Citation
Diario de la marina

Material Information

Title:
Diario de la marina
Publisher:
[s.n.] ( Habana )
Publication Date:
Language:
Spanish

Subjects

Genre:
newspaper ( sobekcm )

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Holding Location:
University of Florida
Rights Management:
The University of Florida George A. Smathers Libraries respect the intellectual property rights of others and do not claim any copyright interest in this item. This item may be protected by copyright but is made available here under a claim of fair use (17 U.S.C. §107) for non-profit research and educational purposes. Users of this work have responsibility for determining copyright status prior to reusing, publishing or reproducing this item for purposes other than what is allowed by fair use or other copyright exemptions. Any reuse of this item in excess of fair use or other copyright exemptions requires permission of the copyright holder. The Smathers Libraries would like to learn more about this item and invite individuals or organizations to contact Digital Services (UFDC@uflib.ufl.edu) with any additional information they can provide.
Resource Identifier:
1915261 ( ALEPH )
11968619 ( OCLC )

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text


"El periodiorno es en In eiter. 119.fio, al gervieio de Ins iffteno unut profesi6n, en lo interim, reses geverql" y permanent"
an mcerdo io". M ARIO DE LA MARINA de Is sei6n. El peri6dic. -ita
Pepin Rivere DFCANO DE LA PRENSA HE CU BA antigno de babla castellana.

Alive CYJX.-Nfimero 11. La Habans Sfibado, 13 fIr Eaten de 1951-Sailaints 6tina tsindo, 1,eoncib, Remigio y Vera6mics. PRECTO: 5 CENTAVOS

IDESEAN EVITAR Aconseja la.,crisis mandial Tdpidas medidas de En pefig'r
Expone Mr. Truma'in un o de quedar
QLT, ESTALLE previsi6n para fortificar las industries y el "I
a onju
programa de detensal EL A COI 6slad junto a W
NFLICTO' comercio, 4ijo el Dro No en la Junta. de Economia
Gemiontim 11off Premiers El Banco deFomento Agricola, expizoo tarribign, pod'd acelemr-el
Por $140 nifl mfllones' la 2' Divisi6ii de, E. Us
del Commonwealth otra desarrollo do nuestrate riquezas y do III produccitin, y atervirfi, a In
Pide .1 Congreb control de preciox y E, hiring; re-nitin del- 5 Grenades par, ra coadyuvor a In tiolucitin do los problerna, de urgencia
I!, Grand- contVingenies rojos aan7san baria el
1.000 000 de hombres y n-Jerria on el eje-it. WN- ES NECESARIOo e. de A-PlEng, .1 parerer, par.
', --t_ do lo Cm."d 000, COOPERAR TODOS A LOGRAR EL EXITO DEBno a,
4.000,000 adicioned" para fabrimr nnevo vluipo ideltibne, Wall 'eal. los oldados aliados v lanzarlo, ohre 1. -.ta
=dnex ffispaprEgiens fint indwitriales y comerciardes, a contribuir ad riniximo
SERA FRENADO EL.A12A EN EL NUVEL DE VIDA d' I '" TIENE CHINA PREPARADOS 6100 AVIONES
do la produr,, 16-, Iwo. Sulfar, que to intisa de conaunlieforei jutra
Ax -, Iex ada a contesecusneia de to Iai reEttriccitin de lox articulas emencialear Fuerzas de los E. U., Francis y Holaiida recuperan
Trluman, sin embargo, indica que ]a carga parn to an,," 1,1.-, W 1.
defe- aI mencr que duralaw III guerra-1 ri ien- ';rt- el an el terreno perdido y de alojata a los norcoreanos
f,.thI. a 1. Ti-ta Zril do .-' - ; ,J'
entonces del 45% de Los ingrescis; hey Seri dol-18% IM-frapErd E.C."t." a de 2 colinam deAde las que les bacian mucho dafio
ad, I rate.
WASI- N, -- 12 (Ali). and. r-ir-treet PET'dealil-ne, elaidite, AJ
rL Plr- T-ma, ridI6 hay I In d-1 M-.J. F -I terant- TOECEO. er. 1.1 ,bad,. (AP,- f-P,. l ah-le, qIt.
Te"'E'a an aW ennedrat tal -f rien de ue,, din: P. ,a, 1-re.
d.,d, I, J L- P= rde P. e.n A[,. roaah. ar Pt'a d.,d _E d, 1. S-P& d- I-, q-r -11 -1
I qr p,,,b, tel Ubelea, de T11
06 Ve 1111e, loan de GA, MO nagm, ,,,flaener me peads tanner a, Pan a S'PIrd.
a y J. ar etWild. t, ;
lionel de tidia- Y al I=, tiater. I I-Dabe eager Pad, de ri ,,te y l,,de & WT'-r.- --d', A-- L, ,a. 1.ddlnj lgb= m dea afia Treanin an bit I 21 . ld
rgm- xeml. InLIt Ine. earn. Parplrr de xtl 11, St d,
PO 1P1- ilearaf am I a
It d. :r T, M n','-W i .1in I h. -head.
to MI M. I Carotene r, ,Vpt6 I, laid,- Pan Man Peg r enel. tt ,,P. .,6.
P,1 ,% d 11, rea. U. -roen da 1. art. noplin Ue firt.t d, 1, 5r-d,
P-a In rairri trax a 1-1 de AP.
I. en UP, ,.r 1.
W ,,. d, e'el en L.dege ngitla .a I.
UM ni 1- t me', 6. del a-ider. a h'"
-Vlr- Pan, Ea T- I.,
le,.d. bleah, I ,x, Alliter (de r.9i, T'
petu" a a Y I- a, It
dent- d, 7 ab "T.2'It" tnee n .,. an a.ae d- .
"ll.- 1. do an In hit.ri. ej., Mand. tin Eda R.i.) Far. di-tir 1. i.trr- -b- 1 .e
__ r
fire. do n- Plaid- Y q- ne.dPeal6nIkd A.bi. ua-I do 1. ",.are. We 1-Y., 1- 1al 0aeldete. Y dab.ti, ahror- --tPea,
--d .
to
do at y'. a a. del L.m. J.ta
jt ,,,rd tax Illrra r-ae"
n .dal at. .b-.ar. dF J jpjg herb. -"e ",. IPI 1-1- .'be
6her, g,- rn a-I Ci. credited. fi%,_ to re I T. a- [ be le'I"""J p;U.= d-'.6.M1" te ran do la. anitad. lCa tnll a'l T le de r-- q- t1.U
.'al x: Moreau Trunin, ,b,,y, qu, is 3,2K .1'-] do di do la*,.Wr d, I_., -P- g,.d .,, h-,
Predid, Llr, Vex ld to P. do earn ke- n a-arr a av
pro IR11,11,111 too I =, .1.1 --x eenpard- n he, P
;Tid ahI.
7 IietAdxqd &a nandeeted- P.66. oetd. .1. ra I__ !a.
P. -reraret. Z'.".- .1tirrem lato .11r. %- ajeew 'P, e a.- 111I.I., IVI
lureenent. Que 1'. U.- I.- d- did t a. i Ul-" t r.da, thin - d. .,a,,. I
A .C' da"I" 'U'.I'6., T= "'A'Aadde XI""
d. d.darE.E.r. a.a do It-- d., di- -- Ith- na,
dJE Pi. I 'PI
14b.]1fT, 9rda d= Ilt Eir- tnat-Pro a- 1 t-- p'--en, P.I. Eilleato tl d.1 ran Earth- Pe, -PV6- --aint-I-ea- 'Ll neenar. nal.l.ten e.rd.re. e -- h-. _,e 'e-l"ne I'm'.
P I teal, le- p- at I% -'z NG.Ihl,
= .mmd, Blare hay A a -4., En nl.d. 1. Eteeadn. Uni.
1_21.111: btdaz d, - 11a
that. ar-tten r- I. liteent nAi, do Ittatial., .0-a, Hananne- r"',
wrintart-1.1 Interea. n.u.. I Eall q"' ead. Joint I" '- 'r
ran nr In, eartritheyet. r'
do ;O.I."Eleen tnedo. a. ut. M ae. a 'it = Iua, lint, Ittunt"I"; 1, C-Pon"o'hea ot, dive., Sent'. ")I.
ne.F.- 1,dagar -111. Paa ex
can, G a c refa areate, da 0. In ain ar I .1 W Fneo I Marrialiana plura It, d WI, de
a .2 as' -'a he .Id. d, -EI., I II
maiden anaagqd a. 1;. EX'. finate. Meant ', ,,,rd,,k d,, fiew- N-1-real, doator do y f-,.,
d.,,.L VIEW "2.frt4.'- Vel 1, ral ura I. t.t"r#.dm Per I d.P.r Ereand. Dintaii'a. nottiond. aaaer Ina Tom. I I re, devele do la, contain, I Ir P.- da--- E .U.
1-itad. teold Exanbi per,. tneoeod- earn en-an. L: Isaiah; Carl aaaftU7 do We- Trnaxaoxde, a to. -6. earetiontra taerh- at rall .1 .1 -d-e P-Ir'."
Pan pelinbre. do 2.gg laa An. .aid" -a doe.-k.n. .1 -Ineol. donin stabia, a. U6., .1. 1. -nen,, J.i. a In. F4,tadax nid Ja.U, d-or GaxPa G, arIlb- i1ftent ydr.: I -._ car -I,, S-1 1 1.11I.rx- d in O-d- nattlax an Uhaen Itt eirePE.r TOXIO ta ban It. Irl.
We. an el 1.1ae. r.e 1. 1- ., pr,.P A, re e.,.=
ate nomea 'Aliados controlar I. Urd. d,, al;'gto -9 1- P-t-P -- P I-e h.
1. at, 1. Ingrex. -6-ijarg'-X tr
it. Acuerdan los Irniderela an
Z?!!:P a d q_ h- 1. he .1 fie'. d, 'r li-. I., raj. n Ire- d F
Id"dYaa
adatEA
'Joa
irteas
tat-6 lql,, la zeter, 'I can Unit, do Chirte do -1- 1 .,,a P-1. 1--r- .1- .-ta-le. AU. de W! 1: 1--1
qt, .vairb I d I,
EE fli" t'.e ".In P: 1. P- jubbeele. or grig pa, de la, .11 Wd. 'IP,.g'. Par 0 -e. IP .1- d, C,.,, I, I-p-P.bler 11., -1-r- d, 21 rrt. t u. %.-Eeae. W-1
to -1 -,ro ad,. tne T"' 2 en d
,u IV=: A,.t_'fd. a re EI'material"de valor estratepeo J.6 4. fla17r.". "I'T C. 'P X"p.- er,.1- la
i. I I -- Tia.]. Y,.I Can- fr.nt, ,.,a
4h, evil '.Ti t16111 In, If ntre a to N.mr.] .a P.ya -611- 1 d' R111111-1 11
Ffiraft. W)UH. eab P.rd, a .1 .0eeTrie. Noratlintico.yAel Mundo r.roldr. r.l.ann. near-Pt, 1, -- --, 6, 1-- 1.r.d., .1I,
_n .4, .W W Otros paises del Pa&
de 1. afeet. -66 irlar d- de la S-,- n--r. 111h- fle,
nlrja 1. do.
a,. I ear drelat_ en a. Libre 8erim lnvit 'do's particl ar h ell control r.inna.
1, 1, del I~ Tar ftl !p e A da he. a. -rap.r- r.j.,
trade at Jale dal E.t.d. earn no
a 1.11, an d' L -- -du
no.""u'.1 Pttkutdr ad
War f-di. g:
do r, an Pro In ASHINGTON. a. 11 PleP e. d d, n'
Pen. Alto ratio U, &title, Unhin, 1, Gran
it "Trd-It'll dd nri a Penn JP!nadI::
do. ; I,, ,.,.p,*dP real,
thaite! In rentI]mde, a i6n W I rK need. Ait 1'. c,11 h,
do at I d, tfl M I Be Y Ff.rejt, ne "'a resi bl. -dZ"' -nd,, 1.
,ell I.e. do 611 aff rd P.-I. 'I. Ifir ee t.nIe an fideraht'd, 1.
'IIe no V30 e a i,,,r PPIP15tr. dl Ga.
g tn xl, .nd. libr.". hire d'ettr rej, I., all. led v,- fr- qpt Irr%1j1I., got. no Now, ad P. WE,
funi e.,
UP, I a., I.e. an 'a
ug WE D'" h-d-a.
tt a a. Gerran el paso
A I.e. In 11 ain
Ja F. e 644,14'a
itrall., t. I., Meet -1. .1d.d. Part
Ink- M
a"- do C. I., dMI" a- I- had. 1. alab 4P I.
In H.P. one, U. deente, q.; H.&I .
-J at onto 1. r,. Pannotiblixe
a Ed e I Tribunal
p; a,;! id. ran. Teti ad., do T,
rdd. Via-. 1-11ttr dr If" 'a- '"d*T1.'a
firm Me E, or btEP. a, Ar.
an Per, H.,PiIPdar' T.IlTrh.,
Ina Sit, I dL P.MIC At. r Sent;' M. an
Otst do ear.a.-,11, d _d -& ,6_dh- "n2nii. P- canal de Berlin
V, Eri q. 16, In CorPer., d- A. a] nonain:
t NgrnnJ I Zyl: d'e G lllt e.- it
Into I= L le-elen atan a. ild6n d. .111. .1
u. Pradq art. nfl.dt. ItUribea
--a- 'S "a
It,, nag at 'i anIn polnif.,
EAPPOfill X). alloWer It, la- WU xi-d 'a le It W-., .be. 1. r.rrater.
4mw elire. Nuevo thenovinniento de la
ern".1., I., b-. Dosig"ado 81 Dr. C Am P= a: d" Ch Ed"
".a'. ae 1. c-I 6 Vlde ri.1" del -"- Phl"'Pir' "guerm fria" sovititica
a- extenaian. OMW in Tja Noel. I P
r,= inn do Secretarial Dr. Motaira, do 14LIVdd P, g.111.P .1 1. E.1h.
:!a, """Pau- = -rN Pnri nn he- diet, an.eEzl I I ahn %,,r. r;m
V.1 rhtj .tar- 500-ta.-In-aariel-PI-er'. BERLIN
I -T-- Pne, _, r.
& ,YFY E, plann dai rhPax ilrn.IE ,ra
tifft. or 1 8,,-4 1. E-6.
or extena. In, ti Alnert. ana[ I nII.r Pro. 1-fortillfit 0-1 reginale-Pax -"Pt" -aridaln d, I aPa IPoIn,, W, a. W e. .1 fin do g old'. a de I.,I Ran blie r.,da Int), I -e a, ,dd, -t. .1
r.ada e atiallf.n. 11
Nor,-, -iti. 16 a 1. Z11 11-21re';'Zi I.'. I tab a A in .1 far 7 P% .a.] q- .a
le r.r.ad. or, d.e an -1h.1de. .1,
,Urwne rit seni- xanlhaann- a '.1. dexter J- -ndt.4., lian, 1. 11 Irl r 11 P11-111 "I Ilanntbl j, hUya,.a 'M 11111t, 11
on aA y ,,,* do C. lat 1 1. .1,16. ox W P I r- r e if
-1.6.ne do be. 6, h.,-- I,- earor,- na ,,, 14M .,.r. 1, rP, or, tr, "an
do Ar.laft. par *I% Th.r-p 1 41, In ea la.t.brnd.1 PrarMI.Itt,.Iua- ed- ,flor.Ye- rrIr.,.4. bre
Nor gta jncIax
dxf"& Udatd, X I ttirldertn .rl
taxi -6.64&LA. une'. e1n, Y ran PE U
'A R rat J': nL It, c-pete, tonforinia a We trat x1eai on, ,, I. .I. altribPribn int. Ulg' dirrntej . del I, an fl-,
k; de I U& y de a.Z'Zd1W-P en I,,"
old. nw do 'a'
It anit 1. nra
U. d, 1. 1. 1, a.-6 en .1te Nnnaania e.". RM a re In d, ad, Xarlal, P, 11L.Inipidid. Apen- 13 26 at 1, ,,h, dC Ae-nd, iIa--ent p 1,
wo- .1 a, I unit do to .-.fee d. at pereenttt, Anei.r terlet, -n _,, 1. & do W.PJ,, trejih, de I,, fl-Ar, de Almat4=111. 1. W HRIGTON, enern 12, (WEE 1U. ea d. dintite.66, AnI t, I nlj_ % 1,,
a. P ,tanx ,W, ex 1. pearEu, Cl. it=iiidee 6 i C.Pat,)., Janie Ela.-It: C of,. toultat do tribal. g.gf- .a -,E. P-- bE.,.1g,,.,
xnl do "Iqu :,per earn.

a
4. an ftN. '.I.e. q a fF dloae,,d I "J.u --eadn P., I.P. ea- del C I do
Adoptan SeVerst, inedi I 1-bu, d1j. pto a at. d = 1 "Unle.
d:. I. le. I. da' 7'. In. u,,,,., M:e, ,The r -P 3 e 1- Wina, MiirIIrd.'P- -rr
,n Panami p.rat do. r a. d. u In In Ill. Inidertle el Par U tile --r' a a. P. -a'. any rate al ,,e.r6rte, C ]n_ dt l,.C
1- [-.4 dr I.d,, a] 11-e. a- El h-p-r. -,rr d I
It'a
Ir.e- d .dw terne, e I KW I do d' I S-,.da w -]-- P-11-a., -1hart. y d., bar.
on, do 1.
In do h.r. .&ad. Co., sN. Zfldhe apidembi do parlillials III valid. en 1. de 1, Unlettered E 6, qnt = R. abr, a] final
On. de 1. tatiarde do 1. n grand., WPn- .,;I 'pida,
re. ,,.a. ailaire Y tetrad. bl, el. d, Ii tel-66. i-r. -rg, pt.
,be., de ]a Ine, a.
ar-A en raii ed .1 3 1. ea-Pt.6. de Pr.ble.
M6, a 'r eitall,a. ;d df. -W,,
out,, d, U.- L l Earn 9.4ore. P.I.,.n an el.
ea P a In 11. PC~ Urld-' itl,
41, .Pit&. In de Wa Q.1.
anatrou. tou. r, = tda 1. arnk .adIaL 1-III.7Z. I.~ q., I t-,P aw It' ',,ed
'I 3d de 1. P-Pennat'r-, q. e- I.,
WIM11-da 1. ea-da i-A -mad. 1, -- I --- de en.r.
fiffilit 11 1. do a. 1c,"* q-1d, d. tine I., -Jt, 1"l- ,"-6
re Pthan a, I It% Pill,
.I d.1 So., net. "a"". lintel" do T-loo atdnx, d, ,I-, d = Ed ,.a. 1 1, artent. e, Ittfi-, -re.d., par il- ,,nel 1 -.1 rer- h.- I da
.a p. a "' "' darer in., nrtr al, I a 1- .er. "Ell".
at Ifleadn S-O.H.: .1 dr, t.r %.d naa able,& a.
a.I. Mae- Bar. 1:%,t,* In= d,'.-,%EIPax El deinand. lahn d
04, = ar, 1- 11 de 4Didlqlf ., Frodriterde dal e-016 aro I 'emle. a,
re at l- ',I .,r,, h- C do
114axie"'j, he'. 1; A, d. reru & O,,hJ il d, .,b.a
.,. gl- 1,, d, a "' S' a
Sale tar]. all .1 ri. n= r= It- heele. mi. neid. .ealln Xa, diaI I., el Weni. D- Ili I.,t -, e;,
'and .1 1. 1.
M. d2i 'Ed" ad do P Virado 1.
r rh, hlbldd, r.p,. eW I J a. V_ gea aefid, un wattent, ge-al a. A eanlln.el,51 d1b-,, art r
11" 1 t:rl. tier, q,. t meet, Pet
exceed b= Vara1.e,':atheO,'
,.b a pa Desean que no lastime a terceros
011, P,
d:d:d:d: fin -.tna rl CoSta:rd 06,0
Exten'SiVOa'grupo,5.,anA*os al d Pa. _8
I. PE Wiled. 7 a I. do to 00 pesos la naeva "'h 1. d,
Va CMO '=. dnicnalann hot, aid, 1- -a ree"i el reglo del pleito azuearero
Rotary'el decreto del e ar
tinnerfe K do. tdberia., de agua -'para el Vedadoei Riniener. . PP 1 1 P 'di
We. 1. d.] litialor son.111. Far- Pebdn d.Eh-n e.or a6
Ajittrieve" Wittia ilila pierea lost Estead Uoddm, [A zonii nests de Jestris del Monte Iw de qu.dr -Tidnd a d.1 arl.rald-r 1. a. Stile quedan pendientes dos astinies: el de cuotas
y ta ,!,. ]Da. do 1, Fnuftod do none. train 6,1- y 1, ea im. Y el pago a los obreens per exceso de producci6n
pa I- -glares iindisiloaradisead. J. Palatine. Oinras en proyecto df an T
AZ I edid. de
do V ar.d., firrard, T,11.herhe
A.*n e tra X ., .1 ', a dxdlo, an Wy. ,Ixdgalaxor de Daii l. In. Ln,
TA A dl L
to do an a le eadit. Iti ha in P., Fv R. Fare" nord. I
AN- I. goal. .1 1,11. tra he Iaaarxws. F del Ca.,ntr. de de ,d e.r uloen d- In-t . d,"T-7f 2, d,,I I Pit- e. f.,.
0 I. P.k hd. al, 'a x. 1. Mo. .1 do G.eera, mi-he are, I -a- r q- ha- -e- 0
d do 1. rW In d. I., 'nalftn'ta. do De- P-he". P _- d,
aid I
r. no1. do eu.rl. de P 1, P, K.rmil d, A-6.
fc. 6I.d. e 'Y
Plare niti. C_ do r' A E 121.11
.rdt,. r1tha, "d ."erxaH: r'da",a e.,hPda g.d. 'd. oi.n Iid.r P.,'In ,en,
aaht. J ne. d Y. 'Eaiil Ed' .It. tara@l. le teee- 1, a,'n At -Je -- I ,5.r Pdl J, At- . deete d, 1. j,.
.14. nae W.raae? 'a d I e E; 'ea -l --d. tI I Jf dal
or italk. earat, to I d. Fit it. d. D,,ra. I -- ,L rade er,. t,,,P: I a'a. 1. loobi.- d r-alrq- rat"' ".Iltd a iY d 1" d ch n Par y dier-d"ed. I rnPart' do S . a. de 1-1. It.eireal d, It-Peark d 1-1 1-1
Nan a Led. I nate.-I.-vi. I- U. Jurfill, da, Pa. Plei, de ]a fbrJC, L,,b,, Ed. d "ied
'd b do l*P, en'd-.1. d e. rai_ no nal
IS P tan I nPhe !Ad, le Ainetielk Irleen.riorall do Enna CI Velxd%, pern h.h. dr, r a Ji = 6 d, .per r,,el 'd- 1, _-,
del,7'rErd, nfA rnitin I t, at. 11 d,
-aaa ex. d tie De It :,, -1, de.I:.UN2ScP, d.e,!,- -d-I a lea ab,
_r" it do h 1, at'l-a e.e.1 r I in nPrIal r-raidel-I Pe'rel-e
is. I P. an arfldn d, "a' r"Rt Plnilb:r P = "r"
In I-- Ie,,- e . . . . . . 'He d, LWa r an do Pa. de .[led a. 1. Pf em de". P"'z D, T.d,,, I., pt '-, N P-111
nerildtnite. 4.4ttle, Small Y eftima- .in eriar. at lPb. 1 ea.,,dd-d -1 a'. I P,
KI-. Ilu a:PUd.d do -frfi. q. rr to Win do reartera d, l n,
KOO Ea P e d, dfi el 11 1
a a. to
-5 a 11 1. V",.dr
1A it" t. M San. Olkin, N .r. 1111= er1qP 11 %-,a Pea
.d,, re, Pi. XIT, tor Ill fer, .1 .- rIn re
pni# It.
Vie I V. a., a, I Inall Ittrit, P n d.1 .11% 1. do, Plead- & 1P.e Jde -Pe, a, beA
.11, Ir. I to elan dit, Edr. intre, .a he. loan -a
ren red. or 1, .e r r, t,- Pea d. W&; a le Anu rl Pre.,d,,t, d, 1.
Ful I" ar U I. a I 't
I aig di. a 'A e rett
11 Per da inat., arnelve.l an .11 Pea, a-. do in aned .1 RPP.Pli rnl ia I -- U- 1, b- inialtoo,
I t delitarte"Ple- I q- G, og- a",
,II, let. Z r a he aid, raelateratnd. T it, I Ed P. d i-,oa- at P -de- Rpt
P-4 an 1. per; -1 !d1 e ln" Plartio na a, "I' a
da .1 1 111 I- xI B.InIn T'leree-I d, 9-1'. dr! Pranitter hnn, Quin. do .,I:'p" 'd "P'NIted "A. ir
"T arle do L"I"I"I" P a. 'Pr' de
guenl. d. 1. 1 1 Hd. P.1,11aid. e Y tier. .1: do 1. Ata.injft N.ei eltl d, PLhaRine.e. a n1a -16- q.enih an ;:tterelar"n.1.11ena.'ra. nlielar- Hannaht-A I mfl.r B.,ka Hde- r Xd k r.-l- I, d '
It,- 5-t. L-. PP., dI R
Left, do I.W L,11-ion .1-ttitiale. in .1. = aIPW nIM--ah'ar5e g.,PddPo:,eh:J1, A-ehnnict. H-1-91 d"- 'dia ", 'G" tl Zd 'I"--. 'P,, S.= a. .- nz. P de a P 9,
heart. ex d.= ,.E he 41 ea
S, rucuenties rrMadrid tI. -.r R.-I.
h. tonannalentatell.: .6 Vat, r Rannexan a. 1. aP
Z I., I. n anna hanban re Pro .1. an. Pier~ do 1,iag L
.U- Pere k. in Pit,. d. 1 E,5- 1 I ran
Oito Sko-eny, ex Haler tenAinalt, en k. h. r. ne. do In rnit. _01 i'll'Z R, d -.IP F -- B. e
I", on h., tra.d. lanablA P di dt l dCtt l
de, dC 1-6 1 I.g.l. e :a,
K.,d,. lte ass., anabriontJoh.1, a., o0w Uew a to -d. alao tCrl. .a egmdr-E6. dl. 1. -:'-,.' !"1_ -.'vE6
tf"". reli.en do Rare, Eanaada 64,addaanxa .Z T tq, -1-erea dalunllwaa r. Par I~ P. dr
ranan e I, timad. tad. E, I I d S
1. one 1.6 lareentod. Par el 11tre, te- "a", at a &Iaann dernia an
do txd doode ratiala area. 1, P,,r, a C"' t"fi'a
C.
E,,,6 en; d. realf. to ,,a da4 """. 11-11- d, -r.o- leati6n I.
ex he 1V aV1In1, "did.1-h1jin 1. olona IW ationallone 1. an d. g- t.-jr.d.- G_ nfier Alb.ef.
,I .'eat hohitten .,dl e,,nonee x, Q n,. Meehan d'efen,
drId, a -14, P11'.r. In ertle--it, b,,l I a
E4 V","_ le 'It- retatrinde he .,Oaaado lei .1 -t-te, a Ed
9 'a. El .fi P.Sax "Pe qPrb6.bW"4 ,a at aip a PPa I.
erlededl, -r1an10,M W' oil. a .a ne ae, El Tiempo
'flE;6dhIEZrI, d, 1, -Pbr. P,6 1,Lr,,gdo par Into ep-ant.r terien dr I., d. 1,
efldal 0 It G-P-di., .111 % u P
tU Pla 9:n -be. P. -r. -r.- -Ir.et. -6,,- p. he,, ,itedn Vida" ";,Illaraniar rn ,,IU! Inez, do, ter "a e,6 n. ftet-t. &I ,re,,, .1
L Ar l 'I I
"T an a a! a -I- note. -W A -11. -1 a, re WG.bjerr. 1. f"'Pa
-!H, mojj ,, I P EP, ed do
I ae, t.d-- fl'e-, I' i", ita. a I. all. I
to tbed. erh at,.eeid. dirre- le, deta, d, I'll ,-1 6 -dt"I rare a- a.- e,,d,,I, d, Pt 'y d a lt.br, ]a prnert, 11I.h- P- Itt 11-I'tt "I EMCEE I r. nfr- re re. teni ran. -1'. Pilla -h"'. a I. a. '! 9,' "g. anno ar r. ltfln h"Ph ""al, "arl .-Aue,. d,$ to ,x-ral y dar -re- eLearle
"' "'I"
rtl'_- ,Y IP a to C I- Otin Itte. I 'it do at are. F.ra en Pn 1-- del Car .1 f.rd. d. 3.1 61. P-11. 1-ar exe. I.
-l".tratialaran". --diAldid -,nWw,-,P arned a P 1 :1 1" nI d'a.- de I., rare, dI rt-Ide -'en d .1. In da lEa'.A van.I., Bolivea Y n ,It. d* E X I J A at. nlki6ta .1 -PrOde, I,~ -bI.d.,
t"te, _I U. ,, Ir de P'hatr. air. Parent .u. do eL a_ rar,
.Jea I d, .- at-- 11.1t;
Zat'an an 1. 4,- NCTE,
zk, Spf to.ROTOGKAB
h_ a. Pa 1 1'. ex rZe" N P.,. P it, 14.1- Post
tw IN& Path.
'a e. n eipi life Ald n V.dtd.' WitionoU


-pigia. 2 -.-. IDIARTO OF, LA MARINA.-S ibid., 13 de Enero al,191 Noficis \aqonales'

Disertb6 la doueora Fraondizi R d 1 AI Chicharito y Sopeira eclebran ci.

soree ci escritor Dos Passos 1 ;. a ctalda NaIn luntes sus trece ahios. en la radio

I -' a'neinetsJ I ee~c ILL Viajeros Tib als-.VdCii En esr aniversar in m
Eeetdnslio antes 1jr % ,,Id6 .de rdde feenre -. le ,rendiriio enj a
desprni4 Jr It guerra .qee, -I eelegeecla. y Ie6e- Rohan en una easa liar Partieron para Miami Confivinaila la n n' del Dedlarada dr olicin la Ia_ '. !n.7en 1a CM IL ~
1, INFORMACINCLUA 1.cece hird,. Lieccee haiti taido an duio ,A bccdefreit ej, nd I Registrador N9 Cuatro inhabflidad de teatigos INFORMACION-RADIAL Par Albet. Glr6
Par bde en am c-eeeeee deI Ia A"lerei dea Mmuer 5. .Iee ee Eele, Itccaelecee. ),eceeld~~bedee le e eeced i 1-l i Elc Ie e dp,, ee! g ea CAIk de iiccace lea
Atiz' 9l P~e' rtl.eleeceleeidee .- idete de L. Aeeieeei e dl ted deec ar Geel a vid a Ea ,~ ae ececi Ieec-eCie
F ceecee"' I dec. aeeet1,, I. I inbcadel ab e c--,e deee-a-er paeee deedd'dcebee ae OeereiecJLeceli
C 1 r, Secceeee d Le e IAleat.C Fe ie'aL r'e~'e cee-d Seil Free .caeAeCll-eeic nccee. eeadece Ude I a C A eeae'd
1. Ir.,. I cecee t, r~d e lcee ,,deece Aeeee ieeceeeeeee dIt ,e A bed Ac .eleecde I c flidt. deee. Acebeib a. eeeiie Pd. FAc _' ee t C e~e y Se "le -e reecc de ebijede d I a.6 ,
1- Le' - 111.ec- -e c e ee cic-e e c al ehic ee-e d 'eeee eeeecdcr~ei e A ee-e e ele de ,, Ce. dee i ec ecib ,'eeeec e ea ee ed R E i rin ora s e, l e ee i e q e p a e leelc cae
eec~~~~ ~~~ "ec-eec -ey eeeeeeee Ceeba" a'edccac.ceec cceecee c l Ceea A ci aeede eleFctee.dcariliecceeeeeeare-Eee erO"'.ieccF.leeeeeccee.idc drecee:'eh ga eeeeqiecee!
ececece~~~~~~~~ geel cc lIe .ece ee-cc deeb"eieece iecq-eee~ee'cc'ec e eArc adeele Fecebedec CdeeL eeacea eec-tecaee'eelflcfleeccel' cecheleeccee dreedieqic,
Feeedcceceec, I~r~ne dec 2e1uceele pee "e leer 'eecia r ee Cede-c A d Ceba edl.Sg dle le, ecicaeee
cc-c- .11:;I "ee-c .ec- .ee .pei iceu tiecc- delen- ecede e1 lF C.e.' 'r'a r f' - e- d fF l e"Iie .I -el ebe ec id e RC ,eeecclcc dcc
eldec ,ec decede III eecu~l delec-ceedela-e l lnj lI irt d. pid
lee ~ ~ ~ ~ ~ ecc-pe cbed-c e ade -h .de-Ic- I ee,.eccrl,- dLel H -Igc decded ec dcc.c"e;uM--be

egcrc'bi ,Iee~ relee e ge IW ".eon l I .'-alnta Ia -1 ecceedic. e.p~d .
pc-eec~~~~I. qeec-c-ee I-eeecc geecececee --gclc~clec "Ipe de'-F e"a A 'di -. eec- Lec e eL Cu-e Se-re b a E re dc Megt FIr .,,.*,,,, c-b cbcIgi A la e ,gi, er, lccced1r1Ibe leec
Ic-e-- ,e "Ie dc- 1Ic urde ea .g .e.acee., 11,CIr. H rduin dIu cd6l ,ec-e Abcc elgceeec. A.r~l: fa-N ed Ilei rdecgeeoi'n adecebadia
eeelceeieec ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ d117 Aeee1ec- d lcA Ve e .ecai Icdceeeeradl r!, r. en I. Eae tc ibe e leerbiad ee eia cc.elcn cc l d ~ l~e ~ e a d L.ue l ceI*"t r. pe ceeb eaceiee
pe, eepc lecc -eeeee eei -e e ecblee eeP,.,,r C cdi cacc e, bide13la iee Ile ecc,,ciDce"-,ile eeapa d acce Mc-ce.a.rFe-ce aoerce
I. .-le-c .ec a. te eedc Ac r a le cccgce ee eeelceCce Porao e n et Sheeec 'I bC edel", ,aec llec Ac In Lgcec d=bbdc Ar, Ict aIreeee aA dece c c-cc ''i cee 'T ec-ecee ceee dccec leceei e FdI, Reeic eI igiecie Dc-ccici Ac' .e.c.ece Dr- 'Eie la. -ee eec qe
re-leeidccteee-cc pc-ce- ,,,eeece, -i dgr,.,,.C ,,-eeec Licceer,,I IOn c-cc-eec-c dec-c- all-eacecec RI Adelic Lbpee, aide- A("Ieace c lie e lec dgeaeic, el cee4- beet l'r.d eic e cceeec
eceecceeeeecefdc-c~ee-ccci-t'-c~bebc aceeeeb ec pc-ic-eeeA El icedecleeeceeeget.,I Se- cIc-eeecd- eC c-ecc Sggeraceeea-&-eeepcaeied A-eecllepceclicelre Eecidccc-ec ai r eececie I AcRere cc ceeece-cedeiecdcylic
p eed i dc C ee ec-ec c-- ice ceeceec c-cdc i ~ feee d "ecee Ieeecec F.- c-e Qeeeee lee ,,- 6,dec e-l P ear ron par Escai a d dI.- 1 pcedee. d-eI ceecl-,ll ace Dbecee cc-f, dee E Ceebe De-eeI lDeec.fcecd c-edce ece- e b .

Iccic gcc-eec er I,, R cecvdre,''cia-A- -31 edle I~ d .cble,,ec-de eleeed ,"Ia- egl.pfe" eeeec--cc c-cd
P.M.0a rti r I pa ,-ra it -c-t~ dIO t .I re, ecer. a.c
reece Ir 1,cca Ncute I., I,3 Are Ce ee-A d.-cl. Lececd c- P e-e ded ~r l gl a ec ed~ad ea, E ccI ~iDu .1 ru ce a r, ,ee-, ec, rac ec eeee-,eelc cc pc.
,d c-ac peecece pceeeecebc-ceceetdeeeic-an celac eW .
TI cdQ e de "c ,at Decec-ell -A- eq, e c-ceed. dd,, ~iceelec,. gececa Ac Ca a ,I r de, Mlec, cc lne.epe.e;dd ag ra Ieetcpc Haai1 ecle i be- cclp lelecA eu la
pu,,ld.-ed I j,, ieqlge dd aelci reclee-r N. Orleans itclc me,3ll delet ee de dc Irle Ar. dt p Le eple ecee ed S.Mee led al
,eeec_' cInd, lee abc-c .cel blede baIlcer D tni r do nei relat6 A erecle" Ac 6,c CeIrie ,1 e I DIla -le rl eae : ge ~ el.ecl dec bc-eedceca dec .eee deal. .ri pAtc Wilbicae Ken Sic WiirCeccec e
ipece dec r1c ,e--gde- Ac- lee" EH- Clec.g & Scee- i-Lce iCec~e claleecldc dc eFrel Acei Ic dpae pclcA] cli c-. e Dcace" Ac1 Cece'dicde"-' I Hbe Ciu Waiecde It reebic, a

'-I ecec Ac ace "ia cc ,' 'ee ,eeeA-e-cee d e,~ F ceebc 0,aaa, ccrul cebe. d.l ,-r,.eldadd.
"Ic t,, re ci lebcite ee-el"c"Ec "e dl vier. 12 cc- c- Lidi CecceIcaciP'. c-cer ce Pa,. r tirn a ezil Acj S Idea; Mete r eeaei, ar eede fe-ece Ac. -epecce qa, le e ee A rl 1-e Sd acrcc e-- eceecd beI, l. ,,! ceeceeec Vint eeep .e seeseelc c-ree cidgde -6.eir Igeer, dcc "ee ee
o2 2 4 ,,,,AIZ Sec-Ac' ci, de Dterg A, P ,I p 5. cb n. d SS I l c Ac Mie e i r g. tcp, c ~e c pec -eb pue e Cadbee Idec,_ rc e-ca ll 1, cc e bc recal cccre
c-ce~~~ c-ceccdcec-eaecccee 1J-eer- 1 51 M"I l Ciec ''-cceel c-ceee 'dld -ec elIc Mfiexc clc-b. Acr-lie TRb, ecc icee-cCcece-cCA eed A cciaCae gipcee-ece de in.d peceecec ig iclpiele ,.I Icac-eec-clnn11,11 ceeege-ie .ee.rcc beege~dccceeA e rg F-e-ccte cdec Ca ic cdea re e c-.gII L.6 Ec-.c1a. rece "caeice .eceebleee dceeca-eccrlra Icee eqrd Delpqc -ee
gc-ecc-ececn ielbe au, beel~ e ADSTCIA .e-cc ceecde icccc ib'ceaecadic-c ecC e-eA-ee ceiale d lecd eceeSc icaeae eecccdaOl rI ec el e g b lcad ecA.eca1eee alre lc~elca qeec ~ ~ ~ I.ba peere. "eccee cc Ie Ic1 1.n .dic Decee .ee ecidi ce~r Fe-m c-ceeeeceqele eeiccdele i-ecl Sele-c l LccaR;becii gldecclc-pc-eceelaci S c -ieaceeeecu geb c g
I-reclr leerl bcccIec e.piidIc dc- El" b.g, d tee Inn~cecce lc Lierrne c-d Ic ece 1,cbieecc Ac- .-lrpii .ehl rld. bede .~ I.l .d
J _ ~ e ar."l 'r {eelcaa c-c c-c~n.,.:. -c c -lie p ace decc d.e. Gaa peeece' e cceeec cccl "cbe eA Ic.
Y.rieire -eaad te l ked-caeeOrc Irn. kle I O b ~e-,.i ,,.r i alfr
lele-ee aeccidcicie VIC lee dere cc0ei d, 1e.el R, trrtiG-eMr C.e.t an .cecc Ac; Ce-c Al- dR IIarial ,I ,ll. I
Co'lnfi".rn"ean pldd ienr. Nab deca q L i lcd cc g. c-c Fec adaAcrec eb. tar cl-, e d.cl .leIa.
icc leer be c- ab C d -cc- liicc- Ceece n C eOR l C'cR ee N c-ep ,21 ."idtt fl C LC.C P artie r n j a ra N e w ,, ar Y o rk6 .,. y i F ,, I; T~ kli i . ic e 1. A li r u ie 6 q
Deer ~ ~ ~ d FerrLe-d.eec ed t'"' dee l- eeII-I ecepciceceee dc- y aa-gte L L.eec eli-ce I r.li e Mg"I"ee iicl-c-ic Icecic e-il c i dcl Ere pec Iareel= ae Iccc e cc eeetea c c;C IA O
'n a1 -e -eedcd .el I-- ide IS c AcPec eAli r it Ore- S eeln ro cr ei cc e leanMscee ecaee de F d.ee lee, dreede d Pt e c tnie Lel Bacebnd rn. h. beilleele de.1e .le ee-.G
dcc pce ,eeccecee P- ree de cc dcee c-i didciec Ac eLeecc -ecr cc- -d Dtice e e c cc ecd ecl Scelac- Mac-deere,. Jeceice =ScaI.cla Rcbicc"'" ,6 de. ccc Seecerdeica. debee-leecI acle CrI -I
Icb d -ice cebgc c de TRiJD deeceeece ee- fcies ee adcailaiceifi agle Aegeic p-I-decicadeeee epcAi.ecae LCPEO
Liearn ir eW Yok ccedilc, irpcelrn,'1'.1. dI' gee- cede-. qee ccccpfaA eeeI c EcQT aeeccbaeeaar.a,Labli a- prleccide- bce ________________II_.______________de_________________________________Cain___erd dl,
dcl -~ cdeliec- d ledgeete cc-ec _________________________________________________n, c-ca~~~ be Ic beei,,.ert.ei~ciJ~ecceitA iccefkr de 19. -""' Edcarda. L~D ba
c-ceeeecd r e .eelte bIlice dceee Cee-ace Ac Icnit Ha- .1 e e cbeh- Pe piia, l.
ca ceicicer ic Icee leedg E iA IIH De" ed ci c-I RDcceicrMnndp.
Iccee Ac didl.c rcee icC-gl mec-cc c-Acedub Deccia cCd. "I"Ia IVTx,.i. en iced ccafac ci dcee dafl .f d ,
cc c.ce.~-.c-- Ic c- eceeeec-il A lea .eceec ~ l pc-.c. ,c'~cc Meccai Merece iit u 11 Y!e b Ae .
I it H I.ccc Acee ee~1eciceid~elceeeeeccMiCe~c a UC Ccc1h leuld MariaRidede Mecl Mr
.I.eTeA llectedc Aecce Ie d.ec c-ce Seea ce e .n c en a-ne ta o ina on a prdaa s be elnd -pl an de. -~ ~e~ eica lee
Hdi ,. 6. "u'_ u_ "" _i _,btd___. dee a d M., end ec, e cIn
Aa d eler il Mdc -leic dr iec c-c de id eeecie eN .e drl an 'lea' neerva C e ta I lr m ri d le n ec ceeccce
'O f~~~~i l i b ~ ee .e.e de aecce re c e d e IA c C e e u e t m i O , I C u l i i l 'j r 1 ~ i a ~ W k. .
ae.icel.d, ccc.ur Ma-l Dl EbA- I C d D F~, aee I I t Pale I, cccc eae lece di
ice,, , '~ j B a c rre lie i e n e i d o lceeie lc ee- it, p"U ce e a ia .ceac rea Ice cc le cc
Scile leer pc Iac .e be B nlaas1'.11e ed r d o ite o J I a c l e e e e Ie c a c e e c Ac ac i e Ac j. Ia cc leeelbe a A I r. cc d ecceplci ii lce c i de
E lId 1 .ee e ec e C i c ec i ce e cc r S c. d e Icen p d c ccc b eceea de~ erue re d e c tar "ed. e c c er,! Itec ecee d e q e e c I c c l i t a e l d

p c ec-F .ie ic a c e A cl .a e b e ce, c-c b ic b c c e Ie c e ec a i e cca~ n n be I N S S c a n e d e I .cl R a l ,R . e g E e ci ,dc c e I e g a i r A c d c a r t lec c c l d e n p e l rlbc I u h h b b b
'en "daie ceaeeec cc inc Icd. ec.d .r d.i."br ia ec Crecgc-ci. IS'. Ar ken bai
Ac~r I, da e c c--C cci i~ de ee e e n g f I i ce. l e -K. r ia d j I -i e .i I. receed d .cee e d i eee ccfi l V a~eiIlrbel e A '
,', c-leeccpdclcqcebcdirpt-1cdeeeeceeeeeb19 5 1bcbec-aebeecbelcdcaladefce c1-q M. I. ce ce e ce le c d,1jeea abrfal H e c elu O, .ee d l cc eD c d e '
"b" pec-erci. c-cced c-c," .,, c c i S i d n d c r c celceNlg" I ,, ,I; 1i ,Ec e ece deI r Scc. ke ed .lc e c L uce c d er l l e le e e lecce I ale u I ~
.-ecdeeeee .cc.c-ecc p. eececccI. -cerlee Feeliid iceacel pac lee; Ic ei'.eIl 16.t ,, ilDII -en

eect~ I C rle 1l 1 dc le" ceece Aeedc be lc ,_ Cc~g CccgulI A ci c ce % -, clR a dc edace- Ie Iceec ec e e c c cec- ac r b l q elce e b le icc a
I._cde CV .cc-c- Plea c-_,e,,c'gr-ei el, db Acecelec dc melc Meecceelde "C P-ee cecee" Ic cc- Veitqeee A'de aillrel Ic peecdre ,e c rreed lc cc le u i e n T ~ f~ e A r ia ee edd ac l .
Iteeececrc-ed ei rlfeee i eidc Seeeiee rc u SI. ce l c i d~ c c el lecee l qle it.'ceecea -1 . cc-eec A d e lelccc leetce c- c Ac l ec iid ed e .q e bl e ec H c ce c F e :n _et q c be c r A I.1 ~ _1 C ,,1 c lab cee P c ebl M.l l eec cr eb A c P r C.e a de Ic ek l d e,p e e rfla c
______________________________________________________ bie -e s~ le;c-ecCdlce d eeeeneer e.dnl: dcl-eeicdcacce ,eTcblc Ae rCeb VAec-eeeee :lI'Cea.at, 'A ,,i a, aIt dreleecec dlc,,eecieccc-eenc- ec IIeIee d- -e "c Iei eecd cele iC C' li qe' La H b cerr A ta a co ra lcec -cl cc Ic.ce rrcle
'Ed,"" a',b"i,,!,,_'l'l. ,,'" . Air Rlegcieic Ac LVie ee eecIc eebt~ I cig d e i. IcJ. celaied M .c cc .te ric-dc Ca AcIma J'lr abes d Ic reed.a eccececlt ,r
'I a I I I h n P a r li D. Seec-,le di-el cI~ rir lc ec. r ge ,e d cc e pace t.ch d ep ec I e edne A rc e ec e i r a l e r c la a c e c I ~ e
ill ~ ~ ffD E& E T Tedda Iec heelcc a. leciletiec rlclc' 1'.,.VI,, c-eelAON clqglcre dcI "-GE U.- lee men Ce.la acgec-reeiede PC ________________A-____________ re

lejeacal, doreIbe die- Illebdeecedce Label;a Fedecec.-d. .cS_ecrta .dIc. aII eec.V,,1. ,e 1,elcgea eeepccrbl crkce eneec Hcner peyqe Ias in to leeulet dr. ccl -cc l e
*. del IViir I. 11. .R e
1.dd1 1 T A AI A t~f-11I tl1111 eec-ic-a eIF celleefo. i""-ec c-c ,,,, M dlee W eI eg. e Occeeeb Sgie Ice Ada dre neta p-TVae A ae; i c ae
-dh d, c-glee d,.n~feef cc rI dIni eleta", -aee ekilee ,I gebcc .e-rece Ac -ckidce Fc .lceeer ceed.J bae cr c cctcebe -fecegca
tre dec ic-cc bcebcec dec 111- -1 ecltl e ccee-c d2 c- eebc F-aciidAeeccNeedw -Yorke pec iReIeIIec%, elIc e ,-rdci9teci-Ae


"' ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ce Lcec-' ddled al cIl e y__ ____ . .-"""""ildiMnur 1 ,,I .ue,
"'. Lb ,-tI. ecceccc ,ce erccc ecle eed edcl e Lc, Hdbeee,,t1. eeeeee 2 mdcc le Peleelc er -In. Ied .A ec. dc-ieee M111,el1ae,0cecc

ee p, c1a," .,d _- -cc Iecele debr,,I "', Icieee re
1 ~ ~ ~ ~ ~ neceic cc nelc caraire1.1r crereecIe.-Icri rd ri.AI I e t
"'i .du "st 'ia recle pdepac c-e I'e et Ac Ia dale 1 1
. el .IL el.crle I' dedriba 1. -e r HA FF,_CI~ c -n- nlM,umuuuuw~ ~ ell5 11M aldielad C1,iecleeca Iceea all.c eene edrelc .41 Ve al Dapec te aecne ceea cerelcee lcec
~ ~ ~ ~ .r,,,., ,,ULrt cal 9- .,1 d I .b. M celctaeecaIcl Nce-ngedceeetct ,.aeire~aetdeleesccbeaec- cle.ac
-,,,-c-C1,raI I, .1',l u l ei Con ed ci cla de pIc eeecec delIcc reee cEn Ceeedecqe pcd c d- cd U-5. ecerle u
ara c ieae Mcaccle a ra. 1. ,, p0-cpre -de Le Ild b ce 13 deE ec 91
IX N I-d.a I,
-, CO UIAINS DPc.-di Ia m~dca l.-cliIcIfcld.cicadylelicedec- -- %e,
irrd adra"- ~ I,-deerr b,~j,,c-elride.,1 I~nled~d TIebe edrcldellcdpee =.g.-. 'utl. da' '''Id' icd'r,
I I ll I ,,, aae, a, a d e d a ~ e leiaee cect 'rclac cccdi Onliile e Ecg a m a o a e -pan c ce jc dc ~ f. ra.-u u . -- .
recie di elQcear l a. lla I. cc- cIbec ha dlr -ec e 'llga F
de ~ rreala~ Acced Ad "',1., d l Ac n Icv Centrdeaalcuec erkica egeceeedel Ae Ade N ACI ON AL1't~t
I", eld C ad n e. r r ia ,," L r
dcl S-c iief ci l debdidr Tape a. IF, pan-bl pe. qce,) pa.N. cp ,c Iee r dicl

eece,,I, 1 .,ll-ru ,D I Ia a ldece rA i a edd cI de Idicle Aceede, ad cib e Qleeceeek 0-832 1 45 alle d ucUI BRITISH 5 2l .W. i. CO P R. O ccsaacaau~de e eidc- Acle~ ~rdn abcldrel caceer-ee-J. I.ci;n. O,
~~dd-eacear ear eddeeNS de1111 A11cedelecr -ec ceceecec M. ececilecac %,,ce cc -ncide .c.cd plea U-t,. -l Tenac. plea .0-524d.,d.2.~t. n Ia
% -ialee c~ K ea Ilneecrce .i te-ecaca Iedcc ;alla deNccc~,L i eeaal~ IIB.II
T r ca ee ,i b Ai H I Se li l H T.e., W ed iA n w D , de a W in P -. -ir A ecleVt n t ~ r ru Ii l r u e ic, F r i d l e, e le ad cc r alt[. de tagg .j ~ a r t n e a, a t T '


Noticias Nacionales- Dl1410 DE LA MARINA.-Si~badI, 13 de Enlero dle 1951 Piin

Piden dinero Auspicia la Primera Dania- el Pispuesta la A


parapgar ~ Baile de las Cuatro-Estaciones ,xpalin de FHechos .
groatificbaciiin Tb Rio,& Weiss Culturales X 10es7.ueh

Lms 400 alas creadas the suiedad representarin fibres cubanas.-Aportes Trdtase de "La Polaca" La fl'iora Frondizi y
Eubtrd par tooalafdn o de coaocida por Rosa Bis [as hermanad-Bronte
.1dadi tao. ba r a w. .1 cra.,h da e.1o Bath, 'd 1'. Co.- L. Eaaia r La.,paaa. r~,~~pa. na~
-119(k, -1iaa. rit qa. baipaa .1 aai.otetod:X o hf .do,del o GaJd~
ta Saaha~Aaag0 danla Ia do. hol Paap a~ a.It, Tff Iaa~idb .aiad 'r Ga I, '.d C!~ aaaa ha -e


Jaal. to ah6.ta .amr Idd, it E Aon n pa In-a ha ignal -aId a i -a Baa.dag I a n
~ andhia.nlaiaa or! ad Ia, aada Ifaa fa lna- dalB n rld ,Oaha a -, 1 LaJ,, -ai l n a._ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ __I_ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _
fi aI Aa anb hant ,dodidaj dif. dI aItsana
"5lh aao~~a am~l a, Ata hllan, aaimma, a aapa a~ao~a. ~ bia- dl laoirl aa abrnraaa al- a ba Pnaa a- a-inroo "iL.an


oo do maa-prra a I. ea CR-a-a y ild L.a. ot llnlna odda d l d, 1.aaL- he -ba-n. r d d
La ardlia o ao a dia oal 4 a dbald,. a ., Manalalpla to daa~ a i a a ahld al: a do, La h rh Pa o,, p "L r a d iga 1. pa 11 hiod

to-aaaao. oia-. raI anaa od I 1a- 11n1a d d d, JL, GJ1a d adn b-ao a a dop rlra
1. ilola Ig a it Ia or e -aan a11ai ballra aa-ara- M ayd L.fil X
ma o~ano aIhnn 1 llto~ t.-n do 1 nada IanaidadoSo,
Sbnh %aaa a.ldad Ianld h ait. sell Madg. a tf aooaad La Z aa, J."aa o iadn a la a a.

L. nalmlb, or dsod mao. do La! estdate seuoa ios a-d p Lit anPda ylna~ a&ir. E Poabl Id
Ira,~ot oniIoibi a nadn.Caa a Iarm' l e ba baa Uaa J. rnda Ii ialad b ., r i,, a !na t ~og oar- d Ba-a an
nba.to do o ahn. n dort M or aa ~naCd d e o toocile aga-dad. llaan-haonaad a a-la C tm~oo ralaiy o -U E
El~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~. drdiaaoola a"a ano-dl ai.-aanaaapa-bat a aa la d aaoln 1daraaa
ala d 4a nal. n .Lbhinaa. Ealaldmalnpa d Clntn~.du Ia maal iaaandoih~dna-laa-aIaa a-a aI"aana-unyaoda-la.a ell a
a-b o~t a n a a a a n n a, a n r lo n a- o d a A p ar n S a o ra n o a o ni o a-a n a o n n a o la a m a pd o i lia da di lb a a n a ia a n i a dro ,d andl ariba a a a o a d hn
a a n o ~ o a a a a a o l n m a o o n l b adfn n a too a n a l r n l bnI.o na d oa a o I i n ln n la a i a a o aji a a o a ya p p a a a a- n n a i oid-oiN
o rd n.nn o d d a a l n d a n a a h t o n dLa noio a i a o ,o a d a n Y a riI i a o o a a a lal do o b r p o O la B a a m
11br' Ir t.c .d e h ohtra ,b
,aalo mto~ t ta Ida 1aonina nani .a.n 11.d d.raaa paar Ian o r Bapainna.nn -a--,I aralldd
Taa.ra. aanaodn tla nmprntl iadoLa i--daaadoIaSoanaEaodaa a-Ia aa- n aa aaanlon oaaa n-o
_________________ da-aaAfdlr Mrmn- -aaan.gaaal
n a a d a l a n a m a a d a a -- a i h a a i n a a C ~ ~ l ld n P l d 1 1 a~ i r i l a ni l n m n n l a a- -a a a ap a a a, l b a S~naado l a aao r oom.av.a-a o -o e.'aal.hinyaa-1a"g-T ar nbdllaalt-n oaala--- -a1dlayao1n.aaa
Bando domai pld o nntallana nh a. -d aaaad halaiaaa. n a-~ aorid C aol laa alo prha- a,"aa- a s mao en-a rardroo ta Banom-I tohoa ha honba Ia alaaia ul blda do u apaortarnaoi nalanadaangndr aa palnlbn d I J li-l a- hiaao ra-a-aaaana -s a .1-a d
-a bdo tn ,bo. d1 o I danaio dor aaor' ~o gna a .a ,~ia ai'alnonoai dnolataa ylr. aaoaaa bin.6 II i p oio dtiia-rn. - re Ci aaaa, do Ia onad o Caho ion ant.oidiePasa-a E ~ l El-aian Ia hi ia Iaa-a-ian ,

El rdtdnod re1 rei ely d c nWosIIeU 'Iaatn Ili d.o d o Ia- ild Ch arlailo e p El.6
elE d go-f dhnaoanaaIta orpamhiladha :--Pa-Imoan ooraan Indonoabl,.a-Ia r ra., aaIa-,ialoaa a-a I dIseludedfojnpodl~~aaa.a abran In an. Itnaoa- ln pnaaido r .n ,h. o t, do o nn-aydllaa-EPllioaaIa"'l
Tdid. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~. boll .a-a a-aI. pardo a-aao pi fVoorna-o- o .ad o d X o
- e liiblia-Ida or mp. d l a-nad-6 -d~ a-a ad dn nln g a a a aaa o I. I aej lane o a nealats a-ia- ~-a--aan adn aa- a

-aaaaa "'aaa~ laa-a-Ia ia-l -I Iaaa Caaa n.a it 1,~n 1, 1
Gdoaanh Ia.6i alan il1 a-n-o ramera-ioaadii a-g do p'rl., na do, a-a- d id "
da.dr s.I-prloao d onnmpiitna, do ia dan- rian a- "Inl-a Hm
so~~~~o ha In alt .a oi, pardo toolo~ -r ro, rp
I ~~~~~ ~a aal- tom a n nh h a Ia-a Iao o . n ~ ~ d d I ,.I I e e
In ,oa-o Ja.I~ B. do __ ,dlaa
Ia dandho ,nlet.onI~a-a
Qi~~ ro d r 'no no. a in e deo-ir l '.0lloan-S q u L deladmanlnano o. Jnb Dn P. a-r
yoadceU dyed ae fa riaras ambbl III dnalaaga- -FbzD aa
nalain lnrila _Ch anatoronmlyan. o tooao doo amb r. B- o .-n.,an nra i
_?,Wd, del h Iralaianroo in,t o f,iia-n -r P.- rt o a, p oean, ipo iin a ao p e i 01,i t s i o id., oiMd~od ~- do pnoa.:l daod.,d a-a-aS 42
.11laaar ~ .I. do lainEnteres,~~~~ ~~ ~ilald "Bainnl aaa alm a-an- ~oiis is 16rge i e11.",or
_4 _4idd~~ooi naaoamnlaa- dodai aalao,, dpaak-- i, ,d.

.p.1o dI I fana P a a a oa h a
P.1.y oo.Prho rdj.Ia, lr r-yn -h
-eae ite cad u a aootrp.aIaoiam o d ao 1a p-"Wi.~ ~ ~ ~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ d t ihal.dddod.yldwr. bti.I _naoa-., 1elir
noa daqin a l~ no da, a lopb
In y,,W td I matdim1oinld n e a anr ora- do
a n .n ado deonb rioaa eaIh a- o

amIl-aa dol apolild pa-lagba 1,-ala,. Jra
r. ao brI P iin -Iaa ika o telan ld Wi, Iao pd taiaao. tna No S
,an nIaod, anl-oraiiad dd-o Nr d
pal, par e1Pli abLj a
Eod ia, a aad a.g rah-lat'

D ~o oraa dd nall- do ladar I talo adailorl it"al.--'1-a-b do We 1~ alra. do. d lanai boa-- ita o al a. Ba iila ihira I. -ed aR
a-n.i -nhmoh i do pi-aio
di-o9. o n, rIa. ird d pao--a. T .

Pao a oy~eiooo eia doe nus ,hd, aoa aa imp a-dI
quaO. aolpoarol drai. -W V t

ab i natitrf daada orgn p-EED i OIN n-.
a-Laoa aaaaa-t o aaa0 a0.em 1.a

segura y econamca que so tradue en beneficias d ado Dloo, -ad.raa-, 1ao 109
ra.I nlro nn haadaaIaa00 -a
consmdl ala. -tat~e "ilV b
_ _ _ _ n,,a. itoad
____________________________ Mchanoscorplae tnerjuna a trbaj Secerar l lunes' r"

los~~~~~~~~~~~~~r .el sul oalsd o ae uao, Iado do' billiaii par r enbeofncnodoI dvesiiccin data- d Lar, if.tiald par El EnM NY2JV


CL\NA dh ond d, 1aoa. 9 C-a .aiWi heo~~.aa h-, al1 do p
I od .1 or San raai lpaboe aa aP.- dd Ifma -oa jp c
Ea d oo i at m. i aohna- Ga-ian" o t n n B n N a n C l a--~~~~~h a. a Ii -aa r i. d aol .'nta doTil'
-Nb ~y sevkI@ as un Nimas Drotoqu. fECTRCIDA ano~na a ,.a oiad& da-anaolf, l TINDAia., 1. a SlTID "UdHASlooAIher-I artna ti! Ca .L
P414DIARIO BE LA MARJNA.-SAbadio, 13 de Enero de 1931 1 .--. Editwia

DlAR-1o DE LA M1A R INA Me- dida de iiernpo Per Rsfaa--. ~F (N DA DO E N 193-I80
Aparte,& do Carros 1010. Dosetelte oecIolz Pos NolN. 55 -elnds Roeid Prma.
Dor dead. 1895 .i1i1a Des NicolR ,ie de --uto 1.e J.o JRm. -. Pe r n s emo RoID I____de Luatin 19, 1919, IIIto I-uo 71. 1944: Dr. loo L HI .y Alaee= = 11rJ.J t. -- -.PsA tra ~n c
Ecitisds Pe DARI D lE LA MYARIA. l.ujdod Atlle stitlo 7 .
PRERDETA DL LA El-oIFRESAt'I .5.- L Osootir trufld Distorsi6n 6ptica del problema nodial
Si0. Hable l.c do MIte~o Lewis_ .eilel onltpe e- seot qoosclfo~q
VICEPRR.ET LA EIIPREIA,3 Ieco nuoo da Iuuuc scl ,i p-r i M n F I r I I 0 ae disa do lI, ,estoo le
Dr. sns oaH .-,r -V dh'RECTOR- ise a edede esct epld qudc 91- e-t11hd -e pp'iosd peI.6 selcd e sno. t u Nduqte pan, p.tit. tee r co oqa. U 1
a- ytstfl oqu 'nqusd 'P,- "'IdoI ndooltoh Iso f duclf' ol Y ocpoo LE E
.,ADMINIITNADOR: et Proo' NIe pie 0i Pseto ,od. areo 11 "Ibfebditt~e
HardRice pflekos- . een o~ o I lip pa It o cloolI=I,ieioo g~e o us~

.cdJ. at sA "jai oded nu es see oriio F; -N taos so .3Mb pelolo loc a-.
PECO .E .6,~l deuo o eu.t- co.eie- '
jC O 16.~.d.PI. I, -uo s NI '"" e~~clpodooqua ijupi A oI coscoj e co e Iuo o. del e. Cet de Iutlt sel"'b
Mes.er7 ,uectec .l do1. cidos tt doo oa'lsdseiIi
lo-toctttu - - 0.11o 10.4 II. C sit It -e pode olodde, sole __ do-io 1 s fde a p r sI. . .01. 6 1311 tddo cd ttuostso eu ti c e oii ceoqo elsd o.o=so Leo oo Esteso
AdTru eet- -- -.8 I tut e io octu tustedoun1s.I --? .ooe 1.coe que po lor qoodopoe Aep- Pqc.1 olpo
eleite elco Cods:::: .uoto to ps.ieos. p3 ,o oNee, do, oode TELEFONOS 1 etttoectcsico S,,e I, -0 co usedloo de, douomesafetd citlpsoses.d
oAco 30 1 sets.I No tIIt eitc- rome.qo e e c1sl~ cocc oooeseqeo~

(coo ,jt ocio A '73 Atitsto, V~-~d. usorP I, d cucoou.Lcoo Atou . cu l.Ic- .I I a dopo, pe ,rsees Ile qoo pto s cest -ieo" 1. I
At Is ".ttct Ac~"L SlO dca ,bce, 60 .Ict ats cIfj, polo de is pecat, do. -1 .1 pt ei st
t- ee c biei p e s t- oe 4 A eea desar ds 6s lut t dod e ct. I cII sk oeoo eiood.
Icctse by 'eits 'uI.to pecbee pate ose od ido
EF r ii e .rotlto ~o~itetou~ -s
n t- ,o g c o I.o .oditss cog lo.osio.a tos n eecon, w lls
::.,td ojso luc eeutctci Itte-a lar-.oa cocossl 18cc-ito dceeclleleos g. d.-e' I.tcolcodoee
El Baom lda, N-,i dem Fomnto genuin dAcm -,sir Ac Ys oItost ocoettosgtot ydlsea,.Acms oo
pr gr s na io a m ed o t1e ceyiie Ado Os." 1 bcoLso ,i "5101 deeIse Atfet As ciltssco ostodsseP Wll
sushi. 1. iitt tisss Uud c p,,. .- 1 Ato e. toe .opi o n. fIc ie. dda qeut etse l esec sed ssd
E~~~~:~~sostsostces.a ,00b:todlisediFictoAi~s~ to~se cto obt c Iotus - II .at ycecd c ~i qa oue uto le.tldeo caot.o a. too todo 70 .do 05
A. .ct-er u.e 81.o"o "et dI or,, do us escldiiiicsstoto .hgb e. itticcot Ailbeta co.c e 11sci-o'.
Atocisus ateis ceo"otc loilcisei cpees.ocsc sc.Co- tccl estui t oota ot- a, al do e t a Q a totedac. c nesl o us pedule pops i e
E l B anec co ii i d e o el ct dc: i e I Rpuin o c do A pet.i.t- '. A '-c todo co. so Iet mron A t splec el epi e que A oiloo coob e Y delates doal ooseo os
pr g es acekd'.cud1r'. 1 I eecopiptto 'ac Ifeudqu n pn.1 du ) dlqa
,-_ua- o,_. "I huse. 1. so A .= ;d t oo cidmsd es pips. pr tota
E m6.al .1 cposcel B med o l.iucelco. o o_"t.ooqt eedtetspio-~ ts oe oopou Dc- tc is Ac .c:.c.d c R
locl'is,_b so cibcode=qos t6tco. It c onra act os J vcta, yci p a ce
tote~utsclsooooopopotosqa pscee~ b.etoqtttstcts alego is tOdei de'a qoc ceeoe is 'osdeol e oc A.cc
qtt t O oo tc eo tce oo e. et et p dto bo ep s s n n s r n a t a po l cl e s d i t o e, an o Acalo dc e c s o se m 6 I cc ep ti cio 1007
Rlti ,I- aetlo -,!. .osnpo i~, cc c deste q .c eteibic Ito p st. to I~ sis-d eu11111111. eostcet ps ci cull,~L~ .1 aLLR= ,oma. '
cooceodec Au ho, icoo ccec. too oetocionqa "
._o0 and ostict -sl .esi depo- -at 33,. sucsdo -olsccto ed so tess acodo esain tooed nal
It sueltsc Ccc us ,ucAoetio cnooi~. N cil potl c c l~ is d c 1.of ii el ds, M edjo mills pa a a l sP r v u io e n I l s aisf sis A cii aeo so ec-j o iqie cgl lo qu 5 c
Hay~s clo i so o t on~c cec coded~ im c olop.o p. toed qelgo elacuasdscoseiprcn e1"co Oc "t.ra A poticoaqu e a un po lo.ian o e ceso.oos -atiuem
Act dlteea ou~ pco deco, ao tudis qu& ycctttt~sced~ssocobsid .u -Ineeutsdteodcopetpbsc Olseipe qie eceo cted sc tecops st ci tsopis,
."Ple 00 ott ,tAO -5 Is, dodsoc sssi lsseceeeo ot o tods Rtc ot:cee dacdi Ac tdie etio d ,cs s ets I to itec Ac ,col, 9's Leoysc p ceaseo Aeegelo pseulec do to be is aiieptcceea Id alo
11uco ioec doss police. Eets s a igcilie cob Ac l' ouc Ac oolote e.tbt.sddog cis- sdoutiecsociicettat Asipoetd, a gs iectee.Ac ed decclqcDode 1 itooo meautploant toldcdoeop c susdspcctlgt tsea. e toale t sc p s tI~ li e ic c o A cn o c ci d .m ~ poe o cs Ac p ce: , p i d e e m is otid._ L ae ot t cte ce W o ~ t c o t c "b ot lodc i y e to m e, n o. A t is ist dass s A c o eqe ouc o q o e e s i t e d o s t pe s i i T s c A e e t e o s eis o to t Se c i tom c o d q o. p chi o i c 1 p b lcc c c-. posetsie o'lliu bulobt eti odc iispccbc pse -.119. cele bec A "eocco'll.I.Il,,,d,. EoIls bargeo 1.cic idodeo occtott-SodsI isd ctoo cocscgcuc-dsPe dequado dcstiA.do, rW iceec, i cuo A cuoorce
coe ,, ,,,I-totottsttysotecetpocecdclsoit6.ouesslioc suceooclis Eot1,''c iso .ates 'o.ci qulecoiotssco ssteedbcidfseApciseceseoc o.cssIo ci clcpsnsi.ia, Aeeciceeooioet P-6e sI[eo todls1msohueoqt tceb ce o t eiis ss b c cogoi usih ico s de' .tisocceoco a ,octc ole cet tdebt -- cst 'p ttbttost. Itbets o aIct 0,0c el o m cis t otee sidio A ec ~ etde eel It q o en bo moilgc, o e ops e o nna do sesele Ac cc oicM
I t bee , , st .i. io, 1~ u u ru r no e. II.pite e ft esse quo. oo t n ipieqo a cc e a. s d o ol e
ocdtus oldt obud poetsI itcipdsc eedoo edoA ioLldAcos ie ot -e-AI0d.,tAAt oo.S cuoiticAcAacoonc-oecdio.eocooAcsois.eoeoAspsbi occsoctp cIo pe ants.:oCspcd etece Me In c~tltlpi lo mopso otia luoctond dcul s. Into- p~~ sad tmo'c .tc -otuocue es csrdApcapoi A hosbuA cotocc. t3Wpos ttescceoctoi c q tI" blt t Ac Fosst Aicl de outrsl ,ItitAsiiie 5.0 to. N." tn setdo ttstt 1 Ad cenogucip i pctetomctco pllecIpoet er smaston~eocsgi Dtoa ogl acds e Ios fuc6d tedtoiets p eseco .i pelcter soe i siegs,'. .s soe

,u c o s m i t A c u t p is6sn A, 1 o.c t lu c o o o. st l p e cs. i q t c t u m c r ie tt s o tot E L A eo de o c o o ti c u 9 ,pe c.ss i c s st o.o o e o c p y a s e o d e cI o d s o D c l q e e o o e s t i o t o. I a l A d o 1 Ie c q ooIt s e n p o c q u c o o isac i t dei i r. t
'I,otsoil I s. ie eoltc ioect clsleoie Ui.c ti" etocl t t h 'to Ituc s bee dita, 0cdsml Bal oot p rat, ss on decesot att 1.
Cos~~~~~~~~ ~ ~~~ ctc c e c si d o s s so eio o ol el A ss Ctos Pos 1 tc odt t te o s i st u as .e o 6.s d~o ce cbs. -t. do ," " Ileiso od see- 'st "coms p "ue diat c oc1 t c ei- co. ced sir a ,
pid ot Gs' ro 5estpo ~ p o ut dlo pi s ettcttu i~n L di PI t~otal,, u c cdet ebil l, -, I,, '1 S, -~ -.trrtn m,-,ct dci." 6n 'con-D si peelsre dc loste Ac' onoc cic 1,mci doal t~~csard
-tv .6u. 6' 'i~.-df-t Lccesee tcp ccio a reo .Aanly'm Af nu v sargacsdetor. ceosnto seso-iteiesodt odo, m utoi p.1c-s ce.-c
c-s-L,- m .,ego. .~A 1. pecidtet Ac aun r"I'tn~eso c p-ec "lIt- A It".o opecO oi uacqoc 05
ocau .Idu. nl .et do ituneoeedctd.osopete o ciar mes .ue. sa utosot mi~sce.qt eoccts e.i to cd Butll is eead g1e.e sc. pikses dc uleeel anecopet As
N ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ L esptt si.d imoooe soicico 111 sc.s sciceitoau ,tbore. 141 El .amestce lebt; cces lsbibc mte oiic d sc Csciopot- cctoddi e iP o a Usisccs.t ete unoi, s t adpedsd ,o muc e Ac a Aqocee Lo 50 -e i dsb to n e1c" cI s on,, ottoli ,, soct 'e todo cot yl ,,I,, isci ito. tism-i-c .s c ecatme ic oduo m nto ad cites I ps lo, psI .;ot ct~ u qiottAW4"c cesocec tuo ceouttoddsd l ebestd .sesi c-tbs ol peeseodiio. Peeaoccdoe.
it us coccesitttet-ut,'u tis- rI PePa sue ,a o co ioio d g dicce, cedi C. b peea 'o cetcs cec AIs oieq s sotcps eoAce ds to tego Npto.el qu o r. e-. e ble to. C I o o o d q es c ot et t o u se e ic o q c s mI.tc t dh u Io s u -t ioi t o e e t o o e u ossoc pc l e o o oc e e o e oc e c s A oc ,t f os u i q t t ei p o u o do o d c o c Doceto111 ec t t c e p e e s o s o i .te o t c o s o c l l c o e u o
Nistuttol~~~~~ so esd~ Ai.ta. .11d4 do Un oc cdupsjito U.se ItcoPit 'Iicctt ctited. o o oidi etoIlao.Abc. c besciImcdLpcToLorSpesdt css itsee Itut Idpo As slb copotf c go.squiae,-oo. is-oIII-ee st
I ~ ~ ~ ~ ~ ~ -E I ie ttu t pcettce ,,bume s. a It d odte~d u aI, bo c oee .e st s.-l d o A ttcc" 'I ocd co ci;: b dIspots .Wode-Esh souno loeo e Sot c i pasope c. baa as ol ecelcto YeAsos t i to le e ,l u 6 o its its. Fe t ii i t ot I sritt. o cl c on In u teto ut i per Etm s At cc ct.c11d t c ic e e e 1 e a "c i pe b ico l ye ,eot d o A .,;, o e dto- o tub e e i co bs~d reo e ed o "tsi d c P a -C b utb A o dto to r o d e, dcIq l e o o o e i se c o e liii ,titt t tIII(,V n1, oln,-s loose et c tl itdtocin tote oco eidt ctsEo;u sdta s sedc m ,etgse 5 tl opeo Aicice ue s c ettC ls scieo c tscts A oetg. ce.ee oiioiio plc~ dos ylc s11 .Iee.etcssploud91e, ~
Iti. ,No 1,ici qia~ts ceic I tI uagiccie pu1. Ittee otitcei i- i tItIctosce .:,J. r, cot Acitotin pr- seaibl so use losgo l ,eo s pi t ,~c ,l cimeo Ia T _.oiid ic. tt. I ,cc St u ,dtsutgssd .o1g. .1 ,aed ,.a sooa-. I s i isd so oseceo- clitpisse I to. Ac I
sot-o li Aouc Palo poc omsseurlt so tofin. peegcI co tI, tola~ ,-poo Io queoct a soG ,iet- os I ot' d n. Oso tio p Dea empeae- ,o lcit bucs-te citeos Poetis an0 Ac lole bic, qu s -te. te s
sctcttoiteiu I. s p Ito .p ctr, el. 1,6 A ItIq otli e ci qie c tsettd, cc .citi,,.r toI1 ote cte ~lc o qsotug so, oi0d, Ao 0000 As Leesemis, cotecteds Ac Heic, Ac, C'iico ~icitoisp c ciidiec itto 1 o cttttItittilis- sit suditio Atceticfou A silio. ps ed cst a itemie.c. ot- tdoIf.loio ipue'Itu mui.D -gosc edeoo t ctado peoeeo. oe-apetpbclcIo"e
cu". olou ts te ts Itt Ac,. l ",ei ce tettiled s o lo cct ettocco tesAtseo c tcoio qu, Ieitso &2ut1:sd III"si hooee psVs Cttbe,2i pu .m coiguaidees Matdo ce sfuce aD o od ltc ot s s ds
ccutiutto5 p ecl. cco otcu~tooteo es At~ pet eie tio e mito to e sut~e otedo, psl o t.e Ijse soto site .1spo 5 ~ a teclg ccs o nt " des-c '-rl~ 1'- '


c' i l I.tlut t 1 t toid dciu'e ct I s issti ut :u ticiel I etili, Is_ 'isetoseeI :,t bsbiits. _______aseWs._________,, s_________Y________rfn, iv sals iuucuos, ., betot sontu to a.ct ,uerlooldelitucocices
ectd eotittoicdtdc misost Act qot sbt .b. Deobc.l Iet sectse us one.s c 6. Iue s. ustuoet.oo J-0ot.
I l .CN u ostctttoul .si ooti So lute.ai .n cd p,,tos leo sic- ceI'," .ddosoccs itis ceee- f lL cet. o ott eestoo- PcJo s Chsd ; ieee pccso ,ti ",e Iacc IcI~ oct15ga Ccptto d c Ioocos.qu too h clo totoc. adc n ceotPI
sn Aspie .l Peesit Noe eeci L.,elle copcdet~,1.f~r.u qu-c AsI m, D.jl Alar delp. Seminarlo asIloouseic c-s .t Ac lit isicc p arc s, e b.le 'odi t cat olbbso c ltieY
""I', tl.i .6itece oteu .dic ttt i doucsA- osu.et li oceced 1 dtbicecs oeoti -L -------A-N, .o Clur e ds,,oiAse c s.d~os*' 4ooo ciocetoioedi pe cs co-lappsiss
loc Itc neot ou coot asi oliii lc eccoio eec oaot loo seelcocids Vtil-eo.t i to Isi do Psa- deeI.se a reet t o o pimcc an u0

euueculsuclo tci nsd o f,.iulu seet uctItIo I Htitolus b togccd 0' *cleo tAs acneoeitiotliscc -. t
let"I suittissd. Lotuuu iu ., Ii,. o u ui.oJ. Eciod alubojeodor pec to oto i eo~ l- Dic -al o cbu 11,1. 110 tMa log de 0 n,,u, alte cds ie pc e a te c ca Lsemules et bIoitdtoic an -o ie seedua ,I p oaslet e c c- ose coee .s.o qu to ee cle
soo uuttiuso s il udceudecu A Cbstesi -d p o useet pceptcI" pobi .L ,dbe su- ete bep., o -d c iud ts-i cclee~dt'oto occ~S Cuboo In o iiscote .I.ie oslo pee ste pee. T oc c iot
It-it, bitaceo ctecectstttcpe b-c atetemlilc pb o oes o, AC- cycolc C rot' A es_11 ssiy c'"' ." st t poo esa ttcpeoti cI be c
eooseocotes' A pseudo to In.is.EspoINomeist-deiu.1!amldloets aa,-,a, r11tpa we raccsi bnrlendiclr ueso-,soba odetidpe. t-ade.- sPoesuihustontboc_,a t mejsc- d
to cotuistittes pa su uut. on p J.ui~ tci,, u I u ,i ,I- O do 1uo t i oeit iu a 0n p6 de 1. 5h s n obl Ae s,, ,, L 6t T o S p e cs e. o M arg e l c sia, RP .c o i n p t a l t . a g t ad =
Le t tottte u," outtesiseIt" otu1o701o I, lt III dt co it.oid dooot me ets coui-h quc. rp cse so ho. ,itt oto .eo t u dol pu o iuis A e i j tb,c R e coteec ontielo u ice 1 l uc cc ba Abm e~dj pars aro o A dealut I oAee sut e t n e tc c p ct"
'I,61t-.o, I6 u AIcostl .eib ,cpo o r: do- Ntpsb egon.trus. ec luIs1. ii .tecci citj h.c is d t~i~cantdod Ac Sc M soalocel Weebd ci.eit.11Nob., qsstedt u
I ucou tts o I li eiuc ucs o Pet esouo I, I'tct .eee It o ct I .soe s e ite .pee see-' .Z ".d ActeaclsOqc pel!escis Iscs e urban.oA.cgec Rctt ee t eoi fcc tod isdtoet
ti.tte tI c lun I~, 17 1 o ut to ic~l oits eud sipt lu 'atid,, A5 ~ ,l,. use ctu I lc dcsiogacsie At .o Ac I 194 It luel e ni a ,tt- .cot o Mo actA et Mubtcu Ar ut BibloscP o qod c peh osvelgAc-c- e coed let. No soso su
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ e eboctotesiesi cettoiseioa.~ s ,stta n -1,. s .oin A od -u ,,, golu~ i doe. Iur i tc sp oetbo, y u de rn as ,, eieo Ectoc, c .co. ecelc.iecI.,q pi btce elk qI, pIebcse a sls el en~l b o-~ b d Ac t"et


cIl,,,,!hh, I cp o;:,:1,iI,, u ttt c spo y Is cop st Ac ceboec, pe u icuc n o st Ac d ou an gu L os.1pot. us. I bs nt e olts o it .l .I is c I t. e It '.mo Ac filtt oitu, Asb e. D -st le
I S p oc"de toede'. c ps o cc ode poc esot. p. d o ce i tes qrcg i ,sp_ ,a sd o is. ce.es ai uilo -e to, ceetoce; a.t coes,. At oslecocs-o ani Peelo lm .lco l t L
sn ot- '.' Tce ito .e 1,l eui .cttob Iet-os c V so sid Bi e 'ploeoaILItes,~ q u o h bc to puelce t c o os ci m el v d o ot e olor p a ,t t s s u seciec is t i c e t d c e tc s c n c c o 1 e e e i e o s t l e a s silt I auituc colic let-it" tM, tiusso 1. ceteuss colt bee q'c cca sssqit c use cdc
i u, illicol ce Ite A u ,,-co:ti lbl. qo,,k I ~. rl o -u t tctd 6ne p l o Itisies ct a Ass61 Alsce. Ac Issetuct d o i t e osciutcdim f.guct cit te b sotct tc i ce pdecsload p Ic ci cieto Al tcleqsccoeccc g- u-d s eceocd tls
I 'ho, d, An Rut. Up,_______________ ceduce, dotn sOcesds A icf seus-, LEI to 6lsei 1s c pceiuoc A irot- Ac .hi. c leo edobe I s ods ame n Delst iee. .oce& el'dittepsoe- L.g p l oi s osee pe. .o ec
,______________________________ -te bieos come,,-io to,.do,,o-oeo osbbegsd ebtsel tpco cI ga ioiic eeee iol cmsl oo eeAict-e o -FAo ogc oolocl oidte

"t1" 1 1 1,s1. aees1, n ,d r s elotl si se te As u se mal l, Is P d. '- o oa pe. o t t I t o cea s A s o. te, L e t s e o o s c
P e f o g c i d.s I_ _ _ _ mIl .c l e A c. c u ss,1u 1, :1 to E LIoi As bl o e e ps o A ipio m i- tet A-] P c ear e t e c c e l e e I i i e c e e o c c e o u e ct tot e s e l d c d a l o b A s to w '.e d1. -c ia l s e s c s e e o ed e c o H oe s p .

-' sttsd Aloe tole see' qooe Alcic cues, tal 1.i each.otot deit-on
IIobc-,cI codrl.el cepse ou Iso dipo- m las Dec .sed S o[oset" De.o -cl Icar o m de bt ebsena o d u mso, Ic -p di u cd es~ p~.A boicst'semed cciot ee;e ooaeecIcpbto
uisecuclut. c- - tu-ost s.c- -e ct i- ou eltostu cieeico- e r cpc deeldlt. ps-bspbiooloc~os~te 0 tifitee t noA eo o se tloepe iteo c tD -ootomooiV i
To 'tue ottcirccttu 4 t-.,11-ata I ,t jeed Oi6 g Isto i -y R ots i clpeote AYe m. o u cptt -C ta d o eZoice p- co Aadubito ci cebic e e teed -secee.- 'lsae. o l ".'. detceA Ti pete so dl .t escbo t bs
t-s ,ee ct cutti Iou I, cIecclisi It 1.co ct-lIf8com el ee seeu ec ohs-im tos gestiiasase doe otic u- bl.I urep .cRcere t opl sliad s toe d'ecopse cetlidciAt-o- eiioct csd oo ZseA
Iecucoc.:. ": totede t o tu eo.0.Pue., dlts aetottoece l ei !Istdtb so ls rc ta Acct ee eluoMcefe s Ioloc 4 !Ic 4uqboseAd. .iee1k %go cqec~sjmt Voocltolp~est~sc

eeoc- eseste 1s be anlcesletson ur a. Pd antome. It "clue beA do c ons c.
i:11,1T1 .tun hop. d qI oe icO .u t-cspci i sit ts Auc Ai- MI s tei ctd e eI pitocipi Ac.A at-eo ade to po m =sI g.dares d o o ntJ,g ,,I epclueiod, que -pdhesocil epiit. .t.s.c c-sd6, ebtitee. Is ho i io r d. elaucleio csds c poseu sot p elge-is
;ii. t.e t,,,, ile do u it-ud.to 'obeege? ci e ucoctli n, qo be sede .Mbud Act ddaosi p Ac pellt Ac P-,ep btpes Aol sorae do ~ ~ ~ ,. to tuttuju Hettutso uoetepc i cete eb leie o o e- pib-optoc o t, noeee t ,ci esCb l-cqcbs s Les0Eeoegd oj qolpcp'9- -ei od tcc ptisA

siceteesi AsquseP.-1 Becpi. :u ru., '~oad f ,= deoeb so-.a.C b,.r ;1 uUg
dot0-., iud t-,tA irot d dc .t.lioet cI, sceiotIei leez Ice~ o tel od Ide c t sI-ce co dpot ci Z d ec I Ac ,oo o _5pliseo 'c tolii.te t. -c dpeous .cp do. o-' psds Noh iw ip t
Ice ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 6 _ttcue Ac -hse -n- ess Unlce doteet ce~ cink dhos edrctoi tsoo i etf- iigio.- Ebjd cl o iecliea Cb.ciiuc so paba o, qoes aro g tite te=oo i. de ,WCrinica HabanerrrPe tils do, Pond. BLARIO DE LA MARJNA.-Sibada, 13 de Enero dep 1951 Phigitia 5

U71tte c as juI)telve, Nacinajeat La bada de as-er
1 caldoei. dildeee J- Li-R .ie tceacpet E i d1, c doieei eic Ti-ocil IcccPot
,Cgcd-aolc ktoollbdobt do ~Iie egd Elc piccbeiidieA~ccbsic I o-ItcccIld ie c c c
Bcpihlli dois bli i~i~ Dc ciccdzcalscicelccb~idlace~ee~dicillctidlmiic~iei- Alibildiy
o ci b oll de ioso hgi- J"c Ic -J Pa.A ,c *Vdid. ci li tcedieA-cd
Voc 111mho od Wecodc. pcdtecdicdlalcd deelc ii pcec-bciA i
iiece-lic U ecd b-h etc iJ-- e ,oi oi iYs i.i cl~i idic ciMi-ui ieiA-ciuTiseSi


d- 1 Yildf Idi dii "i bi. -IC,, u tDaesdo IcOl ikab rdoo-tisc i- pic i c Lc iip iic ii e c
a11. occ o~b d ad ele ant A.i--, cd d -, d, -piicii Eidi u
cli~ ~~~~~~~~~~~ I~ buSd TA3 H l li, iic. itdci- FcIiid
i s a ocl i i c ico d l o a l i Icc d c c c i i i e c d c l


d u. -t,%laepado dV.h no Ti-oi So. uii Uya M VTe iiie
Asis9Icll I'll
do]' T-- Ado c.cc cce
A ti-ceed I~i. pmagdm G-csla Ecbci- Vid. Jcdi ie
Ma, "WH. lic p Iisofleep di Ci Adc cVeilsgeydlna k Yhiecd-i M CiciIum
oit, -.aMci e~el eI.'- e-dc iisc cedleieiid
Muc'eI Ria pMI My-~ 4p,~ ciii-rccecci
doo."Ececi J. ic,-, Xe.B


.S,,. Ycs.ell docl Lea.MFERcTAiScclitdic
J1lc Y J.d I. L-.ica Mic VId~ ddo CeacdMdicMat el Par el alicia de Of etin s e ia e
Cileso clciClsiu, Hierra
S)E YENTA EN TODAS d- Meia la or Sl. doV icli- iicpice i

--~~ -I~:P hu iligi Con Rebafas

Operados dici Hucill. Yc eeoc-c d Imp ortunlisimuzi
cisc ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ o, ha -id, s.cid acsilc cs sigit do. Sic hue
En Ii e1,ld d.l HopicicMici- o icc. pee 1011. ci do eliciciIs seeodi hahieccaaohce e detalle
Eldeaieoeleelaeedeeiicjeaie. b 1 .11ici~~iicc
SABANAS ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Ccii DEWItAJO cleepaiesadihcoi -- --- ---" La Sra dec Toissrely las ventajas que eStEaS Ofertas
r lii led.cid Cealii Eic~eleu Ceili Ga ciadalieeciee cchccliieolitaieccle brindan. -Para usteo mis-sm adi W iso s o AZUCENA. ohosspr Ecti ploses T du -A, ~ Aclihe dcR.e hails M e so.a lash do verse epic hilacid. ceedi docile c.d.idc Iiu hogar hay ar6uos q e liataclecle La gran fiesta de esta izache .-17 eceiccoilc opecoveeancrrOsre

Do nt s lo oolus Ladsy lmisaso Mnwrndm e?1ft~i ~iad~c~icci o itcc-ecdi cl cc Bodo$ dec Hierra ie Leadecpuc dcEci T le.I, ece
WARANDOL Y SABANAS AZUCENA" Social dceeebiic eecpceb Auctci:olcsisBed. Yestidos de Aiftn:

Boda iceid e piceldeeblo dcc lics-- -',icdcicii d eicdMd i ociril
-. -Cocil Gieilo.Piga~ p cc ho sgcliliei. ccpco Ei, ch ccic ciuc ei ciuce dccedsGci eic En tafetdn cscocls y color cicrp, diRele bldcg PavieDi ehe elgcd elee ic edicedi c icdcc-scan combhinciclsc Tallas de 3 a
ol.la aci do 1. oce- ~ e e, Eeep Eodg uediA Ai dct iecel ieec Le g fI ~ i tc u e ic chccciSsAe, e Aai Aepiici Cbdob-i- clidLcCeu c- o ereaaaa nautzcmal -6~is
LUSQUG EALO DEL A111 lo0cclel. tsbcbd c Cleb efecec oite,, ieciYdiciid cd,c
L UIS- % t "h ,.n d ru s 1c Ri- Ssdi Hit., 1- i,- saI.,i, Do 3.50 rebajdee.9

do TELEVISIO HA LCRAFIEflJ -. uli Vdade. Toceli Clith, hehu.c. cc.uc ccc eo,. lie dc dc di ,~~i deceseVlo
PIDA DEMOSTRACION EN EL SALON DE YENTA. .c aec ~bticl Suitic~ Giec Mcci ceic yee lciup Eni r i Ag3,icc bitsl colopeclics-co
Lei .li suMocidc o.i cc Ac, Mcc .- h~ .6 scci So-li5a ud scrocm T
"CFRIGID-AIRE "O osico A260 a heec dciepeal- do Wsil. .-cs y hli-ic Gcci Sc-pi y A~i-dcle ud-seccsp~ls

ORANEE FACULIADES DE PAGIO. TiIALI M-Il2s acoen lisidod Lac-cdc. A peeieec s. flid 11 1& ii sei o de 7 a 12 hfos.
Fiestas: sceid cGii Sciey pJc Do 495, rebajadew a 39.
p-Iei, Pl odide T1eei, Cub, ief, cIt. 1.i is clis ad-i-u Me
La bodes Pujal-Gosodlea Letipes I.,. pIII do Ia Rh,. cc Agccci cilo acceccia" Mpcc Rice-o
Acec do 1.c cpeaei lea da.M dls !neelci n oo s
nJ~lse is UrLbolicii I dotd e ~l lstc Pcca utco do .i Roed- X -pod curds, ideskes pace' entretlempo.Ti
hd .d oo ;ii i cidi Fi-&-ea Peic Sc -E, cI Clogic Toccle. anuclco 1ip .dlcaidcMchs ceiopcicplcluc do ihbod., ba u do I. Isedoloe.ld. El bale dec lad ClnrtIoAn d s1

too. el ol~~~sc o i c. 1.a eu c o d, d'cie Aci'd _lrec Saudpc, cocaoi.aelsaep iEtacwnes Do 4.501) 5.45 Ijadce a 3.9 5
Eels .i. pe I Peacd sole Ndcceics clcae a lodoecciplblo ccioiaisc c-
so lcl .iacaioi do, HaaiciaAesl5ol Merienda EsIiei fl dcc csocadp
ao ps.Z Fili Caccalsi. leli dp Li-. ichb P l psec oh Aibi d iAcloocepiee Modelos PiCindrolleicon tonics osido cibb -u ue do dI.e idcgddieci
Leeocca Cealipops iuuda o ocheh Sac~iac EsicecedRodoPc,,,a. a- da aclbsthcW, eroeceice cpros, mtgnifios par cncreiempo


xepoepi "oc- u. i aepoa he aSadc a iiec -icpeidckoei. i I., iciic -c idea Ac4c Do 675, rebajadel a 4 9
1s dslaUacdcol tClubhdo Neclca .c.' doii ,cciic 66ndotececdchcocipdr a~
seaado I cc .% i-ced 1-1 ca. e o, asrul-c eca cec ub__ _ _ _ cshp eiicdu.T. cc i
lifts ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ n --____________________________ieccl, %o, dibd ac. Ac p.- Modelics "iderells' parsi joseenci.

de e Hpd~ucc i-tis Mpp u- ltii n 0loon dec sumsi PlegalciH. TI-,


i oeMpiu~ Aci--ied y I.a hulls- De 8.50, ,baiadcs a _ 7 5 do leci.cccpc A d Lea Chtic- gitlu p lea tf ceeA U opcic S-.4. do viict Accitdo Pie


Sombreros de 3e'Iorf:
l smelslilegantes ool. -I
Leacceciejlt~lsc Piccccc ad -Un gran numeri cdec modelos en FelAleojes do l.q cit, Cit.Ot Viucc A
conjun~~~~~~~ tosq deoticurocuiepp M. c y cmt terciopoco, con lidoS acpor
Elena Lay ccioli Nelp. t.labt ciio.Ehc nor dec plumas ), otcos.
SMobi Qide. Sili udsOtc-c-s o
esid a 1 aiasaneW. Lsp p c. ce jo. los 15lc se -da es a. I Reek, Jiec uc, lcy S-.e.a. Pc- Dec12,95) 1495, ,bi 8.95~
ha. dal W da 0c-aa Lap do 1. Coca p do.,ops Zoblds Rogc Mi. Oeuicoc hauc pMsii
ihl,. onslacnstifhaaooa. Niec.o 2495 bed10.95
Co. let sic 1, Moo~ce Nlog- ss sic c-Ai ahl,,. Esli lccdo ,W J d od OR h iteias looc cdl
en J. VallEi& 1o atdaeSn So, dt b1.bu lheciiacsoit. Glos- p1695 120.95

Lot;decc colso i Aa- dib Sambeci. dccdu A=, cu m-Ac.r Mechita


Pllisaic cs aii dospac ailllo I" coi ha.' boll ciie I ,,%i doll is cciiaiu dscecc ciich; Mca- deo rrs -iledia aceo P r, enoru:

too esasbiats'u plim En C6ccaca doat ec ciccuue ciccc e cicccccid ecsbes ohb tc h se
diecicececie ,e Conti- pee sp. culi bonp"i, MIcece bc RIe dos de, ne I lccdc n ieid o y
t,-.caigaleasccedcadehpooii. eiioau le occdco. ice Pe"ce P6.iciee io 51-15 d, i rnesylies
Hcdlgpc,1pi-7i e~dl p ""ci.acd lm boc ,l- do.ii-cci

Clasqios s : '9-d doiol do usedo echoe DW.3 _'._aae .~cc 1a99d .- .doPd
e.-sagc ge-i -c nut c--o i- -n 27 i l. Pdcocci n entejao e
-oisacoc do BO-sil so7ued enM ,I ,o-o

do Pcnchhno _s _st in _ees, -hgcIn5i1,cng5,r- os
usl Esmalic mdcd osglucradicie p_2tpor 44',


Clttertmud beie oc i I.,co.-a t -4 Do 2L.3, rebajadas, a 1 1
,hiun(u Ed, ltrb 775 "W ~io PL o medi dca_ 6 5

-aoi rsfic ec iai eoi, a5057ctn m o og v k t


sil dese s siiolictds2 pa 44",ili
ClSo/kite pboit on 'aut gOficinak~ay ida irif.-
PW a 6 DIAR10 DE LA MARINA.-Siabsido. 13 d. Encro de 1451 Pebtica


Pide SuArez FernAnaez acci6n democritiea en el- Xds co !nilt& a Castellanos es una esperanza de
Y olitica PR l favor de Jos6 I
Per Francisco ]chase C.al hablar del mo'vimiento q ti e 61 enca4.eia R. San Mardn atiudadania, dice F.Ar fedondo
LOS DO FRINTES
0 1TO a. I. at yes- our Absuelto ljor el T. de '- Hanquete "No hear podido rousn Estdn orga FJ Alcalde de.CoatiMficy rifari 14 rra"s entre
cial el concejal ent 1.,a* Villas, dice Its clase po6c y bari sumehas obran liftbliesis
ul. o
no, dt,,,d,,, 6 Tio concierto que.- existelt el ingenieria L. Dauvol
X, lectimmrlitim. p. n,'b
cor iWa F nan
-toril. P- mo N1114:1 AlW on
I-ru.bl. lulpatisado rug 1. oud.d do Cam.ry. H. P_,oularto an
d. d as do
El V 0 o 'd 1. m K trlpatlsado.l ar ur. L, Nab- Its i. do am
--iI, b:,. .1 lil.l. I., a War- rdr.'.l do Is CHeil- P'd Co, :1 titul.-de "In pit de luch&", d,. .1. :.al do
tf
or -v :an',br, nC,,b, e,; h.bi&- ronuml. -mul yr o-ortarles 1. M mitts UnjclpKl d, ma CBPI as wits hame
It, ."".1 11 IIu,,d,.1', L. :1,, ', I or an ad,.: -or Fra= rV d ,rdu,'
fur, at d. ,.1. 1 1 a V!r
Naa --- -4 '1'- osla, o.bn, sam,= 1 tir." q. I:1-j%.R- mourents 1, lilt",sl
is d o" -,-'l d, .m.r'lont. T ur d.,
--n P11 It Par st. o.ok-la. 6,a W LI-1 A. 8 cxV dome P We q. Ml PKC y
.1 m nsr Vud6 an -P.fif,
Aw
I)r l-blia t,.n
.dL dNioai setidcribn t-d 1. dat It i3lb-P It
P, ru,,,L, Wool,. .,., pm, .1 Trb-,l d il." delta L. or A W ,
or 1 b-,, rII 'rulm p.d- S-j, u. h.bi'l. i"t"m.d. tj lProadirds: din tom closaid, I a. a itairs r I -V T al b,.jd:o t Itard, awsbas 11
"i I't . .j., Y Quc cared.6"l, ,bll% to. hrm- in q
u u IsIs% I
C" lov. ca % ,ti- 'e:ar*'b'd%
:r,,,! ,,pir,, Fjmj. Xt, torice 1. 'Imum al Z
.1d., d qitorow .d do t'e:%n 1.
,fire d I . tics P'6 'Uno
T, u-l mi-16, Im .-Pl. conspetencia ad. 111 d.1 rtl Cu
jd r P., B-,.- .16. dentracriti.c.,:& l.d.dd., ,%; .am., alooldt. A-d.
h-I o.tqj."" 11,'en San Ir 1. 1
n:, I., r.di.1m -jn6md tl mr. do -Ill J.1.d. da, Inst- 16. tuft d.dra P j runi I ro
o do, 'It'j'alumart, tt 1.
o c C.Im. to I hatf.mi.
Id Otras noti6ias de.Z. P'. t. .Auttl.
6, d do do see. da, an
: Url-Im, %= I'm -4 bttl ot or loo ideal. del In- == =it, 6ru al -Mm. P-1- = :I Z r d" actividades politi-cas as atill -matems adb:961 Y I.mmt, oat I. is 1. Is. al. q1tic.l. do Is. I I -fit,
rat urnme U. a" oram= N muumdlamo mr,61, rurr.-A.
too .-.led. as Ug".
I. as
ran ;! ij Y me na, dri.
1. l 'Who.? at d.ct., I-Ift. otioldedge do Ir I. J94, to .1 Cf-- do ftngnml, ftliti"
. Pasan &I PRC r* PTVIP.". I --dralt. -d 1+.qCi;,Md.* 'I" 1. cIu.lltI.d
-,.1.LY- trials Carl., H.1-1 W11141 ad. tice, ce d d.min-rl bl- W dr
:1.1d, u7 -- Won vj=,.A
.:%*, 'n. ea an
-F.ot. lfdros d. a-- mar, 27, an I r-no ft- md.d mmasitgane Y
-AorA NAII.All" q.: = *an ush. an ptl& %br; A-y, iol. .1
de.I.Ilm nor all. DF.S AAAM60 1, Q, a or man_ Z sl
.-ad. 1. dr- mti. -I. bLd. bit
I I 1. .
to 'i. A. U., 11us Imun 11 1 arms. to lqu: on A,.'- '%y ddacdide an U '. ---g= dil To
a, i, L. old d. Uri i. on at T- do H, sun. An ru do
i b 1 -1 -i6n-l Prlld, Its bit ban rudid. 1. r0mid. nandidalo. l insenuam Luis drd- Ban V saaa. ro r1lr1clial lat
o.,ror 1 dror oja .1 .1 ,fio, M,,odrya "a" i.,mour M- t ; .
io djot.d- ,j, pud de G-al- h.b,, r rogmint Uri. D L Call. J.H. To -m--I
It d, :rl, Cub. (A.) meet olanisador to at sloado Part, -do
do -1,u- N oio -UW.dn n El acto rati schul.do am l&-, Go
rl-u tmIlmooar al adhs,16, & numis, us., rf A. h.billt.ri .1 amr.v, d, 1. r-fiamay It, 'i. do I ndlemis corrut que la dark ders1 4 d- o-i. mr- I'a, ri r-oW. Sanniartinistas P,.Y I- Y tod, arm. natural- dmns, d-d. In rb . It", strum.
i. or Cadom.r 1q.1 1. p.l.m. dN.- d r.t, a Par, un ard-W. no r, *V1 d.
qm -.a ra-2or P,-dr 0-th-c an T oudl. -No as dur- e 1. amps". = Nabii "' lu. Ili. on.
1. P.Ift lr.I' b h d a Food, T-W. so no-tra 1. Id
Y 1 Z "" 11.11111111111 Y .,an
dod do io6 j- Y""mng'rm irl- d,
or L r.pl., dol mdmar or 1. -.did.mm he. dingid. 16a .1bar, oncLuron, auI.d. ,-, -d ml .1 '.1- an mrstrs d.fl.ftl,. Oot.rl., rid
,o'- -o'du Omm Publi- -ull"In dcl -ultch JmA K San ,,h hbld,,e,, 10- t4tirm- it. p.Wm, i. Rmfi- 16n I b- .1, too do amX ro & procal.ril
I ad 6n
ji Marti, -u,,d du .r Mtrti.: o-ft. dmulmg un- d. obr.-Pitbu-"- x I IT 1-immurar 6o d, mr- p.rg
to. 'us ua ow, sa, -vIl. or. 1.
"o-t. d ri -aul. our. ts]
d- r B-It. barrims I p. to P 1, 11 d irl
J6 L od
i Z bo, or pl. am
.1- amooitir dr me oelfulm. Fdr.dc, ,, to.dl.l.
'o mmar
,mo, '. .1 .1 "T" mocu,". I. l" or -no.' d. It d"-."NIZ.
u 7ratituldoe do -1,mt i room 6, al dttra
An j. d. art dri mood.
1, h-m- a- art im.bl. pare -oti'loo in In
6, dr, 1.91tim.
11 g.an or '1lc.V.t.Uu1*1 .,. ban d,' diTI.-d'116"I -1.'1d:P1-A;-.d mm"
or m, 1. ot il. ,i.
no u: 1 11.41 mr- In It. via otio d, romor
ar'.l.g._rt. u ., I,.1 am rkt.ft l ol-m, -66= o,.r o-ar mcb. bmd.111
ml- to m NII(r.6 Ind. do Vill. a.oil m Ind. or p,,,,,jm art-humt.- = Ite d ls:wa fiadsd I.-, omdr. do Is tnuckin It
-th'. 1- Lidereal del P.A.U. en to 1-1.dm Intorm d.1 r=rr,, .1-ron It do' ,am. g.bl.
I. t-'. i IIa dr -.r hi d- a 2,',','dPur 1' 4! Not P = 0 Is
d- -.-- Wn, -1 '%.' I To. W r.dri, omnur. % dam, mum toprason jr.
t M li r Mallanzast se incorporain. 1. rl dWino dI ftolld. miS.m. re
"b" C- W di-- 115, -111 -t- d 1. n-to'Ll dl- 17, tol- an pretrial. mor -H.
j_ h_ do d.t-. Con 16. Y i.r -.l.n. .t.r r,. Y is. b Pra
.oro rril 1 11 1, do CumV7 um
o V h. rl. Cuba.
1. .-mi- do .1 Partill. Autintico madd.dre do pm,,lfficua y d.- r- La. ad. do.
ra- N- palriml- an -a. .Pdr:-. IL11" 1.1 guil
1. P 1 d r lo 1. 1. d., on mt 19=11- A 1. a mj 4, tT
mdor, or caromrist- E. It. Xp',V, ""7. d. "ll-ralid-d, Ints, El .1mIde unimlo. do Ida. VD1., Des et, luego. no me (Ativil I It mmj.6 Ostend. cerov raa da. 1 d, dooir. jo- do ard.d y P- .0fdad". A., Patin H. Uria, mu mij= 'p1Vg;L.'a'i hI to tr.66. 1, b.
,,-- ""T" 'I P or In quo he a" an
im 1 111- Las bra, torrm ran mme h t'r 82= 1ter- wdihma .1-iom- a f.V. d. 1. lt.1di. Y de
?-d, a -d ,,, ,on: nor 1,Ib., do or 1111go'.1" r ahm,,,. p,,,ete,,.,.I nlcllo- 1, -b- d.1 Am- III- gj-"
1,ru r hT u
d- food. ll.rth. a Its
b-'-%' "'. n,, dt t p.rtfd. mb. oalmmor ft la 6uri.d d" s-t. Cl.r. a.- jolin qU ca.d. lo .,m 'I 'o,.9 iml d,
in 1. par,. dr, 1.9r- ban to
11 'itm. "t u uii.F I mInm dw.rlo. Hit. iltI. as :Lcl't W. -P"d. ciol."al.- I I- Err n fi g7n or 4 t- -a hardo lut Ii 1- d doom, lo-rdo ae did,
hail. I. .d_ o.p., ,,,p quo In P= Ac- unnotimit]. l --Pri
'I quo "".
. . c=. .do out "In --dl.- 61,11. .rugmmme I moam1= 19-V u. .,,p. D-r
an lb lig- a, do "Is mill. do, not_ gy mr Cmuiti If T, rt.1 pr6aT.11.1
--A- j.,:;.dool,, ttna h-ilo, Y bi,% r6c or d.dr Sao Martin H.- o an q- i m que tremor a an No
'ad- -Ta-hIL.- Arr dt,
.-atra. y q Rd.! I "r '46--il d6m as .br fdr t. 'or N.'.1
r . I, Ind- Am 'dr,.,' 1, Oalt, d, "Pw'* Mr, ol:%."ro ,- 1, pt ,. 111 1- dLlum.m. r It =1 I at no r-I.Vt1d P6'm Put Is ous".
u;:. hd., ,rrt. bord, on m-up-1 drig- Mar y I., trm drl.6,dua d 6n nor at
ftrmolar, P61,111.1- no. marl- :r'1.1* or Iron *1 IN, I- A.,.l = isn""'d d.1 &Z .1
-.blm.umdo.Id.1,PA .M. not, .3
arm ouam- assad. f.d. 1. basis h- t sum
drI lrot.- W, m.ls mm lc.I in an. -A!ZV Vhrd. .
rmun- .I, ot P., 1- rl -t Z" dooldil, -d fi= 16"d. 'q"IL' Pi 6rm, F.dili,. Al- 1.
--jcm do om. -d r d -rfi d. Dis, Luis Bryto Dom ngum
-C lucl,., junta do ratti .19 L 'I affirul tmugra!F-4: Ibblim.
n l P-ld. .1 1 not ids 1, i7l, Is ol- Ite mribee del doctor ltllaa, A. on
at .I, I -It- R-W6.-H Cuban. 10 tulark. .1 timid. I.Ji IAI 11
Pm pyb,., 1.,.1,V*tY on "'nag Y tod _16m'
'a I re mt c j
-d, 16,d, in, C-timl."16= 7 an an =,.I ed. rigor are -.bid. Imalle
11 on an re pkl t d.1 bl.' or mt. -ft. Y a- -u 011 grm,;, or
ft- Mr.~ do .11., -qo- d7l- orin ir. d, d- ties do 11- dut I- -Ir' .1 1 as
Sr, o IN mml. itmt. d, 1, nblirld.d. Ili- on Ind. 1.
a, Z-Iblt Itra Id.d latteml pg!- tordt, 1, -Ag. -tl,16. otm mrs. -ri. ,tlftim,
Mimi 1.1,ri .1 .1-ido l.i dl, do,. .1 od Hm W. 1. .1,
.!,.d,.rp-p1ai1,. P'sI gr. r- r art mr. -slas I.- oaull. ;. o
B. ii A_ do i job -.b*utau la coralprit de
a, wuln El .urlmr Y 1.1mom jut rl I 'Pd.nmorl: DI. Iff"j ftd. k ell
11,11-1 l --11 V,1. I,,, y up ir a] urlod,,
d.t., Ill.- QuIr.r-, u.1c. to" dr .-d.d par. tod.,; d.l.g.d. uipo
mmh 'd, FAU. 'I rl u.l 1 6 ptalu do r u ra do
-did.t . b, to Pum. justituto, d. 11. del Rio
TROTw
.1i.b',.r1d.q-' c 3rilto no b1s. .lot v d,
%agi.law .1 d.f rq.1 11.0
PARTIDO NACIONAL CUBANO 6 'A.; us a a just Imi d.1 I, Nbas as
do 6 PI astricto stand- d. fian Li- L. C,= ,dl,
"" 0 It
1, -rpfi "-01; K,,,, -,Xd, u racur d. por Ramiro limmindt, d, C,,nllll% ri.
(for ]a C- 1611466. Y 6 MAW,. rx-l-lar, qu, ul, 0,11,9.1 -url Ll.r,, Do. do dInq,"
=1 rull-. .* so.
Agasajarti Sta
a", d 1 .1, F., 41- brin P mr, An.
r. as
,, . I BOOM IW ANA DOMINGO, DE 10 A 10:30 A.M. vs. vl- forms, no. ou. matrl. I decto H"am. del laftld. roi,16. do .1vicin mud. la as ratunfk-ev rd.
b Gromoil.r, .1a.1dr uo1,1,.) d, ww-ae-F.1 'uWW 1-1, Cruz del Sur cd CA olo-aslum'do Z 1.
ran4t,. 1 d C. at, d
41, I dj.
a] DR. GUILLERMO ALONSO PUJOL ft Fle. Ite lgo.ol. Ittille. do Mariana, do- quo or 'a L j
tWW.r
.,I 7 E bit "I T-oi- Im.
d. V1, Wants do 1. lai-Ablima m inisttw H evia to All d'-' jdifiml.' rat F.- rs.
on 1. rou 7 r,%
datl,, 1 1. do Zorellarro, d. Plosr 4.1 Itjto it A aroj- llcitade, &4
NICOLAS CAS ELLANOS RIVERO Se organize uivirmn- .1, ar as Luis d1t,11-. r A-,. A- A do l .', Couttar
1. ran arm W ':'d. rm,69r.for. Ractioull. Xa-i
'h'a, Alcraide do Ld Haherse bautqu Wera 1, wand Van.&". do wommm- under, or C.ids., .,- md ,. Vt.
.&a kinoj ar
maval. Is quo 5,
n I I;& r.
EN IMPORTANTES PiONLYNCLO IENT05 POLUICOS t: 'mr. furroic at C-milli. c, Bolas do 14-blas = WT%.
So 5.1_d" Moda,
1%.rdl. to 7-44"' .a, d,,ii,, Bt- ri Amm"d- dl C- 0
d.t.,m v. "' C:,rXnirI6. d.1 larrit.t. 41
Carlo, 1 it U. d, Pl- at
.via brt.[ alrd- do 'Indle
Axlru.-z o,.2- 1. a-- I l6 to-- in
--d Z oin" ozm.Fi.
.Houterlb. do 'It V=,:%. Vast, Nueva directive def Consej No hizo P it, H.a h Id,-y rl subdirecta, 7
Tmrm fifitc.t; V'rtmr= u, r! lam idencial el Mayor at r-.- --- munlds
G.mill ju- a pla.
.1-tu, .,-. Cori, de S. Juan y Martinez U.Lt.oft d, d.-. do ffih.
Y P Par. Y,, MY 1. C-166o da
para Prevenei6a de AccidenteS F.6 ,Wt. do P ilo .1 .1mid. too. C.Prar 1. djdl,,,Id, de
d. Ill "",da S Ju n 7 RMaA.1-,Udl., .b.,la.
It qu,*.,,. Iani,
lum 6. ir J, A a.
P-larr". A milam, .1 bards
,I. ]all ri. -i- Expuso el pretaidente istaliente, Sefior Moar,-lo que dw%_q5t., di Arsenal
,6, rorld-dr Pro d. h,.o durante el blenio en que rigiti el ConKejo h.zII P-j6 lo." "h I If do A-1.1, fui -11. rarid-l'd Imutmgm qllurar "'t. "o d up- 'to 'mut, A-6.
'. %G:, lad. Ift"Ida'u."re. do
iilt, 0, di. 2, -r, Y,= tc im". om, iur. dr-l rad i6t, M M m. to dio-- m pr-,Y= uleill our.
It- m.11A too d .1 djdr yer y cont te lggL
Wm- n as 5-1.1 Ami 'A- d
-.UL,6 mef. i r. d. do m. .=
del t No. or
gmnal 1" Asrrlat. or. 1952. der dlo A. p1mot. d-- d l x 9, 1-- Artati ". D
.1 rormassmum. naro-fil-to -.16. do Accident. ryt :g.qu.; rromoor 1,,r 1 9 It- did.1- dalqu -rr Aur.l.n. its
Di,-tl t1rot, qu, -4 'd i111T Ararat. w. Prnidnt. do 1. Rr 6alarms, do 1. Junto, Dir tj=1 1. Tlr' r mao
Ii.n.4 .VdPPN:.1 CXrld". Inortitu .1,%1e d p,:: bIj- -2. Q.od .P.- -P;.
d as h to-6= 1in _8 ;. a V-1d, r[N,, Imma
fo urrair 1. 11 IN Ill
U qW.F. da].r ml.rad. .a
5"" On b(mor Murano' Id.- M .- C-tinrmtsl Gloria M.
am el Wmrni- H our ,6.1. r j.s. 6 urd- L-m.j I-mm, it dith. vlt- W.: ra- d. tri ri as
no do mordimr 1. he dl ngn.
--mmo-je quo W-Irl Ad=" rtatNTZ Clel""ImN I ptd or rln;L.' PrT rofl.o.m del control -A. ',r'drff. is U% id"" 'a -, .I- =d= -, -is I
,,;0 de I in IV so C rlmjal, MartV Dirnie

.1 If Air Pomidamr, mi. L ., J a or "' Pr -l" f ,
-,.I I.: do." -u- ra_ ori e
-= .,IvI Z,4-2 ',d ami., -fi co, Juam To. site d
1,r an T d able ris mrc star., limp-ld. d- I dom Ms.- A.dre. Grour 1.
C- "I Sur. Be tan. roviondid, qu. So a'- d. bar mi-,- rate u at V' Ci a
C. j. Cuba- jul.m our -1. 5. ame; 3mr, M ore- c. ds'; vi Z= dla
"t an loo ""t" & let invited ?" Id-, hm J-.'A, Curls. B P.
am, Wab,, pm,"iiiT 1F mom, I&: 4m, RGtt.-M;L. Be do AU,:
Can.
prin br.- bros elootts drl C.- q. an .9, or Vence el 19 el paza Ftudd
il rigusa; Wot. D,
litmtr. W altirm. dh.l-. -Ibl 1dr no! Iranffl, air. Moll Pa.
as 1, candidatura pmAdr.of.l or] d-tur D-'id M."' &I Rlo: de issiscritscifin ess el drim, vice, oruan Flodrigurz A,If e,.,:, I ; "di- C&MaVal "T
come .6lid. .a as 1, 1-. .1fors. mpm. it. m. No r u
d. I'm r rrs fi' j an B. Mdfi lil R inado del .Ias: Red.1f. Fmaimi. Call6,. par. .1 do I. I, 1, 1., Nr- do 6- 6- H.Ztm., ml, o.P.-P' Pg. dal cm, jr.ml A., Dr. jan
r. C.rdno lnotml, El-uU,. do 1. Car- on
m.; .1 doctor Marl. Ymmimar, varalat: "a" jo'k IL save st ma%1as do 1051 dItimt d,
CONSOLIDADOS k- W. Aj.k. J. 11--ide., J.H. H.- 'r HA.- lkr. =
q-1 Mari a 3olmbo: y Is do A,. N I. id d I C
= n. J, T' "to a "maim' 1.1 r,.C,!% .G I- sallm Carlos Zl- .1 rat dt 'M' ua *; i = dd 16ltbC*1m, Mullis Stan,
plan P-6 j. -4 i quo i-I.Y. 6.- Ammdu
Carol 16-r., dI t6-1- t.m. Pmrra, Club 11 del --l rr rerrari 11 Disam jubs[ Gencilis Moo, Dam, lfld
I-t. 4. pi.d,. .4- 1, y rabi. 4. ri.l. d. Ali. B-9-- 4. Latmar ffaj, = Ioltm dlo Iarura., stI Martha G.rrl, Eftlool. D-I.
d. Dan& a. HI,,,; .1 om-n C mj orl, nor
grmamsDire coaral" r16. "I P part Comraj.- .6- Alostim 11.1irm rm.r San I. dt Din, ineal Istria
rmaid.m. dr I., so
l_ C,. _fim. nr ped-do; y.al inearlbitat de,
C al. Av 11,r arg a,. U.,n da, mms.
,s,,d. y hpide. ft D, ,U. 1.1, It. b-1. dr or',b'd o_ ug on de
.=b __. lelz
11"; glam,-Ime Is ul.'i PurldZI; In In 5ts. compelencia por
1, 1 = ;m-noard. 'af mg.l. a lWoot dT. lu d' 'l pro,
a am rd an
d, Colmmt d, Cuba: Viol di
10[rd.m. o lat cilebte causla N9 82
d:. r on K. rl doctor G illtmu Aglm- Idir- .1 1 ur D. dt H lig
d J. Is P-ldinum-edonat
-A.' dzx-rbl.R I mev. Y co., d.1 I,
s, dlr on ;T*F ,rar
_A FA .1maid. -1 omcuft d.A.
.a.
art -'"ta- -1 rmad o d.
C III P d111.1 F'la"9'F-'dr .I 'r. do ?.- oltm lus plartured. astt;V
d., romd as r -sI dr Uog7d.,
P., -tia a, udl.ton. q I ul 'Z' AHl .' jdn N ,,a
P 'I'll d I S"jrm -rL Cro'r 'or al'al 1". .1 Stovirles Nbil= mm, &rlod., 0tn i olo. iu, a let viii1splus 17 No
Asi w hoce pos;bl* qua Is. pt.n- Prraldaotr, Pablo If '. YI.,- dr 1. A.1suat
o Imer. er as Coon T-a Wd.tjo. dt Imlr -,14
o-WH. d I.
is. Ct G-W-11
I. H ta .* or
ird 't, d as d, !1preirefto Lull Far: .I. r Imli. do -order. jm[1do1q, So.
kirs locomoicres asprodinirnkas .01- A. Y- ar; t r. R.1- rd reu) ft."X d: 'N aA'I.d. A- intorh
.not' j d7z-tZlN4-,sit-t6 Invitadw at "" T 1. poto do 1,.,f.rA.du nmtIu dot rob, do Is c.=
ratio Olm. hldj, Al"-'? ,1
.be. 1. In t 82. do 19 da
is 11 Armiecl6l on. y d di per vottire
Vocal- Jussfin. TrWill. Wmmi.- 1-d' 'I'd" 1. P-- .,fi.r 0. :arii.; Hapid'de, c .1 limit do 1. f.rA.du as I
M-"* do di- 16 'd.' El
opstradas por all sisterna diesel- or IWm.l. do do d.
Z
Arnaldo Spena; = T. Ap. .1, Pirs. Acts veries an
'N Z Rubd. Aaaafta acfimaa jes.1b. .1. 1 bathe, ".I. do .b,. h
ld.rwit. Pirao in. fi.r Jill'.",'Ii eu inamllcidWpar. or, .1 ors 6, 41
elicirico y faloricadas por ALCO Timor, te fedt, PIMVI mi Rd" rII.' gado*rsr l.,. any spolu, Z ou h I d-EEfi i -d I 4 '- or" v" 1
Man. o doctor Us. hu = 1. M.as mo
man an do. Z Id. T.- Carol. 11 Pocom, = antoe 1. sileauutto, W. u B.Iffla, Alad. mirlim. ]Prmtroi. ttr cl ad G Mr. o-Z Im-I m t .9. Hand.
-GE Amerkan Locomotive I lot IND at"o.
P= 2 Z K.: ambot Prones. is
u'.l A. or Gur: encig ri
li,.d-. nor 1.
Company y General tiectr;c) fs "'I", dc I.WftW.
satinHdad = %ni-tim Z".51' oItafts Id, rob, Trig
r 7 In
e. tg: ld -I.& d l
Ics -l"" y c6ald., ritlaojoe gLd ,ta j, p,,r 6 ml-rois, TOO I
otlis D, .
j t:11n1f1iA.PT=1"f. as imil- rabit -1 to mnfi re 7 as
molare H l. .1 1-1 d.1 --l.d. I. Camej., ar n
com a oltin is
ckerit moto- BUDD RDC, 11 del,, r. b"' = :r*,L ideas
not.
an 1.1; raidtmur = W nor garal.1 Qui'l.
da It -a"
I a. ca = rZ do -Ir
1 1. 'us r, 'To
h.g. .1 set-ic". Co. .1 is "b"
M. eml -d-.I it TI:
mittirsto 16 .g.riddd y 2d:1 in. l or. dr-.G.bl.m. do i rgr
Aus an nut ii hs.
irdu"t'. on
po.Xrorn. do r mufow. hacienda cf.rorli .1 6. b hs
mininto Aa iisimpo. ad rrwlkr Vbv Is ld.d- '11.
Bar Y Ir or .1= 1. 11Ca Mt. a Id. hir. use d. I r:
"I. A. -oard.Idar .1 I.m. 4., attack Ima at or
0 90 4112:rPma, t.m Imic .I,.
T 1M TA Unad. .1 or- also*. U ,
9 Idumfi- o- u
ror p.11rall, dgga t ll 'a No b. 1, a- or
at : *WUWM t-r lot romilardes, t .1 t -1
to d- Ar.d. 661. Its U' !do. IT= '- -I-- ou.1. rill"Ifin'r
do 1. trillca muertr dd r W. TALass, PM af. he- on --t. or 1. M" To
8i A forrmfri rwN 1kopq al meisr "hicull, sks ask *-16 ni-Imn. 7 der u.1.11. dal PRC Im" I111111 is ad 11 11 1.
A I do do I I d d t"dd*
I me;=P, as on 11 .Palo. Y
$I IN SO A6ANCIA N omcrl. mail r id.do. to- dor A.,
C. Hart. lrk -a . 1: 1 .fi Irfw. do aZ b- drl9,' tmr L7Co fees 0
I i d., C I.


too'ca"JUP"OK's G" b g o i61 1 oor tagnima. is mon 1110TA
W.7406 11 d- r .r d, Imm 1, P call" -11
I, su tmom, I C- arl.rla da Co- irran". d 1. t n K.I.rm PW LP E AIIALIIIII
ldm mpm-ta, rl t at left do 1. -.]on do A rider-


.Crouica fHabanera -DIARID DE LA MARINA-Stibado, 13 de Enero de 1951 PVI


lUSTO

REDONDEAO e\

Y JUVENIL


SE CONSIGUE

CON.
PRIMERA CARIZERA12.30 P M

91 deee to boe' uc u,.,udau dl En honor de Roadta Rubio
cu u in.1 Icocto eoogeu 6 copce o Eu I.tu d, 1. nnoido Wtooo iu o.i. Po. p lubtc -c .lneo d. t1.outott. .
dui-y Iuuno mud -d do lPo-cpu 46'i.-(Tt:0 M od
bouIon lo p oocun 4-ca r.Icd-.u Hd P ee g .t't 1. ioci. XIt.t Pod., pud.nu d. D.cct. d.cd e. ee- TIce Al.-c d. Ile EVENT'OS DELPA
i- - y- band do dcpelgud8%s-o Hebi.,SSce e ecccetd--o. -. h oectcow ee d ec. ceet Peode dM.,tleoc 1Nec il
_H ooood. ocot,blcucgcopp d I.ete oy -w.; poc polf dedi. Al -ot.e4. 1. ao. decedc e Ri c.Rce teh doeIe 'I A4.
Ic ,flunh d e ceo etecti d, iblot0 dotl e G-e--ie d, P10-o Atece .l

".dA.denO o Ee.d coodoet do.,hottcod oecpco d. P ot Ptd do toy ec Iedo00c-.
loIto UJij A&m mmW cWi *ed 64V17 -. Fin &o uemecrno on El gran teaf iveol hip"c de mnaiwnaCAIO0L0PAA.f7 dt Ot te,-c ebttace toe- Weeoedb~odgcdocoteooleudI~cldecd d.cewcod cofcoo~n~e pecolde 0yc yl. Icco olh Docncuttpretottoo"d
delc cecede -tb- .1 -ecd occeot dZ ePg dcdii ,ct. 1., ccoc .d c.,, jdwttd olcl Potoc. cI potot o LOS CW1URUMBL95
itic oe I~ ceeeol n = d o Rotc%,e e tio e'oedd Perk. Me. Nelho eetld, . ,id d l. d 7c -yWcleoe. le. I. Me Glecld H. Bode. Y ou le d-erodeo .o cI wo ccbede h-en "-t 00~l ocleo Loc 11111. Ibd Archtheci fgic 'U cotob_'o I. ceetebeodo. Cb. en Jehc Bucece wueogrod. c I cecoeleoc b"pl ope d hoo"TeoptcotPerk'%I",otechl. t.dl"~w ecl" o co
ceteldo hbow 7 beTlelo. d d dew do, jw.IeO Wlh DcCcce e eec clo lo tl e eWoe p o d t c l 11. c e u d t o d tcd cd le lo do~~ ~~~~E told I-cgoo .ddec .omotc Leo delewol d eee te
d' tohPbt do .I Ipeptco-.o

cc mted loc doe_ W tce M' Tceoecoo' k 04.lee .e p.ee Vd a .t t c dt e i eo Ac Peleeqe Stoboo" pe P. oboptoc d d . d t'ed do 'w :e

ci botooloU. cced, dol .1h 1e-ot h n-l -ldud tede hoe, dti',d dcPe.ype eetoe apeo b'eel. eeel 0 Ng t Setke.tcio. 0t duNIV
de A- L I, M INACIOd.1. Nitnig uciaea OD AMRN

Margarita 0*.i
Coiniccdccee bccoum el. Icc .9 nol- d 1.n oi hId. pe .

Le ee.'He hlee' .He aqui su primera gran Oportuniclad del, a~o para acer Economias
1.oqu a do per.o 1.o Il. oNoc 4to.1 .o 0. do.lbeo,. o o Aoio.1.ooo W.o 444o d .o.cd. doF.cito
Reeuo 0 0." PorA o do Wso oooopooo eek~ooooo


oarsentom

oumococA o Cepotote dfl ee
010000 orel o. oC a col ct d
d'. -o1t4,1 ChlM Addoel: do P.
.cou. owL dohtco oe d o Co.",
I-, do It n do t. Ltd6 d
L'oo d hect 0b.0 le 4 u1 -cco.

'. d eittr oe Xz. otc.1dc

SuI- ooe hoe otd. cetucethto
ere d. 0

l0Loet leo. Code. do,-q,
1.10 r Pooomeoo ob.- 9c cotot
dltc 0lm oo eeoiod


Addy Herrera
:=W.ud~oha~~td :4. I
Ito oorifoct Addl'Oioo'co. p, Mood'
Lot clionts delI Intorior

poodo hs ocor oul .soocnl~ ~~ .oeobcu ooe.' 4' Ao.ocp~.doco.1Oa~ epa c C. do Acito. toJ.doo.oio" 4.1i90" 1.09 7-40 3.9
a I L FhO A~cU~cO I Emm~l~u I u~h~uaae~d,. I E~haanuo Feeluop
S. ptlic .tedpo6doo9 De eei te pt.pllooploIood p., 1c1coel ci l Eedeoylu1- eteoon01" Cu- .eu c .eg .be
do. P .P 'onoPl. 01. To. po' Otto d.~O Awplla bbi-- lc yee coral cond o-d d.T ege, jOedo bteoo ceeo o
d.p socebol. R.I .yiocPdPhoic p- ci.fottoacbhfl wo, -d ri ,
lojeon.~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~1 .eot 1o9.t M': p47-715.o~dPtudlco toeaIfeodoo~epoua ~lm~.ci'~~d Moo 11-phir 10-u.co62 oO .1oi doA M d.uo 47-642o. uco101.1-0.
rectw no-to S.bcd ion do A1411 NlclAdooof I


octll Yd= .4lo dltilo."Aid W' ALIMACENE.0
1. -~Ic.IAd0 L =b-m emranl oo.rd., -0no1f0.c AGUILA 363 NEPTUNO MA 141RIQUE /
Ir. J w too omierie Pfecloc notc'emje.(u. 9hd RfiINA 55 BELASCODAIN 256
olotottu o nustrati Tloodo.A


ripJna 8 DIARIO DE LA MARJNA.-SAbad,10 13 de Enero de 1951 catolicisio,


Saldrit el domingo 28 por las calles de La Habana ]OFet PP.titulare Arte d la Cocina y Placeres e a atrno i
A18h~a68.dly ti. 4e Slaa C18aPerAnge Gueb
]a tradicional procesion en honor de S. Juan "2so .1d.I Inallldu. .___7___--_7___- aa Vile Alf. ce. 1b18 ASGALCa
L a Scli. &.arljn zmn'l.an lCrua ToeunarA I i parte vario. L19C (1,8. en188616 LOS I XCEL.ENTES PRODUMOS LSGLEIA
Vi8'8'lresidi~ntia tie III -E81)-,,b 811.18 1.~ colegiom relig198888 V -. P -d6. .1---1 ~DLNVENl YM RA
-q1118 dl[ A18911. A lIiIe a d t.E enrioMD .2 Tln 'A e
Raiin C. en La Habana 1, 18.,' ~ d. 1E11'crrd Cepun9l i 9(2. ree P R I aEl 8188U6 818. itud. I 88e" p C .l.11b181111
P8'llrd8ennI~n E FIc 8rele( 1 88e89 be. III.8 N" (ud
I.' d Ik ~ ~ R tr CIO 1r'.2; 1 11111 r18,1.le 1 deI.Cn Lgn I~ ~Iq. I ein .elln8888.)C8l6 118,de 888)18) 1o8811
ded.r Elsia bl I21- de18. de I4 h811118 a 881818e68 C n 1.,,18 1, 1-8 pll"(81)1, 888818."d
1,9 ~ ~ ~ ~ 1,,e~ R1'1 ICd'18886 '118 d' 1 1 l 68u. d. dl.n1C 1 86n ed. Pn( 81. ~ ,fut cle .dC8 ]a88 cb1l(t9dn rul 1- I,1n8888(18, l6

1111~ 111 de11 9fP 1, .1118. n a ,. I.1)19n p 8 Ui 81. d l8 11 bl I P11 181" 111 6", n.W~r 188118811,,) 89189
.l)181.l11de I ~ ~ l~. C, Icl del.ndn Ei .b, ,n P.lt .8de AA1~ nn819188888 1,C III. 681. 6I fl)y88 e
A-h, d,1h1 81 ,,1 C.l (818111t 11.811l611888 )Mn18n38. leh.81., 0- '. ' 1868811y.18161188 he8d 'da9 .888" .8)88818
(11111 11 I.'1, _111 ii e8e88 W.~1 Ie,61L~8 V61 I.998)n .C9'111688)88,l1
B-l 411"11 1.81 6. 1.~1d8 68 ~d in.onco ""'n 888111(, 1 .111811
p11111(19 11 8118-1 11181818 ~a1d18 888 8. 61 9118188 68 S8Id9 It6~ d.a In I18 .8 I. 818" (8 1 19 86e 8 8
981888b8.8 b1-in, "88a1188l.~r (81.(8196 181 1.1~ 19181. .111' 1 8 81 .- ld d. be188118 1 te 88118 l 1 ,1 d~ dfVeI.
, J 1 .1111811111 .I 1(11() ((88 11(11 6 Exples111. ll de 6 .C~ 8 81 m. 11 d F. 811Ad81 I8 I, 8 881, 8 1 88811("88n1n 68.1
Adel.8 .1.a~9( '8 C8 .8 In led, 1888,8.e "819 n 888881 .68
1118(8181181a1((111. 6111811181 9.Indeed.y.29 1. .481 1. 16n88888 (18. 89L,88 P., gae888 _' n unI9 t1 I .6 e .8,
11l ,l-d let8a ePd. id.I ee.C8 I.8 18Y,88n8 .1-.1 did9,9 "88 I.81 8 81888 18.9I.
11(1p8d811(n98bi- a,1,198 ,1988116 d, de 8. b. I lc 8118881 lf.yn81I.M,'18 68818886191, dte 'd98'
I I. I8 A 1te .30 1 M be.P o8 i 8 6 J I Att i 18da d u . O
81111111 ________________ 11 898181. 8le 11 C( EI~881818,b891 88 8did8,'(1p9ee68,1)89(
d. -yce819V9C1811,C889 le. te86p118E8888y89 8188 l.68""I-.88
______________________________ I.8 881 C111I8Cd 1A68e It,-', (I 1( )818 )88,818 1886dbi8 I8 lid18,8888181 196
ke8ld. Wm8.(a16 89I 1 8 01'188 188.88 19 8n8 8 p8 811 ~~I 111 8,"111 6
88811811 ~ ~ ~ ~ il-t 18,81(.161,18P 8 81819118 8111 6818888 d(18"r618611888 8. N- E11,1886 o. 111
t81(1868J881(8A9811188111811811181Ed 1181168,1 u l911 1 (881888 d 1111n1 881 881 1618( I88ly898I8l11 61118 81811 01118 18111 8888 111 ~ / 118 981y)8de61 AP811 d(81118)8l d.8. 68 V119118 A ct ali ad at~ ica 11 8 11811811 111981118(8118 11l1111' I. h8,ln ( 18 1118168 p11d' 'l81)88p1l11118I~lI8111,(61p,: 8 18ltt~t6
Porlue. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ d.nli riunI111(;,1819,19C181911.811,18118p1188.8Cn8, 1)1","91198181198" (111
189Ca1a 6 1, HI. 6 81111 6. 88)11 6 "11111898, I811 6 I, .led8.189,l e11C 6 "111116",. 0116886818


(886 de l fi lt y 1 i81 I I h 11 88 11 ) 8 6re . I. 0 8, 6 1 1 8 8 1 188 , 1 1 011d8 818 de P1-994 11811(111118811(8.' 18811118((11111 ''. C. 111118186 88 &11. ed1~ "Il 1111889. 88 1118189

D~~~11 1.l111811 nd. 98, be,8')9( 88118. A,,&1.1 (18e8, 68 188l .1.6d Vldd d,186y,1pitfii
11811.(6111111.11(11(d~y (1y 811 EMU8 y118 ((e81) 6(1111111( u," (be1118 11 (,(,(18888111(181 118111~88 dd111C11) qu ip ,9118 8 1181' 1.811' '.~ n d
111 181111((11 111 8 (18' ('111111 118(118 6(8(1'.(611 (8.81181 (11111881(. .1(8118168 888 811118 881, ~p118 11811988919(8118 S pa e h~cv s 11118 I'8I.88~ 88 .11118 81~8 1181.9 88(111911 P918111"e(118 H (1111111C1811(1. lde-dd1p1(11(616198111118 I,8118118(11818.18,1 8118116 68819.188 81 81111. 11,eP1d gr oe I 1,11 1 .188818 VI 88, 1,-.
'8111111111 ( ( (1 1(8d d 1 ( 9 I 11 81 11 l e 1(8. ( 1 N N1 .11( 6 1 8 8I -( 1 1 1 8 1 1 1 1 11 8 1 A -M.111 g i 3 6 1 1 1 1 1 8 8 1 1 8 8 1 1 8 8 1 1 1 8 6 8 1 1 1 8 8 1 1 8 1 1 .1 8 6 1 1 ,1 1 1 6 ) 1 9 1 8
A11p11111 p118 d, I81I888y,8 1lC818.8y7188118p11(1.
I"1,111( 1 18ii p('118(1181118g Y. .((1618111 .11bl1'1 8118l h8l )18(6 189' 1t16l.PYC 18 a M11 e8.11.y e8181 11811119It(8189881 91111','I.8P8IyC81 ((" (88Olt 9)(869,(l.1.8 P.I1888Il8Y ~ C
11188(11 (.819 8"81~8 81( 18(1111111111811, 881689 '.111(8811. 9 8188118.,118 C 9(811y811616118 1111811111 1 811.led.;68" l"198I118d.8p8 -680 It,' 18od, 8.( 818,8111n111188888881
111111111 6 ('(811 1111( (119111(8111 886868 199 ,18 11818911( S81811I9IC18818y1't,111 .n118I1111881'~g19.811188,,1.7,068)811e8 p",d"9
[.0. d81C81168111. E 111681 6,e p1(1181861p118,8)111688891188168611811a888 .1 8,91 188 618 1,11111 1111 891o- Nile89 8b18 (16881"8.a( Iy"1188 .11618 89 ,88 688he11led8 11'111 61 9,) 11188.88111'1111111 1118161 11n186 b1 e. --n --- 1881 8 8 8 8p81.81 1 88 6 881111198 91 8 9 818 1 "161. 6 188 r e
1191111118 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ P ((1 .81 .1 111.11 6., .-d 11.11 ff1(1de U. ~111111P61 P81886 86186,~8 ia
(88 bid8881811111198 III 1188111911 d e e os itd u 888111 80110 d1 8 6. S9 p8 18 O888 889,8 h~a ole ,
11 ~~d d)ellel (1881I11.111 6.d r 1(ll 1( d16118d1 hece6(1 1- 6 ('111 la ('(11 1, 011ed8 = 71W ),!881 8881 (89.f e (' e (' .

' 8 1 ~ ~ ~~ p1 8(11l1 de 6,11, 88681 188611 ~ 186A118.' y 12.3 6 e r l 1, 8 11 8 cu j, 1 8 .8 .1 L A ll, 8 8 8 8l1 88 81 8 8, 111 8( 8 2 "- 1 1.11,888n .8 m '5859. 18 P81P.
I-_ _I ,_ _ _ _ __m" ,_ _ _ _ _ _ __tel l_ _ _ __udd_ _ _ _ _ lI c- (1 .8 P' .8 epelte 9.1.18 d 911
(1(11 I 1(81, 11d188 (8111 6. 81111 d. c'n.1- 061 del ('(. 1 811. PP"11 111)861 6. 1.n. 11,68 l. .1I889 186 P1.6 3/. t
I,.611 C8 1111 1.1181)18 1 1 died L. "de8 1.88,1 C. 3d, 6.de I,11188 888 e.Idcdd n V I le 1,- 1- d e.WSA- ~ c). Pe
8.I 111(1 18 "I8 811811y led udccu186 9.1.8,1696. 59C8I81
((1(1(61 111 II I.811118 'I II del ('1181( p81,1,11 II.888 89p, d,,81C9 818l~m 1189e80889 ____.(611 f11.1(18101161 1111, 1" ('11111 08118169 D'88 71 8(1Y8881.8,,8 .C18 8.
18(8)Pled. P1881191CC 18 .81C81C111186618 18a]8di,881,81.IN8d,,., 1189 888
M 86,11. I 1118 m( 1i 1 11 1 P111 6 (. 1.6118 11 11 11 1 8 81 8. 6t n t, c l b iel,.~ t :I e1C888~ u I' 8. 1868 18.d ih W 68.118 11.68 18, 18118. S.ll 1188.11d 18s ~ c e p m en e e h o l
1~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ d ,181 1 ( '1 8 8 11 1 p 1 (8 1 8 l 18 11 1, 6 1198ill 61 ,,11 ee 1 8 8 3 1I 1 1 6 .il l1 18 8 )8 8 9
6 F),8111 G-1.1(81 d d 1191 .1. 61888l d,81111 Re'e91 11888. 1,889 c881. 88181111 C8 1aa16 18881Z899P 91,1 .1.dn 8
1,11___________________ N"I7AM, ,1 h tl eied 1C~~.1.,,c mnt

0118118-Ce~g 6, 1118 B'.61. de T, 888111 881. 1. I 111,1.
l11(-c l((1189(0 de :.A let 86.1 ;OW1l.d.P1,9DEL3N d. T Ay DELANCOA 88811.1188 .%, 8 y ,8
811 ~ P,11(1 1,18 1(1 6 (1) 11 1,,d,,119 1 .1301 ('11.8 1. 1111188( 6. .11981111818.11. 68,
(( I(,(1,(88,( I-(81 ((8d L111. (88111 SI) Ibi, ('((1811 DA-io8O 38188 '.28188.0(1 1n.lo, 19 IAPATC
I ]I111( A11, de8 II(9( '1(11118119(888' ru18o. de1,110181818, 118 6 In. VI) elr.1e "i908(J Q d,8N 6 9 r E t l 0

('8)1111.ic 1/1(1(11. III. .(111. do.1. 6. ('11119 (8 ('111 .,1p111118 185, 6. 11 811 188.
11(1u). u'.1(1)l(1 11818(161(11_ 11,68881)6e II dcl Po" .88 .
ll.,118 T. ,9 per,.1' I,(, 118. 8111911818891II. 6.61c [.11111. I d118,88. 'd'.8d no.6888 )11 18 ;P )' P8118y 8" 111. 1
88 81 (11 I. "8,88189 Ce 88 u89 c1919Ill11,8.~el' Al0le-8,16(11 S91,6., Out tre,81, 8811868188 1 he 6 TAN
9111(8 I G81 u8 de de81(( 1(8 111l1l91.811168' 1 A18818116, MC) Al- g(68 1'Cb 8C.1 88 8 8 9 ".11" 8. 618
(111P it (1 1e1(1 -u118 1 8 11 1 8 1 (l p ) 1 9. 1 8 1 1 i 1 8In 1 1 1' 6 9 V ( 8 9 9 6 8 8 8 5 1 9 a 681
1~~ ~~~~ 4.111 1 it88.88818181981
bi, I. i,,c 1.8 11188(1 .8. _9l de118 I(8I, 801,1889,4 1.8,8.886811.88,881 19818',9.(8118819 1.6 8.
II, 119189 8868 O d I. 88118, t8 I)98 Pi ed 8.91 (91
'111i11d,(1 (118116 )11811(1(101181),1186,9C' 1)66 1611. 4e Ice,,I11e "I (8o11.111 18191

0 1 1 8 8 1 1 8 1 d 1 8 1 8 1_.' h9 n 8 1 1 9 0 1 8CPh 8 1 8 9 ( 818 9 AW ,1 6 8 8 1 p T ,6 8 1 ) 11C1 1 11 1 1 88de S t, J p k d IT D N T OC
PIp 18 8 1 1 1. 11,b8 1 11 8 8 6 .p 1 ~ 68. 98bui 0ul1. 11, 1 8 1 81 18 8 1 1 1 0( 1 1
p911(1 1181l11l(18( ,d, 1 01 19-11111.1119.8.911(1111111=111186988(1111681(861110
u(8 P(((1 '9(1(111( ''(8d 581(1(l( C-,,j (.18(1.I II.lu 1C9, 11( IdaCN P

R P HI~.11 k~881d. M h ble pere'e ild I B, Y ((81119l f8118 R IN A it,8 818988 ((((8 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ d P11(1 1'ilu Aildhd-(1('a de 34 C1 ('. 11((810 I,. (p1 6 8 1 '' (1.(0 8 881911(( 81'P I A E I
III1(1 (11(1,(ly(it" 1.9l -6-,l(181 P111(.(I(161 ('818 89~ 861)11l o81l.p881611d. ClId8~1ll8. 9,1810 y 889.1C881,
leCI I 88(818(88 I. I(N, Ill.88 p8' 11B.1)8118 8 1- Por6( 6811188 n9811 di9 fN U CE I
(il(elP,1 89 15 8(6. 18 111 9 1118 S hilend8. 8 1. Set.818 0,0)I .le0 P('888 I.)ine6d8d
.9. .810181 I1 C'.n DI 181811 .8 88 8881. L.98 it.8 1 ~ 1 C tuft1' 88 I(NOi 8819181, 8(888 88 I (9 11

1.(8. e I d I d 1 A8188 d l M eet8 88 1 81 eC 1 18 1 8 b d 11(1 1 8,,.8 9d e I 88 6. 1 1- 61 ,l '
0(68110) 188,1em11 W 1811)11. c l use I. de 9(18111( u,1811ly l e be- &"%'
1)929811. ~~~t 0.(1811n CI191( .181p8( 1 2818108111 681111 6,)t~ .18 111619811 ld81 191k98111 1
de (1 l d bi P8(,,1o.-l(.1 ,16 ,9.(8 d881191889181I91l 'I1981168811981189111
-El~~~~~~~~ ~~~~ :4-1,1C1861. 11((1~ 11,(,,81( .18. 68,88o11819.8 1.n1 .idr (181 .88 be- 81e19I,8888
1111 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ I'd. 081)1 1(8( 6. 01.1186a I.'( CI Pie8.( 81181111 8 1,. 811d99.811118,,011111."Tr.T881.-U 8n1888 81 l 216y 11, 11n '018811"e~~


I-11(( (889 1. C.-11118 (1 8), l-6. de dl IMd ,' p l e 11 1 18 19,ec e . e
-8')~~~~~~~~~~~ p18.181 (el. (it y IC 88.I.,IS'?,8.8.oy 1 1
((8)I,(39188Cr dect8(lhe. y1 186 .11 dne~t 188, ('8868881 181818 (19-d 81.88' deC1.1
(.l . ( (" 9 Tos e i i n c e n u r a 6 Iu8 1 ;8 9 P r Y .l8 I 6 8 9 1 6 eI I I.I, I d, o n a l ( n 1 p 'g:e1:~ 9 8 8 1 1 1 9 9 1 8 1 1 8 6 8 1 9 8 1 8 8 I Loe 9(1 8 u p 8 8 1 8 8 8 1 6 1 8 6
I,611( ~118(8, d,111(181 pc8t1 11 19.6981 81.8 61 698.896;d1111111.!, o 8 I80816888ldp1(0 11111158981
III11. d.n.8 ba888 .08 18.1111,1.18811,. d.11 6II ('p16d8 .,,m[, de898 I,1q c~18- 1,11,16 811 11181881 888,
lie88(1 )189' ________________________________________ c((19881 Ville 68d it816 1 o(1 11)(881(88191181
NUEV d01 I(818(C -o1186811,o( eP88P1.181yn) 8.8bidd1988,dlpI8 ______________________________8.1 8 I__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1.10 ) 1 0 8 81 8 8 1 1 9 8 68 1 1 1 1 8 p 18 9 8 1 1 8~ 88888"
1 ~ Cu N1111 (18811 I."8l118 18~9(8 11891( .8.8(188 1 1,0181 ,88911 .I .1.I'o 89186.1818818111 ell, 111.8. 11,.89.18 1p'88.8811918691,0118

I , (1( W ." ll l 1 11 l ( l((1 1 8 1 1 11 1 , b id6 r e11 ,11( 08' 8 8 ( 8 ( 8 1 8 9 1 8 1 8 8 8 1 8 1 8 0 1 P ~ d .9l 6, U .,1 ) 8 8 6 8 8 18 1 1 1 0 1 1 0
.11 'l .'~ (1111118818)8(818 ,18911.96 .1 -li. 1950N F. pit 118811 8(11(, 88.1 el -.rulfi.


11 1~ rt(II(9(6 ~ dc"Ie.,1 1, 118989Y988118 1889 "" el ,, 1AA E I
111181 (8 1 (l( 111 (r".9 1 1 0 9 8 8 1 8 8 1Id.9 Y S Y H J V S D E ~ S9 9 9 1, ( 0 9 1 8 9 1 1 9 111. S A N E P L A 1 1 5 0
'11.A 1R1T1.9(.1 ilheh 98 e 81818 I~ e81018 DLAZ E VA
8.18.8(1'. 11(111 ((8((1(ll~l(1,(19188 6 9111181 (o8,8888(1lon.118'11 11.,nolo1. 1-(1(6116881.88181
6,1 ll6~ II(.1 (111l1 106(1116(d11(1111111b(811811(1c81019(8 I 11(06-(8 81188C 88188191(088d I.-Qu 1.(16.80 61(1 8 8Ori9 888o (P8O8ll,
111(1, ((I 611111 811(118"1) 8 '9188)(881,3.,110. I(11,9(1. 11161.86888981898 1,191886.I 8918(d8(1, I8, 849
Ill I (11~~~~ (1(1 (1811(111 611l de1. III -(668( 1 1,8 88888988 le 1 Ia


I,1898a1,11n (,ed 8811110 118(6 1di I8 Peelle.11 8110 618d,881111816/(811"111((181181,181-181 1 "c111~ Pee 81 11C.ialide. '8.0A813.9-.11 018.891a819811( 11.1.1'8 6. 8118111(81(11.16
1189118 88(8.81611 11(91(- .93889 '81811 118 81816 1(86 .11 .8(6 del,. 1.1.8'(' I888811 a 1818188 91.1819(1
1 9 1 8~ ~ 0 (d() 6 8 8 1 6 1 8 8 8 ( a o h ( l(.8 8 i(( 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 6 9 1 1 8 1 1 1 -88 9 9 1 8 8 o i r ic'
11111,681((8111I1 ('811 1 1l((11161(1911'c11886.1811( led111(a8,1918 y1,,p Aqu~11,czd 1198. S)ao8.118818(11.8. d80p~91(18--(1(9 8111198986M-2871.698d11811181~1"11888
I 11 b1181((8111 III 191181 l1111(1 61( l (((h.86111 PM told888100C88881, I.6818811C188(808O(1 (I cI'6(.81)8 991C11('8,(ldli1,0188.61888 118d0l896819 1116818168810611
111'(,1(11 6.(8III68181(8 ('1( 8111181. (0(1 1168(118110881.1()' El0819 I 8118)9 89 8' ,1 188(1 80888(8 9IC11.18111 '(11 d 18)8 881.10 1 (1110(1189 188 8 8,oo 99(896, '81(11. 888858819 811198888 6,199181818 (1118,18.90.1.11(.IIC
111181160(1118u8 -,le8t118(188111 8100n 681616 1191881081,.0181 1111 8 11868,8118 18 8)9,.6 11(96 88 111.11186188(8888 018C18181911~818.989 110(I.181 (111 18d,118
-[8111111 o 8dlI9111(8( "1(81118" 8) 818 61 8(11( 8 e o. 88 (186 08,C1 1., ,de1,6 ,1.8e III 88 A )181.8(b888t1988.( IC19 M888 M. I'll 98 8 )88C888aa, 'U"119
6 8 d 1 ( 1 9 1 1 1 ) 1 788 Ile,8 8 v i e d .8. p8 E 9b6i P1,1 1 b81 8 1c a 0 6e 1.1i. e. 8 6 8 u' l 8 8e86 e 9 6 ) 1 8 ( 1 ( e 6 8 8 1 8 9 8 8 e y 1 9 1( 1 0 8 e 8 8 1 1 8 1 1 1 I L 8 5 8 8 8 8 8 8 1 8 1 8 1 9 1 8 1 1 19 6 8 1 8 1 9
18((6818881)11,l93198 1 110 881168'1d 8I91816~888I888C 8018C60918891(, 1168,18,d1o98o8811.8a8 81988.1981 91, 88 qlC 18911.9.8881-d,,88,,ntr. a881-9"
El 11) ,, .81, I1( 11I(1I9(8661 Die. 1.111)86 '.1. -81g1 d. 8(8886. 51889111819 .U.89 y18,1) ''1'.X(<'6 P. Ie pll 'ecl,.'./ I.89686 .8 88,, 1898191~8 61. 85 a8.
A L a11(1(101(8988911 no.u l E l 8,11181. ,1 1." ', d e 81988111. Pit6. I8 he8)1198119.889. ,88,l, .,I18 8p18.68 188(811 18.ill(189;18EG IM E N 8. .18p1196611
C P 1(1,1 1 9 d 1 1 1 ( 8 ( 1 1 1 381 1 1 1 ) 1 1 8 1 1 1 8 ) 8 6 1 1d,1 0 I M -.1 1 1 J 5 8 9 8 8 ) 8 1 1 1 8 1 ) 9 1 8 1 C l d d I .5 9 8 9 9 1h I9 1 8 8 1 1 9 .
-8oo 8818,801188 d11, c-118 u.-9.818 811 I11 (M1. Ilee SW1e89. U II Pd- 8.II d l
98 ." 8 81 1, ,V1 68 6 d9~~ i .I d. y8 "88 5 1. 8 9 8 I1 1 c 0811 18 88 8)0l,1
(8 ~ ~ o s l i i f1h88 111(11 8 '818 81818 8 11,a111oo(1018 1o'1 1989)P1,. hl, LI). 6 .81IT, 818*'I.ri8)19ly19)11.9.ade 88 810 .81. 8 18818 1 8 11(8 81180)118
11.'. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .11811 .18111 de1(1882191)1d19ll088)1. de 'IrA I.__bill.________-1_"1"__1]_1_ cut.__ .
[I pN811161 (11181( 11IIP.1, 888819ldo 111518801 8111) I9188 1= dl,, fl-81 698(18 -.j. ____________________(:l~I~~~ lie Col~n 81111,( (81(811.1 6119 811111(188Co.11811)~ .88(18 ". 881188. I90r,(11 ,81.",891 b.C. 1011
11 (1(116~ 18608888.166 .161 1 (111(1111(8(,(1(. .l.1111 e1611 I III I. I(.1186 .) 181 81 ,801(l6 .
8111,)e C.111198 S1. .8811 8)p~~d. I)(18(8110 .61081,1(111686 A.fl( 8819.88911 I --- b
.9:1,11b1 Nu((1 .6 6(11109111 189))W.1 de 889c (((11 Ill.811 0011,,d 81111 "11811 119 8(81 -dd .1(9 I)md.S~,
.:8, ('1(1 (1(8(811. .,,1161 I86081 (11)811,(9( .1.18(bd1 '1111818)(89 -(18d118 618 88(de881a 1819 81l8 "8 89 1811918-d. eg11''A1681 L.II 1111(11(1 68) ('816618 nam8vv'(168)19818181(.,"6. 811.961 11(1 8 8898 18,, 8111 1199,81.6188
II(''(1((' 8, 89 8I c1818 1. ) 89 (18 81( 8 ( 88 118' h I d r 11 811(,1 Ill.88 9L III, Se P.1889 1 8 98 81' 91d 88888808 1816 89 61961.
b1 Pl I8 IP8 '188e9 1781(. 3181681811 .1,b,6116 reed 6I du1( 81 ae-116)961 (898 I, I. Pf119 6.1Iiul8 (18bl 88'u1881 8(18 1888 91 11881(~o6 8).1 1CD O E A IIJA S t. i LAO (A
1(11111 11(181 1118(6. ~1 181166). 8((81.88911(861 1111(118888, I1(8(n [1116116. a 1,1.118, 8181," 18891 11.15 8 (I.808 9 18 68(1 (19881 ~86l119888961(188910 8(11118189. 180 8,1, 11111811 8)~ R~dA C.UtUr09! 111,1,1~~i~ I.(1 81er (((81 88161 6. 511 88 D E.1111d 111111 1It8111I 8118188,101199918N88 181(6198961.0. (118 1818(8 ,88811 11161 8 8811811618 16101 Il3<99J d3 03
(((( (: ,~.~.~ 8) 181(1111(11816,, 181111811 8(1 111111(9 1118811 .1811 (8 18111)1. 11111 89 881118 ~11P818111(,1l91 1 86,1 9(1 909 898 138 180 111 968 68118818119,11988,I 818C8 889 ___ ____ ___ ____I,___ ___ ___ ___ ___ __68 88 18(I9. 181(88( III.18 1, 6) 8 1 6. 1 I 81 11( 18 1). 1 o 1 (l 8uld88C 1 8 8. 9 611. n 8e y )lo 801.I18


* &6nica llabanera DLARJO DE LA MARINA.-Stibad0, 13, de Enero de 1951' Pigina 9

Montmartre latferesante confere-naA mA

ccl d ic dbde rlhltle ight ioie dca M. .E. vtcd ltae .ie.te 7 e. ete v cu i m
artccv. navoe 1. 'n- VIDA? 111
Poital, 10S addo a .dita VA1,iecc y venice Sr r.I A
oan o YOMI y.ptiyy 1,a benll, he Nota ded-1.o p n ue ies a 1.ie .-d. dboo 1.~ Elleee Va- Hcva d ar 1vd e -a

dcttc A-1 G-CA li-t c y e a.~oA A


Lall a-'. eOceoi ead

;son povt m l 7 cgidc P.iei -ci v bda Ma y . 0 AEA 1,adcplecc Mc clccpc ho cteocldcr 1 "
holceo d ir, -d--oec Meeeee ioc1.oceio. 16toTUgafa -. oiln tcoe Hebdv Io. y~ia. Ivolev povoolHi

.1.d- -a d- a- 1,lollo dval. ad,"e I. C. -eco~ oq

al, dlct te l. eh,,, t lv .- lictlt Picdve 0 artol Pao IMteeleralnspa aieo ucm e t e uC blo d.b I .A a. d. deei.c -oljarad dcoevceovoe 1. nr ratm- 1.M.h.1 1d
.a I.,eli Plodvo. bi-a I.r .

-"bi y any lceev 9,a o, hovaeeo ,l~ita ai., ativ E111 val. ei lci, y 'a' "I .olv fvlcio l. a' -i .Ppti ;D 300 h .$00


E"J.ni Gareza de SoloW &-ap.-S

So~~~~~Pa- bljtoo daotl PELUNtoo coo o ototcdoOAJocey ot
it.v tanoco a.to oopcoo dot 252,c .q.o 1.od Jo.D o~i. toED44


Lu,, .if,. d. .go'.,an do dies,1,-1
Eapeainm Grdade eotain oocv
Mdr 6. 1 lalvce Fd. l J. qlavcodtod . cd d h alo Jivoc 1. i . Q u1- aal .
otoootoo .o.otoe ooqs M. a. v a e de. -aei. v F -6ev, 0.t d
od~~~ I. ooeodo~~~~~~ aocoovoeo Alo ele vloe. v olch.-cv covue caedvo

aarafaa~~ End Mria 3mul"b.

CM .o d .o acec, a fc M t. 0
Cd. 001ad detil d0oeacdecvc*oo r lciCvdtoe
colo anv to aoco d ; aney ccri odo p.,.
evapvb t viehi clb dop to M.coaoodltevh- $eyo. ,1. lineci

dc n do l pb ic h1c Plolc do1t.

ilueticticide Loi lo cdoo
____________________do diccib.t h ccc taild i 0, 11
otplloed. ant.e hell.Ppc, oo0 oeco
Exosoin e itd~T( y Cco""c 2 EV. cl~ac al. j008 f U."g d ai.
El'alin b'li -'.ce dod "', dl- do ej
ZtotbovccocoeeooJotc c c Icccib cl c h-, tee dc n 11 0
Xooooc~otto, oto 040 cgeS .Tolt- 14-vdo e aov c.
~~dd vlolto Neov o~4Joglot. vtcocaplttdttieci
p, $odc.c ~ictev~dc~io. Co octtcodo h08eooootldo Setcc, ve c eoilcce '1 Oclc"
oh.1 oo opaclei o cc bococl *ccto.qeooo.0. ted4 oto erp t cI cc lccc ,dlc, tiiecoo

otc1., .11.o. dtocrdootocodcI Ibvt
ic cocotoc0 otooe.~ 4ocoooToooo ttigeovcciai. qo, ee,
j~iictdo.1.0 teltttoavc 0 l al I' tledd c dvtic
icccidcnde inur AM c crnattiladdw io-ocoeo *lvi. deWg gac ngvtri

ES ~ ~ ~ ~ a UNM.M dPROLEM DEa dAI .OVO th dc1,"' 0 dd ELA EIRS docc.bc., 1ct~~tte
5maA boarcoclt ci7.ato 5to 0

tcecelc ~ ~ ~ ~ at blo 0oelo aldcq cooaop-~cooed.~ W. ooeaioedt
pd p art, 0 G e
1-,6 at 'e.,edlc cc boco
opococlaroa d0 elteoetoooe o.
dtLA~etb HERNtAooeo UMBIICA t1'5a3dc0o1 y 'C'ceiita a

D E LoA S S E 4 0~ h.oue tcccec utc d o e elcc badr. tRoicY q
pccqi~~~~~~~~~~~oI e!010 dotovloadc tolelotooo elo.L
dodo~~~~~~A coo coa,'cclclooleoodc ES to d UN U c M PE dcloc SOLtRASC peeodcl jtiyeet1o;t1

toocoo~~~~~~~~~~~ .l Scc t oto l ocac e le o L cco Sbd
.boedccc~~ast t- ;:c. ~ o U S T I
ARAN 00 AN 00 ectio, Lpcse. 8.12 d
dcoctdo Si pc Icoeictcl
o~cdotctqo.Dtleoo b. oIroo tpcawl tOar 2 lcoa ciooc
4ra ol M- llc Zto y R-0. 080 o"0to
Mr." coooN. ecd, c tec -dcto IC icolo c -t. 10 10 0cad.oo,e --cv.41a 1t. I vaiocaWo ,2 paiot~vco aotoZo
tlP ,ob o~tetlcelei. I Sa ij.h Mcd-c Sa ocfoqcnpcctyoocoa
poetocaa dcleodco 1Ae S Co. Vcs I oVco.Poo


D11. Iigae Carrasco -ctcd6'


Sc. 1- 4-v-cc:: 000RI booA GAmR A SLo T I C U B N A S* A .
GAUAISO 159 1,a. A.0o .1 iv wMecc", e cc a c d
nad I clamim, Esr daPamp5
I iidp te:oe o alto. t
YA O STMO ENp, IPTU bc-v cInalc d:.Iteetioo ull pit 2 nX~~ ta cir A qn
A A GLORI-. "A ROI AND
t IL AR Wo 1oo -o, 1,~b Ooqo*%I Aoo IAA Jrde
A, anol .1- olodo, I MaUMS-ActMBU:1I .
I I I I
I I I I
I I
I
I I
.
I
: Pagina 10 I DIARTO DE LA MATkINA.-Sibado, 13 de Eneiro de 1951 . Vida Esilpflola
I
I I ,
I I 1 111, Lt;ll, nalii'llia"a" 'ILI _dIl.
nor _n I.A .n.". a emeo
Wlblti6, InIa He
Elca iodepoderesenla "Liga Santqballesa" I I I I ,a I I, At
"' .'IndoaraEn Espafia Matanceras tj'6ln!d oI"=- -'= In' I r
'16, d twen Inn ImIntud.e. one P,I i
I Par Italanna S.-final- I SC re -alizarld el dondwo, en el Centro Gallego -- -- Par Manila Jarqun, I%.,,,,u,.,Ud1,r,1o1,1,.- II-tuan ,at
I 0 Sainedi ii-- ar.- flut ottled.
Inn m.s., C', I'a'. d-a- 1. nno
-Aig "K.YIN _- a a r ,- ]do a '.
'a"' ., I.I. .1 Abed. do d-Z- h- d- BIJ. -l-t.Iom.dL1 ,1d 1.111-n Inn, A 1. que rl.ffl, e.ltl, 'It'EE. -1a nalell I heiri lit Aluannos prendadog IS do llhll dll 1. eo-,.W., do do, 'I. "Ad. .It. -- .'Bute, mind,
-FI E.b.j.d Fa ,ri . "' y we -db """'
.a. parrpa ti o 5-,-. y.,rt.d.,o - 'I I- IIA due.,
Cur Enriq m It- to ii-Itt WI "o, -1 1-1- -do IS an It.
-11. Asoc. de Villpleados Ile it 'II e] Plantel Coneepe,6n got ]I In III I", .1.1,111111 1,, ql ,,.I. d l IT11.111."I.e. ug.- .n. -A,
_.nin in-nd, I., -t. .= u & riea I .a. -d e', ; I 'u,
N I -!" I. hI,, ,I h-- n- d, 1. I, In .Ill., an dt .difkl. 'ltI,%. .I.e.
'I "T" to' lit Quinta La Ben fjca Arenal del C. Gal '" A S.H. B-h. LI do notunitIng -,,li:1- 1 Mo. H "'" un ". ad.
I ,(I',', Wn ,e.I,.,l III our fIl If lleg. "L."I.S".". .r.do ,.S. IS C I,,_rd .mA'.' :,d
, ; 1,,, ,1,,;l,,,I1,,. ,Pn,,,.,,: 'I 1: -L.l on 5raw:, Suit. 52, In a Prof. n1il-11. Wragdl 1, bill, into.
ALiI,'-',',%1 '." "It _' itrufn tee Y
.1n;., '" I LoS E S ES I I .1%1,.a hU, do[ ,IS We 1. de 1. inglu.
"' "I" r . AO 't Club Beliviontino li'."Ot.'ri.,-L. dplir.,I i.l, Huge ,an. xlun.,-.'I b no lable ,._ ,I %
,aln", -nd dl-dt.,, ,,,, 1 ,, nd. alut -lf', SOCIED PA LA E. Inn ,i",e.ar-eiamt-.t. an. In 11d6.1 'I'llmaill f .Ill. q.a
,_ media an .-a "or'- __Irad ,f e:
,,b,, ;,', ; 'n'j,',I ,!:";: ', '. -- t,, III jf &I FI.do pnfill _,.6 if b ff Z%, 11 __ -ePar Jain T. Pit. -To. on ,o-16o de 1. Jun. ,"bi.d.,lid', ,r, ', oSreIdn tABC0.,. m.,lra del ,nujdado p.-L6reh. on ,, I~ hid ad dIfnit, if d.1 do ".
,,d,, ,,, ,,,, -, -1,-1 Ill dldln, 0-,un. are j-6 me An Hd, Do all_. rain Udal C -tm it. -.jn,:','. r,. -Ia. I. .In.
I it In DI It~ W 9 In 1. d n 1. due an A., tied y 6 j.", Le.d. ,-%Ht' I'l, ali"naun "I: In. d,,d, M.V ml n IS Febta.
I Art ItZ. m S 6 no, no. 1 ,S 11. de XtIll Blilim, lf,, M II-n-,, El I~- ,nbii,,d,,, dr F"'aft. Afonan., doll ,a I I de A far In IS C16-n-- Y 'In 'a
do. jwc ". In ", ,,,, 'i --f"'i. -6 d d-.p A djo nlit'n. S I par ,tte. do In I all I,
""' I:u t;, I' en dh- uo .Ur, y Il.l"allft, no,, h
I, ,I RI- c'.1611- In 6 111.1 ,I in, E"od- unn. d,, Mll",,,'," 'd C"': -hl. I]
,16n & .du.e, .: :1 Sl Ma.InI AnWo j-ie'n ,a 4.1
pi do. R m6 f-ElIt., do .- an a ,on, .ltlvld.dea, 'Kd t. .tl.- if uag. de-ner.
In"',"., C U, 16, Aadal" dI ,,a Fr,.,-lue alr. I on dialum
'p"'Id.,; I I . I., Fl I, LInr.1N1 I-Itlin In -- Ino GitIlIto A, le,.ra A tnb 0 I. I;o I Hn
%1111 --_ j d Bad. .1 I. -rfl., dl,, He'llun., .l, 1. Quit, il
11 "11.1 11 11, -b- tl 3. d -- I, f.I. I,,- W1 -h.'-who on ,-Z; ,a. dio he do life. Audl!d- I '= Hrf.
,_, ";."" Ib I -' .A. Me I- 11 111.1 a ,In 6 I 1. .I, I -t ,111111 I I "It
r D-- I, 1111111.,la "'ItIdId .n & In C-I .,;,c," III ANint at ,.Iran.
ot,-, IdI.1 ,I In Unl--&A d d, h- do I, .ternoon., .I. orrg.
I. I I I., -d,. In h I drl = ad, pT .,c. fit" do 'AdnI-.,2,1.,. ": Tn- ,-II~ -, L It~ I "' I""- " '- I. -I-o, I ; E. lie La Ben fica p I or mn-n. .1. Inn. 1. Igj.- In -S!er;1qe*.nraI-d, In Inn c I a do 1. Y-Yll.
", .-d, p., ]a J-Li d, 11 ,it, .,.".I -To-. de ineni6n In 1. di- II-nint I" "I'dent-I In I .
d- ll, -I-, ,11un "I II-1 In-11 1_11 It,, .1 I h. I,, .'. dr,&I
"to" 1, I 1 In III In 1.1.1-d ol, ,, I, de I.e.,
.,;,Id, I 1, .11, tlddS 'U."'. -11-n .at. IS 1. f-'d' A o' n'. -'n tal .f.".1 1. I IS .- rolon, to
I~ dUl,, L- S,,,,-, C"'Id"I"., A P, """"" "' ,I "" a .- U. fin San v-.H_ ' _, 6 to.n ., ln.lls, in = ,: A' 'do ."ep1 fe"d' B'Y"'T" ,IUd, ofa ,I' -too So I'a"' So Ill".
nu. d, -n --Id. -a lum f.,.l it-,,an 6 or d,, J. .In,. uall-n E on m.th.a 1, derml., in till 1,, z
I I U.,u. G,,d,, PaprinuIll.: Te, -mder, ,., P"' I Iel.mraddr an Case It. = 1
I . -.-, Be 1.l-I.d.,. Bettina Sell dar,, de. h., -Ii miedr. ipe I on p do 7 dal lord.-te gog,
.1.1 1.11no., ,", d, s" -"n'I _1 I- roIt ,- or- ,., _lln.a Ulu .1 'In., An- .- I. Rudrinuez 14-rl. Din. '
,I jalui ln ,llv, 1roA Le.L.,tte at ,, dd.d
,n.II -1-d"n., ,,I, III WIn o,!.,,iII1d, ",I. P n g"ldque If .
."'. In di. & I too. H-I[Uldan, y Zola,, Salton D: : did, de all Ad. din ,often 11, on, la Cld u- ,untran ano,11,1111 6 Aluld.
----ta, I,~ -" IS InA.". L 1.1 ."I" do Supemei6n ge'dr,"C"I'l ElAna Landrian Z_ torold, pun .a onleb-, a an .1 -hl. ., ,El of. dint rdgedde ,. If Ll,- jrr,6- ,% ,, ,,
I, I." ,.or ,,,,, P,,,Iid. fi.rd dInde ,,, a A.
"""n el ti urn .or
Iho ,,A., ,,d,,rI, ,I' ,. nlup-- '. .,, on ,Nn D P. tulble 1. Qnl.u on :: zni"I'l
I ,. I I affront" do I a. 1-d1,ah."U"I"o. d a engr'.". 'Idn'd. 1. Im.11,da. Conde od.
-- n, ,,I. ,I ,-l Llnter- vu roo'n _ftn .at.
,,,;.,.' 111,I ,d, I did Vitt. Conn. ?a
no,- 11 11. I ,,ltII. & Ill,.,- o ,,,,, I" In 195i Social ]OR atiociadoll Il. Jull. HOW VdInne, Sonl.d.: = T. d. 1. .l.mp
.11", ,I,, ," I, ,, I~ . I In I oil de, Cent,. CaStellan. No, Vi- Intend, .6. IS J1_ Co. .,gurtili.d.r. IS ,,, "I', I = ', _.ln. Carand. -Sna,'d, a PI I~ I one
"'""""' L "' ln ,, "I , 'r_ 11 I'll I I _, Il ,,,,,, Alll "" "' Be h- .if,- an Inn twdlu u Seri 1. C.dUmmithy. C; .r ,I.
y ,,,,I. r1I.1,t1,,,1,:nL 'u. ,lr n.a ; doll .l.bAr'A.- t., .an Inau. Gn.Zil. Am Pd In, dion ,,eZ ILI- .1n.ld. Chfgl, I u_ I .i. ._ ,,,
El .2',,'0,nBLad. .a,- H-barl, Bdr gut,,rf ulh, do Inimule- n ,.2daid,,Ui, BlIth. I. IS
ltU, n-l, ,In N, un ""I g fMtg ed
en C.,i,,, ,1= dk-itj ,Lik- 1. -,n Junin Dir-U-, III~ Inn A no, pru,,t, dmmn"', 1, """, """ '"' Be a I.S Andinn. go ot I'l If I .f.
-d I
al.-.Iu! ] ll.lo l -11. P.- I' -1 ISIn n'. Il ll bt- Bttol, 1,,, & -vwi. p-d r,,rl d.l. ,t-d. --I- OI6 I. In
Al ol.,., on"hul"', ., I- dnple. ,l1,--,-. d 1. P'-W, llnlun. In ,11n -- rp.- I., Elena Bay NO. sent. Val. .aft. hoblender. ,.%I,.td. tdre nI r-.1. Ci Ina- file am. irv, an,
Indic, lf'Z, d. Sup-.- .-1! dia"F'os.da. Cuero: M.In Bjild, adIrtale. 11 de .,r an A Inn eir T- figrobd an .1 pnone. Ool li .I.,'lleaG if 1"'InNI ;r"S'ed'al
,o 'fl-,.,dl,.I ti.,' IIII 11 c.-Ip de 11h-1r., d-n- ,I ul- , uIlln pit.,. -ffadr In ftn';, non ll .;:
lolll 11 I I, IALII 1Ln in cl, It. nobiln,. I~ p-idi. ,I "An,, I., D,,nm. en pridAmer tornip.- 'Ift cindied,11,11 pal. -It- .11 Human~ q1o he, ,.rqf.i.t.d,,Xa
h., N !i ," ,, ,,,z,.'. , ,,.-,, Ia. .I., ._ = l.,atarIq5 RldrigueZ, Jdefia Gul L.rona. y rul do 1. tattle.
r,,,.,,y.,,, dd,,6 int-,, ,, i. I -, -Is, td 6. to, 1, I.did, Ole. A yo Ch I t Mott, de I 1, ",.I,. da ),.dl.a to,- tall If it primer, ,no idf. Cuba Sl Z.1 .a. jnn. tan .
.,nj!.zU ill.- .,HU- it. a I 1. .,id.d RedrEI? It'. t .a
he :Ill ;.It' III 111 .-' I.'. Ort CA time dld la- .di.l. p . tr 16n ,,nn, 11 it, loun.s. .
rln,., ., q I C.ni.t, ,. eara .1 Infin ind= ,- Flidtanicio a 1, An.tialin do C,do el --[ to n If'"i, a., Lue.d. C- y a,, Go. Iln. Will. I
., d Iof r'. 7 gurh To~ DlInuin.
11, ,,n ., ,,- , 1-In", .a ilt-II61 -1 'Ll,.,a ,,,I.,, 1, n .' n= p I I fn l Ina ,, .,
o"in L11111 nquIll"I d, R . I i u Ia go d 1, a.- d,, .Iotl I, Seat.: N L HreN, Alf "fin In biRtntiblitI, an Il- ,IS 1, ,],,ftm, de mat im, 1. .nI.N.
,,Id,,,.dI, u ,d,, 1- i .1 I, . -n. n-, ,-,,filo Inn .1-1.- Ill ad- G6.- opa.c y kddnli Ia vNhia' U. dualu I-1111 ,, 6 q1n so, d.Z.m,,nl, 1, St In im. .1 intluir ,IUSAS. o .Ind annelito.
--- , In, ,nn b-.66n III p K Ill 1141 1,,,.,,.nI-rr d-u, p., q_ If 6-11I If no tner . dih. ,andid.t.ni Id. F.I- h-Yd1_CrdoIl- -l de .in ,10 I tf lni. idatit.litm out, lione L. 1. do Site I.- red
I__ ;f". "Ir ", I I. I E" _, I, ,od.a .--- "' 1- btrn on pn-rna I, 3.ra. I min do .11 mt. If I., G.rb.1 ondelati. In
.,-, ad. I, H Z' ando IS IS Uni.d. NIBritn, ,I-nd on -b.j. do An
". ". ll_"__' o.w. .- ', 1.11_lltntn At In Pramlurri, Adnblo q.o pefteIan I. It~ ja ,d
pe Ind'am tl '--: .ran -1 l"ll-li.1 n"Ill. 11' C-mite At.oa Mond-VJ, a. a.,i,.d. d.od, n. pn., ,.,Ito, 1,!i* ,"'., d'i ---";I ,,.,I.,,rb,, Itda ".12 1'. r ; oz a In 6 r, .
N I~ I, It. ." If .I.S I., P. & L. A Em Hu. SS.- I- e."" Iltlud & Irab, .,,,, III ,,fi r 6 eu I Ur .In loIne_ H'I
Io ,.I. 14-1. F._,. -m, ,,epr, .droul.Ion I, Blont- o9a an .n. -i-jll. ,I- I-6. -e.ln do:
h,-,d ao-' ,, ,,1111.,d ,,ha, ,, I-, I 1111P. L, Bm fk.p Ej,-,- on I,~ flafton 11 fil 11. Ag., I = .
,.-I- 11-- 'n lo_ pl.- LI,-- y I. -tnl, D.11111. E.- -h,. ,If, rl-e - d la I 1Ir I.rui-iII-rl.,o h. David dn g'nfo ,. all, -nd wonn, Inn In I, gado y on a oul, he In. in.a. ,a ad .
,no Ile o ll,,III te In ria.i.'a .,I,,* d on .rd. F.d.r. Pd- y .H.tob
11= 1 11111 I., L111- I,, pIl" ',I'. PId.-dS, 1,., Callfnd y y "d 11 non.rit. I-Ild. 1. C- U1,jC.INr. do lil- L. Ilti. an ". huerno,
1 1 11 1,l 111. ,I 11.1-111' .n I-, . __: a,.,th Zoll an.r.a.
Sarah To~ Deland, inland. ndd n b, I I.I
,"l- D1roI11.t1_rllj.Il, ,,pnIl1;,.,,o, :,., ,, ,,, ,.,, t, p , in r." I.1 Im fl 11, On& - ttid.d in dgion d,, 1',Bnlr,. yroiulbli- "R.. 'no!" nt Itm_ 1. _ndidaluIn y oal
Into. Mi. "' Pintir. Sle-lan. Ter~ h".62.4.' t"d1.'ddo % ." '-. "N '.Pliafl.A .a A .1 In .r, alf ,. nom "a IT.d. dite.l.,
I- ,,I,.,, --;I., II, ,, n, "", In "" an n I. ,, I
I~' ,_,.- -,. a. InD, I ___ 2--r', I""I 'n A, Id. tfaid. ,u Intilmome. no a,., bonq.nt, IK rl ti, "Adol- no Bud. an,
at"I"'o In --no uh, Inn = Yet. .1 ,.a ,Ui.fl-. .- t.ld, I.p.h.r. It nu -ma dent.
11, tI 1- el M-uIl-'. N.6-1 pto I Goof- rtap cr.cr. r I a men, Ij--, I. 1. Ad- V" = d'.7 run '. -7' o.I.,I.d. mlae, .1-1,ill.l. pUS ri, ,
r. ,'In, !n UIP., it ,III 'I6 unn Ill 1= dde' t.L.-me."M =
.;1". 1.1,."'l !,,I, --I-6 n. P-U, ne inn "' I ,--- J. .1dul Enitimmunde "I drUlfroliki eldr.
rdInn., do Fla.,,, q. ,,, ;- tItIgrld. an lt to,.
-r-e.lI, nud IS In = eluded, 11 .,. I Ang.nkrda den. q. undi.
ate- nn 1. 1%= a=L ,= ., Tj , I of S -I i'-. '- u 'I a At~ i, Carl., End. I. "I "-"-" Z Va. -11., P., 1. .1 daeaj
d .p-'o.1, .',o'.'.'1_, i'fi -6. 't. br i. .6.1 .1d, on NO~ P'I'd-t, nfi.r M I Garde d--t. el hatbo on haler aid, left. an . Inn S,.rd y Delgado, Chip E. .lo_.dIf-" I I
dl*, , IPI nernnu 11"I1d,,11fi.f1,oP.1.1d1 1, I pr,1,1,, pur .Ini. I, .at IS I "I 1"11I b did I DI KnIn, 1. otran mu. 1. Brillauntel one raiitio,- I~ 1. Inn .I. .1 an ,.a InAludir Wr
I., del inla. .I,,-- aotemb, do 19M. Po,, til- GI ,: 1__grl. 6 W111lutdo vi.l. Gar"11. udjj 'I' u I .e n.A dilt. at ree
to ouzodd. at t -I le"' an t- I. ,,. 'I.,n ,,.% I IS 1. -, o
Pat. d-,,,e,- d, 1939 .I. G'I" I .1. n 1- Gantlet, lartina So Jilin ahn rl,. seat noblUto ., tde I, odeely.r. oA v I ,I dl d,1,I c I .1
6 nl C r ro Ej-Ii,. del Pallid. 'to d. Me. I-g S 1. rent., d. S-h TIrtan ,dal ol to,. YA no definitive
d,,t,,pid,. ill ., ."In, 'I el ,,,,, 1, ,,b.j.dD I ""to 'r'-" B" p"_ un,6 M-B6,", Pullin IV Dp it., Nt., F andan d. C. I a a.
p.l- halt. -I,.,7.',' ""' 5I ,rl dl t 'b' d: '1" l""- "" minual cod'er., Pr
of. -. dimintit. .k.lda Podr. l.b.
nuiN, do .,,I.,- t,'- ,,, ,, -IW- .,hot Luend. Va. .t,,11,,d.*,, lollnpood, I 'I 'itm. t, I.; Ite 0- to. Hmn d. :-U,'d.
ZNo I., Intnunnn .I. I~ & En In .,t-IidNf d-,l,,nb,, 0 d'V-IA flido I., do., .R.S in A So I a,, ,oll
_- In n,,du, In If I, EI, ,,,,,,, Dw-1 Rohl, Vil., J, d, Rind run, d'1'."p.','n','d, d. in
at,,, I., I,,,,j _.d ._.g.Ii. y ine L I C a r .t e I d le I D 1 a
a n ,,,, j dm ,.*." IdilIdlnIft "" -1 ,n ""It". IAF-., MilIn, D.gr, ,. galolo 1. untion, alerelidell.
Ign I ,,,n on ,1 Humf Ci,. b,, '. lf.,ado I 1111-11 .Ali net. ,d,-to 0. Duran El on t6 "It' I'm I
I" pn Par,. ', a. "'-I .

biena, -p,- -n b. ., ,,.I, 1 ,d ,L 1,,.,. in I,
'"' u"'pp1 ,6a,"-d_ W."'Tno teligend, ],bar. ,-, NEIIIT mf g ,, jV u,,I,,,ad d"wHill'aal' lim. ACTUALIDADES I .CUATROCAMINOS LUX PLAZA
I_ rdi d*,,nl' .-- an. lue.l; l."Lat .11 Irdia. .-d.-.
d-IIIIa 1. '_ m1n.d, !-- i 11I.ellaIn- vItuke di ,ufr. p., I. .ft.; = ". 'I! f'UaId ." dHZlS.nr. - I. T11_T.l I "I'll' ul. 7 R._ "M', "I, in, tIr.noi- Ft, I. I. . I;. .
on If I dl r,1,l-,I,, -- np.in, y 11-1 f,,,.-, j,,a, : .&o.'n Ink I. a. dinha .an- -- L ,; a . -' T.Ill- -U. -.I, I. 130. .I 11 CI-I. V-nlu, ny i,. Ioa HOTISL US 1 7 y;I'll, Fl -, - .n Cuba RAIIn __Io, a Eotdm U.,d,,,- S., 0,jr, I. 1, 'Inoin, poll, un A It I a I I did. omn.: d.n don., '117 ".C. entre- C a a TNL!w.-,I"I", ,,,,,,, ,,,,,,, --A J.,, Z no], y G- r .'t "r .1p 1.1 '.'I SRAI W11 31 A. .% WI., FIU.; I~ So, 1A. nBEEHA, an 1-ind'd-)
__ !, -dInI.1 Am ,1,. hoI ". d aided a ASIANECER enn .- E. 1-1 AnuiWIII I Z ,-.l "lar ;all, .1 I ,
d,, So If, I ."!U, _ o:,
Id I I,, 'Inin '. I- ,, u In ,A I .11n, 11 a- = LUZ BE UNA .STEN n.n 61
,ud-d. I,' -Il- ,I _11 1 17W. -r), r so, c.l.i. ,.n:,,, dip"Cla.d .kSA AM M '- W S11 .' InIA.
nn,-, A I. . , lidento I. h I., In ,fa ,,, -11, ,!'n". .I'. d I., ,,.,,, L,,,I InIll A J'l ,ntu ,,, ,nrdaa .,2r.,,,.," I Hu _."'. 1uN'T'.'.oLH'g& .-I- I.',C -Il %1111.1,:1,;1- -- A1,I S. I.
g. td. "" I, o L nd am n_ 1, L . 1. .a In. 1.
,,,,do ,adIn.,. I ,_- ; 'I. -du .diad. - I,
In ,. 'd, hn -.'Intn", 'N, Pan ., -In'. .--'11 H." .I.", Col., me .I._. IF~ Inn, A, I h ] .,A- y --, . I
1, "r 1, tlnid llo,,.,.,I f In hori, to I Ill ."I.; L on ;FAik15R_ .- I IA t, i;
1 l,,r,,nd,, ,,I. -rnua I, Iu S.- ."In mot".'I, "'I", ,,m ,iefl, Lu = G _aa an .I,.ny on
I- ,, ," ,_, 7.1 uv ,fe cd t-,l Eaa_ A1-AMEDA __ -aU- - L U-Y-A N-0 -- R
.
"' I- )a ri,,,. I,. I ,dor- It mA., Le'l- "'i I, rne_
I IlI in d ad f.
num-.nlIiT.l I 11-1-1 de , ,I, G,,,,,l ", I, I-,I L I,- I A, .1 - - III1.1 af r %rig. ,j; T.- lar-arn
.I"." y 'non I, ".I.,. .:I,.l ' d. d. L .6 Ha, T.I. .- an
"I. -. .I.eir. DUPZ E X .-I. .7 lw o.= ., =
.I, 1 ., JATA -.N. .-- I.
a,:,", -.-,. air. id.r-6I. _ind = __ I.-I. -- -,af. -InIn. en -b. .- ,fW,,, .1.M
I, StUr. "I ond A. h. C - --I-- I '. - a I j., ,L n, -b, .-Ii It.,
.,.,,,n,., ,. w:,.e.:BI'. A c t o s I n m e d i a t p S .111, If" In .T I
"" .,I. adn . no, a AUCHACHAI I.o,,PI-A a- w1&I"'
In --. ro.-., .
ol, In naH.tkm. o1r,-dld,, I~ CASO M I.a -I.- ""' I ,dL, " "'L ""' I'll 11 11 n If 'U _1
ron -1. .'.1n, -ony ,n ,I' ,,,It. "t- I, ,Inn ,kd. drillnnanl'l "UNION MUGARDESA: Tufl,0d. finme -A]. 19WI, In Sim Frulliam, .ifin 1.,o I a .,.d.
""" ", ,,, "' ""'""' "p" thy -11 y .do .-a, La. "" "' '""', I an ""' 11_1. lea IL ItZa1,,,.arUS 11 ., I.
b .I. fil 1. to. ro-d. to on". I 1.1". .A R. All. L : tl Lun't" .*d& Salello,
l.foi ,on 2 I d. San J.1ild y San VI- Coo' In I"' " N'" -d-r It I in mares W CISr efemnda W clad V1 n.
y lup,; p- -,- que Ind. ,ite -p.r-,,,,, ,-,,I- I"t'l-aj. I! no C.". I-- --t-II.- -.1
,ln. "' III. llonlit -n fll-ria. ,I "" a 'nime, of . HIJXS ]W EALICIA: retiold. de _tn'. I. neall"ll., I .1 a-Z.
net any 11 11 III-111-1 -',, . i',', , EL- TINETENSE DE BA RABA. I- lelm-lem A.
ad. h ,'.'- ,Ialhro- 1Ir Lq ,-_ I. ,.I . I. t; ,
r = fl ,'r' u on o an ,' '.", % ',n.j ,n ,. NA:,4I.t I hd. Dole~ .1 df. aunt. I. A,- I'. I.
'I". .Il, A pritral In II,.I.t," if an I ,dl, de 1, I,1, K A ZAR I M AJ E S T I C REX CINEMA
n,, I, opinion at I .,,, g, I. ot A 1. 30 lit,
a6l dIAI, bit. .1 ,f,1,,. I'- 171A IS, S I,- orho outh ENRg rl,, .1. T- I. ., - So. 211. T.149. X- -- I A~~ -1114
]AInfun, lel o. o 1. ,.hma, CLUB CABRAN -I D ade Ill, 12 It.: So C In -,
1, dal Carl,, "I" G .I E N C A N T 0. 1. I- -id. n.U,-. n.", ,"'." ,1,Ua,,,U!,.'1 .,rfn" "',ni E,,m fin, Mon qur InbI, & re. It., - old[ 1. at R. 4 1 enid.4, .d. I., -1 itallana. ,ndi". D .d- I.-orIe,10; . 1. ndl.
Aln'."I"I. I;Infl.nt. ,, -Wnr .1ill III'r ,I I Ba ll A talk, m ,,e on .uhn, a. in I I. (a. -11ile Inn i ., . : ,,,Zp n,,.,. an. S-- -, ,lon.l. .I :%C. _Nc. u.LLA '"I"- L TWo. 14.143C C an Buln le-ed .We.!:
I,~ ma&' II,' I nllIunIllIl I a " : Ujy r"n ,11,,,,,, "". 6-6 )k =aa JaIrminda. y al ru.tN, III T.nid Ant.rad. Cit. .1' .learn ra 1P.d. Al.andurt. lo.d. InHl' .-Id. I.". I InantlB. de Lon TI. -1
[In IS ""l in 1d.,A111 1:: .'I'. M. ,;." , I'. 'n numne ". net -- 1 .I.
I" ,. nr Lu.= In oul-k y SAN. I_ _U ._ I.ndo.-I. Ael I~
ad In, Pan. In 7."mi, ,,,, .' ,, :Ijo, -%n'l ,,, ", 'll ,, ,. l 'I.".I lllbll., lir,,l dr. Counna de .t.a. fall. IIA., Irmtki. R. IVI.dl a' 'in ,.,A.
Wm' '_ ,I : -, ,,, ddlyd tilde no 6 Club COLONIA LEOKESA BE CUBA: in I .
,.dn P I 7 'Ifn II~ in 2. '. .
""" In,~ . n I" n jIot. .1,-,Iv. .1 III. di."Ild. Inn .I. an in .K 2 Ljdt.j. -. Xnr.a.l,;,- N.d.
I ron I, '. mnYI, iIi ,. a, CAulinrox, orldo 111, I -- In ,
i'" In an I In '"" '" I- S 1 .a .I. I r'., I- So I'. il-- ld-- no It- d---- Ent-d. 49111;;1 11.!111
in Iin Iin Iin Iin Iin Iin IinininIIIIIIIIIII.
11. lmu.Il-Il. 1-1 I' III-IlIn C.LCKLA LEEINUISA BE CU.Ai ',f",otImdjr 1.
. I. 7 An. In till.
ll I I aeread. sr. man AMBAS ADOR .1 . . . . .I. 1. ri
1.1 .dJuj.d., It., I'll. ," ,,d,,, I I. I. armilZildin on . .'I .
".1., .r.,,da., ,liz, ra & old. .1"I" '" U. d al. --.I.- alu- -_ ,.',a ,,,_ -- N cts. hana !an 6 ea.a.
"I "'I, I., Ifle I, I _, doodinfIn to. IN, B1 A iN L A I'll A R E S .,ha. On.d., TI I:, t I ""I". '.j.' '"."'. I .'
sap, I 0 ,Ztu"d, 6 bt,-- 'n""in on"I" Dend. I. .- -ld. a-I.I. I.
".)n 11,n, ,. ,u -1 jadlr In - anbn Ill I ad.d It .I.Idon, de 1. In. on it t I = HI, 'In ",.,I']. ,. nib& dida. .I'. norm, e
,.,nW1,le I, In,"I HIJOS DEL AMN'T' E R I E .n.- I. --. I." .a- -- I. o.: III I.
I. ",- .1, AnnIrlI., I., -,". I an
do,, j.,, r de [I, ,,I,],,l,. 1, lh, cl US BE j ""NERES DE CEREIDO: Jnde ULaell" "1d' d"I" I"T" n = "1.Q_1&tTUZ E ". --T1.'ajaa. XKl j',',I' D"'"" B.Ide Inn 4 3a: RnI- r.heinn __ x_ - Lka. Sid
. hI_ old I In ".I", I,, ,,I Ell In In 1. ,udim, In Be Cantr A 1- In .= w I, I :; ;W_ B.don T ASI y K,,,t,,I,. y n_ I; I blu, nd,,, R Mu Pr li.61, ,,, o.h. In 1. .- a. II "" '17 S.nIE-. .1-1 He A. InItIl _-4 ,IN 7-d_ O. vot -'n con a.- _. .l.' --= "l,".
I .".a., cl. 6 pIn1d-fn I a,,n ,," ,,
Il In ld- I I., -1 o '.". I'. A)ly.,y mIk .1 No "I ""A "I ,III. --- an
11 .I, auld ,_ 'n In
j11a rll,olor .6 P6. 1A.M. Inn .
.t- -hlonn IA In,
IAl 1j.drin milgardeu, y Sit ,II It., HIJOS D= AYUNTANUEN Lun = r-T", 7, -,-)_-- I~ -4 Na --,
Ttlitnifestaci6n 4111c liner, j .,,'
.", I 11. I
lel doln,11go VILLAVICI SA Y COLUNGA T.- Co ps o '""" . In "' A. I.d.l V%
el Parlido ProgTe.ixta gran fiesta ( dn., . t6 I, In -- Junl- llal5t. .IT 1: Wn," del co ,I. .1 A R E N A L .
1. US ,, na, I., doh. me. Brit CH. at rel.d. Arhnn A_ d. C.I.". 7 T.I. -51* FAU M A X I M -,in- .
lI1,!:.lI1ll,, l rnnIIII- lull 11.11111 ,II, or _,h no I. .al -. del dag%. T.11,,,:_, = -. '. NNIna I . I. IHbr. In C-- Aourl. AITISTICA G A A 11 III ,.1RHA ,,,,.I, I.IkI.r. I.I. -- -11. .-I.e. .,-- .-. -11. U-u I land,
G ON a, 'ann a; 1. HiN I W"'."
1111 111.11 ","ll,"lullu-nd"ll" ill rlar -du BFNEFICENClA ANDA1_UZA' R,- LIZA .'JAT. u- .1 de fon.f .6 -- ',,II. I.,Ine
tj I In~ I. -.-. .-- an ,.I. I~.: .-Inia, I.Ildn'. I. Illit SIN
-d III. InI I nn, ,n 1I., WIna d, CIJ, gal. II jui.ta, .tne I. III. del of ftdddgo tatort, I.,l I, 1. I-Iarl -Il, Y-An AR 11_ 6GUIL; IytL.A._C ba ENTRE EL I- 1, --. RECIEN CASADQS IN, HoudY Lana, y .t.hu Heafi.k y
in ., A LOS ,i-lI, .,4l1nIIA111;:,,l.,,,,!. "'.", nd o"_ DluI,,,I AlWr- ,no ,I . tiak ,Uji. ,- A., nak In 1. Montana' ,I do. do u III. an. I I. LI. m."a, I onudii. ,- .1 L If T .a W-'2 d'. I,'.'1i; aIl, TI'll! I In Inifl, ,,, ,Aa II, Id man,,ii- ,,,a, ,at . put ,,,, Ca.i.16n In tIrdern,,%,%tfcE,. cIy6l, 11: 11= 1.r _%. lZT1 No .-TA. ,.a .a,, 1_11_, I T11.11.A
".I', c'.m. L11"Il. In --,
or III~ -1 -A .I, A
1, ,I ul, III 1,1111IM.111. I'll ill' In "tftl 11111- JunI-IDI C'FONDO DE RETURD Y IREVI- U, I'. Ane. .I. "Ill I ,,I In r I 11-- e ._ Lo.
I . IIdla Ill III or -ILII. ,I Ill, 19, y unin K-Ira & SION BE LOS T . .= ". .a- ". ne. SUI- on r
'16, no, ,,,j.r'i,_ ,,,.,,,,ir",1.,I :,,,"1,!:,,I I r,,,,;;:.,1I,1. I, nAmAJADeltE11 RII- In~ III R 0 X Y
I I 1;11111 I ,.,, In- I.1-1.nn. If 1ILLL AEC CENTRO GALLEPO: J.nj, I ._ .^W.' 8,:.',f- .In. nul-l.
11, 1lltdl. 11.1 1. I 'n If I In, n, '-,. n .: I.- ,-- B 11 ASTOR METROPOLITAN H, ', "' A-jn a I.e II 1. l. ,,(,] linlo Inuff., CFNTRO, ,,I. midift Adid.I.Llatill. OhItnan . H on D ly ,0."NIg '.nn el"TR41rin ,.U. ,,, A "'.1" l .- .-" of. I ,"',' a I! l'I'l if I L 1711 I'l .1,,,,.,g,.,.,,,,,.1-,, I, ,lnk 1, n-I.d., IL dIj.dmd,. ,rId. I.,dn,"C I I, ,,, an I I,~~
11. I.I.I. T.
I- n-hI I I", d. Onlin &I III, IIIIII. ll L DE ,Al.r,,Ik, sU i ,,tz Gdlen'ch. _,"". L.2_., ond'.A. I. -.A., .- a-o ,io-1 lIl"-1- of I In, _A Inn I I a 11 R-1 1, ,,III, 1.11- .-III, -11- -- Ino aemm. _B L ,,,,, ,.In I I., no- -- I., i d DE iuUCdA(oL,- PoI~ If xro'n ,
"' I ,._.I In _,$ l-n AVO RITO a -- -.- -rFl. h ,I_11.,, a.- f &,,IHOFIrIE.Le. Lo,
1, , !, 'l.,'"','d, : 6 MUVAERNCTA JLld1n gr-al .rd-"- I~ LAI-- let re ._. lld' o_ _r. No ,,
;;'- I, ,:'I,. -c.,:: : "', ".1%,"'. . :, .111 ,I j-- B-i.h., 1. miflmh r,., NL,11 Ill AVU11 17AMIENTO Ct A M. o '"ty I. L.I. T-1 _-,Tiullonf 1.11.11;
"I'll .1.1 Ill 111.111 111.1. A . %-,,:!;;,, 1,.,,, ,,.,11, .= . C PELA: -,16, IS In 'Il-jl- n in an N,_ no _1nin . ,.". U."'. DL C a ,,, ,on BIt Lnn,-a, HIS
dn P 1, ,,,, ,r," ll,,,I,, ,,,, W a ,,,, ,,,, I'll, on ,-Slon on 1. .11.11S rA ffm, le 'In ,
III, .I I. ii--gn --- I an ". _. _Sd .I,!_ n I I.~ 'I I. it ill dilidete -a I -d. ,an al"Id., I.Iltl- ,1281.01-11Lzz Los ,'n,. ZI,-, .L.",7_1.1. air. re '. ,
In.w"'I"r gll 1. ,.I. ,V 1= ASM(- --1 an I on y --y 1.
.I,1:1 11111::1 111_:l "'pa,""". "" d- od Im'n In I nI.non I I .l 1. .a A A .-r.
I~~ ., -rdmll ',',",%, ,"1,:, n,'1 : ,,t,;.,,ir.,,, ";r,,.!,R,,,,O",I ic,,,",, 'dlr.dD.1-11, 9d hEI'nrdnI 3-,e C fd -h ), F
G In&- Ali 7e," -','u,' C- ASTRAL A ., -I-III 1- (.,uII.dn I.,. I~ Ihn It In .H I, ,A SALON R E G.IJI
ondo, o 'I't.", oull And bell,[,. Bar~ -,ttarle, ruen, pull: ma. ,,:.,.,.f7;, ,N.on., I nridl- I - Tal. X17111
no, I'll N.titividad del di. CLUB DEPORTIVO CANDAW: I - -- Y rrnl OMII- L.-I. mny.r. ta .4. Tp,
rd"I'mna: __ G I. air. .III, .I.,. A, Inn Ii 1 Ill .fl: : '. ,.e.m
1111 111.1111111% ,.'Ir, ,I In &I'o'N"VL1.L.-A Y SU CO- .=1
SlAnCA: Inn'- ned.1-1 .1 I inn. -du. - .U., I.
.I 'dlfl 'IT'-I d c"1 d.u 1. -1. _d, 6 DIU"' "' t"'11 e'- -dti- a W ',an de 1. I.rd'T Lne AGBI- Y SS-Cu-- -. .I- I o'""" 3, -S-p='TA!oD t(& 1_. a.=
,., I"ll"6n, in, .d. K, I i I,., ,I "a I'd NLAY .-- I. I~ -,da
:: ". 'll" ,, ., 'll-il., I I. ne_-M 6 ,.I- -- n- I- I-11 NO~- a LAS A.I, It 111" I jog,. d, I.; At y D"%, LA PEROJA: i7ii'did"'a,'Iff-B.".0 "d-11n,"i Bill HOOD in, HADO .n 7 R. --- ,I-
A., IdmInidr III to -na ".;A Ell. ATURALES
ra,. %.- n-Irl ,ng"-,-111', n S11III I-Itn't- Roluio- do lot Junta, D1nrf,. W an, Clon., ultet ", 11 I., I 9'. -. _. of, I ot,'. on. .__L go ," --a -a- l-=.nS Wl,:U-- tn% ,LV.-.
de I ItlIla,-On Ill f,--1 at It. lad.ron, 1. In de I-. run on .A ,in B ,; ,.'-.' 11'1.-: ,__ NS. *11VL,
i'd"'F"I I -.-_,,_- _- -1' --_SZ. .ey y .1 .". _- So Inn.
1'1 1 1lr 1".I .' 'll'Ir".1.1"o."n, .ago In L.I.n. Ly. Carl'. 0.11,- on., nxo Seldom B
III& C.I.i. CtENTdnSiCA STlE .- Iralhv ." ,_u. I., do la, t.,da YdI' c.p III. I., el ITIS Tan in In a 1-1 OrojOAA
'nly "I'l,"I. dju I'll "I 4 ej I.r Ali,,,. tet, a. a M_ ,_ L I.
I" 11, -,lInt, .I PItid. "I, Ill I.a .ImIn .1 U. Gulf. h& 1. 0 y inaree y "I"I on - SAN FRANCISCO
11 I-It- III'- r ,'I, Ir Poruild I 10 CIItI- Atr,,,,. Cu. i. L. _ntbru ,,fimlt. Adnht. Ru- of j r. 18 Inn de 1. Inn . Enka., Pa I. na. .'I., IS A Inn r
11.1mr.do, n.u. g. ,., so. el O on .I, and.- ant.l., da A-Id. H n .,.t
I .!,,n .Ind. Pc- G,,nW- or] Cltib r fine, rutg. I . tildide 1I.In"a Y1 11PIDI.A.: ir- an. 1. Tal. .111111
L MIRAMAR an
br. "u"'.l"1'%hor %,aurua ; N.11,d-l ',, df".','J ,' ',Iu UG',marndde "'B"'Id'e,"joinnuallo., .tr ,U.,,,. d: fnz.-,N. ed v-,- zt.=. .I,.- A V ENT D A lar. --ol. ir taaul. 'a" -f. iliu .-In: .- diuded.
N, I" ,a it. I IS- Traono I.
I I Hill~ Gunl Rdnii, cialm. NATURA . _,at._ r '_ folrd, I:,l
tn", dl cl;:,"k PI--o it junta IS G."U.". p el ,.j rr = '. .-:"
ILI.111 I1.111.111::111"I'll : 1.1111 W.2 12 1,1"llol LES DE?-C o-N C jo DE I d. 1 15152 .- A ,--7" a - T.I. -01.
I" In, ,,,, dii;,II., ddrIII, ,, qIl,,I P-- I .16. it. 1. -a- """ In IS I;W FLORE Nci N, il-don al
uldt" . NA A n CENTRO yM E00 R-16. do .I.,. ,me. an .N
n r ,-"-. no Ineamlent.".
,., I, de S,,idnd If miAII-In. -' Ban- I. qNw. U. = za- .a-., in .
Rl ,,L- B,, on ". _.,til. ef lu.- *nle. ,a .
nlalul 'allu!l To,, I p", ""
I_ :,Iu_ a .'n "d. ".,, Ii II! o I. Gu-I l.llnI" 'i.n, I C . I It. .4 C"'
-W I., dirII.In, I, Indttlr, n1---m-- dint C-- I L"-L1.",fd,.".1ov.IoI, 17 a Inn -h."."cl ,"', ;."_i If an ._Ill. --da W rn: .-n. naltle, ,1In1.V-,1_'. ;.,., nd
l. Inn'. In, to I, at : SANTOSSUAREZ
I. 11.111, .1., t I 1. WA.: lma Inoal.,NINIIMA I-Al A11AP." Kxil
,!, u I ",n ,',,Zg .1. ,, ., - -na- re NU" a.,- ._ ., "' ",Il", I. u.", g"l."b',",l! 'i',,'ll7'p' ' I "n"I" O uL 6 "' 11 Cl R ",dl 1111 v _m. o n.
I $S,,, "'I 11 nlnw. .11111111111, -1 1-6 SeRn, Pdd Akita, Ve ', -,-dn .U ,an In.I.N.n.If H
.f,-r, 1,1,1,", ('I'll 130.11L 111.111 TABOAID I CHANT" Y PUE -y to .o, T.1fine. l1rear
m S .nn II. IIII. R'TaII'iL.!1.1111 .nl ,to, nnfl- Ill iI,. socTEDAD 1-11.10% lot CAR- TONARM ind' DII-til it. IS B ailt V ,tma.r, 8 I.
.,,I I .111i'I'111111 11 NE, R g '"" " N A C I 0 N A L -A Clo 1. : -- oteno
'!' n 1111LI11116.1 I,' I. I.I.I BLIIIl,. '. o.tnc'.md ,! fld n l 'i ,r ."'1- B E L A S C 0 A I N I. in u, ,KI-II-1 -111-1.1 I 11. -. I. -1, ,., d,,, A- T ao ,.U, M_ -ua I- -ld. on r
,, l ,,In ,I . 1. InIfiL11. SUSCRIBASE Y ANUNCIESE Er ti,, IS ".I? I_ an, in I P-1- T 1. L n. _o. me
'It, I ". nd in, U_ SO I n. "" , u n , -,-- I I= I, a ETI -t, -Id,, .- sivitr
I -n I :. I., Iu, ,Itllt, IEAt 'A.-T'M -INA BE '-- "' "' "' U-Sn"_ ,FLO IDA toii 1. a. it-al. -N- 1; ,,,"al-d.j lij" Been. Col; _. .
,If ",']' ," u."n nt, ,. Mill I fa I NiFICENCIA: Nandi iddl.H.I. __, ,on - -f. Aame. A = =,.Ti.
--l' = EL .DIARIQ DE [A I g In ,I. HS ANDO OE, SO ,I I_ in Ann. .,I. S O, -1*_1Y,4,_,.,ISr,.-, no N.
I Iala'n 111.1 1 'I d ._S,.C d, I. .I do, ,I.
"'."l." ,-nr h -. MARINA. ."U,' "' 'Ill., N;mC
._, ,5*.1 1.,d a df.
,", . . I. 1,. II. '. l I -u. .4U. I. 'JAI
1, D", dl'idn . I 'A, as .- z,-.I.- .1. 1-I. .1.%
dI I. at III. CIIn I., nr any.n., 0 I. Te .It. .I. LACON- 0 BE CUDILLERO: I~ ,a -,n ,I. _'. I It cum., 1 1.1,1, 1,, l.li% l', ,111, .,,Il l.r.,A.: III-I L-11, I. = ,.,
in a-111) l-a I'. n.-- In fi"- %.', '.'d. X o I.I. 9 Ift STR AND
DiraItwe of. I, il,,.IS.,r .h,, ,,III. n !i'L Iirel I'a4 II' I __ -- TN- __ a 't" ,n V. I I BLANQUITA ,2"--toU'VT-',',' Ru.',',,L_- ,! : .,nal .1. I~ U.In~ -rllnrlo; lano-111--ant -- I. lur; -, anH-. .
Ri.pd. 111AD e,-, 11 lido, L1_.di.'lI"A.'U'r'1.1n. I RENEF.ICENCIA -- - ,an., cire de cnstumbie, "I'll, 1ANU7. EN LALLZ ,on
)IREC7A d. C iir ,l, v,1c; I,,,, n r'Il 'e, D UNION NACTONAL DE "NDN IlSoNCA"T'DUCLESE n AN um -11- 11 I -H PI- y T- -. -61. ._- wl -rk Y B,, AcES DE I ,S. .'I. a .: ._,., .A -n .",
OR CALMD1*, In. 'r SUR DESCENDIENTES: J. in Ga. .t.n. ._ "r,
.a.lo jun'. __j at T .I. Inn I.: a- B. o'L". -- :
'-- Yp., d'.".1 od GRAN TEATRO _II. .an 'n .b. BE ,,all., I.' I N on
in l. "I".". 11 TA an INIIII.1.0 U. an.
t- In- dir. IS 1. .fim. -al, drdldafla-y d'd"I'l, I ,Z .e.d. .it, I. B.L r;ld I in '.".,'A "A,'.".';"".'.". ",-,' ." "ft W "Ir j
Sri I "' or an I . ,-=,, ann:, (.-.I.
al Carl,, GIng. 1' '. S .r X. 'dal C 'nt'ro A.d.l-i %d So al I, ., R I ,I
CENTRO ASTURIANO: I 1, a,- N.,,IN,,.EI, dIraUb., difid, Antonio g-' 'V'-"'.' '1'9'0'. 'd".I'd g A : A I., Ion Ior. S-,d. I ,,, ,A -- I,'. W %'.',11?ad- LMIn T R I A N'O N
Illn I.Ir Iluj. at ftir' I, ,. Don
M "T R A S IV a ii 1 1.1111 1-111-1 .EL '1,1'T.111,Af,.D'1 11 1 ,.r., ra NU,_ ,a lun. .". ladad. T." .
.im. radud. Ulaa.l. on .'t? d. _:
10 % "" A1.11"I'".%1, 1 1, 1, ntele a. for ,.].- n UNION E BALERR.k. JIM. Be .- 1.1',, ,.,. ,.,an n.ll.,l
-1 1, ,"', r LTAN _l. I_ .
CZNTH I I'- in """"' z. . -- ,an Ine:
", """ "', InIZ. -- Allu, l.1i. Tat ." le." NEPTUN 0 .I.I. .-d-,
In ,. "I'ran r."d" I '_. I on
landid.lu I .A, .I.-.
I A L In, Mla, 1, 1, "' I n if .I. .Inunhin Ild.l. It. .Tor. na It-_ in, Iono.
I --1 o ,-ll o p.r 1. EiAn It 11 ,,, I er H.O. .1. 1,11 Ao-1 l.
rin, n out SV
I, on I A. V '- no And I. B L-ade, -oth Idn
p.rulm, d. -.I.: de Ordo,,dni.C-tr,.GIIg,, ,, I 'h" a. on .d=1. d, ImdIa,. 'Ge, -.- ;&; L -31, F-r y - n - -,.
Cit. of _ndalf., raftr 1.6 ad., Ttl. Tle-A.I.I.- M, 11 111 If: de, j I
lb,.r I _w G R I S .In.
lows, 31o, f'1'. o'4 r . an -I.I., -N_ lr, '. .d -tloa
VIGO, LISBOA, BARCELONA "y"N'til'A.'r.". "ML Ima e.-r. u.n.j. an -,I. _
.S BE MOTDRTO: Rv Y plate. ;In "a ." 'a- '41. V-- "'. ._A _ an.d.a. ,-INA YSUSCOMARCAS JIII. ENUGRAJo an Ii G_ I 'I, ,u K.%-- D.1
dr k So In L in A 4 .'in -9TINAEO o 1,8.
GI I 1, 'I"'n"', din ""I i. my ,Z in. So .-An I Clanall.o. A. - a. -a- find Ur NIV E R AL
CANNES y GENOVA I. .no. In do I, In Ill I de 1, Junin, DIraeU1, ,I di, ar
III. IS I_ a, I .a In, .- title 1. .he e. I., I ._gen. 11, -'- -or- a-.- .,l;r
,II ,.1fgaIIr. Gall%. Cil. 'I Inn. d.f C. .Ila'. cite rt ". 1-11T6. '. T- 111- 11ndl.- T.NU. It-liall
k.- d. .Bd. -ra- I ;.Y,-A.11 af -A S __ duyere. In M Hin. al ota -It, land !
orta .or 3,- Ra-1n, --"r I 11 I I NA ,m. r_ ,ana, .- 0 ."AU1%, .I.- IS A,
CC-CM0 DE Ift'AW 5nla a.- ,
at funtMid. a I;Uil. T.1 .1 -._111 0 L I M P I C -A .c.- itg En 2.
ENERO . . 22 ran IS . vj: A R= 11"A R2 "
.1 IS al-to. .1 In IS inn I,, "'
I= ,ig ament'. IS, nrt na,;, g -_ .
.rhb .ad]. in Inthe ,, Ade a. I, I. rooh, w. .2an- In Hand I. t -- S-,-,. TMARZO 9 9 Can I. Animi.m., Cf. .1 .a. .timid, uldArldn'll I N F A N T A -A _.: 4*.iS";
,Wnfra, 0. IlInniandua. D undia,46, In 1A ,iii a, -1.
AERIL . . 24 - .11 ,adr: aaeno 11, %IJ21 ,SeWml" Hill 6, at I ar-l- T.W. -- inefould, LA i OuA 41y"" -V I C T 0
'T I I. Un
IM%11
rad el Inn I I 0, .-. 1. 3- Rn RIA


.
I I
. I I I
I .
.
I I I
___ I . I DLUUO DE LA MARYNA.-Sibarlo. 13 de Enero de 1951 pigina 11'
Intemadonal I -_ .
I
Ejecei4do in AAqeSinO I Aconseja, la crisis mundial .
,.,.,,., I.". ;,' .-,," ;;. I 1: Ameniza de sahotaje rojo .,,., I dad Internacional
do ag: I I I . ,l I I X-aMurn, d. I. rkv. Inna- i pl.ol, h lP ,i,6,,,- -. my
nodadm, its jo-1 ,do I 1. d--1 M 111. i P 5 ii Par JUni Marks Cap. .
ld._ I roj n ;-Mn d l 11 ". I
r, ,M:,d: Is r.,*" i ?a, F.Pd.11 Y Is Pit al y, Ogden R. Rilld li, 1. R-11!,,.; .,,- 1 , ,,.,,,d,:,. ,;, 1, is ,-dat ,I rd
-0- so 1, III . ,,,,, I n'lo ',o 1','lr ',',,c""Idl c.',". d-l 1 .1. T.2.1l, ,I, LNI.all, 1l; -L critical. '
at-.a 5 . rL.r. bar. I _, ', ,. in I or Il.-od.d ,, 'Utj. -Los ",,,,t,, d, h.d.s".
I U- nit. . I.d. ,jl, d ,, To- or E-11ord.
do =- I b. -, it, .o.11., rl .llr p.-.1".
1= 6%%t, , -, - I '" -0 do[
g.W.d.] do Q.,h. 6 .T.""' Cft o se ensefla a los com un'istas norteamericanos ,',o%1 ,',n"2",'i',' o,' --,,r',.,dr ',r 'L,','.,'I ', II'll'Il'I dI 1%1'1 11'11 I'- 11.1 r- .
h, rool. tlus.,- -of,.Mand ' ol, :
.1611. .MU. do, fu ,an.
diield. 1. harrag 1. patt. dI 1'. : ", I ,;,, ,, , :t, I ', F ad,as .1ittiti. it, 1.'d1dj-16o I I I. 11 "I 11 "'I","' "'I" ",t. to H 'I""","' "" " '- ""' ,,Idl
hil pace upoe. ounli. achs. d l oil In ,.Psl 1. -1-d,,1 ,,,,.,, I ,
I or .1 as a apoderarsil de las q aw aciones no-com inist """"""' "' "" ooic ono-s "I r 'I old' , I,:,,,.,'r,. ,
,, i:rol-- p .1 -to do ad I ' ef '1 1'd'5 trin' 6 Ul, .- j .'Itcllttrn. 1 lL1r.F'-111-' ," "," I 1 l, ,,, j1,,,ji,,:,,t . r, '.
5il-P .1 do suAbnalho, Ila -n-1,s J,!."MIsr' 2a1".,'.'d. .I ,.A s e I I 1, " , U_"
d. W t , - ,. ,I A aroodid ., par. -11 . I on ,ad. iMpl,1- ,ol-J" ". (, E, __', _,, 11-1'11 'IL l It-,
Iones sildites .&U. I - .I. 1. U.11 ",'I-,. Ic ,.o 'i.Mpe -M.rl ucrl- fi -"l "'I'l.'d.' '.'= "i." ,1'1'i ', ', Bl t- I ol -1 ". "- PN-011.111 I d me&. Nors -theisOldlaff I, ,q.e lobo -p-. 1. f-cid. "Lic 'ro. IN, "al "'.
tit.w. Us sg Pd. .Mdi rooi no 1-116o ldll ii l I- Ll 1 Ili "., d,-rord,, p-1,,ii,
, r. I'= .a Or :,f= VI::!r.,, I __ __ - U ,dlrhl 9,1.1: '.
Ir --y-'dr,,-,,U.r 'n 1. I'llon, "i --, 1,, ori-It. dl I., -.
'.0'. i Ur 1:111m.a. fr. .'41"'Politinal AmpladW a go mine 1Xly i1d, e tl y lunt c dl do ,.,.,d l., ,,. ,,,. ,,I ,.',.,,L. ILI 1,
. I. R v rt :, andiands.1,10ons. d1tte. de Im q., to Itun, to, S I to Is 1, ,or-lo- o dl "" .
r. A d. is. --- ido'- ,,, "'. ,-, It' cL1111.11 M.g s fi I p Fl no .h.-o4do ,a heno-nd ,do ,"".,w- ,,,, ,,, Z , _',
I ,_, tlP.M,-'., 6,i,. olL. Z. h. dc -- 'os "ll'ohol,
11 ': I 1.1- 1.1 1". ,I , llilll -.,d,, l- ll,.
dlopm I-tll, 6 dr th -, llooo, r- I I 11 1,.' 'o, ol l-i11111 I l ,, .d. ol-,
.11 -al 1I.- M.- U, Po'n o ,or = U z"." ,.,l. ,r4'-,.d-', ',
h kft ke* himind go. .1" hFt j a V ,, ". -sl
r. P-l" 'IF. Iff P.11 '- 'to 'r I E,. 11,1 1111, L11- n." , .I rill ft"-- Ll col' oto -1-1111 I 1-l"' A I. --,
is 0 O is ""I" I'; ill "'b'::.y ,. llt ,.Trli 7;,".' ,', ": 'l -'T
I A It X I r, d ,A d.d,,., Iflai-tl
asion, adil ii.I., ca .Ila ou, all. 1. soll. i andm N- -,I,. all. .bit. -Ill, or rh 4l '-- -1-1 .1- 1 1-11"o- -- -- -, t-1.1. '. I I l ,,; I d, ,,- r.on,1,, ,-, -, 1. 11 I 11,11", i,.,.I.l ,,o ,a
JO H N SO N Us U.--it%1haca:1,-U" -P U "la' r- -oo too n-l-lo "' "' -'a- no.2olt' dirst' !h p,'ol ,,o' 'P. '. ,,,, 1,
I I y Colo. PT ", Prordl. ,-- I Pl ,-o, 1-1;, 1, ,,I.d,,,. ."lOMPO I A UlAdt naleard. ."I. I .'!' .p '. '.i p"",i,, ,."" _ic,,,=-M,- -,-ci-h- loV,"',
D. "O LOS LUNKS I .:ra _.1= fr1".1.4tLs1.!. Us t"cuoll Youth L.'1.1"".1.a1.oc T.%,.tOd W ip,,, .i=.,. in, , no ,- '
'n "', '.'.'bl.'" "'d' "'!! -1,; "I' '. '- ,,:--o,1 A,,~ Plr
,h hun,.- dndid, v t-e, t.4,, _lj_-,,oo; , i l"". ;,-. ,I., ,,, d'I.1TsuLm A.- .!I.lm Us .- I.-. I _, dlf-d- 1. dtM, m.1.1--t, U .
P : M.Iohcitloa r! d.cl., R-1- ol % d ,----, l la o ; 11 ,"11._ P-1-Al lloell y 1. libttld, is, In eflombia ol d -Iod. ,.Ml d, -ri,, I .,: ,,L;, ,d, ii,,:d, = .,., d,
hhitd awwta* B *_= st-.1."1.-jftjs"_' "11. .i = .:,;b '.r'.,.It.fi.'." s Llito tr --1 lid 111 1t ,' '.
.- - SnI._- Pod.r- it -P-1-li. l h i
I "' " I. j p%".%,h,'. u,'Iod, ,o. to n.bl .,,
am "l"t., I'll, -1 1.11-ilruo, y 1. I
I _.l. ""' d b,, 1, loll., .1 I- ll': Ll-, _-- dl lo d.,, --A.,
de Its d,.l,:c -,,rs, ,, ,,,-.IP,,,, d', ,,, ,I .Ii.r
-- als lass. -or sh A It., .11". to, 1- y c q.o ,,1 Go- 'Elt.nal I, IrMd-', '^ . Putter I'M"to to on
Do Turne HOY 11 ians, 'I ,t.t .,% _.Im '." IO. ,.=zaa Or ,u, .ionhic 1. -.9-ton, mpar.lot. pl,' d Z !luL on --. I.I.Ill., -. I. l
am -it, 2. earm. ast b It frloth L.d. to, -cn hit dijrdo al ot-or Ill, -o d, It,) lo on, P,.P,.,
Is K A C CI A, at is = I, Us Gonittial. ,i"'. ,'h .' "' "'I -,- d, .,., ,l il"-- -l P'.
ti"d Us .Mo., in ia!HL csCUBAN AMM AM I I ,1,,,d,,. ,P.,,r ,.,,.,,,I,, cuen't, 11 11rr"e"noll1trry la"llus u .U ,- ,,, MlY, 7 __ ".
I a A to 0 iris 3 4 :,st.hot had U9 loadorallip. A ,,Itd timlituse allotim 041 tift, al- I Una ,mi ,, "., ".
"P ," I lr I- 1111-Un, ,:: ,,,,,,, l, da,7saUdho don. la I.es.r : 1,1 iii1,,,.d,%.p.,, ,ded!rh.p.,,i-d ,o, Isr.ws ii Cuba still Ppr.,,,U, 'd. ,,, ,,,,, "Ll.111 L11-1 h .- I;, ,,dill- ,L,.
,i n it's, I. i to o ri, U,,cs.,J. ,_, "'T" ,,L,,i-.
W-6106 M-8883 sho t ,at jots -itad m6t, ,iiAo lima Vmd Ids- 'at a ; !,o,,'ha,,,, .a-d.,- 1,, d hayl, ,. ,_ ,a 'I. f "M ,.,a on" -1, ,. , 3 'I, _,- --s .
.:&PI_ laits M111.11l, d 1. 'o, --' '--, , , ,; ",r,:,1-otitle. U.1and front. Pro.tatinom. dirf-- .irripra.ha to-grals, i -I ro"'I" d, 1. ,,od,,l.n "' d g : -- .--, ,1, ,, ol d, --lo ,o-Up ,,,,, 'o I ll i4 -!:; -, ,,p i ',, ,d, ,,,, "; "". ".
fare .ad nothool d -holfco d, 1. ,,rd-Uj lod.- Milt ,a. -.11dto d , .,,l,,,, .,, d, 1, _d o .
11.drl M -, ,ohoL I l, ,.it
HOY D E T U R 0 11 -.1 too -at ; Pol -llte -1,16o. al initi., l- 9--q"' .Zd'." o'1" ,o,', IVd" L", -, ,, "": ,i,, ,,, ,-P l,' ., h'1I.Mo.
AN as VI:sI 'l,'-"' '.',"r'l"".'."i.'t t'. .I't:tl.lll .; '? .r. 1. -.dm ,okarl I., -- ,ol li N- .' ,-. ." '," ',' '.,"'d,' l '.'.",,." ,, r-- r. ,, d r. 1.
M A A As ---hy-P I- ,Uitm. of .1sars. l' T-dl- j' -- "U"
PTHTO AGUam I a- I.- me, ,.,tt I. '. I ol., d- ul 11 -, ,,- - q- .,it- P-1-h- -- 11- or ,I,.
M- .- 9.1-y- to, P. 4 .
,.at, .gud dv,.- ,-- d, 1%,11.11111 11"It"Ll"'I I'
as -W sold sh. .i 1,rs do r ru ,1A Iii. ,!, -, it Bar. I rluoo,.U. . 1-- 1. ---, -'. 11
N. I.- ." 46TU sm, mor ill ft. iso-son'. We ", I -this I 11c on lt-. -11ILY-1t. it-, ---- te. dllil
TEMONO, F .4 Up. he of I. Ing an, back .I.m.-I. 'r his I hurt. Prol. ind.odi
.Us. l. t ,us .h.-.,
as v1.".4 .P::t our "- I l., ta"r, i Its 1, , d I,-~
a ior! ___ me,
"' as a Us 1. ""a I I "I I
W- .,6. I Idam 1. sea ass .W. W -a- mls.m.s ,, ,ron., r b-loil-- I- Ill- -,,,, -d.d -,-uI-rd. -r.-III. = .mU Uiglt r.millit .ri-Rol. ,no .ddrl. ol.1411. Par rl Mhl'o -1 '. --- 1 1 - l.M., I.d,,Ijfi .4. 0-41411 ,,,, suat as ., . """; mes
Ross- ft 21AWArall"11144L mthalRE WINU615 104M allist," ,do. Rlitubil. . a Py,.o&hdlr ,ad. c.rduhnad. .,,a, -Ul I,~ -p-ti- ,,flld.j. I,-. u---
I-d. at 5, -- P- 1,,,,I,,, -.,ug,.Zhhm 5ba,':t1_ 'mPr-'- ---, u- id -.d. .,or
'"""a", ,F* kgj p,,, d- .". earn ect is do ". b
Snal, Doo. loss IA. il. all -d-- Is ,al lon. do l".:: 'r,.,.d, 1,.,.ljqUUrdm, maqjus. _.4,s.Uhdj. -.c. I~ q. .- .1dg.do %odipldt"", El -I I 'lea j "I'm ,art,,, In.,, -11disolosgra ,I rtal ,I 1-nd- d.,il. -6 llt. .do _MUM.
I so oil
re.rishal. ,d.d. PrOs-ano,- I ol.t, dmd, lot --l il It~- so ,.b r med, c.- so d,,,d1g.
EN no, e; _. psJl d. ,us wadecill cll Iti is.
PRIGUI YT Z I I= -TO vzwna non It, 1,baioi d.lr ,.,. 1, 1, Car. Co. dmoliia-11 -,, ,- ,.-, ,--. no ltodl, IdU's ,,, 11L I 1. II.P. In came.
TuRN DLA I ,LoaPuoI:Iw. mi Juitio, It . ,, 7 7f. Urlo.'um"d a ". .;-P- 'r Ii.,.,, _,"." n poll, ", Ill -11l, I tor.
K. I34 V ED I _____ t, __ I -. dsI.Mm= vrU.l-IhUUUd. The asurat assistant ff MI United front M the Boalel thistioritio W I alsor 4 :i"",P,;,mj.'lUm r-'.",.'d .Iibr.,.,, de ji d,
7m. ',r','I.': -r;.'d. Udhl 1.11 1 11 il .,I. to, "s. ,, Ml- P"'Unn,
,I.U.6,r,. .Itood frost, ir Ui ., lot. t or, .!1,111q.' Ulh de I- 6 ptri.d, I.,, ,,i P- l .do .U.,
. TELEM I,-$"2 'M I I ?key ftLI ,rtatiaU;Oa, Us I MI "",I,,I d, ,,I,,-,,. 1.
sUorrIall IsAidido do lithanaknes 1= 11 .O-11%I.N 11111 U.1-ItT Its vaspes. sed 6. ir."'y All~ Par thalm Im in-bl., h, ,am d:I 'd.",Id'."d','i',uy',. l,,,- .d.i- illd lr, 11. no ,-, ,- -- j-di co, 1. piroloci, as
1. r- loolam. t sals. III_,, ,lge,. Epr,, Zq,& ss
tGl-*=at11aa"atme al.t.st. .ith th I" Of frUr,,I. -1@1 or polltimL I' llg,.,%.""., lf".",.rl,,.-,,,r g -,, ,. P11 lc fls do lash, h .1 ,,a It,, '-, ,,td -l-l,, I.,
r. .1. Its dr ir p-j. .1 d . dlidt., .r., nmr = -o 11 -Is l l.1.1t.? t,' I~., M.", -or",
., ,L 'a. P "'L,2,ds 1. ell -.:l
iniss .slaj.U.3ouluse U6. hands I or .W.W. 1, eass, .1.1 to .,. 1.1, c.,Micup-16, par s at,,. bib. Phor Au. can 1. mn.t. ,.prl-lf,, "' l"
,.all Us .1 booll. Of Ulso are. .Atlon. ,,, o, N.
prlddo .our or .,. -I.,. Sll(7 ,h. h. A,. .a 1. ,unneadIdAd. I qu, P-d. pool, -M,, -z, lL,,_, ,,,,,% o, %, , ,,Ia ,,,,,rgr qu,
Whom labor aWod.ra 1 .il.d f to, easol.I.I. -P -ft I. thiah I tterr !,,I ordsonas y .rM.a.gh., ,rhos.c, air,, ll "',, 1-i-1- P., ,-'Pl. 1 P",
to "" '6 Im. ,.am .111 l", -lrdo, tin 1, quo,
as ch dr kT.r .'r'1" .hall cl ':' r = dm -.1 1. "I'll, 11 "I'll, 11111 1,'.',',',',','l_, -- -, -, Ai-, -- ---,.at Uss ULhe m a. O, .1 us "'.' "" 1._ -or-,
coss. .fIt-ti.1y. 011flut I. as I as "I"U'L."'Its a am W does -h1bl" 111. or 11 Y. h. dt. 1111YY IrgA'r.'E d 6 '!
.- as ._ to Ms. t "I a "" j ",.,ll b,.1,.-- q- l hn
defi; I'll Usig. to. V, .-Ll up U-Ir at,- do n a- or ,ntt' '.' -'d.,J, "r- ii stuc it A' I'd."o- 1. Ul it-i'l- -idd q.l ir IllI. m. as ,a: Is -1--. so ". I"" "d Us ".,
, _d"!"! An I . to Implies t- -T1.", .,-., ,, ,L ', 'I' l, l, ll.' .11.,,Il ,", lI 11',
.a. al. Sell ho .I. -rk;r.- lostanda, I r.o."ad-Ilt, 'r I id.o.". ,,, .,'Mnoo. Inrlo. I
-th., 1, Ir, ol. u. rftler- a.or-jIjh .,t,-.d, pst---pt lo -W.2 F;wFal. as %--, q_ ul ljb, -pt,- ll j_-oM ,U., I I roopa. Los 111M. d. h.i.- IL" ,1 ,---d. -. o, I., _
11 I'll 11 6 do _. g n P., ,so!. ad, lir.hd I "Itol-, r1,M1_,1, _L -- -11-l s 1.=111h 7P-- __ r-1611- r1I._ ii,_ old. lon- P. -,
-alm m -- 01i Pan- _- cl. ,he ad, to J.91l. d.d. P-ll. ,L, "' '. u 111 11alll 11 ,.-.-.,,1idh,
.11W so I fl. I[ -.1 Ithl- d, -1,ont.d, -111- I il all . i, ,,,, .;ro -r-, -1 1-1. ." I'l i 'i' id.,j., ,, "',, Is i. --ii-. -,"ll Pcio,. -,m I- ll y rol-cl loe
Farim w" de dlol.gr.s -, ,or t,"'. ; I 1- 1. P . 1. --.
ala. 11. toorl si,-- a -- i ,
,M --, dso. d P"PT'l' "! -r lM.nlr. l-drod. to
-mr.lrlr., ,,d.r s- tt .Pron. no. U %1.11. I.ioll-11111 I 1,ll.r dlul, o l' qr,, I., ----n -_ in-, Poll d -U-ft bl-i- dL or,,,
'I ,ldS shanda. y qdt-r. a hold Put. ., it l__ h,- l'p.r_ tl -,Ir d ,f; 1"'a 1. ,,E.UIdm. No mt.Y pidand., ft- mos d Voc re I o --.l .h 0 1,1,r '. hllro ,-1- U,,
1. 1, Unt ,. ,"U", It ve 11-1 s 1. 1 .z
in I "ohl l" no: I l, Pt"
--br ,-, Is Ishim" liiill l I I miss I dot Pin"Ild- C-111 ta, mlom al ,ad, do ,,I 'puldl ,,e, it 11 1, ds, 11111'1 11.1 "I 1 11.111 1 1
turno H O Y ,0,1or It mose no malloolassas I l1bii 1. Imsod. Irk to. U
do .r 1,lllo, 1, U; .11.,,1,1,P1.r.tl6d .1, 'Go I I lj,, Ir ',F-',', i',.i ,.1X,','.,r_-_ 'id P ril. .1g 1 11.111 1,11, I -o
""""' "' T all .r to do ".141" ""'sy.",
m.d. .1 ,.,tlA . do as .jonooddriE -= as as still. a- ft]'. -,'.,it so e. .1.1.r.; -. ,I I. -- -U no -d-U, ,I, j
andilim, := I ,it a "I I 11 M11
hhpohocl, ,dibil ,;,to 1-r IdIll-g 'In dr tiol. 1, 1z t171.111"".11.1. %,llr
.I vu, I I q.- I., no on Ill P 711 11. T". 1'1,,11 11111111 11., 1_11,
c d.,tal 1,, -l-lo y F,.dtrib Ill. l. .'I di, ,,.r,.,,,,.,d:.,,,p polls ,h .
DIN E BAHIA A PASEO OW! Tidt.* rdaMlia.p.rl.- Non. difloarde. liar 1. -1. IMP~ -1-1 ell Ili it .11to. h -1, ,- drr-- -11- .1 ,l,,,.i
I KARTI id, r is., .Ill do tj U. .
"ou", a'. dido Mhl, 61-houl U- lol -1 Irtat d-d dh In Goldro., i-1.1, el -1 I -r- -1, 1.1).0111 ,., -11
Ell Una reunidn dr tldc, ]a, an- olmlIMIX ,p .t.Ud.r .1 novi on 1. -mha U con, lo on "Id"on do ,Ub .,, Anulan Cuba y E. U. """""I" ,1.1;L l It L"r I
B.- U miali Map "2 o,,ails pdrii U. r. i.d., on I., h.bio d dl,
"i it I,,. did Ell.d. -Illood. ,,1 or I. Part d.rIr.ddII, p,,,& g,,,,,dl itumill, hl o.rthl Par do ti.l a U-1 I._ y so,
.ad ;V, O., '. lot. '_ to.
'. ;,q. ON. IcT,.I.,"" 'U I, dUsi,:i 1. Jr,,,i dh, .,,, J;;, an ,m , = , Ph 'In I., .I., I d d l
P'.2 ., 310 I r "' .1"I t," ,"AI 71 . IA hoopssr re.nd I all, '1- Cuntlal. UUlrero a I . .- ,or ,,r
do, _Wd do in a ru: I X I InIsadr, .is 1. In.bri d,.,'.'l
I,.U, ., d hIslFdo blit. do Path . q,'.',. Lo'.mall. U, 1. .1 I 1 1.1 1. t ld 1'd, 11
': I G as d idolucdo- a. Il ,an "" '" 11 on.virdil.t. hZildol. hemn'. ]Id 1. an .a front. .too Aah.l. Ans ,ad, 11 1(L](I I U. .,d.U Is "" base de 555,638 Tons. ll I
to 10 U. d"O' "" I.- "it I 1, .; .in. is d ,, par. Ct
a .or.! orl-r. .i. 1),ba pro :,, Pvij. = ,an Us ad uld, cor
In t.d.l I. c .U- ci.p,, Ujic. d, ls, dho Ma. c.Pl.d.a cl hurn- c.b.rT I -, -,ir L,, ,l r, -,-'.
_dit_ ._. Nr .to Ill he. y I I 1. .r. .1 ;Umms. .h UdU- y al I do mul.l.
V.1-ft iv. iP11l1ARMM*"a1 m Una . rg.o met cdd- -chi . ,; illao dl I H GTOL, to I-Ard, or MlAlUtur ., r. I'll"ll.
U Ud,, t.ds,1. ,a mtoy I*- I C.,rr p'."a a ,I n Los AS P d%
'm a. ran" VASE" achsiA.Um. da 1. t.ortudd.d. ,an vlool-lo, tholi- l .b,'l ." Es d'. I I li.
rlitgra " do Is, ll -- s 'M." -U. ". U, . I o ". I. l".
k'n'g in"'dit'. ' ,,',', .bjlI. it, --110. ,,, irldrout." lanotills. Ilo-ey 1. mtA .1 d__. d.,1;P IT
t. Inned,-
.vind1m. "P a "' '" Isis d-1.1 -rUin poll, 11. so c.l".,.
,,da.W a O.Me. """' I "" l ,,fiomu: erZ'r1,U"d.'h.,br IMI. .1 uU. no, it p .a- U or e. '. ., ino . Ogp. ,,, 1. --,s
.". dorrm-nol y 11, Ili I 6.1 or U -M- as --r I 1,1 ,,_,
51 I I". 'U .-'.',",.'va ."d. - a ,:, 1. _'. Ell _."_. ,, ,
._ ,,.'Ita ,, Nrhm* A'Unj to, do as joh. y onl(ul,,ss del r.U as al"r'n'll. I. P-Mo, as md' or todVilioll r.llodon, a.,. dr = 1. N I 'I ,,- d ,1 5 Ir-1,ul -d I' l"n or r-'" l"'
ch.,x No 03 ._1 lo, . r. do hItnel., meft. ,,or so. 'not, .g.-diltitim in 1. I, Idsoll it. 1. Al.rlsJ6. N-Moo,
No. 100 .jad, .As no ,,us liiils.d. hi,. drill int. .U.Mni ll dlpsrl= Uni A it :
.',' 'T'm trup. do -1,M1.d ld, ,d di,.Ir1u.1 do I'll-,
M "'; ,td. -ecop.litin, P--6,- MdUl' 6lla1r.,,.fi.r Sink, I I.W.
,al Us m, o. Ul"odl.o. r .
tr 2113 mq. 0. Lli.,., l., , ', Al-naut cOr, ionlvno, li.c* Irdr . 1-im, n"od". Id-l- P h m lo"o- L. on.a.l. .ed,. I. cionool-,
Aid IT as as dV,1.,.m : : A-71177 1110- c-rov ", '" ,'-lM,,Ic.oo .1 Ildrrm ?.IRIt. ,dr",,a_', U,1 "gro,""I'm l.vil., ., '.111. t.11" ll. 'I : '. '. ol .u. P.U 6tllo it', ."m do ,,du-w ,
o, 'a a. h.b7. .l.ld.,l. -- .1
a. glass ;. M'o U Pduy .P6 lo.rd. Ill --- o 1- r .
8, S. No", M IM d .%, Ut,!j U,,'. ij'a, d. mth hink, bjl 1a 1r.'U.rna' Us Pod h I'll .11.l 1. U. 11.1. .Ujl".r dl c'., ,U" 1,f l. ill do jool y .nm l.r ,.,,prh,]., ft., .dh,,o1.1- do, l -h 'it, lP'ilh' ,.,,rjLrryj .Iud ,A'. A: .1 I U.IUj: d.l,, .oto- . Pr-- "" a . ,.no 1 Un, .1. .dol.l. I P I W.
"P"01.1.111" ,111, ."rl",.",[,,,","t'.'d.".',"I ZI P.ffi Cion-Ut. Mort.,dnori rd y.r.61 .U.I. ".], 'U'l. t.d. I., droo. ,. l-rolones U. h.c. . I P.tad. -.o, C,,
"'e '. !"jd :::::::: :: al U, pU.bl at. .". 'l,.'d .
U, M N7P ,old. t1out conollo. '-or .' "" no Is 'an. A aldid. ,.a vy.a. -o ., ", ". .:
4 's-d. ". 6 in c P.1.1do ,a Poll- h.pIlls, in d,,(lrMdrolI6U Pit, '. r. -4- "' -1 ,;".- ,a 1, ,T,., pr u e
'.' ,I, M."ll"' "' ,d ,11- do I- El dl,
In, S 'L. to l, .a. do .ec- Enter.
C,,Pnrlo i us, rl dr .Ill. -, n:,da ,I -1. "d, nz .:. M-7724 L, mhoo, m tin. yfi, -11- "o y got.doil ran no I .1 ,,,,,r,;, Los Irup., 1,1- dllo pj,.,b,.,r1tl1:,61; I Pg.,
U-:.1, y 'I'l . M d. Par ; ",1.1,:. rrdl 1%1 1" 1.1.,.Llll. "llm .,, "ad', "". on o tious .].vs. too, -p-rlor. y ,,,Alto 1- Is it, "."col.1- c.;;. b . culmn
a. ., son M in ,rs.,i.p = :,-1-7 !%.X' %': _' ' .' at.
'- 044 r'.1. 'Id I %d do rinuol.d. Ill j-, ol,"llo h,- y iid", lio.dhirl '.'bjli ,'7orU, -todud -- El Azifomdvfl
A-1 b us, P_ 1. r.-al-ria. ,hilluo. Qtr. :-= C'. "' I- !a,
as N 7 11 da V., 1 a U.--nall so Is -ub-,W.yI1n.': -is- do, G.: so U, r " y u tWn' lln bhos, no Is rthond. ,I. ,,ir d hal .
final A.:: M-411W rz.,.,U,, *," l mrut no. stiyni Ill i4o. ,,norol. rich. thrust. turralds. so hilannin, d, ,1" .jorl., que se Impone
'F d l' "'i'l." c no Us '" luu . d, I-I no. -idul. b l too. Uid;, did.
0Mols"Awnd., .I_ 11401) rest pilot del portion onoluch or. led h do total didt, a"ll,'It .Iq.1,P ,' ',da U'rh'. o' ,., 'I' an, ill. 1. cafra, ,ru= -1, .
On! I1.11j,.1im.q had d.da so. ,]it,, ld 1. may., .6. .MI, ,j ,od" .umdres it.- ell l sortu7ss"'s" d, 19. Cue. Undimth ,lod, ell so clase.
14,144POW, Pain-rawn, . M-3302 X.jdac)6n do 1, ,,,,nldd, ninjon y ol U, "f,. 'tss' I. E.d.d. y ch pro run, 1.1,. f
P Im IN .1 . A-7061) 5rup rellgimp. lof to ,,lsd. ji, 1". Ibm,,mhymj.rI1 do Ill tualla rr par 1, Va., ,.d.U goo 1. bar. till .criff ,,Lu,,, ,1,,I, ,I P',,.Jd. d, I.
v o ,_ lle d. firstru. c,.,.pra d-, ,.dml on IlMoar W ,Ili- I
.j.-axi. No 2 4 . a DI-7.10 .mdUd m.d.,, 6. .del an.i., do 1. p.lfthh. ,= I U '. cti-Ic. ,or ard. do 1. ' ,"," Y ano, on -rilid. pl: Pit p: 'Ifi
,,r.M5.d- h,1'd ,.V'dTb'I d'ih al. lli, .'.s
rADIR ARKLA ASTA ,%U oU,,,,,,1dPUa ,Ic phr*,a.nm,, or zod at. u.1 Us .,uit,, h,,,, ,.,. tan, r .I, ptnld . Z- -I- ,j j.1to dsm. nlM;l- Iid.d P.1u. .I.
lin 'as I it , is da a, pii tl ,%: o,,.,,,, U.,und P.r 1. Co.
A L KENOCAL I. int c I. P Im holso-oh, halt ,ld, tlldd,, liorstoont, qu, 1, dayint. d, Mr. on lo ": .-oh Mic'. ll, lid, cordity Cinnift Corporation y:11d,,"U"' don' ** ::,: .:3111 ,.I.Ism.gin',,gl M: 1. ,1d, rrnlmorr. do 1. %U, lo.l-gt. Is.,., oldin, I]- ,.rp Iflor as r.,hodeatr ,a. c. .,at, ",mll, -. Iaaclolm ,., ,.,,Prl,, d ,,I.,p,,.,,,. : I.y.it- d.,sh.,.-Irgen 21i I
-.a- I,. .,I 'U '. "'P"' U al cii I he 11 d .a r I. trrot
YSE U7: u I ad do P. ties lon, 1.P,,d. u. I .art l .1%.6 l ,
-40.10 Iliad. urid. tMetud.t. L. Ualiinl 'Ildl '.-' it"X* ,,, M111trars, ill penov do &pal'. on club o ,n no um % mpi-N., 11" .to., mtshhodw i. ,.nF Is ,,I,.,- %,,.,4. M.- I r, J. P.-din, Uw3M r!lq1*j, ,rUPn.j ,pud mnicari. I., U. dii.M.:6.r., a. lrhdol .oom. qru m.deredne, op r,.,,.,, ,, Lin it Iun, r-hoods Its lil,.d . U .cU,,
,.d it, ni.16. .a I., 1. as T do ,a'.
ii; u idd I. 1 ,_,j,
,.I c .1 u III so t.dP .r. .a .a 1. ms ,. P. F. d 'F l d, ,I -.66o no. -an. r 'T '."'I "' I .
A-1344 MI I ., an-lidl "' c. r ._ prs-, ost. h"Pd, ir cl mi. li do hl.toid .', t.n
1 1= IV ry. I V I., U," I : .an, .,Mr. ha. P'- I.M., .dPrImIpIm do .to .A., os.d, y III -16a cionnout., to Irl, I --d. al libl-d do VP1r,.,n N"r,'." ,-all I.
Iarul 1101 me. B.Plin-U. U-34M Idae 1. ratio 6. d 1, "it". ,a IUtV6 1. c.P. H.U. .1 control do is d, led. 1. rlos 11 h _d., to_ ,a l: d o I I
r. J. -to" ": Z' "' a lil-t'.imll". I. "i al.ro- Or"inot .1
F_,iUI,,Ja,;I1Ur ., u Us I-- l-- md, ,a, Mudl. a. imlbobla curou --ell- do Padrm d. "all do, Par 1. ccc". .
a. % Ilolm- chood- -. U.,I. lidirrm &.1a.e.1111.1r." ,it I In. inI.- toidialla, dl,,- 1,11 .
.221115 nual-d6-Pordoortil-a I 1. r c I. ono.
t it. ill .,j. har hin sp,- Mn, rtu, or "',.r.nl '."'. qd di il 'd Ishisoll- 1,
Al *.,* 1,1437 1 I'll. y ,aitroh dida risn mid-1 dad, .to II.-r ".'amoo ,11'. ." _V.d',m'.ddMr.a Una I P-dros, r ti "t-11tirs
&W.'"86"."'. "I""i, I lit Us .r,",. IOT- UIP161121I.- 1-li.d., lot,,
aIME AW. 14.1,100AL HASTA 111, 1. .rjoirilma on d. no-I.I.t. I,: ,. '; p'.r Mo T I or,
,a, aMai,6fia,;.1ll %-d1UoM, do .r,. F,.Ill n X.rbald. F.;a .d.c -., D.b- .sresoll. Par. drintoll ,1'l.-P, rlhr.d.r,. dril I-i-io ,loo I
vi," d.r- ii I., ,c U I .,_O dlhdr.g.h; 11 I In, 1 ,,- U Paris do 1. ,U. P "t"itT Yd "C]-b-- doy to duh, hout, ,11,d;S X.,,.t,,d, I lr, I.,I.l Ill EltWh, Ifooll, y 127X. N. 0, el. S U., Mo. Los it 6 noUr.allocr ru, to ",in orinond Its. I. Ila -Wd . nal P idlend. al our , "1k, . i I-O p.h. is i
V It& lillhndi vp.ipults s so, do al mr-- X .1 ull 1,
v Ua4.'.= ',y,'. fo.t.d : yh do I. ll.- do 1. e fid.dm": J flardah p,,5r,,. pans Uoj-r Pool- dtdl. do pro c. U. San, U-1116 bar m Is gdrra at anks. Us' uldi.d. "Get. ,dot Club. F.p.1 do 6. a 11 I, -, ;: I
klmoss Isa P.l. Idloo I'd' 'I'll ,,I -rffitl. ,,. ,1,.d.,.,.,,,.,,,,ItC,,,.Ilplll. 11 .,"Its 'air y x I mU.rI.,r.d,._ al. st lrldenthir nold.ra: 1. .clu .
IhIr. No I;O; .I'. is u FrIl.s'. l,.,= ,,,,!.P,1.1.1.11,,.rM s.rml I is id.l. arpolssal6d, it.] front. "I'- 4 on lit " 'I'.'eleloon.
'I rall, d, =1. h. 1.j=.dh hdhd A.".,I,,o, stsdin. h.b, Was KI, do roful.cUM7 1
2 Id., can 'n pin.
ll = .h .,I 'T= Jedd.l. U El. 11' ,
F coi L. pkd an .1.F do moap
a." = 'T.' O ., : : 'I", = hdr, ,.' ,dattd, UP Uha dessulmdoot y -irlora,, 1, a- P, .1 hall .j.rdli. d. m .,.c a,,
Inons. .ninim, I nii.= CoU, ,," a. I'M ion, I do. curati. do -r do 4. Us, .1 -o -1has ex "T". "_S. 'u .- I1.21ou'a "'
so ,,, Panda lh,,Riniu. .A., I Ila ad, in, db,,i . c h.p-rllr. sh,. do lun .- W .
Pa.', Ind idard. .at. do. an a.
BI Ut;jd" ij ::.:- 'j- : :d'V'70 gl6a h.Mbl
.ad Ll:.,l sop, ,im,,,1,",U.1.", yd P,. stilt In. do 1. -r. U. tnom .do dot M.U ajmclifill- y lL Phil .tj ho so; '. I's ,himmorho. .
Call. K I R F.M17 a "' """ o-I d hal kApl.s., pid-.,.at. do " "'. crilas W tactics, do mul Mh or M,9,dj., I. ,., ouj.,
"a "al it'. J!, .Y 11 1 A d at a, M I ':cI. ar'. tdI" : on. torte.ds, do. ."' -j.-r .a dr R.-dads,
d. ilord-to d It~ 1. IrlanUU6. ilu-6. d,
120" I )zSU 1, .ONTK V nm.r tnorps b it a no. Poos .yod., Mi,.
.I A Z '*' '*r"A mn""-mV '!. ht'r- alsor W front, dind, an I-r d,1 Domp. it. ,at 1. rol.t. c.u. ,.l so hot, no- I
RANTOO J REZ on cis .1 c.Middhod. jon,'Uhri.n.l. I .
I .0minallel. do Im condition ,il F., d,.,, I. liiidl do .,'T'.,
6, cgallim y Ga. ., I oflonalinut, I '. E. ,.Pl ill. c.o.orl"". lUl"U'6 ,4jl III 1,11,t, did P.ftid '" "' "club A I. I e is .a ""' ""'Ics R_ tio. s
1 ronallor. do Ila .2obs. d c,. M c.crearldorm hl
'IudsAa I E. Pal,, III,! Pall.t. Par. little .a lot. dord.W. dMid, 1, hiddlidnid ,; re ., . - fmd I.fn.lnl Im mms.cm d 1.
a. e _. dtaAcelm ,1555 I'll 2,s;u, k . I.U.nodn .is Is" ,mUhmD,%,_ ,ol so-. ,.,. ,n runt- pal. olits "," T', . ,r.'.' 1ITZ." .s. 1. .Z ,iilasl. Tgm,.-Utd.Pc, .1 I&
nin I, n 1. Ad- ,art . ya I., Ur d'. .lo, d ,t ,,, - ,.Mo .h.d.
Ar ad A .in Undlim. al C. a'. "I'? ',P'.'j'.',"."'," ',i." ,o, l
u ym y lost -7:.I Ud-UU, a. a Ill. ,
ci. .1 a- grinam dl W. I I sh u U lular, .'it ,. ho d,, nu,
Ii do Oct . 1.1 . .-Did hor III I l d-lairi basic. fd ,an,,, 1"U1,A",, rm 1, an 'r I .
I I Y thoil-dinum 1-11-inkil- 1-11inatlit oh, ol ,u -I.d.rni. E. Im c.mmM.- d.P.Irar -1 .ad.", a.,,dl l.r ,.o,. a.
To Mr. rto .1 d liar I ties adidl. lg 'llo'. can ,li tt
1 1_11 OhlWy r!1'U cA'." N-1 I 11.1'a it". V.1tho liihcl tM '. "I ,do- -- sd.,A6m d. 'Cihur. d. %
I "m rueld- . . o A.-d:cal %,mlad.,;d.P 1. d"d'."j."jUl 'dt Itlq., p,,d,,.l -Jro, did lot- am'. do"t" Par, 1, I- C.'id.
Joan Dot ad. y V. Adut, I.I., 'at, s '1
.d do z ,.,[. ,drd Pslkld. 11dI Ell., .]:: l.l., fit; 1.9is., I- uUmn., .a I. im Us 1'.,, -.1 Us~, I U to olcl.ell T. 11rodru.m. ludaiii a. -Mbl,. Nlaso_ N. al it. ; I d1l.1, I rakl as IT M.J., .ad. a. ""
.,Irlp, ,,an as. an as ni. In- Ll
ri.). """ Z'r'T d' loss. -. gro- NI.nl jd. .1, -.hn1j.rj. .1 problem. a. I ,Uil",-- ", P-ra, scs. : da Und, -g,,hdIIdd . to
--Mt, am man ta I !, ,-- . ,, Ica .1 ft,,, ,can ,I,, do Coal. 1, -,r
C.I.d. MCCUR W ,, m ad. ,f:,Idd, im ationar, a e me arar x .ad c are, so 1. a,. rest, 1, 1 Idl Pir xvlo ., P"."oe
I-777i P,., 1'.s F.;j'jaiM l ,df"h.1h go. an 1. chatkor d. -s, = I. c.- Fri. AP.d. i,.d.r 11 ]had. ,at. I idul-l- ,lod-U. do 1. Cluanoto dt-C I
1 7342 dir.ttl6a do 1. .--. on fir-on, is R, nbI,, odroMitz"I'll --06r
Col. ti Co. Tha, I r 171"' 'I'las, tons. on -mun al '-ipoduftiviiin, de Pit ls :.- Mu .ion, ,in .1 I,,~ ordo 'i d 'r,
,'", "I" No. TIN MAW$ -IMhd do c. lot or t.d.' or _c d I ,,olr
F I I I, P . .- 10"doo "' -an- .1l.
Fri, uc le I. ,.U o this .a it,.,. al Wilril d. 1. onoo., troot R.b,,
= .) 1.1 %* 1. 'Ils- to, madd ,,,,R. .a sl .MUA itll Club rMnu, 1'-11: :. .1r.r .,'. Ila 1-til' d" Is". ol ,l,.S,, U F V O C O C T E I
1 4,ha ",do Jorll., A .to had , ,,6i
I Is t- r no. -0 i "t., di, j.,.,
"it. mint, 'as d '. I" -Ik-I! d .hA".'.'t'.' dl ,','.: F,.dr., fr., ".U o,, dt, 11 d uIll. I., U,, ,., I '. dir M,_e
Minimal n I,&, 911 #6a 1-7410 q,, darUl prIMI Ill = i .1's ll Fi
not ii.radd. P.,U.h Is, Vvc= ,.I.dor. d. Go. IIIII, mal r' jLjs disinm -1U.J., -1 public. d. Cuba a. .61. d .ord
Concept 7, ' tio 'it"'d. an iv ,hro. on to. dmd. .b.- ,ad sit onholor. ,to. ,I -1,- IN
016"V1. 1;7 .__. X.3w !.'.'Lr .,r l .d.hIl. ,orjad us .,. or . h. lr qg .
- I= N. 101 U40 .to dit a .U.I.I. do I. E.I.d. Outdo. I%- aMUUcUmm l,_ 'T. I. cm. u u ol I iMim, r, no-torn, m ,


Sim-C.0, XMV handar. han. gohu rid 'oil ll UsI.H. Morhand dot .P.41d. C. ties A
Lum, I )A c1p] . X. IN I'd .01T. ,b,,, o 7, I., or.,. I,_ ,in. iol-dirlon.11d.d: -Or
Camar do Luyzn6 No. 20 x I. drN. df.p.dor ]a. Efi.d. ,rare' ., I CA LIF O N IA
,h I go,- Poll ). .gienig- onne.j.- do diom ,on-l, ,to John ,O,,P a I" 1 ,ity. .-; ., P"Ir"."L.,
"" "I"': a !5 : X 2402 lid, U, 16, a Uo, lid,,d . an d tell ad a . drAd .1 .k. do I "j"m d.b.a I do data .
., iu'.blatil. Undeduh.1h. 1. r. od
Cmiclim No, 'IN x , dot an Una n". n. ,""rp l,.d. I.Mainas. u. lor.1,Mr. quella. IMIA- its I In 0
Loyand "I q. ribrla : x 11 Ilod. 1. Pro.- sirm. .l -- I. h so I-d". hit. Ili. r P, d 1. R. HP .quf 1. Ultim. p.l.b,. In .tti. de bi,,bid.,
a "' . c'U_ T 7,',u i.5. 1. 3, it ;d
5, Im order " ""' Pr p Par, a ,a I

I'll ut%' ','J'"- ill.9r. I., all I. ad_ l a Par or". ". d. I. d ,'11', d t' ,
X cr, eva6elleco" m. .1 Co. on. Ieu. I. In_ ',
Sid : 1, I. o.j. l'odlid & ,it lea to .6. Puldl ha- dismalIA.A.I.s lfreik c., d.'t"'C.,I.'.'dP rJ. SOc.ri.,PVI ",j:
Stan a b. .0.1 U .rll- .I. I.jm, 7 ?,us M. aundo so,- ,, d -- lid
L.j_,UuIj I clip do 1. bit. ,doolle . U. ro I. ,I .I. do I I na y, hibilrearth, r 5 I., to. 1. .t1hul. m.I.I. 1. li- s1nuU-.C.ct.JS *Wd J.9.dIVIgoWl., I
I .a 1. .1 fr at .a do so 0, d jU*dn ,.= hU*m, 1,,,,,,,,,,en his ,,, 11 plolind.1o. munm. it. us
= I ,I I or .r., l"o-, Mej -m_ as to do p In no .d.d.d In, 'us Orlititio, y Pildi, 1
Am. do I. PUla.y S. Art. I )a I " U rti ., halu Fd6 ,x. 'Uh Par Va UP. enctel. d6ici dt t.m.tc., inon.h.
pit , or Ito, ,hadmid.s. dissonl6n. ,1.11 ,,,,,,,,.,,In,, ._.UT6. d,, Uid. slo. -7
_,Z M SA IRA I I.N.1, OAL.- 's U. ""; ,.l
un set O c. "' a d6d, edo Itoi loch. or rc tluow d M. ,in,, ,pie y perepl, tWO fIc5qU131m1. con un po. M I I Us "' .d.n. .u- "Z No d.b. imilar d, loodetir -Y no dloannot Psnotti, qls hum. ,ult" or a h, l, di-il,
T, as .1. md.bund. in: td* int -I . grl ,M. .a,., c.d. - pldlP'n" h1h,.'w" '.= ad d t.d.d I., r, quite dejulto de lim6a para acentuar el guste.
an"M .111111 . Is I il"T Ii to s I ,,,T,,,,,.,,,.,,.".,n.,,,,,,,,,,,, I or ,I to do. Us d:': So Ila ,
I. M AA '66. An Me". sn". =9 d nri- d ina ri T P'Irto" one 1 6h Ilorr r. .lnt. ,us 1, UUO .,. it --It, r. or 1. to no, r. O Ilisnd. ,1 alue.l. ". l- Us linalujium "It lltJmd,, in, 1, ,-6o ill ,Is l '., Sis ,nz.%,d, lu, ,rf- ddt-ot;ir1 omt a "I
A- lu y CAN S, R;F,. Ists, B-IN7 r I ., M, t"',"."IT"'t. :Tm: is l I,, d ,U, 'ete"not. 7I. I.c.m. ll .U U Minnor. d rencl. d. llml 'Mut, a
Pass" n I CaU;U a.-Al.: -:usa talli,.adt. .,ran ad,: 'I. I .a t 'I candutta ,U, IM, nal. a tails. Is. ,itannude, C y A q.c ioc rnecl.itue,
- al an its Ir sit. ould.". .6 . Z, d. hool-Un r! er,,,,. 'P,,; 11hl,,h. dr IUI,,.r
t, 11hodij. ld.ll .Undo". " it,
.I, ,:.,. I, inue., .I. 'a T-1,
14 i IS, R.,, Alhon.d.rm a I Is his. U 1. N, 7,Tt= troth, d, rettrog- a Un d[,.
UB, at.;. I. Intact I. No- ,nd.jo. dll on --Otm .j.haph Una.d. d,,I annoud t r. "." Qb.j,"Mr' on a It- i Ca orri. d. 1. n pfibnc.
-1-1.1 1. I B-MU I. a d'W'Um"ddAh a Pimme- od eu'.a h .,Moh ill. ,.;UmlMU,,U ldl, E, 1. sal.doblc par. cote,-tir 1. j.rMid. di.
A. 17MIa. A eo. B: or,- 1.
C,11,. 6 I, 13, R.;. Arr. St coritl lioom i%, so dot .Ib m ,I UEUsM,: I. po'. I. so,"a d. sho .1 -7
L Sorr;W .1.1. jr .Ira,- I MI ,olsom= 'undIsAL .a ItUr. did. Thdm -1. Us as 7 Och '. clare bd__ no, No,. I ,ll reas P oodl',: ,,,
28-N anooll at. do no JIM- orts Or mou.h. ,nnadl Ill do r a as ".a a,,, ,p,,,t,,, mlqi,, h,,,.T
'I c "m dr
-r dL "' &agl,
I. is 'on to lotion dllp,,dd, as .ie.pe 1. hl.d,,. Sf-A. nen.
TO lit.l.d. Ill front. urld. .at,. 1. q. rmid. ju "'op"a a, ., I. *'lid* 'or. his' dt:h, _I. -.6holim-, h an -,
I G er.t. do '* 11, 1*1*- tralainditticloniiij % %I-fi. it d.IT: a, st ,
'um .ya'.1a. .at, . hum on -1166. ,ft =ft. lid qU. a d.M ratio. 'u""" "Fi02'Iio'bi k h h-,l'l-, .
Cidsod. nas10780= 'd. B a I: Ill. .at" I o.TA has I. I'll 'N riurdroo groodrurvolil.d., I-C.- Martles. Or" idium, I mdr .,),. Into'm dl 1. .Md h 1. "M -,all . led. Laos. sh & F" Wm "La calidad ,45W s fan'superior"
U., 112,161 unods UUIIA. mmAo p' .'j aUdP.'d-M'dr 'a,-a ,.,. I t.ftl- *Ui i-A id . I F._TW ri. ,goa, ___ 80-71%5 ,jdma" a "prIuUrIsd,-' do todw ,no lid.semil. I, "'m do . -.r I~ 11-111
L .- So 1. .Unffjia .it l Im r.1 "
HA ,,,a D pM IO_ Iha id U Pan I. c1id. I'.' N dsU in, fiUatroc 'a .1 ft list tota. MoOleamoto'ns. -G UnIdin He d ,"III.,* I I l I I
j. .1. y W. "or ind'.rain d. 1. tou ,cmrl Its UUMI I.- il, I. a .s = 6.11r=,; Cu
idon. ,. V 1. .ch do ,.: . can as Fmc d.,I, P,:d. ,,utUa,'- '.' u. al': O,'.,,,. .% .1 .,a., d. -ndi.,
Lula, AiiOT6 ANSHAN, m"i"'d 'no ad "a _7 hic-ll%! ,.b- .0/
C ,a d ancom.
I amij, T IIAT -- "all as U. I -i' to .old. tome. .n tin ,E ,,, ,I cdGht,'i Zia' P'.Ics qdtdr ; . as idift. cUdd d caralls, 1 11,1-dl ISJ? Illnla.' e ,,-Id I. total ad as r. .
03
L. j'sulauNn. .U .'5 '. ." I *_ 'I Z "",%' [
d .!.I. 26 program. neutral. I to 'amootdt" 7,7 ionq. Pal ,m
1. internsifficaciiin qu _rci. d. Prof = UOU
13043 S I 'I- 'gb d=es its is U-66
I - Ithr dil -a- P6- 1t.1d1,aUr dh aU! U. ill ," r a sal pe P
a I. dm-U. ,z U6, c 2dy "'U"'- -,ol r. ,I PUblo hon diploodo .to


S. J-1. 52. L N pal BUI-7133 ;,.,, .idendenods del pro I d i 'a. do farm. I it. audetim. so .,Uda .PcO y.pul- di.n- Uh- -1-1 g-- .s .n, -1 ,l- l-diti.r. gi, h.tl di. .o I. y
Ud", Is 1. D.Iona. hit., list. an Unla top. .no plot mubl,. to 1 16 j it d
I 1 ,,., d o,,c q !&:v'noud.1 ,,, or ,,Q Pa. B com to Prioul, d. P inta I p,.,e m r'.
Co. 130 I t Mi 2 d I a I ft Hit beethe reart.mor 1. .Id.d . as hgon d. ., It -!-' %'U'X 1.r a
C_ I art d. a. 0, .1 Co. of._ _,Idld moo .d .,.do al Ut me r a- chand
ad. !6 I. = m nion I .',_ ,.l Morn'.- "'.1lot"I". il'sla"I" "d ,I ]a 1'urTN--,i1 ""I .
lath. fu colind. Im .I. .1 far. it, -I ,. ,i,,.p,, tin, ,lla dl lrdn ot.rutrh -, ooI.,-, ,.,,, ,. bor,'L QUIJOIn . t W. .9220 ,MMM ad P th, ine ll numnin. P'll'. 'I". '_ it's .,
Plains~ "' to ""' I lg- P o, "',"'I'd,

a. I. I t a u
B0.71H infiet.: 'T. Ii.or h= 1. a,. to. to, tOd 11, Hall., ,1 1,",tiitiit, ,MU1;rto, .i.W .bd. evdidualdrodUa rm: cift to ,Iam.,- dn ,, I olf lon-111 to ws sinor, q- -1, ,,,, -1, dl, -, orn
,1 I P., ,%ill cid. ch, U co. paid. pal, ,Us pi.l!j ."ll.l. orr PI I.
.g, dr, nta 1. 11.1- I'n1---- r- ll lU19 ll, ,I .n or I- -,- r- d, M.- ,Ii,,,.

Av M'Pc'.1 lnh. par . d.r
.0 - .
hot '. _.
yaI r r.'. o,.lotoa, dquL
d' y ," Illm m'.- Is be. Hd- at'. to Us no. I, to 11 lu C-- ,C,,-TR. r.; B. A.P. La, B0.116115 droodd.d d or. nusv. 1Y Mul, .= 1. luelt. 1. ,.,. gm.l 11 11, 111, I er.,,,,h1rmo. Y par. .1 .tudn, do 1. '4" ,2' n," - ,orri- ",
Be R IS ,do IL List .
WzM fidrr. I., rliurah.lartm 6. I.g. .ra, do t.r.jb.jp.r. rinven. II.V ids Is. onio, -'. 'd ,mliteeltin, .1n.-hoo, Mi-- I.M-o ."t.l. Iro-r o"." "' ff,,:
It -a O'Il Id, U "'o 'on"d, ---s
.an y 00:77 du tarrudistas ,, ,boarm m.jj,,,, -1. No it I Is I- -, at m del ji.blarra. to. 16 sJ1 G.W- M,
IS . a 2761 1. .1gol-rim U.- do Imp s 1'. d. not. docs. to injohas'. ,I. .a? q U, m W.11 ts" it .a i.-dist-rid. ,?n c.
U- I An I. .th.w. C,,bs ,,,ti - I"T.A-1 11. U,11111XI., "I'_ G-7- ,,,, ',.,'i " .
I r
I I I .
-_ I
,

Pigina 12 .IAR10 DE LA MARINA.-Shbado, 13 de Enero de 1951


HOY 2A x SEmA ro AcntoyP t HASTA ENISAN RAFAELY GAL'IANO.
LNoEAEscenario y Pantala Iulu AI

EEc Eo HZEEBEBR E LA VARNER: "EL HALCYON Y LA FLCHA" n-nEL IaLN DO =AMEBd"L emni.

Hedy Lamar ss r M tRe Dou. AD: HOY Y MARANA
AR d.~ IIR Rag.pIE JTM
vcorMature. OR a u*IoTl" 2C, L.C ULTIMOS 2 DIAS
George Sanders Mdpfaw AEp i abanaEndarrI Sa i E
AP ERNESTO LEOONA .g E E el c i Lne g en lie d Ebtias uA les ion E ciro n g
GONZALEZ BOR ,A repice A salos e neraIL- 1 ificadE hst. l S e-u p pr R
ROCIO y ANTONIO rRl Ir elblE. fe. una v er- cipe.
apareid. el gr,, credor- e Y este fnc u PersonaJe ha .1tu.
CRL EMLASHA nud, la avetraie matriE a do R But LnIuler -1 much
luee jeda Y at-re ha bajo ch6 bule moo ue InE prRnt
LUNES ILicI idad y orpeI externos. aprce cometE hEjo de aLIER
El i all E -b pOE fIigr, n i l q EE com un te ibl e Rf
PROXIMO a s d e El justo dtua que le arrsR
pedlule, no .pEroen laEE mensEE needoduaRRA

qes lepee ha er a pd- tER d useR enIeo ARel "EREI 4J sa
a ~ ~ ~ ~ mea, el'tata~lento triiall de uh clor". LRRERas r Oeao ladisunEkJERRR

GtA hANJINIE boliaI y lucha AR un pualA peE grEE reultan 1~gubEremReRt IRnEil
oc ai rEbaRaulibErtaA. y,RsEgundoa iuRespraEilustrar lwIncomRIIpaRbeOER
IaEh Ae lEaEEpoca y RI pals Rn quR micos. SEEbre todoRI comprERmE
ta cr il E FdE a hay sus grbeR omIb rcu E dRRoR
trRtar dA "ls. 1 omE Re eR o El Halean y Al Feiha
un WARNER MIRAMAR "

'"PLAZA sta. CATALINA HO y

PGR L IsI u at. Cde OdA
-t uow l. uoo h.-fnanr HNICO -- b ll.0
-he p THE FRMAL OWERS TeO A,0 RA1O
P- -l I- R-dR hEEE -R EIIb,. -R IR R& -cAhI

SNOW DE OLGA DE LA CRUZ
RADIO CINE LUCERT E LANA HOo YMAsAN NEGRETE'REINA MODEL 90O ToTQ


mrECm (O:R SATOSAORE R A
L GRAN DOUBLE PROGRAM ASHOW DEL TETRO WARNER Palas do t e. 7P1 *3OY LPC CR
LUN ~~Sta CATyAOLIPIIREQR

PROXIMO MONA HUTCNINSuEOEiooUst LOS CASANOVAs RcoRRREER aoeo. $-.-s3.0 ORE
ER ~ ZARITA ARCiOcce~oa Om d ADOLFO OUZMAN Pfelrenca do phato
_________________________________ nuajndao .**- .2.50PEL dlO
Probarenciala, au MIMI CAL CaieL ORNOTAS moa .O.ER Too aA oAiraNT

~~Ro~Ert Room io~ two LA COMEDIA: Hoy, alos 9:30, haoeaj. a EUGENIA ZUFFOU M OES -$10
~me go a inri telCEon EPEPA DONCEL, deo RdoR Jacinta Benavenle. Exite do la Cia. MPoR.a do 12 aia. aoso InId peto Imr e R.00IN~ EsRttletRARRAE RIERattIR. P PALACIOR'E LOS. co


ERIGRETETE RUATROIIIEIGUEERTEE BaRR RandERA.nRdEe. lasE li -MOGADE adoRUa l loi dER ARo dedEI ac RERanadna A.l a clEad EmLREsa L resE r RR TR R ANioe a alL n
IISTR k E*EillT LRREsIELERERAE RRR A. 1 1 e
PROXIM uNE auER T Do cESgulsNd
AEI CE TEL CUARTO SLAIN :HO:Y:zI EEY ARAK loRT-ENAMD10 EEREEEEERA EE REEERR-l. AEI .GRE


m ~ ~ ~ C e E3e ]CoaE coraJN IIIEEI~A ERIE 2.EEEELER ER Yo IRRR REt. I. 100E,\ BEERREERAR E

EE EDIREE CTOCIORO TITULA IDE AolA FIRR
'GRAED BERLIN PORM Lo a,
LUNGS, SHIEOEE.BI.RIEWROBIRRER. E R IREREERERAREEROR7RTEERRR TA. ARE ElloECO RANADAR-VERDEADBEEL.PINREORPAERNTEREOLOEA TOestoAsGgMELEEe.s IRER-Ter/os.
,c" l ARIT ARR~ccoto u ER dRE o ARD .IOL O U RRA ER RE- ra ci d~EEREEo pi.IS ". ".":.A":.TALOR. RIER VEZ1CONR
.m 11 ", Orqplaue sta El de LI abnayLaBETR

HarmanTturnOrkEl(ERREelRTBA RAgA U DITRRIU
T0 I 0 IT 3 C .E BR RRRE EIER NEmaER

UN DIE GE DT GRAMAN


TOo RIRRY H SRRR

TRR EoOrRdROARREcR
Ho QA COEDA ARAF aIRNREOAE rIRRAtr H:0 Qn.j Af EUGNI 'FO EEYRE CR-R$1EERR.E00ERbpEERE RO
E1o Ap REER -Rct.6 1N dE RE tEN It I~ EK O r ue t del. H abboc.-, 0Aa
S Blu R E AcR R E E R R R A Ro t i uAT E Rm EI R E R OGR


RE. c 4R10L dcR0
ELI RN 11R R utERIA IR .AJA t~lt (Iu-L. 0
RIIEA v RE.A R RE Mlc s u ., ,u RI, Rud u ,Ird .I A -, D P R
-11iAIR RR ~ .I R1 OR EFOTRIR Au- IS ,bt

&o d, $Il E. OL.AGU-LOT IGLAIa
RRORRR EOE L dO 1H1i l DUh.E $0.80 1.

PLUTO, H, CuI~~ld .1AL! IrEI O yL


IAAdA% R R I d;1 t l, .1
ETRND ERRRERER.H?1.O.11.,&AoE1.- 4
MM I T A w a OC AuA LcN A, L ,ARRI1, ",AR RI R, -Team sy ines DIARIO DE LA MARINA.-Stibado, 13 de Enero de 1951 .Phirin 13
coo
XIO

S0SJMSPEETD
T. DILI-@O4TAMP3 oADA *

D11E ,E A AN
p. LLAMAS BARROS ENo ANTILLANO DE BOBBY COLLAZO
OULIO CUE VAS y s FAMOSA OROUESTA OoR so Le PAREMA A. BAILES OHILDA > TONY
EocLAA OuCAAIMAESTRO de CEREMONIAT CARLOS DMANT o 00

OA TOAS HORAS S O


prede con 0t 4tferza ene l teres del
IEl~ es pectader, que hay que varia des el prmaepioe Formndable fdlmAA
ASOCIEDAD Cartelera dM-as

ro te Musical ACTUALIDAD: El gr m
AVS E INit LOS S OE ALA e eA sol DeEo OeBatao


CORAL DE PRO-ARTE MUSICAL v Ac [OParo Oa Por acndo de l nte Diectiva he side so- p Parrepetnet ituida la CORAL DE PRO-ARTE MTJSICAL, bcdo la APOLO La hore y Del adioON na direcein del Maestro PAUL CSONA. A L

Cdeo ieddod (Calsado 510, Vedeo). oh hors lAo .]AsT A tyAuA ortosI ser
LEs eooto su g e, cun ore ea,, D e pr oga ArAIA. 'Ie AIaI o0A, rOl eseC A1 11
ALa measaoda" deode sus ecenAsA i aopar mAa oe s AA deCO edad. Los dias 15, 16 y lide Eeoe alas 6 P.M. CnRel AVENIA MaIICA n l e t] C.
alr cAlesO prnde nA asocanIAAA( tata i pliblico quAeo ase que mn dA people leS de la Olchee, so elEAea on asadi- toAs nie raAACAautos'earaA
fuEA., e el cd lae Y yC In laA C mo let exige asl Por eso vuelC La mal cenes pe clalCW la oce yOC comprobsa ias epHi BELA5COAl: splas, SonA Aano.
HOY i pOE.A't Sue IA AAAAC"A. "eo"iip d IA enAa tAI( OA rAn A tudos de les aspiraes a ingresarlonYla CoraLARA s t ch amo
TRIAION. ALAMEDA '"n AAPA toIn dnertA PInpria doe A uuce nenAA nAam 0l pda rc d eo lrssedados so RO ART MUIAd CAMAOM R Iioo dle mcAha ans ~ AO '2 6 ~ ME? PLITAN.RIAL T 'La alaa" -a cAlIdAd mei do NAAil Durants oslo primer curse, quo so ceoidera do pruoea CINECITO RistlU, neiodio. Cme ~ A/~ Ae ~ ,~- A
$TA -FLORIDA l.mucih. 5/I flconcurrenA oln as C- no so cobrard mable b aieena. -die, depativo, cartIUn ec. etc leoiM P 7l pue 3%8
TANMIIIIITAO edeneer

A~IcuAla C ieeoa asO AuemAnna CUBA c hch 6bordo ySL
tcA'" At Ij ClI E SOCIEDADjj PROAR'TEt MUSICAL CURO CASSO (Ialnesu El dolor do on amon convertidoena maravullos scndone

p e llAeno C saO ~e~eesal qu ETeH O RT DU~ A, EX eei arrn sl, nELo
EN~l p~u .
AGOSTINI D-Ar E Mus cal ACeleAc APAC El goACAC

COt 0 R A n u r L n E jugiel e a iassinYz oe oada DE An eVEn A Ao dO o S E xE O R R co r efee ro na
I "I AhOAAI ,iee~l ue.-oe ACCOAIO e,AA D.El l o A e M rte C oA. .to a l y otrso
Noa oo e __n A s a.M d do y
Ofluit. to CORAL DEA 'LC ciA 1o oFlLO obno. lo lor ElS 7
di o,6 a. lieb aAU aSNA oR A.aoA d 5 A N Mamaalsemdoda de o ilnder en fi aANTO Ml N o


ORENCIA; lelon de .~I~ o ela Caez IA Lubnes ao Apreedn s UDEnaDamo a Sra p t Etr l aco nspi ao e ran M Milm nE z GRITO e DE AAAI ACIA SnICA ea IAA a s la-s a n Cn ors r o a d
VORI O l snbr onCllle ad ol C % MAOElb O 0a L CANIAneCRINSATS'UREAyCMPAOR TOn EAe AAon o ce0A s rs y .

ICIIAIIAICIIA dn p~l~le' Cceenloo~ Ce S elit~ede,' E.LUeehi yneasunA st bi nc sl. ElnPbAClidoACeAOAelbournele PohonnelitisCCO enAPanamo H s ro soce aalraen naI purasAndA a n e nde aEou o a h' LOS a A IA el R oPA e


CRO' ReiIT elll ACACAPIL. IenUB" KAI haerd el e Elatro blar cI mec tapdene An MCCAA as tccoe ar al1 t
a nlMA O E 4 0 EeA e r sttanoob rto e c ho G a n esM A 1po a AA el joen R bt qMAA VLaS La ut eGr'a roou d rdc Leo en a ad
'0TESO e l m' s cunntiCe oede,I jle LaRHabana. Tomn pcogesi. elal FEU acd Iate et an dul ep c aItA Alc L CIACOn n Heesodo eiecnes dor a tC ud d Un SHW icado ane que ilocg oA eI u e p- TAnsiluore nel ce udes C tebeld jod yr C C gehla laec dha cE deT Ele A Yca a c BBCi Los Acinrj nB r ROSAN Ro~ ba d-aA ~ ~a oo .~ A e o Ie IU A AA~ o A e ee i ~ c A I IA F OR IA A OA I~ a eA f al uded P aA nved c u A o sIA e n l a ue e pe Ac Il lA E l e Z otll r a aqe.c r i
PfthFBNAI"L. .I.d. '(' ed .lcnlll~n~A~~lll do. o, do d-. Lo Adi-A~ 1AA 16~e i yR 18 d AlAA .- ec 6ee P.M.-. ACjly e. ('IA o IA AUIo:lAOC(AE N e lIWM, c au b uls L c ho punon.lo d te Cl C A lo n Ahpa Rol e uat GdCMO C N Ce rUn adi. so u ~ re dAr.

BENNY ROBER TSm can Miro.a deCrmlu ,rc iiam ol MOR dceaeulard m na

M ER F ,1 OBc~d' M uo AH. dA EN a c prPI M TA ast br. a~.' aod ro el o alsaun an~a rn pn Coran eU 1 A V
HOY OPoli ATOC ni ~ l~deAAA~lAIAIIA A TE USI CAL clleceAlo. IACAA Ac 1A1-1eh/nAI A
R S A ION A A E: i W-4732 d ADOLFO Maitre. te ad110 lao Plana eca auh Am ept ne eu OLI REX~d 1o PRo SAL haE ap e o r
no ParA el mae proxmo, allaue da antoe ee alumanch e la &cu la PAL. a elA4 ula RILT El cas O d a
AAa sd pr a ha -u.n a ci rao fl eEL muy TO c r d ente au Ano al oc[iu. A RIT, pon un soc os t A co hle rA n

A1 O R DEL DIA 2:Li
Mcebud o gAAIC Vwu(W 1 uole AnT AAAIA.M DEAO SAMSOCN,. A-lay do,. IC~A AAA_-(AA c ARMoe eI
tOEN IA out,_ __ INPI(NTA Ell. Ae~ e,~l L. ld 10 -upronc. o oo


dA" ,I 1 oo., ]A El -A. o UlejeeAA Ai&IX IN teo ad i An Seo deflen A~e A cct AeIAC --O Hel An M A hA.c. E'uT
do]ncn dot, Iouo. -u Haaa-A. DE UDS TE Ele leeo Ales- h m Ae ad A. Marine Woel. AK eA AYu Alc. ' P.-, -.ld en MIbun P-,neees n o
Aln HI, AIR IA~ 0ood "E l ,b m. An 10o AIne~ C AR0.E An C O L O N E Sl, EmlA hdA.lA A M1B U R E 1 -c 1 EliI A PA NM E ceZ ,e 12 .Li.V
zc CCCIA. dAo.A AR1elo .gllt.A. LOS AN E E Turc.nfn.lc~ Zo 6l C. A'IA M.N AFA6 ycc cce dctMA A e hAp.bdl lc
HOY o aren li puerta do Un, 4mF r teoum p, ra nuo ddue AAIAC 6 GAIM Acl cIT MAA b~AIAAAA. ob~i oPA Cl d~dP cC AA e Cl~~/~
AlO ouplA. SAC ltuodlet" CACAA he. dlA Mclhcuce An.ochtd c/rAc Cup/e ACdel .~ do IA. todAAAAA I, .,F
ACAMA MoES I M.A py~e~e 11IACAI "T dolil dod IAp~u toC dbo~ Allool,, o.le Ac l pdd quoY ,o ilYo S
IA% dAA Aolnll An pM.AFb W FUA hace e11!Ii.'jiI teatro bCl olceold Cc~r M.,11. edl SAgC gle.eelA~Ae 5lcl
TO? THE'/ 1 II E-O5 AA pAACEAAAII. Nccs laICAaCC ElS Alhlblel Mc-1 MuiccIN 08" .cIAb.I ec.ncl. ugude Bp-/dc Isodl, mlo.-'r
R I4IIuild dv rs tao d1. Cpo. VAO.AA Au.pt MvIC~C clAu.lCAA 0-c/A oneCe~ CI dieSl/d CPcl

14A t.AC a.AAAM .e 0 AO' 0 S Al I I A C / A.,A MA/I o- ou
'% In~ipunlode CWc ChI.l Olelle/o ACINA0roeenB li

Y, :HOY oIceudolosL.'rdo-lec CodeI
AftOSA A MARI Mioon r ~ otI -Iusd bana demo Esp iia AcA~A lea ralRA h A cC i ado elcflmo:ELce CAIA e D E lccoce. Al ,u y~l -e Il~el ,CICIII It_-,ICA'lA 1. l.t A C2
ORnIA 1d oullc TSCASAdlIA~CAAICAMRMA:.II- EleAliteh CAICIAAACIAAOI Ale h to~I,~cle~A/AA A/


Cor. UtAIA I t. RA i pl Ac IA~- MeclcAlll hecol IAo d-l-de III coma Miro.- Cee.na IA. .11ddeelt ELOR~rE-1,d
LA ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .o luu Uyienlo bobcccocnc -t-l~ Ano IA1 dAoAIA -S.l -A '- oIR cF1c AC- do doe An -cclii dud/A CIVcoA lcccc


AOCAA ~ ~ ~ ~ LoteCAn~d o.SII loAAA el C/C I g' l cc.m o.elAlI, ICEINA' I Medell. A do i.1d COEET ~cIA iccL CARLOS ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ N~ LIME, d, auC NUNO A TILN IeAi dieA PlNePecIec RO.nsnl, L. lcolc d~ oGAecuA 50'A.' cCA~ dellullA
A' M~~~~~~~~ot~nL ele t n EE Hep.A lo u ecdiA de Ic Ic- M Al AcAIAA Lo 'olt slpccl.lK, lIE LrEM -.du.~~ll AAAC M~h'AA A

Ton oeinIoF U --AI.cln -u 'odA 'o A ~ l, _ILO El A-ARcc d- ,CPcU. AHO Iad---ot i rtn some.be atd AAAArcAAA Nt ,CAAAAI.p~cn MIA'etcS. IA ciudod.N dulF cci M ule A e n e.Aece .lle AAIAA Ie.cechA'
cid~~~~~estn ~ ~ ~ d _dd ofoeednoo SAA I.AuA A uu~A. IlcnAll' A. ,CdeAC-p~ic


PACGrNA 14 DI PA RIO MI A MAR[NA ENENO 1a DE 1951

JI~~~f',J~~~~ mnentatron el 200/ R dt. H.riea~ihni innd.h Siad.t.diTbAl nu ln
Pdeloeo 1& Nacional Decldraron Ids heridos, e'n el o brearto. ahlsneqslneros i"r i i -bln n do iidita teariPo In finestk "Gonchita,,- = ;:, brLsad.io "e s odi

rehaja en productos medicinales c i~ suceso. de I du ti y ie nai d* di ad ,;n deu :nd ii
T& ihi reciia is, prohtibai vender at tifiblico Aunque no recopocena a aug agrehore., afirman. Aeel.1 ai 1' 1i.nii ~nin id.nnsd nt iii Gon
aiiiello art icin.o (le uso in&~1o. Hablitables Por $.,St. Aitibasl quoielc atenitado era contra Antonio B. Lope i T, as%1 11l. .a ~. ,I*i di x .~.vi:viLn.Si. i
I ______________del n .v1u .ind AiU s. lek. iiiivinisr iiidiiiii. Aienedi Medin.
Pair qud~ol lidi~h doiiiii Altars &d A.f Urii ~llcain.d aen In iniii m g. I. Jr
LA MARINA ai ., o, habitable, di 1.i -ii1- i _Is niniigdi e1 astlrlo a ae1 n~d u rmb dii_ imili, ejiiii dii ro ""' sale. raitiidc diii-' org.ipiisiid ,v .niciidit i iii iiiiii miidi
t~tsttti t~ht JcH. Aqu Ii ti an. a, 'ea t'asi ill-yitn at Hnpii di ZnivgguI. iiiniii dii .tiid.,iaiv.pcvit o.,roa. .ro i A l id Z .
iS-11 .-ffiildot --i.tt vmsd V,1isil,yd i 0r.iiO1, Av- pity 1, ,oi i piiiiisy iuii di.
J~l, lvviRnt Sta~i 'i. p ti. itis r bd."di lonivi. di.ii aiiipviiiiiiyud"iiiPuii.liPttdi i diisttiuiti i uii.ps.ipm ioi rao ii. iii .md. di ser .ii onei ai.i iiiid

l~t id i SitliCi: iis deli qi _ .n N diin .dd. di i 1d,. W iiit i ld iliii i i sb. i
hir.tisuguidi o"isi, nin Is ab'~ di. .i.s~ih
.v .illv v ino u Autt MIv,- dii imi. 1~ p diiin iisd. ul.niii iuii.i is.gis.v~ici ,,.tt ut-o vi it,- o diiu ou _'d dsostd oir~t iiii nit Si a .suiii ii.a vubns, ,cc .ii o". ddiv toiiiii asg1' f on dzac
i:dui.tu. dsoih.i is ut'l u at., uu rn utm &L, qusiua jid.s.s.iu. ii iii. DEL SA.BAD(I
quc i ii vi sitrin.u, I iecss -u isiis_- i
mst. a, IiIt hg d ottis qttc achri, vIp .in uciiii1pua u i iidibu hliir iiiclc I .dui grcsan i jt ,
- .d doiti C- i d t" qus .ts -dvsg squii qu. dit- i1t ii id =iviii. piviuns. qulucs hien a tva.l
LI smlt li~l~~l dv C tii:: h.ts dilscu. d titd iIi. di. -ii n "'Jsv d i n i u liiP ibidt ilvu-,O i i ci
Mv stti, I re ro-ird. .u 1.h/. m- iivlsii i. iivld dib u in. Fvivt iiut M .u s. c ic sNleMevnRa o

lu, isutiiuuutiitii~uc d'fli "aIiqpslo.urlj6isiii .iui.Tdsiitt
simuivii~tl.-alDe. elq, digh bvisl d.Yii bi Ini bed-s eim Him iitt a a
i i Miidn Pu, I It i d ilinu. Inu. inpi. u r didiidc uli.,iictitiii o i i
M.L.S s. ns. itt iitIogcici ookitrp i- uisuutipubr. dbudiiis a
ds,1~ ddl Ipvt ins did. AU.,.,haiicdd-ttlilll~~~i i illIP li. a ut s ailli dn ii' CIns DiELIPEi deC Nouisit. do~d tasbit ws. dus.1ud u i ciu

diiilllS rdt. die l tlit d is. tilupidic S, pslr d., -A R S a Ih, -iln, ,i An iiidi -m iu-.vb aio. 'nav' i ic i. ps.si i e ajd s d .0 a 0 9
icucilldi d- IA d ucidiii i utiui 'i1 i iti uI s,- t-ii d i Cuihtuss, vit di i
iii di~*pi X'i ni. ulidi,,mb -li dusa.i -.
lili silt situiii.culuc i- iluiddiidii- iilucd ici Paiis i no a. iiie.iv iltddui iidis~ncsi epcnc, 16 ~ w
qutlltiuildcptivicuu 51ordimis iidiu it ul u I ,u si.iliitcnii/i ~ ti~ i d i is iv I P.e.o lad-ic'tiludi, on "uIu diiioiuu on. diuti-s Li.cl le desmis cbutdct dii piiap al-zp.ptuii;P u.M icni
Lit. Lt d uult Iu- sun 'nout. 'Es -us inAds u. oiidi.~ u u-ic i.gidn j Ba

Si -rnds.i sia., dulim ldot bihisl. s .y. i i iu. ut. u'n titl detpituddiWilcuupiiivsnio 7
--1 i, i. --,ldi-iv p-muut-i di. 1. viu 61 1- i--ot.tid-iuI "i. atvud tissli r us. d.ei. q
itiitltl dvl "lllv. tulvqdlt .i- .lut. Ii ontu Oiiitti %uiui s i ni 1 iiisiil ti tii d ,s d i idvid uitiy Rh dc uuiu o-I brmdanioa unan aeo dobtela.20lots my 94 sties.E a aie 5, vith ui l iiip dovltlh uic iuid ,_ irsI di E~s I i . i i. I.; a. cui-S irti lt uim e p ii role ui.
Z.dS AuM Al iti~] Sill di I. Ca birsprord 6"dFnso,
::dill -hiicd .riioll Pfiuli asu. dil mulili Cd 1e padal Sil carts Mdeil difr iso
umb dll qli -111 ii 11ui1t 1vul _~v e isict die isd Cctn -111 alcd a agap Diuu i md uli elit mdia1Oa iarst ut uaer. 3 oic c~.Ili i~tldvtllt, ,tititlm u lkll c dli pii uc i ,e ,ledil u hitciiu piu sA.Ivi. ri rd
til de til, I~ct, m tillt,it on v t: li.i llnt o en~ 1 a 4o Preidi luhiias 1.00 11uvi0s;t Y OlinaI~t at., it Clli.l hddulhll i: vi SdAa, V ttdii Aui i~ bu, y-. ilit di ii iimtinuOii-Onaiglsluv eiset,09 ad
o d I-. Espu/mi. mvidtt. ipitllti, ~ i~ '~t~v~~it~hinS incia D ani Juill i. iisldo iiitups Ill til n, 5 r l tdtosi Fsi W16 ali dIIa Gibet ,Hadess, dy 1 ci si* ito M" asd .itiuii. i s hii is
Itocl~i di P-lii _& dio _______o 'A" ~ do d~i. C~ ~ pp i ~iiom
M____ Y Puissul. dlv I tt, ii iit Ovisi -ouuitdcdl .d. tie.-Lez ofec or.lo,20 -22 ad

d do tittctlI i t I c~l l u t ulsi i din .A.G. -i ui u t iu ~idi u i p i hi -- 4 li e lu s l s .
:1,ti.hi. idc.lp dtlus Si ii Muiinii.gii i. d
-rtil~ d, ihillt dollI~~~l ac ~ lbfd~ atiti no.it glli Y- Lu a atalla Q. bale awpezao
oiicttt V. a n~vtlu Do it,,i lipo CT- Ib"dnnd.- 'a. drii on Phod. bupidi. le a ar
IId tI. N -a o r.u tM r.at din U n o e,.ar a o. r.c u fr s d l n a
illMe .tu ohoiio i1.t I a di d I .Is it dii .i i sillp l psi
111 Entit~~lll IA, -Ataddi-iti d h11 dii drd t.Ivt, =i d. ni iiisomi i. E nat feecnc-ee xiuiolsfxo
ii- ll t~tti-I- libp is duiit~uiii, Icthi ~ i muiin iti~ spatils.do alli Caeui' e phInegaa.ras
it Sltt~ll~ttctliIlltitiuull'orasi chsusinaae on ue tnga ustorsacsnes dsiiitp i~iiitlivitsvuivdm- Pi iia ucm. i.d:
lii ttt li tllttlll-i 1th- -- d iniii. di Ciicutmimii ii iii-i~cdtit. 111 rosdo.Tam dos12 I 8en nehsaBrmC duo 0. L renvacsn iil~ini ii idi~duuc iituis- uisidtis anpd l lud
11 itc1su Ov1.ui.v di, isil -iput nit od Za1oi".a aa ejr a dianm. anat0r
n,, lil i a, tu, 6 vts r I tt dic i I si idraig i it _'ls d l b iic t ct.sdld. u ui~sc
-d it. ttt lttt,%iiAii P~g snlr.yp~ tc.pr hcrfrds nfrt ea
i iiiiiiitdi htscs _ot utci iilt,iti ditt ittd ; d- 1j" e dE .
it.ld.,- o hetr.t~tt Itumsutsi Dez a qu rop into

1. qudi~i di edit.,s is .lllt~ .P -Ito i,.mticuuvte1. v,.,ctudiu,
Alt. i lI:ilh th~tt ~it tmt rtt. ~i, tii ouu Saicn rir do Se 6" p arut Pittligam60

itt~~~~~~~~~~~YAX Aitu p-ad .an -3-E Cr fldvidprAturKete.23
tuool ill. teill, dllo -ill.tl Se ofeci6untlgadiat tneioolmd Ctctitltuittn'l
doitit -rt~, ,tt.MlltiCt ~ lttitl itit Audi sds ltt t. J.e 4.- Dr.erda Manruele parll Emil Ludwig, 4.00 oeee,.
iud-imJiiVtt -No lIim ud dtiii Emih:. Nr h~tE~ff f dI Ie tl o dd. Pi.L Mnra aiddBr1vo Ardam, 6.00

d, G- Invlern a pelsqu utflen -6-CdoAejza oinsprVcorH i
Ittdt ,, ,,t antti~tt se,: sue, till,, Lots p .ltld dvfi a Cian.iit b.d -.~ do -r Walabrm d recony p dicilin, 2.00 y 2 2 a
Ltlnl uiliil Pud Sant. ,5 one d "i
Mt16 doiiul V.,III-tl nrmi s.1 litrs11-cao., ~ i", i par.dm Scipnimi Preoupacone I Disluta Fae, "I" 'a r
ttll~llllit~ili.tl dAtluilldcvhd al~i sil i-9s, par inter-neguei
Sut~~~~~~tvt~ld hi I~t~~dtu Sit Int. AWm PhiSil' iJ~h. astliqt I~ld ui J ,.
cia., reaold Pal .e.ioad pa Jorg Statesa
lt Et. Ala.t do PAS'i ,t: ahr nt.i/.Wldi-sh- r ,d
do -111Z Intl, m.,:Io rntrprtad s i n ree.d
-rdquui Di.ioi Larocnse.Ilustrado Nuen.vZa Ree tru tur d~ dPhn da e Ivtl ,c nuui,,,A. al JU. .osuiid.06 l.I.atlito alt11~ e i"
mci diil vi-I- ~ ,i tviti iv tICs tt-c uuli- pcfrd a t s. de,.l, ea t nierno it r. hian dod 19-1,
illt~d C, 1, rt rimtv I.~l G.v"vitt~btdii ppastel.p
OIll'1 or LApe -I Aa gaar 4n c uone y.s a it.i~ de Lb eri a nt frc o aiitrecuiolsfrctf
tut I_ ./dt da itl. uti-ti am froelo
laboirttvt~piciutud, Q, En himsa 91 ala 15, an 12pois a M., 20.tila do Palnea Bajai"a ao ie

ruvdllit (Cpiscsirs Ioi dnc dliisi illrzcin Am sol jtanitior.ii puidituitittl es nie n-.d
p~~~~iivi~~da it, it u11ii itt It oldMmiil i/.i dhn s
di diis ibtc i scui u dl i st.- 0 l e ovc~ 271a 50. ne ao s 16rdein.57t,- ae Waid r e gad Bnsi al d o n as C a B EtCn qu
li~ISinii inyid bu illlZpdl Iti' gg lt d De ki7.50, rebal o el 25.0 proot in aUar bnrtlantmot 9 l3d err
Is temporad dor aara a, don'o aelismo
SIdi ivIll'it iitil~tllli i,.cIi lldiisw iiu ashuc ipt iii fit- relai it 1.-ptb
Te.chr Pia srter Pm
id~uiltilit~lul~l di vtil~lISIdnmit, v iu ncttpv Iv- .
.d. dv ~~~ M -1uu i/iddlii Ii is
vmiptltal Sitil~l dii Ditccd vmtut-- desiacado iquo leuuuuiu IcIJI.'VeLIr
d~El dctit A"'.l oiny1on
Li -ulsl, tlP ki,3'-"ti.", udl sv Ru i t -Sc-d o r O f t en el
auhciu tdilou I.,tiA qu iCiddt i 1:5 i ct /i v ,illll.old.r idri.N-x b co a o o t n d d
A iudll IiC.uu Spcs i bild p ett ni dp lt in diO
o. a, 1 1 cit,~ ll Alrl G rta n S aVP~ 2.~l visiduit Idirtes iSSOtI.oze y 2
n o I tGit i t i f i s i i n

diiW C'imli Crtiotc u."i R .i fns l ., daike i 4. t al eidad Aprate, o Emi L u afe 4.00 o
prtt 'us Cishi-ic A to,,i 6ci- Otit,$6 doed iiui ac~ dlvtll doquu LaM nhaitu aiadBaoAia 20
Ailiil i PcuI;i~utS dt, cd~ti qtNu .C m lltitittl i- _________________________________Victor_________H.____Lind-____it/ic- Muuiilpni Aad~~i lupuitio qu. uitustdbc iinpii kiin
2A PORS DARIO DE LA MARINA CLASIFI(,ADOS 2
SxcciON F1NANZAS Sibado, 13 de Enero de 1951 DECANO DE LA PPM48A DE~ CUAPgina- 153ECGOrden de liqudar los quedans .- Mucha conida, Sbrasa y Variada en el Medidas para- descongestiornar Dr. A ROSATI

con devolu~ci~h de dep~sitosla Aduana de Santiago de Cuba pabmsof,9

Reome ela cdiaesdlcomerci~natiEl. iglo X I .0-t
con evoco de deasso Elivdae de 0.~ lndustrizileb. comerciantles, educadores 0111 ojelo GAL'FII EUi
*Moimiento general -de buques. Notas dl Puerto PARA HOY SABADO Ide Aln homenaje tributasdo poe los Leone de Orieitt GLl- N7~O

CRONICA DELP PURTO r-a1 11, m u" oIs dllgcc o' ii Faad -ca~a iAr. enMalaes SANTIAGO0OH d .
CI 0 P. F. Pimcs1 Uhs .lel do lelldcdmoicd vlo do. =.Isnvt -t-coa scal Elol, 1 IABJO Hobo,.,o El oo,.o e I,.d,, 0 A--ol, ___________Sigl~acoa de 0i o~00 pb,.o~ ,l,0d ri d.oJ~ sc~n Y mym -is-m49 -66 Ad11-l,. . CRIBASE Y ANUNCIESE EN
ccdd aaso c dcc.I.1 oococco olsaaa o EL D 0, l oolo OlsiodODAR 0 DE LAMARINA.

ddoolb. do pMc doo L, isos Xooo qc. er Confereneca [iJa(. p ttora dJe 'dN o H O,do,-, Glulkoi. . Jo A]ooo__________fil cc;~do l Poooaci. 00 U ooodaoloo d. I Ado ao- lt
daobacae 0~,., "ucoa =obr lor -iso, sooto.,d.odsod .HOTEL COMERCIO
'd Au do la. P, ACTH y' Corti-soe Cuba expone sisqo 00 00,, m. o o.,I,,Ol,!o' 970,, O,00O
.-.do dc Iiooc~, ~ goldo-oNeocod d oscldoI ooelb o oo a 1 dedOeoao leI., o ,,,ooS I--,oOa ~
-I lqodaido aaldo Adoc hbiidd lee odlic d Io co l,lcld, dodoeoolb 1-II. oLo. o00 olo o o,00d oh, 0H. o.0. loo .d.dooaaoiocdddtlo CII. .o.o bi010d ir0 looso do opodoq .o .1~oJoo. 00~-fda d-,,, ,a.o-oaooen0Madrid
pol bdl oldocaaolc. ac. Ammu, lacca ocaoa'yccdo7 1 a, talle boo. dull do pOlu,Jo d .oo -,a oP .,o0,-.ddo
ury ~obolo d aoolr 311.-ao c1.-dodo aoul~. O.Sdodo13 d . otddNra.,o P sil solucif, oAl ooo0oo-of oopdoop,- Roocde-loseJaa _____so I., cca adi d do sMoocd. La lopoaicooopodloolo CZjo dcl Hooloa Uclooaieao Go.aa d,10 ____________1a d. ollocccoIs 1. ol .,1- lo do or an cs oma do 20.7S540 licdo12 m.ou p ~~.m oinffccto touref~oeomlo N.00!d ld,. 00.0Ob0
d uhs dia,: dlcc 1250 lc do dooco 1o.~I ACTH I dcl Cooar ood~aeodlooooo, ooo.eodo o0Foo~o f-i Tlo.d, po., d. o. bOo I oEoHhd oMoo
ood b cal_ doduc. us DI- rao lome OPco dy.3 Ii-old 1.ec pl
Mlel~~~~~~~~loaiju doParce c oh c. cc ccm o o edoed d. c teols d"oo(or.' mcdl- do To- dole Cp. ail lod J ~jdo co -o,- dd, 10 .01bbbb d a5,o, l -aloo.dOl ~oo eo o,0,a. o
dcoZd.d., d doaorld oe moc fil-ol do aglltoA. c. W. 0',,pc',moc," Adco oleusiso eod clso d u- c00 lclod clu.od.5.olb' !o,.oo. 0 lb,00! allh~oo ooo a
'do oc homo s,o. 1- ood. o adode oa .aco. Cc.scmbeloodocd ol-o',oo- Leo. l .o, .I pao 1-,ol.l. .lo oaOoebooo -os
l~ ac c m o c d c i co c c o cAdco do a H oc, a 0 1 8 0 0 3 0 o sh o 21ul d .1oo i o~ o y0 0 0 0 C "c c1o cdd aot sc s do. . e1d o1o,,,o100 0 .o ce d o s-o m1.,,o d ol 11.
asac o m e o "e l dc li ic og l M oo~ r.lo A gjc lt a dol Dipo sc c uu o l d 1. roeo o od Co ol om o o o o l c i c l oP i t s olo o o o~ 1 0 0 0 l0 0 0 0
I. ole i hma oa Ilcs ldc. dcA-.1 b h d Aboso cJ ao.lg oloma .oosoco do I.,oo d looJdods. 0000 y~o 000 doJaooodddoS~.
Ibeoosodcpod dy A % -d.,srdcca0.co~oioYefcl~o000 osoelidedos d, o n eiooofosa iiomco.

00 cmoaole .oclacb ec _dc Elr loI o oo oil A docosoaocci-tolecooo,, FllAd ceolc o CoJo OeosoOc, Jo. -so 1 c. l % ooooimc 6oc~ 1o oh s - all ooaid ou
sori pld- oldc Pas t~cdcc, do a Icsdaclccddasso o ofcosa I elic Em Cull G aAA osoocr lu.sod,.I. dl Uooocs -la iooo

~ i d= 21c do "'oc cdoloie a comdie do "T I "Co 'oeoo. I oolsmdo o a o od oo ecld eI ail lo a e od do dcol o 1. pood,oodo ocd
c.i ccdo e i cdpoorto Tmis Oo.ct. Pri ic o o u. omod Amca lo oloojo)., hoeposo .If 1Jo psoosEITe.ESE ISUR AN DER LO R ESERVA OS
dcl ~lel~cor eqalle doadosa pc -1rudimoc o*olea o.OllooGoieLpc 10- oio hld dbooc '- ,1a as o soo ooopo 000 ol Alolo


05 ~ lgllo .i~ 40000 do sIo ladosos Ie. "lodoio dos Ilt. Jool SKodoool T-o-s 012 ESEILIA NARO O
Ite~~~a. Lc 1oelelsod raldo '; A doa. oo olo p.a.c1. qcrisicm-a. olsio. iseollo Gocooc C ~~, ido ooJd H-omete.r Coisoo, Aoo.ioooodcoooeO
mooo11 la adou borcoosod cor,. dol Noooliesoood 1,166d
pibliel, de ciicc, d d polor o cadccr do o 5oo~o50pl 1.bo pll.~ ualdol 0000r do Is lcar do dod
Gocol;poc1' ol Ic oslor poc, a oclod do 05 u~d 000 eo addoo. 00.0 OSroa J.Oc~ c d. 00 cag a SbloI oOscooo ,s .~JOo~
r -clcao P0 led Idoo dogf Ceo. 1.s elclaos cdc, ra e. b511 o Gelooc ulo~~oyooodde u hPy u!d RETURN BARl~o~ Y R SERAo.Pao
16. Cc lbdincot d do. Cc ooassiiscalloca.d a "ld A6 0001-- ell ol' d- csioo do lobor doeo 'a. ii t,
Inlunz e Igittrr d Csodoodo Adi0t05 01r tIjl, 'Pdo ooodlesal Ct Gdl, PToocoifo Booorlcsc Io.a
1 : do l l Coo blslio d, p. r0 sda ec ol d dlobr A lg ilm sooos D Toroo oo s o lsoocold a.h 1, l pbcl 11
dAIP~ro fncobooloo d o .s odo ca= do-r Ad, i00cr 4,1c aalsl doi- Aoo~c c. solcoco A.- t.mice hod
Pa.oo all I = &l iio- oloo r. Dooo ao Boochco so 1.oolo Jia0 ola
puliodo m~sc pol mlo. o olcH do l Cmalbc ""ol ,Womhs dM ~ 90 odog sod, 100d~ too. Os~u 11 p-1.0 o, dd !0do
COO50ho.ac~c co coosoc o ndo al obco,el coo ocplo ,r ooiboo Poold, sl do S. oeloo000cMely000
coo.,docioi do o Plo Jcc aoido ooooli dicol coo s, ood,,os oloeeo dol alos b ,blce oeio oll o~l
of poclol-o. d o --- heocc 000 p00 dl Co.lcdo -rcria miosse 1000010Q A10 22-FENTEcoleENT
tO, occoooara dol mici lool dol ga PA.o d.hol 001190 ao ih cd aE EF N F-cc Ico loc D.H A BA N A
d tosdoo .mco do oooccc-uc oao ld 1.scpocdbcb~~ d 0 lo
o~rr;M oco~.d~soG.- oclco d or 1. ass s uas do ooJ o P ococ hiosca olos, ol to- oglus, o N hoo Mlldo
cmleecoscllcad io 1d. rcccs .s l o r.00 ralo.-coc soo~ dicr h lla d PA.a ConA,51111a cssc i,1 9I. licide cco Pd0 Cub p ciicic l oo orihc lea boo po-U ellamo~eO Mllami clicodo dos Miomi- l todsa
02110 01 sm oc co ol old d 000 dhl l t Col- o- b a lerdccoch 00. hic do boll. alhadoI ci. H reorodoHto ocoolo.n d o n Ic amoc bed acel, Adco a I elol c P 600 ioo 000 c o mo lco To p
coc mclco Vde. IAc. c oa ccsdooy -.as dll eloud Prfcsdo d Cl.eo as Iooo~~q e 00
lo.- 6 Ooomladlb doitu d.c 1,odO~ is o a L Haheo 0- 1,da o oo s
LO D~. I~ d.Id, rb~ ll, A Hhco do oooc co. o "d Lo- l .d t Hohoa -r- d psi
P000 loo I50 la Ps fba i ol oc.ico uli .doi ichoo pas lo Oloop
Alc-g1. oa qoc cor oiloo ls- u.oc d.od o 01 cooo lo 00
bed4 Ioed y001 00 Ic. d~u(,.,6 l ro coo loh i- Ltd,,0

mcc d L A l ode lao aro, o 1. Mato aoc.1 occOa.r 000,01o doa, 5 010 ao. cccc
.1 ~A: o d L I ., cloyco.i. dlloo loose. proldlcbO so p.]I_ doru to Ha ar
o ,loaPrI parocliia do loo cac r 0 cr so si d
is, e aie:dlNoo coc so osr do a 00 Poiaoby, dc.,,.l od. W csa -r,~iM eoeor 0. IRO D
,csta p ols balod t 0 oc.oco d
Wd. Ads do. cu~. lu-oloo;u ,-1-d Cro A Id LA riKN As III, ca.Ilud. Mia.o. 6o .
bloc p00lid 0. As.0 ocbo
.M .d- so ddod. hoc.d m. do As c-,o,6 lsllooco olll al 'a'o Goip ua o
oUod Ocdoaoo hooid 00000erl do NSaloloc PoocrrAud( Maceli,6 Se. tooof a oec n ~~co clao lm sc
:- Po d r. Muhb d o o o 110 CrP,~e Cp Ass 0000 C
SURINAM- NAVIATIO COMPAN .1.0 ad. .d I a 1.1 A, ca, p ec % A sohe. Cooo Aooao alllrc

C I -TEIhs .a. EFON.llo s h R tlouil pooor mda mul, mc o dAeo' 0 aoo otlsauca i q~~ oall asiu

L. I. I. Ni~~~~omla.0 ado te ccc .o .hod I- d '2.ru rl a soaoc ooll Moo.' Om via 0 eo o oi
"U D A M A f-co. 000 1.10 sitsmb Sledle ou000 d. 01 mullrdc lpl looa. l Js
,orET ITLIN DIodrol ARMAMENT -Aooco sodcoil doe 000 sooa i V-- 1 dor MeoAoho
BERVCIO iaP D PAAJERBjuCAal-CO LOB Oshiooalaso docrgi M so ,Idrlo1, L 0 oc~a do Nuom .A IsE Ii rt oo IRO DEL se ud ~~
MODRNO TRSATANTCO Ic dololde ced, olodoo0090.0 lo beo, oco pa, lolooc W baod. o0 ., o l 0-00. dotahol c p009 moolo. do a lo ic
dI Ao lilco-M I Nor l Jd l 1, .a dm lb 11sco o~ a d o co i sl e o mo e d de s sa
S-Wo 150d, -1sasd MR o.1.Ska ri l oe oaI. i. do 00D occ, o .-IrCofl o leooos iod o- lo orqofla
"L CIN MANR. LoAc lamhido ikoeso I-0 Mi .c 1o.co~celoo~e~ 100 moes. mi600le roeibo. yfMgoo soil --- pe
doaid- 1600 aoadc a Admol-,lcd oI dcsd Acd oA.Hmh o,0,00mnecosoa.apoaolm alma. IRO A M RN
do air. -e p oomclc ou ebello doum. ~ ice ca~~e
ceo aa o9c6.o a .I. Joladoo o dc 0000 doo ud loo0 1 5 ev oI aa, fccoo c ndesp. iti coo 00cool os d oorasdrii par leo do do ilo byo oooo ,d-, sogctv a/toqcfoo lomoi o
Canarias-Espafla-~~~~~~1 ,pli ar i~apo o oo~c dt oco00YMO d.ooiads iea

Lie anco] ai Gotor Ko.1 m Yok, ,e o u c.01d

RAA ,AU Aood VENEZUELA. pA4 C AR AMAIB oil. pr IAll si oo dmldsoa ol, Il.cio.c-oooi is9.po
/ PRN ParsARD Vearz - -----15 Enero lo d u~ Ccl Al Ho. Ooocoo doe uoooad Mol- As I NA tHseoe co~ io pm-coo.- V ii
Par All, Gusir---------- Feb. osAootia0gio.ooolsqo dcuria cdo.asc6
Ialsib dloloi ,,_ Cd.o1 -Jo00, doe a;jc la tteioo--nc e-blraoo rd, ostdo Hil coo elolo 0 JdO Pca l o Mso .o.rdo a.orootao. i'Cp.
LARINAMANAVaICAAIOECO PANY sAdlleaod 1 cdoslc cLco Cioculoa Ceocdocs Coo y ---~r
14RM &01cc.,LTA d c H aal b coc 01, my,' orb odonas
Aq*,I. Gusisold, toWmr. ordr. ba A1 S-o Wood. F liooco as Polo oalh.L Rielf '7 'f." 1.fa AI$M.
ITALIAl, ryy dalo IT04IA. CAN-d dRIACUB 52 TELoclNco Macace gccWooloo~oocad

Se epide pasj~sde larnaaAd cor.qo Ilogbd. ?losu. Ao clo d"" ooo peOl 0rtC t Susc ie ute a bin 00cHoca out 1,ostce -adb AI od o-ol lb. d-,131 o oasacol .
5TLA 1SPD A Ry ARA S .l olcbomr.u. d HI do d. .1rlab oTI.~ li 1111
par1 -1t .ABANA.o'11 &:iF. Titolo d.o Wsjo! s~o, o i 8 al,
SO IT T L A A D EI RA E NT Iorsl a o dooo ls a CcmprSlo ro. r. .

SEVCORPIOtPSIRA A1UfCOLOS TU" oa~ .-. i.[ .k "m -L NUECI i~fu.sAr IR-DE L A DE ~ CUBA, 4ibl
.5 0.STAALNTCBA h.rro_" i""PIPA~~-~ 'a"d.d"CE AN CECO IN"i Elir i~ I.-nn V-cs P ao cc r 001.1, do 31Iad 000 Iodo 01501, 5. .opIos.
olot a, Iee ole. do olh c ol soc' v r lar o l r. Msc o
CUBAir-unII, A l~bAo P0I. d.oll 1.c Poo iurourks. -1
"LUCIANO_________ deINeRar. APIiari .ni o'ri yr. .a/e i sforu y u9 9.l
Os 1.o iso maccl p'.dol doll.B~
1 51giria 16 DIAR10 DE LA MARINA.-Silhado, 13 de Enerode 1951 Deportes


TOWLASORDA DEBUTAMYCON ELALMENDARESIFRENTEAL CIENFUEGOS


Charles' venei6 10,rganizan la
El DIARIO en los DEPORTES'a Oma por KOT justa juvenil
Ahora si va e Awrio.
M F-Iifii-fl.,kto' delcam 6. S, esti cdnli; mnmdo ia con,
-Bernardino en 11011 tvood. no
-El gran chaacc, sufrido por Grif &Jr. ,w .-Amonestarlo do, vaces SPZ. toria pam el; tercer comtriunfo coma campe6n. Datot P-roto iuvenil ck ban bob

Por ELAD10 SECADES Por JACK HAND, de IS A. P. 1==R
I C. red =.= I. Comte I,
Co. ra 6 To. Camp chm.i
112W YORK. 11196mmly.1z"i ae-te .
.C," ni s,-hn .r C' Pamil do B. rl, qu, tonte, be.
red mo d- hi docial th Be,
br. o: too. o-. ffI,, ho, prodoe do an to, d 3
an-ld, .1. .1 .1. or Loo 0. rmcha o go a an
onto I. i 1. 1; 1-uh, ,pdo. Jem,, tte y yoh 4 ,Imo! mha reho. -1ol-ro- a- fVW*
y"." & ;Adhah, d.dV*Z' 1' jeu. mat to . hdgm, do p,4m.,e,.
4imd. d I y d,,d, ua dnl 1. 0 ituV aa .t
S, "mr, I pulm- P,.tu.,fim.[ jue S".,. th, Ij, on W,,hinime?, El It- -Z, d-ldha
m-u 1 difluil .Imod
1 Y. 1. '1 = .1. 31 loookm. Is cem-Ca 11I 11811tid. Cl. h del est.d. qo, ftoo, do qI at 9 ,,Qz
21 q_ 'I '*W on
q- P "' d.1 I-Im El to no c.Xr.d. o. Ch.rl to .imm -at. do I md'
d S- on 6--t .,it 61C- I po.r do aotld. le- 1. do ooft re organm,.
tCdiu.d. I Cj 6 dd,, ]Mj, .,I c.-t. Nods
Gu- Priddy K to I. on Im, dogertIV. d. Nods
;,,fiilh 1 1947 d oo -1,, lu .= .7,,oo li
pii6dj- o lud hoso ball p. h.
-rd'. c Ii tior-t.? n rio. do 1.
p- .,b firma prapdahn do b- to uVo-rt- isflth A -C' dmutm,
,-, ,ru C . to du u- jud., El I,,- puC,,, ytil ,,.jodd, .Ido ,d," 'o 1. a.
r, ids 't I n In CM &.
"d X111111 niton -,a all % '. .1 N.
'I a z a"mi, do on mular do 16-C,
ru'd. 1- loin d- l.r. Wgm. dootZ, 'd.l. qoe q.ason hudd-do
o"! E, PP,, uto actlVithol
'h I %,_o Z"_, ro"", wb, e. Got 1111r, IA chart deflnit-1 zrr xko i t6rm._ prodboomeit. an 1. 111 me Cos.
dopot., I gtu t. mlih. a I I! th-Sa tamarkt.
jL d. '['; -Py P,.r 1. puio un I I,, pagan mas do R0.= r1. par, q. Itquh t' "t'"to on a Put or d at as
i. du -Q,. tons. .d .rh. .CrLd, i.l.r Be- rea oba to, Chm1aaa doom LIERPN fima Lt.
Cu" Cho, C, to ""' r 4 or ;1ae.
,1o p-t-m- lojit-, -d. do r Ina
,Il g q- ol mmu -h. hot.?. do-o, mi.tc, ri ii. come 'it. Con 1. do J.Vlllarm LA n,
to. d '11. rv hed
hA,.,'d-dA. "bh ul dupe sill "I,' I IUII 1*1,r.l. CIord";r Im P12 10 y Amatom, LdA Id
6, P" nd tc para deffl. Oriental V.- Mo
T, lo -a- mron Par& obtant, I, Victoria. Cos,: roodlo IZw do lintur Idea'r, p-d" 'J., .A.fim, ustl- d,. L P"I'd-bu do I.s Sr-d- u -6 do I.P1.1. timill.6 .' griibheo ob
ati,. VI,,,6 I 11,1at' '.1
io ohog -rlel ICriml. d d 1%%' ITle;
rrp I I" P., P-66 n---c- c ompl, dos ditto an ,r.
'm -Id-m utmC u.n it'n. del -= mia booo, do 1. .::1- M.Ced- ae deall. We 1. .1 lor.o.
U .
Is of" 9., co-rd- not .6. Z.n A moArnodol dexfiooa la Lagos, El doooh. h, 9.4 he. -id. d.lbb-do =rfimgg.
uro. ho td Ch-cU,, or Cird-a ir It Ca
rk,'o 1, 1 -El Cm,,,,,d. ChandIC, ,ti do u- i-. n I rei G.Ido
o' ol' ri.M. ahla -It., .1 Ajeme Par I., loo TN del 14,1111noo, do In- = ofich. a mcm
,c 'Culor". I pamodo Juri" Cl if, 1h to -t C.d. on im he. an .1 base d a. L. do. T mt, I I
irz d -d, d, 2,c- Cum, Ir, dblurd. g-c, 1.n.d. s .1 P go ganoft =dej.d
d- -,Prdr, I "drdo, =te1.IC,,,u,- 'C'h1Ir9[' ',d C C' 1.dor1h r.XI.n A,- el dold, Im onkniflose en Un Marathon dehattingy, el Club im" 'on I":
i., -d P Ij do. adliel d' C.%.%:
,I 'u, c hou" I d I rm"' P= chemjlo w, i 2.'
,i "'. 1. mc. rrmiud. C do,." frure.d. r n'. lo, l."lolin.t. a- 6. do do.on.t. bo., ad cla
Cl-k Gobi, p W-1.1 id, "art, on -V u -6 ol -,rd do, dcj. cesomte .1 Flo.k P.,b., did matm 1 Cia. x; In do be, -a.d, on urd =b El .- ownto I v or ,r
I _.d.r. At duid.d. d: des our, P, ., Almendares vencii6i a los Ti es del Marial' a o D I do
G"""' 'Iu P I _,iompu q.u I d oo.oado ni, D.rovta.
I do'
p it P= I r dr:l reukda c[= ddd. L,.u rIV.I
tllcj, Alod,1 1.ndllr. 1. de' "' on
.,.a C.9C .ch. do I quo pm, shot, hrmadim c. chns.
I Clark Griffith "Viejo Z.-' ., to'. a %a
rd, h.sta uIt-ts. .dic p.d. b.0-c prt',. IV "k uutando 'i 10 bl.v. an Idt=. poduie. Front6n jai-Alai
u 6 El S- L- Arlo-. road on t- re Aunque los Tigres ]a superaron an hits-1 7 por 14-6 Alsicrands Its. ligAT011 major y
i I.s I-o-do d uiCI om r I.b. .1. coand. .1
Jahu- otesta a] Cho, Corri. boll, Ore, ", aotaba an 1-diL_ In orain do al u-6. b.It-tC _,."d 'r"Llt Y, I T.,, d,, *in; on is .t. 1,ases FuNra 11"arn In oksli to de I i por 7 qua last sitda a tres jueggs cont C.L. I 1. aelm L Coaft.
ch., 41h7ch,
it p,.,,s pr III ARTUDO hortoo..,or cl.c. do Tfldl' ." ddll"- plains sobre el Habarria, an la lucha por A vallardete. Comentorios del juego. El score G-1. Mar,dohrIba ol lid-coje I Is tuent, 1. .116 W d.7j2bt,* L!duo 7T=
'u, Gnffilh Id dqu,,j,,, pm, u "'n do 'I"' y he cone, t, bl-C., Con
d im do-ha to oij.d. Dearpuft 1. re. Ivy 1,i ambio de rincue.t. d -A I. le.- I uC -ig- -1d.V,.dI6 n
"!.rV1'u 'p oi_, 1 6 1- it -rd. I San 11, VdmdJ6 ar.r. 96 art, do Led ,deh=u I mad, ohe
Gorr, PrAd, D. it do I y k. rl i.rd: ac A j.,t, on. -111- It Idia ?or ROE MOUM mar n sobrT ay& mredij 71T y med'o
I. I I. d U ., .bfi. im data 'r:1%u
1111.1rerl m te, a 6 u-niog1l"' 'no J6 V, u, 'tei, C I, C Iiuyt,,% PFUWRA Qu= A I tot."um., I ubC I I. rod"m'. C- harldo, erm[6'u rxg '.d.' 1"' "14.
"i" ol orrant' mri nft m, Go- I C-U; Let-.
iturc, ,,, r.,,, .1 .,,he, a a crowds, .Ipl.d. d . roo do. dealilo
-drs, so H. r .,IL1I fi, dr,,h. r m. uom, . o -T .I, T.1.1tho" 7 p.r
so. mi.'a on 1. 1,11 12W, N a- L
rtuulr, charI6 mi, ,, ubll.i d tIo N 011"T
h'. .I ftr. I. o.mbin.
,__46 fi-t. 1" m. do tr.mq. omp"o _V.'I .I-r GdIdIl1m opC.m.- lo, A].-. a,
diecimoll, poi' hot.,. IhAt l 1. Ni ,,. p., note ?a. mird-to y domi, 1- i-,
r-,ar to pl-, d, I., m0fiar., E.1t, I ,g.r, -E, 1,., rolls, del b- ball Gril. F orhg. ts-,nl ,Hal hout, M y erdh P M'
ft 1, tou-1, a y onto do tl.t:l,, d= ap y hl to 111-C 11 ldoi.ool, 1. Co.- .go y Go.
d, 1. u.p.laf Ibon d,,Ia h T rie, mf. ro, kn,,k che 11 fo, C.do do We ulum aropliando so g f.orm, o,.trr. to,. A .car to. &r[.- del
u, .1 C.,fu- 'uy. P- to he,, on -pitu 11 It No -1 tlnl,,.
I- a jo.,I! ,E. u W oo.dm Ch. me y I.
Jr, 8,r.d.r. u W 1. rue !, to 111 -to a-diti.d- On.,- G,
E. om.ho, E.t.d. 1. 1. Pro- I, or a 11 due dol n C.
hu, rtd.,uo urn B., -d. --p- J.dj P.rm-.nl I P,.:,, do ria a mo libr. do -em 1 r," V, Irliph, do, Pr.Po P.r.
D, pr-t. it,, 0, iffith rom. on y umblota.
,e ,c-dw rrth.mt y. old. Poll. im, trioZe, ir.rr kce,.k,,l
Ird,. quC CC, d-Iielt. .1 4,Iip? it C reu c ON do Lmh -9
1, It 1. 111 "1, 1; 11 1 I ,, .2." oT -,T T T 1". oi [ ctou,.d . rpm-IV re to. CAMPEONATO BE BASE BALL PROFESI ALI Lo- yARTUX) a W thmim1 .b,. a 1 emgarta to .1 1.9.1 6 duatinn" 0. 1. bt6 h.rol. arbro .1 Dultio. l. TRICZR PUI.1k
'd '_ on ra"r_ n --- ----- -- Lou. Aid.-., bl.-R-11111-11 11, 119118, q i-J.- Cho']., ol, --ou C-pilhod6m o.r 1. Ti dior"' or so-1
o.tc d I at, aroundd, alnco nleclarle PpCru. :.P,,Cl.I IAR x r:b
'T .Ti ir I D 1.0 D I L A A, or I ria zu"' c
ul Rao. ro 2. 1. more LF nd'ra,,h, yAmd
roo, qi ,.,,Ci
Crmi,1-dd ug 'o rm's do th Tho. or. oil. ,.ion
C p do he S.h Lul, 6-1 iu. ron C. o, -111- do
HI,-, b hr,-- I LOS PIUM OS BATEADDRES lrlun",y do-. Acept6 Still eontrato el
rd.- Et, afi. I- Ira lim- .11 P-C y do. V.,I, Gory mt., blmii.ml. M.Emtfio
Josi Gatica parti& V. 0. fl. OL -rut(
hAjP8sr el PrIlly
us a ,I. part,. do 1. c MdD. lanzador Jim Konstanty
no C16.' bacia Buenos Airee S. GARcIA. Clentudii. .1 .2tno, do
01, (I'Mah Griffith dij. qo. u.t. .to. hold, dkh., 1. 0 Marl. NR t' 117 12
0. F tr.u. fidi o. -.1. C ZLFg!j, j,.;.rd.,12,,,1.A.Pjj
ludh, m-On lmr que n as, me NEW YORK (UmimdI_ M. 8A Is n A
A4 Pr Pur dd .1211, -1,. .116 .,1 1 ;Wm. Loop d- an
dntja-, .I Poi uric dd I., suri.d." -ry I y &a In rm.dms Comer. Fry. El nrsmim or' "" 12 Gods. .: a H.1hom, '78 In 26 11 A- It do La Lig. N.6i I hw to tem.
ii, P 1 r, h -0, x.b1i,.d.doc Ill Ink. V.1-1, P-rim at otalbrind do do lid nor I& IF I Is fit n "r I Im, do too go,,,
g "dAMA rum D. THOMPLION; Alcomd- H 34 r, ffnda pasols, firm
a in I.n .,I E, to mad ores h. Bon,.,, Alroo, didlood. do. L ARRILRA 1 17 It 23 OotaW. R.ba lol-em y re .Z. imoo on on.
Alen d._ 1 12 Ir, do I_ W"t do
,mad.d .11 P., C.,.ci. do 6 a.m. tamo 1rm,- d,,I, 1, Ir ,, to gr on A. Con I. PhIIII. d.1
I d 'I ,yi, Chlo 171,11.0"Vill. ,
Istado. UVi to Lra No nd .onto '.daid.
rip'. POR f,.I1&ddCh,.dl.r,, .1 fi- th. R C o. 10 ,Z .,hlmdoaa
di W- b.11 r,1 ni-, dCi do. on B Martin.
t or. qu.,16 in at,,. do. V,. no C. GVAW' CI U". . 141 15 43 IS W
nalL. Priddy .da ol, o.
d. mallivIinticin Almh-d-, -a
-Vo, C. mil'd r.". n I" o-_.n. 11 8, 'YOUNd
I" I 1. .1 r r."' lF id air C,.
G,-v Pliddy? I. lord, q. h.bl. much. do ff. RODILIP X, do Cd
iao Co. to .hmo -hm, rociblor. I"o, do no, "o,
r1k C. So U IN 11 11 do I I
cuom. an .1 C fidll ,, I I. ss ;' or
11 r" t1ated. Con ),.6, prod Ared.d. 71 ro.Cn".a h r,,rd
L. _-a no d".er so mriror an "ohm.
B LOS PRI14CHOS LANZALDORES
_N11111, 61W10. a ln,,Id, do. 'irho ,omm side .
o on I
6 on toodbin I G.bloro. do Phaker, Sit, c,, gk. ab. a: p. A~ ru ilo- vog or
hoed 4. a I. all ro. ri,

"I'"' 11bphl' J. J. L q I 5 "
.edhi. d .1 ,d, or. -a
dead, Co. ruen.- do -liftXia a V. LOPE Aled-d-, 3_1 is -1 T" 1. do,. ad.
C ah. V. an P rmd .I, an I. ed.e. d 6 lightwel SO M, st U N .0
:.ch y 1 11 o oil h"'o., ruh.
do bi.- dubld. % -1. T171 47 15 N i 7 Is.- r-1 h l hot. .1 m,
U. L. m. 0: INORNDTA. I ond., 0 5, 2 .714
.1 u._ T u lo, or. Eomloll. h.1-do do .-IrmC
d ght. ;1= 17. 210, .1 101.3lu 10, 34 25 M 4 2 d III a u. ti,, b.
E! GOffill" dC.dlcC on I rot .t.b.flidem, do C L2. 7 4 lor Ir-d ld plirh E! Ilrd-A o
to 1 2 1 L, ohd.ml 11,
= it ou or
W: M RSN led it -131 l71 31 11 1 to
4. a. Col.,., .1g. do -- S. tW 1 or
31 IV ti MI. do Jim Pr der ligaml. hita
r.o, I N Im final d h1i o j.r6r, do
to. or ml.d. on 1. Tinst Sartirli. y Alicia 41 3. Its 11 1. 1 1, Y do J.r.
C A"Imic, ffABEMC H.h.r.' 112 I i to
IIvn .,. n 1,,., Arg,-1,,, u. phy d NN A I talk -till, 6, Du-y; p- p,,r,,, ,b,, 1, ,It" dI 11"
Aguilera III tOFDCO R. BARREIrr. M.fl.r. 2. 7' 111112 lf 7' I'll 10 5 1 I'M ol A omi-, core. I no ti. lr 61:- d
de golf H. Doherty LOS LIDEM INDIVIDUALES .1 d. p.m ,, p,,drl, hl.rr. .1 M . u, 1 1. ra".
a,,. E. -ir, .to do. -uo, I., d. _ky eventiI. noHOW RUNS: Work. y Dor (A), F.Noo.tal y Billk:. (H) 6 h ht h, W.,k,,a,, %-Yl do -Iuii d.d,.-.
IFix1h Y -W -,,I.Ci6d do M,,Do flo ohn.d.
IPLEIh 1 d.
,,,b. Xr, Is m, 13- d obri'll, 1-1
Mantuvicron sus invictos Atkfico PERDIO AGRAMONT I Po.r t ,,.
is S M T1.11111 Nan.
ho. Ali' T ria, .8.1c". it"I. 01"oh, . 71 h .1 'a' Bob"
.rd.,C.1m o. 1. .1,o 111, 111 1 0 olordy ool iffie ligmi. I, did Is b as motho, tuby
"._'h'. h.e .1tinift. Ao r. ik,., i h.b.". Ell oi do li.o. el right field I,
FRENTE A C. HENRY LIC It,. d, 'p. ,mi
_o. mrra. 'eme nhdu HES RECIBvi. G.il-. 5111-1n".Rame 40 r!" old
de Cuba y la U niversidad, anoche d; C or lg., e ol to. ArP80)NtORADAS, Sit Met S.i,, is
NEW YOU "T' 'AP% : D h o oo'o MAN BASIMPOR BOLAS RECRIMAS: R. Derry, Aine-dar IQ "A 111, doom, h. damn-mI.
rK: do A.'jiol. la XrLer,'dood' 1-orh"" r ho
do
dr Asj I., Arowied., p.,, go., p., tIm fp.1 do Ser- Cki-rd,--H', 6. hN. do. Hd-r r.lotoo C. rol. tomb, on ea.,
"1 11 11 Mad SI-C Cordon La, o.b.c. mfirortll r.'V "WC.rlcmon orouid on tor. traroJCr-D.i:7' q"
L., Rii'n. 6-mn 1. U, 6, 1.
rho, o o I tl.ri or d .U fo.onlm, or yo.g too y TdaVia an of ort.- .1 Alodoml'16 ju'_ ,.on 16thor -11,6 to'" .1
PW H[0jMj:,9jRj.1 T 0 CI Vr
uh. .]. ad ,l r
Col. do I., Y, 11 W bIlTdir Told. ol tir do I-o -b- do'
im k- ping. Oil., um-nd.t.ri., en, 6.t. o A. 1:1 ho-a-1Z ad lUthare.
"' " "I 'Go AYU' rull.,
.1 q. E.rd Ch-li, Pdrai 6'p- c, y marl-, B r, q- r.'atit P. I.mar.lWo L,.
No [.it. dot uio.d. rod S I- Y W' r= ft'
ad o 'j' '=' Td.G.- "dV= r
"h", 1, 1,., rl.,16. kmk.,t ti-k. a Loo om. 11 11 P-. fut 11.
. P4, .1 -do fii LIPI. 1.11.hi *I d do .I-.
fierp'lid Y1119 .rad
not.bloo I- irt. m VM oo
I,, V A111-11 1, q- Ial lh or. r%,P.%1.1,!1 ho
i r.1 y ol I_ it or.
l'iIo V ldi" .hod 1. r., p.r. dl'.' 'n'.Yl R "' o.o d 1 1. il;ht I.Vando
y C 9". c,.dr, C Do orty el o T.J.'I.,com oato
. . -W.d.C. .1.1. do f.lor-, too p.r 1, me, =1 D ih,
A on ii; Mr. m- b- 1. .
Rl'h Nri 'T Co. .1r. horold- .rdi-d I or ed I priodor rue do oa
110, 1 W H L m k, flu- Y. -1,1. d. HomU del I Ciereftegoo y
1. hd 1. UI dodo, om, on tfi.rd j tr.' a. o, -t'rCrh'f,'.' Almond- For ea souralim o adon.
os, hd,.1rl.d,.jqICrd. ;ooi,,I.obd r.mp.1 C ol
Uiar- A I 1 o,, Cloth C.W Mo dr trI.r[rd1I dol htta do it C
Pa. C m"d r, Out he Ill. -1 do Wilson It- do R.61 1,6po,, y 1. Aldr.m.
no C, Oe V. 1, p-him. p. P Ipa jilod I Tmn L.Sord,, iltrolvark so detmt
1611 111IT1111"Ll 1 "" pl'- ro to y Call, 11 I.
,I i. h- o-dirl.n. ALMENDARMS MAILIANAG i. uo umm, onfionbre del Cie. do co.11J.,a. r,,i,
d, ,poldu, Al (1-1 Im -.
Nd "I I' rolo: El I-Co I.ddri 1.9., on I. cl"hi'
1, c .nEl umn V. Q K 0. A. F. V. C. It. 0. A. Z.
p,,,,rn on do 1. 1. do] Miami Cmintry Club,
-Id r- I Liu- d p I - 2 0 Mira, 21d. I 1 3 3 2 1
1. 11, I I -r .-i' No ffi-b h Cl -mlo.tod nor, quc wtirl
do I to 1 1" U,,i: b.o., -rfid.- I,. ori:i6. 'p','m o Willhumal k 0 4 0 6 ltocdidgo, so . 5 1 1 4 1 1
dah. lo.id.d -, flu do 1. 1.- too .Ani r_ MI,. Sugjn, M-r. Or- Gu% 1 6 1 1 Milo., It. . 1 3 3 1 a I
"6, d, Wo C A 2 4 4 1 0 Due- rt. 4 0 1 1 0 0
do c". I r.o on th."
tutt, Habr W-i, y 'mil '- "hirtil- 1,dri. .1b, 1 2 1,,l 1 1,1- 11
f", ir r'i=, b 4 1 1 'W e A4111
Continunrii lit Niscional d- or DI. 0 tt I I I
1-1 .1 1111 0 Pl- .c.r -o- -rZo. 11h. a. 1 1 2 1 1
con NILS trasmisiones
no, .-o X. Z- y Mr. 2 a 1 0 I I I
Z.h.d. omn oo IrJoa -1 im-'RobsM . . I., r. 1 0.
NUEVA YORK
is ad C.Iii-ea
Ir o'"."rd's """-: M- ro, P. Ftio I I I I
Latal.11. b, *1 '0 C3*
--h al"'I'. th.'" do do I I P-rd
,ad. C
I IIII, r dd, d 1. 1; hu,:"" 11 1 -,C an N,111 on I Ih. Sai-h- (0
ri F.o. 0.1. L- pr%-rl. do its .1 11,,I.d do Florida. r . do. Martin., p. 1 0 0 1 1 1
PRESTALMOS 1. Liv .6-1 Wo- -- d. i o.-t G r.t. C] ft. -
.1 Promlornat .1 No. Total,. 42 7 17 27 IL 5
dTl,, 'd r Co. 3?rd Frirk, ANO ACION OR YNTRADAS
AUTOMOVILES .tud,.r.l. L']. or
(j-, Ilot.11.1 d Wb. d la o.a : Eventos de hoy
CAMIONES k, Vld,, I ,. do Id, ;,','d r. 9 U M A RI 0
h do, L 1,., I .,, 1, lal-i.16d Iory I T _1 d Base Ball: Carron, ampol.doc WUm", D Go Yue 4n ILA= =
P on 3, Mfifirso rhilIlpa, C . 7V;r Imoc
F7 11 GUINEB Col. do 1. Lt. Cob-, W ; W. ir
OMNIBUS Ct RANE1,110 Pi G. .tr. (31-1-9. y Al.- 11.1 L No we, Gur' .9or ar. TrIP as; Pa. rokol- 1W. Pliedod,
er- Iflue hit: Mol).ffie. So. r.bd.: Cah- nonI. do y: Midand, Young a PC-- Qued.d. ati ioaa- Almand.- d.
= d or Q. ShroCk m.: MoDoffle 4, PL1. o, ]=do 2, p-e.r.
5 MINUTOS I V- 1 2 1 Ll. 2 2 1 h.
ri.Z, u 11 ad s s -D.blo do 1. Lip No- I,
s Is R.- . . . 1 3 d I (Medl. R.J.-C.hr. [424 y hh. 1. 1 113 y d 0 1 3 Vb.; ._X" UIL,
1. 11 o T- "Tn. H18' -d. "Mb"' a So
F. LI . . . y Pr.groCo-Fe), 01).
R-Iorltttan r 2
than, T-i-I.
.1.7 (2.0). Pitcher d- &: Sorrell 11 an 'E.,
SlYulhern Continent I. mino na. A-tod.l. Judie rrA qdC. Umpj_ Pass
j "Iguo ,Alin y,)"Cotri
G asea.
Corp. of Cuba RiAllivii ESTADO DE LOS CLUBS
ratio 23 No 05 .tr 0 1, P 2112 & M. Mi
0 G.-i"r T 2
as. a 1 3 _F-16. diurri, .1 "Hob., A. 0. G. -. A- Ina.
Train- . . . a -Idsftld-, too, p-ly due u. lot. -_ -A AM . . to w a, 'ne
33 E. (3e Ittk, 4 1 2 _Cd. 1. 3 do 1, t.id. NLMMNIO
11 32 A Gmi, Me 1 0 0 0 1 ABANA . . . 7 1 :5,10
E. Lot. 0 -jee I 'Tdrhm 1. A111111, MI RIANAO . . . I
G-Al. 'a a _P I_ CIENFUEWS . . . 6 2 10 Ip 33 353 12%
Poor. _.wwa*a Tm.loir I is,, P.Ald. d.
is Iii lFa
y R"'Whod,: T CAballom:
iu,, do
sosad.aaloa, p,.6.1. Gu.- 10 111
Lisi Na"_ PTUM .ad Nom. %fire: R. Orion Park,
L,.r,.Id 1. U .do
Va. Armed- Pa. Mo 3 30 do 11 t1lde
.om: I. A-. J.Pd. no"r.- -a. nuktd
EXUA IL GINEIzol Z"i-t-on.lao

I~otes DIARTO DE LA 31ARINA.-Sibado, 13 de Enlern de 1951 Pigi na 17


FLY PIGEON, BRAGANCA Y-GRADO PRIMERO EN EL PREMIO 1NAUG'IJRAL, Hoy

Tennis i ajo la presidencia del D.I. Priraabre DARA N0I ESTA Maaase hiuuaun-torneo a

FEdward Herr en ia Habana tmorada i* ,,na lari. Opeiiera de0 r TARDE AL TC)RNEO-DE Mdosn intaugura ofsina
_______ tenp vrare Caspeaor e0.Pr TENNIS DEL COUNTRY do i lase lprfina
. .Tres grander lumsinarias de la 01Isl, Ted Atkinas. Joe Culmore y Jimmy Stout moosuardoro t aill,1 LlutA. L a is dl mo Er ci 1 Campo Armda hitbr6i rud grai, tnor ruegor para
dur lo a fdteoail DIa d. Miami vie.,n guiltiples per-olidaides diesdr 1. popula ~r d-L c cr,~ l0r, guie l11aglor A del lilibol In Espf6a buor

Coo or rcam &I. -rrruort Per OSALVATOR. HILL5,:.5 roooouor.~L o.oo ,,, ,o. Vl OL0.
aO: oooded u li oooorhooooroadleO ao.00
asesme to tol eae e ma, de, 1940 mrrus Lt.l tio Lla V Lesrt 'nio ,0 C ,raTcy I. 1 Gioo. l.paoAooa. a

do5a erlsat.bte 1. roo.ra F oT .iararrtsl r ou.d nmeero. II .ottoug ooe omrarA n ud -r. Phdro Ar I. ohta 0oIO1110.000 0 0
I. e.I. utm lradssaasaoea aaoasrirh"or~oa rmea clo si.Pea.Jla uor:Lr o~i orooo ~ looo~~oau0~olo
cloolog.sa ho -a .01~orr~oooo to-b.mrd.1y10-hr-_I0.-0Lis.r
oo-I- h- n lrr. Un,. .Ii .r" ri as .led.tyo.Ccl~ tolu t 000. AOol,,DoooEolO
:'a tsseo-aateHdemo erIdasaeiu~arr uaaarae-otal-uaarert.acrt ssm Poouoalmeaioud no to. Maoodmoapouoooa0010100o 3, 0 0or coI4oLoO00C0ro drur aaa c ar., ra I aN 1. d re a rdeoe Idhaheesa.Oioo otoa rh eo aor todrJt.oooLos~oosco Lsrra- l 1 0000H IaItt. 00. lsooo 000 Hre to r-redad m or mta~ roeeaarua irre orottrm o aono platIanta 1'62-H --aa1aoo atroroo oaai oor Sa, doo-t tIc -H- ha- A"I,0001011 o~ Lai Ia a to d i r m e 5 .t o a a tiu s r as 1; satle P h rr o o ror h rc oidsmI- L o l ra e Iooo l. m a oo r o, t,~ o c 1 ,,,


teb. or, de ade stanehoa--nes lte d Coaslo Co ia. ban. 0_,004IL00A o ottIt d,.0 I. H. r. ihu 1 .e r I p. LL -. 4 su1hl yoasoo to d fidto cld osm do 1ro1 --1 84 z6 m u bie n too He. .ao to Lm , toit ;.' -,". vt' a i
l~r ed ls r um soaoa. -lr, boslea Gone, 000,010100 1 LlsoO~o~osO o "htll Iloco t 'l. ;po~olol.llo
IN ~ Ga Sdu Ceoer 1 -pto 01do. Narlr ro, -dre.i d't sod ole" 9-, ho s o.

doAor d-d -gabl .iumo oule suahitap to Do Loetohis 0e isa Or roy to4 pr Or ohto I rj~ Ssgsarrsersrsssdadsrr srrtl desrqisa aa r emrraoiaoarsdruo nocdto, 5A loo~5 n~ ie troo~o Po~ool-hcAo~ohq
oaatpemiO lienta~. 000otaiadcaortorr 0 RI'. S311 1MK 11- ,I ,0 m;uo 01001000 1 100100.O ~ O00000 00
u~at Z~as~rI~a~ boe~mrrlo rntr ustsa~toso y~l e~n oe el uint qu le sue tosro~oaa onu es~~lrs~ 'Nd"R 11, 000 cloo 00,00. 00.0 'I poeloo000 hI t 1 a1, o0 III r.o I W L60~~oto000 topol Orbs.
0E1 di sd ttss or id at Or Ia Mi mi sr do ~ n s r oo a~ro ls s ml el l he a o di i oa cl r e- El L oo l G i po o Co a o 0 10 0 a.u U no IplSe. sN 5 o o ttIt oo o 0 1 0 00 otitiaI h ot Ir ar rIl
.flcsrh~~~~~~~~~~~~~~ Tesada Itacaoa~ semesa pa aleMil falrst.eOngetaue oHacsoooooloo.odka
'rsa aez r aaclrdsoe e- dirsdeosuearhata lerpdsioat5oa olr re ltoo u om r am n oI 00 o0 qat meio boslaalfrisavtsltersls Erh. inpilod ab,, rooo
0~J da~asdselllaidsasris- enddaasblfapstundadem pionol o.n t muI qac n nor Ur .i oue .ic r -16' I t e r Iitte t hno ltloood I_ sotrot 1', ssarea lerl d l noIooa, c oou lorto retOaooao octoaJ5aoaocoak-satssqsas msaoasaou s-rsrla iieaeaarra rpraD.sraoooanrmscoiio mlara uoooaremct s5tcearrh aasamshooo o c
ans e 544cisad I. raeiabe oo-sts uadrrc p ceara ~. rhetaasmostorflre osa s 05raos ma.oo Otn.gmo 0-colo O JATATO ootcrorer-sotrosdo 11110001cc.01 o1r tcvods_000&
sar~~~~~~sW arIEI~at pbl., LaTtdrr Itbaa Iaols I"er Ienasta use also1 sP-nr 'nId n s l nhlo lisa dadsiasaOs5e-a ad farutr.orlaimo hNT .E1,oiorhus00 dooooid r 0 ll00 rO CO00 00001 qo
E-p-adala s dd~ Hrras m ue dl saas r Cba qe hst adoato de prin m i psod osr rtrPnorsSoe 0 aosDpoia a mcror omd notoat a eo- fodol sshoo. pIc. d-corht rat 1udd lo aoobtol.
sasrar er IA ledIcia l o a a. I. N~ons,r p le cont aato mtarsrcdn aCbad iesc01on.Jrolmo l-re-orOOittoCoor.co1c.l17odl, H, 0,~ ,~ osloasd o cmoo srte
erarias unoeas har lur teaboaa alan e 0 oes torsa nme I Ostlan 14s-ca Buree co o, lo batderholdd- 0000110 0~~abs",a* LaI u.1.a~ae bHeda 1 asu- c1o ou ata ss-na leaaoacrcr00
-o Srss srrsaiaaldeerlereln. asa s~ s~e a AC Itn lotlslaasedra lba sde actrsisdtsig 1sI clrsqesar b rt fo r a lmmo.smsr se l opoHafi-ooloooo mto gaot
o-sss~.)dadeaabig~itrtafsreeiaRoofidcs~ los -Haad. EalunsoO~e~rais~aruhnd aauOdrOCA~siae~edssi risaCOME oiarIC O oosera.hoaAidrccttoouto oroidoha-.
Nra olraossoalora.tahNoaco.rocaaosnluoouooosolloooo Ea.oopu.itooia.irooi~o ca"
garsspessdsosotesrstdn~~~~ Asisad NAthTAVlreNoaaeri~ IsA'O MbaEICNO -Habtonsapolerrairrdea.roiae orscbIG oo~ 0 00 soo ootor

y5pcd5o MUe catol Pey 2. mun Ifg 'lo lrgcloe do cut Or. en~t lo iostalot logono ua
sbfrcr cratads hasgiedo raoteOr ISoesue is soesobaa Co~os pe coplcr irasle n- Crlo nerod s- dsmaaoumn mit 00 ardobiuadt apoaponiosoddio,
LaiO Odooc rtoho~o~o AlaI6 oooo di etoi oou.1ou Ilo H,~sg~caldo aesid or Mpaiuoe das cas L
etrasta. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ p eilslu alhret ltc iaiOao.E.r ahrbl oat or- n00nmr e lla cAeriles,5r 05050 _.Ho 'M010000 l. qusluto dor lop. oha cotnot E l
sea da~es, rasr~ o Asl a TnqIl' Pe reo rie 0000 onruo La Iradel 1n.O del t .hl Oogucel oueioredorlorn iooosnrcuct sbolleoo 1; booroW Sc o1-o oO0,0 t00 .10.000Or0.0. onoo.oa ro
d'e.lI- lesmranar. s ssiasrs s omsoo 0 c- r Odlrslo sto, 0011 01 crootoo,,aodllO c

ides aoi -o i, d co,,, ofonu doo p1 oIoooo atoooo~s o ohs
"'uhtoon., sa orora .1 orins or rooosrcoosI--d tootolt I.S.O. Ionr -., oll~- Ioo,0o -.
al BI 1.5 L . ldI poe. ps- o ralo,= Pcrhron. 'eoo o'. = .s NC 1111111
fas~~~flo.ill Or taot aloss 000ar Or Ire era delIIH IICI sar Me-ttee~ 0.Pcsdrr~orlolrnh dso t
u.lsr t o-s r ins.Ieras r -a ro o Iol-oodo ao roa, sea.~ to.se Os- vart .ot~ Ca~oo toil.dle .ool R0. of 'h" .000000 .010 aOrrasu,
ai ba elpa tedo aso es, Irs-ton fl or sa res,.lobby -IrotdaI a ass. dl sLob 1oor In, flurl I Iei- crlaonr,-sruodAsalttdlodoD, I-ohtl-,bdh.Isaimlms, qir anrtt~r ulos.01 ot .s I f pom -la 1.'re lord Jo M a tJ 4 00 I ofdaci~ d Ieros nl-toa a.i a. C PA T -T Lo Aco L' Poradl. or e lso I.- 0 h1 ooi~ o0O 00oorts oltoonl e ol

a eta t Ad atollsar .s-s teddldsos~p~laddsi .- ds . m. "X n- el nbs-rldrtoosnsm.orldsramsI,
c -2Vs A'Ib. Dihars."" Simp d.rar a6 soosa lCe som Iradd, ef- I aH so sosLLsts ~od lsrra
em m sad.rae so sae tase s.PS T iseitr, Ir. ol oSic tT oa Tirdal- bant sI- n ito sIs, W I lC -i .,o
tot jde d asla Anr ea d. do fea an. CL aa I.e~ bamer V., Si. 45. 0.o A.m 419 da~s Orhi smoaa ,udand oas,,
bossaocas ~ hot dl55s5 dd e ams 1n Ast f. IeJ l. p o epa A Pdrc I.a-ues o
1.d Is .essdnI rc, oru.01 1 .e sas --6ri bhfeasd sdir u sa Ims. Ea ., of. ~ ce~a~ .h o4. f, 10I
~7Sam~gsssssds r rleaskyrasmr- alhl cara Isu Isris Or, d, ho~ 1,or L1,fSI 5 0Sesda~
o~~r~forseS~-ibSlek5sroahsl=ilra ilre ,s mu, Vddoo dih d,,li, s

lo kt ildo adn comis. ra 'ItOo. so" to Traie, w. 11 Hill"D O
to l~~dP Ce1.II 10,0,de so _I 0 --5 d"oryOroI ~ioe
Wr aJ l' 12! oo %%IOJP~ lur ttle nuat r mtdla o "'I"t 0. II 0r,"" so 100 'd s-rlobme o
lraalo.ttrtaI-a lbt olso l r. nlom~ e .orotoist o r Hoo ,,1 ol .0
all- esc1 .po doeesiorsoss-oo.s-leitehs-seoro ost T11. ai 1. piche 72715i to ofrotorbsmrsotsooa-hr.oc. o
o" 7 2 c r L11b0 N111 1 anI~os~d.fobl 5 nr to d at tbI tot -O ,M7. oo rcoratrad rrrto s-t l oot ,ish c I ara b s-I ot o bs e lts tt11sMamioBeach. bsees-0 E. rortol. orge pccodo1.r bj j~ o d iaonstemh ss-o
11Sf.~~of a.ao touch.osls de olelasq or bas cbl L.l oo.oe .arsr hos-oa Irc0 n fnS m h

aadsa 'b o.1m Soom Isah Inr Ads. F. olols- Looross'a d, W
.1b baattebd .lt. pdeel I. oe edl re brei~s o te L "s.8 m gco Doble ias Miet el on. bido eorJl ds I d do Lo, other,', arearos ld satn. r~~oo sa Oss-r'0do orteb I sfl IbetfSlr. bd ao ot baI Cotb Cu C., as61~oi de u 1.aroo 00 d-rs &os
.da8ps-daDo l i drld. % sdlsl foraa auoaql It lai .bLe t ah C .~so. e a dr.ol 1~o eat0o rot dtaH .rselDo po or sroo He l re r coo ig~l 11,estam a Cbn 4.o cr5~o .jOP balsa I.cbl -a- Id e NO-aVtad g saoa ~o maslal.c e l msrntnreell Ir ah orods lpl,!c. erat r E.i -'-pre rsL,
11o LAd I sta,:esa s-s-Os Oat dor orls -aa dI s)A
Ussta a, a cod T s. t d ________________________________ arase goear or 11s~o 1. "soa -I oofr as roll Os aha aId or Irl In 5 or
as~~lo ras-eusr p-aaNai t s too sl 1I0mIN sh Is r ioc ln a ll R-1ih d. 1.itom.p
hIVsalbe t dras. ~i ea- ala, a t e S L E C ~ -1ltao eI. is.et dd Odsl arob ordo He ro po sr~es sue 14,s061 1, If,_______ d1 1AVA O a rl ha, ae a ourbe .Erira.h.in
no''t r0,o. Ir les-glse ony to a ael ~ "te Joeos ads s o. oS H. . c
sa4I garano hoolrbsdha ato Ia -oltla d
I gas5OangC, a r. A rt-nad Sps R ul spa. Pars ar eng s Or 4 IO I aIt Preaat Ned sap Wel, sa 'r sob Ia 1lo, ia d ra n de l r erL SEEA rad asrde Ha dp so ifg _tia spests ar e

egas a Rh Is .L Cosaolsto 1re14 W.Il Ire. s.b - -1 Dea oIodd prlos seI pHe oths.0 0 t Ooireabay 31,n fi d,249 o01 -'
hi ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .7 atlos ros or.srsdltbrorltc de 2,'2 Mb. r '' T.H 7 ,j
- ossaUdr e a Ad."~a do-tarer. ACL SEGliNDA h-nb Ar EC.L.H.0.AAEMADLE:-.c- -d r.1
, ao.egs r aelo .an Oltbsos 5 p ate d. elas Par ej.espra is -aa p -O. -esao Sa-
ftm d. s .1] asR~ isa, algle~c Isner Cplot o - 1 Lerd, If.lna a Ismp. ad.of
am ltlf ama-I 'nao ois IN 11 erI el P00 0 Io In Iooso I ein~ a mrc~n,.,, Bo BO Sk
tars- Osasl ulro - 1 Gra, Hs6.a po ss orio MES O. erorr 05 orP I.
Te MsaS~ Xaige sI.t. Tssbdo oerl d rl. MrpS.Ms tt~ns aoe us oas opd l~ ~n
Mstrtsllatna~oobtbI, o Ihosbr de feto uroob1tetLI edels,- to
TERCERA ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~i eAnnA.atC~iaABE .bt itatarssoooo arbor, o Orco


seStio a o r Tbos,c - 1 Dtro qur hap q", rlile y J Mts ,ooo n
QI~cdsl, pta, bahtisia as.el asu- a- --p- ---- ill- lle-lailti oara lsatrio laopaS sasr alr isd. an I ablcovo 11ceosllt cdd Iadt p-1 Grt Scle H4a a vuuo
~~~~~. Lo SPE E D oE LS og a a a a or to go m Isi a es a o a A

loats. dat d e a. a - s Es do' a AIm.tidaO Or !,,7ea. 'cin lodes bloosa I ol
l~~,15~~slaste~h mm,~oa cjc'.r escC- ~ aa br ce 2W)oae ]to Vhl~ro, A.n, Pano u ~oot Tn.y.1S 11 fo It"l PIe"- f Esll aL 1,~ht lsol into- bto sosN gg Askc
at's- ,osr de 119 sa. paso, podlars pcnadslle Alra Do p. r AAsddo. MudsoI,.k
ia s a . gin Nh-gg de T i r s a cda o ssa 10 Lu ok S dna 15. 5-j NC In e o il 1
stiseirndo -or '.u o o jj ~. . EXT. CIREA-RKCA.omAB. . uI- SO cDSD do01EL S .r au A R,
to d dul .u .s r"a U -P M A N -N~par I, haa 0.PeatSW AIoS iss tola.ob
vtsrda T .! dad a .' Due a. 114 La ed,, s I. lose d TESC.oouATIDm JI I

peasestas~~~~~~~~~~~ lao. tgr-t a aaa hbCnSI rusrby55Ootoo ie, ro Eate ,Alo
,h a r i atr p ro ne r st. .o o ea s 1.o d ot,
do IITaa rI. thlo edo1 aha g Oas trsn :sbe M sroo 11. 3 ithri e U ea, tdreluun ld ds

Esclgsyaatsb.s PIalsataa 4a. p as1a Ps- l, ass. a.,ME I OT Ao, c E
ataBDDs .s1 esgas le di4O o d elada N. Q
dapo555C do nes eA Tot a. Has. yhe jmogbeel 1. Treie s 6 Z -l o. 14. t

Pigina 18 1MAR10 DE LA MARINA.-Sibado, 18d .Eeo.e15 Eooi i~na


Conienia griola Prevaieci6 ayer un tono irregular en el mecd cu yre opet6 la CCC as"Inahne de
I 1 ._ Par Migool PoacheInd Frog. 11___ de valores de N. York, con bajas en los proinedios mrdohalzicar comprado a Cuba en 1950
Un, 9r.n acIor"o dot Dr. Pri. mu .__ -otnd Vet.o3,Oos r t ortoo7por
-Aolorados at Ban.a Agricot. Se registr6 activirlo Cotizacinnes aa por- etde3 00.os
De grJ I.mii tI Ha O I a conoensiactiones deo ub Inuloterra a] s as.' I.art. to Crooodtt Credit
-Do fgar. o aa olivi ci ls vosloa, o~nen 30] o comjionistaj; del' Sigue el infeis paor CIb a- orpostlo-, ar -i oa l ba m
Sasatodo. to,," ,,,,Pi'-5'- osouPr nI dort Jsso ,Cot, ',-sior Rei conoi enl boaaos6 1'' I ,-, tn'. ~ comercin exterior comprir I nueoto bonsw precilo de 5.40) Cto. LAB. aoolooioror ot.
so.~~~ 11 otoIoOtotoss-~tt~s~~s~t~dotd~ro rtot~t oroa.ot______tod ror isdaa oCt.d
dtatooto to_" 'Iddogsrrt1a d toodos tootsd~ Itottrdu Ao-ott- Lasoot,,tooo.o ots Yt-___toooroPrrdo---R In E.CA.iA 61LMBbsdoLa.ibEalor.5Fo U Frs.La.ooUs dis i ii. r torto ootd
Hos dtotaotdtstto ot dos las y o oltr d oratoo- to at a s Io a ,6 tatt tosgtto Y s s~tsart tot, kFRACO A BA- to do rids, do .a4-;; tas atd~oos or e l dot gotr
11-*,,t I ,,o I,, ge K "''"-,. P PEISD ECNISP,0 F&. ",an as00 dootId.
toottt ostt ttstdroa Itsotora ot"or dorto 1.t 0 d .oottito do D o r.o tor In ttpoo1 a- CSO LT E II, sd s.r s atooio booo 1. .o d a rt dott ots do IrdsI doCabs 4o Oarot. do. Cals otpdoAo-st. toootoot y bor -aot 1150 5~ ,tsoidottaoi AOA ASI .BI doo L. drab a anaor dr P.lo, ttood oto iNfoEr, aro o tiod otst so.50-ottoooto ootot "tooooogsisooat- Itaoso tttoro1tadtro de tatoard oatr ooafa ~ PI
oot pts tt- o fl o ti a o tr Root oso, aru dodro o o o terlob o tltioaablareo,.0 y to F r aa o B l a l r sr o t r to o ot r Oo s o p oa o y o o o to s 0 0 0 0 S b ir t O i t ori r o o s a t ro o o t t s r l

olt stFs otoststtttr- to dltooldo do tot, do- 'J -.oaso to soooa ndo Idoto1 : doIabdodab o o t oalt5a fd a t alrtrbrlrot-rrood.d ts 5s o doo -b-r osttooados o r 0,00 ds. toott~aotoooso sod do to sooastd do ot018a dsca .mos ,-I n.ooo ooooao r. rdtidr , anis. 21,7 toto=11rodoooa1~br rdooatryosoooDo
A-,,-r.d 1o.oo .n~ I. 0. 0 Eaotoorord. raorI .ororoott:1 Ig ull nt I
"r yo o ttr pisti 'sts 'dt,,, too osoottods, do p00-i~ jo -o,,o-t doro so oO"r asoo"t o addoo o qs d td bsIt o rt o as i ab o Oo.a a- b -.s at rd o o 23del.rt d in ta
stVdott tolu. htodtdstr ootd do s 1.r otoorno~. daoi stot saastdo ooo to aonstr
Ir.- ,L-. ,0 ot ,,oto lot do dItso dot Io -f ~st III, ooh too too ossota ,nodo, oo Isa Coar doa Oras La dW a t dsaodas -ua b a ortto ba d i 5 a 2ps-Irdtdo dooLots oI. apoodot as.
sossatasoso6 1o Ishtdoto ttdots -, 0010 toro- tsssootr Cortooo doCbI-trrootooot otdo-o Cub.ta rotos a1o.o -n ,or btrou boprtoso. soL !,r ~at~u. Dprooara o psot .an, 10
too111 .tt yas1I A o,-, 01 tto. hitst & toJ Disioidt at to Cs. Oas-o Ca so .s bu, dtto doors. .ti-r.ta -ooP.LII
I s t t s o d s s o t o o o s s ot. d r d on t t o o t t d o b n o s t d .o~ 5 I ItI o t d1 a 2 0 < d o t a~u C.l d e l o t og 11 1 1 1 0 0 0~a B.
gono dtooo14 t,, COACO IFIOA El poosrtopst or .t roor;rad'I',a 'Pa a d a., r o .orot dot osoa Iirood o oard
o 'so t. t ooob I .o ILItot s -doo a at dostot dt r so Ito pot Clot tools.' u J1' t, -to so r otrat oe n ttU A = .s .as r Iosto r 4 :sp t' a 000 P a odd ro lposos340IIO d Now ro n ayi ,0o. so

r1' osofomi La. ~ d bi n o 4 ba ,,p-da P l 11 aiI. YI ro i-n P brpo t I tio oai' to" d
ot ,,", Into !' Vt-to dotoart 0sot Casoor y fdotot aroporMota ToSo~ st tosotaooosostoO,,,11". I. 50 te do dol .O jn a. .LoaaI. Osso .o. 000 bid ots,~t0t rsr I tena b. E V1oftretto s at o do i ,1posd .5C
t.I Iooo tooIL sosdtorso. too ostsr gpdild -eq. to0 Otoora .
spsttstso do o"to t~ o .lkt~sa "'sl prIns 001 aaa-da dot III-~o Vts-a Is apr-I IIItott ~ os~ta o sao
,,-sdI ,,',._'- ______________ IoII, btisoo,. oantr~. t. -n I tao. to. st"ado -, booao ropl -6.raiodo .10C s olais o00 U p
so-soostodsosoodostotrttoso,-- I"tssdo otItortatth -soo I aoso- oaoo l-oI.sIo . 0 -6 al~o rudo 0 090.-ab
5o 0 .s.ttd -sopotido', - so-o~. st'---otd dot, qsdoorotolsa4,otlsll &1-. Wooors Os-u Co.- I000 It- io .osJ. Into.000i .OC D 1.5t1.stoooqol~to~rdbbsoa

C.r w ,Iv I, 1o s-oslo AIdt-. '6no Ag,,otottp ss. C9III as o Iosos rotr s BOLSAd DE NE YOR -- Oar7 0,00. IOSA DEo~-art.00T Lo pAoANA Csoto. taiso o sb 00 dPoor.~ is YakdM0 o o dtros dot d-ol fIr, ,atot o C.tsos Po sot sor ,asoore 01 .s-O oqaorart.rt Io 00
sos do A. bto b t Io s P d o .oo to o otdtot d d h s tos i od n ot 0 l -l w O T Z C ONIO C A taoIIt --I. o o r .st r o 01i. i d. dooott r o o 4 t o o o a st o
Osoosotoor ontbds Or Is-oa I -.C sooraottott aot C.- Colors totttdot anadrsta .lrta trt Oo del ruarr os toloroo doo o
IasoprrlpbotiouoodoSos de loaio -A- k sr~o tO 210 1000. -C TF A I N F C AL Il
-otatoootoososotottokasoi- ,,posotosooon.otr ooto P s-o '.as rotsto Itross oro, bton ,Ibla 1 out .,ob t bat 5.n oAB NZ ork,,or :
sos~~ ~ Os TsIso Cob ba ti.a~ ooo t dloso d oP, oot o do I IIIt d do to. or -L da-o -al~l -_ a- -0., 1o aoo0 so LaCooW pos aoiosoy tatto sid ors m
too ,,,on dg Iooooolost bhso do1. pod&s rod, do boot-,, alturs dounl r50 sorq oqoltrorod soo oar t I 4 of
to-o ,roo qs- otoaaoli .,oss Alls Sht- - soaaoo -- -i:. P: Iss Itos~s aoaaoo rI donrbo do1 .orod .s s .foi otoooo adsrrar
AIr tro - :o Srr ahr - tord rAot t o-- totoo toosodrat ot1 oEoord a, d r oto
-do .o.o qs i. ,,.n ",-so.,Io'1-rk I root Ia ot- so d ,naoosstdot-ol 00 L ootoo a Isho"pros abto At-".o noto.- - -3% - .s~~r~rO00 04 -- rotor I.a oo soI tosbtnoos. Ord too odipnotttditsoor r0ootprtIo pma
do" so-,o oo 1,os rsts soi ooso I jo l1oo1 Iotostotr s ~ s - sdGola~ . 14Sstr. S~ A 00 atoqnEloooqrdo sor totaSanadtS rorr d,- ,,- ,~lsl.d, sat-aooo yl Oooso.1II AgIIoot s2p. --'11" '2s boo d osodlasooosod, 1.APros-otos-o - - Gas .S.ro is 100 con' V- 'lias, re n o.;U ~gn oPet
dardeo'hotd PIo' so bot- dlod no to- atsosl des 22 oa tins Y,11Oo - 3 11f4s o .:.d,. -;. T votso~toaaI Oa- a,,rm d9d V~r 1po o6.5CF(qiaet d
poodoos os osors jr o AS C A I'OI A Cia t -s 'ot -q 0.s. - doo Iobso UU a. I.a I . do,-IO do C0 ZU AO 78FO.K R
oaoooose protro dotosoot- ,%1,, On ,, N, no, CU- A ,P dP o -ob-t- do pola or rotsn '-j. -.d sos - -- roOs o - .ef .Lot e,.-s 000 1. 1,_ Ph .1 ,ud ue. oE
,-s ,o-o III COTOZACIO FAR I.,TA AL '. dr toossoi. tg o borosotsIo Iot pr ,, Ott 00 -d - 005 -0 ,_.p. :.1o .o-lot roo. 0_19 oIdrtos ro.r I.sot o noi M.o qs. 6.o los. dorod. rop.a
psoIo,, toe n "dd d." -. ,1 a III bo A: rro lroooo AT-oo ,ai -' L -- s1' I le.d~ doo00s _~ 0 a tot-ross o C17,torotaroo Io~ot
'4os'totato .1 Aotr Los o- os~jo~a U. ta.oa ,.,., or _, Asttoy.d .oohi.r tj nfr o n. oa
ol lbops tr OoooA0 OPUTAD- t~pootsoatdsstr oot atasosboo Ato.stor 0 - r 90 aoa "- ",0" do090lola. 00.L5000 osoad-,tst.-o r aoo ouolltgd. 0- qat
boa e Iso oopsott I ot .o O r w sh o~ eon.0 A N.-0AD I dI, -thotl .6 1 st 11l 2,, 0 P111 1 Iod -0 IorO ._ . SAWr Mooas soott A s oot- ItMas. dootd pas,, Io r O dotto dtSe so.n d o to O lop arg rotd
'.oto "s sot- ottt, L.so~oj o"sosl rtoAto d 5 5~ 1 to ~ booo l oa, I o, I do. aol 'oll. toi N-ttat .%tboto MXD lob~ St rIn. U-1 Storro ro dt
.'5 5 ottptatts 000 rrd paot S. Coio, Aror oar 00"' obs 0.5- .; 0. 0 Iros rson- r2 ot toIo MO S o raSas Iooda 'L 04 poolos 10 tot, tgoooI ~, .1Petd .bat s i
.d,), sno, d. s-i 05-- .crto osrar tofl,-d -soo-t 'toI' Vsd' tab Cs Oopdaoobooa. I,-_ po"o Or, prtroo1t'
rsoooaooratstsssdln~ta- toos -0oosobosooroo o ooo -. 1-1-1 Otota tto ostl00005a a paoalopdrot n. -a. V,, l~l
r. 3. o b -d,, ,0 21-3,0~ :: J. I~:~ o-osst _t 0o at .rolos InrIaI L Ios~o Moor 501 Sft ays 147 sa lr 5,
Css,,t p. -,-6 so. d--p~ o C. I.,Ado ,o A ros i- S l o. .ooa t -o.r 405$A toEt NE O K. . ., ,s' o .sosot A. Or ottp 344 Iso 18 sr
,,otsgsdolt ~gd.d el s.t- t o 1. ae oo or "I oottts.00 as 000 I t oa or lo At Od 0__ 00 k to Ro A ',(:io Os. Ott4 = - 002 !, -_ aiil ali, 6on .Qi W
_N to t'nt"rt'rlt oto, rorlt a s d tar so l a6 o obso t md to st dro I o otA p ststootosN O F C A -ota ro" -,Z .- nodE U W D S .rloal .A adC yd
oldoolsoII Polo prooo ssoss h o do in- osoooa go os-oy-ntotoorooo Bs-b .ozo AC C .N 0,ER- -d6a JI- ~ "S "O--- RK- eR TWkS.
osd II~ notno ,o oeot I, oIrotBs.- tot r s loot a 0100 sa d ol .doss. -_ I.O t tro Lo sos aa, Ao-pooo Mo Si. Hs Vo~s
rtdsoosodoosottaqtp.rn.t, ot1, I 0 dso osoo ItIs Too p;dsaat .o o.l. soo dso P
,,Iot dloso .o o do to t -1dto In-l On9 00nl IF~ota ,sl do.). -- I oos t ro l o o pttld s Alos .Osro L. Great Woea lo -I II so0ss
"'n000 Os 0010, or sodsu .i. ,,"rr too -oll .at =o~ ~ - 70 do It P--t 55000.r Moo .1 s 5.0 0.01,f6 III 55 50019 I05.1T,. 1 : : '' --son
I. rl m dss los o. dao~ f As o 0000 d 0lh Iiso a o u s'"d siono t do -ass a r tar ol oit o.d 5. so -1ht. 1 l ,,d ag ,,' -I -1 --- - -- % 00) L .' bo : ::0 :::lo 4lq ,. ,,I It0 ,6o ostot 1sd to sooo, dod boa Eolsa da -m peod B potbr-01/0 5.0 0It 00 50
d,rtIo-,, psoldto ,otttott 0. s-tor s to ., rtaso A I0 lo stttto ottl "sl .01 da" 0.5 sod o. M% i -oll Vo C-TIT Nd 4- Oat ossot asrt as Oart Io sd oo
E s s o o st o tos o t o o t.o -os ~ s t P .05 5 0 0 0 s o s s 0 0 0 .t.ad h d o o a t O o d.o d 0 0 0 0 -. . . . s. . .
51100u~ Ira o011s10 psooa too "'Z0~ ;n) I~ onolaoo As Ior .o~bt~ro r 13 pa- oar M osar Mopsq, 15 psoIa st]fWd oar e deoyol 3 oltroboo
Iro otoldsooosotssdrots snlpdo tsirrsostart Adss01 0 I00 ,I V soo 0' 10 -:- g::: oo!:.o "oIs"ooos Vol'. s-noon.) is. asoopstsooL
0ossi:toooo .1-0e.d 1 i.I totsm.I OoA I00050000t501 yo 's Osro.r!ZI 0 --:':7 00. O OPIS. ; 01tlo -- :rpottsrdtprrooost :ttod I~ looraosroot t.1
desoo ho oos orsd sst1 000 -~sastosrtoot tr agt. d 00sat-0 AMn .OUatboI.5. .0) Ootss od ao. lool
h~~~ts1 Lo D Erop o l to -t d"ao "s:o A n, Iot orss t d t o~ s o t a s o I;o :o : o.l b6 ~o r ~ i 000 0
hots. ', oo.-ta P rool t utt rooors Soo ol. 'o I01 a .aosrt.5 .ttso losb. .~f W, W- "oso 000 -0 do too dao.r .a -ril a .6oo o, a u t. Isa lipso ~ d ots dot 1 t d~ooso'.sstoo 6.- srtsttAo soV 00t __ so at ,,'.tosto -so sosoIotdt- - oin I:~ ,o.o ,s-. - r I so.P b a 1o orogooortroo tt Itoeoasr ouoa. mebooto'1ta'=-1 to6 grasrdotsoootlsos L "Aabs asooooatorolsO r ?, -st oottarsoo%. o 'Lro.r.O.:Assatoss ,6I. .ntioso .).ospodotb a nistos poIo. ort yaro
b- I ILEO A0 a- L Ar ': : -. Oat o id -oo sl~ Pabto.I. -- InPoo t, PMo 6.oro;. ,,, 1,.u 1 lio IL. a
psr--ot ,Itodbe.oand In ton pso so A.ttiooso. Iodop.asprd
boa I.,VI I0 -tt11.s, 055id osots 5". .sns so .~b 1.1O~st5 I~bt~s I~os- 2 5 lola. oI os. Oslon Mooaaal oo Jobs ta 5o do1 pILI~ pa.a Moo a
zz: rr'tbt tots bo 1t -ssot s,, dao. orb de~otat a.-= fu-10 do1 to rob~ y01 1 toog Ottoobo bo.CaIshos5.ltsr- 0
,and ~ s ot o o ,tt 'n1 . Is tt osIo to. 70- 0_ J t nI pto do potot po_ Lo la ,~~ ra b o r

I rott tols Ia I)sso do dart~I- 1.osooldd 00 Oobo Or 'noo sr.rso - - 05 - -- CEK OEKT
o tlo 'tOor1 bl.botsls baooaads Itoot. ratS I otso r%.,,,o:os. .:: I u, P .too as .roo - .~a coo Ooto.o __roar Aroro2ro-; Iit Mr 'l l, u~I1I24rn, yt o. ~
do. t, sssd soot,],n ta kot 0000 - 00 sInoo m5 pluotossl I I~ob dSoar- -0004 2PIII o r
15 I -,' I.ro 0.0 0- --.0. Od', 'ntor I 00 0000 I.I. 1 IIfd. W.a Os tulI 00 asrar 5.3 54 P.5 00 4 ,
oto os or rot a so V d l Ott I. d. O oo 11 oo. o sss 1oo dt o s a too oo o O tt Os -: Sosao b~ Io Ast tote, dto oi . .I Co0 -o o le a l t b 0 02 0 4 530 d fi r/ i -2o
.soooo- 00 ro n tos rb bo oO t- - O s sd o o o'0400.baot~ .: .r,::% .dIrrob,,Isi. ,.
polo- ~ ~ ~ ~ I C.,. soot. III.,. 010 tposar doe.d ostg o. ordod .tooa Oo.- 0 Poo.otoo .ar~t -soo .boa MI- 3.lo --0 -inI 5.1 St 3
to~~~~~~~~~~ In'ts It I-.a Iottdltot .tto Is. .00 U. Is .h o.ls ptilbl ,ot oP. 00 o~q~iP0-5 - t -- Moo tS ttN B 0.0 3 00 S-Nr 10
.Oos .oo.- -00 sooaooOI" MoO. *. si a
C rgpso .~-ho III,~ ,so ora _ol~dor Posooo -- 000 I'. "ooirt-Osb
l~doa sto~d lssno stassssdt- 0 i- I. 0 1 t, o b an Coop1 ,I lr l O At 01.2_ ,oy - 0 0 Ib o C 108 A CCdN, taordoor 3 to tal rd ora;,,so70.s f Ios oa rttnooo.o
A-I-la VbrsoorI Corp a, ,,I. ,Io~oo- Porn. 05 - - -oo ,,os bos .--nod 40055 .n105 ooto s to osI.dd. oroooosor I 150,,1_0. 1.
1.aot do I, 100 o o p oso Io rs d o Cs s o o C o o = P ,"0 - 1.0 3 oa p t -- A LL 0004, . . 1 . . 1 I I "
0,11,d i anobo .Ia stortods o M Coti 1, dostb. Oot. E0 I 00 n'nss C-yo Ks Co 075ov's Anaooo Mst- -00% 0iI dosboorsof
% u t"i tP"o.--_a o a litun.,oo i. 1 BoosolriaCo,~o~brod~bpoolsororoddtbpt~aortct nIt tto atbb I StCo t dotd fl 121 -.' " "ob S"o "s "- .s isott 0 0 o roro ro or~sd 01
C o i P ol l n 1 L d o .o t o r a o I L A .o r C a o 1 1 2 0 n o s O. A lt -- 1 0 ! %o ~ o r:, i d b s . s .ot .o 1o o ro1a do4
oI Bots g ssot~oo At-to. rot Pro P.11 09oss Mil a00 to 5ENAJ DEL PmSET BRIAtooor0 1 O Wos.
V, AUTOV ILST C A. tM. ros'lol"70dO5. 004 A, -.V .rp4iN00 In04 -. I,0,LbJ. n ,d.L-.11 0td o aaotst, bototd! ,. 00 001.To8 o a rsoddr 5 oboo 01
t, ., -Pol qolos .,- 0.00% N- .~O~ Aorsoo d O., toI.r. ps,7s1roo Orad ras otyr.7 etoortr p (1 31matgoso
I "A i- ld.t, pl- , 11t ta ,t soPh .-,, .' ;, .,, , ,a'e''r" ." '-dos-:.: ::too:o:t::.r! -0 I
-16.7O~ .rod,, on-,-.srotooldo.t .ld'toor1oototsam. .yooioootoplIo, IsIooi1sit.o-rog"
1 no, 1 I I n - s o ta. o . . 0 0 0 0 U . . . . . 0 t o.ar o aCbOoo s a t o osO. 4 :bs o s t s t o 0 0 o pM d O e au a o o o t s l ru n I n e t o o slr. d o r rp 1.
It - 0 0 n -dIota1h'apntdILL~gInrsaloatorr. 3 I 1 .1 .o.,d. . . . ,,
00- -U, 00 ooob :9500 ~a 90 nO ory d'rado.Py d aotstaalds o pars pAddot.od
611Psk-tlOs Ifa.ts,11In .- 0800'A, .4 4 - 54 I u i- e LI , .I ~ ay ~ e
ad -.1o,.s--n-,o" . .o1tI o MooortooosooIars pstst an d oropooyoo.rsponoooo5r. 21


-I I O ""''', :;. .stno,"o ,. .0 .so Poo to .I.oa. L-gao do. ro robn- do Ins rdaldo- oanodtot 00 lt-16. o L.o~ o.16nO
at '"""a 1 0 -, t' tMr; pooor oootoOos boir o Isorts~ oO tot.o"l a is~naoososSoOtsororasoootsopro


'. I - -.zt-oi.too.s.s. . 'A ,1 I--- ott 00008 1 oot BoIt6-otas pone .toS.4 ,O-tostrtodas.
-. 11so1,1, b, 1 1 1 111 l ots)s t, .S . T : : : : : rob At o 1. al00 toorld r n o oo, fa t oo lr r eil oso d . aao oot.

. p. -VIn .1. . . . t psdo o tk sod n C obo o p lo oa m so o r ~o r d o 0 04 o r a
-- *0 1.loo or 1233',00 toortodo totoosdt to 010210 lootoo Io it o.1 . Idls., i
,, -a -2 .2; t > 0 ':o: -- 11 I : s Polsoar sM -oo Y o rd sttottdo br -js to solso0 bntoso 0 lTo y sl o a d. s
tIt, 13 ," "' 00i s l- . - G O O -a 'I oro so r o 6 oodo 1 nit ro lo p oo dr arta. Laond oo o o t oo obed
a_________ I Hotoln no ,d.~bo~ D.lngAofals -". o-- 0I 00t 00 8
IIA P E C A C O m otost. .os II oIo :: . 1. . f ro d do% cad. .2 05.3 00 .o i t so O V E D K~, 0

,,,~~o r Inrs b 0I. D T o.g o din a .o~ i o r to .O ~ 0 D 0 0 00 to L os - -0 1 ra 1 ,; o M I n M a a d e u d p r .
Is,~~~ ~ ~ ~ '.ra, ,so.IIIhnIroaI O e . .P I.T as de C T 11 . . pr d.ot 0 11 .tor pos P Ar. r. o; A- as I~ M- hJu.os, u n .or oo,,C i. Mo.- d
l b I . : : % : : : f_ a . : .S D,~s s d o W -bo o s d ] I LI F o,M L o d o J oao r n L ~io p ~rs 3 1 1" s o n o Z N o. o k I I
0u,, :,,,, , ,I 1 ,, o- . Il, 000~ 0100,. ,, ;: i~ ,, l L ad, ,e 0I'l E L " I . . jj d f. .: :' .I
__ __ __ __ __ __ __ __ ___"al,_ __ __ : ttaootr: do oro:o rolit Faorr oa d tod.Ft o ooL oa o " " 1 1 d I .I % o " .moo do d u osotk Ir dntfd do R bI- o o r oi 3 0 0 . -o s d O .
Lao. .: 0 0 ,,,0 so b- O s. F o ~ a R b d o
00 n 1.o 0. rond sas .rosot o. Ir booboo I s Colrain. Vani Owindio p1 flair
or It-o-1o- . A 0 sass oo.- .O1~ roo aosar oodoo _ _ _ _
&IAOPII.btto 0I 6& i, o .I 6 : P 1 6 9 oso1" ul, s
Economia y Finaw as' DIARIO DE L-A MARINA.-SAIi.do, 13 dt, Eriero de 195f

En la suma de $40,000-venden en Se elevard el En los ELM se han extraido mAs minerales en Ordenes paro lGran n6gireero de eerflom

elVedadodospareelasJeterreno predo de la lian, arribado ayer a]
manteca, dicen 10s, 61timos cincuenta ainos que en todo el mundo te u i p o s (.1 a it de C h i c a g.
Ulla'de ellas hace frewe par Iia calife 25.-Se ha a inditmtri(is 2'*.,,-,,,., :
nformac'6' S' CIERRE DE IA BOLSA Fuert, LH-Lento hub. ein
reportado milks ventas de terrenos y de solares Arnplia i ,
CIA s' E, d artie.l. q.a -ip di6 en Londrog par Is DE NEW YORK
Cu.d,.- 11-1- Ir" C. ro lierEde at auntento or Ins corriperisaciDnes tic Destirlado til
__ -,-, b o s de 1. RepAblica de IoR Eirt.d- I
did. El -EvA, -j
R! d do' R' Conferencia de
E.tr% ,Risd dC' -did, e, 1. CmHId.d
a! d. "R 'R "Do"C'" E.do Pdr, ',I do I. REECICEI el, I or. D-ol. R. ommC PIC-1 6- r,
1111H.Do, d, EI-ItlifIC. d. 41 p.L. 1. -iir. d 1r, -, do 'rm. h.,
r.I.11 No lom '.llhll C' 111L1,,l 1.11111--l" H
ED lolar 7 d, 1, CRELEERC. 3 dI RC- do 'CYm'1-% N IWIR Lt,, -d.Y1,h rftAnIC.-. Rd.I,,oR _,,.do _j-, r- t-cl d,
-'e I- d. '11 R Itimid. dob.1-id. .brC Em-i -Ki- 1CimA C., N 1 C YCk, lCool. Lm, 1,11,d,c-t. I.C N.
Vilb. h- Eld. -odid. Co .,it CI.
did tR. RZdCR m-L., PCE -IN.9.6 em.h-C-.207i. P lod. lA C d a-p- cimo-tw -e "mt,
rm d, Ch., .-ml.6 Cr lo ,mER
E'r enad,2.8 a,,d,,I, Elio -C ,,C, "r' I
,iRmto. 111 10, 19WCitiEER delE,.rS M
de dos pjarj- RU 'm., C m, hit. mr-1:
E- EIHC- ill F 1 I.RdId I 1 11 MIR1111-I ciert-Ito C, L-drI, Con r- do Eo d. "Ill -EI- M. BIRCH L. H,,. PCC- lHill-16m EC 1, .1 d 1. m, rada y C. . 1. Lm. dC d, m
r" RCIr, do 'Rioo' d% -t-j." C -PI-Cd P, 1, ""b- C,
:d.t' 1' C.Ror. pCr 1, 1,die, d,, d,
CE "e"CIA1 111111,r. 119m. m IC-A do almodkibla C 'mmo_'
frente IA CIL-1- dE M.C.,mA 9C.- d ChC de,,ti: de C,-CHCsCu iA ,: t'." C'm- d W 6dff" DR --dC ,m ,i, Imjo, rtrmo
C, ej,.tl.d do ptoorj- I "-f'p-,,dCmC'd"jC f" I' E to -Ao. 1. h. r.-d, I d-rI.-tC d, rom ,- dIi E"'. Il". 'CR mp "d"",
Ira roe d,
tP Cho
-dr.d., Ell-& co- r -mmClC dC $16,iS5 .1 CI rgR 111C- or C eo-. d, p,,pbr",,dt, d
EsLdn raoliendo yn 3$ Cm, tCrr 0 1,5W Wb'r.!,f'.-ftRCE Hd.N" dV'C' r-to d- is p.ibi mo Ell. dI. [ x1Hd., ."d., d,!
C. 7,1. rCCIC d, r1k. C. t,, pl Co d, I.
'r A CImm- I. C.- d 1. R.p. 11.
inigenios en In naei6xi 'p C,' Clialdit. tm Al RE. I,'C Cl R d I mmd. I dC 1. Ch,- R-', ,
Emoij.,.C d d.,C.
d,
ohrEE ril, I., .11lid -FedCrl TC],Ph.,,, -d tl-, PrIlerups a N16xic(i III
rECRCidCA Al AR. Is CCCI. "'nCo I
HANTECA
Muo or invasi6n fie (161a.
dC Cloildd ell
d. SS I.% CIL, 11 ubl,,o
mantom, 19 d1I RAp.rt. -, 51 JW6 diClCd. C Mj CCm,6 .
.oY CCEIA R.CC r, e lI1C
rod. ". 'erl -o CIo", 1jE l' 1. .n "':
"I "' I'll 11 C11C11- CrII.Y. p.rA
"fi".HIR Ca C Coolo-1 1u-drd,, e, -mdjR I, do do" SCr,.-, -.1 A A rN LA 1-1 $11 4115 39
d. b men. d I C . I
e-il ERE., .1,C11"Ed. ido' 1,l, U Mr. D, N. D.M.p
,Y
lot j_ 11 as., = ,-A A,
Cl "'C" do EnCu -,16 1 . d, d d 6
DA C C, 'C' _L6diCE R
iiHCm__C ID, _r'Pi C. _' 'i' --" "- 1 11 d I
,Rd.de, -ntCEI. StC-rT C. PCEII Its Aid. ICE. di4- d. CZ. "AN Pli
_R"o lo,,I. E E r,
X"m I IR oCAtid.C,,
11C. Rot. Ho.R., ME_ I. d Crop C CIE RED. 1.R
.-DA. C b., S to
In 6.o idro, YRC.d A. m P-.
Wbhl t*,, on
MI nd,. 16C. .-Co. S 6 il.jiliii trod" d
RA M"" C. d- SEI EY-I RRP-, ,I.d. dido E .1 1 E., C,
R.P.- MoRC16o, LiyRR& rd.'CI Alibi, C. tl CC.d. 1-miC Cl P.-Cmi do I~& C. Co. C.Cd,.dC I ot- C. ,
F.P. ts- .dIIAE _,C.C
--t I. d.1 d.pAI.YREt. hm, Do Wet- de El Co-d. ro,- n 1924. o 6 pro 1. -1 C6- ;ran Bretafia rontarfi
,11,1P do,. ,, I 1, 11 'cl So thl-C E;CCibid. -i-n P-10 md
Emn LICeLdo . e "n 1. _. .
C6, III, -did. -- I- -o do do, d. g.dafk dEl MiAlEtCjo d C C., -t. red de
oil" d;l. I. Im, -Et.relmi d "Lt. I,
C- Imm,-n IRITIC drlCRC-. rE.
P., do, 0- -16- C Co. mlimmdft ldem, nilly prolljo
EECE Con Imi .HE. EIM dE L.A Eb C I. -.Cm-, Unift. Co dlCI to
1.bIl Ill IMC %tl -fi 1, -01., rCWCLC.CA C.C. N ofid'ario' Econ6niico
g y 1-11CF.1 11depotitdo, ,'Iq 1. ,50 me- -d- I., Lh Id-dm,!Cmo 1mrdmA --W .d, Aot' 'OR It c-Cl. &old PITFRNACIONAL-1
imi"11 dol
S. ComE I__ '. _' I,
Liyo. j. CR I. to S1, 1.1 do 1,,, NCd.nC, URid., Cm,
ge vCCdi6,.R San. E, ,,iCbC hb,, 1, -C d 1, ITIRSCO,
CIMS. Etmtok, I. d, I. I,~ mdC, 11 11 "uh., m-ht., blmd,.d.,, pr. H H-,
Iefe MY NegdelX dol RL'ithAtio U.,E'n, VIC-, 1; IC -biuro do '1 CC'CC,,,.r,,C2, C.t6e rC -- q,, I-C"i- 1, -- L.A Ei". Dr.
que Co. _C, do, C, it, t, PARI. 1APLA) -PCC ],(I
A do MR -RY, 4 OLn 8 N I., ino 1. d C.,op-d]
It., dQ H, mal-t, P",
kCC1,1.1'.7dAiECA-;LRILA CIA-.& d" dI6 mt. CorC RA, C or pro
1. '. C-ACC, d, .1mr.-C,
,,6 r. C.R fllml, 1. dC B111- n.,
ECPRY1.,,LdAd L,. CE ti. jl -CiCm, jo, d' R 'C' prm.A Fr;m- IC, log,.d. Cim- p.r, III-A Em,&1- d. T.- IdA PrId, CC A 1-1 Id-I-d mE C.po,,;-CCY dC
fC,,, C.- do CE lit-16 m, A-mE. didendo"dC S3 1611,719 ""' "Y
I, d, _CC md. C Ci,.l
tEd. em 1-b"' CC Imi, Am""'
do rr. d, Rmll. y r.d. Emem. I. -P. Chlzi -I]Rri. r-R.- AC.AZUCARERAS
ERI- _P9"&VJC"d' A"Cle"; GRAM S CC- .,W "' ro
,do INIIDI 1. C- Imi ]A --ldmi mo-11, .1 RIO DE JANE
do toW dC 3 3, S mR. Eoml -,jmll dC C' o j,,Al _,A CHEIREL. C Alln LA E.111
d. Agro ""do' do do,,(. CId MCEn.6 C IC.
CC S. d. M. Go' A' '6'p'D,:l "do El AoCk CC -. C. CA-- .1 "o, do 1, '51 tCA -1-H troll "141, 1 -! H- on,.-,,d.,, d, 'Il,
dl2ffAd. ,d, Mgdo o ImI n I. E
To- r dCi Cod, I 91-dA,
'iE; 61CCl. do 1. t-Col-, diCl,.b . d, it g___ I A 1 1 L
CE dicl. d. h.y C., 1. 1l;C11.1 91CI t 1CC1. dC I Mdd I_,
so 'ACC _or. LELE quin odik' "' ': 'I Al.
Q, d i1eI-tid.d 6A. mt 6, P
C. 'i, 16CI, -ImIlffil. 1. 1- ICICCI. "I P Co. C'u,
Z MMIo 1' C' ': Ldi_ I.,; .Ir HE ",d CICA de ECILC. Io, ':Pr-d1Ci6R do CmCrgW% -b- I., j, or. "I .E.t.
It to R.&I rod. C. _n.,, mr.,
ull.: _CE YEHI. Ed% 7 R I., oolio dCI P.,
1 .1 . to III did prl,,r -- . .
.: Cn iii-I 1CChA d, H,19. pr d PROMEDIOS
d.k. AprorbAo 11 1, CCd C_'. ,, to Co h.C1.
gdk L. A0brR I 16A -iA rCm,'t6, E.mICim. I. cr. rl- 11 'All I
4- eSENCHICAER"t, Hy CIA .bC ItCromi 'd',%T1'Cr Cm'- CCid r .d_,cfi, dC or C.1 d. H y
sr I, CER, -I, ToRm o R1 E, iittbtC fted id d, 1. A C.P d.
F-Linto: I Go. C.CrEl, 11 d, fbE do r.Yo. d. r A Ci 1. or I- -.-. C."
I. FCC, di (olit".10, III C.Jo "-.6.1 .". I. loll. o CmER-C 7.Ok I- dA
-.R.,.b. '-Euot sil to, CdC mo Como ,b,,y6 CI Cld Umdo, h,,bj,,,Ido do],,,, Ell, -,,lAy6 d.1r, qrol, Do., = d HPC'. 1. pC,. C Hidm
I" G-11 ID r" Irl- IJo -.6.1 F-C,
11 d.l. d, j' 11 Co.- I. rr- . . 243 75 B J, 9-,
'L "" '!f '- 1 .1 11 It- dr
Fl. do. tC. .1 C. to C -.,. It E It dC 1. d6 do nCi. 'E' I': C-o r ,'
M ruando C moy., Iri d% Co Co. r 111 1r,T 'q m.ri. .o -d, Cl .'.'-CCdCRtC dCl N.g.6.do Co_ 1,0 l,,,j,1,.1R,1,,p,,,,ACCnHr CI R-d! Lfi. do E. I I. Colo Ell C- C
d. d. JEESE.ld.: Clii ACC.r.r. 7 to I. to C. U.b. CC d.d dC --r, 1. -d-i6n y elC' dr] t, 'fi, -Rm. C d d
-L E]Seil S. A. d C.Te.Chu.1. &il. to DR~ CrC P. C ,dw, or I jCl dC bjeC C I
', I. ctimp., r,,,- droldolo 1 ;1 En ,l f.r C : IC 1.10mig.1, C-eChl, C,,mt.I!,,C_ -1 C-1.1do. LICIM 1. elc- d-it III H,. oW.Crt C-0
CIA ro Elt I. do A C.b HL on. 224215 ()W dC C,
Ite. d, Ali-, S. A. .1 M, 11 11:1 1 j,1111111_ C11 Y to mIll-CE,
Imoo dR I C im C. d, J-16., I,- d-C-11mm.m. dC lm, I-- IW I" W
1* d, 1. Codmddod dC .,, C.,q
GRANOS C .L. CIC, PARIS APLA-El Afim ,,Hql d" -"- ollo Cil. --ood
trE, kuCift m,, Imb, .1do h. -m- h .- .19- ml-I. CII CI .r -Cl. -C.P.- (CD1A LINE)
6n C. dirt,- C, d, 1, E, -91EI. do 11 11,-midmi, d- 1-11 b 611 pr-r -Cm, 6,
'o "I. pC I.,,Ift _9 Rt, R
A. DZ EN LA 20- r, C._H.C A d
It. AR i: 1 1" ad-A, d ]-A -.- d SERUW AS-WIRIP111110S SEM M ES
to r d Tmt,,C 36R t1a Ii ;iW. 1-1,ar m;
2= ECdC .1 D.C. d. ALGODON o", P .bY.' ',6,C"d.' r 'Ad. r.R 'Sitrki. '(3-R-1 d. C.q.
Ley C'Z., C A% CICILRE DE AYER EN LA or d, --bC dri E-It. Etp.d. Wig.r.d. Di,;p.eible
r. C R-r-i- L Lirrif.d., di, P- j-,
C,.,,d. rY d r Cb.
I C RdiCiom,
ollo C- C btum m-C Ell.
to .
A, A I .C4CC 1'CRm The '5'"' hoCh' At,
ig P rit. do "' " _1 d.
p -,66, BALTIMORE NRIIIMQ
."dHi. bCr. C"C" Trust cumpany 1 h,
'I-'- lobr I CCC C .,
h Ej- RI finvan;
R A 4 C' r. or
r ,".ccH:1d.,d .
.E.IA orEfldC.,,1,l dC R.
g H.Cm ,. C,.iC
IN to Ell,. IC AICRI-- -CC
Ri C, flu., 11. Imim- d,
'no 11 111tr, d, 1, mi.d. ECRo drI MIR, "'I'Ma
ly. .A
of' Cuba P111.6. R-1, p-C' Pr.6. d:I P.o.j.:
rdY to dfir 'i
CAFE f.91. L. S811.61 .6 . SID.NA,., ',A .CIA IPEI N.R. 1ApI El PIC, .Hmlo d. P ;; C-rtoo,- beiio
( MPW 1(t CCC asignaciones. to
M.ntlno,,16, L. 1. H,) rCm, dC1 1.411 ti 1. I.CoCir. do MER,
Junta General . E d'
1. dd, ota-T, or, o. dCl .5. C
-1 RCIER Ll oit -tiWI.Cift d.] illo 11 d 1. b- d.
itm," d. 1. lodi., 1. IRA- 1-- -1 ICC- rCIC
de Accionistas
y L.I.C. SmI-ril.no. R. ,.V I-C.d.,
C if,,CC' '.'j'& '2",&RW. Elmo., .Cld d E A reld-W dM i ,C
.rr.,,CR
I m A d ]."4 P. r I. C drr* r- C', "';j,'.2 d"' .1 U.d. A ICA -A.EEHITR u. 11 por cient. mE' d. -]CLACHert.
AIIIIIJAN CKNTR[rUGA ri.
DE rdC. dC 1. IdEm
(I.Whrork Di-6- E Cit. AT tmid.C j. .
"11MA11 Al R E 11_ m"Y A
jm I, or, R Ado d, I,IT 1.4. . Aloimit., El, ,t. R"I 1. d IRR, E dri (IMPING TERMINAL Eu
I 'N" 1. -o'lo'-C, r. I. Pflom'. .HrCCC. ,d
C.P.fllR P 1. jmHR CC.b. i Co A'. C' ,C r io D.C."rd. y C.",,.j. TEL M-83ol
. . . . PlinotKill 11 CAMBIOS d, -1- m '.1. orlorld, mduE. I-- Cill111. ECI-l . m1m'. m E 9-dial CIC 1. dd.C,. Clfl
411.11 olo 2 011.w G oil Oldi.-, qiR
-.Ilro 133'.1 R."C' 'rld'
A, . . . . 11.1177,000 hCbA d, CjChr,-, I j. i-P.
C I.flil n. Ll- L.- 1 r I . liabri III)SO111to Control
EC" "' 30 d, F.- d,, 195 1, R jr, para lit gonia 11111111ral It I

T,,(.t flo IR Udk,. s I It,. -l" :, -tie., en los EE, UU.
'" "EaLlIC0 umow 2A.116,wa ." d, 1. rim.1- 1 17 Anti.
2 71H.M A
G- ICW -1- -Wit.g. ofici-, d, 1. :. . ,NEW YORK, 11-C, I hi
Z -UY- Lo d:,CCtC C,, L M,,,6.,A
d, ObRpo m1mCC, 257. 11. r THE ROYAL BANK
C,, Pj. A d.,' dr 1. ProdAZII- ELS NoCRN ,UGAR Prevaleciro' C,'1 ,
i-Il A. H. dC
. . . . . H.b., ErEr. 5 dt, '1951. (C."U.-Id. d, 1. "air- Pit) --. 1.275. 1AI do Cr.d. CCCr. O F C A N A D A
Atd. 4.INWW 79, 71)[1:1100 . W"'i""' iccm,_ 4EA,, = dt-I
DR. JULIO BATISTA 2 RmA CC OVICINA ORINCIPAII.i. MONTREAL
'" "I "r '". dC "CC'"
LAo'CoH mCH. ] = :;
A-d- ro -101 g. E. .'R .Cto Coi 1.
5-1-1. .2P-'A" 1 de nemocios en un future mmedLato )A. MuiR
-11 P,&d40NOS DE CUBA
13uRNEAm L MITCHELL T. H. A-INSON
V-.Pr-dm,
It, Al- It V. Bute,
7S Cob.
S. e., C- ., , -C
SERVICIO ESPECIAL DE LUJO DE LA RUTA 34 C.C. 1 1, 1.1,
,I Los Qr6n6motros do la CarTotera CentraL 'S=' AM G RISUMEN DEL BALANCE ANUAL
St. N J, C Noviembre 30, 1950

DR, ACTIVO

-.Do CA -.a. Etectio, Cheq. y SaIdas to otros BarCos 471.113,08 .00
TRUCCION DR 6.01ro RELOMET90S Bonos Ptiblicos I del Golnerno 1,042,365,803.19
CIS CARE ETNRA i Otros Bonos y Accia7s I ,04 282,01 6.9D
CIUDAD DE MEXICO, 1APLA- Pr6gtarHH, a la preseritaci6n 100 004,499.11
",'I'd c1p, .& y DeSeue.= 698,725,564.27
-1 -jEC11o do CmrmCiCo,_"' hA 0toS PeStz
:d to-C,- U-i- l ".o Obligaciones de clienteS bajo Cartas de CIiclitc, 69.437,699.3 1
f O tros A ctivas 21,447,686.59
It Al.-I ---d to I., mt ll
It S _C ,
S, Imi 'm- 2,497376,342.37
A A, d, I,-, D,." Pogrmo,., 1,v flb-d, mE dt.r I p, C A, PASIVO
d- do -mok.d.- ---- I
'Cl t,,,,p.,LC & IR, p, i 866.95
od-C, Capital, Reserva y Utiliclades por repartir $ 86 835
rPi- m, rl bjt. di,
m, -o, 1. giC 'j"C'P, fiffletes del Banco en circulac16n 249 989 10
m, It-, h1A Dep6sitos . 2 337 503'468 93
Um- 144 tr.t.dC do mCj,,,, Cl I P
SAL DA 15 E L A H A A N A s, _1."o R I. ACl.RdRd WI-111 Cartas de Cr dito pendientes 69A37.689.3I
EEidC]6n iln L. H.b WLC RlCmI 1. t-16. dId f Otras Obligaciones 3.349,326.08
-a, 1-ditntlic, Y IB- 1-, dit, dEl CopHell., ELL W-ote, q" d MW
.1 Hot.] Wl_-ril"" d., NE, t., to .1
497.3 6.312.37
Gia- A 611-T.16I.m. A-9922, 75.15 do 1. Y Alto il-mio C-1-Ir id.
30 de la M (lf=a Scundago Cdea AI, -; R vm
afrana I a Coreag dey
NO d. 1. TcErd . s-it.q. Ch. SUCURSALES EN CU9A
Sall 6. to N.h . snotio_ cC,. MANINA
2' -h . _AVISO A LOS SENORES
.Go CIS 1. Screft-c Cub,
H-A *I ".A T1 I
Sadida do Sanflaclo de Cuba.11ara La Habana I-MPORTADORES, DE ARROZ .
5.16 d- la Mi5.a 4:00 d. ]a Tend. MDUSPRL- DR LA ZONA -ANCA. Z. A, RCCC -IAIIA 11. E.
YR C.
1.30 'd. 1. T.dn C NA, .Ig NCA LMACEN DE MA
7.15 an 1. N.Clm, ,%.
,Idi.A Ms
,.Cd.R r Co pq-1. _IA c"',
C-Cmrig Rly PCd- LCI 14.b-CL 7.15 d. ICI -n-EL, 1-1 1 11CICE J.P.,I.d- C.-ut,
11 A' oil 110 A.". .1 -A
Esiaci6n. -en Santiago de Cuba: Hotel Libertad. op""l."'. dY -b.rin -AHI.A. 11
-4. IC Admm, -RI- C Imim"t
t,,d, Exemo. t.mbi,. dIl P-91 d dRI Etliift C.Plaza de Marta. Tel.: 3535. Ch. quelICA p,.dCt,,
gut, vAY1l A -or R.pmtdo OIL,, r5a.
do Cj RCHn proplCt-1 ECho IiLiXIMEELIANQ ZINCKE V gU,
EEWENT-fo fdo No. Pi. MATANZKSragorla ~~u iJAlIIU L)11 LA I5~~N.~bhoi1 de t2nero le Ivai lAtascaulis


:AN UN C^1"0S. CL A S1.F11C A DO0S DLE U L T IMA H OR A


COMPRAS COMPRAS VENTAS .VENTAS V E N TA45
9 CASAS 17 EIRBLES -PRENDAS 48 'CASAS OjAJ7 ~ ~ ~48 CASAS 44 C.AS

Altl01,.4, COMPU ROUIIW TIVRSITNETAS1 W INVERS1fl1ITAS 50

O0.O.O00,0.OO 2.5 . A] ha. ctualol. pr os j o. wn. do 1.u~ 'sddd -,46.O .11O 1,. Id.d 5 pol. Al ha-e eoaqoler opwr. __ __ __
W .5. t I .0 .t, .o.os. -huqal. COD In W1lY~lTdsoooooOd spood .-.-4-d 0ood, -Ido 1-, 11ood 1. eoio 11T1 CONIO CA-acnIallO *.oooo


48 CT-A as L a. aclo*er ofrecic 2 3 4 1 16 is 30La proo s oh ld. osoo000 nOO.5.

No 2.500. W~DV~lITVTOV do 1, Propledad Inat-eb.1 20 1.116r" $0.60 0.90 1.20 1.501 2.40 3.20 5.40 doI rnlddtmel.SIERRA, MIIRAMAR, KORLX
A] has, ope a. lol-.oI ao aao. 30 *. $0.90 1.40 1.80 2.25 3.60 4.70 8.00 oasr-- 1. aya! gar.aa o. 0
00.,i~~~~sO ~~~ ~40 $1.20 .80 2.40 3.00 4.80 6.30 10.80 ~,.2'.ss O.0000 0. 0.0.00000,
.16. d. No.dC 00I. .79 13.5 AN -ON A 0
La. p~oodoo~ 002,,,s, '00, 0,', 50050, ~60 $1.80 2.70 3.60 4.50 7.20 9.50 15.20 00 ,0.0 00000.0 0s0 o.0 500.0.0.0.
15 MAQUINARIAS b-~ 70 $2.10 3.20 4.20 5.30 -8.40 11.00 18.90 C" 5~oo~.o S H0.,05.0
-0550000 I.- Polad lnoabo C o ~ $2.40 3.60 4.80 6.00 9.60 12.60 2 1.(60 o.,0 OCO 0008000A .1 o. CAAS-NL 0AA
C_ dos~ 1i.o I ayod. Laasd.= o, 0.50.009 $2.70 4.10 5.40 6.80 10.8 14.15 24.30 J. s20000 0 .1-SoS dOoo,0.0. MW~0.5.4~00
0000000 0. 0.0 ~ 002200 100 $3.00 4.50 6.00 7.50, 12.00 5.0 27.00 o0 O0 OsosN.ssOS 0000os.000550 000
17 MUEBLES -PRENDAS ss oooooCo o.',,Oo~.,.0, 000Oo50 000, .O~ .U.s.0 o0000 050.
A. AS'00500000 5000,. 50. Osfssooo OLICI TUDES Df TEAS A J 000.000.Eoos .00 .os o.0.0.000000
-9311: VBORA, VERDADERA GAN- T~hp)0 0.00000 00 0050100
A 9311 COMPgo.ROdcls propieslad m.:- 40b
-0il0 5',' .10 00000., I000 I00 Par- osottor --10 qat fr.onts,91 olb 9 w

1-1.D=5570V ea0 S3200.'2Ot No ruriCsos. Infor. 00N0000 000 IOos I IooTooA 0.psoO oolts. 0 000
SECCION r m=,VD5844.4

ECONOMICA --0 i50o000000000 0 00,00. 0 L5 o od. 15 polob-a $0.30 0.50" 0.80. o.0.00o0N0000 "~ 11_______._________________________________ 00,0000000.00 ~Ho. 30 ,. 0.45 0.75 1.206Oos. 0 000.00.0.0 0 0
________________CASA tsoo 0000. DESOCUPADA
COCINAS ~EviRrTA MARlTINEZ .pooo~OoOOsos 00

de Luz Brillante vl -1ND CNICI ISNO IUUZ U-, TXO IUO 000oo0000 000 000 C', Aoiao 361.
S VEU AI dras parque, tranvias, gua- Enotera y 6 puant.': proio bil. Do 10 poInbo: $0. 10 fremo ~'0.o! iGarantizadas' ussrsrnr!oo~o En Ho~r 61s .10 po. poicio dlbl. Re 24 poojolo. $0.30 luse. VNOPEEBRA tlD53-8
l~o,,Os,60. or.' 010,000o otecaado, comnesor, cocina,
080 0002,.po~s ta~ptlo adems, lto ~ 00 loO000 000 PRECIOSA CASA
Telifao M-1861, npodt os, 2ietI cua tos 005oo. $6.100 00, 116. 000.0
t2.0300.0bafio Se entrega s'oria. Presto: 315M* ECONOMICAt 12.66 FULCADA 0 .00. 5. 10.05 0.0. 0100- J s-I, Ie= .d 11-N00.,

VENDO 8-D-5678-48-14 .0.0. sS000000dosdo '000
,,4 STOS. SUAREZ MENDOZA ,, VNARETS .IENDDA $GANA0 -1-0~0o 0 L0OAN00 0

0,050000004. W.0. ~ b0~~ AAS 48 .CASAS 48 CASAS PROXIMO A l 00A00000000000
Q., s. poodaolc om.N. o.0ooo.s 000.000 0 000000N.0. 000000 000 0000 .000. 00 GANGA I CUADRA CARLOS .000. .00000000 __ _
____________________A ",0 -.0oooO0000. 0000_-0.0 00.00000 ,000000000 ACI.S 0000000I=000,0000.- 00 ____-,____osOooooooo t olo. .~oo dooo 000.050.00 0 o .rsO.0. '0000. .00 11t, 2 plantas,1 habitasones, A0000 00.0 00.005.0 00 1 033 oo 9 2
00'~~~~~~~~~~~~~~~~ Io "'s50000000 MIRAMAR 2- CeASB R.0000.0,0,0005It0, 0000 0 0 000.0000 0000, e.,-' ad brlaene5 019000 .00y0000021,0000

.0-0-. 0 '""" 0,0: SANTOS SUAREZ, MEDIA 0t o'oooso.0.Oooss0.curi.,-s. Ioolsrmn: Sos Inda. GANGA 000000. 00.Ooood
8 1A.-LD"1111 looj tOo o-.idl iIo. eo.11, 22 cua 0. 1, 1.ooolo 15 000e.000.
osooo3(!. .1, Iooo 11e 000.00.00 ra tr.vi.I, are,. ,dro- 0.0000. 0.00000,. 000 lecd. 313: 1-5825. 1 00 sOo 0,000.000,0 --- .~ I,~oooo 0 00 I
0 bAo portal,- "I olot, stota, 3 suar-0, 00II'L1 I'll f-i.u-oo 8-D-56B1.40.14 ~ tos ,0 ooo.50 0 0. 00 0 11 000 0000. 000.05
r. . ~olo 000. GANGA, SANTOS SU RZ fos bafts stersatado, C.edor --N 40 C-00 L 0.0 .00 5 -u-0 INQUILINOS 0.00:000'06.000 0. 00o,6.00Poo $40.s
tOO.5000005l0 ~ itrdo onti"s'~ corina 9a.5 ldreClo, patio, troa-000 0,6,.0 .10 PIIOPIETARIOS .
ARA VENDER, VEA A dorOa 2 ""sltat 1r07010 mI e $12,500. Infornmo: 1-5025. F-1 4A5oooo 73e.00000 CO- 0:,0 5. .e~. o-.00.0,00.n 0O 0PN0
ilerolo R. AkCloo Oetaod. $370.00. Trot, dUrec- 000.000 Ooo 00000000 0.00
0Par.o elontiuror C& ~ to, $40,000. Io.fom: Son in- ESQUINA, EN $5,300 SANTOS S U ARE Z, UJRGE N.T 0.p A Ayo~0.~~O ,00 .',00' 00000 RICARD R. AR d e .2:62: 1-5025. 00 -- -0 -to00o ; 000.00. 006 0datesto, 2 Cua-o .0.0.~ ~000
____________1 ___________ ,_--__________ MIRAM4AR
1.015 Tm0o800.1.1 1 .004-4 000005.S~.0.4 10256. .017501 o ru Santos SuoIre, I"0 0005 0.00. 000.0 ARRIO SAN LEOPLB
ST S SUOAREZ Y MENDOZA 2 PLANTAS, $13,580 tCnis .o.ota,.l,5550.0500000~.o~0oo000 0oo~. RAIIojodo a $38,500

00.00.fialdu y.000 LiI.000 I=.00.407000.00L50 tios. Vaooita, $130 loo 00f0 500 000000 ,
00~~~~-05 8-50D-5682-43-14osaoOoodot
I~ivulgooo 100000.000 ______________________________________________________________SEprin ope t TE D i LSEID 0.O,0.oo 0.00 .0 .000,0.000 .834-4 o V00 0~0000 0
de_ In IALUILU 0 o0000, CASA "."E.-~o.500;o,0~o
000. ~ ~ ~ I' 1ooo 0.00 0.a0 0. 00.1.00000 T 00-- 00000 Monuamental odificlo, 3 plan,00000000 Cainjo tie Resaorchnoienoo, 10000.00 p00. 5050.00 .00'00000 00r 0,0.la.Mdrs onltE,4N0000005000 0000000 FeooPou oyoo R A T S 'iL III c000-00o. ~ d
______ 00 000000 000. 00.0000. 0 0.as ad.0, fro NaM o meo no .1oo 000. zi0. 40000 00000000aid
0,0 000, 0.0000.0000, 00.00, 000.00.0.040.0000000 00000'. 5'000 0.000Particle,00 Qooss 2000, Duoo .loo$1o2,0084 Xl00000 ~ell OO~ 00,0~ sO~~~oo~o.00 2000000o cato, bil, osia, pto.000 .000.OO~o~o 0 S.000000.00 0 ~so. 0000 00 0 000 0 00 000.or,0006
q.lCo~~oo00ooo~ooau n.u.00m Ademios, 0 apartamentoo Aprosoh opotooid.d. 00 I~ 0000 000
oil loooooloooe 00 0 20.0 ~ lUOOO0000UO 01 O N0 tandoo $40.00 y $20.00. Rot. to- La-. Cluoplos, Plriiolma Lo.seot ~ 06 670.6 000 0 0000 boo~ooo~
oo~llo.10 0 lOb sII 0 lolos** 0 $601.00. No euiss Se re- tn.00 C,,ooso oOs. oooo' 0 0 0 IN I. 00 o ooo.o0
00000000000, 00 00,0000DE Boo.,! en $65000 afemm Sa 000." 0000 yoo~ o~ SE VENDE PRECIOSA CASA
lInd.1ttt 363 1.5925.A DElf .I N
0,0,o" 1',,,ooo :11,. oaloe d65000 Informes:. Sos580491 EN~oo~ooooO L006 MEJOR DEL-PidooosoocoO600 060 000.00.0060 0.
000000~~~ 1,'0o0 Ll o.l00,000000000 011100,00 0 11000000.00 odlco 33:152.00,0005_.r.0 05o,0.2.,00 00000.OoOOod'Lo 0 5 5.00 000000 I.0006000.00
1 ~ ~ u ________________________________________ In_._______D_5=2
00000 0'0000, 000000000. 6000000 0 000000, t.,00 olo0o 00000 II 00000 ~ oo$oes 0000 00 1--5804014 _____ 0 ooo 0 00. 00000.Ss .0 0ooo 0-I,000 0 lit0005.
OOOOOOOO: 000 -~o -00000 o. poolooV'o.Eo.ooDoo 70000.C.0 ADO'
0-0010 I000 NN pe00 'It s1 141"L W 0 Olos dc, Won" Co 2i.ut0t::00 EMILI005 .0 MONT,0. !%cair,. 0000 y i, DEL0
.oooolosolo o00do o0 0 0 .00 .,. .o.0 p- oobrimloosr On ole oo00000,oooo.oo0looo 0- __________________ .0. .1 N C-0-5 b0100
IsolooO~Oso "I". o W& I'll 00 5000 oloooe ooo -1.o ocla, L VA O G N AI 00,000.000 0.,0,---. 00.0, I.5.oo d.o8UIU

I.t-. . Oo .O0 000000 PEDRO PERE
0001 000 A 0 Odil '000lsd 050
LotsNO VI0A EN CA A JNAotboloobo o~odo 000.00000 050. 5oO~y00. 00,0000. 00,0 000 00000.0,, 008010 00 00.00 0000, 00006.00000. 000 oo 0.-g05 6.006.CooomO0
050 00000.0 00.05000 M.Ieioo I6000000000.50000000000 107.0 Tell.05.0000.000.00 00 0000 000OO70000' 6000
0. 000055= .0 oooI- 0'.I Actplioci~n Altobuod-es $1,000
Ses afire bay In EsCLtCbo ottl ooooa.VNOA (Corrdor CLUgnLU 6do)04441000.00 0000000OoO.0oO500 0. D ~ l op.
500000a Colgodo w.00 A-1119 U-62920o 00 500 ,0.soao 00. 00
921 Bo~ 203 olto A1 000, U.20 V0A0000,051000.,000 0 Play0 0000000: : $000.020 00.0000
oaboaOCo $500 to,0 ~ l culi dU U H C 36148.14 I'fra "I" oo O ViOrn I. I O. I La Slerc,, 821,000. -p I000000,0s0 .oo0500 e.0 ENO 320 8335.
Ry000 $ 75,00000 al0. Inesj ~auuu s u casa! ____ N 000 0000 A, 'I"0 000 ALCooodores : $24,000. ,L $226 00212 .

. Gran ch le en00d 1ab e CONdnca 828,000. R NTA 830 0N. doo Calo.o $0,o0000. R.0-$20.50 0,04.Os5006,000,.-.'0o
111d" .yodiflolo proloimo Rut. 8111,500. Real.s 0065 L1 0000.10 qoobbO 0N00 'd ?
00.0.L. III50: NIT.-000 It0 111.000 0050 -it" No5000 -000 d.5 00

nr~nr0.flhU-d. 70 1 fud. P. d N.iI -r- Capo $2,0It.- 2900 .82
EL0 000R R0.500 III.,ooo Cuoo 26,o0 V-i $29000. 0at.$0,00. "4, a 3100.JU~t 20 00 oooloo 050000.0
t, -MI 1,- 1.00000000 &-0.00000 00000000C00 00000l.00


lsooooo~, Aod loooo,o 00. .00.0000 500 00 00 0 0. 00050
Oo~rlsd, 00000 MHthtocl ,.i~. 400o o 0000 -IToo 1.0001000 .1-1 SE00P _d ___ 10.000 050000010 110ll P1,055 -00U,. -000 1-11 .30 h. rm- C1l l do- Lhpo 251,- I 00.d.0.: 2000.000 il.0 $ ES1ENC.
I' 0ll, 0 000 60 10. 0 0 0 R A -2 R A EAU-q10. 000111,. 00 0 00 0 00 0 0
000200000.00 boooooooo o 0 _O0.0 6.0000 -.0 SE000 VE-NUE00. 4 E 00,tO. 1.0soS O
0000 r olooo 00,us estud anti Ao o, m d Itol 300d -00 171I. 58.2 ,000de .-0B -000,.ICreoro C bgao utooo o pro 00 l sdro 5~ E -7
0.002500050 OSo~~o 2000 Iltiolo o .ooo Le .oo, J-1 --,00 SE,00000 S0000 DE
0'gil Son p0060zal 0000 1, CO.oo 00o osoo., .oo o.Mdd:1 o 00000,000,0000 .00 O
111,- ,~b~ d e000, I0000 o OoO ]. il e 30 VI. 00 07 M .2 0.0.4 Ropoot 00000 Luyan. 251,0 RL0. 0 0.00 3 0
'tOO.~~~~ Jooooi. 05000ia Asoot.aes $53,0K Mt., 0000p470.0 Ifoooco5.57 U5
000000~d. L0 5p6rC.'d000 00 0- 00000000.00000 $01.60 -cria~e C.qiu do,00 0000iel k~. .o NO -N, .


"No~~~~000. Ittoo 0I0. 0.0db."L 000. IT",.A -.dog L._ I
11.t.6Z yOOj 1.8.00 000i. I0 & 0000 "dran "'am~ Solpllma~d Ave.AD $6,INuloyP D So Ed ,)
ohehoon8 '500,i 'Ontu 1.0 Oil0 00o00000 H0IM0 10.00 R-00 p.II~ pooot m- -.
"',olibos ooolo 000" -11-T 10., 000-0 000, M77 yU5
l- o, Aor oo I 00000700 8 71000 Iil j~ 00 d y/0 -.1., A75000 .1d o oa oy o -. o o _ tao~. R ~ 020000 40,0 00. 0,000- 000000 000005000
oo25o~. .132 f.330, p- A R T 0000 00O~~~o~o.- 0 OmoOo ooad 00 NN,. .- a'-~~sooobo O~oOo~dps000O
Ant eo~oOoool i, yoooo seo, 0000itd 000.'00.0v0200,4,0000.08000 00000000'o000.002s0.50. o0,oooo4ooo00ooo d

1.~Ii .Id d000 PT .A ND Z G00000ui dSZtmaA e.$ 0000 0 P- 5000 (Sant 000
LA 000000 4000 0ooC. ccllillo. 0on I.oo -l00.Too o~o ~ss o

OC0 0000 C1 OIC- 0 ", d' O/. -RIN U 0000 "_ Aoad~ dl =ds Id45 1 3 a. y aaa $14,58. $55, $15
400000 0,0000107loO50, rEo ffD ~ I~.20.00. 0 00,0000000, Co W olgo.CS .
00 .5: 2.000002000,02.100 000.4400. umbl j 89 10C00 0000. 0004 i s 00o oloCoe.
00 oo1,I, Iai,000 rb000 boOo oo-ototo ootohr uu i u z 00.05,A-0020todo 500d0-0 00000To.000000.000
dO. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 Ono -JOI III,00 ~ 0,50000000000,.ooooa o. hhUll ___________.Ito8.000007000. osdoseo O~odooo~obbooodooodooltso.00,000000,000./0,00000000,00 6. 04.05 S~b~~oooO~ _40.0.0co
Mim.looo loos.b00001Mo~ood 16.'o~o 00.0.0.00 0 00.0.00de0,5000 la300.0 JHD382481 6 000 0 0.000.00 .00.- 000DA0.00


Clasificados. DINE1O DE LA MARINiA-SAhlol, 13 de Enero de 1951

*ANIU.N C 10S CL A S IF IC ADO0S D E UL'LT 1)1A 11'0R A

VENLA S VENTAS VE N TAS V E N TAS V E NIT AS VENTAS -VENTAS VENTAS
48 CA7SAs 49 SOLARES 49I SOLARES ISO. FICSRUSTICAS 51 MIS ALECIMIENTOS 1 0 i ATMVl ES Y ACCES. 53 AUOOIE ACS 3UOOIE ACS
.S550 $7,500. VENDEMOS LiNDISI- R55 I555055505505. 0
INVERSIONISTAS -INUVRSIONISTAS'-~loulrnscosfu NESOITSoo .5500s~0.5.55 _______ssss~~~~~~~~~ss ~ ~ ~ ~ ~ -9u Al howRsosslo00- A os olo. pt g I-Kidod. Pro- Al hoon oolqsi o o. Coils Vijool CATFGORIA 'IFVE- '~ IW i'.YKRL CI '
p P C16n, Inlo Ron la Interoe -o. hoonlo o a no M gnlilsrc-a C16. Inewolo 00I W.to-ni1.S IRs.Osds~s 00.,. 505. 6oo~o Hio Cardorfa Cole- oldo do corior oqt ad

Oo~~s~sSI~s so~ss~lot.o5 oInPopeo loosl, do IaPolddm le Parque Residencial do lo Propledad il.ll, ROOU) 191I7R llI 1.11N 005.551~~~~R(: kdossls SolOIS 1 1\105 4oaoi
5555. OS5SSS~5 orecn myor loeen a 00709000 r olocenlo aye 9. Isslols d 005*5. ___ __ __ al-___ __ gwl- _ _ _ _ _ _ _


'11'd -7500 5.505 .INI GANGA 1940NLII

Z005 EN. LA5. 5a.555 AVENIDA. g5 Y005 1 2R0ND D S L Rd f -' S 95
All550 0.0 .5 .0.0 0501554 235 5050055 .5 55 55sS
50 5 5 5 . 5,: 51550555555 555505 55.N U 05555555 E5 In r Ins 0. -I
la. 55555.50555--A5 5ss5555s0 5551505555s5soos4 IU _
.0 . .s ._ _ . R$ 5 . l.
-.4 lR -.
5000,0 d," -1- T
EN, I RPT-rn- PAEIO R K. 0 ~ I I
5550000.~~~~~ .os .os.55 505 .050 .5 19

1.5055. Cerca Hotel Naciona[ d
lIV~s. SS .505. i S5 50 Oss~o~o.o~o ,E LA R COTA 4.s 5 0 4511 In -o
~ .1)l1 CRSER14
Soloos. ___ arqe RePedroa de la Cuesla VENDO, RESTAURANT o Fsol 11
.000 .550. -n-5010 0P doI5 ssllols 11

0BISPO 305 TELF M-61 ERTIROIIP OsspoN 0. o10000s5;~55:0sBilf 14 olos 14
EI045 sso-.s.ss 050,05 ;SR -6 h-h.~s.~ M. 19481 l-s~sN' 3. -Insso23e
55Z,55 Ch"st-slo1. .1981Kfn .
m pa y ,i.do ppiedodos El tudjor y la I ssl .10155 h a SE VENUE Bik1947 LisRo- 19375100

$ 60 ssss5 55 .ss .t-I.
29___1-__i_______ Ganga
~~555.~~~~ 1. 055025- .snslc .oo .n .os-ss s Iol 1948 N
1055150 d, 0RO Old

0 ,sAYESTARAN oo Pn- n _________NI_79
G--s~r -1 $15,_____________111,111. 11o 11. 0. "s, - Inv Sssosls h-ha ~ ll
LA. 55.5.55555 4 A5NOI ELO V.D f Con_ ~ il pesos
o ~ ~ 40 r~ss LA. R. UTA 4"n.ANrN)ELOS PdIS~ 1)II Osslllr- ~ ~
SO, ~ ~ ~ Enn 1.0 .05s.ss Isl Iosls15 ,17 d.ool do SF V 1 ENODis S12.9010 Cos 50s '4O'sSOos Ilssssl ( o005 55Ss s~ 8.rsss sos.9p

0 505 1 R~s AII M A 11 Pedro de la Cuesta seek !' 100ki6 j.
,'N O CIALE7' 2 I'AN;s1, Il MR00 br 'I'dslsssl I gio' -n lo sIItto~I~ os ~ VOD - - -7 So-oo I~ Is9sko ) In-sl 711.fi l .
lol ojrVdso -AN.i, oa 7000,oss l-55 503 (loslls ,111 l 1.srs leoptS seo d, T III 1 s~o s,,lsssss o~- tssr t: Rss1.-oto o-~

b Iocf R ll-Ry it-olo, ,1 ALT'URAS D)E MIRAM5IAR ________________ U-635soopooosR lo s. 05 nc~
a ll.o a inc' 2IbI~l~o IIISO 5oRo. I 10. fl-n 0. Zoo Z. 9lq-695
.6~~ " 'n r --. . 1946 A .o lo k I 94
on oss oaip s sl.*IAI 1NI, VAA17710. S3 AUSOO ILE If ACCES ss- -., Os96 ld
~ ~ ~ ~ P reo 31lllSulsas0-pNfC E''M IrTsos1s 'IAes~os RODI.IUE7 MVLS~~o SSoss, Sossskt oI14
duslolsc 313. AVENID)A Par 1soosoInnio.sl PIdSSST-l 19
________ __________ CayoN'lya l-, Confiies

RPTD. MENDOZA :%IA"s~s0 a s 11- :l~ss sssssss d. Oss;:sss. _________ ._ .______ .sl Ti-%
SI YIS e. .~i RI F .D I V. UN .II I. C".515 0.5in v5 Is 135. 11tsrslis ss. 1

13000C 50 LEDRSVDD AG EA ETSAUTOS 0 47


.5. s .ssss C-11 o, d' 15-. cponosS o s s0000.s. .0 o .os. PONTIAC COUPE DE 1942. CA D ILLACSS~slssts~~lSsr-o. 3

05s-osdnsso Fost.o- 19 0-nlos . .49
SOLARES daro .r.d.la 4.oOS0s NS. 3"'dt- ron'tS~~~edl .4
0.0!, 'Id. Foansoca A,.,. D-5273-53-14, 5050 os O olCOS -e l oo l1-.I4
'0. ./ ss5s.SS.03. 105.I AlAENDARES NOTAIIIA DRI. GRAU -" rim_______l-__ F-log, L p.-.I .46
MeosI.IIP-11.13 dS 11S55 C slOloos.soso 34RAU- CASA DR MODAS CI .61E 2,00 kin los.'r. -i.
S ARAROYGO APOLO s tolos se VIBols LIBRE50 46~5 5
ClS O~ssPs. S C .1sls '-fl d, TSC6.-. M5 5 I5 MOpT~OR LOS Olslsossslitl F ~aosi, 48
isoes. 055 ___ ___ ___ ____mUI9 s o1s D' So-gt- 1 t-dsis. .47
Ii 00.00. 05.5. ooss s~olss. 505 posslo 5300 soss.GANGA DR 1951 ~~O-'ooIsss-ss 4
ts~~~s.2 Oss. _oRsss .~IS .lo .2 In, Cseses 1D.E lUSo lID57-9.3 SsassOs~sssio5s5,Ss~s. .e .
1s,,q~ss~ 1T 50 .~s. .- ss.s.s. s. 1 l' ss' 0 D-sss .ss l. ,s aA$ 1 8 i ~ L U550
REI5AITO 'VILLALEG;IE' *1.5 ,,-0 00IRAMAR N --n III T d,5055 $2 500~oo5~ 5. 0o ss lsiilsI sss i
50.755. PROLONGCAION 7'sss AVE, -kSS ,,dl CI
O . $ oV E N D O M I O D E G A O LDN TB IL 19,3o15 soi U L L-UnI4
Soss,5SsSI))ss~o.!~-- QUEREJETA ~4 1, 00 5 $9001 U 130.00 d-Krs r-s pro- ni,-
.r. SIr n. I. I. pi55 5R J, oso5 os 50O 0
-d .r.pidd del .di.i. 47

Soon. 20*1 1,11. T.l 87 . p- D m5005.0 5loe090- 375-512 -ld o lso- -ar Itmn. -NI GA~u S -sA l LA
Aoso. 500,pessl.5b~o I-5502 As -1ist Cara I- loli -t-IS1" 4
Neroojos. .ns S FINC4S RUSTICAS GOA ARAJI- Isto 1 J8927. L 0- I I,:4
-. VIIIORA dl. -ni H 5~/Il.- .40
UIID-54.4.5 AoosmsondoIs onoi s lsss IN U TAS~ 125 Sllls. 5 000OLDSMOBILE 515 00 0 598II4M 19L- ,8,91 L19 4 9'))solsso iljs.s. .464 celD4-464 o.1 010. 0 0.0. In d,550 I. FI s NGsUIT. A.Ss5000:: 250- i1t6 f 00R 1o0ssrssoo osl.hsl-ssd. 510s~-tot-sl oiil
sslss~~soosssloIsso5~CsoRs-1- .OO~s d. sossd -1-,ss, d,., 1sss lOilso Fin. II 1:4

Sola es $50! -" P-', -,4.1010. !;,s s Os Oo.0-gS. tal :s.os Oo 00 I;e 94 $ 0 0 .dtsInl. 000
CUDAdPRD- 551 .0 1ns.- 52~lss~ _s R, v_, I__________ ,sss I. G 9,soss o sssl
IITA sss O~ZsS.SSSs IssSs SsDo-1 h RIItfl o
JAIMANITASAS BUA FAR CTS.~i PA COD6CLN 1943osse ~t51I5tS
05,05 1 R--1.1, -1.n As L. 300 .)OS 5.0 a-,sos -SO~. .500 -1--S -. -'55. 1. ann R.eunnir
MANTILLA s-s'otlos1 555;NTA BUENA ALAI 000)UDL e nisp-oss o-~sd
Slito 6.o25. 150 V. 3 ~- ao SI0dssO.____________ O.e sd 005, --CAILA 6~ 61h 1947
$450, pogansl y5 OLD MO IL .l 015 ~ j05555 555o AOdsoS5.oss aI
ELLUCERO Ganauero's- 4e,n .051 SOSMfh
cosiaisrnlss~S.A scmlsolodoss. dDE GUINEA "AU-TO0050 sss LO PLN 511111 Won .NTA.
IR d ; . A r rni R .~s e ss~ n.
.0.mild I S.sssss~s~seos.A A."oss J.~~essbs AgL 0Y 15-sol C IA. 1.09 sosools 'R. t- Ils'A s loo
p -Sr. Prod,~. N,.1752, mLI9UULiy A-752 -Kor, HsiSr-Os 5n.,iSgos
A30.Ac.Prsi- 167 ODSPO 305. TI M6921 OOiO0 s dC~sssao~sss.o~s -559.28 4. aols. in85o7'i0 017 U-8155J
Miomco~dl~sssAsd.ssn.
- 05,1410 OSO 51000.-555-50Il ooc~o~s~s US.D38S.383.1859 5.00000 0 50 CA OIs
44g. inooi.-laiaao, la De mlnero i 1701 uasIIICaum


A N UN CIO 0S ~CL A S IFIC ADOS bDE ~UL T IMA HO RA.


VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS VEN TA S -DINERO -HIPOTECA DINERO -HIPQTECA
S3 AUTOMOVII4ES T AC CES. S3 AUT0111OVILES I ACCES. 53 AIJ7YOMUVILES Y ACCES. 54, 11AQUIIIARLAS NEVERAS Y REFRIGERADORES SIATEIALES 04 CONSTRICCION 64 OFERTAS 64u OrERTAS EFECTOS SAITARIOS ZOII 44104~l III4 MIOTC
4444444444444.444.44. 5E4444444444 h __ ___ _______. _AH. DINERO A
______ _____ d% La. 12
44. "o OLOZAGA 0d444 Ia4440 44 44.
-1 P44444 41 &4444 4. ,*444 44.4.444.4 44440404 4444- I~lUR~l46 I ~ ' _____ ___________ 0bhp. 360. D4o a, 444.-. 4 4444440

TD-184con -a4l4o4 -ll.44444to4.ho TDIa-40IIb.i.d h. 1944 GA 1140444. ROQ,444.T1N Reaa o s-i.,, ,,04, 4444li 44,4 4e44.M4 DINER
I1I!!JQ1 t 4LBE INIRTF~~ROU4.LENI ,nt l'ul,11 4 .ok4 44444o pnaloo1i. Tro I4.D
4.44.A~ =44.444~ 4 ~44 ~ Humdboldt. d. Infanta. aP. TU-18 044 lagldd a d. totu 44.4.4 444.4 .004LPKl.1 144 SOBRE MUEBLES, ETC
If4 1,1 111 .fat P.44 Bar nti ad I V E y4h~4 of- I4 4440 1444. 44444444A44.44.-o4 44 4444444 44444S 1 4 co hild.- I. h A E CR VE TWfe~ U-8076. Dance Nivotecarila I. I.; 4.44.

_____________DO P14d4fta.raldi ENSERANZAS
TI) 9 444g~~~~d044 ~TEJAS DE FIRD CEMEN- ~ A44.- __________1 CDUA
NI. TRILLO D-07 l. Wild~4 d, ca- TO. TEJAS Y CIIAPAS LI- to1.444 4444444
JOSEITO DIAZ -D-________ 6 con hn4id4404 hldriu. TELEVISOR SSD

14411Ie"'444 JI'"'44 ~ 4 . .d. N 4, 4 hor'.i. 1,, Ila0 444444444il
__________ 444., ., "I".44 444 4 l~u. C OL Y ngo nxdbe QUE QUIERAN Universitario
0 44Z444X C J444 abot. a halla el 31 dle 4 r4.,440 InperieabtIIzateS, t.KET4I~ .4. ~ 44.~.- F3R NUEV. 14pre. U Y UNIVERSIADES
444444444FORD444444NUEVO.4.44 FEJIRETEitA PRCOIN K l PRIVADAS)
______________ 3ifuiana purd, sor 444464 nr IU fl fTCALIDAL) Y4441444 40VI[ L4 6.ta d
GrandERO faERVINd,dC op Agricultur HUMBOLVT, S.A. V EVCO DINERO a44b4d 4440 44g.R44444
444444 04 PACARD 1937 CER41t40. S. Ay H, Vedado. En el. 444404 c. go-. AI40A4E4CN CL
RIO- 4 4444 444 44444 .6 M ecanizana, Te -21 H. C.DAY d O fl t 0444A 444444 44
I4444444. ofs. 44*6101f B,6509. Te-.l721;H C 44414, par. pediam44s e o .dit. ;4~4o4o .144
4440.0.4.4 OutALBERTINI d, I. na15 asldeeo~la oe 24o4 4444440
_____________d. _______ A.a.-5. d oi=ecna ~ .
Pr- . o.,- out. HSoodl do Infnt 4 M4n44.4414.44.44.4
!17 11LE DE. OFICINA Tel4f.6;A6460. lente inleeds y oporlunidad d,1444. 4.444 ~o44 I.444444.44444 I. Ion
.4444444444444 4444 Areoo~n eld et qud 1044AQUINARLAS X-1661. 1104:1 444 444 4 444 .4,965-11C[ 14.
If______ .______ 4.d1a ________2_011111 ____ Recaredo'- .ic~
Dpt. 407. Fe-taded 'tip. 62 1946 y CI44E4 4444N4 44C444I4A4S 444444444.444444 4
4444.44 .4 ick Super 1947 .ompleta. ~ 444444444044s c i ss m rrsa 44444444.-44 Co.44 A
____________~~~~~d1 de-____________ _______K COMERCIALES
met4444404. 4044 Co. S5~ RIC-4443.' _______ _Miquiiia su arreta ipd

Refugi 26. UH.D.5418.53-14 "L--r44444444444 .4 4.= a--440 -44 44u .444 '--,4 44".~ --44 4444- 111 1.44 4 4444 I4 44.44 DE H
CLUB_____________= PEDAG4DI
44,.4 44 44 ERCURY 1949 44.444444 444444 4 ARCHIVOS -44 -4-d44 4.04. 0444 44 .11
444444,44444444444444444444444 p444444 e ADMINISTRATIVA
OQU .ALBERTtNI 444444444.4.4444 4144 444 ___________- .,,,. ~ .~ de la mejor calidad. INGmdeof~IkERIAIPTEA
GU ELO Ud. T__ __ III~4 LIIll, 4.44444 ~4444444U4 44444 4 44 44444444 (Especializada)
.a.- L 'O BILE 1949 444~4 4444444.Timbre. -. ni1.440.440 444444444 404 Ull4444 ,4.444.2.4~ ELECTRICOS iINE SU NOfl ~ MIR6444,4,6404444e444C4444p.h414 N4 612. St12424. (ROCKET) 2,04E.1-h.b do ae444444e441a4. I. __,4 _44444 4404444
O0 0444-44 .1 .44 44E A": A ~ 36 A-8577 ENFERMEROs
11111) 1-33 $55.00' V14d' 44444.4444~ gli30 .5 (amios sexo.)

L,1111 F Vednd. ILN LL FERBETERA 444444.4444444.4,4444.4H OEASMCNO
'ILA GUERRA"T NO HE CU E HR 0.444 CA .4444.4444 ENTAL
LE PREOCUPE CHEVROLET 1948 Doll4 I 444444 O04 P4 a444. Colloid. y HVed~do. d-iIc-Poe om ld
g.4 4I4 ,,,444 I444 di' 1-r I.444 OIL.s.e.4 4 PINON Y FANCREZ
444444444 ad~~44 d4.4 1 L.~lfLI ,e4o444444.4344 44 INGLES
E;U6 ZABERTINI Coalo1.t4 i44444,4 *CUnon, C444 44.4.4444
44444444444444~clIE 44444.444 lublt oIfn.4 4R "44O EBIC0 54 sa UUES IPRENDAS -Sold-n -enddo.n IiEu Profesor Normal do
,4~ -44444-44 a ACOLIDADESI DR PAGO Prof .totI o Foro gas embotellado, 0444- FRANCES

4444 ~ ~~~~~ I.4 IJ % CO P N ,444 A44 1444 44 d444 444 P.d proios Glb.-4d44 4 4444 44 Prof esoradoA-e
_ _ 4444 1444.4.44 44444444444A. 44. 444442-o.1I dd. Soles Company. Ap~ d 2444 44444 444444 044444 Manuales
AVE. DR MWNOCAI.alI- A.- l4444444,4444 ,444444 Habana. D-5622-12-14 4444444.444.4444444AAN ip 44444 4l444p, S.de a Uz -HP T A44044444.444444444d


PRESTAMOS VALILSES ANRT~~:::: 5u311 D-51-5_ AIER I,~ents ~E?

SWT O RET NOVILES Para444444444, Miima EnU4 iUU L-1 1 .11. BUENAS H4.,IP44444.444444, 44444444444444444 4 lli,444444444444i 444044404
4,44Miim 444444440 '"a,444. 44444444 '~~ ~ -~ TODAS NLJEVAS, Wi4444 ~ 44444444 4444 4p44CAMIONES Y =;d K 0044T44004-4.R44E44.S4 SE CEDEN 444j 4T, 0444444444404

OM IBUS GRNSURTIO EN PRO- _ElNad'.44-444 UI446, 4 ~ 44444
ED 5 MINUTES DITO CHRSLE s t e r SE. VE .E "l ,, -- GU444o ~~ ILERMO NOVELLAS 444044c 444444
PLY OUT rdr lr~d r444~4 c4444444 400444444444 04444344440 44j 04444 404400 .44440 r~4 1.44 t.4044644 do


StII. .t. ICi lack stone 444 a44 44,4. Of.l. E~clent4 e.[ad. Pued. Old- Il 4444.04444 N 44411P" 44
44444. 444444.4 44 444.Clle 6 N' 444444I- 4414040 4444441V N R4 a4444444 VT1o.C.104Cr. 444 4444 IVns d. .tr 13 y 4 444044 44444444 l4 ~44.444 do L a,
.1C~a -___________ L-o. -Ito.- DtIal LISTE A DINER0 441440,44444 414. 31,eddoooo 3J1 .4 44444444444
Cal1r 23 N4 105,441 y0 P, BLACKSTONE deedan 4- 4444,4444
Ved~o draA l, ronadml oo p41.0441 5-44444~~44444444. ~ U .B660-14 4444 4 444444 00 404. p444 4444444044440004$4414.444 205. Eora Lahla 6.raqu P c44444444. I.~~ _________________ p44., an -d n ~ ~ u 444440 44444 444

~'~~'4 1950 Chevrolet D44444b44d44e4 Excl4414404 4,:,44 4444l )44 $ 4,400 6% Hlib-4a 44.4444e4444 44444 0.4404044444,4444

Via Blanc 1949 Oldsimobile GRAN Cuba:NDA V1111 IA44444___________%MO4OS4L44 04440446
MOTOR COMP.,.S. A. 197Buick GIndePRTUeDdent44 =44. .44 1 &Vill~ o 144dre 444 4440444~*4.4*4 d o 444440444644

rabcoc al PAMlna 440 ,4~~300 I% S~l~o 4,44444~4 VISITAIINOST.4bb,,no: Ito]6. 1949 Chevrolet C I "44,.4444444444 4- 4 44I- ,4444444 I4444444 44 50 4 ,Sv4u4, 44
444 :.111. T.1 11111, 11 11"l- 1:. 3,50 0 4il A p-44tl4 4o~o. 44 do 444444
"1. .,Tl''1' 22.500 7 %, VIA 8444. 444444. 44444444 9.-1.1d
A-I.-44.d04 1144.I 2,500 10 5, Mcal4 4444444444444 444~* 44444,40444444
P4444444 4 B ao. 949 uc BRPA 32 Loyr Habooa.1 144444444 .1 14444- 3,600 9 5,Mod4I .4 .40.444.04 4444444 4444444. radcod, loo
CHRYSLER -FARGO 198PyOuth H.r. 20., Slgo. do Cam4.444,4,444044
I ICana.o Poloodo4 M490 SE VENUE .= A 44.4.4444444.4444444. 12,00W 6 % St. 5o~sor. a:4.4.4444444444 o 0
4044444 I'.,. a.8 SALUDNo20
19,84Ch T.44lfdo 209 4444 04 .504.84.B. Vie. -JAO
PLYMOUTH 14 Chvrolet d.,~no 210 4444444444444 444444 4044444. 4444443 4444 20
Para~~ d.4~014,~ 44444 ROBERTO A. VI-EITES a__________.54444.o,.4 4444444,a Cny Agua Abnat 04.44444444444 Me. Bon iioilaow _ __ _ PARA ESCRIBIRNOS
1947~~~ ~~~ Chryslerr Altura I4444 V1111.41.1.NIIA U UM p4b4o44644444444 l 4
-- 44444604 4444404 1947 C;O k Teif. M7620O IA CA O CO -D44444oq4444p4A4 41. d4i4
GARANTIAMOS 1946 Buick Wel44444 a44 44 444444444,444.PA EIP RA- 4446 00eoo 044
QUE TEEMOS LOS ENi EL:d al .o~.d A
MEJORES R CO 1940 Willy LI4 I440,ato., cat4. ef 44 4444 4 4444 44~~ 44%ETA. AL R CO
SP CI S C4444 $444l.44. Climtax 6 y 8, Ved.d. -Lt: IIIA ,4444414 %-44p~ 64--4
o:1930 Chevrolet CONEJOS DI) BAZA 404.,ro .1 l gr~jPI YAd.d.64464

CH Y L R.4Nti ---lt EVERAS T REFRIGERADORES N. lande~ea bllnaoso 4 OFERTAS on444 4 4444 5.,4C,
CARROS~rof~p DE uo .ol144404Unera-- 1. dadmip-ment.lelondmer DE CREO. PAGO& If. P, 044 4
CHYSER 49 TODOS ;EPEBFECTO~ codoai p~lco~t na.rpoor~.Ifr-DINERO-- EN--EL 01k 'd" 4~~
CHRIYSLER 48O od~o64m o404 444444~4.444444. 48 ETADCafcrdi .1 Ohr.a.aac lvrraI CtaInoa _.L LU _IDO 404 0Ld 4044444444
cuakid.444 4 olaina. ______:_APLANS________ do
lit itrbuldore. E-XtlIvo 0440444 444044 44 444 44 40444, 4440 Uii- d4R.4 I 64444 0 .
CHRYSLER .41 FACILIDADOES pma Cuba: Pr, .o.eoo~4 4.44444 444444 4040~04,44~444. of. a
PLYM UTH. 49Ind pen ent REFRIGERADORES 1224DS41261-14 CON SOL FIRMA ADEMAS
PLYMOUTH: 49 Inependent.RUCONSTRUDOS DE LAS MATERWALBDR CORSTRUCaION SOBRE MUEBLES,DIN11ERO 0.4.4.L14444444 LATIO AD PLYMOUTH .48 MEJORES ACS YEI SANITARIOS 4440.4144 24, 9=444144 "N440444
MECUY 4 -JOSE M EIS' Electric CG. iE44t44pefld.4 -p4440440 Ge 4 LATINO AMERICANA

OLDSMOBILE 38 CALLE 25 No. 17L onIRAPIA 512,~o L.-90 -&dai dobs~1 i4 (1444 AILA ~~*EL
LaH&4144. de elegir 4444c 44 frigidoire Para444444 44- 4 4~4444 4444o4040 informeao, siciea&H B N
N-itl, Grn, IIeeral Electric, P1.41, 4tc. ii:.44441) 4 44.44. 0444.-4. 4*,~ *14 041
BUICK-. 47 44.tpt,4444 4 Rrdo 205. 9go. do C444140 Ve40144 en Prodo 260, 444444 B. QUILEZ otteiI 0 tednl
-SUPRvw, General Motors T.14fonot 20881 Ania y Trneldaro, Agenc4 A afema 232, VlBosra. M044-44 4-- M7311, Aportado 1170 Habana,
_________________________ _______________________ de Ifefrigerdore4 Frigidiie UCa84E~AOCEK~
-8-313 it82-34 UHCOf-414C37-P.1 0-44444444 11100 DXLA AXI A 444444444H3-D-M8.77.144

Gasfficados DLAR10 DE LA MARINA.-Sailiado, 13'de Enero de 1951


A-N U N C 1 0 S C L'A S I F I C A 1) 0 S D E U L, I I III A I I R A


DINERO -,HIPOT'ECA ALQUILERES ALQUILERES ALQUILERES QUIL ERES i ALQUILERES ALQUILERES SE Sr)LICT AN
44 OFERTAS 92 APARTANIENTOS APARTAMENTOS SZ -. APARTAKENTOS 84 HAII[TkCIONES -_ 197 HABAN 91 JEStJS DEL MONTE Y VIBORA 103 CRIADAS CRIADOS
I. L 1 All-A.- -0. I.A. . --.- I IiIA, I 11 1%11 11'11A 11
d. W. TlA_ A 1 1. ITI-1 -IIIIA. IAL.A- .1,
ALQ1ILO CAKFAN I
"MARfNfAf. Y 23" SE ALQUILA
ANTICIPi)'DINERO 1,2
III d. I d.l. P_r 2 A WA-2
-h, r-tav.-Immil. d. '. I L ; -11Ld. I., -. PAVES LOCALES
. ALQUILO as . . I Nk III(NIFNI A

mi- a. -11- -.d. I-.: I FID CINTIA11 l"All-I
'L. ".' uIr Is Ir 41
c'u 'It& crl- --l" T 1. -41. L P111
mes: Sr. Blaul. M-3796, -MDO I "
APAX-ENTO LUJO, IIALA I CUA- 11
dP 3 1 6 it[. hibil, A111i.
R-P SE ALKILAN &I" '-x II .A. LI-I 11 IL. AlAITAO11,11l'.3. I, r.
b.lw. APARTATENTOS
-tT. IS .
C.11 15 N' 12
20,7VIIcf.da, V.rl. Id. 4,1 1.- T- --_ 98, VEDADO
AMAS CASA $ 6
Ll I "A -A I I II 1 111 A : I I l I T A I,.
PARA LAS D I L.1_11 .A 11AIm T, ,iL"
A I
I-. ---,I,,
70 IIIITEM PAM LAS DAMS Alturas Mantil
14 1.1A DA S, 6.09 .
VEDADO r,"
'I 'A I2 d! A A. ii 1. 111.1 d"I 1 1 11'1: 17,111 '1'1 1 1.1
d N'
_- . _IL 3
I-A -_-L. -Al Lu: I. .
p"i
. . . IA. I I-A'. -A At I. ALIQUILO APARTAMEN I-0 "- 11 I, PA .
I-- d. -0, .1-1 dr 'D
Pd. N- Y.1k, .1 1, -Ir- d.1 PRINIERA N I FS().
L NQ 111,
Ajri- LII .A.IA III'AL-1
'I IrA .11

l0 Aa- _._. 1.
SAN NICOLAS 408 AK ALQUILA APT*. 1ALA-C-1111, 7:
167.
P, .
I.,. I Llr. Ah I.
Lil, d 1%: 104 COCINERAS COCINERDS
.A _"L 1 1.4. PA", -6, "1'.
Ili 1 1111.1116 LCICALE,
bP de- 11-d.
.P,
S. pidP, IfP CERCA UNIVERSIDAD SP .-i-d., P. I. ALQUILO
93 DEPARTAMENTOS j. dd Pdifid. d. 1. A., 92 SANTOS SUAREZ MENDOZA I
PARA-EL HOGAR l.l. A11U11. :1 "a EOQUNA 1. 16. d, U)Ppr,,di-"; r'
T-.
IRTIM PAU EL HABANA, $45.00 L-T-0-II. _. _1 1,- -1-, ,,- C.16. ull 1-1 q- -.id,
At- 1.- 1. d ropliacion Almendare, 11.20 31L. d, -Ich. pur
A, A 22.25 MIA. III, f-4 . SR. GARCIA 4.
Ti
C.1-d. dP L.y.6 N' 502 c,",,, pu-I", III, 111"d, I
Cub. 355, & 2,. 3%. 'T"IIII-1 X'i -11 -i U
:I. y Y P. It III. M IN !'1 14
"LOS ANGELES" ALMENDARES, G NO 13, EN- - 'I, pi. LIPI P-Pi. Mifrio.
tle 12 y 14 casa frente; po, ri III, .A. L.I.- i uu 1-1 -Lrad. Tur It MALECON y K
Pil
y 9. A- MI.- 1, sala, comedur, 2 4, bafio, coI.u- P.Prn d, Marti, It- id. L. .,j.r d,1 Vrd.d. Haiti- IPI LAWTON BATISTA
,I._ M d .1--d.l. A-- -.' t Z'Tl. hubT: cing gas, patio. $60,00. Ap,,,,- _-L, 4 14.65 MUI. ]I fre. tP,
11 -rrud.r, 14, b.- nifl- h,,, ,, 2 brm,.
I*d, -- a d,, sat. 94 HABITACIONES -p-ii.i, I.Lai dP frPnIr .1
I., P,., Tral a
ii., cocinita gas, patio. $35.90. d-ri-t., 1-f- P. "r'
T "a'i'li"OUL C.,,.
ENSERANZA S Liaves: B-1572.
IT. I I P .0.,
.L D-5576-82-14 P., I[ M-6991, r. hur., hA. gr.d,. U. lui.
TS PROnWLAS PROFESSORS -ul u dP 1. ra. A
-1., Pa. 05 A. APOLO CALABkZAR
FRESCO APARTAMENTO all
.1 I V- UR-D4498- rr cr ad., a. I A 11
1-TI-P .j,. I.f.r.r
HABANA,. A
S47 1.5.5 Pb' 85.1 y iri.

VW,! 9A, iii, 'P &a OnCINAS
11N1111 I 1111A;I 4
:j Ofil.p. _S(I M-6921. ARA OFICINA UH-D 5133-88-1
2 98 ALOUIL RES VARIOS
.,.P. Cut'. 355, 111 3 j. 89 CERRO FALATINO
.1'. 11.1. ." - L .: r 7
rII IIIIIrd- I,.: 11- I'll
Crdu C-. Lugr Ci.fidTECHNICAL ENGLISH
.!7.y CIA
P- td. I . T. C1.- VIBORA, 1138
1. = %A 1) 5711 uI 11
-h.l. d. S E SOLICITA
__ 1 1. "" I, REPARTOS
-1,u 90 MARLANAO
Tddali. U-5993. Y. r. I 1,1U1. T, I DA 4
Lu "L. I AMARGURA N' 20 .9
Hula, I IS. Pifielro, d. r dALQUILI. CA.A L1 J1. 1, IILLI .

P.4.1. Aa.i.r. Alquil If SE ALIQUILA
.1-TA 1.1 All
INTERES GENERAL K ALqLILA 'AlIT.r.A, -11 11-14 tPr.-r 111. 1. A. 1-11,1d, 11111""" -:"I11 -."'Z """' -u
E61FICIO MISIONES ILA- n-S.,lu. gu-j, I M2, 1. A
f III I", N 66. .Ir, 4
NICANORDEL CA ,IPO S, ]its MANEJADORAS
%1: C.1h, 11 W 379,'e.fir._2 y 4 I. . J, "'A
A, 1. .-r J. T. 14'
.11. d UH.D4272-B&20

VITOBRINE fulform- por T,141. XO.1273 c I OFICINAS . .
S. Ig.li. 2540 'CNA-1,
LAMPARILLA 61
ODER- I A 2930 y M 1159 d
APARTANUENT OS M L-Lul-WI, R EST INN
OS, TOS A- 1.--.
At 1111- VA1,d1""
Ef E S --r-,
17
"Ini, "M
V, I -JA IT It" 1411.1111
BOTELES OFICINA CON AIRE
dr;;. U. VAN" -- I %DORA
II.t.1 'R.gmfim', 158 ACONDICIONADO
A i.l. A.-I I l IET A.
.
11, ALiII ILA I All TPI1 I I Iii1.1u.1. y 0 "Yld(! I. I, "
D1.1- IbIr In I ,gn,],, pi. d- . 7 ". "'I 11' ,
Al IP, Edifii.
IIJJOSO APARTAMENTO I A
-TA' A-MA. 1, 1. AA 23 N' 195, -Ir, 0 y 1'. VrIz i .,A .
diul., I.R.C.P, . CHOFERES
HOTEL "SURF" T.W. iW904'6.
d 7
In "i"T" A;
R-1 Ir. J.ill,-1 11-1
b. pfl,.d. r UH-C,292-86 25 7. 1, j.,di. "El Fil.ii,-.
ILA .
IT
. A U-2280, U-2347.
87 HABAN
III P_. E ".
E. 6cff-W Park -.1. P-1- 114 AGENTES VEKDED2L S
NUEVOS Y MODERNOS ALqU L- I - I ,- -- .1 -IT-I'l.w A., APARTAMENTOS
di-P
d.1 AL RIANOL. _N AIr IJ. III ALQUILA, 1I.w A- SE SOLICTTAN
d dul-- ; .
'T LN. 1 Inf,,mn: F14701. UO DE ALQUILERES
h.hit- LI.- -11--t. --, I- A-I- SOLICIT
d., IPA.
14 ALQU1UfjliaA.,! TJJA A lu
V III A-L. IAII. -LA AL ALI I III, --OrW CAMS BE HIJESPEDES ACENTE" LOSI 111,-') 1
LI I A COMISION,
Aparlaniento VE
=10- I.
A-- 11 .IL HATITI-I. r 10AL.
1-1 L. 11-TA -A --Av". L.J- 111. 1 1. 20 ESQUINA A 3.1 A I
REPARTO MIRt.11AR
A. dw. tm, I I.A, 'd' A IT A I A-I.d. IIV, ALQUIIA I
VEDADO:13 Y 2441AIIII-A., A~ LA IIIIA FERDIDAS
ALQUILO
d, I. MANRIQUE 112
V d.
71 SE C
rA FAIIL A A.LQ.APARTAKINTOS Sr. 31-1-, A-I.
11d, , I . RATIFICiRA
d. bIIA
A- .
INQUILINOS .
V-1o 111, 3 6 p. P SE AL QIiII.L'A
AL uUU'.
Y ROPIETARIOS ;u'a
uUU,.
.4- A- .5' N' 6 1,
St., AVE. Y CALLE 82 ALQUILO M
.01 13, d. -dri
I-, d. -IIIIIA NV I Oportunidad
REPARTO MIRAMAR -IT, Arnpll.ri6 103 CRIABAS TRJADOS
MODERNO APTO. .
1411% A M AR -1. 111 1 -, -1. 11 1 111. 21 Lu U.- Tri, (I,
S. rum- t d. Ar-l- A,.,,
.

13410. A, 'PLIP LAGIINAS 9 L. Iur "1'6 UP.
hfi, intercalmdo, -1. NI I
SPI. Ni-Ii. M.nriPA.- A, 11 1111-1. --- -,
I:Irhuloa. q- S.I., 2 -, SE ALQU1LA Ir.
1. qu, Tra, rilifidlid bri.
I- -A-.,; -0-OPI, 111-1675, ST. h.fi. y r-In. Pr.
SE.ALQUILA 60, $90. LI.- I. lujHABITACIONES, V113OR -IA'A
I ;;. -Ar- 111-- 11.
_ALI. UH-D-5431412,14 .1. 11 A- . . A -Ti- ]!,I Uil- lu
.1d.
.
E .- ., I., I- "16 -16.
_4 n I. C. iPP
TQ-&r!r1A-1o.Mr:".a.r: i. S.-i S,
VEDADO 't'.u Gran Oportunidad -A
I DII,
Ap t- d. I.J. CIONES! SE ALQUILA
b LADO

C.B. 27 N' 82, .Ir. N 0. ESPLIENDIDO EIrril, pidi -.it. W-mAPARTAMENTO 91 JESUS BE[. MONTE 7
SANTOS SIJAREZ MENDCUZA Call. K N' 51, q. 7. ".R. -w .w. I .
jHAHITA 4 . I


IV P.T. ii-pin u. y II. ba. AMUEB I- -Ir. Iu ILOrIL A. I -T-d,
IT J- -01,* d. X, Enrique Fernandez
=U. l'
Ii P I,, I,EPIFICIO PA TkMBIEN AMIUEBLADOS
Tu LT.16f F-3489.
I- A,- I,
11 16
. .
-111741 L H.b., I H-Cm365-114.14
Phgina 24 DIAjiIIO DE LA MARThJA.-SAbaAo, 13 de Enero de 1951 IU . casilicados

ANLNCIOS CLASIFJCALDOS PROFESIONALES CON MPHR A S. REPARACIONES V E NT A S VENT ASVETA
3 6- D1T7S NMDIIA I MUEBLES PRENDAS_ 42 MUEBLES V PRENDAS 48 LASAS 48 CASAS 48 CASAS LDE (LITIIIA HOIRA 3OPAO ORBE E EICN _" ,': ,." i. ,'," '.'' ,.! '" ,' ,,, ,, I Icojinen.O R RAI e aRI A m n alfdnRAC I N ,~ , 'I., : 1 1 1 1 1 ; 1


a s il 'It.a iii,',11' Imnmit en enpes .i. a nIe.e a 1, "." 1 .",t ",at._ "" " '""'. 1 . . .
S E C T GS C IT I "R II A S NA''.', l S .dane.n.Tad. ,. a B- M et a Ifon ta- e.ae a n ;. 7. aa ean ne
Li71 e 1-47-72 en.'. aao nIi,, In a do-aaa iaa,, a- .-aaat n-- l A aii'na,aa ,n I. a "nt
li AG E ENIA UR ti COE A COCINERO AAV 779 CO PR M S EUa C DO
a.111 a-II. Caa.I a -aaai. .-~i~a~a .~aaa a. .t "'. .".aa aeai n aea.etn a a.ne C
. It I 1 1 1- II,1 111.- 1 ,_ -ansia~a j)J 11g),11~ fl CER%.": eR I.I P i l a os a.A.g t ai a .Ra d ai r,ia &- b.,aen an 2, asaa atna .0- I-,a-a I a. ,- --. aaA .IanIaI .-
~~ ~~~ ~~~~~~~~~~~ ", IIIa aa~.taaIIa . Naapit. Ta f- :.na"" -naI1_" -1I 1- l -- .'. -.I
1,-,1-ta-a aaa:111, ,,!,, .nt. .,,_,,,I- i n-CC V C 84 0 LAW"'ON ,5a ia a. a a a . . Ata a ,aaaen a x "e


""_ 'll A'l aYniaaaa in.al a,~ iiaia. atn 1 .

______ -- -t ---~a C. .etadc dI Laa 1di Vaia aa gaa, Ib 51)11ua- Lana- B50 1 ,. .-11. "i Catd de11 HELENII a. I latt aa -MAa~ C- T Ii.t CColon", 1 !,," ,, ",, Jo ela o .l.B: .U RO 1:;il E ER l C ER -224-17-8 a -!,,'t. ins' ,!,,, ltI" .1-a1aaan 1I. --da ~iii ,--',a -an ,

I I ,,,, ." ___ u__ __ Att ee n a er nt t A-, e, n,, at., anti na- -a a- -a -.I-ia
iltilan.I,, I enen nin In m n n tn ,e n e pit, nI.t i nIa, 'n.n I_ O B ET S _A R OS- I. __ __n :__ __ __ __ __ __._ __ __
C a m a g u c y ?~ ~ ~ I bnI t n i i e i e n in er- ni i t s n i r n i p i s 7 th ai a III.n t ataa tatr1,il ,a n m n in,- 1. 1 ''''1I I d6.,,~ ,ia t ,i,,a i a a ii I t a ,- ,, t- an
Pate Oa I a a.a.t.ada ,- -! ,,i a i n n t i t i L 1 ,,P a-I,~a 40 p o aa" D Rasa t5,nLO A H F R aa:tat Jtainstasa,-iai. attn, --t da a a a a l Laaia daA aII ti,, a a
ith-1 a-1,,,ati-a 0L~tatiaa 1saa, 1a, JaaItai I" ,,, .,,, ,d-. 1- 1
11 "a 1,a .lsia. 11 tee t En-in. .' tt, ) P O -8h _'Il ''"A1'''''I'''1'. I I.- '-11,1, '-*__________.


rotunoneI I I I I.- u-a U-NR A I .1an a .laaia ~ ~ ~ -t ~ua~ a~aaiaiaqaaaa
-la I-si- %1aia a- nasiCn. "a ,i an-aa. asa
,I tad, alaaoa A- -,- 1 rII sabanat1- 11~ 11 __ _ __ _ .111- -a aa1' "1'1., aanI-, o Iln a a .a n -I aIaa. .a
__________________ ,- ,o e n u n ftra a li. a it. a a ol_ a all. a" a .- ait.1a.-I .1a1"a, aa CASseA : $1,5-116 a sat0
I~~llL I tatna. del Rioa a a. .12n.- . . ,I ,, II at, .I """""' anal. ana aaa, 5 a. one
Ia m bi b alis. a -- .-at1 l 4 : ,,, I. I 1, -lsssta s--a. sl, %_ 1. I a-a:',,,' .,',,' ,'" I 4 C A S ASt un-a a- aa a 1-du l~ I ua adIa
D S I~~C a.-ua t- .- ,, I 1 ,s, la ,- - -',":" a .l ,n I : i C 1 a e -n n n a aa Ia n n n- a E d it. a -da la a u saa ag ua a. 5 C .- .a a t n s .-t s r a n CI. 1,a C. Ca et e aa attn I. C
Il ? .- _ _ _ _1_- ----- N a a a I,. a'l l 1 11-- 'u an- 1-tiaai ,- a-iaa. 1
de~~nd, a aL'n "'. a l, ;a .ta-n.n .aa~a ie ,nla ,-- ana a Can tile-a
Caeibaua ba ntai 'e l,t1~ ti ada Cn"em a y ye a~n ,aa al u a a Ca at- a~aaiat 1 Ca lIt .111- I- lain eate yII 1 511 Aartamen-l
ini sia ai a C it it 1 3 C S~t R E A S O D b T S I a aeIn t ,m q n d o n ner bta p e a ., at e1aa 1.11aaa11 al .anai n a a a a ,." n- u -i a n e ta S oe e !an t F al aIa
a tinna 0 Sedei C a Nenen inninaYaIaaaan, a-feutn IA -a- 1I 'ls, Ca v- S t .tB .d e rminb n. u at aana .a ., aunaa aa ''. C ItIa
1 TI1 oi rr Ida a.i Iaa~~i ~as i ia .~ al aaa an, aaaed
minma I It,, i--am - tr 4ie Pttganlnn 1-te ,. I --an-, a tii,.i~i~ Cal- eata .aii -a DIII1 -4 I- ,-1 ,,A. .I n- - .
APaatasdan 215 Habaasida a ba,,i A-tal-i266 C LCO _. ss,,ins ,;, e iF. as,,, atnin m-a-Fata1 aa-it ____________~~ ~ ~~~ a I b-j a" a a , ., a- F-l n,,, aI a ataas a. :,,,I
P1.1.~~~~~~ I n -naaa I'l a1 VI- i A-a41 a-9 I,, II, -. Ia alma ,- aa.- a,., ,,n a, I a I a Ca a
fl pa 1,______ ''a aa.,a.__ a,
Et ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 ""na gr"n .-,n--b-iunt 1I- -II -- !_________________ a., .",s kna-a -~ts, C tut
air La Iepeinr-si nit., ILLIR GIAS .lONnAia1aiiis at,,- IJMLL j.I. --Iuu ,,-;aa V a
IS- I-Ia n* A aCa Iaia
Da,~~~~~~~~~~ml aaulaal eatla yaan .aaai-- II "'l 'l I- -- .1n.1-au- mama .
Inn lainata ta_ tain at I VS DENTSTA C-2t-7. -e as. -,iai en a. a a- aa ni 1 AV C- V inaanaut a
Am.DD tuna. d. a. an. an AEAOA .I-,-.l -!:I. _W I _, II
eaau l Iuia- i- .1 I-R ISOA 111.-. .- CI uu naS ,a ai -mftna .asaa a I a.-I llla- "Ia. .a=ia-a-1:iIlai.
enfame att tAtA it-hat I"imsaii ua~u n n.sn ." ,Ia. n- C. I alt Ia.a I.aaa aa1a- .Ca
.a m a a n I. Cuamaa t- an .aaIiIna 11n .1a1a
tTtnti ni i1511 12 OPCIISR LUIS saa BE M D Z ?lelsC" ~' ila-a, sit DF.A .11.a'ai, AtZAD -CERROI.- .'I, "________a nin ,ii~~ii, a i alie,, i, iai aa a I aa I ., C a a aCaCaI S S I a '"" .'= "'. D. t I .b .Y u -I- -nC .-- m _- I,, .ami nl. tiaamil -a~ EIC1 $1- 10 000 "" "" . ,iaa I aaaa .slaa AM L A I N AL M N A
al at en ENT $1 0 0 inaa",a .,- ,a - .-al ~ ~ ~ " S"CIO "" 1L N C VEE RINARIOS F-5288 ~ a~~~ a a A. a n i nn a -n .a. _- _m ,- ,n,, n-,~ %",,_a C .11 111,. III 11"I". A ."ia a a
m ast ,I ,. m-i1 a1 1 I .am. 1~ o - s ,, a. I . I- I ,i. i A ,a naa n, a a n a I 1. asatan n- a a a i . a 7 1 an a II. . e
h i b rr n s -,.-i.1 ai n i iti iiii'IaI1.A_ 1,.,,,1,1i,,Ii.iii- - - -at1_-_I-_ _l_ _v,
2-' a mdimas. anna ma. 'nasa,' _anu.,. an. a a a a I. .-,an A 115 n aIa.
at Cut. III 1. I. a, aI aaaI- ati l,0 5 Ia aaa aa
Q. l.'e f-. 1I,1l11 11 1 11 IN I 1(1 IJ IR1DPE-D11IT- P 050' X"-- - -,m C.r1.zI1I a -ac~ n -, a- 11% I tr1
U-rt C-MPR PIaaa'a- I1 006 NUEV M "CASA Znuata,' nuaaa '.X, "a~na Canaan
crsen_ e anlitei i.ra Ii""tiulls "" 1;""" 11 ND "SeP;s ,A DO_ X -LS ', PIES 6 LA aER aTa I ii- l

a. 6 .1 1. 12 Cb T-fA aO I Ii eS at iaa nma a'; a d,. alq ia a~, saaaau -uaua -I, a. aIi I n a aaIia -ft.
it -" ii iii, :-. ma, '" ta tutu Reuta $900 yaa e ala sai an-" a tia 'ACina.'. ca Isaa inun
-S l)",IRO Ell IMPll-lreSO %ntn,',- Vssro" n a-si. is. .a~ -lnn -an *at vEaua a-aA 0 -nocn4aa
DISDOGIGR $25111 600T DES'UPA' ma._1.nivV r anal.fl. -o.
-, ~ ~ ~ ~ ~ ~ a 1,07 VARA I CASA nlaa a.a tea" ala .","a11"i 1 d" t- a-ta, man000 annunannan-nanD ,an. I'lln, -- A-a- - s 1 .-_ _ _- E_ ,aaauaan ornaat 5C.- yaai v-. a-%_. a. I., an'a.s. IIla a. a_ a_ I L a t iauaa a

COMPRAMOS PARA CLvEN-21 INSTRUMENTOS DETMUS -- ,ua 1- ,I,,, aan, C~ai -1-1.ua--n.aaasn.a.a.C
P51510~~ I I ----S ,___________ ---. IIC a-a tan asnsmam I Estee Baeissa, y-I. esg-se 11a~ 41aa -n, l
titl 5-annaSTA 5S q I ""'i Repetn Operseinneses ,'',", alan.,I an-. a, "~ansn A= R Z Yint aa. "',a-7 a 1:1111 = 1 a I"" eaneI 1117-n~7Aan~aa a,. "' ,I
CHOFERpi n I ntet III Nataria Rensud Ia 'antis,, : A-1 40 etaaPu,, ,,iu, ; ,,,, , ;, FERN t "a I,1'-;I',a ,-,--t Cn anunana ia1nna m a, so li
tOt~i )155 W t, n C ,a -~~ fl --a CASIVCI $4 00 .at a-an Ia 11n1K~a
-,a,, Im.a- .- I ,, I- I .I' an111- tu,,,,l i miun, Cs. t namiaa na SO LA BE A.I 10 PESO S
(Cara-odoeca Cae"'d n delnn sas. aaii al Ia a, eat umatiitua Ia anna aa.usi san1.11.1 l"".I C aacan.as tsnm,
nut 1.11 a in Ia I ,nua -taam a .ia .pita. Le O I 1,1 111._______________E ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ neana trainr~p i ,.iu-. -~ I ,F T Iapnal de: N"CNO DE C A MP aW I'",,-Il, --Caaaa-.IaI- PI GRS Na 16 .'mc .;1 ,.-.

M uhc hos 11,1,1 1 amI -ltga -, ornn 1,dI I: a---r;- en-l ou nnua. 11a s ,aai Ala I E-n DO ila ,i-,l.: r-as--II u-u-a ana '%in. L.ui Ri u,,,n,, lauiaatl i b il "" i aaals it. S.l tanil aa
Ai "laannlomaa-lt-n III_ ANINIALE '~~~sa I-a : aru.C fl t d ln a,,. i "uaa A--amu I an a- SL a 5II. I --ial1 a
sa-gaisa1 tinin!S EN 1 .0 Ia $90 oatn n-at."' aaa a-a Ce -u
m. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ii Lannai issaisa a-,, itinmi NICANOR DEL, CAMPO U ., - .Ie "'"'- -r .' V C~o$,50 AG
7imeealta aliilit a .a -nasa, 1;lm "n-ant n ,ail ala M anna.,. ,-.II lana-a an ;"".!: Saai .naanaa sai. eaI .it~an ll . 5a0 noi .
N nen n i-nI_________________ tian 036008 WET $300 Car aa"a "aunaalm laaC ;.mc;.di"a ia .5ia a .a I ~ ma.
rICA .UTIA aidi -ntiaa C-asia atanm na it ae-a "ua ae a, neC ES UN, ,I I1 VA S
dem IEPA ACI S1- nianataai' PI tall last- ,,:- lain.1 aI'llaa naua. 1ataa an, anita 'il aaaaaduS; a-,1 Caula, "T iltuiiaaana. lut.Cln
a e ", n, is 1- 1 1 I n a a1 aAM a. a I I. a a. ta sm I an a C IId, .1.1.1%s a- I 1 1 a = ian
a a I: I n7a' a i a s1 a a I. -l, aaa mamn- FIIIIaI .I aa Fli ~ na maaaaa- aa nFalna.- anuna s Cata ia
mm, ~ ~ ~ v~ ,RF SO A E I'clelcaaonmae "I uta12uuaa. .a .11, -T~aat, .a.iaaa~ aaatua aaaanaa --sa-tA-trn
I II,_ _ _ _ In "a .n t a i -. is t i a A -C- Il. -za a- -% ,. ,.a n-a n'Cailm-u
it~~~-ttaeI~~~~ -enta I- nninn.11. AIIOGADOS .i R __aiiua iams -t, ii Ianadi l.eluiau a B E E O O $406 an, ~aiiaC aaa. auaaa
.o Fso .-m a '. r' 'iani an. mAC A nu,50 LAWT N .,,.aaa. nat' 1-I- MU H GA G t s as na .a Caaa a - -aa~, .-a 1a. 1 A
a. a l a- a- T1. aI - a" l a u.ut -S a- a 11 T a n in, a a a aa a i s h a I I na a. I s. I a, I a .n a a.a-.,
a-lea l I li ____ ______ FCIISA ,M LACO ALMENOARE a. --. ---- nStaa -CaI. aLAD CERR ACIA iii nin -- -auta_ m -I,, 11saaan l.

aj l ,n,,,,,,, a ual a n,00 In -auta ,.1. _1aul "'11,1,a 1 ua Allu m Is 11t. nA-,nuu,1 alu iaa O A E A O
~~~ ~ ~ ~ ~ ~ 5. Inan1, II 1""I .i III - n1aa1 as- .F In. n- usaI --. Tan nAI- a. 1.1 aA -na n I aa i. 1.SAI.u
,a .N 11___ _ -11in-s~ I-. a.,.,r -annananaannna.ara-naa-aaanainaa,-t taa a;sa
II I I an,, Il.!, l I aaaa11A. a AL ENA:S '11,1,111 INA. Amniu a t. .&"i __ a--annan
u,, .nn _. NA _MN 1 $2,0.00- -aa---~nn aam- an.I. IIIjat .u _enm ma,'1 m ad. a na.aaa- FaaII. .aa.
ILa11 %! "! I', I ,I "I ,V R I an .1"II, ", ".,a,. : '. 1.11 atr --a I,.aaa. i aIr aa-iia C-a a I,.m ".- aa I ais. ,_aa -ia.a I .ia .a n- oa sat-na.1 .
dea-iIt-ih tit it ii I .i 17!. M",LE PR N A I sa I aat, Ian i ", ",aa ,,a .,n ,t ant-" .1'I1'' . "' iui a- -2%- s a,:a, o sa, ;,, = ,,;I. ,I, -- a-Fon -FAT T.11-n -a~ 1-.Csiaaaia st. n
'-~anna I"a "sa -iad "'n iaa ala ann1a 1111InLI)naeiaaCC1 M,,f,_ s PAC LA- $4,,,,, .0.
- 'I- ---- - a-- tittl-inias alit-I ala,,a,,- r ,mi Wa Ft aauiuii1 isa:11aa11aiaaa ;ala ,"I"a1%a.1s,,'%n%' ,,,.,Ia", .,,,r,,., aa" asi,

I 1. I, 11 IaIaIa. I. I ia .a a-a auna a-. a,II at- la l. Sn aisa a .ata a Cat" eaaaaI-II a ,.
i san I .a~ -nn ap-c Iob .I. "I" -- n-Iaai s" lil ~ na at- aaan C1 i tl-ial.aC I a I CC aaasrincm- -. -aaaa-l G N",UF T nnaaa ulmaIm n e In
__ _ __ _ la, VED UNAI CASA ; UN1 ah; n"a "!n:!aatn a.ti.a a, RNU, PARA a a sIu. -s a. sas.- -'.
;;11,1! :,,, .,.'-,.,:;, "_ ."I" TA.I IN,] t 0 QUROPE ISTA PAR O X- ,:: I_, I,.,, I. ,I. ',I, L- ,, ",'I'", ''.' npeeaatanee alpidan aen' U-417. C MeanPIA OCi-tl".usnI.LiI Clan a.I-a as
t 1 I n W i ltii I -III i i i Timi M It sa COMP, MEI, BL" TA IC SUS Mil apa-n1,- aaa., Fans-t ta .ent dn. nnarI I a" n ntienn a. aata-ataanua ,i
- I -r- -'~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ al In d aaab a- -inaem a it Is .(" ,nal,' .4 U R AS D O IE 5 ,, r '55,, sa., .'"1T.1.II -Il U V
('14)_________ annetenian -j"', 0501-C, ,; -6OHR AU CINCk' I I1-.ILI. '-% I M 1 ".Ana-as-an, Is;." k-SitII MASl -IL do dao v,- .Ia"t ,n Ill at.1.anananan l . 1 .1.,., aaaan.ca,. -a ,,Ia sa l 1 1 1II r. .' A I $,0.C A C
.i 11 111 -- PAGO QUOI1-11 NADI GA CI ESPN- pen ",;,,; F-6:112 PaF,::,,:, RinenSia ina 5. nauasa ali',, I; an,. nlnna, rendenta Inena .' lia "t a-. ,~ '. 5. a,
-- iiuasa la. .ai .lsaa al. E,,JO Clean., -7L VaC nt. na I_- a .aeia aea en ,' "I ,al A -0 ., an.'Ix ;. iaiaana- n a.1 I-- a-n .I
1.~~ ~ ~ IL 1: 111; R.1111:"1 "'.- ." ,:,1 I I ItIIll s:,naaainnaiiaaa 11. lIr aiiia, a, a. 1.s1t ., C. I, e.it. Innad prrd na ii, n ,a nina

_,s. "a DaEt DI540S tan,- sin. -aan a-1--aa taint I ata-a-t. .-- --. .!,.a


. I I
.
.
__ ___ _, DIARIO DE LA MkRINk.-Sibado, 13 de Enern de 1951 I Pfigina 25
(luffindos .1 I I I ,
I
IVENTAS VENTAS V E'N T A S VE N T A-S' VENTAS. VENTAS VENTAS VENTAS
0 SOIARILS 51 UTAM CUMNTOB 51 ESTAIluaXIMOS 53 AUTOMOVUM T ACCE& S3 AUTOMOVILIS I ACCUL 56 MUEBLES Y PREND S6 KUEBLES Y PRENDAS .11-L- I 1RE.DAS
I
-- I. -Xv. L. . T- 11 VZN. OANCI. CUTYNOUT I~ COX CJ 11NOAC .3 V. 9 ,,%91 0.9 NlrjVl b. -, 1 - 11 I tl ii.l. 1A.A.
A-. = ,,i z. .-. T.,. 1. I,,-,- 1. ,, l _, '.,^ _rlll .
4= 7= 'A': ld. C_ ,; zl. ,.,n;.1"1:11V1io O., I.- 'U". ,lOM., l,'11 1 ,IA.11* "O. ll, Tlll 1=11111. 111.1.11121111.1111.1. l-1-11"'.o ll,111.111111'-' '- "' 1'1'1'o 21 11 .
= .= .V. to- C-11-i-11 -. AN; vl.' '.', .1l., - 1--l-, -: r'.,,.,,."" -,.,., ,-.,,,,,; ,,:,,,,.v"".1.*_- C i,. -. . ,i . ---. -'. I-, ,,-- .-- ,,-, O- ., :, I 11 I'll, 111111 1 11 .11 t,1111.
"o., ,-, ,- . --, -, -1-1
_= Im, .-Olili- .,-., .C. 11 ",", 11 11 I 11'11L C,"'Z , : I-I a-l- I~ ~ -- i .1 1A ., ,il I ,. 11 I 11.I.O. -- A .A.Trlial. CON .:- 0 H-L-2.-i ._ & Y. ,_ . 1 ,_ -. L i, ,, ,, ',, .-T*
"I 1 1"'.".' Oldlrln- _- I -AlllAX
NO.' ". - Ol. -,,i,- -.C, ;. ve. 4.2 . -NC.A.
AVENIDA DE COLUMBIA, :: ;. d.".1'."l. "d.1'.'NI".'.'.".'.".' '." ',T* .' '- '.l COT.O. -1-0 n. . A,,. L no- '
.__. I .,. T%11 11. .'.',l,- ,' L" ", I':' l "', , ill
V"do 7 solar chicial, en I 6 I I.".' "
u ., - i-- . -. -- -. U.- _. -.A-, -.- I., .= ., l . -11'.1%il.-l" '. _. r.1. __ -,- , .- -Cab ___ CM1534i44 d,%i ,; . 1.l.,., 1, a- .-l- ,. g. A. '4- O- --" N. 'i M, -11-1.1 I I -, IAvenida de Colu r .-% V- ,'. I -11., I 1' ', "
ra, proplos It, -. I-OXA11A Kall C111AbX .u;lI,._ l C -.
sirs reatc[endu ci -_-- 1. 11, _1 C .-C.L. Or n
110portumidadfl ,,i.' r -., I . -*'.*',.=.:1 v. -. -- -1- I 'l-- --N-'--, . jUSELD DIA Y NOCHEI N 1-1 ", -1i.A. 11. lN_1.L,%
_;O: 1,11. I. T. A I.A. - .1 I.N. .T-ATO.,N- .'., "Ill, 1. --. I .-II-1. X .
C.,.-. lV --4.-.i, -;I,-.= ,,.- -.-, , - --- -- i N.,_ ._,. _, Aspasia". "I" 11'."'.".- "I'll-,
= _.A-6'1;i). D-25249-16. 7 1 -F. "'t LAMPARAS DE CRISTAL DE El Mj., S.fi-Ciuli. "
I I a. .AX. .-TIO. C_ -.-
in. T. i-w7 __r-n-,:l, ZDESEA VENDER SU AUTO gr.n ieelce y bcll- fRlili- M fifil "
Alln'. -. 41; ",= *- 1 C__o:. lid li- "Ir 1.1ANA. 11 IAMION DE USO? PASE ades- do page. Tambien cocu- Paedo TO y iln".d. U" "ifi. a-"'l
,.pv M. .- Oll ' '.d. I-d- .l. ,r1ir ,,,d. 7: A I A I A I 1.;. .""" I~ d '. 41 "" .sm
I- .1"'.!y -,. ___. L "
'-,- PLYMOUTH POR "PALATINO MOTORS" yeras, Trianon y do puro bron- i ,-,.,,,-,,,
'- j'. -1. .COCNCA- dilill- v,,
I. I 17 ,,.lll-i,.l= i-i"i-O.'. _- Ce. "L. PrOdilaitn", San R.lacl ',' ',' '.' ", l',, .',','. ,'.',' '.' ,' ,", I :
-d!:." _" "Xl-_"' '. "' 3" X-1--i -- INDX QUENOALLA IN a u. OO I 9 g. .- . ., .- "' "' y : I
"IT-IN-.1in. 22a . :L, _: "' N '- d1._l.lg.d,6. 1C.-I. N.v ,'."%,'.,,d_,.,,
A ""' i "'.
A I 1"" ".". .- -71'. a.,- 903-807, -i Csqi.ln Oq.C.- ,71 -1 --O I'll., -1 .1-.1. I 1 11.;%_11.11
. P. -. -.-.i Iii. .1. -, -1 I -1-1- I- I- --. -.",'= C=147= 3=3 reh 'n"Z' 'I.:','."'Z '.,',,,,,,, %__ "', -, 1,11,
; .711_1' a . d. C-39-56- 1 Feb.-AN., - -,',., IF- I. Q! '".,,_ .l, 10 d .11 W-4411. 91. &'.7 I . vivio liff "Aliline ,,i-'--, ,,_ "'., -.O
.I. ALL V.;. I- 17 ., Cr-- .-l. C. -- .- VKND6 ITUTI-11% 1, -11 1 .11.1 1- 11-11. ."--- '-__ 1
I 1liOC. 1.1,1,1.1-11'. I --- -.- 11., ". .-i- 1" I ,, r ,-.ON .' -- "- -i' ". -IT'd ANIA.
_. i. L. .1- . ,,. ", - ", 11 1-,jl 1' .,'.
.- N. X- .d.1- CoN. C.- -- Ill~ ok- PARTICULAR VENDE 1. --u. -- 1.11, 1111 11 111111 .-, ", ,
,. _,.'.f,.' .',%." l'1-,_-_' -._' Ill, .I., I~. N1 -, 1;, ,- Al. $- JZ. 11._. -- Z 1. i I I -.1 .0 Z'. "-. "- .- 1, I-J. 14 --- U-111 -C. ll-- I -. - 1- i
Cu. __. ,- --, ._ '. -. -- -1 . "O, Oj- d.
il. _., 111. I.I.i- o-, "'i ,,, ,,.,.- l L, ".,Olll T;,,_1,1,.1,,- .1' "", I.-,.,I, n,. .,
o.li_ _._ 1. -- -- ili- . C.-- is R N I)P(111 I I I ID
_TT-_.l -.d. .l, Ol - -1111 --'- ",,,,,* 11 ,-,
11= ld- A 11. ._=-__._A,1, TIO-111W. =11."11.1. =- O- -.- IT." .,A, cANC.N .- 11 11111-1 ,I
d',-,', ,,- .Till., r. 1-., .- ,-- -,-i,;. .M. .-.: M -1", I "'I'll'.-VII ___ 7 _., I',
.i.'.".- 11 I I" "I "I'll I'll "I'll, -- f ,, : ,1;:11n1.
.,dg. 1.,.1- d, I.A. I =
_,17.%, c.". '. _". I "I I ;7,.,. ,, ,, m --- "'OT'l
O. -, C, T."', HOY -11 , r. -" -,:t ',,,-, ,,.l1,',
.- -. ,Q=* .I. --, -. 1. "A GANGAS DE _5 g_ A3,, ,, ,-, .-% %
-- or. I, .,lid. A--O. _., I 1111 D1111 I-. IIIA1. I IIIIIA I ._._.-__. 'r " I I 11- --11 ." 1, 211 'I ,111 ,- .1
.___ I. -- I %,;. '. n. ,- al. A ,, Oll. __in ,lA .2i" 11 -1 11 .1
- 11N11 QUINCILLA NMA IC- A . _., .' "'" I.;' '.I., -1. """ I -- -- --- I~. ., .
.=.d.Z RQUCNA - A O -.d 1.,Ag .7 &Ng.,. ;g,.,., -OP-li-! ,".F,'.'.'d".'d7l',,.I.di.,I.IZ. l.d.o.,.I= I. I-- All-O, l ll'Id.d ,',"A, ,'. ,d 'c,'on c,'; ,, T, -- c---. "' "I" : _-' "' ll"' '! ,,"'."_. n 4d, I.N, 1241j.i.' I.".
--NX1O,,, = I ---C 'L _1: 14. .li.-i-l. -, -. ,,. 'Igl- C-1-- -1- I "LA GUBANITA"
I :,.,_ ,,,%,&. il-il __ k IM 4 1. .,. 7 _,i, MUEBLES A'PLAZOS
.!n.w. - CIA, A . t. I 11
I GO -O.'. oln 11- -. A -- -- .-.,, OIN .- PLYMOUTH 47, PINTURA DE LA CASA HIERRO -1111, "I 1,1111. ,'! 11 1.1, 11 11_11 1 11. 11.1 1 Ap,.-,h- t.d IM 1-s:
_. I-O. C,
-,'.- 1.1.11.L1*,,1.d.111 1111 -., I. gi.". 1. I. __ -- .1. -- il 71 ,- -,
PARCELAS EN LAWTON --'!t1!-i d-----',F luul- -- -1 .-d. T :_, --- d.11,11, . --l. "T, "T O', I 'i. I z '. -.d . il ONX .-- a rica, 5 i, 116 .-1, ., -- . l- ll 1 3 j-g,,, al -t ,.,tn C.b.,
*. ""l."" ,_ libins, botaagua. T,-rOl ,OC, V- C, arf ,, , 'I.,,', 1, ,, . ,,.pd,,i', 7 P-A= _', ""!11,.I 1"11,1 "I'l"l l I'lI 1 1'1
ANT -IXL_'mor- d. l-.id. C.mlici-s -- 1-1-- ,- --,-, Ad 11 Ill A." N .-Il li "'. ,ii, .1
A-,_"-,, i"O" I I ects, Neguro to- -- -- ._ __ "'c ,a
= .-.%= I. -.I I AT-.& j.t T- I a tl;=_1 111 ni P. L. I ., I.1-'s,
I -_ lO -- -bd11-1fl,._,-- -.-1.'. IO,. "Cag., Nie. 1.1l'. .- IT ,,,r,,,,,", ,A, ,,,,,, ,., ,1,,, ,'_ '.', '.,',.'.% .' d.d, 3135 Lvng-,.- t.pift.d.- 1. Vr. Ill, ,_11= 6 .1!.""_. . ,.- .l.l., -' _"-- __. -----. .- .a.- -'. . . --i t =V 1-1 Ulti. precic: $1 particular. d. b,,1t.f1- $150 S, R. f.Cl 62j
'A" N- -'-. T A .11. .ONO -O' -'W-T -- -0--1-- -d . I .--1 .I,. .325 Vcrld, VENDO OBJETOF ARTE. AD. ._.,
TT. . I 'r C'et- = M., .". , -ru.n." I . -'. lf."- -,I,- _,
.a. i" '. ani lg-p--.d Cld --. 1.1 ., O, .- C-105-56-3 Febs
A_ t . T.I. I .O San Jose entre Hospital y & qurera verdaderos primo. 1. = 7.1.1* %., Verid. "G.r.j. Bibot." v 11 la .O, .I I ,O., 11 d.I.:, --. "--idw" t- pada, garsi G-ilez. on po-lanas y cristal,,a de ,I- - ,;.",-A-,.',- !,l-,-r, ",% , ,-., y """"
I .1. s.l.d It. .O.d. O-- 'I. LLn. 11 I= d.: rl,. C, 53_15 d, -I, 11, -,lrl, 1-11, 1. I
I. Nod, 11 11 d, llld ,- d 0- I '. ILA. ._ --- ------ ta Nlidiid. ,ri-files, broncl,., .1a .,, 11, ,!,-, .
-.7. TT-A.- I. CA. Ill .4,. ,Mi D I N E R 0
0. d.l 0m u"-l'1'1= d." 'All"".1'"l,'Al 11.1'"I.1-A.""T, "'. ir-bl's O'titkas y limparas ,l" ,'.",,,.,;,,",,-""1.1 ll.,I 11 .111 1. 11." 1 1. C:- .= len toll .1id.d,,I
auOL'l-._ 1- .V,11, z-.,.z,,_.,_ . -1 -.1 -.,.,. i-,.al I~ .1 AcT.- '. "T. l. reCICS May h.rl,
_- 41- lFgr d'. ,- 1. Ill A-111l. _" -. I. Iiii1l. : --. oo"A', % de gr. bell- p C ", C .y., .-bl- p
I ,. ,. 'i _,:. i-Odad., Or. =-t"T" . ".1. .-i., I 11, ri L,.,
Ull XXI. dD&jr-N0 IN IL I 'I 'r= .= X.,&T.'i --_' -, -_."-j- -. ,l _ftlld.r- C-id .b1cspre- -LA PERLA'
.To . d'OlO-" -M1n lucillea d, 'La
1je- d - '= A Nd *.'a*, A- -%.-' ol.-M.-V MX.- A, I .11.1-1. I S prsi MUEBLERIA "PRATSl' I.I. 414, -1 .WW 6.1t. O_ 1- tv- z y 21* C,,,_l,,,, = 1 .' .'.',-,'- dilect," R -805, casi
.- I. -.1 i. .-. . "ON'., W_ 1. a "I"' 803 Muebls al -rtadO
--il. --1., pl.
L" A. I -_ -A-C ""
.= .ftr. = _,,. C= d r- A. T O.- ot T '-" -"-' -, I y -q1i- I. 0 c-1111. I.O.
C--d.
'" = ___ --Ot -.- ,,,I- qundg., M.t. 1,119 y San J.q.in. .1
. _A. u I ,,, ", CO._ ._ __ _,Oi., -a
-- .: z. __. -.-. I. V 'O." ,-1 -. ._- 941",11 BARRA ,-I'd I.* 11111"Ll-T- 7111 .To.-. I~~ ". C-.n,_,- .I *IUU.UU JUEGO CUARTO si-I ,__ .e.or, NEVERAS Y REFRIGERAdDORE ,
li. CA~ I O. I 1 6 O._ a._.-O.-,.-_.'.-.',1!; f.'re. port.l: -n; blstid.
lVaXO0 OfAd- -- Old- ;X'.,' I~. d. I 1. ._-,!d.,C.- ,- d% .n,.dl NO .I. Ol ., -1.1-. .11-111=111.11.1M 1_,l_,t- Tell Ap--chd g.glu, y 1.6h. 11 .1- 1-1-AA.,. ll 11
X. T- I b _. d-1, "O". .- .= ,v= ,,;,- Dm5ln&t 13
I.- '. Z, -.x
I ,2 I leir. Xildw.
_. 1. I. .__l, C!, '.';T' lC:
.u. .- C.I. I. rou. -.A. ON _.l., .,,,.-,,t_,.n,.,.-, ". ',,l. "" d.des. M-bl-i. Pir.ts. A-2278 "I' ."I""I'll, ,";l 1,., ,,,, ";. _, ,.,.",L ,
VENDO UN BAR .11. _. UITMIT :llj. .1 -- X. I I l, TT.' '. l.'.* -,OO ,f ,C'.',-. l _^', ,'.7 d1l N1.1. 11. Z- "I.I. C-106-55-3 Feb, 1- 1, ---- i, .-,,,,d,- ll-1
. I.- 0- __11 I" 10 11 I. WC ."O-1., 1,-_-- -- I= oz,-.= ,* ,.,, ._ _,_. .-Ii--il cl-f- 1. I --- 11
_'. .- U. = . .= 1-11 .dl, d'. b 7J." 'IN" Il--,. I~I. III- 1-1 O. --- W., ,I . . . ,-,n,,,,,.,,,,,.,,,. ,,,, 1 '-:
X- I_ ._,_ "Oll'. C"T"-T "' I 11
= .-di. --,_ "n =.x = 1111, 01A -d'-1- "' -I'IZI.11.
-. ,- 1. -- -. Old. -l1d. 1i I., Ill 1,, -.l. -- P- n: 1 1 t 111.211 ,,
L. lj d ll. C.""MU XT J lO."." 111L.T. ,.1lO.1A. I-i-d- I l, ,- CASA BAHAMONDE : o -i -s ,-,',' 1 -_ 1,fl -_ __. -- l1d. Oill. O- I. 11, ,,- C: la- .,- I C-I'll-li- ,i __ __. ,
.- 1.1. dl I -.-- ,J _._. NO. Monte 674, -t- C.- _' "' T-A r-1.1-lia_ "d'. .,. '. a.l., --.11 ., _. ".I. -- -,_;W ,C;_,;idmqz w__ I% On 'T ,'.' '. .',P.'d" '.'.',"."j Figurns, mubloa .od:QT y i"'i'- '. ,', ,O. ,' '
I- -1. Ilk -. id- ."'. ."l, C."A" Ad ", al- -.__,.,, -.,%,,, lT, ,.,, Al-Illal -1-1 I 1.1ol.T.i
.' - no _--., I u, -.jl, -- d, -- Z- tadD y 11 PlO205, I- --- I ,,,-,,,,. -- ,,- I.r -rXF MON =111- -- O. AN. D -.14 time t'Pol al Con ,.-,.,, ,,. ,-.-- ,,,', ;11,1_'I.,. l ,,,.-, ,I,,-,,, 'r,.,. I~. .
--2; zl- Panade I y Oulceffa d.-.-.-,- grandes facilidlide "." _-11
na W .W.d., T.014. -X 37 4 L' '.'.T' '.'-i -d COn-.,l"lC-lsC- .1. O.- ,.Ma.O il, I 1 ,,, -1. & u=-._-.r-,m ""'.x AUTO LOPEZ, S. A I'll
rr d:j ei, ,,A,, sus muebles made -A '. na lob,,.,, Condo C, al s C forl- -. .CIA I, c-1A.,j_ ClA,',' Si 11-1 -I1lN-.A- IN-Al:
Ilid. -. W. . '_ll - ,-,. .",
1- CO.- -A I~ -I j--.l. "Cl. __,x "I"" .-'!N'. N.O.'. do. No .lOide: M.to 674- 1 1.'. ,1 I "," .--. o O '-7, ,. 'O"."', ", --, ---- l-- 431. Vfvke Y Cafta --I O= -,-N --nT -, _.
D4M4443 1I.O. 111,11 1_111.1; ,11111,- I'll I'll I'll --- C l " 1; ,,, - I ".l-ft ii.l.-Ol.
".11-1-11 C.No. .-. 10. I. C. 'l, l ,.IN ll. IT.I N . ._ OO bU. ,O .
1.111.1".^1.111 EN $24j5O0 I. T. I.-A., ."'." d%'-'; C==11,', rl T Ll, C-41-11
,7,11, -111- d;.41. .,- C - I I. -oldl- d. Illffid.A., I -1- -11.d. I 1. _.'.-L,.". '. 1'.c.- --.I.A.- .11-77_.
'a "' = -11 ,., ,,. -.- ". -_.". li.li. .", "" GRAN REALIZACION --'-' l "-- "' T' 7"'. 1 ,,, ,,,,
nNTI.R., .N." -.- "" '. d-. ---l. : q., i. __._ ,._:-, .,,,, '-;.: . i . -,,_,,, I_, "'wlz
.--: i. v =_W'i ,,, -.1" ". C.-W .C. 7. .= .i -C-- .I.A A.-W I a,. -1. '- : ., . -- I 1 -l. .A.1.1il 1O.l. .Ill l. i", g .F .Ijn,% "L 1,,,- bill, ,
., -. -__ .----.- .-'* -T."', "I , _.
_T 7--5- wil, =__ zM-- ,.OOl._- Ch.-olot y ll etosdektoWos . all', Oi
. C.u. =1 12.11114171; 1 21M
.'. ,. _. I w. 1_ __ A- ".",,,",' '.-.'.,! 1:11, l,, a"'.,
-m.;Iz .- -- -.d. l! ,.,!j. .". .
-.Ol. .0.1 -="- "" = -111.1 O-lid",. d. '. 57 UTILES DE OFICINA
-- ARRIENDO MANANTIAL z i z:,"' 'I"" -' --", cis yort mah. _. Limparas, Joyas, etc. ,d, ,. ,, 11.111, I." ,, 'll.l.I 11 I., . ""
!. I.N. ,-,= A- C. L_ -, I."
.A .I. BOVEDAS-T FAM ONES T.A I. I. .- .X, -I' v= "I'LAL .'.'. .'.,,'V-"
.- I -l I-- De T imerall, aproboda fZ ' .'7'.', MAQUI
r.= I.N.'LVOl.". 111.9' "I'm. "'. W." da I 7,-,. ALQ-L-IOS: r.[C.N S
iii. en "LA PREBILECTA" Mt7EBLERIA de Csrib,,, su- Uy
11.i. N. ,.: par Sa dad, nombre sugeditivo, VXXIO I CATILLA Ill I A ,- .,. I I .l. ."i --'- C - - Od, d V_. _. l i "'. 'W'.m. BUICK
= h u. ,. ,. ,jl.'J T,'_! mituado In fine& muy coacana ,l, ,','X IOO' ,Z ."'. ., I il I -. I C,-dl, Vl-. ,.1,.,1,d:d1." ,IO.-T I., I 1.1.1.1,111 Par War, tarm, .141111,1 ya, 1 Cntsl.ra,,,.a, prCci.s inll-' _,7 d. O! V,1.111x.--- F-11z. W. I 11 1:,1,1. o Cs I hacie- I 1, rl tlll s ,- : 6 i-,
_,_,,", ,u*',, 1* 1"=, -I.'- I I& Ca .6783, O---- -,. .u.d- I I .: .". C _l_ Pie _u 'to ., ,an ga .
.Oll- I. ._ 11tal. Wormes: F r : . l-. .d. A, 1-d. do grandes rCb.jas C. de d ante 9 commercials. "La
"' ": d. 2 I c-m-a, NX--[", do V,11igas 359, cao
-. o.W. p. In. "I", "I'll MIUC.1711.11.1. -,,l. . i., pr,,I,",, bran marlili or I sillcnes de portal,
.1. ., =;:t de Cista d -57,26 Ene
ra. liiuljsi; y bastid.ies, refrigera ores, ra- esq a Tte. Rey. C
SE VENDE TERRENO 07, "I.Ol. VC1.1.= C.% Bg2
lak, .i D-W.-Y.g %rd.ll 11 . -X 71= Mirmoles Pennino --=,-d-.,-._-'_'-.- li C.H)N . G. 1149 limpa dl,,, 'Fn'lil.l'ts pr .a de W. ., 'U-0. I- 22"' "'.";=1 1N"_1'.'%l:.d:V'%'id.! y br.CC; pl s Cti itlm b.. nl-- I 1. dll I d 1;1 I by Col. y ajunct; cturi. as espe- conta o. ina -7177,'
I'll. "2,.1:.-. "'I'l,'"A.d.Oll"'. TOO. - I- -IX . ,-. -- 1 C-190-56-1 Feb Maquinas de escribir
X-It E h6vedas y panteones :_-,,-C_-z ---X-.-_1--X.-.l,1 ,.d. 71,,Xd. -i-1,li, d -. I- de est -, DE SUMAR
": .- jus, muebles it. articu .'O.-I -.
-BE-VTNE UN SOL !;_'L"0 O.-.- 1-1."' '5. d" C- '.!,'=WM A--- -1 lo, Par. regales. yCALCULAR
LISTOS PARA ENTEREAR 1- '-- -- N -l .1 -".1!1_17, CAMION PANEL, REP 'L. ,,dilCC- %.- ',' ',,',O
mejor d. In Larn. del Mid-, -C.---d.-1--.1O Vdn.- .KN.&Ir--E, AL CONTADO Y A PLAZOS.'- I~- .-O -, ARTO 803-807, C., s- A., -1d, Z.r--. .'.','-= .", P.,tatile, y de iresil. N-aa
.1de 12.311it,23.51) Oaru.1292 I-%'. 11,". .1.1'r -. EN ZAPATA Y 2 ,,."t"dill."."."= X , ,,,., il,- tall Ssua Rafael M.Z.,"""'. -- ,! ,,,,,,.,, g, Rp-.Cormi, QuIn. ,,O_, __t 'i.,,id:ld,.,. d. A. ,%,.d. --- d. C-528-56-1 3 Encro. y ",,, g-arti-diis
_r. -.d,.d.,. Iof C.I. ud, AOI. 11 1. -C.,1.;.d,11l,,,' Tenemos una gron coleed6ri ,. "" "".1.1.1111.11 %' quina a Oquenclo. Telft. U-2530. .- O.--1-11. -1 .Is ,gual.s. C.nt.d.T. "N.t. Tallifono I-51159. .n I., jores lugmes del Ce ,.,q linal", ,C-rs ti-ilid.s. il. Libtos
D-4782-0-14. "' "' I"- -=-I-A, a mclatc.', 11 l-. ,v.,.,;., I.",V,.! ."T" CO.u.;,.
"l ,.' "Nir' REALIZAMOS
_Z1iN%,1.l. d. C.16n, .611darriente ',1 ll._ C- 11.11 $8.04) MENSUALES, JURGOS -dl-, g--ti-d.s. Alq.il.
=X.,= TRAILER FO-N-VERTIBLE
,, -- coristruild. cios on cam.
.-. I NO .C.A In~ diN.O .,,. .g. OO._ TO. _. apre ,uarto, 3 cuerpos, madernos; Td,, nuest-, ,xist-ciss Cu y ,,,gim,, lcfrcnci
.11. . I M --1 BUICK 47 ' I juegas comedor, varios Istil.s; P.,CCl a cnlurfilc crist.1cli,
"I'd. O" peteaqa, V alox, Ilmando al: ,l.':'.*."l. .'. '=.', IT-1 ,"l,"=r6,, d, TN N- ", villcglis 359, cs'i p, ."'. .-j- 56. .I-.n.1.1_=- 9.1lix.111.1.1"I'li"". .O., -. ,, .-I. -.L d* sala, firusimos, acabados, $3.00 Plata filla'y objetas do arte, a quin, exiiente Rey,, 9,1 ,
.,._ XCO A . C N . i., U .d.d., 1.!Z ,,V, 11, --'11 -- Cli-, I 1. --,
,.,r .,.,, l ,,i.!."",.,.".-. l,.,,. A ,,. __,,. I __ 1. .".1. C rri 2 sillones portal Ca- pi-mlosespeciales. Carballal y ',
I.? I-171.5'l. I :,. O"7_.,,. 11111-I.Illl* ,dlll- d,, - 53 AUTOMOVILES T ACCEI 11 11 11 11 - Con pic-s -Ifa or]
61 1. A Cho Cis 111r. San R.f.cl 618, Tcle
.,_ rj=_ I -11-141 "NO I UNA 11_11.mlc. Ic j., T,'T,.'.',.C ,r.'aA'- nylon, band, blanca, beta MUEBLES, BE GFICINA
I t I W'. -74 .-A"_1 = 11.11"t. I m- OLDSMOBILE 1948, TWO 76, rIo da, $3.DO monsuales. Cam- fora U-5744, C- -56-3 Feb,
., ._ r . 01 1111 11 11,111'.'A Z,.,. j bi.s .CblCs, C.h.d. Jesus Muiblls 6e .Lcina, C.j. C._. __ 1'. AHIIIIA.11147lcll: I. Aa.z. ,,.1 1. ,, ":. 'n- '-d"'I".O. ,ga, carru eria granite, di
., ,., "', ,I .,.,. ,. k l. 11. WE
.4 0--l.,jajg, ,,,V. i. G.ill- l. .I.I. 0-71.11.11, del Monte 29, esquina Tejas, ,as. estaltls .crr.,
-k -*,r O.".".'au., UT. 190 MIRE ISTO ,. ,,C ,,,, ,Ncb,
PA*CELAS -- -. 1. v _-,. call' CON PLYMO cilindros, stempre particular. .,Casa p6rez". scri bir y 7, pro,,.I. W XAN, d. .-_ I.I.A.111"llI.I.11'. I-T.U.T. --,ll 7.ldl % c. ,.-.- -.,-. .,Z-",.: -,,' "IL"--"l',,-- bolas I baables, joyeri. Rivie- ", ilO tl _,d_ _. lildd. T, I 1-11- l. .I" TO I'- 'X $Ill,., 1 -., --O.d., 1-11. Urge vema, Cii $1,450. VcI., C-48-56-IF. POR SOLO $10.00 MENSUA.L t-tnr di, Chcqucs p.cios
.I., MO I Ill. -1 .I.I. C-d'; '. .,I. I 1.1l.d.,, -i. I ."ll". I .-Ill-l-11 JUEGOS DE CUARTO 3C. ,crabl- Vis tenos. "La Comer.1. T.O.- W. I-Ul I .-O. Xl-L".J.'Ll. C j : T, --Ti.l. O M.blCs do OPORT
I.i, N." W. ra, Galinno y San Jcsi.
,= .,.1.!!N-M. . ,W.3141 TM F.,.idCble cDmedur, $.6 00 cial". Progress 209, entre Mon.-. ., '." .u"o". .,i'.'.".AaL'X.Olf D-5130-53-13 ,, ;du,,l . -; I., iH! I
---, .IN.A C.I. -'a I A~ -1- I,~ -nd- . "M li. . O. . .1,,,r: Sals, $9.00. R.di. $5.0p, Est~ s to y VIlCg. M-6226.
._ I _a_ . '=" O. lb.d. "ff-. I -ij.,l.g g.d. i 1'1 _.T ft
Pon. P.I.r OPORTUNIDAD, d. . ,= ,.,. ,. -, -il- 1-1. olii. 11.1 _.: ':: -- A.Irl., A-Z111.1 11W 54 RAQUINARLkS ."'7"Zi. t's ,a'i. $5.00, Pic~ sticIt- 9 11.1i
"""" -7= V. "" -. XX -- ., d I d- .".1- .1%. -- O.- .A,. 9. "C_ '.""' d' I -. '.- l- Vc. nuestc. surtid. PICC It. .-l.". ;=.r 1. I~' 11-mm'. C'., .-I. -.1., --il. 44UES i
-. -= l.l &.1.1., .1., ". ,.-. A.M.- IAC. .i._ .T T.lid.d y f-ilidld.s, in-ble
V",.'d -. CA . .p. X.OlO,- d. u,. MAQUINAS DE COSER SIN '- MUEBLES BE OFICINA
E "'
Od., ili- ,lldO1 I 11 I IS rf. "El M.ri'l.", San R
g.r, Cnevas,
.-- ,u I ;W,.V.7;, I It., .A .fil Cajild hierro, iniquinns eserl. _. ,, '. .,., !._
ll- d. -:1. ae I.j
-1 -. .1i "'l."". %- ,, ,. .1.,.ft.t %.= ";7= 29" ---:d. -.,.,.:., z - -. ,. ,.- el g O.1.,,
-- --11 13 blowl -_ olid . I t, C. I -- ":
d., ep y 409, Manrique y C-panarlo- bir, sumar y calcular, Cuevas y
,,,CC4,LMENDARM ii-11-14. ;'i,, p.,t.bls, elticLicas, recl_ C-869-56-26 en, usa, protection cheques,,Fchi.
.1., .1.1. NX-. I.A. Donflo., V.Cd. GlibliO.t. I -. .- I. C .l.,. .-I. -1. 6.1- par. conier.m.t. "L. ,
1z. .L%.-.0. =.'; -=., 1-1 = 111. = -1 O. X4 = :.OV--0_" I= -A -;. .d.L.-'.' ", 11-11"U"'U .,. -_,! .r-U, 17-i.n.1". PlIegm 359, -q. .A.re .L. I. .1 CA -, .- -s 'All-S-1 tairje" I V, '"" .V. In- ACC. .". .- .d., ,-. dl.W. d- m-r I','.,' ',,," l.i .','1,-_$, l ,.1-,Al;l1f1,,,,- e tCos Kadc., b.,bs i I C,
.17M Al I Mld '. .Whv. -1. Kted. I .L.* --14. --.a- Co. .'- -- Tie. Rej( os pedJdos in- ,,',' 7 s I as .
. I -w.- D Ill.- "" --. -- te -32 56.1 Fcb A 11 11,11.1 I "L, Casa Gonzalez", Cam3ji'l.". .'; ,.2 .%_. F; T. l -.1. C- A, I." "I"A.,z. rjor. C O" ,
go FUIM RUS71CAS I l'p. Ill. = d .- U 1.1.1 1.;. f- '1i,.1--_1--' in
'. I I-E.E. ';: V, j
.g., I d. --, -,. "I Ilill Ustela y O'Reilly. M 8638 y
'. w.- ."IT.Ir". 4.7 ,;1lt.:-,'.'u.
-W Itics. Ta. _'. I=.- 110 -1 :a -* -ol I C.A."O. - l-, -.O.I.I- lo-11- id ln_ : _M% -- "', ,T-7-O. .- '. BARNIZAR, TAPIZAR 392-57-14.
3 -
1. I MlKRCjO YPROPI ,-11.1-1. I. eol. __ .O. 11 ,- I., -- O 5,.,%.l .7.,'w
=-.1 I. _. .= n ,,,- -7 ,,, --,
;,.E= : .i ". u. ._ I. . N, __ ---r-1 CHIT
11 i.t.-i".41.51 1z I '.-I"=b-Ill". i- -RA -WASA BE LAS
-- T .'O.1,i.-- __ .- . I. ., In. --n- Ilt d. "'- - il!R11-11.1 .". .1 ". .". -11. MOTORES CENTURY LACA, BLAN m --,-Old- R.MANUEL CORREA C_._ LlCmll.i I~ I M.Cbl.ri. "SANTA AMELIA" MAQUINAS DE ESCRIBIR
V. ,.!2:,- DODGE t:.$4115 00 COMPRO AUTOMOVIL i _-== --- C 'd REPARACIONES BE SIud 110, Manrique, S. Nicolis Sturar y coser, Singer, nue&V VEA ESTO I. ,.,., -ft. roarea, Chevrolet, I- ld- I~ I- -1 -- N- N -1 i.1, I~ . __. ,as y rec- truidiis, Can t.d.
0 RM P .u"--.- BUENA VIDRM A = .1O*= __" Py=12thlu Dodge Own 1948 C, fi-- C-11- MUEBLES EN GENERAL ,dl.'-- ,,I ', ";. :'. iI .', l,.,"t ',,ll_ garanti,, se las ofrece "La Re,
UNA '. I l il, 4: ,949, Pope LA CASA BAJO =
.", o a- J dl. ii.d. TANQUES . 1'.P -.-, -1- IO- gencia" Su rcz 18 v 20 casi
. I i tr.to Co. I-en ores ' ""' i'll.
GRANIA, 13 K. HABANA ,,,E I llfi.lmo d. ., 1'-1 l'-Xil-d I -- Clans. TaJC, do dcorar. s- ""T 't1R.-_.11*.'1=1*1A "Illn, ., ., .i _i. ._& _. '" Jdedo PrTcllu. Zo Id.- .i,- Especuilidiul Imebl,,s de -1i 1 quina Corrales. Tei6f, A-6628,
d., .-n., '. 'I. .c. ,i* -
"!.^ I : horas de oficinat al W-8048. I- -k i d- ,,A.1'1 Nue
Od_.i._.i,. _.,_ y rl,,,agl- r? Ituri 'Itl nomll y ,- p ic ,,; AS COSER SINGER,
I~ 1. .-.- I. I'll I "'I'll, I'll, I "I 1_11 __, 'C' l.j. %-11, 1, t E ', MURBLES A PLAZOS AIAQUIN
n -a- lldl-, 1. 111- C.11-. .OAT.O C d .t. .! ., .a, !,sT.!,,!.
.' No miento. ir udes 408 rcc, ., y .-das Co. toll. g..-:. .-=l,"-w"=.'.-., d-T.ZO.-I- URGENTE, BODEGA: $9,00 -1.1,11. %, -.-. ., -.1--i-l-l -lu.-I -11.1 I.Cac.a. . l-s- tl Tin, I, ,
I '. .u "' ', ,;,Ild.,,=. r ,,,,, I.,, I., Ill' -, s. .--- -A.". a- I "i'll.r., W_ 4. .ll. 0. - -. C,,:. -.;=.7.7-- W-,.- ,-O-1. Ol . l.j- ,,,,, ,I,,. . 1A'd,",' Mauxiquo y Crunpainoxi. TC16- l-,. ll I,-.= ,- $ia --IL-: T-ti. y pi- repuFsto. Ad. u ,. il= = .-O. ___ I di ", ,. Ill, ,1 1- a- forio M-7323. , I: mitim- iniquina vieja en par-- -.1. -u. Weida, Chey Wirld.- 1249 t:-.O.;'.',,:,ZV. Ur
._.). . _. I ='.'".il ":. T.a'.*.'.'. d Vl ., ,= _&-. J al -1.7%1'1 wl.- I .Z.2t.". -". -- -. ". _. C-.,-.-i, ._ .A T.,2ft". "'VI" .=d. te do P.O. dc rla,,,,,* %,
-, ., y 20
--d". -,Ill -- .
.Wn. Vg.,ClA1.%'1, 11: ""'
.,S-- .d. 4 I'll, I'll, I'll "" .- sl.-._-._BODECAz $1,500 . L, IN ., u. _.71 "I .11.1".Ll: 1.1_ .11111" -:; RCg-Ci.- S.a I
Venda PEQUERA VAQUERIA ,_'.) =t d. I'll 111,,1
a. 1."I'd.al. z I" .- '.= --- "C=% ; I ,. '. ir .l4l - lu i A r ., 4 -. l "" MOLINOS BE ARROZ A. -- ---- ". C-1 1 I I C-67-57-2 Feb.
J. A-1. .'l. d. .'r. lin. 11.1'. = .", VI; k. I V, I. i . I~. l". I-, -- A 11
.1 .
". O.I., .a- d. u I . . I. -11 'Alt'll "ll, 1.1.1*.11.11 _E l ,.,,, , ".Z., ',,"dl-7- '17 W - I.O.' W I ,, I.I.I.I.I.,. ll".",."rl = .,".I
._, .=__ '. . I lj . .: 1 l.1-,,,.,1T .,.,,. ,;,.,,,.'. -'11"I': ""'d ll-- I Muebles "EI Finix"
Ill. A.O. o, L= I I ,,:, ,.,,,,.,., ,.-.1 ,.,.," .,.-.- ,'.'.,. .-:1 11"11 11111" 1"* 1-111-11 I, I I ': N'._A. I, V.711 $3.00 MENSUALES: CUNA
"' ". ,lygln* f. = 's 1 .d,,
l 2,'m: -Z".*.-r.,.* .'^,' S IN NEPTUNO Y SOLEDAD l-111 I 111 I'll I -1-i-i-,
lI,,.- 1111l.'d.1 11 111'. X ,,,.1z,.l-. ,., -., O. .". = "" I ".TI-AV. 117"114 I- '. -- _11ii.-il
ft 1:,, ". - .", Nw .11 t '. C riie-; ,-as % b.irabdii;
.1'. .-i . I -il. Ii. Old -. 1* ul',AT, O.". :__ In, l- C.t.d. y PI C6.Cd., l '.T : -- "" 'C'
.". I. '., .". ,,-- w, fz !,; "nu" nuevqs estilas en juegos Cuu11 'I'd. .1i"" --17 SS BICICLffAS 1,1, ". "I"i., A=
= l I.I.T. 6 11i '. T, -- I IGANGA! -111 BARATISIMOS 'm .=. I I
.". .2 1. I Ill """"""" 'i '. d""r" ;"L VA -I. .-- 11. I-, to de nifios, $8.00 mensuales; -,
I,, Nl-* u.b.- Rlt,. _O. 1- 1 A -A'. 'l -"-. loi III TX I-, .1,21--A., V.N. .U.I. colch.- ruielle., ,icar.l. l, '"I'll 11 lu 1: ._ I "I'll", "I -l"
U. d. llfi. I d. M.1- .I', 1.141!*
A . I -_ --F. -.n.s"I"', i. ---. ." .I., ., _. ,,,N. 111i. 1- I I.;". 1,:,-.d%.
:llmn.l. X _'-" = ,,-l C '. '_, __.. CIA. =0._. ? C.h.d. O. W=,C. '. -=-"-,jk= ;. .11-. l. I,~ tv '.,. A~- lo. 1XII-, 1,,ihi '- felicues, floisled., V.00 ratin- . . -__ _-.
,., L ,_-' a-"-
I= -,.,-- --.,.-,-,-,-,-,-,-,-,-1-1-1-1-- x-ME-w I. I., A~ C. I. I- C, so- NUEBUS T PRENDAS "" - -, M 0 04 suales; carnas plegable.s; g.bi- 111,:1_1.1,111%Z% ,l, MUEBLES BE OFICINA
l. a5 : 3i:_47.__ AT~. - --.7i'l TO~ 1. .1 .
."'.I. _. ,GOl rieti,. -Ci. San Joaquin 361, Oil -.- CAIAS DE CAUDALES
WDURM S :!L MZ_ d., .-. .r_1.1.-L.- -d- U, N ;1,1=5 "Cas. P6- C -1 .- .
61 [STAB I .illh .430404 3w13 v. M ,A.,. -C -1- I.- V.,i.s dse-, Cn.b. y Tre____ 11 I . A A In. No ,,Xt.d. -. I. OF "I : X--- ,, Cntre ante y Oman.
.&MW' _. .ll -45-56 Feb. In
--=Zjd" .1_ I 11.11 APROVECHE GANGA 1b. All -. .".' '.'.' ,, ,1,1 ,. T. C O'. ,_ I _, ,,,- -, -., too
=. cd ,.N. MAZATA. C.O. %,. A --Z. -, .:_--.-,.% = -._ W, Archn mCt;g 'S JA
a. I. .Z. .A.I.- .Cl I TZ. -z"'. o-,.b:,.,.=.,._,,-.', V., -NC* on 2-.% ,_-_,,-., ,_=A. i. Co%- O . I~. --.1 ],__l_ %.,'
.u."_ 11 I ._ l. 'J. I .' ".,:"" ,, ','." r,.,.,.",. .)as -dalIs .rchivos. to'Cl ON . In~ .1. % 1111111 -,:','.T 2, .L. -- I O- -.1. TO.1, .'el M -1.--11. -., .-44-. oll .- 1- In. O.- _. I .- .". _'T . . - id.d. .-Idt d. -,O1. o X 1. d., .ri., I'liine.grafos, tin. ., -Ill!".111.111 "a' 1;,, .I.A. .Ou_ O, U I .,.,!Cd,., l. .1 . -11-11 1. MUEBLES A PLAZOS
-.1-C, . 1zy.,,xl . C. O., C_ '. '_ .* _=19_1 .,I-.
., -11 GRAN OPORTUNM ."F 1-11,1111, 11= 1 I'll., .nCt". lill CC yaCyi,','.'.' ,' 'f',il"n',,."
ON. .l. --. I~ _. AD .-.I. 1. =, Ad ,'_., "I"M .'.T%'.'.'i---T"- Is 'OTERO Y MESA. SALU .N. -Ijh N.. -. ,, --. -. ;, _. ,,, A. '.
l. .-, C.'. @*TmHwji GARAJE, UN GANGAZO I""' rLYMOUTH, 1959 i.,T. ,,A. .=*M '.'.'.O-.,. .; .-,. ,-.- ,- ,- A . ". D 54
C,--",.,I C.I., I Al.d. .,%. .-- ., ,.-,---- n: .,-., -,.O_' ,.:- cinl" Manuel Nseirn y Cam
Ill I~ 'jIMEN M"O '11'. .".t,,Z.d,,.,1,!-- Xn, !: INld._. -1 -- -- On. -- -ila-l-I -Ill.- .1 -11- ,--. l,
AICA I EttN ". -- - ,O I. ", Plifull, VAICg. 359, c.si Csqi.
X, O' . ,d !'-. I~ --i. I.
.1 .,-'.&! '=c a_ .;,'_,,'.","_'.'_'_','. I. -N .N -A- A1 I V '_ _, ;. -.;; .,a-. --" ; _,,-%' T;- na., Teluct, Rcy A-9915.
lm 1, _.
,___. . "" "" ,--"-- --,
.-.,. li., -.,
CnCN. ". "i !t '.', ;= -.2.4 rZ.-E.n.E. -t = LA COMPETIBORA JUEGO CUARTO: $75.00 - l1-1 I.,
*1 '"'I, "I'll "I l:1.W.=:r 1.
I l". T,._ . I I 1.
7-. _O. Iplli. ----, ,I.- .AN I. C. y -q.i perTrulnelite, in- _1 1,,;1,-.%,=. .111I.V1117, .4111N,.,
TINTOXERLA, LA REGALO - ;;:L ,, - al-d., d. . I CONTADDRA NATIONAL
I, Irskoz, 1"11.11111 l;i -d.-i, Of_,-_"*1'.*WL. Is, raii.bles, Top", rosquinals ". --- All. .-. 1-1
d. 11'. ,-.t i"""'. a.-. , CADILLAC-, 47 -b ',' j.".-,','.'.'_' ;" '.'."N,," ',',- """' Distirites tipos y t- as re.il I'll 'i ,.,.*, .1,.,,*,.I,, .dll,. ,.,lilj '., as,
= Tv,, 4'." I. ,11 -. I i-1. .w C.0- .,.: ;" escribir y Caller, radi? never
I 11.36 . 1. .1O,, l.- --.- ,.a ".; .-- 1. I-. -sti- idd -- -C-s g.V., .-. ".- I'd. d'u'la III~ ij- r1,.1.dO, ". -1. Ill,, -C, d. -- li.' .!'T ,,'; h6les y rualetas """ Y .
BONITO M ON DK CAFE 'l. .,41. O ". I.:,. j-. 1.1ild., -.--ll Cap. n y .bjet.s ae .,,c [,Iqu[DACION FIN DE ASO -1iad,, V-t, a plaos eon
I .n., ,W;1.d,.d'. QUINCALLA EN ESQUIN. ; O. Id -i. --ft, .
Q, -. ,,- -_ -_ 1, Compr s y erapilhaincs W. 1--,-l1-. -- ,,. Ii
C., "ZIM". I -. I ,2 ,.,,.,,, %,l:lr;, __. rx
al UN REGALO. EN $2,00 _,: ,,;,,_ -f -.- Alqu1C- de I.,
.1 NO, l. l4,."1.,.I.- E 48- ":".',' '.d"d'I"'1.1',,'.',, ,,- -- iu.sma,; a e--tcr "La Na.
,'I. -T 11 "I'll", I.' l". "" .i'- V ,, O;,! "" " d toug. 11al. Art,, cairip I I I'
:11.'j_:._'.d. .-. -P
o! I 1, I d I .,-. ft isimnes Gloria 520 _, _-O .' ;.,1,.-' ',' ,', _' ci.r.1". V,1ug.s 352, -i i,.q.i1491A '"AdIall .M.'I" -. 1,. 11. r',"-O 171 ,,X.d i -. -- .I.d., -17r, Ou, = 112-1. 111 A= _1 '111-"_4T .t02lO,111.l 411=1 JI.A. !_. __ _.r.m. I I C 11 "I I 'k '. .- 875. (Casa I I- 1- ll- TC-,,.tC FC-. A-9915,
I I. 4- . -1 -1., C, .111., -dI.I., 1. . .Nll"" "'.7" "'I'll, d 1: d', I"
,, i I d. I "'t."'In, ., ,,
-0. 0 .,C. .1. b i. .
. VOli- _u, .-j.-,:Oll. .1-1 d J. .,. Ill. ,,. -. I .",
A-W C. .7 I~~ d. .O n I _. I l-u-, Ararig. C-10&56.3 FCb ill-O. r-l-, I o i. I I C-66-57-2 Feb,
I .
I
I I
I I I
I
I I 1. I I .-
piglw, 26 FIT',11,10 DF I, k MARFINA.-SAAn. 13 d En- d, 1951 0 sifieados
I
I I

VENTAS DARA LAS D(MAS I E N S E & A N Z A S A 1. Q U I L E R E S A L Q U I L E R E S A L Q U I L E R E S A L Q U I L E R E S
5jF Umtos ClmPRESOS 62 __ OBJETOSVARIOS 70 INTE 77 ACADENIA3 80 CASAS DE HUESPEVES E APAItTAMENTOS APA]tTAIUKTOS ,94 HkBrrACIONES
- - ,;,- .("I, --, Os A LAS ESCUELAS CASA OF I1UESPFDES ,B' A.,,.-,,l,,1 -:tI'I 11111 III 1-1111_11111111 IIAITI --- .A.1-- A .AT-1 ,, x. ""' " . 'I"l-. --, -x 111111 1111 1111 J 11;11 1 11111111 lllil_".', ' ,-- ', Ilt"wAL "", __ '. __ ,%, In"", -1 .,,. ;,,, -. .i I IT".,z. IV
_,,, .- '. 11 11 "I -1.11 ", I, """. --. --. ". 1, .1', 1. ". ---, .1',
11. I I ", ,.'- ,';' - "I'll .1, 111- 1- ", TV--2 .", 'll" ll., ., ",,.'.' ,, '," ,',",, .-,.,,-.,.,t' ,: ",' V,'., -- '"I", n%,.
I 1 -. 11 I 1. '' I '', ", ,.,,;""" ,,".".',.',' ,,,,,, ,','." :1, I "I.-i'. -- I,~ 'i'-.2- -1. I -- _.
I., .1 -1, I'll li" :_, ,,,,,, "I I .- 11 :: I 110 l;,,,I, ,,,,, ,, :,tli i_-- .11- 1i __ _- 1
-1. I -1". -1"1 ,_1'-_ "', I , .
TREQMIE -1 I 11 -11, "I I A 11-1- II-11 1-Ii-iI i - "
1., %A el'.J,11111 I 1.11. I ,-, .,
V TO ',, 1, , , ,1 ,,, , '-W.'_, "" -";1';,!',, 111 11 211, I 'I 'I 1, 1:.'I' l
: i', ". I I " :I'll1,1 I
iIin, _ ,.
11 I. AAH --, i- . -, _-, ,.,.,,,,,.
59 RADIOS T APARATOS _,,,,, "I": ,,, ',' ,, ,,-;" ,, I 1 2- ,--1 -117-It-11
ELLCT ,;,;,, _11-l''. -:- I L-11 I ,111 I I -AL-LURASDI, M .- -:- '._' .
RICOS r, I I GREGG BUSINESS I "I"'It"I'l "'u" L ct-- ," .1'. 1, -_ -_ I I I --i" ',- '- -1-111- 11-11111. 1-1-1111 ----- I Z ," I" -, !, ', ) ;- 11 ,, 1.1 ";".,.,."" ,, "- -':' V;- .',% SE ALQUIIA UN AP.ARTA- -, %,, f, -,.,I -.!,,
,I I ,111.11 I 11- 11.1111 I 11 -111I: 11- I I I I ,-,.- ,"-, ,", .I,, 1,
. A I ; I I , , I , ; ; i,
"I', i: ",-, ,, '_ ", I __ ; '"I D .,;,, ,, ,'-' -.t. SIIIi, .i-,'.,,hAIt1-j-, ,,%- I ,,-, ,,,, 4, -,
.11 11 I .' I 91,LOS - BE OBISPO 310 i, I-,--,.-I'--- '-. l"'. ll-," "I"'I -- Il I "'I.,
I I : ': ,, ,,, """, ,,,- I Ij0)lERF.s I jp,,- -, II-, U__. I 1 1 1. 'I". ", ,,ol,, --,., b- irt",Ain. I I
__ I d I F !, ,,,, ,, r"LITI ), I --- "I- I "'11, ,: , I' I .411 . -1. pa t I L) $3 4. A, e. 6 a N 662 ell ti e I _1 L. ,,"',',,,1, 'A' A, I'A "I ; G'BAI,-, "r . r q !! I ".
,,,,,, ,,,,,,, B- B ""', I 't- I I ,,, E ,,, -11, ". -- ". ".
PLANVA F,11:11TRILA I _11 ,- id"J: "t In 1. _11.11 -1.1-.1 t, 1;1 1, "S','.,',T!.M7T-1I1 .111. ""' "f"-"f i1do o j 'I!", L',1I,. -I L- 7. It-.,.
,_, -. ', ,. ,I -- I i A[111-11I 'I" _1731 DAJ10 B2-17 .--' ,
""I' 1 1% I i',!_" :, ', d, -'k So,-, ,:i ,'I, ';% Ir I-I-111 11 I- -1.1. I. ,.-- --- "I'll- 1.11 I~,. ---- ,I. ,,I,,r.,. U-
"I'll I~ i 11, I ] ". ,,, ". 1- IL'I,
-1-11, I - 111 I", 1 t., "I I I I -11 I 11 ) I.I, s 67".-,, PI,, %;, I ,' - --i-I ,,,, I ,,'.','.I '- T'Illt '11'1; 1'1' 1":' --" I -- , It A-- - .I- Matrimorio, Fstudiantes
,, 1. I I ., 11 7 : ., ;,::, 14 't, ,,,,I. 1-1-Ii. i 1-1. .0; ,', ",, ',' ;, ,'Illytt_- "" I~~ ,,, il., It .t, B _1.11 11 I I I _, I ), N 1 ", ", FI,,, d --- -111.11- I I -1 ti'I.III- -- -,- -C. -1.1.11.1 --"" I 1, . 11""II A l',, ,-' FA- .B .-l-B. I 11 IIIIi 11 I 1, -Irlc. .,. !. "" ',',"' Ind. h-I -. -, I~ -I, I I )LAN IIEL -ROMER0 I "Ii' -. 11- I I 1-- I
__ 1.1 1 .111 - "" " FASIE0 101 ESQ A WX AL -1 ill -,
B I;,; Ti I I .'A ". __ . c---" = -I *11
,14,011 NitNSU11, RADIOS I HI. I~- 1" 111' '. (_-iC8-_1t III~ ,_ 1 ,.,. ,,,", _. --. L I!", 1.11= .,-I". ,
I I 1. 11 - _- I ,_,T, ,_ -I.jr '.' q.,!,, T ,It. I~~ vtBm"
'1 :, r,-, , "n, 1, . ,""v 'I", -T "" ill ,;=, I, ,1 ,,t- oltr f-- I,- -. '. -_ ., IT III I
!i ,,! ,,, -l, l ., A-.,., ,i- ---- -'.
-i I'll li ,_, 1-11 ' I H ,, I, I I -, ; I . ,,,, ,, , ,., ACADEMIA PITMAN ;, 1,--H." tire. 'Il."", 10 i: T"I""4". -- .11. .11-1-1. -, ,,, "', ' A,118 In, S ,- -- ".I. l I
I_ B ."It.
"I j, 11 "' . 11 I=1kW.1. .1,
!L:5 R.11 1 1. I :,. 1,ellM ._._. ,X.1111 11
;-", ,fi, su,'17 ,_ __-,-_ 11 I I I M"". ,, Gun~ 2114 216 ;,:' '.',,'*' "_,' "7 ','. . ." u. ', ',t,, v"p, deA 6 P. .I --- _. I~
I~ -,,,,,,,,, I 'LLILACEN 4 MUR ILI-11 322 -- p- Z-,-,,., ,).419'2"" TB_ I o.l= I
-- 1,L11 I _,, .11 -Al VuBlult. AIAJ, Ii .", 1,,-, 'I, '-"_ 21 - I ."", "., '' cira, 19 -I -d- -A-, l-til--, H-B- 1111AeVIN ALKINDANU. .X4M
' I '! L-, ,,I -'j- Al-,, -1i-1;, ,,I C-,,-- A4I :RLSIDENCIAL GALIANO! _1 1. -.1
", I - _.-,_j., "pa,,01-1 -- -11,- - 1'. I- "t". BB,
F ,,' I "' 1 4 il ',1 I F 'I I "' I ' I , I L, i ", *, i I I I 2 I i I I ,, ,,j . J, I) ,,, 1, T=
ix., -7 rli-- ". NATIONAL APARTA n .- ANI I., -- _. 11. .
__ I "I', ",!,,A -td, ,-,J- ,i, I, I '" - .: .-MI =_ I_ .I.I., -11 1_11 11 1.
111ill- 1! : , I :_ 11 1 11-1-111i I'll II d ,, - rk,-_ ,',', ",'.',', "",",'. ,'." :"- '11- 11. = .- o- II, IW I, oil ; .
"' [- TI T,,- I ,111 11", ,11 ,1111- -- I 11-111- I- -I-_ i , ' ,% I C-1- (-I-, - I I~ 7,;1 t_-1I.-, b.-. VIVA CONFORTABLE -FRES- ,-ZA. .-. I, I ",
". "', , , I I I I . 7 ;"-Ir, 1 1.7 i-- -.frilialrI -- --- 1 ,_ '!Z '= '.7* v. ludable, -P-rtlroent. -,N ,,'='.'., .', t,= i-J-,I -- "P-Ii p"a nig"f", M.C g, I, ' "'
i, 1 2 ,,, !, I I I _- I I. L -I: "I m y sa
5iu , 7 1'11 Pii,, 1- ,,, pi, !-[- G art,., R .e IE,,
,, !, I : . '' ed i ti -- - -- Sj- I-, 1. J. 8 4 3 R I -., t, n- 2
I 1, , .1 I L-1- 311 "'I' C-!" %,,t,,,,C- Tened.ria & FL- 16. ,B J-, I - 11 IT ___._._.I, de sale, comedor, 2 babitacia1. I I -, r -r 1- 1- rim hall barrio intercalado .,. -90 INS RIJMENTO MIJW I -, I I L: 1 8-70-1 FcL, ,,,,.,,,C.;, ,bilidad.ColegioAca- I,- ,.,,,, .I"d' ., Nl.',', .'i. -,i. A It A. In,
,. I :, T',3.'.'!.T'A_"I .""LAIL'BI &na gaii,-1entinaor, patio. la: .I bX%,-- B. l",
1, 11 I , I I I I I z o- ,,, Call- 12 y 11, ',',"_' ',','.',',' 'b-l r--"Il L'."" "-d""h.b l"- "t -=".- vadr., $I Pithei. 2 -B-11- "I'll, 111-1 -111- I I OPORTUNIDAD ler- "'I '- I
.- I "I ,, ,, , I VELLOS 1 11- 6", ,i,, S,, virio d ' SPECIES, I fi. -0. _. .- mares, Cilzada Luyan6 NY 309 11 All 1-1 I A-l".I.
"""" """""' '
1. l I 11-1 I I I ", , U-'274" ,W, . n tn A. .,,,I, _,_ Li; 1. ; .I .I
, -B.B.-I.S. -1
!". 11 I I I I I y 311. C _., tlltb, ., T. _J.
,, _,_1_ ,,, ,, ,", '__ I ."I I, I. ,.I- -295-82-13
I, ,-- -, .11-11 "I -.- I"t""' t"I" '". .I:1tI. l-iit 'A* ,.- I .1.1-11.
I '" I , ''' _. I t ; LSV .'.l.1t. a.A. 1.
1. "', -ENERAL- "t".'. "I='. "' .114 ABI "
5 ", 11 1-1,1 I 11 1,1 "i", ","I', ,I-,- INTEBES CIENERAL7 I I I.- .,X"I III '. C.T-i .W .A.1-ril- IT .
_ISNAjt - t. ,,,. ,-. -. 1- -- I,
,III,, "I'll I., ,'I." Nil I'll i, , I I I 11, ,,:- N. IS rni. .1.1. _I1 lt, .'I'. I
tnd t. -I. .-it. eu. iI '. ,.-. I 1.
1. 11 . Ill "! 'L , __5 , ,-it ,,,, _,S- IV.T-AL- RESIDENCIA SERORITAS, -. I~ t. A_ _-2.
HIPOTECA 'I, ." ,,,, i'L --11 1, I L - I 1-1 I L 11 11 "Ill .It. _- B,, ,,, I~ -% ,.I _I.,,.,.,7. Arripli- CASTI i, Lul.- -_ I .
I ,,, I I I - I " 1, ,_ 1, I 11 -1 ii ., I, ti-It, -".,- ,.,. ., _'. j,,.,,,_ -- .A-Aeut. .I Alf2 .A;,rl e.
L I I ". -I. -1 =,_ . . = . "
63 SOLICITUDES nn"'. I- .,- . _.
PIA TI1DA GIRA 4 ",I, 9,7 I I.d. ,nll. P BE AL VAITAI I I~ A.- In';( I .1. "'.1- -,V.- "n, A-B;I S' A- III .l'I .I,.,. .
I I Tl "'L F: C I I- 14 d. 1!)f L, I 1- 11 -1 "I'll, I "l I. Mi'lli
jj :L I. -. ,-- uVr, ,='. Tu,,-"1,B J'.-.';.= Y.,."", ,,' n ,"." '.' '.^ ','-,9.". Mt'.'.' '
d,., , I 7 '.", I I I 11 - L"'
,_' P- i-"% , I',, I ,1 ''i, 7 ,,, I I I., I I L Ill. CLEDBOLDINA .I, IzA I, . 2. ,
", ,., : il I
I I III = -- -- St" ,I .-. .1 I.
ini. 11 ,bi, 1, ,pi ,,, '' ,4 _" BA".-=-i.=1,1 .
I C I , , -,, ,,- ,, _,,, :' '- 11 I i -1 11-1 J11 I iud, --1, .11.1.11 11.111!"T!I" 'll" ,. ," 'Al I 2i,., '. ", ,.- All B-I. -_.!%i-,;.
11 1 1-11 "", 'dI -- 1_1 ,I,", ,_ ", , ,,, ,,, I I I "'I' 1, 11 -- "Tt'. 11--i W7.n. At .,.= 0.t. IS Ble- ,I. ,! %_t I. BtfL.
".j , I I I I I I I I I I I I I 11 I I' I" "I 11 11, 11 r I ,I .1 711.1 - .-,. III .51 -- Q AII=AIKNTO 2'CUA.T0. IL U11151 Bul 1.
I ,2-11 1 I'~ I--[_ ,': 'i-111,111 I ' I 1111 I I i . 1: 1-- 1--, I.,-.1". _ -.- .-TS. """' '--' "" ""' """' r = BS
"I 11-11-1 I'll , L " I '- I I' ,il -- 91 CASAS DE CPWDA5 = .,_ -- ,IIlIB.,=1.'_T ,,, I Ill. I.tj I-&-._- I- -%'I- -1 11. lutd.d. t- d III
U, I I L I """ I I : I- -- -, 1 tIf"111- -1,11%.'-;Im'T: 9, It . B- I~
pi", [-'-& !- ,,. f-, I -, I --- -_ ____ t. .Y. .-. ,, I BI
a 111TAIIIIAttl Ill LIS, l.T.A. __. BBIV _ ., It.
_', VELLOS A L Q U I L ER E S- B. ".I VB_ "I .-.-eI. on., -I __.
,,, P"', C,, I P I It. ". ,.- ot,,t, d.,B- W- .B,.- ALQ=0 A-.TA.B- .T. .-I. A=
r, tin L L. F-.1t- :. 164 OFERTAS -i-,I-An i 11111 'BlJol fq__ it' L -- ., -- .- I. '
I., jt.g,.d._. nln'.
ft T- ua.zrI. le, '- -_ ,-, "' .". ln _-- OTELU_ t w.,;_.-I.111, 11 ._ ." 'B' I_ Al.-I 7 i T;,:l 'at. ,, I -1 1 ii 7tl i'-Lpl ., I 1) AM 0 S DINEW, vN' I" I ", L ', musl.l. --, TI _ B- .11.1.1.1_11r __. I I
_,,, Frdh-(ii S- L I -- eientificc, garanti- BoTIL -B-11181- CO I .-I-1-11, KOHLY EIRSWITIANCIA, But .-S._T= I1j1-1l -_1-."i1_- .- T.g ,
-.- .I.IT.L. 11 1!1.1 1,11T.11.-_- '-'-- IM J.'t!,tA'.%' ':'I 'it'-' = .'.".'._,'A -C 5CI ,, , .1,1. '1'1.,1,.,::, . . B = ,"ONdI NIt'
F1.1nd 11 I A --1.!-'Ti!.%U .' It .11-, i fin:Ifita Zziy.,i BazIirl, N II SI ,I
.
I = 1d.Td,.b.IW. .W -!-! III BBI -,,. _t. I"'-' FBI~' I '.a"-' """ TrI-n-1Z .-- I I
"I , I I,. B' I "', ,,, ,, ,,il- ,;.,, ht. _!o1S
(_1 u -, 1, c:-,, , L NY 4A tinirtitmento 205. Teti- I.- ,11. l -ItIV .BI -tj l' - .' It = . A
_-, _,1,,i"- ,--, _11 f"', "I.- SA .1 .- .l-. .-I. .u. ." ." TI ._: _ A" VT; .M, I -i, I'. ,,, _5509. I .-.,. .-,., I .--.-,, I I, .Wft. I _.
I'll I 11 11%1111114 11- 111.1
I 1111111- -11. I r =r I
,, ', i' I iL 1. .'_% 1, , C-7-70-31E. HOTEL SIN NOMBRE .-I-. -A It.-IIIII It. _- I' '. V. .'". 1.
1 111 - __, , ,'A-i_,' 11!,1,1 11.1 k- V, ,1'0 %I A I llg, 1 1.,,,,b.,;,Id -b- I-I"'.1f I ,,, PI.M. Iq- W -. AlA. AMENTU IlliTISIVIS, t;I;. BIT _.- .-FrAlunt C_ _. ".", ."I. III_ J=I, S, p -JJI, 11, - 51 At~
,, ,, I= S- -i- t. At. U ,- -0. -- .
III I I'T'A 11 .1. I-1. .1111 I I. LIQUIDA1111OS: CHAQUETA ,,:,.n ,,', . I. It~ -- ,.,. ., I 1.-.IIn,,,.-- TI ;t"111-1- 1". -. It.
""T' -.T.t t IPl '.- I= ., _;2 ;:t_ : .--,, 1.111, l"". I .t: it, iina P.n. Int, A-I1.lI.' ."-A.-,L=. ". .". . --r-I, W111=1'." It VMi Z S ill - a., a- W,.,.,.,, dclde S5.99. Pay. ,g" .,.,Idl"ll.,.ITI ,,= d, -,.A I in' =
11 - "" -' 'I': MI
.11, I I 7 I I ---'T. BBI. _9.d'.'.' '.%1'.'.V"V .I, . A I It. . Alit.-Ble-W I. It .
ng. Iiirgit$2.99. Pay. -g. i-54 -- Iiigit$2.99. Pay. lit.
-. III. I,~ t-I. I AVISO
j._ I I III ' ,SlInE )' E!I I, I"It
11-1 E TIN 11 'upjjdajs SL95. Pat- $1.75. II n -" Feb LAURA GALRAN ,.ItI .- . I'."'., to.1t.d. Ill. ". V.'L. ,.-!l I I 1-1 L, it. n ": I ,.,I 11 11.1.11.lil T p._blniias, tnia% "G.- HO-jEL-COLOKIAL-- ,._I_ I__._ t:rl. _ __ ,. I-I ,I. ,,.,I,, Ind-I.r. 1,, -II .I- 1. -'I IIIIIIA-Ul- .UN AB- A; A L I% It. o I "VI "' ,.OtT -; ,:
1.1.,'.': "' 'L ; , L" I, -t. S, .d.1111, 11 lb.lj.d.t, .j.,.,:odI .b 16111. cG:l Mml d !m Al.,
I I :r,,.,,,, -, ,"'r ,'. 1' %. . h.1" NVITLIno 209 entre Indus- Situndo S. Miguel .-u
.,- U I., y Anirstild. y G.Iim- It~ ----, _l V I, IS __ _ i. -11.
I ._II.__S 4 =-1 "'. ""I".". III "'. 11 1. .- IS B I It . It
C= . 7iel .tB. -- I. C-341-11-I r.b. 22. I.I 1.1;" l".,.,. .I.t. . I I. .
.: .I. t-I. -_ .".
'I'' .'', _,,.r_, DiN1,1111 CUALQUIER CANTIDAD H ZOI en. It It. I= .I.
,,, , ". I , -t-, .--- ,.I ". ,,, ,-.-. -IIIII. b.l. 1- 1- .., ,. -, -. --- r I, _- .I,. -.- .n. .! It,~ I. I- -1 III
I., 11 -1 ,, __ CANTINAS THERMOS
"I Lr, -'- """ ,; ,, .',.'- 'L "-. I: ,"'I;' --, A I.- n-t-11. ,-,t. -11In., -n- '. -- I-- B--u tn-- .' 111; A.l-- t Al. l11_1.1.".1l.%I!. I".: I- -- --.1-n.
__ 4' I -nl -,, 1,: In,.-.,%.*=,,,- '71--u 17'- %"'. . A4," ,'.",'"',,' '. ,",','.'I It,~ . I., I ,.,-., --. -,_ i .- b.I., B. _,, . ,,77 - I., I __ - I ll I III, ,,
'' II ,., 11171 rv!i, I I l, ,.,I.d . Il I. 1-B&.2 1r, ,_., I. ,,,- I. r.-l! ., .11 .1'. t- %. I 1. ,.A To
.11IST, t.- - .111IIII 1. V-d. I= I., 11 .I. III 1, 1-111., .I .
,,' .','_ ',;, ", 'I_, ,' -,I: I )IJEDICOS Y DENTISTAS 75 PR(Wj PRA ITOFESORES I !2- I,= In ". . : ".T.l.v ,B-.
'I', 'TRES HERMANOS" -11II-II.l. 1,1b. -1 d,, I I h- It- -- .I. I ".".- BI-It.
1'.1 11 I.I.I.Int, 11.11111A 11. HOTEL I kt 7,12- 1- .Irkl; y BASHI EN VISTA Alln't- Al.l.- 1. -11- .,to-l' "%-, nt, 1.10 I ntr -.1- -. ", I 11" I ,,,,,, I I "'. III I -,,,,, I ,__. tI I I Il I,, I'll, .1, ,""r".1', l ll lI"A, l.,I.l lli,,IIt _i lI "_I- I.I.I.A. 1. A~
l1,1-11 . ,- I -I. .l Ii.; So] 60, Poem P.S.S mu.11M y 112 -APARTAMENTOS 1%. -.&. .IIII.S. I Inn- IIIIIII. 11AWIT-a-tia: 11T., ulw .; l :, ,' 'L : I _d. -n -- --" 1. --1.11 '. ,. ,. 'l nt'.,.', IIIIII"t '! T, T., jarLB, Laa .e].r.s y, TIAB b.- .- '.4"-. . to-I." "';' "'L'Z W-lIll',l". I- ,.tt
'' ., 1, ,:','L."' ":"""," ',", ',." '%" j, ,"I ,,, 11t 1-1-11 1111,1-111 ,,Il,,T,,-:. -fiditas p6blie- C.B. do Via- 11 A.I A.-T. .I'. IS -----.",BI.' "I :"'I"I -" .' t"T" -111' A AIIIILI """"' t""" """
I ,,,,',. ,V, .,. n 1. d I, .d.
,- ,. 1, i l 11. .11-1- II ,JI,, -0 1-1d.r. .p .,, _,l I'll, I ""i. '-I' I.;; ,I 2 I'll, II.I.Bl 1I.- III .-I . I, --- I n1ill.111 -- ."
"I I -1 I'll, -I. ._-- I ,.,I., ,A- ,
'-"'-'I-" "I' I ,,I,, -. I. 6TI-B .2 j!,'WT.L', : ,, 1 ttn; habit.lirma de La Haba. "'. Ill-1- 11I.II T- A,.,,. n. V1. .%A1,-I1. .-- .1 1. 11 ___ I_ IT 5 .111 "I". --, B7 --- III --. 3 htbil. In.
". 1. 1. -ILL I .1 . ,TAB ,,I Jt,- r. V6.1.B. Teti. W-5388. L- de .- ouluto, Model~ .Y.
I" I'll .11 1-11. H-9242-79 enero 18 Al.-A.T.I. ,. paru,
1, ,, I I'll, !INI.11!1_ I InI 5'. 1 ,lt., .-. IIIIIII, T1.1111.1. I- At- 1I .s 1. =v uz -.,Bitf., I 4y. -1.).
=
I I
III, I ,1-1-1- 11.1.0, IIII,,.1- .I . 11.14TIV It "I'S -. _.I.I., -1- I l.-I . 1. .1 11 BIT AT. LM.".
'111,111. T, .%;I1.1,1 ".". I, .I,.,,- t .ITIZINI .11.1il.n.". H = .-II b" B." ",7;',',,,','.",d,",. "Z:.,','.'.,. In _" .N.'.- x., I
I.IIzvo FlI, ,ilo ". .,I
_--- 1 ,,2 .1. -- -;,I I't.2."I' 1.11. I-I.I. .r. I = v'TT.!'.!AF. AFiNADORES I DINERO PARA --- .11 -., Ill I OTEL TROTCHA '"I"""I :11111 VISTA A-1111111 I -- --A, .- ,,.
. V.n I I'; I,": C.I.d. y Do., Vediulo. F-2m, .,- III 1"-V';ftAI 1 -X-1.'.Hi 1. = .I-. 1. I .IBA- "I . I,.,,,. ,l,,= .1iftn't"."n'. .-S-ABB.I.I. B. IS A- .T.In- A I BIA.
1 1.111%1 11:,1.1 1_1 1 111I 7" 17'II,, ,' L. : 1'.' l'"I'I.' "I'll.'." "I"II'll'Il.111.1.11I -,. 1, .II, A-I.I. ". A-It- It- -1 .I, 'It. .1,11".Id.l.' 'll" l*.".".",I -.- ,.2'."Ar.V%. .'= ,T,:,,, .'.v., I Y. hkbititd. r.I _x __. ,.,-. V_ n,, AVAIT
1.111-1.1 I I ., 4"Il"I"m, ,-,' ',7 ,,',*.',,".T.'.,.' 'Z',',. Z.,^.111.1B 1;,"", F171-11--1.11., -L olunt-l_ . -1.1. -1T Btz -, - .-Bow __S1. -" %1 11 r.1 =,I . A.'I dit. do j-diries. Portaitin e- NIIAN -- -11- u-uB- _d, "' '_ Inni-TA 11MIARXII.1.1.
I I 4-i- ". W 11 III .- . Zl dld,; TI IIIIIII.;
,,,,, --'. 11 1 7 11 'it I Ill: .", 1. --', .;_' .,., I. A, I! A 1,I tI.-,!-',.'"-oI . I_ -A.- I-.- .- II-9-I'l, __ ,II _dIt.
", , I -4 -Idm llolljg,',, ,% eloLa, "" .
- ,_ vt, Tmatrimonin, $110,00, Ea I.-IB., d . __ b I -.-B ,- ., ,. .
;_ "."I'li.Aw. I I- I .,., qg-, no p vado familia, Iiibitatio- I.-.- -- I. S .! tb l I ,,I Itt
61 DF, ANIVIALES ."I rea, Lb.f,. into. -l"B"' .-",'.-TM =d M ,:.,I'. .1.1_ _n= _. .I- S. ,.r. I. 1,0- .I.I.
DINERO -ealitd. Pr.ei_ "" ---. I. 1.1 1=11411111.11.,.*.-* 1. 1; -,In .A
.- I I I I;,11,',1ln'. 11-7.1."-l AIA-1111111 11111- .". I ---- ------- I _XnI _r_=,".9-.'I-.'-= Sm
.1 11-11 I I Ill, 1 III B W t, wrildit- .,'.' ,!"',!, ; lI It ,'I -irly.nd ITB. EIinI lor- .-II-Si.t.
". I. I I 1. -7' MODERNO ,", 4-_"%='b ._ .- ,:TT .,, I -d - -I A. .A A o APARTAMENTO ."'.'. ."I", "
s,,"" jo I -Ii,1-,1,- I T, -, ,nt,'ll- viclo. Alegre Bar en lus jar- '] 'n' "':-' '"37 51 CWIW" A' Tintlell L I 1.1111IIIASS* T.Wh. .1 ., .- t d.dl. .,,,.,. 40
: ,, ) , '. .I, ; TLI!I. ,,I. .t,_ . 11 .=
,,, :I ,, I ,,"I, ,'nr,, In,,,-, "I"'i"'"" ." I ".". ',111.'1 1!7 -1 dire'. D-5342-79-11 Fib ',,'%7,'j I"" -- t.' '."7r,.I U.". ".1721I
I, .bwn, ,to IT .I.- I. .
"-:"A I "I In Inn? ", ,t. I "" ,i ';I'.'.-I'.' "'d';' ,TIV' l'.'.' I't.- B -1, lq".'- '-'b,-"'; '.,TA' ;".' -.'_,!;,
111711111111 11 "I'll- ,;t- ,,.,,,".I _' 11-II .- I. ,.,I'. e . I. .I,
"' I I ':;: i'ri' A"i ,' rrt , ,A.,: ,- I AI AS 212,2%11 1.'1 .lS'I.-.= e.'11.' It -I' I~ ,bt,= 411, e. -; r'""ImI .
MATERIALES OF CONSTRiCCION I-I'Ite I ,;I Farntn", , ',,-, ,,.;"',"" I,1-1, ,. 1,12 I I 1.11-l"-, r"nIn, 1. Est.64. Trrnitntl T T =' ALTURAS DE BELEN I It T-II.I.-II
I EFEC OS SANIiARIOS 'I" 'IVIII.- V I- IIIII -1111.1 11-Ildt, I --- 1-fl= ME "." 7.111 11.111.111I.I.111I.IX TI,,, I I I t, -
- __ ____ A1111-I, !fic: N1,3315. 1.11.1 11 .11, %. 11 I'll T.1 I~ I-1. ._,1(n--IIi, .rl .111- I I.-- II 14- APAVTIMBNTD, llQlEXA BA,, ,- Ved.d., C." Bur
11141P ,."'I"., "', TMn-, 111, TA11 (n'1,1.1,1,,1,,. 1'1:;r 'jl.',' l." It r .I. t-1111.1. .1%. _!In v!,,,-Irl
I I - "' .- A" "' I "'I
III7P ,!.- "I."" 1-111 ___ IATVM ,S I . . _,. It, ,,,', 7. r ". 11,,,,A,,L,!I- AI- 110 I,., 1'1'.' I I ".". "" ";., ti. .- t. I- ,,-. -- ,l, -.1l'. I
.11 11 nt- I-- I I I, LIZ' -., ,;. ,,.,,i. lt. bl, II, .11, t- IIt.r.
tIlll 'l -.". Ir 11". T'll V-111. I t- 'I -I. -k lii. A". .t. t. Itt-1. IAIII, 1-4, Wt i"t", -l. M'. .
l t, I ITEN I:RO 16ULARr ""iII' '16"'" I I'll "I'll I I V1111 I 11 1, --- "T
Z, 7,7_., .-__i._., 7- I -1 I T.- i I ,I .1.1 ,,, .". .I.1 . . ".'ll A-tIll, ____ uIll- VA.1-t- ILT.IL. .- o u-T - IIIHI.-. ,t . .J- -- I .-;=,.T.,: I I I I.,
1. I' 1111011 - ,,Ir I-1, ;; "'! t I I , B .,'. I .", It III ,,- It A I T A IS B 11 't-1.11 '.'.' U 11-1d. -.111, -.- ---, 'a .11-4t,
I I I I I I I 11 11 I I 'I '; , It"Aw I I"- AI- All-A-IT., tA A, l._ It
I. 7,
'r.l. VIltIV. V, 1. "I'""', ,N1,,. 1. L d. I. -- L -- ,, ISJAISI ,A --A A-, 11 ,;. i ,:," AMENTOS n.
""I "T"I'l, 1 I, .1.1 1. """,." .; '" 1, :.'It lo. ,,,,. APART I.~ l,= b.ft .,I,.
rf ,; _t__T -, I :.I, ". ___ ,,1_12 S- -4.11 1. .t ASI Q. "I_ .
I', , I 1. I ,Ilan .,I'z S ll',I;.".,: l. 1"TA, %I,"." li&- ,,, .,
TT .;7ii, p ,Fr ,, I. ,!, .1. dtt '. IS._"" "'I", "n.""t ,-',',--' -,", ", -11ti. I to'. W- ,". I~ __. Un"', I _. -.I. It. -I
.% ,,,, I , ,I. _' I I, A' I, "_' ,.- -__, I' -';i" L"' ""'; !-e, I.=-,.,_,_1I 1 -_ --. ., ._ V,-- ., t."., 'I, ,,, .
.1 HOTEL "ROM I 'y .1 Z.1B"-Y.1-.-aItZ V.t d.,B-.I-I'l-I-1-., -11.1. 1, 1: .; I, ' i I I I--- -;:'- ,,,-, Dinero Para Hipotecas "ll"'" - I"' -"-', II h. '.=, ,-- I. I ,,, ,b,,,.
-BINI"I lllnfl,.I I!Attllll tll,"A: "It.i., I ,,,I. I, .'I. ,.I . .I.--u-, ', I, '", '. i'W I:
.-I. 1,1 --- .B.I.Aluni, 51I
-,, ; i '. ":;,I. I. 4 ., ",I -u6%.- "
IT : -111--l., .,-. .
,, I ", '1 1'.: 1. : f,' T%.",I",;:.1 -,,I,.-., . lll ""' ,-.- . . I,-,, ;VFALO HOY MISM r ll 1,. A-Idl A- I B-
, I .,_ ;, ,, I ,,.- ,,,, .,.,,. ,. :,. ",""".%, '.= . I.- I-t-,Id. I "T'l-. """' "R., __ , D= -n
-, I 11 I I", 111.1-11 1.1 It. I-- -All-, .I KA" It, I~. t.1.1 III 1- . A1.11 ItI. ., I,- .- F'a-. ,- ., .;L.,.r,- l-I A _.t .
ii .111111 .11 e.l.n.- 1.1-- n-11.1 ,. I'. -'l -- d, _. .
-11,1- 1.1"i-,". : i , 1.t 11*11, 1. ,I,,,,: .m I __I
- I. .-I"ll ,, V Tl'AA.i. 'II, _,'.'!i I ,,,",,I";%_ -,m IBIA -A. J- SASI-o-It., V. I-11. ,, 'l- .,,., nI tl'.'. ,. .,. ,. ,7 n, .- P't.- -- .1 n .Ii.-.,. I- _. tt.; __._ It.%
It-. 41. 1 I.~ .1", -11- -11o.l., =_ !r.- .1-11. ,, , ,, l,,. T,
,:' I',!, !: ',: .',I .,-,' !- ,r i,:"-! ,;, 11 111"d I, . I,_' '. 1. .7ilLn.r. T"
.1.1 .-In-1-1. 'I .,I ."4.%. T -. .1 .-l".d. _,i- .1 .I.
.1. -- ,,II.I., .I Stn'tt. er".1 ,.-.-,.
B.'.I., ,.-, l 21 II 11 ATl.A I~ BIBILIA I ".
,',,,I 11 1111; Iilll 11' %IIi,%, PRESTAMOS DINERO tB.- ,,,, ,, ,,, ., .-i- .,. =, -,,,,-t I 11. AL11ILA al_, r- "F' '".'T' T.111.11. 1111. Tfl-li, --, -- .I 11 OTEL BIARRITZ TAMENTO -1.11.1;61111,111". X,41.11.1.111V= .
_,,",,,,,,Il I'l, d'Il. F ,,,,,- T-,:,',-' 12 1 1 1 ,'. t- .I 1- H t".-. .1".'. .nIT-= .-_-.-.-.
'I I. ,t!",."ti A 1.1* -,
,; .11.1,1 .;1,1111 ., .tB.-- a.111 TI !!0.50 -I
CAKPINTLInA . f . 1" APAR
_, I Pled, 519, Frente &I Capitolio "" I tB .B psurt, _. . But u. = St'"111ABI zl.' III el_,_, Ill I., 11.0 I., ._
i "- ,w 'i ,i, 'L;2 I.- ,,, i 11-I. T. .
11. IT 1117-11-11 J-111-011A AMBRICANA 11 -1-A A B--I-.t- --,,B]. .-I. .,Iq.- .-e-telonn., In., ." tu. _B . -.I. rne."S, .t. BI
."I'tti," A ,,', """ sili I- ,!"'Vir" ,I ,, ,,.,,,,,,, ,.,.,,.,.,.-.,, l,,,,, .",- 't'.'t, I~ ,- w"Itt. I- It I, I "' _- I .1'. I- lnu,, .nd. .- = tlt I- I II .,.I. ItAblult. It
Y. I ., ., .IS. ll. -I- St-fid. ;I., -7 . 7,"L-'!'.I,' Liilbl. tt B- -. I -.' 1;. gI-. ,I. __ ---- --IW rd . i ,!i', -- '.l .-Ilu 11-I, I- I, htbnl: ttl%- .1. I-I.t. .r.-I. ItI .,.,: ;.% I ,,7_,LB_-V, h
DINERO ". ,d,. tIl III .,,.I, I ___r3,, t"t", ,,, ,. ,, ,,,, f, 'g,"I", os, V I .At %-.' 4,1111- _- T ,,I,,.'-- - eml- IS 1111 AXEI .Z67 "'iI HERNAZA, 243 ,Bt!.;,:.m.-1;=1. _- I
,,, _ "' "I"', I 1, = n IS BAB .,Bt.
i, ", "ll" "", """, d: """ , ".'I ,." 111 .11=111*1 I _ __ BE AB11=.1 1.1-11.1.- A =
'i_ ,, ",I'. .1I, . I.-.,,.,. u rn Al I. .
pvi I.- ", 11VIIIIIVI ,.I, =
--. el.- 1-1.11.1 tl-. I'. 11 tt_ It I it. .: t.%.'."_= it, I-I ,.,: ,,TnB
I ;I, ,;"" dt 11 1,:k,,i P, "n, I Co. -. 1-11111 .I.,,Ir -- 1,1, A11IL1 IBAAA %AI -._- .
-- -'I-- I. ALq "-'-----. u- il,= == ". I
,= II ,,,.,, ,,Ii '. ,7-- b- ._SB_ T_ _= nAu- -1:
'L;,I'11'111.1,"' ,,I AS . I3, """ -. --, T-I. ". InTi;i Tv. ._ -",'Ill _':" --- I'll ". z HOTEL MANHATT E-744tL
Z.,I-., i L, ,', itd. ., ._ L --t- VXIAI- Al.-.-. A.TuffTAt11. t., V.- -. _. _.,
----------- -. _. .- "' --V R"At": W"t-uBo
L -1-IX.11 DINKRO EN HIPOTECA. OPE- INGRESO OPYOMETRIA '11"1.d'!" '. l'.-'I.' '" Z*^'.".- ._,' ',!' %' --. TAS- A ""', -, _B_ MagnifieSt Relvidencia
Az ORJETOS VAR[ Icull, rapid ti, .folto y II "-- " -- '- nI'-,--,. ,,. ,In._I V.,-'-, ,,I .I .-I. 1. ,- t- "" -- """ -.7, 3.4; Lw. t 540, ESQ. A to, .I 1 _., ,1._- .'AI -., t- A., "I ""' S- A, l,-,l"1% .', ,"2.-i.Ia- , .- 8 N9 .1 .B., -I
IN--t- I -I I.~ 1,14-1.k ". 11.1 .11.- T-- _'. It
.It I,17 17.1111.1. : ", L". .-L., .111I __ ,I". _nx , I . .I. .B .1,,, jt ditd tt Hain- 111- .1.,I1,.,!,.1 I Ili.; "'- Xi.1, b',I I 1,I ., I. 'A., .- .-I '" --52
nj!.," o ". I "- -. B- = = '.'.'* '
"o. I - IT.-I. T.ue., , ,l "", ,, ,' ,,.' Int 1, ,!__ _. ,,"_i i _, -- I d'.' .'II
'"II' letIndo, reparl.l. lrniik ,,'!,', ", B,; 1.11 l. ,_ -_-
., I, l. ,,
'L -:-7 "' "I U. - "
I I . .-Ii- ISTS.-T .1 I., in. V .
- ,, I." I 111.11 ,vgun III y giu-tia, HOTEL CENTRICO ^ .i - u--S- BE ILQUILAI 1A.VACT. ASSI
_ bufete Kz,-K-- T.1 All ; 11 IA;.'1 1;.I '- I '. 1 1;17 -'." J". I, ': vm- -w. It
3 I X I, .T. . .A- . !,,7. B.
5' -Wia Iienwj& A tn.,. _I1
1= 17 .I.I.St'.1.2.21%; .2.".T.', '.'I. 1.ur -,. .I ,,_ .'_'IZII ., l1t,--, L-- AI--91 16, Q.O.'k. ,I, .i Iiodrstli. 7 B q. I _,.I 1.1 1, it"Id". "t". I "' ".
""'I 'ud l ,!.'z t.-_ 11.111, IV1.111I I.I.- d. IS '. -,. IB -, .-Yet.
1.11, I. 17 I I 11 I ,- ."
MALETAS AVION D-185B-64 febret. .1 '- "" -1 I """"'.- A ,I 1-1.1-11. u "
11t. -- b. .- i. ,, .1-1, --- ft -I I. A.- --- I fr,- .'I. .-, b.bII IAIA IIITAA. 11111AITONIS II
7 'r "i I "'I '1 1"iii:L 11-- .i. -. T, .joIIT I-tu- _f_ ._ t. 'j. 111.1-1 Ill 11 I -11 ,,. ". B_ --. I 1. I I" Ill Lqo1,1 11AI.T.ABI -A. : -i, I,~ ---, -1- ."t.
.I "I'll. -I 1 ., ii,.; 1 HIPOTECAS 76 "OLEGIOS .-Itni-It.1 1- -- .". P.,. .- I.-. ir'. d-IiiI S'.".' ,:r'.7tX = ."
II.I. I . 1. _. ., .-I.&I-11, 'T.;,
ALIST-A 'I T-.11111111 11_1.1,11, 4.111I ,r. .1.-
., I -. O.- I!, J-. -1.1 III I! III
-r! 'e I". i' L- n".1-111 11 I, __n' A 4 so S ti .-Irl"I o _.
qI 110--in .11 ,1B, -0 11.1,- I 111- ---. Stilt, I A I- A.,- T. I CA AS DE HUESPEDES .: 1.1'1.1'1,f ,
'IT .T-. .-In., .11I.I.-Ift -I-- I """" " t.'I 11 .11 I -III B e, -I. , I", _. I A-iZ '.'-'.lI '-"I ."' 93 DEPARTAKEN"S !HAEITACIONES IOERRO!
CAPAS DE AG-UA I'i 4 '--' '-"I" '."I"I" ", "IT I 1111", 11,1,1.11'I 1.1 11.1 111,dl I D inp- .-._B- -A-.;,------- A1111. -Iu- -1B
AIII ., tl: A -- I --- AbBILIA AT__.To III I. ., I., .,T ,I tipn,, l-I v _lj . -- l". 1,11,I, I .1. .,1I.4,.,,1 A.AIlBII . _. oil
1,41.14 --- ,,Ia .11. 1,0- 1*11, I)
-- -- 1111 = 11 Sr. ALQUILAV VU11C., I-In 'I
,. :,1.1'11'1.%7'c%.1.1.1rb, tol
'], I I ." lk. 171; 1- f7t '71. Ud'.'11.: .I.Al AlA-.l-., .A.LS St ', ,; IS .' ',,u
ld ;;, ) 11 dir" lpt"'I'll, ,, T,,.,Lv III; .,%.- '.-- .1. -Illt, -,It, n B'I ., I .I,,. I J",SI j, .",Tr,
111POTECAS ".2i.-L. t. 1 -A7--I-, I ,,I9',n"'tII -:1-" a-. -.- 'O .i,;; it. Q. B.". GII A. -11 tR6. l"" In' %Injtt I 1,.,1t.= ,.%',
,= .4B. W; .I,,B. I l, G- 17. -1
.- I I
11'.Ine)"'IbIls. Vlrnjrn- d'u --- -.It" "- . It",~ I.T."O.O." Colegio MARIA COROM1NA CAW-A SITESPITSIn ltk- OAW W. 19 "Sl QrniA I .,I I, IT .11, d.tt. V- IW. Ili~ .-Oll.l.-Il.
i,,ftrn. LapiL% RgUa EI "";A, lt- 1 11!.'_111. til ,.IIIII.Iil: '_"";",,', BUENINTERNADO .,-,. -.-- .--- I 1. - BA, S'l -1_ A. .__ r III .I.". To,
,,% nI I, I PI-t. -A-I., BIthtllt(t. -- d. III - -.1- d.i.th. I 1,n. .I, ,I. d4 1.11it.- A-, h-, .It.,- B,- ,*- B- 01.71 IiB I- I,- ,W l.t. _.II It tn __ __ I .--UtBI.dI-, ti
wii", Ag, 110, ,rtre Tr. I-- ,I -. -, ,!-,. -,,, ,,AI 11 -- 0-et- .u_
III.,, y Colm, Llinre: A-85M ". .;., .= 11 ._ -M 11.1. ,,, I-. -- I-
9 IlTd- De-lite, I RO 1, B.II-I. .". m.- . -. .-,-:. n FSTRENE . _.,, I, , :! I,
.I_.111 . 1.1.,, -I.ft .11 P- I,~ -.."." I., - _.A_:; It -B.N"'B!I -n.
"". 1, E It r:%Il I. I L'
'._ ""'lil . r_ 1. It AI I A. -iA-.___ IZ'- L r . t., Il.
iI -nd, l__,_ ,,I IF- ttl = IA
"" S- e.";_", ,Irii. .d "' I 11 I _!", nt U .
il,,- .91. d. --. .- -td. I?. -%'1'!_1'1_T?.l-.I11 1 I, .1 Imj.bb"" -9 HAIIANAI
." ,,,;,'.: I '. % W .l.-, A.,, -I- :. -II.0 3331,62' hbrem 7 I' -- . -.1- -- --. 1. 11- I. I- Bq II. I. 1.11 Ill t. ll , HABITA IONF
I '. Bb.dB- .11 t .- d. B -- $1 .
,, ,I 30 BECAS GRATIS I'VIII, '7= 7. "' "T- i -_11! I "I.-I. il 1-1. $41- W. u ., .- I TAI-W "' Ill ,gW
I .,. III ", 'i t ._ _.
1.1d .11-1111 I . -. I-I.= T- A.I.". I -11.1 ti.i. - _. _.
. A-"' I I I -- I'll ' ' o_ .B. .-.,--.,n -.,. .
.-ISS- "" , "' """ ,!ESI]DENCIA FAMILIAR- --.I .1.,.1,,.1.-.vBI II . I'. I. __ ,-.,-I. .".n. V-Ir.
W AS CONTADORAS :I It =.I.IT.'. .d. II, 1 11-1 It _B.
: PARA HIPOTECAS. NO PIER- -_x
Ir .P I,-t -111-1 -.- -11
-. . 171 11' J.* '. . -- t 1V ,.1.,ABI .IT, -.; IT Z, .1 I- -_ = -.
VEND] 1 10l, Y REPARAMQS do Liempo. VIA Martinez y 1-- ."-. l.?,- C'-- '.-7 .t -I.- "="! l'bl%11" A'. -
Ill 1.11 "r1!L"d.I11.1 f1A- 11-1: .NV E, I -.Bg_._:t,-- --- I~ -- -,
I- I, It,
,:,.I,, I 0 2 -."'" I _AI -7 .u _. o ,
7 ;%'. i "", ,'d'.','.',,-,.I."I'I"*I". ",'I"' Prieto, Fxperiencia, Iieriedad y Ili ACADEMUS ii '. 'At- . 1- "" ""' I". = I,, -1= .Pit. J= m ,
.I.11". rr -, 4"." I 6--w-, .I .- -_ b;& = 111r.-I
. . I -- ".
I 11 -,"A, ,- 11 1-1111,1 I I --.A. S-- It -. IBI = I.d -1 1. 131-11
-- -- .bricacnin. comp"mos CoI y ".*21"111 .1.1111111,111"I'll!T B- I- 7-ARO t1,_1.,L,;.F1SO
Il ._T _- It, V. I, --: _,;._y Vc. .'. .- ,=&.-,. ., _,'1-7i,'." "' '*',' ',I'1 n."'t.'.'1',',-'I f' ., ,, 1.11,11. 11 11 I.","" A2= V.F v -1.1
T.I., - So Prieto, 'X,:,"', % .,I "I., 1, ur, _". Z- .". -. .1 .1, -.'.41Z;
.-l- -r. I,,. _t__ ._ t, tr.pidel., 5'- Tinrilm6ri damos BIT I I I - ,
lar 111artinez L_ L AI A"UILO AVA '"'A'""'To 0"- SA
11 11 1, (M et I I'L'i"""', .; ,l, ,I;.l r' ,,,,r7,1r-- rl-. I-r, LAEITACICII
I II -! 111 A ., ._, I DmIluffiII ." .- .,.-.
__ My 31c). A-6951, 1-345G. ,l., --I. t-1- "I'll 11 "" .51 b 34 .11 III V III _S_Ll ,IJIDACION MALETAS HE Wn-dorV I I At o -if ". , ,-,, -, ,- ,,, - ,7_IALoII .0--.1. .I.-Aln- A- A-Id. !"".""I" ", ; ln "ZI1, - -,- ,".1-11. "I. .i,," --1 '.
tC.Idg a ITS). .-- 11 111. L 11 i. 111- I'k, ,- LI, -.Jl, . -d . ,."I," I 1- -- .% =I'. .4912-64-10F. I 111I ,ii II 11.11 ILI 1_111 11.1.11. L."". ,, ', ,-,, : I, . e""t
B-D _1 I ",B.11 %,,. ,I". I. ill 11 . It"
',, ."t Betil.
bl j_!,Ilttu, do:ide $2.95; I 4 I- A It F -1 11
11-11 1-1111 ,1 111, 1 11 .,qUl D.-itntrot-1,1A IV-." 1, 1,1 I -1-1- I.
,B d. __ I , '. ,, ,,L i "'
,B d. __ ,1 111,
_, 1 1 ACA "', I I v, I __ LNTERE 'AN
,-,, '-: ,Clslo ,. ," """,",L"" PARA LAS DAMA [MIA RABIRA ,B __ ,1 111, 1.11,_, I r-ISTI t._ A TE
s III, .I -', 1. -- ,,-- - I e %, "IT, I v 7 I,,,- rl- M.d ,, Sua- IH ,I fo d. _-_ "' l-,T.r:i .-I.I. !Vz I ,l ,ILI 11 C-1 IIALIAIIITI 11 LVIA llmllm'a L -1 It 11 I 1 _,.,.11111- ---li, .
-'.A 11T._ ". , 1. I-- --- rdi,, ., I ,, .! 't'X,., V- "I """ "" 17 '. It
_4074 V PELUQUEROS, _' -' I , .n. .-T Ill LA VIAVA It 1-11, ,' VI A_ _i, ,, 'X .' ,
.11 !- A 11. IIIII-11, ,i . t._w, -, -- t I. ", --'11. -1.
TrI I t- ,," '--, "I -;. ". I~ I ,, 1_.'. w 1, 1:- ,= ,
Criq 6j I Fr -,JIrI,, 'N' 'I 1, ".B.". 1, I ,, 2 .,I-.- "" ".: lit"" ". "I" -S I. '.
____ III~ ".l.". kVEKSJDFN_( A E9 -- """ -, t, "."."-, r-' -- -- .
11 - 1 14, .1 16, 5:II.'t- d'. 1:'lI, .n. "Ii'
t""'!.Y.Ineto ___l_ '. IV,._ '. I ___ -0 V. "LL-111 1, -,1- :,nt.t. 11,11.- A-11. ,, I _T _. .1-- VI --
"""'I""I"' I '."-I",i".'.' '-1271. I B", -11-11 dI.11111,111 -1 "- 11lon. 1 IVIAIT.T. .;I ., --', I,- - ,,, iN I-A 1-11A -.I- .1
'"; 1 :, 1', --- -I.1.11 . 10. tIA. -Il I~ --', ,r , -1 I,
.- 1, r : rL .1I "t'. 1 : !-':, ,'._., ,7 Ill r -- 11 I e. i., V.- '.". 11AITA111 -* SALZ T1_Q1- 1A1IT-lK I
-. .I V., n. I~, i, __,,_ s, ,I., 1, 11 11 ,- B T ". --" 'I"- Ii. -, --_ ,- _% .II r -_ .,!.,- =-- --1- --I--, "". 1, ,, -,_,,',,,z VI% l t,1,Zl,1% _- I.i. 1. 11 I 1. It :1 _, 1. '! - X11r1 II= 11 AL1"1 __ "I -11117,,1 1'11 1111
.- I 11, I t- I = .". ",_ r_ r '". L tr-, T- t,.n.i,%'.i!'.2_ ,; .,. I ".
.uI .l, I --- ,I ,lu. -. r 17C,.
-1 ".I, .-I'll-. -I, 1, ; 111I.I4 11 V-dt. -l,- Il -BI lt, I 1': -' "I ,.7,.,x'1 . : I
,. ___,
r .
i. I I I .
.
I r I I
.
I
I
I I
I
Gasificados ,DIARIO DE LA MARINA.-Sibado, 13 de Encro de 1951 I Pigina 27
I .
I I
I
.
A L Q U I L E R E S_ I A L Q U 1 L E R E S A L Q U I L E RE S SE SOLICITAN SE SOLICITAN SE OFRECEN SE OFRECEN I SE OFRECEN
____ i2S CHOFFRES
U__ M VLDADO 92 3ANTOS, SUAW ; MENDOZA 103 CRIADAS CRIADOS 114 AGEM S VENDEDORES 119 C bics CRMOS- [It COCINERAS COCIN i_Qq APASTAINNll, A- FOLICITO VLAWCA, CIREF1. 11 A 11 1-111 A PC .IT 11 -111 111' 1"1111, IAIA
_i! 'DLLE_:M'.= ., ". P %A.__;M.1,A
.LL,'.Wi,,!!t IN. LMAMMA1I f, -%,- CASAS A.MUEMLADAS LE, L. CENTI LMA 1E1111a1,1
.- ,L: MI._ .'i'. r ,!'^2_,,T- ,1,'.M ,V' = L. _d". I-!,1, :III-,,'11 . I I,
_1 -1 I Ill"I"'.
'M-,"-% A, & B. DARDEN: M-3243 L. I ,EMA-"= -.1A:1."'. = _'. W '_" .l." '. -- 11
-., -- I IN- I- 'll-Ill.1111.11, ,. ,,,,,.,, ".,.;., _,;"., '. ll --. --. -1- -, W I .-- -1111-.1 T- ', I'll I I 1111,11, T-1 ,-- 1.1.1-IM,
---- -.111-Ill- I -.- "" ,.M_ ,_,
,,-- LI.M. 'C'. .;: = ,6j,,.1;. g1,,.= : I.-M., -11 I-C.I.MP., 11. PA. 11 All. I .
I .-LiNS-R."Em M-11-1 L
_17%1 111_! I .-II.D. ._. .1 . 1, .,. I "i"Mill, NOD. LEMM- 1-0-1 .-IL-LI.- -j,.,,,, --D, !.,-.'. A NiI'.'tt.'1'ML".PtI VIWwm! 1=11110 C__.M:_udM A-1-M. 1111.11,1 ,L11.11! 1 111111j,,111.1.1 EVDLA,, ". I % I
:.111111111111I.M. A.-TELL. 1.1-T I'll ,M- .- uj 19 A-% ixpxxlz,*
M.,:-- 1- "ll" N. _,.L1A%-. ,l,%,: .M.q.1 1,11.11,11.1.1A. 11 1.11111;. 11 I*- 1- .-MINT .M. U 1.11.1 1, -111 .12ml .:11.11 11 ;1111 .1111,.;i, --, ., ,;, I ", 111- -11 1.11II-1 I.
';v7,.;:m9m.INNd-I.bDE1- d -.1 D I. .,.,. -1.,L-E---.DAD li _M__M P_ __ 14, -1- PE I,' E . L I -' ' I I I I I I I I 'F I 1 .7 D , 7 I I E
.I'I X ., -D. III., Dw., Mi :.,!., ON. ID.I.I., . -- -1- I,~ I. I, "".- 1 I'O-1A --A I.N
IATIIIIA I 11 11, - 1 'F' 1W.W71 L.MA,
.,. L __ TM A P. ME. -1. I, I. . '. .- ,gl M., 11 1 1.11U.M, .1.1. .CA -1.1. 'MC. ,,,.,M.l _,,,D,1,;;,-;ML, =., 1111. A. ,1.1,1!; l AI'll. 11"1 l"l lI 164 -11, IDIIIID .1 I.L. ILI,.- I M, iMM_!.','Z;. ;-.-, Al ,,,, ,
A_ I_ ., MI, "M E, .', 5, ,l M. M.".
too So .D.D. E, 1 ___ __. ,--I, 'LL',--,'T7. .,.", ',, 1'1 1;1.11111 T1j l-,,,I.:LL i ,,-,,;""-_ -.1-P.I. I'll. I-.
ntdr It y 21 "'MR.7A I I.,. III OM. IM-. .,.I -z Ili L . --Ill.- 1111I.-LAbl, I ILLICCEA I 11-4. .'a V, I,- I'll
"9.11 .1 "" T'l;'L .-P,'M-MZ;D',., ': 1A.A ,
"' """" A I *11, 6A. 6. EF. .". MIERMI. I -1 ,., ME MI. 11111. VNI 11VEN .,.A" .A D-MI-1 ,I
-.1 LI L 141" l,', '. 1',' "' "Ll", '"E". Z.OwAs I . TILD. I .LCIA 111.1-11.1 ML.111A FTAIA
1 .' I'. L ., .1 I Z, LL,, P'.L L AINTIESE.I.OlM, M",C"Ill.l. N-111- I'd. IN .1 11.1, R .I., I. ,.D M "I. C-_ I T-1. -- ANI. -1EA TM.LFAIA.
ENDMIN PM 'I. LPLED P: "'. -111, 1- 1 I 1. 11 11 .",."IDD-N "I -.1"I'l O'C', 1. Mi diftE.""" I 1,L,,: D. A I .LNLrL,.,.,.,1IL ,.I.- 'T I M., .". 'MM. E _,;_ -,17'1
', .Nbj.MN,, DLVLEP .'MA.". LIM45WHR ul --- ,i ,- P, 'r " I I 'I "' ";
, . . Il I I I I Il M I I I I I : ;14 ' "' "Z'
NdC, I= = E:."",,L.,_ " ' ME KaLICITALLIS VEND . . F A MI DIMICI F AIADA ILIANIA. AS A1.1 .-M.Iii-il.
; '-'.'-,:,',',' ," -2', l': t','.'." ','.': 10 KkmNAO REP ;TM"A,:1 1.7i,'1.1, MlL. Ll F """""' ""' 1-._ I. ,.E _.
-. -11- F 1- M. "". I . .,x I.,-- .,.", ',",.".",L,.",.",. _,M,, ,,% ,, ,P IF.1,r,1,1,.1.,1DI, I 11 I 'A ILL 11. 1A
*X1 I I .-Ii. I.I.I.- Ill % _", .'I, "" "'. '-'- % Di. L O TI PAIAR, UN.Or.1d.FART'1CE:
ZM-' L'Il.11;1-111.- 11.11- .14-."-- 11111"' I 11-OTED ICINTM, IDEAN."M I' ,- R_ ., 'MA. I "I __ , N I M
-AA M-1 CASAS -n PLAYA PRIVADA _C.LI I CIN I l. ,,-I.,,- I I .'
.'I. I 11-Dill. .1.1 ILLE I ItIARA rAMA 11 AN: I I 'I I'Ll 11 I . r ,.- IM11-1. IllALQUILO RALL111-El 1.1.111 M F1111- LITtIll" FEME F .1 ALj- NALA. IlICALS-1- CE- .1-1, DN.MNlMD,. 1.ILN,,,,MM! 11, A 'I, MIL.1 1'.1 1.1,slil, LIM L. A ', R ': 11. C-11 .1 E.1A 1. , I 1.1-C I
;MI 1'1 A I ."'A"P11 A M MM.M., . j, .,' '.: A ,P : ED %"' "I 1 .,:- Ed -1 ,NLAL 1.1. Lile- III. -, ILL~ A.H.1, I I I,, E, .11, .d'. L . .
i.E ", ; ;, .1-11EM"zI., -. I, 1 .'; 11 _, '
iI. 'It. .: -t LvEAR. gy: ED ME. -7-MR-il. .,.,I. 1. I.I. .-D. 11MI-IIII., ,-. "I __r ,,. 'g" ""
"I -. -- = ."I. '-"- CRILLIL'I'L.11I.TIA IDEVRITI CUARTLES .- ,,.-.'l-','.',N.'. 22.". MR. M I I .1ELF-11 MM-AILIA 1.1 ,A ,
.11.11-11 -- --, M, I-, ", D-1-11-1 -1.1. -. -M-1., -= 1-" _'-P',' .',1: ,', L TM,; ,'rl','P' 126 JARDINER05
"' 71 "'.% "V'I'll."" Z d-"= .*.' 93 LUYA ,:-, . . C.r- 7 no ]a h Lit -117-1-
11 "'A 11 11111 A 1111LIA-1 ME I ill" L. F I I ., E.-T. -MILI. -.1- I;
.,.,., ", ""'i'l ,,, -.1 Mi NO MiL. .'A. L .,. N, Mr. -11 I L ID I T AN VRN 1. I. .1 -MI-MI .I I'A -L-RA --A. ". - I. ."I 11 .
"-- ".". ,_lVI. .MD. i-- _zl-,, "D
I I I IT .- I i ,.,-. ll,"'I., M, M --- I L-1- I-, -1- ,". . I. - . O' a ,. Ll UP ONEM, 11 ILIECTFA CASA OFAMDPIL. 1ECILLI. . _1i,1.,z1,, """'PI, -EM. . .,_ j, , IN,
Mdd L 4
I V PASS FE 1-IM.-, .1,Nli-, ,.M.- L, M I,.,- . i 'I'
-- 1-I.- 1-1 W Ili AV.Id. I I. "'A T"I'M 11 11".11-1 11,111,11, I I Ll-E.,_._I, O.E.P. EM ,I.' % . I F- -DM- Col. PLA . E. -11- -. JM.I- LIi I . -i 1,-"n-.1i1.-- --;- -1 P_, ., Li 1 I I
.Ir_-,, ,, -. .11 I, 5;1- ; ; 1, "tL ,,,, a_ a. J --. 11-ii, A.- -LMM "' 1. MR DNE.; EM, IM i._ _.g",. 'll"I'LM. ,
ALD .1 1. I.- MI IMA. I-, I,= I: -.Iil %, 1111M., I- r . 11. 1. M., M, 1.11.1 d. -1- I ,, or r,,,,.,,c, '.1 .,,.,,,,,,,A , 11 1, 1ALL."
I I. 11rM. I.M, DAMPQ4113=13 I 1 6 'i . I. ;,. ," ', ';_. I, '., .
NM .,: A.1,A E - Mill- IM- PIrl .,l,.-, -,1-, C1'1'LILN.,,I, ', --, ,11-11-. I 1- ,. I "A MIL I '" ,,,
LL. -11. 1 S A _121LIE-.1.1.11"Ll'. IL.T. :",!. .-L'."I
,,,, ll '. 'I' "'Z""D __ ,,, -- = I-_4 =" -'---i-1- $4 LAWTON BATI T .1 IMMMERITA .AANRLD _ I'll "I I "'
M. DRiED; P1,111T. ',IRA. ".,.
,-, """ ,,,,, ,,,, ,,,, .".T. I, -, ; ,, 7 ,., %,.,t-._'="_VL. .M. . .M.,,il;r -AN AN-11TALEA. MI. NE. ,-. .1 . 1.11111 II '1 .,. I
A A. .1 Sol . MNEM ., L%;,-, P.-; .,,;,, - VI'l I = ,MF .I= -. ,' '.-I;N, E,. ', ,'
Ed', .Ill MI. .INMA ., 6- T _".
11- A -- -- I - =A!-!, '.-"' "" iM I,- IV.-II". ., h- N, I M_ _._M
V- ,,, =,,!EMd M A Ld.LEW D, L LZ7 OPERARIOS APRENDICES
- . M. I-- M. ff D ,.I, I. MLI iiii. .-I. E-AD, 1. 111111 A I L- -,- -- L-- "'. --- -,-W IM .'. d., FIXIM, 11.1. All, ,. N1 M., Y.'.' " 1d,1AN.,1, ,rII,, 1 E. FAIM N. ". MML F-E-1. -11.1- -SIT-I.T. 2
ts NAVES LOCAUS _MI ,MHAMAR D, .Mq.,; .P,. A.
I Ar .r I ,.,.ED .
_D. 1111, 11"Ll, .IMA, .P '.'%,'.'.1.'," . .,.1.LL1.MMl. II I -'Lir"Il- -- . ,,, -,,,,,,
11 DME ELPAM.I IP. 11-1 L I. I,-, M.L,, I', MI
12w," I .-IMM-1.1i, I,-, ,;.l,1,1-. ."I""","I.I.
I'll, 1.1111:74M.-In 11.1.11T FENDEDOKES CON C RUO AIMLIII .- . 11 L.Mdd; .,.,.,I'. .11, -11NELL. ,A.
OR ALl --. P,90-M ,4, '%. I 11, .11. ,C-R,." ,r,,.,, ,ME!, --T* ISMAIDA DDALETIN., ELL.A.- A I~- 1.11ii, . I ,,.r .'I .
_M ,I. % "*: LTZ ; .MM,;.-NM--I I' C- .1 Ed ad P.P ,:D . .A. l.". -P_ .,. M.", ,,,.,,. .P1,111,, .-I .
A. A I'. -1111-I 11-d.- -11. P.11 11. -111 lv- -PA -Fli,-AA ,, ,, ,,,,,, 1,., .-M
I UP "I "L I. M-.- I.- Mr;, ,,,.1,' _T_ I
-, El, I. D-D., U EN, J. I IM, 111 1M%1".1ELMI' D,, 11, I ,, -1 I I ., M. . I L, IM'
1:1.". --- M" .16. MMP M .-IIN- I 11 -111 IIII.A.1i -11-7
!- ,, -,? ,,."2 . . . : I IT. , -,,,.I,,, ,,i. nxi'm M "V MI 2., d. ___ .-I . 'llivIN'.- -211 ."
P. I. M A, I I -1 I I NED_ ::11 1 I-11.iI.II.T. 11.11:11.1.! .-CLES-1.1-il -N'l I ,1 1:MI'M :,, IIII11.11 1.1 ,.1ICL11 IMIA-A. IN 1-1-1 Iii-I 11- -1-111 C M-" D
A "CVA, ,,,.__. .I. INAl .I. .r. IMN 11, ,IN., _,,I ,:Il-rM 114, DIMErRIE, FRIARD- 1-- .,,, _.
,,--I, _q_ I ._.4_._IF 1-1111 1111111TA 111*1 ILL 11 ^ I I,- ,. ,- 11- ILI -- _,I I ,,, ,rE111- d -1- -11 11-11
W, -6 A ,.I .",_D MiMLL.IM. Mr. al .
A.I. N-A .11.1 1-.A ,- R, M N., _,- '- A- I,!, I """"" "" "" "L", ,, ,, 'll" 'll""I.Il lI 2111111.11.1111.1". "'. 128 AGENTES VENDEDORES
I'l :1 1 I., Mull; 11's t = -, ILIOLA,%U111 1.1 1 %A 11 LON C. I E'All- ;r ML- """ ".- ,- I~~ rI 1 ,, %, .%&A SE _, ., n
,P Tlr",: ,, .'.'.' ;;,;j MI. DAM. IF, I d. ED n., I iGANE DINERO!
.- I '" I OLRNI ,'MMIR MA7RMdONIO RLA-D EA_ ,,,,,,,,r.,P ",," 'L",, l,,." ",,,,." '.1.11.1 "E 11,1111.1 IAII PI.AIA L- WL 5_,,_- -.M. --- --- I. MOM. Li.M. M.:', CTA'1UI11 11111A.'1111A .Sl, 1.11,,1- --- I --1 .
A -LID ID- IICN 1-11, -1 .-- 414 dj N,?3% ,X'llI."2- 166ai. DaM. ,, =, ,.M, -1- M ,- -, M-L.- I,- Mi,,1 ,N. "'l: . 1' ZM',',;4 ,,'r-. il.,.", .-', ,,:' T',': T111 -NM -, r II. C "".I'M "L;1, I, ,- 'Z,','- .= 17','.' T',' -_, ,_ N -.11 .-IL-L-11 1-1- 1-rl, 111,111.1 ,,, 11 ;-,
.111-1 .- 1- 11111; 1171IT rl. -1111 1 ".Idl.d MI RLMLIMP 11 Il I I IN, I' --- .D,.-Il,,1- '-, -- 111- '. I, "
I -- Md. 'w.;. C, I IN ALLE. -bi-PI-LIM mMpA -,.- -'M I C.,-. L.1.1%,.%
.'=W' ,.1,L1,;D.- ,.I.L-- --- w- L. .%A, '. ,' "al Arr 'I' -.1 .i.
-1 .l,. .RQL r- I. 11-1 L-1.1 I" . "- a .---.,. I- .1 I'M --- .1 .M. I ILMA, A- C, T. ", _'_ IP "" L, -, 'ABUNDINTE A911A -- . N, 'll., _.M., N., i., '. -',.' ,lM"1,"M,'r .'.! .' 2", i ,I.,:; '__ .I= '11L-1'L,-, i'Lzv" D ,, .z,-.l I .1, '. M.
i, 11, .,I, RELPA.- LMILAME. C.1L. 11-11 11 I .N_ "I' M-. I-pi I. . :;, i' ,' I I -M1,II.-I
L (MlftLEM, ,.",. 1111 A I.; _!".111.21.1.11.1M." ,pP.1.1.X.rd.1 CM 164 COCINERAS COCINER03 ,%' -L", -. I, . .' Mir I i
NE INA MI. _Nwil.- .
_ Alllim ,11111111"I'l-I ME -ELML INA -.11C ;. 122 '
'Li. i M_ A,;'.1,1",VD, ,_j: .'Ll A
-M." .- I,, . MNIAM- "" "" A'D E- DNA IMMALMILLA -.A 115 OFICINISTAS 1I.-I ILL., .
M, F.--.7'. I. Pi., TIM,. ii, ORMISTAS
M=L'l -1 = .- : .'= .'?. -M" =. .'.-.' 'Z I.'1;!_.IL T -11P. Mi, 1. __i.!-lL. I P-.R. PM.M.; M, LLl. I MD,-". _, ;'_ .-- L-2 ,=
= --L,. DI. D-DL 11'.1 M,12. I T ,' ,!N' "." IC.1MD 1111WILCAL4.- I,- ; I.-NALL. --V Ulill 211, IJ- ,.I, IN-M. F .11AA.1
f ".I . d_ t. =Dg_ -MI I.- I,
d MI.;, PN- P.M. AL.I.d. A. 11 D .: I. -1."."'. L, q ,'?- --- .1
-- IN. ., .bd, :,, I-F, $115 A= ., 1. IN P"- PIM-1i., ,,., LM, ,A ajj. i Irm. -r D'Ndl
.I" I. Il LI.I. 1. "".' .O.""I" ;L.111.1" r I- I '!! -' '-"T. L, . i' IT b. .,.' I'll cl .: 111.1.1,r,1,1. = ,I, -,-'D LITIM, 1. r.-ILL.A. -CITM- ""-- . _C .__M,_LM
HERCIAL I.,RW -1.1; 11 1-1 Ed .-IN VE Ad I LE A . A C I . 1. i I M. IT -- L'
M D-ILMI I'M I -P. ___I - M ", """', ;.' ,""",. ,-", '.' ',.I ME OrK.C. -.N .-PC., EM A'.
-Ad --. I 12 1 DI CASA IMER A16TERMANI .-,-.-I. .,, C-P.- -- Ild. .M-.- " M'L"M-' D_ "T .',,-_L M . A '
1, V.- -. .11, IM I., M .M. a- .L. I'MALA 1. 111A TLE 11ALFINIA 111-1.1- -Ml- A-11 -=2
11", PRE A ILI, MI, .I . M. ,I. U.- Mi. ,.F
_. .-. ". _DNl = T. .-Mill. ,, L"" li- ,i.1,1.-_,i;%,., ,,,t,1, ,'. I
""' X _91 .Z I, 95 A. AIR CALABAZAR O, ._., Z.ir A. Irb, L: 1A.A TRALL.- -1- . N, MNINMI 1.
A-1- '. N, .Ill. M, 1-1.1. -- LIM.,r, _, Ml -IN-EM. J, Ald.
= Mr 'Aii- E."-_1.'M.%NA I I ED, E,141,1 l: Ldl LIE .1-1. MERii r-N-A, MI-T -1. 1-M.I. .R.I.
__ ------- C11 I A. NAW JO BE ROMCEE. C.C. IRSEA, C.-AM 4.4.1 .I D'IMO D- -.V,,.,.1, -,.Ia Ad 'CP MILT I.- I,, ,.I. M-11l, M
.T r"'. Aw. .,. - CNIAITA ." I .11, Clhl. LIMIA -A I-A IMIANT.M. I I-Ii. -12.r
AM IJIM. I. -Aj= ,. I,.- A,,.Id.f,, TMMd- I 111.1 I, I.M. n .A. Cl.b. .- "' '62 ""L5 I' : . ,.,.I , lbdl
11. MI, LFLAT. I ,_, AND ,,_ ,A,,,,,. "A A ,,,,, ,,,,,,, I ALMC., ",.MNA '.'.'.'C"'LM ,D-- I ;LID' i."' "." --.1;M!jM. LL1 I- ;6 .A,
LOCAL CAUE MONTE LM ., .I. _: .,,A. .d. PI N, I. ---Tl '1_rM'L., I'LL, C. is
., III. M. IDD, .a. D- I MM L . j.'. ". Ed 11 P. 1,
., C.__ = --- .1-1. -- ,I 11111111 INA. 11 111IA11 EDIC 11FRA TILAIIIALE SILLIELIVA 112
,, : . I COMPILER D- a' .,.I-. 1. C I J.,"11., ,., rO; Ml.,, ,.,. s ME
1 --. "MI.I., J. IMMEE. LILL~ LCE LUMILICITA C.CILVICM. QIME A- W,'l ZZ.,.,L.; . L, I., illl. ,.MLl,- ME "'RE"' . A--'r'L "1.11_1,1,lI.1.1rM1" ,'7',"'rL-'r.-A MM1 rl ,',, l,
= Nl 1. .". ., I : NN, D IA 1, L.1 .- 1- ,7.= %: MM .'m.-.',-fd-. ,,.
I 11:11II. 11111.111A. .'r-M, ,.', '"' '. L. M, a-D .1.'.'R ,frW"'7 ED, MOM CNAMME '.'.'V%.UZ. P.; Pr M., ,l:.,i.a,="III IF I. E, CO J."I'MI!,ii, ., ADD. D jr, 11-111,-, IM D11111 IF LA %Aj '. , T I. --- 11 I-. -. .11., .-IMA-u.
ALQ -, I., A, 'MI'.'Pb1'NMM
I. tg .", U,,, Oi M. I dIME I M= R-,, ., LETRADO. P.-&, MML I 1111A CILO1111r. 111MO COMNERO ME --1 TLAIUCT11 OF (DRIMMAS.
I ,
I -_.". CEW I .M ." .I ,,I- ".I I.-Ill-lu, .1--ii, IMMA.A. P. -.,.,., -N -_'T';1VI.". '= I- I . _= ,.,., -.' 1:,1.,lj."M :!
1- ILI 15 .-r A, .1-, d1l Mill
MCM!j'&,", A= ',C.d. ICMJ. .;' .IT-9,IXJ,4hlA 4U-M. I.E.- C-,A,- I.gI.I.Al-id. .1 1111 -,. DlD4,1,., .1. ."., I, IF,. _. r . VA. .-NI-L.-I
ad AINNI I.I.- LMNE d.F A I LICOMM. ELP'., -., L'TjFj. 116 BOOM .El._MM LI ""
I A, -. -A.A Do --0 IN .- d"m V .A -AMICA. A -,L_ T . I -p -'i-r., T
Mj.-Irl_ 1.1 *11- .1. .11.1. :t2L ,o,:.,!, I,!4n7,r, ,' d'.'"I 0d :C.'P.*M. _L",
j.'" "I. "Ll"', ,,,, ,,,,,, INV IMICIPLE 'OVEN 1LA111 rIMCHK CQ A . T'A'A'A'
'r.A- .:.-: I _M ,,,,rI.d. _,!. MME ,. ,. ME .__ I~, .1 -. T,11 -LMI ,V, III I, NAN0"PArOMO C":Z',1rA M
A-L-Ii. .A- 1. I. .-TIEV. '. I I. I I_ M- P,, I. __ .1 .
.I, i.: ii .-. .6 _L, "" Dd ,
,6- .I --. -I= ,M I ; ,.jd.3., l ,_;i.DbLEA
PAP idd LIM. =., .l. A-Isd -- -_ _-E-1.
.-M, . P. I .I'. I~ Wine S -1-1-1 I, ,_____ ANM= .-- .
AMPLAOLU'Lia L-.F:.-M.b. = L", .M. ME Mi" - .,
AL .= . Ed AAC. .tr- 1-11A, TI, ', -, -A I. . . '!'
. Mi I .-Mid. ,.,., 'L,.-M_,I ,',
_tL-I I 8 ,,, .1_. MADI.I.L.W. 'PRN., -11.n. A-IMPLE. I.M. 11 I I Ill A I v11 !1m.v1iv_1_1 .1. !1W=""T C -1-i.'M. -IMPli- .'1'. I. I Rii t .'n r',% -' "-".,% 1- 1-1-A TIA-6. Iff I'!
I? r. -XV, 1 1 11 I =% .AN _j: A.1'.
.I. N. .1 -- .-- AM -_ . '"Fl, I.,_,, I., .I -1- PlIn .Mi- 111. .1"I'LM11m,41 All", ,.".I 1-1 1-11-l"I.- --
. . .I ".,, MMg1.,DA1 IEI,,.1,dM. 1,.1,1,1,1.".l' d.',' '_' -dll, -1 bill. A 1111.'C
L-1- ,.,I, '. 1. Ig"11EL, ,l;i, ." 'A" I~ -' N- ;X'."
-!Z m. 'a' a$ Isl -1 R.El A MIALMIN M F .I . IMMELA. 11N.1.1' ISIMM"' "' = .M.". ID",",:, .F.-I 1.1", ILL 11 "L, 1.1 1 1 A I I _, , ,
-. MI %.- A : "T."'. A ViD.M. "DE. Ed -i4r" t . M., DILML,. I. .4 " .-Cl-L." "" _ '. P,
t ADO EMEM "I".
"'. F IIOCADERO .'l .- 1.',,N. . ME .' M ILL, ILL- ,
I. Nba. Ii. I, IN LZIL . P I~. T.141 1-1111 III, I I 1. ALA.11."1.1111, I.7',",. A 1_111 'r, ". P, L= L-_-.L-MT.%'LT:;,-r
.""". 1. IM.A., LA .*".D . I. C.,.1-11. 1-11IT. .C- I-N - AMD .A .
-Ir. I ,.I., M'M N. .V D ;j:P M. .11 . I.
IND 111:111 ,- MI . P, bir III. -M. I-i- -ild A V 4l"'IME L."r -A' 101 dMA %1'-'11 11A_11.1, ,"1V,! n,,"L 11'1, ,.,.I -Ill_.D. IT.'""! "T."I'-, "',_L, R= d.a,'. '.' ','.IE:L ",r'. Em" ^ DP1-A NA %.2's PLA, .I:A IARM - JDAID.A. 11A;A, 1 1'1'1-1'1, 'L 1.1,1 N '1 '.A 'L' N E,-,,-.- A-- I
ME!, Mi_. I --., I .: D.III1.11.41 A _. -LP, $11 M $11. In-- I bill
I- ?,:% I~ F.S. COW ". a.- V. . P. PAL EMA.I. M- "-.'%.',' :.', .,I, di-- NA ILL MO-11- --- D- r-l-,II-1-- --'- ,III. III 11 I ON, .
R. III 2,.'A' D 1. .di I'd. 1. ,.,.I. r-C. -.11-M-L MAP.,-. A 2
V"", 1AM,7=":"l',l .: ,1 AP. -II.E. D.-DINC. -D-LIN" 117 SOUCITUBES VARIAS -M, -'-- .1 '.I-- IM ,,lr' ."." .M M. A;
IM A1qI MAM ALTOI IMANCOF ULTMA A E.I. INA .dL- P,- P nML. dL.E. "Mil-
Ed 1, N.a.,A. VISTA A MI ILLIANILA 1111 CUA .,I .,
.1 I "N'. III, . --. L-1- l-. I'L j M , I., I-111, ILI*A I ME M!d "' Do kGj7'8TA.Ut" A1U1Q"Y URPL., Vl- TVNG1 TRAFMAJO rRICIFIGIO11 t FIND -', -11 CIM.111.il .,!,,rl,,, ,,",
-11, _11- .11W."., M, :12.1 111.11b_ I . L.L. PPM. ,.,. d . 1. 'EM., .l. MUMQ and CA"Im-a's"11"Did- ba" ,1IId41!m?1"1 Ep1M" ,&.1, -,.-I, I
", I 11 r N. 3 AM-r D&Adb=DN=Ij _-l .-N.-I.-D
ME, MI- .Nal FLE RDM EdL I D
"I'll" I. .'."l,,7, A' I .g-.-. CA ,,,.,,,,,,,.,.,,.,A MLDAICL
A Lt2L _7P-LAYA.DE SANTA FE I'll IDUINI, 1*11111A Ill.: I "M __r .M NM'
b.'a 1. .M. AM4 .Lt 1'.;'"D . iMM __M.-. CIMARA. ME IMILDEVI PA- 1-11- I- TT,,TD -- -, 1AQ--N.:
CALZADA BELASCOAIN A,411- III.A.0, IMPRAII "Ll", ,. '.'."c."."""T,:.'.,.' .'I ""' "" ", "I. I- IN, .,I IND %'.:M. ".1"'I'm ,.I ME ,I. -N- A
Mi. P.- "-"' C INA D. ,I . T, ,LLADL ".MM 'Mr. "'M E.,!,P r .M., .,I,,M. El.n IL'.'L .',".;.:!'" ., I ."I'Ll"ll I., ll-l-I.- -EM 11- 11 P.L.LIM, _._ P.M.C.'.
.: g-1. 'M f,!, ,9, ", ""' ,I. Id P.I y .,:11.1M.M.
.y,-i*i, !"" .1 M. EM11.11 INWIE'. . C. Mi --R ,DAnA -A-A 11 ASCII
PILL. It MINM'. .= I. .I. M1NDl %-_k, ,'.,'.-,- ,."l-IML,
M M I ., I~~ I.A I~ i,,,",",'.',". .'.P."Tr.' .'.-' .- "'.
1. . ,, ,it.w=".'R:.T.' Mr,' M"'. ,-;I.
I Ot M.,t.'_L M .1. I.I. I ". I- 120 MANEJADOplllSr
11 ;1'.1. L, .-, I. ME IA. AM .I'D.,. ID.A. Eadal-M. Mi c .
I I. I ,I 4.01 .-S. A, ---,, d.M., D IN I. M _. M; P
I LI-Nd AWUILO LA I~~ . .2, .D. PAR Z111 P.- ITA-Nis ""I ,
_ -:DM_ 'MO. .,.A.,. P. -1-1 -- DOVIII.F.I. .M.", 1111111'111 1-1, 11NI.ITA FAq.-.ArA. MM--.-11111 11 IMP, All.b. WE A-111- "l," A f . IK -M., .". I. I .-.,.I., .1 'll'. 'll'.1.1.11 11.11.111, ll.,,,.,., ,,.,., .M,,. .I.-,. ,,M -MC. V.A LILIM. 1AEA I-NE_ I P., EC. -,-'. IMI.MRMD .-IRM ILI I'M - .M- - , ,!I, '" Mi. P., -- T.- _, ,,,._,.,,,,,; ,,, .,n., Z ,., =. LI-P, NO
P. ,.L. _l I "." 1.* I SE SOLICITAN Dd I A C . r. .' - 'Pil"Ll FMI1 N-l- ,,, -- 1111- -11A. 1A.A -. 1-1. I -- -M-MR-1.
.-l- -1= 1.1.1111.11 ."t'.111 .'I'ill.' D*". 1111.1.1.11 A','.'.* '.IL%. ZL .N.';. PSIT.T ._ ;._,M-
M11.1 I 1, .,,.I. L F'-, -.- L! __ Ml,-1,,,., jg rl . I, ,.;11111.71 .11 .FLMI NME, INEIAD. '.'. r'-1 2.'.' ON a IT , A L
WL-QUILES L ,,, ,,",,.N",= ,r., ,-P, -EMP ME M.1111-A. EPA .11"1111A. I.I.- M,-1 ,- -1-I. . I ME I .'.' Ed
OFICINAS 1,111, 1111AMAO. MAN IS I A. El LA". r'. I. I,.' IN. -11 :, .,i., .i.,. li .". .ii; ,
"I" 00 BOUCM DE ., ,. ,, ,. '. I. % ,' .I "= -lj d _. . 11.1.111111.112.1 = 11,111.1 111-111 1111"'Ll I 11 1,1 1% .1MJLN1- --- N-11. _u I., I_
A :,.,vIM-. L."AN, I. INNON, "'; .I. .n. -21. .- 1-I.- .M__ E.". li_,t. ""t,""", I, Mi. Mi. I.1.1-111". =1W1:-.,".' NAVE i : ,.,, "LA I-. -, = r.
". II-1- ---. -I.I.- I MA ::
,r ,M. I
I I. . = ,.-,- ,.-i.1,. M. ,,MM -. ,I. N., I. .-.,I. -- C-N. DDC IN M, I'M %I AA C TTLE C." .: P. - C, .DN, 1,, 1. 11111PI.I., 1.1-1,11 __ II" I., I
". I . . j1,1:,.,: AEL.I, LI., ,,__ N, I. P. ,,, ."'.'. C,,,j;, ,.h." ,'. 1A iD 1, -L- =1MM, -I I ,- M. In" Pil I Mdd -.I-, 11.UCL71. "I., , .li . MN_ AM 11."".
.MNL= w _IP I~ ILL I P. ,,,. ". R, .1'. C.Ml F E" .MI -- E.Ali- ,I,.,.,.,nN" N,
_. __ : ',7"i"D .,.-" 1-DOVEM. .,r,%',. V 1.11 7:= P ,'. :,'." L,'Vn I'." r i -'- . D,
BA N NACko A1,111il". CASA. Mi. 11HOLDAL I .I'. T ,. 1.1-111 . Li .,_,-; ;-:: %L,.,., ILI, -M- -.1-Rd bIll. M. r.M.L. MIA FNM-,, d.! .,.,.I." r A-IG ICITA NOS 11 111DITA DNA 111111MA 11A Mr, MILDIT. .1-PER -1 D-LI"LAREA 1,11 ."'n.,','., TNJ I IIZIMIL 11' ,, -. .1111
OIL a 0 L I I . I.I.M.I. ,i"", I, N-P-A N
I'D l1riblElAnat. Z.7da MI.MiN, V; I. ."ID'."."i, 1", "" CASA MI-Al. SM-DE. Fill. .1,11-. .,. IN. A-1.1
,L,.,,,111 , ,,,, OF.1,M- RT A T
(01kIlli) y Obl.PdP .1, VIA ., I~, -, A. .0.1.1-1 I., ,,,, ,M-1,11, I 1 ; LD,1, IDIVIEN- -1-EN-, .N.A.- L= ll I Ali R .-INN-1-11.
I- .111- "wil. P. .C.-P. I'LL. MIND., INI-N, .M.m. "' L.,,LMI ,ji", .l.-ii. ,A I
LEL .1 V-dil Mi'. L. :: "'p"Y .CEA 1.11 'L,-l,'L.',. IF VA ,.P.r .
,,L.'.,M. -M. .M. ir-D .I L.1-r- TA, I'D I
-P.1; D.11. 20=14 ME:
Ill. . 11164H., , "' i1'.d.N,,1.1.I*,"I1.,. d-Nd C '. 'R1.11,1A ".0- Lr= 7116. M %. ;-,i,',:, N'III" MELM.= '1.1N l1.111PX". M.1._ ,
D, A c'MM LDMP1 I E,- 11 I ,t I". -.11.511. 'AM-AI ILM-1
,M Z". F., T"'. AT OR I 11.1"'. :1."I".1, Mi .", .M., .'MN "IM-E-M. IN'. -! "L' '. '. I ". LPAER, .L.I.I.M. .M., D. Malmans! .- DIEll ,,,,.I' n ,,.Mg. MID. P Ir . I I'll -,l.r. II, 11 I--Mli.
JIM. ij 11 *1111, .E.Eft E. 'A -- ,1 Mll MM ILL
I, ILL 4 P. "I'll,"'.L."T"': 7 I r E, -A-A LIAELA 1. P TM- . r , "INF!lL" A"'.-g.'_L", ,'-'- -"
1, 1, ".4 : -l ., PERDIDAS I_ .1 ._DLd, Li
I .1""17, ,,,, 7.- IN A IINIII. LEIA 'I, I P 1 A w, AMM- 4""t 111.L 111 tZll "I ,_ _M . 1,, I L.-d- CM.111.11- '-NM r
11 1-11-1-1. C.I., b- I rc.-H- ii; lei - rr'll., 1". .-M-liSi-ii,
b.,- --., -1-1. i. 11 CITA INDINA C.-E. ,a-- M ,"I CM EP-., --Mii. .". ill'. Ir L-11OM llilll-. i-"- : ', III IIA 111.11AR11- -A 11 "I 11"
.-SPIM-11 ,dC.C ME LNE ,., ,L- """""" "' """"""' ,._, d ii
I .1;1"1;.,.",.,",.!";"",",D sl" 'l . N, L':, ,i ,",,-,"L '17."d".' "'. r- A-Ill. -, .-_j' "I COMO JEFE DE OFICINA. ,
1. AL Mr., 111d. A,.DLN1. LIZ U-1111-1-3 A ;,.IMA ,,_-_ -D- -RML.", LIN, lM':n, .'.;"1'LIMZ" '1'-' 'L ,".
I.E.,tILA INI IALIA CRIME LINSA. ""' IM. I, MP I. I.-,, .-O.-I. Arcretarlo, talqUigrafO, Ine11 . .,I'D. IF", NAMN- .- 0q4!jfl.1VwA
O-1.1 I." .D. w, _e ,.I-., .1E- 7.1A. -.A. -; n6gIrO.,b ,mb., id, III. .' -EK.'""." 'MAI ,',- -.,--,-- DD,!.C,,.T,%.,g.,-,jA.6 IlIMM. S, se 0freDO .fil,- dp.,,[.a, fresco, 1-1 -1-M. .I." u i. MOM. .M. MI, ,.Illl I.- -N1D .A LA. A.A. IIIIIIIIII-1 III.- M11MI. 1116-.-I
.C. .11 .DM=AlC _r il. ., A- INSTITUTRICES c -plia exM- .i, b n, il"Ll L-1-11- I IM-1 ILL, III'. J-1- I-r- C-111 I_., Izz ____ h.: Uj-,I,
clra, bien amueblado, con te- 102 A7GENCM COLOCACIONES MMEM, LIMM. PILL- ILLE, IMINI. FILL. P:,Ll P .,ILUM.11 d,,.l I ,:1. Ill 11.1 I I'D'- perienci -8687.
.", VANM. ,,,, IF .VRELMI ILAAAA E-DIER ICI
CASA COMPLETA ._ ,_ _. ___ ___ -11,- N III. ,ILM PPIMr. Dll;. -1 ,,,,. 1.1,r.
.11-1. I INIM "I LL -D- ,PIMPr A. r _pZ ME !I .,.,.In,,,, . I-.I1_j'.1, 1 11. 11'"I": D-5118-129-14 ,
16fin-L., 1.E tervicl. do ille- I. U-1880 RENt U.1"d AD"'.- I.- 1. --. PLIAM. I.P. 1-11-, iidLl, ILL m4s cilintriC. do 1. H. ,,.A,. .,I. -- .1. .I'.I Mu. .- MA.C -l". D P. .= ,. ,. ,,,-,A,,,_, ,,.,.r;,1,
N,11. .'n E.a. Ad MI JERIPM. R". I "I "" I_.
b.- VI.J., Agul., 303 ontr .'I. I _' MOM T, -- ;= ;*= Md NE ,.,M,.,. N.,,jP. ,r A IN. ""-"*^ L,,,,,,.,, "."." P "r.L .,.,, ",,.,-.-,rl .,zl ,,= ,, 131 OFERTAS VARIAS
--.- ,-i" ,.
.P. ., Eli., P', ME I_. _,., A
'". ;.--- IN.- NIIP E.M, ._ DNI. .I.: i, L. rir-d-, -M R.L., -- M C. 11D, 11 111111 ._1M"D 'i. .0. 1-2 . I.- ---. .lb- -1. 'r MI_ .". : P . "FV_ ,A- AN.
.r 'B Z.-IN, I-IMILM, Miiilil -.C 11 AADOVd.AlCEMA.P.1AN1-.ALLMM 'i -M-1.7
'.Z "', Veda .R.-T .- SE.Eads.C. a.- Ll. r I'
N, ", 'nc.'T _L_ - .,., .-l COSIVREJUS MOa! 'V, r', Ii
de 2 ll P. ED, ftXC]W1 .1. %TP .1 1. 11 FAMI OND, _LEGjVO ILICAURA. Y L.MlOla .I.E"Am IM., %- dT A-1:9 411ZFribrite. E n,-.-,%,r,,-:=1" 1:1 P. I .M.Pid-la. NNAM. MMMM- AM- I .1M.C. AMMM.T1 -A I.MML_ R I ._-!A
D-4763-8&13. j-,1111.1-I ,3 i - M". "., RED I- ., -1.,
WN, N.M. L ,,r".,,r.,,", ",.',",',','.*',',, N.A.- M.M. A 'FLE.C.
I'MILL., CER. I P- AGENCIA COLOCACIONIS - ___ IM -. -MR. L"CA-L. I- -_ -RaDEMP.L., a. "' .E "'. I., TV, -,F -,
17 HUAHA -1 SE.M. T.111 -WAS. . .I.C. FELALIC& '.,,.-rIN. .". 'I'. ,-_I',- .1.1-1: I 1.
_-, A 1 ,jl,,.L "". I _,L i". R L, L I N'T, P I, = .1, I I 1.1 'I. A 1.1 I I., 1-11 ,
MAMER MI ITZ-1,11-11 InMr .M.-i- %11- D _M AELA- IlI I0 N.M.TR. IMILL.C.- LIALLA T., _.
IAELA CDAR 0 .
61 JESUS VEL N9M TY1BORA Z. Ii. IAN-S 2E n: ._N. L.I., Im".211; D"'T T.; -M, --D----- -V."Ilb, PD- -,i_,c1'.'r .'_'!'. l'- E- 1M=_11.1.1P.".1E.N=. T-11. --. -L.I.
REP~ EMLIMPARD-T -,. MAIM.-I. .). 1' I "i '.P. "_' I".". R-ll. 1-14 _SI.I -11. IMF- .1. Eii-C A A.AM .1
-- .=' t "L I- NNELMIRNO. I -'% ___u .1Nb V.'. .T.,'."T.,Pl. 1 't .11 -_ IMI-M., . L. MI_ Mr.
% tW = ,: .C.N.b. A'. L. "PET. IM
1-1. I~. F-M.: Ada. .M.C., .L= ,.",'.-,T-' iv-,-C.-, .- AM. ,-.". El Ti. .-M-M,
': 1,.;v : : I 1 M, .".1. .-MAILL, 01IME-DE DMA. ,FAIR A CIMM. I N . 1. --- 1 ZDLE,_M
MI: Ma . MI MvEd.- Vid. .I.- I'. "". i.l. ;A4= 1._- NDZ1.1.3 A 'It, 1"FICIA1, I I, .,I.,,,.,!- -ILLACAL. -. .I. Z
I. "111,411.1"VV. FILM I, ; -W, ,-- Ed. LI Ed I DMD P_.,. ELM 11 .AN OCR I - g.i. -,,,_1V;.P-,.!1I1,".1, H.,
G.Lurdit.-Ill. '*;iRNW I. A-.' y"" I I O:_" __ M., E C ,L .DLL, ., :MP ""' L 7'-'-13 41P .M. C.1.1-ar _.AD.
U _' '.,"' .1"I"' IM I" Ma
it. Ow" I Mal ISMEMEM. NO I. ,A. R I'd ; P. .M, N- Ll.'.'.'i' .d.', '!'.'.'Ll-"' "r""I'li."' .,A A A 11111-1 IOR I I In11.1. MILI .1111. -_-- :.E. __ ., 'T
1!t:6111.% 11= ALQUILO, O'FARKILL 465, -LEM.M. RD =T C-IM Al. M2 Vo 'p, NO "
4 1*. Z. M., I II! 11 N."'I' n. a A IF M. IT r P., FILM, M, = 1 ILI.A ,.A "m
_DN. I'll, 11-- "" I ; .I ,,.,1,.,,1p.d,. ,,'I.M. ME -.,- .M_ C. b-M, Mli,-M
= CIA D I, . .M_ __ .TZ-1-M,
-141.7z% m. m. I.,,, ,U- -M a .,I- -.MISAP N_- 'I "."' F-IM-111- 1. ,,rI.D. I. i-- P.11
Entire Juan Delgado y __ ____ 1, xMIN, ME -. M'-a "-A1 TMH- A-IIII
:r=,'.b1_ R A-FILL, rfa, Vibora y b.j,.?11M,., EL ILIM11 DMONS. OIL. "OFFILLIA, DNA INA, A: "'Ir."LL,".7 T." _LM RIM, P. C- REEN-E. -N ,--.-I'. "FrOdur .1 iL."""O'sci-es ClIslet. IM.""", M.S.I. y MI ME ". FM MR AOLJCIT1 NCEMINX OR 11Z,'fl MC .'. 1. 11.1", D .": 1. -_. -11 --.M. N-,.
-Oll -1. --,:dd .MF .M:,.-. d.-.,,In.,.,M.L, P-I _1 C."MR-IM-I. -.-I., .I
I --, ."., 1 .'. 1.01 I-_ I. Li'd EME T. d."_. _,M. I, ". '. I ,-,. -1
is, bag, coCl.a ILL X .l. IF N OIL 1.11. a. L. H.D.- P., -I :; III, 11111 I ROPINTA 111A VMI DATI'11 Fl
PROXIMAS A 4 CANINOS 2 hadma do famll ILL, M-1-- "'. ,. Mr'., I.s'. 1 1,1 ., ., A-E. .C.-AT" 'ENLIC,
FORM-1 I.E.I. I LI.- VIVOILACEIR C IRA~ 'a-- .1.1-1. .--M. --- COCINEROS ",, LM.'_-X - In
UA1,--I1-I L. -n -dNNME dba'.' y trraza. LlVEM: Goicurl. 554' FO-2759 ROGEUA FO-2759 E. 11 I. _D., D., I. . MI. -.Ill. D.;MR, 139 COCINERAS .-I- 1. .1 ,,, ". 41. .
.; '= -I' -' __-s F-I. .Equin. O'F.rrill. Alquil E .'. ."ib". M.-M., - ME
OF: D l,!M, '. 11 1.1 1 1'1, ALIEMI "I'A.-I.A MI 1-11 Et I.1.11.1.1 11.11 11 I ,-, l,.-," I. ,. MaR.M1. ". .-E. LIS C-ED.-IM 11
Dr. Vmi Mlil l --" 1.-% A a:: ., .,:: N. ILL, .--- .1. L.111
jHQ.UD. InI.EFFMCM: I. Mla ,.M. Md
III, .1- IN-M PA 6- ALL, .M.Ell .M.- -- IN .-.- T.- . I III I III _%. .I .: 1._ .". .
,,,7 . .P in--7 A-M 4" ','r','_' .= .,;"P . . rl -.- I'lill" -.1 lailff C,.:T,.l M. PI. ,
ESTRENELAS no, O'lloilly 409 IPM, C.= j.NN ;, 11IDMILL1. .1 .,,'j.:; 1.1l: '1'11'1'1. A 11,1 1.1.1 11.11M, 'A C" lr 11.11,117 L."I I 11 I _j _C A
D-22ifl-91-20 = .P.!bEP.M D P :; l 'M IMM"'TA 1-MATO IMI.-I. bl!. -AA . I.W.:!:DA.1I'v;1E R NM I. ,._; __ - V EXAS - .
1X,"14%1&L::I_ 'ZI, "Ll. .- = _4 ,LM ACI b,%'- N' ,M,,P-. .-ir IIII4. ZI-111i,: .%- -"X M-- I. 124 -LAVANDEROS -,= '= .-.' '.'.IT. . .
I~~ -C. IM 11 II., h. 1, Mi- --tr%- M _, - -III. -.1-11. 11
=%:Ll 'A= "A"'I"' CAR. PER C A *d.*,:'i 103 CRMAS CPJADOS Mal., OF ,I % ,
I~~ 4 FMI. Mi. .Nbd--. Al,; M.E., 1. ii MI. I' - IMILL.C. .A.'A L)LIAN.I. ; ,-,A ,5,C-A 'CID,
--. EM. -M. PLE.-UP, .' ',','. ','.'."'. ,.: .'","' ,.".,.,."i."-.d.*I I .". . I -- --, ,-. 1-n- .1
.N.W R .,I . .I. MI. S -LIM ED, -.-A .MCALS. REP _A_ ".""1=11-11 A, E.C I- L-1.1 -1- 7:71, -. .% M-,L. "Mj i '.-.= M! ,, In1 11
.LM. - Li I - ME -n. I'll -.d., "DOLIA, 11,1111, 1= I'll, P.- 1. 11-1-o -111' -- 1111. 'j'.rM ,I I-. T111-1 -'- Ild. Ill Ll
11 AITIM f'.C C._ D. -- DOMIN. ;i __ ".I., NM- Z11,MPIZ 't Z" ': I. :. l _A_ f1l, P.r. M. I M - ,, ,
1. .ILIl3 j
A i EV d. 1. 7". .'I M. D Or, V .11 .nl.' -'- ". -__ "_-" C Mr;,,Or,.IC I Ar A 0 TU I V.N .R F.D C R MOFI AIA
,LZ- MND,. .1,611 d,,,l _:J MR. U 44 (
'7-" "" ". SE ALQUILA CAS A, .W. 7 -M- _,. N,.jqp PVMA .I,, ll _.,N. IN -,I, -Clwl[14 14 - '.l '111'174 'N LAVAPOE,. A,,,I'NF, 'R VA
I., ,?NITAS , I- L, I "I.M.
A' 1. IF I I. n T c
-- Son Carl. NQ 34, r --- HAMU P., A. ,I -1-A. IALMA C-INALL. -1. -- I
., .- Mrs.-A ADORAS
Z a Cho __ .Do 165 .-I. .-ii-I'li. .-Mil'. V! '. 1.
,Ad, N,. .A.,. .11, 11, IIIIIII. .-P- ,.,.'r,,1j DIMD1 M1111. 11, Z; ,_Ij,- F Er, 1'1.1,1.1, ,D1.1"111111.,A. A AN '_ : n',"1",,: ll",.", 'Ir."'.'.' ', ,' ', ."."' '.'."
9"' """' P"1TdZ 1,'3 Jb'ir .': ,.,-.,'; ".'4i.' .--'r'- '.ME '. ll _. IIM.1
_39EDA id.r Sela c0a ",",ff .,.-A ED C.". . Nii,--. . Ab--- I
I MI. I- A. -.1-I'll ME .1-1 COCAMIL. CO." 1, NLLPM .,.I, 1,,- "" III- IMIM-11 1-II'll, P .
r-. .C. balabook VDFA ALL clones, Q 0 en culores, cadna "", "' D-RIPL.I.I.I. .1, M.-I M -.L!'.',',',MEl= "."'I.I.,"; R -'. I 11.121. .
D.M.M." .I. I IMMi "' i" - .". I. AILED . n ,L = ', .1 I MILI.I. -L.",
PM-*-E'=11,,! Djmmjd3 1'- "-L: de gas serviclo de CHALICE, te- 1" I 'NI A'A ', Ill -.---s ,l=CE LI .M1 :Z IJ' 13,' 1MI-AA LA -RTE, TIALIA-1111 T.P. . "- Iii.l. .A- Ij.b-ll P- 1A.- .
TO AL I MI ad .' ITS. praj, Ag.a R Wall h.- ,. IiN. -,L
MD .,._,. A IMM ._ LP_ RM MA
IS ."" -1. 'll-l-, N, 'N",- "R.M. "" --"""' DI 'E".
!111.17." -1 41= 11 1111.116 1. R'- NFANPM-N E.N 11INT1 li IN PRI-Mbill ,, ,_. MiIN. I .- ". ma"Infomes Telf 1-64 8. MIN-MIA', MftM. Nd, Nrl,,;I "' "'r V." RL, 3 In.".;111 .L.MM. -11- -III-M. LRIMI IN, .-C. .-M, III, 11 .11 III- = "iM N ,l__Mn1L. l. A.
.-ILEPT .1 .11 _, ,I,, I 1;,1;.1%", 7-TM'_ r -I' l-l'.' L'I.- -' T" -""-'.'- P.L. L-A A. 1-IIII.-DIA ,,_ ,-- 1,- Pill- 11i., I7 I I .I'. -1.
E. 1.1 11- MMNCMMMMFI(* -111.1 11 -4315-91-15m -' .','., . : Ad IN, I. z ,.:%1,,1.1,, D-,:T',, 14 '"" M. LZ 311- __ AND-L
I- T D Lill. ,;," LHOOR, .M. I I I N. PC rIM1 I .%, "". I. Iin=, A- P V' I ADDLITA ICIEW IMUT
= ,. I-RELIMP, --N- --- a.- SM-AIMPA V MMMR -- C-orAR IIIA 81111A OR [" DIM-"' "' .-L. OR
-1 3AM S SUAREZ MEND02A 1OLICIFIN -Ax- .Mad, RMI, ,tLN.M1,1NL.A.,,1.MN1I1 I. D 47mil.- P.- PM-M. V., .
.111". lr: =1 I.M. 14.-., Ll t "'T M-,1.,111 *Ild .11 1,1 111'.1.15-1, ' '. '. III =_ ,
EM. 1"L" '_& .' .L;;i -; .,, .' .,-,".'-,. .
-, ,-I "" I- STJELDO, $27.00 SEMANALES .C.A LA Lj.
-_T,_,,:;_'Amw- 6.= ;- -- AST.I. E. -.A P.I. -1 = --. "I' N.IjIjMffi- I -IMMILI.1 11M.E.P.M. ,.L--.:u1-_1,, -- N. ILL. PE"', ---- I 11 6 1 ,_I, M
al . g XM -:_F_,W-_1',--_ I- r_, M, '" ZE.L',- CD__ V, C ,." yE. --ri,
,'"., D - I- -l .I.,
AI 1'. A, I I CON, A id.r. = =. = 'LEM,,- ,I -1'7 T.W.'.
.%LM-,dNPR.%.j. -, I I -P11. MILAMI-I. I, . M. 11- EMP
'. 'IX. "' "LL-M. 'Zn'l'. '.".%' "," M' -t "' L -' MAN .= A' 1. Ni -1 iblil. 11 . I- I= '-L,& '_' C_ M4_L V_ _. MiM. _. 1ILM.
a I I'- ,".':, "TW"r ,Lt 11 11 11111A 111,?'IAID.%' '.-.^ .'," I M.E .L.I. 11A 1. .A
'7 Vi ".t.".' "',!*.'.".".t'T:11'1'. 'Vll; 1. .-.- b- IV 1IM,.11U1E- D.N A A M, I A, D I,_ _,,_ ".1 .111 1 -----",-I,
V ISG NOVERNO INNNE, Nd- --- all- LjPf, I, I PIR - 1. .A . I-, I- I- - -.
_,_M a .I Mil- .N.A.M. ME ,w.".;., ,. - E.Pl ,.,.E, 'M_ .M. P., I. -,I,, F.-- ^ T-111.111111. "I
I AM_ .-. 7 :"RM.'iM.',' "" ed fij. PAT. SIERM. Y Sri. -I. -"I IMIt
-, """, - """'. D.- ,RREM', p ". ILL- I-ii. .1 a.;rt_,:.1,== j -. Ad .- F T". ; 1-111-1.%14 P- 1I.N.J., 1. -.- ,r.pl Mladl. l 1*11 1,1,- LLI INA. - I"' T.111- AM- 5-74
.- OS -U NM -- L.". .ADOCAN. ." _'1,'.-_. A'_AN ,','.'.,!l ',.'A,.PART I 1-'L, P -w1v -,11SPAR. OR ,- MEMPR Mi ALMEMM. MD.,. ,.! -Z. .I., _';EI 11.1.1AX I" '. LACIERA11L., 1.
i ., -O!'I"JI." .,b., -1,,IN, -. -.I.-,
AP- I 'it' "" -.I .r 111,-,I. .". ., .-IMMI-ii-I I~- ILL N, .-r- '., I
M -:j-_- = -.;M .-- OF I 11 "I""', lixM,1411."L 1"d V .,-,', """' "Di"" R 1,. I dM'.'4-'.Y xL . : DO- -1-1 .-I-1. -I NO, .--o ,, I. .I Vi .M P.I. -.,.,r1.,,.",,",,, l1.,. ,',.L!',I,'L; _, D_ .-MENI'll .1.2 Dt1m!:11M?- .' "M ."N'S CLERALEM. Ed. _. _" I =."IM"I """r ME .-C. I.-A D. C I,- : 125 CHOFES DIREI EME, 1OVEN DEL 11177-. ."t Ulu) CASA, Lo MEJOK .= ., -1 I .1. I .-I". P.11. In- I. .I D, ,Mi= _--.-.=_1,, ."D.F. .M.A. -_ SE VEN di 'A._ --- -. ,,;I.,
I. I D ESANTLOS 'I" 0FRECEN .r .1-111- IM.-M. IMM.-Me -.1. I I'll, I _- SUAUZ: PG. 1, .1 A EL.A.- .-I., 111. -11. 11- I _1114Z
NOS' '. '_ -in
00 F, di"S. DEM-L, L. I .I. .I.,. .1 ,rMN-P_ .1. -1-11-1. M"-L., ,.M_,., 'L "77 I,., ,,, .1 -,A-1- di RA ", !M 1;.; .'. =' .P.A. IfIRD. 6.1. IMPIDAMMEM .A. SE I _MA W- .-. __. .__MNLAP7LNL- Da Ila CRIADAS CRIADOS P1 -- __ n. __ I', Tc il -A Y-1211 0 LI.M.n. IND 9 L- ,,, -- LE-111 MALLA 11 Llbd. ,,
-. OLD, I I. N.E. 11 I .P. '.';.L .1 ,Z: WE I., M LM 11- ,-Mn, ,- -l-, ,MM Id
Am M= IN! V., .D. -, I -I- TM- ED, A EM, ". 11, D-H.- 1-111-11, 14 _111 A 111 11'M.l PI IA. 11ROIA L7 I
,". M, ". r'CC _P. ,,,,,A,,,D DA,,
"':_- %r --, a Mi. LE-F.Fi." 'j. COSTURERAS MODISTAS MIND 1.1,111.1 .l'1.1.'.1.NP.1A'1,A sl -M- M., III., .I TMII -Mll T.- ---- ""'I'Mi! 11-1411
I . A.- F- 1. AL. L IN. _' -11411-ll
I, r.* F.T 0'F.'_NAj_".-T," lll',",,1'11 1 Al
1. ,, r;.,7,VV %._- -*--' 1. = -.A' -T-, RALA. "I I. .-M.1d.d. TA.- A~ "'"" ' "' I .R.; ---- I. _
L.-D.'. ', & NMPD1= I L .
I, N; ,.ll E-. ,.I,-_-l,.= ,1 1-I.Lbl"i g- OL DITO IFEEMOL LLA P'. li _M'. 2= 1".M., il.% OR D :MND, I, ORA XLEFELITA 11_1 .1 MR. 'M,_ OFRLrF-,FMP 1A.A A-1.11 ,.N.
, o .": 'C'ON'.,N Mn, ,.'M ","" "., M- D 1,A1 IllD. .I. 0., ., "'111- -11 1-1. .ILI.I. I, ,-IL,.
I,., I, .A.: P.P.- .". _N. rA_ I
I I,", L
TAKMEN ALWIALAMOR a.- P. E. 1,,.M.,,-.-r_ -M.'L T--11-11-T. .-
'111 1,11-l"I"In", Int.: PERAM'd .-DIN-11 .-MEN-LOO.L. __ ,, 4_ L.L.-D. 11 DME, -" F--c-11.1-11 11 ll,,""I.,I,".I,,,,,""r,,., I'All, I Tl E.1 . I --- I 111.1
11. I .11 't ; a I DI LPNEACEM- SCOCREACIRA LLAMA L19 LAVANDERAS-LAVANI)ER03 5 '. ." 36, . .I. T., M" 11.
-1-1 .-. ;". _'lD7 =- IN,- T 1. ILDF._ _-Flli 'F ',,'1J ,'.,-i"= ,A% L,.'c,'ij,',AC L' "" NL -- ,2, qE OFRECE AUXILIAR DE
.l."., e OF --- -- -ItItIlia d,
11.1 . T '-",'-- RWRIBASE Y ANUNUESE U '
M, = _., P",-,%'. W:, .MLEM. 99 MOUCCE1 "A LIIAN M. IMIN .I. rN= __ r 1.N 1 AI.Dl ME. -11
%,."_"= "," "I. MI, IN.L.I.D. M. P ,., ,M,,4,Pi .".L,, q,7'='.T '_ ."". .
-. lniglr ,,, b
.:I, IL a DE LA MAIUMAP "' "E. L-grs.r.1 .11. --, '. M W X.i. &M IM I IT,".11PP. .' REM" O .I N, I L.- 'M_ -" '11- -hl. T11f. W-03B9
.-MIT, .IF L .M.-L. D-50315-131-14
I I
I
I I I
.VAEERO 13 DL 1951 DIARIODE LA MARINA EJEAPLAR: 5 CENTAVOS


"Dinamarca y Noruega prometen Desalojan las casas de CoAIOAL

ayudar en ia defensa de EuI p que se hallen ocupadas todavia IofceaCnil

Tolsdebemees,.acrifiC4aros -1e acuerd con E1 liMisjtro de Gobernaci6n pide sud concrso a aviaries super do
nusesiras jitoibiliilaees". declarii Eisenhower los paropietariibs para locali-a a loo, inquilios
OSLO. ~ 11dl eo letA] -E. I ss i hdd hoi5d., llsslm.4- d. ksvli ed de L il~ es11 l=UO lid. is
lsi U i hst lo o q.dd. d7 e oleles ssseeisilesestdisee e e s esl oSe hadst' l

Eldsssoo I soPie s si,,sd I er IJ lw mey so-725deb V*._isos epdo- = W estam 1.ese 55 i~,lm~ l e ssedeo, st
'P ls" s~ss Ir sls omli. soo~ ,lShsbssohs ieed le aleeee see. rimse el. pis d eem usqspeee
sIsiprsslessd.i 1"~rp. w em i ojjs. ell alsis_ -les N iiodei~r~soss q elisle.

oiiie lel liql de"'l elds csi 1ss d 1 Diesp ams ies e erk =e is sel sbsy obl lseqe

d. -esii il so, Cuf. des 1%.il Al, tel s ise- Wedml a. ee.Mp.de
Sm.eeeseeieossssl~ I e m.,ed ss sess o .Aslellssssshessrse e std = d19:= ls % -e les esa dI ,peeeiaedls Spe- t
m~~si~~qo eoas s ieeo oieesseleeasas isllde eels dlo seediees~s isse I lelisl 551 ls~ls IliiIi slosieeil si sselis se slds c Does IS~ sendoci slesid delasisae eessed
Cells~~~~~~~~1 ii'sIlsIas liilssselsI Ooeo
sle C s oilm eos eeesIee s eels ps .e.-e ease N C:
de Be ssnsCilsiosfid s sls lOseo E es lPesdedemijipbie h .iese e.psse e eedss1.gseeisscl-11e-ls las ai
reen~~ ~~ 71"' sels I issIs01. isue oc14'essI e. bd e geelCele meeeteeeai l eecryellelgsl o helep spa 55 poeeespessseSses A D
ols Is-ld. ps, ,,50 "'e-spse liiee eeisS ed i esee eO se Pu slg el.Vleo iollls d sse sl e ldMeIlls sle dsyae ilsesdse u e
~leI Ii~ s sl A lies. ss -. .11 s s Sflotes e ee eeeH el; ci d l s rs c 0. e sl e s, s p e i V .l e c im s ees l a es- sl le.1se l e
5.ei d de5i5 1 Ci d e sisslle O sd. di isisisltpd. Uiss iisis-sim,5. V '
(IC, isup,.,oVbse I diss.- hs l o~s5a~ePse c ese ols eeedlCell ~- im Se.soClsI i fse esssss
la~~~~~~~~~~~d Nlt~IIsaie.eU oloe. hlesrus
lesis ~ ll sshleoy loss h.~ss r les s elaslde elml iss e. Ualdc sle a maes~i dN seisbsse iMsi- NLPEE O IOS
delssiosisss eris sE s' los 6s 1.1.1su ol leses s a 1 1 tldl psel ssa taeu.flss eCdel
-D-= Ps' LA, MANANAtale us esicolesle~eeft
Cr e I -iii se lee' .sss- d l.omll Is lmte m, O i 0 55 il l 55A s- Plesisi oes J-. ile l UIt r .;eO e It e esse. :n -iZ tr5_ esess- Yei PsloaeOssCsssepIsi
le leern esesnez-o osl.Ipd, Is. sisss l sl Ioosb eissss c~te de s-s-eddoss.9= Pds seI M al %d elet, s es
m,- I -luss lsl is Isrs "' 1, s"s~ Iess ls l. ele edistle dc Issy edheds, Mg leed, diesl l rela
Ewl, s eess l r diils e e s I,-. ir l io M utt is. e ss 6 ,lesgmombi'nos" e
Le Sbas p i-elis I Chsleso- reo eoelec elesfserz resiza-da plo Scaes em IS peoses qt
Elh, MAYe115 Is-11 De-issise l5y lsqs Nsisg el s pses o las psc
b~~~~s.~R !ssol ee~ is-- Is- essl~em.s tellssl~ "'d""l Isw isses-od Mue us9 'l Ncil selssll oes
Osie l~s Oses.iesolle5smildlisoisimlsi dl essde Al~' slesoessIssXs.Is eisi sesesoc. e us otlsbe,"I'lsetsalelle ead-c
seselle Iset s ssusolo s NpesiseIs os loi s-. 55 a- so~l-I s Paiesest 01is-siols I sale soc, 5.51 s. less. iWA ert.,esisll, Ma: Pon- lo a eae als-sissusda
Sledsoslsipsillssieilbs~~ ~ ~ ~~ ds8iseWli pqie-s:qisnyeesoieoes Isi.hbyeg ,l dole.ii DElesucaeisllcSee essshsosWOsis -- -- es'-poplate se
Espliss ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ m Is Ipp-si sipe P,-i- bo veti en~s e0 pspasclIOs- as ill-:u Lmsoosl u s-oa sI-I-sbell~ispsesis"t sOIe o beblee 1;esos u jellls- de o.sie Nee net.peI
Oc.qe lsssI ops.s-pi mmesGslsos- isI eet-tOe e tbss oss sI 5 e seeiselbs-b. beis ebek Ols.blefseeel c ill sbsi is a astia

Ia ~ ~ ~ a Es- eb sit, Isa m sds ps-a ie e e -e a e d rI d e b s a l st. pdes i I H sbiod -- e lll d e. Isles ss nl se b si g sp l S s c s e t e s I l e e e s e l o
is'. Ie eseide 55 sos st.lessil~s os e slselsle sssis le I Ibsis. Aohs- sq osysel- Chee-o.SI shss-tiose Aslele~- Ses-s slasles-, iss esebs ss U ~ a dbe i els s ps esose I esiso151Negled Isfisisded.e,1oe

si o ol s o iiti O ssl.s ii s sy c e IEu i ; a.lri dris so s q Is Usb sie os ts i ss oos so sel qe ei 0 bins ee ii m- e i ~
oss.ls-issici 'iiis II 111 hP ~li-ia, sis ksi .el q el Asslee tIs m-tc -Iesoll Isole Isdole oe rsl posIc loe-I al e =ls pee ese ae Iamesqlaso.lm

so osss g"' de lbsd 2"'sii sosis Is sis so ise p555 s. e ll S risoIsss ses'qissee l ilsl e o.~, d- beep-.t q e. te ell sle le
Illsht de. so14es 1 d l d,-e Ii' Ubsili IsLd ieel 7e, -ls-d is-s,, ,6 sob soesi he l qW. ml emi-s mt &-la, d es Pe ilee sqsS iseshy
soi' rVeIrd' '' P mll gs-si- Sseslls eies ________________.1-1.__________I
i, de Ge.s 4isbsso 1sss-e l ise s-ss'o edlTiA d~5ssc. cs s-spslils clM-b 0 eqc sies Iels1.osa ale see-bel elss iosee yl Il lAlpe
cli-,,s'iiHie'lsiis lis s o eli pees eapturado qoSe ssc d ilels ulesdeiIs bse od-saotso o
sooe -OSIq 5bsEo- io- ti osI- os0 hssibs esls s. beE gss-s sh.t dbess I. Meeeic P e g-Is oessdpl es .1 bse qd.I aenbe.l e- laaasd ca .q pu-e aellosaa s C meo' so
Islse spe.pi- ae de I Mels Is a. sele sTselm e as ili ,,l O ssir l e ,tie m U d c d d~s s u s e ssls I. r ci p ss d ol I si e Ce s P & ~ ces t 6 b a y. lie bga e5 1
mostssss ie sI bs Isr sit-e mm,. i sp-idistsiilii si dteie.sleli. l.s 05151e.lo Isdl, eeel .cslls. ~.ail e,l-,temorld 11-b. -nC e 1 Z ~ d ,16nt
tis ?s d~tss l -1ii .I thil iI ioi ss 1 d. Aiit silo -selis ps-sit. de prui sos Is" .el osas lsdoI Ml
sits slsOlii i 55 i ii ts s~ l sl i ipr.,l.tiil, sbl~i I sirt: s-Os-, It o.d Is- gccswieltooi-515Y 05 5
bel sti~ .il ,iii ,, "", lloe ,st litlsoip l'l. i e "111", sislss. h 5 s ie desleepsos deslo his 01 s splbcc i- acsss ss~ --~ ~~ lC mf POlie-od e

eht'lie- iie is s-iiiib l 'liishoslo ssleI.I- ls is Ps lll. is- Is -sobeieed1, sosesi sTdeedS qso See ssls7il d.- I t.l s.cl-s s s. '-.i sec
fl-sAlis sicum I I I I'__ h se les
leie, Il ayr- l~b.Prml te ellFOO 5d.5 e Plna.ldedsJ1-ieslis~ilsellisi e ~ gsbel. deli J. de! sq.csel a rc e l e ibese see soesse Ici W 4 i =
El mil d.c.lse I., ml mr ye drl"T di bele Mi-esel, A es-I. ness eO.so
-te d,1,5 tIIl -b ldi e
'iI.""iPde se' nacer M ~ defense s=.s's aMMA de 4-,1155
do ~ ~ ~ ~ l do- 1e dsf-lss J-10.l es-i sir e sO tl e d. s c Pelle C J.,slec isseeese d.s g=ee do 51
Eli Hese 1s solelale pq.% al, itsolt e~
ide,,g 105.5 soss -s, sosolec lp hp. led seeem ese
Issiessleol H list'. nistsl'dii 04 d,_________ e0 .i nle qlst utoseli
esictol~~~~~sis Islmd de, -1 C.i -le rill, Ilbi .1 Te. seoslbllsqs e. osbee ml se stb. o- us
pbs-oil ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ milf ipeirI.Iitsl iI- llii101 ss IA li -li aliilesc lidlas Is m!a es d~ Is els, slelshe Imd 1s dcl
5,esaoestlex 'tico' r" 'lles hsdisel' slspcassesesdla so ssae me

eneesisiiite lds, Is e e ~es, e lse .be I e plde1 fl p e i., I 1V p y el la
De~ttlo e sooiltlitii Is- bible e. freee .el pJ.s Is 1oe is-ol Is Is 1,sle., ssis-sc dl se~ie,'n ccd sc
phIT ills 1i1,iI- il :-isi iel' t- s Il o K 555 *.lsII"d V.I 1.mi5 qms -ee sot ec. rgs -s -s l. d.
'ees uses- s.o. .sls L.ces bsi,. ell. scslp-s s


s-i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ d d. 17feb' d Aisll _iili hslisi pso Ibsos ps o e lepebe os e s i gsc-l sie e se
Is'~ ~~~~~ boo til s-sssl I's Is= Mos 50cleeeed sI
dcl. ies- islosS~cs s 5',lsu iI eseo1.l Is ssibil-esosqrs.e El psos-e.Cstlsq'5s sos-s!le
ldiilc I l ds- Liera esnoi in stsoi osie sfliiI op- col oalceesc lel. yseIssi.I ~e sl ls 'w, xd, y ;-i dfc4 ino1 i 8s0s-e spss llasm s-e- celllesit. pee-s mel p55 en 6mS i~
d,'s~esSl Isfaf0 ssbos lledet.D h edi-sleeeld
IsHit smg qe os-l titss lae Mf la heesa todesssl
". ~e Is1 qeeI. .c I-sse Is, IsClls, s 5cogs.qc sI s e
lspslsbee 12ulo Aullse 1.0 esbsytsslsPsque d- F--a
. . . .sods". le l l ls-I- O Ese e s-Is Dice1'd, I~s lIl IsI
-1- Is ms~ss deqese le eel,ljl. e h s'- m.e-_d l. l.el1
ws, as' s.-Ill- sst s iebbs essses a M I I f Jbsgs is~es-eeqhobas sssc sess

leee milsl-s b i s pq555 d.- I s-see~hm .s-l b I lab e Is d, ,'r"1e-f
bites'~ ~ ~ ~ ~ ~~~~1 qmm e. Us betds ~ 'sesse ee s- eslledesi .sciegdeose
CO M R N ise eoe espi spii s d. isq.so I sl- .A ile I .s1seas

""'1"~P~ 21 is eal poe-Is~ -1,

less-leemIs. les-s e.l Is e 1.s;u

p005 I s.k-hescisllgs del Ws- isesyi g. 5 q- ole dseseIs s
r, ~d h,- 5
Her, Emill.I s-osIl -ild m e Orl1ti~. ell esegEs s ~ls'fss 1 dse- II 7
ii.1 d. Odes. lslssl-eo It-e-555 ss s
Lb d ,I YENT LAS: Il mei pbs Tlss" .bq.pm,,lb

S l di e dote~ El e~ eT I &A
HUMARA~ ~ YmAeRS~nC
Psile. M-5de u M-565 esas Oss lsgeel SIp le elsme oCboospo
Macslim~~~~~~~~~~~~~~ 40 0,ssds.ls Hstb oooeebeoset Ilsssss. Mraea 13y13 TldooM38
q ech uo pdlssell~ e so dislis assllse p- Is-so.,P too~fe lm Tes i Is sis e ,lt er. 5 1 c "s es os e T -id de1 e. .1 slsolc si espsusersI e s lea lips"'.l l, m "1

Era jposible, merlmneimposiMbl que sugiers an luga co KAXM 0.s la 1 lded -aeS --h-er a-1, pru wetrat, Oin dd det que todo el mid estac= eFernd on.mter. de -onfot, d~distain y mbient par. aa t ua- a h asW ne divrs deleite de 1o .&tkc y lo propio 1. soia yoC fa miliar. Por eenMXIM altrn. yAc- -nrWe imoecnoe at iac ro, e ureade estadist, elpec iplomiic, el lgre bohemo. Mfi-sia capricho de los preene, coc cof-indo o lmyoremr y sobr la

PRESENTADO POR RADIO CADENA HABANA, 790 EN SU DIAL


'Ies rc tos.

PARER NEAL ROMAN


PLAZA Sta. CATALINA
d .els PROXIMO estreos

"A abaloIaracarse,(IdDuneor exa dedoRA DI CINE y LOS ANGELES
muca de pl Ap e CAaL i N ".a"
Le~ a n wrMM deU Ae a m enpaL"nt nVuelven MIGUEL HERRERO y hupryBogart ineiiblaa e en un da
CAa eA Z i ro ao damba, de gran supenso.l.,aaraj Opt.,oolaad
AIIderaodLom. olad vb a par deala Ha par

1. druuaorupadu ii ou-o Garcia poaao prseLA AOASADANDN.HAD
MER PREMIO POR LA BLLEZA E HM00 DISERDO A-tM PER
Le del gra plan de Coluuale Pictures pars 1951 no ers n ample ovbamor ni Es.Ztihom .agopa di eulox al ro di 1rspibioa s~ao iim. noLaardla s i spa k rNla ohna A Cda ta B e ntda pIrtr

to sentid human, yant.odvlormt depotiv como "ate aoal a re, u Bopmaa nBog ar d l qtats u pa el irhaoo o deist a ra ao oo ago
p~b ** I inificad~n.So int~rprte princi aoe y W iam ala Bnd ,qu supe aa d a b roo idargentnoas a a pald diod 1 aurtecnaidnrad oa unE a l lav ei a s u uir n ta Vcie del pe ad, i nb
En Roollo-C~na y Loa aigibsa l~a omujar ~ qor ogrbf diiaroaa 00 roat aul. lrg Grlaa y0Raa- lolato" diaaioat~i'maLoNgrt, oato ualo~,Loa" o uuiidiCraaayuhota Idir l gurd auo
aol Molal "Min ambo0 par eeb Qutatna atrriol Ea~.aiu ad a labataquaiu rioataida
Pio ody1 cormo amaam od maiado i a olmba lioai E 2 oe- Ono imltmiauou.ora~Eaauloy ot aoTooooo 9uaoaaao lor.rodmo- aprtd ~i
ma.inFaaao AtrlToaa R~ra Abaaada alai~ iaoo .- ~ di ulahoo~raraioaao iourerdrl aIa rduo ppo
to ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ w dsdd hnmamo doo aa aotr oo"ee lomii u moala d o it-aro iooooo iartar 1
pdble bam saiaelalollrai~a o oadopel plolpl a Wllam Baoll, maaur- u~ uooao rgotioLoaoBaroo ytopoitaUr r aa i t jinasa-hiauro i o uo~raqu ubrro o ioioo di00 ooia ua u -urgoC ratdalaaeealamaaoaooio.toa~torbouottayoo.Amolaqu uopab pn- ~ ru rnoaaa~da-b- ENUN ESloiiiuubtuubadbuahruudaorun ____________toot-____
La idiade Irneoun antaes una comedia


MAYA FILMS


cancad m a un eot pro
bdd e a"EtyndnI. tear d. lee
- aicadas rebIen.i Desel Ia. aatdaeaa- aa y rcnters baa "a Iab ata dc stetsm dc-ane


mei ""la.danLdo"gt
trbadp aserapro-e agrifiMo acs ee le di- te h- be .na.rtaiiadee Grant Batty d Hottst H'La p del gra raito de
ses oadia re-fleja le
do
en o ant a r s dM h b-or Frd cMu tate roata di ," My La", d=e rp

/on.I ~ anod a oes binread
"Cl ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ cAIlc- F~ IaOehM-I~et san4 lj

soM.Y toeLm,.
Galea 151 Mdct An varez, Pru 8, Atua 1dre
Neget na io

Luyin --Modeld b~uaG s ine A Llie Ben ULTan E1 VCse r ex Anoe.La n ra Rtieg a 4 C- L rtJ a G
A ~ ~ ~ ~ ~ ~ '" ",a Matsta CAaprd P"c Jqs Alna, BnJ 35Vbr blra argePrt Perca, 'Btcaraes 0414 Vmaera Ati Lardo MSp- de PJge No (oLy are Mnrtlaaee 1 Earlle del aid henle ti en~es 5No33,Lntn AatidaBadI- Id Rage 16 s Na40 adrl. Cr- at Pre.a-nee g e

at ~ ~ ~ ~ ~ ~ 45 C-1. Laa aaea a~otl 5.R~ a ai TersaGeeie, JN rt o Zoyas 12, q~.a ra V leacarla HD N a. 00 e a o a i j Na .M A- i t s s c r s D I S R I B I D P OR, C O U M I P I C U R E
age 31 Vbc GbieL,6_r, cesat ULRAE V e coblb. ba y maa oar; _.lum -i M odearedd
32 dt B~,Aee 03p ait Le~. ce rrdo edrCM Lea ngel. y Arca. dc car rarri
&Nn i N. IM, b. C C P d, Ci d M Iil4


~dr
WPMn kA
Players del patio en el club ",Marianao"

4%,ososo sse jsg del m hrolo t e "Aisoodsr" Y "Manassau" ~ ~ k., Soss y llas.ssosd o tls e lbil sasts
w-1.sl Le 555 eesaye u st rlfna uu parsoes q
Emergente de Fermin
Asue- I-r to aenodad som s y- 1.oes ood L lo do
los pago. quob quobrr Ltoo Peas primer bas el"l
toi a oe1. do A&oM L, s~~5
Perso Pressola so i hesbo dolao sroas asotora obo ci ors I 5Iig~slisOO P~t555 ~ *ss~ ~ 00 saquC yao Durl' oathb .lond
d.te 1. Irslo Apard.1
cipteo tuqiu oouhuapo smrwus 5: u u udIc Alsaurs lotdiAouoboocroroodl"MraPos
coosa dobsoar Zld La2M C jru~ osLaor~.qoIkdld rado io i ~ u adaDoode
.*oes .to t ooo= s-slo r Attoas, sooh dld I dol. e orouo pordoboAct&0.suls oscoo.qu ~uoau i I e lbur o, opk d edmdom~, S ototo kciooscrel ouoro qup r ~, dr o oolasrberqott soL iira c j-i ird rs agrodosaie bkr uoesl~4o-d bro u

site cuocormo ouu~coda~uu. r ol cosec Wll bd ~ o-Dro P~~s r dono s umordd a eoou o0vboosd ydbobod dPo"Aliloact oridrh a.rd 0"n eo o moro o osdlrsc oe-ltIa
000, al P0.- Ul kd. A.d"da=L!
Imurbemrmlo. ot ar ore-tO ~ Io L qu sosoubod uorotoo t olbarDioo~ rod outr. l driguml pur L deero de as
-d 9lou~ ddd a~f (?)ol 'O'P so-. -Lr T-ot al'd q-mes do hoi-r 57,oad 1r",Io ud
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 1uo dueds d.l Cirrelur do La LYg .1oooo ruEl mejor pelotero norteamericano del campeonato Del buen tiempo El dnico triple-play sin asistencia en una Serie Mundial
peveo.- FILIw RMI SCAMS


Kaee.aal d. WA blidl Bee. M-" dl B. k 52 ieDaky CIfeti -t-e p m6 a. ~i1&te V-" ewj 6wgmEM eo. d a ele b y triple aE i de la Serie un- bert Robson El managerl Clev- tima de prit nriy pel- hab d d i baj.a
d& de IVW, at In 7 leodemId e-TA Ser- -h pl. '.d .n leer6 P- co destin al cete-field Eau
ate dos oam extraiaeedrias 0c s arrer depvita, a daph de dut del ea qudo la aQi. hit a -i. P-m6 Mt pa ea y.pret mok. r-. del qa ya eaa ra t a rep a ca qua hizo acto de -- eaaba qa a q- m
tiemp:a n a le6a1 l a May Terai6 1. apaia preecatri -a plaWo el outfi- h.a opld. elia am, s6 e
Ile- ya tplpy i a ia. ae-e de 388 y le Ider ean deble- der Elmr Smit qai whada la e. v'ade h me 1- a del tifel P- qe el p-o de a a-ei- tSp ret6 fat lati- prime af del -dor -a iga dea W aa tp-d a tateaa
m-e -repitm, tuviee que moa el aaqae dr at p t la d It 1h. de lea r mcaim de tee bham Habb ado m vd ea,., e-m urrir der e a El agad, Se, qe re dad na -v m he- av t del right-field. ra e phe- je, bba ado a ot hiir E de 'I iplephy aet aia re mayor qea Statley Cveleabe, que jo-6n aneada en iehe Mtmdla ea fet de la segunda baae de Im te undo a le aaa del Cat g 6 Il de lt ca eaea na ta )W po ne a d d o e a 1 r eg
de aae-e. La primr Eerie Miemdie tai- a Ia rlga.et Teep L-aibr. d- 1. ieem d. d eed la kElidet qaa
1, pme l e m 1 el tan a Y kea m el teaer rt"g del a- t.ah de regresar a eegulo Al
t n el Pitbte- a tratNdo [E da&qe ed da tubrS rab gd. prdgrt del Cidsiro de 1936. tet i6 a Miller q acaa die Dedect.a.rel1,,hemeti-t lEtelqaieeljegteteltlediaatde 'tt-t-al'am Ge eriad'laa. ad frceebaetvma de r 6a d 10 a e ran da Clevecad.Ea la eg de mild del pr- a y trab de volver a i cial. Sir
da raadrtega a ta k t mer inag, aupadt Beleigh Gi- COMquae dicho ia exrilt d, viMhdole la glot a John qar aageonada ya eawhaoatu me la itacher. de lea laamritent ElerbSmitnofue elairrd h en primera, pudoam-epla el ri ddIattretaua r dd par eIl ratkl, Ia dos prime- ba- r hlesida el 0 de tbre de 1920 n ple-ay si probletm, peao Wamabs
er a jtdtea. Na deja de -ual- tadore del Cleveld etae a Clelad. E qeto 1i-g del Brek- gana rela medo u itioe al tear ri yd a de it cra cidn que crlacie pr hibl de 1lea a I ja- lye It abriero Pet Kildff y ot ple de la pteridad, i cd c Ie atsu t a e t taia die. Jila a s26n Ch le Ja- Iler ea hite id utible Cat hmb a d e- ado al c-dor, part -ralaer la rde. L qae no pe mi Y Bil W ga T Spa- a primera yada, eali6 a bea l m ta pad6 ajr t.~~~~~~a -' bJ-ue 1,d t.m1 -i-dD 1.g-di-rel -At- pead ta. datbee h. er It aigi e a. hattd leeta p de- pitah.r =ard Clara trEirbell. etr teple-play aie aItir at 1 larga haa,-rnt. ".- dd elt aud que tetr ahrm pedae q ac aptn, qec r ppeta l. a ue Sti- a a utaagr a et
,I el que a a b -atean. ler ta queelb mbrrewa reagulerclase d. laamient A d d India que dipl del brazo. e- ray pader bra, tiemp aronel amlerador aerpeiaMt d
tC n ttticte eq sal edrgtar ere emptjadea rate de Saley Co-elei si iid it prit p-raearenapimra,, fu i, mo im -t ador et que aa de recodar ent t
atrofe del uip dirigida r Wi- d, b
rdficas del Campeonato Profeioa l
Fetes de EUMO M0111A
rd m a.& eo VcD.
.1 d: S-1 V- Q U dd p"o"d

1.1 el.bd Dia de- up ad ene, faq- a a e a d l e t ee r ar e e ed

A 1 de ds an ul i ad eb m uee al ga b d d
fue. buenai ,q'AA MO

h .- iu q 'P
Full Text

PAGE 1

"E periodisoro es en lo exter. unaprofAesin, en lo intero M no a rdoein, en lo internoPepin Rivero DECAN )E LA PRENSA DE CUBA Ao CXIX.-Nmero .La Habana, Sbado, 15 de Enero de 1951.-Santos Gumeesindo, Leonci, Remigio y Vernia 119 aos al servicio de los ioAte. reses gener4les y permanentes .de la nacin. El peridico ms antiguo de habla castellana. PRECIO: 5 CENTAVOS ca. ADESEAN EViTAR Aconseja law crisis mundial, rpidas medidas de QUE EST ALLE iPrelisin ¡ra fortificar las industrias y el a ELteNF LICO comercio,:djo el Dr. Pro en la Junta de Economa Gestionan los Prealees El Banco de Fomento Agrcola, expuso tambin, podr acelerarel del Commonwealth otra desarrollo. de nuestras riquezas y de la produccin, y servir, a la reunin delos 5 Grandes par, para coadyuvar a la solucin de los problemas de urgencia ypri'aoDR.isistros d 12 onadad ES NECESARIO, DIJO, COOPERAR TODOS A LOGRAR EL EXITO DEBIDO ¡ iN a Bitnicaspodieroanst.)A d d= s dDispuestos los isnd striales y comerciantes a contribuir al mximo %. Ws e o esltas un. de la prodae i"n, para evitar, que la masa de consumidorei sufra alh ]:ueunan de. En us .ds la laraio nc.lo u--n tgere ..mana~a, e la potible restriccin de los artculos ejencales 1 G F Tr n,. U U fi du ch su eJ de 021d el sdel ciudadano -nuaaa tr a m = a o d ae nl del sos pobri. Pi. asrei .i a a "Daameaz dlae o iasrsa cordsron e0 il peo yr de los aumentos es spsta u asad, Ubr loy grans y nisrsunisa s lo l Estsdos Un¡isnS di los isoasoss prsonalesa, ae.adadas, tuina, -xprs, dos y una promesa de cooperain Prs~d e .tses qa.tarml" A dos de Trabal, sai Arieri, asisadis rio 5bri tlos aotribayuyens quEl ins ?a ci5laiuanoo Otr los c stasr ms y chinos. &sientes. lss i resldieslsde. la epblis, d lse Tsellieihe; de Comsaslsns, doctoer eri Mejia, y u aol lugares bayos y medianos ld, sao usosoosa a o ar Abrtaalr.sle d sa-Cri e5 yaal.rimer miv r deGolm siieurrra, dotor Augel S. er* y Marblas n -ass una gran fuerza milit r e sida salo aoala Comuind bitnica ,i Asosoteisodo el -Msnualu ssadin -ptrabajar uiestrcaet ons sosnacin bilesn .d@, l LuI 10sdssis ir" di Edlad#,' dabas Alem; eiprsildene S i~ Nanu iNolssl.Io ds soc ael Casa iso,.l iil -olVamos al d stres1 me s-cuy ayuda alsa traslato ads spo rla doctor Eriest. n~a .i d iaiosa sfa . J o .5l ef Pas. ; u psidentede ula Csualsin Nacolnal d. p Esotado envid stambi o un In rme, de -icosnt a s ot roN o U -ds errasesoaprecada ucom r su. La 5s.mh; di Asl".sLaaole,50ri, r .Carlos mesa¡; de De lsa. To sprie, l ,ctor Maris Fernndezs Sinh y el 53 sil palabras de u C es santrnos oos.e isa oos -1 Cmunidad-td.terminad 5sa a man -Nacasl, dstor abn de L n; de Comerci.oclt, or ~ miar¡* de la Junta, doctor G astss Guntirres. ulrassu ssoass. esOsisnaciones libres movilizan, y diri-otIerse junts a los Estados Uidos.io n slilonduosn ue s ayseoe psi, n su derpar ls acanalesn pr -e la a s u IstionesPinternacionales. Ei resiSn. Dr. Pris Sosrs. te de los ingesosnascios. ven a s.u ., s i is o Y a Ruda y a 1, China Roja: LasA1badai sis r CcJm
PAGE 2

Pgina 2 Disert la doncora Frondizi sobre l escritor Dos Passos Resi ¡ccc acontecitnientos de 1 dCietdea 1.i crcee Polica EtadIosjUnidos antes y peronal, le ceet c eenidad de laexposicin y la claridad de los conicepdespuq de la guerra que vierte en elegancia y preciRoban en una casa que INFORMACION CULTURAL Ini-rce de 1. doctor. Lla.a habiasalido su du jo En dics pasados ofreci un detalla1 Pee Adela Jaume d informe en el Lyceum acerca de Ji Manel IGonzlez Bl rrade. cuanto le fu dado observar en el des. de 36 ans de edad.vecio de Sa, e-gnd.eetdierti-i-ncliLy envlv-,i-len.de l.Cnferencia de Mcerl .se rcentec ene 'eIF Polici etoteindcehec o e iCle leCeflncah sobre la niez y la Sei-eetapara denunclce-eeCSau-c dcr J.,stna S. de Frnndiz, disind.lc-ncia en el media siglo la ducsent d, su dom.icihio y al regrehar t lica profes~ armentina que nos,,praGeiLeinaLlanusa, resident tm etis dec.e.¡. oti ec lehot.e uti-n d,-u-sti-ic. el da t¡ el Petr.npt, de ServnidS Scial de bl-n Itad Ceree tr-ele.,r, d, Fr"~di Cuba y miembro prestigaso de la dinrendas de vestir valoradas en 210 Ea 1s tetuedt enferen-ii-vere-ete-e dl Club Seroptimitt de La es FcJhn )A y reaeeheba Ageet que tiene ceec de sie de F ieAuntqie y.ifrecimes.e .nuestrosocio decuartoe nombrado Clix Blanc, i ein w -i-e-P, ee ,-entrevih hh e le deceere et. eci-en ti-e aut.ir del di-lt ¡ u, ur a Llensa ecere. d dphe Cnecrencia F.cades Unidos ,,aes y despucesc e iplceener en d u.ntal. dl Hurtaron. su automvil 11: rl uri rl andial ib en Csuceso que obtuvoi la Conferens~rienildC-eeefndceel~apaceec -la que asistieron ms-de seis mil En el Jugade1lntreuci-n dedila "lgeneriinP de escritores e1c,Iudddanos de Norteamcd.i-y.Se n Segndc. se recibi l.deplena adiscencia intelectual e chos oeservdores extranjeris.i nuncia procedente de la Primera EsPC,delpieli-i-r i-i-i-r -ePor otra prte, el infereie eetde tctt de FeP l.a formulada por Jote ci-ep-eo le hbndii-di le di pe c la doctor Llanua ecplet dd Lele .edi-leee e-dc, de 25 ee. c.G dStett -dice le tttttaner admirable cuann ns dije en deedad. ecno de VIleec P1. Sid-ctpra Fondizi, bautiz a ese pula entrevista. y di a conoeri c percd que habla dejado estacioado adeesrei ry dramtiurge oe menorizacinle detalles ---icuerdos lete a su domicilio. su auoe ephee d c licin-le plrdide". idec e lee i-mados y las recomendaciones heieI h.ae s pciel que en ls aos d' guirriu'ehspei-ls disint. gi-epes de etradoseerjdli-d ei-deok ii-ese liri-e ccun ee qee les pred dhebajo para que sconen pcecc j p-ii-tiio dol cehiecl dete y l. de-rraitde s .edee durante loediez aos que tarde l deva ores fijos ¡l un -mundo de vloconvocatorift para la siguiente Confe, rdece-c e -clrencilac Procesado el que mat -Se rcfii la icrt,.tc .ese lso. En rcunien: la doctora Llanusa. ri-ccli-elCdci-i-tedele espor haberasimiladio a -a perfeccin EIieede.i ci-ncdclebi-ee-iue d li-ee,ll-ea-eoecie cecee pri-peitc eedmeti l d.ce-t d con excu.1e, ,sp mas eNIr-e, a9 e pooe lr .v,.ode reli ~rdeticz-'w, .ds" Fernande7. G--Heme ae. Pi-e Pei-. eclkeeePepe l C ec ie, e-dc e ei -ecenoide i-i Fipe el FidI-pc. Cpmming .i-lscc Crtsie, MeLeistee iie ecta del dcerrllc de q ei-Ei-sep sen-tiara e sa rlee ela ee. eque cu-el-di, r1r1 es. ynu, conclusionese bia-,pe-c1r eEeslaciu .pear e sae rseiraeie paque edeti-ela pleniPa todocle cual cfu --Y felicitadayG Y e dalca aeo qeaEll d in-icioeue el c l1ic q inlee cg 0r11C aplaudidaG Fip-e N o. c e u le pee dabat tcmbh peci-ie IC Estindividuoresidia en Mjico en carrera aermamentista que desembo ACTOS PARA HOY cEe Ee G en la eg unda guerra laun o de su seora El onzaleb a Acizee dcec le -ciieenitee Clch Preptimista de La Habana. 9aCuba Ctccemi epedsdee. s eeiecttud dc eces scrcl lcc e:30e de leirde en el Lyceum:al. dnrecpccesee-it e etaitei-c.i-du aeeaeeP'-eceecdeiecccunae flen el l.rc. a regres.r .las Estados Un. muerzw de compaeras pararenidmcloedo urhred das. toncedo com tema central de s14 e scgerenciasadrealia d md e-ce hii-lee lneerencia la tiica trilo a de preene. elo,i elree d le Pi-dclderenuledcel ceenorc laee Jet ecPcreA--llieceteeieclasct ivi-descdli e p-cleei--iecnombrhad. Elt ViccJh. Dos P.sss -U.lt A."plc li-ec elaiveeeelledc. e m tieeGonzlie. de 14aos de edad. c-Y. tcnica perfecta retrata la tcnica mente.desarrolladas.A 11d ulmnercud n lHsia e ecicl-eceeid eceel -CIiclo deBella. Ae-tes, e las 5 de tEcceepclieda cnel Heepleelde 'ca-economica de Norteamrica.y Ceir uurrici1nBeldarirte -meecla. que inauguro una serie de estructur1 le nOche -¡g.t.iel d uina e-estllscicee que hacen del librceP sicion d piclce-c dcl ceexca ',mi ceanete ecn su ndc, lee ehp1bra no Jess Morales AguilarDetenido un reclamado ieca de ms envergadura de los Eseedcc Uidee Eci-cerec, -ecees d. P Deeccesee le Felicia edcial lo, cdend Unido Eos rtFond-saceta igui1 i .eraronIe l delencin del jven Frimricendolccellcde-toi-eliceqddel -cacisco Vega Carmenati, a qien-lproporcionaalcictor e sentidl buscaba edee hace tres anos Pr un 11IeMI en marcha corren Paraleol delito de robo r.Iesione. en y u dd s d iap-el los doce personajiapelta vi-tiee e e-.e deec dsee e or laberinto social de diin viernes 12 cee"e LIdIe armpece etc e brEn un inundo cde mquinas, Ediinde MrnS aija LiNaCa. at, es4. t e el¡ de enero de 1951 Vee C-.eti cometi elte dielito ctar er nlent.,grcei~ l ceccudmd -iae de c c i-e Frecs Hep-ecenieedcl tdedee r Jb raarega1cuadetencin pude ccs. cpaerecee cttp n le. huceldc dectiOrAind-pSito. notario en Pe. renizarse en aquella casion seld quelucan or an neren lt ico prvinia e M tanas. do entonea a su complice. hepdcc. dec1.l Iti-led d. peecece. e te. pepi-tiele d, lcacecc. d elcec cc e poe nrdJr nnEl ecudefu presentada1ljue iee Pere le he-ci-mbe eclcdi-" pOeEpNCO: Decrete. sobre de Instruccion de la Seccion Cuart iepa;arrastrarac-l -expu CtndicalcWe;aviso sobrequientcompteelica. celce-ei-c ~.S-c sei-c e vle i-~cc Pc -ecdi-teedil-ee e cid le cemin o la-do-iP-pedciE de Pienciade 1r rnci! ny n n.ruelliHACiENDA: Designando I los ,r Sont oe ch.e.expresid le dsertan ies heto Carrile e Cacle e ipc Comunicaciones te, en pgna d ti-ctCee cuartelY de Armenters. precente en -pieDoscPecci-.e dieendchaeh. el¡yt.rdy i.rP cvaente. ¡l le inegridd cagrnle del edee e vBanco de Fi-eute Agri-lte lInduS 'o dCup proporciona p er m-dio de ti trial.Se ordena reconstruir "U,A .un momento eterna die J luche de c c tae in ahogari pee clipl dO deterecenan eieoficinas( letelrafos cu voz siempre i-ce plena d-eccir. didelVdarerdcon;ieciti-al.ca ee r l y delsinceridad. -ree F i d p ders Eal: E bo;ac r d clEl Dir.cle tord l,'el r f. c, se Uni vezms r etm ulccecceeiir rocccipedclEiguelei-n; a PeedM epirtend ricuiendo ini. i eelomuyegueeeelc, tee .Lir -pn cetoctecdi de .,eerg.nico, deleMieistri-adoctorSergio que 11 uento l1-leacto 1,1Ly.M Mecie. li-ii-a e-cabe ll ,ena caceumcl.t.a enercintJc Ioxefinii EDUCACION Odccedil page ruccion dr diclita ficinc telegrB d i eceedce que cee lculturi etc d pe.aneudcdcc pendiee. Aocipa tic, necitedce de ceJ.y ae p rocdlApelnie VdicC it cihe dede comienzo.lareetacp laece-ice lee i.ecdecceepce d lee Eticme di .cel r PeP nelP de ruar~ .Mi-ece. Meeicc. e lei-r-ccnci- Miuaeeecyl lu. deiLe, i, ninic.eiladeCta .Mirand. e le d Oriente. tambin COMUNICACIONES: De-e1ee -n li-ce ldo pe trabaddle ech.e,, der le 1. ce repeiciieedc d Fernetde treeeeeed ce It lle ee e e que jllaro hllcefleec.eee-eee \ar. Q J.d.AntllactineB-ncl-n.edi. c la leed eljadce Mde Ei c eidi-ce e-e pi-ti-ccs dc tmi-aeecei"nl"et1 ~d1e; ti-accedede dilee O lele eil ,lEst¡e,iedeMcarcae y ce:no cencecdiende ei-ireicicli Ccie. ense solcade c-e por MarG. lid. E lllSealti ; pencia Ji-Bults s i,, Eeellchie.tpos i i--e j tales -Lcceeeeeee-cEl.Mulrd1 Cm d' Dr AltElEN A: Elcietc. t -etin e e Cecee M Meli-e, t10e conocer q e tolee D-i-oy J i-ce Lepe-e po i. lDivleici de ultose Fsles a. UNIERSDADDE LBd ie-ie trabajando cn tclta eficienci Cnnvocator -parapi-ticil crii de e-elepidc ee dihe Dparlmentize rof or gregudti ela ctiE-l-pip. erf pee Icc .h 0 depeUeete ce e he e-eci-c.c pci-cecrPicr flicitacin pcrt el Supervis r,%c in c e COLEGIACIONES A ccetn Far ullerio Leballe. y el ce-Suerntemi-c.e-lic. cerdc i ebrede-cdcc de de-etc, eier JCell Lvpeted, equene a rg ad. liae dirigido las lclbei-cc reor l,uti. vae de le rileda depcnd A.-PODER JUDICIA L: Ad enci de li el Ministrque, ce he ceede u, 11 ban. v 1.C cdi~nda Juc-ltccn anexo a la misma. dedicad.bel¡ep e eermando Gcie -Prras excluiVamente al despachoedehbultos Ptaceaviss.citaeC yci-yotro.p cciun, cer 1eedcinterior,bricndnde esos os co e1. m iaelid.dec 1 pblico. HAGA DOBLEMENTE ATRACTIVAS Visite NASSAU u MIfAM-I Ahora, $5250 Iede Wl ra.eridde cheNa ecca, SI.l, chea. IN NASA.,, usted disrutaiecee de una afer a e os h. 1inc -y cesa tieimi-oec. rte .ecompr.r lujoo ateic d e -efabrcaci j britnce, a precios mdicos, dcebdceieeece u.-cc6,eeed. ecu-d. N MAM.,. lo espera a usted una ciudd colmada de atrac. ecoa.,. Iccepiece pra egre. lo LA S.,.,kC enccocrece eccA iem"ipe un motivo -cede agrado en su viaje. mxima ex resinde lujo y confort en servicin &creohorario oportunos. veloce. acronaves. ua atencin exqluisita en todo momento. 1---UA A ND UV: VUELE -8ACt B RI TI 5 H 0VE RS EOAVS5Al R W AY S C ORP ORAT ION Ticedece l, helee .dl H el SeuilieL.e Hebec .Talf. W-4944 y W-52ea DIARIO DE LA MAR1NA.-Sado, 13 de Enero de 1951 umen de la Actualidad Nacional Pantieron para Miami i A bodo dem, DPi-lac de la l 1. RSi.a Dulech Air Ines SRJchard Eec Anno y Pusn Buckley; Walter Fel Iey"'Rob1e rI ,hern rrank y i Tieie;Garavu ie-fced. A brde de Bucaneros de la Natlnl Airlines; el Presidente del Bane. A rclide Ceb. dctr ejusto CarrIFP yHerni1ndez 3y seora; Geor. R, Frivi-lec,e.re; cehabogado Jic Alvar. Carmen Fent y Mara LpeL A bordo de Cli-picr de le Pan Aeri-.ce y Duglca.de la Cecpeia Cubana deAvicion; R il Fernndez Rbete Chacon. Jorge-Echarte; el dector Tcy Pere BeniteeiY-ee.o Ce teepee H ee Lobi. Llegaron de Miami A ordet CliperI de ela laee -km. ced-,tce,. ei1.ecdi-pe-t Cuban diAviacin. loida coroPaerAmnd Ma-ibina: e1ien, dcr Menuel Alvarez Bacalo; el d cini-. cee hCbelg. Pel d Pern. diplomtico dominicano Rafael Morles; la artista Brbara Douglas. Walter Fernndez N*Carlos Ferreteri. A bordode i ueaneros de la -Nti-nal Airlines; el mdico MarIn Shapiro; el abogado James Wilce y e- el farceutice c Pel Rubin seora. Harry Hai esY senora y nle-te Under:;l i-si Partieron para Espaa A borde del e-ibe Ecpet.e. d. Oriente~ de la Copaiau Peha e Aviacin; Arando FPr-, sari Zambrara. Ignacio Fnsalvaf.ela Menchero, Ofelia Brito. Mar¡l Aplas, Franieec Vi i el actor dc le Baci. E nsi alnde. Partieron para New c Orleans A bordo de un Cstellat.on de la Chcago & Southern Air Lines; R-1 nald Moran. Clayton y Carmen Clar-d son. Grenville y Ara Bates. Walter Mirse. pRy Blaum. Marta Riie y t William Be'ebrd. Llegaron de N. Orleans A bordo de un Costellation de la ChiCAgo & Southern Air Lines; el medico Jos Hubatael Profesor Jo seph Adeta; el ingeniie Antnd Hettclet. Ernest i-d iguee Jamet Elmer. Ada p FyP le Magill y Jihn Adem. Partieronc para Venezuela' A bhro de un Dougles de la K. L. M. Ryc]l Detih A:r;ines; Tefilo Ri11%, :Willie Capter. A hiid de in Catellatiide la Chicae. & PSeuthen Air Les; Rel Cmc.e Llegaron( le Venezuela A ebord e,,e di.le C hi-ece & Seeceheote be:1li--e.Albei Pereira -le-e i-vChirlPartieron para N., York y Wasifington I de, diA loe.rMiliceo, Fei-dela el direlor-de eieruust Epi--ct Anser 01, v 1 ra YSal~l.r D) ~ Llegaron de New York y Washington A bordo de un Bu enin de la Ntioec Airleree: Ip edie.-p DmiGJepcnz .yJosGrei; el d=plme Ic rgentinic. Wlil.icm Cece e almr.;l. igeni.erce Jaboe Breaeley, Frpc-klin Deey Maece MiGecc ,, ib.gad. Ren Gmez, M-arirt. A Stelegui Y McIlde Cruz. Hacienda Becneficios concedidos por sorteos de Loteria Para el sorteo extraordinario de le Luteria Nacional. nmero 1482, cee eelebrar en iqia fecha se hai-er vado la esuma dl $77.31000v, -laPi-eiedad Cubana de la Cruz Roja de. ms de haberse beneficiado a la Corpecacin Nacional de A encia plea. con $160,0.00 en el sorteo cciticular, nmero 25 del sbde ltmic did. 11uatmente, del lS.rtZ. P.rt;elar iemere 246 el prxime 20, ee bene la tCe a j de Bene cn".cta Maternidad deLa Habno, con la suma de $100,0.00 y a la citada Coreeie Nle Nepci-d deAeic-enPa Febliea cin 56,19.00 ye el iltie .adel repetidoeenero, dia '27y icmep o2 particular con $130,0W.00 al Centr d Rchebilieecn de Liclede Frcnki D. R.ceeti. Tadec eec enflieleos a Instituin. nes, como los que ha venido olorando la -repetidoRenta obedecen a le peltica del actrial gobierno, ecundda Por los seores Gerard T,rrec y R:cardo ArtigaRaelo. di-. rectorsubdirector, respectivamente 1 di-e bceni deJa Leplrin Nacional.1 Direccin de Estadsticas El seor Jos Arriola, director ei-ec de Eelddlitica.hcIcformade, d eresumentot ad e s la ienorac nes de ace. p, l apuerele dc ic naciiecacclc"icnde eot"ueepc cadi. Lee pi-ade.s -ctp e nc Ped,.e c-,l.-lhea )leeem 849.042,24. liiras c .e ral d $43.657.737.00. contra dl 021elibpe. valor de $37.187,31700 en el proi-e nc. de 1949 ,. prpo El azcar refinndo fu de 136 mi ile705 Ti libras exprtadac Pi-iialr de 596.581l.00, contra lof ce; li-eecac118.ec iblhee. p o--cc 5 .66.520e ce il atee pe-redi-b B icrenucin lel bi s sor Bi-ch Lecerque dejando sin fecto I di-tda hace pc-s di opee la que dispuso la suspensin de empleo y celde delseor Jre Perez Lpe, adlminirdor dei la ofcinscal de Occidente de La Hiban. cuya actua ci-n ha quedado totalmentediaa. Vladod el respecto de laiquidacin de lo derechos de vina escritura que se practic en ea oficina. -5m dio --uea de de y ace ea ma d. -, .deb e h e eec .%S.ecd ccccc Ie. ac.a 5e.et i. lee cee.ed.ee Sceceacnem c.aeed ccsd.edi Tribunales -.ConfiVna1a la nota del1 Registrador NQ Cuatro Confirmando una resolucin denegaeria -del Regis-ador de la Propiedad nmero 4 de Le Habaa, dcctl os Manuel Sublet e Sotre, el pre.e sidente de la Audiencia ha de-arado sin lugar el recurso ubernlivo que e aichlicl e prc-ador Oscar Gu.4errez, a nombre de Serafin Pena Digueee ccipcecd la negativa de ocaeldee pre-ene-tev d .demanda d este ltimcntra su cp cilera Africa Mera Fernandez Casas, cpnfr nd., pr tanto, e Pc cas sue pc-tes, lo hehe por el exprescdoSegistrador, doctor Soublette FUndcmentodelIconiermacino-por el Presidente de la Audiencia de la citada negativa es la de que .e trala de un bien, prope y no preceeI e anotaci6 deo en los que tengan el carcter dc gananciales Tribunal de Garantas. Este Tribunal tiene fijadas para la maanam bey, ebde 1 lvistas de lee entes dependas de iconstitucionalidad: Seguro Farmpeutieb, representado ir su presidente doctor Franeisca ArIlgaos, coitra artculos divaerss de .Ley Orgnica de lee Presupuesl. 1949-1950, sierndo no recurrente que se opone a la cocrqaersIa, ce cresidente del Congred; doctor Alberte Garcia Navarro, jue de'.lo,rueccidn de Marinao en recurso de audiencia en lutica que l estableclera contra correccin -disciipiineri u e le ipepuc, defendindolc c. actor Js R.cde Aybar Caa General de -Jubclacie y Pensiones de Empleados de Bancos de laI Repblica Impugnando resolucin del director general de Cntabilidad del Ministerio de Haciende; MarL.Echevarra en*julcio de dccchueci que alsiguiera Margarila del Carmen Azpiricueta y Pedro Garcela Oliva; Cuban American eSugar Mille Company contra resolucin de alcalde de Puert Padre, sobre impepto del Consejo Provincia por finca rstica Bonifcio Cabrera y 29 ciudadanos ms contra decreto 3176 de octubre de e948; Manuel de Para Raffo, a nombre de Miguel Villee y y trpe, conre el acuerdo-ley numero 5 de 1942. en su articulo 14. Ley Extraordinaria npmero 34 y disposiciones de beneficio a industrias, oponindosele el reaciente del Congreso; y Macari"e SCcicee ecbtindd-ii di-creto presi encil 1642 de 30 demayo de¡ pesade ani. -5. Confirman un fallo El juicc del Oeste. doctor Felipe L. Luacce, confirm el fallo del Municipal del Este, por la cual se dcelar-c luiger he demanda d Pld,Ido Da Pc t se c-nden a Rolando CeeDn Gil y dubn Reyes Funes como demandado y fiador solidari el pge de 150,I mporte de un prs(amo. Vida Civi Declarada de ofici i inhabilidad de t En .l juicio de mayor cu guido per Margartet ,,Hne tea Teresa Galde Milaend el juez de Primera Instancia dctee JiAlte -Vcld tara de Renede, dic unare declarando d oficiol n d testigos por ser parte,. -Realizarn obra El juez del Oe-te, docco L. Luces, secretara del Dr declwc nin lugr el recuso acin planeod por Mcnc sia. Re eSe, ccne una re del juez municipal del Cen Turno de aye Echeoo: De Bejucal en cuanta pe Carmen Meni lra Manuel Dl, al de ASe Inetadoda ofiie:c De S el Ni-de: di Mai-els -, lro de Miguel de Borges, de frcisco Hernndez, al Le.ila Pelaver, al Oeste. Deelartria de hepede Adolfo Lpe, al de Almen Alment. prviienaiu: Obree centra Esteban GeD d. A mndaren, Asuntos presenta Declaratoria de heredero dlsco Tito Rodriguez la de Hernndez Len; Luis Garc e Valds,,-la d@ Odilll'-Ruib e-; Mcedes Addle'-Riz a l de J.S Rizo y Rivern Ehdtpe: D. M5rience, prce. disensop or Andrs contra F.avir vri~ N.-a marginal al Juzgado Munil Norte; de Maranao en incl de Bartolam Herbdez guezcertificacin en el Juz Dele-el Cci Ciste, de la In de le telel; de Santa Clar dlartori de herederos de Antonio Frain, para public poe treinta diae,amand e Menor cuantia: Madedere Prez, S. A., ptra Fel ce. cobr d la cantidad segn. facturas de comprave ese. acm nn' Desahucid: Acec¡e Cetr eoetra Francieeac tine sobre desalojo de la casa e ignacio Ni 162. Interdicto: Constantino Q lSIecdec u Teesa MncA .aJ ., centro R. C-ti. que P.' el Juzg.c leli phe-ccqu eleugpea.edel obas qe est 'ca 1nd. ae la calle de Enna e MCe Cnch, lpr estar e Meia de lo propiedad de Menor cugntia: Luis Barl Martn ez, contra Beatriz Re Alonso en cobro de lcan tc-.i-, segn documento que se acompaa de fech febrern de 1949, Provca Mxico hondaes'isii la Confef"encia de IYbajadi Intentaron iniponer su program 0sobre el -plc de -la nueva Central Inleramericena del Ti MEXICO, o. D enero 12. (United), mexicano fuera Incluido en -La Conferencia Interacericana de articulo de la constitucin d Trbjadore. se dividi serimente va organizacin, en las primerashoras de esta adru(Un vocero mexicano di: gada sobre la asistencia mexicana actual mInuta eno llena la de pue sus ropuestas fue er incor.cne de lo. trabajadores peradce en a nueva Central Inte. ricae). mericana de Trabao, Segundo.-Que la ciudad El jefe de la delegacln mexicana, co lea la sede de la nuevaC Fidel Velizquez, en un violento dis( n vocero mexicano dio eure de 45 minlc, despus que los bana no ofrece tle arant esfuerzos mexicanos para Im pner su risa pra esta orgaceleaeln programa sobre el Plan para a nueva Al erto Trueba Urbina, Central arteilan condenados al fraPe-la Confederacin de Tra case caliic la conferencia de farexicanos, dijo Una pcofu s. ridiculae, dla a los delegados que rencia existe entre los punta salil-erae d Mccee.tda eclaneeuroedpeos.1 Velizque. eite : Ustede no pueden ma Independencla a guna continuares lace apele. ideeuopeas. Veldquelhie. e scde le elabr Etuseble Mujal, secretario d teaccene para dei-l .nentez federace I de Trabajedores no podemos nunca ser parte de esta (C.T.Cl 4ijo que La Haban ori-anjcln. Eltaeei e tan separados ra por lomenostantasgaran como l est la ciudad de Mxico dela ciudad de Mxico como s Be.eele, Vuestras Ideas no son del orgaetza rt pcbt di siglo XXV, y ni eiquiera del XX. Us le exi tle scc tee tienen ideas del Siglo XVII, c e u eta de acin te Noacitros no podremos lear a e ea la carta de-le eccan ecuerdo alguno. Nosotrosno a eno Despus de una escenaI l ngresamos en la nueva oranladin, en la cual Velqueameae pino que nos separaremos de la eC., nr toda la delegacin m F. T. U. que quiere dominarnos en ObSgar e las delegados a forma absoluta. Nosotr a slo podemos c Macernardo Ibdez,i aceeplee-nonstitucn. basda en cecal-Ca loseelugadtieco i-ecadeee Ideas -, pselloeteaecelcgrane Despusde terminar su discurso ldad de preparar una nuevi Velzquez, un delegado norteameri.acld. asistidoanueosasc bearac hnaLe Sebede, cade de 0 ras breas, ee.Jhecedebceecpahest t-dcacergoenzo'.aP'-ecar cueae CIUDAD MEXICO, enero Central Ms tarde en dl dic. tediEl dirigente obrere -Muchos otra delegado, nceluyenc Artur ScbroSo u iegida p con osin Mxic. de la nueva Organizacin Re norteamericanos, chilenas y cubnos, teramericana de Trabajadore hieblaron de aistlr ua otras peEl cubano Francise Ag unione. ide de secretrio regio trMxico insisti en l asiguiente.ee iDT 0 eresoic ue Clae r rlo .-ueveccc gaianizacinradirue e-elecc.-Qci el pi-cedaee eli-ee Idbc. Noticias Naionales Chicharito y Sopeira celebran el lunes sus trece aos en la radio En ese aniversario se le rendirtoneiaje a o la la una p. m. en la CMQ auioviSin estigos _INEORMACION-RADIAL Pce Alleactain a a se. UN 1LIBRO IN3ERESANTE pan con El lunes prcximo, di 15 d Eee yrs.,es ,he grh a d can sigicea. CABA de publicarse en os ie ur,e e1. analesCdeg radio en. CuE l A cc, secreb Ee da Estupa3doUield mc a. e clu acin co se cai o pci.nencia.en el que de #adio y Televiinc, hbilided eli-c de pr-,rdpa "La Ve-dee Radi un interesantsimo libro escrito por d. Cndado" donde actapeied'c F rrE. Di-p.In C. etuIvcesnce de 'Chlehee-i y Scpeir-pesidene de la RCA; encargado Pero e#Cu ChiehcI-c F S eie"c c del Departamento de Publicidad de rS cedida que pasan lis a a i o dchagran organizqcin radial cr Felipe mando oyentue, y ce da el caso nie. Duey, co en .le histra delt radio, que al Mr Dulap ha recopilado en este de apecbh.detrece dicemac.i-d Mph.di Cuel i e-, fic s actores c i ci e.tienen el.n Almanaque, e m s de d centas e o l ,ueZ e r a n o e n tr e to d o s lo s p r o g r a m a s p g i a s to d o s lo ~n m b r e s ., f e c h a tr. de CeSa. y datos relacioados.c n el prgre. PorescMctic. Crusells y ie. s de la rade y eIyin, eupededic arc u. eed .r Srepe de zaide cu aSee ce lee ciemce tiem. pece-ceeda, 'eder FicA el bcrtor pee de Thales de Mileto, cuando se y Eri-qe Niee Bede-igue e el Di. dccbiil la propiedad elctrica de cnrector delp rama, seor Celestino del mbar. meedee. Garca Surez El pblico asist-nte .1 el iestudio en ese da memorable, se. El autor de este libr tiene una al oeste crobsequiado con bocaditos. gran experiencia en tas cuesto. Sur; deVendria La.Habahala orquesta ne5, pues conoci personalmente a tpcuaceruay de IR.cca Marcohi,'a De Forest,ip a Zworykn, Gavi.1 aciro, r1 ro D .Entre las randes orquestas que Tecle, e Alc der a SIc eders. visitarn La Habana durelc cl pPeWasn Watt y a otrifamoEmilda senteao. m encuent-c le dc Semp c~ precursores de la radio y teleermn, al Gavioli. tormada por msicos uruvisin. guayos que cultivan el folklore malc istralmente, a tal extremo de Eue Expuestas todas las materis en dos ccausadoenscin en todos os orden eronolgico, result ente lipas. donde han actuado. bra de gran valor como obra de seeFr-iA eca dce R.meoGavil ya pconsulta y referencia. JecqCe quaees nos ha referid. Interesante Me-di-e Deelep e tidlee la Lc., notec "u c re resentante en s Chua, heeo-e de e ai hos l e e r Je R. an Antonioque ed -eecienca que ban hcho ey Lipe i remos a conocer en futur nota. poslieel increible prcgreso de la .-rTe. eFilomeno" e la. echo be lardl-o-copunicacin que d frutacreci .eeabeen1canal mos'ahira, aportando datos apenas BuSll, De nuevo.aparecerc e lee panconocidos con relacin 9 la televir leSnotaetllaseleeplcre. ecs favoritce sin en color y el radar. c rpal dcl dcl pibilceo Pdo no y Ii-le. Eci-e cpecldad peagracae-ilo peer el eceble haPor ls pginas de ete Alma.Domincrista cdbce Aicaedc VIII;, se naque desfilan las figuras de agad M -uese n elnoche en CMQ-Tv B.MrseAlfredHVal, s dc SLepld. Fe-ndd e e p cenepic Acibel de Mar. con Mimc CaL Pr. Mare 1, Alexander Baln, John Federico duci este pdograma Bob Wilkinsion Kerr, Sir William Crooe Paul -ar edicto cen Duany de Coordnad. Nipkow, C. Francis Jenkins, Karl a heredeDeipuest pcia el laes1 debut d. Ferdiand Braun, Bori Rosing y Luis Aliceasuciree e-r Capbell-Swinton, ulen escribi, li-da diCadena Hba A ni-i-i Lu]sAlcaraz,el Popular autor de en 908, en la Revista "Natura ,e R. C."Quint. Patio" y aearaa sobre im elctrica .Distam. d. $c21p28Vleiccid-te-leeac.Orecp.que5128 r el prximo]u".enele "e entes "u cor m d" sy 30 d .-l.". chp e pr Ned Ccddea Hacee, ci -Otros muchos hombre i-mcce c, c rquei te de ceicc predeale c o. n guresn ienrs pagdece dc AlpeeSinchel, N. es necesario reerirse al xito naque deDua quevi cp le S in q u e h a alc ni ad o L uis A lcaraz du ra .V lic e iluic traca ,onel te su anterior idtuacinen Cuba _aro osae dde la emiso ._lebc.de-eeta-elcee.aleinde Ca-E 1-he e pt 1 c pc. epce e de iitera cla ce, dr. pud dsfrut.r ee dc lee precse cen peSe-le tde l requieradoe' del cieebrado compositor A -eedicncunccidlc la teleiiy y m ea caFemando Albuerae debuta la prlcieelecice. n el rexlma semana en Secceaa -torbando Decididamente. Fernando Albuer ¡e los sen e, nuestro gran cancionero romntlio que acab a de anotarse los msceici Do eahondebrillantes itos en su gira artstica AG ADO? obles de por Suramerica, debutar ante los ntidad demicrfonos de le Radio Cadena Su.0 ALIO DOP privado ritos. durante n prxima semana. hc 10 di CMQ-TV entrvstar imada. a TOME. Eduardo IChibe En c1 programa "nte la pensa" que CMC-Telvis i1n'presenta los doeemIngs e le,s 9 y S de 1 eche, erl entrevistado maana el dnctnr EdudRChibd. p nuestra qeIdoA pce de I cteed, Aege Publlimns OrSRadodra~ w emnaleu ga.la muchao Conr le celnde Mart Mrt. nez C.d.y yNtr dc Brbcea, Ri. cardo Rmpn y Eedte Ocllardo y an ir.d alds ri delcudr de raba jo re.ne iprograma ecceTado e.mse:le -cecceccac U.1.16. Radio, estam¡sor& ofree 1. l l.n tarde,. l., unir., su Int §scMM .re,". rorm Rdoraa e Vl VIerjo que I l eCapie-de Amde MxiCentral. .La Hau neceahablaeda hbaJadore ~d. difeos de iIscbre' las el eC m ofreee .,Us con ededela ir m e¡. dd ecIde maclu ceegacInflead ,5 cn ret., exIcaa y p3artir de de Chle, 12. (U. peruanD residnte tegma.l n!e. juirre fu n-1 d. 1. sede de Ix Costar 300 mil pesos E(Cntle.lcn de la pg. PRIMERA leeicpeeri-cc Vlib-pcPerk, di-eec. Sae Jos de Bellavista. Loma del Timn, een dichos taques. Por la calle de FoLawton y todas sus ampliacienes que eimente y suprolongacin en el Reparhasta el presente suman sel, Cante to Palatino errer esta tuberia ~ec de-San Miguel, Batista, Lome torcer luego hacia el norte por ChuBlanquizal y zona altade Luyan rruea' atravesar la Calada del CeEn este zona e calcula que riden rro Iego torcerl de nuevo haela el cincelenta mil habitantes h y del¡oeste por la prolongaeln de la zaite cientemente abastecidos dai alos 4 del Vedado. atravesando la nueva tanques de Palaino. La tubera en carretera de Rancho Boyeros y cn. cuestin debe ser entregada dentro cluyendc en Paseo y 25. En este siti de se¡i.&emanes. PPar -estas obras ce framenetar en cuatro ramalectieehetuados este ao elMnilp r-esos ycrtas ueep e-tren con doscientos mil pesos. l lerFac maelrec pr nciple ya e Risopalc de l vieja red dietribulexitentes. ---o albear Todo estoes parte-del pic gene. Cin enterain d endeec de Be dal del alcalde Caqdellano.i-ii -.s chrecce edientes, .1 --Vedad, pend p nte alazna m eda ele epeue ce cr delsegundoeteaetPendidaenel s d roasequice, y eclechv.eap ac ele-a ncideccuarenta) de Ce Habana, c ejecutar tal de Jese del Macee, ce deede. en el ejercicileconmico dec1950 a pieenerio dcl lercceuedepe ce951 .de-cnna eilcddoe en Le lIabauc vas tuberesa ca~la zoa oestena Viie ar eacopei dde di deJedcelMecte Monserrate al mar) en el propio la No slo abarca el plan Cectellano e-io del Vedado y en Infanta l Para este oe le aso lddel e-abc eora, de esubstitucldcr y ecplci mae dceguenuel Vedada, cccblcee de levieje ed dlee-lbcidcm el c que edica substancialmente en ca. eaeducto de Albear e Primer Acue rencia actual de medios par coedudetc. Para le substitucin de los cIr hacta all ccguae necesaria, ada veiadicdin o kilretroa de tuberla coque la-tuberia maetra de h e.r.despond entes a La Habana Zmili gucrdicrlci-lt el aad'J d"d'c ha situado este acol.eihoralc e arrollo de esa c Tambin es -medio milln de pesos, te o seri soluciondo definitivea Estale i 'a no eolaepepemejoiamente el abaeelmid e lo a toda la ionotabledce el suminisridel cgua, ti-aituad. al ate de la Calzada e ahno tambin aumentan el caudel di-. Jei del MeBl dede Toyo a .pacible ya que, pr ejemplo, en los Palma. Ya colocada en Blgica setectentos cuarenta metrdela Clla orden para a tubera de hierro zada de Infanta donde se Instal una fundida de diecsi, doce ydiez pultubera mestra nueva y mayor, e Radas de didnietro que, tomacedo el encontraronlalideros ue ocaionaAgua directaentet el tercer cueban la prdida diaria de trascientos dectc de Pace Seco, la entregar en mil galones de agua. -Cada semana se trasmite una obra completa, que comien el lunes y termina el sbado. Dramas tomados de la vida real, historias apasignan les. Hoy,a .Ball per Televildn Esta noche, como todos los sbados, ser trasmitido por televsin el juego de hace ball que se celebrari en el Stadium del Cerro. Unin Rdio lo televisar pr el cani 4, con Felo Ramirez y Ren Molina, como narrador y comentarista: CMQ-Televisn. lo har por el Canal d.icon GeiDeeg.de y Je. Lode. Gobierno Provincial Actuarn contra las .Academias de Bailes El secretario de le Administracin provincal de La Habana, doctpr AdelAed Vald Astolfi, Infermo a l perdodistas que de acuherdo-con el plan del Gobernador Panchin BatiSta, cra la reorganizacin del Ne oele .de Asociaciones, ste ha b dpuesto que el Jefe 1 diiPolicla Fapeel -de]Gochiceaode leaFe-opincia,< s erMciel Herrera, practquee ca1 Investigeciones correspondientes en as denominadas "cadem ias'dea¡t lee dpptelc' ededeirminar si cenc-ee i-e s ebene marco de l, que la Ley autorza. y Actas devueltas Por infracciones cometidas, han si-1 de rechaadas por el Gobernadr P.nchin Bdatita, le actas. enVIAdas egresa Macael de 5. Cayel El delegado ante lo Organitmos Ofilcie y Petronli de la edea. cin Azucarera, Manuel de Jess Cayol, que fuera a Mxico como dlcsc. do de esa o anizacin ante elCondres dle la onfederacin Int~eeeqee ricana de Traba dores, ha re resadoCeeteenteh a Cub. e fin de cnterveni leenosrblems crcidow en distintos centrales azuc.reacosde los elemento. comunistas tratpn de sabotear ls labores de la cefre el Gobierno PrvJncil, por las SI ntiecteeaecicnee. Asociein de rcpletarios y Vecinos del terta Rosari'i Log Cablleros del -Sol, Institucin Lobi; Federacin N-40nal de Corresponsales de Cuba Me eci de d esVecinos yX1" tce. de la Zseade24 Albcc
PAGE 3

DIARIO DE LA MARINA.-Sbado, 13 de Eneno (le 1%] Piden dinero para pagar l graticacion Las 400 aulas creadas se cubrirn por escalafn Un dr1dito Para abonor lua grall. . ls ne.tras, per ented. dad y rev:denele enral. est neede.and e teelaen.le Edu esa n. bi. enerle en la nr -.sesin del Conejo de Mieistros. segn se linor ved ayer en el depertamente de EduEstos crdtal se solnilan con moesas ,rallicnconesn "brddeedra n n estrs ene han cumnnll. dn los cinco y diez aos que sese. alenepara tener derecho a ne cibirns y que e han trasadado a las zonas en que estn ubicadas las aulas rurales que sarven. Los editos de que se disonia ea ea atencin se anlinarn a los que el curso easade tenan deZech a nerelbnles y e ls er n ue l., recamrne el reete curso. L. ascendencia del crdito que no ra eses tencones gestiona el inistro Snehen Arane ha elde calculado nnr la Direni n de Educacin cultura, que-egentea el doctor lipe Donite, con vista al nmero de maestres en la Repblica con esos dere. ch.a. El crdte cnedilo re la crea. clin e 4 vel e epbln ser destinado a les zonas rurnlesv con oceferene a enuellas ms nece. sitadas, de acuerdo con la poblacin escolar. Todas; ees auls-n-serln manifeste -se cubrirn Por rnursn escalafn. Conearso de Psesta sobre la Bander El t1rade delanada para escnger les des mejeres fenvses ue se presentaren al concur4o del centenar de la Bandees CObans, ha hecha a las seleccin y ayer, viernes, se pnncndin a abrir los sobres le lo conursanteg Para identficaflas. Auspcia la Primera Dama el Baile de las Cuatro--Estaciones Treinta y cinco grupos de seoritas de la saejor sociedad representarn flores cubanas.-Aportes Este ana, las festas del carnaal .otros aprtes omrenvE n el Balle de les Cua La Eseern AIr Llena, prenlaed en eaEtanlees, en eLqnnear c r el deatle. nanee une enetetn denle nuesra taJal s bae e epresa sen iinlitcl bn el -8 aslols le le Primnea Deaale. lsal¡e. e blica, seoras Maey Tarev-d L-t n Pelede les ee telles enrenees de-en lel.e Aeste acto concurrirn m3 de toria ndtsLe'l:l; agueninneal-Le det y eIna. gunps e ntna-se cetes", y le Llermn ennell "Se s denefteitassdeeueslremsnea Bt. Roebuck" tambin presentarn her. nelad, repreesntandn dlslLnas ele noas croa, eA ta nubeenie aeeceefimiento so. Cpar sasceegtdas nIal nleeleun les altas ieutiLade. El Diretorio Ejecutivo de la Cumide la Nacin, el Cuerpo Dl laetil ald Organielaesr le les cntiales ea entrenlen enreedtel en ube, la anunciqe te eleall g ls .-tgulenRelds -del .Carenal. es Reas de te eomparsas: tptaee i El Aleesn-, Bellee deldistintas ciudades y palLas Baeras, Cemeonedera de es$es de AmricayEuropa, te Las Cueaes;ey EeE cn-G; cletbaeie lb tas Menteseta. ale.s:te ns Las JaadLenes Leea Sultanes "e 940, El PrLnele Maree AenVaeos Municiplos.de le Bebilesle, y teyes d C e; tegntescontriburn e earealeste ano ron. e tvedas: Les Maequeses de Atrs, u eresenciales careneales deLa HOn Lne Dsnly, le Bella, Las Ginas, y benn. pues envelrn enneevesrepee los Chas MeJicanes. senttvas de cada localidad., Ektre len MuniLplos que estarIn representads en esos caarn les LPrepran es guraneel de Marianno;,que prewentare p adsticas de una bella carro coorna rtde "Lo estudiantes secundarios Cudad l s Igual harn los l .nL e .eual y Santa Crd y de centros especiales l Noete El alcalde munieipel le Clentne5as, veda Artlue mSulta e Cntnepsta e encuentran muy adelantadas las celebrada nen tes dieieets del car. labores de estadisticas de los entr s naval, ha ofrecido la maperacin de seundarjos y especialt-, que vienen su ciudad presentad ene magni siendo preparadas p r la Superintenficas comparsas el "Da deaLas V.i. dencia de 1. Segunda Enseanza en tias" e elaboracin con la C-emisin de Psi Tenemoss atileiade que nleleetltniqLnejjy lelnsperrun de Edubn de uninpal tie Matune sedeey ee re de l leLitntles drlia ele nttanndede reiiren Cusnsntermine la tabulacin el aquella euda d l trelielenales Len Depertetete le Entedisticas de Edno .de u'!,y eunuenehenun-tnle nsrP.iele-.nnce relad d la -penblla le unnetr su medios de los estudianles secundario cenculev a les de La H b n, e-e escubanosencuantoedad, peso, talla. pera que engan a la capital alguncconciencia inteletet1, y aprovechacarraves le ta Atenas de Cuba, miento en los estudits Padece d. del intestinos? Entirese Ud. de ctmo actua el prodigioso B I S M A G E N% Bimgen pi2,gS en el estmago S zonasinflamas yulcedas; se Opone con notable eficacia al exceso de cido; JpsimE _Us 'iere yeld lesasmodie;eabsorbe los gases; favorece los procesos digestivos; evita 1 l.Teinlo,-,espasmos, losrcdLicos,¡os -vmitos,.los ecto.s agrios o cidos; combate .sfe-rmentaciones y otras afecciones itestinales; restablece el apetito y gusto por los alimentos; mejoa el estado de nimo y proporciona bienestar general. ilAsi acta el moderno y superiorBismiagenil Haga Ud. de su estmago enfermo un estmago sano; vuelva a gozar de preciosa salud: tome Ud. Bismgen, el'prodigioso --b ---------ti ----i .¡ y Dispuesta la expulsin de Hechos RoAa Weiss Culturales Trtase de "La Polaca" La seiora Fr.ndizi y conocida por Rosa Beis >lsehernianas-Bronte Refrendado por el Ministro de Gbernacin senador Lomberte Dan le S Ifurse menester mio resear, sido publicado en la Gacete Otiu l tunferencas hoyme veria en di decnete enleere 30.dnnneutln uneaprcto. La seora Josef epulsin del territeeio nernlm 1detut i. de Frurdeel. prerac de L le niocida proxeneta "Le Pclaea teinterileyterteericana Dce asi el decreto encuet!On; n utrauelienmdes nunoteria Por cuanto. En el expediente de ican rt reninacunseritiexpulsin nmero 1 d, Ia de le tu s tnr oennnterrten dicneane del Negociad. de Otden pu n el Lytaum-. Hable, al parecer. blo del Ministerio de Gbernci de ebryPetica y tnel s a da lus he quedado debidamenteacreditdi, itctetsB trat, y de cuyas manos ue taejldW dj, t d Pln un Pocorars, salieron las novelas e 30 anto de edad.ita de nea y ituladas Cumbres borrasceas" y Aron, que es tambien conocida por "Jaine tire', no en colaboraciun ls nombres de Ros.Be¡.s.tR.sa Py Pers.', sino atmbientil. e Bese Vele e Bo.Wenn ns y r i -" elles le ln Pelar y "Le pia". lia ng recerr. refirindome qulleaC ba enseeenptim deacharla de la seora de Fron1938 a berd delevap-", ee -del dizi porque toda mi atencin estaPanlelco p rnendente del puertd de n mente, mejir que en eus ruleLLent, Ingnterra, inscriblndose bras, en su manera de decirlas: en en el Re 1trede Extranjeros con el Sus manos, -sus labios, SU S vniadvere unetn, velipropia expeien-mentas de cabeza, sus ojos en busPoe ceenle: En n _ntn 1 ucdie. ede dilrtca y eseetimrresuye te ha quedado a su vez acreditadand lela ne yoquesurre na a uylnle que la expresada Ra ja Wj a e eavz usenamscad que lleva -ud ila t hi len efrnd. en el paisaje del discurso. ciend leta de larneatcra Elpueblo, nl-everendo Bront, Ws activ detleeililtas y hablendL epn tinas Cherotte y Eily, el prole sanelnadeyerlnrt, etense u de Bruselas, el disparoede escopeta vnl'ndlendneebedieciS y tr que el Sacerdote puritano hacia lt, dlI ct dietestoartunidade, das las t imanas desde una ventana todetal demuestaqueeesn yuParatryieu utnclaercatan extranjera indeseable y ques ea cra ri luentra en las causalesevistas en pre a c o1 la rctitud de su conen ] a pr' y merr ciencia lsos versos guardados en sedeele rete rrneidenciel enm et prre las reripeciasde t publicade 7i de ita del925 en relain con cion de las primeras novelas, reul Sc -,del Ctigun de Defensa aaam ecnremplan, metenv s orf tun. :E llevaban a contemp ir, ^c.n POt cun. n 'razn de la precepreeferencia, el espectculo Ilterar.h dentexperueste reade dieoner la que puede ser una confereare;.s runulel.dedl terriitonrie ainal deelPesnjic Sl, uela expresada extranjerayorindesnen cara utrt ---'sttnnenyus-rt ble Pecie, extraordinario, singulares Por tanto: En uso de ls facultades le conferenciante. de que ety enestied pr la Coa Porque cuando la seora Josetina titue neG erra nueast elBdeFrndizi, despus del relato Ministre de Goertacie y eicldo bogrdfico de las hermanas Bront del Cesned eMinistras en e"se nhalaer delelor litera 21 1V.: et delpasnttelas le Claritte y Evilp, Primero: Declarar indeseable yT le yn mepue a considerar que la diextranjera Rajzlteaje y disponer eu eradtra nosestaba ofreciendo ipseuen: Las Ministros de Gberints de sus propia. memorias. Era nacin y Estado, en la arte que a m IdaFrondizi rgresara deun rada uno n enree que n encarga. pramo dr la Ingliaerra ochocentisdts del rute limiento de lo que por la pr meStrrsenos influId. r el prestente creto se dispone, a enrazones mislerlnsas que Inducen a escribir y meditar. El creador de l -lIasno puede naer por geneQujiseelos detallistas' tein e esreenene, Nadie. con un ne nombre para siempre, viene al munde la existencia de una da un d ipdetermpInad. Quien ttena cantna en Gobernacin letan neno hade camienar duEn a ritenu rimenaljuventudlhacianei En 'avmaana de ayer pvleay, n nie u.da. Quien se empecina en ser MinisneI de Gebernalun les amera. vlderno desde el primer momentobrna-le--ls -Fedari que ermlet-n --l-diea; rete esserieisil serlelcinaba cnn el esaaetes Brent perdidas en un publecimiento de una cntine e el prranig,e y que ahora se exhiti del Ministerio de lGaernai. len e ni cite grao como "¡¡.cntan luEianpratesaepues quinas del pasad.N N al Shakeentendan que el Esle.eoe dee deone-0 y. vertirseentcompetidor de losepenre, cuy.s Enrique y y Hetlstas. e" han eguido, modernos, por el .c.~c Inemnatogrfico, hacia la inmortalidad. yo ayud ra cabricmrl as .as exquisitas y variadas conservas cubanas que hacen tan'rico y petitoso el men ole nuestra genuina mesa criolla, se elaboran en modernas fbricas cuyas maquinarias son movidas por electricidad comprada a esta Compaa. Y es que la fuerze elctrica que suministra esta Empresa¡ permite una operacin eficiente, fcil, higinica segura y econmica, que se traduce en beneficios, tanto para losdueos de industrias como para el pblico consumidor. -Mucho nos complace tener junto al trabajador cubano, una participacin tan directa y efectiva en el desarrollo de esta importante industria nacional, entre cuyos productos figuran tanto lo del suel como los de los mares cubanos, en beneficio de la diversificacin osialel osito CONSUMA y progreso de la economa del sae seqgnn densenes. CONSERVAS pas. CUANAS.De esta movilidad en eltiempo dan pruebas las conferencias de a seora Josetina B. de Frondii. Las dos anterores en el Lyceum ofrecieron los espectculoshierarita que sen lloaonovelistas etaltvvLscnes Jebe Des yneaes Williat Faulner. Tambin en esos reltos biogrficas la conferenciante procur definirlos como productos mentales del ambiente. Si de slgo carecen las escritores que presumen de universalidad es de un neguro lugare de nacimiento. Se lo. ~Iii.a Dea Pas.s cuando a si miste sc da explicselnec en su libro titulado "Rocinante vuelve al camino". Un comentarista espaol de ete norteamerilano de origen poriugus hace este juicio certero: "Le Esyaa de Dos Pas5a eno es la Espaa convencional que suelen ver los extranjeros. Sus ensayos sobre nuestras costumbres, nuestra psicologia, nuestra literatura, nuestras ciudades, publicadosenn revistas neoyorquinas y reunidos depues en un volumen, al como los croquis madrileos incluido t n un libro de pos.esi, revelan una perspicaci. y una agudeza de observacin que ye quisieran para si muchos de nuestres enaylpsy paets,". Se pudiera agregar, como %intesis, que esa Espaa la lleva el escritor norteamericano, de apellido portugus, en la masa de la sangre. Como lleva Williame Falener en la masa de la sangre el sur de los Estados Unidos que pinta exclusivamenteeen ausenovelas, universalizado despus por el Premio NobeL En estas dos reseas, "capitulos" de la personaldad critica de la seora FrondIlzi, se advierte la signficacin de la bigrafa de las hermanas Bront como una memoria¡Isla de si misma. Su estilo literario est enriquecido de paisajes diversos, de una curiosidad que abarca con singular deleitacin el panorama de la entera historia liteearia; tan moderna ella como l han id. e su tiempo todos l lestilos del pensar y el decir. Y ese su es. ti "niversal,r al convertirse e aleela, adquiereesletoalren sencillo de l arac ee a esnomas 1 jut en es que el gestoese, comoe Arle Cprnno. "un punto sobrq la i del verbo "aienr", o ms traducido al espaol: "Un subrayado color de rosa que al ver. nm. se ade". Y asi es como esla enamorada lel munoe iterae uteneralnoenavoracuandoelaecamosn. Al extremo de considerarla como herina entre los hroes de su convernacin. Se cerrar el lunes el -plpzo de admisin del .Premio Justo de Lara Fusado maana, lunes, alas a de le tarde, venerelplazo para presentar trabaaes e ep6n al Premin Jute-de Lara, instituldo por El Ene.¡. e. 1934. Los trabaos se reciben enel depertanente de Publicidd de El En canta. ela aeur puede particir e. el Concurs en cin.r etls debiendo latosp resentaise ^poa sex tuplicado un e eeplar completo de la publicacio en que vieron la luz y 5 recortes¡egado en hojas de pa pel comerciar. Son requisitos indispensables, que el autor sea periodista profesional colegiado y-que los articulos no excelan de 3,500 palabras, La Lluvia Sen n tInforma el aeor Octao Mart, jefe del Centro de Telerafos le ssta ciuda, durante l.et inas yveetircatahecesEven tL-¡. y Cape atutl, Selrvicl parnllene dr Stulnbridud d, d di, naer m a -, ar n erea! ll el Por ta de gasolina v crdito pa.prcisd .pul e; n r, e, d e ~ r> y op-n d. .a ,adq.i rrir.a into~ r e fc -le lo .,.t r d r Mayor confort para su con las FRAZADAS v EDREDONES que La Epoca pone a su disposicin a bajos precios. -FRAZADA h 1. yeInj.5. -tie, asnst en ,.1a yn yr Ta5. 36.50: 1~90 FRAZADA paes ra3, reer4si.2e5ensanl bese d0 nase. Tavaes SbeStL EDREEDON Y COJIN de valnIfraescbise ca re rt n n eneazu yrsa termavn mrels. luee9: EDREDON Y COIN dre o 5.9 SU IIABILITACION DE INVIERNO EN LA EPOCA LE CUESTA MENOS .L la!2epo22 .N ept .S. Ni-t i ne LA TIENDA MEJOR, SURTIDA Y QUE MAS BARATO VENDEM asoseag a -7 Notiias Na ionales .LluLiLqLlai5 i P itia A

PAGE 4

Pgina 4 DAR-o DE LA MARINA FU N DA DO EN 1433 Apartado da COR-ros 1010. Docollo .oal: Pseao de MarI No. 551. Dirctor desde 1895 1919: Don Nieooti Riveo y MuOij. I desde juno 1 19, bast: mazo 31. 1944: Dr. Jos 1. Rivero y Alono EditRdo por DIARIO DE LA MARINA. Sociedad Annima, constituida o lo ciudad do L. Haban sl 28 do enero de 1857. PRESIDENTA Dr LA EMPRESA: Silvias Bloonds de RIsEos. VICEPRES.DENTE DE LA EMPRESA: Dr. Jores Barross y Piso. J §igaiEvcro -y fiernilndez. ADMINISTRADOR: Ocar Rivero y Iernisdeo. DCano. do 1. Pso APr aldo d. C.h Fraosqlols FstL. P R E C IO S D E S S R I P C 1O N Eo1osojsr Eooroooro. Territsolrl "A", "l" naioas 31.59nocoveis Trimeostre ...4.35 $3075 l i .s ....0 .10 1040 12.7 Ao. :. ..15.60 10.00 2300 AAu dumino 5.0 8.10 T E L E F 0 N 0 S : Direccin. R dccn Administracin. Circulacin. Centro Privado Anuniosc. Talleres, Suscripcin y Quejis. 1 MO5601 TELEFONOS DIRECTOS Director ...A-4787 Administrador .M-1738 Jefo do Informacin A-8427 Subadministrador .W.9242 Crooc abanera .A-7575 Anuncios ...M-2798 Editorial El Banco de Fomento: genuino progreso nacional E L suceso culminante en la creacin de] Banco de Fomento Agrcola e E ndustritl h. sido la toma de posesin de us mximos rectores antes d oyer Fu. como haba de ser, todo un acontecimiento en nuestras diversos pltcs econmicos brillantemente representados en el acto. Constituye en este extremo un calurosa acogida y una tcita promesa de respol:der como lo pidi en su discurso el Presidente de la Repblica con una efectiva cooperacin al arraigo y ugo del nuevobanco cubano y naecional, Hay en estas reivindicaciones constitucionales que el actual Gobierno est consumando una profunda afinidad por parte de nuestro pueblo y. ttunte c o en esta tora de posesin las masas no figuraban, no obtan se halln ellas tan al tanto y compenetradas que puede darse Pur segOtra esa eOoperacion general y ese arraigo de la nueva institucin Loncarta a que ton cordialmente nos exhort nuestro Primer Mandatario. Ratificamos el concepto trascendental que atribuimos hoy y oateriormente a innovaciones como el Banco Nacional y este Banco de Fomeno Agriolao o lndustria. Esuna ilusion repulioan4 que empieza en el 6 o que solamente ahora. mucho despus del 33, cuando comiinza a triunfor abalmente. Casi un siglo de dramtica elaboracin. Nuostou pueblo Por prdica y por amarga experieni sabe que para su liberacin ecomica. para su evasin de la tradicional eoo a aooigentesao liloras: e urga tener su banca propia. Esto sigoifica Cambiar de politica ianciera de servidumsbipor una de propia determinacin. Los promotores oubanos hallaban dificultades insuperables para llevar a cabo sur iniciativas y sus -empresas de omento que oa fueren azu.r.r,,. si no s 0e c0niu ban con los designios unilaterales de intereses ausentes. La uni. 0nAn0ro consistia en comprometer bienes y Valores en grantia de crdilos. rigor nada absurdo por cierto en la oanca privada, pero demasiado oitipisllpara la m9na0r misin lomentadora del Estodo. El Banco de Fomento Agricola e Industrinl. institucin cficial cubona, tiene por progrpot superr esas restricciones siempre que los rolaes no itrngon 00s escollo si objecin que la folia de capitol financiero. A los culanos nos dola -enel alma que el valor social de un empresario y el talor econmica de un proyecto de lometo fucsen Cosa tila ],ara leantar el crditto ancario indispensble, mientras veinos qu s ~"s. brtiordial en la vida etonicA y financiera de los Estaios Unides. por ejemplo. Con sita nuev ooisidiossit: stitucioool tel doctor Crlos Pre y su Goiertio se oisayar un plan orgnico y armonootdor para un omoeto pris ente y progresivo. Las iniciaivns idnso, la famosit diver.if cA n agrcola e inutril o tana, dentro &nustro naturales bmit riones fsicas e internacionales. tlendrn un apoyo financiero AdeCU:do. No soauir siendo imperioso sosacotr el ctpitl extrio medio::e c,. ame, que lo dan tooo o casi todo o oonlbio de finopctinto. ClAo es tu no es superfluo insistir en que lo mioo que el Banco Nltottl no s s onguna soa (le empeios pAra cada prdjimo, ltmptco J ol Btco d Fottmento oricola e Industrial e : ninguna ol:s mlCs ¡:. l:il yir-tito ossotoor Agrola o.incloioio ; n oac son or a1 ltoo o quien se lo .ocura etrender un cullivo o e5tiblecer unn ¡:l:str:a. No basti que estas lgicas y prudenes restricciones estovie ,sm eott:o:i:rl. n loo estatutos do B. F. A. El tuid siriba en que su Ctonsojo Directivo ornHa la sliduri lcnica tto: y lo fpti lo ,ni. g '11cin ¡A 1 A g0,rnacin de un banitp d, ,,in rpn,,biiid.d :stiko.oict y .c¡"so.l. LA eeinc r-cid. ri, 1 grupo d, per nj-s ubLums que acAba I ,r t momr possi"n s oto le,, o r:otolundu e o prsi nte Pio. L& nom ¡no t Justo Carrillo, Carlos Folto de Arontoros, RUo Lp0z Frssqet y J. Nt isatorri ntni" otros merittsos dirigentes son prenda. de prstigio ,nlo :inoelotu:l. en lo tcno. e: lo torm.al, on lo social. lo patritio. lo it: bo oingoam:o, En sis: manos In nueva institucin financiera oMd protido contra las ,o:t lao los irbitraried,,dos y o lr, p dos o ,b:ontulo ot ayor nanlt a itobre todo contra la. acec tolo.as (ir 1,s1 con : i tts r 1dol0as te o: bien estn en retirad. o y:orlo:n outura d, o:oooor loto:: 1.ta flnKine miidtlr,, ti,, el G.hierni. actual est creando d y
PAGE 5

DIARIO DE LA MARINA.-Sbado, 13 de Enero de 1951 l reofce lce. or LUIS PUIGR E GALO DEL ASO Con *l rceu~ 'HALLJCRAFFERS de TELMESON C L A A PIDA DEMOSTRACION EN EL SALON DE VENTA "FRIGID.AIRE PRADO 260 y'T,.2ea. GRANDES FACILIDADES DE PAGO. Tell.: M-1125 La boda Pnjol-Goricade¡ Lpez Abrlr u puertua la ilesis de Scn Juan de Letrncel dia l del co rriente mes para un bode de todas nuesr cl ameaallac: la de MarthA Pejul y oit. dr, ileisice esnrit. -Cc< elsjia
PAGE 6

DIARIO DE LA MARINA.-Sbado. 13 le Enero de,1951 Pol tic a Por Francisco ¡ha o LOS DOS FRENTES j'R0 le o, u anmno esta to imprudentes si creysemos que 1,v per3 cuy. mmib~c .mi. 1. 1 peligro que corre actual pjr n1 estar ituorizado pari inte. la nacin depende del pecu bh 1s fieri n relacion ,o Lo que deltraudan e Te!. immolpiudo .0u n 00 1os roba ialgo uiuterial. Pro e oem affl"rlo!b bajo el tiulu los uue queren Ioionerle al ut 0 "L,, ~clatl y bo muindib. La t,1 y por consiguiente a Cuba ui --u d~ce. Co s ntesis 1. aiib so ie: oLgimen materbalist, basado e de o 1 y en is destruccin, aopao -t usted de b deb. "ubrnua-oalo que tic muc preocip.,on de los cubanos en aovlryqu lilue*asr .e'n de poli ti -oterilr C e v or y que nuntca podria sr m o preocuparnos de 1O ue le.bit.uipbrl dqole onues omo.domoo bu ion itonnomio. o demoler neta e,~~ ~ ~ tuno-o opiote ruamo. domora sinmoOuc iarrancarnos nueo-o' ', .ro oom on n hccer tabr eo.rasa de 0,0r-u ', ,0 s t, noustro principios y erns co A oou --'d iiu leomuol nh j ncde u para sienmprl l 1ber co n d.d. poro. bti. e lt C, 5r C 1s i e"¡e e .qn. lo de est e s .osi e i e ~ ~ o 011 ~,uic 1.ACc, eemeno dnuestr iu !" r, interior. L demo racia o 3 npvletiodos cons.tItuyen honr dez-e on ti, exp.ricnCia a ~edad~ra 'aiW Y M. par. se y e., muy natural que los cubanus -! l.,noas hi-1 ia n urvyi e.tCm.s de-liao por .11. P-ro 1, 1, pe dCagradables, honradez sindemocracia seria euao r ra e ea 1. imidad mayor. Nunca me han mr, lra -i oammim a l pule n-comencido los que pretenden que q1,1o a et.dm0er, de esoro se pague la decencia al alto poe n boom, de Cuba an no de una dictaduro roja o pardo o q mom el to hnOrbmO rOoscoo de cualquier otro color. No creo quo la democracia se preste 000 t q. otros rCgimeneCs .1.ven;l bu iO O oen i, dari -de los polticos; la histor¡a m os e lu moco o000 de osucrptor muestra que en todas partes cu do, l-oNiO mIo ordo lo dcripo r-o h.bos; pero si si l.eo,. yo se. di DIARIO de t.,¡" ¡a vid., ¡¡re pre ¡riendo ese rg-men a \'Amo p,, part,, Cud,, ~n i.m tr.s"quCo -piuetxtr de nu mora wo' ~ue Ien s de ralmr las costumbres publicas dc l) rion a la ruetoe drn prisudas, suprimen las libertades d y ebirora deboda ypoescinden de la voluntad popu reci0n e 00re ella,,y lo., untoo 'r en la funcin de gobinrodme. n -,¡.Yoso odnicndo que se abandmne yb los problemsmoerZidecruin, enesti hora criniemucho me.no la estricta vi tica, h. de pegar con l dos ma nib d nunO r banyo' nos, Coln dia s .nucnenmbo e pjef'a oe t'omonducta gas d, dentro. Con la .siniestra. C, la n o a. los enemigos de afuera. No es o de problemas q cec C. os Camorristas. En esto q-m PIaoe-a -empe el rgimen del podriamos decir, como Juan de btodo, es prudeomte fijar cierto orMairena. 'Camorrista. boxeador. dor.oonmooo Eolo o"" drdm debe nuomtelas con el viento". Pero nou 11on '11toio ndro .o in% en' lor reoos.do lado e oiumo la bunpa de los tiem.mens o ixa Una tai -tnmsae aeq ne rybegimo, sobre so m o en pos srn beligeros ni de que sur-mpos onmolno, o1 u 0000n000 jn por doquier gestos hostiles y rli gro 0x0r1000 corne cubos 50 p-ios levantados. Ante esta oraoo cmien Pero cuando surgeu id arin obiurdo no deooce m, 11.U "'" ve, que enN-uelvet no li, seri abud .p,.i., eo.1 p .1 a, 11no al rlidn poli a 'preocupase solamente por 1o, .-i modo de 000 r la omvmioenemigos de dando l"o r r el que e i od s m, o i.oI,. ~ ."' qlos enemigoc de la calle nos s, hiacia lo Cra y mr pr~ omomon de 1a esa y e hagan due nl. .nal las que se adaptan os para siempre de ella. cudoel uracn bate sobre nues. t-~~~ p.,, -B rr, y iiirnC r las C.,ana i no mo, oosas mompnualble El benm do m,, em dudo ho-, m4 ~do. habla de lo uch. que teinimn, que arrer en .par, loer dr ell .iro o ,e 0 leodooa PCo.o. ooo PARTIDO NACIL] bb! rumplir e m li m ete am' 1,o., deberer' E ruidrnosenn)re (o la Cssitscis y la lo, rigon ti la s ti:acin inierna. (Po laCntteayl 'i. ,r nN Id, o drjacion de loo problrmn ESCUCHE MARANA iOMINGI mI ,n "m"r"" Fi yurol n l o oeptlro. ira 1oent 0 00al DR. GUILLERMO moeicOOOoOul ya.rcomb1cOn ro nc dl,n ebr, 1 n *oabo0 y 1¡al., Vicepresidente d y NICOLAS CAS E l las rs pobbe Mulmiosa -AlCcade de L r .e,. ase d EN IMPORTANTES PRONU le Wriooodsnl. s sos ~or.imos hir 'o'0,. ella. 11,ro ~lim s a Pide Surez Fer PRC.al hablar Absuelto por el T. de Urgencia el conscejal w -coinista Escalante El id 0r e 111s,10 C .Escube. Concujo de y,, h.~,n W ,ntOltten por el PartioDSocialista Popular, fu absuelto ayer por el Tribunil de Ur. gea, tras habrlo iInteresado el Mi. ¡,iteio Fiscs. Este sotuvo y el Tribunal admiti, que los conceptos odrbidos 0or Escalante en u charis r.diaales njuiclindo l coo de Cor,. utcanol. ab Presidente de la ROpb"; y o ion Estdos .Unida y b as rel on entre este ltimot p s yel nurs1 '., no constituyen el d.¡¡ o de que se le uoo. La defenss del enco"s"do eslyo a cargo de¡ doctor Carlos Rafael odrIguez. LAOISA EN MATANZAS DESTACADO LIDER Una vez -ms cambiemos impresoones eo.,elOieOr Manueloernondez Gonzlez. hombre de ooouoioa que desenvueLmve sus atividades en l povin coni ld .,mat rapeciconIn o el itrno de Crdenasy y.iue pe1de el jecuuivo en esa cad dmu 000100 qon bo.r. a favor de la,-ndidatura presidencil del ex ministro, 'de Obras Pblicas arquirelo J.os .San Martin, secn dadonpor Jo iefonros dotour Pudoito Soln. ..uu b e .eP r ia l sta P resid ec les de honor dei aludido comit. Ei conol'FrrilndezGonlez ¡ni00 0ec1 Partido Revolucionario Co bano-Autnio. y nos manitestd que r epon di.tal rposliismonqaIninado allewsebla primera magisoratur de o1 nacio nl .quitecto Ion Mrtin. iolende es"ecoli peo di-ea.: "Dipamism. rsaniain y .Patriotismo". y en cuano al expresado opIrnte e o Poesidenuis dc la Re1p.fboo lo de 'Hnoesildad, Inegridsd y Pernalidod". AinGilor Peondu Donez rque 1 Ui.rsurvey" qu sr bbovd u oaba en lo Perla del N.o-1r 00 lieg hato las modests capa, .ias. as de "bo orilla del Pueblo", que e. donde San Martni iene su or arrastre. y que en Grde.5 on a ¡la isita de 'Pepe' naa drmusirar, pblicmente que cuenta non el voto myy1orinro del electiorado. confibndo en que el Partido Revolucionario Cubano lo postulri, como prendo de seguro tiunfo en los ONAL CUBANO Revoluci6s Cosutrctiva) O, DE 10 A 10:30 A.M. ¡ ALONSO PUJOL e la Rspbltno LLANOS RIVERO r La *Noaes NCIAMIENTO5 POLITICOS nndez accin.democrtica en eL del movimiento qe l encab Banquete de -o ulabor n ayuadel pueblo de Sants Cruz de Suir, lministro Henia. pre. rdene de la Comisin. de Fomento Nacial~aI ag .. osJado ra un ba i Se U siguen .r 4ia que propagas si eu ~urPe a. asta Competencia -El Juzgado de nstrUccin d plantes que acompetcoi. de Urgerni.lsi proneso que se sigue a los vigilantes, c. motivo del robo de la t causa nu ero 82. 1 Pasan al PRC t -Factores pollitcos deiMatanzasi que niobaene l P. q A. U., oegts anuncia el alcalde ria, han decidido su a incorporacin al.Partido Reb s voluonarlo Cubano (A.) Sanosartinista 1 .p -No se duermen los simpatl0 ~odores de la candidatura del irquitecto Jos 0. San r M.rtin: fi.n, d.mingo, tomarnj poesin treinta y 1 c,"co rumits de burrio que L .icon.lderan-constituidos d e. este munorcipo. Lderes del P.A.U. en Matanzas se incorporan al Partido Autnticoe El alcalde autntico de Mtanvs, seor Pedro H. Uria, est reasodop una labor de proselitismo-enfavor 4 de su par7ido, habiendo logrado elc iogreto erllism dn svario.oUti.d nos qur n. ilaban en el Parti o Ac-t club uitan., ppovocando con elloC crisis en esosilos en el baro dee Barracones, donde el presidente del ejecutivo del barrio, s ior Julio Rodriguez Diaz y los tres elebados a la asamblea municipal del PAO. Manuele Tores Reyes, Joaquin Reyes Bermo' ae y Oscar Ortiz Nieto han decidido1 .1 IenIdUr ybajola ojefatura mu lolipl tdel represenente y actual t mino ro de Comunicaciones, doctor Sergio M. Megs. Asimismo logr el alcalde Ura el Ingreso del delegado pauplita del borrio de Simpson, seor Agustin P. rez Lauzurique y se Informaq ue el doctor Eladio Quoinone, quien iura t en el PAU, por el cual fu potulodo candidato .conceJl, ca posible que su raintegre al sutenticinsfodel cual 1 torm p.rte A gasajar Sta. Cruz del Sur a mistro Hevia Se oFgvanisda uW 1 gran' -bmncMeen cgo"'ondr, Nueva proclamcin de la candi-" datura presidenial det Ingeniero1 Cartos Helio, atual cilitro de Agninuliuro. cnobo de fanarce .1a Iir n ds RancobaVisbalo lo orientacinm da. lossensoso ator Torrsaduon. iVinir Oc, Juan Gonodies. Juan Oolito, Pedro Saominto y om. El olcal dede ConoliOlnor U Abel Snhec, comunics la§ofoina#s de -Helio, Posidnte", que. siS se han cnsituido mucbos comits que larorcsopron de oa spiraodo presidencal En la residencia de Longino Go a os evia,-eneutad nmero 108d oc connsituy un elo emittrdnPar betotpa 502. El rre oesenanto ecoroJeano PiolanoaCoot Preo y otr e.riodieta LncUl si delait Craodel sun. SSoino. Maoas Moenoe .s etreisaron cmno oblognieroNi1 co ndcuordne ro cha del annusia-boccanle que l.s nri el s n eoslede nral aea y la EI vas adeltie Lorno Ga. baen pro del puerbo do Sonia Crtu del Sur. Se tiener sedddoao xst-'ubhsienje@o sefetuar&cen os primares dioa de-ebrero. Ene las limasasdhesiones recib. dsat conadidatura pesidenci del Ingeniero n Neo, e gencuenoHanu dr los secores Aribslades SeatourtRamn Gunadisa Orlando Pupo y Ecquel Rodrigue. de Obanr; loro Senonides, Juta BarreorayTlR. no MIns dr Jobabo; y loadeo Ar. 000 Gaoel otrsndel trinon de AlioSongo. Otro connod-el bi.ersde Psrbts En Desage 121, iltos.ubario de Pueblo Nueoc.msoreuni lo gruro dpomer ei as de disnt.o f tlia"No han podido romper en Las Villaae dice, e] concierto que. existee Con el Uitulo de 'En pie de luchOa, reanud ayer su comentodos sem-4 notes sobre asunto politico@ el docu¡, A. Ouires. expYsidenteb iado. Mostr su uatdacriii acte ponebas deentusiasm que en aol dios hn frecido los mpati snisdel movimiento quel lsocab a "onvimiento qus reclama ac.n democrtica e igualdad de oportunidades pr& todos los aspiranteos dentro del Partido Rcvolaucionaio Cubano Autntico y que se proyec.ta pblicamente haciael rescate de lee rincipios y los Ideales del Autncsocome nvehculo de lassosas acleonle He coontplddosatifrcbo~ -dijoque m comts l. s talicns us actividades de prosel tio y rnopsnda oatsovs de to do el pais; que los lderes polticos que me eAtorpa enesta luchae os, que estamos etpeOidos, han rdoblado sus cafue y yus numerosos amigos, hombrs noeres del pue. blc. y representavos distintas orgoniosclnes han acudid oa os recibusoseidos en rl Senado pies testimo ar su adbesi o nstras proyecciones. Y todo est natural mente. es para mi un estimulo. un1 aciclate y una ran rea bilildad que me alientan y rob tcen mi t en nuestra definiiva victoris. Se h. hablado en la'prensaUltimaRfente de ecursiones que es do--ras'llutnde. e que proyectao efectuar ent Las Vil.a algunas tigmros polticas, de reciente incorporc o al Autontlamo, y otras que se mu en dentro. de lojque hemos humdo oe1 iu& dio. NoUsesasn u .$t eIs .tu 1 la provinca de La Vi. s bre todo de peraonaleo estreobcora te vinculados a factores del prder porque asi podrn co mproar sobre sisreno que hemo. rs ado en lo ciertoa shablar de los grandes neelidades de aquella provincia y demandar un. serle de obras que sonr vitales para la economia y pora el1 progreso de Las Villas. Las obras que ahora se prometen,.si se llevan cabo sern costeadas con los fondos del em rstitoy y la Ley del emprs. tito fuaprobada en votacidu cerda con la promes a la opinir pobca de que el dinero deifianciq.t miento proyectados destinarla realur ohoso que revirtieranen benefinio de todo el pas; nos cmplacera grandemente que este cmpro. miso se cumpliera, o&emetindose de verdad y s-costos rnortles Ia obras1 de que est urgido l provincia i. llrea y toda Is.nacin. Lo lomena. ble es que estas visitas y estos snuncio de obras, lanados a los cuatro viento de la publicidad, tienen tos! osible finalldd electoral preten-1 dddose ulilco el rdito autoriosdo. eara ue sirva de base a una sOcci n polilcs que se nicgcsooaatr y oumpir el principli drm cr-a tico de igusldd parat odo: y es m lamentable aun que. por tener este puntol e partida, se crdito no lguesplicoarse co es i o l sentido de servicio pblico. Hemcc anunciado un recorrido por distintas ponvincias, que eacsare. mes la pr xima semana n Vils, e bnonrosa compas de des. lanadas afiuras del Partido Revolu. Cuonarin Cobano: Senadores. Repreosntantes, Alcaldes n YlGobernador de Pinar dl 'tMo. El propsito que nos ale es cambiar ipresiones con la mttancia y loseadros de dios nde nuestro psroldascs~i cugUggcda, dttod -sosAco d 1 qse*tsydat, iabwlp qar Oa p .n Onso'suels sadc d O bs,.a'flo de'daloroagetdas iao bas sc pora larcimpftai qu, rOs daosonlner 00 otsoanc. da este alo que empieos,.qdc como declamos le pcaado saiano, es declsivo para Ms, cmits a Castelanos es una esperanza de favor de.J la iudadanalice F. Ariedondo R. San martn a__d El Alcalde de Camagey rifar 14 casas entre Estn organiados-por la clase pobre y bara muchas obras pblicas el1 ingeniero L. Dauval o52lO yoib.feaqr010 l e ~ ~ E lgmr ar estionci o a ypr" he. bano que orienta el alcalde haba. bncansablsloo simpaladorsde neficio di lo .ud.d de YCg Oerro saor Nicols Castellanos. lancanddab i m edd r dse encuentre en La Habana oei Ha participado en L Habana de osoadidiora oresdsncil de¡ o-celda munluipal de esa capital selos variasreuniones Celabradas:ti quitecto Jos R. gn m rtn en den, ior Franciaco Arredondo, o quien matentepor la0alts Sauras de trarse Au a~ diu pueblopra que el re rter mdlud en compaia del PNC y al referio a 4saorai la aspiraindedl Minio0stroc00 tconbr. pltico u ooocpsecae,o.o rondes Obras Pblicas crialice en realidad terasro 4t ero m ano, -o ctoriBernab Loret de os, .1kald, C.soeluos d"W rs ds continan ao c!0tu 1dd csnts en a es sabido el alcalde Arte.dtrabajose IOo y discreto que todos tlo#rincones el e3 50e0ando00 does en la regin prcer 'uno preaaaea an st momento una-es. a li.cto fiegtas.Entre tiizma -delsmi tacados represtentati. peranza r acaai a sea des esoio los drO docigo vos del nue dartido Nacional Cu Nos 1 om si alcald. Arredon. :¡,en $en Antonio de los a0., do que aunqu acorretioonarlos y no s otituir-el comit locl ro amiC suyos dels provincia de Co Son Martn, Presideote, ow 'laOtras notcias de sos-uly se encuintraot.haciendo prode Sn Antonio dc loc Bos, e-mscoo ~faevrn sr feha so poi aossoPinarsel ., .e. Parl-cprol c comcios tal nole honrne¡sd a d or actividades poltic aS s sd eesentaoaccsio nYsioFransico Surez Di. -Coman dante _rr asic qus haya Ilio-, rques ya mo s anunciado. et o su nito ial s spir Y caseH, dosonto 14 sos) Cirro Ha quedado constituid. se esta la i ea ,Otr Pep, sn ,,ira P enoO ,rnzcin de Sargento, Poltic, ,Uds me interesaen la actualidad ostableldao Prdo 007 sntrs G del nRC" con oticinas rm E8010p-arg Arredodo-el bienestar de oios y Retogio tocin posesido, .O: ce o 27 so si orpor o Prroga, en mi querida ciudad *eaOsje Y tee repstido so Ministro de Obras Arooyo Narne. -logrsr en mi periodo 1000 nio Pblicas 35 conits de barrios qs Porcion p de etanovel ora. emayor'do losbemecsicos.p.ra ella. ha orrizado constituido un dr n10cin ,nwrtre otros, los -oe n 0A esos sdtos-u-djo-etoy conolos m deeld¡ os cooperadores del gel Torres, Armando Hartmann, Ane truyendo con dinero del Municipio, referido nondidato, el ingeniero Luitl o Rodriguez, Roberto Torres, catorcecass, que rifar entre les elaDau L Carlos Bangos Julio Torres, Manuel .pobres decl a blacin amdisn El soto eti sealado par, las'nue. Gonleo, Gustivo Rodrguezoy Anun chequeo de los ms n ce=sitdos ve d is omaana y harn oso d; gel Mohos. y a los que habilitar 'on corresla palabra diversau oradores, dando pondiente carnet que les dard dereo conocer, una vez ms, el programa Iquelormnoeelcejivo drlu entraren sortio y los ropsitos que animan al ar uiLince AuTntinm de LuyodnucoTambin ya se encuentra en ceao tecto an Martninl frente dc los esobones y de ciosdcesopo-truccin un albergue.nocturno.dentinos patrios, que uon: Reafirmacin loos.rado se hon dnido) mitro de mux oeopo proceder a do-la-dem-oocia-y-io-ocionoidad.oiordo Obrsaittin i i .ro lainauurncn de un nuevo pa traba o constante con oportunidades Manurl Febles psi osauie sunquebadar aeorgull pop rl a c171 .n leains nono los nlases nodo tu. aoorodenitoltnio, nonrthaberlr."n"epl. uoouiyonoy lo Baoda Municipol mideaseionversidbhoesadel di.eduoal.ordenareinmediato arregkle t.A1eo.nunomesnuevos y mneros del pueblo pan revertirlos en de varias calles del mencionado secderna instrumentacin. cus legtims : eneficios, libre, todo tor capitalino. Tambin me propongocontina ello, de la demagogia inoportuno que Al mismo tiempo han colicitado del diniendo el alcalde Andondo-inoconduoos criar un ambiente hostil citado funcionario la reparacion de gurar nuevs nees y obordar el entre lsa-ectorez del ~soidad ulas cuadroas de Melones-Zno ySanta oroblemaode la connruccln de esbono. "Ano, aicemo la caluda deLuyan. llq o .y c4in vaci noes, u -r 0c c nouiore nt8re05 ,e, d r n Elp rximo mircoles, da 17. l' so yoprasio por una nmo re CDno Pr -i n lear -u anunciado recorrido por la d Cocccoide un blio'.isteaCub senol ryvincii -de La. Villas, el doctor 1 y tan aband nad.siempmrorl1s Se netcrula aobre a yae me. usrezF ernndez, aspirante pderes contrales. Lal Villa Desdel uoun, no uen presidencial del Partido Revolucio Termin #obotndo como onadaai rreds estos bipios, ono nos nario Cubano (Autntico) en las esotrooic olquseba sIdo no@obro rDio dhp rOPitOg, prximas elecciones. oltracnta dej& eoo-d9-y d o que ooque lo tae del Auten icisamo vi-se poesN Sor c no ay buen Sleo hao .bs d de ya reiteradas prueiEn l ciudad de. Santa Clara. sojteci t, que aoulantci hay nobun de lealtady adhesin a los pringn Informes del doctor Ricardo P ecem m dices munelopals, 4sdecir. cipios democcr¡coi y populares que nez Pulg, qued constitudo el "Pridos ms, los que cuenta elhspropugnamo y estamo&seguros de mer Comit Autntia opro Oscar pItal provciala sniggeyanol me frente i su entusiasm y coheG resldentemso 152". :pacbiloAro nd, s n sequebrantarn los anuncados ns d= este oonao e o e l mayorrebosut e e esfuerzos en pro del plan de impoPne Puig. orgpno seor taeti r el t Cotciontsicin que se trama, como han IraPre .Grlg, Soripnsdu stigueso del ossIde Na nIOCubano enCa cesado todos los bist. ahorarealso coo once la: rJosal Ron soO, J ,0 -olude los.debeces onsraszados en aquella provinnia co igual lio MeoasPreo, Pdlio Alvndo o su dloyll devano O. rfinalidad. couasRee omn us en su uboyla alb -cn Laso¡Idwidl. oearMigsc0 A.Dezs Luis ]leyesnomnuez. Loi nsolld e rons -odegol am Los rsalbss d desdor Ange Mndez figuceroa y Luis P, cndal p eti s n loasada -Conl n esen Onon osnoabur= LJ = 11a .laque, nno C n recibiendo en su despaes so tt tac o rlo o cho del Senodo el doctor MIguel A. es sabido,t frune a ros oauiSurez Fernndez. Durante toda la lldtriunfarfrWnte tarde del martes recibi. entre otras. naria politica a las siguientes erusos. con las 1cual tuvo ampllo cambio de ¡m 'rn.n Om r prcin c nubaotan la compra de Dr. Wilfredo Delgado. delegado a elq p o i1 asamblea municiel de Yagusjay P Pedro Prcaoso. delegado o iao.mn P 4e] Ro bies municipol de Yusguaay. Juan Pragdl barrio de son Lzaro. -Lo Comisin deSubatu dl isr iRimiro Hernndez, de Corralillo. terio de Educacin, bajo la prad5enJulio Ortega, Manuel Llera, De i. del subsecretario adc9in i tiv* miele Preo, Roberto Prez y Ana doctor Manuel Rivero Sefid y ocGut rr, .ulee formen un. co tuando m secretario el daiipSerA. Gond oulvicide u nndez¡la, te reurdron opro reoi A Gonlez, alcalde municipal de bir los pliego* de coeic-el SCru. delos de proposicitcant pdoo dit.Dr. Ignacio Bueiilio. de Mrianno. dores que-se presentar o para adJuDr. Ignadie Ver aro non Victor .dicarse la subasta ra eQuo r el A1narvaoe Loudel n* Alvarez, de nueo edilicia del 00Tii*od o eAnoadoa oeise .gu do Eoaebaooq de Pinar del RIo. .Gonzlim" de Macarir. J o. le ""sr"lci*r b Luis dc la ino, de Aroyo Ao. nlde ongra R tonon Miscoel Viisdore, dc Manoir -de Cuba Papcicra Monodon d. Cu. gua,. a S. A. uce.orres de Casteleiro y Vi. Pedrq Ramis, de Corrolillo. zoso, Bolsa de Muebles y LInuba Tra. Osror Hernde.del Central ding Company. rSt ,r y r aaidpr Guedes. d .presentai n del Institutode Segunid Eonteao de Pinar del R(o olsti la mesa ejecutiva en pleno, inNo hizo proclamacin terada r su director, el doctor FT.xR. renard,y .1 isbdirector va del. oa j -presidencial el Mayor secretarol. asi como una nutrida representacin ;94 claustro de dicha de A ci e de S. Juan y Martnez planteld se espera que hoy la Comisin de Pu visita de Palacio el alcalde mu. Compras realice la adjudicacin de nicipal de San Juan y Martine, doesa subarLa. tor Jos Rodriguez Remus, quien ote, seor Moa, '-lo que hizo constar que desautoriza.bca las oclasods Aaosiiono so cl barrio ,declaraclones, poltica. publicadas 'en wa d An. l br io en que rigi el Consejo alguns periodicos, en que le hdA e ce figurar en pastura que no ha adopEn el barrio de Arsenal, fu cena.d tado, ya que no ha royectado -coituido un nevo comit de "Accin compaero -dela redaccin del DIA. me se direla proe amacin del in.' tia Ami de Mar RIO, Luis Guilrren Delgado. jefe de genJero Hevia nideningn otr as-SocialAuoliOa lA os d publiridad dr dicha Asociacin. pirente denao del Autentioion. Aoresbano'd que lurooa por la ocaLa Directiva electa que tom pase. sonque reconoce los legitimos dere d .Arilno Snoles sin en eoste acto laencabeza de pre. rbos de todos para aspirar: Arango para Presidente de la RepilsIdente el iteor Ldpoldo Co~os pos El alcalde de San Jo.e y Marilezr blina en 1952. Qued compuesto en sa idente del BancoContinentalour na. quiere dejar aclarado que no tofoma siguiente en la reunin lnoa continuacin se relacioosi-los amroninguna decisin, nise robrdaeGlrsi 2 L. miembros de dicha directiv0: nunciar por ningn candidato, ya Pre'sdntprocifr OscarLarrPeidle r i Leio que'quse debe arfie la lnes polio ue ga;vipednte: Ma r l residenteo. ,sene Lcflo Ja O; trace el lece rovnl 1 del Partido .ranz Carbjial,Marila Dita YpiiciO proliden, eprsiors G.J -doctor FradlscaPriuo oderrs, lbio, Ju n Tora. Estrella do Crn Mol a tua' Ser vip daharcieinrs stedoeomul oudnos Blanco. Andr Gonales y sidentea Jf oAc. Pe nonio a nor respc oo. Ross Soto Batida. Sen, de Acta.: 4t. d i, 1rapr esidanle, lreen .e s ct Gasper Telo Calina: vice, Virginia ocHrods o.ngeniero b ' Alr.os;5cu.edeCorres Rolaoi Ad.e GIrnC ,dercb s tosrVenc el e. pil;o • adrigoe; vce. Ondina Meodides Ado. o vid CterovilcesiretarloPdrn tesorero, FelinoMoR Pedoctor David Mutre a: tesiade inscripcion el drnoy tcIno Lraosn nlodriguezArrero seor Jorge Aroz Nieto;vice R inaRe del CArnaval Oeso RodeUo Peenndez Cottesorero, so Juan B. Madriol di. ¡nado ba"o. rector mnerIl. seor DemetraI t oizo Cordcales El Directorio Ejecutivo de los CarM aylote Jionso. Emma Rodrigues Vo l: seSa r Jod l. Ravnu, sesnavales de 1951 advierte a la aspiDeder Isabel Arana hermdez, nor Csor Gonle, seor Carlos rantes al reinado de Mosco que el Caridad oto Cruz, Emila Sierra, Martel, seor Manuel A. Batet, selor dia 19 del actual se cerrar e ols~n Isabel Gonzlez Rico, Oscar Madru. Antonio dpl.Moral y seor Francioosclo lanripcin de las cam s en gs, Martha Garcia, Edbolmir Dormo. Coo ch os o cin situadas en' Coepostel gouaz, Mara Reyes. Conswjerms: seof, ustin Batist.,lbs I rajos, entre San Juan de Dios r o lo.W.so ah 1c A ot ¡ O ~l y s raaldo; y quronal Irbose de. .chlrGO"t n, seo h, ~so-e2n presentar uo cortas de moraPlanteabinSfuccin d ior Luis Rodrigues Feldi.s wor T. dadytres fotogrsias, e M. VictoryIngenieroB.MosLago. Eld l 20del presente mes de enela 5ta. competencia por y .fi.r Sa omn L. Maduro .ser lelecionada la Reina del Proesidrnte. casone Ciruaval y sus Damas de Honor, por la'cebre causaN982 p oermen-un rsdo que no so nosr haottn: ServiciosossaInd tiales, se.ei ntecmismode comenzar la lor Antonio Lpe; Indos rla Anuselecc .el cual sprf elegido me. El Juzgaido de Inatrucrld de A carera, Ingeniero Jorge rHeronde; diente a' areocion de 25 quinta -Seccin ha planteada setn-al o Agricultura, Ingeniero MigueDuau integrada por artiss, modistos, pe .riburial de Urgencia su tocaroto ZayaiuServi os Pblicos rosde-r0Ju 00riodis p notres, dt. n cia.para conocerr del pro~n qu O ZioyLasembSrynnlno o Tam po L. ei barrenoa; Trnoio ToasLa i oe mde ¡sArtistas sigue los viglintes d la oicIa pflui, bnroirrer E. Meas Logo; CuomIo inciativa de elegir este ofi is Nacional ErSo Yigoarh Jduh anilu de Seguro seor Luis Fer eins d los Artijsta para los cara. Gutirrez, -de bnWldeiidcd. enn*nndez Alemo; nguro Obrero, se. vales, ha despertado.un vivo Inters todia de actuadones judidla.0.uoe tior Molse Almansi Publicidad y sotoe la genir dc la Parlndulo, slamotivo del robo de la ua o Prenasea or O. Jordn; Hogar y E.rcones .de ladn tetros 700_0 oul e. d~ edn pon rvessn decqt Pirna 6 polti"

PAGE 7

Crnica 1abanera ESE REDONDEADO y JUVENIL SE CONSIGUE CON. Sl doea lo befiegu deaen batredoedaado, y mdxi1, .m.dld, emeola Allegro. Las pequeos Inser ti. qe. ~Imo al frente amagran la seporaclue de ba7o-y la redondez moldeada de loo caPs d4 broeo lo proprcionan lreas encntadoras. E eIlos ba~cdeo y cn bando de das pulgadas-en \ dati*d rayn rosa t, blanco y nego; en popln de algd6n blencooem t, y en me rquiseffirde nylon o teleta de nylon. Los logimoabeauoere Maden ouema eaeleaaln lamente en le Estados Undee meAAe$. qA [ X wn coi *o Margarita Oima Complalds (ranmsa mia orlesio et rato de Maarzaita Ol*¡ y Codimo.Mmo deso t tlurita m abella. y al¡alr de locleadd haabmera hibo doC reaoiame% addec tor Alberi. Ole.a Btil.,oc emiete Co LA aera&mo.¡-Vemeormaloedere lderrammoom0.emW.p "e0eqet do 3e a" para la armo tleela del O de febrer en el Centro Atiricai moto rt"Ool l d, oe Pogle EelacrI.m" llacade a ser el Meaelommla edial ma destacade d tAo. oSqueld @e P~ oa" ren oas de lase omparsar m o a smmeos Epovicin de orrnmnoi DIARO D LA ARIA-Sbado 13de nerode 951Pgina 7 En honor de Rosita Rubio Enola fato de la merienda aparecen us taiaritas Prdad y abio eo lgunas de l oasistetees al "cto. -(Foto: D. M. Pardo). Para festear a la seorita Resita Puado, padres de Dorita, donde useoras Pilar Alnsadedi iO la. Rubi SaraA u, tan PeadanCoie ue aoca loarlea dala e am ed, d CeCiie led, dr onu ntr ealede paraoel dtei. Alenere4ce loemeoa deoeces:Ruvas. Rese Serechu de' Rubc,.L~. Surielac dcl e e ae orui MC ,v el bolet r od ee idoa c a, Lrt e olla ddeeMart Alen uleeecbed VcloPad. recoo'aaj ca ale ,,.liLr ed e eieeieaR c lo ve Ar r P .iPar. Ca uelo .uao e rado. l vei nt iun d oe de. le omere o n oayelpoeea d O tia a unoacloedo ri. ye Cea eVta de OPrzalie. Fin de senwna< en El gran festival h Tropicana Vein eemaondomingo susamejeebr a y nrea'su esta preoare elebrar el e-ordel d deaa, yWla elroeeilea driaml Mae. a" mel. del ¡ni, erar y b]¡lma atrooc e veda ba d gdrpr 'elacaldolepaec3ee.vitom aoe o peo Cnob1. pem ceA eeedo r ceo nueraeeedaca de Orlencal Perla, que pienide repee ga e an mundea a e aba-el aida represenane ole C. nero, mara, doctor ndalecil Perilrra. En el marco incomparable de su Este festival ipico. que'sin duda ptca ereza enmarcada de biene r pi a r cideducjardines y suntuosas salones .una sere un acontec ento en su. decorados con el ms acabado buena 'taba D ,.es a se celebrar la acostumbr d ena ta p d ue et en me ¡a a tuvo efen e assado mes de e en e flinde manaequrunb 'T1acar% lgrnei oceca dlla easuatile peto dc are e"Taple oralveb. comida how y balle. pddrele dr Mimi. El "Ballet Cimrccroee anstc Abeir sus piert e l belimorne le. espetculo, ntado por e ce er Clu lo eLia maed lelpales fligrnz eurapene del ee y pica, a l ca de la tarde airvidaQue contnea i-deae leam nAese e msuss alne a e a ela rieli dearuetra capial, Vilereca .eneed.oaeesicrpr u-arn medioce y i r la gran orquesta espacila do .me de la madrugada, completndose Churmbele. el proama con Estela. telo.Brgya .Y la, dos y .diode la tarde e uaytdala coepaa de Trapica. Incicar¡Ieafraleo hbicoqe. o, da' enel ii Calee", ecl(ieel lac d a a nteanc a cateo, cen d. amy. e Bell con m.lez dr aba tre las que figura el "Dr. Indaleci aden y el pcll c i e Mign AePertierra Staks" poo ejemples de Dude loe diez de la noche -hasta tresfioe, nacidos en Cuba. buc yl ado lam andrugamda rcine Distinguid personalidades de la el bolraleac"o"rdes e VaiorquernLlha"ciudadelecide"a lham lezg'" e de Areedey R Rr.er e. ee ocr lc e de e liediie "cectiere ,deiin' Peo recodismtir dr rolo ree tarde ilerc.:yIn 'r,cud" SeaU. piea, ipico de maana Fi e e de Piasder wolorth Ied s ciudad. M. Wlu .lede. c Vor el preoideir de lo.dC derat de ra dn Y-iel en. M. na r el preideate dei iedrmo Trppica Perk, Mr. Nallan Hlreld, senor el greneormonaer dae e eluge. Mr. Grald H. Brad, y sere; le cere Lee Will led Achlna.y JoV aBurnes, manager editor. elty rditor y spert, editr eoprelicalene le. del "Miaem ipeceild":-la srece Ho e Webch, Don Ciaprad yGuy Bu er, ecae edila eiy edte, r aPret erdlac, raesbo.;neir, del erri'dice "Miarn ece" Mr. Chuck Cer diee dI "R cc Pec'". yMr. Pcma DcrteU y Trd 5tlaeeee. del "Mornng Telegram". Lee .intemedios de carreras sern meeicdo Por lo orueta de Adaleo Guemn, la que continuar u pr. grama durantee l Qleillae feal de para deapus delu carrera. Ser¡ un gran dia el en a.n. deniele, erl ipddrm e drOciraiz led, y paca prxima cnica prmec. s-.eo la eresa de la eneurencio. (Ccoeino en la dpea NCUEVE) ,que em gma er 'inycado M~ ~ lgode su .g en araean a prediae la a ua olos el&roalo1-dO -lee mao-,lCae halmr hmceleora -4~ e, a ~U ~ era por d al t or la qea m mts CUan LB eadane.ea toolo .a. s -]u Cu *a ace h Uveella aop-tu uoeCsO UDcaIca y mbeac ioa aida de mteo4a re, ar5ligualcant de -gu, e leota ¡y a la maal Oa tea comida Complet. se. d Ca, Agal-,,a r .,.¡ CmGnaen. arada Paire era lel.l .Merea e. Clre¡. C. a 'ca "edp"end"a. es .0%'.meL.A.a re rderi m Viocald. .aa aF. .en ....rat. G rca e Nim, de lae Tuae P.Careca arin Caihorin Mi-ria ICra0 Moi.noe ...•Miees ea La mslooMercasca a los mismos Pocios e lodasnu.estrs Tndas. -Aboacetes let.6090 En FioAlp o. Deo omplom ploeo descienden y fRtman peplum. Florecitas de Tercop*lo. Rojo, rey, prasira or~lita. 1016. 42-762. Luco alegantmn ele con cuplo d solap dablem. Azul negraenerde, ormelle. -o le. solo.9'jTsk. Mod. 49.664. 5.99 ,La pecena yl cueallo oacle 40 dePiqcdblanco y tienelacito negro. Amplas bolsillos. 9!4 :l 15,1,. Mod. 47-642. 7.40 -No sogao Ne El cinturn y los btes rstn forrados de Tercopelo. Seige negro, coral, verde o gia Del 10 al 19. Mod. 47-715. E.do Ea Ahoargetap Con motivos en negro sobre brillonte, azul,. erdearojo. Grandes boonreaosouros lo complemenln. 1016. 41-609. ALMACENES AGUILA 363 NEPTUNO Y MANRIQUE ¡ REYNA 55 BEL:ASCOAIN 256 PRIMERA CARRERAY 2.30 PM EVENTOS DEL CDIA: CASINO DE LA'PLAYA.~1 LOS CHURUMBELES RESTAURANT DESDP LATI PJK Annciese y suscrbase al DIARIO DE LA MARINA ELIMINACION He aqu su pr¡nera gran Oportunidad del ano para hacer Economas lu6 1. ¡ 1 -7 1 DIARID LA MARINA.-Sbado, 13 de Enero de 1951

PAGE 8

Pgina 8 DIARIO DE LA MARINA Fiestes titulares cq Saldr el domingo 28 por las calles de La Habana F lots Paesonist la -la Sarul CruL la tradicional procesin en honor deS.oJan Bosco l111do looPd .Pionii do .Vibr Booy -l-r y Violo Alegoe, rolbrro oSo ('orlio ZoTo ooiemrai ata. Carolina El Circoolar Toarn parte varios Eita. tituloreo. Coeoracin do El Cireilo Poodo. c00ob el .gierto prorn. iielopr.uiteolta rde la -Est rxpuiisto en la parrvcolegios religiosos Y Tridro ol.~ quide¡ Angl. A l., 5 de "bandas. El 'recorr¡do 7. l 20 2. A a a. Ramoa (. en La Habana lo oAr er la ucin.ub E dA de Comun o general armonze____risticA. con rosario, ben. dicin y reser -. Comy o 3o iy hi, rl d4a Pr -l ioodo, o 100 obro y surds El Iusi de la ora Cri M i !ii de oy dbo 20. Ioalr por polocd dolo Poliooio do o Sanlal Retiro Mnul loo calle, dr Lo'Hahooo lo ti roo Cro. 110.0 oE.Clr-Loo 1,1Rsae d, AlytigaraZ desi gnadR -A la P de la nrhin: e procesin salesinna e ta r b ndicin e. .f J. o i-olrva dinIoIIIobil el opoodaa ruiden ri l Consrjn Direesrn oti dl lnma uidn M .Auxilad rfy Sa Juan Los ooermone *o go dela Co mun La Hihona dla Ligo de Damas dr Cvorazn de Mar. dr la dE, d i 0n d po lao P ornr lyA--yn CyI.ci Ctbrinb el Ea, Unon 3 do Cybllos C2, oA r n del Escapulario A las oelas tio&o sLor. Ar¡orobiosp o roo t erminarse do eieri.ur.bddushoo.oip. -AyoyiOAliivo ord. deoO 1.ooobod a HA a h eigaopara 1,1epre Ree eSalem dddeaPsin -. Recepcin d"rn o d oPrA > isCr v duuha oim C u -A las 5 y 30 d, la tard A, 0100 rte0 30J A M d ocho de ji ma-1rC ron Z.., 13~n~t. qu" la p.rrqud, 1. C-r dad, ¡tno Mina de Comunin genrral ar~ ---11 _..1~~ -h~ d. .r~-. Mmn fafcndoa el Provincil cl ncENb. 1. pre-idecd,] Grup. Nytra S,vo dr Lourdeo. -do lo prroqu_ Ael Cero El nombramieno de la seorit Z..' ho rid. a.y ben ribido en 1.s eirrut.s catliros. d.nid la nue 1 iipr,,identa go a de generales atrct. .en honor de la pr ~s. Exposicin -De er. ento, sgr d, en -Do ridnca ooya ora Cheita Arstegui de Pedro. s allrs 13 y 8. Vedid., de O o. m. y 12 m., y de 3 a 6 de la tarde. Actualidad Catlica Por Jon Emilio Frigulo -Don Lorenzo Ml Valle Ioogo. -Develomiento de una tarja. -Hermoso ceremonio.en Reina. Al-i, benh11h,es ntimeiU ntoh q_ -n qeeln. ~ l-0iiiiiy vyunt00o l9~ula 1 i,~ on .~exopeySn o1.n l,s e Szrd. C.,.rno.de.t "" el byll bnublo de ia. yl recordi v uh.,r la Cmpyia dr Je,u, .d~ d, s ~. resbienhechlor dr Cuba: Don Frynciseo Lorende V' li e lzn.R-,aquel a dr Vqu iul'l6ylvbiAi1. de lanlr t av os tIr s iu de eu dolio .Delr;,¡le E ,o¡,, Frncs Gr.u d, Dol buIr. El hyoenaj, de los jrSultas a sus dosbenrihtoresse hizo presente en el o1elamiento.en ,o dr la .vo, te0rles deol ote.plo. de una hoaoo aoj d br-o mr.nde,i co. rvri-.yrylvn oohi qu,duid prn I. p cridud l rgumete inieripciun: dl eor oFncico Lorenzo dl Vui ,ngo y dolcho. ra Francisca Grou de Del Va. lleo .cuya generosidad se de. be en g00n parte 1l.ontrue-0111 de ese imll. hoch po do oyti booydrlode i Oli en or d, gr'olo por peri, do Pon,.y lo jesuit.o luhiloo,podres Gu-.oo Aaig y El a. Pdu Sagrd. S.1J. pr~nni dur~tl, 1 .una ferprosa pltis. d-iandn lagr n obra de Apostolado de aq1ellns Orl,, qu, ce-los hords e.n rs rvnuerdo ese dia. rotribuyen .on su ,sf-mouerpvmlon l.l.grAndoo de la Cs dr Dios. la sido sealad. prs rl u di.19 de febrop Oaxim~. .ls ,nues de Ii noche, el brillante estial dr base ball qur ro h organizado e. rl propsitl de reudlar fondoo para la reconstrucin dr la ¡gloer de la Caridad del Cibr.e en nue,1rt, rapital. y al cual est prst .ndo todoi, t r lbuoi mnseor Alfred MiAHer. obispo oihliar Tomarn parte eio este fetival de base boll do ynoyoo ioieroydio por loo pyurupuo eotrelloo de los 5lub ."Almendre", "lbRna", "Mrio" y "Cyenfugo', y oi,rla yoma 00madrina patrocinado.Ao del dral il pramra dao do lo REpihlus. eorl Sry T'uivrro do Prio Scrrs;¡ lo ieoora Carme. san Juan Busco que ptir Aolos o ode l dr] Aol templo de Teniente Rey C5.osrtela. -siguiendo por Muralla, one. bIndustria. a San Rafael, re eieando .frent.al Capitolio Nacio "'I para Sboj por Teniente Rey hr, 'a glesir donde se cantar'o-ne Sals. lorden de IR procesin dispueso.r la omCanorganizadora,e-. 1 Cvii y Ciiles. 2 Clio Pnamricano de Regla con banda de msica y 21an1 Colegio San Juan Bos0 de Te jidillo. 4 Coegio Mari Auxilidoro do Mariman:. Colegio ArIlo Monol'. o Colegio Reverendas Madres Do' minicas Amlericana 7 Grupo Accin Ctllo orini8 Colegio Dominioo Po.neas. Aselacin parreqoale :0 Pov.ioo 1AolSano oCrilo y G rupo deAolo Ctllo. II Prroqui del Espiritu Santo. 1-1 P quiElIO do Marnovngel. II Poyroquh dr Je del Monte. cladao un desayuno en el aslon de la Doctrina A la0. 0 .a. Misa oleane ne Ministro a toda orquesta y voce;estando el semon a cargo el d¡rector y Mor, M. P Antonir de Jeu A0o0i0nte. Por la tarde, a las cinco y media: VIa Crucis. Consagra ion a Jess Crucificado y Adoracin de la Reliquia de la-Santa Cruz. Or o inizan estos actos elldireyt P. Al. tonio de Jess Agonizante; la president ei ooa Dulce Mai Bags' '-liuda de Infiesta y la secretariaeiori tl Ey(her TrIt, La parte musical estar a cargo i e los Coo de lAS Hijas de Mia' de l Ec pulovio Ah. Aldirigid.o.P ,r l 00oro Alloai-oi .D'Pool, viud, de B o Aoyr yroeovito Caron ErsIvl y Mercedes Es_1o. Prograore de cultos en l, tenplo del R. Miramar En la Copllo Provisional q, ,est unrioondo desde hace me0 00 lo glesi "Jes de Miramar", Quii Avenida entre E0 y 70 en el 1eIparto Playa le Miramar, y a cuy o rrente m0 encuentra, tanto tendiendo los obras de construccin del monumen tal temoplo cromoalo esprtual. l Pod re Aioolo do Moidodido. Cp. chino. coninano celebrndose br cu tos con le siguiente orden: Misas Dis laborables, a loo oh ti m. Domingor y flets:, las 8.30.1030 y 12.30 de la maana. Todos los viernesdel ao, a las 4.30 de lo tarde, se verifican actos de Ad.racin a Jss de Miramr, pero especialmente loo primeyos vierne con extraordinari msoemnidad el ¡ir 00r vier00 de aooo do 0tod loo El grupo Jess de Miramar de Pe. queas, celebra su comunin mensual todo. loo se undoo domingo Adere a l8o r.30 do ao aoln., oorroopondloodo oole aro el porxoo doaogo Aod 14 o lo propio horyo 26 Colegi Sierva de Son Jps, del Voedo. r 27 Colegio Montori. I.-Sbado, 13 de Enero d 1951 Catolicis mo Arte de la Cocina y Placers e la Gastronoma LOS EXCELENTES PRODUCTOS LAS GALECAS DEL NIVERNAIS Y MORVAN E repertrio cuinario de a.t. en. veraise-, sopa de leguinbrea var.PLaENrERa tigluoairoviniOue Oconfunde con' da, erlo campestr,61 1V; qolihh gr, el ac.tual dep4artamento de la Nir, de, eue e lmcy crveDEL PRIS tranci)l, 00 cuen1 on guoo. loo' lorrillamrt.delo) .ohichn grn e.ti, per t .e ilmrolo dr' pooo oocr (oo jo), 'boUriaudes" rio las dtoolvaa do 11 s nu l n n p n a u : n nmm doty. d ~ o lo roly 00 t00i000000 looooo d.r illoro o ode r b)amo .91 PRIMEROJ "ro .f.,,u-00 0oopoloohumrodreMreo. 1lSoidiyo;uraficionados a lauenia me e, 0 Popollle" loorclla roo -lorllo"grli'. dan comer bien limilditndose al con.des"e moolo'" lainpol dr p Aum deola plato. oofr&lanados con cdoo Aol Loioo borbo0 Enir.cprod o. y .ailo roal tilo Ld, ochlaooo -0 aoleraCamaT' ., loo. dupa olmenticio o 000 u bm5r-oir.ilioilori cado). de esta regin, ro ooexelentes El T.sEl oran gan'd'v~curiaque e1ella ie-criX, dor.olde no=inoede 1rl.er 1a.dd;0o que.hn "daube de boeuV" (adobo de carne .d r cebados en los pradoo tua devaca)pre nu.h. c¡. de la Loire (de la raza r ii:dah.r.,"gil"ode o ddeoef .1. m. riSi¡. ol"yoool.1,, repurinir"SI rloon pdol rrcido .1 r. --tad., rlafinura e u ane. t -ond"bla) eu Los carmeros de este P.t. pueden lo ve.u &u vio" (estofa o de ternep rjaip o lsqes r 'IT nelr. %.pv n),"grenadino de ve.u d. Bourb1na 11"' e qu qe e C~ igy" (tcndrecllas de terneri), tienen por er de los mejor0. "tripo. lo aodo (anlogao Loo pord a ron elonto y lo t loo tripa. "a lamode de Caen", L aves muy bundantes y en cebiado, 'fio de porc aux 1nos0 Ihigodo particularmente los del Morvan. de cerdo con eeboll:),"galette. drEn erta regin abunda la car dr doille"j (Eo aed d solohiroo, pelo y dopliua. En los rio y en galotte ux oirdouoEri o rionhuelos abundan loo peces de barboille" '(pol en vino nto ligado todasi OIses. con los cuales se pre como e pollo anterior "olyoi do prn unas marineras delioia. livre"r edoSo d liasr e o 01 iEn loo ilar, do Soda, Salhra Abundan las truchas ylos camarovernais le echan nabos al dlveti; Limn,et1.,o1igO o'"rut nes. y"lpiqIrl dro Aroogyo" irilpioAol, Cake" de Virginir. Loo hierol y lo veroll prod"at ux pro Ar10es'eltAerr"( po' De venta en establecimientorde ee lrgnaboo -y Erioooutaegidr, y, tllor, "roo (pttro) "en tourVveres y Dulcerao. -precisamente por esto, se ha dado el tire", "1arte aux ptreaux" (torta nombre de "niveryaise" a uno de los de puerros, especia de "flamiche"), Distribuidore: meJoresreleve" par. oaoaiary"denoladao de senlit u beurre" Crneo Aol rperrtoio .clsie. Ido amargn o denle de len), "raViuda de Lpez y Compa~l. El queso de m s fama de aqu au piaux thojuelas muy grueo fritAr 11.lllaodo o. 01ec0", 00ue eprepara po.-en tocinaderretido). Almoa4 de Vr. lendyo yecarobre leoho de PDe loo dulce, del NiveroalscitareOioio.410 -A-1145. ¡eesurrio oy d in.o blo.ao, o:n"oa flamusseaaux Pomm.u 0 • s bin scrrdoy panes (maad) esece de c.f.utiK de maznPUb.,Plna A481 ene, vi e.seMexeas",de e ecuajadal, ni vOinO. -, rl pilAdrins puxo grSude", "0es roSoadIheo ilort 1 e.'0.y n. -lyoeo gl tr oogyoioe "lo00: r Conejo asado Sopa de huevos linia y hloco., queoir rl n ,looo qro do Nryrro y de Prmery" (ropuenpido iloroonooy de los viedos cy~tes).dleroor d'org"doMor. decpnen de la Bourgogne, on tenidos vandy rame1cl do ebodo)0"go Dyodlodio looooloySapo, -Se tuestan rebanadas ehnosogu oony. ilyeo dr Nr.' blOrodle 'yel horno, coloandola 0uego en una Los vinosybldosd-Puly-oineld. boolos ",,-,frota con ajo machacado y al, yes taotera y echLndoles poco .ypooeoLoire, rl "uoodr" ol "lo d oopolos do D 0" rpon. coloca en una tartera, en donde se a ugncyr djhr par tera e ,nar*, ono 'UY' Iraponen adems dos cebollas partidas oa fuego, yyoedolo herviryporC311dblo.,obrr hAy. e1 "py" 10tp eone Aoobolopodo ci5oideq ouince mhts. o undoo "sabrongu o a "pldr de chisAlmibar de frese al, polr d piodnrlavosde bopeciao uo perejll 0 li oete poodillo ro 00-1. Citaremos el vino de CharitA el de minuto teca de cerdo y se escurre de lo Chauigner y de Saint-Benin-dazy. _______ = gras. despus de frit., echnd.1. ESPECIALIDADES CULINABUAS en la tartera de la sopa en el moDEL NIVERNAIS Y DEL MORVAN Se pesan las fresas maduras y se mento de ir a la mesa. Sopa de coles ontocinUol "nilavan en dos agup.S les corano .escontio del peso de las fresas. ViNos d. MEXA Bien escurrida del h10agua e1=& 00 capas lternada, c5n.tr. de za .uyo i0o e. total h de ser el mis'mo que tenan 1. fre.a, ni U. descontados los tallos. Se tienen sil veinticuatro horo De.pu y durante tres dez con.ecutivo, e, ienal fuego, ud*nd. dI ol los dro prlmroo di. no. 0ueznm que cipeo minutos cada da y iete el terce ro. TNTO y LANCO Cuondo el dulce ha enfriado 0e meireronyorroo decristal e looquo po. de onsrvase astntetiepo nrE ldv l Bahrb d La. ya oo.1rO SIl13 Cyy Diresan Juvrd Co 0 Graj RaaDelCin SAleslanas. COCINA PRA un A-si s rba i c L anrn cdl a d eo aS l .1 r oe.A, lAIiy. 31 Colegio San Juan Boeo Sales¡.a. yaa la Marinera i.yh.eremnilddIvecimyrna." Grupo Femenino Madre Mazzn. ynosde l.V-Vbora. ,lrni, r yy.do.,p-.d.C¡elolo con-#tiSeccin de An pl. L yveo l rayo -rscndl rol SARDINAS C-C m-i-dlrr i ir i,d .iora Raq~1E Iiyl i-rran de Pa rcul rdnted. 33 Juventud Obrera Catlica (J01 lentenon un cuchillo y golpendop la Muy Elysyde¡lRe" r A nB ySr.paquiAa Ry d, 17 Catrqe x 4MrioCAuxiliador& bde34Caballerosodeo ClE. CtlO,, la in contemplacn contra una piePor Picadil rendH padre R: aliC.oo d SC1bLllyay, la ,olayC,¡,. d, Crdeno.,lLiH.b.n.l 35 Uniones PorCPloalil fl ii . Ai,. C ;idr yy lo a Crrolaltrpylanle.16 Amigos de SonyJunoy Ooo. dro. r. quie dn la ,, C -l l1 Ay CM Cr ndoidArlO d e icd A ilo SantaSuAo 37 S3 Ayld frdy¡ S d t SoyCrsroCuzanse pas en agua %atado. Bienmirao yiydhary ool .o Iy dr irmutl ry. Toi~ar nlqluo y. ryn p he Iperii h. sa.na lBejuco]l. do e Limpia. -En oi Ct .adlend o a media coccln lo o .la., tranquilas. ;A Ir p to. .Cn. lvyl20lyiy yy orr. Cno.y Slyyroyy dr Lo. o311. FolyyStoyoo C unn ai mni prso i C mirmendo ~rrldapara et, fe.ti2 bonso, Doeao d aH 38 Oraori. Fe tivo 591 1 0 GuaE eocribir de cocina en un pe. ti,1. i ru e l "A ot "nui n*,'n0b 1 ridie no ser meno; tal vezc-qe 1,tri. ar1 ~. l a al caun 1v i dran llrritglir, con cada p&21 Archicofrada Mor Auillidry. -Ban d .-C'.'Tuales1¡i d. re. de d.n.ur. de estilo y de bd o, nAiO ,iy ,noy lo r f yrl .'y -ly rifl d diesoylrobdE. Vlbra. 3 rd d o d iolleza liters; pero a cmodo n# que 22 ArchioyrdiaMar¡.lAuxili.doralll y tiorob oayu. y laroantreimplody A r o yplo jryoivlinoyn, igurano entre lo.,lGo lnobo oy .40 Clero de¡SeminarooySalrastano4d3 Cqulr Al uaSdyyrdoue. lo urd o liyrj. Obn tymbiln m sm l mydyrn o i y y 20 Corro M sa. Axlldo. Guoboro y cae Buena. Que sube Monse l 1r, ,l mprtan e l Sia. y orol dr dIo ylrsoAn 24 AyrchIcofrada d Mora Auxilia. 41 Ministros y Celebrantes. r M duo d. L. Haban., 42 Carromy de San JuanBoxeo. Poder y espus cede U.poltrna boc. Lo a te,, armar¡. r l n ¡),, a idems.r~ el hechy d quei 23 In itul Al i :de l.,Vlbor, cyy 43 Pbli A-oret? Que lomilitare, me inque a 1 ra,lr¡,dyl V l y dr DoA 'por t rr d l Virgry dr la Chion de m aA 4 44 Altlporlno.'c.mod.n y ueren aplicarno, el el c Y ,r dCel Gryi Al yirinron y lao r]dn A dr Clnrr, Ptro de Cubo, 'o idi.t.? Pr bry n i n. I ioyjld.ro. de peloly, tnt cuAy o yrnuetra recetill.a y r.1l r t< r Ib dr omunin, lad: bArA ry1 o i nn ha in r n ay Tro yyque arda; Aprovechyr -y Y r 1r "' .l1 pl drl oyr hal Imob n e ynyd o o yaultarle l1rn. gO S u film lltnpor r] grupio mi,, datin genvrom ntilr u concurso, c¡. a un. sertentdid. -te oP. t. lr 11,1 Valleoentrerrllo n -yial ,,.se, tne yyyy-rddr.y ryn ayyara p.o. tyryzy d cZrnyr,.d. leord 0 l hvlp^y ocl r y ll Vall ,¡,-,,( Par, llporlo parr¡ilo. gonl y .o.l,v n¡el't i eor F.M.m n l silee, l.,r r pr--N.¡ nos metemos con nadie, no entra y .ino ¡v V,¡ o ra t Ina [!t f a -.n. imbin ti. L¡u e B.a Bat iscut mas de nada, y como dice el sumi v .l .or G l y luo 1r.lpieol., Sd im lloque Qu opino sobre la seleccin de "M§oonsiur yoi'clrefrnolo.quet ahi l AHl .lly ont fitilm adh, Mtemilna compafia v ]¡,,om. proclamado la mejor pelcula de 1950 po' le ARTTC?¡ r oA,, vcoda yrm Alloal Vl M y l ryislos M I'lrdo s ,s I adar l o gnry de gos: y una lrim a de recuerdo de la leo. a ¡ qllo, l:: r,d i I ml uEl R. P. HilarloChaurrondo C. M. haba per'.o DIARIO oryo toy vororyaoelvu. ]hn ;"p d m tds C.l l e eva l I n,ne l, iel ~ot urid. tro ojo o una tenua salvilla Inun-roln: R. l-.lclor e lylCl-olrd e aluln yylooy ndy C.oo ey.trodlci.ol, lo.cltipreacinlyd hcerildolbondad e. ,yI devuestrasfl uce. lrl,. El.n P lyiTlidyr O doA, ol. vxiIi dr lo ypreno hobhyr", ompyony. aerr l y hoy ore lld. do ltoulll lQuioy de vosotros no estuvo en e. dr lo A. E. T. Y. C., hon h. ho 0110 incumaben l nelo c0m0 negoy Mololro? er.lcI.nd,A di-oo l ej pe.orpy. ya.o. f o de Aerte. Quin desconoce la cercanas de lclylllho bdaenoll .oal ¡c, 01 omoa Segundo.-Que oo extremota nI Corcubln. 1u0 arnylyn .d lo r rpectculo yy do en cuenta para haceroaon1,m,, laoyoly. -Ny Ollsterl ylg a ver o lo r rioa teatrale. de mayor relieve en nada oeleccin han So do los lguren mera de Nosa SeoraydoyBarc?. ~Asociaciones Catlicas el ao qr:acaba t pasa Ol .EO~oo r d Pues entoydol onsgarasunoylV-CoCla remitiral l deyetyal ." Calidad telAtic. cuero doo s oel"quellasylry i eccion, segun las constrnci,. prin -1,1 V.1. filmriic. n d d u a h"r"na re ysegunda d,, R vo de eleccin. (el illore. arti.tcde otr. a.rvecp p aabe m i y eeAori tIa nyr (d) Significacin dentro dl estoorav oi lys e y un puntt .1. que yo hay -ItIIArloyydy yrydl y dyr o loro oru APrimero-Queteniendo oesta.elecdo actual de la esttica y la ma tr de cocina que pued caOmpo-Eidesacan acednt tancsca inedl tameite despues de este cion, realizada exclusivamente por tcnica clnvoratogrfica. rree E. R p Rilin eltron de leredia, ac se procedi al reparto de Reperiodistas, escritere crticos y re.lEyo-rm.00. Toryoro.Qu n Aro co y IBU I yo Irmo d n fuegu doioaraoda ry lo lrib o do lo Coo CII. loo rnor. loo o o Ao lo o qusr'o dactyre tetrale y cinematograficos anterior expuesto se ha acordado.porbuenab a, ol u v lu1 dr Codlipor, donde ofrecer qur Ailmente sel abr de veril¡ de los principalto diarios y revistas, m y oria de votos, la siguiente sever.-y o bu breIobocnuyys ior ylr urr de reantr lortacin: "Evolcar en nuei roCyonejn unofinalidad mermente artitica, se leccin: .yso0M¡rerd.o s puo.e, as y reineoh loa loo y Orordoxix. (1) "Monrieur Vincent". Produc.-sordlyoooo udo y royly oxtryoriiiii lugor l airefiloo 17 IRlo ZD.lroodasrCo Ary .d d l odr lo.Epilas. No necesitran los irn.-i. .arodloo.r.nl lDirc tor C To -ooy Io rderaya. Cuandosteylaspa-1sa 0uelaq e ytomaron 0n el oL er¡imv lneo 15. .cuLLa pelcula "El ilagro de Ibuid. por Troopil Flr ar dehCuba. Psoay loorool a o arde, tendr lugar la junio~ Elroodo yn lr fnploo rl dA todo el agua y aldoao un refrito ell s .* ene naturalmente. -,ul d ol CoZZ .CIro dr Yd,13de1mayo de 10%0". de aceite, ajocebollapa pod y p rCndooeo amuchos l non ond nsdes aa utrl ePrq. una pe Icula de exta ea. .tsl. sinasseva lelU. C Cad uidda.Roulnlirnideaes censuras Po poio do roo yo.dune a gtnosdmtnn.inalp lro rosoturno.unaovor i Miurill dr AI I S. .,quilla en Francia, en la Argentina, enieideaee 5eg o as a pory r io E yi a por lla -q1llo00Froyo ro o yoloo looelovagrreolquoe aiioe y. gi eo hoorund dode]y oo o wi ral e. eMontevideo, 'donde estuvo dieciocho lo gusto de ca ocual. ysase uno% tragos de vino de CiprIn das NUEV YO K.e.,. ICI-E Imdita ene l br Pt. acmnumit en el principal teatro, hasNUEVA VOlEE. 0r1. lNCi.-.E lidoaoymn ol Pro. P d b 001600doelSextremo de haber ido la plleun que 4 bn olooloroo 4.oolio'oo yiai|moioa oui siou ii¡ unJ. -aonsmvtao J. Moaro cretrele Lo loirroque m ro dlldoydr o ndip -lyO -r oolerhder do O i pr or laqbue p reute ar ~ robrefiel.11, dueas oilo 19 no se ha LO' MAS ODERNO r 1 A o silrenaur1 y tid Apoiel .rz bispo coes. urecemos de podereo polclacs, loo rcnde. teatros, iten o en elpo e-s. de il-atal d, e lo, a lle ar io "oou reiu a u todo criia.no. Nos¡ ¡litamos simplemente a JuzLar oD,!b7tic.y hr, n, el ,mmient, e,,r ,.t ,de e~ iioins Sbol-la.apoel olAaoaryegn ioln'rmly de In be eu lcultur idonuet FERNANDEZ y CIA .cr10 i d.ydi ,quee lo y d i lo puelaao do pub 0 dUn&lente de ¡.u¡ .d rorr e ndialolo-. id,.-. E lo,yol dolodoigo ycele. 21.rz¡0NtIN 0' -,'1r2>, e ~den d ro , -uAende o .braban la Fleota dela Sagrada Falir e neo, A oque hol ard Comoo o mp dore. ao deC l.o > -tr11 1 1oili-iu ull ol A"l. losaio.aoaadoaor.aodl.py oo oo dollo Imuerzo dlCllirs -~ ri Io lsl ui El l rioomnioreno aa o Cba y V'e'"l' AVES Y HUEVOS DEL PAIS re, Mlliil --Mi l-o luyo l.uni-i onolo do oooyio loooyooilclooooyooy Re-pcto lo opinin de ete exper. bmoi, dolo Ia Ardla 111 liaai-a seducci di.u. pobre bocotear la.Inmorales, Su Eminento*r: ero no. aeeno exacto que peD a tr1 b u1 d o r o oo Po l. i, Ii dA iiIu u a u 1er d u1111, daa 1 1,,, %uyo. e o Cia .Crd r Frnio J. Sellman. hya deJado dinero en las quo ay uon de C 'rabaj .ai n ,115IibulIs la m ro. arzobispo de Nueva York, .dirigia taquillascubanasy. QUESOS YMANTEQUILLA "HATUE Y hoa 9 o,-Al m pum id 1~ : ,l,% h la, o ra articdeun pro. un fletemvino admonicin. istor.l ¡CuAnta co.as e convierten .en Q ES S Y dANTE UP A T U 11 lu. a --F] .wamaprsi i I "C .obre .l conflcto haciendo un l lama. bueno o maloxnegocios,segn en las -Ree rd p e Interior.no 1,, o. lC.yold ama.r"¡,e me nz. .Rex. miento para que ¡a ciudadanio honra. umanto A o en que caen 'P r lo visto e r. .impo ato rola-.ard,0iciem0bre.con da uon un0 legislacin capaz de 1m0"Ponsiur Vincent", (El seor ViC o bAo .,ouebr l na ryiy,u 1ny Ay .lJUM de Censura pedir que "los rercaderes de la blao. ente), ha debido de caer en muy ma. oml -Iyn a M lCL.rloElstadn de Nu a Yrk. Y. la Le femia.laIn ral dad y el oacrlegiolo mano., p prctic imente no ha -------oro n-Grn u dr lCA l dIpa.cie n de IRlDecl cla habia e onden.a aumenten ua o ar rs a costa de¡ p. Ido exhibido 0e Cb. ioh od y arnaaino leo -i ba l la cinta "'1u-~ na burla&ac ileblico. De ahl o. o ontr.,y recart m-,. ,,L ldrbny.iA l rblasfenad A d ,, odad lotI. La Junta de Censura ue autoriz iend el fino mentido de la ARTIYC. Pudding, mperiOa o Si i y 3 a m.-DiElo dr bande~ mr i.la exhibic.ln. dijo Su Eminencia, fA quoremo. consignar al oono lo Oly oO ndOblial M.rti. Cuo iAin el i i nr d, dyes,.-cometido el error de Permitir cine s. l.el, nuestro UnIveroldd, ytanol,. S-ho uo-dana'rpeamy Ol p -d pedodisy. .y tradcr acomp a .EiroridoiriuSbanquetetil Illdela ciudad. Ed wrd TM MeInsulteoo amillionedecreynt, idvdo or n l, rndhomenaje tp.oo Eialserecha cadadcua -yoli uce-ivamwnte inteor do de do d AsiII oablea y 1Ci "Er.101 i ryolSAEl 1000 dr la elpohoid .lao. Al mrio ronooido a 00 plipilio. t roliloilllo hioyao rouiyo oiood Coyo 00 che ra e a 11 sam C y C ,eCy.ey,1r~16 de dertener b s Eu emxhib¡¡ulae di ldeche verzooc en cuandoa, pla d schicutrta snc yma de encund pa Coa d Cinnt. on yerly in Diocsanao iro el 23 de dic.obr, lJuzgndola duccin de tona mujr ranoraol cia qlo r oioi oo Eolio do O. oroloir. ylunoo orodo do horioo d o Al estar el molde ren o Ar(dSbO pr -L UiniiNIl'.5 de la parroquia "bllasf -"elaJuez de la Corte Su.ohay nI.Iadllino daPo b.,r Yblo, ha estimado cta pyild, q r drlo coo bSo o. oo or lAilir oopoooo.dr bien. dl Carmen. Anu i p. ,oo maana ..ra dr¡lEstad. Ar.o Sicl, oid onoooyiroo? 0 trata de un arte de l alocro ion n, de i, y a eote indig. le de m carla con r l yemas, bizcocho) se pone al bao-maria, y .Ct's ode Aomen17.30 .lamnj-l siyond oaoen.rdo. YdAurlrooolzalotono pror u cu lturdeooode lo rchbndolo-od or eza drllpuoodoolgo lo .gu30 rooEquoooe o,¡ nool.and qinodia ioddirlo yo tlo de "Ol ailgro" 'deil 0oio.iaorroroomplr Ono, y dyeasl-e----, --.---l L10iiud bh ld io. un l lol¡.1" n .d -p do mvdlo ooa ro. Lodoa lo ri A loe ip re09 o roo ohooo ,unageneral ordmin -s ainarbd o l ut ecesr, m apeiuadbllme - a-a rne ruieslses-a presii dony-Probdadob a os Ai~ M apeiecadldco n e MCalfrey zipelar del ¡a. En. bien "otra insulto a la mujer", r tmelaf ar ls ic a re.cu a na d ig it,r t. to nAlbnvy, capital del Esta. Roberto Roamelit', protest el Cae. tanantien l rn eiuade fi. o d -Maanadomngo a as uev d .d ,v ros egisindores oe han Intcdenal Spellman .,ruileiur Vinosast" (El efio e, la noche ll undr en C b. del esado e.' los ,pc o oleio ole oBe lo A lbtesi l Pbro. Thomas Little, de la ool nts) o sea, lo. retablos extraidos r A t.a. U i au ro 140. rEy, osrl-ly lodeo defectos u loloa ley Legin d la Decencia hab a dicho de la vida de Son Vicente de Pal, -00 al v arm -actual mesta en cass concretas que "el paralelo de los sucesos de la el amigo d o o -r d t_. c.m.el nresente, -inta con la narracin de lon Santolslo pasio ..-. .port Un oiquete de miembru o de la AiSEvaniollosIndica claramente u1nTimopiotienen todava de volver Cablleritos (te CoIln ciacin Nu.turnil de Vetvran sCa.en 5 scril ea",sobre ssonPa.o lo, empeo ocn E py,,o o1bado se racedid ld tlios o de lGierra e p .seion iEl Contr Catlic a Cnematogrfiliydo 1c alo y lo dc ncil d .-Eltno,¡oa s.cdadl a O,' _fiando ___ decencia___ de S rcn ne Sj o ,,n omeLond N lofrente al iiiemi tLrato. Lo o die Rom habla cidenrado enttim,atiro peblo.-~o 11 enAol dl op aci Ad,n er teyrn llte v i i-rlly con leyenca o oente esta cinta recin filmeada. -aloroo d oyl ro IP orlres "¡tir C.O.e FIn nte g.,m d .o ledibeio a "Aq e¡ui r i.ullo lo L r hm.oo ¡yo d Coaomisln Pontiticial ryy unoboda s de vobnoil. Est o b, el fuesa. teyalel y lay .Eolo go' Ey a r. All .L pelicti.del Cinematgrfo, You Pdr -y cin de obras como "El Milagro", de. crema m.dea enfriar de modo qo ioeonrlar por cprlo dl aol e, b,1e1, 1111 Orl purto a lo diopiolla es una burla a ti madre'. hibdo e .el Festival Cineto grAf. obrA Su E niy p.a. toca a lo.g r. quede completamente cuajado; lrg dor'nOdolo r uend fiy raloa y poirvloo. Jorseph Burslyn, d.,ribuldtr de la o de Venela en 1948 n0 deleody diino do lo ly moral do e voz e se pone ouno budinleri, qe 00 bo. Poo i cuartillo de leche y cuay.r,i blnrldod" prynardill o1ltla, ha oc -do dblicamenteo de la Lelin de la Decencia pretes 2 lertlo; y o l boiIloin eo fan dhiil, A con ocar quemado, Su d dr n ro hace falta un cuarto klo ye ¡no lbe sad es a i n de-r' a D nt e urr ieegcmnt ota uag.d rsp i l s furzas decen e, dhcn bi--oh. d. ,Plntilla. Partida% en de frutas en dulce y do. cuarteronu y l. niby nod. a nrv ou yrioyplcensura obre la mentoParao y unir o O roy pr reforyloi y edazos ySoados en Jrez, otra de de bizcochos, y laoposto que se quiede ese mod o al crecimiento de una censura del Esloado. E la ley civil permite la e hibirobuSltCrl. 'ofrutas,endulce.,r A ca y 'bien cortaren. CTICA CACHECLOS" le oa o Ael P o a .000 dos de oa "PiacicoeolratillJol h Poro y loo "C.chelos"? proceden generalmente del rob,, la "leir&" ma rxima, P. a jo parten al mei o .in pelar a., ,es h cn cocer o gu Y. Cuando eton a media oocin le. escurre e" 'g",." 'tal'gn unp.A. y le celoa el p.chero abajo dl lo del fuego para .ben &de -ere y secarse con alor. qien ea oell riono cqueeorel. uo buen ramode porell y oro te -t.o las once. cucharodo colmado de mantc de creo que an no siendo gallecerdo. Cuando hatomado buen color e. cosa de pensar en serio en de vino y se .ordino con 'cachelo'.looo as cu :oselo a-adeyacoo y desprovistas de su carcter re. hace continuar' en el horno hAta al., constituyen un gran plato de que est cocido y bien dorado. ada. ~-como decimos los lue preSe Isrve guarnecida de patat s iaoo de conocer loo o, a 00. o Al.ola miamanteoy irlos--, para almuerzo, de fmi ~as eglnmim a r poooid do PANADERIA y DULCERIA Monte 3 l0 entre Amistad y AguIla. Tel&lono M.2871. Pubikid.d P~aa. A^l REGIM EN ALIMENTICIO o metdico y razondo de los Lo que podemos concluir, de todos n010, lo amimo en estado de esto.proso y yoyio, 00 que todo# rota salud que en estado enfer. loo aodro dr .6anliain 000 p ol.be proo que hasta .ol preoentoio g00.00 noroal: Aunque los fiha juaodo ningn arooeno oir ooyyOn casi de acuerda en1 t r el rgImen mit .tradicional do concierne el valor enrgico de nuryo Ploro dr EoPo Y que O r lon.lo .ahe 1yi to 1 n 0rl pi. v .exlrazipo a rl.,o. rmp u c roloar l br o a que se modere la cantidad de carne. u1 o dlIlolirro"d" oiLili, con tir los elementos alimenooS gro. hidrato der n, e.),en .llios de uso ro ductos"HATUEY riente, la difcultad-opl" vam ado -ouerel ro,, l,S MP1IE FRESCOS n orma o egr gno pl a AVES. HUEVOS. las regione, las razas y lasproMANTEQUILLA Y QESON nu. PLAZA DEL VAPOR demo decir de manera general -Por Galan) el rgimen de lo mayora de los Telfon -04-4117 abr p e compone de alimentos de_ loAo del reino vegetalyel rei010000 roipo ymm oa lyoyque Empanadillas de bacalao .rtan'e. gru1 .hataen e 8 e BS lo, excluyen de o' rgln lod 0nt 1 .m0 p. ruebaniconu lledzcase. o pliadillo un cuartapo bo prolb Iidod dr ovr dr yn de bacalao, bien desalado yese, vegetarionos, (y englobamos cogido y un pimiento m.orn, desialonalment bajo este-titud. lood .,d.extrrlo ra.semillas. HA. 0s que rechazan la alimentacin pue0a y base.de carne han dgooo dyvr 00 ocrl i oynanoero ubhas rn.a-lgouna de ella Prparese 00s0 do raponodllo enientr, oi uso de los con una librAde masa ordinaria, gra. es andialesroo 0 Oexaminames m ndd1Vucho tiempo con dos hueY su_'argum tos, cOnOOtmOS P os y dranyec e refereno empre'o br,,e1abu. vsYUaPc emnea -.a sY n". .be el emExinoase esta masa sobre "r lo iord roo r gimen ohan cuelodra roa;d i uoilorero f ruadoo eeplor e1 mjorE r misma y ,cortense las empanadias 010-3por do los trabajad -con la rodaja en forma sericircu. M~&.a pluordota arte, lr.l. 31o r01aote do .lo r 0-o.oro, a o que11 lo orgriao FrPns oyon mucho pldodo ro do oo reo oelo do 000100 0 Or oroilo Oy oollooy, acularmente en.los .deportist. oerejil.

PAGE 9

Crnica habar .DIARIO DE LA MARINA.-Sbado, 13, de Enero-de 1951 Moni marre Celebra esta noche su fe de lvankoQuertet"; el trio "Los Calaveedon bedo., elbellesima eeh rae" les s eermati~e dr Mdci. ele Moleoyle. eee. ellllce.e'. ylase M,AmarreeeGile'.con a. travs de todos loe llemepos .c et de b1la~ muchachas, con l rl ntro predlelt decreetoe de l belaIn Lin. Saleom e las vedettes cocledod haboera. Ceodia Vdque y Becl Serrano. Son famsos ye los sbds de Despus ntineareelabile h.st. "Meteer1,r .le drugda e lee ecerdes de l elilrle'Cc n'd leyleye.e-ee Y ello noahe e ugurore que el eree leeCs ele Ple extraord nara .co .rrtncia qu,. roq.nvr .Cro l rU.sta afluir esta n ohe e rs ceeplies -de A delo G eme, oecenclner donde Ir Seprle egr r de yGonzalo e eylaorquesta CRIcSIeldel "Loseehueee dblee y el ambiente insupereleee L ejd r o Rey.can, ule. tnel. el ebnl ec cr neee r e emeecee eo prusA ppl d LsCuertasWlin pe el.,d Ire.Iel. ss nde .eee.y eddel nehyeala daes oree aeeel delciose espeelel ayeelrdia dr leceedrugada, eedleee eesleraeneizedo porylatuandedemesra yde creeeclsefeb 9rl.eeeelr ree de drLes Chcdee. ellhierele.' bele Las meses, tanto para la comida Ya l nueve se presentar el pricomo para despus, pueden'reserver. mer showede la noche, eneel que lose a Frank, el activo mailtre, por los meern parte el magnifceo conjunto telefonos U-5207 y U-6406. de Rellecles adgio "Bolana Resoearemos la concurrencia. Cunipleanos Cemple en.rest fecha nueve afos llglda se ver hoy por familiare de edad. una adorable y muy gra v aistades. la lindisim seorita elos niia, Elenita Velasco y Rosaiee. aldnche Piedra y Acosta, que tanto hija adorada d nuestro estimadodseldestee la ne v. promefn cantadoraespos Elea RoRe. llaele le seelot Pledree hija del Etre emicos y Rleece pr.erle Ente ee grtpec Eal.ee"mdo ematrimonio Gabriel Piedra vyGuillerina Acota, hacemos lle. Ce emotlvo de su cumpleaos, muy gar nuestra felicitacin. Interesante conferencia El R. P. Benito Beltrnde Heredxca" y teda efeco el ePrximo d. O'F.M., ofrecer un interesneejclyes 17, enlo es.de le tedlert.ceieenel. Cere Cllcrde luu.c.n deInD--1i.el CMli. eere nmr~ 5.5G. a la, eme y med Le titula 'Evolucionismo y OrtOde la tarde. Nota de duelo En s, resideee de' stcelel eli Ge'c e de arreto y e dele dc eclelae ep tras cruel lee.,lfaderas lee ra Jeme de e¡e l. seora Asuncin Barre de re de Ke' -' ,,Amaliea Bet de' Hcerndezy.Pulg.rn,ebondadosa y Atega dly1 elm ,neee'l Raer. genti] damale ers er.ed se.s Bret. irtudes gzal e geeral eielEl ,yelen ecuen rfi e'da Cin. seve'sJ el code e leed e herr adae sueeviudoeleor ess edeleee,>tn.da nndel yclgece, queenclloeleedele Nuestroepcece'e altdos us eele sueleeelsiele eldr, la eraeJldel. [CAMBIO% de VIDA? .'!,,dcelY1.d E)n hampara d. i.kh. l"stm e el de PIReO e LYDa. PI NKHAM ¡Ulfimas Coaciones para iejor Lucimiento de su Cabello! 9 PARERA. aftmadopeluquer.que Iempre ha ofrecido .l Bociedad H 1-ers lltis ccrearciee p~r .1 lejr lu iee.hl ,1 del ebSelle feenele preesente h.,. ceclidd de Sn, lee coqielre eqli llutrado, cqu sen le e.c.1. en NEW YORK y PARIS. Precio de Propaganda: De $3.00 hetel $10.00 PELUQUERIA LUCY-PARERA LINEA 252, esq. o a, VEDADO. -Tell.: F-6044 X orall. cAguyr u&< 4s a etua -Lyllos viianuca 3 p lnaugya e, #Medo, a rl? e de l n eCon rd dve de hter rer lid o reheun oe'e icin desu bre en el ayer' les quineA t eqdr A '~ CCiRIo delaelr Artes, c mo lternoeee un relRe., en I rc dr 2mbr 'oultural de lonocin herepadres, la encantadora.sepritA UN. laCopil. Torrcq ti¡. de km e. W0,ue Jo amn *oe lo y declara Sugurmcrede% Tlrre ees i e5ln. Le Cellelleecee COMO CURARSE LA HERNIA UMBILICAL DE LAS SEORAS Es UNROILEMA DE FAOL SOLUGON SRIA LAMNTAILE ABANDONARSE N.ldelpreedredespus er. Sc ReleriRumilicl deRe Per eure. No se cere de ore us ted pomee losm ride cuand le recomiencdel la opecie es perqee usted e arcu eenlcmente bin. Y debe eperrsec porquer est tipo de hernia,t i no ue cura, preduce intensas molestias, nes mentecuandou re ce drnde de ere ven. Tale molestias la haen ileis e Irriablee ene.le.lr de cle casera. Precuentemente. a cierta edad, produce trastornos muy gravesCe .puede poneren 1 po alguno .anousted no se rem re se abandone le heri. .ese deuide. Si -le molestl hR., preocpese por se herni porqee mey pronto recibir sc drssgradableataque. Defiendreho--Mentgase le Rele Rebirerdeolde. Mant.enerreducda oes her uebilical es dificillimo, porque, cnmucha Irece.ci el ombligo no est deormedo y un e e ml dr almohadlla qr pretendoleneer'e' en l pees eVle laecr.sird Inlesti.al. acaba comprimiendo el pr¡ocee ueoras prles delleedee. sbrer ls ode# vigorocso¡deleombligo. o
PAGE 10

DIARIO DE LA MARINA.-Sbado, 13 de Enero de 1951 Y-Vida Espaola LGUNOmOS YvorOoI son~id., s, han dirngid. .n.ros. ar yb pfrosoruthm.nw ibumancionI., -la atertnci sobre ya 0.00 b rsto regoda os no 111 urt:,uld d rl i ena entetru do loo Ro>, el Col i sslio rotoO p11 dlo ,den que .pare-tan a ,uea d, ,o subl~ ranos lsabel yFerruanada. una ¡ino, que doa Lo Ososo booos 0u0n0 d. fo sorreoio sotos ellos. 00000 que dIjse Lo 0ey0s Catlcoso Vengan de qu i agradecemos smpte b.,¡,. cuando entend s quo son bie nncnds:pro. ;q.uI ca h a di. cho b ososo ls.,s una rrt Msa. d,'dndls~a. ellos que y0o hu scosits dolo brodamn te Loo Opto 71"s' Efleci'211111. no "le ,,, acto de ogia of ]btl>, poes-o punto t.nal a 1.snmadoo I las deprede los nobios entre ti Y de t-dos -antra I olo s.solosOOO solo fu po art dy masiffco lle0ga obn a ~re y ormsar una nsocsn grande y fuerte aquellos reoso q5u p oan uosden.dos, 00000 osoooo.oo r st -rposdera c a y1uhceoi bo 0000ue e00 ¡e -im a 1o hsber looado aquel dad so L1od 1 oo quo pOs00.0.mpooibo ~ u00 pueboss osos foti~p., el fO asa del p.m o y oroisdo por os. ~staoy ob ios poos. d. os' N. ha Id., iKnimente cosa de ma gia aquella luctut sin tregua ni epo so .c.n osbs orace os sue dominaban uo Lop ~noo pre siect de¡ pais. iosndoloso si respiro, ganndoles el terreno palmo y pal o. hasta echarlos 'con cajas dbtO pladas de Granada, su l. tim. b.lu;.rtc', N .tu asti¡mutm una ~oa. d, maiiai q u, nque gran navegante y gr. Iventu,?re que se 11.6 Cris,tb.l C.Ir h.11,se en E.Ep. tmbiente rOplOOOOO por soy planes de d. cub 'rla y entrontrat, e. 1. riso iosbol lo prosocsIn y el 0py necesaris pra ros cab Pudiendo as reauir e olsra-o a,¡ '"' de unt nuev. m.nd. el que. coouissitsdo y yoofnooodo. y cbsilit.do as boode. "blbI de se fo hquo de sons-oventtnn de raciones ibos q Ioso. hoy 1. rescrvi ecy nsooc, Intelsotulo y ,op.ril.1 deo ]u )¡u m nidad. Parem ." -miX1,y d"~~"es MIos ,osu el coli ctoo so Mag0 .reyo que d t ni mitner. tupue. ron srrI., '01.1b m uy en su' punto y lugar; poso creemos que lodosa osIt ssoosoos ysmiooo o o hans si bastantes poso haores carobisr do opinboa. Que slguen usteder creyendo que "*zucutln" tu unA "rrnta' B umm, #q uL cunflitrz, y y a qBooos no. os. le, diso qu0 silbo psa Io mis*o o Per0 mjor solo boso p.so. Porque so sons ~ vro a eeroao El ~bjsdoo os EK UU. tlsioao lisn yo su oboIjdor os los Fsiolo. Unidos do Amtbrss. es Os poosoo do don Jos fe L. -Ysoioo-y ErquI. y mUho s comoplaphoy of hsoros eco de l .psac ener.1 con que tal d,osignain ha sido recibida, entendindoo qu lo sifo 00. gran acir tol 0d jefe del Esodfo 0espa0llsEl oevoembdoadoo de Espaa los E os Unibos, don Js osedox de Loquooro nacin en Bil boo el 30 fd oso d -181.Cur o la UOsIrsIdad dDeutos fo carrsra de Doeosobo .0pster este possndo po fo Juota de Amplu0i0n de Estudio-o.,s, o a Londres como alomo ode Escuela di Eeososio Y Ciencias Politics: oniciado o la poltlita o las-ldenes de donA OO Mar, cuyo partido fiur odesde sPrmoro juventud. el seo Lequerica fuidiputado por el distrito de l ca, iToledol siscumplir los veintiMuo f-s y sigui ,-pese.I.ndi en Cortes al misso distrito, en suesvs lsgoslors hasta 1923. Fuo subseretaro deof.Presidenciae¡ Consejo de Ministras durante el tfitimo gobierno que presidi el seoorso.aura .y se dedicoiensamente a sus aficiones artsticasY literaris cuandooe o general Primo de Rivera se hizo cargo de la goberncid d-Oelop. o solo del golpe de Estdd do 1921. Lo prensa es paola guarda en sus colecciones multitud ds trabajos que ponen e relieve la oreparcin de fseorlLequericapYosolsentid poltico y patr"til., Durante el rgimen republicano se mantuvo iempre en un., eiv .p.,icn, l' al proCucirse, e1936. el ovimientos Niosn000 que le sorprendio en Paris, se puso omediotamente a las Ordenes de Franco y fu nombrado alcalde de Bilbao en septiembre de 1938. Poco tiempo despusen marzo de 1939. ocu6 el cargo de embaJador de Es pao en Paris y, en 1944. el de f nistro de Asuntos Exteriores. En la actualidad desempeaba el puesto de inspector general de Embajadas, con residencia habitual il Wasohinonsdondo loolloovodoa asod OinOtoeoo Otelboren mninada 'i lograr la normalizacion de relaciones entre Espa0oY 1,11 Estdos Unidos. s vijes po Euops occidental y Amrisoo1, han permitido odquirir un maduro ,. nocimiento de os problens(¡ti actualmento preurupan ¡l¡mundoi Entre otra, imortles condo. .e lan G,Cruz de Islbel la Cat0li y foa Legin de onor. OOoO perso oosOoi s De un patriotosmo ndropo. libio de inra vision diploosoofoo tibiO os o-sl hbly con vasta preparacin rul bosO. iooietficayioo rfl, lo e b.rr Lesoricao lquersiloo ml sho aludaoss ,tloi. en la la so-no s flo dejro bien el par. lOn de Epoob,. sino que 00rOsdeo realizar un labor muy beneficia. otooioo idaotol t loo m oej oenprn sIn, o mayoroo,,rcnmiento.en¡., lato o nci,0o0s00. a f sito Or diarn mayor soioeve y ms euaot .mos000rInco 1.dificultde. omotda, do un.o fsr y penoa 000l. 00000e los osmoirstrils-s .runsobr s osrdod do Epan y las OrOs nsolia y los onos lurbiol solbre la oilOr, ]l lar. dfof y la pulrito do stpa.Nlsmsi festacin que oie L sUin Mugardesa y su el Partidos lro gIesisti grtis fiost <1sel omisogo Y.¡ liildo pro rstoa aso orenrl Maa o, dodrm imo .clebra la 05 oiooonfelsts:OON.ooo Mugrdrs' oo umis rn¡., ;no lfoo n As o lones de Club La m u enrol etaniai eptuv A.,ur~ ~cn un=mtine fol Coo siA oo sl l soitada pa. -b ioo oloboomoo ni .,o r 5 los motgolnn ir0 of 1o s ollo dloO es e .s "to i. r ed do loooo .h porOs os soOo-grulb ru f oo l serl r r0id50 t soioorlsslbs -ooorrosoososolsooos dorsl o Oso sos sooPd o tr obar senrl 1 sdovo s"do soso i "¡,lo o ni a lis ',r~boo dos 0e000 om oolodo loo, ooooo mlobo odo o .os ¡foso s 1-o inum runmie ntes de .m n .r .o.r ard o Oar sr bis. ol oi 0 sonfslo o os olperv n b ydir e in 0. C ooooooo e l oo oD --s olMario-Ry CAsC oototof d, ,d,~.o s 00 boso o o .l nto oosusOsr. uors t do sososdIfu 000r d O sdodoo .dod o rta.oooo-osb os soso.lo llonso d 0 sis _Para nrobaina prervez nrimnero. en 1 .1 ine lP.riPorikin .a engr.n. Menmla r d qe e ujed, nu, h, ht,, g adn rN1, r; .1 rectiva e extralimitenosso o funcio-e n-a P,, nle,,,, utaespar. h. cs. talesnooolramsnsos. osmsivo Por la fstiviltd( lo1l ola el c als e vuner el misma; ndrm% ,t uooo ..osoierocint los .s Esn foyo fo dis os grspo de 0¡,H fovolooisi ordN. [liorldo oen migo losstoos:l.ooss resGu e e0rx0, lvotron de df soranom -oersin.o Fso¡orao urezsecretario brAr a otra Perna para nosotros do lo Soinde hurioo ono s deli Ceosto a fllego Gumrsindo Goszmuy re nctada. lr-o con eso 0 gralez Alo nso pert -foc.eote o al Partidon, e rarios sol yo oue abora el Popular Y al Centro Asturioao, Guadmisotrador acta ganoo ( -0s oY el merosido Prez Gonzlez. del Club .sior oobo iii300. se hizo un nomGradense, Gumersindo Gomez de 1;o.m.oosoodoservisor c do ste Naturles de or olfooira. Gumersindo < in¡o existe en nuestro nresouesisoera, Gumersindo Ries o Cutro. 0l v cuinoAl r ooto no fuera suficiente del Circulo Pravino .Gumersindo so oor un director interino es Sooo 0Pernas de la Lim Santabllelso o sl oo.lidad se oso i pso ioGumersindo Rodriguez fl Cen ndodos directoresen Per i de lo de Veiedoressvsoo-oentanteso lo onsofouionfsin tener en cuenta fol Comoroso. y loo soris Gomsr00-0 odse oo 5 os ou eios o -so n ro o Gfosoiido Ldooo ,l ,, obrem~,ct ., han o .ez IH non n. unooo d 0000400 fosodoodsof Colsoidelli C 0robo Amurios. se dis isnci sn do paturd. a 1, o-uoqusr sosiioSUSCRIBASE Y ANUNCIESE Er< ¡m4* A la 4.45 ; .30: Revi.ta, milatrD U P LE X .1o SE onATA BHIA( tchniosr. son Dos Amoo1. y C S.sdolsoo30.E sIto so sosos osos Miosdoy sstoo so Cbo Esolo coomdbsasssiod Os deli.s. CAso -con But Lsa 0.s" ooo del Sky souoebo (dposstivs Pro ss 50 sOs, Iss lO ss. tsoltoIo.B Rlpastor (sarto W Disys: OLa Uo.t D e.tr. ..e .enCra;.ltimee ntc,. W .r1 sosy 50 oto. NiOos 40 os Pth, o. Rifisico Oy As. NoALK AZAR o'"s .d. sOso Eni, y Co.ssdoo o Vyires. -soT-¡. A410 Desdoss 3.30: ROVsltsnotiAero. EN CANTO. C,.n.),.tre n 0 Cobo PANCHO ViN0Piun0Y. i .T.b1. Mssos oLA VU VE o Podro Amend DsdOosO os.-0Oo osf, notioleoo oso Esobor soOd o RO 0 Msoolonal, estrenoo s Cuba Mi PREFENto FlxjloJin Zosoa. Oooo= n005DA oso AoOoolo Osfl Moooo Oobb y ~sossot. T.rt 5octws. SersGari EnOlaescena.gran gho con Tin Tan y Mrclo, Pastor. Sos AMBASS A D O R :^Ao"a'pto o11 t".o 4p C-red Os'¡ Play..L1-. o O a.OhostaO sosob6 31.00desops. D.sd1 los 3.00: Rost, ootoiooo oaE500 E el.~~toos TRs 0PRETEN.DIENTESon Dobok KKoPtor "" so.a Ob y s12. ep it. Lwford y estreno en C ETREEL -T.1o4O9-2313. AGULAY LA SERPIENTE con nic so EntandsYeoh,: Revista. notl do MontalbOn, Jsn Allyoon y Dick O nacional, EL CIRCO con Ctinfla p~wiit Precios de eooosbrd. yLA SENTENC A con mili. Tu.,. y orss 0i,0tr0. -Lunots or~s 00 yo ARENAL 10 els.Nios 1eOs. A-.O.oolosOtyos. -T.3-551 FAUSTO A las .0 0 y 0 15: Revi lst, noSotlr Po s y ColA. -T.f. M-7s00. osoison. .ONOR LA y ARMAS lsn Desde ls 3.30: Revsist oticiero o,,00H00 osr), o JA LOSQUINCEuia los 0trnosen Cob ENTRE EL (en ooH r).ocono"u Me. Chater AGUILA Y LA SERPIENTE con Riy Jeanne Crain. Luneta 50 cst. Balcony rdo Moltolbr. oJs Aylso 40 es. NiOs s30Os T.0 sO C oson ,C.bel. Msrt POso., An GoI O y R.Osdo, r0ye00 dol A ST R osR.b: CnJu.to.Csin. Humnberto -de DI-s y orq. Fausto e. R. Ur, 1. 22 No. 1211. ssas. .-T..oa.S. Luot 1 p so. Nis oTertuli, 500 A l.s 4. y 8,15: Revisit., ire n -1oal SU ULTIMO RECURRO =E a JeohnCGrf'i y Done Clara y NOME FAV RIT JoboOssooSSsaisioNMS FAVORITO ABANDONES nsa .oHywsd. L b @mso,_s.s -Toso.s-sos. ret: m.y.r. et. Nfi.,': .5 t. co .-B.Ic.ny 30 el. Da.d. 1.500: R-v .re Ietro., 0000003 sOs -obss.HONOR A LAS ARMOAS los .echnIcolor). con John Payne, MauAS TRAL greO'Hr~y-.§Sct.tyFAMA IN GLRA con Micksy t .n.y y p*t oada.iy y5. Josa .--oTf. r-n51 O'BrIo -Lsto mao rs 50 s TersDe.1 .s.3.A5: s toti oro s~J. rososrT en Cuba ENTRE EL L AGU Y LA SERPETco sliFINL A Y ~dooo M-talb n y Soso 000000 50BIN HOOD EL RADOcon-Wo -s Sajo y SOroOIL -Tsti 0ers0a 0 sho000 toPi Rie osO ls030:Ro-1to ti.¡-o. 1.~IOs o.ssobo0o L .¡sSoiod.-oslLA REINA DES MAMBO -000 el Tin Tanen miniatura y Orq. AoMara A. Pos y CICLON DEL CARIciona. Luneta mayoryo y0 lt. BE tambin con MarisA. Poo.Lunt Nio y Balony 50 s, ayos 40ts. Baleoy 25 t. A lts 12 de 1. n.ha: YO FUI PRESIDIARIO sy RCLU-SA. Lnot 30 oto. Bal AVENIDA sosososto. Oossita U oboesoito y SOsdo. >A.-d. -o "so--or F 20 LORE N C I A A la 4H o -. Rot, ooOiNo sos Lsa o. 164. -T.lf. U-533 oo asR s D-sdo 3.15:lRevo0 ista. oticio osCoDo U Z sos Molo Posorsy os sisal. HONOR A LAS ARMAS 000 AodraOs. o-osos aorss 00 00. BolJoh Pyno. Murs oHr oR. ~y 40 et. Sostt (en tecicolor) y EL BES DE alnlovy5yotrtn e Mreta. N B E L ASCOAIN o0oossTbtlo Booe. o.taas4oN.oMs. -TlI. -3¡00. FLORIDA Desde1. .30: R isbs. so ro soiosol, SOANDO DESPIERTO so. Ps.l. ds OdAgu Dlcs. Doe KysYomr~,y ESPIAS sos MoS T.-11)o Oso T or .y l Chand5er. LunoOs Des loo 4 45: Reviosot, lotior s. mtoroos oeto. Tosrsss a ots. siool. LA INDOMITA, oo D.o Adr~, y G na Ti~rny y estreno en B L A N Q U I T A o-Peisos'ooososos"Oo"Rosoldooso sososayosa, ~sos eloa de saos umbos 00 osOoO § 0ya05 GRAN TEATRO Deda 1.1 3.%0: ORGULLO DE CASGRANTEATRO TA ten techolor) por Stewrt Gran ,yI ¡h rs yV0ri Robson y estreno o.bo OEL t Osb fdoo )I o.NACE EL AMOR con Pedro Al sos menda riz o Paulette oddard. En.es.A l. 4.30 y 8.30; R-. t., nticlro as(5.20 y 25). IGoso oitol 0E sosool, LA GUlTAO0A D GARmaesros Bostd posoooo_ t soob]r -DEL co Aosofis, rost yCsrmes solios do "baiosaO Coroso Torsot, villa Y LA HIJA DEL CAPITAN ,o Flosria Albo, JoIo Tofodo. Rosos. A.adDo Noso.ol. P-e-osdoesetumMartnChuho Vid.1 Jos Torn. F boe. l¡ f Roomo Roa Cat-o Os s.ta.p.g A EVILLA con M.G R I S ldo Camejo, Tito Hernndez, Carolo G Pe O osato1 Osare d b Oso O17 0ff Osssl. -de oso-L rs1 osfsooPilo,.$00. POootoonis A .:jnw. DET SfTINASO ~A 70ots. Bacony 50 ets. Plos $10.00. MATARs o c leybCent. A 530 y 9.30: Revista. soio, omadi o y VIDA DE M VIDA >.n Ano Blyth CAMPOfAYM O1R Lyr Jo-Evan.:ZLune A myores 40 Us. Nifos y Boy y %50 bWo s 5~OJOso .-osoo-so7 evos. Z.s sOoS 00CtEHOTESL ~~~ IFANTA aoLoo oos ooo ,Lrfoos -Io aFl T A o-os Chavoles osOpaa, ua TaaOsso o soso.oT L 00-5, o,, r ANtedelKRloY 0 oslo y MAA Dado los O. t Rtos oto o Lo ANGLESe o MechiOrti .o Ionsos, LO QUE1o LA RC O o'A n maym0cts.oNi sob 40 c ad Co o Coloso Gros TooDdOo N cto. -estrao o Cobo EL CASO ~00y so Burt Lsor, re oroy Mo Dols y CINECITO EdmsndGwenn.tProsdos.osobos. 1,YCs 1,,ol-T.A-O0oL O S0,AN ELNGE E S Dsad lo 0.00: RvistO mC diol, sol*-oa ol.oo osolBI Y ODYOLLO 00(0.oisodis Joaelosdo O os. s sos s. .0).0E lto fosou dol. sosdlsl s A a.0 i .5 y 8.15: Re¡is.s otileo Coso sosO 00.l desiertot (diposlv.), aciool atrno s Cul ULTRAJE olodo prfmsosrs fosrDOs). Adss sos Mis Powrs yTdAdr DEiTdNAD,, A MTAR d-n .y1T S pr.gr0am fra odarts. soPrec"a kSit n Ct ntA .a do oosooos ooe Os 50 sto. Nioe Alsooyo 40 oto. de1 LUX LPLAZA Dis. soRo P s yso o SM.dos. Prida Ns. 210. .-Tslfo 2o 1111. OIssa -0s21. Desdo O.so 3.3o:Osotol. osdo A las 4.11) y B.W: Revista.,de ortvo, nacional, eitrnoen Cuba EL BAI ~tos. Ys TAMBIEN SOY E JA CON Y LA FLECHA. en tech color) LISCO con Luto Aguil y UNAOVIUO-sronOurLancaslero r nr 00.0y D SIN SOSTENr.ooE Bs GuyyLABLLA Y EL PLOosoJsoo Abel Salr. Luneta mayores 30 cts. Wym f y Dennis Morgan. Pre-los de Nios y Baolonyo a2s., o osoboo. L UtYA N o --R-E--NO, d y esyoY .-TsO1y oT o .a M-22 ~6s'L' O. --T,¡.X-1200 Desde1a 13.0osoRevistaosticos. Desde lao 4.30: Revista, notcierao aslona, UN MpGDL DE PAS con conal. estreno oo Cuba HOT.EL DE T bldThomar yP.%Qua yssC MUCHACHAS rm P.t.t. T 71 .e., A. .Cub. HOTEL¡DE. CFACH' Luis Tasyo. Prlito de RoR Los co Post.toFilooro, soL.osChvIs Cbvols deoEs0p yrst. y EL JUdosspi, P.rlita dlRootoso0ADOR con RObeao Osssdo. LOsletiss cubanos. Lunet U Os Balsosy a mayores 60 e%. Preferencia 30 etb, 40 e. SMAJESTIC REX CINEMA CssutdoN O. o21. -sTOsl. M-4477 .n R5a5l y AaOslad.-TL.M-2s14 .Desde Jan 12 de dia: El Canad ver. osdo'fo*'oZ o-s1. Ool~Ofo, : d._ dodmero.lo ; Retso.ofo oosio ores y 2 coodias de Los Tres Chb co: Csoss fo odo soOas soo(h s6i.l .fad S MJER IN PASAPOTE 000 tas oslos del fsote de Csaoody Lasr.y Jobo Hodlok y SAN .tios notfosleos oParount. Aot.ranGE0 0000000 con Vivec Lmios. s. AsO Esfso RooNoooona S no .] mayores40 a. N 0 .gmutr ili. ..om 7 do.osoos. odsY-o otEntrod .4 y -RIALTO MANZANARES osssosoo.'.-soo'.s-oos C.,¡oss IDI ooI-aa. -T .161.U-33s4 Desde l.so.30: Revista. noticio ,sDesoeoss.s4,30:os oono, estreno en Cuba EL CASO os Desde as 4.0: Reistanoticero nconBurt Lanculer y DrWty c G ,,o&' .UNCUERPO DE MUJ ER cnre y .TMODE CANDILEAs 11. U. -o o yOLASOEINA DEL D OD.IOey. Lunotoosores080uots.NMAM. con .r. A. Pong y Rubn jos .o t. R.J. Luntm 0yor. 501%is.].y RITZ M A X I M Posdasoos.o. 401~sqins.rbriss. T.If.n. X-2224. Asls,*. y Bs5. -Ts. o10.U40o En tandalnoohe: Revista, notclero En tdO y sosh,: Revista. noticiero nacionalU. JER SIN PASAPORTE nacional, cartn, RECIEN CASADOS. con Heddy Lamar y John Hodik y No MOLESTAR con M y Cots y SENTENCIA sos EsIIo oTueo y GOAsgs Csss000 y CoNOZCO A LOS DOS oto Moaso. sisos do sobombre. ono A4oss Booog y OCRys. Losot. 40 csO BofooooosR O X Y METROPOLITAN 11 y "A-,Alands.-5-T.1.Z-~ C 10. Aao11. obO Os OOsd.Alsmodas no N MA 05 s IO sIALso T 0If'2-1715 Sntio Gmos Cos estreno en Cu Desdeo W4,450R00bs.osdoo -o HOTEL DE MUCHACRAS0con Poososs. .untooro. osrEso n C ¡p., Oso. Filososo. LosbCoolosEsE 000 o Rso Losoofoso Os. LoITs.T.yo, Perlt del OboR Dorothy Mr Guirre y LOS FALSIFIotros Luneta ets. Nios 30 oto. BCADORES ,os Lynn sbobs. Lu y osy obres 30 y nios 25octa. maores M 0 0 0,os oSosys 0 SALON R E G.1 M.-y Anta Kela,.T. !-41A AMlI. a .---. U-1111onacional.Ovayie a .16v n-oticier .Desde la,.45: Rs. notlero DUos Mosto TosoO y Jeff Chandleo sssboo. ssrOnO ORALoAS. RyLOSPIRATAS DE CAPRI con Loud MAS (en techmolor) con John W -Hoaywardsio Ososos. L00 so. 0'uren OHray y .Scott y-FA -osyoss 5 t to, bas los o o so Os. MA 00G GLORIA con Mckey Roospus. Nibaj 10 0. ney y P.t O'Bi.n Lunet. 50 tt,. Nilos y BMoy 30 e.,s -SAN FRANCISCO MIRAMAR BrncoX. JIU. -T. -17N En tandu neche: Re~it, noti~ieo Si0. A-snido y 1, so-sIo plsos osfoal LA lOoODiS y)EO O Miratar.-T.14. o-oss. 9 br1i. O dey.Di.Oy iiROIEG sla'sso.oso sos oto MOJE con John Wayne. LunJtaoba onal, streno os Cuba EL HALCON yoreso.-cs. Ni. y Baloty 25 ts. Y LA FLECHA ( 0tech0isolo.r), co ButLndasterVirg i Mna.yon S Ttr UAR Re .Luet 00yre0 Mt. Nios 40 ct. Oso~so uias o ssan oigls. TlCIO A fo n-s0 N A C l 0 -N A L n.A.''.*"rREB e MIvJtES tY Fj P-d y -T141. M4"&AMOR c'on S-nt.g. Grme. Cz OosdooOsyOsosL.-Os-to.-0 Osostreno en Cbs HOTEL DE MUCSOdi los oso, soso.,rootioro o. CRAS cOos Poloo. Fflosos., Lui Tssionssb.rfsoo os Csbo A0000 A 000. PorliS.odel Ro. Loo Chl.s¡ SUELf Coh C-o Grsodos y EmOs Ossa y o.tr. Lsuot .0 oto. NIlo o 0505-0L05 sosAT. r C. bols y ley100 L~rad .ne am3rs5 tTer-oS 2nsS T R A N D N E G R ETE D"5,1aso5,s00olosooossoPosas. y Trooa.-OT.&.-501 PANICO EN LA CALLE on yRihd Widosrk y LA INMACULADesde1~ 3.00: Revists, noloro osfDA 0c.Charit r .dos y tr.s acional, estreno en Cuba HOTEL DE trellas. Luneta 40 ct. ONiaosy TertuMUCHACHAS do Pototo yFiomno, lo s20 ts. Perlit de RI, L¡. Tyos, L.oos Ch.valos do Esp oos o EL3EJUGA-R AN O N DOR so obrto soad.L RIA .y.000 s. Ninos 40 .to. Lns NOO. 7Os Vdodo. -TsL7-23 Desd las 4.00: Reoist. otiscro aN E P U N O cloa. 2varicd.de, curtn clrs NEPTUNO AGUILAS DE FUEGO con Preston Nlo O. sos. -Tl. M-os15. F ster y esenoo os Cubao ESCANO J. .oso RosO rtLiossl.os foolboMo Ds OB o700: RSioasf 'E bogo de Guire EdmuodoGsso. osaba do Os sa.na, 0rtne.s olofrs, -oosodssotosloeso r d di. y si1a-L. LA OOULLA SOLT! dMU S POREo es dd N UNIVERSAL Lm,. cartn colores y SANGRE GIld TANA sos Vivac.s Lfora. -osLunet: E05doMos. .Tslfona M-os Y oso40U. Nios 0 osM. Desde 3.0: Rvst, ooticir-aloal, LA MALVADA Son Beo Os.vis.REN.n Bxe.yG.aner OLIM PIC EA SCWRA oL He RO ~.bos. Losolo os.y.540oLL L N. 1 0, VadO. -Os.F-3711 Ni b Lso T.rtl1, A los 415 y 5.30: obs~, oooofoos nofal, LA PELOR5A Y SU CAt. DIDATO con Jun Aiipson y Dick Powo y atrno os Rolo ROTEL DE ConpoOd so. 550. -Ts. 0-4117 UCHACHss~ sos Pololo Y Flosno, A la .40 y 8.15: Reviso sta, otdio LIs ToRso. LaOsChovles de Esp.osifonl. MELODIAS DEL CORAZON n y otro. Lunetas0 cts. Nios y Bal(en tecicolor), con June Raver 0000 40 sss. LA VIDA DE ESILIO ZOLA cos Psouo Mo y sotas osotla. Luneta myo P A L A C E res 40 es.B. o et. Ba¡osiaos .Ss--T14.oU-fs., WARNER Desde los s : Risot. notilo o-" 5s, OsdsOs. -TsO. o-sosa. .ooiokl, MI NTRAS LA C tUDAD Dos tos soso sosiss, DUEREo sling Hsydon % ssscoo., s1otreroo Cobo ES ALCO eC.b. EELA Y YLAFLECHA ln technicoi)o LA SERPIENTE cos R srdstMsonlrsLnoastr y Virini. M,.-E bin, Joe As on y otrosa. Lunsta .0000 os soso sso. oo dosloados yre, 50 eS. 0Ba0conyY Nisos oto. sros.5 Luneta ayeres $1.00. Pigina 10 1Oi Lo, o.'estCambiando bipreofoneo con los mejores lemento de la polainPara taar de evirle R.iso.dodo Miodio osossso 0000-ba ,M atanceras i yaefcossualem rcon de todas aso nsttuones 0que puPor Manolo JrqunJieran ayd losd e o ntarea, Nisoooo MsOso Pasosos. blso ncosososs¡lbospoBodes de e~~ os.o Bolsd o Mr .dioss despertar lo aficin o l aP.,oo1sbs5d-200deen_ oiDofsf.seja svoluntarianCen o 0la0C00c0 i q .os.roddoiulsOsldo sealados los esponsales de dos del gran diprio "Adelante do Antolosta. subo, y e0 ooniclooent jvenes, rtereciqntes .onocidods nio Pimentef Herrera, el joven pefu decyeny o de ao en ao, orrnl ooesta: oOad,alas que riodo qoto oto of osfse in de los do ecasf e0 a dir.d ill1 losonIo novios la seorita Bertha Lleno de entusiasdodenamorado paseos de Carnaval matanceros adEstorino Lpez, hija del que fu tede la ingrata profsion, Rolando Mo qoirlan extraordinaria brillantez y sorerofdel Gobierno Provincial, Rogereno ,Montalvotraba) Incansableno haba familia que no se dispulo Estrino-y-LaudelinaoLpez-hermente-en-ese-campofdel-perodismo ,siera-figura-enek ordn-te--cams man odel presidente del Cento de en que hizo su debut, al cl or oo rruajes, que'se exten muchas veDetalistas deesta ciudad y el joven destacado periodista que gui sus prices desde Magdalena a 24 de Febre. Jos Dioz Pea, hijo a su vez del rico meros pasos en la Cronca, y s nre. ro, por las callesde Milans. y ByohacendadodonsRosodi DiaosSsooaY sonioroadsistalabrebhyounparnte-ss.oooon lsliieneolo juego do.sso dob Forancisca Peb. scinosdoss-sisao ousactidado, dodo s osoupetinas lco et i lueo dloso loo Os quorer de Bellamar, en la Quincin ha de ser len sentida tpico sabor. l 0u0 ts de los Haedo, hoyde su Interipmente se har caros dl Alentamos a Uria para el renailanp dopiodod. Carnet Sqial" de Adelante s so-se de los Carnavales de la cayo. Tosdr por marco esta boda l 1igbors H.erlY Goon.l.de Grcio, seTess finales. sla de San Pedro de Versalles, o las gn leemos en as prolas columnas Una aclaracin se impone en nuessis de la tardo, para la que 0e hacen de rotativo de 1. calle de Byrn tra nota de ayer sobre slos soposagrandes preparatios. Exitos muchos le deseamos a la que les celebrados os Ciego de 4vila, el La5ncantadora0Berfha ser despe-desde hoy ser nuestra compaera en pasado 7 del corriente, ya que donde dida de su vida de soltera con una la Cronica. -nosotros escribimos el.doctor Arturo =ooida ue se elobrar en el fashio. El DIoaodl l1gniloo. Leiva, errneaent se consign el ollo "Filsa do.la Quinta de Brillantemente fu celebrada en doctor Arturo Leiseca; por equivocaCao os de la siempfe gentil Felicia Matanas la fecha del 10 de enero, cin de la linotipia. Conste aso. an foCarooL consograda los profesionales que Como organizadoras de este bachemilitan en los calegs que presiden Ser la Community Concert, que loo fbsos fgoo Dllo LApso 51sf Risldo Chilpil.GustaoGezsY posido Mosto Bosobo Aoo
PAGE 11

DIARIO DE LA MARINA.-Sbaelo, 13 rle Enero le 1951 Ejecut4ao nn asesino <00tBEALCaeedi.nero It lUjeO.J lio re;u., di33i.* de edad, Vendedor de joyaque di muerte a 23 reeonas enel crimen ms rae dee bisto d laaviacnemol es le horce l aOrel d ¡e' ecejenes jcporie rhra. Ldede ecCdrerplle Llevando a su lado a un polcia provincia de Quebey a un acerdote:catlico romano, Guay fu condueldo a la hor -en los patios de la ireel. poc depe de cedianocie. perapgrpoirelasesate-s ui ecpeel nueve d eepjeilre -Lcrctte'COicy y eotrasveintids lesnamreron cuando el avin dcezpgerjec enque Iban-se estrello poeco depus de dear de ser puertoe o la ciuda Quebec. Y A 11 M A C f A D0eKOOU9ER1cA Dm -JOHNSON oeISPO r AGUIA DE TURNO LOO LUNAE SLV .3A-sIMA ~A.' o.e e fgTurneHOY IPAR1 M A 0 1 A CUAN AMERICAN P A A D 0 W3 5 4 eqe al e VIrIdec W-61%f -M-8883 HOY DE TURNO F A R M A C 1 A DRA. PINTO AGIUA RUEE& RUIZ lURDO DA Y NOCHE 5 R. 384VEADO, laudMe MApSe Oc Eaeajeca M Y402 -1 P417 ce -•U ~ a M caLk M-e7:7 Farmacias de turno HOY 9 A AD'0 D99DE OAIA A PASEO DE NARTI Arele 12 eaq. Cpeotela Ai e93 e 5' Ignacio 402 e. Mrclla ,I-tete D S93D0 PAeEAO ADE cicA ,vi 54es iso M.243 M l 4 medrado 33 0DEePA 0 E MART A PADRE VAIBLA Pese& Idrl Vtrjidc .Id-Ot jido, @ rle l-y rues ie.: ealni A v e .de ¡te i .N r. eh. .A -199 1 l ndustriNo ej t-tM427 CIO N. 02 M 4330 Arl ie.M. .4184 ctre 132 eq, O. .Lr. d-:22 AceRe li cec a io. A-7 Oaneo jeyTieareic. A-Arre Leperanza y P. Nicola .M-5872 Bn Jos y eleWl1d. A-3353 ralud y Lelltadc -lo Monte He. 554. te-sote Campanario y Cree ,. -72? Ocrvasorye.lejc .,.M 7 14 eCobar y Laeunas.,U-3044 Indio No. 71 eq. Corrale. A-711 lascoin y Poito .M-4659 SVrela yVlrtudea e.o.U-500 Neptuno y Peeverjncia .-.513202 ree No. 160 .,. .-7o C.1. .ario No. 2 5. P71 DESDE PADRE VARELA IIATA AVL PENOCAL e ximo Odme& No. 003 .M Id-to0c n Laro No, 11 .U-6822ri nla afaely Armburir .U-4030i ve. Monq0 yJ, Per.grino U.310 el rfido y c y .c ..U-c03i re rel. NoN .A-3344 fante 1101 esq. Baenjumeda U-242hl ocotel ; Jerelcr.U-US30 oFoselrac No. 22U.-U221 ximo ine No. 1164 .M-21 sDEn AVE.MENOCAL CcASTA ELm 10o ALMENDARES V i. 'No. 455 dee Sen Lzaro. U-s84m Ayerlern No. e2. U-l164s e, o4enocl y E. itO e -Uj1116h u nta.entre D y EK,. -02 LeaNo. leo ntre le y 2 -4040 1 No. 470 esquina a 2 -.-172i ao. 103 equin c .M ., e-6224 q. a 1. .F-2220 ecqul e 2. .F-1277 elle K le entr 9 y 11 ,F-9697 tic 12 101 cm. ,Pe. A. .F0-2190 ILA, JENU DL MONTE 1 l BANTOS JAREZ anta Catalina y Go s .1-6242 1t de Octubre y E. Palma 1-3011 10 de Oct.y Ave, de Acote l-t3555 1, Bruno Zyas y Lacret .1-7322 16 de Octubre No. 367 .X-2395 y 10 de 00. y Pr rae ...-6492Cl Arnau y Alvarado lA. Nr.)1 -7e70 Juan Delgado y P. Androde a-1004n C(#da de Managua No. 55 C alvario). Se 9 a X. Calseda del Cerro 119o -.17777p Cel. dl Ceno 2203 -. -342d Aere flee N. 224,. :.:M5026 Foet s.aPrimera (Pa,.Uino) ...1 :44 Mrenoe00es,1ePr1cos e uoes s 2 Salvador. -74il Cets.11n -LA WTON CcepDile .17 .X-2aed Santa Catalina No. 101 .X-237 Luco1 Muncipio .,. X-254 d Ceser o de Luyan No. 20 .X-1919 Dolores No. 723 esq. a 15 .X-2402t Concha No. 1001 .,X-1122 Luycoi 231 esq. tibrica .X-2373 Ril. y Ble rN Ave. de oeP nos y S AnL 1-5221 Mu MARa A N AO RLEPARTOs LA cIERRA. ALMEN1 o 8 BUENA yISTA. R ARn PLAYA RAMAR Y CLUB Ac Oe.oy Calta % ORc. Bue. B-4967 Paae O y Calle 2. uenv. B-2719 Cel Cr. y rGodIne. Ale. B-2050C 14 1 B. Rep Almendarto B-2816 e Gli A .Cona, Al. .B-1927 Colle.fl~y15 N. Am B-210111 L. Serano ye3a. .Miramar 0-1600 QUEMADOS Y REPARTO POGOLOTI Calada Real 78; Quemados 20-9200 Cngreso Martnez Ortiz. O rto o li .-7375 IAlos eDPOCTrO COCO0LOREDEYCION LA CESA LA L5&, ARROYO4 ARENAL, h e CANO Y WAJAY Re. Padre. Cocoeolo .B-932e8 J 5 .df. Noguera. Quemados ..B0-7133 L. Quijano y Camp. crroB Coeco ...0-0220 Ave.tendcal y Li BQad. 7. 1 Trae Recae y .rparte Loercaij.BO0-9865 jnee. .l ad.e .1-B06902 Bis! '.U:de l LIc .B 077801 Cccl He. 1c. B. Le Cciba ,. 0-ItOl L Amenaza de sabotaje rojo Por Fendail Yerxa yOjden R Red Cmo se ensea,' a los comunistas norteamericanos a apoderarse de las o ganizacijnes no-comunistas se club sal ~e. are 5n e ieti*@a or cices la iir territor, theneno ch;canetot ostra te care buil Ig tcenhted Sat. cu"ti. weldic tget st bkn teisa, st ie4ividal, tre ol politiocl £rtupicaCf aleo onstitutes tb bhl"al et tce*ictrena .OA ;,,' a t * refrma.e 5 e ot the pointa to kep ta ctd, nhich cii belp to guide urt club* dbuild. in thceunitad frost ar,: W#e ec be ecad; Co le movementc ad cetions itictild 5 eathcia. ror the eet suooseal calriteac, the rlcw Youthgre gss. e ¬I nitited by' tma Communist. ".c meut eot attspt to ¡elude turfull proeroa every1 io in every .lted went. oveenteaencbuiltreUdeaeiec1 m itabeorot aperflicasursw me not try o hard *er to a united oraltio a tailoe-ecdc proera or ereesiztion. All.te deteilc questine musit be worked -out together eth oter cros ir the coalitios. -de mect ot hog thc jeederh1p. A united oealtionede a o lilee calvo in leadrpcip. ,.o .not JOLEunit.r .cre.its preconceved idea. rc.p. tunt, A roelition, .unitad tront, presuppoes diterenoca -dirferences on progre ,ca toac atoda. lor. an.da "eaust be radr et all timactso b flexible on thesred.tejas. cewuat be re d etal1 tiea taler t ero itueotbcr fros.incl tic ueite rOnt. Thers.ia icch a@OSAleIAs&0dPotttfrtesthOxperiences of other. wemtceer be thc 'Vautsld0utrse iaesWeae. @eeMrcte ecr -CIjrc-the crong impresirr ot eloatIng over atbacks eud difficultiet te or etforts te copose tbelcdaleadre wo are responeile for these saetba.ck (Quemll. Dg. ubc PA. eP.Oi1 e e e .se ~ ent~ ?he corst e eiec of terUitad frot ore bathOrIal DeoCratIe adlabor misle ad .Thoey Wil orten oppoac ticeunited frOtt Or, it thcy etar It, thy cill ry c sabottqe Itor try tu ir-e it e; froae t @ arposc d hatroy it. eeitmuttcrtore work to baileticeewited sroat tosm beloe. that mes tdateblih close coetaeteswIthU 5 a of frternal, social or poiticacl oraiactie s isncluing tose beared O dlaor mileader.a. It mesaeleo to approich the local bodes of these orgarstioA. Wer e labor miaasand etr united front, Commneite muct work In 'uch A V.es c tu prevent thes toe hari g th atrusele. .Thi an be d by expoing aa at*frectirly, kiIlfully, ao e. to isolete thez. tla sbe doe not by e -ealiee, but by oawisa up their &etio. in relatir te th 5csesad the concret sitr.mec ocrgaisd to win he workera' tdemand. ¡ --a,Texte revelader de a. primera p g de un manual delPartid Comunista sobre el mode de llegar a c.t,lar y.ubv.rtira.,r.,.,rg.ni.i.s no oemunistas. El libr.revela la fachada apaeible que pee@en& el partido cuande es necesaro para ganar la cesepceeln de persona que ne ea ilian en c. -la. -Vl -vital: Trabajar cada vez mis perlaNunca debemos dar la mala Impre tentemente para consolidar Iaor -clin adeaque nos regocijamos deilos En una reunin de todo# los ceoiezacones y extender el movimiento reveses ni deberber diferencJs eni munitla del Estndo celbrada en el de loa partidario. de la paz, ganando nuestro# esfuerzos por denunciar a Este durante la emna pasad un nuevas seccinei de la poblacin pop los malesl lidres -que son reponsalder nacional del Partido Couriat rnueva secciones de la poblacin ben de dicho reveea. La esencia de les di instrucciones en el entido de para el movimiento y hacindolo nuestro llder.co en un frente unida e ordenae a todos lo camarauniversd. bebe prestare pari. debe ser la educacin polica de la dae qte Inreaen en rgenizaciones cular atencin a atraer al memaea en el proceso de la luch misoolesiallcs y de le comunidad. ini evmiento sindicato, obrers, rniza. m". ibj'lo de convertirl, enl instrumenolnes femeninas, juveniles, cooperaEn otras palabras, l rcomunista. tIn do loa fin. y poilica d comotivas, deportivs, culturales, educatitratarn de hacer todo el no que niso.tn. -,~1r legosa.ey de otra clase. Yotp-uedan de cada organizacin para loLos grupos de vecindad de la ncbie s ucmbre. de ciencia, escritorar cu. finea, y no m .ltn, pequenria, eier.a y lentes, lo rea, periodista., trabajadorecultuLa minera en que lo. comunistis en.c tiyl lee pledr. oangur. telos, Miembro del P.rl.ment. y Aprov~h.n lax diver.ax cuestione, y cres dioe al.o1dad unurcnirneo oila lidne1re1 lilipre y pbilrc tile lea di,,c-' ~Iciento p.ri sctanfiitroneil a ddo n de etie modo bjo acten endenosa de Inpaz y coutra xar u propios fines subversivos qunn ataque directo de la campaa .ii la guerra. -ds hdlcda peo ni m 'uol. "D.boeol par rforzary y implirtd u en El Pafido Comunisia nortcateritlca .cord ', dice, "que la gente "lrnti unid". isocomentd ci rps0ebeeporexpresau delcrmitetd pur lo p. Le eltier na rna re cmliidyprnfsdloepinrdcic uniucmanera: Lo grupos religiosos rnda por medi d l cual el partido bo ira Estados Unidos hace unos elevan plegariae e cemS. Algunas crl e iutncvolerar a per e y urutirana. Segt n lista de organizalcoorganizaciones envan delegacione a os inoc.nt iea subverinii2 nem subversivade Procurador Gvario. representantes nolticoa. Otra. gica del comunamo. Seg r los penrl, dicho partido dis one actulcolocan guirnaldas en memoria de ne prei.ie del psrtld, n tInguna or nito de un total de cento treinta aquellos que han dado us vidaoen glnizacno de la corinidad, ninti nfocho"fr es" en los Eltdre iUnil guerra y ae comprometen a labo., rup c religioso,iloia fraternal, e ti d la Mayor parte de lo nuales urr por la paz. a p.rtyo o esocieidon educative, Non ile reconocidoa como itru .Es unc tcnila por medio dela gucc nided d personas organizada manto#e de l poltica comunista. cual los comunit hacen u.r de con n polticos o sociales en culPero lo mismos han iotde ildados cuetione que la mayora de la o peruin egmenrti do la vida norteede le que realmenteocn, y el parti-ceoe aliberales apoycr, normalmente. ,,e.n', sInmun.e le campatia del dr lec a visto en ) 1necesidad de Pe una vez que han logrado un trento oido curtrta. La infiltradedicarse cada vez a Infiltrarse en punto de apoo en un club o en un cin -tomrtuilta puede oaperarseen loe Itorni nioooh eo comunistas, rupe do inddviduc itro.usant mir ¡uelqr partey enodc.part.c paroiltcceoe en la itorailocal. pie dI tramieidn para la proeEl 11er nacional del partido hiie Por tanto, a principio. de ete ao, d. y la accidn comunistas Una hinepid en1 .reueiiidei .emai .llev la cmpaaloesfera l. vez que obtienen el control de una poecl, or eje'pien que li iical, por medio de lea cubes cti .A.ociacin d Padre. y tMesetro eoitaIe cicicion derupi, omtunit de los tallero. y de le comu. de ea junta de Indico escolares, talca u onelueos deerian istarA. nidedea Psr llevar a cabo dicha por eejmplr, e encuentran en im laeerlanoln d cmiovimCentos a facampaa, el Departamento de Orgop iiee pcolerctpar adctrio. uvor ne la "paz" dentro de lo. Inisnicin Nacional del partido prepa ta einoshdamcente a parte de la ju. tir. Lea dil a trciono dc uetreo imanual paraIoe funcionarios ventudede la naci. h _icico jrleaeeedr -e ican do lee de ia cruioa de lacomunidade"r', Dfiados prodma par. mejorar ieuuroac -de la guerra atmica teicid 'Orle del Club. Papel de sluszcondiciones de las esueas, par mcrizando al pblico con el terror y te a oranui cin del frente unique haya mejores hplitae. prgralo daos que resultaran i e rectd de.1950. oa de alojamiento, de ayud ofical e le Ecedee PUid iin rl La piedra angular de la cempada a Iec daeecrleados y programae ?enzaiceoji de teniciema siltilue capitalizarel"deeo comn de savor dc ease, sl rcom muchos en cu propio territorio. pe", traduciendo este deseo en ec. LLleg a la conclusin de que armel del grupo en trminos de la ver. Uno trozo sacado del manunl desacura grupos religiosos y amantes de ain comunista de la paz, encaminacribe lag iticas de este modo: "C, paz serIan lugares Ideales para da al debilitamiento de la resistenMO procedemos para ayudar a orgal.orar cmpaos boeadas en le. trcia l comunismo nternacional. nizar el freete unido en favor del miemrosicmnc itea. liuyp u lee Eh folleto del partido para lo mejoramiento de las condiciones de miebro n qu oranzarn mvi. membosde os lues e 11: .el la. escuelas7 Empecemos por el club meeel para ehosigr c lac Ncolrcitii deosicv donde la habilidad p, .Mismo. Cuntos caiarads tienen hiboe Unida al Congreso y a la Ads mantener a raya a los belcistas ji. uy eItiend: a esta escuela? miniatrocii nacional con telegramas de Wall Stro ce decidirA bicsE orsegundo lugar, cuntos de los y ne menteset vecindario. En la, camaradas conocen a los padres de las occidentales a negociar] paz. acieleioco de Pdres y Maestros los nifos que asisten a esta escue En otra re nion de .¡ls funcioen loaergugizaciones d* la gente di la que pueden ,er vecinos del edinarlo del partido enel Ecte, celecilor, en las logias, lae Iglesias, en fOlence que viven, etc.? En tercerj bired la semana pasada,1 ia camclos grupos juveniles, en la.s rganilugar,cul.e .1mejorModode rada. rcsjbieron instrucciones de cul4auciones femeni,en diverso. rplantearle al vecidaro el problema par al generalo Dpou. McAthurd, nmero ar. de mejorar la reondiciones en la es. por la "negligencias* yi.das en la ador de peronras, com lo comucuela. Podemae ayudar consiguiendo direccin de la guerra,!yif Intr, niclr, tienen un dee icos do q.ue un'pequelo grupo de padre. tecliind b d ted. cualquiera y de todos p.". dacten una peticin para lavedSacdi n ollop, a que de le retirase M En el hanualdelClube enumenos? 0 bien u I.eoe prsmande di sa noQiat. A cai sble uaie lea au nhentic Ictica detallable convocar .un. 1Oftt1 de que dre prloridad, egn se le dijo das para llevar a cabo esta Infiltra. pdr., maestroa, repreoc ntes de e l ldere del partid., porque cin, Se citaban palabras de Gus Hl1l, 1 0e.c¡Acin de maestros y vecino. "MacArthur es indudablemente el ecretar nacional d -Partido COque aydariana hacer que se mejohombre ms competente de quep? -i' cuoic dc ssa Ecled¡ Ude. ceca lea condicione. escolares de los drian disponer los Estados Unidos"' '1. Debemos estar peparados para nil? Se leo orden a loa lderes del leirncorporarnos movimientos y acelo. Pero los agitadore comuniair de tido ue hiciesen que los miembro ne iniciados por otros. Una de lae un grupo no se detendrn alcagdel m.envise.telegramas o los coniiones que ms'exito han tenido a rul objetivo ¡nmediato. Siempre "locos atmicos" exigiendo la prael Congreso de la Juventud Norte 'fomentan-.Un programa uv n eelaciiu do lc iomcieatica. aerjic l(uie uostaenilasclirio de mcse ich, y que c eltlcct arIrEt concepl domefrenteuido o e$ o nizacioneoi subverivasde¡ P ocu. gco o movm enodecaaeenrlO viejo en el Partido Comunista. Fu rad or General no fu i sniciada por ma munista de perturbacin y caimleiodnor nil SptimcoConrgcae les cmuistas. dbleni. eunedic de laInternacionaC omu 1 "2 Nr demos tratar de incluir "Y no debemos permitir que ueanista, celebrado en oactu durante todo nuestro programa brecada ra trabajo decaga despu de una julie y agetr de 1935. El libro de cuestin en todo. los movimientos conferencia de esta naturaleza", contexto para u or an aetin lo comunidos. Leomovimiento, se'organlUn diciendo el manual. "Un con.nen discurso.del'extinto GeOrgi anen torno un numero de cuesferencia de esta clase no constituye imitro, pronunciadas en dicho tines especiieia. el fin del frente unido". E slo el Congres, en lo.oliscae. e entable5 No debemos tratar de entregarprincipio dl mismo". cla lo e principios fundamentoaes del le una cealicin unida un progrOtroejempl tomade del manual movimiento del frente. Los mismos se L de organizacin hecho a la m.e:rogra as del ub es el iuiente: encuentran compilmdlo.en un libro dida. Todas Altas cuestione dstienen "oree o muchagcue.tirois titulado "El frente unido contra la que ser resueta ju ente con concretas, a e pado guerra y elfaseulmo". rtoeuerzcecolaosrln.du lic ddele ti quclahe e l Fundamentalmente, ce trata de una '4. No debemos tratar de quedarrovmento derllrnte'uido eri Osclitica para unira o le clase. irano. con tods leo puestos directiv. te para adoptare n determinado me ojadoraz po" lehrindo" de todos Una coalicin unida necesital tambineto .Por jmplo; dentro de un los p¡sls, irdo o lparid.*, j1 una coalicin de lIderca. c1movilcentrie,-frente unidoen favor indclea nreu y oteas "orugni."5. No debemos incorporaros a de la pee, constituido en su veelcnesde al' para la ac inco-rVovimiento alguno conIdeecondaro, puede que haya muchos elemn en una -campei erpfico o cebida de unidad complee. Una mentos, incluyendo a a ells que un programa general. coalicin, un frente unide praupocreen que la Unin Sotiicatiene En lntensificacin que tiene ]u-i ne dferencas: diferencias de prograa ta re sabillded como los Estaguceralscen del prgam ed.l1ede forma y decmtodos. dosa-Unodes por el hech de que no fraule, le rclhes primrdhi o. le "6. Debemoc estar listas en todo se logre una paz estable. "az comunista. El 29 de noviembre momento -para mostraros flexibles "Debemo mantener la unidad con de 949, el Comenfori expidi este no etos.detalles. Debemos estar lisdichas fuerzas mientras las mismas edicto: "Para llevar a cabo la gr a c tos en todo tomenlo para prender esten listas y dispuestas a combatir de y noblemaree de salvar a la hude otra.o£rus del frente unidn. por sta o aquea cuestin que pro.idod del peligro de una nueve Hay mucho qumeepedc yn -euuva la luchap r la paz. .yal1 iuerrajls rpreentnte dc1 us char de la expee del e mismo tiempo tra jar para conven idoa coenit=e -ebre. ce iejnn "7. Nr dnebeo. e c ic lecer a quiene estn rdento de¡me-¡ las siguientestareas e de Imprtt osIde eso% que di'en "Se lo dijime.". vimiento de que es Wall Steet y no Aconsejala crisis mundial c. .a u lcrtinualin de la Pg. PRIMERAl los planes e seguir pse i ie d le Repbit. rllrst dol denieo'lnuietnt onu= il f-.i Prei rele dirie tur'Ehiz ucne de la palabu el diisIl ci'ellpoIriiriiidt.ou¡.d.iAeiiriiiu de d .I t empezar: Heuerido en Prntrdela A o acin Nac n d j aadeiirn doeoira NHrcddosdeCua ilti. tir d.mn r la E ¡i it -Der-D s dr stndi. ~ el ic,, ciu. 1 tncu. u rpt n u. otin r l ii.1 ds e are "nci Isainternacion di que 1ataip io qui dem erea estamos e nfron and ryt uiquebiidc .tt .litoustri ,aIrt d convi rirse eterlsenaci n! snpure ie. taoe nel iorden a er crAna. de 1. n -I yaydaalpal a .Pe y o td uimotn t prternpe ic edse petrae on il,-dij-nr prd prltn ed dl rgnb.d. Prqe slent pniir r etop onal.aC u i ¡ d peygrndedsmric'irdbr ct erctpers n ee'iie ti ce nst elda rumap ypia crer bite. n rn la de emrgecuinbic de leo uo. enu liargoiiig ra de lee ccsiitne, libe, nio. co. it bila' edid p l a ma vniadd 'loe b n p de cr au re te o c sd ie1. maepnitud srqut e idiii qne oi .dem f lat.re de I prdcin, mIri ylt.le diolueriterl uiti h.Cst itindcr is telPren as y hanuea no-suiaie nl aoreonoder de n ioto dleelidrouen 1lipeei dydior. m ndo. etascet n E n .ra P lo b g art d i tos .b.e ertl i .r rel a i o ne s on J ., to, y Crin it prede, p r cuso counu erto in.rr useor epei.n: ny rmsos erac n ,ti pr ci cgbieicn res rite 'et-glti.iin dreidide. rtri s deCide bsta cu y le0 iird aon 'inie e5ilenecl dpctr Ratez ov le lruc une cine. Leirotexprci cietstmiu, -EcCIl-r u q l probC citCco do Crr n'ibc oe 1ro prductosd z. ib fiare l debc de usor el cd r d1e adeo rci ,dyeosoqucclrGy"eireg preicnteu. r:.pr di iorino eciicumpireesardiesnpeaiPnproutidbi. L pidnuii ti es lu i a t i tr d a de s lire le s e -b r d ele d d e en r a re rse p e tr e nirelisided. P rcte. bey rcu alsa ¡ ei e e debcr y le ndretrin azu Pepb ije r riiii, ticiieLt i ig irc]Apnin o'i. ea li-. bep.l.y C d n. pu tceor sm comi dartie do Cea¡ e eotueara p e n it lso, ne rnci, o 'a .es rp ino, s, un ncs e totel n irorsdut inliacn d. ho brei ma, caac aos anemo fuernesri o ora r a.r les pto dte .le d 'ma.Por -it rl iriro lmediel 'id d erynla liert a, erun minesbronpa. minl nte e do c toasr amirzde zs le trtu roe y Crd. 'Lib at iten detoe" s u oiiiistributine d e los prudutc d Ir de in l 'rbintres de iiatieeldebbedeitediiiaeetluchaeralrl;d otniuur murt.I estdiocresaayreo que el Crind"Est amoifrtceabnemps. trbIde ir n hs proea deoa rr, atvangar de de ia s r .i edur e T rodue lue FiieiiltclA dd iyr, doBne c ttr ler euipie aeeprios it o Pmn gricc t aAglphe Idndritosel u o eeg p c rergajiipineltae ctiipeTreet uo joprc ic ereseCc tuceia idusruo;e pris p ter o s da i nd er c la indust rditardo Repblice nuncit diarr'lo omroaepeo emtos ure ir pedcs doenLes,er do nm mno cm 'se, para dulrtho ,s enise Cubal e stnm re ara ost e ,cl dynt ar c os orea rce teto, pio-icu ,ntoduererices ariuccc, miiuiiibo s c de c rc teo oedao e e do pis, t.ente¡ fura mte at oe l sd d r s r el iicoigo"uii uro prode" pcecrl'ae o'iepcee' Ir do" re p"drid e L~r picilee, a u estioelesf u nar c "Tmi por e oieii.c dcsconer esteis ded.eque peners iceid qiekla i.pccudn desrdrten n iempri, pr cl desuaepllo eeronl do opii itre ce ti u grc i arjel e" a erice cele d dias noecha ¡d ate ,g t .y ue oel rla seretr'ina. ir p criar ir erca rd c.de.lrCnrcicr lcd re redor nreaoee a. Le preque i d eev p.cre dc in.jei l te~tajese r cltac io de jo pticeildaodcsdeishaqueieyquiornect limn dy ptretpo pl pro e pe. blu r el tutu ' ell dc le it tel priclnes r grade. Pi Crba del, re la orcalidod. e le LP. Ni pidid o li dr rosceo peicre n emcrl seti rengeisrnsa e oors Conr i tru a eo jter lequtle. dosu 'isyy r acioe r ia ir e dc re o laCr s s unu unti bs y micqge e qu e teroan. qie prisorgan i e" q uer yf --'eer "u e ri ., E A 'prso ib ndepteisder'epaideapoe-del azcar detit'o qdiconaau lotis nuny otujcncimirieos? triie c., imipiic nrm,'iedeneser orn pmole, yo epo uoe le aei.Y esnidrcomeni beicrtti, conas lidielpori mue qr e ec de bie emcpre, lnverd nq., bi-aa. d. -n tnmi.ii a a-de ra-.'t sa -palid camo ru u 1 entAieoueocpunlqe tnietm ie nad nd pa te.a yp din .rLo penti pe rioMI r tOe etc re a ye ibs''i yei r. esrtnoLs bll1 iejeut mismrcla facc ain e larzcar en una ete p tid dcic desparooeer be 'C ntilpi pide.lbr s pu inrsuj re-t tcondedmaamo u eraIeoableceidad poe .logrn eteri. que be'iepbrlio. Nosloy pidiende I'as de Cealir ti e ledio Irier ijen, uA uoerotld el Gieigrie i recid., que. lo entrnYlenr, iuaclGibierdoei es t p iipt l e pr ideai d e1.nicie y iiuisenc uro apprya; previe reo ct ,en rero rem.Pi y ridd lmpre cijdib e paa dcjaprers e i dc re cd egricu.tr, a epertclor qureoo uiedilidruiaober.,iada retaepirdatrin lo ro u y ocriiori a ltdie. en c i dir e spfor rore r. e la cAri. ci petiniciro 'lde cjeresgire dei do oreon G inrni nt pdtid del p lil.ice abrar e lay cic oliasra n o isbra de dmro. teodne cilnihitcari sret. i i'c. imcp eia yendcrs lariupche.ylqa :d h e r p1si esire. Apr. cac lo por bryit dea eo, irnoigncls itre-p Anilr y bri' qur le tune eryer, ale par, de" tror pre Crey d ':b duna o pedne o e ¡ tizscba y s. s rv d.cericl.iapoidoreiiuiirid.,eciieorc vy su ronmen .Y e 1o Opisi de dorle Pr ir PrtedY.vIc, yp eip dlcprue. iteY prr ci el eg ndrtunico de io, y io ec i GyOpieor e dei leIroelireremplrea dc l es i coir1s, lcrarlieci n Oeccaise y licid. ioa e esa treocidcial reunild ocshe tdre la elsleicenoc octe drele unadtpEcr'ilmi cunl, e it que era. nt dera bn que etri d procdcnt de r Acilaide Ntie ion l cole proc pcil n in prubber dy id i ,le cciir Brkie Hedle. trre .l i r p ritlo del xprct re eo lndutit e e a.enuirels s p boil eeirr sn nc te i' .nec b recereo cnte a doe sde iapareceribms eriini riauesu mnsmprepcteA.o abs e sqrtdc reo *e)c cersidcad onicesfierz oi tcpue bl icade a etydedt i-rra. e ,e .Iiwr odosa, en la egrave ,, mend, u a coi n al Gu ra cap e-di a p reste qse enfred u dc 'is, e'iprnleud rl var de s-dnltne-occritclrcbn qro e eler aci ~,.tileesuea tdenlompc r ores econarcps nyrs jen e apoyboz y p ero pulr ljda d ddl Gicrso .rt tialid i-y ay uci pi a n i-sp, ar le trnjlrr, cii ruo did b]ein ecjoc ,Ay le qn, dide dr atler e red% c ii en dae ci b reroid ees eae e a n. e e n myor y huir to ias tod c ldull dyr e preieo do. ei'is toprenten ye dala ra qegl rni d iprid e e s r i lmrt. aciqn ler ta c1 tsrcay er iun retic paleyaunlicasde pisc chlabr ndeUr-r. v~ e .1. y. u drire s eev ir ir eiae ei tiericpo ee p icelu en ir er o c del c u elicio e m a 'ilpe e na j iu e v c i ice lis n C uoi e dna neto aysexigy e. gluros -x -a br de s er.nan us til a ~tdede e u co .u bn -s ip.n otcilelotee pr ve os ecl den f.preln mhenteeo n e n la Picta qbe c'iy relpeldeiro ce e o ete n. P ro pe. c lc lo d e d erIbre e slode de redes leestydise, pieC ry de s ircg.dud1.-m e t e d e m d t r d e e a a r m o s e p rG i a-de i as e l. s e odasi]a icre e n u on tcne e ble n d cc e-n eonde dlj sce on flru i blenctdasi e.atrccurapdeten.ipnN.rcojjiderqdellosqel e Otre doebl d s an e are preienedelan olcuiciyncutrao der c p. croorgoenl psrc dealrui rl eior icepDrcosoarqu -yee o ruele e d lei r5cpe lo, ido. ptendenpadende si pruebl de Creu -diedi ere el a c ene' do le c ue. t h a e d e r.lzo dya l., dacrii e, .o b e r ip~o .a ti¡ons per 1cO ps enirs' el scro clelliiente q de euet toe .c de ierUlcdei i.buec tprcspinrab leur.blei erdle d1eietul".a n ptrn vod y, omprcd Pdlr, cl litio cjercl.oe d p oc negrIc, .t'gma ?etec Co, oitem'i rn ro comprool la opraldn del Ci cxt u e deberl e le teprcinuir dc qilr dde rouderl el cacroipli y ol priticic be on, enca lee emcpoeeoiu. lee siobes bijeo. lAp use)r t a. -dc tegrole., lea qr idjur podrsii Conerbro a d Hoyodsduseat len le tecoe 'ilirneiin do D ¡pioAVd e un r ipuat on t di.-b. .i.,uneai uo qu e ce bato eeeinsada si Cero drl Ecdo p u re e. i.orleaeo aprestaos a p r une la 'iprorice deciioaioir trepretirceasscistidori de Ciba ti tiliiri inltni'mente loe ecrseces de le ina UPjir Oglo acc Di'mcr geort y perte inresor pile pncd Pip1rene qsie ttd r etasesfueroe crmic elu it Pelddr rti e o i raccioeuirtl c del 'inder toes" picm istioe pir uinr cl litoRpeLeg eslarole dl e Cld e dero s oslo d oueleicr iireM acrio c s Coreerjle que e eillry. "Lic penres cri mi. de ip jnolme. ¡ea.eldd ro eIl r 5 'dl f e n e u i o dr i c e r ae vim -e o n m i a s r e l a is pa r caola pa, d" pon lo m t i.ilde e c l entuereo dele.o de Cb, i inteu ldmcut yr irere. Cliberecirnisi-neiioei b.e lo Cicrc de' CsmercIn n.,cdtopenra y. i i"r Cr u ei-urde lo neuba lea. Le a oi nin de use tso ipctan si 1n tru arn I du -rporcI n e argod el. enirede. ri e prcnidente de r 'sce, eor Obc0u Ycomoehomre depirto.c leO.c, u ce ciel asi ocomrniitrirdebiintrabPriar .L ChetmedeCerctirde l. eeoercleprne unir desde b-a ptblcs, de Cue n eu de ernrb j. ra cin un, omae n rirule eoiqepiitr o l tl. u le siee in i. uieibre cmi d tre nd s to h den es em l i-no itn ddiinrlidad ec o n cadentea sicti ce ori poai e ba yecre ju i erccc.pibrileais patreadeitrbonidrsaecdoibe.n tIr.lyuirpidedaellsmue itijo d o d qio lo. iimpibe" de eor ble date o le h. .E o v "El cer Prcaidete dr le yu publis yy sileoie .de ro qe al cr Cp arien rls r oirie l a ellod. cicle., tir p ildeCe icc e, l-lrd ce1, ge y oio ircnO esde eu cisoere sp c rs rrospcl d e dre. acie 'dir idtiloaerl>T.reyinstitu e imZ iei lr idc Puestocs rgsesfuedz o psis icsri .aiy e cu ba d dc idre i s m rlen ue pider loe rtrtid. Drirt e.e bsr, por tu.nos endirm rl taiinere .uetc us re il.cemo intai=o le do coen isrdy"ve peniedleatel bruoedtirdlsitn 1 icCroeu c du t de us J l e re n ir. -m1 eg de eol demce Pr t n osctCrertl de he rudilire di Cuuir st dotes pentr ir d do c letl o tic b hroe reporeei,:ael0 userlrcindeonlsuteisusoymistors deiecnumilsnea. ere preplhe y erpte icuino s rnooes,eoeqe emo prdoadetosi ucdseea J .l rt a q u e s e o n do ..ela r a ai i n e h e y ce u e ce 1 f de ¡cia-dectposas, frO eniuetos;m mleo sbitp a put m ra n de rclaearici redjsr' macoiurescruicasdeeCobanoisruitoe.s, e lntera do le runldd do lo crrnIle n e senoe, cit s geat EsIrnhe. Ir.,nturchq ue onutorpa-snid En lo cpricile. est nltre c i s c idades 'it r epresnloa iva fraguenetia pruchar deo e t'ddeo rrala e deodcjs pdcCtua doenslta.Slcn r .so mlaira,.y s t ruti rdelr mudi.r r gramt edeocutarseirerlt ldsirolseeicoiloeyprlrel qcCuregrspra ue lpr couil re pniro Pe si Ghuiletr, pre ir dtos noertrleuicaJs, pcdc poreciruetreelacsindyotimoid lreutocmund cstp paprlar.Modisede oroer pparadrs tlctu¡re lo aier ui o do piuaefiza ptre. uniorool hald n de s ptrgorisenruntimror de ur'lla qr de ste.b losmoni g. niuo loypr gramar lee comul e o n dr acide C .inpr que pel elalcs riceyce eoIn linc c ree.t.cjnudel a Cn pie ntorc y peide psis cte pleasgeucelee y e te pico prtraentce inedlaidit pedende ereafdrejencd pri Y psroel ecL.di .de ee pnra qi Plegue iste lee tics ls octesurzci sirlc eoe'imnc intel. dc .pobra alsn o, ..coopJre en'aVG". cr.,9 ie FCe lnoiae .d ia .d iiErneta as C beiict. cnsnobeinoCbco l, itur -7o jtie, ctndilionc a irhadiii o rsm n y el pueblo han depost.ndo en pete uper l. difiPide roeo ellos.Y Yu-ip1rijsto dejar de ,.irecotir,oeclastecimiento y "n. lrl. lJuntaNanl de Et.-iia, el orden econ micO icInus tn cantegradaP or hombres de iri'did dos elementoa valiosuicio, que no probada. que puede y debe s no enam,,.en quel entR.nces: ci Bande los instrumentos de mayerr fica. Fio n.intal de Cie IylBu1r. I di. brtbodi si'a su Cn Ciniorint Aoilrla e Iduri'il. to i criiv .el qun nii iitiinc i. irhdi p rieuo. qe tno pdr dr1enecir le.1r "'rdeiltinomiifraedaras esperanzas que el-Gobiercional. biteiacional Pgina 11 111Actualidad Internacional Por Jos Morir Capo --Los criicas. -Los cuenos de hadas. -Ocsb del "reresponsal". uda ry rer pis e els Pud, adepi.lis in C< i E .ti-. dd' i dra u. rs hay uno dl miF' .',to A t l, d r a reLUru Brttb'"k ri r Ird,uald pry prdili dln, y tro que d muy sol,,¡ u I det e ritstisrdppecpblaop.r.del,,rrm da. lasss u,,. ~canu a larm rcha de las ope-el "Dsl. eruphI-. recpi r endi al tr dl.tv d yA "'A tx' Po otr lid, las guerrasm ydebal.itt'edyirtulau ir i..t .en t'trmd.' et C'uiu'rripunur.lti-tr uitba >.'< it it' el ipt.dr herit en Corea. Entt1l ,,u-,stcu t, 1' m oe'Ie la sul m.sui i auirpateu'ui ulhdn' ---tuue rdututucr tAlet.'or Ir utrlAt,.tAul. td, poder cumplir mu m~~on e aen soy ,pp aca singular o Ia pii'ul a cu reeqi .EmpiiA e ri t. i ptt gei' dilu l -ist te r,'tires que Mtrflinn sni e oArne Py le-,o ei otra c .Hbltan de tdl do t .t-ener ,apsitd ie dete?d.s", de teti i ne, y de l., 1 d' lugur upperiodistal d, ttdad -tdt, tc. se ve. d eur 1 ,.t paqde nos cuente la. i. imptrtnie. .tu de 1. d le tida cotduna del Los cuents de hadas particular ~ nd d ti sus, sufrimientos y l nerte n pueden torparse en un "inra par,,,ulrc di ird piel sentida prelelt, int m g L. itt as de prensa se han n idrpa tra le dr ,i dee te o o A g1 z.d. liiy e.n los propios rr .y se pti e a iies s umayores determinado, pe. ,,,dsn le ia i er e b ,d, s -q.r l., reuien y en-All 'du. n Iltii s d.il~ssrha la., ,ctan. Li a ilde r 11 aiuiieJ u quei tdtti lt'rl., i iqdeba uid~pluu ni.is dt tmp dt t tid. i "q. ipreo..s a ? c.mooo u ePre er od senndo n quP d17,~ er quea gases .er aer d e~.u n o strch n d S L-' t~plicc.:e, i 'it'ntuu idi r t irl ic cen coo hmo diho.no osper somhnouque no. e che rjnen la e inputu.Izar -pues queellos 1~ ~mr~ guerra indel. or eemno puntualizan-. lpiutin llRy p Ir igeridr pttiuire. empero, un hecho nluynte: y contrariamente, deio ue bandonaron los rentes de guerra ciera uidad ataca tiizandoir d ipor estimar inut su presencia en o l armas. no comunes a tod.). lei odre.; intil pee cus repectivas ldado. puede constituiri-ii iicompresa. prudencia, que el Estado M yor Hace uno' dia parece ser que estobligado e ifpedir. El enee regli nt'nirelintrt dle'attig cte estinteresadt. tietccre, ticiasded ele ,retee dr btensberretcsasYu divlgllr de Corea. Cosa desagradable cin. por consiguite. ni br.eneficicripre. No hay periodista que I las tropas en campaa -e deje de reacci r ar. nte una noticia puede ser perjudicial en un futuro de esta indole. .Para el periodista, m s o menos proximo. la total libertad de informar. es sa Lo qbe ns puede aun -y esto, gra a. Sobre ello no admite ret. acat, justifique la presencia de triccin alguna. Empero, qu es lo, 'eiados especiales a los renun frente de bat.lo? rles-, es juzgar en masa, comprenAbn con la escasa experiencia der errores y aciertos, informar que pueda poner a contribucin el "c-:cl de as orientaciones que roeicib e ,i dr qiod rl irti uetr e o iseruiles y las que son perue i ~cub t! et.Pr .iltt Pt .eje pil: lecribtenga ncn .as pr.xImada, "cralen ldneo ors puece afirmar qo el 'corresponsal l' b ii il, di htc, i~de guerra. esa entdrd ad ue Ise r~ i a iti' .re er a ittr "corresponsl". es apenas de i''ultimmi'te rl riitral MCAro ilidad, particularmejitei i nus rt tse tire cio n, .tdrs, i titri tiempo. Los frentes de batadis il.titder.dtsidela.ire-4l.pi' re -rdd. -' ---p'ni hcad'.-.1 rr~pTie.eni-d I Ingl dd isepuede discurrir, b = r ntii c qo tI nio ire interr gcr e l gente y obtn er l es uso mitpliuii dr re mis de 1 datornceri.su par. prger li rtr yque]apemInsut cercag una Informacin o trazar deter"" e' sobreman-raaccidientad. mioda rientr n.beiteepic d sbra qla er.niain exce re p d r t r i h ep h'ioi d perjuiciode edsu sis re .eElru.tc orre d 'mpleo del y sa pued Cuba y E. d.br n arrellame. -.t para hnlo rznosangulo. deo 'b.r-leimuu a deic aiod determinadosheh,6que lorel,Add n¡ a otde L Ea csde.P.nes, n o ve.n is r 'lo para elari asprei do ¡I r i dr .o r t r r Esto qu-i dcien sirm, r el dr re debir ~ n en aru l gen eral Anulan Cuba y E. U. l -e bobr .dr relr sisimend1etpaerrrldteiime e odlrao az ca Pr un aque. p0r este adr.smblln1112"~mte a la mu rbase(e 555,638 Torti, d e: cierto sentido, de la it e p elica desde 'el frenee¡ejere 1, WASHINGTON, enero 2. (Unitedi de McArthlurc se ha resentido. ceL., Estad e.Unid. y Cuba eiord.diup rm pi., de 1a falta de leao poner fin a su contratobespe feti~s -falta ,hombrea.que 1oe d e scpe p i cr o lruc ¡1 definitiva, a a ensura ~ m ae ude555,68 toeaas ncoras se1. direccin d asers ms elaonanucielC er ritet, re Ee cultur.,.aa pCund. les compras dIc scone idolre merCris ceprdar e lesl ica de~ c.r el pasado veranoCubr firm u n dcon r i p cr.i nde codrcp de lo ECtad 19Unid. r6 Dit.e ]d.de .aC' r. Empe. l.rI.s produtore, cuban.agtao sus reservasmi"pron'dr AAElAemo de esperaba. Con te moti, le lado. Unidos determinaron ajust.r, Por tod. l. ufra zuc.rera eu bano de 1950 que Cuba pudise vendeesC rie prcce. a i. Pr u' sasignacinporla Com. ni Cr'edit C.r.,t,.n e¡de no d laoner d a as a d 1 951 .travs 1, 3.0 canales comerciale norm.les,. e h. l1egad, aun acuer, 'd, para di, poner ti terminacin del lentrat. sbre la base de la cantidad '555,638 t.nel.d!s c.rt.) y. asgn.das P., 1. CCC" e El d panlam nitc~de Agri "h""r Y' distribuy hiton hids entre l., reinad 'c del rrtr cnne da de ls Estados Unid., y 2.0 Sorsp.Ise.to e e NUEVOCOCTEL DE CALIFORIA He aqu la ltima palabra en materia de bebidas ,.elnuevaCoctelSa W de Jugo de Vegetales. Es una mezcla deliciosa d tomates, zanahorias, apio y perejil todo fresqusimo con un poquito de jugo de limn para acentuar el gusto. Seis ons.de este refriesrnte.coctel contienen toda, las vitaminas C y A que se necesitan en se dIo. Es le saludable para comenzar la jornada dia. ria.un gran aperitivo a ualquier hora.Tngalo iepre en la eladera. Srvalo a menudo. '~La, caldd5W stpi pror ., 1

PAGE 12

DIARIO DE LA MARINA.-Sbado, 13 de Enero de 1951 Teatr&y he SHOW DE OLGA DE LA CRUZ RADIO CINE LUCERITO DE ESPAA EL NEGRITO SILVA 1111 E 11 1 GRAN DOBLE PROGRAMfi LUNESFisS $ PROXIMO O A5\SSgA' wl'.aat. 9 Amo. gloriso. lin f 0el y u tLLE In H O Y -AIRE ACONIWI ONADO PERFECTO H O Y REX-CINEMAI "SAN RA-EL1T DUPLEX FAuII C,1n1in' dsd. 1. 11 F El dsdAi del .1.A l dl diA. M.C1 3.30 p. EL CANADA VERDADERO EL PINTOR SE PINTA SOLO llmillIXut. y Un l .sr r I ~i. la oSe qu, n~ ierr -la t ll. Iin Ad e,*d.; s,ira s an le A. .d Cumsntl t a .n ifl .gria A Iuyy n.s A ..Er Ju-111 A lA SuTE -E i. All o lIla.111,111. ds.rt .-LASIDELIClIAS IIEL SEN l IAsTiA N^".NACJATI l ll -idg frl. .,tlllsil'l. -ClOSAS gol. IN,11110 -isIs .-lAID.10I. AST'IlIIEl Alas. ll.TIIAS VISTASlDE. LA vilAS >E A UNIENTE liEllIlA EN lIIIEA INHMII. ITIJACION INIEIINACIOMACIN NINDIA. DE 1,T.: AVIINISDEAL 1 411EN T!ti% NUTO rnFATllIlCOREA .-N TICIA ,l,, PARAIMOUNT. TILASUENDENTAiillvN R)st ACTU AL.DADES RAM F.r-nl.,n iirlnWARNERA No ()N T IA RRTI l II 1 iC -.AC,,Al% .IS .115 p M.1 AI NAt ION 11 |Hinas a UA.D NACIONAL MDpDU T\. tint. alR EXl A 1.M S hsa a 6:30 p m. Afirman: h.l.i i as a .b:31 p. m. e -r l-mntumrad ROGRAMA DE progn~r le A INES li. CARTONES P. .i,,rInA de W.mnein, M DUr l.E ¡.nns ,lAl esI.~l d ie .yn-e. ENTRADA: 40 y 36 CENTAVOS ENTRADA: 40, 3 VENTAVOS HOY REX y DUPLEX e& UN DIVERTDO POGRAMA DE CARTONES VPRPEY HrLUEA. GASPARIN. EL TO.iTRIBILIN PLUTO. 59CFE, K.EYM CL SUPE11K-ATO NO FA L TESI GODDAPD APMENDAPI ,ymnan-se otVa-&s. e IWiCA#SJmeneRAprUAW.&AeAFRw iSOW DWTEATRO WARN0N MONA IIUTCHINSmARioAsla LOS CASANOVA excen;icos ZARITA ARCcasscscNau Or. de ADOLFO GUSMAN N 0 T A S LA COMEDIA: Hoy, a las 9:30, homenaje a EUGENIA ZUFFOU con PEPA DONCEL, de don Jaciato Beavente. Exito de la Cia. Noche de verdadero entusiasimn y Adems EugnIa y la. actri:ces de la ran elplctainInl de hv en el len. compaia sern cestidas con los mag. ¡r Cslit sdl S1 Ae CataAde i iune fficos yelegante8AmodIs Cde dmir1e.IyimintiIIlCiIll.AIgr.I elidad, se.,sombreros de EvA" disrn EukenI. Zuffoli. quien si, ver os excluitivos que darn renice Y disrldirta de tencione Y atunsatos par tincin a ti¡ escena. Lo. Precios por. PArtel e¡ Pblico asiduo. tanP opuesta funcin extraordinaria sern lo lr coliseo de la calle de Animas. Eusiguientes: $15.00 los palcos: $2.00 la eIi ZuffAiiill ie prescitar en la forluneta numerado. $1.50 la butaca nu. midabs lobra eeavIler"PI, omrada y S1.0 li butaca sin numerar DIIIlA.dla ciAllI5lhiluIa vIda.L5oa ucI,IdI,5 AIIanI,555tard1e. ,l. crericioeC, genial artlal. Con anS:30 y noch. a las 30. voIver 1cnII1 ma ibI,InoAIaI ua l ala eena PeI,, DIVIe ore. .ill Iid diI .Ainr Ide.elo.Po I pular e1 d $1.50laluneta nura ACIasi e lIlAll ade, Aque $0 $C80 la butacalsin u I, mera, fbido ar t .sit CncA. NOTA: El pbli.Insiste I Ve Eugein ZuffII ,ver colmado Eugenin ZufoIl continouna ema l se iqr, Y .cqur. e todascelaes na m. la~rtemporada Y l mpresa er el tro Riamenteengatana ompacer¡. Mino desde esta I lA, UL, ¡si.llAds IIAnI,, Ia AesinA d Ile a sIle. LesI un, eIIs l lllliI, Ae La llflIi,5.valII55al A-6731. yi UNA NUEVA SENS1aG e. R RALISERENATAANIEEAHA IA I Pr.&.RAPSODA d.¡ wjco GOLGAUILLOT -BOLAs .NIEVE RENE CA1EL .MARTHA PEREZ" U0'scuartel* LLOMIZ-DULZAIDES AA GOI NDO IUMA SOtO AP.flA, Cssils ASIIH 01051505 I9DI? A¡ACAONI, MA ,YO/ TA EN~SAN RAFAEL 'Y NEGRETE'REINAMODELO POTOJQ CAMPOAMOR'4 CAMINOS fIL OtMENO SANTOS SUAREZ•-LUYANO LOS CHAVALE$ RXYLIMPIC -RECORD MIMI CAL-Ns.ajT AII GA IAIHI 04 AS ('o,,ooee -JISTERI Gp SERGIU CEIBIDAWE DIRECTOR TITULAR DE LA FILAIMORICA DE BERLIN El ms notable de los directores de orquesta que surge da puddqqlltime guergra. ,.oVine y LAs Esss CrD las principaesartuestas so inca y L en Ela A de sus triunfos: MxicoCracas y otras grodes repblic s a n A ril 11anp flmsa M.'En C. e e reel.sun. de los m qPtud o ri., de 1. recreein mu.,cal: lo Ine¡21able queda n~, o No dele de asir los das 21 y 22 d.Eeo a os gracs des aconcios. PORPRIMERA VEZ CON LA Orquesta Filarmnica de La Habana en el TEATRO A --DITO -Pgina 12

PAGE 13

'rtatsy fCines. D IARTO DE LA MARINA.-Sbado, 13 de Enero de 1951 P,;" 13 0GENI O7TEMP3iADA os A COO T RQue la RECORRIDO TRIUNFALMENTE Todo el CO8TINENTE LEr EI MAS en el mas EXTRAORDINARIO SHOW pEALkZO L JAMAS PRESENTADO >LALdcl m et4 y DEBUT TEATRAL DEL DUETO ARGENTINO Vil 11,10LLAMAS¡BARROSO E 1o ANTILLANO DE BOBBY COLLAZO S JULIO CUEVAS y .FAMOSA OROUESTA OFESOR Oj1-CO 1L.EPAEA d. BAILES OHILDA y TONY AESTRO d. CEREMONAS CARLOS D'MANT O ETA£$100 A00,11A iH O fEtO Ci d~A TODAS HORAS VC11S HOY se abren lat puertas de ",,14RIO RITA CLUB" el ms cntrico de La Habana. Un SHOW decado en el que flgwuni TRIOJANITZIO, del folkloremexicano ROSANA MAR TIN, coni BS bailey de Egpaa SARITA ARCEO, cancionea-e ¡otiva RENE Y GUCRY sus bailes tpicos BENNY ROBERTS, como Miro. de Ceremonias Y LA MEJOR MUSICA BAILABLE EN CUBAn M E RC E RON' y sus'"MUCHACHOS PIMIENTA0 y CARLOS GOMEZ y su CONJUNTO ANTILLANO RISERVACIONESI W-4732 ADOLFO Maltrs. SOCIEDAD ,Pro -Arte Musical ACTUALIDADES: El gene"ramuriIA AVISO DE INTERES A LOS SERORES o a.r p*ta12ya a/ ASOCIADOS ALAMEDA:l E as os880. Serenata DES, ALKAZAR: Pnclob Ville vulve, CORAL DE PRO-ARTE MUSICAL Arol y untos corto AMBASSADOR: Enitre-e guila y 1. srene Trspendie e y Por acuerdo de la Junta Directiva ha sido onsupntu poeot.7 ltuda la CORAL DE PRO-ARTE MUSICAL, bola la APOLO: L hor y Del odio .e "7 direccin del Maestro PAUL CSONKA. AREN HLO:HnO,1.srm. Aor Piic r y u., ra. i'OA o uVZD Los interesados podrn inscribirse en las oficinas ASTC17 su PDO pocu o No me o r C O .1 atoae pra oasttow as anosy rmponar as n5ELAcOio yaunioscortes r. d la Sociedad (Caleada DII, Vedado), e horas labo.bpidoLne y aelsuila 0r1. la rahlee.ASTIAL: Enre rl aguo o y lo srrabes. pupnte. Robin Hood el dorado y Los das 15, 16 y 18 de Enero, a las 6 P.M., en el AVEN arianaonU lotra. jeC. propio tonal de la6 Olcinas, se. fectuarn las "odita iuistr. cunts,.rto c Tones para clasiascar las voces y comprobar las aptiBELASCOAIN::sp.s, Snudc d~0 tudes de los aspirantes a ingresar en la CoraL. 3LANQUTA D deo i el amar. )o TodoA R los aHrados de PRO-ARTE MUSICAL po-dCArPOA Rtelgrenu hao.:ch 4 drn lnecribse, as como cas u ansiares allegados. Mer!: d lo. Angeles y uno -Y Durante este primercurso, que se considera de prueba CINECTO, l:ruvioa. rpoodiu. ruar. no s cobrar matrcula alguna. dio, deportivu, .rt., rt,. el57 CUBA; Muchacha o bodu y Lo crei del mambo. CUATRO CAMINOS: HtPud SOCIEDAD PRO-ARTEMUSICAL chacho,.^Eu C lelozdeuniuuesEl dolor de EnAamor ceevertida e.maravilloanecioacoe RITA AGOSTINI DE SAMON, T iaey. udio. lyE il v Lnarpli. Sacrataria de Correspondencia. DORA: Una mujer in destino y Se. crtientre mujeres. DUPLEX: Comedia mu i.l. dpor. tiva, cortan r.vistas, notii.e j aaetc. etc. ERiE: El tireo, Le o,.nei. Y e.r .sl. Malnas finaliz la temporada de vodevil en e MART con xito de ENCANTO i preferid,.asun Mualr yo .u,uo uuyTotau, DESNUDESE USTEDi. El lunes, homenaje a M. Martnez Csado ArSTce'. PstoiE" er y o ri Estanoche y maann ernisul. EliPrm.u priestu omenaeo piente, asuntos ears y gran lloia funol n re ares deIo gran pue de er ,or:0 a IPrIr -00rhup, PRpsdio del trpi.o ,. te orudo dr od il 5rnupd uu te reoriciDn de "EsteombreeseFA VORIT ron Cubr, Mor. Pr uoro. Maro Marinez Casado ouha bupiufenmeno" el moyor hit de la. m.FAVOsiTO Por a l asosara. Fdo derde el mes de septiembre en el porada y despuls un anim o oouuuploioyunoro. teatro Muot,. de flesta donde actuarn1 Muao FINLAY: Lo ren del .b. CEn ambas urasiones ub:ro ese. Gonzlez, Martha Prez. Esther Borcln del caribeoy a. cortos. A ~ e iparo, iatrovido y iudz, O a Guillot, Francis Rimbu, FLORENCIA: Honor a las aras. El vodev titulado "esn dese usud". la en abel. Jos Maria Aguilar, Pobeso de la muerte y unts~ r. obro ndrada para que el pblico chito Nayo. Orlando de la RoFa. Dlo mu. recuerde por largo tiemp el ne. Bergoza, Carlos Arita y otro. FLORIDA: La Indmlta, El o. 880 r alegre que Marit Martinez Casa. La funcin de cata noche o m -y.,sunts carta, do pu, a presentado en La Haaraa las nueve ymedia Y los preORAN CINEMA: La mentira r n. an. oluo.oup.impe:rlunetan~~umrdaite y Lo.ron del roombo.El lune rpiado maana habr da uppuenolo u pso. buloGRAN TEATAO: (Maiao) Lo oul-una 0ran fulcin extraordiaro oopenua d numerado, y cilnouenta cntavo tlra d.G.rdl. La hija del capiMarten homenaje merecidisim al la tertulia. Reservaciones e inrmes t on y unpor-por. Er.j.r rat ruh ollE etrenadael prximo lunes. en 1 primr actor Maro Martinpo Casado. al M-2724 y M-4078. -GRIS1 Vida de mi %oda Destinado. oroa.s par .o.der *o dulor con Ortro, Orino, Camooamor o Sonoe l'a ~~~~~~lindas cancionoa. ocurre en "at urz etodlporm ol Una famosa obra teatral ha inspirado el gran film EL GRITO DE r INFANTAuE o lcso. yorI. Iludqn1ooy¡loresa", aProdigiosaper m.r.ndlo de-td losieroul LA CARNEo ,'en el REINA, SANTOS SUAREZ y CAMPOAMOR poD N oliay sout tos. llorarh uque,con la uee codleo r end o lroarePo Roe Renegados del triunladora de Europa. Irma Vila t.ropco Felo. ;Doc r.deruou El 5.amo, draoa "El pilugo" de car oque presentadpor"Diarousy ;. y Corlo, Ldiars Moorua, ea.sro Cobe! Enrique Uhthoff ha ervi drd base buidora Berade. S. A." se estrau LUYANO: Hotel de muchachas E nrra realizarouna de leal, or peen la semana del 22 al 28 del -Jugidoyry asputos corto. Un blido en Melbourne Poliomelitis en Panam enteocreican.s de los ltimostioerl 0 .LUX: (Mrimo) Yo tpbi soy pos. Nos referimos a "El grito de la rriente mes .de Jalisco, Una viuda sin ostn MELBOURNE, Enerd 12. (Unitedl PAN,AMA. Enero 12. Unitedl. El tern o probleo del amor poi -o y asuntos cortos. -Una bola de fuego que venia del El alcalde de esta ciudod. Angel Venal entre artistas teatrales, plantea LOS ANGELES: Ultraje.Destinado a mar arras el centro comercio¡l del g Mndez. ha prohibido prcticaUn sorteo para el viejo actor Guillermo de la Mora matar y asuntos cortos s uburbio Hampon de la ciudad de mente todos los actos pblico, r 1. 01 m01m0 drapp que loulos popos Do. MAJESTIC: Mujr oip pooporl, rMelboure, destechando edificios y Capital mediante amp ja ordenanza. "la representado en la escena. La del Sangre gitana, asuntos cortos y detuyendo el prtico del hospital cuyo objeto es tratar de impedir que hacer el teatro L.di Dugogoeeuolooloca.aet la actual opidoodrpolo GC€ e feaTO maido burlado precisamente par ss cartones E osauar d unss -mmentata pde oPollo do au no pefrio: i.,d Aua ANAru1' Elcopotabulaolp Me Ouine oInieliisanteoroooo gudo pddpoo lo do, oarumnos preerido: Lida, do MANZANAE: Lo rIn del mam, orm que habla visto un desell romas grave que se h a registrado en la un LversitarLoquirnloaoprpoopouDol.lo D, Clicdln eb y. oi, io spor lrl yuDopobolo do Soogp h,st.'.o deisl. unui t o oporente enamorado .hbiu p OMARAVLLAS' L aguitarria de arojoceryobr eio rdif op LsnorLdenanzasfu dictada despu so y el Joven Roberto que del y VogoDundo Y millonario.'d. mrpalsouoo rud doereu relojefc d lo Sndad dr Ponom. ctudegalb n d oio de.compania. MAXM Recin casados. no moles_' d roberto Sandoval. pid que se adopToma pogesin la FEU. Ete ter~eo on ]i pelicula est in t. Cuooo.oIs dosy suos. ,toronrme pdido, ooiiLO ar.0 tar terpretado por Charlo Grariados, cartas. A B .1 c.dro. Tratan sobreelMercede oGustov.o Rolo y Fer.do ro.le, ha METROPOLITAN suEl po.s ns.Los Accin rojo en Berln iobelds Fio. ieno-tada no oeelioua .resendo 0.MiAMHdr auns rm10s, FE sort Rebelpes en Filipoinas -aadstnrl piradoe e losd 0 dea r o lpeia.oi ,oo l~XClL Cdpa a oolr urunuu DPI Eio 1B2 noiod a-Somt r n s n tm Sorrucbar delr reside d Uniey anterporein uodonrpeco.M : El .d~rdo propbbyy NP uEddregdo lo poo ooireaie dc hSo.Ad Cloep o, En eroo1s .drodblliadocdoy Cerlo Plo Suo-y recr Nlou d lo Coiuodld 00ci rip u y r No duylopudadgd oo e. ouEqueZ1 ioaid. oo ,do lo loo"r"i"odr"oLirolNoiuuol Edo o^Siooo"ioio, pure uOm esa syNiioorr dnodoo d oooune o uy llmoa r opauoiodrrpo lo h :00 "do l orpoo i ao oo rlu oo Coopo oDoERolpoiooo ida 0001 st. ol e pu, lo Aioparylo pudurio. yoooo,'ooupoi osp looss uiio SO dl J tL Ejecinese Ho bjorte~. oo.luuu Eud d o l pobjepo.MdeoA y y eioirdoioyr. ,noodoooopoot osurioooooo-ouco udoho. do pp dotm rdnaladelaLteiaNaioal ta niia e culadse p esenta. pIMHnrato Fmn e o ries acd ad e rs.lin ode rr a a de co no apr o o podsinaooroquedrloldo -l'oro,. ripopis teatr u, ood, pblos el. Copb.r c. oouoiopo.1pooonalioueoune eldu .obd op 00 uudoselaaonoauooaoaqueoen .~ ~ ~ U Ene ga UnWvrc.,,dh1. nAl vieneH cp tc Nues t e .ryde~sirr. NAiONAL: marl.,uedtEa r2 oi nstru d lo on Ui r ytard op ,o MeA Ro hay Pror i piu a r a 00s1 rsyasg. Zo-r0e.s. pLdio d Ei ha p y .I P A Entru uil,, d y boodoa e¡dad dL l ir o a on. d o bio tOnELv E l HC o. D ioDo o cS Eslo l do U o eu-porl d o po. rydun ao RoO'e d : Aoe a r d deararpat dl la d ont~. a iT. cm a S sion ed o udeeo a ne y asun dosmuch.ac, e auntoasc armes Hoy' ls ds eda d l trngao, aronss g me EX~C de A: inviern o~.m16 ha es. a. rd.heia oT r utlra irCi d oAove n .oiria lqu e omP oseilaque e e Ileia. d ¡NlouOoL: LE lo.l o t l dey Univo, oharm i ou l .o r AO N EG Dep0oo o rt Ro L anma eltulMectr, docto i -e raunocion AmE su a gi rrniersymuchacaH .Yde muchachs y tci.a rn lesclsa q e n e c e rio E lp ata queap y a nochre iene Icl y C sta anteuil ahacn 15diisdo, el r! cio nal IATroEnca Garrido ddCa -os iooldu dre t a e lr dr Podogogio ydbiio. poyo. -Rlio. poyo 'reourorlo" lo por dura 00 hoo lodoooo De draidido oliiioo ouns audieocia MODERNO: Lo felicidod u, ¡o o,. 00 hasta l 20 dr febreroo.' lao ooou eurpo'r00 00 po l d r Jefe el E recu pi o a e obj oorue lao dr reMed o pul, rl ob Eeto .d ALAn C: ntre rl gui e ola oyla oser .I nmedi.l.ojo suo io r lo s WAt NE : Euo D on rodecry la gerEn le UaUnier eddha buo rerovie o n e00 da r o pro recodom venta del pinte, M s u d r-IT a: r l iudod drP roi n tdonde rr a sfr o d orde os yogr o funcioa oun p r so de Artes ,h d yHoypitl Nues yra DSe r idlo, y sMsNACIONALAm oo rt syldo, Dinsenoo ooa0 Dolerod Aloudru, siuado en L y.y 00ppaaco. 10010 yosuct.aoouoluu PLAZA: El halcn y lao SiD. Loa0110100 PEntr l iguiylaosr.Dramtices, por ue aRontado obras d: blp uonuev'o. PEORDEE:Hotlldr ,ooptliDpoElibllo y rl polpoyoasunoortos00, perpr lo dredicoo"Flirr Poro', Stron* Tomapos.luu l rrrotp oodoeoluopu. ENA ,doorod FuPirt-PoPvelT'piata oopp yL "ndr e .E NEPTUNO: Mui00on uoyoylo. roooobooboopo Ceraiioi'o dufo l. ala PlazeuoroCadenas. DSaogreogianaLa bueldi -IEACTDO.roourlaod,'R ooi.odoriy,oo Hte d Huy. o loo das y poedia doelootanegaodo, 'Ooaroey .aqoroioa PEXCDEoOl o oaroii oo, ooho'oo0 000 Trotr edlloe r l pul e, tomaro posesin l Diruuliu-u do OLSMPIC: .Lelpliooluy0~0odi 10 oo RE ,apiX000 AO OIO Ppoou o dro Mrrurede loReodeooopp Etudiantil i Uorodaoo.Holol dr a, cohasooyo o~ ro: or ra,oTus] ca. c0r. ooooioREGIO poiy uioa 0. Parael orte r oia,1 oopr-decocoarltipoo osI. IALTO. El .s.08805. Pilopodr Co.~lau ved anceh I.e d iEl oo. loarpiboopd-nplaEscelaoioPALACE. Dolorre l guilao olo 00 -0" Ilriopy oRl0010 lANEO El hboc,y,1. lo PohO elolasr durolaordrleo1@ Soderouocuroida. ilpry untr'oor. ioyo suntwpoySua. 1.00, 1 2 DEL DIA a -c& m

PAGE 14

DIARIO DE LA MARINA ENERO lb DE 1951 Pide el Colegio Mdico Nacional Decl Picadillo rehaja en productos medicinales rsuo Criollo Tcreleita reclcsaea se pro*iba vender al pblico Aunque aquellosarticilos de tIso ,meeco. Habitables Por Seia Acebl que Pee cecelle Frenchl de Al.re, d e 11-fice eroblemas planteados con el e ue qude e le 4e l iE doc r cedeec de1 DIARIO DE obro del Impuesto del 2.75 porqcueno cpremiadosl cn -eoncursti., -o, e LAceARINA 1 de los habitables de las contruec tienen las-mis e figuraque cc cle edel -quc telece peellzed,. preticcc geras varcionee1e ecude p.r0 A ombu r
PAGE 15

2 A SPORTS DIARIO DE LA MARINA RECCION FiNANZAS Sbado 13 de Enero de 1951 DECANO DE LA PRENSA DE cURA CLASIFICADOS 2 Pgina 15 SECCION Orden de liquidar los quedans con devolucin de depsito Resmen de las actvi'daeidel C ome;cikrt mo. Movimiento general de buques. Not¡s fiel Puert CRONICA DEL PUERTO ra la ms activa dilgenci Yu e PUe0 F. Prez marbse i7et0 da loa citado6 omtt i7rd -r, ps qe debern acusar recibo d La Diccin General de Adua. 7reentepa r 0777 ni 7 •exg dente reupectiv .* 77 d6 7 770777r 7 777 Ad&a7 77 Uh tr 77 077ma77ones .relacionado C9r77r numro -Idat 75o .77u.7, con 7. J.7t6vidades dentro de r gl remz,%que m oticina: por lamen de¡ comercio maritrna quept 1 ., cr e d e 7 r 7chi 67 770 770 7 7 7 die e V . pic e m s de. 2l.os y c er e elrec todr t cieno levao ade itoen fec o egcud o -de raefaiern de doab r da 1 m1eanc7as e"dela Aduana 707770( 707 717as q l 77Ad0au. Cutoriznd e 77d0 .qdihrn-ehm al n enls.apo "La dhlento e d tog0s777 7,s 0u.a 1ae t dana y con d a otur 7700 p t d 677 7777e70 da o. de 27750 l 77777 77 77car .o ll.7myo 7td7 0.1ir e L. 0l %5oo., orsrepo nd dar rcct blevad ansd r atod n as y" mErcaNI.iad-en Nea c eincldy a777 77~ 777 d l a e da Aduo. ahakili 70 as7 777 7qu a, dlchos .un.es, o 72 ,se m da e 7 07 i7 o s ca o7.El t enr nj unehcone 5 dverShA. II 77 l 77 descongestin dos -ins, ]!'.d clnetina .la1I 1i o6,r c aia eti, 077, n. 7e7 6 r7 G27 one 77e7 n, y77776 rna n alosdas i ls r avidads aalda11 del preHsen, mes usn d 7n 2e u7in07707ra 7 erto i edo ron s lsuvma da 20.758,548 7l7 7 I elansu7 d nsa6dor tda Ac 7as un 7 ,e que e 7 7777 7 de7la7 dem d ana d a e 677772.02 kio, e 2 gsol. Cy 7 m dchas 2.,;dr 112,500 kio a-doa., 72 r1 7 e ce 0 y0s No obsante-et epeo e a ram rento procedente deEuop.E relnooenera¡ de A uao ,nyde] Lae r fiurma lloer de A. J. Mari Mnistr0o 6e Hacienda., n e ,7777 e.7nt1., q7777 ha dirigido segui0 la. 27conr i n .6 deloo u e. Ministerio .2 Agicultura. a la D tes77,os .rr,7 hainas,, et., c7-re .O enu erao l44 de Adua nas. 77 tiguaalm en a os, sin estrado s d uan dxo e La Habanptca A 0a707 77770mo 7760., de 0m 7te7 g ao se ua 2., a n 7,)r 2, 7 ,ds dminis 062res o d. olAua y nas .qe h de l.7C77072 ar l 7 ela, Re7,7,0.2d7, 2,s Arnnq e onto S de lo 7 c 77700 77 dtadla o d qofecias a0neolco omerlas de pap, prola,,o0 7 de el.,7 77777727277 oo,lzd. l77777o .77, 7.77. que C.o,,o elehyam 7e Mnst.r o 7a r nd" nl V ampanad qA e dnde descar r, o. o uido e fire Geseraco de A udefcct. a nent qu 777,.s.7007,6. oin r qA72 0 -d 7720777777 6s ln y po tn bina ion s d col res a -t r e anto e e nc ientro que t o ent er en l s u ma rtrsd d -77721277 n o .r s 00r r A 7,oo. 2 e e70 e c a ue 777e7 0 7c en fe a.L x acs. -de me.t' -i s d e u E luarxm vee r e l ie 770 yio 7ongeata7 n va .7o7 m7erd 1, d e Rp uert7 d 700 Hu7 7 7. 1 obn7adosa al 0a. de la d o 77670 777di7a6. e7 D bul6taoa l o ib ols. 7 de o datu 0 07m o 177 7de n07 70 -a e n eia o r ad iestadres de een ciones a¡Imortcineas o Ad nras revirn.7 777 2707 ,700 h7e7 7os 7s0gn i1 aonoce 7. Ad 277707 d o 7 0ao Lon d,7 o n C or d 0 d 7io de 7a, Circula 7,r i dines Cdb ,iCgresao deTlrcin. y e ao 1@9. doequ s 7777a77 depeooenia TCambindo 777277707 777077 7 II ie z € D t dr e lo de is rr des dcenda nu yn dinta s tifny crt o Goio al. om dernisim does07irdo cin 77 77 ,7al de Aaadoy en 7 e7l7707 r7 puert 0,07707 asDR S E cor -n2. Un ad ._ arad r f inu tad sit in Hereabia sa los urao de am tn binaciones de Colores a .tl que sol edncua enren ete a guie' C as6untsi r ra lucirlos en ¡os das de tedosaro7 la odiliecia 7r770nal'7e d7e77 76e rec7777i el c7asco 7 e los am tad es, deAdana p n e a ag. u 00777777 firestd tra La e sa m e xts raci -ti exrccnls ane Aes v ar n er a d .Nueitas %¡en x a mran o n a olecogeston de lomue -tad 77775 77 puerto Lo ao Son heco an mao. 77ede istntas A duana e Rnio yom e7 dirra, 7n7 el 76777777, ha sd po7777 de or 077 rn q,6 7 den c a e poder n7vear p a ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ aa bubirecd idaa por lmnd b d 4,d e ta ircin r at t.re a a 0l d rger rd 7d7 C70,76 70 yi, la,777760 .e pr,,ioa e6 p r7.nt o a, d reidas 7o Ca daa de Comere un7a, b oldurano la ses o i c Pi 7,2n7.da,. ,77a 67 Rela7 n an te, ra *it a r cdasl. r0 1. ,o u .yde 2 uba, Compa s e p77777. de Ca.770ap00707nd6777ue et Un, Co.g s.tr.n. 2a Vrr oaia esCo. bunasco dicons, 17 la 7 li7,. .b. Infiuenza en Inglaterra lee7 2 r,,27, 2, A21o.,70 y 1 vi.7y7 7 codaste. 77 da 777,7,,,, r 77und7 l dad 7, 2e, edo e 0770 el timn Y d r7, el Gob roodo ormai de pat ic "Lndon ametis dNarrona Mi mado hane s de llegarl a erto ej, all Miror, d qu re Trabajs. a doe si n resultado rpositivo. Haan l dcos ua os a atn as h.77.I7d2r77d777 nfu707777 y 777077 loa 67777r7.77, 777077 0077.0 te ob 0707 07717,v56. ilr LO Np D R E S .ne ro ¡n l .( Ur itd ) .L i -%obr e tn o d, en c nos a lros x ar gan in n -c. a a S antce a C ndr. .h unid Cen mi ns tid Saud ad dijon que to det er o que can gr a r. olu a tmesd diemre anui. ent d. r a ij et.P tiid mc a qun Lie rpio, dy m.o u oosat aC raC n q ira trzc u ud 707177, de inle za "aba 6e a a 6ss, prec nisa 7 7 cp7o. nl7 d l r77 , ,,enen '1 ioeuen de cio e lacfadd d is d ar edsas exracins c onp. otnru ems e iitr o tm n lnadt er d o y bu s safrm o p r evisoena eln aretuo y 1 p .A r Pvisa las fins de id .77 .d 776077777 odo h,1acia1,. ernoita a de oxpe. o.eo. A extliro delas rdenazoo d Adunas rgu. onto ya Fiyes int e quee ,de anch pter lad po la rden No. 5 defec a a qe d esde r it o oe d e l t Leo e odemetssrndaoA i A ea de a 1950lctfe dI igi apublicidad .,a, p07 7777.07. de ar Prdd 947,6 d, l Comisin 0 0 6 7 ¡orose a tidoque rinc.nod. tira Cuanacuys ejmplres se eito a seonr residente de a 1 ables 70 exceso de Iza de a 7 m 2707 an, r .aa7 a, Adua6677777, dondr in Gra, pe 0o 1. 71t1170770 77r7.77. d a la don camId, d 1 M odo0 o 77b7d,0 770 70 nd7 077 d al .7 Aan lo emana. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ s de cint dosa deiao1prueoy e19b u a. aapdret a r a rlbmar y 7 e77a07 .-7.7o or estn 6 a 7 t7on7,77a7 777 7707 7r77 en C1. tods Un vocaao dae¡ 7,0076777 277777577n 7de. S,,777 "70&7 e 0 Arco y la lil. obli .1uete. onenxihi ten ur tale te aen e n de 077676 d e¡ por o oa.--7077077 ,ar i e o de7 7a70o esosaern iejo, e 3. 1, 7ill77 de 0 n -due, 77 6 t N2r7., 1 7,7 y dn o.oo l 7700, a .o, 7 va77l7 .1~ 7 77ncotra u une7ch. 0e7272o70. 7 m anrjet eInloanny7u. giros ¡77 e77,7,777 7o l ac a 7 .puer o ldo .a 7,ilat1l .¡ilr 777 1 1 t, omplrotolo., 2. 7.70.,077 7UE77 o pueUtaC xAtoajUo. aho a dice 2 h7 Indcad. un 0 77 C en l a 707,22 do. 7En E. por7 al yPrjMio 7777re7 ibe7 u br, .i ortea erna0 7 re0. 3 ~~~e le s. Imo m u ne ae Di o 07 707 q l toal da a nEne, C5tmLCon .i. utozcin .u7ad7 07, dr 70.7077 de7. 7 0 yita de77lla 777727 6n Lo ti01o,o. al 777667 7 k7 1.4 m770,777 .1 opI70o 2if,0r 7177, 71,777,e ,.quaO tr,, da lo 77f77 6ada do,,, de a 17 7770777 hacer o2. in.la r ain 777 o del v7077ao lar tr amitainrr de l diete 7C La H ad.n. d 7 yos dos, eg. d puone r.5 ¡ loy .v ee. Algar ue 7s o7n7777 lud u 0 bod7 aO) 77777)00 77717.qu la. dirigi C,7c.E Ee .,o l a. Presdem i, la MIAMI:HAR ANA MIAMI 1lmbe dau2 o7 0 u7 70067 ¡a Mr e Gauea por condu ol. Rpdcon ada d. MIAI todos los Sbados de7iitr7 r A c:tner epadr BPaa trbajakr y de LA H ANTAtodo. 1. M .con laN MoDo aAEN 7e o 7 nd. .trcpu holandesca lo, iutn mel SERVCIO APID"DE ASAlROS CARA CO L l Tamben se Pecoar n 5.5 ma E LBINA' C 77117e. 7eg6n 007o7 podido do 7. posibilidad 2, 7.0erse,e pob Ca d., ,e7 07po70 7 ri77777 t.17 n d,7 h -jl6 7,I7. y da o, E Lnea de] Caribe: 777,7077, 007rle yi 07~ 9uyo 7 7rd ,11d Y denctar oeas un peoa qe ui Paafa HAI,"PUERTO RICO. AEPUACA DOINICANA. CU m 7777777 1707,te por 77777na 170 n Harmoa chadtara en ordent 1 lACAD. ARUDA. VENEZUELA. JAMACA y PARAMA 771e7 pr. ua e i77r7 7 .i M/S *"PRINS BERNHn Enero 25 rLo. 017, ciuddana, estnad7 ir. mdly* du7de hace mag. 6e7 777 LABMOTNAla extraldin de¡ csco. deao ca rdoa Rdgez undid areae SURINAM NAVIGATION COMPANY 11 docoLo¡ ustav 1077 7,o "Lucian0~ ~ ~ ~~ Maa .3 6Ee1581 de m ia nyon valu;'das ir.cto administrador 2e la Adu. MARINA 6 COMPAA, LTDA. d La Cbanra dicto er doa r Aqente* Oao.al. 7777r E7u ordeoado el deaoso e C ASA 5 TaLErONO: My5 C19.57or n108 are, meadbit pi 7h077br7 va77760 77 $000-0 877m] der 0o0re L71767 asro J 0 y Para Veacruz 1 E ataloes Caa homre vlaos O E r .., .....-l r 070 d,, 00ooa d77777270ti 0r.0 gtodo 77 rral le f, ocupad clero ar B nJadiii lock r 1 r AdIR M A la a av.6o5in de 7e, a de SOCIETA ITALIANA Di ARMAMENTO cor77,7 rites tro da l,,6o7 com 7e777 pesonale"l SERVICIO lAPDODE PAB>JEROS Y CARGA CON LOS Tam,"on" 6,77la77.on dos 777 MODERN TRASATLANTICOS la de ted randa, 077T70,en7 00077677 att .1 for~7 d,7.,77, En ecie "Le a o a ar e5,lir 2 FRANCESCO MOROSINF" -anci a, .Com do. hija Te otral y 71177 6h 7 ,ome y~~ dra, compe .r. un ta. d. bi "LUCIANO MANARK' cuele. 0d tami llgrn o.oo de 16060 tonetada, ml kdLo itac A deo77.7 da 7 Aduana La7 Habana7, 777 dictado una orden 67 ar gnas cadrg a7 eno de e -A Canarias --Espa -Italia muelles 00eg LAJS MOTONAVE.S y xaodo. .1 cotO. "Luciano Manara.16Enero 1951 otra, llajlo: w*00 anl vapor Ge 'Francesco Morosini" .1 Feb. 1951 La ancileraIntrs 7n1,anqu6,01 Acemptando Poaaeros y Carda. ro la vao6 Sao 07.777.777a7 seor Jorge Lpezt esa al .7 77 -Para Veracruz. ....15 Enero 7,2, da Cuba0 700777ricno Para -L! Guaira ......t Feb. a elcin ...1 d l, imt Servicio osoenoial permnnfte de de 7 Seccin 2e Alm77aeeOa7 7. LA HABANA a CANARIAS, ESPAA e tl Administacin %ciega,, ITALIA y7 de ITALIA, C A NA4RIA S y da V1LmiteLae.7777ca -ESPAA, lo LA HABANA faaLb el 0777 nav 7777070 om Se expiden pasajls de llamada de 0777.07707 lleg Lacuz 77.07mo. -ITALIA, ESPAA y CANARIAS ¡al Ho6uston 77,, 27,leson 70dr parat LA HABANA. cilonocy Gtroo.707770 AD0ITM GENERALES trlnsito pan Venezuela, laCotl .y Tatral Espaol "Snchez R,,,6o 7117,7del fa7mo., To.02o 77,77, 2,: OCEANIA '1IItPPIlHG CO7MPAN d,72. 77mp0a77 poruntald CUOSA SS. ESQ. A PERA POlIS MUANA 77702ta,777077. d rnobr teto es77007aol, 'Fo 7.777 77 L.077 7007270 Mucha comida, Sabro Restaurant y s 'EL Sigi o PARA HOY5 di: Fabada Astuiana y A oS~t a de EuUt pa de, ELACOAD< Y NEPTUNO las sa y Variada en o Dulcera lo XX" SABADO 0rroz con Mariscos. ra actos sociales. -U-6908 -M4994 U-66 Primera Conferencia Unaintr Internacional obre ACTH y Cortisone Cuba expone Aopiciada p7or la Fundcin6,, d In. ci n di~as.e. rbor ras en M a 7767 777 la Universidad de La .ahan. 1.-Sbado 13 de enero en el Anfiteatro del Hospital Universitao Ge. Osibles oluceon oa neral Calixto G.r,7, de 9 a .o ao 12 m., y de 2 p. .,6p.mC. -coficto t¡¡ trabajo7 sobre um,a Q 7, Fiolog y IMADRI, enero 12. (Uni Farmacologia de la ACTHy del Cor1oy que 2 inaugurada la e tisonep-1 777 7s d, J277Huba7a de pinturas de la artista culo2 y J7n CarlWIe7direct.r0e ndiez ria Terpsa de la Campo, asist resectivamente de la Arm ur-e y', acto el enca7gad7 de n7 c7 7 Merck. 7. 77s 777ba7772re, de oli 3.-Se presentarn 26 c9nitriciorau s geadls ~ultu nes endrelacinea s ode sa denColonba ey V=tczaerelca -e¡77. .7 s77727777o y resu tad.8 cis; Inc ufr esita .sterin de ea nsEtr presentacin, .7770777y elseinreta lo. r7d77y7 s 17r7 1,r7 d e rmse, r eccionesd r. 2o.dt. 0777s7n7. 7n7e7 slides y pe asu u cortas,' 77axsi2 r. 4.-Los tra bjos ern7d7er1777 a777 17 -n U77. isip e s711 y 11een 7777 7a ,o7s uI7117, d91. 17Y el7 7777 mmupltn deaconfereia. e esro o La exposicn consta de c coPretgla confeen .est Frade temas diversos .17 regn ci.n1.77777oten777F 277iide e.ci 7777777777 lo. d077ores Elmer .GRANADA, enero 12. (U, Hend0onpresidente de la72ran7 En el Pueblo de Huesca. M, 7acin Mdica Mundial, GcorgeL dLI, 11 Cuarter,, Ia17e7 de u e. P. Loranz y Ramn Suare, .di cardiaca consecuenciade tinguido mdico de San Juo de cin que sufri al asistir a1 Puerto Rico. su,7 do hjas, Cn7ep7n y 'D,. Gu7llemo Garca L7 DirecSriano Chald. 227277, 1, lor del Servicio de Investigciones 27 ancid9 2 que. .vi.s no a Cal. de Patolog0a General. ran a desgracia Por encon Dr. Tor oD. Sp7es, Profesor de la madre entre el pblico que l N 7rthwestern Un7versity de Chicago. 9glsla. Dr. Rfael Covly, Director7del7717Cuando las dos contrayente gt Iniversit.io Generalr lxi sar0n a su casa, encntrar re dre en estd o cm7t,7f. arciado poco despus. iConferencia eowd patio y Lisboa y saldr el lunes, di7R U7,7r7idd 15 de hero a las cinco de la tarde pa. MADRID, r12. AP 7 7 .Veracruz, Nueva Orleans, Houston 0 777 llevoMjio 1.mejor y Gve0. laustros Y universidades, di, El 'Trancesco MrosIni" reg7es7a La Habana el di2 31 de enero, p. .0. sir1 di 7iner 7 de febrero par La Guaira, 7nerife, Barcelona y Gel L7 firma nav7era "Marina and Co. Lid.", informa que el movimient de .los bucWex d,su rgresentado, la Su. lina ay a¡un .Ltda., e. el siguient: -L. rmctonave holandesa "Prins -Bernhard" se encuentra en viaje de .Paramaribo para La Habana. Se es! pera en ente puerta .1 dio 20 de enr, w inuiendo viaje a Minmi y regresando 'de Mi.mi el dio 25, pra contnuar en -u lnea regular: Htit, Repblea Dr. minicana, uerto Rico, Venezuela, Cu. .rnoo, Arubo, Venezuela y Paramna. .ribo .La motonave "Albinti" saldr de MI.n h.l sbadotAp. L. a b 7 7E0t7 uque es 7 dedicado exclu. sivamente al ervicio Mimt.Habn. do"s' to iene d. prMiami.do e La nueva motonave Tpnhy e 7e encuentra enViaje de H1ba. 7a e CurazIo, y Veneiticzuaa regresar r. L. Habana el dio de enero, y 0saldr d. La Hab e Rdi. primero d. f.tbrerpara Nueva Ore-n, estaSbleciendo un nuevo servicio regula¡ -con dicho PUe ro. e L. Surinam Navigati n Co., Ltd. acaba7'de adquirir una nueva moto 7 77ave en 110olanda, pn 7ded7-7l7 servicio regular entre Hiti, Habano, SNuevii Orican, y M.bjl, buques rrercantea Durante el di de la aide de aye doh"bln.""iaoa,7l 770 L,7 .A7ngeles Higgin77 de Lake Charles: .Ablaeldyk, de Btt7rda7 y7511177 1 Trt 67a77de Puerto C7r0s;Cavi0,er. Sd. 7Sle de La Palice y escalas: SGr.nd Haven de West Palm Beach; i dY Lucino Manara, de Galveson. Di chos buques condujeron carga .general para el mercado hRbanero ', Salieron e) Janet Gully, para M.bi. i. la, lea Higgn, 777r 2Pa77telillo; le N'.tin 17,7Para M.7 7, S. Vc.nci. 1, tb-I, La Da .-sp.rArubaaCoasa tal Deleggate, Para Veracruz, Gran ;Havan para West Palmn BenchHenry la M. PIRtel, IrR West Palm Beach. o Ho Onl, y r7077.7, 007 7ell7 del Arenal; con asaje. a o aga; Barbara Broving de New 1 rk, con c 7arg general para La Ha. i. bana cars.yecho pasajeros e,, .tu o.Omrr iavun con madera paie es el muelle de Tala vedra, el Jo eph s R. Parrott, 7deWestotro 1ach7con7 carga geealRo Dale de Maracaibu, e_ Maa.n. llegarn lMs eN U d1, 27 tal 7770,carga7,7 7 El lunes n esperados1La e TraSvenae que viene de Puerto Rico con S un cargamentode 0e1ni7. 777 oeLa les de la Pon American D.ck. -C.folu d. I.,V.c-r Linc de New ra H,, an oy n7rit7o : An,r .0777Humphry :,,, C. -. daocargagenera. 7 o e' Los lesa cho e 7777 di ntes. h. de cumpl miento a1. Flised l.t de de ayer ,orr,,pndi.n .l., i'e a.¡ .t. barcos: Da Kate Granmerfort y Astro. E7 7 ExrSl aotland 7Hoy es esrerado en el puerto de. e New York, conl turistas. al Leo barcos surtos en el puerto a IRs -seis d, la tarde de ayer eran los si. el gu7entes. 7San 7ranis7: Nan7y Lykes-. adrian descar ando. t. M 7chin:7 2abana, M ,ote Ay.la, Je descargando. .Santa Clara: Adlf. Vinner, d .a,. 0 g7ndo. fe Paula: Baha de Marel, a 0tr, .6 1771777 2. 7177 i, deso' Vim Ce,"gntral: Canadian Conque. Ward Lie: ffiienteC .toe¡ Deje. 1 A7* e 77n0 An77o.y, dgn. i -* A rL a '? .T7a lro, :opal.,ySug Tr77: .e a7 .6, 7,1129descarg"doy. d: .Atar; Fittit: Atlntico. descarganrA a:nnuo. a te:aL de.ysooaap7o7771nd0. !n Hacendados: Barn Murr.y, desear i, ba0do. Regla: Gbara, Tesco. San Venancio -de.cargand.; K.a eG, .uerd.s ,das. c a 776ndo 01Et0 B. Reparaciones. l .B anc.: Peguet, Mario, Cuba LC7.7o.a ,.7 a011,77,7 z. 7 (.71.,, f P.t.dC77777727077 .: S 017117170 ., .P6, 7, 7,72, 6777770777 1de 7a el Medidas paradescongestionar Dr. A ROSATI la Aduana deSantiago de Cuba WAaramen.to llindustriies. com.ere.antes, eduadores son objetoU EDIFitio 07 7ADi CINE) de un homenaje tributado por los Leones (e Oriente ^"^Se AYNErrUNO SANTIAGO DE CUBA. 'or. Obrade l S V p. d ', 111qu Enero12. DIARJO. L. H.bao,7. -El vtene ac .uno,2, 1 ,n 1 717. p _ __s 56 s d2, 1 7 Ad.na de est, fr cru"a 7777a7oh, o no~. .u t 7 o do72 -.2.e et1. f-7 2. aif, 1.,. puert.h .dad. a d, 72 hra 0,2nca.o o xm r SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN 8 de 1.nis 1a mrnca2 11 7Det7nc7ond. a d n uap El DIARIO DE LA MARINA A27.77n77 la. dier rh, do d k s El ur ad.di,,ni, e _,hs. ',d. .y .bnd. ..D. 7c17 Caul(.,. RafaelC-; 2 r 7 dadd, e ~cede, -1 a 1 lbo, 1~ j"t" a "12 d i e a n Odeu,, G ,'.'I 1. ,i, o. 27u7.AIa, a,_________a____ir__ uvruenn1.22,HOTEL COMERCIO SUS in7Poder 7277t 27227. 7 77 271 1 -d,, 257 entre Dragones 117077e 07Je de 1 7le7n7 n1ndez M.ndo -d .or .,b, b. T.,n7. Say 0rente E ,17C7dub d e e ,.elu d .1s .i 2r u 1ulede7:1t' pub1, t I r ni 7u n 1s7 7777772ln .77. de r,,nd.r h. en. de nala, ,, .y, n _i _Dta -,fav-~cedri. y a.¡, mena .de acad.si~uti, ro. liP.r ump7ans ~ m -p. A2rdd a mrutciatesdirectores de planice, sd, pena Iimp~eta ,dp ,n dea i e "sgu,,da usen nz pub os y pri a R,IIada,,In d.,na, d., que contr=byrna e1 re1o L dun eiao o oo o ti r i ti o de 1. A sam blea N acionald, C lub,. 7 7s ~ 2l dia d .ar2la 1 d ,n d. -E7 de Cb7,7 efectuadC re~~en S 5 43.36 31 W.t2 asc 7nI 7.7 reaudad"1 ,1,-a 1por t1 17 Aud1t1 r 2de 1' 7772-777 e 22.a 77-a 7pi -,i s(cd ,sld a,1 .5621 1 Mr na d, Gurra., o, orD.~a Cxpos,¡,. n nZmbre dej CCu. ofreco el h -To ad, ps 1.n ntit tmplierti, mstrucciones del jeix.ina ,nje ~Juan os Roig Fcrnande H o aopwin el ertra f, dbElad. May~r d, la Marnn. c tiend. lo l,,s m t ads adect nn mbed, d,, 1. Admin~tral uu 1.-v'ncial el pi~, m.d.ri Pascual 13.191. por res deC]Ef75P7 V77,nted,7P, l 11.7n22., d. Pa 1 ndel, 1 Om madre benficir. de .iNVse .t.e "d,sa denomna 1.d G 7.de d 7p77r 2 7 77l77obernad7rainte-777772antasurin Mmuel Borges B urales de r1, d. o. senorM.~ deJl qper~co tragicaiente en esa in del Mi caTelirtic imejicano Oswaldo RoUn ch , grs sa fue ~ ~ pCaa,, 0 .hq 7r7ronYAn7 r07res y c¡hbdles-en una conferenciasbre "Fr.y c.d7ora M.odBad .v d p 7. d. s 7.27,oyA,,1,7Curp,--G.rci. T re Istituto Alonso de d 1 V e C ta ,ad-o, dd B r d dS -oro.liada en H oC-1111. crr.7onsa p, 7 roun7 6 e.1c0 nfere, J. nad. Portr o 77,77.1M ,7i.anthelec r7,27 2, e mbaia.r .iid. 27,, 7 ZdIob DELEITESE DISFRUTANDO DE LOS EXQUISITOS einticu. y1s, el dio, del Instituto EpaMENUS, EN UN AMBIENTE FAMILIAR . -1 de Cu tura uipj3nuena n Alfre. in d. Sanch z, otras persona idades y Jntedi. -numeroso publico. aria Cha E 1 arrerio del conflicto taurino 1 sincope hisiand.me2J!cano L s C l b a ela emroMA DRlD, nr,, 2 (AP). -M.y 1 boda d, ~.z.b 'c pr.metedi.r, cnslderaR-ARN -BAR Y RESERVADOS yAmp.ro 1,airin hisp.na apr. esa e 'RET UR N adirturshpl ar, ejg uyo texit.'se ha Local espacioso para Banquetes y Despedlidas de Soltera trarse s' C.nocid. en sta p., h.berl dado a .-ndsutdshoa.Slco arcdsmns o lenaba la conocer un despacho de Mj ea que C mdsatdshrs eetsyvndsmns o Publica la prensa., experlo imcestra cocinero, alto cocina Espaiola y Cubana. tes rgrc. A.niuc I. propocien habia pare ir a su lido de la Junta Sindlical, Taurina esESPECIALIDAD EN ARROZ CON MARISCOS f.llecienpa.l. el text. se desc.n.ei. uen e-R. e as dbdoau. s uidae CALZADA 1263--ESQ. A 22-FRENTE AL PUENTE nble. e. s cla.le. no lo deron a la public*, TELEFONO F-6143--VEDADO-HABANA ,-Esp.T!nese la esqperan7,a de que se ]le.or disu, gara a tina inteligenci .que re. elvdii hoy 1l elcnfct Pub. Plan. -48 EL NOMBRE encuentra en e DIARIO DE LA >AARINA la m£s compete informaci6n nacionaI y yxtranjera, scciones dsport y comentarios politicos y un seci6n diaria en rtograbado, Encuentra tamb'in las colaboraciones d .rincipales plumas na. cionaes y extranjera. L.a reisV ta "7 c(asdonde se tratan los ms vitales asuntos de aqu y de al/, constitu. ye otro interesante motivo para el hombre. LA MUER difruta en el DIARIO DE LA MARINAde dierlas seccion57 dedicadas al hagaer al cuidado de los nios y a l1s tividados sociales. Los mircoles recibe el Magazine espaial. mente confeccionado para ella-Hablemos dfel Hegar'y dala Moda", el siempre su. ge.tivo folletn que lleno plenamente el co. metido de su ttulo. LOS NOS ren cada domingo conl os "Muequitos aCoores' dlIARIO DE LA MARINA donde los ms c6micos person¡es los entetianen-con. sus interesantes aventuras, usted puede rcibir los das que-faltan-del pr.sentesm.s el DIARIO DE LA MARINA. Entrese por el telfono M-5601 Suscribase usted tambin al DECANbDE LA PRE NS A DE CUBA, eridico delgoar Iirio ¡ls serio yfmejor iformieo. -7

PAGE 16

DIARIO DE LA MARINA.-Sibado, 13 de Enero de 1951 rtes TIOMILASORDA DEBUTA HOY CON ELALMENDARESFRENTE ALCIENFUEGOS Charles vencio Organizan la El DIARIO en los DEPORTES' a m poKOjutjvei a Oia por KOT justa juvenil Ahora si va en serio. Fu fcil la victoria del campen. Se est confeccionando la con-Bernardino en H ollywood .Amonestado dos veces. Sexto vocatoria para 4tercer camE gran chasco sufrido por Gr i ranfnteo como campen. Datospeoatojuvenil de base b l Por ELADIO SECADES Por JACK HAND, de la A. P. De"ia d a Ben es YA cal aaaa.haaho sidl-lllya'a ,a a los brazos cienti l os de t iro del aaquillaje. sperando q ector le ir laburden de situarse ante las SI, scores, a peletero profesional Ja ,,o la haea una plicula en la difit d, ,tiaella, pimerisima magnitu que tno ~ ela priera vez que el y la semnLna ic u leBerardn aparec, a la voracidad de la industria filmica Ir paso a Clark Griffith en 1947 n B ,iendo traigico, teniti qut, dar rsu mentos en qu hasta el gran Guignol p ve: el miagico resorte de las -carsup pre-sidnt,ce ¡os Senadores, cuya salt !n ucbrantada habi cmpado, c laaarton ln iariistaa'elc ine E del aaZ, ro necesitaba un defens ,guiii t 1,~pago la tonteria de mil dolaas par el hroe de esta hi Citando vi Beraidino era perteniencia de Cliark Giifith, i supo que el haba deidido abandonar el deporte p carse eje cue!po y alma a la iema Tegrande, ojos ea.tao, estatura pies% .once pulgadasmaneras descr esa ra p-rpia de los nortea eric u~as venas cori sangre italiana. E .una sela veR Berardo e, fotognica. 1 i al a de Hallywaaoad lo r en el aoaento en que Clark Griffith Wa l eforzar el cuadro de su novena. ( Srnadora a no podian responder a aque ,in qu eainelandia Id hacia al deporte dal¡ an la misma moneda. es decir,f a ClikGabla paaaonarlod au Galialh laaa laa protestal al Caisior premo Albert Chansder. Los magnates ball le llaman a Clark Griffith "Viejo por e, hasta entonces. nadie pudo de A El San Luis Americano puso a sus mjores estrellas y si los recordst ay Berardino no eran de elocuencia par acreditarlo, sobraba en homenaa mrit-s.el hecho de que Griffith lo aa a cambio de cincuenta mil pesosydand a Gerry Priday. Dosdiasadespus de accin Griflith llego como de castumbl ofics, tuvo una -frae amable para taria particular, charl cn sus subal namd frente a la mesa da trabajo a revs la p'rensa deala maaa. Estal de qu la aeaiacls de la capital ibasa aeeseen.elogios al esfuerzo suya parae a los Senadores en equipo lampionab ginens ustedeslos Senadores con B en segunda' De pronto mister Griffl hbi ae xprvasian y de color. Sant q l aiaa i a, ldr prisa y que el desa le subia a la gargarta. M ISTER Carak Griffith o panit y apartirl unampleaada 'que en las arahva-laa de Beraradinaa Jlnny Berardin. Este tial traa'deSl an Lui yNarnstumbra iaier an a 'arasiaencia en Ls Ange --Okea.larGiffith Mliantia¡laa el eapa ado pelia l na unta larga nisinci, nil presidente de las S S ie laa y v aavil a leer la nrain publia "Waahanto P s "El agente(l e publ las Eatlnan Calaar revela que hia firm trattindnietoiossn lacanJohnny Berardin esalarel lahuba ball quinase rirar par-a praaa r a l a'alina'' Vii la al aaaInsacana',nul pesasa1 Grf4l1a a.Y la p ialaa l l G'arry Aqueao, ,, una bula. pily ri rdino i a a h blarI d lifoinLs s ~Hllo, ¡,¡i.¡r G rjfflih *)nm,,esta tintvd. mtrBerardir Iny il. n¡b(ner Grif fith: hiii nfioqn n wninomis ti Los Anmelen tu (le Cuba y la Univer Viniara d albajo las Anaranjsdon para gio Padran. Los ginaros hiceron a rydal. E lune la un¡)ta'a proara lJs aa.ge aaalaama a Sa r a at la ala aon a aaaaana drI halakea aaaa. itufamlb ,j a i 1~' al1 aaaaaa rAlea a ¡,a e 1Ia, le C aa a 'ara ad l,,, al .la a dal ilabanamaaa.aaa.a.a.rraa .aaaa aaaaaa sin a nls pa~il aaaa ns aaaras laan Con le al Cl¡b e C'aalaa Ial Laao d ba tlen Gulnl .A pralaa lara lo, a aran. Club C Judos, lv,¡ ea i 'a, abaj todl o el cs by linimo, t..ltlama h ra ¡ qa ".a ¡''lorarl-ar-s, ale ela vrni ',tament mrrel1,u aI aaarla' .bes d 11l-11la a aacu al a Lia, la Ml Vaala,, a r a'saaabllase sbr la f. Gins,, rro a les alaaiao n pa bacsi t< Mlr d a l lu., aanqaa1 la n .-sIdat aa l.mt Al'Atlt, da Caa ra -a lealpu laara e io Paara. aaal taalaba aaple eirW -'11, k :: 1 t '1 f'uI al int.o Enlaaa Caa y Ger-a a M'din.aa ft, o i n ..e f ns e,r,,,],-d y a l' r le 1~ la -ala i al ravaean a anaen al del dos Po el Co Cuiu e o edes lque c mb, PRESTAMOS SOBRtE D GM,AUTOMOVILES l; CAMIONES 1, 1' Ap ya Tr OMNIBUS 'T EN 5 MINUTOS A Vu sas,,llarae a1.d~aacum F.s a' de de prapisdad. O. P R. A S ulhern Confinen 1 Corp. of Cuba Cala 23 N .i5 a-rU a0 y P -al.205. d A.Ida, no ms plcido Con decirle qUe ni se-han caid las hojas de los rboles Unencanto Anoche mi esposa Jeannette y yo hemos ido al teatro con abrigos de primavera. Hace nucho frio en Washington? -Mister Berardino, en realidad ya no lo he llamado a usted para que hablemos del estado del tiempo El asunto es que he compaado su contrato al San Luis en cincuen1 mil dolares y cediendo a Gerry Priddy y ahra leo en los peridicos que usted deja el base ball para hacr peliculas. Es cierto?' -Ea exacto, miaster Griffith. .Ayer me adas, El hicieron las primeras pruebas y han uedado .bez"lua1e h e lr bleque al fid ahora excelentes. Dicen los expertos que Is ograflo nal del dcima el.redas Ruby Goldaun atleta bien tein detuviera el bout, declarndolo El e ipa -Su decisin es definitiva? venCeaor por knockut tcnica. sor e la -elinitiva El deport me gustas mbaho, GEtaistein penaliz a Charles en el cincuenta pero en el cine meapagan ms .quoa y atavoaunds porpegar gol istoriaa. -Que tenga usted mucha suerte, mister Bepas balas. Pero no obstante ello, e ¡tirria rardino .Chals, que estaba cotizado por los aiacho -Agradezco sus buenos deseos, mister Grifapos res omo favoritdomaon l" ara dedifith situaciones difciles que se le presenartgrafia. -taron para obtener la vltoria. Cuande ncrnco L presidente de los Senadores se quedd do el pleIta naliz, el pblico abuvueltas y pensativo Vblvi a tocar el tieabrey cheda Chuarls porpelear suelo. aanos por apareciaanuevamenteael empleado: Los dos oficiales taplan a Charlacho de -Comuniquee con la oficina del Conisioles cmoa vencedor r amplio marLa ndasnado Chandler en Cincinnati. gen cuanda tal o. Erefere Goldcelamaba -El Comisionado Chandler esta de caceria. tein conceda el trlundo siete asaltos lo eard Cada vez ue en los dltimos aos enel base p~rdsaleme1 n.6Lasdosund Como los ball grande ha sui'do un problema grave,, aodss paor ma ueronosa de lla agreChanle'r ha estado de cacerla. Acaso el nico e, paganproblema grave que no sorprendi a Cbaaaller El Juez Charles Shortell vela el firmando de caceriaaju la reciente reunin de magnates boutsielarmund por tres y -el jue l-as bale en qeseelambel acedo dadejar eanatasl Paa obes dld atroapor ea-a add azaddr.edAlcui del de are el a con unoalas. El ae del base pasatiempo queda enesas ausencias un secedaPeasasoddnos uetialpy a Zorro, tario que sabe mucho de leyes y que por sisteun eaa igE .dad da sad@udria. burlarse ma asegura que todo se resolver cuando el El final sobrevino en eldamo y end era pililaaaegrese. ealmente cundo el referee detuvs de Jihn-Quieroelevar mi protesta al seaor Comi al bout, Oosano taba en condibastante sionado, -rugi Griffith. Yo he pagado s:inlones de sufrir mis sastigo., Charje a sus cuenta mil pesos por un jugador de pelota y lestal rpidamente de su esquala dqariera no por un galn de cne. y le conect dos jabe seluido de una ¡o encima -Ahora tenemos que averiguar -respondi derecha a la quijada. Despus le pela transel otrosi cuando el San Luis vendi a Berar. gduna serie de hook s de Izquierda re a tus dino en cinaenta mil psos, saba su determi. a aad Co galas-drlmas a .la su seenacin de retirarse del diamante ra marcea deaeeIa seCund Chqa oessta ernos, sa a Hollywood. -Esa, mister Griffish, es la graP aeleat, al eateee Gaidsatae a' -p o uestion a resolver.tervinoa1 minuta y dieinuevesse a aagur -En las reglas del base ball -delard Gail' gud s para detener el bout. conea desha fithen lo tocante a compra y venta de atletas, die=ad a Charles el triunfo por knock convertir hay un capitulo -el 12 Fque dice textualout tcnico. la. Imamente lo que voy a lle: "En casodesmuerte, En muchos Estados la le.apaa' ,aardini o incapacidad permanente, deseo prapio de ri .slo.liibrss de recd. com un ith canretirarse, el dinero quehaya sido pagada por triunfo pr knockout tcnico. Pero ehal runpelotero tendr que ser devuelto al equip enNew Yk no se reconoce este ve. yno se qu lo adquirio, si el interesado no report redlnto., nuncaaal lugar de destino". Omaleabiuah.rldasabresl -Reviaremos las reglas, que crea son lavaojo izquierdo a Charle, en elseguna,, Ialn r ias a usted A reserva de Inaquediga el d ndalconaetarle un uppercui Coamionado cuando regrese de las vacaciones, a drera ma parece que el San Luis tiene ue reintegrarle .ao laslos cincuenia mil pesos y devoverle a Carry Jos Gotico parti pasaael Priddy. les .Y al llegars i esta parte de la conversacin, hacia Buenos Aireo Griffith dijo la que nunca antes haba dicho, lo ain por que nade presumisa NEW YORK. enero 1i. (Uniteld.enadores -A erry Piddy se lo pueden coger, paori' El campen argentino Jos Gatila sa. da en el jamaalr a ponerse el uniformedeoss id por la emprea area FAMArum. iaidadl de nadores .ha aBuenos Aires. diciendo que nadio con--quedar all por espacio de 6 sma. o, figura OR fallo de Chandler, el convenlo firmado oas anteq de regresar a Estado Uni.ami do edente Senadores Brownas qued sin etecdo ra una pelea revancha contra ao palato. Griffith vendi a Peiddy en veinticinrada de miater enmil dlares a los mismo# Carmelitas. su 10 asaltos. Priddy? m starde que haba mucho de cuanto en el conAiadi que posiblement celebre trato de Baerardina con los productorea de Hollydos a treas combate en Argentina. wood y el infilder fotogtnico permanecl sn el Expliad tambin que el Gbierns de depse. Ls Brownsa lo enviaron a Cleveland pais .ayuda a las sletas, es neesde Caa cambla dal jardiae Metksviah y sas phua ls rusres de que l habla ido de cincuenta mil os 1 uPor la ee s ve lo %amado rel Go aierno debido sn de ahora va en ser oBerar¡no es enlaiea derrota dente.lcampenlihtweldel cine y lo anuncian en el rol estelaraiimo de a ¡no? iaoa saperproduccin en colores, algunas de eliuchrs va escenas, segia leo, van a ser rodadas en la Tin Sarr y Alicia ln invirall)aya de Acapulco. Aguilera a torneo de golf H. Doherty MIAMIFaI a a,,n ( SE). -Dos CdosilticodPERDi AGRAMONTE d as cubnas. Tins Sarr de Sanchez y Alicie Aguilera. a campeonas de Cuba en los ao 195t FRENTE A HENRY. y yi49, reopectivaente, han signifi. aamp suaeseadeiaameai.brg lt S ano h moso torneo femenino de galt "He.NEW YORK, e~er. 12. (AP.len Lee Dohery". queasclebro Clarence Hanryaa deLos Angelesa. aainuasaente en Mami desde hace 19 ganar por un foil de Ser. kead en el numero 6 hizo su deaos. but en el Madisn S uare Garden Las cubanas se van aenfrentar.on npasar su susi a la Untanoche, obteniendo una victoria por IRacrema dei golf femenino norte. decisin de losjuece en ocho asal ameranol ya que e han inscripto oa. Oiea cmanatars to., en el semifinal dI programa e en te entre otras las hermanas All. 1l que Euard Charlesderrotp ce y Marene Baur, que constituye -clar da las Poa. Radedi-silck.o pnitn a Les Oms roo la sensacin sioliltica del pasdo rz, Vlial y agelsia Andino, -Heare ped t183 libras por 184 su ano, espeaialmsnts Maene. baajrin la bola iuy bien, hasrival. gramonte, que est salado Otras notables Inscripta:s sn Poainadasai final y por el juepara un asibile combate contra el ly Riley; campeona 'amsateur nacioigre Vaids, :rs volte laeaerex campe namundial Joe Lia el di o'Lsy asadrae'da'"Oherty"en el a favor da los aaralijados. Islat de febrero, fu salvado por la -o 1. r Dorolby KOrby, gaadae este latrio el Atltico de Cucampana en el primer asalto. Henry del mamoe. 4llto;Mr.Charlest. e ya los 'vicaorias. mientras el Inici las hostilidades con un podeHarding, tres veces triunfante en el balicaao ha perdido dos veroso hook de izquierda seguido de cafdpamento de Florida y del "Da. UnqUe demaslarando pujanza, golpe.scortes al cuero y la cabeza herat en 1943; Dot Kielty, campeo. le ai suert la tiene compleque pusieron en malas condiciones n del Geste y Caldfornia. i de espalds. Al final lot ea. alcuano. Adramont cay. El refeEl torneo tendrdlugaren los terre le LiaStiaorales p aarn un reecontaba ile cuando son la camnos del Miami Country Club, yse ea. aeimoae. el Lics de pa. pera que particien cerca da desalen, elemainituvoel scorarri. -Henry ficalaal alcombate fresco tasijgada;e u spaado parti¡. el aliaepo. Lu'go la Ui. y en buaaas condicitaes. La deelasin paran 162. ad vino de abajopaa rasacaa de i¡s Jueces fu unnime. Misa Loulse Suggs, Maaareen Ortis, undo yn aa1u B y S gin-.g les habi aal aaid. el "w1n" -al, Baba Zahais y Opal 5. Hill. aalamlaa El iqtllo Miya,, Continuarf la Nacional ndaras de este trns en distintos miuaaalfinalpaa.-acaaae. aos, llegaron al campeonato nacio~dadj, ae apro.aalaagui qcon ssa itrasmisisones nal de amates. Mi~sS. ugs a YMrs. ,e,, y G tiae,,,ue rvir~n,iaara iiaa ]id~hunaa' aier A Zahariafueron.mnaAlejos al ganar G a ai NUEVAYORK, 'eearo1i 2Uied el campeonatodInglaterra. Giai', i 'nalaalr-~aun asia.Laisc,aadecdidcntiar paaad alaal aba-aa,,ncom.d.t.oadh-i. eama atasbsea en cuanto a las Elterneo"Doheaiy" eaalaeanda aabe a mathtramisies de losjeagsdebase. de una are de ochotor a aa ATLE-TU E01 bataporradiaylelevaniurante la amateuras quease stn cetleando en DECl t a temporada de 1951. el Estado de Florida. Fi. G. Fna.F.C. Los propietarlo de los equipos-de -----la Liga Nacional fueron convocados 0 2 .1 1 a sn extraordlnaria por el predaa 2 .0 1.sidente de eseacirculta, Ford rrick, 'e ,sa i1 5 para estudiar las quejas de los erw.a naal aa 1 2 2 4 ii pletarlt de aclub de las Ligas MaE ven o' d o rnr 1 4 2 nores, quiens dije,,n que l ltransida -4 3 3 misioe. de loa jegoas d las Grarr;.,0 des Ligas p raed. y televilsin aeces 1 ltan las tadas.Base Ball r l 1al GUINES F -Juego de la Liga Cubana' i. .AP. sFC. entre Cienfuegos y Almen' Fa. G. Fn.G. F.C. Juan Hernndez ..2 1 1 dares, en el Nuevo Stadium, -~ ---M. G. Rodregu.s .3 1 -smerandoa.da.as9dlap. da .l 2 31t P Llano 2 2 4 .ch. drsluez ..2 0 5 11 A.dasaio ., 2 3 4 -Dble Juego de la Liga aasl-, Pa, .4 4 2 a .R. n.a ..1 2 3 .nal (Medis RJas-Cb, S1. sF.Las .1 0 0 y Progreeo-Fe), en el Sta3d. -..a 3 ---dism Tropinal, comenzand 51" .5. .s T ER aA i auaad.tarde. Sa Fl. G. Fa.G. F.C. .. Ja AlaS 1 l23t2j M. Miya 5 2 i Oasallada: 0.Garclui.a 1 1 5 -Faaedasdiuria eai'"aba, I.bhala 5s.Iaa T eM. Rodrigue, 2 1 2 1 at.Xgdrid". con t.espartil,__ L.Trasoan s ..4 0 iii as y dos quinielay ,lCamsncCuba a12 2 33E. Gonzlez 4 1 2 zndo a la3 de la tarde. oleaa 15 1 a 32A.GarciaMenocal 0 0 0-C, -E. Lui ....0 0 0 En el "Frontn Jal Ali.", a a .Gonzilez ....0 0 lasa 8 y 30-p. m., con tras --' partidos y dos quinielas. 555. tea,5Totales:C .ba 16 8 T151t Resultado: -' aa 1, y IaeIntie er. alt 2. half T. Ca alos a Pne" i Ginaes ..10 21 31 -Prgrama hipico de ch. ea. Universidad ..o 31 37 rreras, ela el hipdromo de el maaRefeaee: L. Santoaa. Umpire: R. RiOrienta Park, comenzandb vas. Anotador: Paca Mutaz. Crono.las 2 y 30 de la tarda. EXIJA SL GENUINOI metrita: L. Arce. Jugado en el lmr d¡ Culassilecs. Enero 12. 1951. Dav Bsb Yssng, st essalasseagenda base de ¡s, e~a de Alsendaresas mdesliasad sae en terce.al teresesde aqullas Insultuionessue .a poder asept-r el stira Tabs Dapdridga El I -re A~@ Maesri deareta la jarada. El desafe lo aa hanavenido celebrando copetenas el Almeidares ene pr alo : frente a lse d Tg al Maria de basaalsitre afcionads. -TaatelCmpensaton.enia ia al aesatae smsaypaa -r m a pas Imponindose en un marathon_,debating, el Club mamasa teresados en easco ss opueden saleIr es ha d Coanvsastdris ayDispasscaones de ambos aveAlmnendares venci a los Tigres del -Ma r iana o 15,11 as.le~adss s -e L Aunque los Tigres le superaron en hit-17 por 14-los Alacranes los ligarOn mejor y produje-'Frontn Jai-Ali ron ms extra bases para llevarse un xi to de 11 por 7 que les sita a tres jueggs COmasta neehe a las aba e eLia PRIMER PARTIDO a taats.pletos sobre el Habana en la lucha por el gallardete. Comentarios del juego. El score RE ARTDar ano.tra tssyaa y aendive aazule, Metauste enuna octeere 31 it.A lavar ambas del cuadro ocho Maea sted aa lta eleam n1 hit PorR E INA margen sobre elfabana a tresuegos y medio. soles naes s nayo aas y. y sobre los Tigres a 4 y medio. Lo PRIMERA QUINIELA a 6 tasIOs.jooeaaes,ianidrple ycie.oubaya:msaraeseaasuperarioallteam azul PRGEAes 1 Caea antLsee seo pi es ;siete aerarr la salpicadura deerrores y con destile aaaatsra hita, paonda 17 pa 114 dGuara C.eag Loren o, rasa d.wldamd, -balk y dos bases' de serpentineros, los Alaccaines van. ero los Azules los combinaran ma SEGUNDO PARTID a u la .por bolas, btal draante dos horas cieron al Marlanao once por siete paabilmente y ademssasaxias PlatsnA M gdeO a -btanaos ymediay shi tendr el Juegode ano. ma consslidarse en el primer rengln resultaron ms productivas, pues la astnra raagay Gaa L al che .*n un festIval de batazoa, con del estado de los clubes, snpliando su mitad de la ama total fueron extrale, A aa lys urimaers dat astae acrediandas Jonrnes Guere.a es.a sc tnoa y mpime y os se_ ~Paso y Workma.n, a las ales s' udos del nue. yaeaaaauntrpie del prpia Pa. SEG DA IIELA a 5 aans.SI 5 son y dobetesl e Guerra, de Work -Ramas, Aldea, Aap -ti, Ureta b 1 d a k Raoa.,Btsea R AL man y de Bob Young. Lee. y UrI.nk, CAMPEONATO DE BASE, BALI. PROFESIONAL ssaa ey aTR -Aca ymes .TNI e MeDudle, que ia, psr TE:ACE PARTIDO a sa laotte.s a1 l.s ni Rad arril, qua abe Lsaa y Aldecoa, blancos, contra Compilaeldo pa pate DIARIO DE LA MARINA. por las Ttea pudieron arribar a Ramosy Uonaa, azules. A car pi del aala -Hasta eneroE12, nalea puera seauae aa e ea dfiniiva ambas el cuadro ocho y medio, uesas ellas qulsoes aa reapnasbilraa LOS PRMtEROS BATEADORES ron con e asallerod etriuo. ylpey. O O. L A rrotaas, ailsadeado MaDultde su seAcept su contrato el CgCIL Ave iundo lxitoy sufriendo Barreil ea_ a en sexto reva. McDuffle explot lanzadO r Jim Knstanty S. GARCIA, Cienfuegsa ......203 32 14 27 .3 sn el sptima, sespus de .oportal O. MISOSO Marianao ......171 40 57 2 trece indiscutibles, y en cuso a sPHILADELPHIA, enero 12. (AP.) M. DIAZ, lMarianao .....-.8 t15 20 i .8lo reet, salt en el quinto~ Luego de-Jim Konstailty, el Juador Ms VaG. ORRES Habana ......'78 25 11 321 tilan p l bo d los ganadores laso de la Liga Nacionalen latemD. TOMPSG A ndaes ...096 --I 5 .013 Octavio Rubert y Marrero y mientras parada pasada firm ase al asas L. CABRERA Maria ---. .107 24 OP 1 .16 tanto trabajarmt desde la trinchero trato eorsun alao con los Plilies del W. MIRANDA Almandaes. ., 4 os ea 11 .de los Tigres, Wiltredo Sala, Chicue. Philadelphia, reportadasead uesha-DANDRIiE, Marianao .i89 28 58 21 .2 ,7 ,Garia Im Prendergasty Limonal la eciido "un aumento con de. .Gb ,Cienfueg. .i41 .15 42 25 .298 anez.rabl". C. D~ Marlb.ot .00 290 lilaeaposada pasada elsmagnific CD5. YOUNdl Amd2asd.e.--. sao3.n 27 El nico episodio que transcurrio La laaada asda al aainea H. Y09911UEZ, Almedae ..u 209 20 59 33 2 n grandes emociones fu el primero,a dor de sd mil eos.ati saade. .LOB Eao LA R paesdsqpalaecibcron~aaia72 encuentres obenianda diecisis PR E.OJ.LAyN D .R.15b.GP. anqaamaaran .Ea el sagitaduna levictorias, ayudando al Phil.delPhla asaea J1. osc ..e.e.Sa. Ob, G. p. Ase. .ArcbieWioon pel ala, ame co br. obtenerau primer pennant en treinta -.--. .-. .bcaoprbresasailasde renyeru - V. LOPEZAlmandarea ..It 4 ea i o se 26 2 ao1 .75 let, casi junto al relslpy,, acto des. 0. RUEOT Almedares .12 0 57 47 1 29 25 714 pud.ampsateiaAiaidsare por hit cuiai eaa aasiasspsncharse T. LASORDA, M.-Almendares 11 0 25 38 3 44 u54 a ea d.d_Darry, sadr de M ,Dutt, err01 Estalella bateando de em e ,,. C MARREROAlmendres,2i It 6 111.a3a 40 34 28 54 4 1 sa. d ePbhilles anlirbalsbrau-aParsi las mosca,l A adare EYU HASHsban -a 1 mit 723 32 37 o 7 4 .e de M rasda, y.ildptleb. El sdicai tr.,esa al. s1pmacosta .AYERSHabana .2. 16 4.113 109 37 55 -a a ' 615 arlaa recuper elmargen en la de Jim Prendergaat ligdo hts d R. LOPEZ Cienfueosas 2 11 2 48 38 2 37 38 2 e mitadflinal de eseactopa, hit d.aMi. Wrkman y de c}ar. dalsonrnde HAE ICtT Habana .2 2 35.2340 15 12 22 2 2 se o, balk y sencillo de Duany; pero Pearson por sobre las vallas del left.R. BARRET1,Marianao ..26 7 118.2317 45 39 1 5 e .500 la cuartaentrada elAliendares Como si no quisieran Isar la,bandera asamidel mando para no perderl iblanca, l-Marlanao volvi a la carga LOS DEEIDIVIDUA.ES ms. En ese inning anot dos veces en el final del luciy seventh, anoHOME RUNS: Workman y Derry (A), Formental y Bilko (H) a IB a drhit de oirkmafore.t a d land tambin tres veces ydecritanTRIPLES: D. Young. Almendares. H 1 or, otro indiscutibede Ying, d. la explosin de McDU e cuando DOaLEA a. Bilkba Habana .-.-.1.a. .aun pase inticainal a Derry despula abrieron con hitas ibez y Tala. HNET S COREETADS: liao Samia. Ciensa-. 4 que Parson pereci en foul al a. Rubert vino en su rescate y Mioso CAR ERAy ANOTADAS' Masa Maraa ...cher, y sencillo de M tDuffle ligado le dil las buenas noches con un tubey CA~RERAn IMPULSADAS:, O. Blko Habana .d.a. nd.,,.ds stikes sa ibolas. Ea el de linea por el right field y como el BASES ROADASSilvio Garcia, Clenfuegas ..5 quito sala Barett baj naun hitiro de Young a home fu desvlado, MAS PONCHES RECIBIDOS. Stleas llk., Habanad.i. 4 ensacional. Luerra lonceel batador ancl en tercera. dead MAS BASEPOR BOLAS RECIBIDAS: R. Derry, Almendares. 4 n poe el let, las al as da Wl 'doda bisa me momsntos md, tars i aymWorkmaan agrego un tubey de mientraa Cabrera frtaba en se. :s right-center. .Hctor r ete por gunda a Duany,.que haba negociado i short y Workiman perecio en tertransferencia. cera: pero Young peo un tube que Tdavia en el-octavo et Almendaass Impulad a Hdcl a-elrbd a teacara 1 sdle-ad don una carra ms por error P.umbla TasA'a lir de laa de Ibez sobre roller de Wllaas y nse. Para lanzar frente a Lennox tubey de Guerra po el left-center, Pearson u llamado Wilfreda Sala y eacrgndoe Workmam de despedit el salado fu un triple. al rih sen z el duelo en el noveno.& emata de LIque impuTso a Young con tercera monar Martnez, cuand onrone par Sat .sobre las ces del right, elevando La riposta marianense fu agresla seis u total ea la campaa pate va. Mi5sa abri la sexta entrada Igualar en el primer puesto de loa con alr bambina extraordinarioidaraoneros. por el center-right y despus surgie. Esta nochelJugrn Cienfuegos y ra hits de Chiquitin Cabrera y de Almendares. Pora los saureos se ansMareoaDiz. Unaloulde Wilsnaai¡. da a Ral Lpezy por los Alacranes ALMIENDARE5 MASAPNAO vi la presin, pero Phillips Jle al a Tom LaSorda, qu har su debut v Vu A-ad.lef, impulsando a Chiquili, sin que ,como miembro del elenco de metilena. V. C. H. 0. A E. V. C. 11. .A. E. --------Miranda,a. 5 0 1 2 2 0 Ibez, 2b ....5 1 3 3 2 1 Williamaaef. ...5 1 0 4 0 0 Dandridge, lb. 5 1 1 4 1 1 Gaera .t 0 Miosaif. 5 3 3 1 0 0 Werma,. 4 4 1 0 Duany, rfa. 4 0 2 1 Yas,Ib -ttdii ls S .'12C Rodrgc, 3lb,. .5 2 1 1 1 0 C.bre, l1b. 5 1 2 7 1 1 ., b. .4 3 2 4 1 1 Diaz ....5 0 2 5 1 0 Pearso lb.1 2 0 0 Wlsn, cf. .A,. 1 2 1 1 1 Deery1.1. li ips -d. ....4 0 2 5 6 1 ,MaDOep.t t.eat.0 0 .Baarett, P. .a R&betp. 0 0 0 0 Sal,p. o. I 00 0 o0 CaAlrese(1 1. .o 0 0 0 0 aGonzless(a) .it a M-rero, p 0 0 0 0 0 Garcia, p. .o00 a-e--a--Eaalell. b) ...1 0 0 0 0 1 Totales 40 11 14 27 6 2 Pederesstp. ..0 0 0 0 0 0 ala cutapor.Rubertoen .l0. Ballst. (). 1 0 0 0 0 0 as out por Salasten el So. MartInez, p .0 0 0 0 1 0 ba out por Gacal en el -da. aout por Prendergast en el So. Tals .42 7 1727 13 5 ANOTACION POR ENTRADAS ALMENDARES .-0 -2 0 3 1 1 -11 MARIANAO.0.11 0 0 2 3 0 0 -7 ; S U M A Rl O Carreras mpuaada: Wiason, Duany, MeDuffie 2, Guerra 2, Young, Pearson 3, Miosa Phllips, Cabrera, orkman. Home runc:aWlon Guerra, M aoso, Pesasn, Workman. Triples: Pearson. Dobles: Ibsde .Worma, YounL, Mioso, Guerra Sacrifice bit: MDuffie. Base robada: Cabrera. Douinla y: Mesoda a Ysong a Peasn Quedadas so bases: Ahasssdsars 0, Maraso 9. Struck otes: Barrett 1, MDuffie 4,. Salas 0, Ganta 2, Predeagast 1 RubeL a SOsreo 0,. Metarne s saa .n al-as:B. UMacDffi 0 Sls'0 Oaealaa ,rendergast 0,-Rubert,, arrer4M 0 ne Wiida: Brt, ¡&¡en ar t.Balk: McDuffie. Hita -a las pitcher:. a Baarett 8 e 4 23 y 22 vb., .Stu 1 me113 y 2 vb .; a Garca 0 en 1 y 3 vb.; a MeDuffic la en 6 yova.; a Rubert 2e'Y'5vb.; a Prenderast4 2 y 10 vb.Pitcher ganadora: M,,Dule (a-). Pitcher derrotado: Bamett (-), Tiampo: 2 horas y 30 mtnuts. Anotador: Julio-Frdnquia. Umpieas: Paddan ea home YOdeiguas Atn y7daaatri ea basa. ESTADO DE LOS CLUBM A. ..-C. G. P*. Ae. n, -ALMENDAES ....-11 10 I0 31 21 N59c HABANA-. -. 7 --,15 27 23 .403 MIRIANAO. -3 10 -5 25 25 .510 4 CIENFUEGOS ......6 2 10 -1 33 .512 Totales. .'.' 21 23 25 0 -7 lod entrelo masa ue el dia a camaaas, oe Berarl calidad d. Claro 11 nmbre an igados .Lo ue erardino, Hay moaeda mnl-

PAGE 17

DIARIO DE LA IARINA.-Sbado, 13 de Enero de 1951 LY PIGEON BRAGANC Y-GRADO PRIMERO EN ELPREMIO INAUGURAL HOY Bajo la presidencia del Dr. 1. Pertierra abre su DARAN INICIO ESTA Maana se ura un torneo a 1w'ard Herr en 1 Habana TARDE Al ¡ORNEO-DE temporada invernal la Ca. Operadora de0. Park TENNIS.DEL COUNTRy dos vuelitas en el profesional Ior iudi M~ore Tres grandes.luminarias de la (fia, Ted Atkinson, Joe Culmone y Jimmy Stout motarn enosta el Esta tarde, a las rdo yvm rEn el Campo Armada habr entrada gratis en los juegos para el datsi la'Para fi.tejhl Da de Miami vienen mltiples personalidades desde la popular pcr"heda r.itrntiorg' aa torneo de lo, amateurs Algo del ftbol en EspaY y buen ci¡da ridana. Los aas criollos de 3 aos se miden a 6 furlones en el clsico dominical ihy Club dr Calora. do.oe gsto programa de los de la Liga ntercolegial Lobos y Alacranes -________J________r__ ge Goto. tta torrado an ___________ tnde ro entr de .1 jgadore. iluy en dnVi¡ d ao Caa an prsa rra de c entrasoa ~ PortSALVATORs s a. atorn upnnado eoaJor. dn r aanm PrpeApro Jla Eeunaub' de los cita ruasa ndedicados a lor rroade triunfos por JohnnDALsA. es shermanos Garrida. As.cia.nNaci d urdb T.dos l., "mnlsea hna ao adnemas. eclu L iveY ySudsociosserfueronodeoCub n syds en dine.tatrartenpue s:dser n, .aodG ol .aermaanpoP.,ta arde ,n o rodrmdtatroaena m ana amefee:od. detenraade 190. lraraado os a date .r.,idinrar sruit.pajegas:Are cneotaoG. AnlgIn rcnto r oil oa ,oaaYaa i ,a w ln r orlerorlod1orddetel.ten nar 4mers,.-Antonio a aamr;dLuisGonzlez D .Stadium Cervea Topical.r a Depotivo HuPano Amric. a 1 de abrl.de 150 a la fecha, a os cua. El roceso de traer una centena do a Oportuno es con ar aal o L, v. Luis Ramos: Guillermo Mestre n an ms mersaneo uel r r mm rl proarno no es ule aaatnaaarrmnesnani cabalos de drTropicaleParkr no snest roFrand Fea nda Itrio, Orlando Garrido: Luis Baraltl s C.Oe.natOPffis oal yN, atoDol clor turn pn d sa e tengan defensa la rafcil, y Por tadnalta el mn del adi. tra a mis froa 1105 xI os os Guirermo Arrua; Rafael Govi ea 1 cao onunnn.~os,,o no, rui 1 rr1r n 9a.11. relamable de trescrateno. a Inicial consta solamente de siete evn. 9,409 mon as, auna al montar e, A. Rodriguez Franca: Pedro de tr so hllao s furdts es nd t ln quiientDes. que han llenado ala t altinns abere t ror eardeoin.ctiihipdromos de os calibre ~sla. Pa na. ulio Fuentes: Luis Rodres re a st Cnrdt ai re lao carrera1 la pocamalaeY aseabu.-nes YLclentea rPra llenarel "llomente haba ganado en remios guez Izaga vs. Ocar Espiroa A An.patlato r ellLoaa doG neala nrat nran denadoasaaa e mrnswanceastls fa onra y ono remi 1649.306tn¡. fto Datyvs.Euaenio Lprt oa Lar .s.o.os rtrore~ d a r., .1 n rl 0amp0 d r rol t aae de carne era lmsaneadeochocientos essaaefurabaneo. Un aplauso Francis ]Pelys.Carlosouuo. carbol tonoOoo,dorellr sto ora dnlyairlt dl man Sds naesdr t@aeuarca uidaatmeseve sernalaim .Pr todo lo mencionado por la Marana.d oin.r oela m a ri tr roo ctub, a s O u iGo Siud n r vo T danabrirar 1erras eeafeaslos, nsqeeieenesns.eraiiloartasiorr.lrr n .9aa P.,alerna ia irr.o* irdrp.l.,rlubs ,la 1onU,,-1 00,1at Sirorchueaan: arv lasaasimn sadaapdel tfll rc arYno er que deaen de haber etJ .ran iniciativa que ha tenido tren-. ardecontiuaresteC o cp est deporte listo piara la gran in o-oo rle nuvlo Jo a ro:alo ovecl iados y de t u 11 rit. aeml¡, a%reg recn iprao.t avet ae d neerulnqel.r dae onr it:b esgiiar nsreit r la l as e o s uy rt alos tCve.rjn _e ade marosmr PeIu .ueodel elot reuaolorin ceem .aranill m o rad n vor n t Gen ron al d eLa H ao basa n lsn¡sl trars r oonal c n rl "SaLor nzo l A rl a A In d ya eir a. G odi -rza pilir5tecar sa larensae ftgrannn ira 'crnr-es Paro ou a ortrsnrrrarla o i-nO yaaafiioornaioal. msarp"'uuers etoapr re Sn Fotpa. do ir miaba oOllgi. iead drais de sane acoe ord 5i desnaeeandn Ora dect¡ eho dc las ang s ttoradolbtaa motrr o ,orttssratioa Pee AdOrr, jugands briiatetrl o e sta iatil l er p,a m YsI u. oo r t o Rami Cit c s.roeas ers nfamralados remos nro dst poeindr asterar a la ceda de rosae y arras Ja Wess ggorro mps dr ttrro. delsmotroo d ecimchrea matema. Macadn.esmuymrecdord unelraoe o yC. oesteocs.enu Lvs atlad, liivint tI p ca nslacmayorta. fnerosaerrba. otaudso l o lndatoio rtere rarroidablr ns oao losrher ar n taron toso q L e -eea A I IIdauL es araa desde snlembrala reidenle dr ta Cosatoi oerado-' Garrido, ant, 5o5p aogx. a romor dr ganasos rl resullidi dl -liienJ fenha. nls a. as ramo sas q iea ee olatoradala derosrrcidnleomoroinsde lyoroyrdo alos olt ome c El airad roe n dr.cgtQLd oes micemo el as e atim n es del be hntiem ii cnarnEdo, or usnaW ss.s .gr."sucont end fc.s -nornam i dedpq e A bru clbtneene otndoe esn1 et erctico Pepeb A gertiad eo, u n aldg. ,1.,l,; Conls ,b ap. n jo, ya sa 1a n l o -tu l e rd rs anta alidn de nrn sos ct 00 to oonesitado orra ]asnaro a la P r cieros cost pia So q. o lanto corleoa jr dera saneres d rlos-u vems Gros, rd¡alntipC a nson amones aOue havqltliolaialrs pi.dmor. .,uv 1~ , adRwstoaLafltrra.laermamefGraioPe.fnrpll e de O eni=co samtr.Mcado e my erceorde drocPttoseM r so '" tledit.as e i uptli;ud q ii Spreisr.'\a olrrsdamaetm de rre Laooranrosrrada drsrreins a siaont aoeao arorl'omeii on5 rmprpoapon lap copn e lO -,plodl so,dP G a bla Yer Caererntasde nibn.pl h:ua deAtrPiserre.nrareoe oohtotcifonestoa croeilado. ierenoaoidnale. dtoae lo ts cl alt i ol. po lillp daGdeca.Gen vlaira NaC a,eoOrunronresdep semln opell Apra ntr .P nl ta g q .q e uo deimaTropusolal raereeosrrcIlencmaeraedi r ostar n, l os mone s vin rr;. N rlies tandtolgt p itceml de refeaesda bsler drfa e n .e CnNacCdr Cirit E octo u ANe ns ctna ofcialdo r~fip Oadl ViOnln.ia, qm sa itnypda DaLentrqbauoseqah.tansddsraartoa yAT A ri ARa dertoiouor tos.oar -edeobdr seso r d Bl, im Eelanz nsayeientiqoaoa r ares s antesredenrassaenabes yPC i"daoa^,"eilrnlo r gacon a miaanr rdoa G y es s nside boO. ..:r rsandooar rl p e dcant. e o se rese, dm o cpr o alarM ll a en c ya m hp e L r m artas us ya d t ribuido em rplaq, renAsite do leea -u Mfe ia mra us. elmigd eoe o ae lmi el libro de codinioner dcl sre. Ei Coros, Glimopies Cobno coito, iaAaCULINaAspFEraEN5Asa Er la ili iorada do l a ~ r or toa l nso dr rl. rld aAoic eTn ddleet e r uel 'uao .El te se pado tiar robasane ea rl aemtn mido aor "Tao'" Orron, es rl nro rrar sormdina mao las asiria. 0 l erOeiroltbre earlts Epaar cl Depr rivod de l 1rn 1n o ppacoalrloeiar elas era d la A r ianrdevTeo en ruade aepnsdada ebms -rnmer aria. es el quae cro focs alta tas dino:amernt e slnienes cinttco banosa alialoadar lasorcursi doe res Mnefrs de .espalda ordi cons, pal to s Os, 004n oslnur a casaro b ar acotnar ti. yEamasia aar s ao iain so uata g snbt eenr denron Iieran ire arrea ra enGs D a eirvnnloson rmia dsainias. amosros. oren sresctcodmarol 20 et a reas e eer La sta mis .roesoiieni. Oro re o elzdsetea etc scnmka-afrssesanadeietreinatasetoar r entrn ellos delabaaro lioradre 00000 1/1945uaada tainalvidable no-sfas anardoea y srerv ra goberta sc marnan fiase bosta la tos saona o mvenas lnao de mil tu a equipr d NATACtUN aur or aersn. saoiando n s darlo. aa a isrs.-a ni pLa Mabaer. Salo-lenearnEo tennistas pasa e -quinta enrnan en ore din rebalso loanes rada darnisna a da ferstod .an o la OReublisa. ss loa Pr imerc nQUIOTAc -Et eolio oubano eli adasonos acido sf el i 1 riel 't .lerdroenio 00 priOcipOs ad tr epdaa de Edds He es ss lara delIrnas ea Caba, qune ba Gra nada mas de privehian o-ld, parando Tras l donra Peererr Staksaar teaJ ga Daeq.or Pan Arorri-as la formado nor ios alistas qur seloo' Madrid a bor los donosl sreo n ta 1 daldoajoionaioalmsnts. a oa ere ala Tederacitm rearanles .ahana tase feneberar ai nr s is Zardd a la 9inial, le arlierros1i ra e emolares saidos ea Cu ba da Bues Ares, 1051. ara tas olmar .oe el Cromin Otim ote Cubea.or asns tarson dois ore qu0 .las rasullds doe a o tatosne lda awn Teaaia.pnra briadar robarais coa na rrnbrendrafneenala oda. br asan re norre rl dosdnao 14, fe-as esqes lea a eetror do it o eutdso a lii*smn ne e poiaa -o oro r" tas Pa laItid os. oto K ermieraariant' descaslae e lenal enea bsa sae a F'ACLT lno Merlla laso sane driar el ar en deros ci ardalmo damiara 21 el Ortonarauer cnassgete dssp asaci lo s osujtisda nmr lar stsoto,. seana ie lodel DpoororEsotos Gatin psomo GrraAoronis .lmaudad deLa Habaa. Ftenta recer a las alesrdel der ia sdpimaeada. En el ro an aoae StrectlHandisrosauebteae de ansdaossarateslednaiio ooralolanre de ausmiscstrunnn as drio ospuy n resado l spoo.t e aDrcin isaermrontes erin eanlisasda Tambidn Eddie reraba la aena fa Mir, cas os bafanr aaaro, por e asrmo siseo mdl posa suralMEA-Tds o naspiortn e o e rm s l caran cneidoa euno soa O onse o o d rlao e. rEs eoDportis. drm la eido Gcserara para rrnsetr si sarda de ira miembran de la FACLT pa rtah, bira norrer Catampio isrn s ane loto-ralados con las oa,debaerds nara os nlasp deris orpo el Gositro orde ianepsi nos o Gurron nd qu l d il ar l va osnde Gopon oro taenosidpotvos, la Hterr io ra i nnsica intda la isla en el nobl bata im. nera de n reto namrar roara produotra rniosale s edi orocic qelssrn aiiaa e l EX T-aesa dmoo raie r s uri e GEa. qor dveniOrm dr. onraae.eaafcincu i relid ntnio ell, remeode derbridaruna ez l aotase n o den En cata entrada. narreedo el Galiano nirne sinepu a oiornssardeeso ofrittadaa Ams cOEXTA.Heq r 'mo,, or a eeo e dsa tueO el ard o roiga nid naalosoi malcr de aor roto~sp.eniasaens d.aen. de naesiea federartsd d en aas un r adrrrcampcrnatssnn .to-ypar na d iar el d a.n treef. TwoentfThird Steltnataad meo4adsrtCrroiir rAos asterino n lasea iNTsA. qora de diet buoae lil ndo iuO an ,,,, ir ortn ste r de t orranars iroStra anda, fr n ela t'y nampne r debes l.rdndoes aant ltvi sen a as dra a -alea l rtpei rsdne d d t i l n e ta lado -rprc a -mriosor poso lis grndor oludades isse rsaliadas balagliedra mense da i tresar a la ernsharhsm Caslaa pr erpire r arngais 1o. Cariar POlo Onsreas-el domingo.2 .tenr d re siro sm n rollo noataa niforma a porpeloar E ar era.ted aW md mrcns.D amsm om remaa da pader ecrafinar ca drcle a fo nra, en ci denerte. propia ter unalefa. Ledsn pilsned st de soaro ros diso sol resna dc redlsi a vn s et f poroto las pitietar nsio p e s it ror oi Ea s vs sigu doo soleadr. nou r ieropair,, o se larco, tarrombaur [ta esa ei'proirer r e ninde nfer la opoetanidad de sar. olsao inniog y cr erauosss yroto a la dislancir de m:otn o - OG r A-Laiesa a adlpre s a u r o e"ntea ino terno lspo .anadssr doi iris, ,,,,,,,G .n rl i-d,,be nis, no or or amrooncal de aento, daeds naesrrs tiiipaeeseaompetenniespyestim 0n un errar te bicjern dna rarreros. E1tav. roes saio dea de msrpin tu oa s re-esimnaroto rlser i a.l dcomprnoi a Rio.su rl Guna r d eAtlanlaorGsrloAoharolarasO o,, l daer,,oiacean,d. drir dinsd, asilet s edis la porandatra ron mlaetonena.sane eroro s ditiro splardi lo pitrbed Cendises R atron sisoatrb nao el mtv o lcn dro morendre atitdes a rt ursieo rsl S oETIMr-Lsos eie Oi r ponmese r 'Oasa u.10 r se i .o el ir110 d i sanvn-tm o eria v s spaaer a fa. eatraliaa arosOsranem, nseiceerhas ods lons o dad es sir fret a Lsn premios hielen, se rsa roas C l oblgadO s a ECar 'as di q SEPITu rn o s e rcte: p r lor pao anompdetas aor a eds ersaeasrana epaibcrments aalarcn MliarBeh. Enaeldablaealegod, s tardees cs ona rsderntae omeriia.fs, ue osans que so lote ro no on rinredsrer ada io.n roaos po tr lO cn el a Adr !m n; ne a mod ramm.res L Las seares Asi Pr r C r snta Cemic.,. .epro.Ctoes o a nCde Coca rC.del inbe' de l rue acctae srsornao. srnearoo o.tld-1-oprra deCKldGn-. Pep in,.e n '''.Pr. d a r ora vinarea noeytor ansl. so A NoAsor a ioN PA A-LSePNAM RIC NOSssse 1oir de , nr,1aorao deconcertardrKtdG Herre ha e rn rre aa Auierao y sste rmenrisn t sovteroa n cesiyAMedina olas qersas destobn Cua s Cr s .sai o iqir p o. or antprot rsiaero de la sae l b-ha -irabalaedo ae el sempascenti-sla bordadLos enc harrsa. y en l tro dna qari talen cornis, peren coro s e ranier d meen oi G A amAa eplti r n rs iin eto os ariosr en r a l s -a fi.di rol aio A roe ted, 1 ro Miao oesat en le .aarer-o p Eddlar eees snvertir este prnser l cleeer lea det acreesnsane pardeo ableir de cnastso s dre ondo tOG L uanos o -v ol e ar L OASotonE ME 0 I5A1E. d c1rdol res d ro asri laloraad du rter1ors L aai ailal deoraee del eaaueita en resaldad yprder islaer este srcereira omanao baliat,, el cris-o. se oipoar "Ta rBosare de l rpa orestoebera rmlar asraodear 1eisne1qacolesuis soe,,dr adsloan"dr"asim"lna" amsetsereedaasconneir oe rornc intereanoea m a C i conados fa de n de 0 al del Co slto. ao" "' a Fueron Y l ib sda 1e nilion ,,ivetos ro de la FS orida ha sida nreerd y "rpin drl a, labrero 4. drecan r trlbas de orseean ferma. on oretem orada da nitaeSete a% b rae o dr srds. debie, NrE L ibd irlel dn mpo "ro. -o, m as larob soro el dlanttn\ ar de icr. -Pee mediarasre e se atre Psa erroPeso el diablo son a rosas. nnaynpera oresa al d ad poanrd rn eldar reo lo,,sode 1Hdbe na yeiloi F1.N A .-areed ar o--. el C -la 7.ai stata esn.elsd aa iractdal jueoslst e fe nt ans o emantuvo m or h ra rett astaalall-aos sedost,se u,rao fomarteel zroisieosslldl aitmo.,,i'i,,rlilo.,d e nti-oi.uore bbd stacaasi la U. 5. L. T. A., Edde repen na onyl, Pees A1uer lan s' CUnA o ,s eados epsa o. isst-rodtouvdseoe Ar ON -eeresen .ndodecaii: dsr an., --h ,, ,ra c de]beonls d s ahe rarada tennia libase ans da lse sca del aTC. earn risoitsr ea i, ---.-.--Prea11doalio ar d uantre7,n1 del RsO G nosro. eu. frnae inteeraeioaesatcsis ad y affabi rapruo o neete dr A. C ros.la.e. 4t1 3 uis el. e a d sri ba drakes e olia ndcad L Asoticnaes o tl bano a nros tiarlO 5 l Erdsomi goi,,tiiaro rol dea depores Loanresalados Hot nsa err en es ,luo del tem y n ad n nis e Mradr.id ,. sobre l o s losdn mIsp iase leun o oseiniad n srn n. aae e ionostnitCmp rm d u~j S, o ecenr f1ro e sa se. qircGardtseslrM.nl-i ca,thaaprmeino irarer tidos s ncera, i -, .4 05a10 0 6de mllly decirta, eitirrt a ii CodrdAOT. .Prasdrs isra clanitorare ieloromeolsod00lis el sllintPrnaonalrs del pug et, dc posttivas eteen deieenfe sCubea Cr gaDs ins a al F. C mpnP¡ af.d. 4 1140 lia o s s e d nCUARTAe -le prtoan de Nal to rmsrure Par rl lirn,o it. lsio. sepa, lo, combaeqcuseosos -tia. D ii ar, la ndmroednernar yieilsas. Metido. .st -s 1 1 5 Otans estnmiona lOsaren rbrc q e erecoeria Coor,oo ilr. AnstsAatixl e, doa.sso am inlatodrd s'o lreonpssrionresrore ta DGD y skng aereinanrOthrle s -r La enoas i a e sriscpa dr sale Mir, a. .5. 5 2 0 1 Ols nouds lan'e e e teaar de .ere"s. -""Oecroslr, o Atrmesnoes iierpee estrnbrls.mlns rrllO tenssroOBlio. isakseirdoaslstelream, ranigranhorn ceubnnssynrao sin relesaesr na .2 114 tloiraariayeia, aaesnlasaaneejlra liradea so el mundo nado arat radoles, ehassa sane Mas arc c. .Cmt 1 1 1 1 ru"et detsr dsllemoaPetierra olal a i d o tuanos para nortestndrnrnel md nad opsevuniddpdertnnodrN r2,tn. ....itt n 0 1 resal dnominoorrmle danscrroasn rna,tla eenaelna ailta dermospate eetmism aeya siislchdn vierm o.,p. ..1 1 0 1' sars ns a ll 'LstSereada, o-on lber Gibare, qaa parlllpt iquepa d rema a rennaer las mo-'erndsdseaf a t 5 t 5 5 tp r Caeli o y C ld, flnarandr enar asl inssnen ina mbe de tda l tea i lae a inal es -mo-. -uda tdroisnso r m anaras na n Sares aila y quna red a Qa peon arra su alitre sere.te l r c Tst ea e r l .u ac .i it t 1 leynialer Feir Payara. Daaqniie o r, asa plelca aecete e esascaras inaesrread FE ThitEettne, trdn tea mDales tras sit.vracandatmnenesedei lel. Ade a dr b s ni te aACLT anie a mhea '. i. d. A. E. do debidar e epresrds sara i .d seae dlcut ddec m no i. Teptb1.a y e Ater._nasco, _orel Pr uemuebeD pre, o oh eioh aseslena onebe eel sesa'dearsnleetv, ea mps. Pardas, of. .51 1 155 pee das es el eka aros sible tasar la tlatadala drdnsoareC. Ladi, rs .is. as2 at Gandeadpsraao aieyspare.eTnVlsriaeas peesecllaasaueenr" Catr5. 2b -o i s Yer aesmaqeicoa rek ianeros stabhtlark, orecneatlbi dpre, qase or Ame o 1 .21 021 ss esera laese vesuea nipes e aosn, Marte flaenat. gelma agra ensiri ed uaa rosdei A q 2h Lonl t omlD M sio rende n isaAtodda.lsn e o. s o 4 0 0 2 H su 1ant nnsesere e la iterada de loo D O St r, e corr~~~n. .ieno elu lno eSirr N cic qelsfeaban desden leqioe afom u e e dsaqe liie r~ g qero iihs ae m ~ da ridaMuna ,ez .al an .t.r2e u t Treinalrerk, q as ceta er n aEe den ist a federacin dea eya oe :o:. .1 4 tem a lent rd Stte ] del m aittes O.N '= ""p, Msilat,rp. .d' 0 11 111 §"c ala prsefctti e j -n 0 pnt c lgambiitsp.1.,grnes id., 1. tr "e it d. j e 2.l!,,¡-2 I t W le nPo mrepaa cmet.rti, sa¡V. eO, E enar I. t, 1, ca dmisinc os la aua so fooqle.Led, p -it.e. .O ti it ioe tas omise estelar islegrndo roo era a-aai0-3I1 c IfiDuecls cerci I aldea c ras icos r dserrsayls. nfr an e e h ienas ouCirrorasemu' da Csqa ,A .ssa de PopcaPPark; el uenoido sa deospelie a eories y dironsa romo ahora, mereentrr deAddu d Miod io Lorr o. fasnr p. Osro nuotalps¡e no.ti1 eanasa mal. sa porvaL sa aa n imnrT fiitiiramsentse' Camsn o A. Cerosa Horre rrs Id i tintas ams de altearfar cn el naea qu ent ,oenaisau$oms o ans .Ad:Rsnza. B use r b ~d a bC t e l sale-rmotau en r cCias; sn Chomas Cne st esqeaba %.adide Pasa all eeqpt ea LaOn. Loenn. Dambie lays:, Misilj el tambin roanoido Buddr Windfiid ihnar i d lo e en rsa d eae es mrore e n af trsis n uirea. Quedados en haaa: Cua sanue es t Arrasaedes en dien siia ta.¡ Sr-F a niclsrieraCon re'> .d ITEnena t I. Vilerotsm.Lso3 te Ceodson a-. na. s d Oe. asasaa ratono o les a a-GOSpios a naer or e m dle yatee raen is eara e brdel Mrlllddi0e' 4 Vi orta aloe lae Frlrrd e 1 ldistat 9derned, teYao -nfrecuyos "Ccar Par. irp irni,.CeMedir. 0 t Fra.1 de Eegrdo Alcareza,sd 6L ".niCasda dr: ...s.le r.asere dat 1ran ortinase hoy, a rada atleta e rae ar u credancial ntifleindoae dtontcln, de que ha idsbMe as teruconos para asistir al rs. ado felival quor ser leo alda de elrS OCa, st aO es Imtoa y iysiernal que celebra el res cada ao que se verIficar mo yase a d chaen el.estudi lnte de RC Cdena Azul,-Prado ara. el domingo 21 del presenre u, .ean.nueva y treinta de la ma. a. Hay tambin a loa atletas me iacilitare las Invitaciones para la stncia de sa familiares y&mia t Concentracin Depo iva. lumando ahora un total d ren es. y siet, se recibieron las ltimas dgnaihe de es bma destacado los sisagulites daporte ae izaguIrre. bare bali amat eur. rnlete'RalRodraca sana. Mstocilismnaeerdbtico. r, Pedro Gonzdisa. Galos. Ren Ternndez, Kayak. Comandante Roberto. Valda Jier. Soft bl, laedai, pues, incluidos en el gru as r s que estan -acitadoe ana c ltrhomenaJe de by. La deriagna s teaenta dl iaodtrez tioneoaroebacis daaiiticirmo to recogiendo lai sgerancia de acompaerosRa Gart,a. FPpsto ernda. Sergia Vara y otros-qas scaron la labor dele etado cial liciben en una fase distinta de desjelilseto sa e ya se habia agido. En este sector spreania, a, a'Lui'Bretos Jr. enC arreras y 2nente RodriguezSantor, en'acrn4ai pragama, ds la asaoendan dar un eplendido colorido li nelna de¡ coro de alumnos des .auto Edsn, el gran colegio de Vibora quienes amabida entonarnd acildo deer en el mnuto que se a-aras a la bderat bank -'re la de Amade Trinidad -a OLre. ~Centaiosi ita que cererpanel t mese prfio ean la Rpb uicra plra nta obbt m. .1 da de SELECOE deSALVATOR G r'5 Pee y abraa PRIMERA CARRERA.--RECLASABLEsant' oeai sy media afurlaos. Para natanaluiados de 4 ai y asm. renml: 53. NrUJndita y, LA SERENA, p. sd repetir. Ind.eap do La sereno. -. 4La distancia le viene bien. Atknasn qu Bi Bao-k --it naanerorfuexcelente. derado el m Arroyo Blaco --2 Corre bien en ocasiones. Arcaro como Re--J 110 Gran velocidad, per se para mucho, hasta diciem Tnribln corrern: Poseida, Riselda, Long Chance,R .U. Lucky y Polly de 12,450 8EGUNDA CARRERA.-RECLAMABLE 2.071 vcta 5 y medio frlones. par. ejemplares de. d4a y mo. PrI: s30. SPRINGIaLLBAOY, sane abradr. Super 1 Spsinahillbtao-y .114 Puede irpularer a tisrpa. Agreontoie--5.,, H12 Ser el puntero en la carrera. decicio Quisqu1 osa. .5h Slo leva una pluma encima. Rosae Gibren .li4 Gran forma, pero algo orrd. MELBOUR Tamb orern: Bold rNell, Mary S., Mas Pfiroaverae. epelee y DVe Sands, Alfhtngrir. del Imperio TERCERA CARRERA.-RECLaN"ABLE. fc 1 vct.ri. Seleeles. Pea-eaneea de 3 an-s y ran, Preasia: 5s. kes. lambin Sa1aG1a DOLLAR, eu sa mejor. ba. a doce Hlgh Dollar .....108 LA carrera te bien Apretada. braron Grafette .-. 1 MUY puntera y gran peligro. Sanda pes SOas Taore-.113 Otro quehay que vigilar. !13 su advr Mrypnrt--.f,. lebutait sane a loa mejor gana. rnemb corerss: Libertad, T'ddyShadow y Gold Sale. CUARTA CARRERA-RCLAEABLE. Seis frras. Par. smplares de 3 asea y mlba. Prea: 50r. -SPEEDY HEELS. alg recargada., Preraa speedy Hala .118 Sin embargo hOy que ganarte. anna Laier ..--f,,.1 Cgo ar r&U or e pelogeran. Laro ...110 Hoy puderaedar mot cerca. PRIMER PA Galesa .Eos aibilidad de sorpresa. Villar y Tembid orerebo: Leo OCely', Dr. -Edmard, Penaoy R y Happy Vaae. Paran o QUINTA CARRERA.-RECLAMABLE. Ma amto seusdi. arisaea.Pa-aeIaaapa.adA-,ssymo.,Preei: 54 .PasIMERA Q FLY P ¡GEON, se baane. VarA Fly Pigeon .En sa ltima corri muy bien, SECU eNd 1raanca ¡ ...lO 1 pean pudiera perjudicarle. Agular Grado me. ..115 Hay que tenerlo en cuenta. o.tra A GreOete. .--107 Un recian llegado que ca regular. to, aules Ta-in corrern: Overeua y Lucky Bsw. dr 13. --SEXTA CARRERA.-RECLAMABLE. SEGUNDA aSrto .aesaec. Para ejarasaras d 3 ataney ys~. Pre.aa: S5a. Aribal. DUSTRAISER, lo prefier. ---Zabalefn Dstr¡aser 114 La carrera-se las traee TECE Club1 Ca6. :. 15 De nuevo hay se derrotarlo. la rri 1nea.06 Luce un poco'a niior aqui, SwraniBoat -109 Es el mejor d los restante. ar amb Tambin corrern; Blocking Back, Disbet Mi Esperan y 'Primeose Reanliade tarl. -R su -.-SEPTIMA CARRERA.-RECLAMABLE. .. Millia diaciselsav, Para eaeaplares de 4 -ats ay md. Prealis 5". PRIMER PA OURaBUDD, uyT e uo s. -do: 24. Ovi ¡r Buddy ....114 Y est en omanos tlterelo mE r Gaksd. .114 .Ecaballo bueno en mila. do:-26. SOasar .'-. 114 Otro que tiene muchosince. SEGUNDAQ Yir Ladder-.s. .Caballo sae rs eror. TERCER PA Tambin corrern: Toro Man y ingthebell. .-TeReR PyF ano ueasisti el dmsiss'o. d ria ans serns-o CIs. ni arriba de Jimmy uera durante muchos aos e.Bdeir, que montoa enelon, Apache. Fightino aes, y que ahnoade constante ril de Fertnnd en las ostas de sel que omperi r en el mbnical opuesto a Ted e como se sube es consiIs fuerte rival de Eddie lo jiate teniendo hecho bre 31 de 1949 un total otes, en las que alcqnzu etas orue nrrd,lerss Dave Sands por ra a Boy Brookea RN. enero 12. IAPorrmpenioTidleweir 1Britnte e jo'1 un de Austria ren u. conasaltos que ambos rele n 162 libr.sy medip po rnaMadrid oficial para esta ta:de as tres en punto. ARTIDO a 25tantos. Alfredo, blancos, cstra y Bu"ndia,a .ule. A tala del cuadro 13. UldIELA, a 6 trnts.aded, Pascau, Buenlin, 'Ase e 30ltamoU y Aband., bancs, ti, Anbal menor y Lla1. sacar ambos del suaQUIN2IELA.a6tats Lista. itrriso, Pedrit. y Gri. ArTOO, a a 30 tants.1 Zabaleta, tanos,t oofalo Gri., aaotr. A rsO e, cuadro 1, de la funcin de ae por ta tarde RTIDO: Angel y Alfreedo o Buesdial 2.5. ARTiD: Al AbrnA e RTIDO: Villar y Ortia 2D Zabaleiat:, 14. -5rin TABACOS CT1 A R R -IG R s y os -7 Pgina 17 ia o.1251

PAGE 18

DIARIO DE LA MARINA.-Sbado, 13 de Enero de 1 Con.ciencia Agrcola_-a Prevaleci ayer un tono irregular en el mercado Cor g AodFrogo -de valores de N. York, con bajas en los promedios -Ungran acierto del Dr. Prio .. D -Asolorado el bao Agricote. -Dos flgoros dr oh.o reliev. y r/rolo de lo Rpbt lo .1teo.do, uit otuodo acerto. al donar par I lo dirigenci del Ba"vo Aorirola e Industrial idoctor Justo Carrildo Hernndez y al tol' r Carlos Felipe de Armente. ror,. soovao -m.opresidente y tto tPoeooti'amente.s o, distingimios eitdadosro y' los miemo b osoquor]"lseosoraro. todos rssodo r aces. Aotosy o gran r -o eenla ec iinom t ru dti r tdod. que alora 5n, 011n ideot'i.' o'ole.oi y prsig lque n~~arrotolttoro Nnional. p. ho,~o do Cobo y sorsolio de sm1, i~nuiuins El doilor Juslo Corrlllsnono dro s de sora cOnOtOb por lo riud Hd honrado todos l00 : ot el 0C1end. T 0ede con caricter de Enbaj ad. .so, nistione, h.n sid. br ,1 iims tar. s, pa,,, Actu,5 nout,, R bla inte r 000da por las porsool1dsdos ms destaradas en la economia mundial, 0~o obres rspyoaloodos en m trsa econmica y de uni apa~idod extraordinaria.alem-,o d loonte,,orss dr ro s, ryo1 tuos paisP-r honor de Cuba. rl je dr la delegacin .rollr desde el pr ser dio sp scapi 1l roo~ peto v la confianza de las ftiwras de ni.,,r,e .1.mundial, que en mu. 1 hosnlsiornshan 'os ido o P.-r y.do orlroons dr srrepre. s/nrtrirn.somniadsrioroy'io-n 1. rl iu yso y1.pulcritud. ron qu ero planteados y defendi.dos loo pnso do isla cbanoso. Her di.osen rs trabajo poodrrbamos la acturcin del doctor C.orillo y lo drO delegado del sin¡oto de Aricultur., seor Pedro 1broado. hcindoos o do ilormaciones recibidas de Europa. de persoras que no acostumbrao a losar la lisonja en asuntos inanciros, En Torquay Cuba ha tend¡o n los mses u]lt mos. una deletaoin de .tos quilases. comoo l.eor de otros paises, veteranosen rstas cuestiones. El Banco Agricola e Ipdustrial se honra contando en Ya presidetciwAt un ciudadano. que ha oado ob1 servicio de la econorniy y qobreyo uno rlosodfososo do lo a nulboo sayde produccinn re piobo sectoreo que muy pronto re pron idetico benefclos qu'e1 os o ado en 1"gir tebro. oi t .fre. y c.n.rvad s lsfi. brt. los espnjas. le miel do e.rooi. a osroStrodr omrorod yormonssl, bsnosyp 00000 ouo se osdiosron d sorooinimo y de] dinamismo dol lictor CorrilIn y die u omperos de dir ge o dno Nurratelolotaciimbso rdalC al bolco rn, poretae sigrdno.C y, atond.l sectores dM agrn y de idutrla. que tendrnn en el pre. we1t~'o ol Bono Agrlen]l o Indu. trinil A un gran 4mii. y .u on letdfnors olt0eotrb .dolbor Crnos Felipe Ar nitirro, presidente suplrilo, e tormbido. in dv loo ms srooiadre tnhle is oerls Tolotoso t.rnl inoo roa Astorodr .u en rjo,.h dI.d. Irprt, a u panos Por l., p~vieons que ha ~cupad.'. rvloy y si romigos ECo loorbo & rorvio do Arul. tiro. qui dssprd ce0 do ou. loo rboo. Censo CIp dejI nido. --rolory ¡ob n elio orplo de jl. Tod1os o n rtore ovicrlrlo! si blirirn lo ardon rer ronurlo, ti% r ruio y rier. tos E1 yoFeoosl toien y min-y 00Irl" 1 o rtlo os liii'iiio:l,'i ir.ri lrs. oio n ceo. o' y lrio lo n-ri. Xaessolot¡o port lo, fu.nusnproho. y con qptente. n o rriitq1,1 lr. S tr 0rloFrlyo lo i'rtre d dro iil eoiintiio Abrm1010.paotiAlor OCoroeoimot.1 dr 05 msoriedrorie o bol prro l oiionA , 00040dr Prsisvriyr oson, posstlao d Fo ii,, r l 's. eo,nprrendproopvri ae i lo dor de loe osoyioedm o Corlo, Carlo dFelip.ruert.r ~lu 1 triu*,npu.s er Rososr oa Ortnl loAorndo con el crify 1. dvci4n, d. lo' empleado. y d, r Ipsoede]los representativos d lo. sectores vinculados al Ministe. CArlo, ?'clip. d. Armertneoen el llanco Agrien¡& e Industrial, )unEL. AUTOMOV IA AFIMA Acumuladores BOWEl t. .10 1doctor Justo Carrlo 10tiluoin. Infinidad de estudis realod.rosoo ouinnistro de Arirt tura y que o pudo ejecutar por el rcunistancias ajenas a su des-, tendrn vigencla ahora. La crea odo doeAlooo 05O5g-i.; rlso,.tal,-ade¡ asentomientols slo ra de¡ campesoisa la Junta Nacional de Inutrias; lIncreme v lo avriulura. dr le esnroob. dr la prodocciro de caf, de nao, de tr odoeaol, de oy. Lb .porarn de la produccin de miel de .abejas: el seguro de ose pra impedir que el campe3o en tan ptais iamena.tado c~ntentaernte por icloes y sequa pierdsu trabajo y quede debiondo al banco el dionero facilitado, ers asir.1 realidades, pues tiene en la presidoso del Bo. *dr0. .nudadana osobicioaluchaodr por es iios tar do s pals, y entre los onsejer1o la entidad a cubanos rota-. bles: en la Divisin Agritola.al doctor Irisarri,v ale sobra conocido por %Ls altas capacidades: en la )visinndustrial. al doctor LaOpez Fresquel. que se bati gallardament. e ,Ginabra en deferns de os1 i otereses de Cuba: y personalid. 1 des del prestigio de los doctores Guerra y del Real. que representan al Banco Nacion alr.ono.i. es. entidiadcredialicia; c. su lbust persosolidtid indisctid. El honorable presidente de l aRepbica, acert primero en a organizacin del Banco Nacional y ha a rpetido e n oogaoioscin del1 Banco Agrcola e lodustrial. su acertadaaccin escogiendo los mejores honbre,, Hevia y Andreu en Agticultura. Fomento y Comercio: Pepin Bosch. en Hacind y la seleccin de hbres probs y capaces en la Ban00 Nacional, son estmulo y cpea paroapis carnsad de esperar en casi medio siglo de Rep-o blica y de pedir oadros de hombres capaces. que elevaran el nivel de vida y consolidaran la economia nacional. ASOCIACION LONJA DE' CUBA COTIZACION PARA VENTAS AL POR MAYOR Y DE CONTADO REALIZADAS ENTRE.ALMACENISTAS LMPORTADORES ASOCIADOS ENERO 12 DE P51 so~ solen ames, oq .__ 9,, r ..W., d. 37 ¡lbr,. quilal ...s32 50 Ca.11trn. No .,.mdian. -~ Ce.,5ltoba 0i .n a} Chile de 20 nm.ncaerai. ¡.in de3eob es s (i .Chill d 40 seorn si ooe. r lel Cirilo e granol rhuc.l 23okIto Trae, seose Os l50 tA l elo. l, In kl. o00 .tiocrr r o os e 55e n ..0 25 n, cn .r.4d dy por~,n.J d. gan. loa Fortio lO 75 Lses,. Nexo. nonst, de l 25 e ..lO '5 .Co .Io, 110 e ...11'U T.ia v.k-nI. 12 15 .' li r t rn o I e ....i Nolos. Iitnolel. .el.e 00110 e O.0 ~I. :osos 50 N:I:;, u 1 al se NorM)1 11 rala rle 00 rOe r .0 0 oin 3 rleaso s. Ciirroo. lo -10 05 Ome nre A 1, 0 50 e Tro pote. Fhae O Flo Os rio vedsenre.ee, oodo Piel, PertaI s.quint -0l. d 0 7ss7 os8 oe :_tq. a05. 0o0 rer.Feo tie. 40 c,¡-rd.w,-. r N .w Y.rk, C sroirad ie.qiigrtieCh l.,,, sentaen1' nl a o mC.oi otmi~~u, m-0-a i o s i s 1o s o 0 N .o. Ls al, ae-.s, so .oao aiOi. in a .10 t 1 so ¡rn d .n. ...9. .Orlo n .nd. .cuna ..1 5 C b, o o H nar o oo .e. d 10 n,.14 50 .ene. D. T11r n in~a ...d. 1 D. M.¡., P.I., quintal .1 .51 Plrn.', mer 72no 0 a.7.4. m P",r1,. lm qq ..,. .n P.et.,P M., quint .,. ...4. 0 Prn ~ ,i a n t"o .1 3411 PrIm.rt, fi.I .qun l. ., 2 5 o NW 3.,~,1~ N.qq 40on 4 25 r a N,, 1 i Am-rr~n~.N,, 2 qq 1-, er EPalr 1-r, d.IMr, fin b95d sr d oo lDr 75. ..o 'w 1P r 311,~m .17 75 la"0 11 lurn. 31 ,, mm, L 4.75 n15 00 j5n a .83 00 But. i m1 ne 1 k,].,,. .j. 50 APRECIACION DEL MERCADODE AZUCAR P., LUTIS MankoA yit. Eq'. Cu.e ,k, .r o 1 ,a .5 2a 1" s o 111, 51V 5 41 S P ,aa Enno, l 1,51 e .Enra.o 12, 11151. l¡., : 3 p Se r e g i s t r actividad -.l en las ventas, tanto en sceioles con¡o ee bonos La Bolo de valrors do Not York oro loo pytn s do Donorsdl.ciern ls 1S Pco nes industr es re r bro lt a dr 0 l de Osoo. alo do da0961.le de r~las ootprbros dr .0. Oblosloden de opiraciones alcanzo la cifra de *0.95U000 obotrnes y de $5.810,000 segn los coentaros dr 'Noew ork World.Telegr m-lO". W l Str o. c0 ntro sorproeasrle dnoje 'cel Preoidlet Trum, el Cotrro. e rl qe pidi .preCsto -t" Oirr .c Ornsion do precios ,mnrtlus s.br, loosomrrodoeo Se efectuaron otos en diho meroodo-derrouerd roon la infiocino reci Ad por los ooreo endoal do ir Tro'!rlOtO2o.600 odo 1o Ferrocarriles Consolidados de Cuba 8 ysmedioy qedo al cierre de 28 a 234: de a uba RrilCo Rrd C. se So r so 450 arciOnes a 28 y quedoa rtoore de 27 y medio a 2B:de la VeorintOes.Camagey se hicitron oper.Iones por 1.100 rIccionCe ,18Y luedo cotizada de 1 1 y octavo: do la Cuban Amorcan Sugar se ven d.orot 2.000 rorsnes e 22 y qiisd s cierre de 22-34 a 23-114. Tmbi/h se reportaron ventas pos 2.200 acciones de la WetIn dios Sr aoo34dy'sodroiO3-58y quedo rl¡izado d o 3 B 34-5: doe Man. i Sroioso venirons3. 000 acciones a 12 nluarto earoo de 12 y cuarto a 12-38; del Central Violeta so oprod e.r300iccondsa-21 y r"ooy qued -1 c~ir de 22 y cuarto aC22 T y sedio: de lo Frnoisco Sugar Co. se vendieron 1.200 acciones a 21 y medio y 21-78 y quedo al cirre de 21 y Sur r. s seectuarron ventanspro 1.000 acciones a 11 y 11-148 y quedo cotizado de 11 a 11-14. Cmnri de m~Cad. Los sedores Mendoza y de la To. rre d eron a conocer los siguientes colentarios de la seotuacin de la sesion de ayer en aquel mercadode valores: "La apertura fu aclio,. pro o mpJorelppromedio dlferrocarriles. y ese n. Jo hiz. medlian te un alza. geeral, sino porqueo No York, CA icoa&rL roi Rolro1d lbog. o. loo g21rodr 20 probos. El resto de] di rl orl ero do o orour rer 'it dsbrrd. roosbc. so C te se fuera a intentar hacer subir 1.s precios hasto establecer un nuevo "A pes, de eso. o mercado gue imp'roe.oadonos como si estUvierO d~sribendo un "too", que puede se¡ or,ceiundrJ o .primalrl-. p~. bar por su m nitud, .oel 111 0 spo,r loro sroapor ]Ir o. serodrio. con geras probabilidades de que sea p roslC. roto es que oe ~onvierta en un .tbr ar tel "Alra hien, aun suponiendo que oo dolo or erbo de botenerse si, iiit que estas o toros l fluclinoloso pedreso sormu olt1loslee no esempr de alzasi eodoorssiejs ble efectuar ventas en trevision de lo que pueda ocurrir. or, ello noso referimoostalgunas poibilldadds". "rEn este etrdo le cosasl lano¡,las ¡i puccden cjercer fuerte Influen. ro. obre lodo oen cas de boja. Esto o qr1"o' doto' qrs los rlboeio sern los r¡os .li nIo que rxbte determrirdo I dodatuar dedterminad n ..y 1ro loo noO s prodrR bero qre s piro. itc pr rpits lo acontecimientor. Advertimoo coto para que, de ocurrir ase¡no aetint.rprcte errmneamente que las n,ticidempre ., l .q!.rign "Bueruo nuticua, a notic no que no n y i Ola, e qrovobro ei rl ro zo Si entnc ob -l t ootoo oO,y sobr od.rCi du4 r 00000000oreas psprsorobo 245, ,loeporo osnoaubn ~ono lldo d y 1t el vo lu men es muy llto, estara hl:islmn ir tloado el efectuar ven. la' oi ,rMa ols noticiao 1Por el contraro. qden provocar pofuere baja. E. 9 tiia cmie en rcmo quien no0 tlo resthrel itopootnrr. nCtl eo' dobol eo ntrse 7.osteoye. ro c.de pordrso lo primera otroudad. os otr ad o sde ,,ood.olb oslo.ot t,r.ed., le.: e ootsr r.que luego los precioe r. o men y e .,,n soyor r.rno, oenspder' idsomente". Como es natural, mientras no ocrrr' una de elas dos cosas, mejor era e pnrj.ar dololoo prsioss le oportosid de subi, ooi vendiendo r ms aello oIbll" E. dividendos 0.y -e cotizarn ex dividendos en la bol. de New York, los valore elsmeriCon Viore Corp -0.50 Cum Pfd. ....1.25 Anderson Clayton & Co. ..0.75 Genrl baking Corp. .> .0.15 Hal Corp of Asorioo 4-112% Cur Pft.A ...1.1%2 Pgina 18 Mompesaio Cotiuaciones dadas por -E. eta:ronausor.regis los comisionistas del' unfueoolu-ndco comercio exterior pslromOooo bosoarle.El ___ aumreorenrrodsi loa la PRECIOS DE MERCANCIAS DE -eo n 4 citipsorA o ioIMPORTACION A BASEDE l bors 400.382 Peose13 sosCOSTO, FLETE Y EUO ni HA BANA Firme la Bolsa local ENEo iDE 195 190 ibse -La Bolsa de Valores de la Haban rgibtoo ayer un tloAroiede iresol Argentinr(No -no muy firme en los precios Acei te de soy en tambore, sINI, n de loo brono dr Cubo y de ', si s .1. -.loe dbstinls osoistoe I lii iAjso. rose oe 5N .0., 00.5 e .0.05 oodsodoao. A rose. ..Ar~o Ec.d.r l.rg ......d--biUsron blere 05.0,5Mlinerales en E. Ue bii hiln. o.ol. .o e Illea e ell • • Bacal~ de Nrug S.u ior .dio -En reuoin celebrada en ..Irooh20roseros toern .e. amerrpotdo soicaoo Londreo prr ingenieos y C ro oyose arr aeerdoes 05 hombres de ciencia, se inforCeboll.e CliosroIe, Aretsoibn, m que los Estados. Unidos Browse 4.50 han exrado en los ltimos l ,,es ero. bln ,d. obnsrrsto oboe s, solrreFrijoles ch ilos blenco ...96h les ue muchae otras nacio. rleaemero anos clrad laros losn ere, do 7o .....12.00 Fr.lotesie.r.do Urgos, ohllControl de la goma rollos ero. .lorsdr.oseea Ol *0 agOla diln ...1840 c -L. goma natbralORO y tsI. Garbanzos c-x.nos4-50 .989 ca figura entre los nuev Harina de Trigo Duro de Primaproductos ogrerudrospor la Harna de Trigo Duras desinvIerAutoridad de la Produccin so. de 11.01 e 0. 1,. 12.12 Nacional de EE. UU. 0n su Harina de oTrio Duro de lnv erE lista de articros queno Po.rn d.Toles R. :d. 0 2 .2 drn upararse o venderse Harinode Trigo Blando Clas. a precios de mercado ne. Mntesdoprimera a,i ne carO~ Rostro drqus oolosooeost.orr.o -te e r ernqun n terceroPpes Ale,. iosr-e-e ,. l T-1n. .....28.90 Noor.Ok & Westsrn Ry. Co. NOTAS Pfd ..........0.25 El reit.o .i s t.ca rs.e o's e. e. c.toscIno des1. Bolad.oChiag c BOLSA DE NEW YORK -e BuffEt. El¡. IR. R ... COTIZACION.OFICIALE.d.S .. ENERO 12 DE 1951 PIrcild E. -¡ F Pa. S cierro nn. _-r AtibChal. .00Faj1sdo or:. es. AId Crn. 5. o Foste Wh .45 Al. Jun. .-. 4. ro..o3% r -eGes -Air Redurt. .....2% Gu.nt, Sugar 1114 Admiral Corp.le.5( G .r E. .51 As. RediAo. .213% G. rewIng. ., e A y.:3.1. r~ Mstors.48% A. c.s 1. ..00. tt ... o F. P .r. h. ..e As. F. w P ...eo e A. TF.P -Co1. .16% m .C .o AmY.P e'sid.U%. ..-Gso P .U 1 A r. F 0 O y C .,.1% A., yr .a E. ......_.,%Amr.oblo .O Re Mot ... A-J r aT T. ...17% n M t .6 Am EnC ....eEl. Ano.ooC.tl O O.enro. ..eso.!. C rserds O ..U ..5 1nW. Plr 0~ ....3 rolod .400$ lo~.-O, eod1. An on.d ......% .1,ro to. Atn r ..W ...inn.N ke-.In ......3 A sor.S n ....15 Anr c rnnd C ". ..t. .W.-48 Atl.coso ..Jons Loro. .o A seir on 44 .t .---404 teo K0. bOos a ....--Kesooosi ....14. .7 Bo.oTA -B 4-L ~bb F. .C ., 4 L.b. y loo7 % .dd Aol -. ..-. b e .-" Al. ..4 o o. sos. ......Bit.are. .....ok hed t r .....-% o Br. ...._ sos 2sdi. -<-0L ut e pr. ...00 % Ms.so.o.po ..... B .r o ...o i .......4. 1 _,C -. p. s g L rltin G a ....7 % CB Ie.eS .....1004 e .....1 C.besna.%. .t. .04 -C. 0urg. W A ..i. ..Cro .l s te. ..22( 5 0.t Oton lu .or, Ore S .5% Ns KeOlol 10(4 Obe. osd Otilo. ..0 5% NstbM i Bi .. Orbe 0. ...o ..To l 01. Orn Pr.'. %. .5 oto lrC.) O. Plote. .ol 1b.r. Ros. O-. O R .ao 001 ...e 5.A Ail. ..l. s C n. Se. soro. FeriO. Ch ni nenM nun.i3 -dC. po 5. ..sler O22 ..0. roso, Motor .....09% Ota lor. 00 9 urb ., .sW ......2.N .. C .1. G ......4. 271 N. .-. P1 --. n Ci ni ..-9T ,. .....8 at n i ....• ...19,4 Oso. mi l .0.0. .A Pet. o cObe n A. ...01 P.s At. A r., COse ry. ...o psaon Amaor. .C trri d PW ..1. N.,3 N a nh. n l P .......t Ch7nl.IV. ....711 PNirdMo. ...1. -oPeretelA ....:. .% Bl. e --1 es .R DO. A Os. ..., ., ..0 01% Pobls sr ..e ...s Des. Cor ....eo 7 POr O. .....0 .2 DC on d .1 ......13% ssr Mibe. .o 00. Sos .c-' 0 11~ Obsso ts1 -0oedlo C ...1.4 sel .Air. u. ..10% iFl o ob Ir. 10) 1 00 A CC I ON E5 Comp. Rend. Aecclone. rono Ios Banco Torritorial. 15 Pri nrs PorrrrCubana0. es Co715isto Sroer Ososdef. l.er eao' .o..4 -. CospoAso Asre re CSpeCome., Aonrer rtionrer iCe Cenr de Cr'de. ( ..0% -.-.0. %.opeAlbe Azorera Via' Oonteis(Cro. d.0CCentral Ermti a. '' .1% C-omesl. Cuba do AidIo -o r r4 0% N5"yd OIlttog Co. .,. Cm.iI 11,11LC* d. La rompeAiaLitogrfie do oi. Oebao, Com.sel. ..OCoesis Anreorotos O Csroetero Nacionl (Coou 4 e ne,) Or. h de Cub. Clo Or.et lroel A. CoRIo Cotbens do octriOrlcidod, (Coma) .9 10 C0MP0ond Uniee ,Fio Pp Cdul. as-rnapip.lara ror '. .00 ALGODON NEW YORO, enero 12. (Por el 0lo directo de Luis Men l%za y .) LqenWt-s en tu m. rcdos del sar ayer sumaroR 44,000 oaa, oparada oso 55, 023enslgusl dio delao do. El Woso rionnososddeloodOo= dr 1516 en o mercadoes 44.37 alza de031 punt cLasll o unaA rpopo olndenrea dr,.edr hogrtdeesoasos. El presldon Treman dice oue no gsonarl cambios en la Ley saro l Dlefensa qUe permita fijar tope a s prepio do prouctosa ericolas .debaJo d51 ele .flDepAchs de Wshington dicen utor unr-roorin de orsobos soxiMo dr duracinIndefloid poblementeser¡ imp s. e rosbesbro de'negocis en eorl fUtuos erdioto.Tbompson & McKInnon. SCONTRATO NRO. 4: U id contrato sufri.una fuerte rotura de:precios y despus de rios0retrocesos y resubidas finaliz con una prdida net de 13 puntos en Marzo y en Mayo, 15 puntos en Julio y en Septiembre y 21 puntos en Maro deS1952. Durante i transurso de la sesin los precios te. garon a niveles Inferiores a los de¡ ierre en algunas posiciones. La sesin estuvo sumamente activo de prinripio a fin, habindose operado en toda. las posiciones de la pizarra con un vol o total de 243 lotes, o sean 12,150 Al abrir el mercado no re efectu on transacciones, pasandoalgunos minutos antes de que se hicieran lab pr mers. Desde ese momento comen el descenso y rpidamente e lleg a los tipos minimos del dia: estos, sin roborgo, soo .registraron o todeo oIo icions la ss; a o eLidod, o¡ras Maro, Mayo y Septiembre mejora r unos puntso cierr y s.loroban por encima de loo t loos. .ulis A e ¡odsssonraris. Hubo momentos en que el mercado rc rvioso y otros porro haberse est.bilizads. Incluido en volumen total fgurrn los arbi es siguientes: 6 lotes Mayp con Septiembre a la par; un lote Maro con Mayo a dos puntos de prima paro Marzo; un lote Marzo con Julio a un punto de prima para Maro us lote Mayo con Julio a 3 puntos de prima para Julio, as coiso los hechom en Aombinacidn con rl contrato mericano, mencionados en otro lugar. Cnrats en vigoral fIniclaree la sesin: Marzo 620, Mayo o11, JulIo 040 Septiembre 193, Marso (1952) 19, total*2,680 lres. CIERRE R CIERRE TONIl AoL. Apertura M. Mso. eoy VeedOee Marzo .5.53 5.40 5.45 5.37 5.40 8,75t Mor. 5.51752 5.40 5.43 5.35 -5.38 2,95t Julis.,. 5.51/52 5.40 5.45 5.36. .36/38 1 Soptiembre-. .p/53 5:40 5.42 535 R37 95 Marso 1952 .....5.21-Noso 4.90 2.00 4.90 5.00-Nom 10[ WASHINGTON: Segn despachos de prensa el Departamento de Agri. cultura ha anuniado haber finiquitado las signaciones, e itd del e trato de compra de .zcares cubano en 1950. El Departamento Inform ha. ber Asignado 428,356 toneladrs corta a los renadores-amerieanos y 127,o11 toneladas a pulses extranjeros, os como un prstamo de 25,000 tonelads al Gobierno de Cuba para el consumo local de dicho pals, a sur dosaltc con los primeros azcares de la zafra de 195L MENSAJE DEL PRESIDENTE TRUMAN: En su mensaje al Con~o hoy el presidenteTrumanpide un aumento en los Impuestos-Mucho mayo que los dos Aumenies habidos en 1950. Tanto las sociedades animas coc los particulares debern pagar msyores. Impuestos y IN que gravanla ventas (excslos debe.s r so lto,. y s samplios. Dice que s estn orgeniqondo las oficinas para aplicar u rcontrol ms vasto obre lo jornale Y precios. La politica general sobre precios ser la de asintner la nel con el mayor denuedo. Pide autoilacin para el Departsenuto de Agricultoro con el fin de controlar la especulacin en productos primarls ,(cooo. dities) esjooso Par oeglosotar la Bolsa de egos prodasse.PRODO ION IAL: Lo prlooousn mundial. de odcar, de acuer. do con estudio q acablp de efetuar Lombo and Co po ,In., so casi tres mllones de toneladas cortasMayoreste ao quol psdoEl timado preliminar de la produccin mundial en 1950-51 asciende a 41.800,N0 toneladas comparada con 38.215,000 toneladas el,po anterior y cop prose. dio de 34.050,000 tonelrdas en el quinquerlo 193511939. La produccin soei mperio Brionico ha sido agresivamente estimu. lado despus de la terminacin de ltima guerra mudial. Su produccilo es estimada en 4.410,000 MtOeladas comparada con 3.029,000 toneladas el oc interior, o sea un aumento de aproximadoaaote 50000 toneladas. En el ao 1930140 el Impero Brlistsno. produjo 3.141,0001troeoldas. Frandia y eus coloneu, de acuerdo con loo Iltos estimado, produciri estoeao 1.765,000 toneladas comparado con 1212,05 tonehldo el ao ante, rior. En el i d 1930-40 el Imperto Francs produjo 1.400,000 toselda. La prod7ibn en Cuba, el pat mayor productor de acar del mundek se es en6.400,000 toneladas cortas comparada con 6.120.000 tonelada, el ao anterior. En la zafra 193940 Cuba produjo 3.157,000onlads o ee casr la mitad de lo que va aProduccin rsao La produccin en lesregionesque at acela o losEbtados Unidtstse estima en 12.317,000 tnladds comparada con 11.182,000 toneladas en l oo nterdorlor sea numento de ms de un olln e toneladas. A continuacin el detalle por Continentes. Largsdcln se ha dividido ieale le pdla oo109) BANCO HERRERO -0 V-1 E D 0 Copitad: B.000,000 de Pesetas Cuenlas correntoes y Cala te Ahorrdo con abono de leteoe 8 11 C 1 9A L .9 Arlesoes, Aosore, Bombbro, Ooeveslo, bol. Ceege de florees, Cesgee .do ola Coloepo. COod¡llere, Grado, lleelo Le Felger., Lodo, Leaea, Llan, M enReda, Nava, Novio, Pulenelo. Pela de Al~*S., Pele de avleo, Pele dee Po la de Pter a ,::i1&vrt;t:& de L~ w, g, gaIBeay Eamea 951 Economa y Finanzas Actu ayer el Complet la CCC asignaciones de mercado local azcar comprado a Cuba en1950 Venta de 30,000, TOns. yoosel aeicano7 n puntaa5 e Sigue el inters para de Cuba a Inglaterra al Poror porto, loa CnumoltpCredt s Crpsretlss, anonsi taqoue bto m. comprr el nuevo bono precio de 5.40 Cts. LAB. pleadslooa oago e dolcontapor .Pex iviel o doescospra do oodoores e do tobodo La BoPordO.La roo esioeeue.ea. zafra de 1950. En aquella ocasin Lo Bolea de Lo boa oen 0secompr alcho oanismodel gobier. id deor, riosrd eos osoto .Le rfordinera sNational S. Refining no noroeameric 00,000 toneladas nido sem-los prss do Os beo lit ,O., de ew York adquiri ayer Cortas d crudo de Cuba de la cuota nvolmydeosperacionesedole lre50,U nos d: crudes de Puerto Rico, de reserva, on el .fin de evitar la drrdor eoplsrr, yes lescoprcargar noFebress 8 al psr osrvleoredesacparamietooal losaft bona s of isleofcia s er yoledn lo qvalete de 5.65CI. y 5,000 to e conflictoesaso do'Cr. g guna venta .)&ldes de Cuba, pra cargar en Enero De acuerdo con el despacho recib oLa demanda del pblico Inverto 19, al preco de 5.75 CIO do por Luis Mendoia y Compadia, et sista contina latente por los bonos Se Inforros que tamin se ofreca.o Departamentsooigod re ooazsres p Cuba y la atencin hacia el nue.ron rodos de Cuo ara emboue ahora estimadose oo 583,000 y vo bono de la Deuda Pblica 1950 o Enero a 5.75 y en Marz a 5.70 CIF 585,000 toneladas cortas, a reinados 1980 se ha mantenido en os ltimosE el meoosdo osndioleeort res domstioos y extranjeros. De esas dia, ol extremo de quo la suscril .e o dor42835tonelada fueron asignadas a ern d. re papel, de la aspti la venta de 30.00 toneladas de az. find 5 t delo. Estados Unid o de 2 millones de, pesPo mutoo te car de Cuba a Inglaterra o araJnbr. re5nsor d d qrodor aborbid or Isnterese benque Mano-Abril, al propio d 5.40 127,012 a paiseextraneos. Tombis e .s cajas de redos, eeeguradoreo LA., se aclar que 2,000b eladaet'se hadiversas organizasions comerciales En ls futuros de cuota mundialn facilitadoal gbernc ano pp uirrooeso se registraron bajas de 1,5 a 21 pun.s necesidades del consuso local, con oCer el mercado local de valores tocon operaiones a endente a 243 losdi de es repsdrae bien Impresionado.dtsd r es. sd c dod escr deleaprboqo qoo e proujese en e presn edoS0051. .En el contrato nmero6, cuota ameLos efLorbsLasborn, Rig cand BOLSA DE LA HABANA rc,so perseo os 594lot"o, con baja Compeny dieron. conocer laiulende 4 a.6 puntos. te informacin, acerca del desenvslCOTIZACION OFICIAL El precio"spot" en el mercado vimiento del mercado azucarero de $5,0009e# smundial declin 15 puntos e 5.40 LAS New York, ayer: ENERO 12 DE0 1951 -AZUCARES CRUDOS: Durane el da se dieron a conor ls ventas Cop. .esd.siguientes, m el orden en que se mencionan: Un cargamento de Puero BOsso yOblg r C .0 dRico, para cargar el 9 de Febrero, al precio de 6.15 CIF (equivalente de -. 5.65 CIF para Cuba) a la refiera National. 5,00O toneladas de Cbo, dea. Rodblse do Orbe, 1905, pecho en la ietunda quincena de Enero, al precio de 5.75 CIF a lalts. uodo Itorio .115 -refinera. 6.50(00toneladas de Cuba, para cgar de Enero 1 a Febrero 8 al Repblica de Cub 1937precio d 5.565 CIF. 1 E. .E.). 0,112% 113 Al cerrar el mercado haba oferias en firme, por una cantidad total OopaIleOo.Orb, 1001I 155. ( E.) ....003 -bastante amplia, al precio de 6.15 CIF o su equivalente de 5.65 COY para Reopblir de C0b0, 1949. Cuba. ID. 1. Votoeroot ...10u% 01%. MERCADO MUNDIAL: S mor que.el Reino Unido habla comprado OsooT ord Fbe udo 2 13% MErAO-L:S be, 1D0-dats i d. '% la al precio de 5.40 FOB pero boos la bhora describir la present circular no Centro Asturianao. -o .s -o37 se habia. obtenido la c nfirmacin. (N.o TosrPrcrosl, Sere. .Prro apo Nuevae orek: 5.75 CI N. Y. oMundial 5.40 FOB Cuba. to sortoOrdl, os4FLETES: Un puertroCOsta Norte de Cuba con destino a Nueva York, Banco Trrtoril, Sri. .-Fildliaa o -eltimon: 46 centavo quistal M4-19n ......--AZUCARES REFINADOS: La refinerio .Aron and Company de Nueva .n. Territoriel. Serio C. Orlens reositd el siguiente telegrama: "Segn nuestros Infomesse ecoo ,94 or orabde.) .1944ifectuando en Nueva York reventas al precio de 9.00 centavos. Perece que el Havana Electri,. Consoodaazcarobtenibleooprecib ms bajo est en el Sur". d.s), 190--11 ......30 -La Great Wepiter Sugar Company (remolacha) avis que se reserva rose ~ Eltic.,(Dbentr el derecho, de acuerd con los trminos de los contratos, de cancelar en M re. 1926-951, ..-c creado de Abastr y Co -oyalquier momento despus de 15 de Enero, todo o parte de lose pedidos .o., Oo. Hip. 110-1000 24 -en los que no se hbiesen dado las especificaciones completas para su PapeleraSerie "A", 0oembarque. El embarque tiene que ser efectuad6 antes del 31 de enero. Telfono; (Debenhure, oSerloA 1%Sr Des -AZUCARES FUTUROS r 19480-o1913 ..10 CONTRATO NRO. 6: En una de las sesiones de mayor volumen quem e Uld ., 7d recuerda este contrato 'atraves hoy momentos de flojedad, y despus de CopeA Asuckrsre Cpe. vrios oooilaciones, ms pronuncidas en Mano que enlos dems meses, ,4-19 0 .cerr con una baja neta de 6 puntos en Maro y en Mayo, 5 puntos en N.rthbAmericn Sur.r CO., Julio y 4 en Septiembre. El tmercado cerr a los tiposmnimos delda o Cc r roeS een 05 sun punto por encima dei tlos misror. El volumen totallleg a la alta elr. 1949 ...r e ...-de 594 lotes, o sean '9,700 tonetlodas. Incluido en est total figura una liquiC.mpsila A.urcar. vir~ V dacin por 100 'oteo de Mato hchr. fuera de la Bolea y luego reportadoa Derenturrl, 1 35-19 .26 -dto, as como los arbitrajlo sigtiento: Un lote Marzo con Maro mundial ideO). brre O.Ptosa 20 puntos; un lte Mayo con May undial a 24 puntos y 10 lotes Iguale .o 0 m mesesa, opuntos; 9Istro de Jui "os Septiembre-a 2 puntos de prima sooe raCuben do Olestripara Septiembre y 6 lotes de Myo con Septiembre a 5. puntos de prima ture~, .so a par etebe Hes1est pel. A_ r Hr. .so -. Corats e vigor el ilese la eoi: Morso 501, Mayo 1407, Julio 510, .oteleo itserisonl, O. A., Septiembre 344, total 2,762 lotes. 2d. Hip. ...-.-. 102 --1 ACCIONES CIERRE CIERRE TON. Ant. Aperturo Mi. OMI. Hey Vedido .osp. 50V0. Marso .,5.09-Nm 5.63 5.67 5.62 5.631/4 15.750 boo A pOp y.5.68S69 563 5.65 5.63 5.62/63 ,900 Julis. l5.70/72 5.68 5.69 5.60 5.65167 ,810 oN uov F4brirca de HieSeptiembre .5.73/.75 5.6 5.70 5.68 5.69 3,20 lo .05 -. -11 i_, 13 -.9 la $5,000 00 Nuva Fbrica d, Di,], (B,. OC lPro5oloi ...0714 BA Trtori (Prefereny se TerrU.ri.l, AbilO.fidi.r 1.F. C. C.dledrod d.C.b550 Zrfcridsi)i. 7 .2 HrnEt Ut.ities %, .ol.Os. y ce U. yAbrll1. Hn. le roi rtili rer -, reinej y ert. Abi 1., 1950 .n delante .15 -HJav-n Electri. 11.1w~y C., Aroimo EeO.ioo 'Xi.y Co.i Jttrsi l pit .i 7 ..1 voer, UnlOr ...es N. Ui. Ba n7C.ntinnt.1 Cuban, 10 Nnth Amerlean S ugar C. roS. M.tS O e. ...5 pentral SantrCatfle AseitsVoetessEl. CrofC.er-",(D. C*rlt.1 .) eiel .-"El Ce C 1r A R NE ..,27 C maiaC.b.n. d. Y bra y J ri ..-.27 Une,, d P ilt m ....57 C.nc erN.]-],a (.1rfe

PAGE 19

Economa y Finanzas En la suma de $40,000 venden en el Vedado dos preelas de terreno Unaode ellas hace frente por la calle 25.-Se ha reportado ms ventas de terrenos y de solares Un. pareoolo do 700 <00os udracientos treinta y cuatro metros cuado uportlre, ollosd sn Os , Fameon re1, cl0,o .' a pari l a osa aIllitirill o 1 n <. .siittiro en los EE. UU. <00000 ..-.12. 0-, P0EW Y0 K. o 2 ., l _hei_ 1_25_ 1.__ d.reto.dcL. Mvndoa vCi0L. g., natura1lusrt1,ca figuran ., entrel., n0ev lProductos dr re l ci---00 ros or la utoridad deo P0d a .a rqu. genta v'a01 a 00 p -ci0 oV1de 0uat ofi .00.n .s. go ayvro tn r-Brevana contar ce, un., ~d d, tj,. isjn qurabarcar P., 90
PAGE 20

ragina u 1 DIALUU 11 LA IYAIUNA.-babado, 15, de hnero de 19I .asmcaGoS A N U N C I O S C L A S I F I1C A -D OS D E UL T I M A H RA COMPRAS COMPRAS VENTAS VENTAS VENTAcS 9 CASAS -17 MUEBLES .PRENDAS 48 1CASAS 48 CASAS 48 CA3AS ,n_ _OMIRO PARA RENTA CAA T__ TARIF A DE C L A S I F I C A D 0 S 'S ENFEITMA 81 POR LLEGAR TAZD ."n i,lu .m nt. .I dI.ae. .fet,. ,,7p S O I .A Ie.d, e -e ln"c ance" Divina Percelit 14x24, __n____________._______oredo ROPASU INVERSIONISTAS fOocoi r cod pIOoyiId l 0.o dcdd d -INVERSIONISTAS "m a.u "" ~tand ,, Dt,A .d~ ~AS IN E SI-I TA ODO anuncio que puse de 20 palabra, y, n f l¡gue .]us 25., .d.dmitido c.m. de AINmEn .ra dueo Ay5I tl h er llp To ~O 0 m al^ io(A TIA. ,,uItr -..cn Alcd p000 d Al hacer c.alTU u a n dr opera ________r__CA P E .1. 2.5400 4 "" .f. cIdo, -hgala can la i9.1r. Todoanuci etreadou despus de Ias-4--de la tardae tendr un rectr o de .000 el.hgala cn la Interven. .T, r l I D V E N T A cid de carr a.¡orredor coleiado. 0 0 s E E 58L-4-5. ..Las operacio l ofreide T2 4 s1 is 30 Las operaciones ofrecida .Loohoorrlcsl,,00.0 48 d~cc, co,1 d fi,. cd 1 0 coooo CO .i. T.000,. -1_n.5249-9C15.A .por miembros del Coleg.o -ni DiM OAP D Di O> O por miembros .del Colegio t,,_ D15__ INVV Non A o I T de la Propedad In=ueble 20 poras $0.60 0.90 1.20 1.50 2.40 3.20 5.40 de la Propiedad Inmuaeble, SIAR, 3I.AEMAR, P____F__nldar Apartadoaa ooc. -5lJ 40-2-30-80L oc., i radeode y a 23e. A->L-! 30 n. $0. .25 .3.60 4.70 8.00 -ofrecen la mayar garaliza .; ¡ .00 ..,t O y -o ..ca e .. (11 o) lI. pN A ] cer .cuadlquier opera - --1 .a, 540,000. 01-1l su,oo. E. 311 mzr, o '0/O ..¡ 4e oe $1.20 '.0 2.40 3.00 4.80 6.30 0.80 -u. e,-¡. rTidella, 54,0c. i000 0. .cin, hgala coa la intervio .1 o,,0Da. .olor 1,281 --. 210. o I, irdo corredorcoleiado ,E,,:oacaAO.,0A. cIaDA cA~.1 50 ,, $1.50 2.30 2.80 3.80 6.00 7.90 13.50 SE VENDE CARA DE Dos ,ir. n .oe lo 'Dm N, 1, O ,,aa c .oo .e,d .d Ino .-ia0" l~ 0.o ''P D.54500-'4. t 0 .0.1. ¡rt o $1.000 C o. 60 .$1.80 2.70 3.60 4.50 7.20 9.50 15.20 ., 'ooo 1 ', oe ooq o.oo.0 ,, 5. ,l¡. Oc0eOi. M a _X-20 -530.1-1 ,o. Ir om.t 0.00,0 z0000,000,00 15 MAQUINARIAS L e operaciones ofrecidas ¡.o,,,,m ..a C A D.E 1 P-4N 70 .$2.10 3.20 4.20 3.30 -8.40 11.00 18.90 1 .4 -5241-48-15 UH-13.D.5401.4-20 dea Porpiedado deo Caele. 0 :j^:'a 80^ .82.40 3.60 4.80 6.00 9.60 12.60 -21.60 y UAREZ PROXIMA SAN INDACASAS EN LA A§ANA DIe ,.-P. "11 i, a 1dcI11,1I". lrid,4 ." u 0000. 1~.d Oco .0 ..cOc. d c-r .mitadl0! d. .cooooo o.pooco ______A__'______A______T__E .83.0044.50 6.00 7.50 12.200 r15,80et 27.00 0 0 ooo c ubr .0. nd0 c, c -00 :0 d-d 00.00 o.or000 0 osje.oco. disl t m aa ae nna .e la Propiadad imuO. : o 03 ,a4y8 dao o.d, rec.Ideal tpar. ,viI.l. J.rdl".1 etcs eq u :.n N tnoe 1r7 ,,nI. UEleS. Telrecen: r, .--4-,a. .0 ,. $2.70 4.10 5.40 6.80 10.80 14.15 24,30 .po0 a o. .o-o. cct .t i0do. 3/4 4 r .4. plana _,3000 .dro. ., e ,O .NDAS .N 0E c o UN R ~ 400 .4 .CUT 100 $3.00 4.50 6.00 7.50 12.00 15.80 27.00 1cOcc .0".0, <¡dc 000 ,00 est. o c .14or ,M o rcid. 1 do, t.,.s, m.n.litie., p,,. 1ai y .i, norm.", tr.spai,.,ISi, fruta 1i as ,l s e .n B-dr dte tt an epu _______________ 5000 0.00,0 1.e, .u. ..c oc. c~cd. 050 n 0,00 17 MUE.BLE.S .PRENDAS m., de inimter. -r c .n. .n .pra mira y 112 d. ,tnh ,t ~1 .fobrillr .un ..eto. ei es,[.a .= 511nt 15 00 al. 000. 1nfIrman L. SOLICI TUDES DE T A B AJ 0 1od. V.ci., .ar he e0s,0 ga .y oi. o., 0501 r,,o.sc, d26,O o. A, 0UENAVISTA. AVENIDA A NI .41 .-.D-5715-41-14 J0-. 1.000r. $1r.~, Edua 00 X 0000 too A , coc. Ci .0s .,o 1. ,.I•ved. uni. e.a e. aP.rt.men .to lin ". -.--13-acan. d. L. H.aas. Obilso 555, tales, A9311: COMPRO Y .d.g cuar,,, bI. ,,: VIBORA, VERDADERA GAN(TercI Espe¡. .SE VENDE UNA CASA QUE TENE POR. M-9189. D. 9 1. P .in o301.o.oca. gc. Moderna propiedad mc.ud. sal. .c, 2 crt.o y .n .1UH -5402-48 20 00,,r.,, 0s,. qn .00 P c, aV Da c .ao' ooool1t1a Casa al frente, 11 aparTodo anuncio que pase de 20 palabra. .cr considerado como de 0 palabras: a pase 0 '0 so una. 0 rp 000 .0, u, n0 ~~ y ~~tub.r. ~~00~ 0d. e0 0 al.oe, noo oercr -425 metros de 30. como de 45, y pasando de 40 palabra.era incluido en la torito crdioinar. O ,e .00 c. ,. 1, .7BN. .co c00.0At-. cohd.o, o .c .! -setos anunclas sern inertados el primer dia en Cl ificiados de ULTIMA HORA. -.D-5.21.4015. Des. oc podo, ¡01,000. pcopds Pro 0 ., A0--0.r 429 mero. 00n4nun, de fabricacin. Rentando 5370, ita 0rif e par una persona en cada anuncio; do. .ek doble tarifa; tres, triple, e./ L OETA o occidccnlo. .h teocio o 0-c0 0 en S32.000.' No curiosos. Infore .'AeCTA N.i0LIC .AVE NIDAr. -SEXTA h.¡]o, cm. rociic, O 0cn 2 e S CN 0N D UN EDIFICIO me1 p0m rrn portalr e rar r.,,. U ., portal, m. teo. A cyi 3. ECONOMICA 0deo 4 n Dome:oI582. 30Oaie-, Hoci. 15 olobro. $0 30 0.50., 0.80. PcrdMELeLEtENo C o re4re DE UHl00-04-i4 r_ e Oodoo .un s0r .r 0000,0 Hadoa 30 ,. 0.45 0.75 .20 0 00J, 000 d ..0i 0.d b"00,0 .,0. d0y. $18 un "."'"'U. ¡Dpviacur .s de. B--j B44o .od pitda DciD-5IAJ,16 DCASA .Vn. d.IEJS l.U-19, 1 A. O UP D ______t._e___l___ _¡mieono B S,9866. 0 -roo.c. 0, ti, 1f .000 AT 0enta Hasta 45 00 0.60 1.0. .1.60 -CDUA E CO N MEC .,80 TA otdn2~as TINE ^mincurs sd dh ira Pl11ya eIn .A pur ._NAO AD 0.0 Dn'LE N EL CEO, VENDE U H[gg elpn .t r U-0,43, de 1. 12 y da 4 .,2 gora coruina de altos y baJs, nueva ,r OCINAS UHD-______ D-5465--11_* _n_,_t_. d, primera. R.0t. U20 pe.o. cerca e.qaina Tej. Admid T E X T 03 s' TTU LO 5 :' jd,,' cuuic.cJn .,.tautia.b.olut. o d SANTOS SUAREZ, 2 CUA..vaEX. .eT d, TeU LOS. en.or tracin. deBienes, rus1 de Luz lan .ENDE VACA dras parque, tranvias, guaEn letri de J y 6 puntos: precio tarifa. De 10 puntoe: $0.10 Knew. e"o.coooo;Ooloo'e. ITU: ,C ictrce6d Giaracnt6za¡das ro.0n p0rt.0.0 0100.d00. guas, acera sombra: porta-, samila. o1~346.1, ¡Gaaciranteiald .n r la, recibidor, 3 cuartos, bao , ¡etra de 10 puntos precio doble. De 24 puntos: $0.3 1e0 .E EMBARCAR UH.D-533-414 Ldo, Oc dio,. Loynoo del Ctillo intercalado, comedor, Odifl -cn cUcd,. da 1.£. Zqu0 N9 248 001 Vleco. 1o~~ ORnl $500 .0. Ide0l: 00,00 000. Informes PRECIOSA CASA 4 eIEa a patio, traspatio, adems, altos 'Ilacua: $.10 par .0000000 5,bd. Col. Oa A6 045. So d O CAs i T. o-8 1 independientes, 2 cuartos con o-o-o-o. cneoa. acaada pico 1 planta, cro.C.aco.oa.O bailo Se entrega vacia. Precio: ~ ICON ICAs *.88 PULGADA .MIZAMAR. ENTRADA, .ETC. 000. J 1.10. 000000 e tli., e.Son ndole1 cudr, 0&. $14.coo. $1. i,500 .0:0l ., .cociblo. al tufo, bibliOt$17,000. Informan: San Indale$ Lo ; L SI~, 3¡. $16,000. Nicnoor. 3j4 ,,, bar, h.l, cuatro habtacina 0 3 o .'11.0011. Carball .I -7. 4x4, c0ets. Dos lujos o .ba0io col1 1 .~cio 363: I-5825. I-8 -D-SU54-48-15. ci s bll .mr, dec.rad. t --VENDO 8D-5678-48-14 .ed.r, cuidr. pintad.i <.l--.,r ptt 000 nte0 p0.0 -l< .co.d. nai0oco.oP tIpo ,Iohae. a. STOS. SUAREZ -MENDOZA ,, V T VE NT A $ 5 c. senaau. otor. 0ri0. 3a 0,0 0100~. 000o00. 20000, .0, 0000 ocdd .E. T A.V.ET VEN T v. ;VERDADERA GANGA! T AdSVcTAo C .E A.No .ra 0000 Rut 2 0 1. 0sQuina. 1.34. 0 ,0 ,,0 .0. 0 .000. 0000 43 .CASAS 48 1 CASAS 48 CAA.S PROXOMO A PALACIO .r00000 :aon $11.300c prl= dnt C. Cr.n edillI., 3 planta., 25. c.s. C.ca ~ ~ ~ ~ ~ ~ ". M.,d¡. ~oem,. pde '.'.~ .$225"o 000000000000 00 0~00000 00c~ 0 GANGA, 1 CUADRA CARLOS 0,00.0,. /OoOoOOO frnt 0000ri. -el. ur________-1 1 Ul43!i "8 "1 d,'I ., :IX .ti".5A,% U1GE VENTA 1 CARA -MODElai$5,tinci! VENDO SIN ESTRENAR,CNGA G CU D AC R O cio an., en as .n n - -m Que no producen bliMno.NU#-S~~1ere ,la IHU2 nnR. ge "a 2 ee nr .eltrn., ifl .,o2 ,tu,, -r, ua ,N .entU, 7 y A. "a. e. ontd.r AliInil.rc, d. t.4. g.ranti., Vo .0000,0 0000 ocoholo ¡a 0 0.00000 o 000. D.co or 0, .C.o de ,,. eou,,,0,o,11 rN. ,0,t0. B-200 III, 2 plantas, 16 habitacibnes, a .000 0000d .000 0 oCr 4N,,1 1a ,dt" GnI, Con in C.nLstimo ..{ -A R 2 CeAS B'A A T S re nP su Ce e .-SI. Sd s """ "'eto a -repatando baratamente $180.00. "n. "a"d. An"em, Pernnd2.1C,- 1 'le1 o enM0 n0000 0 IRIAMIAR 2 CASAS BARATAN 0.0,00.0,. 00000.e,.o 00,00. 0000 .0 00.0000 .C 00 000 _,,, .cgI.d.,:0 I10450, 0 o 10 ., 00000000, 1 1 Ia ooc¡e bonr de 000 olri, SENDE 0 0.00 E. -0-.0 AM O AO O N 1 E ALMENO AREc, E Se 0eg8-a en $18,500. Ruego no 1 a 3Ved olo. a.nins funoeino do. ',,.,,.o 00, SANTOS SUAREZ, MEDIA dd d,, ,,, ,,,.¡li. s. 0 0,au0,. curioos. Informan: San IndaGANGA 1 0 dr0 d, 2n, 1 de 1. Aoobido d. DAMOS FACZID DAee l0jo00 resideroorin, calle 22 2 n ,m. M i c-ad 02nvs Ze "-'9,so m r .s. o e. a .! lecio 363: 1-5825. 00000000 00 ,0 ..00,0 0000,,nr r 0000 b0J0. 4 .port. odmocio ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ _1 cuado¡ooo T ooo0oo.0 ra tranvoce. ocera sdlm -u.1o,,.o,. B-250 O, l, .l,,0 oo -c 213:-120 000000 000000. OoOoOO. .0O 000.0 000.000 -snmlero 30 esquna a T.~ -.ra porta.l, sala, saleta, 3 cuarITei0.r.1 ,. 8-D-56111-411-14 o.raJc, n.io., coedi. 214. b L. hlI.-. d, mnl., en lo altos. 3 plats. Reooer o oe-ida. Deocu ind. GANGA. SANTOS SUAREZ, ..oo, y ,o ldel" co d0 Dtb00 0". lo mo d, $30T Precio: ¡1411o,000. No .tos, bao intercalado, comedor, E 0ND 0N 0 000/As. UNA D0ONO00.00 INQUo INOS ; .-t 0: 0n 0 ,a¡ 0 .F t00,0a. Intermediarios. Vcro, ¡ 0.o0. .o uii.n-oo oo.4-14 n edia cuadra tranvias, guacocina gas directo, patio, trasba00. 00,: 0. 0. n 00. .l. ci, rto odo, Y PROPIETARIOS D-52-*48. c. -golos. citiroin. monsolitica, mo.05, o l,o 0.1 f.do, .d co RO IT ROS0 pus ia ,m nltcm -atio, servicio criados. Vaca, y m.mP-,,Iii. eo 1. .us ..ein al Va. .al. 'u1. Ind. .can r c. F-7947. deli 2csa a re te it' Aliuliad. $2,.50. Inrrmes, la Mi.mo, de ~a, residencias y Mla~. ,1la e a PARl A VENDER, VEA A ¡.a 2r .$12,500. Informan: I-5825. o Ad 0 .m. ==o1o 0. nO.n. c ono. L. .oio. .lin, ei N, F-.94 Rcr R riores, bao colores, c cin 8-D-5683-48-14 "c""io" '". c"tos 3 y 4. .000 .D. h. .gta .Jirisllima Y. Vondo. 1 .diaici., modoo ed. b~. lr.nUH-D-4297-4$5 O 1 crol R A I o Rentando $370.00, Trato direc-.-D M--4-14 h00, 00 0 0uesn-e. la .s. a 0 .0 00, b .P.to. 1 .0,si, 0000, med oo 2/4. Poca compriar. vo o Lo, $40,000. Informan: Saon InESQUINA, EN $5,300 SANTOS SUARE Z, URGE b1Z y 'ne,,: o. *= a"." ,.d:: ,' tel'.d, f~tc, .oco l .00 .0 ~ ~ ~ ~ ~ ldesn25 ..irnc .n ,salcii o ,t,.e .Par inf~nue, N. cBerio i -g3.4 ANT .IIICAIIDO 1. A ELLANO daloitio.363: 1-5825. C.0f. rio .0.l .00.0 0000 00 OT t7R vender, San Inda ecio, 2 cua%d ah .L H.000. 0 0,.tZlifido Titroa A i. R D R-D-5679-48-14 A.Il. 454. TW. A-4814. L0n0 .dras parque Santos Surez, 1. obi.po 3550 ,11.o. M-91111. D' -BARRIO SAN LEOPOLDO = 0EL O0 V^u. Ecoioo-ooio.? 256, 1-3753. MED Z 000.000005000008 1 Oc l.MTIdn m dfiI2Iiii 1_________________r__ .1375 STOS. SILAIIEZ Y MENDOZA 2 PLANTAS, $13,500 tranvias: jardn, portal, sala, U -O er.,.,, ncuron ¡00r 0 n 0 dt00,00 Rebajada a 338,500 ______________ _J.¡_Casi._yII.,29-4 l .c.e.id.i. 1 od.o poa l.,.¡Mano lit.c o a BnI IMrI Y oqudo. saleta, 5 cuartos, bao, cocina, 2 mSE VENDEN o. Oco O. O Dr"'Om~~ 00 0n 00000 id t La Co etre ed .o, c.lorodJuon Di.sdo, p.c0., rdn00 15.00, f.0 ri0e0 0n d. erimtra, A.i0tI .i .SE VENDEN no d i ti0 nas D I 0l Mn .dc, 0 so 00.a do .00000 D00.00. J. pa;. .00 4 0t .0l. .10, i 13,500. 000. M1 .14 1. D 4~ 7 a. y 40. daii i 000 d.0 000,. Loco. d0 cioo D, 1-10 Y5225. 8-D-5682-48-14 d000as siltI.tte r n m a.s -..r. .d .l¡gYiIOA '. EN V.DAO d, L s,,rr,. Junta, E sEDD000d,0. 00r0n 00r0j0000r00s 00 00s d ed.oliloloi% do"!XlPri.iC a l 8.-D-5680-48-14 oc vet. 4n$ 0. .~rmal: tr Lle P.r~e m44,t .s ~nr. .Imac. rersooocooo, 0000 p lo e olooer el poltllo l .ar0 000u00r r r .000. I,. LA 0ERRA. DESOCUPADA, PeOXIo/ p0. LO.billO 026, aprt.o en0t0 3. ca00 Car0. n 633 entre Mayla Rodrigrezn. n loro lo iireoror dio dc oa Ocje a No 20. "n.ro 0 o 9. l000ma0 .l aoinilo ltracIdn (le toda Crurc0r y 12. mdrno. monpltica: -rGoc. D500 2-4-05 0000 Oreapeto R roe Deporta0. ..0,0. 00 00 0. oe en70 yo LUYANO. ¡GANGA! 00,, 00000. c. 340. d0 birmo. .d.0.0. 00-0.-.0400.00.00 00000 1 olorito el Mini rio 1 oase de ¡lene* nos facullan 1 ., .,gara, P000, 020.000. R.doCe tl, oo tr o' d 0 iOt .leoiOoraor000r0 a e or,nso. .,,0. nEliOA 000. 00.0 T Orr OO i0 B, entre 13 y 15, N' 305. p o .Irri0000ta 00 0 elml. tietoioooOoooooi' uo.-co-ce ¡Dura Iaintlnrle'uaefiocoint 15 .ltt?"A 1151. ..T -1137:.0. .O ,coooooioco. o ¡, d.i". ntil ,l.o(!. cl00d0a0ano UnI-D--A opi4o.l eda s 0 00 0 .s d jo 00.000. d,, e ,eert mil poinor, Y. ciu. .,.¡t. servipo. .o.0co e Uc l, en0 000 000, n Y AVENIDA LT Soc odo, 000. 00n.0000 LA OPIEDAD ..pliacin Almendares $13,000 ...t 0 c.00 co est ,xriin .d, er, -ire L doallguna otpartam nt. Portel,. O'Reilly 251, vi.! f.rdln, prtal, .a clsied 3!l, ba.ME B ODE E Mmderna, sombra. desocupada. junte paretuartns -e ridos di n dij. e-t .-t0ir lo j 01. eoaclienNO VI\VA EN CASA AJENA R di mos detallada liquidament ..rr 0 0,0r,0 .l., rJ. A11~ 4 0 .1 ; 1 .a00. 0 0di0. se .e,. vaca. d. Scloaadn). 0000 $, 0. T 0000. 000. cotocc 0000011.711^e. .Miramar, 367,000. 0.0e folleoD d0trIbuye o irOatuitepuindnnl t0000000 paropi0. Con $15.01 cin menmunl. _red__ c0 0gi0d. .0am, 7-0de ,de. t.000. rJ. cuart. c .e I.d. E. M nPEDRO PEREZ .entw .Indn .q qu, lo ,,>]],,Ile en .$20 mnus ..la.rtndism pdr:. UH-13-D-55=824 l.0-t.4 Rei aaet.3A e Id tav. B-sga .1. C ,1j de11 Rilr.meno .11 e c .QuS. .1ed ora o iato iln Ra e-,2.5 evan m -Avnica .l., Mialecn N'107.T fM71 000000 0 0/O 00 A00r o. Co2obnnob mdonco Cosnian. tI0n. = ti; mnVlitl, Ampliacin Alrhendares $1,000 ~~Solicite Informe#. VENDO A. modMnEZ LO E Ocd .U p.te2a, eEn solar lilica, admilac .1 plina, desDe 9 a 1 p edifiii d. 4 ~dos, 5 0art0, .l. bi, p.", 0 ..00m.0 00e. d n , ....d, 3 .-o"" poo -poaont r rda a J _________,_______ $11.000 .Se fabre lhoy la Esctela Coo. .0 r. (Corredor Colegiado) 000 14. ao, 0 e0.00,0-. u band oco o oD. 00 y 0 0-0-070.40-d O00lo4o -e .00000n0. S al*rneplrooooo VE D Habana 203 altos. A-7119 U-6292 U4 r -.rJ .00, ro 3 .t-', Y~frUolo, ir~ M ontalo, 13-591op MC Mendoza.d o i Comlpatoa enand 200050, dmrno L., acaci. 0-0000. Alge M 2000 dotr0 Lu C0 r .doclo clo L0-,. 0,00r0d0 0. Loc_AN___ y ¡na la d¡ OIoIio OBISPO 305. M-6921. B .7000 0. Z0y0,0 Vilra. ,i $1, CA fa L F i: Playa Miramar: $13,000 ici .0 eo 00n OBS 3 61-481 Informan en la misma. $,AANA a SI erra, 21,000 ,Sto 0000000, 1 00nta, d0e00P0d0. PrRENTA $320: 833,500 Con $ 0. 0 11 a su. .0o0 n UH-C-361-484t HABAbA La Sierra, $21,000. L. 0 ".,o. 00mil. arre0rdids E c0ood 00 0 r hoy. odloaoic tollo, It 10.T.,__lo-__e._d.,___________d,___________________ Uny plna'do, ol00 ..idun b n piantar ,, .ri., 2 bao,, ciarto y .cri.ic, NOrttt, .dtTc,o 1t UH1-D-5505-48-14 dependiente., h.l.: r.nt. $54.00; .lt. a U apana nof, .n11fcpa ,,,l, a, 1erz . ~,0 onao el U-emndslio epi 1.CIiai lilllrcur ,l, M t atia ne a. ola,. ,.I,,, a.leta, 3.hbitace, 000,, M. :.1co.gd. in,,1 t, cotado, cmpus, de: jisrdi., parprconocr *7, 9, .Mrrntalv, .B-59 .' t. Pintura d. actita .n quxteor e arisela~~~~~~~~~ Moit dnt d:Mtmismdr oia i 7,00 .la75 146 m. tal. sala, h,]¡, 314, baa calree, eloInterior. Coctosa, frente de crsto inr ~ 1i Resto $75 al mes ¡Fabrique su casa00 CON 528,000. RENTA $370 0r0. 000 d.: A-7119. U-0.02, 0-0000. U-993 c tr". 00026. t 0 .0' do.'.Almsddar"m$le24l.000 ahd Irau¡¡qrin al de ha tudi C p ,al os B-4,000 F-3 0,0. 0,$0,.26n onam cnta .00000n0 '11',",:il",.Ii!""Iil.P, n0.000, .-110 .0-0000 rae.00d. c ocnifi d-c .e¡.00 o .laoOoococ .cononst. Todas loo clenesles l!ro .io rol ndoO Pr DD' o.coo,¡. mensuales, Vibora, moder. N. del Campo, $30,000. E $250 000 0000. ni coerci p.g.'$11.00 "Panoam" de ol/Oumio oy r te, 0000,0 ,OiOttltO Graoo t n ¡ et en 4no edificio prximo Ruta c 0 0n o t 00 0000000. ..00 0 0 0 00 0 0 0 0 000d"0 2op¡do. e -. ote .1 Inv.i .co I r.o.n. l, y 3 hobito 1 p1,1i1c. R c%. ., 00 y 0 0 ., 000 00.00.0, o d07,00. 0.00. t 8161 .at .ol d. 0or doel o o n eodtoo. m00 0 15, c0.pue0to doce ca: ..000 0000, 000000. A cu9 d. 0r0000. G01 e a 00 al 0mn 00 r an fccttoda Da o 1er c ,ngI,d ,,. G000me0 Lrddo; A-711 r, .00 Sierra $28,000. Renta $240 .o et o dor. C0000. do Avendn aL R E T I Avenida resto facilidades. Dueo: Uaa 2,0 U_9193. 0 i0rred0 r c00 cotao), coca gas. lavadero. Detalles: te,M.primer. Etarcsturica. de0.0000r.0 iraba ,or ceepir.los "¡,een Uranla 70, fondo Paradero -W -1572. e-3n50. 0 a00 d00 a,,,o ,00000 1 i.0 1. .,mC.,nlo.,0 C 0 d o D maSCanP d.DO. taNn.In E RE IR del Campo, $26,000. 829,0. E 320 r .las llve. o i Roce m.11, m todro, boror,. ons cc .ccao co. or ...000Venta urgoente. Almend.e., t .e o. a. -y 00,0 4c 12,rt-m0B0-5 ro1 :It n d" Olelo o l El reparto de las helleza CO00 000otC. coo: 0 t.1.OOtonOoOOooeeoNrnaodo sa ,nc.0td, ce00 n0.ds.c00 Oc ,, d, titoa-u d, 1 il. D5670 8-13 U"_"" 20. Uco9A1 .om. loroI.o .a l, 9.co .d0. 2'P. n -Sierra: $30'00O.rt $240 0,00 iotrooid, 00000000 criodo. .,,,,,. 1 -_____4 __ -___ _____ o. ,ooo, 00008. 0/,C00onD o-s-UHoD-3012.4d.o4 -2.~~~l -.e47,_-1 .Matanzitzi. ~ ~ ~ 00 Enr__________________laedod_2,vaa________erdrat_¡P-______iarls oni ."I., ei Cni.M ded .14.1 M .zDDdao. oa cnsii~ratd.,2vuo --iOoii onrooo. oe rooroo ,lo. .d 4 6-DcdooOt000000eoeO d.intbt.ad 0000.0.000010.i. ~c.al eto a.Ycn a. ¡Ocoto. $47000 0,0. __ __ __ __ __ __ ,oo0 e, o,, n o :0drioocoo ltO ioe MloPo eco d lo an a gadod.3 ette. 1 p.p.00-O 00 0 .fi cco i d.pdc.oo o r. .hoo me or .-tc. 0 unid a ..Aven c .d 00. E. R. 00000al.0. -000. 1 0.a4e.e

PAGE 21

DIABIO DE LA MARINA.-SAhad. 13 de Enero de 1951 N N CI O S C L, A S I F C A D O S D E U L T 1 M A IVO R A VENTAS 48 CAAS f.QILIa ALPOB 1.0come iee e ll, lle.<,,. e e ,S< el y, el1c. ecCel-. .Cl." .e 0. .l. eelseel.,-lNlee. Ce,.,. m dLece e MAeedr es. eDe e. ee. Peel.e,Ie Sd. F11e0eee. eele .1e. 130 d, e.5%d.e recenle, m'cceeer60 eeed e. -.l. c4 e cre.:;le : ne;e e le. ¡ er, ;ce el en e', ele ,e6deeIe. rec Nei. Nep Jfr0 .,n,Rdu-1110m n.pinu a n -t s.-la m ejor Ve drn ct a ro itenlc 2, ace ra 7r 7 Sb4apar-1 ecn, a de jeert i n. l re.ib .do r i-r1 bi.ottan ntr y'd c omeia d or, -5ii iolhar r.es $50tas baan. ccina n t i vdiect.on 2 ru ro rcon 1/er .inio pran Mlac Meei4r iDe2to150pli., e aa. re rl y$3 00. l ceiree C el eta o ernegst, r elI r n ed 3S 400 ETelEDO AN l 11, l110 1eoeee f edd1 ci le peege.ico 'NPeee. Xe1bra, a rti r t ,,1l ~~ J-, e ibid Ae351. A3e,5ee uperce1 .1. .e a ., In. l. ot. ,asa. e l, er nt.y yo ernd gSOLrAREornS b111, 1r1je, tt. 1. n11.1. 00 -J SOA ROYOAE OL 13 x 7. ~ in cu ,e,, u A llWI. ca $3 Y. e tv~, U mill ..130,111 REPLARTO. ARROYLAPOLO E Caretcera n tro¡, a lts a l cida: de, ano on Faioc dne aia Md De.d $15 70vraprpra.5 % n30 m r la e s e. n .e ia .I fr m s E en T "Pl l Alepa r:n E"lo 3 w6 o CasCna (, Perro. Neptu n Franic W-8P677. r Naranjo.5 a.%en m.r.S olres $50!i. nfoMidenx25 150pa.t, d53 $450, paCandoe$50Perr .trao $0lme.Cal Cudo paaeoRt .A cotd en *5 10 .anti 3, le fablico con fac fidadr% de Po .Sr. Prido. \4752, V-. .Ave. Porvenir16. VENTAS 49 SOLARES INVERSIONISTAS Al hacer eceuhpeler opera cin, hgala con la interve. clendee corredor colegiado. Lio operaciones ovecidas pee celebroe del Colegio de la Propiedad Inmueble, ofrecen la mayor garanfice. NDO EN A,00o 5SLAR ENIA.APOLO con, 509 ~.10X57. TIf.n. A3-6262. D, 12 51 erc.:le. NOT$AAD GAU AS DEetroecttnbee MOD A, S 4c3 .a SerLi.e Ce, a ., tile.ilehe~1 TrInteeer :m.8167. ________ rm___A____ r r-.ll r ~ M M A "GANGA DEMODAS Ohimpv N" 35.5. I dI.d .r qnip.dte a UIl.D-5373-49.15 ItInt 1 >IJ1d .b tn i, ~ d .r tI d .] n¡ er g ~ It ~ l Lole d .e 1 1 mers;, a er y ndelele iii. iirli. C I.d 14 ]cH" .1.,, h_ MIRAMAR N-Uii.ii s PROLONGA(:ION 7" AVE.VEDMIBEG 7NI VENDO Moi BODPtiEGA PNTI Se.olrn,,il irebma,$6,000. Vente a pi ueba, ideelpes I. e p. era$90.00 aa 130.0 edider,, a 1 peonn "0 '"'' "'"''> ~'2'1"1 1 "ii "",, lis I"C ueiAn i e e"d e. ead: lel .ei. Vale mucho msCetlAls e.U9495, lugar sidecial. co FINCAS RUSTICAS GRANGARAJE eP-.3cLt.ee del e,,,q U iliieOd .S e nO airSe e Msriueia .eslte, 2ci lle e FIN U 7ITAS -4$1 9250 iiIege enle .rd Aler1 d.d, Cmiendu. o o .~ tisr. de, dal on ~1, e CR.~ d, i : e ~, lib HB-121 rtifranj .C o "-s n i 1p 1,1=' C "d BUENA FAREACIANT 'Ie L, -,n,1 Me,2$2,2t. .la elndaee aipebcq,. n.Ma1iHo 1d r $90. o 'W '.y ~I'r ,"c %m" lr P .p e c de Ced,<,e .e e".1l .e 2.le ~Ct e.edde. e nee teIUeA de U-,495, ale ga C rS ce enc. a 50~/Itr .1NC1 dUTfCA .GAN].AAeg. 111-, pe e decr. q e d, e Ganaderos-, rel etitt, ~gnr SEMILLA DE HIERRA seSei. Ciien d.,. .2 ] .u b. rod.,, d.t DE GUINEA 11iisdld.eAec'.eiS Vee d,1 eu1e ~ rv. .,c e .uler,,ic 5die. erelbln ee c~ cl cardnreeemebtaelCedcele.vCea. ee5ntscde eL e eie. i.' .ise. el.e~~eo. se. dencoi, ycii e Ses. l.yd" ,t. edleCr .I Acedes. a. _e' .CiCd ieiee. eillee Cele ,l, elrt~ -,.w .e D, l P e in.eCe", H"ce,".i. tt 1 tie rie"n~ T,lef~,gran F.PIR VENTAS VENTAS S1 ESTABLECIMIENT6S 53 AUTOMOVILES Y ACCES. INVERSIONISTAS. Al hacer cualquier opera cin. hgala con la interven cin de corredor colegiada La¡ operaciones ofrecidas por miembros del Colego de la Propiedad Inmueble, recen la nar Toinfa ehee emayee qeceele. CEDO CONTRATO A NMG A "hai-dCigM-1-,ru t sio i et, aballo eddb t-:. m pria m -lu.id om b~, vue n iar il o cp iF--~~a B. nen A d nm.Lp,, 11 y FERRETEIRIA SE VENDE. SE VENDE LABORATORIO) p ce. Cece lOSereiS,. Oirilre ee ee._ r .E"Ap td. 223 H.53 AUTOMOVILES Y ACCES. OL VEND OUN IEI IEL PONTIA C CO UPEs DEL 1942. Vestdura Nls, Acubado c pite" r'radio goma s0K .Mu choe eraese Cslle 13lle re3 aS 4a Ns .359,AmpliacieeAlme, dSree Hoesded9a10 .a2. FEaecisc rAz. ar .D5275-3r14. VIBORA LIBRE MOTOR ¡ Nuevaapetirar on lo ee. j.eee Ieclee, lees B ek1950. e C i 1ee9 eh-: 0 1950IIrecene Slceree.41 897 As O3 9 Acepio carro en r e a Vbora. 1-8927. y "1AUTO PLAN, S. A." AguiCr505. A-9606. A-7452 -M.-8288 UH.D-3852-3853.5e.19 Cua ViAjante CATE GORIA P C II3 l 1 1 MI,'o<1 1 1, mD.cell 4 e d le U 1 -RmuE-m.BER1-N P OIRLADORODRIG E D IF. ZORROCIL C1 .ti. .....19,0 p"'r"' Berl .19m4r8ramae Re ...1947 Ceelele 949 .livrolm .91 Buenl 1948 .19 Bailck 1948 PTan i .n. 91 B.k 1947 0110eNUE VO V,-idr.d, uen Buick Faiel;. a e .< 99 1916 1911 Crom hile 1 9.17 Dc Seolo CONIO NUEVOI PANELES Peiel ...... Chevr.]e( 1,2 t-1.id,. Jeep 1942. 'illc. 1946 19401 1946 .942~ iplil furili:ead le d ePgo y replo -vTo -n 1m VEA ESTOS AUTOS F.C AN 1.1>9>1 5NUEVOlS J-. U1O2Y1.¡ Cr.]r er4puersZrij.d,,y -.~P une orAL STIENE SIN INTERESES NI IMPUESTOS --NI-GASTOS-.d11-1r 1~r ctalen ndi. OLDSMOBILE 98 1950 Hidrnmali, r d,. u r~ DODGE 1950 Cu~r, g~,a bl~nca ,rah.,ue-. b,"aaguas, 13,MO kili-tr. LINCOLN 1949 Cosm-poi t-no ~ ~r.rd-o t. BuIeR 1949 cae, rdi. Dys.l PACKARD 6 Cile. 1948 CADILLAC Mod' 61 1947 Cesie.iie.ce,.iJ.' ULLOA Y -CIA. Prad 55 y Crcel 109. Aleeieheree la 10.30 le la "och e. UH-C.239.s5-=14 VENTAS VENTAS 3 AUTIMOVLES YAGCES. 53 AUTOMOVILES Y ACCES. SE VENDE PACKARD ClIIP rada n mn 0 os u i(,0N\ ERTU O-d, p~, gl lm or. h 4nnih'leurnP .I. .** -LFIE T ud,,, lds A 'nil .P. > 194 lPitTI I I.IRIIIDE e r 31>rrlr D >1)1 x .II I r u.l¡u rt e.ldtade Fu9 D 19 0, Ier rai, ,u 49H. InHrn an F16aM lopi l5 ~q ui na_~3 1 n fa 1111 la.111< STUDEBAKER I NED Automeeeles y Camesec" d..o<,. .CHRYSLER, 1948 1<0 C. Sle edle .147 Che, relt. .1948 Ifna Liereln ..1937C3<5. B.da. 1e C-20 53.1 stulel alue. .148 PCoandr.i3nga 23 N .va. Ga .41d1ba 1er 9IES 47 P1)kildee,rro rami radio 5ot
PAGE 22

~a a. a* iai o 4500OOOJ I005unXA.m0DBOO, 1l ae. Eero io n D A N U N oC O S C L A S 1 FI C A D 0 S D E UL TI M A H.OR1A VENTAS VENTAS 53 AUTOMOVILES Y ACCES 53 AUTOMOVILES Y ACCES. ¡-Os Nh NCCEsITARL.A, REGALO MI IN. vvEno UN TRAILCanzn METAL. CONs l'ool0lrrolool.o. 5-.t. d.00W O.l0e.,0,10h. $24 50o mn 1 ~ -. .a. ..t ..orY .y na .d re lIlrsdos 00. 0-.e n Z "unsaao 0 'l r0 m 0 0 d 1 001lda. Z.00,1. raoso. ano D-Mii-53-14D-5 -3 1 -11D 11.A ~t 1947 0 Eoo.CEDOCNTRAo. o s U ..PECIA. Z.4. Wr .oo.l 1947 lOlds. 0. .D, ynl oow .., Pr. odo .1011 h004 r4 .O4,1 0do 040 0Purt.de02a0 P.-.0 TM.a ~~ ~ti eno crr abu, D453-53-IN E-O;R VROLET S M -41 -40. 0. 11.h. C n ?.,d.0P0 P5. 47 Cam, nCher. oo 0l 0 41 .07. doble jom~. Dode0 ~ 47 CADILLAC 194710 0 ""at0d.JOS"TO "DAFIN. lida lo p t e mO 000 0 peo-fot m01.01. olrdo. 1o.; alos. A011 PreSrru 1rpu000d.,ya .D6404 ;.ANGA:CUNEVROLET Mi PARTICULAR H -OdALBERTINI D,-L.". 9'"d. b0. 04pu0r0 V0000 012 Nn. 457. Ap0M-entNe. 41.uu er10 > .1u m0 0old 1e Infanta a P. 2 10 .1dd. .0 .0 D.50 .53.0 0LN0 0NE1.0O. 51. AIn.7A TAJ O 110, 0r, 04 .0001D0000t 0 .01 iUILORBE ALEGRE Dn15. BukSprBII k Super 48 o'ANoA s N .-eMT.NETA COMANDO. Pre ooro u, a ul 'a--. b H a o. r~ idde at o 4 000,00. 0 0=4ul~r. Ceh. y 1E.1 .0 kol pl noo dn rble C,e. esahar. de Cadillar Y0 ,,a ~ 4 00a00 a 00.4 ". u". F D ar 42 7 F4ltw Udtipoy2 1946 22 uick opeJOSEITO DIAZ l'.'.1,1 18 m1~~ 5 entu-k~per I .Io m a~il~-.ao69 19 ER.T U m io .1, VHud adnoetib 4k 1r, I qphbr y UIID19415. k37o.1 E940 RCbu, Cherl 19429p1~ r ~ -____.___ ._ ,_ 3lo ~j,5os ..ONo .7 0 51N o su 1037. 0lIdos pule~. B0u GUI ELOamecm IJa HlilllleofnaP u~h,, juAa N 612 112n2:21 3371. 11 15 t ~1~.u7 PASAJEROS A;q A Arr Z Apfi De PACKARD 1937 r uperfet. ~ .ne,,.a "LA UERRA_~ NiOmuy-bu-COVEI .L 0,050 00 U. osG.Cloo3375. H-D-oo 57-5l roo. ROQU-ALBERTINI Prstamos0 1 l.r4 a ut0 os Humboldt. de Infanta a P. ,e0d.men tddq e~t bre su uom C-374-53-13 ~rde los e • Americano residente que te Edi. I d G hmarca Y e n d e Cadillac Tolfoooo 95.de A U T O t.407e. F eetwood 'tipo 62 1946 y D o 0.0.u.1l B¡uick Super 1947 completauu-C-81-53-15 mente nuevos. Informa C&. "BER-A-DI" milo. J y 17, Vedado. PR1ES'TAMOSVALE Refugio 262. UHD-541853-14 Fu W ai ..3.0 CLUB CUPE Su,, k 141. radu, 3. .1.500 Ka~r 9-IM ..1 700 -MERCURY 1949 T.d.,4 p1rt" ."-'p ,2 .lr ., e A.rdi in.mderne. u U tD.965 -~ 11m iid. .¡. .1,575. ROQU -ALBERTINI Hum bold(, de Infanta a P. GUIELO Ud. C-37-53-13 .ls dimomodlopor semnanoig meles. OLD1,M11BILE 1449 Ccimpontria N, 612. 51.2424. (ROCKET) 32,200 FI.dw bul.gu,~, b.nd. b1a. "1.A UERR NO LINEA y F. Vedado. tr DDMH D E CONVER TIBLE LE.PREOUPUE .CHEVROLET 1948 m 90 dltip. uliliad .n vst.d, .n-e .e .I .sd. lo ae e1,2 nla En .ROQU-ALBERTINI 'utscmblnn lor ~nmo nue. ,5 poy uranx dlnr. Ilumboldi, de Infanta a P. S lN "pruJuel : .NI)3.3 ri M. ,11 tiy Ml~e. At s. Telfono 95. ,lzlg U]¡-D-0237-.la A T O SOBRE AUTONIOMLES AUTOMO VILES CAMIONES Y OMNIBUS En 5 MINUTOS con slo tra"r l~demmeulos de proplodad. Enouther. Caatioemi Corp. of Caha. Calr 23 N 105, eore Oy P, Ved.do. Departam.ato 205. Via Blanca MOTOR COMP., S. A. Fbrio y Va Blunc. Teliono: X-3261. Presd.ns: D. Romos. Agente auturizodo dMl CHRYSLER -FARGO y PLYMOUTH En Eaoe, 0000Entr00 a Ooo moy do stalIs ea GARANTIZAMOS QUE TENEMOS LOS MEJORES PRECIOS en: CARROS DE USO. CHRYSLER 49 CHRYSLER .48 CHRYSLER. .41 7 pasajeros. PLYMOUTH .49 PLYMOUTH. .48 MERCURY o*. .48 OLDSMOBILE .38 BUICK. 47 "3UPER5-3 C-343-54-13 .r1, -..d 0"0"0"0 e000 l"""O 0."0".4'. G;R AN SURTIDO EN PRO. DUCTOS CIRYSLER Y PLYOUTI Concha N 1002. Telfono X-1590. D-5531-53413 ELIAS 1950 Chevrolet 1949 Oldamobile 1947 Buick 1949 Chevrolet 1949 RuiCk 1948 Plymouth 1948 Chevrolet 1947 Chrysler 1947 Conv. Buick 1946 Buick 1940 Willy Coup 100.05. 1930 Chevrolet Especial para campo, TODOS EN PERFECTO ESTADO. FACILIDADES y JOSE M. ELIAS CALLE '25 No. 17 osq. Hospial, fren' oa la General Motor D--5632-53-13 VENTAS 53 AUTOMOVILES Y ACCES. E VENDEN D05Ans.Uo a vro-eK 48 otro Plymouth 4. oa.1 snJ. N, M4 ,G-1.e PLYMOUTH 1941 prfe00o .Arno CoyUl aOoo h. .ROQU-ALBERTINI Hum oldt dr nfanta a P. A-3950. : C-3d7353.-13 SE VENDE' i. L e -.,1.1 0000.000. 400 .m~0110 Ni. TRILLO No deoje para mafiaoo.I04 que puodrEhaoer hoy0 Compre ahora a FORD NUEVO Nfiarao puede ser tarde. Grande facilido.rs de paga. CERVINO. S. A. Telfa. T600,B5 ds109. Miramar, 54 MAQUINARIA .20e .h. c 8Py. .at.op o 001 hoooooso o o o.n. ..;!,o -. -0400-04. 00 t.00 R. 0 0211 M342.0 0.l ¡,.d0 5. 40 P para. tda s u .loisIoe. so.,r. Grmneslo toaiioda d p011. Ta G.4~B1 UB000-01. aUH 77-D -1 Para MPxia ENea id ,5 H ., l a d e rp 3 e n.P ... .y indim Crss o T-. .a o .M-34,, MOTORES D-L-. atl .¡,pime.io po a.d soa,5la l da o1 d,~fi d' conu3 nio ~~~labrlo'N y," omluai"L -79, In xdepcndent OBRAPIA II. La Bon. MOTORES DIESEL Y GASOLINA Deare hasta 400 H.P, par.to. d&& lasintalaciones en que se necesite Aua producida a un Costo A ~o r o RE1PUEsITOS Y SERVICIO SENTREGA INMEDIATA OACIDADES DE PAGO ALMAGRO MOTOR AVE. DE NMOCAL908 Well CHBNA ara Mxima Energa Mrnimo Consumo Ha ldo s1 t j. e Cbo BTlion 2180E Los motores D~el LISTER y BLACKSTONE garantizan m. xdmo rondinento, potencia hx~r, facilidad de arranque y consumo mnini o de lubricanto y combustible,. Distribuidores Exclusivos para Cuba: OBRAPIA 512, Lec Habana. Herad1a 205. Sigo. de Cuba. C.ntro Privado¡ M-690 Telfono: 2000 Pira Au bnat aCualquerAltura a M11AS DE AGUArB Se adaptan perfectam.nte a nando el mximo de caudal a cu~lUer alturm. Distribuidores Exclusivos para Cuba: OBRAPIA 512, La Htbna. Centro Privado: M-6901 *•radia 205, giigo. d. Cub"Telfono: 2080 VENTAS 1. AQUINARIAS TRACTORES Reconstruidos Garantizados TD.18 con bulldozer j. drulico. • TD-18 ron onglodo.er de cahle. TD-14 con huldozer hi. draulico,. TD.14 con angledoner h. drduliro. TD.9 cargadora. D-7 ron bulldooar de cahe. *D-6 con ulldozer hidrulico. D-4 con hullidoer hidru. lito. 03srapers. Agricultura Mecanizda, S.A. Va Blanca y Justoloa. Luyan X.1661. UH305414 55 BICICLETAST ICICLETOO IAS yN.l bm n~t, Virtudea y .C. rd. D-57PL-5514 de la mejor calidad Llantaosoromadas. Bomba de aire. Timbre. o Estuche de herramientas. $55.0T FERRETERA HUMBOLDT S.A. Calzada y H, Vedado. F-7291. UH.C.340-.D-14 56 MUERLES Y PRENDAS V SVNDO MO EKNA CADA CA IA i o: o e o o ,o .. Os.dI .o .00 OOO o .0. 0 00. m.iD001. 3.19. 8-10.o VGNDOMAUN T OICORVNOJUNIODI l I. 0 .bi0 0, 00tambin J-0, dcuAr. 0 A00.1 0. .00100N. 01l. S E D E V E ND E e N" ' 00.00. 1100 009rD11 ¡"0 0 40. Td. ao. 0 nlOIo VERASE YRENENRIGERADORES E n m ." e a d '' 0"'1 .~ n"." ;n-N OS, 000 000d. .r -0., rm.19VRuECSTRIDSDE LAS5-14 MJOES UARCA ps hatr 11.e Prieod mtoico. Peq.de 3. oi doro 00 riga.io.e SE VENDEN G ECMDR Gron1 o. er t.$ond, Plom o, l .-Y nlo e 1Pad 20, 00r V9ND jU<1 CUeARTO Ce---ulAOBA, de iema s2 y T de i, A. es.d -o a. C31N". D --14 GRAN OPORTUNIDAD P.tcits fre.c. rmit.d ~1., jun ., . c i ~ ,a laamu oc alor.gII, 91. v n r denc 11i1. '" .XV, t-I'-d---: eg. c.;mcl1r .l C-rs 1mar aa gade B.cc-rt. .Tfom .Tf. Y-9181. D-BSD-.1 -i15 SE VENDE gnt ,". iv.J-9e ;"e ~d.,o t ."1"Lu l~ Y1 p n.d M. d L N .9 h.'l sen-tre -d8 Yd '. 2EER B. RFL GRA.R~ NVRACOSTYRUFIGERDES gie hatiad11 p~escuod bis~PedJJ0 .t .eni c-39-11-41 VEN-TAS NEVERAS Y REFRIGERADORESW SE VENDE rgl400 da1re 1dus00000 oaOe do 00 ~ 016000. 1n0dad0.e de .nyoa.a0i0eu 000 0o0,. .00d d0.0 .r. a. Horas i orables. X-1991. Regalamos' 1 BICICLETA 6 1 RADIO CROSLEY a todo comprador de un REFRIGERADOR 1 0 TELEVISOR CROSLEY hasta el 31 de enero. FERRETERA HUMBOLOl, ISA. Calzada y H, Vedoda Tef. F.7291. UH1C-4-NR-14 57 UTILES DE OFICINA VENDO MAQUWNA ECKMZ aUNDER. J,"¡,rep"oii. "" La do ensei 214. eteLbertad y JA. s o -a mmSae. D-520 -57-1 Mqin a suar-rear 0 0m sr ao s 0 a 0 00o 4 00 10 oeg 0 1 00 00.00150.00, erisOanN 0.15. 0. Ooosel.,oo 0r010, 00 Ola.u. 5 O. Tel .o.oOA-7, N 0 Horas de oficina. U31-D-2467-57.14 50 RADIOS Y APARATOS ELECTRICOS r~. E. Hn.rqe ud n la. naG. l" ar. l.ono 6A0215r. Pardo ,er.a l = 103-59-5]s Vd.,. ~ a M-rAn. O R.Il 51 TpLEVISION 'HALLICRAFTERS' Solditams vendedores preferentemente: con ex. pertanola. Pamonalmen. o d a 0a. 23 No. 53 -Vedado. Sr. de la Uz UH-D-5010-l0-14 60 INSTRUMENTOS -MUSICA POR NO NECIrAITARLO VENDO PIANO Pdeno Aruniend prfmn. a., Rocere andez eta o. edo VENDO PIANO 5190o. PleQU6NO. EU. 3, Vdadamento 03 yn 5. ,n y Do¡ .r5,-Lon.U D -0VENDO Piano "Acro.onie", peqluefo. Excelente estado. Puede Inog-elonarme. Calle 6 N' 31, Vedado, entre 13 y ,J5. UH-D-4826.60-4 61 DE ANIMALES VENDO 3 JAULAR CEBADOXAS DE 5 paoetnex .wmpea. dap. p"-. .00 01l 7 b, 4y.v Ae du.e. D-Ms2-61-. 1 Y= DojAULA CRIADORA "MADRE505 "B00 .uOmOlO 05, 0 r1 I500.N_Les, e.ao doble piw pa.ra 300 l,. y toda 'qIpo l." .pa 5 OS 60 r .d10 ..P Id. 0060.D-240-61-19 COCR"PXINCIPE ALBERTO, CUATRO .sodo o~cl er.001. 11001100115 00 d. .0 0 r11. b. .d.0 tr-¡,. to CONEJOUIZS DE RA easeladeses hilae6ara. cu.59 en su r2podoeo IBfopr bd C ed. 1 hu~o e VAQUERIALVE D5 4NSTRUCOR H,da. ny 1Gu erny fomn A %,ECTS SNITRIO CARNEROS DEA ra y cri 0lo. epcae.T.mob. ~ed un0". ososo o, aod. .eh, .40n0. a. ~vnosia Ha,,,ein.gntl. dear Av P Amricoa Ma2orra. Pregutar B 1.314. D-5302QU 1-45 CONEJOS DIS RAZA Neoselandeses blanco*, cen¡d.dos.mente oeleccion.do. en !k roduccin. jInfore e af lvarez, Catalini, de Gnes. FELIX_ 'UHD-5412.61-14 NIATERALE DE CONSTRUCCoN Y EFICTOS SA NITA RIOS C.rmpr. finas grW s e." -' naogr. cntdd. T.Ifono 1-e SB. QUILEZ Ave. Acost. 232, Vbora. Un-D-M-c-a VENTASMATERIAIS DE CONSTRIUCCION1 Y EFECTOS SANITARIOS CEMENTO alemn MST Ameridan Stano daerd.Saco. 94 Lbs. 81.20 en el puerta do Le Habana. OLOZAGA ObIspo 360. ~ U11.D.4 fC4 SE VENDE .deooIl o de la o .~ .¡ ] 25 N0 000, s u 1a 66, Vediado. Vala y ofrecal Telfono U.8076. D~-C-14 TEJAS DE FIBRO CEMEN. TO. TEJAS Y CHAPAS LISAS DE ALUMINIO Tuberia, planchas de acero negro e inoxidahle, pintu. ras, impermeabiliEantes, etctera. PRECIO, CALIDAD Y SERVICIO .H. C. DAY Puba 101. Telfoo A.6460. UH-D.4965-MC.14 62 OBJETOS VARIOS UNA COIEADOA DLECTIGCA CON CA 110110. .50004.0.0015 0, Tsalo. 0. Regu 2ladores D79-0-15 sorc ar o io.taaoioes boui SE VENDEN VARIA£CAJS Da CUmANuev~ d,¡ Pfir=3. 111.1b. .S,.Mn.ds SE VENDE GABINIZTE DENTAL UNIDAD loqu l nM yc ,,or -,naoSMerced Has. AoW-r5.tA tod Hn. -Vedado -5-62-14 PES aD O DIO POR n Y1,vle 114i. ~ 1~ ~d., CINE SON RO d.y en m~no, d. 1, mit.d. Tsombin m~~ 63 SiOger. LI TUDtdit,. S.lud 10, b).,, .t,. M-njqu y C.~BUEINA ECGAS T.,. d. .nd.o u. t.Am. a .nde u. Malrqao. y Cs.io.p. Is oos d ooooil1ico Para gas embotellado, accesorios para instalaciones, boquillas. dllaves, cOcinas, quemadores, etc. Pida precios. Globe Sales Company. Apartado 2461, Habana. D-5622-62-14 DINERO -HIPOTECA 63 soicniTUEs BUENAS, HIPOTECAS TODAS NUEVAS SE CE DEN Exclusivamente primeras lpotecas de reciente constItucin L. adquisicin eAncia: Me ha r que suscribir e.crituras de cesin. U.ted 7 %~r ooAoin.ro.directmente del deudoroiloprefier 1.0 ~g. 7 su Is BanoApd rada. Brindo Informe. corhpletw. inclu so 3.60 9u, .Mconstitucdlo y, '1 10600 Vis tar les u. g V.d., E Boj o o.hip otquemi.sla = r ypidarne olladatos com. Cantidfd. MI.7620ituttelb. $ 4,000 6 % H 0 A 3,000 7 % Almendars 3,000 7 % Am. Amendares 600 7 Am. l 0 O mendares 0020000 8 % Sevill o i 3.000 8o Sevio 0 3,500 8 7o Sevillano 22,500 7 % Va Blanca 2.500 10 % Modelo 12,000 6 % Sto. Surez. 2.500 8 % Buena Vista ROBERTO A. VI.EITES BIonosNHi oteca TOMO $12,000 AL 9% jle 1 11~1 e .on ~ha, aO.n m0h "4ren", 0 tomeoor~Lo tmpo0p0orm reat d .Hb.n. Para ifre per A "" """t, msad44 T.u.A-4114. LUpes, D-MMo.o-15 SOFERTAS SORBEDINERO i 010.6 000.00.055osaas p 004.0.r .5 el as, 650d0.50155ddtrik .1 ..000. 4016.4a0. s ~ Wo.mIosn.Aoo.antcs 06aoSod.d uoo atoes riosaiae C~ d. M60110.0 05301.0A 01. .nos4. C56.r 0000. 00. CION SOLA I AY ADEMAS OtBRE MUEBLES, DINERO l ". a ed u G l.es¡ m finr. a. -m v .,.0. tasa ¡saa r--D4--" "d. -mo grdi. Dss .pdm, jo fraes. -w.= : ~S-r 11,s, .~ .c l. SiUSCRIBASE Y ANNCMkE EE DINERO -HIPOTECA DINERO--HIPOTECA 64 OFERTAS .64 OFERTAS 0i6.OTECA 0 .DIRECTA .E IE 40~.".160 E 00SE11C 000000Y217,Ve. 50 0.M5-64-, 0000 s so. na001100S006.00 11 00. 1 cusiquer canad.d .earntia 0u000.000 o rlO.d .0an 00 se ros 05r D-5457-R-14 DINERO DINERO AL 4% EN BIPOTECA Ofrecemo rpid1.drect. de nua.-.r.clets hpt a cantidad que Da u ~inre cobre e~es nLa ds e. .c l_pul. e'j. atit.a00 5yo" VA&¡¡~ a.al a. 1 .¡.h.':A-1220,F-7 01. 1 hIe tipo denters baearlo. Tauro______-___ b .para .fabricar. Maees hpa devo al os"?r.o DIN ERO pagas parsales. Trato s.ar. D NE0 ZACION SAPID. 16 e*vt o. SOBRE MUEBLES, ETC sgradmid -, &cada pero mia61e e. 0J0ndolm enu 5der. 0 0 Inte ,,,-,. ftesem -. 5m .I mu ore. i.s T MENDOZA .Y PALACIO ALDA^A Plaza de otiFraternidad. ENSERANZAS .0oIota d oal*, o .7 ACADEMIAS PERSONAS ESTUDIOS -QUE QUIERANO Unversitario INVERTIR DINERO En negocios seguros con garantas, para prstamos de toda solidez econmica. Excelente inters y oportunidad para ganar dinero. Vea a: Recaredo 'CordrRpide Coriedor Colegiado Manzana de Gmez, 350. A-6840. HIPOTECAS E.petci-d--dl,5OD.it.eI desdr41/2 c 1r en n d, l r r za ci. n e. rre Aguar 361 A-8511 HIPOTECAS esd .1 4 par 100, segn c nt a d,, io ,sOl. a rf, orld.o .t. l. d.tel b ..T frla op.osa' .l a t.aolorsl. PION Y '.ONCREZ C.resd-.Cgd. A-=O. Z0U. Erra0¢0.o). DINERO SOBRE MUEBLES dIOodolo. v r pt'or. -ynd o ame Ura y 0.100. uUOondcs. 1100.U W.00n N9 330. bajo. casiesquinaa 1 ^ l 0l., de ID .12, de 2 y rredi. Comerciantes, Industriales o'o, sl .r y'et''' . ", .l y de.mAr dcUment.0 s t rcantllos Op-P. Ira"do0 Oryc"ca d~1 r"~o. rei onoyaylo,7,0 ylsdoO.1.r clona y financl.miento, con comer2tn,,,e eIndlutriale. .exclu.JvCnt. M e GUILLERMO NOVELLAS Cow~Eon CoLEGIADO 0 0 5. 5. OD. 6. DlNERC>0 en 24 hora u*.o t y a l. saoa. &. sas.d.e.amaa i. .rela ti.9.11212 slas o N ¡e N.bssosslstra.4lassl0ssole00ls0.rl.r. balas, al 0.5o s1.1a. A .1i.s.a .01.a a s.s Os a 0000 FINANC4 MOStOMPRAS.DE IMPORTANCIA EN El EXTRANJERO SIN' CARTAS DE CREDITO. PAGOS, A PLAZOS-COMODOS -W .i -d ,0 411~..m-0. .~N .0sOo n r. de o 00. a. ro .h orsada. a a c ilid de s al e r as n .d e C r d ito dlpo.ltos 0len lvo. Para informes, solicite una entrevista por telfono¡ 1M.7311. (LEY UNIVESSIDADEB PRIVADAS) Promulgada la Ley de 20 de Dielenbre de 55o. scogOndonosa la misma en todo lo qecnir ne .nuestra "UN R0AD LATINO AMERICANA DE LA HABANA', hacemos un00 ma mien a toda sla persona. tsresda. 6. Estudios Ulovositarios 0 lom 10om l que corrSponda a nuooestrs'u, ais Anomas de Cursos Superioores, vean0=qu0 rer o or so loecomenotnuestra Universidad. CIENCIAS COMERCIALES DERECHO PEDAGOGIA CARRERA ADMINISTRATIVA INGENIERIA C(Pspeicdlzda La escuela de Cursos Suerlores 0110 funcionar an0exa .Universidad. dar lao siguientes especialidad.o tcnicas: ENFERMEROS (ambos sexos) MECANICO DENTAL Profesor Normal de INGLES Profesor Normal de FRANCES Profesora de Artes Manuales Para la. carrera. unvesitarias ex00000005u.o ,111. l0 'revlo do 00 loo do su0Oe lo Anexa, auyo efoo mo lo,0 1curs40s0su0eriore, conienzarn a funcionar en 00010e 0 r ee0ne ao, los cursillo. de pre-i ngro dur4a000n deseis a diez meses, por tnt0, prdlimamente haremos la puliO_cac6l otl0OOO para la apertura,de matriula de estos cursillos, todas las persons interesadas en carreras a cursos superiore deben escribir o lsitar nuestra institucin en la forma que ms abojo explicaoS. Queremos lamar la atencin de 5u nesr Uivridad y slo, los superoressern de carot extensivo, quiere decir ue nuestra or'ganzacin de enme anza alcanzar .cualquier dlot1aetro de a Nacin, porlato, las P 4er0ona que0vivan a rdquen 01100de la ciudad do La Haba0 puleden dudo rcualuiera dr:ollOasr .oaroo0curss tu. restra matrcula necesaramente tiene que ser limitada 01 este primer ano porque el edificio en que proyectamos ampliar nuestra universidad n alana. nada ms que.hasta500 soaumno, por est atenderemos la solicitudes y m. t'cloio.para ingesar eoasuodmero de ordmrorrespondmte huta agotar el cu o arriba Indicdo. PARA VISITARNOS. A p.rtlr del lunes 15 de mero, rec, r emos la 11011s que deseenInformarse n d 0 12 d, la maana, y de 3 a 6 de Os tarde en nuestra ofiffi. radic.da wn SALUD No. 206 SAJOS PARA ESCRIBIRNOS pblica pueden hacerlo a la dir 0o 0010044msbajodmosre odtendo 90.20 en sello deo rro. ACLARACION Esta institucinl eva 32 aos de establecida, siempre dijimos a nuestros alumno y y graduados ,que alnda vendro lo Ley qoe prev el articula 54 dela Constuio0n, Osta lleg y dijo en u articulo 1 que os ootuOos, d,.a, .lloooooddm 00000004 tien validoz ocadmoica y p00 10110, 100lo Lo cmo lementaria do cin pro nesiones.o en su d ,oo.oodiopol aL do oioveridades P112%ada 1uI. la nl lpoa para e 0 ooo prooloslool. UNIVERSIDAD LATINOAMERICANA DE LA r ABANA Apartado 1870 1aaa UH1-D-.1-7-uas'nca.oo ql, uso~ P 1 • Umc-30-64-M

PAGE 23

Clasificados DIARIO DE LA MARINA.-Sbado, 13 de Enero de 1951 -ragina A-N U NCI 0 S C-L A S IFI C A I) 0 S D E UL'T 1 fU A I 1 R A DINERO-HIPOTECA ALQUILERES ALQUILERES ALQUILERES A-LQUILERES ALQUILERES ALQUILERES I SESOLICITAN 64 OFERTAS 2 APARTAMENTOS 2 AARTAMENTOS 82 -, APARTAMENTOS. 84 -HABrTACIONES 87 HABANA91 JESUS DEL MONTE Y VIBORA 103 CRIADAS CRIADOS DIeo eL NIPOTECA SOBRE CASAS. EN.LA SIERRA. SE ALQUILA APARTAAPA BTAM -0 BAJO, IRA. AVENIDA. SE ALQUILAN APARTAMENTOS t/. AlA .t I A HAITAC:ON ¡Ni%E A.Q1 A AAA PINTAR. PAN11 AlL11 N : f ~ 11 i 1, .R -terrenos, aunque no estn ficaadadua. ti,. mento:.Sala. comedor; 214. b,o, in orl Fenare 74 y 70, Mirm,,r .Z.T*Ietn, ],-,,md, h.U. cutine. 11r,111crnacn mil Inf.rma e, 'e-agd,. R ,. b,11 Gev l,,1.14" s ...~~~nn z-~e.t "l:" ,o r .1 l. , b.o le., eun, peamee A-D-545-12-15 d. b.A. lnlelro7lad,. balcn al frente y y 2 O¡e. Vldldl, e~., ,.O. L. ', d., h,-e1. dCl b,,.~e ~e. ~ -e,. ''' ,T.._¡.l.ee, pln .~ tee. veres e -je. ca e le A y B L er. e Ii C.r'jLB. a -l ------e. Lr, ntre 17 y 15. Vedad. ,42.,, e 1eec ,.c. ~ee 'el .eC Eel -,l-e 'rie 00.U-03.C le '. Sccll EO L e i r -O-c1 tTeENTeLa D-ee1e 5 27-2CdC.DE e-e-ce-ee. -eeri .eeerm e-alo D-e.-7-4 T -. -r i4 a d a. .'m. A .-5~ ~ 15 -er r ab~ --ANTICIPO DINERO bcdoee de ~L.c. ce dele el D-e4 -.epcled 1Cn a amnonse, 1, 1 1. 16 d .-.r _l b e ee ,,, ,S ,n -.,y 1 o,,-,, -___ ,__ .ha' de ele-eemede. C*57.'. eo 3 pia', rLQrLOtseailr t-u-es e43ar .s. .'. 1,, ,_ b_ mo_' p~t.r> E h e e de al y hllelcnee y de, leIt ..A A Id' -1'_E. _n. -_ -_ -'_ r_ ', -,_ d } sobre rentas m eno ales de eabeos,.d r y f ab ic co t a a e5 1e e e. c. ,ed s .e NAVES LOCAL.ES -,dr. ,a' ,O" d , edllrloa e eleI eceee .nerhde .a o. la. Tee e e -A L.Q U L O ",t n 1 ," o e nprtam esele ¡ eed fitele. C" .l.e. eleaese .Tlct s .el. .C edl.s e.sl ee e Cs' 11 ~ 1c echeroe.saherm.eo.uSoer. nfr e -551a l-O-ll o'. Mdeca'. heplrcCe. o. s. ad u ear.NV:CD OTAO AAIA vd .Tlfn -l7I con stab ecim ento .In or. .53i-as.it ardos una habi.cia .as 55,e pe 3tan. ~ ~o a alle Nuov d.dP., d,' ,, --4 __~ ~ ¡ UH-Dl-2156'I21' ,eec a eentoeoecal .eede cu.dee Le Pardp______m___r_ Pr_ m__m__ m es Sr. Blanco. m .3796, APA :A ~ET L l., 5AL, CUA ; Cep. oee 1 .;. renmos. nT rme me Nuee .l PtlA 22,. J_ _ __ __ ~t.L ________ P A ~~ 1 A -deS3 a 6 das hiellea. Resere .SE ALOUILAN "" e •"'e 2 4 deepe eeleele hic____,c__d___ ___,____,____c__,__________, ____ t ll e cy del Celece. se.e. LNeA'E LOCAL ~. | D : -~~C va a oloa. A AR ENTOS ...1.e-se-e-le s/4. ecl., c~ .edr,, sn ., d.vt, pl r 1 N k s m [n 5 1 E A hors. Encrgdo --pie d, Celle b2.eo le -le e l rA"relAade ee e Ar -,1 .,-UIL'A y Pei. Ca. Ceiclee. de 1 ,buees. ec i 5y5 de E'TRElA-. E198. ,e M--50 INTERES GENERAL d"-D-5.45-Ot ---13.5483.4 c -16 ce r r rl. las pce. "soeCe ~lcilmce -______n ca1a,1_ ,n_ 2 -EDIFICIO MISIONES Be ALQILA 5leoeTArle. eUAReecr formes, rI esrergede. c.enc C Ele Sra. e 9 Ce. Oe, ga-sC Ci e e --eNaecter ~rase-e See ersaedcee rc'l.efd eecas, leleC1ll ele e y Os. TrfB 1671,RdrM2EeTOS ja dle henascei.me .lIa s IcN AL L ees -' l, se, cecee. smil, de c e te. NICANfO IFL rEp CA PO Oe nte e Poleele. e helice,.ee. J,ye e e 1 .9ee2ceee e si -.eENee e'. el e2_'ai A l as. 'e lereie ee 5 MANEJADIIRAS -ledce., r de l uecoa. et. J. LlACole 11 N' 379, rsels 2 y 4 lies. Celosee 2 Cleee tercie, s.e-ec. Ves. ledec e e .el eramende D e leo e MoEra. 'el~. ed a. e cle ell de dic de ser cn belec .lee. EDI-D-42-2r6-20 ALUIlO .N, 111, ESeQUrN D, 5m .Cc .-eseeCrlc 1e ~ w-dr msO.l e. Tel le es e,2. e e-ie-is d elee, d~,sele~t ele n¡t le. 1t a ," eecccl entde elle pel e~11 ile "e. al .cle de l eOc leleeele215( deiS, eeIedenecefanta_ _ __ __ _ __ _ -ieic.,a e. e 0 e ~ ,e A____________111'_,_-__,_,_,_1_.'_ e ceDle c e e e d emd e le o -e p r TeI U .D l23 moc le .e l ~l ~p,e 1 ,i -. .T 2 8 .A l~ e e .~ ~e i i om.1a ,*d. "' l''eell'e,"' -d7s-l-e C a O. FIcIa S qu __-----_VITOaBOaAZU*drNE. 'IASe alq lla .p2r .t. ..eises-e .n ei e eD. __.___ _1_ ~ O2 __ . 1_ _ e-IL. elle0 'el ellle ti&. ede acha. por e X-10 ele le. .fl' lz __' eseehihs Fr ar i e d ep s e. labraiel ce, .Iele i il dlQeeeLd CUeC sAsiTco les A let eleo deeoiclee reclle Ce dCler -_________________ I la ee e. Aprrdiol1 "Lliclei lee Edlrla LAMPARILLA 6R iee.ire .ole. eel ledeseic, lee eAeu clmuncdee. lcnermie en e emo as -LrL cniAn AnsA ,on a __________ -__._Z,07 APARrANIENTOS MODEr'eoedec."1"'eele",eeelecyde ee, .Teeefdscl Aece9. y _-___ 9. IIEST I i 30. .1. -~~~, ebaotor. Agu ,be-eeee ele ~icII1 0 s~~ee 'lc-f-o A-2_1 yoI
PAGE 24

Pguina 2411 DIAjItO DE LA MXRPSX.-ShsdD, 13 de Enero de 1951 .1ificado ANLINLIUS LLASIFIC"-DOS PROFESIONALES COM P RA S. REPARACIONES V ENT A SVETSENA DE (Tiiiti HORA 3 [OLTO-RES5 EN MEDICINA 17MUEBLES PRENDAS_ 42_ MUEBLES YPRENDAS 48 LASAS 48 CASAS 48 CASAS -L.1.ILIT~ ~~-t1.1% COMPRAMOSA OROAY ECRAIO. -1 1,,TAPICERA, Y, ORCORACION. ',',.1.1,,.,,,1.1.11 ras-1111~ ~ Au 11 i ________________________--_______ Seornsrins fuda y ,-. cc -,. .co. SE SOLICITAN 1' SE OFRECEN ifli Topicerio;".", ,eacro y deco1, racin ,'_______________ NAV DE. ACERO.~ -114 AGENTES VENDEDORES CRAA RADS D AILANL i'10 o eligctil es sintRiror ii,ascoa 255, caci. Ld~ -. INAIL ~ .A .l.-111.1.1c1-1ei inr equpaes ouM-il Sana. .,26,e,,, Sases.o. i, 8.5."'Caa5 o ai t .en a o. n o __~ --ua. .-ac a~ ,, O -."A ..7 C.' ..u. rs" Zl .--~ ..o .sm. i. rinG,. .n ,1. , s e ,,ica iu b e .s50-42 s ..ccic .,c .cc~cc -c, ncsc o., a .1i1c c. -, os --u. ---~ .e l. .R A\( ,XKR .cdc. c.asssiagss T.cimc 1,n B-5303, 1 r1. .O 1ec .."'Y"iEl i..s r._~msso.son .1_ _ _ _ .11s .i' ,05555 " 1 -1A S L 7 ,, 7 ---" .A C. A.~ ~ .8 ~ L:A V N .n s . e u~, c u c ~ s O i K s s ss n s o e au. e csreo,i -,~ ~c i c a ,o Oo :;u'i.O ec1 1a eco l -~ -...~ ~ ..c. c _ _ _ __-_~ ~ ~ -,-,z_ __ _ __ __ _ C OR A,, 4811i1 ,-,* s1ic 1s s s 1.5 ",ac !. ,. ,c.cs,,:, .a .i.a .5 2 o: .o .5 >'ois:, esaos.1ci478a.i>is'' , ,' ',,'^ ,,' = ....~ ,111 .' .~ ," ',,' , , Z .1,, 1 .1 ,T.l 111t.~ .Il.i.i, i cc --" o ,c c. ac c 1c, -11-1-5c ~ .~u i U~ ~~5.. 1, ~ -;.,.,,-, .1, i. r, -l. .,." ,. ',,,''.,D R,,. D R M UXO c c11o ~ Al NO RA DIO H UIU es s s' sss u s isc ,Oauss 5 osca _ _ _ _ _ t. .11________ 514 LRCPsAR -1S o1 PAGU REAACOE .ccsa.cc.m-'-i, .a.,1~ ~~ 1 1.Co.ln 1Jovelano ___________________1,;__. __1_~ __, __, '__ .oc .e,-c-cocssc, -'5.cr.c.a ~~~oicAcl. ii,1lod, ile itt crrncccs. lo .s.X-n"i.ccic1 .~ ', ~ l 1. ,1,~ ii 1,l~io ,., ci1lI,,.,,I. . plt tortl, o,, j5705, 47, OBJET Va RIOS -cinca-. 11.1 ,1~ g,1 1 1 T.:. .1 ..l a r r r il a.1 ,,, % '! rn. i n t e r n a.i i, r a l m p a r a s y ~ .V cI a $ 3 ,9 0 0 O cI c, , s o s o cs a i a ii s s itiicicic'. i 1, 11 .U R O, R O T O ic c cciic cis .ccSS.5i -a. .-cS c ,, ~ L -tsac o --sc iii T ..,.Oc. .c. 5.0,wl sosscplsi C tStcl Eni .S :sa casa ,cs -i5i .c.c.ic acui,.ssciaccONsAG E RE A A IO EOc.711'"',i..!! --,-,, ~ -~ El EIS R FI 'IRA TR IA S -.lasc oi. 11.cc,, 1c c siOis 5r.eusua c"" o a ~os~ ~ -~ ~ ~ ~ A H D 1 1 ..__________________,..l ~ ~ ., -~i,:: il""", .1. ,1.1.,,1 __________ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .-,,. U CO PR ni. es. :tosc~cc Oc.',oces ciis.r,,aVNORSDECALJ _ l ---(' ? ; 8 T O R N S 1 1 1 1 1 1 -1 1c c, -o c~ sc5', c.c.'" .' .~ ~ C ar m e os 110 O1si ccs sil c. ec1sso uo o osos c,,,s 55. cascas,, ,,,,,,,, ,, Pinao d elR o1 rss csssrtois 1111 BER UDE ~ 1 :c m r .111.0 40. ,'. CASAS ~sn oosoasScc issc cslicicc s0, .eco. rccsm ., .sca c. s .5, .~. .-, Chic]ets: i,"l "oo. O,,1>N, .,-5u-5c ,,,, '" "" 1^ 1 1 "___~__~~, .('39,1~~~~~cd o 1 5-, -1 ..oso.s o .,, 1 .,'", a.~ .o~ e,.,1,, cII. .11, 01," 1. 1.1 ~ 51"; e.l,"' .' = .Z e. s ca s a -0 .55 5 ,occ ,_ "_ _ M-UU .ico. use esis 11 SE VE DE.ssse00cs~o. ,.11 dr mlcm ss.ssI l:¡ .'" Z .1.dr 17 M U B E P R E N D A ~ ~ 11 o e O u o scc O c t s is ii o s s s. -0 50 55. a -en am a so L.e $2 01. Os D EaSO CU P A D sa o oiO e-uco es i~ o a ., iu i i o ..1 Z :.. ., 0 o s s ii i s ,o O O a. ....O1si .s 551,1 -' 1 ,0 7 V A R A so O C A S A. -' ~ ~ -s s ~ ~ s 1 1 e cai lis ,,'s oo.am -oe rc,0 sOL ,.Os 500,,,11--.~ ~~ i.o", sfe .PARCRLASc $400 oc-S -iei --sea c O c -, ,", a ~ ~ jc : su c Os~ os .o s o u: a ~ Icos 1e.s~ ~e si s i i as s s d ~ .1-; ~ r r s a 1 o cs c ou si 50 > 5 1 1 1 1 ii MA R5 1ICO M P R OM E TO S D E' ~ m U U L L J a p o rl e m e u t o a l -;1J .Cp ..s ., g i-s n a -c s -..l o~ v e n t a. ,. d e c m c e s a s o_ , . ~ ,. .., i s i O o 1., -11 .1 1 --, 1 P A G OZ N M A S Q U E' ~ ~D~ ~ " E S ,O d o1l' ., i d r1 o o n alo O ir, 0 ,50 5 '," .o ot O c n ols S ss ds,' .' ~ -s o a e s u a o -e d ifi l o, s .cs nn i O O i o 1_ _ _ SIi, --5,-raH 1,V -C S A L A UL -1.~ ..-0 111.wss soici -, ,, "'" I> -CC~ ~ g ioa si oisc O os osOc i O M PR EA M O S po a o ml c le a a e i cm sss o ss -ssc,' . ," ..550 a .". E i nc s o O l 0 so.'. ,. 5c u ., :5it55 OlisiO O.11 1scsiis si~~ ,', eO-i As.-uacdi,. 1 ~ ~ ~ ~ ~ ____________ Fel[-,i"1',i Lono ~ oc a .~ ~~li ~~i, ,s.AssssoVepr A-R E Zo Mais, .o r-ssss o-s", .A ic-. -nt -SB1111O-SS r l obre ~~ ,-= sp oree.1. n --'. -5,p ..-. ~ --ee~~e. ~ -,a =~~~~cicec5s .1:,cciss 1 pida,5 rosat Y5 N., pdi.d ,%-1,f OXSi PO5O5Lci.".'.' sos. ,,,.~aid 22 5 5 isO,500 "u,,s~ ,ic ccius A.116 essonrses.'i .S. ~ o~ts --es.ND E " ~ esco o.s. Plsc.''L s ~Jsis. oes .SOLARESor ,DIiI siaL-A iA -s. i i a jl 245-4-5 sea in O-s,-,-s m.os -s-ssecao-uo,",. d ---s -siss

PAGE 25

Pgina 25 DIARIO DE LA MARINA.-Sbado, 13 de Enero de 1951 .n-aasaatauo 'VENTAS VENTAS VEeNTAS VENTAS' SOLARES. SI ZETABLECmIEIITOS SI ESTABLECIMIENTOS 53 AUTOMOVILES Y ACCES. AL.UrASa EL VDAOo, aa eVnaraaaOu rODlra ATENDELO, ar VENGANOa. CEVOLTa r ANC LCON §U aNGA:se n DamaNrVAnIOB OMNMBUV anan aaesquina fraile, paia Van rede bedea a on Nria. sAlQu ar a, gna Ua id. i0n", ona Vedado. O datcaensiesn, iso ac atr r Sada n. O1-edraA -Y .a, Kaosy Ave'. A a aartn. Inoramae: u-a. sacra noiVVn taa d a a a aP. m. f oro 11, Verls en el taller-8 dearrerazR.dr aa.ra aa oadaoaan, laneorns. c-oaa, -D-af-5-S an. Aua nsan,Dulce, Cogua, oan-lad Na, 101a e CIada e D~r49.11 Yna -ENDO DODEGA CANTINEILA CON VIr-.]3-53i.-E AVENIDA DR COLUMBIA.dieracbao alquiler, entro de La HaSE VENDE BODEGA, PARTO, Fe1. AV NIA E O UM IA sn, cutdrte de Reina, contrato, bien daire 4 puertas. nuevo. por no Madr -Entiio CITLOWN MEDIANO 11-5 DEL Vend 7 nolares chico, en aendr, aoaarae dr a a se a .3ua^. nsandaSa. ad a barasa. Tambin faneasdanaso, ra12 aeKm.an a, eOes, asuaestr Pula. C 1 .n14 da,e con vivinda, poc oalquine. ¡noord, a c ann, 34 Sa. a. 1 1450.cVe. Avenida dr Colubia y L-anms: Vrnea19. lnosVoa~ tas rtno. roo-Aln.d .& popo. xarsienis 9 NDX PARMACIA MUY CEZCA.DD43-%-3 t 3 D175-3 Bu, prpin paca craideCaa .ala an non, doten npueblo, ao VIr5 upn enton ¡¡Oportunidad!! ienda informs aen ieW14.a1 sa-714. YENDO COLEGIO A T s CUADnAa Don e la VXD CAMsaIrNnIa T NATIONAL. D-asas-sl.s CaspitaOli. ir I uen. aenolar, n adadea n on raed, Dueo: A-6770. D-252-49-1R 1 : .naua, aM .dU .so. es a .C.p.1g. can airnaa~naoaaaEa carie aUNcAcionesDO. CO mea.f m _.", _47,_______.,., _______e. _____ Lu. vicnt K ~nc §OA*a CADRS e ni. U.p¡¡. U Ifo C .N U -DM34-~e. la. -Telfono X-3M0. D-3517-53.13 rosa caa n. sca anar anaa a na. aloa onna I sEnae LA NDE A AECANA c -93da. sena o a a : o. a-asdo-avi. uasnda aao a.casador, calU -u. e VENDE QUINCALLA-BEDE aA._ PLYMOUTH41 LAD. ~na na-a-la To .neana 4,assqL. -an era., en -an Partcular.-2apuertas,-sama nueva.-0 eurlea11alo 1Ves .enri ao. ana a sn e .a VeNnoQUINCALLAmENGol*N?-di., ddie, acolor olaro sat nane ca.S 4.e aa. Soiaca .TaO. a-caa.: 7413. D-4321-14 3.L gart or aon sac e sitenn. O. i a de s rana d a to doY reconmico. Informe, D-112 a aeANOA sENDO rAe, LUNC CAfes, a c -aanaa51.13 .-s1 1 -1a-sP sas ,aaoLaCorsaaLnDarr E, carne la Saejor Caiado LuyaneJ,,120 diarios da 11. 33-14 .saanl -aea Tade nea. radario. so muo, nen ere nas ara,, ana,,,,, enn,, sana PARTICULAR VENDE no Aeiaeia), ee1 n ase.¡ n Ae o, ear, Lyn o N 412, in.Sa0, Ar, aLoe, a ,00, aaas0 ar., ann, Leocerie s. reens, $o350 anoani Us -, -50. a-e s-ai-ia nan.an, ena .,a 7n ces a .ea 3,5, lasoS o, apuert., o-an-aa-aa 3MILia .amaSo, anda, ano, , cina. na ce, s oficina, Rado noe, -aorae ea an rseM e saD Eoa L aCAVE a 'idaes,.Toa raaa.a1S,an.aa. En ciaEina" .Gast.). C PLAY MEAXAX A 97, P4 A V. 9X"AlA mer^Y"a. -r-,o D.1 5420 .egd. y AbrZ.n.l. .cb.,D1775-3 .17.114Mey"el,,dnlnidn1e070ny. .e .sang uelcr,anasre,11 emplea.___-____._-257I-13 1a 0. rats ca. A. A s A .Cd~. e GANGAS DE HOY ne Mrmar., Paca cana oe a111Y ENDOar EQaEra R NEGOCO DE UArpencIdo sas.aucvaie: od, i4r i. inforsm7an n4140.na Dn3, aML .YENDO da SacaLA cIEN aUTIDA,,a ana a n, oro e aeri un no aa r an ae. c.iasO n .d O# SOLAZES QUINA n~ se3;Aar a o a a tad rs iras, pOeinrn noS, c-aasa- yUns-sraIdd, 1. .n o esain. Inrd ausda aa47 ao. e aa Aniaradama1 nanca Saetonolitad, a-na. ____________._ _L_ _.D-_171_eel.seead ara340se.ar.da.a alack1938. 4-U.r O1,M .nficrnes Bu. , U .1D1.4 5112 LAGAGADEL .AVEN. sioD*GA My ue Imu0,etrad. Chevrlet aa--na-at GOMEZ neninea, l30 sircanmis sea5. or ea ac"as, aeu0 aenc.a. rlneoa01 n o.e1. oarpiveom.-ena~v. 0o1ia3dn.e ae a dar. ere soda a, Os1. en On,. e ta a da naut .Radio bod. ,M .¡..117, ,u, y .t .9. d. •.V .Cuero. 4 puertaes a, e30 entrad. Todo e, PARCELAS EN LAWTON T s 4 D-45c7.51-13 D3313n51-14agoardasa falida.d .e.ai. Vialo. na. sende aastiairande Sanayn eas OPOr TUNIDADYE, rENDO VIDala aD VENDE EETAURANT DEL O aEnL vio,i5. A., Agenca ered da Mira~. 5U. Ante aynsesS isn oint ae a, SniAlssa en .aoaeisA._y 9e4n.1e-oe,5. 154150e.D10-s -1-4. Ag. .ltatartiltid.Ventas .p Y a aaocgrobleeiqicla t. LsAgls gl ,'N" n O aFinAve Id y 8. MODEL.O0. D-PIENS-A4. asnoada. Grandes tarO ado d, laue, i Vende m s mil Pew en l lugar -Usetrada siaio mas c a canaen eaa. ca trao tnVIsn u a icaseaeaean. e ay'D45n74 raa, a" ustedacomprarnutoaaovrae'Aprovechydes Ccaeaaaetdrrnueienooca r_51.1o5eaes oepodar'atenerlao. aoaae ssin oianocnanaTseoaS 214,'15 Da e r aca ocrame la,. a1n.se -E-.emat ici amente nu por s u peoen e.aen n raol1e.~nriar, .uee15. Vendo "Garaje Brbarae ENDO, ae Mi nona ,DE GENEaL usanS da auybarato. nesldad .enta D3 ~ sa nab t aoSald s11, a en ancan da tee MasryL O-en. de nc.rocuicpi¡ saa, Orr sasrca Cgig., CrI NUE V E sr. n cae a oca aeine nioa. e aae. Urn asiun-di .dioys e d u&.n asi eeospr D-405-5324 1.11se .i a .ieanam c. Sordo, ~u a DI.ac so, .anua ,a., aasu-r an 5p ..re.na s.aad. aUtdm s. P o $13.00 V. Inor a-n d en a a'8: adI s : a-a s, 8-D ie.-Se dan facilidades, trateo, drn eo on n a a E nrama, CO~ Aea K a aoU assth4aiy47,-.acn nacidade s-30-391. *an, nana Vs De Tr aeNO" N EL sarDo esraesn aUaCALa. raro. canDE cia ose c EoTUNO Avenida MencalYI y. Casaa en. uta en ralesana. 75nca adalaida. Ioraccna en a usncoYn igara, mer o, od atender10. Venta d. caf. elrosa,,tabacoYs y o21D4134-53-ae. Saies.uD e-rs-a-aa. ao. ians as n se ocarea O. a,. soriacan. a a aasn a a-so,8, mer nc roanr na sanav Usea AUTanaeLN BasCes a Vnen no MTC. DE Te ENO CON D-a37-51-1. tendaf .;.e rs n l a sl a. sCheuroSn das 4U. a da sacase, nnn C,ana a a aneadaa comperanu a d al, .en-n -a-sa. i y1a, m 4, Yt., Vibr. -a~e. eart, saca, cna e aa. D DEaVENDE1 TaJ£ N EL VEDADE.D-47-53-14 masana, na. aW ^a. Oquendo Ma, BARRCapacidad 30 aiosna. ia.rman, dilia v T -r^LA "enra" ca, en. o-44a-en-se ceo Guea aaa. caa .a enoe a r an, O,construida, perfecta dpUeln d e b aNDO TER1RENO l~b.en N LU-.by Ua a id O.r n: -na Y dado, d 3 a .V ea entre J. san, a.y a o. n dS a.an .B&a3ds ea -e o -a -s aD-404-53-111 T~acucaa nsetaas, a -IIIo. D 5. aas sre neraaas-ea0.oE VENDO UN BAR $a mea a r a~oid.~ROTOiUSaRRAan aUnoUA,. cPASAJEROS. D-______ -__ E DaaBs.o sAes in cae neavende n antodo. aCni u.o, preio da aprtunida. aeRl~ a 0 aena ceaNO EnLO -Por no Mear atendera, en nen rand neBa. .Ana Ha uni peaneorae siae Pasoe Frd Maroury, aas u tea d a ircaee.MarannL. 021 esae~, ~ aeice, asounsa s, Laesan. aaa eioenod. CA~. .1114411-37Cm. na and. sfaIUda d a Cr eanirOluda, eneducto, atla.na, nltriei. a aa.acr a uerNa cnaf\ra, ruontdoca, cee nEa A EaUINA a erN Agcn ia rdnen r3a5Rarmona. C dd ruieenad naasc, a m a cuadra de batidora, epriMidor, todo nueva, ben urcrisY, Saeta tu aina, aiea aareerinaa 'CoNVE TL Xe EeCUe, TE. la Vie in aed.ar bi por-e Oda. V Isa Saaa S asna oran .%inae. i o.anas oteo., sid ca, aeaN v. 1 ,110 a an e .aan T.n.L.ab.an, dyaa o a jd Lsa-a, n oma n ean e ua. reanincc~ife.dn1, pOSe auer.e a5. m. c ic d ,.orf dadae ajo ern. Pae araU. O hacer D-445-51-13aCaeede ao-cao-ala Asin ar na.eto no naeesd paad ladp. sonS ue, oon'-a-es7. a-rse-s-sn. -ica. C earjal, Agene r ar aaso. D-466-4-25a _f -U ...LUTANO, VEND. TALLER #LO ACION AIEZDAueB.P-aa-as n fl Ma .Quinen, trabajando, poropoder FORD DEL W CON SOLO D09 SEANAS da -: ora.a150.221 01,, racM anuavay, ua da rT¡eane onXs743. e3o,13411-2 d. U, naose nos-.t e e. -sa .ti e.d a l.naXnabe.00 ~ar. A esId i entre 11e e1n. iDa e-aa M, o-se A c e A n auoneb a ir ne tnd es npr ascas aia.a es"y. uiononia la:,.tari".Ja NaIa e .q.a-325-53-14 Paalidad ras. sa-nene 3 D-4 mIurwHayaCnaa C-216-51-13 CAMIONE. DI REPARTO POZO DE USO olitane ta o MazELaEaaDE ENCA O, I,EZ s Mu~. 05 os amo, d rs ar a eanLn ranurar o crrENDO PUESTO F UTe.ees r aara nu a neanpendioy anciaen de,a cr am nua ra' p. dlo. clanu al. aa.N, casan a a, anda , aana ece spierdeia ram e buscando ega-g a. sn. e-nggi. raa. dn la cra S n t a #ano ly a~ten rada sa-oa. e-ases-n-sa carnasj, AlAgcia mF.d Maeieaa. e-o .--aa a-. anticor oaa saeaonaacao. a0~. BUENA QU NCALLA. AMLIA Vi. -C.M_32 .14. excY__ __ CN c___a rtSnstc aveOaonaa isste' e pa., aaa.s1 a. cs. Sa. h.rMrnna.uo ae. e aartl N .,00 yt.'msA 'res a oic u anueves. da nols.1 e acensas ra, M vareas. ant, MenO rs.asas mesaren -sea da, aL cescana. Ru ez 4 rrDaeataUom oehiean. .e1" D.417c4,-14. ¡IALC .o-c-as ,ane Masu a.jr so .ev-J.Ago-nReENDOMANANTIesn a aacn C-In7-s3-1L eraaaan o.arni, en an•ea Dea an mineral, aprobada 5 BOVEDAS-T FANTEONES eanLaiSaE VENDE TracLar DE 7 rto asan Maai, a sn4 aedc M d datar -e. ra da ao pe e a e heme na ae5 a. e asar, r ses lan a por Sndad nombre sugestivo, cnre a iCAPILLA aneerT ETrsaaeTs oa enoerOn, amasnuna caeea. Vn a I n. 1. Ca ia ie a lsituado en finca muy cercana d ed 4nM .o¡o ., y aie y 14 .1"." U.Y-alcas aena.d ee da IDa o su metcrspor ir a la Casital, Informes: F-6783, V.dad. C.I r-e0a1sofan, misa. u.-asa-asa. anca e-ao-na-a de 2 a 4p, m. o-anan-snVaNDo .aa0 n. ranasUTe e SE VENDE TERRENO D-4504-5M-14 rumoles-ae-t0d4e n.V acia ,aN Vlb., .D'i m (S1.rANADeRInA,aDULCRInAYnALLT. aacrenaeno arn. A-5ao a Mr .ancurmns .o. eb.u.rao di. ea, laa ad ic ba a lentela. PeiD-n3 aea3a e.-aa-a-l1 a cansiadae y9aeidsaod tea arn. .nT. PaeTCULAR VENDE nana., CnReLan n d.¡¡. d_ ir. b veday_ ranteones cad rt, rU pe5rtda caaen-ca masacendia SE VENDE UN SOLAR EN LO leda 1a7, alabae. o n t a s .1.14a s .Au a dr no, nea sdperfecto mejor de la Loma del Mazo, EVENDEUNA ODEGAas NanaCrALISTOS PARA ENTERRAR Vn. tnas-n en cal esas, que mide 12.38x23.5 >arade, 282 to c~a da0 apdre. .n Maa,,. AL CONTADO Y A PLAZOS. varas cuadradas. Informa QuInCba%11, Apl. u, a. NI aad5iia. Tenemos una gran colecci n EN a A A A e o tana. Telfono I-5559.o er-aso-s ens amejores lugares del Ceo~ 4 as.io.wbcasIasne asanBu o ca rureteceee, sao.ac i .e Yra 3m., namen 2, e danda. D-4782-49-14, rata nfe mesnoam. a mn e enter o de Col n _lidamente _____. ___ la Vacr a1Teab o SCERA a rA. aea. aaP ae¡ a ea aonconstruidos y a precios e comBUCK 42 sa.san .ii .Cn oe. saaaai ae.a1a-a. B IK 4 maa. id., rs n a -Baaa ana ao--al-la $ ens4a. Valos, llamana al: nae, eoan. ¡aaran d T.dana .a-n. aaa_ $. rue, YENDO UNA oraas co a navra, J2242. Infan l,0aa cana s a e. sc sca 4 m~.-an Oao Vaa .a ena astobsasa, nCan-§-81.11re ao& Arosah Sn .D.1.35 .a .a n a ide. OTratio ans-i La dar en aaau. 53 AUTOMOVILES Y ACCES. a aVrn roana D an, n SUENA N rC. -0a .Al 5r je Awtae o Snea VENDOrCAnsONaE-EPARTOsaDE UNA aod, eeacn aIn~e taa o da, ado r csacazraini sisanan. uo nen r e sia aneaaasaa na ra N srnna: D oonta mreo ioieeacsae4, sai reo ene Ostas,; Qesesa, arccsn r. 0-1 .a1enX441 a 11.no,111lanoa5,enscnarda.aI.a e.ee aras t a1, c raeu a anetd aioeaae.nsa D-4.4.-533 1, e4-1. s .,U .•r *r". n o 'la is :.Gonuilez No. 5. Garaje. -4771-5-14. r-iaasa-s. L.la d.ita nencasis .Cia s i e aia1 ae.4.ncta -ss-as. PLYMOUTH 1941 P-ASCELAS dana, La so,. da elaae or.-o4so-al-sa raennae,cCEDO CONTZATO DODen iP co EN tasa, e. an n arenea P-'esas, ae a d Aenare caolaniXTRAORDINAa O A Ree sTA ANT r ca n ae&. P adop 0 0. cooaae ins .edeioa Res esad, d¡esdanas can ensaeyInr raIn. Oteat"So. esaaua"., a na, inia an Baac ."nDad.Oca is s ii sn sI rat ae. .e a .-m an ren 0-caerD in d .l e i s s o m n -a i eIkasevaram, a-. o.easa.ai-ia eaeraad.nVa.enoas E.5or L Uiona yr aoa AdadOBDe fuasnae .-l¡. ..adn aa y nn U Aon Eas oaa .PsSa-0-aYE u a queaen na, L e ian dra ntact Para Preslar OPOR TUNIDAD ,eanaed" e natnat'gIisy.d" "'aad nhb e rlbatid' eraaa Vn em mna ,3 V, rdosncl3 uda.a Od aa d s n arocare dntsoaear a auraoseaoe x, ie enoand nas Do5u-e aane nc un.can es a-a'sa .ounoarsiaen es r arO, e W ea ata-ea a3r A aa-aa .0asMs nair osa.,D.eraso-se anatuoaaannu. n ALMENDARE* Crr Urar rco,"-."p d., v cdaann annenaa, erbn.aa-ae Deastata, VeasdB Gblnsal nE vanar aeTUDraKraaCOnnnANaa ae aa aaja asesacnaoVasAlgr PrelO P aR uco sen an ada, caes ac dioa, em. u tid .aPi nne .anrSa .H.t d n otu rnaee n e.a ns.1d s. a la, va .as-rin iaa o r oa ~ci a ,. e r r s a ca oa re osCa, non ossor, tia c ar.d.c s 'los e.=*aTe.eta a s.es e, .nses. aOastaia Oua .aaa .osasen., nena e ai nma.nn diersl3o-a-L D -.53-11 D a-4 -a-1. a M, na se. x nSaeno, renda ua. Opn-' sau" 10-e3, -1n4.a s n O re .%.ni.ieeida. nue ,I nba len O, SEn AN A NDO UEVO COAZRC N dEX r lr rraa FINCAS RUSTICAS 5 vaneniu. ^ .na.o. .d. -nA u ad t coil Ccn-~. r aro DIa 0. .h.sna COE RIO YN aR oo 1 e eve-s en, atn a dnr, s-D-ara.,x.ocen ea na,, e-aran, r ,La suar -rrido. ..0 Due o. Vced A. Baan eaa.dla ALsT dam-a nanr. kado d.pie nStram, adna, po-c-o-nate d onEaara Yeed e nanitard ra P EDADemrss o -Yoru oen cnesa d.," l.,.ntst, Vendo Gbbnsale. "e de ~ EVINDE IK T FZ hD, cota N.A cVi.xrt,. bens o A le $6 Mai l. n C 114sA .¡eY r. s e .1, -1. Identrad. e 7 ooneo ed aao l.eenrd lua ersbjts n _____-____, _______________D-___ -_ aunada, nacne aan puna yra caia das N 0 a r a -anaene--i7sD-o?43 M AN l~.COR R~deA std. enta. -W. n yti g andarnsen Caten __.20,,,_C.I • u ANUELqCeun EAane. M .Taiarea-o--D4aM-,1,, V DODGE 40: $S.o COMPRO AUTOMOVIL A! a.secadas c aaCocn rEAVEA ESTO la VeaD O oe No "an'tara O N uAtrO parlicular, marre Chevesl s da enanas annanancasin.anesir-nL. d amPn. oaaa, no rosast rea1 .e rena Pycoot.h o Dodge aios 1945 aanae inara pra Siset aa. UNA BUENA VIDRIERA esotura, Oinasd yd n B-o-a, BEsne otala, anea, aboeresa, astaen aera,-4 as ca na nane ni dianeeronaned 1940, Pago su junta precio. Ni aetra. Lo nc rdotrtne, ranaho ate, qedas n das ne nl anata, o-aa-en-st Srlo con revendedores. Llame eda. L t t tada 40 da aaa, DInesr, saneo ao. ets asnn tia cLen -en borne de albCina alW-1 0 GRANA, 1 kaHABA A an. L deeacaa, .-D-pJ0n.1 daeyacumuaaa raea snecas aetdraSe:eans.a nLraeaLnaaanacvane. a, craneaneo *e Pasa, nn71 vaa,5ntur___ _Vub_~n e1ao: B--.o ai e r, eansa, onreda, tana areen, seno, URGENTEa BODEGA: $9 099 oiafnaso: -san. a ParTcan. cLDna0iLe DE .N ana nieotan,'uesay~,-Otanaani bail aaciuare, Onana, Maeada nas as Mce onaOae., nD,-4 d r.5anaie, n. a ¡0aCEDO aNTn enroasohe r -a a n sa res toeje os neda ania, mee n ad a aan. Verde Chrycaer Wlrdasr 1949 se anual e"n."hosaema sa'ma. -se Cnitrmadas, Ma naua es 4,as, aanan, Jdra aJean, o0-ana, Ootstaientuaoi oa nan ksa ron-03-31. J-0 o= iq. ,. natae:n a$rsd 4-aa A ls.-.y ¡t aio.T Veada PEQUEA VAQUERA eCo .aaacna ata renedee,, a, aauu c ano'''oaD.ana|n.nas e o n ot. a etl oicua cao .a era setada aarcn d a as. ana men a civiatdr, esiSa maraie, a, 5 s.aido"ae y esosn a eesaies. T nonan. aaaaamnn aa-cae3 ada inan a , adairedn ec snn, Mana os og.BO86B saunas eaoKAsD rae ae. CoMPAsae itna an-nea. reo: asnea00. a-u-casa-o, o4-ases-as-o d en ni ea. Mutrey caotra n on .44o-aa-1i 5E VNDEACCIN UA CBALLRIAME eND samaARoNa L Lcdoao Ode eslie Sona ane a ana o rENDo roaseAC no4, aaoae, canse mrrn. Oaan, Onarnas inaisa, nasa enOnienstarant ne ota el i ar, ntsada cnsean. Vaclo as Masesn a sunsea es dea da yo oo tras e tacs u aaes aa. Sinor a la,1 sq nita., neasa, cn raeuenSa raSeMr a aseta, parn Suso.ae o.naG s, rnd GnAe nu' e. amea ro nte nealoi serenaaaPd uro der acandeo n n.iasdaeo.a. ea,la,-ua. e-ssca san ran l a ne. vea D566-4 a n nermdctesa .aiton, rae re re-evneu usn lierdo ar-DB0AQIA lPY OT VEAESTO -.d.p.,. -i"e"am". -partn a a a ca uoaaro, ticular,,ercaasanevareen ardi.asaec~a .-ar -" a A ar cara, TA r n c entaldneesa-ue. o-nnasaono rea os19aoa, T .u50 lt, lacisas neroidna, naadan orenD ran eranUsTraen on.neean, a Cananda, Vadada. 1tns U-las,, oD-aena--i dan latan. aaa isn, ltdiaoa U Trmbin aon itaesa Una ia,. Vanrydn au le D _-51_-5_oros oonbra. eil niamla -lean, Ca.e n Oeohas inca, casina ne no e E194. enePo Tjso ao, rcase.A nsl e-anca. o-naas-n-an. ceretr ser areno eo Monane. aeovroas ana, LenanLn armar, -n caaaaaaan coatiesas; m.as0 Oes, e o-, c-nD-a", aio, dat 1, eo entdo cn, arenae didn, O es a e orsa a r VendoTe ua eta, aneo aeaen, Sa PL.aha suA.,ne. o-4as-e-a SIANJALECK.EHABAN auendo sos ronnA nPo 00 en eOdadO mas, u unen en $1 rese-de.n W8 sarnacalecn a aa denadrlp.uPa. onr sneaaa. a. bau-i APROVECHE GANGA Ve .U UT e T.1LyA!anvs 1i, AaniOo daCnarana Tetar-2 me.To, U-an4. no a-cara, n.4nbc.a-. An .ost'dAr InTrNrlr e aa aaaaL. Dos ca n roreS niroeeI dE anL, Ce ,aD-,-Wln K. BaakoUyt.,aUnRGENTEeneBODEG,:aacamaeucre a3 eaD U EGC0 e Ran nos. raraenc nasal. Sera, nonCean nc o, nas OandOOOOna mia e m00 aa cara Bna aen-ouae. enDoa cnn aan, tacan Saemnas y asiiare aatiae an0 a a a, o-. a a ., aaar Dnanesn, 1ams da carcasa, ., "ias a, aniciaadaor a aelutaMa r toy0mnsaen a, utitda, a ea cua0a da o.aan4-nSan ra,, indo $a.as, a eu, n taoa aeea"Oeas', Sattdra, cecar, le Cnanda ea Crca, Taaamao a-cIna. re rensa a y a,A picnAmn tenda nacae 1 -..re as-4amo -ra-aa. GRAN OPORTUNIDAD rn: a--. e-cra .p.-in GARMjE, UN GANGAZO e"oedn so ir eee e ee .LYMOUTH, 1935 e 1e M C-e sana eLarra .CON $4,0 EN MANO u a anuaYra, ni sa r a anaicrca-ns na in. sd. nana, t s, a esa d uSotarain -a SaStaenen, ila entana, cane nau,. amin racassaena mesa nl Odenr asc den a daSar enoarneen speias exateo seo ns h canraAdad ran da acumltarnro tat-na. S ea r r200, a ), n s aan, 0saaenele. --easeal-nas ao r en raan, motro do Oirnotan 0 BODEGA$7 5un, n, Oaaale o-cao-no-laCVaNdOlaceVSLS IFC rada, neo ma:ca a Lsnagaaga no.,8. u Ianes're : asaa-n Od.o a no. esa lesa-e d ut. d rnaanareaans, sr ,'e ars'n, rans-Or apartM.¡,tM.,I. ., .4d.1D-.71500958. E VENDE PMCDAXD.DEL COM ZUPE 341, .M -nU. P, -: ,375 d.N. or d: .a alcabaduA aeptmaaa anar s pMa ain r on e, e u r o. n canaL maa aUA ma laTINTOSEREA; LA EGL Ol.,. ,t,.RADIOD-4qauna aa~aenonr aesa, res itas. enCaa anonneta EG L in n, r e mun 1 .ra no, de 4 a-1 .2 da da nat arstan na 'a Ola o ten.da~, Vea o.M saa.da. a Sy inory a.(.sada .CADILLAC; 4 SEa SaaAeia3.y a eia'dot, dam .a nad -n4 ." Miunda'" Desina-an-an edeoaeamia ou isO a u.sa .sp caCnna a .c .A. aelma a. Vi uia. aen.;.E Ur eL.anUse an a4, ea_ aa. e ite, eaa, Sa -a all e n BONITO SALON DE,. CAP E cna sensaP& aiUdaeea yf eironetai.,a ds'a reses, sAnt,, casatada.dso .IVa la r CIr, n QUINCALLA EN ESQUINA iesn "s .a asn, Te, soaa. ar1en e. es anda e aE-a1. 5 -a. Laoaaraa Lanlsda. anas, na. q.sNn4¡GaN UN REGALO EN $3090 Y. .d.,.di.faospaDEs Sa en eras -VENDO OALDSMOBiLE, 194 1 sina, nsaenOpad ponfld Dte a ra e se n onr.d ee-om e, a ennjlaaa Sai ni nnr anaM, tatindr. eases, b t.a-aua s, nEr a -.Una esannanCon la1s a onseoia e anrmo sasoSsOo.eRlxaoca. ocae nnynaao s dl , inaidora Or ces timra nyeOu, ioa cntean.' 5'esolia 'u. anfaestsn, randa e !ana Toc ssa sncareo asiliadas, da a a, aOt rania, n rnagnfas endosatsu. aa se.e caea en cebsa. Lse,, e e, Wdnd adAa. -iana, da Ina n, "en s n". Alada e cirtuVdd" 1a. n--. orn dioes a n o a enSa c55). -en.--aa ln-D-n¡u, T b-i. raa ernam .o l -dau o-oc15-00-sa1 VENTAS. VENTAS s3 AUTOMOVILES Y ACCES. 56 MUEBLES 1 PRENDAS S VENO AUiTO PVIL, MARCA "WILLY5" CO EDOR REENACIMIENTO, ESTILD N'L .n xclInt-r nI-A IIIne p 161. o275 rue .m mn t ad, uro r. croco VeV0e1~Co cha y Prsu Lun a .PJado.a" es .r omaeO es ntre eo Jose eayrc as ya na as, a5. y r cibdr se rasradr.e. E-o-r a4Lla o~ror as.,F -N.enae y a. 0-aes.O, anSa 0-a-se-a dAMPARS D DCRSTAL5-1 DE S VENDE CIENROL D A.EUO goos 1 CdION D .UOe Sedd-eENDOr pgFOsEcLE JUEGUE mbrro. In Eif K v3,er."'Lo, rede che,lezSa, Rlr~ s .en o. 43, D-4269-53-13.~ 80e3-80u tas ebt a ss I o Oqaca d V,_evs as atic r ,.runidad. hiE VENDE CURA CONVERTl LdE DE Gl,-r 1 "io 1,nr. Nptl noy iul ss,, u annemu. o s -aa-ar ca, do. C-35-Fe b s oI,¡, o V e ea y P. Age .5a d e. a as. .t. Dses5.3e13 LAMPARAS DE CRISTAL DE E DESEA VENDER SU AUTO gran realce y belleza, facili0 CAMION DE USO? PASE dadessude pago. Tambien coup POR "PALATINO MOTORS" yeras, Triann y de puro bronD est s. rine ascd-d s y i enes. a todo ce "La Predilecta" San Rafael oa naae-ino.V a a en a.Pala ano y a e t u.o err a n ea Es, e .de Ser803 -07, casi esquina a Oquentr i o d sin.a. C-247-53An Feb.do C-39-561 Feb. VENDOPTUDEBAETR42DELUJ LACAAERbo as, 5go as ba rsco4a reUam JUaE. L ETE-n AAYe brat" olaoga~ C io.Ld.te ca ariaemsaa a tap r l n ciac Znjp4. Te Ifn sU32". loueisaaro nad ~ ae.t.p. fr-1. Ullio prcie:$1.35. Vrd EDO OBETOS. ATE, AD SaDJsereHopta7y-5. air vrio -redla iera pcaoeto A paagaaj. osoer ye tporeadaugs y esirose de uia-T aestsn. e ncau oaa as-o ana e -mui el ais te y lmpar asa cea NIcaraee scs7.eBn-rd18 MI-CaoCbaoa ninrbT;sRe -y Asean D.35-53-15nsee a .eo. F ^"l 1a111 .es4a s PUERTAS. e eq-is-1eOqnn. lujo Pe o, n condici~ae.n1.4D 0 agunase 0f5ld0dse eue. Al~ae. InfateNa I san .n 4, tn ne B, h O de l¡,a5314a. _UBu. sa C-273--P-A4OS PLYMOUTH 47, PINTURA DE LA CASA HIER 0 fbrica, 5 omas b. blanca, 24.Gr "en.raden.CA.SA ~BAMON. da a a, s riosrs, ios d od eco s sild.y lbras, botaagua. Condciones mucg s facilida desp. TaoA~m s AUTOLOPE, 5.A. ss carbr,,,o,, cAsa t.somecnicasperfectasseguro tmum ta02, riesgosiempre particular. GRAN RALbInu d, moprecio: $1,32T. Verld, VENDO OBJETOS ARTE. AD. San Jos entre Hospital y Esquiera verdaderos primoresP pada, garaje. Gonzlez. en porcelanas y cristales de al.D-4074-53-15 ta calidad, marfilesbronces, IbAJTICUZAR VENDE OLD$MQBILE 194 muebles artsticos y lmparasu 35. in,. r .._ os, s e o granbelleza a precios muy h nENDEeas O.is .P.4n tentadore. Consderables reUIC2, 9 38, tip FOD 1tmbin duciones de recios "La Preod mocos a,. enmonan e rada ond o ods rbjse pits e lu~e d' aebtnuagmsb,__1a dilecta". S. Rafael 803-605, casi buen ~rele. V.r.en LaM.d.",r6.y esquina a 0qundo. C.¡da. unaista, pM ca, beaocia y mafi quier hA. ...1D-4945-53-13 m d e CHEVOLET In DEc. LUc, .daybPUEoTAS p $100.00 JUEGO CUARTOe ber edis banda b.nea. -bota-agua, e Jos. Mdby 3 c.e; ero. $sp; o-. S ~tr-. Dy e 4 Manin c. aob1 eao rcouei 'derIs-re ae G Oessnee.ne D-a1iSI.-13t en .: Besedo Ra fael8-, cani svENDO DDE14.CONIPLETAMENo~ .eco. C.Iz.d. j~~s ir o Iss saranteOe. sre nciOnacmento: q nt.a 2.alt e Teja .-. M-dC5.2-D-203-53-14 C4-5 eb eo. AVEINDE C EVRNLET ARTIBLE 9 E AS G aor",enaoeresoesaco eeseo jugeP o eor aru ttlo eO. 11.12.Facaei eaelisdt.td ts. Trsaideri 21DeBs-o O d .D51sMentea,74,rentre Carmen y VENDo STUDEIBAKEIM DEL $7, VESTI"U. Fgrs ube oensc auioa y pi-tcda-d s nuvo sosarp aas, e e steb -e 19.Dje, bu-deeIi TcIPO1 teodtipo, al cntado y a plazos grand s faclidades. Tomamos c bdAUTO LOPEZ, S. a boo s muebles ado ess azd ooeR y Llave, Mrade de fi del Mesr29 rqs Toslfiedeo C.reticudrdo. No olvide: Monte 674. b 1947, Frd 1941. Pymouth ISIl, F.rd 14, .C705-aEeo D.d.eil. B, ik 1141. F.rd 1.19 (Di¡. Uge oci, eudobk $1Ch45P. Vel, -fu-IF dubokIr Conerle11, joBeuek Rivief Gelidacd y ne Jons. MueledePOTRTUNI ~S urrens rae ny tiad ,a en t incue t 1r o arn.un d ChevroletSO Mercury 40. tedanotts nYn gcrortIble,,ti.orao e cnoavsO, mas, Satlandes de.aPc yi e i Ca c aercaleod L BUICK 39, FORD 36 eL a anise ra.ey b.easa ornen 00 balanceestamos hacie,. asd,:ad ae1e5a% et dd par yd a vdo do grandes rebajas en piezas de d a a MOTOESialT.RCLAClBLNCH, a anporcelana bronce y marfil CAMION DODGE 1949 lmparas lindsimas de crista Tipe tramb carroa ride de y bronce; pianos verticales, bad Sr e ma 34 x 1. Grand. I,,,llid,d :a oa -ca o .by cola y spinet; c moa, espeor.d y A, eV2 a ae(tcin de ..Dm 5 jos muebles de estilo articuSCAMION PANEL, REPARTO s, para regalos. La redilecDod a esae a Intern.onsae. r I sic. ".-ta, San Rafael 803-807,casi esma nsen. maSna snn d quina a Oquendo. Telf. U-253 UC.s eadad. d. pa. ya ectmo rremn '"e .,aada YA, doo Estacin de C-528-56-13 Enero $8.00 MENSUALES, JUENS TRAIoLER CONVERTIBLE cuarto, 3 cuerpos, modernos; P eaen oe, Ain en .se ..90 h.c ,I .co r .lbn deJuegos, comedor, varios estilos; -y O ssa-la salafnsimos, acabados,$3.00 iE.t BICCLd. ETnAS )mensuaes, 2 sillones portal cama, piezas sueltas, colebaces OLDSMOBILE 1948, TIPO 76, eorsedea, $3.00 mensuales. Ca-1 nylon, banda blanca, botablamos muebles, Calzada Jess aguacarrocera grande, d el onte 29, esquina Tejas, cilindros, siempre a ir l a r.o"Casa Prez". mUrge venta, en $ m0.Verlo, e C--56-1F. l horas lborables, joyera Rivie-Mubsd PRTNAD e co rePr iJ-,, rodsos ca Jes cuarto, es.1 k n D-5130-53-13nes edaya. ri"ceas.lt, cmo, .54 MAQUINARIA5 n n a doen ea idoeo Praedi ee,t, TANQUES 1 -55. De hie anegreoara dnpto, osan. .rs MAQUINAS DE COSER SINed eCaoq esoada.d tamaano. o r e as,adelujo.Depiea a y a s e Caotr, Cat3, eobaje.s.A-431m e Potales, elctricas. Precios es.s -eeales para comerciantes. La e Muenac .crada a. a ca T ven aconaillegas 9, esq. a lsera.oa dcubl de drn ose= oi2,, Tte ci y os pedidooinSo tite.a saC a osoSeo es, sm b naym oataioy sro oraiat buaidna Ose en. Prtci y razonable terior. C-32-56 1 Feb. P bi. c.as mtir. o C p u e p o l d, tcg-sbe Ale cmp a. cSaSdee aan P. ulac ornn. ae 5ldo.M187H-27.C o .-n--a. n .-0eMTRSCN RY LCBACT o Hbaa .-v344 eero30 MUEBLES EN GENERAL 'o TANQUES LA CASA BAJO Dar INI.rn.p. pad.D.it. d lqui. Especialidad en muebles de d~s Cualquier capacidad p aao.Ne nios Taller de decorar. Nuesya .atzd. nrg neo. .ato ua13 eo.A43. tolma: Economa y cumpli-61545rb mieno Virtudes 408, entre ,l x 6EN oa d.ob. i.errd. i,,Manrique y Campanario. Teltici .M"-ene otr fo 7323. .I1 Lu113JUEG CUAIRTO I/C. COMPLIMOIO DE RRZ 111 hora. M=.d. .qu ., .ra Se vende planta de ben.fiIl. d. .r,.e, me.t .f.nd. p o etre sl Miguel y crmplt& y en m nixio 0 ta.d. e un. Nepu. H-cN-5--E 11E. A,. m u rerd.r1. -.t7 .0 MENSUALES. CUNAS c_1.u1 nuevas; camas %Daranda,; 55 BICCLETAS nuev s estilos en juegos Cuarvsto de nos, $8.00 mensuales; ICI LETA1. 19 VENDEN DON NUEVK s. d !o n enio Y otra d, hombr!. colchones muelles, americanos, ,i, Urco egna d A-1-gli8.(sitiy m~ -ce s lorseda $3.00 mensuales; camas plegables; gabi-6MUEBLES Y PRENDAS netes cocina. San Joaqun 361, N '2VENDO LIVING NUEVO, 30.6 NO sx entre Monte y Omoa. "Casa Prebaja, ure. ~1. c.11.14 J|,5y 7No. rez" C-45-56 Feb lo, 111. Ap. 4-D. A .nA~L. D d -SI.14. --v VENO lcomED .3. PIEZAS CAOBA ENo JUEGO CUARTO DEL -95l. e. cnfieltbane. y un ea el- cul-r izs. abW ftatiderpim acl.I. D-5012-56-14 R'y 2 a .tmet .,sun Aui-r. -, H-731-56-16 Y-}ENDO MAGNIrACO JUEGO DE CUA-E lENT Es lo .b oero ea e V1715COMEDOR XN Ar IMIENTG F7 ficc verd, phatni, t.d. uv eare N sn ~y d,.brt,, ura 96. yr 59 VENDEN DOS INOFA-CAMA5 T UN e. M tudi. cua., 0 p .-,el,-, b~ ~to, .Mru4 G .al. 2.,21 a, d.rech. -I:D-5D6-5i-I4 L CMETDR .VEINDOIGRAN JUEGO DE CMomijo aLiqudacin permanente, jon gp A.I. td17 allad$ .: .u 'de yas, muebles, ropas, maquinas o c.to cer.,. qu.d,-y d -Mhioescribir y coser, radios, neveras, i: s0u; uu o anle o ic: nbales ymaletas avin y cuero, .gl., 2w:j~, d. iny L&% $4G; jeg: a r eebld.r g n capas,,* y bjet sde arte. 1 Aro mel. ma .Compr os y empnamnos toDi-ado tenga valor. Antes comprar -A PARTICULAEW EXCLUSIVAMENW e nde, istens.Gloria520 1. -ed. m~d.r. ¡¡,¡.S c.b. ap.d., u .,V11a os r 1.rcibid,, I.b, rj y u. sp.s.e tIndio. A#6827. M-2875. (Casa D-43-61,Arango). C-108-56-3 Feb VENTAS VENTAS 6 MUEBLES Y PRENDAS 56 MUEBLES Y PRENDAS E rJ.E ss5 11o o -r-Esoi O D t't CAOBA noep d senod e eN ein an er.:,, .a .g Tarr.nas Osa esh,.d. omla ,rg o.,r semn ni|. 4'9-53. F-1 21 D ypm M-0 iN -n R SE VEN. iUSELO OlA Y NOCHE! ',~Nut El Mejor Sola-CausaAspasiad Ms til s codo.LiiUnno Puede convertirlo sin ayuda. a ro robee to idos 103 les:d, ~dT,^-e s,AMejI r Sf l C 11-1-spCs-1. Yr uede Onper.rlcsin buda mtodsloues: 3m u.gsalcoso.cartoesaob, SbI, a S cML11,11. ranjo. la., prrcec enchapado, 7 piezas:, ~F: eaS295. Cernedor, vresos colores, y e o .m -desde8135L og-roon apizoene,,,do brsolleo: $150S. Rafaet 824 P rO e FM ~CAst 0 So N-Ca VEr yo Soledad. C-105-56-3 Feb. M. tprs -n,, N.e~, DIdN ERO e. £ctalr ee...dnee See n n u .ednd rte MCdennemuo.:erne, uckbngsC airn y UEBERA GaRASa :LA APERLA" MUEBIERI, 1a aa nreAr kir s444.cal au.in s a"¡mn Moebles al cotado Y a plaos Mote1,11y-SanJoaqu .__ ,_ r Juegoscoarto, salacomedor,E stlones portal, comas, bostdo'es. Aprovecho gaisgasy facilisoSEDJ N R.91B Rladeo. Maeblera Pros. A-2278. Ban5e5,,,raYt n,,7 1 ~~ a 1.ceen,n C-1t056-3 Febr c S EN.oDE 1 \ P A D E I LNS DE V .U RE IG AD R E7 ei Ce 50do isiesa ceneo, asi A prv e e o s lo a ,es en sre .r .5 eabr 4,oa i u go c s o u at a aoa s es a 5,555PI E,,5, O sas a ma .O es iam e n i t a e.ads m m. -5,9, C 5 e10 ensa es na m a b a nea d d sd a 5 i in -o m s a es Zsae 9arrs r r a aN e~InCcer aMo VO E SOARA. URGTA .TEMEEN Z _N-1 no tO~a i r~. fiW)e -a 'a ~cenp p.e aasu a D N E D_8, C Cp.bajyamebe pa 57"ULEP DE OFICNA" LLAISIOS4, Cl 00 MAQUaIAS U 'E T M S Ey REFRIR RIDar Mueble.oes ado y a pa o. d aarcisi PR e IC. Aprve le Vng EfaDl-N4943EJ EG -AN. I FE-1 M e 2. Crt s. c gara slas comeces. a di .Facilida-dea eb precos nd, clcm.ra .d x-3. c s.NI i eso'M-7tR 7b.i-. d eaPan aaE a .DDE SUMRIG ALCUDLAORECI C -it 4-56de .aqina d escribirnu r M b n o auc eso guoas .C tapari s m oTods er.o esianlsoial c ecos y e c m ereccas. por lons m eorals, cimals Na al", e Villegas 359,r a es palai oes y obrea oesa rat esqar a Te Re y. ACu B -SSlS Ene prios escialesapr o salyrdee-iCo SED O ao REacaetA61, TAPZD ete1] EFGRAO R OIINAcontado.' "Tn""M-7,. l aqui na,, s,,,e b Mo, aIEqn a ElSTO darle, rchivos e gsias Be acero. C-190n6."eb. MM d es VPRIM E EAsa SAU-" CEAN.tlD E SUM R 45, 4ALCULR l p a. .¡,ca,r d, Poq ilescribirmysaumarpro JEGS DE CUARTO2C esahe.Valoas. ara C eaor d o m o, 0.ial',Poresonst2 ed r bMnco S Eao t aI o 9 Ro oerralosy -igaratias .-s 6 ler cn ca $50ma ies, s t su eo s. o lta faainver.fayob et e a3.0 ra. q7 uaaTientDe ReyC, A915 V--pre ,ios aesp l s .rur id y.rec idUELa TIanaae me1be MUEBLES,97E OFICINA eta ~ ~ ~ ~ Mube "EdoeoSo Nbl Cjsheroicmquicajs ereu409 Mara C i escribir, yar, ray POR S O$10.00-8t-56Lo. aot oroecto chques. -ios, JneOS CU ARao, seo C.ome son armanis Aosea re orsialenes c o,. ra ,Mee c ,io l ",eras rdes buresillr cM bas sacado nsn recaos radno eer a s. a ,e do.C8B-7-2 n 5 aa,$.00. a io $,.00, Et an -s O'e ill.M-22S6 y tcc nraren.00a.Pseno¡ ncetas.821 -325-4 Vean ueto.sT rtia, .a'5 caia dyfai iE oads-0., a-e E BLEAS DERO CLA MuaEleela e"SANTanaaelA" aMaUheArrm EunsRIBIR S0,aladittuManyiuem5anaio.s sumar y cosercuiar, eae-y c -5-o. eao yco uso ,oc rasesa ovtos y eo asdse eso thas ncRa. ro ea os. iTO .asa, armaios ofreePLarea, .ese g aras l C ot20asiNaeLU o ecosary uadas .a q Oa Tdsn sra esaoancias eo raos y pesais reuetoncAa ce a .ari.s ., restaesa mi os a lo vis eja en parplaa fna obet dearente dei ao eset asacaron La a R.ege a" .SiuaeE.C lsyI y 20. VENO U5744. C$L 7a .: e. -U C-5-57F Muebles"ElFni" MiUIEs sCaENuNEPTUnOiuS A DnaSo eSarycoser, Snser, Cors, la y Pla"a Cdeodoa.c n as ecnsria y, scn oda JUIEG CM O C~ zeo nsaeseas ornes "La e&MeFr Idabe om d. Pu-gr i ur, a iear S a a, ..R ad7 7i $ 5 6 fe stero -5 sq rr ate Cy rrale gs.T l.M -6 2 AJUIAS CERAUDALE rs c ia $5.0. P Jas sta. n as ydusas caoba yomrVea nuestCajssrtcaudaleesvsro .icos, lacalidad y fcilidadyspiezasLepuesto Ud 'OTERl M ES, SALUD mla ypapes sr A uiamesry4ecigoms ,eeecca.'q a ,cas a riqe yn Campa nai -r, ies artncal rnuevasie ym -C 8-6-26eC-7-7-nFb EN NET N YA S .rGAL OL O E A bs ~~r .11"A<¡J. r e o aitaa esdooyP a zapos C m o s ada V as 259, a siez ", qC BAATSIOS CONTADRA.NAI1NA -1,f,. s. ~h., d8, I-nbr ea. as0. E.N Pn-ee eMUEBcsasLsiE S DEOFIeasNAr -UAC-NFIaD rosdi eroa oy scaos yn elae, ad aPa-a.sn rse, msa Aivsmetalesoel 'a Non ~EJ. C sRo la c.a Ta., n-3 ~4 0 1 I) 5 9 -7 1 seCes caudVlesosv25rchose;qtocamados todos modereogrsfnsJ tin-.MU B E A PLrZOS ta y papelS:eH-il72AlquilEmo TO Y Mluo.fESA. SAL, UDrp54 5, exigi os rfeencas -1N oa I.G-' ~ t> d. lv ..ug o o. -.r. L a R 'w-d". .od ao.u i o grna, sane l as eoyCm ---d, .1 ptao. e a enia". Vi eas 8y59, casi esui l~ u~ d. C 6aes o Tena ccie Rey. T A-915 JUEBLECUARTAO.s LaPrne. ~--, R ,1COTADRA AT75A H-6775-2 nr Ecbr er i TElfno nstu ids asco o nev aygaLIUD CO FIN DEAO rantizadypas eaplastond room o mesuaes, b tt.c r ap,,d e mi i sm A quilerVes e larrn, ~ ~ ~ ~ ioa" Villoe e t s ed p egaunP a siuesq.uLas na Te--' asssmebe encie"nte rez A-y915. e d pago Pr ces nC-(6-57-2 Feb. 't'

PAGE 26

Pgina 26 E E DIABIO' DE LA MARINA.-Sbado, 13 de Enero de 1951 Sclsificados VENTAS VENTAS 59 LIBROS E IMPRESOS 62 OBJETOS VARIOS ESTREIMIENTO 59 RADIOS,,Y APARATOS E ELECTRICOS, -11 1, A -2 RJ4 Hlb, n, S., E E ESE"s 'ES HOMBRES I:LANTA ELECTRICA ________________ MANEUIEL ROMERO lips, UiiliOSS mdelE loso poElESEadd ,desde 5 ,00 PIE E E S lps 5I: Radiel oaate SAr O ioE S6E, fileS Ecl LEs alzIie JeS s d ]. .. ME n CEqE e is ."CuSn Sa .S E r E S' s 'P -rez E. .46i I. 1 SFE S 60 INSTRUMENTOS1-MUSIC4ES E',1,~ E SECE' SEEESES'SESESEESESE OPORTUNIDAD DINERO HIPOTECA 6 SOIITUDES PIA1NOS DE TODA GARAN tL apEede Sel Do ''La'Pre" dilecta' PrecioeslEE IrdeiEEkE.r Ecales, babv cola E, Cpiss de¡ SEDIE ESECES -E ps mac mas accedis.das dellE~ E ASr mu1noEa-'pceccEs muy'tfiE E EEEEEEEIEEEOS res. Conozcadnuestro nueso eEEE, ,,. plan ofrcendo rasores facil S dades (de pag;o. Coipre u panoS enl"La Predilecta vesvita4 OFERTAS_____ a on tri t Tempos yperdilda de DAMOS DINERO EN dinec. "La Preilecta San HIPOTECA Rafael 803-807, casi equina a EN LA -S EES OEIPNE E Na 0 .OquenoE. CIA-A11.e4S ?ESSE EOEA EEsEeSEE AKS N r KA --. -P 60~~~ NSTRU".T NMUS.A. .A.-es ESESr ESESESESE E. SEE' ANCO EEPOTCARIO MEESED I CA marm -n3.7a Y. .1 os ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 T. An D ::1 T t 0b :NL n Tm •u M SESE5DIN ERO SOBRE UB SESE SE .,S'SE ES EESSE.-1-,. PARA LAS D As T0 INTERESPARA LAS DAMAS7 \ ET tiN iT EE E SE ES.AIE ElE qLOS Itllplstcompleta, gao rzod ellos de cura peiias tc IJilms 1delatto s IoEjltu le S eI io kSE \E SesurS dGarc.iii elstodo 5-6725, Padre Vare]l .NAltura ,e, Ma' C-68-70 enero 25 ALEMIACENE0 cMpURALLA 322s 324HA se s dScS raE pie s etUelas ruSotamos c nselmejorr SE s oiad. EidofraGadEsi SecoSE Se dS lEsdetilos yta-c oa Precios specialcs poa c iS SIESdoresE Pida lsta de pce-1 rSOS Feldolus Ryd'oy Compa' E C-138-70 70 4 IEeb VELLOS lEA.tirpEcloiS dSeintiv'adejolE bass se ls caro, mulosp erISel c Ti aomielo tIrotizamS. 17 ansos desexitoas SeEra levaidedr Terccra 405, entre-J 4 Vedada F-6572. C-1t-70-4 Eb VELLOS Esirpacin radicalde ellos de la cara, muslos, seoos, etc, rrosamieoo cientifico, gara‡licdo, sesorisE Zayas Bazno tO 'Ny 409, apartamento 205, TelLOS 1.-5509. C-7-70-31E., LIS4UIDANTOS: CHAQUETAS desde 5.99. Payamas lana maa Ig a.Ea 92.99. PaamasurSi.d SEns ..LBata, 51.75. Maaidtas laa, bloss saas, e"a, 7 o ib ci ni s i A ^ n 7i d, i ta~~~~~~~~~~ G¡ka-. Nei ts is iaslno I *ptuno 0 8entre IndusIni" ECto-mi a SOOSa ESt ESEE-n1 .:la SE., lSE-S,,E E.,'I',S., E'E.SE.I.E E tr s\' AY mistad. .DINERO CUALQUIER CANTIDAD H-2038-70-27 en. ENSE19ANZAS SSE ESES' E SS. ES ESE\E)']' IEDICOS Y DENTISTAS 75_PROFESORAS .PROFESORES 'in Zue reros 11111\.IA IN IA.s R rfi,.aICme E te 'E'. S.SEE RSnE E ,E dS oOESEo,,S A .'rteSES lEE E. AS'n E S. E. M. dem~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~~~,on .e.e.sa.u.m. ~aas>nasderi mCo"-V'. madiine.,Aisi' n E E', n 10 ISEESEE. E ESSSS'SE E .55 E1SESE ..7tSESE [Mans aa ha 4 l"ne tam eu emoun bm das tro 1.". In:l. T.lerf.nYO.1700. ag Li 1. ,er ro a n.etde n mno,D-111245-Sl tirH) lino0 6 INK y $l.WMI \.d. mAMI.ta AF. AFINADORESDINER PARAUD. ..d.'. e,.tls r i, ncle .,.e n n Mr, e :C,. AP.U INAkORES6 DIN O A941.AA Ud.EAmeeSNI111 r a ES' SIESO ES E t ESES ESE ES ES SE E S E ESES. EES E SES teE C, ESE A nSI ESE a SD-202.7-17. efiedo. ms.aie. ..;"m-P A O 5 1.7 0.VIOLON. OIJITARRA. et ga.onfe f.cota (Jnga SuESEE, ESE SSESESEESEaimEES rSSSSEI TESES ES n ESSESESEEEa SESEr S'SEmE Efr'SE .Yuik Draunos51, )Tututa T'$5 \-.10 n nin t~ ~m dpi fct. pe a 0.UllOA?-3 1-c i N11.1.1 d .tro V.y dim e. l --V. no, lu~. y 1 ve .S. .o 11.1 1 ficl SDE ANIMAl Sm DINERc.OE eE. CEeroEE" na praa 2 n. .S o b .1 .r ..eurain Cls m i e. V l E A. s, E SSSE EEE'EEE ESEpr illos y ve ltmij -ILIIS E ES 5'" 1 7SESEdE 1ti todil clse (10 obicton (le "'AC 'la ^P" 'ES CElE SS, SS SESEE I,,EE I 115,, 11501P1ISISSLSN'1'.'S AMI-IRALEA, UNC' As. \lSi Ala s t d cEELLif 'r r \'ise -I in"'InSES EnS iSE S SESEES d MATERIALES DE CONSTRUCCION ~ervisiteiEsI ."IS or1,1~ ..F Y EFECTOSSANITARIOS '""'E"""E"'E """,",:i.53'l i' tsi ~ ~ ~ Aiiitiiiislti6. M-3315. D *(li i.jov 1. AQtiGi ..1 1 ii%1 km .MTrA UN f 1,11 • l. % W, TA41w 11re 1. FIn An P:Ta SS t "S ESEES SE ES DINEROA IA '"I'.CI2IARIE S5 SS ESE .E 1 1. .A. ES N. SEeE~iE 'nSSS, S ~l SE, E SESEESr ESE SESEES' ', SIe E SESEES .EAE2. A E ESM SS E .\ E E. d S E EoSE ESiE NES m n C. C ~en i ,maE ESEioS SISESESEESE E f SEEE SEES SE Ea rsf. i. iorES SEES ISEEE S EE.1 SEE 5.W .e2 En55555 SSSSSEdES SS S eh rglsga l SSS ESEESE SESEES E EEE ESES ESn ESEEE ESESAme .,5li EtEtl ESC .A5 ,iC ro Para Hipotecas ESESbLSEEEM"EMEE Pl''SE EESE'n'ES E. E ai 35MruA n A SSE ESSEE .S EEIScE 5 SISESEESEGR.EoE les ~ ~ ~ ~ T. i s .a e o an A ~n ,,¡,id miulr, r dr eu. ni~e.ral 1~ in D. 1 -1 eentss. SEISES, SISnSIEE ESE \' EnES1S n~1 S2' Er. n. 4 r-. n~wn qpa n n~ro aed aa e2 T,. Pinilo i, Pmod. f1,~ rHiet"r TGIa.N 'fs A -IIN31 Cory,ore .CIta.TeMftn 1-77fi l e in.1 1 p In tuera celir mg nirssl -W3 .D:s2.75-o rebr~r. PR ESTAMOS ,UDIELRO 1ESES ~ SE u ,J.-ES SE, SEEts hps EEEISESu S .laEESSEIES o S SOS E-EE EEISA EE S' SE SSG \ E 1/E ESE n 0 0. V -MIS .095 1 !"' e 1.l. 1 21, n nzInfD re" A e per n m'.Pres risado., Cmo. B_-,13. d, 12.112 .2 .y de 6-12 en d. CARPINTERA S P. E dES "E,'iS lnte SESEE S Nueva .y Liaci, il r1tis v leonW.7.00 77-54-10 PROFESOnA AMERItCANASr E DInCA A d., el~. E deES Ini .y I.-E.SE n. EE -S Veltillh.Ali eOSp¤ er $ 8 o,. P.r lo tarde. Hern a .t r. -2124. nlor,. MISOis, oSSis marmol UIN RL MD E'OESORSS'SE. SrE rESc ESEE.n.E. SE S .ESEEStE, ElnE CESEItS mentES eE neA.S n SilSES D. LEIboS IS tej, LEJS, rejas, ta' jlES. o SEn SE SESEErESESS, S Sum S En SESEE SEIS uSErSEE., E. CEESSE. ESm. lie c y o i r.,etrli Cnmuler~.~ i nir dincro Cong,. C1,~ tlrintu, linividual., VIete, SE al~~e \U. 'r ESESEESE ''. E u, :S I EIS r E me.S S, d Sn N-ESEE SSE 1 ESL E ESiGiS. palia, Zapalt EY C, Veda ""do. "I,'EES"E"SC-E4.64-2 W.D-2E5E5E9 Eb E .'E eb D DINERO EN HIPOTECA. OPEINGRESO OPTOMETRIA 62 OBJETOS VARIOS raciones rpidas. oferta y de' ¡no,,. Eo1,.SES de Ots Smris de la m lUnlle~id.d i remno ndj, esgnn5 OSaidl sobre propiedades iabaSE ESrE 'Sm S na 8,1 1 -1 th u m Atu tua 1;. o A n ESE ESsESE ESES'IE S" ESS'., lS.VedaEdoI,repates. ,lotcs Em.E'13 fEE. .J. S 45,5.73EE ES 5551.ESS EIEEEE.EEEeE Egunslugr. y 57aSSliaS buteti AIIIC SSEEE USE.0SEESS y,'NIItariE R eiood: A-Sl S. QESESEES 5 de O: E i SS ESEMS7S. 5 5A. SA 1~ F-11123 ", 1C 2 3.c .1 30 1, nla MALETAS D58-64 febrero 3 SSy SESSSE C'aS ,l ESESES E ESE H T .76 COLEGIS na ain .r n nr:llasd,,d, ton nterres es e. rPI: 1.1 25.11 : 0 A 10 APOS: TRATI1 8 S 4 .1911o y itu i > .taT.m. tmla am na m budnte y n. CAPAS DE. A UA S. 5EEIS EEr SISES m nn ESEESle i~.IrlES. SEE SE IEEd 5545. SSS POS. 1n t'm lln.A11,r W !A1•$7 9rad.Al m o srsd.,. el .1diid a Todis I p¡ mnu ary EiE CS44 SErES E2 CS ES. 5h.l., En,. LuE E ES.S (¡;id, gabardinsas 'iS ElESHIPOTECJAS .9-7-20C ESE -Vendil len os dt,, nhb ,e,,.ES. '\emos dclo-I SS,. SESIE, Colegio MARIA COROMINAS E. pESIE guaSE CPS 0' ETESE BUEN INTERNADO Agua A ISIE 111. ESe T S o. ES SEEELSE r .SCEmir.Sd colero s Coln. Llame: 'A.5 D81ERO .E G.r. IE SE ESEES, ESEISES PSESEE ,l I¡.¡r,.d.q-ISfEec?,e "ente Y pEsaESvEEOdedor.EDescuentos D YE. G 'siE. E U-5217 vendedores., __,-171-71,-5__,____ D-3331-62' f rero7 7 'SEEIE m .'' 30 BECAS GRATIS Operamnes rapia. fierra absouta' A.redit.d. y Dinnifil. I.nt.i. o ioaus M U an m A 30bec prise. pscrfaisb CAJAS CONTADORAS .' ..SS. b .ESE EE m.S PA RA HIPOTECAS. NO PIERSES.CS d.E, rnma t VENDEMOS Y REPARAMQS da tiempo. Vea a Martinez y iSEESImIEnS O'5535. n dEISE S rSE ESESESESreE SESE Prieto Experiencia, seruedad Y 77 ACADEMIAS ~En. E iE.ES l. dES EEGS pidez, 5 TambiEn damos en ~P.L. p l fabricCin. Compramos capas y E SEE SSE MESES ESEEASE 5O5 SESS TESESESEE' SISIS. Solares .Mart ez. Prieto, E SESIn 05s0o m 55 SEESE obSE sE O sE 317. nA-6951,1-3456. ESEH En, ESe SI.EdiU :2.50 LIQUIDACION M4LETAS DE (Corredores Coldgiados. C-1SAj _8E7,bES avin, maletas desde $2.95; O-D-4912-64-1lF EaEleuEdsde $20, maletineo cue' r'E lona: bEle SEcauarate. "La AMAS ACADEMIA-RABIRA Moderna, SuAre 1 El 0odo Em E ESE. SIS. E E-EE Ei Tent CeoS Mle %-407h4. 67 PELUQUEROS OES, MEEEoS.rEE ES" EEisE T n 1 E A .0E'.4 1 E. CE l. S. .5r55 5 ESEEE S un d ,,', .d,. h;Sle oS',S h m n e. e ''SE ,E SES'SE.SE'.e ,.I ES SESEES Ell. Enm 1n. SS.~, ",EE Er r., S E. EEES d5 E 55 SE SEE ,S EE.EE ESE E EESE. SESE, ESEE SESE AS .r rmt r, nPd mSEE Ea 5r d5 SESE yIE dE. E a § rr lrd .E E E E ..E E. E E 42 E c E E E E dEnE .P Od 'Enr a E E EE ENSEAZAS 7 ACADEMIAS 1 INGESOS A LAS ESCUELAS rSos 5,sca SES mESISS MEEnEgrESE SES D, _'do. Inge, sJ. tdo LiclGREGG BUSINESS -aDE OBISPO 310 (AIRE ACONDICIONADO) N .sls.1 MEE.1 ~ .EdS 5e. .CnrOSES .1 id.'e 11 11oprunda e SSE plSdidu O~eE, OuSEtSE d o~ ~~, 5~.s ~~etrid, y Prattes d, ACADE MIA PITMAN Manzana de Gmez 214-216, segundo piso. Enseanza espeializada en Comercie Admiistracin y Secretaria, espanolnAgls. M t o d o s americanos, equipos meAnicos nuevos. Tauigrafia Mecanografla, idioma ngis. Gramtica, Redaccin, ritmtica, Teneduria de Liiros,'Contabilidad. Colegio Acaemia Pitman", Calles 12 y t, Imendares. Servicio de mnius. C-217-77-7 Feb. INTERES GENEAL: PRO>"' T() QU'M' IC 1.'STRIALLS. N.a -o o toN aE mi. OLEOBOLDINA L¡ro ni rd. des l de mmido. te 0,l .d~. A. .An tao2.14. H bn, ALQ U1LERESl HOTELES, ,SSO SM.SSEO -. E. E OTEL -TORREGRONA-, COMPONTELA 31 y 01a.1Hlft ..,.e,b.lim rivado .celenI. .Id. Elev.d.,r i Y N.POW979.18 r. HOTEL SIN NOMBRE -HOTEV-COLOtIALSitadoS. Miguel y !GaiEEo Centro deTiendEy y a edIdos eol, p ocos pasosue.o.r mnor a d i ..t l. .Tel l Ao -1511i .W79etrae22 .fcina-pblics. Casa d-viaCntes. LE Tasmejoe y 'mdsbaratatacinnes dan en co Haba. so. Valao. T elf. W-5038. H .9242.70-enero 18 HOTEL TROTCHA Calzd a yDos, Vedado. F-2¡83 FrcCEEhabitaoiase, Codeodas do jardie. Pensio ompleta, matrimonio, 5110,00. Bao privado famlLa, abitacia s, bao SercSlado. Preci coEvenciSleORiCEEsmerESdo. ser siclo, Alegre Bar en los jar ie. D-5342-79-11 FeB HIOTEL 'MARTIN" reote a la EstacinTesinao ns, baeSOSEntSeasES.O EEESESCiSEcSIS o 4 yv n .onae .1 f i.d .d. viio. Aoegre B~.tre ls.j.r es D.534 4 9-1, t. Fe HUOTEL RATILMS Frende 515 F Etei TCrmina HOE 'MANATAN U.dErSTr ion 173,es.-N. ." 22SES O.SeS E. SESE O'En D.S E-JO SO netES ES eOS OiSE EEOSSS S.Sl VnSEa ~o rvto:agt rayc lleiereea ~a A Id 5E55 .y 0 SE ESEDE ESES El PeSElld.d En. 'nISES e .n5 .PSE yE.E ESSCS no~ESS .C A,. ', e ., a.¡esqui. anO* eiilelon S.e4 s. -EC.E-79-4r. .Pradu 519, Fre ute al Capitolio Exclualvomenis matrimonflusatsable. LA ~ lu.R. sco bnopIad.ocmpl.tO, ,timiet. Comida. d. .Ild.d. M-ldad f V.ut Reev uhabitdcn ti.". Ad .IS SEE SS EeIE.PESo J.,. ntr a do, ~ni in. muelesr i m UX".9$74 Prop Irl,: Sr. Gelaber;5 .1C-180-71) r.b,,m 5 IOTEL CENTRICO Industria'173, e-. AnumnS Arnulile. Intiladl, .c oas nb .,n o b.ft. .". l y ca ,,,d ~. ea dl.ri.n t J. por ns EIevdor di. y n-ch.Tlt.rn. W-55. D-2873-79.5 r,b. 80 CAAS DE HUESPEDES 15% ALQU1LA.A ESTUDIANTES. AMPLI hfl.cin $3500 .r1-s.o. ni. Eme ldom. Mei .l. d. 17 N9-Wi2 J J .Vedad. Tolt. .920 .5 1 CARA HUEtPEDES. MLANCOASN M01 "Tquit hbitcioe ..1.11.mo d. .1 .ed.r,emid. .dioic, C-(531 H-9110-10.u XtEne RESIDENCIA VAMILIAX. Ltget s i~s Omblent.d. e.tud]. 13~eni dm lrm. 'r.-n"'b%'.".Y Utl.n.U'151 V.d.d.b.n. D-=$340.21 RESIDENCIA FAMILI En .lunto M itn -ud] Vd.d ri o n .b P -P t rs -m AS HUE LA E CI. EN,7As DI D-4MI-B.,-3 .MP.PA lP. Na .d. ,.na d. AgU fri. y ~lientco ruo syu n ,hi. .Ycomid, -p.fi.l.y or l]. En1 .n -r a adcl r 54 V. dado. .D-3785.INr.L RESIDENCIALES -, 6.n n to ervIci,,prxim .J.~io tro y Univoriat rcntAo in Dule. Pr noms 70.221 A LQUI.LERES ALQUILERES-ALQUILERES ALQUILERES 80 -CASAS IHUESPEDES 82 'APAXTAEOS APARTAMENTOS 54 IABITACIONES CASA DE HUESPEDES ER .m IEMA P%5 SMAELESO ESEEciSi ue. EAE.GSSSS ESM aE QUL AIA SO AE1,1210MS ISEEE MEbSSra i n, iraprtaM, ., SESdr Ene M5ESEES SESEE nr,, mono in iiosco cmid. 85.o.Te --ff.idnteratadi.ala, -11 e -~dsh.gaivdr. uro n l. rat.d. .~ M.]in ,rvs g upra hmbes. r1a t ti.n b Doe.cn ~ses b Jtrcldo os.CaeB riel.D9 :B-7 .-3 ,b4 .rb Ol0. E miEn OSE nESIE. SEO.rp 4S.1 ocn yS SEStEESt SESE OSvaErEE 55 .SESSaEO. cEESSEOEEE.2 3.SES ES' AB DE E ASOLOA DE ESSESESE :S'ES:E M-MSaS. D .4 SE A LQU A APA RT .E o Adjo. EN ~l .Ey ,EE nE sid.dsE dIO-EES-S-S ''. SEE-ESS .uESt SEu AMT4EcMMMSAS.MEo je dSESEdEr.EES EStuinEOS. SSd Hotel Residencial "TURIS" ALTURAS DE MIRAMAR .ESE. Y S ~E -EEInEE SE EiE. elpid. S .EErEn-S: C-EESe. SSE EpSO p51nc1p55es ESSESSbEESEIESE yE ES, SOm ,,d .ESerrEE. O SuarSES. 2 bEalS SE 'ALQUILA UN APARTACSA ME l ESD EEE.-E E ISERE N S rlE iSdad A SEdIS SE. 1 S. EdeS S. ESEEE dE ESISEES MS SE SESO. CESISE SEy, ME SESESSSES h EE ESESc '"=EE.E daS .MS bjS -,EOr r~Er~EE n SS SE c EomEa. E -EISS E.d.enado .5M5,5S5 5u 5. 055555. mento. Sala, comedoc, h bit.ESO ErEv a SEESEES OSOS. MEE SIErE. SOSmE SE. uInElesMyE CEE' SESEE El S.SO. CESES ES,21, SnE Aliad s y el cin cocina bao intercalado y DEM 'ff ESES.1 E-E .E S.OSES SOOS 1E E1 __"___'___ _paES: MtSEM,. .o-E-SE-Sr' solio $34. Ave. 6a. N9662 entre EE£';UIUNSEE ^S'T O ORA CASESM DEEESEE E., 5550501 MM' ZESAOQUILA EN CEUCjO DE LA PLA E y Primera. ]Yformes Telfono ESttISeOS SEOISE a.EESoES SE., e, Ec dC.a n oma T mb n bny ne y .Am dre. ..1tal.nga m bl~ .M raLuJ. 7, P¡rr-,. OESSBEEO 5SOErEc T EES EEISStrcOOCEr P RmESSM S Sy 'AiESAE." -UED-4310-2-17 D-47S. "eai 5. n uda N'ptu-' t, tr101 A2/4 cn cDos ME. hMO Ou -coc. Gdirt .1-15.I32. Pregutar Pr Ueoevii raolvaeo i t: ntEnti A i ilaU aA1. .¡le Y e.b-.do -Matrimonio, Estudiantes EIED E,-ESPE IE ALQILEO A M nDy E/. dO. -.I. ISrISnit '12EequiA E o A O' mpter .Cere Univeraiad. EnpI EMIISE 55u._D -"E--SESO.WSEISE EdES SE 15 idS EhEbitS Sn SEaIS.Snb 555"aE SE'. 55an5u.laEbEcin'mpEE.Eb.AO.Mqu-MfbUnte comb SEi SE~1SE. ESESOMO E SEeCE mer' PASEO 101, ESQ. A STA. AL> lE SS SIu-~SdEyEIIESOE. S ,E os SEIS .SESInES ES.SS. mObiSE. d1 EEE SS. e ~USI e-¡.EISEES. Ia aiS iCIOS, Ol.2SS, atsIES 1cE.OSJS ( S1 Mn SEISE 555 erSo SO. lqulo apartamento alto fresaS En SE SEr.E Pti y iivdErO. Es SEES. E sV CE SE SEIS E-ME, coyamplio.Sala-comedor,tresEEEgESarti Sb.ndE t.di.,y e. E ALQUILA UNA SS EESPLNDIDA MAS I.S. .0 ti rDa ENA iea o' m h .Saac m d rte norse ami-m. eu rpa, .a t,ib, ,o ter~.ca YlbWcn ta. M 1 SESEIEn SiE~ ESS Em bleds.e O S.' cuartos, etc 'Verlo de.3 a 6 p. .1encrSgad e O E l ESISEnS A:ES4 'SISE O ErImn E SErSOES SOlES, SEO 0a prid. SPrSS.S EEdO 5 5,ad. U .E SS O E .'D'-4SE-E-S EeE.E'MISSEOSE. vEaEESE e. ssS. SiSE, e SESOS M'SEESE-E SS. m. Gonzlez M-2329. Horas ofi-.d. MSEE EA CE.A. APA-SSO(.SS y 1lRRSIDENAIAL GALIANO!, cina. D-4192-82-19 m nt SM, m Euc tilEE. Ec h S um-AMPLuACION ALMENDAraSI. REMEMSSE"OS' ATIONAL.APA TEN SE SO S M .SESESE., Oia r .¡quiSoES.bl n lo. SASESE S 1OdOAM EE E1 SEE.OSES',MEATIONAESO SESrESS. A T ENTSESSSS e eS .S SESEO-. EE-EM OErE, ES SEESOSE cOS SoiES. 5S.r5. Bareon. abtaioese l.e s na-.-mi=o. Caada Caer, In¡8: Ul S-M ndni. t n.t. ?i=. it.:.B-40 bi Rrnen e -SrIci. comedor. vD-4enomu-b1d tu.".d p.1:n10w.e4-.14i me Sa .lb.d isO. Seneass,aresE~, _________H.__________________ ShEr PEd 50r0,55. SgOSO .SbEtSI.SE SEESE*=. bSEO SO' VIVA CONFORTABLE;'FRESSEEDA, lASOS 50. 1 ESEE. S C-5114o brero 19 el. sr-w ej v n .y ti a A ua uatsen mei. oen., dar. Cuchas modidadesNN O SE :E v.co y oaluldable, apaOtame o ampioS. ventilados. SguEaba de nte .V MAOne b LUZ" AE MAETA' SIESO, -2---S de sala, comedor, 2 habitacioSOS Sna 12 y 0 6. Domngo, de o a 12. 'cAs e EO. EEaOS, a m Ia ro ~O E .D-sED-X--re. .DD-fEs-SE-.S cm a E aSO a EOtrac. .d. rn. nes, hallE E babo intercalado,E-cocnba g dnrcon ~ Coarue~ DiirNE: A L.D s 36 / E-S. ALQUELA UNA BASITACION ANEXA tenEE PrecioS ecSEnSOicS. cO yE-fSSS E OESESE. 'E OR RISEEE.cina gas calentador, patio y laES bO, SaE ESEE e, MSS NIm, di 202 iantos) D-4 -0di. eciadr. cntr rmico. artanmits. tBeacsny evso '11.un.yd.OS 0 SEh O."' SEOS OSE'. vadero, $65,06. Palacio 2 HerO-4ESO-ES-S CASA HUESPEDES. S, SEEOS ESO AmESES EMES. SE E'manos, Clzada Luyao N Ol309 9 ALQiQN E SAS ONZEMSC ONEO S OEES. .Cal. S312. SE SeOlilE SSb S""te -1-SSEE-EE-O.M 50 C OS8 ES SSS mSEE. SOmISE .OMISO. 0-2SEE t SOaeston toda .CESEl SEe¡.Par. hombres31PA1TAloE TM P A M I MATEES' y 311.S.1 .-. E-E1. 'SEnSElESaE ESISESE SrErE. ES mr. ESE 'ISSOpISMS, CEOESdEE y LUOSOS ________________m_. SESErSSEEESSISES ESCISOmp O m parlaomloE SEN Estrenar a -''OESS.E'I SSESCESUESEA E MET ECE EasSE ESE ESES SiSSEEEcIs SESEE OSE 'ESETO D Q'M'S OSE SES 55 OEAESSE AE-EAMSESS.ySMOED. ES. S .S,, EI, SD -. SOS. ESOSEESE EScamS EESE TEIS. O-ESSE. OMEESrI attamOS 'ar EEErmuyMSm .c ESE caESMuc haE ESE E E SIs E E DE lEOSc ..0fre n t nia SO. Sy gua a aES IN cEIE .SE SL .QUS ELA SE > OI E S OAEIO N EPES 'O E EL IA SSn d.cl lSOIS b ESO. y S MEcndE Euo SESErS EMS c.LSdEM 'OS SS SEiESor 'eer ESOES ES mEriOnSS .a i S E EEEOOE, SOu EIDE N A EOES SE TAS SIO S t se. E t -S ..SEO eses. J .n is mi .O-EEE r.E SO .deO-. Em ESE SE CuESrE. Sfeed .SO SESO EO-SEOE33 'O'E ,E 11ES S EESSLAAtY1AMETO UASr'OSA A -ED -.los Pos y OLuj Sa-E r, SES .OESo. Eu SaEn bOSEE .S Srenta. ESE SESmSn E E MESES. p-SDE O I S menES D sSO .nEstEnar ES E ErEESE' S .E OSOEr SS SOSOS. dad, SSE O uAd, E SISES.E, SSE ISESESESESE pe .SO y En .Sy E dEAE.EU y3 MLIA. O. C' fljb~ ..d l¡m¡ en olbcie n t aa o do rIn~ Ateles S' AQUIdr A, i or a PeDwo VI AD .~ .pe. fS. D .il. -45 ic A897. eat 4 abier olaserv oj, .Dd 1. .r -411 5 -. -e 4. SES uOra,.ESnES 5o5555 A EES, c. 50,A0 ME EE OSe SSnEaSdES EE E.L.EEdS E ES, ME. B ITA EO S SESSS ESES. ESE SE, SEESS SE SSES.M 7-51-1E4S oS Ed.EESSEE. OSOSE1 E'ISE EyMEE1ESS, OYOE. E .cri.ad b'da 's5y5A.d.55D55.5d~.5r.5 ~ic 5-OEE. A 5A-TA SENTO INEES-SEa .mo oSrao ,alitar "i "'"LQUILA "UNA RE A vete. ..edo c ma 1-,c, .d p. i o0 .s rl .E -i d m se i t s, r i, 9r 10 e, ~'n ". dM.Iicn.a,. ~ r p~n. e,. Aue s d. .d .., e ern. .J.Oin: F: arg _Li~ ~ e j a e. S tB iu d. 0 C, ra. U o sa o ral.in e a ia. n.-s l f olr~ h" ' 1D-403842-5 N ..D m .w .U _____ ____ ____ __ KOHLY eBSEEaEA ME MASE EESMOA S^ SEQSEEOEA MASETACaoEOS A SESE. E SO, ES. ESM: Sutred .SESO OE OEe s EES. SEIS, c OrndOdos Ert S. SEdOS, E EL IS.EA EES, SESTOS bSES 5T0 EMEn S-yS SE SS' ES SE EEU OSIAES ''''. '"'n' I c'o'' -h.-I& Pr I "*X'O DIC' C"'AZ *''' G "O5m11 sl taf or. cia ris. aa. a. -e. n.,. a. Se.d. m 1a r.o nio .median aad -~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ fi 1, y n,,.Mot 10 a"cdt' B59. •56823Fb m Vsa 1v.,a.Ave.1.petre m y Aua. e Asimn c-1OCASAS MEECO.'IDAS--r=5f''. .~ ~ ~ ~ .e"l C-2.Y.2 30-. B709 -400841 EE SSOPESEE C'eE sEEIOS EMES. SEDDIS .S ES E ESE*S 5, S. Sco Id EE b ESdnE ESS S SEOSa. MESE' SESES .EntISOS OS prSOpEiiSS Saa EES qEES .ESE .SESEE -EE mSa r. 2/4.E baESCE SErE, c EE .015 E lOn OEs SE cal IS. en I. ASESES'-" SIESS, SSO. ESeISESE 2. SI-ES O. CESS MxIEle S ESE SISmE. le. ESS ESS E ry.S SESEE ES Ert I .SES vE 5-iS ES -E-S. A E.3 oISSSESS S o ESES SdS moAESES. SSS SM.o 4 dES, OOS-EEEESS. LOSOE E .ESEO SEdS E T OS. W-IEIES CrSE ES ESAT E-EMESAEES. -'.p¡E.E. E-ESES-E-ES EOt.e ~, SES, cOmESEE. SS. ESES cOEES AV IS LAURA GALBA ESE. EE OE., ESEEo Si. PrOE.e.AVIS eE g.S SESEV. SErAeULAUNAMPESSAPATAMES. E'r£LOA PA TA. ENTO E AISEESESE 5,n5 hEsSSa EESEESnCEEES .abundSOS SESEOS. LE0m5 -ISE-EEnSESE.S 55 E ..S.SS mSO. PEESEESEEn. O s Eirven d IS. SE.E dSE .S S S E SEE. d5. Sr. O EE APREAM SSS E cES D-42-5la crienalD-l:T%' *As11 d. Lnra 1r6u~d. ai cdrl. 14 ao SEO E 5555 SEpErSEE. U-3EES. E. So. SSE .O'E .M5 EEa E gSSS SEISE MaISESOS ElE SO. ES' 9Nte LO NREBYCVDD 45m. E. C.ES-EI-IS .E. ,_lreerencias.Informa:SIS SIEr 55. SS ES.P. o.E ES o SS lOc i.A~dES i. 1 R AE ALQ. ULA i m. .-. DE1-ES. .e -SSE OE EESat CANTINAS THERMOS .EEEMSE EOEE' e SReISE SO Se ES. ESE-SE I-,tOrES MO SE SQ L S rEE ES A SEL E 5n55555r555e ESESEEOESSESEEESIcSEEEEnSE. E. SEadr eluE PrSEeESOESS MISEmar. IrEE SE SEOSEaOELA PRTE NO .E ASEfOSEE 830 -.W8. gl. nSHoEE hEo E rueEo.o. SES ES. E. 5n 55 .tErrS 5 P5.comedor C dES EcSuarE S SISE, SESEE SE E eES, EE o al C.SS yS S WSEES A l-yS E pEC E A s edUd o e ra i Pacm e m e lYr -tt e ~ n c r ad y r¡e I. ed r c uIn fo r ed rT h io a g s y p r a a l a r d a a e f m l a ui a u a h b t c o No aSE. SE E o E .eS ..EOS .E ES EOSi .-ESES-SSE E SE E E ciadSSE SEIS.m I CESE SE S i i E O'SEE'EE .EAETE.EEETAAER N cbdS dEEEESEESESEESEr D -iIM.8.2 nESSEOESn ESEISES SO SuE aSOulmr. -., E-.SR iSOS J. EEEE. SEESOS ES E. E )SE. Epe. .nS y mESES. SESm.' 82 APARTAMENTOS SSE. E,, r,,., E. ES, OSEE,, ES. S EaSAmNSE : 4.Ebao.SSeO .EE S D. CESES' 11 Te f .131-13APA U .C A. .d. M e nlto e dU. 5a. .Ver ena r d. Va Y e. -¡. l d. U .o 1. A .3. m h i o e c le m t i o io sn n h E ______'" _r __.__ _Al._ d_ ._ SSl. .E.C.17EISE1007S.EVeMadoSESEES35.OlEE S ESOS. A M IoES. SESOS , E SES-SE-ES. D.39n1-3 ,111,cabrhan ~~gad. Ey dIf D-4ie-l-. -MEE. SESora: 5JESES ESrSEE. 0 5 SE, el= SSEQU.e MASf nEWM AEAh. TA. .En, S SEnSE.ES, aES SEPAS' r EsM ETC. L0rA. .U-OSES-SE-S4 SESEES. E'SE S* SSSSES-cmr. ESEES ApaStameotoE MMdSSMES E5.5 SE ESS SESOS EQu PE ESES. ES ME SESEESEIS E" E-EOS. 'O-ES-ES-E' .1 SE SES' .Ii .¡ed .SESEE SS InES S ,-E caa orte, ,A m ~1,_SMAT SISI E SA SEdoS.5TE dALSmREI ~R fiE -lE. E CSES OIn 5055 S SlE N n. 1b.din Udm AY lESE S uE E ESSEIEtSa SSCmESE, cOESn SS SESEOS, cOSE a ESEE gSI y OSEESEES rpllcio va. Blsoi en-ESOS-En-SE ESSS e cE r pSEEESE.pr h mr o ___n_________n ________._____ S. SOOSSS. , SEESISI n SESEES. S TeES .SEEQESE 4. SEPEE As OSSO OS'ialntd.D4714 .ESEAO~ SS CAOSc r ESEE CrE SESE ESO. OAEES -OaSS. r ESo. ES ESEOSlES, SESrS, Enrd SEES' USI. SEESEEACO SOE EAOIEtSoA A LASE S lol A EEAETASSEOB SEO Sl -SMa ASEOuESE AnABADO. El4EAInre20ySIESS, Emen OS. SSSeESSS E OOE SESS .~ ~ ~ ~ b br oo armno i as e-3.v. ~de. .tL. el ioA etao -aa 1 .~4 jrI~1. N.m. e. .P. t. .5 -S S -S S -S Preio p SEa EE.SSrEdn2ESe.ESr-84 ____ 3 APULO AENA ATOAMODERNO .e 4. d ESES. .SOE Ier. .H .ll 10dES O 9 E .CES bSE i EIOE c E C-a.ooso81-11. SE'O SE'SE' EnEErE EncOSESE, D525ESSE E SO ..SE SE.S. cal S eSe d d 1 OS ¡ I 3ON. .E .LQ 1EO1 SA U EEMC S OAE% Y V D ES A LESE. d ESErOESS SES EaOS ISEE LE. SEp EAOS, S. 5 5 s .ErESSi ~, Y-ESiEl P. ~ e.IEE EndE SEESdtEraS.ESOS SESEES-SS nrrEnE SEESEES SEdm rfr -ne, l y SEmeESES,,, cEllEO-OE-SS 55555te TSEOSEESS SE. uEE SESESSSEnSEE .' SS n SEISE .CSpE S SESIE. E A NTE.'E-.I mmSS.ER OSES. carSScS ILTUR DEBELEN 5 ,55,r A Uo OUarAs i.er-a 5a5acS .U A ESES ES-O a peSOSN .SnOladp.11.rNO .si.E.S.mS l UE ES O Vedado CaES Parti u n r 4. M. 11,tra.-c~m. .n. hi inic a c it ua Cub D-ual Mir mt e EA LQ AN A EN TO MN O R N O 1" 'AL" 0' ."' C163-14.13 -.d l.,Dn.ca ra.1~ ~ e.¡ pc uat, ..y bj. .2c. ..l rA.dT.MyENT d. -.L ualuier 2AM at Pl.a*. 9 .1 port adal I d e N. T OREN R U Y23D ADO48414 b "'''"" '"''" 'SSEi-E'E' S'SS EdS'SSSEEES. SEEE" ESESEES CarOSES SESEE T Srr EE S, SS. -mESES SESESSr No E SO S -ISEES1E6 ..ed.,TelEf E E .E E5 15IE.y 555555, E SEE SEd E SESde S, Ebi.E IS 11 IS, .n 5 5 ..d, a lq ElnEa EO aESa ESS. ME'IE'^E ^eiS. ^ES-S E"I C SIAtSE Lyn40 SSS. .S dE ESE IS ESEIS oSosno OS laaEr O-rSES-ES-SSos ESIrtO TEE SOSbESESo, s o blo S bSEOSoIEOSSE r ESEd eSES.S. C E I EE555 D'S-EEES-S S -. y a SE.OMpEE S4Era OE PARE TO. ESE ESN OS r EncaEadE APAR D-TAMENTO .i yD. y --e U.EyEE.teraSo difi.SISS' AEN T OES:ES.Na -EgSl SEO$ u".m ESL8 MESO. CES SnEMSpES. C VEa ArLOan HOYi MISMOS .be u udrei lvden 'O' r.OSEE .aPla ApESEA O V IEDA Inom. .xcOSSSm. te E e ESE 5 -83 ~cniapo.r~ea.n, suna .'lf P. Tua. m a o ,. n id A 1.11.AlO APA RTA M NTO A Av£C. 1 ~ 4-1 CG ALQ A IT!AO U LAD DOS A de 0 l5d. SES Sed10O. a "ESISESES MESU a iO ASe s AeS TM.0~EnO .'SE .O E S SO .VE¡JES S USA MUESA 5guA SE SESUEnSE. SIE-A CE Ai O A. ES.S SEadEa E -.SEon-SSE. d o Nie. Ed,7Teale.rda.udf l MSAEE n CA A e, S MEESOE.ESEorme SEn aISESE LSEE-ESE lquIo prtomtr e lo, con so al A Pa OSEE NS E ESIEreSOSO MIESE eAPEnSES E ~ a Ea. En dry E SESS. SEy o. ESISEV SE ME O r .EMr I SER r ESnOE .E 2 E .S E-ESES-SS-SE oso OES S: Ji -4SESsEE. SOI. ESS-l aV S.S E IE .ESOEUIL 'N ES SAPA R. -d D-ES S C O S .a C .u COESMEESE. E hoa.O-E 3 H 2952E SESEESSISE!S E. EE d, "' SE" E C Eh. -b ApartaentsMOs SoE E ;laS. erIe. Ioiit. .99 r*ne. E ArLQUIL d duA ECTOSES.¡.m r.oraE.habUcine SEdIfa SS"u,,"SES.1,n.E1 E.MS 6 EMES' SESiEEn SESIreSya.E 'aESoIsu. .desY O R SE DA U L U BELUILA ETSA.Ed EO'nSES: E nStSE. 0rEd S-E-I .r .R Z 24 co s SrEM PrES :SE AALnEe. ci ANo c EnEsPy, Oraule. n 1E rtq e 2 9', ealui a a Cicorba mp i rra I s .1r y co n r ndw y N .75 2 21 e e 7. at e ri s 1 0 DrEQESEESD,.e4 ES. E S E12 EtE(.Sn EuSMES SEOS arSo. E-rEaSOOelSESOnSO .aME.EInSE-¡.:S1.ES.S~ E OALQUILAOSS. .EPARTMEN 5 OA5 EA SEEESSS.S SIe nes TelefOno VIST H as y E e .SES OROSOEAQUIL AEUNA A P IENAOrmE.O. S ES, MESIn. LE.IE E O eSI .-lEEE.E1.E511 = AUE, E ila. 5m~ 000r. O h ac~ Frac .aeEE t. E "S.S EOS --SrEE)O.OS. OSiSSi E' 0l -Sa AS-.SEEEApEE,$ .m55, StipoESEJOSEE. EOS. ES" nt.Ss. ESEalmaS31.E .r"V__o_ el. C Privao. C en rd ..D207, cei .ssl .comedor. t curto. 3 .Cina h.u tmo p. e., n o. c naD-4 M'-94-34 as LQULO DOS AIABT alNTO. NO1~a p-¡no, g aisrye a ri, §E mu A LQ IA RArnu n 8,e r M ENulPTnO yJR nE MAO e s ig B T U SE rt a O-S, SEa. mES.SE SES .rE-SToSE E S EySnJUC SnSO. 1J SE. S.bas E .Sua, cE amiS. ci Egd .RUe s dr-coinaga. baos o 005nh0it. EOS S OS.Tanisyrua. ESEESISISEmpSSES.E pSSISy 5aaEEr.E5 SE EE ieo SE ESES D SEL ES mS E tS.E S NEE fESEr. E .D-3 43n-,g.da.Sa l.Ed£ SOLIC.TAxUN'O SenSD msSSEoEIOmSSESOEE.E .5u.A OO 540,mES 5VEDrADan .OVed ado. D.,rha S SOS. iES.S rAl., n PArA.nitrn M-2. 47SRE LOU ERA A ,ODE ir tar. lmesrDin dyPets EAQIA AIAINAPE0 SeSES, .' [SISEE nuESEE ES SenESES un E 17~S E ES S -E, E nSE asm N .N SEpt n SS, ISE. SESEESa b Ey a e n, mSdS r.b y n E OSer .iEle .¡.dOU OS,1A SE AAESA 5 ...r Pa re Z mo e 59 M ran o L lye rdrH a9e 8215 E er ve. ~ .* nt e Jo tn G rru -5M 7-84-4 E f ha. .m Pedios5 5 EE IE Ete,5 S.MO, 5. E bE r i' SO d.Se la5 t aE E S' E. OEE.E E y Es D -4 4Ela7.ES 2 -E eSESAD .A E N TE.L Q U LOEA AiA D .HS. E M E S E A Q U E EO S E E S S MEEL. ESEEN T. p ES.ESES. S EcISE cEcE0E OSEE .SESE VSS1,0.yEE -sE ScoOEinSSaY Eoes d OEEr dES OS ESESM O o EIS E "Edr-E ESE SE "sESE. ESEiSESISISO.a EIE SEE"",EaS SEEESSSSSSE E. 5. N 54 EIES Q. ASS' e3 VSSEEDAD 555 EEOSO -ESSSSS LnESEE ESO SS-S O. .S.ccn c Iados, l d Er .o. E-EME. O-SOSrEE' !ceS.O SEM1 0 S~EE O hSEE ES Cal 1.enr i 1.alrde nesm. V13r.00.r .Ene.,aSe a ul aala et m drn.co nfr es 5-41 S EEES, la S SEEuna EE E'l Se d s SE E .D EEE E EqE-4 ld SE E. SEESSE SEE9
PAGE 27

lasificados A LQ U IL E RE S. A LQ U 1 LE RES1 A L Q U 1 L ER E S SE SOLICITAN SE SOLICITAN SE OFRECEN 1212 ~.12-.12.12.-12 ¡ 1212 12 12~12 12 --.---i12121212121212 12-12-1212121 1212 -12.1212. 1212 -E ABTACIONES 12 *E ALQUILA UNA W411TACON A~U. V111ADO CALLE K N sK NTZE IYT le. Alq l 21> -11 -121. 2 12 h. ct~. -. l.t n RITUDA N B ElCA8A D. ALA~. d* "Al"~ tltdiant#L IaqUle habi.]m ..ulits sdintt 8~ntro, b. 1 d.A,21 12121212 1212 1 1 1 12. 1J 2 1,173 (prm2r 122~11 1221 21at2 .1A 4. u2d12 1 de22 2 2 212 V2 1 12 12d 1 1 21 2-4 91 ALQUILAN EN CABA DE N • M d1 11112111 124 Dd3d., 1414 ALQUILO 1ABITACoNE 1rESCA 12122121, 12121 12121221212 12211 121211212112121. B212< .t-. mad. tr n deed IfN cARA Dz FAKILIA XDOR0ABLE @. alulnd., hbi.anl aa marm 12121 1 r 121121122122. C1212 1212121 112221, 1212s 12r L y KVES. TOLE 341. CocplnNI M. P-e gaue ta 1212122, 1212 212 c1 r 1,1 ,w,~ .12 .d, 1 O2 ~A112111. 122112 1 1122 bAL CL 121212121d212 .21, 211221 1212211221 5 0 2121212 1212, 12211 112221, 2121212121 12,2 .2222 1111111. @t1 1 1212 121212112 m r2T1N .1 1211 1 121. 3. cinle .frman 71. A we. s. 12 12121 12222022211, 121212121212121212 121221211201121 LOCAL COMOTAL 121212121211 12 rt 41 2 d2 12 1 p a 1 do1. A2, c7124124, 4t120.1212112nd 2t E a^. U 12fi121. 31212212122121 122.12112c1221 121212121 ..Ft .I -'-5 11 1 .13 12 LOCAL CALLEMTEAo 121212 12T12211 2 2 2 2 1212121212 121212 22121121 1211221121 1122, 12ev r.1211221. 1. .Luna. Cred.D-M -51 OFICINAS SAMPLNAIO 1OCAL Ero Pr a esidentre Zoayaqun 5*.1¡A122 1LA.1d21,11 ANTA 1 ,12. S LOCA L TEOADEO De oficina1 1212 o121212 1e 2i,1s re 1ara1 ena mu, eblad o,, 12 co122e2 le fo rn fnol as e yci e lea .0* den )o ms cntri.o.de laHa.3 12 C9ACZADA ORLPACOAN B bano Valie pa r 383 .entare d' Obl Obapl. Dptio -86l. ¡oo (l. ar rf. nTus CI. V,,¡i. de 2. i. p. m.,5 re-Marentsa e .LixnzAmsCa 3.97Vd 122P 11, 111 .ni 12 12. 12 rAd INACTOC91AER entro PeeaAoeIN OaS is4eprTaaeObisp.0.De e1221 m m4 .12121212,: F-121, C1212. 412, 121512212112. 2. 2 d122.2 d.* 1 .1 2 ensaeada, PEGu t rAD O U ,T G. ¡.d.,yered] elea. doen e me. cntriae .-a bana e a. Ageiatar36 exeenrendObns.4.0 is ybopo SmptimDlso pide 2M 12124, p. m. oltiaimne COnt AG N I a. l. aA tlA L m212 1212lla,12 .10. -1 11212, 0 122 A"12 a.1.a.1212 121121222, 1212121212112121212121 lw -r, .47Nl.wa-L P R NIAA GN 4CPAMNO4SAl deal'^Lm", A~* xd ,wnauid sm r 121212e12112 1212 w, 1 1212. ., 2u1 e2.12 v. 1 d .d Pd: rs dn 4 1 % D .y a v ~ .1 ~ .12p. 22d1. 2 ^Lu Ae** 1 lo.A 1222D112 11.1 012cn .p al. 1, 12r22.2, v ~,lu er Iluede lee 1 ¡e 12212, Ag 1r2en4tr 1u s 11 ).1B112 nc21 Tru1121.12C12,12V12r1221 A I ALQULAMO, 1. 1S2,11211 121.M 1212,121<12212) 122122-1.2 12.d.,.2 112 12 -M e F e .12121.12. 1211111,2 123210122112 211211221221 D.2210-122 122 12112121122112 21 122112 A2111221 E112 1 20 "22112 a .12.els2 1212121212 1212 121212 1212121 1 PROEDAAPIS CMDENO 1212121212121 12 ,2111 4 12 12.12 n2 122211 12 s 1 12. 11rm11212 1212121221 121. D43-1t. A IOALQUILPEAMOSOLAN. t71212 112224.00 121212121212121212121212 1212TAMBSEN ALQUILMOAMOSTAAL m.121112l12212 111221121,12.m12., 3212012121212. 1221 12222422. 1 1 212 o 12f12m2, 12211 1212 1N & VEDADO 12 CASAS AMUEBLADAS A A. & B. DARDEN: M-324 AprtMento ly.¡ ..ueblad*a.,an Vedado eats L, lvmsavro h 122112 12 12 d11 2 1212 111 -2212212212 121 1212 121212121. 12122121212 12112112121 1212 12121121.1 .a t.D44088brer~s, E N 455, altos, entre 19 y 21 121121121. 121 121122112211221 12121212, r2122122121121, 12012, b.o 1111222222, 1222111, 122 1. y 90 EARIANAO. REPARTOS CASAS con PLAYA PRIVADA M.var.nu ltrori e .14.1 ..n. oy ,ode"nu e~ saacabada di oari, 01.n jrnplaY. piv~d., .]A. d 111111 21a,2112212 1212 .1 2 1 b ~ i_2, t 1212 .1212. 1212 1r1 ¡ols 1 2. do b o1 ,1 1garaj2 1 1od212o 2 1ocu12 12212 ~e 'l_, a.A tr -' u~d_ sd.& Hvaa lit212121 y.~ .d e. 1212, 12t. 2 1 P. 122 1 1.2 11121 12, 12121212KV 12211221 112221122 211 ,lb.300 esae aua.J a l.neo PLAYAMIRAMAR PIximD al Club, Iqlul~ ~. sa,1 l. la compue.t.: Portal,msl, hall. 3 h.bttu y r1 .111 1 2,.1d 12 y1g2J. E tM habit. .1211102 P 125, .nr2., 5.21. 1.22 2212 212 21221 1 21 13 .U111 ..12 %LUILO CA A,U, A,1 CUA1TO0, ,ato lnterca!d ,. ,~omd.r, Vi. Am11d2 k12.1 r 111411. 11, A 11 21201d 2 1121120. V 1r1, 21i y 3212 .D122021.11 12 ALULOZPARTO ZELT. NU*Vosi. 12211221121 41,41 do .12f 1 111., 12-1 12d2 r.1221212 12.1, 12 .1 2-11. ~ 12 142y12. cr.1do, 121212 1221122 .1-211, 21PARTO 22RAMA1 .1CALL20-. 2 .d Ir 7'. y la. Lujoa, reaidenca ~o tods 111dd12 1., -0Ibid -r121212 .11 r. h.bit.d.ne, bifira -]o,. IntrcIti-s C-cIn, P.ntry. ur., .-r¡. cido. G.12 dos. mlu. 1, d., 12r02,1 2tiQ Info r121 2 1212111, 12111. 1 ,I1,d1. .51d.12.s62222211222111 o£ A U AN A EN AL"" de s adn ral aacmdr 12, 1 1 pl2. 12 1212112122121 12. rn2121 su AL.QU" AC Da nos PLANTMB .121, entr%2 12. Ae12 1d y T. .11~ ~ P y o .121212 Inf11 n B-1 07 2 ALQUILAN 11 CAITA 2.1CAL1A1A 121121 ent 1 1 .1 1y d.:, 12 1. 12 12121212., 1212112121121221212212112.122121121211212 31212125 1212. 1212 12 12121 1 52 ALQUILAN ALTO§.2 1211. .. CrM. A3 N. tu inuormn e Amim atr. o. u.d,.0. .i, .u A -313d9. V.H.4at at.i 12122121121 1212p12om.12 r, 12 .122.21112211 121212,. sitamo os: o.CA81 ofiQUINA A NAOINA, ullll 1 U202112 12.121212. 2.2a 2I1 .. 612. 12221111. 01 .11.22,¡1 .d, --1 y Ti11221. 11 22 2 2 22in yo 1212212,21 T l2o. U.ns U106-U07, 22212, 22 2221CAS 01UNA A2A1. 1221, 211221, 12121121221211212 d s 1uar2 122112.21, AL"mLODo!, clnt aoy d losial un de y Godinet. A4134. D.11=0-a. ALQILO. O DADO,2 TE1 .1 212.RAZA. 121a1212 1 212nes 1212012120 121 11221, 12012. 212 12 121212),e 122211012 12122121 seuIl., 121212. ALQUILO LA ER 2A, CA111 A 121.1 12.12121 y 1 .1J rdi 112111, 12202.4 C,A. MARIANA OSANIMiE. T.A, 21 12011, p2r I, r2 1 .on12121 2 rr cu op. ~I.b.f i .1o. o 12111 1. 122111221 12^ .1212121212 N, 12. .12,121212121221212012111. 512124 1212125 1212 .121212121212121 12 .2 12 0 ..2.1 , 1111 1A2, 1212121r12 12221 12120 1 ., Sc el. o,.-., n.11a. .r m. 1 i ALQU11LO O'F AEILL 465,1C .d Ul. AA AAi JaDI .IO• c a omedor abtaco, e clo 24 bao rdont cocinaail, Ay. $0d0 lo rI e .Valdp.M,rD.221851.201. SE ALQUA UNA CA LL EINA, de 6121212 anvloa deriaao, te-rma Mas.¡ Jonor.e el 1.-4T3141.2no-1 D-414-00-14 92eSNTOSg, SERE1 MENDOZAr e. A SANTOMS E E A 12,2 lart1n e,0 .nN0 .-¡1 yM.1 2 D-5155.90-13 r ALTULOCARSA LAO -ECJOR. ad% ,20o0, 1 120211, 12.6., 0111 01022Ooe1o1 . 11Club2122 122, 2 .V Al. 171, .ir. L22 Arm .-, M. r 1 21 2 1, 12.1X-2 43. do,1110 .o11 22 .,3121 1 a .1 ALQUILO, 1 A ILL 4,1 entr Juan De¡ do G 1 ura Vbora altos y h 8 aa comedor, 3 habitaciones, elosets, 2 ba5os de familia, hal, cocina y terraza.Ll aves: cur55 esquina a O'Farrlll. Alquiler: $80.00. Informes: Dr. Valdespino, mR Oilly 409 D-2218-91-20 SIAGNIVICA CARA WN CO.RRA No.1.l -.imaye G.o.N.5. .u mart. ",n • r. al~oteIi. C-3, 41.13. SE ALQUILA CASA N EVA, San ,Carlos NQ 34, Loma Cha. le,_Vbora, primer piso._ReCi. dor, sala,,comedor, 3 h abit aclones, afl en Cuiores, cocina de gas, servicio de criados terraza, Varaje. Agua a todas ho, ) -4315-91-15. 92 L~5T SSUAREZ -MENDOZA ALQUILO ALTO. W L^A"A '< '"s., 1. l Av-id. d. AgDuc nr,:GW. J., eretdo o di. d, 3 .5 SANTOS SUAREZ ~ur., edcf. ,b.ftd cl-, sCeeNO RIL, -M .*U -., vM. 10. ALUILO CASA, OMJR EATO SUA 115 ir m P o, y 11 a, eeee' 14D-a33di.W310 F.it DEU LA MPOARINA Pl ¡AMO E NARE IDOZA u, ALQU O 0 AA1TAM1NTO, ALTO1 freoos. Acbmd, ab lr etn o, l., .~Ma1 .2oredol, .No.12l. 12121.d 1212, .~, 1 12e1t d p, 1222221 1d2 ,r $50.AEu* DUIUe 26. Informan. bao-. ALQUIlLO CARA HRINONA, SIN E Tar. # d~r :1r, t U. n U lco eo. bre 121212012, e 122112122112211221122, 120101j, 121212