .A.1
-Rio -' ; .'.'. ,r.,.-X2 ',' ,.-. GAII MADERA+ CALLIS ASUAI $11.11,. .al ,:.,,,Pg1 '. -Q ,,,?Iir _r,. --
1. d, 1,i, p-.- .1. 1:11 I" -- o-u
211, '11'171 -1 I(, 1 th d G,.,,, CULISTA M-2655: COMPRO I -- 1--Ill-. .1-1- - -1. ,,l,-.1,:'. -.11.12 .1i-l.1111- i.i.'-".,." .'. '.' ,.",-,".".'.'. -"T.%
., 11 11" "I .1 11 1. .,- A.
1. al-. zr-n PM." -- --filal.
,,, '. I MEDICO 0 11.1.11"1=111.1:11 I' 11=1. I It, I 171 lrl, I'll"
1-1 T.lln .'%11.;, %, %,,"-,',- ,,,,z: ,. -,,,r-,., ,.,,-,.,r,,,;,,,,,,,. l l,,,,,,, ,,,,,, .': -' ,:, ", ll-- "" -11'.H. --- -111-- -1 .11 -11-1111 '- I'll """" G -. I. .,,I- -
11 I A la Ill. - irr.47 2! lr "' ""', ANGA -1 -- I-=
I "' -- I -, --- i --- --, ---
". :.Z.- --la". c-
z I 11 -11. I- 1-21 I. l, l. a.-. I Ef --
I I_. I .1 Ill.
,A r'7 'I'll, 11.:"T G I -- la REPARTO'VUEREJETA- I c A-- WIM.".-I,
'VI ,A, r ; 'A'-' 111411 "IViA
-- .L, c A --L.IL I., -- 111. 11. a.111 1.2.11 1.11"X.,1711.% .11-1 121"M .
li, Ia. B.I. -- A:21'1a'u 'd.NT01,'.n=ingE Z I;
,,c D 1.111, -.,;,.,Ilzll. .-."."--. -
5 DENTISTAS
1 -1.111 ".1111 P'17c1--,x,,, l2'., 4".- guas, citar6n, monalffical, -6-- I -A"A CARLOS SE VENDE I.Ld- -a-.!lA= -
gkll.l I d% 1"-1.dlI1- -a, 2 casm Id frente, 6 1
,r.,.,,,. ,;- ,,-., dt!. .ta- III. 2 plant., 16 h,,i,,,i,
,ad. c, -.,i,".r.'I:,,%'hI, ,- , DEL. WALTERI, "- EA.A --. --
d % ;;Ia,, -.2FI -A .I"- dern
d= z- riares, barm color., corcirl r1atan'll. b-;I-,o
d',, 1 ;,-t.il Tj.lrr jlru 'D 1i =! I= li.111.1.1411 GANGA, VACIA
L., 1111 Ll .-I- a. l,,, A- -'. -g
,?I d l- 11,-1 -,,N, l, --- ,-,,l.?Z. I-- Rentardo $370.00. Trato Se ,cg. a. 18.50 Ill no ".- -a- t-_11111.-s a-, ,l .- ll.a. c-=r'l A~ il -
""" 'L,
"'I""
"'I", 11 .11
"' ,,1 ",-
"l'. ." -11",Ill-"Il",PtLb', ---"
S I cA.A '-.M

'I'% -,I OM I M, I " -" : - 1. - --

"""" """""" "A l . I l -_ --1 -:--. --- VEDADO, Dmocupladill., R2,5DO to. $40,000. Infortnaan: San In- -i-s Inforanan: San lndl,.
r - ADD,
r ", -., A T T 11"ll'-7 = --.--i;1= i,
_. ,-, '. 7 -l t .- I. ". --V"' J.',' "I tialoci. 363. 1-5825 i. 361 1-5825 -.7"m ._.- .= -.-i=-, :: -
--. l.ga, ,i r ,l- -. ,,.,
I, '. 1111;.= .- Al, .l: - . = ,
---:'.- = a. -I. I.
1;1 -3I- -1" 117- i. I-- d l I VEfERINARIOS 3-134897-48-21 3-D-886548-21 = -=, ,I 111.1 1z. 11 ;17=11; -1 I:,- I d- -
I. --. -;"-. w
A ,


-, ;;-, a l. .:: I v vt.l. IV.-
11 II .- ."- .",
c. z,.lI I, .6, E'll. 1--" I U 5692. JEBLESf PIANOS I. Ii.lUm, .11.;.11 1% ,
I l .
c. 11 ,A iA %a-,, ""'a 11 .A. 1"= A:.II1,1 1:lt I. I -l. I-Ao, Il- u MENDA GANGA. $22,500 = %ft -,.L .1 LE -EN-LOS-PINOS
--.- ,- .-- I_ n S,
- - d, Il.i" 11 F% ,._I,. _.I I. l., -. -- 1. TE N D E a I P0 M+ I 'I.- I. --
.1 -- "'. ".' a-1111 -a .-.-
0'. .- I,_
_
I 1-11 dl.- I ._.,- I
"' - ", -. ,
"' '
-- b-d-Il -N%11"2llA.-1 A.,.,. 2.11" i. : S E iBRIL NTE-OCASION! 14R-E1AI.1=.;.".1,=1' .7-n:= -
1-1 Ill -r--l -1 ".""'. ". l. --.,. -
-l. -.1.1 - ". I -_
"- --1 -t- a__. "'.- --:a
-Ml, G--1 d"', 11- A~. ."', .11 -11.,-A -': "' "" '." lb' 'l";- "' 2"Z" I A. -d I aaa la -. -. .'
,,111-1- 7.1. A., -- A! ". I "'i. 2-
-, -- -a. I' ,=. n,- ., r-.
U-S- -S _
l.*

v"' I 1-1, -'a : -. "' 0 l- .
,- -,-,- 100 ,,R ,- I- -
"I".11 "
h"'I f' ',,, ",'j =.- -11". L Zal- .,.- -%'.,t.'. :-.a1!1=_ -iVACI VIII -,--.
il, J, ,,gir Id, .' -1L--. ai.- al ,,=.- ,,- alo .-.- ,-, I d 2 $75,000 reditga $1 Ill -.11lc:l.-1.-1",a0, .-I. Z dM t E. Ill
:::
Il Atig-- I~ ,, I o -. ,=.--'.'. ='-"l-, -.-, -


image:
-------
-. Casiicaos L4RO D LA ARIA.-Domngo 21s~t ner de195 3'agia 3
VENTA VETA VETSVNA.ETSVNA ETSNA
48 CM 9 SLA.S S SABEIUNO 5.AJOOIESVACS I0OOIE. ACS 4 MQLIAIS5.UELSVPEDAS o USEIUPEBS_
33333333, A033335333353 333,33333 133033 33,333333 33 333 0333333.3,3 .QuL~to,3 553 3.3533333 343.3 3330. 3 3.3 5,5 3,0.5'350 5353. 33533d 3335053 1133 1113 5151.I
333 3333333337333135 3333 3.3333. 3353533. 1 II 3335 33 3353333333 331~5333o .13 310 7133333 313531,.3333 31533. 3513. 13333,35,3333,335. 131531 1.- 11305 1335. 335131I
03 .13 3.0.3033.53. .o I 3 3. s,3. .,3 5.3 .33 333 3335513.53.33 3 335 33353.3333. .333~ 5353333.331 ~ .l .33313 10
I 3s3io.,333 o s I035. I35. 333747 .3.3 1303 l3~.311do 33 5.13 13 DIAR I DE. LA.335333 MARIN.-Domingo3. ,35 1 de313 Ener3 o d-31 357gin 39, 53
3.33.33 I-33- .533 11l35~~ 353333 I333 .
33 3 3 3 35 0 3 35 5 3 3 33 3 l 3 3 35 3 3 3 5 3, 3 3 3 33 3 3 '5. 5 55 355- 5 3 3, 3 3 3 3 33 5 3 0 0 33 3 53 3 I 13. 3 3 13. -1,, 3 3 3 0 3 3 3I35 3 3


1. 33 .3 3.3I3-3335 ,53333l3733. 3-333 1_ ,1-1 ""I33II &,1535.- -,.3.43333, _
h i-353 l.I -3 I I 'll333 .3 5 3 1 3 I33 3 3 33 3 5 5 3 5 3333 3333 333 I,33 1 11I I .
35 I 3 350313. 33o 333. = 3533.3 .,l3353 .d 333o- Id. .t.o 1333 .3335333 5. I I1,-3 ,OTO DI. il, 1-111 E SEL II
3333 35333, 5,1 13 333. 3331 A453 ~33.553 . A- ll ~~'33 1 3. 3,33 53335

33333,353 -133.3 33 33330". -.3 3.3 3 I 533 n. .13133 I333 1303 353 1I330,I. .1.~ d .0333I d.3.5 ," ,'" d,-.1', ',, .-333. l -
I3- l, 17.,.,., I3 s1-1 1," .3 .35-'- 111 1I ,- .,_ - -1 1 I~ -
3335303030333,3333 .3.I d33333 LdIjo.qind-1Ibn '5 333 ;' Id 33333 I,~ 3-1-3 U.3335333,3 .I.533 --1 -d.f--l("I
.3001.03,331335.3333533 33 ,,,,,,,,, 33 J7133,3i-,,53; 3 1- 1,a33 ,3F30jp33, -l I- .35,1333 __ __ __ __ __ I3.-lIn 1333 ,
5533~~~~ 3333 -3.13,3.355 33331. GA.N Voni MAL CO 335.3333 _5353333 I,__33, .3 53 -333l3 -353 ,3533,1, 3I353;.3355,_ _ U B E A I
33337310353333313,,.,, ;"I'., 533331333.3333333333335505.3' 11,13303.3. I333113335335.33,33 353333533 331533113 '.'!.'.*I 333333 333 1 __________ -~ ;, ,
3 3 1 3 3 3 3 0 3 3 5 3 3 3 5 ~ 3 3, 3 1 1 ~ o I-1 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 1 3 33I3 1.- I I I -3 1 3 3 5 3 3 3 3 3 3T1. .3.3.3 1 1 3 _- -3 3 1 1 3 0 3 3
E3.47I34.33.33.35 -.j,~. 3533--3 .4__ __ _ _ il___1_______ O ORDE EL II II ,,', 11111111
.- -11Af2 .3 lOA.SA JULI,9.LVloo :.i .1.1? A .LA .I" II"NS X! -335 U1133---- 21II -1,- I1 AI ,
.333133 3 3 33333 313 3333'B-3533.331 33333333,33333333-5-3.-3-3.53. 3-3.1333.3
55303313131.5353- 3353 .1 .5333 -.331 -A33333333 33333533333333 I533.3 .333333. 35l 3333-,3 ".____________ .3 O"OETI NO 11 3353513 11 0300
333333 13 : .I. I 1,rM -. n- d .,I.1 11 353-. I3-1, I' 1!55133 W L, 1335113[If35333533 MoeSIN-
12 31. 3333511 1 35 1.ll1111, 1. d 1n l., l ,A _- lz B--.111133-133 '11" 3IT 33
-~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~1 i33335 333533 I33335 0333. I. 353333 I3333 315533 31. 3 3 3333 __
3 3 3 3 5 3 3 3 3 5 3 3 4 3 5 3 3 3 0 3 3, . n33 3 0 3 3 3 3 3 5 5 1 1i 3 5 3 3 i n 0 1 31 3 3 3 3 1 3 -. 0 5 . .3 .53 3 5 3 3 3 3 0 _3 U L M R E I .1 0 0 . . I _ _ _ _ _ _ _ _ __I' I I I I I .
"I. -L3,l 3 .355333 333 Li 3 3II 5333 -q- 3 L,__________ 3535535 113 ""I I,-,!,,Bd 533 '"I. .ir_
L__ -i"""d: ,,,, _Z_____ " -____% _____ -,3-3L.3.".,5,d". ,3r.3'd. tII I.: ni3" _,I3
~ A'A. AIEID DR CO U-A d.3~ I, -Id.6I;,%i = -315.- -I 3 ,1331333 -33. -535 III .5 333LE 351 P(3RL BXRCX Li., 3 351.53 CAS J
3333.333,33355333 .,-53130 Av -sl.dt0 tootli r L Ls- 2 L-4153. 35.333535335.133335-1. 11
33313l3 3333. 3,5d. -3 3 I a-13 -333 33sd oiao o3-,3 I.3-3335.,B ,_31.33I A. II- I -.--__ __ __ __ _ 35.,,3335353_3" .111, M E-3'3- S 3333
11'r 3.337-. .1 33.33354-- 31. 3,' t3l30 SOL JULO:33 $1 a~ A N BA 33533 I- 33353,3 3530 "I.-33 33.3I31---,333331
_,. ,,, __ __ __ 3 3 d1_. A 1 1A.,35333 3 .13 3. 331; i,,. d 3335 "I I.,3333-13. -:- '1i .155 I'~ 1 1- 1. IE E A SI RIP IG RA RE
1 I 1 1 1, : ,.T . . 31 II31 13 33 3 -3 .33 33 3 1 35353313 .3 513 33 35 33 3. 33 0 3 3 1 0 5 1 0 _5,3I3 d_,,3133. 333333.-353,,,,333 1 3 I3 .3133 31 3 ,, ,313 3 0.1 3 ,-33-- -
.1.3303.33131.33. PA M I.3 -3 35'.A 435 .3 I.333 333_ 3.33303.3. 3-353 331,31333,03 -35,33 I-"3033 I.33_d
-13153333I iI 31, 53 333331331 -3 33.-A .3.333.I34 .33l.l.333333 I., %-B.11333l3 1 5333333 I 33,53 .,S il33.dI F lIIN 1 II ,1L ', I5-
.-33dd I .V -I L~. i 111I l. 3333, 1-1 135. '1 ,1.3133 ""4.", I_Id 353,3335. 1 1111 5333lli d!-' 3 63 I 03 I3.3l 3353.51.S1D
I.,53 inI 331I 13,3 3 d3 d-33. "3 .3330 ".I3 33
I 'i". ""'. :-T!I "! ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .333,1 3 '"'ID"' ', M -. i ii. -II.-I:- ,I 3.3d I-ii 3533503 331CI $230(. 1 .,,'.I ;I333- '--,3',

I. 3. 5.7 -31 3 3133~ 33 .,- Al lodo 111'1d311143 3s3351: "A.,3 53 -.-3- 1- _ . 33l.3.i-13351111-1,- T3,3 -,3,, T11-"LAlCU M PEJID O R A-
B A X ._ o i A V E N D A C O Lad e U M B I A 33133' d 1 3 31 3 5 d- 5 3- 3 3 35 3 1 35 3 3. 3 0 3313 333 I M 1 35333 1335 33
to rs o ~ ~ ~ B l L-a 1 1 1 F r e n te I .la d A .-5J 3; ~ ~ i 3 3 3- ) 3 l~ 3351 ,33 ,1.1 3333 1 1 3 1 L1q,.1116,lI 1353 p353.33353533"135.1
_____A___________________1 -- _211 11 j335 3'333-3b35 35353 Lm5331,1 BE333KT D I I1 d.C ''.- 5t---L. it ,, ,I
33_133 I.3333533 d5533 _j3- entreB 3B ,swr,2x0 a 35.335130 .I.3-333-3 15 303 531, 3333 :,-' ._____________ 0 535333 15153113,3 355
33~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~ 33333 53333 I333 I333 ""3 33333333 "3~3 113330 ,353 ___1T_ D__________________________ "I33333I 'd
53333. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ -BI.1 3333,333 13133.3 I~335 .d- 33.035555 ,5174 _T3535r33t MPRT NI A "I. 3333,3331 3-3- -.3331-.33,31, ,U '--2 3333.Iblr35' 353535112711".35 3 3 33 U 1335
5'- --. - ,- .333. 33351 33 ,33 ",.0333. -- r cs d e n0 l 4 0. 2 o s 5 3 ~ l 5 l I 3 3 3 3 111X33 0 3 3 33 3 33 33 3 "311 3 3 13 . 3 33 3 33 3 35. .1. ,5 'n o b o 3 13 1 1 -1 5 11 3 : 1 .- 1 5
,IT 1-3,I -33. -.33r13513 35-33- -pr u i a -3 3 3 3 5 3 3 3 5 333 3 3 A 4. 5 ., 11 '1 031,35 .,,, l353533r I 1l
N F I N C A S ~i G K U T C S. 3 1 3 3 I I -3 3 ,0 3 I 3 3 f 1,313, 3 3 3 .l 3 "__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3 5 3 5 9 ;- 5 1 3 1 5 I_ I_ _. . ._
33-7113III 35d GA:3333333333 0333333 I-1, I 353553 13335303. 333535 I,3p1333 35313331,,35'l315353535 3535 313r
'.I., SOLA -33303 i. 335333 -3 Ill35~ -3 d,35 I5 3535,".3 35131035 _- I~ .11 A.g35rle ybf- '" .11.- 1 1B
I 1 1, 1r.I3.4PL A ;. I Id I 1 I- I A G .5.31333 13 1 137113 All, 11- 1-3 -y3315 335, 33553 A
.I3 1333333333373335 T. .3.3.33d,3II1, ,3,I .3. ._ 3-33.5-35.313. I333., '333-1__3333I333dI3I.33353I33353y -.3333 dI,
333333.3.53 3.1, -ol 33 3331333 33333333 3133 333:333 335 3 3533,3 35 53~35313 3. .''""' 3535 353 33 3 3,3 3 5.3 33 3 3 1 G IFC O TU I A
33. 33.13 33'%.r3 -3311 33131, .3,3, 333331 3 033333 333 3 II. 35-.'.3A3 I_ 13 315313 35333111-3131~333131~l3lI 11~ 1 333
"I G A. NLE l A E G30 A3 3* IC 3131333".1.I3.3l.3BtI3 "" I3-13I5I3,, ,3533 33333 -531 I'll "333~ '2 7,333 I-33133 35331131333 P133- r I ".
33.333 355133 313333 3333353 - -d. 33 33 3 13 03 3I33 ,,55. 3 3 ,1 d.53 3 1 5 3 3 .I,- ,,, -03 803-803 -0-31,
-,I 3-7735.3.37sBel~ = l .I,533513.1, 1 P Y O TH 1 I 3.3I11. I.3333 I 531 3 1.113d3 -,353 31 11 53311 .
~ ~ ~ ~ ~ m fiouta PaJdrdeEmo, -1 ,03 ,I3 uo I, 3r 330 I 33 ".I. I I,353'r3,33,3352 ,2 ____ ,
MARIANAD b ,,.),1 3g3 51 leITedLb~. N -35.3I I -I- -.1-33330 .~33 -,.5 FOR 313633 31 31'r1 I I33103 I"13 I30353 3331 33.,.; 333
31333333533353,.~Z'%Al" "353133 333 3330 I33 M'35f3 333 7337 3333033 I53033334353. 3513,33333 1, 33335
,3 , f ( .1 1 ,' m o n.lBlic o 5 3 3 3 5 3h53. 1 3 3 3 3 33I 3333 35 33)13, 33 3 33 3 1 .11 33 3 3 3 5 3 7 3 3 1 11
03333 3., 3333333 153tI 1 333533 2 M 3- 333 I 53.3 A' 331-3 1. I'll 5 33 A ,, 3 5 i ,- A 313333' J I ,

MA fi a P. RC. LAS .i.s 3333 r333 11 11 5, 33 li r53 .3 3 3 3 1 53.3 13 353335,1333 o 1-1 53I I 3I I1- 13.'I 3A353 1,335 II-333 .31, 3.33335533535 3333 3133.33. Ap3.1-35333b3 3"5I0%0(3.3,3, 035333I5"I.__ _
,. 1 34 1 5 33 3 5 33, ~ ,.35 53 71I I3 3.5 ,53 1 3 n 1,3 7 ,,11 ,, 3 3 3 3 ,3 ,13d -3 3 5 3 3l,,, ,, ,, L53 M E L E I 3 3 0
__ n i, d. -.I"._______________I_,_Iii
P A R C E L A E N71 L A T O 5 61 3 3 3 3 3 3 __KI_ _I d _d _I__ _ _._,II a g b I a -
.53.3. I3733 -_1,3 -33333, 355313 --333- 3, 14353 3;nI_ 'T5 , 13333333r 3330,,, 130.3. .- ;I in i, d pa 1. _,I 1.I II1 4,1
I-lzII ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~3,33 33353333.11A 1;I I .I -lo.-IIi .led.3 33513. .3 l.I331 =- '. ,, "k 1I---
F.NA. 230 ,I3I I.35 -, L -31 3331 -A-.33. '3513 - -Al.33 03 3-53 311313 dot- . u.5533d 35 1333.3, L________________
337 3 33,31333 0*d;%1 .,7,,, 3333 5304 -d353. 3354 3313 .313 -333 3533l33 11l5I 3 313 1 5733
CA ALERA 333 "'5.3""',3'"3I
33333 33335033 L 333133ds 33 3383 333, I = 2d 3331 -5333 11 ,11 .333 3333. ,, iDESRA VENDERI, SD,, AUT 13 .1 1I333 :10.,331, <3 _ _
I33- 33~ 333333331333, 33,33333t.333330333.3 -I 513.3353033553 3333335313353 Y33rg3a43r3 ,3.33.1 'l !.1-d _ .
I 3 3 5 3 5 3 5. 3 5 3 3 3 1 s -, - ti3 Ill. 33 3 3 33r.3 5 33 3 3 3 3 53 3 0 3 ,3 . 3 3 3 3 3 3 3 -3 -- 3 3 3 -5 C A'O '3 P A R -33.3353~r 3.5 A li 33333 33 '5,3 3 15-: 3 . . Idr s FA o R 1s d d 0 5333 31 d35(U E.,E O I C
B-~fi d r 3 ~ 3 i- 353 -3 3 3 5 3 A ~ 3~ : ; o r .3 3 3 3 B.3 3 3 3 0 3 3 3 -t s ssEoDo B A Rs f i x TsssN T T 1 9 4 o'O R P L A T IXdM O O E 13, 7,33, 3 1133 33 11 3s 3,s I30 5 3 IT n 170' I . d . .
,I 3331 I .33 1,, e.-330 d.533.33.a A35.- -I.,133,3-33 -.,,A.,." 353 33333.01 3., I r.33 -3333 333153,, -3 A33.,, 33133 33-333 3.
33335. 333335 3303 FIN.iITAS A ,25 CT 13Ia3333 l -301. 335 31 & s : 3 ~ 533351 110alFb M E L S O F~ N
15~~~~~~~~~~~~,. A!0333333.rI uita' n,0353S3313331 133333
11 IL 3333331 3316 13.5311333333 I33a333300333 7-1, ~ ., I%.flfl',I_ .1 I 333333533 AUTO. idl 1rl LB.LP Z IA. VEGNOI OE OS R TF11. A LL 111- Ill.'.1. I3aIrI mo -r no'1Zs
-1311, 3 5 ", 3 -3. a'33I. ,,.--I -11 - I-13.I A,,I3 L3333-11-" l 'l, -l 33-, 11 I .1
Ii33335. 333330333333 ,350130133 115 I,3-1313 311.3 -33333333,3 ad33 -1.5 I3 I:.s311 - 353553 =53did3. I.:3033 335' I. I031 5"I- - - 3531 p3153115. 51133 a35355
'7'0333333333 'I'3333 133353333353333333353333.3 il33333333 L-,2350 3303 .311333 d-35 3033 .55, 3 .3333 ,, did35330-335333 ,3-33 I 5 ,_ A d13.3. d 110,,3 .3501 I'll.330y30151.35d10 R AI 7 f 1- 133113,1 "5-11,1d331__ _3.J3
53 33333313333,53, 33333533331I.333 313333 3335.333 33 5333333031 3,333513333 33,33133133313311113153,3_-,33313Id313 aidd, mrfle, 5053333it11., 5355did.b33111013I3

,_,," d,. 1" ,. I334 _53'_ I'd 3_4333 -5337 1 -3333 ",3.1 .33333d 3 I- 333 I 1 1 333 3530, 13 I'13357 I 33,1- 1- 7 'i
V13131 33333 3513 .333 -3 I 33 33n 3I I 3311 3I 33 33-I33333 3333133',333 .33 3351

A.3 3.3 3 3 1 7 3 0 3. l d o 33 1 5 3 dI- ,. - 5, .- 3 3 3 3 I3 3 3 3 3 333 313,- d I'1 3 53 ,0 i ,1 11 4 I. 3 i l 17 1 5 7 4 FI '
II 11 d E orli33d. ,1 . 5 3, 33.33 .353333333333133A.-5III311
33 s I ? i tA412 tls cluny IM NR Ac uNF ob di HURNl -B:IA1 1 .I I.NI~ 33513 1-51-1I. -N3 I. .311-33353.3-3I3In. .3.11 MiRE ESTO ,

11.1i, A. 3 -3 I- 3353 L-33 333.I 3333-333 .33 33103 IsI. -3331 I ,- 330 I1 -1
33. -030 '" 'A'" 33 3533 1333 3A33033335 -~3 "d3 -%_333, 11333- --- .l.33. 100. O UO URTO A itFo rd e 1 I Sn35-r I0 I 33',3633 ,. 333 355- 53 (3--
"~ 51omltl. -SA LE IEi TO Y13333333313333 aeer I.-o ',, ,. dII' r'-e-.,'r,,I 'lo-re d, Ilos .q. Pi
.".":- M,, 30 3333. ,3 -33 313331533330331133333 .113,3.3333s03333I303333333,115.3 ,U ,155137s"35335333.7,03
33 33533333333.033033. ~ l~5~~33.333 3413333,3335.3. 35. 1413373 ~ 333333, 133313 110013311 35313, 80, Rdio-050 E5353 3.35 361 1010 p1035303
893333333.33 ."'.3 333a a.335 3333333 03133 333d33r31 Cole, 3353351353 sssrod.11 ,1s 40IIIl 1 .I,,, ,,i,. ,. :I,,,d,. ie I T e3, IevdN3
__ _ _ _ __ _ _ _ 1 1-33 35 .3 53 1 33 3 .3 3 I I 0 3 I -35033 *353 333 333 3.3 I,3 7y l 33 3 3 A,;0 _ ,i sd d s I30 5 3 ,._3533 I. .1 0p S a .51 51-
3373333 55 ,3 35.35. 5333335 y, T3333, 31331133 00333333 -'-- --33333 ,--I I 7r3515351 Ho1. A-Sl" V, 1' .r
I.,_:____ _ _ _ ___ _I 33 1,,233333333 II L- ,_33333 535.33, lf. . 5331 le Po ta .La a a t 11'33 '

33300. 1;.1.13~3 3333335333333337133333 dTn. .A.I I 5-3133-31 I -* -533l "'3 -31,10 I BL7UII "SANT- AS!! I1- aijusu
,__ n373-1.1~o .33330333033 ZD.D nr __333 1.;I, - A I" r- ,I 1 I '.,l 1113RI "TIA" D-9
357,0333--0. =5313. "I'll,333 33 1 33337"303 "5330. -33U ILL 0"533"55 0335311= V 301s303 ._-'d_ .33 "330 '.~fL "Mue l 3531011o 35 a35, Noa
PARCELA_ ___ ___ __ L W O " "" "" A "Idu _= 030513 I'd Linus3"' .,.' LTL I .3331635

14 I35 33 13 3 3 33 11 33 13 3333 3.3 13 30, 10 33 did33 1 0 35 3 ,0 3 33 33 5 b1 3 63d "._ _ _ _ 13 3335,353 31351 5 633535133.
G A N G 'd'.1 t I335 1P 3 3 .3 I 3 3 . 3L. 33333335353533, I'.-.333 -3, -33 33 33 1 33 03 57 1 t n.d 1 d .33 C A M O NA P ANDE L, R E PA U T O Irn e a I. e35353331T- 51 1311 3 P 3 3 3 3 Rs 3 3 3 3 3
-I ,I .d l li,-L331 A~f l.ti.3333.d, B_ .,--.33.355.3 33335I35,353333

.I I I ,3",3 3033.3343. ,_ a,.u,.35135 .II id- ,,I- I I, II3,d.5!Z! 33%-77
33.333333333.335353,3330335.333.1331.3 3I3333331373333 337533.3 3)333.3 Id"33,3,0313 13535 3-= ,3 35i ,,-,n 353330 loo III":2 1-tar. "T1,11 Silos55. 74333.~
-11II 3-1300. .)1.353 .1-13 133333 I.3 .3333 33330 d53 -. -7 ______,I .I -11111 J-llII -~ U BL S B F C
___________- __. __ 33. IIQ;133 "' 3 05.UTA 333 2350CS33 Rf bi -,I I %d ,',. 333 ,',: ,,I30, 5.331303 733 I ___o ,1,______ ,27,____ 1I__II_-L IAI
M. AD 313333 --.13000333333L333,0 --333 3333, --3313 --3-333 TRALE CONVETIBL $3.00. MENSL'ALES: CL-5 5 33.3 1.7-3 3
,-I- ~_____________________ 35''' .'l,'''.' .'= --. 3350.13,_ -. 313 AUT LOPEZ S.3,133 A._____________AD____I, _- i-__ .*__ 'i, ]-."r-
153d.3331- AR IN O M N NIL R33333330.030 3133.53T353 33 33 3 333331351 EN5331 MA033331 -30L ,o .- -.,,x -3036 __ __ __ 203 313153333 I,~6333

3 0 3, 3 3 3 1 3 3 3, .3 3 -0 0 3 3 3 1 5. M li BIE G C A NT1, VI S a n I o e n. f i o r 531 3 B I n 0 5, Z ,, ,, -. , , :. 5 3 3 3i . 3 5 3 3 3 3 1 3 3 3.23 5 I ",3 I . I~IL ate R e'd~ d 0 1 1 3'I I 5 3 5 E n
". V.ND. I 1.iAB erIIIna 133.0 33133 13531. L-1.1 1 3333'1, 35-3331135 301053333 rouellm, 3533330335 35__ __ __ __ _
I.I- .EPATI 30 Al 3 600 Voaa .335 I 50l-330.333313 -: '.3 --_ "'.I.-. 33333 3335333I 3A-333oo333 33 Am- T,5,, 1355 B -In, 350
'"303 30 30333 0333133, 3343,.ieo .e. .df~o 33 $1100 ve"ile Nombr mayo. j .".",33 ,=3 do 333-I bell533031rl633 e310.3.3.en- ,3 ITI

1 .,- .-.,,z-,-i. -, F. -.IAS 35035030 _ I.'I5A IA ,I_ __ _ __ _ = I-5113 ,I'l10 11 113533e51.A373t~ C d i. e
It-3733=33I_3,3.3I3,3 ,.~~d "33dS L I ~ tn sui u i r m n 3 333 .15 1033I. 111.,35., 5 -.1 5 -1
-MIIrIniod,'L~,,.I 1.t 1'.1 les .' 1 I-313, 33 3-_-335'1133 -35 133I ucu e do5333,33133333La334Fr.333_U- I fl--bflt!a ""ut" It A I'A U r 3e D 335 63155 0 -
EN1" LA Ia. AVENID .%~l53~ I3 .0~ .,05 -571.333 EI.3 SoT .ss .353i" I.~RO MES .1- .LI 193933 _;"I ,,, ".,'Im. 1",' Il

3533333 -3333335 ."'B3". .331370 3313 3,llo. 3330333. ,~ .3 13- B T-,- PAXAil -_- .'VBRA1 T3 .-33-55I.- 03333. It301 ". I3 f- U-74 C175-3.313-.1-3 n"
I- 33 5335 -Il 33330N BAR30.03 333333333 :L3 3033.353I11 .303333,I. I ~ 0333. 3 3335TI 3 13- 3303 To 03313 3,0 -3553 I333 11311,, ,l1l ose 's ,ovCw
I '33 I 3~s 33333 3S335 r3 1.34 .3 AL COTAI Vm APL ZOS 333333733300 z33.5 33333333533337 ,'.' ", __, ho, _35'
,~~~~~~~~531331 113 333331,1,.,d~fl 13133,303 -I5. 13,,, .,. ,.,,,.,,, 331d. 533 I-lrga 35- 35d5 7353333. -
353~~~~~~~~~~~~~~. d.3433 333333,.37.33133 351 3311
.V.ENIO SA RES = 33.35333 ~ c .I I'd Te.mo undrn .ecdn5 L3331 I. I3 id- -, .3.-
I- -33334333 I, II,33l3~3 ASQIS.". -1- ,
--3~ 3313 333., 333313 dd333. I3 5"5 .I.333 333 30 lo mejre luge Ie Ce- I333515 .-.3334 = ,. '.573 3333 -.r33353 I,,3331313S33 3 3 33 A C SB N T
AL. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 33 I.,.31133333 ,2 33333731 _1 333 I ._A=__'.___-.,IM.-________.________I__F R OLO $000ME
333 1 . A. .I.3-3. -4. -I,:3'3 ron tru do pa 9i-33133 340,,% ,LBd~ d B c,, m3 '- -_ .1' '.dI- d '"II."B. TA' NQII So 0. 333313533333, f rno ., I,9Do33133,tt 33313L A Se, g -
13.1k- I 3. 35533 33,3333,3 d.3733 33 ll ma d 1 7 333333_- ,B F _1. .Illl . ATIB 1.7333 3333333 330. 33333033333,, '.',, _',", uea S301 Had, S 5 111'a 191ni ,!, AS t~ aESCRIBIE
'. n d-_ -I.3333333 3.33333ptera 15I 3 3333 3 3,333 3 333 3l35033.31335lsrels, eoopd 1B
3033333 3333 33- 33 3I33,53 3.3' P.-35333 3373.3 0,353 ESALE M O .242 .3333 ,3~33733

P _____- _-__Aid"_____ _______ II__r _Ir-: 3-' teni"La Nd-
_M305333333353. 3,0 5333334 mU d L,,,.,d,, IA .utI II, .1,. IL. S,- -I- l


I I l-' f L A l 1 ,3 3 ,5 3 3 i oa 3 1 3 L L ,3 0 3 3 3 < 3 3 3 3 3 P. A R I LA R 1 I B L 3 3 3 3 3 1 5 1 3 3 3 1 3 ,% I I I I5 70 3 7 3 3 3 0 3 0 3 5 0 3 r
'I";3 I,3 300531333 I0 ,r33333, PolA 104 DE P3 AR T.3313 5,,, 133 R o 5.U ,F"31111 311.11 I3 01 I 3I133 I, d-331 A 995
333333335,33333,03353.3,3333,3033533333,333033 33.335.3535, 3503333333,05335353.33100533 30.0. ~ 33,3355.3,-0 330131 1314. 1'L 31333330331133 ,aI5 "El3333133333o343313.33135. ,351. 3.aleTosl. Ad
,It. ; -3 "I-33 IoL-11- V EV11.NRA 11 I33333333.3.333,333 .3.3 no,3 .33"T 13.' .I I.53331:3 "L A P .A SI' o' IBI vv,:3035n '-1 enporJIi.I-I-d ,d I, -,B R IAR U Z R T9.M
~~3 3 03 3 3 3 3 3 3 035 303 41 35331133 3333I.I 3 3 3 3 2 3 3 -' I3 .33 e3335I .35 33ER O 03I3 33" ". .13 5 ,33 3 ,: 10 35 . a d d i 1i I l I X. "I ., L35. . - C 6 7 2 F b
353.7313__-1--3- r -33 03 43 ,3 33331333,3375.l _06 . 33333035.BI 333333- 33.353 -3 .- lo33, .3s33.l.II,33s33~ 3.71l533 3.3 I1313533333 73I3TlAl 35 _"534 4 3 _." 3.M q i a 35 3 3 5.s,
BE333433333533.1. 3303333333033.4m 7. 33113333. 34 33173; -33735333.33333. -31,3.333.33333333333310111 03333 11133353531303335.333 di__ __ _ l3g1. S0 ec05 i0
'N ."'334 3 53,s.35 3333.".3 I3-333 -3 33 --333 -3 53 3333., r d 1n% ; 2 Fe10 Bl_


image:
-------
P.79,I1 i!8 JPIAJFI&O 1 LA JI1AltINA.-400fliiigo. 21 ril, Ej-Ier Il I'$5, ItIasihcados

V ,N TA sI VENTAS DINERO HIPOTECA -PARA LAS DAMAS ENSER7ANZAS A LQUILERES- ALQUILERES ALQUILERES
3 7 UTILES DE OFCINA MATERIALES OE CONSTRUCCION164 ,OFERTA 70 INTES PBAR LAS DASI 77 ACADEAS 91 CAMAS Of NtIESPEDES 8 ApAITAIMOS 1 AARTANENTO
,, 1-i I Ill, 111-DAMON DINERO EN .1 -a o( Io-(e. .A. AIc4,.( .I.I.- I. Hole! tesidencia "TURIN" .Biu. -I l ,r r
EFECTOS .N,,,R-O. . ." "' = 4 ,._9 e0d.2e!b._i,. -o-' 0-- O .l. - o .oo A n, __. I
.I I I .1 .CAiRPINTERIA HIPOTC .~* -l;0 .io' .o~n ,,,o. .nd I,"', 9 ,Ao -n.- -- I ~.2-O e.I. ". t, . BA1' -,
_______________ Nuexo y sada peliv,0m -All -I.09 -.1.1-A. A." .n .nci0 .12 '~~ e. .I. n00 .0l.iiO .-0o.ho,.
MUEEES D OFIINA enunons Aolejooiprimera $98 eo30,0,"I 0C2090ENO 'C"N ,- I-~ _~ .". __ .= .-:- -- 3.-- o.-.j701 ________
MU FLS E D IGN ] Asic- .au~nimo "r, Anire. ---e~ 1 1 I., 0 I E oe qr. ---- 30601 "'.
bidn tejo rea to I,.- 3l - Ii. 9"02 li, 2 - .,-. -020 23 0 "~0~e~ """'. 'a.~~eo "' i _! .3. .I .- ": -10.i. I~~ d., I.
-, '.ol. -In -1, ~ n ~. i232 i -~ 2*9.i6 o -.,_.-. B. nl. g- .o.
,,5 rion,. _o O,-, ,9O "I". A' 2 ~ nIe _, 202. A-riO I________________________
in.I.f i d A EI d_ a_ _. i ~ el*le. 0.6 ,i 20 11r r. 0
0 .1(-12 .02 Io~ IO I.i.O -11.,,. ,''. 000 -. -1-. .- I'll
"il 95, ALTU___ DE_____
,1-Ol 1e I. Io Ln, 11 p v-,Zap ta ,.e din 11-1 ,.t1; 6E-A .-I I.,1-i- i321-1. I 3Z l16nj6(1mZ MAN IONTOL DO I.6--. 2 no I.l ,00


-'4, I' i""I B d _x!,,, e. . - -oO.
121 I j F 11, d I- .oi o .o s --os n.as Ia inleo 79 d d i er c n

311110 ~ ~ ~ 11 11.1. 11 1 11 1 P I., ;111 I_ _- 11.111._ _-_1 I i E S A UA-t i 1.1 -ad -og af a M ec oeg afi -dio 0.0- ieono;- A P A R T M E N T M O KIE R N O- .n I.,
i_____ ,0eniin'i -ii n -c~ eia Pe1dci de Li ",I'~,3,le T,0.een ,,,,, ,.- In 221I1 T ;,jEoDE CI. GAL AWG Or9,in 211323. 0 n2r.0.e
.1 ; i t NT, ,,, t ,I,,I -: mn, ag $2.99.0.ne V tL inf l I r el obi lido. C~n elego A cot-, Eln.snl,3.o n ,, on'V:4 ".IO 'I,0 ,423 1 01 02 "ii .,1l
(141,1, 0 .Il ",e vs .~"' ,I22012132 3232 ,3,1=.6 33,,' 4'.,l,".221 0163 e323 3'
I --0 1 I. Ci 11 .-2021 -ii. I. n,0.y G. nla calnrc.a ,I. '',, 1 .~ 11. 1 21 _. 20022 I_ I. ,_-,. I o 11 B
110,, I ,1I1 ,'',.l I. 2012 ei I d. ., Ie .roc~e -. iz,,llo 0
.1 II W N048 opraMRenn 205 d TeE-in uvs Ta. ______--_____r-_ 03024 6p__1 02 036 r1.nl7,11.111.1 00210.6t 1-.=_:1:
Z. Anona 166 M3,l n'A uig a oo e nigiri la dioma20 _1.l -1-1 n nnoo . ".".
I 1 1 1 1 I. I{ 1 _ _ 11 -_I _ _ _ _ _ _ _ __,
I r __ _IT __" _AI ________- AL AC NE MURALLA H23 3 271 2 n ta c- eln -2-IAS aoN A B 02NE ESQ,, 6.M NT F642
324 neon "- ,, 211-0 --2 e1.e31 _* 0 r6 IO 0, 0. oleO 2.134 ,. ow.!
ttgaeLLoeon a b ro cneleia. oeioAa 11d. 1 -1.1.1 -. l-i202l r31e-i 0e ZPi,. "V,.=.t -1
K,~~~~~~~~~ ,l Pi-" \killlnell 12___ Dmyr Par Iiot"a en "I'al" ritie, E BO DN 1 0 o9. n .e .i.i'ar
oi., ,.ti ro a alado rodida e lnoodo Aln.r, Ill. 19.eo. InnbO, AI. .b-A1 1.0.u.
-0 rBaent on ,o ,oilo OIaR de3121 .3nlomlo~a z- I~ ~ - .21n1, . re i,. 0,1 I. ,0 10 2~~l
_______________ MA U L , I, 10 I1~I coI. 102,11 013. m2uEec os ope il e c po a iiii oin. ci e C27-7- Fe r V d da 2d l ., .l._i,2 .,, -'
M A U N A l n 2 .1R :e a l i 3 o o l 81 C A A O f C O'A I~l e n ~ , O 'e I0 3 4 1 0 .' I. 'r ,e .2 ~ 1 0 1 ._ -2 0 0.'n r m s y ~ r =z i i n e t l t f g f X L , ,. .
'.~lsAbA0 ROMLE ,AIto.I .de.:ead _______________ coo r~t Raydo B.z. 20 N30el012n( "-l;li .-II I 1--i".,nn-0, "nI-- n.
OETSA1evneoe.Pio(oad pre 110. IT S 021Oi.ee GFN nA CATIA THEMO .n .l.3 -,2 0I .3.0 .--4, 33. IO2.
n40.,1 Feldm net 2M 0.121- 6
ES E N M E T o__1112 1110 .12, o. 9 .* 5 0a. .I .o FoO 20311. 2232. I =1-4.1 332012l1o I. 2111.1 rei Io 2' cno. Uur il., 20. 4 3 '. -.1113U
11 II I1 I 1.I I;I d , t L. 4-3122-0l2E.le.011, I~o 03(.02 10 _i,23320 MAN IO VICTOR IA ecs ____ ____ l-'-2 z_____ 111i_ 111.= 1.".-1 11
II loll ,, IC ,1 1.1, A0 il n., 1 6 6 0- o_ _nre. 22 .~l0 0 1. io o. 0
____ "I_ In 11 -~l - L A E E U A L 2 -caIl 1-M30 LA R GALB'AN-.! - '11 KO L r.3o enno.11- I ~ 2 .3 .e2 A
____ ___ 2l2 22.6110i Eoipain deiit' de .oo ieno Ilola~ o.l3032 aT. 11.1 1-- 1. iI
7- ,,. I I,~ ~ee ,le030l1 ,1302003 "",4n O-,',e, 10 l 324n 2.33.1,, ,uO ,,mp, 'h "- -lono.;-,.tj n
"10~a El ,,,,On.nel,623 noo c. Toocte on ila .1 ~ i12 2.0. .N %11 111: a 1%.1. ."11 4-A -- ~
In31 .223 I' L2 ____________________ 1.0e312ee.~31L( MuIaaHp-jIEB L IA
_O B P Li12.3n onlo, I oneo1 "1.21.92 4' I240 ",A. .Ih 11.1'. .1- I.23 a.3= 1P1 ee. 1.--,.---
_1 09' 11I' ". 11 A 1.1- ,,,,A1 0ln0 2i Al Ead Teccera4, elreds c, -- d. AP-A'NO ann 112 I ~-(102 --= 0 22-i 1 0.2 -0 _. ,f.3 -O .0.
21162I2. 213 .06C 2 2121247,2 2. i ,0,1I,___._____1-1'-.:."= ,____________y___In_
4, Vedodo F-52 ikeolin~ Io3.1e _.12. I'_.n _132222013-2 ,en, 0 ,.4 3"031.nI "'1 "I, .-
___ n3166.03 3 tin; isr lt. 0 0. 1. 0 0.,., 62Q nl.:l5 I 11 .~ - 0.AE AM NT NUEVOi. ." .in l
_ _ _ _ _ _ _ 10120 2i ,, 22 s A p"n s o e I ,I VI ENID A E
El7TI' IA LL RO ER --n 0 '", '.I2.d -.1 .ll a I 2 212. (n cni 31. a~cnc "" '. d" '0._. 0'1.I oO 1.x .- _~ _I .22.
1111111031 229 12 par .lil21 22 1.,Id 20ld.131 31- .ne ci, -.21 ,I. -= ',2 loo l. .
____F---____ .Ill DL1.1 91U .2.A1.12 PAFA ELR & HOGA

p Inhbr 310r oa.~a 2i1n01. 22 b 11 BhI-l-lD2 01 ,03 A,1 in1 02;,21 ~ II 19 o9,.21,02 021 .I 01l0,14 = 11 22-,_7 '
lips ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 919. '. C ltng io 50l Forc pa ga E 11 62.0 -n02 -J-.- _-. als . .2n 0 01 lo .n ,A_.001, 1 .2 nl. e dn IIds- SolPiRIEHTL R T HI.B.E ;:;02.2Cn00200oiion 2,eo1,(01 .olnn 06 31 1311300
nacsccl~~lIS Colod .n -dotI- -7- ARi~ Ag.t .t. ClI Tro Il__ __ __ __ __ ___ __ ___ __ __ O.l0fln.goPej0 312i

,It 11- ,, 'Ls -310 eTer I'llolce, I ,,, " ,-a 00212 111 -120 .o. 131n. 1 .d.r11i~I4.11.11. .
I ,UTI, !I,!M sooded, cco. A AR C A RE 2-.ln.Z -IC. nleta aIco.I.'.- $10.0 i a- i. 1,,.1 23022. ,o01 121
l.UD CO MAEA -E32.l0. lll. .0nlil On C.12000.,o N-S ~ AN1 Z ~l AI. -- .ai .a, 216C-OC.lY -.,.2602 I230 *021 .P "31.3. 0033
001M" 292" 10.'1", 2 o II, -- n I'12 451 Ill -- 0111 do ioecld .-P-iii URA-~. 0ABA 21l n9-11. on,11 0 e '.l~io .,o n 232
11-1 cieio Ategre-1 Bar .,~n. .6c2, lnl de0-03__ :,Il,1,II.- l.6A.
,10 -00 haI" es-iaara14 LaZ -010 -01 -111,-noo~l -32.-3 inCq6iir3CC336le en do la 2 , -. --211,2 I0n1203 00-.I.0204 CO1. 2.0-
a l o lo 1 .010 1001 -1e o o bnleo d 2 10 0220031 dines. t2-34-7-l Fe ,01 1 - a ., an.on :e~ a2~ =30323.'- = .' ; 4 .4
.1 -~ .110. li o,0 eo. iloo -c ""'0
III ~ 11,2 110,1 12 'T'- ,,11 1 .1- 1.203. 201.1 rn2201 i033 360526a. 32 210- 0 CO ONA : i~ 00111, ,,,,2 -dl.~1001 12 2ooO rnn. -~ ---. .010 .0010931 -e
-,~T l -.A! --il11-Wi 0-.2. a. 17 afic. del t,o 0on213, .-. -. OB IN "'.-I.015 'I.oI.0r03o olnom, Iio, n.oe
1. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0~1 I.",- 8106(22 S. --i.'-',- 1','' Iaan oo!, 0.-.' 'r -11I1 .2Iil.dd.F672 .-,- co __ __. .2 ,.,3.3. .".32. C;.--2= . 02
,IUMLLI.N. AVION ' A -1 I_
_________,I_____ 11 ,n. -1 fl D I ."n. r0(o _1.309 .3203 r.1nc1l 2i .be"o n.a 0 13o.or51o .0 2no 021.oaO.0 01230113 333132 303
-212 L- 2 1 'IiI- -- BA-ES .,I 203.3-16-0. 20., e.il 't '.,5 203 eafl. _lcon.___01or~0 ,e~oe~.03019 122213,6enO con
Tne-o 9. .4 .o i n n 9. eo ,01 1, 1 ,5 oln. ,ini . d-o. le_-'", ,.
01,nr I30e,,n1le A09800 L:"'.' :,,.: RENALDOT11 11'1 I'l ., t T Z', 4LU --.11 - .11. -al. -i il,,- $4 0.e 21i 2.APARcAME nc NUEVO 10111200020. 12013. V I 0.0,
3I12 .062.99 In 1 .lllO H -TEL E0-' ,-.I' ,E01 .l,.12 3 I30 2. O I 40,.' E I _- UN IVER ":

0.2. .1, 02310.1 rli _222222 i-1 a_ e-3 o 662" "o 0" j, 1 ,i .211. L 1 ael -i 1 1.1 O ~,n- 1 1.
III, M0 1., "-11- c, _2', 112 .01i011. _n 11 ,1 I ,lc 0' -2331._
I.~ .0nl.I11-l _22 214, _ 73 I T E0 ? A~0 I LH I a.H T E -E 5 E Tno. ,,, jI7 L 20 ,, ni j o 7 a I, A . I I -1 -II A -120 2 - 2. 1 .6
IS T U ES O O iA, ---- IN R _ _ __ _ _ _0,00.0001.i .11.- ,30 .ll, 'I" -' _._A.22 l 1 . -0. 1
102 0C 0100., ,,.,I,[T. Ra _ _ _ _ 420 l2dl ga13, in221111l0 02 .1 el .1 3.0 .eo. .0e21,. - -1 1 r A 1
10 02 131 hb lo.HooHOE"J'l.IIL 22 3003 'Au, PoO .I ., I ,0o~ 31 ._- .0 036
2101101211, --. .cma A, .a- In. oeod.re.to"nerapt
ho Ii cnda c sldo In.E 21.(l EIi 12. I.01.0 ,201123.201 10 00 I 2,- 10100022A2A A0120.01.-Iioo lne2l 02 .*3 C201,
", ,,,,,2212 'I~ e 0 I2 C.140 n lno o eso s ogo liarre y g8dn3i hofl .0 1 1 .1131 "141 01101120.d 10 6Dm 0 220.no 022023 0. I 2 1 '3. 06171212,L. ,ll30e',EIA,,E, 321,0322 i~liOo 00
l00,2,-tmaTil C p ; olneor. DCm tc o ooero, y "ooi tiad A t. I -.w ". F- h .i.ol.nlle ,.,. 00- 02621230. g., % 1lel .- 3e1i ,, o noc n.0l,-- e . x;
92ore310 12b,5: 3a6C33.03 y- IN11-. .2,1112. -.0n .1111 21 252 012201006 02l043I 9loy~o ".I. -,23 2a1-1.3 -_ I~. -- 11 .
-1. cna 0 llhoo o"oIr 1- 111 -1 A1 1112.= 1-l : A .- l .I
PIANOS OF lOD C --EA 212.01 .I"0 !! 11 t(. 0,= -13 -211 -10 ,,2 1.10 -11 _TEL MARTIN'
11 13 f,21 e.I.r .7-9.". 0(2,0o i itru n il.5 1 .1(.B _ -. 1 -12. 3- 032. nn me 0-2 ,,,I3--,
r 1100,i 'IlIIi"; ,,,,r I rIUIA IN MALn2200BE 0-, -2 a--1 -.l-9 On.I-~0X 0i ni d 6-32211.132 31269.100090. r,.".-Ie.--.ol'260n2110I .1 1 ,u2'2 I ,0 h .230 022O~V D

n---n----- 01210n.1010910 -011c ed iz.m ltns ea -IE 07 R FEO A R FW F- cannelen. in-d 0.o,T. X, ",:-02 el.- ,00 -'O. -.-.0231 11C -_ I
Ion octo 230020edoldon d vlr.5001 ,22or.".- d 0210 l. IL u k -31231 10231i3 20l.-1. -- HOTEL. SINgr NBar enI' no.111_ 1011, .1_17 1* 11 00 -.11 A.r3333 I y l.- CLe,= 01 O--S
mondo ~ ~ 'I ,z I0~ 10 t.t0 3 1 3-0 1 o 20. 1 o .3 ir.i -~ .~ -- -0- 2 0 2 0 3 e C6 C l 00 'Lin -1 3 00(',02 l 1 .2.13 100 .bo
0030S 1951O .2- 122234 16C30 f2331011 7322Al. 010133 09 I22 I~ 2203103C5 .- / A,,; I'.,.- 2II 00 A, ~ i ,,, I. -A.f AL U A R MIBA
A.;Ilol 2.0 -22 0 i31 Ten b- 02-0. A -4074, (2u0.00-.'.000.

,,, """",3"2;1"."' % _0. .'A-.212.1. -nl, .-11 .P d.,1 0
d. r. La Po'd.e. I a en .comIo nic"' tapodas 9a- Prieto.s Exyieeo seriedad Y2.22n I- 1o2ie -.1.32 2o23-r322.1.n91l .--06 .1.c 9.0.1 P-IAM N O O ER O22S1S531003 _:ve.2

I ~ ~ ~ ~ ~ ~ . 2.02 -6 IReila y00 A-6us ma-2456.l de22 N. Yorkn 00-1-2 d .ITE CET.C ,21.i --2oo~ 10 3 % .-. I. 1 11,0006 322
,20 i", "~ ;oll2,152.a-- .'2 I 11-1-0- I llC101 2211 6. 32. 21 S.0 rO IL e- .eep I l 5 00 0
,2-0 .-.-- .1 OoI II 91- .2111 -.- -o- .- 0.0 I h.~- o"I2 I201. 00. l, o. e. 1 1 Oo~eic1,11.,elec .10112
.I DN R '1. 11" 11 20.11 NI _" 3T 1 4= 1 1. 1 .1 .1 200 ---- -. 221 01. 00 022109 ~ oo .'.'l,-0
-00S05 __ I .01J l,- iid. .ll oon 0--, I ,l Sl t I~~3~ -.-c0 ,O -PR U I E
I 2 -1 -. US ,T7 U UW., ,,' 0 1232131 .I.2 3,10or e ',en2 _' flflj --n I o' 2002C ,1110 -Ili60 ,.-. -166 2036 -y,00~ il 15.-o 622
,_. ", ,C_ ---- O'. nX22o- OS'. I. 2. I eic.6Con1 32,0 1-
11 I -'- 7i7 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 23 003. 0-0-1- :i2 20113 .lo 2.2. oerclC -a- :33010. Il ,,,.[ - 1.,',,-- 1 1, - ."
i. VEDAD.O --"-21 .--~f -11.1-1 i.21 1 1 51 11

3 00RM E T O -f T -UIC 3- .e l O 2 0 -. 0 0 " "1 3 u ,11 3. ., n I d 3.6 6 0c- -. 1 a l. a .31. -.- I
no~~~ telo ."z lo MLoAo de GA1AN 0' 010 Ar. ""', '. 0.26 ""Z-011 0112 r li 3 514133.Q0.
A Ceo S El 211 SPUnT. 230 A,.31 30 12300002 -00 ,119 IO LOS ~3 e. I"~e 0020,n11C0011213 le~ee4 0200 -330
I~ ~ ~ eii c~h r ii. 000e~i.r. 1,22 111312 .,.I eo. 00-7F I31'1 .lO eel.1 13 12 i,1531. 2 ,,,; .' .'_ ,015 B,2Cl-,71." I
0342-02-21,.'! il- i "" fs o . 1. c-l. 1. n -A HOTEL022121 9.ll I6(2 26 60 nRI, i- 1 1 32- 1- r1 1- I i.O o. 22. ; i. _ A _
,.,.-c __l__________ p _r,.____ and so5 c.161 pr pie 33l H .e -.1 101112 I -111. 01C3l- l1~ 10,,-. -30203110~n --I10. .1n n 2300
53231,.__ 1%%111 r dailtd-" ie01., lo.3112 dorrnic- o20 c% 2 01 6'- 1026 02222 I(0 0.21 -0,1 .I I 100. 211,0 0.QIL IIsol 11FTOMK
nYATE.S, 0_ ,MB!CINE "r, obe.o .Il Mo I=. e1, ir-I~0o1 .301- .310.0212 2' '3 ,.". _-22 d- 3111 70 inl. .310,0d, C0.
15 no .10n 201100 -- --3 203x 'n., 0,0, 2,101022., ,2 0- Ap'onno Moderno no 2- __1 ".I If _o.srn. 6 .3 .e-P o__-
1.___ 0,0,1 A~l __0I200002. Se in01022022y202ntabuet GO ZAE ACADEMIA -1- -.4. . .u.6- ,-- .,A -N l.:. I- -.I
-_ _ _ _ ,0001 noloo nr330~r Cu .230020onA ."_ ".OOa2. .10 00009.5oe .0 1l2
"""0 CAMSl" HUSED. I2110 l eoe 100-i1 p9i0 Z2e2 gl -ll.- .-- .-1I-. 2 ,. r.l01 2- . 22.0 -_No_________ _!__ .,
1!i.11 I. I-11-1- D 64 feA Po 3 1 1 031 11 1T.1302 ,-3 003.- -- (-02- o . A 1. -3. laO.-. 0900Ii~ -cla 010
,,V E.E.O SA I AO DIONERO -086 H 1OT C Feb DI ERO E M LASD ElS 0,111. '11 0314103.- 21 _C -1-1-o11 16. Ani 31. 20 0 O 3.1 o . I, r- I -x M"A A 1 23 ;,2d 11320203 3 203E -
1,11____________ 0 er .0 -901 'TVO. Ololxfn Io= 't,, 0I- 2.-20-00,.I611 6.2
TC_____________ lollN InA. . looo .n. 61-I r3 3 1,23. .61033 ,-. 21i3-3 -10 I0 a0010 51_3 1 _113- __ ____________
3000960 2DE 00 ID 6 11- 1 -11 1 1 32 .I 01 I" .- 30653. 11. -121 11 I'l"I. ,I. -l .0111 010961042 Tiern32a ii'1.31 COO Fr0 031,r, I-.o. 31u' 321 COO I W o6 53. I- ~ _~,3


""1 -ll IOLC=T 512,000r~~l 0. Oc_,M iii. c.100 910 eaI 13 ~o3 ll T2 o0. 0I1 1 El 11. 210300, -0032 30--63I 3 O .20 02.
1. nlu 'ldtaai I.,I U. .'IlflVT'21 0".- -. E. .2.1' "' 2n11 I-3-l. .,Ill,0o0,.oi .3220
,21 I ,,'lI.l- 1, L l' n B E IE f I II, -
-A- III -.nn ,--,,- ,I 02 ,, 3193101 301.0 I _" 3nt u1110.; ,. .I n.1
. n 0111011-O A ld pa la eornnn- .1.1 I ela ,. .I II. -. I .TT -- _1 0 I0 u r.' 4. 6 1 i.4 2 5 20 3 3 3 '.r.,; $I 6-2(6 0-0
pla o2,od .= .c~uP R RS .I" 131230 1 "= 1E.11011 '. -X BE232 ALUL APRA E--' AL "N113 LO
Con Bin iu- uriiiani 1.1I- rI -1- a 11, _
220121 de page ,1111,12 s 0o faa toed s ddetri. Newb -erb S Anr Ga o N.V.- .-31 u,,0. 000 .1 P;1col. --Ol~, -i. ,2.-00 __ A,~ .ndr Clu P-tnoo I 00 . 103. 36.12 I=
2,,, 3"L P Oeit. 002i2 a-2 1,t, O, R A ,ii.s TeAR oA e HI O E .N Pd R V I -1 40 Slo.ol: I ~ne 32 2 BE0 A -201 ""uarto- nocroa, sala .' mmeor E =. 101 X O n a O- :T .31133
2011012I N 5 05031061.0. M A0'.01013, .237,,i.3 1.01102( 300 3306l~d.C122 .l.-,0.'2.20221. .lo0,0 acoato riai y-orae. ABIACINES Vioe.
0, e 11, ~l~~n2- I nrtCC .dOlllCCC s5 dC2 3. cea 00 t i 3a2li.,, y00' 0%g ~,i00091 0 02122 i, .0 A, 2 .01 0aoe10i. 5llr 031 -1 01,1. .10 e.0 .260 00.,,. A _1 e--r _ I.321 YPld een ldaL MA H T A = 1 :
--ile l 1.101e 11111,121.0,I 111016 11rao. .l 069 31,011O~l~lO2103 .1112 11. 11nelr 032.Peeveni0ckhel I~Sle~c 3~10 on. 3(7
7011 erCII 4,11C s1 l0~ 3llI25 c u11lelO 2 03. 3,153._3,1,
I0 .aal6. t~ l, ., l-si.3iom -682 ener 25 D IA iOBl DE- LAl. -IN 2-0002 _n.C so71-131321- "'; 0-1, 1I203 ,001 -- I 3i,4;e. -010-22 001 .0.1On -5-3


image:
-------
.QCasificadors DIARIO DE LA MARVUiA.-Dorningo, 21 de Enero d& 1951 1Pigina -11

A LQ U ILERES A LQUJILERES A LQUILERE'S A L:QUJILEBES A LQU ILERES SE SOLICITAN I SE OFRECEN SE OFRECEN
g4 R AACIOSES s4 HABITACJONS 5 98 EDADO n t MARIANAD REPARTOS ii ALQUILERES VARIOS 1.4 COCINERAS -COCINEROS ,j -. --- I, T-124 LAVANDOAISLAVAItE0OS
_221I,2 nl- 1.121. -l 1.ll~s 2.2 22 CASAS AMUJEBLAflAS Al CAIIA 22222 lif5.14 ~ 2 27 _1- b -N1 1111 ,,111'. ,, .- '., IIl.11Il 1111 l .,A
I, 22.2~N2ALA,222A512A22 .Itu, I_- 1122 2>12124 ,.Ill. I~~.2SS- ,2 2 1 Il '121 ,-
,,1 b A. & B. DARD N 434 .:, 12,, AI- ,1 11 ;22 2,1 11241 IC.000 -I 1. .,,--A
h~, 12 t.l4,.2.l22 I222.52.21.22 .l; 42.2l52 M-3.2. 2 432. I2 ""5l l.1 11. 1-.11.1,.11.1 .,112""_ = i'l l .- I., b_ ,Ir;,, "" ,I I I
--1 112i2ll~222.1l2 !-,21rlli ,22, Al" n; A 14 Is "= 1102. .,,,,, 4. 2i.l, "I42.I2. .1. -11 IIi _.___
25Q.11A F. 21. 2.1B 2- _ 212 .1l,". = 221. 021221Il 222l1il222I-21-,2,,,2, ,j.__ .2."II. 21212.__. l
A -. Il -5 -l.2 2 2 2 .12sI -. 11 2.UI I M1,1,22. -SAL- V0222 222. -2. 2 2 1 2 """'2521 -- l :. r2222 AI 222 A.l - - A ,.A.l 1 L l
12.__ ,., :. I LUL A-51-2 ,.Ao.1. I. 2~2l 2/ l
$ 25."l I.,I 2il2 242. - ,- A~ .1 .11 I~ I.AA A 11, 1 1 l- I ,
"'-. .r"Ii". .1122 52. ,1,2 I_.2222252222211 ,5 211.2.I. -5.212 -,2.2,
.,515522 CAL 25,- N""" !=-. ALTO 2_-2 .2~o 422.21.0. A,24 I__.__-1._I__I_ _1.

IT I." l,21 ,2, 24, 22125 ALA. . Al. I 1.A. __'l,_.l,._
I'll~~~~~~~~~~ ~______ 125 CO LA,,I, rI-o" 2tFERES", ,,,, ,, ,., , ,,, .
________________________ I,__________ .2 I.:,, !2112 11, 4 52.2.2-22. _________________ ____""""________________________________I _
A. .5. 2. 2.2 22212, ds-,2.125. 12l 2 1 A. 2. l. d. .,do, 2 2 *54.q2 2. 222125, 2-1222 SO ICTLI B .AL UIE. E .11, II l Ill 1 .11 I
.IO2 1122222S1111c2A 521212 f2. .1- I-211 .1. .2d. I2222, L2421222AA1 2 ILCT CS NE E 25 122.
2ll .2 2l1,1.24 0,s.42 g NA E L C LS .52, . A w .-22- 2 ji .2 2 2.22-2 Al -11- Pr1,11, ,1215,C -ntg,, ,', ,

1422.22I.41 1 -- 451,. I "".'2."' "'.41. 11 A s 2 ,14 '" 2n2424 1. 1 In ,.22 I.14. ,__ I I__-,11_r_,_,_"_I_,_,____I_"_-_,

212221222 "" 1, 2 22" 22 1 2 -. 22 1 '.2 21 2 V .-15 D OS 1 't .''. 2, .4. 2 2 A C L S A Q I O M d e n H L T 2 2 .
II 1 22, 1 1 21 4 2 2 N I'~2 2 1 ,1 2 24: I'2'1A .-lb 1 .2 l 2.1 5 2 O F R E CEI I I L 1 "
221221. 0 12222052'1 221 2. A- ~ Csl 21,2. 22,2, 22.2 251222 V.,4 222 ,2 ,, 22 -; 2,2224 .2. 22/5 2_2ll 2 _22 52 1. .1,212 l:1 I2 I I2.11 "2222 "._5/a.,,
2-2~ .22- 2 2225 ,32.2 2 .112-1- l-,2 .2 2 21 2 24 2 22222 1, 222. 11122,11 SE ,USC Ai"LM ACEN 1, 21 111 52l -2112 2.2 "I 2 -, 7,-2 .2 1 111 1 1 4 14 4~ 1
2~~~~~~~~ b, --r.-1 ---2 r 2, 2.,- ,,11 "' 1 '.-I -.12 I252""5.5 222I, -2"'2. I" 1- 2,,2222/ -:2__2, 2 2 22 -I2/ 2 2241I.21.2 -I a2.
225252 ,.11 2142 4. --- A2.l] .12 52.22 I502542 -,24 I252 ".22222,.5.4;2' I
.111"1 ,2.2225._22I, b 22Il I 2.A1 12,l 24 2 2 431"22, 21 A220022libib~ l I.10 211,22,112 4 1 --- - -% I % T i__ r lI 1.1111I .I1. I 11 II

2. 42221 ,. I. III.2242/II, I:111.1222.22225. 2.2.2I -l- '." " - -l1], ,.IZ21C1221,2E,
111 1 4111. 1, 1s. A22 IL2.11 1 21 2 I 1211 1521,1,112 "l- 4 1111*11~ ch le I- -1., .1 11,- ,II,1 ". ", T V s F _,_ ,' l .b. .
ls.,s; r, d,1522 __ 21. "$ .4.2,I .~ ,11 2/ ,,I I2 ,,,, I27 -,2, ad lod coIr lelI'22l I,, 1212222112 12
52_ l AL S. 222 12124222 42 2 51 272 _ 2l 'l. 11 I;251 .11 A 7 .p ,, C ,_22 Soo, 200124 l ~,C, ref igeAd' ,. iol ,242 CA SA4112 E N21 212 E L C E- 211 .11 852 11/'. LO C LE I,1 2 I. 2- 11 1 11 I r .
122. I 520 112 2 5 ~ 2 1 I1 4 4 1 11 22 1 1 221/ps42 2-1, 2 -21 1 -.,.- _ _ _ _ _ _ _ 21, 11 21 -1 A _ __" "_ _ _ _ __,_,- .- ,_ ._

1122214224,11 2224242 4222251. 21-21 22221 2222 I12 214222 -% 122 ,l- 122,1 -112111 .2221 .-", 1.5 DE MONT .1.1 V-ISORS~ 1412 221211222 -s II OCNRAS COCINEROS ,
121_. l . l!.52.I-.5 .2210 1p22222.22 1 2.2-.22.2. I2. 22.212- -222 2224 A-3,22 2222, 2112222210" 2 1,, 01 -- ~,, _
_5211212, 22212211,, 22121, 2.52 2222 '2 I.2 A512 152 12 1421 2 12 2 ,- I. 22 1-, 21 ,24. 12251,1= 12 j ,, ,,, 2511 22 _4 1 ,,14 r. 222I .
AL2L12422A22. -5221 "r21112 .1 'I,42 21. ll. .~2 2b22,2,22222I211, II 71,2, 2222 21 4- ,4 22.22.222 2 0.22222,251 222225,11


"I4222,22222"210. 22. I15 -.14-0. ,.1 I-220, _.414, 21 11.22222 "I'll-22, 2542 ,f r502. ".24 31222252 .222 -1111.2 II, 5.2224 .252.22.4 "I1 -'-1, Il -1 ~ LI I
12 2 2 5 2 4 2-22j'I ,. O s, 5 2 2 2 5 2 2 2 2 1 0r 1, 2 M .5 2 I L2 5 1 1 2 5 2 2 2 2 5 5 5 2 2 50C A 2 0 .1. A q I O d i b C H A L ET22,1- 1. 2 2 2 2 15=l!*. 2 1 2 1 1 2 2 L L 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ,1 4 .A 1 bb2,2 1 5 5.1 2_
5A225A212221 221241225222212222 1112, 22122 2ss.,12,,,, 1. 2221 ,_.22 24221. 1.11.4,.L s. 11 1, .-21122 .b21,5D. 2- ill124221 *l ,j,1 02 I I,
3222 22I2-21 1 .2 4 2 I~ 2 1 4 2 ,24 27I 2 55 2 51 5 "2 24 24! b,4 2 2 .2 1 5 2 2 1-1. 11 I t 22 02 2 25 2 .DL E D D -2 .-0 I 2. I 2I- I524,11 21.
e5~~~5A121 "r22244 5224 I g ___7-2.2 4222022/2.2. 21222224 '. 22,.X 222121 11,22 2222S 1 ,I,/2, ,,sI,,. ----g- r__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
II,, 527 .- . 02. 2 122222.2.551 Iii,., 22II- 2/ 221. -2122 11; 2222 2, 1. 2 -5 E02222112122 1.22.2I, _,2. ,.21 110. 2A27 52A A I2,ES' 22,2222112212III0
222-25. -22,.2.22121 2-1-22 __22_ 2.2L.2l.- -25NE124225__2 2112
1222. .51215 5122 22 2_ L 2122, :;15 III4.2120 0 2 I.1-,2-1 --552252 21245., p" P-11;" I21.
r45 _222 12 222., .,.CC_, ,_A2 ,,,,,
-2 "-, I "- 1. 2- f 2211, 12/d122 ./222 -__4,2,. 211. 2.11 ".1 252 .22 ,12.25.i 1S11,/II,, 12122
1212222 221.3,122 222- -21211422 41.222222 __ _ _ _ _ 2,22021,2 I21I
5.~~~~~ 2212 121.5 7.2211. 21222.12 22 .25 2 422,2212221 /211. 222 222224/42422 IS 1 15212. ".23222 4214212 02 135114 11/ 421220 241,,1212

122 21 22 2514, 2 212 412 42 1/: 2.2I1 ,1, 1 71 _O2 22202 11 r l 4 122 1102. 1.12, 5 I" "'I 2 2 1/. 1 2 01121- 022
45221121.= 222 LA2 121222121 R2 -_22, 92 SA TO SI A E ME D Z 2 2.2 112142,22122 2 A 2
I~ 2i I 11 I 2/1122 22221 1 I'll" 252
1 2 / 2 22A 1 1 2 0 / 2 2 2 2 .711 1 1 21 1 2 2 2 l_2 2 2 1 1- ,11. I s ._22 .'. 1 ",22 2 0 .1 1 2 2 1 4 2 -,1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 I21 2 2 1 1 2 2 I2 I2,2 -_ _I_ I ll__ ._ _ __I _I
.l. 'I~d41,.1,,
V12/2 1. -2 .2 ,12/2 12 ,2222 2/2 -22 r1221 r, --/52 2o4 22 222421. 21.111 .I, 221 I.2/22 12/2 "5'2. 14 1 2 2143 2222 2:2 2- 4 .0. 2 /222,I24/222 1 i. il Il5-.221.,. 1 :, "
--, "'2-2 2 .2 2 2 4 7 2 'A .2. 2 2 5 F L 2 2/ 2 5 I 2 24 11 22.2 'l ,1/ 2221122. ,,', d.'. tr. 221 C. 1 2 I2 p o, 522 21 42 22 1 2 2r. I-/ I L
2_2 2 2 2 2 1 '2 /2 1 2 2 2 2 2' _/ 2 2 I/ 2 2 1 2 1 2 -,1 1 2 - 1 1 ",22 5 2 2 /. 2 2 / 2 / / 2 / 1 1 2 2 2 2 2 1 / s 2 / 2 2 1 1 I.2 2 4 I54 1 1 1 1 2 7 1
.i ll 4222._ I.4 l.224 2 22241211 2,12222 1, ."2/25. 5 .2 "bl,, ,% ,2 2- %, 2 ff 222222 I 2252. 21122/ 1,2211,121 te2 2125 .12 212 .,2 1-11-2,2422 I,- 2I 22. ,2221 42221 I221 0 t1, . d,4 I5I.-, T- -I7 6I
/2 21522/. 2 21 22 2/2 2 s2/2/2.1 ""1 I I' -22 r. -- 12- CC, C~32 C12 ,11,21. 2-22422.,.''!1'' 11' l''.'l
222/.-A*" 21122 2511/ .21I-e I:s. 212.22/1,2222122/21121- -- 1-1; I _52 I. .2 ,-_2/1, .2. ,.-2/

21, l JEU I)E M /ONTE Y 1-212/ ,'1 2,1.,17 2, ________--,_-I,_ _.
1C2.2.4225. 4-.22 225. 22 222 25 22 -!2 2622 s, 1242I. 2s11,, 22". 2 1 ,I M12, "-2-25.5. :. -I 1,2,4/2222 CC1/220 _______ J '-- 124 A ISE VENDEDO ',R2 ,
2-22.22 212.1. 4222022 24.14., 1,2112.1,2 2122 I4.22. "12. I-2222222 7,,, .,
"A22 2 -5, 2- 2 2 22 ll 22 2/ 42252L 21 22 42 C 222/ ,2 2 -.2 .15 .1 22 5 2 2 21,2 2 I- I. I S O IC T M U C A C H I.11 2 /2 5 5. 2 1,/ 2 10912 2 1. 1 i A-,222I 2 2 1 .
-2-2222222.2/2._ p, ,_ ,l2ib. II ,.d.- it .$A G42.22 22212T1 li. 1 .1 iii2 2211 222 /sos4, 2,1. 1 22 21,l/12222. 22 22 2 212 22 1 2 22 I 2 22 -
ill- I15 52: IsL.I 22!- 2242/2.22 1. -1/ ",2 -/ 2222/1 "222 152111/. 21021 1221. 2224/21215. 222
/.2 22,.-121 555224 112. MEDCO 2 l 2222 '22 2 -.7.22 --5 C.11,. A2112.15 11,.112 .C b.L1l1IIC. A llI. III .A'"
12. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 22 -12 1;.12.1 2225. 22. 122.I' 2122 5.22 .C. I.222222/2 222212222. 21122 /2221.4 1/ .s
__ _C1,221, 1 2 l.2221121vI 1,. Iz2 22 I1-211,I.,.:22;2 21 ,,%:;.-- '*. 1 -4 A ".1 -724/ 0_-S_022-- "-2125. 2221122111
224 2 A2 s2 s s 1 .s s1 s~ - : 122 2 24 51 12 2 20. 22 1 2 2 2 2 0 4 2 s 1 .24. 112 ,2 s25 2 2 52 2 / 2 - -222 d~2 -., 2 11 1 -1 - .l.2/I. - - "_ _
22 1 222I 1 5 2 2 122 2 21, 5225 112,22/S 2i211 5. 221 22 2225 24252. AI 22. 2 22/242 2222-12/2 -/1 2 2-2 l. 52"2/52 212'2 -22 2/ 2/2/21
- 2 2 . 2 2 2 0 4 2 2 4 2 4 2I. 2 ,2 .82 5 2 2 Io4 s 2 2 1 5 4 . 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2I ~2 1 2 1 2 .
"bl-1Il ,I 2/,5.1/, 4, 222225 2222422 22- 22222 A __________ 7c2l1,242 11111- 1.2
_. 22 4 ,,.1I ""'1, 2222 b PL0 I. Ii I 2- 1 Il I 0: . 2:T 22 1 2.2221 ,,,,2 ,,,1212. I21/I1 2 11
52I .24 -24.-2 2.Se A 2le I0~01202s .,24-,- -22 5. 2- .1.C" C -s 1,s2 212 222 1.n,- 2115 I,,2 l.,.:22.2 1 7_2r , :. -
2142211,222125232 52.1 22- ~ Niolfs 24 n/r Co co - :1 ;;-- 2l 2 1. ,.- 2 222 4/22 2i.1., 222 42, 22 ,,22 .", __ _ __ _ __ _ %1,2 1. 1 I- 1 d .I, I, I- 12212I, I1112,25 2- .__ _ __ _ _ 11,1I
'X '52 2/, .',I5212 2 2, 1, 2 1,"Ii,: ~ j IL, 2222I,- .s 2.2 1 25 2 2 21-21 1 I2 2 24T 1 2.12/ 2I"2I2. 1111 2 2, 22 21 I22 1 -2/11121 12 1 I,
222222 lfj/4 22221,1,11, 12 "4-21,l./52/f2IA -/,222,/ 1,12 .-l-2 ,/2/22, 02 L--/21 1 2 r. _
242 422222222 1212 /2 24 10 11 2 2.I, L.105 ;jI 20.22; ;' I", -/0 221222212 N. -12/ 114 ,2/.2 22.2 ,, 2212,1,24'.n. ,.'',"" .'," '' ,'_._._ __CC._ _ _ _ __, _. .
3 .2224222/4 12021,22e.1 2 11. l 2.2 2 I A l 22 1 1 2 5 2 2 0 7 2 2 .4I 5. 2 40. 0- 20422222 1- I - .-.- 2 21 2 4 1 - I 21 2 /2 o 0 1 1 10 .10I j'.1/,- I~ - -I I I :
122215!,1 5 1. 122 I,22/0 22bI .2. I~ ~, 11 142 22 1 10 42 2 1 0,22 4 .12,22 "2101, _21,,- 1 "C 6 l 6

2007,I'll ^ 2/2/012 .,22 -1-1-s, 0I22,5 1515.2 2 11 1 4 41 2 2 2 21.554151322222 222 111 I2.2,. TELE VI I NiU A I Il .,, ]
I222 4. ,442/. 2072222 I222 2212/24,2,25.4.2 ._02212 22, -212.2,2 1 22;I,12242 ,12s 1, 020 4 lI
- ,- 2 5 . I. 2 1 1 1 1 1 2 / 2 2-1 ,12 2b 1V II S- 2 2.2 2l/2l 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 4 1 1 1 12 2 2 21 2 1 2 2 2 4 6 _1 1/ 2 1 1 l I. -0 1 1 1 1 2 2 2 / =-2 2 _ _ _ _ __ _ _ _ _ _
11. 1_1111 111= li 111.1_ 11. 2 22- 21 /222 222/SI. 2-252 2-2222.120.22 -21 4 2s .m I3 22-22122 223 221,IO 22 2/21121/2 '7 '.: ; I L" ;
.2 4,- 0442/ 1 2. Ps 'lssI St/ 22RR -59 2. 21122N' l.245 A.: b l. 1/ : 1 .
I Is2 2222.222,22.5222.2.222442.222 ". '.I Cl221,214. 12--- 22 ',01 121415 1,2 22/.22 '. P ""I"22 22,2 22222 211 22 -I,.-
22~ ~~ rill21/ 2-22522 ,2 = 115. .r., 0-. .222-4 l2 1,1 LQU122/U 12111 11IL 2222 ,,2. -22. b,,2- 1 -2-2 Ii./22 -11-/22 2121. '1.,II.III
2.222.Ia- -2 5425 .2 -. 2.12311 "1.4.5I', 2522 .120/T; _%-11"'11 ;1/0,11 12/221212 .1122 224.0221 212242151.11 22142 101.1 COIEA COIE. .1121 04S1222,
1 ; 1 % b 1 l _ I 1 / 41I 22 2 1, 2 2 2 4 1 2 2 2 2 4 2 2 4 5I .21 0 2 .__ _ _ _ _ _ _ _ _ -.2 2 1 2 2 2 1 ,',
,A ." 22 .'x b2 54 25 '."i, '. .';2 222 S/A NT.S S U A R EZ/ 2.4I I M E D ZA.2 .1.% ',r .1 2/U2 1 1 1 2 2 .2 2 I-2 2 -2 4 0 1,2./I I ,.112 ,2 2 ,21 2 .AR A C A M A G I-, -IEI 1 1 -- T 7 I
.211 I """"';12/ l2I222/I2 I,.,,.1 "I". '- .,401 _0.2 0.l II2 I,/,1 .2//.1 .-'1 .1.1. -,1 .I Io 12" 1212/--21-r5 Ir
222 225. 2A.7 22240 .i. 44I .4.22. 2142.4_ 'il 2522 .2221. 21s2.2/2212 1A-2, 1. 11 022221400 1 1 -d -242 -,-- 0 - 12122 ,.l. .21 2251., _222/20,2, I ii
222 2. I .n -12 222 .12. 2/.21 2/,2 Lilgi1, --.ls'd-,.I II I- ;.,.! 222/22, l. I -01 .,.2e22/1 1,2441i, I,2112. _,121 1. 0221121220 C JI "
_ _ _ _.__ _ _ _ 1 1 11 2 I4 2 1 2 4 1 2 1l U 2 2 1 2 0 2 1 1 2 1 2 -2. b.- A -. 2 / / 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 I - 1 o / 2 l 0 / _ _2 2 5
41 4 2"l I 11 2 I.1ss 4.-124 A- L, Cso .__ I.,11 2. _+ . . I,,- ,
-25 -122 11'2 4. "22.25 2.541.22 .1/, 11. sO~ "1212112 211, _c_2. 22 b.2212/421 -I22 1,1.22 -2 I__________._-_______________
2 ._ 22 22 2 2 A2 2 IA I 2, 121142 I 221 22'A ;,AdQI 22I .- 2 I 2 "I 111.02 22/24 2 - 2222 1, II 1, 2 Il !,,,11117,l221.21 I "'."2,"',I,:NISTA,
.- 222 2225 252 ,.1 542 -2 212 22115 22,222 /2, 'r,2222 I22.2_4.,T,, I ,'.A. _I,.L .11, 1,21 ,1 .11 41222152220 22 =2P4 ,______________ ____________
24222222. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 -.2 -,2222, .222111 21,1,202 21"0/ ,22112 I-22- 2 ,2, /211 .1 1 ,, 02221,1, 1,.20,212 25 2 A E A O A
2222022024225.222fl,2.2.8 2202222l, -.,-. =j
2.i-; 14124.12.,. ." 2122" 2.222222-22 22-22.2 94S LSANTOS SAjTISAE /'- ,lo 5.222 "
-r~ b111121 22221121 1., 1212A 40 0I. I221, A,. I/1 I.
.2 2 .,42,2201 42/21244222222 5C52251114224.22 52/5. 114 2222221 215,.I.21222221221 21/4 212 2


-I'll i. lb222 2 2/ -/1 2 "112 1,2 222 ,,, -1-4_2-22.22 11-22
_-,-i2i 1,415I. --2 I2/22.22,2 22. lb.11-05s/,40,, -79-O-ICIT 2ICH _/212/ --1 /~l,2 2. 2.2.2.112l . ._________________
22. -42 42 2 2w2 24 21 _ .,51 22 2 22 2 4 2. 75.4224. 5. 2 5 1 2422221 11.212.1 2- -c/,-,. 1/2 1 /Is 131 "L iO U S S/A ERIA S
.2211,112 e1_22 2 2 22 2Q'1112121 22 1 1121 221,2/ 2."1,2. 2112222 es//s 1 25l 25 -0.11,"22. 11,I.,_.__,r_-___________________________ -.1,2/I-,., ,1/oI.112 2 21.11
,".5,,!". n4 22,-'' III1,2222 RO A Al'il 4; CAMIINOOAT RJ S 22 22-.M I52, 2---. . I21.- 22211 :2 ,/I, -1-21 22 22522121 -4 -22.T. I _,
11,51 222111,-11-111 .- 2 2-2222222-22. 22 45.025.4 245 2211 r,222111 1,2 2I, 4,.o. '"111.1.1
ib.2q14/Is 2 1% 2- ,1,/ 242 212 _12/ I, 4/2 I// 12. 22 11., 2242 ,4, ,,. = ., ,. .
/2 22 2 S2 2-.: 2,1 21 1- 1 _1,21 2. 1 22 " ,. /2,- _212 I.2 -2, 412 ,24/ -2/2 -22/, 22.r -,,2. 21;;
,, _____________ I_02 .b.121 .: "1.2 122. INTIUR.E I,_ I1( TI-vl EN4 "Fb(2
4222/2 11 21 22, L-1,2. 2 2- .21, 43112.11 ./I. I.,221 -. -17-111222l1 l bI IL b 1.I 1 I
-g ,a G ubdm eb e W A R N E R' '',. ,' ,, ,'" '-2"/22-24.2/- 1 1% '1"
2 1 1 2. 2 1 I 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 I- 4l,2 2 1 1 2 4 0 1 S 2 / 2 2 2 2 2 2 2 0 2 1 C / 4 1 l, r 2/. ,!. . A ',2/ 2 N A R N J -/-s 2 1 1 1 2 . .1 / 1 ,2/1 ,
.'"4.1. 222221 "-72 "2 """'2/ "'I"'2 ',,. 20 1 4 4 2'21 -,1 522 22 1 5.22. 1 -.221 1.21 .,2 n-2-5222 ,1 .
Il.1 .$ 5.2541-1.22T-1.24 22222/222/ -/- I 22 15.22 .42 2 11- 1.1-- jn .". 2271:V '.- 1,-,22 .11 1,s222 .21 1/1 0 I .I2,1111 ,/,,/2, 22 21121 4U I. Ai- 1 I -IAJAI _
= lb22 5 2. 5 2 2 2 I 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 4 1 4 2 2 / 2 0/2 2 2. , 2 1 1 2 -_ 4 2 4 2 1 1 2 l 12 22 221, .2 1 1 1-O 1 21,. 221 1-2/ 2 1 .0 .
i, 5 22 IDLCI 2C IA
2220 .22.22 Da2212115 21/1114.221j 2/22C ALN10211,2 "222122222.42021l2 A2 2-.22- .14220211. 22115

tI . C.0 L:, 2122 1 22. 10 E CEDE_________ 1,211.22 LO A2A Ll2-"222.22.-' I44222.I24l:2A .'= 1' 1 Ld~'"__ L''1j117.1
2.I]421241 222. .1.22 4.2222.14 2252 2 ~ 124 .'l.24221./421054, 221,' ,2, 2212 2. 2.2. 't"2 ,,,l,4 !,", 04 1 .1/I 4/242 .b21- '/32 10 C /-1. 22- -24 T.// t-/- 221 in CO URE7A ,OIAS
F 22*2222i2/222411LA Ill-P -21 --2 --'-2.-.-2 _22'I5,/7,.,Ina 12/,.2-.4j1222122422, 0-2/122 22122,212222225TA .4.2112. 202-1- 222222228222222,19 FICNI~
.l. -2.".;. I I 22 en 11/ais, isr d r 21112242 21210 11,,2 .22 104 2/s. .,. ,.4 2 ,._ .411,, 6, i - -011 J.,122l 2112 0021/3222 SE .O2 C V 2/122 0ili 11222
.".".22-2 222 424' 2 -1522 5212 /,27 .14 21 52 -0 2 2 1 51 21 AL S I D A AJT 12, 0 1222 /2 I2 2211/2 221 2.4.4.21-4 41 I2/ 'A12 220/22 I 2 221 .2-
L.LA-F.'Wil./- 22020 2l ,-I 122L 22 7A 2222I, d~ ,,,- 1I
T i.2 L A 2 2 '5L2 22 . 24I 2.222it 22 21 2 p cCd2 2 -22 2 1 2 -22 2 2 .1214 .- .221.2 .2 2 22 22 22 1 ,21 22 24 1 5 '. 4 -I C I A D A l R i E 2.122.222 -22 5 L A L ,,. "-I. I , /- '. 4 .
2222/22/22,~~~~~~ 22 2,2 2222012*2222.422.,122 -'1222 10204'2 ."s42222s02s22s42. Ill 222225 222217.12 I/2.
22221,22 -A I,2 2 -5 2222 S2 221222 42. I 2,- C.C1/. ,,' 212 422, 222, 2222422,.11222 22212222221 .2. ., 21 .22. 2/5112. 22.1 21"-l 2225 222521242 45 I.,____I ____.____.
24222-2242-^ :1. = = .'- l., 22 1 2/ 22 2,21 11, 22 /5 24 2121 2 21_ .22 22222 2s 44 2- 2. - - 22 1 2,42 2 2,12 A
2422. I 25/ I.~~1~~4~4~045222 .ld.22-2-22.,21-. 25222452452224.2122124212 L ,4-. .T1.2 4 i522 = "' T. 222121,22 22222 "-, ,,-.-
, 5 42 2 2 2 2 224. 2212 1 2.2 .,A .'242 22 C, .- -2 ,1 A s., 22 .- 4 1 2 20 p 02211221 -42 12 21102_ _ _ _ _
SE. AL U L ill,21,11,52C 22/IS 220 --27 l-e 122 ,- 24.,.;IJ ,,1 "1 0 1
24442222222225.NA 222 2252.A 1.- .224. 2. .I. 42 C.40. #3 2205 4 0. 1 0 2 2 2222 -22 - P A A D AN TA FE 22 104 7,2 I5 2 I22 221 21111 I, 1.12 12 1o. ,
L2 / 21222222 2 12122122 "L 22122 2202222p~, 2112,2 222 24.5.21' 21 22 *:,22 122221 I.,A _L1,,12 222/222, Ill42 11111,11,11,/ 021- ,,.I .,II,

2 2. 4 2 2. 5 2 5 2 0 1 V E DI A S I 2 5 2 1 2 2 0 2 5 "2 -. 41 05 M- A l 11__ _, 1 1 .: '" I T
t .2I,-27-22.1l. RE
21 l. 22 I27 2 22 2 1 ~~ n 7 2 2 2 ~ / 5 2 s 2 1 /~ ,.sr 72 2 1 ,~ . 2 l~ 2 21 .2:22 2 0 222l 2/21 11 1 d; 11,2 TII I, I, I ,,2 1 1 ~ ,. 1 4 8 2 2 2 2
" "''"2 12 .44 22 22, 21. .' 222 p7/- -4, 722/21025. 215. 21.7, 22 2 4 5 "",/2 'r I,~ 22221 222211442 I .~o I/ I25/2/ %,2/, ,, ,,2 I, 2211 002 221, 1 12 .22 2
22 I.2 722 6 7;2/-.-S.25.1,11 ,7/ I I I. 11 C II.21 ,5 2 ,222 2 1 1 201. 2-, 21 /2, 122/ ,22 12 1 4 2 2 1 1 1 , 2 . I2 li .- - 1,2r 1. -,.1,-,1,,., 01,
1 I22 1 5 2 2 2 5 2 2 2 2 2 d L ". 1 1 ,1_ 1 -14 2 2 1 2 / 0 2 1 7 : ' ,, 1 2 I / 1 1 L -' l ,-r
_" N11. I. ,,"t.2~n."I ."-III 1r"",,,


image:
-------


VAGINA 42 DIA RIO'DE LA -MARINA .~ENERO 21 DE 1951
-Letras de Hoy: El Poema del Padre Rubinocs VWlos dialos Vijs postales descoloridas.
___________________ F.,_ o Jose Mo. Che6o, p Call.e-4 -.94 iftl PeePdolc Vil_
0~- ~ l~~io otoe'I oo to-o t-t-o ot, do--d-- ipdot ltorp La democradia y Ia indumnentaria

Otboto~~~~Iw tO-t It oIloddt th, lt, ttttpltt--otutoo teeoeoe.Y oth
-- $huOO ott oct-totioteett1. -. otrr- to tio. -o politttos totpo ohopot -o' tootel-boo oe
do Ilodtig Y diettooo eth .MID LT .o lto.1 fodl e' o'ttoi !etitjoeeottho bj lott-otttdtotote lt
blot,,, ~ ~ ~ ~ It .~~tto~~P 61 be45tod6ti0soet

"OttO-to toe ~ ~ ~ ~ ~ -l-d -t~ttt.ttott,,,t otA'tot-oooott tyt toold lottdt edy t al,t VALIDO POR O WAS .,d to to -lo te to Pe e. o olo eep- It ioioo te de Iettto so Jan opoi t d
totttttttt ~ ~ ~ ~ ~ uinit ot- P"" ddto -t~d Ptbo, otdotttpt d odtttoltoototo 0-~l 30te WASto .Ceor Jli t t.1 oi pooolzedseeetto potottct-biopI._,~t
oott~tl~otttdtooettpthotbe qton ilotttlooe- A~n aotns oi~s uoetoltt tottteittsh oito- odotootetloc


to ~~ ~-. ttpt- Id .ot~ Iipoo'l pt diht6 5 ot ltpoolos lootlloec d.oto Ruln Yo gttotote p, si.~ olotoc
Pobi dtooido tttol tto,,I to dto a qttdo 00 -1L too .o uohtot btoibttorllo -A.- of_______ tttdiiopottdtt-.oledot ei so, pio- oto-toe do. to no tsttothon i.t.
00010til t-ooto hottttt, -ot t-ft toot. .g,. dott tPaont dt. oot.o do hoo, it b.t.oo n do doe. teee bito.000.
00u itt ttt to Oph toe bottbtt pI t do polo. Lott-ro oto -r- oo d, soa 0-t poo dttded, soo
t-6t,55 W.42 otpoo Ottl ,tt bit-ol dtotlb, int-doto d-tt1to .1r. POfiro l t. I tOir ln
titodpt~~-'1. Pttut ,ttottt -b,. totoototlotot tona dttt-tt Poate Otttotoooletnootodtoatoutotogeybpllnoo.
Vlo oaanl - I. Io"] Yt b~ do otoojo hoY ohbqol ooto p o boopo to- Y pop fin, bot. ol olooto Llbiol.b
obtltootdtoooodooooit -eosdd hope o in od.' at lteloe.o.do lo
dod Loodobobd~bot~oin otolto o to-otit.pttte duo-telsoltt oot deeo oietspo Tdto ttutreb oocsoooeooooll
bolt ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ do tol .1.ot Op CtoIt t.U. .o Itoa do 1oo To-too.It ,- o~-00 oooI oood o
--tttL ot dtott do Ro16ti- Oetoot-ootete. ol otototo 1. so lito do ueto 1,1oo do to, t.eo 0dod osoos
tot~~~~~~~~~~~~~~a adt to tnt oit opoototo ogs ot oo~eootpp~o gtloooo do coo olo. da,~s got-ooo otn I~ a.pdo -d .poo a f5ba Sccin Iotgr.
000 doddl" -I i,- 1 lot egdillo J p. oig o do to .go-ot bex ootoootoltot lt
tot ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ t tr.tpoo tttooottbottpoooo t5 on0 uobo d. Ieooootopeho-I. J., ott~tto~totso doooot,,.olotoo copR, e- -Pt Vtsi eo
-po~~~~~bte,,do~~~on tot ttoitatt to-t oooo tod ottt,.oe o o oootttleoptot ted to oto-t Ote oll. ott-d photo~r lopds ls oeeoti colt d
too-t~~~ttd~~bttpt,,t,,ototo-t~~"""n ,d-droo .tt Mototttd- tl-ttottttoooo od ttood ot cors lootottoo-Pr olooto.d -- h. b Uniosot. toodo.1 osttyo
Ott- ittott,, ottttotbtdobtt~ttt,0,, ot tototoditoo to 00 lops Ito. ooitotoo tdoeplp tlo, ootds siottoesedlloo
c" "al-. .- .- Inio- "Itt --doho o n oted VIN." so oe
Ot,,,olttoottot6oo.btdo. Attlinoondtov oootoetpo1t- s I ptitottotottp.ottbotbt -t- Patiooot-tepot1o.pttsdoteto qd.
I-ooto~t~-tto~tt, th. t~tt ttdto~tlt Ototttol Itosletottotoobt~ol ootoototetodoosood-,otto
.11 ottudt. ot, to Ott-1 :ooo1toootodilooo bottt
ttttttotoqt Itoourdollbob oto~ooooo tottoe-ee. opooo Ioo,-t-oott riottd oo w ttttpooseoF eoo
ot-ot 0 ttoot o tt~ t tob t b r to i d t po eo tt p dt o o d t b po t dlt tt 0 O tat p- sd it oob-o. yt
ott-~~cl 1-.- 1.1d,,0h Ittttto t~to tpo b~ o-tptoo I oooobb oe Oltltoo lo 1.odt to aeosoeaootoood l Dl)

La~ it Itinw -ntIevasta

_to, OttOAl laototo totid hoh. Oal Dt
to1 Eotuottto pot to- ptbt~d, I,-Irotttooa., d .1d
r-r,,tjooton totto--ttoo -1: al no-. pt, r
Ott t-in iotoo, too It n a o _uoS1- nt 6potobto boli t op atoot-ti.
toni dillo ottt- l po- it-,-


-N I do .dt o .o tit

n qt Itt
too' d lotoop do to too'-
do, W ittoioo pootioto
Ott p000,0,-
Vtt dt 00000uo ot- ,Atooo to 1 uain.P ,d-
hottootdoot tO tobhit It,0 tF5~ Dl000100 ooo sotgo o os foedoolia
Ott p~tot-tt oittoooos *533~C W~ T tod. o 1.ooo dttstloot- tot o rooooso coi

p-~ ito ot.o. 00, iiPA." 000 d o ooooeootoo o~ i-os oooto pl o do Oe


otioodoOla t o o soo os- f t de t o s t
dil I.~ot tip It tLl~ t, tooo r 6 otto1t
otto pt.,d- dod loa91alWli. ~btFlrbn
0000 r '-o.'u. till ot on oodo .5.o
to.~~un ordod o il do Iril e 0 on,


to-o ~- oft n iR c p l n r l aueindca,.c p e is t0-?oop 000ll0 a, ecc W I ot bisood '

sod p-s ott os or. ooho
,dtoa otoo de t Plat 1. s eeln. U
doote, hto~~~o oboodoot to tot ~i-No Bee 0000 o1 otototh peso do .TetioMo ip005
q.to --t alto In nt-baot toll. - - - --
Itbtooo ot tot t .- -Eoegofc eeU.o Teosc Emoson It .oo. b",t- n. pet imdo 1 otpoi& 5B0 e

'to,- dt, 500500 .no ooottp dssdoobs oo h-tooo ti o unni
ii-n, told odot -ll poscl Os Qttiooito oItbot sIno.-00
Pt Ot nitr 0 t oti 1oun c m lee e ri o ooojaee c n cea te ftca dbolpeoetpote opeqto0 oo oi l oolo.to ooso be-
1-1~~~~p000 "olo~ Sn4 Coboldr" "" "t too H oios tdodo olace oslooslosn u ag yI -. Mdei' stop- iato s-,i b. dte ppo
ot. t oo oto t v lo b i l a to o l s m o I an o l o lo m r o I4-L tejo t boos po o nt.to t o- do i tt loo. l, t[ l
1014 l r. U-~ ~ t ~ t tot t otttt Otl g E so m o i losoa ar so i o Ud co m pi. rpoE ei pon qu. E m e so potod u ostid Ip dto.o .ot o o b at d do .1tPnOa o
oo otn O t O- t t oY oo toot-ot,, od c 5 1 o o i t qo L d., dobond at0 : p itold .~ olo u 1 o at n p to oel
0 n tot 660 too te le le doen d to toei to ~p s d D e o o o
to, ntto too v"anRd'hoprfct to6 E m e so it-tonao oottotstooo fobsid .o abitald tloela Fpoiot ototH o Bolta
b Yal p o cooe aeenr hoe o1 icer pre en soe. aa.ool Inot Aoehoe-n logO
toplt tori reepid do-i e conge yaatrsia y no _lzM 7 qu itC00 A t ito hit ollsilo to pfotoiod do
zonido~~~~~~ua ulto Ill Wros moe lia Vnt LAFTGFA p00PooBboddl, loltodioo
los Ntnds gro des Tom, n6ninCl f ynC b !I. 1 J ain. loseih Mti.-o== .dho f. o.,oo~ ei p ,lta hP
iooentosy casesdo medi-*oh~fdo -un e ieoot d le ilop nut o b o to,. lo Pt-1-e -qe doos d ettpo
10-ds Uaails l~INER DAYt 13-tot~dr p ~ E Os-e.do p otnd e lt Ii iteit Iett dot t t solo d o,-s do, Il
a. elt:~- nf37 4 '5 Ga-an 4al -51 1. detootstte oodoihpo.,.ohad.I o inot5 oe tob Ai p
11oo ~ o o to t I o In 6 nd0 0 ~ 5 0 5 c ~ e n o Co 0 ,uOdlOodtlO ho!soto-tllotoodo- i too. ptI I
dll ot llO "' 6
Ode~~to tantt oootot. --n o. NU VI I__ _
o~~~d. Teto 1.-e poobto.~ pd. ho do Aid.Grns 0etl.prtoo a. cada receptor. lo, ____________________________________________


To. lolloty ., esoosd. an Asoot T .,id to_ se seoossols .
~t al, L FA A iBO. A p r P.1- ceite MWsd6 Csocio doc lapotl Cs itS lass aeoiec sooG~et-sseost osoe I n. .1ec 1 osto 1oweeid &esil
to ~inn MniU y-PABt sAt A10 SlOWLY a.t- c qeltit-ojossC- e i Opoo I.pk~ t ri. qee o osoop
1.o~o to- o- to tto 0(olos slel s oo bse plt o ~ 0 =5 f 5 eo-s0 ,lt steeco ooe e~s doe tes t obosos Os d It rsi~on
It ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ d tottoOoe Ootrtto EU Nie-II. eol20Mcaes' uuotldoo y do Y~li td he .o, 10 s dte ne o l l,1, d, iom tna del Ph0
do io-o~ tot- btetp dotoe,~ FC5ECIA AO flO~ tiopeeo Bseede &trsttt to pveioos s. unaP A~OS j Msodit cpi sports qslpdeetote ohcets ti ostpopso t IsBANoD0Yct50cei
do 't oto too l thol ot toM lS C Itt S A tf sci SOB bse b et I he e eis s ee t flh01Its t re, o hs esli od e s q e t e Oees yt oyse In osmoe ted .
00te tO n o t toe u t too It E-o tse. 32 Cts eoe ostre Cbo stssO SP ses N l 4 sn m Anon to eceetsero toa es o s eon~l d, pl t o p n d, oeoe ssmts
t p-o o.49oa i n e 4 6 R a n a i B o o s]M l Z O S A O O A E o - 4 5 5 le o t e lo s e p p il o t 1,o o lo O o t d o o l 0 5 d t (~~ C I. ote o X e
osteeso M. huos rpotoapsseiOkG h libls


image:
-------4 A Egitoriii DIARIG1DE LA MARINA

10CI" Domingo, 21 de Enero, de 1951 UCNC DEIA PEIENSA DE CUBA Pigina 43SECO
v iLA VIRGEN EN EL ARlE FBANCES3.3337

a. 1.8 8333.8.3
888088 8 Ed .863 13 3.833 1~ ", mi,8<83 88i .333
V Po ~ V988.338 dc~ itpo de ';'7"1 "8 6-81-8 33 -1-
11 R idpo 8 .08, -1- 8888838,8 888,. ~ ., 3 3 7 3883 33 88 7.3 8 .3 3 338.
a1833838 :0,333 L1.38,8* 8,o I.3988388333 338 - r 833. _I 83333333.833333.''3 .3 3333.
88,888~ ~~ p8F8.y3 n-68 o.88 388338'.338 3338,q.338.3 3'3,38 88383383
88 323 884ch 3. -3883 .-.88b88y88 -- r83.3388_1883383833.3"PI33
M8A3833388.8338388883 .,88,1. d368id3 83.3,,'3333.3833,883333.3 3338,--
t6~d a',88888 ~633
add. I. id. II rd. .1.1. 1 1,
6863886s8d Lo Vfrg88o de3 1- d~,83888863 388' 383- I~ I.33, 'a83 3 ,3 ~ 33*3883
836888A888 88,88383338 do833833 .1387338833 --ai do 10 3388333 y3388. II.
38383 .,"838, 8333.8I, 8 036681881111-im333- y,3,,8.33. 8p338 ., 33.388(3 8.38.83 88.333o
8388.33,33333388latest.,36 E8883361 833883 3.883333 88. 37388378.3 8833. at333 11-;. -3
886883 38388883383a8.38'38 do88.88 Aft.388833383388U383 Stitt.- III g-33.38'83s33y 3833<33
338933868A3888888 88 ,o8688368888 g,,iaL~~ d 83.~333383 383833383333338'38, 3'38383
Mi,63688333833.33.1808d V.888838868 3y 383333338 do8 ,a3 J83,83 333.d A,,83333
98338368388838 9888811d,86888888 8.3jl3333.8833 1,38883 3368.338Y88888I8-'-Id'8'a811g313111"3
68 -d6 33.38838. l3 ,,88 838 1 -88 do 8838, diip8388 33 33833 a33883 -- --033383831333 333833 6,8883 8,8388.3 .33
6.9888388888633888 888883868883388Y833.3 33833383 833688 3 3838333388333333F333.3j883.3338883I,,. .38
_v i3s.8333 B0,, 8 lot88 s18, p88898 op"8. 38 338.3.n3.8 33 8 8333833 3333 833333338688.8383 3838 38
8 n. 888 o88888 88 a8.8- rti- 8888883888838 '' 3838383 833]i3s 8388 8.3383833.Ar- I,8~333 8 333833 3338383833'
1.88 1889886. d8888 .- Iiis88888 888888 833 33bn8.p8.3,838 33 33.333 3O. 13383.Ds--83818.'3383383383
no !.88888388388388. 1.88,3898838836338.3 3P38833.3.3 n,1.3 P-8338 3,33333383 -333! P88 038--036331.338t-8 y 33.3
p~d 98883 8898388 ,pfl 88 6. 1888 I. 388 ,' I=393 88.3-t 3333 3868838338 33 .333 p_ 38383 d8388 "3833.383- 3.3333
I- Us3338 3 '88.863 8308 88838838838388388 833- 383.y3388'3o333' 3-338 .83333 18838 8.8 .33It8 .83333.3 '88838 887
3318686888833838363 89- 88988838388 838833-I-3833 3838.38.3833337 8 73sb--8838 38.3'. 8838388.' 3
83 ~ ~ ~ ~ ~ Dwdd 88 I8383s3888 338 ftI,8 88338888.8.83838 83 33 3I83. I38333<33 3338 8I3338 88 8d333o I33383388833
9883368393838388, ,Ixen,,88d3308838 d,1833f.Pl nlo dI3,33338333.33333.3.3 V.11333.3383333" -1 .3 d 3.333383333 y3338383.3.3
8833383333 883 dS1.d88 3-Hi 1.I11-1
3.3.333 ~~ ~t A888 38.3888.838.838683 8838 888 3.333.3.338338331886838833. 3338338833'L3333 '_'3.3,. 8.'t,8383 333 33383,
88~~~~~~~W It,,888A8838388 8
8, 8838 083338988 88 1. 8388.d d.i1 '''' i ,1,V 1
.383338 88833888688888 38
d.8 8838 388l 3. 3833 d1, 3333333 3883 88338888888
I.883 8318888338 833.
La vin-8 8. Is co.-88 .68 d~Io, -.88 al .888.a, C d. 88i M888-8 328338188833886 IF~8


8a ~de do nIra o R adiod -T le is d
Poi -ood Dieg 868 88886. I. dim8338 do 68n o u Fo=T~ e s d

68868 8838333388 8888 I] 'Lid-8
68 888 8888 6. I 688 388338-d

~~~A~~ 66866 pan 88id 38 8188'"t 988 88, con sensacionales innovaciones exciusivas de
8633888888388833 6 88- d8838 A.oa 8o ,~ ai8 988
81383833388 8808388 6 A8~88, 38338 88
Qu g- .t do tn 3383388 888888888888338888883.8,
388888888888888]a33168 38888 88 ad.88 88dp 8 b 8.i 63p d 7 88mI
80.36 O-d 8888 -38 1088 95380,8 8388388338883 ,83888.8-*
33688306 38t. 888883 3.1838 d,388888388813388 lat d,33'
LA ~ d d686. 8888688388836386 88 818, 8838833338 83883.88"33
783 ~ ~ la 838 8383,386 8686.8836 8889368 t:
8~~~~~~~~~~~g.t !a.886888 68 8888 b3838 3386 83 88q88 8-.',
11. a3 q. ada I W dj 333888888 8338 338b386 833l,~83 8
,I 6666~ 838 8 3333 33.3 8383 838 3388 88 o8 6838838 .'88


88'1,1. -1 i 88 6883383 388836 Fan 0808 aria de teatro, Tecnicos
N o Y a 888688 I3 8833,. 38 h 68I33 8838, 838 883 18a ~. 888 de radio, Canute de opera,
38688 6s.a .- olb~d.li. 88le88er. 88 38 18 893rectores 8.8 orquesta en .8888s
88888 888333888,d 888888 fo88883. -s --'0 td dos de -Norce Amelrica proclamran at

898868888 888388 388 888883 38381 88888888 98883888 o -{ ) Radi0 Fonografo-Tetevisot ZENITH

1,8 ,88 6,,8 1 88 '808 -886,3- 68163 .6~8 86 8. como la combinacitn perfecta nunc
83 8388 ,.rmsei vista y ida hasta ahora.
88 .88 8 1, 88 m 8888 8 988. I. A88Is 188 gods 88A8 ad.8 88
83.8 did, 1888688 g 88008888 8888
NO8 80 888 Va. 888 11 88 3388 988833 588ta 7 86 68688688' 888
Ha8d8686888888,8888888888al
io 9 883888 188886 68,Itd. 88633y3 18A833.
888898 6. 888, 'lI'-338.o 8h 88888188888 .


,8388388316,. 8883=.3 tea333 3838 8

388888888818833338688338808 88L88338888388888 Ac Vi .S RADIO -RECEPTOR
L. A8838383 688388 V88, 838388 p88883 88888888 1. 88 Sit8 nco 8


1-18 88 La 80888338 8888 R o G0l8 _., b
___________________________________________________ -a .Hu ,i8 8.1j888m08 LOS1t rt iEup ocne amoso "Roosorgan 8
88 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~,St 386,la 168lb 388' 6., 6833 86388t8883833338838838838r~83 38a exciosividod Zenith, y [a n
L A P A Z N O E S U N D O N S IN O L IPA C O N Q U S T 0o~ I 3 ~ 8 8 0ld he n o c n i r o c d n
PoU ST 8C0 Silva doin doelat y8nleto pad3368-8O w si i
P- i- ildd .1 n 38 pa 8 183388 6a336 1 fruta( ywmhravillosan recepcionen. iip8.A4
F. 'L Coal8d. Ia, 88d88 A.1 .8 .M -9W8883883838. o18,33 338388 9888688838 3388 81d i8383 a"38 P hc Su1paer i" d, 12 (o, ?001f6110 (ILL8 lituli0o
88I8-86 do fidelidad dercepio dalol .mS ,d 683 >q88l

8880oiabi .*d88 o8 a838d 3683 9888i~ 18 8883383888 d88 8833833 13338883888 8818


1. 0 38868833388di 88888388 t. In _688 8 68 o 8 i- d 8888888 8868 888 00800 .~y 1, r 80 o.
el 088930098 886818338- 883368338 At.88, 8898330888-b- 68883368 h.3 4343 ,
d,= 8r. 68od i 388868 633,888838868833 1t b8888a 86883y888
.68 o88 888 338 8I0 3P.33 h1. 680 j~t do86~ 8 8 1 1 8 8 8dg tag 838688 d81 888188a8388818' io ,
80818,o 68 At. 18ill888 88 833_8333. 8883 38383 88 rset .ms opealnnd e
8a a N 88.3.38.383388.8I- 3339888889 986880 i 6888888


i.~~~~a en1 28. niodelo desd $349gete bust $1,460 1 da
888 68 q.88e8 -d,88,8338 13888 68 V V I C ,di 8 di 838 88883383 s888t,88 g NI T q,1aa,1
I'd 98 8 8, 8 88 8 8 ,8 3 83 6 3 d-8 8 338 08 38 88 86 88 88 88 83 8


988. 838 383 683 38338 D o p3 38 68833833- 3c33 38ia la 388 38 83888838338 3888 v e a
i83888838888688338888383888388' 33888633 683886388 .833838383.- RDO-TLVSO
11 do86888 38868 8631 88 83 33 3 ALa3 3 8 8 8 8 88 3 3 3 ( 8 3 8 3388 8688 6833 6838 8303 8831
88886891 83863 8 P8383888a88338338 68388333888836883_
338- id 88 980 333 3388 38383I39 63 *83838333 88883"13 3 83 8 83 8 38 3 8 6 9 8 8 6 6
8 i88,. 988 1 33833, 1.88d .-1 98888 8863n93 28 m V3883l33- des. $88349', hase $ ,46
0888 d.88 338 3888 qu 3838 88888 3d83 88 888-38 33888388 Par uMLufu3n I aUA6 88
_da I. 8033. _,me388 3.3833388r8898833333 3888 8 8
I18j33386d38I8.a80883 3338866388888833 8 68888388838888i888
88.8883888 681.83.33 38.3388886 88388d3838838 l,8 q- XHS ION.Y VET
8380883888880833363 A83 86881h. 33888833888886338ay ud,98.89886
933333.0 68898888383833 a- 88333833388 680338 68 38 -A OIA M -A11-O 08830038il IA ~ CN f isV A M I N P OT 0 0 0 8 588 A T 68
<888 38 88 8 33 8 6 88 8 8 88 3 d8 id 688 38 83 8 8,, 8838833 68 133833l o . 68 8 3y86 6 8 8 8 8 8 8 8 3 l l ~ n 2 70 R 6 y 3 30 6 8 0 8 8 2 Ioip a b 6 0 8 8 80 8 6 8 6 8 Z e n t h P. A gdI a 8 8 .3 98 88 0
688888. 88DI 383388y88888336 8 833888868 ob. 186 .4.684,8880 3.8 81398888 8833 008 T.8-83 tI o,08.38.808198.824 8N~ 888-
d-,d Aat8 ,.d88t.0883888888 V.a. 7I~dl-,38361A '388 .68.-d89.8338888698888
b8668388 8 8 818861 8 8888833_8888398 988 88a,.1.8088 .88.I80 A lS E 3CI. A e t 60020 (88 OR0,10CMRCA A-OS 304 IIKt888
I.iu3.8088388. I6883 88d8e 888a368g888 183 33888 68888881,8880. v. 8809888 pl. 87 S,3ao 1 0886_A.d o 888ha 88833.6
doy68888038<38 .338. (88368 88888,88188 o~udfolo88 T W439 888 3.8h8i89,8883-3.888666 o-s 3.8 8-12,Saoa 333Ol 28,8008 Rp" 0880"388A673"8'~
33888 h888888.838898 933 8803 _3888 38888883888
pin,8888 36388 83866 688, a3A.88888 M3o8oo. 8838 8 3 86831888.886 3eAn a 81.siiw tAIC .RJ UAPPA 34a0.2RUTN 84 DA d i0108143
3388 883888 gr808 loppa 61828.~i~ 5 o0o318898. 60830.9804.28 h.8 33.9
8 9 0 8 1 6-38 8 8 8 3 8 8 -8 80 88 88 8 " '8- 8 3 3 8 3 "88 8 8- 38 6 7 "83 8 88 83 6 88n I 'd.6 8 8 8 33 8 6 3 8 8 8 8 33 8 8 8 2 0 8 8 8 8 8 3 3 8 3 4 0 6 0 38 8 0 3 6 3 ~ 8 8 8 8
08888888889818888.8.88 -idq36 .888,8888 -88,8- 338888833 88O6098-I8888p7888 M88 do .808. ,83 38 I ,83 8 3388 681~b 83688318 33 8d8 8 31 933 3338888388 6.L88 8 6. 886888888a A O ~ e I m A l a 0

888988 6. 03888 336 6.n 338 88888,l8.3 88 I plk 3 888988863a


image:
-------Pagia 44DIAR1O D)E LA MARINA-Domingo, 21 do E.-ro de1951 Editoria


V IA RI V DE [ A M AR I NA La cuietta deetnero Por Roseftida Rlee


d 1djo' I a5 ist oiS. 1 5D11 4~ce Di .Ih I Rioiii _=P.,s
II Dt, L A MAJNA. Sdclidad Ad Is. liotutld. Libertad de -El Dr. Pittalsaga y~as mujeres
cis6 d.o Ls Hal. I] H5 de I. d. 1057.
PRESD)ENTA DI LA EMPRESAt tnfor aco. -n AafIS1- d fui"ileud. l1
VIEPE DENTE DE LA -5PiSA: UN 0, I. 0o1.e I dl IIosis,. d, sil, s Pr sdesdnsia n d isso y,' isohodi too sododsosdie
id!sa Pusd, di h e h aId t duotii
sdo~oosilsoo C glas Zyi Pluoas. osssd I= 1is

5RCO DE~ SUSCEIPCiOH .W ,,ea.I. Ie -ae -idpl dsa t~o O tlss. An.dd .I rcl.-bd da, l

oss!ssal Insal o Ingsos. 1. so 2 5 Wsaoeiadsasoig l da

.ti. .o sS 0 ~hlalid I- Vis ~los hoahns gPaul- is'5 Pa
i~ossl11 . .1 10,40 12,70 _r.olo polio.H
Ido . . 1m6 19.0 1- 23. tom lna onesapt'i t,'.I ILI
Aolsoootoool 80 8.1 osss 00 10is lid,44 l~ c50 1:~ sqst osI Dli d. dlolds S. duds lk d.s
TELE ONOS ~ls 5 ltoi000 00 010
T i0ao SI I11 k ools Hall.~oo slus qD da i ssoossa l 1.ass 1 pi asafu
C~~oio~~aso~-11c. .so~ P.los1,16Ha ala~osa so g.s-shi _salaia. .Moihogsal .Iasa
Otooiot~. Odoo ts. dioootsliitts. Iptoloos p1010 i pohoos. 0.~ 'Cia-~ iosdla-iaoohs~ dhld qo~a as- saesslolsaosllsiI alsitlos',
Allolo.Ttt~s oootpto iQo'jia I M5601 to ooh.d Io digotd ha ad . 1 n. Id
N'1 S'~ 1s) 1t Bo E-.- Css PT~s a0 pipS dsoloi Pitt.- ossos a 1 1sss PIngo sga.s1
Doiioooo~~~~cl~d 6-70 loootlso .6.4 ho D.lo h.otoot all 1.,oiootom010g.
JO, ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ e dioo-sst' -47Ooaoioiids ~ ~ --a siliidsado am.i. h ialld n. isa DIe.sgi Ash lsi


Editorial otto. 7 otoott d. IIIP4"do ul
p00015 ~. psi11'saiis~fia hi tld ds 0th ~s aaai Is. sin., istia


Consignas de la URSS; quie puede t-., oILIo d00rtand, lttoo 61ooolo
0.0trd0ls l ltla g.I., sosi d. oil a, ilisid'sl,-Iodiua.s Nadi.aIls
hiaber-traido TA's-o Pera 411 o 1 111 ttotoooootsotoooo.
It tooso~o didssplsoool'si Do oo. ~ 5istdl's, bsii i' aCoo a. aII_ yo.as ohlds
Plto-I oto o .oooo~oto 1110, diodsl~ tshhoi'si010 001i~i00's ooo 'so -sloog qo iooioo~ 000 o o ~ (1- I. -o2 il Lh -',alo.dadis reoglal hs ostoslssa pddsslaht ,his
o~o o0 0 oo'o~',I io~~ilo0dait ooohsdodioiooodo Eio'ls go ud dil quhis a ds ss ii p Ssid oh t d
o-ooocut, mo do 00100n Asss llstss is ld's led. t a ndl's~s.1aShiada~ d,
-lt oto.itoo ooo too to~ o o o o s- o llo iils'isi o o o oo to oo l d. oo o tto o I o ah s n i.a. shot I t otda lm ls s'td a lla
I7.oo ho flo oioo s- so so ho ito oosjss tbo olPo os tlo ii os oOl~ts D s id tta. al'i uollbps"d ": Tis sa "ils .T .".sih
looo ooooi-t[ too b o 1ho0t00 to W alls~oo S s l t Is d 0 isoo a1 oip aa s aisY d ls as t
L- d [ d f o~oooool ooitod i rsA isda. A assloo o s ttssso ssshas.
to p phO 0000 ooisid-. i 100 itOO. 7000 p4g laosoi lpptsis tiodo PlsI"a an asoads do mui.
.,o.~oqo'sooooboocsostooostto0ttsoooollisilsldd'pii bootddlo~s'aod'~oositi ________________________________________ ispq o0p,'s's er i a sosot.s a'gi.pZ'ssisa. ilstli
04~~~I I' lr -. -piga. Is _dsilo ro c. .a 5s.,sh ao lIos's odd a psi
pul od 'sod d eo so o s p re ,ss o 'so oa Eai h l p. t a o C o Y -o's o n' 1 s s o s s
adoisoiiodss Vishad pooiidid Iildoloiisihss
'suoiot I o~ooi Loool~ooi Ti'sd'ss o~atods pli~ l~s, 410 ad
Lo oposip.'.i. tlooo d i icr tiiied~ 5 5 '001.i ooooo i i o p o io s 5
iras Ins W010 In~s~ s I iuit., pt Iai sla sda g .a DIl s ah


s',re d,-ussd u is, pol i, oisot.on It ,,pi 19 I, pilos Mis s-u alp iti ade I bll. Plloat il1 1- s I.sol-
Wu rlI-- i --,'s pa Insosy tsooiids yil paiste ist Dos sot g aioided
oo.~~~ ~ diyoo o sss fossils 'sW. poa oh h ss i- ioa e p i s' oogb. s- LA6 oshd d sltosa p h P iA s tt s F s o als. so us 5 iM so O ol, i to b tr-s-s d 1A- 1. s is d I s al s pan di s slop d
pososi'o o-io oho dosos~tdlss oosol'iOi o o- itoi I ooooo d io ,sdl-dlllh urd e-ils.ssatip iol'ba- suoop-hsi.0.--s-snso~s olui s
ott,~~~~elle" uojro Cooooooootdo Ill.olo I. dosotooood o o
00 0 00 oiiooo~t10. 0 ptooissoo dstoo o, 'ojo olisils 40,0 di iiooio topt d'sooo 000glols ihotslisa x. s"'s 00 i Ii'sos. olsts lapi 'sabas.d. ios- ssl.a ossa- i
c-c 'lah o o d liio tio s li i o l a io-i1,t0 dlio., Id0's coullsis a do' -o.a 's 'sss lb o I .00
"Io' dos-os po-ooooooooiodo t0O toduto re qo In.0id, s oso sg1ts51ii 0 i500io.pii tt RoitVls paI hoo i oosd as sos s'~ii
,,0Iosttoltooti~lo-.lvs'si~i000505'15.5R's~0Osd MoysIlt~ot~o ,ocotooo Plsoadr Isss-s11011 dooi0ui. Tito iooiodoodsIp is- l~. 'Isloo trbi iloO i talspsasossoo'
11-oob~l000.o 0t t'. tooos' I b lloods-tsL~oboio osc pio hotssotu l' lobl oliioI'Isso sIio'ditpiossiodpli. soloos 1 dsia d s s- PN Phl i 00155Ina 0, 0s~ O tso iIsso'i d
- y.en k o bosltlod r,ooodaeslioiittn o~io00ooo IssooCaudisd ran~os~ssoosb~todoilL t Z ld- .nb. u. .
Coot -6 soooiosoio~oso'olssod00so poo itdolsostoood.pl 1000 s-ds.3-ls1a.sto ytoo shoo solhss gts-05aglda st~~
.tch C005.o ,,td-prrr-sYI.hi5Oi -p. p~psostooliil00 Ib l.oo91Zs~otsl hsss.p1q.tgitdss ssla.-ssaalsi oiisosT.
looisdilspoot.n.mj A, bc a I, oiaf'o~tdldi-ol 1,-os~n Y oi. sItioLyce u 00- sisoaoi-sde oInl S .'s
ocyo istoooostoood pos.'ti~osi'spisdoltoibos t e t -oooobolt ~ iitiAsi-,ti E s'obi dipootllly' L.,oloibsn


bat., Noid,, Inlha 1.itsai -i~ Into .os yto pi d asosits. -
oooo~ oo~st~tooo~oooslsdo~olsiodsodsiio~ to't~iI tio-soI.~ l".oos itsss-os,6.,d,-so0ot-rsoo"th'= dalhsideatrn- os aso 'uto., Y'soo'sd, I, oi d'--oaOI, as u-d
o~roo~iill~o~ooiltooooiod'ptool'sss-Iis ooosti,-oioiios'o po'I,-, oths0,blotosisuou os'oosasioo. S ttots ishdpgois slii1.a- ioiitsosson isodhipclsooiIs
U, 0-s ptsl's Eso I--odo- i lo loidlioai inid dei pa~i deloo'hs'hbsal-5 hdhsdl'sssdsoXo oi
it o o o o o s lsi s o i o o o s i i po o i is o is t i oos. tol oci so ohs p ",o o ti so.o p e.oio% qs, n 1 1de,. .'a.i. .l. e du'sl m
Loootooots~~~~il. soolio o-thdlpo o' u ossdd"oS ci ooto 0 o osso. uso -od otIt-shoso pi di -l l"sos ~to5a oo.'Ogo ~sosts hspla siois i' to iioodd
ooaiiooli -1.,~~stiotoioI~od ,.,y Wiw d'ss I.J eIIIs jhttaiiooi toitsootidssel soto plittoood
-I,- Is0o0 0 s.d.olado s i s lsoP.,5 ss Ps to io ,al.oo di i s ss t o soal s d o s o -0h o o tos i.\i- h o 1 ooi so d a os i p ob d .Ps s po o to p l1. t.0 Ss is, p i .moe- i t 's P ts
lsiP5's ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ doo's ojn. ,,Isss Psopo manioo~s ootocs spio' s oss' is opI tpoo sp, M ooscs de Is, _a 1 ,-s .oiou as u dlhsotsa d io. osIos a 'ooa u s- 'so- a to Maoli psII n tia oon I oa.i.dssls sio t
ssd. iddo e x- I sosr wdio-iauoaglosdi d. b Isoit-s. iIloissads :iolpbio't oispio usWoo, Iiss'adssoio -s.
t'oOiisocsssY isss'sp5 d.i'O OOO 's55ls nra owtott ts O lho -o "Ii- haai.0 0 00 saohto. s ,-s'ds s sbuis'osoo.idposs1h o oohsbsd isssi'g iisaptso a
oio~~~osi~~ooo~~csoosC.G.O.C.M.~~Lam hoe'llosds~otd ja gtos ~ iios.~Is ioioi a oooisodet
dth sdshslht-ootooo-soclptsolstlo'ssoshaoaoosids sdgo sspiaaossh- t00ra tV0t,0 sioliuids'~ do n
d.I' iokhtoi tsiihtds s iI'is'ssgss'iisspdi s ;~s~ ~~to oI, pis-b. iu i- pat s, hassda asd' ss -______________________________
boohIC-optoltos.~~~~I auposlodiisi Poilbol Istssss~soiios dhetosali~asidshl osod. sgsattndin
t-o osodista dlo h id, i.ihs-1,os.pdaoIl.c, iui ds o I ooodce 000 gal -e, -lt. ai ii d ssd- oi "I.i o ~Is i I .-io'
N l~hodaisdIaasols~sl ts 5 aad
ttisdoth ooos qodssiootsg d Iioido 10 phbo os itsiososo oots oils-os ososos00 o1. hoos1diSao1a.os sosue,,o s I qi s n-idil.oI-as
~~~~ ~~ ~- ._ __e[b,~,. q, aH ~y1 .1 - r. I uluid
uo~lypioot'sso'qilosoisisili ,diio yoooos osdoei laI~-d.doiudiodlsos-d.a I G P Ib
soiol 'sLo-bis oho00 's oa p oi hs~acs~dysIs~~hih o-.p 'i ss; p~. I.'ta,- "Is Y,1-kt)daahi s'oh tspogo s


t ~ ~ ~ u ti-~,' soops I,~O hi~as 1.RM pstiane
to -- isECX s ootdo V c ssotoplo sos-a JNA n aooohs sodi d I.s- bay sI itdooiu0 l. itsss0. ddiu -Esoiiast l'-
tosCsoossp ss o to isi oVlito op, ~oi 55d. tauiis1 obs-ty 00511 ts utsds tslsst'sso to tsali Too ss ssu- d s a Al, aioIosd~ dospLeeosiooatodolI'~ oio uatilgisita soio
ossoooii s'ldo bs's F ooi'sn d' tlh~,olsooi oiso tdihoh osi o I n st ut .i.po. ltoo ae Is Oc o soo 0od 0W> S ooo os-sasI otot, 1.lo tl5005 ootodols sot. isoosh.d.l 'sasio .i~
b~ s oo soP'ssoosiliosohd Mdo oo'sE015 lts 0ot5 s tosh Lhohoit,' do io otos, s-,-'idos scohsoljo'.'s o ols i ooDoluoi Psddutse sooootoor.sc lu iOoodosldPsLh si
'osap ,-toh d I, to o' al- ,o o oul o o usM oapono hi.' .-ioto o.o .i~ ot o ilo o, aoda a di sp s sq oloo ooo lt 10 do oo ooan u ps-n ia a' I posas
s-0otot os~ ,y 1II 'o soo olo Iiosp' moi'sd iodt It,-t c sio s sooo' Io poclslo -.doos otlo Ibo ab a goooo Is ohoots p a l~e ocsitolo a'sigho iO0e 61 buread hopbco i0,5 is 'sc osas sn d
oooodldP.1c .o. IldI 1 q.,oa' uo1,oso ,b o it =oso os tti. s IToooh o iclou Itsta~ed-a
to ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ a Cum's di,, aso -1c~tso~ is -s .pa otooi. sss oitoi oho 0001 10oiod o' d lt ~ ois, I ~i iooalitoo o o Possot aij ,ne un's att s5l0 lb poto'cohol.sst o- oolo o
oooyoouo~ otspotsttoooso -nooooo'soo ootIoo 'siio y tistopto -ao oshth Inooo anblo ,oooa olooolaiote10 ooooaai dal'aOspo ttostoosoimo dlooooo'so4.-oso 1~'asoisst
tto, ood.aitooooitoosoooa- -oiLooG.oi0i.otloM.1tst .10It l 1 to ideap~ oost d. Itsoobcoh.rho s oooo-o--hco .1po i~i pYu aoosooloa~ duot 00I -A ooooooio ooos hatu ocsasosoop,-i'ii psi
oeitkrk.It-oo- .ii alyd ,o o -.-h 6n todoooo Lootot- de odsml to 00~t5a0 yol _,16d.oooooooso ststsosau.hs q.'s1losio ooosloitoioysoia Isd
111oeP ou r.oo'soooiuoduodd4oou-sioos.o deltoohs100001o ,sondhooi.IIoI.t0 ilo lssitiooit- i~. 6 oauiss~o~ooqs hsloood~olit.is oosoao,050aooi
ooGP~lt~iitoooos'~ o~ sloooosos~llitoio o oohos tit so' ld' Io'm I d.~s Ip. .oto d Pa.us Inho I sog sOIoc deo In ottso soaoassopioo'tsoss pIsh 1.iohoiss u's 1. 1hoatd. aU 1 p.
qRs.5Ioodg ooobol dptoti~ 1-o ul, oooo 0' tooohisos potiosoyiooooo'oooh -ihooo ioa.o.o.O i psboisa g' osals "l .d.lo ohhohio l *aodosaiisioi~so.p'


Iohoodoo dir call. Inilts psi il111's~si sn j~ toI I,,-s Illp, Its del'- ooop u tau. baitsp. -Yil ollsoo
sBos oioooooooi hod L.b.d nsooi dia iroon upsosrmsspdtslsdso.di.p.o.tsdc,,ooi.I00hllslssot0tto'iiay'sdettolard.tsban
________________Her__ 00l hIun t ,.jf bh rdtossfiulos h~ 'so os i bsadsia 1 duahasi Is Itohoil um". hum i oi lahac dahtds
oosp olsiop ,dslhsop -lti -m'toi .i In00s .ioo isss ab fiounuulot s a si casiposaioosost ii. oo'ldisoi'itisg


_r ', yC ,iIINitA L6 n lto rt u o o so hio o cooistoso detotlis .iuI l.s.ssntoisso, d 11. ce~r i inls d, 1, mn dt P~
'-In I ~ ps-1 as] dboo .o'os IL poibooqosot idoss ,pis. de s pin os Y 0 Yoo oo ihselfoo t loa ssc daatsclpiisiasosio Sa-oisos-l do'itt
dsobo~~its's~~oooidso p'sio~~~oioiiLI u I easto im I a-ssgi, Ssoe.sco nmdit .ps-ioogo di sso a notidodlioh icliaL~isa Ys ssisl
opitosods~~~d- "f oobb-s, d5d.I deogs so01aot' ii'sps d s1oa 005 Io-hss p0 ipaos1As s Otuc s ssioi.o d t a- ban sl.oooo s n Slh- isotsioipi 0 oo'oo dd di ls ioht iidi s-t d sl s-sd d
Osit Ito.tdiis i -o I. -soi oba so is sotibls Iioobosut hs loipo ohi!ns oco N -t-sPTtul-l- deo i o t.Is s
_d-~ i dw oo tsstt .c' .o.sd sh psutus tAloibo iopoa hoo 1b-s~ s~~ loo. at I uoo rid.sssu aya k,.do uelt~ it ~ iSs i
I.i' ooo molsos iuo' flos y001 -tS ,ip-Ilp7 "'.u, nd l
oiiooo'ss.so eo oi d ooit oosi o oO'- R d~ Itoioia ow l 0000 qtty1.1ls uhi Poos s slisosb o0- too n Is saos tii s- huo -s-ls pss s- id i Dodoeora c amp sioas o oos, Pssoa i ii II. Ia e sis
opoitlods'spstosioo. d~s idoocdtoosoot ioto'sotoo lslosssooIondeoosa -t~,oh- ,ptI., 0so L, -- dsotsabc led.ah e, paooli A~.~t d'ousoPsttsi tsd~ I nsu50.do.j ds,-
(toopos ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ W Stotuisots itoos -es .cco. isol' hiss- spd.os di phe~dbiiiissddl~ dit'.Ihsislas1. S os llltto1absolsh- Sat~pihia ldod-Le-,10 5i05l stlqddol o-asiisds ooi 1.
'sosa OsIoostiboaotOa otosiso-h s~d 5ll sh nIios oouso.N aoAi r o i o-s


loot duu, itoos- to Iu-.to d, Io.oo miooood~d hie Ccla dsaio' st- oot q. de d0 0 ,
(oo ho oitip ophili ooos AIo -,6 aua isossi lsii-i Oi lssisluo ososoo. il i
qooiioo-htoooooouL,2p oi iooj 5 doo issohC looogs i-th IIlplhi og dco "'- los. dte hi ft-i hsooh'stct- o ;u shio t.ooho. sssso. P.aasio. dmlIrs itooso 110 sos a5 sot' ,ohaposd !di
004110I. 'ooo'ot-- -d~io iod~ soq'~osst -ssboliaso~poistos tii~s~oitOooh~~s~ Hshdodptoooto mOodIa.iitsossniolsd Polgoaaiodosis
to o50150oo OAOii5O' Estiilooooo tlos opioopstoto-0hs10i5-hi15111 siss-oo 0-cosls spwls .ioi,5ondas sss'c ,-ooso'sisoatssab
ooobho ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ r dy Is .1os C-sd s's' osusot I. 15d. ocbrusssb- Olccbo i oaisddsp.ss StiitaIyoololso l h us sl. C o qthi5d-gs,-pdt.Moapiinura 05 _______________


l e t a 0011 d u o s- -- l b o s 1 1,hlo 1 l~r m d .ia p o.a1 o o to o i A r u a
too-o \ldtooo. p I Ld Ii do Aodo osd psi Is11 oloos 101 -' 0110 p0-nt Itio dare do1os d, -o Ioo.o uOo00s aos to Iho beentl, ILoI ,, -~ g._.osg
16d ;Od, IIh o, dOib-ii. O5O5Le ois.0Ido .toi Idpso.ij, In o atoil Et I nc 011 .b Id u.0 1.sts sos s h.oossol-r doaf' .sI. M ttyasi
diolqciiooooto's~~~~~d I,~thhttiitsI~O i ,pornodthosho -'~' pi-tooshoolso .ooshd ils'.ouaionsaqio oooaassi o.ouisoimdod. I's

1,,i,. p050' ,d~ di 00 sloooi Q oto It 1 d d dn I Its ,-n d ILI-oo ,t. o ojttoal hostt,oode i cae Ito' 1, s- ISa scpid dio' ba dint-d el uas s.s ao a iu h d adsio
C~h oa io tl sooio oooo posot_ dsooclo dadoto a sstos.s s iooo o-s aoalo .-d50 10 Pisc lan IN .is-l diissdlsa aari Mae-o
Vos hlsaoo itoa~ ls d,,-.u. pn topo tfsao o to lopdibo~ so i~ io l l. p l rla Flil-l -11 er
0 10 logooioo 000 6. ,s olog booi'oisos iss 's'tc oh,- is sosl oit't s o- pioops yotoosoIa. iq,,os h Istiss. ooooi oiusn dsi ooaoa siii s.I tshd d st'oo aaIl. ioiao soa
poooid 0 00 d0ll .i stosbhd iosos-si'oob' g dipliod- ioosid hi sto,-d us sas sodbl0ids iodstso. s usin05- bal.ooldI.li suioo so p00 50 1 5sbgsaI- psblo aaspss a .is'lgoado'a s O'su sod.-
t-ii. n.soo ole s oIoI .s- 'Ioid .Inu oIts. Issd d i d puedssoaisl da1 Lo- l'sal p sL. I 0los 0. .i1o -- opii.1O sl.ra-al To n i'sI-oo I.os pesi Is slsoossi. p.udai "isiagiiioi's" a] go W uiolioo
Gos oiss oLgod dinoilss I sbssohso'I oso qoi d oolhsoco oissoi sohsooioolpooI. I iiy iiiatllitsosi roio iioooiob n iaoai-p'itifi. -,- o-ai~d
P-ob5 OsJi .o~ hoI Riolio ploid hoso d, iti. boao de"'!0i ity515 Eoooi' iq'adot ssii, E~'~a ipsaslllin'dis syob e-rlslsasoo- oi~ idspasa
'ooootoloooto ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ lal Poplos 1-1o's poopoos s's. diuoa d.lht CtooossP pbohcsooitssospsshts Iss-lo iqs did urs o,,i oI. s2ihobs ipl- i. loss"s""ac ogo lil l ias sisiO~i ps og. p'i
deooo Io ooo I io' dI. Itod pso l i, y C pIII l as]al old, Indol otiouhoois Noyisaii Os. d-1-s- 'todi is poI-o Ln sloit i Os, as .n l~d ~- O aII ~sSosa oi p pi o'~ sii~ 55~ ii. t
37Oua-iosoooloo'sboo ~sbib~i lt ossoh'sto'sbosooo 's cisa h ts S~sisos thds. oo~bssdssi'lstoI~'st Pdi JW~iuiits. Ptosdiitt-,sideisob osusodioa iI odb .'ss.sIas dbuled i Islao' jgit
ooo'ss ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ a daid pdieos pooohso sitlfso osd aoos'o 006. bo'tal h ioos 00 d sos-ts ioi-tou, as ioioPs trhihlot- osssd ho,' 1-ibi g't1o1- gu baso Guf.a-u p ss.
olo,'sto it. Is 'updiohs 0(O ihos oiosssssost adsd' 's I ne o Iso D I -ssl uiitsto h soisosso iiola. Puo, oi iIi tg~n i nPfablstia sst.i o issss IIaOiaoos I ssosadas
'sts'siio ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ d"IIL' oosts Iel. ohuool de op ods. Rotoisls sd. a i- 00 aiacasalmsosasoi- d, iosis saoin att isiosu i tass lsp.a s .aild p-ilo sisOptal'ai
o op ls s os li C o sc o R p iiidc os I n -'~ sho i lo I I I a re I 1. dti I.o a e C b ~ ~ dc r t. oh i soi'ssia Is't h is pop l. soI dei i l 1 1- P 1 br r.i
A-- -a" I., ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ a' sods-Ilri Iqe .6 a1. d d n1 .Y 1 d .Ln.A r of-ds poslh.E p"" atls pd osjr atsos-ded 1 r
olco ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ d iohooo abolsi pl.o'sls so'i osohoosIPsII 00' tooo Ossioso pail.osssoiss 05 Notoos olsi 100 ilo o pisoit alls. 's is islsa.Eslassli5IoO i s llddisiaopsbsdo.stsegosiita tg's
pio s'd do to Ip' p ds L kot I en c. oeoo io o b di pi 0,h iuu,54015 du y Oi 1 p'siei Od. s D o o i is~ t o d~ l d a s o o s io s s i ii h s s u i O l s tatto,~ gdi psi desb ss 'sts AWdirn En io. iso' Isdssas Isrd.s


i'osif "yciliots-asaQ lrl'l nfne g-ma 1116 .l -psstd'sc ous. l,2sbpe alh

lot. .1oa-si'iu Is16r .Pspss Ios~'sla I0' l 'Idtil de Ouas.1a Im lislis betoothiJ-4 "
Chli Susl V-'s-ols Bibo. usocpy ioool dub Lohioti Is.i d.al liusuoohl sds solo ip- pah de bu sa. do .],'sd it-ania 'sio-ios.Iopd sbi'. 0 i n ILIhosos- Nasais s~ s dss l
p to Lisos psogs di pisds,ti 's1 slolsoosib'os'~ibls soa spitd ols6 -hla i soii as s C-uiss11.10.Pos hot is osu Vuoos hi Ootlsicidol'asIsssh a .,oosidospiooss-aI-P- I' 11t-sso i'saIHp dii
d~~~~~~~~~a hlia Ooohspid pass1 ils, %n 1 1 dll- ,na~aZ
osoogotisslop 's s os d Nlosoio e ois s-Iot aod' sgsss dsso.dkt-hhiI'd pal phsssto "sh t. iPl. OoI.ass p l.os n d- ss .ooasslo s Ins u


image:
-------
I j .
I .
111ternacional 11 DIARIO DE LA MARINA-Dmni.g., 21 & Eneir. & 1951 1 1 Pigina 45
--
I I
I I
. la rcalidad de I communism en Europa fracasa c' "', I I I
I
dad Internadotial 11 I -
P., J.oi M.,i. C.P. I ]a t e*,sis, def Aislacionismo de Jos Estados Unidos ,*- .
I .
"- i. .1. 1. ,.lh., I I I I
A. I. N-i. lid., Grave e de aqu,-11 -- -- ]IjEar.pa Uesj" -- I -I-------- I ------ -- I - -----
L _eSIii-Asp
'. --. que pie= que-se pnea: F R m-erC I 1 11,na, eo-pro I~ 4
h 11;. 111 a -.- 21- I 1 ,- I~, I. o. h.,- ,MansaS DIA08 uniiiail.
,1.- I, 11 M, -.:,,-".1h,, 1 .1 -- -Com I Intem action para salvir a (Yeeidenti, ole- "
", 7 -1" ,, I ". --unul y. .-
i',,';I,"i, "'. ---d. I Ahlti. ,l to IE- -,Ill -V ,,, I' -, 11 ,I I'll, r.l Iil,&.- .I.,., I
-.",.", "'. " I ""I. 1-1 .- -U' -- do 1. oll-- I I & --. I
--Iil 1. III .-h
1.1- ,, .o i.hl hil I .
""' .N l"'. "- "- -N' o l= ,, "' 'l I I I -1 --
1- I -', I --11)"'., "M I'l"' INI .Zl 'Cl l -',':u" 'I l' "Mol""'t," "o, I .11,1111r. I .
I 1-1 I 11 1 -luid.ldhl. ilt Id. n. I., 1, ulfio Ill to lid. u, ". -
11 11111,j. -L 11,111 I 11, 1, '- III. 11 1111"11 ',Ll 1"' 11 ll-lh ,, -,"ll do, 'CIII.111 .,
-- '. d'"" E I, I -lo P- ,"
.D .' I. do to C."". d 1, ,h,,, I I. 1 4
I I I 11 11 I I ,!7 1, I_ ". hid.1d. to I. I ouil-.- iI- lp l, ,
"l 'I",- L "" -1- ,,- I~ I. d_ ,6_"_ "I I, """I"', l", 'l "o d , 1 P li q- "l d -
fill d1ll.4!,, dl .u. F- .'
" I. No- ., Dl.rr., .o I. .-l., i- Il I ;
'C' ., ", ----- ,,,, ", I,,'d. 1.-Ibl(. 1. lu,. III,. do It~ E12 I i"l -- I 1
"" -- uI otto., ,.I, P" bI illn l l", ii-",,
"!. ll.,=, = 1= --,ioi.1l ill ,- o r. ol -4 I_ " '.' "'l ol 'll'o" I.
l.- I. . Ill~ z, d,,II,,. Y d 7.ai= -- I
Ill 11-1 "I 11 11 ,L"" 2,' -,,' Nill'ill., -,ud----- ."., L L . ,l I' It I II ", h_ I
" " d. d d,
-, "- ", 1, ,,, ", lo 'A i I ll ,
.- Jdl l, -uil bru .,.,-. P- rilloh. ol l-.l,,- ih.--to. '- it- "'., -- -'. IIlL " l .-,
,,, liult- Y pl-o, .I 'III, l ., .- ,
--:- C.,b]-to Igla, ol Noluu .ub l Ill '. ---- I -7
.;11' .P'].'h g ','h' '" ",' r ir-o ',I.l ,- tL". II ol 'l I -
-- 1. --i-f. do .hu,,f. Illill.L11lo-1 Plr hol ,uld ,I, ,, "ll I w I
I -- wybut, ,rl.,dI Gbl- P.li- L. po-dl 1.i,,U,.pj-did.l old ,I -- I 11
,-, , 11111 1 I'll ,II. .ioll. d., I., l.1(.,. 1. Iu qi, 1, ,Ilpli do P- g ,, d "I I" I w
I"; I : '.' -,'L','- l 1 ,,,, 1, "', i. -I -1.1. N- Ill. I PI sul I ,I ,1,,- I,.,,,
zl- 'd,,i- -- ,lh. I ,,,, I-,f- db o. I., i1a. I. l-li. .1 ,,,14 -hh-hIuo'. l ,.g., t, dourlud. do quI 1-1 1-1 ull,- dl -idolu, it. E.- -It I .
,, I. ., I. Dull. hill o' 1. wjzu,, 10 "'d. 11 l"Itl, Pl. ,,, t'j'll '. 1, I I ./ I
E '1111do -ol. q I dfb
, " I 1 , I . ', ,, ", ", r ", t" 11 'Todlrlb.b1.h, d.bid. ,,X p.rtid ,!.D -ohuud- "boll Po. o I. ,- .nlhu, ,ul to ,. ,11,
I J. dol, l l .I. do,, -tual do 1, ,,tlVlll I IiI
-" -1 'd'l'l -' -11" q" Iil l.I.,I,. d, 1. ALdo ,il.l. P". "' ,,,.11,I.h,, ,,Mo. .,I,- rit- li,, .,,,ll I.H.,
1-1, 11-, CI 1. -,- I 1-1. 1- odjl.tl .W I. f.= lh, hil dlzalu .l b u I.I. olill. ,,, C.- -6 -h-1. ,,, '.' ." ,.,,,,, '.i .' l",.'.','.','." ,, h "', -11. d, ."', n i .do to, Ill ,.I.Il. 4, C." ., I"'.
-," 11 I b .h, .holbr. .lth, '.l Iuldw= ,, -h-Ill- id"t'i II 1, p.l ol j- do -i-16. .,I.
-oh" lo .'.-- -'. ,1, 1. -- -I--i. 1. -- -- '. F1 ,.t.o)r. 1,.
,-, of, -thf. u ft,%. .dit obol I 14. o.1,o 1. ,1.,. I, ol .-f.
;,"I'lign P 'o. l .l
111'Ll' I 1 1,11 1,,-,L, "",- ., 111. 1
1, I, ,1,1 I t.,,,Ii v "Pol. bi !Lt.
-7,"', ', r - .A.= i-ll I~ -. -t. ,--n -. ,,, W-d.,
.,h,6 11 11NZ111161 d1.1 -11.-o'li, dll- 11l.llI.i-,.,-,.lI & --- .,,!r, .id,,,1 ,I ,,,,,,., ,- do I. Ellod. IJ.Id., olhold, rollto IN ,orl-
ii ', -1 7, :"" ,,,,,,,,,,,,,, -1p '. I,,_ dliWIId. Li l 'll u ip -
-- 1 -,, = I ,, 'r,. d.i., -,-. p1hull.l. d- -- ,,, E.--- "
It- Flo. .bj d,, III. I.dll lid-o l. -16
-lIdA. do .- N -- I. .
I.2, 1 1, . T "" 'L I ". d-.'. "' Entregan if it a
-- Pool. ]to l"Ill., u. ,us, P e ogjz ,l U. 1-1.1 Illy. frol.'od.), Cu.d. 41
I,~ .1. -. -- -, I'll, 'III "III., ", "- .I. I I do -- ill, Todo hace creer que en Francia
1- "', _- ,-ljfiu-fT, q. l.o. ob. .ho,,- baiI, d1uh. ---- -u-Il%'Illii-
o 1. G- Bro- Gh, P-li.': ',' ,,-., ,lr ol Cluli Pt, I,. d, ,
,,, lI "'',--, It,. o. I hii, lbo ol fuhIr. l- uio d,-lI u-,-l--I-. -b- """ "I""', 11 "" m ina en U rida
"" "' I 11 11',- '- l h- ""I'll"6" ol ph!"11-11r Y' "b I= ,, "' I """' "" ""' "
.I I.d. do Ill no I 1 1,1 ti l. IlldIII., ,
I , .,II ,!-'. .q ,,,-- """"L". ., b'; o-l"i ,- M- gr-)ll -In, ""'u" .l I., I 'Lt. "', I. I.l. - .l-. comenz6 la pura anticomunista
6- Unidul p.l. -d-l 1. C l. -- iLl- S, I." "'l, Ii. 11.1 I" -- -1111.1 Y ill -oll. 1-1 .
U- I P-- ". I, "I ll I "., di ll
I 1 ,---- I ,,,, - ii-f-ul. P. "I ,-r.,l.1-,':,il.- lI' ', a los nibteros -- --- -- -- .
1- hod- ho., illutid. eo I ,I 1-1 1-Ill
.-- -- "' 11 ., Ill orl -.N. -rrll -11.d '-l III, -,,- 'l I'll 11 I ,, 'P, 'A.i 1.r I .,I., II- -lI,.Ih.rI1- Il I"'"', I! I ", 1
I L ,, 10- u, olI oil- ill ol---- do ul ,bIlho -
U, --Il., ill dlllr- ,llul Ill -- 11 id. ,II n.ol"I., 1.5 ,ill-l Ilol- ,,I .",I. I. P- I .1 I 11- ,, ,, ."I"L, L", "I.,.",";" I 11. 111 1 1%
,., 1.11411I'11'11 1 1 1111 l.u .d. 'dl .j.l. I I -, '11. ,I ,li- n,,.,, "., ', Il, I.A -I- III. Il 1. ,,- d,- .,, ,,, -11 .11 ;: Ii"', . I. I 111L 11Z K, "
.1-111.1" ,-i- 2., ,,, ,1 ,,,,w ,* -16 dol ,,iu, I.D", I . I~ t- 1 '11 1111'% %,' loj%, F11,d d,;-U,.'IdI,1 ii,,u,11 1 ohi- 1-11l- III, d. III Ial,- III ffil-- ,,, I, I I 1, I. "I., I I , I ;, 'I.
oranio colooti, ".,, C u ,,, ", .1l. 111.1--1 ,I -,
,,,,l,,, I -. .lud, I. qd'Y b,5 1, bill. El ii.to. do ,Il '-, .I Ii, --, ulll, lauldohl-'ll1iIII -1. I III~ I'll l :,-II ,", -. ",", "Il I"", -
ri. I. I i
"I "I 111 1 11 I ", "Ill I I --igul-t 'p.r, quo I Plreo'l.loo, bl.1 ",I, pl'., hi, -L -11111-1I .111
I'll- .11, 11 ul ,or. 8" Ifi 'u. .1 ,:"-;, ,, : ,%,l", --,, "". I., I 1, ,,, ,11" I . ---. 11,-- ,.,
"' P d- Ill do = III.l-I-'LJ,',' lT'Z' ,' I-&,,, i ,, ,,-.,,,,, ,I;, I g, "I 0,
,- : ,, ,"', -llllull ,,. -roo oullil. p-hI. Dlu ,lF" d1t- -d ,Ili, I .1 I 11 I 1, I.L1-1 I -,, I,
0, ., 11 -- ,, ', I -61,, flha. -. -u li- ( -1 -I, W 1,,,zI, do l.,- -l1l,7,' ,i --,. al ."I, ,1 I I
-- 1- il.1'. 'P.3"; ,--l- lb, ,l-,1,,,,,,,.,,,, 1.,1 1'1'-L.11"," 1.11111 III 11 11-1L. l. -.,Ill 11 1.1 ilpll-" '!""' I I .11111111 1,; 1 :, I I., ";-,i
1 ""','I': ', I 11 1 11 I -11 I IJ-,i-I,. .ld. hup ,. M." El Il- ii ,- I, ': 1' 1;1' I, ;I l 1111 ,.;, I -,- .11 ,rlih, do .1tlo"'. ii'd' hil ". ,I,, III ,:: I "
-1 'l ,i I, I ":,.I "I Ill. 1. --', -r.'%'L -- ',",,"I "IV I ', ,','-" -', I'll III; i "I
I, l"-,", 11 "Pl ,,"', ,,, I ', ,,,, ,od,, 1-11 I.--olIlt dO Rotu.rd. ep,,!.,l -l ,I d, & Ill N-i-lo IJIdn P- ll. 111,1 I I, Ilda ,.b,, 1-1111.1 .: j I I I 1." I 1. ,. I -, ,1 16-
L, r lto, j,,,dollb, dlot-,hi 1 ,,,. -flho J, plit, III, ,,I,,,,5 . r III, ,I 1,L, df ,,.,,- ,; ,iI, --, , I ,, 1l, Iab,-dh-, Ll . ,I I i t ,,, -1 ,, :.
-,;- z -i, , 'i '' , 1" q- I., hgho- I. .Poi- 'I, -I'l tl.,u'h.d ii 111.1 I. d,'INP '., u '. "' 'd I '.
Vitt. ilill, o. b-,Ib.l o,, 'l il ." C-I, '. I'llItu, %,fuil I l t ., : I-1.1, I 'I
-r, ---,Foi ,.iI I_ I'll 11". "" 1 11 ,., ,,I(.
, -I-l P-1 ll ,,, "", -'l, 'l ', -d-1l,, Ill 1.1l- '" I 'l -1 -IhI, 0IIIIl d'. .-,",a',' '-';,' 1','." -77 ' -, I I 1 1 I 11111IL''. I "
I "I 11 I,,- ,,, 1. pluhull. -iAtk.l. L. Ou, ru, oill ;,"'!,h h, t"""'I' d"I 1 ul I -- -dla QII, Ifl-1,11,1 bit d, 20.- ,,, , ", ": ": ,: ,, ;"",, ,,, ,., ,, ,,
l I 11'1 '17'11'nr l "' --, jo o ,,I,, 11 ,", 'l hy T
d I,- 1. E-- --di ,, q . -,".,,, Ir,, ,
oiI t.d.- .-1 -Ud. & l;I.,l d, Il, -- I, Nl, .- UlIui -1d'l. o .
d .!.d, --thli.l.oh. ,- lh, P' '. .,IA, l d--I- ,I . -, l ', ,, ,, ", "","" ,-., III, I ,
I d-obbu do hill, .o.ih, ibli.- d- ., -, ,, 1-1' -, .1h,- -!- . , L- -,1 -,- I . ,, -.-
I!- l, --'- t,.tlrl. I,~ -III-,, l- 1'. Eli.dul U,,Id - -- --
- I -L-hub.l!-,,I, - --- d --------- ----- --- gl ", d, ll I, 1 lff I V .1- r -
,I 1, I~- I dl I. lbull.i- lhm- o,, .p., .pU.tI,. bludd- ,,oi- 'u- ib" ,t= I rt.1 Ill,-. dl 1. Chil. -1111, -11--l- ,I -1lib- d, -dl &I GlIb-- .1 I 11., ,."., ,I;".11 1 11 -11- 11. I Jd,,--,I, --A-, l A ., ,-
Ill d', 'di2-1u1'1 or%7 i 'Id.p".1,111,11 ,Tr.b.jl III- 1 -1 ,,, " = Thl- '-,I
""" ,,-:!.,b-olt ". 6, do Ill f- I rrtr,',r d. Ill d.o attibull .fi- rW .,. .l 1-r- -. .,-r ELI -,o -. ,--., III "L""I., i,
h :r '- ".1-o -%X d- Ill N. .'!, di-Z- ,,Idd. -llliudi P- 1-- d, --I ,- I_ . 7 ll ,:. o ol'j. 1, ,--- -- -, .l,,. ---
moulto b id hit. oltub '-"' '- '"W" -I-l- Ill N.ii.- Ulud.l. -d. yl.d 11 I'll 1: ' "
1," 1. ,- ,fii. S .bigiu. .l.111 o al I,~ 1. L. lo'.,, d, ,, I., [II., fl.-- h-
E11- lIll-, -uill ll, ,- I,~ thil il'o'.o.oll 111-I.IT IIII1111.11611-1,,111"I'll lii 'l ol.- llu, ",-1l, -h, u, I --1, It, b-d, ,-r. I,~
.ID.l. , ,I, -o- 1. .on. ill- plul'u'l.1 do 1. lolt . li 1, -I, -i I, d-- Ill -ll I ,lr,, do --o ,, ii. d ,,io, lu'l ll .l. --. b-lI- d, -1
'l "o "t"E "i "E I I -, lu, b-- li iI ill l-IIII-1. -. -- III,
hobtf. do .dlpul, 1. G-l 'I.ohIll'. zQ.6 .&. .llI.d 7d-P. '."lho r" .Poh U IP-1' dl .top id t-ij.--ol Chi., d- 0 -di- p- dg.,. -Iu-i,,-. d .dI- .io- do d, 1,lbM. 11n,"ll.l.f- d.lil= l "-- -I- I- u- -- 'I',
ou .do I."I -- .I, 11" --,
21,-- t1l'o.d. li, ,bo to ]or IN. I .1hho-.d.P.M. --66,, a, br, IS dI dll ---- III. P-,- ,I t-,ldoo o modid .- I % .",5 -dlu- P., 1,Ib.l. lr ,, ,;, ,- ,, l.li. u I bu
P. "g"" '. I- --- oi ,Ilul, "N ,I --.1d
-',,,' -wrd.d. 1. in.uId. .o- or mlhuibift d I. .! di. .b l- ,.l.r.-I. o.luou- Duldi .l i. .1bl. I -oll.hl, t', ', ;l
Ill "gh, 'l, ,I "
-id' I. 'I, d I ,Ib ,, lb ; d Ejrd,,j,,;.,d,1,,,I, ,p-,,,,t, ,, I~~ ,,,
l. t "' P" '- "' io ,,, I ,uhl- lo h. ollod ro r .1.
.1 I No ."llbill do C-1l. -od: pl-'- l. .'.pZ- I- 'A' to dll G.hil- hIl Ill.,. E. bulhir.= .,, ,. th d b u r b-l.li. idI h l ,IT ,.,_ -,". ,,.,,,,,, 2,-,,,,,,,-,. .:I
Ifid.i d o.h."r ""' to Ifilrulid. .1 III., I "I I Pill I Ili ib %,,a 'l"'. b "' ofd- % ]-, 16 ll I~- -, 1,N- .h.d., .,-:,-
-Ab do .ubh, ,16, d, ha hotilid.d., -hul- (,,,,-I.i""r.,,,,".,,,-,,,,',,., 1 6 ;, ,ld., ,Idilit1d.o li, Ill Nl-- -,,,,t -,l-Pllt-.1,Iit.,. l. -'. 'ib .111. I, 0-1. ,--- ol ,-l.
,,I -g-. ,.dl.tI.L I,. ll d d' -o lft','- "" -j LI -P-111 b. 1.1-ild. E,,,Pi,-
-"ll-" ,.,, ,- 'u. 1. El illbot, rl I' iu d 111- I.r. 1111 1ob,,-pL1jIdou1I,,1.1 -trpoltdo, d . .'ju, ,oldI ,cji. ,,--,, -. ,, o. I. ,IL --I a l "'
op"d. l l Lo. djoliluo. 'd -" "Y"'i-7 --,","b 'I' 'd'od"J." 'h,-",,7--"--
i". Corea Do 10=11l, o, Ill fi. dloi, "Pi d ,, It,, ,.lt._, do 1. ilt do q . . -ull Eil-til- iI ; PAN"A 1"'A ,
- '.d, .,Poplb terr1i.lib". El luil ,.l u-h. b., .= !, E, ,,,,,,Pro, SE HA CREADO FW
Ill .do. 1, g,, Ili .uld. .,, ,- -i, "'ll" ,, ,
,j W f'.'l hil- Ill, ,,,. Sb Dr. 'j" "' """ 1,ll. E.i h. -.olid. -- N ,il--
N.hu d1lqu P-ldift Jobwarial I~ 11 11 ilho, III S-khb do, ,r.pI.&.do- 1-11-, L. ,.I. h.u ,- du -I- UEVA INSTITLICION B IiIA Y,',2 2cclci I, ,,- d -- I.al "'l,"l,- '- -
"Ill"tho"". "I llgu-- th-16-it -- -. D,, h,,h. pIl. loo = ,.,I y t I l ,.'11 1. lull. & I., I Dili. h.hh-orX.r. fin. dl ily P dol,,,to Sub, ANZAtlil A pl Ell, ol ul. .1 I- - 1-1 7 :,t,,,i', ul"Ili ',"%'-
,, plthin l- -I o.o, .1 .of, h.Y 11111, do III, III-. bdl -- -1-IId -,- ,,, 1 lh l i, "',", -,'--
Ilt.d. -Ili 11.11.r .t. I-- .H -".-,' fr-li.'- 1. dI Ell.d. d I., S III ll. -1-i.l. 'ibill. ,," "I'Ll, 1 .11." I ,, ,Id, ,.,-",iluiu ", "', . Fr-lii ,I -- l, III ,,:,r, I_ I, 1-IIIIIII.". ,,fl- u, a
l djj.j.lo. i, i6,,I b. i.,ldo -L-l- "I'll
Xw tlblt.rIl I'll"ol .,, 0 1. l'I.Ii. ,.,,I "',l lril., Ik- -1 . I 11 ,, ',' "! !';;-,l I,,~ P--
,"Illt. .l.,11.oldh .IIf ,. r 11 ,,, 1, '! I " "" " "" ". -
,.l I, III, ,,-z ,P!,iI. L. ,,,,,,,7,- ,,, ,,,-:1 .P- . -- ;" 'l "Il , .
saflu dbo h ,, -, ,, I f-II-, do '. !,
b117- ,IoPlk,.; on bnh'.' o. -1-i ,
:1 Ii- IIld,.,:l ll.,, ,.t'dz triit.d.o I., ,,I o li- do t-1 l -. "I2hil4- S- Ti. "' ,, ,,I Z'i, l', -,., ,,.,I --, "" ,V. ;. ; ,;', ,,,,,I l, ,l I ,,, ,,,, " -
III" ;- y., J-utl., d, Ili ,,- oll.b-huh,,- pl-.lull.io -,. F,, N- -,k 11 "H,,,,Il -h-l- 1-1 I h- -o II-o I
r.,li- Ill h-, I., lr I., I -2. B.1l., ii, j- ,- I d, 1 P., I.- I'l-, i ,-l- 1- *-- -- P.d- ,-,-1.
27 do I" h-itj """ 11 111", ""',"'I'll
1-6,, r dolh.-I.od. oupoll.- Pr ,, Ii, ,,. ,,h. '- ape n - f I. P--- r-. ,
udl-L, do ,.b uld. hiiuou. l. ll, -- -I "I 11 ld. ,r, ,c, ,- ?,uo -'-f II I". I , I'll, ,2,: .I, ",
-,,t., ,,I'. 'j,,,du 1. ",I, d till., .1,11-l. d, ,ld. 1-1,b.d. -rl, .1-Illih.- ,], -,I,,,,,. 1,, !I, o -.P 1',7-11i E1'.1h,1,u-1-. s-i-do F. .11 11141.ll I.II111111 ,-P, ;
,,,I,, u.,!,Il. rlli --, a !--- -- P,,,,, , I P I 1, ,. ,.Z.
"" '", I ,,,,, -' -:,', -, -" ', 1'11 1 d', --- ", I .d pe"l !"' ,. t ,.
I., a. rg,"", 'll"lim l,111 -li.". - 'i - I .- Ill llldi- :,,l -- l ,, ,,, ,, :, ,.,, ,.: II -
d, 1l, 1,,- lljll.d.ri' E-s 'd .- .-- .", "", A ti" d hi G.-' ZI .11 I "I I -1 -1-- -
Expresan. dudas en Washington ppl,.,,,] .".,.,,Ir. Ill l-a, L. Hacen pa lico el informe 0-den ll.l.i. ll.-l- I 1, ll", ;."4- ,", 1. -1
I.- .- .11 ill.,--- -1 ""'
b it, "o ,- -.- I'm r) l. Il- ,, P.- "I", . ,.,., -'I' L.id-U 1' l,'6- -,
"" I 1111ld. 1. ,--, I. 1.11 .11,111, 111;
'11, -' P". q- illuI. PlI. P"Pl", Plp I ""l ""
lh o lu 1,1giOld -,iii ,l ,,,- IlIiL- Il 11 1. -11; h, I i-."luI 1'1' .','- 'X, -,.'-' ,',',' .,%- "I "-T, """L,"P" ,,,, ,- ,,,,,,,"iI
:-P-lol li, .-l- dII d. Ii,, '--"" ----., I,- ;,n'
acerea del future dela "ONU" .,,,, ll-l1,.iaJ.h;. ll- p ,.ju., I. I~ I- -.-- ,,,I, sonre la eficiencia n0itar rusa '1-11,, 1, -11, b ."a "" l,
dl I I""" o ,otiihl- l.l ,l 1, ,-- L- 1-1 Pl- T "I dIl -1 I' l"'ll- "' 1 '
--, -- ,gl,,ll I_ IIII, 0,,-
bkgutila a] Senado el tono apaciguado -hh. do f-- ol, bl-, v P,,,,,1,,.,1.r,,.-,,1,,, ,-,1,;,,,,,.,,,,, ,, h-., ,it. =l- P- 1.11 -'I-dld I- ,i
r que h. I. pooi., p.b- b.,,. ,!, .Il.d. ,,o,.r!d.',',-.',j," j-,', Con trabajo eselavizado, dejando morir a los
-1.5. d, nglol&io 1g. ,.I, 7n.111uh, g ii l.
dol, = lp"I' 'I'l',I , ,'.,',, 1"'k.d', i',- !I',,I-Zd. 'Tli'l,"
rnanifestado el orgainisono hacia ]a China Raja Ill. Liu I -, ,,, y I . .I. l1l, I '. "Ill I - -' .'
P" ".11"Thlo.h. d",',',ru,', l !ldA1,1 ., l, b 'l"'I'"' "'-d' heridos y tropas bi8ohas fornian ous ej6rcilos "' l' h;1bI-1 --flitld,, ,,,, 1. ;.-Ill- ,1=r1;P,-d'-dIi 0 -
AIody l" do hil Villiho P111111 Io- lull 11 .t '.f .' d','bj ,pl ll' ;, l i rd Jol- ""-- ll-1,, ,, blo ,,,,, 8.020-.- d-
.l .ir r4i, P-,r, I- q'Il I- III I-du 1P.bIJ ca- i ' '- do I" 11"'d" '. t" ll 1. I ml.t., do -11- ii III, ,- -
.(N.A.N .AR 5. -YDEN . -hid., o. ,I NIIII d, ],, d-t-o i1%1-"D "I"'o'Ibld, ,,,
-,, -P'bo hi tj_,.l_ = ol il"I'll, , o IN. A. N, A, --- --1. .do .olI'll A1111,111. ,ooilh. do dT7, E- I, h-I"' "I'll-ilit- Z ooill 'Ll, bdu
ll N M- ,1 lb"" '.' 'P-P.h Ed1-P."thil -1,11,l, I hul'ou, --r I., lul.- dl "'fi-,'. T o' d, ,Il mi-. ol -1
UMM do 1,o ii, .d. S TGIC ,Zl 20 (EPSO. )gd,. ,,oiul
-: S .ZZ ol.1ol ,. Ill -,, 1 lol d, -I ,I I "Ill rn,.111,'
aTo d' ,,,";,. l. .,,l d 11 "111 11 1111", -6
Do ill. T d- -. 'J ) ol c0mullot- III I plAidl ,I, ulu I.'. .1 -Now Y- ,I I .j oi id- -I- Ill- do 41' '6l',lu I Illil.
,,, I N.oll Py- oo.orl- lb T Iljg.
11. ,, fiii d -ut- ft- Ill. dIull, -11,l lh-uolto dI G Ilhil,, b.j. 1 fug. bill'. Ili ,ldlF d, Ng, l. 5D o dl ol .a.d. ,, 1,, ho Pollo-11. It, -Il, do
"' b k Silift hi d, ,I, Ito_ ol iib h .'r .d. ho ii u
Dbild.di I hill, I~ l to ,-- do Ill d-d. -ii. c,", i, Y Flr liou'. I,~ ll ii
r dooll. do pbld ,.'j.';,,.q'.1 Sf 1-II'MoltuIll, U.1d., I"ll,. dtdo huhi, ,., I- --Ihi ll --- Il, 1 Idui,- toj,' ,414 P" ,,,,:
:oll, ] -pl,,. I,. .]or. Noll~ Uiiid., s%,I, q.o "o b] illu, ,I "',,bcll, l.,,, d. ,., ",, -, ,l 'l
d, -o '.P.j d I. ',-. P r,, b, d,,Ip
ll.titi. 6 .fbuilol o lndu D.or- ululdill, t- -lld.
ll up.lij-1 I 11 do I~ ,t.
o. b. d. h.Y. " """, """""'
"'?" P -h.- b- ""' C do .
-ffi-" d- l61"l b.-.d2l ,I .'1""'o .u.Dr' .i A'= I'- 1. 1-1 ;'d-I-lbi Ill* l.1,I I 'd'11111 1- -- -,fibi.-iii" ou or.iuu-cu. ll ho - do iI-d d Pr il I-ld- lld -
i,,Ii Iuallig ,Y 1, h, j.ju, d Joh, 1. do .l,. it. dhiLI, Ill. Ill- rIl.-
9" 4,2', el Su", 'u.'llo.,b Chi,, dl ,, lolh ,,,, I .d. -u-- '
I ." do 1. o o-o T."A I.
It .1 d.l. l u, -.l .I.
No _.td. .o b d hllo to pl."."""
. . P., I., o 1 I.1u, -- "' Eou'.1 1. -tll.66ii dl, -o,, do -I.i il.I. ii.rdiii I. I "d ll Ill uiiidld,,
I -'do "", "'I"'. -". Ill .ku 11, Ill. i.br. oII-' militil ,tr I d dh too 11 "I "K .
do .or Iooh l. l lu. . '
rilli. .il., 1-oil, I,,, 6 T' "llil L I"- P --
klidoo. I I .ll i " Ill'i.
,Do I. o" il ". '!.- ,,.' l.l- "., l, .,. .I l. .l -- .ll .i'.
olohin lu dIh.= 1: = i.d Coo ll1-1 -- lt -- ii-oll- do Ill. obl- 11 S-,, .o.l ,.I", -11 1. I.diiii- II.,
". "' "' ""' "' 'r I I-jhid do .it -i-lll III~ """,
., ,.Pl lld d l -.h. ol,-. Y li.- dl-illo d, ll d, d- -11-liel. dol l llid. I,-
Id I,,1.bu.ljll.IUjiu. t.,E," -. II-lio -1 ithIllIX"dI, III '- II _roi I I,
.". ul. h h,-, ii u lulluil'. to 8 m I h it o oblilfil- ill-o .Ilrd. --u .,, ,h- -h-l l"l-l hi 111-11- 11 1-11l b.lo do If- ilill.lo, -di. ""' "T"' .U "' I. it- S S .dl", I
,,, 'I I t -.- T,,lor- d, 1-r dl,,r,. 11.- .1 ii, 1116 1. 1. 'Ill ".
noll.bla Y.do I" Plj.,iPj,,cd, I. d- d--lildu p- Ijo- N. ,o "" I'll, Ill 1, l.- "' I~' -- I"'- % rill, 'iuI l- -, ,
"' l- 1-o-Illill1l. old, b P'll 1-I.l., -- iih- I_ ul ld I' 1121 "I Ill"".6' -I'l-l 111.1 , "Ii.1- o
'--
11, ., -11o ill .1hidul"ll I-11 III, ulilh.o I,,I ,,,, ', U.jdl, ,' Ild., 11 ,r,.P,, dl,,, h,,1,I ,,,-,r,!,,- ,.- til-l , 11, I--111111 1 p-1-- lh--. .
1-1 1.1l.o d l, N-1-111 d., C .I, b,. it,,] ll-- I-j--o ,, -jillo d,, i= ,lh- I, 11 I --
I_ III
.p.r.d. 1, ll.% ,Id "hil, 1l, ,I, Ip, ,Ili-_ .wou ur" il'i io-l, Illiil, "" --o' h, I,,- 1, ", ,--
"', UlId.o C.ll. -- luW do Rill-i --Iblo. 1- 1-1 I.~ ,I, -,i "l, I., ii '. I. ,,,,, - 1. l1l.ull. .l.,id., ,,u ,- 1 Il --- I,.- d 1. 111. 'ihllI.d -l 1,--- Ii i -
. lio. u. 4. o.-.h.o -,,-, nn ;" %-l'. I II I-hl- .-. I-Ilqlli 1 I I 1- 11. 1 ,,- 'l
=.l. , "
",,j" ,vii., P. to 7" dV,,',-,,-. -T'., "'-]., III, 1.I -lh, -fli- lgt I i- f"!- L. ,.u. d, T -,- I,~ -,, -- 14 1 1 11
.I.d."U dlbl' Ili, V-Ildl-boll d-- d, ll ,lu.1 d, il--- -- d, ,, '.
o ,,, I - l_ I. -- "o ,l d" 1-1-1--111 --I lhl. ill I-,.,- l.l., .I, I]
d. J-o- d,, 'l """" I~ ,,- i
Ulliho llg-d .g . Il ii 1. III old. d.-i- --d,,-- I,. ll.iii.il.i. ,I,,, l, ,,, ,I
,l,,lI-r han 111- ,. I,~ I ., L.]r .fill,,.- h-l h, --,-, "',., ,--o-Iu- I q lid I d I. -,,, !,,.,,r.1,IIl- 'I'. """ ". -', --- h TOP IOCATED NEW YCIR
, lai ,b 1' 27-' dIPMiI 1, d .I- i-,- III, d.-.,I:',1' ". I,., ,--. "" -, APARTMENT HOUSES IS
,, .,hi ol I,,, ,ibi, Y P 1 11 11 l l r "', 1-1 -
,ld.dI' E7 d q Y I.-Io" 'i, bi,66,, --1 . I, 1, i;.'I 111 ol 1 11-112101.Ilu.*, -17. h, -'- 6., illllb'1'11 111PI1.1 -, IILIII- ,, Ill 11-11- d, ,-ld. l Il ',
'lull .l.d.,,,,. -11 l 1 o -oiliforl. f'-u ,u d N "loly III~ 11'l'1,.,II .1l1,,, rldl ll,' I t'.7'dl'.- u-', -'I'll""I'l -1."dI it-u- 9. ,--. -:. I.- ., ,I 1'1 1 ,,,, "d' 'I.,, %-,,, ,,, ,. OFFICE BLDGS
.d,[. tl,.Il.r i- ull, .l T,, I I -1 I'll I 11 1h l 11 I l 11.%.'- o, . li ol hr.li.-I d Lil.-Ii. h. -lldh, -';- -1., 1-1-, d, -,!- 1 .,',: I 11. '. EAST SIDE-MADISON AVL
.K "lo- .brl,,. p,,ll ,, Ii 1. a -1- d I -P- &I f I ,I. I-dIlI pi- ,,,, . 1 . "" l" I, "I'l-
."* I.- Lodvs Unidn ffilbil.og d.,oltl 1111bo 1111 . . y . l" I it, -. d. d- Ill, dl Y1 ,1Z, "" ., ,i ,! :',., '. i", Fifth Avo.-L.i.,I. A-
- A1, ,- brol jb-- I -,,',, I l """Itill.". ,III 11. Ill I I -1111-11. -I- ."",- ." I'~ Ibl- III, R--.
Ih2- 'trlo h.li-ol, &I ,Dou, 11n do 1. VliA,, I., lfllh-o ill-hu, ,11 ., -f-, ;.""III.11 ,. S-1111- dj,.Llu .,I. si.".-- 11, ,I 17-Iltil li ,l I "'Ill I 1"I'll"1111 111111,,,r I
11 = It "".- I Jiiol ,iiii. I, h.h. I'll -do "I'l 11-1, III~ '. .
h.]. C l,, Il ,D 6. .1'. .11mo-1 l 1.1 ill'i"El, ,be ,.16-d -I.d. -- 1. Ili 'l II-l'
1. 111 --,, CluiII. dlll.,6 ol .9o. 1. -Ifillol- ,, III -1 -16, l "'Lil, 0.- 1-6 hi ---Ilo 11-1- "l, 11 "' 'l dil-L. 'l ,---,- NIE -- Ih.""., 5i., I I
oll. LQ e b.l,,lbl .,I pl -l. d, ill I'll "Ill' 111 '. "I U s, lr, --,.
bili, od Llo,, ,rt- doE-d,, I- 11.11 rodhill -1-hidl 1,, 1,1-, -16". mb-d. P-1 Jlh-l- d, pr I;, M .
1,118 I-L ,, ,, l,'ll"', '" Cr !',',, -,,,,'r". Il loli- I~ '-, ,.-- ,,,-,,,r,,,,,,,. OV -11all., A I'll I" II, -, l -- 1-i1h 1h.111 Ll'. .--
doug. Ill ; o S . o -l ,&, d 1, d, --- 1, "'ll 1.1111 1 .II dl 11, ,,,,,, ,. 1 j ""' I Il -- t'r iI -
Cl--- -,.Io I ld,, ahiu ., h, "g, "I
9%*' l ,11l, ,I ol lelill'i, h'T ,li ,I, ,., q.l lo hlbl. illi-t-:dl
R. A b u uill dl c;', . 1. ,. I~* I,~- i-,, l3.1. -i -- -11 I'll "I ", l 11
-1 -dll .rrl: C "'; ": ulz,, ,61r; h,!, I, lf,, '
'I.l. quo k, ,, .1Db,,jL-,, I III, -1 -11'.liII j. "" 1',d- h itt, A- --,.
'I- h.l."'b ,. b1iila, 1-0. to Doll'.]. Y ld,, "I. ll- 3 ,,-'r. h%, ,, Ill. q., eII, ill I. .,.,,,,, ql, 11,,. I 'du; .
hi !.= '.'1 d-.'TIuuE.' 1,11pu," Hiblt.d dll All. p.r H outo Ill ,I. lo .1 l Y I, j d -., ,,.I I, I ,li-, ,,. -- -,.
lug K-, i h, n h.bol III-, ;,
d'd* I I "'I' 6 Ir M"' 'I I Iz, I l, ,,,, jv, o ,fl .il'br-
:egud.d., Tp.lic, !,, ", ,, "' ,
l.i. ,u". odhoi., lle'- t ,,l III., tlt,
hirg, q.l %Ilil ,-I. I-'~ I I j .,,-r,,,,"',,&,, ",'
,. o. .I.,''ofI'"', do u-, III, .1,,, blIl o- Ill Ill U -]:,rdeodl .6,n --;'6 rd-I.d. -d.'!,],- I" 11-1o.l. ilill 11 uMll'= l 4' u ' "." i ',',' , o, .- -k.
-pl' go to 1. oro.ni., D. A .tlx -- . -.".1,,.d. d, Ill .l. h- 1--lu, .1 ,,er4f'dll -i- III ,,IrI N I, I.,
l "jq 'o ,,'- ':d' 5b' IlIcadavol -. -- lph,,, .". --I I Cgd- dll
-' ,., l Ill.1 d.,toII, C -1 11-1%;.I,, .ri.d. do N.o- 1-41. lj- ., l- ,,, 'I, I I ill G, -,,, U.Id- Y.
,., C.ho. dol, -d., -l "' or dl guerro "lllo 11 III .- d-l-'o, ll,""I".
-k ,. I' '- l"ll-l"
,,h4 doluftloul -x-I." . I
oh, o '1 o ill 11 -
do 3 1. -odiii.i. 1. Wy.,.g %b ,. dio,.g,,- ,olhl P,. .,
" ,lub to
Ill 1, &J. 1, I -
. h, I. ,,. ho- -- -,-

11-1-ol F.- . I., Glou Z-Vo dll lloo.tulifi-b 11 .'%lli 11.1 1 ",Illld 1%1., d ,Iuioo P ,,.
-Io= I.d'd"t. ,lo o,,r 1-o d.l n.huroloo ll No .I -1-11. .1. to .
d.'9 .lul-il= ll-. .hil
aref u. "I.,11. -"'ll ,'Ih1'ol rud. d'

hoot o.h. l.t.i.I. P.- "Ill""" 11 "I --, "I Iil-
&: u-1 llilio do pri- ,rdl, bu hl Y 1. 1,idi,. K D4ohub, -1 h.lhb I piI,- III, F- ljotoo -
. I B- ; Y
.i, -1.thi. ll-l -- 'I
',.= ,r,,.,, EIIIIIIII.hl V iii-% to do Ilob. J., -,,.l I., .17,
' ou .ofg d l SERVICIO ESPECIAI BE LUJO BE LA RUTA 34
.ru. -"&Ioh d:r'p." luo b A. I t "'I"' qud P.-l il-bl"Xd '.- t "; 11 loluiull., ol, yt,,
,. bi, ,,u .
9 Ou.llh. do olt. .1 flo ., --- '19'-" hioI4,1Td. II.1h.i. -11-dlldj'.l l 1-1111i'll'oh, -Iil
I. d Cho Iblltlo.ull',,Id I .L1 llllr; ,

ol -A"l-il"' 'I-- oT PIZId PHI, 1. I il? u lg

': ?b III hl l.t.d. bimbghu, ,, oo 1, ol u."
6'on -- 11, Eiwdm Ulid. ,.,I Dl- ,,
. Iou.N.&- Huhhu. lb 6. lu, -bfj.d. 'oY.,,d,, ,.o -',,,I,., .-M I. III Ill I., iih- bAbirl. : 1'.-p'6H .-1. hAttloo lu.bl. fu lou ll Los Cron6weiros do la Cairefora ContraL .
.II, h"'o""l- quo lbldlu- I- -ItIlShitl bolid. I -- hL U, do dMAM. doll, to I p,,pr,
1L. f I to- 3.1 a'bd' Ni.- It. r
ibi'VILve liallgioul, do I dig .hib., "u"' 'll I do o .l.o
.0 u. I, n I 11 to I":I4111,111ilil LIc htlo- lult I 1-1 "I'll "I
uld. I 9 f ol. El "I'll, Smith dllh,1, ,, I qu. -1d.d. wo l- 1. III- .
d bill ol' j la .' I ,I z: .g. ,1,ril. do I go,,- Nii I'll].- lbjlti,.l o,, I., ,,,- M ediasN yton -,""' 11 -b Rob.t.l.d. .I.


. ri". .
:d.r 1 l bit I- oQ161. U- Do hill ho.bb Al .
or.-i-olh. I, Ill Ei- d,, .llid,,t,],l ilgo-., qu, 1
3 Tf- I V li.,
lot 'I Idl ,l ., ? .-oll1ribill. ,,- id,, I,~
(1) li Qlb "L-l Itt6l fil- d. A 1,
I.rd ol 1. I d.bl.l.r .91-rlo Ill l. h-j o y o Ill ,,ll,,,hr.,, ll' d 1. 'Iuil iii.
Ill' do 11 .1o, " or -' "' ""I" 11 llld, 11 I'll bol 11 litid i
d Ill .llotil, 't I.
1. I 1. J. l III.; 1 o, irlti.0i, ol dicOg qu, l-lflu, ,lvildlI -- REM SL
ol Id, or ,, I 'Y' A bul- 9-1,-- N- I mo, 'STAML DE 1-1. Ill di-i-i'Vo= lT' i,,','
W. oUn or o i I. .1 glbio- do FABRICAS 1-1- d- -Iu, III-,~
,. Id un. r ,, I I. I . h"ll 1. 2,,',', -1lh,,-'u 1- P.l. I., ,ll,.l lljl., 1 1 '".'Etil"ll "I"l. ,,, I-
-- I . l r ,i 1. IId .1 I.llj-., u ., ldi 1
I., Y I3I
oo Y ,tII -11", I'll-i", 11h, I ,. I :
Y ,tII '.'u 11 I 11 11 "'It - .,,.I_ "- .,,- l.,,V
Ill. ill: I t Wil"llu lll. I
I. I ., a' l Go.,. . : 1', '.-T;,, ?-ll Ill I. -- . I,~.
m.df.ll 6.1o I., I l. hIli1r u- 1 i.,1 ,I .1,4 Coug I
.llr oul t,,p,, I, .1 -- "h, -iil 6.-l- 1, --' ruil,
- T-- ig ina. Il -.l. Tll i.1d.d.l -- --
d S' 2IT "'u N h.thlo. "i-Ill'.1- ,il -lnl I., ".I.
II .I 'I. S.1"'h. I.o P'.l1.-n'l., 1Z' Re-rd del lbr- I
doh- 'blmh.rd.1.11 1,, ,1,,r,'ii-, r--."-. do .r.,I. lolol .dlo do "' 7,
.Lk ,1,,,. .Ilfto- Ili C., So bi. Iilli .-",I. do ,-,- I 11 It-. ,,,,,,, & 'i,'1'.1oIh. ll,
I- -.orll ill, to. MADRID-A I PI, .,ri-. ,,l -- zol'. lli:
ul I, b,41-ho hiollrI.1, -
Chfi.o l.,ulilli ., .y., b;lp.jol- 11.1had. p., -- --,I -ldio. '. .o, do d,.',,r,,,,,,, I ,,, -dldu, El
j-,,I, ,I- *1 = ,,, o,,,z-,-,,, Ili
II .o ."o
uIllh, -- Ib il III,. lo ., ql .loo., h., li-. .id u .doL,, -- p., -
I- "' N, rllI1, ,,,,, ,
IA YA 1.
"' -or- 1.1id., r-lo hu ri= ., ,,, il d- .r
.1r. ,,.f- dI Lj. "ley 1-11"l A -Brookshire Hosiery I
"I"" ll I l' T'ln ,-fillb. I'lo h""P111 -16, d,,, --P
El -.d., Kll ld iidll. ll do' h:i,,Itb du Y I_
--,-h, db ptod'? .u., b.,,hd, olilili-Ill &,bl-., ,. Ell, Inc. ori -11. 1. III 1. U.' i'l I I I
D'HI 6,jl, l,, l bmedi, .rl .1-31l do gl-
l Poll hill, 1. N.li.- U.id. ,ut.o,.,u 'o,, Y 1. I I


"' ou Slo C-- Build "I I -
a I. -1.06,, ,., It I., 1.
= YL 0 ,,191.1il. 114 1 III Card, Molidill.] p., I., llI.,,,7 tlo I.s bar., .bhoutd., IND L0aff1A I 1.1. mil HoW o1wo .". S A LIDAS D E L A H )L D A It Ab1Il u1 l ".1oolth" I il-ik do b old. .1 bul do .1116u do 11"AM =.'D" """ "' -
I'll ropull, I'm, 11 -11,1 Y -
11TI, ., Ill 0.1 .It, dol -- lil't"o"I' I Ill Iillio'- -. -. old E.i.- lit LA.Ii ., .I.d.otrl.
llog.l. -11.d. did m d d = .-Ill. hohl, hllul quo ", Y B--l.-, d,,V., &I C.p.! L,, ol. H.jj
"I Y Ilk do hb,, db .I "lib Y.],l I G- Allifibl.-T.16f A 9922. 1
.S?.I'll 1.1 .12. ,hil. "" m ,* ,- I I 'b-
d .1og I. pro".16: ,i In .il 66. .rhoo, No~ I- b .b 5 15 d. 1. ,IIfi- . S.I-Iii.q. C,
III -' OtIZ., 111; -I. El .d., Lul ruil, Ilib- III,~ d.l.u. ,
I L
I .fr. 1. hibur lI1kI llr -. Cih, I, ,
l d .' I ZQ-1 .R. 'I rop".""t" do 1. Iirtillohi .Woro. .f;;. 0 30 db 1. M.A- . C . g,.y
do 'Elb 10MBAE,
l do K.11TY, w". IIIII. It ql' "'. .1 do. d 1 LZU do II T.d . ,, S-,,,q CI,.
"J--4 'ohil ho ,-- dooool oil . - .
1". bIt -W. b1huI bt-o 11 lbId.db. q.- 1 l'4o -dri holld.d ,1-,. ,51.
., do 1. Chuli ,,.l IIi, cz,,11. q.l 6.00 do 1. N-ho, : S I~. Cib. .

"I'll 1. ,id IS .
'" "'I"'"'0
.1 Cf lhuuoilfii, Ill titlit- llfil.brlo 11 ., -- r Aumenten s i Vigor va r o.n.i I 12-OD do 1. N-h . ,i S;t-, C.h.
Ill --li.o. Urfldhol 'qll bui. .h. - C II e. U. Patina
, 11 I -,I o;ic,'. .1hi- o C iiu[ C., -1.1 I.4v.- = -L, -- s.-- it, 1. 5 ,, Scilida do Santiaqo do Cuba para La Habcaoct,,,
.11.1. Ulib.j. = .- g1dol. -u, I~, ._ .c,. q n S C,

l.7lo ,, -.1. .- I,~ ,.,.

Ell, ,111 .o I. Ell- I_ ,I-- 6.15 It, MIfiill 4,DO 6, i, Tm
,ill. 111'lduii,- -l- Iu: i N ,r.b
L. --Id-.a. do. hi d. l. I.,11h". Afi.dWi I. ."-".'1 o= '.t,1: T. ,,,1 =.,ol,,-, "' N'fi . "'i'l, "
.Mr. 1 30 )b T.-
all .d III .1 .p.bI,,,,-h,- I= ,I. J-1-I.Ii, I 6d. 1 hw- d ,I, 'l ,.,
Sunshine ", le d:IIftu,-d doi.p - ,.-.I. -111 . 1= ,1= %l1l1.1 d., dI, C- q- ,I I, H- ,I ] 5 .1. I I
"" "" I '-"=, !" El ll"'ll. '11- l" liI "'i'l-
ooo ui- itl NlIuu I. I d"'.1.4 .o u ."' 111 -.,; '," o. r Ali,* ; '" T I- ""' -' III, .i.b--6,I ,li'l't. ,.,I -
Siery Company lu i:nl., -- ,, ,'j,' ., .,.,-., l". ,,* II'l
"'I'l h.'I. .,I -. Estoci6n en S= tiago de CUha: Hotel Lbertod.
2 0.lid.- l. bull. do .-- .11 1- M I I., .1 I- I~ uJlo,1,--l1 it, o IM d.
N ,-.d A- l'l "I". d. Il. oj&ljhu llj. 11 .,.do l.ul- - u . ,,.','_'-.--'. ., -.t1.1-1 --11.11 .l di.- ;1. Iiull. 1. lJ1.'i'1-.'d', I l-P "' Ficza de Marta. TEL: 3535.
!AJD.1, T1.11d., K U. 4 ,- ji, r":X= .I I. -! Ill. .--.:,,-o ,,, u --, pm .bl- _I U-Ituu do 11 I.di, a- 4 ,h, -. 11,ldll I.dI,.db o,,IbII.rI -
F- -,,. "Di. 4. 1
I. -- ,. -
.
I -
11 I I I I


image:
-------


Paigina 46 ~DIAR11O DE LA kAJ -Domingo 21 de Eneiro de 1951 Ataia nI iplic____ TauigrfiaGran entusiasmio para las elecciones -del Casino

-P.rat., Alturo n r.____ Espanol de Matanzas que, se ilevaran a efecto .hoy

Co,1oo6~6lot-1 J6.-165 16.-L. le -b166d16 **IE"

____________ o'16.611 tlr~0, 1. put M 1Joquil
I 4161dA to 1 166. 1Vi. ELECCH)'.ES Eli EL CASINO


JOHNSON 9T II .ond-1 todI.oaiu.-"oe.
lieI6 LOSno LUNES lA116q11. 1 Y .E del 1,1-6i
I .1 do cA"u. C,~ 1, po146 Il6t
fiI46 4 6,61,161 RI 6 16,, reunelo4 I C1166.
____________________ 614 I'.1 to. 4n.16 f ,,h6,64, 6111 d o be6511
66611116 666~~~~nin h16 6r66 l1611616661 p6661
MI R AM AR ok on to tile le mep, t 'gt._ e. o.to I


DR A.Q IO E "6661"A" -a6661, y da.V1o I.l6l IN16 666 11 666466
II I A. T' 1722 Lo 661616 7616 116666 'I't," d6

61p16 M.66I6 ~ EXECION; En in. ".d41,11 la14616 1166 61 166616116
FARA".I Yul -RGEI 6666666646, 661. 666661111n 1.11
111 apl or,11 66 46 16 d.611 P611' ft "'t11 66 6611160 664646 6666d6.oo66 5.6,6 66661666666 6566V316605661666Lp .6.6,6 66
1116ARb 666664616. 6646166 d, CI 6 666.6 CH:6I65.- 6 66 566- 660 11,-~ A66""" .4.s6p6666 156 665 6

066666u6 64b 66.6666u 1661. 6 I.6.6616 ffo.l in 11616 1111 16466ia W6666 6161d A il lmsil iu
611~ ~ 16611661 do,-611,64 MI b611 .5Hill
,.1',E,, C_,6,' t666 .uo ii, Ilene666 efccon ed BMnno deI oment Agrie.A. A,
FARM CIA 176. 1ea honrad an4 Into.1~:6~ ."otlee h= o ~ 6 (=7566511 lo-e NoP. RMR 6 66166631 616. ad6'666 011M6 66. 6.,
NE a-anM.1d 1111646666646161166661166 ole
UI ~~'U U 1166636666166665066,16 66661166 6666661166666661"656 6165161161666-16111 4161.on 661II.6616 666660111666.611' N.1164616616Del6Io61oo,6
~ ~ .,c to n. A. z I. '. d6 16161.6666 V '4. 1 ]16116661 1661 6 6 6 6.6 66 1 51616111i6111.16 1p6 P6516.661666 *1
_____________I~~___ 61. 66566661666 A,.6" Wind.6 51616 o66666661 6 1611116161 46"16H1"e6 .4 6661616,41 C651'16D-61666 6661166 6S6l16~ 111164 6066614111155
El ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ o 6,.ion 46 B anco de666 66m nt 666556166 6 6666 6. 6666666 666141166141"6166"3616 6116 16 16115116 61616 45666616y16 1651 66A-66'166 1 1164.8 66611
D E TUR O OY'- 61616616y 6 6116 661 C614,5611 1166666 4661606166115166.111 1661665116 1 U6111111 61 1 66 66661 E 616166 116,1d13.616do
En l ia de A rgu na en e r661. 66 16464616666 611111 5116 do 611411, 661161 .161611 1 6 11616661611161 6661116686p601 6
4F6 16116116 hon d ow614 111 ,o,,d,,16666 ua toebeI6 11 rI6161 p66666 111 h'66666166516116
LINEA o. 2071116 1 41666 5166 6,61166.6646646161116 6661116 66 C11. 50. 11 1111111 61616110616661560 516 1166116666616606 1161,SE11
6161101 16666161. 6 16 666S 611661 1616611 46 66116 .1166 6661141 61 111a Ill 1 11 664 666161144.661161
~~j~~~jj~~~a d~~~,a -Z7 i.- '. d I66 IZ,,d, R,661,,.66.3666 .06616.66666y16, 661.11 1161,11 6661. 6 616L16 66516 '661 66 666611116 6 1611111611 11666161161611666 I
ontre ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~. .,o y. _o '6t srnhndos ~os esBo 61 I.66161111116116661 1661115166 61166. 66616 466646 lnep,, I-re qul6 n,-611116 111611_ 4 n. 116,1616666 611116
____________ ______ .16611116116.0106616461666611 on o,1 el Co. l ona161166 11666611.411 16 6166 16 61 466615 166 661. 111666, .1o 1611
A.,,, aF16166116611111 66 S61161166616l161666l1 -1 It1;e1661116666666416to16t.B
611616 d11 lot 11611' n1 4611 u66' -6616 .11 6666_1 e.6166 .11u66 at 6 ,,a 5116 66 6 666 6
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ E r. S16161 611661 116 on 16 . oa6 5111166 Joined.66 611 loa o1666 1 6111 661161611 6. 1 611151 6516666'." e666 6,66.66. 1161 16 661466 11 161.
116._ af to.6661 11n116 66116l 4,1qul, 46166116 116166416161,1616D111666 UA AB C EN, 61611661 I.6 61161161 1611141664666666 61116n6.
611116611661~ 'non6116 66611666161665.661111166666611656~41I1r1116F6611 611F'p66616610 6p6166d4
1166.111661611611 -b. 5166661116 616111 o660 p1 1 y Ma6l6611l6 C1.56 to. 1161166611. .1 46116 1166o" 'iI66P6 16161 66,6616l411616116166 lo661iI465
NOY 1111665116166116611141166661 1114116 I~6 a,,6~6 06o11)' 160 P 4611616 PrRfal 66666 66516 5111 161666661., 116-I~ d 6161661560111 61 1466 16666
1111665 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~o 11111111111 1. 16u j&,611 -y Ill1 666gne d1e16l6 14,516.A1166 11 11666' 1161666 616616 111616 a61616. 1666 ~ 61661166 .6 611666 166,11
1.66666 1, g t y66 6 1 6 Ion__ __ _ __ _ _ a l h1 d o1 d6 6 66 6 6 61 11 16 6 11 66 16 66e to o1 6 1 6 1. 1 6
__________________________ol -gsd y6661611 o1111 111666 le- ,61116 o6666o6 1D.,66 666651 6111166 616116 616164 161it,1 6 6111 16 666 6611661 16166 16 6611461666666661 .5
1116111661616.1166 1611 6661. 16 511666.5116161 66 6 616 1616 11611666616 616. .161 Is60160111I.:' 11 61116 616 661116 61.16116P11v-It11666 16 lub6io6.u1ld". 666666 16
.1"""".66 61116611 1616s61516111115. 116111166616 P6661616 166116'1111l61 66161166 1 6116661161 "666 16"6611 ,-651116611161~ 1115111. 61666s166 461616.66666461o1
LIN 61 6 66 6 1 S,1616611666y11611110 111611 5.6161 665X.6 1661116 016 ~4 6616 61 161 66611 1611 C4o14 41. 6166616616 6116.1145661 6 6 p~16 1 656466616
46 1116 o.111116 66 51661 E n1 el5 66111 de6 6661611161661 66616 66 66,614661 A161 .51616 1116616146 66161 .111666 I161 66. 1161 6566 111151de 66166111 411 6661. 666666 1666661656 166 ".
'6 11611116661166661651661611 6666611116166661,1116116611166.66611116116.664 11166661611.6 's1466 616616 t6o:,66, 61111l 16 611666166616'-1p6an51666466do6
4p11' ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ I '6461a ,u.D-t~i 111166.5 611 51'out1.166166 r"1 661bi6.C
6''''' ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~. 60 466.166116 41661n1 1651 16116 11 .616 6 666116.61 666G11 1 1611 664164 66fr1o 16" Iu'd 16116111 6611616614t1646.1616-6656166
6 ______________ 161161111 4 66166 .6-l dol 6. do. 6666 166 L1p6oul
1141101661161pa 511611661 Jet,6616666116 do, ~~4661166 1.6 -. .16'6 e,66 1666661666 1111 ,.644 -I, 1666.60116161616111166116a p1156661114616066,
__ __ __ __ __ 16116. 61166661646611661166 61606161111161661166 6150611611161_16461'ell.161 ypp11116111116161616el,66661166odn66
461111 61116666116.66 11dos66 66'hle P66t166 6 .C Mil6l64616 16660 666.116 66 646 6611 6166661666166616616
6106 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ e DE.- 'no., no.146616166 6616616161666 ."an 011j410o1665666. 61661616 6 1611611166.1 1
PARIACA '""' 1"~ "6"L. 666 66116 4 11116166661,4.1:;d 661 oil 6. 6 .at,116611 6 6661161 6 51 51616166116446 6 666 l 46166111 66 11 166
11.116.116661116165111i n6 le. 666 66616io '611116611 ,In' 611 16 1 1. 111 666666666 'd 6 66.6666566;66
1166.o i' ~ o c u n 16. p6 6- d i t.6 6 6 1 6 6o d 1 initi al
6661161I. 1161111116606611661"a66 T. P66661ilne E,,- P611,666101041.111 6611661646666461' old61616111114646166165611666 I11 .666661066161661116661111
66666 60 5194 8 6 61115611611166616666101161 5.1.66516161,60160661611 611166 611616616665161.1116164161161116A166111 616 1. 1166616.6114611666616
p666d.616PD Into166.661 6666 65116 46151166161651151616166611666611 He16 ~-114156 _.16416116116 60116-60616.661666516
61146116161161i166161161646161,,14674 hed1-111644 I~ot-.=u -yP 61S16661166 665611166465111 1.66p111,,666111i5611664 6 161 14 16.66p 65 6,.1y6 infual6 o de516l ae
11611111151116516616661116161166.6. 11616616 516 61111111166666111" 66611 661111 yC666,6 4 1,411 l 664611161. 664664. 6 66l11 11 616 6 1111111161166661. ,1 166111 764 111666141 6661666661866-11lad6
F16, ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ t .i6.6Loll.1, (leida SkI.60 e156166111 516161 1166161,6516161161466u.66 110.61 11161 1 666066666166116 .66 .51116, '6514 16., 16116166 661 651611166141 611161166161661116
V- 166 on16 u:1 6. abe1101 _ o on 6111 16rloau.11 161611 6 1616 6366656 S 6566
6161111611 46 j,1111 1n 116666066 511 51111i on6 16 pBe611 51616116 66 66666 1 l611116610416666116 116166 16 66161 11164 61164 ,61616616664
116116 4 16611.6616111161166416114 16166 p6461 66'16666161611611 i,1166 61T6164616.
tiu6,to ho Y 611166611111 II~ ~ ~ ~ ~ ~~~' -a6 66It'l 66161_6L66161 6666 611) 11161161166P651
611" 16611 1 11611611'6611611 1611 1661 6661016. 1616. 66611666611& -1M6. 4.V5.7 66 66166l6 6o166.1666666166161
661666611 111616 41151611 16616666161661,111y61To-1,1111616656166166161,666066666111116666166do1r1ed.416 66666d6p661116n661165
11.MINGO da.__ __ __ d.yy66s late5146.51 1616.15 1 .16110161 q- Roadr. do 'eat, Go11116616166646611ld.64661664656661641o511I666166.~11616651
A611g16661.11 M165 161114616.p661A1i11111616.117611.66111 p6a '11i 11111116611 6116111664616666 14565,1166166del6.1l6616666164 ,.166116 661646611616111466611E _16.1,P. I666116d,6
111111166661166 ~ ~ ~ ~ ~ dY TI,. 665 1A61 164n.116166 011666116 166 46 iA y ~ e 011614 6166 66666611 611 i l 6166 166111 T 61611 6 164166161 61666 11111166 116 6666111 6I r S.' 16104-s11160P1116 1

,Intel.11 141 -II1.11 61 6 5 4 .' 61661 1 616561166i d.u o t i o to l a li ia t ou a '
111111666.~~_ 6""116 5'14 1 116164116616111 116 11166,1161444416611 661 61i1I66 665466 667 d-t.6611614 .0 1161 6g1l166116 6 6116 1416 6165166, 6p l51661661
11646E 6.06:0 061 MA 66 6I 6. q11 .61. 61111 1116116, 1161-o 11S1 65661651666416 6156 61666.166 166161616140661416 o1.111St661666166615 6 1661'16 665116 6'6466616.
PAR AEL .1616161116116151411666l1116.1661116661666 651 65411114661166516666 460o116666116 61166. 616616666564P"66166."u"15616y,6o1016an611
C11116111a1P1inna ,0411.~on d1. 1.61 11666116 6666666 H61se 6511 h.i6114111166111666I66 14 6 '4461666D66nil 46666i 1. lit. -66 ~.14166 6 o, 116Mato 116
0111161116411 6 116616116 65.611111 6611. 516.66 III d1 1 no11 del -11.66 46 d.6 611 6656111164666 6664 Ide 6116it 6661161 eg1 11661111111 u6665116 6pnal. Is t- u.661'61 41 66661 6666666
6166511.61 6116661 11146616,11511 6666. 6616 o 661516614616611666 616611 1 1466 1116. il 66.666 6de,6 o66416 111 6 11616.1116616111 6546 II6
561114 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ dd fl-to 11611611 6.11 -W 464616111164666 16116I6 6661666 ,66666156 66666 66616 h11101661 4 G1,2 66 0111I116111 61o1166a66611111.16666 S6616166,61166. 1146q.16 .,14616P =4 566516
1111111660661516611666 16.1. I'.6 11d6616 61666p66 ,6111616616 6601146666666666416666666 46ul AK615 166166111.641 661. 666666146t 461 666 .,.o11on .nA 66on. _d. 16 'I6III
HOY E6.1T6U66R6N650616 1. o In.66104606l P. I on6161666 %111666611_655163661 666166116166 a.046666
,D11164.1 .c'o1 A'611111 4,10611.-60666666566646666616666664
0.616611116111a 1, 066611641 -tin-y e.1116 _________________ 1166 666646 6o 5146666 164651166 4o 6665166.6,11.Dl.6116161 66616466
666~"M 164 hu 60 in,6 611 41666 666 1 66166661664 6616'414 6151 6660614 lO.6666 116s66 666616P661 1661 64666.61.66.1,6 61166 116 56
111111165611,61.6.146111110 AI6111 .1 614. 5116 6060 1111 61166666 on 6au6 an6 b561p616666.161161.11 6 1 p1666164614110611466 651 1606 164 656.4666 6166666116661
o,61, Na. '1 e, '.oqil .uv am.11 1 "non-666 46do 666' 1. 1
61661111 M'.6116 .AAZ ,a ?III111 dI 11646 661111116 11 1161116166661 1161 66611616166 I'11 4611 11.616,1616165466 1161166646 1 666164 61166666616166666 -t 66 66 66666661 616666 6161 It61116
11611666116~~p V661116 .l "1.111 46' 61616f16, 666 11166111 61. 1141 6.6 6114616 46 1S11ly661l16y11.51l1S 1666p6661611116666 6a4.51 161616P166161 6 16166a.
11.1.66161131116611.6616666.I 16.d.6 16.161641661661616666616 on 11.111 1161,556161166 16 666, do66,y 11666.on _u116 611, P6.66516 Ei1666116161 6 ES 46666666. 4116 Part del6F60511516 6 6661161866l
111166661161116y~~'e 4511411 age 16.1165. 66a1611,11 '616646661666611o1116b,1146S16on,616" 6y6,.06.=111.61.material6P6561161616.1666661.1 516. 66 6161 66164610111066660641001
.116611666 01 16 an116 S j a1111 4666ud,66 do111116111116 1111116561661666616611101 51466 166666"l,4.66 ,1,66616 116616 111666616 66 4R6. 116'4 16166 111665606361
6 16616 611.1116. 7~'76 CA6E6 1.66111 4 16 656~ 566166.6666116 11110161116 11. 1F1116111d4,66666. A1166 101 61166166 6416. 1616. d11y0l. Al6,111,666116666166n6o.1111 6666161od.16 6446516616611666.11116616466,1614 41d.6
111111611 1111 661. 61166111 61 6611. 1646666166 111111 16666116611 66161.66661 1166-616611111461 66666666. 1 ,116y a6l566o.1116166A6 666 1.1.146 6666141 111666611g66,61t,16611duflf516611 all166616666616116,666661116 61 1606614 46066I11~
3661661 PA R on66 do -556 4616615161161661166' 761666D11116111,11661 61 61116651 6166a66 16.Tp16. 1611 116511 666 664u161.641 1661.1166616616116. I66666 66166666 161641 6164 6666161
.66. 61104. 166.6616611 1661 16611161111166166166.1.164 ".1 A10516. 666161616 06161416 161166 660111016 16666 61 6111'6 6 66oo 11 566661616 6 6166 16116116 11611666566
116646156616.V.11 A161.66,61616 1646416161416166611616146111651 C"'1666 '171116666666616664611 61 1 6166466666 16 n66.1611144.1666161 6111656611I6n16666616
11116 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ on66 "1 1111651166 po do .'"6116~ ':r. 6161.y 111 6666 661,-61111166161616a111611.d.6111'"06616oo5.Ro661".61666p1 16 61616 6551164. 11646 116 66 11 66661166 644616,1066 6 L 1op,. 11161. 66166 6666161666m666611616
51.66 11666 66 61 1111111 111. 166.66. 61116616. 1111616 ,66666 1, 11666 64p61666i.6161 60 '16o116666166 11166. 160'11A. 6666,6616 6.66o6646


d.1-6It o doECO NS A6ua16 I116 116161 4.e 111166 or 6 61666 666t 161111661 1166 666166 4.11o 16666 ton664666.r1. -oo~a "
tuES iEAV .M OYA 6 ELj: ,66 Iip.166116 6611516111666611666661. P R'66616 en. 6661 .611116106 1 p164,6 LA Kl o Mo. do ; e A, 1,- V1 "en",-I '- d
6660 AL66Etell.Sdo, 6666616 Yll 1 6661,616 o.- i _pd lL%1-a
1.11116661111666. 111 66.166 M -.6 66066 1. 51611161116666i64661161516611164661. t66 661t6o6,166 6 6 1 166 1 6 665661 65666
D6164 061 5161 6 N 1 .y no1111 61l616 ,d.1 Do11161ll651,o 66 6 10 6466 165164.6115.61611. 61666116 71.6 0616116
1.111611 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ e 666.-l do0 -61 I".1 51110 6-666166Anop64 666.p616161.66466651661 615666166666661 16664666666166 16
17 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ o" 116 461, 6616665 __ 511r11 PM16_ 666, E,,6S666,-sI666611.4-1116616 616166 6 116166616 1, 116.1 6066661664,V66666.16
116 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ p. 66p. lo y1. P16 6t661 1.1 6165166 461 1111 6616 11616466661616116D I.dopo66y6016.4 6661 61 1 16.6-1 ,.6br64- 1 .e666616
33E B 666 161 111P.6131 61 6 5 1 66 6 6 6 11 1 1 6 6 4616 m.166 Y P 1 66 6 6 6i 6 616 4 6 6 6 1 6 1 16 1 6 16. do61661 -661661114,116646111III n." o
16 Cuba,16 20i .l da.of o e6
27SE 1111. 1 A7 665. 20. nt.77 66616116 641 451610 6161661 1616 6611 111 61566116410611166666651 16166e666611611,516666
P N661111661066.62 51.1146 _11616611616666116 61rm 611 6 1116.6 616116161 66,1'114 1 166 666660661161166661 .61161s11161661116651
VneORl JESUSe DELI MONTE. "41 611.1 666e 661666016 61AI6' 66651116116111116616151161do1- -16.616' 5166al066 1 116666616 6 61 111666 "1.6 611466 6 6
11411666616611 11 1661.661 161111.1161111 16.661 1111661 166661116. 5161" 11I6 Ru16661 5166651
'.11116al dT a.d all66 61, 60 116e
766b. 6 7o1111 661111111 6111116 gro tetir CO ~ tut Ihl hou l
o.1d.11161664do .0.63. .- 114 41 d166616 a ,66610 d.a____hnuu o .1 .1ona e dl tCr.
.,6b1f1_11611a6611.1151111660. 6.111.1e116a616111646l-116111166666 6 611661666
116,666666~~II D.6111 .51 1166166 e.66 fl. b66 6. .161 6 1161111 11.6114 .6 6161 1616661666656 16 66 6s1 11116166166 5
51111611le 011466,1116 It, y.166 .111 11 16.6 161116,61 o 6 16i l 666141 666166611 plane 666566 111 51666666
61 1 16166 61.61 2154111146 11 h 6011116 611111 661661 11n 6151 661 11 66B65 61661 61 1 141 666 6 66166116566
154606166116111111I 644 17110q d i,6116111616161061 1166116 60o 16116o1 &161 61aci 651 111666'1164d1,61164 ad 11.61666166d6.t66611d6od6u5.,6on1on6
11111T1166 Eeb.n .11111140616.61~ allied.1160666166166166111d6616o651616616p1S.111766111616116.S16p166161616666l6w1
M21 46 01o.16 7e r16661 1741 on.1 111 nl. A666166 6110. 6 ,6116666n61116 41 11 61 111I6n1 116 I6661666 61661 66 6 111666q66 16
S o : 7b2g1d1y .1661. d l16666661166onon 1 51 66e6 11 6 4. l e 1 8 m n o u o 6 h o e o n d
111, do0 .1611 anet o1666 lo 611-11 lr .661666664111116411116 6 661616n11611611161141661
2.61 o_, 116161 55 6617 061'dan 161116516 6111466600'6666 1666646101161165.-16.6 616616 6161666 64 6p1I6lI144 1666016
1166666 -il En66166 1411166 46 16. tooo1 566666 I66,- p,,d. 61 i 516166 116 661,66 611 1,66 51 ij. 6661116616 11666 eliitaio d60.1611.doo I 1
SII 016116611 67 y 11616 1-54 461666666 6.0 661 6116516 66 664 6166611 1166116611de16Go,511666d.,1 16t.56651o6 4 6666. 61 1 16do.61.1 p66P611 6I66
E R R TIA ,q e J i t o b u o61 6 6 6 1 1 1 1 .6 6 6 6 6 66 0 6 6 6 61 6 6 1 1 6 6 6 6 1 1 6 .16 o661 1. pe,-.66 d h666 6. 1 66 61o6
Ey le let l5111 .7.65 164 16116116.661666615661.115666,161'q16616166 16 61116646 61.____
11- 61111 6166 166 -b66., 1.1167 6661 16u, 6661116141 46I Vat., 646166 del661114 Do.11 'an.611 67. 661. 11661to161,6,1 1
1146111616666115166 1I661 do,616610111115164111661616 51161666on111.6"= b.61q1,,116,.66an 6646
C1166 1 1 AD 1151 d.6661061611116 il6611 a. 6.66666156661.1 ho-16111 R-- o 661-6i-,o6661a.1on
25 V:5661 li 06 o50666 566 .66 51666 16. He-1 4,ot 111t 1166(616 6o0610661 1666 f IMA .116 TI 4666 .Id n1V aMn1li .De. ,nSoi
G11161616 11 161 44.661 V I .N L .11611166006611646161061,665116161.161.16"6111.61t1166166661.16661661,
1.67161 y 1 611 I 6.1.1. X5167 E = 61a 516651666. 6611 -6661116616.1166 116.11266 In11 61uaiao~ 86.66666 16mt 16116 4 3-Ldo dABoI 16Cba. LEA
1Still 11111. .66l 6676 ,onp r do 'iote '6656656 666111 4166541 61616161 11666.6 51666461161 64110U -,611. 1 .016166 66 A. Sotao ueEll5:5P
51111166nd 1.661 X11665666 116p66. d 1111 5116 611 661116, 661641166161d6.166 61 661 166 11666 66
01111166611161666. No66 ,1 ad t. *tpn 66666661111161 to561,11 46 66 S5161611416666. j 1o6 B116110 .166111666 old64~69
51166111116666666666116d A, P-11.3616 6- de1 61606o 11. 61111i6661116 1 161 666611166416611165166111 de3 66 C m
11666 6'nnw :"61,t11 6616611661 6116616 666d666661.160616566"1616-1516661' ,611.16516 .16166. d6154 PM o utag oCb q.5 60 AM
.6666116. ____________________ 666 1111516166666 16 p61111,,'11166661661161161116 16 511~6611166. 66 1646161 16111 4:0 66 SanEago 56 ,bit.gaa .1 16-
.11 66. 0 = e 6666 16 1166 61 116 166 out 66 411 1.a6166161661l~pO1661.51 6 e.6666- 66606 6 19115
06,1661111111 1.5121 066106660 601 ,p~p611U66l0 6651611661116 6 661111167611661165611666P1. 66. 166t61,6166 6Z6166.611611116 sSR 6 1d0
A667664null0 16 6666 664,61116616.6,66651666161066611666gy66114611641M 8.00 -itlgdOh 935oo d p etn.k
666656 I 1166 46,6666 AS O Y 27-V t~o 106616061666666106 111111 666661666 661 66666=51 66 56616.661 601,.4 111 ,n s.o 6 ogb
611666~~"ltu '161111 -d66616 'P.y all66 466616 nn.666 061666 616666 665564 111

'650 -A of Id,. ""A I. Vooelltal.l. I
Le161.4251 .q III.,. ________________ Ill 64666 51d 666I= 51666 1 161666666 6166661616616 ,- 16. 164666 06666 42I".6611 .1 at
1166 01661.56 a d1 I= In n

or,.11 6 06666 65166 A 61,66 666666e~d .611116 I. 66611 ''- td416666. 6 66561 06. '1.75 U 1
____ -noui 14.66n
6116161o u o51 all 66161o 616661666666666 _o.It A
066.111 11. 66 6661116 11-616 1.061 D.REIAL 616 46 616666 64 1066.16 1*66666- 11666d616111 1666466. I6
6 6 1 1 5 6 6 6 4 6 1 6 6 6 6 6 6 6 1 1 6 1 6 1 6 0 4d6 n1 1 1 1 6 1 6 6 1 1 a E.
661. 761611 5 16.P11111166 10-27 66.06.616461 o.!.16. 566666666666166666 11 661 10 6666 6116 11166o 01,6 j.~l 979 1400 Rae.I9.5 5.o,
A 6 6 1 0 7 ia 6 16 01166I 6 6.:I 0.6,6' A6 Spr_14 A~odu g 66 16 "66- h. 6n'o1646156611' 1 6 1 1 A. 61161 6 14:.1 1on066 6 6 16 6 66 6 6 16 6 6 1 16S 6 66 6 6 daCbn,7 4 0e.a a. d ub 2 18
e116 6.1 6,1 .6 L1666 La66 1 d do 1116 61.6.1160 666 11 16 67.266 116 66 11 6, 6 46 1 6 11 46 11 01 66 66 1 -116, n


661161. ._.7 .666 to6.5666.6616 e6611166 6.1.16666160 ooeg a
61 666611 y6 66 1646 1.66 665-64 ai1666,'610 116 61 6116 d 666' 6066 66_16 a7 6166.11116 :16 166. .111 6 d, in 66n6Rot1. 1r
1166. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 161166li niit 1116616 0651. 1111. d1 6666615 W66016 oil06 e6651161 616660616666116 6 l6 "16611 46Al. it~f6 o-m6. 1611 6.6 Yo,11.-L. M,116.on.o.n
6,6,, N 1. 0 U 4000 66.2762 Intent115 6td 66466.,. L6.5 66160. 61 166666, T16.66, 066301161-,166. I'l 6611e60.1.- d


image:
-------
uuunumia vr ianzas D1M0 DE LA MIRINA.-Dooaoingo, 21 de Enero tde 1951 Pigina 47Cuestiones TJbais Aetuo ayer la Bolsa de Valores de NY conl reducidoDEEUOAfoceoi gicl
~P r aa dra usino______volumen de operaciones y sin canbo enlspeis Waa oapobapoa
-El Tribunal do Cunni. I.,o dooiaoa ipr.LaoaA
-ob.rnin~ j-, ooiurn Hubo Inovimliento en lit- V~~ie Sim" Sa SO-AD SU Iici Venezuela ]a -I-aaad I a I 5 Hsuos~ U-.1A aaaI -Pd a ftb i, In ti,.ttO
I ~ ~ ~ ~ e niouoooa Auoo -ior o ioi itoo oto oi -venta-de-ace-jo n "e- OOB10-~-L-AS obtras del rio Cro. bato d-.OHOHde pin, 0 ~
e.rpolaooai Cttmpaf sca ETotdo]bo tAto.-Lo i "'uaoa. La todoi o uz- .
So otiatopoqutotoarto Wina d iioot. a zuaeaspa d t Hota~do ba tie eile erfe o 6 u-~d l ~ot.Ltpo o
noaad irdaot t~ hii door. to sia aito di -iot- uldil aoaodnu ~ totioold tol- 000 oood a -. ooloooa
n.t dii Po tt d.r .1ot1totao oi ioi d.pao looo ob I.d apoia i d taa.S opaooioota CRCS Apa L opo.da aarpaoo o oaoaoaa- o ooa
Ottotdol H tou iti' tytiod-lglus duo 00 705 1o.o ttitd sa SI. i td otooi rtalaa.ooioad opot.ya too7o
do~toi~adodotoot~doir 00 dtottt So otoo ooto. HdotoSoOt0 d tlot d io to sdito naipo.tS~ lo 50 la.qra aaido d oot ot S oooIoo rid. o orgi do. oo aoa 0 .dO.f0.hl

~ ~ ~ ~ ir .1tiiqsoo alaaoootoot. tou 010 pl"t dt I-oto iooa. ei40do.M0tiibdoi01
iooiioododo~toiloaOtt ii 000 Hot.oldd-it ot" 6 poiito du iooooojt otbia ooSoIiso 0 ttjStO5O010 t Httiaad 1 A psalo ool. o Io ooao o
togoi00i oad oodoo i trt i aps bio i i= n os I otdroidoa ut itn oto Ioaon ioso o pto~
iiioit.Psbiodinoooi bo -n.ot otooolobotai 1.ordiio10oiooio ,1-oitiooto~itootd don~l7
odoto~it, d, 1.d -1.11 oo~oid -l1.o. oao~d ~tt
iooootootooittroI hiotori adai do Coota unooooidda d o. ai do dIn u qI,' n o r.t lao
1.otiodd o aotodt 2 1 7~700 qosidi toiioad 000. tllaoa I 000I_. tntotat
i d a~~~~D o t i t o t 1 0 1 i o t i r 0 o o t t i t o o s u o t o t o d i i 7 o 7 y t d i : i r a o i i o t o S o i i o a a a o d o o C oeblo o V o a a s d a l


to, inura Inon ondS~~~sOOO~ dIola' o cbainr u s;d'e uoS .

ToAoo di- Ca11at 0St70ott.S~oo.500. oaoa,,.a0 ,0, 005500
tot nott to nb ud q o o uri i 00 baat oo tuto I s o %o o a H1 -1 .re i t ot -r u sot 3, oo
o o r i ~ i o d o p o r t i d o o i a i o i an d Ioo o s o i r t i si;t 1to lt o h o t a c uo o o o I t i.t t i A l aeo a . 5 {u e a SIlr
'.d, dI"os b,.O oO ,05 1.0 haoo toSD N E R 07.0
aotorttP~ttobb~ttt'd loooio oturi tt 55tttpotaqiiaoto itS -50 00, Oil.
*t o ~ i orto a ei oo a io ti o A dsid at o i o s to t o i yt i o o a0 rett l o o b aa a o ~ a o o 0 0 o jo So 00 o o ~ ta o o a o 1 1 S S 5
tdtdtoO o~iot~d Co.boo~ g~tbtoiot STsaaott. attaiooi.ioolto Aot
Voroto:~ondi Yi Potidot dI .do Cdta 2i2tit 315uo Gttotstt 0* 11 A1. Ralat Il*laS.0Sl 00
to ~ ~ Lm dte~ Tiooooto don. Ltt rno .t.ottstd.o ot n rottl i 0 t 0 ,SS alrdI dso
too~di~ootodotdoiot ~ bitptiio q000a0a00 La trttdt~o oo abl~oao.A o C Hooo AoooOoo ooooo .0An,,S~td
Att11 daeit 1 o. y l rdobt delott otoobumu; oo ttito ai 1 13td V tioi do 221o200 oaS t 0r
Cooboooii~riooptarotooti11aid ,,oaottoooot 1,ttatiitoS sb o~od A, .00S 00.o0. o-S.s 0.
Co sitqodttaoodotii nto ,00 III~a~o 0a5050000 lea~o laspxoga sver.,0 r-n inO
-ii ~ ~ ~ ~ eni ,olo Etoit lineo.i CIoo roooot tdod Au'.ot It u-t~'oa~~.0t -l".


Sot trooto 71 AN It 1. 4s00000055 1oodl do-n2lSo
oootan~ttsoto~yao~o~oooal~p ittrtoo in Sob~l qtru. oior oy r ,'dtoIntru tooooo at.H0o115Ooot0. 05000 000 poood ntodso
uoetleo1,t1s- 8 1'2a "ll. A- p ood .I0aso

oiroioriix oartojrri.iio 1. 16 ~ o -005. .Il
paniitiot oto looia; oaoaiC nlr~ltobrdo osdsodslsasoaotolaost 5 oooooo~oo111ssltod41,SO
Yitatordelotiiigoo.o111oUqI.VdoA.I A 36Or18010170A,*,0, .d. .o
isad. i ttdi "Ir po 'ot tI- VIEOL N DEs -AE I~I O -t00S 00. oasoaolo ooosddtio.sO lt
dootto ~ ~ ~ ~ ~ ~ du pegttt I000 yrdooo Itoo sretoot. I. oooot rss ,O ruOd,6olsosoa. Oo~ooa ,0sooo 00
tootoitopp to opiitoii 0000 Caita* ~4 00 00 e Boivaet tot 00007 ot oso s 0000,00000000Alls

tr o d'oo d to It o5 y itE .di ,d pi fto':t boaqos M ,t ~ Io .
--h I -V d '"Iasua~loo 'sola stot t,., 00500500 du ~ l t y bos ea I
iJt py0 otatto 006 if, ytr. on Ta -s5 T.s
iitooopaootoo5 ~ ~ ~ ~ ~ o e.i pd.20 .1doH p. A, nel p to SI.sas~ooorsSoOlo oo~ooo~~oooo~ssaS~
b~~~~~t.,olrfI nim ispm tsitiiio oot-OotoAt o aOsao oood ts o as ooo.oS oooso d
ionypaiapoptiotdiutooooouo ~ ~ ~ t Llottttalf~d~ooottov i oogpro" oo
itgoo tp. .-otos odolo do: W l ttt el0 t a.a.a sarl. o~oO 500.l~soo taoo lo-
opiotto ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ iw IDO 1oottooaool~tt05 1-11111ott.al~OOSt~t00

nitoP RI ANObot Ando to. i. .t ~ t opoo . -. 0 011. Ioa.;.too Raioor, c-10S. 555500 orI "--1.In orpo" d'
HI d o ui. p po d ttit t t EG cA S I7 A, HA N A E NA E G I Qd-. Cl-d 00 .
I d- I.LPI A SIA CHN t-n,, 0000l 24 0 0, 0 de tOOS00,00 taolotOt000 0d
C oto p oI tio gta lu un n p in n o ~ p ~ ~ t 0 5 o t o o o tta totra l E R BD T q.M C m A Y It I -lt o 0000 1 .o. .d.00 0 0 00 0 5 00 0 0 0 0 5 7 0

uiltnI-di1,,A-na 70100.0. . . . . . . . .tu ae:. .Si oo~lt .0poa


olo d o d ato oa t 0000 p o ofto or do its dt i~ n le n fe x ittst C at . S -S
116oi g ll otolioe. t quo Htbu t Ae n n.i i aott
apooboda too poofitto. 0000000 itAN A ALsolatA ASITO PA-000 -
ellgos obr booot di". 6O J DEpri-inT.lto 13 ota Co 0
roioa t do utoI" Krgtoaoit IN IA toutN STRAtTS INsNESA.o .
teSooo oo.q ri it. ol lso R --0
trioits tl ro d el toorosoop 1PN S SIM C IA YJoN naiit ,.d t SldA' .~ d
att Ptpi n1o toda, .o. a P . . . .
to oIo o o ito tot u an ueln .1 q n .- ir I. bunnr. q. 1 1 ota, .
tolId ml-- it ,t t diriielMo

T~~~~mbioatoodl admit ,O i.t:OPicilpi yN ,k
DII"~r-A CIA.s- o
in otdd p- oapooiiI i. .U t~ F010000 to. .
1. 111qliu do d~rb.,'
gastoa~n a tat Idod, o dit o 1,T ~ di'lDle "' t .t 0.0 t.-
_"t IiMJ1Jt) -sitei y)E bJLJ1O so 0
poouttost do o rtt e to J. MA TN Z to.NC00.
Dtitoe. y to t oldodo. t ltt.o IPNAO B A P R L A G R G E E T 55o5 . t 5
d elr ty iotogss, o Agets tOO. OSS. . .a
at to inatolu dot M-21to31ADIIININ UTIA odt .

.r tiso diiiottoto bobAdts 0664ptops odoto~ll
0000 to. eotot upekrIotibld in. ottdo Itt io oa.dooO fotOoboa o ~oto 0.0 0. .0 ~ eI 1 F I B N SM R E o M N
ti i d n ta o p" l d tl i o = st t o t i t i o t o t 0 0 o 0 E t 0 d o L t t d o 0 0 0 t a o


I'- lee taito prgo. 0 oootit Cob, So i idoti pOrgaizoott t delottooi tt tsa0 . toaeuao ~ddftntlE
gdotioa o 0.00 ite ,070 tddo in 00 pgit poioo pa totS.Obo

tzto p inp to t dotd06 dort u.,b it -tp r0 Cooioiotl K -u ald d
GRA.OS ooodoo qoo atiso oot~todt t i Sttrioato tttooototut 0 asos
ta ~ttA GRd sIttCOL o -Eiio ttoitni oi ta5o ~ -


.ia 00. .Mn INoUSTRIAL DEt CUtBA

run~~~0 d"". T.di Pdd .o. '1d.In.1 ~n.I o
utopono p.o distt o di to9:si doatt i o oodbot ia I t Oroittoe to Cube Cin.it It.000 . 7 ,or .ot potn.t .at t I
it nito 1 ottor prbobiotitin n- otS. banlodoe 9 oooa n titosoo3 1 S4 d p .1. l.",~o a, to 00'" Cnnono. -A a.
to odto, noa a pee o dult la dottd roto 'y tn t.tt1 it dooatooi I- FA RB NK -M RS o0 05 .O N
0 ttoo ptorot to. n sopto po 1.~oto y.Id aeinpinotlit. Moplt.o p, 1.aooi nl C.t -if-
oO t pto I. Proogfi u it doio do erd.ottt it d~d~ o 1,atriSeak a iatio d it P111111tt 11. sootoio.1
_o td. poib ti'o td ittL 000 ilo tu bo do 1000 1. 1. s.5 0
utti 00H 16 tit,0 Dt tIiI, iM0Ti ott i s I~oo0 to dl Ipto toooudosn it. osotottdo toI OSiutrsflie.q alga
dett s it s 000 s Iiatot n do .tb ,n ltho Ioa d p qt ttroit toootia tN ;r rit un'do. tIn v alt. . . 1 a-.hs
.b'"i-i pI r' ioIntruled.tt Culta totoi ,ta d dunesooto.t to toto toi -i bopat. .1 oa - - - - in Copooldodn ddad tOe html dl g
a.1, ,i it it in, it Lip itI. 1tQ.6o dii.n pFtAotttlt0 otoot opoa .rioo. 0h .tt
on Pote!. .In. .FA,-u.inB N SM R E aeaf .ac 5OstlgabatnpoooW.-u
onoarIsooitttptaoqtooz i It 'm v. ot o roi~on. -uriatoddqttotn. -u- 0li~ -ltt-o St.ooso
Ano.osott oi. oti.t -mgo is- too.dt in .1lbton o to. n ddrl l A'J Orlon Cot . . .I.1-as. ord. -~ 1on
lou. ~ ~ ~ ~ =. tor -~tto.T~to .0 Mt. .1ba potob tob got ro ised ot oo I~tu rlto indt000 . . enndoa dtb~ yto Is. tho.-
bOO~~~~oo., ~ej pn ~oio.oodo .b. d.ot pot. . . Mioiooaa. a--inoo
ot, ll. o Witfotoatao t rn ots o po oltbotooelt 1- F
L4dio St- piurs ao. I0 LtoS AO BAot .BNA
MONEVDE S~to.-it Oldo tel pIt a inttouot tn. J-irl. dot irp 6 t.3 sdiit "F A.ltit Io. . RG O BXAIUSKVSS-PMRA CUBA
toloeaod.optoo otottoo rwiri it.7 Porutlto do~ooa. 0 Me 0 NPMOA Aei Wn M.ANERONTRDIG O
to 'orotjtoodtiti I o ioo C Htba, Orn lod,I. oro s s o ~ ulli. Al to to- A, .
dot to pd Etoo t9 Z 6'.l oa Co. Canoa P. d Aroootoo Pot.,i t.r" Coo fijint y co nnt a I G N E O MPRuM Q IN R A E E E A
r-uniteriy In sapiaoo iotproitt & Lo ttoottooio. enotii inS~ tli.e p-h wrttu
RIt0.~ ,imldould.od Vi. -rsor. e. u.05t0007.
to olotrdo" o it to nt t o r o. is Iu. t i l t 'n q t 0 0 5 . t o u g o o o h L a r o o d
.tt.ott W -oo t. soi oo d o vloto "I"'000 'I "" do F.uEbannabt trin
I 1utlo a]. ee e lu do taiontiro dtt tou totol. todo R I Gt CI
iiao.Oas tood C iPsott glta tottdo os~l CoGItIt o ot. . . Vttonoda 19zo Aoottaondn 224 Iisetot P
Atosoot. i.40,OO~ito Ettootttt haittoro Rtto1 Lepou6 Aptqtt Aodto i Potoit- t t . .
itflstodot Iipb~t H St.'at bo 00.16 y otoi Jo- Aun .1 InOP~ Gigooi be- ,io petoo . . . . . . I. .tr oooly Botood a
ototto .1' 1 n 1o orieit n ttto a0Cor

Atto ti o . 6- .to n1- tr I.io 401 0 d


image:
-------

1M~~~~DARI0 DE LA AilARINA-Domingo, 21 de Enero de 1951EcnmayFazs


SefaI elJ 1))o eAratr eEU saa Colfntia nuuy firie el Cobae laL.1 cotiuc~ o No autorizan auniento8 ALGODON
Sefal c DtodeAgicriur u ~~ecaas precio de los bonos t onrbuin o de precios para gomas onuro: Td s.

minimas de salarios en ]a cosecha de remolacha Cubas dc la'Bosaloalcias en EE. U evhclo emtr.
___ eces d gaanNEW YO RmIl. ., I .
l d n b, l e soooe lJL do ,0 l IM
Ell iuio. fet lI~ a Cl be. ,od 0 0lbinzo oo = o doi. Analiza la Revijta del Guaranty Trust Cuinparr de -LsOblooo op-bi cO~o 340453430. .
-la-crio-E.Kusie600 Ic D l hI flI o~t3d -aCaliorna,. ooos~oioooode -oo.l- oJ. New York. a situaci6n actual en Ia veciua uaci6u bl,.osoidO dablel oqool. o0.0Yok1 obd 90
d* P R O EIUO Surcste dle Arizo.a y dal4os do5o-'oloic obl- pooo oools sl.,I. do. pd. N Y,, ibdi. r,0d
Aluetsc"x C -o tal L.spao .looooao a' 0 1~~" bano l.thi-d.on 40 310403. --lb~op. q opo, l do 1Roho. pooi do op el o. .r.
~~n I~b o d Dod. Phbro, ,Rd13;oooOooy 041390p4lo 1o~,ood ~ -5 0oood opoll. d b030 be-ldo
.CIAO~~o09 0,4 odos.stooso"0* 34~9090oo000400~ybo4JCo p9944 'Lcdc 1.I4000.00010
El P0,,~30,,d g~434o o09i43 0030 019 9ve dL, do. c010 Jo 4-0 ban bo 014153d o,3~. 403444433
Poo~~~~ooyoo. ~~bh loOiotooo9 -1909 s-,04hy94o30344 4309,d00' 043413 1. -1 lb011009J.4109o9000430ooo1di,
Tranl Elec bCIE VEG -ii
9440~~~~~noe hdb, doft ,Olhoo.o0 Chli'- ToI dl40,,0S00e do bOoogdo, R0 R.130 dolch. y3oo d-ooolso0
MFG D mpany, "id"',"~po430 2d= 1. 304404. b c o--ol-b ddoo~oo 1. o J. tzol ldoo o so Co 01 Do V0 01.0 0 Csdol doA t T o0odo o0, R I
04990400ho90o0,,4-0o ~ ~ ~ ~ ~ ~ c~d n., no,,-. 1.0.~ilol ljopo,6, do1 hioho l.093~0oooo de ooloq40030 booooo3. 1 .0000430403300400040De ooo3oi,dc del P-d-001o0de .100 .001
l30 3.4.01 lo oiio 193 ,,03 1o h ,,oo0 Io b ooo do 440 J. beoodeo. bd 4de0000i4n0
Lo1904 l~o lop., o09,0,.d o n9000 0on10 04430309000.0 3,0,- '4310400c1.ofoo.01- olo o1.lo.0053Odlbd 90hbo oA. oo~~o
443000490 olo 0301 0 040 0b0o-04 BO S EL .IB iN 1.0001009 44,003 do u 404031s. In -16.091104 bos2 o1.0010o3 o 10 odl-oJ od o o
90034444404 deb ", lh4oroooooodo0440 p30195l0340,.p0441s14.49450040 104430b030 34Io0103001,1o9251.~lo~o
404~ ~ ~~~~ ~~~~~~~~~db,, gobl0o .Ooo~ d.,0 c.o~~s-~cA 04, 34I0 dol lch000 9300140051001A404 0491. ~Ido d00 045010J R0 004310 d- oyd loo -di 1, t,0034 00
99000 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ c n 000,.414 444.4.0 doAB NA I.,141 (SRANOSj RAI,4 pooR~i en 20 44301 do14-3 4901449 530 50401504094.000. ls 0401. 1.1.1 4 d 3, E.o no Io Jo.090 50 4
443 04494044 d ~ _______ 44 04 n 4o 4 3044 90ooJo0.03on-oto i e0l33009I5 l039390 ob fichil 1o0004o J 30d4.3.0 0 50 .mGooo
0994410 4190 c9c0 Aolol~ .' I,,lolo in, idoooo
did0'09900 L' pl 419 hbo Edeo .~ 100341090 bol b, 4-ot'oAo d, 40 -- ,r
004300400104001049.44444, 000014444 ,4044400040000003 400003040 .oo,,oo w043 notocido
h~~~~h409000 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ d C40.040i03 OF1 1A 44040 0410.16 q. 1.c4, 'e.o4oop00044 l.l obo oprVo.410 940 4904 p11,dl0 00 A 01020,000 0 13050 J R-eooo Ibolo do 1003.l0 .ooo
49oOo 0909900 4o44444 444.409 cl030 0. 440p0430 o In4 03 440400 0 10 llolo~oooos o, e,, Idn30 ~ disloR l oxooso do go- 111003 04991 o1 93o
40 0 4, 44000 244001~ 4444, 1A 000490 .-9 00049 olo.RJ' o~l. 4 90 44. 0000 qolo oo olood 0. 950 d o. dl b30 Joe .ploo. 11-13 0 900~d 1. 41 -,000
i 0.o Cbb.- -d011 300034.1 y10 0d" 44A0 I30 0e Joa~i. I dooool .] d .193. pd opo~oos 1. 14.100.
00.94004440401'40 4,9 oO 93, 04944033944 oc-0.
E~~o41~~s~o~~o- .o. 0044 . . In 4d09 00 1401 309b ,no de 009 40 0 4 3313. lno.000 90 49300 333d o-B0AO O C
.039444 4004004.04 449.0 43-. 144h404399 oooJo 0.391 0 90 4090 000 04040 0 9. "419040009904100 J o393 .1 -04 F.,. .4.z001443

loflolo~~oooooloo~oo~do,915do,,, 49y 1, -ao .d, 10334041 -0. 039l43lolod13 04 ,eoenlc 539 01.0 303.b44

GRAN ~ ~ ~ ~ ~ ~~P ILOT BLAN I-, 0409044004133030444 93114.1 "I'll,044 -ol 00931 .9.-0399 41 de0~410 OOOLDLEOENOO00O
394404939 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ bd- 044,3 -.,99. do 4419 30394.,oo940-' b 0439
UNITED ~ ~ ~ ~ ~ ~ b, FRUI CO P N ch dc 40o r, o. d9,-03 el4 -030n 40 4139433 b0 po o 0440 --0b3d,9-0-'I
90bbdon-,0o 049439o0o1b000. 404y44' -oi0PiloP~~~o09oo___________________________
439094. 1090 944 A.-,hi ob 6Ljolo6b _0b0cl.o4 Os. 49 400930 0 904 0

01- 0 01 430033, de do olb l -R3.,. efc- L n, dn Ad-- .- o -l
li, I--44 044 43001930 44049909 0030004 904.30 0300.d6 de coen nee-in ps___1.______ l
0,~ .oi~4ool 0400o.530000c, t are Iva

70444004 419 -b-'.0 M. LWgo. -94- 01304 3.04403000 -4,. 00UIA E C
rG R 44009 BLANC Cool 3034194 394,90 04003I-04dd.'j dll i.ype -I EIFII E ANO E1.NT OEC
UN TE F UI C MP NY .- 0000044. 394500esoo d3.900 co.-)~ = o %dl'd ,5 Madoo do. Pooo1 W, Moo.C
50~w0O'0449 or ~ ~ 34004,000 300. 0404o0400. u. 39 oqe ncl

do YorI~ .~ 0 9 9 ol n~io90, 50n boo, pdl, 00- c-p d, 03 n09104403300Jo40 .94 b-,4 A dob TKloE~PY OO odos y 1440. a
go No y 004100 0040 0004 do 000 001 00' le.s 0000 0- 40- 0300905 430 1. O. A.o-ioso olc oo
No30 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ d -roh ab IFM.E00AoJoMoopj 94 0J 04 C O N B 5030 0.0 300 00040
FLOTA~i .A.C r4N.20 o14 10 olc dobtoce dor~d P1 0E., R Aoo dM 0MrosS
Hobo" -J.oo~ o o y o o s h4oo 0 4 odoo~ 011304 9.P.9
~ ~ ~ ~E S ~i. ~b 2.9 7 00 00 0 30 4 0 S o 944 093, .R
bo iooo co oi.bl. ARoos oo- AC. PR MCOARERAAO ECSA 109390YTllood Aooo
Lo0430.0do0o~poodo100 400 d o.- ~ 393 d.- 400 9MoliN"o.53.A-1.d 47-Tocon -oo 213".4 on o" 00, 54
l.%409 I30"43 Mint4359 Moiu~ donn dedel P
.1 '30305300do4000 OraCamedli a MORRO
90.CT BAEF ME T ANC E E T
Sei~~idic; regui .-p .Md AGPRICOLA
~Al-
1 do 4,9~ 00c.0 ,,d. 1, dL DE CU a T NHASTRS, DEYOO CUBAcre, tr
g3 5 -o No CARG DRig AUDTO pIOAdR4 L.R EL CARGO.r' D1'd ZONAD
030N31 A.,.45 44040090 Moodosoolo do, qlo 1,0 c-s dloNE beo do, on 000033301dos 00h7 0 0.95.
445330 S5303 i.00 N& 9 -o db- 01d Y do 3419.0900n(0 30 ~ ~ bo d .43,oo~ l.0033d oCob

P d1sh013 344,. 001,,d dpd, 04443 dOl 00100 01 449-7 0403 SN IAGblO D CUBA00 dolm . 00 Tp R0003 do 950. .
0300001 00900019b~ e do 1 -M= fn 0439. -l00440000034440000000'1400o00 Eloooolooo o Numopod. 247. on N udo 2717
(bl ydsoo4 d.- M04033
1 l 09,010 131 403303 Ao oo~~ 001d 4b~94000d900194lOlo~O 0000040
30 ~ ~ ~ ~ ~ = -I710400nu00o 0030, 1030 00 0045104034035' do0.44000podoo p oos. oao.000000.10 05a03
Q49004403003.0 21oo~Oooo300414' 5b0003100040001005T11094100
9404 o.oopddo40 lJo 400900 Os loo o za00000 del Jo00' 10.opodld o ro0odo0000 0300449dol 34
050 AC OO ES o~ldOOl~OO~O~~y39030053ob00300O49,O~t~o ooldd 40 .H~oo po looo oOdo303o4039403l
n.4 .2-gi doe A.1-do1o 410110, 30090 DE ooo 04MNT BANCOtdoo 41D4E, 30030003043t
50000300 ~ ~ ~ ~ E d c 4 Cl loI oleo 300401 0340540 AGRICOLA,0 04900,51.E0003AGRICOLA0.4003303000E
0000 0345049 105o03001o.~ol~ysd~lo~oo~od p4.109ooAt.0o0oN5on00oo0od
T___ C49 pN UTI- 0010Eoo lC300U09BA0050 INDUSTdo00R0I15ApLol. 1300 1g0. 10DE3950 CUBA10do0490
Coooo. lo ,- -00100.01000 40043400494000 oo 041.0 3009.oobdo400 oos


441-1,09~ 1 00303 p -0o01 15 01.0o do deol~ 130.30 -o~~so c-3 los R Anoo.0 ooldo. p Ao

000330 C- Re 000bb d p bb -.3 e. 14,3 0. d.0 le Roooo de. Conn-o,
A- . i.,oh Odod Aaoooo l e Tolboo dR J 1- 530,000 e 949000003 .,- Ao do d,~oo 0. '04000 1 de00l Co400d00
~~~- i R-11 33s941 1-1,R4o .o con -e 001 doR hbb., Lo o oo bd el 0303100 003 pI00.30 =-d 033. 0001,
CooO~a4402'404, 931393 00039. lOo on~ on 00030io 4o del o.- c -e-oiio Agoodoooos,0s000 l do 3000040000- d lo c st oOoooo d o oooooo. ic1, nd Id
- -,- & 0000 010400 Pgde 1u, AR p.- S0,Ldo- b,,0000o


dodos ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ C VOs Iobooaoob, do Cootgodo.4 J. oo ooled- 3034oodo 000030 00ioo pololpi el-odo- 03.(00 d b,,A y 3 R-00 doid t 00053. j03 5 004 3035
03033403 dp o 00 I0 A,(.91 d 1bo1 0;,300 loodoo3loodl Z .'d i 3000000 do b.0bd30'0 1 413 bo olopood 00 loop00,A~6 o n l doI,
doT e09l 1ldo d el io s -,s00 p,,b4034d. 0 t bo33lo~o 0 03 do 1. Y e0lo od l so b ld d ool d l~ i o o s, 4 doo Jo. b -o
Veslob.,~~~ on00545 3.1-d delool 1-,049 lao-d tooofomad ol-1-6,1 -ood 01 91bloogool 00 0070 9,4904. 300394000d olpoo l003 300400 pso
4404 d 0 cooiddd llo Ooouo oi, .- -,'1 90 ,30.d 333400 1Ooo300obe0olloO 004 4bOOd 0030900044 o005030.o0e00 oooo
0909,4039944904 40 dosto0ooootopo. 39I03000o00,dlosol0C040O030lo~5J4l0090043,0.OlOO.
1ip~o00000 H7, po7l, 00140 01 o3044 il. 990. 14,00 4003, po 3030. 0 0lo0009l sobvl olobl.J --c-A'd-70lo .,i hilb bb3. 1'.tslll5 do' J o o00o boo0
0 Aoodoo loaidotilodopo J 10499. 0 33 0 000300030630 o93,,ooolo el003d0lo plo 0 olloll. 0 ldotoo o00o- del90pb .1.1~o33
Co,0,o~ihill~A Ao9o 004 oPboomsod o-b 0 g-o0oop0J oool 1030poiop Aboooo 030s00304352053 slo.loooo~ 03133
Rooi~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 44034 Y4 18 d,,oio 094 41340- oaspoo00140 .04yo o Leatoi 059paua Y40103300C0540 d00oiooboo I.- 300005 p- fd o 3100 000003 ls 030,330 300040
0.01 003 doI 4103.41 Aorlool on ci~iin- ol -1 41 de 309090 0304 h."" on. -cl0430.
All. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ",0433l~i0 0. IE TMAoooo0oo0s3oid1pbst. 930____ 033 d ,l 3040300 -- 30300 0000 loR 300.0030003 I,"bddo 034030.-003.15000.0 10 1 oo0o dol do 4. 3001005 dol.-ao- -p1Zo,4 AJ44niol deo y F-d- Edosoo 300004130'.F d-.-y d. -
0130004403039001039000 -4,9bodo4100el OOO3arnO(0 o Ia donoo' o400.173400, ooonn-oobY04394- La puob 000.094000,00304,0410009403 slsoloo. 304.0041 obsoc.50300030053090030 qo 530003103
C U B A N4 9 A M R C N M T L I T I OSi, I N C.g o o s-' lid 0 3 0 0 0 b go 0 5 9 4 4 4 0 0 3 -0 0 4 3 3 d U 4 4 o .4 0de b ~ o o o o o 0 0 03 d o d o b s y C 5 0 o a p o d o 3 3 0 0 9 4 J 0 4 b 3 0 o p o 0 o b
NoC ~ '4 2 so .14.1oo o o o p db .0 0 bt bu d o s l oo o d l o9- 30 O l os p s 05 3 1 3 O0ds 3 0 00 3, 0 0 d o lo. 3 0 0 00. 0 4 3 l.3 0 1 3 0 bb o. o 0 3 .
464,tpoo~ 00ba 401lb pPt 9440cl cnou 030 0-0 p- id, doboojon deo hi~o00o 0030010. d9eo o
yocloo ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ b, doyg earl aoo 0i0'- P000040 oldoo oJ~o d.-0 k31 .3 do "I" -o d1-50 V03 03~ 00 A~ p o no li 05040 303 000d d. oo ~ol 030 bl ,0 Do0do09os030 de, 00 A1 75 10
Alto ~ ~ ~ ~ ~ ~ 9 Colo db 1.40339 CO444J0OJ0 Codn.F 0000303ooo0odo 3 0495'0300300de, 00 900X A. doo. 10300017 00 004 oi4010 300 000030100 0od 4dd.O
A L UoIN U doMA N O F A M R CAo E Np C U B A o- 41-90 do 04 "3 do ., 0000 do 41030 u40'3d 40 0 b Asd c.And do co0303053

~ ~ ~ ~ ~ ~ cp.~loo Ibne 1. Lofbo~1004~soPdo-, -.1b- 01,o9 dl530000ooAR _.:E
A L U M I N o ni dn j 6 I. a- do. 1)O Oo In dno Zoo b r o .,-- D 1 30 0. F s A o o o o
d' gh- c-NEC dosooaro 5030d,3940.5ob
A L O A0bce0 _,
W. d60.-.020e e00la de10 la LAoinm Compan of, Roas ARos osooiee. b h 1, Do. 1-o~ Lds.Fo-

3300 -d -0 3000id~ d,. 004.030. Jos on. d-p-. I-o '-I d04oo Reol~n elg Rd-00 d. 6~O .,114
oo9 h 0300.000533 0 ooo~oo Go,, loI _,,,An-: > 40 o944301.0 de09400 eRos p 9.ol E.d Aloo bt doe. -b


image:
-------


Ec'onoznia y Finaizas ______________--DLARIO DE 1A MARINA-Domingo. 21 &e Enter de- 1951. Ngina 49


.Comisidn Organizadori del Fucronwvcdidas dos casas en ci Sc opoven lvs Sc intcrcsa (1Ue cl prccio deC las miles con dlesino

BACE OET rcparto iraiuarn 60rnil pcsos COlolO77un a la indusaja licorera se mantenga igual al dl 50

Ojmervuaseea los-Auhimos din unma considerable -I-'iii-, -4 Uiilvitui
u eno n tin ventni tie caes y de solda- Vo quieren un awnoeit ii v.uliilo Iii r .,INDUSTRIAL BE CUBA --1~- tip ilia all III
Cf)NVOCATO0RIA PAWA EL CARGO DE GERENTE -t'. idd 1.1vIP -, 1. iioiii dI.~, aiq.viiAyiR ivAii
DE LA DIVISION AGEICOLA 11a, ITvidv-idvl
hi a ai dii aiind. hda. ii.p iii. 1.i i.idi L,uilvdiiid dZ . CiEsl i CiI.
Agiiv~~~d'r livai In"~:2 iv, iir ii'lii iij vi. dbvin'
eli gid C i4di1isid Ag Bv 4i RaEdlan -idnbii aaei-M-av v,.n ~ nAdiivi i
Fuaaui~~~~~_lg iaiiiiiiiii lm
lriiii d i ., I t, q -a di. Iluvi- Itivi l viiiv p d iii vd di i idd i i i i i pi d"v .
bad~~iia 2. pd.3.4pa.,iiid~~~~i~i,ilidis vdi v niiiilau dadp.'i s.
iiiI.Ci iiii aiiEdlii i i Lii di uauli qivena iiiPup a leiid I I ipiiis -1".
naipa~~~~~~~~~~~ Cid. ddi4ihvii~uipifh .ii Z ii i. ati arihiv. i vvvviiddiiiivdia vjvivv-
ud ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ N fii d P h i i a v i i i d i d ai i d 0 i a i i i i d i R p l i D i R id- t. u d d i l i i i e i i d i i. i i~ v v d i i b i v i d ~
P h i a liii a d liih ia iiv iiiih ia i, 1 ,, id d is.l .iv tti, h s,,
i~~~na-l l-1iiii i. 'inhv tip-vivdiii ,~O~i ihhi'd ii

iiivdii.~ e de''' -l lv-~da- hi.l ri, l ie di allt ~ in5 e it ~ .i i e A-
~~.,i uiii:i .~. iIiiiviivl hv InI aiii,,i l id viiid i pm- .Iiivi ,,i si, dvi d un. a ll vv yi Iin ,. r.sig I".,,
aninpvilsad slllid iv qviiaapil.i dii itv WA .vdliidiiiuiiv dvid p tlidviliiialil shld'i;iii vividii i-vi ~~igvv i svl iiii
vii, e I iii vin iv 711"ii din v1~dahv idvad iivv'~li ~ ivi iiidii,,ih
p ~ ~ ~ ~ ~ ~ I. l v.i i iiivisiiiididiiiii. ni h_,. iEiiiulvl idil uiuiiiid i v ii Illiiil -,iv.dv -."s-.ilh.,os i
ha ilaid 182 1.,iirh 1v aiiv d 5pv. dri-v .li di. piiiii hci" ei-iiv eln -,'d I" 'i 1.i iv,,
i ll jp-iI r. anu hI.d P. la ii. a.mb1i ii ulvnivdain iimi .,
I.Caid iioiiv~iviivi iiiiv Rdif uvl.iliC.iiiiivndva.- P aepliin Aiii I id, ii hhss ivFA.i
Ar.iDiiii i g lil p Si. Rniidvv pii, Pit'-i indi Ii npul idnal i._____________
~ ~ l I. L.iinii vdiviii iiii I'b. iaidpei ii iipinii i vpiav


ad pa__ an- y ii iiiiiii Met~ ~i.d lIuh. ri pI Iivdv -1-~ 1iA.
1. Ivd air Mui. i A.i di Asuhid di.E Cvii
divel havaviv e. iantdiii ippivpri viivnv~~liiii s
v-ad pi iivaai aiilid I i-in i in,.sidvi iid iivd b ri, ed., ~ s Elh i hisds 5 i ,i-vh L
1- iaii .gii1apid -. inii pe ad., in- d a It" all miiiaii oih id- iv n i I .I-_ Ih.-
d~iiid~~diviripiv~iistviiiiiiiiiiii~ii da.dinpr~ii.vo hui-iii Pvivniduiiad iuiihipiiiiii d niiiii Tus s~ v~i i u vii ii. idel s'-i,-is siiDi-,ht I,.,livldiii'.v
Liabdi", vv.pi dir e hm.nivimoivii .i'"ti ttiuia iioil dvhniitui -- Ii di. rl vji dvi i, i'i iiivddihhi~~si~hiiv hiss isniipu~iiiii
-'Cuiiiauaniut amii~ aididh~nldsii and'16iidin iiiiiisinii Pii' -"rdWesissdiiv i iihih-.,vipvhsh hds s ivisissdiaId i


ii.anii tib.a-a jt siaLt hi ii.i Aihihn Al,- m a ir
t.~ia iTii.i A. an, in patt -,,,t] y w ",I
iv ~ ~ ~ ;', it. aviiiii Ii 72OL N s l -'b',4 si ii i ~lid~i i
d .dili! dilpl uvavpuiduou i, iidi vi. 0- n,6 .Ih~ 1______~_._._a______ h
pallrva UARMNULC AOE C AG IR AHaAAYLS C~-rr h.'.a.to.
Y = pii viiiiia hi C, Cld diIi rdhl allne r eaia x ots i ur l J p o Yi D R O E R T ER Ai i ori n dr co e
i Athi ll P ii m prav v iiid vi it i 6 .,.pIiti n

e, 11711d- 1a Di,did. I. Aamse PiOOM .L nrui n-vi.m ipiidiii5OXi
a 1. daeia -, al p~ ytv ~ iI ~ pr"L D K s siiiv
--W. Dve. Ldlu Ia h Dneih ip.mi ipaliivni vi' rvli ne hidiulitrhit DE ROiiiiERiAM -Y U 1' AMBRE sdi poi n v ii ivi i Jii diC
.u~di~~aia,-. niaI n Dae di.niani quni esI Australias. Li y u in i. v~ccoiur a L a m v,-Bi~ --damE H- y sisi,,d i Aevei. vi CIiiiishi
1. i- i. ~ i dIiii aW 1 npi i.i.r di P,' Vv-. V a o .A M D K d-',nns. ii iid. am.
h al~~~d 1. miii. a. di A n it m 1 1, 1 1. r C di h i L sii r u s CIsIi
Lpvihalvnd 1-b, ndii 1.____________ -W6 TO RA L, A. "r_' ai i Prit~ LIspi e B lvs ,pm

1q gobiernoia .
I ~ parle Fvdnidimi. d. Pup vl~lil. Si~ de 1,iih dir aim U SA O AL .A

Iu go i- iind ai o sev.nnih.aiinCdialii tiivne vvivioviltii ihinepo~ra
12iidv m ii an, li~ i ii Iipi d i &i viitvi du -r St e, viv nvidili dieii i
.ip .ado v a )1.v 1. hli ivlm. .ldi .n tr.idd e, --- driv
dii, v-~ le di a a. de lidiI I prh dhidiin di Ciivi
F-dnv.tddfv. a1- de wvvItiii -1--6 l '- Liadivih p.iriidnd
Is ivmadidi,d,i Feo IosHra h, miadi d, d.viic ld.1.- lN
da d I di i. 11eap. tie hih. Ii. alidimivie .uhii i ivnpva ignvu

de _.de ftd~pv a I.a"iti it, 1 5. 5 pup iiiti ii miiri. d I h im nu u
Comtsidn upgrn1.auula TRACTOR
_w b KdAI- d. ldS- r pat.d im-lh ii vnvhv,6.p

11a1 Inev


INDUSTIAL BEaizdr CUBA -,M ipnidhiil y -a i i
bun, ~ ni -aatii Sm- Tv Rnnmiio AAdCnidivv
BANC A DEL CARO D (NTE 1. hiio ditelnse Ciiiypmiv dvIiviiivk


ii ~ Il .nn.n 1li adt a1 Tiid lenii md ni r
hi ii i aid dii a s~ vi vi pniii i mi n did ha p- dnd vi n 6p ptpv P li
IDS RA DEdii.4pA hivili. ahij Pbdvnatnp


hh it.iviii di-i dedAi. ii. Si debiv di~b Bill- i6 I_____________
CitIpvibsidvd.invpcnilv~tniia6i. a.dini iaapurvdiav .imiam- vi Um .i -

mdinid a. uI dv,-Sd d Li IS ii d in biu al A l I'. A G Dlvpsy 1piii i. iiin v
lin,. i.i d pa I~ tiivd. uiiuii-iiiiii hi. Imvvhi-If dii di iliidi dimi'411 n'iiii .- - - - - - - -
ciiip.ipc,I d i iii ivmmsi vii sindu mi- aundia S i. n dI SI'l vi--ehi,
Zda l la'A' I e I
eteidius ~V ei iiiilill -i-ltis a, mu Ti-vdimviiimia l.
laS. p Mii. 9di d.phid Li aeid.t apahuv =c iti Litiiiii iiii --1ii aiih i
haqibpii l di.alihimid vin- isun:d"Spili
El ~ ~ ~ ~ ~ ~ TIbN., di ipiith i-,di li i iii iibi. PK COKZ IAO ES Siidivd .-
W"llacin MONED I IA q-__ -

hsn abi iiviiii, p, pllvitisni ms ,, reei m dsi pr .h d ad i api .lii Pnv i-- i'rn -
,- __ii .a~i di CibiA p 1. t fi addil 1~.vii.id. n d di~'M. I, hd -
R,ii icidi ,i 31i16-y I Siip u dii afiiadcivill, Thvci .s is i.vain ih -- -'J

.dii Il i 1. le. sy hvId H Jut 7-6, yi isli aia muli.S lhvievi i iu ahmin

.1. iui~iti b- I.uiiue viii Apid. viny -I i bhjidjdj. sliivi u - m. li ariu
Piv iay .11. 1iml9,i iiiividvi S.

_,e Mi. I. ,,,. 0
o. .p a.idbiiiiiiv lid.i Ipv hinl AiaEbibidiiOmEiiid a.1,haidhI., -nf.e.eni .
di m TRat.O aO Ra gii idi .- inn .i- I A ID A D il A R A N T ,,IZ A D A
ha teibl.i I, ,.I d-Iva d iIa di de
Vaa.71M dihnii W -10. PRUff AS al A~
ar- iiI% tu Iiriq. idv. mil ivih my~ 1,, 1- 1.ivi di[ILE r, h., ddbo ais
P ieim iil ii a irvnI. nid dl- I, nS -1ni hin. n. .tmt . i. ii uin d lde /)//par or
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ U I P imivTO FORDi --piNii Icig ladv edil.- gl iian i sg6RfU.V
-- NO~ Li labmsd l Cadd C~iiidi. iiiia uniihiiipiil.uitinlv. unrii VviiEreviii,(PJUP.M.ui./
di uadlv Avm 10d.0."i Wi Cl, Ii Niii 1 132iia 1i.'It.,i -iii-i idi~ vipvrud itIudi h. iivlvi -.qt d. 6 vd.I~/
"I" ~ i Rvp- u Sta iiavi CI adu T= FvIii-;. mii isnabl anduien*ivnv.vii stvtih / ,,vui)3U*-
ualzieaM~mdiiviiJiilACuiia~vagindn di. r timuiuie.idiiiviivuaiiuiurPcddi/6 LD"' -
SmspEiaF iAvUImi,aTihv.pium msn.d I., iea i-is a. it. in- p i 5 in Spi ,


image:
-------


FNFRO 21 DF, 19.51 DIARIO-DE LA MARINA FAMPLAR. 10 CENTAVOS

!,A eo occr a E9j fia
De V ctor Hup,
Efeim&rides de Ia revoluci' v J--. dl ducaCi6n.eJtj4piO
1 e
i rgd- h,
cubana
,.or "I Mantlel Vald&s Rodriguez gran
P.r B. S. tn
educader, vukaima;

D -d' 7, vwt, p.D, ia KLPf s

Z b
M* ojp_ dill, R q
on I. s,-- h. ai, iftib
Pe, 1-1,
D la I.,- I
c Jd
tW- d'n 0__ _k
1r .
cz
od 1) W01. d,
1, bi =tZ d* I-
L.- q-, --d, d-l I.PDO. d., H'd UI4.'l; 1-'.1't- 1 *1
-,r Joi R-
oD. I nE = n i -= t;
al.-ur: D, 'r,"', .: rn rk k
h. In,. "I" d., 'h 1, 4- -W.d. -S 1, Li M-t, K M
Ll. D-, D Do.
P. -Dd,
AW DDIDD. I-.'I.' -od
D D
Dod" ,
z
. -d .1 -.d -lD, 1, bj.(l1J&d 1- 1 P-1
d d MDLin l C- Y ),
. ILA PAZ NO ES UN DON SINO.

To DID'
V Wid,, D. D. 1.
,fldl 1- Ga.~ PD D, DH. d, -1.1., D d.
ffiv.j. "N, 11-", _., D P".
_n P_ Di -b,11-16D
J, 1 It I. i Nftl d.111. 1.
111. p Ill 1. d, n -d. Do
1. _Hi.DDo Job. que 11,y.
Ed-doD I~ r Dt -lon le- d1l bil. 'i", o'n
61, d, no
d. b d 1. dalll-t d.
d ,d 1_. P., (CONTINUARA) -1 D-PId p.r. 1. : Do
F '1 1 D. Di. b n D.dNi-
"Oh, -l. JIDPinkd.l. -bid.n. d- d11l I'll
&
'J.',D s7o'dZ ED Ill llblent IDd. W d
D6 'i G--l P,- P, dr Ind'. Ip"111 b
S.i- V.W ,bl . W.Pw. 1- _'. W
y d- d, d, ClIbc A-o I dot- d-ID11 d-11.1- rDl. -ldl- Dd lil I. I.-
or Ro no hubler. p1did. -121.1 P', dI hb,. P.IDA. d, IM, d, 6d,,,, Im Pull 11
H -nd. ,D. .". PU- ,D 1-1
Exquisitos TAPETES y CENTROS de Mesa p.n. DI. .-I.d. 1. V W. '. D. D 17
1 1, d1d I PZ.- y DID, d -r-1 1,1 l.
11111, R.dHg.- L. .Dod-,,n,-iIod
.n I M POrjOdj6j* n q- -,.d. 1. 1,- in D.Di-
d J.H. 1. b-Ud h- -Dnt d,
rrincia .1 D-n b
;,_ -D
d. ,6 h
In0n;
ill CD.M, Da tenlibl'. int'lig,
d. I bI.D
dh_'n I_ Ved R 0. d. III .
di-d 1, -d-de 'Ti qj A hu.
d. b,
:111,j d III Do"
., in 10 14-
d.
lk Admirefos A c rca, on tan lindor D. I p- For pl-
., 1. 1 d. lot blin,
d. .bt.' d-b- C-do'
"t P_ d- hi= IV.
que merecen lucirse en su casa F D, P D.,
-l- '-y de 1. -Ol. Y d 1. flort"h Intor. -T W- 11; qu- -I't lcg .Idld. q11
P-Ik, 11, 11 do .,it. It-
pt- dMUWdl lwi pdblilo oHo -.P-[b. _t.
- d1j.1111. "i-ron, I .,do, d. d P. _v. rl -
'I dDl i,-. ID,- ibno. 1. I_ .kd.tl- =df So. -U. & I. D,1.6., d.
1. d.1 D.h. y d I-
DgIb, Y I G,-f E-h. I S-l.d.d ]kD- -1 -do- No, IWU .,,.Id.d
--dkm n6o
"" 6 t- d 7 - otmn
C,, -d. hili-. It. 11 GZD-1, 1. Dil
PD', Ia r.ft 'lot- Vm.
7 h" t n & 1, n, 1, rpblium, ,do imhu. diond.Dol, hlfic.d.
9 G6_ TO Dolo ID. p.jjd.- CP
-16. d L4 In It -,Idl Do
1, S-bnIL ".D.
conf innl- lm U In~ --di': do -D1. D.M. V.
DnDD d, H., I',, I rny or do. .1 - dl, -M-1-hud 1. b-
ins" Ia. m pry 1.
el El
1.1- d mo, do i .p,.Idl 4 .- & 1. --Dion 7 DIDUO
,.I T--, Il A h-.r
C- i to,. d. 4td.I, 1. ', A.rlo, I I~ h- 1.11. J-
rl, DD.Y., Od 1 11. 1jem- n. -d- -.1.
Ili -D m,,Ib. 61D H._ D
_--6 'I .'ni 0 6,[D Si b
Dk, Ird 11,14 hW. to D- d, =61i, !TP n h- 1
D 17 d. j.J. d, h.,n-. drl= .1 It h no-,H".
i D 1. E-. d. -,:it JD.Dolmt por D. P .
d- fi6 4i." doi o nIons -D6Di.
D"". I'rrr f. I W6. de, DUDD,
DD.P111!- "'tin'.
T.Pete Je Mall. i'ancks, pa'a mesa. En .__DoD1 on
I &I cueWnalurte "Miondkddld, dmdD on ;DDD, d,
0 --o", H.__ color marfil. d- dd flD.L,. ed-d. Iig-= V !d:
d"= I=n, IM-0 l
dDhD [ -- DbwoDt. d. 'U. Its
,DD d; I D"D ""i6d- Tamaho: 54" 54" 4.00 a Do a. +1 _wDin.
,,nD D., d-DID In
fj horobm DoDtao de
_D, 0 D'W'D to liinftion
54" 72" &'00
l6l. h.iTV.1n i'to fi. Ae -6M. d.1 it-. tuI Df.t
"3 ink.V3,
kD D- '. n 11 72" 90" 7.00 ffl. .b. Rd V -. Ifitt'XI = U_ -pdob1s NdI -1.
-D W, pI- du- M 1l-,mrxnnD, 31 doDtHino WiJfn
1,Dg. P-nq mgj&
Md d-
-d.I--4P dA. .td t-r b _w6n 4. -r 11 IDD[D
dD I P- -1 rnrIotaW d-
b-&d d -'l- 1, U de
Sltilr-D -!Into di 1. lndmd.,I y-
w4ii, A.drf
r.1 D, in
I ri" -D-p. d. I,,-,
PIPD d. D --6. 1, e punto de maila iiancks. Miry z. = .D. D. J_ P :b P 4.,! _1
In I Vor D ,, I d. -. In, 111 I'll lor",
-1-1 1- 1 o-, --n 11 Ilino. de 1. Do UIX. 1. ll 1 1.lr 1, todD, 1. 1.
IDI 1. 11t'H,__d,."" D 7, 1 fino. Color Mari!). S. nt I. 'Ces" G 1, P.M. i-bm d,,i Do Di. Y 1IMUDI. in PIM11911
1. . 1, ll Tamirgo: 5 2" 72" 7.00 mfr dD 'A. -- -1.1. -- 1. P- 11 d
ID --d1v d, It,, y 1, -pl, docl-
_1q. er -d, d. . . . E-.I.
di"". -A.
70".90" 10.00.
ToDi i'l
h b d, p dwl d .Ir. prol r
.-d .46D In I :i b- Do V11d. II-
1. f,64 d 1. Dil-4 L
dl,,. Y. qn,. qD1 ? jp.bl-d.
im'i G,7-- DIA DE
El Nhq.in I -Dl, tos do Tapetes., Olianto Acia
A Gln I D111d d, I
,-IlDd In lin. h., Do U-P
DID dj,. It c
D.,6
-=-.- .r;D%
In 'DP-l' d l ki.r 1.
-I, e, d- d' "" doc or
DHD, V.r 6 dH
=6 dT Ir
-St. In -I. "Ilift.ir h dif.i
I-, Cnto de Mela, WMI:ks., E, -.j. d,
l q-
h.,i, N'i punto de.mall., H4cc c.n I., T.- m p
C'6._ I.Fit.
p inl, d t.d. 1 q", P.ttr. Color Mbriij
.r. q. l. Wd.dm -n-. on
has: 18" x 36" 2.50
v Ro
p dl, d,,i, 1, 1- d 1w G .- dHWM I. ft 1:rw CW#Ato C Q
-I D. -I. P.- 18" x 63" w b ., 9 P. ves.
3.50 H,
qo 'D, Zoo
h.bi-D p-Od. I'- g
Do
P d. I bn-- & 6q U. kfi-
b,, DIid., Did ,, n in. U M_
d. i. c4d
Mli, h.b;- )I'D., 1H, & I.f 66.: .
'D __t. dD L. H.b.--DdD- = 1= :paa
_,dD rp-rd I
AXP. d. pIdd- d, UL
bf., h h.
DhVri S.
El d,,.g.dD qD, I
nl IDDH_ ninor, O'o- I.
d' ",,.do, 6_.i Xs_ . 14.1 S & .
,rd-b t-VA
-P- noob b: S_
-d 1-- 1111-1 dIl.b. och. p-t
%
1 ii Doci f."n-Ho,
-01noo, In it N C."vew Axial 5 90 k&
Vll!l TIP 51 1 i do 11- d f--
d, ID -Ilud 'd, --b.-, .1,.P,. 1_4
_b_ lo, n1fin, cw a -di- od .1:
I,-, dl G--7 Dno -i 1. .__ P ili. A.-. Sin
cdkr co.o.4- -r.h. .I. did6d. 7 It- -I&

"T to.: Tepee Je punio de 480 cit. e In I_- -Z-1--
IID- l lp.l. no,"w
,D, to 0 .-JD superior calid.cf, o 14
1 T-
Tama 58" st
WMdad d, S,,f,,Ildm d, 4D do N,
no.
'-l yo & .,,ttuar P. VINiOn .trpt
,rd-- d. 1. .,th. d. Md~ 70" 88-
bwe. de G6,,,, mr-J, Qe
d. .DoIdft, on 1. IUM C" S., A.
-. di. IDA Do A&W
"P'l PH CA.
1. -d.d. 67 d-.W., .1 L V.Idh ftdvia .U.
G-,n,. -i.bDo .6- it 4b.1 .6xp,"d
"I G.1h], 1. no .1 T
d. d.
'D D4_ 1D.g. ."Ij Z
t, Ald-. -d.d In~ 9- opol-, dalo
l do, ,, fral &J, an cricaic Bre. on 2,=17= PD.
dI&. Finisimo Vapet,
chin ll. -dD.q-
d, II.tD "tft. h I. t6n. C.1- .M. Aw. ,1. 1. S H d Loo.6.1 de po, 0 Mu-iPi. VDDLId,
d. G_ all P.4 0 D1-1.
:h. I. .-i d, Cnb., d. M.ol
d.) I. Tarnaho; 70".88" M., In, 1. i. .1. .-pd6. 4. 1-1 .1 Wd R fls- i- n.,*D
"idtD. MOO
Do 1. E -I-n _iliu,
4-b"T". r W-1. IoD I 11
el n-D t! b.l, 1. -IDd- t, d, I!111 _dW
UY "I'm y 1. U, Cion po"O.I. Wrl. 1 1. d j- I~ I
I AID 11,
T-D0. 11 fin 1 .,tD11 i-Pli- QU: A AyDol,- 4 aDamb.


image:
-------

. . Vifietas delasemana U.IAPTO DE LA MARINA


Por ELADIO SECADES aA.Jaawa'.N


y algo eo Un homh if.s.ds j,, esfrg I rsRAT.ELO C N E IIN O
. e d aDE LA SEMANA 5

pl tom d L dong de ua nt SECCION

"p.L'dE / oft.Vol, hdono VOL. 11L Habna, Doningo, 21 0e Enero de 191 NUM. 67
nameo der d eQ Qumb
-'7
:::::: URE REPRIXIR EL EXE4(b SWELOCIDAD
dias dra PVa 7 DIAS ea Rp hbIc pina TRM)


d~j6 11 LE -gi. I LEL


co LnLs sn ia da

e1r h Clae que mSr
eLn.tL que Lse. fr.f Mee rqedejoLL et colgi .nF la cuar


r--dIh. do d rd.p. d,. ,IL.(LHI. e. .rA
plu-i, Yn ell a lL -

vi ~ ~ ~ ~ ~ 1 ene e- r-r Qed
hw 1r do ma q.s 1 hra e

el muhah ye hrmob per- ca. I

A I m. Ll Iln. dIA
~ Lt eL'.L.IY lAI.'IILulI. ,,xtI .LI Er

LLLJ L. .,,.'. .d.~I I .


abaEL IJ.-.dL y ule
.'~ .~. N. .tiP .4J.


~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ M E111,1 InsaI so rnewqs u eihcoqbea
n y t se prov n pi rIana'.p le. qe
." .d. .
A, . L () F N .I)F ( TR
4 dcnde vamos i a parar? esd Pr but IL .LI .I.'
arri_. ._ v. .n. . t. n. . ;crg!nid EMIue jL11s1 !':!:r no (Vea Na
i t. .a.
maid a am -ur'"Fl. Ljo d id.irW LL, ,L 1. qIbotl nat

I~~~: lia IIIII""'N

q L. 1.4- 1, .IL L
cor ers on n r no q ue la bs~ vi al u n et elo pn n d a s v ts an n w ,3,| ,,,I)


image:
-------
Opnine d~ Sunna~'~~ f~sy tin Reportaje Internacional .I________________I z rlF. ell Fb- Fr~ ~ L. HO.MBR1 QUE BROTA DIE LA. NOCME..-. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ l.ototssts~r~ IFo~sototpS


2-Urge dseat, otc coo Ester s d. C-b.? Ii~lZ 1.oo toototdo l ooo- dsd osrtsoops ooo
3.-Q~ ipctrs al, el Pig del Aspi tss oIZ L.o L, ootss,i qor o ot -od os tIEtbr
4.-~s tossndsrl trs.I "CanlioM. .9 odtlool d.r wop 41,0 adr tPos. doO oodlull

Dlo~olsooeleCtorial cs, 1, s d10. t oototrlt 000to
JOSIE IGNACIG tO '5 -4to itord ti thot E do o odt do It'l po-c

OSCAR 50155R0 Al~ ottlooro oto op o t- lp-l lo djU-ootohitodto
srnm ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ DIAS o ooisfiD~Om- osstotot. sooroo
SIMto lokosool DIM otordo Uotir., hsr otoodssd
EN LA AEPULICA to btr ls toss.l t"oUtt: doil- Al dir rtioob-itoI l


COMENTABISTAS: d Eo tbts tt 0 trt, i _~ oo.ad iso
e0o poutqiol l tot r oo L,o fel n os ptoat
GASTON .AQER ro t ood osodoo o
MASNrI. LOI" E 50 totst tlto.E0t5odt -40 ~of ssI strd
A~R.flw$. ~ _~U. ls. 50elet ARTERO ALFOSSO0 ROSELLO. osojt do AV.ssd porD td ElCsoioro
JERNESTO FIDEP. ARRONDOEUK Itolol ooo _Hoo I~ i Uiol"'t
p~~~jub- otto'6 -,,
AGL PUDGLGNE5 to do ,-1 toolostoto do oooddp i ttossoARD CPO. AL09 Indisidad do suoovai6sSsosos 1_4ooo do,.is l oosids do
tiotita[, ottoON dltto 00ooot d
ARO5ARDO, CARD-M tCtpsos o t tos tPtor s
trsr iod dot hod,1I lo.ti Orlo tMolsos
'MsCARD. ttddttrooto d -doto iot1ooottdlotr-

t.-~n~sssla IIBCA.
d-otosoto ostool oclilr Ito d-"r IFTII l"At-L or:RL 'lorrotts osPo
1.Dr.Jo Mou Co tl" DE1---6-IlPOTENt .ko-1
so Y d I.,o L0~ s o lc o t r otist o s trs too d ll. E I5 oRCADES po o io o r dPo.td r s o s o E s t o~ t p o r t
ottoos ~rospostt PEER FUIADEZtoot~sts orr dooo s toortobt dootttos o oo oool poott 00
s-o sttototr oroootostr sosootstooottfioosotto es s~ C~~oi~ nobi ootooo to si ldo sls
do 1tGopott 00os-
bullTOR d10c1- --P ossotito
soAdY Sosd ho ts rUroOt-sdpsototpoOoor t soRSN r. -
pstsssoottrdottsdotooeaso topttsotssorrse~oostottdsor. MAMI nEMANsidrsts 5SpO~S 0pso 0 Pt to o~ioo. dopts dPts
alroodosodtsod soLe.o sio stos.s po-00000 iisri.Ystoos osoo o A soos htloo
hiss -d.toor Ut sl Oo50oooti "PLos bje d.1obs osik tot
gorroos d roo dl ori os ot lt psoo d Cl- If~tr ROOM WIPERotttdedo qor
bs0" l.ld Gooo- Cosdt- -dtooostso oPtrtdr G- flo oo o -o.o


tosssitotoois.~~~~1, Lordpl -ogos- q&.r .sro.sooCroo ptdps
p~ros~ spo~r t6 .ro R.1-t dst Iolslo i ds, toioir o i do. Solods. ho to Ploooto ott opt El ot o ol o tst to o o t


pb CToott 1t- 1 Elol-ta or rld.olo 1t.prt potoititr 00
todd~~~~~~~~~ A0 121 -6 G-9 00 Pd ttoos1odosso it itIroo s oei K P
toltets. Eretohti sodoO sgststotorsod-oI'0 0- doYotoodl. 'opttt=rtr.Mmopros oiLoopOt~
ENds o s d o t. t o o o ~ s ELoa l ao i iti sd i to o M5S ECC O -i -e 1 -Il1' J d .d n ,Ift 1 -dI .1 1 f a
Diio dot W. 000 00 .sooooo ro. osoorod so oos o'Eotoo dt o oi
ort e opooost otootol isospotot.p a IPG jln* o .R o l~ ,dalsl Dr11 -- a LoI biontoa Woooo ooolstotrEspo sdt ~ oontrdss
nS ootio so otroro poots oLp sss ooosotos o t OMENRCIOS s1- ". to d o t. .lrot I ~ n Il t o~s 'otot Ldpo Mobio. P peoos tts oo"sl o
odooos totootoddot rooots strost.Es oorp isottoi sostospis-ittidor oddre rs-oos tsosol- oo olod or lpaoosYoto oot
sowil~ rogrlis pi[6 A61-.j~ 1-1-1ess-dbjr stos
oosdbborrototodsoto~~~id oot ooot o otoo ~idssr'ds los 0rn ooprd tos n oeootlo"oI to-""'ss.0e sst r iisolleato.soos q sdors.Trst. bss"abaosssi t 5
2- rstntls N-1y1AsoPO LADld1oo,- po--. = ie J
sposossorts~~~~~~-I o. tob. ingsdrise~ sTito o osd rt 0 oodsd s ooosd ts~-T old boto oooYloto q re. spns bo l rp- to so, sht rrSot. oer -
0500 podydbFotoiootooo ooiosoQO Sht 00oo tddsbtt sssrorIrtIis55t2 i tros Isoss rsid=aoJSd
do~~~~~~~e. do.o. 1,tto do sihtttd s d-oo ris 0 0- oog osEe.ios oo t at ossr ooa s st o t e m Yi. s~ t I oosb
oso orto op tro ssspopoootopooro t stoo. E .00 o L d psLlt IIIrsoc oott rooo ~ os~ ofott o s toot- dtsrot ots ito son s stssdt~ o oto i r dssslds La lrsasbrba osa rosssr i
otoby00tooonttoootor srotriS O ENTC tloSA iotdp5 sS ld o oortbo d is t oooiod Is pI.st ddddro~ FL.s rr s rr is ato
00I Lpdl soo~Ssjioddo 50hiAtrsilo -assoo posos boot ottsdt o ptoodotoodostbt o r ootidd~ qs i osog r soorotr sto~ odrtoit io0osobisrtto50bo t psdassobos r rlroersss aoosoregsos
2 r jos A 0uln alsssJSEM Ph,~D o dol ro o oisp o r00 ooo0 to ooos tdoodsoods odtoo st lCspoo r prso oo s as wroorraosoio s55.sort.posqtas rrtsGnoiE.tr
Eiooooo~o ttotofs010900t0.O~PillOO tttO i Do C'oso 01 -N, I'oo t- o o sa to td dp ti ."'dro o ro ototld p ttsT0 tsd o lo o so op 00 0 5 0- ots srsdso rs siios s Y so rts d sso od so ro s g tis a sa ar d 5 ss s
do 1 oopds o t dooqors tohP o o tpshotd.-iOc-tt ootod toGoooolooto sttusPtssi 5r 1tr~d otsoss Jtst setors
00000 ~~~~~~II.Hd mi rotOtPOOtIt-potd frrrtro
do ~ ~ d r ootto000 .,do
O t o r o t to r o o i p o o o p o d o o o o o o d.ps d O Iw -1 UEC I io t r o o d l ,si t s o d o ot P .or 0 0 0 P o o o EV "os s d o o o o o d r ot o o d P h o o o t o n o t
000 p 0000 d m po ot po st otootoo nrt s ysa s s s s r r a ottor yrt to doo Boo o o Io t p 0 db t o o o o 0 o
onriot ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 oo.otto po blSpoooio sbo*1 Ooooo 0ptoqott-1thtdo ostt-oboo dd oi- ~ oto~stosooo~
ttootriotorotorooottporoo~otopoittoo.!dPrTo yto lPi IsslloosotsolV,6td
r~otroorttoottS = DIAtSto ct.Lsr,,eir tttdopsl dthtto ILI.n - -d.topototos~ ~ii loonosol~tt~ st~ o d op .,ltotsdtodtO t
od 1,ospot. oo iopotop osolosd o otoi tobd 0ISio 00 ooro it sisdto ot
sootfoh Wo-odo Lor- dopodoooootdrd sCio otoht bl osOt 00 o~tplodosi oo
d00010 0 opoptd ooo Dot R5CATOGi rsd s Y otoC1ot-f1ooooso4ES opoytoo0 Sodip.- orooO oitos.sIt otoht ootiopo osoloo tI
oyoooooooooooooo d, od Aet-lt~ totorosot: sontoorooZ o 0 1-tt pp. LI 0 00 oot I'll0005ds sdttoo~otttsdtt po d ppttoo totssoos tot
i~tootdood~to-rooooo otot oioooolootosoiooo- ASDE oos~t bo idoopootttsooor- oosro11tt.000p0010.Psito o cooto Oor. oors00 bOpEo
.rooooro .00 d. ~ oo ttd t~ o ti .o o ho ioob p tsit .tto .to q o o -htt00 0 ooooo to oo loso o ot- ro to ro o o ot- orootriE'to .9 .oo osOoood,0OIoE
Ostost~otoottottttto. 0tooo bd .0010 .ItD A d1ht.1-.d6~oditoi toopooodtoooo~oloo
toopo~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~. i.t .oto ltsot~oootpootto oto 0Go o -D i. i.t 000 o ostol ooiossolUoodotdo.0 0 01,p. or soihoo1 opop-oo ooooo 0 ot o pd d t.po
o tto to -to dot roo po tto to~ dot tott it~ .00 000 000 000 000-bo do I dr orp oso 450 do ooo opo oto oio o t d o o o ~p o to ttt o o t~ sd it.o.o.o.o .stb o tboI.,p odd -
o i .oooo ooiol. Aosido -oest to otrpt Ot t~ ootid opds oiot.o.ro.b -R.ooo.o tooo o ois o -itr.ot sod 000 o oooo ono o o
itotd oo~ totooptpttrttpooooo oo o ttr. oop R~ s~ rrs r. ty to psdo otTj~o so ls I soP otosoo oto oiosoltoE IoionsoOoFd 00rtA0o i E.t.00 ttd

00,otttrttioo poto 055 5~5toO toddotottotoododo Eooooroooolodootoottt __________________________________________________
.o.oootrtrto.ooo rrtUo,!1001Ooo *.sroisOl-tso otoooodpd.to -d o A~-i~ t~ oi.ortttto At d.,
ARMA OsOO sIspMz FoLORIIotoDopoopoo ottdt poit 0 o~o o o 0otor-______________________________________
I-Ittsslssisoro, Ndoososs~stysosd 0.rortoo-p~otrotooo-r~tt~t~r- prtitoo~lt tororooWWrotYORKi
tooott I0 Iotoo Itoo, oi"Aoooott ro-Ioo
.o~~ooo.~ors r~~o 50 LA T055' roootttooro dto jtto tto oo 00 ooittrt000 0 trt.,. trt
-o- too ito 000 to- roor foooot.Iir or- 0 CL ONro
00 ~ ~ ~ ~ ~ ~ L L'Otlr 01' .0 .od o.td t- tP00t0op 'rr 00 trotot
-Ido otO.d tr s~ b5tsrs s sotrr ls~o tdoori


A ss~ -o orrotoo pA-oo dIo loot o
otrsos-usooo o00.oottttIOOOptt~tOO0000 ooooohotoo.ooooptrtohrr os Os o~tssopssa.
t o t o r r 0.- t~ o j. r ~ ot t- tt D h o S tt orot t rl or .0 ~ p ~ 1 S 0 ~ po oh ot od oAl.o
pot-qtI Aior ddossr.rssYR OTLM 50 IM.OOW
MA~r r~~ro~ttrN~sO I io-o ootot.'toortot 0 toorttor 1000 t _d,
Oo oltrotti totito HoEL~~ssRTFos-ONor to ~ror~roOOO~brorors or lo~s. OS~IIC, 000A
o tto-o olo 000 OPtoO 'd rroodo ott~to~~ -iroooorr orosros ots r 00-dd.00 00
00000~~~~~~~~~~~ ~~~~~ tlb -o-rt I~o~o~oI.0.000o-rt0- tooortotoot rsotroortrsrrO- -
A-do to Oi iA- -or .11 -I. d.0005.bs~ rooorr5rrooor O E ;S E N H C N O 00 dr or
ott r to to o' 0000pol to tortoo-- oot001000 Obo 55 tr rots soro.'r~orto o. roo to of N5SVOOGISSZ.ors .rboo -d
tord oodposotootto~rssotiot~or rt~.ooOOr500
4. Arrsrsls.% sor D Ofolt orI- 5.OOE50 0
It-or trG0 210 DEo oF-I DE-oII 1t951rotr troor ooiro i~r .O~oot soos.pO -- ~5 Oo 0 srO 0 oosObtt~ s ro r ~IO50T N
0 ~ ~ ~ ~ IT( 505515O O Io~trIOop~t Nsroos Nl%1 VsoslN 0 21oOSrr 0P.N R DErrotrtr 1951oso DIAosR1s0 1) E00LA005551rNd Obr


image:
-------

Y

.1 espant-.
d -. W U,111,11d y U
V

b. .1 pi

I~. q
g
"!'d"-.' Z'
bl4
t, pp-r t. Ii
F M:
.I. -ldft
11. d W
d, 1- t. dlj 11. ,-b, = Wr j_,

d.1
't-j: .


W dbp=,Zld 3=74-old --d-
1.6 .-d. -60t
'I. -i-.-d---- to A-diad
7 d. 1 d
-1.
f
-11, di -i- V,-, d-
-it-61 d w P
g-.4. 1. di- d.1 utl-
ChIli,
p
Ill" d
d clk"W 'o. ltk'bU'
d
A A' .-h., It
4L C. di.-.d. I'
LTD=
d
,M= 6. IdJ d.1 I--
0- b .,I. d.
.1 v-

a; B
gmi-mUN IMAPA 1 E E X TR A OR D 114 A R 10 V A L 0 R

.4.1 -lt 11-i. -I. it 7 dias y un eart6n politico
-1. 'Let*a fim," .14 M .-1 1. El C-peml UW, di- I b- -- DIA.10
.1" r. I.O.W. -.1. .-t-
I- it .1 C--d. f- A. w y o1W di 1 i- d 7 d 16 ; -W6 1 I~-
-t,- di Um n 11 '. z WU t-l
U.I.- UN CiSTILLO QUF SE ARIVIA Por- NIKOEl sensacional proceso Rousset Nuestra poriada
&
F.t-fi. L- t6b.1" y Iti. "El CA 1, ld-i-fid.d, d.d., I d-l d.
"T
d. 1-1,,11dl dl lll 1
Muluis a Ins cownunistas tic "l-ttres Frane.ais"".-J- .d I
N, d lld 1.
-d d,. -!,,u
-1-d=,"-, d,
A. 11- 1- rd -11
Lom -mmuislas no Itint probado nada coutrk 0 YOSE MACEO
iti. A tribunal. -.-L I d,"' d,
& 10. -- I d, I:,;.,l,,,.,
"" _. d Idl.
"dcl Id
g
A-0- 8D-ld I. lich. c "El Canq in.". Injuritt. -tiditan- d 1,11
1.- 10 1. 1.1 61 dl
.1 .d., -frinti-t. y A La ati. c-si.tent, .-Adcitin c.nt Momft d dl
6d, --bN EL Cl- -I. -rd-
I.-I d

d. dl .,pmo-
&d di -11- L--- dd'i ,, d-,"V 111- I'l d T
P". dA: d-l-t. R 41,1M. il,% 11-1-.- -. .1 1 1-d 1. 1.
U- d
P, d. 1,Aj_
P- did .bi-d- W- 11 B.t1d. pll-, -i- W-L
Tl Tt I~
g gd I - -1 ., 11 .",
-dlt.ld. arra,6 y t2rrOrlli __ .I- 13-d, l
,6. dd -,11- -1,dd. A. 0 0- d,- 9
h t. gdWd d 1 p6ld d d,,. 1. W ., ,I.
uti Reportaje Internaclonal '.1 lp 1, niv'd d.-,
P- du 1. Wl . ll" V.t -hl,.I., v -.1 1. d,
-d Wadll
1, d,
d d,,19-1 1,,did.d 11 1111r.111"11.11%,
-11 dI -R. :ig"
1,,l plh 61,
,r-d, ll.-.-6 ft.,, y di- l P16- d d., do
d" KAI.
b" d".' T t 9 1 ,glft- Y 1,; 1 .1ati- d 1
cs o. 'lpr"cnciml Ic' d", ,I j l d.
dLZ d 1. A--
P. d".
M !,'.' 'as -is T c.
I- I-, d-1, d l d !.d-!
R "d-l- -I d, .11.
-L-, .:6 lig dfi-iu., .1. 1. vd-- P, I.- dil P.r d. : A,-. .1 -d.,-
d, d P" ren- da
"L.ddT l %Y ='idifd-l. di I ,,, d "I'l"!
'd d .d., -d d, P,!
& -1 b.- il q
d. 1 -lbilld.d d, d. d., Rld-d-t- it DI-10 d d, IIL"I., d111%'
-.Amd, '- 0 Pdi H j ll.-d. 1 .-tull d 1- 1.- d,
-d. t 1.n d. ll-.111M 7,IT""I, -I Wl
d i,- J--l
6. -74d' d"'., d.-
-d- Ill 1.4
I A) T-1-.- d-c dl -1, d- l C.d. J-- d,- h.- I "d
t r aj -
_si s d. cq- P,
_is
is -d N .
n' .7 1.11 11 !illll
d, ld-., A
Y d-1A. 0-l', t."-l
q- .dri. D.- -t., W6 A,- f u
.6w d,, -d, -'-d d I., d d A"' ".0
d
b d d'
16, d --l -6 & dllwt., P.1- Z 1 1 .-'d ll ,b-1 l 111- l "
Y
d.1 piI, -p"
d,
Tl,,,d, t- 1, 1 p
C, F-tW,,fi,, d, -ck s dE en d-
,t.d- d R
Pl.,.11
d-.- ql- 1-1 Ca-'
D U -, lq- P-J-- f-0-d. P., "El C.-, It
. -1- 1., 1,: hl- .I
l m p-w.:', dl-dl d p.n. y lo,.
g,. l C 0 1 1 1 1 di, 1 1. W d. Ll v,
-X Ar"I'll, g.1.2- -ikicl, d, 1,., . d -
d C e d-, b- h.,
d- '-d., 1. . d.,. I.,
1-n d -dld fi-, ,i p
.ci- g--I ,, d -d. &
d A d
. -4 El Sbe el pier,, r rt.d. d -'d . d"
'N.t -.d-d'. ll.-; -1, -1. d d, d
ei-plor dl .,.I G-]r.ph, M.g-i-- di, 1. d,
dl-d d, -. 1 'r
,eq, .d. r. h.ir d I i p., d, llad- 01 1-- 1-1 di;-ldl d, d, .
I P-pi. C- El
.1 d -r d, 1., Ffg.-. Y n-
y tr- p--s de me- mp-t-m.
Al"t
[)I,: JA MAjtjNjj)0N NGO, DE. l-,lFR0 1951
PAGINm DIECIOCHO fnAM0 DE LA MkKIN %.-DONIINW), Zt F) ENVK0 DE !951


image:
-------
L

]a RqAbI6 RR o It ei mu.n& to to IT It To RR

Mkotc- .-= It';T. do_
coette. co. ott.d. 1. Dt = 2 to Ed-
.1 Vcd.It.c. 91 = cl lj
Coloo. lk
.A. do- nl- :;m
IT or.,"
loill M. do 11 ft 1.D
L.-fittit- amice U.Idto "T." A"
Do. I'~ c.TdR- -116 1. .i.t.
ccoli
dc iiii'lloiki, .1 lo-, 9- cii I., dRI
doicbee nl.ft 1.
do Dt.?
R._
oi h.U. do.,li,
-11c. y I- n ?,r
oll I., ILI ._- to 11f.til. do PXi
;1. I dg, Io, -7 = d D
A-Ido do Will- I "I Ili, 11 c-To c., Rl OTI-E.
e,, y c-lil , lit' %' .1. .1 No,
-d ilpdii .1 t H.
.t., Pli.didii m.lidd,, I Iidochi. I.R I dlmeMlli,
q.o plid. dc-tic- y, -., col-
ot copoli., P-1 To y 1,
ic "ot, I"
vv- I. HU d,1 No-
x ", o1c,
D. 1.1ol. cl political vs. Ciendu
I-Tiod. do I. D To powtcluil: H,
Ell. I.P. 'tDcl o Ic
A "I dc I d.
i.6 d. cic, po- ol
too c. too A16.1- Y .1 1. Il-,.
d,.d. II.b1ic;4ID= i.tbLI. 7
lood c.,
10 dRP
It d. 1. c.ollitil or- :L,, b,,,,*,*6r --i, El q.
I teed,
III C.-lb, AtbDolo, F
I-' dclld I) I-JoicIDI. -I-
c. Do, .to d. co" -cm.d. c-11 I.I. -o-
to .1 1-lo.
6 III, c.11T do IT- .1" ollll.do
c. I. 9"j.T., coldIm- cmtTDoM, do Tot],
gIclt- cl tic CLI b ,,,I.o Poll q.l,,,. mt-toii.
or lic,,c-, Do --ot d-Io to Clibill SoliiIIIII
it Po I. ,,i A PrZtEx do ""An' P'll" Do
Irm.-q- h,,o
dic,"A. T." cc-
116. 0, -Idad".--ii.I co 8. foolice. b L -do.
El I c cc I, priNcti. N bo' 1. .1 ra-ic y
,j- ll. id.d c. .to
ti-Agic., I.o r.-bl- III, tlc- plo- tr- d. -tcr .6.
,mv.so cool orI.c. 1. to
*= cld c D. it
d. Dt to cNit.d.
g,.p P.i. I-,
JOSE K BOSM q = 4
d, I or do OR- -16 locc b' %:
.-cittlizai pocrot sodcce. -ol- I~ I~- do W. Di-p. ,
ol-cii q.R hilbri. do c, 6 .,c- Ic R
El. 4- r-libo dot G.cic-c ,.l Coudecorado por Cuha el Sr. Trigve LC
.g.r Do P. 'I, on- lot
1,* do, 'con ilquol oi-- -do t .1 Clgl. do W.
FT.n.:t cio.
cod. oc, dol .9. 11 1. dc' 1. L SoCcetood, Gnwcd do loom NoRloolow Uod- fierD del DLI M-16a Iliveoc, Atchad,, EIN. Erd.d oll. -,do
-- 1do do =, co. cod. r.,m g.
9-c I-,Kr, .1 do, Ri co.- Do do % I I E porterea.i.k. ot 1. E.Jxd.d. do Ccdocu to
c1l,. f;:,:6. Do 6 toll c doce, Sit. TAqw. Lt. ni do .- del, C_ !, Tocco ditt: a,
Do Ciiiii u6XIDI., I., I Embddm do CW= on Wi5ahingtom. Dr. Luis l-" 3
El DIARIO aeu D. I.J., ci A x. III I-A4.1ol. do- Cub. kul lot S- do 1"; .1
Los periodistsm, con I I- li I fAcch.d. 1. Covidl. do Comi Mccoccol do 81. focuividic, J-U). Wida" do 1. E.1.0iii-
it, li,, C"pd- A 1. mod. do onlini do 1. do cub y .1 S, Itimolcoodu Cohen. S- to-
t.c,6rk,.a .,I kcii VoCici jOyi aelitioccom. adommAx. lott aii AD i6djundo a dai do la litlarcRa,16. do lm)
to DR. roceci- Icloccoo, --quwido coacipa- Nmc:WomR Uniticei
C Mo. oc.c Repelici6n tic cvttistrof por il pro entAa m1pictita F
I, oc
to I """' Drrid. -1. lict do -to d.t.co- so ".%locloc colltoot& dic I. 'llic To~ ED Dot., dIcl, T-
tiect do PI.- do] Ttk dcoci d. ft do Accii, In 1. .4.1corm "R .I.I. 'k, I.- c.
,coottiboa do mocalRomma y U- Rellibc To Ii. Do 1. .,_- P cl .A.
d. p.lde V. cj_ W. to el Eli Do- I I, c, to. b 1.
g.-imcf-act hed doo. coce. I I, co- do
go dJI.Ir li to-d
III. do pceoj- ck-DEDRE %111 to'col do Ric, Do, ITT II coh do .do
coo. puebt]:t cj
I cI,

rc' ,,I Do. do j-
J" d1bl, 1-161 do 44g 1. do Ircipre, Do W. d.l 1- 1% coo IT It I lo
plitema onarch p,*d-iw6 ucc cifirim ate- tooti. 1. Told too
'c 1. 1~. c.-
_.1d. dc 1. TV J D d 0 ,ic 1. I-T,. In"
c., I. y do lo -Ecldidl tl 11
,_l .d- do .:wi I bol Do 111- ti ii Ili to. I. bo idiw Dot. 1. vt,. c.I. ol y Do- cc If,
rff Roo lasooodol6c, hublit-a do blqlfi= d Do .1 dc '6
c.,. d."I'lol lo 11 .11 id.1c, a dmocccoo do idm Re -.1mrow, do I- do q11 "6ri .c. cl, I P
;i pro. ot do -Iciddold. Y DI to
cn cl Ri milovadvoic, too nueetoo polm, Ex lot ma- laCcIr do -I Y DI DE LJk KA. tot R d 11
To ollir FNacionts UnWas
-q'. D. EISENHOWEB ii d,
-trd do q. to hc: -ultiPlIccood. RINA Dd Ioo NoR Ite dk- =. ,76.cd T. c =1. P co. "I
.1 do I. citee d.,-I. ircogoi .U.d. lin do .dd.d-.- = ,! Tlt'
u .1olko I. to-tc. -. o.d.
h.,- ctuccoot.t.d. IpiDDpcmCincd. locut. U. oolici do Ipolo. d.f-. Robi toid. ft-l I C.I.
11116. 1~ 1.1 do 1. Ac- do id,,,, ol, d, C,,bo I- DoDdc I. sc._ ill'"' c. Ic
oC olco mcool. It. zoodid- do Wflooi & k. 1., 4. 1. Imprildii U- d To Itc I. c ,.,cj l y dc I,
EI d_- ii, I'l Do I-c". "hcc"' d, D.:.
cocce do 16. Do.b. 1. Icop-d W Wome- id- cold. dict do.*. do clocietti I= tic To Roolet III col, 1. 1,
IIIIIA r I.ii id- oo = 'I. II. liel Trig- Lic,
Il 1-6 .- to. D.r I Dort. do love poreloccoce quo gui-, Lo conteo, r1o. (Foto Mizalls). Iiij- y it. dco-Tid Lo, dl" I- -Do-Ii I, d.--
I : cl Lt. -1.
Id 1, ctiold"III& T-1cld, RoB T.1 Tic. I.
._ .Doo 4" : __ Ell l IPLEM 10U0T
orle ectictiollot, -d-, E. I --c
ded 'c' ""T" 'ot- d"o coli o_
t'. tic o. h. doi.d. 1. 1 Po, --, h. Ild. cl Kittpi. q- h.y Po,' o hily QLr,. cii .71"kTol. d 1-11 1. r;1o= 6 _c it- li ThAt do I. .,dc -1- cia-cl C
I.icn h. _lci, D., ;J c, _coctl. gonlc. pid- l ocl.
DOIN'I" -NWER"-R t
o" it o EI do ___ ""It" fil.li-i.
P I., bc Nilic I. illi pod, plllgt cil I. I;cldl --16 Do, Do~ ciiI- Iolid-di, .1
Mc-1. 1. .1 -, d I. d- d-or I,_
fir do fit ic I. licroin.I., cil. 'Ei., 'i -cc
d, q do a':IcTico cli. o- d. Do, W
itcItoo.,
.R 7 -odc n
o" 'I tic 'b
c,,- cD d I. I. cold q- .[.,go I.
d- IZ','n ti= -d.'p- -IRR _
di -i- -&-dio P11L b.tlbl. JID -m P, I-A, dol I co. I. C.-P.
c r, hotoo, Ad. 'ro Iipcociii cl c. dodo, co. plbll,, ,,do"- ",T zpt.d- .1 c
,co. M. a.tcc, collUtIT, coo on:
ll- do o. depcid to b,
d o d_ L. dIliilllfl: I. I- "I
do I.' ol -1 R o -r-i1r., L. -. I.
Pi_ d.d ""Mg-th DI. I r on to ma -d-cl. I,
Do to. I c. I. to
_Ili I. itill.dild do c'. r do I- .

b.111. c Dal- IN c .I_ di, log., -kt., ffirc- c- h-- Wto I ilo- I'_ D d c,. Y.,k it .-c. do 1.
cic.,_ do clo dt. do_ I FIT, q-
-Do c .1. dcfi.ii y I ii pVW- I. -- cil
tic 1. d-.-- I~- dic ilcl.A d- -.-c I,~ oIco
.1 PR1911 "to- it
C'c L Prrlt, cc,.
To
66. do I. I.- .5 n d Rog P
Pi pu"' To fill, III, I. "o. 'I I.
I'l-to till. ci.d.d, -6 dI ior n c
D-r a 6 D .ccDcl- do "d'_";. 7
ira MI,, 1. lor--I P- D, ol I oc i.d
.,I 2.11.11b '""
cloo diTin.-SE-II c, I_ co on c o. 11 or P to Tic
do "'Ic"" I I d. iod D-dooo U.] d.-olici, dict-Ir dific.1m T.1 do lo.
p ,., cl Deri.ch. d, R Uold., el ch- -J.-. Ii -1,- p.:dc H. olo ,".R 'D
in tod-ii. I, dipicotull- .1 1,", in,, 'c, n
do oo, x, dol X c di I. L,; col.IIIIII. lo.
:I.- doccj6o I~, dri ltld llc. = cirodwo
dc T- -xicit, Poiltit, Ni"o, do -oli-
t to. r -6 1. T.,
ii, c .; .do "ill DD j-11"cloo, 1, 1& do d,
Ilorld- ilnio nE LA MAR A.
"I "I I 1 c.'.o lig.d.
p- .1 h- ro. 1_P ld.rb- oil o" Wil"hic"t ,rc
"Ito c o'. coil., r Sc Ib-
o' -e -D .1ol. II.Rd jabri.M co cl d.clo, Corl. Biotic, JcIctlii iI
gldcndc, dic 111. .-6., cA.b. it,- on -11ci. I d
w, coi- d, I, tt de -1, fil-. 11
Clilit, di. I-i- cil III kI k.
do cilocoll) do I. di. Ii, In oll
IND Polic ol,
AgEt. .1 Viodd. Tit Mlcl' _Ty .:,,d,,,
Io "T"i b, g.c ol -,wi; I: Lii,
.,no '0 'to L' do b I-- 1.c dill.,--
-., 4., D-l.tc, occh. tic. h" P do, dclf. Zr okl Did Do %y
oi. I Ind. I~ In ,,.do do) Vic.d., di-M h c IR % I Ii r. d. Al.co". icnio
-11. lon.d. 11 To A
b2,1,.l yoy. mil- ,ccb l,
d tic. d. 11 Z". I- . I.
todo --16D y .,- ;. ____ -11 'p"' 'iNc" c,, I, ,,
1, id.1d d P.1,1-16, h. do' to
do Atlbi, I. d. Tr- cooli-
dc I~ .I. olg Lo j,"Iui 1".-.
lo 11 I'll,
hiiiRoc- T. Y 1., 1. --16.
'I", "I" -la IT- I." c
I"c". -I.Itio it,
iiciIio Tb;oic -1-6. dc I'loncrollill
y g - - - - - - - - - - - - - -
d.
'N- o
"j, 'dodcl
-T .-- I-~ ", 1 i H 0 TEL
c- Joh
Di,.1o- ',I& c. clinic l ; A \ d ,, 11 ,, :: I Ensiifiati ti lril Iltod. 11 P--
7
1. Ri PONCE.D-W LEON
tc c, Y SHIRK
c- CRIANK-I(Al- M EL CENTRE DEL PcistIli COMERCIACY TRAL
"'o SERVICIO EXCELLENT PREC OS MODERADOS
LOMBFRTO DrAZ 1. c., do "'I"""""" "' ""' -dol-I I, I p!
it II to c c,_ IT i' Y' r- i re

i OB bLAJJK c-to.co
JV" TODO LOS CUARTOS TIENEN BAPO
c.I -ia .do I_ .1 cociloorti
co- Ioc
-c". dto
_d, I,., dR liN,- 1.1- I. h."""
1-661 1, -U tio, c. D. .-. -.irld- c c. I'd c.,c-
d, T u. do I otcl d
p d' IIRI to I. T_
id I. =Iliolcit-
''i wa. T.d. c., -- dc I- cl c.-I it PAGINA DIECISILTE
PA(rIN I UU ;TRO IIIIHIO TIE TA NI %VINA -Ii0%IIM(;0, 21 PFFNER0 DE 1951 DIARIO DE LA MARINA.-DUMING0, 21,DEENERO DE 1951


image:
--------7ias~enelMundo .pu.a.lv.u.I. .

NF-.- tl li.iilllli 10t- UNION .2 m-1 I& pI -l I- d lm-di
16'.d y p.ldlidIp
10~~~~~~~~~~~~~n P11e- l~rd., W-ii~gi~ Io 1011 oqi 1.-Pliobd ll.1111d
011 P610 l 1 1 dol E 1. p- "ooild", iooi dil ildoJi l
ltl dhlui dIi -r, 30-dI md- eI 1l ilih 1111 oo, I E~plo 111
10110111Piplllilil defll~p plil,,dv i~ pi e 0 pldi~-bil VidI Cil 1016 RibO
Idol~-d~ llllld vol OhIO-


111<1 IL, ,11u 1-.6 1,
El ElM dlui~iiili di~ll d,, dlui11111 11 il.qi l.Ai~I ~I~l~ii lii Mli
bib Ii 11111 11E.~~~~~~~~~ol. III~ r 11 1 -lilii .i d .i lMlilil.hli, I 111 llli p llli ~


I., Noilrl .1d~ 11111 -d'11.,,WI11TI.pIN.1d i
.11 11 11 11,111 11 T r h -lid1- 11 111
1111 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ II VI rd.il H.1 -1 m- vliud vIdl 1-QlhbilI il101 l11.
o~ 11111 011111.11did. "I1 llhip.i11lp0di110ilillhiUl I1111 11dl v1d o i~iidd

dpi. g-l I. ,ill1vl 13, q1 1101 llui
lidlvuihiihi -li Cii .il brl-i vl1
1.1110 "pd,- 1 r V lC'
II i60116.0 l. I Ig-- Pda.
11~~~~~~~ 1116! I-I -,,old .1 d-irilil 111 0.11011 lidiillolh~ ~
p11,1. dil~l -,1111- 1~i~ -1. I __"-"Ti
dlr d,,10'1 El i1,1bi 111 1 1 1 1.1i
"eii-liIl ho" W- 0110, I6.d.1
11r -v P-tdii*1d I. p.1111,1110911Iilo100.l-lli
11111111 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ d 11--0111 0d 111 111 10111 11MWIiiil Itk d.livi d[4- J

114i 11-ib diiE DE111d 1 olll~l~ IROD AMRN
11051 lilli I 111 61 1100 AOOIO p101311011 1OOlhl olcod h lodbl ilioll ldl 1I1,
1-s h, ti ia a i te n ci n lIl 1 E11 1 0 1,1 l0. lqli y1h11i100il0h l01 eoo 1p110 d ah e01110 1011
1-191 111 1111 I doolobos id o ifl :1100dl Cho .olah 1ool~~Ilol Ii, l

idmoo o1. N ol II 6.10 ooi 10 lh ~pno 1 o~e os.001plpl C I 11111 plv vol oildl0 100 PI00 Od. onpho dobo 00 p10llhOO 61r110I010bgohl
dio0 0 ooo .011h .1 11 011.161 1 1110d o61111 0 011hh1p000 11o~hhlO o o oosl o o oflyoIp
dl-.Oo~ 1011116100 10 1100 1010- 001110 IA pair.061d iguoilb h, ,0ilmlvivilalo 01111 I
.0.1111000100 Cil do~llodl Plvs iho~olho10 000 ~b 001 1111111 di1011 1110 1101111 dl100 qoo .11111.0 h~dn n lp.0,I oiooooo o mohdo-,onlu,
7 isy6 mp nencinlLd1 .011y d1E;L, it --

CI:p6116i~di r,11 pdi1,ldlI ol1. ,.1,11.6 6.1 l~os. I O D LA M RN51 1 1 1 p 1 11 1 d I ~ ~ p i i I 1 I P i1 1 1 1 1 1 v 1 6 I y 1 6 v I l I l 1 1 1 1 6 1 1 0 1 1 IClcO l Od 1 v 1 1 1 1 1 l il. dl' 1 1 1 1 1 ~ ii i ~ l u d .- 1 1 1 1 ul ~ p 1 1
GENERAL~ri yAPNrI wld 10rg P-11 .10 61 11d 1, *- i- delid6 loll 9r-6-1su 101 vI
pvhiil~~~~~~~~ld. TvI10ora d1.6111 .I~~ C,11 y I.'1 "t"II '11 lolyRC 00- "S,.ll I-1~. 11611 6 11110 tv,1vill
lop- d.1.,:d.1.Ch- -6II~. ,,1.1 .gi- h. id1 p i11-- dill m -1 lvlilli I-I,,ll CI---. nd 1,

d.11 kol l WII 1111111 I
116-L.1 d.I U -1. .d 111t. ldll *a111111 *II 110101 llI1IIi,1,i cI- yl -ii-i L 1.b b14 y .,. 1ia1-

110.111 Idad- -16 blodi-i .1111 1. d.-fl- d.d~i MIAftb- 1 cu0111d1,1 i-W,1 1 ,111 11111 r,011P-l0I 1 ,- OII q11 d1116i1111ld.iI. I
1111W -.01y1il1 1. 6101
idii Ei I~llv Illll p-d, P- W-1ifl I. i'-gI.
11116 I li11d~l~ 1111 110011 1 dlu -g- a 111111 61. 11r A, lo 1116 11111 l10 di111 1I 6 1IId 10111 III~d _1111 gvlil________________
Ill ~ ~ d d.~l~l, -d0!1.1I l ,1111111 I a11 61. I 11 11.1 I 1,,1I


1011d- 1111 11-1, 4 "1 .i 01 No.golol m-olil 1111- dEtdt vLN
%=oill~lll lllllod 1101 d I ., -66101 Ill~~ll-d ~ll
doo ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i. d h1l~i 1 11111 .01.1111111 1 11 I'11,11

_________________________ 111.0. pvllllll~l1.111 II 1110 11 111 I 111110611111 11~1ul 11 l101,ll. 11,1,6 10110 L hvolal~lllvl~lvlda 111111. d,-1661.
GE11INERA DICISPPINIAI D AMAENA-Rd _d_2 DANEUREDN 19 BEVAN 0.I ~lINI OINC0itD N1R o oo A7.N CN


image:
-------]{3n a Rrxibia InC~t ( e cMundo Ik~lb32 t. 11g. ~ p122. 322 2 2112212 212 11 2 M.-. 621=or2id.6 t~p622. I0.11 I"1.pp p l'22 0213 t lZ-6 d4 p.-.2.2n

6121g3P1 ~ 1 I. .,~2. Conltestaei6n det Pekin,62 621,.22.6 2

.36. o III22. 1211 =W.1221I
23Y. TOM-. 2,t IItI. N.t31 212,1 I I. 0. do62W

.2P2 3 .2tl1p1.2. In1 2121211p2 312l21tPII2.2i1II22k11.1122
22, li It21121 it' 1 162.1 V 1-1t 2hi61.2122 22
12.1231111.j1 ~i.* 2.231.22 ~dIniili d,121. III221 "W"1 Am t. 6. .1, P*122 ,


b ;1 1 2 1 S 1 1 1 1 1 b id tIIt l it 2 1 1 1 2 2 2 1 1 0 2 2 1 1 6 2 2 61 2 1 1t 2 1,t 2 i d I2 I ,=
I22 2 2 2 1 ,12 1 1 1 1 2 2 2 6,.,2 22 l12 2 21.il1 22 2 -,-122 121 y2.1 ~ 122 1 1
2ll6l217121121112d22212-1222J221t21I~2111121I12.22.2.I221222.2222 2z

d,236 ,22 11 22 2t 112
21221 222212 2321-211112 6,21'21112211112 I 1,gl12012212 31 In 2
p,.111l-lmtl1 ijLl-11221 l=3216.12.622p P2, Ud *212 .1.
122 ~ ~ ~ tI 12' 112 22 ii2_22 6. 21.2211 ,121.1 1. ~ 232W 21to 1 Ing 1 23tf h rp2 d,2
________________ ~ ~ ~ ~ I nIIrtdD Pa1ra111122112122 p2c1 u ah .I 12p 212232
111_. 2.t1222.Iplk 221 2211.1 2112.121
213226.21 2 222131112


.21'd .1211 -,,Rd. I-In
L21222p2262.it'll. _6.2 p11i, Id_. 122 611,1 2 2 -
222 i 2232 _1122 d.21122 122121p323IPN 1113
2r 02262.12226 1 22 II 122211
6- 32t221 221216 p22~t 12 01M ecinbih
'El ,262 21232121231 _112111 2212 21i dof- o22213

La222 22221223 2,211 2p211262o de2 01 2322241. Wr. Ito6 211. 1 ~sfioa
2C22LO22 2212R221222 SO12RA 31 222 136.1-. 261.21211222 2G.12216.
122 1121122 22.1222 -1-.2222 2113-2 12 h&,-!1l21 221 222 hU. dal2 9,21 232 62121d2
922 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ N p3231111 b.1111.11 D,6.222 1s 2211212lo 131 22 62-1 122 6112, 41.11.1,62 2 2
p~~lpl12122221221222l21 So2 2p1'c Inl,21p2322113 -M 12221 -_72 12226211


y A V 1 P ,n.1 6 o n m n . W-. 6 2 1 1 w 2 1 1 1 kf~ d T.112 12 6 21 22 2 T 12 22 12 3
pIII.III -I,2 62 I- I,.ulun S.'t III~2 g32222 .q,:md.R
6.1- lo .6, p11111 22122 221262 1-g. E.11 1. .I22d. 2 0222 6221223 2r, Iat~dc Entir "
.712dttt I. f, 1224 52222 ,.231112 2211221 12223 nd,1226 pil y .1 21,k C~1frd 6152.3 212111 22111662 y1.112 bn d-acd In G-2 B-.i

p3121 2P11 111*'Il- 221 N.P 0022262.oo do 1,.11 6,1i~ 121121 h. -R2211 12 2212
21111232212616,11 digyl'_ 1312-22 MI -. .21 d.22 *62~23126 E a 321213 ~ 322211 21
2.- Ii2I21, 222 22222, 2I 22II1,.p101 2 3232122112 -'11214 44.11k 2d* 2 II 1E2I '- 22221211d 12122122,1,2 -51012CIt~6n .Ia.rtt.nGo. ua-Zil.i 122223.Lk Iaad d
222 22 15162,2222222112'-. 4, 'C12 221 112532321.2 216234( ulad.qo 1. 21c6 I.Gr d .ed1I.a1. 12.216.e 6 a
bi,62 11 I 2121 26141. ,2 t.112 2232612 2221 2 6.th.1112 lco *11,113211223 1*.32121 212t11132112622122~d 12 t) ~1 1 11~t. d. N" t1 .222,22232 Iwn a 191-1.,2aa. "o21
22p22 11.61 223123622 a.w a .I~ u -,,I. I I hn I2 62 reli. 1. .26. d,1 -26. "'6 2*4.2 d36' 2,1 21 3222222222
.I. IdI122 1312 pIg- J-.-t dIA __________________________________________
121212222221,22222 221' '~Intd11n d6c~dl~le.4.-I 62611 -I~tc1- 26113 1. 22336211 I 2.d2
6. Z1112 it13 I.13d 32221311 22It AI v, R rI
122,3212622 ,1226 .1221 _______________________________________________ .12 12223112 2122V -,212112 2 1212122213 2 6 22216 21112122 1226112221121231
C2 2222 I~221221~ 1 l22' 2 -313 E,2 la12 21116221 'r' 2ii 621112121. h &1 W2 21 2t11111 6212122d,2111 32 1612232 112 2
:11,4 1fl 21122611' 61 .52212 2 21211- 161112 6 11211262 2 2 02?1312' 11,21 16222122121 232 132 121122222111122 6221211 112 111221 6-- 1112. 221112 C 1 62 11 26 2
22112 *212 1612222, 11122
2122 2,2l22221221p1~ 122212111111a121113- '22 2211 116122.2 1223p12l23231222222 1131,11I523122121I 21122111161p22122- Nli22d221-2.1 222
2322261. 2119 1a 212222t 222 222 t.11262121 P2I-21111 212 231-- 2111 0122, 21 2222 ,,3216 11112 16.122222 222112 2 2126 1 221. 111 121212211 2
2126, 1.226,d, 1 122 211113211212211123 21122p1 3i21a 111221l 1 ,1 2111111,i I =.92 21 1 31 2111 .212911226 2422 14 122621111632 33222 p121221246122 1116662312212161 2
.116.121213212*121111d-2 11212111 212h~2212.1 1 2 1222 12 141.V y2 2 1111,i 21.1.292112 22 21211 2 61.2 21 222 ~ 3 112= p 12122212113111~ 2 2221121, t d121 1.2 I, 1121


222226212211111 36,, 21I312211223 1111213111p4=-=1112iq111A3- 611
2111 Clu,112421 1112Dltt .,222r2i 0126f20- Pr2-u. Ii 12 mi 01112to Al.-2211122122 13 -162p22111112,22.12
63 2163 p11 1 221162:11 12i 12- 2 12.11 3Z ll 2 %22 '112111 y 611212 221121 6

p ah lrc2~~~~~I C -1,-, 26o 2111 It,2 1 21111 166; y1 id -136 2 0 1 6 2 2 1 1

-, I ft1622
31101b1d. Id.213-a-6
21211.2231 1113%,112 123 6 0221 6212212 111113-2122 22p22123122112212l22l2
hl---1131,61 226dp63 22 11111113' 22461216a211111116;t242 162 2221211222221 2 b2,21122111622 A219 a262132122
l21~m1 6 221. 2122 i 1116 ~ 11132' 222112 21222131111212,12
22112 11 l*r3l,. 11 1'2- 2'122I 1 61Pp121,2 ,,2-1
1113I -f-'2 d,1 A - 11.2,1 321 23112, 22 ,, 12123 233 p2 11223311611 ht21232 212 2 2212h1t1e
2a d,2312'131 2212.22211213-12 A1222121212l1112 l3t.p261211P126
s6,2,.11111.1.2112216dT. = 2I112 21232 ,116221 23112~I~~ecm 011. Iii2 p1112 12bo l32261 2'11211612 P 2222

I 1111 K31 I2 D o. 12- 113 22112l
W.''21233 AI2121 t2o61 11222.2 62.2 21111
3111111 6311 I.g1316 1 "34 I.A212t 1221h2
1.61211~ 232 1611 1.t2p1 222I,- 1122122e211do2p232211p2 22-111. 2 21 11li2t1-16222 6
6121 XI ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 =222,p1031212-a21 2262 .1216121212121229 II.22222 d11I11t612
111131113131231311 211212232,vU 1 23122;,122212 223' 1.213111t2 ",22. 22132.11p212122123 ~ 2221Id3l12 163111
32311331.Y ", I2211 _12111.I2~332 -63.22.2-226P2221 62132122211222121
623.43222 6221226 6.2ap1 3 22 62 ~,211112 12 9232 21 2222121 211' 2 219122 221211 22111112
32321~~q 11333232 2-0 II 2m I23231 3111112136
12233 3 211 21322 31-23.11 6.2 22 t22l2. 22111.12 2322622 12 2232223 1222~ 16 3222113 21162. -11161 222312231122 6212312241
12111~ ~ .2116 6,- "-1 3 12 31 .1 11 k- 1.':' 1126.; 22121 I12t 22 -:t.!.2112 1 122 2 421d"*21112 222 212322 P l122I23223l2
"3,21-6 62,1311 1 ,71. 121 6,2122 622 21. 21 -t. p222 12111 22 222p2113 2 11626 212 11 6222214212
22 3i*,i. 2 2222 22 y6 d, 112 263 26223 2112123122312612
32112d112221 2 .Eld,,11 261,I2'-2 .21211 22111 221216 2N.6 ,222321p"226 .3212


I'- I,33l3 h213 I-.-333 Il P 1-________~~~~~~~~~I %.__ 2 131-2- .1131031123 66. 6. -6 tl 3661 2 11,11 W13-113 1" ;23
11111~~~~~~CI 113333 C133.13 323 2)/'rr JESU A1333113221 -431I I-3
________ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ I .-16C;1.61 161, 12 1232 232321111121
2~~~~2I~ 111; 3-121.111112 di.3 1m 1 2d,21 J-11123 2111322 11,222212112113222. E3111.311223 '212121 3111312.1.l121612


1111. o- r121
33211 62-111 1 2613123n2 2dp1261 2211111 2l23112122 212p221r x121211161311.212 ~;2- 62131 1 3121321121
22321 9. -111112232211322.2912 11216 3216212 11112 13162 13122 331 1 333121621-2312 11 2121 32' 3 2220 112I2262
113 6 ,31311 2 12 112,2 3212 111 2113' 12p111123.6 03222-l. 3211 2 231 61 2126 22 21.22123 111'- l113II3I .3111121 1133. 221324. 23122 M 31 116 2
1111333 1 ;2133111 32 I22.6-211 2 111211111i3;21321321 222222222 pl2121-.22;22a22232221631-11211011133112311113'.223' 22.222223212P26
23I11I32I~l1IA.-l~ -313 3323 1-3231 13;112112322 12321l11113136 121211- .11 22 11 ,26221121 14.22212 21331112112
BASE ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Pd~ I P R1 316 112331133332366 26311I110,21 I-2113 313121 22-111 .,211121 12 ; 2122 AINA 6 ETl
611l'[,' 33311 dI11111221121211-122221122-112. P ILPL211131231611 133136131 23= 11k.23 23.212
1 ll --- 11332161631112 111L -22161.2-12.223111 -I2122N11l1 123216 3132131623 ; 2223 A!111 212.31
621,.12.11121111 1 -11 11 161111,3111, 1 222 112 12321132- 6.,121121221I-3q2,p12621112 6222.6622222'r1'211111"6.2".413 1 221*222 132233 21
232 61121222611223161-2 I2'll21121121232.1 p222- RYDER111'33911162116311 2A RENTAL 5 -322'I 2 3
12333 112111 2;,1. 31 1221161p~22213112p212123p' 322211 21111222d,2123Z2v1
33323 2 12l22111112 231333-313 12,1222212,12311.212122.11.1.1.,6661111
OV BIAN) 03" 33 1131331I'2212.11-yp11322363122331.31p331-211 11132112.2213*. 222211p13-6121622211112 11q632 211141121-21111211211121131121132,-112
112; 11113131111162111111' p22221612221232316112 22311216112610212131 ,1116p1.21111'"-Z32 V112 -26212Sp22
222- 1222 223221. 1121331312* P.' I 111 261212 1111121612.~ 3261 11111.11121221.11 ;.13 ILL11212111n.2222112lit,3 1212362,2222211
11113 .,2 23 .23 ,11;. 223212311 236 23 1 223 1.231U12321111113 11111313- 1332 1 333.1133 16 2 1-1 2 21131221 2 122212
'1231SAS1I10 101 1.2 31321111321 231 E 1 222 2311 112L A1162 212321123 1111211 1 D E1EO DIE1 95333 3 1 2 2. 6 1 3 2 2 23 2- 131223 a 1 2, 1 ,. 6 I 24


image:
-------


El mundo en. mapiigin .t nt laujnnnaa .

BASE_____ BALL.H~nttb,

__________________ I Z.ta baila_____________________________m ll-f-t.I attn I i
S.pi__ ~ a.~n Idatb a
Los d hehseTitei____
LAUXACIOWdo ad.7 i~ndb. in in.spial. ~g~nDL
BASE ri. -.~E Pdat~'
tlt~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~bd I. ,,i ntna.i.~did ointt ntiitntn atnttaj.t~2 ~
-" MA lan 5 l 3 aaia ttidti dnnd. pi1 Chn ndn o d l aI i tti in o tn i
bt tabt tttntnnptf Ciiai
lAS ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ I IURA do. it anoo tioopfoonWnj. o
int oo i pidai hn i tct,,dC it. ,, it t ti, donoij oi-otiinnnti
do. di, o ntfi o oi
ii~~~ tit tnoibn tnto Sld an i ipo-O
In indd o foni. ttti ipitodt tdnhin.Iitgot.~ dy,~ 1. f-6H ootSd~d~n
LM n ti ADoittt~iti ttknttdtitittin p--itodtntthttntboini-
bit dt- titblo t itfi Ogatb oAnitn
L PITA OIintd.Optitdntld .nt itooot Siniyiolotnpt. to
Pino, ototionnttlo Woho it Mt~ C~- F&-, tn Waion i
~ ott iiok qot Aitoonfo Qti- Y d idiono, ol ooot o totibt p.I
attoti. d. Al- lt q.,lto oNot i nttitonitton
dtio obt to.niolno ~. otbo t id oti- toi tIoit.n'iitt tii W.t.
pa. d.ooot f nfnoof tnttbtt npind t1.iiti .61. 11, 9 i. I ~-id yonob;Ooti oatatt atnti
ti Ooni tbnioopn o oltii fElt~ nuiiIfo ltn -- G.~i 'into 6 d.1di d o NodIo
o XNbi noiuotiae pndi t i- unldo onindo --1 -- u.6 1. o4o-- itl Clbo oind onilndot I go i*-L
twn g.tnpt d dio i El. bonnon ft Si Ii biottti
4 ENiiO A o poiutotniitit Aildoft nt~oi otttd *anoit nd it nlnotuotdofCub .iiitnt nitaft nb

.inponottt pn i 91.-tt D.Iighi Eitthnot. d tiAnfout n lb ill t C~ .ut duod~ it. tnibttoiot


________________________________________It. =,, nqud, tiunoli. d~id motn n-n. oint t lfidinA-il
do tonitia o gottiit t_ ~ t niof~nodtnltpodtt $Yoouon tinton tilo

La Alombra MdicaDE LASEMANAit
ga Alo m r M igi EL PiREIDENTS tt=.not 6 ,unioI, Wiahingtt Iot- i Itilo dodt, ttiat do, It~ -nb. totnt
it-iod t.iti b l Ifttitcin- dt toI toi dtl Otdtont P .t.
1.in aJo ematjl ma E DElPARTAMN d d dtigt t- Wt.uoin -n nod. "to --oni int= ; nnn nof
In tibitl_ peonass u. od nm ta
Anodet "anyonabitit int tlI dI goinlbnCtn-In-hkiiifoon uoioit innon t10At ttin ninf

f- d. piage de a. e ailgd l-- utonio i-t., itoti". 1n. l .1ttia ot 1.odn bi.1.

-.1 P= an ntnld do LA UTIADoind on ntt I-ato -idido iti Vnittot a Jo piiaoaiiodont _ntmade Ii ]a itnada. apeican Banjos Maquis Alt E ilgootflnauno o
yJM l pint.gt .ido Rtt.on ton-in
,t!ytWiley. ooqo f t at fo ottino tn. tnt intd In pnbitint. didii to palntii bitta otootuiadi pot poiton-tl- 1d I.14 LCb 6 2


dionlIt-(ui ~) to nut ninit d qi i. d"paf 5.o1i -E die nn. ha d

n u n u d entiotlW Kun lo i- o u td i n b o t V V : n. W l it L
Lntd________________________________________________________________________ olnoliadndo in oto to Nolo

ned. .on-. 1n '2 11-i 1oao 1-to ttoii do tanSootd
panahoio~oonnoieotot n oan o tnnpndo Lntobio Lo u. nn i-~ ontontnd ouuulun~ooutn uoutnoouunolno. ati-ni-inunutinutin utounao- nonbuoooooououuti,toplin. todu-od i.aiuu i-ni-ut-p- ,
ynniato, Ptbit. I.o,1 .-n-.l-
11iin on tlootl dit funodn ft' "ot ."'tn 'IO --
i z t rd pn cunto ti ,A A ~ b, 1 . 4il t


Jtttticiaa dii I ti(6 W

ito it fit.-i 0-- tu.i 10 'zii.ttooutO ou

liit ton'. nlnf anhot do ago i-1Nt
CItt- bnttlno n tfd t iotoaaut d an lo i ti-if.iot'n.ul--nPo&u Oohnninoif~ot- E u .~ aa-i obou
Ionnuu h~fo fu- -d th 1io nnoonttitnto,. n, non tutu -i--n.d
S-t1in-n t utt Nuununo 1.o-PIuIu"IntIInCfi-tf1oidl, 0i-tft
Iolou non q-t I.on nnutn Xoi-WttLiiti-tifotnonndno t ,1y


It, tninoItti-utn i-ntotti nitnn-n-ninfioutt L.-.ttnuluto niot.1--ulo i n
Elutttnpiion .d. nn. io-pu -n inn poiL .I.Ediu-dt-l t l l .d yL1d
fu n otliUnoI0ution0 tooniiotn no ti nind1 tltbitbnonf- 2ononuunftolti iouunf-=ofinu
i-tint f-un innonutun. 01 otPti. t nto-nitan-l-in -n- i iu
P1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ii~ Wwbi, latof Oli o ututdontn- ouEoouo
Wi-ni-f Juhnon ltb-n nudnono unIoi
fi-t-ouu onatt. tO f Itouniouun fnhi Louino nonO hooinoi- ooluno- nton-utn. oto I i-ofu odtut-ntfutnIt- nnndii,,i,-ufdu,1 inoo
Ittoaioo-ounnouilntiodtniniun-nlodnnL &tnI-tot f.1 ti-ann i-fnuttp _onooo'ltdon
oRip d uti n o t ti n ol o t d i o o i nt o o ni.iu i l u tn n o n ltnd .no o o to q o o nt to-11f h o t d n tn ub1if1u i n ouuto in
g-n o.1b. 1.o 1-6.nttf 1.onutud.nt n-H.tta untui nno ooqttut d1.naan hitot ".tta tttni-noonnttitiof--onofl-no-1n.- fooooontonhiohd1 iot
22' d.:ilt litnto Itnnao a a 1ttii n tnitoo lpdtitdVoiddaata oiIt'ottn nu otiuuftit --m-ao i~ htont odtoioflf atnaof ii ftot nn na 0.
I~~t~tn~~ltf~ibltotittotftnnnuaiti~~. .tpt.i-i u.notio t.i Goou1oi-tn-nntioatn nt lounftnu,,-til-ton 11ti ll
-~u~o t onltad nnotnotInobo.dlpondtto Toonan.oc J. ooto nt-Idlnt~S ool ta lniotniinton-t-otu tn a on-ot i iinniaaniuutoItutoruo 0tintt btn"onttiinttI"'in-Iif
dnoi t"gi lon-intu iluttonninn tnndotnnn dtdotei E tnd a.opoaolat o ipnn ttii a o1,nafjnnnin- o n -oo itf.ntn nt unniu -nhnoa itd-o i -uto oof o lttninnn
notnnotho -~tiToi NtNtoI-itnS -n u nootno nt-uno o- nu Iitifo ~ii0 00
fo~~htii-tfn~~ i-td.tbo nptunolt~~aot~nonannit dontn-onntllont uonooI-nntin ota iuoiu tiy. i . hut. .i o t -it-n io- o tn ti~ i ntiiuo o
no-t-ni ~nnfun fI P-on it uho fitofti n-n ~ G nan teu tn O r i-i- i- toit i-n n.nit.to.o uti-n-.ot u hi-oLiFREiDOniHERNAonNDEZu otn-oo flu
i- o~nu oootou tn ottnon-to nZnn1.2u n .to .-.tf nu tfu ito .i. oo ou lit. lnli.l.0 ut
on din ni Onfutd ft tn u n n-iotnlntL ifu-u n nnn f in n tt od i
Yn donf-iuit- t n0otn,.l-o. otmoni no-~ ttn-~ tii~ E NSnto in-i
ClinoiunfiSoi-tunalisa. n ~ o nt Ynittono- -- minitnut .unooih-i-n ii nt ui-i
nnnti-i-ii-.-u ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i-i- It.i-inn nuiood-oOlit itltut trrt n

i ot ni-ltiohittiu d oe tnufo .--- I. im- GiOBEni EXPunORtTItoG ninGO~-non--ubl

ir noo .uini on. out1. ni-u n ot di-lo

i-oH -nn ino onionnoonoith u.itt n.it .tn .ii-hnn-n Ouo
eun tn-un-" 1, id d Wii-fiutoioun~ OtttEi oi.o-nd.1oEl

1- 1 1 "1- 01 .1, noohuti on.

link ~ d ii-. otti-t =lotn-ou oO-uotnol tu, Ttintntf tio --iVl- u-no W
2-u t.otli fi Cohnd6 i-.i unitni lt toni .1.
li-no--too ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ hb ouo --i o-nlo -n ioni n 000lo t.I.- o
dni Ioonnoot T:,fon Itot~ C O ui u- -~t i O~L C P G C
tPtAlo to NAt Mo-ICI atlaL yonuun00 I 7lo ,1~n;th
iuoinnit-------------- ------------------51MACO E A AKNA----------------------t- OoEnnouni-


image:
-------

dij e eatrosy Cined(. . . .*

.33633,V 3 .6 4,3,6.4 33333333336363

'to r4 111633 .04 .306 3 .3 .33333 .33~ .6,3 .
114I3,334343-A33136 .,
6,3,.6. 4o so- .- 3 03m3 -Ara Jaf,a"o db
d,63 vip,6 is art ,33 1-1


61.333'33
E.,3. P N3f3.3. 3333334*.~-' 33 ,d3. h., n3 633 -
Vit3ro-.6. ~p3.~33
d"4.3 3 -3336 33
3333.33~333333333333Is33.
3363l" ,,d33 6343 -s 13 L6"-363363.33333 3d, 3366-33 33I
33-, 3333 333333 6 .6 3333M


3333 i, .33 333f333343

63di 63AJT 633333 33, 6E33 343
6."- -l33"36 s3 6333333336.ra- L.
3,W. -,3433333 d3 ,i3- 1.3!,- ,
*3333333,33 to333.36333
33333333333333 e 3 33,3334-P
3333~~~~o I 33 33 3433 3-3
t o ~. Io p 3 3 3 333363 "633 3433333' I 3 OBERT Taylor. "ado I". goilare. 36.- &ta poli.3d43 5.43 .343,33336 3.3.3a343. I4.- Neaporutr


33333.3 lad =43r3 r-333 3433o 36 un Iteaanolinoducla o aIdl.4c0di "tch d 0.33 40 im 641-,33333331333? 33633333
u.3.33 33. 333 3, Gold Miday. h33 .1suqLivo duh e po~336doIr 33. a ron prt a -e r

A.c.=.d,.3 33 36.osra is33 3, 3343.33 mb. butdrp.oo c-~' dildi .ubsotuiertes q. I. ,3eorldds ,e3a 333333 ,i 33 33333,363
Elp ero rteria vital de ahastecijuientos .r".Vg.A .'.a mM, nei o633q3 -~l.

Pira3 36 -am unitmnfltn det. iiiqt de313 .oe i .es. -ga. Uno itioa pr os Far3. .13633.343 ~ 3,3436333333333 "- L-.__ -ig 3 l -33,3.r3 or,3,J33 .33333
3*33,3333,,bamtCidosn, actualmente. Medidoe tie elergencio 'parea(- bos l 'I --. --,1o
d333,33463 deson r336 .33 6333,63336346.0330 336 313333 3313 ,3 4333,3 33333 33,3333 3343 d o ,,3 34,31p,34333 3 6366 33333333,34i3 334 33 3
5- 3,333433346-' M ri e Z. 4.3. 6134336.33 3333433,3 3333 3333,333333333,3 33 3ooq6333333k3433 333333'31333 3333333l63a36333d3333 3.-h.33 It., 3333,3
or it,334 deioar 1.~ 313113 d.333 333333o* 43336 d,333336463330 I, 'A.33333 P31363336,33 -o-ns y3 33o4 3'Wi 3336433.3,3 46333
333333433a .34,34 3 33 33 3333 36333 3,43 36346 4,-PI.6336 33 *-1 33. 363336 33333333333 3434"33 33336 .33
-0C 33363433333333,33,3 166, 343.3- 1. .b.". I. 33,d4333 .1 3363 33433333 334i G%33 Wh3o Is.,3133
f l "do 34.313 -43 13 3344 d34 333346 01.1.33431 3 6. 33463633
E3 33I,,43333r3o3 f'3, *t ,.3. 333,3333331333333,3" i"3-33.3 3333 '33 g3~36 3,33, d- y33"6163.36'C
333,33033~ 333 33,334 ~ 303 3 y t~ ~rz n~t 3 6 33 33 ,33333333 33343 3.434, 3 bor.6 33 3 34 43 6 "6.3 ".3363' ,3 34 3333333 3331
33~3bl63 33 ,3,3 333 3333334~3 3 3 3 ) 4 1140a~ro3. 33o3e. 3,6. 333333. 3334 d 36 3336333 33333 433034 36333 3 3 ~ ~ .33 3333 33 333 ~3 33 336 3.3336~3~6133333r3314I3333360 3333,.33it43 J-i
646433633 ido 33033 ,33336 03333363 3 3330T43.is d,. Io.3 063o364rs33'3 6 33 333333333333333333 3363 3~ 3a 333 33
.63 36,6333 ,. 3, For 3303 I,336 r 4"Y -d,3,3, ~ 333333133 33333
o03 3 3333 333 33 .3340433ita.o 9033,3 34333 ,33,3333 33 33033333.6.l33,33 333333 1 3 33. 3 3 4, 34.
6-33333363 333336 33333333 33Q33633d333 333332 333,344,31336 3333 3343334 ,333444 63 -3333~3 3333363 3 334 ,d ii.33 333i46_3~ 33
d o6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33r3 3-3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 3 3 3 4 3 I4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 4 3 3 4 6 3 3 3 3 3 3 3 3 ,o3 4 3 3 3 3 3 ,.r, 3 3 3 3 p 6 3 4 3 3 3 4 3 3 3 6
,33 436336463333,333333333333334333633646333333 34,3333 33333,3' 33333333333333334334441360 3,3333333333333633333.33 33333343333 33 -133633333363-33-343fi-3 3. 131,363333 36333T.,-3333.11,. d,, 33433333333,33,333,343 333 l 333333 333333
3 3313 4.3r'3303 333 343343 63.33,33 33 633433 4333 4333' ~ 4333333 3333 1. 334-133033333633333o,33,,333333633333a. .33,33
44.33~ 3 3333333333,3 3, 3333 34433,3,43.333 ~ 3036,.3l. ~ r '~ 3333333 33333333333333 6i1s.333,33333333.It,34 33 33,33',3 63343343 3id-1.333333 33333-33 66 333 33 33313336.3333.333 p334d3
333333~~~3 I3" ""Ph. 43,3 33'3133363 3333 3363,33436 ~C
~t~3 ~ 3 33,33333303336333,3do 33 3333' 33. 3333 3-363,333. 33333334334,33333333 33 3pp3y33o0363333
-I 3 ''a""3,336y. 3 6333 3,3,3 ,3,3,33,333333 41 A6333 4333333N3a.6,33'34 r1636331 6 0 3333"o3r3,334,333631,3o3363%3333 33333343 3,3333.3 3333'3' 5633d3,13 3336I.,3363
33i333, do333 636t 3333333 _j. 333 31 33363," 6633333 -1-.33 3 3333
3 r3-4,3,3 -I.3 A3 ,3.~ 333. 3.34 4 .3333333, dr4,33333 .tl 3o 4,333. 63 r, 333 o3336,433 63331
or3 ho a h. 33,i3i 6.6 333336 333333 634 3,33r3333336 33333 ,,433 3, 333363313' 3"333 33333 46,.33 33313M X C N
3 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~F 333334 '33 33,3333,3633433333' ,33 33,3 63 336 6333-lo 33333 343331,333, 3)33r~ IM334,34 31,633 3. h3r 33333613336 1.33' 1i33 3~333333 33 3634634
333'63,333 ~ ~ ~ ~ ~ ~ -l. 6o33, h333 P3 .d33333333 3 s33
333334163 33333 3333334 d" 643 3433333333 33333- 3333-do, 1 .6 4 3333333al333333y3~~ 43,333l3333, He 39 I r,4333 3:33 13333
34330333,33333,M et, as3333 36., -y., 6313333333 fo-. 113 6333633 ,43633333~3 3330 333 36333 d3, 3333.33 3 flm le
643333 -333646.314 ,33, 633 33r333 333333333333 3 43333 pi'6. 3343' 3' 366. 33" 3 NEE,3,33fo6to3330t3133
333333336333.'333333,43333,14433334 u 36.33 33333.0.33333333333333333633"o"' 13333
33 3 03 3 3t 3 3 3 363 34 334 33 633 or34 3 33 33 3633 A 3 33 33
3433336,3,333h 1,33643 '.333,336634333 33336343.6333,333333333,333 33 333P33-33' 634 3336333333333
6,3,3,04 33 33606 31333 333 33333-33,.3333PMi. so4 3 43 333.3 33433333,3333363
31- 3033333 '3333333 63"~y 43333l 33 33~ 3 333
3'-d333333333 I-3333 '-' a- 33333,333333 333633336 6333336333. 33333,333333h,633133 ,33,13, 36333
33633'' A333 333.3333333333 33363. 63333,, .1a 3333,333333.3' 333t33335.,'.3333o.-033433333I3.33
31433333363436333 d- o.',33-33'333333.6P4333d300333 ho- -333333'3 3 6oits3O3'3343E'h33 333 13d33i3,.P 3 3
-1.3343336333433333 r3,3333,433r"3333.-or33333,433,33et,6343333333333' 33333333130333336333333333
-e. -ml 3q -lf "oo. do3. Ro'.3 b.333333443333334333 33,.' S.
13334,33333 d.3343333333666333 b ,lmor. "r'- 1._ o aj.,333363633331 3333 633333,3343J
'3~~ oh.33333 3333 63i3343333333333333333 0333 3433. 333333-3 333363360363333334' 63 33333 3, 6633
r i' 3 6 3 3 3 -3i 33 33"33 4 '3 3 33 3 W e3 3 r633 d,,3 3, r3 3 e. r
is,3333"633333333333 3336333463343333~ 33 33636333333'
3-- 333tm' 33igs 333. 3H333333333ot.3'3 .63333. 333 33 64363,333333
.36333ds 33. .3.333 3 go3.3 363o333336.
33.~~~~~~~~3333~~~~~o 6a33i64634d333.'33333333 333Is-6'33 3-333 to,,333 3,63333633333 33333' 333" s3333
6i333p3333.~~3,3,lc33C .,r 33333,33333333363 33333,333333333 33333333,3333333333.6363
333333633,33,3,333333333333333333 633336333333333'33, 3 33. I.,- ,- ,3',3333333
3333333333 33 ~ i -33 -e33333 -d.3 '-- '-- 33 --r, 333333 .33333 .1 .133. 33. 1i"3 --o. ""I 33
6333333 s6333i~d, 333 363_r-- -iil. LIir ~ids ~
63 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ -, 6rt -,3,63 3Ip33,6r 33363333p.3.' 3333333333333333 i -
3333 33333tt "71. d3 it.3 'o3" -'s -i, Rof.--333
6333 r 33 33.33333.P;16333.3'33'33 3333
4-S,,.,.it 3,333333333 33o
at3W337' 633333333333 33, 3 l'3.3'3 l'3333 It 3133
33,, 33 I 333s 33.''3333 ad is 3.3333 3r,. d. 1 o t111
333333 I 3.3 too P." 3,3to .33t 3
33333333633333 t,33 L33333333.3 33u' 3333o do6,333
333, .I I th oil. 33-333 do'. '133333. 1~ 33333-36 1, ~ d.3333 3' 3 .3
6.333336333333~~L or3' so 1d,33 333333 3
1.33333333 3g3_ d3333. 3333' -333 ~ ,.
di.3i,3Id,, 33 ",33 -I.- -'. N ,A u.
CAi- ONAN_!333.333333333333333333
wc d6 d-033 -I3- '"' 0"" 1-3 't~ ~ 3~
d t pU1 .1% 1- ft I3 d3 63- 333 33
333333333 333-3 3,3333'33 33 33363.3-Y.3
333 333.I~3m 63333,34333do33 33333333333 034336033 3333a3~0 03,343333334343436433033333363' 3333.L,.3333 d.o 11ii 333
dray rI34 Y33,3 -1d6:.3333.33 333333 : 3.33
ra33.3336ld. 11 6 13 3336333 34333333,333 3. 3.33.p33t~ol3f343r4333a~33q333 303'3 3-ii63,3.3.333.''333U- -.333.33.
33b33333304333m333e3,33330333333a6333 3333363333333 33a33344333d 3o333333334363303333r333 4333 33333 3 3 633: 366 3'Y333 1.3333333333333 3366333333 ,
3.-,- 3d363 ,33 p-333 33333 ,did.' 3
. . .


image:
-------
3de Teatrosy (Ines.5 . .or.a.c.a.n.


*Superan a os hombres sq -

*Bohr en ci "Am-ef, ll Si 1. -- L-1-r. P-.t-d~-
=ppt xr== t-NP-h!


dpiM i .to.hP pp.,t.p .Z .1tN. i
pi~~~~lkP ~~~- n 1.1 p6 ., -j- 1ip.p, .p.
.1pt I rCY 193d ta. a.11. S. di
2--.1 .S. I. -.H.--
hIn Si. Sh p. W- -.a.~ -,
5,~~~~~uh d,. .1- -J.i. I--5.p Phia

-1 1.P5,bp. gt1. Pu .p. .Y.~gIp. ppp-.
,-d,p. u p.ppd- n 1. 1
-"Maten al umpire"


L4 dt L :ttt.di *I mk -wk. -Po- d. nIasft-1 dh .


pp-S I.-., ppa .1~ii I,1p -fifty ti.,, d.p.pi W -pp .qik. 5p1.
d.p~~pp~~~5-. 1-pl.p~plpp~Pl. .4.p9-1-dpyp.P.,l.Spl.lI.PPPIPPP.I-t
lOSE ~ ~ ~ ~ ~ ~ Wq pot, .1 .1. CSpf. y. Sn pf.p~pa ,.Sda- qP a. p, .q P qp- .-b d~.p U-g~ 9P,5- Sq d- -, 1.p~Sd- p.1- Pp. ppSip.p p1
PaH t-I b.d p. .6 h 1_ . U ddp- & .I I -ppIppp. .-p pps pi.ipPPiPPIPP qpp- -pl-aSPPPPPPPPP'P.I1.-A. i p.pibi.p

U.~~~~~~~~~" l p.SRpi dj -d-1- ,,d,,pI I.,~~at If.SpI,-
*,p pIp l p .p Ep.- WdS.~ pp.- Ep.6, p,,It-.t .V,'ISSda- -pdp S p.",-
I. P-dpl W -llp U p . N pI. U pl a y 1 5.p. I. 1Pt .,6 d .d
IE b SI .&pip, .'E.ISS -n- .1adlt,
d1.0 IMp P P.p pI.d. I. d dli.SI.l
-1d- 1I,1S S1- 11 PSIIP. -P-,P P.- bp. Splp a1-. j- d.S pN. 1.
p1.~p -A. Ini pp.6 -PP Pp -d.pp pL --.d 0~ -,ap p.-
piOli. BOM PiP t.L, 1,~,lp-.p St. papsa n -d. Adp, d P Ppppt
[11111p de "La ISn dem -6 .1 In de ~ ~ p CS.g TMp W,- d- --.1.4 A- d.IIh, M~i. 1.pi dL6-. I. 1-1, d.I.pp -1 0.,Slp

1 pl 1d 11- .d.fr. pp. pip.It.P dd 55. d, 1,
dp1. &pU.- a-.-.t
y Aipp d1,.-. S .S~. -J _r~d pd --11 d.pI ,p,,p, I. .5


NO IEA E I(AN .' pIpppplmp, ppppbp.IPplI 7. ID W-L, br.pppp pp. p-.1.,; h.- 0 q-.

p ~ d IdI,-i -d -U .d W 0 d
1- .Y-I I I--i- ~. 1.~,Vppp. PI~l~I1I
-d-~,pp. lp.-. II .I-PId. M 1.np.-~i. p I. ~ d
---.I h-,. L7 Gi_ d .1X.~ -H.-.p pp. w-n -.I .
d.'S. plp, p d-p.p-151 d, 1 ',, .,, I PP 11
-16I, Y p1.151 MG ,tAtI-P.P.P.IP ilh
1-1.-- Lu pP-d. PP. .I -.11. .IPIPI ppp ~ P. GP1,61. .,
P.-.i.1 ,.I.lpk-II ul.-,- lbS pP .~l-~l ~ pp.pI ~P~ l,~,.pI.p.p
p11'~d e,,,p1 P P IP P p I I PSP P -P S I P P . 11-. p& .' P,. .p.~ t, plll PIdi1 11 1
MAQUINASP L. d' ~ -P ~~.pp~l. 11I.l. 1111~p~P 1 IPI p1puP pnIppP
-l,--,,.,~pp~p.Sppp. PI-I1.11. t p- ppt d pp. ,.I L.P11. -APp.k PIPSPPPP M ,.p'-~ipo.r~.p
l.IP.IPII119p1111.I~pPl.PIl11 -plp -PI gp.p .Rp ,pp.p pkIpPpp pPKpipp.PhI.P ~ ~ ,pp~.l~~lPPIl~lIl EprPISL hpp.pp. .
dsPPy~~pI~, PP~ddIl .ppp~p~.pid SO ppPpLpp~~pi~pp1. ~.*~ .,pPl~PP-0., YE, ,,u. .TpA-id Ma1. lda5- ptp- pdt.a-g-16,,p.p P5PPP-L.b~~
PpIIIIiP, .ppp p~.V~., ,. -npgpq., ld p S.1 pV-p 1 ~ ,-h~ plHp,5
--d.l;-dp-pplllpip p p
d d ,PI I P P C l P P P p P I I p ~ p ,
Tp~~pPWPUTF6M .-.tp USp.P C.-'=. WI Z%2 p -d.l~pPUll1'l ,,p~~a~ppl7~PPPP 1,,1~,,frp.~p~y.pp.,I.P~~Ii
SIP. 1-7U~p. p.-, lp .llrPl p ,d "p., 1P, PU PP-, .Pp1PPPI I:,, i. .,a np lnip.idtnha ,pppn p aotp.o,. h.a. ~~pt ~PP~P Iipl
I W d, 1. p.I.- P p.-, EN 6d-i p.1Ep I,. .1I.d.pI.pCpHARLT-ONl.S ppHp .-uPP-pOp-I
rPY,.kII.NT~~~~~~~~. 0-pppp pd.,, p Pp. p l -.p~d. 1. ,,T. p ppp.515.,a.dpI .W 1PI .'P.W,-. p =r:~p.,,~p.pld~PPnP~ai~l~al.IPIPS
P-IN )0BDAIO S IIN.IOIICO 1 d.NRI E p DAID DilA IIII-1151N. IDSIN-D I 91rdAINANIV

"- --- b- -. 6. d y.pl, -


image:
-------

Un Topico de Arte. ****************


E LOS GRA DES ACTORS VIVEN LOS PERSONAJES DE LA FICTION
EN ELROSTRO DEL'G~iEA'OEV
r el mreds e pres6mel u tide sol dd* i4s owo d u 1.phote.d" d
on ~ L pm a H_ l1_9
F-M. -.***: pe.t "" ".'. El ck d r P.n. From w" nSV :
figues de" D' coed 4 1 drm.E leteore elT tr


duied ded-,ie per. sor ejustt at *1 *@* .pre.%Isset.r


f~tra, y6 cu0k as di-* drce megce p-ue so-k v h
Tlsoro' La Frt eo fea o~eo tre de toet. CoacA. y Iota oooojm toow e dot e fuoresdohtchortfisontompainporo pBarrlultncineolaecu "rooogdenestqus fooeograhf-ese rLos o trael rrespondeo earpditt. nr os


E s. to ~ id e o rosta ter reoffo el p se e u div e rse s e m o ci n e s oe o m s o pe rts d mno n r s r d e d c o r o n pet o d o m eL p n s d B a rne u fo e e seo n d eltr H aiet o ei S a dsp e ae s e rn s s a s p d e iH o rn d l e u n o a l n o a i n r q ue a e l d d .r t d c ore q uerot. res e v dn roci o
aohae ~ ~ ~ ~ d Heto faeo o s.ceoddeitreega.u ho koch Ahr~ k, o to. p., doct tooeo n.1 cootr H. eis. do p .t, d.lnt 10 atetos eoha fodtogedo coe iue d ocisde- tdea.E .hi rodI or
INa drome toprmrote tenuredeHomiet pensodoeelrostrodeAdelfo toI O Dot LA oo e1 DE DE 11 re ONCE
PAGIN DIE DIAIO D LA ARIN -DOINGO 21 E ENRO DON95


image:
-------
ROwNX&MBAO EU A U i ~ MU I JOSE L IIEOHENNE


DIRI DAA AR N OSCAR mVFRO HERNANDEZ


Entrega de tftulo
-Jm .XL INGKEERO y C m Eroto Poci Qoirtuco heRo --z.o dol litWo d, id
0011106 ItCIIOSnb~ Fb is o leUiodd dol~ Lelber., sl coboc Wlleo P F)Ioto F-~ t-1,
Ls GIeRAplloo ]Ae ie haie ~smo e rds Eagoclor Catmbxyponids. 1. isorida d cdo de Corifiod PubC Aretrt elr
Slur. (aIa d e~) pod 4~1~jgeo elolero (3 lbmoteIa Jntad, Cortsbilidrd 1ol1 stsd d, Cliorniateo 11ol IVr lit, c
dlse osp b 1.dpt UbcOdd d1. .a bq.s eslOOieO. [ot hsidO o rr d o, n Co le
o' (o TA Do ode aseban doctor 2.1dm Modesto Rui y el profoe d, U.

ircI IdeUIa e c ViitanaciTrumandec

ElI LA PRESmDENCIA do 1, rooide orobm"d en dies pesde, or h. del CP El SECRETARIC do F-,cco-rcoiaro cr rro
= dliedltt do CortderPbl de Is F-.ultd do C-oooe Cooro ro rlocodl Dope-roc d, Ectdo rOltob lfj eIsCo
doles do s Ui-oesided de, L, Rtabao d e do %is t .ood doroho) dooc Blo7c, pore '.de .rco ,c 0. P eorte 1. rerI
Theodoro Joboon profesog octo Jclik. Modesto Sols, veororo, CP. Wili-e dtocotc .1 -Progeo parr log- rcod. 1
P. 7~l oelr CF. e~osto Pt uirtsa doaodot erotd do Cior pin' mcls obe-or -,i o -16,c deptid, po. co-cp.
ol. oooceisl~rlsr rGeromn eErnS W~ue no egotido (Feto IM(P)UN11 AG1~rADOR Agkio :%e acC-r de AlPceDofpcioor d- bseorote- es PrOZ so Pdc- 1 Nueva directiva
t med-ne s- tsorba bloquc .1 tsi.klqeo arls ob m T.tr Coils Croe C erot, r Loels Albet R-o' pcedeotc do I. DoM I. dne
plo, k. ee i dc de,rtsol per Is visits, d]erl Eisnh.e tl. Cb do 1. NACA; o-6er Raid Qeecic oltoser osderso DIASIO ENo EL ACTO rolodeb pr oepoie aoo' ot iotr oCoo
Gsorr dendde M ei, DeDLlor Coneo rlsrdco o Puer 1e sehor Pitoot Merino Macrt im s Antr Airaos doctor cir
nioe Porbel V"to Mr- Ber F. r gore d a)eecea r Nerero, dicootor do Is Qu. Csstel-ro JimA Llo A-oe Fero- Roc
cc en Cu1.oto ged o Cams-,oro pendesnb del Ha.an Ci.- Ilr, Frarriec Sdrcbe Tomce, :o rsdso o aols Roy,Zrcdo do
do ous;C. 3T JeRnhrde Grcrrsrso dor dlRcodo t efocosCoolrolobdo pcrdnC sttir Gobcoomsigidos visitauntes E~sc~
AU PASO Wo uer ca itf 'roo or 1,eeln osoroeoted CON UlN EXITO sIn Uordne, oIees d n drd ie moporrco do 1e
Idel1.r deiais do&Ae

(orae msgs.a mmombao'Zog


lo:t dEc te e slo TsICo'R.1. Ete. d N -doo
de .Ccopi.9 .tms-- d "
e~l door IacoRbo,ld demStgrbdodcjaerdo a ccdc Chil c~m! =ok doos c-oede hcc-co- p0-e
ArIA ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ Drr MA]AMstblp a odIii, biedgGi mtbe o6esle h oCs-pororroroermtot d Doe o ic-coa

d 0sEd ls0e tjeced ioeat opol aeI cealodooA.MreO 5-ooocrbdcoei~c0. c.c0'
d~c obe eeaoVtolqem cunr scmleneepee is,(ooI? c -Ion Ne )la


image:
-------hl AD IA l I Of U A D I v ADIARIO OF LA MARINA

COCKTAIL BUFFET Grdficas de laSAN RAFAEL 186
(fmb ta0flpln)

En i. -4ni ee de La fHbne, errd p
l. e uspeertes ease modernistmo salebledmsasse, agn
dide per leo micompetenies arifices del. pelqmere.
Lose situmes edefeteun eqipoun asificeee w 1 el e-
belledee feenintunon: TdlIoe M-1416.


Pruto (oem-k. Tr.tamien-to facdl
oiesuu~tju. Perfumes. Maquilljes.Uamos can gran 6to

missCIIO
NueeBaie de Color par e Cabelle e.
crbe permneeent.e las canas sh previe
shras~peeaelederacl6n, an 1 o miatea
E toelida maalegsas, MImH CLAIROL
le briadesi e oo que usted ha soleadaUn complete tratamiento do belleza para sus unas-


1 MBRUJO
DE1

EVILLA

orlbeauod.-I yo CI yAn joLcotA
-da A A Y_
MYRURGIAl


image:
-------


r6nIca HabnTera A PU OL GONZALEZ
PRECISION
AB $OLU TA
O TTILO


w~CST COPARA f~t2~ o~omk~U MARA Auer
I. ~ ~ ~ ~ ~ "r 4 vr .d~ i~& ~ I


0 0 .-.
1~. .L D4- d. Am W.~t ~ I C-n.


LA LeAt dl m
d. y b E.-t (Y1 UM K .x.o.
It'l

EN HONOR~d DE ERCQ.DEARENTRO
f, iy 1. Ce ta dO
dn dl Mho intsets pose
O Aa d paras hoy dmn

A2 oSat reaw/r//amsob. a
A D. d tdl Comb de La A-- d. lCo.de Fa-". ,, T"td GCo-o le Sa oon uM edes Dori Duque.
EM aald

EN HONOR DE MERCEDS DE ABMENTEOS

Cot p4d C


rw'wal ad mmby do.=.
fitloas "1ho .ols7 1T
mm 184) 4i~ 4(fi fLi


image:
-------
sala I 4 I44IIIl4 Al)ibR4l DE L HARI'OA


Dospetii. WESTCLOX d. Viej.


A
T RAVA LARCM


De an in doc i de g Sc-o -
a t iop a e a ct-espo id d oo it-a


WEr Almuerzo n 91 Noutico Con wra u
EL PRESIENTEdo a FeP'dorsoit NAMHic do Cuba, coocuduraRfe taaurta ototno e aba oA te nboac oE
Dou-t de 1. At. C.o tmba dooat- t, -l M a d. le tab
empo~~~~;tmt~, Uav coegd, racreI
armtfEnL otaoarmacene d "a ncmrrord*pb6tsrlcaorroso

WESTCLOXe olMinuo EnConrers deremirros
a tOW71nr

Ap.d Vo dm4-~ ond Io I.
Uriur Antonio,1d hee *
Homenaue al Ministro En Ca does del Cerro

Envidiables perChas

muy 1n 1ngu a nt ara el C ub ismo ouructd ua
n cuue Aqi ucaur de la oUt-c Atn
pesimsmo. quo e. a D- a d


fe -oo anb1o Veetmo dem ClbAr0atd h, d.L M i B
N de epregueo e so


ZN LaCUo o CntondoGa 0aofecetos yI oadoamor ildeoCac4.acel
Rm g- o adc e- de orbnet e.McJ id dial 1% m b. &
ptae im smlud q.SPd d6 quo u e fo edi.cda Art-ada C ac do Doa oc d, Be do J K Cue- y onrma, ASlGuatao.
24idabe dodiittbo tcccu aauu
DERTVENTA ENUSARMACIAS
NoAco en Pa m t-
o upoeddeA 6.ccoftd.ocaa I e .
14 de dumb pqci fc-h ad.' 1-dda' d=ud

OE VENTA PN ARMACJAS


NAuoa ut. d Oaatht S V u T-ul O i- Etaaaaddt- DoChca Ecood icadtctoltedo oa tratincpe01pt-c- ooo ,F
fo Mi-a-d S1d 4E .1,u Ciiiit-t S l D. Dtiaau-dlZtdt OS--ata


image:
-------

DiARIO DE LA MARINA
P NCAV -U&MM. BA
ZNE UIR UN BARN- -RLNO YTA NNAG 7:
AL P= LAVENTA FRL l i--I

"~R Pi k -

Of L
H~A O Q~rUNV AAA FNAEiV417A RABIA HFCHO '9 'M
VEN'BESB A~UE'~ME UNA PBSCA MAS FACi
TAP6N tl2


NNo
7AC


IIA UETONO LI N NT

TO A /HOO LAAN 'N 'A PEUNAU~


C 'ACA OME P- TMo 'Fs& L'I"C 7 1N
MIGUEMIGUEL

c NO H ft eRUOO37
~A*AA


ME ~r~*4TA 'Ft.,


image:
-------e~UMINA~tE,0 SIENT0ERA NOT 5^4,, WEA~
oI NO LO CE.
Q1~~ZO AERN~eg ALn EWEPER DEL-

S LVAL, AAa
ROBIN W5g9AOTR O 0GAL.
u PATO.


P-0
E -A dltl7Mt.~E5 CGFSEN .E.MEAt)AG
LC_ Lsi Y og R Plf. 1 i


image:
-------

FRO BE

M M E Aid 6 AATU6LE

E 0 ELMER 0 NA


LLFE A RAM CONOE
Fi CONLYC 0O 0EE."CCA
Aventuras ELFVpA

de AgilAucho
ELER \'- k"


rer PEPE so


/ NO LA ORILLA cON L

synd Eca E
L T -LE6PAWO A
GOA WAAA PLE


S dtALt1 I


image:
-------
SUPLEMENTO SUPLEMENTO-
come DIARIO DE LA MARINA

USTED cGmENE UN MILLION DE R-T 2
5ALA AgTR,6A PNE 7A6 CE-AE, AUHOE EM16 AMI
DEA Lt R


R)NU EPET
A66AM6E WjJE-
gE RL


4OR


r A-
UN~ ppt~eNcUO LofE UCOA6 E A
EL PATO

P~~IL 2) :&LCHO

MtUM RXPERTO
GIMtNAGIO

/ ,2,
22. _____ ____7


image:
-------


Full Text

PAGE 1

"dEl periodismo es en lo exter. -no unia profesin, en lo interno un macerdocto". --.-Pepn Rivero DIA RIO. DE-LA MARINA DECANO DE LA PREN~SA-DE CUBA 1119 aos al ser% isio de los intereses generales y lpermlanentes, de la nacin, El perilicaots antiguo (le Itabla casellanta, ,Ao CXIX.-Nmero 18. .La Habana, Domingo, 21 -de Enero de -1951.-Nir a. Sra. de Beln, Y Stos. Eulogio, Fructumoso e In8 PRECIO: 10 CENSTA4VOS Regres hoy dominigo Otro#&surd E ted Eisenhowe -nEstados UnidosJ)¡i-'i Carta sin sobre -coflico. ,sindcal i.ESPAA NO ESTA ENFERMAa1Wonu una patrulla este1peidie. e manopcordia1 a A lemani¡a se declare agresoraa I~1 pod al ihabda. ogoni o ll n ~d de erit'dl a NU ru. tiuldo. aradre cu.yla £i viLa a c ola b o rar la China roja en Corea ~~"" 7i-" del ejrcito decoro laaOte y ste "el poadoaasao-prt-ec, djo l Sprne.EsoelIroycodeWasingonoo dd poere ds-,s\l Las tropas se haban replegado horas antes hacia .o tilso plode shintodoose(l pdeesa d n ,n,ai,aq,, clsur al haierse muy intensa la presin del trataprta uacrg usehciese Comandante del Pacto-Atlantico, afirmando que MlacArthur para bombardear a ese pas. 4deioan,~ \, jenemigo. Este acon~diciona el.campo de aviacin .u.,edesconoc:,dud. ¡ceno siente aninTadveroin contrai los olemsifes 1 ¡o se insiste -en el casiigo quie se c cs : n i s s i s i s -s 5 5 i 1 5 5 o 5 1 0', s o s o i s s a s q : o -~ ~ ~ ~ ~ ~ V l n i tin "El Cam pes¡. 0 s ssls o .d s ol .sov r lei ged c i o a sd so s if i. .e. 010de ss. s sI oO. i siso -i , Eoss ods di i gVso su s i do .o ooos s-,s1s lasas;,"., s d dL ~oONU -----,.os-s no: dssdO ,lo o asilo d qs osaningns amns d ner n -ao,,s, -d, o~ ou sc opo o -c1A 5',-~br~sssou.o: lo is .ao s i lloi s .A nod u .dple.ode t ss tn ssio brpss u lo hy u edadl o o trasi sidasasoli l so 150 s bj u rg n s s s o s o b so. Su lega a se ry .s s r as do loO N U o o s,,y, i ssss :1 n -,a ,: ¡t l p s o o ot s o s bro .11, y --u Osd scla .-S o No dtnuos m e o esoad .,n dojlhm da y raoss d I d o s , el] l ssssoadeen a C ,Io ois .l55 ¡a a1, a0 1 ~ ~ o¡os :-. 5n p y , d s.re >.cs di-ladslolindo asoP.ld= ¡. .R .seque id ia t sn¡a r c p njos hu ss sO,A sio po -l. 5H P diss., tb ENdi EL1.PRENsod CETAo L DE s ao:,sit a in d posltar s s s ia d n i 5 i d d u i o d s s s l y s so o o lo p l. i d -o s idooesn-lnlos-p¡serasui nt e M dd o t os -r, is-ela d osd".O s o: o y i a osdi osd os,os,s tisIs0uousdldodoslod dlslslsoo, mic.Ai.a par. ls o.ioae c .indicioodde ase -as sosas loo dlpse-"-""'-~so ss-,is puEs Mro ssdaR CREi A .pni opa .oss.u poos irasn obrlO diod i p r5.o ueOnp .los is s.O 5 0050. s o s a s o i j l a. od s-,,! -e O ,tss 05 O os l, 50 P O S o a A o si .or ns iOsa "sus ~pindo la ONU -1 ,slnls-Is,-s o d ni, posi ~ j s, c:d o .i o i s s < < s d l s i la s O api l aq ..pt u asos si.s o a do 1is i ns io s i O .u -d'n sss lo si .t q Id 5 S o, s s S s 0 0 o s y ano i 5i s s O y~,tae, dem psssi-u.lis, ,.adaoslrrd1.Inombl a lutrc o.e.ls d. en e moe.PO:s;Gipa,. 1fu omiios1utSipopad Seiooisoponei copra.ru Pu Lssal dsloosuAsuEop.dootra d .i b y A O o L o mni O 1 1 7 1 0 galllunao.Eslapa s Las por los er odist~ ~ ,ai, did~s o Sue D fpos m OiOsiO. I Os l a. 5 uqCebos.isennelbsentros-saiss. dii 1dss o n Esp. os. ssssi = llena.4 ae l!a ',.p'',,rda'utosr azo.1 ,rliln a m Ientos -.D.toalsdo iA .sssoio u l u gnodc d]omits <¡8 E qs 00,, E m p az n .g los.partid os de opoa esonoparaequenP pbnicaohastaads dosi los 7a h.4ttlee ni eosjn sc s usdodis .is ooldodoiosissssgois d ia. s e s a da1l e e1 F rio, S .h b an os soslu ist'17,EnIi% .,l.fu ¡ ci s o ial d e o p o p i d a d y el dss s L onjaio a.dos 010 55 s o." b , l r d il -.lo d i i o dd i Cu t-A y o. ,P di q u e 1 J i C 0 tS. .do, C silis-otse 'd o l~ labos Am o .1 ,¡.l ivb. rectsenvuelot-das .-pa eldelarJ.dsa : ejtnuc ynBn. ¡N1rc ult s tnyo'u e-B -t, !,aafOM s.Atoi ia le PA. id iuvaniu. nosp di d irsosen ,lngl tIi. dod. osidosoOa i~bu osu:isso; de c iioe,tr .:tsy soilo opoo 150 J .' ,.IRad .i ri st do enOdlasona f eb.er o b io e a l aits a lo C, A: S lobsmihast b a -tros, Msle v l ta -o osis eass h d cao quesOs R ol sobrd o m plope s Cm, d, L msi o gn zui5: as dls s. s¡I O-OA 0,5 c55 -S--Los ,, oAo50Uid. lo :10l i q Adia sal a dsto sao glnio diusol us a h-Estaos n.s Ai m qo siit hIo Am lstooislouy pisoi.us?s)ve st i s is. -CssOo so la lii ss ao0 la ssd omno -q i s ims sIruasdn Pi. t] -, sds05 o7 dssO 1 to,,, -il o 50 osd is CosiAs. iunt 11.ia ,at a s iC s pode oO Oui, :a di s s. -.l pde i.u Am iooi mnR iega -sol dof o sme n ibam e t, e oXspe i lent ba. o reosa o s. i s -pde c s o s-s 05 0 i 05 5 s oDl i 5555005 5 5055 om ,os1~dti U ia la io a p os uo os pa t oo -s S s d s .A sa s a do r lo l u muyo5 55 ibO s a s :. b s a, O. l" ~ a odi 0one a h5 su p e rv s Opisi n h" P q rsi n o o i i 5 0i 50 si -A O olo An isi,isa eoefecto s ,o sio os n ~so saps pisP .,s :a5 lii, Es: d IEtrWia j.oo 'ial p Dose edesy .I uPsldo, re mantengan Ioban fdud ~ ormajoist Da jugui p ar lopas fira-alieso til o mres y muje-o os ni queo p a emsbuS sto Cril.c. eii~t d 1-otrLpzFr q" ,u e1it iitl ,$uo o .1 Inara .od q01,anosdlsooAas, gne' o n l, oson s-. 1 iOoo s.sspios osesboe lospcaro"od,tn l5550,pa o 05 1. ~1isooiO ,o5 1939.0Yp sdesp sE dplois d. qobi uuoo11oAlA.lo-~ ~lo s ad'o uFAuO. soadsgoososs ,o o' -Udseso as uo re i al:, u h., B.nc. do ctA o a Ua.issioadissd¡a ,so -Lsieh. i ha or l ornatt,t oretsul y _o= .,ss porsord n de tos si 1 os,51 ip us: sogi .n1soss ,oosboas55So1 osdsaqucreen,em-erosoque:dentroo a-saoord osEntros 5ss, uibA ss Lsp155,s ]M iot eur ~1i aiaiipi, e fe turiis A.s neebrenos Ca pas h so A p sjso,:os11s es s s ro u i u c .'1 ,, i : ,poli d o A s p~oisoh 5 d,01 s~ dii ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ud SotdaParaPs aolsoaba:: pto lo ad so sol bsiid di AloootisGregariloo delo Reiall.ssn issonsrseoieospio sobo pouds:d t sAd Auienso ssiooui55:sos-t,05 d,05¡.s dipueSblos odid, osisAs s: ha di de0ao t rd y o adol. -, lo id rta a rosi n oA .lo m ucha s .la Repliail m o o lsd ro rt da-lis ro des uns a ot a so ladi ot~ s l og l i oo iss s s o l .hy. s i i -.1 pi-s 15 sO. S5 15 o i s SP so 1s !0 'i ss ap od a P Am CL esto lanst de A:lo Lr N lS de Vllss il o s lno. q .s s eo s ,% sa ra y s osa sio o pde s o sosion. E so o .fA .s -d e¡ a no Ncis. d o -a de msio sPs i Y eAs l quos oisssr oo osios -'a i -o. .u m n p -ttus-irtote soen u lot osa Sod ~ .osonsdesjm. 1s lu d, s hsbiplsss to ri o H b io iod o olp uo itosloobl 1 eea lsn o e ej in i dei siped.i psP.os.sii5500.osui ~t 20p d u Si A uo d Ps E n-ohio A it o istsde no lvrls.lis i u et am leo alp ., susto. d us nslo-sol Sso atsdst it s que. ,lib, dla soa ssa nIce' d. ,s ri bRis poso: sol, psl o es tii 50ri5055sbiso, str¡ is pis O Peis 8 itio oa, u i guyr l O N s s a pu 1 d-osEupioa SeDi .y b s u iv aooo cr -ond n da a u a do o ioE d t i, lisio L os.: Is-ilsoso. s, e r dposy teAlmaiayoietaene di ci Qonmia.scmollmaoeolsoanon peroectiv .can o a o .dse-confia d in i tit ni S. to d i sdo 155 d l p ss a m 9P !-,nisiAs a i iu y Areano s t rechen di 5l a a o a Sotii d Hoi. ssfudtAuro osu .snido i nvo5s5 lvipie o d e sa. d udosos s. o9os&, Asnpsdsoss Pl o s d sI siaO oo 1oOspsde esta siOsnstoante ladae-Lis ,,dii i a ncpi r toa s Ip s iar to s ia do at ri r eta-s.sl l, s .U ..S. S.a l t ad a o orz d .d olas n u ds o o s s d p s i o. O s q s :5 O sso S si .soo s -ios o o l ,, .l. .1sn xecindpoednesd Ieposzim yqe Pi uno pesplaitsu. o os o piludeismpsodooo i o o rids. elnutan do a ,ss o P iois Oont -io~. lo. ido.: 1da os q idi tai a. detenazm ntde aropostruiiolaCoa-nAm laos.ot,,,e pCbicarilsisOcia .1 ene. goaday Sosla.uo in I: l -P esminetds'. S ss"Pesopo ridosis hob .10ustao verss alospioOPma o.alo"dsossdi'c5l !as-sos .Ros: Nsoil A"Co lques. d ih -,a stayo s tsutuad aata s ea .stu lal directarde Saltori va -odoCa.sd cabit. ss.dos ch lo ,alss i a Cu os 50550 cm0.-Cs aomloe ss .osis AmiatipAno s t i u o 1. ls pio s 000delRO: :.i :t u otsoti .ubs .oasuti.u di EiOOOu u ib d i ossAh ooso io i a Cto PsAn mstab d.di iso .ti 5i odas.]. s.0deltacdos conpdiversas 5ri Osdsscuit.SYasesaiiid, so, tso,,,la soissisoi 5ssdi tos u slossls. TiOIOu Jadp.e o 21,Pa-doi, Oi o A.00 da opinots. uido i bsos.sosba, aooi-.t. o oit. eyno i " do .i,,uso n blai51s dieOsda o si.oo isso,oyuiunsoba ooi.dtsaaPuo.nto isio ioiuoosisn. utoii oobie ,.-Pi -iriecROtti p reeagic~ osiseOinsrSu55oafid sus reglaOssscn s~ edss,e i< As. l ti -uoto eS aniara ostrsn.de al.s.,In -oso oslc,is.,i4 .de IR.p doII' Pd P o que
PAGE 2

¡ Nain d, L7, P 0 oPR oERA1d,a od r d d e< n dv:eanrcd a n., te~ dime 7< 27< d ,,,-<7 1 uuh-. ~~ la Pr 2ps ', Ley boj i, 7o < <077s luego largos a77 p777<071e,<. : a.11.E ex.rU 777777e7 -A fir n .1 le ost e e su de E ci 727<7777d o 2gs l oI rt7<1, 7n<17 7777tee vinsdecz, oo cIncet 0727<7<7com o2la 7 1 e"7t7r7r7e7 7 nd e ".<0 1< 7 jfle o a Zy"es" e 1""1ei; u e odge e aT % O tIntderti.etio n al t a c o ia n a m e a l a o e er e t,¡e n n. ciones .a s C .deu err e rvie de ue'r L -r "-d L as e hecc ons o s n l en .-m a c"de"Comat*ema g. enower visit l = Uris 11. C*d. .E ereri. gelnitral el rtelGnra de cvo rcts Ie d D am r en n l" delhll ino P ,slpel.38 o ne d a c ~.i n .es tie ,a .es.u viE uain slbida a rop velr jo d a i i o i e e a o m igonel geneord o a l Geeaorprg uee dS. a ElrInillistite ti. .Mit Artfur el Per tni teatrode d e lae ml~~" y d.r tldd el T. y e r ne t~.ei e o e i E, .1. _P. e _m_ Entgeneral 9nacetoew B.onday;fi 2<27 que .o < ,n27a 2 7a 77r "77' 2i27<22. 2t7702,200<7<777777<2o 2< 7<77< 7700i 7<10<. 1d-5< 0277727 t77777<7< vote 07 7ir wt0777772I2<.<77 '2< 0c0<'
PAGE 3

JACINTO PEDR VICTOR M. PEDE "EDIFCO BANCO PEDROS Agiar 305 Hbo Thdfi~ A-9606, A74d yA GRAVE DENUNC Ms de 20 familias ubicadas en 1s tih.piri 5 haciendas Resbalosa, Uvrtl y Lim-ien e guna Blanca, se ecuen, ndan, alega. en el ntaiento de Gibra, segd ti pop inform'GObern.cnl inp.1 r Muh del MnitiAi dei Agiriculturainiesa ,.llid" --T d u r -rts fimili, h. Ido blocds. 111 ied pir iOGu.rd Jurada del eniral de la Cruz CAMISETAS ESTILO OXF"RD 1000 OFICIAL 'PUNTO SUIZO SILOTEX P. C. 666 .Otrav d.esde 65c. SkNOCE1COMPRA4DOLAS: DIARIO-DE LAMARIINA.-Donminio. 21 ile Enero de 1951 a-,iRni 3 Lii 1de )eUsdet FRANQUICIAS SI USTED QUIERE UN BUEN RETRATO. VEA ALAL 1 "La CancHeria c,-bana h .slicitado sn cr msi IDe lasLetras Ld rsdop ll FRil-d arQUc IpA 'cM E R A Y Oel Par. la sefacriza Mary L. Taylar. alig. 1~ .duat e sra ¡ S r eS '' nada a la Embajada de leas Estadeo N u Evo Esm ti) 1,~-,'1-,', 1~, Cob y las Artes S .enad .o mni, "dNortesriatCt a GALIANO 412 Lnl tAN RAFAELA EdMatan cual procedente de Estados Unidlos ¡ 1F.RRATk 1 ir 0t .1r Aeronutica 1isitaron al Ejecuv EL r s Trr arona, Fraga, Carbonell el C tuso flu a iChaDespus de haber pasado mas de n des a avigacin qeeal,s, em~nonCiuadad d.tMec los c001pan1s d q ae.regrei e L Habaa it dolor M .n Cub. expone en el rauel A,,",ti d Varonw presidente ,,e 0 YIP-0dliSena .dt y ayer.i documentos del proceso munel politica tamaghyinoifui recibid. dp.] de. la aeronutica, desde los por eSI Jelo del Etddoctor C11~1.3 ulrcia glbos aerOlstaicO a1 Prii Soa rir. A esta ntrvista acu indos onagifieras inftidli o dieron 1. .s s dores doctor Antoio 1r 5il1ente hasta l i z ii zados M rtim Frga, demcrata y sub. poderosos aviones que se emplan idordi RC en fun iones de lider P lar r spor di dt dse o Terminada la conferencia1sP,. Par haerns as lacda a on ridisitarse acercaron al d ctor de 12mp1,cion del progreso tieronci Varona Fava interrogarle El p esticael orTery t enld1, g n dente de Senado hizo estas mani es ti'¡:. d. n. in c ita d u1 .l .dil d ie eslosleplnos de pOpulidlt 1hH1. Palacio en catldad rr. capaces die vd elidides hiper d lideres del Congreyoi y en rept drnicas Ydetranpobtar con -,1 .taionl d ci Cod. AuteId o l J iNtA DE: 1 std t.nri, i cI ulc111 Gb APROV ECHANDO ieltulosa original 0 d coen ler. .p, rtunsrnn c .eje ent s pbl ,teol dgit.,os la nada d d. tcs en delensade dl d delEtd C 0. L i .Ja Di.s h. querid. hacer.o 1 Y irdelos poderes pbicos en general 1. de sacar nuestro plaCeta oA 0 tA i c r o las C E olle dpor iFacin. o Id tendrnsuma1 ,19n ANCE F MsIaDdelic'osaAomedIaJdESaEca y tracendencia nacionaBAJAS J.ls R.oins titulada 'Grace en, otrl ra oficisa A. ~c pouir lo Terre, con un primter El seor Presidente de la Repubi acto en el Ciclo donde el Prinerea ,despachoIdyer durante aodas Miistro de la Corte Celestial aprimaana y grad Parteadeda tardera n1tie dari pi Diri da E i i n 1 las oficinas privadas de su resid L E cat-r111stci1n1a por oer itd tat o. i. a1151111edi ir ttttoii p¡;L
PAGE 4

DIARIO DE LA MARINA;-Doningo. 21 de Enero de 1951 MESASOFA FZ&tBJRLPE "LUXE" Laqunada en mana cal dad en Blanco Nian arcada en Crash de pnimera en diferentes "D1--resn Nariacin en su precio. 1T A PI CE R I S-n Rafae1N., 859. fl t. Oq-ed. y Sldad Ajnt, de l o, ,d.ctos 'KEBIR~. Fi ¡ clre 'etaptieept 'MEITO*S ?AT¡smorc. TELEFoN FREIOHT FORWARD C CSelgre ca -d et nRca Fa o3 -5932 Cheele.e et Ce r e Beidie RIiTO ste Ott o tono p"ono de : .-.tan 0.-E. Tbied A .M~ee. Feo. d, 5~ Nc-cc' 3an. tt nono, NA INSTITUCIO EN MIAMI AL SEtVICIO DE LOS CUBANOS u enharrams aects e lagra cOPRA -aEBARQUES ---INFORMACIONES c atotelca o m a], -ett. n Pat. 1 en Ml .eie e. 1 e Cub. oerib~e hto 'l.o abcls 0 acn-dado gentert o nem .1de Vera., roeor tE c-t0tOcccnt'c 'el oc taconeo Matoc yca n oca SN-ci Pilo Ecneela de lIcenieria de elaU r1 1 ~ococtorcAlbrtc.n ~tFdy d ecd-aeaa-LoHnnye.-gen ncc ijo ncco c ntc-'etcccAltota Ltm. espos .L.ebrda Fernne d e.Ve i, p i tm j oe li sp ad,,ga d-. in. oSri, toamnadslsaegis L sr eVer" fu asutid. 1neoentee .concc co o dI -nauno nltnic d. ce ~ Cenr-, r el doet Ion Vanan r olo lpe b ,nccnc ce otto rncs ccO. el icncOct., ¡ Slehdcn. el noteble ~ocon Defln tivamente., lo mejor en Modelo 16-C-104. -Moderno estio de gabinete en Blanchi finamente barnizado. Doce canales. Pantalla rectangalr de 76" de loo diurno de alto contraste y precision. Antena iterior. 19 tubos. Controles de fcil maneo Modelo l6-K-2.Preciosh onsolo combinando Radio, Fongrafo, Discoteca y Tele. iodn. Acabado en Blanchi. Pantalla Rectengular "Luz Durno" de 1V". 26 tubos. Doce canales. Antena Interior. Bajo coniumo de corriente. Circuito sincronizado Gruen. Altavoz bynopower de 12". Cambia discos de los 3 velocidades. Espacio para 100 discos. Como.regalo., como elemento de diversin y belle a para el hogar. como seal de prosperidad y desahogo. un tele-receptor'.Generat Electric es la cumbre". Adqyiera su tele-receptor General lectric y empezar para usted una nueva vida ms amena y agradable, que lo estimular a posiciones ms altas. FACILIDADOEh PAGO GENERAL ELECTRIC CUB Prado y Animas L. Habana ~jc\A~' ;sC~ En honor del doctor'George E. Slambaugh En ce oent del. comide poceeo pe e el DIA RIO el doctoreSaee nbaighy eO-e el ce.e Teois Mchin y Saleme Santaariea y-el doctor-herneadeo S antararina y seioraGl.ora aerric cFotoDM-Karreo). En su preciosa finca detlncarre-e cAntonio PresnoBaslnn ny ee-cnerJosAntoniopP.o J,. y te. .te.de Arroyo Arenastfeci-neo a Mtio Albarrn: doetr otcavo q Le. 1Hidalgo Gato, .ene Fern oche una comida elcseor Toma Cueo Rubio y sena ConccitaFe, Cno>n, o ora ElisitMnW, achin el estiado cabllero. n .y~ ndez Roge. Genncc LuLtl y se. doctor Eduando Riceno y seoral in-ne.S.; tan gentil, Saloc Santamca cnor nMnit Matichn. Fernando Santce Coitepht doctor Arturo Abaill zmarin. y sc-ora Mar Luisa M.y s;4cr Jorefina Gimnez, docto, Eftt If en totndr aedestacado -. And-n Catet y sc-nc. Aedo Alertn Oonges y seote Ofeln L pec ilista en gtrganta, nriz y vi Goint doctor Ronl Baros y se n-pc z O .docto,-AntonioCardcoa y c -o t de fama internacional. profeso tGiora Cstbl. cactor EiLio Mart¡ c-rcCeli Linnn., Arncctdo Cuertnct. Geoge EO Shambcg. de -o ce,,,oa Olathc Pjl. dtrn Jo o e-cto Necita Ais. Ma e Borca-inestern Uive-sity, de Chicago. sG G oysrancl Ntid-han nnllo. nn oS ,Mignonn01e Oln. d tsmterccte. scMncctotp.tttted-iAAalctye n inlonnte, ee or, s OtefAl.ri Do.honobaugh. que han venid.ponrn bcr a -de Cacdeno.1 "t~. 'aiiin tidade Upanmna dis nestra capital, .e ns ,n DI Jocs A. Suus o,.OfY to, C~, ttte a a0viud de Cancon: 'e, t1thtable otolarintlogo doctor Fer tto Frat.ani. doncnr Rneo Pnedioso : ctontc Sylva Onetti y Ancace o G. Santancarinatquien trabaer-~ Beba Pia.dotr Corni At-ta, nce y el doctoLuantcn cl durante a estanci en noFrncccdtc y sccOe r ilia Fncony. c in otoE.sir.dos Unidos. La comida fu servida en el jardi. Mt ce ¡iUnin Coefietd nruc.d yida .e y e "bafletcuedtdispuestoen la mea del comeLa UnincCoctinecttcatalcue fu ncqueotddnda noelco 1938, dondecorada primbros aentecnun dday ne-p-iaz porntpctc -norquec-na-ncncnes Pttcmer-aD.,t'o de flores del ncompo. tnontc-nnncsC.rbo.a mt o -cde le cetpblic. lcenor. J.acne A continuacin los nombres de uosntaotcnotradc-tndo j anc-nnm ne cAcecnC-rts. ntoad, tic-necesarrnndnarcncrite-1Lo.Unin Continental otrece prD. cnoarocNeoPo-tu.ono y se on paonmccnc-on en el Ccooti xnt n eb-ntentoe rcDulne Maria Buen. docto,-Jo Cuent conun Ililn Cot FRi-iCntina en la pgina CINC7O M N de 30,000 Ton. RE1.Ni o PACIFICO NtESTRO PROGRAMA DE EXCURSIONES DE LUJO PARA 1951 PRIMERA EXCURSION A SUR AMERICA ABRIL 27 En el palacio flotate RENA DE PACIFICO" regresconco via Newtc lYk en trasalmntico de luc. V 1 5 1 T A N D 0 Panam. CnlbioE cdor. Per, Chile Arge.nU y.yB Hoctoni el nn ndese Santiago de Ce a Bencs Aes por los poanes lagos el s SEGUNDA EXCURSION A EUROPA JUNIO 8 Ida y vuellacarontn on aoo nnoluosnc.noen vapor de o 0.D -uc0 3on dec la U. S. Line AMERICA VISITANDO: Paris ,Ginnbra Berna. Interlaken, 1ungru, Milan c-onn, Venea Bzcno, Florencia, Perugic Assis, Rom Npoles, Pisa, Gnova, Niza, Mennt;. Montecarlo. TERCERA EXCURSION AEUROPA AGOSTO 31 V'I S l T A N D 0 N ossau. Bermudas. Coruh-. Sontander, Banrgos. Modrid, Toledo. "Escoril, Znc-ncza, BOrcelOn, Crccssone. Ni:a, Montecarlo Mentn.GenoVn, Pa.C Roina, Assis, Florencia, Bolonia. Venecia. Podua, Verona, Mild. Laussane, Montreux, Ginebra y finalmente Paris, regresando en *el vapor d9 50000 toneladas "AMERICA". 20 AOS LLEVANDO, A EUROP4 Y SUR AMElCA ESTAS EXCUESIONES DE LUJO Todo pago treosportacin por m=o y etieee, comidas, hotel., de lwIce paseos. oxcrooe.nes, teetro., nnerlcts. IMP9ete. proplee. equipole. PODEMOS OFRECERLES TESTIMONIOS DE CIENTOS DE PERSONAS DE NUESTRA SOCIEDAD -QUE HAN HECHO ESAS EXCURSIONES CON NOSOTROS CoMO Son pequeos grupos deben cvisarnos eneouda los que estn Interesados. Pidan nuestros folletos descriptivos de luo. S S. A.M E R I C A Dussaq t'o (ornpany Ltd S.A., n BAJOS'DEL C. GALLEGO (Vestbulo T. Nacional). Telfonos A-6277 0-540 -J J SENSAC0NAL PRESENTACION t-*rSICARDI yBRENDJ la mxima atraccien en na rignalrevst co su extics ailrins d knoy p*64 y ANA GLORIA y ROLANDO GIL MAR c U cc d. .mmbo Orqestas Heos. PALAU J tan etateey aniadee 'RUMBAMSU =====q pgina 4

PAGE 5

-DIAIUO I~E LA MRIN.-Domingo, 21 de Enero dm 1931 Pgtna .> Comida de los esposos Belt ~m hs r.idena del Renesto Dihigo y tiora Caridad La. Lo'Coso, ofrecieo ~sls essods. Coido, teldo oslerno Bo r ElEMbajdosr de Fiancia, Ex-s sb)adr de Cuba en Wshseor Brn.de Bseauverger y 1 it s .Y osoadaadesadad. ronea0 eoos.,s.,sr. o y su bel lnio de Hlda.Exmo.ui&5l.omy Oo' H.,soDnly 0.l.]¡ssenoarsd.OD. d l ~ d dtliEsa, x=.s ElMst a.o.d N.osis.de PoDa tde Peda di Csossyas s-be sefi AlvosMRas. y .e.5 sRa qsndesa Fecia l di Coy¡L. Crlsyana de Maques.d;O re -u 11 u la ues, d, Ca LdtsIoso rC el gbem.R 51a5oda.Vlaiceio.s o. ElIngoss.Jsortd. Ofao y isse ededor de la gran mesa tomaron Conchita-Giberga. as t -dems0 ¡ .iguientes nvita. Mad W .ally.1edmt e -E A du As d l timo. saso MIto de sta. ooicatorsseE. d a o %Ssa.RLE Bodas de Lata l prximo dia veinticinco arriba. Ser una fiesta prciosa. sentus. osY g.s., 1es tissta ide anochey yes tara msnssads por go Mosio SoLatio Rodrigu y su .sjunt Casino y p~rus desta. dso 1,1 n.anRa iiis es. e5-Ros07YFYAopse. sori.s.i. ossdaesnsOe f05050 cos cajo10.jrrs sra oso ue lafruta de muchass d505s csisin r -F es te an d o Luc es. s y o s sro s o sg" y. l s Santeiro-Aspusu brindarn al dia si-d Un primsr de buen gusto ser la guienteo sea el viernesveintisecorascis a. n ar a quhasis gsis. 5 tO t 'OsrRt SoRiSRIR.essi.d.i.1ssaoasa oMarosR. Areu buffet supper, en su luosa rsio y fian.y&l. xis,.s.its 515r.st. de de. la del Repart Country Club, al i.rdin Milgr.s. grupo de sus amistades. Tema para la crnic:a .(FP1-11 -Ren 1 P.nas EISI BOTANY4 -FRUL 70,O m P E k F U m E R 1 A1T TREACCON L~1 1 0PRO 0UN 7 .OR EC7 .SLASuOOM ciseA-ARIA Annciese en el DLA4RJO D1 L A MA RIN A 1.,Rot.o.R.itio de pre.rentia en la crnica del .i, el retrate . 1O, r 8 2R amporo yTo-., .de t lstig.ritosois bRnRRoo y tr.tide.~ leh.b.d.d rtobonea,. qoi. fi. R.did. .tnitr.05ntiRRl .1 Pd jlo"s par& el siiPtieos loen Rogel. Sardid. y Garci. E.o tV.p,*et. Ot.4.cRgototord.deraid., .ttt t.O' IR,del .RR J6_IU.d -,57. fosd r.,5soo.ad. 1. P tici¡o a e nvio, el eo Regel* Sardila y su gentil ""po" Paquix Garci, t o 1Pdrsoe E.nsovi a .rbel y encantadora r .rtensi T--y ,.5~.Er-t ei. O.pRr. U. felIRsRLoRd Rmuy Afecl ts'enviTos. .aR.nor.d. prcj. El ltimo compromiso D.sm., 7omplacidos1 a I ant5i. Ayr d.A nr vid e1 distinguido matri.nonIo 5.amortsla lid si mseoritaRRi aKindG iinane a Cre' eit. Alvarei Garrido y el corr seor Rafael Alvarez y seora LoOa oven Org Mendow y Kindelrs G rhdr. Lo n.I5lI hciera on pdoR Nuestra Rhoralmens. "Maqullese de acuerdo con el tono del Vestido" He ah el consejo de Helena Rubinstein Un maquillae elegante ha de conformarse, no slo al tipo de piel, al color del cabello y a a bora, sino tambin al tono del Vestido. Por eso le son necesarios DOS Creyone. de Helena Rubinstein, por So menos: uno de base roja y otro de base azul. D baso rojo, para cuando &,s.a d rojo, ama al, vede armc, ,nin-, ¡c. y bao0 OZ, cuando iRad 0 ,a 7 1 negro, blanco, azul, roado, fue/oia,¡c. Malmo: RsdjnuIin # i n oOrOsoca tosa en 01 olprsimr'gfpRRssoieRn.1segundo, ;. cluY5do los nuevos Red Hellion y LOsCreyones RuLinstein, si Cconte.tua finolIm&, S.14~ ycreiOnsos, con filamento. d seda en su cospgsiCin, $ ofrecen en lujospopeMtucheI dor&do0, a 150. s 7/d.l., no.ds, pt.nis l./o, .~ gan rafael y guila, m-5991 ,uineena d la Casa Dos Semanas de Oportunidades excepcionales para surtirse de Ajuares y Embellecer el Rogar Quince das dedicados a servir las necesidades y los anhelos del Ama de Casa, de la en tareas de Habilitacin. Precios excepcionalmente mdicos en Ropa de Cama, Mantelera, Toallas, Uniformes de Sirvienta, Utiles de Cocina, Accesorios Elctricos, Materiales para tapizar y decorar, Lmparas, Cubiertos, Adornos de Cermica, etc. Estos seis ejemplos le darn una idea de la economa con que ahora puede surtirset Crash Estampado de 48" 1.451a yarda En dibujos modernistas y clsicos. Con arabescos, flores, franjas, frutas y otros motivos. Combinando fondos y diujos de gran belleza .5 elegancia. Torces Piso \\ Juegos de Cama le Hilo *5 ,Precio normal375 Cinco piezas: sbana grande bor dada, de 86 por 108; tra lisa; dol cuadrantes bordos, de 24 por 24; y funda bordada, de 18 por 60. En azul verde, salmno amarillo, con incrusiastioner en blanco. Tr" P"o Juego de Toallas "Martex" 5.745 el juego de 3 piezas Una toalla de 22 por 44"; otra de 16 por 28", y otra de 12 por 12" En felpa finsima azul, verde, acqua, rosa o amarillo, con bordado, preciosos en cbenille". Tece. Pm .-N Sbanas de Warandol, a .950 En tamafio 72 por 90 En un tejido suae y 'uniforne, de gran duracin y apariencia, con dobladillos de hilo sacado. Fuaas del mismo warandol, en .18 por 60, a 0c. Y de 18 por 34, a 75c. Tore,Ps. Sobrecamas de Crash, cameras 5. 7 medio cameras 5.1.0 En crash doble de muy buena calidad, fondos azut, rosa, verde o amarillo, con dibuios en el mismo tejido, de distintos tonos forando vistosos contrastes. -V Cortinas plsticas de Bao 2. 75 En tamoao standard Fondo blanco en su mayoria, ,ctas prcticas y vistosas corinas estan adornadas con escen;s de playa y barcos, cisnes en estanque, lores se agua y otros motivos. Tore, e Si usted reside'en el Interior, solicite estos artculos de nuestro Agente ms cercano, o pdanoslos directamente por Correo DIARIO IJE LA MARINA.-Domingo, 21 de Enero de 1951 Pgin a 5

PAGE 6

_____________________ r cHaan,:a CaO la rss. ia.aullo de Cdrnasy Arenal, la aisble onfitin de ..fleto araereon 0e rloaftograsf sta Arncua do Cndenas. Gttleeraa Ganela intsodo m de GoWddlgton y Ofello aer do Mee. Fto DM-K.arrnol) l ie ista stuia anelel¡nade1-de Crdens y Arenal, gala detnurs Y lobre ellawn" se distribuyee cdn 1 juc tielen repartitt. itrasuaoes. aronmesitas de hierro bltan, y psan e ,l>e VISla dr ce eltjardin del ond, iluinada al,, c tuaseecis usirnle, deCrdenas, y su bella y elegante ea base de reflectores de luz de luna or adase ti mesas cn "Candc pu dlS.fi Arend. se desarrosll esta lest, con lic Lightso edr ala brsyadrna de Setclriiuli,yridrtas r oecceopeto,Insa a teillos. abra dl.ceScelebro alli. a partir de l"s scz.de l. jardin Mags" ce, o uninado raetil artay*'ilne A uncota'do de tu erua drt.dauadi tslaaa ii ocklcedeliuo tseleto, tie ittdr illasdecuberta quedt altuadael Tambin dejaron huellas de su ,nsaldes orfreci a serilta de !a bar. dondee srveron cockta s y buen gusto losartistas exqusitus del 1,a. la toda ynrana Maria Jult ahigh balta amad redtn en el decorado de la cs, a base de gladiolos amarillos y blians. etl.cadsen arrasy jadnera ;y dn.ralla onartitos importa dcs en un "l" de pata qu se idverti l c nt 1.e a e. d1 comedar, completado con faisanes de la.t iEl aplaudido cuarteto" Fondevillai tuado en un angulo del jardin. conVea a un agente autorizado Admiral hoy. Caompare la inigualabe reproducci6n de las imgenes y del sonido; compare el radio "Dinamagico. el foengrafo de 3 velocidUdes con una sola aguja y un solo brazo reproductor para toda clase de discos. Compruebe el bermossimo diseo de los muebles y su impecable acabado. entcbces podr saber ppr qu ADMIRAL es su mejor compra en televisun. TELEVISION Y AIRE ACONDICINADO.A. INFANTA 455 o uhF. 0.S966 o HABANA 1 Otra Pantalla de 19".Coesola de aba ci-legte diteoba. de 12". imgenes perfectos. Antena direccinal integral TRoa-Scope". $44.00 Facilidades de -PdW. AGENTES ADUIRAL Cia. Cubana Toda Onda, S.A. Sc Rlael 103.H Hor. Vaillant Moors S. A. C. e Columbiuy Ave. Ceantal Kohly Agencia Etna Radocentro, L y23.-Vedado. Tlectrnica Miermar Ksall. 5. ve. y 2, Miramar Televicentro C.; : 161. t Habana. Herondez Fiallo y Ca. 9 de Octubr 357. 1. del Monte Optica Man Reilly 512. -Habua. Havana Radio Siore Aguacole 206. -Habana. Bogelio Plna Fraisc Ordsa Muab ei Zaula 112. --Haban. .Pao BOy-8.Gunbrae Garca & Grcias Monte 993-995. -Habanca Cao y Varela eptuno 667.-Habanca. Frana5oao GutIrr Quinzo 24 de Febrero No. 1, Regla Indpondent Appliance Televelion Corp. Dr3 nes, 202 -Habana. Flix EBltrn y Cobo Neptuno 560. -Habana. Glola PresMuebles San Ratfael 812.Habana. Inr.auionaul Tradtng Co. Inc. Ayestrn 12.Habna. Ma=ina Auto Company Marna y 23. -Habana. Cuaoac, de Teleoin San Lzro'1016.Habana. Radio Electronic Corpoetosln Sma Nicols 360. -Habana. 1 A~encaADMIUAL Lnea 207 entre 1. y K., Vedado Antonio Siera Garcia 2 y C., Vedado. El demor del DIARIO DE LA ,IA .s Ignacio Riverr. Maris 1. Arellno y Josefina de yretas. G.stun Aellasa yRIm Mara de Crdenas, Octavo VadaS y Hortesa dn Cardes. M onl M1nydezay Lyda Pou. Eddy Baus. 17o5y E mi Atoua o Aiiol y it dneln Brit, Alnso Cueta y Murta idoeldo. Curlo' Carrilla y Mereedo, del Valle, AlbertaoGuiercea de la Solasa y Asthe Marl Puta y Valeino L. ,zOBanus y taria Teresa Gdtez Charl e Govea y Chinie GMez Ta mis. Ruberto Pesant Elena Fernndes, EduardoSrdnto i yFifina Felnunden; .toae Anoso Mendoza y 00. oA s Ceolurio. .Rudl VaidAs Baul y Margarita Pedron, Frank Ba. rrea yMargarita Carrillo;.Eddy Castellano y Lotdes Arellan. Barry Funjul y Ola SterlingtRoberttMaruhea y Enilu Ry.ort.Fernandn Veranesy Mria ouscau. Mano. Ra. mires y Angelita Lola. lRloel Cubrera ey enita Pujils. Leslie Pantin. Jr. yOsari i ndeln; Elicoe Prez Si5tey teajiszueMoy". Alerto Farias y Alia Auulera, Alfrd Mndez Csapillo e yeggy Coroalles, eroando Maciay Teresita Areilao., Aqulios Ordol y Elena 1 nInr .-mdo Ccalos y Mar. lR. ro autd Pedro Pablo Echarte y Elena Aguilera. Finalmente dos thatrimanios norteamericanos que nos visitan: Mr. y Mrs.'Benard Gmbes. y Me. y Mr. Gene Tuaney. Eolreolos ms:s La Cnded eCovadonga. Tet Bances viud de Martl. Micaela Mendoa viuda de Carill, L. uta Hechaarra de Fernndez.Casas, Margal de Crdens iuda de Maonles, Carm ina G umn viuda de AlCaos Y ta encantdao Hena Johs. Un grupo de seoritas muy distin. idas que integraban Gloria Carel. Alna y Maria Lutsa Mondo.s Mercnedes da l Canaaea.a a Mra Lutoa Martibea Piau. trto Marten Piraoa, Mari jsti.a Mars. Martha de Caslra, Lucilo y Dla Salced. Julia-Herandea Mercedes Pui, Teresita Busto. Carmen Sia. Bab Ldpez, Olga de Marchmn. Rasita Alearez, Mirtha Fer.ndez Salaar E.ncabezasd1 lo elacin de lo baBeros, los BR. PP. dohn Kelly. rector de laoniveotdad:Catlica de o Bimas de Villanueva; y DinnBereo., ~ Atdaasa Mloza lafmaaer Sergio 1. Clak docoi Rdlog Banaote. Bernardo Pfrez Daple,Jlob Luis Codra Saletl Pabo1 ; Agustin GoiloatiJr.: dactrPabsRsuasea. doctor Pedra Ct1, Carlts.G: Meloza. doctor Enrique Vzquez, God. wal Maceo, Luis Maberti. Desiderio Parreo, Manuel Rafael Morales. y -mSadao,. laeSaeibba. Jur otrada. .uanilt Montalvo. Pe. d. Meocal y Jearn Claude Abreu. y este ernist. Almuerzo de la Sociedad Nacional de Ciruga El sbad 27, en el Vedada Tenis Club. se reunirsn en un almuerzo las seoras de los Mdicos oaistentes a la Reunin Anual de los Cirujanos Cubanos. Darcomrleanz o lo 1 p. .sera s fado de canasta y otras juegas do El almuerzosee ameniaadu po. sica cubanaparaolo:quehn fre. cido su concurso algunos amilies do mdico. La Comisin Orgaeazadora, fomada por las seoras de los Miembros de la Junta de Gbiera de la Sciedad Nacional de espero que tas senoras sesstbano ea ten su coop cin asi tnds O 05. ,e almber b d El pr"e_ el~.1cubert. -r 'de 5.00 o persoa y podn bhsceroo e. mev. esopor 1tslfDOsi;P5 s.ora de Lasr; 1-5828. sedera d Radrguez Bus; y B-4817, seaor de ArmnrIng. IConUosa e.t la ra. SIETE) Y ?4'.~cU~3~?~>axor ~ (so ata 14~ 191; '~:~ Q'~s ~9si. sE -l LF [oro§ EXCURSIOfES.EUROPA El PRIMAVERA Y VERlRO, 1951 MAXIMUM CONFORT y SEURIDAD 4 DIVERSIDAD ECONOMIA Vioando tallo de idomnodengreso entreNewYork y Europo por los tratotienicms oog de epdos y Isiao del ntdo, de la centenario The Cunard StIam-.Sop C~o.paay,1Im~d. TOUR No. 1: SeNo. Yoek Julia 21 oe madosnt,¡mo "NRONIA" y de Cherburgo, Francia, Seple~qbn 21 el "QUEENR EIZASETH, el barco mesg prnde del mundo. Duraocin -73 das (transporte trasat!ntico en Pe¡moe Cinio). Ile las bown ¡s 8,ibdelools Admirl Ofrece la Pantalla de de ms Consola de combinaclon con televnm^r radio y fonografo. Dicotec Poneld conrl calor oro Termadoen Blanch 1$.449.00 20 MODELOS-Desde el qu todo pueden, hastua el que todos qierei.

PAGE 7

Crnica Babanera DIARIO DE LA MARINA.-Domingo. 21 de Enero de 1951 Pbicidad SUAREZ en Pla e urerlzes ¡ fo C.endo sdqi-re cbir G.rh de plaa sterling, adquiere lo mreor porquelaplaaesterinaae platamase y no se gta nu. Dura por seneracioeam. Su b l.eza ee~en"a oea sso d.¡¡. e Grhsa Ceepeay, ProvidenceL, EUA. K~ ERsmeo Jmc\ B-urc daesoWs daeoaM Oe GoeeoaM deeooes ¡.4 MARCA DE MAXIMA REPMTACION EN PLATA STERLING Distribuidor Exclusivo en Cuba Memorndum Social DE HOY, DOIN O 0 Bodas: --Mercedea de Armenterms -re Valds y MIan.o Geried Viqu,,e,.lss 12 oeridirno, en la iglesia de San Juan dr.Lr ubo Sarachu y Agustin Prado. J. e las 12 merldlno., en laI Iglesia del Sagrado Corszn. Coktail: -En la residencia de le Con.2 desa de Villanueva, de 6 a Sp m., ofrecido por su hijo. el Marqus de Aguas ClaComida: -En el Country Club de la H.ban., a la 8 y 30 de la n.che, pers so.ls. Santos: -nuoetre Se.ra de Bin, eI. Public y Fruetuo-o. DE MASANA, LUNES Concierto: 1 -En el teatro "Audtoroium, a las 9 y de la encho, conclerto de gala de le oquestl Tilrmncl de la HaCharla, -En la"Css Cultural de Ca' tlilss, a els 5 y 30 deis. tarde, frecida por monseor Alfredo Llaguno. Merienda: -En el "Hvn. Biltore Ycet and Country Club",& Ir4 4 d le 0a tardo,4f ldd P.,el 9oe~ e iaRimsde oeslOi.1 yee oi. Ab k hio Roberto, que cumple cuaro aos de edad. Santos: Vceant, Aesatee, Volor y Gaudenco. Don Jos Ro¡usseau me la clnlea del Reparta Miramar o ora grandeomrnte de la difcil p.racldn que sufri el pasad lu ne, el respetable aballero don Jos Rousseau, Iefe de una distinguida y miy es ada familia de la socJedad sntiaguer. Le eperacldn, que ConsttUyd Un xito complre rfue Practicada por el eoilente erujano doctor Antonio Redrlguee Dla. Que 0y0pr0,00 se reetobleee tot.lment sornuestro. deeos Del MeriC olcademy CULo RR. MM. del Merio Academy invItan r estermedioa.lop.dre de su& a lmnas, a las etiguas lunse y a toda sus eamistadas, para te misa que en hoor de Sant. Anoel de Merici, fundadora de le Odroe. ce ebrar el sbde poderima, da 27,. eles ocoe perdie da lemfin. e. 1. capilla d.l Legl. El obispo auxiliar de la Habano. moeor Alredo Mllllerficiar en esta misa. a la terminacilde la cual se servir un .desayuno a cuantos S. ooo Acgea dr .ric tiene r honor de haber fundado e 1535 la Orden de ls Ursulinas, a la ue per tenece el Meriel Acadrcy y l qor nstituye laOrdend Al. y 9 te lat dr¡.cdcla. dedieadr se 'on de la muJer Les clientes del Interier pUeden hecer sus compras es las siguienda Celo Adetsoe r CaOs, C -P .' l Pala, 000 i.l. .Mee. o. C,.sciss,.s.s. Os.ad. lee Ce. Cisre .o lcdsl. r PIo.,d. C. Oslooi ovd .lradeonea e Par d ....Mao, 5. dmias lads.adam, s 5 les.mis mos P s reos 5,,es C"alnes, Moensdae lee -misms Artecia e les nusesra Tiendes. Loa esposos ValienteMarury Se encuentran en el colmo de la elicidad. en estos momentoserqueio rido amigo Fnkle Valiente y su bella esposaSylvia Maruroi. 0tivo del.nacimento de su primer hijo. unaL indaencantad ra ni. hecho acaecido l pasado jueves, en la olinica de Miramar. donde fu sistida l seora de Valiente or el prputad toclogo doctor Julio Ortiz Al oenciar comp -idor th tii.envios cnuestre lrliotoon e tos rceoao VetirnOr-Merort y o toe .re s de i r tn nioe. t dostin-. ,.lda dama Pilar PoNo de Len ,¡ud de ValleteyIor esooes 0,n. ,e.¡,e. Certos Mrreioy en. Gor. slez, EANA -¡Lo mejor y ms exclustvo en MUEBLES FINOS! Medibo so satiaciendo los mc deocados y ex gentes quelos, nos colocan en pos cin de earantizarle todos nuestros trabajos tanto Clsicos como Modernos, os oml le MAS EXCLUSIVO. Peo lonr1 talleres prooio do EBANISTE. RIA, TAPICERIA Y DECORACION podemos brindarle d ms refinado en -el acabado del mueble. + Tapiceria fina. + Decoradores de Interioras. + Distribukies "SIMMONS" SAN MIGUEL 263 (en"r GALIANO y SAN NICOLAS) Telonos: M-8873 -EL! 331-d99. --r x¡04599 Ibaer"etea rea idea -de Mieternidfd, En 9.40 iCaoo a e deerl cO maria a de qe pu ep e --_ _rsybilte .oedec om o -2, 2 .do lo., ,7 ea, e ore. Sal 02 cl 25. 3r AGUILA 363 Meed 07.Ot. e ll. or Etl '1.erede 0.000 io000-.-rc de FeO. e~go, b, n .,. Oe do, o 5 ofren3. De 9 Ss Sei en D. e mS MOd. 20.627. E, Sheoofng. Siolo. fantcs,. OAmlplosbolsile Griso reye o'de TOo del 13. e 19. Tee eTO Y. R2, IQ.99 NEPTUNO Y MANRIQUE o -7f -.d 49.671.odio., to ddsy 1,,b.I-boe o d o 6.90 Mod 2d76 b EAF.cc r. ey. o cr d.e o N Se 10a tdo-e1d dro oo nooedod. Dcl 10 o lO. REINA 55 BELASCOAIN 256 Pgina 7 EnI la En1b¡ja.dgo de Chiler E. Eobaodor dr C hir, cEem. S. Fm'ti.o EderdOs B lo. r ce .oorenaj.do. lor. E rteOr Ce Flo r y sros AS.heAraoont. ddLoto .lCnde.sdr.Codonr Yser OortenI. T. Foto SM-Keooo En hoor del destacado diupdO.,oo S¡;:oro"n godeo mo t romo o : r "ertca., dotor Antoon 1r-, ohtlooo docto Eoo r Coee For. topo Gomoo ,eaYElizarda SamJoeliaHernndero G-oeona~prsidrntr dre aCooimio dr Sotoedro. JoodEo.O.0 regn y Auo. lro o.ueridacompaero Pablo All ciones Exteriores de 1. Croo de ElIa Machado, tInacio del Valle r do C sy eor Dtulo M eu Os oroetinlegadonue ltra¡O ,,o Pedoo.; Euoeo eray ri o Lo na. pilal.olroid aooohr eno o mida .e dR va C ldet. o~.1o Aodte.go ompletandoolarelacin deloma embtador dr res rep tioa heR o MogoIr O1. Luis Moodooe Corooioc 0 secretarioue, 00 Elo a el boioen rido Exm.o.o ,seo r .ulo Laro .oda de Chile. Marcial Edwrds.y Emi i 0 Edwaeds Beo. -Cha o Barraqu y Cl raS, S pedo .eo ro M ReRO Lo: dr Edooords Una comida locidioo e". or'!-o AntQionV ent Ma""c aS So _o .Co.o'oboeaCod d d Cdo ga, l e potior oe co o med m,, Herkl, I odoiur y O tae oa aotamoso la ooas Ane' 00 ,n d e och. on tespledd.d, 1 0 0,rd. Atberto bebo y OCtoy ohoo Agromontr ooodo d o qoorooootorooorto CoooutooCo0b r Werne. Cooroooe rgco Ann ,it. Cormon SncheroGatarroea.CuooAot oden de .a Es lajIdN d Ch5oo. oooo. G noro MedOo o Coco Co. boleo oudo dr LonOo. Conch U gruoooditntdo do -oo,Or o noe Mooohot Portondo y M hrz o M Aoroone Pe.dr,, oo-s-co r eidded e ooitc.es dipom iodeCoo io. \,,oao r1, Eoeon DretIo o tootooo EnqK1 r el Molna' vOood de r e tes s e edl te .Artoeo. Lood Jtoneo SatodrCo s y .uoioa Pie. Meooe Loooa ra.l al dencbe. diorutEotodo dr oros Oooout'oooto Dotoo. .do oro Guttmooo deGo,,, oreIoooooTom cr sinas. Re4 Cu o0t Matn oAi Lee r; eoits Noooci Gonae y Co 1 di o iootoo ddio ; o oO0d crode m dr loe t dmesquodoStooooo 0 SoorOo. Y eeO greoP dr oobo, O roo, ar et,.1sdo ot be, y. tt am c en o,, E drrotor d e "El Poi s"v o,,,, mn Modo,,,,, vcroB nny M duo. 00 sa omcido. e lbdide y roq LoG roo ooo to nezoro Mo orque. y rOotido Coaso. Jtoo iio t'ootorr eu ae.i.arem darcenhards -o,: B00r0th AroDe,~ : 0 xr de rOo noo Lood, :G : F. dr.oo SrT.Et oex preddnt do e ,oReo loo, o PIllel orrsa el Moodo. o te noce drO p:oodo ooooees ot o Gao. omoaodootr Fraoeoooe Etrat.insredeCEtdod oo 0E,00,,,E Ml ertAe Prr .joo dod, eAryM rgotrAudped" oIor '¡sto DiIgo. yseor: C ori dod Lo. Seoto :,on Vga y c e ro u roo CrBel Coqoite Ma rtn l~. oldohyooasseretoroo dee T ,ne,,o.S.aOB ren r e,, docole W tloredo Lrie oc.s e dopeoeooOomeoo dooctor 00000 uo, y oodoeci o yrctre drO o'eoono oors 000 drlTprabao, y Aurtoo e . seo A arcc u iguez. ul dez;-Aogrt dr Zaorg y Ototo PrtEl esoorlde td ComisonPdI Poortoicono dr Ct Omiooo do O do,, OcsendoEspiAreaay r eoer Exterores drO Croado or uon eqoooo godeo dr .ooogos e otoo onioa Mooetrs. or b e.dosora Mdor yoseor oepoonPar .otegroom d oeom Y aseoor GoooritoJoMro o.oy 00 Atocansa: et soodcr dootoo Cr o .n de sus hto terns oo e imaooooeMigund Csdeodop. .orM '¡enoaoadoMiaertParrago yotF lo s et oeoo ncPcrogse inortao e t s yolosado dotoro , LoosAeo .onoiame s BM,,,,,tCAnd va v Ane S:ntinooOeyeooe Beroha Zog En et jardon de acs esi i EdoeMann Eebernod C heraC ax s idad L o. ooo med:ootXaloo n rorer. Jre. o MdogarVita Edemn : El oeooardooeNeoos ,doP 00-00,00000 tocooooreoeo roooLoos Menndrzy o.emoeCodo,,,nd.r 1 -d oooo. nR :s iYI. endo ulorto' ooooor tGttro'Leo .-d o -rei 00a dc C.eo O m r i 00000. 1,e, a campstrOdrbcio tiern selT Grtab ro y d 0 tolHe y~ ClA Coeodrd dono joco Srbo-ado.oeAngold .ve.Odado ms E "t r ,id n 1.d l A .sn i en rtcp r n d a ecmi n r e M rgr 'g'e yen 0" o e ocionodeEceidodos.doto 0e1 o oun orq Eguono 0e ,,, ooen Jor P atloyo. .,eoooee Lo,,. y y seo -a Auia ter 00uo000 Cod:vo. l dto,, Gercodo Guo la Co .o. h octr rylodter ro le P. 00000 GRAN VENTA REAPERTU.RA Ahore, TRES Pisos Repletos de Noedades, Aire Acondicionado y Cmodo Elevador 10-%DEt VARIADO SURTIDO l5.E: $100 Precio Fijo: Su Mejor Proteccin Pida nueso CATALOGO y le ser enviado por Correos. SC>ok SATS JOYEATILES -s. NDOWO C01 a P J, HASTA. EL 31 DE ENERO GRAN LIQUIGACION DE ZAPATOS Y CARTERAS DEPIELCEN Creaciones "VETERANA" G-ALIANO 260frente al ASERICA. Trasaladamnos nuestro Sale de Exhiblici y Ventas al local DR. ALONSO PORTUONDO REGIL. Ceelt e Edificio Mdioa11Iesq. a E -Teib.:M y-2744 y E-9SI. o

PAGE 8

-Ai3-IARIO-DFAMARINA;-Domingo, 21-de Enero de-195F d L ,Fe, la jecha d Pbli.ld. SUAREZ Annciese y suscribase al DIARIO DE LA MARIN j~sd, 1 1~ r AN IMPERECE l'EltO 1-m eltyiciet. Sebl1e del Alt .1 ~ e cdad~,rval.,o y qew m.01-, dofrtm s os y tis y ilyy b lede Udc4 Le liebRne. -1 .o .JOYAS ¡ ,O PLATINO. BRILLANTES. 1,1 BAYON Y RUISANCHEZ NEPTUNO 163 -L LADO DEL T 1ATRO ENCANTO) --. -.-----------------• *iuebles de-CLASE Decoracin interior GALIANO 212 1S.qi emeI ca se MillO .tpeede pee Sue UOill Ma illes de B (sch. Oiga Livia Fernnd~ te. GlAdy. Jp, Ey Nin y GIAdy. Dsltl---F y O MPardo: ( nmettnda quereilto E --Nin y 01 igaLydia FernnileR SMartha Zatarain. Raquel Ansol, y~ a, eejd Viyer YY ,Carmen Saipedro. Graciela Marti ye cCub del CAn, Fpiioli de AYliybl,, s y I¡. guients seo nez. Marivina. Durn. Oga Salmn, lblnlaee l, Pla ,c, a.ii'dc harna,-o. la PCr,-s. at Elen,,Varl,d -ua Yo,,]¡ladM MIl, Siar Terea Croe de B.itez. na. Oli, cSred. Hayde Mlrtliez 1 vini on motit e ~lac. Cz, nelinaP[eie Lra de Viydero. Mrclita Alberni. Maria Luise y Lour iemer lRyacl GeG i, Luisiy Zrly de Alyezc des Pre, Msl rrll ,,-lado p-r .1 CalOl Ln r de Estap Sy b yEl. Gylyei. d.imo d-i e,i. y-yiAlyy, dy Tybcyda. SIc, R y 1--ti a-riendir. en a rm de CasancdAn A Luisa Cin-rnctay ,ooZle iRcrte. Syl t d trey duianti, 1. imi S.ustdi, Dia, umtia -vin Bar. AmorM.A],. Tet Prz leteg lo yo,.y Lordeis.Rdriguez. T, T dy 3%il d ,rly,,rlydy,d. Villet. B.rges, Te A sus .mg.On" s .r delGaeGidys Jepni, R t,,,de ~je ElLy de Agero. Ryita Airlo Lyp. Trydd Mrtcyme .Mel r C S q 'lille dLc,,e e YcanaOr a Eyc y ardc P.O ydear.-i.iCri olBe, L aBsOSyIi ,dye o,,yc .Oeoli, P.'ede H.idlterIy 1S.-1-e.yi,-,,,Lii. Luisa EnSis,, .Elen,, ObegSe de Ge,,rr, El S, rmanay dce ~. Oiyiay Uyz Sieyi-Eoc Bravo. t yParsde Llam, FIr,,lC,s este grupo de seyritas YSrlleraearrech. di A -1, y Ias seirria, M.rtna L, ele Su, Gleds Caney El baile de "Les Cuatro Estacioues" Tocan a ., ,fin.1, preparativos paLa Violeteras la numerosa comrae lSaile d,-li Cuatr Etciones;parque lia organizd le CcdesiM. ytodo ha estado preisto en u organiseorita Teresita.C Rcdeige y Feciaon ypuede tirimais. sin temor ndezcy queintegrarnencantadoras a yer en la hipyrbe, que serc la figuritas de nuesyRs salones elegan. Desta ms suntuosa que jams se ha. tes, tuvo una ien en las llticme -Y.celebrado en-nenra-capital -horsy-e IRtarddelpaesado viere CRioc hec yyanunciado repetidas en el Hrvarra Blitmore Yacht and yeces.,s e,,blerre n los amplisimos Country Clubdel Cento Asturiano. y serviLa meS, completa an acin se adr eara dear inaugurada oficialmeor iyo entrt "dc. tewatmporada de CarpavalesqueC.n Tersta ti reuinieran las sectanexpectayic he depeyd eno loritas Beba Alcorbe, Maria.Elena e ioei haRyede e y5cyil 1y ,Tcclcycycyc e n. e.Rel xtraneeR. y cinitilRir.na gran atrac yn para el turismo. Sabid e, yambin que asisti a las aut.ridhd"s norteamericanas y me.i-anas, edpecilmente invitads epor la ComySin Nacina, del Tursme. que viene prestandc eu ccric, graclas .1.~11cul nurrr n dms eintiuna r de beleyyi del mundi. De yiiu-doconRla-importancla del cent. ser 1. dearaci.n del Centrs Asturiano. dirigido por el ,.quisit. artista M-in Are1lan. con el concur Iode losprincIples jardines habaneLos ballables estarn am-iz7ads por las cinco mejores orquest de¡ momeito-, Ls Churumbeies.CaF-. no de Sevilla.Hermanos Castro. cContinentaI. de Duarte; v ,hCubakonga-. Extraordinacia es la demanda re ytickete. al preclo de $5 00 por per-,oni. ey lRa olcila del Baile de Os Cuatroi etacione. 1 1n. 502. ciQuina a E E. el Vedado. y por el leler.n. F-2465. Re .yii-r. MSccKcY, elearia me-na Guical. Mgdalena Sea Guantes. Y.yi Busto. M-ran Pedresi, Rmsita j Santeiro. Dulce Maria Mendiola y FernRdez Sbic. EleRa R.ydriguezBcbes, Merna Justafr. SAcilPujde Johanet Berth de l Puente. ElecR Ferndz. Miriac Seee, Mara Luisa Muic. Maria Esernee Diego. Mara B 1R1i1Iean Pelre-, Otila lcIa,. -Ilena Garcia Grin. Cuquin Valdes CeInec. Luisa Hernndez. lean Rdrigec. Melilde Olivcile. L,,d" y Edial, Henriquezy Ccaren Pre, ,uba. Otra ryy a.yconcrsacesVendi. cle-. que h.eCeeeyOcde CeyUe Mcllad y Balsera. la bella y adorable seoRA: cys trajes se ajustan a precoso diseo de Miguel de Caas. ConCecillieHurtadofoman.Vendimi. Clarita pOuicer. Eena Lavin. Lourde Scez,. Gladys Plasencia, LRuRdes y Ana Rsac Racire,. AnitO Glviz. Maria Elece de1 .Vega LueCes C-rdova, Vilma Prez Blenco, RosariO .iMcrcede RAndu. ARa Mtilde Joerrln. Mr.m Ledo y Elen de Marchea. Un grupo entusiasta decleentes de le pla c Tr.re integre le meparsa ePcesc en la Noche, con su traLeseM,,eoriginale R Rbonitos. L. talv se.r la. Retrsi mestas ha organizado la compacsa Liri de esuas. de la que lermarsn rarte Marn Hortensia Hernnd.Mr CAdbce.-.--B etha -AliciaAdamMargarita Gutirrez RSusa Mrquet. yann Sigare,. Alba BreceAl, Edth elia. Mrin Te-eSa Rnchee y le .seora Jula Snchez de Tun. esta ltca. que tiene a su cargo la interpretacin e los modelos e eogido. Como puede apreciseest asegurado el xito del .Bale de las Cuatro Estuciynes. del sbado 3 de febrero. Lydia Cazadilla Recientemente arib. n les s.pirado' quince aos la atractiva ieune ne Lydia G. CAtadilly Y Horta, perinecente a nuestra meEtre halas, y conrratulaciones P-6 sa f echa 1.se.,it. Val~ di¡¡. a quien reledenee. mnas as quttondo Crnica Habanera e meane Un saludo de felicitacin hacemos llegar tleipadameteu. c. ce.ivycd, celebrar cei. .u siLc. hastae c eeceiente caballec Vccine Di-eli,gr~ mugy pretigiod el com er~. habnr. ye reyirady. Tambin saiydymes e shijo. el e. rrecto joven Vele DOi Alvee. docitr eR Dereche Civil. Finaelente enviam s otr salud o al ceeccel Aricyide Sc. de Quesade. p .dc ¡'tr ceil tar eydit-r den~ylree Ejrcile. que celebi. ea fei, wu nataici. e Peticin de mano No -complaceros enoLrcer la rlceencs nuevas de un ccmprencise amoroso el de Isabel Justii leat, e icereledeer .elyiler. cci el r S. Crpehleccceuy Ser. hija ella, del doctor edericJeelinleel. jueccerreccicnal de le Seciln Qeit, y de ce di"' iiyidca esp.a Margarita L.nga; y l. del. ~eora GI.ria Gr.uer. La peticin de' ccRse llevara cabo el sbado prximo, diA, 2. la residencia de la n i, acto que revestirO la mayor inlInidad. -Nuestra enhorabueni a las novios La cigea de Pars En gran .uge, visitad cni cente eornuestre., t leg.e e Le CleORe de, ciOel ellO, cndpyr1sino de le c lle 10. e el Jslt.Rene eh,. estf, cledc la exquisita tienda un surtido ms onmplil, entre CCs artic d cinIll"e y en de ci.sp cl eec icpetcl nes dc EspeyFrncil qu le permiten mlpnener la exclusividad que la caracterz desdeu lepertu. r. Una de esas exclusividdee sy, la, bts de nIS bdedes Ii mano, den. tro de Ras m fin c mbilciye ceuy peceler per la temp.rcde Cli na,
PAGE 9

DIARIO DE LA MARINA.-Dsmin;o. 21 de Enero( de 195 REINA NUM. 1 -EN EL PATIO COLONIAL DEL PALACIO ALD>APMA T. W61Y; ¡C1RODOLFO. dI CAANOVA DISTINCION ELEGANCiA o s odenismosy c fo sequis, o os y muebes pi Sa sl~, de al y b Ultim a, m delos de P.alos ppermanente de renombre mundial Ase io delos m s exclusosYdistirguidos Salones deiionHobdnd Aiecid esmerado. KOKEN SAN NICU EL.10 2 ba S Te¡l. M6935 i ab Un completo rakamienLo de belleza para sus ufias Salia Inm s5 Li festividad di hiiy e Santa lii respetable d vimar-wmi isimi Entre las damos que celebran su de nuestro compaero Fmpilio Ra.t. en esta fecha eumplerns salum. dse en primer trmino a la resptiinIr ids M. de S.rz, Ins Mria Gdama Ins Gori viuda de Biguii. iii di oslii. Ins Maria FernnS e se h.al. icompletamente str.idi de. de fig, in' inc di Aisti. .d ociedad. Ldntera In.Mri~FI.~r viuda Tambin es el soo .de su nieta, ¡a de Rodriguez Lantrian. vmnueora Ins Mia Blanco de Ins Solo la viuda ne Melndez. tal Sen ossaudsr aaast Iu t:ribulada en ralbs momentos por In Sieuen lii sauidi pariise ruiip: miierte de su eposn. Ines dela Pedraja, gentil e intere.i Ins Romagosa. bla y gentil espn snte esposa del doctor arlo E. Mn. sa del seor Oscar Roidguez Fran. lei, ex presidente de la. Audiencia n de Li. Hsd, y 3uiija4, tan l Di ii. he¡¡.ii.ii ld Nise ro, espsa delseorPai S P.ltimd.jd~en.firi In6 ,ind Centurin. la viuda de Mc, Tambin hoy. bajo la advocacin de ysu encanladraI ja Ins Mace San Anibal, celebra su onomstico el del doctor Nstr Carrillo. doctor Anibal Herrera y Luis, galen Miia Boigari. que disfruta de un merecido presti. ,Ins Jimne y-Veril, ezp9sdel glo prntesional y de bien ganad.r RafaelBnItezwrip. n aer. muy i5Mpiiia. iiirado'-.nadMuch dmostraionesiidi afecto lid Sd iuda de Ramos, la hab hoy par eld o tor Hrrera. -La temporada-de Margarita-Parl Enorme entusiasmo e inters ¡g t ocados artistas del ballet y cor el disimo ha despertado en nuestros re.paldo de una magnfica orquesU circulartistos y sociales la torodirigida por Alberto Boletl, Margarit. rada de halet de Margarita ParPr ofrecerlmeijodesuare en etsfncionesuquiresutrn i Nuestro pblica, que ya conoceR lvidables. esai granarti ta de a din poi r su Prdxinuamente daremos a conocer xitos en Mxico, dndeuseitalesiiii tur usp icliados porlailutr pri. los pogramau. meradai adi dicho pas, S dem -Cualquier iformacin que se de. luado verdadero iers e. laidquidiii ien iilaiIdionbnos. pogras iide dibioispru cionesmes., et., puede llllii-iial iiilfd, ballet, sealadas pra los dios 7,8, no M-9288 o diectment enlai oici 3,15, y 20 de febrero, en el na de Margarita Para en el aparta"Auditiriumn". mento 72 del edifilo Msiones, en Z. Acompaada de un conjunto de des. luta ytRefugo,. Restablcid As.sr. encuentra la gent i' 'lora alsFt3y C.udin. V.11. de A!f.ns. el C Un.neoaiertnde] doctor Reinalopelracln de la garnta Iue sufr d1 de VillierE, el notable laringlarcentemen te en a lnica "Dotoi go quien la practic. .Aho Telev res "Stramber.qCatrlson Exibindo.en u lc.aMiiouii, ni Sdiiieniii, Bf"4M3 y 75.145. ObintersiCISCOS.STILO CLASICO. TV-FM-AMd. RLdi.-Fongrfo. .En televisin. lo mas, luJosd. no puede superarse Panaua gigante~ de 19. pulgadas (208 pulgds cua dradasi que proyecta imagenes casi de tamao natura diExqu ii tad.dExurc ladsu poene ei di lirg uracln, ar mayor claridad vesta~ -ddde ~ Sug n uid diohaltidliad e ~urdi. 'd, FMA cont .a tmtco de 3 veciddes.d An enas interiores. incidparable gabinete en estlo chinesco mden. di se. ftc.dd.terminad .mano. ¡Es compacto!'38"1 x 41". x 23". Modelos: de caob eIn.apada; hnpe de madiri nourl; y dr~d. ,pintd nne. iimfii. unid c c. A prnt. d E'.dis n do m, n f drtleihod Adis. Garinti. por un S. ATuICA"M RAMAR" SUSCRIBASE Y ANUNCIESE-ENI EL DIARIO-DE LA MARINA Nena Segura Bustarmtanfe BJ S1.dV"o*rln de S.t.a In, i-,eivIdd .tiu a d huo, Sl Joven y bell eiora Nrna Segura Bustamante, ruy. retrato pabicinsi-. ea-de Ilicitioi. P* 1. e.Sigu .tnet t habr en t. id. 1.h, tipie. dmostralones de simpalia Exposicin canina Td haci gu. quei' reii ii aniii disii, laIi 1'eie"ie1',an"""n il, : G-" d Crde, hbde eicti.ri, eli.min, P i.Lun A.c ,i. dii ureiioo, e.e dad Xi iin. B- r. liia r d Ro, TnClub, parir de la un.y n-U -CiiSi.M-i iiiiiE.u. di de1. ltrud. iA fanistan: Carmen B. de Faulin la terminacin de la exposicin, Dlmatas: Su Lliu. Regna 0 sea, a las siete de la noche. tambin Josefina S.s. Rhv.,er en aquellos dominios, .secelebra Pastora:. igaria Rabel .aya, u Fna "Fantasia Caina".un egioc -PedroGutierrez. pectculo, en el que tomarn parti V,ncsa: Berth. Egul-r Roili destacados elementos de .nuestra -Chino Alon. Teilo J ciedad con lindisimos trajes regio¡la Cazador Austric.i SBriin. S2 les segn la nacin o.el pis que reJi presentenEse-,: Ondinla Veta W,1: Et. -"Fantsia Canrina" se ajust~, JMAsquera, a un argumento interesantisimo que lolanideses: Irma Dana. Ada Veia hai sido, escrita especialmente para Wa y IMguel Garcia MNores. oc~s~n. Cuban-s: ,itha Vieta d, Caib He aqui, la relacin de ls spersonaDr. Sal d.,r Viit. Brahu _. e,:ta: Mi.En D.r.nl~,10, L. Corte: Maestro de Cereonr~ Lenor R de Andircu. Elcna A. d, 1a Ari.do Bono: La Reina, Julieta Ca Vale. Paloma JuJ.er de Rive .Piri deres de Silva, la Prinsita, Tee e Redrig-utay Feid Daa iiD-Joan t. Jiir y Hurtado de Mendo; DaR "l"nd .aEiei d J,.P"d m. dei1. Cor in O izut y R-r. Demr Tri y 1---M" y R C piiir Minisr. A.Di, Snhi. DOS 'ESPLENDIDAS OFERTAS PARA MAANAA LUNES SUETERS DE LANA SAYUELAS DE 100 00 PARA RINAS TRICOT CON AN a $ 1.89 4 DE ENC a $1. ~7I $ ) Aproveche esta oprtunidad de adquiSayuelis de lersey tri rir un sueter para su nio a menos de tenido, no pierden la la mitad de su costo. Son de tana 100 celente confeccin. En X100I con-manga largo, aVotonados suimn, blanco y azul al frente, en los .colores prusia verde marrn y carmelta. Tattak4 a 8. No deje de visitarnos maana y. aprovechar estas magnficasi JERSEY CHA BANDA AJE 59 li~ icot de punto reforma por su exlos colores rosa, .Tallas: 34 al 44. ofertas. UNA'TIENDA MEJOR e SAN RAFAEL Y AMISTAD El carnaial en el (Coun:r L. siedd ihbAnr Ssmf-c. sd r -,t, en 1,~ d, r dl C un c1,~ d, .1. ubna' senua.do pa, c, 2 d e entra nl e s de u br cda. brillantusn su cisa doce J a,-xcl-n ls ni-he st-Dr rd l puar"zCa ri 1, en1 .sod. ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES DE NOS Lb-s. n, dosast1, t d,at.o,Pris d¡ Prf A i Miir. 72n ::z,11.s diarias.12del pm a 4 pt (excepi los sabados) iii ,yd Pu .d.ll. id us, ormao pr Ca an E In ir,,done deLahnetnrn -I.u, Alpin-A-rI.L Pedr. de G ma.l b 'epm. ~jrrm v§M tlim a a-p~. Iiiiuide.te de¡ C-tio ii CIii, L L.% F A 751Telf. 8e deY VED ,., Telfono:F-8007 esposa delpres.denrm d,]Cu, -d, la ~~s Gracell. R-cha di, Z,!ah Chea Pdi""" d GCGi a r ('1 arnd, Mend-z y AJ:,a 1 uw .Tanb "'.b r 11 ASMA:ir. Mi-tra. sen esta ocasion" la --AS A D .M tr f.sora de b ale, 1,1,th. Ande,A j ECCeM115. £01 ¡Zd -uY. carg. est 1. i di -!;¡d wq s Especialia tiAlergi enel cque rn iran P,,,t1 --W,:: N rge tv N 5 9 --5 0 enrtsy w--nesde¡ mund, 1F N!50 -50 baner Primeros Avances de Primavera Una Preciosa Coleccin de Vestidos de Gabardina en Colores Pastel y en Crep Estampado Fondos Oscuros a 12.50 Estamos recibiendo los primerJ avances de Primavera entre los cuales se destacE esta coleccion de vnstidos de gabardina en colores pastel, crep 100 denier y sUrrah, estampado en fondos oscuros que estamos hoy anunciando. Hemos recibido otras colecciones tambin muy iteresantes en estos mismos materia les a precios desde 8.50 hasta 19.50. No ueie de visitarnos y ver estos nuevos y preciosos vestidos, tiw Viutdo die-.idi gibidn n A isd buo iid d osdi terciopeloincoo onrstn Meon forrados di t .a e la. i Colores beige, rojo, "tiii y ~ii*. 12.50 ¡¡l y eg cn estpd o dpastldiie nimb cidnde cloresLCuielle lticonpasador di iiniiiio. lazoy ~i,iude tioipelo, 12.50k Viulid.,di ipii100 i u ,Iiliis dn, 1250 UNA TENDA MEJOR o SAN RAFAEL Y AMISTAD PAZ.ina 9

PAGE 10

Pgina 10 DIARIO DE LA MARINA.-Domingo, 21 de Enero de-1951 Alarmados los funcionarios de .Z~"s'a, 2 Ef Proeidentl Y>el w0 o ooo0o do Cuarentenas ante las epidemias CiubsXo00000 dol.aana0-0000 dlgldlo .1 iooioloooo do 0*00000900: dcrJunAtni. ltub. Paditt. p-r0qu0 000t000a1 ddrootor-o do-Ho Recaan u iaenharcacin cubana oeo,,ihundiiul. 0tu10 000~ lo. loo.]. loo por olW. r o.01. 2o nU.mio o omercio niartinio. Otras noticias delpuerto to ocorrido. dod. 1.0 02 uo o -n.t. de la-m~Urutad del d a25b.a -La las de la noche de¡dld r til. -CRON .< DEL 000RTO 0e 0 0 ,0dicho 0anteriorm teP uedenp:ata0 loitd odeb. la00donaci PorF. re Br a w tr nercos 1. osQue imare= aner decanastilla. que anuiarint haPor Fy Poo. Baobo. apartados de nuestra poblac-0 en C 0 lub 1-0-0 o lido. eioo.od un plano de o~servacin ::00eneque nuetr o Apstol Jos Marti. R-pblica se encuenra alarmada no 'h -coperr 1ne Miistro clamnara lMo distintas epridemnia exiten en de Salubridad para o 0ervar cuantas El d o r Lui Espinota d oden 0000pa y ot 0pa00esMi 00 l1s cas0 edidoa d00tariaa se1aco00ejen, peClausura de la nave on000ada en mo0e0 ur o 0.mb0n deber de nuestros.fun-00 loo Noric,. kil0e00 r0 .l0 0 0t dl 1,00nI1 do posalolo orre0o l aonoo oondtaroo .doptarore olo. -lno 1 oonoolpl de Guan0bco. 0, d~ y iay arg l~ya po baturcI, yit.pu iones que nos situen en un firanco inifraeccn de las Ordenanu,. San a i. era. pand ensiv, contra al anmio ,es, are. Ante se ciadro qu dun terio, ~o lo ~n ]u epidemlm que D~ ~ loodilc0,e ypel,!,igr tril. 0la 0 a registra.elmundo. E f.eo cao* doSan-A Dooinogol pub. d; 01 polo, lo Drece n de Cu-l o Sd -0 gW A0000 10000 000 000000 doro sodos 1.00 ,nt y Ofe Y ] do0ic000 de000a000 do lo. .d0i-.0¡¡tr0s de leche. despu. de haber .l9. ocomodoo 0. m r0, Ltado de00 00eidas 0scomprobad .mediante lonolii ruentis inturfilr al Miiiterio de ,S .pesd iilni a tar,,t u que estaban adulteradas ]bridad. nte la noceuldad de rn-en puertms y aeropuertas Jur' lobe vcn 0 litRr ti areto, riel lMariel, pue. 0er,-d.00 oC funoa locol doS lbo dod dolo 00000 00,001o eccIln00000do 000000000010000 El>o le 001y ben p 0d 0 droe 100 0,00.11 10 0 0,0 d0011 dol Br,0000 0000 d ond1 Pleei ,oollic ol oooio-do vocu. pre,,ns 00 0,, o0.de0I-000e, [. 0c e 0de00 do 000st0 Oubdnl dd nd t OOfOc 0000 000000000 1. pobO. 00 p ser0o0 0,e0.0C00 ; de 0 1 0 .00000,0,0Eu 0,n0particular de paando 0 0 nr loloor 1101000*, y ol o nescuys psaero en rannu ero de-e a prta ua pidmiadeUnl i nd,, Reye. que 1, e vit, v. en 0an ques e0 obsro s 0 tra0o do -u 00 ad 000o odO en doa dunz o dovRo olo o 01P 0 00cont0cton a0, l oblaci n d ,lmasa los per dy de nglate S ¡estrn o ttoo yr n l olaon.d ira en donde .dm .1 d0In fluenza La Habana correspondientes si me ,r00e0: 0101d,1 ,0¡,010 ood. 0,01 0000y! xIst9 ,una epidooli do VOode .uell, 0lo 0actual. ascendian asta el 00 I 10 mdicos del orvieo.li do CuarentenOo $5.353. 95.64. G 1 01b0n0,. 10m1ni do d OdoCub.bdestacados en el aeropuert 01 0 rec0ud0 00 1 penden0 0000 0 ointeriol de .R0 0cho Boyeros, determinaon en.$40,000. s. 100,001 IO 1000.0 In.loopd, 001 .0 0000000.0000000 Ad o -obigacin que tie ne que cumplir Cuviar al hospital Lar Animas. en -la A.¡,-r 00 0,00n 000 de pa isos.ltras d, tarde del viernes u¡oas, a do PaEl Ne cIdo ld, og ln. de l 0bservani de los 0Tra.t0i 0a10010000 dol .01100 od la 10L0 000 Ad00n0 hab0l0 lo 001000 000 lo ou lar0o 00 0, nos00r ie 0no 010 00rindi-I00J d.de olndOvof oO 00 ouroriz el embanqUe en el vap arts.dcu a r t er igt In t;. de deEuo¡,a rs An oi o rvana, y can cfestino i lot Estadi l os lo 000s 00010t. unesd0000 r bld45 osUnidos d. Norteamrla de 9,6270sa La 010resencia de 0 un0 grave epi0E0lsriri d, edad y roN idente.en1 la cy00,e .0 Lo d, lt luenza en ErDua. puede trae i etn 15y uhj.e oe 00000 0000,00 0 l l 00gd0a 00 0,100 do 00 .0a do odod ,.i100r Lot do La 1.poo olo.e. de oeo.eoto L0 .o La Haban de un bu c.: 010000 gu do0icillodtoda veQ 0ue 100 e L s l0o, Gener0del P 0r uc0or de 2000 300 l00. 0 r0 0,10100 oo presenta temperatur0 0000. 000 e0 pr,0ops1 de fa lltar d 00 000100 0,00 ml0 ,. 0000 0 100 mlr r 00000pid la 0descarga de emen 001 e 0ituarw encualr El o .docor vr aonoo 0Polanc nos 10,00 00000L0 0,00000. llopuoo o: rn000000l, 00n1r0 de p",0,000b li t -Ivdo s acid.s de .1,infered.d r'-at 1 eesdd a ximamente procedente de Europa con os,.ra 0e,00 0000mo 0indo0a0 dodet." r un .doooln obadaove ducmo.oo 00-de e~to a 0.r, odo ado, 0 tasro ero 6r m 0rr a .0 l uelle. d la Cub0 o Jg, .~o0 1. 1 000x 0t:tr,.000 oooo. 00 00000 0 o00000.000 Soalan 000 o¡mreood00001 ol. ood d e 0a ha det o m0a0 se. trasegad& directamente es .rnssaitra. anite dichw que de -su o esn 1 l onuta en_-1 o h0 ec.,drle. 0 m ,mnt. que i, t e0 0 o000 s o schl.n enudOieo. d 000001. do1od .eho 0 dom, 0. p00000 ,servicio de Cuen cacanoh.paara Iz R In, _ 1 'to -demadapo J s 1.s gn tri re muchos aos. nvapor e,0 001r, 000 vi00eone.oel d 0 buque, seores A. Bona y Comp ajoR bordo 40 en ermos dentro de mm prooedy nci0.0 I ila de0queI"e le facilitar& .cuanto ur 000 1tal de 000 0.jerost odos lo -.oo*oo0 .0o ro0Ae 00000b r r 0ml le 0 0000er0elbarcopu0000 cuaes 0fueron recluidas n .oel L zareoLo 0100 00000.00 0 dOa a 000000000 E00 0.olo .0000 0000 oC b n. nfccin .1. bacin deL. U.& imb~racin de baidera cucetenis. que tembl. tiene .bor Hb 0na hubo de arecido O 0Qu 0s100 cuy0 nombre no-se ha determi00,0000scos de ese artculo es rond biera mcurrido si vi aquel moetndo tu allada 1.1, aretz ent aguam se la terainacin de una <=eac Cubo hubiese estado, c0mo.% lo bh00nd00l0 0,0r 0 00b0000000n 00e00t0l. 0egn h0oo 00001 0uales0instantes, indotoda e oll .00nd 0 %-00 s. 0000 1 6r ol ,210 oportunamentes¡ni=, nor qu 0e lacin Cuarentenaria a 00 ido levarU t il a0 0,00r do UtIla 0n se noci ible que comience su descarga el 1 00 0000,000 ,000000000 1,0000000 00l,0000pu ooo od 000000000 Stan crecido nmLr D e proaayer' eri nustr. rulsmartinos ospr.Invo, Esla pregunta que abe lormujar y La informaclon relativa al rescate h-r arii y irros imagen se presentar .Inmediataen cuestin parte de la cwmuncmein .en,.0coma una itacin floaoo 0i -000 l 00e el mnisr d Hondur en Cu.A 'A Pl0r j 100po l oa Ir p1c6n G 10000 b0., for No or B0 rm, de. le h diner de¡000 00r,0 b inter de1d o Se reurda, que en aquel easor." r gido al c o Jefdo eo J 1d lo Armada Inspwec Lors Jefes de Distritos de registrrn0 cua0,1 mu1re,-,0tr los cua na Pdro E. P 1cual Br0 tranAdua 0,na apremien l 0n0feccion00 0 pje0,0 qu0 llegar00n1 enferm00. eribindole el despacho 0.0 00 100co Que la00 1 00 0 t0 01 b 0,000000010.00 00 Reiteradame 0te,-0 0o el medic, dicho re res ntante di0.000 ti00 0 04 r -0-u 0. d o 0 ,para retil00a00 Pri0er del Perto, doctor Alfredo bi de Ministerio de Relaciones Ex00 0 e, o on de Almacen ,.0a0 n de q 0miguez R0ldn, como el director erores de aquel l Rep mebllca, 0u0 o 000 l notifique a lo s importador d cuarentenm docor Moro Vllala esm ~ e b0 s 001 0000 om 0eido0que d 0b0 declararla a consum0 .da lo 0 PancoodytamblS fu c stante a dicha Cancilleria.arel 0 c00 ndnp trnsrr desdu d, Preocupacin de aquel inolvidab l te de Ardel Puerto de Reati car Ldorealiro.enunp¡. mdico cubano, celo~o 0guardin de travs de, 0er¡ d, 1, Guera, le horas ~. radicados la ~po0 ls interesde l San cad de Cuba Marin y A c qe c.que . dienes de Xtiu t een part cular y de la Humianidad tn sido llevada al puerta de Utila donde -L vd d.lch n 10pa0 general0 que se llam0doctor 0Hug actualmente1se1encuentr .o e -L0, 00. odo P1. erro deLa,0 001 oo-l0 e00000000 on Robert. cuando ra director de Cua-cin e bndefra o1 gura y, ii anl d fc e¡net e LtaH rPntnassefnlaan l neesiad e de nuiv,. cuerd. del C~neje, de y ~htbilitar el L~ at de Mariel y ba. recientemente.nit ,pr ua e utrznu ahora qu 0 0func0onros aitarios E Elhallamgo en lt mir lo r~al" Mlntoohat el cua eautor¡= npr de Cur0ente 0 con0dern muy prol 1mbrcacin0e0000000 00000r,, 0000000 00e0,0000010 hern0r 0 v b sl u aeiu e p nfuenria nada Adu quje al notar que et patir d. d "' .etrr nvi de Europa s extienda ri0idame.te barco accidentadolb 01 00000 00 y 00 don 000 d 1.se0e0.n0, N que se e00 a,. que el seor M nisin hombres00 0 borde0000,00te0000 0 dI 000000d00 o oli oopo n 00000 hoo 1rd de Salubd 0ad, con la urgenJ0 que hasta 0 0 00puerto de referencia. .oePecu o p do. Lo ehg el demanda orden ola r p e Eecie'o-o o trad]M riel.Par etarCur d r eo rnsoCu o Visita ti Puerto de IA Habana ta ncont.0000o000000lux-rde01,21-0signatambin que ha dado las In00000 0n lo 0 00,10t d0 p,0rJ 00 0uccicire 0precisa, para 0ue no sea Cbnl-0 0 do nd1Ro aPoloAm. poopetaos0do 0. r ,st e 0s0viene -baJo el mando del teniente E pletara cin eaP. lEarnoaw. El buque que fu 0 0000000 100o run0000 lam00 c r0n, n l00. 0 0 0 0 00to Arturo, enla prov flo l )00a. 0de00000000.0 Cenad 000y _An ai .ts entrosicies .r-6 m -nd9l segnd estq uec phnaofrei odo oica la iru a 1 re Canti, t 4. h ied m ei na caj de ellr .hrmrtiament p0000r0000010000d00 q ed1 es:c ..0o010n.0 e e 0 a mdurane. a o rat e~nd e am teio" e iarr ubad ,Petlo uu mr ra0000000eg000,0r000rd0r 000000000,000 0r0 1003, P.bOrods o 000 ENdeQuor 00I,e000t00g01ye000000000 lont pu.bIcao 100 10r00pu% lo del r ir 00tnal o:lelreso Le0 v 00 apuntaqueabor r do deblaC. a do 0 0na0d Uo n. aj e herro aids uern l e Ls ee = spr larsantdeC1&rmo enaesrdL-r c r Ueiit n _" noren~ to y cn Tr H qe ven lrlndend s7N 00y0 onflOOo 0000000000l 000 ol 0000000101000000tro 0000000 00000 guqs i nd .1 t u na l ya trtcindtr tu l ~t c 000 000la muchoooolo doo 0000 0* r.20a0ni 00 de a0e000, a 0,o 00e t ,1£&terend s0000000 0000qe 3.002,700 I U lo do o 01e .oew OrinisoJ. p to oooooo do 00ye00. --00 0d1 0 100e0 00sepra o do t O& brinda.rHILCOucc0 00000 d n 0e 10l00 Esuel, ; 0000 en s.% Tleio .laLDeo 0.0000c 00 dod 0l Adua o do oOo ter D0.000 0 000 4 ooblM ,p 1 103de Topnm.,10w0 Obligatfio para los epencado ir a la Escuela. Penitenciar 1n00000u00n 0.conre ni 00a0 d odoa, 0u,000 de p,olst Reseod o.d loe Coro0r luT400za000 dono oonel0a. 00 no l 000000 onlrcl 0 000 10 o odO o r 1 00001 0ni00000 o 0n0dt Oo ls d odo co foarE r u m yy denil t i nl is tir u en 4 i-¡. -looooomo 00r.0fUn ilrllel.leneEl o deoIur.tldl. -an .l oasftuade mpean 00 000 s01000 oo. or D, oo r ort bl n,."o ganiaeln ypla deestdio deGobrai n sen tdi Pe 000 bogrOosode .loa .stab 00poen OOdolo D0000 lod 00 p0000000en0000, 00 0000000,0lo necsodd.de ueel ro otuonoo 000 000000,0000. 00 Neodo. o(orles.d0*Pr o ioe .Crl o o .Fuldo, qoole .00E 0.00e000ic oodoo sedo 00090000, lo que00000 00: cooooow Yok y0 ol po00en p1r 00e0 e,0 -D rf.p 0par000d000nm dcon ymism do 000c00 -orD o 1.,co0,t ooor o.loo.o. lor OocidOO0,r00 0000000010 0o0 HlMizso .000000 of roooo uetenedor0. foolo u 00ern 0n00000000000 Doa, a000mdch000.o .tlooZ. 0000000000000000. meatoer a era der u Pen en Estan a lPe na, h a mrn e l.r lario,0 e 00p0rs00 00l 000 pr0 00000 m *000aAl 00 0ru0010 0 Csdn ¡ coerc clqu st ad. -un gonaro d cuyerdo cne ', -o gomY b o 000i 0e 00l 0 h 00 lbr ond -da o. o 0 t ni aso en 0 3 0n0s. i .-meolO ueo y o elo ntso do000.eo lb mnistoro o Lo e ,, 204.o, IdZ d.m',' i scuti o noolos 000r:,0100 .el pr10 xio o oo dodoo a ob i0 -00000 00000.hardoe funci.0 1.00000 00000000 1.000, nd.ooOOO00 01. Ce0sadoo. o00000, 1M .l Cut.o00 J --00000%>00.00,00 ,oestu dia .0000000000 u000000,01i do sentado elMinso000000000000rooowYork y0000000000000000et goo.OlO"padOoooloo0 .d ¡0 .11200.000000 00 0Ooo.w-t 0000 lo 0000000 0000 -00D i e z ,00000 10000000. 00000 000 0al ,.I n00it ut o l o* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -00000. -000 o1 .o oopd .b -lueg.00 o edo l miitolo .1 100100000 lo ddo o rootoo de LA Habana y r0 toneladas de carga mrcnIsa ngr uepo; L 00neral. En tr0sito para La Ciba lo, ioricultore,0 Pe 1 ac A L rerveza le W : V carga y seir pasajeros y tambin W. R e. lguota la G ne vti.j.n a tirdio 5 excursionsta. Tambin llegaron en el eleMora o do b.o 00 0son esperdca m~125 0miemobros da A.o dac.n diNana domingo on el Tnoholm queP rutereo de los Estaooooo-do Uoo ..ud. i rd. =r ce .S.IntJohn. Caa dcon. vIenen a LaHabana en viae d, d.I. ondom a edeic auso ursion depusAn de br eradostKtual nr oum oso -nE~ id. jn y oodoolood.rga general. -I-&Convelciuade a Instiud, cnr 1. 00 -000 H~ do EA .Almdyd. de New Orleomn conc on1en la ciudad do Miami. 1 -rpoloo -~oo ooo d. -crn gneral Pare ll Habana y en Sroo .ea.l Perto r~.pomo o-b1o. .h -00 htrnto p" 0 Iro opIo. S0 Los barcos surtos en el Puerto a s una iwo dr1. O O .oopdcons1I tarios seores Dusaq v Toral nuee de la maana eran ¡os siwiienrumbre eur~pes da ;Mc00 00 S. A. iofornou.n que ese buque recolo: Hadran y Slon Turman n San terida cerex do 0u~ a0 O~ ogero aqui ca a de productos cubaFranciscoHabana y oSalam.nca en~ o moensG 01~oo. quOe 0m Ch. m 0nos. para puertos de Eumopa. La Machna: Coamgoev y Norvana ~0, da.co0w ~m0C~ o. Cb. de P~ Tambin son esperacio proedente en Paula: Grieshein y Norlantic en Elc me0 .u~ 0 0e0 000y0 lV. 0h0 la d lpuertOs deiolfa ycon.gageHaan Cont; Siboneye .n Wrd .nd mif oo.oooodyooddo neral]osvapore M-rr1,.Y ne; Cavalier d 1. 0011" .FloG i.Mrtin CarlO. Grnd Haven y Annette en 1 Arsel0, El mart. son esperadosoen ai00jen T 0.1.e.sa. 0.B.bun. Esso BatCte. de o.0db0P. 0000a dieAos dusde New York, el Capeway. La Fe. y Lot0s en T1apiedr: 0000 00 cr0e0 que. .100 0q-w do Cod de la lo1ta Blanca con carga Caribe en Atars FruIt; A. Hifo 000 no,,t.OlOdo -1.00 r goal y pasa oYoeloOriente de 0 Un0VI0 y Ha ba. e.n Ro Oloo% yoOoO bobdl. la Ward Line. con 2,411 toneladasc d Peg00tyOMOoIon CasaBl.,a n a~, car 0 general:3 93 zaco de corres te Ayala. Laoe Traverse. S. Adolfo. Pondncia. Ionluyndose entre la .n r¡Ern P 0. Ldd v Char DickW. il1ci.n d todas 1 Circulare delo 162 autoovils, 2 tractores y unofondoodoo en la bhio. DIre 1n Gen0r0l deAdOn0y00oplonodoro. 0000000000n00 pooolo 0000rimOnes dmnIstrat. dictid. p00 lo 0 Tr tambin 0 pasajerop~ r LO El vapor Chiqui. que w perd Aduana de La 0H0.000, 000 10.00100 .d. Hbn0. o0El~-orFIor dO d MIOhoy do Ne0, Orlaroe lentre har ls 00 h0r, 01 Reg0 e ,1 0'00lon pasajeros y C0,. 11 000,100.s d carga 0,00conduc nan0as, do Aduaia, ~ o Inf0r,M0.0 o ; lo slguoentes pa das: 7.000 0acos dmos recienteente poioedntedMiaiaril arro : 442 cajas de aes:. 1.403 o-Ar.ad. que odo0,o d 0m o rrob.oooO a lloe 7e alambre do pobo: 1.140 atad.Dan01 Gonzl a0ente de la PoO. grmaana de ayer el vapDr amercano laplspr ae ecbs 3.pe d pFlord 00a, relo -0u, 0a -"d d 419 do e c.tn tab,0 1. 000 ads d, Jud0cia.e persono en-el Puert d e 007 s 000 0 14 son cubahe0ramientas. un camin y 300c, de L .Haba. para cmpldmeoWo) 10 no00,000 03 c nladas de de correspondenca.0 orden de r 0e1to contra Re0,010010 Por oef de cnes n .rOd 0s y 0 A 0,.fi-, pulante de buqueA00 00n0 E000 -Jerc d-sbuque E2 Inspector general de1 r1 cOolleo librad. por e l Jue .da 0notta00 1 0010aruban Rogelio 0t., Ju0 P. V~o. 00 1ovodo o lo C01reccional de 1 seccin~ el 500000 ue Coro y seora: Joe 0. Ellis de la comfir0a dol d¡irecor-dinistrador de la causa mero 4M-50 por lnraccin 10e pa aormadora del buque; el qLuimic Aduono. doctor Luis G tavo 1ern0ndel Inciso 22 4el rticulo 550 del 0409)nsNorman R0mbrX: el esrItor norte. 'e, el infaome contetivo de la reogo de Defensa Soci in-,el *oJa4. MAS 9~ 4a C&OK~ 5 U D R 0 M A Elaborado por el proceso del Dr. Westcott0descubridor de las propiedades desodorantes de loClorofila pigmento verde de las plantas) Es el desodorante Completo. MALO056 USUDROMA ,00.,o* 00 5e"* j9 S ABSOLUTAMENTE INOFENS9VO 0d0*0 ePard0 se Toimando ua o dos pastillas ca; ~0d.U O da ma5ana, (en casos rebeldes 00 o 0 se requieren o4s) bastan para brarse de los olores que emana el cuerpo humanol1 Et olor a tabac. alimentos. bebidas. tambi1n desaparecen. En estos casos se obtiene meor -resultado, disolviendo. las pestillas en la boca. 00000-900. P'Dae4e Iwq #nes:o -e. 00Dr000lo0* Loo poooo looolooLa e9 uany mn if.. 1.o.ovesc n *odo lo o b oo, soodo. MANEJABLE POR UN NINO! ArENTES EXCLUSNOS PARA CUBA AMERICAN PHOTO STUDIOS0 S. A. NEPTUNO 255 Distribuido por: ldo y .,. K.,.Oo F.0Rd 0C.~. El00,. G. 506 00 R 0d010 io1.30 4. 0 S-. .ldi, C.' .00 A, i,¡.N,~o 10 d 0,W0,l C. 10 foAl.d l. -1313,, 0V10 0. 0.10,0. 4.Ooa lO 4o0 ,0 0 I41 0000 0 .0. N. .0 n .l. N0. 0. ., L. 03N .M PROXIMlA EXPOSICI.l Poroo o roo0 oa dodebl, E.-¡ q9, el d : 0S d l ac e lt-1 nc0r 0,0,00,000 Noo al do 0a Ganader10 plIaoo 0,o0o00ddo loo ooposorooo 0e" 00 0,0, rr0 de 2 A 11 m rap100 1 ,n p lo .11,e dp pi m en Rancho Boyeos,.anunci¡ ejempla s QUE AHORA UD. PUED lider de la las Cde Cre rna a nu t~0, 0,f< 0i.1CO rr 00010 51003 es' 0,~ o yZ PM ILCO 11,;1 t' Jr.dn~a O r 1,1 ~ ~ ~ ~ m mDL 110.1 2 pi,,pcdd 0.i te efg,. ee .., e en h.,l ~ ~ ~ ~ d 1.n b~o .-e¡.d CON AMPIUAS FACIDA5ISI

PAGE 11

Gran tarde hIpica CIRUJANO DENTISTA Vestir sus mejores galas hoy do,L-s Churjmbl,i, .qw u i~:,a~ n a -.d, 1.k. mingo el aristo r Uice Jockey .Club de ,Mas tard, a las dos ,ncl ei. 111 ay& Oriental Park edondi se darn ela la r el prozran z hipco que con7sa 03 5 i 5 nuestras ms d sthngurda1 fanillas. de ocho carrera r dzsrtrd a-mg fc ad Fg'lru entre estas e lnRafael Rc que h' com inao-a oSIt H.d-cP,., qe c n i-eio d. el rt inco il pesos. y en la que competirn 11. 2 222 1. 112g2 ----d222. 22 2222 rra, represntant a la Cmara p d l, ,e ,~U-: t E. las h.&n -~sa.nesdel c lubbrd~enL. F.r.d. Yl., ~Ua -vi. house, donde mP'rel ms selecto tan en-nados nuevamente el lu. po 0 ambiente.22 1 seervI desde 1.2 un2 de 1. 1. ~2-, i22 a 2r22M,.m !2 L tard el deicloso almuz, ,P.,. el que L-s dm, u.tasd, la t-nr n~~, rige el precio de dos pesos eriuenta :, rn ,em tinee d o centavs 2el1cubierta, d. 1.s .,al ,-, F Etos .a.umUe. que han tenid. nr aacrea.o esso. li1la Xesseade a on]rh n ad, h.l, 1. mejoar cogid. est,, ~n m adno-gr de n~~ .~I. o!2p1u.br2dar2t-ma a la 2r2nic, Por 2fa.s 2orquesta ,p. l. .d, rq.,,t, CC ~ d, 1. P! C~t1nar~ lapa¡m 2nTRECE En ULTRA cuestan poco.* Las primeras novedades del ao para sus hijos mayores TAPLATANAS y TAFETANES DA ESPEJO PERCALES DE OVALOS gr-d. y k,.,s TISSUES LAMES 2222 Eit .y . MUSELINAS y ORGANZAS RAtO( GALONES DE LENTEJUILAS 'lAtONES DE PIEDRAS -lLONES DORADOS Y PLATEADOS L&NTEJUELAS SUELTAS 2 2 .l2/ [ 22 322J1 o V-d b~tC<,v4O~L3t 9 2122 Ritica Medina U. 22rit .que 2m22 2destacae. en 2s22a, 2P,r 22fina y21q22 ¡t2 .bel2. 2221e2It. 2iti2 Medi2,2 Y2 ~ 2a .222,2~2222222 etr.(. nuestracrni ->de. hoy. L. e.,it M.d2a. b2Idar el 2r222m2 222222 ve2ntisis2en21. 22 dcei. ad su. P.dre1 Un buffet %ul)per a las muchachas y jveniu, "o ella Integra1p u 12mpa2sa2 2N 2h2" 2 que pa2a el Baile de las2 .a2r Estaciones ha organizada la genti 2 or2Petria Fernnd2 de Munilla. lieciba.eto aUd. Aniversarios nupciales Entrel2s matrimonios que en U 2 iEl dctr H2i olg2a 1ter2 cha de hoy cu2plen aos de casad~, su entil esp2sa. Nena Benitez, arrin2os 222 c.222222 2n2saludar.las pan .2 s. B2d de Flores 2c2u2 guientes: aos d ,venluras matrmoniales. 222 nocido periodisa Alfa22 El 21222r G,22a22.G2nzl2z La22r cia us, cau1 p 1en2o2 sptosfl r 2ci2a2.interesant 2posa. 2Lila ventnueve aosdeca s-Bdn-. rr eean tambin el tuartw os 22222222de 2222a2122-BodiF niversarlo 2de 22221212. de seoprao.e so A -Finalmente saludiamos a dos jove21bar, elesti2mad22tri22ni 222r2.22 r221222 2de 2ida12y 2221. 222322 222122o22,2221221y Gl221y; U2 joven matrimn, el seor Pa. F,2rnde22r2R222 yGa1dy tr2io .t z, 2conejal del AyuntaHemos dejado para cerrar esta r2 minod ar an. ,y su encantado'.' lacion a un distingudo y esimado esps. Leil 2Le.,ar 2riban .sus 2Bmatrimonio de la Colonia Norea das de Encaje, trece aos de feli2 ricana. el seor Albert Kaffemnaureh Edctor 2 2sn2c222 S 12mnSylvia de Kafeburh. os El dyc22r2I"r2222 1212221t2. 22m2n2 qu2 22r2b12 22222222:22 22222 222222dat2 1d l P22ii22N.2a222b2 y 2s-sr2 -B2222121 22 o2Posa. Raquel t022.de,2 222b222222222, 22u2d22e sa2da2os2 2 222 2 lebran el sexq an y r_1.de casadtrini.s que .f. Iune celebrn Tambin cumpl.n hay seis taos d:e n -" rsriu 1 ,i octr u dichas conyugales, el conocido abogan Sad,,crn el diocto Ed.cy d. dicta22 22222. 222222222 22 222222 22222222222 profesocr lua niyrd Gt o c. s,.,,.nic esp. aG-ogina Mwo rdeaUiieiddCatli ca uercs arriban .1 ~srn otVirgina Fr an, los que pwr. e d, .rar Qes elaeBo dio en su residencia de la -lYd' El doctor J 1,1~A ns M s, si T ar o ven espesa, ara Julia Pereira cump irn cin o ausde casados. Y las jvenes iiimarnisCarlos Hiernarndez y AdelaVillar Frank Quinitero y Horemnsa Zaballa y .Lus Bustamante y Sylvia Surus, cumpliren un ao --Badas de Papel-. Cumpleaos La seorita Gisela Sera y Mouri-~i. -o P. ncaatad.r. figita, celebra en. esta fecha su cumpleaos, por lo --que habr de -verse mnuy cQngratula d. Es 1. hija cdel,irepresentant .1. Cmrse.r J.s Mligul Sera Serrano y de su gental esposa Giscla Mourio. Feliciddes Beln Ramos otade. as fasividades del dia 1. l de N.estra Sra. de Beln y cntal motiv. udao ala ndi¡eriaBeln RM.s y ~enlee, lnoacguaexquiEl prximo dia siete serk preetada a. 1. -ticoa amsicaes p~r lAry .un ree)Waque tendri Wagar e. j ye ,par 1, tarde. M iha flicidades. ;vofIfte~ 8e~vu~oJ.4CKET 21e elimperm22'.2 2. el(.tico airs ene la cinfuri. rp pris. De 6 i 218 2u2irm. <.9.1 tminA.Con (r1ello cnetbeymnalra Marrn.,fiilv rd. ferrocoMa (.2 ¡11.21 2 12D;.18<', 16 aos, 21.52202 12 122.222 CAMISA de sport de manga corta. en nuero tejido '~espumna de mar a cuadros y colores combinados. De 6 a 1 6 aos, 2.50 CAMISA TIPO JACKET de gabar dina de rayn a cuadros. Cintura loda de elstico. Beige, gris y azul. De 6 a 16 aos, ¡.95 BOMBACHO en nueva ejido Dan Rirer a listas. Elsico en las piernas. A u1, verdey beige. De 4 a 12 aos, 3.49 Y 3.95 PANTALON en tejido de ray. 2n:rrugable. a cuadros pequeos. Tambin a listas. Beige, azul, gris y carmelita. De 8 a 16 aos, 4.95 ZAPATOS Bu£ erBro.n, para )2 e22 excu sivosd e Uira. Modelo semi-deportio en c.armelita. Piso de suela y lacn de goma, 10.95 CINTO de piel de caballo, en negro, carmelita y tan. Hebilla de metal drado. el 22 al 32, I,2 -, CASA CENIRAL REINA lo?, ent aGAUANO --* SUCURSAL SEPTUND 406. nemaSAN NICMLAS 660Tamfbin en nuestraSucursal de Neptuno los mismos Ariculos y Prmcin 8b DIA RIO DE LA MARINA.-Don ingo, 21 de Enero de 19.31 Pgina 11 .2 i a 4

PAGE 12

Pagna 12 caractersticas en cinas de luz.brillante -n S ame Chimeneas altas, con ventilacinvertical, que eliminan el humo. S s tsit[ iprec iar la.solidez (le es in s ,fibricadas .en ateria es de inmejo~able caie a,. Ocee dresce dcedbronce pulido. La llama pued e reularse con facilidad a cualquier grado de calor.o Esquinas redondas que facilitan la limpiteezao euerte construccin. Una lemina debajo de 1los quemadores contribuye a le soll dezede la cocina, mientras que el estante nferior sirve para acomodar utensilios. o Consumo mnimo e Gran existencia de repuestos.e LINEA ELECTRICA! ,e.-ccle. peidids ed d.cerer ,n DIARIO DE LA MARINA.-Domingo, 21 de Enero de 1951 Po C Discuten los ortodioxos Estados Unido di No se expica Hevia que la politiqueria obligue oes rpe E a s d ad oefC deGbi Presidente esa nohe d-L-P. PiM ) ttlcin de Muich",no bstante l edePeide e. s ene ici sas el obi rnocual se ProduJo.la gura La ONU 1. reuninldeld c -iv ero le e e C e n C reL D debe condenar. -cI comunista lde Prtido del Pueblo Cuban. quelase -~.c d le .are~, tr s ~de1an te.data -ror ax .ado el M inistro r aasistieronademsnderayuda odirect ye .ut-uci. l queji n rt uadela te .e el --Crtme ltearo e IEIIrsl. gonresis, .s cue a letian un. gresin i. C. deleartco de l auguay, eoEnq ( l k g -Oera e ltrro eds raimo uc nl ltas r y1a mantener 'hostilidades con. deUgado elece -&ua:seay la Ao rItHucI.daendcla Juventud Ortodoxa,.cerd lasd uer d 1.Naciones Un!-e dCa que. tl~e1. de le Oy e dte -Eeeglrc lecl-Enauceltimc.ccursial Aptoxl, Adeel. d lider Edutrdoe. Chida. que esn i, te e sea edld. celeet',. ecc ro%,ineia de P. del Ro ccbie be PSe -oleteEbeAecleeec.ded g.-c.dcele eceetert 2 coectias ei rOVIHC u aob Hess para honrar al p sto d et na ondecia d del .seegn al e a e d -rccecealleel. ro-. lecelAgecn, l ad.e "e'esin c nd enlndcChmiCopedmecrdclcONUce ,e e ledificioque.c.p. el Ayunc elcceia p-rellc ingen.e Elccelhlclecide la Jientuid dccrc ecee.dce Ce cyPcla ccn cFdn. lechlegadobls. :~1.n tu1ee c und e pee,.E Elcdl Ncrc CarliHetictucccOctdx Le Hhec c, cerdiceJl, Ceerni le c e es elntan e .d Sic Benegcl.RRu decndelC hina. d ee.u.en cededccidedd ,,,e.ddcC .¡e e¡qe] ce rarcee ce cleeccc l .ciery cFe, hiceBl.b Meecc rS. Dcde, ccc.e luciln, ededld d. cr ONU e e t. la p rocela c in del cingc Jado con un ban quete m. ca cl. mcec rc ir d l A l : M ccce D.ll uccd, L cic O le dc d ge : s soe pne On ut u a" t de l sc e c cr ce crc CarlHeviaccom cccadid c c eCeccnscol ".-hc ,-dti, enelcarslc dl lneha dc.sc -y V eccez d espe' d C ue c elud d .dccc cnee le deneecie enl les preCmcs ecce e precl accd endic -c .lcde dc cuecede ccn .cgccenc e. .tecc nrll dl vl, D cie. Lcn c nep d l elee, qem yc c cp lded q ee. cde p es el .R. C. Aeliclccc, acee Ilcre l preidccls lle bccc dcca d l jut o ie J; L tecteS;e erland Cai. echcccle ce cpicd;n oes ceece clii t l eenlc le Fraec. e b e pcc- c ee cc' l enc iae dc ncl Pedren iarcdiccd l Ist lee ely 3.o aicec Mer t lcccde Ca e. cen dceccnit,ic yorce l ce s e e ncie cc Seenenele Dtccpcrde a epeed Ptccoe pcl Sics cd25a s e d; tcece e dccaercre. reye deeter Cerles Mieqece lcad dc necee egeci cneiec lce s ccce Cec; ecuice trel. dce ctbirLaOrtrdoxa. d. tie lcened cubcn; Suerlle L rdc Fcerccde bieLc dc-1eedec dc Mii ,SCec i.i ccn d"defriucloec dc le 'ed. P ide r nc a Mtlos prxim os cu_ne o e t.I : h ; l u n A os. A us lCuz o ica na, U rugu ae e n s g e o d jo s l l m d e rciec neclided dc pidblice, q eec cr -A mc rGdCcon¡aCien o se oncrae;Jo dedal AP yTocm p lna ce le e re i er cq uv e eecaecere ed o d ecceeg e e-to o trese ceececi d c apl ce dcece r e un eGullermO eclc ChndeAgi a cedr mrnqu leceie. e apeyc ~e dltccNUeylilec nce Leeo teeceead en ccccs clreddeoec dcl cdcle dccearaceld. qcc predccl coeecel cnu oae e cele c dMeecl. Freeclece Ceeeec. Peccer dc ccci', nceercicane. .ee csr Chcnc cececcclel y cleece ceeeeeeestn c repele ba n e ocal dcl PPC.cl dle 25. Albecrycmebeces e Ell.c eodceec l .elc dcce rpndqu -llbe le"eIl. taidEreq c e la noche, -n Scu -seccep qcc deC dtl l a a te7 Genc l. icetlealeedeenoberdo el 1i1ita .d Ce-e ciiccid.ct.lePr e spienecqc i.yrLardspuestar.r de blec epcl lli declce Teeld n c e C e ercee cie de e e. le sc -Peci ee., d Ct .pcreme al rtc rec tel gan djr Ba0b qe. e le celec mue dc ceelded, pee le Celle deseeni ecC. ececcecee, dlje ce rc e ilcr s le Cec cinc d ec e tc u pr, drC Lee ieebclec par ede ccec eee ndcl el ecedeee dc Le RHbeee',p enididse dctee cleosebry. pccelerm1.%Tetes c lele.e chucee elentecn CeIu lcee r e s to l nles p roeadchcicce-' qe cte rSec.crdec.hs edledl e n el eieeex ordleere ecin t eDtetrro. h ceeplldeecccepeeeblldeccceecce.d dee.peble eeo d 1ci pr oiid e Pi ncarcc e c eeLa todl a.% l. peletbclm qc lecel dc Pecid .sebe le cuec', dcl lccele a. leecce c e ,l anec cicien o dc 1c pe ecccr eicclceah ch quecceneteecsiedy pnecec beeycycyc, i r Al lcee o dclccesidcclcsc.-in ctcceeclieeylaeegurdd feel AlCarcKyr;qduiGereiadeclr lellegade dc Hesce el. acscc cce.s c ncie.plcyceeiOtras Noticias de las dee Chbib cellcd lee cetcee dc le l eleseel de dcChcii ce.c"iel qcoe pele irccc dcedea vee-. ____s______b______de___aactividrdescpdli. c ctoia e dcd ce.n el Ceb:c ree mocc dcrcllmercdeccein ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .u ua u ooet erin-dco e otsdlctu a i'mandnt e u gbIroqesoddsgii lrelamaa uReceeiccrcccprceccid men. edcteleldci un pneclciccic, ec rd c d ec ddr lee o rnr. l Rcpbliee Pepuled Chi cccl cfelce s enCec", nIde ic mebe en ce.c.lcc qduece-epr r1.u dn&h ecleeede cidee le. .prepuee El deceed Crrctie. de Celecebie, catnlsorse usin rcaenteeleleece pnd a ba e ncie dc JlUl Cerec decloec Mirec Scerlcce y Jecgc te leclce pec le. Seecec CUnlic bagq l -c r ee dcbe cee Meeee, pece pedCe.eilcee dca I Icee ,lerd llrc.lee Se ecelerben eee dc, eplecn.ec, ee ce eec hu a cPePdci d1eL" Plcide cct Un1,. -ber eceeld pe peeu de le -dice, y ec .cc te e rs e cF ieg. Recle; lee eleeldce Flicd riii, geaee el uec le cer plete. pio rec ieio dl Pe sneecrAeyi Cele.c tec lr PC eece sleee cr peeu I ¢ r de A l.eic al Reti Fcecce, dc elc euy ibide. dccecee qc .ecee c nriaele, d .e c ed Me dce d e pb e cred cecu cesqu e gr an esc cccelec p d l ecela G laAeteca i P dqeuPelmelproeie se dcclqbcec. Rey uc Mcdtcce leille y rWchcc e c-eleelplanlcacc el residsenmceen ol ecs e Nc ne c nod e r 1, cNU eaere n uec coee Mn Vcec, dc Vlel .Aaber deled de-srrle cl eble lee cm. ell etbae. le.eee dee ce .dc l. C c oecdccc tl.el ceeCarcci lesstanoce, m resuesa pcelidPC. l do cecelear alee iaa J .de.Ger e t d cee q dec tc-cl elcen cel Peren ce te ede dee de. qc c l uc i d Bel:e. edeee. E dec e Cee ie s uFe .leey rersn ilc t real e.znoen u e a ecee, c cdli Lecha ecel e ceeu dc ndcl ,de s fnlilva rpoqe d ,lec eliccc ec e.eccq c gebiee e 1 tecee, cCdan d qce l cLele dcl Cellede .Fr nci coe C es c es f ee gen¡se t .epec y lunted. ce e 2,dode e deleel ebria elccialear a ud nd r a m: icana n omrando al Melle¡. Pciselleane Cillil e Cerlc Ficelmenle, R ecle preecd le c. li cesecde pllilce lo be e lc Ceee le rce c c sec iecn ea l di ydean d e C.ej y cele nd t, D,Yde c c e. l deee icdlcd c asl cecme dtre destecdes llee.ceidc dc le. ebce. dd recCeeele Secte Ccce, secnr Scecele CueeO, dle eieo espeelee de ce tecle, aqeclles qec ye ebecci ec eneile d eSems. nt de rl, cedq.e e e Cc eecciUdlicic ,de.ein ccitec u cececleuermicidc q eye le luece eec d c d eeicde entre cilie cl ceiadec Pclcyc Cuer-.e s. n cs. Creceye deeicec lrestesde Peiecl gel dd eradce.le rp n oe ie loe dcl uC-pees oPYctidi epilcer .ee, tide pid que ',¡clccv ce detieclidede. cesce. les Ceee.dc 1, clte i dc r Pci dc o ue ec aed -dIc ede cas Pisee -del elcc C ae accid .dc e ne-bde eclesa. ,ceela r qe i el PPC lide el eder Neees Uniide.elli. te bhln relli elcen ,t ee q c ce qehe b e e e extraory es.ccBenB dr c c el c uedenl empr i it.ctetr o chcccpidoe eC re eacctud"deue blod mc C. cecarie dc Aricelclre. eaol l DIARIO .-. Ces ceicsle c cdercemld geccer del Pertide Sicesenl peccl dclinlitle. Eec. cc -cni e olle Pel r C ic ecelce d uc .1, lgdod rqdioqe ANie e lc. s .uciere iec del lqecdc lee claes vs de dc Chsr ie eldc As Id.Gercle cedilted,, cs le ncchee -ecer. e ier Piy iceadno ec C ee elecde lees dil q ta t.cecme el isee.rel Yedcc f pderovinc elccrndi .oeaed y dequ~e eeeecr e.oCenrcdeRMarCecee le lee reitereded elite del cc d eee.c cedsc e Cecs.i cccd blcreo yc lbe cnr. cyedeco B ieec;lece pad erd ae rple decccieealceist.rc de A iculturcelee YPC. c.ce nchte der cee.r ci desiele de u cee. d le iede ace dc U .cieosrol ede le. leri di e e Pee Sile de r U e 6dc t e e6id eae dc 1t C ell.l n de Ye.c ee de d e in t .ce "e re e s ee ed de le .c d ler N U .p ecq e l ebc e ec eTecece. eielle Rcii Cdea Brcnee mende Neciesel igicere Ctrlie Idelic e ciuded dc tecle Crcce u ecn hceeeycclee dc Cee lemlelcce. c eee.n le ebseep c.e n ye c aeidllc re p rec id e c e l e d p re cc c m de l c d d e te re c s e nte rl l .ica e i re la d e e ri e cino d e l e le pc e cl Ec eehecc haiceeeeioa dl pda eceleced. cedr1. eesir ee teleccae de Ac--er de bl Neceecc Ceidee de cnti er e cee cd ceee ls dseHr~ A.etona P eActes dc ce e isgeniceo leel, Ice Fenes. Redre ll, cditre eceen ce Ccea pe. en fre nte ares eeeeiedclccdco edel Cecrie Ree Censeleeie dci Necrc, desdc ce peeetecle eetdellee per Le. Vitia. los o bre r os liberalei eer: Concentracin •obrera sieca y cl pepe entan ed r es cc loefecebelect dsu .nci de -. t1nic. cetdee lee Estidec y ce da.epe dc etopde una lgesadoe eceslo id'a,. pece le eeno i adeeldr de Lecccce edlldv Lti Ciddc, la inadel C tcmiddie e ttleere dc dea c Alp rp dire declar dcepu eeseddgredecetli rente el ns ecnlse. p'ec.idcele; y Mige Pee Alcecede, posuiniPC (O 1yudpara pedgrrsse dencCare drntacioneside s.i. sri n g dicrs-ueprnnconv-ocratoohn elaaoa Elr a e omenam erntL el, nCeca:qucunuomPo¡, p tien fe dech. .wal P r it Pieaeslid de :lecere mere eide. le. ebres dc tilidd pddc l a Juveted Ac oltica s trced Nelcte-. decc iL.lUcd.u e que qee i embred el9Cnledar afura de aey alPsP eche rdecuise le. ibce1 e rcendieden bleea qe. ele elezde cl crgpi icaast c e tdC n4lic clcec epieidc ccr le. esuntee clMecelde. Cole.v, ceel cunte r El cedr Meuec C. Ce.-a 1 pcec blcsobr dele ce etided. lic cn ele tic pce-de y edrra qe ce. n ic l' c c libeeled. lde edesde cricidee lee ceedidee ediciecidce del "re o&e de L bc ',edeeeicrile dc c rtdtii. vi bre dd beccllele celective seere acciel rrdcecente tebc Pr ieme del qseseieen idee. cnee ccc dcbe eeppeerse pece en luceicarcl", ccc ledeccee qee lccddcc e ecnbcccE plica ue haya iniciedca lncedlteaentc. .ndclecsdled mesmc eide.eec .-iceier e gce i y quedmise c e It dc eler e pdri d. cecl. dp ,e deceede l la o'litiA ldo oes d ezyr lnes ey e ede ellas le Asaciones de les ieic ud elcccle eSe. qce cededTcmline.ciid suc on pslre %a te Pnre Ni. 24, b uc e dc AecrJyi ce. cebye le cceesn del eledstieete e ir cucenideu ieda le bt. de lee ceeclese "Dtl c"de biecedtcb ric dudeeers le dc bcatm ee, lCtece5 e t celete Nes ceu. ce u ecclcde ela t lur eusel nncn ltaadscind a h tldd inade ne cil d tedt. S-a e qeceetc eGleel r e 1.Ceedidcy, creu. t cqe c ignclreidene ReTbet ad nCraye or d o beio opdrs bio e consegceuc teeedi Cede Pddlee u lrcer eMt ieeei cesidne d l ANeele eel yir CpceicenPte P ede pce d e ci,, .e d eiaensu msedio dea r d srg e rmed at a asdes per l s c munstspe r.m pront , ec n dd.erc. l," u!edelcl e d e -c e c e !n -ce C e e e lr c e re ce cle yee le c i d de cecceccldie pee, ejeetece ceceedicee-.l-.ele, ccrdenles ycelieel.c Tecie c es chee rieee, tle dce decle de le. betilidede, ti pa dc Oc rel.,upece eeleedee d ceeel clc eceetcce, ~e t R dclcce leieiec. eenleree ed eccb l e dle tat e -e s a ee sd ble o N cis Ced pesete P ecides Sde e. Prepily re ra :d;dn dutilL et d l e .-d je volue cio a c l ee. Incurrir en reponsaildad criminl qien sec 1.-celd Pjb t rcc ecictb e liecedelo e ee ecae. v cede.to .er e pee te r dc e e.e resista que ponan su foografa n el care c dc 'ece Ceces: le edeleilded dc le .igc de le. Neitse, y lc -e e'MceeeeCee deelt eliee 'Se fijar igual en Elecec dce:re tn La l 5ieqc acDice E. Cbabae que unas del eLd edesece tila os lecceeean e. de cer. Prorrogado un decreto los anteguos comno en -SAGUA LA GRANDE, cPr ildeclaraciones que se le t¡ectorel Cicu¡du cle d n tepbca y .e c a e a relacionado al Arancel los modernos-T.S.E. gr 1o1~ DIAtII-Eic Cc cel atribu en son apCrifas ede cl aedite d e cclesie. Cecci vaeleezN ed e ledee ce -er _____nitr erB ni orrn y ec wiielieel.tdend ecreec dee l ce se qelar dd .mculeieletcc ecce l2c cLe ce.edeelieiled d Q Pr i cee ode dcGliee, cl declee MiEl seeder Edcerdi te. Chbbi eec leir cc r dtliictcid d dc ceer B Naecice Ober Lb er l etier ye. incn, ele Gecree 0r5Ucs a Seecece erdelies el TeOibu cl tie Pec dde preeidelc dc e e cidc c.dceeleec e i cdlc eeseied de lee El lie Neclbe Libied ce ce lueecele c cee pe cml cl ei¡t-aEpri era. Esdcv cbee-eec c uLe Vi c l d s ti c e leeea ed lee q uijdee cee ie: c bic cer.Y ed ce se ld tee cd c ese Cl e ntcee ie delu leedearic e de eree l. be endclie c l Ic re -eI: eltel ece le ccee ncccdcdeehed ee ee dl, d .. el dccid Z Zl te dd El deelie S ce b d qe o Ceceil ee -sle:le ce,. cecer. ccee ce cc eeeee ed cd ecefr tdec e t dechepee cer E ierl eidegrd.pcir dc cipr e redeecen e e eceeeldi n nnR deeul c bc pdeti dmlreee ueionsdere el n l lce d elctlcpielce.ElSeeccec.ceilecdcelcdccFceeL bedd e q.phee hqiccteceudlee eeecc c be ce e eteiecc-ccceieclciee -e d c esce ic d .l rtee dAdeT CL Acc el 1 S Le le epc ci e cleede e tutu-y ite dc e lhece ic b e dc e ebe l s e le p cA el cl A r de M rerl; Aa ).-e e e c uenita rae s el qe. tr l rsI d dnc a -e e b l e .d cc-ic es leivasineP d bn u zry e x re a o h t rle dn e s r r ez, l u e bloest £r ¡-m .P i e. n o ia C n a y s at q s en g n c I r e, deeedc e crel c. eie ce d qe eul R cche te e deode:rlen s ccren t e de dAc ccna eesdld or acs c t enquee clrixes c cl, e ce lceicscaidn. ue tedNcbc.ce. ElSpeid lceec sed idt., del cl neldi e c atd .en ccide dcl e e.ulbled. cl,11ee cdedd e l td S* erro as re resenaneds tmn enoan 3 Va e"dtese est e. d d ceLucha cei .dRct. deddeS.arE lit, afirmacioneel Le.dplepele-dedcc ietei cclbe Ceiie Pbl Y Gsec dd i e.ecceeic ececAe e .cecees el ceice Chibieeae.1 arepye. c lc c, .1 cepe ce e ebtdc -s Fi ceie, e delaccc, cicsetl cli d Cc .cc o -1111c d,1 b r i e ¡ ld je C i i, t .ed, ee reerenciaceleCuestadddeterminadciaspectosleeldcubemeri.ndednlElicocdoe .e. I del-entre-ellos el seruidoelPelayo Cuer: f1tnc1nd deepanam'id1de deleidecees. idadce c.ndedlasceueccc dir taeeeieide cle ulee A aesc p t a qeb .e .e ete. d en que po c in decvisite es spreYi, a eenadd dblle e ei ir c de -las razoes que ex%"e a,9 ose Peidente dotr PrIO Ocrras.M~titud; advierte en cambio que nada pr.cedeele qcc lsele cptirec qcc crehede. redpeneeL. 1. ec cambiar su actual.rieieio. c le dc c ct.cp lmente e cuelerae iscrli Tcemic i',iniendi el pccble e uea E e OC TrAR FG cd dec l c c h e c d e che c -e.ccomo talle y a ]s cuales se.ea d rece l c, ce ce ueecl a ciudad de San. expedido % carnet electoral,no es I e c. rne., mplica, segn el 1 Circuile CMQ, le re uest del elar ¡neisdcle. cs ie e Cebe.e Prcmerd Ce iAu. lic en le ibligpcien de cudir e e producente, darle efecto retroactivos Partido del Pueblo .Cubano. mti, e pr, dstt. ,vrntl.rGas rsie 0,,.r epetva ar ues ,eea y anom qdas l isoe;yen e e '.l inL115 li q e esde di i lIcicarnele. p tr ie dado q eal ha.-.u.n. e eced d ec o E E Alc SA e lc i lla d Ce, .1 e vleee e ce .Ge cli rcc leq pe cido el dcc i n el se.c urr qe d.ec e c cdieeEAeoUNICO eelceledc.cet ec.cc;ccher nere a nde U nismosimilar qued orga condicioneselesufragi edenrelevaeci d cde cocurrirpar E-el ec dCUne, nlpeaceciljl pee cleperetsS :uel ee l lerre See de ll',ei~n. dos del cumplimient de la mentadaea dle ?reclizedc elei i de nls lMeeca Ydoe Rnsid, qucd le eeie dal. la resdecei d Csr Tcje eigencea y, per tanteclel c ertere letigra el re ceuisto ideu ec oini ccc lebereed S acddeceieee esefavor de la candidaturai side. c rd ce edtecrlt cial~del ingeniero Carlos Hevia, mi---Que la ftogrgfi e" el .arnet eed n tr d cultu. I orlcoo n eust .d n d Ai Ud.dee lecor e epcec eue .le dc ed e Contitcbeis y a de eic p-,c¡l d Geraciic recegide pr cl Cdipe dc le mtee M eee ice c rplIculee cetececity -c ciento ochenta y uno, cuyo reMATANZAS, (pr el pI reirdie,.lq le ec ontraba e -ee. cec D wAIOI-Ci eiecia dcelishutl a e nciel de le Ley .t lee dco'Dbere acidn dector Lemberto de veint de diciembre dce dicneDice y tros e tpresentati e ag edcicetee plecee.l ee den.c ed aee nrteve c d dlegecpecede le dli dc ci picede e eclde cl. cl. c. cce'lelti. dci.eesddc ideicee-i Lli lTribunal .c, cl M leterl de Goberncin. que ee cdedRen LA CLCUAdIeSe~ ectpceeu _ligee t. caregae pece LA CALC r n. -e, ha quedao sin efrcood adeirR -Re g on R ldh. upninsi e abie ponsnu lbr-r., ~ s eenderc que cl liceeae.e ¡p cl Sdie q melde recquisit -loeelerea Nueva compai qciccccce les bbie eycdlde ce tcecies e rmidadccincrle Se report a la Direccilncde Ct. ccdoi deacdir a l Justa pece. que mercio bberse.cnst.tuid la nueva se le tome suotogi-la haIda cun compllea decdmedd Chempice Ol ta que tal eblacn le ie eeCece e e dedic pne l .eeeci' >.t. puticeCcielet1 Coro ndisteride1 ylde=le todasli. L tede sno hacerlo asi pudieran incurrir en los euecete Iele eieldec ece & respe esabilided cri al". Mini tele d C ecd. ELP4KA RTIBDO9 BEL L.e elculedre seington Rned .dpt.edc e ldo hes teboj d c d otEic-L, y elCUe lee ercee porque dprme.lesticmetelc iod los factores y -el rec htede de tcad cpereci, como record permoneneP-eecefeccifutura. Ahecre el l emp que g eme qcce~ p erde repiiendo losciculs pear cecprobaoe Responder HOY do SUMA -RETA -MULTIPLICA y DIVIDE, IMPRIMIENDO CADA FACTOR mingo a lasr ocho de la Flcrce.scmpcta, ficil Ie j noche por el Circuito CMQ al sorprendente emplazaDEMOSTRACIONES SIN COMPROMISO miento del PRESIDENTE Reington Rand de Cubo, SA DE LA REPUBLIC. A-e. d itelie 2 -M-59y -Hbcn_ .VO

PAGE 13

Crnica Habanera DIARIO DE l MARINA.--Domingo. 21 el Fuerto de 19~5 1 Sus hios requieren LA MEJOR ALIMENTACION! 1YOGURT BALCAN har de sus hijos nios alegres, sanos Y cufnd su esposo se encuentre agotado, rendido por el duro bregar >dMp ababe'rta rica Crema de Leche YOGURT BALCAN. El se lo agra. lue&.ev.Y eara usatedrnisma. YOGURT BALCAN es inmejorable pra-conservar Bu lsd c.s*l liabre da. feos afecciones. Para una te a uensud, tome YOGURT BALCAN 3 veces al' da! Pese, tenga presente.s. i noes BALCAN noes YOGURTI Elsita Mndez M~a .a. eaas. eepal., C abhe-. ledas quiee aSas ta ssa-te Y .uy gre.sa r"jane tlte' Etlite Mnde Sit-ea. thija de lee eCes Juan Mles Lpez y Alfrrdi SletLlege asta. ela i s a. DIN-E-R O En todas cantdedes sobre oyas y obelos. Se compr n prendas, pagando buenos precios. LA EQUIDAD Neptaino 156, casi esquina a Consulado. 1 1 ,,i tia'1. Elegante Obsequio Cada Iuns e eCC para lacto peertcae.de sorides reI. e de opotunid de ee de nestos Z e C $245.
PAGE 14

Escenario .y Pantalla 0MPW 04r N OTA S "MU ERTEN BESO" Maana o¡ oa u semana de despedida JOSEPHINE BAKER en 0Q' $oEShDO PRECIO~ CIN ECARLOTA ASO C.a a SAN FRANCISCO: Su ltita recurLSALON REG10 Sangre gitana Ls UNIVERSAL: Pgan de ni vid, so. Barricada. Eltladrn fanta no a del pirata. eps.ca~rtOnLesy RobIa Hoad1 dorado y asuntas ma H rmns e anr y --i .c~t.s c e~,s Nanaata daagbnlatSTRXANO La taiga delmanaba.oiN ta aortos. e da" aa tttaen pa aey aa r VICTORIA: Pginas de mi vid, TaSAN CARLOS:DpotdoYC STA CATALINA Ebsada al gis del desto. El veduga. CAsrb apytTres secretos episodi a cartones y a. cortos. da nabcbnhin. TRASON'El ~natntUno t SANTOS SUAREZ: Catita es ptbiT AyNl a un t a aos¡ WARNFt: Tressc, ,an. rtas. Esperaa a y a t-art acrt o gran tnsh en la scen. c 'a ) -RESERENAMENTE PLANTADO SOBRE SU ABALLO, VIO PASAR MUCHOS FERETROS SOBRE LOS CUALESHABIA LEVANTADO SU FUERZA ySU PODER PEDROYA RMENDARIZ 12 HORAS EN LA VIDA DE Uq HOMBRE MALO r MAqY DOUGIASy 1,11.s MrOCTUZlMA ( E E(nOEO ETE LUYANO rCAM INO Ja RUBIAI MIREYA Mac ORTZ e Pernnda LJnAS W.__ Pe Poi l DIARIO DE LA.AIARINAe-Donlingo,2i1 (e Enero de 1951

PAGE 15

DIARIO DE LA MARINA.-Domingo, 21 de Enero de 1951 MARTI : Hey, emuje y despedida e JOSE Ma. AGUILAR con. a na e cpola MARINA. Formidable fin de fiesta DE BERLIN. I eas ntblee de lee Directore. de Orquesta que tirge deepele de 1. gueri. P r a g r a m a PROKOFIEFF ..Sinonia clilca. RAVEL .Rapsodia Espaol. 1 n t e r m e d 1 o : BEETHOVEN,. .SIlona o. 7. 21 -10:45 a.m. MAANA: Lunes'22 -GALA DOMINICAL) PRECIOS GALA) 52.00 LUNETA ....i5 4 Pier Be en, de. .file ..L 3. PifeRble. e .....1.00 0 eredo B] lee. ..~ .SA. e oumerae 5 . 9e-20de Bec Te 1ie nee e .$O se er ee lldedee beeeeoen Mrqe 2l -.Tol W-45L ~.,i-, ,RENACIMIENTO: Pron reape0r1. ROOSEVELT Depo, ~S', ~eiss. ra con granes estrenos, rs del C. E.Bl. RITZ: El 1r2r.esneg.ci., Uo ROXY: Cto 1r~ 01.2C2d1 2 di, en N,-w Yok. L hij do b 1destin. R.l.de E: hol r s212, 10, 11 ps. 2 y a.2-c~1r .grmel. epis y 2 y El~n?,RI IERA: Tu amor me gu e y Lo. SAN MIGUEL: U. 00s 211.1,. Fa y A La Haba rtado y A'ventu .d. . U. .r,, Hoy,alas nueve y medi. deoao 1 he. Homen.je de depedda. .loJ Mara Agular. con la joya lria es palola de]lglorios 21,estr ARRIETA. (Titulada qMuecantara por vez primer Cnte nuestro p0b2tr, la Eminente Sopano MARIA 11IM BAU;'queegle 21121, de B., celana. Buenos Alros y Centtro Ano rica dicen que es la niejor ntrpre1 de MARINA 00 e.i.ctu.lid.d. Pchi10 Naye. el dio e,, ,id.¡.d 21 o 21s Ios pOblicos tiene a su cargo ; dificl Jorge, con el cual se consa;:r ante todos los pblicos Jos a a Ag ilare.1lf'oridblo di' oar,ii qu.e interpreta eR1que c.2j.0 se lorecnrdamOsenbari2l-o algun y es Zuboz~re2 l 21n0. n j2 --. .ao 2,elPsc,, I, lo 121h,2 ,a o,.en -m~1.1 4,j. aPr, S.,r C111.20r orc,. pf~naz1,~r1. -ran funcin de depedida a Aguiar Ant.nl. Pa .M.,int n r acio de Vnriedades con la actuacio c2Pe22a1 y 1Pr -11r d01. Eopreo del T-1,r BLANQUITA de C -In.T-1-r2C2rm00e:21 2'21qu.1 NA y 12121 12 1, Ran forsd, la Co,:pi. mm M-MB los !t n R ya 04 b JOSE BOHR Y SUS NUEVAS CANCIONES plno j Tron a a las1canciones tan popula T.deas estas nuevas canciones qu2 2t20nes re.2cuyos2nombresperduran,, 1' 2 dpblico.de L. Hab. noe imujer cualquen~u ria de cas todos los cubanos. junto a aquellas famosas "Arra .21Y.2111jctnla 021aconst! "CH1C -s2cino" "-C e-te cm strinternacion. a .t, ,B.,rraciC1,la 4 ¡ atto estima el pubico e .de la un". Tar-1" p, llabana camin" ."Md-a, de Sda AnPoche so~. "No esta". r,: m lo~ vo ""r n a .r.r.r. N.dilis quet"-"FrIs p ~o.hes ih.b.neras. rmn"r"d re t.I-Air. Pulr. -eena a Lr-vev-la de J-s, Blr a n~,s tests r" la-."As¡ se fue". Y 11 -. prirular ~y ten¡ a un lunar. ~ n' r t' or de m.b. .1. las eni.nes d1Tri Amr' o pe a: ~oel. entUe l.s pblic. de.1ur, -du scen~r desde maana -un,,V.ba de editar-se "Pregntale va la noche", cancin que todo arista cu -r Rega s ., pertfT. Ca r t el del1 D-1a~ TUALIDADES -DU.PL EX L U X R EI N A 7f.eiR e:Z. -TalcL4. -§ $ leeanel y Aod -Td..eLA-507. DIe ee.e Prim.eeley eiN dee. e.iea y e0c. -Teldf.ee M. -72 e le 1.1 ReOlel. noelei2eo 0. Deeede le 1.01. a bellaedoliste. do Te111 -B-77 .Deed e ld 1. : CeveIt. .n.ticer.l 12mn cole .LO .'E LA du Aent 1.V15,ed4a30dy 2 0112 me11Rela. a 1.5 4 e. y .30 Rev 4201 nticip ciOn. ene. l en1C'b0, CANTA 2640 0CULT. nioSloOeod21e eY ey r 112.I-olL. p. 14~1, NAIPS DEL010TD122 1.01,2eI.0211e. OC/LA2onRihad one eyd .e .tpit d'p ria o pncoaiNI E ESTINO ~n LLORES ~n Irma Vila yc Cadim L. n Gra .y DEL 1ODIO NACE201 RL a r p is "Pcr r t n-lo~e1 La 01 ha e B1,1D1E1 Sr L MAREAD2 MOn1e1umC ySPERANA 01n E21heo o-a elte 1Gdd2rd y Pedr 021 Cerca y ltimo noticiera sWarne o 211 TI 2n2y0122r1012 Lilna. 14'ernnde y Callo, Coras. Lieti II. d~1r. .yo~e 50. T.rC ulie 12 2012,. 0,. Brt Iske y tua1o lidad N N4. y0res 0 2en .1Nfi4O 1 y bacony 2 41_,40 2o2nl. Ad0m0 asa las 02progra e 1. ee 11r04. ALAM EDA m.1ext12de, aron e0nt0d4.40 o: R E X CINEM.A aal Y Praa -Tal. 1-7540L U Y A N %-s. Hafi. y n.is.d -T.L. M-2114 elCIee4A5 y":. e .: eie. Deedo lee 12e 4, Aeomoee.e u .EL TREN DE LOS CONDE ENR. CiN TO c de .e4.o .-Te21.OOi -00444 .o 1el dl) 10. A.-. t i~. o can fDnald',eBrryyyestreno CeepItuo B. 1.el. .M.e0e -. Desde l e30: Rceit.antid~.__ 21 fma2 Ob12 re nal nu I. eAeooIe comla TRES. 0 A RITAS Ionl %Desd.loAL,00Revlta, na,0 1 -ci.n.l.o e ien2 enl Cube ALA, 104EM. 21,1, e 112ual1d1d. r In.otAee .e 21 21021 Aeleloe Lnel4 11e m011 DEL.~ooe PEAD co N . eevT. TIo LlaeoC R0lleey2ATIMONlO SINbngl 12eo21,2,loree U2t2m0s4,241,s '.0.12122y 0. N0102, 40. .J21024, P000 22421,. Podo .04rg20 2ET1C00 20n,A1b Seleleo. Lun1414 102 d oelIee 20 C1Oree. 011211o211 Pele.' 10os E 14 0sce24 Coco aow oo PrO eeCI40l21l 20222e.tvs 01.111, Ac1u121 d41 Francele, A21111111 A.e K 'Z AR LuOA021421y eu 221e10 21ou12 -,dEsp yNlotleoero aonle _V nin.121404, eerrO21, 0210 AlelM A lE S TJ C ^1Coe hetOeI,42. pIoe.det. ll el4eCerfne -TIL .e-ees leon.Jl n C11112 2401.242 orqeS10e, e 21.2. d 0. 20r4.e,loEnrde 4I y o F1 III. Srv "0, 1211121121 -1.1' paeoCl OOild y Tony y Carel. 04 ul4e N. ele. -'OCICe. 02.4170 AMO.1 EG.111 ar0 gar01141L DINM.lLL net e4l.Ol. Reile le 1.00021v1.14. n21111140 I' R IA L T O I.d P A2,012122R1 _ __ _ __ __ 0,l .eFlO lll0114 1IMONeI Se ..cct. U r~ . nad. y E 0. iA nnHl a rd Du Jie f -Pe ~Vr. TCiOn.nmnb cl rt. n eno.5 dlI nd C a N ilra 204 T2So.eE. Lu1ll.e. ee. TrOll e --n-edanm Ll A2l,,-. r .l y eepe 1.PCed-o-ele.-,M.Il E R I E Rl 4ey PAGIN1AS DE e. RA Desde 1A 1.10. 00r o4a. mat121er~ 2e 10D 01y LenI Tl~rney Rey MllendA o4leey erenol" Cn Ce TRES PAA1 2 dA O " Clle 1141. ie oe¡.0 melen. Lotieoibelrooy 0ay0r0s 40. Mlle. 02TA 20021 Ale2ro, 10d21k011 -Fl 71A 1Dn.T J.I my. s2. is 0, o R 1 DCA L n T s as0 n del PLy. Te .T -rt .A le 1.30. 4.3 21 4112 1441421, 0,2.5 oemylore 2 20,do oren. Nlo. 121 oe 1.10 1:40141C. ,ldor, 0n1. n42,1D. LOS PIRATAS RS CAPeeES A ela .12 d. 30 :, EL 1MBR1e0 11000100510 -W0lIlle o 1 1AcoyaLnd y B1121y Byrneoey MA N Z A N AR E 02140estrUnO enR1uTS P 02ELA.A2 l Jol'EeC oell 042202401011 C 1. 2121 C C OcoCnIll as y1 eGeoe -C,1.4 ee. eeenfanc. .TCf. 0'iC25 AA El NU2E11TR0. L.12101 10. 214221., 5 S A 1)n 0 -Ln LnBa.aoea2 ,3. N -Dned a .baco: ayrev s -40. 2 ca Is. ny 2 .a rdM ., e ki T-y .3 -797 .2.0. 1 0ul .y.e0. cOm Reel., l Nfe 1n, FUEG1.O IAOle. 220. l.1E. LA8.CA3:4 E 0,112102 n 11al2e B12210n12T1Z eA~ NA L _____TCDc___Zve" i a ?""rwu-"2.un .Fbrc. FAUSTO 021002102y211T12210,21.21.1,0l. y' 44L .Tl, -. PaayCld. ef -80 A__ __ _ 3e, 1 2.30.n 21C2med4. II '2-' e ifleD e~nA l G11cIn 1 1C .ce 1. r BleTAS. EGO ES Ay E1, s.el D. 1 .cho: EL O LtA2 e odr : y OLe NFO PIPON1 1 ~r Ollyi .c 1.101 e yE QUE QUIe 0 S O SR DI. S,21, y MA0' R0 .2 1. 210E COAZO len, 10chlt o ren V E ADREO 0con. Fe0n Loaoeey A 50,0n -T 04. -'2 1 .EL AMORN0 E0 1 EG00Y n R o ,,o .30. uN'I¡-4C-,¡ AC1 12441y e e.ee'. -Te a 410. N e. 141, n. CIO con Merle L Isa ZeU S 1.t 11. y1 45, Nli21e3 21. 1n le. lOquel4 C,4s21.deev4 o ed., eee CONTR0ABAND DE A21l 2,1-y UN lDA EN NEW Y00R. 0n .20a T1pelnsd:Evrt'L .MAS 2141 T12 01211. eilMBAR EL 211A' echnol cOn GonC Rolly y 01r2121 ST O'R 'reeo l1,2 es10Nns bcn5 o VGBN eO B 2ll4.0o21ila P.0l tr1 L unt 0 io, aen 021. Vedede. TeL. 04.2 m LuetO oeyeore le. Belcony 2 R o X Y 1 .l 102.41 0Delsde 21' FA VORIT Oa. re car. 01.cdR102 DO M TR O P 1 s,.e¡AI.iee1.T4FUEGO p' PNAD L 20111. leeel e. ceTeI0 o.e1 .AD' OLITAN E 0 le 1. .11 0e21. ~quin, 2102.120 el. B BOIS. ELod 1. 313A0 c4.Yo11. oc n l C MbeA201 PALA. Celle 14, AepUla .de Aleedee 1 .RSA GRANLo yEpls. I4 Le2 OE. -~ 1 -3:BolIe r E LAR 0EE B 1 .ITA0 1nn Fre s eRedekelon Teeeen e 271.21A4, 4.4floy l0: 21114. nol.' .P ,00210,eOI 2ariLnzI Katelle y VOe Elolln lln 2elhIcollOyOUNA Rel2de l',0:ReID.0, n11024er l,2100lnonl. ATA BRAVA002 iLA yI0O. LUll TA . 2neaUJl. SIN PASAPOeTE .Meddy Olllel, 12141:,neL A. 211r012HIrADE. le GSELV A 0,b1021, R110.1 y .y N0 Lamar ,J 1 IekeRLo meye. le-eo el AXeo 1 .Cubl4 TRES PALA. MUJE0R 0001DESTOINO 22 12.aa0O-~i 'RESi o c y1,Er112,a 4aY1.r 44. BOITAS en cc2lr1202 211n OCd 202 y 2101,r Jnoo,. Lune10 me0e2 0 L.1T 11RA Ae M-kellon. 20,21 1.yeDs Vro Ell.ny 4I 100s 44. Bcleoy ooyoreS2N ~t.A. ~11TRA'i, ae ONRAAD'D AH C,_ ____TA.________yR .T11~.LA 20UERTA DEL RIABLO er -,2,01' 20,4E jo 12rleeplltanLSO EsiTn Beele l.I-,Selle. B .Ocl y3.0. SALON REGI eo e Ceb LIe ENG. Z 1 le .,.ee11a RAl C U-ae4co.le. 1 n .1 nd,4 ooc. m de 21 sd1 11,2 lV0 1 TL0AOt ojt MIA Mi oAle A.100100e10le. -Tl .e7O 4 l l M0 Oll7e C 1 RA.31 40T1")'2, 1'BA1.122 .1 READ S en M SeA -1 ee .0421421 .2211. -T .1. y DLOS.A DEL TAOeolIO jon 0Dede 110:. L n meyoee 4I esde le 1.000121, n2t1c1e01 ,n GITANA 040 R01,0,eLnr. o y CiA.Se l ., 2124la 0 r B"e2 n o 5. A l#, le de. l 010U211.e E4 24R21 .LA ISLA 00 1TESN NOVIA DCL PIRATA 202 Iv ,.o HOITIOD d o L, 02. 11 AD.1.RAe LE-AA.GST -1O e 1.A.ll.cdlaro n ooby02.s Crle 2 Olbert. D021014; L.11,41 ele.L.4eoy N oEyoreE l .o QU PROS12022. LElet 10. Scleo. 2 1.R1er Neto y. ARRIE 0GATE e4 hasli le e. lo E 21 'a. MUJER BcTAn J 1. T Wyn LueamN: OM ...YU"el de.R: otic ierov-o.aconal yr1n3: 0 1 4:0 EL R ONA~~ Cla 1.2 RevIcA, nOllCloeb eN.ACART UNA-GRAN 00120 0n Gcon1 Yn. Aie-1d. el. epCee4 lCeO TASMA, ANO02 DE 1 ANG0EIle el, eslreno 02 .C -1 U L R4 SIN05 UJ 04Ga n meller 2 1e.t. L ISLA 02De10er. -Tele. oe7e7.cU. LA .24141. 0421 .20 NI 100100 1.2210,02 Weleclulley a DL TEl e .ahnolor c0n1 Dede le 12121R221s41, ntler2 24 .lO l nde y noche: 21,11114., 00 ooeElomone roeeee yJbby OeilaoeLuneta mayorc 0 onel. e stren enCuba0TRE0 M EC2E N ooeolE. 00U U.1T2O RECU .50. N1' O y lerlWl lio 0,25. T00 c. 24021. N 41 EleAo 24r' -21n 004n 41121 y _________________2 HITAS10210~Olehlcy LaRA5 R 0012. 02104122100 eS feo, 0.112 0. 1.1 E S-RAkeySutCFL A Tred an o eyeGraen AICacony aores 0410.2RA 0 0E R TA2D E L D L eLe Ele e lo. Lne de y e M T. -6 F 1 N L A T rltmel, ~y-, n._~ omi Mo. ¡si. 54 SALREGO -C" LOS Z.). yn T.141.174 A Ct. N A S A O S U A E Z 12'LA OZ 'D L AA ole.ede le 1.1.30 R,11 .,nLicier n Po n O.e.cf eL -.TeL .3.4M eenm, Ce .e 000 54111,. 1M, Ee.o PAy R11 E oe .'L4lBol, ,LA CUZ DE 0L1REA con DAede le l1.011es, n01l2er nIPeleln, C-4e4 oAyoee I A1n T e e. RP 0 e eeAS o mA A 1A00 Mel Y11. O y00.15 e.No2 C An £00110k2Ln -Ve le 1ON T RDAS o RUIIA M2REYA con Meoha 1rt.1. LA' SO lLORE d 0.n 11ca riy C 0 ..Pr*as de 0 um0 rleoavorCee2.0 eSr, l~4. 2 1 .MO o ocn y ESPERAOA 222 04. Id r r A D e eTRe e~_ 4440 1 3 : -.lCGT F rN ~ Vid ~ .y' C als CIr 1. LnA lTA.0l4,114: 20ec.10e. GRAN T E AT RO NE G RE TE 44?lOeO ybcOny 1025 reoeeloe,'2.eore1'eme, a -"0I"0eam-mOe¡1.L l0,d.0,Cl .del y 0re.d.e. -T.cli .ee-.e: S T R A N D lOS 001. MAl ohnBo T2001n0 B'0441D40, eeee 0,11,.0 202: R e.t n1l2Ot 1224r Ce na lCee4-Oi Ao'TUAMeO Ml GUCAIe40,. AMI leARABLGa mEeAe TIeaoRe Tonal. MALA 01.12002' 11 S. 00.1--0T a.01. er ,a --ar ee. e.0,2 e~ 2 5nee A lao s E D 02 E11" N L uDeTA e_ 50 CyiI2A .D o n ReLR ATA 00 E .I.0La0d. el .1tr014 ade --C-elgy e n. .l V e y0)2 COrIIIO oeond.I B 21 211r Mel A. Onm. Lunele A 1002 -S120.L n.1 n11e1,4 lAS0AN loeA ,n PIdro ArenCdc-. TU N O les rlTollI4o21l4cent 2,n02. Pl *l $1 .3.Preeeree. MAT.rLea 30.2,0 20. de 0 NE-T 420 e1040.R 4elC 21 .ec.11 R. eN,.b.-0RRESiCA Ylle 11TRh.M A N OND' y d aleony 50 cedtsvondfMUJER con Joh WaneM. 8. eLf -a ~ N R IA N 20, [ 2N y DAAE L Q0UBETE.C D0A Y e 010. 0a4. 0E102le le 'S A Lnee le. ?olRAeeded. -Tel. T-2403 ODil. E0n edel O 04011 04n4. e creoe.do le ed00 ey 20s0 De.de le 3el e lcisl. 02121010 aA ob graoo ee o raGm en Ale G R 8 S lereIRIA 011D,102TA1 Dedr las 1.102 oeecn. e:74r4d4de4, 140110 021,2s, EL 'oO r'.ee,'p02 1dien -17 eec s e.EB 10,2d4d4.~ -el. F-29 ReIe, LUICA lo' .Dennl, 121014n. C0ARTE44B LAI4A ece 0EC102 n -4' L TV0 110 -13H 1 M 1 Rcleee ceo ee yPAGONR D To L AM O A VcOle o Dan IRRA, 00 D 2111y 41d. LA0eli o p0e14r0nc24 mayee Bed ekeicee, leed Actfee y re iel''e doee' -Td1 eo& 'A 'lee 4.34 y e.12: AGUOILAS 00 2UE20. N21s2 -Ollen) PrEClee de 2o04u0r,. le le 1,0:0 ceR-ieitntiera 1 R A n H Go R con Ge TierNey y P.A 1 IoMPICer UN-VELR e oteo ub EPRAZA-TAS clJEAPL .3 MAN OS D OL PI N E S ANCrE F n d CubarL MUJre an ,,LWIal.Oc iOnel y E LI0 2EC Al t y DEAD D.L 10024r.a MABALIeE 01.Ann Td. Llleete 4 L2eE ea. nd. ded. -T41.7711 ECIdI t -0 n M-1.46 yCro .be M1.eonUue Llloee 0 y NelCy D. l i el oe O. c y le .2 040n .So. Deed, le 1 n40 cS e SAN 10 naci, EN LAS:REDES DE0E.A R 010l, ROBn U 440O RE e UR O e Ni KRes0 -G00Cyeoee2 0 M. Lele. WTOSr ateeo. PAGE2IA 0E 21C C IIN E C ITN F A NyTEA yA h.DB00l-Uy AI0ED lN .,[ ADA con e), cer y R Re E L' S t C 0 A 1NPO o .ra epoaruta Lnea y q m~ L t sao e 40. alo y Yrul eee C1 D A desTeA8.0.04Ni oea, 21-N 511 2 C3neeO0. 1.,0," m Iel r, : 1 12 a leEdNACIONAL SA pTO I CeE 22C4T.R2 1.102 r 1 odle 2 re nC 45ALA RiAS Ceie.Cecle Ce. 144. Tele.ie-I. CeceCele e. el Ze e LA HAin 1 A0m2d recl. ei leOln .iec On 0 lo eeRen ed lSkelt.Ver .De dc lo 4e444 9.tl1. n l l el mat0e :ein, alE.hL12EDG.mi io ldraoe). Edi e C2arri Iell y PrSA Aleelo,, 2r00100 de cee. 240r12.,11st0n,4 e, Cub4 CENIZAL'. ClIloe 1VOeo oes de20 Cr1m2 y1 :k .Setdluy dE10l el. El 24 leb.A AR1A211021 LA GLORLA eoI JeOS Cerol 0 010C. M40421121e .0I2 O de o lOar ,ln. Arlemie 2 1 .a05 LO VNGAD1yO0E eon cernancL 0. 20. lR,. y 0421102 10 11 clpieoe. Free de'ooL OS A N GELE S 0,44i,ArI4MIcetr4110ee4 0002lo4lAII0IAeS 00A111212 AleDeIhe 40e i 4 441 2110 "'le ie e" o IIATROCMINOS Al .0 ler 1010 42 PLAZA-0421.1r. .Lu,01, OpeOorel 40 acn c L e F 1 Ic .ice le e.e le e. e. -ee. M W A R N E dc' i'LIO 04. .,l11010010 .R 41 ed0 ,O eo el e .Cdolo .Y, Calle r, Y1 LAe1 cj. "E .eeeCAb LAMEA.A lee l40 .y 421V ellIel, o.dlcsr 12041, 0,12enl el 02111 T000,EC1000 "L e 3 44Bdede.T.441 7-s 1on A Ne, U dAe cnled konl, PAGInAS 0E Mi01A 0 TOS eon EIeano Pereo Paeelo ee D. fle. lo 10:SO2le1. oolole 0AD bll LBece' 1.L0 ira1.4 T.nerec rAy III4YA1 2 0.UJ2 -y 11 Reom4 y LAS CALLESDEC .lelteno el 02104 T0E, 0EN04.S ~~ 5002e1. ...1oche: RON"PASAPOSTE cln. OAddy Lc LAREDO co i Iepsrt e.peIlL. 11. 0T10 0n2 E1a n0.P41I0e. PelolCIo a 0aDide' RtSA. : 1. eOdiok. Llee c. Bolcoy .de 0,41210br,. 2 010 Rom .Co l -e n un r1 2eIe.C42lep10. ' 5 0ny341,e O cl .' hellE L1n0e4my0rpCes ro1. 0 L VERA.ELLEN -ARLENE DAH FRED ASTAIRE' TRE PALABF EN 3 HORAS Y Esse LAVAMOSY PLANCHAMOS 3 H eedAec2 1.0 elee 3 TRAJES ..m, TINTOREIA 2 "LA G R Delicias'579 esq. a Ave. Concepcin Ser5eoe rdeneo eCUlQ P ina 15 WARNER -MIRAMAR PLAZA STA. CATALINA I.sBekie ited e fee dajo e r.setirhusel e ee de e su c .aca ELEANO1PAR E PATRICIA NEAL R TH ROMAN SHOW DEL ¡BASBO WAItNEiR-LOS CHURUMBELES LA GANO OQUESTk AROLA ROSITA yEL CHICUELO Orq. de AD 'O OUZMAN "LYD.A",Ocof ALICIA ALONSO Y LA Orquesta Flarmnica de La Habana "EL BALLET MAS DISCUTIDd DEL AO"LYDIA posee la vir ud primordial del impacto dr.zmaticao. ALRELO DE LA lEGA.-"AIerl,'. "Se tree de un lema de mae cochambroso tr.dici6n romentica. L INT BAM N saCO -nfra n es. una eeacin coreogr&Iica de Intenso expln dra .' N.4 BENITEZ--DIAR10 DE L.A IARINA~LYDIA poeee iedipuable ielersy emocib, product de la accin coreogriica. J M %ALDElS RODOIIlM.1COMPLETA EL PROGRAMA: "as de uare" -"La Muerle del Cisne" y "Principe Igor' A U D1 TOR1 U M Domingo 28 10 45 a. m. Localidades e a ven ae n N y 2 1ITeIieno F-4538 CarelraNEPTUN 0 _______ t-_____e ____e__ er a e1 rpt.n. 5 2 CTYlEDAE TI.'. 212122''lo ue 'oh OUAŸR LeA 12le M ,3m 21u2 l e 2 d n2112211' mor Madreadorada, a du, A,2 Dpnl lts12 lmdeaeo y PPrvl" lne i l de 1 a 7 ALAMIEDA: Ti, p,,,e. .1, i, DORA: L. r~~a d! m SyG. e 1, ta11 de l., conideados y1 ~n lon dronzuela l d ALK ZAR: A or E ,a -1r~ aDIOcn ,. Habanav %. Almendares contF cieros, ec5 ARTON ES EN 1 OVORIAMBASSADOR: L 22-1, ENCANTO: 21ma2 2d0p2ca1o a i*~~tL3 r u .t.s ym~ 1~a 1 122 A FU I NDIA APOLO: Arrsg 11 m r -' aaz aorq -' -A N D i d1 ese. ERlE: El 2co. L. a 22 C21 lese d, Red O d e II lIENAL: Mlodi, d r y ~a2o ,, p ad~ t. 1 y 0su1t1e s2 2. FAUSTO: Fu~o2 ,1n el~ ~ "21 MAYORES 41 sN4 OS S or. ASTOR En ls rds 2d] amor. Iz o e-ngdoe.1a or grn 'abin H.o el dorada. Al fnal1 .con 1, Orr Casmno d, S2.2 l F1121122n0tinu. ,, ljornad.a cartones y a. cotos. 1, Tr pi22' de 11:30 p. ASTRAL: L,evcg.de-.2 emFAVORITO: T'e.~ 211a22 1 n par la lri~ 1 ,gran hm w ne1 ,,U mueru 1n p2p1. 2 2 l-.y ". "PAGINAS DE M VIDA' 21scceria.R ps.d,. del trpe1. FINLAY:n Smbadimar~ad A Ln.oTne y R.y Mill nd AVENID.A:2 ''Ma r.p. L L.i mas1contradas a cor A 5 CARTONS EN COLORESl22p rd1, Rs211 ang11e2121 lee 122 M1 a1d-ble -.an: ,,es e Odo que m" L UI S A" BELARCOAIN: Mrn1 2cura. La FLC1ENCIA 1L Re ld Re g .Rlth 1,1~~y v. de 1. r~z .aun o c -* t.¡. del zes.r ya .r5s BLANQUITA: Tu a.,1 2m T FLC.'IDA: Li 2de L~r2na Tr 2na 2 p22121 nc2a1 .~en ,del. 042 h1 2 ;; ;,. .e.b rT LAeOBEs4O yesos 210 211. CAMPOAMOR: Espern. C. 2OAN COE 2.1 2211 ___ NIOS_:at. -oll-res y au ~os C s • RA IN MA L U.annoCINECITO: Reistas. eucr Lo. 2u2 n md21,1,2¡,,d,,, dep~201 1 .2~~ GRANTEATRO: r en-2 2'a CUBA Alo e2 encontradas y S m-d sueldo. El 122nd221d2 y a.n el rmaretd,. _tos. ~ ~ Agula 0 fea t ecn d.2Ma, 2d 1. F.TeatroMARTI INFANTA: Tres palabr2, as. FI 10 E L ; rde, aenturer a .ro TrIfnm-:M.1'4 -M-407n. LUX: Mariano, Sim 2ad el mr11 do. Naipes del destoy, ~no. H G Y e la 19.3 pe. S LUYAcortos 0 ANGELES: Pna de m 2, HOMENAAE 2 ,DESPEDIDA a a Mujer s n pas arte.pir -JOSE Ma. AGUILAR ote, cartones, etc, 21MAJE1,.T Ca s saPan d E rAn MANZANARES: Fueg. en 1. Mr A R -1 PcdaO.cartn comedia y an LAVILLAS: La reina deeel m -bl 2rad1 inrpr,1: .y E. Rde1. NIo r2 VAI MARUMBAU. PANCHITO MAX.: S~. rndl lrruoad. oV. NAYA .JOSEM .a AGILAR y bond. Centraband. de ~~m JE11:S ZUB Z.ARRETA.' N ~c.aofes, Comedias y .~ros MErROPOLITAN: Tres pai= .rnAd~ L1puer. 2de2 ediablo vias n1 A.dl ma : M'.riAMA, Ton -"ome U. U Gr. Fn dTFI~,tBL N IT MEXICO: He~ de carrelera, ,L Inmacu-lad. N. Nac.cmn Gan MARUJA GONZALEZ c.lm oy a ~MATA PEREU y AGUMLAR L Q~0 MIMl:la isla, dei meoro Arnirs1 \ g. ee mujer ro. Ypn n ad. 1.e~Pres. del MYlAMAR: Treskecreta. El gr-n Tr.atr. ~BLAiNQUITA ~t-.ra RED SKELTON reo. y ins tm.es CARMEN TORRES. CARMELIMODELO: Sueas de ndi 1 Oll TA VAZQUEZ y MIGUEL HEherabra. NLoicIa 2s y N ,0cieo RRERO. S MOE. .2120e naridoT1 1 ~ o1 Dieoo, NACIONAL: Li 21sd. L. lAm. UT SMircy. y snocrs NEGRETE: M,1.hembra. C21u1 s.mt.eI NEPTUNO: L., demi 1.;y s.nL.-s OcotIL s 2.4F 12212 m ii pe I0fonlu depsitos 211,212C1y2e.2120 l a -mata y crton s OLIMPIC: E, l-s redo, 21 2122 vi ieCIo .del Mariel Prdid.s e. nh-rn asun~art. PALACE: Cnizs Par.4 1 r)a. L, 1o ] -01. venc.d .2,,res 2ntos 0 2o 2 1,' 1-o 1Commi .doi A2dr PLAZA Tres 4cretOs, Lo 1call1sdel2,2e1 ado el 21 A Oanuel Abreo, REINA: C1211 2 n0 111r2. Es2212n2 210syn e. 2 Esperas 1~~ .22 22 21, 1bca2 d, Cemeo, El nMari1l ,,,a r 'o, i lsde AtaD fcl rla entrea d, c,Normalzan -.,e ~ "n 'rsr iestan r1, Vo sc ni nngr e s s l~nuI a a -d'4 1m de 11 21an-\a,-_.ma41 inu cp ls dnenr!arealssactne -1 rtt cobrar pron)11--2~~l2,01d,101 21101 .1-!a e su ~ dAb,,nnr 0 atra212 sll. 22o ~no,21121221, d0 D, acuerdo ~n 0 2 y 0,.~, 1r00211210. 222 OO21 omad a 1r0-01112 1~ ~ In 2r e 2 d ol Leotadl01 Ic niec. eal siG.bicrn. del Prv q., icend. Y. .y p.c.s 1.mumii pas que fa tan por cumplir dicho -ri uiI cua se espera hgan d, ¡Fla h r:med "".P-r "er "n mandato mp S d l e n~eada 1L Co20 01 iein 1or ib'd 1'J 22e2a s her nas delteatro c,,ed.c22 1 c ,h tru1220n11, 2212 21, CUoano ~dinr Panichin 2Balista,. s hin e in dad.-I.ss has o e ~taurarion d, u'1~me2 Precilia V. pop 21no.212.' y dich2 ba2 os elembe01 c2 ire : o 2 p2n2112 del ed0,bio. ea Sg12s02ir~. con22 Op, VUELVENAL lin sque s~ reiban ,,n d Goh -VU L EN A n o P,-in ¡.l s, p~rced~ra N r 1 q_ ad, l., tr.sse, i e pad~ --r ~ MARTI ,a d9pendenca. a les ~al, 1 do. adeudan u, M.bere, d, 1~ m,,, c', febrr junta y de Psio e ,2: inir, 22 2 nC nadas2por su M R xT br es de eir un tle d "1d ~0 2 2 as1'terpretes ,Idn. elln cnrreipend,,,m,, alpia $1 50 .1no d,5MtPe AsoclaMarnea Gonrlez El 12fe de A ci1 de¡ Gi0.10r,2 0o2 Provnei L .eo, D aro 2C ~ s ecundadas par: Seecel21. C ceo, e11 leeR 2 22211, Panchito Naya, y S. id.~ c y le .n Io 0rn pre n Gratis dos pdr1 t ,b-rndt, Ponhm BS, Gratisi •cele 1h44 211,1: M1v0m0e,1 Ac1,o~21' 22ta 2P i cl prim 001tenor de Cuba, e VESTI Os. ..., 2o Incdpe nientr: el Tinplo de Mr -1 un2 ormidable elenco y la cdem entro de Es11 ,,uc 122i d. Y LAVAN IX Hrm na Zere; Imsiiucon Aar. c nesecild AhINIOIAI 2121''ee oede .ds.; l.o "Proy RITA MONTANER .N -AMariana"; Licm OrtodRoo Mr.2OTN Telefono: X -3 0 2 9 121 1a2 DL Berodi de e d,1. SABADO 27 Per Be h.ber pedid 0c0selur u la CEs e% l.eli.sqooDma 2 0bI Telf. ~ e Cl de la bodteil e .d; C4 erll1 Ba 212121412DOMINGO28 e" cti, .;a de Cerrectillas P.csten Fj ; Ier pGrte por lejoe qu Jeal de La Habnc; Tani.1 Club: Seicdad Nain¡.l d A eeld, ,lte2i 1 2:y .20,A1, .Localidades a la v e ta. ,,od, L etrade, ~o, d, d S Publiiid.d SUAREZ g.r, del Abogadou-U -mli.~~Waagw '11

PAGE 16

DIARIO9 DE LA MARINAENERO 21 DE 1951 ta Comercoen lddel pastano ORUANIZAN PA OS MEDICOS DE LA SANIDAD MUNICIPAL UN CURSO DE ASISTENCIA UR GENTE o actua 0 eciculenele lasa C leie ctuiesel eohnseflia de latis. 2acis. suc dr ea dmi e ie .i Itisi~e re.alese be, teesetc d que plantean en los Mereadoson t.ctid ca.lcedlc"lie d ts.i el.dara ida dcaa .iei eee-etalao13 4h tueax. lr e ltn 1 a u P1u ais erod fea nlspueo sd e e r -no britgtr un L aaDI.' -11= y.,gre -ierts c R e s ddidnivopo Miiereist be ellitaes t e lereee. i Lo .d asMdti.e di.n de le. dsu d n1 .de. iseileL crii a ediqeae di .a brtaime5sreetree 6 ¡ m s. e inhibe ¡to ti Ir d re de iesjoees que slo dei c ii ece que. e.t. 5o eede raemaeissec .a a de .a ecer itetame5e. is 1ae d nutr L e a, a i et ussicid':Ccii. e s-ueta .ees, ee. dos n ac rao e xe aDa'cneeniss ien. oeti e ssa e a .1y ~r )P4nao I ti lii ile oiiec.er: rolleneas laborale e mncine ?e a zo i. aeie. ecicleic de eed.eee dei deeeeie.e. Mi rees liiUa Li Gsair. ce -lise t 55taedaca.eediI t -~~~de. ccr eta place. te de Sacided Mciiisi quiitatercn ei ed idi. dr iiaeeni. el due.r ye roe es.e ntete ii Adilteetre di -Pie al ardue Aiiaid eean cida r c. FI ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .u 'cicicez,1QW .,r d1g.cpl apsiild tdrio Ciin ,d ce test itid. -== G~1.Z~ dr i e t rlte l Pide, pNieleicisj n 1h .d w di i Gtitea-ti L, or ee-tef de .ic eect itt,,,, ns es i qud~s. erte Ecie Re e.d. ¡1111il)v po r 1,1111 nn (le u J Ta i c. emiegu d.1 duet i t d b ~ .cid0R tico Dbla "ir Os res qu 164,241 5~ 1 ir dlas 11% ;.1%.r 01-la %en4-aade oseeh Dqrtua=rente. m'vr" -e m .equesrq c e etittc c i~ trai .1 d cid trelo dit r erl teMtite iecic ndece. i ae dee -le nt.ti t. h. .h. decrt,.tutHeld ,ci. Cderitit.ee euscaoi deitcy d s sa m k a u r n e r k d e iigri t ,e r : m n d p o r e n ist a u o n -j ej .. tibraa cdeh d iiiere 17,cc-l rznbe ee deeeenistrc 6.eedne. eehti ece nt d Al =te it. Aicdre. p1ede ennGe it: -uin i tte l lt-cd d Sanidddi Mte nte cndel eiT ;ee ,t 0 at ir gnl lun Altur ,.edeaez. Te rla.cli itt ct.re 'e' ter n icantele, ciltiet din -dr s ur dfict Pafr n~ d ,lla 1 di t t it,,t,.,d-li e cn e tdlh e eceteeue -teetderv .da :.=.e.d. e uaCan.a d; %j eta".s ene" d .en e ~ e u, ,,le a s td m eo p r l o @ u c n u i o i, aln nat a ls i i o s T aer n. Drqu .osgo ¡ r a elred.^ Mu stend r0dt mean a[ : it t de, 1d L p e rci an. dr ud bn: tni s. te n a e l ~m teradIC:,mo cons.ct enq que hn e tiri htrrriAmr ah d, t ia teri eedt Ma cl'nes ce.ttd th eaenere ii t¡ .ed .d. n .en ti. it tcidct.i. ctitcud Lat itrdtdtte yd i e I i i.s ,nhest ejnirane s r senitilortesi m ar e en do l ~ vi. ~ d c .-Y Y qu it meinni e. t ite. terel I m .dit e aie ,It.itan qule-e ti .nR Ante ee en^. rd Rum de a l d'n -le ir tseaie ste Cn rel de -,. nila deson un e n e var e ~cn -e e'rlucirs r ab eg epar .Šns e Eteorio Tnajn pr s naEL ENCANTO oFrece n~~~~~~~~~~t nrn xprd ae uad aade ed cflicto rd, -to -ti .ided s o n t iseaci .icdcoe edeci n di t e se suern id dqi-e Itt alnJf¡_T nn ir oW .se sno e.nt Puo. e adeiL dl t'tattectundtiem e -, CUItr diti a i cstu ieetn It itM tte tte d:ee-cride ? nieentsol it ,,do w.el ttieist 1,,. te e de derecd ee -lndt m d cci ten dc i .: ietoyeenel rttea e dr ont i d.c C -deiudC .t ,,, lmnsodlTrbj .1qeta -neiml.s ernPa a f m ti b cer di c det ei da"'dopt eepr. e¡ it, eetodose .d dat ter eeicc tet icede C ec c .inn. l re ftdrm edectee bc~. etee .ditt h t iinanitt adct e i rent t et i te. 3a,n a .e.ns.-a lo biser heI trabaj c rac traa t.e a drsm h a d r cin a d sU n a (ac e .n t n t o eo V 5 a n a s fil e n moI n .der e d 0nlrs Lia :, e te s a-cen ads. al le,,o 1,1 n t e rre p ai r .nrv n -n el M i is mt ., n, c~i ,z-de rcin-trce rii icd er ic r la2alU ccci dittc cl.t. ee cta tienc de, e Tete. criecet 1 et2.e evtiter i it itt ic tt c eit ecete edt cttd an tdae eottite e f ducu i al cuarto PISo 1. Zapaeicos de piel blanie. Tam"'os: 1l 5, 2.25 2. Barelasde lsnol btcceo ftinente bordadas enaim .Desde recen naceje 1 9 lUceSe, 2.95 3. ha para "paiRSesilo cOmnstd0 conditereises divsenee. Deiaerial pltiIciOissazul, 195 4. CaP~cs de pique b l C, sa itfmuI ce flmes esaSo, berdado. "alas.1y 2,.2.54 muy alobente ,l7xi"e 1.N 7U24"Le.e lx34",15;27x3 ". 2.59-3W2 tI 6. Jee deu.e aS di de. piees 4 en finn anc rm"o sam]az. Desde recin naid a 6 wess, 25 7. Fajit de punto para ee prisP ere di. dit beb, @. Y. Edredn de doble cane, en sans enjustado y pespunteado i ..Rona o mzul. 34x46", 9.!W 9. Frzaidiua de algrdaeetmpaea con ategenrea infanties. eanco, i5, =sd. Con ribete de satin. 36x50", %350 .Juego de a ia y s paitos 'de e .suave. felpa ro e o azf2.5 11. Paal de piqu blancm, rosa 0 azul cbn ribeme bonWbd formando cnchas. 75x9O cms,-2.25 -7 Dedic el ministrofebles el fin de semana a Surgidero de Bataban sstei el titular tie Obras Pblicas a diversos actos e !nspeccion las obras. del canal-refugio .hora e 1 t anena, se dirigi tase et Juegade del trmin c. csU cycr e cinistre de Obre pblicas. deendencias. tngeniero Manuel Febles Vlds, a n dicho lugar fu recibido el Mi. Btbc.no, ecpeido det nenero nistro. y sus acompananes, Por lae Francisce Guti=ccee Pet jee ed. ut.ridtdcs civiles y ctites y ecinistircii del Disrito prvici¡al presentaciones de las tintiteciesl ,l, Obr.s Pblicas, incc.,ie, c Fidet ciales, encontrndose tebin pce.A. Vese.i.de .tre.s clto,,ct~tes las alcaldes de lo, de, t,r ri, dl Departamento Y de sus e. minos 'de la provinci2 de La Habana. cretarios F. oec-y Os, In.pei ct c1 obr de¡ Caeal de Refu is C.I cie de t Primera piedra d, Aechtde i El ¡o cCicd de J ceaet Mictece acc et.iec, c ciccdccebtt paIr t h=ce El .eCuee. tcticco -.¡ccir Cancide inspeccin a. a s del dc e e 'icitcieietbtic .itii Ciiet de Refuglo, cntrceid. en te la ctetrcnia de la tilieicin de litoral para relgi de lU tiot pee. te primere piedcr del edificio cee u.ll1 qr, c irt educire temper i. -ca cocstuir5e. con desbtr la Ceetece, evtitndoe ccl le dciis ci. i dc .1 cdie de ihb de diste frids trii, muchas vec, que Rhn lecanzado incluso en algunas ocasiorei hasta la destruccin de 1. te l¡ dad de Ite barcos dediead s. , o. dustria de la Pesca Y al transporte Picadill de le, crb,etc. El min.tro Fe. bles se mOstro muy ti defech se te ,1 estad. de al y cce la egu~iCad q e ste frec. a la, mba-co. C es que ecsiten u ilizarI. SeOr SergiAebt A Ulemeiei eie lo, aiildes ei Deseande el Inistr de Obra P Dime: qu Impresin te ¡la he,:h,. blitese etlr en tcnfcti con 1. l.e nria tu Frcc c celde di lee tcrcineh de ti piecI. .I itticie dd que Rus t ii celebr ree euiet cn ellos, en su residencia. como te Cettcin lue ledce iiblitcecOs en su oportunidad. y ayer que regir pn sue .hispap.? concu-.riosirami ." almuerzo li fu ofrecido en Batabaetc el que esistitrrn inegrmente dichas u hy uniii. te Cee"e,,e tlddecccti. e tu e el e d te it iSncteae propictis a l, ca~eItde tens be gm.resiones, .que t tIae icdentr e e ,uir ifiestan las necesi a esl eets .n la -ed.cet,,,a su srg c. 'n a' ~ s rones, ~mi en el .cregte d. talle. Supn n. tcnt ciecinales. edificios pblics. ieas tuert de ¡tCida sitt de icciedielee i elcn h. t e cec d l e le icmayc y ca rf deri. de re. cr_t e ccncs el tc, cterlteienttdid.s rtds it taeletrz ele, de pre ester e-d pri D, dnd ia Biu ecperacin que le fuera nosibLe a quc llegicee le beos terminos mbec ee y Ayii. de r e sa ce, clsd'ue lo amientos abtieedr re :eere i ni dehian eswar o,,ni oI que rledunidar en I
PAGE 17

DIARIO DELAMARINA DECANO DE LA PIENSA DE CUMA j9" Pgina 17 U.S (: ) Se da pr seguro que visitar ODIC I 81 e a r 200NTERES en breve EisenEhower a Madrid '1NEP'UNO 15 daaCn .].d. -TEL pONO A-oes, La suerte de Portugal, se le dijo en Lisboa, est unida demodo intino a la del pueblo espuol MADRID, osp 25l NS).-Centra kistn Y Autsi.a ei la primera ve Hablar Jorge Waacs digna de crdito anouni esta soh, Q.e mantienei sl'ciones econmicas s i sep en siue hRencrallosu,-Frciu Frp. ss Pspad.msss, pp s les ele s Ctrb" e.isitnfsrs .lG.Ebisi, t spssl el volumen de transacciones previstas el g" a. l Dight 1 E esle e las trid ,ssi i ~ elev sinsiblePi ",, luil Herrero Osie hd *"~ d'd'mnc p si srl d -meiL bl. r sp ¡sidente del 5ieyr-s Club, Socida Gpl d u ~s dei.sodi eI T& Las psbima nup S ,is .de Excursiones P iests y Kel.ci.n U dd. .ido elviernes caimbioisespecuales p~ s J, .nedi S i.ls, suo .y desdi Ais ss .ci 1. 1lsvuicalm pran. extranjer s h. Id eil hs uspd s esludians te ispRsiss fsbert Calney en csivo registrad. In lss ltimos dii iens Cpseriilis, su, failsr l ".¡itd. de ipspdfo 11 R'y Pblo ag0sEI.' 'de Irnomi. es .rinr y d sinfrW U se poxImo dla'2 que Eisenh i.prdyssls ssit.p Gii rdplun di re~ P e pEes. _d5 xp se e, Atiiiq de LP Habana. Calle mi lsprdxima.sera-s puede Idgrar la i id u aisin industrial M -E y F, 1 9 S' di ¡estsital uiel plan del P.¡$, 1 1s ofrecer ua velada 5ps5 le Esl an. en el recorrido D¡ isva Mdd Natalilio de Marti di Mersbsssu t rd sss p.tp e Os Hep uw prosrams: Himse EH 1,d.s-s di Dieis. pl ss c1r MADRID, ipss Ss. AP -En viaclna alabrs. de b p 'lura del ac nel iPc.sd. Dss S t CptaC .ues, je particular se encu l a. en est por el Pisidiente del Selyr-a Clu hbid iist sisemas s. EisEhw rl u uiup-srdo d it Supuems Poesias scogids, por la eminente r Ssb ustii .s ics do. citador. Nana Acevedo. Nmeros 1ti ¡,sroo' que cl dipxcroto, L5 Lu. Chico, Csss. 'i rector d 1.s p io ,ps siisOi Us.sabpsd s Ii isuesld v sdsss ds ld 11 rui ysi PsdiPla, pd dii ssls o, *us,.dir eslssshlo 'do que l a si s t dtne s d d s slp sP ss, P d .di MG su Esr s y d',e rde d eja cn Astor cr aIner E n tificasiones essapu un s i5o P Pl,, sARCELN .5co .AP-Hs u. ps11 dttur Jorge Maach. Esia no s' i embro del Pacto. fallecid a losl 'aos de edad .El seiyr-, Ciub pea cons del Atlntics .r Federico Trian iarsh. doe.n d n trida biblioteca te:irula e sssrg Se sn teis nd s mi s ls c-to rs isncemts rlicss nsu. zads con l aysda d dponpiisu d Psiibas ds rimavera di les. qien comen s a actuar en 1915. su embros Y amigo,. ejrcito ssol en Los Pirineos. ase Fr .assssdis sd, Aurndrail que los Portugueses Pien_nc 1o orao tro T o nrulcmsd san P.rtici p r ,n baomrms MADRID. cenro.20.(P1E e -er a o nrulcms .bajador de la rujdiia dominican Brech imtbl u e .imi nts s colerii.l de El¡s BrachE ismpuso hov al genrerdel GSssegi 1. br. y -.tur asras, i r. r Crz cilaca d zE s d s-,u ,s sp 1. hp,'s ii MADRID, ener 20. .APo-Bssanss d d .del mrit Juan Psy te notable ha sido el movimiento de bio Duarte1. h. sidp concedid Or. e.ndecoracion 1.clisuupppsl exterior di P sP,el Psdidiil Tri-lli. ',1 R iO D IANEIIO iuiu's 20. sUp! pl dcurnte 19r50. afirpnds se Pint Psancs y, Brae se cruza uds-El pres e die Re 2ii re li co dijilssus saisesn u-s ros discurssii so sE cuales de exal. en, geseral Eur:s Gaspar D tra. fir d. issau, d isas s ls ams ta que exip s entre lossp su s decreto por el cual concedo ccaa sildnl' Auspr.li., Cub,. da las esores ide!a vida. lasessn. Cr zeirl du Sul'. C til Dispm r ..ip J p, ins ,s de una f .dii honor del np iri L .isdippi',ids s er Idu, si i di. -PskislA. Psrssssy Ns-sip, y tu, esencias que cuan rs sis ve Froep s R ubn Pprip di Mei .i o l.s Pi.ses 1 ej y designado r ete AlP.s, del .ms issln 1sss, s Es a BN-3 -~-4Qaed Ya s .BACALAO de NORUEGA. Lo compro hoy, lo pongo en remojo y nsananurtendr un plato exquisito. 'k en-todos losEtablecimiento de Viveres Los E. Unidos merecen el aplausol sin reservas de la cristiandad¡ As ;firma el Excmo. Caas Flores, aadiendo que Espaa es garantia segura pu'ra respaldar a los E. U. E .s.s-maan. de ynr 5mPsis snsdps n vitud dl 5~udd i, do por el-s1prE Smbsjdurde Chi maduoen octub,,delpasado ao, La I .Cuba,.1 bien querid E. il ertrega de Ils misms se e Edwrd .Bll s si, lalredsaccion de formalmente el daj1 de ejt o,en e e Pnidico el doctor Enrique Ca. .una solemne cremtonia que tenclidi nas loressmierbro de la Cmarad lugar frente a Placi. Re. Diputados de Chil, pres de di su Lus Estados UndUidas epte. C misos d Relaciones Exteriores 3 sentados por el em iador Stan on figura de incansable actividad en i a br Uniadd dieundelegado CapsPOdela diplomiria. 1 u id erianod El doctos Cas fcres, es, adesaPresidented de Instituto Chileno-E. tOANOKE. Vs. du IN -E paol de Cultura. y un paladin de¡ us, iesA Grosen ls:adoe:s Uni sjrasn-ss.s EnPi sE sreunas. E d U d s.lN ns Um ternainl. de a s ltimPsa ds -declaro est unochi, que l ..N ha. itegrado con otros chilenos i. s Libres o u 1. O.N.U. ~nu ntes;1 delg.in.di.u p s. Alo. n p.¡,. un ',su, d d spu es de sistir en el Eras¡I ¡1ci a la China ¡ .J. osro ~ .155 de posesin del Presiden. -, a s lq .Csoa. V.rgt ededicar .ls strabajo.s pe P55as -sras dsspuss pus 0 d i miembro de i delgscisn chilesna, a kec Surocess dp prs uu Csn lreia de Cancilleres quedha decir gsspr ,,ueumen ue Ma., cel ebrsp h Whirgtn. Tpp Tuup. Oss,. dijo.t m pre untas que se le hiciera s i. de C ci di Rukl "Eu v.i diversossasuntos d e .81d q d.u sd .p so u ,lu.d,¡. o f, nss srissd ingisdi lns sre.spuelst1. 1 s5 did .con.paciencia, que. un, venido con gran placra La d sej lud~a andtmenteo la sHabana,_ ara estar u.no das ud"" ,Yo s di ls. Oplu s dei .u, S nue str. Embajador y saiUd~as .u ds. Tindre.ngs.i susO'n',a de it u,, 0 s5 sig si entr .s seor .dad. mientras,4uc hsi l ~as icnit nistr. de E is nespu, Eslsspss, e., asi h ludissus pesd sul, O apa quien depar en tareas smun s en rencsa de 1a unidud la ltima .Asamblea de las Nacnique Gsis s u. xs EsdosL-n. unidas. -des. -e cm rme nal accedi -Ypde regresaCl. dspueb I5Ii55di els5s Td,p de mas de uaro mesesd e auencia _lsusr p .s uss. D tres en Nueva York y uno en Euro idades .de qi e el problemd; pa. visitando Roma, ladrid y Par Formosa y otros problemas de¡ Ex tep Is il' l ¡ dsdi-s,5 A .us it'.u,5 didus deus in Quers -icumpir con u i dese. ¡,, t l.sOrientes eran ss ils.dessl ir 1a era de estar una vet mas e n que setingruiente e. i~ uetin,, le, Jestivid des de tp Ao S.,,. s, -seguridad nacionales yaqehabia etal' '"e' id 92 nzsS.rU, C laspo Gran placer y emo s fus estrehO SAKE SUCCESS. esi. Um de nuevo 1. 1, dl Ssss"s Par e o e,.-U v5cis. di lo Nioe, U, o de sus labios p l.s di sse .s s pu. s Os isrs brtni d p signili d .rU.s catl co de di kpools estb sajoconsideraci P. tambin pd er conversar largas. os psile sede d sreuiones de mente con Monseor Montini. Se, e-' .sbl'Gp ener.l de otoo prsxsm taris di Estado para s. tesunt, d l seies ri,,geiepal. Trygve LU, Asmeric. si. iufi.iamen c Eurpae .s d De Europa puede decirles, d b. ,bet de elegir un sitio, en cump es p i ide : i pnversar i. o las principale, o ent i deI e, rd d ,ela Asa bp ed a figuras p 1iia'eItla Ep General celebrada en diciembre dede Fr plti, cay udetalla Es paayd rm.in d.que el pr.moc, id p es, u r sis r ns1 de sesiones se lee a cabo este an 7, i pternacional. Hay un convenciiuen Eurspp. gssdienrl di que la peoiplaga que ha Ppimero se haba deseado.qu1 e fus p. 1.slsds.sis Humndpd essispsect p.s. ',s p gsbisns s h, l, la'Oa. Y yP despus. de habes vi,., con r di cullad, s sc.pir, -, actuar 5 los pspneros de Rus¡i. P sd 5arpa 11nanc555 psi spsfu alonia.Checslovaqui.Uiraniay Bie1rialAis nsdplas peionpd te lOrrusiaen ]as Ncionu.tUnidas.he: e. 5 As.pambla General en Francia. Po .afirmado mi voluntad di lucharpens un ispu es en, I ntsesidoque ¡o -pas contr p el comunismo. Felizmen. ssre deron sen principio de te entre nosotros na.tien. vidaLIeg.' la celebracin de 5a sesiones al¡. no CUn re, que.leain de m, t s. eo sr. de toda la crstindad. u sciseIic'o 1ie heroico y hay que imitarloi is NEs imfe, s di s , is,sd, di ,L, Simdo de salvpcipde1.id sp usdn i1sccdenll, envi ds sesre risgenrale rl-s Pse -Aest repeco, ceo ue fur-juntos, el norteamericano Byrn PriA mnl. ndpsl, d pseElas Ufue r.cey sel hind Shlmadree La]i a exa. -y d. de E sssPsstas Uios -y Espana significaran un granWat. d minar a Blackrpool y a que le ior avance en esta lucha n mrs y e s s posible celebrar la reunion de pp ilsIs is ., s i esss ssldlises. EspiPpa e sst gifia ls s. Ep.ld.s 5,. t p.b mentebi enit, saliendo de la dura pru .Respaldan lo.rabe 1.actitud d, a b. saque estuv. sometida. y ha.s Chisi dejo tsl, ,.agd~ LAKE PO.CCESS Ny s'se,sn' .o5 .t vpdignidady n-ble E blque ir d spr YhyPor hoy e. la, d5uu,.sslpu 1us'. P., daranUitasa puespasinsi, P1 P p5'dnacionesias y iz Estados Unidos a aac o d ujaracon carcter pivad. o t s r. ineunsbu p i rmahap. ,lundantipoyecto de p nens a en e¡ r""j y suna fe emocionant .que se pide 1 -cnubeatri.s .un. d. -Me voy cont r conerencia de sieti -M p tg55is5dipbe Gp, E Chs. P sasl'lp ~51',s ip. as 'ds bena esta .pitll : ic.d, i.e. .,eiie u e Cba ila pi-s. quepsb e signe esl Presdps, de 1.psAle B ien aquec nuestra Emb .a dt na e nisae LeaaA rds Bell tiene una situacin ls G t que nos honra como chilenos. e proyecto expresa que al fi. -D pryet si.,is slo puedo d, h d 'orenci el Pri plesi qu esrMisistr di Rel. sid de Asdpmblep deber ctal iones xterioes me ha manifestad qehd .depsie a hlud', "el ce3 conversacin tele ni p desde Nuoie las hostilidades u suficiente tregua YYorV e Ir R lastrasmisin deen1 lhostilidades sara que puesas san d. slrasil ypu q ue cmpsfir nirse lassnegissiin.es".s en Yu vaje a-ihntne az, ofenc.a .qe ev par.1. Cofere1i dp Cancllrs. driss Estados U ,da sGrn Breti Para ""pdepCancilleres AP.Y. Thi. ndia la jo nt germina Frgip .p os¡-. Cd a comunista BANGKOK, Uhsilndii, eer 9 5 .ids psr r i-,s u s, us ~ OUildl-TbsstdsUdidi osisdus. s dien p Pres-d enecones poch Sntca fedd fcamne-a ntos: n e hia o e l do iensLane Sus',, B p-,. dulisien l ds N a lss]Un ida cn di deudpr.i. qe TChina insd, .a -3-p Laem-gr csn 1. prono come. o s1 dti 1feo sPrpr dlyin sSeaprsntado a reexnsllpu rtup asei, p iideduna Corainde Cergdu ia sp pndete bds ie lioes pppu pnd de1.NtoNi ness Unuida, le. pLs.noici asu ds dad.ficialu22-L p r u ar rcaPcileripElaidgDio ressipssops eu Ch,,.ndina,~ qu GTno ,erapreciso qu .ThliSdia -,p su u Cnes Unia. supl.s a .o repubi,sp diye BE, r ue i nd e lo~~ s n o ,sa notemriho oru ls urzs"' i lafe rz or' 1a erocn es pue, sde ni bs Es ,v u se m d s i InrL., rr O ea s i. s de Ps d s5lPi~i5p5dpsui diuidiTE.,. pi,iiubpii,.,,sd ilsp letle sa g ens Gseneu ras E.t ans.An -Unldgls .d Ch s NoesUn .Ssp psi psm s pdmssspsbpr i a s e s 5 550,5ss D o di e Csssd. llssdsisp ps. p psu,es ., isp.an ,hace su. u,,is, OPind eend que seatrie Eroa McieAr enu ri a rieer la age'ies ione dst.e la, ia. YA SE ito isyist, 2 ide .d mss hacsi dr -5si sdspr splsr s Psj is nd'gp. ii.liinsp a 5.s 5rp. Me, sCionally egns. si uns apsilu,1,1 is is sss,pSpstpjus bu'no d livesin., tisespe spsdis1" s .nisi d E-sro ,,. s .drmin na. que esta o,,meia aoru e tnum ,r e rolo ~ o o Ers, ndcirffJon Mr hL l ulr Pincden uese autori ced aM cArthur d n ru ueolmId arepeleri aag resisineCh s-n-sisa p E d, Uldas ,ls1. sa si S P Dyi. Esseu dunlerspp s d, -I ir de ylud ipiS.a ~ s hSin s . iW lisN ,snersi 2,q U di',aa i 9,.9 .gM.hAoy .ess.E tis dsct i ip-l u i il ibtaisssss dus sspi n .ppssss pEls. Eps ,se1,-s r pi ber ss .Tast,sss huv CIsPl dtss.ps. es ni e d sdeata el n sir. Ej .ristnlP,(.,, os ui lsAEs i ll s OedesOl de s E dos UnUidos, deidade,, cacN. db .s.sdaspuis .di,s r dsvi0ss. Asobasuq. uWb.sHIdNsT i Eeo2. Unlss si.e da slinls l, u p s t hss-. d e s cn edlan dal G reps ses eE ve .d i roisps .drnsussiEnsdpcr, lrta e varauese hneacqerlapt-nd d u a rpsnre dir sie e ima isr "ipps di dp aE.s ilsis di ,'s. escidis d.,s es guerae' m comnisrtrasaro. moPalotrasd e atlgio:d]vog aY Pl sssdn u JlsisslSsi elTv d a zeimier.sL s pisdriiyod d rb t.b*,%i ..u ti. i .que era.Cdngresrnebhacer avis' C--ibi i e ir ir us dtritnu dio es-eto ua. ss1 lsMasd si i s espn dsdii diles *busd Eso, sss deisisdelsasrsppu ,ac n t Sie .s. -na s on j di tu osdsi dessa. sus. que .t .robldd !R rrsgimen n 'eara dibi d 1. iis Lesrs C, ss,ds fusriu d osEsdsUn. EEl eao.r rillppd di Crb elro -u te dreisl dgeaqudeimb ii n C5es ni m r.i' nqs .Ep de Arspn dys lu pisia ac WAEHINGTON. sssrs2s sUnd Ca d sn y -Pdbl u ,e ds lo hn A .cCleain.u utorii dadsi.b sd ranAi pde l u ir.a .SEnD.Pd pe s5e. vuee, b absn d .l er fire e oa raod be ~ a .aas ac China y AngX U 1:6, aca rio c-es U 6s9r 1uel C ia o me .le d1 .l. N psn. Tyftsi lii i s o s .s Ps, rrASp IeNGTON el st., ., nsI i ta sdsara dprsOr psi. -'el.is ds itie sps dpsda siu d Eusss sssssdiiu, d Y. d .a i i r i ,rnm d o~s P s i s -5Asgr G d l A sipes.I o r T r n Reibs i. r. .pi'l s nud i j, hss., csrs e.1 n ,re poe S ds ss geerasl .*.h nel. e a.rquina cii la Isr tuddpuds so.dEs 3 A rguemia dei hA o Y L tr ; una rsdiIidn,.s dec s ir E ds 5,. -1 ds r el s r.s ield.,I d l',pi lg. Niso,usi-CAsslhasse pscirhS d ¡eigepsp p spsipsdi.icssssidipd SpssUn aei RfaqslsM yAss, usdq s u¡-n an pUddts ns depsdpsisaC. sus PPii1. dl.s!i WASHIs.TON. .u. d20, -U.¡ qeI i isd.u p, ips iip,, -dijo dppdirsii s;s,, ue s sss d d. S1.d. jl dseu, s -I .es c s i l C i d ',s.I. r -s a s r .d p s i s s .L s C i u s 2ts_,s._ -r.iPus, P .sue' 5u$"'¡Ud "h' or,,, Hel MUIpusel pbrme]ssacsts-P,; sseielqSp, ,siIsp n. d~~~~~~ ~~~~ Isiip.d. ippild,,. sip isssii psds l .MERLI pafl yS L¡ ¡HlNIOS II 1do) td-'1d RESTAURANT Y DLCERIA "El ,Siglo X X ¡u <, B'esn l ¡ Hu.s,,ii,,s 1,.jsu 1s Chi.'ind~n d, 115 4, 2 P.b Pn A-492 NAV E RA AZNAR,S.A. tinerario del moderno y Ve01tras t ntico espaol MONTE URBASA DE '.A iABANA j:ec!o VEGC Salidas de La Haban, ADri! .......u Cla.es y precios con impuestos Incluido.s:,d1 11,~ 0. d imo2 ca a aoY :ezib:do 1,. diq Lujo. 1 : n au :l'no ;o y Pr ,era b u sdu '. P rera n3 ...u ..m. Tujzc : -m, :de4 c6 as Ayeulss Guner U o u Dpto. 2U9 P* A yW d-------'Y/R /aG -.O ~ U U .SERViMOS PEODOS AL INTERIOR N£ PTUN<-, 4 N 4.1% 4 7

PAGE 18

JR INa eB ADRIN ZABALA CONTRA DIARIO DE LA SIARINA-Domingo, 21 de Enero de 1951 -tpOflrO CONRADO MARRERO EN EL SEGUNDO TURNO: El DIARIO en los DEPORTES -,entura de doningo. -A propsito del viaje d TueeNy -taeallero del ring. Por ELADIO SECADES N r1iinrii de i idi-cinesantilla. Veleanpeneimundial depeso coile, Gene Tunney estu o pecas 1nene VnCuta Ya pas aquel tieepo en que lee publico dei le eAnirica espaola sentian ,i ele n ru yeu-ni-un de a travs de le rrn psilr ¡uelen pu b-el fanatism por Jack Denpse obriuetodo el u.euionado criollo en lo que fu ,1 ji~ l, le pugna hitrica entre esos desn closos del ing.se mos t partidario del teclne '1c .nassa s¡edisthein de clasee Puede .¡s en faltar a la verdad quentodosramos dcClin de Dempsey ci enmigs depniin-i ul p~"J que 7cb de ser nuestro huespel El feomeno de e.lt.in denstenplada nuide -,t rirtoind. justificars, D.mpey ali b M 1, vi e.)r., el c~raje la rspeLiCUI, idad. Tunnovel catlculo frio, l ete ,sabiduria iunfiilt. Conelos guaptes puestos Dmiey ugaba a laemnuerte. Tunney ijun b ayedir Es co natural que ls virtudes iel pirimce llegarn. con msf-uerza al eala emo 1 unible di las grandes multitudes, Pero -enlta dign. d admiracin que ahora quetodoelee conosurgido enntono e las peleen de Chi-eo y Fildelli se ha esuado .po la ec bien ~hariel tiempo, siempre queGene Tuney lleg c nueea capital es objeto de iconties pruebas de esinatias Gene Tunnr es un autentico caballird-del puilismo. E'---l eupo nente pertecto del atleta moderno. Dliificel bcxo inentras lo cultiv dede planoseninen-iiimenWe profesionales: y audn despues de j ret ld, l~ n sluditfortuna. consagro sus enunse su nombre a proclamar las ventajas del de prt vy a influenca:de su moral en lae eneacnnes nuevas Adversario por temperamento de lai posturas histrinicasi incapaz de pelar a 1os recursos de la popularidad'baat -nsi1zd pel gesto paa la gaele, pel irni eide ametribucin leal y generosa Gene Tunneu no ha Asdo nunca el tip de ¡dolo canete riz.lnpci lanuceu namrie qu rrn h ,.,¡onehesterica. Jams adul a laprensa En ocasiones criticas se opuso cella, desafiando las mortales consecuencias a camb de aferrarse a ,s propia sconvieciones. De todolos campeones viejos que marcharon a la guerra paada, nun en la vida ciil de ms comodidad-v. n;sconsideracones y ms slujo social que l. Sin e. ibargo ninguno obtuvo meos pubiice:d. Pero ahi queda el reecoedpeiosodenu eoperacion a la causa del mundo yahi queda, e me un testimoio magnific el anor de uantos le han tratado de cea ehan pedido llegar a le mas hondo del espiritu -del aristcrata n-rteimic ano que abadon l lafastuosidad de su palaio la gratitud de su bibiloteca y la sant seguridad fisica de la existencia. urba i para lev un mensaje de consuel a los soiddes y mainnos heridos en los fretes de combate A lec hombres del corte discreto de GenTuonee los pueblos tardan en coiprenderlos. Peo cuado los compreenden v los onoern, los quieren muchoo lts. Tunney no apel al chillido, ni como boxeador ni como ciudeladano. No pregon. Hizo. No predic -n el desierto paradjice poblado por el monstui de cin mil cabezas que a la primera impresi gloritiea al que tiene la facultad de cegaarlo con resortes de emocin falsa. Tueeey fu. desaneo, pero lleg lejos.-Gan el cinturn.de ospese ligero-complets de manos de Harry Geeb. Era aspirante lgico al cetro ostentado r Jack Dempey y la realidad es que nadie Stba. Dempsey lucia slo en el mercado, con aquellas embestidas colosales, e=n aquella furiatde ihuracn, con aquellos puos homicidas. Habla asesinado a Jess Willard en Toleed. Haba noqueado a Bill Brennan en New vYeck. Habia convertido en pelele indefenso al Hombre Extrardinario entry e golf del-Biltnsore E h peimebaicsb. dminr 2continuarn desaelnd eneae bel, .s terrenos d! 1-1-. Bilto .la discusin .de la cee, ilin C.sn",. entre ms de dengolfitas del Biltmore y Country Cl. Como se sabe .te tornen fu nri gann;za Par le ngollstu del HIEVAC con el behlo de r :ndir homenaue a la .e.en.nde Biin Gasn. quien fue,a uno de lee eu-Ic del golf cbano: a bellillra epe eduiida eD susnripcnopulei en el citado niu. Sradiseutide uclmete oc e ,eid'e trm de ases le egolf le B, 11 mire as'i cd, L,sentid. dn y-e deseenaticinar en el te.Da: -le n .rnme u le ee. vueain yceheeda neee ichnnisc'telen le eendc pr:iicial d l llusne Biltnore .i servir de. orulin tanto a 1~pr' nizadores dre .,ete trnen coz m~ .todIr, 7-ndois., de Cul~. CicHnio entre el Detroit y el es¡ip o"Seattle" DETROIT. enero 20 (AP.~-.L, T ., clic de ennu dqurieron a'uln .d.r Wyne Metletd. del Seatle. de l Liga de la Csta del Pdfime en un cambioP., Pitelhcher Marv Grisson y la rimer, base Gercee Ven. e le transacein no hubo dinor o Orquidea que fu George Carpentier, en el Sta dio de New Jersey. Haba nugado con Tommy Gibbone en Montana. Hablia resucitado del knocldun salvaje que le iniri Luis Angel Firpo enPolo Ground. trocandoen victoria tina dcect quy* pareicinininente. En 1926 fitm. aeck Denpsey par pelear con Gene Tunney en Filadelfia. L .nhlidad de la ritien osala para ganar al campen, la etern luche de u1 aceui y teluecz. Dempey es la figura cumbre. Sele ednsidera punto mienos que ivencible. Expertos que han segindo paso a paso la marcha de pugilandia, le eonceden a Tunney.tres o cuatroroundsdevida Su catstrofe no tiene renedio. Se cuenta con el punchde Deepsec, pern ee.l1,d.l ienr i depurada. el estilo e ealo a la perfecion de Gene Tunney DqEMPSEY piee l enluce pee .decisin de los juees ante una concurrencia de cien.ve int mil setecientos cincuenta y siete enpectadoes, que dejaron en las taquillen muy cerca de dos millones de pesos. El nundo.odn, queedoletra a Dempsey y que tiende a ignorar a Tunney, eo queda conforme. En ese pleito, sin embargo, el deport: tiene una compronacin tiene un descubrimiento, tiene un hallazio tcnico hasta entonces mantenido en ngtilos de dudas. Tunne demuestra que es posible atacar retrocediendo Prueba a los catedrticesv de la asignatura que un hombre que huye puede pegare Huyendole a las dos manos rueles de Jack Dempsey, destrona al campe npor puntos. Cuando el anunciador levanta la,ano casi annimadelretnar. q uda eierto el .a mio pal la re,,anch enChicago; para el negcip s fab uls .que recced.n: lo, naus de.l ism E dia veintisiete de septiembre de 1927 .peleen-Denpsey y Teceey pr segunda Svez. Hay en el Stadiune ciento cuatro mil novecientos cuarenta y tres fanticos, que pagaron dos m line seiscientos cincuenta mil dlares por ver laria de cuyo coten largo se habl tanto .y Unto se sigue hablando tdavia. La muchedumbre, co no!, inclinada a Jack Dempeey y abiertamente contra las poc.bilidades del campen. En el sptimo round Tunney no pudo impedir el golpe que como un artista evit en Filadelia y rueda por lq lona. El Soldiere Fild c" a a deintegrse aplastado por la al egria de los patidarios de OempseTunney est len el suelo groggy, casi perdidi, pero no noqueado. Todouelenundo en ese pano rama de excietacin ha perdide la cebee. cenos dcs personas Tunney y el referee lDave Barry, que para fortuce de la historia y de la honradez del deporte se sabe de memoria la regla que obliga al pugIsta que derrina al adversario a refugiarse -en elacto encunaesquina neutral Dempsey, que vivi y disrut la edad liberal del pugilismo en que el victimario esperaba a mansalva que la victima inte tara incorporarse, paa darle la puntilla, reediii cinco seguno clavado a la vera de Tunney. in obedecer al rbitro. La verdad del cacareadn longcount ev esa. Tuney estuvo de rodilis mucho rato. e decir, les nueve que concedia el reglamento e los restante que le egal Dempsey, erguido ante l, aguardando la cportunidad del tiro de gracia .En los adcs.pw,teriores con el conteo diltado se especul en todas parten. Huta en el cinemcabgrafo. En el restane de New York que lleva el nombre de Jackbpempsey, cada noche se exhiba a crra lenta-elp-ves-del knockdown eterno. Pero ajustado al cdigo que entonces regia 'el ugihsmo y que fue modificado despues. Y a traves de esa propaanda eficiente, pero inusta. Dempsey fu ms ¡dolo y Tunney fc ms verdugo. Reanudarn maana el B FIR M CONSUEGRA R Guanteenael CON .ElWASHINGTON Sein Her-a yA nd .artinht .sern l imeos. .en l ni toro-o Guantes d, 0 de la DGDA NUEVA YORK, enero 20 nited). en discut r titulos. cund en lo~eu El laneednr cubanoe sndalo Ceonecrm i de mehena. nub e el Cim-R gra, el norteamericano GeneBeimasi Raflel Trej. de Cuba y \cr. den, devolvleron sus nntn c es ced. se enfrenten neuc discc!d-,d Senadores de Wcbhiiigton irmados e 1derecho a raianarsecamoe para la prxima temporada. de la divisin lightleht.e p nSeverine Herrea, del Ejri le Slo u aeIr pIters de les SrncCat stucional y Airnd eMaricez deres h 1lfir-o dcus contratos, y qque reresenta los corcs del Geetodos son Rantdael Bb Kuzavv y nueio Rafael Trejo. han uIriba1 e Al Slm tambin firmacee. lee sinales le It caeiria de s l-ene -o, -e anc.ee--c cinc .135 lbras. elimnin~rdo .cat.s r. 11s leenfren:arnrn Y en la noFrontn Jai-Alaa de del unes -nc -tene~l. lise. de Cuba y licced brindarn 1 .ls f.n rs una -¡eea -1 tiva oue Programa oficial para la funcin dee nstare he cn nur.ds ten deci-1 hoy e 9 t:30 p.dr quin es elnej e el Torneo de-aDG dleUD de -950-51 en el. pesHPRIMER PARTIDO a .nante -geero. Barrnena Urreta. blancos g'n E c renenen. m ce eemecienl e las r.V11cejn e Aldezb.l, anule. 9:30 de ti enohe. trcer n e A sacar los primeros del 9 y los enuentros ¡.base Jeoxers de¡ tsend% de ydi. ce un e nelie .n csemifinales nel mism. Cade un dc cen bts. rIMERA QUINIELA e e tenlen -ennsterd le ree alles. G.r. II. Muguerzai. .i ia. Cuneane. Lrence. Aldecea. Nombrado Bese Chepsen SEGUNDO PARTIDO e 30 nt.Ccen y Aldec.a, blancse cemateg de a h p ece lre .tgura.1 Il y Lrenz. nene TAMPA Flride, enene 21. APi leed A ecyr lo ermeren .elly -Bee Chbpune manager de los Ic eeuedls del e y mclii. Phillies de Philadelehia. iu nombraSEGUND-,QUINIELA a 6fd.uyor -ice asen pdirigl el rximri.n. tMendiee-Garia. Marcue. Azpirl e lo Fumadores de Tampa. de la L Been y Frs. ea Interncin.l le .Florida *COMRE. OY!SUS EQUIPOS EN EXISTENCIA PARA ENTREGA INMEDIATA CAMIONES y D M Nl E U 5 --M A C K, de 3 a 50 loneladas de Idos os modeos, DIESEL y GASOLINA M A C K La marca que produce .liro a aeu prepicesio. Plantas Elctricass Gasolina "PLUS ULTRA" BRIGGS STRATTON Nuevas y todos los modelos "EERAL MOTOOS 40 KW INTERNATIONAL 35 KWINTERNATIONAL 15 KW. HERCULES 15 K. N0QC)NSIN 7.5KVA. N Z 2KVA. HOME LIGIT 12 .Ilt.1,0%0 C'NAN 6.12 v.1Ws~ 2,000 w.tt,. LE ROI HD .25 K.V.A. --M -0TO1 TELEFONO: U.=82 CONCRETERAS R E X lDE 3%S HASTA SS. CNCRETERAS Y AGITADORE dPARA CAMIONDESDE 2, YARDAS HASTA 7 ARDAS. PUNICRETE PARA BOMBEAR BOMBAS R E X EeNTRIFLGAS DE 1" 'idHASTA 6 CON CAPACIDAD DE 30 GPH HASTA 6,00s GPH TRITURADORAS L I P P M A N para piedra de pia y quijada. Greecittedcres. Pelerced ee Eleced.e.e densyre ceeil"e n. -Crbas. Rtani y Vitad~an y tld, tlese de eqipe -Para ~at~rs Trecires. Neleuaderes iay td en d lE. ceepap Sae de Eq. p. para RS MART MARINA 67, esq e VAPOR MOTO RES, ESTACIONARIOS NUEVS --DIESEL CHaYSLER .61 .H.P. ATLAS LANOVA uH.P CATERPILLAR D 30 34 H.P :TWIN sea P c. GENE421 MOTORS; 165 H.P. GeNERAL MOTORS. 83 H.P. MOTORES Estacionerioeade Gasolina. Nuevos WISCONSIN e It. a .,a -.P. ONAN de 4 a. ..10 R.P. Matores Mata DIESEL Gasolin"nat Cuello Municipal dc Olece cee tu cenenSEDER recine de la D ecel n .Geerl le DePrtes. se efectua en la fcta semiduro del prnimcdia c2. e.iiednd con comodisimo la del icaleio LLi Apsen. JOs Marti Y cn efa de San Jlin siempre enesu Patcoe de la enniasa cilla lne1-. ra. Esta cnmtene-a e ser tel Pueste' de elas eche de a ena.a del -enlce~ede t-hdet e.enedteespertad" i en 9 neS-te nc Hay varios estilos enestas distinguidas cmidelit le cslndd e. cuaba=es estn sleitand. su. incricione V.&a&blancas, pira vestir 'h :utl3pt CO ra sr tcipar en dt ho ento.~e-. i¡en.Cuellos perfectos P.c el inine ,yatelepvrien dineintos modlos que iseguren ta disltinla. lecoe Feneiaee Linoeer.loce generlde la enadad orgarulcdoru Cid de unasballero. temos tenido nteselenometI n ea nccue laeesesp a nelse, Que lntelixetemec, i adb wm nado: lltneelae Jfae; det-jt tendrun extensa reccridoy ;l reccin General deDeortes,cntrbuy.ndo al meJir ,Xt. de 1.mrna ehue de la Crne iR.a nc dicha eens lided-Pre--tende----ecrednr en cuanuleracidenie= enome urnr at.enun omuniccion alEtst d Mayr di Ei.] n e j c d. ne.nd nuide del trnit urcantce la pelebracin del evenlc. Tambin se diI N ¡.,al C dee dee. Ntde coo eacin. El Yeclrid le e ncopelencia e. "peen la prueba. neic e el prh decade erenU e -cl.naeles en nl cateed de q t caic Teello leattedle 25. Y lstez¡l1s ot a i, leutn e n esdalca_'sen-¡tat fetev aleCtienade Coercio.sib"cd ~eacpreelcenneeuyenc deeYu.uisuesZiOCnesneJ.Y uiende alrededoreiun 1 qeeCatcefaetele cn1e -le beeee eliaAlieneneevece decelellamer. la de Glines.Ca,ee eCeneir 7eclleas desldone LaDirvnniln cai lebeaediceucecndo u Leoel c l Chin hade-el-Inae d aets.e eartdL enl de-De paaees. esimular mej ete yireama.un de le iM. Las inoe¡pciennene aa eP der anlo aletas ee cr, lteene edoes., petencia'.

PAGE 19

Deportes DIARIO DE LA MARINA.-Donuingo, 21 de Enero de 1931 l'a.39 CENTRO GALLEGO VS.,JUVENTUD ASTURIANA Y IPTES, GRANDES VS. IBERIA .Deportivo Centro Gallego jugar C ELE BRARAN HOY tno para el Vedado y otro para INICIAN EL MARTES Fijan pruebas Tennis .LA CONCENTRACION UNA JUSTA INTERIOR -. u Mar.-hoy contra la Juventud Astur*ana DEPORTIVA E 1950 el Yacht fueron los resultados E CZAOS ile lia re Ppe oAgemo y Arto nr 1 por rl CoOty Cleub La a Y frente a sus primos ,ermanos taaara d C servr, Por O hoy. a ¡mnuevey meda En el segundo cartl del basket de categora para el Big FO T. -,.e, leader que tieneU marU n de f,tbol euairo ca np C ono o '.v.losUr es gan el VTC y er loa gronds se ampat l HYC. .1 P. r1,dr -qu 1tu,. de P~ibl,,aderatiquedtiene.ia ,Un dE i gue t .spaa jugarn hoy Valladolid y Athlrtic de Madrid Notan o r ma s n itro n Sigue la afluencan de pblico a presenciar los encuenlaos oanr srcd analtvIOsO Jugado i .l_ a rv exceo ctonl ¡m-. 0 o .0 sno odabl r ,, no looa Por PETERa -rtc a ya que va .caredurracon Por d dacn l rto tan tt e d ar e o ol A o a 1 dr Ira A a n r s d l r e de la d i lan c P ;ran r e ios 's o rei la O rdoa r .O Ic r d r su prlo 0 .Al ,do rao n 0 ia -rl n i , ydau e ran o elr do e lm TOsyadrleeslcon loGarraeetalFoCeo st ltd arae lT EMroFlGPul.lmVoGll asonl. r am,, 1,Oo~da1,, uora .sotbadeorIdollr nro bilroearn. lral oar orlodr br roan rotrara. Ceror Gutodimrea.h y drads aira rl aedo ao Fro ci eio ro fnl de01mo-ad uaoAoaoe MnzCo ENtp Ir do mia s en naelads pres et .a 'Coboro esararuen e p idad hlida d an o era a a y oea0 ldd iroaro omai b c serimol rdyreL.,stie saeta 0eza Ja mnr pareo! LorL r a y g a an udleqraubdronaF a rare rarcn d co Lo a n c Co d o a dtc oi Y oo H a hi L p o lo an Eh ra o q e e op l p r i o m '.n .ora E oga aa ros edo d l r i l A h e c l u r u n a A r o o l r A s g ara ode q e-e1 A H C C do r ort irro re arr oaba e sea r at n ia no clA adroas e anag o d ae We redrr lo-Its d re 00 de P neer a r oeo.l arra Cbui rco. ld aa o rrab o Votda T or o o o -aa a rr~o, parglororI artnt r modosroaaddosdr Caora ao lr a ipo t eO t rooAaltao oer one t ab ri.ma a rl anFl to,0a Ina r aooi' ri,0'ber apara od rrrn l pra r F Ad Clode roo a r C Ti in aoe.Ioraraadr 0ra t oOme t Clb dLa Sgra r enpr qug e ni ra oi ye q a el L g n p b e l ad l r res dtto, dy ia, lori ra r drbmno elnq airbue o ds qe la laa ilrO ra mera .bqi, Votr il a Oc ' o cr o ,, oooii II0 R ao sqal na rs ro rl ao a s O r sa r Po loo Gr to nda s Agar e a in bnTn ro n moeo at la re.r. ra o.o. de : elo y00 s0. tito 01101 Fimo Z r nia 'morb ito ri r a r T o -a.or i en I t do-no lra d a nsoLa c Eono. o d l rrle ran e Modoqu d d bol l oo s lsebarrors el ao e r a. -Pa ra imr iia .r n ol oric n C .groro pni rooko d r-G C-rn o a a n f d r aOl ddbla u oetoaat a rra.s ca laondi a ta Oropara rolo corusa loe daler l o cEr l o o Proo boo e lod raodrocor, pie m rl F Ato CM roar ( Polronder e a o n d a Crm a oo ra _rOE -rgo b 'dal orar sonr ade ".td oara q a, e l aehiun r D, Irtis al BOlor erap dop rera rlO rr o o "a or a de ma ii rmaabros r1 CG do Zrdart a uma pjros atllo q ue arve d lva.s. g1 M-ap v d Cs ie o r o p do o r na G A F an u l i el dt a a eat;r a dde -dra raro pa lda m sm s o om aa yrao -das cu n s lar are Dro e i i da in1 nesteC Fe.n, ~ n -, 1n i ~ ,nln hr2 s e r rdar l o e lpr m ra F,' a a o --i r r o a co n io b l i 0rE n n. O eo ra raq Cono a Por qiuarc aor dras acrlos agrdbo, -A re t d lred r a grtdo -qura.li ¡arara al deo d mlo o tro aa-res r de l T C .Miroro 0edtoca btOdldaOcos lrO ll x4 e aoro a al ea io meoraedrdIes1poulo dluarlorro o los roznlsC brr i aolaro -FnauaOid ---co-Ar. toa arnO pa ,n l oLtfrolu11000eor rlon aC ar ori n .hnr ae lad sabor nl Vigo l oCmm7~ 9 ein a C 0 s dt r ri F A4F ri em-d l na 1 C"" t00 0 02 rs t TlCd-de F pasar a ntirco l aloaru y 01 i o an tao dln d c a u r r lo. et c1 d3ar1ilo o ao ot do a "FD A" ab re d rnrog n al C O tcar E l u o-o-l O C M n Giro la ro areo deode q W 1e -el y Coi. .oaiaea e9_3arm lda rt. H rn n F-i:r o o G hot a P, 1 A gpelo o a 0 11 a oi ma. o ro ilta n, s or o a n gro aDI~ oasasdr s y la crim xr am O O d ci lona r tar m r l r9s-s dcampt ortO 1rr o ato u F A \uorbn¡ t Ii, ornta A, a reno tyen 1000 0c100. el a o23 y lo gar era lo dr a In -A rlo ra ys e a d r odad g i r r o na l dr rn lo a o bbors ls o raa C. J rroi -oli o alu .t 0. r ds Iro Oinila Ju i d rh o El N utico C bTrde M a o ba. b cor r sra r a c sirno! 0G E S t.ir, O o l Idr-amo d solos e na Oja0 e n drCa mue CM rara l a p or e tur -Sraolnq y Cao .203!. e C conar uo dl umeroo lrR.buroo GPis .Foo o-. 1 lad¡Asaturarsedeo la araorhcha mida P -C d ba lo na b!. est m use iestaalfin estal.ade-altran do ode a t e crreir F E. G roenra I 1 I ndlloE or ro deoatoAboLyar ods o s y ng jgran los arloos r l shoelap -Cornoa, Alo REcial ito ddAFrade apsetr e ounia rpdoa .Piror Losrn F.m O. NuliOi0 i. 00 Tic Rut. F .,. o e o ua plobe rf ole l ad iaia d o e up s am t u s -Lenia ym colro icab dem mab Se-a o ? o in o c n un a d b a rires Fdlla oode a o.ac r o d n ,w O. O. DroCarai 1 ro on raa0o daa a bcontal.ru tn u d mos Aro-ot d lo pnrnarit EVolcoqed Attc M dr adidiOl El lePu lleiiir C a Odoge datr 010 ionde stl 001Faaau rG E. Ctu a oTo 0 0 u TeRf O etol n dCu u a iro ra .a C e -at o l o y Dportv sa Am ro o VPoalo oz. n oonlroo Olrn. doa n ae rre rid n g ral o a a uI l oa To do r oo ind rrar mu oro'an G. 0. Cbomeio .0 0 o T to rn o. d o na la P Tl a yion lon g a rd o ro g n dor r r a la c g o a -Jl ad ou sAacm, R l S o ie d d .sA .e Plde o o m ra a so n a d p o r a dObibka -bo Ar d Br.Frur n doar Gl e T rie( 0,a 0q 010 T O iro o t n r lo 0 ,0 la las al o r _1ba d eLAO let d Sol d C ea I bamqpeom a o a oveehldnd. n o r e b n c n d o o .0 rd ,ig a r 1 1 1 0 T osoan .poro 000 rhnos deda Benefcdncd y a ra n do AIado d Maridn r e dob arr ar a ola f.esaO n anul ros dcioltel o g nrb c Club loF. T F. A Ocrio lb _______reen P U& a a n e a mosqu re P0% neiarv-a' t .G l, de Es nrns p iJnon. ec v tr an do cuantada la rm a e ms lr r ye -l rH T Y i te l a nCi. dlo r P r e ain e p i es das d e e ta y a r usr lo io drare aora ooa-e orl a d u bl ..se t c l i n F.iie d 1a Croeu .I 2 -01 -r lo, G ro,.y _ _ _ rirobgo no. (1vorluby1ca1rc0 en.su .0100gGallegocaDrr durlosocValladolid onoboqCoVraddo -cor-7! nneno pniar d ara o .oC r r n E rg sqor rsora-s ser era.ora, ,c .Y o aac goon a d t or a l nuev y ei n2 punroro r porieabrrdonoencor dlo l dmr gy e mroaonr 0 looTr r p a ue ee owro em denrobiF l. Crra Aoii0 1 a n M n z C om g i alae .cr ludp o ola I de ho. J d diola o, rel iis i ete de q. ir1a d r b a d p l la l l F r r-r To alrvaoCady Oorueiapaarie .4yibrn n eo u ooidcop da dr a Busl ira lom db a G. A AO~1 n la ca r t bo e lo o rsod. an dtaroel 1 oo ho t o o o i -boMb l N A o o .P i e o y n n i a a u e s A s a c i o S c r r rne eg u d o r .E n! e g r o eouTnd i l ram bn .e n h a v 1 -1a bamb de % ad r id o equ pe dsn loOe C mearo y a r dor b o i o p ol. ho o o .00n 0 dl o r e d at e ar Usal U e aa ta g .r l a On e r e n s cu arto eal d ra n yurouPo r mcalO-Db1l r rcidaer rimcsd~ n w -ente <.l doblarmioEn0 lali mes~ asio r ,d e11lo1i1rrmaO. a1 I0O0t. Hentidez en el, prmer F. de'o r dnc *oT 2 1 0 danzan. apsa Peget r do Onol dr On ra.n ra l omp c dels Ctnani dre rio oa Es on balZn Pao o n o arorodob l rrcooisnOoaarlO r lerirroorm riT rT oooot O .aoay aa A m n rrA t ol a u n e r a no e r m ad En D l ea o l a r nad ab e lCa r d b a d aoo a n u c e d rc o C rLuobu e n ones q u e s e d i aEGUqND PARTIDO 00 1 s010r s Ah ndra Toti iT a T u n sl, y P1oacotro dqU masintearsro r aedarohuerias noedoiusg poro ol. r ar a POrEA QguINIELy ArInOICAgno sod a c ar Gribo.a el dlay Pers Ubo ea elo n o s rladary Oraoat a tuo.a Ea. lra pour yie on ldo lor6 hn euo maleo y AtiO aliraEr' io -o l EG D ARUIDOEA a b ano ohAa a E.jagzld( m y or, altl rn strmnro ,,C.GCeZaag B 0 1 3gA M e""y a -0'_ ___ __"d"_P'" aeo le ooesiie dr rlo. Solo. TE C P T Onrt na go, t an o ._ _o_ ,__ao_ _y_9_nco u slro.d. GoenadG. M y os Dl A. ga r e n c o da l e o-*ehrars. .ce. .d aerra, l ora lx c,doar Laho.ausnLdA" e oaCp l.N strDA ,QU zuIELA. s monino gui ___faa__ _.m b a 11 1, cnoLAn. yaCo.lF RA. ? RCE pAR Tlo E l raaoas. .E v n tsgeuo ylos e 0100005btal 13y.los argo _____nopudo"__funcionar__A_0 don ta 120 allo.Base Bol: -Cobla bmgo de la Lg C-Le b 000, ynre Mrbe .¡o y Almodio dan leln lortne,9 1o -oru o de lo Lan N ari. 25 enrtr Prgraso y Median • crlJ.ohe. Balompi: CONTA~O-Porgramo dr prrIeoioroiee, a hose dr dra parlidra. ca rl idmTraplaietraloreEae es el record que cert f-c el -O-aodr o eloa Y v O do lo Sr. FronciscoLmo, Presdente del Co Caballos: de Transporte Eopeciales de SCordenos, 5. A. ., --Programoa e orio aor I H A el bipodrmo Ocrrya .d C E ot. cl" la ili.Cu iitc t.J~ F n Parkrr dimnand O bhrana Mdri.3r lo ro pr PORQUE :o ido. o dr aruloiruans 00 msoin odo a. a bra dea LaCZ12ae. ¡ la oRoaSicdnteman Bompeoy reonra adAr os alordeR MAYOR PROT ECCION dtao c dr 000 mayor y mos 00 0 Et dc l de aoelV y o emdaraoozma deodo pdo yaco.or, --Eoa sltFronO0-JaiTA til(,i m.,ocausanondsa EsCo rls y 30 da loarobe. rora MAYOR KILOMETRAJE E am orna VCubalteon pa no nlocdndy raste a 1. tos poIados yidos arabio Es da onmelarca eoCin u oou tda oorga naa de A gro00o la. qadadrolds paan ddroipuredos .n loAnCl. Orpuhibo, conluod f .io ,Raede1 R -7l labenqe e iiAgri alcscutroir me. h1r F:1adnseg 00.euabsoOr a Vlaoi,¡ncedere trie1 l ad lnar __ __ _h .a a 1a .Qd arece inicar je seaoF I o yEs rD ppldada poe oni Esatid comarl el poogoroioa rre licolar Reuinae, ezaaios aupo-ion n Lo H baoar OG equipo A Co gn.0¡dn n irylro y buoed dos -iPROTECTORA de NYLON qe Ee ln cooaprnorod rutos prefo roe otalqaier 01r0 moiroc lolr -Q A d, i nre porgan a oaSond nona q. 0100c .Anara. ( Sarandea oplano. odlaodos aor a tr a do minima da 1. 0 1 l.nm .ors7 innuCry oaasea porp pagn. La S per-Highway de Goodrich. ana goma que brrdara tales po-p Por ladas asln n d E o r la O qnsalrca u goma ioe'oesrinada a re ositias yedotronrdoa aa erataas. CZ e a y. AWA 50 a 'aAiA c t0 .c. lacionar la dstria del transaporY como resultado prlacttco paroforma gISo.gg o500 650 tel Pruebas hechos era las coiTeellos, lo nuoeva Soper-H ghway lea IO HabTra Ivita coidra P" doaa .ca0ctr norte lata tera de Cabo han demostrado permite ahorrar considerablrerVra el irean do te alldr lan morle nas obegolOO Os loy' que esta loues goma Goodr i te de trea moaerasb LA CUE-A2 ElAsANDA DE OAMiENTO dio 2 en el Olor Votado, los dios l. El y 0 no el Cet Crdid' Coraza Protc ICA MAS RES TENTE MiItuo,my Iod dia 23, 35, 27plO y aeni Cinc 001' cxsCono sen sraraoEioraO l u m or sla er ae OtO EXiSTEl 40% eEP5EoBEOAiE EXCLUSIVO:.m tors de Nylon y 40% gdsa de cad 1 yion@d CON A JOSE SCL.ACHTER ch era so baado de rodam enol nado lr aronplo orrEAUcHO! D .uTEIobiO<: -tre los diecisi 2edl Mayor proeccsyn contra los orrbroareu borhe a on .e.at U G .D Goma de cualqero otra arc golpes y reventones arabto dr O hohel r d-olo~ M arina No. 129. Te1f.: U-9140 VagO. posclei tropo de y. ror miScoro o la p n n s bfm3 M ayar r de brela ncua rodpo130 ar osaj l ol m ryo u croloo b da AGENCIAD, asDS'1C50 Y REPUESTOS ENO Anraa ,a Aooma, noNnaoae rehbaorcdoan m r a a lan,00 emlio ue o da o Ny. yO i l oodr Pno. a ..'. B ao. q e ebr c Cralt n. los dmenos de omsmbara y c mones que pueden er recapadano. Gnoaabon Ga. sa n s.t. rr emost au aart .-d do muchna miele dra kimcmroa lorqo g ata. JagUar O cnted o r.'. a r a drsiaSa. iltbu, Iav ^gi niea y Agu. e.¡. 39 d.1.,Penes ornde cIal E (.Btdoa .ba --a. gaai ;.nI a -CIA. Geroal CUBANA, S.A. HerTom, Agotarnablan cos, lay, pas qr e1 A de S ala, O. .Jaaa a la anasZlg Sar5nindo lar.Ganada Ma elil a plu As al .,sve os de y 1. te,,asraaEbaa.ar 70, Habana Telfono B-6491 seunasde 12y edio. coaaheiseamasraog ni. lts i4 Aon IN an6ta nos:-a6lha cilo -FABRICA: PUENTES GRANDES -MARIANAO A ula mayr WitigaCaregG 2INE

PAGE 20

D.AIU ur fl LA I -n.-AJOfmlD o, z1 de tacro de Ival Ueponn SE CORRE ESTATARDE EL IIANDICAPCALLE SAN RAFAEL ENORJENTAL PARK CoMNideran que Don Gehrmann hara Id illa en cuatro minutos r,~ <1s.11\,1 11 RS* IN 11 ,< lll SIYkbuo d -1
PAGE 21

Noticias Nacionales ¡Vendimosnuevamente el PRIMER PREMIO!: 18,489 en $100,000 BilleterafNacional, S. R. SAN RAFAEL Y AMISTAD. "LA ESDIN DEL DINERO" ¡REGALE y ACIERTE! Para usted o para regalar, un billee de "LA ESQUINA DEL DINERO" es lo Moejor, por prctico, rpido y seguro.Todos los Sbados $10l,000 Observe cmo "LA ESQUINA DEL DINERO" premia semanalmente a al clientes Precios ESPECIALES y Servicio Inmediato a R E.VEN D E D0 R E S Telgralo ILETERIA" Sucursal 'LA COLUMNATA" Telfono: M-3877. Apartado: 1727 Obispo 555 (al lado del "Floridilta) La Habana. Telfono: M-6681 'omn posesin Las exportaciones -Sorteo especial EUseor osArrola deector ge~1 de Estadisticas. ha e. tar, en Otro decreto refrendado por el el co mit e 21sqee tev cl Mistc seoe brcBsch Lamarqu es el que 'lauasah Lamarqu,,elmonanteccteas Icrita a crdenar a la irma de los lascontadoras e-¡c1,s d >rde.1 a d eteEstad.s Unidos Security Bank Note lasntre s datas q ee tieuracaene Company, a trav de scua represeninfote st el de que los azcares tantes en Cuba, que son Riera. Toro ac tds tvierncuncalor de5idVaaeectliraddci Dresidi el acto el Pro. eclccJe .pe, .& pasas. 'ac 'm e T wicsa .cadampres pa'demil Ann. Resul les 53,43 peas ea e. bonosde a $25.000.00 cada unespara .nterir '1949. hable do ace t. la ampticen del empcectit nterior tamebi ea tas apertaciones dr ticoncertado por el Gobierno cn enCon un herms actat m caseles, tebaca en 'caec, desllacciccas tdades baccarlas radicads cc Cct • yer eltncev C t Femeniminerales, frutas rescas. :eYt b.r u a del Calegil Pr19lclat.de La Hay tcs raengle -be. ~ae de Centadores Pblrcas. Fu ~albarre Baardi y te preIdi6 el titular del retrd Colega,. t disticsuddo rofesor unIversitartoa "st.r Ramn Antna Aisti e.s ta certa sua cutriiltas reresentacide de leedost. -(Meta de los Grandes Premios) a de dicha cile d l rofes:anal. atralnreCanite Fenec. Cae-das ae¡nevtuas ctdaEMPIECE BIEN EL AO PIDIENDONOS R Nereida Lpe e Gnzaez crea.set. Nacaat Carreera arai. cecenta; O elela =naaarti lae "ESE" NUMERO QUE UD. BUSCA. r.etare; GMaasla .a Aeenly. vCesa. rrisM a Mezasaa sictesre. Prectee Especialee para Revendedores s;. han Martnea. Astelna Orr SAN RAFAEL 261 -Tel. M-9117 ues. Olga enage y Aleda Fernn. Cadera Merea, XOl* RsdrrTelgrafo "Roloso" -Apartado 228 es abe Leda-X.teraNces TIO -ftQlQO es. Micis 5 aCrdenasr Lidia Fer. .u na detostri. nde los lazos renerales que exLsten entre todos a miembros del Colegio de Contaores Pblicos de La Hb.a, segn data reseltsr te secretaria del Caecle le ecestigics lra de raetare E e ql dlid d la lae ntusiasmo en las elecciones u l dartar Zacas Yaca Gabia:esult un acto muy animado el ce ae c d.ted. del Casino Espaol de Matanzas )Snandan n gardeva en presItn de a d.n es MATAN7AS, cere 20-DIARIOL r=ncista ecalnte pas la c.lccti S ANTA CLAStA. Las VilSas, ee Rsba.-Exe aq sel meayar ea. cidad. e. Esasade prtest entre les tuelascap pr ac.c5ir e Irs casiDeja la presdraca, hablesda drtua aeehulabse par le Cerretera cos de la is edad bspasa Casis pcsia lada aspracIn. percanerartrait e.lsetraatas calce Manicase Espaol, dode per sea primera se se cansado de la lucha. segn pr-pce e clrtral "Weehin"tlta, y ntre presenta, como candidato oficai, eitsneestaiones, el tambinprestiec Aeebb yYcentral Zrlia". que manglico oyen ubano Alfreda s y honorable caballero seor HMn a.s rc ses us chi s 'lesa Aguirregavirl, ljo de un acaudalanuel Fecnndez Sanchaa. quien deja be ss adi.ltc.S untgusaeard do pelnasular, dueno de la ferreter a en caja sas dr date s, pes de,t con Mmae eeeusade a s Ilesa e eemre. receteeeeta pats de cubiertas todas1 .nbliga c esee qicWdo trenstarneetclleedy qas sc destac par sil ices seriales, Di gran imoulso a la i moae tl. e wedor en elerar el cabllbdad y su reti rrend saciedad al sutituir ec su carga al pe. Al otiemlp se quiere lta. una ejempler taml cubana. fa'lecido don Eudoro Alba. dr : !Aqee las en delsas¡,.eI El lea del raedidtat es Nuevesaecaprnlaemoria.Alberte Lovin, cosi, est a spedn sustottad eec pie, cario de la Colonia Espaola, el que$ c piende yest tl inferlog, natu.p iensa establecer en las altaires de canee. te elled. es cntrct ratsce de' tae draebidad.-Men-er-ate, en terrenos de ditna InsLi.ne cede. terrpcesil. litucin. De ser ase resultarie una A la una dela tarde dr hay. rmen,le a acir el central Limicn e .cj la admnistracin de la Compaia Caniear. S.A., representada por los nersaess Miyares. Se espera una gran zafra.t eniendo en cuenta la cantidad de caa y las buenas condiciones de la maqncraa, reinando con tal motivo mucho entu-lam en toda la zona. te a A la nuguarerln asietlaraoi reprE. P. Ab W .n coe dlBac ac1. Icola Industri de Cuba. City Banky E Ln E o l lesutoridid&. Gerardo Martinc. cnponsa. Oe=paaroagsanda cnunisteaa Antonio Baa Tom.pa.s:ra:Ela CA FALLECIDO SAN DIEGO DEL -;L.V H A FA L E C D Oener. 20-DIARIO-La Hab.na.-El esDIspuesisceterr peres0by, deaing a elas t: a .boe de la PelaNacional Angel Aleles cae susrre a viuda, hijos dems paeetec coaos fret el de saacel, y el glar c s a e ap s "a r "elrs aa 0 d e ls r e an l u d L a C ere Is b e l C e tr ra e P re t. e ric u d e s .tia",hasteael Casiancria da Caln av gaecer cu .saedaserx tpblcanpaa rceasan de eCt._r rerciei' d.diliic La Hcacnc 5 dc Enara dc 95. Ips Qaed e dispc era dci Tribual Cetal Se ne"'e Gadys Ca.ece Armendas M5 5 G. I d UrgerCia. Ladses reCtts, ritresces, leldece Cemnses, Dr AsIese Rada. Bemaes y Cts. nssaL. Ecentral Cspedes l rl. t sa ctm e da CES~PEmDES. Casi, sacra 2liIIAPiO LaHabana,21d--Le Hae-A s ace dr la ua de a iicin dielrdael cntral Cspedes, dr besa iucl r.d. ._ ~LIErSe un.uene r. on una pr-L rbin dapanc. dcent.sa.buearecta ila ~s n 0e a 4mc*losnusasmo Este era sojaL3s, 4#. 5 .-el nico central de aqu que n habia comenzado a moler. Eduardo onsAles, rarrespeteal. E. P. D. EL DOCTOR MANUEL1 JOHNSON Y ANGLADA HA FALLECIDO (Despus de ecbir ls ais seSerament y la Beedalt Pp¡) Dispues o su entierro para hoy, duomingo, a las 5 p.m, los que suscriben: su iuda, hilos, hila poltira y hermanos, en su nombre y en el de los dems familiares, ruegan a las personas de su amistad se drvan concurrir a la hora indicada a la casa mortuoria, Calle Vista Alegre No. 463, enre D'Srampes y luan Delgado, Vibora, para desde all acompaar el cadver hasla el Cementerio de Colln, favor cue agradecern. La Habana, 21 de Enero de 1951. Estrella AccILat' y Tsrrest Onesel, Teedore, Glllerme y Armande JsMea y Andrcain; Mey adrte; Olga Pes de Jeem Teedhe, VetarN iusente). Cesta, Maericyta iasanta) yrcees laseete J sey p A slada; D,. Gestne r 9nea y E. F. Ni-el. Acede. 1 GRAN FUNERARIA DE ALFREDO FERNANDEZ 17. VEDA D O F-5054-F-919 DLARIO DE LA 3MARINA.-Donito. 21 d E Euro di 195 1 -"AO PAGUE UO-, -5 -4 -e -e Jueg. de: rn .e nge 1ACASA DEL MEJOR CAFE csFiltdecp~ b.1 1 EDDAE 892 Rd., y Nev~ PURO COMOVASAlCON OS LO DA LA TIERRA *9Prinra $0.65 lb. En Cldad Aroma Sobor e Extra $0.70 lb. M .EA MJs e Medir S9e e Selecto $0.75 lb. BCinendojo Meor .Pgina 21 accesita jnd ta n d ld a n C presb a la C aapor ¡a p~Distribuy cl d(u¡t de -tpir 1rnlt r':'d l~enlrc. drrIl.ttr.pl Ir IIIIOC II ' im'a.de Pi.,r dil R r. E-rnato'e. Leodsesdtres teiCitubitiaca u,.Elb, lc-ibdl r l ed.tstcyE l M b r CureIl.e paatr lae r .i c raROn 8 feS 11i ratitM05 nado el obrs ~tiv. dl octor Marnll. q--'n, -eL. esedlisefaeii 1 lc )crne'. f~7, ii N LaHa lee impulaclines dcl 'Icicr C enrgIH H1l14 t rS 'ibuidas e. e lo.I.1 ~l C-:AD-iirn a11 W. d osn l r a l ab e xpeiree o Ag~erdaluz de L. a llh'. l Car rain ulr de i Cl b 1.~oc A -n .d, eUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN Se lle c b N .Py d-. I : b de ra r lil ade Ir loi., 2 \l r u TI :Ii 'p' Icc u pr in' r E R iverea que toer o; -. a brasde al~o, 2 lbTRde hln 1:' ' asan eC 'c 1~~ E DIARIO DE LA MARINA Club de 1Leanesde L .a:ia aentr, la tde ~lhca n a t" j e t1 E] '.¡ PrNn-ra d-.-,a, 1 1a -J: 'd -la m Ir 1 'a i. C i-'WAANO ,. -f TEL M-9076 5AUU10 nroMnrqe -anncoa • Anuncios Clasilicaidos (le 1 Iiiia Hora 3 DOCTORES EN MEDICINA DR. H. G. MACHADO VAS RESPIRATORIAS C O M P -R A S COMPAS V""ji.7li'tt t'a=R lOV7 soLICTORUNA CASA APARTAMENTO eATLAt. alCOMNPRA SRES, PROPIETARIOS 1 .s,.1 irt a le JORGE GOVANTES COPOEDIFICIOSf COMPRO VEDADO. COMPRO PARA RENTA, hc's' $250.10; ieihhirii-~s d s12e L a & a.t. Or a, 17181. 10-0i 9462-'9-22 FERNANDEZ Y VIDAL -Carredaras Colegiados) Comapramaos yscvedeos pa clria r:asas.Tsolarrs, liaras, hipoecuc. Acividad. honradez rservaInformesnuestro e todos los Barrncoe a cidad, Oficina: Aguar 776 A-9112. M-1506. D-9076-9-22 PROPIET 'agts:: FAJER. BR-24a9 COCPRO da tc530,000 e Le Ha.¡ b.olee Rcpactac. -%a-3 t telao.a loredtor t.oe-* Cie. E-.sd, e 8.0 yle eca 4 t:H.-D.70dt9.9.21 C COMPRE S ce.155NI3. oes rlrre DESEa(1 COMPRAR es ediliciataet cna La Hatea tt o ent adaN st. Pcara n$.000. Trato l¡e iiono eao puacaida. t s nee rcto,, no pago. -rc o i mi .Infareest F-3033. q --i-9232.9-23 I0 ,SOLARES ATENCIO. l~t ~ PRttI'IET1IRiOSl~. -(CorJRdre Co1eg2d59 hi FeAJ. B-7 ad.hn1d9 h eev .yf dms Nuest 1,1 too o aCs d sacidd OfCna ~gpr, 6 A-1. E9 --,

PAGE 22

A~ ~ N-~ C 10 C L AF-1 C A D o S D E 'U L'TLMA HO-R A COMPRAS VEN TA.S l0 SOLARES-7 48 CASAS 77.77.77.77 57.777.7.7INVERSIONISTAS. SAl no_ 571q55 555 _____________________ n d soe,.do, solsqiado. 17 MUEBLES PREND ASLsL= opraionas. oieecddoa .70557777 7777 77LAS57DE77MUEBLE.S pralembr del Coa~l 7777777777 da la Propidad Inmueble. t ~~i777 oreesa loma~,o ratis a. A' 77777777,777777777 A.SIERRAa 4.0 __.9539. COMPRO MUELES 777775-777777775cia n.5pT. de75PAGO SMAS QUE NADIE b77 A7.77 J.7,777.7775 o Ub B-7123. HFwPABACIONES,7.77757 42-MUEBLES Y PRENDAS .MI1RAMAR SE VENDE RETARAOS Lujosa residencia, calle 22 LAMIPARAS 1 5AssIds. D.7WI77t.F PLATEAMOS S"" Yd. NIQUELAMOS W, de Afe775 7ciii775 7757 7,e77777en Ca. Ineramericana 7.je7>557777755775 777 SAN ItAFAEL 4721 1.117e, d, Ls 0.7757. 77R7777777 T77sln.: V-6511-545 .1,gl.d.: R PTO. 7esa. AVE.: 935,000 44 RADIOS C77a7e7 d, 777775i,7estrenar. 757777 ¡SU 1 RAD IO tVEN ridoAts3a ROTO!,,i .E,"m-p '77 ig5777r77755 .l. 7777S 7777(777 777. PiPililn a7 7 n>707 75 75 7. 777.7. 7577.~ Q-dioa ~Pl57.vi. .1 71.23. 7557 R g0 r fflfid77.717p5t, t.I 7i 754 775 dedicada .77,7777 777 -7. 7-IAS No au rprC17HA 7,557 75777ved. .775777 .,P77 COOPERATIVA 1DE4 ID. s1 AigREPAuraCio p r7 AES.Vd., ecRaDIolmeTRAs _______n,____ .~s7rsT,~s7s7 7,7777777557775757777,77777 JCtds so sr a mayr "sra. 77 o celaos. ¡g-bnp" LaC isaCbsa .A'"u--s~'r gara777 5.7777a7. 775757 ..el, a T eNCION 7rJ. r,:. UNI7A5CASA E CUBA Pegad.e: REPAR-CIONES -75 goca Tetolaso W.091 lVENTAS -___________ AGLIAATE -7.3.VIB R071.8. 777777777 75557 75.57,ndo,7entrada7.7 77.5575. 7 5 5 75 7 27 CASAS5 L. 5777757de557757 777 77775777777V,0007 577777. Ud7reedificar7 ,,7st.bl77ov 55e7777575,sss7777 miento 7 5fabricar?, N.77. baga775n77777777 de5al7uiler. Pida7i753 rmes el 77757,77rpidament.e 7a7Sr. 75775-4.5 VENTAS 7577 EDD 775 707 75~5. 575775 7, 755 777 75 5 77 48 CA, 777SAS5777 7 77 77 .777557,7777 7577577 77CASA, 7 77757 557. 77777777Y7377.,75VENDO LOMA delKI CHAPLdi 900,000.00S 7777777577VENDO7 77757 CON. SAA, T1 l= 7. 7 7 8777777 s7. .d 757.8 17,7>0>12 PESOS .E.77.77777,CARA7v£ noR S.77775 775577775 755775777.,P5VENDO 7757o7.5 o.77577/r. 7te. 7 5s7planta7. 777777577777 .l7577. Pe 777775 777757.777777 77777 777 -775.777775757.7 957,00'-PRENA-$5l ~b. 777P, 5 n, 177 77i, ir,77777. 7 l ~ 2 77. 77,d. i ,, .117777 77 7S. 7.7 7. vb. verl054.777. .qy AGA, ENOGUANA-liACA AL 0L '-'-).'7. v'.7NI".'7755.77:5 7. .~. 775, 7B5y7c.7777757, 7577 Jardn .y 5775 7,75577 s777/s. 7 .77 .77n7777775 7775. 77775755 777c7777777"7." "7-N.7555.dl 7 777d.71. tarde.7757757. v7777d.7. r, o id 7716" 77775 VAQUZ OII .d.777 7~d.75 7oe. A.i97iy.A-643 77D-9.1 7,7~5,, V .E N T A S 48 -CASAS LOMA DEL MAZO, 111,010' 7775 J. h77. 55 9. direc. S77714 7. VEOA0J; $360G07. cina, palio las bajos. Rensstan $8590 mensua7le, igual.a 84,680 renta bruta al.ao, qusedndole $4,801107reta liquitda. La fabricacin cita705, tehos monolticos, con 550 Mue. fabricado. Hoy una77 hipoteca d. 610,000 71 Spor 100 Por tiempo reconocible o Cancelable. Pre. 7S.77 027,000 reconociensdo la hipot~c. M. infarms,, M.DE J. ACEVEDO Coln 330. A7405. Coleg.do. .D8941-48-21 PLAYA DE MIRAMAR -QUE LINDA RESIDENCI.A Calle 72, usa cuadra Sta. Avenida. Vesdo chbalet fabricado es 1,000 varas terreno, jardn5, vest1bul,laS7, 7557477, u5*7 living, passts, cocina y %/ "stdo, garaje, un5. paio.in-7d gls con una 77prgola bur. ceja. Lo.sto, elegante es. calera -nd^rms, recibido.r, % grandes cu7artoscnu lujoan bao. Todos ¡¡m eoar. t" con7 7175se. U-a 7erra, 7fabriccis citarn, eclsog monolticos, piso mrmol y terazo. Peecosa parivir l. Precio: W'5000. M. DE J. ACEVEDO Colns 330. A. S0. D-48-21 QUE BUENA INVERSION QUE PRODUCE RL 1.50 DR INTERES EN PUENTES GRANDES Le ve55717do. grupos decae. 55, uno de 99casas, 7otro7de 7 aatodas de sala, cua.e. tos, bao,75557457, cocina, patlo. Rentan las 9~ 8280 y las 7 casas 0226.00. Tntal de alquiler mensual,1506, igual a 56,072 renta. bruta, gedando por renta iqsid$S,SSB. Tiene .5501 Mue. 2 de fabricacn de 1. Y placa mono ltico. Prccio, 541.000; produce .1 13.50 de inrs. Vas. Tlqsje 8,090 hipoteca deducido p757757 ossiel7bls odedou. ids de los 1141,000. Oiga su sfer. Ilaforms:m M. DE J. -ACEVEDO Coln 330. A7405. D-8947-48.21 VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS 48 CASAS 48 CASAS 48 CASAS 48 --CASA CHALETCAA PLANTAR.CEC $17^50 SANTOS SUAREZ CASA MADRA Y TEJAS ",= :.] *d, C,.cca YMculea. a,, .,. -7775 775 .cu ~a. .1 7s~Marl~ .-r.~7 uu ______________________._ela__recibidor ..M 2 en.,7 77555775.7557. 75775. -455~.e~: .ecocceo. ~~u CedeS~.Hay.E.7AI.I SANTOS SUAREZ -REGIAS OPORTUNIAD 7-M. .$-777. 7,.7d75 575 755. 7 77. Pre77.d"3 5.75 7 5 Eatr7 ., ..e, 7 7s5.77777.77. 5570 57 ,c"77 .,5 55d. C -. o7r. 55 .L -., 5.5. 777.7, 777. -ed 77 R.o.~777~S7.55 LO MEJOR SANTOS SUAREZ 1 A $IABANA pai -o .u~ e y¡.a .R i. -." D ~. 3170,000 -RENTA $1950 la bvboa JORGE GOVANTES V1. lMO l.l.d = *RiU 21.d.HABANA, RENTA 41114 -REPARTO M IR '~~ RENTISTAS GANGA: $120,000 $000 ET UN SOLO RECIBO, 8315,0077775 .7s 77775 .5 5Magnifico7 difici.7 ~ ., 45 ~t.777 .,!,,d,775. 0%,7777E.T5A75$7575.007777o7777 7 q.ina,,77~777777777777,7-5 tLA SIERRA, RENTA $43 ,00 reto. .al: J-l", RENTA $24000 $4 ow0 77.77.77,5755777. .1 7775777. ..NICANOR,' $22,500 75. :75.,77 57775.l BEE $.0 #-.-;77 .574S 57 775l77A.' TV. 777. 7557¡5.77d-f. 17 775577 dso7.ssds V, met~ ab, Mod~ .01~71.7B-50117(M.7delC.,5~U 5e. 577777,57757,t VEDAO~ PSEOcERCAS RADA __PALMA___725_ 2 Plantos lsdep.: $22500 NUEVA $10,000 LBS>. CON75FACILIDADES CO 755. 7 ~ ~ 5~7775775 $18,500 r"' "1 34'-"je nid,7775nt,, __70_y_72._ B-;5.77 377.7 75 .755 a. 7 377775 .-.1 .75 .L. .5 .2777. 7. 5. 7. LAWTON, $15,OOO ALmtENDARES,,$14.500 M-1072.7,,r.5577 -7755515,00=5 .27755 e77 ]s.-,5 575555-. HABANA $90,000 (Caa Dpotamsso,) 557,7577 1,s-5 755777;57777.<. VEDADO, $47,~00RENTA $9W.00 7(77n577775777577517777Si.5777777557 -% RENTA $354.00 770777 57757.5 re.5d. M5 55755 7, .75775 muS.5. 7s7. ".t. #, 7.775.7.HABANA, $1207,000 Aguar 36 A-11 y -In L NILK Y IC ,,RAC ,A; .1_ V NDO CASA $3100 RENTA $1.150. (C--. 11 i7ecnul7777.Cale = .14.4 s7 .~ehue See557. --7.5-,7.M MENDOZA $115,0N 77777777757, 5775 .7ea. 5755775 7 75 14,M ______. M^ W-~ 7^0, R N A $940.000 . 4r 57L .55.I77. 775775 "= ,j5, PLASENCIA, 1229000 Atencidn pro-n1VEDADO -csss 577557 577 >7 UU Ud. ?Lo. 5 y 37 ~A.775, l u ~5l".W-5L7577o C 777D 7D7 75757757~~ 57. 7777 775 577~ 7.,--92 ROGELIO CRUZ PEREZ 5755557775.5775777777.5.77777.n.VEDADO F. VERANESCol5std). Sened. 7575e-$41,0%7-5ENTA $40.00775CORREDOR COLEGIADO Edif, Metropolitana 208. M-8840 t5.1 l, Ildl*,.d,,* 7 7775. P. .5c575 .714. 5b~ HABANA. $30,000 s 1. JRIUfl-~EV1S~~ DESOCUPADftS 14SOx34nss CORREDOR COLEGIADO SANTOQS SUAREZ $e^P.i -1u PRPA~ RN TRAE M~&ss 7eGssss342 M-7029 520,000 -RENTA $15.00 7~s 777 7.775 5 7.77, .755. j_.7 e""77577775 577 .75 A 77d.4ben_75._55777, ,75 ~J7.57777577 5577.7-1.7775757777757771 77. ee M PARCELAS VEDADO 75.57-d.7 J~.,5,75 75a77775s e.777 4/457557 577714SO0x22.00. $SOns; 15x34n.sAR I V E D A.D 0 e U. -eO ob n. 335mi.l10x3fii. $40m. SANTIAGO M' -_51,00_ En777,7l.~77 45.7755 junto7777S. 77De,75 7. 77757. cede75 '7 .77 7.0 77 S77 "G575.75~. (Corredor Colegiado) 7,U7s77s7da 77777777757f777757. 77777. PRO~ 7.5 77755.5.575Da77col~7 TELEFONO: B112 $20,oON -SE VENDE Ot s.sAM VEDADO mund. 1.50 x 2. $805d. Ab. y 5 c7_5~7775 77775 77777 d1.754777s/4~5s~s~ M m7C~ le. d,7. t.a775. 757.re .con cu 575755 S. 5 5775 75557777~7 M-014. 7B386.5 -1Pm.7w7.77775777 7557777frente75y77777775777777. 7757 57. d.,5 el.S7S7. 7-.55"a ALMO.'7 1 a7i. m JORGE-~G-N.ALEZ Rea,$70a. _STEL,_8. M96 2064 M~.S a; '. 7757555 .77 75757,77 7775. 5 LA HABANA l HBAA 86,0 AMP. ALMENDAES 4557 5,7l777-77577 77175-ecin777. 57c .,. l.557707 Pl777d. 3_P]--LANTAS, o t.d.HaelANA,14 89,W206 JOR7777777 757555'5R7-NTA DOS0 0 e-'"$ U~ ot -OR etna t W0 55755 5. 775 5755.l AGUL4355201--1-1.850.D-0704.2 HABANA;0,00 6, Q E7N0 p.c.777 u., 75.~077.7 enfiAM P.tALMen. ARE S .37757 .757 ~t775750777 77777~t75.-570,t 57775.57775 .7~ -7-' 02,00 RETA 320 77580^77707-777RENTA57 $1 .3 ure d Rtr. -a HAB77777577GANGAS7775B-177-5.5575757777777755-. ~ .y711S7par7.re.Rnt30,57775 775455-777S755S7775 7. 557757775 77755, 555.75575 575. t 774 ..HABN A 9.4 000 577757757.55555755755757,.557.777,7755r5 4.U2 0577W.7177. el 5557,7A ALMENE $00057777 717RAA 7-5-. C.MM W, 31. DO RELNTAS,83 J0 VIBRAA,PRECNOA $8ENU A ,&Lm75. 755577,557e7Reina , i e.£,et. M. -12 *M GrD s75777de75.5 r.75 Toda7,75777,55.,757 nda, odenas2opeanes, prB~nn wxssio10 Ocubrey C lrtruds, 5 RABNndA, 817,0W ""7-755,a77, .l -' 2__ 70, f xi ondao padero r ec.to7. T75577Z77775._ 7.57 7575 57lS774 mj~.e, $5 0 ENO5AM IO, h'.VdAD, 3,0 R"¡ Sn 755b-777d. netrea,7557 a lt. HCALLEdLI, U 57777,5755757$32,000.77775-55 RENTA $3 s.s.s.l W CERCA77775 .75 -5.77 CA-05777775777S.755577777,Ib~ .775 -5.727~el7M7C 5 7575p .75 ._ 775M.S7 755.77.5 J. _______________,_to~ce SAToSss1ss,
PAGE 23

DIARIO DE LA MARINA-Domingo. 21 de Enero de 1951 -P~gioo 23 -, UN U 1.OS C L .A SiFI1C 1A 1DOS D E --U L T 1A M A FI ORItA .EN TAS VENTAS 48-CASAS 48 CASAS -PRGRESO N 1608 ATENCION $ 0 URGEN>TE3 0 03. ~ 4333 oOo,040 l,,"<3leo>o 302. -6£62.).F.VERANES 0000033< <-21 Corredor Colegado) .-RENTA 81.101 VEDADO, 420005 EFECTIVYO 6112-500 23> CERCA PASEO NIORAT.ORIADO 8$17,301 DESOCUPADA d ,ol -de ---o 3039<333 VEDADO. 02230>) D --392 951.30,f><39344 339<-,.209 BARRIO LRNOMRF DE SAN LEOPOLDO LRNOMR Caco I 033 CORREDOR COLEGIADO Ca,j.j~. p cr 900 1990 29 NI 3103 Vedodo Fi 2 322 c30 $13,00 li>m 39033'__ S-o3Lr

do 03 014 0d T.193 l33 l¡3< 344 VEDADO $85,000 F.,r>oorA-66254<3 4 ,1111,-90r.doad3 ON 50 RESIDENCIAL SANTA F-E MIRAMAR $47,000 PLAAD.ESANTA FE' 4 390300 <3<>3co > 34ob~ 1,~> 1 30<4-. bo0 de>3 MIRAMIAR, 90.oo(1> d3> 30 333<03 0 m, Al3 3 4 <. 94ld, < 34 3 1 34.3<4> 4<4 U o p>o< oa 333E .4 do .<33<0.34<<0 00 lE,,d -300004 4> > 4p 4>1 EP ARTO 33 -3399 322 9 RESIDENLIAI SANTA 1FE<.ALTURAS MIRAMIAR. S50,000 M.19 39491110(< 33o1od C Jaae>ooc A ColiJo lOOILY, 15.01)10 A D< 94R0 33<.<2914 0 3 43 O/L> &Tflfl Ampliacion Aloradre5108 VEa. d, 4 d.,3013~~S240 RENTA. 834<0330 -30< 3030 33-11-3 904 ~t 1. Coco 03<. 9e3. -53. led 0935 30<34.><4> 1 ~3~lo. 3333 10Oy d0o.2IaC <333~~ 4ic) RENTA> 040<3<)0 EN L,) MAS 1RELLO DEL 190<3.;c9<3 00409993< R3EP>ARTO> ALMENDARES 30330034C93>33d4 S,. ~d033300.o< deo c o v1l.''"eI.$440 RENTA, $44,000 a.3 ~0343 -9333. so< .3 -04."'43, <30 -3>. : 1 3<0d 0.3>939> > bod3U 00 liv,90o4393. 03 3l. I d~<3bo do <4)> .,'<0043<3960,00))) 11<3303k3d .3433< .0 343<0>. Pa,-182,00 03><409040 2 ..3043. A B L SECO. PRIJEIMO ~0< w~,aot00 0> j .l.<0Co ito< Irn, 3o0 4, 330> >lo< 2/4 -(4o4)> bao itchli,$180 RENTA $82,00O -comoor o, o.go. 12 x Vdd,9339<333 5~ LAo;o4 plan-21. Renta $225. 9 ,100OO > ~~~ 39033 .3. e.In libro. .rc030>30003303.0.0m~< -J. A. CABEZAS,-3<3-~ -< A2454. -$10 REIJA,$90ffO0 10-OD9367-4821 4< <00<93 -,--AVESTARAN <__ d pgJfi $00 RTA $120 000: -tc V.d.yb.<03e. 17. 3nlif30ffl44<.039..o 9 ~ ~ ~ ~ its n3> 30 3043,a.o. 433 9<033 003 33400 0 t NICANOR m rc.t3o 0<00 99333<93 m 0903> 304<.3300<3<> 0> bo-q OOoo 30<30<9033330dr $M. $11220R. $140 ,000 3333 3.333 0 93nolc .Ot3<30'3033 Eoo3303>. 0099>0392m AMPLEACEON DEALMENDARES c~.l 1,~rfes 100RA. $2100000 33 cin 30,003303303. $143. 0-.C3 49333< .09o30elndi300 933 90<0 Oroo 30. 990<0 933>033300 0<3 3303G <030 OoOo>oo <03330< f1, MARIO A. CUERVO $2,200 RA. $220 POOO 000.60 oOoo.o >933330400003300030333.^ II INVERSIONISTAS Al~ bhcee cuolqoo.c operocloa. h(ao> o-lo torysoc)6n do oor3c cogItd. Lo p-ci-oo. lesidos p-e soloedc. .8l .1 Cgio d. la Propsdosd Inmueable.s olresoolo maor qacaSa.b SANTOS-SUIJAEM C -ALE MURAXILA ioloroeo: 1-.5800 A5-6622. NO VIV A EN CASA AJENA3 PARA VENDER>. VEA Ab lUro Rl .Arrloo. RiCARDO R. ARELLANO¡ Epeoo256. M-3753.1 LUH-9102-48.28 Sr cedoirrd4roorole d~3. 90>3940e~ 30. >440 93a>i0. de je3<< 339339. 33 3-"1! 90 TrI1c. U91728.1-85365. CCHALET 2 PLANTA g~e.03>o33Ca3 93>0r.<943 M >9003de39. 0 .30. Trea.M206a 4 -998 SENDO 07048 r, 3. 9c94o o).0g~. 44.r ICNRD-C11 O1I->924 O 1,,ZO n <3900343.n ,e _A<13~ ~ d, .. Mo 900S aOoan.>-o ,ni~o d, 3g~,>" ITOSo,>.r.Eladio C Hidalg Rentaeco 5125,0009,000 lo31 16 pelo Cooor>doloorpi or C lrl2,1~ 11. 11).D 33 > <34>3~ 3 3< -9.1 Ar t2 o ¡~~~~~~~~~~~~~~q Mcood .<0,39.110 oe3r IAXA<98>>> ____________ Plrici 40 oms cmlo $5000 Renta 832 038) orol><933(1.R0110NI 1 37 33 ~ ~ ~ N plcsOsorlrao 33dicta.r>o. 0396. R 1oo< 11>.oDr.92 18 3 HABANNA .eci '6,881PoNICANOR DE CAPO <<3 33 Precio $9500. Roeota$18002 04 3433<<'4o o>o3 olpol VZ O A p 0 n1g 540,,, oD-b34<0 4<443>0 00.00r-LOF611~1II Preaoo$po,0o0 PReio $83000 Y $3 0 '0004 D D4J,~EN Dr.21 EdiFICOSHRENalg CNi 5e.511-1<>-3, < (( 0a,33<430 3ee>ooy 339elau. 1,,,n3 3332330 bA],,, -ct11-894C0Crreors)821ol Pecio $125,00. >330ral34.ti. 4 3d~.3wo <900934dlogrdal. rbo. o.180 brt..._a<_=2 clcerbao or<>34 r .> 0 A.M -33-034 0 3 r jri p900>0 916>)<83 E~~~1 o1 dr~~ 4 i ol o. C iiM po VElrDr.ADt. Ob 836Z.)81 rrrl>ior3bo. 3 4 8er2> 0-03-3 <<0' "Z d,,clo.el., baoal43.330 9900 CAgLEr. 111 >k oo SI 9)8 I FICO >oiS8108.0>0110 4 plant". lercd ea, ipar-3<34 W99945. 91339l fol <9939< <3<339>¡drPrecio $ 6 2,0 0 0 .Precio $28.00 0 e r e o 0 3 <><. < r .r ol< ,. fre te. R ¡11) F < < > e l o a 31-alol roe5 dc,30yr>0rc000 E.A roOldO.4le.-o do --loo O dorolOoor, .a3c3 l3. oel, ooesilSlo y p.<0>99n 00.<3l CLUB NAUTICO Conr iacil>dodea de pogo Preco0$30,00T, 1 po>, cocina, Alco< 3 babloaoa. O bo o Y eclneL%. Al tordo,: IW-9r dur, 3 habitacin. 933100; baosa y>3>0>. 4>0616 a Precoa$14.'090 J rdn iro terro r>t atico. 42o--od33039930 LUYANO' 0.0>00>0. >deperc3Olr.Y0a03pll.ao col.dldo. CALLE REYES> Prooio 59.000 Des.,mplan.e>0,oc3rd. "loosla, ".ol*, 3 carto. bao,comedor33 y oti.PLAYA VENECIANA RESIDENCIA. Preoio $25.000. Conoreteoaos<3oa, lrrrc< 1,641 o.odor, 1 $oortoo> O bao. 90cuarto0 <.acojo, -,~. 2trr RESIDENCIA. Precio $18<000 MENDOZA y Ca. OBISP&305 Tol, lM-6921 Mleo.ro. del CoI.lr e oCorrdrca o,1 46y< 1 $23.000! 3p <%30>.6"-,43.0033043-ri .n d3 lo I ¡VEDADO 8 190.000! 9000i. 9d,3433 .t. -1.00;1.<03 3 ir3>41<90< 1.4.490<:7860.2<,33 0<09<03 839.0002>plontoo io>irpeoiir3Irr. ~d-,>3, .33l.,0o.99d9<0. ba3 9030 30 y 0.i4 993y < 3444< t_. <-,:!;. w-.,0. ,5306. rn o13939 ___%-s._.__. Pr 1 3.0 00.CCO)) S22.>00,-SQ. CON gRODF( Ic1rcorc prool$12.500! o:oic 13. 37 10 822<310.EDIFICIO Ave Coleg<33l0, ji AS 43CASA04EN Ae 52.0.1PLANTAS HARAN IUluLfhf II30349.0 ~30>p~~lel 73m .0 <9f~333 SQEDECUPLANT -¡ II ~ aano e n .Ic o i l -orecoorr.00.io>ID000LA TA crir-sal. ran¡tl).1ha orco ooprtir. ~r. M. >8~ lol>Cro99o o>o ¡cr>,11.00.0),>eo 317591,2 10-D9365-48-2! 583,000. Edificio dr 2 Planta, > < ,< NAVE -t ~11L~3~0-0 .ri. MIARIAN 1>,'0 Reo; (:oo $2,500 .2-afi-o1 Con ¡emIr o o Sichor, ¡Rlole0933d, 8. so. o>3>930 $4.300. 0 d 1:919 ir Vrndo 2 Re.sidro9io< 933<30 de9<099 ~ I n,9>93492~'. -813.5)0. r><3S.tMo 9330>0< 90144<433>11)01e" .1>33 XMPLI XCION X17,<2 23 N331m.S ePad )18 o e 93 4< 4160 NAC5AS. VENDO 2 CASAS Ao ovnr*, 10.093 8
PAGE 24

U N 1 O S C L 1A S.->1 1 C LA U A D0>iJO, 4. ie LO L A SI F 1 C A D O V N TS VENTAS VENTAS 4 CASAS CASAS 49 SOLARES h MIRA MAR P.RCELA 360 V., GANGA Ce 5.AIe. y Cnsuldo. J, ~JORGE GONAE .G (T. CORREDOR CONLEID __________NI-7785 i 2""fd'iim!M 2";fot'UIA '206". A.pAl oe'des r$35000 h te .r300 O IAMO MONTE Y ERNANDI. a IAAA.d AAAAAA"mA"'A $3"3 tAA ,, 1-7181oal ¡ 718 10-0-9414 L 0 N) A VBORACEDIFICIOEMODERNO, DO J-1 ) AMI> A ^d G 267 Sl 101E1I~ELILDXCE~ VEDADO 1 PLANTA u1A RESIDENCIA, $33,000 o $24.000 RIA: $201-,'lV .FAJER ,., Corredor Colea doA A A A. OFICIA 25, EEti OVEDADO iCLE-eV0I EP ____ ___ TELmFONO B-1459 ¡BRILLANTE OCASIN! $6 000 RENTA $60 $75,0 reRdtTa $800 H A N CALLE RAYND ~. er a 7,rA e fejo.02 42 1. .m r .AAAIAA .A AA., e .A PLAA sURA1A, E&Qt'A swCUCE.sRAe ICo oc 1 Rrtec Ao A'A'A AAo 'orAiAAAA AAAAA8.A m a, ga un J.4 84 .d (10: T tl 7l 11A WA AA .O. looA AA. AAQ .G:i A:51CAS.M AVA A 1.)RA E RNTC A SOERN A" .AA'"' AA A"." ret 1l 4 . m Ru i ,aloo Te c eyro V AwA .ro ED ]E-A .: LLE C. A""" ''""" ^ A d 2 A.A A 1. Ar erAAAAAAAAA. TA.AAd A A r .__a_,__ a_ 1r AMPLIACION so 2000 RENTA$500 2\ "a", l AGA CERCIGNAANTArJ2I-ANITAS TERRENO DE ESQUINA 'e--DENC~a., 7,1 f,,c 4,000 ,ltimo precia. .A Argeventa. -A24 A 2A Ad,, ,, ', A, A A CA'nGE GA'otro 90. OA a unAAA merAiAoAAAA. n f draA :GANGA iGANG 11~ ', acua e -FAria. A.6625. A A.E-.,-O .,A e.PAr .d211 A A 2A x .2.000. RENTA $250 A guA. rA2-A' ICrBANA CalleOQUENDO M 1R M R, t, -, CHUCHO T EL EF ON-759 Daulo B 421 ECL ,nn nsa SANTOS SUREZAREN AEN!FERROCARERRIL AIA .Ao, A IRARA .ARRIL A A $~,11 redta 8 f N iC A L R l~i, d,mode'o. co ins ga,. er .o ]. e e nter. con 1~~~ $40.00 .UpAA 1 70.A i adAA AAIAI ob .b de ferrocarril dapo. h C' r 4 .w, -$4p 000.rrAamta,15. 7.=ibrr m a m e .nos de 10 miAA .1 haAA,At A A .T h-~AA 1. de ,Fbca y V. Blanao. b1, 5a.nA a t,,-10-0-9464-48-22 ________k-__le~._ PRECIO MAGNIFICO n 000, RENTA $360 Cuba, P N221. OPORTUNIDAD UICA Tel .A7430. AAA AA A, a AAAAA 2A .A.A.AAAc'A .lA UH8.D.9279-49.23 -.AAAAA AAA:AAAAA. eqiAA AAA. AA A A nA' e.A ia 0 .75 A.AA A AAA rAA .AnAA. e A yAAA-A e A 9.1-1. 'Cl.u, 6A1AAAA9-22Ai GANGA, GANGA, GANGA! __________________________nVAAA0A. PAAAAI VEND i>II CAS'A E VBORA, UNA CUADRA CALZAprecio. ure na .VAAIrAAAA d, -a 2. .n e dad, d 11. 7or 1.22z sm r Al AAAAAAA AAAA aAAA N a (a .A r~.AA. toalA nAaAAAAA .cadAda A. Pi AA A 24 A E $a o -'' AAtePaaoAAyAsAal¡ mi AaAAAAA Ad. .El A A' E.Ei. E AAA' AA.M.I dA AcAA,$ A2). TrAlAAAA LAAA An AAoAode enAA uA a ~ ,u¡ t7 .Innd AAaIA aAAAA uta 0A 15. AAA AAAA. AA hAY hAAA AAAAaer o 6 4AAAA dAm AAAAAA .AA T.da h1~ .etri, dopotal.inimes ,. ya. re ve i. .y1009434-22 Farias. A-6625. ami",ltime nu.dd n io. 1,. A nENi',0 .D98.9.1 A AAL 49 S O L A R E S r,.,-mo.,m o ,AAAAAA VEDADOA SOLAR PROX.IO "e 111tn o A A O AAA L y 21M mide2OX.,, prcio TERRENO DA AAOlOr me1 pmntro;i. Trato !.l.$.AA r AR S Srete PosiAbe compra6. Ndo AAAAA mOAAOAAI t 1 AAAAI-cn u ~ ~ m Vn c .l,"" >mrdertil.a caTlle h"tsa-a.a.estar con rebajas.d de.i Rica y a lbwyanun_i_ _.n-1 -D .9464 -22 5. ACABEZAS AAAAAAAArA11 5 IPAin O-ea.l-lLA ECASAO A GNAAACA .3Ib. JORGE GOVANTES .d-RT CERCAB 4VEDADO TeIA A43. d i ,5 I .GANGA .A5 5M. Y oA Aa ra a ~t,-. 1~q-, ro~ mp' Uo8-D.2794 .23 A P A AAAA.TdA JAA ..O C Ide Tzo, luo, P",ro o AAu AA JAAAA AAyas.'Altadanerar. AAAAAAc, doY ganga, AAAgAe O A VEDADO, JA.CERCA 0 AAA I0CA8 S.Prz 0 REGIO PARA EDIF APTOS. A-9205.Horashbiles. AA.dla~aNGAC,, .A r.d. CASARA,3 000UADR CA.Z__' __r _n_.v _d ___ e"' A d.D9~.4E921 COLON, C\R1230 6.322 m d ¡2050 Vs. a $1. RET $~~AAAAAAAA A.AAAA-.AA. MantillaFacilidades de pago A.7. Y. MIRAMARDonde se vende a $3.00. A-;,1' C--¡Id,. o,,-^. N ioAAAaAA deAAIAAIaaCvp pi. AAA. A AA la ~,7 A'A .AAA A2cuadrasdenennla arreter de:e Anl e a cale. A7AAAAAAA.i J.AAAA ~AA aAA .A A'Ave, Maitla a l uIO Al aI Al' a AL .d pArAA AAAA A 1 Con fnsiiol' Mes de pago,Ar 24.5 raelel ren. Todce a. Ave. g""a$1 .'"y l2 "aao sa pn 51,50 o" l s. Elr ~~rA lA o "~~-Ac ~A1A~doI51s A, f2 riA $1,ro ,uno lo EDc .D1 : delAR PR 1.XNMV2 e,.ly. Mvu.afldx¡, pr0 T2,1aEn,_,iEln, $[.500 s .2 C*A., >menae.AA3501A v O A A.sA b. AA prA.AoAArrAAJAACA16AA. 1A7sArAA Cn AA. e en167r Al pago. £1 0 \'"oaAA Y CALL I-72.1 CEC .V 11 a ovrr 85,l. S rYaA iO. A.3 1 y -AEGA JA SCBEA S or ne -94. .10-1-438349.21 O AGEG A AAAEAi9 AAA""USCE.ASE Y ANNCIES EN 10.D.9385.1,AA. A.A. A.A A B .EADAADOA.AAAAA to nre rr O.AAOAAAA -nDAO DarEl LA xA LEtA VENTAS S SO.ARES INVERSIONISTAS Al hne cAuAle.m neras elda.' hgalo cor a la tarveacin de corredor coleogadoLas opr.,oneAI ~ otandas poe. miemo.enl Coln~i de la Propiedad Inmuebla orenm la mayas rnA ofl PARA VENDER VEA A Ricardo R. Arellano. Para comprar eA a RICARO. R. ARELLAHO¡ Esmpedrade 250< M-3753. UH.D.9101-49.28 PLAYA MARBELLA V-1. ugHi. leedo nAngoAfien solar. Precio de ganga. Doy f<. cilidades. La Via Blanca, primA a necr. nare, ha.' ce le larbela el lnejor rA par cercano a L aHaba. .a. Informen A 0s ueo, calle 2, entre 3 y Va Blanca, Mnobella. Habana ocRin 107. Telfono A-4801. REPARTO MARTI (La .na d, y.erpnronlc d 4 La ana ) SITUADO Frente a la doble via de la es. rrtAra de Rancho Boyeros. PROXIMO A LA CALL.E 0 267 VIA BLANCA 1 RaA .6, 51, 75 y sS. CALLES ASFALTADAS. AGUA. LUZ. ELEFONO 1 PASAJE: 6 CENTAVOS CINCO AROS PARA PAGAR-SIN MERES INFORMES:; CoOficina em L. aban: Conaulado, 456 -TeL A-254 Oliina en el Xepar.: Ave. Mac1i -Telono 1.7779 El seo Callo lete d. Vent, Atiendeen el Ropaoe Atdosd A festvos. D-SAsAS-40-S Vedado' ESQUINA DE FRAILE Situacin: Calle 19 y 30., Superficilea 1,581.06 metros cuadrados, equivalentes a 2,198.62 va. ras. Condirions:A Se vende, en un solo lote O segregado. Pon .o A Panoramta: Via nal RinoAlanffdaeoay la ribera de Miranar con, sus lujosas y elegantesaedifi. Scaciones. Objeto. Casa de apartametos. Comun"ccion~&. A &cuadras, las Innumera. bles comunicaciones. de la calle 23. Precio, A 320 lavera. Inverson: $43,972. R1I'AROT.R. ARELLANO (MIembro Colegiado). EApodrdol 256. M-3753. S DE U L T IM VENTAS VENTAS 43 SOLARES 4 SOLARES A INVERSIONISTAS A .A Al hacer culque opza. VEDADO aln. hgaln on -la inarv.a. A" "," AA AA A cin de corredor colegindo. SSAA.A La operaciones okacda. po iembroe del -Coeqio 14 por 38.32metros de l Propiedad Inmueble. CERCA DE 1. Y 23 1-te-on lo mayor -arantia^ -* ", -b,,. ~dI. dff, U .AmnAAA TAl.A AAAAA AT eo. e CataI. JI J.Delado m .s R riu REPARTOLOS PINOS X, 1" d',,f2' TNa1e .~i Vendo 2 solares en el Vedado e A -A rA e.r A d A A. A~. r. nd. Jen,, sorda &sao m~sunic wr1.,d, .e Oe. 1 r e., 15y J?. cpaam r.pcaao .pr, fbr, r. ', Chancede solares en Ayestarn C.Izad. d, As-Laan 1,1,d, 480 Var-,. .77. E-U. 1,t, d, 536 .$1 es. c.qUina '.0 d, Mayl. 22,16.*1 132 Vara. AA ..A .J GO. AAAn. ..~A.A.AA A A A Onf A dirA tmA.A A r Te. PARcEtA, VEDADO0 45 .0 m e, $ <.rMENDOZA y 3 obispo 305 TELF.M-921 El servicio m acompleto en compra y venta de propiedades. HABANA Malecn A Marina, ZoA de tadia Csotr,. te dA -15 =.t-cA. Puede tracci.nase. San FrcAaAc entre SalaAd y J.e si. PeregriO 730.A A aeAtr. Pe.i.lo 6 el metro. vale entre fay SAn Fraenabra a 6S el aoeatr AYESTARAN PsoAaniAonGea snte Gal.
PAGE 25

lasificados DIARIO DE LA MARINA.-Domingo. 21 de Enero de 1951 Pa ina 23 A N U N C IO S C L'A S IF1 C A D O S 1)E ULl'A 11011 A VENT-AS VENTAS VENTAS VEN TAS VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS 49 -SOLARES 49 SOLARES 49 SOLARES si ESTABLECIMIENTO5 51 ESTABLECIMIENTOS 53 AUTOMOVILES Y ACCE 53 AUTOMOVILES ACCES 53 AUTO¡4OVILES Y ACCES VEDADO GRAN OPOJTUNIDAD SOLAR SANTOS SUAREZ, PROXIMO -1,E 'Il"o ,.u .d' n d. '".Calzada y Parque Santos f ~ s ESa.STA c. a A ap.bd aa1 dSurez, l5x50 varas, $25 vara. INVERSIONISTAS' Do ie U~Lnico precio prz sacar el 1~ ~ ep a y.p s Al hacar cualquiropera. REPARTO MIRAMAR~ d lln de renta. I-7181 >n ala., haoalaesa lo 1nt.e,.anA ,. D__ _IIORIe eIA A11.AMAR a -v n a. 815. er. CO PR N c6D96 iatNDo WACHC> yEstDo UN Ud t'.era ~. o ,e -e ID W0 Ttl. 6S vr -;0e om2r eL aan l Ac-rtde r.J. b a. o aTERRENOSVEDAD0d. c si bra am .~ e "_"_" a norcuadr. d* los ranvas aIDEALES PARA FABRICAR sosa.l, sras 'ri CO9ONET. roas ruso hnllrm e. dn, A saa tEdificios de Aparlaoeotos soor,,A rsAn ss so Rn 112 ...orosobol ivo ILUIIPjU sBOlA sl) 6 li 6 r16 Packard .1949 VE sn aontre .c ..GRANo. NEGOC Ioasmaa 1 U .-044. .5 rent cle .x 2 .5 d 2l. i.unn r,ai b-l:rs l'rJYt.f,'a a'. rol gag, o minotn laxs 1 n a _l lna 0 a, ear LaDh IB R s G E,1(F R e t iro r. c N nie 31 3 sa uacud -ardr r1 .oE"llwERmln n i u un 1 UPE VENDO .~ta 7. C,,1 B lic -S.Pn IW CLI PEa o,1 l s a B *El m s pintoresco, CALLE L NEA 51 T. NEGOCIO UN Pl outh 1949 ,Id, rld'al1sata e .l. '-.larSp,,4. El n s altou las ;50051., a ,,n ai al a1 m n. Informes pore .68 -El ms saludablSE VE;N D 4e puro~i y1"94 ,1 rm U-IJ6008.'l fa' ._dl~__,_albd,______2.Jeepsier W lls 1949 FINASRU CUN l ').s.k.CONVERTIBLE 50 FN A STICAS q D.l~ .def., -l d, c"15""l u 400 pies %obre el nivel c ' r COUNTVRY CLUB PARA , rNclo. a d IE D LCe n ,O., a Nls SECCION 17 del Mar.r s .O aa, ira a l r saSi, rs n c ., H l al a a¡. ;RAN AVENIDA LAGO SUR ':' ';'"l r".ej,'siaLAaDEDn saAO s Ul ..-.MSS y dalla SUR,'ls. 5 ra. Tioe'1.0. s.oao1-3 Sta.io A,' tTI fCalle tCOA C AT ACERA.RESIDENCIA .s aan, Dao i .RI 'o so o.i' oesoea Seo_T. _ __ _21 I1,T.1 -00 1o WARD.AGUILERA .situ .do COLINDaDoCON rIrNCA DEL S R. d d. Oalaoar 5 oa .y 9. er 1947 t resaoid v-, o d . 00)s .,ara. "a e. Eil r,0iafi, .l VENDE_ Vea qu late re r o:daaa so o av fon s dEyalia nco. c"', Ala, 3o. O Ai aA CWINDSOR Lote IN' 1. s'araa frente a la salidoAdesc? ,oriO ac o .A A'. 1,.387. 2'.i. ioo O' rlbiiiorii. i )¡5d con 5,299.58 Vs. Precio: MANTILLA ' Dc r os oara e ,,eo s rnanatod C-m_.s O aii d .o 194 $ 2.50 .VENDO IX31111)VARA C. FRENTE CAb.r d a e ni ar. r orm. Comanddaer1 Cp ,O ,antes del va BeOr ,nvaxa er ranvorx5 > .ais ,l s Ano I o o ..1~. ~ Lote' N 2. 16 sara. fr.,e r Balr entrse aar. aa. u o-51'-i Oam , o lae C1"" on ,9 can 3,621.86 -a. $2.50 s. CALVARIO emon .PaI 6 Innr~ry.4m ye. Lote N 3. 23.58 sar5o dr s.los iu ea er >Ii D u.uao.sa'r.ii, r .o 1. 98 E L-xistencia frente Con 3,701.90, 112.50 bicprc o ea a esulchaker 1947 Nfecaron3719,1.0 .Lindando Finquita, caballeria esa oa l ul'Stek ..94erry 46y4 sara. 50 soros 0 --"l. .a,"i'"o"a"s "a.s OPORTLUNIDAD cnae.npia a.l Chevrlet '1948 Loter"Nos.,., sim re5,7 bsu, iea vcar' a .e'' ;,sr ii.a \.).)> afel.a. .1947 ooseg Nos. 4-5, 50 aro, c.n•el o aras a cy"1l. a .., n 1a -,01an. a aca. E'1 ,-. venaes..-aft.iz. H li ,uR REET Y ~~1-. 374. A.air.lo 3. L,,.'. Lioe.s.y."93'U= R0iRiS -ECTIN frente con 7,248.52v. $2.50 con el seminario. 'Y cznrsp. ssa s.c .d. r.193 a a S a il ara..la a. P r ar Ola. s.aa n. .icn34 s aaje s U r a,, l enainor.__ __ __ _r_ Lar so dCa LuO N sem sdan ooap,. s.,aa. la Casa de Retiro de -14E y altoe~ alle~ .¡ud-6)N iok1e. 1948 Lote N' 6. 30 arafrente 'A377 i 1 rc asde. o C, C .a a sc,. o L TRALErrPnOPas PAR' can 3,521.35, 32.50. -los jesuitas ¡BONITOBA $2,OO! n ,-,,4 , tVoltEOS TRAILER PROPIO PARA con 3521.3, $250.< 3 CABALLERAS: $10.000 C~n 52W d.entrada Y rn .Pil .* -AY I ECUR ONE Lote N' 7, 30 varas frente *13C LLS 10 r oo b a. be s ri sraiaooo .' ioDir 010 UorLin C sol r .PLAYAYEXCURSIONES. 02100. 5' n,d. U, bCo ce bao ocY000a. b-.r _____________ cop 3,523.95, 32.50. ¡l,:-r q1, .A m l a nso. c,, .,adra s a li am l.G .E-rc.rgai a a Bera a 57D l E ido9 balcal 10 .11 .m2 N.% dao Bisn situados, frente al La-Lauta viraI mass tre. Bra t sI ". -FARMACIA \ .aavooosa. DAYBRO K go. Ideal, gran vista. Valos. l o ej'eeR pat ,io r .-51.D50 s-50 22. LrTn nfl P'iaaoia.esn dsr ao, ) ms) i) .1 c s Informes directos compra. *1 .0FRENTEeVA"BLANCAtoTEMEd, 5 ln,0 O ,aaaaao. ei-csorie. E L F L A CO0 o. FRENTE VIA BL-ANCA1v riad.o .s .a.crom ,d. -s Stuadlhaker. ..1948 i orLa opo~~~~rtnldad del m~~~ nl uO. I Gnb-r ~n muchn.mr, ~ d-. VU, flCcfj perspetti m ej ovril M. DE J. ACEVEDO Calles Asfaltadas. o.r.uisoi.oa m ai, .s r. r -o ,,, ,sa -.,r a c. a. legrdp,"o A ,d id r" ,ca ~n ad-. i ~ .i .,s s 0a ar G a ar.o. E.d. 0 rlW. la aOmaaclientela Magafic i la Stodehakee. ..1 90 A.74O5.Agua Luz. t a sajar e a, l n a sis a 0O la o noa. oc lo 0 h,0 r Cea. os. D.vcs3n -D-mg2. t.Lc.-_ deViviendaa~~UBA AGRICTO DEVE T tp. ~ncl .loU,. Abolir, rilo. B.-ie de-1Stodesskee. ....1950 l L. v~, M. ¡lea A quiler bajo 1. Ca 2P. 1S -.8943-4921 Contemple La HaEl. o 2 an35mse lSDo. C p .rE.VENT b. ~codli. Ii .f. .0.o raa ola r .' eo ...19 Ofiin ader enta. bana como si tuci ARo OO e Bodega$3,900U -n ro.bi n;sra.'o' ez.ion,a. 94 o 9 c o N C H A .1 0-0 2 en un avin.era -n -UARENAS I i" T.T s"'.",rso.a. ...0.L19aR.diorentroa yo906. G P Eg-o a o a os t r"r r e 1 que n b1,1r 'a Ch.mpl.n. peta EE ON :X19 54,00ro rz 00 rs .lb cnaa vU arTelf. Oloivass Sfa.ehoa'er. -, .191 Parcelacin D s e-os ,M ii lmsi. au,.oncias5D-0llOCOlmoCOa-2 cl F0s (-1195. On De Ial,., aa Tom I9. OGRANDESFACILIDADES rd. e. "'ucnCsamnl' -leJard49DE PAGOS. 'II dnIsbI1(II*eTl c IENEUD.$800fl?'leios -;.val. ro s /cygaraje5, ~ ~ sr. e P saras. des os r g.ra 'LI-0.8733-53-21 1 .6 0 o" r o 000 s. de Ud. b ~. oc ers1ons.5f~n l -,alo Princle y sas.-. 'S a Mgarin.,red.r tla .11 ._ T.11. La______Vara______ ANJIONESs ¡l:l -prssima anaogararseNStud-,oker 1947 lauratiuecan Ago.OIne. damos500! a ela.e 01la.AUTOS SarcelUiciL"San AmoILed aamvo shasta 5M18:CABALLERIAS c. s o o ag .e .k-p d. u T. Vea t. s finqata .e 3 a 5 aospara Pagar, COLONIA Y PROPIEDAD ". rl s a a. Sludebkee Parel. .1916 pea erslarl nq bOi3s 0a1 asnlia, A S os de S. nollaea BAR LUNCH, lo meor y ms V-., o mil varasc aadradas, a 15 SIN INTERESES. . 2 a b.ja. bh. lsma rmuou. 0 ~.QUINCALLA -APROVECHE modero Reina, venta dia.yasP. a.L. ,.eC Lo miuo dlp eneN, a a, 0 if"ag. aO.l .u 1947 STA nrsos ils-,mejndel VeddOysbu, r a $6.00 V. LA CUESTA1 =53 AUT BAR:RSTAURNTY A^"E .3" "del 9 urts ci¡ BAR, $13,50.0, GANGA BARRE AURANT afrLES CE&Ar. duracuero, radio, hidrosmaMieri o del Co .A.rafos~ . ia cofa.e O, is ari. deisa., S r or,'ar. m' s t Iol>o 6 m 55l A A P5'l6d 9. Isideambsocd rsac. dt ias, o a i.Vena.1 aols"LaOb., eisa. oRb tto5 Rgy¡i. Lo siad 505 rsai. 5 aina y ad ai. na mnsuas 520r 0 Ose a o G ar.symaa n0 a 4. 3N FAN T AANEL io ns M OLNA p ng sludsoosmimbos elceer% e. rueb i den Ia arna .e.]. d n ula cr.O :~t. .~e ausa•CHEVROLET 32 1t. 1da. als .e ¡ t,.ps ~rs 00 .u. i. .sl ..01a esausn s a.s.s.4n.5 uia oc'c~~~ya t.c l red e mbrc, k,¡ep Sb Jkmrn 1-42 SALMON Obra pa 308 aa a sr.ns.s-s 'C N zala .CON I 5.A-,REoALQAUILA -A M O nocen n CFTRACON B,. d,¡ :7 AgenciarCU.LE ] I~I.d Mannana asI Gmea $13. .CARNICERIAS, QUE QUIERA AIEE ACONDICIONADO ssNvar£a oO NCaIs'ALL,5 .-CADLLAC.OLDSMOBILE Ta. g.EA. .99.Osloa mI. Oad i ia sos. e c ,s rmi -s1. ssa a,lai .t 5 eri adiuy. a53 5' a l 'u.t0" C L LA0S MOn Oil. ilasi.050. ri0B-198os9.s,s. oc, silo.a d M .6 1 6 1 oNf c sormCeOs-4s-s.cn Reyes.m.ltd 605,r1. W0. ran -d ra.d'o 'Her-zcu ,r. ro-craS.FHa857.-i. eaalS C93. 5 2 nn~e. Tal. LI-1111 y A-10 1. el2cco0 le. D = SEUHC55 J2 U -5 453.2 u -.o.,. ID.D-sM5s.219.no UH.C.5 U -5-491-2-

PAGE 26

Ps : insa ?6, A NU N C 1 O S C L A DIARIO DE LA MARINA.-Domingo, 21 de Enero de S F 1 C A D O S D E U L T 1 M A Clasificados HO R A VVEI"TA.S VENTAS 53 AUTOMOVILES Y ACCES. 53 AUTOMOVILES Y ACCES. ra PLYMOUTH PARTICULAR 47 c_____ _mon C n PRESTAMOS tas.aac sa airt SaM sc a o a. ar nana ____ -1,__ 22 SOBRE u,, K rir mae ctt.ci A UTO0N OVILES n ad taus G ael i/r C .b 1 t C 9555 aan. jaa tae V ial ata, aslaalon vd. POL CO-NVE RDE ILE CREDITO LATORRE? b'ad.nol m -aan.7 n a aa--atsc it rstsnrttrsta_______CAMIONES _______COMANDO 1 .tnS :I CES ROLL all50 INDOLE Iin I-EC.7a. l aca imu t tiar -t arua ilo'ul FUER.A Vtr \ ra CIONr k FILE1 MM pj9en, s te uura n -at 19,11 C e n cIar cas.ts PLYDIFUTH CONOERT FUERZA. 1, 1!p" NDO Lrar cia rtrrrirt a Dta a "'ralasne rsia cisa cc (J.,'e l .n.t ..1919 aaaor a.sed aa ir r ol cin. 1959l t i irl rapureaisogeita s.rm CaltIe luHea.5saca rs 1141, f~ -ic o~,cao. mCASA FILU M;e~, Salran y, aa¡ital Tr1ilseaU97,1,0 Robert Trading & D9T-31--53.21 motO'r (o. ¡lc. -(obrrs-eta lnez lt-slalr JAprenda a (;ureselta. Manejar ir ada daa H alas a ibratatiara asrn s a : rpdoa e u dir e (A S el n cX-29 1 ~nADSL AIJrOMORIL lir deno 1 Dp--de a Maoen 60. cea -s s as "ciI",.Ie* t m1~ ~d 21r4.na erir~dd auiŠ l ....an tsn ugu d Cut),deDO LE TROPICA L NIOTORS Agentez en Lei Habana de Byiick Y O San Lzaro y Belascoan Taldono U-2555 y Calzada de Jess del Manin No. 1559: -Tel.: 1.8990 Oldsmobile -50 4 pueras, vestidura piel. (Tipo 88) BuiCk 49 Dynaflow .radio. vestid&ra .nylo, botaagua. Chevrolet 49 4 puertas, rado:. Buick 48 Super, radio, vestidura nylon botaagua. De Soto : 48 Cup, completo Oldsmobile 48 6 cilindros, muy bueno. Oldsmobile 47 6, cilindros radio, vestidura 11 nylon Chevrolet 47 Cua Convertibler sadio ve. tidura nylon, 5 gomas nuevas -BuCk -, 47 4 pueran.radio, bandas bana,.acosmonneso. CAMIONES NUEVOS Y DEUSO FACILIDADES DE PAGO Aceptamos carro en cambio. C-tno-3-2 RODU-ALBERTINI ESQ. a HUMBOLDT O naa Idra la isnfanI C IC CHE VROLET (1950 -DE USO -(REVISADOS) CHEVROLET -1950 De lujo. 4 pts 12.10 kims. CHEVROLET -194 mua. uea esar. CHEVROLET, Seada .1948 De ¡tir. as nil~ ~as. CHEVROLET, Cup. 1948 Convertible. i-,as cpaas. CHEVROLET. Cap 1948 cmercia.goeaa-u~sas CADILLAC, Sedas 1947 t-ydraseati. auc OLDSMOBILE, Sedds 1947 G-a nueas FORD, Cad .-. ..1947 DODGE, Snda -. .1947 F rtY t ~s',ir altear.m BUICK, Sara -1946 1 ie r di t fl. ti i. MERCURY. Sedna. -94 NASH. Sedn -9 ....46 Cuerp, rd FORD, Cup.ep_ -I' _ -De lJo. 6 p.sal PACKARD-. ..r.1937 AsI PLIAS FACILIDAIES 1 DE PAGO. ROQU-ALBERTINI IHUMBOLDT. de INFANTA aP] UH-C60 5-33 i CHRYSLER .. 50 CHRYSLER ..49 (-n ra -0y e fura d~ r~. CHRYSLER ...48 nneaasaaaaaaa yesca-chasaes CHRYSLER .47 t7 ~tidud ., bM'.-.K". CHRYSLER 40 E .y b.cua ndce. -1 PLYMOUTH, ..-.41 PLYMOUTH ...49 Can caadiht-s as a r raa PLYMOUTH 48 siespre partcular. ron paraahaquaehttaalinraa. PLYMOUTH 47 PLYMOUTH ..50 Caaaptcestast sueca. OLDSMOBILE -r40 Hid,;enatc D0 D G E ....48 D 0 DGE ..47 rIy buena mecansla y buena K.-. CADILLAC 46 CADILLAC 48 Ceta da pasa. CHEVROLET ..A 48 Buena ap5asr anatmas estacas. WILLYS Jeepiter .48 Itpal que nuevo. PONTIAC -Dnaa saen • • a a 47 PONTIAC -. -.38 So DE SOTO 48 Filaa Daal a HUDSON 46 HUDSON -411 STUDEBAKER -40 EU1CK. -.41 FO0 RyD 46 Camin FARGO. Carrocera c o ercial' 421 Panel FARGO .-. 48 CHEVROLETes._w4M PANEL VEALOS EN: P NO3ll3 VENTAS s3. AUTOMOVILES Y ACCES. PLO1.TH 9. A650 scena .r00 bkriseti arras rrreo i F 1 v i n D' 194-5321 PN o.181 VENTAS VENTAS 3Y A3TOMOVILES Y ACCES. I3AUTOMOVULES 9 AOVES. 5 u6E A .COMPRO AUTOMOVIL A particular. marca Ches'ralet, t 9Plymo4th o Doge. aos 1948 u 1949Yago su justo precio. Nou S3 4,tasa 1 trata con revendedorea. Llamar c Joras de oicia al W-8048. 1991unaserader jn a on aos eso enC-632-53-21 tial. aaaaktanmatr n mnaas C65255 GACI -a-aaaeGUIELO Ud., SyHnos. SAltimno modelo, p.r .' ~man~ .m~".s GALIANO N' 161. Com N' 612. M-2424. entre Animan y Iaruies. aapatela Telfono A.8368. U13-D-871-53.31 XCCESORIOSPARA AUTOMOVILES Prniamra ansee aln. ttdslnram rapdmteaaan Gamuzas Inglsa Canampeenrs sc ale 1da sc ada ola erntes amodas ,"KELLOGSa Edif. Mananna de Gmc. BOTAS DE GOMA DIpt. 407. PARA AGUA 111,1'EROS DE LANA C-63r53-22 CORCHO 'IOR IR EN PLAN S V IB OR A 41 B RE EN NARIOS GRUESOS M TOTOR. Panlsana la agngi'es iPnaa mpieta. BUICKXCua'Conv. .1950 ___________________ BUICK, caiscno .-1950 093 2 BUICK, Super .....1949 CADILLAC .-.1950 CADILLAC ......4948 CADILLAC .....1940 CHEVROLET ....1946 d Y 1 FORD ........1942 VEDADO F-4162 STUDEBAKERI. 1940 OLDSMOBILE ..1938 AUTOS DE USO FORD .......1937 ACEPTO CAMBIO CADILLAC 50 BUENAS FACILIDADES (alt .sedan.t"asar. .DE PAGO. CADILLAC 48 10 DE OCTUBRE Y CARMEN Sdan .(62. coplata, clar nero VIBORA 1-8927 52 a30anan0. CADILLAC 40 .U.D-7923-5-21 Tpc11,a~yabun. CADILLAC 47 PRECIOS ATRACTIVOS Seda 0. S. necre. como .NU EVOS -"lydeasatt aadta. CADILLAC 46 CHEVROLET 4 puerta .4 • ~~CHEVROLET4p tr 1946 SalAn. l, aanooc rava.a aaic -tn BUICK upr 4 perts ...194a CADILLAC 4 MERCURYpuer .4947 FLEETWOOD FoRD 4 P era. 146 OLDSMOBILE 50 r i"" "1raa un 11at a6 sdr.a ti. tradi ae n." Z§ 'rt sad PatanFUTUECAMIC Hyiranatic. $1.950. gr.de, dds d i -u OLDSMOBILE 49 e-P.c. CONVERTIBLE. 1 y17 aaaa n. rala. mac acbueno.S!5.N,, *D8a 2, 2 COLDSMOBILE 48 OLDISMOBILE 47 OLdam.tie. Se¡. PR ESTAMOS OLDSMOBLE 42 SOBRE Hydamatie, radio. OLDSMOBILE 48 AUTOMOVILES asn nnecacalta 9rdi.$1,954 PONTIAC -50 CAMIONES Y CONVERTIBLE, Hyd, radio. B UICK so OMNIBUS SUPER, cur ca BUICK 49 En 5 MINUTOS utdan. nnas, adlta eaP ma. con slo am los dnmeB U I C K 47 ¡.adeprieidaL. SUPER, Sedan cadia STUDEBAKER 47 Southera (onical Cnrp. -CHAMPION. cadi. nf Cuba. STUDEBAKER 48 "ale 23 N' 105, entre y P, COSIANDER. cdin. tuers, radi. Vedado. CHRYSLER 49 Depanamento 20S. S WINDSOR, e~~o. LINCOLN 49 ca"an, COSMOPOLITAN. edn, poco .-5.400.00. .i. EDIFICIO CANTERA PONTIAC 49 (GARAJE) CONVERTIBLE, radio. PONTIAC 48 Humboldt e Infanta. Sdan, Hydranatia.curdo. Cheirolel. ......1950 FORD 39 Plvaouh. 1930 -ChenroleL. .1949 FACILIDADES 12 a 24 meses Cadillar .......1948 Dndge ..1948 CALZADA .YF F ...1946 SF -4 1 6 2 GANGA VERDADERA! LOS MEJORES Chearoils de 1950 y 1949 Ambos Sedan de Luxe, 4 tas.a CARROS DE USO lh.as niueaa ta5lada.eorm, LJJuas sa menos que en Agencis. l 1_9:Cai nuevo en todo. Gmas LO TIN excj1ente"; bandas blan~a. sempre mismo duo. a2. %. a,. Vda. J.ULL. MYCI.1 D-9409.53-21 eaeissarprendenicc~a raade E VE O AMB SIN INTERESES md1an Os NI IMPUESTOS una de mi. lo. euas Oldi-, inobile Futuraramic 1949. Hi. NI GASTOS dromiica. La otra CadillacGS ca¡a de pato, compleiamen. Adrmitsaicsrro aatualta1,a dtte nuevas.aCambio -araBUDGE 1949 rroachico cerrado madrno. DODGE 1950 Day facilidades. V s GeOtra,1aa".1%, Zt r. tros neral Aguirre 455 Mas, dos cuadra, de lio Arias. LINCOLN 1949 Reparto Ayestarn. c-.rraeu.r cua, cale.tc. 'r aa, rs d t .Dynare la .D9477-321 A-97 2 PACKARD 6 CilI. 1948 Cuero, ca.dia atmas a.e.aaa APRENDA A MANEJAR CADILLAC Mad.611947 CON_. cairaati, radi. Peada SS a i a CA. "ienCuaE slolei J. ULLOA Y CIA. en el anlo 1912. Prado 55 v Crcel 109. ( z_.ha MeIr pr P-1. y m"E. Abierto hasta lan 10.30 de la C R ale 2U N" u2¡Al 1.dp de 1. noche. a2. --1.a. 0 M ALS NEPTi-NO SL.IZ-,V i3.mha tm .HDe P,in. saao n oalran para~ pii5n An .Idn .n aP].~ y -.¡C-" u ",C, n ft,. CONTRATISTAS Vendo rii. pesr srr ,aulr ara-a c n e ra.a rc r mhet."snlerl~. l, r t m~d ir. SR. ALONSO. A-2543. ¡SENSACIONAL! ena s dnrt ie caca h, a po al prcbles le aa'! La alquilamos rap casr q ea an idadta i1err ra' s catarao r b amb aa eati inSme, a m a a rara. iuaa. SANT1A.GO SAABRIA is,rmm s N 411. Tel. .497 R E G ADO R AS DE A BON O cara asta aIga da rae a res. rerieerrrcnarsarar Fird Fra m .' Aralan. Grldas. (Za s iaslarsa.Paia-a-daraaeaaaras GOlE Cate tall aras S.SPatIA y San La.A NHahna. D-25-42 y Blacks tone Los meti sm Disel LISTERy BLACSTONE gqaranan nmxima rendimiento, potniaa -etra. facilldad da eranu. y consumo minmo de lubri cante y combustible. Distnraidores Excluzivos para Cuba Independent Electric Co. OBRAPIA 512. La Habana. He'.d1ia.0I5-Siqn. de Cuba. Centro Pando: M-6901 Talans 200 Para Agua Abundante -a Cualquier Altura BOMBAS DE AGUA Weil J Climax Universala S. adaptan p.ecamente a cada necesidad. proporcio. nando l mndmo de caudal a esalquier allana. Disbuidores ExClusivos pracCuba. Independent Electric Co. OBRAPIA 512. La Habana. Cantan Privadr .M-8901 HRrada 205, igo. de Cuba. Taldono: 2080 SEmluche #le herramientas. $55.00 FERRETERA HUMBOLT S. A. Caluada y H, Vedado. F-7291. 56 MUEBLES Y PRENDAS JUEGOaje CUA*.T.Or $7590G d r. 4u 1 T-t Y 51rs 2 01 i.ri 11 a ta e d. 'n an1n en c o~ N .4 .b. .$l % : 4 .% ; le lata ciaeonia5. dIana la i a i ~ ela. h e ra r r a a a -i sr titr-.rat, s1. h.aras iae.se e-anac.-13 ale -t.nnD-ni lao ca la a.1 ram ir. as-liOt, a t""an csanei'" nsa an es, .rra etena nne Echa "'e "arra J UEGO CUARTO: $75 arr adtiras. l ar 1. cc ni a -rAd it nle. .arlr.rat v; riarr.ae.a aa 74,E Arnes ISn.11 c 1-s fi, drr b .' ~lips. nt, o e n ea.t, uaas eaaanaiases e rmEstas562 MUESD MRN UYG BDEAOS dadas. T eas aun asuras-h.,ai. cam l. t IVISnrr64 b r' 6 .1m9i a e CAUEBS M ARTE Monte 674, enie Carmen y Vilu. r. mu.ule rmoderno. ltimotp. al contado y .plazas,' grandes lacili dades.'Tomamnos w, mueblu usado Porro fondco. No ojdl: Monie 674. C-68455-9 febr r VENTAS VENTAS VENTAS > AUTOIMOVlLES Y ACCES. 54 MAQUINARIAS 54 MAQUINARIAS .E VEnEn E a T DELa4, ENEaU.F SE VENDE En DTNO 24se. as erara n trrtrr raio ratadata reot d irs etar. safrrac. arIrm Edtfi K 0 r cre r la atan P t e a n C la s -. raa, nc. ,rta-r acunan ssaas D-31 nr suaran. an "?' caal a l; mrsTu172 am carraca ti.yt .iaCE.Li ria PcraT .a la b r 31s m nu A rATENCIon CARPINTERaSE ~enDE 1-.4463. ear raas .da urda _____,____________sn girgfa ca'i' ra. %,1,, lJ.¡C,4313. 1~~a COMPRO AUTOMOVIL a-asia aa d u r --r .c1am st dar. e -P -r a raaar .C a arChvr l ar raeqe eaf A' C Y sara 5ramsec.820irg lla an uana. cacdtinnesaa Aral d Lpr ca dra Pilar 209. M0es taasrrar 0-9527-51-21 De 7 a 150 H.P., P.ra -,da -Bombas Centrfugas. d El R de,, 5 .6 pulqgad csia, esales L A S M E 0 0 E S aEaRnOnELECTRO SALE ALVAREZ SIENA CORPO. OPORTUNIDADES ELECTRO SALE "PradoY San Lsar. en CORPORATION CARROS DE USO OFICIOS 204 -HABANA -s TELF.M-88?4 MOT COMO NUEVOS. _________ PACKARD .1947 C ande isaa.s BUK .1949DIESEL Y GASOLINA S apor DesIs a hasa 4en In paa to B UI.C K ......1950 1s s catra tua CHEVROLET. .1948 -Coana os iC i.i.lhiiJ aREPUIESTOS YSEaII CH YTIIII .ENTREGA INMEDIATA C1FACfLIDADES DE PAGO 10. 15, 30. ALMAGRO MOTOR OTRO MUCHOS 5S, 75, 100 H. P. COMPANY CARROS AVE. DE MENOCAL 108 RABANA de distintas inarCas ABSOLUTAMENTE AUTOMATICAS EN MAGNIFICAS CONDICIONES. A PRECIOS MUYT O ATRACTIVOS. MAS DE 40 TRABAIANDO EN CUBA T Ideal para Industrias, UMOTONIVELADORASEi-WdIIdUag VauraTntrra ILINaDROS sc 10 y 12 CONCA 96 9CARGADORA'Distribuldores Exclusivos Luyan Tea X-333 AGRICIIILTURA C-a7,-5a] MORA -OA MECANIZADA. S. A. V i Blanca Justicia. 54 MAQUINARIAS 1 .Luan s lsr o da nA 5 CL ,n .S .S .LA ra s Ja Baa a p ri erl -asar ..1661. r s An N76. Las Pr SAN NICOLAS No. 105 rE Es Ma INAs aA. cansas LA HABANA. -UH.--652-54-2 cncard ,-apata. alestraca la las a -ICICLETAS aa-anane Tm r as a--as-sr 55-. BICICLETAS Bombas Centrfugas: (x5, Sx4 WINCHES IRELAND Para Mxima Energa ARADO DOCE DISCOS MIICmTAS db1, .nioy M Consumo r, a MO E de lamejor-caidad rsar, d a abir ra, r parr .lcr ttossrr. c:aana azbm a pra. arrru, -Lananeearmalaa. 2s rora, Lrs mbade asea p. Ja a 'aa, aa -1Timbre. a Eslaela Nsic; 1r aasrtaear

PAGE 27

asificados A NIU N DIARIO DE LA .MARINA.-Domingo, 21 de. Enero de 19 1 Papista 27 C1 0' S C L A S 1 F i C A D O S D E U L T .1 -NI A [1 0' I A VENTAS si MUEBESYPRENDAS GAGA JUEGO CUAeTO 3 CU POsa .eo 0ssaod Oe isascob csasba 5 siles e>rtai OO. FOseeto ~cs$2, il.5 PnaSE e eniraodslas. sate casti lea sl casdsu. Osrias sss suadamble. Nt ...str ~. 55. S.d.ds. le.ni-sessUXO NTEMENTE EMBAMC. Y vINDo leta ].sai ~h o 15Jt, wtubos d su ,t, ~cos> a555. tiso Is nst sslso ult lesia lasole sa als o>OI.de es PU, itotoacs Stases Os tats. dta-l 1-. bl 20saCa s.e eehto atn. yodas cea -1-1y = Vendn solamente a particular juego de cuarto personal, complet, caoba, $140. Living-extra, caoba, tapi.a. do, como nuvo, 8120. Ver. os, de 9 a 2. Lealtad 355, ~2' piso. D-9165-56-21 Oportunidades i Refigerador General Electric. Mtg~uaSlaqsr Indonlrcos las. Cine Sono16 mm. Juego Comedor gruadloa. Jue. go Cuarto "chinesco". luego Living Ingl. Cocita gas de ulo. Cocina ga Standard. MAANA SERA TARDE, apresa. Salud '167, balos, entra Maorrqu. y Camnpanaro. D-4457-56.22 HOY y unuo ulsote: ji1-~ oescas catoeo. $2:.00.Jueo: cuarto $80.00. BO $25.0: 5saa s.d $45,00 00 00 bree> 000.00: centtiadoe 2 vejeD-941-56-21 SE VENDE regioconelor moderno, hech.o por 'Arnva. Telfon F-7997. UH.D.9226.56.22 NEVERAS Y REFRIGERADORES Refrigerador, BARATISIMO Vend Rier ao sosol .a iG--lumot de IrIs,. ^al Oacsl 451 ba eos SE VENDE ,efrigerador Westinglouse. N, Isce 1 sos sdlc, Veslss ds.o bN Obasa RegalamIos 1 BICICLETA 1 RADIO CROSLEY a lado comprador de un REFRIGERADOR .0 TELEVISOR CROSLEY hasta el 31 de enero. .FERRETERA HUMBOLDT, S-A CaFda 9 H, Vedado. Tef.F7291. OPORTUNIDAD MENSUALES Oprtnads eaaI5aIaona n .d raessdaaaa GABLANs. _acltdades de as da aes. a niles t c .ri n d e .e toseasan. saOa.a ae q FRIGIDAIRE .4 pias ....91 .00 FRIGIDAIRE 5pies -170.0 N 0 R G E. 7.0 Z9 ptes ....170.00 WESTINGHOUSE 1 a pIas. ..180.00 GENEA ELECTRIC 'ptai. .190.00 FRIGIDAIRE Porcelana 6 pIas 240.00 FRIGIDAIRE .a350 8 ~s. ..375.00 DAVLA.y Can ComeyCebha.wd~ C 551-NR.21 VENTAS NEVERAS Y REFIGERADORE LTIMA HORA El refrigerador que meted eaper: El nico refrigeradr elctrico hecho en Cu. ba para orgullo de los c. 4 piescbicos, unidad sllad. 5-ade garanta. literir de acero inox dable. 5 centavon deecorriente .alda. Vea ela joya insustituible en el hogar. Fbrica y Exposicin:. NACIONAL NAVARRETE Merced 313-315. A8702. C.26-NR.21 REFRIGERADORES GENERAL ELECTRIC FRIGIAIRE KELVINATOR PRILCO GIBSON' Dehd 11astslpieacss CON GRANDES FACILIDADES DE PAGOS $13d50 ADEMAS ,m-,cesU, -fcesge. dw o eada toms sote da easor c1:d ::e::.:;d "'P e'dad dae espacac 's e>*as ds "asa GONZALEZ" OBISPO 458, entre Villegas y Aguaeate Telf. A-7513. 57 UTILES DE OFICINA RELOJES REGISTRADORES, "Cincinnati>' ."De ex" eoa. eate .daechr d .a RELOJES DE PARED Diat. enerals LUIS FERNANDEZ Bolsa de Muebles de Oficina elfrs en Mrc esderesll oAlt1-S TEED1 as a e oraelas. ARCHIVOS PARA CHEQUES de la -S.e -3.a ARCHIVOS DE 22 GAVETAS 5aaa saSta TaSanOsea ARCHIVOS PAIA PLACAS RADIOGRAFICAS ARMARIOS DEACERO Osia. SSIia .5D5C5 ISas MAQUINAS DE ESCRIBIR TSUMAR CALcuLA, rensas aosoa.u ~Oqo ~ro=rC~nco CAJAS PARA CAUDALES d. ¡.d. -Al CA 'AN DEAX~=rv, CAJAS COWTA3C55 BUROS DE CAOBA 1=0 rds I. v.1e aa Raaoay. COMPOSTELA 25, squina a O'REILLY -Ta~ ,-M -y55e u-.ssi VENTAS VENTAS NEVERAS Y REFRIGERADORES f6 DE ANIMALES PON NEO NCaaITAaLOs EVEND5N: POLLITOS: usetslneaoidclea.Lose u n5t nuotati p5r5OOa e.b c d omdo 11 uyra cs Ots es casot a esb. ce -se ss .se. t al. ataectsssZ0s refr rP o SE VENDE Stee pescom nevo loreglo un toro curso para sesees. reosos. baU ..oV .o. al. Informas Surez, Carre* sl.Vedd. lera de Rncho Boyeros. eronKsn. 7 y 8, "Residn. D51.8>-N cial Maria del Carmen". 50 RADIOS Y APARATOS UH-D-8546-61.21 ELECTRICSDE CONSTRUCCION Vanos "^Asl-ro OsaArc s ESA TY EFECTOS SANITARIOS s i L c .1 VENDO TELEVISOR~ ,-¡bo d eu .ra.n erTEJAS CORRUGADAS sena de sstO, Mars de gsarD ALUMINIO tia. oius oors~q. e,.Cba de 2O eP.ad y pantli s espeda 5. y 55 tis >d tacas or 25 .cll Vtis. slO. .ds aceche, estibe 5, y 5. 5 y te Tela. W-8412. W7055 ses es scaEls-13 C. _______________ PAPEL DE TECHO 11 -1, 50 C.C8>.5t20 sesos %, da 'Yeo'a C-MB6-59-21 negr, y d, pia, PLANCHAS DE HIERRO TELEVISION,1951 "erCc. d .1/4' da "ta.se, a sprlo el es 0. SCostVuys usd mism su tePLANCHUELAS DE HIERRO vissc ssdrio 1501 Cn ss epeeda t/> ePs .1.1/4" ,. 1/4 r 5.1/ o, sahocncidss ucho diero. 1/4" peO ,' 3/sor 11/ y /Y Televira esr TUBERIA DE HIERRO TELEKIT eraa. d -/" yr. desatd, s ~1 os ~ y TUBERIA PARA INSTALAej, piezas, ajaesede, 1 lbe> y ClONES ELECTRICAS ebie, iste> poes oa lee con .cV duitd da 0/2" y3/4, libro de-cionc CUV MTUBERIA ANTI-CORROSI sitio.30000 osns~o >teslecole en EE. U. pntll8, u~sa VA BYERS" $1194> pantalla 12 snesa negra. de 4". 6" ,V" 4143.73: pantawi5 i, com, TUBERIA ANTI-CORROSI$174.00; panstalla 01.6os= 400.5: aneo. $995. .oeecid Y A "BYEN55' en >e estaje.Tbos ircs eaiear. ada. d, /1/1 ". 1" o recoangularsc .dsytight o blck 1.1/4% 1.1/2" y seen. Precios para entrega lsTUBERIA DE HIERRO ediato F.B. PbiadElphi. U.A. Infore> y pedidos a: FUNDIDO "CAST IRON A. R. ae, M a de Geas -yPOPE. 555,s. ~~ .,. ~ e:'s"cecdss ALAMBRE DE COBRE 13-9502-5-21: deud. N05.4 e ALAMBRE DE COBRE t! 1~05daas.s. 055. Stromberg-Carlson ~ALAMBRE.MO GALSVANIZADO 9.1 .1i. 12. 13. 14. 15. 16. 18 y 2Z. Televisores. GRAMPAS GALVANIZADAS 1.1. ce,.c -r, r 711~ o* Exhibiciones: Kasalta y Rea. e C so 5 diocentro. Agencia autorieaALCAYATAS pana feDrriir.dr 51/V'poc 9/6 da con servicio propio. Pre so areSde2 s Osra. cos de E. U. is Aduana. TEJIDO PARA COCINO d. ' y u da ai est ca Tella. B4563. FO2145. de:L. A L TEIOPRGALLINERO Telectrnica "Miramar". dr O" eor :: rs 10. ei1p da larg. d. 72 e se .50 p¡-sad.autea TUBOS FLUSES UB-D-759459-24 e aeen da 4". catibs. .de 115 lada es. CABLES DE ACERO s INSTRUMENTOS. MUSICA PLOW STEEL' ENDsPANibe sEsarsess DIC >5de 31. 112. 5/ay 3/4. o~ d. funecloa le.n taciado blane> Refrigeradores elctricos j~g 50,un .1 drtu.2u ."Marvel", de 4 y 6 pies. 15 (Maca) per1.claoe. a l V15O araNO Tso a.E o E mIt Par*diW. k"A 1801 lDO"y"MARTI dr$ -1Od.an .m.d.isaAersdlseena. S. A. OPORTUNIDAD c-,p,, u auosod. bMercaderes 24. ¡.d.-M, a t~ aca ile es i -a Habana. t,% ej.S.sast W5673-.L.a Siseer. O ele a ce a. ae1 1 Piano reconstrdo, magaificas condiciones. Informes 17 1007,entr 10 y 12. Apt. 3. .Vedado. UH.D9070-6i.23 t1 DE ANIMALES PIENSO DE VACA Oa/a se lle>t a IsO eta teohac Udd1 ,mni ofi lte 1~= Das io7s 1.~ca Tce. %oso SE VENDEN preciosos cachorros dala' Pranon depa ram, hIjos de "Tigre Strathglass" y de "Fadrfax", la¡eto de "Capi. tn Strathgbasa". Pueden verse en Lus Esvez 404, esquina Figueroa (altos de la farmacia). Santos Su. re, de 9.a. m. a 3 p. m. todon lon das hbiles. U~H.D857.61.21 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y EFECTOS SANITARIOS C0 CINAS D-E .G A S "Modern Ma¡d" PARA APARTAMENTOS 4 hornall, hasra y asador con pIloto y termostato. Precio Especial. JOSe Alo y Ca., S. en C. ZANJA 764 entro HOSPITAL y' ESPADAC-E78-MC-1 QUE PRECIO TIENE LO BUENO? Nosotros lesofrecemos lo mejor a un precio que na. die iguala. Slo trabajamos artculose sanitarios de primera clase, y nuestra atencin inmedia. ta Llene toda la confianza dr lo.seor espropietarios, arquitectos y contratistas. Algunos de nuestro& renglones s JUEGOS DE BANO Bistoos y en o/os. INODOROS da, d.e> ocdaertY'Sde desanques .o ASIENTOS-TAPA ParaI nodoros. BIDETS Con Mezcladorea. eat' aut cieso yda/oo GAB wNTES de b.80. da sostes Y de LAVABOS FREGADEROS emaltados y da bterros undida. BANADERAS de.4% y 5 pIs co tsd ela. ame-crsa BARRAS. Paa cortinas de bas. PINTURAS S. W. P. EM.TONE So-.o aicer. VENTAS MATERIALES DE CONSTRUCCION Y EFECTOS SANITARIOS PLYWOOD de Cedro, Caoba y Tea1 TABLA para encofrados ~ERAS de todas clases GONZALEZ, MATERIAS DE FABRICACION MADERAS Y-EMAS EFECTOS SANITARIOS MALOJA No. 1002 Lentre' INFANTA y AYESTARAN Tqf.U-3289 obana. Ub-C-Cji-MC.21 INODOROS DE TODOS LOS TIPOS BIOETS 2 y 3 Bates, con autumtico o tapn. LAVAMANOS Sutido completo. Mejores preeas.e a Mejor srvioa., a Mxima calidad por su dinero. .Convnase. Ferretera H .BIT, ,. CALZADA 1l, VEDADO F-7291. Cocinas de Gas Beauty Range CON HORNO -ASADOR TEATURAS Y ENCENDIDOAUTOMATICO -RELOJ AVISADORLUZ Y TOMACORRIENTES. QUEMADORES TODA-VIDA, GARANTIZADOS PORCELANA TRIPL E SOBRE ACERO CALIDAD BELLEZA y PRECIO IMBATIBLE INSTALAMOS GAS BOTELLON D. CIVIL, S. en C. AlceSta Importadea ZANIA No. 574 tre M. Gaes y Oq.eOdC PUEDE PARQUEAR C-OO7-MC-2 COCINASI ENTREGA INMEDIATA 3 hornillas con horno FOGONES 2 y 3 hornillas CaIentdres PreCos Especiales Para CoimirLcores E¡,.' -1 1 FERRETERIA D. Cvil -----AaeaEntaSae>'Oo7sta*se ZANMA 574 esq. OQUENDO IL [I Z PUEDE PARQUEAR VILEGAS, 207 n-e>.mC-il 'Telono M.W2a. Annciese y suscrllse al c-so.saDIARIO DE LA MARINA VENTAS MAERIALES DE CONSTRUCCION Y EFECTOS SANITARIOS AZUJLEJOS 4V4 4 y6 x 6Bancos Colorea. El mejor surtdolos mefores precios.D E S D E $4500 millar FERRETERA HUMBO,T, S. A. CALZADA y H. VEDADO F-72,91 CE,1TE.T$.5 Gris'Portlanud libre 'orc e'mnen io muelt'e en cntidades d1. 1,000erosssss.Sacosde 110 libras. Enrega oaeBERARDO 1Q ILEZ 14068. UH-D-8206-SIC-21 ¡ATENCION! COMERCIANTES 'Etamos recilbjedo 5=a nuevaoa Importante parTejas de Acanaladas STANDARD En ludas Ion medidas ycantidades. MAS ECONOMICAS ,MAS LIVIANAS MAS DURADERAS Mas frescao que el ine No hace falta pintarla. No secorosen. CHAPAS DE ALUIsNIO LISAS. SOLICITE PRECIOS Ferretera Germn Gmez S.A. SAN E y ENSENADA RAR.A -TELEF.X.t1618 CABILLAS compr, an~a y gru~~, n peque. ta o ga n tcntidd. Tlee-ss~ B. QUILEZ Ave. Acosta 232-Vibora. CEMENTO Se vende cemento importa. do a S1.50 sobre camin. Antes del mircoles. Inf.: B-6511. UH-D.8131.MC-21 ALAMBRE DE PUAS clibr, 11-112 .U d. 97 Ib,. ANGULAR.S Ho r s"sb'C",si/l-se" so CABILLA LISA H. d. 114.1~ .,td. -,ml-.o CUADRADOS DE Ho. VV 314t": 7/8": 1"; 1-1,4~. GRAMPAS DE CERCA TUBERIAG'ALVANIZADA da 1/2y 3/Y-. PIEZAS DE TUBERIA Gse, .acas da a PZUN ITLLAS TORNILLOS DE VIA TEJAS FIBROCEMENTO Ll o e -ss ta sl ~hsy zt. "G.1d S-aV Ferretera Patco Surez S.A. c" .cl i., .61 d. M SANIARIOS BRARTOES. P., .Wien colore~co sar aderrva i ero esmsalido, bidfs. inodoros ytes'vthos ncsor pItes it Ioice CRO.iMADO. 1 LAVABO se f. slancos y en coloreso. n dor teossios. iaod for. ossse. lodeo proctce. Toes con simo NO roas Toido 'sonaesdr n l linst tciitCt de1 Puj 23y 0 E DD O y LAVBO heo :mafin lilados yn ( .it. o-o ZdoE ur rin .abrithneis ytooslos 0neresa. r.os a.l., ntrf.nmo-H. dera. Td ¡.nio a de FRGDEO y 3 acEero tfi.D-8202.62-21 DINER -HIPOTECA 63 SOCITUDES BUENAS HIPOTECAS TODAS INUEVAS, SE CEDEN Vetsioeee cconets /epAoes derciete costituci c L. dq. cin reserinl: ptih.y ~e tcribir saturs de ce.in. B1 Acd tiel desee, ccceclls vicearlsi. lelc I eet. ieihs V.de~,~eclseel5 e casas gr.,vadas. Esesjt Ls hipte que osia ja agrade y pidame us daos comCestidad. Interso. bttsarll. $ 4.000 h61 Habana 3.000 7' Almodares 3.,000 7,OcA. Alceocsce 3.600 'cA .Almendares 2.000 8 e Sei.o -3.000 8,c Se,,¡a. 3.500 8 % cecilo 22500 7 % Vi,-Banca 2.500 l10 5Modoi 3.600 9 0 Idclri 12000 v Ss. Suez. 2.500 8 % Buen. Vist ROBERTO A. VIEITES Bonos -Hipotecas. TeIf. M-7620 T~1 roo o oriF. SOLICITO 57.000 A L 8% Y ENDO CitEDITO HIPOTECARIO DE d25 F "0'~r d D-54, 2.1 ardo SOLICITO 13.000 AL 8% OPORTUNiDAD el, TOllO 532,00. PAGO S39,000 ,0 lamente seis mees. garanti¡ aibtoltii ecdifie so moderno Vibera Traar: Urula 7 fn -depriide.iRta 5: Tod-astoFa 0D-9471-63-2 DE PRECIOSID SDES 4 OFERTAS CUIDADO: Compre apara ')-ES o0 0ron hrqtoroi .e it0 GA RANTIA. BReserdeJed i -pe s70-pods re::t, 1ORGE GOVANIS eo paso en teg,,,, terior. CUIDADO -a.Ave., entre 10 y71 Miramlar -B-5875 y B9 1767 DINERO 62 0BJETOS VARIOS 2 tiotite 'stissc. esiue m. Cin ra.54 DG.O-Farai a a B -B9-W7 -. D-953-a7-2a DIARIO DE LA IVARINA.-Domingo, 21 de Lucro de 19>51 Pgi a 27 VENTAS VENTAS 1 DE ANIMALES P2 DJETOS VARIOS ALIMENTOS 2PURITtIN hdAIO-E S ODEIOSO> ctIOa. O CAJAS CONTADORAS, s DL-tite 'rRl P 10 c Y S REYA IOS SEMENTALES CEBU CAPAS DE AGUA MATERIALES DE CONSTRIUCCIONe Y EFECTOS SANITARIOS 8 ANOS hCOI EN COLORES t t.l', 15 lo. lt e 111-11 5. C WILR SEVEND PUJOL 1 b ____ ___ ALKAZAR 5flm~Tfl~'49. AnA BATes ,sW A5-041 1 11 y 1 1,UH-D-R1914-C Al

PAGE 28

ngna ZSE ^_1-oU11 ~AsTAC ox En C"A de -d aex a b.A.; .mbente famili-r.lugar cntri.10 d, 0,tuib-e 1.9, e~quin. .B.UrU. YIb-r.172. 88 NAVES,LOCALEM CEDO LOCAL CALLE SAN SGM M. st, .1, ,evti E-1b, .etrs. 9 .,'inds ', A-i"' 12ei. a 1 eoctubre y Zapotes V edadb B, esquina a Cale 59 duura rcr. 1r -1t .r fie cf mri. ~ ~ Un le, PI ..e. .o n OvInrsenda IIW yy1115. Ifraden CED GR AN LOCAL SAN NICOLAS 41-. ".tT.". .4"11 ^ |" ~ .n.' NAVE a 2 cuadra-s-CALLE -23 95 kAvEu -.CALE SE AUQUILA lcal para oficina o depito en 21 N- 19, ~ntre N y 0, Ve0d. er .1 PtrgI. FO.1480. U11-6784-8-5-2 1 LOCAL PARA COMERCIO CAL.E SAN RAFAEL sadmIte. propo.leronpor todo : purte de .lca sd. d. diff, elsprxim. Iermlnhrwe, con 11 Mt. de frente por 22 MU. de f¡ond. cada noUnto o LUvna, .una r.dr,. d& uan.Dirigir Pra. lne o scu etodo n p.rle, aComp.Al .Ar.nd.t.rIU 0.C. S. A ..1 BI.nt.ed.1 D. H11. Rodrlg. Ecay. EdIficio B.cardl 14210. H.ban. .nch. An T .-th#a 7 P .n eLOCAL OFICINA j.d ._.m1a lcl rer pmoL. b. L.&. ~y unrio$15.1D. nforma PA RA OFICINA rn Rn. y p¡.d tm a l. f ticin., or.pi. -r c.m.stddasy caballer-Preco: 10 Intformes i h13600. .OFItINAS Se alquilan oale. brapa 14, entre Oficios y Mer. UH.-D-897-4-86-5 feb. OFICINA CON AIRE ACONICIONADO Apar~aento de 100 M.2. so de¡ Edif elo "IdaP .* Calle 23N 0, entre0 y P. \ew dado. Informcat 197 HABANA S. A L.A:SAN L".%.1tt. ESQM" AM~UUl. atSAN LAZA3, 0 la., PSO r., ~Jeror. SaJa. 2 hUb(tcionca. bajS enls.comedor f.nd. er-¡.¡ ~lado, 1nformi encArga, ~tea. Te1f. U-30M6 D-W047-4.2 SE ALQUI A NK"UtNO Y CAMPANA10 d.m" comdid.o partament* 1, 1.rclr ly entil.do. Informez Er §E ALQUILAN LOS SAJOS DE tMa tiene trec~, yd rn.c.m.did.d.r Informanen 1. c.ar1r APTrO. AMUEBLADO loind. f.~ ,mpeAmn .c hi 112 W. Apt. N?. -eree d SE AL-IUDNAPARTAMENTOS WV9v s'm, r.2 hlb]Uacion. clsi.Pr vrnc 258. n rm n n AYE.STARAN-62 seagn p.te s;a.c mder % h., b.A. compn t .s e f~ nay a nadr d, tu Al, br ~Ia r.~-nwm en el Apartam ntnmero .L APARTAMlENTO ACABADO DE PINTAR entpUDME".'2 ~bteto cao de fabrlcr onv ta .1.cll.Inat N-> 1"0 e un aSenta M.r.g. Frente .1intt t n .S n ~onn de sl.n eouaydsa pis :7nn a,,a frf. Y caliente. cotina de gscn d~t. dei. y pata cn P-] .M. y un. l'" e=j"o. ." ".1U.". ,''"4" ~ ~ ~ ~~oedr acar coci". ... Erm¡ t. l ia, 1. TunI'. Cer-. Ap.rta ent .D-2 2-2 t12 N,. 511 ~ene1 y U3. Vd'dl' A -J'¡ .ae.¡. m.de-. l. cU, med~r.1 y .mej le.v .co unic lci n. .e b-dan. t,. buens omdidade. ni rm :June. M-6573. C-M43-02.2s SE ALQUILJA APARTAMENto con sala, comedordos habitaciones, patio con lavadero, bao completo, cocina as ycalentador. Jess del Mor.te 561', esquina Princesa. Encargado en los altos, en-el 401.C-665-92 93 DEPARTAMENTOS' CALLE 1. N• O ESCI. A UINZA, 02 AL~uia mPlio d~ ~~r ]e t at,, er1 -. "l.a, cmedr .bitacione ""n "-.,t d. ba.., ~ina, ~ .n y .fS. d. l ALGUILAzzE DEPTO. DE 2 CuAT -Mina. baflo Zlatit t3. TfjZ?5y No1 1.a, bod-ga ~tn. 1 cuadra tran. ya y guaua-.1-6130. DR -32 $15 Y $30MUILER Dpr mno d bie. radendi.Ies Io. plI. r.ad kReal, Arro-nN -aJ., 2 .e un San J,,. Ruta. U,,, ZI. ¡uee~i. Vsu aaM \ed.d. Se]. .omed.4 habitac1oe~, 2 UhSy -tIns nfomn ce n-" y e" -Jo' NI 57 ~nS Morr, onina C-at-~e et_ ~md_~ osc. tra. -1.--.ed.dhabiecJon= cocJn. y !l¡. -M.r y calanted-r el n-agadn en el departaent 311 -fl DIARIO DE LA MARINA.-Domingo, 21 de Enero de 1951 p5,i ?8R DINDRO -HIPOTECAi ENSEANZAS, INTERESGENERAL A LQUILERES A LQUILERES A 64 017ERTAS 75 PROFESORASPROFESORES 82 APARTAMENTOS 92 APARTAMENTOS IIN.TI UIR TIl. De9a1 s mne A M AlN M E FNRFS ALIE t'ARTAME,TG: ~ ALQU,'LA. INDU. NI -. 1 ra plo prtsnnV IT, -caro .aDEL g. 110A olrs o plt. b1 -.n -naa, Prearacii ilounatomier l ~~1omdo. 111, 4n Pe~psu.~inora: narao "]Si 2g .D.91418 -5 1el-hia.oy & ¡, S G u a m u eb O t A.Gls o v nr 24 i.t ton c m u so sl.2 1~,1, se i.e, ,, Ares c r ni as e -A N d R d oc nt o sM nt W Rio 7.er -t --r.oNeptuno 1,0P09. 13-3921 t, e D iacn .W e d sl us MoE RCOEG annIr D rIABnElTI. Si ~St.b 1 A E M P R ES A ti, person. p. en6221enc1rcoci.a D N ERO 4 %E A N U A L d~ n iAsTA 0s -o t .G *a. .-C Ar Aazl. 'p'.'t23 7 C LEm OS ¡e -. 1~ iL ons a Po 2 .16 nr e Inf*anta t) ..es L tAte ~InP ba oA .e n A D C T1 Neptuno L009. U-3922 en i. 0es ~Ina un A. 1 [ -L GIO3 O l j i o on alcD.e l o e. to. D f -connh on a dm. D04e e i b Te o air .rn e a ale Ay saluR-n o 1 am i: h1-nIi, ienweeril. le 1. N ~ren1. 21. a ca e .NT S G A NEStan4 lo. -.onna omda mp,, i.bde c sn loa t. Et g. o a i ut mu ha o Apo 2 e A ,aa de, ,ur aparta ~to ,sa D IN E R O 77 AC DEMIA rniln d. "P¡(.¡ .o re ce mr .Hb D87'e e21d.a. .Ieside a d a. yd O T E C A A -Iin 1 Ad "l t. f~is n a .T a b e. .1. a ORE. iabtPo Re,A.l d gel lison a "a,t~.Io'e ti EN H111 EC1 1e 105. .Hhn. o nur e n --NAVAICANOR DELCM CU911PO. name dinroC-673-LC-22n e Cil, 11 NI 375. entre 2 1; 4. e1. l Habaa ysus(tearts a ranaa 'C673EG u l avltaent ded.a h.blta. FRESCO Y AMPLO ile tipo de Nrsbnaro au e. aa n e .od lujo."t Muchs ans ervcm riaos at. o Se DI ,lg l ". I0t I de e nie-n para fabricar lIvder.Tambtnu .rs qina t nilamen lo es_ para a deoluen cn dercho .e lo d febrro pIndoa else, hu ione on y Salar-comedor, dos-comeor adbitacioneses q-e rt ir r a -e e M.'cs a n u r e .t2d u tr o'tatro.baft'to sere RACION tn u v a e .i n a n r dfr'es HD85-22 iCE uu0 por agradcida acud perssalmete. .n t a po -ue'a-'. mc n .la r bo e_ c S K v 14 \VEDADO -ri-. s .gta una el~rio Ba nco H ipotecar .m a a orio""]" * .1. ,e cine e ge. ere ereMENDOZA •1 eDINAVITAL: Super-Ali, Ed ic'. BERTA" cias. Edt i h an aoe.m noce T fcblan ce. t, rae a a a sl 2. eao i-AtACt ALDAM ""adKatory, l .eome re asi le.moto PA I Am.td S e nt e R i a M.n %V', Id T ra n gni o c en ioga en a .PrUI-D-a plant. 2 rn e-wee enietaphonedroguerias y farracias. c6s3-1 6 Cos~ -1A1,A\ alA eceet es .FRESCO. APARTAMENTO C-8-8-1 ( Si)BRE 111 EBL ,, mN "li & o 'rM,,¡-,VAPOR 73, BAJOS Diner de ciente paC pr75amoG p22 Entre Hospita y 11.rnios. ...up," grn *cme pm De--n .Co alf, ".Meor, dos hav d d. con ~drm d, brnit acrioon n es, rci ncuarto r y d e oors cn yc. rapiasen ora co inereesYa no esn necesario UH 90%8223 endrde.sarpo cartare crias Ha~me, servicio dep cr.adorr SerCeli d1s U.r .ar5.-coeo, u 7~ 1~~d. M d.n .lirde Crn' H-A.W .U8-C-5-17.-U .r ehab ta i v nclo'sc a •SE ALQUILAcna .y calentador elctrico y radquirir salud un.'r., "y l 'nbu 'e l t Al 4 A C ADEMIA 1.p'ns .ons'pe a C dpo a eL.b.ratoi. K.ur. de sala~cmedor. una habitein iad e C.I.cabi. N? IM. S .,oree O UG .prae cnds """e .b.fi. coplet. ~ ..¡p.e. e ein e a fu~~gado y l& eiclc ilt ay l e. in. nnclentad.r Y ~t.nad, N,0 B736 • 0 P l R ras, IlergI-. estfmiento e rott. gas fomaN050A ¡encargado). Apt.N IDB706 '7 ,x .l. en g~nerl KDNUL-AM 13 NI 4 .ntre 2D y 22. Ved.d.-• .;.rh.rE--., 1r=61n* = y l. vejig, ni perUH-D-R249-92D-82.25 d b. I estrefilmienta noiainse moon.e 1 general DINAVrrAL super-fiALQUILO E III IIN S Prep-rac 1.1.-I ild. ld t ment uincad. pa, 1. desuti.E IIIO M SO E yein e an e az ncuagtment., en el V.d.d. Z.p.t. NI, 6216. FRENTE A IPALACIO Ddenyrsp. n u uas a.ps ~ asen general. eirn .pte ioaaaotbia. ~os,~aarmeo oin., erv 11. d i d l it.1,d.d N. e.u. t .a acoe o.2bbtc e. criado 9 iso. anueblad, D sn 'J11~c i ar .iio.adultos 1 ba co pet., c.lnad am y -9. Pri E Rr0 EN mp.l ..ns~ano DIABE'TOI INA: T.ble apla erco e doagar -uebl. P.r. verse .Lnores: % A.eP. M .1 U.tpropnt.,d. .Data. ente .eelu .in .ita POTENT-INVIgo NI 3 D-eA': A-03M. a m toN 1.d 11 .M xplcdd, pr -Imin, p-r r~ ad.r. las ,b.ne de horm.n., -9 178 2 l poe ra ",re IAT msU -DM -2raj. oesidnd y ceod. g.rdur ~ n^~ me i Ubiado 1 beon o.jAj MA:par t ma. b=~ a" EDIFICIO MARINA y 23' Mrm obr stg ntir it 4 ~ br.nDuaIj.a Di -e toasb 1~ o. esenni ta me aan. g, os ti. n N.n 1.De e 1 en s Se aliDl.n partament.e d. 1.j. Lujos. .md-.,c rt l.prepadlo.M O il Y w t. o, rts.N s gnia frmca ydouesdl e ' c.b.dde fibjr. rde "l.-.me. cuoaven. ., ry ¡.,dio. Ocup. de Empeo, OITc .3A .Manfllts l CorpIlrfa.' d., ampli. cocm. 1 ~ur cn. p. c.mpiet. 2 cuarnos. 2 b.A.I, ~ ld y .me l 5L e O .sl n. .eu"o gran closet y bafio. Elevador ut. eUet. gr~n-1. c ed.r. tual, b. o ¡ir. od. 34 an. d. 11.b., A n mtico Intercomunicador en 1, rra. C.ca, pantr. 2 t-rta. .,l. ador lagrapr eldos.¡sr. • nwne er a 1 dipeeltonpuerni. P $to 75 y 580 Inormes daparte. -r -op tn .Primede usied ~~e. e .1 sm 13-3872. ra Avenidi pcs.30 .ra a. lillfs Ot*U (e l. -67 -1. .~ tel. 1B4145. ir NI~n UH-D-64110282-2 1--8697-64-21 W!.a : g ,7 ra AL.Q U ILE R E S IJHn~ n UH-D-9R222-D' Rlai. Artnut~ TEdificio LAMPARILLA 61 SE -ALQUILA EPId!, A tem. RnW, ~np~ es~rs 80 CASAS DE NUESPEDES APARTAMENTO HI.OECAm~rnan. entra M-radees y San Ignah, a.M N I N '1A BnEW ttqui. piruae n ue ~~ al-en mederno edsigico a acuaSECRET-R k' .bJmed rfidr en 1 melr d¡ Vedae gs dra de Mraar Yach Club A n r en nimejor e Vedaa end let. ~paa .d calle 80 y Ave Central Don dos a~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~. ..b.T:l. ~~ L y xpnl-rgl ar eidtnesymar M .nIdsPeais l Pec~apl Ifomn eca ur ,c aa amo+nfac rs monea = mn&c ..,. .¡.87.s-6 dee .Autr .Ner28 medar. cocina de gu vy servico CN ULTcNos 11\ANZ N D .W-6 dre 1. gi~.1-111. de criados. Internes B-5263. ELMO )¡IR(214 al 216 -VICT-ORI-A-21 3 AI 9ECatndadeiCero 166 i 10. LINEA 902 ESQ -.-426 VEDADO. SE ALQUILAN. U ul 'U clles12 yl]. A m.d ra. Ap-rnamn o ..s mdern.AlHABANA $7 A 5 a Aguar 61 A-8 ,7c-¡ yd. mI.r 11bit~moes y, p.Uen intosb t desa c 1. a-.nib .a. ci. ocna 1 t .d. s fo cO ngrandes ta.•g C6-?sd Ie mbiente agrd.ble .rld.d d., de gas e l r ia e dos Gr no hab tC.n gr1 nd1 ,C cn g y \l'T(OIO\ IES asoluta ,os nonerncosD-92ran '553 esqna 2e. In ormus enuarga. ao uh gayvn.lco. s'0DE PRPARAIOd V DADOura la150. Tlfo m-3&%0. alo cIn edi .d h R P AC.II 1 N-W -,. oa e Ay Oquendo 1~66y 1070 CIA Til([|T lliL rin. vse .b a ~a opap. raD-9486-82-21 Cl Og( E.5. i. Pa r a 1 la jar'e n ofiin a. un D.~. -p-,-rV, BO A $8 oro I .pl, 1M n-o f iail M tc MANSION ,LUA u A de -1 ur,.b,EN,.US d ,,,ria ~ r artrm ,arj' E. el ~ ~ rade 1. ciudad U, ..c D gad s u nha du y ir y ].nl'iDpiaM n isra aa !,d uTe reis.haoco d x.hacn r Vi.,. en -Ave1 l=ae, o r an aabad. fabricar. T ~Erri s ¡t. a.1 .p~ u. p ~,el p i d n nujriro r ers n i.nJ. -d an MIr lyLguel 1~ min .'tr aros d~ b,11,, nI:Z T eiU'd' aiine n,,,nca veta.C~n-r2 sto, Rtita. 15 y 13. Pieiro. n n. re. losata. nutrt. yS .-h C o m r i. t s, 1 I : 11,~ n "rd"r" 1..3 incriados. 22 NI 218. Vedad. InV E DA DO .1-D-797B-B2.21 ¡-o. i. I16. Industriales HERMOSAS HABITACIONES 1 1 1 l d ~enumdr 1. pr yals .anre 3-. d~reir. e r-: in a'eEe r _r u urt a dado, precioso apaI'tamen___ ca m e ea d: aan. ne-oda o.Sala-cornedor, cuarto A A T M N O a,, <]e i. a uta Cun,s C-rrinte-. 92 APARTA E T S -c nn u :nwr e o er Nicamo etc.grandfe con eloset, n Cn or lom lu.cym-cco es, UGIJOILO APARTAMIENTO =N LOMIBIcina, primer Piso, $60. Vea r ai lo 5M.,primerpsn des hb kcone,,ACA ADO D ter,1JI.l. RafrmaArge lenAa rg**"8odo CORRDOR COLEIAD l neil ra de Libros. e j rferencias. C.h. -N-R64. luEC~nuADn. 1 D.rblt--U --8 .1 C NS R I Cuba .N 44. Depto. 104. AMPLIACION DE, ALMENDARES CANA S 1ulnmyfecsycmds S ued mdr n lam Wshabllcer 54 e,SAN NICOLAS 408 n g riy aen nneld t u..a .4., .el a: cna .~t ,a ef n -9aslulr5 en anche cocina de gti y en lugar T i T .¡ vL1,ccI ne, ~51r n'u 'cl"e u'a Sn afe lq uih cntre. EdWftl. *WVcer,-.Cal.1 db: Lenarlcco -3-24 luj~omp 5 's parnad. e u 'l, ,p ti .1 -steALGUILO APARTAMENO MODERNO. nba s o cosh.blc"n~ -6 N807. .rro ru, n. die SaiL.d-,ncusetIn, nis. co me .2 hab. t, o -d de c uy, a ferNoesci, u c ara ,,D nesa -omdrcaro ccna aiu ba sccnasy m enmd .di-a d mnbs o l uet -ou N I 1 cm ltocnagaclient.muh gua des, agua budante, r. .i p .p. .¡.empre iI a% t.s .Sl. y Gois. D INIE RiO .Rt.rllndn, .pr~i, 340.50 e piden rf9-en2.n _L, .1 cm-~~ el ,D ne un de ~~ p~A.AL .Ic PA-TA.1Ie0 AL.C. UH-D-5-21.22 e ,nupS. ; ., ca -mde.hbt., n. b,,. -1,a, vsac. 11 e it .p r .11.1 ep~~ --ente Et 2 rAPARTAMENTO $10 g' ete n e .n : ~ d 1 SEe oA arAacaro .Se alquila apartamento de .e uno h.t i stnte o\moma er a 11 sr.AO IAAT.]T A .3 i i d hamname ,l A-c.oedn. bao. eco.clnao, salis-comedor, dos caarjos, Jardin, gala, dos acioobr o'n -a vr vcornade a% en Ave Agua Dulce bafio interclatio, cocina de dnimrd, 1, y ~i. aN d1. Fensea C els nemsnes y gran patio. n rlel-7U2A g .aleq.irtdor, patib con a nD.ugg2m avdeo.Informn en .1 Paradero Ruta 4 a tren, a mpedr 39.00 COMPAATO APARTABENO mismo. Calle 14 N' 729, en. d Caaleo ationnS. n enoa mauadras. -n r.ncsco NI 416 2d. pisa. l~n tre 5 y 7, Almendares. Tran' PIO 'A C EZ 11 o o r d d1 .rSDj. .leD-9 f.8-2 l or IA pu erta. A-2298, .oreOr laoSE. ALGUI1LA APANTAMETC, CERCA 1 u29. ni. Edico L RR A. eprl. enri-Nvolua un3lgue .de RadiDeentro. compueto de aa. 126(gifr LA R .pr. nr p n y n ue uar -m(or cc11 onsucoen U ~M 2 Alquilo 4 apartamitentos, '0. -2 gjrpdradri)-. de gas .Ientad., y banf comp eto. Sh o cnfenealaCf A-'2 .'o pr. matrimento Humboldt NI 161. o n rn l a e. E.'93%n.2 fatr, M.ntmrte(V.d.d.). entre o y .-. C.le P. Ifre p.,t.ant. NI 1 D.ecar r 8,eIed7i Al d,~ ~ ~ ~~d "ztl u di.y nohe e Porsete ,t.2 Imw TERES GENERAL ""'" D9ra de Mantilla, con lu, p PAPA IPARTAMENTOS DE LUJO ra ,AA AS DAMAS --VEDADO: 13 y 4 (lle-23 N--908 -rnreP. g.jdnc.drt.y .bie.r cnfente a d. catle e s .a se. Y D-a aig e mn d 6d a r. 70 INTE ES PARA LAS DANMAY s t U ,Ixcd XC o rh rd.m.ues --Isa r paeios, 'e C.nad 27 N a2 0 consu costs beo ntrcla 4 e Kn d N 1 entre. .•9 e, lugar eleadsimo y Ven lo do% neia bon ria ecad,,d, $75.00. r'nad, 12 .11 ca' di e y .35Wp.m oigotd ladt;. Para c8rinar i d08 Con elpaeadero'de a ruta d 'e toai, a: oneren;ra, cio-a-a ~01ae e s i. negra, r u w eclanoe SE AtQU;XA UN APA~TMseNTO SA.A. d aa 4 a 3 cuadra. -Dueo: Sr. "t 11 N" r a R.*jaria ohc uar ~n.g,.nde. bao copletI, oed r P d 1 52 A 5 orirs n10 .I-d, .o., etad nentna.Au. TAMBIEN AMUEBLAOS r ., Oli-L1%. r.Niy0i la ora:n ltl .alar .c T eIL 130~ o Ar B2 Informaun: Telfono F,3489. Porvenir 167. Dr o T -3.1.70.21C;r7 •%bJO-2l ('672.Lr M2 DMB0 DE LAN ~ E EN I-D-7200 -82.21 .10-D-9382-9 -21 A LQUIL ERES A LQ U!LERES 11 APARTARMOS 93 DEPA*TAMF.NTOS 1CAN-1 .e.cAL s eas AOUoDEPA.TAxrmE *3 tal ~nre t 1 .r 11 H neva.ia2,=e bse a ai.saacmB-WOO I-~ Xo yEcob-r. ~lramente. ~ -. m.elriuerrds ues. cT.n, a Uo HABTACIONES IIIr bes. ~e -s ..wr .b. y 9. s.l.cuat1, ectia. bao. P-* raidad. es, Agu¡l,759. bajos, ~g aMn. ti y I-vdi-¡ ACuZ. emp I, tdae.P-ecuIom*du .-tnM jnis utos 2 y 79.~lnorpMan:C ,1 ALQUILO IGASIACIONy GRANDE CASAEDFICIO ALMENDA"E1 CALLE 19. £N03. n f-o.I Ir, PrImerLy C.n ul*d,,. Alm d=t, lIur h ro r a tad de hbit.ent b.A. c= -,er.Son Ni-¡a? I DM Mn 1-. Trust C, any o¡Cua, SM~tRESIDENCIA Y n a LutoA. Aj. i .G. E ., 41. M14 .6=^A 10 aiOlpoA-52 D-218-3 re17 ti.rtbIn., d. ambje..rir-o atio. ~ ~ C-O822 In-mn rs Cmayo ua o mb* n res i mu' br. oeer C-. rs-2 elAz .1: sy 1 k%1'ea : e. E ~ ~ ~ cs AOUIA PA-AEJOi N A a AS -62. D.-9041-23 ~dcu brto. c16. aho ccn. a d, sum y EALQIAnd CON 0 s u.,.BIN COID A Z..I .n f an T t C o p u d e v r r o i .p e a .e ~y _n C a l d, .C a n n I 1 u ci6.A NCoa re 4 M .7 ~ sNI GCIS eno lo M e, rZ_ .NIar y C-5.E n12 0. Anesta. 11. 1c ~11 y .Im 21 .7 a .ld111 -E LUIL A UARMNIO TACIO CION bu.d.mI., se Puede d. 3e. sei 3 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ o ALUL u.VDD.8 LUL OE-etit oadd ot iua. to Herne ~ T edlil a, n.6119 nyEA-M i .D-9445,84-23 o as s.oti. M-56.D-9210-223 SE o ctubrese ens M dS TA 2. CO y FiL vKADOe. SE AQ UIJA A s I a e. bf. 111 d c o d .ra to .saa.ha t.e d.abt-~ tn ie a .l. ..to I.i d c~ a o .pu j v 1.f.de 3 ,,L .1.-como.d-E d., .uarto. -D -04911va.41 "f. n. -k.I. alq i pr mnt cm. d, ~ode 1,d,, h-a. Itanorman K].en. HABUTACON GANDE CUo IOSc a LI .,m e ..1 s-com ,o, .1 n ed¡. 76 bmHa on. in. ebles, n rad D.FMit 0.d0 10 c utS .-h. -. 1 .2 Vedo. dS Iull. r.m,. cot. .mauu Nc A T aR INu.IjO rN 103 j 111 0-111. 1110,11-ncnr*,d,.*D 21.o3-do. omr: bao. l res .a od asd o ., u aine e D a ri.mencoP.e 1.m d ~;3n%. a .re .¡ p~d deer rc o de 1, m ida.bera ar, m,,, P. ..I n r o. % P eidena t M e s.E cu ia e t esn s d m t rem (Or cl .I Md. 4 -% -ti.3 TIdKnuio ADA N 6 eq a. a d.Se 2.112 5.1r1m2 112mpu toALQUILO CUASITA EN Y EgSAOL P. m 1" pdlnt"a ho bressol., fl.W i)'~'''' Mueble.".( de',.Pid. D L.£, EDFII CA AD l ae.E E N I ~g N T REnse A. y Zm Al. 1.1. 1 A cTAc.L -4 Em NA j .rM . nfores -n e i .t. O'E.,., Durs g ym a n Juio.snfm a au u N9 20II d1 N. MI d, .12 a .11 d .1,2 A od .m. D.W7 n cear 7 e8 e-041 d ..1 1 ..5 .1m .D -D -0 0 0--n Mta .A Q I O H a T C 0 P L APDESNT A PRT A ZENTo A 3 A .con ava-. Aen ., escme ._. .cn ptscI. u 13N 'ml aQ 'tL K &gA.d. ENA. sT Ve dad. 1. --U Nre .c n ..11 o s .a l s e t e A i t d e n D-I5lb.' erpicE VU NsE P rodE-T 1,~o r lo. baklo dn. osiema r ellos J-ci modern 4, n, ulne 31dR.orct, ie e s orc d son -orldad. San -. -- te.i .t g.A. ..Ee N I 5 5 .c osi S a.y ..d.Ses arceil. -.p.-. MrrnseALOUILO.BAIEDAIO O. AG ILMCA!LO .1 d .d. 1habitaciones, ". eJ le -_ bau' ~que213enes l Mc deia c r.los t. y to e,-D. o. 1.y levadlor. E ndargd---n -EALQUILA HA ITACIO N Ain.om e Prside$, Zyas 0'.em. -rorngl~ dl.ente re rna y¡us 11 de 2 --in -y -Ll2 As,.uIna R.,n sar. rese: 5.12 P. -~ 01-1 -2as E. CAtolerUir.A A MEtCub.ALQUILO HABITACIONE CO E. -e.'. soj a.r 214, omes ~lde doN I, deoe t .~treAbIn a neN A= plU.s, b oyIo ~In. .' ad~ e peiomdioP adl 35.y t=.e Cal], H y m. Apre en~. p4e 15.00. r r -1. .¡NI'E F'NUREDAAN.XEN A A-CA SA DEFAMIL A D'"o e 2 '---id al ;a .,luand b= gus fes a, abi. monotibeUde,.smh-¡. -=n. .it.hoe, e b = n i co.e. cn erImatr i D-906-s2 _p Rte. ri.-. ..D-SSM-84-= SE A.QUIL. EL. PISO ALTO DE Z" O.-p .y ocnade .ma e Carmerelo, cificna o Contp. AWuWo magn~ icsnav~7aas C. '=Zr, a vs. c oJ.rna ~cptan p ¡= ons craneq.1. mod-r .Ob~gp. b.jos PG.H.an. Infant., .n.e y s. Ar-b., prtim t n 5 r. e jo. con telfono. sZ adm= 'a r CAEN GOTERAS -RSU CASA ? Re., 1d, lnmed1~l -st ra s l.mid.d que dp;truye ~ ~saPa rag.t.ra y f rctn en .a 'CEMCOAT Tse aret, entaco:e.e m 04ORTADORA Y =0TADORA Conclcn 6=2 Tef. X.^04 ALQUILO en$0.01 c. de .l. c~mdor. d.s h.bltaciones, balo completo patio -oIn,.y Mentad-r de Imp .et. INA SI, ALTOS UNOS ENTAVOS BASTA pra ju ted qut, lS, gtra-, filtra .e. de tec.ho d.s c CEMCOAT y 1. humedad d. l-s patede o Pregunte el *Te1f. X-5060 en Concepein 632, Lawon. IMPOR TADOR A Y EXPORTADORA ANEVA, S. A., SE 0ND OSE Oil-y 214 =-ttsco srici. coapleMAQUina .Afta,: =zraa., bdeff. c14.plb. a. 4= ecctvr. am 2x 5VAZQUEZ LOTTM A-97 y .D-67-4 [ s.,2 s -~ .-.-.,D .v1.l. ue 24 N, m e2 .dd SE ALQUILA 25 0 -.l. unade 1. .mbI.23 metros cuadrados, merrdo de crWs,in-. oromere o Important. EWLOCAL COMERCIAL z S. ~ed.e. nCa.I d 6. islae-in. met f-et., dp rtee .d ri. lem vid~ ~quanel, e nof. et. Alqul-e .~ -Ifome:teUH-DM-MA-84 CEDEMOS LOCAL PARA OFICINA 1 A.pin oc& ~ qfi ermuezbl. Inoms D 1 1 d,¡ d, d~se -V------ PRE-FABRICADAS IMPORlTACION DIRECT'A PR ECIOS MODICOS SENTREGA RAPIDA H. C. DAY Cuba 105. .60. U~Slcados H 0 R A C L A -S 1 YF1CA D 0 S D E E L T 1 M A A N, C I 0 S 1 L

PAGE 29

lasificados -DIARIO DE LA MAREA-Donig, 21 de Enerod, 1951 Pgina 29 ~NUiN cIOS C LA SIFIC A DO1S. I)E U L T1M1A 1H1ORA k LQUILERES1 ALQUILERES A L Q UIL ER ES SE SOLICITAN i SE SOLICITAN SE SOLICITAN SE SOLICITAN 1 SE SOLICITAN lIABMIA NS VEDADO 0 ~RINA REPARTOS .le SOLICITUDDE ALQUILERES 114 AENE1VNEDRS5IOFICINSTAS lis OFICINISTAS 1 -SOCIUDESVARIASALUIJ3 00C 1 0. Q.4FE-I8. I444C1-AL4C'4C.aI4'4442. 444an S .4a4.4a dn,~.a.,4~ .4.II4~4.4',. 4.4 PNTHoISE' O I-¡ ,, 44 .c 24 444440444-944. C-44.-O_______________________________ -~4444.4 .4444444a.4444 .~ ''~' ~ 044* a, Y44444a 224444SE. .44 SOLICITA'a. 4. 44444 ~ 444.4.d.O.50.2.a4.4444424.a4I '.>. -al.,y5l CCAO.0a4444.00400. OC C04440040. S,1, ,,,,,,,,b.,,o4,4a4442 .44,424. ___ ____ ___ ___ Co.r C4Y4. 4CpC44C ..4a,44.~r.444,. '4l(",4 OLQOL ,.,. 444.0a. 40494 .0944~ 4.4.442440 .4449 04.4 4A44. 4'144 ~ 4444.* 44404' 44,. 2241N E24.404_a,4I a@AUAJ49O .94240.401 112SDEL MONTE Y VBORA SE N .C S,,o4444'44444SOLACI,"'" .4O 1C'I. -' 4k 4044E4 0.42244 40 0 VCO e>44'0; ______________________ 44a4~4444,le4444.,' .-5,004444.44444 4. C.dC.aC C.4.4.4,,4 I.yCa.4 O4.44aA C.o p¡4aC44.'44-440.,4. 4c4 24.444.4. 414.444224'4C'4.4a Y4.> l Id d, 2 4.44444444 04244 o.49.0~3044.44,0a,',.,4,o.24o ,.4ao*~5. 424~.3444444L¡. W-440. 4a44a1428 2.4 44 4e,.a4 4b4a1HI.i51.1I4.lJ 4E.4N11 .ION:l43 j,4r.,,. e44,44 o 450314451 P:.11, 23 N-j. CC 841 CEO II,.ANU4 0 9420 444n go~.,,4. .4 4.4a4. 44.4 4444444.nAGENTES!4,44 DESEA I90C, USTED UN _________________ 4.49, ..42.424.545-.'444 244444'. 4444 44 9 4444444 9MH1 .444.C01 2.490. P040ZTCL0~49C.u' EIDAS2. B.u ENIF.4PA A RA A) 44 oo,.44', ~D.44.' AI1______________1D SE SE N I¡.2tla44l'4 y~44,,~444~2 44 ~UILU .004.43 4441TAC0009 944. 4.4244.44 44 44.b444,PLAZASLO 9.4. .4.44.444' .444> .~ 4.4. 2944, 4a.>44, .4,414, 44.44,4.44 49.44 4.4.444. 2,.444.44'4.4,e,,~a EI .D.52 .992 1 '.~,'.,,. 444444244 44.444u,4 Ial 444 4444 IMN-f?111,_ ___ ___ ___ 1.n99,4.24 *ad.44 O. 400 .40 444. 444444.44 444~44~44 .4g4j.* 444sa 0 E DIA U f P R R B J 49.4444 .44.4.44' ~ ~ 4.22.4 Q L D 4 0.2.4.4449 44, 44444 '44.2.44.444 DO______________ 44G. .444'444LTO L U ____________ _____ d-_____.444424444.44. .DISPONIBLESC442440 'R442 444 4.,. 4,444,44 ,444a,4 ,~4 4444.44.1442,44444444 il1304.4 44FCI44 92 4SANTOS 4,444424.4.4 42D 4444ZA PERDIDA:444.444 PERRA4.44444'44444444. 444SEIS24444 444.4.444. AL C9A24.T49 9404 C M0 >444.4444444, 44'444 4444.44 .4444, ~ 4444444.44'444~4444444444 .444444 4. 4444442444 4444444 44Z_".44 49240 .,u4'.4 17n.2.44.14.4444.444144,444424424 44.,4.4. 242444 fCO44444 242 ~1 __ __ __ __ 4. 4.4!44 4.p.,44. 4.444, 44040.PO IB E 44004 24'"C", VEDADO .44C-C-4044.4~'C-444 S .,d .- 444.444 ,.44440444t4444444444 k VE A O 8.0 4.44.44444, 04 44a44. 4444.44.cado al que la ncuentre InorUU1A2U o,44 ,4~440 ~ .4.~. ~4aao 04.0 1.4 ~ B-4O~. DSS7,-l1-26 -Havana Business ., 4 4 E OF CE 490444. ~ 4.44,20,8.5e1 yFVeado SIo Q 44' ar-loa,.Dr5oes!cAcO8Iemy 11II> CRIADAS CIADOS ¡ -44~ 4¡.e4,,4444 44d., ..p.u. l~ .94. .de10 .9,4 .24 44444444 4444 .09 4.4.44444 .444i44U44 4 -,r4 dep4' c ,.4~.444444.44444 44,, ~ 4 4 ". 2 44444444. 9 4 444 44 4 4 0,4400 Lo o, 1y4 .421 2444u al.,444494444.4por.444de44,,4'444j440. ~ ~*> 00F941467 p l -44,4.04 4.4. 4.9.par.2444,4 0.u4'4444424.44 04444o,4444'44444 44.4444444240 ¡ _____________________ __alo,,, 02.40 .rci, coCo e.4o, l-344 24~. 4 0444-44-444 si.salr lg no peo d 4244144 4444 44 44,i~2444l.,4.i ., 440.44444444.444444144444.a244 ~ft4940 14.100. E.467y.F732 0.02.400 L 400 1444A4440S~4.1intrs pa a so dueo.Sega,,l ~ ~ 444.444 b1 19290 -Q UIN T A A V E NIDA. 904444444~44.44.4944. 1.4444940. __ __ ___ __ __ __ __ __ 4444.44444 0404444 04.44444. e p.,4 .am n, 44444PA 848 4.442. 14444>C.44.cha 4 al4 4t44 94 4,044.,. 44 4444444444 44'4.42442444 444'44 44 lcra '4' ~ 44B-3576. .4 4 44444 244.4 040 A L, 9444, 2.t y 2 K4 40 4 $ 64 0 49442S 44 4', dCva$6 0 .los 44444444j.424 sD Elo h24cc ____________---------------.4.494.44.44.0'.944. _________________. .4enegada Lamr adnln44 >~ 5.404.4.44.l424 Q IN A VE IDA 144 44 40 lobo.24402 24444.42.0AGENCIAS494440.524.4,4-4' 00004194942440U 1.1 44.11 ftAGEALTESL D. 10 e.~~10 AGENCT!AS5CCOLOCACIONESERO 103 90C440R40444444D044440oCRIADOS2~244440 .___. ______ a44 24444444 e.444, 421.g44444. E .naf 24 _____________ 014 ."041,o ,. 4.40,.41 09504.4.0444 *4 ~ 4444444440924.44.4,,4400044, 404 444.4.42.4.n o> por >, eo. U R E N T 4044.4 .4449.4442.4,,.444., 11 CO INEAS OCIERO 4.44440 90044 4'9C99 44442444 40444, '4'444. 449,a 4444449444>4, 00,44. 44 C IA AS CRAD S 4.4,c449 444,. 444 Z-4.4 944 ,.44 4444 44444444044424.4444. _ _ __ _ _ ~ .44.444 44a Y424l4. >.4 44 44.40,49 44 4.494.f,44.42.4444'4 Iz4 .344444444 4e44,444044.0444 4444244. 7 % L>UY404.4440AN0O~ o0.0' .4 0 34 _ _ __ _ _ _ -.llo ,4 44 0.0404.44.4,.444,44404.40,, 44.44.4,44.44.44,.44.54 .OS QUIERE TRABAJAR?44444 4 4.04944442.44494.4_ _ _ T.04 .4.4044 1044, 44440440.44.h COCIN RAS .4 C 44O 44>44>4444404 .14,444244 .44,442 _9z _$ 10 0.10000444,.44444 390.44.4994 .424424.4144, .444.44.444444 ¡ ...44 .444444544~>.ld, C4.4414 00I0 53 4 ______________E 14444,4440444444444444404449 44444442 0440 44444~4444 .444444~444 ¡V 0. 4404494.44 4. 4444.444 44444444.4.4. 44.02 44.9.44.~. .49,.4444.44.o.~93, ER O -AL TIO 4C4444I.44C0.94 ATI STA e44o449a44S. .4 144444444444444 '4 4' 4444 1C4.C4£4024O 2444,.CA,44.04DE94.4,4 .400. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 5LII 1.10 44449,424'0090. __________________________444LUXE,44 4444.4 '.44444444 44 OAU M4404 90. 4-'. ~4.4444.4 244 r42u 424C422 04449124044.44.44.2444444.4.4424444,. c444444444 44444454444.2. 4 94' 444409LUNES00444945 _ _ _ ¡ 44 44~~~~2.52 .44 _ 444444. 42 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ UOD EMPLEOS40 9442 4404444. .90 ~ 4~. _____________.4 44444l>45149244 44444.444444,4 0004.4,40 '0.0 429 240444, 4 O -REP04.4 44.n,.,4,44I4O 4¡C 44c4 A 4c44.4.4 144 44 E o.SIc4444024.44044.41.11444.44.04 4,.404444 24042. ~ .44414'.4, .'1e2,44&.g444444402. 2444.4$5.COCINERA -COCIEROS >MODISTAS. o~.,.DELAVANDEROS444 1444.~ 44444444,l A4.44.9444 4444,.,4444 0 Z.4-. 44, .4444 4A444444. .4.441333133 4 .4 022 4o4 444444 4~444 4244 4444 04.904444.04404.4041 444 44444~-r4454u4244.4.9 ~4l.444441444 4,c4 444. 4~.o ~ L.4lIIIOl44 9. 44 4 30 4 04044444444444444'-2 'd444. .1-444,44409 4,44,4. 4.4.4442.40I4W O A ISAP.494444.444.444 4 0.'-l 404444 4222.44 249. 4.4404 4444.44.44. 44444,.0 _ __71_ __ _ _ 4444444444 .44.0. 24.4DE404 42 ~ 44 04494.o u4002440402440 44.4.4444. ALQUILERES4,,444 .4.444444 VARIOS44 ,4444444¡¡¡ 0 4304094404411404042 .5 CHOFERES 44 0.~! A S T E, W444 04,0,P4 0.44.44e,404-4. 44044.440E4440 S0044 S440 4.440 0444.444440. 444444.4,44 44 44~4444, 04444.4 4404344404. .4-4. 44. ..4.4.,440. 4.44444.4 41 4044,, 24444040,444 l44400 4.,244444 .44444442. 44444, 4,40,4 44444 444.444~4 E4y4$35.00H O S F LO 4444'20DE4l2.4,4SUELDO.4.4~.-.4 44 144444.4' 0 2,444 4. 444 .49 4 44. 44~ 4 244.40T1144 940,44.400444,44444400444.4444444494900.444444 14444. 4O.24444404440 4, 404e.4,44 419.4.404.40444444094.44440.444444444.3N__A__C__H__A 02044 1004J.44440T.4 1ECESITMAIAAO REAROS _____A___T___R___A___C___T___1 444.444.4444 24.444444444oo.444444440.44. ~ '~' 4494SI,44.SOLICITA9 244442444404 444 4 L 44 0 4 444L4402444S4 4444444 1440I4C0.0401 --A Y>.2 A~.D I G AN O O TU I A 40 42,0~444. 414 ~ 44344444.44.40444444404404,4 4444444444 ~0, 2444.4. 44 4444444444444444444 44444 PCC 12 .4444 d gn d 806 ~~aj 25 COSURRA M DITA B04 02 l,. 49 4444 44 .4 4044 24 4 44N4 44 4 44,44 44 .44 4 44 4 .4 4 4 44 4 44H O M B RE. 4 4 4 44 4 444 44444444. 1'D E44444. 4.4 4 494. 4 44 444, 42444 ._ _ _ _ _ _ _ ll9~ .W 40444. M-.0 24 3,44 ]R E AL444444 444.,.440 42 404442442444,4a4,44404 -Tl> A492.24444041 4 444402c444444002 44.4 44444 4ALQUILO44444. 0244. .4. '044.4444 .0 4.4344.SLI IT.A EoE 49~~~~~~~ 1,c49 4p44.04.40 41044.44 4444~, 4.lb-4i44o,.244044444.4l,4 44444444 2404444444442.li2454 404 94ec, 94.04404400, 4240444,MIRAMAR ~.4 ~1.14 4444 14~~444.-44.%,. 44.4444. 4044900444424044.'0044044~ 44.4,44,444444,444404444444c 4424.4 S E .44440.444414SOLICITA 4444.444444 4494444444,4 .0.4.4h-.442.444a94N.9o,,a __ _ __ _ "VIVA04EN 4EL4AMPO,4 44144949040449242,4ae,. o4l4404 4.44446, o 411~ 9294040,1M OD ERN A __ __ __ ___RESIDENCIA04404444.4944444 d4.44 9 4 12444m44 AGENT24ES404 2VENDEDORES4444a44 10 ~~~1 7 .M I NU44T O44S., 44 0 0 4 0 44 4 .4. 9 4 4 2 40 4 4 4 4 0 4 .4 .4 4 2 4 D I444 4 .44 0 4 4 L,& 4 00 9 4 C I U D A D -4 24 4 4 0 9 0 4 4 .4 4 4 44.4 444 0 4 44 4.1 1 4 4$1 7 5 .40 00 90 4 4 4, 4 9 .> 2 A A N E A V N E O 440.44. 042444.0440,4 9034. 444 44,444.4,444444494.444424.44.4004 492 ,04 44404294 4440444 0 O 0440 ______________________ .4444444 444.4544. 42444 q.P<042494. 944~ __ ___ ___ __ 4.944.4444.4444442244444424 44f 4 fl fl 4'044p4404444.44942444444.1 09404043. .7.442 444 444444444444 4 44 22444444 42 .4490 492 4492440 044,.4ao. 1 h44 44.024 .4,042 4444444 4944444044404,24.244404,. 440444.44.44444 4.444444~.4 44444444.4 4942 .424z. 4444 40 44.4449 UD.44.4.444444,444444VENDEDOR?42.44442444.94.4494444 .4.444 4.44444 09444 444 44 444.24 4442444440 4444.4'4420 a444.4.SE-40444-4 4 244444.P442 0 44404444 4 4024 444 444 044ilo P a ra4444.444 494 444,4444.4 r44r24otra4444n ea42442444244. 4444114444O FICINISTAS_ _ _ 04444,44. 444 414,494,444.144404444 4 .,,4S4Rof44. 4444404,> 10.4.42 4444 4'44im4440 GC O E E 44494 c,4444 424'14444. 5444.444, 4, .~ 4444.,444444,494044.44 2444444444u4444040i104442444 ~0>44442CLUB2954444.4441 A Q IL R S VA I S COL44EGIO 24.4 4444444004 4 T 3 19 tt c44441. 44404.D E 4o4rn ~~~~440 ~ ~ ~ ~ ~ Put p., 44004.4.4 ____________PROFESORES____________ que_____ ya4 44 44vendes44. 440 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ L pa424342.2044. 444li.444,44 4ci444.4 444444.44 442244 444249. 4.4544445 444.9044440.044 ..4444,0.4.4.4. 4444444.444 44-4444 --de404249,4444 44.444404 4,44400 4444. 4444.4440 .2444044244I444 AL U LO S ER A. 4. 4 4 42 9 4 ¡ I. ~ q.4444444,4444440,44 22t~rff i 01n n 44.44.40~04424409044.4 444m4544444 _ _ _ _ 444 .4200. 4444C24, 24444 .404444444.4'444.444 4.44 44.4 444444444404~'' ~ > .u IL 1) r ii.44 4.44 144,0 4 .4.44.9 4444 L244-rS p44444 444 424444444 44P]-y44 2.2 4044~P AY 444A04NTA44.40444FE4 .444, -.744444099444 44.4422.44 14442.4094445444.44. 9004244.444444. 77749.40,Co.04444.4 209 00. .40ol. 4444420444.0C 0C024492444,42444444444444444 444.4 ~004 00, 444.04 4404. 44444.4 424404.QUINA 4444, 4443~444SE 44424444444442 444.41144p.rt,.Id.d.44440.0 404444444,.d 0. E 4,444444,4444444444.4444444444440 _____0___COSTO_________ IMODISTASlI 4.44 0C4REPARTO44. MIRAMAR444.444BUSCAMOS44444. 24 Sl¡.400944444A-4444444,N IIh-jf.b.R .04.2 444 24.444,444o.444 y4~ 44.044 4444 444444,,4444 4,4444444 404044 b'_______ P-.4 44,44, ~ ~ Ir VIAfE' ~ T-40.440494 44444494.15.2,44.4.4.4.1 .I.E. .444.44 4441.1 ~~444 B4374. A.¡.4444444~d U4444 o~-'II L.IN U.1 A J-lE 4.d.]44 ~ Dihbl. d.ITA DADENN 4.444,S44441. S SLII K _______200.0 SE4444.444ALQUILA44 4444444444444 A.4 7O_ _ _ ___________________ 4402 4410440 44924l.44~.444 0.49 _______y_ Male,S'e*S6, 50DIST23RI0BLULOCUIDOR 42.44440. C44224,44 4 M4., '11444~4 009 44 b.-%04i,'4l494444l4444.44 04 >.1414 ~ 04444 4424,4. 44444.440.41 13,ehd. M dRAMAR44 -~li4 .,49444 .4 5 .~~E S "3 4 0 .4 .,4 4 4 4 4 4 4 .4 4 ., 0 .4 E S l ,C I 7 89 24p~ ,444p ~ -~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 OPERARIOS .0, 4 44404. 4 0.~ .04 444 4.44 .44.-4 AENDICES 099444404440044BERTO444444444 3A0444044.A40,,424.444214,.04. M DERA ~VIVENo 114444AG144NTE9S 5 ¡¡ .u ZSAGETES VEDEDRE 044. .444. n.14~44.9.4 442. d4.4(444440 _ _ _ _ _.DI RI F 444444034.,.,14 ,377044 .U-28 .U4 7.Ld .1 25444444 A023 EZ76( 4040444 444.4~404-.4i'410 .4444. 2441 242444444.44.4 44. 044.¡ .0402>ci"e v.10 MA EJOOR S o > 04444a-l 4D044444o.o4.4.4.4404.444424.40449Cl4.44444l444444 e,.o 0404.440 4444449.4444434444044'i4444.44DI444.44DE4444444L,_ __ __ _MARINA 4 4L ~J V N ED R

PAGE 30

DIARIO DE LA MARINA ENERO 21 DE 1951 La Zafra Donar una canastilla Martiana. la Primuaria Superior nnmero.Dos Semillas para siembras de arroz, de. maz, etc. Exposicin en Guilmaro Condecorar el }efe de -Ebdrectorde.AgriculturaIn o so. ntn us corre.pondientes olicituEn la semna prximia embarcain Estado el lunes, dia 29, entan ac oila n jParahOnirrla memoria de¡lA Id, r~.dpado led eo deres~lo ola abr delo. profes olalnm. do0o l. r. reierQue el O ¡a31 -r deosil prto.ras rum hOGAIO .O 0g 1. yg a Hon. Sr. Irving G loo o o l :,doulo W.lo 'doo. Io o I 010 As doa oo. ,ydil acual ~craoel plo nsdiaroz, Tam 0.y oroefrutoslas c uals criyi.de¡l Mlolaioris de Agolal o(,S.'rin eist a:ts aa-itw mt o toa e -1,1ne d, desu ntlen l ., i adem ~~~in de la EEscued b Que sean Nps y la Aoci e in de Padres y d. a l., agricultores para que pr-cmii ieca et a e ultura q. tuarn conio miembros pub i nio~rol o il.s lt o Sl a uperior N 2.gqmx lo. I dde l.no olestrse lt o ndi ctom e 0al del J orad o otras oabo o a lOboo d ola p Lo dlotor E~ire Gr a -, T d t ta y adi doboola P oar po dicha ca.stll scito numro 101,c squin.a. San Luis. a p,P-r co Ed o e lJordo on' ra soo elobor ela o jo dl o D oyIr r Genalosbm d dondona can~still a m.no Ma i~a de 1 p esna de CiencialSo-lecesario inscrbise en la Direccin en la Vibora sp. C LIga 0intern 1c0ona de Accin Bo S ol .ad o au .p~r erninO que .o.el dl 0, ¡, ¡ os Luil.a.orada, o,, la de dichaEurla sita en i calle Poviernes.Ide 9 a 11 am.nri.lturarrnl a 1. doooblic. do oo so I Poo.lcas,o Orde. Noelonal de Mrin 'Corlos Manuel de Cspodos'. .1 rTado do Coenddor. loe%teseraba/ RCA VICTOR le brinda ahora la oportunidad de elegir su tipo de grabacin favorita para escuchar su mritsica predilecta. Discos y tocadiscos con la tradicional calidad RCA VICTOR para todas las velocidades y en 78 MEVOLy C rret Una c0r0 del disco de 33-1 2 RPM dura 5 veces ms que una de los de 78;RPM. ¡El famoso s stema RCA VICTOR! Un disco de menor tamao. Una velocidad que obedecea o razones cientficas. Con grabacin de microestras con ms separacin entre un surco y otro pora eliminar sonidos reflejos. Sin zonas de distorsin. Ligeros, irrompibles, fciles de m'onipular. Ocupan muy poco espacio. Con toda la fidelidad y belleza tonal de la grabacin original, sin ruidos de superficie. Con elnuevo y sensacionaltocadiscos RCA VICTOR de 45 RPM se completa este asombroso sistema de reproduccion. Un tocadiscos de mxima colidad, pero reproducir discos que no pueden mejororse. Construidos el uno para el otro. ste tipo de discos constituye el sistema convencional introducido en el mundo hace ms de 50 aos por la RCA VICTOR. Utilizados por millones de personas en todo el universo, seguirn llevando la tradicional caldad RCA VICTOR a todos los poseedores de equipos reproductores de 78 RPM para que puedan continuar disfrutando de la rasica que deseen, en el momento que lo deseen. Estos discos seguirn ofrecindoseen sus 2 co. sicos tamaos de 10y 12 pulgadas, construdos para ser utilizados lo mismo en tocadiscos monuales que automticos. EL PRE¡RE E DEl A DVICTfHICHO: TOCADISCOS D CAMBIO AUTOMATICO b ole ',od, Z331/13 RPM. Cono sllo. e0p do l,e p r oc uc. Suamoento e prooclc. m4n \ HLRCA Es nuestra opinin que la RCA VICTOR, como lider en el campo de msica grabada. tiene la responsabilidad de ofrecer mejores productos para satisfaccin general. Es por eso que hemos introducido el sistema "45~ RCA VICTOR. Es ev.idente que e "45" representa un gran progreso en msica grabada. No dele do escuchar los discos de "45* y los nuevos "33-1 3" de Larga furacion RCA VICTOR. a la primera oportunidid. Ser para Ud. una experiencia inolvidable en la reproduccin de msica de variedad in. inita y calidad superior. FRANK M. FO.SOM RCAVICoR 0de 45R H mdeOS OE YaCOO, so oa. odpn r 00p o d RCA VICTROLA A82 -Uo d lo ,ool enolso nOs p0tOO s. loq.Sprodido l RCA VICTOR. Cono 00r0o d s mdolo dol. le fridobl lin.o RCA -VCTOR 1951, sla quP.od. 00n looodiscos d loo 1 o3lo.d.doo. S, 78 y 33.1/3 RFM. VICToR El Gioru Gist h id.yii ..ngr propulsor de las me Joes relacion ~nt, l.s Estados Unid. y Cub; i: _los altosdpre.tigioen e,"eras polilios. ociales. cot. ecomiio. Llegor a l Haban 0i0rnes 1del pr.ente, me., pro dente do Mimi. por vi. de l? P American Arwys. y se hospedar el Holtl Ncionl. El seor Geisl vienea Cubo p0 diendolaisioespecial delaLi1 1nt.rnacional de Accion Bolivarta ue a su ver condecorar a un 0 e ]lt., funicion. os cmles y .1 tres de la ep.blica. con loa do oodecotrcin .1 Mrito Bollo El seor Geist, poderos industr n-wor quino. esasu ez peside te de numerosas0orgartizacton00 adpunideno. desticodosr osen ooe0o ooo llo ,000humo.oil .u.d.n d C. dor. H sido. condecorad.o on lo ,en ,ltos honoDre por muchos. gobirno en reconocimient. a iiu c.,~a abor en po de la frater-nidad oerso s00a la preoIgi-oo c0n ccin aerana de i edan Mrito. y tambin lao de todas ramas de los servicios armado. los Estados Unidos Amigo intimo de presidente T man y de los miembros de su G.l nete. es e, seor Geist. hoy dio.:u de loos.hombres ms iilluyentes en naci6n norteamericana. AGENCIAS AUTORIZADAS DE DISCOS RCA VICTOR CIA. CUBANA DE PONOGRAFOS, S. A. O Reilly 523 Tel. A-2901 UNIVERSAL MUSIC f COMMERCIAL Co. S. A. San Rafael 104 Tel. M-293 SQNIDO Y PROYECCION. 5. A. Neptuno 204 Tel. A-685 CLA ESTRELLA G ano y San Rafae Tel. M-1965 CASA BARRIE O'Rclly 453 Tel. M-9591 EXCELSIOR MUSIC San Rafael 314 Tel. M-137! ELECTRICAL CONFORIl Amistad 456 Tel. M-873: LA PROTECTORA Belascoain 506 'Tel. U-314! VIOLETA CARRERAS Prado 563 Tel. M-162 ANTONIO BLANCO Monte 408 Tel. M-111 DISCOTECA RIVIERA 23 No. 507 Vedadc ICASA GARRIDO Arroyo Apolo 37 Tel. 1-7221 LA CASA GRANDE Mart 8. Guanabacoa Tel. X0-1616 Para mejor servicie y mxima garantia, compre en Agencias autorizadaos RCA VCKTOR NAGI 30 Dsibuido s Ex lusivos para cuba HUM ARA y LASTRA S. en .C. 1 rm £al r". rK

PAGE 31

A Moda Radio SECCION Catlicas Domingo, 21 d Enero -de 1951 DIARIO DE LA MARINA DECANO DE LA PRENSA DE CUBA Espaolan Avicultura Pgina 31 Clasificados SECCION EL SUPREMO, EL PROFESOR FERNANDEZ CAMUS Y EL TRIBUNAL DE CUENTAS Poe Pablo F. Lavn LA ley que cre el Tribual de Cuentas dispone que el presidente de ese organismo sea designade por el pleno delTribunal Su. preao. Esto se halla omnpuesto por figt-roreleents de tda ijudicatura cubsnalesos magiatrado gouan de una gran soperenciadquirida en las luchas por el Derecho, y poseen tambin, en grado muy apoeciabe, la faetultad de discernoir sobres lo justa. y lo injusto, porque, precisamente, siendo su funcin pblica la de imparir justicia.,el ejercicio diaio de se nagisterio ecepolo. nal Is ha dotado de aquellas virtud de objetividad, modercin, hperciallidad y amenidad, que son impraoindibles pa enjuiciaon. eianmadamente leo hombres y las El pleo del Tribunal Supremo lo ~nnponen treinta y un magistrados, H an llegado esscargos desnpda de una-larga vida dedicada a la admiatacin de justicla, en donde han podido conocer o fondo el carcte de la vido pblica cubana, el modo de ser de sus hombres s-e presdetativos, tonto en el mbito de la gobernacin pblica nomo en el acadmico y en el profesional. Esos hombres reunidos hace das en se. sido especial, a i de re1 ,l pre-. .,idente dl Tnibun.l de Cuentas, salsoelonaron para cubrirlo, por un.agran mayoriade ~tos, al don'tar EmIlio Fernndez Camus, esela?reido prefesor y ex decano de la Facultad de Derecio de la Universidad. SPbcas veces se'ha producido n designsidn par un uan de sePalada Importancia tan justificada y tan bien respaldada por fundamentos lidos de primera calidad. En el caso del doctor Penndeo Camus usoron msyona de loe magistrados del pleno. del mas alto Tribunal de justicia, al designarlo p*ar asumir la presidencia del Tribunal de Cumtaso seleccionndolo d uo lista formada por hombres tambin de notoria valla, tuvo en cuenta su vigorosa, penonalidad, forada a travs d una larga labor consagradae al estudio del Derecho como abogado y como profesor. cuyaobra le ha ganado en los ms exigentes y elevados centros cientufcos del mundo el respeto, la considracin y la fama, que los verdaderos valores de la cultura Inspan alos sabios y a los grandes for. jadors del 'pensamiento. Autor Pernndez Cantas de ms de treinta obras sobre las varias tremas del D~rco ha recibido la consagracin de susmerecimientos por los tratadistas ingneso d esta hora. Haos Kslsen, primera figua del mundo en Pilosofia del Dere. nh y del Derecho Pblico. proloos una de.sus nbras, y otros tantos colosn de la ciencia. Radbruch, de Heildelberg; Kich, de Amsterdam: M. H. Prevost, de Lillen Osocrlo y Callrdo y Recasens Siches. de Espaa, entre otros de los curopeo, han formulado los juicios ms enaltecedores sobre la obra de Fernion .Camus Om ousor y trat. dista Me'lsDerecho. Algunas de sus ebras sobre perecho Romano, De. rechdCivilly Filosofia del erechao so hanadoptado como libro# de texto en Universidadea de este hemisflrIo. Son muy contados los ltrisconsaultos cubanos que tienen una obra tan vrada y tan fecunda y que se haya difundido tanto en el extranJern como la de Fermndea Camus. Como el insigne Bustamante Fer. nndea Camus ha honrado a Cuba dentro del mbito del Derecho en los ms altos centrus cientificoa de Europa y Anrica. En el campo de la enseanza Feronde Camus ha desarrollado una labor intensa y sostenida. Ha llecado a los ms altos itile. de lo organizacin univenoitara por la virtualidad de grandes merecimien Lid timo entrevista de Sindair Lewis' para la prensa espaola 'banden los Estados Unlidos porque quiero morir en .En capa",. ACE unos meses escriblas nos.tro las siguientes lineas en emana" "Sinclair Lewis abdona Nrteamnrica para venir .Ivir y morir en Eunopa. Despus de una vida entregada totalmente-a la creacin literara, el ilustre esenitise quena qaslos dlimrnsaauc qus le eae de v ida sodeslien plcidos en cualquien peqaeda pblacidas da talia o-EspAs. Ha ven. dido tluas saopnidadea, y usoaha con sus libros, ahora se enetina haia Eunop, purida da la cula. Aconrao delt que sucede con algunos esonitnrenropeos que an a los Estados Unidos pruc poder ivir, Lewis viene a Europa para poder morir". "es report rfu, scaso, el pei iodigusailque ha sustenido la ltima entrevista con el egregio scritor nonteameiano. A nuletro papuorno ciblt.n tuon.elnipIvilegoo de charlar unas horas con l mientras ecainohin.elbarco ita' ano que le Penaba a uropa, Y ceremos intersane trpar qui, hora que aaba de monir ed l queria e una pequena pobla in ceoa de Roma, iaennevisa de la niaL dejamos constancia en lanrevista madrileoa antes citada. -Puede Lecinmos, Mr, Lewi mnil es su obra ms representaiva, por la que usted siente moi cari do?-le preguntamOn -Hay cuatro obras que me agcradan por encima de todas-las-demst Son la que publiqu entre 1920 y II7?. u decir, ato d concedermeael premioANbel, Tales libros ss 'atn S trct", "Babbitt", Arremmith" y Elmer Gntry". Las des primerascomo .usted sabeson las manconocida, que han sido tralucidas a casl todos los Idiomaamundiale. 'dain Street" tuvo na venta xtraopdinaria,,sobrepa sando el mdio milln de siemiPI, Ena esta novela yo quise pecoger Ip piatura ylos caracteres de ¡os tipes que apafecen y circulan ena salsld Myir" de todas a. alndede pnrteamricanas, e que es el companio de aq Os poblsien*¡s -mer;"NsAbeeli" es su nvele tI iaa en la pgina 4) tos. Mduy joven todau-, sn ms ~espaldo que su cullua. d mis" ami~ que su notable capacidad. obliee su ctedra por rigurosas opo.iioe,. Jon Antulia del Cuetl.elmaestrode maestros.l onsagra paladinamene ucani.nau. tondnd n le cleuca del D.cecho. ~eope asuconAultade profesaor y. desde entonces, Carrera JstaDolz, Bustamantety Anerhofh. loIncurporan al oeupculo de los grandes mio.t. d:: l pF:ltad de fes. cha de la Universidad. En las crisis universitarias, pro duidas por las crisis polticas, los altos dirigentes universitarios reclamaron la presencia de Fernnden Camus en las faenas de ordenarorientar y armonizarlaioexla' tencinadesloaidiversos factores nulAhenitaros y ponerlos de acuerdo con la realidad de la vida social y politica de nuestro puebl. A parti, del triunfo de la Revolucin, la Universidad se enfrent con males turribles. La disoclacin social a que se lleg despus de un lorgo prn.o de rlljnmient, que nyah.bla naticinado la mento-poderosa de Enrique Jns Varon.sse pecipitd sobre la Universidad, que fue nietIma tambin el proeso de subversidn de valres que l entroanz un el pas. Los grandes profesores lucharon denodadamente por el restablecimiento de las formas na' perinres de la vida universitaria. Luis Ortega. el famos clinico, preside unn de las Comisiones ms ionportantes creadas para llevar la Universidad al plano de la norma. lidad y2a ella aporta Fernndez Comus su actuacin cerlera.,fructi6 ra e inspirada en la justicia. Y el Rentor Cadenas despus, caacter y accin al servicio del primerneor. docente, ee asesora de eminenlee profesores para hacer triunfar el orden bien entendido y la senenidad, consubstancialen a la vida acadmica. Fernndez Camus aparece como uno de los principales colaboradores del inovidable Cadenas, y despus de una lucha esaor. zada sepmormuliza el Alma Mater. y la Facultad de Derecho la exalta al cargo de Decano. Esa Facultad, ittegnada pon gente joven y hombres 'madurs en el eiercicio de la ctidra, enaltecidos todos por la hobria de bieny la alta ilustracin, lo seleciopno para que los represente ostentando ese cargo de decano, la mqs alta dignidad acadmica de una Facultad universitaria Qu hace Fernndez Camus? Pues mo. difica planes de estudios en senti. do pogreslvo y oden las actividodes idmiaa. Su paso por el decanato de la Facultad es de creacisnen todos tos aspoetas. Y coma su concepcin de lo que debe ser un profesar es la ms alta, esdecir, la que aconseja ponerse en contaclo non la juventud y orientarla, los estudiantes ven en Fernnuez Camus al caramada, al gula y al maestrc Los estudiantes migos dc Fenndndez Camusaque alugraduarse le conservan consideracin y respeto suman legin, y son muchos las jvenes prestigolom y de talento que a l le deben uno nertern nrttanin cientfica y la "ealia b tiva de una vchein verdider:El Tribunal de Cuentase-alla compuesto por abogados y entadores. No .poda se de otra manera, porque tiene una actividad propia de los peritos en la contabilidad de loe neponlenna obislos y aut6noms, yuna actividad jurdica. Pues bien, l Tribunal Supremo de Jus' tiela al elegir al doctor Comas -co mo presidente del Tribunal de Cuentas ha-tenido prelente que l no es solo un abogado, sino algo ms todavia, un jurisconsulto eminente, un granprofesr, maestro de abogados, cuya capocldad y compe tencia han quedado demostradas a la largo de una vida enaltecida por los triunfos verdaderos, que son los del talento y los.del tabajo. El profesor Emilio Fenndez Camus al asumir lasfunciones de pre sidente del Tribunal de Cuentas, no ingresa en esta nueva.actividad d las funciones del Estado cubano como refugio o ampara del que no ailco nada o significandoponode' cide resolver su problema economco de cualquidr modo hasta lngar o. Tampoco es de aquellos que sin merecimiento bastante llegana altus funcionee sin sldo preepacin. < El doctor Fernndez Camus deja sus ctedra. universitaria. ganadas por la fuerun del talento y de.la cultura y abandona una ltuacin henha y firme en el terreno de la ciencia del Derecho. Asume una -funcin jurisdiccional estando por encima de ella, porque quien ha alcanuado la eminente consagracin universal por obras y tratados.,de primen ango y por euna actuacin oadmniaonoiasa e intezas en los organismo! principales de la Universidadcoeel Coseotninestaio y l Coseo Ecodmica y como decano de la Faultad de Depeh, recibindo la confua a de lns dems proesres del Claustro, quien ha participado activamente en la formacin profesional de miles de abogados que le rinden el homenaje de su respeto y de su estimacntiene sobeados ttulos pua en asumir una funoinuda, que si es tpasnendentul para la moreha administrativa del patesoo pandoliPindels arcter elevad.o d c docio que implica la consagracin cientica y eld eteoino del pnisoadp, eseervado solonaespidussuperlores. En definitiva, no hay dudas que la naturaleno pragmtica' de algunas funciones de la vida publ esn subordinadas a las detenminacionesade las cienciasque las conduce y gobierna. Las actividades cientificas de Fernndez Cnmas, pues, en el orden del Derecho, comprenden los problemas juridilds que conocen los Tribunales de justicia y las del Tel' ---hunal-de-Cuenta--En--la-antig=a Academia de Derecho, corporacin de tantos prestigias de la que fu funaador con el doctor Manuel Durta Duqu, =m n la Univenidad, Fernndez Camas ha cultIvado y prulcsod -adas haosram d laenullopedijanJuridid, habiendo dedicadu dodas ola forja de las .abgiaco. Su-abidnl, pum en ~stos dominis deala cultura es dealas que rigeny orentan a la especialidad jurdica del Tribunal de Cuentas. El mastrial que uinistra el problema econmio y adanlistentivo del Estado tiene que sometere al jurita que lo t atia odena, caliicaetcnepoe ral ordenamlenti del D-echo poeitivto. ,os Castioel famoso jurisonsault espaol, presidente de Tribu-l Supremd deEspnaaenun disnando al doctor ernndez Camus de Fernndez'Camus en la presi Facultad de Derecho en recientisi lon r: Qfun~nen n .le.peola rsodtattndosTrhufe preidentedel Tribunal de Cuentas. dentia del Tribunal de Cuentas por r on acuerda. aunie fuere temporal. velado 1~ zn.rr Lnnuridd,brg.la ,peanp de de Fe,Delmismo modo oue un dils lmddoe l.yo-na declnm s-e ,,nyes.ciiuyo Oonnlynne dnl pebl cn qJA nde C tAm y analizosus dcr.necesidadesdnloninoremItrdos del pleno del Trbnual lobr detalent.de la ltuoa ~~.tra. a n.n C.entregen'din PmPi"un a jurdi~ con alto encomio. Este ron lapresencia de Jos Anolin Spre .este eminente profesor de ele lusrs de conagracinn deunna. ln~ da .n a n tamben q-e el eun hnor iladislmo quemuy del C eto comopresidente del Triabandona sus acividesuniversino al ~rvicio de'as IdealydelP ah-A ma e~. nrnt rml 1Fernanden Cams pos juristas de Amrica ha.n~ bunalupremi so aglorio-. unnnitarias para ofneer los frutos de su nocimiento.iPeroesotrfunin pr-d : n -no a' odd cibdo.H"'hir .ne. pdo1as maestro eJsacrificio de su ~c9~rar n.lge ui uestasn~e ~ 1aesn uambn trascendental.para lost y, yn~ ntum r1n amdn. an do de mue 11 basadao enhechos ms eloc nentes cid acadmica y aeept el llamatv1iades del Estado.o La Unie -dsinns de la Repablica,.y Fe n anu ,],,.dn unnpp n p r d, erbna11p-1n que todas las palabrasque expli .lo.y :nure nci a su ctedra en la lad si tiene que lamentar ese -den Cua nn ha podido dcnlInnar la la ut.drp! om n psttque ca 1iodeelindelenayoradel Uirsidad.in estos m meto en jamientdele,ctor FercndeCi-,.aepeiniese deberdetal nuev .ca, --,m~ 'nl,!" ~. h holrdo a u p~ en 1 oo~, lendel Tribunal Supremo desigque la nacn reclama la.presencio r ntcomoIn acabade declarar la .pnrt,ian p~ la seguandod def eneu de n-tetnuoleu ANUNCIO D VADA El Da Mas!Mt Vamos En estilo Georgiano Pantlla e 19 (tamao nde i) n Radiod Ire luencia modulata y cone. xin para' onngrao. r g -ff 14 ¡ MT ED¡1O SIGLO VENDIENDO LO MEJOR O'REILLY-.457-TEL. M 9944-.RAFAEL 155-TEL A.651 uuun 1 1

PAGE 32

DIARIO DE-LA MARINA.-Donngo, 21 de Enero de 1951 Para la Mujer y el Hogar Por Mara tedelet de Fontenittb Pgina 32 Cuidados de Belleza -%,n.que ou~, n i evnlucin de la belleza fenenina. que rbt eun p~, U p r Id endie de f~ras que fu l s ot,.s cantun b noan n. h .perdido, y rert .uy ljr dr. ha~rlo. J. yi i l tiuencia que-rejercr-nre 1. r1 o e r u c casi in. .dr is inrr mrdrlamren, d la Liura. dr .dr ya u u hrn r na fI:ura nespritada que se juzg 1r ol Lr-ddia, c r A lru atinarntne pcrinman 1I nbelecdge pe s n a ".,ravln u. aum'.to. j.nuffile > una interelan: ue -ae cls i, at r r, e o e a, m c hiI;ira ¡¡u'rralizr prodi:n pr uoj jo, e ldlnor n y11 -pr obr. y gir-a de u a 1 rdlra deIilla s. ~nranrm rrp.endg~raer r -r j-ug.c iitguna ,6"b,.t 0rp e onve-oiniles e. Wa d Plo rn dr icb.rj. de pe o .de permanecer en -i-ru b d ou, rnpls.di prr ls nasrrillas de r lJ n o ob] ¡a a r Ii 1r .r .,zc cs de rb. ya qu e un nsier que la le edr a c rair tende lgerameji e q_ prrarr.n s rues, y -, podri prjudcAria en rl rconsens :y poy. dr pudllrr e rr ruirir dr imtielrrr d urra de lugar y falt.de -t ln,-dr p rlcui drarrn del sentido om que 1.a 1 sti ,o ma.yo, 1,~o y p., end, rmi% 'roi ,e yom s r No n roll, vmrnr N dem qd 1l n dre ho es l Vei de ils or r xesianocnt, nmetidita e,, aine dq cur r l ,r thral nm n b d rijbr l rbella .no es el el] i qu ri naba inp ,nrr ",Idr¡, i la i d dr wito-11Ir ¡,,e trdr I. ~ur n , d eIar d air cr r l rete rrirrr, prrrl 1nmns a -idd n m "tn ptpnt porser muy neccrpr rd n h tpedn ree d a guno trninotn u po elcontrario, su p.d rn -s lo l di 11avor r Irron rrbil.dad e importancia. nly idenedi unturiian no-inacon rdelgazarna y rdmo underr r! j. sia ruurda tenIerne al idrdd dr cue e ,lr, d. lari 1"p debe '5 ebe tu r~i ti. 1-1 y 1us la nsas rg n, cl ":,ea ad e lo movien -lirhue 1 rlaride de Maurasy r n i pone sa rficion a quienes se p¡ u bin sts aric s udados -,fli-n u.,nd 1 dllnn -rl.d eprtas, rr.l tiranapidmen te el re l el INSTITUT DE SEAUTE ) U IAR In ni, -li qrr 1 y J Vedado. tIrlrnr FO-lAd5. ljo rr"Imn-l llad-mrr NDLANDE DE MAUROY, se onrriten njor, .mp~, d, c .i r l r tratamientr pra r ;i ri rna pi i n bII drr anqra rresr Ir rii ra' da U., d aa i ,bj i:ir dnd, las prinerars pacirrrr d ~o 1sntm Fund t,, r c sr a n de la bell-z Y l uved or rir n rrad de camino por perea Vis te el r-lrTrTLT DF R U TE DE PARIS y ruerrbe la efiac a del prrcaJabones Para el C-tis. d irr espiralzada en jdbanrr dr brllrra y que ller'niar d, 20 --n-rrrrr erndrlar d1 cr'rtrrla r usrd, o cu l demuestra que r~litdadn r ltilr ]dad d ll.a. rrnigr la esti rin de.sus consurdorrs. er lr del ¡abron MIREYA nsad, de miel y li. .ra gr. y. rpt]llr. Si tu -no lo has usado, lectora amigar prueba Con uno y y. ve-r El ldbr blarrr drrnrr, para base dr rlnr,. marca MIREYA tal, r b r l a d mri asn r r rita cali ad que J.rns hay idu a 'ln e elab6 mas n~ y d, ror rosr-fmen A R 1 & D E L-O U R D E S A Maria de Lourdes Rirero y Mederos LIPROVISACION) NI.ri. dr Lrurds res un rrde¡de nia ineligente lind. y buena. T. r ¡,o I -~a.ePresi0n -er'. porque en tu rostro se reflja al cici. ¡Que siempre %e realice tu alto ardad! T. idA -rr de alEgria Pe. Cuando tus Padre., tengan -n Peta, lrer le Parr elrrr un arr.r.r. Tu IrrJe e. blrrr: que .derir arpur, y rrde. que s colr d lJ -eperar y r r1a~~1.a t con tr brllna. Llrrr t. vidr trda de ¡lt ir. en la vid. .smrisa d, baranr.R sspe t.d. lo. y c .r.sin! -Rabcrl LOPEZ GOLDARAS Marlaie Tainahra rurrrr drr rir dr rerderadrr rxio rr CrUb. M.r. Trmahr. quirre lasirnniar I p ir Arngd por nuestro medio su incero arradecimietr or la. entusasla acogida dispenada a sus productos y En sua .nr d r .a' iti aos) Mre. Tmabra desea poner en manns Ed o. ,r bdirrprdr r rr de i. bellea Cn t motivo re baja nsinierablerrenter t s rdataminros de limiro eza dr crr hal rl dia! Tarmlr rrrrdr ro n Radar dr Irra y Cquince, drelr mdi,o nr rrisb r Y dem sra !rar ientos en su estudio dr Ir rtl \ q u' no a Tricera E ddr. tlfnn F-6771. Peluquera Marilanez Lr, ci daddr belleza rein!anrr a mP! m-derne unr nrci-d rue pracicr com r oIb l dd l ,dr salrnrr b n~1urrr 'o' l ml' dr Ir Prqani tnirr inenr nr sl c~r-r dr p 1rrdns sMs r sprealizados rl rrda no dr los diminto drarrno en su estudi de 1. rlle de Neptuo nror 409, c ; Cuando Vuelvs a Encontrarni ... POEMA BREVE Co drin,,a a eerrnr m er. irsernibl!. tinr .n ndirs m, ,ln o con-t idl n ,etadn jmrd de d tlr rlI strr, -a p.las mcrr i miento de una 1 ra i ri lda -lMr -,rjr Inn drrr ~o s, u¡" dr! rj ror. q., Ilamra rnrdr, hrbiranr .os., dr Su, lrr Sig.enhl!rrnir ~V1. : n drl rpr n, dr.denrarlr blrr del nas ardiente y -4 no prdrs proyeTar jan,d namor .r ,r rsa ir!,s r.damio .er \ tuyo 1rnrr a 1r!rr ads indfrenk ti 1d ri o d]e o al,,,, prrp .dr alm l b~nLr Mit delurr. Alanos Inexpertas Pueden Hacer ¡in Delicioso Coke Ahora cualquiera purde hacer un delicios cake con la harr preprdlyrllwer. lo hay que aadirle agua y hornear. Caller akr Or nr la n rr hr rna ra.dar que rrncm-rrp,. denrr dr cada lata de Nayflower Cak cr x hay un sbreca rn ? cubierta de Choiiilte .Nevad dr Ai-uar. ],os cakes preparados con MayC.Iner Cake Mx ueta casi !a mitad que 1s 11s. Son suvs .s. .y sabln d1 Cake] .DH Frrd Cake. Whitr Cake, Crffe Cake Egg Pancake, Donut y P¡, Cri. Estan o u di posicin en los mejores estabolecidmentos. el'I VELLOS Fruta bomba ncialral. Exlrpacrir rrdral rridadr. Huevos con menudos Lirrpea y Tratiret Faral. yrrrrrPrdr. SEORA SANCH Arr hirc PI-ns. SAN NICOLAS N. l§%, ALTOS FI. d, 1,,,h, Crrlr r m!ida Recra S.ppa. dr Ala Erhar o1 Amirrr--nd urto eiz aet, n & -1taz d,ar ,, e1 8 re tsd, a] ~icd. Argredespues t, cardi d pimentn dle-. dii lrnos de ml ut Poner en una sopera tdrs huv'slenbtnr un py)c. e.u, tea redr y agrerar dispio rl rulrd. dr ajo hirviendo mientras se re vuelve. Se le agregan redajj t' 5't nas de pan fri to en a-e te ysesr A HONGOS GRANOS Al&ga eoditio. A 1a a. -P. r,. Aara ea Ir l Carpa rsardr la LO. C l 0 ,4 el J rb a L. R .6 ..3 pli a i-a e ~ 3 di-ssnsfiine. HON2OS, PadaERt. rr arailarrda rlm aa rdridararrme brrrra.rraar barr. rarlrillarrr'. c rad ad. ada e lea Delicios DESDE MI BALCON EN PARIS aGADGETS" o FANTASIAS A LA MODA Palabras que igaifiCan lojeto aneV a ocapric rro.-L. que& ale Pari puede. aventar.-Frirlldad de Alo Nuevo l)r aUra edarrida mnaran -ParI ~ a marga de SIMONa DEAMB OS2,1-3AETINS Rada ramuselina. y trciopeao a dira verdademr. emc.11ia fabricado en color claro par rubiar y eraoIrmibavirapara drior'. j wilty moren a osn, rmAra mir dve, tip. mii. p.rect. lde mm tiend. admi. un par de guantes de antilop grr. drnd.o enl purn c. fruncido volante de terciopelo R.nidoa y deslirad en el h del descote de nuestrvestid saire, e transforman istant mente en una rpsa. Tambin ma Uted en, rcualquierap h.cerlo l a. .tirne un poqul habilidad y de buen gusto. Nusatras.abuelma han llevad da,. en los diau frios, un ligero de punto tejido a mano, dib en nia Irma rde r.r, pas ~n lo~nr de iribrngula. ira tre costurera de la plaa Ven s ha apd.rada d la idea. ,u diaboic. manera-de sofistid todo, harta la am .n riiensi decre td. que t.1 fileb e ll desde abra unudado dentro descte de un vestido de noc terciopelo negro. ¡Quin le hu Er e iodas partesa ehabla arh orapiel ira.rnomempareira haga falta explicar a ustedes lo qrue gan"gets' quiere Ad mnc. Pe Porsias rro Ira ir poa mer para que vean que yo tambin esmry rl1ronrrinedp¡ i alaiinia.da lpalabrejaquera mo, aa 'rmo y "sex appea" no viene daNorteam ia, que "gadget" e aa1mr de jeto nuevo, y caprichos, nunca visto, y que prsamente Por ello ""s tien 1a algo -s1 como un regalo que .h.cem o.ootrosmi.moa. Yo no lo que ocurrir en Nueva .,rk pero.justamenteen e. dla las v'irinas de.los comercianIe dr Parirestan llenas de "gadeta -ual mms divertidos. que adpln todas las forma y se adptan a todas las i rcutancias. do epo nl i de fIvnlidades de un gran moiao, hemea visto un collar, absolutamente delicro. q tiaene ademasa 1. ventaja de se' fac"LisIm. de cop. Se trata de un collar confeccionadr con una larga cola de visan y cerrado de costado por una enor. me rsa. tan perfectamente disea' -a -la .t e d 1 tlnndlraup"la radaUPa. lEreaaaldalGRLES! Instituto Nacional de Corte y Aha Costura Los Ultimos Sombreros Sitear.Aallrca Frrba.dar Barrr.a La mujer e caprichosa y siempre encentra quien la satisfaga en o. Queremo-InTormar por este medio a todas las profrras de corte. ocrrenca, e por -lo que en cada estacin se r r n rr ifer-tilos y que deseen ampliar sus conocimientos de Alta Cstura, rueyaa rr comencorr que complacen a la mas exigente. La casa de modas d, Branda. zadrelcurso para ensearles a cortar los modelos nanticos traidos de y T~ar, eatablarida eneptuno 2!1, importa y produce los ms bello Prri por la directora del Instituto. sombreros de ada temporada. teniendo siempre en exhibicin Is lti. Ediflei. anraa. de Gres Na313. abaa rr que e van d en los centro .nla Moda.r Ahora acaba, de recibir Preciosas modelos Interpretados en lindo, Detalles e Buen Guto tercio elosci todo l. ancoore y wttlos de ltimanovedad Detalles dle Buen Gusto Esa lmparas de mesa tan lindas que isted ha admirado en casa de Consultorio de Salud y Belleza su rmyo, r segura que son de Lirpara Oi., la fbriea de limp.a.r y pantadssituad.a enAguila 507. casi esquina a San Jos, y visitando A carg de la dantrra MARIA JULIA DE LARA, lirCirujano rte&dichar~. encontrar en .ella l oque suexquiait rabur s'" raid reclamando para su hogar. Ademas, si usted la prefiere. se1 larer de Este Consultorio de Salud y Be ciones femeninas una posible iacuerdo con su disea. C.n,ltels sin pena, puec, sbet o muy lleza eucSIpr lustro& llen un¡ fun&¡la de la rigtea. Por esas razaamables.n cios londamente sennes es conveniente el examen y aida er la papulars revistasBo. -rsilta mdicoa ede el .ni¡ de hemia" y "CIrtles' responde con et. trastornas la salud rircipamente divulnap 53rZ.Hab e ones an eg niaa -Y on la blr. arrprera prrelarmentoearr sa. ~1amnta parn nrmias da dilarir ir! hstr drnen1Ipe ra %f .resttio y perficrnam!ento. Creeriado de buen eprara, lltmas con la Organizacidi Mundial linmel indicando larnesidad de la -Salud,que un ma en~rl d divulgar ciertos hechos fisir. rnociaieto dl cntai. la iran. aIrar. Entonces comprenderia que sir da Ira a nrdara tannarnr r run fenmeno naural rara roditarian habr de redufddarenel grnrrmn ro meoramiento de la espci. Laa tar rlalimntahj. artraa podrin. dr-Ig.rU a la ira. nad. Ura Etadiarar. Hrlgaja. rrna MariJala dr Lara. indira Provincia de Oriente-A r iedad riujan, Calara NR.110. ntre a. d. 20 alar mr 5pie de estatura y se, 4. Vedado, telfono F.5096, e corresponde un peso de 115 a HRran Cba. 118 libras, segn sea su t or onrr as 751,,]L'X. Cpla.rra. PrOvrniartituional. La sobrennentacin de -de Orlara. -Crar qe rm ha lnce con su mr a --nta en el enternecido su amable ofrecimmrn. lenriaerrerrrln-asaaora la t9 r.de pnrnmbra arbilr, ra.tidad de 500 calarlas para.cada ni Dira ar lo concede bendilliendo v.a de 250 grama, o un cuar ( .uaro r b e uara. to de litro, esto es, algo m de un 'u, O. Er.Caiey.-A A rsu ed a vaso corriente, que gtneralmente y saturlarrrra neroponde un ir es de ocho nas. Batarla. pues l2l tabras.Y mr adladaan torar uno a la hora de merlenda 114u preciso aumentarmar lo me.otro antes de acsta're. par.anos doce libras. Si su digerti. ar dentro de un rgimen de en. breaa arra ar nianjarla raa noorein. Ahora bien, aponiendo el mi. =bu~ bDn sri. lar da ade. rarabalri r narma al igual que ir dra al r rrnra. las dems condiciones. algunas parynr sa ,,,alana arareraa mrir, r~arroaumentantri= ren rl conjuntanarite aedio litro de lalmuerzay ya acida.rnacsumen chr ea el adulto y on litro en1 la la antidad y la calidad necesaria adrairarncal -lo ritan nrlaritrn de liriht. Esta -1 dato a bien ra muy berficisa para. n. conocidrlaebe estar en relacin .sevare e saud,7 .con I ~ ms .m.eativr-laud. yC .I..aodicies pariula ares nRa.moC. BaiIdca dr daaindividuo.ReitotrPara-e. i rrrrr da aaa l rarar da' la Yrrba rirtd. r ra15. r M be ana da ran lrraaarl, rer nr rcarta. y la co=rendo u M ngu onlo iNN.n ,ne,.Ic trcant mejr m conc PrOR~~~~~~ rrnriis. laaiaalddaerarar. prairml.Laairar PROGRESO ,aa .raa.a rra. rnnteiran de las necaremInr lnter-' arlir pernar. RADIO PROGRESO-;.a a.-r. Lr am r a -rrn nMl lar. La Tricara a'dCienflra. -_ _ _ _ _ _periodo de actividad da lar ur rra Vllla.-Crfiplicida. Polvos Para Cada Tipo Ea .deber que usteil tine na.racongo mir a comenar su pra arara d bellexa in prdida de timpo. Paira pan. la rara en tdr. lar t_.a y matice unar" par lar arard pirntr pueden meclarae par producir el tono que mejor armonice con au pieL Orden la. palrs nspcinle de lanrlea rl th. di arr Rdarhez Mela. de San Rafael y Amistad. y quedar complcida. Dra. Mara Julia Ae Lara C L 1 N IC A PRI1VA-D A - ARTOS CIRUGIA PLASTICA MEDICO-CIRUJANO Traltamirtr aentife de ra rallO. aUprnlu. -DePIlMarla Caeaalta diara dr 3 a. a p.m Calarda l., arar Pra e y A. Va.dad -TIlfl. Ya5m A R T E Y DECORACI ON Orientando a la Mujer Losrgestosrbuseadort.rrntiMastiraralIdhacleidoStyr ur a.dorr rr rralzaaa I par.a u .rr.a y riddo nr indio aalldrd. Mry pa r .rr r.PrrI: d falta de roce y decarrcia de irdoc da a. a Irn y. aml -bunr. bitoa. irtaarM d signo. dddistinci ny Dedicarre d brnaa.ncarN1derb hacare jar na alAd de barse los dientes es de pr.ao guste u. I ¡-.l. ant. Pued. --y una incarreccirn en que no debe .ion --ceder, .¡a rd:ddcd ConstituyeU. especaculo ry ~a~ ,ruc.ptibidader. ; U r prudrn.1 .x.enara .n do. n nabl. crls ala reuni.ones frecuentadas Nunca uda las crani¡-pir un por g9n11con luxl. 2nex-1 0 1. rrecibida tUi.ad. -1 %~.n. azquepuedaldculpa .lar.nnPuea rmp rada l qrd bromas un tantwrp-d-. ccepnee gaee esnul~~clc1.r.a-napridrc.,LrPCuanrdo u entre a r -eIe ena men eliavr agradroy-por darta presenta u.pa n el.a a.,l u n ce, s.da abiert. Ofrrla cerrams no recurrir a dichaa mdi de la equiv &¡e a lomentar i duda comunicacinr dc.rc.dol gesto y permite.rilerir Hay prsonas que tienen la PIaque .trata ari de una atenci nr a cst re de intervenir en una convencionf. discusin sostenida por otras ru Quienes ll*ganra ,la Iclun~-pra en u prrrra .Nada rt-lrIadA tar al tre er el miamo iinsaan. hacerl, nl riq 11r1 l ir rr. drdparriryqrirnaa0 iam ha.desperta d panr elrra, Nr c cen .1 ir .a .ar ar barra, n pterrump nunca a quie drlut saros que molestan.a l demsa par1axpr1ar uapliln propian con su *riry u de pera.ci.n r a. au .d frmul unai por no ragrar.urrlrjr. pregun t nvi.ello. "Goubaud de Pars" LA LLAVE DE LA BELLEZA PERSONAL La linoa de productos completa y de m& alta calidad que hay en el mercado: ntra r Rau rat. rem. ar deac. I1 'Cra. rrrr N N11. Ja irrdr Er.r.ad R.rraa", sa poli, preparadosrr 1l nvirio ireara achri rda.rirdr a radat lpa dr rin., Se vrndrr.hrra.r .u nuevo local de Gallano y Concordia, antigua Casa Erma. Par. lraamla imple~a dr cut¡%, a espinilla.,rru"a, y imanrihar dr la pelr. rldr rr ir tnr ionurn. p r. ld U-135. in daIt Cntirairir de B lra_ II0 TONIA. Fajas y Corsets Lo.nueros modelos de vestidro nos indican que s necrr y rio btener .rr buen comel que marque la lina. tan variada en estos momentos. Maria Prra da 5rrba drr, raLr tarmoa que rumena au r. dijo segun -r conocen su§ trabajos, ha.Irido en u recnte iaje lo ii. mo. modelos dr a r elete y faja. y trs ue ejecutena rr naagni mat.riaiem,.r como los braderesi de tu e to y encaje para de tar. de y sin hombreras para lo% veidos de noche LEMONNIER preasra un a.rrit Pidara in.rmr.e par rlmtelf.n -.arr araar turnos, o ved el ay"Sda dr alrp. bar.iadr r a la nalie an R Brl 25r ,ntr Gr n y Aguila, alma. ag cor el bluna d. deparla dr HERMES Jabn Vera Wespin dihara.tei nariachal. mwcunania noiedad -irluo.en e al Parda El jabn coloidal VERA WESPIN omalona una revolucin en el nain.ade 19ra! pr de la higiene cutnea, pues limpia profundarente sin nutralizar las y nr. est1. ml.nrf densas de la. piel. cosurera r ,. invenado" uno Porla pureza de sus mpornentestndincado en aquellas cuti. guantes de deporte de piel de Sue seniblr que ul prarna en forir alrgica ante determinadaa acia y de punto de lana, pa ra a.ar ran-tenidas a. lnr y cmitincs de uso corriente. bados rnria y negr manda. Pararbi.dr bdtarn rpn,.alalIpuIIidyna r.aaferci.n. rayas irrizintalra, 1r que t ra dela. piel.m insustituible. forma notablemente su aspecto., y Ula~ cmar l fuera jabn. frotandos uavemente el rostro en un mibs hace inustituibl para animar viirinto de rr.cia. de abji hacir rriba ienjuagandoselug n r arbaUn traje de ski defrlasiadoasevero A rter.gua. da gabardia ngr rom l. oda 1. T ricos, a meno. que se luzcan 3 vcon un traje sastre matinal, aia-r Antigu de Valdepares biaargrr cmorisnasuponer. V Iierr, al r.1rmre uto.esPara realizar1 .a invitaciones de boda. fiestas y tardetas de bautizo, t nras propone un callar unas penes precisa conocer lindas modelos que e eneantramn en la nueva c a, dinte'.Purr.lia da r aa u raa con el nombre de Antigua de Valdepares, reciar abierta en la rlcne de balar. nal s rnaivaneteverde arean Nicolsetre Neptuno y San Mguel, al lado deLa Filosofia. donde y~l, dterew que v laemismae pueden apreciarpreciosoas cuadernosvi muestrarios de lasmagnificts.ra,anr na trajerita sencilla.quer o* oiquerse hacen en sus propios taerg establecidas en Murala. un eegnt oiete e .kt.,l Toamb en &bende recibir ¡os rosartos en todas 105 tipos y preclos. Upanbeld de musrlina.no apaChaqueta de ergiopeloa ramada r a rnriend aar-la narira. narncl rasir reiosesm padrodar rc en si como ningunarnovedad a ata rdernrcd .b ~ T aia cora a primeraenrtiulrreiioo. pero li va atado al tallo de una rosdeerilo y que esta rosa (Creicin; HEIM) LsHre i .eiairiaiirra dr o. e.dra.Los Hroes Mximos ta estoeva-enana, ounfeoo mimo su tienda de frivolidades, ad ln tiene una coleccin muy interesanLas que se sacrifican por un condena de miseria y menosprecio; gncaantd.r, que lleva ,r .entre]a que preier, personalid,.¡. mIrra n ahe d nahrrasenici un auspiciosoarmde una de los mrarestiio~ia¡omairen¡, un cinturon en Irma. dr paracin. amedida.q arrrciendi. bi: a er lera. y hasta e lr rla. fi~ de1. "Ciud Lu ..,rar rmelete, da atilp en colornaan aca iuna rad ompleta saleba y horia en ciertas ca~a. Perugia es el hombre quedasde tural, bardada d dibujos chInesdad, lonmismo que r'subiernllas 1. Ell. entregan .u idr para re.ce tre~t. n lrosenayrorymdlo;cinturan que sala nTaraIras. Snrala. santas, cibir el pagadesu denuertos. rica.del mundoyes e~ bab qurdrdrirablemente con un vesla.consagrad. .aa labellraYy aa Srrir.birarazna .quela gratlricada. pariruanda .aaparoabl. tidda.coche,Paroque lo mismo ciencialrs constructores de la hutud de la especie rraendier al mente, Porque rpunanp-ira. Cta a puaeda lconr raun waer y manidad futura. mus all y recibiesen en esta fore qeosoyrsurirla.-Pu e rrunr faldr da dporte, sobre todo si t hroanauaticr saben ir mar ensair a aro .dravni. air o r a arra ra ah arel arras de alguna casa de la muy bien que se han adelantado a S i r es que lar r anagran. bien, este zapateroueen su ofvd pla.aVd ,dafino-tria dra. las generacionIdel prente, que des aras de era mundo, las ms cirtna asa tera ru ap i aaad q mrarrpii d aramuy pocas quienes-a a a yura, lannadabellas. se realicen #ame Gres en t.,aAta urda .un tr-anrhe ., paar y nada es pran de los estia influjo de estmulo tan odulto ra a dla dr adpt iad Otrocintrdel mismonMidin t = n Ususezalar. tes. merececian y misterioso. a unana aofrece el espelunantei aspecto, snar de muerte despus,t ifrieran C. C. VIGIL a primara iria, ar aIrar. r oardra da para la que sean superarrriar aque la le Paca de su ticsas. de un reptil, hecho en peepero efijnoe bien, drerius de colores, incrustadas en Productos Folipil llian. ranraezdr batora. perlaa piel dr iguaa.u .rr. ir lune finas. .Me dicrn U t s que esstrate eo i ron bnhade I. Er.aCuando tenga que aplicarse Cold Crean., no se decida por el'del en. erunrclariedntadgt.Por.qu nes a te.1l r¡.cdeg ran rieecoe unngaara.legante, o la buena apariencia, compre el que mis garantia le Rmr. la1 ad sIda dr irriar-rirnegro. a a a apa r T aabi la de mano se ca, de no drollarle el vello superfluo. Esta es una de las venjasdel .da Est mismo artita de la Mila! mriuna .epeciaidadr ad de Cald C-ea3li.L, ri M y una Noche d ara r ia hiAi unoirqueen pequenorecuera propone una sandaia de nhe. cr aiscompl iadas sacasn rim Es Tan Agradable Lucir Bien, a ae maraltoan i b.ilnaaairiarr.i Pir a istasrllean, en ropaarr-lrae.EsTnArdbeLcrB il. Sn-de pedreri.s haciendo jueg uon e tos diferentes, la ropa, las cacerola, un calor del vestio. Tambn-ha an-c a ora ma. p aa. *. .aapraae orr tea ira p rdar paa. ari .tada ua zdo un esca-~"tlucirrtl.etamvyann P ~aa aaiayaariadsvertidaper. ada na nan rilqant ner bolr es ntil Con una toilette da -Sara a. .-r d e ddicartei a a. pla da ad. d charaynredn ra arna dnra oChe, y ra, ndrhaceaun.despecie de rana. lr ble rl brrara.ia. raa ba lneo. lirt. ra ea ra rd tmirra llr rlr raarmonarIna. reaaioxir ala d qu aaa, ol-p-EtA. rnayIr Vn-o. mrd amr-marlaarhe dd cha en el mas ocnenstiostr-n bien al sabernaro br-ira,mia~debe ,. 1 clsoste clreiea que me Isaaode ¡.s d.mascs br.lhad" visitar .1 5.16. d. Ba.¡%-~ITA", d. 21y L. Y p uiade a. e en .re e s .dr r y d estina dos a contener dad a n el telfn Y-sM d ed .a cada e era at dr prar ba, ereo in niloa. "Y nuestropanuilo, y todasilas mpre. atee)a&lr.que amcabol].n~esia, y mS& codette"del Segund Imperio. eje. iaian rlidadra ra n. -Iraa daba rad pl.0.tasa ar1 alp aa .diir r-rmuada. e piel de cocodrilo de un E a OdA n dara Am rama rand a aar. ViaIla ahal rrr-drpra irque dan un aspec-derfranela grisdoracnbra Ujada to inquietante y serpentm. a lr costurera. Y tantas y nia tra, tel y Pir masinrocentes del mando. Heas ml que horan mi nrnia -Ramos de Novia Iluscho en negro resultan dde lurlnacauabiEai st4 ,alasrn "oadgr.R m